Instrukcja Użytkowania zabawki "Ocean scooter" Model OS1

Comments

Transcription

Instrukcja Użytkowania zabawki "Ocean scooter" Model OS1
Posługiwanie się urządzeniem Ocean Scooter
Wstawianie/usuwanie przedziału akumulatora do/z
jednostki głównej
Teraz urządzenie Ocean Scooter jest
5 Najpierw upewnij się, że wyłącznik zasilania na panelu
Sterujesz urządzeniem Ocean Scooter
chwytając i kierując rękojeści w danym
Włączona została ochrona przeciwprzepięciowa. Śruba mogła
kierunku.
zostać zablokowana lub na jej torze ruchu znajduje się przeszkoda.
Rozwiązanie / Rozwiązania:
gotowe do użytku. Zapewnij, że przez
sterowania jest w pozycji "WYŁĄCZONY". Następnie otwórz
Przekręć pokrętło zasilania do pozycji WYŁĄCZONY, a następnie z
cały czas jest użytkowane pod
drzwiczki przedziału akumulatora jednostki głównej
powrotem WŁĄCZONY. Jeżeli system wciąż nie działa, otwórz
nadzorem osoby dorosłej.
ZAWSZE zwracaj uwagę na wskaźnik zasilania na panelu sterowania.
przekręcając 2 pokrętła.
Zawróć w kierunku brzegu, gdy wskaźnik stanu naładowania akumulatorów pokazuje "NISKI".
Włącz zasilanie. Można to zrobić
Usuwanie problemów
przekręcając pokrętło zasilania w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
LOCK
LOCK
zegara do pozycji "WŁĄCZONY".
1 Prawa manetka jest włączona, ale urządzenie Ocean Scooter nie
Wskaźnik poziomu naładowania
działa. Diody wskazujące poziom naładowania akumulatora są
akumulatora powinien mignąć 3 razy, co
WYŁĄCZONE.
Możliwe przyczyny:
oznacza test systemu. Następnie dioda
6 Wstaw pakiet akumulatorów do jednostki głównej (jeżeli
powinna świecić się nadal, wskazując że
używasz akumulatora po raz pierwszy, upewnij się, że
akumulator jest CAŁKOWICIE
ochronna naklejka została usunięta z elektrod). Następnie
naładowany. "WYSOKI" poziom
zamknij i zabezpiecz drzwiczki przedziału akumulatorów
naładowania. Oznacza to, że akumulator
Nadmuchiwany kadłub jest uszkodzony, na przykład występują dziury
lub pęknięcia.
Upewnij się, że nakładka wlotu powietrza i/lub uszczelka wlotu
powietrza jest mocno dokręcona i zatrzymuje powietrze w środku.
przeciekających części.
chłodnym, suchym miejscu i unikaj bezpośredniego, silnego światła
słonecznego.
8
uderzyć o dno i ulec uszkodzeniu.
3 ZAWSZE po użyciu wyjmuj pakiet akumulatorów z urządzenia Ocean
Scooter. Następnie dokładnie przepłukaj urządzenie Ocean Scooter
czystą wodą.
Nie próbuj przenosić zmontowanego urządzenia Ocean Scooter
ciągnąc wyłącznie za drążek sterujący. Zawsze przenoś produkt
dorosłej)
urządzenia Ocean Scooter. Na płytkiej wodzie moduł śruby może
Nie wystawiaj urządzenia Ocean Scooter na bezpośrednie światło
słoneczne i nie trzymaj go poza pomieszczeniami. Przechowuj w
przeprowadzany przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby
2 Zbadaj głębokość zbiornika wodnego, na którym zamierzasz używać
Po użyciu zawsze wyjmuj pakiet akumulatorów z jednostki głównej i w
czasie przechowywania ładuj pakiet akumulatorów co 3 miesiące.
1 Przed pierwszym użyciem UPEWNIJ SIĘ, że pakiet akumulatorów był
ładowany przez około 12 godzin. (Proces ładowania MUSI być
POLISH
powodujących korozję / łatwopalnych rozpuszczalników i obiektów.
Konserwacja
trzymając za nadmuchiwany kadłub.
9
Zawsze zbadaj, czy ładowarka sieciowa nie ma widocznych
uszkodzeń. Na przykład zwróć uwagę na przerwane kable,
uszkodzoną obudowę lub wtyczki. NIE używaj ładowarki sieciowej,
jeżeli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia.
10 Po ładowaniu zawsze usuń i wyłącz ładowarkę sieciową z kontaktu.
Importer na terytorium Unii Europejskiej:
Safeways B.V.
F.H.G. van Itersonlaan 60
NL-3233 EL Oostvoorne
The Netherlands
www.safeways.nl
Zużądzenia elektryczne są surowcami wtómymi – nie wolno wyrzucać ich do poje
mników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpie czne
dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w aszczędnym
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez
przekazanie zużytego urządzenia do punktu skladowania surowców wtómych –
zużytych urządzeń elektrycznych.
Aby chronić środowisko należy zużyte baterie oddać w miejscu zakupu lub
przekazać do wydzie lonego punktu skladowania surow ców wtómych. Nie należy
wyrzucać zużytych baterii do domowych koszy na śmieci. Przyczynią sie Państwo w
ten sposób do ochrony środowiska.
11 Nigdy nie używaj urządzenia Ocean Scooter w pobliżu rafy koralowej
lub skalistego dna morskiego. Tego typu otoczenie zbiornika wodnego
może spowodować uszkodzenie nadmuchiwanego kadłuba i jego
Astone Holdings Pty Ltd
przebicie przez ostre krawędzie.
p.13
Umieść z powrotem obudowę śruby i dokręć ponownie 3 śrubki.
Instrukcja Użytkowania zabawki
"Ocean scooter" Model OS1
chłodnym, suchym miejscu. Trzymaj pakiet baterii z daleka od
7
Umieść z powrotem nakrętkę M6 i dokręć ją mocno.
p.12
podejmuj żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do zwarcia.
Użyj dostarczonej łatki do naprawienia uszkodzonych lub
części śruby. UPEWNIJ SIĘ, że śruba może się swobodnie obracać.
p.11
5 ZAWSZE przechowuj całkowicie naładowany pakiet akumulatorów w
6
tak, aby obrotowy bolec zaskoczył i pasował do wycięcia w tylnej
Wszystkie diody wskazujące poziom naładowania akumulatora migają.
NIE jest on przystosowany do żadnego innego celu. Nigdy nie
Rozwiązanie / Rozwiązania:
Wsuń z powrotem obrotowy bolec do wału i wsuń śrubę z powrotem
zostały szczelnie zamknięte i zabezpieczone.
nadmuchiwanego kadłuba i napędzania urządzenia Ocean Scooter.
komory powietrznej nie jest dokręcona właściwie lub zabezpieczona.
M6 nakrętkę z wału śruby.
problem.
4 Używaj pakietu akumulatorów WYŁĄCZNIE do pompowania
Nakładka wlotu powietrza i/lub uszczelka wlotu nadmuchiwanej
Chwyć i trzymaj śrubę w stabilnej pozycji. Następnie odkręć kluczem
2 Prawa manetka jest włączona, ale urządzenie Ocean Scooter nie działa.
PUŚĆ manetkę.
Możliwe przyczyny:
Aby usunąć pokrywę śruby, odkręć 3 śrubki.
okablowania. Ponadto sprawdź, czy drzwiczki przedziału baterii
p.10
4 Dmuchany kadłub przecieka.
OSTRZEŻENIE! Przełącz pokrętło zasilania do pozycji
WYŁĄCZONY i wyjmij akumulator Zapakuj przed podjęciem
następujących kroków.
złącza akumulatora nie zostały zablokowane przez elementy
Jeżeli chcesz się zatrzymać, po prostu
p.9
Rozwiązanie / Rozwiązania:
Usuń z toru śruby wszelkie przeszkody, które mogły powodować
Sprawdź drzwiczki przedziału akumulatora oraz upewnij się, że
po prostu przekręć manetkę do siebie.
LOCK
3 Na drodze śruby znajduje się przeszkoda.
Drzwi przedziału akumulatora nie są szczelnie zamknięte lub zabezpieczone.
się, że odpowiednie wtyczki są właściwie podłączone.
regulacji prędkości. Aby przyspieszyć,
LOCK
Sprawdź stan układu napędowego.
Wysuń śrubę i wyciągnij obrotowy bolec z wału.
Odłącz panel sterowania i/lub moduł śruby, aby sprawdzić i upewnić
wyposażone jest w system płynnej
zamknij je. To spowoduje reset systemu.
Wtyczki kabla zasilającego nie kontaktują.
Naładuj całkowicie pakiet akumulatorów.
Urządzenie Ocean Scooter
drzwiczki przedziału akumulatora na 10 sekund, a następnie
Akumulator jest wyczerpany.
Rozwiązanie / Rozwiązania:
jest CAŁKOWICIE naładowany.
przekręcając pokrętła jednostki głównej.
Możliwe przyczyny:
p.14
2005 Astone Holdings Pty Ptd. All rights reserved. The Astone logo is a registered trademark
of Astone Holdings Pty Ltd. All trademarks are the properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
OSTRZEŻENIE
Spis treści
Wstęp ........................................................................................ P.1
To nie jest urządzenie ratownicze. NIE pozostawiaj dzieci bez opieki lub
OSTRZEŻENIE .......................................................................... P.2
nadzoru podczas użytkowania urządzenia. Przez cały czas NALEŻY nosić
Lista komponentów .................................................................... P.3
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 5 lat.
1
Do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
kamizelki ratunkowe.
Jeżeli konieczne jest wyjęcie śruby z obudowy, POWINNY robić to
2
UWAGA ! Do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla
Środki bezpieczeństwa ............................................................... P.4
dziecka oraz pod nadzorem osoby dorosłej. UWAGA ! Wyłącznie dla dzieci
Instalacja produktu .......................................................................P.5
w wieku ponad 5 lat.
Posługiwanie się urządzeniem Ocean Scooter ............................P.10
Środki bezpieczeństwa
Lista komponentów
WYŁĄCZNIE osoby dorosłe, PO wyjęciu pakietu akumulatorów z
3
jednostki głównej.
Zawsze noś odpowiedni ubiór sportowy. Istotne jest noszenie
Produktu należy używać WYŁĄCZNIE przy dobrej pogodzie w
4
6
5
bezpiecznym, nadzorowanym otoczeniu. Instalacji i demontażu produktu
odpowiedniej kamizelki ratunkowej podczas posługiwania się
urządzeniem Ocean Scooter.
Usuwanie problemów ...................................................................P.11
POWINNY dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
Nie używaj urządzenia Ocean Scooter pod wpływem narkotyków lub
Konserwacja ................................................................................P.13
Pakietem akumulatorów należy posługiwać się z dużą ostrożnością.
alkoholu.
Przeczytaj rozdział "Środki bezpieczeństwa", paragraf 8 "Bezpieczeństwo i
Wstęp
Zwracaj uwagę na poziom naładowania akumulatora. Upewnij się, że
obsługa akumulatorów", przed manipulowaniem pakietem akumulatorów.
Gratulujemy zakupu urządzenia Ocean Scooter. Zapewnienie, że
użycia urządzenia Ocean Scooter.
zachowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa i zagwarantowanie
sprawności urządzenia Ocean Scooter przez długi czas wymaga
uważnego przeczytania niniejszej Instrukcji Użytkowania - przed
instalacją i rozpoczęciem użytkowania produktu. Należy dokładnie
stosować się do wszelkich uwag i zaleceń podanych w Instrukcji
Użytkownia. Urządzenie Ocean Scooter jest nadmuchiwaną
jednostką pływającą zasilaną akumulatorami, zaprojektowaną dla
dzieci przez firmę Astone Innovation Limited.
Urządzenie Ocean Scooter jest odpowiednie dla dzieci w wieku 5
lat i starszych. Urządzenie zawiera elementy sterujące szybkością i
jest wyposażone w dobrze zaprojektowane zabezpieczenia, Z
p.5
"Bezpieczeństwo i obsługa akumulatora"
Urządzenia Ocean Scooter NIE należy używać do innych celów takich jak
holowanie. To może powodować przeciążenie i uszkodzenie silnika.
Pakiet akumulatorów POWINNA obsługiwać wyłącznie osoba dorosła.
1 Nadmuchiwany kadłub
Produkt może być używany w wodzie jedynie w pełni zmontowany
PRZEZ CAŁY CZAS ZACHOWUJ NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚĆ, jako że
2 Torba podróżna
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w niniejszym Podręczniku użytkownika.
3 Jednostka napędowa
UWAGA: Urządzenie Ocean Scooter jest zabawką, przeznaczoną dla
4 Pakiet akumulatorów
małych dzieci. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. NIE jest
profesjonalną jednostką pływającą.
NIE używaj produktu, jeżeli podejrzewasz jakąkolwiek nieszczelność
jego nadmuchiwanego kadłuba.
itp. do obudowy śruby.
pakiet akumulatorów przechowuje dużą ilość energii. NIE wykonuj
żadnych czynności, które mogłyby doprowadzić do zwarcia elektrod.
Do ładowania pakietu akumulatorów zawsze używaj dołączonej ładowarki
5 Pompka
sieciowej.
6 Instrukcja obsługi
Gdy nie używasz produktu, co 3 miesiące ładuj pakiet akumulatorów
7 Ładowarka sieciowa
przez całą noc.
8 Jednostka główna
9 Panel sterowania
Widok panelu sterowania
p.2
p.3
p.4
4 Całkowite napompowanie jednej komory kadłuba urządzenia
2 Całkowite naładowanie akumulatora powinno zająć około 8
Ocean Scooter powinno zająć około 3 minut.
godzin. Zdecydowanie zaleca się ładowanie akumulatora
przed użyciem przez całą noc.
a panelem sterowania. Następnie podłącz panel sterowania
6 Powtórz powyższe kroki 1-5 dla górnej komory powietrznej.
3 PO naładowaniu, upewnij się, że ładowarka sieciowa jest
7 Gdy skończysz, wyjmij wtyczkę przewodu pompki z gniazda
odłączona zarówno od sieci, jak i pakietu akumulatorów.
akumulatora.
Całkowicie napompuj dmuchany kadłub urządzenia
Ocean Scooter za pomocą pompki:
Podłączanie panelu sterowania do jednostki głównej
3 Podłącz przewód zasilający między wałem jednostki głównej
5 Zakręć nakrętkę wentyla pewnie i mocno.
do jednostki głównej. Powinieneś usłyszeć "kliknięcie"
oznaczające, że części zostały połączone prawidłowo.
8 Aby wypuścić powietrze z nadmuchi-
wanego kadłuba urządzenia Ocean
Uwagi: Dla bezpieczeństwa nadmuchiwany kadłub składa się z 2 komór
powietrznych, a każda z nich wyposażona jest we własny wentyl.
Scooter po użyciu, odkręć podkładkę
wentyla i odwróć końcówkę wlotu
1 Odkręć nakrętkę wentyla dolnej
powietrza pompki, aby całkowicie
komory powietrza. (Pozostaw
wypompować powietrze.
nakładkę dolnego wentyla mocno
przykręconą)
Podłączanie modułu śruby do jednostki głównej
Podłączanie jednostki głównej do nadmuchiwanego kadłuba
nadmuchiwanego kadłuba.
(dostarczoną wraz z pompką) i
Upewnij się, że robisz to we
nałóż ją na wspomniany wentyl.
4 Podłącz przewód zasilający między wałem jednostki
głównej a modułem śruby. Następnie podłącz moduł śruby
1 Wstaw jednostkę główną do
2 Umocuj odpowiednią końcówkę
FRONT
SIDE
do wału jednostki głównej. Powinieneś usłyszeć "kliknięcie"
oznaczające, że części zostały połączone prawidłowo.
właściwym kierunku.
1 Wyciągnij pakiet
akumulatorów z jednostki
głównej. Podłącz wtyczkę
ładowarki do pakietu
akumulatorów. Następnie
podłącz ładowarkę
sieciową do dostępnej
sieci zasilania elektrycznego 230~, 50 Hz.
9
zaczniesz manipulować przy śrubie. NIGDY nie wkładaj palców, patyków
p.1
Przed montażem produktu z zamiarem wykorzystania,
ZAWSZE upewnij się, że akumulator jest całkowicie
naładowany.
powrotna pokonywana jest z mniejszą prędkością.
ZAWSZE upewnij się, że pakiet baterii jest WYJĘTY z urządzenia, ZANIM
dziecka oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
Instalacja produktu
bezpieczny powrót. Akumulator może wystarczyć na dłużej, jeżeli droga
7
urządzenia wolno korzystać jedynie na głębokości bezpiecznej dla
NIGDY nie ładuj pakietu akumulatorów w szczelnym pomieszczeniu. Akumulator
powinie być ładowany w obecności lub pod kontrolą osoby dorosłej.
NIGDY nie umieszczaj pakietu akumulatorów w pobliżu ognia lub źródła ciepła. Na
czas przechowywania produktu, wyjmij pakiet akumulatorów z jednostki głównej.
Pakiet akumulatorów i ładowarka sieciowa zostały zaprojektowane WYŁĄCZNIE
do użytku z urządzeniem Ocean Scooter. NIGDY nie używaj pakietu akumulatorów ani ładowarki sieciowej wraz z innymi produktami.
Pakiet akumulatorów jest ciężki. Zapewnij, że jest przechowywany oraz
umieszczany na chłodnej, suchej i płaskiej powierzchni.
Jeżeli na pakiecie akumulatorów zauważysz pęknięcie lub wyciek, NIE używaj go i
niezwłocznie skontaktuj się z wyspecjalizowanym punktem serwisowym. Jeżeli
dojdzie do kontaktu jakiejkolwiek części ciała z wyciekającym płynem,
niezwłocznie przemyj ją dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry,
niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Przygotowując pakiet akumulatorów do przechowania przez zimę, upewnij się, że
został całkowicie naładowany PRZED wyjęciem z produktu. Przechowuj
całkowicie naładowany akumulator w chłodnym, suchym miejscu.
Sam pakiet akumulatorów NIE jest wodoszczelny. Niemniej weź pod uwagę to, że
pakiet akumulatorów zawiera wodoszczelny akumulator, zamknięty w
wodoszczelnym przedziale akumulatora pakietu akumulatorów.
akumulator jest WYSTARCZAJĄCO naładowany, aby zapewnić
8
Ostrzeż osoby pływające i znajdujące się w pobliżu przed, i podczas
2 Przymocuj jednostkę główną do
3 Podłącz przewód pompki do
nadmuchiwanego kadłuba, mocując
gniazda akumulatora.
dwa pasy znajdujące się w dolnej
części nadmuchiwanego kadłuba.
p.6
p.7
p.8

Similar documents

Instrukcja Rock Shox PL

Instrukcja Rock Shox PL Informacje dla konsumenta dotyczące bezpieczeństwa 1. Widelec zamontowany w twoim rowerze jest zaprojektowany do użytkowania przez jednego rowerzystę na trasach górskich i innych warunkach off-roa...

More information

Katalog Lowrance 2015 r

Katalog Lowrance 2015 r wybierz prawidłowy przetwornik. Urządzenia Lowrance® mogą stosować

More information