resa på köpet395

Comments

Transcription

resa på köpet395
Gaddafis attack fördöms
Tv-talet i går där Gaddafi lovar döda alla demonstranter fördöms
kraftigt av flera tunga politiker världen över. A12
VAD MENAR EU-MINISTRARNA
MED STABILITET? C2
VÄRLDEN
A
-3°
HELSINGBORGS DAGBLAD
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011 vecka 8
PRIS 15 KRONOR
Stort steg mot
vindkraftsjättar
~EXeX[[X]cTWP]ÊVaPeX]SZaPUceTaZP[[b4]bÊSP]WÉabc^adcQhVV]PSZ^\
HELSINGBORG.9PcX[[ #PeST &bc^aPeX]SZaPUceTaZb^\UÛaTb[ÊbeXSAÛV[T
EÉbcaPQhBÊbTa[É]bbchaT[bT]bUÛab[PVcX[[QTb[dcdc0[[PUÊa]dT]]hRWP]bPcc \TaPcc_ÊeTaZPWT[PQhVST]\hRZTc]TVPcXecbÉVTa2TRX[XP9^W]bb^]XQhPaÊ
[É\]Pbh]_d]ZcTaX]]P]Tccb[dc[XVcQTb[dc1hP[PVTcCTVT[QhPa]PcÉ]ZTaU^ac STcA5
bÉccPPccZÉ\_PT\^cST\Ê]VÊaXVP_[P]Ta]P
N FÖRSTA GNÄGGET HOS TANDLÄKAREN
HELSINGBORG A6
S vill rädda
Fredriksdalsskolan
B^RXP[ST\^ZaPcTa]PWPaQT
bcÉ\cbXV3TbÉVTa]TYcX[[Pcc
[ÉVVP ]Ta 5aTSaXZbSP[bbZ^
[P] ^RW [ÊcP UaXbcÊT]ST :d
QXZbZ^[P]cPÛeTaBZÉ[TcÉa
PccUÛab[PVTcZ^\UÛab]PQQc
WPSTQaXbcP]STd]STa[PV^RW
bPZ]PST ST\^ZaPcXbZ UÛa
P]ZaX]V B^RXP[ST\^ZaPcTa
]Pb ]TY QTchSTa Pcc UaÊVP]
^\
5aTSaXZbSP[bbZ^[P]b
UaP\cXS \ÊbcT PeVÛaPb Pe
\X[YÛ_PacXTc^RWBeTaXVTST
\^ZaPcTa]P
Hamnförening
fick ringa polisen
N Surfare och hamnförening
är oense över de underhållsarbeten som görs i hamnen
denna vecka. Enligt surfarna
kommer detta påverka deras
yta för att surfa medan
hamnföreningen inte anser
det. På tisdagsmorgonen
fick polis komma till Mölle
hamn för att medla mellan de
två. A20
SKÅNE A10
STORVINNARE
PLANERAR FÖR
FRAMTIDEN
SKÅNE A8
TRAFFICKINGHÄRVA
AVSLÖJAD
REDIGERING: MARIE JOHANSSON
SISSEL KYRKJEBØ
TILL HELSINGBORG C5
HELSINGBORG. ”Man ska inte skåda given häst i munnen”, heter talesättet. Men Nina Lundgren gör
just det, för hon är hästtandläkare. Munnen och tänderna är hälsans spegel, menar hon. Här
undersöker hon 17-åriga ponnyn Violet. A4
Foto: ANDERS MALMBERG
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
Från
RESA PÅ KÖPET395:–
BLI MEDLEM I EUROBONUS och gör en inrikesresa* – få en Bonusresa inom Norden. Anmäl dig på sas.se/eurobonus
*
Nya medlemmar som bokar och gör minst en enkelresa med SAS mellan Stockholm–Göteborg/Malmö/Ängelholm (fr. 395:-) eller Stockholm–Luleå (fr. 495:-) under perioden 15/2–15/3 får 7200 EuroBonus Extrapoäng
vilket motsvarar en enkel resa inom Norden. Läs mer och anmäl dig på på sas.se/eurobonus.
I morgon
fyller hon
Konserthuset.
A2
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
OPINION
LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration)
DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]
REDIGERING: TORBJÖRN PETTERSSON
Carl Milles bronsskulptur
”Sjöfartsmonumentet” blickar ut
över Sundet från Hamntorget
i Helsingborg sedan år 1923.
EN TIDNING, TRE EDITIONER.
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
OAVHÄNGIG.
HÄR FINNS VI:
042-489 90 00 (växel)
Postadress: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg
HD PÅ NÄTET: hd.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LARS JOHANSSON
Redaktionschef
och stf ansvarig utgivare
ANNA BERGENSTRÖM
Verkställande direktör
LARS SVENSSON
Polis under utryckning – men går det egentligen snabbare med fler poliser?
Politisk chefredaktör
SVEN-ÅKE OLOFSSON
Foto: FREDRIK PERSSON
8UaÊVPbPcc_^[XbTUUTZcXeXcTc
Kulturchef
GUNNAR BERGDAHL
REDAKTIONEN
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
Mer personal ingen garanti för bättre resultat.
FÖRETAGS- OCH PLATSANNONSER
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
hd.se/marknad
8
KUNDCENTER
prenumeration, privatannonser,
adressändring och uppehåll
[email protected]
[email protected]
hd.se/kundcenter
eller ring Kundcenter 020-23 24 00
må–fr 8–16.30
OM TIDNINGEN INTE KOMMER
Gå in på: utebliventidning.se eller ring
Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18.
Om du bor i 0430-området: Kontakta
VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11.
Ringer du före 9.00 så kan vi se till att
du i de flesta fall får tidningen under
dagen.
MISSNÖJD MED EN ARTIKEL?
Den som anser sig orättvist behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
hand ta kontakt med redaktionen.
N För ej beställt material ansvaras ej.
Allt material i tidningen lagras digitalt,
publiceras och tillhandahålls i digitala
medier liksom i arkivdatabaser. Den som
sänder in material anses medge sådan
digital lagring och publicering samt sådant
tillhandahållande.
bc^acbTccePaYT^aVP]XbPcX^]b^\eX[[
\TaT[[Tab^\STcZaÉeb\TaPeWPa
bePaTcZ[Pac*SÊ\ÊbcTeXPWP\Ta_T]V
PaT[[Ta_Tab^]P[7P]S[PaSTcSÊ^\
bP\WÉ[[beXZcXVeTaZbP\WTccX[[Z^\\TaT]
P]]P]SX\T]bX^]?^[XcXbZP_PacXTaWPaTcc
QTW^ePePcceXbPWP]S[X]VbZaPUc_ÊTccchS
[XVc^RWb]PQQcbÉcc?^[XbT]ÉaT]^aVP]XbP
cX^]b^\edgXcT][XVcST]]P[^VXZ
Sedan 2006 har vi fåttcaTcdbT]]hP_^[X
bTacX[[T]Z^bc]PSPehccTa[XVPaT"#\X[YPa
STa3T]UaÊVPb^\SÊX]UX]]TabXVÉaePS
bZPccTQTcP[Pa]PUÊccUÛa_T]VPa]P4][XVcT]
VaP]bZ]X]Vb^\3PVT]b=hWTcTaVT]^\UÛac
WPaTUUTZcTa]PX_aX]RX_dcTQ[XeXc3TaTSP]
[ÊVPd__Z[Pa]X]Vb_a^RT]cT]WPaXSTU[TbcP
UP[[Q[XeXcÉ]]d[ÉVaT
8]UÛaSTcWÉacaP\_PaYdbcXcXT\X]XbcTa
1TPcaXRT0bZePccT]8bX]]ÛSUÊaW^]cX[[VaX
_PPaVd\T]cTcPccSTcUPZcXbZcX]cTÉabÊPcc
STcVÊaQPZÊcca^cb\X[YPaSTa]P1T]ÉVT]WT
cT]PccP]\É[PQa^ccZP]WPÛZPcBP\cXSXVc
P]bTaW^]PccTUUTZcXeXcTcT]X^aVP]XbPcX^]T]
bZX[YTabXVÊcEXbbPÉaSdZcXVP^RWSTcbZP
P]SaP[ÉaPbXVPe
3TcÉa]Pcda[XVceXbbeÊacPcc\ÉcPTUUTZcXeX
cTcXT]_^[Xb^aVP]XbPcX^]<T]bÊeÉ[]ÉaSTc
VÉ[[Tad__Z[Pa]X]Vb_a^RT]cPeQa^ccb^\]Éa
STcWP]S[Pa^\b]PQQWTcXdcahRZ]X]VPa
UX]]bSTcP][TS]X]VPccWÛYP_ÊÛV^]Qah]T]
=ÉaSTcVÉ[[TabcÛ[STa^RWX]Qa^cc[ÛbTbX]cT
"(Pe#Qa^ccDcahRZ]X]VbcXSTa]PeXS[Pa\
^\Va^ePQa^ccb^\eÊ[ScÉZcchRZbWPÛZPc
Professorn och kriminologen 9TaihBPa
]TRZXP]bTaPccT]UÛaZ[PaX]VcX[[dcTQ[Xe]P
_^bXcXePTUUTZcTaZP]ePaPPccSTcÉabeÊacPcc
UÊX]ST]hP_^[XbTa]PX^aVP]XbPcX^]T]_ÊTcc
bhbcT\PcXbZcbÉcc
3TcÉa\ÛY[XVcPccSTbXUUa^a3=UÊccUaP\
ZaÉeTaSYd_PaTbcdSXTa]ÉaSTcVÉ[[Ta^abPZb
bP\\P]WP]VT]BP\cXSXVcÉaSTcX]cTca^[XVc
Pcc_PacXTa]PQPZ^\bPcb]X]VT]eX[[VaÉeP
P[[cUÛaSYd_cXSTccPEXbPaSTcbXVPcc\P]
[ÉccbX]]XVcbPccb_aÉcc_Ê_T]VPaSaPQQPaSTc
Ydb]PaPaT_PacXTa]PÉ]_^[XbT]
?^[XbT]ÉaT]^TaWÛacbeÊa^aVP]XbPcX^]Pcc
TUUTZcXeXbTaP3T]bchabPeT]eTaZ[XVWTcb^\
WT[PcXST]UÛaÉ]SaPb?aX^aXcTaX]VPaeÉg[Pa
ÛeTacXST]>aVP]XbPcX^]bU^a\TaPe[ÛbTaePa
P]SaP3TcUX]]b^RZbÊb_É]]X]VPa^RW\^c
bÉcc]X]VPa_ÊbX]PWÊ[[b^\X]cTQTUaÉ\YPa
bP\PaQTcT^RWTUUTZcXeXcTc;TS]X]VbUaÊVP]
^RWc^__bcha]X]VT]ÉabcÉ]SXVcd]STaST
QPcc
EPS_^[XbT]eTaZ[XVT]QTWÛeTaWPaP[[cbÊ
\Ê]VPbePa
DN:s genomgång visar É]T]VÊ]V_ÊQT
W^eTcPeT]]ÊV^a[d]SP^QYTZcXeQX[SPe_^[X
bT]bTUUTZcXeXcTc^RW_^cT]cXP[5aÊVP]Éa^\
]ÊV^]dcaTSPaTÉa\ÉZcXVST]d__VXUcT]
:P]bZT[XVVTaSTcX1TPcaXRT0bZbUÛabÛZPcc
SdRZPUÛaZaXcXZT]^RZbÊ]ÊV^cPeTccbePa_Ê
_^[XbT]bÛSTbUaÊVP7^]]^cTaPaPcc_ÊbX]P
WÊ[[X_^[XbbeTaXVT[TeTaTaPb\hRZTcV^SPaT
bd[cPcEPaUÛaÉaSTcbÊ.CÉ]Z^\bePaTcÉaPcc
\P]UÊcc^eP][XVcbc^acbeÉ]Vad\Pcc^aVP]X
bTaPPaQTcTcTUcTabX]P\Ê[\TST[^RWUÛadc
bÉcc]X]VPa
Sven-Åke Olofsson
politisk chefredaktör
[email protected]
042-489 91 03
Tryckt av Helsingborgs Dagblad AB
2011. ©
CITATET
TIPSA OSS!
”Det är oerhört viktigt att Sverige har en konsekvent och tydlig röst, en mer aktiv röst än
vad vi har haft hittills.”
Har det hänt något som du tycker att
vi ska skriva om? Ring 020-100 180
eller mejla oss på [email protected]
Månadens bästa tips belönas med
5 000 kronor.
Mikael Damberg, het kandidat som S-ledare, är en av kritikerna av Carl Bildts svala reaktion på händelserna i Mellanöstern.
Håll i pengarna
INNEHÅLL
N Inte ens två av tio, 17 procent, får ett riktigt
DEL A
Opinion
Helsingborg
Skåne Sverige
Världen
Ekonomi
Börs & fonder
Höganäs
Bjuv
Åstorp
Ängelholm
Landskrona
jobb efter att ha fått hjälp av en jobbcoach,
visar en granskning som TV 4 Nyheterna
gjort. Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor till satsningen, hittills har 1,2 miljarder betalats ut.
TV 4 visar i sin granskning hur oseriösa
konsulter och andra ser en möjlighet att tjäna
lätta pengar.
1,8 miljarder finns kvar av de avsatta pengarna. Håll hårt i dem och granska framför allt
seriositeten hos dem som nu försöker sko sig
på systemet!
DEL B
Sport
Tv & radio
DEL C
Kultur
Nöje
Guiden
Serier
Familj
Min mening
Klassificerat
Väder
Ledarbloggen
|EXWX]]TaWT[cT]ZT[cX]cT\TS
STeXZcXVPbcTST[Pa]PPeeÊaP
[Xe~PccVTQPa]T]UP\X[YT]
eÉ]]Ta]PST]TV]PWÉ[bP]^RW
STc_bhZXbZP\ÊT]STccX[[aÉRZ[XV
d__\ÉaZbP\WTc|
Läsarkommentar om att arbeta mer och ett
längre arbetsliv.
VAD TYCKER DU?
Välkommen med synpunkter
hd.se/ledarbloggen
Högtflygande planer
N En ny flygplansfabrik
planeras i Skåne av
Lundaföretaget Flight &
Safety. Om två år ska fabriken börja serietillverkning av ett tvåsitsigt propellerplan, enligt planerna.
– Målet är att tillverka 50 flygplan om året
inom fem år, säger projektledare Niklas Anderberg till Skånska Dagbladet.
Företaget letar efter lokaler och ska ta kontakt med olika kommuner, bland andra Landskrona och Ängelholm. Varför inte Klippan och
Ljungbyhed där en hel gammal flygflottilj ligger och väntar...
A3
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
OPINION
8]VTcbhbcT\[ÛbTaP[[c
DEBATT. Låt ungdomar bli
viktiga, sedda och hörda,
skriver Börje Henriksson
(S).
Tv-licens är en fråga b^\eÉRZTaZÉ]b[^a
<Ê]VPQTcP[PaT]ST[b\XcTaEXbbPcX[[^RW
\TS]dePaP]ST^RWUÛaTSTccPbcPcbaÊSST[
c^VXT]QPa]b[XV_a^cTbcaÛaT[bTSÉa\P]WT[c
T]ZT[cPeXST^[^VXbZPbZÉ[eÉVaPSTQTcP[P
3TcZ^bcPSTZd[cda\X]XbcTa2TRX[XPBcTVÛ
2WX[×Y^QQTc8 %ÊaWPSTW^]X]cTQTcP[Pcce
[XRT]b;XRT]bbZ^[ZTcQÛaYPSTb^\T]d]V
S^\b_a^cTbcTUcTab^\W^]P]bÊVPccbcPc[XV
cT[TeXbX^]ePaUT[Pe_aX]RX_<^STaPcPd]V
S^\bUÛaQd]STcSaTe_ÊbX]cXST]ZP\_P]Y
\TSQdSbZP_Tc|3TcÉaUT[PccQTcP[Pce[X
RT]b|\TS[XZ]P]STPaVd\T]c
C^QXPb1X[[bcaÛ\QTcP[PSTX]cTPeVXUcTUcTa
b^\WP]P]bÊVPcc_a^VaP\\T]ePaUÛaSÊ[X
VP<T]WP]Z^\b]PQQcUaP\cX[[Pcc|STc
UX]]bX]VPdabÉZcTaUÛaPccX]cTQTcP[P|3Tc
WP]S[PST^\|d]VS^\[XVc^UÛabcÊ]S|1X[[
bcaÛ\UXRZbXccPZePaZP]bZTUÛaPccSTcP]
]PabWPSTQ[XeXcT]bcPcbaÊSbPeVÊ]VUÛa
\hRZTc
<T]P]]PabÉaQTcP[]X]VbeX[YP]V^SUÛa
W^__]X]VbeXbXT]X]bXZc^\Pcc_dQ[XRbTaeX
RTQ[XaTccP[[ceXZcXVPaTX]b[PVXT]VT]^\
Z^\\TabXP[XbTaPS\TSXTeÉa[SBEC^RWaP
SX^]bXccTaSTbbdc^\_Ê^TaWÛac\hRZTc\P
cTaXP[b^\\ÊbcTVÛaPbcX[[VÉ]V[XVcVT]^\Pcc
\P]Û__]PaPaZXebÊ[Ê]Vcb^\\ÛY[XVcUÛa
T]QaTS_dQ[XZ
Nu vill SVT:s VD Eva HamiltonUÛaP[X
RT]bUaÊVP]TccbcTVeXSPaT7^]UÛaTb[ÊaPcc
aTVTaX]VT]bZP[ÊcPdcaTSP^\ÉeT]X]cTa
]TcP]eÉ]SPaTbZPQTcP[PT]PeVXUcUÛa\ÛY[XV
WTcT]PccbT_dQ[XRbTaeXRTce_Ê]ÉcTc7P
\X[c^]ZPbcPaQ[XRZPa]P\^cChbZ[P]S^RW
P]SaP[É]STab^\bZPX]UÛaPT]PeVXUcb^\Éa
^QTa^T]STPeeX[ZT]cTZ]XbZdcadbc]X]Vb^\
P]eÉ]SbUÛaPccbT_Êce7^]eX[[QTWÊ[[P\^
ST[[T]UÛaWdaPeVXUcT]cPbX]
~3T]VTaTcc_^[XcXbZc^QTa^T]ST^RW[Ê]V
bXZcXVWTcYÉ\UÛac\TSPccX]VÊXST_^[XcXbZP
_aX^aXcTaX]VPab^\T]UX]P]b\X]XbcTa\ÊbcT
VÛaPePaYTÊa5ÛaPccWÊ[[PaÊVÊ]VT]UaXÉaSTc
^RZbÊeXZcXVcPcc_dQ[XRbTaeXRTQ^[PVT]~X]
cTBZPccTeTaZTc~U^acbPccWPaP]bePaTcPcc
bP\[PX]PeVXUcT]
<T]UaÊVP]Éaca^cbP[[c^\\P]X]cTQ^a
ST[ÛbP[XRT]bUaÊVP]T]VÊ]VUÛaP[[PVT]^\
PccbZPccTUX]P]bXTaP_dQ[XRbTaeXRTWT[c^RW
WÊ[[Tc>\\P]P]bTaPccbZPccTUX]P]bXTaX]V
X]]TQÉaT]aXbZUÛabcPc[XVbcha]X]VUX]]bSTcX
Tala
mer om
de unga
SVT:s vd Eva Hamilton vill vidga tv-licensen så att man även når nätanvändarna.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX
bÊUP[[\Ê]VPP]SaPaXbZTab^\\ÊbcTeÉaST
aPbcX[[TgT\_T[hccTabcST]PccT]_^[XcXbZ
\PY^aXcTcQTb[dcPabXVUÛaPccb[^_P_dQ[XR
bTaeXRTB_ÉaaPaZP]QhVVPbX]XbhbcT\Tc
b^\cPaWÉ]bh]cX[[[Ê]VbXZcXVWTc^RWUÛa
WX]SaPaceÉaPZPbcXP]b[PVb]XeÊTa]P
8TccbZPccTUX]P]bXTaPcbhbcT\ZP]STcUd]
VTaP_aTRXbb^\]dAXZbSPVT]U^a\d[TaPa
Tccd__SaPV\T]dcUÛaPaT]cPaP]bePaTcUÛa
X]]TWÊ[[Tc<Ê]VP[É]STaWPaST]]P\^ST[[
T[[TaP]SaPcX[[TgT\_T[Pccce[XRT]bQPZPb
X]XT[aÉZ]X]VT]\T]7P\X[c^]eÉ[YTaPcc
_TZP_ÊYdbcST]chbZP
Men det är bra att SVT:s vdeÉRZTaUaÊVP]
>[XZPUX]P]bXTaX]Vb\^ST[[TaZP]ÛeTaeÉVPb
^RWdcaTSPb_aTRXbb^\cXSXVPaTbZTcc7da
\P]É]eÉ]STa^RWeaXSTa_Ê_a^Q[T\TcÉa
STceXZcXVPPccSTcaÊSTaQaTST]XVWTc^\_d
Q[XRbTaeXRTcP]ZT]
0[[PUX]P]bXTaX]Vb\^ST[[TaWPabX]PaXbZTa
UÛaST[Pa^RW]PRZST[PaEX[ZTc\P]É]eÉ[YTa
[TeTa_dQ[XRbTaeXRTca^cbP[[ccahVVPaTÉ]Ûe
aXVP\TSXTab^\\ÊbcT_PaTaP\PaZ]PST]b
beÉ]V]X]VPa
Sven-Åke Olofsson
DEBATT. En demokratisering med steg mot en fungerande
rättsordning är viktigt också för kristna gruppers
ställning i Arabvärlden, skriver Hans Wallmark (M).
Demokrati gynnar minoriteter
Först föll Cd]XbXT]b _aTbXST]c TUcTa Pcc WP
WÊ[[Xc bXcc [P]S X Tcc YÉa]VaT__ d]STa !" Êa
=ÊVaPeTRZ^abT]PaTePaSTcbÊSPVbUÛa<d
QPaPZb^\WPUcZ^]ca^[[ÛeTaX4Vh_cT]X"Êa
3ÉaTUcTaZ^\;XQhT]0[[PbcÉ[[TabXVUaÊVP]Êc
eX[ZTc WÊ[[ UaXWTcbeX]SPa]P ]d Z^\\Ta Pcc
Q[ÊbP9T\T].?P[TbcX]bZP\h]SXVWTcT].
>\bTg\Ê]PSTa_[P]TaPbeP[XCd]XbXT]
aTb_TZcXeT4Vh_cT]5ÛaÉ]SaX]VPa]PWPabX]
Vad]SXQaTSPVad__TabUadbcaPcX^]TUcTaÊaPe
_ÊceX]VPS UPccXVS^\ ^RW \PaVX]P[XbTaX]V
3TcUX]]bT]UaXWTcbcÛabcb^\SÉ\_PcbVT]^\
PccU^[ZUÉ]Vb[Pcb^__^bXcX^]T[[PcaPZPbbTaPcb
^RW]ÉcTcbcP]ZTcaPUXZWX]SaPcb
0eST]P][TS]X]VT]bZd[[TTcPQ[TaP]STcPe
_[daP[Xb\^QTa^T]ST\TSXP^RWP]SaPUaXWT
cTaXCd]XbXT]^RW4Vh_cT][Ê]VbXZcXVcZd]]P
_ÊeTaZP^\aÊSTcXbX]WT[WTc_ÊTcc_^bXcXec
bÉcc3T]bÊZP[[PSTYPb\X]aTe^[dcX^]T]ZP]
UÊT][XZ]P]STQTchST[bTb^\]Éa\X[XcÉabch
aTcUÛ[[d]STa (&cP[TcXB_P]XT]?^acdVP[
^RW 6aTZ[P]S T[[Ta ]Éa 1Ta[X]\daT]b UP[[
('([TSSTcX[[T]VT]^\VaX_P]STUÛaÉ]SaX]V
PeWT[P»bc^RW2T]caP[Tda^_P
Att vara ung ~c^__T].9PPQb^[dcbÉVTa
YPV)[ÛUcT]W^__V[ÉSYTUÛaÉ[bZT[bThaZT]
TVTc WT\ W^QQh bP\WÉ[[bP]bePa STc Éa
\hRZTc _^bXcXec YPV ZP] aÉZ]P d__ ^RW
Û]bZPaQ[XaeTaZ[XVWTc
3TcÉaS^RZ\ÉaZ[XVcPccd]VS^\PaX]cT
_a^cTbcTaPa\TaPÛeTaP[[PSTWX]STab^\
aTbcbUÛaST\STbT]PaTÊaT]4]P][TS
]X]VÉaPccSTU[TbcPX]cT[XSTa]ÛS)Q^a^UcP
WT\\PUÊa|\^cbePaP]STbcÉ\_[P|WPa
Z^\_XbPa^RWbÊeXSPaT
<T] PaQTcb[ÛbWTcT] Q[P]S d]VP ! ePaT][XVcd__VXUcTaXcXS]X]VT]ST] "UT
QadPaX X ©]VT[W^[\ #$ _a^RT]c (( Éa
!$ ;P]SbZa^]P ' _a^RT]c &( Êa
!$1ÊbcPS $_a^RT]c%"Êa!$
0ccX]cTePaPQTWÛeSÉa]ÊV^cPeSTceÉabcP
b^\ZP]SaPQQPT]\É]]XbZP^RWbÉabZX[c
T]d]V_Tab^]5Ûa\ÛV]PZ^\\d]Tab^\
cX[[TgT\_T[©]VT[W^[\Q^aSTWÉaWPZd]
]Pcdc]hccYPbX]Z^\edg^RWVTccaT_TcX
cX^]^RWeXSPaTdcQX[S]X]VXbcÉ[[TcUÛaPcc
bPcbPWT[c_ÊSTbbPbÊZP[[PSTR^PRWTa
Z^\\T]cPaTaUÛaePSUaXPeP[ZP]aTbd[cTaPX
5ÛaT]cXSbTSP]caÉUUPSTYPVT]cd]XbXbZ_^[X
cXZTab^\_aTRXbUÊccbTbXcc_PacX[TVP[XbTaPb
7P]dccahRZcTQTZh\\TaÛeTaPccTccWP[eÊa
ÉaT]Z^accXSUÛaPccPaaP]VTaPeP[3TcÛZPa
aXbZT]UÛahccTaZP]cbVad__TaPccVÛaPbXVVÉ[
[P]ST _Ê ST \^STaTaPSTb QTZ^bc]X]V >RW
ST]VP\[PbcadZcdaT]ZP]P[[cXSÉ]SaPPccXchS
^RWdccahRZ^RWShZPd__X]hPU^a\Ta?Pa
cXTa^RWP]SaP_^[XcXbZPZaPUcTaWPaePaXcUÛa
QYdS]P5[TaPPe[É]STa]PWPadceTRZ[PcbcX[[
|Z[T_c^ZaPcXTa|cYdebP\WÉ[[T]^RW_^[Xb
bcPcTa
Som relativt nybliven ordförandeUÛaaXZb
SPVT]b4<?0ST[TVPcX^]4da^<TSXcTaaP
]TP]?Pa[XP\T]cPah0bbT\Q[h~TccbP\eTa
ZP]b^aVP]\T[[P]4D^RWbÛSaP<TST[WPeb
aTVX^]T] ^RW =^aSPUaXZP WPa YPV eXS ^[XZP
cX[[UÉ[[T]caÉUUPcUÛaTcaÉSPaTUÛaTccP]cP[0aP
Q[É]STa ;Ê]Vc UÛaT ST\^]bcaPcX^]Ta]P ePa
T]PeSTUaÊV^ab^\QTWP]S[PSTbZaXbc]Pb^RW
P]SaP aT[XVXÛbP \X]^aXcTcTab bcÉ[[]X]V 3T
UÛaS^\Pa b^\ \db[X\Ta ZP] SaPQQPb Pe X
BeTaXVT^RW=^aSTda^_PWPabP\\PVad\[X
På sina håll X 4da^_P UaP\UÛab ]d ^a^[XVP VPVad]Sb^\STZaXbc]PZP]\ÛcPbPe_ÊP]S
aPWÊ[[XeÉa[ST]3Td__[^__b^\UÛaT]cXS
bTSP]X]caÉUUPSTX4Vh_cT]\TSZhaZ^ab^\
bPccTbXQaP]S^RWP]SaPbeÊaPÛeTaVaT__b^\
UÛ[YS_Êbc^SbWPbX]d__aX]]T[bTXP]Z[PVT[bTa
^\eÊ[ScÉZcPeT]\db[X\bZU[XRZP8BeTaXVT
UX]]b STc Yd _^[XcXbZP ZaPUcTa b^\ UÛabÛZTa
WÉeSP STc ^\eÉ]SP \TS Qa^ccb[XVWTc b^\
bÉVbWPbX]Vad]SXXb[P\
I länder \TSWÛVZ^aad_cX^]bePVcaÉccbeÉ
bT]ST^RW[ÊVcX[[ca^cX[[ST^UUT]c[XVP^aVP]T]
ZP]STcePaPT]Z[PaTPcc_XbZPd__bcÉ\]X]V
Pa]P©eT]^\STcUX]]b\^cbÉcc]X]VPa^RW
b[Xc]X]VPa\T[[P]^[XZPVad__TaX=^aSTda^_P
ZP]STX]^a\P[UP[[TcWP]cTaPbd]STa^aS]PST
U^a\Ta4]ST\^ZaPcXbTaX]V\TSbcTV\^cT]
Ud]VTaP]STaÉccb^aS]X]VÉaSÉaUÛaeXZcXVcUÛa
Pccb[ÊePZc^\ZaXbc]PVad__TabbcÉ[[]X]VX
0aPQeÉa[ST]?a^Q[T\TcÉaX]cTXb[P\dc\P
]X]VT] Éa PebPZ]PST] Pe Ud]VTaP]ST _^[Xb
UaXbcÊT]ST S^\bc^[Pa ^RW \TSXTUaXWTc EP[
^\bTg\Ê]PSTaÉaTcceXZcXVcbcTV\T]STcÉa
X]cTSTcT]SPdcP]ZaÉeTa^RZbÊd__QhVVP]
STcPeTccÛ__TcbP\WÉ[[TbX]bcXcdcX^]Ta
Bostadspolitiken Vh]]Pa PQb^[dc X]cT
d]VS^\Pa8;d]Sc^VT]ST[d]VP[PVT]X
TV]PWÉ]STa^RW^RZd_TaPSTWdb8=^aVT
ZÛ_TaZP_XcP[ÉVPaTaXe]X]VbWdbb^\Whab
dc \^c WÛVP Wha^a cX[[ QP]P]bZP[P]ST
beT]bZPa^RWST]Q^bcPSb_^[XcXZb^\]d
SaXebPeP[[XP]bT]\TSPebZPUUPSTeX[[Z^
aPST X]eTbcTaX]VbQXSaPV cX[[ WhaTbaÉccTa
a^cPeSaPVb^\Vh]]PaQ^bcPSbaÉccTaVh]
]P]STPePcccX[[ÊcP^\eP]S[X]VUaÊ]Wh
aTbaÉcccX[[Q^bcPSbaÉcc\TS\TaPÉaX]cT
cX[[VPV]UÛad]VP0[[cbÊWdabZPT]d]V
\É]]XbZPXSPVWPaÊScX[[]ÊV^cTVTc.
|6T]TaPcX^]bZaXV.|=TY3TcUÊaX]cTVÊ
bÊ[Ê]Vc\T]ePaUÛacP[PbSTcTVT]c[XVT]
QPaP ^\ Pcc WÛYP _T]bX^]bÊ[STa] T[[Ta
VÛaPST]U[TgXQT[^RWX]cT^\WdaeXbZP
VTeÊaPd]VS^\PaPaQTcT.ATX]UT[Sc\TS
U[TaPbÉVTaPcc\P]bZPÛZPP]cP[TcPaQTcT]
X[P]STc3TcÉaeÉ[[^e[XVc\T]aÉRZTaX]cT
3TcUX]]bY^QQb^\_T]bX^]ÉaTaZP][É\]P
ÛeTa0[[Pd]VS^\PaWPaX]cT\ÛY[XVWTcPcc
bcPacPTVTc3TU[TbcPUaP\cXSPY^QQUX]]bX
ST] eXZcXVP T][XVc \XV WT[c ]ÛSeÉ]SXVP
^UUT]c[XVP bTZc^a b^\ \Ê]VP S^RZ eX[[
Zah\_P
;Êc d]VS^\Pa Q[X eXZcXVP bTSSP ^RW
WÛaSP
Börje Henriksson (S)
tidigare lärare vid Rönneskolan i Ängelholm
Hans Wallmark (M)
Fredrik Reinfeldt besöker unga i Malmö. Debattören efterlyser större fokus
på jobb och bostad för ungdomar.
ordförande riksdagens EMPA-delegationg
Foto: DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX
A4
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HELSINGBORG
NYHETSCHEF: 042-489 93 31 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 92 30
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING
HÄSTODONTOLOGEN. I över 100 år har hästtandvården knappt förändrats alls.
Redskapen har varit enkla och grova. Nu har utvecklingen tagit ett språng. HD har
besökt en av landets få utbildade hästodontologer – Nina Lundgren.
6P_Pb]É[[cUÛacP]S[ÉZPaT]
HELSINGBORG. 0]VT[X`dT^RW9X
\X7T[VT\^Û__]Pab_X[cP]_ÊAT
VX^]SYdabYdZWdbTc
_Ê 1TaVP ^RW [TSTa
dc _^]]h] EX^[Tc
7^ePa]P Z[P__aPa
\^cRT\T]cV^[eTc
4]QXcQ^acXVÊ]V
T] bcÊa =X]P ;d]S
VaT]^RWeÉ]cPa7^]
Éa WÉbc^S^]c^[^V Nina
P[[cbÊ WÉbccP]S[ÉZP Lundgren.
aT EX^[Tc Éa SPVT]b
UÛabcP_PcXT]c
=X]P;d]SVaT]bcÉ[[Ta]ÊVaPUaÊ
V^a UÊa eTcP Pcc _^]]h] Z^\\Ta
UaÊ]7^[[P]SPccW^]Éa &Êa^RW
Pcc \PZPa]P 7T[VT\^ b^\ QPaP
WPaÉVcWT]]TbTSP]STRT\QTaX]cT
eTceX[ZT]cP]SeÊaSW^]WPaUÊcccX
SXVPaT~^\T]b]ÊV^]
~3TcÉaT]VaTYb^\\Ê]VPWÉbc
ÉVPaT [Écc V[Û\\Ta \T]Pa 9X\X
7T[VT\^
b_X[cP]bZP]c^RWd]STa[É__T]UP[
[Ta ]Ta »V^]T] Éa WP[ec b[dc]P
8STccX[[bcÊ]STcUÊaW^]T]chV\Ûb
bPÛeTaÛa^]T]
~=ÉaWÉbcPacPbX]^\WdbQTVaÉ]
bPbbh]UÉ[cTc4UcTab^\STÉaU[hZc
SYdaZ^\_T]bTaPaSTSTcVT]^\Pcc
ÛZP WÛabT[] <TS \ÛbbP] bÉ]ZTa
\P] ÉeT] WÛabT[] ^RW ZP] SÉa
XVT]^\\X]bZPbTSTaX]VT]\TS!
_a^RT]cUÛaZ[PaPa=X]P;d]SVaT]
Hon kikar in X EX^[Tcb \d] ^RW
Z^]bcPcTaPa Pcc STc UX]]b \hRZTc
cP]SbcT]b^\W^]VT]PbcbZaP_Pa
Q^ac7^]cPa^RZbÊQ^acT]U^ST
aX]_PRZ]X]V P[[cbÊ \Pc b^\ WPa
UPbc]Pc\T[[P]ceÊcÉ]STa3TceXbPa
bXVPcccP]SZÛccTcd]STaÉaZaPUcXVc
X]U[P\\TaPc
<PZPa]P7T[VT\^UÊaaÊSTcPcc
Q^abcP ^\aÊSTc UÛabXZcXVc \TS T]
\YdZSXbZQ^abcT^RW_T]b[P_ÊTcc
P]cXQPZcTaXT[[c \TST[ d]STa T]
eTRZPbcXS
Violet leds inXad\"3TcÉaSÉa
<T]STceÉabcPÉaceÊUaP\cÉ]STa
=X]P;d]SVaT]WPabXccZah_X]BT b^\Éab]TSbcÉ[[SP=ÊV^c\ÊbcTWP
SP]]ÊVaPeTRZ^acX[[QPZPWPaSYda WÉ]cEX^[TccXSXVPaTX[XeTc4]ZaPU
bYdZWdbTcX][TccTccbP\PaQTcT\TS cXVb_PaZaPZc\^c\d]]T]]ÉaW^]
=X]P;d]SVaT]CP]ZT]ÉaPccW^] ePa UÛ[. 3Tc Éa beÊac Pcc eTcP \TS
bZPcPT\^cWÉbcPa_ÊbYdZWdbTcT] bÉZTaWTc
SPVePacaTSYTeTRZP
1TW^eTc Éa TVT]c[XVT] \hRZTc Nina Lundgren monterarT]bcÉ[[
bcÛaaT É] bÊ \T] =X]P ;d]SVaT] ]X]Vb^\WÊ[[Ta\d]]T]Û__T]^RW
WPa^RZbÊbX]TVT]_aPZcXZX6Ê]Pa_ VÊaXVT]^\ZX]ScÉ]STa]P3ÉabTa
ÛbcTa^\©]VT[W^[\bU[hV_[PcbPcc STcQaPdcCd]VP]aÛabXV^RWEX^
cÉ]ZP_Ê
[Tc ahRZTa [XcT \TS WdedSTc 7^]
EX^[TcUÛabX]XT]caÊ]Vb_X[cP\Xcc UÊaSÉaUÛaT]b_adcPcX[[
Xad\"7^]Éa[XcT^a^[XV^RWeÉ]
=X]P;d]SVaT]Peb[dcPa\TSPcc
STa WdedSTc ]Éa =X]P ;d]SVaT] b[X_P _Ê ST] b]TSP cP]ST] UÛa Pcc
b\É[[TaXVT]WPb_Pa]P_ÊSÛaaPa]P Pe[PbcP ST] 3Tc bZ^aaPa XWÊ[XVc X
=X]P;d]SVaT]bTSTaPa_^]]h] EX^[TcbbZP[[T?[P]T]ÉaPcc_aTRX
3Tc[dV]P]ST\TS[TcQTWÛebPecaT bX^]bb[X_]X]VT]^RWWÉbcT]bcdVV
bZÉ[)STcÉa[ÉccPaTUÛa=X]P;d]S aÛaT[bTa bZP UÊ cP]ST] Pcc a^cTaP
VaT]Pccd]STabÛZPT]WÉbcb^\bcÊa cX[[QPZPXaÉcc[ÉVT
bcX[[ ^RW W^] \ÊbcT U[hccP SYdaTcb
D]STabÛZ]X]VT]ÉaZ[Pa<PZPa
cd]VPUÛaPccZd]]Pd]STabÛZPX]bX ]P UÊa aÊS ^\ [É\_[XV QTccbc^a[TZ
SP]Ped]STaZÉZT]
^RW [TSTa dc EX^[Tc cX[[ T] bcÛaaT
~ DcP] bTSTaX]V WPST cd]VP] b_X[cPSÉaW^]UÊabcÊcX[[bbTSTaX]V
Finns det några hål eller tandsprickor? Hästodontologen Nina Lundgren har satt på ponnyn Violet en så
b]daaPc b^\ T] T[eXb_ UÛaZ[PaPa T]WPab[É__c
W^]
~3TcePa_^bXcXecSTcWÉaEXZ^\ kallad munstege, med vars hjälp hon håller munnen öppen. ”Den ser ut som ett tortyrredskap, men häsCaTSYTbZÉ[TcÉaPccX]bcad\T]cT] \Ta_ÊÊcTaQTbÛZ^\]X^\Ê]PSTa ten har inget obehag av den”, säger hon.
\ÊbcT bZhSSPb 4] ST[ Pe ST\ Éa bÉVTa9X\X7T[VT\^
\hRZTcShaP
=X]P;d]SVaT]VÛabXVaTS^UÛa
3TccPaT]\X]dcUÛab_adcP]Pcc ]ÉbcP_PcXT]c
eTaZP EX^[Tc [ÉVVTa WdedSTc \^c
'_PcXT]cTa
WPaVTcc]hZd]bZP_
HELSINGBORG. ;^ccP?Tabb^]Z[X
7^]WPSTSÊQhVVc_ÊbX]eTcTaX
]ÉadcQX[S]X]V \TS T] ]hbcPacPS
caTÊaXV TUcTadcQX[S]X]V ZP[[PS
|7ÉbccP]SeÊaS UÛa eTcTaX]ÉaTa|
3T]ÉaP]bTSSb^\eÉa[ST]bUaÉ\
bcP cP]SeÊaSbdcQX[S]X]V =X]P
;d]SVaT] Q[Te T] Pe bTg b^\ c^V
TgP\T]4]]hZd[[^S^]c^[^VTadc
TgP\X]TaPSTbeXSÊabbZXUcTc
~CX[[bP\\P]bWPaeXcP]SX]caTb
bTaPST eTcTaX]ÉaTa ^RW C^aQYÛa]
;d]SbcaÛ\b^\ePa\TS^RWbcPa
cPST dcQX[S]X]VT] WPUc d__bZPcc
Det var efterPccWPY^QQPcb^\SX ]X]VbeXb ' _PcXT]cTa 3Tc Éa
bcaXZcbeTcTaX]ÉaXÊccPÊab^\=X]P TccSXVTac\PcTaXP[b^\WPaUÛaÉ]S
;d]SVaT] bPST d__ bXV !( ^RW aPc Zd]bZP_T] ^\ WÉbccÉ]STa 3T
bcPacPSTT]TVT]eTcTaX]ÉaZ[X]XZ_Ê VP\[P ZPeP[[TaXaTV[Ta]P ^\ Wda
\P]bZPQTcb[PT]WÉbcVÊabÉ[[P]Pcc
WT\^acT]
]XZRWTU _Ê ATVX^]SYdabYdZWdbTcb
bc^aSYdabPeST[]X]VÉa\hRZTc]ÛYS
\TSbP\PaQTcTc\TS=X]P;d]S
VaT])
~3T]WÉaeÊaST]WPaTUcTaUaÊVPcb
PeeÊaPZd]STaEXbYÉ[ePWPaQPaP
Vad]SZd]bZP_TaSÉaUÛaÉaSTcQaP
PccZd]]PWhaPX]b_TcbZ^\_TcT]
bTa3TcZÉ]]bb^\T]fX]fX]bX
cdPcX^] =X]P WPa ^RZbÊ V[ÉSYT Pe
P]SaPZ^\_TcT]bTaXQ[P]S
Nina berättar hela tiden vad hon gör för hästägarna Angelique och
Jimi Helgemo, medan assistenten Olivia Andersson håller Violet i
tygeln för att hindra att hon rycker till.
P]eÉ]SP_ÊSPVT]baXSWÉbcPabÉVTa
=X]P;d]SVaT]
Felaktig betsling ZP] bcÉ[[P cX[[
\TS\hRZTcT[É]ST3TcUÊaWÉbcT]
Pcc QÛaYP cdVVP _Ê QTccTc ^RW cÉ]
STa]PÉaX]cTbZP_cPUÛaPccQXcP_Ê
\TcP[[
~=ÉbcP]&_a^RT]cPeWÉbcPa]P
b^\aXSbT[[TaZÛabWPaQTcbT[bZPS^a
X\d]]T]7ÉaZaÉeb\hRZTcX]U^a
\PcX^]
A5
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HELSINGBORG
Vägen jämnas
för vindkraft i
Rögle-Västraby
EX^[Tc
Efter ett otal turer under
drygt tio år närmar sig en
stor vindkraftsutbyggnad
vid Rögle-Västraby.
Länsstyrelsen har nu
ställt sig positiv till 14 av
17 föreslagna möllor.
Samtidigt fortsätter protesterna.
HELSINGBORG. 5aTS>[bT]AT]T
fPQ[TbUÊaZ[PacTRZT]cX[[]X^WÛVbc
"\TcTaWÛVPeX]SZaPUceTaZeXS
AÛV[T^RW=E=^aSXbZeX]SZaPUc
cX[[UT\ $\TcTaWÛVPbÊSP]PeXS
EÉbcaPQh
BÊbTaSTcUÛab[PVcX[[QTb[dcdc
b^\\X[YÛ_aÛe]X]VbST[TVPcX^]T]
eXS [É]bbchaT[bT] ]d U^a\d[TaPc
?ÊbP\\PVÊ]VbcÉ[[Ta\P]bXV]T
VPcXecX[[caTeTaZb^\^RZbÊX]VXRZ
XP]bÛZP]UÛaEÉbcaPQh8bP\c[XVP
UP[[aÛaSTcbXV^\PVVaTVPc\TST]
TUUTZc_ÊePaSTaP\PgX\P[c"\T
VPfPcc
©]SPbTSP]\X[[T]]XTbZXUcTcWPa
^[XZP eX]SZaPUcbbPcb]X]VPa eT]cX
[TaPcbXSTcWÉa^\aÊSTc5ÛaeTRZ
[X]VPa]P ^RW ST _^[XcXbZP _XadTc
cTa]P WPa ePaXc ÊcbZX[[XVP \TSP]
STc[^ZP[P\^cbcÊ]STc\^cT]bc^a
bZP[XVdcQhVV]PSWT[PcXST]ePaXc
Z^\_PZc
SÅ GICK DET TILL FÖRR
TANDSKADOR
Förr var det framförallt hovslagaren
som skötte hästars tänder. Men det
kunde också vara stallförmän eller
vem som helst. Redskapen var grova och universalmetoden var raspning. Jämna tänder ansågs bra.
Man förstod inte att vassa tänder
behövs för att finfördela grova fibrer. Många hästar dog eller fick avlivas av för kraftig raspning, då de inte kunde tillgodogöra sig födan.
Vargtänder. Små underutvecklade
tänder, strax framför första kindtanden framförallt i överkäken, som
kan ge hästen obehag av bettet. De
bör tas bort.
Betselöverslitning. Dåligt anpassat eller felplacerat bett kan ge
smärtor och orsaka tandvandring,
tandlossning, inflammation i pulpan.
Bettfel. Vanligast är kindtandsöverbett. Gör att tänderna slits fel
och skapar hakar och vassa kanter,
som kan leda till sår, smärta och
tuggsvårigheter.
Slemhinneskador. Orsakas oftast
av felaktig betsling.
SYMTOMEN
Att hästen har problem i munnen
kan visa sig på många olika sätt:
genom att den har dålig andedräkt,
spottar foderbussar, har sår eller
svullnader i munnen eller att den
börjar tugga på ett annat sätt.
Symtomen kan också vara mer
svårtolkade, som att hästen till och
från får feber, tappar i vikt, får kolik,
skyggar när man nuddar dess huvud eller blir grinigare till humöret
eller krånglar i ridningen.
Christer Åkerlundh
[email protected]
042-489 91 32
Foto: Anders
Malmberg
[email protected]
042-489 91 74
Länsstyrelsens nya hccaP]ST]
^RWUÛab[PVcX[[QTb[dcXSTceÊÉaT]
ST]PbZXRZPb]dcX[[QÊSTUÛaTcPVT]
b^\ bcÊa QPZ^\ _a^YTZcT] ^RW
ST\ b^\ UaP\UÛac X]eÉ]S]X]VPa
\^cST\3TUÊacaTeTRZ^a_ÊbXV
Pcc[É\]Pbh]_d]ZcTa>RW^\d]
VTUÉaT]\Ê]PSeÉ]cPb\X[YÛ_aÛe
]X]VbST[TVPcX^]T]UPccPbXccb[dc[X
VPQTb[dc
<T]STcZP]bTSP]ÛeTaZ[PVPb
cX[[UÛabc\X[YÛS^\bc^[T]^RWSÉa
TUcTa<X[YÛÛeTaS^\bc^[T]3Tc[Éa
\TSP]SaP^aSSaÛYPTccQaPcPVX]
]P] bXbcP ^aSTc Éa bPVc X ST] WÉa
bTVPWXbc^aXT]
;É]bbchaT[bT]V^SZÉ]]TaXQÊSP
UP[[T] \X[YÛZ^]bTZeT]bQTbZaXe
]X]VPa]P^RWUX]]TaeXST]|bP\
[PSQTSÛ\]X]V|PcceTaZbP\WTcT]
eXS #PeST &UÛaTb[PV]PeTaZT]
ZP]QTSaXePb|dcP]Pcc^[ÉVT]WTc
Pe eÉbT]c[XV QTchST[bT d__bcÊa|
3Tc WTcTa ^RZbÊ Q[P]S P]]Pc Pcc
eTaZbP\WTcT]X]cTQTSÛ\bbcaXSP
\^c]PcX^]T[[PaTVX^]P[P^RW[^
ZP[P\X[YÛ\Ê[
Men samtidigt vill[É]bbchaT[bT]
P[[cbÊ bc^__P caT P]SaP eTaZ eXS
EÉbcaPQh8STUP[[T]WÉ]eXbPa\P]
cX[[UaP\UÛaP[[ca^eUÊV[Pa]PX^\
aÊSTc\T]^RZbÊcX[[[P]SbZP_bQX[
ST] ^RW ]ÉaWTcT] cX[[ BeTSQTaVP
Zd[[Tb^\Éa]PcdaaTbTaePc
3TccPUÛaÉ]SaPaS^RZX]cTQhP
[PVTc CTVT[QhPa]Pb X]bcÉ[[]X]V
1hP[PVTc Z^\\Ta Pcc SaXeP \^c
bcÊ]STc eXSPaT T][XVc 2TRX[XP
9^W]bb^]XQhPaÊSTc
~EXeX[[X]cTWP]ÊVaPeX]SZaPUc
eTaZP[[b4]bÊSP]WÉabc^adcQhVV
]PSZ^\\TaPcc_ÊeTaZPWT[PQhV
ST]\hRZTc]TVPcXecbÉVTaW^]
2TRX[XP9^W]bb^]P]bTaX]cTWT[
[TaPccUÛaWÊ[[P]ST]PUÛaUÊVT[[XeTc
UÛaQÉccaPb^\caTeTaZUÛabeX]]Ta
^RWaTUTaTaPacX[[ePS^a]Xc^[^VTa
]PbPVc
Så höga kan
vindkraftverken bli
>\aÊSTceXSAÛV[TEÉbcaPQhÉa
TccPeST\b^\Éa[É\_[XVPUÛaT]
dcQhVV]PS Pe eX]SZaPUcT] T][XVc
ST]VT\T]bP\\P_[P]b^\7T[
bX]VQ^aV7ÛVP]Éb^RW©]VT[W^[\
V^SZÉ]STXUY^aD]STa_a^RTbbT]
Zah\_cTb^\aÊSTc[XcT\TSWÉ]
bh] cX[[ Q[P]S P]]Pc BeTSQTaVP
Zd[[TUÊVT[[XeTc^RWUÛabePaTcbX]
caTbbT]8WÛbcPbcX[[bchaZcTbTSP]
Z^\\d]Ud[[\ÉZcXVTSTceÊPZcd
T[[PP]bÛZ]X]VPa]PeXSAÛV[TEÉb
caPQh
4]QaTS_^[XcXbZ\PY^aXcTcXUd[[
\ÉZcXVT P]bTa Pcc T] bÊSP] WÉa
bc^aeX]SZaPUcbbPcb]X]VZP]Z^\
QX]TaPb \TS _[P]Ta]P _Ê Pcc dc
eTRZ[P VaÉ]bcaPZcTa]P eXS ETVTÊ
\TSWd]SaPcP[bQ^bcÉSTa^RWT]
bcPcX^]
Jonas Nilsson
[email protected]
042-489 90 17
Farhult
Utvälinge
Turning Torso, 190 m
112
Kraftverk, 150 m
Kraftverk, 130 m
Vindmöllornas
placeringar
Rögle
Kärnan,
35 m
Stor skateboardtävling på Jutan
HELSINGBORG. ?Ê[ÛaSPVQ[XaSTc
3TcWT[PÉaTcc_a^YTZcPaQTcTUÛa
Ud[[UPac_Ê9dcP]d]STaBÛSTaeXP Vh\]PbXTcb^\EXRc^a9XeWTS[XV
SdZcT]3ÊQ[XaSTcZeP[cÉe[X]VPaX VTaQPZ^\
bZPcTQ^PaSXBZPcTbW^_BW^fS^f]
~D]STa eÊaT] Z^\\Ta eX Pcc
\TSÊZPaTUaÊ]bÛSaPBeTaXVT
cÉe[P_ÊUT\^[XZP_[PcbTaXBZÊ]T
^RW1[TZX]VTX]]P]STcQ[XaUX]P[X
:Pa[bWP\] ST] ! Yd]X 8 ePaYT
ZeP[cÉe[X]V VÊa ceÊ Pe ST QÉbcP
eXSPaTcX[[UX]P[T]X:Pa[bWP\]
bÉVTaEXRc^a;XeWTS
5Ûadc^\XST]É\]SPbcÉ
STa]PPaaP]VTaPbBZPcTbW^_
BW^fS^f] X >[^UbcaÛ\
:aXbcXP]bcPS^RWHbcPS
;ÛaSPVT]bPaaP]VT\P]VbcPacPa
\TS X]eXV]X]V Z[^RZP] ! ^RW
""ÉaSTcSPVbUÛacÉe[X]VT]
Västraby
Verk som
föreslås
utgå
Kattarp
Grafik: ERIK NYLUND
Efterlyses: idéer
på spontanidrott
HELSINGBORG. BZPcTQ^PaS_PaZ
Z[ÉccTaeÉVVT[[TaQPbZTcZ^aVPa.=d
TaQYdSb d]VS^\Pa Pcc [É\]P X]
UÛab[PV _Ê ePS b^\ bZP UX]]Pb X
8Sa^ccb^PbT]Tcc^\aÊSTUÛab_^]
cP]XSa^ccb^\bZPQhVVPb! "eXS
8Sa^ccT]bWdb^RW]hP7T[bX]VQ^aV
0aT]P
BcÉ[[UaÊV^a^RW[É\]PX]cX_b_Ê
8Sa^ccT]b Wdb XSPV !" UTQadPaX
\T[[P]Z[^RZP] $^RW &3TcVÊa
^RZbÊQaPPcc\TY[PX]UÛab[PVcX[[
WT[bX]VQ^aVPaT]P/WT[bX]VQ^aVbT
A6
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HELSINGBORG
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING
|3Tc_XaaPa[XcTX\PVT]|
Tobak stals från pizzeria
HELSINGBORG. 2XVPaTccTa ^RW
b]dbcX[[TcceÉaSTPeRXaZP Za^]^aQ[TeQhcTc]ÉacYdePaQaÛc
bXVX]XT]_XiiTaXP_Ê:PSTccVPcP]
eXS cXST]]PccT]cX[[X\Ê]SPVb
4][XVceXcc]Tbd__VXUcTabZPcYd
ePa]PWPePaXc\X]bcceÊcX[[P]cP
[Tc3Tc^VbXVX]VT]^\PccQahcP
d__hccTaSÛaaT]cX[[[^ZP[T]
4]_^[Xb_Pcad[[b^\QTUP]]bXVX
]ÉaWTcT]bZPWPUÊccbh]_ÊVÉa
]X]Vb\É]]T]]ÉaSTb_aP]VUaÊ]
_[PcbT]TUcTaX]Qa^ccTcCYdePa]P
WP]]eXbbTa[XVT]d]SP]\T]T]
[XVc_^[XbT]bZPSTcUX]]PbT]ST[
[^eP]ST b_P]X]Vbd__b[PV Pcc VÊ
eXSPaT\TS
N NÅGRA FRÅGOR
...till kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström (M), som
är inbjuden till att äta middag med
kungen och hans familj på Stockholms slott i morgon, torsdag.
Fortsatt stöd till Hemlösas hus
HELSINGBORG. 7T\[ÛbPb Wdb
Av vilken anledning vill kungen
bjuda dig på middag?
~3TcÉaUÛaPcceXX7T[bX]VQ^aV
UXaPST[P]SbcXV]X]VT]Pe9TP]1P_
cXbcT1Ta]PS^ccTXBeTaXVTUÛaaPÊaTc
3TcÉaTccbÉccPccQYdSPcX[[QPZPTU
cTab^\eXQYÛSX]Zd]VPUP\X[YT]cX[[
!ÊabYdQX[TTc
! PaQTcPaZ^\\d]T]\TSTcc
_a^YTZcb^\WTcTa|1^bcPSUÛabc|
b^\bhUcPacX[[PccVTWT\[ÛbPTV]P
WhaTbZ^]caPZc Z^\QX]TaPc \TS
^\UPccP]ST bcÛSX]bPcbTa 8 SPV
UX]]bbYdbÊSP]P[ÉVT]WTcTa\T]
X]^\caTÊabZPSTQ[X\X]bc!$
8]^\b^RXP[UÛaeP[c]X]VT]_ÊVÊa
^RZbÊ PaQTcTc \TS Pcc _[P]TaP
QhVVP]STc Pe Tcc _Ta\P]T]c [É
VT]WTcbQ^T]STUÛaWT\[ÛbP
Z^\\TaÉeT]U^acbÉcc]X]VbeXbPcc
bcÛccPb TZ^]^\XbZc Pe 7T[bX]V
Q^aVb bcPS B^RXP[]É\]ST] VTa
UÛaT]X]VT] Tcc eTaZbP\WTcbbcÛS
b^\VÛaPcc\P]ZP]U^acbÉccPd]
STaWT[P! BcÛSTcÉaS^RZX]cTdccP[Pc[Ê]V
bXZcXVcdcP]VTbXPeePZcP]_ÊPcc
Z^\\d]T] bZP QTbcÉ\\P bXV
ZaX]V ST] [Ê]VbXZcXVP bcaPcTVX] X
ZP\_T]\^cWT\[ÛbWTcT]BTSP]
VI NOTERAR
Varför är just du bjuden?
~9PVÉaUd[[\ÉZcXVTb^aSUÛaP]ST
^RW ePa eÉaSX]]P UÛa WT[P Zd]VP
UP\X[YT]bQTbÛZUÛaaPÊaTc3Tbbdc
^\ WPST YPV Zd]VT] eXS Q^aSTc
<X]\P]Éa^RZbÊQYdST]3TcÉa
RXaZP $_Tab^]Tab^\Z^\\TacX[[
b[^ccTc_Ê\XSSPVT]
... att söndagen den 27 februari arrangerar Helsingborgs dragspelsklubb den årliga dragspelsträffen i Folkets Hus A-sal. Från klockan 13.30
spelar Dragspels-7:an välkomstmusik. Mellan
klockan 14 och 17 är det dags för danssugna att
beträda golvet. Fri entré.
Är det vanligt att Helsingborgs
fullmäktigeordförande blir bjuden på kungamiddag?
~=TYbT]PbcePaSTc ('%ePSYPV
eTc7T[bX]VQ^aVWPSTSÊQYdSXcX]
eningen spelberoende Helsingborg.
Tel 042-23 74 11, jourtel 076816 88 12.
Brottsofferjouren Helsingborg,
Örnsköldsviksg 15. Tel 04213 37 00, 9–13.
Dynamis Helsingborg. Öppen anonym föräldrarådgivn. Tel 04210 64 18 el 10 64 49.
N JOURTELEFONER
AA Anonyma alkoholister Öresundsgruppen, Helsingborg, Kadettg 30. Tel 042-15 35 35.
Al-Anon Helsingborg, Kadettg 30.
Anhöriga till alkoholister. Tel 042311 09 88.
Anhörigföreningen Kamratför-
Elöverkänsligas förbund Skåne Helsingborg. Tel 042-18 18 98.
Föräldrastödet 6 till 12 Samtalsstöd till föräldrar med barn i åldern
6–12 år. Tel 042-406 29 49.
Helsingborgs kvinnojour Tel
042-18 15 10.
Jourhavande kompis Röda Korset. Tel 020-22 24 44.
1
Hela denna bilaga
är en annons från
Helsingborgs Dagblad
GS
HELSINGB OR
CITY
GS
HELSINGB OR
CITY
Kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström (M) är bjuden på
kungamiddag.
Zd]VT]cX[[(ÊabUXaP]STcPebcP
ST]
Är du nervös?
~3Tc_XaaPa[XcTX\PVT]\T]YPV
b[X__TaWÊ[[PcP[^RWSTcÉabZÛ]c
Vad betyder detta för Helsingborg?
~3TcÉaT]bh\Q^[cX[[P[[PWT[
bX]VQ^aVPaT Pcc Zd]VT] ^RW WP]b
UP\X[Yd__bZPccPSTQTbÛZTc^RWPa
aP]VT\P]VTc
Kamratföreningen spelberoende Helsingborg. Tel 04221 56 77.
Kris Helsingborg Skarag 1. Tel
042-13 22,95, 13–21.
NA Anonyma narkomaner Helsingborg. Tel 077-113 80 00, dygnet
runt.
Röda Korset Tel 077-190 08 00.
Röda Korset – besökverksamhet Helsingborg. Tel 042-12 48 31
el 12 29 36, 8–16.
Sbf/Skåne För hjälp åt narkotikaberoende och människor som har el
vill ha underhållsbehandling. Tel
076-341 06 41.
SPES Helsingborg. Suicid prevention och efterlevandes stöd. Tel
Text och foto:
Stefan Ed
[email protected]
042-489 94 68
073-364 27 16.
Sällskapet Länkarna Helsingborg. Öppet dagligen. Tel 04212 58 44.
Tandvårdsskadeförbundet
NVS Helsingborg. Information i
tandvårdsfrågor. Tel 042-13 27 58,
telefonsvarare.
Nya öppettider
Mån-fre 9.00-17.30 (lunch12.00-13.00)
E N
B I L A G A
A N N O N S
F Ö R
B O R G S
H E L S I N G
C I T Y
M A R S
2 0 1 0
E N
GS
HELSINGB OR
E N
B I L A G A
A N N O N S
F Ö R
B O R G S
H E L S I N G
F Ö R
B I L A G A
A N N O N S
C I T Y
G B O R G S
H E L S I N
C I T Y
E R
D E C E M B
CITY
B E R
S E P T E M
MARIA MONTAZ
2 0 1 0
JORT
”VI HAR INTE GT ÄN”
VÅR BÄSTA LÅ
AMIS
SID 16-17
ER
CAROLINE SEG
VINNARSKALLE
SID 16-17
Foto: Tony
Succén fortsätter! Vi erbjuder 3 vxl 28”
Dacke damcyklar till chockpris!
inkl, lås, ljus, korg och
försäkring & aluminium
ram. Kjolskydd 95:Finns i vit, svart, röd
och grön.
Pris: 3695:-
GLÖGG
G
LÖGG MED
TILLTUGG SID 10
ANDRA
HEM
NDS:
N FRÅN THE SOU
MAJA IVARSSO
2 0 1 0
Nutley,
Sweetwater
ODE
FILMM
R&F
ER
ÄRE
MIIÄR
EM
PRE
IOPR
BIO
B
3
23
2-2
22ID 2
SID
S
NU
2995:-
Begränsat antal. Kampanjen gäller t o m 18/3
Sms:a ordet NATUR till
72 900, så skänker du 50 kr
till SNF:s klimatarbete.
Vi tar alla vanliga kreditkort. Räntefritt - Avbetalning
Läs mer på www.snf.se
SID 18-19
SNEAKERS
SID 18
RYCK SID 22
DR
DRYC
PÅSKMAT &
Hjälp oss
bromsa klimatförändringarna!
GRANNASTE
GRANEN SID 16
K SID 4
FOLK
FOL
CITYFOL
CITY
PLANTERINGSVÄGEN 80 - HELSINGBORG - TEL 042-12 00 21
Öppet: Mån-fre 9.00-17.30 (lunch12.00-13.00)
TJEJDAGEN
SID 10
VIN I HÖST
SID 14
SID 26
HÖSTJACKOR
Utkommer HD 18 mars
City 22 mars
Helsingborgs egen citybilaga med lokala profiler,
denna gång med glänsande Silver.
Boka din annons senast 8 mars.
Vill du veta mer kontakta din säljare
eller ring 042-489 90 62
Har du för mycket prylar? – Köp ett bord!
Töm förråden och fyll plånboken!
STANS STÖRSTA
JÄTTELOPPIS
!"#$%&'()'''
(#*+www.prylmarknader.se
,-#./0&&+
1/2&&+
www.prylmarknader.se
HelsingborgsUtställningar Tel: 042-280187
A7
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HELSINGBORG
S vill inte lägga ner
Fredriksdalsskolan
Socialdemokraterna
säger nej till att lägga ner
Fredriksdalsskolan. Därmed har Sverigedemokraterna och Miljöpartiet
skolans öde i sina händer.
HELSINGBORG. 7T[P ST] b^RXP[
ST\^ZaPcXbZP bchaT[bT] bP\[PSTb
_Ê \Ê]SPVbZeÉ[[T] UÛa Pcc P]VT
aXZc]X]VT]UÛa_PacXTcbbZ^[_^[XcX
ZTaXUaÊVP]^\]TS[ÉVV]X]VT]Pe
5aTSaXZbSP[bbZ^[P]1TbZTSTcQ[Te
TccT]WÉ[[XVc]TY
BQTb[dcTcWP]S[PaX]cTQPaP^\
5aTSaXZbSP[bbZ^[P]bePaPT[[TaXRZT
ePaPdcP][XZP\hRZTc^\beTZ^RW
UÛaca^T]ST6P\[PX\_^_d[ÉaPQT
b[dc b^\ ]TS[ÉVV]X]VT] Pe 60
bZ^[P]^RW=^aaTWTSbbZ^[P]VY^a
STbXV_Ê\X]SP^RWeÉRZcTZaXcXbZP
aÛbcTa X]^\ B^RXP[ST\^ZaPcTa]P
\^cPcc[ÉVVP]Ta5aTSaXZbSP[
~EX\ÊbcT[hbb]P_ÊST\STcQT
aÛa X]]P] eX cPa Tcc QTb[dc bÉVTa
9P] 0]STabb^] ^aSUÛaP]ST X B
bchaT[bT] ^RW eXRT ^aSUÛaP]ST X
QPa]^RWdcQX[S]X]Vb]É\]ST]
När förslaget presenteradesUÛa
T] Z]P__ \Ê]PS bTSP] ePa WP]
b_^]cP]c _^bXcXe cX[[ XSÎ] Pcc [ÊcP
_aXePcP :dQXZbZ^[P] cP ÛeTa
5aTSaXZbSP[bbZ^[P]b [^ZP[Ta 7P]
bÊV\Ê]VPUÛaST[Pa\TST]bÊSP]
[Ûb]X]V
~3TcVÛaYPVU^acUPaP]ST<T]
STcWPaVÊccUÛaU^acUÛaPcc_^[XcX
ZT] bZP Q[X QTVaX_[XV 1Tb[dcbd]
STa[PVTcWPaePaXcUÛaSÊ[XVc^RWSTc
WPaX]cTUd]]Xcbdcah\\TcX[[SXP
[^V\TS[ÉaPaTT[TeTa^RWQ^T]STX
^\aÊSTcbÉVTa9P]0]STabb^]
3Tc bT]PaT WPa WP] UÛabÛZc Pcc
aT_PaTaP VT]^\ Pcc ]h[XVT] VY^ac
QTbÛZ_ÊbZ^[P]cX[[bP\\P]b\TS
_PacXZP\aPcTa
~EX UXRZ T] eÉ[SXVc chS[XV QX[S
]ÉaeXcP[PST\TST[TeTa]P3TPa
Vd\T]cTaPSTbcPaZcUÛabX]bZ^[P
BP\\PX]cahRZVPe[ÉaPa]PBZ^[P]
WPaQa^ccPcb\TSSÊ[XVcahZcT^RW
[ÊVP\TaXceÉaST]<T]T[TeaTbd[
cPcT]Z^\\TaPccQ[XQÉccaTXÊa^RW
STcÉaV^SbcÉ\]X]V_ÊbZ^[P]bÉ
VTaWP]
EPS WÉ]STa \TS 5aTSaXZbSP[b
bZ^[P]^\]X[hRZPbaÉSSPST].
~9PeXWX]]TaX]cTVÛaP]ÊV^]
]h aTbdabUÛaST[]X]V bÊ eX UÊa eÉ[
SXbZdcTaP \TS bZ^[P] Wda eX ZP]
bcÛSYPST\_ÊP]]PcbÉccbÉVTa9P]
0]STabb^]
N NÄRRADIO
Helsingborg 99,2 MHz
N MATSEDELN
6.00 Morgonandakt, Radio City.
6.30 Musik från skivarkivet, Radio
City. 7.00 Morgonandakt, Radio
City. 7.30 Musik från skivarkivet,
Radio Kärnan. 8.00 God morgon
Helsingborg, Radio FM 99,2MHz.
9.00 Vägen genom bibeln, Radio
Slottshagen. 9.30 Missionsprogram, Radio City. 10.00 Gudstjänst
repris, Radio City. 11.00 Ekumeniska timmen repris, div kyrkor.
12.00 Kulturlådan, Radio FM
99,2MHz. 13.00 IFS, Radio FM
99,2MHz. 14.00 EFS, Radio EFS.
15.00 Kappsäcken, Radio Slottshagen. 17.00 Södergruppen, Radio
FM 99,2MHz. 18.00 Musik från
skivarkivet, Radio Kärnan. 21.00
Spånarna, Radio Slottshagen.
22.00 Får vi lov, Radio Kärnan.
23.00 Vägen genom bibeln, Radio
Slottshagen. 23.30 Morgonandakt
repris, Radio City. 00.00–02.00
Nattprogram, diverse.
SERVICEHUSEN
4[TeU[hZcT] UaÊ] 5aTSaXZbSP[b
bZ^[P] Éa P]\ÉaZ]X]VbeÉac bc^a
5ÛaUT\ÊabTSP]ePaSTc$T[T
eTa_ÊbZ^[P]8SPVÉaSTcQPaP!!
3TcÉaQPaP!!_a^RT]cPeSTSahVc
'QPa]T]b^\eÉ[YTaPccVÊXbX]
]Éa^\aÊSTbbZ^[P
Partikollegan Yasmine LundinX
QPa] ^RW dcQX[S]X]Vb]É\]ST]
chRZTaPccSTcÉaeÉacPccUÛabÛZP
~EÊac\Ê[ÉaPccXP[[PUP[[X]cT
cP__PU[TaT[TeTabÉVTaW^]
<T]9P]0]STabb^]ca^aPccSTc
ZP]Q[XbeÊac=ÊV^]bcP]bUX]]bT]
b\ÉacVaÉ]bUÛaWda[XcT]T]bZ^[P
ZP] ePaP UÛa Pcc QÉaP bXV TZ^]^
\XbZc^RWWP]ca^aPcc5aTSaXZbSP[
Éa]ÉaP
~3Tc Éa T] YÉccTbc^a dc\P]X]V
UÛa 5aTSaXZbSP[bbZ^[P] Pcc eÉ]SP
dceTRZ[X]VT]bÉVTaWP]
Pamela Kocken
[email protected]
042-489 90 04
Torbjörn Svensson
[email protected]
042-489 92 17
N Förslaget från den styrande bor-
gerliga treklövern är att lägga ner
den kommunala Fredriksdalsskolan. Och att ge skolchefen Thorbjörn Jordansson i uppdrag att i
samverkan med kommunala Kärnfastigheter teckna hyresavtal med
Kubikskolan.
N Kubikskolan erbjuder eleverna
som i dag går på Fredriksdalsskolan plats om de tar över skolans lokaler. Detsamma gäller för elever i
Fredriksdalsskolans upptagningsområde. Eleverna har möjlighet att
välja mellan Kubikskolan och den
nya kommunala närområdesskolan.
N Höstterminen 2011 avser Kubikskolan ta över lokalerna för undervisning i årskurs 6–9. Höstterminen 2012 vill de ta över lokalerna
med F–5-verksamheten.
N Hittills har bara de styrande borgerliga partierna deklarerat att de
säger ja till förslaget. De behöver
stöd från minst ett parti till för att
få igenom sin vilja.
HELSINGBORG. B^RXP[ST\^ZaPcTa
]Pb ]TY QTchSTa Pcc 5aTSaXZbSP[b
bZ^[P]bUaP\cXSWÉ]VTaX[dUcT]
3T]bchaP]STQ^aVTa[XVP\X]^aX
cTcT]\ÊbcTWPbcÛSUaÊ]\X]bcTcc
_PacXcX[[UÛaPccUÊbX]eX[YPXVT]^\
_ÊQPa]^RWdcQX[S]X]Vb]É\]ST]b
TgcaP\ÛcTST]"\Pab
EÉ]bcTa]WPaaTSP]bPVc]TYcX[[
UÛab[PVTc
ªcTabcÊaSÊ<X[YÛ_PacXTc^RWBeT
aXVTST\^ZaPcTa]P~b^\É]]dX]cT
VTaZ[PacQTbZTS
~EXÉaX]cTaTS^UÛaQTb[dcÉ]EX
eX[[[hbb]P\Ta^RWSXbZdcTaP\Ta
[hSTaQdSbZP_TcUaÊ]<?
SD:s enda ledamotXQPa]^RWdc
QX[S]X]Vb]É\]ST] 4Xe^a BÛSTa
QTaVbÉVTacX[[73)
~9PVWPaUÊccSXaTZcXeUaÊ]<XRZT
PccYPVX]cTUÊabÉVP]ÊV^cUÛaaÉ]eX
cPaQTb[dcTcX]É\]ST]EXUÊaX]cT
dccP[P^bbUÛa_aTbbT]
<XRZTSTcÉaB3)bZ^\\d]P[aÊS
<XRWPT[A^bT]QTaV73aX]VTad__
W^]^\WP]bÉVTa)
~EXdccP[Pa^bbTUcTabP\\P]caÉ
STc
7Pa]XQTbcÉ\cTaXST]]PUaÊVP.
~9P
EPaUÛaeX[[]XSÊX]cT[ÊcPU^[ZUÊ
eTcPePa]XbcÊa.
~4UcTab^\STcÉaTccbÊSP]cb_T[
b^\_ÊVÊaeX[[eXX]cTVÊWÉ]ST[bTa
]PXUÛaeÉV3TcWPa\TSeÊaeÊV
\ÉbcPaa^[[PccVÛaP
B3ZP]Q[Xcd]VP]_ÊeÊVT]
4[[Ta<X[YÛ_PacXTc
4[[TaQÊSP
LAGERRENSNING!
Helsingborg
Stekt fläsk, bruna bönor, rivna morötter, el kycklingklubba, söt chilicreme fraiche,
morötter, potatismos. Jordgubbskräm.
BAKGRUND
=dPeVÛa
b\Ê_PacXTa]P
Dean
Akustisk
gitarr
Föreningskontakten
Trans
Brazilia
Soltero
Dean
Luna
Akustisk
gitarr
Elgitarr
Helsingborg
Flottans Män: Föredrag i Kajutan,
Österg. 89, Ängelholm tisdag 1/3
kl. 18.30. Fänrik Ola Linfeldt,
Gantofta berättar om sina intryck
och upplevelser ombord som kock
på HMS Carlskrona under piratjakten
i Adenviken.
Vältränad?
Gå på HIT
3000:4600:-
4699:7200:-
DDrum Dios
Trumset inkl. hardware
Vi köp av gitarr välj ett
axelband, kabel eller strängar!
Trumtillbehör 30%
Kablar 25%
Percussion 40%
9940:www.hbg.friskissvettis.se
3595:4995:-
14200:-
BLACK & WHITE MUSIC AB
Ängelholmsvägen 31, Helsingborg
0708 - 15 50 19
A8
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
REDIGERING: LASSE TEINVALL
<XbbcÉ]ZccaPUUXRZX]V
Peb[ÛYPSX7T[bX]VQ^aV
Vid en kontroll i en lägenhet på Gasverksgatan i
Helsingborg fann gränspolisen två kvinnor som
misstänks ha lurats till
Sverige för att tvingas till
prostitution.
HELSINGBORG. ~EX eTc X]cT bÊ
\hRZTcÉ]]dbÉVTa<XRWPT[BcTU
UTacb_P]X]Vb[TSPaT_Ê[É]bZaX\X
]P[T]XBZÊ]T
8]VaX_P]STc_Ê6PbeTaZbVPcP]X
\Ê]SPVb bZTSST bTSP] _^[XbT]
UÊccX]SXZPcX^]Ta_ÊPcc_Tab^]Ta
b^\ ePa X[[TVP[c X [P]STc Zd]ST
UX]]PbX[ÉVT]WTcT]
~ 6aÉ]b_^[XbT] ÊZcT SXc ^RW
aX]VST _Ê SÛaaT] 5Ûabc ePa STc
X]VT] b^\ Û__]PST \T] \P]
WÛaSTPccSTcePa\É]]XbZ^aX[É
VT]WTcT]4UcTacX^\X]dcTaÛ__
]PSTceÊ\É]^RWeTaZPST^UÛa
bcÊT]STbÉVTa7T[bX]VQ^aVb_^[X
bT]b X]U^a\PcÛa 4eP;^ccP 7Ta
\P]bb^]CadTSbb^]
Gränspolisen d]STabÛZcT[ÉVT]
WTcT]^RWXT]bÉ]VVÛ\SPd]STa
cÉRZT]^RWUX[cPaUP]]bceÊZeX]
]^aPePUaXZP]bZcdab_ad]V
4][XVc d__VXUc bZP T] Pe ZeX]
]^a]PWPbPZ]Pc_Pbb^RWW^]bXc
cTa]dW^b_^[XbT]
~EXbZPUÛaWÛaPWT]]T]Éa\PaT
d]STa ^]bSPVT] bÉVTa <XRWPT[
BTUUTac
:eX]]P] Éa X]cT \XbbcÉ]Zc UÛa
Qa^cc dcP] bTb b^\ Tcc \ÛY[XVc
Qa^ccb^UUTa5ÛaSTcUX]]bd__VXU
cTa X ÉaT]STc b^\ bÉVTa Pcc W^]
^RW T] ZeX]]P cX[[ b\dVV[Pcb WXc
d]STaUÛaTeÉ]X]VPccSTbZd[[TUÊ
bcdSTaPX3P]\PaZ
8bYÉ[ePeTaZTcbZPbhUcTcWPeP
aXcPccceX]VPST\cX[[_a^bcXcdcX^]
UÛa Pcc QTcP[P bX] |bZd[S| cX[[ ST
_Tab^]Tab^\cPVXcWXcST\
Metoden med Pcc bZd[SbÉccP
d]VPUPccXVPZeX]]^aUÛaPccceX]VP
ST\ cX[[ _a^bcXcdcX^] Éa eP][XV
5[TaPdcaTS]X]VPaXBeTaXVTSTbT
]PbcTÊaT]WPaeXbPcbP\\P\Û]b
cTa
D]STabc^aPST[PaPe!(^RW
WT[P! VT]^\UÛaSTbZÊ]T_^[X
bT]Tcc_a^YTZcaXZcPc\^c\É]]Xb
Z^WP]ST[SÉaSTc^RZbÊUÛaTZ^\
_a^bcXcdcX^]
?a^YTZcTc b^\ UXRZ ]P\]Tc
>\TVPUX]P]bXTaPSTb\TSÛa^]
\ÉaZcP_T]VPaUaÊ]AXZb_^[Xbbch
aT[bT] ^RW [TSST cX[[ Pcc _^[XbT]
VT]^\UÛaSTcaTbcÛaaTdcaTS]X]V
Pa\TSbP\\P][PVcÛeTa&^[XZP
P]\É[]X]VPa3TbbPWP]S[PST^\
P[[c UaÊ] Va^ec Z^__[TaX Va^eP
eÊ[ScÉZcTa\^cQPa]^RW\É]]Xb
Z^WP]ST[ cX[[ ZÛ_ Pe bTgdT[[P
cYÉ]bcTa
7XccX[[bWPa]X^_Tab^]TaSÛ\cb
\T] bP\c[XVP UP[[ WPa É]]d X]cT
Z^\\XccX[[S^\bc^[
~3TTaUPaT]WTcTaeXVY^acÉaPcc
STc X UÛabcP WP]S Éa \É]]XbZ^a
UaÊ]UPccXVPaT[É]STab^\dc]hcc
YPbbÉVTa<XRWPT[BcTUUTac
Mattias Frisk
Ulf Kristiansson
5ÛabePaTcZP]UÊbeÊac
PccaTZahcTaP_Tab^]P[
STOCKHOLM.0cc[^RZP_Tab^]P[
Q[XaT]PeUÛabePaTcbcdUUPaTd__
VXUcTaZ^\\P]STÊa0ccaPZcX^]T]
UÛa ePad\ÉaZTc Éa X]cT ePS ST]
Q^aSTePaPZ^]bcPcTaPa5ÛabePab
\PZcT]XbX]ÊabaTS^eXb]X]V
3T] Yd[XXUY^[É]SaPSTbUÛabeP
aTcb bhbcT\ UÛa _Tab^]P[UÛabÛaY
]X]V aPSXZP[c UaÊ] c^cP[UÛabePab
_[XZc cX[[ UaXeX[[XVWTc 4aUPaT]WT
cTa]PWXccX[[bchSTa_ÊPccUÛabÛaY
]X]Vb_[P]T] b_aXRZTa \Ta T[[Ta
\X]SaT4gT\_T[eXbÛZPSTP]ST
[T]ZeX]]^a^RWaTbTae^UUXRTaPaT
X]cTXÛ]bZeÉaS^\UPcc]X]VUÛaaP
ÊaTc
3T] bc^aP dc\P]X]VT] Éa Pcc
aPZcX^]bZaPUcT][hSTaT]b[dcbPcbX
ÊabaTS^eXb]X]VT] UÛa ! b^\
aTVTaX]VT]UXRZ_ÊcXbSPVT]8T]
]d[ÉVTbP]P[hbPeePad\ÉaZTc5Ûa
bePab\PZcT]WTcTaSTc)
|BhUcTc\TS5ÛabePab\PZcT]Éa
^Z[Pac Q[P]S P[[\É]WTcT] 3T]
Zd]bZP_ b^\ UX]]b _aÉV[Pb cX[[
bc^aP ST[Pa Pe |[d\_T]| P\TaX
ZP]bZPUX[\Ta^RWSPV[XV]hWTcb
aP__^acTaX]V|
1X[ST]Pe5ÛabePab\PZcT]b^\
T]PccaPZcXePaQTcbVXePaT^RWPa
QTcb_[PcbWPaUÛabePVPcbXVad__T]
\É] '~!$ Êa \T] ÛZPc Q[P]S
h]VaTZeX]]^a
»eTaQTUÉ[WPePaT]BeTaZTa6Û
aP]b^] \P]Pa bP\WÉ[[Tc cX[[ Pcc
b[dcPd__ZaX]VST]hP_aX]RX_Ta
]PUÛaaTZahcTaX]V4ccTgT\_T[Éa
Pcc X]UÛaP T] aTV[TaPS aÉcc cX[[
cYÉ]bc[TSXVWTc ^RW bZhSS UÛa P]
bcÉ[[]X]VUÛacXSeXbcYÉ]bcVÛaP]ST
Vad__QTUÉ[b^[SPcTa^RWbYÛ\É]
b^\^RZbÊeX[[WPTccRXeX[chaZTb
[XeTT
Lars Pedersen
CdaX_^ZTaXWÛVbcPS^\bc^[T]
STOCKHOLM. 3Tc Éa b[d\_T]
^RWX]cTbZXRZ[XVWTcT]b^\PeVÛa
^\\P]eX]]TaX_^ZTab_T[
3Tc WÉeSPST AXZbÊZ[PVPaT] X
Tcc ^eP][XVc \Ê[ b^\ X][TSSTb X
7ÛVbcPS^\bc^[T]XVÊa
5ÛaUÛabcPVÊ]VT]_Ê#ÊabZP
YdaXbcTa]P X 7ÛVbcP S^\bc^[T]
bePaP_ÊUaÊVP]^\STcÉab[d\
_T] T[[Ta b_T[PaT]b bZXRZ[XVWTc
b^\PeVÛadcVÊ]VT]XTcc_^ZTa
b_T[ 3T] WÉa VÊ]VT] VÉ[[Ta STc
b_T[U^a\T] cTgPb W^[ST\ b^\
Z^\cX[[BeTaXVT_Ê&cP[Tc5Ûa
WP]S[X]VT]UÛ[Yb\TSbc^acX]caTb
bTPe[P]STcbP[[Pb_T[UP]cPbcTa
1haÊRWTUT]7TSeXVCa^bcb^\
UÛaTcaÉSTa AXZbÊZ[PVPaT] Aª
bPSTXaÉccT]Pcc_^ZTaÉaTccb_T[
SÉadcVÊ]VT]cX[[eÉbT]c[XVST[QT
a^a_Êb[d\_T]
~?^ZTa Éa Tcc ÉeT]cha[XVc b_T[
b^\ÉaQTa^T]STPeb[d\_T]^RW
SÉaUÛa^\UPccPbPeS^QQ[TaX[PVT]
d]STabcaÛZW^]TT
Kjell Rynhag
Säkerheten
vid lekland
ska granskas
Hundratusentals barn
besöker varje år kommersiella lekland. Branschen
expanderar kraftigt vilket
också lockat till sig oseriösa aktörer. Efter flera allvarliga incidenter ifrågasätter Konsumentverket
nu säkerheten och inleder
en granskning.
STOCKHOLM. ;P]STcb X]^\Wdb
]ÛYTb_PaZTaWPaQ[XeXc^\Êcc[XVc_^
_d[ÉaPdcU[hZcb\Ê[b^\UÊccUP\X[YTa
PcceP[[UÉaSP5Ûa^\ZaX]VWd]SaP
Za^]^aZP]QPa]T]bcX\\PX]ÊVaP
cX\\Pa Q[P]S UÉaVV[PSP W^__Q^a
VPaadcbRWZP]^a^RW^É]S[XVPQ^[[
WPe
~0[[PQPa]VX[[PaX]cTXSa^cc\T]
P[[PQPa]VX[[PaPccaÛaP_ÊbXV^RW
[TZP bÉVTa 9^PZX\ 6d][Ta eS UÛa
;T^b[TZ[P]S\TSQPbX=^aa[P]S
6d][Ta bcPacPST bXcc UÛabcP [TZ
[P]S !% X ;d[TÊ 8 SPV WPa STc
edgXccX[[T]ZTSYPb^\^\UPccPaT[
ePP][ÉVV]X]VPaXBeTaXVT^RW=^a
VT?[P]T]ÉaPccZTSYP]X]^\caTÊa
bZP WP dcÛZPcb cX[[ \T[[P] !$~"
[TZ[P]S
Att leklanden Q[XeXc bÊ _^_d[ÉaP
ca^a 9^PZX\ 6d][Ta QTa^a _Ê Pcc
\P] b[X__Ta QhcP ^\ ^RW Pcc T]
edgT] ZP] ÊZP bYÉ[e \TS \Ê]VP
QPa] 7É[b^Pb_TZcTa]P Éa ^RZbÊ
eXZcXVP
~3TcUX]]b\Ê]VPbcX[[PbXccP]ST
QPa]^RW\hRZTcbcX[[PbXccP]STPZcX
eXcTcTa]deXchRZTaSTcÉaaÉccXcX
ST]PcceXUÊaQPa]PccPZcXeTaPbXV
<T][TZ[P]SbQ^^\T]WPa^RZbÊ
Û__]PcUÛa\Ê]VP^bTaXÛbPPZcÛaTa
bÉVTa4\^]<PPbW^eS_Ê1Pa][T
ZT]b^\SaXeTa0]Shb[TZ[P]S
~<Ê]VPca^aPccSTcQPaPÉaPcc
b[É]VPX][XcT\X[Y^]Ta^RWbÊad[[Pa
STcPebXVbYÉ[ec3TbTaT]\ÛY[XVWTc
PcccYÉ]Pb]PQQP_T]VPa^RWX]eTb
cTaPa X]cT X bÉZTa dcadbc]X]V 3Tc
bcaPUUPaP[[PXQaP]bRWT]
En annan aktör Éa ;TZ ^RW
Qdb[P]STcb^\WPa[TZ[P]S_ÊceÊ
_[PcbTaXBeTaXVT>\ZaX]V "
QPa]QTbÛZTaST\ePaYTÊa6ad]SP
aT]<XZPT[0]SaÎPbb^]\T]PaPcc
STc beT]bZP eÉSaTc QXSaPa cX[[ Pcc
VÛaPX]^\WdbP][ÉVV]X]VPa]P[Û]
bP\\P
Med många barn _ÊbP\\PbcÉ[[T
~3TcÉaT]eTaZbP\WTcb^\Ud] ZP][TZP]STcVÊaTYÉ[cb]Tcc:^]bd
\T]ceTaZTc WPa WXccX[[b UÊcc X] bTg
P]\É[]X]VPa\^c[TZ[P]SaÛaP]ST
P[[cUaÊ]\X]SaT^[hRZ^acX[[bZP[[
UaPZcdaTa<T]\ÛaZTacP[TcQTUPaPb
ePaPbc^ac^RWeTaZTcbZP]dVaP]b
ZP bÉZTaWTcbadcX]Ta]P _Ê P[[P
beT]bZP[TZ[P]S3T|0[[[TZbZTa_Ê
TVT]aXbZ|bZh[cPab^\\Ê]VP[TZ
[P]SP]eÉ]STabXVPeÉaT]PebPZTa
]P :^]bd\T]ceTaZTc bcÉ[[Ta bXV
ZaXcXbZc\^c
~<P]ZP]X]cT[ÉVVPP]bePa_Ê
VTaPac^[e\Ê]PSTa^\ÊaTceÉSaTc QPa]PccSTbZPUÛabcÊPcc^\STUP[
Éa Yd b^\ STc Éa X BeTaXVT ^RW SÊ [TaUaÊ]TccW^__c^a]]TaXRT\T]c
Ud]VTaPaSTcQÉccaTWÉaÉ]XbÛSaP V^[eTcbÊZP]STb_aÉRZPWdedSTc
4da^_PSÉaSTcÉaePa\c[É]VaT
bÉVTa<PaXP;X]SbcTScP]bePaXVUÛa
cX[[bh]PecYÉ]bcTa
Under året _[P]TaPaUÛaTcPVTcPcc
8QÛaYP]Pe]ÉbcPÊaaÉZ]Pa:^]
Tg_P]STaPaTYÉ[c
bd\T]ceTaZTc\TSPccZd]]PaTS^
~EXbXccTaYdbc]dXUÛaWP]S[X]VPa eXbPbX]VaP]bZ]X]VTT
^\T]YÉccTbc^aP][ÉVV]X]VTcc[TZ
[P]S_Ê 'ZePSaPc\TcTab^\
Q[XaeÉa[ST]bbcÛabcP[TZ[P]S3TcÉa
WT\[XVcePaSTcQ[XaÉ]]d\T]^\
ceÊeTRZ^abZPUÛaWP]S[X]VPa]PeP
Anja Eriksson
aPZ[PaPbÉVTa<XZPT[0]SaÎPbb^]
Linnéa Hallberg
”Många tror att det
bara är att slänga
in lite miljoner och
så rullar det av sig
självt.”
|:[PacPcc\P]UÊaePaP^QbTaeP]c|
STOCKHOLM. 3T U[TbcP WPa bTcc
^[hRZ^abZT\T]^[hRZbaXbZT]eÉVb
d__PePccQPa]T]WPaa^[XVc^RWPe
bZaÉRZTaX]cT
~3TcWPaePaXcQ[^Sb_X[[P]]ÊVaP
VÊ]VTa ]Éa eX ePaXc WÉa 1Pa] b^\
b[PVXcdccÉ]STa^RWb[PVXcd__[É_
_T]bÉVTa\P\\P]7P]]PCaP]T
eP[[
;YdS]XeÊ] _Ê 0]Shb [TZ[P]S X
BXRZ[P dcP]UÛa Bc^RZW^[\ Éa WÛV
^RW[TZP]STcXUd[[VÊ]V5P\X[YT]
CaP]TeP[[ÉaeP]P[TZ[P]SbQTbÛZPaT
^RWUÛaQPa]T];TXYP$^RW?T[[T ÉaSTcT]a^[XVdcU[hZc5P\X[YT]WPa
Z[PaPcbXVdcP]^[hRZ^a^RW7P]]P
CaP]TeP[[ca^aPccQPa]T]bbÉZTaWTc
\Ê]VPVÊ]VTaÉad__cX[[UÛaÉ[SaPa
]P
~<P]ZP]X]cTQTVÉaPPcc_Tab^
]P[T]bZPWPZ^[[_ÊP[[PQPa]\P] Benke Gustafsson Andys med dottern Nikki. För säkerhets skull
\ÊbcT ePaP ]ÉaePaP]ST X QPa]T]b åker han med henne i rutschkanor.
Foto: BERTIL ERICSON/Scanpix
[TZ
bÉZTaWTcT] _Ê [TZ[P]S ÛeTa[PV Éa ZTaWTcb bZd[[ \TS X adcbRWZP]^a
\T]WPaX]cTePaXc\TS^\]ÊVaP
Lilla Mira, 3, QTbÛZTa^UcP[TZ[P]S QaP
\TS \P\\P 0]]T[XT 2P]]TaeXZ
~3TcÉaZ[PacPcc\P]UÊaePaP^Q ^[hRZ^a
^RW [X[[PbhbcTa ;^eP \Ê]PSTa bTaeP]c\T]bÉZTaWTcT]ÉabÊQaP
~<T]\X]S^ccTaÉaYdQPaPb]Pac
9dbcXSPVePa^[hRZP]UaP\\T]Éa ST]ZP]VÛaPbchRZTaYPV
caTÊabÊW^][TZTaZP]bZTX]cT[XZP
<XaPZa^RZPSTWdedS\^cWdedS
<X]bcT]VÊ]VX\Ê]PST]QTbÛ WÊacb^\STÉ[SaTQPa]T]TT
\TS T] _^YZT >[hRZP] VXRZ S^RZ ZTa1T]ZT6dbcPUbb^]0]Shb\TS
QaP^RW0]]T[XT2P]]TaeXZchRZTa bX]S^ccTa=XZZX7P]ÊZTaUÛabÉ
Linnéa Hallberg
A9
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
Misshandelsdömd
SD-politiker
lämnar fullmäktige
BURLÖV. 4][TSP\^cUÛaBeTaX
VTST\^ZaPcTa]PXZ^\\d]Ud[[
\ÉZcXVTX1da[Ûeb^\SÛ\cbUÛa
\XbbWP]ST[ [É\]Pa bX] _[Pcb X
Ud[[\ÉZcXVT8VÊa[É\]PSTWP]
X]T]WP]SbZaXeT][P__SÉaWP]
PebÉVTabXVbXccd__SaPVbZaXeTa
BhSbeT]bZP]
BeTaXVTST\^ZaPcT]SÛ\STbX
UÛaaP eTRZP] \^c bXcc ]TZP]ST
cX[[eX[[Z^a[XVS^\^RWbP\WÉ[[b
cYÉ]bcUÛaPccWP\XbbWP]S[PcT]
ZeX]]P 4][XVc S^\T] bZP WP]
WPahRZcd__T]QX[SÛaa^RWb[P
VXc ZeX]]P] X P]bXZcTc \TS T]
\^c^aRhZT[WYÉ[\BYÉ[eWÉeSPST
WP]PccSTcWT[PePaT]^[hRZb
WÉ]ST[bTTT
Stort internetfel
i Europa
Mikael Damberg betecknas som en högerkraft inom socialdemokraterna. Bland annat är han positiv till friskolor.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/Scanpix
|EX[TcPaX]cTTUcTaT]]h9Tbdb|
Mikael Damberg dröjer med besked i partiledarfrågan
STOCKHOLM. 4cc bc^ac ^RW
Z^\_[XRTaPc UT[ _[ÊVPST X]cTa
]TcP]eÉ]SPaT _Ê cXbSPVbZeÉ[
[T]
~;ÉVTcÉaUÛaeXaaPcbPST9^
WP] CW^\_b^] SaXUc[TSPaT _Ê
CT[XPcX[[CCeXS!!cXST]
4][XVcW^]^\[XVVTaUT[TcXTd
a^_TXbZP bTaeaPa eX[ZTc VÛa Pcc
STcX]cTVÊaPcc]ÊeXbbPWT\bX
S^a
3TcePaX]cTZÉ]cWda\Ê]VP
beT]bZP P]eÉ]SPaT b^\ Zd]ST
ePaPSaPQQPSTTT
Rullator-boxare
slog rånare
LIDKÖPING. 4]UÛaTSTccPQ^gP
Den person som ensam
kan frälsa Socialdemokraterna finns inte, enligt en
av de hetare kandidaterna
till ledarposten, Mikael
Damberg. ”Vi letar inte
efter en ny Jesus”, säger
han.
STOCKHOLM. 5ÛaTVT]ST[QTZaÉU
cPaWP]XT]X]cTaeYd\TSCCPcc
WP] eX[[ ePaP \TS ^RW cP P]bePa X
[TS]X]VT]UÛa_PacXTc3TcQTaÉccPST
WP]^RZbÊUÛaSTb^\[XbcPcbXVb^\
eÉ]]Ta cX[[ W^]^\ _Ê 5PRTQ^^Z X
UÛaaPeTRZP]
<T][XZP[XcTSÊb^\]dXST]UÛa
bcP [É]VaT X]cTaeYd] bTSP] QTbZT
STc bÉVTa WP] _Ê eX[ZT] _^bc WP]
WT[bcbZd[[TeX[YPWP\]P_Ê]ÉaeP[
QTaTS]X]VT]WPabPVcbXcc7P]beP
aPab^\T]b^\[ÉacbXVST]b^RXP[
ST\^ZaPcXbZP d__UÛaP]STZ^ST]
bTSP] QPa]bQT] ~ WP]b UPa ePa X
\Ê]VPÊaZPbbÛaX_PacXTc
CC)BZd[[TSdbÉVPYP^\SdUXRZ
UaÊVP].
~9PVbÉVTaPccYPVZP]ePaP\TS
^RW QXSaP cX[[ T] ]hbcPac ?^bXcX^]
^RWa^[[UÊaeP[QTaTS]X]VT]PeVÛaP
bÉVTa3P\QTaV
3P\QTaVÉah]VbcPeSTcaT\É]
b^\_TZPbdcb^\ePaP]ST]Éa\Pbc
PccTUcTacaÉSPBPW[X]7P]QTbZaXeb
^UcPbcb^\T]WÛVTaZaPUcXB7P]
QTbZaXeTaSTcb^\PccWP]|bcPRZdc
WPZP]|]ÉaWP]UÛabePaPSTcP]ZT]
QPZ^\aTVTaX]VT]bPeSaPVUÛaWdb
WÊ[[b]ÉaP cYÉ]bcTa STc bÊ ZP[[PST
adcPeSaPVTc
~9PVbPSTPccYPVeX[[TUÛaÉ]SaP
adcbhbcT\TcUÛaPccQPa]UP\X[YbP]
_PbbPSTc3TcUX]]beÉ[SXVcZ]T_XVP
UÛaST[]X]Vb_^[XcXbZP TUUTZcTa \TS
WdaadcPeSaPVTcbTadcbÉVTa3P\
QTaVb^\chRZTaPccadcZP]X]VÊXT]
VT]^\VÊ]VPebZPccTbhbcT\Tc
~:aXbZ^\\XbbX^]T]bXSÎ^\T]
ÛeTabh]PebZPccTbhbcT\TcÉaQaX[
YP]c bÉVTa 3P\QTaV b^\ ^RZbÊ
chRZTaPccUPbcXVWTcbbZPccT]bZPX]VÊ
XT]bÊSP]
3Tc UÛab[PV UÛa UPbcXVWTcbbZPcc
b^\BVXRZcX[[eP[_ÊVTaWP]S^RZ
X]cT\hRZTcUÛa
~=X^PecX^eÉ[YPaTca^SSTPcceX
ZaPUcXVc bZd[[T WÛYP STaPb UPbcXV
WTcbbZPcc\TSP]eÊaPQTaÉZ]X]VPa
eXbPSTPccSTcQPaPePaT][XcT][XcT]
ST[ b^\ bZd[[T _ÊeTaZPb 8 TUcTa
WP]SZP]\P]bÉVPPccSTcSÉaePa
X]cTbÊQTVÊePcbÉVTa3P\QTaV
Hans syn _ÊUaXbZ^[^aÉaX]cT^Z^]
ca^eTabXT[[X_PacXTc
~5aXbZ^[^a]PWPaZ^\\XcUÛaPcc
bcP]]P4[TeTa]Pb^RWUÛaÉ[SaPa]Pb
aÉccPcceÉ[YPbZ^[PÉaeXZcXVbÉVTa
3P\QTaV b^\ S^RZ P]bTa Pcc STc
WPaePaXceX[SPeÉbcTa]d]STaUaXbZ^
[^a]PbUaP\eÉgc
ATVT[eTaZTc\ÊbcTcdUUPbcX[[\T]
PccUÛaQYdSPeX]bcVÊaX]cT
~3TcUX]]bcdbT]bÉccPccad]SP
TccbÊSP]cUÛaQdS
<XZPT[ 3P\QTaV P]bTa Pcc STc
ePa QaXbcP]ST ca^eÉaSXVWTc X ST]
TZ^]^\XbZP_^[XcXZT]^RWY^QQ_^
[XcXZT]b^\ePaSTUaÉ\bcPUÛaZ[P
MIKAEL DAMBERG
Mikael Damberg, 39 år, skolpolitisk
talesperson för partiet.
N Son till partikassören Nils Gösta
Sandberg.
N Politisk sakkunnig i försvarsdepartementet 1995–1997 och i statsrådsberedningen 1997-1999.
N Kommunfullmäktige Solna 1994–
2002.
N SSU-ordförande 1999–2003.
N Riksdagsledamot 2002–
N I partistyrelsen 2005–
N Ordförande i Stockholms läns
partidistrikt 2004– TT
aX]VPa]PcX[[STcdb[PeP[aTbd[cPcTc
~EXcYÉ]PST_ÊeÊaZaXcXZPeaTVT
aX]VT]b ^\É]bZ[XVP bYdZUÛabÉZ
aX]Vb_^[XcXZ3ÉaT\^cca^aYPVX]cT
Pcc \É]]XbZ^a ZÉ]ST Pcc eX WPST
cX[[aÉRZ[XVc QaP XSÎTa UÛa Pcc bZP_P
UaP\cXST]bY^QQbÉVTaWP]TT
Lars Larsson
5[Ta\TS[T\\PaXP[[P_PacXTa~dc^\RT]cTa]
STOCKHOLM.0[[P_PacXTaUXRZU[Ta
\TS[T\\PaeP[ÊaTc! \TSTcc
d]SP]cPV~2T]cTa_PacXTc
CdaQd[T]bT]X]^\B^RXP[ST\^
ZaPcTa]P WPa X]cT WT[[Ta [Tcc cX[[
\TS[T\bU[hZc
~B]PaPaTceÉac^\bÉVTa_PacXbT
ZaTcTaPaT8QaPWX\1Ph[P]cX[[CC
5ÛaP]SaPÊaTcXaPSÛZPST\TS
[T\bP]cP[Tc! XB^RWd__VÊa]d
cX[[ $%!%
~©eT]TUcTaeP[TcWPacX[[bcaÛ\
]X]VT] ePaXc V^S ^RW eX WPa V^SP
\ÛY[XVWTcTaPccZd]]PÛZPUÛacaTSYT
ÊaTcaPS3TcWPaX]cTWÉ]c_Ê"#
ÊabÉVTa1Ph[P]<Ê]VPZÉ]]Ta^a^
UÛaePSb^\WÉ]STaX_PacXTc^RWeX[[
eXbPbXccbcÛS
©eT]EÉ]bcTa_PacXTc]^cTaPSTT]
ZaPUcXV ÛZ]X]V UÛaaP ÊaTc |ST]
bcÛabcPX\^STa]cXS|T][XVc_PacXTc
=Tcc^ÛZ]X]VT]ePa]ÉbcP]!$cX[[
(
~3hV]Tc TUcTa eP[Tc UXRZ eX '
]hP \TS[T\\Pa QTaÉccPa <PacX]
7TS[d]SaTVXbcTaP]bePaXV_Ê_Pa
cXTc
©eT] 5^[Z_PacXTc ]^cTaPa T]
b\ÉaaTd__VÊ]V\TS!!$\TS[T\
\PacX[[ '
5Ûa2T]cTa_PacXTcWPaS^RZZaÉUc
VÊ]VT] U^acbPcc 3Tc c^cP[P cP__Tc
ePa ]ÉbcP] " d]STa ! ^RW
c^cP[bXUUaP] Q[Te #("!! T][XVc ST
_aT[X\X]ÉaPbXUUa^a]P2aTS^eXbPa
bX]P^[XZP^aVP]XbPcX^]TabT_PaPc
_PacXZeX]]^UÛaQd]Sd]VS^\bUÛa
Qd]S ^RW bcdST]cUÛaQd]S bÊ STc
ZP]UX]]PbeXbbPb^\ÉaSdQQT[P]
b[dc]P 1PaP d]VS^\bUÛaQd]STc
^RW bcdST]cUÛaQd]STc ]^cTaPa
b\ÉaaT d__VÊ]VPa ^RW _PacXTcb
bP\\P]bcÉ[[]X]V eXbPa T] VaPSeXb
cX[[QPZPVÊ]VUaÊ] ('#
»eaXVP_PacXTaWPacXSXVPaTaTS^
eXbPcbX]P\TS[T\bbXUUa^aUÛa! 0[[aPQÉbcVXRZSTcUÛa<X[YÛ_Pa
cXTcb^\eÉgcT\TS#%_a^RT]ccX[[
$$## \TS[T\\Pa UÛaaP ÊaTc 4]
]ÉbcP] [XZP bc^a d__VÊ]V ]^cTaPa
BeTaXVTST\^ZaPcTa]P\TSTcc_[db
_Ê #" _a^RT]c cX[[ $'#% \TS[T\
\Pa
©eT] <^STaPcTa]P ÛZPST aTYÉ[c
^RWWPa]d]ÉbcP]%\TS[T\
\Pa:aXbcST\^ZaPcTa]Pbc^SXSTc
]Éa\PbcTbcX[[P\T]b[P__bÉccPTcc
\X]dbX\TS[T\bZ^[d\]T] TT
Lillemor Idling
aT\TSad[[Pc^a[ÉgPSTd__ceÊ
d]VP aÊ]PaT dcP]UÛa B_PaQP]
ZT] X ;XSZÛ_X]V X VÊa bZaXeTa
=hP ;XSZÛ_X]VbCXS]X]VT] _Ê
]ÉcTc
1^gPaT] b^\ Éa %! Êa bc^S
\TSbX]ad[[Pc^a^RWbZd[[TcPdc
_T]VPa da QP]Z^\PcT] ]Éa ST
ceÊ\É]]T]ZaÉeSTPccUÊWP]b
_[Ê]Q^Z
<P]]T]ePa]PSTST\^RWbP
STPccWP]Q^gPcbUÛadc3TceÊ
d]VP \É]]T] bZaPccPST Êa W^
]^\ ^RW eXSWÛ[[ bXcc ZaPe 3Ê
b[^VWP]cX[[ST\AÊ]Pa]PeP[ST
SÊPccU[hUaÊ]_[PcbT]TT
Avloppsslam
kostar miljoner
HELSINGBORG. 3TcZ^bcPaRXaZP
'$\X[Y^]TaZa^]^aePaYTÊaPcc
cP WP]S ^\ Pe[^__bb[P\\Tc
UaÊ]=BE0)bT[ePaT]X]VbeTaZ
BTSP]ÊabbZXUcTcWPaUÛaTcPVTc
APV]BT[[bUÊcc\X[Y^]d__SaPVTc
UÛacX^PeaT]X]VbeTaZT]\TSP]
b[P\\TcUaÊ];d]SÊZaPeTaZTcX
;P]SbZa^]PÉeT]U^acbÉcc]X]Vb
eXbcPb^\WP]SPe;BA;P]Sb
Za^]PBeP[ÛebAT]WÊ[[]X]Vb01
~0ecP[Tc\TSAPV]BT[[bVTa
VT]TaT[[cT]]ÊV^c[ÉVaTZ^bc]PS
UÛa ^\WÉ]STacPVP]STc \T]
UaP\UÛaP[[cT]T]caT_aT]PS\TS
Tcc ÛZPc \X[YÛU^Zdb SÉa Q[P]S
P]]Pc ZaPeT] _Ê b_ÊaQPaWTcT]
TUcTa[Teb bZaXeTa ?Éa 6dbcPUb
b^]RWTUUÛaPeST[]X]V0e[^__b
aT]X]V X]^\ =BE0 Tcc _aTbb
\TSST[P]ST
=EB0 =^aSeÉbcaP BZÊ]Tb
EPccT]^RW0e[^__P]bePaPaUÛa
P[[eTaZbP\WTcX]^\ePccT]^RW
Pe[^__XÉVPaZ^\\d]Ta]P1Yde
1ÊbcPS7T[bX]VQ^aV;P]SbZa^
]PBeP[Ûe^RWªbc^a_HD
A10
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
Läkemedelsverket
stoppar
försäljning
Örkelljungaföretaget
Nelfab kallar sina produkter för kosttillskott
men Läkemedelsverket
anser att det är läkemedel. Och sådant har
bolaget inte tillstånd att
sälja.
ÖRKELLJUNGA. BTSP] !(
WPa;ÉZT\TST[beTaZTc_Ê_TZPc
PccT]WP]SUd[[PeQ^[PVTcb_a^
SdZcTa Z[PbbPb b^\ [ÉZT\TST[
^RWX]cTQPaPZ^bccX[[bZ^ccb^\
=T[UPQ_ÊbcÊa
6ad]ST]cX[[b[dcbPcbT]QhVVTa
;ÉZT\TST[beTaZTc _Ê P]P[hbTa
PeX]]TWÊ[[Tc^RWbhUcTc\TSUÛa
bÉ[Y]X]VT]
BZaXUceÉg[X]VT]\T[[P]\h]
SXVWTcT]^RWUÛaTcPVTcWPaePaXc
^\UPccP]STbTSP]STbb
~3Tc WÉa WPa Q[XeXc T] [Ê]V
SaPVT]_a^RTbb>RWWPSTeÊaP
_a^SdZcTa eTaZ[XVT] ePaXc [Xeb
UPa[XVPbÊWPSTSTYdbc^__Pc^bb
UÛa [É]VTbTSP] bÉVTa :YT[[ BÛ
STa[d]S_Ê=T[UPQ
=dWPaS^RZ;ÉZT\TST[beTa
ZTcbPcc]TSU^cT]<T]:YT[[BÛ
STa[d]ScPa;ÉZT\TST[beTaZTcb
QTb[dc Pcc ]d bc^__P Tcc P]cP[
]P\]VXe]P_a^SdZcTab^\Q^[P
VTccX[[eTaZPa^RWbÉ[YTa\TSa^
7P] WPa U[Ta _a^SdZcTa Pcc Ta
QYdSP
~3Tc Éa X]cT Tcc PeQaÉRZ UÛa
^bb\T]STcÉaSTcUÛaST_Tab^
]Ta b^\ QTWÛeTa ST\ bÉVTa
:YT[[BÛSTa[d]S
Peter Ferm
[email protected]
042-489 90 93
Nu kan man även
svetsa i trä
REDIGERING: LASSE TEINVALL
<X[Y^]eX]]Pa]PÉ]]d
RW^RZPSTPeQTbZTSTc
I helgen tog Helsingborgsparet hem Drömvinsten
och blev 123 900 556 kronor rikare. Det beskedet
har paret ännu inte lyckats smälta helt och hållet
trots ett par dagars distans.
HELSINGBORG. ~EPSÉaSTcSdbÉ
VTa.>Y^Y^Y3TcWÉaWÉ]STaQPaP
P]SaP^RWbÊWÉa\hRZTc_T]VPaVÊa
YdX]cTSaÛ\\P^\=TY]d\ÊbcT
YPV bÉccP \XV ]Ta bÊ UÊa Sd cP P[[c
XVT]
BÊbePaPSTSTcRW^RZPST]hQ[Xe
]P\Ê]V\X[Y^]Éab_PaTc]ÉaBeT]b
ZPB_T[beX]]PaP\QPbbPSÛa?XTaaT
9^]bb^]]ÊSSTST\\TSQTbZTSTcX
\Ê]SPVb
EX]bcT]WPSTZ^\\Xcb^\T]c^
cP[ ÛeTaaPbZ]X]V TUcTab^\ ST X]cT
Wd]]XcaÉccPbX]PaPSTa
~ EX QadZPa X]cT aÉccP eÊaP b_T[
dcP] VÊa cX[[ T] b_T[QdcXZ UÛa Pcc
Z^[[P^\STcQ[XeXc]ÊV^c]ÉaeXbZP
UÛa[É]VPb_T[T]<T]STcQTWÛeTa
eXX]cTVÛaPST]WÉaVÊ]VT]QTaÉc
cPSTUad]UÛaBeT]bZPB_T[
När vinstgeneralen ÊcTaXVT] c^V
Z^]cPZc\TSWT[bX]VQ^aVPa]PXVÊa
bÊ ePa STc Tcc ]ÊV^c \Ta bP\[Pc ~
\T] U^acUPaP]ST b\ÊRW^RZPc ~
\TST[Ê[STab_Pa_ÊP]SaPbXSP][d
aT]
3TceX]]P]ST_PaTcb^\Û]bZPa
Pcc ePaP P]^]h\P QTbZaXeTa bXV
bYÉ[eP b^\ |WT[c eP][XVP WT[bX]V
Q^aVPaT b^\ PaQTcPa # cX\\Pa X
eTRZP]| >RW ÉeT] ^\ ST Û__]Pa
UÛaPccPaQTcP[XcT\X]SaTUaP\ÛeTa
bÊ|UX]]bSTcX]cT_ÊZPacP]|Pccb[d
cPWT[c
EPSSTbZPVÛaPPebX]P]hed]]P
_T]VPa WPa ST S^RZ X]cT QTbcÉ\c
É]]d
~3TcZ^\\TaPcccPcXSPccb\É[cP
STccP^RWZ^\\P_Ê]ÊV^c\P]bZP
T[[TaeX[[VÛaPEX]bcT]ÉaYdbÊbc^a
bÊ]dQTWÛeTa\P]X]cTeÉ[YPWT[[Ta
^RWSTcÉaT]WXb]P]STZÉ]b[P<T]
VXeTceXbZ^\\TaeXbcÛccPeÊaPQPa]
TZ^]^\XbZc_ÊTccQaP^RWUÛa]dU
cXVcbÉccEÉ[VÛaT]WTcWPaeX^RZbÊ
cP[Pc^\
7P]WPabÊ[cU[TbcWÛVeX]bcTaXBZÊ]T
3Tc Éa Yd X]cT UÛabcP VÊ]VT]
3aÛ\eX]bcT] WP\]Pc X 7T[bX]V
Q^aV8UY^aeP]]T]7T[bX]VQ^aVb
UP\X[Y ÛeTa ! # \X[Y^]Ta ^RW ST
_PbbPSTPcccPcXSUaÊ]bX]Y^aST]
ad]caTbP UÛa Pcc eXP BeT]bZP B_T[
bZXRZPT]WÉ[b]X]VcX[[ST]hPeX]
]Pa]P
~6dSePSa^[XVcPcc3aÛ\eX]bcT]
[P]SPST X 7T[bX]VQ^aV XVT] ^RW
bc^ac VaPccXb cX[[ eX]]Pa]P 3Tc Éa
^ca^[XVc Pcc 7T[bX]VQ^aV c^V WT\
É]]dT]3aÛ\eX]bc3TceTaZPaeP
aP ]ÊV^c b_TRXT[[c \TS b_T[Tc ^RW
b_T[Pa]PXbcP]
Peter Zupanovic
[email protected]
042-489 90 00
SKÅNETOPPEN
HELSINGBORG.3T]_[PcbSÉab_T[
cdaT] Z^]RT]caTaPSTb b^\ \Tbc X
BZÊ]TXUY^a[XVVTaX7T[bX]VQ^aV8
QdcXZT] B_T[\P]]T] ZP\\PSTb
P[[aPU[TbcWÛVeX]bcTaWT\
~EXÉa^TaWÛacbc^[cP^RWV[PSP
UÛa STc bÉVTa C^]h 7P]bb^] b^\
ÉVTaQdcXZT]B_T[\P]]T]_ÊCaP
]T\P]bVPcP]
~>\eXÉaT]cdaQdcXZ.EXbbcÉaeX
STc3TcÉaaÉccbÊeÉ[S^Zd\T]cTaPc
eXSSTcWÉa[PVTcEXUÊaSX_[^\UaÊ]
BeT]bZPB_T[ePaYTVÊ]V]ÊV^]eX]
]Ta ]ÊV^c bc^ac 3Tc WPa Q[XeXc bÊ
\Ê]VP bÊ eX Z]P__c WX]]Ta bÉccP
d__P[[P
ATbd[cPcTccP[PaUÛabXVbYÉ[e8UY^a
Q[TeSTcWT[P%$bchRZT]WÛVeX]bcTa
eX]bcTaÛeTa Za^]^ab^\
_[^RZPSTbdaBeT]bZPB_T[bZXbc^a
3TcÉa\TaÉ]]ÊV^]P]]P]XBZÊ]T
caTcc^]bchRZT]U[TaÉ]ceÊP]~ÉeT]
ST] QT[ÉVT] X 7T[bX]VQ^aV ~ 8RP
N Helsingborg 33 180 132 kr
N Höganäs 13 602 833 kr
N Landskrona 11 722 946 kr
N Åstorp 7 853 163 kr
N Ängelholm 4 753 972 kr
N Svalöv 3 312 112 kr
N Klippan 1 739 931 kr
N Båstad 1 714 132 kr
N Bjuv 1 254 118 kr
N Örkelljunga 1 058 616 kr
N Perstorp 924 940 kr
Obs! Siffrorna avser lotto och joker.
Spel via Svenska spels hemsida är
inte inräknade.
Källa: Svenska Spel
Tony Hansson äger butik Spelmannen på Tranemansgatan där allra
Foto: ANDERS MALMBERG
flest högvinster vanns i fjor.
QdSPeb_T[EÊaPUUÉabXSÎÉaP]ST[b
<PgX_ÊATVT\T]cbeÉVT]
T[[TaWPacPbbPa^\\P]UÊaca^C^]h b_T[^RWSTcÉa\Ê]VPb^\WPaUÛa
7T\[XVWTcT] QPZ^\ ST \Ê]VP 7P]bb^]
bcÊccPccSTcÉa[ÉccPaTPcceX]]P^\
eX]bcTa]P Éa Z]P__Pbc UhaZ[ÛeaPa
~3TcÉaUÛaPcceXWPaTccbc^acdc \P]VÊaXW^_
SKELLEFTEÅ. ;X\QTWÛebX]cT
[É]VaT UÛa Pcc U^VP bP\\P caÉ
CTZ]^[^VXTS^Zc^a<^YVP]EP
iXaXeXS;d[TÊcTZ]XbZPd]XeTabX
cTcb T]WTc X BZT[[TUcTÊ WPa dc
eTRZ[PcT]\Tc^SPccbeTcbPUdad
\TSeÉa\T5^VT]Q[XaSdQQT[c
bÊbcPaZcb^\^\ST]e^aT[X\
\PS^RWSTbbdc^\cÊ[ST]UdZc
bZaXeTa d]XeTabXcTc X Tcc _aTbb
\TSST[P]ST
4][XVc <^YVP] EPiXaX bZP_Pb
WT[c ]hP \ÛY[XVWTcTa UÛa caÉX]
SdbcaX]b^\ZP]cX[[eTaZP\ÛQ
[TaV^[e^RWcPZdcP]PccQTWÛeP
P]eÉ]SP\X[YÛUPa[XVc[X\TT
Nya e-leg är på väg
STOCKHOLM. =ÉbcPÊaZP]STc
UX]]PbT]]hch_PeT[TVXcX\P
cX^]TaXBeTaXVT
5Ûadc^\ Pcc ePaP bÉZTac ^RW
P]eÉ]SPaeÉ][XVc W^__Pb aTVT
aX]VT]PccSTc]hPbhbcT\Tc[^RZ
PacX[[bXVU[TaPch_TaPeTcYÉ]b
cTa
>\ZaX]V"$\X[Y^]TabeT]bZ
PaWPa]ÊV^]VÊ]VP]eÉ]cT[TVX
cX\PcX^]T]WÛVbXUUaPX]cTa]P
cX^]T[[cbTcc3PVT]bbhbcT\P]
eÉ]SbS^RZPeUÊPZcÛaTaXWd
edSbPZ QPaP Pe QP]ZTa]P ^RW
bcPc[XVP\h]SXVWTcTab^\cX[[Tg
T\_T[ 5ÛabÉZaX]VbZPbbP] ^RW
BZPccTeTaZTcTT
3XPZ^]_a^cTbc\^cdcUÛabÉZaX]V
HELSINGBORG.0]cP[Tc\É]]XbZ^a
b^\ bÛZTa WYÉ[_ W^b ZhaZP] TUcTa
PccSTQ[XeXcdcUÛabÉZaPSTWPaÛZPc8
T]bZaXeT[bTcX[[b^RXP[UÛabÉZaX]Vb
\X]XbcTa]_a^cTbcTaPa]dSXPZ^]TaX
Q[P]S P]]Pc 7T[bX]VQ^aV \^c ST
É]SaPSTaTV[Ta]P
<XRWPT[P CTWPVT] Éa SXPZ^] X
<PaXPUÛabP\[X]V^RWWPacX[[bP\
\P]b\TSZ^[[TVP]8aÎ]T6d]]T
WX[[SXPZ^]X6dbcPe0S^[UbUÛabP\
[X]V\ÉaZcPccTccbc^acP]cP[\É]
]XbZ^aZ^\\TacX[[ZhaZP]UÛabcÛS
^RWWYÉ[_TUcTaPccSTQ[XeXcdcUÛa
bÉZaPST
~<É]]XbZ^aZ^\\TacX[[^bb^RW
QTbZaXeTaT]ZÉ]b[PPeeP]\PZc3T
d__[TeTa Pcc ST Éa c^cP[c dcP]
bZhSSb]Éc^RWZaPeT]Q[XaUÛabc^aP
bÉVTa8aÎ]T6d]]TWX[[
8bZaXeT[bT]cX[[b^RXP[UÛabÉZaX]Vb
\X]XbcTaD[U:aXbcTabb^]dccahRZTa
STT]Û]bZP]^\PccaTV[Ta]PQ^aST
bTbÛeTabÊPccX]cTbÊ\Ê]VPUP[[Ta
dcP]UÛabhbcT\Tc2XaZPcX^SXPZ^
]Ta X 7T[bX]VQ^aV bZaXeTa d]STa
QaTeTc
~BP\PaQTcTc\T[[P]\h]SXVWT
cTa]PQ^aSTQ[XQÉccaT^RW\TaaÉcc
eXbPQTSÛ\]X]VPa\ÊbcTVÛaPbbÉ
VTa8aÎ]T6d]]TWX[[
4][XVcSXPZ^]Ta]PÉaSTcUaÉ\bc
STb^\ÉaT]bP\bcÊT]ST\TSQPa]
^RW\É]]XbZ^ab^\[XSTaPe_bhZXbZ
^WÉ[bPb^\UÊcc_a^Q[T\^RWbÛZTa
d__ ZhaZP] TUcTa Pcc ST Q[XeXc Pe
\TSbX]PbYdZTabÉcc]X]VPa
~EXUd]VTaPab^\TccbcÛSUÛadc
bPccP \É]]XbZ^a \T] STc Éa [XZP
eXZcXVcPccePaPT]aÛbcUÛaST\bÉ
VTa<XRWPT[PCTWPVT]
Förutom det känslomässiga bcÛ
STc QXSaPa ÉeT] UÛabP\[X]VPa]P
\TS\Pc[TZbPZTa^RWZ[ÉSTacX[[ST
b^\WPaUÊccSTccdUUcTZ^]^\XbZc
~<Ê]VPWPaQXSaPVXc\TSVÊe^a
^RWeXaXZcPaTccbc^accPRZcX[[ST\
bÉVTa<XRWPT[PCTWPVT]
3TÉaÛeTaaT]b^\PccSTcÉaST
aPbbZh[SXVWTcPccaTPVTaP^RWPVTaP
]Éa\É]]XbZ^aXZaXbZ^]cPZcPabX]P
UÛabP\[X]VPa3TbÉVTaPccSTd__
[TeTaT]X]aTZÉ]b[PPeP]bePa
~EXbbc Éa STc T] QaP cP]ZT Pcc
\É]]XbZ^abZPY^QQP^RWeXUÛabcÊa
Pcc ]hP aTV[Ta ZaÉeTa ]hP adcX]Ta
^RWPccSTcZP]cPcXS<T]STcUÊa
X]cT VÊ cX[[ bÊ WÉa bÉVTa <XRWPT[P
CTWPVT]
;XZ]P]STX]XcXPcXeWPacPVXcbUaÊ]
SXPZ^]TaX]^\BeT]bZPZhaZP]_Ê
Iréne Gunnehill och Michaela Tehagen i Helsingborg är tillsammans
med många andra diakoner runt om i Sverige bekymrade över de
problem utförsäkringarna har skapat.
U[TaP P]SaP WÊ[[ X [P]STc ^RW ]d
W^__Pb SXPZ^]Ta]P X 7T[bX]VQ^aV
_ÊT]aTYÉ[UÛaÉ]SaX]V
– Det händer saker ]Éa \É]]X
bZ^aVÊabP\\P]>\STcZP]bZT
_ÊP]SaPWÊ[[XeÉa[ST]ZP]STcbZT
WÉa ^RZbÊ Peb[dcPa 8aÎ]T 6d]]T
WX[[
Karin Bergström
[email protected]
042-489 90 48
Foto: Christian
Törnqvist
[email protected]
042-489 90 00
A11
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SKÅNE SVERIGE DANMARK
Extra poliser har
inte gett resultat
6aT_bX;P]SbZa^]PUÛa
SP]bZc\^aSUÛabÛZ
En 21-årig man från Danmark greps i Landskrona
under måndagen. Mannen har varit efterlyst
misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott
i danska Ålborg.
Sedan 2006 har Sverige
fått 3 000 fler poliser,
men andelen brott som
klaras upp har inte ökat.
Rikspolischefen Bengt
Svenson konstaterar att
polisen kan bli bättre.
LANDSKRONA. <P]]T]WPaePaXc
TUcTa[hbcbTSP]SP]bZP\h]SXVWT
cTadcUÉaSPSTT]Tda^_TXbZPaaTb
cTaX]Vb^aSTaTUcTa! ÊaX]VT]3Tc
bZTSSTST] UTQadPaX
7P]Éa\XbbcÉ]ZcUÛa\^aSUÛa
bÛZ P[cTa]PcXec SaÊ_UÛabÛZ ^RW
Va^eceP_T]Qa^ccX3P]\PaZ
<P]]T]ÉaSP]bZ\TSQ^aVPaT
4][XVc SP]bZ _^[Xb \XbbcÉ]Zb
! ÊaX]VT] ePaP X]Q[P]SPS X Tcc
\^aSUÛabÛZ_ÊT]"ÊaXV\P]X
ª[Q^aVZeÉ[[T]ST] &YP]dPaX
STOCKHOLM. 8]UÛaPccAXZb_^[Xb
bchaT[bT]_aTbT]cTaPSTbX]ÊabaTS^
eXb]X]VUÛaXUY^[XVÊaWPa3PVT]b
=hWTcTaYÉ\UÛacWdaP]cP[Tc_^[XbTa
dceTRZ[PcbbTSP]!%^RWWdabc^a
P]ST[PeQa^ccT]b^\Z[PaPbd__
ATbd[cPcTc eXbPa Pcc ca^cb aTVT
aX]VT]b\X[YPaSbPcb]X]V_Ê]ÉbcP]
"U[Ta_^[XbTaWPaX]cTd__Z[P
aX]Vb_a^RT]cT]ÛZPc]É\]eÉac
4gT\_T[eXbWPaP]ST[T]d__Z[P
aPSTTZ^]^\XbZPQa^ccbYd]ZXcUaÊ]
"cX[[&_a^RT]c\T[[P]!%^RW
! \TSP] P]ST[T] d__Z[PaPST
bcÛ[STa^RWX]Qa^cc[XVVTa_Ê^UÛa
É]SaPST]XeÊTabZaXeTacXS]X]VT]
Rikspolischefen hävdar att antalet uppklarade brott har ökat, trots
att uppklarandeprocenten minskat. Men samtidigt medger han att
Foto: BERTIL ERICSON/Scanpix
polisen kan bli bättre.
STa]PdceTRZ[Pb7P]]É\]TaQ[P]S
P]]Pc Tcc _X[^c_a^YTZc X »bcTaVÛc ANTAL POLISER
[P]Sb^\XeÊabZPQÛaYPP]eÉ]SPbX
WT[P[P]STc
Antalet anställda poliser i Sverige
Rikspolischefen bÉVTa S^RZ Pcc
~3Tc X]]TQÉa Pcc eX bZP dcaTSP de senaste åren:
_^[XbT]Z[PaPad__U[TaQa^cc]dÉ] T]Z[PaTÉaT]ST]SXaTZc_Ê_[PcbT]
År
Antal
UÛaUT\ÊabTSP]0ccd__Z[Pa]X]Vb
_a^RT]cT]X]cTWPabcXVXcQTa^a_Ê Justitieminister1TPcaXRT0bZ<
PccU[TaQa^ccP]\É[cb\T[[P]!% bÉVTaPccaTbd[cPcTcÉa^YÉ\]cUÛaST 2006 17 423
2007 17 866
^RW! [PcÛeTa[P]STc
~3Tcc^cP[PP]cP[Tc_Tab^]d__
~3TcUX]]bST[PaPe_^[XbT]SÉa 2008 18 321
Z[PaPSTQa^ccWPaÛZPcbÉVTa1T]Vc \P][hRZPbQÉccaTÉ]_ÊP]SaPWÊ[[ 2009 19 144
20 292
BeT]b^]
3Éa\ÊbcT\P][ÉaPPeSTb^\WPa 2010
BP\cXSXVc\TSVTaWP]Pcc_^[XbT] UaP\VÊ]VbaXZP\Tc^STabÉVTaW^]
Källa: Rikspolisstyrelsen TT
ZP]Q[XQÉccaT
^RWU^acbÉccTa)
~3T]ZP]Q[XTUUTZcXePaTÉ]ePS
~<T]YPVÉaX]cT]ÛYS\TS_^[X
ST]ÉaXSPV\T]YPVchRZTaPcc_^ bT]baTbd[cPcdcP]UÛaeÉ]cPa\XVPcc
~3TcVÉ[[TaPccWPT]TUUTZcXe^a
cT]cXP[T]Éabc^aUÛaSTc
eX bZP bT hccTa[XVPaT UÛaQÉccaX]VPa VP]XbPcX^]^RWT][TS]X]VbbcadZcda
BeT]b^]_TZPa_ÊPccST_^[XbTa UaP\ÛeTa
b^\VÛaPccPaQTcTcZP]QTSaXePb_Ê
0bZbÉVTa^RZbÊPccSTc_ÊVÊaT] TccQaPbÉccTT
b^\P]bcÉ[[cbSTbT]PbcTÊaT]Q[Xa
Fredrik Gunér
\Ta TaUPa]P bP\cXSXVc b^\ \Tc^ ÛeTabh]Pe_^[XbT]b^aVP]XbPcX^]
6aÉ]bTa]PUÛa]É\]ST\É]bZPVaP]bZPb
STOCKHOLM. 4UcTa ]TSbÉccP]ST
dccP[P]ST] ^\ W^\^bTgdT[[P ^RW
P]cXbT\XcXbZP\TY[UXRZT]]É\]ST
\P] UaÊ] BeTaXVTST\^ZaPcTa]P X
EÉa\[P]Sb_PaZT]
=dbZPT]bÉabZX[S]É\]S_aÛeP
ePaVaÉ]bT]VÊaUÛaPccZd]]PSÛ\P
XS^\bc^[Pa]P
4][XVcST]beT]bZP\^ST[[T]cX[[
bÉccTaST_^[XcXbZP_PacXTa]P]É\]
ST\É]]T]~[TZ\É]]T]~b^\eXS
bXSP]PeYdaXbcTa]PSÛ\TaXcX]Vb
^RW W^eaÉccTa]P 0cc T] ]É\]ST
VÄXJÖ. 4]" ÊaXV\P]b^\
X]^eT\QTaZ]XeWÛVVT]\P]
\TS eX[ZT] WP] ST[PST [É
VT]WTc X EÉgYÛ SÛ\STb _Ê
cXbSPVT]UÛa\^aSUÛabÛZcX[[
aÉccb_bhZXPcaXbZ eÊaS \TS
bÉabZX[S dcbZaXe]X]Vb_aÛe
]X]V
1TeÉ_]PS \TS T] QaÛS
Z]XeP]VaT_" ÊaX]VT]ZP\
aPcT]b^\UXRZcPT\^cU[TaP
Z]XeWdVV X]]P] WP] [hRZP
STbU[h
4]aÉccb_bhZXPcaXbZd]STa
bÛZ]X]V WPa eXbPc Pcc VÉa
]X]Vb\P]]T] eXS cXST] UÛa
Z]XeSaP\Pc[TSPeT]P[[ePa
[XV_bhZXbZbcÛa]X]VaP__^a
cTaPa[^ZP[P]hWTcb\TSXTa
TT
4][XVc cXS]X]VT] WPa Z^\\d]
Ud[[\ÉZcXVTXBÛSTacÉ[YTQTb[dcPcPcc
ceÊ ]PcX^]P[ST\^ZaPcTa bZP UÊ Q[X
]É\]ST\É]
~3T] ]PcX^]T[[P ^__^bXcX^]T]
WPad]STa[Ê]VcXS^RWUaP\cX[[b]d
X]cTePaXcaT_aTbT]cTaPSXSTccPbhb
cT\ ca^cb U[TaP _Pa[P\T]cPaXbZP
UaP\VÊ]VPa3ÉaUÛaÉaSTcTccbc^ac
bcTVUaP\ÊcUÛaU^[ZeX[YP]aÉccbbhb
cT\Tc^RWbeT]bZ]PcX^]P[Xb\bÉ
VTa_PacX[TSPaT]<PaR0QaP\bb^]
_Ê_PacXTcbWT\bXSPTT
Fastighetsbyråns stora
visningshelg 13 mars!
Joakim Andersson
[email protected]
0418-49 65 58
Stenåldersbjörn var nytillverkad
KÖPENHAMN. =Éa STc SP]bZP
=PcX^]P[\dbTTc UXRZ cP T\^c T]
[XcT] QÉa]bcT]bQYÛa] SPcTaPSTb
ST] cX[[ bcT]Ê[STa] 3T] UXRZ T]
ÊcaÊeÉaS_[PcbX\dbTTc^RW_aT
bT]cTaPSTb bc^[c X ^[XZP Qa^bRWh
aTa
<T] ]d SahVc ! Êa bT]PaT
Ê]VaPa\dbTTcb[TS]X]VPccQÉa]
bcT]bQYÛa]T]UÊcc_[PcbXaP\_[Yd
bTc ~ ST] Éa ]É\[XVT] X]cT P[[b
% Êa VP\\P[ dcP] ^\ZaX]V
!ÊaaP__^acTaPa:aXbcT[XVc3PV
Q[PS
~3TcÉa]Pcda[XVceXbP[SaXVZd[
PccQ[X[daPS<T]YPVQTc_ÊZa^
ZT] TUcTab^\ QYÛa]T] [ÊV X T]
VP\\P[ cÉ]SbcXRZbPbZ \TS T]
WP]SbZaXeT][P__UaÊ] ("&bÉVTa
?TcTaEP]V?TcTabT]X]b_TZcÛa_Ê
=PcX^]P[\dbTTc
<XbbcP]ZPa]P^\QYÛa]T]d__
bc^S ]Éa \dbTTc UXRZ X] Tcc [XZP
SP]cUÛaT\Ê[UaÊ]bP\\PP]cXZeX
cTcbWP]S[PaT3ÊZd]STX]b_TZcÛ
aT] d__cÉRZP b_Êa Pe \^STa]P
eTaZchVb^\U^a\PcQÉa]bcT]T]
TT
Nätdejtare fick ett års fängelse
TRELLEBORG. 4] ZeX]]P UaÊ]
CaT[[TQ^aVaÊZPSTdcUÛaT]^QT
WPV[XV ]Éca^\P]b 3T] #$ÊaXVT
\P]]T]ePaUÛabccaTe[XV^RWQYÛS
ZeX]]P]bQPa]_ÊShaPaTb^a
=Éa \P]]T] T] ]Pcc b^e ÛeTa
_PbbPSTWP]_ÊPcccÛ\\PZeX]
]P]b SPc^a _Ê X]U^a\PcX^] ^RW
X]cX\PQX[STabZaXeTa[^ZP[P\T
SXTa
Originalburgare
Gäller mån-ons. Ord. pris 42kr.
1X[STa]PcX[[bP\\P]b\TSUÛa
]TSaP]STQTbZaXe]X]VPabZXRZPST
WP]bTSP]cX[[ZeX]]P]bUP\X[Y^RW
PaQTcbZP\aPcTa
<P]]T] SÛ\STb cX[[ Tcc Êab
UÉ]VT[bT UÛa Q[P]S P]]Pc Va^ec
UÛacP[SPcPX]caÊ]V^RW^UaTSP]ST
TT
42kr
Svenskt
nötkött
Psykvård för
mordförsök
\P]b_PaZPbb^\XUP[[Tc\TSbeT
aXVTST\^ZaPcT] X EÉa\[P]S WÛa
cX[[^eP][XVWTcTa]P
1Tb[dcTcXEÉa\[P]SWPaÛeTaZ[P
VPcb^RWbZP_aÛePbPe»eTaZ[PVP]
ST]É\]ST] UÛa ]É\]ST\P]]P
d__SaPV
~3TcÉaeÉ[SXVcUÊUP[[b^\VÊacX[[
]É\]ST]bÊSTcQ[XaX]caTbbP]cPcc
bTWdaSTbcÉ[[TabXVcX[[STcWÉa3T
aPbPeVÛaP]STZ^\\TaPccQ[X_aPg
XbbÉVTa»aYP]7ÉVV[d]SeXS3^\
bc^[beTaZTccX[[4g_^_Ê]ÉcTc
Mannen sköts i magen \TSTcc
YPZcVTeÉa<^cXeTcQPZ^\WÉ]ST[
bT]ÉaX]cTZÉ]S<T]UÛaTbZ^cc
[^bb]X]VT] bZP ceÊ Vad__Ta Pe
\É]c^cP[c\T[[P] ^RW!_Ta
b^]TaZ^\\XccX[[_[PcbT]UÛaSTc
_^[XbT] \XbbcÉ]ZTa ePaP ]ÊV^]
U^a\Ped__VÛaT[bT<T]X]VTcch
STa_ÊPccbPZT]WPaVÉ]VP]Z]hc
]X]V
4]P]]P]\P]Z]XebZPabd]STa
QaÊZTc
CeÊ \É] !# aTb_TZcXeT !' Êa
VP\[PbXccTabTSP]cXSXVPaTWÉZ
cPST X dcaTS]X]VT] X 3P]\PaZ
7ÉZc]X]VbUÛaWP]S[X]VPa]P WPa
WÊ[[XcbQPZ^\bcÉ]VSPSÛaaPa
3P]bZ_^[XbUXRZUÛaT]cXSbTSP]
d__VXUc^\PccST]TUcTab_P]PST
! ÊaX]VT]Zd]STUX]]PbWT\\P
W^bT]ZeX]][XVb[ÉZcX]VX;P]Sb
Za^]P
3TceXbPSTWP]bXV^RZbÊePaP
7P[ebYd_Ê\Ê]SPVb\^aV^]T]
VaT_bWP]Pe_^[XbX;P]SbZa^]P
^RW UÛaSTb cX[[ PaaTbc X <P[\Û
6aX_P]STc bZP WP bZTcc ^SaP\P
cXbZc
7P] WPa UÊcc T] UÛabePabPSe^
ZPc©aT]STc[TSbXBeTaXVTPeX]
cTa]PcX^]T[[PÊZ[PVPaZP\\PaT]X
<P[\Û>RW;d]SbcX]VbaÉccZ^\
\Ta cP bcÉ[[]X]V cX[[ ^\ \P]]T]
dc[É\]Pb
~7P]WPabYÉ[ebPVcPccWP]eX[[
cX[[3P]\PaZbÊU^acb^\\ÛY[XVc
^RWUÊbPZT]dcaTSSbÉVTaC^\\h
?TccTabb^]eXSVaÉ]b_^[XbT]
Går du i säljtankar? Missa inte chansen att vara med,
kontakta oss före 28 februari.
fastighetsbyran.se
Vi kompenserar för vår klimatpåverkan
till 100% genom trädplantering i Afrika.
Helsingborg - City - Södergatan - Väla vid IKEA,
Hyllinge - vid Bauhaus – med Drive-in!
A12
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
VÄRLDEN
REDIGERING: MICHAEL THELIN
AVGÅR INTE. En rasande överste Gaddafi hotade i ett långt brandtal
i går alla upprorsmakare i Libyen med dödsstraff. Han svor att hellre dö
som martyr än svika sitt land.
Gaddafi hotar nu alla
Kaos
och elände
N På tisdagen målades fortsättningsvis upp en bild av kaos och
elände via telefon från landets
större städer.
En boende i Tripoli kallade situationen mycket allvarlig och
läget för extremt osäkert. Beväpnade regimtrogna strök omkring på gatorna och angrep
misstänkta Gaddafi-kritiker.
– Ingenstans är det säkert nu.
Just nu försöker regimen döda
folk på gatorna.
N Från Benghazi berättade en
Ahmed om oron för situationen i
huvudstaden.
– Vi har så många familjer
där, de gråter och ingen kan
lämna sina hus eller ens gå fram
till fönstret för att titta.
Han pratade nyligen med sin
kusin på plats i staden.
– Han plockade upp sin telefon och jag hörde skotten och
de grät.
Kontakter i Tripoli har sagt att
de regimtrogna, som tros vara
legosoldater, använder pansarbilar och maskingevär avsedda
för att skjuta mot flygplan. Skadorna på människor är fruktansvärda.
– Man ser inte vem som var
Ahmad eller Mohamed, det är
bara kött. Kött och ben, sade
Ahmed.
N FN:s säkerhetsråd gjorde sig
på tisdagen redo för att akutdiskutera situationen. Människorättskommissionären Navi Pillay
var hård i sin kritik.
”Det internationella samfundet måste förenas i ett fördömande. . . Utbredda och systematiska attacker mot civilbefolkningen kan utgöra brott mot
mänskligheten”, sade hon i ett
uttalande. ”Folkmord” var en annan flitigt nämnd brottsrubricering, som använts av bland andra Libyens biträdande FN-ambassadör.
N Egypten har förstärkt gränsen
mot Libyen, men också öppnat
upp för sjuka och skadade och
hemvändande – i Libyen finns
närmare 1,5 miljon egyptier. Från
flera länder skickades flygplan
för att hämta hem egna medborgare på tisdagen. Samtidigt började enstaka journalister ta sig
in åt andra hållet, för att försöka
skildra vad som hänt.
Ingen tycks ha någon överblick över antalet döda – även
om franska människorättsorganisationen FIDH från libyska
kollegor hört om ett tillfälligt
bårhus som satts i ordning i Tripoli, med plats för 450 kroppar,
rapporterade AFP.
TRIPOLI. 6PSSPUXbcP[bÉ]STbXbcPcb
ceUaÊ]T]QhVV]PSb^\Q^\QPSTb
PeDB0 ('%^RWb^\P[SaXVaT_PaT
aPcb
BT]PaT_ÊSPVT]bPST6PSSPUXX
cT[TU^]cX[[bX]VP\[TXcP[XT]bZTeÉ]
_aT\XÉa\X]XbcTaBX[eX^1Ta[dbR^]X
PccP[[cePaQaPX;XQhT]aP__^acT
aPSTST][XQhbZP]hWTcbQhaÊ]9P]P
D]VTUÉa bP\cXSXVc cX[[ZÉ]]PVPe
;XQhT]bX]aXZTb\X]XbcTaPccWP]Pe
VÊa^RWbcÛSTa| &UTQadPaXaTe^[d
cX^]T]|
1Ta[dbR^]X Ê bX] bXSP QTbcaTS X
bP\cP[Tc Pcc 8cP[XT] QTeÉ_]Pa ST
\^]bcaP]cTa]P b^\ 6PSSPUX _Ê
bcÊccaP__^acTaPaXcP[XT]bZP0]bP
3T][XQhbZPaTVX\T]d__VPePcc
"\É]]XbZ^aePaPe$'b^[SPcTa
SÛSPcbX^a^[XVWTcTa]P
DB0)b dcaXZTb\X]XbcTa 7X[[Pah
2[X]c^]ePabcPaZcUÛaSÛ\P]ST\^c
ST][XQhbZPaTVX\T]beÊ[S\^cST
\^]bcaP]cTa]P
~3T] WÉa Q[^SbdcVYdcT[bT] Éa
Ud[[bcÉ]SXVc^PRRT_cPQT[bPSTW^]X
FPbWX]Vc^]
Den libyske ledaren bPSTXbXcccP[
PccWP]~cX[[bZX[[]PSUaÊ]_aTbXST]
cTa~X]cTZP][É\]PbX]_^bc
:[ÉSSXT]bc^abP]SUÉaVPSSaÉZc
\TS T] bRWP[ ZPbcPS ÛeTa PgT[]
b[^V<dP\\Pa6PSSPUXd__6aÛ]P
Q^ZT]STcPeW^]^\bZP_PSTaÉcc
cTb]ÛaTcUÛa;XQhT]
7P] WÉeSPST Pcc ST\^]bcaP]
cTa]P P[[P Éa d]VS^\Pa b^\ cPVXc
X]cahRZ Pe WÉ]ST[bTa]P X 4Vh_cT]
^RWCd]XbXT]
~<T] STc Éa X]cT STbbP d]VP
\É]]XbZ^abUT[STÉa &~ 'ÊaVP\
[P
~4][XcT]Vad__bYdZP\É]]XbZ^a
WPaX]UX[caTaPcbcÉSTa]P^RWST[Pcdc
Sa^VTa^RW_T]VPacX[[STbbP^\^V
]Pd]VS^\Pa
Ca^cb ST]]P \TSZÉ]b[P W^cPST
WP]ST\\TSSÛSbbcaPUU
~3T] b^\ d__eXV[Pa cX[[ ZaXV
SÛ\bcX[[SÛST][ÉbcTWP]da6aÛ]P
Q^ZT]
~0]VaT__ \^c UÛaUPcc]X]VT])
bcaPUUTc Éa SÛST] 3T b^\ UÛabcÛa
QhVV]PSTa)bcaPUUTcÉaSÛS^RWPe
aÉcc]X]V
~4UcTab^\ ST Éa bÊ d]VP Z^\
\Ta ST Pcc bcÉ[[Pb X]UÛa aÉccP 3T
Z^\\Ta SÊ Pcc QT ^\ UÛa[ÊcT[bT
<T] eX Z^\\Ta X]cT Pcc UÛa[ÊcP
ST\
Han framställde sig bYÉ[eb^\T]
|QTSdX]ZaXVPaTUaÊ][P]STc|
~9PV Z^\\Ta Pcc SÛ WÉa b^\
\Pacha
~>\YPVePa_aTbXST]cbZd[[TYPV
ZPbcP \X] PebZTSbP]bÛZP] cX[[ Ta
<T]YPV[É\]PSTÛeTa\PZcT]cX[[
STc[XQhbZPU^[ZTc (&&
Bc^aPST[PaPeÛbcaP;XQhT]aP_
_^acTaPbWPQTUaXPcbXVUaÊ]CaX_^[Xb
bchaT<T]XbYÉ[ePWdedSbcPST]QT
bZaTeT]X]eÊ]PaTbXcdPcX^]T]b^\
TgcaT\c^bÉZTa
~8]VT]bcP]b Éa STc bÉZTac ]d
ATVX\T]UÛabÛZTaSÛSPU^[Z_ÊVP
c^a]PbPSTWP]XcT[TU^]
8 1Ta[X] bPST UÛaQd]SbZP]b[Ta
0]VT[P<TaZT[Pcc6PSSPUXbcP[ePa
|\hRZTc \hRZTc bZaÉ\\P]ST|
TT-Reuters-AFP
D3WPabeÊacUÊdc
beT]bZPada;XQhT]
STOCKHOLM. 0aQTcTc\TSPccUÊdc
STc "cP[ beT]bZPa b^\ QTUX]]Ta
bXV X ;XQhT] _ÊVÊa UÛa Ud[[c T][XVc
dcaXZTbST_PacT\T]cTc<T]STcVÊa
[Ê]VbP\c^RWÉabeÊacD3WPaÉ]]d
X]VPZ^]ZaTcP_[P]Ta_ÊPccb_TRXP[
RWPacaP_[P]
~3Tc Éa beÊac ^ca^[XVc beÊac Pcc
]ÊdccX[[P[[PbeT]bZPa\TSST\XbT
aPQ[P UÛadcbÉcc]X]VPa UÛa Z^\\d
]XZPcX^] b^\ UX]]b X ;XQhT] bPST
9^PZX\;Pabb^]_ÊD3)b_aTbbcYÉ]c
_ÊcXbSPVbZeÉ[[T]
I huvudstaden Tripoli QTUX]]TabXV
$~! beT]bZPa =ÊVaP WPa aTSP]
Zd]]Pc[É\]P[P]STc\TSP]P]SaP
WPa caP]b_^acTaPb cX[[ T] d__bP\
[X]Vb_[Pcbb^\4aXRbb^]2P\_cX[[
WP]SPWÊ[[Ta
3T][XVVTa\T[[P]WdedSbcPST]
^RW U[hV_[PcbT] ^RW SÉa bZP [ÉVTc
ePaP d]STa Z^]ca^[[ 3Tbc^ eÉaaT
ePaSTccXSeXb_ÊU[hV_[PcbT]
~3TcePaeÉ[SXVcZP^cXbZc_ÊU[hV
_[PcbT] \TS T] eÉ[SXV caÉ]VbT[
<T]eXeTc]dPcc]ÊVaPPebeT]bZ
Pa]P Éa _Ê eÉV WT\ Ydbc ]d bPST
9^PZX\;Pabb^]
4][XVcD3bÊUÛaQÉccaPSTbbXcdP
cX^]T]_ÊU[hV_[PcbT]d]STacXbSP
VT]
~BeT]bZPaZP]]deÉ]SPbXVcX[[
WYÉ[_SXbZPa_ÊU[hV_[PcbT]b^\?^a
cdVP[»bcTaaXZT^RWChbZ[P]SWPa
bPcc d__ 3Tc P]eÉ]ST eX ^bb Pe X
4Vh_cT]]h[XVT]^RWSTcUd]VTaPST
3Tbbdc^\ Y^QQPa eX _Ê Pcc UÊ ]Ta
_Tab^]P[ cX[[ CaX_^[X bPST 9^PZX\
;Pabb^]
UD uppmanar nu STbeT]bZPaWÉa
WT\\Pb^\eTcPccSTWPaP]WÛaXVP
X;XQhT]PccWÛaPPebXVcX[[D3\TS
X]U^a\PcX^]
Bc^aQaXcP]]XT] _[P]TaPa Pcc
bZXRZPb_TRXP[RWPacaPST_[P]UÛaPcc
d]SbÉccPQaXccXbZP\TSQ^aVPaTX;X
QhT]=ÊVaP[XZ]P]ST_[P]TaWPST
D3É]]dX]cT_ÊcXbSPVbZeÉ[[T]
~B^\STcbTadc]dbÊbPcbPaeX_Ê
PccUÊdcbeT]bZPa\TSSTaTVd[YÉaP
^RW b_TRXP[RWPacaPST caP]b_^acTa
b^\aTSP]UX]]bbPST9^PZX\;Pab
b^]
4aXRbb^]WPaTcc$cP[P]bcÉ[[SPX
;XQhT]ePaPeST]PQb^[dcP\PY^aX
cTcT]ÉaX]WT\bZ1PaPTccUÊcP[Éa Runt om världen hålls demonstrationer mot våldet i Libyen – som
här i London där flera hundra libyer i exil samlades utanför 10 DowbeT]bZPTT
Jesper Björnstedt Qvarsell ning Street.
Foto: SCANPIX
A13
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
VÄRLDEN
med döden
1X[ScPeUÉaSPa
\PbbXeZaXcXZ
ZT]BeTaXVTWPaePaXc_ÊSaXeP]ST
UÛa 4D)b ZaXcXbZP WÊ[[]X]V bÉVTa
WP]XcT[TU^]UaÊ]4Vh_cT]6dbcPe
5aXS^[X]bUaÊVPPeUÉaSPaWP]b^\
QaXbcP]STX]]P]cX[[Éb]X]V
~7P]eTcYdbYÉ[ebePaTc_ÊST]
UaÊVP]VXeTceXbSTcUaP\VÊaSTbb
dc^\\hRZTcchS[XVcPeSTcdccP
[P]STeXVY^aSTSTceXcc]Pa^\[XcT
QaXbcP]STUÛa\ÊVPcX[[X]]P]cX[[Éb
]X]V chRZTa YPV \T] STc cX[[WÛa
_PacX_^[XcXZT]\XbbcÉ]ZTaYPVbÉ
VTa1X[Sc
Utrikesminister Carl
Bildt (M) har kritiserats
för måndagens uttalande
om Libyen. Men Bildt,
som på tisdagen var i
Egyptens huvudstad
Kairo, avfärdar kritiken.
STOCKHOLM. 8 \Ê]SPVb bPST
2Pa[1X[ScPcc|STcWP]S[PaX]cT^\
PccbcÛSYPST]T]PT[[TaST]P]SaP
3Tc WP]S[Pa ^\ Pcc UÊ bcPQX[XcTc
^RW aX\[XV dceTRZ[X]V| DccP[P]
STceÉRZcTZaXcXZUaÊ]U[TaPWÊ[[_Ê
cXbSPVT]
DccP[P]ST UXRZ <X[YÛ_PacXTcb
6dbcPe 5aXS^[X] Pcc d]SaP X T]
bZaXUc[XV UaÊVP ^\ BeTaXVT bcÊa
]TdcaP[c \T[[P] ST\^ZaPcX ^RW
SXZcPcda7P]YÉ\UÛa\TSdccP[P]
ST]ZaX]VCd]XbXT]^RW4Vh_cT]
^RWTUcTa[hbTaTccZ[PaVÛaP]STPe
1X[Sc ©eT] :aXbcST\^ZaPcTa]Pb
dcaXZTb_^[XcXbZTcP[Tb_Tab^]3TbX
aÎT?TcWadbePaZaXcXbZ^RWchRZcT
PccdccP[P]STcX]cTePacX[[aÉRZ[XVc
På tisdagen mötte 1X[ScQ[^VVP
aTd]VP^RW]ÉcPZcXeXbcTaX:PXa^
7P] bÉVTa Pcc SXbZdbbX^]Ta UÛacb
ZaX]V P]eÉ]SP]STc Pe X]cTa]Tc
^RWb^RXP[P\TSXTaX_a^cTbcTa]P
b^\ [TSST cX[[ 7^b]X <dQPaPZb
PeVÊ]V^RWPccSTcÉab_É]]P]ST
WdaeTaZchV_ÊX]cTa]TcWYÉ[_c\^
QX[XbTaP T] d]VS^\ b^\ Û]bZPc
UÛaÉ]SaX]V
~Ca^cbPccaTVX\T]_Ê^[XZPbÉcc
eX[[Tbc^__P^RWQTVaÉ]bPSTccPbÊ
VXRZSTcXVad]ST]X]cT3Tc^VcX[[
bÊPccSTbcÉ]VSTPeWT[PX]cTa]Tc
Pethrus vill ha Tcc chS[XVc bcÉ[[ \TSSTcVY^aSTU^[ZQPaPÉ]]dPa
]X]VbcPVP]STUÛaSTc[XQhbZPU^[ VPaT^RWQXSa^VbP]]^[XZccX[[Pcc
ZTcbZaPe_ÊST\^ZaPcX^RWUaXWTc VTaTU^a\aÛaT[bT]ÛZPSZaPUc
7^] TUcTa[hbTa ^RZbÊ T] chS[XV
1X[ScbÉVTaPccSTSXbZdcTaPcWda
bcaPcTVXUaÊ]4DVT]cT\^c[É]STa dceTRZ[X]VT]WPaePaXc^RWWP]bÉ
]P X aTVX^]T] X bcÉ[[Tc UÛa ST PS VTaPccTccP]cP[_Tab^]TaQYdSXcb
W^R[Ûb]X]VPab^\cX[[VaX_b]d
cX[[BeTaXVTb^\ST[XT]5=_a^
<T] 2Pa[ 1X[Sc PeUÉaSPa ZaXcX RTbbUÛaUaXWTc_Ê]ÉcTcTT
ÖDESTIMME FÖR LIBYEN OCH EU:S PRINCIPER
Kultur C2–3
Algeriet häver undantagstillstånd
ALGER . 3T]P[VTaXbZPaTVTaX]VT]
^RWbZPSÉaTUcTaeTaZbcÉ[[PbWTccT
STcXdccP[P]STc
ATSP]UÛaaPeTRZP]\TSST[PST
ST] P[VTaXbZT dcaXZTb\X]XbcTa
<^daPS<TST[RXPccTccWÉeP]ST
Pe d]SP]cPVbcX[[bcÊ]STc ePa _Ê
VÊ]VTT-AFP-Reuters
WPa ]d QTb[dcPc Pcc [P]STcb ( Êa
VP\[Pd]SP]cPVbcX[[bcÊ]SbZPWÉ
ePb aP__^acTaPST ST] ^UUXRXT[[P
P[VTaXbZP]hWTcbQhaÊ]0?B_ÊcXb
SPVbZeÉ[[T]
1Tb[dcTcZ^\\TaPcc_dQ[XRTaPb
U^a\T[[cX]^\Z^acPeaTVTaX]VT]
N HÄNDELSEUTVECKLINGEN I LIBYEN
Stora demonstrationer sedan 16 februari
Muammar Gaddafi höll ett tal till det libyska folket som gick ut på att de som demonstrerar ska straffas
Foto: SCANPIX
med döden. Talet hölls i en byggnad som USA bombade 1986 och som aldrig reparerats.
4DUÛaQTaTSTabXVUÛaU[hZcX]VeÊV
BRYSSEL. 4DUÛaQTaTSTabXV]dUÛa
Pcc eÊ[SbP\WTcTa]P X ;XQhT] ZP]
dc[ÛbP T] U[hZcX]VeÊV 0]bePaXVP
Z^\\XbbX^]ÉaT] 2TRX[XP <P[\
bcaÛ\ Û__]Pa UÛa Pcc 4D ZP] [ÊcP
U[hT]STbcP]]PcX[[UÉ[[XVc
~4eT]cdT[[cbZd[[TeXZd]]PUÛ
aTb[ÊUaÊ]Z^\\XbbX^]T]bbXSPPcc
VT STbbP \É]]XbZ^a T] \ÛY[XVWTc
PcccX[[UÉ[[XVcbcP]]PX]^\4D^\bX
cdPcX^]T]hccTa[XVPaTbZd[[TUÛaeÉa
aPbEXcXccPa]d]Éa\PaT_ÊWdaT]
bÊSP]cX[[UÉ[[XV[Ûb]X]VbZd[[TZd]]P
bT dc bÉVTa <P[\bcaÛ\ P]bePaXV
UÛa 4D)b Pbh[_^[XcXZ ^RW VaÉ]b
bZhSS
cX[[UÉ[[XVc :[Pdbd[T] P]eÉ]STb cX[[
TgT\_T[ ]Éa bc^aP bZPa^a \É]]X
bZ^aU[hSSTUaÊ]:^b^e^d]STaZaX
VTcSÉa
Om och när 4DZ^\\XbbX^]T]
P]bTa Pcc [ÉVTc Éa cX[[aÉRZ[XVc Tg
caT\cZP]ST]UÛaTb[Ê4D[É]STa]P
Pcc[ÊcPZ[Pdbd[T]caÉSPXZaPUcBT
SP]ÉaSTcd__cX[[\TS[T\b[É]STa
]PPccb^[XSPaXbZcST[P_ÊP]bePaTc
UÛaPcccPT\^cST\É]]XbZ^ab^\
Z^\\Ta
©]bÊ[É]VTUX]]bX]VPcTRZT]_Ê
]ÊV^] U[hZcX]VbcaÛ\ UaÊ] ;XQhT]
\T]<P[\bcaÛ\UÛ[YTadceTRZ[X]V
T]^RWÉa\hRZTc^a^PSÛeTabXcdP
Det Malmström talar ^\ Éa T] cX^]T]
~EXbZPSXbZdcTaP[ÉVTcX=^aSPU
bÉabZX[S _PaPVaPU X 4DUÛaSaPVTc
b^\VTa\ÛY[XVWTcPccXTgcaT\PbX aXZP^RWSTZ^]bTZeT]bTaSTcZP]
cdPcX^]Ta [ÊcP \É]]XbZ^a bcP]]P UÊUÛa\XVaPcX^]bU[ÛST]_Êc^abSPV
Rapporter om att stridsplan
har bombat bebodda
områden i Tripoli.
Maria Davidsson
r
khta
Mu
r al-
Shari
ma
aO
hari
500 m
S
]Éa4D)b\XVaPcX^]b\X]XbcaPa\Ûcb
X1ahbbT[=Pcda[XVceXb\ÊbcTeXePaP
QTaTSSP_ÊSTceÉabcP^RWeX\ÊbcT
Zd]]PcPT\^c\XVaP]cTa^RWU[hZ
cX]VPaUaÊ]aTVX^]T]bÉVTaW^]
Närmare 6 000 migranter WPa
Z^\\Xc UaÊ] Cd]XbXT] cX[[ 8cP[XT]
ST]bT]PbcTcXST]
8cP[XT] WPa QTcc ^\ WYÉ[_ Pcc cP
WP]S^\P[[P\É]]XbZ^a^RW4D)b
VaÉ]bZ^]ca^[[\h]SXVWTc 5a^]cTg
bcPacPSTT]X]bPcbSÉaXWT[VT]
©]bÊ[É]VTÉaST]VP]bZP[XcT]
\T] <P[\bcaÛ\ bÉVTa Pcc 4D Éa
QTaTSS Pcc dcÛZP ST] ^\ STc QT
WÛebeX[ZTcXbX]cdaZaÉeTaPcc\TS
[T\b[É]STa]PÉaQTaTSSPPccQXSaP
\TSU[hVQÊcPa^RW_Tab^]P[b^\
QTWÛebTT
Gröna torget
Demonstrationer
Tv-byggnad
Kongressbyggnad stacks
i brand på måndagen.
Fashl
o
um
Azzawiya centralsjukhus
TRIPOLI
Två libyska stridspiloter landade på
måndagen på Malta efter att ha vägrat
order om att bomba demonstranterna.
AFRIKA
Demonstrationerna
började i Benghazi.
TUNISIEN
Tripoli
Medelhavet
Darnah
Al-Bayda
Misrata
Ajdabiya
200 m
KÄLLA: REUTERS
LIBYEN
Ras Lanuf
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
A14
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
VÄRLDEN
SVERIGES STÖRSTA
STARTAR IDAG
KLOCKAN 07.00
SUPERPRISER
VID REASTARTEN
Minst 75
dödsoffer
i Nya Zeeland
Katastroftillstånd efter kraftigt jordskalv
Ett hundratal människor var på tisdagskvällen fortfarande
instängda i raserade
hus i Christchurch.
Minst 75 personer
har dött i Nya Zeelands jordskalv, och
fler dödsoffer befarades.
WELLINGTON. 4] \TST[Ê[
STabZeX]]P0]]TE^bbePa
T]PeU[TaPP]bcÉ[[SPb^\bPcc
UPbc X ?h]T 6^d[S 2^a_^aP
cX^] 1dX[SX]V X bcPST] 7^]
bZh]SPSTbXVPcccPbZhSSd]
STa bXcc bZaXeQ^aS ]Éa \Pa
ZT]QÛaYPSTbZÉ[eP3ÉaTUcTa
aPbPSTcPZTc^RWW^]bcÉ]V
STbX]bÊPccW^]X]cTZd]ST
aÛaP bXV <Ê]VP cX\\Pa bT
]PaT ePa W^] U^acUPaP]ST
UPbc
7^] _aPcPST SÊ ^RW SÊ X
\^QX[T] \TS P]WÛaXVP ^RW
ceZP]P[Ta
~3TcWYÉ[_Ta\XVPccWÊ[[P
\^STcd__T
Reapris fr o m 24/2: 199:Ord pris: 249:-
ENDAST
ONSDAG 23/2
Reapris fr om 28/2: 99:-
Reapris fr om 28/2: 99:-
Reapris fr om 28/2: 99:-
99:-
ENDAST
23–27/2
69:-
69:-/st gäller endast 23–27/2 och så länge lagret räcker.
Reapris fr om 28/2: 99:-
Reapris fr om 28/2: 99:-
Reapris fr om 28/2: 99:-
/st
Hon hörde ibland Z^[[TVTa
a^_P_ÊWYÉ[_XaPb\Pbb^a]P
~3TcÉa\ÛaZc^RWUPbP]b
Ud[[cbPSTW^]cX[[0dbcaP[XT]b
2WP]]T[&
7^]ZÉ]STPccW^]bZPSPc
T]WP]S
~9PV ZP] ZÉ]]P Pcc \Pa
ZT]ÉaQ[Ûc9PVca^aPccSTcÉa
Q[^S
7^] bPST Pcc W^] P[SaXV
ca^ccPccYdbcST]WÉaQhVV]P
ST]bZd[[TaPbP
Jordskalvet i nya Zeeland
var det värsta på 80 år i
människoliv räknat. Hittills har 75 dödsfall konFoto: SCANPIX
staterats.
©]]dbT]c_ÊcXbSPVbZeÉ[
[T]beT]bZcXSePaSTc^Z[Pac
WdaSTcVÊccUÛa0]]TE^bb
DB0WPaQTb[dcPcbÉ]SP&
\P]cX[[]hPITT[P]SUÛaPcc
QXbcÊXbÛZP]STcTUcTaÛeTa[T
eP]ST
Skalvet, som bara \ÉccT%"
_ÊAXRWcTabZP[P]ePa\hRZTc
\TaSÛSbQaX]VP]STÉ]Tcc_Ê
&b^\bZPZPST=hPITT[P]SX
bT_cT\QTa! 3T]WÉaVÊ]VT]SaPQQPSTb
RT]caP[P2WXbcRWdaRWd]STa
[d]RWcXS]ÉaVPc^a]PePaUd[
[PPeU^[Z
~EXZP]QTeXcc]P=hPITT
[P]Sb \ÛaZPbcT SPV bPST
_aT\XÉa\X]XbcTa 9^W] :Th
]Éa WP] QTbÛZcT Tcc T][XVc
W^]^\ |c^cP[c UÛabcÛac|
2WaXbcRWdaRW
BcPST]bQTaÛ\SPZPcTSaP[
UÛa[^aPST bX] b_XaP ^RW STc
bTg eÊ]X]VPa WÛVP ceWdbTc
aTSdRTaPSTbcX[[T]ahZP]ST
adX] 3ÛSP Sa^Vb UaP\ UaÊ]
Tcc aPbTaPc WÉaQÉaVT ^RW T]
UÛabcÛaSQ^ZPUUÉa
~3TcWÉaÉabÊX[[PSTcZP]
Q[XbPSTbcPST]bQ^aV\ÉbcP
aT1^Q?PaZTa
AÉSS]X]VbPaQTcPaT PaQT
cPST ShV]Tc ad]c UÛa Pcc ]Ê
UaP\ cX[[ X]bcÉ]VSP \É]]X
bZ^a
7T[XZ^_caPa TePZdTaPST
U^[Z UaÊ] WdbcPZ ]Éa caP_
_^a]P X]dcX QhVV]PSTa Z^[
[P_bPc 4]^a\P ZaP]Pa P]
eÉ]STbUÛaPccSaPUaP\ÛeTa
[TeP]ST
Ett hundratal svenskar ca^b
QTUX]]P bXV X bcPST] \T]
X]VP aP__^acTa ^\ SÛSPST
T[[Ta bZPSPST beT]bZPa WPa
Z^\\XcX]cX[[dcaXZTbST_Pa
cT\T]cTc
4cc #cP[ d]VP Pd _PXa
U[XRZ^ab^\Q^aX^\aÊSTcePa
P[[PeÉ[QTWÊ[[]P
2WaXbcX]P2[PaZb^]^aSUÛ
aP]STXbcPST]bbZP]SX]PeXb
ZP Z[dQQ QTUP]] bXV eXS T]
dc^\Wdb_^^[X7^aPaPcP]Éa
\PaZT]QÛaYPSTbZPZP
~EPcc]TcbeÉ\\PSTÛeTa
^RW eX cXccPST _Ê ePaP]SaP
^RW d]SaPST) Éa STc WÉa Tcc
bZP[e. 9P cÉ]ZcT eX ^RW QT
bcÉ\ST ^bb SXaTZc UÛa Pcc cP
^bbSÉaXUaÊ]bPSTW^]cX[[CC
XcT[TU^]TT-AFP-Reuters
|3TcZÉ]STbQÉccaTPccb^ePdcT|
Som en krigszon. Så
beskriver journaliststudenten Adam
Jönsson läget i
Christchurch efter
jordskalvet.
CHRISTCHURCH.
0SP\
9Û]bb^]UaÊ]BeP[ÛeU[hccPST
cX[[ 2WaXbcRWdaRW ceÊ eTRZ^a
bTSP]UÛaPcc[ÉbPY^da]P[XbcXZ
=Éa Y^aSbZP[eTc b[^V cX[[
QTUP]]WP]bXVXbZ^[P]
~EXbPccd__T_ÊP]SaPeÊ
]X]VT]SÊ^RW_[Ûcb[XVcZÉ]
STeXWdaWT[PWdbTcQÛaYPST
bZPZP3TcePab^\PccQTUX]
]PbXVXT]d__Q[ÊbQPaW^__
ZdSSTBÊZÉ]STbSTc
8]VT]_ÊbZ^[P]bZPSPSTbX
bZP[eTc<T]STc[ÉabÉZTa[X
VT]cPTcccPVX]]P]STZP]VÊ
cX[[QPZPXVT]QTaÉccPa0SP\
9Û]bb^]
Adam Jönsson.
~3TcbÉVbPccSTcZP]SaÛYP
Tcc _Pa eTRZ^a 3T bZd[[T
aX]VP^bb]ÉaSTcePa^ZTYPcc
Z^\\PSXcXVT]
;ÉVTcX2WaXbcRWdaRWÛeTa
[PV QTbZaXeTa WP] b^\ ZP^
cXbZc
~3TcbTa]ÉbcP]dcb^\T]
ZaXVbi^] 3Éa Z^\\Ta d__
eÉcbZPda\PaZT]^RWSÉaÉa
\Pbb^aPeU^[Zb^\ÉaeÉ[SXVc
^a^[XVPUÛabX]PUP\X[YTa3Éa
Éa]ÉbcP]X]VT]cX]Vb^\Ud]
VTaPa ^RW QX[Pa]P ZP] X]cT
WT[[TaZ^\\PUaP\
0SP\9Û]bb^]Q^acX[[bP\
\P]b\TSbX]eÉaSUP\X[YTcc
_PaZX[^\TcTadcP]UÛaRT]c
ad\
~3Tc\TbcPXSTc^\aÊSTc
WPa Z[PaPc bXV VP]bZP QaP
<T]SÉaUX]]bX]cT]ÊV^]T[
T[[TaePccT]7dbTcYPVQ^aX
bcÊa S^RZ ÉeT] ^\ bZ^abcT
]T] ^RW cPZ_P]]^a WPa ÊZc
Pe
?ÊVad]SPeTUcTabZP[eT]
^RWX]]P]WdbT]WPaWd]]Xc
Z^]ca^[[TaPb ^aST]c[XVc QT
bcÉ\ST bXV 0SP\ 9Û]bb^]
WP]b eÉaSUP\X[Y ^RW \Ê]VP
P]SaPVaP]]PaX^\aÊSTcUÛa
Pcc b_T]STaP ]PccT] TUcTa
bZP[eTcd]STaQPaWX\\T[
~ EX WPa bPcc d__ Tcc |[É
VTa|_ÊcaÉSVÊaST]3TcZÉ]
STbQÉccaTPccb^ePdcT
Peter Zupanovic
[email protected]
042-489 90 00
A15
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
VÄRLDEN
REDIGERING: MICHAEL THELIN
”Vi ber dem höra av sig”
HELSINGBORG. ©]bÊ[É]VT
ÉaP[[c[dV]c_ÊWT\\PUa^]
cT]ªc\X]bc^]T]ÉaSTcVÉ[
[Ta ST d]VS^\Pa b^\ aTbTa
^RWY^QQPa\TSWYÉ[_PeUÛ
aTcPVTcF^aZCaPeT[R^\
_P]hX7T[bX]VQ^aV
~EX WPa d]VTUÉa $ d]V
S^\PaX=hPITT[P]S^RW!
PeST\WPaeXUÊcc\TSST[P]
ST] UaÊ] bÉVTa P]bePaXVP
0]];^dXbT7^aZ[P]STa
6ÊaSPVT] ÉV]PST W^] Êc
Pcc \TY[P P[[P ST d]VS^\Pa
b^\ ZÛ_c bX]P PaQTcbaTb^a
VT]^\UÛaTcPVTc
~EX QTa ST\ Pcc WÛaP Pe
bXVcX[[bX]PUÛaÉ[SaPa^RWbT
SP]ÉeT]Z^]cPZcP^bbbÉVTa
0]];^dXbT7^aZ[P]STa
=ÊVaPPed]VS^\Pa]PÉaX
2WaXbcRWdaRW\T]X]VT]Pe
ST\ÉaUaÊ]=^aSeÉbcbZÊ]T
>RW P[[P b^\ WÛac Pe bXV Éa
eÉ[QTWÊ[[]P :^]cPZcTa WPa
^RZbÊcPVXcb\TSSTPVT]cd
aTa _Ê _[Pcb b^\ UÛaTcPVTc
bP\PaQTcPa\TS
Kurser
Myndigheterna befarar att fler döda kan finnas under rasmassorna.
gsnin fter
d
Räd etet e vning
arb rdbä
jo
en
1. Hundgruppen
1
2
2. Sökgruppen
3
len
enn
3. Räddningspatrullen
44. Sjukvård
vår
vå
vårdspatrullen
uup
uppsamlingsplatsen
4
KÄLLA: Räddningsverket, ReliefWeb, USGS, nyhetsrapporter
JORDSKALV
I NYA ZEELAND
N Nya Zeeland ligger inom
den så kallade ”Eldringen”
– ett område i Stilla havet
där kontinentalplattor
möts och kraftiga skalv är
vanliga. Mer än 14 000
skalv drabbar landet varje
år.
N Tisdagens skalv var det
mest dödliga sedan den 3
februari 1931 då 256 människor omkom i Hawkes
Bay, vid ett skalv med 7,9
på Richterskalan.
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
SLUT
”Vi kan bevittna Nya Zeelands
mörkaste dag.”
Nya Zeelands premiärminister John Key.
START
IDAG!
REA!
Res utomlands på
sportlovet!
Pölse m
b rö d oc h ed
läsk
10:-
(barn un
der 11 år
,
19 –27/2
2011)
%
0
5
Här är våra bästa endagsutflykter till Danmark just nu.
Rabatt mot uppvisande av Scandlines biljett:
• Öresundsakvariet visar havsdjur i deras naturliga
miljö – 30% rabatt.
• Experimentarium visar utställningen Body Worlds
– 20% rabatt.
• Tycho Brahe Planetarium – 20% rabatt.
Ombord i butiken – sportlovsgodis Cloetta kexchoklad
4 x 25 gr 12:-.
och Utbildning
Foto: SCANPIX
Boka din annonsplats hos:
Petra Johansson, Tel 042-21 84 08
E-post: [email protected]
Zonterapi - Grundkurs
Den 3-dimensionella, mjuka, till husbehov
För dig som vill lära dig grunderna i zonterapi för att hjälpa din
familj och vänner till ett skönare liv eller vill fortsätta med
Axelsons 1-åriga yrkesutbildning.
I Malmö den 9-12 april 2011
Lärare Dipl. zonterapeut Åke Sahlin
Avgift 5.125:- varav moms 1.025:-, Kurslitteratur ingår.
Anmälan genom inbetalning av 1.000:till PG 108 64 50-2 (HB Mazolin)
Upplysningar genom
Åke Sahlin
013-13 91 50
Begränsat antal deltagare
www.axelsons.se
ÖPPET
HUS
26 FEBRUARI KL 11-15
NYA KURSER
STARTAR VECKA 9
HALVA
HHAL
LVA PRISET PÅ ALLA
ALL
JACKOR, ROCKAR,
BYXOR & BLAZERS!
GÄLLER EJ VÅRENS
NYHETER I BUTIKEN.
SALSA
BURLESQUE
PUSSYCAT DOLLS
POLE DANCE
REGGAETON
STREET JAZZ
RAGGA DANCE
Köp Familjebiljetten. Två vuxna betalar 120:- och upp till
tre barn under 11 år följer med gratis. Gäller 19–27/2 2011.
BOLLYWOOD DANCE
MICHAEL JACKSON STYLE
ENDAST GASVERKSGATAN 17, HELSINGBORG.
ERBJUDANDET GÄLLER T O M 110228
Fåtal platser kvar till vårens utbildningar!
Vår coachutbildning är en helt unik
utbildning som kombinerar coachfärdigheter på allra högsta nivå,
med ett kognitivt förhållningssätt,
marknadsföring och en hälsosam
livsstil.
Kursstart i mars
För anmälan till Certifierad Coach,
godkänd av ICF och Certifierad
Stress- och Friskvårdsterapeut med
licens i Hälsokollen™ besök
www.haeu.se eller ring 040-45 88 88
Många av Sveriges mest framgångsrika Coacher är utbildade hos oss!
Informationsmöte
i Malmö
den 28/2
Hälsoakademin Europa
Utbildningar med kognitiv inriktning
A16
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
EKONOMI
REDAKTÖR: Erik Melkersson 042-489 91 09
E-POST: [email protected]
BÖRSEN I GÅR. Efter morgonens
fall hämtade sig handeln på
eftermiddagen, i takt med att oron
för utvecklingen i Libyen klingade
av.
-0,2
RESEVALUTA
ENLIGT
FOREX:
-4
3,46
BÖRSEN I ÅR %
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
¤
$
KR/EURO
KR/DOLLAR
9,13 6,74 1,22
KR/DKR
Tårtkalas när Saab firar födelsedag
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
Flygplansfabrik kan
En skånsk flygplansfabrik
vill starta serietillverkning
2012. Projektet kan landa
i Landskrona, Ängelholm,
Eslöv eller Lund.
SKÅNE. 3Tc Éa ;d]SPUÛaTcPVTc
5[XVWc BPUTch 3TbXV] b^\ bcÊa
QPZ^\_[P]Ta]P_ÊT]bZÊ]bZU[hV
_[P]bUPQaXZ
5ÛaTcPVTcWPacPVXcUaP\ST]ceÊ
bXcbXVP U[hV_[P]bch_T] 42> ^RW
W^__PbPccST]UÊaTcc[hUc\TSWYÉ[_
Pe]hPU[hV_[P]bZ[PbbT];XVWcB_^ac
0XaRaPUc;B0b^\[XVVTaUÛaQT
WP]S[X]VW^bQTaÛaSPU[hV\h]SXV
WTcTa
Flygfabriksprojektet Éa É] bÊ
[É]VTXbX][X]SP^RWUÛa]ÉaePaP]ST
b^]STaPa\P]cTaaÉ]VT]W^b4b[Ûeb
^RW;P]SbZa^]PZ^\\d]Ta
~EX WPa T] WP]VPa _Ê 4]^RW
CWd[X]bU[hV_[PcbdcP]UÛaEP[[ÊZaP
bÉVTa_a^YTZc[TSPaT]=XZ[Pb0]STa
QTaV ^RW QTaÉccPa Pcc \P] ÉeT]
b]TV[Pa _Ê ;d]S ^RW ©]VT[W^[\
SÉaU[hV_[PcbT]ÉaT]VXeT]_[dbUPZ
c^a
~EXTcPQ[TaPa^bbSÉaeXUÊa\Tbc
UÛa\Ê][XVP eX[[Z^a Pe Z^\\d]T]
^RWX]eTbcTaPaTbÉVTaWP]
Niklas AnderbergÉaWÉ]VXeT]_aX
ePcU[hVPaT ^RW RXeX[X]VT]YÛa \TS
dcQX[S]X]V _Ê :d]V[XVP cTZ]XbZP
WÛVbZ^[P]XBc^RZW^[\3TcePaSÉa
b^\WP]_Ê ((cP[TcZ^\XZ^]
cPZc\TSTccbcdST]c_a^YTZc^\Tcc
QaÉ]b[Tb]Ê[c ^RW b\ÉRZTac U[hV
_[P]
?a^YTZcTcÛeTac^VWP]!!^RW
bTSP]TccÊacX[[QPZPUX]]bUÛaTcPVTc
5[XVWcBPUTch3TbXV]8]cTa]PcX^
]P[\TSUT\P]bcÉ[[SPX;d]S
~EX Éa Tcc X]ZdQPc^aUÛaTcPV _Ê
TROLLHÄTTAN. 4cc Êa
WPaVÊccbTSP]
BPPQPUUÉaT]
b[dc[XVT]VXRZX
[Êb =TS[ÉVV
]X]VbW^cTcPe
eÉaYSTb ^RW
BPPQ0dc^\^
QX[T QÛaYPST
bXcc]hP[Xeb^\
bYÉ[ebcÉ]SXV QX[
cX[[eTaZPaT\TSW^[
[É]SbZPB_hZTab^\ÉVPaT
5ÛST[bTSPVT]XSPVWPaPeQ^
[PVTcdc]É\]cbcX[[8]ST_T]STRT
SPhT[[TabYÉ[ebcÉ]SXVWTcbSPVT]
Dags att
fira för
Saab.
Foto:
JUREK
HOLZER/
Scanpix
^RWbZPUXaPbaTYÉ[c1P]
STc bc^__Pb STc Q[Xa \d
bXZd]STaWÊ[[]X]V ^RW P[[P P]
bcÉ[[SP QYdSb _Ê b_TRXP[VY^aSP
cÊac^a bP\c cP[ UaÊ] [TS]X]VT]
XSPVTT
SVT flaggar för tv-licens på mobiler
STOCKHOLM. BEC)beS4eP7P
\X[c^]TUcTa[hbTaT]QaTSS]X]V
Pe cePeVXUcT] ©eT] ST] b^\
ÉVTa SPc^a T[[Ta \^QX[cT[TU^]
Q^aSTQTcP[PPeVXUccX[[BEC
7P\X[c^]UÛaTb[ÊaXT]STQPcc
PacXZT[ Pcc aTVTaX]VT] bZP [ÊcP
dcaTSP^\ÉeT]X]cTa]TcP]eÉ]
SPaTbZPQTcP[PT]PeVXUcUÛa\ÛY
[XVWTcT]PccbT_dQ[XRbTaeXRTce
_Ê]ÉcTc
~3Tc eXZcXVP Éa Pcc PeVXUcT]
cPbdcUÛa\ÛY[XVWTcT]PcccPT\^c
_dQ[XR bTaeXRTX]]TWÊ[[ ^QTa^
T]ST Pe eX[ZT] cTZ]XbZ dcadbc
]X]Vb^\P]eÉ]SbbÉVTa7P\X[
c^]TT
Oklart om jobbcoacher har effekt
STOCKHOLM. <X[YPaSbPcb]X]V
T] _Ê bÊ ZP[[PST Y^QQR^PRWTa
ZP]ePaPeTaZ]X]Vb[ÛbT][XVc0a
QTcbUÛa\TS[X]VT]b TVT] dceÉa
STaX]V
<T]PaQTcb\PaZ]PSb\X]XbcTa
7X[[TeX4]VbcaÛ\<ÉaX]cTQT
aTSSPccSÛ\PdcbPcb]X]VT]
~BYÉ[eZ[Pac WPST YPV VÉa]P
bTccPccSTcePaXcU[TaPb^\WPST
UÊcc PaQTcT <T] eX WPa ^RZbÊ
WPUc T] Y^QQZaXb bÉVTa 4]V
bcaÛ\
4][XVc 05 WPa "& _a^RT]c
Z]P__cUhaPPecX^Y^QQ(SPVPa
TUcTa Peb[dcPS R^PRW]X]V <T]
SÊÉaTgT\_T[eXbb_aX]VeXZPaXTa
^RWP]SaPST[cXSbPaQTcb[ÛbPX]
aÉZ]PSTTT
N HALDEX VÄNDE TILL VINST.
annat fabrik, modeller och forskning. Kinaplanen ska presenteras på en presskonferens på fredag i Peking med vd:n Stefan
Jacoby, chefen för Volvo Kina
Freeman Shen och styrelseordföranden tillika huvudägaren Li
Shufu. Medieintresset är
enormt. Runt 400 journalister,
varav cirka tio tv-bolag, är anmälda. TT
Haldex, som tillverkar fordonskomponenter, redovisar en vinst
före skatt på 53 miljoner kronor
för fjärde kvartalet 2010. Det
kan jämföras med förlusten på
33 miljoner kronor motsvarande
period 2009. Omsättningen
uppgick till 1 705 miljoner kronor, jämfört med 1 385 miljoner
kronor ett år tidigare. Styrelsen
föreslår en utdelning på 3 kronor
per aktie. Därtill föreslås ett inlösenförfarande som ska ge ytterligare 30 kronor per aktie. TT
N JÄTTEINTRESSE FÖR VOLVOS KINAPLAN. Geelyägda Vol-
vo Personvagnars framtid i Kina
tar form under ett styrelsemöte i
Göteborg på tisdagen. Då väntas
de slutliga besluten om bland
SENASTE
EKONOMINYTT
Aktuella börskurser
och ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
N AKTIESPARARNA SÅGAR
NET-ONNET-BUD. Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta Siba-ägaren Waldirs bud på Netonnet, då
budet inte anses avspegla näthandelsbolagets långsiktiga värde. Aktiespararna noterar även
att Netonnet-aktien i dagsläget
värderas högre än budet och att
det från Netonnets styrelse har
riktats kritik mot huvudägaren
Waldir för otydligheter i avsikterna med ägandet. Waldir äger
redan drygt 30 procent av Netonnet, vilket medför budplikt.
TT
ATZ[P\_aXbTacX[[7T[bX]VQ^aV
Fyra Helsingborgsföretag
var nominerade när Sveriges största reklambyråtävling avgjordes på Cirkus i Stockholm på tisdagskvällen. Byråerna
Relevans och Kollo kammade hem varsitt pris.
STOCKHOLM. CÉe[X]VT] |ªaTcb
QhaÊ|PaaP]VTaPbPeUÛaTcPVTcATVX
^RWcXS]X]VT]3PVT]b8]SdbcaX &$
QhaÊTaePa\TSXÊaTcbcÉe[X]V5[Ta
eX[[TePaP\TS\T]UÛaPccZeP[XUX
RTaP bXV ZaÉeb T] eXbb Zd]Sbc^RZ
^RWX]cÉZc
<P] cÉe[Pa X " ZPcTV^aXTa ^RW
UhaP aTZ[P\QhaÊTa UaÊ] 7T[bX]V
Q^aVePa]^\X]TaPSTAT[TeP]b?h
aP\XSBA2^RW:^[[^
CeÊPeST\UXRZ_aXb1haÊ]AT[T
eP]b c^V WT\ Vd[STc X Z[PbbT] UÛa
\X]SaTaTZ[P\QhaÊTa\TSP]QhaÊ]
:^[[^ UXRZ bX[eTa X Z[PbbT] PRcX^]
\PaZTcX]V
1TacW ;X]SÎ] eS _Ê AT[TeP]b
ePaT]YdQ[P]STV[PSeX]]PaT
~3Tc WÉa Éa UP]cPbcXbZc EX WPa
Ud]]XcbXbYdÊa^RWWPaWT[PcXST]
WPUc\Ê[bÉcc]X]VT]PccQ[XQÉbcXeÊa
TVT] ]XbRW 3Tbbdc^\ eX]]Ta eX X
ST]Z[Pbbb^\U[TbcQhaÊTacÉe[PaX
3TcZÉ]]bbc^ac
Juryn består Pe ! Zd]STa
3TbbPaTZ[P\ZÛ_PaTWPaWT[cT]ZT[c
UÊccbÉccPQTchV_ÊeX[ZPQhaÊTab^\
bZÛcTabXVQÉbc
~3TcÉaSTcb^\ZÉ]]bQaP3Tc
Éa eTaZ[XVT] Zd]STa]P b^\ VX[[Pc
^bb
AT[TeP]b BcaPcTVX :^\\d]X
ZPcX^] WPa ]XbRWPc X] bXV _Ê WÉ[bP
^RWY^QQPa\TSP[[cUaÊ]aTRT_cQT
[PVSP [ÉZT\TST[ cX[[ Z^bccX[[bZ^cc
<P]WPaXSPVc^[eP]bcÉ[[SP
~<Ê]VPQhaÊTaSaXebPeZaTPcXeP
TV^XbcXbZPbYÉ[PaEXWPaePaXc\Ê]P
^\Pcc_[^RZPU^[Zb^\WPab^RXP[
cP[P]V ^RW ZP] Ud]VTaP X Vad__
=dQ[XaSTcUTbcWÉa>RWX\^aV^]
[ÉbXSPVQ[XaSTc\TaUTbc_ÊQhaÊ]
X7T[bX]VQ^aVbÉVTa1TacW;X]SÎ]
_ÊAT[TeP]b
Reklambyrån?haP\XSb^\cXSX
VPaTed]]XcXZ[PbbT]UÛa\TST[bc^aP
aTZ[P\QhaÊTacÉe[PSTXÊaXZ[PbbT]
\TSSTbcÛabcPQhaÊTa]P<T]STc
Q[TeX]VTc_aXbST]WÉaVÊ]VT]
~5Ûa^bbVXRZSTcbÊSÉa<T]STc
ePaUÛabcPVÊ]VT]eXePad__TXbc^aP
Z[PbbT]bÊeXÉabc^[cPÛeTaPccePaP
]^\X]TaPST bÉVTa <XRR^ 6aÛ]
W^[\_Ê?haP\XS
4cc_aXb_Ê|ªaTcbQhaÊ|VP[P]WPa
bc^aQTchST[bT\T]Pa<XRR^6aÛ]
W^[\
~3TcX]]TQÉaTccZeXcc^_ÊPccSTc
\P]VÛaUÛaZd]STa]Pd__bZPccPb
BTSP]VTaSTcTccV^ccaT]^\\ÎX
QaP]bRWT] 3Tc ePa [É]VT bTSP]
7T[bX]VQ^aVWPSTUhaPQhaÊTa]^
\X]TaPSTBcP]WPSTT]bc^aWTcbcXS
_Ê'cP[Tc\T]bTSP]WPaSTcePaXc
bZaP[c<T]]dÉaeX_ÊVÊ]VXVT]
Peter Fällmar Andersson
[email protected]
042-489 93 97
:^]U[XZcePabT[_ÊQP]ZTa]P
STOCKHOLM.
5X]P]bUÛaQd]STc
ePab[Pa^\ÛeTacXSb^RW\TacXSb
Q[^RZPSW^bP[[PQP]ZTa^RWUX]P]b
X]bcXcdc b^\ Éa \TS[T\\Pa X Pa
QTcbVXePa^aVP]XbPcX^]T]10>
:^]U[XZcT]QahcTadcST]$\Pab
^\X]cT_PacTa]PZd]]PcT]PbUÛaT
STbb3ÊVÉ[[Ta^RZbÊQ[^RZPS\^c
]hP]bcÉ[[]X]VPa5aÊ]ST] \Pab
aÊSTa ÉeT] UÛaQdS \^c dcaXZTb
cYÉ]bcTaTb^a
~EXeX[[UÊcX[[TccPecP[\TSaX\
[XVPeX[[Z^aUÛaeÊaP\TS[T\\PaEX
W^__PbeÊacePabT[bZP[TSPcX[[Tcc
QÉccaT QdS UaÊ] PaQTcbVXePa]P bÉ
VTa D[aXZP 1^ÐcWXdb UÛabcT eXRT ÛeTaT]bZ^\\T[bTa X ]XeÊ \TS
^aSUÛaP]STX5X]P]bUÛaQd]STc
\PaZ]PST]XÛeaXVcbÉVTa10>)beS
6d]X[[P6aT]Û
Att man i X][TS]X]VbbZTSTc]ÛYTa
10> UÛaQTaTSTa X]VP \^cÊcVÉa
bXV\TSSTePab[PSTQ[^RZPSTa]PÉa STa \TS P][TS]X]V Pe 5X]P]bUÛa
Pcc\P]X]cTeX[[PccQP]ZTa]PbZd] Qd]STcbePabT[^RWÉa_^bXcXePcX[[
Pcc\TS[PaT]dZ^\\TaX]
STabZPSaPQQPb
~3TcÉaYdX]cTSTaPbZ^]U[XZcEX
~5aÊ]QÛaYP]eX[[TeXWPVT\T]
bP\\TS[X]V\T]5X]P]bUÛaQd]STc
eX[[bcÛZPcX[[STcUÛaPaQTcbVXePa]P
<T]PaQTcbVXePa]PeX[[U^acbÉccP eX[[TX]cTSTc=dZ^\\TaSTcPccQ[X
UÛaWP]S[P
\TS[X]V^RWbYÉ[eZ[PacÉaeX_^bXcXeP
~EÊadcVÊ]Vb_d]ZcÉaPcceXWPa cX[[STcbÉVTa6aT]ÛTT
bdccXcXZ^]bcadZcXePUÛaWP]S[X]VPaX
UhaP \Ê]PSTa ^RW eX eX[[ U^acbÉccP
Maria Victorin
UÛaWP]S[P EX Éa QTaTSSP caÉUUP
Tillväxt på kontorshyresmarknaden
Ny chef för ABB
Sverige
Gruvjätte vill bryta
malm i Sverige
STOCKHOLM. 7haTb\PaZ]PST]
UÛaZ^]c^aX=^aST]UÛadc^\:Û
_T]WP\] Éa X]]T X T] cX[[eÉgcUPb
bZaXeTa UPbcXVWTcbaÊSVXe]X]VbUÛaT
cPVTc9^]Tb;P]V;PbP[[TXT]aP_
_^ac 7haTb]XeÊTa]P eÉ]cPb ÛZP
\TSP] ePZP]b]XeÊTa]P eÉ]cPb
\X]bZP
5Ûa Bc^RZW^[\b Z^]c^ab\PaZ
]PS aÉZ]Pa \P] \TS T] ]TSVÊ]V
UÛa ePZP]bVaPST] cX[[ Z]P__c cX^
_a^RT]cXBc^RZW^[\\TSP]ST]X
6ÛcTQ^aVeÉ]cPb[XVVPZePa_ÊRXaZP
ÊccP_a^RT]c8<P[\Û;d]SeÉ]cPb
ePZP]bVaPST][XVVPZePa_Ê%'_a^
RT]cTT
STOCKHOLM.
KIRUNA. 2WX[T]bZP VadeQ^[PVTc
9^WP] BÛSTa
bcaÛ\ cPa ÛeTa
b^\]hRWTUUÛa011BeTaXVTUaÊ]
^RW\TSST]#P_aX[bZaXeTa011X
Tcc_aTbb\TSST[P]ST7P]TabÉccTa
BcT]9PZ^Qbb^]b^\VÊaX_T]bX^]
TUcTa"'ÊaX]^\UÛaTcPVTc
BÛSTabcaÛ\PaQTcPaX]UÛacX[[caÉ
STcb^\_[PcbRWTUUÛa011X;dSeX
ZP4]TabÉccPaTcX[[W^]^\_ÊST]
_^bcT]WÊ[[Ta_ÊPccaTZahcTaPb
8bP\QP]S\TSRWTUbQhcTcÛeTa
cPa CaTe^a 6aTV^ah RWTU UÛa 011
4]V[P]S ^RW 8a[P]S a^[[T] b^\
RWTUUÛaATVX^]=^aaP4da^_PTT
0]c^UPVPbcPd]STabÛZTa\ÛY[XVWT
cT]PccÛ__]PT]]hVadePX=^aa
Q^ccT]d__VTa=^aa[É]SbZPB^RXP[
ST\^ZaPcT]_Ê]ÉcTc
~3Tcb^\Éa_ÊVÊ]VÉa\hRZTc
bc^ac0]c^UPVPbcP[TcPaUTQaX[cTUcTa
]hP\P[\Taad]c^\XeÉa[ST]^RW
WPa]dbPcc]TSU^cT]X=^aaQ^ccT]
bÉVTa ST] beT]bZT VT^[^VT] 9P]
>[P;Pabb^]cX[[cXS]X]VT]
5ÛaaP eTRZP] cTRZ]PST 0]c^UP
VPbcPTccbP\PaQTcbPecP[\TS4da
PbXP]<X]TaP[bb^\d]STabÛZTaTcc
^\aÊST]ÉaP:Xad]PTT
A17
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
EKONOMI
landa i NV-Skåne
8ST^]\T]WPaUÛaPebXZcPccU[hccP
cX[[ST]Z^\\d]b^\eXbcPacPacX[[
eTaZ]X]VX
7P]aÉZ]Pa\TSPccU[hccQTb[dcTc
cPbX]^\bTg\Ê]PSTa\TS\Ê[Tc
PccbcPacPbTaXTcX[[eTaZ]X]V! !
~EX WPa dceTRZ[Pc T] TUUTZcXe
_a^SdZcX^]b\Tc^S^RWW^__PbcX[[
eTaZP$U[hV_[P]X]^\T]UT\Êab
_TaX^S 3Ê QTWÛeTa eX ePaP $!
P]bcÉ[[SP
_[P]bch_T]b^\bZPeÉVP\X]SaTÉ]
%ZX[^
~3T]ÉaVY^aSXV[PbUXQTa3PVT]b
_[P]XST]d[caP[ÉccPZ[PbbT]\ÊbcT
QhVVPbXZ^[UXQTaUÛaPccZ[PaPeXZc
ZaPeT]^RWSÊQ[XaSTShaP !~ "
\X[Y^]TaZa^]^a_[db\^\bYÉ\UÛa
=XZ[Pb0]STaQTaV^RWQTaÉccPaPcc
STaPbU[hV_[P]ÉaQaÉ]b[Tb]Ê[c]X^
[XcTaXcX\\T]T[[Ta#[XcTa\X[T]
eXST]WPbcXVWTc_Ê!"Z\W
~4cc eP][XVc [XcTc b_^acU[hV_[P]
Närmast ska de besökaST]bc^aP SaPa"$~"%[XcTaXcX\\T]3TcQ[Xa
X]cTa]PcX^]T[[PU[hV\ÉbbP]XchbZP Shac \TS cP]ZT _Ê SPVT]b WÛVP
5aXTSaXRWbWPUT] \TS \Ê[bÉcc]X]V QaÉ]b[T_aXbTa
<T] ]Éa\Pbc bZP UÛaTcPVb[TS
PcceÉRZPX]caTbbTUÛaST]]hPU[hV
]X]VT]QTbcÉ\\PePa_a^YTZcTcbZP
TcPQ[TaPb =XZ[Pb 0]STaQTaV Z^]
bcPcTaPa bYÉ[e Pcc ]^bcP[VXbZP bZÉ[
cP[PaUÛa;P]SbZa^]PSÉa_X^]YÉaT]
4]^RWCWd[X]QTSaTeU[hV_[P]bcX[[
eTaZ]X]V UaP\ cX[[ bX] SÛS ~WP]
bcÛacPST d]STa T] U[hVd__eXb]X]V
( (
;XQhT]^a^bZPZPa
^\_Ê\PaZ]PST]
Oljepriset steg till en ny
topp, och aktier med
koppling till Mellanöstern och oljeindustrin föll
brant utför på grund av
det osäkra läget i Muammar Gaddafis Libyen.
LONDON. 0ZcXTa X U[hVQ^[PV cX[[
Erik Melkersson
[email protected]
042-489 91 09
WÛaSTUÛa[^aPa]PXcXbSPVT]bcda
Qd[T]b_ÊQÛabTaad]c^\X4da^
_P <PaZ]PST] aÉZ]Pa \TS Pcc
QaÉ]b[T_aXbTaZP]bZYdcPXWÛYST]
cX[[ UÛ[YS Pe ^a^[XVWTcTa]P X <T[
[P]ÛbcTa]
0ZcXTa X ^[YTQ^[PV c^V ^RZbÊ
bcahZ ca^cb Pcc WÛVaT ^[YT_aXbTa
ZP] SaP d__ [Û]bP\WTcT] UÛa
ST\<PaZ]PST]^a^PbQ[P]SP]
]PcPePcccX[[VÊ]VPabZPVÊUÛa[^
aPST]ÉacXSXVPaTaTVTaX]VPaUP[[Ta
X^[YT[É]STab^\;XQhT]
Börsnoterade aTbTQ^[PV b^\
CW^\Pb2^^Z^RWCD8_aTbbPSTb
^RZbÊSÊU[TaPeXZcXVPaTb\Ê[]d
\TaPUaP\bcÊab^\\hRZTc^bÉZaP
UÛaaTVd[YÉacdaXbccaPUXZ
:a^]P]bZPZPSTb^\aTYÉ[c^RW
X][TSST cXbSPVT] \TS Tcc aPb _Ê
cX^ÛaT<T]eXS %cXST]WPSTST]
beT]bZP eP[dcP] \TS SaPVWYÉ[_
UaÊ]QÛabT]cPVXcXVT]STccP^RW
[XcTcX[[1ÛabT]VY^aSTbP\\PaT
bP\T]Z[PaPSTX]cTaXZcXVcPcccP
bXVd__ÛeTa]^[[bcaTRZTc
AÊ^[YT_aXbTc[hUcT^RZbÊZaPUcXVc
cX[[PccQÛaYP\TScX[[T]]XeÊ_Ê
ÛeTa ' S^[[Pa _Ta UPc eX[ZTc
X]]TQÉaTcc_aXb[hUc_Ê$_a^RT]c
_ÊTccWP[eÊa^RWST]WÛVbcP_aXb
]XeÊ]bTSP]WÛbcT]!'
Det höga ^[YT_aXbTc W^cPa ST]
V[^QP[P ÊcTaWÉ\c]X]VT] T][XVc
5PcXW1Xa^[RWTUTZ^]^\_Ê8]cTa
]PcX^]P[ 4]TaVh 0VT]Rh 840
>423[É]STa]PbT]TaVXaÊSVXeP
aT7P]ca^aT][XVcATdcTabPcc[É
VTc ZP] Q[X bÊ P[[ePa[XVc Pcc eÉbc
eÉa[ST]\ÊbcTQÛaYPP]eÉ]SPbX]P
[PVTaaTbTaeTaUÛaPcccÉRZPd__UÛa
ST Q^acUP[[ b^\ ]d bcÊa UÛa SÛa
aT]
C^cP[c UÛaU^VPa 840[É]STa]P
ÛeTa %\X[YPaSTaUPcaÊ^[YPXbX]P
aTbTaeTab^\840ZP]QTVÉaPPcc
STcPaXQadZ
4][XVc 1Xa^[ Éa BPdSXPaPQXT]
^RZbÊaTS^PccÛZP_a^SdZcX^]T]
^\STcbZd[[Td__bcÊbcÛaaT_a^
SdZcX^]bQ^acUP[[TT-Reuters
Bensinen kan
bli ännu dyrare
Bokbranschen hade sitt bästa år 2007. Sedan har det backat. Men för de stora förlagen går det bra.
1^ZaTP]W^__UÛa
WÊac_aÛePSQaP]bRW
Det går bättre än någonsin för förlagsjättarna
Bonnier och Norstedts.
Men bokhandlarna har det
tungt och ser fram mot
bokrean som börjar i dag.
STOCKHOLM. C^__T]UÛaQ^ZaTP]
ePaXQÛaYP]Pe!cP[Tc^RWd]
STabT]PaTÊaWPaST]\X]bZPc]Ê
V^c X QTchST[bT UÛa Q^ZQaP]bRWT]
bÉVTa 1^ 7^[\QTaV PUUÉab^\aÊ
STbRWTUUÛa0ZPST\XQ^ZWP]ST[]
~<T]eXchRZTaPccSTcÉacaÊZXV
dceTRZ[X]V ^RW SÉaUÛa UÛabÛZTa eX
bPcbP[XcT\TaEXWPaTccbcÛaaTdc
QdS^RWTccQaTSPaTb^acX\T]cXÊa
DagensQ^ZaTPbcPacÉaUaP\UÛaP[[c
T]VaTYUÛaSTcaPSXcX^]T[[PQ^Z[Ê
S^a]P1dcXZTa]PbTaT]RWP]bPcc
WÉeSPbX]bcÉ[[]X]V^RWUÛabÛZTaVT
]^\^[XZPYX__^]SaPZd]STa3Tc
ZP] WP]S[P ^\ bÊSP]c b^\ Pcc VT
aPQPcc cX[[ ST Zd]STa b^\ ShZTa X
_hYP\Pb X ST QdcXZTa b^\ bcPacPa
aTP]\TS]PccÛ__Tc
©eT] ^\ Z^]ZdaaT]b \TS ]Éc
Q^ZWP]S[Pa]P Éa bcT]WÊaS bTa
7^[\QTaVcTRZT]_ÊPcccP__TccX[[
]ÉcQdcXZTa]PWPa\X]bZPcST]Uh
bXbZP WP]ST[]b P]ST[ Zah\_cT ^RW=^abcTScbZP\\PSTWT\bX]P
\X]SaTXUY^[É]!(
bcÛabcPeX]bcTa]ÊV^]bX]d]STaUY^[
~<P]ZÉ]]TaPccSTcWPa_[P]Pc ÊaTc
dc
5Ûa[ÉVVPaTUÛaT]X]VT]bd__bZPcc
]X]V Éa Pcc WT[P Q^Z\PaZ]PST] X
Men bokhandelsdödenU^acbÉccTa BeTaXVT[XVVTa_Ê'cX[['$\X[Y^]Ta
^RWeÉabcÉa[ÉVTc_Ê\X]SaT^acTa bÊ[SPe^[h\Ta_TaÊa^RWPcc\PaZ
>RW ST bc^aP ZTSY^a]P 0ZPST\X ]PSbeÉaSTcÉad]VTUÉa&\X[YPaSTa
Q^ZWP]ST[]^RW1^ZXPceX]VPb^\ Za^]^aTT
_aÛePQTUX]c[XVPQdcXZb[ÉVT]^RWX
Robert Sennerdal
eXbbP UP[[ U[hccP cX[[ ZÛ_RT]cad\
dcP]UÛabcÉSTa]P
4][XVc:aXbcX]P0W[X]STaeSUÛa
5Ûa[ÉVVPaTUÛaT]X]VT]WPaQ^ZaTP] FÖRLAGSJÄTTAR
STbT]PbcTÊaT]bcÊccUÛa\T[[P]UT\ SLÅR REKORD
^RWbYd_a^RT]cPeQ^ZUÛa[PVT]bc^
cP[P UÛabÉ[Y]X]V ©eT] ^\ STc ZP] N Bonnierförlagen ökade i fjol sin
[ÊcPVP]bZP[XcTÉaÉ]SÊQ^ZaTP]^RW försäljning till 2,6 miljarder kronor.
Yd[WP]ST[] UÛa[PVT]b bcÛabcP UÛa Samtidigt steg vinsten till 292 miljoner kronor. I de här siffrorna ingår
bÉ[Y]X]Vb_TaX^STad]STaÊaTc
5aP\cX[[UÛa]ÊVaPÊabTSP]_T nätbokhandeln Adlibris, som är en
ZPSTUÛabÉ[Y]X]VbZdaeP]aPZcd__ del av Bonnierförlagen. OmsättÊc_ÊT[SPSPe\^\bbÉ]Z]X]VT]cX[[ ningen för Adlibris var 1,1 miljarder
bTg_a^RT]cUÛacX^ÊabTSP]^RWX] kronor och vinsten 124 miljoner kronor.
cTa]TcQ^ZWP]ST[]bTcPQ[TaX]V
~!&ePaQ^ZQaP]bRWT]bQÉbcP N Norstedts förlagsgrupp omsatte
583 miljoner kronor och gjorde en
ÊaWXccX[[bBTSP]WPaSTcQPRZPc
vinst på 68 miljoner kronor.
Fortfarande gårSTcaXZcXVcQaPUÛa N Både Bonnierförlagen och NorSTbc^aPQYÉbbPa]P1aP]bRWcXSbZaXU stedts förlagsgrupp slog vinstrecT]BeT]bZ1^ZWP]ST[Z^]bcPcTaPaX kord 2010. TT
T] VT]^\VÊ]V Pcc QÊST 1^]]XTa Källa: Svensk Bokhandel.
STOCKHOLM. 1T]bX]_aXbTc WÛY
STbXVÊacX[[ST]WÛVbcP]XeÊ]_Ê
ceÊ^RWTccWP[ecÊaUaÉ\bccX[[UÛ[YS
PedceTRZ[X]VT]X;XQhT]5^acbÉc
cTaST]_^[XcXbZP^bÉZTaWTcT]ZP]
_aXbTc bcXVP É]]d \Ta bÉVTa D[U
BePW]eSUÛaBeT]bZP?Tca^[Td\
X]bcXcdcTc
<TST]_a^SdZcX^]_Ê %\X[
Y^]TaUPcaÊ^[YP_TaSPVÉa;XQhT]
T]PeSTbcÛabcP^[YT_a^SdRT]cTa
]PXeÉa[ST]
>\ ;XQhT] bZd[[T bcÉ]VP ZaP
Dyrare än på flera år.
Foto: ANDERS BERGGREN
]Pa]P cX[[ ^\eÉa[ST] ZP] ÛeaXVP
^[YT_a^SdRT]cTaX]^\>_TRZPa
cT[[T] UÛa\^S[XVT] cÉRZP d__
Q^acUP[[TcVT]^\T]ÛZPS_a^SdZ
cX^] X TgT\_T[eXb BPdSXPaPQXT]
TT
N BÖRSEN
Svagt nedåt i Stockholm
STOCKHOLMSBÖRSEN. Våldsamheterna i Libyen drev upp oljepriset och pressade priserna på
koppar och zink. Gruvbolaget Boliden tappade 0,9 procent till
129:70 kronor och Lundin Mining
föll med 1,5 procent till 43:60 kronor. Oljebolaget Alliance Oil, som
tidigare på dagen redovisat ett resultat i linje med förväntningarna,
föll med 1,1 procent till 112:60 kronor.
På eftermiddagen presenterades ett index över de amerikanska
hushållens förtroende som var
betydligt bättre än väntat, och
som bidrog till att stärka börshumöret globalt. I Sverige drog
storbankerna upp index.
Swedbank, som håller kapitalmarknadsdag på onsdagen, toppade bjässelistan OMXS 30 med
en stegring på 1,6 procent till 104
kronor. Även SEB klättrade, upp
0,4 procent till 57:10 kronor.
Nordea tappade dock 0,1 procent
till 72:70 kronor och Handelsbanken föll 0,7 procent till 209 kronor.
Alla branschindex stängde på
minus. Mest tappade dagligvaror,
ner 1,4 procent. Bland de rappor-
terande bolagen fanns hotellkedjan Rezidor, fordonskomponenttillverkaren Haldex och läkemedelsbolaget Medivir.
Rezidor redovisade en förlust för
fjärde kvartalet 2010 men steg med
6 procent till 35:30 kronor. Haldex,
som under fjolårets fjärde kvartal
vände till vinst, steg 5,4 procent till
97 kronor. Läkemedelsbolaget
Medivir handlades oförändrat för
140 kronor trots ett förlustresultat
för fjolårets fjärde kvartal.
Telia Sonera, som bekräftade
att man lagt ett bud på polska
Polkomtel, tappade 0,1 procent till
54 kronor.
N EUROPABÖRSERNA
På Londonbörsens sjönk FTSE-index med 0,3 procent till 5 996,8,
medan Parisbörsens CAC-index
gick ned med 1,2 procent till
4 050,3. Frankfurtbörsens DAXindex backade marginella 0,1 procent till 7 318,4.
N NEW YORK BÖRSEN
Dow Jones industriindex föll med
1,4 procent till 12 212,8. Nasdaqs
kompositindex rasade hela 2,7
procent till 2 756,4.
A18
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
BÖRSEN
SX Material
SX Industri
SX Dagligvaror
SX Finans
SX Hälsovård
SX IT
SX Telekom
OMX Stockholm
OMXS30
22 Februari 2011
-0,2
STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT – OMX STOCKHOLM
% i år
SX INDEX
-0,2
-0,2
-1,4
0
-0,9
-0,1
-0,5
-0,2
-0,1
289
453,5
581,1
424,8
263,6
165,7
845,7
353,8
1112,3
UNDER GÅRDAGENS HANDEL
-3
-8
-4
-1
-1
+1
+0
-4
-4
Ortivus A
Aerocrine
Midway A
S T O C K HOL M S T ORA B OLAG
Aktie
ABB
Alfa Laval
Alliance Oil
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Autoliv SDB
Axfood
Boliden
Castellum
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hakon Invest
Hexagon B
Holmen A
Holmen B
Hufvudst A
Hufvudst C
Husqvarna A
Husqvarna B
Industriv A
Industriv C
Investor A
Investor B
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nordea Bank
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
Scania A
Scania B
SEB A
SEB C
Seco Tools B
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedbank pre
Swedish Matc
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera
Tieto
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
+/–
-0,6
-0,2
-1,2
-3
-3
+1,4
+1,1
-8,7
+1,2
-1,2
-0,9
-0,6
+0,6
-2,8
+0,05
+0,05
-0,9
-0,4
-0,9
-1,3
-1,9
-4
+0,6
-0,25
+0,25
+0,05
+0,3
+1
-0,3
-0,2
+3,2
-0,1
+2,2
-0,66
-0,9
-2,7
-13
+0,1
+0,5
+0,3
+0,3
-0,1
-4,5
-0,8
-3,6
-2
-0,1
-0,4
+0,1
-0,6
+0,1
+0,25
-0,55
-1,7
-0,55
-1,4
-1,5
-0,5
-0,7
-0,4
-0,6
-0,4
-0,75
+1,85
+1,6
+1
-4,1
-3,2
-1,3
-0,05
-1,2
+0,9
-0,4
-0,2
Köp- Säljkurs kurs
152,8
126,7
112,5
176,6
312,2
157,6
141,1
476,6
244,7
129,7
87,2
211,5
160,9
244,5
76
78,9
67
147,5
208,1
105
134
226,1
225,9
73,15
124,2
53,4
53,2
114,8
109,5
141
144,2
141
142
115
465,7
43,6
76,1
55,75
160,7
572
410
415,8
166,5
167,1
71,7
345,4
53,3
234,1
236
128,5
119,3
105,1
105,9
134,3
136,1
57,05
56,35
105,5
72
209
207,5
127
167,8
167,8
98,15
85,55
76,35
74,4
103,9
105,6
186,9
173,4
145,1
53,95
120,5
61,8
106
106,6
152,9
126,8
112,6
176,8
312,3
157,7
141,2
477
244,9
129,8
87,3
219
161
244,8
76,25
78,95
67,2
147,6
208,4
105,1
134,3
231
226,2
73,2
53,45
53,25
115,1
109,7
141,1
144,3
144,3
142,1
116,5
467,8
43,65
76,25
55,9
162,2
572,5
421,7
415,9
168
167,2
71,75
345,7
53,5
242
236,7
128,6
119,4
106
106
134,4
136,2
57,15
56,5
105,9
72,05
209,7
208,2
127,2
168,3
168
98,25
85,6
76,65
74,55
104
107,2
187
173,5
145,2
54
120,6
61,85
106,1
106,7
Betalt
sist
152,9
126,8
112,6
176,8
312,3
157,6
141,2
477
244,7
129,7
87,2
218,7
160,9
244,5
76,25
78,95
67
147,5
208,1
105
134,3
231
225,9
73,15
53,45
53,2
115,1
109,7
141
144,3
144,3
142
116,5
466,5
43,6
76,1
55,75
160,8
572
421,8
415,8
166,5
167,2
71,7
345,5
53,3
242
236
128,6
119,4
105,1
106
134,4
136,1
57,05
56,35
105,5
72
209
207,5
127
167,8
167,8
98,15
85,6
76,35
74,4
104
105,6
186,9
173,5
145,2
54
120,5
61,85
106
106,7
2010
158,8
147,7
120,6
197,4
325,1
174
155,8
569
256
143,5
94
256
196,1
276
80
83
81,2
160,9
230,9
119
150,8
255
253,4
80,7
124,1
59
59
125,1
123,2
147,3
152,2
149,2
150,8
130
517,5
57
86,7
58
182,6
678,5
500
490
173
171,5
81,6
366,6
59,2
279,9
269,4
132,9
136,5
115
114,9
158,5
160,7
62
61,3
128,7
82
226
222,5
138
198,5
196,5
117,1
102,9
85,4
80
107,4
109,3
202,1
180
150,4
55,7
142,2
77,5
119,5
122
%
148,1
126,3
104,2
169,4
301
145,5
131,7
476,7
225,2
130,3
85
200
157,6
241
72,5
74,8
65
142,1
204,3
100
129,1
218,2
222
70,9
124,1
51,4
51,2
109,7
106
138,7
143,5
136
137,3
114,3
463,4
44,1
73,7
49,9
155,8
574
421,7
412
144,4
144,2
71,5
295,3
52,1
241,9
239,6
114,5
114,6
105,5
105,4
128,9
130,9
56,3
53,5
104,3
72,3
207,4
206,2
125,4
163,2
162,7
98,3
85,5
68
69
94
95,9
185,5
138,2
135,4
52
119,9
60,5
103,6
104,3
Uti år .del. p/e
+1
-11
+6
-7
+1
-7
-7
-11
-3
-5
-5
-15
-16
-6
+3
+1
-15
+5
-7
-11
-7
+6
+2
-7
+1
-4
-5
-4
-7
+1
++6
+4
-7
-7
-10
-9
+9
-7
-11
-12
-7
+13
+13
-2
-2
-7
-5
-5
+5
-9
-11
-12
+2
+6
-12
-8
-3
-2
-5
-12
-12
-13
-14
+8
+7
+11
+10
-4
+16
+4
+1
-5
-13
-8
-10
4,05
3
0
4
19,01
4
4
11,05
12
5
3,6
6,5
6,5
3
2,25
2,25
3
3,25
9,5
6
1,4
7
7
2,3
2,3
1
1
4
4
5
5
4,5
4,5
2,75
6,5
0
0
2
1,25
11,57
7,5
7,5
10
10
2,57
13,08
2,6
10,5
10,5
3,5
3
4
4
5
5
1,5
1,5
4,2
3
9
9
12
5
5
2
2
2,2
2,2
2,1
4,8
4,75
27
27
2,75
6,15
1,75
2,5
2,5
20
17
8
16
8
19
17
11
15
9
7
15
11
27
22
23
6
15
18
neg
47
27
27
9
15
33
32
3
3
3
4
3
3
27
18
45
7
12
3
5
8
8
12
12
12
19
13
16
16
31
21
13
13
12
12
19
18
21
13
12
12
13
15
15
58
50
9
9
16
16
15
11
9
11
19
14
20
20
-8
-15
-7
+-7
-3
+9
-7
-3
-8
-10
+8
+8
+12
-7
-25
+3
+8
-3
+2
-10
+3
-15
+1
-9
-4
-3
-13
-2
-1
+4
-8
-24
-8
++2
-8
-14
-6
-3
-21
-11
-1
-8
-4
-2
-16
-9
+-9
-10
+13
+19
+1
-11
-13
+3
-19
-12
-42
-7
+3
-14
+12
+2
-1
-15
-2
+3
-3
-7
-12
+14
+2
-17
-2
-7
+3
-11
-3
4,5
0
5
0
2,4
9,5
4,5
2,5
0
0
7
7
12
3,5
0
0
5
0
3,5
0,3
0
10
0
3,75
0,95
0
3,5
0,8
0
0
4,5
2
3
8
0,5
0
1
3
1,8
10
3
3
5,1
4,1
4,5
3,25
1,5
2
1
3,5
0
8
2
0
1
1,75
0,3
0
6
0,5
7
0
0,5
1,5
0
3
2
0
5,5
3
3
1,25
3
0
0
0,04
0
3,25
7
0
4
4,5
9
neg
27
0
56
23
31
22
13
72
15
14
9
10
neg
47
19
neg
9
39
18
19
6
14
7
neg
11
3
neg
0
21
69
15
13
17
44
19
15
16
10
19
20
18
16
22
8
9
33
99
14
neg
28
21
43
14
18
37
neg
12
16
39
neg
23
37
neg
5
1
neg
13
17
18
26
4
30
neg
neg
10
21
8
4
6
7
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
AarhusKarlsh
-1
173 173,5
173
196 166,5
Active Biote
-6 143,75
144
144
172 143
Addtech B
181 183,5 183,5
200 175,5
Arise Windpo
-0,5 43,5
44
43,5 46,6 42,5
Atrium Ljung
-1,5
80 80,5 80,25
90
78
Avanza
-5
228 228,5
228
254 230
Axis
133 133,5 133,5 136,8 118,5
B&B Tools B
-3,5
105
106
105 125,3 102,3
Balder B
-0,5 42,8 42,9
42,8 48,5 41,2
BE Group
-0,3 41,7 41,8
41,7
49 40,6
Beijer Alma
-1,5
142
144
144 173,5 144,5
Betsson B
-0,5 126,5
127 126,5
134 112,8
Bilia A
-0,75 140,5
141 140,5 148,3 120
Billerud
+1,25 65,5 65,75
65,5 66,8 57,5
BioInvent In
-0,1 27,7 27,8
27,7
32 27,1
Biovitrum
-0,5 30,2 30,3
30,3 41,4
29
Björn Borg
-1,5 62,75
63
63 70,3 61,5
Black E.F.
-0,5 28,6 28,8
28,6 32,5
26
Brinova B
-4
112
116
112
122 111
Bure Equity
-0,2 33,1 33,3
33,3
36 33,2
Byggmax
52 52,25
52 61,3 50,3
Cardo
418 419,5
418
420 416
CDON
+0,1
32 32,1
32,1 33,9 29,6
Clas Ohlson
-0,5 93,5
94
94 119,3 93,5
Corem Prop.
+0,1 44,6 46,3
46,3 48,9 43,8
Diamyd Medic -0,25 120,75 121,75 121,75
140 109
Duni
+1 69,25 69,75 69,75 74,5 64,8
East Cap. Ex
-2,5 82,5 82,75
82,5 92,3 84,3
Eniro
-0,2 23,8 23,9
23,8 30,8 23,5
EnQuest
+0,15 14,5 14,55
14,5 16,4 13,5
Fagerhult
+1
160
161
160 182,5 158,5
Fast Partner
-1,4 46,6 47,9
46,6 50,8
46
Fenix Outdoo
-3
196
197
197 205,5 180,5
G&L Beijer B
- 254,5
260
258
300 247
Gunnebo
-0,4 40,3 40,4
40,3 54,8 39,4
Haldex
+5
97 97,25
97 109,8 88,5
Heba B
-1
67
68
68 71,8
65
Hexpol
-2,7 140,25 141,5 141,5 161,8 137,9
HiQ Internat
-0,3
35 35,2
35,2 40,1 33,9
Höganäs B
-2
226 226,5
226 289,5 224,5
IFS A
-15,75
94
110
94 131,5 96,5
IFS B
+0,25 102,5
105 103,75
118 100,5
Indutrade
-2 182,5
183 182,5
239 177,5
Intrum Justi
-1,75
92 92,5
92 107,3
91
JM
-2
155 155,5 155,5 166,5 143,5
KappAhl
-0,1 41,7 41,8
41,7 48,2 40,9
Klövern
- 32,6 32,8
32,7 34,9 30,7
Kungsleden
-0,25
60 60,25 60,25 64,8 58,8
Lindab
-1,4 73,7 73,9 73,75 95,8 73,3
Loomis B
-0,25
92 92,25
92 104,3 89,8
Medivir
- 139,25
140
140 151,5 136,3
Mekonomen
+3
204 204,5
204
235 196
Net Entertai
-1
63 63,25
63 71,5
62
Net Insight
-0,19 3,85 3,86
3,86
4,3
3
New Wave Gr.
+0,6 47,6
48
48
50 38,2
Nibe Ind
+2,25 103,75 104,25 104,25 110,8 96,3
Niscayah Gro
+0,4 12,2 12,25 12,25 14,6 11,8
Nobia
+1 52,25 52,5
52,5
65 50,8
Nolato B
+0,5 85,25 85,75 85,75 90,8 79,8
Nordnet B
- 18,9
19
18,9 23,9 18,4
Orc Software
-1,75 112,75
113 112,75 132,3 113,8
PA Resources +0,01 4,36 4,38
4,36
8,3 4,2
Proffice B
-1,3 33,2 33,3
33,2 40,3 30,3
Q-med
+0,25 78,5 78,75 78,75 78,8
75
Rezidor Hote
+2
35 35,3
35,3
43 32,5
Sagax
-2
188
190
190
203 163
Sagax Pref.
- 26,8 26,9
26,8
27 26,3
SAS
-0,2 22,3 22,4
22,3
28 22,3
Skistar B
-2,75 110,25 110,75 110,75
132 110
Sweco A
+2
58
64
64
67 59,3
Sweco B
60
61
60
62
57
Systemair
-3 96,75
97
97
104
95
Säk I
+4,5
68 70,25 69,25
76 64,8
TradeDoubler
-0,1 43,2 43,6
43,6
52 39,9
Transcom A
-0,3 20,7 20,9
20,7
24 18,1
26 20,4
Transcom B
-0,6 20,9 21,1
21
Unibet SDB
-0,5 116,75
117
117 149,8 115
Wallenstam B
+1,5 173,5 174,5
174
186 164,5
Wihlborgs Fa
-1,5
181 181,5
181
200 177
Vostok Nafta
+0,5 38,5 38,6
38,5 42,2 37,3
ÅF B
-0,25 123,25 123,5 123,5
146 114,5
Öresund
-1
113 113,25
113 121,8 112,8
- 0,88
0,9
-0,15 13,85
14
46 48,6
-0,2 42,1 42,7
-0,1 28,7 28,8
+0,57 5,55
5,7
-0,6 17,1 17,4
+0,01 3,61
3,7
- 0,44 0,46
-0,07 1,29 1,32
-0,1 24,6 24,8
-1,5
212 215,5
-1 21,3 22,2
+3,5 115,75 116,5
-0,2 11,2 11,5
-0,01 0,94 0,95
+0,1 6,35 6,45
-0,7
29 30,5
0,88
1 0,8
13,85 14,2 12,4
53
45
43 61,5 41,6
28,8 29,4 24,2
5,55
6,5 4,8
17
19
13
3,61
3,9 3,3
0,45
0,7 0,4
1,32
1,5 1,1
24,6 25,7 21,8
215
218 199
21,5
27
21
116,5 116,8 94,5
11,2 11,6 11,3
0,95
1,1 0,9
6,45
7 6,2
30,5 36,5 30,5
+/ –
BTS Group B
Catena
CellaVision
Cision
Cloetta B
Coastal Cont
Concordia B
Connecta
Consilium B
CTT Systems
Cybercom
Dagon
DGC One
Digital Visi
Diös Fastig.
Doro
Duroc
Elanders B
Electra Gr.
Elektr BK B
Elos
Enea
EpiCept
Etrion
eWork
Feelgood
Fingerprint
Formpipe Sof
Geveko B
Global Healt
Havsfrun B
Hemtex
HMS Networks
Intellecta
Intoi
ITAB Shop B
Jeeves
Kabe B
Karo Bio
Know IT
Lagercrantz
Lammhults De
LinkMed
Luxonen SDB
Malmbergs
Metro SDB A
Metro SDB B
Micronic Myd
Midsona A
Midsona B
Midway A
Midway B
Mobyson
Modul 1
Morphic Tech
MQ
MSC
Multi Q
NAXS Nordic
Nederman Hol
Netonnet
Nordic Mines
NOTE
NovaCast B
Novestra
Novotek
NSP Holding
Oasmia Pharm
Odd Molly
OEM Int B
Opcon
Orexo
Ortivus A
Ortivus B
Partnertech
Phonera
Poolia
Precise Biom
Prevas B
Pricer B
Proact
Probi
Profilgruppe
PSI Group
RaySearchLab
Readsoft
Rejlers B
Retail&Brand
Rottneros
Rörvik Timbe
Sectra B
Semcon
Sensys
Sigma B
SinterCast
Softronic B
Studsvik
Svedbergs
Köp- Säljkurs kurs
-0,5
+0,06
+1,2
-0,25
-1,25
+0,2
-1,1
-0,2
+1,75
-1,5
+0,18
-0,8
-1,2
-0,6
-1
-0,5
-1,5
+0,04
-0,01
-0,7
+0,14
-0,1
-0,05
+0,05
+0,15
-0,6
+0,2
+2,75
+0,1
-0,75
-0,02
-0,5
-0,25
-0,8
-0,25
-1,3
-0,02
+0,1
-0,3
+3,2
-0,5
-0,01
-0,5
+0,3
+3
+0,5
-0,2
-0,05
-0,15
-0,35
-0,2
-0,2
+0,5
+1,4
+2,5
+0,11
-0,7
-0,2
-1
-0,03
-0,03
+2,25
+0,5
-0,5
+0,1
-1,1
-0,3
+1
-0,15
+0,16
-0,03
-0,2
-0,3
-0,02
-0,05
-1,5
-1,2
-3
0 neg
+10 0,5 17
-10
0 neg
-16
0 neg
+13 1,5 14
0 neg
+30 0,3 24
-4
0 neg
-32
0 neg
+25
0 neg
+7 1,5 14
+1
6 15
-6 0,25 6
+21
2 42
-3
0 8
+4
0 neg
-4 0,25 neg
-2
1 17
sist
Pricer B
Novotek
Nordic Mines
-14,4
-8,3
-7,7
Oasmia Pharmaceutical
-30
Digital Vision
-27
+26
+23
+21
USD MOT SEK
EUR MOT SEK
RÄNTOR
Kurs
1 mån
Kurs
1 mån
Stibor
3 mån
Statsväxel 5 år
Uti år .del. p/e
Aktie
+5
+3
+15
+2
-4
+11
-10
+3
-13
-4
-14
+10
+2
-39
+8
-2
-14
-5
-10
-4
+9
+11
-26
+6
++3
-7
-10
+4
+3
+9
-22
-1
+20
+4
-6
+4
+8
-29
-1
+6
-7
-12
-5
+8
-10
-9
-1
-15
+17
-9
-18
+10
-6
-12
+13
+2
-2
+6
-5
+39
+14
-30
-5
+24
-18
-29
-2
+9
+12
+10
+94
-5
+4
+9
-9
-28
+11
+51
+13
-6
-13
+14
-5
+19
-3
-2
+17
-22
-2
+30
-9
+15
+11
+8
-9
-9
Swedol
Svolder A
Svolder B
Traction
Transatl. B
Trigon EUR
Uniflex B
VBG Group B
Venue Retail
Vitrolife
XANO B
1,5
26
0
0
0,75
0
1
5,37
0,35
0
0
3,25
3
0
0
0,5
0
0
5
0
0
6,5
0
0
1,15
0
0
0,5
0
0
1,5
0
2
1,25
0
1,25
1,5
3
0
2,75
1,5
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1,5
1,5
0
0
0
1,02
0
0
0
1,5
1
0
0
0
0
1
0
0
4,5
3
0
0
0
0
0
2,56
1,5
0
0,5
0,02
1,5
1
1,5
0
0,5
0,25
1,5
0
0,2
0
0
0
0
0,25
0,5
0,45
0
2,5
25
15
7
12
39
34
neg
16
83
99
17
20
16
neg
14
10
neg
neg
11
neg
99
20
neg
0
21
neg
99
20
neg
neg
16
neg
20
11
19
37
99
19
neg
12
28
20
25
6
18
17
18
39
4
4
27
24
neg
neg
neg
9
neg
neg
99
58
17
neg
neg
neg
neg
19
neg
0
9
32
68
neg
neg
neg
neg
7
neg
neg
26
22
22
31
15
neg
40
13
24
40
6
neg
73
neg
neg
15
neg
14
99
21
6,4209
-18
+0
2010
öre
%
Aktie
55,5
80
65,5
72,8
26,3
7
184,5
100
0,4
37,6
81,5
+12 0,65 30
4 6
-5
4 5
+1 1,85 4
-8
0 neg
+20
0 neg
+15
10 14
+4 1,5 24
+2
0 neg
+5 0,6 27
+2 3,5 8
-1,2 56,9
57
57 74,8 56,9
-0,35 13,75 13,8 13,75 14,4 12,1
+0,75 121,75 122,75 121,75 126,8 114,5
-18 3,56 13
+7 0,17 neg
+3 9,71 17
JLT Mobile C
Keynote
Kopylovsk.
Labs2 Group
Lappland Gol
Lawson Soft.
Lightlab Swe
MedCap
MedCore
MediaProvide
Netrevel.
New Nordic
Opus Prodox
OraSolv
Pallas Group
Paradox Ente
Petrogrand
Pilum
Precio Syst
Precomp Solu
PV Enterpr.
Rasta Group
Redbet Holdi
Resurs CNC
Ruric
RusForest
Scandbook
Seamless Dis
SeaNet Marit
SJR
Skåne-Möllan
Smarteq B
SRAB Ship. B
Stille
Sv.Internetr
TagMaster B
Tethys Oil
Tilgin
Tretti
Trygga Hem
Unlimited T
WeSC
West Interna
Victoria Par
Vinovo
Wise Group
World Class
Önskefoto
sist
64,25
90
66,25
74
28
8,5
212,5
106,5
0,46
39,7
84,75
69
94
74
77
32
8,8
225
119
0,6
41,9
94,5
XTERNA LISTAN
NGMS EQUITY
+0,01
-0,03
-0,2
-0,06
+0,12
-0,1
+0,04
-0,28
-0,12
-0,01
-0,9
+0,02
1,85
1,15
11,2
3
2,5
0,11
6,2
1,75
4,75
2,01
0,1
17,6
0,48
2,42
0,27
2,3
0,1
8,7
3,28
0,47
1,04
2,45
1,19
11,5
3,3
0,13
6,8
1,85
4,85
2,59
0,13
18,1
0,53
3
0,28
2,37
0,15
11,1
4,47
0,49
1,06
1,84
1,17
11,2
3,22
0,12
1,82
4,9
2,54
0,12
18,1
2,42
0,28
2,37
0,15
11
0,48
1,06
-0,5 16,1 16,5
- 0,45 0,53
-1,2 38,8 39,2
4,2 4,37
-0,4 13,2 13,3
-0,01
1
1,1
- 0,44 0,48
+0,1
13 13,35
-0,05
11 11,4
+0,35
6,1 6,35
- 0,76
0,8
- 0,23 0,28
-2 50,75
51
0,3 0,32
-0,01 0,17 0,18
+0,03 1,74 1,75
+0,5 25,6 25,8
- 14,6
15
-0,5 21,8 22,3
- 0,06 0,07
+0,4 11,9 12,25
+0,4
11 11,4
-0,1 21,4 21,5
-0,02 0,38 0,42
- 0,08 0,09
+0,05 2,25
2,3
- 69,25 69,5
9,5 10,5
-1,75
65 65,5
- 15,5 15,6
-0,05
2,8
2,9
+0,04 2,12 2,14
0,1 0,11
-0,05
9,4 9,45
+0,5 41,1
42
-0,75
51 51,75
-0,7 44,8 45,4
-0,5
4,4 4,69
-0,1 15,3 16,5
+0,46 3,95 4,11
-1,3 20,5 21,2
-0,15 5,85
6,3
+0,02 0,81 0,94
- 1,27
1,3
5,4 5,55
-0,5
10 10,55
4,1 4,21
60
61
+0,11 1,82 1,93
-1,8 28,6 28,7
-0,3 9,75 10,1
-0,4
9,4 9,75
-1,7 34,8 36,2
16
0,45
38,8
13,2
1,02
12,8
11,4
6,35
50,75
0,32
0,17
1,75
25,7
22,3
0,07
11,9
11,4
21,5
0,4
0,09
2,3
69,5
65
15,6
2,8
2,14
0,11
9,45
42
51
44,8
4,55
15,2
4,11
20,5
6,3
0,94
10,05
1,93
28,7
10
9,4
36,2
2,2 1,5
1,3 1,1
14,7 11,2
3,8 2,8
3,4 2,7
0,2 0,1
9
5
2,4 1,6
5,7
4
3,3 2,4
0,1 0,1
23
18
0,7 0,3
5,8 1,8
0,4 0,3
3,5 1,8
0,2 0,1
13 11,1
4,8 3,8
0,7 0,5
1,1 0,7
-9
-4
-20
+9
+12
+20
-32
-19
-11
-2
+1
-12
+47
-43
-33
+35
-17
-1
-18
-14
+36
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
neg
0
10
neg
neg
neg
99
18
95
neg
neg
14
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
neg
FIRST NORTH
2E Group
360H
3L System
Addvise
Africa Oil
Agellis Grou
Allokton
Alpcot
Aqeri Holdin
Arctic Gold
Avensia Inno
Axlon Group
BlackPearl R
Bore Tech
Bredband2
Bringwell
C-Rad B
Caperio Hold
Capilon
Capital Oil
Catella A
Catella B
Cent.Asia Go
ChronTech
Cryptzone B
CybAero
Dannemora M.
Diadrom
DIBS PS
Done M&S
Drillcon
Ellen
Emitor Holdi
Endomines
Entraction
Eolus Vind B
EOS Russia
Factum Hold.
Firefly
Forestlight
Forshem Grou
Generic
Genovis
Getupdated I
Hansa Medica
Header Compr
Hifab Group
Human Care
IBS B
Impact Coat.
Insplanet
Invisio Com.
Isconova
19
0,6
48
4,6
15,5
1,2
0,8
18,8
12,9
9,7
0,8
0,5
56,8
0,4
0,2
1,8
32
15,1
23,9
0,1
16
12
24,5
0,6
0,1
3,1
76,3
11
78
15,7
3,4
2,4
0,1
11,3
42,9
54,5
55
15,6
17,4
5,8
23,8
7,8
0,9
1,4
6,5
13
4,4
66,3
2,3
39,8
12,9
10,1
45
16
-4 0,38 21
0,4
-4
0 6
37,4 -12
0 99
3,9
+0 neg
11,4
-2
0 neg
1
-4
0 0
0,4 +13
0 neg
10 -12
0 neg
10,6
-4
0 neg
5,8 -29
0 neg
0,6 +24
0 neg
0,3 -38
0 neg
39,8 +26
0 neg
0,3
0 neg
0,1 +55
0 neg
1,6
+2
0 19
18 +32
0 neg
11,5 +23 0,67 neg
21
+1
0 neg
- +17
0 neg
11,5 -21
0 3
10,4
+6
0 3
20
-7
0 1
0,4 +11
0 neg
0,1 -10
0 neg
1 +109
0 99
53,8 +29
0 neg
7,7 +38 0,7 22
66
-3
2 20
12,9 +21 1,1 13
2,9
-7 0,07 22
2
+0 neg
0,1 +38
0 neg
9,3
+1
0 neg
25,5 +65 0,38 20
41,3 +18 0,5 12
43 -12
0 1
5 -57
0 neg
15
-8 0,9 12
3,6 -15
0 neg
20,5
-4
0 neg
5,6 +15
0 neg
0,6 +27
0 neg
1,2
0 neg
4,9 +10
0 neg
5
0 0
4
-3
0 27
61
-6
0 neg
1,3 +30
0 neg
18,3 +58
0 neg
9,3 -15 0,5 9
8,9
-6
0 neg
34 -12
0 neg
Produktion: SIX & TT Spektra. Vid frågor om innehållet, ring 08-586 16 410
O BLIG ATIO N S LÅN
Lån
köpkurs
BALD-1RTL
BIGO-1RTL
BIOP-2RTL
FPARO-001
MTRO-1RTL
NORO-1141
NORO-1143
RGKO-3001
RGKO-3102
RGKO-3104
RGKO-3105
RGKO-3106
RGKO-3107
RURI-4RTL
SAGA-101R
SAND-120R
SBAB-123R
SCBC-123R
SCBC-124R
SCBC-125R
SCBC-126R
SCBC-127R
SCBC-128R
SEB-1115R
93,1
100,75
73,52
96,93
101,33
123,01
160,17
164,18
135,28
110,52
98,81
70
102
90,4
100,25
101,32
101,13
100,5
99,39
97,94
78,19
AK T I E - AK ADE M I N ™
Lån
köpkurs
SEBB-452R
SEBB-453R
SEBB-564R
SEBB-565R
SEBB-566R
SEBB-567R
SEBB-568R
SEBB-569R
SEBB-578R
SEBB-594R
SEBO-177R
SEBO-854R
SHBO-252R
SSV-1103R
SSV-1104R
SSV-1105R
SSV-1106R
STAT-1041
STAT-1045
STAT-1046
STAT-1047
STAT-1049
STAT-1050
STAT-1051
Grundkurs i värdepappershandel
Heltäckande
fastighetsförmedling.
100,45
101,4
101,28
101,42
98,67
99,63
89,67
98,6
99,9
99,73
99,6
99,44
111,95
100,19
105,23
113,36
106,06
99,26
102,92
Sälja, låna, köpa,
försäkra på
samma ställe.
Läs mer på www.lansfast.se
DEPOSITMARKNADEN – STIBOR
Lånetid
1 vecka
1 mån
2 mån
procent
1,920
1,970
2,110
3 mån
6 mån
9 mån
12 mån
BOSTADSLÅN
Långivare
Danske Bolån
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Resurs Bank
Salus Ansvar
SBAB
SEB Bolån
SHB Stadshypotek
Skandiabanken
Swedbank Bolån
2,290
2,410
2,610
2,780
Lån
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
-
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,46
3,49
3,50
3,54
betalt
Lån 1, 20110228
Lån 1, 20110314
Lån 1, 20110411
Lån 2, 20110307
Lån 1, 20110801
Lån 2, 20110404
Lån 1, 20110516
Lån 2, 20110725
VALU T O R
VI LLA / BO S TADS RÄT T
rörlig 3 mån
1012
4990
4900
4900
4920
1 år
2 år
3 år
3,53
3,93
3,93
3,72
3,60
3,53
3,93
3,93
3,51
3,59
3,85
3,90
4,16
4,28
4,28
4,18
4,14
4,16
4,28
4,28
4,11
4,22
4,29
4,17
4,55
4,69
4,69
4,60
4,54
4,55
4,69
4,69
4,53
4,59
4,69
4,55
RÄN T O R
Riksbanken
Fed
ECB
Referensräntan
Statslåneräntan
5 år 10/12år
5,14
5,29
5,29
5,25
5,15
5,14
5,29
5,29
5,12
5,19
5,34
5,24
5,56
5,71
5,71
5,72
5,56
5,71
5,71
5,47
5,67
5,68
1,50
0,25
1,00
1,50
3,42
O M S ÄT T N I N G I M K R
Large Cap Stockholm
12493,71
Mid Cap Stockholm
797,03
Small Cap Stockholm
136,55
First North
85,57
Aktietorget
10,91
Land
Valuta
Australien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Eurozonen
Island
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Schweiz
Storbrit.
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
USA
dollar
real
lev
kronor
pund
euro
kronor
sheqel
yen
dollar
kuna
lat
litas
kronor
zloty
rubel
franc
pund
baht
koruna
lira
forint
dollar
Forex
100 SEK
betalar
säljer
ger:
6,21
3,56
4,2
1,13
1,04
8,44
0,05
1,63
7,45
6,31
1,11
11,21
2,35
1,08
2,1
0,19
6,58
10,08
0,2
0,34
3,71
0,03
6,17
6,87
4,21
4,75
1,22
1,22
9,13
0,06
1,93
8,11
6,84
1,26
13,11
2,68
1,17
2,36
0,24
7,11
10,93
0,23
0,38
4,27
0,03
6,74
14,56
23,73
21,06
81,89
82,05
10,95
1727,12
51,79
1232,91
14,62
79,49
7,63
37,33
85,24
42,46
412,37
14,06
9,15
439,75
261,16
23,4
2915,45
14,83
öre
EUR
USD
2,26
3,11
6 mån
6 mån
Betalt
Uti år .del. p/e
Köp- Säljkurs kurs
+1,25 63,75 64,25
-2 82,5
90
-0,75 66,25 66,75
-2
74
75
+0,3 27,9
28
-0,15 8,35
8,5
-1 212,5
215
106
107
-0,01 0,46 0,47
- 39,7 39,8
-0,75 83,5
85
AIK Fotboll
Arcam
Betting Prom
Brio B
BRIO Pr C
C2SAT B
Confidence B
Ginger Oil
Glycorex B
Guideline Oi
LifeAssays B
Micro Sys. B
NGS Group
Obducat B
Panaxia Secu
Paynova
Polyplank
SBC
Servage
Shelton Petr
Sotkamo Silv
-1
+/–
Nokia
Old Mutual
Pfizer
8,7771
-18
+/–
-0,01
EUROPARÄNTOR
Betalt
%
60,75
62
62
65 55,3
157
162
157
166 152,5
12 12,35
12 14,4 10,3
4,92 4,99
4,99
5,8 4,8
35,8 38,3
37 38,9
35
12,3 12,6 12,25 12,7 10,8
18,3 18,5
18,5 20,5 17,7
85,5 85,75
85,5 88,3
80
22,4 22,9
22,8 26,3 22,5
24,6 25,2
24,7
29 24,7
20,5 20,6
20,6 26,5 20,8
64,75 66,5
66,5 70,5 60,3
58,25
59
59 61,5
58
3,64 3,65
3,65
6 3,3
41,1 41,6
41,5 44,1 38,7
30,5 30,7
30,5 35,7 30,1
15,8 16,4
15,8 19,7 15,5
26 26,5
26 32,3
25
48
49
48
55 46,9
22 22,5
- 24,7 21,5
49,9
51
50,5 53,5 46,4
51,5
52
51,5 54,5 41,2
4,27 4,33
4,3
6
4
4,9 4,93
4,93
7,3 4,7
32,8 33,9
32,1 36,2
32
2,47 2,59
2,59
2,7 2,4
8,2
8,3
8,3
9,3 8,3
14,5 14,7
14,7 17,7 13,4
13,1 13,35 13,35 13,9 12,5
10,45 10,55
10,6 11,8
10
18,5 18,7
18,7 19,3 17,1
11 11,2
11,2 14,8
11
106,5
107 106,75
115 104
52
54
59 45,1
34,8 35,2
35,1 38,8 33,5
57,5 58,25 58,25
69 58,3
51
52
51
55
48
112 113,25 113,25
120 104
1,38 1,39
1,39
2 1,3
72,75
73
73 76,8
69
53,25 54,5
54,5 67,5 51,5
33,3 33,7
33,7 39,7 33,5
17,2 17,6
17,6 20,5 17,3
73,75 74,75 74,75
82
74
43,7 44,5
43,7
45 38,7
1,02 1,03
1,02
1,3
1
1,06 1,07
1,06
1,4 1,1
17,5 17,6
17,6 20,9 16,4
14,55 22,5
14,5
17 14,5
14,75 14,9
14,9 15,2 12,5
39,3 42,5
42,5
55
39
34,5
35
35 45,4 34,8
0,11 0,12
0,11
0,1 0,1
0,83 0,85
0,83
0,9 0,8
0,23 0,24
0,23
0,3 0,2
26,2 26,6
26,6 31,5 26,9
2,75 2,85
3,9 2,4
1,31
1,4
1,3
1,8 1,1
32 32,6
32,4 35,1
32
104,5
105
105
115 96,3
42,3 43,4
- 47,7 42,2
62,25 62,5 62,25
65 44,8
9,45
9,5
9,5 10,5 8,1
3,35
3,4
3,35
5,3 3,4
7,45
7,7
7,55
8,6 7,5
13,05 13,5 13,05
14
10
10,05 10,45
10,3 12,8 10,5
11,45 11,6
11,6 17,6 11,6
73 73,5
73
80 71,3
60 61,5 59,25
65
54
21,1
22
21,9 30,9 19,6
44,6 44,7
44,7
51 40,6
15,1 15,9
15,9 28,8
8
3,4 3,45
3,5
5 3,3
26 26,2
26,2 28,9 24,9
48
40
45,7 46,8
47
38,4 39,1
38,4 47,1 39,3
1,71 1,72
1,72
2,5 1,7
21,7 22,2
22,2 23,2
20
1,12 1,13
1,12
1,2 0,8
120,5 121,5
122 124,8 105,3
45,4 45,7
45,7 49,9
42
47,7
48
48
56 47,5
9,6 9,65
9,65 10,9 7,3
35,5
36
36 41,8 35,6
14,9
15
14,9 15,7
12
61,75 63,25 63,25 75,5
60
7,15 7,25
7,15
9,6 7,2
5,1 5,15
5,1
5,5 3,9
0,36 0,37
0,36
0,5 0,4
34,3 34,9
35 38,6 33,5
37,8 37,9
38,1 39,8 29,4
1,06 1,09
1,06
1,2
1
6,35
6,4
6,35
6,8 5,5
56,5
57
57
62 50,8
8,05
8,1
8,1
8,3 7,3
66,25 66,5
66,5
75 66,3
44,6 44,8
44,5 51,5 44,5
PREMIELÅN BL SERIER
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
A-Com
Acando
ACAP Invest
ACAP Invest
AddNode B
Aerocrine
AllTele
Anoto Group
Artimplant
Aspiro
Avega
Beijer Elect
Bergs Timber
Biogaia B
Biolin
Biophausia
Biotage
Bong
2010
Betalt
Aktie
+18,7
+11,4
+8,1
IFS A
Mobyson
Rörvik Timber
Läs börsens analystabeller så här:
% Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. Utdel: Senaste
utdelningen i SEK per aktie. p/e: (price/earning) Kursen
genom vinsten enligt senaste prognos – ett mått på hur aktien
värderas. Högre p/e-tal = hög värdering av aktien.
Neg= redovisad förlust.
DE SENASTE 20 DAGARNA
1,31
0,47
2010
+/ –
Köp- Säljkurs kurs
sist
-0,07
-0,3
-0,7
+3
-0,16
-0,1
-0,03
+0,02
-0,75
+0,06
+0,1
-0,01
-0,05
+0,03
+0,05
+0,04
-0,45
+0,5
-0,07
-0,45
-0,5
-0,7
-0,01
+1
-0,19
+0,1
-0,4
+0,9
-0,25
-0,01
+0,05
-0,01
-
1,83
1,9
7,4 7,85
18,6 18,7
- 0,01
2,42
2,5
61
67
2,35 2,45
1,99
2
9,8 10,2
1 1,25
0,06 0,07
7,5
7,8
0,77
0,8
1,58
1,7
3,55
5
2,9 2,96
8,8 8,95
1 1,03
7,25 7,45
0,36 0,49
5,25 5,55
0,26 0,28
1,3
1,4
2,57
2,7
2,63 2,66
13,7 13,75
28,5
29
3,64 3,69
14,05 14,5
54,25
55
440
470
0,41 0,43
0,01 0,02
11,25 11,65
3,23
3,6
0,49
0,5
60,75 61,25
1,2
1,3
49 49,5
14,8
15
15,3 16,5
89,75
90
2,62 2,74
4,55 4,75
3,6 3,65
0,81 0,84
1,05
1,1
1,11 1,44
1,83
2,1
7,4
13
18,6 20,7
0,01
2,5
4,6
64
68
2,36
4,4
2
2,2
9,8 11,4
1,5
0,07
0,2
7,8
8,6
0,8
0,8
1,58
1,8
5
6,2
3,9
8,95
9,9
1,02
1,2
7,35
8,6
0,48
0,5
5,55
8,5
0,28
0,3
1,35
1,6
2,8
2,66
3,2
13,75 16,5
29
37
3,64
4,3
14,05 26,4
55
65
490
0,43
0,5
0,01
11,65 13,3
3,6
5
0,48
0,8
61,25
70
1,1
1,4
49,5 63,8
14,8 15,4
16,9
17
90 100,5
2,77
3,3
5,7
3,65
4,1
0,84
0,9
1,1
1,7
0,01
%
Uti år .del. p/e
1,6
6
16,9
2,3
57,5
2,3
1,9
8,8
1
0,1
7
0,6
1,4
4,8
2,5
8,8
0,8
6,8
0,3
5,2
0,3
0,8
2,5
2,1
12,9
23,3
3,6
14,1
50,5
446
0,4
10,8
2,9
0,5
56,8
1
47
13,9
12,9
87
2,5
4,5
3,3
0,5
1,1
1,3
+12
-1
-4
-34
+2
-36
+5
-8
+51
-36
-9
+23
-1
-12
+11
-7
+9
+37
-24
-13
+41
+9
+23
+7
+20
-14
-47
+4
-3
-9
-10
+28
-39
+8
-16
-18
-1
+31
-1
+5
-10
-8
+71
-6
+2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
3,25
0
0
4
13
0
0
0
0,18
0
0
0
2,75
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
neg
neg
0
0
neg
97
neg
40
neg
neg
neg
50
neg
99
9
29
neg
neg
99
1
neg
9
neg
neg
neg
2
29
16
neg
12
21
neg
neg
16
neg
25
23
neg
14
99
neg
14
0
9
neg
0
neg
neg
0,3
0,2
1,7
7,3
4,4
23,2
0,9
0,2
0,4
1,3
23
0,5
59
0,2
1,2
5,4
31,4
6,4
4,7
0,4
7,5
2
0,9
0,4
1
0,8
33,2
0,3
14,7
0,4
0,1
1,1
1
1,1
4,5
3,5
31,9
7,5
5,5
4,6
42,9
8,1
2,2
10
0,7
35
3
1,3
0,2
3,2
15,9
0,1
27
1,2
0,2
3,5
6,7
15,4
8,7
4
0,7
1,2
7,5
17,6
0,7
0,5
0,5
11,7
14,5
4,9
30,1
0,5
1,4
6
0,1
2,8
8
6,2
5,5
1,5
1,1
8,2
5
31,3
7,6
1,5
5
7,6
4,2
2,1
15,7
0,6
0,1
0,5
0,7
0,1
54,8
7,8
1
0,9
0,2
1
5
1,7
1,6
2,4
0,6
0,2
0,2
0,5
6
7,8
8
0,5
1,1
5
0,9
1,7
49,9
16,9
4,2
4,3
0,2
0,1
1,3
4,6
3,5
15
0,5
0,1
0,3
1
19,1
0,2
53,3
0,1
0,9
4,7
23
2,8
2
0,3
5
1,4
0,5
0,1
0,6
0,4
24
0,1
8
0,3
0,8
0,4
0,7
2
2,1
20,3
4,3
3,1
3,9
38,1
6
1,8
6,5
0,4
23,8
2,1
0,7
0,1
2
7,5
0,1
12,5
0,9
0,1
2,2
5
12,8
5,8
2,6
0,6
0,8
6
3
0,3
0,3
0,4
10,5
7
3,3
22,2
0,2
1,3
5,4
2
5,7
5
3,8
0,7
0,9
3,4
3,3
24,4
6
1,2
4,5
4
2,8
0,8
14,5
0,4
0,3
0,3
32,5
6,3
0,6
0,4
0,1
0,9
2
0,8
0,4
1,6
0,3
0,2
0,1
0,2
3,5
4,8
5
0,4
0,8
3,1
0,7
1,1
45
8
3
2,2
-21
-10
-10
+10
+7
-6
+14
+41
-15
+8
+114
+5
+75
+5
-10
+24
+132
-18
-5
-22
+10
+29
-27
+14
+18
+1
+29
-25
+4
+20
-23
-6
+42
+4
+3
-26
-11
+21
-1
-18
+38
+48
+18
+200
-25
-22
+20
+7
+72
+102
-21
-21
+100
+5
+6
+32
-11
-17
+4
+275
-11
-9
-11
+2
+86
-20
+31
+54
-10
+11
-33
-2
+17
-4
-10
+10
+40
-11
+3
+24
-1
-6
+75
+38
-53
-6
-14
+63
+100
+17
-11
-28
-32
+67
+19
+69
+4
-25
+50
-8
-12
-21
+9
-11
+71
-2
+40
+35
-13
+20
-3
+10
+24
-5
+37
-3
-41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,35
6
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0,4
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
neg
neg
1
neg
neg
13
0
neg
0
43
neg
0
neg
21
neg
0
neg
neg
neg
84
neg
neg
neg
neg
14
13
neg
3
neg
neg
0
72
neg
18
neg
neg
0
neg
neg
19
0
0
neg
neg
neg
neg
5
neg
0
neg
neg
neg
0
neg
17
1
14
neg
neg
0
neg
neg
neg
8
neg
0
11
0
0
0
0
neg
neg
44
41
neg
neg
neg
neg
0
neg
23
8
10
0
0
0
neg
14
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
0
14
neg
neg
1
neg
0
0
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
1
1
2
neg
neg
0
neg
13
0
neg
neg
0,1
2,2
5
0,1
9,1
0,8
5
6
-38
+25
-44
+40
0
0
0
0
0
0
0
0
6
neg
neg
neg
0
16
0
0
neg
1
AKTIETORGET
1,618 Strict
24h Techno.
A+ Science H
Abelco
Accelerator
Adoperator
AdTail
Albin Metals
AlphaHelix
Altero B
Amhult 2 B
Aqua Terr. I
Archelon Min
Aros Quality
AU Holding
Avonova
Axichem
Bahnhof B
Beowulf Mini
Biosensor Ap
Botnia Explo
Brandworld
CaucasuOil
Cefour W & B
Cellpoint
Chall. Mobil
Chemel B
Cherryföreta
Clean Tech.
Clinical Las
Commodity Qu
Community En
ConPharm A
ConPharm B
Creative Ant
CWS Comf. Wi
Deflamo B
Dignitana
Ecomb
EcoRub
Ekomarine
Elv.Vallent.
Empire B
Enjoy Group
Episurf Medi
Euris B
Eurocine Vac
Eurocon
Eurovip Grou
Eurovip Grou
EXINI Diagno
Finmetron
Followit
Forsstrom B
Fundior B
G5 Entertain
Genesis-IT
Guld Invest
H1 Communica
Hammar Inv.
Hartelex
Hedson Tech.
HomeMaid B
HQ
ICT Fastighe
IDL Biotech
Ironroad
Jays
Junebud
Kindwalls B
Kindwalls Bi
Klick Data B
Kopparb. Min
Layerlab
Lovisagruvan
Lucent Oil
LunchExpress
Lyyn
Mabi Rent
Maxpeak B
MedicPen
Medirox A
Medirox B
Micropos Med
Mineral Inv.
Miris Holdin
Mobispine
Mähler Inter
NeuroVive
Nordic Campi
Novus Group
ONE Media
Parans S L
Ph.Lundensis
Procast Medi
PROD.203
Railcare Gro
Relation & B
RFIG Sweden
RW Capital
Safe at Sea
Scirocco B
SensoDetect
Senzime
Sportjohan B
Star Vault B
Starbreeze
Stingbet Hol
Stävrullen B
Swe.Resource
SwitchCore A
SwitchCore B
Syst. Kap.fö
Taurus Energ
Thenberg & K
Tigran Tech.
TigranTech.
Towork Sveri
TracTechnolo
Transferator
Transferator
Traveas
True Heading
ValueTree
Vendator
Wiking Miner
Vitec Softwa
WntResearch
Värmlands Fi
XRF Analytic
- 0,19 0,24
+0,01 0,08 0,09
- 1,36 1,66
-1,35 5,35
5,9
-0,09 4,15
4,2
13 19,5
-0,09
0,4 0,53
0,1 0,17
+0,05
0,4 0,43
1 1,18
- 20,7 21,1
- 0,01 0,02
-0,01 0,43 0,44
-0,75 55,5
56
+0,01 0,13 0,14
+0,02
1 1,05
- 3,01 4,74
-0,5 30,1 30,4
+0,75
6,8 6,85
- 0,26 0,28
+1,05
5,5 6,35
+0,24 1,43 1,66
+0,04 0,47 0,54
-0,04 0,23 0,27
- 0,63 0,88
- 0,45 0,68
32 32,4
0,2 0,21
-0,65 8,05
8,3
+0,03 0,27
0,3
-0,03 0,06 0,07
+0,1 0,95 1,22
- 0,91
1,1
- 0,76 0,77
- 1,46 2,12
- 2,91 3,09
-1,2 20,8 21,3
-0,55
4,9 5,25
+0,13 4,32
4,6
-0,43 3,57
3,8
-2
38 40,9
7,6 7,85
-0,01 1,84 1,94
-0,15
7,2 7,55
-0,01 0,51 0,66
+0,8 32,5
34
2,6
2,7
- 0,05
- 0,02 0,04
+0,01
0,8 0,99
+0,04 0,16 0,18
- 2,17 2,98
15 16,5
- 0,09
0,1
-0,3 23,2 23,4
- 0,87 0,92
- 0,14 0,15
- 1,75 2,49
- 0,01 0,02
4,8
6,2
- 13,8
14
-1
7,5 7,65
+0,01 3,14 3,24
- 0,57
0,6
- 0,72 0,98
-0,5 6,25
7
-0,5
12 12,5
-0,01 0,33 0,35
- 0,34 0,42
- 0,33
0,4
+0,1
8,3 11,4
+0,15 13,05 13,8
- 3,53 3,75
+0,8 29,5 29,9
+0,02
0,3 0,42
- 2,05
3,2
1,3
1,4
-0,25 5,75
5,8
- 0,02 0,04
-0,25 2,17
2,3
-2
6,6 7,45
-0,1
6,1
7,8
-0,11
4,2 4,47
+0,01 1,09
1,1
+0,15 0,96 1,05
+0,3
4,7
5
- 3,31 4,99
-2,2 28,6
29
-0,15 7,15
7,3
- 1,05 1,35
- 4,75
5
+0,1
5,7 5,85
-0,11
3,8
4
- 0,81 1,67
- 14,4 15,2
- 0,47 0,58
- 0,05 0,06
+0,02 0,36 0,39
- 0,42
0,5
-0,01 0,04 0,05
-2,3 42,4 42,5
+0,3
6,4
6,8
+0,01 0,68 0,72
+0,03 0,41 0,43
- 0,19
0,2
- 0,81 1,09
- 2,31 5,45
+0,15
1,4 1,45
- 0,03 0,04
- 0,02 0,03
+0,11 0,63 0,74
-0,02
1,8 1,86
- 0,35 0,47
- 0,16 0,22
-0,01 0,16
0,2
+0,01 0,16 0,22
-0,11 3,83
3,9
+0,5
6,5
7,2
6,5
8,1
-0,02 0,38
0,4
+0,11 0,66
1,3
-0,36 4,23 4,25
-0,02 0,81
0,9
-0,03 1,25 1,47
45 45,8
-0,2 10,6 11,15
-0,45 3,05
3,3
-0,44 1,65 2,01
0,09
5,35
4,15
0,5
0,41
0,01
0,45
56
0,14
1,05
30,2
6,85
0,27
6,35
1,67
0,54
0,22
32
0,2
8,35
0,31
0,06
1,22
0,76
1,97
20,6
5,25
4,47
3,57
38
7,6
1,84
7,55
0,66
34,3
0,93
0,18
0,09
23,2
0,15
14
7,65
3,24
6,25
12
0,34
11,4
13,8
29,8
0,37
5,75
2,3
6
6,1
4,49
1,11
1,1
4,9
29
7,45
5,85
4,04
14,5
0,06
0,37
0,04
42,5
6,8
0,72
0,41
0,2
1,45
0,03
0,03
0,74
1,87
0,17
0,24
3,83
7
0,39
1,2
4,23
0,88
1,47
11,4
3,3
2,01
OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET
Aqualiv
-0,01
Catering Ple
Devicom
EDI Company
Hammarby Ban
Intius
Stormfågeln
Trimera
+0,01
Xezzex
-0,8
0,02
0,08
1,01
5
0,04
8
0,03
0,11
1,19
5,95
0,01
0,05
8,4
0,03
0,01
0,05
7,7
A19
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
FONDER
BÄSTA
% 1 dag
SÄMSTA FONDER
% 1 dag
SEDAN IGÅR
SEDANIGÅR
Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indien . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13
Danske Invest. . . . . . . . . . . . . . .USD Bond . . . . . . . . . . . . . 1,86
FIM Fonder . . . . . . . . . . . . . . . .India. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85
Danske Invest. . . . . . . . . . . . . . .India. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,77
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Intl Bond . . . . . . . . . . . . . . 1,75
Swedbank Investm.. . . . . . . . . . .Russia . . . . . . . . . . . . . . . 1,75
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HighYieldB . . . . . . . . . . . . 1,70
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EmMktIdx P . . . . . . . . . . . . 1,63
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .USD Liq-Pd . . . . . . . . . . . . 1,59
SkandiaLink/1dag fördröjn . . . . . .BlRoIndia . . . . . . . . . . . . . 1,27
XACT Fonder . . . . . . . . . . . . . . .XACT EuBull . . . . . . . . . .
Fidelity International . . . . . . . . . .Italy . . . . . . . . . . . . . . . .
Ålandsbanken. . . . . . . . . . . . . . .China . . . . . . . . . . . . . . .
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . . . . .MiddleEast . . . . . . . . . . .
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . . . . .Kina . . . . . . . . . . . . . . . .
Swedbank Robur/Banco . . . . . . . .Fj Östern . . . . . . . . . . . . .
Länsförsäkringar. . . . . . . . . . . . .Asien . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Global Asset Man. . . . . . . .Turkey Equi . . . . . . . . . . .
Swedbank Robur. . . . . . . . . . . . .Kinafond . . . . . . . . . . . . .
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EuropaOff . . . . . . . . . . . .
Fond
NAV
AKTIEFONDER
Aktie-Ansvar
•Europa
75,12
FondSelect*
160,16
Graal*
135,18
GraalAktie*
100,53
GraalKvant*
99,85
GraalM.neut*
97,14
*
GraalOff.
73,43
GraalT.2xL*
102,26
GraalTotal*
101,71
GraalTrend*
108,95
•Sverige
274,85
Aktiespararna
•ToppSv.
9,66
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ*
220,47
•Akt.Norge*
460,7
•Aktiv*
730,82
AktivII*
2701,67
Australien*
1199,24
•BestSelect*
235,19
•Gambak*
12554,28
•Obligationsf*
935,45
•Ryssland*
438,63
*
•Småbolagsfon
160,4
Sverige*
38,05
AMF Pension
•AsienSH
115,28
•Euroland
114,52
•Global
75,81
•Nordamerika
82,3
•Småbolag
243,67
•Sverige
307,56
•Världen
192,29
Ancoria Insurance
EmergingMar
32,09
Indien
145,92
Kina
135,3
Ryssland
46,09
Sparfonden
123,77
Strategy
91,68
Sverige
117,1
USA
97,18
UtdEuropa
129,13
UtdSverige
163,01
Utland
22,86
Östeuropa
115,9
Avanza Fonder
•ZERO
123,71
Baring
•AsiaGrowth
62,53
Australia
124,65
•EastEuropea
120,11
•Europa
45,37
EuroSelect
1728
•GlobalEm
36,74
•GlobalRes
31,28
•HongK.Chin
892,07
•HYB-EHdgd
11,73
•LatinAmeric
54,45
•Leadingsec
13,45
•N.America
67,03
Pacific
165,35
BlackRock
AsiaDragon*
29,12
•EmergMkts*
31,13
*
•EmergEurop
105,25
Eur.Gro.Fd*
21,04
•EuroMarket*
17,57
•European*
78,71
•EuropeanOp.*
80,15
•GlblSmCp*
66,07
•GlobAlloc*
43,35
*
GlobalOpp
36,13
•GlobalEq*
6,77
•India*
25
•Japan*
16,7
•Japanopps*
40,5
•LatinAm*
97,22
•NewEnergy*
8,13
*
PacifiEqu
28,57
•USBasVal*
51,58
10,43
USGrowth*
•USOpp*
135,37
•USFlexEq*
17,04
•W.Energy*
29,01
•W.Financl*
17,5
*
64,41
•W.Gold
•W.Healthsc*
16,61
•WorldMining*
84,61
•WorldTechA*
13,85
BNPP L1
*
EqBrazil
593,65
EqChina*
2084,5
EqHealth*
3372,98
EqIndia*
660,26
EqJapan*
425,41
EqLatinAm*
3001,85
EqSmallCE*
4770,5
EqWorldEm*
4063,19
EqEurEmerg* 11614,32
Capinordic AM
•BRICA
136,09
•EuTop100*
7,1
•FoFAvkast
106,46
•FoFGlobal
78,12
•GlobOppor
101,24
•MMGFocus
76,94
•SvTopp30*
175,83
Caprifol
Nordiska*
154,04
Carlson Fonder
•AsianSmCap
41,9
BRIC
843,78
China
763,29
ChinaMicro
840,71
•Europe
9,08
•FarEast
29,9
•GlobEmerg
18,23
Global
20
India
887,99
•Navigator
1178,03
•NorthAm
18,87
QuantGlobal
91,79
RenewEnerg
868,96
•Scandinav
23,97
•Småbolag
1454,48
SveKoncis
140,58
•SweMicro
334,47
•Sverige
108,12
•Utland
158,02
Carnegie Fond
•EastEurope
351,28
•European
154,45
•Medical
377,25
•NordicMarket
709,68
•SweLargeCa
114,92
•Worldwide
469,49
i
går
i
år
-0,6 -2,3
-2,7
0,2
-0,1 -0,6
-0,4 0,1
-1
0,1
-0,3 0,7
-0,1 0,5
3,1
-0,3 -3,4
-0,2 -3,7
-1
-1,3
-1,3
-0,6
-0,2
-1,3
0,1
0,9
-0,1
-0,9
2,7
-2,5
-3,1
-3,1
-3,7
-4,7
-3,9
-0,1
-2,3
-1,4
-5,2
-2,3
-0,8
-1,3
-0,8
-0,8
-0,5
-0,8
-3,6
3,2
-0,1
0,3
1,2
-0,3
1
-0,2
-0,2
-0,5
-0,6
-0,9
-0,3
0,1
-1,6
-9
-15,5
-7,1
-0,7
-2,2
-5,1
-4,9
-1
1,1
-2,9
-2,9
-2,5
-4,4
-5
-3,5
-0,1 -3,6
-0,4 -8,4
0,1 -4
-3,6
0,1 1,1
0,3 -4,1
0,2 -9,3
0,6 -6
-0,6 -6
0,8 2,2
0,3 -8,5
1 -0,7
0,7 0,9
-0,2 -8,2
-0,4
-0,2
0,4
-0,1
-0,7
-0,1
0,3
-0,1
-0,2
-0,5
1
-0,1
-8,2
-9,1
-1,5
-1,6
3,3
2,1
-0,6
-1,8
-2,7
-1,5
-2,9
-16
-2,3
-1,8
-9,7
-1,9
-5,3
2,2
0,1
-0,6
-0,5
0,1
-0,3
-0,2 0,5
1,8
0,1 2,6
-0,7 0,6
1,3 -10,1
-0,2 1,7
-0,3 -8,1
-0,4 0,4
-0,1
-0,6
-0,1
-2,1
-0,2
0,1
-0,6
-0,3
-7,4
-7,4
-1,2
-16,8
-1,8
-7,9
-2,9
-7,7
-3,6
-0,8
-1,2
0,2
-0,6
-0,9
-1
-0,3
-8,3
4,7
0,3
-2,7
-3,2
-1,9
-3,7
-5
-1,7
-0,6
-1,5
-1,4
-1,1
-0,9
-0,6
0,1
-0,3
-0,9
-13
-7,5
-5,9
-8,7
1,6
-6,8
-7,7
-1
-0,3
-0,9
-0,5
-0,3
-0,2
-0,4
-1,1
-17,3
-1,2
1,5
1,3
1,4
-5,2
-5
-7,2
-5,1
-4,9
0,3
-1,2
-0,9
-0,9
-0,4
-0,7
-0,9
-1,8
-1,7
-1,9
-5,3
-6,7
-4,6
Fond
NAV
i
går
i
år
Carnegie/HQ Fonder
•Afrika
9,6 -0,7 -13,5
•Emerg.Market
21,28 -1,7 -9,8
Fastighet*
64,55 -0,4 -6
Finans*
57,52 -0,8 0,7
Gl.Property*
97,46 0,2 -7
•GorillaA*
33,35 -0,5 -1,7
•Indien
245,69 -1,9 -16,6
•Kina
137,22 -2,5 -8
Material*
57,36 -1,3 -3,6
•MiddleEast*
102,65 -2,7 -7,5
Nasdaq100*
9,57 -0,4 1,5
OMXS302xlo*
137,11 -0,7 -7,8
OMXS302xsh*
58,36 0,7 6,9
Protego
99,48 -0,5 -1,1
•Ryssland
56,61 -1,4 -0,3
•Strategi
734,12 -0,1 -4,7
StrategyA*
2734,73 -0,2 -4,9
144,76 -0,5 -4,6
•SwEquit.A*
144,76 -0,5 -4,6
SwEquit.B*
Svea
118,64 0,3 -4
•Sverige
1243,67
-4,3
SvSelect*
73,2
0,8
Tellus
88,8 -0,4 -1,8
•Utland
163,09 -0,8 -2
VerkstadETF*
64,6 0,1 -8,4
Catella
•Europa
79,05 -0,4
2
EuropaHedge
97,96 -0,3 -3,3
Hedge
140,25
-0,2
Offensiv
116,93 -0,6 -1,5
•Reavinst
261,12 -0,1 -3,8
•SvePassiv
215,58
-4,1
Tennis
126,9
-2,9
•Trygghet
244,18 -0,3 -4,6
CB Asset Management
•EuQuasicav
72,38 -0,1 -5,2
Cicero Fonder
Global
84,32 0,4 -3,6
Sverige
90,54 -0,6 -6
TIME
52,12 -0,8 -1,6
Danske Invest
•EastEurConve
450,18 -1,6 -2,5
EurSmallC
308,87 -0,9 -3,4
Europe
107,3 -0,6 -3,3
•GlEmerg.Mr
456,88 0,5 -8,8
•GlIndex
701,73 -0,5 0,1
GlEMrktSmCap 201,35 0,1 -11,4
GrChina
350,83 -0,7 -8,1
HighDividen
165,32 -1,2 -2,7
India
306,11 1,8 -13,9
InvestRussi
165,65
1 -0,1
Japan
145,01 -1,7 -2,3
Nordic
473,39 -1,4 -6,7
•Offensiv
141,76 -0,5 -3
•SRIGlobal
72,71 -0,5 0,1
•Stockpicking
116,51 0,6 -2,2
•SveFokus
126,97 -0,8 -3,3
•Sve/Eur
130,36 -0,7 -3,1
•Sverige
2345,92 -0,8 -4,4
•Trans-Balkan
54,62 -0,9 1,4
•Utland
99,13 -0,5 -2,5
Varsam
99,05
-0,5
Didner & Gerge
•AktieSv.
1237,12 0,1 -5,9
•Småbolag
256,26
-3,5
East Capital
•Balkan
13,7 -0,8 -0,4
•Baltikum
51,54 -0,5 1,9
•ConvEastEuro
66,83
-0,6
•Ryssland
1468,72 -1,5 -0,8
•Turkiet
9,23 -2,1 -10,3
•Östeuropa
42,97 -1,3 -0,9
Eldsjäl Fond
Gåvofond
224,32 -0,4 -6,4
Sverige
250,48 -0,4 -6,3
Enter Fonder
•Maximal
1199,19 -0,1 -4,4
MaximalPro*
1212,92
-0,8
Select
1097,15 -0,3 -6,2
SelectPro
2232,3 -0,3 -6,1
•Sverige
1413,75 -0,3 -6,6
SverigePro
1684,36 -0,3 -5,7
Eturn Capital
AktieTrend*
108,95 -1 -9,3
Evli Fondbolag
•Europe*
64,22 -1 -1,2
•GrtRussia*
254,89
1 -1,1
Hedge
122,17 0,2 -0,4
•IndexSv.
248,36
-3,7
Makrohedge
101,22
•NewRepub.*
74,44 -0,3 5,1
•NordDivid*
119,62 -0,3 -6,1
•Select*
25,25 -0,6 -2
Fidelity International
*
America
5,36 -1,2 0,4
AmericanGr*
25,51 -1,3 0,2
AmericDivF*
13,26 -1,2 0,1
Asean*
28,27 -1,2 -9,2
AsiaSpeSit*
32,57 -1,3 -7,7
*
Australia
42,88 -1,1 -3,5
ChinaFocus*
45,53 -1,2 -6,7
ConsInd*
24,09 -0,4 -2,8
EmergMark*
21,32 -0,8 -8,2
EurDynGrth*
27,33 -0,9 -1,4
EuroBlue*
15,51 -1,3 1,7
EuroGrowth*
10,53 -1 -0,2
EuroLarger*
29,51 -0,8 2,5
EuropAggr*
13 -1
2
European*
10,23 -0,8 0,7
EuroSmComp*
27,52 -0,4
EuStoxx50*
8,95 -1,3
5
FFGlob.Gr*
18,44 -1,3 -1,1
FinancServ*
18,95 -0,7 0,8
37,84 -0,9 2,6
France*
Germany*
28,74 -1,2 1,2
11,94 -0,9 0,9
GestDynam*
GlobPrpty*
10,9 -1,2 -3,6
GlobFocus*
40,56 -1,1 -2,7
GreatChina*
142,7 -1,1 -7,2
HealthCare*
16,52 -0,3 -2,4
46,02 -1,6 5,2
Iberia*
IndiaFocus*
31,79 1,1 -15,5
Indonesia*
25,18 -0,9 -10,3
Industrial*
39,59 -0,7 -0,3
Internat’l*
35,28 -1,3 -0,6
Italy*
27,76 -3 5,2
JapSmComp*
1023 -1,2
Japan*
131,4 -1,1 -0,4
JapanAdvan*
19629 -1,2 -0,1
Korea*
20,42 -1,4 -8,2
LatinAmer*
47,24 -1,2 -10,5
Malaysia*
44,9 -0,6 -4,8
Nordic*
586,7 -0,7 -3,9
Pacific*
22,42 -1,3 -4,9
SEAsia*
6,93 -1,1 -7,5
SélEurope*
22,58 -0,9 0,6
SélIntl*
35,32 -0,8
Singapore*
48,59 -1,4 -10,1
Switzerl*
40,73 -0,5 -3,6
Taiwan*
9,41 -0,8 -9,3
Fond
NAV
i
går
i
år
Technology*
7,07 -0,8 0,9
Telecom*
7,42 -0,2 -1,9
*
Thailand
32,41
-10,1
United*
1,96 -1,4 0,4
World*
10,79 -1
1
FIM Fonder
•Brazil*
30,42 -0,9 -9,1
•BRIC+*
13,56 0,7 -7,5
•China*
12,65
-7,9
•EmergingE*
16,19 -0,2 -3,6
•Forte*
188,84
-1,6
•India*
43,35 1,9 -15,1
Mondo(T)*
909,28
-0,2
•Nordic*
16,43 -0,7 -2,8
*
RusSC
8,94 0,6
•Russia*
111,47 1,1 -0,9
Sahara*
10,54 -1,1 -14,7
•Tekno*
14,24 -0,1 2,7
Ukraine*
3,03 -0,1 3,5
•Union*
9,6 -1 5,1
Folksam Fond
•Asien
133,44 -2,1 -8,4
•Europa
174,37 -0,8 -0,3
•Framtid
26,63 -1,7 2,4
•GlobAktier
63,82 -0,7 1,2
Globfast*
74,11
Idrott
200,58 -0,6 -3,5
•Japan
63,7 -2,1 0,4
•LOSverige
178,8 -0,3 -4,4
•LOVärlden
76,21 -0,9 0,5
•LOVästfonde
188,59 -0,3 -4,5
•Sverige
436,86 -0,3 -4,5
•TjmSverige
113,3 -0,3 -4,4
•TjmVärlden
62,42 -0,9 1,2
•USA
203,1 -0,3 0,9
GodFond
*
GodFondS&V
139,5 -0,3 -2,8
Multistrateg*
103,01
GustaviaDavegårdh
•Balkan
203,74 -0,9 0,8
•GlbTillväxt
108,9 -0,9 0,6
•GrRussiaSM
90,54 -1 -0,5
•Kazaks&Cent.* 112,24 0,4
•METurkey*
59,36
-8,9
P.NEnergy*
43
0,5
Småbolag
202,73 -0,4 3,9
•Sverige
266,86 -0,1 -2,4
•SverigeMaxi
119,79 -0,4 -2
Östeu.Maxi.*
100,57 0,2 -1,6
Handelsbanken
AbsolRetur
99,47
0,2
•Amerika
311,36 -0,7 -0,3
Asien
294,07 -1 -6,8
Balans50
125,55 -0,1 -1,8
Brasilien
82,25 -1,1 -12,1
Europa
234,69 -0,9 0,8
•EuropaAggr
76,17 -1,4 0,5
•EuropaIndx
65,15 -0,8 0,8
EurSel
142,46 -1,1 -5,4
•Finland
38,07 -0,7 -3,6
•Global
225,92 -1,1 -1,3
GlobInexEtis
108,66 -1 0,1
•Indienfonden
118,9 -1,3 -16,7
•IT-fond
30,81 -1,6 0,8
•Japan
45,06 -1,1 -0,5
•Kina
83,27 -2,1 -7,9
•Latinameri
279,2 -1 -8,7
•LuxFarEast
10,86
-5,9
•LuxAmerika
41,97 1,1
•Läkemedel
60,45 -1,1 -3,1
MegaSve
137,08 -0,3 -4,5
•Norden
563,52 -0,4 -4,2
NordenAggr
91,06 -0,4 -3,8
Norge
595,91 -0,5 -1,6
NorSel
150,77 -0,5 -7,1
•NorSmå
405,08 -0,7 -3,1
NyEnergi
90,64 -0,8 -0,1
Offensiv100
139,78 -0,2 -3,1
•Rysslandsfon
77,79 -1,8 -2,4
•Råvarufond
117,07 1,1 -2,6
SBCBo
566,32 -0,3 -4,7
Sv/Världen
178,45 -0,6 -3,9
SveEtisk
139,97 -0,2 -5,1
•SveIndex
5807,09 -0,3 -4,5
•Sverige
1026,62 -0,3 -4,6
SveSel
163,06 -0,6 -10,7
•SveSmå
554,37 -0,5 -5,7
•Tillväxt
192,51 -0,1 -6,9
•Östeuropa
419,4 -1,7 -3,4
HSBC Global Asset Man.
BrazilEq*
39,87 0,5 -8,6
BRICEqM2*
26,51 -0,3 -5,6
ChineseEq*
78,15 -1,4 -7,2
HongKongEq*
122,47 -0,8 -6,3
IndianEq*
175,03 0,6 -17
ThaiEq*
14,47 0,5 -9,5
Humle Kapitalförv.
Kapitalförv.*
100,63 -0,2 -3,1
Småbolag*
121,11 -0,5 -2,5
IKANO Banken
Allväderf*
104,11
-1,5
EuropaEQ*
92,51
GlobalEQ*
70,43
Indecap Guidefonder
GuideAktSv*
164,24 -0,2 -5
GuideHedge*
113,7
J.P.Morgan Asset Man.
130/30A$*
105,97 -0,1 -1,4
BrazilAlphaP*
11,07 0,1 -11
•ChinaAdis$*
49,44 -0,6 -6,8
EmMkInEq*
8,67 -0,1 -9,5
*
GreatChAdi
28,7 -0,4 -7,8
HKAacc*
19,02 -0,7 -6,5
LaAmEqAa*
33,22 -0,2 -10,4
RusAacc*
16,78 0,5 -4,1
UsSel13030*
10,39
-0,1
KPA Fonder
•Aktiefond
167,62 -0,6 -2,1
Lannebo Fonder
Alpha
9,72 -0,2 -4,9
•Småbolag
35,54 -0,1 -5,3
•Sverige
18,41
-5,2
•Sverige130/
20,78
-5,4
•Vision
2,1 -1,4 -0,5
Länsförsäkringar
•Asien
86,22 -2,4 -8,5
•Europa
277,16 -0,9 -1,7
F-i-fförs
105,52 -0,3 -0,9
F-i-fnorm
91,61 -0,8 -2
F-i-foffe
90,14 -1,1 -2
•Fastighet
1346,64 -0,7 -3,1
•Global
207,06 -1,2 -0,5
Japan
61,28 -2,2 -1,1
•Nordamerika
131,02 -0,8 -0,1
Småbolag
335,31 -0,5 -3,1
•Sverige
764,37 0,2 -5,3
•Teknologi
32,66 -1,6 1,2
•Tillväxtma
242,88 -2,1 -8,7
•Total
23,23 -0,9 -1,8
•Vänofonden
191,53 0,2 -5,2
Fond
-3,09
-3,05
-2,77
-2,67
-2,54
-2,40
-2,39
-2,38
-2,36
-2,32
i
NAV går
Lärarfonder
•Lärarf.21-4
12,44 -0,8
Markedskraft Fonder
Elexir*
108,18
Mobilis Kapitalförv.
Fokus
93,26 -0,7
KapitalAkti
96,81 -0,5
Nordea
Afrikafond
122,75 -0,3
Alfa
621,8 -0,5
AllHedge*
102,03
Asian
2109,82 -2
Avanti
0,95 -0,4
•Beta
340,63 -0,6
EtiskUGlob
77,92 -0,7
•EtiskUSver
1349,3 -0,5
EuSm&Mid*
3156,68 -0,3
EuroHedge
128,53
•Europa
374,52 -0,7
EuropAktie
22,7 -0,7
•FjärrÖst
115,72 -2,1
Foresta
2,97 -0,6
•GlobTillv
161,54 0,1
GlobalVal
94,72 -0,4
GlobalTech
54,29 -1,6
IndexSverige
132,87 -0,4
•Indien
136 2,1
Jap.ValueS
56,61 -0,6
•Japan
83,65 -1,7
•Kina
123,13 -0,9
•Latinamer
316,43 -0,8
Medica
57,64 -1,1
NordHedge
101,92 -0,2
•Nordam
375,94 -0,4
NordamAktie
67,52 -0,5
•Norden
622,65 -0,4
NorthAmV
217,83 -0,1
•NyaTillv
104,89 -1
Olympiafond
92,1 -0,5
•Ryssland
137,56 -1,1
•SelektaEu
380,31 -0,7
SelektaSv
96,38 -0,4
•SmåbolagNord
50,08 -0,4
Spektra
450,07 -0,6
Strateg100
134,44 -0,6
Stratega10
121,13 -0,1
Stratega30
124,67 -0,2
Stratega50
136,55 -0,3
Stratega70
141,49 -0,4
SwedenF
903,59 -0,4
•Sverigef
794,13 -0,4
•Tillväxt
139,24 -1,4
USFund
2512,96 -0,2
WorldFund
1,79 -0,7
Östeuropa
261,63 -1,3
Nordnet
•AktieidxSve
184,4 0,1
ODIN Fonder
•Europa
105,78 -0,8
•EuropaSMB
174,06 -0,8
Fastighet
440,44 -0,4
•Finland
5435,12 -0,5
Global
116,46 -1,5
GlobalSMB
146,58 -1,1
Maritim
1037,19 -1
•Norden
1552,61 -0,3
•Norge
2610,85 -0,6
Offshore
280,05 -0,1
•Sverige
1759,95 -0,3
Pictet
AsianEq-P
176,76 -0,4
BiotechP*
308,51 -0,4
DigiCom-P*
149,75 0,1
•DigiCom-R*
139,86 0,1
EastEur.P
401,8 0,9
EmergMktP
592,9 0,3
EmMktIdxP
259,66 1,6
EurEqSel-P*
480,55 0,4
EuropIdxP
117,53 -0,6
EuSustEq-P
152,76 -0,5
Generic-Pc*
148,84 0,3
GrChina-Pc
387,88 -0,4
•Great.China370,55 -0,4
•IndianEq-R
361,83 0,3
IndianEqP
377,95 0,3
JapanEqP
4851,85
JapEqSelP
8059,76 -0,2
JapIndexP*
9648,91 0,2
Mid-SCa-Pc*
8486,69 -0,1
320,46 -0,8
PacIndexP*
SmCapEu-Pc
591,91 -0,4
*
USAIdxP
110,41
WaterP*
150,3 0,1
Scientia Fund Man.
Hedge*
124,25 -0,1
•Sverige*
102,98 -0,3
SEB
•Aktiespar
7,85 -0,5
AssSelLA
141,85 -0,8
BioteknLA
276,49 -0,2
BioteknLU
276,41 -0,2
•ChAsienxJ
11,66 -2,1
•ChEmergMa
18,16 -1,9
•ChJapan
4,45 -2
ChJapCRLA
4,15 -2,2
ChLatinam
26,29 -1,2
•ChNordam
5,3 -0,7
ChAsSmxJLA
29,36 -2,2
ChGlobVaLA
78,28 -1,3
ChNAmerMed
974,83 -1
BÄSTA PPM-FONDER
% 1 dag
SEDAN IGÅR
LITEN
TECKENFÖRKLARING
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Russian Eq- . . . . . . . . . . . . 2,63
Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indien . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13
Credit Suisse A.M. . . . . . . . . . . .IDX NIKK B . . . . . . . . . . . . 2,10
FIM Fonder . . . . . . . . . . . . . . . .India. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85
Banque de Luxembourg . . . . . . . .BondUSD. . . . . . . . . . . . . . 1,80
Banque de Luxembourg . . . . . . . .America . . . . . . . . . . . . . . 1,79
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Intl Bond . . . . . . . . . . . . . . 1,75
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HighYieldB . . . . . . . . . . . . 1,70
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .W.Gold . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
FIM Fonder . . . . . . . . . . . . . . . .Russia . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
BÖRSDAG
22 FEBRUARI
2011
i
år
-2,7
-3,4
-5,4
-4,8
-9,8
-3,6
-0,5
-6,9
-3,4
-3,7
-0,1
-4,1
-1,5
1,4
4,3
4,8
-6,9
3,2
-7,3
-3,5
3
-4
-14,2
-2,7
-1,5
-5,7
-8,1
-0,2
-0,4
1,4
1,9
-3,7
2
-12,5
-3,6
-1,5
-0,8
-4,4
-0,4
-2,4
-1,2
0,1
-0,1
-0,3
-0,4
-4,5
-4,5
-2,7
1,5
-0,6
-1,9
-4,1
1,1
1,4
-0,7
-0,9
-5,8
0,6
-2,2
-1,9
-1,6
2,5
-4,4
-9,6
-5,5
-0,1
-2,7
-7,8
-6,3
2,4
2
1,2
-5,8
-7,3
-7,4
-15,3
-15,2
-0,3
-0,9
2
-4,6
-2,8
0,7
-3,4
-5
-4,6
-3,5
-0,1
-5,5
-5,5
-9,1
-8,2
-0,6
0,9
-10,7
0,9
-12,5
0,7
1,5
Fond
NAV
i
går
i
år
ChNAmerSmå
109,68 -1,6 2,3
ChNoAmCRLA
30,98 -0,9 0,3
EtiskEurLA
19,08 -1,4 -1,1
EtiskGlo
8,07 -1,1 0,2
EtiskSveLU
47,26 -0,1 -4,2
EurCRLA
10063,26 -1,4 -2,9
•Europa
7,06 -1,3 -1,7
Europa1LA
27,86 -1,3 -1,7
EuropaOff
656,45 -2,3 3,4
EuropeFlex
104,68 -0,9 -1,8
•EurSmå
28,52 -0,8 -3,1
Fastighet
32,58 -1 -2,9
GlFocFdA1*
7,06 -0,1 0,5
GlobalLA
14,95 -0,5 -2,2
GlobCRLA
6,53 -1,4 -1,7
GSBRICs*
130,08 0,1 -6,6
•Internet
6,11 -1,9 1,2
JPMGlNatRe*
227,71 -0,1 -4,3
•Läkemedel
5,71 -1 -2
Multihedge*
91,52
•Norden
15,1 -0,3 -4,3
NordenLA
61,34 -0,3 -4,3
NordSmåLA
1571,63 -0,3 -3,3
RHedgeAlph
118,29 0,2 3,3
RysslandLA
107,91 -1,7 -1,6
Schweiz
13,52 -1 -3,7
SKFAlle
178,49
-7,5
StifteSver
16,87
-4,7
StifteUtl
5,29 -1,4 -1,4
StratBalGlob
9,99 -0,1 -0,9
StratBalLA
124,71
-2
StratGlobal
10,77
-1,6
Sverige
11,07
-4,9
SverigeCR
10,74
-4,4
SveriSmå
20,5 -0,4 -6
SveriSmåCR
91,19 -0,6 -5,7
•SveStoBol
10,41 -0,2 -3,2
•Tekno
15,75 -1,7 -1,2
TRoPrUSL*
95,93 0,2 3,3
ÖstersjWWF
17,56 -0,5 -5,7
•Östeuropa
29,07 -1,6 -1,5
ÖsteuSmåLA
32,36 -1,4 -2
ÖsteuxRyLA
26,94 -1,6 -1,6
Simplicity
•Afrika
101,68 -1,3 -14,3
•Asien
79,37 -2,1 -11,3
•Balans
102,57 -0,4 -7,1
•Indien
171,49 -0,5 -16,5
•Kina
88,89 -1,8 -9,8
•Norden
287,66 -1,1 -6,2
•NyaEuropa
91,34 -1,4 -5
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon
109,73 -1,8 1,7
SKAGEN Fonder
•Global
938,83 -0,9 0,1
•Kon-Tiki
624,07 -1,6 -5,4
•Vekst
1672,93 -0,6 -1,1
Skandia Fonder
•Asia
226,16 -1,9 -8
BRIC
78,59 -1,5 -7,1
Cancerfonden
108,34 -0,4 -5,1
•Europa
328,39 -0,9 2,3
IdeFLiv
434,54 -0,3 -4,5
•Japan
112,24 -1,8 -0,5
•Offensiv
259,69 -0,8 -3,4
•SmåSverige
304,56 -0,5 -5,2
•Sverige
758,6 -0,3 -5,9
•TimeGlobal
70,77 -1,5 2,9
•USA
354,41 -0,6 1,4
•Världen
235,36 -1,1 -0,1
Världsnatur
109,35 -0,4 -5
SkandiaLink/1dag fördröjn
BlRoIndia*
160,53 1,3 -14,2
CarnWorld*
473,96 -0,2 -3,7
*
CatelReav
261,3 -0,6 -3,7
FidEurAggr*
114,03 -1,2 2,1
SGFWellingt*
71,57 0,1 1,8
SGFHealthcar*
62,3 -0,1 -1,9
Spiltan Fonder
•AfDalarna
110,38 -0,3 -3,1
•AfSmåland
145,65 -0,3 -2,4
•AfStabil
268,5 -0,4 -4,8
•AfSverige
266,7 -0,5 -4,1
SPP Fonder
•AinxJAP
49,68 -2,2 -0,1
•AinxUSA
76,41 -0,6 0,6
•AinxEuropa
84,28 -0,9 1,2
•AinxSver
156,7 -0,2 -4,2
•AktfondSv
407,31 -0,4 -7,1
•EMUBland
94,5 -0,6 0,8
•GlobSust
57,94 -1 -0,3
•SPP80
60,59 -0,6 -1,7
Stella Asset Man.
StellaPolar*
98,92
0,5
StellaNova*
146,95
0,1
Swedbank
CrossMarket*
96,62 -1,1 -1,2
Swedbank Investm.
CEE
8,72 -0,6 -4,2
CEEREstate
4,08 -1,6 -6,3
CntralAsia
5,99 0,8 -0,3
Russia
17,75 1,8 -1,7
Swedbank Robur
AccesEmMar*
139,63 0,1 -6,3
AccesHedge*
95,61
AccesModig*
139,47
-1,3
AccesOffensi*
147,05
-1,8
AfrikaSEK
79,63 -1,2 -13,1
•AktiefPens
13,58 -0,6 -2,1
AllemaI
125,05 -0,5 -3,1
Fond
i
NAV går
NAV
*
i går
i år
•
I
A
Net Asset Value, nettovärdet av varje fondandel.
Aktuella uppgifter saknas. Senast kända värden anges.
Värdeutveckling i procent jämfört med föregående börsdag.
Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet.
Fonden ingår i PPM:s utbud.
Income (Inc) – denna andelstyp ger utdelning.
Accumulated (Acc) – denna andelstyp ger inte utdelning.
Produktion: TT Spektra & SIX. Vid frågor: 08-586 16 410
i
år
AllemaII
124,85 -0,5 -3,1
AllemaIII
65,56 -0,5 -3,1
AllemaIV
42,11 -0,5 -3,1
AllemaV
251,65 -0,5 -3,2
•Amerikaf
20,98 -0,5 0,5
•Balkanf
86,57 -1,9 -0,8
BRICT
104,66 -1,8 -8,4
•Contura
90,59 -1,6 1,9
EfVärlSEK
54,94 -1,1 -0,9
•EthGloMEGA
107,78 -0,9 -0,1
•EthMiljSve
22,21 -0,3 -5,3
EthStift
122,44 -0,1 -2,3
•EthSveGlob
142,18 -0,5 -2,9
•EthSvMEGA
253,07 -0,3 -5,2
Europa-Lux
258,95 -0,8 -0,1
Europafond
17,03 -0,8 -0,1
•EuropaMEGA
6,48 -0,8
•Exportfond
67,1 -0,6 -7,2
•Finansfond
7,6 -1,8 2,4
Global-Lux
237,01 -0,9 0,8
Globalfond
41,4 -0,9 0,6
•GlobalMEGA
8,62 -0,9 0,1
IndexAsi
126,19 -1,9 -6,7
IndexEur
73,2 -0,8 1,6
IndexSve
94,27 -0,3 -4,5
IndexUSA
89,2 -0,6 0,5
IPAktief
30,29 -0,6 -2,3
•Japanfond
5,85 -2,2
•Kapitalinv
61,62 -0,6 -2,5
•Kinafond
133,82 -2,4 -7,6
•Kommfond
17,76 -1,6 1,7
•Medica
7,35 -0,8 -1,6
Momentum
89,01 -0,5 1,2
•Nordenfond
66,96 -0,2 -5,2
•NyTeknik
150,9 -0,9 -0,9
•Pacific
26,1 -2,1 -8,5
•Privatiser
33,18 -1,1 -3,1
•Realinvest
19,05 -1,2 -3,4
•Ryssland
25,18 -1,5 -1,7
Råvarufond
25,04
-1,9
•Skogsfond
19,24 -0,8 0,6
•SmåbolagEu
18,2 -1,3 -3,7
•SmåbolagNo
77,92 -0,3 -5,2
•SmåbolagsSv
44,48 -0,6 -4,7
StellaEur
59,33 -0,9 -2,7
•StellaSmå
382,41 -0,6 -3,9
StellaSve
99,79 -0,4 -6,8
SvAktiepo
194,84 -0,7 -4,7
Sverigef
250,56 -0,4 -5,6
•SverigMEG
43,95 -0,4 -5,5
TalAktMEGA
31,46 -0,6 -2
*
ValutaHedge
101,61
2
•Östeuropa
29,09 -1,6 -2,8
Swedbank Robur/Banco
Amerika
573,98 -0,5 0,5
EtiskaGlob
73,76 -0,9 -0,2
•EtiskEurop
198,16 -1 -0,2
•EtiskSve
5140,06 -0,3 -5,2
EtiskSvSp
108,62 -0,3 -4,9
•EuroTop50
71,42 -1 -0,1
FjÖstern
961,09 -2,4 -7,3
Hjälpfond
245,72 -0,3 -6,2
Humanfond
658,86 -0,3 -7,1
IdMiljöf
123,36 -0,1 -5,6
Kulturfond
199,14 -0,3 -6,1
•Offensiv
762,59 -0,5 -2,9
RussiaSEK
446,9 -1,5 -3,2
Samaritfond
281,46 -0,3 -7,1
Småbolag
85,5 -0,7 -4,5
•SvMiljöf
341,45 -0,1 -4,6
Sverige
285,94 -0,3 -5,4
Tanglin
Tangent
1757,12 -0,9 2,2
Traction Fonder
GlobalValue*
102,85 -0,3 -5
SmallCap*
100,64
-4,4
Track*
130,59 -0,7 -5,7
Yield*
103,67 -0,3 1,7
Västra Hamnen
AwakeEnergy
919,75 -0,8 1,7
AwakeEquity
795,29 -0,1 -1,4
XACT Fonder
Bull*
166,8 -0,5 -5,8
Nordic30*
7,08 -0,2 -3,6
OMX*
108,64 -0,3 -3,5
OMXSB*
302,78 -0,4 -3,8
XACTBull2*
272,37 -0,7 -7,7
XACTEuBull*
21,81 -3,1 12,6
Ålandsbanken
•China
185,68 -2,8 -7,1
GlobalSEK*
587,19
-2,1
NordicSEK*
787,39 -0,7 -1,9
•OMXS30
166,24
-4,1
•SmallCap
50,41 -0,6 -5,7
•SwedSEK*
293,27 -0,5 -5,3
•TIME
87,57 -1,4 -1
Öhman
•Hjärt-Lung
601,59 -0,4 -3,5
•IndexEurop
85,51 -0,4 1,6
•IndexJapan
61,5 -1,9 -1,5
•IndexPacif
145,77 -1,8 -6,2
•IndexSve
136,2 0,2 -4
•IndexUSA
73,45 -0,7
•IT-Fond
166,58 -1,3 3,5
•Nord.Miljö
198,93 0,2 -4,2
•Sverige
356,36 0,1 -4,1
•Varumärke
88,54 -0,7 -1,9
TELEFONNUMMER TILL FONDFÖRVALTARE
Ancoria Insurance
0200-110 130
East Capital
08-505 88 505
Nordea
08-579 420 00
Aktie-Ansvar AB
08-588 811 00
Enter Fonder
08-790 57 00
Swedb.Robur
08-585 900 00
AMF Pension
08-696 31 00
Erik Penser
08-463 80 60
SEB Fonder
0771-62 10 00
Banco/Swedbank
0200-23 53 00
Fidelity
08-505 257 00
Skandia
020-55 55 00
Carlson Fonder
020-32 56 56
Folksam LO
020-99 10 30
Traction Fonder
08-506 289 00
Carnegie Fond
08-676 88 00
Handelsbanken
08-701 10 00
Ålandsbanken
08-791 48 00
Carnegie/HQ
08-696 1860
JP Morgan
08-545 181 70
Öhman Fonder
08-402 50 00
Catella Fondförv.
08-614 25 20
Lannebo Fonder
085622 5222
Danske Fonder
075-24 83 000
Länsförsäkingar
020-66 11 00
Fondbolagens
förening
08-506 98 800
Fond
i
NAV går
i
år
BLANDFONDER
Alfred Berg
•Obligationsf*
935,45 0,1 -0,1
AMF Pension
•Balansfond
169,83 -0,5 -2
Ancoria Insurance
Fastighet
27,14 0,1 -0,4
BlackRock
StratAlloE*
11,24 0,3 -1,6
BNPP L1
Opport.USA*
786,14 -0,3 -2,3
Carlson Fonder
•Realränte
106,81 0,3 1,8
RänKoncis
101,29 -0,1 -0,3
StiftfondSv
109,47 -0,2 -2,8
Carnegie Fond
•Safe90BRIC
115,85 -0,5 -5
•Safety90Sv
134,6 -0,2 -2,8
Carnegie/HQ Fonder
OMXS302xlo*
137,11 -0,7 -7,8
OMXS302xsh*
58,36 0,7 6,9
•TotalA*
115,02 0,1 -1,3
TotalB*
115,02 0,1 -1,3
Catella
Balanserad
111,13 -0,4 -1,2
Coeli Fonder
Ekv.Absolut*
10,7
-2,1
Ekv.Balanse*
9,86 0,1 -2,6
*
Ekv.GlbMegT
9,16 0,3 -4,7
Ekv.Inh.Ef*
6,62
-10,1
Ekv.Multist*
10,15
-1,3
Ekv.Total*
18,82
-2,9
Ekv.Trygghe*
12,99
-0,9
Spektrum*
11,44
-3,4
Danske Invest
•AktivFörm
2046,74 -0,5 -2,2
•Balanserad
136,82 -0,2 -1,7
•Försiktig
127,26 -0,1 -0,9
Eldsjäl Fond
Bistånd
148,31 -0,3 -6
Evli Fondbolag
•FinlandMix*
5,79 0,2 -3,5
Fidelity International
*
EuroBa
12,92 -0,6 -0,1
Growth&Inc*
16,28 -0,7 -4
Tgt2010EUR*
21,06 0,5 -2,7
Tgt2015EUR*
27,14
-1,2
Tgt2020EUR*
30 -0,4 -0,7
Folksam Fond
•Förvaltning
217,36 -0,4 -1,4
Handelsbanken
Balans50
125,55 -0,1 -1,8
•Flerm.fond
177,83 -0,3 -1,2
Garanti+
95,91
0,1
GenFiF50
110,63 -0,1 -2,6
GenFiF60
109,7 -0,2 -3,2
GenFiF70
109,77 -0,2 -3,2
GenFiF80
110,92 -0,2 -3,2
•Genfond40
115,35 -0,1 -1,1
•Genfond50
130,45 -0,4 -2,6
•Genfond60
136,69 -0,5 -3
•Genfond70
137,12 -0,5 -3
•Genfond80
136,2 -0,5 -2,9
Hedge
99,66
-3,3
KlickSve90
103,51 -0,2 -4,1
Managed
1,56 0,3 -0,9
Potenti75
110,8 -0,1 -2,5
SBCFlerm
197,01 -0,3 -1,2
Stabil25
110,84
-0,9
HSBC Global Asset Man.
*
TurkeyEquit
22,89 -2,4 -9,6
KPA Fonder
•Blandfond1
155,17 -0,2 -1,5
•Blandfond2
161,1 -0,4 -1,3
Lannebo Fonder
•Mixfond
13,76 0,2 -3,2
Länsförsäkringar
•Pensio2010
129,09 -0,5 -0,3
•Pensio2015
129,41 -0,7 -1,1
•Pensio2020
128,06 -0,9 -1,7
•Pensio2025
129,39 -0,9 -1,7
•Pensio2030
127,73 -0,9 -1,7
•Pensio2035
67,31 -0,9 -1,8
•Pensio2040
67,1 -0,9 -1,7
•Pensio2045
79,35 -0,9 -1,8
•Trygghet
249,46 -0,5 -1,7
Lärarfonder
•Lärarf.45-5
12,56 -0,6 -2
•Lärarf.59+
12,08 -0,2 -1,3
Nordea
ChoicePan-E*
8,04 -0,3 0,3
Donation
120,59 -0,3 -1,6
Futura
346,34 -0,2 -1,7
•Gen38-44
65,15 -0,1 -0,6
•Gen45-49
66,31 -0,4 -1,3
•Gen50-54
68,78 -0,6 -1,8
•Gen55-59
68,61 -0,6 -1,8
•Gen60-64
68,02 -0,6 -1,8
•Gen65-69
68,24 -0,6 -1,8
•Gen70-74
68,75 -0,6 -1,8
•Gen75-79
65,88 -0,6 -1,8
•Gen80-84
69,14 -0,8 -2,2
•Gen85-89
83,62 -0,8 -2,3
Klimatfonden*
75,01 0,5 1,5
Midi
121,73 -0,7 -1,3
Optima
452,76 -0,3 -1,7
SPARAtrean
184,28 -0,2 -1,8
Stabil
104,73 -0,3
1
Strateg100
134,44 -0,6 -1,2
Stratega10
121,13 -0,1 0,1
Stratega30
124,67 -0,2 -0,1
Stratega50
136,55 -0,3 -0,3
Stratega70
141,49 -0,4 -0,4
Nordnet
Aggressiv*
141,14 -0,1 -1
Balanserad*
120,99 0,1 -0,6
Försiktig*
113,22 0,1 -0,3
*
Offensiv
130,34
-0,6
Trygg*
93,88
0,1
Parex AM
Parex
16,23 0,8 0,3
SEB
AsSeDeSELA
99,69 -0,4
AsSeOpCSEK
103,3 -1,5 -0,4
Ekorren
133,88 -0,1 -2,4
Garanti80
102,27
0,8
KeySelLA
101,59
0,9
TryggPlac
126,42 -0,2 -1,5
•Världen
8,95 -0,4 -2,3
Skandia Fonder
•Balanserad
261,86 -0,4 -1,8
•Försiktig
162,16 -0,1 -0,8
SelGlobFör*
98,62
-1,4
SelOffens*
104,9 -0,2 -3,4
SelStrateg*
107,31 -0,1 -2,5
SelUtlOff*
87,58 0,2 -1,3
SPP Fonder
•SPP40
185,68 -0,1 -0,6
•SPP50
229,15 -0,4 -1,2
Fond
i
NAV går
i
år
•SPP60
257,14 -0,5 -1,5
•SPP70
115,85 -0,6 -1,8
Swedbank Robur
AccesBalan*
128,31 0,1 -1
AccesFörsikt*
103,72 0,1 -0,6
AccesTrygg*
108,03 0,1 -0,3
Action*
96,59
-1,6
Mixfond
20,03 -0,4 -2
MixIndexSv
177,94 -0,1 -2,5
MixMEGA
13,4 -0,4 -1,9
•MixPension
12,76 -0,4 -1,9
Norrmix
12,52 -0,4 -3,5
Protect90*
103,41
-0,8
Solid*
102,14
-0,4
•Transf50
118,22 -0,1 -0,9
•Transf60
127,76 -0,2 -1,1
•Transf70
135,33 -0,4 -1,5
•Transf80
137,32 -0,6 -1,6
Swedbank Robur/Banco
•Balanserad
1090,19 -0,3 -1,4
•Försiktig
65,71 -0,1 -0,7
Söderberg&Partner
*
Söd&PartTil
165,67 0,1 -7,8
XACT Fonder
Bear*
24,46 0,5 5,4
Bull*
166,8 -0,5 -5,8
RÄNTEFONDER
Aktie-Ansvar
•Avkastning
104,32
Alfred Berg
•OblPlus*
813,4 0,1
•Obligasjon*
115,08 0,5
•Obligationsf*
935,45 0,1
Pengemarkd*
103,36 0,4
•Penningmarkn* 979,14
AMF Pension
•Rtfkort
106,15
•Rtflång
120,92 0,1
Baring
•HighYieldB
11,52 1,7
•HYB-EHdgd
11,73 0,8
•IntlBond
27,32 1,8
BlackRock
AsiaTiBd*
28,86
GlbSTBd*
14,07 0,5
GovermMor*
16,19 -0,3
StratAllo$*
22,62 -0,1
*
USCoreBd
25,52 -0,2
USHighYi*
22,68 -0,1
Capinordic AM
•HighYield
101,3
Carlson Fonder
•LongBondA
44,43
•ShortBondA
25,99
Carnegie Fond
•SvKRänta
128,49
Carnegie/HQ Fonder
•CorpBond*
312,29 0,1
•Likviditet
1133,21
•Obligation
1033,9 0,1
Catella
•Avkast
117,92
Försiktig
106,05 -0,2
•Likviditet
102
Danske Invest
Avkastning
122,35 0,2
EMUBondA
133,77 0,9
EMUBondD
92,52 0,9
GlHiIncome
245,52 0,7
•GlHiIncome
110,94 0,1
•SveLikv
1084
•SveObl
1040,21 0,1
SveRealr
104,35 0,5
SveRäntef
119,29
USDBond
238,46 1,9
Enter Fonder
•Penningm
977,85
Return
1030,7
•Trend
1225,99
Evli Fondbolag
•LikvSv.
984,65
•Obl.Sverige
931,7
Fidelity International
*
AUDCcy
34,16 -0,2
EMMktDeb*
14,31 -0,1
EuroBond*
11,24 0,7
EUROCcy*
17,84 0,5
EuroHiYld*
9,56 0,7
Int’lBond*
1,25
SterlBond*
0,28 0,3
*
SterlinCcy
21,56
SwissFrCcy*
31,59 0,3
USHighYd*
12,26 -0,1
USDBond*
6,18
USDCash*
11,71 -0,2
USDCcy*
33,37 -0,2
Folksam Fond
•LOObligatio
116,81
•Obligation
147,02
•Penningmarkn 117,95
Realränta
124,62 0,3
•TjmOblig
117,21
Handelsbanken
EuroOblig
24,46 0,3
Kortränta
99,51
•LuxKortrta
134,89
•LuxLångrta
3152,92
Långränta
97,92
MegaAvkast
1560,1
Realräntef.
100,71 0,3
KPA Fonder
•Räntefond
1051,37
Lannebo Fonder
•Likviditet
105,18
Länsförsäkringar
EuroOblig
67,69 -0,1
•Obligation
142,58
•Penningmarkn 102,66
Statsobligat
10,97
Nordea
AktRänta
106,72
Garanti
99,32
LikvInvest
146,92
Obl.invest
427,55 0,1
•Obligation
104,39 0,1
•Realränte
131,79 0,2
RäntefFtg
144,06
•Räntefond
95,24
Sekura
270,73
StraRänta*
101,24 0,1
Pictet
EURBds-Pc*
398,05 0,1
EURBds-Pd*
282,57 0,1
EURCrp-Pd
100,66 0,9
EURHiYield171,96 0,8
EURLiq-Pd
96,46 0,8
EURSMT-Pd
89,6 0,8
EURSMTBds-R
119,7 0,8
GlEmg-Pc*
260,37 -0,2
0,2
-2,3
-0,1
-1,6
0,2
0,3
-2
2,2
-3,4
-6,6
-2,4
-6
-6,4
-5,7
-2,1
0,1
-0,4
0,2
0,1
1,4
0,3
-0,5
0,1
-0,7
0,2
-0,8
-1,4
-1,4
0,1
2,1
0,3
-0,2
1,8
-0,5
-3,6
0,3
-0,4
0,1
-0,2
-5,8
-6,9
-2,8
-2,7
-5,5
-3,5
-1,5
-6,5
-2,4
-7,2
-5,9
-5,9
-0,3
-0,3
0,2
1,8
-0,3
-2,9
0,3
0,3
-0,3
-0,3
-0,2
1,8
0,2
0,3
-2,6
-0,3
0,2
-0,3
0,8
0,2
-0,2
-0,2
1,8
0,2
0,2
0,2
0,6
-2,8
-2,8
-1,1
2,5
-1,8
-1,9
-1,9
-6,8
Fond
i
NAV går
i
år
GlEmg-Pd*
160,92 -0,2 -6,8
USDLiq-Pd
84,73 1,6 -4,2
SEB
FtgoblfSEK
112,55 -0,1 0,6
LikviditA
11,71
0,1
•OblSEK
9,9
-0,4
OblFlexLA
21,34
0,1
OblSEKLA
43,04
-0,5
•PenSEK
9,95
0,2
PenSEKLA
22,04
0,2
•RealrteLU
13,54 0,3 1,8
Sjunde AP-fonden
•AP7Räntefon
99,42
-0,1
SKAGEN Fonder
•Krona
100,66
0,3
•Tellus
116,44 -0,5 -4,6
Skandia Fonder
•Kapital
153,04 0,1 -0,1
Likviditetsf
113,12
0,1
•Penning
129,13
0,1
•Realränte
132,1 0,3 1,8
Spiltan Fonder
•RäntefSve
106,97
0,3
SPP Fonder
•Obligation
119,43
-0,3
•Penning
112,8
0,4
Swedbank Robur
AbsoluPLUS
116,91
0,2
AbsolutRänta
244,75
0,4
EthRänta
99,95
-0,4
EuroRänte
13,41
-2,8
GlobRänte
183,48
-4,1
IPRäntef
124,5
-0,4
Obligation
112,68
-0,4
•ObligMEGA
108,52
-0,3
•Pennmarkf
98,6
0,2
PennmarkME
94,18
0,2
•Realräntef
123,14 0,3 1,9
RänteEurop
92,6
-2,5
•RäntePens
11,18
-0,4
RänteSve
98,23
-0,4
StatsskMEG
99,08
0,1
SvLikvid
132,84
0,2
SvLikvPlus
135,99
0,2
SvOblMEGA
147,07
0,2
TalRäSvME
109,79
-0,3
Swedbank Robur/Banco
Likviditet
1000,14
0,2
Ålandsbanken
•PenningMkd
1001,61
0,1
Öhman
•Ftgsobl
96,73 -0,1 2,3
•Obligation
115,2
-0,3
•Penningmarkn
96,16
0,1
•Realobl
125,9 0,3 1,9
FÖRSÄKRINGSFONDER
Ancoria Insurance
Balans
104,72 -0,4 -2,3
Finans
89,25 -0,9 4,8
GlobalTillv
63,52 0,3 -2,8
IndexSve
341,87 -0,3 -4,5
Japan
58,63 -0,5 -1,1
•Lågrisk*
NyEnergi
60,16
1
Offensiv
100,57 -0,5 -3,6
Thailand
126,43 0,3 -11,7
SEB
BRLatinAm*
624,65 0,6 -8,3
•ECBalkan
13,7 -0,8 -0,4
•ECTurkiet
9,23 -2,1 -10,3
•ECRyssland
1468,72 -1,5 -0,8
FidAsiSpSi*
209,27 -0,8 -6,3
FidEuroSm*
241,71 -0,4
HSBCBrazil*
255,44 0,6 -8,2
HSBCIndien*
1124,61 1,1 -15,7
JFChina*
317,66 -0,2 -5,4
SkandiaLink/1dag fördröjn
BarGloRes*
203,17 -0,8 -5,4
BlRoEmEuro*
923,19 0,2 -2
*
BlRoLatiAm
624,28 0,4 -8,7
BlRoUSBasV*
331,21 0,4 3,1
CarnStrategi*
734,94 -0,2 -4,6
CarnSverig*
1243,21 -0,5 -4,3
CatelHedge*
140,3
-0,2
EastBalkan*
13,81 -0,6 0,4
EastCRyssl*
1490,35 1,1 0,7
EastÖeurop*
43,54 0,6 0,4
InvLeisure*
128,36 0,2 0,3
JPMEurStVa*
105,78 -0,7
5
JPMFGloFin*
695,43 -0,3 3,9
OdinNorden*
1557,69 -0,3 -1,6
OdinSve*
1765,89 -0,4 -4,1
SGFCarnegieS*
21,81 -0,1 -5,2
*
SGFEntSweEq
14,32 0,3 -5,9
68,4 0,1 3,1
SGFEpoch*
SGFEurEq*
5,73 -0,4 2,4
96,5 -0,5 1,9
SGFEurOpp*
SGFFStateCh*
229,81
-7,4
SGFGloEq*
6,27 0,1
1
SGFJapan*
4,51 0,4 2,4
*
SGFPacific
18,91 0,1 -7,4
SGFUsAll*
110,99 0,1 0,8
SGFUsCapGr*
92,24 0,1 0,6
SGFUsLarge*
4,49 0,1 1,3
SGFUSValHW*
75,32 0,1 1,6
SkaBRIC*
79,78 0,3 -5,7
SkaCancer*
108,82 -0,1 -6,5
SkaEuropa*
331,46 -0,6 3,3
SkaGlobFör*
98,62
-1,4
SkaGloHedg*
111,56 0,1
1
SkaIdéFLiv*
435,66 -0,3 -6,2
SkaJapan*
114,3 0,3 1,3
SkaKapital*
152,91 0,2 -0,2
SkaLikvid*
113,11
0,1
*
SkandiaAsia
230,61 -0,3 -6,2
SkaOffens*
104,9 -0,2 -3,4
SkaParaBal*
262,88
-1,5
SkaParaFör*
162,4 0,1 -0,6
SkaParaOff*
261,73 -0,1 -2,6
SkaPenmark*
129,13
0,1
SkaRealrän*
131,76 0,4 1,5
*
SkaSmåbSve
305,99 -0,1 -4,7
SkaStrateg*
107,31 -0,1 -2,5
SkaSverige*
761 -0,1 -5,6
SkaSweStar*
112,87 -0,5 -4,5
SkaUSA*
356,5
2
SkaUtlOff*
87,58
-1,3
SkaVärlden*
237,91
0,9
SkaVärlds*
109,82 -0,1 -6,5
A20
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HÖGANÄS
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 24 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
Byggplaneringen ska
bli bättre i Höganäs
HÖGANÄS. ?[P]TaX]VT] UÛa
UaP\cXSP QhVVP]ST X 7ÛVP
]Éb bZP Q[X QÉccaT D]STa
\Ê]VPÊaWPaSTcbPZ]PcbTcc
Q^bcPSbUÛabÛaY]X]Vb_a^VaP\
\T]]dbZPSTccPÊcTaX]UÛaPb
BP\WÉ[[bQhVV]PSbUÛaeP[c
]X]VT]WPaUÊccXd__SaPVPcc
cPUaP\aXZc[X]YTa]PUÛaPaQT
cTc
?a^VaP\\TcbZPeXbPeX[ZP
QhVV_a^YTZcb^\bZPVT]^\
UÛaPb^RW]ÉaSTcbZPbZT^RW
STcbZPaTeXSTaPbÊa[XVT]
8 _a^VaP\\Tc |5aÊ] Z^[
cX[[SXP\P]c|WPaZ^\\d]T]
bPccb^\\Ê[PccÊa! $WP
\X]bc!$$X]eÊ]PaTePaPe
bZPQ^X7ÛVP]ÉbbcPS
=hPX]eÊ]PaTZaÉeTa]hPQ^
bcÉSTa^RWUÛaPccdcQhVV]P
ST] bZP bZT _Ê Tcc QaP bÉcc
QTWÛeb ^RZbÊ T] QaP _[P]T
aX]VXU^a\PeTccQ^bcPSbUÛa
bÛaY]X]Vb_a^VaP\Z^]bcPcT
aPa bP\WÉ[[bQhVV]PSbRWTU
:TabcX] =X[Ta\PaZ ^RW _[P
]TaX]VbbTZaTcTaPaT D[U ?T
cTai^]
Tanken är att Z^\\d]Ud[[
\ÉZcXVTbT]PaTXÊabZPZd]
]PP]cPTcc_a^VaP\b^\VÉ[
[TaUÛa\P]SPc_TaX^ST]! ! #
((" d__WÛaST ST] [PV
b^\bPSTPccSTcePa^Q[XVP
c^aXbZcUÛaZ^\\d]Ta]PPcc
WP Tcc UT\ÊaXVc Q^bcPSbUÛa
bÛaY]X]Vb_a^VaP\b^\TUcTa
P]cPVP]STbZd[[TÛeTa[É\]Pb
cX[[[É]bbchaT[bT]^RW[É]bQ^
bcPSb]É\]ST] 8 7ÛVP]Éb
WPa STc TUcTa STccP Ud]]Xcb
P]SaP bchaS^Zd\T]c \T]
X]cTXST]WÉaU^a\T]
REDIGERING: BO PETTERSSON
©]]dbeÊacPccQTSÛ\P
bZPS^a]PTUcTa[ÉRZP]
HÖGANÄS. ?ÊcXbSPVT]bUÛa
\XSSPVWPSTST]ePccT]bZP
SPSTST[T]PebcPcX^]bWdbTc
Uh[[cb Pe U[hcc[ÊS^a bcP_[PST
_ÊePaP]SaPCd]]^aPeUÛa
bcÛaSPQ[^RZ^RWP]]PcZ^]
c^ab\PcTaXP[dcSÛ\SP\ÛQ
[Ta ^RW cÛ\SP Q^ZWh[[^a
Q[P]SPSTb \TS b[PSSPa cX[[
U[ÉZcPa ^RW _a^eXb^aXbZP
_[Pbccd]][PaXcPZTc0aQTcb
_[PcbTa]PePaXcÛ\SP_ÊbX]
_Tab^]P[\TSTccd]SP]cPV
bcPSbPaZXcTZc2WaXbcTaCW^a
bcT]bb^] WÛ[[ _Ê Pcc _PRZP
aTbcTa]PPebXccZ^]c^a7P]
WPa TVT]c[XVT] bT\TbcTa
Anette Rantala
\T]PeQaÛcST]XVÊa]ÉaWP]
[email protected]
UXRZWÛaP^\ePccT][ÉRZP]
042-489 94 24
~9PVZ^\WXceXS[d]RWcXS
XVÊabÉVTaWP]3TcePa]ÊVaP
bPZTa b^\ YPV QTWÛeST cP
LERBERGET. 3T]WÉaeTRZ WPaadQaXZT]|<XbbX^]~\P bcÉ[[]X]V cX[[ X aÛaP] ^RW bÊ
P]b2PUÎ;TaQTaVTcUÊaX]cTa [PaXP|
eX[[TYPV_PRZPXW^_\X]PbP
]PcX^]T[[ _aÉVT[ \TS 8]VT
2PUÎTcb^\ÉaT]_^_d[Éa ZTa
VTaS A^cW ^RW <PaXcP 9^ bP\[X]Vb_d]ZcUÛaSPV[TSXVP
WP]bb^]b^\bZPQTaÉccP^\ bT]X^aTaWÊ[[b_Êc^abSPV^RW Att vattenläckan beror_Ê
TaUPaT]WTcTa UaÊ] CP]iP]XP QÛaYPaZ[^RZP] #"?[PcbT] PccTccaÛad]STacPZTcUadbXc
^RW :^]V^ 3TaPb _a^VaP\ Éa;TaQTaVTcbZhaZP
bÛ]STa Éa Z[Pac EPaUÛa eÉa
\Tb[X]VP] ad]c aÛaTc X]cT
Ud]VTaPSTeTc\P]É]]dX]cT
VI NOTERAR
4ccePa]P]ST[Pa\WPST^RZ
...att Sassa från Idol blir förband till Daniel Adams-Ray i
bÊZd]]PcUÛaWX]SaPPccbZP
S^a]PQ[TebÊbc^aP©]]deTc
Höganäs Sportcenter den 16 april. Nu återvänder hon till
\P]S^RZX]cTWdabc^aPbZP
Höganäs tillsammans med sitt kompband och nyskriven
musik med nytt sound. Insläppet börjar klockan 19.30.
S^a]PÉaePaTbXV]ÉaSTcVÉ[
_PST ePccT] da ST] ]Éa ST
QPadcST]WÉaXUaÊ]
När det gäller själva WdbTc
WPa 2WaXbcTa CW^abcT]bb^]
UÊccQTbZTSTcPccSTcca^[XVT]
Z^\\TaPcccPTcc_Pa\Ê]P
STa Pcc UÊ [^ZP[Ta]P X bZXRZ
XVT]D]STacXST]bZP\X[YÛ
QhVV ^RW _[P]PeST[]X]VT]
U[hccPcX[[_a^eXb^aXbZP[^ZP[Ta
_ÊP]SaPeÊ]X]VT]XSTcVP\
[P 4_PWdbTc 0SaTbbT] Éa
Bc^aVPcP] #! \TS X]VÊ]V
UaÊ]QPZbXSP]^RWQTbÛZPaT
cPbT\^cUaÊ]^RW\TSc^ab
SPV
Internationellt på Café Lerberget
Nordens största guldköpare kommer
till Klippan och Höganäs! Kom och sälj dina
guldföremål till ett riktigt bra pris!
Klippans Gästis & Harrys
Åbyplan 3, Klippan
Flyttkartongerna packas. Mycket jobb återstår efter
den stora vattenläckan i Stationshuset.
[TaS^Zd\T]cT[[TaQhVV]PS
~<T]STceTaZPab^\^\
PaZXeTc WPa Z[PaPc bXV ÉeT]
^\STcbc^SePccT]_ÊV^[eTc
SÉaX]]T ^RZbÊ Z^]bcPcTaPa
2WaXbcTaCW^abcT]bb^]
7daSTcVÊcc\TSX]]TWÊ[
[Tc WP]b Z^]c^abSPc^a Éa
^Z[Pac
~<X]bTaeTabc^S_ÊV^[
eTc TUcTab^\ ST] X]cT UÊa
_[PcbXbXccUPRZ^RWSTcSa^_
Önskemusik
på kaféträff
Ugglekväll på
Kullaberg
HÖGANÄS. :^\^RW[hbb]P
KULLABERG. :d[[PQhVST]b
^a]Xc^[^VXbZP UÛaT]X]V QYd
STa X] cX[[ dVV[Tb_P]X]V _Ê
:d[[PQTaVc^abSPVZeÉ[[
DVV[TZeÉ[[T]bcPacPaX]]TX
=Pcdad\ eXS :d[[T]b Uha
Z[^RZP] (SÉaSTceXbPbQX[
STa _Ê ZeÉ[[T]b bÊ]VUÊV[Pa
3ÉaTUcTa QTVTa \P] bXV dc
^RW [hbb]Pa X] ZPccdVV[^a]P
b^\ d]STa aÉcc UÛadcbÉcc
]X]VPab_T[PaUÛaUd[[c
_ÊSX]Û]bZT\dbXZ
EXS ^]bSPVT]b X]U^a\P
cX^]bZPUÎ _Ê 1a^abQPRZT Éa
cT\Pc|<dbXZeX\X]]b|\TS
7T]aXZ9dT[bb^]b^\b_T[Pa
Û]bZT\dbXZ
2PUÎTc QÛaYPa Z[^RZP] #
^RW_[PcbT]ÉaBc^aVPcP]"$
01
Föreningskontakten
Höganäs
Hotell Köpmansgården
Köpmansgatan 7, Höganäs
kä
r. T
nd f
V4!
GuldTillPengar.se
Om det är guld så betalar vi för det!
www.guldtillpengar.se/sverigerunt
Genom att uppvisa annonsen utgår en extra bonus på 100,vid guldaffär överstigande 1000,-
GF Vigör Kallelse till årsmöte för
våra medlemmar. Plats: Gården på
Vikenskolan den 2 mars 2011
kl 19.00. Välkomna
Kullabygdens Släktforskare
Årsmöte måndagen den 28/2 kl 19.00
i Bibliotekets hörsal. Anmälan till
Kristina 042/36 70 17, senast 25/2.
Välkomna!
Föreningen Kvickbadhuset
Ändrade badtider fr o m vecka 8.
Damer tisdagar kl 15.30-19.30.
Herrar onsdagar kl 15.30-19.30.
Se www.kvickbadhuset.se
Kullabygdens Pensionärsförening SPF 176 Höganäs
Månadsmöte onsdagen den 2 mars
kl 14.00 i Tivolihuset. Författaren och
globetrottern Uno Grönkvist berättar
om kryssningar och visar bildspel.
Kaffe med dopp. Lotteri. Entré 60:-.
Anmälan till Ingrid Arthursson,
042/932 64 torsdag 24/2 eller fredag
25/2 kl 9.30-12.00. Avanmälan
måndag 28/2 kl 9.00-10.00
Vattenskadan sätter T]WT[
ST[TgcaP_aTbb_Ê_Tab^]P[T]
b^\ UÛa cX[[UÉ[[Tc Éa beÊa Pcc
ÛeTaQ[XRZP
~<TScP]ZT_ÊPccQhVV[^
eT]QÛaYPaZ^\\PX]UÛabÉ
b^]VT]^RWPcceXWPaT]]h
_[P] ^RW QhVV[PV Pcc bÉccP
^bbX]XbÊbZd[[TYPVbÉVPPcc
STcZP]Q[XVP]bZPbcaTbbXVc
ETaZbP\WTcTa]PXST]É[S
aTST[T]PeBcPcX^]bWdbTcQT
aÛabX]cTdcP]UX]]bZePaXbX
]P[^ZP[Tab^\eP][XVc
Taxt och foto:
Ann SahlénThelandersson
ann.sahlen-thelandersson
@hd.se
042-489 94 22
N MATSEDELN
Höganäs
SERVICEHUSEN
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet Rimmad ox-
bringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Aprikoskräm.
Sälgen Fisk lemon, sås, potatis, grönsaker. Frukt.
Vikhaga och Ljunghaga
Laxpudding, skirat smör, ärtor. Blåbärssoppa, grädde.
MISSA INTE
N NÄRRADIO
Höganäs 104,9 MHz
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20,
8.50. Morgonandakt. 9 SPI Radio
Pensionär R. 11 En stilla stund. 13
Willys musikmix. 15 Israel nytt. 20
Israel nytt. 20.30 Vägen genom
Bibeln. 23 Sånger i natten.
...kvällens konsert, i dag onsdag, i Tivolihuset med tenoren Johan Sandberg och pianisten Joachim Olsson. De
framför verket ”Winterreise
av Franz Schubert, om en
ung man på en nattlig vandring. Konserten börjar klockan 19, det är fritt inträde.
I KULLABYGDEN
HÖGANÄS KYRKA
Onsdag 23/2
Höganäs församling stängt
p g a golvvård.
14.30 Sångandakt på Ljunghaga
Torsdag 24/2
12.00 Sopplunch med bön
19.00 Församlingsafton ”Syrien
landet alla ville ha” Gunvor Andersson.
Fredag 25/2
14-16 Café Himlagård
www.hoganasforsamling.se
LERBERGETS KYRKA
Onsdag 23/2
18.30 Veckomässa, P Hjelmgren
Torsdag 24/2
14.30 Café Lerberget
VÄSBY KYRKA
Torsdag 24/2
8.00 Veckomässa, S Hagman
19.00 Lekmannakåren. Åke Fagerberg berättar om Starke Tufve
och om museets historia.
www.svenskakyrkan.se/vasby-viken
FARHULTS KYRKA Torsdag 24/2
18.00 Gudstjänst, P Gyllenör.
19.00-20.00 Kvällskvisten.
Måndag 28/2
Revalyckan, Grötfest. Anm. exp
senast fred 25/2, 042-680 01
SE ÄVEN ANNONS LÖRDAG!
A21
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
HÖGANÄS
Polis ingrep mot surfare
Polis tillkallades till
Mölle hamn på tisdagsmorgonen efter
att surfare på nytt
ifrågasatt underhållet av vågbrytaren.
Länsstyrelsen ska
granska gamla flygfotografier för att
kontrollera arbetena.
MÖLLE. ATSP]_Ê\Ê]SPVT]
WPST bdaUPaT ^RW WP\]UÛa
T]X]VbP\cST[PaPe[^ZP[QT
U^[Z]X]VT]X]cT]bXePSXbZdb
bX^]TaZaX]VWP\]d]STaWÊ[
[Tc BPZT] WP]S[Pa ^\ Pcc
WP\]UÛaT]X]VT] _Ê Z^\
\d]T]b d__SaPV bZP Uh[[P
_ÊbcT]XST]aTSP]QTUX]c[XVP
eÊVQahcPaT] b^\ ePaXc SÉa
bTSP] &cP[Tc3TccPÉaTcc
aT]^eTaX]VbPaQTcTb^\Qad
ZPa ÊcTaZ^\\P X !$Êab X]
cTaeP[[TaBc^a\PaeX]S^RW
XbVÛaPccbcT]PaQTWÛeTaUh[
[Pb_Ê5Ûa"Za^]^a
WPaWP\]UÛaT]X]VT]ZÛ_cX]
PaQTcTc Pe Tcc T]caT_aT]PS
UÛaTcPV
~BTSP]UÊaeXbTWda[Ê]Vc
eXZ^\\Ta\TSSTbbP_T]V
Pa<T]d]STaWÊ[[TcQTWÛeTa
eTaZ[XVT]VÛaPbbÉVTaWP\]
UÛaT]X]VT]b ^aSUÛaP]ST 1^
9P]bb^]
På tisdagen befann sigT]
\X]SaT Vad__ bdaUPaT X
WP\]^\aÊSTcUÛaPccS^Zd
\T]cTaPePSb^\VÛabXWP\
]T] 3T \Xbbca^a WP\]UÛa
T]X]VT]^RWSTcPaQTcTb^\
VÛabSÉa5Ûa]ÊVaPÊabTSP]
ePaSTcT]Z^]ca^eTab\T[[P]
bdaUPaT ^RW Z^\\d]T]
ZaX]VT]]heÊVQahcPaTXTcc
Pe BeTaXVTb \Tbc PccaPZcXeP
^\aÊST] UÛa eÊVbdaUX]V
?a^cTbcTa]P VY^aST Pcc STc
X]cT Q[Te ]ÊV^] ]h eÊVQah
cPaTST]VÊ]VT]
~EX XUaÊVPbÉccTa ^\ ST]
WÉa dcQhVV]PST] eTaZ[XVT]
UÛ[YTa [PVPa ^RW cX[[bcÊ]S
B^\bdaUPaTQ[XaYPVZ]ÉRZc
]ÉaYPVbTaWda\Ta^RW\Ta
bcT] [ÉVVb _Ê eÊVQahcPaT]
eX[ZTc VÛa Pcc hcP] UÛa eÊa
bdaUX]V bTSP] QPaP Q[Xa
\X]SaTEXeX[[Pcc]ÊV^]UaÊ]
[É]bbchaT[bT]bZPZ^\\PWXc
UÛaPcc\TSTV]PÛV^]bTePS
WP\]UÛaT]X]VT] WÊ[[Ta _Ê
\TS bÉVTa T] Pe bdaUPa]P
0]STab4ZbcTSc
5ÛaPccX]cTWPU^[Zb_aX]V
P]ST\T[[P]WYd[[PbcPaT^RW
Anders Ekstedt är en av de surfare som på plats i Mölle ville markera sitt missnöje över underhållsarbetena i hamnen.
VaÉebZ^_^acX[[ZP[[PSTWP\]
UÛaT]X]VT] _^[XbT] _Ê cXb
SPVb\^aV^]T]
~3TcWP]S[PaWT[cT]ZT[c
^\STaPb^RWeÊabÉZTaWTc
3Tc ZP] WÉ]SP T] P[[ePa[XV
^[hRZP^\X]cTbdaUPa]PWÊ[
=ÊV^]ZaPeP[[_^[XbQTWÛe
STS^RZX]cTZP[[PbX]8bcÉ[
[Tc Q[Te STc T] \X]SaT SXb
ZdbbX^] X T] aT[PcXec V^S
bcÉ\]X]V\T[[P]Z^]bcP_[Pa
^RWbdaUPaTBP\cP[Tcb[dcP
ST\TSPccbdaUPa]PUXRZWÊ[
[PcX[[_ÊT]bÉZTa_[PcbUaÊ]
bYÉ[eP PaQTcT]P 3Tc VPeb
^RZbÊTcc[ÛUcTUaÊ]bdaUPa]P
Pcc X]cT WX]SaP bYÉ[eP PaQT
cTc
~<T]eXZ^\\TaPccUX[\P
P[[cb^\WÉ]STaWÉa\TST]
ZP\TaP bÊ Pcc STc Q[Xa cX[[
VÉ]V[XVc UÛa P[[P b^\ Éa X]
caTbbTaPST3TceÉabcPÉaPcc
]Éa bcT]Q[^RZT] [PVcb _Ê
_[Pcb bÊ VÊa STc Yd X]cT Pcc
[TabXVd]SP]UÛa\PbZX]Ta U[hccPST\bÉVTa0]STab4Z
]P8ÛeaXVcZP]YPVbÉVPPcc bcTSc
STccPX]cTP[[b_ÊeTaZPabda
ePccT]
UX]VT] ^RW Pcc eX dcUÛa STc Länsstyrelsens
WÉad]STaWÊ[[TcWT[c_Êd__ WP]S[ÉVVPaT9^];PabT]QT
SaPV Pe Z^\\d]T] bÉVTa bÛZcT _[PcbT] _Ê cXbSPVbTU
WP\]UÛaT]X]VT]b^aSUÛaP] cTa\XSSPVT] 7P] bZP ]d
ST1^9P]bb^]
YÉ\UÛaPU[hVU^c^VaPUXTaUaÊ]
”Som surfare blir
jag knäckt när jag
ser hur mer och
mer sten läggs på
vågbrytaren.”
bÊ [Ê]Vc cX[[QPZP b^\ ("
cP[Tc^RWYÉ\UÛaP\TSSTd]
STaWÊ[[bPaQTcT]b^\]ddc
UÛacb
~<X] QTSÛ\]X]V Éa Pcc
STcWPa[PVcbbcT]Paad]c!
cX[[ !$ \TcTa [É]VaT dc _Ê
eÊVQahcPaT] É] cXSXVPaT
<T] STc Éa cX[[ÊcTc ^\ STc
X]]TQÉa Pcc STc ePa bÊ T]
VÊ]VXcXST]eX[ZTcWP\]UÛa
T]X]VT]_ÊbcÊa3ÉaUÛa\Êb
cT YPV ]d YÉ\UÛaP U[hVU^c^]
UÛa Pcc bT ^\ STc bcÉ\\Ta
bÉVTa9^];PabT]
Länsstyrelsen menar S^RZ
Pcc T] P]\É[P] ^\ d]STa
WÊ[[bPaQTcT]P Q^aST WP
VY^acb X]]P] ST Z^\ XVÊ]V
>\ WP\]UÛaT]X]VT] UÛa
[É]Vc eÊVQahcPaT] dcP] cX[[
bcÊ]SUaÊ][É]bbchaT[bT]ZP]
STcQ[XcaÊZXVWTcTa
~7h_^cTcXbZc ZP] STc SÊ
WP]S[P^\ÊcP[bP]\É[P]^RW
ZaPeeXSeXcTPccPe[ÉVb]PST]
Polis tillkallades till Mölle hamn på tisdagsmorgonen efter att surfare ifrågasatt underhållsarbetena i hamnen.
Efter ett tag kunde arbetena med att lägga ny sten på
den befintliga vågbrytaren börja igen.
^cX[[Êc]PdcQhVV]PST]<T]
STceTcYPVX]cTÉ]]d^\STc
Q[XaPZcdT[[cXSTccPUP[[bÉVTa
9^];PabT]
Text och foto:
Richard Bjällstrand
[email protected]
042-489 94 27
H Ö G A N Ä S KOM M U N presenterar...
Idag
Konsert 23 februari
”Winterreise”, musik av
Franz Schubert, sång av
49:därefter
69:-
Johan Sandberg och Joachim
Olsson, piano
Tivolihuset kl 19.00,
fri entré - välkommen!
98:(198:-)
www.hoganas.se
Köpmansgatan 13. Tel 042-34 01 97.
A22
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
<TaQ[dTbUaz];P]SbZa^]PT]Q^ZPeCW^\Pb79^W]bb^]U^c^VaPU^RW9^]Pb1TaVWUˆaUPccPaT
1X[ST]
EPaYTSPVxacXS]X]VT]Uh[[S\TSQX[STa
?z]xbcP]P[[PbXS^aUX]]bSTc]zV^cb^\
bZX[SaPb\TSTccU^c^VaPUX
8Q[P]SxaSTcQX[ST]b^\QxbcUˆaZ[PaPa
ePSb^\bZTcc4ccSaP\PcXbZcˆV^]Q[XRZ
XP]SaPWP[e[TZTccWP]Sb[PVb^\Qxa
eXSPaT\^cUaP\cXST]T[[TaZP]bZTQPaP
T]Q[XRZW^bTccQPa]b^\bTcc]zV^ceX
edg]Px]]dX]cTd__cxRZc
5^c^)A^[P]S1T]Vcbb^]
A23
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
REDAKTION BJUV/ÅSTORP: 042-489 94 32 och 042-489 94 31
E-post: [email protected] och [email protected]
REDIGERING: BO PETTERSSON
BJUV ÅSTORP
:haZP]
QTWÊ[[Ta
WT\\Tc
NORRA VRAM. EPSbZPWÉ]
SP\TSUÛabP\[X]VbWT\\Tc
X =^aaP EaP\. 4UcTa Pcc WP
ePaXc dcWhac X Tcc Êa WPa STc
bcÊccc^\c^RW^P]eÉ]cbTSP]
\XccT]Pe! ~5ÛaTcPVPaT] b^\ WhaST
STcUXRZX]cTaXZcXVcb]daa_Ê
bX] eTaZbP\WTc ^RW STc ePa
X]cT PZcdT[[c \TS UÛa[É]V
]X]V bÉVTa Bd]T :Pa[bb^]
ZhaZ^WTaSTX1YdebUÛabP\
[X]V
Till intensiva flickskrik klev Jay Smith upp på scen med solglasögon och gitarr. Han mötte hemmapubliken för första gången sedan segern i Idol.
”Nu tänkte jag börja med något väldigt muntert”, skojade han och levererade en avskalad ballad. Vid sidan av publikavspärrningarna stod Familias
centrumchef Martin Klinteberg och myste åt anstormningen.
8XXXXXXS^[\ÛcTc
STRÖM AV FANS. Idol-vinnaren Jay Smith och
tävlingstvåan Minnah Karlsson lockade hundratals fans till Hyllinge och Familia på tisdagseftermiddagen. Högst toner prickade Minnah, om man
räknar bort skriken som mötte Jay.
Jessika Jellbom
[email protected]
0435-75 95 12
Foto: Anders
Malmberg
[email protected]
042-489 91 74
Kön ringlade lång till skivsigneringen efter
Jays och Minnahs framträdande. ”Båda är bra,
men Jay lite bättre”, sa Clara Nyberg när hon
fått de eftertraktade autograferna.
Att eftermiddagen skulle tillbringas med idolerna i Hyllinge blev en glad överraskning, och
kanske sportlovets höjdpunkt.
”Hon blev överlycklig när jag såg det i tidningen i morse”, sa mamma Marie Nyberg.
Minnah Karlsson sjöng två av sina bejublade
Idol-nummer, ”When love takes over” och ”Total eclipse of the heart”.
Åsa Brodin
N SAGOFÉN KOMMER. På
lördag klockan 11 ger Sagofén
Isadora föreställningen Ja!
på biblioteket i Bjuv, den
handlar om att det inte alltid
blir som man tror. Isadora går
ut i sin trädgård för att odla,
men vad är det som växer
upp? Föreställningen, som
riktar sig till barn i åldern 1,5
till 3 år, är nästan ordlös men
innehåller mycket ljud. Det
kostar 20 kronor per barn.
Mest uppskattad blev Jay Smith av publiken när han spelade Madonnas ”Like a prayer”. En låt
som han fick bra kritik för av Idoljuryn.
Åstorp
Polis och människa till hembygdshallen
Bjuv
SERVICEHUSEN
KVIDINGE. |9PVÉaX]cTQPaP
Kycklinggryta, ris, broccoli.
Ananassoppa.
_^[XbYPVÉa\É]]XbZP^RZbÊ|
BÊ adQaXRTaPb eTRZP]b c^ab
SPVb_a^VaP\ X 7T\QhVSb
WP[[T] X :eXSX]VT 3Tc Éa
4fP6d] FTbcU^aS X]U^a
SERVICEHUSEN
Men som förr kommerSTc
X]cTPccQ[XSÊZPUUTXUÛabP\
[X]VbWT\\Tc X]VXRZ X S^_
^RW QTVaPe]X]VbZ^]RT_cTc
^RW^\QTbÛaYSTbPeZhaZP]b
_Tab^]P[
~3T]bTaeXRT]XeÊ]WPaeX
X]cTaÊS\TS3TcQ[Xa\TaPcc
eXTaQYdSTaT][^ZP[\TST]
QPbdcadbc]X]VXU^a\Pe_^ab
[X]^RWP]]PcbTSP]UÊa\P]
^aS]PaTbcT]bYÉ[ebÉVTaBd
]T:Pa[bb^]
5ÛabP\[X]VbWT\\Tcb]Éa
\PbcT UaP\cXS bZP PeVÛaPb
]Éa ZhaZ^aÊSTc caÉUUPb X
\Pab
[email protected]
042-489 94 32
N MATSEDELN
Oxjärpar, sås, potatis, morötter, lingonsylt. Sagosoppa.
Och eftersom manX]cTaXZ
cXVc eTc ePS \P] bZP VÛaP
\TSWdbTcWPa\P]eP[cPcc
PeePZcP
~3Tc T]SP b^\ Éa bÉZTac
ÉaPcceXbZPQTWÊ[[PZÊZT]X
ZhaZ[XVÉV^ST]Z^\\TaST
UX]XcXec X]cT Pcc bÉ[YPb bÉVTa
Bd]T:Pa[bb^]
3TcePaTcc\X]dbXQ^Zb[d
cTc!'b^\VY^aSTPccZha
Z^aÊSTcQTb[dcPST^\dcWha
]X]V =d SXbZdcTaPb ]ÊVaP
^[XZPP[cTa]PcXeTccÉaPccUÛa
bÛZP Z^\QX]TaP dcWha]X]V
\TS\ÛY[XVWTcT]PccP]eÉ]
SP UÛabP\[X]VbWT\\Tc X
bP\QP]S\TSS^_T[[TaQT
VaPe]X]V
\PcÛaeXSBZÊ]T_^[XbT]b^\
QTaÉccPa_ÊTccWd\^aXbcXbZc
^RW \TSahRZP]ST bÉcc ^\
bX]PTaUPaT]WTcTa^RWbeÊaXV
WTcTab^\ZeX]]PXT]\P]b
S^\X]TaPS \X[YÛ 3Tc ePa
WÊaSP QdSQÊST d]STa dc
QX[S]X]VT]^RWÉeT]b^\UÉa
SXVdcQX[SPS_^[Xb?a^VaP\
\Tc QÛaYPa b^\ eP][XVc
Z[^RZP] (
BOKREA
40%
på alla böcker
i butiken
Skolgatan 11, Åstorp
Tel. 042-504 01
A24
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
ÄNGELHOLM
NYHETSCHEF: 0431-842 50 E-post: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431-840 00
REDIGERING: INGVOR JONSSON
Två nya
smyckesstölder
ÄNGELHOLM. 3T Éa dcT TUcTa
Vd[S^RWWPaWÉaYPcX©]VT[W^[\
^RW_Ê1YÉaTSTbT]PbcTceÊ\Ê
]PSTa]P?Ê\Ê]SPVT]SaPQQP
STb hccTa[XVPaT ceÊ eX[[^a Pe X]
Qa^cc
©eT] ST]]P VÊ]V ePa STc
b\hRZT]^RWVd[Sb^\ePacYd
ePa]Pb_aX\ÉaP\Ê[
?Ê =TY[XZTeÉVT] QaÛcb T] P[
cP]SÛaad__^RWTcc^ZÉ]cP]cP[
b\hRZT]^RWZ[^RZ^abcP[bBP\
\P cX[[eÉVPVÊ]VbbÉcc SaPQQPST
T] eX[[PÉVPaT _Ê ATbTSPeÉVT]
0[cP]SÛaaT] _Ê QPZbXSP] QaÛcb
d__^RWT]bcÛaaT\É]VSb\hRZ
T]Z[^RZ^a^RWcaTQÉaQPaPSP
c^aTaUÛabeP]]
3T]]PVÊ]VSaPQQPSTbceÊeX[
[^a5ÛaSahVcceÊeTRZ^abTSP]
UXRZWT[Pc^[eeX[[^a_ÊWÉ[b]X]V
3ÊQTb[dcPST_^[XbT]PccbÉccPX]
TgcaP aTbdabTa _Ê WT[VTa]P UÛa
PccUÊQdZc\TS_a^Q[T\Tc
Marcus Ekdahl
5^acbPcc
]TYcX[[
b^RXP[QXSaPV
ÄNGELHOLM. 4]ZeX]]Pb^\X
WÛbcPb]TZPSTbb^RXP[QXSaPV^RW
bTSP] ÛeTaZ[PVPST QTb[dcTc cX[[
UÛaeP[c]X]VbaÉccT] UÊa X]cT aÉcc
\^cb^RXP[UÛaeP[c]X]VT]
5ÛaeP[c]X]VbaÉccT] eP[ST Pcc
b[ÊUPbcb^RXP[UÛaeP[c]X]VT]bQT
b[dc
:eX]]P]ePab\PZTQ^aX0U
VWP]XbcP]]TZPSTbb^RXP[QXSaPV
_ÊVad]SPePcc\PZT]bTZ^]^\X
X]cTWPaZd]]PcdcaTSPbcX[[aÉRZ
[XVc
Eftersom de är VXUcP Éa STc
\P]]T]bbZh[SXVWTcPccUÛabÛaYP
ZeX]]P]^\W^]X]cTZ[PaPaSTc
bYÉ[e :eX]]P] WPa d__VTcc Pcc
ePaZT]W^]T[[Ta\PZT]WPa]Ê
V^cPaQTcT^RWW^]bÉVTa^RZbÊ
PccW^]X]cTWPa]ÊVaPP]SaPX]
Z^\bcTa b^\ VÛa Pcc W^] ZP]
UÛabÛaYPbXVbYÉ[e
:eX]]P]WPaeXbPcd__TccQaTe
UaÊ]\P]]T]SÉaWP]X]chVPaPcc
WP]X]cTWPa]ÊV^cY^QQ
Uppe på taket lämnade tjuvarna en del av sitt byte, troligtvis när
väktaren kom, bara fem minuter efter att larmet gick. Rickard
Mattsson, butikschef, ser ner genom hålet till förbutiken.
CYdePa]Pb^\c^VbXVX]
Under natten till tisdagen
drabbades Ica Maxi i Ängelholm av en så kallad rififikupp, ett inbrott genom
taket. Tjuvarna lyckades
få med sig ungefär hundra
limpor cigaretter, utan att
ens nudda butiksgolvet.
ÄNGELHOLM. :[^RZP] "!$ VXRZ
[Pa\Tc_Ê8RP<PgXX©]VT[W^[\3Ê
WPSTTccP]cP[cYdePabÊVPcd__Tcc
WÊ[XcPZTc^eP]UÛaTccPeQdcXZT]b
RXVPaTccbZÊ_
3T c^V bXV VT]^\ Xb^[TaX]V ^RW
bÊVPSTbTSP][^bbcPZTc_ÊbZÊ_Tc
BTSP]QÛaYPSTST[PbcPd__RXVPaTc
cTab^\STbc^__PSTXbÉRZPad__T
_ÊcPZTc
=ÉaSTWPSTcÛ\cTccWh[[_[P]c^V
ST d__ \TcP[[Wh[[P] VT]^\ cPZTc
^RW U^acbPccT \TS ]ÉbcP <T] ST
UXRZ[É\]Pd]VTUÉaceÊcaTSYTST[Pa
PebZÊ_TcbX]]TWÊ[[_ÊcPZTc
~3TWPa]^VX]cTaÉZ]Pc\TSPcc
[Pa\TcbZd[[TVÊbÊb]PQQc^RWPcc
eÉZcPaT] bZd[[T ePaP _Ê _[Pcb bÊ
b]PQQc 3T WPa P]cPV[XVT] Q[XeXc
bZÉaaPST^RWSÉaUÛa[É\]PcT]ST[
PeePa^a]P_ÊcPZTcbÉVTaAXRZPaS
<Pccbb^]QdcXZbRWTU_Ê8RP<PgX
MISSA INTE
Den förste väktarenePa_Ê_[Pcb
X]^\\X]SaTÉ]UT\\X]dcTa
~EÉZcPaT]\ÛccTT]\X]SaTaÛS
QX[]ÉaWP]Z^\cX[[QdcXZT]4][XVc
eÉZcPaT]QTUP]]bXVT]T]bP\\P]
XQX[T]bÊSÉaUÛaÉaSTcZP]bZTX]cT
bÊca^[XVcPccST]WPaTccbP\QP]S
\TS Qa^ccTc \T] \P] eTc P[SaXV
bÉVTa<PV]db9^WP]bb^]Z^\\Xb
bPaXT_Ê©]VT[W^[\b_^[XbT]
4][XVcZ^\\XbbPaXT]aÛaSTcbXV
Z]P__Pbc ^\ T] T]bP\ VÉa]X]Vb
\P] b^\ WPa dcUÛac Qa^ccTc ^RW
Z]P__Pbc WT[[Ta ^\ ]ÊV^] UÛabcP
VÊ]VbUÛaQahcPaT
~0cc VÊ X] VT]^\ cPZTc Éa X]cT
bÉabZX[c eP][XVc EX WPa WPUc ]ÊVaP
Qa^ccPeST]WÉach_T]VT]^\ÊaT]
\T]X]cTYÉccT\Ê]VP3ÊÉaSTceP]
[XVPaTPccSTVÊaX]VT]^\eÉVVT]
3Tb^\dcUÛaST]WÉach_T]PeQa^cc
WPa^RZbÊePaXc\TSTcccPVSTeTc
ePSSTVÛabÉVTaWP]
...att på söndag kommer
Judith Popinski, 87 år, till
församlingshemmet i Ausås. Hon är en av dem som
överlevde den nazistiska
förintelsen och hon berättar med början klockan 15
om umbärandena som hon
och många andra tvingades utstå. Arrangör är
Strövelstorps församling.
Tjuvarna har också WPUcZ[PacUÛa
bXVePaSTbZd[[TcPbXVX]
~3T \ÊbcT WP WPUc Z^[[ _Ê Wda
QdcXZT]bTadc^RWTgPZcePaQhcTc
STeX[[TÊc[ÊV
=Éa?Ta]X[[P1T]Vcbb^]Z^\cX[[
Y^QQTc eXS %" _Ê cXbSPVT] UXRZ
W^]T]P]]P]bhbbT[bÉcc]X]VÉ]_[P
]TaPc
~9PVZ^\UÛaPccUh[[P_Êc^QPZ
Men socialförvaltningenP]bTa
X]cTPccQaTeTcÉacX[[aÉRZ[XVcUÛa
PccQTbZaXeP\PZT]bTZ^]^\XbZP
bXcdPcX^]^RWUÛaPccVTZeX]]P]
QXSaPV1[P]SP]]PcbPZ]Pbd__
VXUcTa^\Wda\PZT]UÊa_T]VPa
cX[[bX]PTV]PSPV[XVPdcVXUcTa^RW
^\ WP] WPa ]ÊVaP P]SaP cX[[
VÊ]VPa
:eX]]P]ÛeTaZ[PVPSTQTb[dcTc
cX[[UÛaeP[c]X]VbaÉccT]b^\chRZ
cT Pcc b^RXP[UÛaeP[c]X]VT] WPST
VY^acaÉcc
Malin Persson
På taket fanns flera spår efter tjuvarna, bland annat en etikett från
ett bräckjärn.
Pernilla Bengtsson tittar upp genom hålet i taket som tjuvarna tog sig igenom.
?[ÊcT]bPccZePaUÛabZÊ_T]\T]T]
\PbbPQaÊcTWÉ]VSTUaÊ]cPZTcBÊ
STcQ[Te[XcTP]]PcY^QQPccVÛaP9PV
QÛaYPST X]eT]cTaP Wda \hRZTc ST
WPST UÊcc \TS bXV SXaTZc QTaÉccPa
W^]
5ÛaceÊÊabTSP]SaPQQPSTbQdcX
ZT]PeTcc[XZ]P]STX]Qa^ccCYdePa
]Pc^VbXVX]VT]^\cPZTc_ÊTccP]
]PcbcÉ[[TST]VÊ]VT]8]Qa^ccTcWPa
P[SaXVZ[PaPcbd__
~4UcTaSTcWPaeX[Pa\Pcd__0]
cPV[XVT]WPaSTaTZPcXUÛaeÉV^RW
STcT]SPSTX]cTWPaWPUcaXZcXVZ^[[
_Ê Éa eÊac [Pa\ bÉVTa AXRZPaS
<Pccbb^]
3Tc UX]]b ZP\TaPÛeTaePZ]X]V X
QdcXZT]^RWd]STacXbSPVT]cXccPST
\P] XVT]^\ \PcTaXP[Tc UÛa Pcc bT
^\STcZd]STVT]ÊVaP[TScaÊSPa
BTSP] cXSXVPaT Éa STc QTbcÉ\c Pcc
\P]bZPX]bcP[[TaPZP\TaPÛeTaePZ
]X]VÉeT]_ÊcPZTc
3TcZ^\\TaPccbZTeÉ[SXVcb]Pac
T][XVc QdcXZbRWTUT] ATSP] cXSXVc
_ÊUÛa\XSSPVT]ePacPZ[ÉVVPaT_Ê
_[PcbUÛaPcc[PVPWÊ[Tcb^\cYdePa]P
ÊbcPSZ^\\Xc
~3TcSaPaUPZcXbZcX]cTbÊUPa[XVc
WÉa3TcÉaVP]bZPX\_^]TaP]STPcc
STWPa[hRZPcbcPbXVX]VT]^\TccbÊ
[XcTcWÊ[bÉVTa?Ta]X[[P1T]Vcbb^]
Emma Lind
[email protected]
0431-842 67
Marcus Ekdahl
[email protected]
0431-842 11
Foto: Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
A25
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
ÄNGELHOLM
Taket och hyllplanen i cigarettskåpet hade tagits ut genom hålet
som tjuvarna gjorde i butikstaket. På det sättet hade man lyckats
tömma nästan hela skåpet.
UaÊ]^eP]
Delseger för
grannar till
Skanskatäkt
Byggjätten Skanska får
inte göra som de vill trots
att kommunens miljönämnd höll med. Grannarna till stentäkten i
Össjö har åtminstone fått
igenom en del av sina
krav.
ÖSSJÖ. ;É]bbchaT[bT]WPabZXRZPc
dcTccUÛab[PVcX[[QTb[dc^\bcT]
cÉZcT]X»bbYÛSÉaBZP]bZPeX[[dc
ÛZP^\aÊSTc^RW[ÉVVP^\SaXUcT]
:^\\d]T]b \X[YÛ]É\]S chRZcT
X]cTPccSTcUP]]b]ÊVaPbZÉ[PccVÊ
T\^cSTÉ]SaX]VPaQhVVYÉccT]QT
VÉac
8]cTbÊ[É]VTP[[PQd[[Ta]^a\Ta
]PZ[PaPSTb
6aP]]Pa]PWPa_a^cTbcTaPc^RW
P][XcPc \X[YÛaÉccbTg_TacT] <PV
]db1TaV=deTaZPaSTcb^\^\
STcQ[XaÊc\X]bc^]TT]WP[ebTVTa
Om miljödelegationen UÛ[YTa
[É]bbchaT[bT]bUÛab[PV^RWbÊQad
ZPa STc Q[X \ÊbcT BZP]bZP eÉ]cP
_Ê Pcc QTb[dcTc WPa ed]]Xc [PVP
ZaPUc 5ÛaTcPVTc UÊa X]cT XVT]^\
bXccÛ]bZT\Ê[^\PccZÛaPeXSPaT
^PebTccÛeTaZ[PVP]ST]
~0ccSTX]cTUXRZbXccTUcTaUaÊVP
ST|ZÛaPXVÊ]VcX[[bcÊ]S|ÉaeXZcXVc
>RWYPVQTSÛ\TaaTSP]]dPcceX
VÊaeXSPaTcX[[\X[YÛS^\bc^[T]^\
X]cTP[[PeÊaPZaPed__Uh[[b^RWbÊ
ÉaSTcX]cTaXZcXVcXSTcWÉaUÛab[P
VTcbÉVTa<PV]db1TaV
En annan punktb^\VaP]]Pa]P
UÊccXVT]^\ÉaPccBZP]bZPX]cTUÊa
bcPacPST]]hPbc^aPZa^bbT]dcP]
UÛabYÉ[ePcÉZcT]UÛaaÉ]P[[PQd[[Ta
bZhSSbÊcVÉaSTa Éa eXScPV]P 3Tc
WP]S[Pa^\PccZP_b[PX]STWÛV
[YdSSP \PbZX]Ta]P WÛVbc d__ X
\PVPbX]T] QhVVP Y^aSeP[[Pa ^RW
_[P]cTaP caÉS 3Tbbdc^\ bZP STc
SXaTZc TUcTa bcPacT] VÛaPb Qd[[Ta
\Éc]X]VPa <Éc]X]VPa]P bZP bT
SP]VÛaPb^\\X]bcePaccaTSYTÊa
~3TcÉaT]_d]ZcSÉaeXeX[[VÊ
[É]VaT4UcTab^\Qd[[aTcWÉaT][XVc
\PcT\PcXbZP QTaÉZ]X]VPa [XVVTa
bÊ]ÉaPVaÉ]beÉaST]PUÛaQ^bcÉSTa
QÛaSTc\ÉcPb^UcPaTbÉabZX[ceX]
cTacXS ]Éa [ÛeT] Éa Q^acP STc Éa
WÛVZ[Pa[dUc^RWSTcZP]bZTQ[ÊbTa
UaÊ] bcT]cÉZcT] bÉVTa <PV]db
1TaV
dcbcT]É]SPUaP\cX[[Z[^RZP]!
d]STa!$SPVPa_TaÊa
;É]bbchaT[bT] VÊa X]cT X] ^RW
É]SaPa eX[[Z^aT] UÛa caP]b_^acTa
cX[[^RWUaÊ]bcT]cÉZcT]<^cXeTcÉa
Pcc _aÛe]X]VT] X]cT VÉ[[Ta caP]b
_^acTa]P3TcÉaTccPaVd\T]cb^\
\^cbcÊ]SPa]PX]cTZÛ_Ta
~CaP]b_^acTa]P \TS cd]VP
VadbQX[Pa_ÊeTaZPabYÉ[eZ[Pac^\
VXe]X]VT] ^RW bZP cPb \TS 3Tc
eXbPa_aPgXbUaÊ]P]SaP]hP\X[YÛ
_aÛe]X]VPabÉVTaVaP]]Pa]PbPS
e^ZPc
Länsstyrelsen hävdarPcc\TSST
QTVaÉ]b]X]VPa b^\ X]UÛacb X cX[[
bcÊ]STc ZP] BZP]bZP VT]^\UÛaP
ST UÛaTb[PV]P É]SaX]VPa]P |dcP]
Pcc ^[ÉVT]WTc Pe eÉbT]c[XV QTch
ST[bTd__bcÊa|<TScP]ZT_ÊPcc
ST] ]hP UPbcP Za^bbT]b ZP_PRXcTc
Q[XabÊ\hRZTcbcÛaaTWX]]TaQ^[P
VTc cP dc ^RW Za^bbP cX[[aÉRZ[XVc
\TSbcT]ÉeT]\TSTccb^\\Pa
När det gälldePaQTcbcXSTa]PVÛa d__TWÊ[[
~EXWÊ[[TaUPbceXSPccd__TWÊ[
[É]bbchaT[bT] T] Z^\_a^\Xbb
6aP]]Pa]P WPa QTVÉac Pcc Za^bb [Tc bZP ePaP caT \Ê]PSTa bÉVTa
]X]VT]bc^__Pbd]STaSTcaTb^\ <PV]db1TaVb^\]dUÛaTcaÉSTa
\Pa\Ê]PSTa]P \TSP] BZP]bZP hccTa[XVPaTcX^VaP]]PacX[[bcT]cÉZ
QTVÉac Pcc UÊ b[X__P bÊSP]P X] cT]
bZaÉ]Z]X]VPa ;É]bbchaT[bT] WÊ[
[Ta\TS^\PccSTcÉaaX\[XVcPcc
Anders Davidsson
eÉaSTaP chbc]PST] WÛVaT d]STa
[email protected]
_TaX^ST]SÊU^[ZÉa\TbcdcT\T]
0431-842 69
bÉccTabc^__TccX[[ $Yd]XcX[[ $Pd
VdbcX3TcbZP^RZbÊVÊPccUÊZÛaP
9^W]1PdTaUÊadcQX[SP
X]^\W^cT[[^RWcdaXb\
Skolinspektionen godkänner gymnasieskolan
John Bauers ansökan om
att starta en utbildning
på hotell- och turismprogrammet. Samtidigt
ansöker friskolan återigen om att starta grundskola i kommunen.
5ÛaW^cT[[^RWcdaXb\_a^VaP\
\TcbP\cbP\WÉ[[beTcPa_a^VaP\
\Tc \TS X]aXZc]X]V \^c QTcTT]
STeTcT]bZP_QTVÉaSTbZ^[P]^\
_aÛe]X]V
=dWPa9^W]1PdTaaTS^eXbPcT]
cX[[aÉRZ[XVT[Te_a^V]^bUÛaW^cT[[
^RW cdaXb\_a^VaP\\Tc 3T WPa
^RZbÊUÛachS[XVPcPccSTcÉabZ^[P]b
P]bePaPccbZPUUPUaP\_aPZcXZ_[Pc
bTa
b[PV _Ê Vad]S Pe QaXbcP]ST T[Te
_a^V]^bTa
D]STaUÛaaP\Ê]PST][É\]PSTb
T]]hP]bÛZP]X]
~EXWPaVY^acbÊ_Pbbbc^aPUÛa
É]SaX]VPa X _[P]Ta]P Pcc eX eP[ST
PccP]bÛZPXVT]XbcÉ[[TcUÛaPccQT
VÉaPT]^\_aÛe]X]VPeSTccXSXVP
aTQTb[dcTcbÉVTa2P\X[[P7^[\
`eXbc dceTRZ[X]VbRWTU UÛa 9^W]
1PdTabVad]SbZ^[^a
Men när det gällerbP\WÉ[[beT
cPa_a^VaP\\Tc \TS X]aXZc]X]V
\^c QTcTT]STeTcT]bZP_ É]SaPa
X]cTBZ^[X]b_TZcX^]T]bXccQTb[dc
BZÉ[TcÉaSTceXZP]STT[Ted]STa[P
VTcX]^\Vh\]PbXTbZ^[P]
©]]d T] bP\WÉ[[beTcPadcQX[S
]X]VbZd[[TUÊ]TVPcXePZ^]bTZeT]
bTaUÛaST]Z^\\d]P[PVh\]PbXT
bZ^[P] QTSÛ\Ta BZ^[X]b_TZcX^
]T]
8b[dcTcPeSTRT\QTaUXRZ9^W]
1PdTaÉeT]Peb[PVUÛabX]P]bÛZP]
^\PccbcPacPT]Vad]SbZ^[PUaÊ]
UÛabZ^[TZ[PbbcX[[^RW\TSÊabZdab
]X^©eT]XSTcUP[[TcQ[TeSTcPe
Istället för enVad]SbZ^[PUÛa#$
T[TeTaP]bÛZTa9^W]1PdTa^\cX[[
bcÊ]SUÛa""!T[TeTa
~EX WPa P]_PbbPc eÊa P]bÛZP]
cX[[ Tcc [ÉVaT T[Ted]STa[PV bÉVTa
2P\X[[P7^[\`eXbc
;XZb^\cXSXVPaTeX[[9^W]1PdTa
bcPacPbX]bZ^[PcX[[WÛbccTa\X]T]
! !
~EXWÊ[[Ta_ÊPccbTÛeTa[É\_
[XVP[^ZP[Ta\T]ZP]eXZP]^RZbÊ
cÉ]ZP ^bb ]h_a^SdZcX^] X ©]VT[
W^[\bÉVTa2P\X[[P7^[\`eXbc
ÄNGELHOLM. 4UcTaPcc9^W]1Pd
RIFIFI-KUPP
N Tillvägagångssättet brukar kallas
”rififi-kupp”, efter den franska filmen Rififi från 1950-talet, där ett
sådant inbrott är en del av handlingen.
N För två år sedan drabbades samma butik av ett liknande inbrott.
Tjuvar tog sig in genom taket. I detta fall har polisen ännu ingen misstänkt.
N Den tredje oktober förra året sågade sig tjuvar genom taket på Icabutiken i Torekov. Då försvann runt
100 000 kronor när kassaskåpet
öppnades plus ett antal pristerminaler. Tjuvarna slog ut larmet och
arbetade systematiskt under flera
timmar i butiken.
N När de lämnade butiken gjorde de
det genom att helt sonika lyfta ut
ett helt fönster. Ingen har gripits för
brottet.
TaQTVÉaSTT]^\_aÛe]X]VPeTcc
cXSXVPaTQTb[dcV^SZÉ]]Ta]dBZ^[
X]b_TZcX^]T] STaPb P]bÛZP] ^\
PccbcPacPT]dcQX[S]X]V_Ê7^cT[[
^RW cdaXb\_a^VaP\\Tc \TS X]
aXZc]X]V\^ccdaXb\^RWaTb^a
BZ^[P]P]bÛZcTd]STaUÛaaPÊaTc
^\PccbcPacPU[TaP]hPVh\]PbXT
dcQX[S]X]VPa
Med hänvisning till Pcc ST X]cT
Zd]STeXbP_ÊTcccX[[aÉRZ[XVcT[Te
d]STa[PV\T]ÉeT]UÛaPccST[PVc
TccUÛabc^acP]bePa_ÊT[TeTa]P]Éa
STcVÉ[[TaPccWXccP_aPZcXZ_[PcbTa
]TZPSTbbZ^[P]cX[[bcÊ]S
Tove Scherman
[email protected]
0431-842 12
A26
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
LANDSKRONA
NYHETSCHEF: 0418-49 65 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0418-49 65 00
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
Hotade anhöriga med pistol
aTcb [ÉVT]WTc ^RW bÛZcT X VT]^\
ST] 3T UÛabÛZcT UÛa\Ê _PaTc Pcc
QTaÉccPePa!&ÊaX]VT]bbP\Q^^RW
STaPbVT\T]bP\\PQPa]UP]]b
4][XVc Tcc ÊcP[ \^c ST ceÊ ZdbX
]Ta]P b^\ [É\]Pcb X] X 7T[bX]V
Q^aVb cX]VbaÉcc c^V ST bTSP] UaP\
_Xbc^[Ta EP_]T] WPa X]cT WXccPcb
^RWSÉaUÛaÉaSTcX]cTZÉ]c^\ST
När kvinnans !&ÊaXVTbP\Q^b^\ ePaaXZcXVP
\XbbcÉ]ZcTb UÛa eÊ[STc d__cÉRZcT
!&ÊaX]VT]bZPWPcahRZcX]bX]_X
PccW^]ePaQ^acPbÛZcTWP]cX[[bP\ bc^[XZeX]]P]b\d]ZP[[PcWT]]T
\P]b\TST]ZdbX]d__bP\Q^]b W^aP^RWW^cPcPccSÛSPWT]]T3Éa
LANDSKRONA. 3T] YP]dPaXeÉ] Qa^a^RWST]]TbWdbcadXSTaPbQ^ TUcTabZPWP]WPZÛacX]bXcceP_T]X
STbXVT]ZeX]]PUaÊ];P]SbZa^]P bcPSX©]VT[W^[\
\P]]T]b\d]
cX[[STb^RXP[P\h]SXVWTcTa]P^RWX
:dbX]Ta]Pb^\QÊSTÉaWT\\P
bP\cP[ d__VPe W^] Pcc W^] Q[XeXc WÛaP]STX;P]SbZa^]P^RW\hRZTc Medan kusinernaePaX[ÉVT]WTcT]
dcbPccUÛaeÊ[Sd]STaT][É]VaTcXS ZÉ]SPPe_^[XbT]caÉ]VSTX]X_P bZPSTT][XVcÊcP[TcWPVY^acU[TaP
En 27-åring åtalas för att
ha utsatt sin sambo för
grovt våld. När hon flydde
hemifrån sökte han och en
kusin upp anhöriga till
henne. För att få dem att
berätta var kvinnan fanns
misstänks de ha tryckt
ner pistoler i halsen på
offren.
~3Tb^\cP[PST\TSWT]]TbÊV
PccW^]Q[XeXcb[PVT]bÉVTaÊZ[PVP
aT]C^\BeT]bb^]
:eX]]P]ePaQ[Êb[PVT]
?^[XbZP[[PSTbcX[[b^RXP[T]^RWc^V
d__T]P]\É[P]^RWZeX]]P]^RW
STaPbQPa]UXRZWYÉ[_\TSQ^T]ST
Peb^RXP[T]
\P]cT[aÛaT[bTa ^RW ÊcTa W^cPc Pcc
SÛSP_PaTc
3ÉaTUcTabZPSTWPb[É_Pcdc_PaTc
XcaP__P]ca^cbPcc\P]]T]WPSTTcc
VX_bPcQT]8WXbbT]bZPbTSP]!#
ÊaX]VT]bc^__PcX]bXcceP_T]X\P]
]T]b\d]
!&ÊaX]VT] \XbbcÉ]Zb ^RZbÊ WP
\XbbWP]S[PcZeX]]P]\TSb[PV^RW
b_PaZPa \^c WT]]Tb WdedS ^RW
Za^__ <XbbWP]ST[] b[dcPST \TS
Pcc ZeX]]P] aP\[Pc ^\Zd[[ X caP_
_T]<P]]T]UXRZcPT\^cb[PVPe
QÊST!&ÊaX]VT]^RWZdbX]T]
BTSP] [É\]PST ZdbX]Ta]P _[Pc
bT] <T] ]Éa _PaTc d__bÛZc 7T[
bX]VQ^aVb[PbPaTccUXRZ\P]]T]Tcc
bP\cP[
3TcePa!#ÊaX]VT]b^\aX]VST)
|>\]XP]\É[TacX[[_^[XbT]Z^\
\Ta eX cX[[QPZP UÛa Pcc WÉ\]Pb eX
Z^\\Tab[PZcPTa|bZPWP]WPbPVc
T][XVc\P]]T]b^\c^VT\^cbP\
cP[Tc
Men polisen UXRZ ZÉ]]TS^\ ^\
ePS b^\ WÉ]c ^RW ZdbX]Ta]P P]
WÛ[[bXbX]UaÊ]ePa^5T\SPVPabT
]PaTVaT_bST3TWPabdccXcWÉZcPST
bTSP]STbb
D]STacXST]WPadcaTS]X]VT]^\
STceÊ[Sb^\!&ÊaX]VT]\XbbcÉ]Zb
WPdcbPccbX]UÛaTSTccPbP\Q^UÛa
U^acbPcc
4][XVc ÊcP[Tc X 7T[bX]VQ^aVb
cX]VbaÉcc bZP \P]]T] WP dcbPcc
?^[XbT]be^[^]cÉaTa
X]b_TZcTaPa
X]Qa^ccbeÉ][XVPWT\
Efter en rad inbrott i Borstahusen och Glumslöv
tar polisen sina volontärer
till hjälp för att förebygga
fler. Nersläckta hus får en
uppmaning om att fundera
över inbrottssäkerheten.
LANDSKRONA. :[^RZP] Éa bcaPg
TUcTa &T]b\É[[ZP[[^]bSPVXUTQad
PaX?Ê4ZTQhVÊaST]X1^abcPWdbT]
bePYPaVPc[hZc^a]PXeX]ST]3TZPb
cPa bX]P bZdVV^a ÛeTa QdbZPa ^RW
Wdb8]cTT]\É]]XbZPbÊ[Ê]VcÛVPc
]Êa
3TcaTbcP]]PacX[[UaP\UÛaTccPe
aPSWdbT]cPaTccbcTVcX[[QPZPZXZPa
X]VT]^\UÛ]bcaT]UaÊ]VPcZP]cT] För mycket post i brevlådan signalerar att ingen är hemma. Hanna
3ÉaX]]TÉaSTcWT[c]TSb[ÉRZc8]V Andersson och Michael Olsson postar en uppmaning om att kanske
T]WT\\P4cc_TaUTZc^UUTa
tända en lampa när man är borta.
Men det är aPSWdbÉVPaT]b[hRZ^
ZeÉ[[UÛaSTcaTÉaX]cTX]Qa^ccbcYd
ePadcP]e^[^]cÉaTab^\UaXeX[[XVPa
QTcPaUÛa_^[XbT]3T[ÉVVTaT]_P_
_Tab[P__XQaTe[ÊSP])
|EXWPaZd]]PcZ^]bcPcTaPPccSX]
Q^bcPSzbTac^\dcz^RWSTcVÛaST]
cX[[TccbÉabZX[cX]caTbbP]c^QYTZcUÛa
T]_aTbd\cXeX]Qa^ccbcYde|
De senaste eTRZ^a]P WPa T] ST[
Q^T]STX1^abcPWdbT]^RW6[d\b
[ÛeUÊccST]XbX]QaTe[ÊSP0[[PQ^
T]ST bZP WP UÊcc T] Qa^bRWha ^\
Wda\P]\^ceTaZPaX]Qa^cc
3TcWÉaÉaUÛabcPVÊ]VT]_^[XbT]X
;P]SbZa^]PP]eÉ]STae^[^]cÉaTa
]PXT]WÉ]ST[bTbchaSX]bPcb~TUcTa
TccP]cP[X]Qa^ccYdbcXSTWÉa^\aÊ
ST]P
Kvällen för ST caT e^[^]cÉaTa]P
QÛaYPaX_^[XbWdbTc>aS]X]Vb\PZ
cT]QYdSTa_ÊUXZP^RWcX[[bP\\P]b
bcÉ\\TaSTPeePa_ÊZPacP]STbZP
ST[PdcX]U^a\PcX^]
~D__SaPVbQTbZaXe]X]VT] Éa
ST]bP\\Pb^\cXSXVPaTbÉVTa0]
STab4]`eXbc
7P] Éa ST] _^[Xb b^\ P]bePaPa
UÛa e^[^]cÉaeTaZbP\WTcT] :eÉ[
[T]b d__SaPV WPa adQaXZT] |1^
bcPSbX]Qa^cc$|P[[cbÊUT\cTZeÉ[[T]
b^\e^[^]cÉaTa]PX]U^a\TaPa\^c
X]Qa^cc
E^[^]cÉaTa]PUÊa\^QX[cT[TU^]Ta
^RW[ÉVVTaX]:X\BeP]cTbb^]b\^
QX[]d\\Ta7P]ÉaST]_^[Xbb^\
Z^\\TaPccUX]]PbXcYÉ]bcXZeÉ[[
b^\ ZP] QPRZP d__ e^[^]cÉaTa]P
^\STcQTWÛeb
I kväll är det 7P]]P 0]STabb^]
<PaRdb <P]V[X]S ^RW <XRWPT[
>[bb^]b^\Y^QQPaUaXeX[[XVc
3TUÊabZYdcbX_^[XbQX[cX[[4ZTQh
VÊaST]b_PaZTaX]VBTSP]eP]SaPa
STVPcPd__^RWVPcP]TaXbX]PVaÛ
]PeÉbcPa\TSP]P]SaPbXccTaXce
b^UUP]UaP\UÛa;hgUÉ[[P]T[[TaAP_
_^ac
~4UcTaPccWPST[PcdcSTWÉaQa^
bRWhaTa]P Éa STc ]^V eÉ[SXVc [Ydbc
WT\\P W^b \XV ]Éa YPV X]cT Éa
WT\\PbÉVTa7P]]P
7P]]P 0]STabb^] bcÉ[[Ta d__ X
Tcc UÛabÛZ Pcc UÛaQÉccaP ;P]SbZa^
]PbbZP\UX[PSTahZcT
~9PVchRZTaSTcÉaeXZcXVcPccU^[Z
X]cTQPaPbTa_^[XbTaPcceXeXbPad__
PccSTcUX]]beP][XVP\É]]XbZ^ab^\
ÉadcT^RWQahabXV^RZbÊ
>RW UÛa Pcc W^] bÊ b\Ê]X]V^\
eX[[ Q[X _^[Xb ?aTRXb b^\ <PaRdb
<P]V[X]S
~9PVWPaP[[cXSeT[PcY^QQPUÛaPcc
U^[Z bZP ZÉ]]P bXV cahVVP bÉVTa
<PaRdb
Michael OlssoneX[[^RZbÊWYÉ[_P
cX[[UÛaPccVÛaP\É]]XbZ^acahVVPaT
~9PVchRZTaPccSTcÉabZ^YPcceP
aPdcT^RWcaÉUUPU^[Z8Q[P]S\ÛcTa
\P]\É]]XbZ^ab^\X]cTeÊVPaVÊ
dcTUcTaZ[^RZP] '\T]STcÉaST
aPbbcPS[XZP\hRZTcb^\]ÊV^]P]
]P]bbÉVTaWP]
=Éa ST eP]SaPa ]Éa\PaT WPeTc
Zah_Ta eX]ST] X] d]STa YPRZ^a]P
^RWahRZTaXQa^bRWhaTa]P
~>\\P]ZP]VÛaPT]X]bPcbUÛa
bcP]bÊbcÉ[[TaYPVd__bÉVTa<XRWP
T[>[bb^]
E^[^]cÉaeTaZbP\WTcT]WPaUd]
]XcbbTSP]STRT\QTa4[ePUaXeX[[XVP
WPa UÊcc dcQX[S]X]V ePaPe T] WPa
UÛabed]]XccX[[_^[XbWÛVbZ^[P]
Patrik Pettersson
[email protected]
042-489 90 00
Foto: Fredrik
Johansson
[email protected]
0418-49 65 21
POLISENS VOLONTÄRER
N Polisvolontärer finns sedan 2005
i Stockholm, i dag drygt 900 stycken. Det finns också 40 volontärer
i Malmö, och verksamheten ska så
småningom etableras i hela Skåne.
N Alla volontärer genomgår en kortare utbildning, och jobbar därefter
frivilligt och oavlönat. Hur mycket
är upp till varje volontär.
N Tanken är att volontärerna ska
fungera som länk mellan polisen
och allmänheten, och jobba framför
allt brottsförebyggande.
N I Landskrona har volontärerna
hittills genomfört 10 olika uppdrag.
:^\\d]P[aÊS
N NÅGRA FRÅGOR
...till Torkild Strandberg, som fick
en lapp från polisvolontärerna i
brevlådan, där det stod att hans
bostad ”ser tom ut”.
Vad tänkte du när du såg lappen
i brevlådan?
~9PVcÉ]ZcTPccSTcePaTcceÉ[SXVc
eÉ][XVc^RW^\cÉ]ZbP\cQT\ÛcP]
ST3TcÉabX]]TQX[ST]PeST]eTaZ
[XVPb\ÊbcPST]SÉa\P]QahabXV^\
ePaP]SaP>RWYPVÉaYÉccTbc^[cPcceX
UaÊ]Z^\\d]T]bbXSPcX[[bP\\P]b
A27
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
LANDSKRONA
i jakt på sambo
ZeX]]P]UÛaeÊ[Sd]STaTccÊabcXS
3Tc aÛa bXV ^\ Va^ec eÊ[S ^RW T]
\É]VSSÛSbW^c
EXSTcccX[[UÉ[[TXYd]XbZP\P]]T]
WPcTY_PcUÛaZeX]]P]b\d]bÊPcc
W^] X]cT bZd[[T bZaXZP BTSP] bZP
WP]T][XVcZeX]]P]Z[X__cPeST[Pa
Pe WT]]Tb WÊa bP\cXSXVc b^\ WP]
\XbbWP]S[PSTWT]]T\TSb_PaZPa
^RWb[PV
Dagen innan ZeX]]P]eÉ]STbXVcX[[
b^RXP[T]P[[cbÊST](YP]dPaX\Xbb
WP]S[PSTb ZeX]]P] \TS U[TacP[
b_PaZPa^RWb[PV\^cQ[P]SP]]Pc
WdedSTc=ÉaW^]UÛabÛZcTU[hUaÊ]
[ÉVT]WTcT]UÛ[YST!&ÊaX]VT]TUcTa
dcXcaP__WdbTc=ÉaWP]UXRZcPV_Ê
ZeX]]P]bZPWP]WPb[É_PccX[[QPZP
ZeX]]P]X]X[ÉVT]WTcT]VT]^\Pcc
SaPWT]]TXWÊaTcd__VTaZeX]]P]X
UÛaWÛa
<XbbWP]ST[^abPZPSTZeX]]P]T]
\É]VSQ[Ê\ÉaZT]XP]bXZcTc^RW_Ê
Za^__T]STbbdc^\bZPW^]WPUÊcc
T]UaPZcda_ÊTccZÉZQT]
BZPS^a]P S^Zd\T]cTaPSTb bT
SP]Pe[ÉZPaTTUcTaQTbÛZTc_Êb^RX
P[T]^RWÊQTa^_Pbb^\QTeXb]X]V
Åklagaren har ^RZbÊÊQTa^_PcT]
b^RXP[bTZaTcTaPaT ^RW VaP]]Pa cX[[
ZeX]]P] ^RW !&ÊaX]VT] b^\ eXcc
]T]eXSZ^\\P]STaÉccTVÊ]V
!&ÊaX]VT]ÊcP[PbUÛaVa^eZeX]
]^UaXSbZaÉ]Z]X]VVa^ec^[PVPW^c
^RW\XbbWP]ST[!#ÊaX]VT]ÊcP[Pb
UÛaVa^ec^[PVPW^c\XbbWP]ST[^RW
ÛeTaVaT__XaÉccbPZ
1ÊSP\É]]T]WPa]TZPccX[[Qa^cc
d]STa_^[XbUÛaWÛaT]
!&ÊaX]VT]bUÛaTSTccPbP\Q^[T
eTa X SPV _Ê bZhSSPS PSaTbb EXS
aÉccTVÊ]VT]Z^\\TaW^]\TSeTa
ZPeXPeXST^[É]Z
Joakim Andersson
[email protected]
0418-49 65 58
!$ÊaX]VÊcP[Pb
UÛaQPa]eÊ[ScÉZc
En 25-årig Landskronabo åtalas för våldtäkt
mot barn. Mannen misstänks ha haft sexuellt
umgänge med en 14-årig
flicka som rymt hemifrån.
W^b !$ÊaX]VT] ^RW SÉa UP]]b
U[XRZP]6P]bZP ^\VÊT]ST UaP\
Z^\d__VXUcTa^\Pcc!$ÊaX]VT]
WPUcbP\[PV\TSU[XRZP]d]STacX
ST]W^]ePaXcXWP]bWT\
7P]WÉ\cPSTbSÉaUÛa^RZbÊPe
_^[Xb cX[[ UÛaWÛa 4UcTaÊc P]WÛ[[b
WP]
LANDSKRONA. 3TcePaX]^eT\
QTa b^\ ST] SÊ #ÊaXVP U[XRZP]
UÛabeP]] UaÊ] bXcc WT\ 7^] Éa
WT\\PWÛaP]STXT]P]]P]bZÊ]bZ
Z^\\d]7^]P]\É[STbUÛabed]
]T] Pe P]WÛaXVP ^RW ceÊ SPVPa
TUcTa UÛabeX]]P]STc UXRZ _^[XbT]
d__VXUcTa ^\ Pcc U[XRZP] QTUP]]
bXV WT\\P W^b T] !$ÊaXV \P]
X;P]SbZa^]Pb^\W^][ÉacZÉ]]P
:[^RZP] #" _Ê \^aV^]T]
aX]VST_^[XbT]_ÊSÛaaT]WT\\P
25-åringenWPaWT[PcXST]UÛa]T
ZPc Pcc WP] VY^ac bXV bZh[SXV cX[[
Qa^cc
=dÊcP[PbWP]UÛaeÊ[ScÉZc\^c
QPa]ªZ[PVPaT]P]bTaPcc\P]]T]
WPUcbZÉ[XVP][TS]X]VPccP]cPPcc
U[XRZP]X]cTUh[[c $ÊaeXScXS_d]Z
cT]UÛaSTc\XbbcÉ]ZcPQa^ccTc
5Ûadc^\ U[XRZP]b d__VXUcTa
bcÛSYTa ÊZ[PVPaT] ÊcP[Tc _Ê eXcc
]Tb\Ê[TcUaÊ]ceÊ_Tab^]Ta
Joakim Andersson
1TVÉabZPSTbcÊ]S
UÛaX]SaPVTccX[[bcÊ]S
LANDSKRONA. 5Ûa b]Pac Tcc Êa
bTSP]UXRZ0S\Xa0eSXRbXccbTaeT
aX]VbcX[[bcÊ]SUÛaQPaT]WP]cÉ]Z
cTÛ__]PXST]cXSXVPaT_XiiTaXP]
_ÊEPbPVPcP]8UhaP\Ê]PSTaWP
STWP]aT]^eTaPc[^ZP[Ta]P
0S\Xa0eSXRUXRZcX[[bcÊ]STc_Ta
_^bc~\T]T]eTRZPbT]PaTSa^Vb
STc X] XVT] 4][XVc _^[XbT] d\
VXRZbWP]\TSZaX\X]T[[P_Tab^
]Ta :^\\d]T]b P[Z^W^[WP]S
[ÉVVPaT\T]PSTPccSTcWP]S[PST
^\Tcc\XbbUÛabcÊ]SPccWP]ca^S
ST Pcc _^[XbT] VTcc bXcc V^SZÉ]
]P]ST^RWSÉaUÛabZXRZPcdccX[[
bcÊ]STcUÛacXSXVc
ceX]VPcb VT d__ _[P]Ta]P _Ê T]
QPaÉeT]^\WP]T]Z^accXSUÛa
bÛZcT SaXeP ST] dcP] Pcc Zd]]P
bTaeTaPP[Z^W^[4UcTaT]cXSUXRZ
WP]bÉ[YPST]3ÊePaP]STedgT]
]É\]ST]b^\P]bePaPSTUÛacX[[
bcÊ]SbVXe]X]VT]TaZÉ]STPccST]
WPST VY^ac UT[ ^RW eP[ST Pcc X]cT
ÛeTaZ[PVP
Nu har Admir 0eSXReXPbXccYdaX
SXbZP^\QdSeÉ]cbXVcX[[]É\]
ST] UÛa Pcc QTVÉaP bZPSTbcÊ]S 8
QaTeTcbZaXeTa^\QdSTcPccWT]
]TbZ[XT]c[XSXcbc^abZPSPPeSTc
UT[PZcXVcX]SaPV]PcX[[bcÊ]STcST[b
UÛa ePadX]ZÛ_ b^\ ZÛ_cb X] ^RW
För Admir Avdic Q[Te \XbbUÛa bTSP]b[É]VcbST[bUÛadcTQ[XeT]
bcÊ]STcZ^bcbP\c
X]Z^\bc 3Tbbdc^\ WPa WT]]Tb
3Tc WYÉ[_cT X]cT Pcc UÛaeP[c Z[XT]cWPUcbeÊacPccWXccP]hccPa
]X]VbaÉccT] SXc 0S\Xa 0eSXR QTcT =ÊV^c QT[^__ WPa X]cT P]
ÛeTaZ[PVPST QTb[dcTc Pcc SaP X] VTccbXbcÉ[[TceX[[\P]WPTcc\ÛcT
cX[[bcÊ]STcVPeW^]^\aÉcc8S^ UÛa Pcc SXbZdcTaP QT[^__Tcb bc^a
\T]bPSTaÉccT]PccSTcX]cTUP]]b [TZ
bPZ[XVPbZÉ[UÛaPccÊcTaZP[[PbTaeT
Mikael Brandt
aX]VbcX[[bcÊ]STc
[email protected]
3Ê WPST 0S\Xa 0eSXR aTSP]
0418-49 65 55
BYdZeÊaSbaÊSVXe]X]V
\ÊbcTd__WP]S[PbXVT]
LANDSKRONA. :P\\PaaÉccT] X
Polisens volontärer patrullerar Ekebygården i Borstahusen. Genom information vill polisen bryta en
inbrottstrend i området.
UXRZd__\P]X]VXQaTe[ÊSP]
Foto: SONNY THORESEN
\TS _^[XbT]
[hRZPSTbSaXeP
XVT]^\ Pcc UÊ
WPe^[^]cÉaTa
STc Éa VP]bZP
d]XZcXTcc]P
cX^]T[[c _Ta
b_TZcXe
Torkild Strandberg är en av
dem som numera
tänder lampor när
han går hemifrån.
Har du vidtagit några
åtgärder?
~9PVÉa[XcT
]^VVaP]]PaT
\TSQT[hb]X]V^RWbÊ[É\]PaST] avskräckande mot inbrott?
_Ê]ÉaYPVÉaQ^acP
~3TcÉaa^[XVcPccSdUaÊVPaSTc
UÛa]ÉaYPVWPSTUÊcc[P__T]caÉUUPST
Vad tror du resultatet blir av att YPV]^VX]cTT]\É]]XbZP_ÊTcc_Pa
SPVPa b^\ YPV X]cT QTaÉccPST ^\
volontärerna informerar?
~9PV ca^a Pcc STc Éa Tcc \ÛY[XVc STcWÉaUÛa3TcePabÊb[ÊT]ST_Ê
bÉccPccZP]P[XbTaPbP\WÉ[[bT]VPVT ]ÊV^ceXbZ[PacPccSTcUÊaaX]VPa_Ê
\P]VTccZ^]ZaTc^RWWP]SUPbcbÉcc ePcc]Tc
PccQahbXV^\bX]bcPS3TcZ^\\Ta
ca^[XVceXbPcc\X]bZPX]Qa^ccT]^RW
ÛZPcahVVWTcT]
Har du rekommenderat andra
att också göra sitt hem mer
Patrik Pettersson
[XVcZ^\\d]T]bZaXcTaXd\)aXbZ
Z[PbbcaTT][XVcUÛaTcPVTcD2
0ccUÛaTcPVTcZd]STeXbPVPaP]
cXTaUaÊ]bXcc\^STaQ^[PVWYÉ[_cT
X]cT ~ D2)b QTSÛ\]X]V VÉ[[Ta
3ÉaT\^cZP]UÛaTcPVb^\X]cTÉa
ZaTSXceÉaSTaPSTPeD2[É\]PX]
QTeXb]X]V_ÊP]]PcbÉcceX[ZTcT]
[XVcD]X\TS2PaTÉaTccQa^cc\^c
[XZPQTWP]S[X]Vb_aX]RX_T] 3TccP
WÛ[[ZP\\PaaÉccT]\TS^\]Éa
ST] X UÛaaP eTRZP] QTb[dcPST Pcc
aXePd__d__WP]S[X]VT]
~3TcX]]TQÉaPccd__WP]S[X]V
T]UÊaVÛaPb^\3TcÉaT]UÛaT]Z
[PS d__WP]S[X]V bÊ STc bZP eX
Z[PaP_Ê]ÊVaP\Ê]PSTabÉVTa6Û
aP] 3h\[X]V _Tab^]P[ ^RW Pa
QTcb[XebZ^]bd[c _Ê ;P]SbZa^]P
Men ett annat UÛaTcPV X QaP] bcPS
bRWT]~D]X\TS2PaT~P]bÊVPcc
8eÉ]cP]_ÊSTccPWPaSTcVP\[P
d__WP]S[X]VT]X]cTVÊccaÉcccX[[ PecP[Tc \TS <TSWT[_ UÛa[É]Vcb
^RWÛeTaZ[PVPSTCa^cbPccUÛaTcP cX[[UÉ[[XVc
VTc ePa QX[[XVPaT PeeXbPSTb STbb
Magnus Arvidsson
P]QdSTUcTab^\UÛaTcPVTcX]cTePa
[email protected]
cX[[aÉRZ[XVcTZ^]^\XbZcbcPQX[cT]
0418-49 65 56
6ÛcTQ^aV^VX[cXVUÛaZ[PaPa;P]Sb
Za^]P bcPSb d__WP]S[X]V Pe T]
cYÉ]bc UÛa bYdZP]\É[]X]VPa ^RW
WÉ[b^aÊSVXe]X]V
BTSP] !& cPa <TSWT[_ _Ê
Z^\\d]T]bd__SaPVT\^cbYdZ
P]\É[]X]VPa UaÊ] Z^\\d]P]
bcÉ[[SP^RWVTabP\cXSXVcaÊS^\
Wda \P] cX[[UaXbZ]Pa ©eT] UÛaT
QhVVP]ST WÉ[b^eÊaSbaÊSVXe]X]V
X]VÊaXd__SaPVTcb^\UÛaaPÊaTc
WP]S[PSTbd___Ê]hcc
8 bT_cT\QTa ! QTb[dcPST
Z^\\d]T] Pcc ÊcTaXVT] cTRZ]P
PecP[\TS<TSWT[_0ecP[TcbZd[[T
VÉ[[P X ceÊ Êa \TS \ÛY[XVWTc cX[[
UÛa[É]V]X]VXd__cX[[ceÊÊa
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
A28
Vår
smartaste
värmepump
någonsin
NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
Med revolutionerande användarvänlighet och energibesparing.
Upp till
80%
besparing
Nu kompletterar vi den nya generationen bergvärmepumpar med basmodellerna NIBE F1126 och NIBE F1226. Även de med hög prestanda
och användarvänliga menyer. Avancerat, men enkelt – oavsett modell.
Läs mer om våra nya bergvärmepumpar, testa displayen och
se alla smarta funktioner på www.nibe.se/nyhet
LUMENE
double stay mineral
makeup foundation
99:- (140:-)
excellength mascara
99:- (155:-)
OLAY
total effects day cream
99:- (145:-)
new! wake up wonder
day cream
99:- (119:-)
ISADORA
alla mascaror
89:50 (95–195:-)
L’ORÉAL
casting creme gloss
79:50 (119:-)
SCHWARZKOPF
got2b 2 sexy hair spray
49:50 (69:50)
got2b glued freeze spray
49:50 (69:50)
KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR
SINTAB
Helsingborg
042-12 88 00
Landskrona
0418-125 10
Bravida Prenad AB
Tel 0435 - 140 10
Klippan
CS Kyla & VVS AB
Tel 0435-517 40
Örkelljunga/Förslöv
Enbergs VVS AB
Tel 0435 - 505 90
Örkelljunga
MAYBELLINE
alla falsies mascaror
99:- (139:-)
superstay 24h foundation
119:- (149:-)
LUMENE NATURAL CODE
natural code lips
49:50 (69:-)
Köp inbyggnadsugn
och induktionshäll och
få 1000 kronor tillbaka!
Utnyttja vårt Cash Back-erbjudande
på inbyggnadsugnar och induktionshällar från Electrolux och Elektro
Helios samt utvalda modeller
från Husqvarna. Köper du både ugn och häll får
du 1000:– tillbaka som sätts in på ditt konto.
Erbjudandet gäller t o m 30 april*. Läs mer på
www.electrolux.se eller kom in i närmaste butik.
JOHN FRIEDA
alla schampo/balsam
69:50 (109:-)
1 500:-
TILLBAK A!
Om du även köper
integrerad diskmaskin!
*Går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.
L’ORÉAL
alla double extension
mascaror
139:- (175:-)
Gäller t.o.m. 8/3 -11 i butiker med kosmetik. Lokala avvikelser kan förekomma.
www.lindex.com
FRIIDROTT: VILKET GENOMBROTT, ANGELICA! B4
HD SPORT
RADIO
OCH TV
B8–12
DANIEL ROOTH:
B
”En ljummen säsong börjar bli
glödhet och det ser dukat ut i
finrummet. Det ska bli mycket
intressant att se hur
Rögle tänker föra sig
där inne.” B2
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011 vecka 8
Foto: STEFAN ED
Byter han Olympia mot Emirates Stadium i London? HIF-aren Robert Mirosavic uppvaktas av Arsenal.
HIF-kanon på väg till Arsenal
A^QTacb_^bXcX^]X785BZÊ]T[PVTc
^RW [P]Sb[PVTc 3Éa Éa WP] ^RZbÊ
[PVZP_cT]^RWWPa]d\\TacX^_Ê
ahVVT]
~CXP] Éa \Xcc ]d\\Ta _aTRXb
b^\ \X] UPe^aXc <TbbX :P_cT]b
FOTBOLL. A^QTac <Xa^bPeXR WPa QX]ST[]eTcYPVX]cT^\YPVZ^\\Ta
_aTRXbZ^\\XcWT\UaÊ]TccÉeT]cha UÊX785)bD &[PV3T]UÊa]^V]Ê
X;^]S^]3TcÉaP]SaPVÊ]VT]_Ê V^]PeSTÉ[SaTQÉaP
TccWP[eÊab^\WP]ÉaX]QYdST]Pe
0abT]P[8UÛaaPeTRZP]VY^aSTWP] Om det blir ]ÊV^] U^acbÉcc]X]V
caT_Pbb^RWT]caÉ]X]Vb\PcRW\TS X785bZPbÉVPbATSP]]dUX]]bT]
]hX]QYdSP]~cX[[T]Rd_\TS0abT
bc^aZ[dQQT]b %Êab[PV
~9PVb_T[PSTWT[P\PcRWT]\T] ]P[b %Êab[PVX8cP[XT]
UXRZWÊ[[PcX[[dcTcX[[eÉ]bcTa3TcePa
~3TeX[[PccYPVZ^\\TaSXc^RW
eÉ[X]cTbÊbc^abZX[[]PS\^cWÉaX STcQTchSTaYdPccX]caTbbTcÉabTaX
785CT\_^cePaZP]bZTWÛVaT^RW Ûbc
0cc b_T[PaT UÛabeX]]Ta XeÉV UÛa
STcb\É[[ST[XcT\Ta
>UUT]bXe \XccUÉ[cPaT Éa P]]Pab _a^ecaÉ]X]V^RWb_T[XP]SaPZ[dQ
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
Robert Mirosavic är den
senaste i raden av HIFtalanger som lockas av en
storklubb. I HIF är man
tveksamma till utflykterna.
Vintererbjudande hos
Skoda Helsingborg!
ŠkodaFabia Elegance 1,2 70 hk 124.900:Kombitillägg 3.900:-
Spara 12.900:-
Ord. pris 137.800:-
Bränsleförbrukning blandad körning från: 5,2 l/100 km, CO2 från 119 g/km.
QPaÉaX]cTWT[cT]ZT[c8P[[PUP[[X]cT
^\STcbZTad]STabÉb^]V
~3TcÉaX]VTcUT[XPccb_T[PaTcTb
cPa dc^\[P]Sb 3T UÊa TaUPaT]WTc
^RWWPa]ÊV^cPccaT[PcTaPcX[[]ÉaST
Z^\\TaWT\bÉVTab_^acRWTU9Tb
_Ta9P]bb^]
CaÉ]PaT]9^]Pb>W[P]STaVY^aST
A^QTac bÉ[[bZP_ cX[[ ;^]S^] 3Tc
UX]]bX]VPaÉcc^RWUT[]ÉaT]d]V
b_T[PaT eÉ[YTa Pcc bZaXeP _Ê UÛa T]
P]]P]Z[dQQbÉVTaWP]?aTRXbb^\
b_^acRWTUT]ÉaWP]S^RZ\^cbcÊ]
SPaT cX[[ _a^eb_T[ \Xcc d]STa bÉ
b^]VT]
~EXbZd[[TZd]]P[ÉVVP]TaeÊaP
d]VS^\b[PV^\eXbZd[[T[ÊcPb_T
[PaTÊZPWXc^RWSXcWT[PcXST]3Tc
Éa ^RZbÊ eXZcXVc UÛa T] b_T[PaT Pcc
SPARA
12.900:-
U^ZdbTaP_ÊbX]d__VXUcUÛabX]dc
eTRZ[X]VbbZd[[bÉVTa>W[P]STa
A^QTac <Xa^bPeXR WPa TaQYdSXcb
Tcc d]VS^\bZ^]caPZc Pe 785 3Tc
ÉaÉ]]dX]cTd]STacTRZ]Pc
EPSeX[[SdbYÉ[e\TSSX]UaP\cXS.
~9PVeTcX]cTUPZcXbZc3TcÉaX]cT
QPaPePSYPVeX[[dcP]ePS\X]UP
\X[YeX[[^RZbÊ^RWePSPVT]cT]?Ta
9^]bb^]bÉVTa<T]STcÉaYÉccTa^
[XVcPcc0abT]P[ÉaX]caTbbTaPST3T
b[É__TaUaP\STd]VP_aTRXbb^\
785 9PRZ FX[bWTaT Éa ( Êa ^RW
b_T[PST\^c1PaRT[^]PX2WP\_X
^]b;TPVdT
_Ê5X[Q^a]P^RWeÉ[YTa\T[[P]TZ^
]^\X^RWbP\WÉ[[T
A^QTacÉaUÛSSX©]VT[W^[\^RW
U[hccPSTb^\UT\ÊaX]VcX[[7T[bX]V
Q^aV SÉa WP] b_T[Pc X 7ÛVPQ^aV
UaP\cX[[UÛaceÊÊabTSP]3Ê[^RZP
STbWP]ÛeTacX[[785=dZP]aTbP]
VÊeXSPaT
~9PVWPaU^Zdb_Ê785]deXUÊa
bTePSb^\WÉ]STa
8\PYÊZTaWP]cX[[1^bÛ]UÛa[ÉVTa
\TS? %[P]Sb[PVTc^RWSÉaTUcTaÉa
STc[P]SbZP\_ST] \PY3TcQ[Xa
UT\cT [P]SbZP\_T] UÛa ZP_cT]
<Xa^bPeXR
Torbjörn Dencker
Robert går i nian _ÊFXTbT[VaT]b I MORGON: Så ser ansvariga
bZ^[P]^RWbcÊa]dX]UÛaTccP]]PceP[ inom HIF på att klubbens talanger
~9PVbZPbÛZPcX[[U^cQ^[[b[X]YT] lockas av utländska klubbar.
Autoforum
www.skodahelsingborg.se
PLUSPAKET INGÅR
• Parkeringsensor bak
• ACC
• Kurvdimljus
• Metallic
HELSINGBORG:
GARNISONSGATAN 16.
TEL: 042-16 75 90
VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–14.
B2
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
23
FEBRUARI
SPORTCHEF: Lasse Mauritzson
042-489 93 50
REDAKTION: 042-489 90 30
E-post: [email protected]
Angelica Bengtsson
chockade Globen
med nya juniorvärldsrekord i stavhopp!
Är tennisspelarna
med HTK:s Johanna
Larsson verkligen säkra i
Mexiko just nu?
Sportbloggen
’’Det första de
sa när de kom in
här var att det
luktade äckligt’,
sa Alexander
Johansson och
log. Barn ljuger
sällan…”
SARA JOHANSSON
REDIGERING: MATTIAS KARLSSON
N DANIEL ROOTH om den rafflande allsvenska spurten
Kan Rögle föra
sig i finare rum?
Rögle har jobbat hårt på fabriksgolvet. Klockan 19 i kväll öppnas dörrarna till ett finrum som ser bekant
ut.
EFTER TVÅ GANSKAV[PbbXVPbÉb^]VTaXW^RZ
Th]bUX]PbcTbP[^]VZ^\T]QdccTaSÛaaePZcX
eÊaPb^RWb[É]VSTdcAÛV[TVT]^\T]QPZSÛaa
©]VT[W^[\Pa]PePZ]PSTd__XT]ePaSPVb^\
ePad]VTUÉab^\eXca^SST0[[beT]bZP]WPa
X]]TWÊ[[XcT]WP]SUd[[aXZcXVca^[XVP\PcRWTa
\T]bTaXT]ÉaUaP\UÛaP[[cTccb[XcXVcbYdcX[[Uh
aPZ]TV( '\X[XQdbbcX[[Bd]SbeP[[\PcRWX]
UÛa('ÊbZÊSPaT^RW( '\X[WT\XVT]ÉaTcc
Y^QQb^\\ÊbcTVÛaPb~^RWb^\\ÊbcTVÛaPb
QaP^\b[dcTcbZPQ[XV^cc
BÊWÉaÊabbh]bSTcWda_[XZcca^V]P[PVT]WPa
ePaXc*WdaQaPSTcaÉ]Pc^RW^\X]SXeXSdT[[dc
eTRZ[X]VWPaUÊccZ^[[TZcXeTcPcceÉgPAÛV[T
b_dacPabcPaZc^RWaPSPa]d\TaPd__dabcPaZP
caTSYT_TaX^STa3TcÉaX]VT]cX[[UÉ[[XVWTcSTc
QTeXbPaPccAÛV[TWPaT]_[P]^RWPccb_T[Pa]PÉa
QÉccaTcaÉ]PSTÉ]STU[TbcP\^cbcÊ]SPa]P
hd.se/sportbloggen
HD.SE I DAG:
ISHOCKEY 19.00: Följ
Sara Johanssons direktrapportering från det viktiga mötet mellan Leksand
och Rögle.
WEBB-TV: Se matchbilder
från Rögles match i Leksand.
INNEBANDY 19.00: Storvreta–Helsingborg i superligan.
FOTBOLL 20.45: Följ Inter–Bayern München och
Olympique Marseille–Manchester United i Champions
League minut för minut.
N DAGENS FRÅGA
Kommer Sverige att ta några
guldmedaljer vid skid-VM i
Norge? Gå in på hd.se/sport
och svara.
N WEBBFRÅGAN
Vilket blir nästa svenska lag
att nå gruppspelet i Champions league? Ställningen då
358 personer svarat, fördelning i procent:
Malmö FF
17
HIF
Elfsborg
3
IFK Göteborg
2
AIK
2
BoIS
16
Något annat lag
1
59
RÖGLE SÅG BEDRÖVLIGT dc\^cTcc[^Yc1^U^ab
X^]bSPVb\T]c^VÊccPPe]X^_^É]V_ÊUÛaaP
eTRZP]bQ^acPcda]Î^RWSTcca^SSTYPVX]cTPcc
[PVTcbZd[[T\ÉZcP\TS<Ê]SPVT]bWT\\P
\PcRW\^cTccSTb_TaPcCX]VbahSZÉ]STbb^\
Tcc_^cT]cXT[[cQP]P]bZP[\T]AÛV[T[ÛbcTÉeT]
ST]d__VXUcT]
9PVbTaT]bc^abZX[[]PSYÉ\UÛac\TSUÛa]ÊVaP
\Ê]PSTabTSP])AÛV[TWPaWÛYcbX][ÉVbcP]XeÊ
aTYÉ[c3T]ePa[É]VTVT]P]c\T]]d\TaPZP]
[PVTceX]]P\PcRWTaÉeT]]Éab_T[TcX]cTbcÉ\
\Ta4cc\TSX^ZTacP[[beT]bZc[PVWPaeÉgccX[[
bXV^RWQÛaYPacX[[b[dcbTdcb^\Tccc^__[PV
9^]Pb5aP]bb^]ÉaST]cahVVPbcT\Ê[ePZcAÛV[T
WPUcbTSP]:T]]TcW9^WP]bb^]bSPVPaXQÛaYP]
Pe ((cP[Tc^RWQPRZQTbÉcc]X]VT]ÉaVTSXVT]
aPZcXVT]^\8ST]\Ê]STcUX]]bUaÊVTcTRZT]
WXccPaeXST\XU^afPaSb[X]YT]8]cTT]T]SP
ZTSYPeTaZPaWdVVT]XbcT]]d]Éa2WaXbc^_WTa
;X[YTfP[[bPZ]PbTcc_Pa]P\]=X[b1TaVbcaÛ\
^RW3T]]Xb4eTaQTaVUÛaPcc]É\]PceÊeTaZPa
WPWP[ZPcTUcTa^RW0]SaÎT1aT]SWTST]bTa
U^acUPaP]STch]VSdcPe[PVZP_cT]bP]bePaTc^RW
Q[XaQÉ]ZPS\TbcWT[PcXST]
AÛV[TbcÊa[PVTc\TST]PQT]TcXZeP[bTaXT]3Ê
bZd[[TAÛV[TZd]]PQP]ZPX]\PcRWQ^[[T]WT\
\P\^c<P[\Û_ÊUaTSPV~^RWbP\cXSXVc\Ta
T[[Ta\X]SaTb_T[PQ^acbc^aTQa^a Y^AÛV[TÉa
^RWUÛaQ[Xa[X[[TQa^aUaÊ]_[Ph^UU
5aÊVPaSdU^[ZTcX;X]SPQ0aT]P[ÊcTaSTcb^\
Tccd__[ÉVVXZ[Pbb\TSYd[PUc^]
TACK VARE BÄTTRE \Ê[bZX[[]PS[ÉaAÛV[T[XVVP
ZePa_ÊcaTSYT_[PcbÉeT]^\STcQ[XaUÛa[dbcX
ZeÉ[[3Tbbdc^\WPa;TZbP]SQPaPcPVXcT]_^
É]VPe]X^\ÛY[XVP\^c©]VT[W^[\b[PVTcXeX]
cTaeX[ZTcQTchSTaPccSTcÉa_bhZ^[^VXbZUÛaST[
AÛV[T=hRZT[]Q[XaPccÊc\X]bc^]TcP\PcRWT]
cX[[UÛa[É]V]X]VSÊWÊ[[b;TZbP]S_ÊPebcÊ]SX
cPQT[[T]
4][Yd\\T]bÉb^]VQÛaYPaQ[XV[ÛSWTc^RW
STcbTaSdZPcdcXUX]ad\\Tc3TcbZPQ[X\hRZTc
X]caTbbP]cPccbTWdaAÛV[TcÉ]ZTaUÛaPbXVSÉa
X]]T
48 OMGÅNGAR ÄR PeeTaZPST3Tcb^\ÊcTabcÊa
ÉaUhaP^TaWÛacbeÊaP\PcRWTa\T]UaP\UÛaP[[c
T]WÛVX]caTbbP]cd__[Ûb]X]V4UcTacaÉVTcb[Xc
_ÊUPQaXZbV^[eTcÉaSTcb^\PccAÛV[TWPaUÊccT]
eÉ[UÛacYÉ]cX]QYdSP]cX[[UX]ad\\TcXVT]<hRZ
TcbcÊa_Êb_T[XCTVTaP0aT]PXZeÉ[[EX]]Ta
;TZbP]SÉaAÛV[TbUÛab_aÊ]Vd__ÉcTceX]]Ta
Daniel Rooth
[email protected]
042-489 93 96
”Det är detta vi har slitit för”
ISHOCKEY. 7P]WPaVY^acSTcUÛadc
~EX WPa WPUc \Ê]VP eXZcXVP
~ b_T[Pc PeVÛaP]ST \PcRWTa \^c \PcRWTa\^c;TZbP]S\T]QÊSTeX
;TZbP]S8ZeÉ[[ÉaSTcSPVbXVT]
^RW ST WPa ]hP [PV bÊ aXeP[XcTcT]
~3TcÉaSTccPeXWPab[XcXcUÛabÉ ZP]bZT WPa UÛabed]]Xc [XcT 5Pbc
VTa9PZ^Q9^WP]bb^]
;TZbP]SÉaTccZ[PbbXbZc[PV^RWSÉa
3TcWPaWd]]XcVÊQÊST ^RW! QadZPaePaP\hRZTcU^[Z_Ê[ÉZcP
\X]dcTabT]ST]VT\T]bP\\PcXb aT]bÊSTcbZPQ[XZd[Pcc\ÛcPST\
SPVbcaÉ]X]VT]Q[ÊbcTbPeX]]P]9P
Z^Q9^WP]bb^]Z[XeTaPeXbT]
Måndagens aTbd[cPc \TS AÛV[T
~8Q[P]SUÊa\P][TZP[XcTbÉVTa eX]bc^RW;TZbP]SbUÛa[dbcVPeÉ]V
WP]^RWaÉccPacX[[WYÉ[\T]
T[W^[\Pa]PTcccaT_^É]VbUÛab_aÊ]V
cX[[SP[\PbPa]PBTVTaXZeÉ[[bZd[[T
Rögle står införbÉb^]VT]bWXccX[[b VTAÛV[TTccVd[S[ÉVTX]UÛaPeb[dc
eXZcXVPbcT eTRZP \TS UhaP WTcP ]X]VT]
~BYÉ[eZ[PacUX]]b_aTbbT]^RZbÊ
\PcRWTa _Ê ÊccP SPVPa 8 _^ccT]
UX]]bT]SXaTZc_[PcbcX[[ZeP[bTaXT] SÉa \Xcc X V[ÉSYT] <T] STc UX]]b
~3TcÉaP[[cXSa^[XVPbc]Éa\PcRW TVT]c[XVT]X]VTcPccUÛa[^aPEXeX[[
Ta]PVÉ[[Tab^\\Tbc3TcÉaYdSTc eÉ[SXVcVÉa]PcPcaTSYT_[PcbT]\T]
cP eX WPa b[XcXc UÛa d]STa WT[P bÉ bZd[[TeXQ[XUhaPUÊaeXcPSTcSÊ
b^]VT]
0ccc^__bcaXST]PeVÛabXSTP[[aP
0ccSTcÉaYdbcAÛV[T^RW;TZbP]S bXbcP\PcRWTa]PÉaX]VTcb^\UÛaeÊ
b^\b[Êbb^\T]eXZcXV_^bXcX^]Éa ]PaST]adcX]TaPSTU^afPaST]
~0[[PbPPccSTcbZd[[TQ[XT]YÉ\]
X]VTc ]hcc 1ÊSP [PVT] WPa ePaXc X
ZeP[bTaXT]STbT]PbcTUT\ÊaT]^RW bTaXT^RWSTcWPaSTcYdQ[XeXc<P]
P[[P VÊ]VTa]P WPa 9PZ^Q Ud]]Xcb X X]bÊVb]PQQcPcc\P]bZd[[TQTWÛeP
ST]VaÛ]eXcP[PVd__bcÉ[[]X]VT]
ePaP\TSWT[PeÉVT]^RWYPVchRZTa
STc Éa ST QÉbcP [PVT] b^\ Éa SÉa
d__T]d
9PRZTb^\eXSbXSP]^\W^RZTh]
Y^QQPa_ÊT]QX[UXa\P\ÉaZTaPeTcc
ÛZPcX]caTbbTZaX]VAÛV[T]d
~?Ê Y^QQTc b]PRZPa U^[Z P[[cXS
W^RZTh\T]YPVcaÉUUPa\TaU^[Z_Ê
bcP]]db^\b]PRZPaW^RZTh
:P]bZT Q[Xa STc É]]d \Ta TUcTa
ZeÉ[[T]b\PcRW
Sara Johansson
[email protected]
042-489 90 34
Rasmus kvar
i Rögletröjan
ISHOCKEY. APb\db1T]Vcbb^]WPa
bZaXeXc_ÊUÛaAÛV[TXhccTa[XVPaTceÊ
Êa3T] &ÊaXVTQPRZT]VÛabX]UÛa
bcPbÉb^]VXP[PVTc^RWWPaSXaTZc
UÊccbc^acUÛaca^T]STUaÊ]caÉ]Pa]P
~3Tc ZÉ]STb aÉcc Pcc bcP]]P X
AÛV[T 9PV caXeb eÉ[SXVc QaP ^RW
Z[dQQT]WPaT]QaP[X]YTbÉVTaAPb
\db
INFÖR MATCHEN
Leksand–Rögle
Tegera arena,
klockan 19
LAGET (troligt)
Målvakt: Jonas Fransson (Joel Gistedt).
Förstafemman: Christoffer Persson,
Victor Panelin-Borg - Carl Gustafsson,
Alexander Johansson, Viktor Lindgren.
Andrafemman: Mads Bödker, Daniel
Glimmenvall – Eric Himelfarb, Jakob
Johansson, Henrik Björklund.
Tredjefemman: Vic Bartley, Jesper
Jensen – Dennis Everberg, Ted Brithén,
Simon Olsson.
Fjärdjekedjan: Patrik Bergström, Nils
Bergström, Andrée Brendheden.
Extraspelare: Rasmus Bengtsson,
Rasmus Forslund, Alexander Lindqvist
Hansen.
AKTUELLT
Frågetecken kring Patrik Bergström och
Dennis Everberg, därför har Rögle med sig
en stor trupp upp till Leksand. Christopher
Liljewall knäskadad och Adam Hobson
(muskelbristning) borta sen innan.
TRÄNARSNACK
Björn Hellkvist: ”Det här är matcher man
måste älska att spela. Att spela betydelsefulla matcher är det roligaste som finns
och en härlig utmaning. Vi tar med extra
folk upp som en säkerhetsåtgärd, så att
vi inte står med byxorna nere när pucken
släpps.”
Tre kronor ställs mot Champions league i hockey
ISHOCKEY. BeT]bZP W^RZTh[XVP]
eX[[bT2WP\_X^]bW^RZTh[TPVdT_Ê
X]cTa]PcX^]T[[Pb_T[SPVPa
3TÊccPUaÉ\bcP[XV^a]PX4da^_P
WPaZ^\\Xc\TSbh]_d]ZcTa
~EXÉa_^bXcXePcX[[b_T[X4da^_P
\T]bÉVTa]TYcX[[UÛab[PVTcb^\[XV
VTaSTcÉaUÛabT]cbÉVTa7^RZTh
[XVP]beS?TcTa6dS\d]Sb^]
3TcbeT]bZP]TYTcWPaU[TaP^abP
ZTa 4Z^]^\X Éa T] \T] UaP\UÛa
P[[c WP]S[Pa STc ^\ b_T[_a^VaP\
\Tc
4[XcbTaXT\PcRWTa]P UÛa Z^\
\P]STbÉb^]VÉaaTSP]bÊV^ccb^\
b_XZPST^RW27;bZd[[TQPaPaÛaP
ceÊ[PV\T]bP\c[XVP[PVbZd[[T_Ê
eTaZPb
~EXeX[[XbcÉ[[TcVÉa]PbTPcc\P]
dc]hccYPaSTX]cTa]PcX^]T[[Pd__T
WÊ[[T] \T] BeT]bZP XbW^RZThUÛa
Qd]STcÉa]^VX]cTb_TRXT[[cUÛacYdb
cPXSTcEXeX[[bÉccP^bb]Ta^RWSXb
ZdcTaP\TS^[XZPX]caTbbT]cTa
8BeTaXVTeX[[U[TaP[PVWP\ÛY[XV
WTc cX[[ X]cTa]PcX^]T[[c dcQhcT ^RW
?TcTa6dS\d]Sb^]ca^aPccSTcÉa
bcÛaaTRWP]bPccUÊcX[[T]cda]TaX]V
^\U[Ta[PVZd]STePaP\TS
Bih\^]BiT\QTaV_Ê8875bÉVTa
PccST^[XZP[XV^a]PWPa^[XZPX]eÉ]S
]X]VPa
~4cc Éa ]Pcda[XVceXb _T]VPa =Ê
V^][XVPeX[[QPaPePaP\TS^\_aXb
_T]VPa]PÉabcÛaaT4]P]]P]QPaP
^\ ST WPa \ÛY[XVWTc SaP ^bb cX[[
S^\bc^[UÛaST]bÉb^]VPe27;b^\
Q[TeX]bcÉ[[S\T]STcUd]VTaPaX]cT
~eXZP]X]cTbTb_ÊXbT]T]PSPVT]
^RWXaÉccT]ST]P]SaPbÉVTaWP]TT
B3
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
N ÖREBRO
¯SFCSPNBUDIFSN¾M Q
3FTUQSPHSBN4VOETWBMMI
3ÏHMF
C
5JOHTSZEI
,PNNFOUBS4BOOPMJLUS½DLFSEFUNFE
FOIFNNBTFHFSGÏSBUULWBMTFSJFQMBUTFO
TLBWBSBT½LSBE4UBSLUKPCCBU(MÏNJOUF
BUU¯SFCSPWBSOZLPNMJOHBSJBMMTWFOTLBO
T¾TFOUTPNGÏSSBT½TPOHFO
N RÖGLE
N LEKSAND
3ÏHMFNBUDIFSN¾MQ
3FTUQSPHSBN-FLTBOEC
JEBH.BMNÏ
I
¯SFCSPI
7½YKÏC
,PNNFOUBS &UU UVGGU TDIFNB NFO
3ÏHMF IBS BMMU J FHOB I½OEFS /ZDLFMO
CMJSBUUG¾NFETJHNJOTUFOQP½OHGS¾O
-FLTBOEJLW½MM
-FLTBOENBUDIFSN
¾M Q
3FTUQSPHSBN3ÏHMFI
JEBH.P
SBI
7½YKÏI
5SPKBC
,PNNFOUBS 5SF BW GZSB NB
UDIFS
TQFMBT IFNNB E½SJCMBOE FUU
PWJTTU
VUPNIVTEFSCZ NPU .PSB -FL
TBOE
N¾TUFOPHWJOOBJLW½MMGÏSBUUT½UUB
QSFTT
Q¾3ÏHMF
Qviding och
Öis blev inte
en förening
»aVahcT
^[email protected]]VZ^\\Ta
X]cTPccb[ÊbXW^[email protected]
SX]Vb bchaT[bT \TS
ST[PST QTb[dcTc _Ê
cXbSPVbTUcTa\XSSPVT]b \TS
[T\b\ÛcT
:^]bTZeT]bT] Q[Xa Pcc Z^]
ZdabSaPQQPST»XbZ^\\TaPccUÊ
b_T[PXSXeXbX^] BÛSaP\TSP]
@eXSX]V cPa _[PcbT] X bd_TaTcc
P]
~3TcePaT]QTbeXZT[bTXad\
\Tc \T] bP\cXSXVc T] [Écc]PS
ÛeTaPccSTcVÊccbÊ_Pbbb]PQQc
É]SÊbÉ[email protected]]Vb^aSUÛaP]ST
9^PRX\ =^aSW cX[[ 6ÛcTQ^aVb
_^bcT]
FOTBOLL.
Beslutet var _[P]TaPc cX[[ Êab
\ÛcTc ST] # \Pab BP\\P]
b[PV]X]VT] \T[[P] Z[dQQPa]P
UÛ[[ _Ê Vad]S Pe ]P\]UaÊVP]
@eXSX]Vb\TS[T\\PaeX[[TX]cT
ÛeTaVTbXccZ[dQQ]P\]^RWX]VÊ
X»aVahcT
~3TcÉaPeaTb_TZcUÛaSTTV]P
\TS[T\\Pa]Pb^\eXUPccPcSTc
WÉaQTb[dcTcCT^aTcXbZcWPaeÊaP
Z[dQQPa\Ê]VPQTaÛaX]Vb_d]Z
cTa^RWRWP]bTaPccZd]]PUd]
VTaP QaP X Tcc bP\PaQTcT <T]
STcÉa[XcTUÛa\hRZTcWYÉacPXUÛa
T]X]Vb[XeTc^RW[XcTUÛa[XcTWYÉa
]P bÉVTa @eXSX]Vb ^aSUÛaP]ST
9^PRX\=^aSW
~3TcÉaUÛaUÊb^\eX[[ÛeTaVT
XST]cXcTcT]XZ[dQQT]UÛaPccQÛa
YPQhVVPd__]ÊV^c]hcc^RWSÊ
eÉ[YTaeXPccVÊdc\TSSTcWÉacX
SXVcPeaTb_TZcUÛa[TSPaTb_^]
b^aTa ZP]b[X _Tab^]P[ ^RW P[[P
b^\QTaÛabad]cZ[dQQPa]PbÉ
VTa9^PRX\=^aSW
Örgrytes^aSUÛaP]ST;PabAP]
É]V^\QTb[dcTc)
~9PVÉaQTbeXZT]PccSTcX]cT
VXRZPccVT]^\UÛaPEXWPa[PVc
]TSTcc^TaWÛacPaQTcTSTbT]Pb
cTceÊeTRZ^a]PUÛaPccVÊXVT]^\
P[[c<T]\P]ZP]bÉVPPcceXWPa
bcÛcc_Ê[XcTUÛa\Ê]VP_a^Q[T\
3TcÉacaÊZXVc
©eT]»XbP]bTaPcc]P\]UaÊ
VP]UÉ[[STPeVÛaP]STc
~8]VT] Pe ^bb Éa QTaTSS Pcc
ÛeTaVTZ[dQQ]P\]TcbÉVTaWP]
~0[SaXVXWT[bZ^ccPPcceXÛeTa
VTa»aVahcTb]P\]UÛaT]bd_Ta
TccP]_[Pcb
~ 3Tc Éa !# Êab WXbc^aXP STc
WP]S[Pa ^\ 3Tc Éa X]VTc \P]
b_^[PaUÛa]ÊV^cZ^acbXZcXVcb^\
T]_[PcbXbd_TaTccP]bÉVTa;Pab
AP]É]V
Jakob Johansson i en hård fight mot just Leksand. I kväll smäller det igen.
Larsson får fler vakter
Wozniacki sjuk av stress
TENNIS. BÉZTaWTcT]WPaWÛYcbZaX]V9^WP]]P TENNIS. 3T]SP]bZPeÉa[SbTccP]XcT]]Xb
;Pabb^]^RWSTP]SaPcT]]Xbb_T[Pa]P_Ê_[Pcb
X0RP_d[R^
3TccPTUcTaPcc "_Tab^]TaSÛSPcbXWT[VT]X
]PaZ^cXZPaT[PcTaPSTVÉ]VZaXVXST]\TgXZP]
bZPWP\]bcPST]
0aaP]VÛaTa]P Pe FC0 ^RW 0C?cda]T
aX]VPa]PQTa^RZbÊb_T[Pa]PPcc[É\]P0RP
_d[R^b]PaPbcTUcTaPccSTÊZcdcdacda]TaX]V
Pa]P
2Pa^[X]TF^i]XPRZX[XVVTa]TaQÉSSPS\TS
b]deP^RWUTQTa^RWaXbZTaPaPcc\XbbPcda
]TaX]VT]X3^WP
~7^]WPa]ÉbcP]Z^]bcP]cePaXcXUPacT]
4UcTa]hÊaWPaW^]b_T[Pc_ÊbÊ^[XZP_[PcbTa
b^\CWPX[P]S7^]VZ^]V0dbcaP[XT]8baPT[
^RW0aPQT\XaPcT]<P]ZP]]^VbÉVPPcc
WT]]TbZa^__Éa_ÊeTaZPSPebcaTbbbÉVTa
_P__P]^RWcaÉ]PaT]?X^caF^i]XPRZXTT
Foto: JOHAN PERSSON
CITATET
”Vi ska till kvalserien. Så
är det bara. Vi ska göra allt
vi kan för att vinna den där
matchen på onsdag, det kan
jag lova”
TOMAS KOLLAR, stjärna i Leksand, måste
se fram mot Röglemötet efter förlusten mot
Örebro. Sagt till D-T.
Det var den UTQadPaXb^\»a
VahcT 5^cQ^[[ 01 P]bÛZcT ^\
Z^]Zdab X 6ÛcTQ^aVb cX]VbaÉcc
\TS!\X[Y^]TaXbZd[STa
3Éa\TS UÛa[^aPST [PVTc bX]
_[PcbXbd_TaTccP]
3T][TSXVP_[PcbT]cX[[UÛ[[@eX
SX]VTT
Kubica inte hemma än
MOTORSPORT. 5^a\T[ UÛaPaT]A^QTac:d
QXRPceX]VPbbcP]]PZePa_ÊbYdZWdbTcXhccTa
[XVPaTTcc_PaeTRZ^a
©eT]^\_^[PRZT]Q[XabcPSXVcQÉccaT^RW
aTSP]UÊcccX[[QPZPZÉ]bT[]XbX]beÊacbZPSP
STWÛVaPWP]SUX]]bU^acUPaP]STT]X]UTZ
cX^]baXbZ
~3TcÉaSTcb^\eX^a^Pa^bb\TbcUÛabÉ
VTa[ÉZPaT]<PaX^8V^aA^bbT[[^cX[[AT]Pd[c
bcP[[TcbWT\bXSP
B4
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
Helgesson
är nära
comeback
INNEBANDY. 7P]WPaX]cTb_T
[PcT]\PcRW_ÊÛeTaceÊ\Ê]P
STa\T]R^\TQPRZT]Éa]ÉaP
~>\ P[[c VÊa b^\ STc bZP
W^__Pb YPV Zd]]P VÛaP ]ÊVaP
QhcT]]ÉaeX\ÛcTa?XgQ^X8Sa^c
cT]bWdb_ÊbÛ]SPVbÉVTa<Pc
cXPb 7T[VTbb^] [P]Sb[PVb\P]
]T]b^\X]UÛaST]WÉabÉb^]VT]
ÊcTaeÉ]STcX[[527T[bX]VQ^aV
5Ûa T] SahV \Ê]PS bTSP]
WPSTWP]bÊ^]cXahVVT]PccWP]
Z]P__PbcZd]STVÊ
=dWPaT]d]STabÛZ]X]V\TS
\PV]TcZP\TaPeXbPcPcc7T[VTb
b^]SaPQQPcbPeSXbZQaÊRZ
~<T] ]d\TaP WPa YPV X]cT
^]c[É]VaT^RWSTcÉa]Pcda[XVc
eXbbZÛ]cbÉVTa7T[VTbb^]
På måndagskvällen VY^aST
WP]bX]UÛabcPX]]TQP]ShcaÉ]X]V
_ÊÛeTaceÊ\Ê]PSTa
~3Tc ePa eÉ[ X]VT] cdUUPaT
caÉ]X]VTUcTab^\STcePaSPVT]
TUcTa\PcRW\T]YPVchRZTaSTc
ZÉ]STbQaP9PVWPSTXP[[PUP[[
X]cT ^]c ePaZT] d]STa T[[Ta
TUcTa caÉ]X]VT] bÉVTa 7T[VTb
b^]
7P]bZPcaP__Pd__caÉ]X]VT]
d]STaeTRZP]
~5ÊaYPVePaPb\ÉacUaXXeTRZ
P]W^__PbYPVZd]]Pb_T[P[XcTc
_ÊbÛ]SPVbÉVTa<PccXPb
I söndags ceX]VPSTb527\Ê[
ePZcT]<PcWXPb0]STabb^]ZPb
cPX]WP]SSdZT]Tcc_PacX\\Pa
UÛaT\PcRW7P]WPST_a^Q[T\
\TSahVVT]
~EXeTcX]cTaXZcXVcePSSTcÉa
UÛaUT[_ÊWP]bahVV=ÊV^cWPa
Z^\\Xc X Z[É\ bÉVTa 527)b
bYdZVh\]Pbc<PccXPbBeT]bb^]
^RWU^acbÉccTa)
~EX WPa bPcc X] QTWP]S[X]V
\^cWP]bahVV^]SP\T]STcÉa
ceTZbP\c^\WP]Éab_T[Z[PacX[[
^]bSPVbZeÉ[[T]b \PcRW \^c
Bc^aeaTcP
Walle Holmberg
[email protected]
042-489 90 31
INFÖR MATCHEN
Storvreta–FC Helsingborg
Fyrishov kl 19
AKTUELLT
Mattias Helgesson är på väg tillbaka
efter sin ryggskada, men är inte aktuell för spel i kväll. Målvakten Mathias
Andersson har ryggproblem och är ett
frågetecken. Backen Kari Matti Ratsula har fortsatta problem med knäet
och kan inte spela. Borta är även
Simon Jönsson, som är fotskadad.
TRÄNARSNACK
Mikael Karlberg, FC Helsingborg:
”Storvreta har en grym formkurva och
får gälla som jättefavorit. Det passar
oss bra. Vi kan slå ur underläge och
det är alltid tacksamt. Tror faktiskt vi
har mycket goda möjligheter att vinna.
Segern mot Umeå i söndags betydde
mycket. Den ger oss nödvändigt lugn.”
Angelica Bengtsson nådde en ny nivå i Globen och förbättrade sitt svenska rekord med elva centimeter.
Foto: MAJA SUSLIN/Scanpix
Ett genombrott som ger hopp
Hon svarade för genombrottet och han visade att
han blir farlig i EM. Angelica Bengtsson och Michel
Tornéus gav svensk friidrott hopp på XL-galan
i Globen.
QP]^a]PZÉ]STbSTceTaZ[XVT]b^\
PccSTcbZd[[TZd]]PQ[XWÛVcbPST
0]VT[XRP 1T]Vcbb^] b^\ bZX__Pa
B<cÉe[X]VPa]PX6ÛcTQ^aV
~9PVbZPcaÉ]PXbcÉ[[Tc
<P[X] 3PW[bcaÛ\ Q[Te UhaP _Ê
##"
8,13 och seger X6[^QT]VÛa<X
RWT[ C^a]Îdb cX[[ eÉa[ST]b UYÉaST
c^VXbÛ]SPVbcX[[QPZPSTcbeT]bZP QÉbcP[É]VSW^__PaTXÊa^RW]d\
aTZ^aSTc UaÊ] <P[X] 3PW[bcaÛ\ \TacaTX4da^_P<T]bYÉ[ebTaWP]
\TSTccW^___Ê#$!
bXVX]cTb^\Tcc\TSP[YW^__X?PaXb
6[^QT]_dQ[XZT]WPSTbTccUaP\ ]ÉbcPeTRZ^b[dc
T\^cT]]hSdT[[\T[[P]BeTaXVTb
ceÊ]hPbcPeW^__bbcYÉa]^a
<T] _Ê cXbSPVbZeÉ[[T] bc^S &
ÊaXVP1T]Vcbb^]T]bP\XU^Zdb
~=dbZPYPVUÛabÛZPWÊ[[P\XV_Ê
ST] WÉa ]XeÊ] 4[[Ta WÛVaT bPST
1T]Vcbb^]
?Ê]ÊVaPVP[]PcX\\PaWÛYSTW^]
~3TcQTchSTa\hRZTcX]UÛa4<
bXcc beT]bZP aTZ^aS cX[[XZP Yd]X^a ^RWSTcÉaYÉccTZd[Pcc]X^RWU^[Z
eÉa[SbaTZ^aS\TST[ePRT]cX\TcTa SÉa dcT ca^a _Ê \XV <T] YPV UÊa
cX[[ #%" b^\ W^] Z[PaPST X P]SaP bcÉ]VPPeSTc^RWWÊ[[P]TaT\X]P
UÛabÛZTc
UÛaeÉ]c]X]VPa^RWbXZcP_ÊT]UX]P[
~3TcePabcPQX[cbPST1T]Vcbb^] _[PcbbPSTC^a]Îdb
\TSTccbZaPcc
5d[[caÉUUT]Z^\XSTcP]SaPW^_
_TcSTcePaT]_dcb]X]VPeWP]bcX
I resultatlistan WPST W^] T]SPbc SXVPaT _Tab^]QÉbcP X]^\Wdb \TS
aTVTaP]ST 4da^_P\ÉbcPaT] BeTc caTRT]cX\TcTa^RWWP]WPa]dQPaP
[P]P5T^UP]^ePUaP\UÛabXVAhbZP] bYdRT]cX\TcTad__cX[[<PccXPbBd]
c^V#%'~\TSSTcePa1T]Vcbb^]b ]TQ^a]bbeT]bZPaTZ^aS
aTZ^aSW^__P[[PeX[[TWÛaP^\
C^a]ÎdbbTaXT[ÛS&%&~' "~&'!~
~=Éa\P]WPaRWP]bT]PccW^__P &''~'!~ÛeTacaP\_
_Ê bÊ WÛVP WÛYSTa \ÊbcT \P] cP
~?dQ[XZT] ePa Vah\ X SPV 9PV
ST]<TSST]_dQ[XZT]^RWSTWÉa WPST WT[P \X] UP\X[Y ^RW \Ê]VP
FRIIDROTT. 0]VT[XRP 1T]Vcbb^]
”Nu ska jag försöka
hålla mig på den här
nivån. Eller högre.”
Angelica Bengtsson fick ett riktigt genombrott.
Michel Tornéus satte personligt
rekord och blir ett EM-hopp?
Foto: MAJA SUSLIN/Scanpix
Foto: MAJA SUSLIN/Scanpix
P]SaPWT\XUaÊ]_Ê[ÉZcPaT]0ccSÊ
UÊ[ÉVVPd__bÊSP]PaTbd[cPcQTch
STaYÉccT\hRZTcbPST7P\\PaQh
W^__PaT] b^\ Éa d__eÉgc X 1^c
ZhaZP
~>\STcÉa]ÊV^]bcP]b\P]eX[[
eX]]PbÊÉaSTcWÉaX6[^QT]3TcÉa
TgcaP a^[XVc TUcTab^\ YPV WPa WPUc
_a^Q[T\_ÊSTWÉaQP]^a]PcXSXVPaT
BTVTa] ePa !#ÊaX]VT]b UYÉaST
aPZPXeX]cTa>\X]cT0]SaTPb>c
cTa[X]VUT\\P\TS&'$_ÊcXbSP
VT]ÛeTacaÉUUPabXVbYÉ[eXB<XWT[
VT] Z^\\Ta <XRWT[ C^a]Îdb cX[[
4<b^\^QTbTVaPSXÊa
~BÉV X]cT UÛa \hRZTc 3Tc ePa
bcPaZcPe0]SaTPbPccVÛaPceÊaTbd[
cPcad]c4<ZeP[VaÉ]bT]3TcQ[Xa
Zd[PccWP\TSW^]^\XZeP[Tc_Ê
4<Z^]bcPcTaPSTC^a]Îdb
Christian Olsson Z^\ ^RZbÊ _Ê
UYÉaST_[Pcb3T]beT]bZTcaTbcTVb
bcYÉa]P] bcP]]PST _Ê &% X bXcc
4<VT]aT_^RWePa]ÉbcP]T]WP[e
\TcTa TUcTa ?WX[[X_b 8S^fd 4]V
[P]Sb^\eP]]_Ê &#'TT
Smärtfri seger för Wissman
Schönbecks rekordtid räckte till EM
FRIIDROTT. 85:7T[bX]VQ^aVb9^WP]FXbb\P]eTaZPaÉ]c[XVT]
FRIIDROTT. 2WPa[^ccTBRWÛ]QTRZaTbcTbXV
ePaPZeXccbX]PbZPST_a^Q[T\7P]ePaceÊPX\Ê[_Ê#\TcTa
eXS6[^QT]VP[P]\T]TUcTab^\bdSP]TbT]APQPWH^dbXUQ[Te
SXbZeP[XUXRTaPSeP]]9^WP][^__TcCXST]#&# [^ePa\Ta^RW
caÉ]PaT]:T]cW>[bb^]ePaV[PS^RW[ÉccPSTUcTaÊc
~9PVÉa]ÛYS\TS[^__Tc\T]UaP\UÛaP[[cePaSTceXZcXVcPcc
WP]X]cTUXRZ^]cTUcTaÊcbP:T]cW
=Éa\PbcbZPWT[bX]VQ^aVPaT]b_aX]VP!\TcTa_ÊB<cX[[
WT[VT]X]]P]\P]QTbcÉ\\Ta^\STcQ[Xa]ÊV^cST[cPVP]STeXS
Johan Wissman.
4<X?PaXb
UaÊ]bYdZbÉ]VT]^RWUXgPST4<QX[YTccT]_Ê
$\TcTa
~D]STaQPacbPSTW^]
;XSX]VÛcYTYT]ePabÊcaÛccPccW^]X]cTZd]
STbcÊd__TUcTaÊc>RWbÊV[PSPccW^]
Z]P__ceXbbcTePSW^]bZd[[TbÉVP
~9PVePabYdZXWT[VT]3TcWÉaeXbPaPcc
YPVZP]VÛaPÉ]]dQÉccaT]ÉaYPVÉaUaXbZbP
W^]
Petter Nilsson
2WPa[^ccTBRWÛ]QTRZb[dcPSTT[ePXG;
VP[P]_ÊcXST]# "(eX[ZTcÉa]hcc_Tab^]
QÉbcPX]^\Wdb^RWST]caTSYTQÉbcPcXST]Pe
T]beT]bZPVT]^\cXSTa]P=dUÊaW^]^RZbÊ
cÉe[PXX]^\Wdb4<]ÉbcPeTRZP
~3TcÉaX]VT]\T]X]VPccÊZPdcXUÛabÛ
ZT]9PVÊZTaSXcUÛaPccUPYcPb^\T]UX]P[
_[PcbbPSTW^]
;^__TceP]]bPeTcX^_XbZP]0QTQP0aXVP
fX_Ê]hPeÉa[SbÊabQÉbcPc# #&TT
B5
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
N MARJAN SVAB på plats i Parken
FCK chanslöst hemma i Parken
Festen tog
slut innan den
ens hade börjat
FOTBOLL. 52 :Û_T]WP\] ZP]
VÛaPb^\bÊ\Ê]VPP]SaPBZh[[P
_Ê ST] UÛaQP]]PST eX]cTa] 3Tc
b^\VXRZb^\cÊVTcXWÛbcPbb_Ê
aPSTdaXZh[P]_Ê?PaZT]
2WT[bTPeP]]UÛabcPÊcc^]ST[b
UX]P[T]\TS!~ ~
3TcePaZ[PbbZX[[]PS_Ê?PaZT]
^RWaTSP]TUcTaT]ZePacePaST]X
\Ê]PSTa _[P]TaPST 2WP\_X^]b
[TPVdTUTbcT]ÛeTaBYÉ[eUÛaeÊ[[Pc
STbbdc^\ =XR^[Pb 0]T[ZP UXRZ
Q^[[T]cX[[bZÉ]ZbPe9Tb_Ta6aÛ]
TVGUIDEN
17.55–18.00 Sportnytt.
23.00–23.45 X-Games.
DEN MEST RUTINERADEX52:Û_T]WP\]9Tb_Ta
6aÛ]ZYÉaVÛabX]UÛaaPZ[dQQT]cYÉ]bcVT]^\Tcc
Q[X]S_Pbb_Ê\Xcc_[P]8]]P]WP]WX]]TaQ[X]ZPWPa
\PcRWT]UÊccbXccUÛabcPZ[X]XbZP=XR^[Pb0]T[ZPPe
b[dc
BÊePSVÛaP]ÉaTccSdQQT[\ÛcTXT]2WP\_X^]b
;TPVdTÊcc^]ST[Q[^ccePaPaX &\X]dcTa.
9PVX]bTaYdPccYPVÉa\X[YÛbZPSPS]ÉaSTcUÛabcP
b^\_^__Pad__XbZP[[T]ÉaPccbT]PbcYPVbÊV=XR^[Pb
0]T[ZP\Ê[P_ÊSTbbPQaTSSVaPSTaePa_Ê>[h\_XPUÛa
\TaÉ]cX^ÊabTSP]^RW785)bZeXccTaX]Vb\Ê[VY^aSTb
Pe=XRZ[Pb?Tabb^]
0]T[ZP^RW|;XPc^a_Pa]|VXRZb^\QTZP]c^[XZP
eÉVPaTUcTaSTc^RWUÛa52:Û_T]WP\]bST[Q[TeSTc
XVÊaZeÉ[[chS[XVcPccSTcbZX[YTaT]0dc^QPW]\T[[P]
Z[PacSdV[XVPU^cQ^[[bPaQTcPaT^RWeÉa[SbbcYÉa]^a_Ê
P[[P_^bXcX^]Ta5ÛVPUÛaeÊ]P]STÉeT]^\bZX[[]PST]
\T[[P][PVT]T\T[[P]ÊceÉgcTbXVVT]P]cbc^a
22.00–22.15 Sportnytt.
STRAX FÖRE DETPccUd[[_PRZPSTXeXbbPUP[[Q^ZbcPe
[XVT]Ud[[_PRZPST[ÉZcPaT_Ê?PaZT]b[^V_ÊbcaÛ\
QahcPaT]^RWbZP_PSTT]T[TZcaXbZbcÉ\]X]VÛV]PST
YPVVT]^\T]X]cTaeYd\TSBeT]6ÛaP]4aXZbb^]
X\PVPbX]Tc2PUÎ
BeT]]Xb_aPcPa^\cXST]X85:6ÛcTQ^aV^RWb[É]VTa
dabXVSTcbYÉ[eZ[PaPPcc|3TcZ^\\TaP[SaXVPccWÉ]SP
XVT]PccT]beT]bZZ[dQQeX]]TaT]Tda^_TXbZU^cQ^[[b
Rd_|9PWP^RW^\eX]dbZPbPcbP_ÊbÉZaPePSbÊ
Z^\\TaeXWT[[TaP[SaXVPccUÊbT9^PZX\CWÊbcaÛ\
X;Tc™b3P]RT
3XbZdbbX^]T]^\eX[ZT]P]]P]eÉa[SbeT]bZPZ[dQ
QPa[TeTaXZÉ]]bSÛSbTSP][É]VTEXbZPX]cT^RWZP]
X]cTYÉ\UÛaP^bb\TSSTcb^\bZTSSTST]]PZeÉ[[X
:^]VT]bQh^RW\X]Q[hVbP\\PUÛaW^__]X]VbcaÉRZ
TabXVb^\eP][XVccX[[PccYPVÊc\X]bc^]TUÛaT_T]bX^
]TaX]VT]ÊcTaZP]UÊbTTccbeT]bZc[PVX2WP\_X^]b
;TPVdTbVad__b_T[
DET INTRESSANTA~ÉeT]^\STcÉaT]eÉ[ZÉ]SWXb
18.10 Fotboll: Lyon–Real Madrid. (R)
2WP\_X^]b;TPVdTªcc^]ST[bUX]P[
~\PcRW )!
20.30 Fotboll: Marseille–Manchester
United. 2WP\_X^]b;TPVdT
ªcc^]ST[bUX]P[~\PcRW )! DIREKT.
0.35–2.25 Fotboll: Inter–Bayern
München. (R) 2WP\_X^]b;TPVdT
ªcc^]ST[bUX]P[~\PcRW )!
SVT1
Nicklas och Nicolas. Tja, något kul ska
man tänka på när festen är över innan
den ens börjat.
SVT2
VIASAT FOTBOLL
15.40 Fotboll: FC Köpenhamn–Chelsea.
(R) 2WP\_X^]b;TPVdTªcc^]ST[bUX]P[
~\PcRW )!
18.10 Fotboll: Blackpool–Tottenham. (R)
?aT\XTa;TPVdT
20.00 Fotboll: Inter–Bayern München.
2WP\_X^]b;TPVdTªcc^]ST[bUX]P[
~\PcRW )! DIREKT.
22.40 Champions League-studion.
23.15 Fotboll: Marseille–Manchester
United. (R) 2WP\_X^]b;TPVdT
ªcc^]ST[bUX]P[~\PcRW )!
TV4
22.25–22.35 Sporten.
SVT24
0.10–0.25 Sportnytt.
TV4 SPORT
Nicholas Anelka är på väg att göra 2–0 bakom
Foto: SCANPIX
Johan Wiland.
U^a\PcTcc[PV\TST]XST]cXcTcSÉaWP]bb_T[PaTÉa
QTaTSSPPccVÊVT]^\T[S^RWePccT]UÛaePaP]SaP
?ÊST]WÉa]XeÊ]aÉRZTacheÉaaX]cTSTc3ÊÉaSTc
X]SXeXSdT[[ZeP[XcTcb^\PeVÛa\PcRWTa]P^RWSÉa
52:Pa]P^UcPUXRZ_Pbb]X]VPa]ÊV^]STRX\TcTaUT[
ePa2WT[bTPbZ^]X]Vb[Ûbc]ÉaSTcZ^\cX[[bÊSP]P
STcP[YTa
PÅ ETT SÄTTÉaSTcX]cTT]baT[TeP]cPccbÉccPTcXZTc
cT]|WTSTabP\UÛa[dbc|_Ê52:)bX]bPcbSÉacX[[ePa
2WT[bTPUÛaÛeTa[ÉVbTc5PbcXaÉcceXbP]b]P\]bZPeX
ZP]bZT^RZbÊ]hP]bTaPQX[ST]T]P]X]V^RWSÊaÉRZTa
STc\TSPccaÉZ]PXW^_c^cP[PP]cP[Tc\PcRWTaX2WP\
_X^]b;TPVdTb^\ST^[XZPPZcÛaTa]PWPa_ÊbXccRe
2WT[bTPbcad__~52:)bcad__'&$~ !
2Pa[^0]RT[^ccX~BcÊ[TB^[QPZZT] #~ "
5Ûa=^aST]bUaÉ\bcPZ[dQQVÊa[XeTcca^cbP[[ceXSP
aT^RW]dVÉ[[TaSTcPccWXccPT]]hcaÉ]PaTb^\ZP]
VÛaP^\caXRZTc\TSPcccP52:bÊ[Ê]VcSTcQPaPVÊa
XWÛbcT]bcda]TaX]V
2WT[bTP^RWcaÉ]PaT]2Pa[^0]RT[^ccXWPaWT[cP]S
aPZaPe_ÊbXV3TT]VT[bZPZ^[[TV^a]PYPV_aPcPST
\TSWPabX]PbeÉaSb[X_PST^RWZ[PaP[XZb^\2WT[bTP
ÉVPaT]A^\P]0QaP\^eXcY:[PaPaX]cT0]RT[^ccXPcc
cPST]bc^aPUd[PbX[eTaQdRZ[P]cX[[BcP\U^aS1aXSVTÉa
WP]T]SÛ\S\P]
c^aXTQTbZaXe]X]V~ÉaPccWÛaPWdaBeT]]XbX2PUÎUÛa
Z[PaPaePaUÛaWP]^RWWP]bV^PVdQQPaZd]STbZP_P
T][XcT]Tda^_TXbZaTe^[dcX^]_ÊbX]PeX[[Z^aB_T[\Éb
bXVcb^\_bhZ^[^VXbZceX[PST6ÛcTQ^aVbUaP\VÊ]Vb
bPVP_ÊTccXST^[^VXbZc|T]UÛaP[[PP[[PUÛaT]|Ud]SP
\T]c3PVT]UÛaT\PcRWT]\^c52:Z^]bcPcTaPST
2WT[bTPb[PVZP_cT]9^W]CTaahPccSTcÉaYdbcST]
P]SP]b^\U^a\Pc\^cbcÊ]STc^RWVY^acPcc:Û_T]
WP\]cPVXcbXVÉ]SPWXc52:)bcaÉ]PaT^RW=^aVTb
Z^\\P]STUÛaQd]SbZP_cT]BcÊ[TB^[QPZZT]WPa
12.00–13.30 Lunchtravet direkt. DIREKT.
14.25–15.25 Drömmen om NFL. (R)
ATP[XchbTaXTUaÊ]!'
19.00 Trav: V64 direkt. DIREKT.
21.30–22.00 Trav: Vinnare: V64.
0.00 Monster knockouts.
0.35–1.35 Bullrun – superrallyt. (R)
[email protected]
042-489 90 35
VIASAT PREMIER LEAG. HD
20.30 Fotboll: Everton–Birmingham. 50
Rd_T] DIREKT.
CANAL+ SPORT 1
VIASAT HOCKEY
18.30 Fotboll: Bologna–Roma. BTaXT0
DIREKT.
20.15 Basket: LA Lakers–Atlanta. (R)
=10
23.00 Basket: Oklahoma City Thunder–LA
Clippers. (R) =10
CANAL+ SPORT 2
18.00-0.00 Golf. 0RRT]cdaT<PcRW
?[Ph2WP\_X^]bWX_F^a[S6^[U
2WP\_X^]bWX_ DIREKT.
ESPN AMERICA
CANAL+ FOTBOLL
19.00 Fotboll: Porto–Sevilla. 4da^_P
;TPVdT DIREKT.
EUROSPORT
8.30 Extremsport. (R) 5aTTaXSTB_XaXc
9.00 Eurogoals. (R)
9.30 Snooker. (R) FT[bW>_T]5X]P[
11.45 Tennis. (R) FC0cda]TaX]V3PV"
13.30 Tennis. FC0cda]TaX]V3^WP
ªcc^]ST[bUX]P[ DIREKT.
19.00 Eurogoals flash.
19.10 Tennis. FC0cda]TaX]V3^WP
ªcc^]ST[bUX]P[ DIREKT.
21.10 Wednesday selection.
21.15 Ridsport. EÉa[SbRd_T]7^__]X]V
22.15 Riders club. 3TbT]PbcT]hWTcTa]P
UaÊ]aXSb_^aceÉa[ST]
22.20 Golf. DB?60C^da~=^acWTa]
Cadbc>_T]
23.20 Golf Club. 3TbT]PbcT]hWTcTa]P
23.25–23.45 Yacht club.
0.15–1.30 Tennis. (R) FC0cda]TaX]V
ªcc^]ST[bUX]P[
16.20 Fotboll: FC Köpenhamn–Chelsea.
(R) 2WP\_X^]b;TPVdTªcc^]ST[bUX]P[
~\PcRW )!
13.45-14.45 NHL On The Fly.
18.45 Ishockey: Leksand–Rögle.
0[[beT]bZP] DIREKT.
21.30 NHL On The Fly.
22.30 Ishockey: Leksand–Rögle. (R)
0[[beT]bZP]
VIASAT GOLF
11.00-15.00 Tennis. 3dQPX$0C?
c^daT] DIREKT.
16.00 Tennis. 3dQPX$ DIREKT.
20.10 ATP tennis weekly.
20.45 ATP tennis weekly.
VIASAT SPORT
Marjan Svab
ZYPTa^RWbPccTXbZP[[c ~QPZ^\
9^WP]FX[P]S
52:bcPacPSTP]SaPWP[e[TZ[XcT
QÉccaT\T]Ydbc]ÉaSTcbÊVdcPcc
Zd]]PWÉ]SP]ÊV^cb[^V2WT[bTP
cX[[5aP]Z;P\_PaSWXccPST0]T[
ZP\TST]_TaUTZc_Pbb]X]V^RW
UaP]b\P]]T]VY^aST!~
8;h^]ZeXccTaPST;h^]Xb[dcTc
cX[[ ~ \^cATP[<PSaXS1PUTcX\
QX6^\XbXST]'")TX\X]dcT]^RW
aTcdaT]X<PSaXSQ[Xab_É]]P]ST
TT
7.00-9.00 Sportscenter.
10.00 Ishockey: Philadelphia–Phoenix.
(R) =7;
12.00 Ishockey: Vancouver–Montreal. (R)
=7;
14.00-15.00 NHL on the fly.
18.30 Ishockey: Philadelphia–Phoenix.
(R) =7;
20.30 Ishockey: Vancouver–Montreal.
(R) =7;
23.30 Sportscenter.
1.00 Basket: Duke–Temple. 211 DIREKT.
3.00 Basket: Missouri–Baylor. 211
DIREKT.
DR1
21.50–22.00 Sportnyt.
P4
19.03–21.40 Sportextra. <TSQP]Sh
B<ZePacbUX]P[T[XcbTaXT]XWP]SQ^[[
P[[beT]bZP]XXbW^RZThbP\c2WP\_X^]b
;TPVdTXU^cQ^[[
22.10–22.12 Radiosporten.
23.07–23.10 Rapport från Champions
League i fotboll.
N Detta är endast ett urval bland
dagens sportprogram. För kompletta
tablåer se kanalernas hemsidor.
Pim-Pim uttagen i DC-laget – frågetecken för ryska stjärnorna
TENNIS. 9^PRWX\?X\?X\9^WP]b
Pim-Pim är tillbaka.
b^]Éa\TbcPZcdT[[XSPVb[ÉVTcPcc
b_T[PP]SaPbX]VT[]X3PeXbRd_\ÛcTc
\TSAhbb[P]S]ÉbcPWT[V7P]c^Vbdc
XSTc_aT[X\X]ÉaP[PVTcb^\ZP]É]S
aPbUaP\cX[[[^cc]X]VT]X1^aÊb]ÉbcP
c^abSPVXVÊa
3TÛeaXVPcaTX[PVTcÉab^\eÉ]cPc
A^QX]BÛSTa[X]VA^QTac;X]SbcTSc
^RWBX\^]0b_T[X]
?X\?X\T]VÊ]V]XP_ÊeÉa[SbaP]
ZX]VT]^RW\TScaT0C?cXc[Pa_Ê\T
aXc[XbcP]WPa_ÊbT]PaTÊaWPUcbc^aP
bZPST_a^Q[T\UaÉ\bcXPgT[]5ÛaceÊ
eTRZ^abTSP]VY^aSTST]WÊaSbTaeP]
ST!'ÊaX]VT]R^\TQPRZXT]2WP[[T]
VTacda]TaX]VX8cP[XT]^RWeP]]ÛeTa
aPbZP]ST\^cchbZT]0]SaTPb1TRZ
~B_T[\ÉbbXVcÉaSTcX]VPceXeT[^\
PccWP]aÉRZTacX[[=dÉaWP]^RZbÊ
WT[cbZPSTUaX^RWWPaZd]]PcZ^\\P
XZP__UhbXbZc7P]WPabTccQaPdcX
eTRZP]bÉVTaUÛaQd]SbZP_cT]T]
CW^\Pb4]`eXbc
»eaXVPb_T[PaTWPaUaP\cX[[_Ê[Ûa
SPVSÊ[ÉVaTcX:d]V[XVPcT]]XbWP[[T]
Peb[dcPb_ÊbXVPcceXbPPccSTbZPWP
_[PcbT]\^cAhbb[P]S
8Ahbb[P]Sb_aT[X\X]ÉaP[PVbPZ]Pb
ÛeTaaPbZP]STbcYÉa]^a]P=XZ^[PY3P
ehST]Z^^RW<XRWPX[9diY]hY4][XVc
ahbZPcXS]X]VT]B_^ac4g_aTbbWPa
3PehST]Z^QTcc^\PccUÊb[X__PePaP
\TSTUcTab^\WP]X]cTZÉ]]TabXV
bÉZTabTSP]WP]QhccaPRZTc<T]
9diY]hYZP]bZTbcÉ[[Tad__
~7P]WPaÉ]]dX]cTbePaPc_ÊUaÊ
VP]^\WP]eX[[ePaP\TSbÉVTaUÛa
Qd]SbZP_cT]BYP\X[CPa_hbYTecX[[
B_^ac4g_aTbbTT
B6
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
V75-tips
av Pelle Sundberg
vecka 8
I jakten på en ny V75-fullträff satsar vi på tre fräcka
spikar i Bergsåkers svåra omgång. Sportslig höjdpunkt
är duellen mellan kallblodsstjärnorna Åsajerven och
Hallsta Lotus. Vårt V75-system på 896 rader på Kalmar
gav en sjua, 21 sexor, en drös femmor och 24 000 kronor i vinst. Skrällarna Dilbas Delight (odds 18.28) och
Agge the Bomber (14.88) fanns givetvis med på kupongen, de tre spikarna satt klock-rent och andrarankade
Rocket Power och The Bad Rock gjorde vad vi förväntat
oss. Och, dubbeln satt till oddset 17.99. Nu satsar vi på
ett riktigt fräckt system till Bergsåker i jakten på en sexsiffrig utdelning! Eftersom systemet ska ligga kring 500
kronor måste vi åter ha tre singelstreck:Macho Gossip
(avd 1), Iris Tilly (avd 3) och Francais du Gull (avd 4).
V75-1 2140 m, autostart
+BTQFS-BOF
+ž)PBT
GJOWJETQFUTTFHFSO
1VUUF5PQMJOF
+,POUJP
UVGGWJOTUNBTLJO
.BDIP(PTTJQ
)&SJLTTPO
LBOWBSBÏWFSM½HTFO
$BOPO
+¯TUNBO
½OUMJHFOFUUCSBM½HF
1BUFS1POUVT
&"EJFMTTPO
WBOI¾SUNPUTU¾OE
#FMJOEB4JHO
&-JOEFHSFO
LBOBWTMVUBTZMWBTTU
:BOLFF#SPEEF
60IMTTPO
W½MTW¾SVQQHJGU
4UBZUIF/JHIU
#&LMÏG
USJWTC½TUJMFEOJOHFO
-ZUIPO"CSPBE
/#SBFLLFO
OPSTLNFEMJUFQFOHBS 4VQFS#SJBO
1-FOOBSUTTPO 7GZSBTW¾SBSFOV
-FPPO-JOF
0"-JOERWJTU TUBSL7GJOBMUSFB
4MFWJO,FMFWSB
6&SJLTTPO
LBQBCFMCPSUMPUUBE
)¾LBOo)PDLFZo&SJLTTPOTTFY¾SJHF-PWF:PVTPO.BDIP(PTTJQIBSI½SFOTLS½EEBSTZEE
VQQHJGUPDIWJUWFLBSJOUFBUUTJOHFMTUSFDLBWBMBDLFO%BOJFM8JLCFSHGJDLTQ¾S¾UUBNFE
7WJOOBSFO4UBZUIF/JHIUPDITQ¾SFMWBNFEGPSNUPQQBEF-FPPO-JOF4OBDLBPNPUVS
.BDIP(PTTJQWBSGZSBJ¾STEFCVUFOFGUFSFUUUVGGUMPQQJEÏEFOTQ¾TQFUTWJOOBOEF"TLÏ
5PZ&GUFSEFUUW¾ÏWFSUZHBOEFTFHSBSQ¾4VOECZIPMN-VHOFUT%JBNBOUUW¾B
SFTQFLUJWF
¯SFCSP,JOHPGUIF.PPSUW¾B
JC¾EBGBMMFOGS¾OTW¾SBM½HFOTQ¾SPDI
)½TUFOU¾M
FUUUVGGUVQQM½HHTPNWJETFHFSOJTJODPNFCBDLJTMVUFUBWEFDFNCFS4UBZUIF/JHIU
7WBOOQ¾#FSHT¾LFSJEFDFNCFSEFUTFEBO#PTTF&LMÏGMBEEBUGÏSTQFUT
PDI
TFEBOEJSJHFSBUSVOUPNNFE4MFWJO,FMFWSBJEÏEFOTWJOOBSI¾MFU4FHFSOTLSFWTTPNT½LFS
UW¾PDIFOIBMWM½OHEFSGÏSF$BNQCFMMžT
)BOBWTMVUBEFTPN7GJOBMUSFB
CBLPN+FBMPVT#SPMJOFPDIFGUFSEFUUW¾SBLBTFHSBS
"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
V75-2 2140 m, voltstart
STORA V75-SYSTEMET
"WE.BDIP(PTTJQ3FT
"WE3ZEFOT(JOOZ/JMMB4JTV7½TUFSCP7PZBHF4XFFQZT(JSM5SVMZ%FWPUFE
3FT"WE*SJT5JMMZ3FT
"WE'SBODBJTEV(VMM3FT
"WEžTBKFSWFO)BMMTUB-PUVT3FT
"WE(JMMT"CCF4JNC3PCJUBJMMF'JOJTI'MZFS*N"MPOF'BDF
5JGGBOZ#SPEEB.BHJD4QBDF2'PSUZ'JWF-JUUMF3BJOCPX
7½TUFSCP8PSME*TBL$%3FT"WE-VLBT&&M4VFDP#SJP/FMMF
E"NPVS1FSTPT"SOJF0LUBO;FU.1BMFNB$POSBET&QJMPH"NPVS"NJ3FT
4ZTUFNFU½SQ¾SBEFSPDILPTUBSLSPOPS
*)18-44%6:
UDGHUHQOLJWPRGHOOHQ[[[[[[
7ZERXI&ÅXL
&IVKWÅOIV
.MQQ].SRWWSR
7XEPP&IVKL&IVKWÅOIV
4EXVMO37YRHFIVK
6ÇXXZMO
/VMWXMRE;MMO
9QÅOIV
CHANSSYSTEMET
"WE"MMBUPMWI½TUBSOB3FT
"WE5SVMZ%FWPUFE3FT
"WE"MMBUPMWI½TUBSOB3FT
"WE'SBODBJTEV(VMM3FT
"WEžTBKFSWFO)BMMTUB-PUVT3FT
"WE*N"MPOF'BDF5JGGBOZ#SPEEB3FT
"WE&M4VFDP3FT
4ZTUFNFU½SQ¾SBEFSPDILPTUBSLSPOPS
&IVKWÅOIV
0¸VJIF
+ÇWXXMTTEVI
'LEVPIW&IVKPYRH
,SGOI]TVSJMP
3XWWH7RSOLQH
0DFKR*RVVLS
6WD\7KH1LJKW
4YXXI8STPMRI
3XWWH7RSOLQH
%HOLQGD6LJQ
6WD\7KH1LJKW
3XWWH7RSOLQH
0DFKR*RVVLS
7UXO\'HYRWHG
1LOOD6LVX
9lVWHUER9R\DJH
7UXO\'HYRWHG
9lVWHUER9R\DJH
1DXJKW\%XW1LFH
7UXO\'HYRWHG
7UXO\'HYRWHG
1LOOD6LVX
9lVWHUER9R\DJH
,ULV7LOO\
,PSRUWDQW)DFH
1IPPF]8SOIV
*OREDO-DFRE
,ULV7LOO\
0HOOE\7RNHU
0RFNDVLQ
6WDUR'RZ-RQHV
,ULV7LOO\
0HOOE\7RNHU
6SLULW2I/LIH
,ULV7LOO\
&DOYDGRV&UDQH
0HOOE\7RNHU
,PSRUWDQW)DFH
7XEVS(S[.SRIW
9DOLRVR
)UDQFDLVGX*XOO
=DF6SDUURZ
,MKL[E]8S,IPP
=LGDQH+RUQOLQH
)UDQFDLVGX*XOO
0DUNXV.OLSS
6SLULW2I/LIH
+DOOVWD/RWXV
cVDMHUYHQ
cVDMHUYHQ
+DOOVWD/RWXV
6SLULW2I/LIH
$ORH9HUD
)UDQFDLVGX*XOO
9DOLRVR
+LJKZD\7R+HOO
+DOOVWD/RWXV
cVDMHUYHQ
5RELQ5X
/H&XSROH
,ULV7LOO\
&DOYDGRV&UDQH
9DOLRVR
6SLULW2I/LIH
$ORH9HUD
=DGDU
)UDQFDLVGX*XOO
+DOOVWD/RWXV
cVDMHUYHQ
*LOOV$EEH
4)RUW\)LYH
7LIIDQ\%URGGD
-kQ%PSRI*EGI
)LQLVK)O\HU
$PRXU$PL
,
P$ORQH)DFH
,
P$ORQH)DFH
'SRVEHW)TMPSK
%QSYV%QM
(O6XHFR
(O6XHFR
$PRXU$PL
3HUVRV$UQLH
+DOOVWD/RWXV
cVDMHUYHQ
2UUEXVDQ
)DNVHQ-U
)DNVH
,
P$ORQH)DFH
*LOOV$EEH
7LIIDQ\%URGGD
)P7YIGS
*IXWXMP NXVNHQVWDOOHWWLSSDUVLQHJHQKlVW
V75-3 1640 m, autostart
)LQLVK)O\HU
(O6XHFR
V75-KUSKLIGAN
10 segrar: Åke Svanstedt.
9 segrar: Björn Goop.
3 segrar: Örjan Kihlström, Ulf Ohlsson och
Thomas Uhrberg.
2 segrar: Erik Adielsson, Kenneth Haugstad,
Lutfi Kolgjini och Daniel Olsson.
1 seger: Robert Bergh, André Eklundh, Ulf
Eriksson, Bo Falsig, Katrin K Frick, Veijo
Heiskanen, Peter Ingves, Flemming Jensen,
Jorma Kontio, Per Lennartsson, Joakim
Lövgren, Frank Nilsson, Daniel Redén, Johan
Sedström, Jörgen Sjunnesson, Stefan Söderkvist, Johny Takter, Jennifer Tillman, Peter
Untersteiner, Tony Wallin och Leif Witasp.
Slutställning 2010:
35 segrar: Björn Goop och Örjan Kihlström.
34 segrar: Erik Adielsson.
29 segrar: Åke Svanstedt.
20 segrar: Johnny Takter.
18 segrar: Per Lennartsson.
17 segrar: Ulf Ohlsson.
13 segrar: Lutfi Kolgjini.
12 segrar: Torbjörn Jansson.
VECKANS BANK
Macho Gossip (avd 1), Iris Tilly (avd 3) och
Francais du Gull (avd 4) är singelstreck i
Bergsåkers svårlösta V75-omgång. De tre
hästarna har alla god form och vinstmöjligheterna bedöms som goda. Francais du Gull har
det svåraste utgångsläget men den hästen
går ner en klass sett till de motståndare han
mötte i fjol.
VECKANS FIDUS
El Sueco (avd 7) är visserligen vår tipsetta
men han är en av många i ett vidöppet lopp.
Den kapable sexåringen har nu ett lopp i kroppen. Han V75-vann tillsammans med Ulf Ohlsson på Bergsåker i oktober, det från spets.
V75-4 2140 m, autostart
"VOU*OHSJE
)F4WFOTTPO GJOWJETFHFSOUVGGU
3ZEFOT(JOOZ
)4LPHMVOE
¾STEFCVUSFK½MTPSU
4FUPG-PWF
3/0MTTPO
LE TUBSLJOTBUTTFOBTU
,SJTUB5JMMZ
$4KÏTUSÏN
WJOOFSTOBSUJHFO
/JMMB4JTV
60IMTTPO
TFHFSQ¾SFLPSEUJE
7½TUFSCP7PZBHF
6&SJLTTPO
MBEEBTGÏSTQFUTQ¾oHo N
$MFWFS-ZCSP
+,POUJP
GFNTFHSBSQ¾MPQQ &OKPZ.F.PSF
1-JOEFSPUI
TLS½MMTFHSBSGPSN
4XFFQZmT(JSM
1-FOOBSUTTPO E SFK½M7UW¾BTFVQQ :BOLFF5-
..FMBOEFS
U½OUUJMMCBSGPUBGPSN
1JYFM$IJD
)0MPGTTPO
EVCCMBHBMPQQFSTJTU
/BVHIUZCVU/JDF
1&SJLTTPO
E TFHFSMÏTJǚPMT¾E½S
5SVMZ%FWPUFE
&"EJFMTTPO
TQSJOHTQ¾SCBSBC½TU
&NNB/JQT
0"-JOERWJTU LBQBCFMJMMBUJMMOV
#8&SSJ
4&SJLTTPO
I½YM½HFJGJOUTMBH
4UJH)+PIBOTTPOT5SVMZ%FWPUFE7WBOOGÏSF/BVHIUZCVU/JDFPDI#8&SSJTFOBTUIPO
H½TUBEF#FSHT¾LFS7JUSPSQ¾FOTOBCCSFQSJTNFOWJMMWBSOBGÏS/JMMB4JTVPDIEVCCFMU
IBMTPQFSFSBEF7½TUFSCP7PZBHF4LS½MMI½TUOVNNFSFUU½SUJEJHBSF#FSHT¾LFSTI½TUFO
4XFFQZmT(JSM5SVMZ%FWPUFEIBSTQSJOHTQ¾SQ¾UJMM½HHIPO½STUBSLPDIIBSTUS¾MBOEF
GPSN'ZSB¾SJOHFOFGUFS:BOLFF(MJEFWBSUW¾BTFOBTUCBLPN$IJMMZ8JMMZPDIIPOWBSEFO
FOEBTPNLVOEFH¾JO½SLBNQNFEWJOOBSFO7JE7WJOTUFOQ¾#FSHT¾LFSBWHKPSEFIPO
FOLFMUGS¾OEÏEFOT"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
*SJT5JMMZ
$4KÏTUSÏN
L 7TFHFSM½DLFSTPSU
$BMWBEPT$SBOF
1&SJLTTPO
NFSTUBSL½OTQFFEJH
(JHBOU2
&-JOEFHSFO
CJMMJHWJOTUGJOGPSN
3PCJO3V
1-JOEFSPUI
QFSGFLUJOOFJTUSJEFO
-F$VQPMF
51FUUFSTTPO E WJOTUQ¾SFLPSEUJE
.FMMCZ5PLFS
&"EJFMTTPO
SJLUJHUCSB7USFB
4UBSP%PX+POFT
6&SJLTTPO
7TLS½MMTFHFSGPSN (MPCBM+BDPC
,žLFSMVOE
CBSGPUBWJEWJOTUFO
##4$FOUSB
,-JOECFSH
TUBSULBOPOTNZHFS
7FODFEPS#BS
60IMTTPO
TQVSUTFHFSLBOWJOOB *NQPSUBOU'BDF
+,POUJP
FOLFMTQFUTWJOTUTJTU
.PDLBTJO
1-FOOBSUTTPO LBOBWTMVUBTOBCCU
&HFOUMJHFO½S*SJT5JMMZFUUTUK½SO½NOFJNPOUÂNFOTFY¾SJOHFO½SPDLT¾WBTTGSBNGÏS
TVMLZO&GUFSTPNIPO½SFYUSFNUTUBSUTOBCCCMJSEFUTQFUTPDIJEFOQPTJUJPOFOUSPSWJBUU
"MG1BMFNBEPUUFSOWJOOFS*FUUK½NOUTUBSUG½MUNFEFOFMMFSBMMBUBSWJFOGS½DLJTPDITQJLBS
*SJT5JMMZ*SJT5JMMZWBSTQFMBEUJMMGÏSUJBONPUGÏS-F$VQPMFTFOBTUEFNÏUUFTFUU
MPQQTPN*SJT5JMMZWBOOUSPUTBUUIPOIBEFTQ¾SFMWBÏWFSNFUFS$MBFT4KÏTUSÏNWBMEF
EÏEFOTLWBSLÏSEFUJMMTQFUTNFUFSGS¾ON¾MPDIWBOOT½LFSUGÏSF1FSGFDU1JMPU
FGUFSTJTUB.FMMCZ5PLFSWBSSJLUJHUCSBTPN7USFBTFOBTUJ,BMNBSJEFUMPQQ
"HHFUIF#PNCFSWBOOGÏSF+BDLBM'BDF)BOIBEFE¾TQ¾SJTUBSUFOÏWFSTQSJOUFSEJTUBOT
(¾OHFOGÏSFEVLUJH7GZSBFGUFSFOTUBSLVQQI½NUOJOHTFEBOGFN¾SJOHFOHBMPQQFSBU
&SJL"EJFMTTPOWBOONFE1JOF$IJQTPOFOJKBOVBSJJFUULPSUMPQQQ¾#FSHT¾LFS4UBSP%PX
+POFT7TLS½MMWBOUJMMESZHUJPEETO½TUTFOBTUQ¾#FSHT¾LFSPDIJ7GJOBMFOWBSIBO
PQMBDFSBE"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#
5IJFSSZ)FOSZ
60IMTTPO
USFNPOUÂWJOTUFSOKB
;VNNFS/JDF
-&SJLTTPO
BMESJHWVOOJUMPQQ
"MPF7FSB
'1FEFSTFO
LBQBDJUFUGÏSBUUWJOOB 4BJMJOH$IJQ
.."OEFSTTPO E TLS½MMTFHSBSUVGGBSFOV 4QJSJUPG-JGF
4)0TUFSMJOH SFK½M7GZSBC½TU
;JEBOF)PSOMJOF
+/PSCFSH
¾STEFCVUIZHHMJH
;BEBS
51FUUFSTTPO
C½TUNFETNZHSFTB
'SBODBJTEV(VMM
&-JOEFHSFO
E UVGGTPSULSPTTBSBMMU )JHIXBZUP)FMM
6&SJLTTPO
EÏEFOTWJOTUQ¾H¾OH 7BMJPTP
+,POUJP
TFHFSOQ¾SFLPSEUJE
;BD4QBSSPX
&"EJFMTTPO
T½LFS7TQFUTTFHFS
.BSLVT,MJQQ
1-FOOBSUTTPO USFBQ¾SFLPSEUJECSB
4VTBOOF0TUFSMJOH½SFOWBTTLVTLPDIW½SEFOTFHFSJ7*4QJSJUPG-JGFIBSIPOFO
QSFTVNUJW7WJOOBSFNFOJEFUUBSBDFUSPSWJNFTUQ¾'SBODBJTEV(VMMPDI&SJL-JOEFHSFO
USPUTTQ¾S¾UUBCBLPNCJMFO+BWJTJOHFMTUSFDLBSFLJQBHFU'SBODBJTEV(VMMWBOONFE
OJPM½OHEFSJTJO¾STEFCVUEFUJFUU1MPQQQ¾4VOECZIPMN'ZSB¾SJOHFOFGUFS+BH
EF#FMMPVFUHBW'FMJY7JOHCPPOTFOGJHIUQ¾4VOECZIPMNJOPWFNCFSNFOHJDLÏWFSJ
QBTTH¾OHQ¾VQQMPQQFU)BOWBOOGÏSF"MFYJT#PLPQ¾.BOUPSQ0DIIBOWBSGFNNBJ
,SJUFSJFLWBMFUFGUFSO½S0OFUPP.BOZWBOO4QJSJUPG-JGFWBSEVLUJH7
GZSBTFOBTUIBOH½TUBEF#FSHT¾LFSEFUFGUFSFOLSBGUGVMMBUUBDLJTJTUBTW½OHPDIQ¾MJOKF
NFEUSFBO,SPOQSJOTFOJN¾MPDIESZHUFOM½OHEFGUFSWJOOBOEF,BMMF1BMFNBPDIUW¾BO
#FDLNBO'ÏSFPDIFGUFSEFUTFHSBSJT½LFSTUJM6QQMBHUGÏSFOBOESBQMBUT
"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
V75-5 1640 m, voltstart
V75-6 1640 m, autostart
V75-7 2140 m, voltstart
-BQQ)ÏJFO
..FMBOEFS
QJHHFMWB¾SJOHUVGGU
.BOB(SBCCFO
,-JOECFSH
WBOOTFOBTUJKVOJ "MNPOEP
+0+PIBOTTPO HSZNUI¾SUJOOFOFK
0SSCVTBO
)4PIMTUSÏN GBSUGZMMUTUPJOUFOV
4JMLFGBLT
4&SJLTTPO
EE IPQQMÏTUPT½LFS
'FTFUI/JMT
+00MTFO
E GJOUM½HFQMBUTSZTBSF
+FOOZ3(
)#SVOMÏG
IZTUFSJTLGPSN
5PSEJWFM
+,POUJP
TW¾SUM½HF+PSNBVQQ 4OZHH
4+3ÏTUF
E JOHFUFYUSBQ¾TMVUFU
N
)VMUF5JMEB
3/4LPHMVOE H¾UUCSBGÏS3JLBSE
"MEFSNBSJO
,žLFSMVOE
CSBTQSJOUFS¾STEFCVU
N
žTBKFSWFO
58PMMFCBFL FOOPSTLW½SMETTUK½SOB )BMMTUB-PUVT
60IMTTPO
GJOGPSNFOBWUW¾
'BLTFO+S
&"EJFMTTPO
M½DLFSULVTLQMVT
'BLTF
+01FSTTPO
HÏSTJOFTUBSU
%FOJEBHOJP¾SJHF+½SWTÏGBLTTPOFOžTBKFSWFOBWTMVUBEFWJE7TFHFSOJǚPM
VOEFSNPUTWBSBOEFPNH¾OH&OEBTU)BMMTUB-PUVTIBSEFOGBSUFOJLSPQQFOPDIBMMUUBMBS
GÏSFOEVFMMNFMMBOEFUW¾žTBKFSWFOIBSOVUSFSBLBTFHSBSFGUFSBOESBQMBUTFOCBLPN
/FTMBOET-PLFFGUFSBUUIBIBGUMFEOJOHFOJFUUUVGGUUFNQPQ¾+BSMTCFSHTFHSBSQ¾
TUBSUFS½STUBSLUPDIIJOHTUFOWFSLBSWBSBSFK½MUJTUÏUFOFGUFSEFOTLBEBIBO¾ESPHTJHGÏS
O½SNBSFFUU¾STFEBO"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
(JMMT"CCF
+,POUJP
7WJOTUTOBCCVU
4JNC3PCJUBJMMF
4)0TUFSMJOH MBEEBTGÏSMFEOJOH
'JOJTI'MZFS
1-FOOBSUTTPO TUBSLWJE7WJOTU
+VEZmT(JMM
)F4WFOTTPO TLS½MMTFHFSGÏSUVGGU
*mN"MPOF'BDF
60IMTTPO
HSZNWJE7WJOTU
5JGGBOZ#SPEEB
&"EJFMTTPO
NFSTUBSL½OTQFFEJH
.BHJD4QBDF
+/½TNBO
TMPH2'PSUZ'JWF
2'PSUZ'JWF
%3FEÂO
CPSULÏSETFOBTUC½TU -JUUMF3BJOCPX
6&SJLTTPO
TUBSUTOBCCGFMM½HF
-VEWJH1BMFNB
,4ÏEFSIPMN QJHHUJP¾SJOHTW¾SU
7½TUFSCP8PSME
..FMBOEFS
C½TUQ¾SFOWJOUFSCBOB *TBL$%
%0MTTPO
JNQPOFSBUJUSFSBLB
,BSJ-½IEFLPSQJGS¾O)BMNTUBEIBSJ(JMMT"CCFPDI'JOJTI'MZFSUW¾IFUBTFHFSLBOEJEBUFS
NFOC¾EF4JNC3PCJUBJMMFPDI*N"MPOF'BDF½STVQFSTOBCCBCBLPNCJMFO2'PSUZ'JWF
CMFWCPSULÏSETFOBTUNFOTLBOJP¾SJOHFOWJOOBOVN¾TUF%BOJFM3FEÂOWBSBQ¾UPQQ
*N"MPOF'BDFCPMMBEFNFENPUTU¾OEFUJ7Q¾#FSHT¾LFSPDIWBOOQ¾CMBOLUFO
KBOVBSJEBHFGUFSFOGS½OÏQQOJOHJUFNQP*7GJOBMFOTFOBTUWBSIBOTUBSLUSFBO½S
#BUI-BVODIFSWBOOGÏSF&MJPUU)BMM'PSNLVSWBO½SJ[FOJU)BOWBSTFYBJo#SPOToGJOBMFOJ
EFDFNCFS(JMMT"CCFTQFUTWBOO
GS¾OUVGGUVUH¾OHTM½HF(JMMT"CCFÏQQOBEF
WJE7GJOBMTFHFSOQ¾4PMWBMMBJTMVUFUBWEFDFNCFS)JOHTUFOFGUFS'SPN"CPWFIBSIÏH
LBQBDJUFUHÏSTJOFTUBSUGZSB7WJOTUFS
PDIC¾EFJTQFUTPDIWJESZHHSFTB½SIJOHTUFO
TFHFSGBSMJH)BOWBS7GZSBGS¾OUVGGUM½HFTFOBTUTQ¾S
O½S-BNCPSHIJOJ45WBOO
"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
-VLBT&
&4WFOTTPO
TQFUTWBOOGFNM½OHEFS $PN1PODIP
)4LPHMVOE
EBHTGÏSFOOZOPMMB
&M4VFDP
60IMTTPO
GBTUJDPNFCBDLCSB
)JHIMBOE2VFFO
%0MTTPO
FUUBWUW¾TUPOUVGGU
#SJP
#&LMÏG
E TLS½MMWJOTUG¾TFHSBS
/FMMFEm"NPVS
1-FOOBSUTTPO EE PT½LFSJTUSJEFOGFMGSJ
1FSTPT"SOJF
+8FTUIPMN
E TQFUTWJOTUUSPUTTUSVM
3ZEFOT%BOFTTB
,4ÏEFSIPMN UVGGUM½HFG¾STW¾SU
0LUBO;FU
%3FEÂO
GBWPSJUWJOTUGJOGPSN
.FHBTUPOF1BMFNB &"EJFMTTPO
OPMMBOJ7TW¾SU
N
#MVF$BOZPO
+/½TNBO
IBGUC½TUGÏSFEBUVN
5SPVCBEPVS4
1-JOEFSPUI
HSZNUI¾SUJOOFOFK
N
$POSBET&QJMPH
6&SJLTTPO
LSTPNUW¾B
"NPVS"NJ
+,POUJP
CPSULÏSETFOBTUC½TU
&OBOESBQMBUTW½SELSPOPSHÏSBUU$POSBET&QJMPHUPQQBSUVSPSEOJOHFOPDIWJTTU
LBONBOTOBDLBPNOZU½OEOJOHTBNUTVDDÂGMZUUNFOJHSVOEFO½STUBMMLBNSBUFO"NPVS
"NJFOC½UUSFI½TU3PCFSU#FSHITEVP½SNFEJTFHFSTUSJEFOqNFOWJW½MKFSBUUUJQQB&M
4VFDPFUUB&M4VFDP7WBOOJPLUPCFSJǚPMQ¾#FSHT¾LFSQ¾BPDIHÏS
TFY¾SJOHFOFOMJLOBOEFQSFTUBUJPOOVN¾TUF"NPVS"NJTPNTU¾SNFUFSFGUFSQSFTUFSB
FOUJELSJOH7BMBDLFO½STOBCCVUTQFUTBEFJ¾STEFCVUFOTM½QQUFUJMMWJOOBOEF4UBZ
UIF/JHIUPDICMFWTFEBOGBTUTPNUSFBJN¾M"5(UVSPSEOJOH
3BOLJOH"#$
B7
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT
REDIGERING: MATTIAS KARLSSON
SPORT I SIFFROR
BANDY
4.TMVUTQFMIFSSBSLWBSUTGJOBMJC½TUBW
#SPCFSH4ÏEFSIBNOq7JMMB-JELÏQJOH
qq
#SPCFSH4ÏEFSIBNO5FE #FSHTUSÏN %BOJFM
+POTTPO 3PCFSU %BNNCSP 7JMMB-JELÏQJOH
%BWJE,BSMTTPO1VCMJL
)BNNBSCZq&ETCZO
qq
)BNNBSCZ %BWJE 1J[[POJ &MGWJOH 1BUSJL
/JMTTPO3JDLBSE,PDI&ETCZO+POBT&EMJOH
.BHOVT0MTTPO4JNPO+BOTTPO1VCMJL
7½TUFS¾Tq4BOEWJLFO
qFGÏSMqq
WJEGVMMUJE
7½TUFS¾T7JDUPS&OHTUSÏN,JN#BSLMVOE+POBT
/JMTTPO 4BOEWJLFO $ISJTUPGGFS &EMVOE %BOJFM
&SJLTTPO.JLBFM/JMTTPO%BOJFM#FSMJO
1VCMJL
FOTBOLL
$IBNQJPOTMFBHVF¾UUPOEFMGÏSTUBNBUDIFO
'$,ÏQFOIBNOq$IFMTFB
qq
q /JDPMBT "OFMLB q /JDPMBT "OFMLB
7BSOJOHBS'$,ÏQFOIBNO.BUIJBT;BOLB
+ÏSHFOTFO;EFOFL1PTQFDI$IFMTFB'FSOBOEP
5PSSFT 'MPSFOU .BMPVEB +PIO 5FSSZ 1VCMJL
'$,ÏQFOIBNOqq
+PIBO8JMBOE
q ;EFOFL 1PTQFDI .BUIJBT ;BOLB +ÏSHFOTFO
.JLBFM "OUPOTTPO 0TDBS 8FOEU 1JFSSF
#FOHUTTPO q $ISJTUJBO #PMBOPT 8JMMJBN
,WJTU $MBVEFNJS +FTQFS (SÏOLKBFS ,FOOFUI
;PIPSF
q$FTBS4BOUJO.BSUJO7JOHBBSE
%BNF/m%PZF
$IFMTFB qq
1FUS $FDI q +PTF #PTJOHXB
#SBOJTMBW *WBOPWJD +PIO 5FSSZ "TIMFZ $PMF q
3BNJSFT.JDIBFM&TTJFO'SBOL-BNQBSE'MPSFOU
.BMPVEB +VSJK ;KPSLPW q /JDPMBT "OFMLB
%JEJFS%SPHCB
'FSOBOEP5PSSFT4BMPNPO
,BMPV
-ZPOq3FBM.BESJE
qq
q,BSJN#FO[FNB
q#BGFUJNCJ(PNJT
7BSOJOHBS-ZPO.JDIFM#BTUPT$SJT+FSFNZ
1JFE3FBM.BESJE4FSHJP3BNPT"OHFM%J.BSJB
*LFS$BTJMMBT1VCMJL
-ZPOqq
)VHP-MPSJTq"OUIPOZ3FWFJMMFSF
$SJT %FKBO -PWSFO "MZ $JTTPLIP q :PBOO
(PVSDVGG +FSFNZ 5PVMBMBO ,JN ,½MMTUSÏN
.JSBMFN 1KBOJD q .JDIFM #BTUPT +JNNZ
#SJBOE #BGFUJNCJ (PNJT $FTBS %FMHBEP
+FSFNZ1JFE
3FBM.BESJE qq
*LFS $BTJMMBT q 4FSHJP
3BNPT1FQF3JDBSEP$BSWBMIP"MWBSP"SCFMPB
q "OHFM %J .BSJB .FTVU ¯[JM .BSDFMP 9BCJ "MPOTP $SJTUJBOP 3POBMEP 4BNJ ,IFEJSB
-BTTBOB %JBSSB q &NNBOVFM "EFCBZPS
,BSJN#FO[FNB
1SFNJFS-FBHVF
#MBDLQPPMq5PUUFOIBN
qq
q$IBSMJF"EBNTUS
q%VEMFZ
$BNQCFMM
q#SFUU0SNFSPE
q
3PNBO1BWMKVUKFOLP
1VCMJL
-FBHVFDIBNQJPOTIJQ
4DVOUIPSQFq4IFGGJFME6 q
VANN JAG?
ODDSET
FRIIDROTT
450$,)0-.IFSSBSN
+PIBO8JTTNBO4WFSJHF
$MFNFOT
;FMMFS¯TUFSSJLF
+BNBBM5PSSBODF64"
N
3JDIBSE,JQMBHBU,FOZB
#PB[-BMBOHEP
+BDLTPO,JWVOB
EP
"OESFX0TBHJF4UPSCSJUBOOJFO
.VTBFC#BMMB2BUBS
+POJ
+BBLP4WFSJHF
.BUUJBT$MBFTTPOEP
N "CVCBLFS ,BLJ 4VEBO "VHVTUJOF $IPHF ,FOZB #FUIXFMM
#JSHFO EP %FSFTTF .FLPOOFO
&UJPQJFO
.BSDJO-FXBOEPXTLJ1PMFO
+BLVC )PMVTB5KFDLJFO +PIBO8BMMEÂO4WFSJHF
NI½DL
1FUS4WPCPEB5KFDLJFO
%BWJE1BZOF64"
+FGG1PSUFSEP
1IJMMJQ/PTTNZ4WFSJHF
-½OHE .JDIFM 5PSOÂVT 4WFSJHF 8JMGSFEP .BSUJOF[ ,VCB *HOJTJPVT
(BJTBI(IBOB
.PSUFO+FOTFO%BONBSL
#PNCFO
"#SPCFSHq7JMMBq-JELÏQJOH
#)BNNBSCZq&ETCZO
$7½TUFS¾Tq4BOEWJLFO
0EET3VMMQPUU
1PXFSQMBZ999
6UEFMOJOHS½UUPEET
q
q
q
DAGENS DUBBEL
+(&3430
5JTEBHGFCSVBSJ
%%q"MGBT"CF-JODPMO
%%q/FTNJM)BOPWFS
0EET
0NTLS
7¾SUUJQT'&-SBEFS
"WE"MGBT"CF-JODPMO5PNNZ;BDLSJTTPO
UPH ÏWFS MFEOJOHFO FGUFS NFUFS
,POUSPMMFSBEF E½SFGUFS MPQQFU )ÏMM VOEBO UJMM
T½LFSTFHFS&O[P/PWBHBWTJHJTUSJEFOPN
TQFUTE½SFGUFSOFETPNUSFBJOW½OEJHU6UJBOESB
TQ¾SJTMVULVSWBO5PHBOESBQMBUTFOJI¾SETUSJE
)VMUT1JDBESFXWBOOTUSJEFOPNTQFUT4M½QQUF
EFOWJOOBSFOFGUFSNFUFS'JDLHFTJHJFO
I¾SETUSJEPNBOESBQMBUTFO'BWPSJUFO0EJO
5PGULVOEFJOUFHÏSBTJHH½MMBOEFEFOOBH¾OH
"WE'BWPSJUFO/FTNJM)BOPWFS4UFFO+VVM
HBWTJHUJEJHUJLBNQFOPNMFEOJOH/FEBOESB
QBS VUW½OEJHU "UUBDLFSBEF NFE NFUFS
"OESFBT 0UUFSMJOH 4WFSJHF "OESFK.BLBSUKFW6LSBJOB
+BOJT-FJUJT
-FUUMBOE .BUUJBT 4VOOFCPSO 4WFSJHF
1BWFM4KBMJO3ZTTMBOE
5SFTUFH 1IJMMJQT *EPXV 4UPSCSJUBOOJFO
.BSJBO 0QSFB 3VN½OJFO "MFYJT$PQFMMP,VCB
$ISJTUJBO0MTTPO
4WFSJHF %BWJE (JSBMU ,VCB 3BOEZ -FXJT (SFOBEB :PBOESJT
#FUBO[PT,VCB
/FMTPO&WPSB1PSUVHBM
$BP4IVP,JOB
%BNFS N 3VEEZ ;BOH .JMBNB (BCPO
(MPSJB "TVNOV 64" *OOB
&GUJNPWB #VMHBSJFO .Fm-JTB #BSCFS
64" +VMJKB ,BUTVSB 3ZTTMBOE $BSPMZO.PMM5ZTLMBOE
N %FOJTB 3PTPMPWB 5KFDLJFO "OUPOJOB ,SJWPTKBQLB 3ZTTMBOE /PWMFOF 8JMMJBNTq.JMMT +BNBJDB +PTFGJO.BHOVTTPO4WFSJHF
N "CFCB "SJHBXJ &UJPQJFO ,BMLJEBO (F[BIFHOF EP *SFOF
+FMFHBU ,FOZB .PSHBO 6DFOZ
64" 4ZMWJB &KEZT 1PMFO )FMFO $MJUIFSPF 4UPSCSJUBOOJFO 3FOBUB1MJT1PMFO
)BOOBI&OHMBOE
4UPSCSJUBOOJFO *OHWJMM .¾LFOTUBE
/PSHF 4JHSJE 7BOEFO #FNQU
#FMHJFO $IBSMPUUF 4DIÏOCFDL
4WFSJHF 7JLUPSJB 5FHFOGFMEU EP
N .FTFSFU %FGBS &UJPQJFO 4IBMBOF 'MBOBHBO 64" -JEJB
$IPKFDLB 1PMFO .FSDZ /KPSPHF
,FOZB .FLEFT #FLFMF &UJPQJFO
0MFTKB4JKSFWB3ZTTMBOE
%PMPSFT$IFDB4QBOJFO
)ÏKE
.BSJKB,VUKJOB3ZTTMBOE
&CCB
+VOHNBSL 4WFSJHF PDI (SFUF 6ESBT &TUMBOE
C¾EB 0LTBOB 0LVOFWB 6LSBJOB PDI
*SJOB(PSEFKFWB3ZTTMBOEC¾EB
+FMFOB
4MFTBSFOLPEP
"OB4JNJD,SPBUJFO
.POJLB(PMMOFS¯TUFSSJLF
4UBW 4WFUMBOB 'FPGBOPWB 3ZTTMBOE "OHFMJDB #FOHUTTPO 4WFSJHF TWqSFL
'BCJBOB .VSFS #SBTJMJFO .BMJO
%BIMTUSÏN 4WFSJHF .JOOB /JLLBOFO
'JOMBOE
$BUISJOF-BST¾TFO/PSHF
INNEBANDY
%JWJTJPO4L¾OFIFSSBS
.BMNÏ*#$q'ÏSTMÏW
qqqq
'ÏSTMÏW .BSUJO #SBNTFMM /JDMBT +ÏOTTPO
+PIBOOFT"OEFSTTPO1POUVT/JMTTPO
qJI½DLFOFGUFSBWEFOUSFEKFQFSJPEFO
PDIqGFNTFLVOEFSTFOBSFqTMVUTFLVOEFSOB
LPTUBEF 'ÏSTMÏW UW¾ QP½OH J CPSUBNÏUFU NFE
.BMNÏ*#$JOJTMVUQFSJPEFOMFEEF'ÏSTMÏW
NFEqTFOCÏSKBEFBMMUT¾.BMNÏTQFMBSOB½UB
JON¾MGÏSN¾M
q&UUTOPQFUTMVUQ¾NBUDIFOT¾LMBSUTB'ÏSTMÏWT
MBHMFEBSF#FOHU$BSMTTPOžBOESBTJEBOWBSEFU
FOWJLUJHQP½OHWJGPDLNFEPTT/VCFI¾MMFSWJ
BWTU¾OEFUUJMM.BMNÏJUBCFMMFO
LWBS*MFEOJOHJOQ¾VQQMPQQFU%SPHJGS¾OUJMM
TFHFS NFE FUU QBS M½OHEFS /P 'FBS &ML½S
TUÏSSFEFMFOBWUJEFOM¾OHUCBLJG½MUFU,ÏSEFT
GSBN¾UGS¾OLÏONFENFUFSLWBS6QQTOFUU
VUW½OEJHUMFEBSFOHFOPNTMVUTW½OHFO,VOEF
BMESJH SJLUJHU VUNBOB PN TFHFSO 1SJODJQBM
7BMVF I½OHEF JOUF BMMT NFE GS¾O TUBSU 'ÏMKEF
NFEJLÏOPDIGJDLGSJUUQ¾VQQMPQQFUNFOLVOEF
WBSLFOVUNBOBPNBOESBQMBUTFOFMMFSTFHFSO
V65
+(&3430
5JTEBHGFCSVBSJ
7qSBEFOqqqqqMPQQq
S½UU
LSS½UU
LS
-011 1SFDJTFMZ +PBLJN -ÏWHSFO $JPDDPMBUB
"MGB4UFMMB5WJMMJOH
0EET 1MBUT qq -011 $BMM
.F'MZJOH-JOFUUF0MTFO
5IF'MZJOH
-FYVT-BWFD5WJMMJOH0EET
1MBUT qq 4USVLOB OS PDI -011
.BODFCP3FOÂ+POBTTFO
(PPO1BMF
5SPZ#PTIPFWF5WJMMJOH
0EET1MBUTqq-011
2VJDL -PWF 5SZ (JVTFQQF -VCSBOP &NFSBME&YQSFTT
&SJL&NF5WJMMJOH
0EET 1MBUT qq -011 /JOP $PHFS 'SFESJL 1FSTTPO 6UBI
)PSOMJOF
'PPMmT(PME5WJMMJOH0EET
ISHOCKEY
&MJUTFSJFO
'½SKFTUBEq-JOLÏQJOH
qFGÏSMqqqq
'ÏSTUBQFSJPEFOq
$ISJTUJBO#FSHMVOE
1FMMF1SFTUCFSH3JDLBSE8BMMJO
TQFMGFNNPU
GZSB"OESBQFSJPEFOq
+BSPTMBW)MJOLB
+BO)MBWBD,MBT%BIMCFDL
q
+BSPTMBW
)MJOLB"OESFBT+½NUJO.JDIBFM)PMNRWJTU
5SFEKF QFSJPEFO q .BHOVT /ZHSFO
1BUSJL-VOEI.JLBFM+PIBOTTPO
TQFMGFNNPU
GZSB'K½SEFQFSJPEFOq
1FMMF1SFTUCFSH
1FS žTMVOE
4LPUU q q q q
q
6UW'½SKFTUBEY-JOLÏQJOHYY
1VCMJL
"*,q#SZO½T
qqqq
5SFEKFQFSJPEFOq
-BST+POTTPO&FSP
4PNFSWVPSJ"OESFBT%BDLFMM
q
%BWJE
&OHCMPNq
3JDIBSE;FEOJL$ISJTUJBO
4BOECFSH %BOJFM #¾OH
q $ISJTUJBO
4BOECFSHTQFMGZSBNPUGFNN¾MJUPNLBTTF
q
%BOJFM3VETM½UUN¾MJUPNLBTTF
6UW"*,Y#SZO½TY1VCMJL
5JNS¾q-VMF¾
qqqq
'ÏSTUBQFSJPEFOq
,JN)JSTDIPWJUT&MJBT
(SBOBUI
TQFMGZSBNPUGFN
"OESBQFSJPEFOq
$BN"CCPUU$ISJT
"CCPUU+PPOBT7JILP
q
1½S"SMCSBOEU
&MJBT'½MUI/JLMBT0MBVTTPO
TQFMGFNNPUGZSB
5SFEKF QFSJPEFO q $ISJT "CCPUU q
.JLB7JJOBOFO&MJBT(SBOBUI1FS)BMMJO
q
/JLMBT0MBVTTPO1½S"SMCSBOEU.BUT
-BWBOEFS
4LPUUqqqq
6UW5JNS¾Y-VMF¾Y1VCMJL
.PEPq)7
qqqq
'ÏSTUB QFSJPEFO q 5FFNV -BJOF
,BNJM1JSPT
"OESBQFSJPEFOq
-VCPT
#BSUFDLP-BEJTMBW/BHZ
q
1FSžHF
4LSÏEFS/JLMBT4VOETUSÏN/JDLMBT%BOJFMTTPO
q
#ZSPO3JUDIJF)BOT+POTTPO"OUPO
#ZTUSÏN
5SFEKFQFSJPEFOq
,SJTUPQIFS
#FFDI,BNJM1JSPT.JLLP-VPNB
TQFMGFNNPU
GZSB4LPUUqqqq
1VCMJL
4LFMMFGUF¾q4ÏEFSU½MKF
qqqq
'ÏSTUB QFSJPEFO q .JLLP -FIUPOFO
+PBLJN -JOETUSÏN .BSUJO -VOECFSH
q
+PBLJN -JOETUSÏN %BWJE 3VOECMBE
$ISJTUJBO 4ÏEFSTUSÏN
TQFM GFN NPU GZSB
q
.BUIJBT.¾OTTPO+VMJBO+BDPCTFO
.BSUJO $IBCBEB
"OESB QFSJPEFO q "OEFST 4ÏEFSCFSH %BWJE 3VOECMBE 0TDBS
-JOECFSH
q 3ZBO -BTDI 3PCFSU
$BSMTTPO -JOVT 7JEFMM
q .BUUJBT
$BSMTTPO1JFSSF)FEJO
5SFEKFQFSJPEFOq
+PBLJN-JOETUSÏN
5JN&SJYPO%BWJE3VOECMBE
TQFMGFNNPUGZSB
4LPUUqqqq
1VCMJL
4LFMMFGUF¾
q )7
q '½SKFTUBE
q -JOLÏQJOH
q -VMF¾
q %KVSH¾SEFO
q #SZO½T
q 1MBUTqq4USVLFOOS-011
$4.BYJNVT/JLMBT-JOECMBE
%JFTFM
%FF
4VQFS.JOHB5WJMMJOH0EET
1MBUT qq -011 "MGBT
"CF-JODPMO5PNNZ;BDLSJTTPO
&O[P
/PWB )VMUT 1JDBESFX 5WJMMJOH 0EET1MBUTqq-011
/FTNJM)BOPWFS4UFFO+VVM
/P'FBS
&ML½S
1SJODJQBM7BMVF5WJMMJOH0EET
1MBUTqq
7LS
LUNCH-DD
¯45&346/%
-%q4JNC,FOEBM
-%q%JWB&OUSQSJTF
0EET
TRIO
¯45&346/%
1ZSJPE
-JMMF-PNJT
5Z7JOO
4USVLFOOS,PNCqq
0EET
KENO
,VOH,FOP
5JNS¾
"*,
.PEP
'SÏMVOEB
4ÏEFSU½MKF
q q q q q 'ÏSLWBMUJMMEJW
-FKPOFUq(MJNNBqqqq
-FKPOFU.BSUJO/FSNF.JLBFM(BUI
%FU CMFW JOHFO SPMJH TUBSU Q¾ LWBMTQFMFU GÏS
-FKPOFU5SPUTBUUEFHKPSEFFOCSBGÏSTUBQFSJPE
¾SFUT C½TUB E½S EF NJTTBEF GZSB GSJM½HFO QMVT
ZUUFSMJHBSFFUUQBSSFK½MBDIBOTFSWBSTU½MMOJOHFO
q * NFMMBOQFSJPEFO SZDLUF (MJNNB JGS¾OUJMM
MFEOJOH q JOOBO .BSUJO /FSNF SFEVDFSBEF
.FOEFUI½SWBSJOUF-FKPOFUTLW½MMWJMLFUGS½NTU
N½SLTE¾MBHFUTM½QQUFJOUW¾N¾MJQPXFSQMBZ
TQFM
/)1JUUTCVSHIq8BTIJOHUPO qqqq
1JUUTCVSHI .¾MWBLU .BSD"OESF 'MFVSZ SPEL I DAG
ODDSET
-ž/(&/*%"(
1PSUPq4FWJMMB
#PMPHOBq3PNB
"MNUVOBq.PSB
#PGPSTq#PS¾T
-FLTBOEq3ÏHMF
4VOETWBMMq7½YKÏ
5JOHTSZEq0TLBSTIBNO
7½TUFS¾Tq5SPKB-KVOHCZ %SPUUq"SBO½T
%SPUUq"SBO½TIDQq
(VJGq4½WFIPG
4LÏWEFq)BNNBSCZ
,SJTUJBOTUBEq.BMNÏ
-JOEFTCFSHq)
3FECFSHTMJEq"MJOHT¾T 4JSJVTq#PMMO½T
"*,q6NF¾
$BQFSJPU½CZq'BMVO
4UPSWSFUBq)FMTJOHCPSH 1JYCPq#BMSPH
3ÏOOCZq5½CZ*4
.BHEFCVSHq(VNNFSTCBDIPEETGS¾OJEBH
*OUFSq#BZFSO.ÕODIFO .BSTFJMMFq.BODIFTUFS6 "STFOBMq4UPLF
"OBIFJNq-PT"OHFMFT #VGGBMPq"UMBOUB
$PMPSBEPq&ENPOUPO
0UUBXBq'MPSJEB
1JUUTCVSHIq4BO+PTF
5BNQB#BZq1IPFOJY
."5$)&/*%"(
*OUFSq#BZFSO.ÕODIFO
.BSTFJMMFq.BODIFTUFS6
"STFOBMq4UPLF
1PSUPq4FWJMMB
"MNUVOBq.PSB
#PGPSTq#PS¾T
-FLTBOEq3ÏHMF
4VOETWBMMq7½YKÏ
5JOHTSZEq0TLBSTIBNO
7½TUFS¾Tq5SPKB-KVOHCZ
%SPUUq"SBO½T
(VJGq4½WFIPG
4LÏWEFq)BNNBSCZ
,SJTUJBOTUBEq.BMNÏ
-JOEFTCFSHq)
3FECFSHTMJEq"MJOHT¾T
4JSJVTq#PMMO½T
#0.#&/*%"(
#PNCFO
"*OUFSq#BZFSO.ÕODIFO
#.BSTFJMMFq.BODIFTUFS6
$"STFOBMq4UPLF
#PNCFO
""MNUVOBq.PSB
#-FLTBOEq3ÏHMF
$5JOHTSZEq0TLBSTIBNO
DAGENS DUBBEL
4PMWBMMBPOTEBHGFCSVBSJ
%%MPQQBVUP
'JSTU'BCFSZ8BMMJO5
EB
7½TUFSCP-FTDVSF4VOECFSH)0B
*ODSFEJCMF"DDFOU-FOOBSUTTPO1B
'PSFJHO-JGF0IMTTPO6
EB
7JODFOUEV-JOH,POUJP+
B
/FDLMBDF"EJFMTTPO&
B
QSPDFOU 8BTIJOHUPO "MFYBOEFS 0WFUKLJO
.BSDVT+PIBOTTPO
TENNIS
"$"16-$0 85" EVCCFM GÏSTUB PNH¾OHFO
+PIBOOB-BSTTPO4WFSJHF:WPOOF.FVTCVSHFS
¯TUFSSJLFq+JMM$SBZCBT64"&EJOB(BMMPWJUT)BMM
3VN½OJFOqqq
SPORT I DAG
)&-4*/(#03(
("IBMMFOLM)FMTJOHCPSHq4SCJKBEJW
CBTLFU/PSSFIFETIBMMFOLM)FMTJOHCPSHq
4UBOTUBEEJWJOOFCBOEZEBNFS
/(&-)0-.
,VOHTH¾SETIBMMFOLM&OHFMIPMNq¯TUSBEJW
JOOFCBOEZEBNFS3BOU[PXIBMMFOLM
)K½SOBSQq.BMNÏEJWJOOFCBOEZEBNFS
.JSBLFM-BWFD,JIMTUSÏN¯
B
:CBOPT,BSMTUFEU5
EB
.5%FWJM-JOECMPN$&
B
5FSSJCMF5SJDL6OUFSTUFJOFS+ EB
#MBDL'SBODJT#PZ$BSMTPO-% B
,PNNFOUBS*ODSFEJCMF"DDFOUGJDLTUSZLBW
1SJODF-PDI.BSTIBM)BDLTUBCMFEFUGÏSGÏSTUB
H¾OHFO VUBO PSEJOBSJF LVTL +PSNB ,POUJP
LÏSEF
#FUZEMJHUC½UUSFJTUBSUFSOBJOOBOUSFSBLB
TFHSBS
7JODFOUEV-JOHBWTMVUBEF
WJET½LFS7TQFUTTFHFSTFOBTU¾SJOHFO½S
TOBCCVUPDITLVMMFIBOWJOOBTQFUTTUSJEFOCMJS
EFO/VSNPTUS½OBEFI½TUFOTW¾STMBHFO
3BOLJOH
%%MPQQ
5BOU"MP4KÏTUSÏN$
$IJMMZ8JMMZ0IMTTPO6
$BMWJO$BWBU-JOECMPN$&
:QTJMPO#PLP,POUJP+
EEE
/PTFCZ/PTF,JIMTUSÏN¯
0VUPG.POFZ&LMÏG#
E
%BLPUB5PPNB"EJFMTTPO&
'SJUÏTFO+BOTTPO5
#BCTBOT'FSSBSJ5JMMNBO+
7JWB)PSOMJOF8BMMJO5
(,5SBEFNBSL0MTTPO%
+BHVBS#SPMJOF-FOOBSUTTPO1 ,PNNFOUBS$BMWJO$BWBUIBNOBEFJUSFEKF
JOOFS PDI CMFW GBTU NFE SVCCFU O½S .JEOJHIU
1BTTJPO 7 WBOO GÏSF +BHVBS #SPMJOF Q¾
.BOUPSQo$$o½SFOJDLFBMMUGÏSM½UULÏSE¾SJOH
NFO IBS ½OE¾ UBHJU ¾UUB TFHSBS Q¾ TUBSUFS
+BHVBS#SPMJOFWBSEVLUJH7UW¾BTFOBTU
FGUFSFUUMPQQNFTUBEFMTJEÏEFOT)½TUFOIBS
UPQQGPSNPDIIBSLBQBDJUFUGÏSWJOTU
3BOLJOH
7¾SUUJQT%%*ODSFEJCMF"DDFOU7JODFOU
EV-JOH
%%$BMWJO$BWBU+BHVBS#SPMJOF$IJMMZ
8JMMZ:QTJMPO#PLP
4ZTUFNYSBEFS
LUNCH-DD
5JQTUJMMEBHFOTUSBWQ¾'½SKFTUBE
-%$BSNFO5PPNB3PZBM'MVTI'MVY
-BWFOJS
-%$POEB-JTB-JOETFZ5SPU
4ZTUFNYSBEFS
TRIO
5JQTUJMMEBHFOTUSBWQ¾'½SKFTUBE&UUB
5W¾B
5SFB
4ZTUFNYYSBEFS
SPORTENS
DAGBOK
Ängelholms Golfklubb Årsmöte
lördag den 5 mars kl 10.00 på
Klitterbyn. Välkomna! Styrelsen.
Högaborgs BK hälsar samtliga
medlemmar hjärtligt välkomna till
årsmöte söndagen den 6 mars kl 15.00
i Filbornaskolans aula.
we
b
ullb bil
oka jet
t
t
.se
åpl
ats
fin
ns!
."5$)&/'"$*5
'$,ÏQFOIBNOq$IFMTFB
q0EET
-ZPOq3FBM.BESJE
q0EET
#MBDLQPPMq5PUUFOIBN
q0EET
$4,".PTLWBq1"0,
q0EET
"*,q#SZO½T
q0EET
'½SKFTUBEq-JOLÏQJOH
q0EET
.PEPq)7
q0EET
4LFMMFGUF¾q4ÏEFSU½MKF
q0EET
5JNS¾q-VMF¾
q0EET
/q-ÕCCFDLFq)BNCVSH q0EET
#SPCFSHq7JMMBq-JELÏQJOH q0EET
)BNNBSCZq&ETCZO
q0EET
7½TUFS¾Tq4BOEWJLFO
q0EET
#0.#&/'"$*5
#PNCFO
"'$,ÏQFOIBNOq$IFMTFB
q
#-ZPOq3FBM.BESJE
q
$#MBDLQPPMq5PUUFOIBN
q
0EET
#PNCFO
"'½SKFTUBEq-JOLÏQJOH
q
#.PEPq)7
q
$5JNS¾q-VMF¾
q
0EET
3FBEJOHq.JMMXBMM
q
2VFFOT13q*QTXJDI q
1PSUTNPVUIq$SZTUBM1 q
/PUUJOHIBNq1SFTUPO q
/PSXJDIq%PODBTUFS q
-FFETq#BSOTMFZ
q
%FSCZq)VMM
q
8BUGPSEq#SJTUPM$ q
$PWFOUSZq4XBOTFB q
$BSEJGGq-FJDFTUFS
q
2VFFOT13
q 4XBOTFB
q $BSEJGG
q /PUUJOHIBN
q /PSXJDI
q -FFET
q -FJDFTUFS
q )VMM
q 3FBEJOH
q #VSOMFZ
q .JMMXBMM
q 8BUGPSE
q *QTXJDI
q #BSOTMFZ
q 1PSUTNPVUI
q $PWFOUSZ
q #SJTUPM$
q %PODBTUFS
q %FSCZ
q .JEEMFTCSPVHI q $SZTUBM1
q 4DVOUIPSQF
q 4IFGGJFME6
q 1SFTUPO
q 4FSJF#
1FTDBSBq&NQPMJ
q &VSPQBMFBHVFGÏSTUBPNH¾OHFOBOESB
NBUDIFO
$4,".PTLWBq1"0,5IFTTBMPOJLJ qq
q ;MBUBO .VTMJNPWJD q 4FSHFK
*HOBTKFWJUK
1VCMJL
N $4,".PTLWBWJEBSFNFETBNNBOMBHUq
lat
sf
- st
DERBY PÅ FREDAG
Sitt
p
RÖGLE vs MALMÖ, NEDSLÄPP 19.00
Följ ditt
i vinter.
För aktuella kvaldatum, bordsbokning och mer info, se Nätmagasinet roglebk.se
B8
TV
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
AD3<A9/9/</:[email protected]
/F3AABD
' Det ršda kylskŒpet. Historien om pop och politik.
Den skšna tragedin. !
Schubert: piano & arpeggione.
!! Hadrianus Ð en kejsare i
Rom. "! Degas och dansen.
#! Otango. $! Celibidache och Dvor‡k. %! Mannen under attack. &! Att vara
Magritte. '! Helmut Schmidt
Ð rastlšs pensionŠr. Fiolfavoriter. ! Nadia Boulanger Ð ett portrŠtt. ! Bršderna Karamazov. ! Trikoloren Ð den blŒ filmen. Amerikanska inbšrdeskriget.
·" Urskogens puls.
#!·%# Madame Bovary.
BD"4/9B/
'# Crime: Rika, kŠnda och
mŠktiga. # Livet pŒ intensiven. #· Fšrloss-
ningskliniken. " Akutmottagningen. # Crime: Rika,
kŠnda och mŠktiga. ### HelikopterhjŠltarna. $## Kriminellt. %## Brottsplats USA.
' Fšrlossningskliniken.
PŒ liv och dšd. # Det
kungliga lasarettet. Trauma: Livet pŒ akuten. ! Access Obama. !# MŠrkliga
dšdsfall. # Efter de avgšrande timmarna. Ambulans Ð fšrst pŒ olycksplatsen.
! De rŒa prisjŠgarna. "
Fšrlossningskliniken.
# ·$# Crime: Rika, kŠnda
och mŠktiga.
BD"5C:2
Hem till gŒrden. #
Alias Smith & Jones. !# The
A-team. " Hem till gŒrden.
## M.A.S.H. $# Boston legal. $"# Skšnheten och odjuret. %" Alias Smith & Jones.
&! Livet runt trettio. '#
Tillbaka till Aidensfield. Ally McBeal. "# The A-team.
! Hill Street blues. ! Arkiv X. # Hem till gŒrden.
# Ally McBeal. Doctor
Who. " Skšnheten och odjuret. ## Hill Street blues.
##·$!# Lagens Šnglar.
BD"9=;327
Tracey takes on. # LifeÕs funniest moments. #
The wedge. LifeÕs funniest
moments. !# LŒngt frŒn Las
Vegas. ! c/o Segemyhr.
! # Fader Ted. !# Shameless. "!# The wedge. #
The game. # # Fader Ted.
## Fem i familjen. $# SkŒl.
$" Taxi. % Ett herrans liv.
%"# Whoopi. & Pearl. &!#
Baddiel and Skinner unplanned.
' David Letterman. '"#
c/o Segemyhr. LŒngt frŒn
Las Vegas. !# The wedge.
## Ett herrans liv. !
Parks and recreation. ##
Shameless. "# Not going
out. !# David Letterman.
!## Tracey takes on. The wedge. "# LŒngt frŒn Las
Vegas. Pearl. ! Fader
Ted. Fem i familjen. #
SkŒl. # Taxi. !# Murphy
Brown. " # Whoopi. "# Fader Ted. ##·$ Shameless.
BD
'#·"# Cheaters. !#
Lost. "" Sons of anarchy.
#" The secret life of the
American teenager. $!# Jerry
Springer. %! Big brother.
&! Bachelor. '# Childrens
hospital. Glee. Worst week. ! Modern family. Big brother. !
Plastikdoktor 90210. Cheaters. ## Big brother. ##
VŠrldens kanske sŠmsta pojkvŠn... ever! # Gene Simmons familjejuveler. !# Sons
of anarchy. "# Buffy the vampire slayer. #"·% Bachelor.
BD"A>[email protected]
$ Bullrun. % Fiske i Australien. % # MotorvŠgspatrullen. %##·&## Road wars. Lunchtravet direkt. !! Gone
fishing. " Hogan knows
best. " # Dršmmen om NFL.
# # MotorvŠgspatrullen. ###
Road wars. $## Ice pilots.
%## Operation repo. &!
Fiske i Australien. ' Trav:
V64. ! Trav: Vinnare: V64.
Fiskedrag. ! Jaktlust. ! Road wars. Monster knockouts. !# Bullrun. !# MotorvŠgspatrullen.
Ice pilots. ! Promillepolisen. !! Monster knockouts.
"·$## The ultimate fighter.
BD
% Mystery Files. %!#
Mystery Files. &# Intersections. &"# Fšrnuft och kŠnsla
pŒ medeltiden. ·
Nordsjšliv. Naked Science. !# Intersections. !!#
GT racer. "" Nordsjšliv.
#" Generals at War. $"#
Mystery Files. %# Mystery Files. %# Final approach. & #
Intersections. &## Naked Science. Fight Science. DokumentŠr som avslšjar vetenskapen bakom kampsport och
sjŠlvfšrsvar. Heliloggers.
Elitsoldat Ð pallar du
trycket? !# Hunt for the Samurai Subs. Naked Science. Intersections. #
Late Night Poker. # WWE
SmackDown! !# Elitsoldat Ð
pallar du trycket? " #·#
Elitsoldat Ð pallar du trycket?
7<[email protected]</B7=<3::B
/<7;/:>:/<3B
# Hundarnas sista chans.
"# Djurens beskyddare: I
frontlinjen. ! AkutveterinŠrerna Ð de nya rekryterna.
!" Djungel. "! Allt om
katter. #! Den vilda vŠrlden.
$ HundvŠrldens stjŠrnor.
$ # Galna djur. $# Galna
djur. % Nick Bakers underliga djur. &# Schimpansernas
lustgŒrd. &" OrmkŠnnaren
med Bruce George. ' Allt om
katter. # VŠrldsveterinŠren. Vildaste Afrika. ##
Skšnheten med ormar. #
OtŠmjt & oklippt. !"# Djungel.
" Allt om katter. !# VŠrldsveterinŠren. ! Vildaste Afrika. ! # Skšnheten med ormar. " OtŠmjt & oklippt.
#·$ KattŠlskare.
0013<[email protected]/7<;3<B
$ Deal or no deal. % Waterloo road. & Doctor Who.
&"# ÔAllo Ôallo! # Whose line
is it anyway? # Waterloo
road. # Eastenders. !#
Dalziel and Pascoe. "# Deal
or no deal. "# Whose line is it
anyway? #" ÔAllo Ôallo! $"#
Doctor Who. %! Whose line is
it anyway? & Deal or no
deal. '! ÔAllo Ôallo! !#
Little Britain. # Live at the
Apollo. # Life on Mars.
" Last of the summer wine.
! Whose line is it anyway?
Life on Mars. ## Eastenders. # Little Britain. ##
Live at the Apollo. " Life on
Mars. !! Whose line is it anyway? !## Little Britain. " #
Life on Mars. ##·$ Doctor
Who.
[email protected]
$ How stuffÕs made. $ #
American loggers. % Skitiga
jobb. &# Mythbusters. '#
Syna bluffen. '!# Fšrklaring
fšljer. Framtidens vŠrld.
Cash cab. ! Wheeler
dealers. Destroyed in seconds. ! Destroyed in se-
conds. ! American loggers.
" River monsters. #
Mean green machines. #!
Mean green machines. $
Gigantiska byggen. % VŠrldens bŠsta prylar. %! Fšrklaring fšljer. & Street customs.
' Mythbusters. How
stuffÕs made. ! Syna bluffen. Cash cab. !
…verlevnad med Les Stroud.
! Frontline Battle Machines. !! Ross Kemp i Amazonas. ! Dšdlig fŒngst. !
Cash cab. Mean green
machines. ! Mean green
machines. ! Amerikanska
choppers. !## Destroyed in seconds. " Wheeler dealers.
""# Street customs.
#!#·$ Fšrklaring fšljer.
[email protected]<13
$ Catch it keep it. $##
Rym&"# Stunt junkies. '
VŠrldens bŠsta prylar. '"
FrŒn ritning till produkt. !
How stuffÕs made. ## Catch
it keep it. "# Patenttestarna.
# Sci-Fi Science: Fysikens
omšjligheter. " Sci-fi science. !# FrŒn ritning till produkt. !## Den vilda planeten.
" Perfekta naturkatastrofer. # MegavŠrld. $ VŠrldens bŠsta prylar. $ # How
stuffÕs made. $# Brainiac.
%" How stuff works. &!
Vad handlar det om? ' SŒ
funkar det! '"# VŠrldens
bŠsta prylar. Framtidens
vŠrld. How stuff works.
# Vad handlar det om?
" Byggnadsprojektens
mŠstare. !! VŠrldens bŠsta
prylar. !## Framtidens vŠrld.
"# How stuff works. !# Vad
handlar det om? # How
stuffÕs made. # Dundrande
racerlopp. !"# Den perfekta
roboten. "" Patenttestarna.
#·$ FrŒn ritning till produkt.
;BD
videos. MTV World stage:
Lady Gaga. # The short list:
10 craziest Lady Gaga fashion
moments. # Fantastic music
videos: Lady Gaga. M is
for music: The supercharts.
!! Fantastic music videos.
" Download chart. ##
My super sweet 16. #! Room
raiders. ### Moving in. $ Disaster date. $# Made daily.
%# My life as Liz. %" The
City. & 16 and pregnant.
'# Moving in. '! My super sweet 16. Plain Jane.
## Pranked. Disaster
date. # Jersey shore. "
American Dad. !# South
Park. !! Jackass. !## The
Dudesons in America. Nitro circus. "# Dirty Sanchez.
American Dad. !# Fantastic music videos. !·$
Nightvideos.
[email protected]/D3:
$ Globe trekker. % Inside
luxury travel Ð Varun Sharma.
& WorldÕs greatest motorcycle rides. ' Flavours of
Scotland. '! Chef abroad.
NomadÕs land. Globe
trekker. Planet food.
! Panasia. !! Inside luxury travel with Varun Sharma.
"! Travel Oz. # Globe
trekker. $ Chef abroad.
$! Flavours of Scotland.
% Hollywood and vines.
%! Journey into wine Ð Australia. & Globe trekker.
' Cutting edge California.
'! Destination art. Inside luxury travel with Varun
Sharma. Globe trekker.
! Travel today. ! Planet Sports. Cutting edge
California. ! Destination art.
Inside luxury travel with
Varun Sharma. Globe trekker. !! Travel today. " Planet Sports. # Panasia.
#!·$ Travel Oz.
</B7=</:[email protected]/>671
$ MTV breakfastclub. '
3 from 1. Fantastic music
$ Sekunder frŒn katastrofen. $! VŠrldens svŒraste fix-
Kul med Claude. ! I dršmmarnas trŠdgŒrd. ! Molly.
!# Toot och Puddle. !#
Hurra fšr Kalle. !! Bolibompas skattkista. !!# Piggley
Winks Šventyr. " Pipi, Pupu
och Rosmari. " Lilla blŒa
draken. " # Pingu. "! FŒret Shaun. "!# FŒret Shaun.
""# Kent Agent och den hemliga kraften. # Pyjamasklubben. # Erky Perky.
#!# Elefantprinsessan. $
Lilla Aktuellt. $# Legenden
om Enyo. $! Allt om djur.
% Mysteriet pΠGreveholm.
% Seaside hotell. %! Meg
och Mog. %" SamSam.
%#·& Fifi och blomsterfršna. &·& Bolibompa.
& Rorri Racerbil. Rorri Šr en
smart, nyfiken och busig liten
ršd racerbil som ofta hamnar i
svŒrigheter. Rorri och alla hans
racerbilsvŠnner umgŒs och tŠvlar med varann pŒ racerbanan.
DŠr finns ocksŒ mekanikern
Store Chris och banvakten
Anna som fšrsšker hŒlla ordning pŒ alla. & Sixten och
Snilleblixten. - Œker fort. Sixten
och Snilleblixten tar en Œktur
som hŒller pŒ och sluta riktigt
illa. & Ylvania, sagan om
den Gyllene Nyckeln. Del 8 av
12. Malte och Vida kommer fram
till de Lysande trŠdet. DŠr fŒr de
veta mer om Vidas farliga uppdrag. Sagan om den Gyllene
Nyckeln, Šr ett Šventyr dŠr barnens inskickade figurer spelar
alla roller och Ylva HŠllen berŠttar historien.&! Lou! Fransk
serie frŒn 2009. &"# Fixa
rummet. Del 8 av 8. '# Pinsamheter. Australisk komediserie. '"# Harlanda flygplats.
'##· Hundtrick.
arjobb. % # Haverikommissionen. & Det bŠsta av Afrika:
skogvaktare. '# Det vilda
Ryssland. Diamanters
mšrka sida. # Jorden i fokus. Haverikommissionen. ! …vernaturligt. "
Haverikommissionen. #
Teknik i fokus med Richard
Hammond. $ Jorden i fokus. % Sekunder frŒn katastrofen. %! VŠrldens svŒraste
fixarjobb. &! Generaler i krig.
'! Haverikommissionen.
! USA:s hŒrdaste fŠngelser. ! Brittiska havspolisen.
! HajgŠnget. !! USA:s
hŒrdaste fŠngelser. ! Historiska gŒtor. Brittiska havspolisen. HajgŠnget. !
Haverikommissionen. " Generaler i krig. #·$ Teknik
i fokus med Richard Hammond.
@B:
$ Punkt 6. %! Alles was
zŠhlt. & Unter uns. &!
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
' Punkt 9. '! Mitten im
Leben! ! Unsere erste gemeinsame Wohnung. Punkt 12. " Mitten im Leben! # VerdachtsfŠlle.
$ Familien im Brennpunkt.
% BetrugsfŠlle. %! Unter
uns. & Explosiv. &! Exclusiv. &"# RTL Aktuell. '#
Alles was zŠhlt. '" Gute Zeiten, schlechte Zeiten. # Die
10 skurrilsten DSDS-Castings.
# Einspruch! Die Show der
RechtsirrtŸmer. # Stern TV.
RTL Nachtjournal. %
RTL Nachtjournal Ð Das Wetter.
! Extra Ð Das RTL Magazin.
" Die 10 skurrilsten DSDSCastings. ! CSI: Miami. ! RTL Nachtjournal. !"% RTL
Nachtjournal Ð Das Wetter.
!# Das Strafgericht. ""#
VerdachtsfŠlle. #!#·$ Explosiv Ð Das Magazin.
A/B
Niedrig und Kuhnt Ð
Kommissare ermitteln. ! K
11 Ð Kommissare im Einsatz.
Richterin Barbara Salesch. Richter Alexander
Hold. ! Britt. " Zwei bei
Kallwass. # Richterin Barbara Salesch. $ Richter
Alexander Hold. % Niedrig
und Kuhnt Ð Kommissare ermitteln. %! Das Sat.1-Magazin.
& Hand aufs Herz. &!
Anna und die Liebe. ' K 11 Ð
Kommissare im Einsatz. '! K
11 Ð Kommissare im Einsatz.
Nachrichten. # Ran
Ð UEFA Champions League: Inter MailandÐFC Bayern MŸnchen. ! Ran Ð UEFA Europa League Countdown. ! #
Liga total! News. ! # Ermittlungsakte Ð Spurensuche mit
Ulrich Meyer. 24 Stunden.
# Die Sat.1 Doku. # Zwei
bei Kallwass. ## Richterin
Barbara Salesch. !"# Richter
Alexander Hold. "!# K 11 Ð
Kommissare im Einsatz. #
Das Sat.1-Magazin. #!·
FrŸhstŸcksfernsehen.
BD#
$ Le journal. $! Telematin. & Le journal de RadioCanada. &! Wari. ' Flash.
'# En voyage. '! Une brique dans le ventre. Flash.
# Littoral. ! Nec plus
ultra la collection. Chabotte et fille. ! Plus belle la
vie. Flash. # Al dente.
# Al dente. ! Bienvenue
dans le nanomonde. !! Le
journal de la RTBF. "#
Rumba. # Aux timides anonymes. #" Flash. #"# Un
homme de main. $ Le journal. $! Questions pour un
champion. % Flash. %#
Questions a la une. & Le
journal. & LÕinvitŽ. &! Le
journal de lՎconomie. &!# La
commanderie. ' # La commanderie. # Itineris. !
Le journal de France 2. Des racines & des ailes. !
Le journal. ! Le journal de
la TSR. !!# Monde le journal
Afrique. !# Marion Mazzano. "# Marion Mazzano.
!# Temps prŽsent. ! Le
journal. ## Histoire du look.
!"# Sur mesures. " Le
journal. "! Le plus grand musee du monde. #·$ C
dans lÕair.
D7/A/B</[email protected]@7;3
$ VŠlkommen till Longleat.
% DrakjŠgaren. & Vombaternas kamp. ' Malawi och
stjŠrnsjšn. VŠlkommen till
Longleat. DrakjŠgaren.
Vombaternas kamp.
! Malawi och stjŠrnsjšn.
" Rovdjurens vŠrld. #
Serious Andes. #! Hundpsykologen i Nya Zeeland. $
Nigel Marven pŒ hajarnas š.
% Animal 24/7. & Bergens flygande juvel. '
Skšldpaddornas krigszon.
Planespotting. Leverage. !· Kill point.
H24
#! ZDF-Morgenmagazin.
' Heute. '# Volle Kanne Ð
Service tŠglich. ! Lena Ð
Liebe meines Lebens. #
Reich und Schšn. !# Reich
und Schšn. Heute. #
Drehscheibe Deutschland.
! ZDF-Mittagsmagazin.
" Heute Ð in Deutschland.
"# Die KŸchenschlacht. #
Heute. ## TopfgeldjŠger.
$ Heute Ð in Europa. $#
Lena Ð Liebe meines Lebens.
% Heute Ð Wetter. %# Hallo
Deutschland. %"# Leute heute.
& SOKO Wismar. &#
Lotto Ziehung am Mittwoch.
' Heute. ' Wetter.
' # KŸstenwache. # Aktenzeichen XY... ungelšst. "#
Heute-journal. Wetter.
# Abenteuer Wissen. "#
Auslandsjournal. !# Markus
Lanz. Heute nacht. !#
Blutige SchŠtze. Aktenzeichen XY... ungelšst. # Heute.
## Auslandsjournal. ! #
Abenteuer Wissen. !## Heute.
" Die KŸchenschlacht. ""#
Art of animation. #·#!
Hallo Deutschland.
0/@<
0/@<9/</:3<
#!·!!# Bolibompa. #! I
dršmmarnas trŠdgŒrd. ###
Lycka Šr.... $ Clifford, den
stora ršda hunden. $! Kul
med Claude. $" Lilla prinsessan. $# Nasse. % DinosaurietŒget. %# Kent Agent och
den hemliga kraften. %! FŒret
Shaun. %" Lisa. %"# Charlie
och Lola. & Tess och Ubbe.
& MŠta med skŠgg Ð musikvideor. &# Timmy lamm. & #
Ljudet. &! Richard Scarrys
ŠventyrsvŠrld. &## Yoko! Jakamoko! Toto! ' Mysteriet pŒ
Greveholm. '! Sune. '## FŒret Shaun. Cirkuskiosken.
! Bolibompas skattkista.
" Byggare Bob Ð Projekt:
Bygg framtiden. # Byggare
Bob Ð Projekt: Bygg framtiden.
FŒgelvŠgen 3. Hannas hjŠlplinje. Hannas
hjŠlplinje. ! PŒ upptŠcktsfŠrd i vŠrlden. " SamSam.
"# MŒnbjšrn. Meg och
Mog. Milas sagor. 1/@B==<<[email protected]
$ Robotboy. $ # Katten
Gustaf. $# VŒran Scooby Doo.
%# Ben 10. %" Johnny Test.
& Mr Bean. &!# Chowder.
'# Camp Lazlo. '!# Best Ed.
Ozzy & Drix. # Pinky
& the Brain. # Katten Gus-
taf. # VŒran Scooby Doo.
" Chowder. # I am weasel. ! Flapjack. ## Ed,
Edd och Eddy. !# Kurage, den
harige hunden. !!# Robotboy.
" Ozzy & Drix. " # Johnny Test. "# Bakugan
GŠnget Ð nya Vestroia. ##
Hero 108. #" Beyblade: Metal Fusion. $# Pinky & the
Brain. $! Mr Bean. $##
Angelo Šger. % Ozzy & Drix.
%"# Cartoon Network Pytt-ipanna. & VŒran Scooby Doo.
&!# Batman: Den tappre och
modige. ' Johnny Test.
' # Teen Titans. '# Ko och
Kyckling. # Kurage, den hariga hunden. " I am weasel.
Dexters laboratorium.
# Jimmys vrickade vŠrld.
# Chowder. # Ben 10.
!# Flapjack. !! Robotboy. !## Dexters laboratorium. Kurage, den hariga
hunden. "# Ko och Kyckling.
I am weasel. !# Tvillingarna Kramp. Cartoon
Network classics. " Dexters
laboratorium. " # Spionfamiljen. "# Chowder. ## Ed, Edd
och Eddy. #"·$ Powerpuffpinglorna.
27A<3G16/<<3:
$ Musse. $ # HŠndige
Manny. $# Djungelhjul. %
Hannah Montana. & Phineas
och Ferb. &# Magi pΠWaverly
Place. '" Fairly Odd Parents.
! Det ljuva havslivet. Totally Spies. Sonnys
chans. ## Fairly Odd Parents.
!! Jonas LA. "# Fairly Odd
Parents. ## Phineas och
Ferb. #" Hannah Montana.
$! Fairly Odd Parents. $##
Phineas och Ferb. %"# Kick
Buttowski fšrortsvŒghals. &
Fairly Odd Parents. &!# Jonas
LA. ' Phineas och Ferb.
' # Sonnys chans. '# Det
ljuva havslivet. # Magi pŒ
Waverly Place. " Jake and
Blake. # Jonas. ! ThatÕs
So Raven. ##· Ett gott
skratt!
<7193:=23=<
# Miffy och hennes vŠnner.
# Backyardigans. #!# Kom
igen Diego! $ Pim & Pom.
$ Ni hao Kai Lan. $!# Ben &
Hollys lilla kungarike. $"# Dora
% Svampbob. %!# Fairly odd
parents. %## League of super
evil. & Pingvinerna frŒn Madagaskar. &"# Mighty B. &##
Fanboy & Chum Chum. ' #
Pingvinerna frŒn Madagaskar.
# Fairly odd parents. "#
Svampbob. # NedÕs declassified. The Troop. #
Victorious. # BondgŒrden.
!! Danne Fantom. "# Geronimo Stilton. "# Mighty B.
## Nickelodeons iCarly. #"
Big time rush. $ True Jackson. $ # BondgŒrden. $"#
BFF. % Fairly odd parents.
% # Svampbob Fyrkant. %#
Huset Anubis. Huset Anubis
fungerar som ett pensionat under nŒgra ungdomars gymnasietid. &# Nickelodeons iCarly.
&!#·' The Troop.
B9
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
TV
47:;
1/</:[email protected]
$ RŠdda Willy 4. %"# Hollywood buzz. & Breakfast with
Scot. '"# Expired. ! Hollywood buzz. Global metal.
Kanadensisk dokumentŠr frŒn
2008. !!# Beck: Pensionat
PŠrlan. Svenskt kriminaldrama
frŒn 1998 med Peter Haber, Mikael Persbrandt. ## Cold
souls. Dramakomedi frŒn 2009
med Paul Giamatti, Armand
Schultz. $"# Batman: Under
the Red Hood. Animerat Šventyr
frŒn 2010. & Borta bra,
hemma vŠrst. Komedi frŒn
2008 med Vince Vaughn, Reese
Witherspoon. '! Beck: Enslingen. Svenskt kriminaldrama
frŒn 2002 med Peter Haber, Mikael Persbrandt. Allt fšr
min syster. Drama frŒn 2009
med Abigail Breslin, Cameron
Diaz. # District 9. NyzeelŠndsk science fiction frŒn
2009 med Sharlto Copley, Jason Cope. " Winter of frozen dreams. Brudens bŠste
man. "# Eichmann Ð dšdens
underskrift. #"#·%! Temple
Grandin.
Šventyr frŒn 2010 med Sean
Bean, Eddie Redmayne. "
Wallander: LŠckan. Svenskt kriminaldrama frŒn 2009 med
Krister Henriksson, Lena Endre.
Sex secrets. " InstŠngd
2. "#·$ Falskt alibi.
1/</:[email protected]/;/
%# Flashbacks of a fool. ' I
skuggan av vŠrmen. ! Not
forgotten. Little New York.
!"# Jul i BlŒfjŠll. # Hachiko
Ð en vŠn fšr livet. Drama frŒn
2009 med Richard Gere. $"#
Coco Chanel & Igor Stravinskij.
Franskt drama frŒn 2009 med
Anna Mouglalis. &"# Alla presidentens mŠn. Thriller frŒn
1976 med Robert Redford.
Death to Smoochy. Komedi frŒn 2002 med Robin Williams. # Red. Thriller frŒn
2008 med Brian Cox. Maratonmannen. # Fragments.
" Precious. ##·%# VŠlsignelsen.
/\\]\a
1/</:67BA
%# Hollywood buzz. %"# Ondine. ' # Beck: HŠmndens
pris. # TidsresenŠrens
hustru. # Capitalism: A love
story. "## Away we go. Komedi frŒn 2009 med John Krasinski, Maya Rudolph. $! En
natt i New York. Komedi frŒn
1985 med Griffin Dunne, Rosanna Arquette. & The informant. Komedi frŒn 2009 med
Matt Damon, Scott Bakula.
The crying game. Brittiskt drama frŒn 1992 med Stephen Rea, Jaye Davidson. Inglourious basterds. Krigsthriller frŒn 2009 med Brad Pitt,
Christoph Waltz. ! SŒ gšr
man i Sverige. ! Kung-fu
nurses a go-go. !## HŠmnarna. # # Hollywood buzz.
##·%!# Adventureland.
1/</:/1B7=<
% Red riding: 1974. &"# Red
riding: 1980. Red riding:
1983. # Beck: …ga fšr šga.
Svenskt kriminaldrama frŒn
1998 med Peter Haber, Mikael
Persbrandt. !"# Gods and generals. Krigsdrama frŒn 2003
med Jeff Daniels, Robert Duvall.
% Rocknrolla. Brittisk action
frŒn 2008 med Gerard Butler,
Tom Wilkinson. ' Law abiding citizen. Thriller frŒn 2009
med Jamie Foxx, Gerard Butler.
Black death. Brittiskt
1/</:[email protected]
$! Hollywood buzz. % The
informant. &# BaksmŠllan.
! FlickvŠnner frŒn fšrr.
Camping. ! # RŠdda
Willy 4. ## Big love. Dramaserie frŒn 2009. Del 2 av 9.
$ In treatment. $! In treatment. % Funny or die.
%! Entourage. Komediserie
frŒn 2010. Del 1 av 10. &
Weeds. &! Boardwalk empire. '! Bored to death.
Funny or die. ! Entourage. House. Dramaserie frŒn 2010. Del 10 av 22.
V. Science fiction-serie
frŒn 2011. Del 2 av 10. !
Dexter. !## The corner. ##
Boardwalk empire. # Big
love. # Adam. " # Hollywood buzz. "##·$! Ice age
3: Det vŒras fšr dinosaurierna.
A49/</:3<
$ StjŠrnsystrar. %! Mitt liv
som hund. '# SmΠmirakel och
stora. # Kalabaliken i Bender. ! Scener ur ett Šktenskap. %! Emil i Lšnneberga.
& GrŠsŠnklingar. Stora och smŒ mŠn. # Hans
och hennes. !! Vinnare och
fšrlorare. Svart Lucia. !
TillfŠllig fru sškes. "!#·$#
Hem ljuva hem.
A7:[email protected]
% Distance. '# Harvard
man. The end of violence.
! Drottning Juana. #
Normal. % Mannen som Šlskade Yngve. ' En livslšgn.
Fotboll fšr Buddha. !
Nowhere. Keane. ! Hidden. ##·% Ecce bombo.
B1;
$ Den onda šn. &! Konspiratšr. Kellys hjŠltar.
Het strand. "# Det perfekta inbrottet. #" Kvinnorna
pŒ šn. % Code name: Emerald. &"# I sista minuten.
Passion fish. !# Stormen. !# Sju kvinnor. !
Passion fish. # Screening
room. #!#·$ Screening
room.
BD
$ Colour me Kubrick: A
true...ish story. & Olsenbanden jr og mestertyvens skatt.
€pplet och masken. Kalenderflickorna. " Just
friends. Tysk-amerikansk-kanadensisk komedi frŒn 2005 med
Ryan Reynolds. $ Motherhood. Komedi frŒn 2009 med
Uma Thurman. & Barnen
frŒn Huang Shi. Australisk-tyskt
drama frŒn 2008 med Jonathan
Rhys Meyers. Rachel
getting married. Drama frŒn
2008 med Anne Hathaway.
Sin nombre. Mexikanskamerikanskt Šventyr frŒn 2009
med Paulina Gaitan. No limit euro sex. Punisher:
War zone. "·$ Rachel
getting married.
BD/1B7=<
$ The ladykillers. &
Frame of mind. '# Vexille.
" Parfymen: BerŠttelsen om
en mšrdare. " Guilty as
charged. Thrillerkomedi frŒn
1992 med Rod Steiger, Lauren
Hutton. $ Street fighter:
The legend of Chun-Li. Thriller
frŒn 2009. & Secrets of
state. Fransk thriller frŒn 2008
med GŽrard Lanvin, Vahina Giocante. Edison. Thrillerdrama frŒn 2005 med Morgan Freeman, Kevin Spacey.
Rec 2. Spansk skrŠck
frŒn 2009 med Jonathan Mellor, îscar Zafra. Suspended disbelief. " Dark confessions. "·### Standard
operating procedure.
BD1:/AA71
& Journey to the far side of
the sun. S.O.B. Ð paniken
i dršmfabriken. Heart
beat. " Gift pΠhalvtid.
$ Oro i kroppen. & Tid
fšr hjŠltar. I heart huckabees. The hunger. Carnal desire. ·! Amazing bodies.
$! Morgennytt. Muntlig
sp¿rretime. NRK nyheter.
# F¿rkveld. "# Oddasat Ð
nyheter pΠsamisk. Nyheter. Sjukehuset i Aidensfield. Britisk dramaserie. !
Nyheter. !# Puls: Hverdagskonkurransene. !!# Urix.
" Nyheter. "# Ut i naturen: Magasin. "!# Norge
Rundt. # Nyheter. # Dallas. Dramaserie. $ Nyheter.
$ Sn¿ballkrigen. Norsk dokumentarserie. $# Filmavisen 1959. % Nyheter. %
Skispor fra 1952 til 1982: ¯stEuropa, Finland og Norge.
Norsk dokumentarserie. %"
Oddasat Ð nyheter pŒ samisk.
%## Nyheter pŒ tegnsprŒk.
& F¿rkveld. &" Distrikts-
nyheter. ' Dagsrevyen.
'! VM-kveld. ##
Distriktsnyheter. Dagsrevyen 21. " se tonight.
Norsk humorserie. Vikinglotto. Migrapolis:
Den store folkefesten. !
Kveldsnytt. !# VM Oslo 2011:
pningsseremoni. # Nasjonalgalleriet. "# Sn¿ballkrigen.
Norsk dokumentarserie. #
Svisj gull. !·$! Dansefot
Jukeboks u/chat.
BD <[email protected]
$!·$## TV 2 Junior. $!
Ozie Boo. $!& Boblins. $"&
Woffy. $## God morgen Norge.
Quizshow. ! God
morgen Norge. # Hotel C¾sar. Ellen DeGeneres
show. ! Christine. !"
Judging Amy. "! Home and
away. # Malcolm i midten.
#! Scrubs. $ Home and
away. $! Venner for livet.
% Dharma & Greg. %!
That Ô70s show. & Hotel
C¾sar. &! Nyhetene og sporten. &# V¾ret. ' Happy
day. '! Hotel C¾sar. Tid for hjem. Nyhetene.
V¾ret. # Sportsnyhetene. !# VM-studio. "# Livet pŒ vent. "# Trude. !#
Eventyrlige nordmenn. !"#
60 minutes. !# Svindlertriks i
Las Vegas. Penn og Teller.
"# GreyÕs anatomy. !# Supernanny. !! Sportsnyhetene. !"# V¾ret. !##·$!
Sonen.
BD47<:/<2
# " Ettans morgon-tv. &!
Regionala nyheter. Tv-ny-
[email protected]/;/
BD4/;7:G
% Den modiga lilla bršdrosten. ' Little Bigfoot. Eve and the fire horse. !
Barbie: Mermaidia. Animation
frŒn 2006. # Good vibrations. Science fiction-komedi
frŒn 2000 med Ben Kingsley,
John Goodman. % Step
brothers. Komedi frŒn 2008
med Will Ferrell, John C. Reilly.
' En galen jul. Kanadensisk-amerikansk familjekomedi
frŒn 2007 med Patrick Swayze,
Matthew Knight. Neverwas. Drama frŒn 2005 med Aaron Eckhart, Ian McKellen.
! HannaÕs gold. · !
The suburbans.
BD<[email protected]
% Rafiki. ' Lotta pŒ BrŒkmakargatan. Pelle Politibil
gŒr i vannet. ! Rafiki. #
Emil i Lšnneberga. Svensk familjefilm frŒn 1971. % Pyrus
pŒ pletten. Familjedrama frŒn
2000 med Jan Linnebjerg, Jesper Klein. ' Krummerne.
Dansk familjekomedi frŒn 1991
med Laus H¿ybye, Dick Kays¿.
Beck: I Guds namn.
Svensk kriminalthriller frŒn
2007. ! Andreaskorset.
Beck: Den japanska shungamŒlningen. !·"!# Beck: I
Guds namn. #·% Beck:
Sista vittnet.
BD"47:;
" En vandring bland molnen.
! Gyllene Tider Ð parkliv.
"# Hennes majestŠt Mrs.
Brown. Drama frŒn 1997. $
Rat race Ð skrattjakten. Komedi
frŒn 2001. %## Stuart Little.
Familjekomedi frŒn 1999. ' #
Kurt Olsson Ð filmen om mitt liv
som mig sjŠlv. Svensk komedi
frŒn 1989 med Lasse Brandeby.
Raise your voice. Drama
frŒn 2004 med Hilary Duff.
# Birth. Drama frŒn 2004
med Nicole Kidman. !# Angel.
# Monster. "# Made.
###·% Kung pow: Enter the
fist.
heter. # YLE News. Studio55.fi. Dagens rubriker. Sportbitna. # GŒ
fint i koppel. "# Linnan tŠhdet. !! Halv sju. " Tv-nyheter. "# …sterbottningar.
Finskt drama $ Angelina
Ballerina. $ # Lilla tvŒan.
% Tv-nyheter. %! Halv sju.
& En sann historia. &!
TV-nytt. &## Vad ska vi Šta i
dag? ' En ny dag. '! Tvnyheter. '## Sportrutan och
V5-travet. # A-studion.
" A-plus. Nyheter.
DjŠvulsŒkern. Finland express. # Teknari.
!#· DokumentŠrprojekt:
Daddy and the muscle academy.
DokumentŠrfilm om den finskfšdde homoerotiska konstnŠren
ÓTom of FinlandsÓ inflytande pŒ
den homosexuella kulturen
BD7;[email protected]=<
ADB
$ Rapport. $# Regionala
nyheter. $ # Gomorron Sverige. # GoÕkvŠll. Rapport. #· # Debatt. !
VM-studion. !! LŠngdskidor.
"! VM-studion. # LŠngdskidor. $! VM-studion.
$## Rapport. % Kan man
Šlska igen? %! Sverige idag.
%## Sportnytt. & Rapport
med A-ekonomi. & Regionala nyheter. &# GoÕkvŠll.
' Kulturnyheterna. '#
Regionala nyheter. '! Rapport med A-ekonomi. An-
tikrundan. Plus. Debatt. "# X-Games. !!
Uppdrag granskning. !
Dansbanan i TŠfteŒ. ! Debatt. # Dom kallar oss artister. "# Korrespondenterna.
!# NyhetsbyrŒn. !"#·"
Berguvarnas rike. " HockeykvŠll. "# Sverige idag.
##·$ GoÕkvŠll.
ADB
'! SVT forum. ! Vem vet
mest? !·#! UR. ##
Sverker rakt pŒ. $ Dokument inifrŒn: SŠljsekten. % Nyhetstecken. %! Oddasat.
%"# Uutiset. & Pingviner i
stan. &## Rapport. ' Vem
vet mest? '! Korrespondenterna. Slottsfruar. Aktuellt. ! HockeykvŠll.
Sportnytt. # Regionala nyheter. # Rapport.
!# Kulturnyheterna.
"#·! Nuan.
BD"
## Nyhetsmorgon. Nyhetskanalen. # Efter tio.
Nyhetskanalen. # Efter
tio, forts. # Hem till gŒrden.
# Holby City. " Nyhetskanalen. "# Doctors. #
=<A2/5
' Gospel Hill. The
open road. ! Brustna omfamningar. Once.
!·"# Young Victoria.
<[email protected]/9/</:[email protected]
<@9
film i dag
Antikdeckarna. $ Bygglov.
% I en annan del av Kšping.
%! Halv Œtta hos mig. &
Vad blir det fšr mat. &! Lokala nyheter. &"# Ekonominyheterna. ' Nyheterna.
'! Halv Œtta hos mig. Sveriges vŠrsta bilfšrare. Svensk maffia. Nyheterna. # Sporten. !#
Lokalt vŠder. !% VŠdret.
" Ice road truckers. !"
Parkeringskriget. # Sveriges
vŠrsta bilfšrare. # Boston legal. # Numbers. ! Arkiv
X. " Dead zone. "##·##
Hem till gŒrden.
7y`w`RSb#y`aSRO\6O`^S`:SSaY`SdP]YS\
ºB]9WZZO;]QYW\UPW`Rºa][PZSdS\PSabaSZZS`
AYcUU]`‡dS`A‡RS`\
DRAMA
"
O :gaO\RS5`SU]`g>SQY=aQO`aPSZ‡\ORa][dWbagRabOb
aORd]YOba][`WaYS`O`OZZbT‡`ObbT‡`adO`OadO`b[O\
0`]QY>SbS`aO\YZOUORT‡`dyZRbwYb=aQO`aPSZ‡\Ob
[O\caSTbS`S\>cZWbhS`^`WaPSZ‡\OR`][O\Od6O`^S`
:SSB]YWZZO[]QYW\UPW`RCA/'$ ADB!#
AW\\][P`S
DRAMA
!
$y`WUOAOg`O>OcZW\O5OWbO\T`y\6]\Rc`OaR`‡[
[S`][SbbZWdWCA/·[S\T‡`ab[yabSV]\^O^^O]QVS\
aZwYbW\UbOaWUbWZZ;SfWY]A[w`baO[b`SOZWabWaYb
@SUWaa‡`S\1O`g4cYc\OUOY]\acZbS`ORS`WYbWUOUO\Uab`O`
T‡`RSbOZXS`;SfWY] '
BD O
AQO`g[]dWS
SKR€CK
0`‡RS`\OEOgO\aTWZ[<Wa][w`W\aObbOdSbObbRSb
PSbgRS`VOZaP`gbO\RS^O`]RWS`]QVVc[]`OdaO\aZ‡aa]`b
4‡`abOTWZ[S\aY]XORS[Sab[SRaY`wQYTWZ[Vw`^O`]RWS
`OabWZZ]QV[SR2W`bg6O``g4OabP`O-<XOW\bSRW`SYb
CA/ 9O\OZ# O
DWRRW\aWRO
DRAMA
3\aO[abyS\RS^O^^O3R6O``Wa[‡bS`\gYdW\\O
[email protected]]PS`[email protected]]\S\bWZZSfT`c\AcaO\AO`O\R]\
w`ZORROR`SRO\W\\O\V]\PZW`ady`baXcYDwZUX]`R]QV
dwZa^SZORa\gTbO`SWYZOaaWaYabWZAbS^[][CA/''&
O
BD& 9c`b=Zaa]\TWZ[S\][
[WbbZWda][[WUaXwZd KOMEDI
O :OaaS0`O\RSPgaT]ZYYw`OY\w^^WaTc\YORSPwbb`SWbd
aV]eS`\O6w`PZW`RSbbWZZaZcbZWbSbXObWUbwdS\][Ob[]
aTw`S\w`aY‡\]QVRSbTW\\a\yU`O`]ZWUOaQS\S`bWZZ
SfS[^SZT`y\V‡US`b`OTWY][ZwUU\W\US\=QVayw`CZZO
AY]]UayYcZAdS`WUS'&'
BD"4WZ[' #
9WZZaV]b
THRILLER
0`Oab]`gOd3Z[]`S:S]\O`R;[email protected]]c`YS]QV2WO\S
:O\SW`]ZZWabO\°dORUWQYa\Sbb-ºAVOYSa^SO`SW\Z]dSº
`SUWaa‡`S\8]V\;ORRS\dO`\]UW\bS`wbb[O\T‡`X]PPSb
7\bSaya^w\\O\RS[S\aSdw`bbOQYdO`SaYyRWaO`\O
CA/ &
BD$ O
0X‡`\0`y\TSZb
PX]`\P`O\TSZb.bba^SYb`OaS
Köksveckor i butiken!
Just nu
kökskampanj!
Kom in
så berättar
vi mer.
/<<=<A&f$#
Hjälp med allt från inspiration till installation.
Vi ritar ditt nya kök kostnadsfritt!
Helsingborg Väla Norra, Ekslingan 10, Tel 042-37 97 30
Ängelholm Kristianstadsgatan 9 (vid ICA Maxi), Tel 0431-41 48 40
www.electroluxhome.se
B10
TV
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
ADB
tv i dag
=<A2/5
$ @O^^]`bI%$ !$K $# @S
UW]\OZO\gVSbS`I'% &! !K $ #
5][]``]\AdS`WUSI!'#$$'"K
! 5][]``]\AdS`WUS
I!"#!"K # 5]¼[email protected]
I## $%#K @O^^]`b
I'$"K # >[email protected]
I"%$"#!K !# AYcUU]`‡dS`
A‡RS`\2`O[OT`y\'$ [SR
5`SU]`g>SQY;O`g0ORVO[
>VWZW^/ZT]`[email protected](@]PS`b;cZ
ZWUO\I "''"'K # 5][]`
`]\AdS`WUSI"#"# $K
[email protected]^^]`bI!K
$#6OZZy;c[[email protected]
0`WbbWaYY][SRWaS`WST`y\
&mdS\aS\O`SWROU
I& $'"K
$!2O\aPO\O\[email protected]
@SPSQQODW\bS`PO`\3ZUWº6SXZWbbS`Obc`S\º
>]SaW\aYOTy]aa
Obbbw\YO\gbb
º6SXZWbbS`Obc`S\ºw` tillbaka med en ny säsong
och försöker ta ett grepp
på den svenska poesin.
– Det finns förmodligen
lika många svar på hur
den svenska poesin ser ut
som det finns poeter,
säger programledaren
Rebecca Vinterbarn Elg.
På järnvägsstationen i
Järna har någon sprayat
dit orden ”Du är…” och
bokstäverna S och T framför Järna.
Poesi i vardagen och
samtidigt feelgood för
morgonpendlarna. Det är
det som kan vara det
finurliga med poesi, med
ganska få rader lyckas
man sätta fingret på
någonting och säga så
mycket.
Poeten och musikern
Emil Jensen som medverkar i programmet säger
att poesin skulle må bra
av att blir mer användbar
i vardagen.
6SXZWbbS`Obc`S\
ADB !
AdS\aYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
2SZ!Od#2SbPZW`TcZZb
‡a\w`:]bbO3\UPS`UU‡`Sf
b`Oa^SZ\W\U·T‡`Tc\YbW]\
aVW\R`ORSmdS\ " I &"!'K
%!AdS`WUSWROU
>`]U`O[ZSRO`S(:W\RO=Z]Ta
a]\mdS\aS\O`SWROU
I&%#%K
%##A^]`b\gbbI#K
&@O^^]`bI! !!K
&@SUW]\OZO\gVSbS`
I"&"%$&K
&#5]¼YdwZZ
6O\dO`S\ZgQYORT‡`SbOUaZS
RO`Sa][dWaabSVc`ab`Saa
aYcZZSVO\bS`OaAS\Y][Y]Z
ZO^aS\0]:OSabORWcaPS`wb
bO`][aW\ZWda`SaO>`]U`O[ZS
RO`S(0S^^SAbO`P`W\YmdS\
aS\O`SWROU " ]QVADB "
aS\O`SWROUI!''" ##K
'9cZbc`\gVSbS`\O
I'& #K
'#@SUW]\OZO\gVSbS`
8cTZS`Y]QYO`RSab]aw[`S
a]^^OP`cYO`[O\awUO
2S\bSaS\awbba^y^`]d
]`RS\bZWUb\w`RSbw`ROUa
T‡`RS\T‡`abOZOUbwdZW\US\W
T‡`dy`O\gO[wabS`Y]QYO`
AdS`WUSa[wabS`Y]QY
BD" O 7<B7;BA</19
AWRaS0OPSbb9\cRaS\
a^SZO`abORa[W\WabS`
2O\aYbR`O[O
^yb]^^\Wdy
Samtidigt som Danmarks
nyvalda statsminister
Birgitte Nyborg Christensen kämpar vidare på sin
nya position uppstår våldsamheter i ”Borgen”. Efter
att ha fått tillgång till
känslig information blir
en journalist attackerad.
0]`US\
ADB 2`O[ObWYS\Wº5ZSSºT]`b
awbbS`\w`>cQYY][[S`
bWZZPOYObWZZ;Q9W\ZSg6WUV
STbS`S\bWR^yc\UR][aO\
abOZbAO[w`]awYS`^ydOR
VO\aYOU‡`O][RSbPZW`
W\bW[b[SRTZWQYdw\\S\
?cW\\]QVUy`bWZZ4W\\T‡`
ObbTy`yR
5ZSS
Bd O [email protected]/;/7D73B</;
ADB "#
I#% "'K
$!#/US\[email protected]
4‡`RXc^O\RSaO[VwZZa^`]
U`O[2SZ$Od 2SbT`WO
aY]ZdOZSb`WaYS`O`ObbaYO^OSbb
\gbbYZOaaO[VwZZS[S\O`T‡`S
RSbbO[WZX‡[W\WabS`:S\OA][
[SabORA>`]U`O[ZSRO`S(
/\\O6SRS\[]I$&'!!K
% <gVSbabSQYS\I$'''# K
%!=RROaObI""!"K
%"#CcbWaSbI'"K
&AbO\a[OaYS`ORS
PX‡`\ZWUO
rabS``WYWaY\Obc`TWZ[T`y\
Ab]`abwRS`YO\PXcRO^y
ab]`O[‡XZWUVSbS`T‡`RSRXc`
a][T‡`aby`ObbbOdO`O^yRS[
EWS\aUw\UOdbdwbbPX‡`\O`w`
[wabO`SWU`S\S\mdS\9c\
aYO^aYO\OZS\ % ]QV!
I$' K
&##@O^^]`bI# &K
'DS[dSb[Sab-
'!8OYbS\^yZgQYO\@
2O\aYR`O[OaS`WST`y\ 2SZ"Od8]c`\OZWabS\
9Ob`W\S4§\a[O`YTy`bWZZUy\U
bWZZawYS`VSba^]ZWbWaYW\T]`[O
bW]\RyV]\PZW`Y]\bOYbOROd
S\O\]\g[c^^UWTbaZw[\O`S
mdS\ADB " " I$'%$ K
BVS>OQWTWQ
/[S`WYO\aYY`WUaaS`WST`y\
2SZ'OdAZSRUS]QV
RSO\R`Oa]ZRObS`\OWT‡`abO
[O`W\Yy`aRWdWaW]\S\VO`Yw[
^Ob^y‡\=YW\OeOW‡dS`S\
[y\ORc\RS`VSZdSbWaYOT‡`
VyZZO\RS\mdS\ # !F5O[Sa
C\RS`ybbOYdwZZO`dWaOaaO[
[O\R`OUOdF5O[Saa][O`
`O\US`OaW/a^S\CA/2Sb
PZW`]ZWYOdW\bS`a^]`bS`a][
a\]eP]O`Ra\‡aY]bS`]QV
aYWR]`2SbVw`w`RS\#(SdS`
aW]\S\OddW\bS`a^]`bS\aOQ
bW]\TgZZRObwdZW\UI##!&#K
!"#5g\SY]Z]US\W/aYW[
@AdS\aYR`O[OaS`WST`y\
mdS\ # I%%#%$'"K
"#;W\cbS\@
BdZSYI $% #K
"#6OZZy;c[[email protected]
0`WbbWaYY][SRWaS`WST`y\
&I!$&$!K
[email protected]
2]f(2O\aYR]Yc[S\bw`T`y\
'I!' $!%K
!9ZOaa'/@
AdS\aYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
mdS\ADB " # I#''%% "K
!"AdS`YS``OYb^[email protected]
C\RS`DWSb\O[Y`WUSba
aZcbaYSRSWO^`WZ'%#SdO
YcS`ORSa[y\UOTO[WZXS`
T`y\AOWU]\7R]Yc[S\bw
`S\º=VAOWU]\ºPS`wbbO`
2]O\a][dwfbSc^^WCA/
]QVPZSdTWZ[O`S][RS\
b`Oc[ObWaYO`SaO\bWZZPOYO
bWZZDWSb\O[
=VAOWU]\
$#<gVSbaPg`y\@
AO[VwZZa^`]U`O[2SZ$Od
!mdS\ " ]QV % I$#'"$K
O ;/B75BA/;/@03B3
DS[dSb[[email protected]%#&"K
!·#! [email protected] '"%$ K
! ASfcOZYc\aYO^@
I!!K !! BŒ`YWaQVTŒ`/\
Tw\US`@I %K !## 9O[W
YOhS3a^Oƒ[email protected]&%!"$&K
" 4WZ[YZcPPS\@I' $&K
"# 4WZ[YZcPPS\@
I $' &%K "! [email protected]·
adS\aYOa][O\R`Oa^`[email protected]
I%#"'K ""# BgabbOU\W\[email protected]
I!&$'# K "#% ;]PWZ[]PP
\W\[email protected] %%#"&#'K #
@c\bW\Obc`S\·bSQYS\a^`yY
@I!!!K # @c\bW\Obc`S\
·bSQYS\a^`yYI"!! &!K # BOf]QVBOaaI"!!&"K
4`yUSa^]`b>`]U`O[ZSRO`S(
@WQYO`R=Zaa]\mdS\ "
]QVADB "aS\O`SWROU
I##$ &%K
0]`US\
Åtskilliga kriminella har genom åren kunnat fångas in
av lagens långa arm tack vare ”Efterlyst”. Nu har programmet utökat sin skara av experter med brottsmålsadvokaten och författaren Jens Lapidus. Tillsammans
med Hasse Aro och Tommy Lindström ska han guida
tittarna i polisens arbete med att lösa ouppklarade
brott.
– Jag hoppas kunna tillföra ett försvararperspektiv i
”Efterlyst” som annars har ett starkt brottsofferper3TbS`ZgabBD! spektiv.
'!· ! ADBT]`c[
I&& '"$K '! >]ZWbWYT‡`QW
dWZOaO[VwZZSbI&& '"$K !
'[email protected]^^]`bI%"!K
C^^R`OUU`O\aY\W\U
I $%#K
:O^WRca\gSf^S`bWº3TbS`Zgabº
ADB
7\bS`dXc^`]U`O[mdS\ADB
" % ]QV & I#&$$"#!K
"·""8OYbS\^yZgQYO\
@AdS\aY`S^]`bOUSaS`WS
mdS\ADB # $ &
]QVADB " % I#&#"$&K
"#AdS`[email protected]
I'$!&! &K
##·$5]¼[email protected]
mdS\ " I%! '! &K
I' ##K
AdS\aY`S^]`bOUSaS`WS2SZ$
Od&ASfQV]YZOR]QVZgQY]
`ca7YdwZZS\aOda\WbbYWbbZO`
RSb`SXwZbWZgQY]Z‡YO`\OmdS\
# $ & ADBaS\O`S
WROU]QVADB " % I&# $K
;ObayW\W<]`RS\
BD!
$# [email protected]!'%! $'K
$" <O\\[email protected]!%%!$K %#
<O\\[email protected]''&"'K %! 8W[a
dw`[email protected]&%%! !K %##·& #
8W[adw`[email protected]#"'# $K &##
/ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I$$$!&#K ' # @[email protected]
I%% ##K Dy`OPwabOy`
I' %K # B]^[]RSZ
@I %%&'%K >`]XSQb
`c\[email protected]%&&#$%#K !#
=^`OVEW\T`SgaV]eI %!"K
" 3fb`S[SV][S[OYS]dS`
@I&'$%#K # B]^[]RSZ
@I##%%"!K ### >`]XSQb
`c\[email protected]%"&&!K
$##B]^[email protected]
/[S`WYO\aY`SOZWbgaS`WST`y\
&8SO\1V`Wab]^VS<]
dSZZWw`UwabR][O`SWROUS\a
Oda\WbbI%%#"$'"K
%##:gfTwZZO\@
AdS\aYZWdaabWZaaS`WST`y\
&/hWh]QV<O\\OVO`
a[aZy\Y]ab\ORS`]QVcbUWT
bS`bWZZPyRSV‡US`]QVdw\abS`
[S\\wabO\W\UOW\Y][abS`
I&"%! !K
&##9S\]I#$%# K
' [w\@
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
&2SZ /ZO\O\ab`w\US`
aWU]dO\ZWUb[gQYSbT‡`ObbTy
bWZZPOYOaWbbZy\T`y\1VO`ZWS
3dSZg\]`R\O`SbbX]PPbWZZ
8OYSmdS\W\ObbI"$""K
'! [w\@
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
&2SZ!/ZO\8OYS]QV
1VO`ZWSPSabw[[S`aWUT‡`Obb
^`‡dO^y\gOaOYS`/ZO\b`wT
TO`TZS`OYdW\\]`aO[bWRWUb
1VO`ZWSZw`aWUObbZOUO[Ob]QV
8OYSSf^S`W[S\bS`O`[SR‡Z
mdS\W\ObbI"$!!&#K
AdS`WUSaTcZOabSVS[
@AdS\aYW\`SR\W\UaaS`WS
T`y\dy`S\ 2SZ"Od
AW[]\]QVB][OaPSa‡YS`
[OYO`\O;O`WO\\S]QV
B][[g^y:XcabS`‡a][VSZb
aOY\O`]`R\W\U]QV`SRO>`]
U`O[ZSRO`S(AW[]\2OdWSaB]
[Oa1SRS`Zc\RI'#'"$K
3TbS`Zgab
AdS\aY^`]U`O[aS`WST`y\dy
`S\ mdS\ % I#"%$ K
9dW\\]`aZWd(1VS``g
RSXbO`
;Ob`SaS^`]U`O[2SZ#Od&
0S`US\;ObWOa]QV;WQVOSZ
RgYS`STbS`aYOZRXc`cbO\T‡`
0S`US\]QVY]QYO`[SRSf
b`S[O\w`[ObaY]QYS\6O\\S
4`]abOW6O`RO\US`mdS\W
ADB $ ADB " $ ]QV
ADB !I#"!'K
!#<[email protected]
[email protected]!AdS\aY^]SaW
DORw`bg^WaYb[SRadS\aY^]
SaW->`]U`O[ZSRO`S(@SPSQQO
DW\bS`PO`\3ZUmdS\ # ]QV
ADB & I%"K
/[S`WYO\aYY`W[W\OZaS`WST`y\
!BS``]`WabS\a][b]U
2cQYg5S`OZR]QV9ObSa][
UWaaZO\w`bWZZPOYO]QVRS\Vw`
Uy\US\VO`VO\/[S`WYOa^`S
aWRS\bWaWbbaWYbSI# #%"!K
!6SXZWbbS`Obc`S\
/YbcSZZbI'"'K
!9]``Sa^]\RS\bS`\O
Cb`WYSa[OUOaW\2SZ$Od
;]PWZS\·dw\]QVTWS\RS;]
PWZbSZST]\W\T‡`w\R`O`aO[VwZ
ZS\`c\b][Wdw`ZRS\·^yU]bb
]QV]\b>`]U`O[ZSRO`S(:S\O
AQVS`[O\mdS\ " # % ]QVADB " I&%$ K
A^]`b\gbbI"! &%K
#@SUW]\OZO\gVSbS`
I'#'&$'"K
#@O^^]`bI'#&''"$K
!#9cZbc`\gVSbS`\O
I'#&& %K
"#Dw`ZRS\@
[email protected]=VAOWU]\2]Yc[S\bw`
4WZ[O`S\2]O\6]O\UaTO[WZX
ZgQYOaPZWSdOYcS`ORST`y\AO
WU]\c\RS`DWSb\O[Y`WUSba
aWabOROUO`7RSb`yRO\RSYO]
aSbPZW`R]QYVS\\SaagabS`
YdO`]QVV]\Y][[S`STbS`bWZZ
CA/T‡`abTZS`Oy`aS\O`S<w`
RSOZZOybS`dw\RS`bWZZDWSb\O[
STbS` #y`TW\\aRSb[y\UO
b`Oc[O\]QVVS[ZWUVSbS`Obb
`SROcbW\][RS\\w`[OabSTO
[WZXS\I$ &'%K
!"#<]`RYOZ]bbS\!$#@
I"'$"!"K
#·#3bbO\\ObawbbObb
[email protected]'&!%#%K
0`WbbWaYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
1VS``g6SOZSgb`wTTO`
aXcYdW\\]`a][OZZOPSTW\\S`
aWUW]ZWYOabORWS`WZWdSbT‡`Obb
RWaYcbS`OYw`ZSYI $&#'K
# [w\@ I''!'&'K
"# [w\@I'#&' K
8W[adw`[email protected]
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
!·"1VS`gZPS`8W[Obb
abS`WZWaS`OaWUI"$$$!%K
#FS\O·Y`WUO`^`W\aSaaO\
@/[S`WYO\aY\ghSSZw\RaY
wdS\bg`aaS`WST`y\''&''
8]fS`;SU]QV/cb]ZgQcaaZy`
aWUWV]^T‡`ObbabXwZORS\PS
`gYbORS\gQYSZ\a][ZSRS`dw
US\bWZZ/bVS\OaY`]\O
I'&#
'&K
">yVSRS`]QVaO[dSbS
@/[S`WYO\aYR`O[OaS`WS
T`y\ /[S`WYO\aYOa^S
QWOZabg`Y]`O\VyZZS`;cabOTO
/bSTa][[Waabw\YaVOS\V‡U
^]aWbW]\W\][/Z?cOWRO
I!#&$!K
!!#2O[[email protected]
/[S`WYO\aYY`W[W\OZaS`WST`y\
&3ZZS\O\ZWbO`S\SUS\
cb`SRO`ST‡`ObbY]^^ZOaO[
[O\>Obbg]QV4`]PWaVS`bWZZ
2OdWRa[]`RI&&"& #K
" #·"##4c\\WSab^SbaO\R
^S]^[email protected]
/[S`WYO\aYc\RS`VyZZ\W\U
T`y\ $I'"&!&$K
#!·$#;SZ`]aS^[email protected]
I&%& #"K
BD"
## <gVSba[]`U]\
I"&$%!!K '## <gVSbaYO\O
ZS\I$'$%%"!K # 3TbS`bW]
I '$## K <gVSbaYO\O
ZS\I"&"% K # 3TbS`bW]
T]`baI %! !$K # 6S[bWZZ
Uy`RS\I& !'!K 6S[bWZZ
Uy`RS\I!&##%K # 6]ZPg
1WbgI!#&%"K " <gVSbaYO
\OZS\I%! !K "# 2]Qb]`a
I#$$%#K # /\bWYRSQYO`\O
I $%! !K
$0gUUZ][email protected]
AdS\aYW\`SR\W\UaaS`WST`y\
I%"%&#'K
$##7S\O\\O\RSZOd9‡^W\U
@AdS\aYR]Yc[S\bw`aS`WS
T`y\ %I" %$!!K
% #6OZdybbOV]a[[email protected]
AdS\aY[ObZOU\W\UaaS`WST`y\
2SZ $Od"&5OPW]QV
8SO\w`ROUS\a^O`2SPXcRS`
UwabS`\O^ybOP]cZSV]QVU`WZ
ZORVOZZ]c[Wc\US`aY^OabO
]QVTw`aY]ab^O\\YOYO
I%%K
%##DORPZW`RSbT‡`[Ob
AdS\aY[ObZOU\W\UaaS`WST`y\
'2SZ!Od3TbS`S\
ab`SaaWUROU^yabO\PZW`>S`
;]`PS`UW\R`OUS\^yS\Y`]UW
QS\b`OZOAb]QYV]Z[RS\Y`]U
Rw`VO\S\Uy\UT`WORSbWZZaW\
T`c6O\ybS`c^^ZSdS`UO[ZO
[W\\S\T`y\aW\bWRa][bSO
bS`aYyRSa^SZO`S^yS\Od
Ab]QYV]Z[a^]^cZw`OabSY`]
UO`2OUS\a`wbbw`[email protected]
PS`U]QV>S`dWaO`Vc`VO\ZO
UO`RS\^yaWbbdWa>`]U`O[ZS
RO`S(>S`;]`PS`UI!&$ %K
& :]bb]8]YS`I'#&!!!K
&!:]YOZO\gVSbS`I'&#%$ K
&!#:]YOZbdwRS`I%%! ##K
&!&DwR`SbI!!!"!#%K
&"#3Y]\][W\gVSbS`\O
I'$!# $K
'<gVSbS`\OI"$ $#$K
'!6OZdybbOV]a[WU
AdS\aY[ObZOU\W\UaaS`WST`y\
2SZ %Od"&;Oba]QV
9XSZZaby`T‡`[WRROUS\2S
PXcRS`^yOaWObWaYZ‡X`][ab]
Oab^]aQVS`ORb]`aY`gUU[SR
`‡RPSb]`]QVX]`RUcPPO`W
U`‡\^S^^O`aya[SRdO\WZX^O`
TOWbmdS\ " I"'" ##K
AdS`WUSa[wabS`Y]QY
AdS\aYc\RS`VyZZ\W\UaaS`WS
T`y\ 2SZ%Od#/[Ob‡`
Y]QYO`\OaYObwdZOWZOU]QV
bWZZaO[[O\aaYO^OS\[S\g
T‡`ObbaSRO\W\VO\RZOdO`]`
]QVbWZZOUO[ObS\7cbaZOU
\W\UabwdZW\US\aYORSU‡`OS\
RSaaS`bmdS\W\Obb]QV % I'!#&&K
4caYPgUUO`\O
AdS\aY^`]U`O[aS`WST`y\
2SZ%Od&>`]U`O[ZS
RO`S(;O`bW\BW[SZZ:S\\O`b
3YROZmdS\ % I#"'!"K
<gVSbS`\OI"$$# K
#A^]`bS\I'!#'"$K
!#:]YOZbdwRS`I&$"&!"K
!%DwR`SbI &$"&!"K
"9dwZZa‡^^Sb[SR3YROZ
AdS\aY^`]U`O[aS`WST`y\
2SZ$Od>`]U`O[ZS
RO`S(:S\\O`b3YROZ
I !%"K
!">O`YS`W\UaY`[email protected]
/[S`WYO\aY`SOZWbgaS`WST`y\
&I& # K
#AdS`WUSa[wabS`Y][email protected]
AdS\aYc\RS`VyZZ\W\UaaS`WS
T`y\ mdS\ % I%$!!"%K
#0]ab]\[email protected]
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WST`y\
$I %#' %K
#<c[PS`[email protected]
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WST`y\
#·$I!%$#$'K
!/`[email protected]
/[S`WYO\aYaQWS\QSTWQbW]\
aS`WST`y\''&I%"#!K
"2SORh]\S
/[S`WYO\aYaQWS\QSTWQbW]\
aS`WST`y\ !I## &'K
"##6S[bWZZUy`RS\
I&' $$K
# ·##6S[bWZZUy`RS\@
I&""#&%!K
B11
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
[email protected]
9/</:#
$# /[S`WQO¼aTc\\WSabV][S
dWRS]aI $##"'K $!·'
DOY\O[SRbVSD]WQSI$"$%&'%K
' 3ZZS\I&#$"K '"# 0WU
USabZ]aS`@I# %#&&K #
C\UO[‡R`O`I$$##'"$K "#
AXc\RSVW[ZS\I!"&#'K "
2Sa^S`ObSV]caSeWdSa
I$# K !# 3ZZS\2S5S\S
`SaaV]eI "&'%K !!
1V`WabW\[email protected]!$$!!K "
Dw\\S`@I'$$' K "!
Dw\\S`@I!$"#!K # =1
I##"% K
$5]`R]\¼aYWbQVS\\WUVb
[O`SaI# $#&&K
%/[S`WQO¼aTc\\WSab
V][SdWRS]aI""#"K
%!1V`WabW\S
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
$%2SZ#Od mdS\
" I""&K
&BVS0WUPO\UbVS]`g
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
'2SZ Od !:S]
\O`RPS`wbbO`T‡`>S\\g][
Vc`VO\b`wTTORSAVSZR]\T‡`
T‡`abOUy\US\=[Vc`RSPZSd
`c[aYO[`ObS`]QVdORa][
Vw\RS[SRRS\b`OaWUOVWaaS\
mdS\W\ObbI""'&!K
&!Dw\\S`
2/<A9BD
$·%# ;]`US\Vy`$ :WZ
ZSTW\US$# /ZdS`RS\aP§`\S
aO\US$ BW[[gbWR$ 0O`PO^O^O$ # <]RRg$"#
=ZWdWO% 2SbY]\USZWUSa^SY
bOYSZ%# H]S9ShOY]%!# BV]
[Oa]UVO\adS\\S`%"# Ab]`
:WZZS%## @SR\W\UaPyRS\@]ZT
& >SbS`>SROZ& # >S\S
Z]^S&! /TbS\aV][email protected]
' A[OUaR][[S`\[email protected]
;O\RSZOaP§`\@!
2`naO 6S`ZcTaV]Z[(
4§`abSaY][email protected]! 0Z]R
adSR]UBaVW`[email protected] [email protected]
C^RObS 9]\bO\[email protected] !#
5`§\UZ¦RS! DOU\W7\RWS\
@!! B¦b^y2g`S\[email protected]
" D]`Sa:[email protected]"! 9S\
RS`Rcbg^S\@# [email protected]
C^RObS# /TbS\aV][email protected]
$2S\ZWZZS`§RSb`OYb]`
$ <gVSRS`\S]Ua^]`bS\
$! 5]¼[]`US\2O\[O`Y
@SUW]\OZ^`]U`O[[S`
<gVSRS`\S @SUW]
\OZS\gVSRS` !# :WSb][S
! # 2SbS`[WUSZZS`Vc\RS\
" <gVSRS`\S]UdSX`Sb
" /ZO`[ "# :WSPVO
dS`\S# # <ObV]ZRSb
$<gVSRS`\SI' K
$#@SUW]\OZS\gVSRS`
I''#&&K
$#DS\\S`I#%'!&#K
$"#DS\\S`
;]\WQOY§PS`TZgPWZZSbbS`bWZ
:OaDSUOaayVc\]U1VO\R
ZS`YO\TSX`SObRSVO`d¦`Sb
Y¦`SabS`WSbVSZby`]UaO[bW
RWU]dS``OaYS8]Sg
I#%!&%&K
%#B]^^S\OT^]^^S\
ASYaabXS`\S`W;SfWQ]2SbS`
2]`bVS9]ZZ]aROUWºB]^^S\OT
^]^^S\º]UdSR[WRROUaP]`
RSbRSZS`Vc\`c\RVy\RSbcR
OTO\SYR]bS`T`OaW\S##y`W
aV]ePcaW\SaaI'$!&#%K
I"&!K
[email protected][ca9Zc[^·A^§
US`W^yaZ]bbSbI&""% K
$ 0gUUS[O\R0]P
I&$"# K
$!AY¦U[SRP]UabOdS`
&<gVSRS`\STW\O\a]U
a^]`bS\I'%"% K
&@SUW]\OZS\gVSRS`
I' !$K
$##8SUS`SbRg`I" %&K
%:O\RaPgV]a^WbOZSb
I& "$&K
& DSX`SbI# $#%K
& #5]¼OTbS\2O\[O`Y
I#&&!K
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
''&''2SZ"Od ";]\WQO
PS`wbbO`T‡`@OQVSZObbV]\
b`wTTObS\]b`]ZWUwZaYO`S]QV
1VO\RZS``yYO`V‡`ORSb]QV
PZW`]R`wUZWUbab]ZbmdS\ " I"$""'K
'0WUUSabZ]aS`
/cab`OZWaY`SOZWbgaS`WST`y\
$2SZ!Od#"mdS\
" I &&%&K
:WdSb^y00
0`WbbWaYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
2SZ#Od&3\b]\y`W\U
T‡`PS`SRS`aWUT‡`ObbT‡ROaWbb
T‡`abOPO`\]QVVS\\Sa
[O[[OYw[^O`[SRRSbTOY
bc[ObbVS\\SaR]bbS`aYOPZW
T‡`wZRS`mdS\ % I &"'$#K
%#[email protected]^RObS·\gVSRS`]U
dSX`I'& !"K
&D]`Sa:Wd(6]a:¦US\
I#%'&#'K
'<gVSRS`\SI%&'%K
'[email protected]]\OZ^`]U`O[I$$&K
6O\Vc\]UVOdS\
I!#&&K
&!BD/dWaS\[SRa^]`b
4]`dO\RZW\UT`gRS`4`O\Y]U
BO\XOaVWab]`WSS`Sba[cYbSY
aS[^SZ^yObY¦`ZWUVSRS\YO\
V]ZRSbWZ[SUSb>`]U`O[ZS
RO`S(;WYYSZ6S`T]`bVI$! !K
I#$# K
'#/TbS\aV]eSbI!"$ $'K
[email protected]]Yc[S\bO`S\·
4SRSbWRS`I#!&#K
BD/dWaS\I#%!&#K
#>S\USI!#""% K
#A^]`b\gbI & !$K
6¦d\S\abW[SI '"'K
! #=\aROUa:]bb]I& $%&K
!!=0AI$$#K
!!#:[email protected]$& %K
!·0OU4OQORS\(7
Z][[SbgdS\Saa^]`@
!#2Sa^S`ObSV]caSeWdSa
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WS2SZ
!$:g\SbbSadS\W\[email protected][SS
DO\SaaOEWZZWO[abWZP`W\US`
STbS`Vy\RS\ay[SUSbbWRW
aSZaYOP[SRB][I"" '# K
#6S``SWSUSbVca
;¦\RS\SbOUS`[OUbS\bWZ
POUS>SZZS6dS\SUOO`R]U
@Oa[ca:O`aa]\VX¦Z^S`S\
`¦YYS[¦\R[SRObTy[S`S
[OUbWVXS[[SbP]ZWUW\R`Sb
\W\US\]U^O`T]`V]ZRSbUS\S
`SZb>`]U`O[ZSRO`S(>SZZS
6dS\SUOO`RI&"#'%$ K
I!$!%K
G AQO`g[]dWS /[S`WYO\aYY][SRWT`y\ 3bby`STbS`Vw\RSZaS`\OW
AQO`g[]dWSw`1W\[email protected]
AV]`bg]QV0`S\RO^yQ]ZZSUS
Rw`RST‡`a‡YS`UZ‡[[OdOR
a][Vw\RST‡``Oy`Sba6OZZ]
eSS\7`]ZZS`\O(/\\O4O`Wa
[email protected]
"·$# 2O\aYS`\Sa/YO
RS[W(;ObS[ObWYYS\WOZbW\U
4`S[bWRS\a]TTS\bZWUSZSRSZaS
<gVSRS`\S]Ua^]`bS\
I&$! !K
BD">:CA
$ 1]ZW\a]QV8cabW\aVS[W\
`SR\W\UaYc^^@I%"&&&#'K
% 8cRgaR][ab][email protected]
I%'!'&'%K &·' EWTS
aeO^@I%'!&#K 2]Q
b]`aI#'"$%#K ## <gVSbaYO
\OZS\I& '%#&#'K ;O\
\S\a][bOZO`[SRVc\RO`@
I%# "!'K ! 6]eQZSO\Wa
g]c`V]caSI%' K !" 7
\‡R]QVaYcZRI&''"'K "
1]ZW\a]QV8cabW\aVS[W\`SR
\W\UaYc^^I'#""%$ K ## 8c
RgaR][ab]ZI&#&%&"K #"
<gVSbaYO\OZS\I$& &%&K #"#
8cRgaR][ab]ZI"$%K
$#EWTSaeO^ I""#!&!K
% <gVSbaYO\OZS\
I$$"$$'"K
%!5ZO[]c` I'#&'!!K
%##2`>VWZ I!%% $&K
&##:gfVS[bWZZaOZc
I"""%"'K
·^yZWd]QVR‡R
I%'"!'K
DORPZW`RSbT‡`[[email protected]
I#!%%&!K
!8O[WS=ZWdS`(;WRROU^y
![W\cbS` I#!%$K
:Oe]`RS` I ! %$!!K
##>O\[email protected]
I&$'$ !$K
!"#;/[email protected] I #"#!"K
#8]`RO\`wbbaZwYO`[email protected]
I%"&' $K
#:Oe]`RS`@
I" '"""!"K
:Oe]`RS`(A^SQWOZdWQ
bW[ac\[email protected] I!! %& %!K
!4S`UWSaTSb[OYO[^@
I#"%#%K
"#;O\\S\a][bOZO`[SR
Vc\RO`@ I' %!&"#!K
##·$2]Qb]`[email protected]
I!$$'$K
BD$
8W[adw`[email protected]& ' %K
'!· # BVSZSUS\R]TbVS
aSSYS`@I"#' !$K ##
Dy`Odw`abOy`@I&'#&'# $K
## ASW\[email protected]$"'$ %K
# ;OU\c[@I%!%%! !K
! [email protected]$$ & # K
"# 8W[adw`[email protected]&!%' K
# BVSZSUS\R]TbVSaSSYS`
@I% !$"K
$#AW[^a]\[email protected]
%4O[[email protected]
Ingela Hallengren
AVOe\EOgO\a;O`Z]\EOg
O\[email protected](9SS\S\7d]`gEOg
O\aI $# K
!#1`W[W\OZ[W\Ra
I#" $$#$K
!!#BVS0WUPO\UbVS]`[email protected]
I# !$&K
A]TWOaw\UZO`@
AdS\aYZWdaabWZaaS`WST`y\ I&!# !K
1]ZRQOaSI!%'!"%K
BVS]TTWQSI&!&""#!K
A[WbVI'% '# K
!#8OWZI%# %&$K
!!2WaO^^SO`SRI&" %'K
" 5]`R]\¼aYWbQVS\\WUVb
[O`[email protected] #$#"K
##3ZZS\2S5S\S`SaaV]e
@I!$$'#K
#"#·$#3ZZS\@I%'"!"K
" A¦bR]USbO\RSbb]UW\R
" DWRS\]["!# 9`WUS\a[O
bS[ObWY"" 4`S[bWRS\a=TTS\b
ZWUS:SRS`aYOP·2SZ## ;Wa
aW]\:SRSZaS#!# 4`S[bWRS\a=T
TS\bZWUS:SRS`aYOP·2SZ $#
6cZS[O\RS\WRSb[]RS`\S[S\
\SaYS$!# BVSROWZgaV]e%
2SORZW\S%%!·&# >2S
POb&# n`Vc\R`SRSbaY`WU
' 5S\SaWa >O\ROS`\S
! 1VWQOU] AO\USRS`
¦\R`SRSdS`RS\@ ! 2SOR
ZW\S ! [email protected] 5Z]POZ(0O`\Sa]Z
RObS\3[[O\cSZ8OZ !## BVS
ROWZgaV]e 0]\RS`§dS\@
# %bW\URcOPa]ZcbP§`dWRS
@!·!! 2O\aYS`\Sa/YO
RS[W(;ObS[ObWYYS\WOZbW\U
4`S[bWRS\a]TTS\bZWUSZSRSZaS
I""##"!'K
I
%&'#%K
%!AQ`[email protected] I#$$#%$ K
&!6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@ I %$&"K
'1]^[email protected] I$ %% $%#K
'! AW[^a]\[email protected]
I%$% %&K
Sandra Länsberg
@SU\gVSRS`I'#'##%K
!B]^^S\OT^]^^S\
I&"!&#K
!#<ObV]ZRSbI" &%&K
!"9`]^c[cZWUSbSS\O
US`SI#' !$K
!2SbaSXSabSaXOY·7QS
@]ORB`cQYS`aI##&! &K
2SbSYbWd;]\YI#$!#'&'K
0]ab]\:SUOZI"" #K
##;SRWc[I! '%&&K
!"1`]aaW\U8]`RO\
I"!'&K
#:¦`OT=WabSW\I!'"%#K
#!:¦`OT=WabSW\
I!!'"%#K
##0SOY[O\adS`RS\
I $$#%K
#!·$BSO[5OZOfg
I&#"#%K
USZZOPWbSa(4]`SdS`ac[[S`
eWbV<[email protected]%'"!'K
· ;OabS`QVST·bVS
^`]TSaaW]\[email protected]""&%&'K
" Dy`OPwabOy`I% ""$"K
! [email protected]''!%"'K
! [email protected]''!& K
!! 1WbgOYcbS\@I#$"#%K
" # <WUSZZOPWbSa(4]`SdS`
ac[[S`eWbV<[email protected]
I#%'!&'%K # 2`‡[VS[dWR
[email protected]''"%"!K
$3\^[email protected]
I''#&#'K
%0cY][email protected]
I'' "#%K
&;OabS`QVST·bVS^`]
TSaaW]\OZa I'' &! !K
'2`‡[VS[dWRVOdSb 0`Wb
bWaYZWdaabWZaaS`WST`y\ %2SZ
!Od1ObVS`W\S5SSVXwZ^S`
2OdWa]QV;W\OObbTZgab]`abO
RS\T‡`SbbZcU\O`SZWddWRYcabS\
W1]`\eOZZ>`]U`O[ZSRO`S(1Ob
VS`W\S5SSmdS\ " I' $''$#K
<Odg17A /[S`WYO\aY
Y`W[W\OZaS`WST`y\ !2SZ&
Od !3\T‡`SRSbbO[O`W\a]ZROb
`g[[S`T`y\O\abOZbS\Rw`VO\
OdbXw\O`SbbTw\USZaSab`OTTmdS\
W\ObbI' $#"'K
G DWRRW\aWRO /[S`W
YO\aYbR`O[OT`y\''&7`]Z
ZS`\O([email protected]]PS`baAcaO\AO
`O\R]\I" %'&'%K
!!#/ZZOwZaYO`@Og[]\R
@ I# &!!&#K
#/Q]]Y¼ab]c` I#"$!# K
!#<W^[email protected] I&! '&$!K
!#<[email protected] I!"$$%$&K
#B`Oc[O I!"$$&!"%K
!#1WbgOYcbS\@
"·#;]RS`\Y`WUT‡`W\U
@ I%%#$' %K
%!# [email protected]$$$'$#$K &!
För tredje året i rad ligger Mäklarhuset i topp när det gäller
kundnöjdhet enligt Svenskt
in!
Fortfarande
svårtKvalitetsindex.
att väljaVälkommen
mäklare?
042-21 28 00, Kurirgatan 1
www.maklarhuset.se/helsingborg
% Dy`OPwabOy`@
I' # $%"$K %"# [email protected]
I'$#!%%&K & [email protected]
I##'%"K &" 3\^ZObadWRVO
[email protected]#"$&'"#!K '" <W
I&! '%!"%K
Fortfarande svårt att välja mäklare?
/\\]\a
BD&
!4O[WZgUcg I$ %$&!K
G 9WZZaV]b /[S`W
YO\aYbY`W[W\OZR`O[OT`y\
&7`]ZZS`\O(BV][Oa8O\S
2WO\S:O\SI#$'% K
!#AQ`[email protected] I% " K
#6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@ I%"&!"%K
!#A^W\[email protected] I%#!$%#K
#ASW\[email protected] I%&"&K
!#[email protected] I%& %$K
#AW[^a]\[email protected] I$"'%$K
!#Dy`Odw`abOy`@
I#! "$ !K
!!#;OU\c[@ I$$#%&$K
" #BVS[O\aV][email protected]
I !&$!$&K
"#EVOQYSR]cba^]`[email protected]
I $&'$K
#1]^[email protected] I #'$&!K
#!#·##'[email protected]
I'!&!%&!K
9/</:'
$# >O\bS`bO\bS`$"# 4`OaWS`
@%·& BVSb]\WUVb
aV]e[SR8Og:S\]@'#
4OZQ]\1`Sab# Bc[[S\
[WbbWVO\RS\!# ;OQ5gdS`
!# ;Q:S]RaR‡bb`O` !
:]QObW]\Z]QObW]\Z]QObW]\@
!! 5`w\aPSdOYO`\O/cab`O
ZWS\@" 0WUUSabZ]aS`
"## BVSPWZZ### 5`O\RRS
aWU\a`SdWaWbSR
%6]caSUcSab
%!5`w\aPSdOYO`\O/cab`O
ZWS\
&1]ZRQOaS
':]QObW]\Z]QObW]\Z]QO
bW]\ 0`WbbWaY`SOZWbgaS`WS2SZ
Od!<]`bVESab:]\R]\>`]
U`O[ZSRO`S(9W`abWS/ZZa]^^>VWZ
A^S\QS`mdS\ " 1A7;WO[W /[S`WYO\aY
Y`W[W\OZaS`WST`y\ !"2SZ
Od "mdS\WYdwZZ
:O\RaQO^S[O\
#:]QObW]\Z]QObW]\
Z]QObW]\
!1A7;WO[[email protected]
BVSb]\WUVbaV]e[SR
8Og:S\]
BVS]TTWQS
"4`OaWS`
/ZWOa
!;OQ5gdS`@
!#[email protected]
"!#>O\bS`bO\bS`@
#Bc[[S\[WbbWVO\RS\
@
# #4`SaV>`W\QSW0SZ/W`
##·$#6][email protected]
TV
ADB "
;W\cbS\@ BdZSY2SZ
'Od7YdwZZbwdZO`1V`WabWO\
AbS`\W\UT`y\;OZ[‡]QVP`‡
RS`\O8W>g]:W[]QVB]\WZ:W[
T`y\Ab]QYV]Z[>`]U`O[ZS
RO`S(>SbS`ASbb[O\mdS\ADB
aS\O`SWROUI#$$%$"!'K
DS[dSb[[email protected] 4`y
USa^]`bmdS\ADB " I"&!'"K
!5]¼[email protected] ;OUOaW\
6O\dO`S\ZgQYORT‡`SbOUaZS
RO`Sa][dWaabSVc`ab`Saa
aYcZZSVO\bS`OaAS\Y][Y]Z
ZO^aS\0]:OSabORWcaPS`wbbO`
][aW\ZWda`SaO>`]U`O[ZSRO`S(
0S^^SAbO`P`W\YmdS\ADBaS
\O`SWROU]QV " I%#%#"%$ K
#r\aYSb`wRUy`RS\@
2O\aYbb`wRUy`Ra^`]U`O[T`y\
'2SZOd%3bbbSO[[SR
^`]U`O[ZSRO`S\1O[WZZO=bbS
aS\Wa^SbaS\`SaS``c\bW2O\
[O`Y]QVVXwZ^S`TO[WZXS`Obb
aYO^OXcabRS`Oa‡\aYSb`wRUy`R
I#'!&# K
"#>[email protected] 9]\ac[S\b[O
UOaW\I'& $&' K
!"# "dWaW]\ I!!"!"'K
[email protected]^^]`bdO`XSVSZ
]QVVOZdbW[[S
9C<A9/>A
9/</:3<
' 3\P]YS\T‡`TObbO`S(=ZZS
AOVZab`‡[@'! ADBT]`c[
$·'[email protected][bWRS\
$0O`\TObbWUR][S\a
[y\UOO\aWYbS\(AdS`WUSW
ROU
&!#AO[bOZO[SRb]\y`W\UO`
;SRa]QW]\][S\;WO0‡`XSa
a]\/``O\U‡`(/`Uc[S\bT‡`ZOU
'3\P]YS\T‡`TObbO`S(
0X‡`\9c[[ 9cZbc`[OUOaW\7
º4WRSZ1Oab`]ºbSQY\O`0X‡`\
9c[[S\PW]U`OTW‡dS`[O\\S\
a][ZgQYObaPSVyZZO[OYbS\^y
9cPOW\wabO\#y`mdS\mdS\W
9aS\O`SWROU9 " ]QV9
$ '!<Obc`S\aT]`[S`@
<]`aYTOYbOaS`WST`y\ %2SZ
#0ZcTT]QVT‡`YZwR\OR<Obc`S\
w`W\bST`w[[O\RST‡`TOZaYa^SZ
Dw`ZRS\aab‡`abOPZ][[O`OTT
ZSaWO\w`S\ab]`PZcTT[OYO`S
mdS\ # >yXOYbSTbS`TW\aYYw`
ZSY 2]Yc[S\bw`3\U`c^^c\UO
PcZUO`WaYO[w\VO`b`‡bb\Ob^y
aW\USZZWdSb]QVUS`aWUcb^yXOYb
STbS`RS\^S`TSYbO^O`b\S`\·W
4W\ZO\RmdS\ " ]QV $ ##BWRa`SaO\(Dy`ROd
D]Zd]>D""" 7SbbW\aZOUT`y\
'#Y][[S`Vw`VO\RTOabO`yR
][dW\bS`aY‡baSZOdS\Oddy`O
T]ZYYw`OabSPWZO`mdS\ " ]QV
$ 7B^`W\aSaaO\@
AdS\aYR]Yc[S\bw`T`y\ "
C\UaW\USZ]QVT`O[Uy\Ua`WY
A]YW1V]Ww`^yb]^^S\OdaW\
YO``Ww`6]\aYOa\O`bTgZZO!
w`D2]QVX]PPO`&bW[[O`W
dSQYO\;S\w`RSbdw`bRSbmdS\ $ #mZUW^]]ZS\]QVawZ^y
P`gUUO\@ /[S`WYO\aY\O
bc`TWZ[T`y\ %2Sbw`W\bS
PO`OT]ZYa][YO\bWbbO‡dS`ZWbS
]Yw\aZWUba][9`O[S`WASW\
TSZRmdS\ % ##AdO`b^ydWbb 9]`bTWZ[
2SbbOOda\Wbb(;SR9O`W\bWZZ
AdS\aYO6‡UO`\O
!2]Yc[S\bcbWT`y\@
4`O\aYR]Yc[S\bw`T`y\ mdS\ # !##4S[[W\cbS`[][email protected]
mdS\ # 3\P]YS\T‡`TObbO`S(
0X‡`\9c[[@ 9cZbc`[OUO
aW\mdS\ " ]QV $ !·DwZY][\O\wabO\
OZZWV]^[email protected] 2]Yc[S\bw`aS`WS
B12
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
RADIO & TV
N TV-KRÖNIKAN
>[email protected]/27= =<A2/5
Lockas vi av vanlighet eller nostalgi?
EN TV-TYCKANDE KOLLEGAXPUc^]
cXS]X]VT]d]SaPaWdaT]S^ZdbÊ_Pb^\
|D[[PaTS|X:P]P[$ZP]U^acbÉccPbÉ
b^]VTUcTabÉb^]V7T]]TbUÛaeÊ]X]V
Vad]SPSTbXPccST]QPaPWP]S[Pa^\
ePaSPV[XVPbPZTa^RWeP][XVP\É]]X
bZ^a
<T]STcÉaZP]bZTYdbcSTcb^\[^RZ
PacdbT]cP[bcXccPaTPcccXccP_ÊWTcbZ^\
\TabT]XT]WP[[É]SbZb\ÊQh[XZb^\
cX[[~b^\XVÊaXBEC ~SP]b[^VT]X
]^aa[É]SbZPCÉUcTÊ
8eÊad__Z^__[PST^RWX]U^a\P
cX^]bbcX]]PeTaZ[XVWTcQ[Xa\ÊWÉ]SP
ST][XcT[Ê]VbP\\P[d]ZT]^RWST
Z^]ZaTcPbhbb[^a]PSP]bP[PVP\PcT[
[TaT]caPZc^aYPVPZÛ_PbRWP\_^T]
[ÉccQTVaX_[XVcX[[ePa^Pcc[É]VcPTUcTa0cc
_aPcPXcT[TU^]RWPccPcfXccaP^RWd__
SPcTaPWPaUÛa\Ê]VPPe^bbbc^aceÉaST
bÊeÉ[haZTb\ÉbbXVcb^\_aXePc\T]STc
ÉaYdbeÊacUÛaP]SaPPccbTeX[ZPaTbd[cP
cT]PePZcXeXcTcTa]PQ[Xa
4[[TaÉaSTc]^bcP[VXb^\SaPa.<X]
]T]PeTcccXSXVPaT[Xe_Ê[P]SbQhVST]
SÉaST]Êa[XVPX]ZÛ_baTbP]cX[[bc^abcP
ST]^RWXSa^ccbUÛaT]X]VT]bSP]b^RW
QX]V^ZeÉ[[Pa]d]ÊVaPSTRT]]XTabT]P
aTbZX\aPaXTcca^\P]cXbZc[Ydb
5ÛaTVT]ST[Z^]bcPcTaPaYPVPcc^Pe
bTccbZÉ[WPabÊeÉ[[ÊV_aXbePadWdbTc
b^\SP]bQP]P]X\XVT]cÉ\[XVT]ca^
VT]ceQTbÛZPaT
_Ê>[^U?P[\T?a^UTbb^a]UÛaSTUaP\
bX]cT^aX^\PccSTcePa]ÊV^]X]^\_^
[XbbÉZTaWTcT[[Ta\X[XcÉaT]b^\bZÛc
bcPcb\X]XbcTa]CP]ZPa]PÉaX]cT]hP
Q[P]SP]]PcUÛaTZ^\\TaSTXT]Pe
?Tabb^]bTV]PZaX\X]P[a^\P]Ta\T]
|aTZ^]bcadZcX^]T]|_Ê_[PcbVPeÉ]SÊ
d__W^ecX[[T]WT[ST[cP]ZPa)CÉ]Z^\
6FWPaaÉcc.;TeTaXbÊUP[[\ÛaSPaT].
:^\\TaWP]]ÊV^]VÊ]VPcccaÉSP
UaP\.
LEIF GW PERSSONeTaZPacaXePbQÉccaT
I KVÄLL...
kollar jag först in hos det går för
nordvästskånske Taxi-Andreas
i ”Sveriges mästerkock” i TV4
och därefter blir det SVT1 och
danska ”Borgen”.
X|ETRZP]bQa^cc|É]X|4UcTa[hbc|7Éa
ÉaWP]WdedS_Tab^]T]b^\UÊaVT
]^\cÉ]ZcPUaÊV^aPe2P\X[[P:ePac^Uc
7P]UÊaSÉa\TScXSPccdceTRZ[PbX]P
cT^aXTaZaX]V^[XZPX[[SÊSQÉccaT^RWdc
UÛa[XVPaTÉ]XCE"
CXbSPVT]b_a^VaP\ÉV]PSTb\^aSTc
Danska
TV2:s satiriska veckoshow
”Live from Bremen” (söndagar)
anbefalls alla som
förstår språket och
vill veta vad som är
aktuellt på andra
sidan Sundet.
Det är för
många
gäster i ”Skavlan”
i SVT1 på fredagarna. De inbjudna
kunde gott få mer
tid att prata med
varandra och inte
bara intervjuas en
efter en.
1O`Z8O\5`O\_dWab
1O`Z8O\
RW`WUS`O`
OKrögaren
och vinkännaren Carl Jan Granqvist är den som styr
innehållet i det från
2009 repriserade
”Gästspelet” i ”P2 live
klassiskt”. Medverkande: Christina Högman,
sopran, Nils-Erik Sparf
och Patrik Swedrup,
violin, och Peter
Eriksson, viola.
Eskil Jönsson
> ZWdSYZOaaWaYb
> '!
[email protected]
RADIO
>
# '>[]`U]\
' ·@W\U> €ven 24/2
och kortversion i natt.
3Y]\gVSbS`
!>Zy\P]YS\ €ven 25/2
och 27/2.
3Y]\gVSbS`
!BS\RS\a(m`dWO\adO`WUO
T‡`dw`ZRS\aSZw\RS- €ven i
kvŠll och 24/2.
!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(:WZO6W
PWaYca €ven 19.35.
· B]ZdaZOUSb
#3Y]\gVSbS`
%;SRRSZO\RSbWR
DSbO\RSbadw`ZR €ven
23.07.
!:c\QVSY]
#3Y]\][WSY]
##:O\R]QVaX‡dwRS`
!3Y]\gVSbS`
[email protected]]a^]`bS\
!#9cZbc`\gbb
! DSbS\aYO^a`ORW]\(9Z]bSb
Med Marie-louise Kristola. €ven
24/2.
!"#=0A Med Fredrik PŒlsson. €ven 20.45.
"3Y]\gVSbS`
"!9cZbc``ORW]\(9
Ukrainsk utflykt: Bruno Schulz
och alla dessa kvinnor i pŠls. Ett
program av Ulrika Knutson.
€ven 24/2.
"#;WbbW[caWYS\ Musiknyheter frŒn Sverige och vŠrlden.
€ven 21.35.
#3Y]\gVSbS`
#!<]`RSU`S\W>
#"#2OUS\aSY]YdO`bWTg`O
###AX‡dwRS`
$·%"#AbcRW]Sbb DirektsŠnt aktuellt magasin.
$"#·%2OUS\aSY]YdO`bW
TS[
%"#2OUS\aSY]YdO`bWaSf
&3Y]\][WSY]
&@ORW]a^]`bS\
&#9cZbc``ORW]\(<gOdyUS\
Debatt och kritik frŒn Kulturredaktionen i Malmš. Repris frŒn i
gŒr.
'3Y]\gVSbS`
'!DSbS\aYO^a`ORW]\(A^`y
YSb Repris frŒn i gŒr. €ven i natt
och 2772.
'[email protected];W\\S\ Vi var dŠr.
Abba i Brighton 6/4 1974.
'!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(:WZO6W
PWaYca Del 3. Av Chimamanda
Ngozi Adichie. UpplŠsare: Tuva
Novotny. Repris frŒn 11.35.
3Y]\gVSbS`
!BS\RS\a(m`dWO\adO`WUO
T‡`dw`ZRS\aSZw\RS- €ven i
morgon 23.30.
!#@W\U> €ven 24/2.
"#=0A Med Fredrik PŒlsson.
3Y]\gVSbS`
[email protected](0WZR\W\UaPg`y\·
>agYWaYVwZaO
!#;WbbW[caWYS\
"#BO\YO`T‡`ROUS\
#:O\R]QVaX‡dwRS`
3Y]\gVSbS`
@ORW]a^]`bS\
AbcRW]Sbb
##2OUS\aRWYb
!3Y]\gVSbS`
!%DSbO\RSbadw`ZR
!!BS\RS\a(AO[bOZSb €ven
26/2.
3Y]\gVSbS`
!9`]^^aXwZ €ven 27/2.
3Y]\gVSbS`
!·"DSbS\aYO^a`ORW]\(
A^`yYSb €ven 27/2.
>
[email protected]`ORW]
$!#[email protected][S`ORW]\
$#·'/c`]`O Musikmorgon
%!3Y]\gVSbS`
&!·&!!3Y]\gVSbS`
'r\aYOW> 0470-374 82
eller [email protected] Med Marianne
Greip.
3Y]\gVSbS`
"9ZOaaWaYT‡`[WRROU 1.
MŽlanie Bonis: Cantabile (1971).
Chantal de Zeeuw spelar pΠorgeln i S:t Vincentkyrkan i Roquevaire. Voice of lyrics VOL C
343. 2. Oskar Lindberg: Per
spelman han spelte (1930). Sveriges Radios Symfoniorkester.
Dirigent: Stig Westerberg. 3.
Dorothy Howell: Pianosonat emoll (1955) spelas av Sophia
Rahman. Dutton CDLX 7144. 4.
Franz Schubert: StrŒkkvartett
nr 15 G-dur. Gideon Kremer och
Daniel Phillips, violin, Kim
Kashkashian, viola och Yo-Yo
Ma, cello. Columbia MK 42134.
5. Benjamin Britten: Fem
blomstersŒnger. Radiokšren.
Dirigent: Philip Ledger. 6. Ingvar
Lidholm 90 Œr: Soloflšjtsonat
(1946) spelas av Gunilla von
Bahr. Med Erika Libeck Lindahl.
8OhhZO\RSb MŠret …man
och Pierre Martin pŒ upptŠcktsresa i och utanfšr landet Jazz.
Repris frŒn gŒrdagen.
[email protected]^y^S`aWaYO
[email protected]^y`][O\W
"[email protected]^yYc`RWaYO
"[email protected]^yO`OPWaYO
#[email protected]^yS\USZaYO
#[email protected][S`ORW]\
[email protected]`ORW]
%[email protected]
&3Y]\gVSbS`
&"/RZWP Med Lex.
'';WbbW[caWYS\ Med
Andreas Lindahl.
'!> :WdSYZOaaWaYb(
5waba^SZ Medverkande:
Christina Hšgman, sopran, NilsErik Sparf och Patrik Swedrup,
violin, Peter Eriksson, viola,
ElemŽr Lavotha, cello och Mats
Jansson, piano. 1. Eskil Hemberg: JŠttegranen. 2. Wilhelm
Stenhammar: Allegro brilliante
Ess-dur fšr pianokvartett. 3.
SŒnger av Wilhelm Stenhammar
och Ture Rangstršm till texter
av Bo Bergman. 4. Sex OfeliasŒnger av Robert Schumann
och Johannes Brahms i bearbetning fšr sopran och strŒkkvartett av Aribert Reimann. 5.
Dimitrij Sjostakovitj: Pianokvintett g-moll (1940). Konsert 1/4
2009, Uppsala Konsert & Kongress. Med Carl Jan Granqvist.
> :WdSYZOaaWaYb(3`\Sab
1VOcaa]\ Dikt om kŠrleken och
havet (Maurice Bouchor). Solist: Susan Graham, mezzosopran. Gustav Mahler-orkestern. Dirigent: Philippe Jordan.
!;]\Wb]`(30C/`a
/QcabWQO Amerikanske tonsŠttaren Alvin Currans nya radiokonstverk ÓOn hearing the
Brooklyn Bridge sing in YiddishÓ. €ven 24/2.
!9OZSXR]aY]^ Bred musik.
·$<]bbc`\]
/<<=<A >!
Ekonyheter varje timme 0.005.00 och 19.00-0.00 samt
5.30. P3 nyheter varje timme
6.00-18.00 samt 6.30, 7.30 och
8.30.
$!9]`b]QVU]bbT`y\1V`Wa
bS`
$!;]`U]\^OaaSb Med Martina Thun. Kodjo Akolor, Hanna
Hellquist.
>!^]^cZw` Med Tara Moshizi.
#0`c\QV`O^^]`bS\
! ;caWYUcWRS\W>! Med
Micke Cederberg.
" 1V`WabS`(RW\dw\WSbS`\
$&1W`Yca9WSd
%BO\YSa[SRXO\ RŠttvis och
balanserad desinformation!
&$DS`YZWUVSbS\W>!
&!;caWYUcWRS\W>! Denna
vecka Elin Ruth Sigvardsson.
!%:WUUO[SR>! Med Nisse
Edwall.
!·$DOYS\
>"
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter pΠhalvslag 6.30-17.30.
Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03
och 16.03
$:]YOZO^`]U`O[
!#>"Sfb`O
#!:]YOZO^`]U`O[
$"#2OUS\aSY]YdO`bWTS[
%:]YOZO^`]U`O[
%"#0O`\`ORW]\Del 8
&9ZO`bSfb
&[email protected]`ORW]
'!A^]`bSfb`O Med bandy
SM-kvartsfinal, elitserien i
handboll, allsvenskan i ishockey
samt Champions League i fotboll.
"9O`ZOdOU\S\
!%@O^^]`bT`y\1VO[^W]\a
:SOUcSWT]bP]ZZ
!·$DOYS\
>";/:;r
Lokala nyheter varje halv timme
6.30Ð17.30. Dagens eko varje
heltimme. Trafik efter nyheterna
varje halvtimme 6.00Ð18.00.
Sport: 7.07, 8.05, 13.03, 16.03,
19.03, 20.03 och 21.03
$ Morgon i P4. '!! SkŒnemŠstaren. ! VŠder. $
…nskemusik. Lunchboxen.
!# P4 extra. #! SkŒne direkt. $"# Dagens eko kvart i
fem. % VŠder. %!
DangDang. %"#·$ Se SR
P4 Riks.
>"[email protected]/<AB/2
Lokala nyheter varje halvtimme
mellan 6.00Ð7.30. Trafik & service: 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 12.10,
15.03, 16.08, 16.41 och 17.35. Dagens Meteorolog: 7.22, 11.40 och
16.38. Sport: 7.07, 8.05, 9.03,
13.03, 16.03
$ Morgonen. ! Fšrmiddag. !# P4 extra. #!
Arena. %"#·$ Se SR P4
Riks.
>"6/::/<2
Ekonyheter varje heltimme
utom 17.00 och 18.00. Dagens
eko kvart i fem. Hallandseko
varje halvtimme 6.30-17.30.
Trafik & service 6.45, 7.45,
8.45, 12.25, 15.25, 16.25 och
17.25. VŠder 7.15, 9.05 och
16.08. Radiosporten 7.07, 8.05,
9.03, 13.03 och 16.03
$ Smakstart. '% SMSšnskningen. '! Hallandsekot.
'!! Fšrmiddag i fyran. !
Hallandsekot. !! Munsbiten.
! Hallandsekot. !! Puls.
!# P4 extra. #! Puls.
%! Hallandsekot. %!# Puls.
%"#·$ Se SR P4 Riks.
@7F4;
Erik Wedberg. " Titti
& Benji. & Christian Hedlund. Gerts vŠrld. NŠtter med Jonken.
#· Rix Morronzoo.
;7F;35/>=:
$ €ntligen morgon. Madeleine Kihlman. ! Charlotte Lauterbach. $ Eftermiddag med PŠr. ' Maria
Granquist. ! KŠrlekshŠlsningen. ·$ Micke Andersson.
<@8
$ NRJ morgon med Knappen & Hakim. ' Fšrmiddagar
med Mathias Zamboni. "
Eftermiddagar med Anton DÕNiice. & KvŠllar med Basse.
Nattpasset med Knappen
& Hakim. ·$ NRJ non
stop.
2/<[email protected]/27=
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00, 0.00
$' P1 morgen. '' P1 formiddag med Poul Friis. ! Bes¿gstid. ! Detektor. Med
Thomas Buch Andersen. !
Vita. Med Helle Solvang, Mette
Starch. ## Danmark kort.
P1 debat. "! Reportagen: En blind mands fornemmelese for lyde 3 af 5. #& Sprogminuttet. !! Harddisken.
"! Videnskabens verden.
#! Sundhed pΠP1. #!
Apropos. Med Mikkel Krause.
$ Feature: Ramme om sart
liv. $## P1 quizzen. Med Susanna Sommer. % Orientering. &# Kulturnyt. ' # Nyheder fra Gr¿nland. '! Apropos. Med Mikkel Krause. !
Verden if¿lge Gram. Med Steffen Gram. ! Videnskaben
kort. & Klubv¾relset. ##
Danmark kort. ! Danskernes akademi pΠP1. Orientering. !"# Reportagen: En
blind mands fornemmelese for
lyde 3 af 5. # P1 debat. !
Apropos. Med Mikkel Krause.
#& Sprogminuttet. !
Krause pŒ tv¾rs. ! Koplevs
k¿kken. Natursyn: Livet i
det frosne land. ## Danmark
kort. !! Danskernes akademi
pΠP1. ! Orientering. ""!
Reportagen: En blind mands
fornemmelese for lyde 3 af 5.
"#&·# Sprogminuttet.
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 17.00, 18.00, 23.00, 0.00
$'> []`US\[caWY Med Rie
Koch.
&';]`US\O\ROUbS\ Pr¾ludium: Diderik Buxtehude: Vor
Gud, han er sΠfast en borg. Fra
det G.T: Salme 30,2-6. Salme:
308 ÓHelligŒnd, vor sorg du
slukkeÓ. Fra det N.T: 1. Petersbrev 5,2-7. Korvers: Behold os,
Herre, ved dit ord (Poul S.Jacobsen). Slutn.salme: 609
ÓDybt fornedres skal enhverÓ.
Postludium: Franz Listz: Consolation i Des.
& %> []`US\[caWYT]`ba
''> T]`[WRROU Med Svend
Rastrup Andersen.
8S\aS\^y> Med Frank
Jensen.
!!9ZOaaWaYc^RObS Med
J¿rgen Hansen. €ven 00.05.
#!9cZbc`\gb €ven pŒ P1
18.50.
$/[ORSca Direkte, aktuel
musikradio. Med Tina R¿mer.
'> Y]\QS`bS\ 19.30
Kammermusikvindere. I morgen
starter P2s Kammermusikkonkurrence 2011. Som optakt sender vi i aften koncertoptagelser
med de tre vinderensembler fra
2009: Klavertrioen Trio Ismena,
strygekvartetten Nightingale
String Quartet og bl¾serkvintetten Kirin Winds. Med Peter
Filtenborg. €ven morgen 16.00
DR Klassisk
[email protected]\RSb^y> #9ZOaaWaYc^RObS Med J¿rgen Hansen.
! /ZZSU`]
!·$6SZbYZOaaWaY
>!
$# GoÕ morgen P3 med morgenholdet. Med Pia R¿n, Henrik
Povlsen, David Neerup Mandel.
'# Formiddagen Ð med Adam
& Sara. Med Adam DuvΠHall.
P3 nyheder. " P3
sporten. $ Smag pΠP3.
Med Nicholas Kawamura. #!
P3 sporten. ## Profeten og
lillebror. Med Julie Bundgaard,
Snebolden Peter Falktoft. $!
P3 sporten. $# Profeten og
lillebror, forts. %! P3 sporten.
%# Profeten og lillebror, forts.
&! P3 med Le Gammeltoft.
! P3 med Sara Frost. #
Natradio pΠP3. # Radioavis.
#!·$# Natradio pŒ P3.
>"[email protected]>3<6/;<
$% P4 morgen. ! Formiddag pŒ 4Õeren. #' Adgangssp¿rgsmŒl til Danmarksmester.
Radioavis. Smutvejen. ! Regionale nyheder.
!# Smutvejen, forts. !!
Danmarksmester. "!
Madsen. #! P4 eftermiddag.
$# Radiosporten. $#! P4
eftermiddag, forts. &! Eldorado. '! P4 aften. !
Madsen. ! Dansktimen.
!# P4 aften, forts. ! P4
natradio. !! Eldorado. "!
P4 natradio. # Radioavis.
#!·$% Morgenstund.
;3:[email protected] pŒ lšrdagar Œterfinns pŒ seriesidan i del C. @/[email protected]<[email protected] >( 87,7, 88,8, 89,8. > ( 91,2, 92,4, 95,7. >!( 95,4, 97,0, 98,0, 98,4. @/[email protected]/<AB/2( 101,4, 102,6, 103,6. @/27=;/:;r6CA( 89,5, 102,0, 103,2.
@/27=6/::/<2( 97,3. @7F4;( 104,2, 106,7, 107,6. ;7F;35/>=:(101,7, 104,5, 106,0. <@8(105,2, 107,2. <[email protected]@/27=63:A7<[email protected](99,2. 6‡UO\wa(104,9. m<53:6=:;(97,8. @/27=<[email protected]( 100,3. [email protected]::8C<5/( 94,1. AD/:rD1;@(
105,5. 2/<[email protected]/27= >(90,8. > ( 96,5, 102,3. >!(93,9 [email protected]>3<6/;<(96,5.
KULTUR 2 NÖJE 4 GUIDEN 6 SERIER 7 FOLK & FAMILJ 8 MIN MENING 11 VÄDRET 16
HD KULTUR
C
DAGENS
JUBILAR:
Peter
Possne
55 år.
& NÖJE
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011 vecka 8
KULTUR. BOKREA C3 NÖJE. HULTSFRED ÅTER C4 FAMILJ. LAILA WESTERSUND DÖD C9
KULTUR.
Ödestimme för
Libyen – och för
EU:s principer
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING FOTO: ALAGURI/SCANPIX
C2
Vi är specialister på vigsel
och förlovningsringar.
Välj mellan hundratals ringar,
eller designa själv med vår hjälp.
Se mer på www.lyxxa.se.
väla centrum
C2
KULTUR *
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
KULTURCHEF: Gunnar Bergdahl 042-489 90 06
RED SEKR: Johan Malmberg (vik) 042-489 92 31
E-POST: [email protected]
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING
Italienexperten Malena Johansson ser Silvio Berlisconi i raden av korrupta
makthavare runt Medelhavet och Patricia Lorenzoni ställer frågan om vad
Carl Bildt och de andra EU-ministrarna egentligen avser med ”stabilitet”.
EP_T]
QaÛSTa]P
Den senaste gången<dWP\\Pa
6PSSPUXePaX4da^_PePaXPdVdbcX
UÛaaPÊaTcXA^\7P]bPccTd__Tcc
QTSdX]cÉ[cXEX[[P?P\_WX[X^RWc^Vb
T\^cXQÉbcPXcP[XT]bZPbcX[)Pe$
d]VPZeX]]^aX]WhaSPVT]^\bPY
cT]W^bcTbbfTQXc
»eTabcT]WÛ[[T]UÛaT[Éb]X]VUÛa
XcP[XT]bZ^a]PSÉaWP]d]STaVXVP]
cXbZPQX[STaPebXVbYÉ[e^RWBX[eX^
1Ta[dbR^]XcP[PST^\Xb[P\:eX]
]^a]P^\QPSbX]UÛa\ÛcTcPccX]cT
eXbPUÛa\hRZTcWdS^RWePa^RWT]
PeST\UXRZTccTgT\_[PaPe:^aP
]T]
BÊ ZP] ^RZbÊ Tcc \ÛcT \T[[P]
PaPQeÉa[ST]^RWeÉbcbTdc
?ÊP]SaPbXSP]WPeTcWPaBX[eX^
1Ta[dbR^]XXbcÉ[[TcUÛabÛZcPccb_aX
SPbX]Tda^_TXbZPUX[^b^UX~^\\Ta
]PZT]ZeX]]^WdS
CTeTZP]P[T]=PbbTab^\1Ta[db
R^]XbZ^]RTa]<TSXPbTcUÛaTcc_Pa
Êa bTSP] X]eTbcTaPST bc^ac X WPa
UÛabÛZc TcPQ[TaP 1Ta[dbR^]Xb ce
Z^]RT_c X <PVWaTQ) [ÉccZ[ÉSSP
ZeX]]^ab_^ac^RWbÊ[XcTP]]Pcb^\
\ÛY[XVc3T]WPa^RZbÊePaXcST]]d
bcÛacPSTIX]TT[0QXSX]T1T]0[Xb
ca^V]PaÛbcXCd]XbXT]
Muhammar Gaddafi ÉaUÛSS (#!
BX[eX^ 1Ta[dbR^]X ("% bP\\P Êa
b^\1T]0[X7^b]X<dQPaPZUÛS
STb (!'
1Ta[dbR^]X Éa X]VT] SXZcPc^a
\T]STcÉabeÊacPcc[ÊcPQ[XPcc_aÛ
eP cP]ZT] ~ Pcc _[PRTaP W^]^\
QaTSeXS ST P]SaP VdQQPa]P ZaX]V
<TST[WPeTc
9PVÉaaÉSSPcceXVÉa]PbTa_Ê|X[
?aTbXST]cT|1Ta[dbR^]X[XcTb^\_Ê
6PSSPUX) b^\ bÊ Tg^cXbZP ^RW Tg
RT]caXbZP _Tab^]Ta Pcc eX X]cT cPa
UPa^a]P\TSST\aXZcXVc_ÊP[[ePa
BYÉ[eWPa1Ta[dbR^]XPZcXecbÛZc
P[[XP]bTa\TS\É]]T]_ÊP]SaPbX
SP] WPeTc \T] UaP\UÛaP[[c \TS
6PSSPUX
BÊ U^ac ST] XcP[XT]bZP QÛabT]
Û__]PST TUcTa WT[VT]b _a^cTbcTa X
CaX_^[XbYÛ]ZST]b^\T]bcT]8cP
[XT]bPecP[\TS6PSPUUXX]]TQÉaQÊ
Italiens avtal med
Gadaffi innebär både
stora investeringar
och försäkringar om
att flyktingarna från
Afrika stoppas vid
Libyens kust.
STbc^aPX]eTbcTaX]VPa^RWUÛabÉZ
aX]VPa ^\ Pcc U[hZcX]VPa]P UaÊ]
0UaXZPbc^__PbeXS;XQhT]bZdbc^RW
P[SaXV]Êa8cP[XT]
Berlusconi har fyra aÉccTVÊ]VPa
b^\ eÉ]cPa _Ê W^]^\ X eÊa \T]
WP]PeVÊaX]cT?Ê\Ê]VPbÉccQ^aST
T]_^[XcXZTab^\WP]X]cTePaPUÛa
T][XV \TS T] ST\^ZaPcX \T] Pcc
bÉccP W^]^\ QaTSeXS 1T] 0[X
6PSSPUX<dQPaPZ~\ÊbcT\TbcPe
P[[cePaPT]_Ê\X]]T[bT^\4da^
_PbQP]ScX[[SXZcPc^aTa]PX]cT^\
1Ta[dbR^]XbbÉaPac
5[TaTda^_TXbZP[É]STaÉ]8cP[XT]
WPa ^[YTX]caTbbT] X ;XQhT] \T] X[
QT[ _PTbT UÊa VÉa]P ePaP ST] b^\
b\dcbPa]TabXV
BP\cXSXVc b^\ PUaXZP]Ta ^UUaPa
P[[cUÛaTccQÉccaT[XeX4da^_PT[[Ta
]ÉaST]dVÛad__a^aUÛaPccUÊbP\
\P ST\^ZaPcXbZP aÉccXVWTcTa b^\
eX WPa 4D [ÊcXc 8cP[XT] ^RW 6aTZ
[P]S PVTaP \daPa \^c U[hZcX]V
bcaÛ\\Pa]P
Att diktaturer fallerX=^aSPUaXZP
eXbPa bXV ePaP _a^Q[T\PcXbZc ET\
bZP]dbc^__PU[hZcX]VPa]P.
3TbTgbZP]SP[Tab^\]dTa^ST
aPa bcÛSTc UÛa 1Ta[dbR^]X X 8cP[XT]
QÉaTZ^]PeSXZcPc^aTa]P_ÊP]SaP
bXSP]WPeTc
BTg[TZPa]P |Qd]VP Qd]VP| bZP
_aT\XÉa\X]XbcTa] WP [Éac bXV Pe
6PSSPUX 3T] ZeX]]P b^\ WP] ]d
ÊcP[PbUÛaPccWPZÛ_cbTgPe]ÉaW^]
ePa \X]STaÊaXV ^aS]PST WP] dc
UaÊ]PaaTbcT]X<X[P]^\TS\^cXeT
aX]VT]PccW^]ePa7^b]X<dQPaPZb
QPa]QPa]
=ÉaÉaSTc1Ta[dbR^]Xbcda.
4]\X[Y^]XcP[XT]PaTST\^]bcaT
aPST UÛaaP WT[VT] _Ê VPc^a]P UÛa
ZeX]]^ab\É]]XbZ^eÉaST^RW\^c
_aT\XÉa\X]XbcTa]^RWSTaPb[TSP]
ST _Pa^[[ Zd]ST [Écc [ÊcP b^\ T]
WÉ[b]X]VcX[[Cd]Xb^RWCPWXa)
|BT]^]^aP`dP]S^.|
|>\X]cT]d]Éa.|
Malena Johansson
[email protected]
Malena Johansson är
journalist och författare.
Ursprungligen från
Ängelholm. Hon debuterade
förra året med boken
”Disamore - makten, maffian
och fotbollen” (Forum).
Ett handslag för demokratin?
DEBATT. Linda Fagerström ger Leif Holmstrand (HD 22 februari) svar om Picasso-utställningen.
Gynekologen i konsten
Könstillhörighet är T] QTbeÉa[XV
bPZ5T\X]X]XcTc<PbZd[X]XcTcEX[
ZTc bÉcc bZP Ydbc YPV ePaP \P] _Ê.
EPaUÛa. EX[ZT] Éa \X] \PbZd[X]X
cTc. 7da bZP YPV UÛaWÊ[[P \XV cX[[
ZeX]]^a.
5aÊV^a]PaÛa^UcPd__bÊbcPaZP
ZÉ]b[^aPccSTcUÛaQ[X]SPa:P]bZT
UÛaQ[X]SPSTSTc?XRPbb^YPVeTcX]
cT
:P]bZTÉaSTcePSb^\WÉ]c;TXU
7^[\bcaP]S 7P] Éa Êc\X]bc^]T
Q[X]SUÛa\PY^aXcTcT]PeP[[PaTS^eX
bPSTP]dbbePacPUÉaV_[d__PaXdc
bcÉ[[]X]VbZPcP[^VT]b ZeX]]^Za^_
_Pa)SÉaUX]]bUT\X]cTceÊ>RW_Ê
dcbcÉ[[]X]VT] ZP]bZT U[Ta STc Éa
\X]SaTeXZcXVc
<T]Vh]TZ^[^VT]bbh]eX]ZT[Éa
STc 5Pbc ST] ZÉ]]b ZP]bZT QPaP
XVT]Pe^bbb^\d__[TecTccVh]TZ^
[^VQTbÛZ.
Syftet med min aTRT]bX^] ePa
Z]P__PbcPccd]STabÛZP^\?XRPbb^
ePaT]\P]bVaXbT[[TaTYAdQaXZT]b
|\P]bVaXb| WPST X]VT] cÉRZ]X]V X
aTRT]bX^]T]STcePaadQaXZbÉccPaT]b
^aS~X]cT\XccB^\YPVchS[XVcbZaTe
WP]S[PaSTcX]cTWT[[Ta^\PccUÛa
SÛ\PT]T]bZX[S\P]bPVTaP]ST
;Êc^bbX]cTWP\]P_ÊST][ÊVP
]XeÊ]8]cTWT[[TaWP]S[PaSTc^\
\^aP[0ccQTbZaXePP]P[hbTadaTcc
VT]db_Tab_TZcXeb^\\^aP[XbcXbZP
Éa bÊ UÛadcbÉVQPac ^Zd]]XVc ^RW
_[Pcc Pcc STc VÛa \XV UÛaeÊ]PS Pcc
Ydbc;TXU7^[\bcaP]SVÛaSTc
<X]ZaXcXZePa\TaZ^\_[TgÉ]
bÊ*ST]bcÉ[[STUaÊV^a^\bhUcTc\TS
PccVÛaPST]WÉach_T]PeWh[[]X]Vb
dcbcÉ[[]X]VPa3T]aXZcPSTbXV\^c
ST]RdaPc^aXT[[P_aPZcXZb^\_aTb
bPaX]Z^]bceTaZXbÛZcPZ^]bcadT
aPSTcT\P]
1XaVXccPAdQX]U^a\d[TaPSTSTcX
3PVT]b=hWTcTa &UTQadPaXb^\
Pcc|]ÉaTcc\^STabcT\P_Êb[dcTc
_aTbT]cTaPbb^\Tccdcb[PVUÛa?X
RPbb^bbc^aPZÉa[TZcX[[ZeX]]^a]PÉa
STcX]cTa^[XVc[É]VaTbÉabZX[cX]cT
_ÊbcÊT]STcPcczSTcUX]]bX]VTceÊ[SX
?XRPbb^bQX[S\ÉbbXVPbTgdP[XcTcz|
]PXFXT]chRZTabXVQTWÛePbZaXeP
QTbÛZPaT _Ê ]ÉbP] _ÊbcÊT]ST]
b^\Pcc?XRPbb^_Ê ($cP[Tc\P
]XUTbcTaPSTbXccbcÉ[[]X]VbcPVP]ST
UÛa ST Z^[^]XP[XbTaPST P[VTaXTa]P
VT]^\PccZ[ÉPe^RWbZX[SaPbTg
b[PePa_ÊTccbTgdP[XbTaPcbÉccEPS
ÉabhUcTc.
7da ZP] \P] bcÉ[[P dc bÊSP]P
eTaZdcP]Pcc_a^Q[T\PcXbTaPZ^[^
]XP[Xb\T] T[[Ta ]É\]P 4SfPaS
BPXS.
5^abZPaT WPa da _^bcZ^[^]XP[c
Jag frågade migePaUÛa;^dXbXP]P
bP\cCPcT;XeTa_^^[^RW0[QTacX ^RW VT]dbcT^aTcXbZc _Tab_TZcXe
C3
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
ALLT KULTURMATERIAL
I MORGON: Skidåkningens djupaste hemligheter
REDIGERING: XXXX YYYYYY
hd.se/kultur
JENNY HÖGSTRÖM
Affärer eller principer?
”The revolution will ]^cQTcT[TeX
bTS|bZP[SPST6X[BR^cc7Ta^]Êa
(& 3ahV # Êa bT]PaT Q[Xa WP]
\^cbPVS ]Éa STc TVh_cXbZP U^[ZTc
PebÉccTabX]SXZcPc^aXSXaTZcbÉ]S
]X]V^RW\TST]VT[bZb_aÊZXVP_[P
ZPcaXZcPSTcX[[ce_dQ[XZT]
6T]^\ 0[9PiTTaPb bÉ]S]X]VPa
Zd]STeT\b^\WT[bc\TST]d__
Z^__[X]V\X]dcUÛa\X]dcUÛ[YPaT
e^[dcX^]T]b\TbcX]cT]bXePbZTST
=Éa ]d ;XQhT] QaX]]Ta WPa ST
VP\[P bcT[]PST [TSPa]P VY^ac bXcc
QÉbcPUÛaPccb[X__PT]TVT]SXaTZc
bÉ]SaTe^[dcX^]1X[STa]PWPaePaXc
UÊ^RWcPV]P\TSbZPZXVP\^QX[ZP
\Ta^a
8QaXbc_Ê[XeTbÉ]S]X]VPaWPa0[
9PiTTaPbT]VT[bZb_aÊZXVPd__[PVP
^\^RW^\XVT]eXbPcX]b_T[]X]VPa
Pe Wda <dP\\Pa 6PSSPUX bZPZPa
WP]S^RW^\UP\]PaT][TT]ST=X
Ingenstans tycks
”stabilitet” så
ryggmärgsartat
överskugga
demokrati som i
västvärldens syn
på arabvärlden.
STa[XVP ZhbbPa b[dcXc UaTS \TS
6PSSPUXUÛaaÉ]WP]bZXRZPaQ^\Q
_[P]_ÊbXccTVTcU^[ZHccTa[XVcVT
]P]c
?ÊbX]Q[^VVbZaXeTa2Pa[1X[ScPcc
TccTeT]cdT[[cbP\\P]Qa^ccX;XQh
T]Z^\\TaPccbcÉ[[PZaPe_ÊTda^
_TXbZb^[XSPaXcTc
|B^[XSPaXcTc|ÉaTcc^aSb^\X]cT
QadZPa[XVVPP[[cUÛaQTZeÉ\cXQ^a
VTa[XVP\X]XbcaPab\d]]Pa\T]WÉa
aÛaSTcbXV^\T]\hRZTcb_TRXUXZ
bÊSP]
Bland de europeiska [É]STab^\
^a^PabXVÛeTa;XQhT]bbcPQX[XcTcÉa
UÛa\^S[XVT]8cP[XT]P[[aP^a^[XVPbc
8]cT]^V\TSPcc;XQhT]UÛabÛaYTa
[P]STc\TS^[YP!(QÛaYPST8cP
[XT]QT^aSaPbX]ZdbcQTePZ]X]VPcc
bT cX[[ Pcc QÊcU[hZcX]VPa X]cT VPeb
RWP]bPccbÛZPPbh[X[P]STc8bcÉ[[Tc
Q^VbTaPSTbQÊcPa]PSXaTZccX[[CaX
_^[X
>RW4DWPaWÉ]Vc_ÊSTccPQXbcaP
_Pac]TabZP_ UÛa U[hZcX]Vb_aTeT]
cX^]) X WÛbcPb b[Ûcb PecP[ ^\ U[hZ
cX]VbbP\PaQTcT8dcQhcT\^c4D
\X[Y^]TabZP;XQhT]WÊ[[PSTPbh[
bÛZP]ST Q^acP UaÊ] <TST[WPeTcb
]^aaPZdbcTa
0acXZT[ #X5=)bSTZ[PaPcX^]^\
ST \É]bZ[XVP aÉccXVWTcTa]P b[Êa
Z[Pac^RWchS[XVcUPbcePaYT\É]]X
bZPbaÉccPccbÛZPPbh[XP]SaP[É]STa
;XQhT]bbcPQX[XcTcÉaT]PeWÛa]bcT
]Pa]PX4D)bPZcXePPaQTcTPccWX]S
aP\É]]XbZ^aUaÊ]PccdcÛePST]]P
aÉccXVWTc
Därför kommer ett TeT]cdT[[c
bP\\P]Qa^ccX;XQhT]PccbcÉ[[P]hP
ZaPe _Ê Tda^_TXbZ b^[XSPaXcTc ]hP
ZaPe_ÊbP\eTaZP]XbhUcTPccQahcP
\^cPacXZT[ #=Pcda[XVceXbWP]S[Pa
STc^\PccWÊ[[PU[hZcX]VPaÉeT]UaÊ]
eÊ[STcb;XQhT]Q^acP
BZP[[[XQhTa]PSÊZÉ]]PbXV[É\
]PSTXbcXRZTc.
=TYSÊ1X[ScUÛabÉZaPaXbXccQ[^VV
Om EU-ministrarnaX1ahbbT[\Ta X][ÉVV Pcc ^a^] UÛa T] U[hZcX]VeÊV
T[[Ta\X]SaTWÊacUÛaSÛ\STSTc\X bYÉ[eUP[[Tc X]cT _ÊeTaZPa 4D)b bh]
[XcÉaPeÊ[STc\^c;XQhT]bST\^] _ÊeÊ[STc^RWÛeTaVaT__T]
bcaP]cTaWÛaSTb^RZbÊST]aTSP]bÊ
5ÛaST\b^\QTbZYdcb_ÊCaX_^
QTZP]cP^a^]ÛeTa|bcPQX[XcTc|8]V [Xb ^RW 1T]VWPiXb VPc^a c^aST T]
T]bcP]b chRZb bcPQX[XcTc bÊ ahVV bÊSP] UÛabÉZaP] ]Éa\Pbc UaP\bcÊ
\ÉaVbPacPcÛeTabZdVVPST\^ZaPcX b^\TccWÊ]
b^\XeÉbceÉa[ST]bbh]_ÊPaPQeÉa[
ST]:P]bZTTgcaP\hRZTcbÊ\TS
Patricia Lorenzoni
Ydbc;XQhT]:]P__cWPa\P]XQa^
[email protected]
R^[PbBPaZ^ihT]C^]h1[PXaT]BX[
eX^1Ta[dbR^]X
3T] @PcPaQPbTaPST ceZP]P[T]
bZXRZPSTT]]ÉbcP]ÛeTachS[XV_Pbb
]X]VcX[[4DbdcaXZTb\X]XbcaPab^\
d]STa\Ê]SPVT]\ÛccTbX1ahbbT[)
\X]]b eT\ b^\ XVÊa ePa Ta bÉ]V
ZP\aPc
Foto: SCANPIX
KULTUR-SÖREN:
Pablo Picasso:
”Kvinnor från Alger”,
som är en del av utställningen på Louisiana.
P]P[hbTaPcU[TaP\^STa]XbcTabeTaZ
Q[P]SST\?XRPbb^bTSP]!Êa
<X]ZaXcXZ^RWAdQX]bVad]SPa
bXV_ÊST]]PcaPSXcX^]^RWÉaZ]P_
_PbcbÉabZX[cd]XZXbX]WÊ[[]X]V
9PV XUaÊVPbPccT ST] \hc^[^VXbT
aX]V b^\ dcbcÉ[[]X]VT] QXSaPa cX[[
b^\YPV\T]PabZh\\TaUÛaZ^]b
cT]>RWXSTceTaZPaeXYdTVT]c[X
VT]ePaPWT[cÛeTaT]bYPV^RW;TXU
7^[\bcaP]S
3ÉaUÛaUÛaQ[XaWP]bZaXcXZUÛa\XV
ePV^RW^Z[Pa
Linda Fagerström
[email protected]
”Carl Bildt uttalade sig
återigen okänsligt och
nedlåtande, nu om det
som sker i Libyen. För
honom handlade det om
”stabilitet” och om ”våld
från båda sidor”, inte om
”demokrati”. När jag ser
och lyssnar till Bildt kan
jag inte låta bli att tänka
på hur Olof Palme, som
mördades för i dagarna
25 år sedan, skulle
kunna ha uttryckt sig.”
hd.se/kultur
[email protected]
BOKREAN HAR SOM QTZP]ccP__PcXQÊST[hb^RWSaPV
]X]VbZaPUcXcPZc\TSPcc]ÉcQ^ZWP]S[Pa]PQ[XeXcTccP[cTa]P
cXecX[[STZ[PbbXbZPQ^ZWP]S[Pa]PB^\\P]bÉVTa_Ê:X[[
QTaVbWÉaX7T[bX]VQ^aV)|:ÛTa]PaX]V[PaX]cTSXaTZcdcP]UÛa
[É]VaT|
<T]\P]bPcbPaÉ]SÊ9PVWPaZXZPcXZPcP[^VTa]P^RW
eXbbcWPa\P]TccaÉcc^ZTY^RWePaXTaPcbcP]SPaSb^acX\T]c
PccTaQYdSP5a^]cPaVÛa\P]\TSBXVaXS2^\QáRWT]b
|B_X[[|^RWB^UX>ZbP]T]b|DcaT]b
]X]V|
BÊcX[[Z^\\Ta]Pcda[XVceXbaTb
_TZcXeTQ^ZWP]ST[bÊa[XVPVPaST
a^QbdcaT]b]X]V]ÊV^cb^\QadZPa
VT]TaTaPT]ST[Uh]S>RW_Ê:X[[
QTaVbeX[[\P][P]bTaP|BZÊ]bZP
b[^cc|ÉeT]^\YPVbYÉ[eWT[[aT
b]P__PaÊc\XV1YÛa]0U:[TT]baT_^acPVTQ^Z^\UXSTXZ^\
\XbbT]^RWST]\PaZÉVP]STbeT]bZPPST[]|9^aST]STÉae
ST|
1[P]SQPa]QÛRZTa]PWXccPaYPV0]]P7ÛV[d]SbQÛRZTa^\
<X]P^RW:ÊVT^RWbP\[X]Vbe^[h\T]|?ÊÉeT]cha\TS?T[
[T|Pe9P];ÛÛU\T]bÊ]cb^\|1PYbQ^ZT]|UÊaUPZcXbZcP]SaP
ÉV]PbXVÊc8bcÉ[[TcVÊaYPV]^bcP[VXbZceXSPaTcX[[:[Pb:[Éc
cTa\db[Écc[ÉbcP|EXQPZPa[PVPa\Pc|~^RWW^__PbPcc
ªZT7^[\QTaVb|CdaTBeT]c^]_aXePcSTcTZcXe|ePaZT]bZP
X]]TWÊ[[P]^aSTcT[[TabZ^ZaÉ\<T]STbc^U[TacT\[^a
Högt och lågt
på bokrean
OCH SÅ ROMANERNASÊ5ÛaSXZcbP\[X]VPaÉaSTceXbbcX]cT
cP[^\_ÊQ^ZaTP]>RWSTcÉabh]S4]SXZcbP\[X]V_ÊcX^
bYÉ[eWYÉ[_bQÛRZTaWPSTaÉRZc
=ÊeÉ[bcPaZPbc[hbP]STÉa<PaVdTaXcT3daPb|B\ÉacP]|
<T]^RZbÊ9^]PcWP];XccT[[b|3TeÉ[eX[[XVP|^RWBcTeTBT\
BP]SQTaVb|3TUPccXVPX;^Si|;Pab=^aÎ]b|4]SaP\PcXZTab
SPVQ^Z|Éa^RZbÊVXeT]
>RWbÊWXccPaYPV9^hRT2Pa^[>PcTb|1[^]ST|<^]XZP5P
VTaW^[\b|6[XccTabRT]T]|2^TciTTb|B^\\PacXS|2^a\PR
<R2PacWhb|=^2^d]cah5^a>[S<T]|^RWBXaX7dbceTScb
|B^aVTbÊ]V|?PccXB\XcWb|9dbcZXSb|9^P]3XSX^]b|1Û]
Q^ZUÛaT]eÉ]|^RW|0cc[ÉaPbXVbYÉ[ePcc[TeP|UX]]bWÉa^RZ
bÊ
0]]PabbÉ[YTa0S[XQaXbaTSP]>[P=X[bb^]b]hPa^\P]
|©]V[Pa]P|3P]XT[3^\bRWTXc1TaVbQ^Z^\FXZX[TPZb^RW
4aaX3T;dRPb|<^]cTSXSX^|©eT]1YÛa]:d\\bQX^VaPUX
^\5XST[2Pbca^UX]]baTSP]Q[P]SaTPQÛRZTa]P
>RWbÊeX[[YPVbcPaZcaTZ^\\T]STaPBeT]bZ^aSQ^Z
MEN NU HAR ceÊ|b_TRXP[STbXV]PST|Q^gPa\TSZ[PbbXbZP
d]VS^\bQÛRZTaPech_T]|UÛabcPbc^aP[Ébd__[TeT[bT]|^RW
b^\^RZbÊ[P]bTaPb_ÊaTP]bcÊcc_Ê\XccbZaXeQ^aS^RWaTcPc
VP[[UTQTa_Ê\XVcX[[aÉRZ[XVc[É]VT8]VTcUT[XQÛRZTa]PXbXV~
ceÉac^\);TfXb2Paa^[[b|0[XRTXd]STa[P]STc|9d[TbETa]Tb
|9^aST]ad]c_Ê'SPVPa|<PaXP6aX_Tb|0V]Tb2TRX[XP|
3P]XT[3TU^Tb|A^QX]b^]2adb^T|A^bT\PaXTBdcR[XUUTb
|A^QX]7^^S|TcR
=TY_a^Q[T\Tc[XVVTaXd__ST[
]X]VT]5ÛaXT]PQ^gT]bcÊa]É\
[XVT]STUÛa\T]cPcYTYQÛRZTa]P
^RWXST]P]SaPSTUÛa\T]cPZX[[
QÛRZTa]P
<TSP]YPVbYÉ[e^eTcP]ST^\
ST]WÉach_T]PeQX^[^VXbcXbZPQT
cX]VT[bTaaTSP]aÊZPaWP[Ébc]ÊVaP
PeePaYT^RWÉaV[PSPccQ^gPa]PX]cT
TgXbcTaPST]ÉaYPVb^\Q^Zb[dZP]ST
d]VS^\ePadcT_ÊYPZc
=TY^]ÛSXVcZÛ]bZ^__[PST_a^
SdZcTaWPaeX\TaÉ]]^VPeb^\STc
ÉacPRZ
VAD GÄLLER KLASSIKER UÛaaTb
cT]^RWP[[PP]SaPQÛRZTaeÉaSP
]P\]Tc)V[Û\X]cTP]cXZePaXPcT]
3Éa_ÊVÊaZeP[XcTcb^RWZ[PbbXZTa
aTPÊaTc^\
C4
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
NÖJE
NÖJESCHEF: Herbert Tinz 042-489 93 46
E-POST: [email protected]
I DAG VÄLJER JAG
Popkorn, The Tivoli,
klockan 19.30
N Det är dags för den första av Popkorns tre
delfinaler. Wack, Worth a King’s Ransom,
Might Contain Nuts och Ex Animo tävlar om en
plats i den prestigefyllda finalen 23 mars. Som
vanligt är det både juryn och publiken som röstar fram sina favoriter.
Jenny Petersson
VAD HÄNDER?
Allt om nöje i Nordvästskåne se hd.se/noje
SASSA VÄRMER UPP INFÖR ADAMS-RAY
Höganäs börjar bli en riktig popstad. Den 16 april kommer Daniel
Adams-Ray till Höganäs sportcenter och uppvärmare blir Kullabygdens egen ”Idol”, Sassa
Bodensjö. Det blir första offici-
ella spelningen för henne med
sitt nya band. Nytt sound och
nyskriven musik står på repertoaren. Konserten börjar klockan
19.30 och förköpsbiljetter säljs
på biblioteket i Höganäs.
CITATET
”Jag tror att Göring både
har knarkat och knullat i vår
lägenhet.”
REDIGERING: LENNART KOLMODIN
Hultsfred åter
att räkna med
\TSSaPV_[ÊbcTab^\5^^5XVWcTab
^RW0aRPST5XaT
5?: BR^a_X^ ZaÉeTa X]cT Pcc
7d[cbUaTSbUTbcXeP[T]bZPVÛaPeX]bc
Xb^\\PaÉeT]^\STc]Pcda[XVceXb
Éa_[P]T]_Ê[É]VaTbXZc
White Lies, Cut Copy och
Johnossi. Den återuppståndna Hultsfredsfestivalen börjar ta form. Med
tyska pengar i ryggen satsar Hultsfred långsiktigt
och lovar fler och större
artister.
Listan över artister _Ê b^\\P
aT]bUTbcXeP[Éa[Ê]VcXUaÊ]Z[Pa0a
aP]VÛaTa]P aÉZ]Pa \TS Pcc bÉccP
ad]c']P\]_Êb_T[bRWT\Pc3Tc
bZPYÉ\UÛaPb\TSST]bT]PbcTUTbcX
eP[T] !( SÊ SahVc ! PacXbcTa
^RWQP]Sd__caÉSSTX7d[cbUaTS
~EXQÛaYPSTPaQTcPUÛaUT\eTRZ
^abTSP]^RWSTcÉaeÉ[SXVcbT]cbÊ
eXbbPQ^Z]X]VPaWPaeXX]cTZd]]Pc
UÊ<T]STcZ^\\TaPccQ[XbcÛaaT
]P\]É]STeX_aTbT]cTaPaXSPVbÉ
VTa6d]]Pa;PVTa\P]TT Spektra
Veckan innan 7d[cbUaTSbUTbcXeP
[T]b!$ÊabYdQX[Td\XUY^[Q[TeZPcP
bca^UT]TccUPZcd\Ca^cb\X[Y^]TaX
bcÛSUaÊ]Z^\\d]T]ceX]VPSTbUTb
cXeP[T]bcÉ[[PbX]<T]XSPVbTaUTb
cXeP[[TS]X]VT]UaP\Êc
EPad]P\]TcZÛ_cTbPeST]chbZP
UTbcXeP[PaaP]VÛaT] 5:? BR^a_X^
^RW6d]]Pa;PVTa\P]T]PeUTbcX
eP[T]b Vad]SPaT ÊcTaeÉ]ST b^\
QP]SQ^ZPaT
Carl Cato
Solsidans skapare FELIX
HERNGREN intervjuas i nya
numret av Café och berättar om
barndomshemmet (och nuvarande
hem) i Stockholm som var tyska
konsulatets lokaler fram till 1936.
På tisdagen_aTbT]cTaPSTST]]hP
UTbcXeP[[TS]X]VT] ST UÛabcP PacXb
cTa]PcX[[b^\\PaT]bUTbcXeP[<TS
]P\]b^\QaXccXbZPFWXcT;XTb^RW
PdbcaP[XbZP 2dc 2^_h W^__Pb ST
[^RZP ~ !QTbÛZPaT
~ 3Tc WÉa Éa X]VT] c^ZbPcb]X]V
dcP]eXaÉZ]Pa\TSPccQhVVPd__
UTbcXeP[T] d]STa T] [Ê]V cXS 7da
\hRZTcbcÛaaTST]ZP]Q[XeTceXX]cT
XSPVbÉVTa6d]]Pa;PVTa\P]
7P]X]VÊa]dXT]Vad__^\UhaP
_Tab^]Ta b^\ aT_aTbT]cTaPa 5?:
C6
FREDAG 30 APRIL 2010
NÖJE
[email protected]
White Lies spelade på Hultsfredsfestivalen 2009. Bandet
blir ett av dragplåstren när festivalen återuppstår i sommar.
Foto: PATRICK SÖRQUIST/Scanpix
N White Lies, Johnossi, The Tallest
BR^a_X^XBeTaXVT3TcchbZPUÛaTcP
VTcPaaP]VTaPa #UTbcXeP[TaXChbZ
[P]SBRWfTXi^RW3P]\PaZ3T]
bcÛabcP 7daaXRP]T [^RZPa Êa[XVT]
ad]c&QTbÛZPaT^RWbZh[cPa
NÖJE
SINGELLISTAN 25 låtar för Ensamma hjärtan
inte redan kan grunderna har
chans att gå kurs hos dansgruppen Harlem Hot Shots.
Dessutom blir det danstävling,
”King of Swing”.
Liksom tidigare medverkar både svenska och utländska musiker, i år bland andra Irakli & the
Louis Ambassadors, Antti Sarpila Swing Band, Carling Family
och Gentlemen and Gangsters.
För biljetter, se www.stockamollan.com
It’s raining men: Weather girls
Single: Ne-Yo
It’s my life: Bon Jovi
The boys are back in town: Thin Lizzy
Single girl: Marie And The Wildwood Flowers
I wish I was single again: am trad
Alone: Heart
I will survive: Gloria Gaynor
Till dom ensamma: Mauro Scocco
Mandy: Barry Manilow
All out of love: Air Supply
I’d really love to see you tonight:
England Dan & John Ford
All by myself: Eric Carmen
Message in a bottle: The Police
Heartbreak hotel: Elvis Presley
En del av mitt hjärta: Tomas Ledin
Alone again: Gilbert O ’Sullivan
I get along without you very well: Chet Baker
Lonely girls: Lucinda Williams
Cry like a man: Dan Penn
The single girl: Sandy Posey
I sail my ship alone: Jerry Lee Lewis
Dancing in the dark: Bruce Springsteen
Varför skriver du aldrig, Klas-Göran: Lill-Babs
Like a rolling stone”: Bob Dylan
Namn: Gry Forssell
Ålder: 37 år
Yrke: Programledare
Gry Forsell behöver vara enFoto: SCANPIX
sam då och då.
Singeln i centrum
FEMTE ÅRET GILLT FÖR SWINGFEST
Lägg ihop en liten bildskön
Söderåsen-by, en driftig kvinna
och en massa musik- och dansälskare. Tillsammans blir det
Stockamöllans swing- och jazzfestival. I år är det femårsjubileum för festivalen som ryms i
ett cirkustält på musikern, entertainern och festivalmamman
Gunhild Carlings gröna bakgård.
I dagarna tre, 17–19 juni, kan
man lyssna på musik och dansa
så att svetten lackar. Den som
Man on Earth, Cut Copy, Shit Robot, Black Lips, Junior Boys, Darkstar, Steve Mason, Dum Dum Girls,
Dan Berglund’s Tonbruket, Blackbird Blackbird, This Is Head.
C7
FREDAG 30 APRIL 2010
REDIGERING: EVA ENGWALL
Kvällen kan bli början på något nytt, eller fortsättningen
på något som redan är bra. I kväll arrangerar dejtingsajten
Shakemyworld stor fest för alla singlar på Sundspärlan.
Kvällens värd, som ska ge singlarna självförtroendet att våga
ta första steget, är dj:n och programledaren Peter Siepen.
Gunhild Carling spelar (så klart) under Stockamöllans swingoch jazzfestival i juni.
KLARA ARTISTER
FÖR HULTSFRED 2011
NADJA
FRÅGAR
GRY
FORSSELL
Kan du en del om ensamhet?
(”Innan vi faller” – Jonathan
Johansson)
~9PVÉaVP]bZPb^RXP[\T]UÊa
YPVX]cTePaPT]bP\XQ[P]SQ[XaYPV
VP[T] 4UcTa Pcc YPV WPST Y^QQPc
\TS aPSX^_a^VaP\\Tc |B^\
\Pac^__T]|X?"UT\b^\aPa_Ê
aPZT]^RWbZd[[TWP\X]UÛabcP[T
SXVPb^\\PaWhaSTYPVTccWdb_Ê
T][XcT]ÛX6aTZ[P]SSÉaYPVcÉ]Z
cTPccYPVbZd[[TbXccPXT]\Ê]PS
WT[cT]bP\9PVca^aPcc\P]\Êb
cTcaÉ]PbXV_ÊPccePaPT]bP\STc
ÉaYd^RZbÊSÊYPVQ[XaZaTPcXe
Peter Siepen ska se till att
1+1 blir 2 på Sundspärlan
”Felet många gör
som är ute efter
att hitta någon är
att de tänker för
långt i förväg. De
ser hela scenariot
framför sig innan
de ens har sagt
hej till personen
ifråga.”
Det visar sig Pcc?TcTaBXT_T]cPa
VP]bZP [ÉccbP\c _Ê bX] a^[[ b^\
eÉaS3TcÉaXP[[PUP[[bÊWP]_[P]T
aPa Pcc UÊ VÉbcTa]P Pcc b[P__]P Pe
^RWeÊVPcPSTcUÛabcPbcTVTc
~9PV WPa \ÉaZc Pcc YPV WPa T]
[dV]P]ST X]eTaZP] _Ê \É]]XbZ^a
4UcTaU[TaPÊa_ÊbRT]T]^RWUaP\UÛa
ceZP\Ta^aÉaYPVVP]bZPQaP_ÊPcc
UÊU^[ZPccb[P__]PPe0ccePaP[dV]
^RWPeb[P__]PSÉaSTbbdc^\T]QaP
QÛaYP]^\\P]eX[[caÉUUP]ÊV^]bÉ
VTaWP]
=Éa Bd]Sb_Éa[P] ^aS]Pa UTbc
\TSbX]VT[cT\PÉaSTc\TSUT\X
caT[ÊcPab_TTSSTYcX]V^RWWÊ]VT[
ad\ 0ZcXeXcTcTa b^\ ZP] UÊ eT\
b^\WT[bcPccZÉ]]PbXVP[[cP]]PcÉ]
[dV]^RWPeb_É]S
~9PVca^aSTcÉaeXZcXVcPccbTSTc
b^\T]eP][XVdcTZeÉ[[5T[Tc\Ê]VP
VÛab^\ÉadcTTUcTaPccWXccP]ÊV^]
ÉaPccSTcÉ]ZTaUÛa[Ê]VcXUÛaeÉV
3T bTa WT[P bRT]PaX^c UaP\UÛa bXV
X]]P]STT]bWPabPVcWTYcX[[_Tab^
]T]XUaÊVP
~5ÛaQPaPT]cX^ $ÊabTSP]ePa
STc]ÉbcP]_X]bP\cPccePaPbX]VT[8
SPVÉaSTcWT[c^ZTYPccbÉVPPccSd
STYcPa3TcÉaX]cTZ^]bcXVcPccWPT]
UTbcUÛaQPaPbX]V[Pa[É]VaT9d\Ta
eXSXbZdcTaPaSTWÉaUaÊV^a]PSTbc^
\X]SaTZ^]bcXVc^RW\ÉaZ[XVcQ[Xa
STc
7daÉaSdb^\bX]VT[YÉ\UÛac\TS
]ÉaSdÉaXTccUÛaWÊ[[P]ST.
~6T]TaT[[c bTcc Éa bX]V[Pa \Ta
Û__]PUÛaPcc[ÉaPZÉ]]P]hP\É]]X
bZ^a5ÛaX]SXeXSTab^\ÉaXTccUÛa
WÊ[[P]STÉaSTc[ÉccWÉ]cPccSTcQ[Xa
[XcTeÉ[\hRZTcU^Zdb_ÊST]P]SaP
_Tab^]T] =Éa YPV Éa X Tcc UÛaWÊ[
[P]STÉaYPV]^VP\TSPccX]cTePaP
U[ÛacXV T[[Ta X]QYdSP]ST _Ê ]ÊV^c
bÉcc^RWYPVÉachS[XV\TSPccYPVX]cT
ÉacX[[VÉ]V[XV
Trots sin roll b^\ bX]VT[ZeÉ[[T]b
0\^a Éa ?TcTa BXT_T] ÛeTachVPS
^\bX]VT[[XeTcbUÛaST[Pa
~3Tc UX]]b Tcc b_É]]X]Vb\^
\T]c]ÉaSdcaÉUUPaT]WT[c^ZÉ]S
\É]]XbZP UÛabcP VÊ]VT] \T] YPV
Singelresor,bX]VT[UTbcXeP[^RWcX[[ eX[[QTc^]PPccVÊWT\\TS]ÊV^]
^RW\TSbX]VT[PUcTaf^aZ=d\T X]cTÉaSTceXZcXVPbcT8UÛabcPWP]S
aPVÊaSTcPccbÉccP_aTUXgTcbX]VT[ WP]S[Pa STc ^\ Pcc [ÉaP ZÉ]]P T]
UaP\UÛaSTc\TbcP1PZ^\ST]dc P]]P]\É]]XbZP
eTRZ[X]VT][XVVTaSTbcPSXVceÉgP]
Katarina Höije
STbX]VT[bPYcTa]P\T]ÉeT]\TSXP
[email protected]
b_T[PaT]bc^aa^[[UÛaPccbh]T]_Ê
042-489 93 97
bX]VT[] WPa UÛaÉ]SaPcb ca^a ?TcTa
BXT_T]
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA SOLO?
Malin Olofsson, 18 år,
Åstorp
Martin Gervard, 22 år,
Helsingborg
Amanda Grant, 18 år,
Viken
”När jag är singel ”Skönt slippa
är jag mer öppen” raka benen”
Lovisa Plantin, 18 år,
Ängelholm
”Man slipper
fråga om lov”
”Du har fler
valmöjligheter”
Förändras du när du har ett
förhållande jämfört med om
du är singel?
Vad finns det för fördelar med
att vara singel?
Vad finns det för för- och
nackdelar med att vara singel?
– Friheten att kunna göra vad
man vill, träffa kompisar eller jobba
hur mycket som helst utan att behöva fråga om lov.
– Som singel har du fler valmöjligheter. Det är lättare att ta en
oplanerad fika med kompisarna
utan att först fråga den andra personen om lov. I ett förhållande
finns det å andra sidan alltid någon som måste följa med dig när
du vill hitta på saker.
Vad är det bästa med att vara
singel?
– Det är att man kan vara mer
egoistisk. Om du vill gå ut med
kompisarna behöver du inte först
fråga någon annan om det är okej.
En annan bra sak är att du slipper
raka benen.
– Den största skillnaden är att
det blir väldigt mycket fokus på en
speciell person. Utåt märks det
nog mest på att jag läser mina sms
flitigare än vanligt. När jag är singel är jag mer öppen. Jag tror man
ser människor på ett annat sätt
när man inte är i ett förhållande.
Vad är det då som gör att man
vill vara i ett förhållande?
Hur är Åstorp som singelställe?
– Ibland kanske man vill ha någon att dela saker med, en person
som är mer än bara en kompis.
– Ganska dålig, alla vet vem alla
är. Jag tror på att åka till en större
stad som Helsingborg där du kan
vara mer anonym.
Vad ska man göra för att få
kontakt?
”Man kan
odla mustasch”
3 AV 5 SINGLAR DEJTAR
PÅ NÄTET
Hur är det att vara singel i Helsingborg?
4 AV 5 SINGLAR KOLLAR UPP DEJTEN
PÅ GOOGLE FÖRE FÖRSTA MÖTET
Vad kan man göra som singel
som man inte kan göra i ett förhållande?
– Det är bra. Här finns mycket
folk och många uteställen. Det är
egentligen bra oavsett om du är
singel eller i ett förhållande.
Källa: SCB,
motesplatsen.se,
hittakarlek.se
Hur är Helsingborg som singelstad?
– Det är ganska bra. Det är relativt lätt att ragga upp folk och det
är mycket uteliv, samtidigt som
det kan bli lite för mycket ibland.
Vid tretiden utanför klubben är
det uppenbart att de som väntar
på en taxi är ute efter någon att
dra med hem.
Begraver förmögenheten dig?
(”Fortune” – Little Dragon)
~APZcbePa)]TY<T]eXbbcÉVTa
YPVT]\PbbPbPZTaDaTccV[^QP[c
_Tab_TZcXeWPaeXYdWda\hRZTc
_ah[Pab^\WT[bcb^\eXX]cTQT
WÛeTa 9PV Éa VP]bZP QaP _Ê Pcc
ZÛ_PbPZTa\T]YPVÉa^RZbÊQaP
_ÊPccVÛaP\XVPe\TSST\?ah
[PaÉaX]cTeÉVT]cX[[[hRZP\T]Pcc
X]cT QTWÛeP eaXSP ^RW eÉ]SP _Ê
_T]VPa]P WYÉ[_Ta Yd cX[[ Pcc VÛaP
ePaSPVT][XcTT]Z[PaT
Nadja Nilsson
[email protected]
042-48 99 346
Hur märks det på dig att du är
singel?
Victor Bauner, 18 år,
Helsingborg
SINGELPARTY I KVÄLL
Peter Siepen bjuder in till singelmingel.
– Jag går ut lite oftare. I övrigt
tränar jag och lever i princip som
vanligt. Det går inte att förfalla bara
för att man är med en annan människa. Jag går inte runt i mjukisbyxor
hela dagarna bara för att jag är i ett
förhållande.
– Match.com kan kanske vara
bra. Själv tror jag på att gå fram
och säga hej. Det behöver inte vara så komplicerat. Kanske kan
man lägga till en komplimang så
att personen förstår att man är intresserad.
2 AV 5 HUSHÅLL I SVERIGE
ÄR SINGELHUSHÅLL
N I könsobalansens Kina betalar singlar mer än 50 000 kronor för
att få tillträde till fester där gästernas civilstatus ska göra det enklare att träffa någon.
N När Sundspärlan arrangerar singelfest i samarbete med dejtingsajten Shakemyworld kostar det 180 kronor att mingla på singelmarknaden.
N Från klockan 20 serveras buffé och 22 startar nattklubben.
N Aktiviteter som speeddejting, hångelrum, var tredje låt en tryckare och parrabatt i baren ska avdramatisera det jobbiga med att gå
ut själv.
N Det är inget krav att du måste vara singel, alla är välkomna. Målet
är en rolig och lättsam kväll , säger Sundspärlans vd Albert Alexandersson.
N Faller försöket väl ut, kan det bli fler singelkvällar framöver.
Vad gör du när du är singel som
du inte gör när du är i ett förhållande?
Hur kan man veta om man har
förlorat om man aldrig har
vunnit? (”Accident & emergency” – Patrick Wolf)
~9PV ca^a X]cT _Ê ST] VP\[P
Z[hbRWP]9PVeX[[ca^PccYPVÉaT]
VP]bZPQaPUÛa[^aPaTÉeT]^\YPV
ZP]bZT[TcPa[XcTeÉ[[É]VTTUcTaTcc
bÉccPccUÊSTccX[[PccSTcX]cTePa
\XccUT[9PVb[^VePS^\T]bZXc
bPZ \TS :aXbcXP] ;ddZ T] VÊ]V
^RWb[É]VSTda\XV|P[SaXVX[XeTc
PccSTcbcÉ\\Ta~ b_É]]|
3Tc ePa Sd\c <P] bZP bÉVP $
b_É]]
– Odla mustasch. Det brukar inte
uppskattas av flickvännen. Skägget
får däremot sitta kvar. Det brukar
dessutom gå ganska bra hem.
– Det märks extra tydligt när
folk går ut eftersom de tittar på
människor med andra ögon. Det
behöver inte vara så att jag öppet
raggar på folk, jag kan gå ut med
ett tjejgäng och bara ha roligt. Är
man i ett förhållande går man inte
ut på dansgolvet med samma avsikter som om man är singel.
Enkät: Katarina Höije,
text och foto
I kväll
...bjuder Klubb Vertigo
på ”kosmisk dansmusik
från en fjärran galax”.
DJ Galore och DJ Joakim
Cosmo spelar, Nimam Spregleda
framträder. Ms Harmony
vid Helsingörskajen 22—03.
Det var den här sidan som juryn i tidningsdesigntävlingen föll för.
Eva Engwall, redigerare på HD,
har åter igen utmärkt sig i en internationell designtävling.
WILLEZ SPELAR I HÄSSLEHOLM
För Ljungbyhedkillarna i Willez väntar en intensiv vår. Sedan
de kom tvåa i Dansbandskampen i vintras har de turnerat
med ”Dansbandskalaset” och i april väntas första skivan.
25 mars spelar de på Sundspärlan i Helsingborg men de gör
ett första Skånebesök innan dess – 25 februari då de spelar
på Björksäter i Hässleholm.
SCHLAGERBLOGGEN hd.se
”The Playtones har fått både
pizza och inlagd sill uppkallade
efter sig. Nu undrar vi vad Helsingborg och Ängelholm har att
komma med – vi har varken sett
Silver-bakelse eller Saade-sill.”
Håll koll på hd.se/schlager
med TOVE HANSSON
I DAG: N ÄR VI I MALMÖ OCH FÖRHANDSLYSSNAR PÅ VECKANS BIDRAG. I KVÄLL
KOMMER DEN FÖRSTA RAPPORTEN.
Vår schlagerexpert
Tove Hansson håller
läsarna uppdaterade.
Designpris för nöjessidor
NÅGRA
FRÅGOR
...till tidningens redigerare Eva
Engwall som fått hedersomnämnande i världens största tävling
i tidningsdesign.
Grattis till ”Excellence of award”
för uppslaget ”Singeln i centrum” som var publicerat på
Nöjet Valborgsmässoafton i fjor!
Fast det är inte första gången du
utmärker dig?
~=TY\T]YPV\X]]bU^acUPaP]ST
ST] P[[aP UÛabcP VÊ]VT] YPV eP]]
3TcePa\TSTccbÛ]SPVbaT_^acPVT
^\|EXZX]VT]ST]aÊTbÉ[[T]|b^\
TVT]c[XVT]|ePaT]b]É[[T]|3TcÉa
eÉ[SXVc [É]VT bTSP] >RW T] VÊ]V
eP]] eX STc P[[aP UX]PbcT _aXbTc X
ST]]P cÉe[X]V P]^aS]PS Pe B=3
B^RXTch^U=Tfb_P_Ta3TbXV]3Tc
ePaÊa!^RWSÊVXRZSTccX[[WT[P
cXS]X]VT]3TcÉaa^[XVcPcceX]]PX
ST] WÉa cÉe[X]VT] UÛa STc Éa bÊ
\Ê]VP cXS]X]VPa ^RW \É]]XbZ^a
ÛeTaWT[PeÉa[ST]b^\ST[cPa
Vad är det viktigaste när man
designar en tidningssida?
~3Tc UX]]b bÊ ^ca^[XVc \hRZTc
cTgccXS]X]VPa^RWcXSbZaXUcTa3Tc
ÉaT]dc\P]X]VPccVÛaPaÉcceXbPÊc
QaP cTgc ^RW QaP QX[STa bÊ Pcc ST
d__\ÉaZbP\\Pb
Du började ju själv som skrivande journalist. Varför övergav
du det?
~9PVY^QQPSTd]VTUÉaceÊÊab^\
aT_^acTa<T]STcePaUÛabc]ÉaYPV
QÛaYPST aTSXVTaP b^\ YPV WXccPST
STcb^\eTaZ[XVT]_PbbPa\XV>RW
STcÉaU^acUPaP]ST[XZPa^[XVcTUcTa
!$Êa0cccÉe[PZP]chRZPb[XcTUÊ]XVc
<T]STcÉabÊbÉ[[P]U^[ZcÉ]ZTa_Ê
PccSTcSTbTaXcXS]X]VT]WPaU^a\
VXeXcb bÊ STccP Éa Tcc bÉcc Pcc [ÊcP
ÉeT]aTSXVTaPa]PZ^\\PUaP\
Nu ska tidningen snart göras om
igen. Vad är då viktigast?
~3Tc Éa Pcc [ÉbPa]P QÊST bZP
ÛeTaaPbZPb^RWZÉ]]PbXVWT\\P
3TcÉaT]beÊaPeeÉV]X]VEXUÊabT
^\eX[hRZPb
Tjerstin Thorsén
[email protected]
042-489 90 21
C5
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
NÖJE
Sissel
går hem
i Norden
Sissel Kyrkebø är just
nu på nordisk turné med
sin nya skiva ”Till Deg...”.
I kväll sjunger hon i
Malmö och i morgon
i Helsingborg.
Sissel Kyrkebø aX]VTacaT^RWT]
WP[ecX\\TTUcTadcbPcccXS4]b]Û
bc^a\ bPccT bc^__ UÛa U[hVTc UaÊ]
=^aVTcX[[:Û_T]WP\]7^]QTabÊ
WT\bZc\hRZTc^\dabÉZc
~9PVV[ÉSYTa\XVÊcPccZ^\\P
cX[[QPZP cX[[ 7T[bX]VQ^aV 3Tc Éa
T]^ca^[XVcU[^ccQhSÉaSTcÉaWhV
VT[XVcPccVÊ^\ZaX]VbÉVTaW^]
_ÊT]]^abZPb^\chRZb^_ÊeTa
ZPSPeWT]]TbSahVc!ÊaXST]
SP]bZPWdedSbcPST]
På nya skivan Q[P]SPa W^]
]^abZP^RWT]VT[bZP\TSbeT]b
ZPX]cT\TSSP]bZP
~BeT]bZP ZÉ]]b \Ta ]Pcda
[XVcUÛa\XVÉ]T]VT[bZP3TcÉa
Tcc\YdZc^RWU^]TcXbZc[Éccb_aÊZ
PccbYd]VP_Ê
3TcWPaVÊcc!$ÊabTSP]BXbbT[
:haZTQÝb[^VXVT]^\X]cTa]PcX^
]T[[cVT]^\PccbYd]VPX_PdbT]X
<T[^SX6aP]S?aXgb^\ ('%VXRZX
WT]]Tb WT\bcPS 1TaVT] BTSP]
STbbWPaW^]U^acbPccbYd]VPYdbcSTc
W^]bYÉ[eWPUc[dbc\TS
5[TaPVÊ]VTaWPaSTcQ[XeXcSdTc
cTa \TS ZÉ]SP ^_TaPbÊ]VPaT b^\
?[ÆRXS^ 3^\X]V^ 9^bÎ 2PaaTaPb
^RW 1ah] CTaUT[ <T] Pcc QPaP
bYd]VP^_TaPWPaP[SaXV[^RZPcWT]
]T
~9PVWPaX]VTcT\^cPccU[XacP[XcT
\TS ST] Z[PbbXbZP \dbXZT] <T]
^_TaP_ÊWT[cXSZaÉeTaPcc\P]QaX]
]TaUÛaSTc^RWSTcWPaYPVX]cTcT\
_TaP\T]cUÛa3TcbZd[[TQ[XUÛaT]
bXSXVc
]^eT\QTaXUY^aWPaW^]eP[c[ÊcPa
b^\W^]VT]PbcUÛ[[UÛa
~<T]]ÉaYPVbTSP]bc^SXbcdSX
^]^RWbZd[[TbYd]VPST\X]bÊVYPV
Pcc ST aTU[TZcTaPa \Xcc ^RW \X]P
eÉ]]Tab[Xe
BZXeP]WTcTa|CX[[3TV|ET\Éa
ST]]P|SXV|.
BXbbT[bZaPccPa
~3Tc Éa Sd ^RW P[[P P]SaP b^\
WPa[dbcPcc[hbb]P
<T]eT\ÉaSÊ|EÉ[Z^\\T]
WT\|.
~9PVcÉ]ZTa_Ê\X]PQPa]b^\Éa
_ÊeÉVPccQ[Xedg]P>PebTccePaST
Éa Z^\\Ta ST P[[cXS Pcc ePaP eÉ[
Z^\]P WT\ 3T] bÊ]VT] X][TSTa
_[PccP] b^\ Peb[dcPb \TS |6^^S
QhT|3T]WPabP\\PcT\PUPbc_Ê
TccP]]PcbÉcc3ÉaWP]S[PaSTc^\
Pcc VÊ UaÊ] U[XRZP cX[[ ZeX]]P B^\
\P\\PbTaYPVWda\X]PSÛccaPaÉa
YdbcSÉa\XccT\T[[P]
Flera av de svenska cTgcTa]P Éa
bZaXe]PPe?h1ÉRZ\P]^RWT]Pe
<XZPT[FXTWT
~9PVWPSTbP\PaQTcPc\TS?h_Ê
|BcaÊ[P]STYd[|7^]bZaXeTabÊU[^c
cTcTgcTa>RW]ÉaYPVUXRZWT]]Tb
ÛeTabÉcc]X]VPe|;XeX]VSTPS|bZ^
YPSTeX^\PccSTcX]cTQPaPQ[TebÊ
UP]cPbcXbZcQaPdcP]^RZbÊVXRZ[XZP
U^acb^\Tcc_X__Ê\^QX[T]
~<XZPT[FXTWTWPSTYPVWÛacT]
X]cTaeYd\TS>RW]ÉaYPVeX[[TUÊT]
cTgccX[[T]\T[^SXb^\T]eÉ]cX[[
\XVVY^acUaÊVPSTYPV^\WP]WPST
[dbcPccbZaXePÊc\XV3TcÉaeXZcXVc
PccSTcZÉ]]baÉcc
Efter att ha turneratX=^aVTUÛaT
Yd[ U^acbÉccTa BXbbT[ :haZTQÝ ]d X
BeTaXVT ^RW 3P]\PaZ # \Pab
bYd]VTaW^]_Ê:d[cdaeËaUcTcX7T[
bX]VÛa^RW $^RW %\Pab_ÊCXe^[X
X:Û_T]WP\]
~3TcUX]P\TST]cda]ÎÉabcÉ\
Så hon har sjungit _^_QP[[PSTa ]X]VT]PccbXccPXQdbbT]\TS\X]
_bP[\Ta^RWU^[Z\dbXZBYÉ[e[hbb |UP\X[Y _Ê eTYT]| 3Ê ZP] eX WT[c
]Pa W^] STbbdc^\ VÉa]P _Ê YPii Z^]RT]caTaP ^bb _Ê ZeÉ[[T]b Y^QQ
Z[PbbXbZc^RW\YdZ[^d]VT\dbXZ
EXQadZPabÉVPPcceXVÊaX]XT]b[PVb
~9PVUÊaT]ZXRZPe\dbXZ5Pbc cda]ÎQdQQ[P
^UcPeX[[YPVWPbcX[[WTc^\ZaX]V\XV
Tjerstin Thorsén
Chbc]PST]ÉaeXZcXV
[email protected]
042-489 90 21
CX[[ ST] ]hP bZXeP] b^\ Z^\ X
SISSEL KYRKJEBØ I KORTHET
Foto: STEEN EVALD
Född: 24 juni 1969 i Bergen.
Bor: Köpenhamn.
Familj: Två döttrar, 11 och 15 år, med
entertainern Eddie Skoller som hon
var gift med 1993–2004.
Karriär: Slog igenom 1986 då också hennes första skiva ”Sissel”
kom. Var rösten till Ariel i Disneys
”Den lilla sjöjungfrun” i Sverige,
Norge och Danmark 1989. Sjöng vid
Vinter-OS i Lillehammer 1994. Har
gjort ett 15-tal skivor och filmmusik
till bland annat ”Titanic” som sålde i
24 miljoner exemplar över hela världen. Sjungit duett med bland andra
Plácido Domingo, José Carreras,
Charles Aznavour, Bryn Terfel,
Tommy Körberg och nyligen med
Carola i ”Skavlan”. 2009 gav hon ut
cd:n ”Strålande jul” med norske
country- och folksångaren Odd
Nordstoga. Har turnerat i Europa
och USA.
Aktuell: Nordisk turné med stopp
ibland annat Malmö, Helsingborg,
Helsingör och Köpenhamn.
C6
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
GUIDEN ONSDAG ]
Bjuv
BIBLIOTEKEN
Billesholm 10–15.
Bjuv 10–19.
Ekeby 9–15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Billesholms simhall Solarium 9–
17.40.
Bowlinghallen 14–21.
Luftgevärsskytte Skjuthallen 18.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjecentralen Biblioteksg 1 B,
Billesholm. Öppen förskola 9–12,
13–15.30.
Familjecentralen Höstg 6 B,
Bjuv. Småbarnskafé 9–12. Öppen
förskola 13–16.
KYRKLIGT
Centrumkyrkan PRO-kören
sjunger på Vi-gruppen 15.30.
MARKNAD & LOPPIS
Billesholms kyrka Klädkammaren, gratis beg kläder 9.30–13.30.
Inlämning samma tid.
Loppis Södra Vram, 16–19. BIK. Inlämning 14–18.
Röda Korset Second hand 13–17.
UTSTÄLLNINGAR
Bjuvs bibliotek ”Familj”, måleri.
ÖVRIGT
Träffpunkt Solg 5. Varje Onsdags-kafé 13–15.
Båstad
BIBLIOTEKEN
Båstad 10–18. Torekov 9–12.
Östra Karup 10–12.
FILM
Scala bio Trassel 14.30, 16.30.
Åsa-Nisse: Wälkom to Knohult
18.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Båtsmansgården Torekov. Sittgympa 10.30.
Hålehallstugan Våffelservering
11–16. Vandringsleder. Friluftsfrämjandet.
FÖR BARN OCH UNGA
Musteriet 12–18.
Sportlovskul på tunnelbygget
Vistorpsv 96, Förslöv, 10–16. Guidad visning i utställningen 13.
Öppen förskola Familjecentralen,
Förslöv. Babykafé 9–12. Alla 13–16.
KYRKLIGT
Förslövs kyrka Mässa 8.30.
Mariakyrkan Bön 12.
Medmänniskan i Fyren Friluftsv
3. Kafé o second hand 12–17.
Östra Karups församlingshem
Öppet hus 14. Manolo Manuel Tomas-Prats sjunger.
MARKNAD & LOPPIS
Loppisbutiken Bjärepunkten,
Grevie, 10–13.
Loppisbutiken Sandbäcksv 2,
Förslöv, 10–13.
Loppisladan Idrottsplatsen, Förslöv, 10–12.
UTSTÄLLNINGAR
Biblioteksgalleriet Lyckantorget.
Gunilla Sundström, keramik, Gunilla Widholm, grafik 10–18.
ÖVRIGT
Året var Kulan på Förslövs IP 14.
Södra Bjäre SPF o Vuxenskolan.
Anhörigkafé Paljetten Skogsliden 14–16.
Bjärehemmet Västra Karup.
Gympa 9.30, 10.30. Gudstjänst 14.
Båtsmansgården Torekov. Seniorkören Var med och sjung 15–
16.30.
Vårliden Träffen 10. Manikyr 11.
Kafé 14.
Ängahällan Förslöv. Anna B underhåller 14.
Helsingborg
BIBLIOTEKEN
Drottninghög 10–12, 13–17.
Elineberg 11–17.
Laröd 9.30–12, 14–18.
Påarp 10–13, 14–18.
Ringstorp 13–19.
Rosengården 10–12, 13–17.
Rydebäck 13–19.
Råå 10–12, 13–17.
Stadsbiblioteket 9–19.
Ödåkra 14–19.
FILM
Filmstaden 127 timmar 20.30.
Gullivers resor 3D, eng tal, 15.30,
17.45, 20. Hotell Gyllene Knorren
13.30, 16, 18.15. Jag dödade min
mamma 20.30. Kokvinnorna 18.15.
Love and other drugs 21.15. Mega-
Guiden är öppen för arrangemang och aktiviteter som vänder sig till allmänheten och inte
kräver förhandsanmälan eller medlemskap. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
mind, sv tal, 13.30. Min låtsasfru
15.30, 18.30, 21. Narnia: Skeppet
Gryningen, sv tal, 15.50. Sammys
äventyr, sv tal, 13. Sanctum 3D
18.30, 21. The fighter 18.15. The
king’s speech 18.30. Trassel, sv tal,
13, 15.30. Trassel 3D, sv tal, 13.15,
15.45. True grit 18.30, 21.15. Var inte
rädd Långa farbrorn 14.30. Yogi
Björn 3D, sv tal, 13.15. Åsa-Nisse:
Wälkom to Knohult 13.30, 15.45,
20.45. Änglagård – Tredje gången
gillt 15.45.
Röda Kvarn Four lions 20.15. Gudar och människor 18. Tamara Drewe 17.30, 19.45.
FRITID & FRILUFTSLIV
Actic Motionssim 6.30–21.30. Allmänt bad, under 18 år, 10–18. Gym
6.30–21.30.
Filborna arena 6.30–22, kassan
stänger 21. Tävlingsbassäng 6.30–
16, 19.30–21.30. Motionsbassäng
6.30–21.30. Undervisningsbassäng
15–19.30.
Råå kallbadhus Bastu, herrar 14–
20.
FÖR BARN OCH UNGA
Det var en gång Sagor för barn fr
3 år. Stadsbiblioteket 10.
Dunkers kulturhus Avbilda vintern på olika sätt, i utställningen
”Carl Larsson & Co”, 12–15.
Frälsningsarmén Fågelsångsg
12. Onsdax, småbarnsmusik, 10–12.
Gerdas drop in Dunkers kulturhus. Lyssna, spela, prata, måla m m
13–17. Upp till 15 år.
Lovteater: Buster Med Dockteaterverkstan, för 4–8 år. Dunkers
kulturhus 10.30 o 12.30.
Luftkuddeland För 3–13 år. Högastensskolan 10–16.
Medeltid för lajv och lek Museipedagog Ricky Wrentner lär ut
spännande fakta om medeltiden.
Från 7 år. Elinebergs bibliotek 11–13.
Stadsbiblioteket 14–16.
Skitkul Lär om djurspillning och
undersök ugglornas spybollar.
Fredriksdal 13–16.
Öppen förskola Den gode herdens kyrka 13–15.30.
Öppen förskola S:t Olofs kyrka
14.30–16.30.
FÖREDRAG
Brandorama Personal fr Brandorama berättar hur man förebygger
bränder och handskas med eld.
Drottninghögs bibliotek 18.
Förmaksflimmer och de senaste behandlingsprinciperna
Doktor Emil Pantev. Demonstration
av hjärtstartare. Ringstorpsgården,
Kurirg 1, 18. Arr Hjärt- och lungsjukas förening i Hbg.
KYRKLIGT
Adolfsbergskyrkan Mässa
18.30.
Bårslöv Kafé Fritt fram på Bårslövs träffpunkt 9.30–11.30.
Frälsningsarmén Fågelsångsg
12. Bönefrukost 8.30–9.30. Öppna
kören 18.
Gustav Adolfs församlingshus
Furutorpsg 47. Öppet hus 14. Sång
och musik med Annika Byström.
MARKNAD & LOPPIS
Kupan – second hand & kafé
Röda Korset, Örnsköldsviksg 15, 12–
16. Inlämning av gåvor 9–16.
Loppis Den gode herdens kyrka
13–15.
MERA MUSIK
Baguettemusik – Världens
folkmusik Hasse Persson Band.
Allhelgonakyrkan, Rååv 99, 12.15.
MUSEER
Grafiska museet Fredriksdal, 11–
16.
Idrottsmuseet Carl Krooks gata
10, 10–15.
Medicinhistoriska museet Bergaliden 20, 11–15.
Skolmuseet Bergaliden 24, 10–15.
POP & SÅNT
Popkorn Delfinal: Wack, Worth a
King’s Ransom, Might contain nuts,
Ex Animo. The Tivoli 19.30.
UTSTÄLLNINGAR
Dunkers kulturhus Anna Brag,
teckn; ”Konsten att bli kung”; ”Carl
Larsson & Co”, 10–18.
Råå bibliotek Birgitta Nihlén, måleri, skulpt, textil.
ÖVRIGT
Bårslövs träffpunkt Snödroppeg
1. Släktforskning 13.30–16.30.
Kamratföreningen Lyktan
Bryggareg 7, 10–18.
Stadsarkivet Bredg 17, 9–12, 13–
16. Släktforskarhjälp.
Perstorp
TIPSET
BIBLIOTEKEN
Perstorp 11–18. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Ugglebadet Bad 10–22. Bläckfisken är i vattnet 12–15. Hälsotek 7–
22. Sol 7–22.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjens hus Öppen förskola
13–16.
MARKNAD & LOPPIS
Bälingeshopen och loppislokalen 14–17.
MUSEER
Arkivfoto: MATS ROSLUND
Imse vimse spindel
HELSINGBORG
Tropikariet, Hävertgatan 21, klockan 11–17.
N
Nu är det inne på sista veckan för Tropikariets stora temautställning om och med spindlar. Passa på att se
spindlar från hela världen; den giftigaste, största, smartaste med flera. Utställningen pågår till och med söndag,
den 27 februari. Läs mer på www.tropikariet.com.
Träffpunkt 56 Adolfsberg S
Hunnetorpsv 54–56. Dart 11–13.
Träffpunkt Lundhagen Planav
41, Kattarp. Underhållning med
Västra Berga-kören 14.30.
Träffpunkt Norra Husensjö
Ludvikag 49 A. Qigong 9.30–10.30.
Kafé 14–15.30. Bingo 14–15.30.
Träffpunkt Ringstorp Kurirg 1.
Bentes lättgympa 10–11.
Träffpunkt Rosenknoppen
Planteringsv 36. Sittgymnastik
9.30. Frukostklubben 10–12.
Träffpunkt Rydebäck Rydebäcks centrum. Händiga händer –
syjunta 9.30–11.30. Kaféet 13–
15.30.
Träffpunkt Söder Nedre Holländareg 24. Bingo 14–16. Latinamerikanska föreningen: Katolsk bibelläsning på spanska 16–17.30, sång
och musik 17.30–18.30.
Turistbyrån Dunkers kulturhus
10–18.
Tågaborgs träffpunkt Tågag 32.
Stickkafé 13.30. Stavgång/promenad 14.
Höganäs
BIBLIOTEKEN
Höganäs 10–19.
Lerberget 12–17.
Viken 14–17.
FILM
Saga bio Gullivers resor 19. Hotell
Gyllene Knorren 17. Trassel 14.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Höganäs sportcenter Motionssim 6.30–8, 18–20.30. Barnens
timmar 11–18. Multibassäng 14–
20.30. Gym 6.30–21.
Kullens fyr 11–16.
Kvickbadet Herrar 15.30–19.30.
Sambastu 17.30–19.30.
Naturum Kullaberg, 11–16.
FÖR BARN OCH UNGA
Föräldra-barngrupp Sockenstugan, Jonstorp, 9–11.
Gläntans öppna förskola Polhemsg 3. Pappa och barn 9–12.
Sångstund 13–16.
Öppen kyrkis Vikens kyrka 9–11.
KYRKLIGT
Frälsningsarmén Vallg 2. Onsdagsträff, sång och fika 15.
Lerbergets kyrka Mässa 18.30.
Ljunghaga Sångandakt 14.30.
MARKNAD & LOPPIS
Gula Boden Brännerig 4, 12–
16.30.
Röda Korset Storg 21, 10–18.
ÖVRIGT
Informationskafé Brorsbacke
Storg 35 A–B. Musik vi minns 14.
Henrik Juelsson spelar önskemusik.
Klippan
BIBLIOTEKEN
Klippan 10–16. Tidningsrum fr 9.
Ljungbyhed 10–14.
Östra Ljungby 9–13.
FILM
Grand bio Ljungbyhed. Megamind
19. Pettson & Findus: Glömligheter
17. Var inte rädd Långa farbrorn 15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Klippans badhus Sportlovsbad
(15 kr) 11–16. Friskvården 8–20.30.
Klippans bowlinghall 11.30–21.
Tel 0435-152 60.
KYRKLIGT
Andreaskyrkan Bibelläsning och
bön 19.
Färingtofta församlingshemmet Församlingsafton 19. Kåseri
med Joel Hansson.
S:t Petri församlingshem Onsdagskafé 14–15.30.
UTSTÄLLNINGAR
Klippans konsthall Storg 9. Ingrid Enarsson, install 10–16,
ÖVRIGT
Anonyma alkoholister Kapellg 1.
Möte 19–20.
Ljungbygården Stora salen. Inomhusboule 14.30.
Plastens hus Hässleholmsv 6,
10–17.
UTSTÄLLNINGAR
Perstorps bibliotek Samslingsutställning, foto, måleri, keramik.
ÖVRIGT
Träffpunkten Torgg 3, 11–12.
Svalöv
BIBLIOTEKEN
Billeberga 12–16.
Kågeröd 10–14, 16–19.
Svalöv 13–17.
Teckomatorp 9–13.
FILM
Kulturhuset Hotell Gyllene Knorren 17.
FÖR BARN OCH UNGA
Röstånga församlingshem
Sportlovskul 10–15.
FÖREDRAG
Skogens invånare Karlo Pesjak
visar bilder o berättar. Konga skola
19. Konga föreläsningsförening.
KYRKLIGT
Forslidsgården Bön 8.
Kågeröd församlingshem Bön o
sopplunch 12.
MARKNAD & LOPPIS
Emmaus Fredriksdal biståndsloppis 13–17. Vid väg 108.
Åstorp
BIBLIOTEKEN
Hyllinge 11–13.
Nyvång 16–19.
Åstorp 10–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Ishallen 14.30–16.30.
Åstorps bowlinghall 14–21.
FÖR BARN OCH UNGA
Haganäs fritidsklubb/fritidsgård Åk 3–6, 11–18. Åk 6 o uppåt,
17–22.
Hagapunktens öppna förskola
13–16, sagostund, 3–5 år, 14.
Hyllinge fritidsgård Åk 6–19 år,
16–21.
Hyllinge fritidsklubb Åk 4–6,
14–18.
Nyvångs skola Biblioteket. Sportlovstävling med priser, ansiktsmålning, tidskriftsförsäljning 16–19.
Ängelholms flygmuseum, Valhall
park, 10–17.
Sportlovsskytte Margretetorps
skola 13–15 och 18–19.
Stadsbiblioteket Filmvisning:
Nicke Nyfiken lär sig cykla och andra äventyr, fr 3 år, 10. Upp, fr 7 år,
13.
Öppna förskolan Heimdallg 1 A,
9–12. Babykafé 13–16.
KYRKLIGT
Barkåkra kyrka Ionainspirerad
mässa 19.
Munka Ljungby kyrka Mässa i
enkelhet 18.30.
S:t Mikael Onsdagskaffe 14.
Sjukhuskyrkan Gudstjänst 15.30.
Strövelstorps kyrka Mässa 18.
Tåstarps sockenstuga Septanterna spexar, spelar och sjunger
12.30.
Åvalla församlingsgård Lekmannakårens pensionärsträff 14.
Med Bengt-Arne Ivarsson.
Ängelholms kyrka Mässa 8.30.
MARKNAD & LOPPIS
Mötesplats Kupan Storg 4, 10–
13, 14–17.30.
Vejby loppis Haragårdsv 45, Vejbystrand, 10–13.
UTSTÄLLNINGAR
Galleri Moment Stortorget. Johan Ramberg, måleri 12–17.
ÖVRIGT
Ängelholms turistbyrå 10–17.
Örkelljunga
BIBLIOTEKEN
Örkelljunga 13–19. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Sim, motion och bowling Bläckis & Dino 10–15.30. Motionssim 16–
20. Bowl/sol 10–20. Styrketräning
5–24.
Skidåkning Kungsbygget 9–18.
FÖR BARN OCH UNGA
Lerduveskytte Vid Svinstorps
Skyttecentrum, fr 12 år, 13–16.
KYRKLIGT
Centrumkyrkan Skånes Fagerhult. Bön 19.
Korskyrkan Kafé Bönan 14–18.
MARKNAD & LOPPIS
Citykyrkan Second hand, Valhallav 29, 13–17.
MUSEER
Lanthandelsmuseum & kafé
Bäckg 10, 12–17.
UTSTÄLLNINGAR
Örkelljunga bibliotek Amatörutställning, måleri, keramik m m; Tuva
Lidegren, suddisar.
ÖVRIGT
Sackeus Storg 15, Loppis 13-17.
Stickkafé 18.30.
Turistbyrån Storg 2, 10–14.
Violen Stockholmsv 13. Äldrelots
12.30–14. Frivilligcentral 13–16.
KYRKLIGT
Landskrona
Björnekulla kyrka Mässa 8.
BIBLIOTEKEN
Häljarp 16–19.
Karlslund 10–13, 15–18.
Stadsbiblioteket 10–19.
FILM
Bio Maxim Trassel 17. Åsa-Nisse:
Wälkom to Knohult 19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolfhallen Pilåkersg 32 D,
10–20.
Karlslundsbadet 10–18. Fr 18 år,
18–20.30.
FÖR BARN OCH UNGA
Rådstugans öppna förskola 9–
12.
KYRKLIGT
Frälsningsarmén Eriksg 4. Mötesplats för alla 10–13.
Sofia Albertina kyrka Lunchmusik med soppa 12.10.
MARKNAD & LOPPIS
Malvan Drottningg 19. Loppis 15–
18.30.
UTSTÄLLNINGAR
Landskrona konsthall Jurybedömd fotosalong 15–20. Konstfilm:
”Sigge Ljungberg – målare, konstnär, berättare” 18.30.
Landskrona museum Andreas
Poppelier, Caroline Mårtensson
m fl, install; Johan Bävman, foto,
15–20.
Pumphuset Borstahusen. Lone
Recht, grafik, måleri, textil 13–17.
ÖVRIGT
Tomarps Kungsgård Kvidinge.
Karl Mårtens, måleri, grafik 12–17.
Turistbyrån Landskrona–Ven
Regeringsg 13, 10–17.
UTSTÄLLNINGAR
ÖVRIGT
Friskvårdscentralen 8–11, 15–19.
Frivilligcentralen Solrosen
Trädgårdsg 15. Kafé 9–16. Kortspel
12.45–15.30.
Hjärt- och lungsjukas förening
Trädgårdsg 36. Exp tid 13–15. Qigong, vårdcentralens källarlokal, 14.
Kost och matlagning 17.
Vidåsen Bingo 13.30.
Ängelholm
BIBLIOTEKEN
Munka Ljungby 13–17.
Skälderviken 10–12, 13.30–18.
Stadsbiblioteket 10–19.
Strövelstorp 15–18.
Södra Utmarken 9–12, 15–19.
Vejbystrand 10–12, 15–19.
FILM
Röda Kvarn 127 timmar 21.30.
Gullivers resor 14.15. Hotell Gyllene
Knorren 16.30. Min låtsasfru 18.30.
Sanctum 21. Trassel 12. True grit
19.15. Var inte rädd Långa farbrorn
12.15. Yogi Björn 13.15. Åsa-Nisse:
Wälkom to Knohult 15.15, 17.15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Rönnebadet 12.30–17.
Toftabadet 11–14.
FÖR BARN OCH UNGA
Sportlovskul Sveriges järnvägsmuseum 10–17.
Sportlovskul med spökjakt
SÅ NÅR DU OSS
N Uppgifter till Guiden lämnas
vardagar, senast kl 11 dagen före
införandet. Kontakta oss helst
via mejl: [email protected]
Tel 042-489 91 33
Fax 042-489 93 70
N Matsedlar för servicehus och
skolor återfinns på respektive
lokalsida i del A.
N Dessutom: Varje fredag, i del
C, nöjes- och konstkalender för
hela regionen.
Birgitta
Persson
Anne-Boel
Olofsson
VAD HÄNDER
MER?
På hd.se/kalender
finns mer information
C7
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
REDAKTÖR: Jonas Brorson 042-489 93 71
E-POST: [email protected]
DAGENS SUDOKU
Av Glen McCoy
A
F
F
E
&
E
G
O
N
] SERIER & KRYSS
3
4
9
3
7
8
9
B
A
B
Y
B
L
U
E
S
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
5
4
7
8
2
6
4
6
5
9
4
8
7
2
3
6
5
2
© Bulls
1
7
8
1
6
5
4
2
2
9
7
4
3
6
9
2
8
4
5
6
6
3
3
7
7
9
1
5
2
1
4
8
1
7
2
9
4
8
3
6
3
6
4
5
2
1
7
8
9
5
A
9
K
5
4
6
7
5
1
2
3
8
9
7
2
4
1
9
8
6
5
3
8
4
6
9
3
5
2
7
1
hd.se/spel
3
LÖS FLER
SUDOKU!
8
E
R
N
I
E
Av Bud Grace
Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
Här är den rätta lösningen
till dagens sudoku.
LILLA KRYSSET
Av Lars Mortimer
H
Ä
L
G
E
1
2
3
4
1
2
A
5
5
T
U
R
E
A
6
6
7
S
9
10
O
11
F
10
N
Ä
9
S
F
I
A
7
Ä
4
F
D
A
D
T
8
A
A
I
T
R
8
3
N O N
G
F
7
S
J
A
Ä
L
O R
O
O R M E
I
L
L
P
O
N
D
U
S
11
VÅGRÄTT:
1. Kan innehålla en röd nyans
5. Eskapad
6. Samlar tittare
7. Fransk ö
10. Färgskiftningar
11. Blir tryckerialstren
LODRÄTT:
1. Är en del i sommarvärmen
2. Dansas ofta till säckpipemusik
3. Är dom bemedlade
4. Enleverade
8. Grönt mineral
9. Undermåliga
Av Frode Øverli
N
E
M
I
Av Lise Myhre
Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
HJÄRNKOLL
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
%&5]3/^5.&%-*7&5
+"(#"3"*/5&'a345^3
7"%]3
%&5
+645%&5
=`eej[\kjm\ejbkbX]]\g‚
_fk\cc\k6ÇEfijbk[‚6
—! 91 ! #
BePa)Bx[[bZP_baTbP]
Z
I
T
S
Av Jerry Scott & Jim Borgman
2XcPcTc
C8
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
FOLK & FAMILJ ]
REDAKTION tel: 042-489 91 24 e-post: [email protected]
ANNONSER tel: 020-23 24 00 e-post: [email protected]
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING
DAGENS NAMN
Torsten
Torun
Torsten är fornnordiskt
och består av gudanamnet Tor och ”sten”, alltså
”Tors sten”. Liksom flera
andra fornnordiska namn
var Torsten ur bruk under
lång tid, men kom tillbaka
under svärmeriet för det
fornnordiska under 1800talets första hälft. Namnet
var som mest populärt
1900-1930. Omkring
19 100 heter Torsten, cirka
5 900 kallas så.
Torun känns igen från
runstenar och är sammansatt av gudanamnet
Tor och ”unn” som betyder ”älska”. Torun kan
alltså betyda ”guden Tors
älskling”. Omkring 500
heter Torun, omkring 300
har det som tilltalsnamn.
Namnsdag 24 februari:
Mattias och Mats
23 FEBRUARI
Producenten Peter Possne har varit inblandad i många filmsuccéer. Men han har även drabbats av motgångar i arbetet. ”Ibland röner man framFoto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX
gång, ibland inte. Det måste man lära sig att leva med”, säger han.
?^bb]TcPabc^a\Pa\TSa^
Inte ens den P[[b\ÉZcXVT
UX[\_a^SdRT]cT]?TcTa?^bb
]TaÊaÛeTaeÉSTa\PZcTa]P
<T]ca^cbPccSTcQ^ZbcPe[X
VT]ZP]Q[ÊbPT]bc^a\b^\
bPQ^cTaPa _ÊVÊT]ST UX[\
]X]V UÛa\Êa WP] dcbcaÊ[P
bc^XbZcahVVWTc
EPSÉaST]VT\T]bP\\P
]É\]PaT] \T[[P] UX[\Ta]P
9ÉVPa]PBÊb^\XWX\\T[T]
©]V[PVÊaS 5dRZX]V ª\Ê[
^RW 8 ah\ST] UX]]b X]VP
ZÉ]b[^a.
BePa) ?TcTa ?^bb]T b^\
_a^SdRT]c T[[Ta bP\_a^Sd
RT]c
EPaUÛa.5ÛaPccWP]cXSXVc
ZÉ]STbXVQTaÛaSPeQTaÉccT[
bTa]P QPZ^\ UX[\Ta]P 5Ûa
ca^cbT]ZaPbbeTaZ[XVWTc[Ê
cTaWP]X]cTTZ^]^\XbZPZP[
Zh[Ta PeVÛaP eP[Tc Pe UX[\
_a^YTZcdcP][hbb]PacX[[bXcc
WYÉacP
~9PV eÉ[YTa P[[cXS \TS
WYÉacPc UPbcb[Êa WP] \TSP]
WP]cPa_PdbUaÊ]Z[X__]X]V
T]Pe9ÉVPa]P!b^\_ÊVÊaX
bcdSX^]QaTSeXS
~3TcbZPePaP]ÊV^cb^\
QTaÛa\XVZÉ]b[^\ÉbbXVc9PV
Q[Xa [Écc QTaÛaS ^RW chRZTa
^\]ÉaZÉ]b[^a]PSaPaXeÉV
=Éa ÉeT] _dQ[XZT] Q[Xa QT
aÛaSZÉ]]bSTcUP]cPbcXbZc
?TcTa?^bb]TbWXbc^aXPQÛa
YPST\TST]WPa\^]XbZd__
eÉgcb^\STcP]SaPQPa]TcX
T]ZÉa[TZbUd[[UP\X[YXT]eX[
[PUÛa^ac bÛSTa ^\ Bc^RZ
N I DAG
...för 10 år sedan, 2001, skakade det till ordentligt i Jordbruks-Sverige när en ko på
en gård i Halland misstänktes ha drabbats av galna kosjukan. Gården försattes i
N GRATTIS
Peter Possne
W^[\ 4UcTa bX] TZ^]^\dc
QX[S]X]Vc^VbcaÉeP]PcceXVP
bXcc[XeÊc]ÊV^cZ^]bc]Éa[XVc
ÛeTaWP]ST] eX[ZTc bÊ b\Ê
]X]V^\ [TSST cX[[ UX[\_a^
SdZcX^]^RWT]cX[[ePa^\TS
U[X__T[[TaU[^__ZPbbPUaP\
VÊ]VPa ^RW ZaXbTa 8Q[P]S
b[dcPa UX[\Ta b^\ WP] ca^cc
_ÊPeWT[PbXccWYÉacPX_dQ[XZ
UXPbZ^
~3Ê ZÉ]]b STc b^\ Tcc
\Xbb[hRZP]ST^RWYPVcÉ]ZTa
PccSTcÉabh]SPcc_dQ[XZT]
VÊa\XbcT^\T]YdeT[
7P] UÛabÛZTa [ÉaP bXV Pe
\XbbcPVT]BTSP]ÉaSTcSPVb
PccWPbcPeXSPaT
7da \ÉZcPa WP] aTbP bXV
VÊ]V _Ê VÊ]V TUcTa ]TSTa[P
VT].
~:Éa[TZ cX[[ STc YPV VÛa
8Q[P]SaÛ]Ta\P]UaP\VÊ]V
XQ[P]S X]cT 3Tc \ÊbcT \P]
[ÉaPbXVPcc[TeP\TS
Producenten har WÛVbcP
P]bePaTc UÛa Pcc a^ UX[\_a^
YTZcTc X WP\] 5aÊ] XSÎ cX[[
Wh[[PS _aT\XÉa 5aÉ\bc
WP]S[PaSTc^\_a^Q[T\[Ûb
]X]V5Ûa]Éab^\WT[bcZP]
^UÛadcbTSSP WÉ]ST[bTa X]
caÉUUP\TSZPcPbca^UP[PUÛ[Y
karantän och man försökte
spåra köttet från det slaktade djuret. Efter några dagar
andades bönder och konsumenter ut: djuret hade inte
varit sjukt.
...för 135 år sedan, 1876, in-
STaCX[[TgT\_T[ZP]T]b]Û
bc^a\bÉccPbc^__UÛaQX[STa
]P \P] WPa cÉ]Zc bXV ^RW
UÛabcÛaP T] WT[ _a^SdZcX^]
<T]X]VT]cX]VchRZbbcaTbbP
?TcTa?^bb]T
~4]b]Ûbc^a\.3Ê\ÊbcT
\P]ZPbcP^\_[P]Ta]P^RW
VÛaPP[[cb^\VÊaUÛaPccX]cT
cP__P T] _a^SdZcX^]bSPV
bePaPa WP] bcX[[P 9PV Q[Xa
VP]bZP[dV]]ÉaSTcbc^a\Pa
9PVeTcPccbPZTa^RWcX]VZP]
Q[X d__ ^RW ]Ta 3Ê \ÊbcT
\P]dcbcaÊ[PPccP[[cÉad]STa
Z^]ca^[[ ePaP cahVVWTcT]
bYÉ[e©eT]^\\P]WP\]PaX
beÊaPbXcdPcX^]Ta\ÊbcT\P]
ePaPÛeTachVPS^\PccP[[cVÊa
Pcc[ÛbP0]]PabbZP\P]X]cT
WPTccbÊSP]cY^QQ
Lugnet tankar hanb^\QÉbc
XbXccWdbXbZÉaVÊaST]
~=ÉaP ]PcdaT] _Ê\X]]b
YPV^\Wda[XcT]\É]]XbZP]
Éa3Éad\VÊbYPV\TS\É]
]XbZ^aWT[cdcP]UÛaUX[\QaP]
bRWT]AXbZT]ÉaP]]Pabbc^a
Pcc \P] Q[Xa d__b[dZPS Pe
Y^QQTc^RWX]QX[[PabXVPccWT
[PeÉa[ST]ÉaUX[\TT Spektra
Eyal Sharon Krafft
rättades statsministerämbetet i Sverige. Förste svenske
statsministern blev Louis de
Geer. Det var till stor del han
som såg till att ståndsriksdagen avskaffats 1866 och
Sverige fick den tvåkammarriksdag som bestod till 1970.
Aktuell: Fyller 55 år den 26
februari.
Gör: Filmproducent och vd
för Sonet film.
Bor: Växelvis i Stockholms
innerstad och skärgården.
Familj: Fru och två barn, 27
och 29 år.
På gång: Med Jägarna 2,
biopremiären planeras
till den 16 september och Hur
många lingon
finns det i världen, biopremiär den 18 mars.
Karriär i korthet: Under gymnasietiden startade han
popbandet Harmony där han
medverkade som vokalist,
pianist och låtskrivare. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, 1980. Var
med och startade distributionsbolaget Sonet film 1984
och har varit dess vd sedan
dess. Sedan AB Svensk Filmindustri (SF) förvärvade
Sonet film 2007, blev det ett
produktionsbolag.
Så firas födelsedagen:
”Det blir en middag med
familj och vänner.”
Om att fylla 55: ”Jag känner mig som 25. Först när jag
tittar mig i spegeln inser jag
att jag snart är 55.”
Favoritfilmer: Amadeus, Cinema Paradiso, De andras liv
pch Broarna i Madison County.
Så rensar jag tankarna:
”Ut i båten i skärgården och
lyssna till musik.”
Lyssnar helst till: Beatles
och klassisk musik.
Saker som engagerar mig:
”Att vi lever i en tid då det
ytliga betyder så mycket, och allt handlar om
att vara framgångsrik
och vinna tävlingar
som Idol eller Let’s
dance. I stället borde vi
lägga tid på inre harmoni
och fundera på varför vi befinner oss på den här planeten.”
Berörs av: ”När människor
som är öppna och levande
berättar som det är utan att
låtsas eller hitta på.”
Styrka: ”Enorm entusiasm
och energi att driva och genomföra saker.”
Svaghet: ”Har ibland för
många bollar i luften samtidigt.”
Blir lycklig av: ”Av min fru
och mina barn. När ett projekt jag har jobbat med i ett
par, tre år lyckas väl. Eller när
gruvarbetarna i Chile drogs
upp och förenades med sina
familjer.”
N HÖRT OCH HÄNT
Friends vann Melodifestivalen för 10 år sedan med låten
Lyssna till ditt hjärta. Gruppen hade gott stöd i ryggen
av den rutinerade artistmakaren Bert Karlsson.
Friends tävlade för Sverige i Eurovision song contest 2001.
N I dag ska lärkan ha kom-
mit till Skåne, enligt ornitologisk statistik. Lärkan
är en almanacksfågel som
återkommer varje år på
nästan exakt samma datum. Men det finns lärkor
som faktiskt övervintrar
på Skåneslätten. Sedan
drar sig sångfågeln norrut
och om en månad har den
nått Norrlands kustland.
N KÄNDISJUBEL
Förr 38 år sedan, 1973,
föddes skådespelaren
Linda Ulvaeus. Hon har
spelat på flera scener och
gjort film. Hon var med i
Colin Nutleys Under solen, spelade mot Krister
Henriksson och Susanne
Reuter i Vem är rädd för
Virginia Woolf och mot
Susanne Reuter igen i
Blommor av stål på Vasan
i Stockholm. Pappa heter
Björn och mamma Agneta
Fältskog.
För 43 år sedan, 1968,
föddes Henrik Schyffert, en av Sveriges mest
uppmärksammade humorister under senare år.
Han är en av männen
bakom humorgruppen Killinggänget.
Succéerna
har radat
upp sig, såsom Torsk Henrik
på Tallinn, Schyffert.
Fyra nyanser av brunt och Drömmen om Herrön på Dramaten. Nu skämtar han
om svenskarnas inredningsfanatism, tillsammans med Fredrik Lindström i showen Ljust och
fräscht, på Berns i Stockholm.
C9
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
FOLK & FAMILJ
Laila Westersund död
Laila Westersund WPa
Pe[XSXcTUcTaT]cXSbbYdZ
S^\ |HaeÉSaTc UaÊ]
Ca^[[WÉccP]|S^V]PccT]
cX[[cXbSPVT]%'ÊaVP\
\P[
~7^] ePa T] aXZcXVc
aTYÉ[ Z^\XZTa b^\ STc
UX]]b UÊ Pe bÉVTa 2[PTb
4aXZbb^]cX[[CCB_TZc
aP
<TS U^[ZZÉaP ;PX[P
FTbcTabd]S UÛabeX]]Ta
hccTa[XVPaT T] QXc Pe
VP\\P[beT]bZ]Éa\P
aT QTbcÉ\c eÉbcbeT]bZ
aTehWXbc^aXP |HaeÉSaTc
UaÊ] Ca^[[WÉccP]| ZP]
]É\]PbXbP\\PP]ST
cPV b^\ BcT]ªZT 2T
STaWÛZ^RW7PVVT6TX
VTac
<Ê]VbXSXVP
;PX[P
FTbcTabd]SePabÊ]VTa Den folkkära revyartisten Laila Westersund
bZPaTehPacXbcUX[\bZÊ blev 68 år gammal.
STb_T[PaT^RWcebcYÉa]P
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX
Q[P]S P]]Pc X ^\Êcc[XVc
_^_d[ÉaP |6ÉbcTa \TS
VTbcTa|_Ê ('cP[Tc
eTc| UaÊ] ('! SÉa W^] ~B^\ _Tab^] ePa W^]
Z[TeX]_ÊbRT]T]XQ[Ê eÉ[SXVcVT]TaÛb^RWWP
Genombrottet
Z^\ bcÉ[[
STX]VP_a^Q[T\PccQYd
~7^] ePa a^[XV QPaP SP_ÊbXVbYÉ[e;PX[PePa
(%! X UX[\T] |APVVPa
VÉ]VTc|\T]STbcÛabcP W^]VXRZX]_ÊbRT]W^] T]PeSTUÛabcPb^\bÊV
UaP\VÊ]VPa]P Z^\ _Ê WPST STc X bXV ^RW ePa eÊaZP]bZTbcÛabcPUaP\
;XbTQTaVbcTPcTa]X6ÛcT X]cT aÉSS UÛa ST] P[[aP VÊ]V |BcX]bT] QaX]]Ta|
Q^aVSÉaW^]ePaaTeh U^[Z[XVPbcT^RWQaTSPbcT ('&7^]Z^\cX[[aT_T
Zd]VT]7PVVT6TXVTacb Wd\^a]b^\\Ê]VPcXc cXcX^]T]^RWbPccTbXVT]
_aX\PS^]]P3TQÛaYPST cPab]Tcc_Ê\X]]b2[PTb bP\ X bP[^]VT] ^RW
bP\PaQTcPaTSP] (%"X 4aXZbb^]
bZaPccPST cX[[b W^] ePa
DSSTeP[[P^RWPaQTcPST
P[[ST[Tb b[dc 3Tc WÛYST
cX[[bP\\P]bXÛeTa"Êa Han samarbetade med eÊacbYÉ[eUÛaca^T]ST]Ê
7PVVT6TXVTacVXRZQ^ac ;PX[P FTbcTabd]S \TS V^cP[[ST[Tb^ca^[XVcbÉ
bXcc 6P[T]bZP_Pa]P ^RW VTa2[PTb4aXZbb^]
!
;PX[P FTbcTabd]Sb 0UcTaBWPeTU[TaPVÊ]V
\TbcZ[PbbXbZP]d\\Ta Ta1[P]SP]]PcXUX[\Ta Det blev sammanlagt
ePa\^]^[^VT]|BTg^Q ]P |;TXU| ^RW |<PRZ !(UÛaTbcÉ[[]X]VPa_Ê;X
bTQTaVbcTPcTa]UÛa;PX[P
YTZcTc _Ê eTaZbcPSbV^[ T]|
FTbcTabd]S 7^] Sa^V
bXV cX[[QPZP ((( \T]
VY^aSTTccUÊcP[UaP\caÉ
SP]ST]TUcTaSTcQ[P]S
P]]PcX:aXbcTa2[Pbb^]b
|Bcd[T]ZÉa[TZ|!#
~3ÊWPSTW^]TVT]c
[XVT] [PVc Pe \T] YPV
caÉUUPSTWT]]T_Ê]ÊVaP
UTbcTa^RWYPVchRZcTPcc
W^]ePabÊeXcP[^RWPcc
W^] _PbbPST bÊ QaP UÛa
ST] a^[[T] b^\ W^]
VY^aST bTSP] bÉVTa
:aXbcTa2[Pbb^]
~7^] ePa UP]cPbcXbZ
PccPaQTcP\TS7^][PST
PeUÛaPccW^]chRZcTPcc
W^] WPST UÊcc beÊac Pcc
[ÉaPbXV\P]db\T]STc
VXRZYdWdaQaPb^\WT[bc
^RWW^]VY^aSTbdRRÎ
Laila WestersundWPST
ePaXcbYdZT][É]VaTcXSX
RP]RTa 9P]]T 0]STab
b^] _Ê cTPcTa_a^SdZ
cX^]bQ^[PVTc ! 4]cTa
cPX] b^\ Y^QQPST \TS
WT]]T caÉUUPST ;PX[P
FTbcTabd]SbÊbT]cb^\
X bT_cT\QTa UÛaaP ÊaTc
SÊ W^] QTbÛZcT T] Pe
WP]bQ^[PVb_aT\XÉaTa
~7^]ePab^\eP][XVc
T] b_adS[P]ST V[PS
\É]]XbZP
7T]]Tb
b\TZ]P\] |HaeÉSaTc
UaÊ] Ca^[[WÉccP]| WPa
W^]X]cTUÊccUÛaX]cTcTT
Spektra
N FÖDELSEDAGAR
85 årUh[[Ta
!" UTQadPaX
Pär-Erik
Gullberg
;P]SbZa^
]P
7P] Q[Te U^[ZbZ^[[É
aPaT (#( VXRZ b_TRXP[
[ÉaPadcQX[S]X]V
(%%
^RWc^VT]UX[\PV (&$
?ÊUaXcXST]ÉV]PaWP]bXV
Êc ST] P\TaXZP]bZP
R^RZTab_P]XT[] ;dSST
bP\c V^[U \TS VdQ
QPVÉ]VTc
70 årUh[[Ta!"UTQadPaX
Eva Häggqvist Johansson7T[bX]VQ^aV
65 årUh[[Ta
!" UTQadPaX
Gunilla Johansson
7T[bX]V
Q^aV
HAR DU
GIFT DIG?
Annonsera via
[email protected]
eller ring
020-23 24 00
Välkommen
lilla Ellen
Sara och Emanuels
dotter
Theas lillasyster
Vårt barnbarn
Mormor och Morfar
Farmor och Farfar
Halmstads BB 18/2 2011
Vårt tredje
barnbarn, Albin och
Heddas lillebror.
Birgitta och Sven
Robertsson
Växjö BB 20 februari 2011
Välkommen till
världen vårt åttonde
barnbarn
Emma och Andreas
dotter
Välkommen Ayla
Emmas och
Lucas dotter
Vårt första barnbarn
Birgitta och Ulf Nymberg
Kristianstad BB 19/2 2011
Sven och Irenka
Lensgård
[email protected]
20-årig bröllopsdag
20 år med kärlek
och harmoni
CITATET
”Den tyngsta sorgen är att inse att vi själva är enda orsaken till
alla våra motgångar.”
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Axel Karlsson
Åstorp
Ingen uppvaktning
den 26 februari.
Jag flyttar min födelsedag
till den 18 juni.
Välkomna då.
Lena Persson, Hässlunda
Den 25/2
firar jag med familjen
Marianne Davidsson
Åstorp
All uppvaktning
undanbedes vänligen
Marianne Elofsson
Grevieby
Mormor och Morfar
Helsingborg 18/2 2011
Jubileum
den 23 februari 2011
firar
Mikael Forsell
Niklas Kjellberg
Carl Cato
All ev uppvaktning
Lyckönskan från
familjen
Snart heter vi alla 3
Isgården
Therése Hahmo
och
Johan Svennefors
11.02.22 Helsingborg
Tusen rosor och ett stort
tack till de två vänliga
herrarna som hjälpte mig
då min man insjuknade
på Stuvaregatan.
W.B.
Dagens ros och tack till
Jenny Norén, Martin
Hansson och Karolina
Elversson Hbgspolisen
för ett proffsigt och
förstklassigt bemötande
den 26/8-10. E. Olsen
Sofokles, grekisk dramatiker och tragediförfattare, cirka 497 f.Kr. - 406 f.Kr.
Jacob 7 år
Stort grattis
önskar
Mamma, Pappa
och Carl
Vår härliga hästtjej
Lisa Brechter
fyller 8 år den 23/2
Jättestort grattis önskar
Erik, Jacob,
Mamma och Pappa
Grattis
vårt hjärtegull Emma
på 7-årsdagen
Grattis vår fina
Prinsessa
på din 2-årsdag!
önskar
Farmor, Farfar och Viola
Mamma, Pappa o Elliot
Tänk vad tiden går
Vår älskade
Git fyller 40 år
Många kramar
Mamma och Pappa
Tänk vad tiden går!
Idag blir vårt älskade
charmtroll Vincent 2 år
Grattis önskar
Mamma, Pappa
och Benjamin
Patrik 40 år !!
Grattis och kram
Mamma
PS Tack för senast DS
Hipp hipp hurra!
För Vincent vårt barnbarn
som fyller 2 år idag
Grattis önskar
Mormor och Morfar
Vår älskade tös
Celia Lamberth
fyller 20 år
Love Piia, Roger, Mormor
Vår lilla prinsessa
Grattis på 1-årsdagen
Emilia
Kramar från
farmor och farfar
Tesse, Matte och Jocke
Liten Prins full av
bus i dag på tårtan
3 tända ljus
Grattis älskade Erik
Kram från
Mormor
Grattis Elin
som är så duktig
och omtänksam
Firar idag sin första nolla!
Önskar
Mormor och Morfar
Vår älskade Edvin
fyller 1 år idag
Kramar
Mormor, Morfar
och storebror Filip
Stort grattis till vår
älskade lilla loppa
som fyller 2 år idag
önskar
Mamma, Pappa,
Johnny, Jill, Danny
C10
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
FOLK & FAMILJ
Min älskade Maka
Min kära Mamma
Svärmor, Mormor
Gammelmormor
Vår älskade vän
Helena
Olsson
fattas oss i våra hjärtan
Sara o Michal
Olivia
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
Som saknar dig.
Vår kära arbetskamrat
Helena
Olsson
har lugnt fått somna in
och lämnat oss
i stor saknad
Klippan
20 februari 2011
Arbetskamraterna på
Hemtjänst Öst
Du har gjort ett stort
och fint avtryck
i våra hjärtan
Vår älskade
Helena
Olsson
* 9 december 1968
har idag lämnat oss efter
lång tids sjukdom och
tappert kämpande,
i stor sorg och saknad.
Klippan
den 20 februari 2011
MARTIN o MARTINA
DANIEL
Mamma o Pappa
Andreas o Christel
Alfred
Vårt liv är en fläkt, en saga,
en dröm,
en droppe som faller i
tidernas ström,
den skimrar i regnbågens
färg, en minut
men brister och faller och
drömmen är slut.
Alla hälsas välkomna till
begravningsgudstjänsten
som äger rum i Klippans
Kapell torsd. den 3 mars
kl:14.00.
Helena älskade blommor.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett hjärtligt tack till
Onkologen Helsingborgs
Lasarett och ASIH.
Vår älskade
Vår käre
Nils-Axel
Ottosson
Ernst A.
Olsson
* 9 maj 1926
har i dag stilla insomnat
djupt sörjd och saknad av
oss alla.
Helsingborg
den 16 februari 2011
* 2 mars 1920
har idag stilla insomnat
Landskrona
den 17 februari 2011
Peter med familj
Jörgen med familj
Gunilla
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
måndagen den 28 februari
kl. 11.00. Efter akten skiljs
vi åt.
Ruth
Valborg
Silfverberg
* 10 januari 1918
har idag stilla insomnat
Helsingborg
den 10 februari 2011
Folke
Lena och Nils-Arne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Ulla
Eva-Lisa och Lars-Ola
Lasse och Ingela
Stina och Ulf
Jonas
Linus och Kristin
Lovisa
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och många vänner
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
Himlens hav har ingen
strand, bara ljus
Bo Setterlind
Vi har den smärtsamma
plikten meddela, att en
länk i vår brödrakedja
brustit då Broder
Nils-Axel
Ottosson
* 9/5 1926
avlidit den 16/2 2011
Helsingborg
den 23 februari 2011
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams
kyrka fredagen den
11 mars kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet i
Billesholm.
Svar om deltagande vid
minnesstunden till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 senast
tisdagen den 8 mars.
Vår käre
Thorsten
Svensson
* 9 maj 1935
† Helsingborg
19 februari 2011
Anita
Ann och Hans
Lotta
Barnbarn
Släkt och vänner
Du fattas oss
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
tisdagen den 8 mars
kl 13.00.
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Olssons Begravningsbyrå
tel 042-210596 senast
den 4 mars. Istället för
blommor tänk gärna på
Hjärt- lungfonden
pg 909192-7.
Arne Kullberg
* 24 juli 1931
har idag hastigt
lämnat oss
Nyhamnsläge
18 februari 2011
Helena och Benny
Sara, Filip
Gunnel
Lena, Maria
med familjer
Släkt och vänner
Man borde inte gråta
men sorgen är så svår
Man borde vara tacksam
för alla dessa år
Tack för allt Du givit
av Din varma rika själ
Tack för att Du hela livet
alltid ömmat för vårt väl
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 15 mars
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
den 10 mars. Tänk på
Barncancerfonden
tel. 020-90 20 90.
Vår käre
Odd Fellow
Logen nr 32 Fraternitas
Parentation äger rum
onsdagen den 2 mars.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
måndagen den 28 februari
kl. 11.00. Efter akten skiljs
vi åt. Svar om deltagande
till Br UM.
Vår älskade
Lars
Andersson
Min älskade Livskamrat,
Vår Pappa, Svärfar,
Morfar och Farfar
Min älskade Maka
Våra kära
Cate
Dankert
Bernenfelt
* 28 februari 1918
har efter ett rikt liv
stilla somnat in
Härslöv
den 18 februari 2011
Owe
Anette och Tomas
Elina och David
Lova
Jens och Lina
Jessie
Övrig släkt och vänner
Ögonen slutits,
tiden var inne
Djup är vår sorg
fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet
lyste din stig
Tack kära Cate
vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Härslövs kyrka
torsdagen den 10 mars
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt tack till
personalen på Landskrona
lasarett avd. 4 för god
och kärleksfull vård.
* 28 juli 1914
har stilla somnat in
Förslöv
den 19 februari 2011
Alf Holmberg
* 2 september 1933
har hastigt lämnat oss
i oändlig sorg och saknad
Viken 14 februari 2011
Hans omsorg, kärlek och
generositet var gränslös
ELSA BRITTA
Birgitta och Lars
Andreas och Åsa
Barnbarnen
Britt-Marie och Christer
Släkt och vänner
Allsmäktige Gud, giv oss
Din frid som övergår allt
förstånd, så att vi mitt
ibland detta livets stormar
och bekymmer må vila hos
Dig i den förvissning, att
allting är i Dig, under Din
vård, styrt av Din vilja,
bevarat av Din kärlek.
Fil. 4 : 6-7
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Rosengårdskyrkan, Helsingborg,
fredagen den 11 mars
kl 14.00. Efter akten
inbjuds till en minnesstund. Anmälan till
Karlbergs Begravningsbyrå
042-34 00 89 senast den
8 mars. Valfri klädsel.
Tänk gärna på arbetet
i Rosengårdskyrkan
Bg. 185-7044.
Vår kära
Anna-Stina
Danielsson
* 16 oktober 1921
har stilla insomnat.
Saknad och i ljust
minne bevarad
Helsingborg
den 15 februari 2011
Ulla-Britta och Lennart
med familjer
Släkt och vänner
Det är något bortom
bergen, bortom blommorna
och sången
D. Andersson
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
tisdagen den 1 mars
kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
församlingsgården.
GÖRAN och INGRID
Annette och Fredrik
Jakob, David, Linus
Ulf och Sabrina
Kevin
GERT och GUN
Jens
Jonna och Johan
Molly
Jana
Janni och Erik
Jenna
ÅKE och ELNA
Tobias och Emma
Therese och Fredrik
Christine
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
måndagen den 7 mars
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast den 2 mars till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Varmt tack till personalen
på Ängagården för god och
kärleksfull omvårdnad.
Vår kära
medarbetare och kollega
Karin Berg
* 56.08.29
Har idag lämnat oss
† 2011.02.13
Björkhaga
Kompetens AB
Perstorp
Min älskade Make
Vår käre Pappa
Farfar och Morfar
Stig Olsson
* 17 mars 1923
har stilla somnat in.
Sörjd och saknad av oss,
syskon, släkt och vänner.
Ängelholm
den 19 februari 2011
Ebba
Jonny
Bodil och Sven-Olle
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Det finns ett hav,
som ingen ser,
det finns en grav,
där ingen dör,
det finns en sol,
som ej går ner,
det finns en strand
i varje själ.
Bo Setterlind
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjekretsen.
Ett varmt tack till all
personal på avd. Täppan,
Kungshaga för vad ni gjort
och betytt för Stig och oss
alla.
Till minne av
Vår älskade
Bertil Schell
4 år av stor saknad
Gunilla med familj
C11
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
ADRESS: Min mening, HD, 251 83 Helsingborg
FAX: 042-489 91 17 E-POST: [email protected]
REDIGERING: ROLAND CLASSON
REDAKTÖREN
HAR ORDET
N Vi publicerar i dag ” Myter
om äldreförsörjningsstödet”.
Information om äldre och
pensioner finns på Pensionsmyndighetens hemsida.
N Sveneric Gateby, Helsingborg,
skriver om vilka däck som är
mest lämpade vid vinterunderlag.
N Stig Broqvist, Helsingborg,
vill rädda Fredriksdalsskolan.
Läs gärna vad han tycker.
N Med önskan om en god dag.
Roland Classon
[email protected]
042-489 93 07
Myter om äldreförsörjningsstödet
^\WhaP]ÉabÊWÛV©[SaTUÛabÛaY
]X]VbbcÛSTcQTbcÊaPeceÊST[PaST[b
T] bZÉ[XV [Te]PSb]XeÊ \TS #'" Za^]^a _Ta \Ê]PS ST[b T] bZÉ[XV
Q^bcPSbZ^bc]PS_Ê\PgX\P[c%!
Za^]^a^\WhaP]ÉabÊWÛV
6PaP]cX_T]bX^]T] Éa X]cT X]
Äldreförsörjningsstödet går bara Z^\bc_aÛePS3ÉaT\^cQTa^aÉ[S
till invandrare
aTUÛabÛaY]X]VbbcÛSTcb bc^a[TZ _Ê
3TcbcÉ\\TaX]cT0[[Pb^\Q^aX _T]bX^]ÉaT]bX]Z^\bcTa©eT]^\
BeTaXVT^RWWPaUh[[c%$ÊaZP]Q[XQT VPaP]cX_T]bX^]T] Éa bZPccT_[XZcXV
eX[YPST É[SaTUÛabÛaY]X]VbbcÛS D] ÉaST]]P_T]bX^]^RZbÊbTSP]bZPc
VTUÉaePacaTSYT_Tab^]b^\UÊaÉ[S cT] Éa SaPVT] WÛVaT É] QT[^__Tc
aTUÛabÛaY]X]VbbcÛSÉaUÛSSXBeTaXVT UÛabZÉ[XV[Te]PSSb]XeÊ
Äldreförsörjningsstödet äaTccaT
[PcXec ]hX]UÛac bcÛS cX[[ É[SaT b^\
bPZ]PacX[[aÉRZ[XVc\TSTV]PX]Z^\
bcTaUÛaPccZd]]PWPT]bZÉ[XV[Te
]PSb]XeÊ3Tcb_aXSbT]ST[\hcTa
^\bcÛSTc7ÉaÉa]ÊVaPPeST\
UÛabÛaY]X]VbbcÛS Éa aT[PcXec Z^]
bcP]c ÛeTa cXS BcÛSTc Z^bcPa bP\
\P][PVc $" \X[Y^]Ta Za^]^a Êa
! 3TcZP]cX[[TgT\_T[YÉ\UÛaPb
\TSVPaP]cX_T]bX^]T]b^\QTcP[Pb
dc cX[[ SahVc & _T]bX^]ÉaTa
^RWZ^bcPa '\X[YPaSTaZa^]^aÊa
! Signaturen ”Mita” om ”Många
unga brottsoffer söker stöd”, om
Stödcentrum i Landskrona.
VAR MED
I DEBATTEN
Säg din mening
på hd.se/kommentera
N MEST LÄST
PÅ HD.SE I GÅR
1. Chockade lottovinnarna funna
2. Proppen ur för Rögle i tredje
3. Ica Maxi i Ängelholm utsatt
för rififi-kupp
4. Mikrobryggeri serverar snart
öl till helsingborgarna
5. Knarkhärva i Påarp med
koppling till dataspel
GÖR SÅ HÄR. Skicka per brev,
fax eller e-post. Skriv kort, högst
2 500 tecken. Endast i undantagsfall
publiceras längre texter. Insändaren måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen
förbehåller sig rätten att korta och
redigera texterna. Insända bidrag
returneras inte.
Du kan ha tillgångar och pension
från utlandet utan att det påverkar stödets storlek
3Tc bcÉ\\Ta X]cT 0[[P X]Z^\
bcTaÉeT]STb^\Z^\\TaUaÊ]dc
[P]STc_ÊeTaZPaÉ[SaTUÛabÛaY]X]Vb
bcÛSTcbbc^a[TZ
Bygg höghus
i stället!
”Tack Stefan Åberg
för din hjälp du ger
till alla drabbade
och min son. Du
gör ett ovärderligt
arbete.”
Javisst, man ska gynna lokala
företag
29
Det beror väl på om det smakar
gott
54
Nej, jag håller mig till de säkra
korten när det gäller öl
2
Jag dricker inte öl
15
SX]PX]Z^\bcTa^RWSX]WhaPATV
[Ta]PUÛaX]Z^\bc_aÛe]X]VT]Éa[XZP
UÛaST]b^\WPaÉ[SaTUÛabÛaY]X]Vb
bcÛSb^\UÛaST]b^\WPaQ^bcPSb
cX[[ÉVV
Du kan få äldreförsörjningsstöd
utan att ha bott en enda dag i
Sverige
3TcbcÉ\\TaX]cT©[SaTUÛabÛaY
]X]VbbcÛSZP]QPaPQTeX[YPb^\Sd
ÉaUPbcQ^bPccXBeTaXVT
Du kan vistas utomlands under
Äldreförsörjningsstödet är hög- Kostnaderna för äldreförsörjen lång tid och ändå få äldreförre än garantipensionen
ningsstödet är höga och stiger i Det görs ingen ekonomisk pröv- sörjningsstöd
6PaP]cX_T]bX^]cX[[T]bP\bcÊT] snabb takt
ning när du söker äldreförsörj3TcbcÉ\\TaX]cT?Tab^]Tab^\
STÉa&$(&Za^]^a_Ta\Ê]PS^RW
3TcUX]]bRXaZP _Tab^]TaX ningsstöd
X]cTÉa4D\TSQ^aVPaTZP]eXbcPb
3TcbcÉ\\TaX]cT©[SaTUÛabÛaY dc^\[P]SbWÛVbccaT\Ê]PSTa
bTSP]ZP]Q^bcPSbcX[[ÉVV_Ê\PgX BeTaXVTb^\WPaÉ[SaTUÛabÛaY]X]Vb
\P[c%!Za^]^a\Ê]PSQTeX[YPb bcÛS0]cP[Tc_Tab^]Ta\TSÉ[SaT ]X]VbbcÛSTcbbc^a[TZQTa^a_ÊQÊST
Pensionsmyndigheten
TYCKT PÅ NÄTET
N WEBBFRÅGAN
Kan du tänka dig att dricka lokalproducerat öl? Ställningen då
991 personer svarat, fördelning i
procent:
MIN MENING
Många kör med dubbdäck när det är isigt underlag.
Arkivfoto: BERTIL ERICSON/Scanpix
Såg häromdagenX73PccSTc
UX]]b _[P]Ta _Ê Pcc QhVVP T]
Vad__\TSWdbXd]VTUÉabP\\P
WÛYS b^\ ST X]cX[[XVVP]ST ]h
QhVVSPSÉa<PaVPaTcPbZ^[P][ÊV
9PV\T]PaPccSTce^aT^[hRZ
[XVcPccaTbPT]Vad__~X\X]\T
]X]V~VP]bZPb[ÉcbcadZ]PWdb_Ê
ST]_[PcbT]CPcX[[UÉ[[TcXPZcPcc
_Ê ST]]P _[Pcb QhVVP STc WÛVP
Wdbb^\bÊ\Ê]VPVÊ]VTaUÛaT
b[PVXcb_Ê^[XZP_[PcbTaXbcPST]
7ÉaUX]]bST]_TaUTZcPc^\
cT]UÛaTccWÛVWdb~^RWSÊ\T
]PaYPVTccaXZcXVcWÛVcWdbDcÛ
eTaPccSTcbZd[[TQ[XTccUP]cPb
cXbZc[P]S\ÉaZTbÊbZd[[TSTcVT
STc [hUc Êc bÛSTa b^\ _^[XcXZTa
[É]VT _aPcPc ^\ S^RZ dcP] Pcc
[hRZPb
BP\cXSXVcbZd[[TWdbTcQX]SP
bP\\P]bÛSTa\TSSTc]hP^\
aÊST b^\ bZP[[ eÉgP UaP\ X STc
]hP7^\aÊSTc
Lennart Denne
Helsingborg
Dubbat på isigt underlag
VPaUaÊ]<^aPcX[[8SaT9PVca^aPcc
Sd \T]Pa b]Ûb[PbZ X]cT Q[P]ZXb
B]Ûb[PbZQ[XaSTc]Éa\P]bP[cPa
EXbbc b[Xcb eÉVPa]P \TS SdQQPa
När det gällereÉV[PV\TSb]ÛÉa _ÊQPa\PaZ\T]YPVeX[[WPT]QX[
SdQQPST^RW^SdQQPSTeX]cTaSÉRZ b^\ Éa bÉZTa ÉeT] _Ê d]STaZh[c
d]VTUÉa[XZPQaP\T]_ÊXbXVcd] aTV]eX[ZTcÉaeP][XVcXBhSbeTaXVT
STa[PVÉaSTcQPaPSdQQPcb^\VÉ[
[Ta<Ê]VPQX[cXS]X]VPaWPaYÉ\UÛac Beträffande miljön är STcPeVPbTa
^RWVd\\Xb[XcPVTb^\ÉaSTeÉabcP
XcTbcTa_ÊQ[P]ZXb
EX]cTaeÉV[PVQTbcÊaQÊSTPeb]Û Q^ePa]P ]Éa STc VÉ[[Ta [dUcUÛa^aT
^RWd]STaZh[caTV]<TS^SdQQPST ]X]VPa BeT]bZ U^abZ]X]V WPa VT
SÉRZQ[XaQa^\bbcaÉRZP]!"~!&_a^ ]^\ \XZa^bZ^_XbZP bcdSXTa eXbPc
RT]c[É]VaTÉ]\TSSdQQPST
PccST_PacXZ[Pab^\SdQQSÉRZUÛa
<^STa]PQX[PaWPa^UcPT[TZca^ ^abPZPa Éa VP]bZP bc^aP ?< ]XbZP WYÉ[_bhbcT\ 4B? \T] ST ^RWcd]VPeX[ZTcVÛaSTcbeÊacUÛa
ZP] X]cT d__WÉeP ch]VS[PVT] _Ê ST\PccQ[P]SPbXV\TS[dUcT]
?PacXZ[PaUaÊ]PeVPbTa?< !$
Q[P]ZXb3dbÉVTaPccSdWPSTXbeÉ
Svar till Thore Olsson, Åstorp,
med rubriken ”Om friktionsdäck
och vinter”, 16/2.
N DIKTEN
ÉaSTb^\UÛa^abPZPaWÉ[b^_a^Q[T\
Q[P]SP]]PcRP]RTa
0cc4DWPabPccVaÉ]bT]eXS?<
QTa^a_ÊPcc4DU^abZPaTeÉVTa
_a^eTa]P ^RW SÉa eÉVTa ST bc^aP
\TbcUPbcSTÉa\hRZTcUÉaaT3ÉaUÛa
WPaSTcQ[XeXc_^[XcXbZceXZcXVcPccÊc
VÉaSP ST bc^aP \T] cX[[b eXSPaT
bcad]cPXSTb\Êb^\TVT]c[XVT]Éa
ST UPa[XVP 4cc ch_XbZc TgT\_T[ _Ê
4D[PVbcXUc]X]V ]Éa ST] Éa b^\
bÉ\bc
4ccP]]PcTgT\_T[ÉaST\Ê]VP
bTaXTZa^RZPa]P\TSU[TaPcX^cP[QX
[PaX]Q[P]SPSTcX[[bc^aST[_ÊVad]S
PeSdQQUÛaQdS
Sveneric Gateby
Helsingborg
FRIHETSLÄNGTAN I
ARABVÄRLDEN
5aÊ]0c[P]cT]XeÉbcTccQÉ[cTVÊa
b^\XÛbc8]SXbZP^RTP]T]]Êa
T]d__a^abZÉ]b[PbXV
ÛeTaVaÉ]bTab_aXSTa
Q[P]SU^[Zb^\d]STa
^UaXWTcT][XSTa
]dd__a^abU[P\\^a
\^cWX\[T]bXVbcaÉRZTa
cX[[bcÛaaTUaXWTc
YPVW^__PbSTcaÉRZTa
b^\S^\X]^QaXRZ^a
SXZcPcdaTaUP[[TacX[[b[dc
]ÉaU^[ZTcchaP]]Ta]PZÛadc
Hans Lehrecke
Glumslöv
Valfrihet – rädda Fredriksdalsskolan
Christer Rasmusson5?bZaTeX
PacXZT[] |=hP]bTaPS bZ^[_^[XcXZ|
3TQPcc $!^\^[XZP^abPZTacX[[
UÛabÉ\aPSTbZ^[aTbd[cPc\T]ST]
eXZcXVPbcT^abPZT]]É\]STWP]X]cT
P[[b) D]STa ST bT]PbcT ceÊ ÊacX^]
ST]P WPa bZ^[P] SaPQQPcb Pe ]TS
bZÉa]X]VPaVÊ]V_ÊVÊ]V
Lärartätheten har \X]bZPc ^RW
[ÉaPa]Pb PaQTcbQÛaSP WPa ÛZPc
?T]VPaUX]]bXbP\WÉ[[Tc\T]WPa
WP\]PcXUT[UXRZ^a3T]]P_^[XcXZÉa
QÊSTb^bbPa^RWQ^aVPaT^RWP]SaP
_PacXTaP]bePaXVPUÛa^\É]X^[XZP
VaPS
2WaXbcTa APb\dbb^] bZaXeTa Pcc
caTZ[ÛeTa]Éa|V[PbZ[PaP\TSPcceP[
Pe bZ^[P bZP ePaP T[TeTab ^RW UÛa
É[SaPab^RWX]cT_^[XcXZTab|BP\cX
SXVc _[P]TaPa ST Pcc [ÉVVP ]Ta
5aTSaXZbSP[bbZ^[P]3Éa\TSUÛaeÉ
VaPb ST T[TeTa ^RW UÛaÉ[SaPa b^\
eP[c 5aTSaXZbSP[bbZ^[P] Pcc VÛaP
STccPeP[3TccPÉaWhRZ[TaX
3TcUX]]b]Pcda[XVceXbbÉccPccZ[P
aPQÊSTeP[UaXWTcT]^RWPccP]cP[Tc
T[TeTa_Ê5aTSaXZbSP[bbZ^[P]ÉaPe
bTeÉac[ÉVaTÉ]ST]ÉaQhVVSUÛa;Êc
5aTSaXZbSP[bbZ^[P] ePaP ZePa ^RW
UÊSTaTbdabTaST]QTWÛeTa7hadc
c^\\PbZ^[[^ZP[TaSÉacX[[ST]UaX
bZ^[Pb^\QTWÛeTa\Tadcah\\T
5X]]bSTc]ÊV^]b^RXP[[XQTaP[Xb\
ZePaXU^[Z_PacXTcT[[TaÉaSTcQPaP
XbZP[[]h[XQTaP[Xb\.CaTZ[ÛeTa]WPa
X]VT]\PY^aXcTc3TcÉad__cX[[ST
P]SaP_PacXTa]PPccPeVÛaP^\\P]
bZPcPWÉ]bh]cX[[T[TeTab^RWUÛa
É[SaPabÛ]bZT\Ê[
N KORT SAGT
Sverker Olofsson
Svar till signaturen ”Besviken,
Helsingborg”, med rubriken ”Nya
Plus”, 19/2. Håller med dig fullständigt. Jag gillar inte heller det
nya Plus-programmet. Jag saknar Sverker Olofsson något så
fruktansvärt. Han VAR/ÄR suverän. Han är ”Mr Plus”. Vi vill ha
honom tillbaka, omgående. Tack.
Stig Broqvist
”Moster” Maggan
Helsingborg
Helsingborg
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
C12
KÖP & SÄLJ
SÄLJES
KÖPES
Bandsåg golvmod 800:042/14 00 13
Dödsbon
Brevlåda svart, normalstor på
stolpe m lås 200:-.
Tel 042/13 58 47, 0739/22 79 29
antikt, hela hem, konst
Köpes. Vi betalar bäst!
Elkedjesåg Tel 042/680 59
Byrå 6 lådor + sängbord,
1 skåp och låda i samma serie,
inköpt på Ekeby möbelvaruhus.
.Nypris 2.000.-, säljes för 300:-.
(spegel på bild ingår ej)
Tel 0768/53 38 70
Gasolkamin för stuga, uterum,
förtält 600:-. Tel 0701/46 39 36
Köksluckor Ikea-kök. 6 st 60x70,
3 st glasruta 60x70, 4 st 40x70,
2 st 30x70 med glasruta. lådor 4 st
30x12. 1 st 30x18. Pris 500:-.
Tel 0431/231 10
Minkjacka Hög kvalité från
Mattsons Malmö
5.000:Tel 0431/311809
Golfvagn batteridriven Hill Billy
inkl. batteri och laddare.
Pris 900:- Tel 042 / 924 26
Städning, Röjning - billigt
Guldmynt köpes. Betalar minst
200 kr/gram
Tel 0733-46 41 04
Hela skåne 040/974950 LP-skivor singlar, EP, pop, rock,
jazz 50-60-70 tal köpes
Tel 076/780 31 08
Radio Telefunken Hi - Fi
fint skick, bra ljud. Pris 250:Tel 0431/43 24 71 Kväll.
Spinnrock Antik från slutet av
1800-talet. Pris 750:-.
Tel 042/929 01, 0702/32 51 44
Royal Copenhagen Fajance
matservis + thekoppar 107 delar
ev delbar 6.000:-. 0701/46 39 36
Serveringsvagn 40-tal 450:Tel 0730-71 44 42
Kyl och frys Elektrolux, vit,
h 180, bra skick. Pris 2.000:-.
Tel 070/577 02 15
Enkronor 10-20 kr/st för
kronor före 1968. Även 2-kr,
5-kr, 10-25-50 öringar
Tel 072-002 24 25
Enkronor alltid högsta dagspris
för kronor före -68. Även andra
mynt och sedlar
Tel 0765-76 43 22
Vevgrammofon "His Master´s
Voice", fullt funktionsduglig, 30 st
78-varvsskivor, extra stift ingår.
Pris 400:-. Tel 042/23 75 05
Minkpäls mörkbrun, storl. 36,
längd 100 cm, obet. anv. + 2
hattar. Pris: 2.000:Tel. 0418/269 40
Kompressor för kraftuttag.
Tel 042/680 59
Glasdisk för smycken, fin, vita
sidor + front, övr ek, 9 brickor m
brun sammet, baksida sv skjutdörrar o 9 förvaringslådor,
mässingshandtag. B 102 cm,
H 95 cm, D 52, 5 cm.
Pris 1.500:- eller högstbjudande.
Tel 070/747 65 60, Annmari
Soffgrupp 3-sits + 2-sits + fåtölj
i furu. 1.100:-.
Tel 070/611 05 69
Dragspel köpes, max 1.000:-.
def. ej hinder. Tel. 0730/977 887
Skrivbord Ikea Signatur,
mahognyfärgat med hurts 400:-.
Tel 070/611 05 69
Tavla Färgkrita org.
Åke Holm, ramad.
Pris 1.900:- Tel 0431/210 20
Allt silver köpes. Pokaler,
medaljer, ljusstakar, smycken,
bestick. Tel 0431 / 37 10 40
Vitrinskåp massiv ek, samt
matsalsbord massiv ek.
Pris 2.700:Tel 0768-54 88 22
Tavlor 2 st av Isholt, ramade.
Pris 100:-/st. Tel 0431/210 20
Stalldörr öppningsbar
på mitten, med karm.
Mått 900 x 2000.
0706 / 12 78 95, 0702 / 50 46 91
Myntsamling större köpes.
Bra betalt för mynt med
samlarkvalitet.
Tel 073-346 41 04
Altandörr enkel eller pardörrar,
gärna äldre, dubbelkopplade
Tallrikar Sango Tropica nr 3969.
passande till kolonistuga.
Tel 042/13 58 47 eller
Mått maxhöjd: 2000.
0739/22 79 29
0706 / 12 78 95, 0702 / 50 46 91
Uterum skjutd. 070/486 23 83
NY
SOFFA
Armbandsur av typ Omega,
Rolex eller motsvarande kvalitet
köpes. Många knappar inget
minus. Tel 042/12 72 20,
0704/24 06 68
Uppslagsbok Svensk uppslagsbok, 32 band, brunt skinn,
halvfranskt, 1947-1955 års
upplaga, tryckta 1947-1963.
Pris 150:-. Tel 042/23 75 05
Vapen: Bra betalt för licensfria
pistoler, gevär, hjälmar, sablar,
bajonetter, medaljer. Allt militärt
av intresse. Även hela samlingar.
Tel 0431/105 71, 0763/75 98 08
Hallmöbel + spegel inköpt på
Ekeby möbelvaruhus. Nypris
2.600.-, säljes för 350:-.
Tel 0768/53 38 70
Matbord 6 stolar, New England
fr Ekeby Möbelaffär, bord
100 x 180, som nytt, måste ses.
Pris 2.700:-. Tel 042/15 59 78
eller 0734/21 48 75
Minicyklar 2 st. 300:-/st
0431/45 07 24, 0730/34 42 78
Vackert vitrinskåp i betsad ek
med blyinfattade glasdörrar, som
nytt. H 135, B 98, D 33.
Pris 1.900:- Tel 0768/30 30 44
Soffa 3:a, 2 st fåtöljer,
beigegrön plysch 1.000:-.
Tel 0701/46 39 36
36 000 läsare
planerar att
köpa ny soffa
inom två år.
Annonsera
i HD och
nå köparna!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Skrivbord Ikea jonas ekfaner.
Pris 700:Tel 0721/862177
SKÄNKES
Alla saker hämtas inom
NV-Skåne området, till Höganäs
Bordtennisklubbs loppis.
Ring 070/469 65 19
Billesholms IK Skänk allt
som är säljbart till vår loppis.
042/741 16 (9-13 må-fre). Ring så
hämtar vi. Egen inlämning onsdag
14-18 och lördag 8.30-10.
Bjuvs BK/BFF Fotboll Stöd vår
ungdom, skänk till vår loppis.
Ring 042/785 91, 0730/46 86 48
Ring så hämtar vi.
Förslövs IF Vi hämtar användbara saker till vår Loppis, inom
0431-omr. Obs! Nytt tel.nummer
070/22 40 182
DISKMASKIN
26 000 läsare planerar att köpa ny diskmaskin inom två år.
Annonsera i HD nå målgruppen!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
DJUR
BORTSPRUNGEN
BOSTAD
BOSTADSRÄTTER SÄLJES
NÖJEN
LÄGENHETER HYRES
1:a Ängelholm Storg. H:1.210:- Hyresvärd sökes Vi, 60+, säljer
620.000:- ren. Tel 0763/45 43 47 vårt hus och önskar lägenhet
i centrala Ängelholm. Minst 3 rok,
Radhus i Björka 4 rok 106 kvm gärna större. Nu eller längre fram.
på Merkuriusg. 27. Mån. hyra
Icke rökare. Inga husdjur.
6.469:- exkl. uppvärmning. Stor
Goda ref. Tel 0431/193 29
uteplats och garage ingår.
Pris 485.000:-. Tel 0707/94 74 43
Helsvart ung hankatt
några vita strån på halsen.
Saknas sen 20 januari från
Brohult Helsingborg.
Hittelön. Tel 0709/46 83 13
(ring/sms)
LÄGENHETER UTHYRES
1 rok 30 m2 Sundsutsikt
vid Gröningen. Balkong.
Helrenoverad. Nytt kök och
badrum. Hög standard.
Välplanerad. Hyra inkl
kabeltv 4.690:-. Svar till:
Sundsutsikt 4647” Hd Hbg
Borderterriervalpar
1 tik, 1 hane, blue & tan
efter jakt/utställningsmer.
föräldrar. Lev tidigast v 9
enl SKK:s regler och
med dolda felförsäkring.
Liten seriös uppfödn av mentalt
och exteriört sunda hundar
pris 10.000:Tel 0435/225 66
ÖVRIGT
Sänk dina värmekostnader
Slott eller Koja?
In- och Utrikes
EKOISOLERING
Tilläggsisolera
Tel. 044-10 95 00
• Bäst?
• Snabbast?
• Billigast?
PIANOSPECIALISTEN
Operates under licence from Glenn Miller Productions, Inc.,
New York, U.S.A.
Ons 2/3:
"MARTINS
"M
M
FAVORITER""
ANN WESTIN
OCH
OC
O
C LENA FRISK M.FL.
L.
TTor
or 10/3 & Fre 11/3:
o
/3::
/3
Måns Möller
M
& Özz Nûjen
The most popular and sought after big band in the world!
2 april kl 19.30
Allt i Flytt AB
Tel 042-13 44 80
with
The World Famous
Onsdag 16/3:
O
RRobin
o Paulssonn
+ SUPPORT
HELSINGBORGS KONSERTHUS
SERVICE & HANTVERK
FLYTT OCH STÄD
CHESTERFIELD SHOW
FRITIDSHUS/KOLONI SÄLJES
Senderöds koloniområde
kolinistuga nr 109, syrenstigen,
hörntomt 292 kvm, stuga 21 kvm
+ förråd, el o kommunalt avlopp
för vatten. Säljes i befintligt skick.
Tel 042/12 15 06
DJUR SÄLJES
Beaglevalpar 8v Efter
utmärkta jakthundar och
underbara familjehundar.
Uppfödare till årets familjehund
2009. Reg SKK. Vet bes. Dolda fel
försäkr. Pris 9.000:-. 0430/504 24
KONSERTER
Upplev magin bakom radioshowerna som Glenn Miller
Orchestra spelade varje tisdag, onsdag och torsdag
mellan åren 1939-42 och där inledningsvis också
Andrews Sisters sjöng till orkestern!
Medverkande: Glenn Miller Orchestra under ledning av
Jan Slottenäs, samt The Adam Sisters.
www.glennmillerorchestra.se
Konserthusets Biljettkassa Roskildegatan 1, mån-fre 11.00-17.00,
tfn 042-10 42 80, www.helsingborgskonserthus.se
hd.se/noje
hd.se/bostad
Nöjesrapportering från
nordvästra Skåne och världen.
TTis
is 22/3 & Ons 23/3:
3:
Magnus Betnér
+ SUPPORT
Ons 30/3:
LLennie Norman
+ SUPPORT
Ons 13/4:
NÄTHAT_IRL:
ARON
JONATAN UNGE & OLA
SÖDERHOLM
AR
RONN FLAM,
FLA
LAM
M, JON
LA SÖDE
DEERH
DERH
RHOL
RHO
HOL
OLM
O
LM
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
C13
MOTOR
JOBB
BILAR SÄLJES
LEDIGA PLATSER
www.bilpartner.se
VARD 9–18 LÖR 11–15 SÖN 11–15
ÖPPET
ALLA DAGAR
I VECKAN!
Premiär för nya Opel Astra Sports Tourer.
söker
Automationsingenjörer
till Helsingborg
med stort intresse för automation
Vill du arbeta i ett ungt och expansivt företag
som anser sin personal vara dess största tillgång.
Är du en problemlösande, säljande och engagerad
ingenjör.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete
med möjlighet att påverka din och Eltech
Automations framtid.
Har du ett etablerat kontaktnät i regionen
är detta en stor fördel.
För mer information kontakta:
Jonas Nimander 0706-93 92 14
Skriftlig ansökan skickas snarast till:
[email protected]
Eltech Automation AB
Tel: 040-41 28 50
Nya Opel Astra Sports Tourer är här. Fylld med smarta innovationer och fexibla
lösningar. Med ett enkelt knapptryck fäller du baksätet för mera utrymme.
Adaptiva bixenonstrålkastare med kurvljus gör din körning säkrare. Du kan
även välja miljöbilsversionen med riktigt låg förbrukning, endast 0,45 liter
per mil. Välj tysk kvalitet med 5 års nybilsgaranti. Välkommen in och provkör!
års
nybilsgaranti
Just nu ingår en iPod Touch inklusive
installation och presentkort på iTunes,
värde 5 000 kr. Gäller t o m 31 mars 2011
HBG Vent & Styrteknik AB
HBG Vent & Styrteknik AB är ett bolag som utför
ventilationsentreprenader samt underhåll och service av
ventilation och styrsystem. Våra kunder är huvudsakligen
byggbolag, fastighetsbolag och industriföretag.
Vi är huvudsakligen verksamma inom Nordvästra Skåne.
Opel Astra Sports Tourer
Från ca
175 900 kr
Ventilationsmontör
Vi söker dig som har en lämplig utbildning och/eller erfarenhet.
Tjänsten innebär att självständigt bedriva egna projekt ute hos
kunderna. Företaget håller med servicebil och B körkort är ett krav.
Lön enligt överenskommelse. Vi är anslutna till Teknikföretagen.
www.opel.se
CO² 119 – 174 g/km, 4,5 – 7,4 l/100 km gäller bränsleförbrukning blandad körning. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti.
Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. Läs mer om våra generösa garantivillkor på opel.se
Din CV skickar du till:
HBG Vent & Styrteknik AB
Gravörgatan 23
253 60 Helsingborg
eller via e-post [email protected]
Ange tillträdesdag. Sista ansökningsdag 2011-03-04
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Ivan Brdarski 0709/22 13 49
HELSINGBORG 042 - 38 11 00 KLIPPAN 0435 - 44 89 00 LANDSKRONA 0418 - 44 94 40
MALMÖ 040 - 671 11 00 LUND 046 - 23 51 00 TRELLEBORG 0410 - 481 00
Nissan 200S -98. 4400 mil. Bes.
Pris 60.000:- Tel 0705/91 82 74
RESOR
ÖVRIGT
ResTeamet
Arlövsrevyn 1d 6/3, 20/3 inkl fika. ......... 700:Burg 1d 22/2, 29/3, 20/4, 11/5 mfl ................ 350:Heiligenhafen 1d 8/3, 7/4, 3/5 mfl....... 400:Bordershopen 1d 22/3, 13/4, 18/5 mfl 380:Ullared 1d 24/2, 17/3, 31/3, 14/4 mfl .......... 190:Ystad Tattoo 1d 17/8, 18/8, 20/8 .... 875:-
SOL & BAD
99 000 läsare är intresserade
av sol- och badresor.
Annonsera i HD och
nå din målgrupp!
hd.se/motor
Ford Focus 1,6 Giha -03 bes,
sv-såld. 19.300 mil, drag, stereo,
AC, elhissar, fjärrlarm, i bra skick
ev byte. Pris 29.900:0431 / 44 02 00, 0708 / 44 16 53
Mercedes A-klass 140 2002,8500 mil. Nybes. Servad på
MB. S-däck och v-däck dubb.
Fint skick. Skattad till april.
Pris:47.000:Tel 070-2180935
77 000 läsare är
intresserade av datorer.
Annonsera i HD och nå
din målgrupp!
ÖVRIGT
Är du trött på din bil ?
Kontant betalnining
Tel 0700/755290
Bil köpes! Fr. 2.000:- - 50.000:-.
även obes. och def. Allt av
Boj Hästtransport bytt axel
intresse! Tel 0700/60 37 23
o golv, bes t o m januari 2013.
Bil köpes obes, bes el defekt.
Pris 12.000:- eller högstbjudande
årsm fr -95, max 55.000:-.
070/585 07 56, 0431/43 23 00
Tel 0700/43 93 01
96 000 läsare är mycket intresserade
av storstadsresor. Annonsera i
HD och nå din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
BILAR KÖPES
DATORER
STORSTAD
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
MB 280 C95 23.000 mil. Nybes,
automat, skinnkl, elhiss, c-lås,
airbag, cd, dragkrok. Toppskick.
Pris 24.500:-. Tel 0736/78 79 04
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
BMW 523 Touring-06, 10.400
mil, svart, comfortpaket, Adventage paket, sportstolar, PDC- fram
o bak. mkt välvårdad, servad på
BMW. 147.900.-. 0703/17 16 74 Volvo V70 Business -01 27800
mil 140 hk. Bes- Nov -11.
Pris 39.900:- 070 / 20 13 695
Ford Escort kombi -99 ghia.
17000 mil. Bes. Pris 12.000:Tel 0705/91 82 74
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
C14
JOBB
LEDIGA PLATSER
Saba är en av Skandinaviens största importörer och distributörer av frukt, grönsaker
och blommor med huvudkontor i Helsingborg. Omsättningen är ca 3,5 miljarder
kronor och ca 500 anställda fördelat på tre bolag; Saba Frukt & Grönt AB, AB BananKompaniet och Saba Fresh Cuts AB. Saba är ett helägt dotterbolag till Dole Food
Company, världens största producent och distributör av frukt, grönsaker och blommor med verksamhet i 90 länder och 75 000 anställda.
Se vidare www.saba.se och www.dole.com
NetRail AB äger idag mer än 300 egna järnvägsvagnar som hyrs ut ll tågoperatörer
i hela Europa, trading av järnvägsvagnar och lok samt genomför service på järnvägsvagnar.
Vi är idag sju medarbetare. Vårt nya kontor är beläget i Helsingborg. NetRail har en stark
utveckling och växer snabbt på den avreglerade järnvägsmarknaden – framdens trafikslag.
NetRail AB söker en redovisningsekonom ll Helsingborg
Du sköter vår ekonomi, administraon och lönehantering. Förutom goda kunskaper i ekonomi och
bokföring tror vi a Du är en person som trivs a arbeta parallellt med flera olika arbetsuppgier.
Tjänsten är en llsvidareanställning som innebär stort utrymme för a själva lägga upp och påverka
di arbete. Vi säer stort värde på goda datakunskaper inklusive Excel. Vi har Visma som
redovisnings system. Våra arbetsspråk är svenska, engelska och tyska.
Läs mer på www.netrail.se.
För mer informaon samt ansökan (endast mail)
kontakta Ulla Ressel: [email protected]
Ansökan ska vara oss llhanda senast den 1 mars.
Saba Frukt & Grönt AB söker en
Logistikchef
med placering i Helsingborg.
Som Logistikchef har Du det operativa ansvaret för den dagliga driften av vår lagerverksamhet samt strategiskt ansvar för utveckling och optimering av våra resurser i
samverkan med övriga enheter i koncernen. Funktionen har en given plats i företagets
ledningsgrupp, och till din hjälp har du en organisation med kompetenta och rutinerade medarbetare. Vi är i en spännande utvecklingsfas där Du driver och utvecklar
logistiklösningar och optimerar flöden i nära samarbete med kunder och leverantörer
i en internationell och komplex miljö med högt ställda krav och förväntningar.
hd.se/lunchguiden
Koll på vad som serveras.
Rotakett AB är specialiserat på produktion av självhäftande etiketter för
i först hand vin & sprit-, kemitekniskoch livsmedelsindustrin samt etiketter
för rent tekniska applikationer. Företaget arbetar i moderna lokaler och
fogar över modern utrustning.
Vi är totalt 27 anställda. För att möta kunders behov och för att stärka vår efterbearbetningsavdelning söker vi personal till denna.
Efterbearbetning, distribution
Du kommer att arbeta i vår efterbearbetningsavdelning med att hantera
order efter tryckning. Detta omfattar bl.a. omarbetning av storrullar till
färdigrullar, borttagning av markerad makulatur, visuell granskning av
etiketter, packning och viss bokningshantering av transport. Det är ett
plus om du har truckkort. Du är noggrann, har gott färgseende, kan
arbeta självständigt såväl som i grupp och tar egna initiativ. Tjänsten
avser 2-skift.
Är du intresserad, skicka din ansökan till Björn Clarèn:
[email protected]
Vill du veta mer se www.saba.se. Välkommen med Din ansökan!
SFA är ett helägt företag inom NCC och
Peab-kon
Peab-koncernerna och marknads ledande
inom svensk
sven fräs- och asfalt återvinning
avancerad teknisk utrustning och hög
med avan
produktionskapacitet.
produktio
SFA är rikstäckande med
huvudkontor i Markaryd samt
med avdelningar i Örebro och
Skellefteå.
SFA Syd som arbetar inom södra Sverige med stor
del inom Skåne och Göteborgsregionen söker nu
Maskinist till Asfaltfräs
(W130 F 1,3 met)
Vi söker en
TEKNISK INKÖPARE/LOGISTIKER
ED är ett företag i den elektromekaniska branschen
som arbetar med försäljning & service av elmotorer,
pumpar och industriväxlar. Din arbetsuppgift blir att
köpa in produkter från externa leverantörer samt
Sökande bör ha vana vid liknande maskiner.
Övriga kvalifikationer: Körkort BC, CE
Tjänsten innebär även en hel del oregelbunden
arb.tid
att styra materialflöden och lagernivåer vid våra sex
enheter. Läs mer om tjänsten och ansök direkt
på vår hemsida senast den 11 mars.
Du som är redo för nya utmaningar är välkommen
med Din ansökan snarast. Frågor besvaras av
Mats Knobe, 070-344 49 21 eller Ulf Gustavsson,
070-344 49 23
Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB, SFA
Box 21, 285 21 Markaryd
Besöksadress: Hannabadsvägen 20
www.rotakett.se
FRANCHISETAGARE TILL CHANGE
I APRIL ÖPPNAR VI SKÅNES FLAGGSKEPPSBUTIK I VÄLA CENTRUM
CHANGE butiken är platsen där vi hjälper människor
att handla vackra underkläder till sig själva och
till sina vänner. Rätt BH storlek har en avgörande
betydelse för kunden och för oss. Ett i raden av
starka argument som bidrar till populariteten i vårt
koncept är marknadens bredaste utbud av BH &
Bikini modeller med storlekar A-J-kupa i senaste
design. Vårt populära signum är kundupplevelsen av
tillmötesgående och kunnig personal.
Vi söker Dig som är passionerat engagerad,
målmedveten och trivs med att skapa resultat. Är du
kreativ, inspirerande med en ansvarsfull och öppen
attityd samt har en utpräglad känsla för stil och kan
skapa goda relationer så har du plats i kundens hjärta.
Är du också en fair teamplayer med humor och
ordnad ekonomi så har du lätt att passa in hos oss.
Franschisetagare hos CHANGE får genom förmånligt
avtal möjlighet att i egen regi driva och utveckla en
eller flera enheter med fördel av kostnadseffektiv
marknadsföring och företagets uppbackning.
CHANGE erbjuder komplett butik och koncept
utbildning i en expansiv verksamhet där du själv är
med och präglar framtiden för din investering och
den lokala utvecklingen.
Läs mer om oss och vart du skickar din ansökan på
www.change.com/se/om_change
Vid frågor kontakta Henrik Haglund på
[email protected] eller 0705-989598
Vi gör löpande urval och intervjuer, så inkom med
din ansökan snarast.
Change of Scandinavia Sweden AB är dotterbolag till Danska
CHANGE-koncernen som designar, utvecklar och producerar
underkläder, badkläder, nattplagg, strumpor och accessoarer
under eget varumärke. CHANGE produkter finns i varierande
prislägen och säljs i Sverige via egna butiker, franchisebutiker, webbshop samt genom fristående
återförsäljare i fackhandeln. Produkterna har erkänt god kvalitet och är representerade genom 138
konceptbutiker på den Europeiska marknaden samt Nordamerika. CHANGE öppnar under våren den
18:e konceptbutiken i Sverige.
elektrodynamo.se
NORDVÄSTRA SKÅNES
MEST KRAFTFULLA
PLATSANNONSERING
Genom att platsannonsera i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar,
Landskrona Posten, City Helsingborg, City Landskrona och hd.se når du en
daglig räckvidd på 88 %, vilket innebär att en platsannons når drygt
8 av 10 nordvästskåningar.
KONTAKTA OSS
Jan Bergquist
042-489 90 71, 0703-17 50 71
[email protected]
Marcus Rönnberg
042-489 91 49, 0702-36 12 70
[email protected]
Jörgen Persson
042-489 94 54, 0706-17 00 79
[email protected]
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
C15
JOBB
LEDIGA PLATSER
Previa i Helsingborg söker
Projektledare inom bygg
Konsulter i företagshälsa
Säljkoordinator, Arbetsmiljöingenjör
och Företagssjukgymnast
på Lantmännen Bygglant i Mörarp
Läs mer om tjänsten och ansök på
www.lantmannen.com/jobb
Läs mer på www.previa.se
Consilium Säkerhet Syd AB
Consilium Säkerhet Syd AB är ett
marknadsbolag inom Consilium
AB och marknadsför brand- och
säkerhetssystem av fabrikat
Consilium. Consilium är en av
världens ledande leverantörer
av produkter och system
för säkerhet och navigation.
Consilium Säkerhet erbjuder ett
brett sortiment av brand- och
säkerhetssystem för alla typer
av anläggningar – allt från små
daghem och gruppboenden till
stora komplexa offentliga och
kommersiella byggnader, hotell,
arenor, värmekraftverk, kontor,
varuhus, sjukhus, skolor,
industrikomplex etc.
Projektledare Helsingborg
En ökande efterfrågan på Consiliums system och tjänster gör att de
nu söker en projektledare med mångårig erfarenheter av brandlarm.
I tjänsten ingår även att sälja deras system. Vi värdesätter att du är
noggrann, tar ansvar och initiativ samt är kreativ och säljande, vilket är
en självklarhet för tjänsten. Du fungerar i grupp och kan arbeta självständigt och klarar av att hålla många arbetsuppifter igång samtidigt.
UTBILDNINGAR
LEDIGA PLATSER& KURSER
LEDIGA
PLATSER
PLATSSÖKANDE
Arbete sökes Erfaren Målar
Söker Måleriarbete. 042-76321
Tel 0737/03 15 85
Goda kunskaper om gällande regelverk för brand- och utrymmningslarm
är ett krav. Kunskaper i entreprenadjurdik är meriterande. Du har
B-körkort. Du kommer initialt att sitta på kontoret i Malmö men på sikt
vara med och starta upp nya filialkontoret i Helsingborg och vara
placerad där.
Duktig målare söker arbete.
Allt av intresse. Tel 070/469 05 42
Tjänsten erbjuder möjlighet till tjänstebil.
Duktig snickare söker arbete.
Allt av intresse. Tel 070/469 05 42
Duktig murare söker arbete
inom renovering, bygg.
Tel 0762/703382
Ansök och läs mer på manpower.se
(annonsnr: 735874.) För mer info kontakta
rekryteringskonsult Patrik Nordberg, 040-660 6355.
Sista ansökningsdag är 11 mars.
Duktig snickare söker arbete
inom renovering, bygg.
Tel 0702/632558
Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Utbildning i Malmö till
DIPLOMERAD
MASSAGETERAPEUT
Anatomi, fysiologi, patologi, klassisk
massage, funktionstester och muskeltöjning.
Föreläsning och praktik lörd./sönd. eller
vardagar. Utbildningen är godkänd av
Branschrådet Svensk Massage samt
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
FÅTAL PLATSER kvar till vårens kurser.
För kostnadsfritt prospekt ring 040-14 09 99
Plattsättare söker arbete. Allt
inom kakel och klinker, dekorsten.
Tel 0735 / 78 35 75
UTBILDNING
65 000 läsare är intresserade av
att vidareutbilda sig. Annonsera
i HD och nå målgruppen!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Rörläggare söker arbete
Tel 076/783 45 55
HÄLSA & SÄLLSKAP
PERSONLIGT
LEDIGA PLATSER
Carle 53, celibataire, souhaite
rencontrer femme scandinave
36-44 ans pour vie a deux.
Lainé Carle, 2 rue de Bretagne,
F-94800 Villejuif France
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att
bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 52.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i
Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.
Jag har allt men ändå
saknar jag något, ja kärleken
till en kvinna. Vandra i skogen,
kramas, känna att nån bryr sig,
ge små gåvor, ge en blomma,
bara finnas. Se det lilla som något
stort. Vi har bara ett liv, lev det.
Sv t: ”Livskille 55+-1490” HD Hbg
hd.se/familjeliv
hd.se/kalender
Vad är på gång i nordvästra Skåne?
ANSLAGSTAVLAN
Konkursbeslut
Skanskas verksamhet inom bostadsutveckling
söker projektchef till Helsingborg och Lund
Som projektchef på Skanska har du kunden i
fokus och förstår hur kunden tänker och vad
kunden behöver för att leva och trivas i våra
bostäder. Du är med i tidiga skeden och utformar bostadsprojekt, tar fram detaljplaner,
deltar i förhandlingar av exploateringsavtal
och överlämnande till våra kunder.
Du leder ett projektteam genom hela
processen med säljare, marknadsanalytiker,
kundansvariga och serviceansvariga. Det
är viktigt att du är en engagerande ledare
som kan driva projektet framgångsrikt mot
gemensamma mål. Upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer tillhör
det dagliga arbetet liksom kontakter med
myndigheter.
Det är därför viktigt att du kan bygga upp
och underhålla bra relationer. Du har troligen
en högskoleexamen och bred erfarenhet av
bostadsutveckling i minst 5 år och har eller
har haft en liknande befattning i branschen
samt vana vid att driva projekt och ta stort
ansvar. Tjänsten ska tillsättas omgående.
www.skanska.se/ledigajobb
Växtkraftgruppen i Sverige
Aktiebolag, 556554-9051, Långarödsvägen 236-25, 263 91
Höganäs, har 2011-02-21 försatts
i konkurs vid Helsingborgs
tingsrätt. Edgångssammanträde
hålls 2011-04-18 kl. 09.00,
Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg. Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna
kungörelse. Förvaltare är Anne
Merete Mellemsaether, Box
1246, 221 05 Lund. Tel:046124030. Fortsatta kungörelser i
konkursen kommer att annonseras i Helsingborgs Dagblad.
Helsingborgs Tingsrätt
LOPPIS
Loppis Loppis i Varlöv
Stor loppis Floragatan 3
Lörd o sönd 26 och 27/2 kl 11-15. Åstorp söndagen den 27/2
Helsingborgsvägen 602.
mellan kl 9.00-13.00. Välkomna!
ANTIKT
51 000 läsare är
intresserade av antikviteter.
Annonsera i HD och nå
din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
KUNGÖRELSER
FÖRENINGAR
HELSINGBORG
AA Öresundsgruppen:
Kadettgatan 30, gaveln. Idag
kvinnomöte 18.30-19.30 och
mansmöte 19-20. Tel:15 35 35
Helsingborgs FN-förening
må 28 febr. kl. 18.30 Folkets Hus
C-salen. Medlemmar i unggruppen berättar om sin
verksamhet. Optiker berättar
och visar bilder från Burkina Faso
hur begagnade glasögon kommer
till nytta igen. Årsmöte därefter.
Välkomna!
Tyskspråkiga Klubben/
Deutschsprachiger Klub,
Nordvästskåne Heute 18.30
Asian Garden, Järnvägsg 23, Hbg.
Auskunft 042/34 95 04
HD
HELSINGBORGS DAGBLAD
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR
LANDSKRONA POSTEN
L- OCH
DITT MÖBESV
ARUHUS!
Mån-Fre: 10 - 19
Lör: 10 - 17
Sön: 11 - 17
INREDNING
ONSDAG 23 FEBRUARI 2011
Upp 07.16 Tor
Ner 17.29
VÄDRET
042-32 91 00
www.harligahem.se
07.13 Dagen har ökat med 3 timmar och 16
minuter sedan vintersolståndet.
17.31
HYLLINGE
Upp --:-- Tor 01.38
Ner 08.28
08.59
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Sverige i dag
Europa i dag
Halvklart till mulet väder och
mest uppehåll. -4 minusgrader.
Mulet men uppehåll. 3 till 5
minusgrader.
Inlandet på dagen
Inlandet på kvällen
Högtrycket i norr
förskjuts österut av ett
omfattande lågtryck
som drar in västerifrån.
Mulet men mest uppehåll. -3
minusgrader.
Mulet men i stort sett
uppehåll. 4 till 6 minusgrader.
I söder mycket
moln och längs
Östersjön
snöbyar,
annars sol.
SJÖVÄDRET I DAG
SJÖVÄDRET I KVÄLL
Syd 5-9 m/s. God sikt.
Sydost 7-11 m/s. God sikt.
-3
-3
måttlig
-12
-12
-4
måttlig
-4
-2
-3
Torsdag
-2
Omkring
halvklart och
uppehåll.
Klart eller
nästan klart
väder.
-5
-6
Lördag
0
-4
-6
-11
-5
-5
Kväll
Natt
Fredag
Söndag
0
Molnigt väder
och tidvis
snöfall.
-3
Mulet väder men
mest uppehåll.
NEDERBÖRD
senaste 30 dagarna i Helsingborg
25
Helsingborg
kl 07 -8
20
kl 13
15
-10
24/1
Max
31/1
8/2
Min
15/2
Medel
1026.8 hPa
-5
5
0
22/2 24/1
31/1
8/2
15/2
22/2
30,1 denna månad 25,4 normalt mm
Ängelholm*
Landskrona*
Båstad*
+18
+14
+13
+13
+30
+13
+14
+1
+12
+11
+3
+27
+12
+10
+19
+2
+36
-15
+20
+26
+26
+20
+21
+12
0
+18
+13
+12
+16
-14
Klippan*
-4
Malmö
-5
Kustväder kl 13
O 4
Hall. Väderö
O 3
Helsingborg
O 5
Drogden
Vattenstånd vid Viken -19
-4
-4
-4
m/s
m/s
m/s
cm
*beräknat värde
-12
-8
-13
-3
+13
-3
+11
-1
+9
+13
+16
+15
+13
+14
+12
Madrid
Malaga
Mallorca
Malta
Miami
Moskva
Nairobi
Neapel
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Stockholm
Göteborg
Växjö
Kalmar
Gävle
Sundsvall
Östersund
Kiruna
Phuket
Prag
Reykjavik
Rio
Rom
San Francisco
Singapore
Sri Lanka
Sydney
Tokyo
Tunis
Warszawa
Wien
+16
+16
+15
+13
+27
-13
+29
+10
+24
+6
+12
0
+13
+31
0
+6
+26
+11
+11
+29
+28
+22
+15
+14
-7
0
VÄDERTOPPEN I GÅR
SVERIGE I GÅR
kl 13
10
-5
-2
SKÅNEVÄDRET I GÅR
30
0
-7
-7
+2
TEMPERATUR
5
-8
Kväll
Natt
senaste 30 dagarna i Helsingborg
10
Algarve
Alicante
Antalya
Aten
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Biarritz
Bryssel
Budapest
Cancun
Catania
Chicago
Cypern
Dubrovnik
Gambia
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Kreta
Köpenhamn
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
-12
-4
-6
-17
+7
Europa och världen
i morgon
-18
-18
-4
-7
-3
-17
avser perioden kl 19-13
Kallast
-37 Naimakka
Varmast
-3 Hallands Väderö
Blåsigast
S 13 Sylarna
Nederbörd
2 Kosta
-7
-4
-7
-6
-7
-9
-10
-16
VÄDEROMSLAG?
Aktuell prognos
0900-2000999
9:90 / minut
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
Tacka nej och sov gott
STOCKHOLM. BÛ\]beÊaXV
WTcTa WPa Q[XeXc T] beT]bZ
U^[ZbYdZS^\
<Ê]VPUÊ]VPbXT]^]SRXa
ZT[ Pe bcaTbb ePZ]ÉccTa ^RW
caÛccbP\\PSPVPa
<T]STcUX]]bWYÉ[_PccUÊ
~CPRZP ]TY cX[[ d__SaPV
^RWb^RXP[PQT[Pbc]X]VPaCP
Z^]ca^[[ ÛeTa SXcc [Xe aÊSTa
bÛ\]U^abZPaT] C^aQYÛa]
ªZTabcTSc
3d_a^ePaPcceÉ]SPSXV_Ê
bXSP] Z]Û[Pa cX[[ ZdSST]
Q[d]SPaeÉ]cPa
B]daaPa ad]c cX[[ ahVV[ÉVT
TUcTaT]bcd]S^RWUÛabÛZTa
_Ê]hcc3TcVÊaQPaPX]cTPcc
b^\]P
3dÉaX]cTT]bP\~]ÉbcP]
ePa caTSYT beT]bZ [XSTa Pe
bcÛaSbÛ\]5ÛacX^_a^RT]c
Pe QTU^[Z]X]VT] Éa _a^Q[T
\Tc bÊ bc^ac Pcc ST QTWÛeTa
WYÉ[_
Oftast är stress ^abPZT]
7ÛVPZaPe_ÊY^QQTcT[[TaT]
Y^QQXVUP\X[YTbXcdPcX^]ÉaQT
Zh\\Tab^\ZP]UÛ[YP\TS
X]Xb^ead\\Tc^RWVÛaPPcc
eXUÊabeÊacPccb^\]P
BcTVTcceXSbÛ\]_a^Q[T\
ÉaSÉaUÛaPccVTbXV_Êa^cT]
cX[[ STc ^]SP Pcc T[X\X]TaP
bcaTbbT] ^RW ^abPZT] cX[[
^a^]
~8STcWÉaX]VÊaPccPebÉccP
cXSUÛaTVT]PZcXeXcTc^RWX]cT
[ÊcPP]SaPbchaPPVT]SP]3Tc
Éa[ÉccPaTbPVcÉ]VY^acXeXbbP
UP[[ \T] \Ê]VP VÊ]VTa VÊa
STcÉ]SÊPccVaPSeXbUÛabÛZP
Tips för att sova bättre
' #!& !!!
&#!!!
lillhjärnan
$
!"!
% !
!
!!!
%#!!!
!
Tid
melatonin
tallkottkörteln
hjärnbark
Hypotalamus $"$""
Så sover du normalt
Sömndjup
Vaken
PRENUMERATION &
PRIVATANNONSER
2 tim
4 tim
Somnar
"!
Ytlig sömn
6 tim
8 tim
#
Dröm-sömnREM-sömn.
!
Djup sömn
KÄLLA: Sömnupplysningen, Karolinska Institutet, 1177.se
Du är inte ensam
– nästan var
tredje svensk
lider av störd
sömn.
cPbXVdabcaTbbQT[Pbc]X]VT]
bÉVTa C^aQYÛa] ªZTabcTSc
b^\ Éa eTaZbP\ eXS BcaTbb
U^abZ]X]VbX]bcXcdcTc
_Ê
Bc^RZW^[\b d]XeTabXcTc ^RW
:Pa^[X]bZPX]bcXcdcTc
Här kommer han\TS]ÊVaP
cX_b^RWaÊSb^\ZP]WYÉ[_P
SXVPccb^ePV^cc)
8b^ead\\TcbZPSTcePaP
chbcbePac^RWZP[[c
<^cX^]VTaQaP]PccbÛ\]
QPaP\P]X]cTP]bcaÉ]VTabXV
YdbcX]]P]\P]Zah_TaXbÉ]V
3ÊQÛa\P]XbcÉ[[TcbTcX[[Pcc
WP STc bcX[[P ^RW [dV]c T]
bcd]SbÊPccWYÉa]P]UÛabcÊa
PccSTcb]PacÉa[ÉVVSPVb
~3Tc Éa ^RZbÊ eXZcXVc Pcc
eXbcPb\hRZTcdcTX[YdbUÛaPcc
_ÊSTcbÉccTcWÊ[[P^aS]X]V_Ê
ST]QX^[^VXbZPZ[^RZP]bÊPcc
X]cT ST] QÛaYPa V[XSP X eÉV
BcPQX[PbÛ\]eP]^aÉaTccP]
Prenumerationspriser
för privatpersoner
Gällande fr o m 1/7 2010
Autogiro
12 månader
6 månader
4 månader
1 månad
199:-/mån
2.420:1.295:905:245:-
Studentpris på prenumeration:
100 kr/mån autogiro
Uppehåll i prenumerationen
förlänger inte prenumerationsperioden.
Halvytlig sömn
Halvdjup
hd.se/privat
$!
!
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
]PcZaPe<P]bZPX]cTWÊ[[P
_Ê^RWePaXTaPbÉ]VVÊT]STcX
STa]P T[[Ta d__bcXVP]STcX
STa]PbÉVTaªZTabcTSc
Om man vill QÉSSPUÛaV^S
]PccbÛ\] QÛa \P] ^RZbÊ
d]SeXZPPccb^ePUÛa[É]VT_Ê
\^aV^]T]T[[TacPcd__[daPa
d]STaSPVT]
BZd[[TSTcÉ]SÊePaPbÊPcc
Sd[XVVTaSÉa^RWeaXSTaSXV
_Ê]PccT]bÊePaQPaP[dV]
?Ê\X]] SXV bYÉ[e ^\ Pcc
STcUPZcXbZcVÊaPccZ[PaPPa
QTcbSPVT]ÉeT]TUcTaT]ePZ
]Pcc 3Ê QadZPa bÛ\]T]
b\hVPbXV_ÊTT
Prenumerationsinbetalningar
PlusGiro
20 22 00 - 2
Bankgiro
672 - 2334
I de flesta fall delas fakturan ut av tidningsbudet.
Kundcenter – prenumeration och privatannonser
Internet: hd.se/privat | E-post: [email protected]
Kundcenter: 020-23 24 00 vardagar kl 8–16.30
För reklamation av utebliven tidning:
Internet: utebliventidning.se
Tidningsbärarna: 0771-39 04 00 månd-sönd 6–18
Riktnummerområde 0430
Kontakta VTD, telefon 035-16 07 50 månd-lörd 7–11, sönd 8–11
Mottagen reklamation av utebliven tidning före klockan
09.00 gör det möjligt att i de flesta fall få tidningen under dagen.
(På vardagar med brevbäraren).
Upplaga 76 400 ex per utgivningsdag.
Postadress: Helsingborgs Dagblad AB | 251 83 Helsingborg
Besöksadress: Vasatorpsvägen 1

Similar documents

Landskrona - Netpublicator

Landskrona - Netpublicator LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration) DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]

More information

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT] VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer du före 9.00 så kan vi se till att du i de flesta fall får tidningen under dagen. MISSNÖJD MED EN ARTIKEL? Den som anser sig orättvist behandlad i en ti...

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator eller ring Kundcenter 020-23 24 00 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16...

More information

2 - Netpublicator

2 - Netpublicator Den som anser sig orättvist behandlad i en tidningsartikel uppmanas i första hand ta kontakt med redaktionen.

More information

kursstart vecka 3

kursstart vecka 3 TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2

More information