INSTAGRAMMERDEKA saiz

Comments

Transcription

INSTAGRAMMERDEKA saiz
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATANG PADANG
JALAN PAHANG,
35OOO TAPAH,
PERAK DARUL RIDZUAN.
PORTAL: http://www. ppdbatangpadang.edu. my
.PERAK EXCELLENT'
Telefon
:
Faks
05-401 '1363
:
05-401 3527
05-401 8701
(W
Ruj.Kami : PPD.BP.630-216
Tarikh 7u Oqos 2016 '
--rZulkaedah 1437
:
*t
Pengetua
Sekolah Menengah
Daerah Batang Padang dan Daerah Muallim
Tuan,
HEBAHAN PERADUAN INSTAGRAM MERDEKA 2016 ANJURAN JABATAN HAL EHWAL
KHAS (JASA) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
di atas. Surat dari Jabatan Pendidikan Perak,
30 Ogos 2016 adalah berkaitan dan disertakan untuk
bertarikh
J.Pel.Pk.(KOKU)4531/7Jld.2(30)
rujukan tuan.
Sukacita saya merujuk perkara
2.
Dengan ini dimaklumkan, Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Kementerian Komunikasi
dan Multimedia Malaysia akan menganjurkan Peraduan Instagram Merdeka 2016 yang
bertujuan untuk menyemarakkan semangat menyambut Hari Kebangsaan 2016 kepada rakyat
Malaysia. Peraduan ini bermula 16 Ogos 2016 dan akan tamat pada 16 September 2016.
3.
Terdapat tiga kategori yang dipertandingkan iaitu Kategori Umum, Kategori Mahasiswa
dan Kategori Sekolah Menengah. Setiap idea kreatif yang dipaparkan perlulah menggunakan
tema #SEHATISEJIWA dan menunjukkan semangat patriotik kepada negara.
4.
Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan untuk memanjangkan maklumat ini
kepada guru-guru dan murid-murid di sekolah masing-masing bagi membolehkan mereka
menyertai pertandingan tersebut. Maklumat lanjut tentang perkara ini bolehlah menghubungi
En. Muhamad Hikal b. Aripin di talian 012-3420989 atau melayari facebook:
JASA| nstag ramMerdeka atau i [email protected] com.
5.
Sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas hubungi Cik Siti Fatimah Binti Mohd
Nawi, Penolong Pengarah Kokurikulum, Unit Kokurikulum, JPN Perak ditalian 05-5015155.
Sekian, terima kasih.
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
Saya yang menurut perintah;
t
AMP.)
(OSMAN BIN MOHAMED
Pegawai Pendidikan Daerah,
Pejabat Pendidikan Daerah
Padang.
.'
C INTAI LAH BAHASA KITA''
(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)
.tr
A&.AT,qN F$Nr,{I}r K,&N
f{g*}trKt
pH$t.{
K
JAI-A}i I'L]H AI}DI]I" R,,\ZAK,
X!$4{} IPOH" FKR;\K DAR{JL Rin7,li,CN.
}e/r'lr.rr ."{j5-i{}J 5${}$ fn,i:.r :
ti5"-f)I
.72IJ
pr:rI$f : &f6i :.t./.ytrtripr*-r'r*::trr::r.,{*r,-rntr,
'f
&d**$npu*r*: ffiruftymf ffis*&mf*r&e**,
ff****pcrcera #*e*fsrnsksm"
:
:
$tux.!.${*rni
Ysrikh
-3"F*$"Fk"{KSK{"}}4S*$fy
ild.* {"F*
}
$6r Sg**3*$*
F*gnlva i Fmmdicfik*n l}**reh
F*jmh*{ Fen$*dikmre ffiaes'sh Sefiurlsh Negeni F*rck
Yumn,
$.*#ffieHAm trffiffi&m$&&* FffisYewmAm ffiffiffim$K& fi$rs &zuJuR&N .$effiey&x N&{- s$*w&$*
ffiF*e$ qJASA$ WffifffiK!$Y€ffig&ffi Kfrn&UlflKAS$ EAN nSL'LTrnfiffiDrA ffiA$*&VSre
S*iq**it* *myx r**r*jrtk penle*ra *$ etes. $un**
re;jr*kmrt JA$A.SGS.6S$
t**s.
* 4f3 h*nt*r[]<* {f *g**
;.
Sexgmn imi d6mak{r.srwkan, "im*:ats* $"'{str ffihwal g{*rm* #ASA}, Ssnrwnt*r{xx Konme:nikmsi
Swn &$ultinr*dle hdairyy*$x *k*st ffie*]$s{r{{$rk*n Fersduen $msf*gr'*scu N'wrd*s 3$Sffi ye*g
hertujumn u*t*k m*nyer$mrsk$cen sernang*:{ $tt**yefflbr"rt l{ari Web*r:gx*mn frS1S k*p*dm ruoi<5sa{
Nx$my*ia" ffsrudsless $ni #*s.ss*er$e 9S ftr*m #ff$S dpr*.*ftuw f*mof p*$s f$ Ssptwrm&es #SfS.
$. T*rdmp*t ttg* kategari y*r:g e$iper-tnnt$i*e6ira* ia$tu i{eteg*ri {Jmwtr, ffietwgur"l **;rss{*s$
dan Kat*gon* $ek*lah hrlenengah. Setrep rdem kreatif yang diB*Barkan perFul*h rwengge.rnakar^r
tmmr* #SHF{AnSm.$$We dan n"r*nunjc",kkesrs ss$Tr€r}fiat p*fri*tiic k*pxda n*Ssr*.
4.
Se**b**gmn itq*. mr*h*n k*ri***rn# p$fr*gr trian ilnliltrc m**gh*hah$c**:
t*i"ssh{.rit kmpx*x s*h*lah-$€tt*{ah d* h*wafr **li*xn t**r*"
$.
&S*k{r*rnmt $xergu*t" h*l*h hxbx* .i S:vt. Mu*tamsd
rnxl*ysri fs*wbc)*k: JA$Ain*t*gr*:x,Ssrds$qm mtau M
!"{ilq#[ h" &r{pin d**mil{mm
pentmm$i*gxr.t
**#-S4?*S$S ata-r
S.
Seharxng ryertur"rge*n. *tub*ng* *ik $rtf Fatirnah h" SS*h* Nawr, Fen*i*rrg tr**6sr*i:
K*k*rik*[Nm" lJnit ffi*h*riHulxm, JFN Werxk ditstia* &$-$S15XSS"
S*kiwn, twrirffis kesih.
"#ff$*N$d$tss$s F
t
6
#trfiJ${ ##ffi,&ss *
x*t ttsi i"{[
pnrimt*'l:
{
\-2
{NAJ&F.{ ffiA
Kete3s $ek€qlr,
WffiM&ffiKffi.
A
p"3
$sktqpr Smrmfummgulw*m Ksrsrexruot&*tt,
*.p.
s.k
$amrt6ws*h
P*n$idik*x S*ger{ Ssruh"
't. F*ttg*wh Penc*idii{an Negerc Ferxk
I'
an
Lt".-t
l.?,.",iWr
"{:.'r:,tf..'t$,A"q SAHASH H11.,{
{5,'J* rr:r*firr.r: rirjriiun pe.Tnlrr:t
iri
q_#i
iqr
t ""r" _-Y-:
"'
irF$$ilrl rlg:r&r}rinl
-.ucxe".,
rc! ;
"ff
J
'*il:fi.:115i'-Y.1-"
,,
JABAT.{X t*AL A}{\VAS- Ktt{S {:tAsA}
Pifi &IINTE R JAFI K&MC }iIKASI I}.4S Fi TJI,TISTTDTA MAI,AY$TA
EAH.{C[{N C['IAH SARAF
T{X*K{T
t$. StfiN;t*A *.fAft,A
:J?..3A E,AF{ TUAS'KU APSU& .RA$SS.{N
5$r0{}
TEL
FAKS
wp KCAL,{ x"LiMrl:'fi.
JA$A,BSS.6SS*4f3{
Ruj. Kanri
Tarikh
Sefiqrql €daran *enertl di
ta
Y*h*" Tnn SriJ F*tc' $ril Batn'/ T*snl
ruF*A*{AN
'12
}
Ogos 2016 f I Zcrtkaedatri
S
?,'K:ir+r?
: $-i-3$sdC 4XJq
: $3-36S{ $5Sg
t43f
t
a
$}uan,
fi*AANEKA 3fi6 AHJURAF{ "!ABAT&g{ ffiAL
KES{tHF{THRlAhr KOMUNTKA$r DAN [r'ruLTrMrDrA
PER"AilAJETC ffSTAGMAfiS
rHw&L Kr-'iA$ {JASAi
IVIATAVSIA
il*ng*n sesala honffiatnya ssya merujuk perkara diatas;*
:
$ukaeita din'raFslurflkan Jabatan t-'ial f hwal Khas {JASA}. Kenxenterran
K*s:runikasi Dan Multir"nedia fu?alaysia akan mengarrllirkan PeraduEaeE 0n*taqnamr
Merdeka 2016. Psraduan ini b*rtujuan untuk r$enyernarakkare sennangat
rwemyarnbut l-lar$ Kebangsaan ?0tS $<epede 'r*kyx,t Ma!*ysia, Feradq*an in*
herrnsela p*de "lS Sg*s tS{$ Snn tn'me,t paSx 1S $eptember ?St$.
3.
F*rsdu*n {nstagram $s*rS*-kn 201fi ini r*erupakan prograrfi {*i:unan JA$A
Keb*x,g,xa*n dar"l l-{*r"i l\llala:y -ix tahun 2016. ?erdapat..tiga
kat*gori Vsmg ekax d*pertuurdim$'k*:rx Fs$tu $$#te$.*,ri.lJmun"!, Kategori fiJla$:rasiswa
dam Kateg.*rfr $e$re$a*r ilfi*x*ngah^ S*, *ap fidea kreatif yang dipaparkae'x perlu8a$t
seffip*n& *amhutan
s'yaenggq.B{!ffFqam
kepada
$-{ari
tervm #5,€i4*TtSgJ[W&
ds*
nnanunjukkan semaatgxt pa
riwt$$t
s?egac^4,
4,
.F*rnduan ini terhuka kepxda s*fflils rakya{,fula{*5rsi*. K*ednh peny*rta*n iaiatr
setiss S*$*rts n"r*stiiah rns{'npur}yar sks*n instagrarn dan n:*nggunaken ak*ur:
t*t"*ebilt untu{< ;"n*nghant*r ganrhar *tsxsun r&ka}.nafi vidsc der:g*n in*nampilknu
ielea-i{$*a ky*xtif b*t"**ntr:q oGtr'$ctlsrna rnengikut syarai-$yar*t yang dit*tapkan"
j.q$,e,'n:i*:;^:r,&$& t?,1{,*ihuk Y*t*.T*n:$til **:t'
$er',:hur;*l i1:,
=ihmk lnefh'-;Ai
;,;3*
.*;lr'
ilnt'-:4
1#nSf.Afi {ep?d# :e?alirJglq35''tit"1g"A: 1}r^
:"i :*":
C{i *|l]" Je< ]iAr *+,:eRE*i* heg*lr"rlu-enf J? u:{;d ,-e^SAr*n, Cai*;;a -- {, jA.ArI:'S;** gtir?. s:' .l.S.S.,S'*,* "3alen .jQ^&-; .r4' .,S:tI tr*:!JA*!:".--:J
f*":it -,?,-
:.
d4ffie!-Pw*:'-q
r"s
f6f"o,**n
?:'
"*
afi'1f-
S.
*
pe*a,ra4iatas,,pihak Y.Bhg. Tan $ri#at*'
Se,bxrang pertaalms,n
pggawai ]feng bertugas, Hncik M,$harnad
Sr:iJ$ato'ltuarv,puan :bsleh ,nreq hfii3-.
Hikal Bin Aripin di talian {012-3420989}.
$ekian, terima
tq
't'
kaaih.
,
"
,
:,':,
,.,;,,:
:t: '
I HIALAYSIA: RAKYAT DIDAHULI *(AN pENCApA]Aill DlUTAinAKAll"
,.MEfifi
'
IMPIN PEHDAFAT RAKYAT''
$alam hormat,
SATUK S&.sl[
Ketua PenEarah
Hm,m,tl*A,
l
.,lahetsn F.ial ffh,uv,**',K, a6',$4...-----$ .,'r",, _.,.
Kernenteri*n'l4emum.il ei'€$.$: ffiffi #bd ia M alays ia
s"k
1" Fair BG$
2
Tirnbalan (etua Pengarah
F3ruffi$,ffi
LBull$;rilnrc
i;r$-4nnn-l-8.$(
f*;
$
trffi
$
X
#lmX&Ifillfnffn*
ffiRHIR$n$nI
Yffipfiltpmnl}llnt
#imIH$*ixmu
$ffiffiwwwWffiffiffiffiffi
#ilttt0l$ssllnIalr
NWWffiWwffiffiWWW
ft,lLratnark {uploeo} ke lnstagram anda GAMBAR stau VIDEO
,.reatlf yang anda has,lhan dan konEsikan dengan @ln$€merdeka
n**-l'xu$1 ffi$u,'#Hil*i{ l$i}$i:fffir';,-'r.,
}ii:$,'ffi ffiffili*ffi
iiiiril-iJilfi,**", ;
+trnr?016sekolah
$,rltall**'
t*tlff
u"ff
unluk ketegort sekdah
Wengah
F_.1i;
"
S$
MtffnH
NSm--rfl
rffiNffi
NNSWffi,
llrb.
.N.N
* +w#
WWW
WwwwNWffiW
ffiwwwwwwffiffi
WwwffiffiWw
':,Ii
i
,
.,
....:.-
l::i
''- ,.i.i
ii: r i iji ri .,,i :
iiS ,. i i
]
:
I
p*radull terbruki
kepada soluruh iakpoi S4elagrle [ecrali Fihah ur-r&stia
slr rduon
'i*tla t*eiluan sd&lsitrg,a.hali Seiil.r!
i!,
t4
IN
iiS
s
6arl uerveilaan aaalsh ,eRCUtulAj
$,qMfiAR al;r!',Jl$Ea::l:*ng iJih,5t6r r estriaf vsog 4sir dan berunr pe{oah
di$dnftk6n Uriuk s$beiaqs tFJg'iilarr (ail;l6nesitarr s4'1i dirrJdi'ralq dianlard
'b 3 l"> 2d1 o sehinggt : ti Sepieone, ;'0 Io:
yJOE* yei6 rlih$$ilkai nleslll#l} b-prUu,asi Tll.tli ksrar'1j d?i }() sts$;
|' n:Ft, r iAft {'JAH tfail \ill.}ho penu n,ererroa.oh dr. $eFs'; 9eJ Rf ,rdr4an
semaEgni paFjnlik clanfismsnsr.qsl"r gglag*i menyaa*]u1_ ila.i {eb"rv$a)r
l]tr!,A'4U ll34
s:
t"talaF, a ldhu.r ?01ti:
!*t.ap r.p14g"qg, rlfnEA
orm**SEk'*st|kbs*)r-\.*rtar6kka!) ,l*l*r
y...............:rntr
I
Fes*{e lidak dihsnarkan mailSrh3hsilai SAldRA,aJ \.ila}Eu a$li msng$unailr-i
sebar$ng aFiikgsi kfttrli iil${a{trffs
11,1 $$frtil'1gan rlau ubalstai ssp$ftr pe.g,rhahan nrillrf;t.pf1. .ronDrrg s}0{ninli!
das 3,!6iper/n!? lsrladap h*sii k8rJa nrenggundk6r apilkasr rsiagrini sahQiff
diben€rksn.
1J.
l€krik {artum6t gsmb*r{a$lldge t*!-hfiiquei, i!t*r;inpo$*. iric&iirirg.rs,$li$,
ga$bar dimaripl]lasj sdalah tidal': dibensrk6ni
babas meaggunaksr $eL,arang len i rF,ror errt-)aq .r.3u sebfit*ng
r'yrb'aldtdn vanQ, :etirlqLJ,rdrdt] qr5,eilr l{'\DIif}l
1:t. Xos psn\,etsaJl peridu$r lri iii.a*$gling ssi,liii siell peseda dss t;rikh t$t#p
peny*r!*an l6 SsFtsmtle{2016, jf,&1}.00 tcr}*ah rfirlam;
Can
l?. Peseila
Gefirl*nu darEifi{XA Hu{sidnJ $js*dri {c&pSffiJ !sn!} menanh. FistlF il) j(ruff irn{ia
rlen*qrnahsil:itashtas:,yarrg l*,ff ii {i1$,fr}g-A*::iai:q #ie}oltrrrun i
1d fas+.rt
!ffi
#im;t'tS5i$t';:.i nrgAl*sa*okh rrp'ngi({1.1,i$*S?ri}ain lrgiir diesfiar'd6r
iI
iN
$Se
L'\
llt
i{!}
haia$aiiui{:r&in$teaerds [*
)
ia\4sA*:
ris :yl::l:
PASH IAC yn ,g ri;eh
1'3*n.Y:*1':11rcj:1a!
Y'"f-& lFT'
Me'ryBnluF\sfl
JALUF GFlvl'LANG 1qi!Ss)*#,udeil.3F
'
d{lft t!tJl4e!!,i$,i!l!Bi kut
,
tf t.: t"'i .:.
K meneF*li lama
-s,,$**i
*sF#,:6,:da.,ts:,.q,,i:-F v B&Q 6r1d}
&tego$ L ss*&A*r:!ffi
ii{.r $.}j*I'.S:aBi+ 1e"*e$l;seq*rF
...
. "...
re're,,rarjlgaxrearit,
$Al'dS{Er F$r :l*}l l***ur.*J,*..Ed.rt.
l
*ar.ulpkxn;
tr
00
mvnghartl,er Eehc,apa ta.vb! GAl,!tspp", \,DEO tet#L,i t
nRnyfl lay^F n s"snangi sqtu hdJ.ar schaja:
*t':1t
P' dk pdqganl"r l.jalldlan hd. E.hwel h'h;sj r,lesuuiiya: ilak tr, {it dr ?ieb
Gambaf ?Xa! ivffio pslhid$#$ $eda lrcrha,. m."\€Rrflakrr r..nan ror*'opyl
rntqlg$hgrang tult!fr ||F-,.XFa senemn,: f,.s{..e*-t..!tps*la pa$'h;
16, F.Grastaq]-p*mans$si$l,t"4i.lidisn]bn$lfff$
ts
$A ;bs.n
.u'&fr ffi,ff
Jffi;].
rn*hr*] *J.i$lr't
[fr
:j,
$.*U*'36.43-*t*tur
.
Z{i* fi*rrski!}r
i*x*gq't*;i i**r*,[email protected]"#"q
irigti

Similar documents