Warta Kerajaan - Tobacco Control Laws

Comments

Transcription

Warta Kerajaan - Tobacco Control Laws
MALAYSIA
Warta Kerajaan
S E R I PAD U KA BAG I N DA
DITERBITKAN DENGAN KUASA
HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 48
No. 20
23hb September 2004
TAMBAHAN No. 99
PERUNDANGAN (A)
P.U. (A) 324.
AKTA MAKANAN 1983
PERATURAN -P ERATURAN K AWALAN H ASIL TEMBAKAU 2004
SUSUNAN PERATURAN
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Peraturan
1.
Nama
2.
Tafsiran
3.
Borang
BAHAGIAN II
LARANGAN MENGENAI IKLAN HASIL TEMBAKAU DAN
TAJAAN, DSB.
4.
Larangan mengenai iklan hasil tembakau
5.
Larangan mengenai tajaan, dsb.
2
P.U. (A) 324.
BAHAGIAN III
KAWALAN PENJUALAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan
6.
Tawaran, dsb., sampel percuma hasil tembakau
7.
Hasil tembakau, dsb., sebagai pemberian atau hadiah
8.
Penjualan hasil tembakau kepada orang belum dewasa dilarang
9.
Rokok hendaklah dijual di dalam paket yang belum dibuka
10.
Mesin layan diri bagi hasil tembakau dilarang
BAHAGIAN IV
LARANGAN MENGENAI MEROKOK
11.
Tempat dilarang merokok
12.
Tanggungjawab tuan punya, dsb., premis atau kenderaan
BAHAGIAN V
PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ORANG
BELUM DEWASA
13.
Larangan mengenai merokok, dsb., terhadap orang belum dewasa
14.
Mempamerkan tanda larangan
BAHAGIAN VI
PELABELAN DAN PEMBUNGKUSAN
15.
Amaran dicetak pada bekas rokok, kehendak penghurufan, dsb.
16.
Pembungkusan rokok
BAHAGIAN VII
TATACARA BAGI PENGAMBILAN SAMPEL
17.
Pengambilan sampel
18.
Pelabelan sampel
19.
Permintaan untuk analisis
20.
Perakuan juruanalisis
3
P.U. (A) 324.
BAHAGIAN VIII
PELBAGAI
Peraturan
21.
Peruntukan yang berhubungan dengan kawasan merokok
22.
Menteri boleh melarang merokok di dalam sesuatu bangunan atau tempat
23.
Perkara yang berhubungan dengan pengkompaunan kesalahan
24.
Pemansuhan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993
J ADUAL
P.U. (A) 324.
4
AKTA MAKANAN 1983
P ERATURAN-PERATURAN K AWALAN H ASIL TEMBAKAU 2004
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Akta Makanan 1983
[Akta 281], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Nama
1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Kawalan
Hasil Tembakau 2004.
Tafsiran
2. Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki
makna yang lain—
“hentian pengangkutan awam” termasuklah mana-mana tempat bagi membeli
tiket atau bagi naik dan turun mana-mana pengangkutan awam;
“hospital” ertinya mana-mana bangunan yang digunakan oleh Kerajaan atau
oleh mana-mana orang yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi
penginapan, rawatan dan penjagaan orang yang memerlukan apa-apa bentuk
perkhidmatan jagaan kesihatan;
“iklan hasil tembakau” ertinya apa-apa gambaran, pengumuman, pemberitahuan,
maklumat atau iklan yang dibuat dengan apa-apa cara kepada mana-mana orang
atau kepada orang awam bagi maksud memajukan secara langsung atau tidak
langsung penjualan atau pelupusan hasil tembakau, dan termasuklah iklan—
(a) melalui apa-apa risalah, pekeliling, brosur, program, senarai harga,
label atau pembungkus;
(b) dengan mempamerkan apa-apa poster, sepanduk, pelekat, notis atau
dokumen lain pada mana-mana dinding, papan iklan, atau apa-apa
objek atau benda lain;
(c) melalui apa-apa tulisan atau lukisan pada mana-mana dinding, kenderaan,
kalendar, jam, pakaian atau apa-apa objek atau benda lain; atau
(d) melalui apa-apa komunikasi, sama ada antara orang dengan orang,
benda dengan benda, atau orang dengan benda, dalam bentuk bunyi,
data, teks, imej visual, isyarat atau bentuk lain atau mana-mana gabungan
bentuk-bentuk itu;
“institusi pendidikan” ertinya sekolah atau mana-mana tempat lain sama ada
swasta atau awam yang dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi,
orang lazimnya diajar di dalam satu kelas atau lebih, dan termasuklah sesuatu
tadika;
5
P.U. (A) 324.
“institusi pendidikan tinggi” ertinya institusi pendidikan sama ada swasta
atau awam yang menyediakan pendidikan tinggi yang membawa kepada
penganugerahan diploma, ijazah atau penganugerahan yang setaraf, dan pusat
pengajian jarak jauh;
“kaunter perkhidmatan” ertinya suatu bahagian atau suatu kawasan sesuatu
tempat atau bangunan yang urusan menyediakan perkhidmatan kaunter kepada
awam dijalankan;
“kedai berhawa dingin” ertinya mana-mana kedai yang berhawa dingin yang
menawarkan atau menjual barang keluaran pengguna atau perkhidmatan kepada
orang awam;
“kenderaan awam” ertinya mana-mana kenderaan yang membawa penumpang
yang membayar tambang, yang digunakan di darat, air atau udara;
“klinik” ertinya mana-mana bangunan yang digunakan oleh Kerajaan, pengamal
perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 [Akta 50], pengamal
pergigian yang didaftarkan di bawah Akta Pergigian 1971 [Akta 51], atau manamana orang lain bagi diagnosis atau rawatan orang yang menghidap atau dipercayai
menghidap apa-apa penyakit, mengalami atau dipercayai mengalami apa-apa
kecederaan atau mengalami atau dipercayai mengalami apa-apa kelemahan tubuh
atau akal;
“kompleks membeli-belah” ertinya mana-mana bangunan yang di dalamnya
terdapat rangkaian kedai yang menawarkan atau menjual barang keluaran pengguna
atau perkhidmatan pengguna kepada orang awam;
“kompleks sukan” ertinya mana-mana kawasan atau premis yang digunakan
bagi aktiviti sukan;
“lapangan terbang” mempunyai pengertian yang sama seperti dalam Akta
Penerbangan Awam 1969 [Akta 3];
“merokok” ertinya menyedut dan menghembus asap apa-apa hasil tembakau
dan termasuklah memegang atau mempunyai kawalan ke atas apa-apa hasil
tembakau yang bernyala;
“mesin layan diri” ertinya suatu mesin atau peranti yang dibina untuk mengisi
hasil tembakau dan secara automatik boleh menjual secara runcit apa-apa hasil
tembakau apabila dimasukkan syiling, token atau objek yang seumpamanya ke
dalam mesin atau peranti itu;
“orang belum dewasa” ertinya mana-mana orang yang umurnya di bawah
lapan belas tahun;
“paket” ertinya suatu kotak berbentuk segi empat tepat;
“perkhidmatan jagaan kesihatan” termasuk—
(a) perkhidmatan perubatan, pergigian, kejururawatan, perbidanan, kesihatan
bersekutu, farmasi, dan ambulans dan apa-apa perkhidmatan lain yang
disediakan oleh profesional jagaan kesihatan;
P.U. (A) 324.
6
(b) tempat tinggal bagi maksud mana-mana perkhidmatan yang disediakan
oleh mana-mana hospital;
(c) apa-apa perkhidmatan untuk memeriksa, mendiagnosis, atau merawat
orang yang menghidap apa-apa penyakit, kecederaan atau hilang upaya
minda atau badan;
(d) apa-apa perkhidmatan bagi maksud kesihatan pencegahan atau
penggalakan;
(e) apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana separa
profesional jagaan kesihatan;
(f) perkhidmatan untuk mengubati atau mengurangkan apa-apa keadaan
luar biasa tubuh manusia dengan menggunakan apa-apa perkakas,
kelengkapan, alat atau peranti atau apa-apa teknologi perubatan lain;
atau
(g) apa-apa perkhidmatan yang berhubungan dengan kesihatan;
“pengilang” ertinya mana-mana orang yang mengilang, memproses,
membungkus atau melabel hasil tembakau;
“premis kerajaan” ertinya mana-mana premis yang dimiliki atau dihuni oleh
Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri;
“profesional jagaan kesihatan” termasuklah pengamal perubatan, pengamal
pergigian, ahli farmasi, pakar psikologi klinikal, jururawat, bidan, pembantu
perubatan, ahli fisioterapi, ahli terapi pekerjaan dan profesional jagaan kesihatan
bersekutu lain;
“pusat hiburan” ertinya mana-mana premis atau tempat di mana hiburan
awam diadakan dan orang awam dibenarkan masuk dengan atau tanpa bayaran;
“rokok” ertinya apa-apa hasil yang mengandungi keseluruhannya atau
sebahagiannya tembakau yang dipotong, dicarik atau dikilang, atau apa-apa
terbitan atau pengganti tembakau, yang digulung di dalam pembalut kertas
tunggal atau lebih, dan yang boleh digunakan dengan serta merta untuk merokok;
“teater” ertinya mana-mana premis yang digunakan bagi persembahan atau
pertunjukan apa-apa lakonan pentas, atau apa-apa pertunjukan atau resital muzik,
nyanyian atau tarian atau apa-apa pertunjukan filem atau apa-apa peraduan,
pertandingan sukan, pameran, lakonan aneka ragam atau keraian lain, di mana
orang awam dibenarkan masuk dengan atau tanpa bayaran;
“tempat makan berhawa dingin” ertinya mana-mana tempat atau mana-mana
bahagian tempat yang berhawa dingin bagi tujuan menghidang makanan, sajian
atau makanan dan minuman ringan kepada orang awam, dan termasuklah sesuatu
dewan di dalam hotel atau mana-mana bilik atau kawasan di dalam kapal atau
kereta api di mana makanan, hidangan atau makanan dan minuman ringan
dihidangkan kepada penumpang.
7
P.U. (A) 324.
Borang
3. Borang yang disebut dalam Peraturan-Peraturan ini ialah borang yang
terkandung dalam Jadual Pertama.
BAHAGIAN II
LARANGAN MENGENAI IKLAN HASIL TEMBAKAU DAN TAJAAN, DSB.
Larangan mengenai iklan hasil tembakau
4. (1) Tiada seorang pun boleh—
(a) mempamerkan atau melekatkan, atau menyebabkan atau membenarkan
dipamerkan atau dilekatkan apa-apa iklan hasil tembakau;
(b) menjual, atau menyebabkan atau membenarkan dijual apa-apa majalah,
surat khabar, filem atau pita video atau apa-apa benda yang mengandungi
iklan hasil tembakau;
(c) mengedar, atau menyebabkan atau membenarkan diedar apa-apa iklan
hasil tembakau; atau
(d) mencetak, menerbitkan atau mengambil bahagian dalam penerbitan—
(i) suatu jenama atau cap dagangan yang berhubungan dengan apaapa iklan hasil tembakau; atau
(ii) apa-apa peranti bergambar yang lazimnya dikaitkan dengan suatu
jenama atau cap dagangan yang berhubungan dengan apa-apa
iklan hasil tembakau.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
(3) Peraturan ini tidak terpakai bagi apa-apa iklan hasil tembakau di dalam
atau pada sesuatu pembungkusan yang mengandungi hasil tembakau.
(4) Peraturan ini tidak terpakai bagi–
(a) acara Grand Prix Formula 1 dan apa-apa acara perlumbaan kenderaan
motor yang diadakan di Litar Antarabangsa Sepang sebelum 31 Disember
2005; dan
(b) acara bola sepak sebelum 31 Disember 2004.
Larangan mengenai tajaan, dsb.
5. (1) Tiada seorang pun boleh di bawah apa-apa kontrak, perjanjian, aku janji
atau persefahaman, sama ada terikat di sisi undang-undang atau sebaliknya,
dengan orang lain—
(a) mempromosikan suatu hasil tembakau sebagai pertukaran bagi apaapa tajaan, pemberian, hadiah, upah, biasiswa atau faedah yang serupa
yang diberikan atau dipersetujui untuk diberikan oleh orang yang satu
lagi itu atau oleh mana-mana orang lain; atau
P.U. (A) 324.
8
(b) memberikan atau bersetuju untuk memberikan apa-apa tajaan, pemberian,
hadiah, upah, biasiswa atau faedah yang serupa sebagai pertukaran
bagi promosi hasil tembakau oleh orang yang satu lagi itu.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
(3) Peraturan ini tidak terpakai bagi—
(a) acara Grand Prix Formula 1 dan apa-apa acara perlumbaan kenderaan
motor yang diadakan di Litar Antarabangsa Sepang sebelum 31 Disember
2005; dan
(b) acara bola sepak sebelum 31 Disember 2004.
BAHAGIAN III
KAWALAN PENJUALAN HASIL TEMBAKAU
Tawaran, dsb., sampel percuma hasil tembakau
6. (1) Tiada seorang pun boleh menawarkan, memberi atau mengedar kepada
mana-mana orang suatu sampel percuma hasil tembakau bagi tujuan mendorong
atau mempromosikan penjualan hasil tembakau itu.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
Hasil tembakau, dsb., sebagai pemberian atau hadiah
7. (1) Tiada seorang pun boleh menjual atau menawarkan untuk jualan—
(a) apa-apa objek atau benda bersama-sama dengan apa-apa hasil tembakau
sebagai suatu pemberian;
(b) apa-apa hasil tembakau bersama-sama dengan apa-apa hasil tembakau
sebagai suatu pemberian; atau
(c) apa-apa hasil tembakau bersama-sama dengan apa-apa objek atau
benda sebagai suatu pemberian.
(2) Tiada seorang pun boleh menawarkan apa-apa hasil tembakau, objek
atau benda yang mempamerkan suatu iklan hasil tembakau sebagai pemberian.
(3) Tiada seorang pun boleh menawarkan apa-apa hasil tembakau, objek
atau benda yang mempamerkan suatu iklan hasil tembakau sebagai suatu hadiah
dalam mana-mana loteri, rafel, cabutan bertuah, permainan atau pertandingan.
(4) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1), (2) atau (3) melakukan
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
9
P.U. (A) 324.
Penjualan hasil tembakau kepada orang belum dewasa dilarang
8. (1) Tiada seorang pun boleh menjual apa-apa hasil tembakau kepada orang
belum dewasa.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
Rokok hendaklah dijual dalam paket yang belum dibuka
9. (1) Semua rokok hendaklah dijual dalam suatu paket yang belum dibuka
yang mengandungi sekurang-kurangnya dua puluh batang rokok.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
Mesin layan diri bagi hasil tembakau dilarang
10. (1) Tiada seorang pun boleh menempatkan, atau menyebabkan atau
membenarkan ditempatkan suatu mesin layan diri bagi hasil tembakau di dalam
mana-mana premis.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
BAHAGIAN lV
LARANGAN MENGENAI MEROKOK
Tempat dilarang merokok
11. (1) Tiada seorang pun boleh merokok—
(a) di dalam mana-mana pusat hiburan atau teater, kecuali mana-mana
pub, disko, kelab malam atau kasino, pada bila-bila masa apabila
tempat itu dibuka kepada orang awam;
(b) di dalam mana-mana hospital atau klinik;
(c) di dalam mana-mana lif atau tandas awam;
(d) di dalam mana-mana tempat makan atau kedai berhawa dingin;
(e) di dalam mana-mana kenderaan awam atau hentian pengangkutan
awam;
(f) di dalam mana-mana bangunan yang dinyatakan oleh Menteri melalui
pemberitahuan dalam Warta di bawah peraturan 22;
(g) di dalam mana-mana lapangan terbang;
P.U. (A) 324.
10
(h) di dalam mana-mana premis kerajaan;
(i) di mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti
perhimpunan di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman
atau persendirian;
(j) di mana-mana kawasan di dalam suatu institusi pendidikan atau institusi
pendidikan tinggi;
(k) di mana-mana kawasan di dalam suatu taman asuhan kanak-kanak;
(l) di dalam mana-mana bas sekolah;
(m) di mana-mana tingkat yang mempunyai kaunter perkhidmatan di dalam
bangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;
(n) di dalam mana-mana kompleks membeli-belah;
(o) di mana-mana kawasan di dalam suatu stesyen minyak;
(p) di mana-mana kawasan di dalam suatu stadium, kompleks sukan,
pusat kecergasan atau gimnasium;
(q) di dalam mana-mana bangunan atau tempat awam yang digunakan
untuk tujuan keagamaan;
(r) di mana-mana kawasan di dalam suatu perpustakaan; atau
(s) di mana-mana kawasan di dalam suatu kafe internet.
(2) Walau apapun subperaturan (1), Menteri boleh, apabila permohonan
dibuat, meluluskan mana-mana kawasan sama ada secara tetap atau bagi tempoh
yang ditentukan olehnya sebagai kawasan merokok.
(3) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
Tanggungjawab tuan punya, dsb., premis atau kenderaan
12. (1) Tuan punya atau penghuni premis atau tuan punya kenderaan yang
disebut dalam peraturan 11 hendaklah pada setiap masa—
(a) mempamerkan suatu tanda sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual
Ketiga berkenaan dengan larangan merokok di mana-mana bahagian
yang mudah dilihat pada premis atau kenderaan itu; dan
(b) memastikan bahawa tiada seorang pun merokok di dalam premis atau
kenderaan itu.
(2) Mana-mana orang yang melanggar perenggan (1)(a) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan.
(3) Mana-mana orang yang melanggar perenggan (1)(b) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun.
11
P.U. (A) 324.
(4) Jika suatu kesalahan di bawah perenggan (1)(b) dilakukan oleh tuan
punya atau penghuni premis, atau tuan punya kenderaan, adalah menjadi suatu
pembelaan bagi orang yang dipertuduh itu membuktikan bahawa dia telah
mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa tiada
orang yang merokok di dalam premis atau kenderaan itu.
BAHAGIAN V
PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ORANG BELUM DEWASA
Larangan mengenai merokok, dsb., terhadap orang belum dewasa
13. (1) Orang belum dewasa yang merokok, mengunyah, membeli atau
mempunyai dalam milikannya apa-apa hasil tembakau, sama ada untuk kegunaannya
sendiri atau tidak, melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi satu ribu ringgit.
(2) Walau apa pun subperaturan (1), orang belum dewasa boleh mempunyai
dalam milikannya apa-apa hasil tembakau jika dia sedang membantu, menjalankan
atau melaksanakan suatu jualan di dalam mana-mana kedai, gerai atau tempat
makan.
Mempamerkan tanda larangan
14. (1) Mana-mana orang yang menjual hasil tembakau hendaklah pada setiap
masa mempamerkan dengan cara yang mudah dilihat suatu tanda sebagaimana
yang dinyatakan dalam Jadual Keempat berkenaan dengan larangan menjual
hasil tembakau kepada orang belum dewasa di kaunter di mana hasil tembakau
dipamerkan atau ditawarkan untuk jualan.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
BAHAGIAN IV
PELABELAN DAN PEMBUNGKUSAN
Amaran dicetak pada bekas rokok, kehendak penghurufan, dsb.
15. (1) Maka hendaklah dicetak secara jelas dan mudah kelihatan dalam
kedudukan yang ketara pada tiap-tiap paket rokok yang dibekalkan atau ditawar
untuk dibekalkan semasa apa-apa perdagangan atau perniagaan perkataan
“AMARAN
OLEH
KERAJAAN
MALAYSIA—MEROKOK
MEMBAHAYAKAN KESIHATAN”.
(2) Paket rokok hendaklah juga mempamerkan kenyataan bahawa paras tar
dan nikotina dalam miligram (mg) bagi setiap batang rokok tidak melebihi paras
maksimum yang dibenarkan yang dinyatakan dalam subperaturan (3).
12
P.U. (A) 324.
(3) Paras maksimum yang dibenarkan bagi nikotina ialah 1.5 mg bagi setiap
batang rokok dan paras maksimum yang dibenarkan bagi ‘tar’ ialah 20 mg bagi
setiap batang rokok.
(4) Perkataan itu hendaklah ditempatkan pada salah satu panel tepi paket.
(5) Perkataan itu hendaklah dalam huruf besar yang tidak kurang daripada
3 millimeter tingginya dan mengikut warna dan latar belakang yang sama
dengan jenama.
(6) Mana-mana orang yang melanggar peruntukan peraturan ini melakukan
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
Pembungkusan rokok
16. (1) Pengilang hendaklah membungkus rokok di dalam suatu paket yang
mengandungi tidak kurang daripada dua puluh batang rokok.
(2) Mana-mana orang yang semasa apa-apa perdagangan atau perniagaan
membekalkan atau menawar untuk membekalkan apa-apa rokok di dalam manamana paket hendaklah mematuhi peruntukan subperaturan 16 (1) atau
peraturan 15.
(3) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) atau (2) melakukan
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun.
BAHAGIAN VII
TATACARA BAGI PENGAMBILAN SAMPEL
Pengambilan sampel
17. (1) Bagi maksud analisis, seseorang pegawai berkuasa hendaklah mengambil
atau selainnya mendapatkan tiga sampel hasil tembakau mengikut seksyen 5
Akta dan hendaklah—
(a) menandakan dan melakkan atau mengikat sampel itu secara berasingan;
(b) menawarkan satu sampel kepada penjual, pengilang atau pengimport
hasil tembakau, atau ejennya atau pekerjanya;
(c) menghantar satu sampel secara sendiri atau melalui pegawai berkuasa
yang lain atau melalui mel berdaftar A.T.(Akuan Terima) atau
perkhidmatan kiriman cepat kepada seorang juruanalisis; dan
(d) menyimpan satu sampel.
13
P.U. (A) 324.
(2) Walau apa pun subperaturan (1), jika tidak semunasabahnya dapat diambil
tiga sampel hasil tembakau, pegawai berkuasa itu hendaklah mengambil hanya
satu sampel dan hendaklah—
(a) menandakan dan melakkan atau mengikat sampel itu; dan
(b) menghantar sampel itu sama ada secara sendiri atau melalui pegawai
berkuasa yang lain atau melalui mel berdaftar A.T.(Akuan Terima)
atau perkhidmatan kiriman cepat kepada seorang juruanalisis.
Pelabelan sampel
18. (1) Pegawai berkuasa hendaklah menyediakan satu label bagi sampel hasil
tembakau yang diambil atau didapatkan di bawah peraturan 17.
(2) Label bagi sampel hasil tembakau itu hendaklah dalam empat salinan
dengan satu kaunterfoil yang sama sebagaimana dalam Borang 1.
(3) Jika tiga sampel hasil tembakau telah diambil atau didapatkan, pegawai
berkuasa hendaklah melekatkan satu daripada label yang dinyatakan dalam
subperaturan (2) pada setiap sampel yang diambil atau didapatkan itu, dan label
yang selebihnya hendaklah dilekatkan pada borang permintaan bagi analisis.
(4) Dalam hal jika hanya satu sampel hasil tembakau diambil atau didapatkan,
pegawai berkuasa itu hendaklah melekatkan hanya satu daripada label pada
sampel yang diambil atau didapatkan itu, dan label yang satu lagi hendaklah
dilekatkan pada borang permintaan bagi analisis.
Permintaan bagi analisis
19. Permintaan bagi suatu analisis sampel hasil tembakau yang disebut dalam
subperaturan 18(3) dan 18(4) hendaklah dalam Borang 2.
Perakuan juruanalisis
20. Suatu perakuan bagi keputusan sesuatu analisis yang diberikan oleh seorang
juruanalisis hendaklah dalam Borang 3.
BAHAGIAN VIII
PELBAGAI
Peruntukan yang berhubungan dengan kawasan merokok
21. (1) Tuan punya atau penghuni mana-mana tempat makan berhawa dingin,
hentian pengangkutan awam tidak berhawa dingin atau stadium terbuka boleh
menetapkan suatu kawasan yang tidak melebihi satu pertiga daripada tempat
makan berhawa dingin, hentian pengangkutan awam tidak berhawa dingin atau
stadium terbuka itu sebagai kawasan merokok dan hendaklah mempamerkan
papan tanda dengan sewajarnya.
P.U. (A) 324.
14
(2) Jika suatu kawasan merokok telah ditetapkan di bawah subperaturan (1)—
(a) tuan punya atau penghuni tempat makan berhawa dingin hendaklah
memastikan bahawa—
(i) kawasan merokok itu diasingkan dengan suatu sekatan daripada
kawasan yang dilarang merokok;
(ii) tiada seorang pun merokok dalam kawasan selain kawasan
merokok; dan
(iii) kawasan merokok itu mempunyai kipas penyari dan sistem
peredaran udara mekanikal yang mencukupi sebagaimana yang
diluluskan oleh pengarah atau pegawai berkuasa;
(b) tuan punya atau penghuni hentian pengangkutan awam tidak berhawa
dingin atau stadium terbuka hendaklah memastikan bahawa—
(i) kawasan merokok itu diasingkan dengan suatu sekatan daripada
kawasan yang dilarang merokok; dan
(ii) tiada seorang pun merokok dalam kawasan selain kawasan
merokok.
(3) Mana-mana tuan punya atau penghuni tempat makan berhawa dingin,
hentian pengangkutan awam tidak berhawa dingin atau stadium terbuka yang
melanggar peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan
boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi dua tahun.
Menteri boleh melarang merokok dalam sesuatu bangunan atau tempat
22. Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta dan tertakluk kepada
apa-apa syarat yang difikirkannya patut, menyatakan mana-mana bangunan atau
bahagian bangunan itu, atau mengisytiharkan sesuatu tempat atau bahagian
tempat itu yang orang awam mempunyai akses sebagai kawasan atau tempat
yang dilarang merokok.
Perkara yang berhubungan dengan pengkompaunan kesalahan
23. (1) Kesalahan yang dinyatakan dalam subperaturan 8(1), 9(1), 11(1), 13(1),
14(1), 21(2) dan perenggan 12(1)(a) dan (b) boleh dikompaun.
(2) Suatu tawaran untuk mengkompaun hendaklah dalam Borang 4.
(3) Jika orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaun dibuat menerima
tawaran itu dengan membayar amaun yang dinyatakan, suatu resit rasmi hendaklah
dikeluarkan kepadanya.
Pembatalan
24. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993 [P.U.(A) 383/1993]
dibatalkan.
15
P.U. (A) 324.
P.U. (A) 324.
16
17
P.U. (A) 324.
P.U. (A) 324.
18
19
P.U. (A) 324.
JADUAL KEDUA
[Perenggan 11(1)(m)]
1.
Mana-mana bank atau institusi kewangan
2.
Telekom Malaysia Berhad
3.
Tenaga Nasional Berhad
4.
Pos Malaysia Berhad
J ADUAL KETIGA
[Perenggan 12(1)(a)]
BAHAN
BENTUK/SAIZ
Apa-apa bahan (a) Papan tanda
yang keras,
hendaklah
legap dan
berbentuk
tahan lama.
segi empat
tepat.
(b) Saiz minimum
papan tanda
adalah seperti
yang berikut:
(i) di dalam
mana-mana
tempat atau
premis—
40sm x 50sm;
(ii) di dalam
mana-mana
kenderaan
awam—
15sm x 18sm;
(iii) di dalam
mana-mana
teksi—
8sm x 10sm
PERIHAL
REKA BENTUK
Suatu bulatan tebal
dan tanda palang
tebal berwarna
merah yang
menindih rokok
berwarna hitam
yang dinyalakan
hendaklah
digunakan sebagai
ilustrasi pada papan DILARANG MEROKOK
tanda. Papan tanda
itu hendaklah
mempunyai latar
belakang berwarna
putih. Pesanan
“DILARANG
MEROKOK”
hendaklah ditulis
pada papan tanda
itu. Huruf pesanan
hendaklah berwarna
hitam dan jenis
huruf ialah Arial.
20
P.U. (A) 324.
JADUAL KEEMPAT
[Subperaturan 14(1)]
BAHAN
BENTUK/SAIZ
Apa-apa bahan (a) Papan tanda
yang keras,
hendaklah berbentuk
legap dan
segi empat tepat.
tahan lama.
(b) Saiz minimum papan
tanda hendaklah
50sm lebar x
60sm panjang.
PERIHAL
Suatu bulatan tebal
dan tanda palang
tebal berwarna
merah yang
menindih rokok
berwarna hitam
yang dinyalakan
hendaklah
digunakan sebagai
ilustrasi pada papan
tanda. Papan tanda
itu hendaklah
mempunyai latar
belakang berwarna
putih. Pesanan
“MENJUAL
HASIL
TEMBAKAU
KEPADA ORANG
DI BAWAH
UMUR LAPAN
BELAS TAHUN
ADALAH
DILARANG”
hendaklah ditulis
pada papan tanda
itu. Huruf pesanan
hendaklah berwarna
hitam dan jenis
huruf ialah Arial.
REKA BENTUK
AMARAN
MENJUAL HASIL
TEMBAKAU
KEPADA ORANG
DI BAWAH UMUR
LAPAN BELAS
TAHUN ADALAH
DILARANG
Dibuat 7 September 2004
[KKM-171/02(136/2); PN(PU2)418/X]
DATO’ DR. CHUA SOI L EK
Menteri Kesihatan
21
P.U. (A) 324.
FOOD ACT 1983
CONTROL
OF
TOBACCO P RODUCT REGULATIONS 2004
ARRANGEMENT OF REGULATIONS
PART I
PRELIMINARY
Regulation
1.
Citation
2.
Interpretation
3.
Forms
PART II
PROHIBITION ON TOBACCO PRODUCT ADVERTISEMENT AND
SPONSORSHIP, ETC.
4.
Prohibition on tobacco product advertisement
5.
Prohibition on sponsorship, etc.
PART III
CONTROL OF SALE OF TOBACCO PRODUCT
6.
Offer, etc., free sample of tobacco product
7.
Tobacco product, etc., as gift or prize
8.
Sale of tobacco product to a minor is prohibited
9.
Cigarettes to be sold in an unopened packet
10.
Vending machine for tobacco product is prohibited
PART IV
PROHIBITION ON SMOKING
11.
Places where smoking is prohibited
12.
Duty of proprietor, etc., of the premises or vehicle
22
P.U. (A) 324.
PART V
PROVISIONS RELATING TO MINOR
Regulation
13.
Prohibition on smoking, etc., against minor
14.
Display of prohibition sign
PART VI
LABELLING AND PACKAGING
15.
Warning printed on cigarette container, lettering requirements, etc.
16.
Packaging of cigarettes
PART VII
PROCEDURE FOR TAKING SAMPLE
17.
Taking of sample
18.
Labelling of sample
19.
Request for analysis
20.
Certificate of analyst
PART VIII
MISCELLANEOUS
21.
Provisions relating to smoking area
22.
Minister may prohibit smoking in a building or place
23.
Matters relating to compounding of offences
24.
Revocation of Control of Tobacco Product Regulations 1993
SCHEDULES
23
P.U. (A) 324.
FOOD ACT 1983
CONTROL
OF
TOBACCO PRODUCT REGULATIONS 2004
IN exercise of the powers conferred by section 36 of the Food Act 1983
[Act 281], the Minister makes the following regulations:
PART I
PRELIMINARY
Citation
1. These regulations may be cited as the Control of Tobacco Product
Regulations 2004.
Interpretation
2.
In these Regulations, unless the context otherwise requires—
“public transport terminal” includes any place for purchasing tickets or for
getting on and off any public transport;
“hospital” means any building used by the Government or by any person
used or intended to be used for lodging, treatment and care of persons who
require any form of healthcare services;
“tobacco product advertisement” means any representation, announcement,
notification, information, or advertisement made in any manner to any person
or to the public for the purposes of promoting directly or indirectly the sale or
disposal of tobacco product, and includes advertisement—
(a) by any pamphlet, circular, brochure, programme, price list, label or
wrapper;
(b) by displaying any poster, banner, placard, notice or other document
on any wall, billboard, or on any other object or thing;
(c) by any writing or painting on any wall, vehicle, calendar, clock,
clothing or any other object or thing; or
(d) through any communication, whether between persons and persons,
things and things, or persons and things, in the form of sound, data,
text, visual images, signals or other form or any combination of those
forms;
“educational institution” means a school or any other place whether private
or public where, in the carrying on of the work of an organization or institution,
persons are habitually taught in one or more classes, and includes a kindergarten;
“higher educational institution” means an educational institution whether
private or public which provides higher education leading to the award of a
diploma, degree or the equivalent award, and a distance education centre;
P.U. (A) 324.
24
“service counter” means a part or an area of a place or building where the
business of providing counter service to the public is conducted;
“air-conditioned shop” means any shop which is air conditioned and where
consumer product or service is offered or sold to the public;
“public vehicle” means any vehicle which is carrying fare-paying passengers,
that is being used on land, water or air;
“clinic” means any building used by the Government, medical practitioner
registered under the Medical Act 1971 [Act 50], dental practitioner registered
under the Dental Act 1971 [Act 51], or any other person for the diagnosis or
treatment of persons suffering from or believed to be suffering from any disease,
injury or infirmity of body or mind;
“shopping complex” means any building wherein a chain of shops are situated
and where consumer product or service is offered or sold to the public;
“sports complex” means any area or premises used for sports activity;
“airport” has the same meaning as in the Civil Aviation Act 1969 [Act 3];
“smoking” means inhaling and expelling the smoke of any tobacco product
and includes the holding of or control over any ignited tobacco product;
“vending machine” means a machine or device that is constructed to contain
tobacco products and which can automatically retail any tobacco product upon
the insertion of a coin, token or similar object into the machine or device;
“minor” means any person who is under the age of eighteen years;
“packet” means a box which is rectangular in shape;
“healthcare services” includes—
(a) medical, dental, nursing, midwifery, allied health, pharmacy, and
ambulance services and any other services provided by a healthcare
professional;
(b) accommodation for the purpose of any service provided by any hospital;
(c) any service for the screening, diagnosis, or treatment of persons suffering
from any disease, injury or disability of mind or body;
(d) any service for the preventive or promotive health purposes;
(e) any service provided by any healthcare para professional;
(f) service for curing or alleviating any abnormal condition of the human
body by the application of any apparatus, equipment, instrument or
device or any other medical technology; or
(g) any health-related services;
“manufacturer” means any person who manufactures, processes, packs or
labels the tobacco products;
25
P.U. (A) 324.
“government premises” means any premises owned or occupied by the Federal
Government or the State Government;
“healthcare professional” includes a medical practitioner, dental practitioner,
pharmacist, clinical psychologist, nurse, midwife, medical assistant, physiotherapist,
occupational therapist and other allied healthcare professional;
“entertainment centre” means any premises or place where public entertainment
takes place and public are permitted to enter with or without payment;
“cigarette” means any product which consists wholly or partly of cut, shredded
or manufactured tobacco, or of any tobacco derivative or substitute, rolled up
in a single or more wrapper of paper, and which is capable of being immediately
used for smoking;
“theatre” means any premises used for the performance or presentation of
any stage play, or any musical, singing or dancing show or recital or any
exhibition of films or any competition, sporting contest, exhibition, variety act
or other entertainment, where public are permitted to enter with or without
payment;
“air-conditioned eating place” means any place or any part of the place which
is air-conditioned for the purpose of serving food, meals or refreshments to the
public, and includes a ballroom of a hotel or any room or area on a ship or train
where food, meals or refreshments are served to the passengers.
Forms
3. The forms referred to in these Regulations are those contained in the First
Schedule.
PART II
PROHIBITION ON TOBACCO PRODUCT ADVERTISEMENT AND
SPONSORSHIP, ETC.
Prohibition on tobacco product advertisement
4. (1) No person shall—
(a) display or affix, or cause or permit to be displayed or affixed any
tobacco product advertisement;
(b) sell, or cause or permit to be sold any magazine, newspaper, film or
video tape or anything that contains tobacco product advertisement;
(c) distribute, or cause or permit to be distributed any tobacco product
advertisement; or
26
P.U. (A) 324.
(d) print, publish or take part in the publication of—
(i) a brand name of or trade mark relating to any tobacco product
advertisement; or
(ii) any pictorial device commonly associated with a brand name
of or trade mark relating to any tobacco product advertisement.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
(3) This regulation shall not apply to any tobacco product advertisement in
or on a packing containing a tobacco product.
(4) This regulation shall not apply to—
(a) the event of Formula 1 Grand Prix and any motor vehicle racing event
held at Sepang International Circuit before 31 December 2005; and
(b) the event of football before 31 December 2004.
Prohibition on sponsorship, etc.
5. (1) No person shall under any contract, agreement, undertaking or
understanding, whether legally binding or otherwise, with another person—
(a) promote a tobacco product in exchange for any sponsorship, gift,
prize, reward, scholarship or like benefit given or agreed to be given
by the other person or by any other person; or
(b) give or agree to give any sponsorship, gift, prize, reward, scholarship
or like benefit in exchange for the promotion of a tobacco product
by the other person.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
(3) This regulation shall not apply to—
(a) the event of Formula 1 Grand Prix and any motor vehicle racing event
held at Sepang International Circuit before 31 December 2005; and
(b) the event of football before 31 December 2004.
P ART III
CONTROL OF SALE OF TOBACCO PRODUCT
Offer, etc., free sample of tobacco product
6. (1) No person shall offer, give or distribute to any person a free sample of
the tobacco product for the purpose of inducing or promoting the sale of tobacco
product.
27
P.U. (A) 324.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
Tobacco product, etc., as gift or prize
7. (1) No person shall sell or offer for sale—
(a) any object or thing with any tobacco product as a gift;
(b) any tobacco product with any tobacco product as a gift; or
(c) any tobacco product with any object or thing as a gift.
(2) No person shall offer any tobacco product, object or thing which display
a tobacco product advertisement as a gift.
(3) No person shall offer any tobacco product, object or thing which display
a tobacco product advertisement as a prize in any lottery, raffle, lucky draw,
games or competition.
(4) Any person who contravenes subregulation (1), (2) or (3) commits an
offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years.
Sale of tobacco product to a minor is prohibited
8. (1) No person shall sell any tobacco product to a minor.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
Cigarettes to be sold in an unopened packet
9. (1) All cigarettes shall be sold in an unopened packet which contains at least
twenty sticks of cigarettes.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
Vending machine for tobacco product is prohibited
10. (1) No person shall place, or cause or permit to be placed a vending
machine for tobacco products in any premise.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
28
P.U. (A) 324.
PART IV
PROHIBITION ON SMOKING
Places where smoking is prohibited
11. (1) No person shall smoke—
(a) in any entertainment centre or theatre, except any pub, discotheque,
night club or casino, at any time when such place is open to the
public;
(b) in any hospital or clinic;
(c) in any public lift or toilet;
(d) in any air-conditioned eating place or shop;
(e) in any public vehicle or public transport terminal;
(f) in any building specified by the Minister by notification in the Gazette
under regulation 22;
(g) in any airport;
(h) in any government premise;
(i) in any area which is used for any assembly activity in a building other
than private or residential building;
(j) in any area in an educational institution or a higher educational institution;
(k) in any area in a nursery;
(l) in any school bus;
(m) in any floor with a service counter in the building specified in the
Second Schedule;
(n) in any shopping complex;
(o) in any area in a petrol station;
(p) in any area in a stadium, sports complex, fitness centre or gymnasium;
(q) in any building or public place which is used for religious purposes;
(r) in any area in a library; or
(s) in any area in an internet café.
(2) Notwithstanding subregulation (1), the Minister may, upon application,
approve any area either permanently or for such period as he may determine
as smoking area.
(3) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
29
P.U. (A) 324.
Duty of proprietor, etc., of the premises or vehicle
12. (1) The proprietor or occupier of a premise or the proprietor of a vehicle
referred to in regulation 11 shall at all times—
(a) display a sign as specified in the Third Schedule with regards to the
prohibition of smoking at any conspicuous part of the premise or
vehicle; and
(b) ensure that no person smokes in the premise or vehicle.
(2) Any person who contravenes paragraph (1)(a) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding three thousand ringgit or
to imprisonment for a term not exceeding six months.
(3) Any person who contravenes paragraph (1)(b) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or
to imprisonment for a term not exceeding one year.
(4) Where an offence under paragraph (1)(b) is committed by the proprietor
or the occupier of the premise, or the proprietor of the vehicle, it shall be a
defence for the person charged to prove that he had taken all reasonable steps
to ensure that no person smokes in the premise or vehicle.
P ART V
PROVISIONS RELATING TO MINOR
Prohibition on smoking, etc., against minor
13. (1) A minor who smokes, chews, buy or has in his possession any tobacco
product, whether for his own consumption or not, commits an offence and shall
on conviction be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit.
(2) Notwithstanding subregulation (1), a minor may have in his possession
any tobacco product if he is assisting, conducting or carrying out a sale in any
shop, stall or eating place.
Display of prohibition sign
14. (1) Any person who sells tobacco product shall at all times display
conspicuously a sign as specified in the Fourth Schedule with regards to the
prohibition of sale of tobacco products to minor at the counter where the
tobacco product is displayed or offered for sale.
(2) Any person who contravenes subregulation (1) commits an offence and
shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding two years.
30
P.U. (A) 324.
PART VI
LABELLING AND PACKAGING
Warning printed on cigarette container, lettering requirements, etc.
15. (1) There shall be clearly and conspicuously printed in a prominent position
on every packet of cigarette supplied or offered to be supplied in the course
of any trade or business the words “AMARAN OLEH KERAJAAN
MALAYSIA—MEROKOK MEMBAHAYAKAN KESIHATAN”.
(2) A cigarette packet shall also display a statement that the level of tar and
nicotine in milligram (mg) per cigarette does not exceed the maximum allowable
level in subregulation (3).
(3) The maximum allowable level for nicotine shall be 1.5 mg per cigarette
and that for ‘tar’ shall be 20 mg per cigarette.
(4) The words shall be placed on either of the side panel of the packet.
(5) The words shall be in block letters of not less than 3 millimeters in
height and in the same colour and background as the name of the brand.
(6) Any person who contravenes the provisions of this regulation commits
an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years.
Packaging of cigarettes
16. (1) The manufacturer shall pack the cigarettes in a packet containing not
less than twenty sticks of cigarettes.
(2) Any person who in the course of any trade or business supplies or offers
to supply any cigarette in any packet shall comply with the provisions of
subregulation 16 (1) or regulation 15.
(3) Any person who contravenes subregulation (1) or (2) commits an offence
and shall on conviction be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit
or to imprisonment for a term not exceeding two years.
PART VII
PROCEDURE FOR TAKING SAMPLE
Taking of sample
17. (1) For the purpose of analysis, an authorized officer shall take or otherwise
procure three samples of tobacco product in accordance with section 5 of the
Act and shall—
(a) mark and seal or fasten up the samples separately;
(b) offer one sample to the seller, manufacturer or importer of the tobacco
product, or his agent or servant;
31
P.U. (A) 324.
(c) deliver one sample personally or through another authorized officer
or by A.R. (Acknowledgement of Receipt) registered mail or courier
service to an analyst; and
(d) retain one sample.
(2) Notwithstanding subregulation (1), where it is not reasonably practicable
to take three samples of the tobacco product, the authorized officer shall take
only one sample and shall—
(a) mark and seal or fasten up the sample; and
(b) deliver it either personally or through another authorized officer or
by A.R. (Acknowledgement of Receipt) registered mail or by courier
service to an analyst.
Labelling of sample
18. (1) The authorized officer shall prepare a label for the sample of the
tobacco product taken or procured under regulation 17.
(2) The label for the sample of the tobacco product shall be in quadruplicate
with a common counterfoil as in Form 1.
(3) Where three samples of the tobacco product have been taken or procured,
the authorized officer shall paste one of the labels specified in subregulation
(2) on each of the samples taken or procured, and the remaining label is to be
affixed to the request for analysis form.
(4) In cases where only one sample of tobacco product is taken or procured,
the authorized officer shall paste only one of the labels on the sample taken
or procured, and another label is to be affixed to the request for analysis form.
Request for analysis
19. The request for an analysis of the sample of tobacco product referred to
in subregulations 18(3) and 18(4) shall be in Form 2.
Certificate of analyst
20. A certificate of the result of an analysis given by an analyst shall be in
Form 3.
PART VIII
MISCELLANEOUS
Provisions relating to smoking area
21. (1) The proprietor or the occupier of any air-conditioned eating place, non
air-conditioned public transport terminal or open air stadium may designate an
area which shall not exceed one third of the air-conditioned eating place, non
air-conditioned public transport terminal or open air stadium as a smoking area
and shall display signs accordingly.
P.U. (A) 324.
32
(2) Where a smoking area has been designated under subregulation (1)—
(a) the proprietor or the occupier of the air-conditioned eating place shall
ensure that—
(i) the smoking area is separated with a partition from the area
where smoking is prohibited;
(ii) no person smokes in the area other than the smoking area; and
(iii) the smoking area has sufficient extractor fan and mechanical
ventilation system as approved by the director or authorized
officer;
(b) the proprietor or the occupier of the non air-conditioned public transport
terminal or open air stadium shall ensure that—
(i) the smoking area is separated with a partition from the area
where smoking is prohibited; and
(ii) no person smokes in the area other than the smoking area.
(3) Any proprietor or occupier of an air-conditioned eating place, non airconditioned public transport terminal or open air stadium who contravenes with
this regulation commits an offence and shall on conviction be liable to a fine
not exceeding ten thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding
two years.
Minister may prohibit smoking in a building or place
22. The Minister may, by notification in the Gazette and subject to any
conditions as he deems fit, specify any building or part of the building, or
declare a place or part of the place where public have access as an area or place
where smoking is prohibited.
Matters relating to compounding of offences
23. (1) The offences specified in subregulations 8(1), 9(1), 11(1), 13(1), 14(1),
21(2) and paragraphs 12(1)(a) and (b) may be compounded.
(2) An offer to compound shall be in Form 4.
(3) Where the person to whom the offer to compound was made accepts the
offer by paying the amount specified, he shall be issued an official receipt.
Revocation
24. The Control of Tobacco Product Regulations 1993 [P.U. (A) 383/1993]
are revoked.
33
P.U. (A) 324.
P.U. (A) 324.
34
35
P.U. (A) 324.
P.U. (A) 324.
36
37
P.U. (A) 324.
SECOND SCHEDULE
[Paragraph 11(1)(m)]
1.
Any bank or financial institution
2.
Telekom Malaysia Berhad
3.
Tenaga Nasional Berhad
4.
Pos Malaysia Berhad
THIRD SCHEDULE
[Paragraph 12(1)(a)]
MATERIAL
Any hard,
opaque and
long lasting
material
SHAPE/SIZE
(a) The signboard shall
be rectangular in
shape.
DESCRIPTION
DESIGN
A red thick circle
and thick bar
superimposed on a
black lighted
(b) The minimum size
cigarette shall be
of the signboard shall used as an
be as follows:
illustration on the
signboard. The
(i) in any place
signboard shall
or premises—
have a white
40cm x 50cm; background.
The message
DILARANG MEROKOK
(ii) in any public
“DILARANG
vehicle—
MEROKOK” shall
15cm x 18cm; be written on the
signboard. The
(iii) in any taxi—
lettering of the
8cm x 10cm.
message shall be
black in colour and
the type of lettering
shall be Arial.
38
P.U. (A) 324.
FOURTH SCHEDULE
[Subregulation 14(1)]
MATERIAL
Any hard,
opaque and
long lasting
material
SHAPE/SIZE
(a) The signboard shall
be rectangular in
shape.
(b) The minimum size
of the signboard shall
be 50 cm in width
x 60 cm in length.
DESCRIPTION
A red thick circle
and thick bar
superimposed on a
black lighted
cigarette shall be
used as an
illustration on the
signboard. The
signboard shall
have a white
background. The
message
“MENJUAL HASIL
TEMBAKAU
KEPADA ORANG
DI BAWAH UMUR
LAPAN BELAS
TAHUN ADALAH
DILARANG” shall
be written on the
signboard. The
lettering of the
message shall be
black in colour and
the type of lettering
shall be Arial.
DESIGN
AMARAN
MENJUAL HASIL
TEMBAKAU
KEPADA ORANG
DI BAWAH UMUR
LAPAN BELAS
TAHUN ADALAH
DILARANG
Made 7 September 2004
[KKM-171/02(136/2); PN(PU2)418/X]
DATO’ DR. CHUA SOI L EK
Minister of Health
39
P.U. (A) 325.
P.U. (A) 325.
AKTA KILANG DAN JENTERA 1967
PERINTAH KILANG
DAN
JENTERA (P ENGECUALIAN) (NO . 5) 2004
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 55(3) Akta Kilang dan
Jentera 1967 [Akta 139], Menteri membuat perintah yang berikut:
Nama
1. Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kilang dan Jentera (Pengecualian)
(No. 5) 2004.
Pengecualian
2. Tertakluk kepada perenggan 3, semua vesel tekanan tidak berapi yang
didaftarkan dengan Ketua Pemeriksa dengan nombor pendaftaran dan perihal
yang dinyatakan dalam ruang (1) dan (2) Jadual, yang telah diberikan perakuan
kelayakan setelah mematuhi kehendak di bawah perenggan 17(b) PeraturanPeraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan
Jentera 1970 [P.U. (A) 43/1970], dikecualikan daripada persediaan untuk
pemeriksaan ulangan yang berikutnya di bawah peruntukan yang sama selepas
luputnya perakuan kelayakan itu.
Syarat pengecualian
3. Pengecualian di bawah perenggan 2 adalah tertakluk kepada syarat bahawa
semua vesel tekanan tidak berapi yang dinyatakan dalam Jadual menjalani
pemeriksaan luaran dan ujian tanpa musnah; dan bahawa keputusan pemeriksaan
dan ujian itu adalah memuaskan.
JADUAL
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMD
04803
Dandang Stim HP Utama No. 1
PMD
04804
Dandang Stim HP Utama No. 2
PMD
04805
Dandang Stim HP Utama No. 3
PMD
04806
Dandang Haba Sisa Stim LP
PMD
04807
Pemanas Suapan
PMD
04808
Pemanas Antara No. 1
PMD
04809
Pemanas Antara No. 2
PMD
04810
Pemanas Penjanaan Semula ORU
PMD
04815
Pemanas Penjana Stim Oleflex
PMD
04816
Pemanas Penjana Stim Oleflex
40
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMD
04817
Pemanas Penjana Stim Oleflex
PMD
04818
Pemanas Penjana Stim Oleflex
PMT
70652
Penyahisobutana
PMT
70653
Penstabil
PMT
70654
Penggahar Gas Bersih
PMT
70655
Penerima Penyahisobutana
PMT
70656
Pengering Butana
PMT
70657
Pengering Butana
PMT
70658
Gelendong Suap Pusuan Reaktor Butamer
PMT
70659
Pemisah Produk Butamer
PMT
70660
Penerima Penstabil
PMT
70661
Pengering Gas Mencukup
PMT
70662
Pengering Gas Mencukup
PMT
70663
Tangki Klorida
PMT
70664
Gelendong Pusuan Jana Semula Butamer Terpakai
PMT
70665
Lapisan Adang Suap Butana Campuran
PMT
70666
Lapisan Adang Suap Butana Campuran
PMT
70667
Gelendong Pusuan Suap CSP
PMT
70668
Gelendong Kilat CSP
PMT
70669
Gelendong Pemeluwapan Kilat No. 1
PMT
70670
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70671
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70672
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70673
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70674
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70675
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70676
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70677
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70678
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70679
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70680
Pemeluwap Penyahisobutana
41
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70681
Pemeluwap Penyahisobutana
PMT
70682
Penyejuk Tarik Sisi Penyahisobutana
PMT
70683
Penyejuk Tarik Sisi Penyahisobutana
PMT
70684
Pemeluwap Keluaran Reaktor
PMT
70685
Pemeluwap Penstabil
PMT
70686
Pemeluwap Jana Semula Butamer Terpakai
PMT
70687
Pemeluwap Trim Penyahisobutana
PMT
70688
Pengulang Didih Penyahisobutana
PMT
70689
Pengulang Didih Penyahisobutana
PMT
70690
Penyejuk Keluaran Bawah Penyahisobutana
PMT
70691
Penyejuk Trim Tarik Sisi Penyahisobutana
PMT
70692
Penyejuk Keluaran Atas Penyahisobutana
PMT
70693
Penyejuk Jana Semula Butamer
PMT
70694
Pengewap Jana Semula Butamer
PMT
70695
Penyejuk Trim Jana Semula Butamer Terpakai
PMT
70696
Penukar Campuran Dingin Suap Butamer
PMT
70697
Penukar Campuran Dingin Suap Butamer
PMT
70698
Penukar Campuran Dingin Suap Butamer
PMT
70699
Penukar Campuran Panas Suap Butamer
PMT
70700
Pemanas Suapan Reaktor Butamer
PMT
70701
Penyejuk Keluaran Reaktor Butamer
PMT
70702
Suap Penstabil/Penukar Bawah
PMT
70703
Suap Penstabil/Penukar Bawah
PMT
70704
Pemeluwap Trim Penstabil
PMT
70705
Pendingin Gas Bersih Penstabil
PMT
70706
Pengulang Didih Penstabil
PMT
70707
Pemanas Suap CSP
PMT
70708
Penaut Penyejuk Keluaran CSP
PMT
70709
Penaut Penyejuk Keluaran CSP
PMT
70710
Pemanas Lampau Jana Semula Butamer
PMT
70711
Reaktor Butamer
P.U. (A) 325.
42
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70712
Reaktor Butamer
PMT
70713
Reaktor No. 1 CSP
PMT
70714
Reaktor No. 2 CSP
PMT
70715
Pelucut Penyahetana
PMT
70716
Penerus Penyahetana
PMT
70717
Penyahpropana
PMT
70718
Pemisah Propilina-Propana
PMT
70719
Pengering Suap Oleflex Baru
PMT
70720
Pengering Suap Oleflex Baru
PMT
70721
Gelendong Sedut Pemampat Kumbah Reaktor Oleflex
PMT
70723
Pengering Kumbah Reaktor Oleflex
PMT
70724
Pengering Kumbah Reaktor Oleflex
PMT
70725
Pemisah Tekanan Tinggi
PMT
70726
Pemisah Tekanan Sederhana
PMT
70727
Pemisah Tekanan Rendah
PMT
70728
Gelendong Kilat Oleflex
PMT
70729
Pemisah Gas Bersih
PMT
70730
Gelendong Ketuk Keluar Gas Bersih
PMT
70731
Gelendong Sedut Pemampat Gas Bersih Peringkat Pertama
PMT
70732
Gelendong Sedut Pemampat Gas Bersih Peringkat Kedua
PMT
70733
Gelendong Sedut Pemampat Gas Bersih Peringkat Ketiga
PMT
70734
Gelendong Ketuk Keluar Bahan Api Oleflex
PMT
70735
Penaut Pengering Janaan Semula
PMT
70737
Gelendong Suntikan Sulfur
PMT
70738
Gelendong Pembebasan Stim Oleflex
PMT
70739
Gelendong Tiup Turun Berterusan Stim Gen Oleflex
PMT
70740
Gelendong Tiup Turun Terputus-putus Stim Gen Oleflex
PMT
70741
Tangki Suntikan Methanol Oleflex
PMT
70742
Gelendong Suap Pusuan Oleflex
PMT
70743
Penjerap Hidrogen Klorida
PMT
70744
Lapisan Adang Suap Propana
43
(1)
No. Pendaftaran
P.U. (A) 325.
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70745
Lapisan Adang Suap Propana
PMT
70746
Penerima Penerus Penyahetana
PMT
70747
Penerima Penyahpropana
PMT
70748
Gelendong Sedut Pemampat Pam Haba Oleflex
PMT
70749
Pemisah Bahan Pendingin
PMT
70750
Corong Tuang Pembebasan
PMT
70751
Corong Tuang Kawalan Aliran
PMT
70752
Corong Tuang Pusuan
PMT
70753
Corong Tuang Kunci No. 2
PMT
70754
Pemasuk Angkat No. 4
PMT
70755
Corong Tuang Kunci Penambahan Katalis
PMT
70756
Pengumpul Katalis CCR No. 1
PMT
70757
Pemasuk Angkat No. 1
PMT
70758
Pengumpul Katalis CCR No. 2
PMT
70759
Pemasuk Angkat No. 2
PMT
70760
Pengumpul Katalis CCR No. 3
PMT
70761
Corong Tuang Kunci No. 1
PMT
70762
Pemasuk Angkat No. 3
PMT
70763
Gelendong Bolong No. 1
PMT
70764
Gelendong Bolong No. 2
PMT
70765
Gelendong Bolong No. 3
PMT
70766
Gelendong Bolong No. 4
PMT
70768
Pengandung Penjerap No. 1
PMT
70769
Pengandung Penjerap No. 2
PMT
70770
Pengandung Penjerap No. 3
PMT
70771
Pengandung Penjerap No. 4
PMT
70772
Pengandung Penjerap No. 5
PMT
70773
Gelendong Pusuan Penyejukan Propana
PMT
70774
Penjimat Penyejukan Pemampat Peringkat Pertama
PMT
70775
Gelendong Sedut Penyejukan Pemampat Peringkat Kedua
PMT
70776
Penjimat Penyejukan Pemampat Peringkat Kedua
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
44
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70777
Gelendong Sedut Penyejukan Pemampat Peringkat Pertama
PMT
70778
Gelendong Kilat Pemeluwapan No. 2
PMT
70779
Gelendong Campuran Gas Bahan Api
PMT
70780
Gelendong Ketuk Keluar Gas Bahan Api HP
PMT
70781
Penyejuk Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70782
Penyejuk Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70783
Penyejuk Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70784
Penyejuk Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70785
Penyejuk Antara Peringkat Pemampat Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70786
Penyejuk Antara Peringkat Pemampat Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70787
Penyejuk Buangan Pemampat Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70788
Penyejuk Buangan Pemampat Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70789
Penyejuk Janaan Semula Pengering Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
70790
Pemeluwap Pelucut Penyahetana
PMT
70791
Pemeluwap Pelucut Penyahetana
PMT
70792
Pemeluwap Pelucut Penyahetana
PMT
70793
Pemeluwap Pelucut Penyahetana
PMT
70794
Penyejuk Bawah Penyahpropana
PMT
70795
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70796
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70797
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70798
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70799
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70800
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70801
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70802
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70803
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70804
Pemeluwap Penyahpropana
PMT
70805
Pemeluwap Penyejukan Propana
PMT
70806
Pemeluwap Penyejukan Propana
PMT
70807
Pemeluwap Penyejukan Propana
45
(1)
No. Pendaftaran
P.U. (A) 325.
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70808
Pemeluwap Penyejukan Propana
PMT
70809
Pemeluwap Penyejukan Propana
PMT
70810
Pemeluwap Penyejukan Propana
PMT
70814
Pendingin Gas Bersih Oleflex
PMT
70816
Penyejuk Buangan Gas Bersih Pemampat Peringkat Pertama
PMT
70817
Penyejuk Buangan Gas Bersih Pemampat Peringkat Kedua
PMT
70818
Penyejuk Buangan Gas Bersih Pemampat Peringkat Ketiga
PMT
70819
Pemeluwap Janaan Semula Pengering Suap Oleflex
PMT
70820
Pengewap Janaan Semula Pengering Suap Oleflex
PMT
70825
Pengulang Didih Pelucut Penyahetana
PMT
70826
Pemeluwap Penerus Penyahetana
PMT
70827
Pengulang Didih Penyahpropana
PMT
70828
Penyejuk Trim Bawah Penyahpropana
PMT
70829
Pemeluwap Pengulang Didih Pemisah Propilina/Propana
PMT
70830
Pemeluwap Pengulang Didih Propilina/Propana
PMT
70831
Pemeluwap Trim Propilina
PMT
70832
Pemeluwap Trim Propilina
PMT
70833
Penyejuk Keluaran Propilina
PMT
70834
Penyejuk Limpah Balik Gas Angkat Nitrogen CCR
PMT
70835
Penyejuk Jana Semula CCR
PMT
70836
Pemanas Gas Angkat IPS
PMT
70837
Pemanas Gas CCR Tekanan Rendah
PMT
70839
Pemanas Lampau Janaan Semula Suap Oleflex Baru
PMT
70840
Reaktor Oleflex No.1
PMT
70841
Reaktor Oleflex No.2
PMT
70842
Reaktor Oleflex No.3
PMT
70843
Menara Janaan Semula CCR
PMT
70844
Gelendong Ketuk Keluar Pengering Udara CCR
PMT
70845
Turus Pelucut Oxygenate
PMT
70846
Gelendong Pusuan Pelucut Oxygenate
PMT
70847
Gelendong Suap C4 MTBE
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
46
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70848
Gelendong Penerima Turus Reaktor
PMT
70849
Gelendong Penyaliran Hidrokarbon
PMT
70850
Gelendong Penyaliran Methanol
PMT
70851
Lapisan Adang Methanol
PMT
70852
Lapisan Adang Methanol
PMT
70853
Penyerap Methanol
PMT
70854
Penyerap Methanol
PMT
70855
Penyerap Methanol
PMT
70856
Gelendong Pusuan Rafinat ORU
PMT
70857
Gelendong Penerima Pelucut Oxygenate
PMT
70858
Gelendong Ketuk Keluar Pemampat Kitar Semula ORU
PMT
70859
Penyerap Oxygenate
PMT
70860
Penyerap Oxygenate
PMT
70861
Penyerap Oxygenate
PMT
70862
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70863
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70864
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70865
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70866
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70867
Pemeluwap Turus Reaktor MTBE
PMT
70868
Penyejuk Janaan Semula ORU
PMT
70869
Penyejuk Kitar Semula ORU
PMT
70870
Penyejuk Kitar Semula Reaktor Utama MTBE
PMT
70871
Penukar Suap Bawah Turus Reaktor MTBE
PMT
70872
Pengulang Didih Turus Reaktor MTBE
PMT
70873
Penyejuk Keluaran MTBE
PMT
70874
Penyejuk Rafinat C4
PMT
70875
Pemanas Semula Suap Reaktor Utama MTBE
PMT
70876
Penukar Janaan Semula MRU
PMT
70877
Penukar Janaan Semula MRU
PMT
70878
Pemanas Janaan Semula MRU
47
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70879
Pemanas Janaan Semula MRU
PMT
70880
Penukar Janaan Semula Silang ORU
PMT
70881
Pemanas Kitar Semula ORU
PMT
70882
Pemeluwap Kitar Semula ORU
PMT
70883
Pemeluwap Atas Pelucut Oxygenate
PMT
70884
Pengulang Didih Pelucut Oxygenate
PMT
70885
Penyejuk Bawah Pelucut Oxygenate
PMT
70886
Penapis Resin R-0301 A
PMT
70887
Penapis Resin R-0301 A
PMT
70888
Penapis Resin R-0301 B
PMT
70889
Penapis Resin R-0301 B
PMT
70890
Penapis Resin Bahagian Reaktor
PMT
70891
Penapis Resin Bahagian Reaktor
PMT
70892
Penapis Resin Lapisan Adang Methanol
PMT
70893
Penapis Resin Lapisan Adang Methanol
PMT
70894
Reaktor Utama MTBE
PMT
70895
Reaktor Utama MTBE
PMT
70896
Turus Reaktor MTBE
PMT
70897
Gelendong Tiup Bawah Berterusan Dandang
PMT
70898
Gelendong Kilat Peluwap LP Loji
PMT
70899
PenyahUdara
PMT
70900
Penapis Loji Penyahmineral
PMT
70901
Penapis Loji Penyahmineral
PMT
70902
Turus Kation Penyahmineral
PMT
70903
Turus Kation Penyahmineral
PMT
70904
Turus Anion Penyahmineral
PMT
70905
Turus Anion Penyahmineral
PMT
70906
Gelendong Pusuan Udara Termampat
PMT
70907
Gelendong Pusuan Udara Alatan
PMT
70908
Tangki Peneutralan Kaustik Terpakai
PMT
70909
Penyejuk Tiup Bawah Dandang
P.U. (A) 325.
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
48
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70910
Penyejuk Air Pencairan Kaustik
PMT
70911
Bungkusan Pengering Udara Alatan
PMT
70912
Gelendong Ketuk Keluar Nyala Dasar HP
PMT
70913
Gelendong Tiup Bawah
PMT
70914
Gelendong Ketuk Keluar Nyala Dasar LP
PMT
70915
Gelendong Kedap Nyala Dasar LP
PMT
70916
Gelendong Alir Nyala Pengepala Kawasan Storan
PMT
70917
Gelendong Nyala Dasar HP
PMT
70918
Gelendong Nyala Dasar LP
PMT
70919
Pemanas Wap Tiup Bawah Sejuk
PMT
70920
Tangki Lari Bawah Propilina
PMT
70921
Tangki Lari Bawah Propilina
PMT
70922
Tangki Lari Bawah Propilina
PMT
70923
Tangki Lari Bawah Isobutana
PMT
70924
Tangki Lari Bawah Isobutana
PMT
70925
Tangki Storan Suap Propana
PMT
70926
Tangki Storan Suap Propana
PMT
70927
Tangki Storan Campuran Butana
PMT
70928
Tangki Storan Bawah Nyahisobutana
PMT
70929
Tangki Storan Suap Isobutana
PMT
70930
Tangki Storan Suap Isobutana
PMT
70931
Gelendong Ketuk Keluar Pelabuhan Isian Propilina
PMT
70932
Gelendong Penerima Penyejukan Propilina
PMT
70933
Gelendong Ketuk Keluar Nyala Pelabuhan
PMT
70934
Gelendong Pemulih Cecair MTBE
PMT
70935
Gelendong MTBE Terpulih
PMT
70936
Gelendong LPG Pelabuhan
PMT
70937
Gelendong Sedut Pemampat Penyejukan Propilina Peringkat Kedua
PMT
70938
Pemanas Propilina Udara Ambien
PMT
70939
Pemanas Propilina Udara Ambien
PMT
70940
Pemanas Propilina Udara Ambien
49
(1)
No. Pendaftaran
P.U. (A) 325.
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70941
Pemanas Propilina Udara Ambien
PMT
70942
Pemeluwap Pemampat Penyejukan Propilina
PMT
70943
Pemeluwap Wap Kembali MTBE
PMT
75676
Penukar Suap Campuran Panas Oleflex
PMT
75677
Penukar Suap Campuran Panas Oleflex
PMT
75682
Pengering Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
75683
Penapis Penukar Suap Campuran Sejuk
PMT
75684
Penapis Penukar Suap Campuran Sejuk
PMT
75685
Penyejuk Janaan Semula Pengering Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
75686
Pemanas Janaan Semula Pengering Kumbahan Reaktor Oleflex
PMT
75687
Gelendong Pusuan Kaustik Terpakai
PMT
75688
Penapis Suap Oleflex Baru
PMT
75689
Penapis Suap Oleflex Baru
PMT
75690
Penapis Propana Kitar Semula Oleflex
PMT
75691
Penapis Propana Kitar Semula Oleflex
PMT
75692
Penapis Gelendong Sedut Pemampat Gas Bersih PSA Peringkat
Pertama
PMT
75694
Penggahar H2S
PMT
76688
Tangki Storan Kriogenik
PMT
76689
Tangki Storan Kriogenik
PMT
94372
Penyejuk Buangan Pemampat Kumbahan Reaktor
PMT
94374
Penapis Masuk Pemampat Peringkat Kedua
PMT
94375
Penapis Masuk Pemampat Peringkat Ketiga
PMT
94376
Pemanas Penepu Gas LPS
PMT
94377
Penyejuk Keluaran Heavies
PMT
94378
Pemeluwap Trim Atas
PMT
94379
Pengulang Didih Pelucut
PMT
94380
Suap Pelucut/Penukar Atas
PMT
94381
Suap Pelucut/Penukar Atas
PMT
94382
Pemeluwap Trim Atas
PMT
94383
Pemanas Suap SHP
50
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
94384
Gelendong R.K Pengering Kumbahan Reaktor
PMT
94385
Gelendong Pengumpul Heavies
PMT
94386
Gelendong Buangan Pemampat Kumbahan Reaktor
PMT
94387
Gelendong Antara Peringkat Pemampat Kumbahan Reaktor
PMT
94388
Gelendong Pendingin Kumbahan Reaktor
PMT
94389
Pelucut Heavies
PMT
94390
Gelendong Sedut Pemampat Kumbahan Reaktor
PMT
94391
Reaktor SHP
PMT
94392
Penepu Gas LPS
PMT
94393
Penepu Gas LPS
PMT
110546
Pendingin Suap Oleflex
PMT
129882
Menara Basuh Aliran Gas
PMT
129883
Penaut Gas Cecair
PMT
129884
Penyejuk Kaustik CCR
PMT
129885
Penyejuk Kaustik CCR
PMT
130268
Pendingin Kumbahan Reaktor
PMT
130269
Penukar Suap Campuran Sejuk Oleflex
PMT
130462
Gelendong Ketuk Keluar Pengering Udara CCR
PMT
130463
Gelendong Ketuk Keluar Pengering Udara CCR
PMT
70944
Tong Pembagas
PMT
70945
Tong Pembagas
PMT
70946
Tong Pembagas
PMT
70947
Tong Pembagas
PMT
70948
Tong Pembagas
PMT
70949
Tong Pembagas
PMT
70950
Tong Pembagas
PMT
70951
Tong Pembagas
PMT
70952
Tong Pembagas
PMT
70953
Tong Pembagas
PMT
70954
Tong Pembagas
PMT
70955
Tong Pembagas
1
(1)
No. Pendaftaran
P.U. (A) 325.
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70956
Tong Pembagas
PMT
70957
Tong Pembagas
PMT
70958
Tong Pembagas
PMT
70959
Tong Pembagas
PMT
70960
Tong Pembagas
PMT
70961
Tong Pembagas
PMT
70962
Tong Pembagas
PMT
70963
Tong Pembagas
PMT
70964
Turus Nyahgas Propilina
PMT
70965
Turus Pemulihan
PMT
70966
Pengandung Penyahsulfuran Propilina
PMT
70967
Pengandung Pembuangan Peta Propilina
PMT
70968
Pengering Propilina
PMT
70969
Pengering Propilina
PMT
70970
Pengandung Nyahoxo Nitrogen
PMT
70971
Pengering Nitrogen
PMT
70972
Snubber Sedut Pertama (untuk K-3116)
PMT
70973
Snubber Buangan Pertama (untuk K-3116)
PMT
70974
Snubber Sedut Kedua (untuk K-3116)
PMT
70975
Snubber Buangan Kedua (untuk K-3116)
PMT
70976
Pengandung PenyahSulfuran Hidrogen
PMT
70977
Methanator Hidrogen
PMT
70978
Pengering Hidrogen
PMT
70979
Pot Suap T2
PMT
70980
Tangki Tiup Minyak Mineral
PMT
70981
Pot Kedap
PMT
70982
Penumpuk (untuk K-4003)
PMT
70983
Penumpuk (untuk K-4003)
PMT
70984
Penumpuk (untuk K-4003)
PMT
70985
Penumpuk (untuk K-4003)
PMT
70986
Perangkap Saliran Minyak Kedap (untuk K-4003)
2
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
70987
Pemisah Titisan (untuk K-4003)
PMT
70988
Pot Suap Pemangkin
PMT
70989
Pot Suap Pemangkin
PMT
70990
Tangki Pengembangan
PMT
70991
Penerima Gas Tiup Kembali
PMT
70992
Tangki Suap Buburan
PMT
70993
Kebuk Keluaran No.1
PMT
70994
Kebuk Keluaran No.2
PMT
70995
Tangki Tiup Keluaran No.1
PMT
70996
Tangki Tiup Keluaran No.2
PMT
70997
Penerima Udara PDS
PMT
70998
Penerima Udara PDS
PMT
70999
Penerima Keluaran
PMT
71000
Tangki Pusuan Alih Pemulihan
PMT
71001
Snubber Sedut Pertama (untuk K-5214)
PMT
71002
Snubber Buangan Pertama (untuk K-5214)
PMT
71003
Snubber Sedut Kedua (untuk K-5214)
PMT
71004
Snubber Buangan Kedua (untuk K-5214)
PMT
71005
Snubber Sedut Ketiga (untuk K-5214)
PMT
71006
Snubber Buangan Ketiga (untuk K-5214)
PMT
71007
Pemisah Alih Pemulihan
PMT
71008
Tangki Kilat Antara Penukar
PMT
71009
Tangki Pusuan Nitrogen
PMT
71010
Pot Nyahgas Turus Pemulihan
PMT
71011
Gelendong Kilat Peluwap
PMT
71012
Gelendong Pengumpul Peluwap
PMT
71014
Tangki Takungan Udara
PMT
71015
Penyah Titisan
PMT
71016
Gelendong Ketuk Keluar Nyala
PMT
71017
Gelendong Kedap Nyala
PMT
71018
Gelendong Ketuk Keluar Nyala Sejuk
3
(1)
No. Pendaftaran
P.U. (A) 325.
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
71019
Tangki Kimia Kering
PMT
71020
Tangki Kimia Kering
PMT
71021
Pemeluwap Turus Nyahgas Propilina
PMT
71022
Dandang Semula Turus Nyahgas Propilina
PMT
71023
Penyejuk Propilina
PMT
71024
Pemanas Nitrogen Janaan Semula
PMT
71025
Pra Pemanas Nitrogen
PMT
71026
Penyejuk Lanjut Nitrogen
PMT
71027
Pra Pemanas Hidrogen
PMT
71028
Pemanas Methanator
PMT
71029
Penyejuk Lanjut Hidrogen
PMT
71030
Penyejuk Gas Kitar
PMT
71031
Penyejuk Minyak (untuk K-4003)
PMT
71032
Penyejuk Minyak (untuk K-4003)
PMT
71033
Pengewap Propilina
PMT
71034
Pemanas Nitrogen
PMT
71035
Penyejuk Bolong Penerima Produk
PMT
71036
Penyejuk Antara Pemampat Bolong Pemulihan Pertama
PMT
71037
Penyejuk Antara Pemampat Bolong Pemulihan Kedua
PMT
71038
Pemeluwap Penyejuk Lanjut Pemampat
PMT
71039
Penyejukan Antara Penukar
PMT
71040
Pemeluwap Turus Pemulihan
PMT
71041
Pengulang Didih Turus Pemulihan
PMT
71042
Penyejuk Pop Lebih Propilina
PMT
71043
Penyejuk Resin Campur Induk
PMT
71044
Penyejuk Minyak Pelincir Campur
PMT
71045
Penyejuk Minyak Pelincir Pam Cair
PMT
71046
Penyejuk Lanjut Peniup Pellet
PMT
71047
Penyejuk Lanjut Peniup Adun
PMT
71048
Penyejuk Lanjut Peniup Hantar
PMT
71049
Penyejuk Lanjut Peniup Tong Pelega
4
P.U. (A) 325.
(1)
No. Pendaftaran
(2)
Perihal Vesel Tekanan Tidak Berapi
PMT
71050
Penyejuk Lanjut Peniup Biji Resin
PMT
71051
Penyejuk Lanjut Peniup Pemulihan
PMT
71052
Pemeluwap Stim Kilat
PMT
71053
Pengewap Sisa Propana/Propilina
PMT
71054
Penapis Propilina
PMT
71055
Penapis Nitrogen
PMT
71056
Penapis Nitrogen Nyahoxo
PMT
71057
Penapis Bolong Gas Kitar
PMT
71058
Penapis Penerima Keluaran
PMT
71059
Penapis Adang Pemampat Sedut A
PMT
71060
Penapis Adang Bolong Reaktor
PMT
71061
Penapis Penyejuk Campuran Induk Resin
PMT
71062
Reaktor
PMT
71063
Penghantar Campuran Induk Resin
PMT
94285
Penapis Adang Pemampat Sedut B
PMT
94510
Tangki Storan Etilina
PMT
94511
Pot Kilat Etilina
PMT
94512
Pengering Etilina
PMT
94513
Pengewap Etilina
PMT
94514
Pemanas Lampau Etilina
PMT
94515
Pemanas Etilina Cecair
PMT
94516
Pemanas Sederhana Pemanasan Propilina
PMT
94517
Penapis Etilina
PMT
111099
Pemeluwap Turus Nyahgas Propilina
PMT
111100
Pemeluwap Turus Pemulihan
Dibuat 8 September 2004
[KSM. PUU(S)6/4 Jld. 4; PN(PU2)235/VIII]
DATUK WIRA DR. FONG C HAN ONN
Menteri Sumber Manusia
5
P.U. (A) 325.
FACTORIES AND MACHINERY ACT 1967
FACTORIES
AND
M ACHINERY (E XEMPTION) (NO. 5) O RDER 2004
IN exercise of the powers conferred by subsection 55(3) of the Factories and
Machinery Act 1967 [Act 139], the Minister makes the following order:
Citation
1. This order may be cited as the Factories and Machinery (Exemption)
(No. 5) Order 2004.
Exemption
2. Subject to paragraph 3, all unfired pressure vessels registered with the
Chief Inspector with the registration numbers and descriptions as specified in
columns (1) and (2) of the Schedule, which have been issued with certificates
of fitness upon compliance with the requirement under paragraph 17(b) of the
Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspection)
Regulations 1970 [P.U. (A) 43/1970] are exempted from the preparation for
subsequent regular inspection under the same provision after the expiry of such
certificate of fitness.
Condition of exemption
3. The exemption under paragraph 2 is subject to the condition that all of the
unfired pressure vessels as specified in the Schedule undergo external inspection
and non-destructive tests; and that the results of the inspection and tests are
satisfactory.
SCHEDULE
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMD
04803
Main HP Steam Boiler No. 1
PMD
04804
Main HP Steam Boiler No. 2
PMD
04805
Main HP Steam Boiler No. 3
PMD
04806
LP Steam Waste Heat Boiler
PMD
04807
Charge Heater
PMD
04808
No. 1 Interheater
PMD
04809
No. 2 Interheater
PMD
04810
ORU Regeneration Heater
PMD
04815
Oleflex Heaters Steam Generator
PMD
04816
Oleflex Heaters Steam Generator
6
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMD
04817
Oleflex Heaters Steam Generator
PMD
04818
Oleflex Heaters Steam Generator
PMT
70652
Deisobutanizer
PMT
70653
Stabilizer
PMT
70654
Net Gas Scrubber
PMT
70655
Deisobutanizer Receiver
PMT
70656
Butane Dryer
PMT
70657
Butane Dryer
PMT
70658
Butamer Reactor Feed Surge Drum
PMT
70659
Butamer Product Separator
PMT
70660
Stabilizer Receiver
PMT
70661
Make-Up Gas Dryer
PMT
70662
Make-Up Gas Dryer
PMT
70663
Chloride Tank
PMT
70664
Butamer Spent Regenerant Surge Drum
PMT
70665
Mixed Butanes Feed Guard Bed
PMT
70666
Mixed Butanes Feed Guard Bed
PMT
70667
CSP Feed Surge Drum
PMT
70668
CSP Flash Drum
PMT
70669
No. 1 Condensate Flash Drum
PMT
70670
Deisobutanizer Condenser
PMT
70671
Deisobutanizer Condenser
PMT
70672
Deisobutanizer Condenser
PMT
70673
Deisobutanizer Condenser
PMT
70674
Deisobutanizer Condenser
PMT
70675
Deisobutanizer Condenser
PMT
70676
Deisobutanizer Condenser
PMT
70677
Deisobutanizer Condenser
PMT
70678
Deisobutanizer Condenser
PMT
70679
Deisobutanizer Condenser
PMT
70680
Deisobutanizer Condenser
7
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70681
Deisobutanizer Condenser
PMT
70682
Deisobutanizer Side Draw Cooler
PMT
70683
Deisobutanizer Side Draw Cooler
PMT
70684
Reactor Product Condenser
PMT
70685
Stabilizer Condenser
PMT
70686
Butamer Spent Regenerant Condenser
PMT
70687
Deisobutanizer Trim Condenser
PMT
70688
Deisobutanizer Reboiler
PMT
70689
Deisobutanizer Reboiler
PMT
70690
Deisobutanizer Bottom Product Cooler
PMT
70691
Deisobutanizer Side Draw Trim Cooler
PMT
70692
Deisobutanizer Overhead Product Cooler
PMT
70693
Butamer Regenerant Cooler
PMT
70694
Butamer Regenerant Vapourizer
PMT
70695
Butamer Spent Regenerant Trim Cooler
PMT
70696
Butamer Cold Combined Feed Exchanger
PMT
70697
Butamer Cold Combined Feed Exchanger
PMT
70698
Butamer Cold Combined Feed Exchanger
PMT
70699
Butamer Hot Combined Feed Exchanger
PMT
70700
Butamer Reactor Charge Heater
PMT
70701
Butamer Reactor Product Trim Cooler
PMT
70702
Stabilizer Feed/Bottoms Exchanger
PMT
70703
Stabilizer Feed/Bottoms Exchanger
PMT
70704
Stabilizer Trim Condenser
PMT
70705
Stabilizer Net Gas Chiller
PMT
70706
Stabilizer Reboiler
PMT
70707
CSP Feed Heater
PMT
70708
CSP Product Cooler Coalescer
PMT
70709
CSP Product Cooler Coalescer
PMT
70710
Butamer Regenerant Superheater
PMT
70711
Butamer Reactor
P.U. (A) 325.
8
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70712
Butamer Reactor
PMT
70713
CSP Reactor No. 1
PMT
70714
CSP Reactor No. 2
PMT
70715
Deethanizer Stripper
PMT
70716
Deethanizer Rectifier
PMT
70717
Depropanizer
PMT
70718
Propylene-Propane Splitter
PMT
70719
Oleflex Fresh Feed Dryer
PMT
70720
Oleflex Fresh Feed Dryer
PMT
70721
Oleflex Reactor Effluent Compressor Suction Drum
PMT
70723
Oleflex Reactor Effluent Dryer
PMT
70724
Oleflex Reactor Effluent Dryer
PMT
70725
High Pressure Separator
PMT
70726
Intermediate Pressure Separator
PMT
70727
Low Pressure Separator
PMT
70728
Oleflex Flash Drum
PMT
70729
Net Gas Separator
PMT
70730
Net Gas Knockout Drum
PMT
70731
Net Gas Compressor First Stage Suction Drum
PMT
70732
Net Gas Compressor Second Stage Suction Drum
PMT
70733
Net Gas Compressor Third Stage Suction Drum
PMT
70734
Oleflex Fuel Gas Knockout Drum
PMT
70735
Dryers Regeneration Coalescer
PMT
70737
Sulfur Injection Drum
PMT
70738
Oleflex Steam Disengaging Drum
PMT
70739
Oleflex Steam Gen Continuous Blowdown Drum
PMT
70740
Oleflex Steam Gen Intermittent Blowdown Drum
PMT
70741
Oleflex Methanol Injection Tank
PMT
70742
Oleflex Feed Surge Drum
PMT
70743
Hydrogen Chloride Adsorber
PMT
70744
Propane Feed Guard Bed
9
(1)
Registration No.
P.U. (A) 325.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70745
Propane Feed Guard Bed
PMT
70746
Deethanizer Rectifier Receiver
PMT
70747
Depropanizer Receiver
PMT
70748
Oleflex Heat Pump Compressor Suction Drum
PMT
70749
Refrigerant Separator
PMT
70750
Disengaging Hopper
PMT
70751
Flow Control Hopper
PMT
70752
Surge Hopper
PMT
70753
Lock Hopper No. 2
PMT
70754
Lift Engager No. 4
PMT
70755
Catalyst Addition Lock Hopper
PMT
70756
CCR Catalyst Collector No. 1
PMT
70757
Lift Engager No. 1
PMT
70758
CCR Catalyst Collector No. 2
PMT
70759
Lift Engager No. 2
PMT
70760
CCR Catalyst Collector No. 3
PMT
70761
Lock Hopper No. 1
PMT
70762
Lift Engager No. 3
PMT
70763
Vent Drum No. 1
PMT
70764
Vent Drum No. 2
PMT
70765
Vent Drum No. 3
PMT
70766
Vent Drum No. 4
PMT
70768
Adsorber Vessel No. 1
PMT
70769
Adsorber Vessel No. 2
PMT
70770
Adsorber Vessel No. 3
PMT
70771
Adsorber Vessel No. 4
PMT
70772
Adsorber Vessel No. 5
PMT
70773
Propane Refrigeration Surge Drum
PMT
70774
Refrigeration Compressor First Stage Economizer
PMT
70775
Refrigeration Compressor Second Stage Suction Drum
PMT
70776
Refrigeration Compressor Second Stage Economizer
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
10
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70777
Refrigeration Compressor First Stage Suction Drum
PMT
70778
No. 2 Condensate Flash Drum
PMT
70779
Fuel Gas Mix Drum
PMT
70780
HP Fuel Gas Knockout Drum
PMT
70781
Oleflex Reactor Effluent Cooler
PMT
70782
Oleflex Reactor Effluent Cooler
PMT
70783
Oleflex Reactor Effluent Cooler
PMT
70784
Oleflex Reactor Effluent Cooler
PMT
70785
Oleflex Reactor Effluent Compressor Interstage Cooler
PMT
70786
Oleflex Reactor Effluent Compressor Interstage Cooler
PMT
70787
Oleflex Reactor Effluent Compressor Discharge Cooler
PMT
70788
Oleflex Reactor Effluent Compressor Discharge Cooler
PMT
70789
Oleflex Reactor Effluent Dryers Regeneration Cooler
PMT
70790
Deethanizer Stripper Condenser
PMT
70791
Deethanizer Stripper Condenser
PMT
70792
Deethanizer Stripper Condenser
PMT
70793
Deethanizer Stripper Condenser
PMT
70794
Depropanizer Bottoms Cooler
PMT
70795
Depropanizer Condenser
PMT
70796
Depropanizer Condenser
PMT
70797
Depropanizer Condenser
PMT
70798
Depropanizer Condenser
PMT
70799
Depropanizer Condenser
PMT
70800
Depropanizer Condenser
PMT
70801
Depropanizer Condenser
PMT
70802
Depropanizer Condenser
PMT
70803
Depropanizer Condenser
PMT
70804
Depropanizer Condenser
PMT
70805
Propane Refrigeration Condenser
PMT
70806
Propane Refrigeration Condenser
PMT
70807
Propane Refrigeration Condenser
11
(1)
Registration No.
P.U. (A) 325.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70808
Propane Refrigeration Condenser
PMT
70809
Propane Refrigeration Condenser
PMT
70810
Propane Refrigeration Condenser
PMT
70814
Oleflex Net Gas Chiller
PMT
70816
Net Gas Compressor First Stage Discharge Cooler
PMT
70817
Net Gas Compressor Second Stage Discharge Cooler
PMT
70818
Net Gas Compressor Third Stage Discharge Cooler
PMT
70819
Oleflex Feed Dryers Regeneration Condenser
PMT
70820
Oleflex Feed Dryers Regeneration Vapourizer
PMT
70825
Deethanizer Stripper Reboiler
PMT
70826
Deethanizer Rectifier Condenser
PMT
70827
Depropanizer Reboiler
PMT
70828
Depropanizer Bottoms Trim Cooler
PMT
70829
Propylene/Propane Splitter Reboiler Condenser
PMT
70830
Propylene/Propane Reboiler Condenser
PMT
70831
Propylene Trim Condenser
PMT
70832
Propylene Trim Condenser
PMT
70833
Propylene Product Cooler
PMT
70834
CCR Nitrogen Lift Gas Spillback Cooler
PMT
70835
CCR Regenerant Cooler
PMT
70836
IPS Lift Gas Heater
PMT
70837
CCR Low Pressure Gas Heater
PMT
70839
Oleflex Fresh Feed Regeneration Superheater
PMT
70840
Oleflex Reactor No. 1
PMT
70841
Oleflex Reactor No. 2
PMT
70842
Oleflex Reactor No. 3
PMT
70843
CCR Regeneration Tower
PMT
70844
CCR Air Dryer Knockout Drum
PMT
70845
Oxygenate Stripper Column
PMT
70846
Oxygenate Stripper Surge Drum
PMT
70847
MTBE C4 Feed Drum
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
12
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70848
Reactor Column Receiver Drum
PMT
70849
Hydrocarbon Drainage Drum
PMT
70850
Methanol Drainage Drum
PMT
70851
Methanol Guard Bed
PMT
70852
Methanol Guard Bed
PMT
70853
Methanol Absorber
PMT
70854
Methanol Absorber
PMT
70855
Methanol Absorber
PMT
70856
ORU Raffinate Surge Drum
PMT
70857
Oxygenate Stripper Receiving Drum
PMT
70858
ORU Recycle Compressor Knockout Drum
PMT
70859
Oxygenate Absorber
PMT
70860
Oxygenate Absorber
PMT
70861
Oxygenate Absorber
PMT
70862
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70863
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70864
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70865
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70866
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70867
MTBE Reactor Column Condenser
PMT
70868
ORU Regeneration Cooler
PMT
70869
ORU Recycle Cooler
PMT
70870
MTBE Main Reactors Recycle Cooler
PMT
70871
MTBE Reactor Column Feed Bottom Exchanger
PMT
70872
MTBE Reactor Column Reboiler
PMT
70873
MTBE Product Cooler
PMT
70874
C4 Raffinate Cooler
PMT
70875
MTBE Main Reactors Feed Preheater
PMT
70876
MRU Regeneration Exchanger
PMT
70877
MRU Regeneration Exchanger
PMT
70878
MRU Regeneration Heater
13
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70879
MRU Regeneration Cooler
PMT
70880
ORU Regeneration Cross Exchanger
PMT
70881
ORU Recycle Heater
PMT
70882
ORU Recycle Condenser
PMT
70883
Oxygenate Stripper Overhead Condenser
PMT
70884
Oxygenate Stripper Reboiler
PMT
70885
Oxygenate Stripper Bottom Cooler
PMT
70886
R-0301 A Resin Filter
PMT
70887
R-0301 A Resin Filter
PMT
70888
R-0301 B Resin Filter
PMT
70889
R-0301 B Resin Filter
PMT
70890
Reactor Section Resin Filter
PMT
70891
Reactor Section Resin Filter
PMT
70892
Methanol Guard Bed Resin Filter
PMT
70893
Methanol Guard Bed Resin Filter
PMT
70894
MTBE Main Reactor
PMT
70895
MTBE Main Reactor
PMT
70896
MTBE Reactor Column
PMT
70897
Boiler Continuous Blowdown Drum
PMT
70898
Plant LP Condensate Flash Drum
PMT
70899
Deaerator
PMT
70900
Demineralizer Plant Filter
PMT
70901
Demineralizer Plant Filter
PMT
70902
Demineralizer Cation Column
PMT
70903
Demineralizer Cation Column
PMT
70904
Demineralizer Anion Column
PMT
70905
Demineralizer Anion Column
PMT
70906
Compressed Air Surge Drum
PMT
70907
Instrument Air Surge Drum
PMT
70908
Spent Caustic Neutralization Tank
PMT
70909
Boiler Blowdown Cooler
P.U. (A) 325.
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
14
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70910
Caustic Dilution Water Cooler
PMT
70911
Instrument Air Dryer Package
PMT
70912
HP Ground Flare Knockout Drum
PMT
70913
Blowdown Drum
PMT
70914
LP Ground Flare Knockout Drum
PMT
70915
LP Ground Flare Seal Drum
PMT
70916
Header Storage Area Flare Drain Drum
PMT
70917
HP Ground Flare Drum
PMT
70918
LP Ground Flare Drum
PMT
70919
Cold Blowdown Vapour Heater
PMT
70920
Propylene Rundown Tank
PMT
70921
Propylene Rundown Tank
PMT
70922
Propylene Rundown Tank
PMT
70923
Isobutene Rundown Tank
PMT
70924
Isobutene Rundown Tank
PMT
70925
Propane Feed Storage Tank
PMT
70926
Propane Feed Storage Tank
PMT
70927
Mixed Butane Storage Tank
PMT
70928
Deisobutane Bottom Storage Tank
PMT
70929
Isobutane Feed Storage Tank
PMT
70930
Isobutane Feed Storage Tank
PMT
70931
Port Propylene Loading Knockout Drum
PMT
70932
Propylene Refrigeration Receiver Drum
PMT
70933
Port Flare Knockout Drum
PMT
70934
MTBE Liquid Recovery Drum
PMT
70935
Recovered MTBE Drum
PMT
70936
Port LPG Drum
PMT
70937
Propylene Refrigeration Compressor Second Stage Suction Drum
PMT
70938
Ambient Air Propylene Heater
PMT
70939
Ambient Air Propylene Heater
PMT
70940
Ambient Air Propylene Heater
15
(1)
Registration No.
P.U. (A) 325.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70941
Ambient Air Propylene Heater
PMT
70942
Propylene Refrigeration Compressor Condenser
PMT
70943
MTBE Return Vapour Condenser
PMT
75676
Oleflex Hot Combined Feed Exchanger
PMT
75677
Oleflex Hot Combined Feed Exchanger
PMT
75682
Oleflex Reactor Effluent Dryer
PMT
75683
Cold Combined Feed Exchanger Filter
PMT
75684
Cold Combined Feed Exchanger Filter
PMT
75685
Oleflex Reactor Effluent Dryers Regeneration Cooler
PMT
75686
Oleflex Reactor Effluent Dryers Regeneration Heater
PMT
75687
Spent Caustic Surge Drum
PMT
75688
Oleflex Fresh Feed Filter
PMT
75689
Oleflex Fresh Feed Filter
PMT
75690
Oleflex Recycle Propane Filter
PMT
75691
Oleflex Recycle Propane Filter
PMT
75692
PSA Net Gas Compressor First Stage Suction Drum Filter
PMT
75694
H2S Scrubber
PMT
76688
Cryogenic Storage Tank
PMT
76689
Cryogenic Storage Tank
PMT
94372
Reactor Effluent Compressor Discharge Cooler
PMT
94374
Second Stage Compressor Inlet Filter
PMT
94375
Third Stage Compressor Outlet Filter
PMT
94376
LPS Gas Saturator Heater
PMT
94377
Heavies Product Cooler
PMT
94378
Overhead Trim Condenser
PMT
94379
Stripper Reboiler
PMT
94380
Stripper Feed/Overhead Exchanger
PMT
94381
Stripper Feed/Overhead Exchanger
PMT
94382
Overhead Trim Condenser
PMT
94383
SHP Feed Heater
PMT
94384
Reactor Effluent Dryer R.K. Drum
16
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
94385
Heavies Collection Drum
PMT
94386
Reactor Effluent Compressor Discharge Drum
PMT
94387
Reactor Effluent Compressor Interstage Drum
PMT
94388
Reactor Effluent Chiller Drum
PMT
94389
Heavies Stripper
PMT
94390
Reactor Effluent Compressor Suction Drum
PMT
94391
SHP Reactor
PMT
94392
LPS Gas Saturator
PMT
94393
LPS Gas Saturator
PMT
110546
Oleflex Feed Chiller
PMT
129882
Vent Gas Wash Tower
PMT
129883
Liquid Gas Coalescer
PMT
129884
CCR Caustic Cooler
PMT
129885
CCR Caustic Cooler
PMT
130268
Reactor Effluent Chiller
PMT
130269
Oleflex Cold Combined Feed Exchanger
PMT
130462
CCR Air Dryer Knockout Drum
PMT
130463
CCR Air Dryer Knockout Drum
PMT
70944
Bin Blaster
PMT
70945
Bin Blaster
PMT
70946
Bin Blaster
PMT
70947
Bin Blaster
PMT
70948
Bin Blaster
PMT
70949
Bin Blaster
PMT
70950
Bin Blaster
PMT
70951
Bin Blaster
PMT
70952
Bin Blaster
PMT
70953
Bin Blaster
PMT
70954
Bin Blaster
PMT
70955
Bin Blaster
PMT
70956
Bin Blaster
17
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70957
Bin Blaster
PMT
70958
Bin Blaster
PMT
70959
Bin Blaster
PMT
70960
Bin Blaster
PMT
70961
Bin Blaster
PMT
70962
Bin Blaster
PMT
70963
Bin Blaster
PMT
70964
Propylene Degassing Column
PMT
70965
Recovery Column
PMT
70966
Propylene Desulphurization Vessel
PMT
70967
Propylene Map Removal Vessel
PMT
70968
Propylene Dryer
PMT
70969
Propylene Dryer
PMT
70970
Nitrogen Deoxo Vessel
PMT
70971
Nitrogen Dryer
PMT
70972
First Suction Snubber (for K-3116)
PMT
70973
First Discharge Snubber (for K-3116)
PMT
70974
Second Suction Snubber (for K-3116)
PMT
70975
Second Discharge Snubber (for K-3116)
PMT
70976
Hydrogen Desulphurization Vessel
PMT
70977
Hydrogen Methanator
PMT
70978
Hydrogen Dryer
PMT
70979
T2 Feed Pot
PMT
70980
Mineral Oil Blow Tank
PMT
70981
Seal Pot
PMT
70982
Accumulator (for K-4003)
PMT
70983
Accumulator (for K-4003)
PMT
70984
Accumulator (for K-4003)
PMT
70985
Accumulator (for K-4003)
PMT
70986
Seal Oil Drain Trap (for K-4003)
PMT
70987
Mist Separator (for K-4003)
P.U. (A) 325.
18
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
70988
Additive Feed Pot
PMT
70989
Additive Feed Pot
PMT
70990
Expansion tank
PMT
70991
Blowback Gas Receiver
PMT
70992
Slurry Feed Tank
PMT
70993
Product Chamber No. 1
PMT
70994
Product Chamber No. 2
PMT
70995
Product Blow Tank No. 1
PMT
70996
Product Blow Tank No. 2
PMT
70997
PDS Air Receiver
PMT
70998
PDS Air Receiver
PMT
70999
Product Receiver
PMT
71000
Vent Recovery Surge Tank
PMT
71001
First Suction Snubber (for K-5214)
PMT
71002
First Discharge Snubber (for K-5214)
PMT
71003
Second Suction Snubber (for K-5214)
PMT
71004
Second Discharge Snubber (for K-5214)
PMT
71005
Third Suction Snubber (for K-5214)
PMT
71006
Third Discharge Snubber (for K-5214)
PMT
71007
Vent Recovery Separator
PMT
71008
Interchanger Flash Tank
PMT
71009
Nitrogen Surge Tank
PMT
71010
Recovery Column Degassing Pot
PMT
71011
Condensate Flash Drum
PMT
71012
Condensate Collection Drum
PMT
71014
Air Reservoir Tank
PMT
71015
Mist Eliminator
PMT
71016
Flare Knockout Drum
PMT
71017
Flare Seal Drum
PMT
71018
Cold Flare Knockout Drum
19
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
71019
Dry Chemical Tank
PMT
71020
Dry Chemical Tank
PMT
71021
Propylene Degassing Column Condenser
PMT
71022
Propylene Degassing Column Reboiler
PMT
71023
Propylene Cooler
PMT
71024
Regeneration Nitrogen Heater
PMT
71025
Nitrogen Preheater
PMT
71026
Nitrogen Aftercooler
PMT
71027
Hydrogen Preheater
PMT
71028
Methanator Heater
PMT
71029
Hydrogen Aftercooler
PMT
71030
Cycle Gas Cooler
PMT
71031
Oil Cooler (for K-4003)
PMT
71032
Oil Cooler (for K-4003)
PMT
71033
Propylene Vaporizer
PMT
71034
Nitrogen Heater
PMT
71035
Product Receiver Vent Cooler
PMT
71036
Vent Recovery Compressor First Intercooler
PMT
71037
Vent Recovery Compressor Second Intercooler
PMT
71038
Compressor Aftercooler Condenser
PMT
71039
Refrigeration Interchanger
PMT
71040
Recovery Column Condenser
PMT
71041
Recovery Column Reboiler
PMT
71042
Propylene Popover Cooler
PMT
71043
Mastermix Resin Cooler
PMT
71044
Mixer Lube Oil Cooler
PMT
71045
Melt Pump Lube Oil Cooler
PMT
71046
Pellet Blower Aftercooler
PMT
71047
Blend Blower Aftercooler
PMT
71048
Send Blower Aftercooler
PMT
71049
Bin Purge Blower Aftercooler
P.U. (A) 325.
20
P.U. (A) 325.
(1)
Registration No.
(2)
Description of Unfired Pressure Vessel
PMT
71050
Seed Resin Blower Aftercooler
PMT
71051
Recovery Blower Aftercooler
PMT
71052
Flash Steam Condenser
PMT
71053
Waste Propane/Propylene Vaporizer
PMT
71054
Propylene Filter
PMT
71055
Nitrogen Filter
PMT
71056
Deoxo Nitrogen Filter
PMT
71057
Cycle Gas Vent Filter
PMT
71058
Product Receiver Filter
PMT
71059
Compressor Suction Guard Filter A
PMT
71060
Reactor Vent Guard Filter
PMT
71061
Mastermix Resin Cooler Filter
PMT
71062
Reactor
PMT
71063
Mastermix Resin Conveyor
PMT
94285
Compressor Suction Guard Filter B
PMT
94510
Ethylene Storage Tank
PMT
94511
Ethylene Flash Pot
PMT
94512
Ethylene Dryer
PMT
94513
Ethylene Vaporizer
PMT
94514
Ethylene Superheater
PMT
94515
Liquid Ethylene Heater
PMT
94516
Propylene Heating Medium Heater
PMT
94517
Ethylene Filter
PMT
111099
Propylene Degassing Column Condenser
PMT
111100
Recovery Column Condenser
Made 8 September 2004
[KSM. PUU(S)6/4 Jld. 4; PN(PU2)235/VIII]
DATUK WIRA DR. FONG C HAN ONN
Minister of Human Resources
21
P.U. (A) 326.
P.U. (A) 326.
AKTA JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN
PERSENDIRIAN) 1984
PERINTAH J ALAN-J ALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN )
(PUNGUTAN TOL) (L EBUH RAYA SEREMBAN –PORT DICKSON ) 2004
P ADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 2 Akta Jalan-Jalan
Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 [Akta 306], Menteri membuat perintah
yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Jalan-Jalan Persekutuan
(Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol) (Lebuh Raya Seremban–Port
Dickson) 2004.
(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada pukul 10.00 pagi pada 7 Oktober
2004.
Pemberikuasaan untuk memungut tol
2. (1) Projek Lebuhraya Utara-Selatan Berhad diberi kuasa bagi tempoh dari
pukul 10.00 pagi pada 7 Oktober 2004 sehingga 8 Ogos 2028 untuk meminta,
memungut dan menyimpan tol yang berkenaan yang dinyatakan dalam ruang
(2) dan (3) Jadual Pertama bagi penggunaan ke mana-mana arah mana-mana
bahagian jalan yang dikenali sebagai Lebuh Raya Seremban–Port Dickson yang
bermula di kilometer 6.75 dekat Persimpangan Bertingkat Mambau dan berakhir
di simpang kilometer 29.50 dengan Jalan Port Dickson–Linggi [diukur ke arah
Barat dari kilometer 4.00 di Persimpangan Bertingkat Lebuh Raya Utara-Selatan
dan jalan Persekutuan dari Seremban ke Port Dickson (Laluan Persekutuan 53)]
termasuklah Persimpangan Bertingkat Lukut oleh kelas kenderaan yang dinyatakan
dalam ruang (1) Jadual Pertama.
(2) Jalan yang dinyatakan dalam subperenggan (1) yang bagi penggunaannya
tol dibenarkan diminta, dipungut dan disimpan ditunjukkan dalam peta Jadual
Kedua.
Pembayaran tol
3. (1) Tol yang dinyatakan dalam subperenggan 2(1) hendaklah kena dibayar
oleh pemandu kenderaan sebelum memasuki Plaza Tol Mambau yang terletak
di kilometer 7.05 (untuk pungutan tol ke Lukut atau Sua Betong dan begitu juga
sebaliknya ke arah Seremban) dan Plaza Tol Lukut Timur (untuk pungutan tol
ke Sua Betong) dan Plaza Tol Lukut Barat (untuk pungutan tol ke Lukut) yang
terletak di kilometer 19.70 di Lebuh Raya Seremban–Port Dickson [diukur ke
arah Barat dari kilometer 4.00 di Persimpangan Bertingkat Lebuh Raya UtaraSelatan dengan jalan Persekutuan dari Seremban ke Port Dickson (Laluan
Persekutuan 53)].
(2) Seseorang pemandu kenderaan yang menggunakan kad atau peranti
elektronik hendaklah melalui lorong tol yang mempunyai mesin pembaca kad
atau peranti elektronik, menghampiri mesin pembaca itu dan menyentuhkan kad
22
P.U. (A) 326.
atau peranti elektronik ke mesin pembaca itu dan tol yang kena dibayar hendaklah
ditolak daripada kad atau peranti elektronik tersebut.
(3) Seseorang pemandu kenderaan yang menggunakan tag elektronik hendaklah,
sebelum melalui lorong tag elektronik yang dikhaskan, mempamerkan tag elektronik
atau tag elektronik dengan kad atau peranti elektronik yang sah di cermin
hadapan kenderaan dan tol yang kena dibayar hendaklah ditolak daripada tag
elektronik atau kad atau peranti elektronik tersebut.
(4) “Kad atau peranti elektronik” dan “tag elektronik” yang tersebut dalam
perenggan ini ertinya—
(a) kad atau peranti elektronik dan tag elektronik yang dibenarkan oleh
Menteri, yang dikeluarkan bagi maksud pembayaran tol;
(b) berhubung dengan kad atau peranti elektronik, kad atau peranti elektronik
yang boleh dibaca oleh mesin pembaca yang dipasang di lorong tol;
dan
(c) berhubung dengan tag elektronik, tag elektronik yang boleh menyebabkan
palang di lorong tag elektronik yang dikhaskan dinaikkan secara
elektronik.
Pengecualian daripada pembayaran tol
4. Walau apa pun peruntukan Perintah ini, tiada tol kena dibayar berkenaan
dengan mana-mana kenderaan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.
Pembatalan
5. Perintah Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) (Pungutan Tol)
(Lebuh Raya Seremban–Port Dickson) 1997 [P.U. (A) 352/1997] dibatalkan.
J ADUAL PERTAMA
[subperenggan 2(1)]
KADAR TOL
(1)
Kelas Kenderaan
(2)
Tol Kena Dibayar
(Plaza Tol
Mambau)
RM
(3)
Tol Kena Dibayar
(Plaza Tol Lukut
Timur dan Plaza
Tol Lukut Barat)
RM
1.
Kenderaan yang mempunyai dua
gandar dan tiga atau empat roda
(kecuali teksi dan bas)
2.60
0.60
2.
Kenderaan yang mempunyai dua
gandar dan enam roda (kecuali bas)
5.20
1.20
3.
Kenderaan yang mempunyai tiga
gandar atau lebih (kecuali bas)
7.80
1.80
4.
Teksi
2.60
0.60
5.
Bas
5.20
1.20
Bagi maksud mengira bilangan gandar dan roda sesuatu kenderaan, gandar dan
roda mana-mana treler yang ditarik oleh kenderaan itu hendaklah termasuk
sebagai sebahagian daripada gandar dan roda kenderaan itu.
23
JADUAL KEDUA
[subperenggan 2(2)]
PETA LEBUH RAYA SEREMBAN–PORT DICKSON
P.U. (A) 326.
24
P.U. (A) 326.
J ADUAL KETIGA
[perenggan 4]
KENDERAAN YANG DIKECUALIKAN
1.
Kenderaan yang membawa Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong atau Raja
Permaisuri Agong, Raja-Raja atau Permaisuri-Permaisuri Baginda, Yang di-Pertua Negeri
bagi Negeri-Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau isteri-isteri mereka,
Dato’-Dato’ Undang Negeri Sembilan atau Tengku Besar Tampin atau isteri-isteri mereka,
Tengku Mahkota atau Raja Muda mana-mana Negeri atau isteri-isteri mereka, Raja DiHilir Perak atau isterinya, atau mana-mana pembesar asing yang datang melawat.
2.
Mana-mana kenderaan Kerajaan yang membawa Perdana Menteri atau Timbalan Perdana
Menteri.
3.
Semua kenderaan tentera yang dimiliki oleh Kerajaan atau oleh mana-mana angkatan
pelawat yang ditafsirkan dalam Akta Angkatan Pelawat 1960 [Akta 432].
4.
Semua kenderaan Kerajaan yang digunakan semata-mata untuk tugas ambulans, melawan
kebakaran, tugas polis atau tugas menyelamat termasuk pasukan penyelamat dari Jabatan
Pertahanan Awam dan kenderaan bukan kepunyaan Kerajaan yang digunakan sematamata untuk tugas ambulans.
5.
Semua motosikal beroda tiga atau beroda empat yang digunakan oleh mana-mana orang
cacat.
6.
Kenderaan yang mempunyai dua gandar dan dua roda.
Dibuat 10 September 2004
[KKR/U/62/2 Sj. 5; PN(PU2)426/XX]
DATO’ SERI S. S AMY VELLU
Menteri Kerja Raya
FEDERAL ROADS (PRIVATE MANAGEMENT) ACT 1984
F EDERAL R OADS (PRIVATE MANAGEMENT) (COLLECTION OF TOLLS )
(SEREMBAN –PORT DICKSON EXPRESSWAY) O RDER 2004
IN exercise of the powers conferred by section 2 of the Federal Roads (Private
Management) Act 1984 [Act 306], the Minister makes the following order:
Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Federal Roads (Private Management)
(Collection of Tolls) (Seremban–Port Dickson Expressway) Order 2004.
(2) This Order comes into operation at 10.00 a.m. on 7 October 2004.
Authorisation to collect tolls
2. (1) Projek Lebuhraya Utara-Selatan Berhad is authorised for the period from
10.00 a.m. on 7 October 2004 to 8 August 2028 to demand, collect and retain
the appropriate tolls specified in columns (2) and (3) of the First Schedule for
25
P.U. (A) 326.
the use in either direction of any part of the road known as the Seremban–Port
Dickson Expressway commencing at kilometre 6.75 near the Mambau Interchange
and ending at a junction at kilometre 29.50 along Jalan Port Dickson–Linggi
[measured in a westward direction from kilometre 4.00 at the North-South
Expressway Interchange and the Federal road leading from Seremban to Port
Dickson (Federal Route 53)] including the Lukut Interchange by the classes of
vehicles specified in column (1) of the First Schedule.
(2) The road specified in subparagraph (1) for the use of which tolls are
authorised to be demanded, collected and retained is shown on the map in the
Second Schedule.
Payment of toll
3. (1) The toll referred to in subparagraph 2(1) shall be payable by the driver
of a vehicle before entering the Mambau Toll Plaza situated at kilometre 7.05
(for toll collection towards Lukut or Sua Betong and vice versa towards Seremban)
and the Lukut East Toll Plaza (for toll collection towards Sua Betong) and the
Lukut West Toll Plaza (for toll collection towards Lukut) situated at kilometre
19.70 of the Seremban–Port Dickson Expressway [measured in a westward
direction from kilometre 4.00 at the North-South Expressway Interchange and
the Federal road from Seremban to Port Dickson (Federal Route 53)].
(2) A driver of a vehicle who uses an electronic card or device shall pass
through a toll lane having an electronic card or device reader, approach the
reader and touch the electronic card or device on the reader, and the toll payable
shall be deducted from the electronic card or device.
(3) A driver of a vehicle who uses an electronic tag shall, before passing
through the dedicated electronic tag lane, display the electronic tag or the
electronic tag with a valid electronic card or device at the windscreen of the
vehicle and the toll payable shall be deducted from the electronic tag or the
electronic card or device.
(4) “Electronic card or device” and “electronic tag” referred to in this paragraph
means—
(a) an electronic card or device and electronic tag as approved by the
Minister, issued for the purpose of payment of tolls;
(b) in relation to an electronic card or device, an electronic card or device
which is capable of being read by the reader installed at the toll lane;
and
(c) in relation to an electronic tag, an electronic tag which is capable of
causing the pole at the dedicated electronic tag lane to be raised
electronically.
Exemption from payment of toll
4. Notwithstanding the provisions of this Order, no toll shall be payable in
respect of any of the vehicles specified in the Third Schedule.
P.U. (A) 326.
26
Revocation
5. The Federal Roads (Private Management) (Collection of Tolls) (Seremban–
Port Dickson Expressway) Order 1997 [P.U. (A) 352/1997] is revoked.
F IRST SCHEDULE
[subparagraph 2(1)]
RATES OF TOLLS
(1)
Classes of Vehicles
(2)
Toll Payable
(Mambau Toll
Plaza)
RM
(3)
Toll Payable
(Lukut East Toll
Plaza and Lukut
West Toll Plaza)
RM
1.
Vehicles having two axles and three or
four wheels (excluding taxis and buses)
2.60
0.60
2.
Vehicles having two axles and six wheels
(excluding buses)
5.20
1.20
3.
Vehicles having three axles or more
(excluding buses)
7.80
1.80
4.
Taxis
2.60
0.60
5.
Buses
5.20
1.20
For the purpose of calculating the number of axles and wheels of a vehicle, the
axles and wheels of any trailer towed by the vehicle shall be included as part
of the axles and wheels of the vehicle.
27
SECOND SCHEDULE
[subparagraph 2(2)]
MAP OF SEREMBAN–PORT DICKSON EXPRESSWAY
P.U. (A) 326.
28
P.U. (A) 326-327.
THIRD SCHEDULE
[paragraph 4]
EXEMPTED VEHICLES
1.
Vehicles carrying Their Majesties the Yang di-Pertuan Agong or the Raja Permaisuri
Agong, Their Highnesses the Rulers or their consorts, the Yang di-Pertua Negeri of the
States of Malacca, Penang, Sabah and Sarawak or their wives, Dato’-Dato’ Undang
Negeri Sembilan or the Tengku Besar Tampin or their wives, the Tengku Mahkota or
the Raja Muda of any State or their wives, the Raja Di-Hilir of Perak or his wife, or
any visiting foreign dignitary.
2.
Any Government vehicle carrying the Prime Minister or the Deputy Prime Minister.
3.
All military vehicles belonging to the Government or to any visiting force as defined
in the Visiting Forces Act 1960 [Act 432].
4.
All Government vehicles solely engaged in ambulance duties, fire fighting, police duties
or rescue duties inclusive of rescue teams from Jabatan Pertahanan Awam and nonGovernment vehicles solely engaged in ambulance duties.
5.
All three-wheeled or four-wheeled motorcycles used by any handicapped person.
6.
Vehicles having two axles and two wheels.
Made 10 September 2004
[KKR/U/62/2 Sj. 5; PN(PU2)426/XX]
DATO’ SERI S. S AMY VELLU
Minister of Works
P.U. (A) 327.
AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (No. 16) 2004
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 127(3)(b) Akta Cukai
Pendapatan 1967 [Akta 53], Menteri membuat perintah yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Cukai Pendapatan
(Pengecualian) (No. 16) 2004.
(2) Perintah ini disifatkan telah mula berkuat kuasa mulai tahun taksiran
1996 hingga tahun taksiran 2000 (berasaskan tahun semasa).
29
P.U. (A) 327.
Pengecualian
2. (1) Menteri mengecualikan Perbadanan Putrajaya daripada pembayaran cukai
pendapatan berkenaan dengan semua pendapatannya mulai tahun taksiran 1996
hingga tahun taksiran 2000 (berasaskan tahun semasa).
(2) Tiada apa-apa jua dalam subperenggan (1) boleh melepaskan atau disifatkan
telah melepaskan Perbadanan Putrajaya daripada mematuhi apa-apa kehendak
untuk mengemukakan apa-apa penyata atau penyata akaun atau memberikan
apa-apa maklumat lain di bawah peruntukan Akta.
Dibuat 20 Ogos 2004
[Perb. (8.09)248/40/7-1097(SK.1)(7); LHDN. 01/35/(S)/42/51/231-2;
PN(PU2)80/XLI]
Bagi pihak dan atas nama Menteri Kewangan.
DATO’ DR. NG YEN YEN
Timbalan Menteri Kewangan 1
[Akan dibentangkan di Dewan Rakyat menurut subseksyen 127(4) Akta Cukai
Pendapatan 1967]
INCOME TAX ACT 1967
INCOME TAX (EXEMPTION ) (NO. 16) O RDER 2004
IN exercise of the powers conferred by paragraph 127(3)(b) of the Income Tax
Act 1967 [Act 53], the Minister makes the following order:
Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Income Tax (Exemption) (No. 16) Order
2004.
(2) This Order is deemed to have effect from the year of assessment 1996
until the year of assessment 2000 (current year basis).
Exemption
2. (1) The Minister exempts the Perbadanan Putrajaya from the payment of
income tax in respect of all its income from the year of assessment 1996 until
the year of assessment 2000 (current year basis).
30
P.U. (A) 327-328.
(2) Nothing in subparagraph (1) shall absolve or is deemed to have absolved
the Perbadanan Putrajaya from complying with any requirement to submit any
return or statement of accounts or to furnish any other information under the
provisions of the Act.
Made 20 August 2004
[Perb. (8.09)248/40/7-1097(SK.1)(7); LHDN. 01/35/(S)/42/51/231-2;
PN(PU2)80/XLI]
On behalf and in the name of the Minister of Finance.
DATO’ DR. N G YEN YEN
Deputy Minister of Finance 1
[To be laid before the Dewan Rakyat pursuant to subsection 127(4) of the
Income Tax Act 1967]
P.U. (A) 328.
AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (No. 17) 2004
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 127(3)(b) Akta Cukai
Pendapatan 1967 [Akta 53], Menteri membuat perintah yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Cukai Pendapatan
(Pengecualian) (No. 17) 2004.
(2) Perintah ini mula berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2007.
Pengecualian
2. (1) Menteri mengecualikan Lembaga Tabung Haji daripada pembayaran cukai
pendapatan berkenaan dengan semua pendapatannya mulai tahun taksiran 2007
hingga tahun taksiran 2011.
31
P.U. (A) 328.
(2) Tiada apa-apa jua dalam subperenggan (1) boleh melepaskan atau disifatkan
telah melepaskan Lembaga Tabung Haji daripada mematuhi apa-apa kehendak
untuk mengemukakan apa-apa penyata atau penyata akaun atau memberikan
apa-apa maklumat lain di bawah peruntukan Akta.
Dibuat 20 Ogos 2004
[Perb. (8.09)248/40/7-264 Vol.2(SK.1)(5); LHDN. 01/35/(S)/42/51/231-2;
PN(PU2)80/XLI]
Bagi pihak dan atas nama Menteri Kewangan.
DATO’ DR. NG YEN YEN
Timbalan Menteri Kewangan 1
[Akan dibentangkan di Dewan Rakyat menurut subseksyen 127(4) Akta Cukai
Pendapatan 1967]
INCOME TAX ACT 1967
INCOME TAX (EXEMPTION ) (NO. 17) O RDER 2004
IN exercise of the powers conferred by paragraph 127(3)(b) of the Income Tax
Act 1967 [Act 53], the Minister makes the following order:
Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Income Tax (Exemption) (No. 17) Order
2004.
(2) This Order is deemed to have effect from the year of assessment 2007.
Exemption
2. (1) The Minister exempts the Lembaga Tabung Haji from the payment of
income tax in respect of all its income from the year of assessment 2007 until
the year of assessment 2011.
P.U. (A) 328-329.
32
(2) Nothing in subparagraph (1) shall absolve or is deemed to have absolved
the Lembaga Tabung Haji from complying with any requirement to submit any
return or statement of accounts or to furnish any other information under the
provisions of the Act.
Made 20 August 2004
[Perb. (8.09)248/40/7-264 Vol.2(SK.1)(5); LHDN. 01/35/(S)/42/51/231-2;
PN(PU2)80/XLI]
On behalf and in the name of the Minister of Finance.
DATO’ DR. N G YEN YEN
Deputy Minister of Finance 1
[To be laid before the Dewan Rakyat pursuant to subsection 127(4) of the
Income Tax Act 1967]
P.U. (A) 329.
AKTA KAWALAN HARGA 1946
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA (P ELESENAN) (PINDAAN ) 2001
PEMBETULAN
DALAM Jadual kepada P.U. (A) 359 yang disiarkan pada 4 Disember 2001—
(a) potong perkataan “ ”. ” yang terdapat selepas perkataan “Penolong
Pengawal Harga”; dan
(b) masukkan selepas perkataan “Fi Lesen: RM1.00” perkataan “ ”. ”.
PRICE CONTROL ACT 1946
PRICE C ONTROL (LICENSING) (AMENDMENT) REGULATIONS 2001
CORRIGENDUM
IN the Schedule to P.U. (A) 359 published on 4 December 2001—
(a) delete the word “ ”. ” appearing after the words “Assistant Price
Controller”; and
(b) insert after the words “Licence Fee: RM1.00” the word “ ”. ”.
[B.PGK. 0.5001/1 Jld. 5; PN(PU2)128/IV]
33
P.U. (A) 330.
P.U. (A) 330.
AKTA IMIGRESEN 1959/63
P ERINTAH IMIGRESEN (PENGECUALIAN) 2004
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 55 dan subseksyen 65(3)
Akta Imigresen 1959/63 [Akta 155], Menteri dengan persetujuan Pihak Berkuasa
Negeri Sarawak, membuat perintah yang berikut:
Nama
1.
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Imigresen (Pengecualian) 2004.
Pengecualian
2. Peraturan 36 Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 [P.U. 228/63], tidak terpakai
bagi mana-mana orang yang memasuki Malaysia dengan jalan darat melalui
Sungai Pandaruan dan Mengkalap di Sarawak, antara jam 7.00 malam hingga
10.00 malam.
IMMIGRATION ACT 1959/63
IMMIGRATION (E XEMPTION) ORDER 2004
IN exercise of the powers conferred by section 55 and subsection 65(3) of the
Immigration Act 1959/63 [Act 155], the Minister with the concurrence of the
State Authority of Sarawak, makes the following order:
Citation
1.
This order may be cited as the Immigration (Exemption) Order 2004.
Exemption
2. Regulation 36 of the Immigration Regulations 1963 [L.N. 228/63], shall not
apply to any person entering Malaysia by land via Sungai Pandaruan and
Mengkalap in Sarawak, between 7.00 p.m. and 10.00 p.m.
Dibuat 30 Jun 2004
Made 30 June 2004
[KDN(S) 03/969/29(7); KDN(S)03/969/30(20); PN(PU2)100/IX]
DATO’ AZMI BIN KHALID
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri/
Minister of Home Affairs
Hakcipta Pencetak
H
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh
diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat
izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).
DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
CAWANGAN KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA