Folketeljing 1910 for 0533 Lunner Digitalarkivet

Comments

Transcription

Folketeljing 1910 for 0533 Lunner Digitalarkivet
Folketeljing 1910
for 0533 Lunner
Digitalarkivet
09.09.2014
Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for
publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no
Digitalarkivet - Arkivverket
Innhald
Løpande liste ................................ 11
Førenamnsregister ...................... 141
Etternamnsregister ...................... 183
Fødestadregister .......................... 225
Bustadregister ............................. 237
4
Folketeljingar i Noreg
Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre
byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990.
Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn.
Teljingane i 1769 og 1815-55 er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre
prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om
offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje
frigjevast før etter 100 år. 1910-teljinga vart difor frigjeven 1. desember 2010. Folketeljingane er
avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, 1815-1865, 1870,
1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885,
1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt.
Folketeljinga 1. desember 1910
Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast ”almindelig Folketælling” for å få ei
detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember 1910.
På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var
mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på
reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt
over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var
heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis
var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad.
I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om
tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste
bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig.
Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing.
Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske
hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt.
Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den
heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til 2 391 782
personar.
Teljingsarbeidet
Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig.
På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der
teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene)
med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei
krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet
på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene.
I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar
sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som ”sjølvteljing”, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for
heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere
og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste
over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over
talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av
skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane.
Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve
Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt
opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå
hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar.
Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så
følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med
utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der
5
ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan
finnast mellom bustadene.
Dataregistreringa
Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga 1.12.1910 er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i
Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv.
Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene.
Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast
brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn.
Bustad - land
Nr
1
2
3
4
5
6
Namn
Bustadnr.
Krets
Namn
Gnr
Bnr
Tilstades
Fullt feltnamn
Bustadsnummer
Teljingskrinsnummer og -namn
Bustadens namn
Gardsnummer
Bruksnummer
Tal personar til stades, total – mann –
kvinne
7
Heimehørande
Tal heimehøyrande personar, total – mann
– kvinne
På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for
bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga.
Bustad – by
Feltnr Kortnamn
Fullt feltnamn
1
Bustadnr.
Bustadsnummer
2
Krets
Tellingskretsnummer og -namn
3
Adresse
Gatenamn og nummer
4
Hustype
5
Tal etg.
Tal etasjer
6
Tilstades
Tal personar til stades, total – mann - kvinne
7
Heimehørande
Tal heimehøyrande personar, total – mann - kvinne
På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter
med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å
lette lesinga.
Leilegheit
Feltnr Kortnavn
Fullt feltnavn
1
Leil.
Leileghetsnr
2
Plassering
3
Etg.
Etasje
4
Pers.
Tal personar totalt, menn - kvinner
5
Pers. loft
Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner
6
Pers. kjeller
Tal personar i kjeller, menn – kvinner
7
Tilstades
Tal personar til stades, total – mann – kvinne
8
Heimehørande
Tal heimehøyrande personar, total – mann – kvinne
Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft
og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande.
Person
Feltnr
1
2
3
4
5
6
Kortnamn
Nr.
Namn
Kj
Siv
Bust
Fam
Fullt feltnamn
Personnummer
Førenamn + Etternamn
Kjønn
Sivilstand
Bustatus
Stilling i familien
Reg.koder
m/k
g/ug/b/e/s/f
b/mt/f
6
Feltnr
7
8
9
10
Kortnamn
Yrkje
Fødd
Fødestad
Statsb.
Fullt feltnamn
Yrkje
Fødselsdato
Reg.koder
Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre
merknader.
11
Tru
Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre
merknader.
På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig
bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje
tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for
å lette lesinga.
Heimvend norsk-amerikanar
Feltnr
1
2
3
4
5
Fullt feltnamn
Utflyttingsår frå Noreg
Attendeflyttingsår til Noreg
Siste bustad i Amerika
Stilling i Amerika
Merknader
Fortløpande liste
Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda.
Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin ”boks” innanfor ei felles ramme.
Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive
feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f
eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2
under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå.
Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld.
Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter.
Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet ”Uthus” om bustaden hadde side- eller uthusbygning
som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. ”Type uthus” gjev namnet på
desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet ”Sedv./sanns. sted” personens sedvanlige bustad
dersom feltet ”Bust” (bustatus) har verdien ’mt’ (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om
”Bust” har verdien ’f’ (fråverande).
Faste forkortingar brukt i nokre felt
(Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.)
Om næringslokale
bu = butikk
ko = kontor
ve = verkstad
an = andre lokale for næringsdrift
Kjønn
m = mann
k = kvinne
Bostatus
b = busett på staden
mt = mellombels til stades
f = fråverande
Stilling i familien
hf = husfar
hm = husmor
s = son
7
d = dotter
tj = tenar
fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!)
el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald)
b = besøkande
Ekteskapleg stilling
g = gift
ug = ugift
e = enkje/enkjemann
s = separert
f = fråskild
Fødestad
t = fødd i teljingsheradet
Undersåttleg status
n = norsk statsborgar
Trudomssamfunn
s = tilhøyrande den norske statskyrkja
Sjukdom
b = blind
d = døvstum
s = sinnssjuk
aa = åndssvak
Nasjonalitet
n = norsk
l = lappisk
lf = lappisk, fastbuande
ln = lappisk, nomadiserande
k = kvensk (finsk)
b = blanda
Språk
n = norsk
l = lappisk
f = finsk (kvensk)
Spesialsymbol frå dataregistreringa
??
@
%
!!
*
E:
I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:
markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks ’Kristi??’)
er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av
dei to som er den rette (f eks ’[email protected]’).
markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og
bak det overstrokne (f eks ’Peder %Hans%’).
markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil. !! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga
manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn).
etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen
(f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre
eller søsken)..
markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda.
Alfabetiske register
8
I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til
side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista.
I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til
sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er
med her.
Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande
lista.
9
0533 Lunner
Side 10
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 556 (kvinner: 272, menn: 284) Bustader i kretsen: 110
Krets: 001 Løken Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
0001
001 Løken
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Oren (gaard)
Gnr.
1
Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Jørgen Jensen
m g b hf
Marie Jensen
k g b hm
Marthe Jørgensen
k ug b d
Tron Jørgensen
m ug b s
Kjersti Jørgensen
k ug b d
Gudbrand Jørgensen
m ug b s
Iver Jørgensen
m ug b s
Jul Johannesen
m ug b tj
Sofie Petersdatter
k ug b tj
Ole Tronsen Lyseng
m g mt b
Sedvanleg bustad: Lyseng i Lunner
Bustadnr. Krets
0002
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk nyt
Nr. Namn
001 Ellevine Marie Syversen
Namn
Tjenslien (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
002 Eivind Syversen
m ug b
s
003 Sverre Karl Syversen
m ug b
s
004 Sofie Anne Syversen
k
d
Bustadnr. Krets
0003
001 Løken
Nr. Namn
001 Peder Larsen
002 Ingeborg Pedersdatter
ug b
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
9 (5 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.11.1863Lunner n
s
14.03.1871Gran
n
s
07.05.1898Lunner n
s
15.06.1899Lunner n
s
12.07.1901Lunner n
s
09.11.1907Lunner n
s
11.06.1909Lunner n
s
03.11.1879Lunner n
s
31.01.1890Lunner n
s
29.11.1849Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Yrkje
Gaardbr. selveier
Gaardbr.kone
Gaardbr.dtr
Gaardbr.søn
Gaardbr.dtr
Gaardbr.søn
Gaardbr.søn
Tjenestegut
Tjenestepike
Skomaker
Gnr.
under 1
Yrkje
Pension av Kristiania,
jordbruker av pladsen
Dagarbeider ved jordbruk.
Hjælper til ved pladsen
Hjælper til ved
jordarbeider paa pladsen
Hjælper til i huset og ved
jordarbeide paa pladsen
Namn
Ohren (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
k ug b d
003 Lars Pedersen
m ug b
004 Ingeborg Iversen
Sjukdom: b
005 Lise Toresdatter Sørum
006 Sofie Torvaldsen
k
e
k
k
ug b
ug b
007 Olav Torvaldsen
008 Valdemar Akselsen
m ug b
m ug b
Bustadnr. Krets
0004
001 Løken
Nr. Namn
001 Peter Kristiansen
Bnr.
1
b
k
g
b
003 Martin Petersen
m ug b
28.04.1896Kristianian
s
11.07.1900Kristianian
s
20.04.1902Kristianian
s
Gnr.
Bnr.
1
2
Yrkje
Jordbruk, egen regn
Behjælpelig ved
husholdningen og
jordbruken
s
Behjælpelig ved
jordbruket
fl mor til nr 1 Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.11.1851Lunner n
s
11.01.1893Lunner n
s
tj
tj
Husbestyrerinde
Budeie, kvægrøgt,
tjenestepike
Intet erhverv
Tjenestegut, jordbruk
23.06.1877Gran
n
21.01.1882Lunder i n
Norderhaug
08.06.1906Kristianian
26.01.1895Gran
n
Gnr.
Bnr.
1
3
Yrkje
Jordbruker paa pladsen
Dagarbeider ved jordbruk
ellers tømmerhugst ogsaa
Jordbruker paa pladsen
Dagarbeidr ved jordbruk
ellers tømmerhugst ogsaa
Hjælper til med jordbruket
Dagarbeider ved jordbruk
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.03.1858Gran
n
s
fl s av nr 6
tj
Namn
Aasli
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Mari Iversen
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1870Kristianian
hm
s
Bustadnr. Krets
0005
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Grumstadmarken (gaard)
Gnr.
2
Bnr.
1
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0006
001 Løken
Nr. Namn
001 Martin Olsen
Digitalarkivet - Arkivverket
Grumstad (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
3
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
08.04.1894Lunner n
s
24.05.1822Gran
s
11.07.1856Gran
n
s
s
s
s
n
s
31.01.1893Jevnaker n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (7 m, 3 k) 1
10 (7 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.07.1851Gran
n
s
Side 11
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Merknad: Vaaningsbygningen
002 Mari Hansdatter
k g b hm
003 Ole Martinsen
m ug b s
s
s
26.07.1886Lunner n
s
16.03.1893Lunner n
s
13.04.1895Lunner n
s
31.07.1897Lunner n
s
12.12.1900Lunner n
s
29.11.1831Lunner n
s
27.03.1850Brandbu n
s
hf
b
hm
Føderaadskone
s
005 Berthe Marie Martinsen
k
ug b
d
006 Jens Martinsen
m ug b
s
007 Marius Martinsen
m ug b
s
008 Kristian Martinsen*
m ug b
s
Namn
Kjækstad (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
g
11.12.1858Brandbu n
18.12.1884Gran
n
b
m ug b
Bustadnr. Krets
0007
001 Løken
Merknad: solgt til arbeiderbruk
Nr. Namn
001 Johannes Gudbrandsen
Fødd
Gaardbrukerkone selveier
Søn behjælpelig ved
gaardbruket
Søn behjælpelig ved
gaardbruket
Datter behjælpelig ved
gaardbruket
Søn behjælpelig ved
gaardbruket
Søn behjælpelig ved
gaardbruket
Søn behjælpelig ved
gaardbruket
Føderaadsmand
004 Haldor Martinsen
009 Ole Pedersen
m g
Merknad: Føderaadsbygningen
010 Malene Pedersdatter
k g
Yrkje
002 Marie Paulsdatter
k
b
hm
003 Andreas Johannesen
m ug b
s
004 Gina Johannesen
k
ug b
d
005 Ole Johannesen
m ug b
s
006 Martin Johannesen
m ug b
s
007 Kristofer Andersen Lunde
m ug b
fl Lægdslem
Gnr.
under 3
Bnr.
1
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.11.1850Jevnaker n
s
Gnr.
Bnr.
3
2
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Søn
Søn
Datter
Datter
Datter
Tjenestegut, jordbruk
Tjenestepike, Kvægrøgt
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.12.1876Lunner n
s
09.05.1875Nannestadn
s
11.10.1901Eidsvold n
s
23.02.1903Eidsvold n
s
01.09.1905Lunner n
s
14.06.1907Lunner n
s
26.09.1910Lunner n
s
14.11.1887Nannestadn
s
26.11.1864Gran
n
s
Namn
Grumstad (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
k ug b d
k ug b d
k ug b d
m ug b tj
k ug b tj
Bustadnr. Krets
0009
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Grumstadmarken (plads)
Gnr.
3
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0010
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
"Snaalstykket" (plads)
Gnr.
3
Bnr.
4
Bustadnr. Krets
0011
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk
Nr. Namn
001 Georg Gudbrandsen
Namn
Stensrud (plads)
Gnr.
3
Bnr.
5
002 Marthe Andreasdatter
003 Gudbrand Georgsen
Side 12
k g b
m ug b
hm
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Yrkje
Arbeiderbruk, selveier
Dagarbeider ved jordbruk
Arbeiderbrukerkone
Dagarbeider ved jordbruk
Behjælpelig ved
jordbruket paa
arbeiderbruket
Behjælpelig ved
husholdning og jordbruket
Behjælpelig ved
husholdning og jordbruket
Behjælpelig ved
husholdning og jordbruket
Lunner fattigvæsen
underholder ham
Bustadnr. Krets
0008
001 Løken
Nr. Namn
001 Karl Hansen Hoff
002 Hilda Martinsdatter
003 Hans Karlsen
004 Eugen Karlsen
005 Ingeborg Karlsdatter
006 Hilma Karlsen
007 Anna Karlsen
008 Ole Kristiansen
009 Marthe Johannesdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
FødestadStatsb. Tru.
Yrkje
Arbeiderbruk-bruker
selveier Dagarbeider ved
jordbruk
Arbeiderbruk-brukerkone
intet erhver søn
03.04.1864Jevnaker n
s
24.01.1896Jevnaker n
s
03.11.1898Lunner n
s
18.01.1902Lunner n
s
20.03.1905Lunner n
s
21.04.1829Jevnaker n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.03.1887Gran
n
s
29.07.1885Lunner n
24.05.1904Lunner n
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
004
005
006
Namn
Andreas Georgsen
Gudrun Georgsen
Martin Gudbrandsen
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
ug b fl bror av nr 1
Yrkje
intet erhver søn
intet erhver datter
Tjener arbeider ved
gaardsbruk
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.10.1906Lunner n
s
12.01.1909Lunner n
s
11.09.1894Gran
n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0012
001 Løken
Narverud (gaard)
4
1
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Halvor Andersen
m ug f
hf
Gaardbruker selveier
Sannsynleg opphaldstad: Solheim i Lunner
002 Randi Jensdatter
k e b mor av nr 1
Føderaadskone
003 Lars Olsen
m g b tj gift med nr 4 Tjenestegut ved jordbruk
004 Marie Andreasen
k g b tj gift med nr 3 Tjenestepike med
kvægrøgt
Bustadnr. Krets
0013
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk
Nr. Namn
001 Emil Andersen
002
003
004
005
006
Namn
Haugerud (plads)
Gnr.
4
Bnr.
2
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Yrkje
Arbeiderbruk-bruker
Grøftegraver Arbeider ved
jordbruk Selveier
Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Trankjører i Jevnaker
Helene Andersdatter
k g b hm
Arbeiderbruk-brukkone
Dagarbeider ved jordbruk
Kristian Emilsen
m ug b s
Søn behjelpelig ved
arbeiderbruket
Alma Emilsen
k ug b d
Behjælpelig med
husholdning og kvægrøgt
Arnt Emilsen
m ug b s
Behjælpelig med
husholdning og kvægrøgt
Hilda Emilsen
k ug b d
Barn intet erhverv
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.04.1878Lunner n
s
04.08.1839Lunner n
19.10.1884Gran
n
12.08.1879Kristianian
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1868Vermeland
s
i Sverige
29.01.1870Lunner
s
28.09.1898Jevnaker n
s
25.09.1900Jevnaker n
s
03.10.1901Jevnaker n
s
10.10.1908Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0014
001 Løken
Korsrud (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin Olsen
m g b hf
002 Karoline Kristiansen
k g b hm
003 Gudbrand Martinsen
m ug b s
004 Gudbrand Olsen
m g b hf
Merknad: Siderum i vaaningshuset
005 Dorthea Andersdatter
k g f
hm
Sannsynleg opphaldstad: Brandbu
006 Ole Gudbrandsen
m ug b s av nr 4
Gnr.
Bnr.
5
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn barn
Føderaadsmand
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.03.1879Lunner n
s
31.03.1885S. Land n
s
25.07.1908Lunner n
s
27.04.1844Lunner n
s
Føderaadskone
01.08.1841Brandbu n
s
Behjælpelig med
jordbruket Litt føderaad
17.04.1873Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0015
001 Løken
Nr. Namn
001 Nils Nilsen
Gnr.
Bnr.
5
2
Yrkje
Gaardbruker selveier,
tømmermd egen regning S
Datter behjælpelig med
husholdningen sypike
Datter behjælpelig med
husholdn. og kvægrøgt
Tilstades
Heimehørande
5 (1 m, 4 k) 5-1-4 6 (1 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.11.1862Lunner n
s
Datter behjælpelig med
husholdn. og kvægrøgt
Datter behjælpelig med
husholdn. og kvægrøgt
Lunner fattigvæsen intet
erhverv
Namn
Korsrud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
002 Anna Nilsdatter
k
ug b
d
003 Johanne Nilsdatter
k
ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Gran
004 Karoline Nilsdatter
k
ug b
d
005 Magnhild Nilsdatter
k
ug b
d
006 Mathilde Gudbrandsdatter
k
ug b
fl Lægdslem
Lægd
27.07.1885Lunner n
s
03.11.1886Lunner n
s
05.02.1891Lunner n
s
17.11.1897Lunner n
s
06.04.1886Lunner n
s
Sjukdom: a
Bustadnr. Krets
0016
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Korsrud (gaard)
Gnr.
5
Bnr.
3
Side 13
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0017
001 Løken
Nr. Namn
001 Anne Hansdatter
002 Anton Johansen
003 Karoline Johansen
Namn
Bakken (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b s
k
ug b
d
Bustadnr. Krets
0018
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Korsrud
Bustadnr. Krets
0019
001 Løken
Nr. Namn
001 Ole Tronsen
002 Anne Torstensen
003 Tron Olsen
004 Torstein Olsen
005 Olaf Olsen
006 Lise Paulsen
Namn
Virstad vestre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
m ug b s
k ug b tj
Bustadnr. Krets
0020
001 Løken
Namn
Skolejord (Løken skole)
(gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Nr. Namn
001 Martinus I. Skari
Merknad: 1ste etage
002 Randi Gudbrandsdatter Skari
003 Anne M. Skari
004 Magnhild Karlsen
005 Berthe I. Brandrud
Merknad: 2den etage
k
k
k
k
g
ug
ug
ug
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
5
4
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbrukerske selveier 21.03.1840Gran
n
s
Gaardbrukersøn
28.06.1879Lunner n
s
behjælpelig ved jordbruket
Gaardbrukerdatter
02.08.1882Lunner n
s
behjælpelig med
jordbruket
Gnr.
5
b
b
b
b
hm
d
tj
hm
Bnr.
5
Gnr.
Bnr.
6
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn
Gaardbrukersøn
Gaardbrukersøn
Tjenestepike
Gnr.
6
Bnr.
2
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1869Brandbu n
s
Folkeskolelærerkone
Datter
Tjenestepike
Folkeskolelærerinde
25.08.1874Brandbu
17.10.1903Lunner
15.09.1885Lunner
11.09.1879S. Fron
Gnr.
6
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
Namn
0022
001 Løken
Svensbraaten
Merknad: Ubeboet Eier nu: Hans Amundsen Dihle
Gnr.
6
Bnr.
4
Bustadnr. Krets
Namn
0023
001 Løken
Svensbraaten*
Merknad: Ubeboet, men eies nu av: Halvor Mikalsen Løken
Gnr.
6
Bnr.
5
Bustadnr. Krets
0024
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Paalsbraateløkken
Gnr.
6
Bnr.
6
Bustadnr. Krets
0025
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Brustuløkken
Gnr.
6
Bnr.
7
Bustadnr. Krets
0027
001 Løken
Side 14
Namn
Svensbraaten østre (gaard)
Tilstades
Heimehørande
5 (1 m, 4 k) 5-1-4 5 (1 m, 4 k)
Yrkje
Folkeskolelærer
Bustadnr. Krets
Namn
0021
001 Løken
Svensbraaten
Merknad: Ubeboet Eier nu: Hans Amundsen Dihle
Bustadnr. Krets
Namn
0026
001 Løken
Svensbraaten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Amundsen Dihle
m g b hf
002 Karen Marie Tronsdatter Dihle k g b hm
003 Karen Hansdatter
k ug b d
004 Martha Hansdatter
k ug b d
005 Anders Hanssen
m ug b s
006 Tora Hansdatter
k ug b d
007 Ingeborg Hansdatter
k ug b d
008 Jørgen Jørgensen
m ug b fl Lægdsbarn
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.05.1868Lunner n
s
25.02.1869Lunner n
s
04.05.1903Lunner n
s
05.03.1905Lunner n
s
16.05.1907Lunner n
s
03.09.1895Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
6
8
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Datter
Datter
Søn
Datter
Datter
Lunner fattigvæsen
Gnr.
6
Bnr.
9
n
n
n
n
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.07.1875Gran
n
s
01.01.1880Lunner n
s
28.07.1901Lunner n
s
30.01.1903Lunner n
s
10.08.1905Lunner n
s
17.07.1908Lunner n
s
15.08.1910Lunner n
s
02.07.1898Jevnaker n
s
Tilstades
12 (5 m, 7 k)
12-5-7
Heimehørande
12 (5 m, 7 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Nils Andersen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Ingeborg Nilsdatter
003 Ingeborg Nilsdatter
k
k
004 Nils Nilsen
005 Anders Nilsen
006 Anne Nilsen
m ug b
m ug b
k ug b
s
s
d
007 Karoline Nilsen
k
ug b
d
008
009
010
011
012
m
m
k
k
k
ug
ug
ug
ug
ug
s
s
d
d
d
Ingvald Nilsen
Ole Nilsen
Kristine Nilsen
Margit Nilsen
!! Nilsen*
Merknad: Udøpt pike
g b
ug b
b
b
b
b
b
hm
d
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker
03.06.1871Lunner n
s
graastensmurer S
Gaardbrukerkone
12.04.1871Lunner n
s
Kvægrøgter behjælpelig 14.02.1894Lunner n
s
med jordbruket
Behjælpelig med jordbruk 18.06.1895Lunner n
s
Behjælpelig med jordbruk 15.11.1897Lunner n
s
Behjælpelig med
17.09.1899Lunner n
s
husholdningen og jordbruk
Behjælpelig med
03.06.1900Lunner n
s
husholdningen og jordbruk
Søn
19.10.1902Lunner n
s
Søn
29.10.1904Lunner n
s
Datter
28.11.1906Lunner n
s
Datter
03.04.1909Lunner n
s
Datter
21.10.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0028
001 Løken
Svensbraatemarken
Merknad: Ubeboet Eier: A. Bratvold
Gnr.
6
Bnr.
10
Bustadnr. Krets
0029
001 Løken
Merknad: Eier: Hans Pedersen
Nr. Namn
001 Hans Pedersen
002 Karoline Johannesdatter
003 Peter Hansen
004 Johan Hansen
Gnr.
6
Bnr.
11
Namn
Svensbraatebingen (plads)
Kj.
m
k
m
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
Yrkje
Jernbanearbeider (anlæg)
Jernbanearbeider Kone
Jernbanearbeidersøn
Jernbanearbeidersøn
Bustadnr. Krets
Namn
0030
001 Løken
Nerløkken
Merknad: Ubeboet Eier nu: Halvor Tronsen Virstad
Gnr.
6
Bnr.
12
Bustadnr. Krets
Namn
0031
001 Løken
Skog
Merknad: Ubeboet Eier nu: Halvor Tronsen
Gnr.
6
Bnr.
13
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.01.1875Brandbu n
s
02.02.1881S. Land n
s
31.10.1908Brandbu n
s
02.09.1910Brandbu n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0032
001 Løken
Vollaløkken
6
14
Merknad: Optællet i Kreds 8 (Nordstrand) Eier: A/S Hadelandske marmorfelter %Ubeboet%
Bustadnr. Krets
Namn
0033
001 Løken
Virstad østre (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Tronsen
m g b hf
002 Ingeborg Andersdatter
k g b hm
003 Tron Halvorsen
m ug b s
004 Anders Halvorsen
m ug b s
005 Janna Johannesdatter
k ug b tj
006 Tron Olsen
m e b hf
Merknad: Siderum i vaaningshuset
007 Margrethe Larsdatter
k ug b husholderske
Gnr.
Bnr.
6
15
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn
Gaardbrukersøn
Tjenestepike
Føderaadsmand
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.12.1871Lunner n
s
18.07.1875Lunner n
s
15.07.1904Lunner n
s
08.09.1909Lunner n
s
11.11.1894Lunner n
s
01.01.1831Lunner n
s
Husholderske
28.07.1856Lunner n
Bustadnr. Krets
Namn
0034
001 Løken
Engeløkken
Merknad: Ubeboet Eier nu: Hans Amundsen Dihle
Gnr.
6
Bnr.
16
Bustadnr. Krets
Namn
0035
001 Løken
Smedstuen (plads)
Merknad: Ubeboet Eier: Nils Andersen
Gnr.
6
Bnr.
17
Bustadnr. Krets
Namn
0036
001 Løken
Fjeldheim (plads)
Merknad: Eier: Peder J. Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Johannesen Mørtvedten m e b hf
002 Marthe Gudbrandsdatter
k ug b tj
Gnr.
6
Bnr.
18
Digitalarkivet - Arkivverket
Yrkje
Tolleknivmaker S
Husbestyrerinde
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.05.1842Lunner n
s
29.09.1843Lunner n
s
Side 15
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0037
001 Løken
Nr. Namn
001 Olaus Gudbrandsen
Namn
Eriksrud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Klara Nilsdatter
003 Nils Olausen
k g b
m ug b
hm
s
004 Gudbrand Olausen
m ug b
s
005 Ingeborg Olausen
006 Aasta Olausen
k
k
d
d
ug b
ug b
Gnr.
Bnr.
6
19
Yrkje
Arbeiderbrukbruker,
selveier Jernbanearb ved
anlæg
Arbeiderbrukbrukerkone
Søn behjælpelig ved
jordbruket
Søn behjælpelig ved
jordbruket
Datter
Datter
Bustadnr. Krets
Namn
0038
001 Løken
Elsevold (plads)
Merknad: Ubeboet Eier: A. J. Bryn ingeniør
Gnr.
6
Bnr.
20
Bustadnr. Krets
Namn
0039
001 Løken
Bruvold (plads)
Merknad: arbeiderbruk Eier: Andreas Andersen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Andreas Andersen
m g b hf
Gnr.
6
Bnr.
21
002 Gudbjørg Johannesdatter
003 Anders Andreasen
k g b
m ug b
hm
s
004 Johannes Andreasen
m ug b
s
005 Gunnar Andreasen
m ug b
s
Bustadnr. Krets
Namn
Yrkje
Arbeiderbruk-bruker
selveier Dagarbeider ved
jordbruk
Arbeiderbrukkone
Søn behjælpelig ved
jordbruket dagarb ved
jordbr
Søn behjælpelig ved
jordbruket dagarb ved
jordbr
Søn behjælpelig ved
jordbruket dagarb ved
jordbr
Gnr.
Bnr.
0040
001 Løken
Heier (gaard)
7
1
Merknad: Eier nu: Olav Jørgensen Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Olav Jørgensen
m ug b hf Søskende Jordbruker, selveier
(Gaardbruker)
Merknad: Vaaningshuset
002 Lars Jørgensen
m ug b bror Søskende Arbeider ved jordbruket
003 Mikal Jørgensen
m ug b bror Søskende Arbeider ved jordbruket
004 Julie Jørgensdatter
k ug b søster
Husbestyrerinde for sin
søskende
bror nr 1
005 Jørgen Johansen
m e b far
Føderaadsmand
006 Hans Larsen
m e b hf
Lunner fattigvæsen
Merknad: Bryggerhusbygning
007 Lise Marie Hansen
k ug b d
Arbeiderske ved huset,
jordbruket
008 Jul Andersen
m ug b s av nr 7
Dagarbeider ved
jordbruket
009 Martha Augustsdatter
k ug b datterdatter av Barn intet erhverv
nr 7
Bustadnr. Krets
0041
001 Løken
Nr.
001
002
003
Namn
Johan Olsen Vestern
Mari Hanssen Vestern
Halvor Olsen Vestern
Side 16
Namn
Vestern (gaard)
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
g b Svigersøn
Gnr.
8
Bnr.
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.03.1874Gran
n
s
19.08.1875Lunner n
07.04.1899Lunner n
s
s
14.12.1901Lunner n
s
06.02.1905Lunner n
07.01.1908Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.02.1852Lunner n
s
09.08.1853Lunner n
22.07.1890Lunner n
s
s
26.02.1895Lunner n
s
18.09.1897Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (6 m, 3 k) 1
9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1879Lunner n
s
21.01.1880Lunner n
31.07.1888Lunner n
24.04.1883Lunner n
s
s
s
22.01.1836Jevnaker n
16.06.1830Jevnaker n
s
s
01.03.1857Jevnaker n
s
23.04.1887Lunner n
s
24.05.1905Kristianian
s
Tilstades
Heimehørande
12 (4 m, 8 k)
12 (4 m, 8 k)
12-4-8
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.07.1839Lunner n
s
16.11.1828Jevnaker n
s
15.06.1870Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
004 Gunda Johansdatter
005 Randi Halvorsdatter
006 Martha Halvorsdatter
007 Ole Halvorsen
008 Janna Halvorsen
009 Gina Halvorsdatter
010 Johan Halvorsen
011 Hilda Halvorsdatter
012 Marthe Johansdatter
Sjukdom: a
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
k g b d av nr 1 og 2 Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med
jordbruket
k ug b d av nr 3
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med
jordbruket
k ug b d av nr 3
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med
jordbruket
m ug b s av nr 3
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
k ug b d av nr 3
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med
jordbruket
k ug b d av nr 3
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med
jordbruket
m ug b s av nr 3
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
k ug b d av nr 3
Gaardbrukerdatter
k ug b d til nr 1
Gaardbrukerdatter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.06.1871Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0042
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Vestern (gaard)
Gnr.
8
Bnr.
2
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0043
001 Løken
Vestern nedre (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Olsen Vestern
m g b hf
Merknad: Vaaningshus
002 Julia Olausen Vestern
k g b hm
003 Marie Andersdatter Vestern k ug b d
004 Ole Andersen Vestern
m ug b s
005 Ingebret Olausen
m ug b tj
006 Ingborg Gudbrandsdatter
k ug b tj
007 Martha Olausdatter
k ug b tj
008 Ole Andersen Vestern
m g
Merknad: Føderaadshus
009 Ingeborg Mikalsdatter Vestern k g
Bustadnr. Krets
0044
001 Løken
Merknad: Eier: Ole Larsen
Nr. Namn
001 Ole Larsen Ulven
b
hf
Gaardbrukerkone
Gaardbrukerdatter
Gaardbrukersøn
Tjenestegut
Tjenestepike Kvægrøgt
Tjenestepike
husholdningen
Føderaadsmand
b
hm
Føderaadskone
Namn
Sverige (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
Bustadnr. Krets
Namn
0045
001 Løken
Løken lille (plads)
Merknad: Ubeboet Eier: Anders Olsen
Bustadnr. Krets
0046
001 Løken
Nr. Namn
001 Hans Pedersen
002 Oline Olsen
Namn
Løkenmarken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
8
3
Yrkje
Gaardbruker selveier
b
hm
Gnr.
8
Bnr.
4
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gnr.
9
29.08.1896Lunner n
s
09.09.1898Lunner n
s
09.11.1901Lunner n
s
05.08.1905Lunner n
s
23.09.1907Lunner n
s
26.04.1910Lunner n
13.05.1869Lunner n
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (4 m, 5 k) 1
9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.05.1876Lunner n
s
15.08.1887Lunner n
18.08.1908Lunner n
11.09.1909Lunner n
01.07.1889Lunner n
26.12.1884Jevnaker n
04.08.1896Lunner n
s
s
s
s
s
s
27.03.1840Lunner n
s
08.12.1833Brandbu n
s
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.07.1846Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
9
2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Dagarbeider ved jordbruk 06.01.1847Gran
n
s
Litt jordbruk, selveier
Dagarbeiderkone
09.02.1849Ringsakern
s
Gnr.
9
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0048
001 Løken
Gnr.
9
Bnr.
4
Digitalarkivet - Arkivverket
s
Bnr.
1
Bustadnr. Krets
Namn
0047
001 Løken
Løken lille (plads)
Merknad: Ubeboet Eier: Anders Olsen
Namn
Kvernhaugen (gaard)
17.01.1894Lunner n
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 9 (5 m, 4 k)
Side 17
0533 Lunner
Nr. Namn
001 Amund Andreasen Ensrud
002
003
004
005
006
007
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Merknad: 1ste etage i vaaningshuset
Marie Olsdatter Ensrud
k g
Ole Amundsen Ensrud
m ug
Kari Amundsen Ensrud
k ug
Lise Amundsen Ensrud
k ug
Andreas Amundsen Ensrud
m ug
Lage Josef Pedersen
m g
b
b
b
b
b
f
Yrkje
Gaardbr selveier og
tømmermand S
hm
s
d
d
s
hf
Gaardbr.kone
Gaardbr.søn
Gaardbr.datter
Gaardbr.datter
Gaardbr.søn
Dagarbeider med skogs og
tømmerhugst
Merknad: 2den etage i vaaningshuset Sannsynleg opphaldstad: Jevnaker
008 Kristine Torstensdatter
k g b hm
Dagarbeiderkone
009 Peder Lagesen
m ug b s
Dagarbeidersøn
Bustadnr. Krets
0049
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Løken lille (gaard)
Gnr.
9
Bnr.
5
Bustadnr. Krets
0050
001 Løken
Namn
Skoglund (plads)
Gnr.
9
Bnr.
6
Nr. Namn
001 Lars Johansen Skoglund
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Merknad: 1ste etage
Karen Ingebretsen Skoglund k g
Johannes Larsen Skoglund
m ug
Ivar Larsen Skoglund
m ug
Magnhild Larsen Skoglund
k ug
Ludvig Larsen Skoglund
m ug
Lise Larsen Skoglund
k ug
Peder Larsen Skoglund
m ug
Anna Larsen Skoglund
k ug
Mathilde Jørgensen
k g
Merknad: 2den etage
Johan Hansen
m g
Sannsynleg opphaldstad: Aadalen
Harald Johansen
m ug
Johannes Magnusen Løken
m ug
Merknad: 2den etage
Anna Magnusen Løken
k ug
Bustadnr. Krets
0051
001 Løken
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
19.10.1880Gran
n
30.11.1900Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
13 (7 m, 6 k)
14 (8 m, 6 k)
13-7-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.12.1866Lunner n
s
hm
s
s
d
s
d
s
d
hm gifte
Skomakerkone
Skomakersøn
Skomakersøn
Skomakerdatter
Skomakersøn
Skomakerdatter
Skomakersøn
Skomakerdatter
Jerbanearbeider-kone
13.08.1870Lunner n
20.09.1897Lunner n
31.03.1899Lunner n
10.06.1900Lunner n
12.01.1903Lunner n
05.01.1905Lunner n
28.12.1906Lunner n
20.03.1909Lunner n
28.04.1891Jevnaker n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
f
hf gifte
Jerbanearbeider
14.12.1882Ringsakern
s
b
b
s
hf
Jernbanearbeidersøn
Postaapner
23.09.1909Kristianian
25.01.1885Lunner n
s
s
b
søster
Husholderske
28.09.1896Lunner n
s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
004 Magnus Edvardsen
m ug b
s
005 Einar Edvardsen
m ug b
s
006 Karsten Edvardsen
m ug b
s
007 Jens Edvardsen
008 Johannes Johnsen
m ug b
m e b
s
fl far til nr 2
Sjukdom: b
009 Karl Olsen Mørtvedten
m ug mt fl
Sedvanleg bustad: Mørtvedten i Lunner
010 Hans Antonsen Sund
m e b
Side 18
04.05.1876Lunner
14.04.1900Lunner
25.09.1901Lunner
12.02.1903Lunner
28.03.1910Lunner
03.05.1881Lunner
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Namn
Løken store (gaard)
Merknad: Eier nu: Edvard Magnusen
Nr. Namn
Kj.
001 Edvard Magnussen
m
002 Jensine Johannesdatter
k
003 Gina Edvardsdatter
k
Yrkje
Skomaker for egen
regning S
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.01.1873Faaberg n
s
fl
Gnr.
10
Bnr.
1
Tilstades
10 (8 m, 2 k)
10-8-2
Heimehørande
9 (7 m, 2 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker selveier
14.03.1868Lunner n
s
Gaardbrukerkone
22.08.1864Lunner n
s
Gaardbrukerdatter og
28.11.1887Lunner n
s
husholdn. kvægrøgt
Gaardbrukersøn behjælp. 28.03.1891Lunner n
s
ved jordbruket
Gaardbrukersøn behjælp. 06.07.1903Lunner n
s
ved jordbruket
Gaardbrukersøn behjælp. 28.09.1905Lunner n
s
ved jordbruket
Søn
22.08.1908Lunner n
s
Forhv. Postaapner og lærer 22.12.1833Lunner n
s
Syk
Gaardbrukersøn behjælp. 01.08.1885Lunner n
ved jordbruket
s
Snedkersvend (møbler)
egen regning S
s
14.12.1857Næs paa n
Hedemarken
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
0052
001 Løken
Løken store (plads)
Merknad: Ubeboet Eier nu: Anders Olsen
Bustadnr. Krets
0053
001 Løken
Nr. Namn
001 Gudbrand Gudbrandsen
002 Anne Andersen
003 Anders Gudbrandsen
004 Peder Gudbrandsen
005 Marie Gudbrandsen
006 Gunnar Gudbrandsen
007 Hilda Gudbrandsen
008 Margit Ingvaldsdatter
Namn
Kvernhaugen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
k ug b d
m ug b s
k ug b d
k ug b datterdatter
Bustadnr. Krets
0054
001 Løken
Nr. Namn
001 Gudbrand Fredriksen
Namn
Haugen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Hansine Hansen
003 Martha Fridtjofsen
k
k
Gnr.
10
Bnr.
2
Gnr.
Bnr.
under 8
3
Yrkje
Møller ved Kornmølle
Møllerkone
Møllersøn
Møllersøn
Møllerdatter
Møllersøn
Møllerdatter
Møller Barn
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gran
n
s
03.03.1855Jevnaker n
s
25.10.1884Lunner n
s
16.06.1890Lunner n
s
13.06.1892Lunner n
s
27.12.1894Lunner n
s
17.12.1896Lunner n
s
12.07.1905Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 8
3
Yrkje
Husmand møller ved
kornmølle
g b hm
Husmandskone
ug mt d til søstersøn Husmandsbarn
av nr 1
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.07.1862Lunner n
s
07.10.1874Hønefossn
22.06.1907Lunner n
s
s
Sedvanleg bustad: Ulven i Lunner
Bustadnr. Krets
0055
001 Løken
Nr. Namn
001 Randi Fredriksdatter
002 Ragnvald Larsen
Namn
Vesternmarken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug f
Søstersøn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 2 (1 m, 1 k)
under 9
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Dagarbeider ved jordbruk 04.02.1850Lunner n
s
En liten pension av
Rigsforsikringen
Jernbanearbeider ved
08.06.1892Lunner n
s
anlæg
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Bustadnr. Krets
0056
001 Løken
Nr. Namn
001 Mikal Halvorsen
002 Marthe Gudbrandsdatter
003 Halvor Mikalsen
004 Magnhild Mikalsen
005 Bertha Gudbrandsen
006 Marthe Olsdatter Hole
Namn
Løken store (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k
k
k
ug b
ug b
e b
d
tj
Lægdekone
(fl)
Gnr.
Bnr.
10
3
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
Gaardbrukerdatter
Tjenestepike kvægrøgt
Lunner fattigvæsen
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.04.1854Lunner n
s
01.04.1855Lunner n
s
05.01.1886Lunner n
s
14.09.1897Lunner n
04.10.1887Øier
n
05.02.1829Brandbu n
s
s
s
Bustadnr. Krets
0057
001 Løken
Nr. Namn
001 Karen Hansen
Namn
Løkenbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Gnr.
Bnr.
under 10
3
Yrkje
Husmandskone sykelig
Fors. husmand
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.03.1853Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0058
001 Løken
Nr. Namn
001 Nils Lagesen Stenrud
002 Julie Jensdatter Stenrud
003 Marie Nilsdatter Stenrud
Namn
Stenrud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
Gnr.
Bnr.
10
4
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med hush. og
jordbruket
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med hush. og
jordbruket
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med hush. og
jordbruket
Tilstades
Heimehørande
9 (2 m, 7 k) 9-2-7 9 (2 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.12.1866Lunner n
s
13.06.1861Jevnaker n
s
22.08.1896Jevnaker n
s
004 Lise Nilsdatter Stenrud
k
ug b
d
005 Julie Nilsdatter Stenrud
k
ug b
d
Digitalarkivet - Arkivverket
03.10.1897Jevnaker n
s
04.12.1898Lunner n
s
Side 19
0533 Lunner
Nr. Namn
006 Tilla Nilsdatter Stenrud
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
007 Lage Nilsen Stenrud*
008 Gunda Karoline Nilsdatter
Stenrud
009 Marie Hansen Stenrud
Merknad: Siderum
m ug b
k ug b
k
e
b
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.10.1902Lunner n
s
s
d
Yrkje
Gaardbrukerdatter
Behjælpelig med hush. og
jordbruket
Gaardbrukersøn
Gaardbrukerdatter
15.04.1904Lunner n
14.07.1908Lunner n
s
s
hm
Føderaadskone
20.08.1840Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0059
001 Løken
Løvland (plads)
Merknad: arbeiderbruk. Ubeboet Eier: Ole Nilsen
Gnr.
10
Bnr.
5
Bustadnr. Krets
0060
001 Løken
Gnr.
11
Bnr.
1
Namn
Nordengen (gaard)
Nr. Namn
001 Hans Olsen
Merknad: Vaaningshuset
002 Berte Iversdatter
003 Ivar Hansen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
Gaardbruker selveier
k g b
m ug b
hm
s
004 Anne Marie Hansdatter
k
ug b
d
005 Julie Hansdatter
k
ug b
d
006 Anders Martinsen
m ug b
s av nr 4
007 Nils Nilsen
m g
hf
Gaardbrukerkone
Grbr.søn behjælp. med
gaardsbruket
Gaardbr.datter behjælpelig
med hush. kvægrøgt
Gaardbr.datter behjælpelig
med hush. kvægrøgt
Grbr.søn behjælp. med
gaardsbruket
Arbeider ved jordbruk
Dagarbeider
b
Statsb.: Sverige Merknad: Bryggerhus
008 Anne Olsdatter
k g b
hm
009 Ole Nilsen
m ug b
s
010 Jensine Nilsen
k
d
g
b
Bustadnr. Krets
0061
001 Løken
Nr. Namn
001 Sigurd Andersen
Namn
Myhre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Bustadnr. Krets
0062
001 Løken
Namn
Ulven nordre (gaard)
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.09.1829Jevnaker n
s
01.01.1834Lunner n
25.09.1853Lunner n
s
s
02.09.1864Lunner n
s
15.11.1866Lunner n
s
04.10.1887Lunner n
s
11.12.1833Vermeland
Sverige
s
Arbeiderkone intet erhverv 16.03.1834Gran
syk
Skrædder mandsklær egen 18.11.1867Lunner n
regning S
Datter behjælp. ved
21.01.1874Lunner n
husholdningen
s
s
s
Gnr.
under 11
Yrkje
Landhandler
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.10.1871Nøterø n
s
Gnr.
12
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
14 (7 m, 7 k)
16 (9 m, 7 k)
14-7-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.04.1856Lunner n
s
Nr. Namn
001 Halvor Halvorsen
Merknad: Vaaningshus
002 Anne Larsdatter
003 Randi Halvorsdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
Gaardbruker selveier
k
k
g b
ug b
hm
d
09.03.1867Gran
n
22.01.1891Lunner n
s
s
004 Marie Halvorsdatter
k
ug b
d
19.05.1895Lunner n
s
005 Lina Halvorsdatter
k
ug b
d
01.02.1898Lunner n
s
006 Halvor Halvorsen
007 !! Halvorsen*
Merknad: Udøpt gut
008 Ingvald Olsen
009 Iver Olsen
m ug b
m ug b
s
s
Gaardbrukerkone
Gaardbr.datter
husholdning og jordbruk
Gaardbr.datter
husholdning og jordbruk
Gaardbr.datter
husholdning og jordbruk
søn barn
Guttebarn
27.05.1901Lunner n
29.11.1910Lunner n
s
s
m ug b
m ug f
tj
hf
Tjenestegut
Føderaadsmand,
grisehandler
Merknad: Føderaadshus Sannsynleg opphaldstad: Hønefos
010 Marte Olsdatter Brandborg
k g b hm
Opsynsmandskone (ved
jernbananlæg)
Merknad: Siderum i Føderaadshuset
011 Magnhild Johannessen
k ug b d
Datter, behjælpelig med
Brandborg
husholdningen
Side 20
25.02.1892Jevnaker n
01.09.1844Lunner n
s
s
25.02.1868Øier
n
s
Gudbrandsdalen
10.11.1898Øier
n
s
Gudbrandsdalen
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
012
013
014
015
Namn
Kj.
Ole Johannessen Brandborg m
Olaug Johannessen Brandborg k
Erling Johannessen Brandborg m
Reidar Johannessen Brandborg m
016 Johannes Olsen Brandborg
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
ug b s
ug b s
m g
Yrkje
Søn
Datter
Søn
Søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.05.1900Kristianian
s
30.09.1901Kristianian
s
05.01.1903Kristianian
s
14.05.1906Næs
n
s
Hallingdal
19.10.1868Øier
n
s
Gudbrandsdalen
f
hf mand til nr Opsynsmand ved
10
jernbaneanlæg
Sannsynleg opphaldstad: Støren i Guldalen
Bustadnr. Krets
Namn
0063
001 Løken
Haugen
Merknad: Eier nu: K. B. Monsen translatør
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karl Bernhard Monssen
m g b hf
002 Solveig Monssen
k g b hm
Bustadnr. Krets
0064
001 Løken
Nr. Namn
001 Halvor Olsen
002 Marie Hovelsen
Bustadnr. Krets
0065
001 Løken
Namn
Ulvenmarken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
Namn
Ulven søndre (gaard)
Gnr.
12
Bnr.
2
Yrkje
translatør agent (handel)
husmor
Merknad: Vaaningshuset
002 Kari Iversen Svinning
003 Karoline Andersen
k
k
004 Fridtjof Larsen
m g
ug b
ug b
b
Gnr.
13
Bnr.
1
Gnr.
13
Bnr.
2
Merknad: Drengestubygning
005 Borghild Johannesdatter
k g b hm
006 Lars Fridtjofsen
m ug b s
007 Marthe Fridtjofsen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Haugen i Lunner
Digitalarkivet - Arkivverket
Tilstades
Heimehørande
14 (7 m, 7 k)
14 (7 m, 7 k)
14-7-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.01.1869Lunner n
s
20.09.1886Jevnaker n
s
08.01.1909Lunner n
Lunner n
Nannestadn
s
s
s
23.06.1839Jevnaker n
s
01.03.1869Næs i n
Romerike
s
22.01.1870Stordøen n
15.06.1897Kristianian
20.02.1899Kristianian
02.06.1902Ø. Aker n
06.10.1905Kristianian
14.09.1879Maridalenn
v. Aker
s
s
s
s
s
s
12.04.1881Lunner n
09.01.1910Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 8 (4 m, 4 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Amtsdyrlæge Gaardbruker 21.06.1872Brandbu n
s
selveier
hm Søskende Husbestyrerinde for nr 1
tj
Tjenestepike, kvægrøgt
hf
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.05.1862Kristianian
s
23.04.1879Soon
n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
under 12
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Dagarbeider ved jordbruk 21.08.1867Gran
n
s
Huseier
Dagarbeiderkone
12.11.1862Lunner n
s
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Olaus Andersen Ulven
m g b hf
Gaardbr selveier
Merknad: 1ste etage
002 Hilda Augusta Johansdatter
k g b hm
Gaardbr.kone
Ulven
003 Anders Olausen Ulven
m ug b s
Gaardbr. Søn
004 Karen Ingrid Olausen Ulven k ug b d
Gaardbr. Datter
005 Inger Olsen Ulven
k e f
hm mor til nr 1 Føderaadskone
Merknad: Siderum i vaaningshuset Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
006 Kari Paulsdatter Skaarud
k e mt Mor til nr 2
Føderaadskone
Sedvanleg bustad: Jevnaker
007 Gudbrand Halvorsen
m g b hf
Jernbanearbeider ved
anlæg
Merknad: 2den etage i vaaningshuset
008 Synøve Halvorsen
k g b hm
Jernbanearbeiderkone
009 Conrad G. Halvorsen
m ug b s
Jernbanearbeidersøn
010 Solveig G. Halvorsen
k ug b d
Jernbanearbeiderdatter
011 Henry G. Halvorsen
m ug b s
Jernbanearbeidersøn
012 Karen G. Halvorsen
k ug b d
Jernbanearbeiderdatter
013 Ole Nikolai Kristiansen
m g b hf
Jernbanearbeider ved
anlæg
Merknad: 2den etage i vaaningshuset
014 Helene Kr. Kristiansen
k g b hm
Jernbanearbeiderkone
015 Nils Konrad Kristiansen
m ug b s
Jernbanearbeidersøn barn
Bustadnr. Krets
Namn
0066
001 Løken
Ulven søndre (gaard)
Merknad: Eier nu: Th. Svinning amtsdyrlæge
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Torstein Iversen Svinning
m ug b hf Søskende
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Blikenslager S egen
regning
Søm
Søn
Datter
22.09.1876Brandbu n
13.01.1880Vermeland
Sverige
18.08.1880Lunner n
s
s
24.12.1883Lunner n
06.02.1906Lunner n
02.06.1907Lunner n
s
s
s
s
Side 21
0533 Lunner
Nr. Namn
008 Johannes Fridtjofsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
Yrkje
Søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.09.1908Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0067
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Braaten
Gnr.
13
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0068
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Kalveløkken
Gnr.
13
Bnr.
4
Bustadnr. Krets
Namn
0069
001 Løken
Sparby (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingebret Severinsen Sparby
m g b hf
Gnr.
Bnr.
under 11
1
Yrkje
Banevogter ved jernbane
002 Maren Kristiansen
k
g
hm
Banevogterkone
003 Sigrid Ingebretsen
k
ug b
d
004 Einar Ingebretsen
005 Marius Ingebretsen
006 Magnhild Ingebretsen
m ug b
m ug b
k ug b
s
s
d
Banevogterdatter
husholdningen
Banevogtersøn
Banevogtersøn
Banevogterdatter
007 Dagny Ingebretsen
k
ug b
d
Banevogterdatter
008 Johan Ingebretsen
009 Olaf Ingebretsen
m ug b
m ug b
s
s
Banevogtersøn
Banevogtersøn
Bustadnr. Krets
0070
001 Løken
Nr. Namn
001 Nils Nilsen Hoff
b
Namn
Hof
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Petra Pedersdatter Hoff
003 R. Petersen
k g b
m ug b
hm
fl
004 Lars Andersen Haugen
m g
hf
Merknad: 2den etage
005 Guline Gudbrandsdatter
006 Karoline Larsdatter
007 Gunnar Larssen
k g b
k ug b
m ug b
Bustadnr. Krets
0071
001 Løken
Nr. Namn
001 Nils Hansen Bolken
002 Berthe Olsdatter Bolken
003 Hans Nilsen Bolken
b
hm
d
s
Namn
Bolken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug f
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.07.1874Hof i
n
s
Solør
31.08.1871Sørum n
s
Ringerike
24.03.1898Hakedal n
s
28.09.1900Gran
n
22.03.1902Gran
n
16.11.1904Fraa i n
Hallingdal
16.03.1906Fraa i n
Hallingdal
15.06.1907Lunner n
09.04.1909Lunner n
s
s
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
13
5
Yrkje
Møbelsnedker S og litt
jordbruk egen regning
Snedkerkone husholdning
Snedkersvend Møbel S
egen regning
Jernbanearbeider ved
anlæg
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.03.1862Lunner n
s
17.08.1854Lunner n
22.10.1853Kristiansand
n
S
06.05.1876Lunner n
s
s
Jernbanearbeiderkone
Datter
Søn
18.10.1878Lunner n
05.02.1901Lunner n
09.06.1903Jevnaker n
s
s
s
Gnr.
Bnr.
14
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn
behjælpelig med jordbruk
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.10.1848Lunner n
s
24.06.1853Lunner n
s
07.10.1875Lunner n
s
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
004 Ingeborg Nilsen Bolken
k ug f
d
Gaardbrukerdatter
21.07.1886Lunner n
behjælpelig med hushold.
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
005 Borghild Nilsen Bolken
k ug b
d
15.03.1893Lunner n
s
006 Nils Paulsen Grumstad
007 Nils Hansen Hoff
008 Tora Olsen
fl dattersøn
tj
tj
Gaardbrukerdatter
behjælpelig med hushold.
Intet erhverv
Tjenestegut
Tjenestepike
17.11.1901Lunner n
26.04.1894Gran
n
24.12.1883Aal i
n
Hallingdal
s
s
s
m ug b
m ug b
k ug b
Bustadnr. Krets
Namn
0072
001 Løken
Lier (plads)
Merknad: arbeiderbruk Ubeboet Eier: Ole Amundsen
Gnr.
14
Bnr.
2
Bustadnr. Krets
0073
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk
Gnr.
14
Bnr.
3
Side 22
Namn
Langgaard (plads)
Tilstades
Heimehørande
8 (2 m, 6 k) 8-2-6 8 (2 m, 6 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Karl Larsen Langgård
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Ingeborg Toresdatter
003 Lars Karlsen
k g b
m ug b
hm
s
004 Marthe Karlsen
k
ug b
d
005 Julie Karlsen
k
ug b
d
006 Amanda Karlsen
007 Petra Karlsen
008 Magnhild Larsen
k
k
k
ug b
ug b
ug b
d
d
fl
Bustadnr. Krets
0074
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk
Nr. Namn
001 Jørgen Ingebretsen Finløs
Namn
Finløs (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Gran
002 Oline Fredriksen Finløs
k
003 Mathilde Jørgensdatter
k
g b
ug b
hm
d
004 Ole Jul Jørgensen
m ug b
s
005 Johannes Jørgensen
Sjukdom: a
006 Ansgar Jørgensen
007 Marie Jørgensdatter
m ug b
s
m ug b
k ug b
s
d
008 Sigurd Jørgensen
009 Janna Jørgensdatter
010 Peter Jørgensen
m ug b
k ug b
m ug b
s
d
s
Yrkje
Arbeiderbruk-bruker,
selveier Dagarbeider ved
jordbruk
Arbeiderbruk-brukerkone
Søn behjelp. med
jordbruket arbeider ved
jordbr
Datter behjælp. ved
husholdning og jordbruket
Datter behjælp. ved
husholdning og jordbruket
Datter
Datter
Lunner fattigvæsen
Gnr.
14
Bnr.
4
006 Anne Iversen
k
ug b
d
007 Ingel Iversen
m ug b
s
008 Hans Amundsen Sperre
m g
b
hf
Merknad: Føderaadshus
009 Karine Pedersdatter Sperre
k
b
hm
Digitalarkivet - Arkivverket
g
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 10 (6 m, 4 k)
s
Søn behj ved jordbruk
Datter behj. ved kvægrøgt
jordbruk
Søn intet erhverv
Datter intet erhverv
Søn intet erhverv
02.12.1899Lunner n
15.07.1902Lunner n
s
s
15.09.1904Lunner n
25.10.1906Lunner n
05.03.1909Lunner n
s
s
s
Ballangrud vestre (gaard)
15
1
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
Gaardbruker selveier
s
s
s
s
24.09.1897Lunner n
0076
001 Løken
Nr. Namn
001 Iver Pedersen
Merknad: Vaaningshuset
002 Oline Nilsdatter
003 Peder Iversen
m ug b
25.04.1904Lunner n
23.05.1907Lunner n
19.06.1910Lunner n
s
Bnr.
005 Nils Iversen
s
14.08.1895Jevnaker n
Gnr.
d
19.03.1901Lunner n
s
s
Namn
ug b
s
05.12.1869Gran
n
22.08.1893Jevnaker n
Bustadnr. Krets
k
24.07.1897Lunner n
Arbeidebruk-brukerkone
Datter behjælpelig med
husholdn. kvøgrøgt,
jordbruk
Søn behjælpelig med
jordbruk
Søn intet erhverv
Bnr.
5
004 Marie Iversen
s
s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.02.1867Lunner n
s
Gnr.
14
hm
s
01.09.1860Lunner n
22.04.1894Lunner n
Yrkje
Arbeiderbruk-bruker,
selveier Dagarb ved
jordbruk
Bustadnr. Krets
Namn
0075
001 Løken
Skirstad (b)
Merknad: Ubeboet Eier: Syver Eriksen
k g b
m ug b
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.04.1858Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
12 (7 m, 5 k) 1
12 (7 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.06.1844Lunner n
s
Gaardbrukerkone
06.01.1850Lunner
Gaardbrukersøn
03.11.1875Lunner
behjælpelig ved jordbruket
Gaardbrukerdatter
20.01.1883Lunner
behjælp. ved
husholdningen
Gaardbrukersøn behjælp. 02.04.1879Lunner
ved jordbruk, sergeant
Gaardbrukerdatter
17.01.1885Lunner
behjælpelig ved hush. og
kvægrøgt
Gaardbrukersøn
03.09.1889Lunner
husholdning og jordbruk
Jernbanearbeider ved
25.11.1877Ringebu
anlæg
n
n
s
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
Jernbanearbeiderkone
n
s
26.08.1884Aas i
Vestre
Toten
Side 23
0533 Lunner
Nr. Namn
010 Agnes Martha Hansdatter
Sperre
011 Alf Hansen Sperre
012 Trygve Hansen Sperre
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
Yrkje
Jernbanearbeiderdatter
m ug b
m ug b
Jernbanearbeidersøn
søn
s
s
Bustadnr. Krets
0077
001 Løken
Namn
Gnr.
Bnr.
Ballangrud, Kristianslyst med 15
2
Nitteberg
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Ole Hansen Bolken
m g f
hf
Gaardbruker selv
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
002 Marthe Olsdatter
k g b hm
Gaardbrukerkone
003 Ingeborg Olsdatter
k ug b d
Gaardbrukerdatter
husholdning kvægrødt
004 Nils Olsen
m ug b s
Gaardbrukersøn behjælp.
med jordbruk
005 Anna Olsdatter
k ug b d
Gaardbrukerdatter
husholdning og kvægrøgt
006 Kari Olsdatter
k ug b d
Gaardbrukerdatter
husholdning og kvægrøgt
007 Hans Olsen Bolken
m g b hf
Kapitalist
Merknad: Siderum
008 Anne Nilsdatter Bolken
k g b hm
Kapitalistkone
Bustadnr. Krets
0078
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Ballangrud (gaard)
Gnr.
15
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0079
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Dammyren
Gnr.
15
Bnr.
4
Bustadnr. Krets
0080
001 Løken
Nr. Namn
001 Kristofer Hansen
002 Pernille Olsen
003 Lars Kristofersen
Namn
Nitberg (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Bustadnr. Krets
0081
001 Løken
Namn
Ballangrud søndre (gaard)
Gnr.
Bnr.
15
5
Yrkje
Gaardbruker selveier
Gaardbrukerkone
Gaardbrukersøn behj. med
jordbruket
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.12.1850Lunner n
s
17.04.1850Lunner n
03.02.1880Lunner n
s
s
24.10.1888Lunner n
s
04.02.1891Lunner n
s
21.09.1894Lunner n
s
03.06.1826Lunner n
s
07.09.1824Jevnaker n
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.08.1842Gran
n
s
05.05.1850Lunner n
s
25.03.1892Lunner n
s
Nr. Namn
001 Engebret Olsen
Merknad: 1ste etage
002 Gudbjørg Andersdatter
003 Karen Engebretsen
004 Randi Engebretsen
005 Ole Engebretsen
006 Anna Engebretsen
007 Ingeborg Gudbrandsen
008 Randi Halvorsdatter
Merknad: 2den etage
009 Iver Olsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
Gaardbruker selveier
k
k
k
m
k
k
k
hm
d
d
s
d
tj
hm
Gaardbrukerkone
Gaardbrukerdatter intet
Gaardbrukerdatter intet
Gaardbrukersøn intet
Gaardbrukerdatter intet
Tjenestepike, kvægrøgt
Føderaadskone
09.10.1873Lunner
17.11.1908Lunner
25.05.1905Lunner
27.03.1908Lunner
26.01.1910Lunner
27.05.1878Lunner
08.03.1847Lunner
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
m ug b
s
s
010 Ole Olsen
m ug b
s
Kapitalist, haandverks02.12.1875Lunner n
snedker S
Kapitalist og arbeider ved 19.01.1880Lunner n
jordbruk
Bustadnr. Krets
0082
001 Løken
Nr. Namn
001 Hans Olsen Ballangrud
b
b
b
b
b
b
b
Namn
Ballangrud østre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Anne Marie Hansdatter
k
g
003 Marthe Hansdatter
k
ug b
Side 24
b
hm
d
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 8 (3 m, 5 k)
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.02.1870Lunner n
s
g
ug
ug
ug
ug
ug
e
Gnr.
16
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.08.1906Næs
n
s
Hallingdal
12.01.1908Lunner n
s
21.09.1909Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
17
1
Yrkje
Gaardbruker og selveier
Landhandler
Gaardbrukerkone
jordemor
Gaardbrukerdatter
behjælp. med husholdn.
s
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.04.1853Lunner n
s
17.06.1854Lunner n
s
11.06.1886Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
004 Magnhild Hansdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.07.1889Lunner n
s
005
006
007
008
m
k
k
m
22.04.1847Lunner
02.10.1896Lunner
03.07.1893Lunner
19.10.1892Lunner
Ole Olsen Ballangrud
Asta Hansdatter
Ingeborg Emilsdatter
Ragnvald Olsen
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
Yrkje
Gaardbrukerdatter
behjælp. med husholdn.
fl Bror til nr 1 Gaardsbestyrer
tj
Tjenestepike
tj
Tjenestepike
tj
Tjenestegut
Bustadnr. Krets
Namn
0083
001 Løken
Nr. Namn
001 Hans Larsen
Merknad: Vaaningshuset
002 Karoline Larsen
Ballangrud østre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf søskende
17
2
Yrkje
Gaardbruker selveier
m ug b
004 Borghild Larsen
k
005 Karl Hansen
Merknad: Føderaadshus
006 Mari Hansen
007 Tora K. Hansen
008 Lina K. Hansen
009 Marie K. Hansen
010 Ingeborg K. Hansen
011 Hans K. Hansen
012 Olava Hansen
m g
b
k
k
k
k
k
m
k
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
d
d
s
tj
016
017
018
019
ug b
Landhandlerkone
Landhandler Datter intet
Landhandler Datter intet
Landhandler Datter intet
Landhandler Datter intet
Landhandlersøn intet
Tjenestepike
husholdningen
Andreas Olsen
m g f
hf
Arbeider ved
jernbaneanlæg
Merknad: Drengestubygn. Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Anna Hansdatter
k g b hm
Arbeiderkone
Helga Andreasen
k ug b d
Arbeiderdatter
husholdning
Thea Andreasen
k ug b d
Arbeiderdatter
husholdning
Ole Andreasen
m ug b s
Arbeidersøn intet
Agnes Andreasen
k ug b d
Arbeiderdatter intet
Solveig Andreasen
k ug b d
Arbeiderdatter intet
020 Hans Andreasen
021 Reidar Andreasen
Bustadnr. Krets
0084
001 Løken
Nr. Namn
001 Jan Nilsen
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
m ug b
m ug b
s
s
Namn
Damstuen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Karine Hansdatter
k g f
hm
Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Volla
Bustadnr. Krets
0085
001 Løken
Namn
Jordet (gaard)
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
20 (7 m, 13 k) 2 21 (8 m, 13 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.09.1890Lunner n
s
003 Magnus Larsen
014
015
ug b
Bnr.
hm søster
Gaardbrukersøster,
10.11.1884Lunner
Søskende
husholder, husbestyrerinde
bror søskende Bror behjælpelig med
26.01.1895Lunner
jordbruket
søster
Søster behjælp. med
18.04.1898Lunner
søskende
husholdningen
hf
Landhandler
24.11.1873Lunner
013
k
Gnr.
n
n
n
n
n
s
n
s
n
s
n
s
28.02.1883Lunner n
19.11.1899Lunner n
07.12.1901Lunner n
12.10.1905Kristianian
06.06.1907Lunner n
24.10.1909Lunner n
25.11.1887Ringsakern
s
s
s
s
s
s
s
04.02.1868Skiaker n
s
Gudbrandsdalen
04.09.1871Ringebu n
07.02.1896Ringebu n
s
s
13.12.1897Lunner n
s
s
s
s
Arbeidersøn intet
Arbeidersøn intet
05.02.1900Gjøvik n
07.03.1902S. Land n
25.06.1905Flaa i
n
Hallingdal
05.12.1907Lunner n
18.12.1909Lunner n
Gnr.
Bnr.
under 15
2
Yrkje
Husmand dagarb ved
jordbr
Husmandskone syk
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.05.1843Vermeland
s
i Sverige
14.05.1843Lunner
s
Gnr.
17
Bnr.
1
s
s
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
12 (6 m, 6 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1861Lunner n
s
Nr. Namn
001 Karen Andersen
Merknad: 1ste etage
002 Anders Hansen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Yrkje
Gaardbruker selveier
m ug b
s
s
003 Anne Hansdatter
k
d
Gaardbrukersøn behj. med 01.01.1889Lunner n
jordbruket
Gaardbrukerdatter behj. 21.09.1890Lunner n
med husholdning og
kvægrøgt
Gaardbrukerdatter behj.
med husholdning og
kvægrøgt
s
ug f
Sannsynleg opphaldstad: Frydenlund i Lunner
004 Sofie Hansdatter
k ug b d
Digitalarkivet - Arkivverket
06.02.1893Lunner n
s
Side 25
0533 Lunner
Nr. Namn
005 Peter Hansen
Yrkje
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
006 Halvard Hansen
m ug b s
Gaardbrukersøn
Behjælpelig med
jordbruket
007 Karoline Hansen
k ug b d
Gaardbrukerdatter behj.
husholdning
008 James Holst
m g f
hf
Syk Jernbanearbeider ved
anlæg
Merknad: 2den etage Sannsynleg opphaldstad: Rigshospitalet Kristiania
009 Johanne Holst
k g b hm
Jernbanearbeiderkone
010 Fredrik J. Holst
m ug b s
Søn
011 Fredrikke J. Holst
k ug b d
Datter
012 Karl J. Holst
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
m ug b
s
Bustadnr. Krets
Namn
0086
001 Løken
Nr. Namn
001 Syver Eriksen
Merknad: Vaaningshus
002 Anne Olsdatter
003 Marthe Syversdatter
Løvhaugen nu: Skirstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
Gnr.
g b
ug b
hm
d
004 Erik Syverssen
005 Ole Syverssen
006 Ole Olsen Frydenlund
m ug b
m ug b
m e b
007 Julius Kristofersen
m g
Merknad: Drengestubygning
008 Guline Andreasdatter
009 Karoline Juliusdatter
k
k
g b
ug b
hm
d
010 Guldborg Juliusdatter
k
ug b
d
011 Anna Juliusdatter
k
012 Bergljot Juliusdatter
k
013 Gudbrand H. Sørli
m
Sedvanleg bustad: Sørli Lunner
014 Martin M. Viggerhaugen
m
Søn
b
s
s
fl far til nr 2
inderst
hf
ug b d
ug b d
g mt b
ug mt b
Bnr.
19
1
Yrkje
Gaardbruker selveier
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.03.1895Lunner n
s
15.09.1897Lunner n
s
24.03.1900Lunner n
s
23.09.1876Glemingen
s
25.10.1877Ringsakern
08.06.1903Kristianian
20.04.1905Næs i n
Hallingdal
20.06.1907Lunner n
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
14 (7 m, 7 k) 1
12 (5 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.10.1858Lunner n
s
Gaardbrukerkone
Gaardbrukerdatter
behjælp. husholdn
Gaardbrukersøn
Gaardbrukersøn
Ingen næringsvei
27.12.1869Lunner n
26.12.1898Lunner n
s
s
08.04.1902Lunner n
10.01.1907Lunner n
00.12.1829Gran
n
s
s
s
Arbeider ved
jernbaneanlæg
17.07.1881Lilleelvedal
n
Østerdalen
s
Arbeiderkone
Arbeiderdatter Behjælp.
husholdn
Arbeiderdatter Behjælp.
husholdn
Arbeiderdatter
Arbeiderdatter
Gaarbruker selveier
14.08.1878Lunner n
23.01.1900Lunner n
s
s
05.12.1902Lunner n
s
16.01.1907Lunner n
19.03.1910Lunner n
23.02.1872Lunner n
s
s
s
Arbeider ved jordbruk og 14.01.1874Lunner n
skogsdrift
s
Sedvanleg bustad: Viggerhaugen Lunner
Bustadnr. Krets
0087
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Løvhaugen (plads)
Gnr.
19
Bnr.
2
Bustadnr. Krets
0088
001 Løken
Namn
Bækken øvre
Gnr.
19
Bnr.
3
Nr.
001
002
003
Namn
Hans Martinsen
Helene Nilsdatter
Hans Hovelsen
004 Martha Martinsdatter
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
k
ug b
005 Magnus Kristofersen Arneberg m g
f
d
hf
Sannsynleg opphaldstad: Grua st Lunner
006 Britha Eriksen Arneberg
k g b
hm
007 Kristian M. Arneberg
s
Side 26
m ug b
Yrkje
Gaardbr selveier
Gaardbr.kone
Gaardbr.stedsøn av nr 1
jordbruket
Gaardbr.steddatter
husholdning, kvægrøgt
Arbeider ved
jernbaneanlæg
Arbeiderkone
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
11 (7 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.05.1850Lunner n
s
20.08.1853Jevnaker n
s
19.07.1882Lunner n
s
14.04.1891Lunner n
s
01.03.1868Romedal n
s
10.06.1869Borgund n
i Lerdal
Arbeidersøn Arbeider ved 23.12.1891Lunder i n
jernbanenanlæg
Norderhaug
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
008 Karl Emil M. Arneberg
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
009 Syverine Marie M. Arneberg k
010 Bjarne M. Arneberg
011 Oskar M. Arneberg
Bustadnr. Krets
0089
001 Løken
ug b
d
m ug b
m ug b
s
s
Namn
Bækken nedre
Yrkje
Arbeidersøn Arbeider ved
jernbanenanlæg
Arbeiderdatter
husholdning
Arbeidersøn intet
Arbeidersøn intet
Gnr.
20
Bnr.
1
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.12.1894Sigdal n
s
26.08.1897Hakedal n
s
22.12.1901Kristianian
10.10.1904Kristianian
s
s
Tilstades
Heimehørande
17 (10 m, 7 k)
17 (10 m, 7 k)
17-10-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.02.1865Lunner n
s
Nr. Namn
001 Jul Martinsen
Merknad: 1ste etage
002 Marie Gudbrandsdatter
003 Oline Julsdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
Gaardbruker selveier
k
k
g b
ug b
hm
d
03.09.1871Jevnaker n
29.06.1897Lunner n
s
s
004
005
006
007
008
009
k
m
k
m
k
m
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
d
s
d
s
d
hf
Gaardbrukerkone
Gaardbrukerdatter
behjælp. husholdningen
Gaardbrukerdatter
Søn vanhelse
Datter intet erhverv
Søn intet erhverv
Datter intet erhverv
Føderaadsmand
27.02.1902Lunner
29.05.1903Lunner
29.12.1904Lunner
04.07.1906Lunner
31.10.1909Lunner
10.02.1837Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
b
hf
Arbeider ved
jernbaneanlæg
04.12.1865Brandvoldn
Solør
s
Arbeiderkone
Arbeiderdatter
husholdningen
Arbeidersøn intet erhverv
Arbeidersøn intet erhverv
Arbeidersøn intet erhverv
Arbeidersøn intet erhverv
Arbeidersøn intet erhverv
03.07.1875Gran
24.11.1897Gran
n
n
s
s
19.09.1899Gran
17.03.1903Gran
14.08.1905Gran
07.03.1908Lunner
01.10.1910Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Gnr.
21
Yrkje
Gaardbr selveier
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.06.1859Spydebergn
s
Smaalenene
19.05.1863Hobøl n
s
Smaalenene
06.07.1895Kristianian
s
Marthe Julsdatter
Gudbrand Julsen
Magnhild Julsdatter
Hjalmar Julsen
Martine Julsdatter
Martin Johnsen
Merknad: 2den etage
010 Martin Bredesen
m g
Merknad: 1ste etage
011 Marie Bredesen
012 Borghild Bredesen
k
k
g b
ug b
hm
d
013
014
015
016
017
m
m
m
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
s
s
s
s
s
Peder Bredesen
Albert Bredesen
Marius Bredesen
Birger Bredesen
!! Bredesen*
Merknad: Udøpt gut
Bustadnr. Krets
0090
001 Løken
Nr. Namn
001 Johan Edvardsen Tunby
b
b
b
b
b
Namn
Kjelstad (Kjevlingstuen)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Janna Johansdatter Tunby
k
003 Johannes Johansen
m ug b
004 Sigrid Johansen
k
ug b
005 Ingeborg Johansen
k
ug b
006 Edvard Johansen
007 Hans Johansen
008 Maren Johansdatter
m ug b
m ug b
k ug b
Bustadnr. Krets
0091
001 Løken
Nr.
001
002
003
004
005
g
b
hm
Bnr.
1
Gaardbr.kone
s
Gaardbr.søn behjælpelig
med jordbr
d
Gaardbr.datter behjælp.
med hushold
d
Gaardbr.datter behjælp.
med hushold
s
Gaardbr.søn intet erhverv
s
Gaardbr.søn intet erhverv
Svigerinde av Sykelig intet erhverv Fors.
nr 1
gbr
Namn
Gnr.
Bnr.
Skogheim (Kjevlingstuen)
21
2
(gaard)
Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Johannes Johansen Maalerud m e b hf
Gaardbruker selveier
Skrædder mandsklær S
Karen Johannesdatter
k ug b d
Datter behj. husholdning
og kvægrøgt
Karoline Johannesdatter
k ug b d
Datter behj. husholdning
og kvægrøgt
Anders Johannesen
m ug b s
Søn behjælpelig med
jordbruket
Julie Karoline Olsdatter
k ug b d av nr 2
Datterdatter intet erhverv
Digitalarkivet - Arkivverket
06.05.1898Kristianian
s
19.09.1900Kristianian
s
11.12.1902Kristianian
06.08.1907Lunner n
06.12.1852Hobøl n
Smaalenene
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1856Lunner n
s
15.04.1883Lunner n
s
24.01.1893Lunner n
s
02.10.1895Lunner n
s
20.01.1907Lunner n
s
Side 27
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0092
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Lenviksløkken
Gnr.
21
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0093
001 Løken
Merknad: Ubeboet
Namn
Lunnersnaalen
Gnr.
21
Bnr.
4
Bustadnr. Krets
0094
001 Løken
Merknad: arbeiderbruk
Nr. Namn
001 Hans Pedersen
Namn
Søvli
Gnr.
21
Bnr.
5
002
003
004
005
006
007
Sannsynleg opphaldstad: Stryken i Lunner
Berte Eriksen
k g b hm
Ingeborg Hansdatter
k ug b d
Peder Hansen
m ug b s
Emma Hansdatter
k ug b d
Magnhild Hansdatter
k ug b d
!! Hansen*
m ug b s
Merknad: Udøpt gut
Bustadnr. Krets
0095
001 Løken
Nr. Namn
001 Johan Johannessen
002
003
004
005
006
007
008
Namn
Nyborg
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Holt i Lunner
Mari Pedersdatter
k g b
Jul Johansen
m ug b
Karoline Johansen
k ug b
Gunvor Johansen
k ug b
Randi Johansen
k ug b
Pauline Johansen*
k ug b
Bernt %Johan% Ingeberg
m e b
Bustadnr. Krets
0096
001 Løken
Nr. Namn
001 Peder Fredriksen
002
003
004
005
006
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Marie Olsen
Jørgen Johannesen
Anne Pedersdatter
Johannes Jørgensen
Marie Jørgensen
hm
s
d
d
d
d
fl
Yrkje
Haandverksmurer S Litt
jordbruk
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.09.1863Gran
n
s
Haandverksmurerkone
Haandverksmurerdatter
Haandverksmurersøn
Haandverksmurerdatter
Haandverksmurerdatter
Haandverksmurersøn
08.09.1879Lunner
15.06.1899Lunner
29.04.1902Lunner
27.09.1904Lunner
01.02.1907Lunner
29.09.1910Lunner
g
g
g
ug
ug
b
b
b
b
b
Jordbruker-kone
Søn
Datter
Datter
Datter
Datter
Baker egen regning S
Gnr.
Bnr.
under 13
2
Yrkje
Husmand og dagarbeider
ved jordbruk
hm
Husmandskone
svigersøn
Jernbanearbeider
d av nr 1 og 2 Jernbanearbeiderkone
s av nr 3 og 4 Jernbanearbeiderbarn
d av nr 3 og 4 Jernbanearbeiderbarn
Bustadnr. Krets
Namn
0097
001 Løken
Grindvoll
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Lagesen
m g b hf
Merknad: 2den etage i vaaningshuset
002 Martha Lagesen
k g b hm
003 Oline Andersen
k e mt Svigermor til
nr 2
Sedvanleg bustad: Jevnaker
004 Ole Ingvar Olsen
m ug b fl
Gnr.
Bnr.
under 12
1
Yrkje
Haandverkssmed S
Bustadnr. Krets
0098
001 Løken
Side 28
k
k
ug b
ug b
d
d
Namn
Ballangrudengen (plads)
07.02.1887Lunner n
03.01.1904Lunner n
09.03.1905Lunner n
02.05.1906Lunner n
04.10.1908Lunner n
12.07.1910Lunner n
30.11.1859Vang
n
Hedemarken
s
s
s
s
s
s
Jernbanearbeiderdatter
Jernbanearbeiderdatter
Gnr.
under 17
Bnr.
2
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.12.1854Lunner n
s
30.10.1848Lunner n
02.01.1881Jevnaker n
11.02.1881Lunner n
05.12.1903Lunner n
10.01.1909Lunner n
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1869Lunner n
s
Haandverkssmedkone
15.07.1879Jevnaker n
Dagarbeider og husholder 24.10.1853Jevnaker n
Telegrafist ved
statsbanerne
005 Anton Halvorssen
m g f
hf
Jernbanearbeider
Merknad: 1ste etage i vaaningsh. Sannsynleg opphaldstad: Haug i Ringerike
006 Anna Halvorssen
k g b hm
Jernbanearbeiderkone
007 Therese Halvorssen
008 Agnes Halvorssen
n
n
n
n
n
n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 8 (3 m, 5 k)
170
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Jordbruker Selveier
29.09.1859Lunner n
s
Skomaker egen regning S
Namn
Dambraaten (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
k
m
k
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 7 (3 m, 4 k)
s
s
02.09.1891Kristianian
s
28.01.1868Askim
n
s
22.12.1868S.
n
Odalen
03.07.1897Lunner n
02.06.1910Kristianian
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 6 (5 m, 1 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Inga Andressen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
002 Engelhard Eriksen
m ug b
s
Yrkje
Haandverkssnedkerkone
Litt hjælp av Lunner
fattigv
Søn
003
004
005
006
m
m
m
m
s
s
s
s
Søn
Søn
Søn
Søn
Adolf Eriksen
Marius Eriksen
Ivar Eriksen
Einar Eriksen
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.07.1877Trygstad n
s
i
Smaalene
04.03.1894Sørum n
s
paa
Ringerike
05.02.1900Lunner n
s
06.01.1902Lunner n
s
07.03.1904Lunner n
s
28.07.1906Jevnaker n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0099
001 Løken
Frydenlund
Nr. Namn
Kj. Siv.
001 Ole Olsen
m g
Sannsynleg opphaldstad: Sell i Gudbrandsdalen
002 Grurine!! Aanonsen
k g
Gnr.
under 17
Bust.Fam.
f
hf
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (3 m, 2 k)
2
Yrkje
Fødd
Fødestad
Jernbanearbeider
20.04.1865
b
hm
Jernbanearbeiderkone
003
004
005
006
b
b
b
mt
d
s
s
b
Jernbanearbeiderdatte
Jernbanearbeidersøn
Jernbanearbeidersøn
Gaardbruker's datter
Marthe Olsdatter
k ug
Ola Olsen
m ug
Anders Olsen
m ug
Anne K. Jordet
k ug
Sedvanleg bustad: Jordet i Lunner
Bustadnr. Krets
0100
001 Løken
Nr. Namn
001 Johan A. Helqvist
002 Ingeborg Gudbrandsdatter
Helqvist
003 Gerda Annette Helqvist
Namn
Ballangrudbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
0101
001 Løken
Nr. Namn
001 Johan Iversen
Namn
Sundvold (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
ug b
002 Marie Iversen
003 Julius Johansen
k g
m ug
004 Gunerius Johansen
m ug
005 Iver Johansen
m ug
006 Olga Johansen
k
007 Oskar Johansen
008 Hjalmar Johansen
009 Karine Iversen
m ug
m ug
k e
ug
d
13.07.1878Øiestad
v.
Arendal
09.05.1905Froland
23.09.1906Lunner
26.03.1910Lunner
21.09.1890Lunner
Gnr.
Bnr.
under 17
1
Yrkje
Haandverksmaler S
Haandverksmalerskone
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.11.1849Sverige
s
04.02.1868Lunner
s
Haandverksmalersbarn
21.09.1901Brandbu n
Gnr.
Bnr.
under 13
1
Yrkje
Huseier og tømmermand
haandverker S
b hm
Tømmermandskone
b s
Tømmermandssøn
dagarbeider ved jordbruk
b s
Tømmermandssøn
dagarbeider ved jordbruk
b s
Tømmermandssøn
dagarbeider ved jordbruk
b d
Tømmermandsdatter
behjælp. ved
husholdningen
b s
Tømmermandssøn
b s
Tømmermandssøn
mt Søster av nr 1 Dagarbeiderske ved
jordbruket
s
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 8 (6 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.06.1858Gran
n
s
31.10.1859Hurdalenn
03.09.1886Gran
n
s
s
22.03.1889Gran
n
s
09.01.1891Gran
n
s
16.10.1895Gran
n
s
11.08.1897Gran
n
23.01.1900Brandbu n
17.08.1855Gran
n
s
s
s
Sedvanleg bustad: Gran
Bustadnr. Krets
0102
001 Løken
Nr. Namn
001 Hans Jakob Johannesen
002 Gunhild Hansen
Namn
Skogglinet
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k e b hm
003 Gunda Hansen
k
ug b
004 Gudrun Johansen
k
ug b
005 Henrik Svensen
m ug b
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
Bnr.
under 8
3
Yrkje
Baneformand
Intet erhverv bor hos sin
søn og underholdes av
ham
d til nr 2
Husholderske for sin bror
nr 1
datterdatter av Intet erhverv
nr 2
dattersøn av nr Intet erhverv
2
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.11.1859Spydebergn
s
03.02.1826Skibtvet n
s
27.07.1879Vaaler n
Smaalenene
24.03.1903Kristianian
s
26.09.1904Nesoddenn
Oppegaard
s
s
Side 29
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0103
001 Løken
Nr. Namn
001 Marthe Olsdatter
002 Tora Toresdatter
Bustadnr. Krets
0104
001 Løken
Nr. Namn
001 Anton Karlsen
002
003
004
005
006
007
008
008 Torleiv Eliasen Dørum
Bustadnr. Krets
0106
001 Løken
Nr. Namn
001 Ole Gudbrandsen
Maren Pedersdatter
Peder Olsen
Gudbrand Olsen
Magnus Olsen
Hans Olsen
Bustadnr. Krets
0107
001 Løken
Nr. Namn
001 Anton Larsen
002
003
004
005
006
007
k
ug b
d
Namn
Grina (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Trantjern i Jevnaker
Marthe Torstensdatter
k g b hm
Karl Antonsen
m ug b s
Ingeborg Antonsen
k ug b d
Torsten Antonsen
m ug b s
Martin Antonsen
m ug b s
Hans Antonsen
m ug b s
Anders Antonsen
m ug b s
Bustadnr. Krets
0105
001 Løken
Nr. Namn
001 Iver Jensen Rustad
002 Ingeborg Halvorsdatter
003 Lise Iversen
004 Jens Iversen
005 Halvor Iversen
006 Gudrun Iversen
007 Ole Larsen
002
003
004
005
006
Namn
Mindet (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Karen Larsen
Tordis Larsen
Dagny Larsen
Aasta Larsen
Lars Larsen
Klara Larsen
Lunner fattigvæsen
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.09.1821Norderhaug
n
s
Ringerike
28.11.1845Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 8 (6 m, 2 k)
under 6
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand dagarbeider ved 03.10.1876Lunner n
s
jordbruk
Husmandskone
Husmandssøn
Husmandsdtr
Husmandssøn
Husmandssøn
Husmandssøn
Husmandssøn
21.11.1876Gran
29.05.1895Lunner
05.05.1899Lunner
24.06.1901Lunner
10.10.1905Lunner
04.11.1907Lunner
13.08.1909Lunner
Namn
Brustuen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
m ug b s
k ug b d
m ug b Pleiebarn
Lunner
fattigvæsen
m ug b Pleiebarn
Kristiania
fattigvæsen
Gnr.
Bnr.
under 6
1
Yrkje
Husmand tømmermand S
Husmandskone
Husmandsdatter
Husmandssøn
Husmandssøn
Husmandsdatter
Lunner fattigvæsen
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.10.1870Jevnaker n
s
25.10.1873Lunner n
s
09.06.1899Lunner n
s
19.05.1901Lunner n
s
09.02.1904Lunner n
s
23.04.1906Lunner n
s
03.04.1905Lunner n
s
Kristiania fattigvæsen
25.07.1909Kristianian
Namn
Ohrenhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Gnr.
Bnr.
under 1
1
Yrkje
Husmand dagarbeider ved
jordbr
Husmandskone
Husmandssøn
Husmandssøn
Husmandssøn
Husmandssøn
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 6 (5 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.02.1864Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
under 13
2
Yrkje
Stationsmester (ved
jernbanestation)
Stationsmesterkone
Stationsmesterdtr
Stationsmesterdtr
Stationsmesterdtr
Stationsmestersøn
Tjenestepike
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.06.1872Raade n
s
Gnr.
Bnr.
under 6
15
Yrkje
Husmand
Husmandskone
Lunner fattigvæsen
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.10.1842Lunner n
s
10.08.1852Lunner n
s
24.10.1824Lunner n
s
k
m
m
m
m
g
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
hm
s
s
s
s
Namn
Grindvoll
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
k
k
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
d
s
tj
Bustadnr. Krets
0108
001 Løken
Nr. Namn
001 Johannes Nilsen
002 Anne Gudbrandsdatter
003 Maren Olsdatter
Namn
Eriksrud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k e b hm
Bustadnr. Krets
0109
001 Løken
Namn
Sverige (plads)
Side 30
Gnr.
Bnr.
under 15
5
Yrkje
Lunner fattigvæsen
Gnr.
under 8
Bnr.
2
04.05.1862Gran
10.04.1895Gran
16.06.1898Gran
20.05.1901Gran
21.02.1904Gran
18.08.1874Onsø
16.05.1903Id
08.08.1904Id
03.07.1906Id
25.12.1907Id
12.05.1889Sverige
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (2 m, 1 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Julius Olsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Elen Pedersdatter
k
003 Johan Juliusen
m ug f
g
b
hm
s
Yrkje
Husmand
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.12.1837S.
n
s
Odalen
Husmandskone
22.09.1842S.
n
s
Odalen
Husmandssøn Dagarbeider 09.10.1884Lunner n
s
ved jordbruk
Sannsynleg opphaldstad: Haug paa Ringerike
Bustadnr. Krets
0110
001 Løken
Nr. Namn
001 Marie Johansdatter
Namn
Ødegaarden
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Gnr.
Bnr.
under 9
5
Yrkje
Inderst dagarbeider ved
jordbruk
002 Karl Hansen
m ug f
s
Merknad: E: Slutt på krets 1 Sannsynleg opphaldstad: Aadalen
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.06.1861Lunner n
s
21.01.1883Lunner n
s
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 714 (kvinner: 368, menn: 346) Bustader i kretsen: 106
Krets: 002 Lunby Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
0001
002 Lunby
Nr. Namn
001 Andreas Østvold
002 Albert Johannesen
003 Marta Borgersen
004 Torvald Toresen
Namn
Mikkelsbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
m ug b tj
k ug b tj
m ug b Fostersøn
Gnr.
Bnr.
23
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardsgut
Husholder og budeie
Fostersøn
Bustadnr. Krets
0002
002 Lunby
Nr. Namn
001 Gustav Ingebrigtsen
Namn
Marka (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
under 23
under 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Dagarbeider alle slags
01.05.1865Lunner n
s
gaardsarbeide
Steller huset, spinder,
Lunner n
s
striker og vasker
barn
18.05.1900Lunner n
s
Fattiglem
18.05.1817Lunner n
s
Dagarbeider alle slags
11.06.1891Lunner n
s
gaardsarbeide
002 Gundbjørg Larsdatter
k
003 Marta Pedersdatter
004 Marta Eriksdatter
005 Ingel Gustavsen
k ug b
k e b
m ug b
Bustadnr. Krets
0003
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Johannes Østvold
g
b
hm
Pleiedatter
Fattiglem
s
Namn
Lunby skole (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Mari Trondsdatter
003 Sigrid Andersdatter
k
k
g b
ug b
hm
tj
004 Liv Nordal
k
ug b
005 Marta Ruden
k
ug b
Utsat av
værgeraadet
Krania
Datter egen
hush.
Gnr.
Bnr.
28
3
Yrkje
Kirkesanger og lærer
Husmor
Tjenestpike og steller
kreaturene
Pleiedatter Fors. av No 1
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.10.1885Lunner n
s
17.01.1887Kristianian
s
16.08.1888Jevnaker n
s
19.06.1895Løiten n
s
Tilstades
Heimehørande
5 (1 m, 4 k) 5-1-4 5 (1 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.01.1849Høiland n
s
Jæderen
16.04.1857Lunner n
s
14.04.1895Kristianian
s
27.08.1903Kristianian
s
Lærerinde ved folkeskole 06.08.1882Jevnaker n
s
Merknad: I anden etage
Bustadnr. Krets
Namn
0004
002 Lunby
Solheim (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jørgen Solheim
m e f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Gagnum Gran
002 Gudmund Solheim
m ug b s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 2 (2 m, 0 k)
24
2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Snedker S og gaardbruker 28.11.1858Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0005
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Felberg
Merknad: 1ste etage
002 Anders Felberg
003 Gina Felberg
Gnr.
24
Yrkje
Forpagter
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Aaslund (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
m ug b
k ug b
Snedker
hf
Forpagter
husbestyrerindeHusbestyrerinde
01.10.1885Lunner n
Bnr.
1
s
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 10 (5 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.07.1869Jevnaker n
s
18.04.1882Jevnaker n
17.10.1886Jevnaker n
s
s
Side 31
0533 Lunner
Nr. Namn
004 Hanna !!
005
006
007
008
Nils Andersen Aaslund
Magnhild Andersen Aaslund
Gunvord Andersen Aaslund
Anders Aaslund
Sannsynleg opphaldstad: !!
009 Nils Aaslund
Merknad: I anden etage
010 Marte Aaslund
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b budeie
og stelle
kreaturene
m ug b barn
k ug b barn
k ug b barn
m e f
gaardeier
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Budeie, steller kreaturene 06.09.1893Lunner n
s
og tjenestepike
barn Fors. gbr og agent
barn Fors. gbr og agent
barn Fors. gbr og agent
Reisende firmaet Anker
Krania
11.05.1899Lunner
11.05.1901Lunner
14.04.1902Lunner
27.09.1876Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
m g
b
hf
Føderaadsmand
13.11.1829Gran
n
s
k
b
hm
Føderaadskone
07.08.1840Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
25
6
Yrkje
Grdbr. og smed S
Steller huset
Arbeider ved gaardsbruget
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.05.1847Lunner n
s
25.12.1852Gran
n
s
24.05.1887Lunner n
s
g
Bustadnr. Krets
Namn
0006
002 Lunby
Nerby (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver Nerby
m g b hf
002 Mari Gudbrandsdatter
k g b hm
003 Marius Iversen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Rigshospitalet under operation
004 Gudbrand Iversen
m ug b s
005 Ivar Iversen
m ug b s
006 Matea Iversdatter
k ug f
d
Arbeider ved gaardsbruget 02.07.1889Lunner n
barn
07.08.1896Lunner n
Steller kreaturene og i
07.09.1891Lunner n
huset
Sannsynleg opphaldstad: Rathchesgt 16 Krania
007 Hildur Kristiansen
k ug b Pleiedtr fra
barn
Krania fattigv
008 Marie Pedersdatter
k ug mt
Hjælper forældrene
hjemme
Sedvanleg bustad: Bjørgeeie Gran
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0007
002 Lunby
Nr. Namn
001 Iver Larsen Høiby
Merknad: Vaaningshus
002 Mari Halvorsdatter
003 Halvor Iversen
Høiby (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
hm
s
004 Marie Iversdatter
k
ug b
d
005 Marta Iversdatter
006 Signe Pedersdatter
k
k
ug b
ug b
d
Fosterdatter
007 Gunner Johnsen
m ug b
008 Rangdi Iversdatter
k
25
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
1
08.10.1904Kristianian
s
23.04.1895Gran
s
n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (4 m, 5 k) 1
9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.08.1851Lunner n
s
09.05.1850Lunner n
27.12.1881Lunner n
s
s
31.01.1885Lunner n
s
31.03.1894Lunner n
11.11.1906Krania n
s
s
20.08.1905Krania
n
s
fl Forsørges
av manden i
Amerika
Merknad: Føderaadshus (Veslebygningen). Manden bor i Amerika og tat ophold der
009 Iver Halvorsen
m ug b barn
barn
18.01.1880Lunner n
s
21.09.1906Krania
s
Bustadnr. Krets
0008
002 Lunby
Nr. Namn
001 Lars Larsen Høiby
002 Anne Larsdatter
003 Andreas Larsen
004 Anna Larsen
Gnr.
Bnr.
25
3
Yrkje
Gaardbruker
Steller huset
Behjælpelig med gaardsbr
Steller kreaturene og i
huset
barn Kristiania værgeraad
barn Kristiania fat
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.04.1852Ullensaker
n
s
19.11.1848Lunner n
s
03.03.1889Lunner n
s
23.04.1885Lunner n
s
Gnr.
25
Yrkje
gaardbruger
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.11.1887Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
005 Lilly Matilde Olsen
006 Olav Olsen
Bustadnr. Krets
0009
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anders A. Høibyhagen
Side 32
g
Fostersøn
b
Namn
Høiby (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
k ug b
m ug b
Pleiedtr
Pleiesøn
Namn
Høibyhagen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf og s
Steller huset
Hjælper til ved
gaardsbruker
Steller kreaturene og i
huset
Steller i huset
Udsat til opfostring privat
Kristiania fat
Uttsat av værgeraadet
Krania Krania fat
Steller sit hus og barnet
Fors. smed i Amerika
s
s
s
Bnr.
4
n
19.09.1901Kristianian
21.12.1897Kristianian
s
s
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
002 Gudbjørg Høibyhagen
003 Marta A. Høibyhagen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k ug b d
004 Ingeborg A. Høibyhagen
k
ug b
d
Bustadnr. Krets
Namn
0010
002 Lunby
Høibybraaten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Andreas Andersen
m ug b hf
Høibybråten
002 Karl Andersen Høibybråten m ug b s
003 Hanna Andersen Høibybråten k ug b d
004 Else Kristoffersdatter
k ug b %fl hm%
Høibybråten
Yrkje
Føderaadskone
Steller kreaturer og gjør
husligt arbeide
barn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.11.1856Gran
n
s
26.10.1891Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
25
2
Yrkje
Selveier og alm arb
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.07.1890Lunner n
s
29.09.1899Lunner n
alm dagarb
17.07.1894Lunner n
Steller huset og kreaturer 17.02.1887Lunner n
Føderaadskone
08.12.1848Jevnaker n
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0011
002 Lunby
Korsrudbakken
5
4
Merknad: utgaar fordi tællestyret han fundet dette sted tællet i kreds 1 husliste nr 17
Bustadnr. Krets
Namn
0012
002 Lunby
Bakkehagen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Hansen Bakkehagen m g b hf
002 Lise Eriksdatter Bakkehagen k g b hm
003 Marte Hansdatter Bakkehagen k ug b fl
Gnr.
Bnr.
22
2
Yrkje
Gaardbruger
Steller huset og kreatur
Væver spinder og forskj
arb
Gaardbruger
Sindsyg og sengeliggende
Fors. gbr
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.02.1850Gran
n
s
17.11.1847Lunner n
s
14.05.1853Gran
n
s
07.06.1861Lunner n
08.03.1864Jevnaker n
s
s
alm Gaardsarbeider
Steller kreaturerne og
huset
27.03.1894Jevnaker n
09.11.1896Jevnaker n
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0013
002 Lunby
Lunnerødegaard
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Olsen Lunnerødegård
m g b hf
002 Rangdi Syversdatter
k g b hm
Lunnerødegård
003 Marta Hansdatter
k ug b barn
Lunnerødegård
004 Ole Hansen Lunnerødegård
m ug b barn
005 Sverre Hansen Lunnerødegård m ug b barn
006 Ingeborg Hansdatter
k ug b barn
Lunnerødegård
007 Edvard Hansen
m ug b barn
Lunnerødegård
008 Ragnhild Hansdatter
k ug b barn
Lunnerødegård
009 Ingeborg Nilsdatter
k e b fl
Lunnerødegård
Gnr.
22
Yrkje
gaardbruger
Steller huset og
kreaturerne
barn
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.05.1865Gran
n
s
13.02.1868Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0014
002 Lunby
Øistad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand G. Øistad
m g b hf
002 Karen Andersdatter Øistad
k g b hm
003 Ragna Gudbrandsdatter Øistad k ug b d
004 Ole Torstensen Grumstad
005 Marie %Oline% Eriksdatter
Grumstad
Sjukdom: s
006 Torsten Olsen Grumstad
007 Oline Gudbrandsdatter
004 Karl Gudbrandsen Øistad
m g
k g
b
b
m ug b
k ug b
m ug b
hf
hm
s
tj
barn
Bustadnr. Krets
Namn
0015
002 Lunby
Øiskogødegaard
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Emil Syversen Øiskogødegård m g b hf
002 Marie Pedersdatter
k g b hm
Øiskogødegård
Digitalarkivet - Arkivverket
Bnr.
9
17.11.1898Lunner n
s
barn s
barn s
barn d
04.04.1900Lunner n
30.06.1902Lunner n
10.08.1904Lunner n
s
s
s
barn s
16.10.1906Lunner n
s
barn d
13.02.1908Lunner n
s
Føderaadskone
23.02.1830Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
22
8
Yrkje
gaardbruger
steller husset
Steller kreaturer og husets
gjøremaal
barn
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.08.1858Gran
n
s
03.09.1863Lunner n
s
19.10.1890Lunner n
s
24.01.1902Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
22
4
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardbruger
02.11.1872Lunner n
s
Steller huset og kreaturene 02.10.1875Gran
n
s
Side 33
0533 Lunner
Nr. Namn
003 Magnhild Olsdatter
Øiskogødegård
004 Rudolf Løv Øiskogødegård
Bustadnr. Krets
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b tj
Yrkje
barnepige
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.02.1894Lunner n
s
m ug b
barn
25.04.1909Kristianian
fl
Namn
Gnr.
0016
002 Lunby
Lunner (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Gudbrandsen
m g b hf
Merknad: Vaaningshuset
002 Marte Marie Borgersen
k g b hm
003 Borghild Gudbrandsdatter
k ug b d
004 Kari Gudbrandsdatter
k ug b d
005 Ragnhild Gudbrandsdatter
k ug b d
006 Gunvord Marie Gudbrandsen k ug b d
007 Halvord Gudbrandsen
m ug b s
008 Rudolf Toresen
009 Einar Emilsen
m ug
m ug
010 Anna Emilsen
011 Anne Andreasen
k
k
ug
ug
012 Johan Hansen
m g
Sedvanleg bustad: Jaren st Berglid
013 Gudbrand Gudbrandsen
m g
Merknad: Føderaadsbygningen
014 Ragnhild Andersdatter
k g
Bustadnr. Krets
0017
002 Lunby
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Kristian Pedersen
Amalie Andreasdatter
Kristoffer Kristiansen
Anna Kristiansen
Petra Kristiansen
Karen Kristiansen
Ole Kristiansen
Ragna Kristiansen
Karl Kristiansen
Emma Kristiansen
1
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
14 (6 m, 8 k) 1
13 (5 m, 8 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.01.1856Lunner n
s
15.04.1857Jevnaker n
s
04.02.1888Lunner n
s
25.04.1893Lunner n
s
10.10.1895Lunner n
s
12.08.1903Lunner n
s
15.09.1899Fødselsstiftelsen
n
s
Krania
b Gaardbrukerlærling
Gaardbrukerlærling
18.12.1891Drammenn
s
b tjener hjælper fjøsgut hjælper til i fjøset 17.09.1896Jevnaker n
s
til i fjøset
b tjener Budeie Budeie
03.08.1891Jevnaker n
s
b tjener hjælper tjener Steller i huset og
03.11.1888Lunner n
s
til i huset og svinene
stiller svinene
mt malerarbeider Maler S
15.08.1873Gran
n
s
Gaardbrukerkone
datter
datter
datter
datter
søn
b
hf
Føderaadsmand
08.09.1821Lunner n
s
b
hm
Føderaadskone
16.08.1830Lunner n
s
Namn
Nordbraaten (plads)
Kj.
m
k
m
k
k
k
m
k
m
k
22
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b barn
Gnr.
under 22
Yrkje
forskj gaardsarb
steller huset
barn s
barn d
barn d
barn d
barn s
barn d
barn s
barn d
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.01.1877V. Aker n
s
20.06.1875Kristianian
s
12.03.1899Kristianian
s
15.05.1900Kristianian
s
15.06.1901Kristianian
s
29.07.1903Lunner n
s
17.05.1905Lunner n
s
20.11.1906Lunner n
s
23.11.1908Lunner n
s
06.08.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0018
002 Lunby
Nr. Namn
001 Karl Andersen
002 Maren Hendriksdatter
003 Oline Karlsdatter
004 Klara Larsdatter
Namn
Nordbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b barn
k ug b fl
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
22
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Forskj. gaardsarbeide
07.05.1853Lunner n
s
Steller huset
26.01.1854Lunner n
s
barn
24.01.1897Lunner n
s
barn
05.10.1908Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0019
002 Lunby
Nr. Namn
001 Marie Jørgensdatter
002 Gudbrand Andreasen
003 Elise Andreasdatter
Sjukdom: a
004 Helga Andreasdatter
005 Johan Andreassen
Namn
Vestmarken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b s
k ug b d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
22
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
fattigunderstøttet
11.06.1862Lunner n
s
alm gaardsarbeider
21.06.1894Lunner n
s
Indskrænket og åndsvag 21.10.1890Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0020
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Amundsen
Namn
Dokka (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Side 34
k ug b
m ug b
d
s
barn
barn
26.10.1897Lunner n
24.03.1900Lunner n
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
22
under 3
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Tømmermand S og
21.03.1859Lunner n
s
selveier
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
002 Syverine Kristiansdatter
003 Karoline Olsdatter
Sjukdom: a
004 Kristian Olsen
005 Marie Olsdatter
006 Gudbjørg Larsdatter
Bustadnr. Krets
0021
002 Lunby
Nr. Namn
001 Peder Trondsen
002 Marte Olsdatter
003 Marie Pedersdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
k g b hm
k ug b d
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Steller huset og kreatur
30.05.1865Lunner n
s
Indskrænket og aandsvag 22.02.1887Lunner n
s
m ug b
k ug b
k ug b
barn
barn
barn
Lunner n
26.11.1901Lunner n
08.09.1906Lunner n
Gnr.
Bnr.
23
1
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
Hjælper til i huset og
steller kreaturerne
Hjælper til i huset og
steller kreaturerne
Hjælper til i huset
Hjælper til i huset
Arbeider paa gaarden
Agen for firmaet Redich
Krania
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.09.1849Lunner n
s
10.09.1856Gran
n
s
23.09.1888Lunner n
s
s
d
fl
Namn
Lunner
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
004 Kari Pedersdatter
k
ug b
d
005
006
007
008
k
k
m
m
ug
ug
ug
ug
d
d
tj
b
Ingeborg Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Jørgen Johnsen
Hans Andersen Grymyr
b
b
b
mt
Sedvanleg bustad: Nordal Brunsgt Krania
009 Thron Andersen Grymyr
m g mt b
Sedvanleg bustad: Grymyrslandet Gran
Bustadnr. Krets
0022
002 Lunby
Nr. Namn
001 Marie Halvorsdatter
002 Halvor Olsen
003 Andreas Olsen
004 Karen Olsen
005
006
007
008
Namn
Sømarka (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b hf
m ug b s
k ug b d
Mikkal Olsen
Ivar Olsen
Borghild Tobiasdatter
Kari Olsdatter
m
m
k
k
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
s
s
fl
fl
009 Berte Gudbrdatter Brokerud
k
ug b
tj
s
s
s
21.01.1891Lunner n
s
05.01.1893Lunner
01.04.1894Lunner
Lunner
21.01.1881Gran
n
n
n
n
s
s
s
s
n
s
gaardbruker
Gran
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
23
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Steller huset og kreatur
03.06.1862Lunner n
s
Husmand
06.05.1888Lunner n
s
alm gaardsarb
30.07.1895Lunner n
s
Tjenestepige steller
18.05.1892Lunner n
s
kreaturer og tjenestepige
barn
29.09.1901Lunner n
s
barn
18.12.1904Lunner n
s
barn
20.08.1897Lunner n
s
Fattigunderstøttet og
Lunner n
s
sengeliggende
Diakonisse og
02.02.1882Lunner n
s
sygepleierske
Bustadnr. Krets
Namn
0023
002 Lunby
Lyseng (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Trondsen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Ohren
002 Anne Nilsdatter
k g b hm
003 Dagny Matilde Olsdatter
k ug b barn
004 Trygve Olsen
m ug b barn
005 Oskar Olsen
m ug b barn
006 Oline Nilsdatter
k e mt b
Sedvanleg bustad: Sandakerveien 38 Krania
007 Ole Olsen
m g b hf
Arbeidsledig: l
008 Anna Hansen
k g b hm
009 Sverre Olsen
m ug b s
Gnr.
22
Yrkje
Skomaker
Bustadnr. Krets
Namn
0024
002 Lunby
Vestengen (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Andersen Vestengen m g b hf
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 7 (3 m, 4 k)
22
under 3
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand og dagarb paa 05.12.1867Lunner n
s
jordbruk og tømmerarb
Steller huset og kreaturene 08.07.1871Lunner n
s
barn
24.03.1901Lunner n
s
barn
13.04.1906Lunner n
s
barn
13.01.1910Lunner n
s
Besørges dels av børnene 10.02.1843Lunner n
s
og dels ved eget arbeide
002
003
004
005
006
Nikoline Eriksdatter
Berte Marie Halvorsdatter
Magnhild Halvorsdatter
Anders Jalmar Halvorsen
Berte Marie Olsdatter
Digitalarkivet - Arkivverket
k
k
k
m
k
g
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
hm
barn
barn
barn
hm
Bnr.
under 3
Fødd
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (5 m, 3 k)
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
Skomakerkone
barn
barn
barn
Vask
Lunner
13.05.1898Lunner
Lunner
Lunner
06.01.1843Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
jordbruk
23.01.1883Lunner n
s
jordbrukerkone
barn
17.06.1881Lier
01.03.1909Lier
s
s
n
n
Side 35
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Merknad: Egen hushold i samme hus
007 Anton Andersen
m g f
s bor hos
moren
Sannsynleg opphaldstad: Stryket Lunner
Yrkje
Fødd
Murer og stenarbeider
29.05.1885Lunner n
Bustadnr. Krets
0025
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anders Andersen
002 Anders Andersen
Gnr.
Bnr.
23
3
Yrkje
Gaardbruker
Hjælper til med
gaardsbruket
husbestyrerinde og steller
i huset
Budeie og steller svin og
hjælper til i huset
gaardsgut
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.11.1844Lunner n
s
20.10.1879Lunner n
s
Namn
Lunner (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
m ug b s
003 Marie Andersen
k
ug b
d
004 Karen Johannesdatter
k
ug b
tjener
005 Andreas Johnsen
m ug b
tjener
Bustadnr. Krets
0026
002 Lunby
Nr.
001
002
003
Namn
Gudmund Eriksen
Marie Jensdatter
Erik Gudmundsen
Namn
Lunner (gaard)
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
004 Einar Johannes Gudmundsen m ug b
005 Magnhild Sofie Gudmundsen k ug b
006 Ragnhild Jørgensdatter Ohren k ug b
007 Anne Johannesdatter
k
ug b
008 Karen Marie Gudbrandsdatter k
009 Marte Nilsen
k
ug b
e b
010 Kjersti Torgersdatter
ug b
k
s
d
Boende i
familien
slægtning
tj
tj
Boende i
familien hm
mor
fl Utsat av
fattigv i
Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0027
002 Lunby
Nr. Namn
001 Halvor Paulsen
Merknad: Vaaningshus
002 Marie Eriksdatter
003 Paul Halvorsen
Lunner (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
004 Anna Halvorsen
hm
s
k
d
005
006
007
008
009
010
Marta Halvorsen
k ug b d
Olav Halvorsen
m ug b s
Magnhild Karoline Halvorsen k ug b d
Gudrund Marie Halvorsen
k ug b d
Hans Halvorsen
m ug b s
Olivie Halvorsen
k e b hm
Merknad: Egen husholdning i samme bygning
011 Anne Olsdatter Pynten
k pikeb hm
Bnr.
3
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
Hjælper til med
gaardsbruket
barn
barn
barn
Budeie og steller svin og
sauer
Steller i huset
Føderaads-enke
23
Yrkje
gaardbruker
Bnr.
4
gaardbrukerkone
Hjælper til med
gaardsbruget
Budeie og hjælper til i
huset
barn
barn
barn
barn
barn
Føderaadsenke
s
08.01.1888Lunner n
s
25.08.1895Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
10 (3 m, 7 k)
10 (3 m, 7 k)
10-3-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.03.1865Lunner n
s
05.03.1869Lunner n
s
09.12.1890Lunner n
s
18.04.1900Lunner n
18.04.1900Lunner n
21.10.1905Lunner n
s
s
s
06.11.1887Lunner n
s
15.02.1888Lunner n
09.04.1840Lunner n
s
s
Gnr.
22
Yrkje
Sypige
barn
Bnr.
5
n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (4 m, 7 k) 1
11 (4 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.07.1860Lunner n
s
02.12.1867Lunner n
17.09.1889Lunner n
s
s
11.10.1891Lunner n
s
25.11.1898Lunner
31.12.1896Lunner
13.08.1903Lunner
13.08.1903Lunner
28.05.1906Lunner
30.04.1838Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
n
s
Delvis fattig understøttet, 11.06.1829Gran
strikker og væver baand,
sanker bær
Merknad: Føderaadshuset I veslebygningen egen husholdning
Bustadnr. Krets
Namn
0028
002 Lunby
Lunnerbakken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Beate Johannesen
k ug b hm
002 Alma Ovidie Andreasdatter
k ug b barn
Side 36
s
23.01.1882Lunner n
Utsat i familien av Lunner 00.11.1827Gran
fattigvæsen
Gnr.
k g b
m ug b
ug b
Gnr.
22
FødestadStatsb. Tru.
Tilstades
Heimehørande
5 (0 m, 5 k) 5-0-5 5 (0 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.09.1863S. Land n
s
24.08.1904Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
003 Bergitte Andreasdatter
004 Marie Ingebretdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b barn
k ug b tjenestepige
005 Klara Jalmarsdatter
k
ug b
barn
Bustadnr. Krets
Namn
0029
002 Lunby
Lunnerengen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Lunnerengen
m g b hf
002 Lise Toresdatter Lunnerengen k g b hm
003 Marte H. Lunnerengen
k
ug b
d
004 Jens H. Lunnerengen
005 Torvald H. Lunnerengen
006 Marte G. Lunnerengen
m ug b
m ug b
k e b
s
s
fl
Bustadnr. Krets
0030
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Erlien
Namn
Erlien
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Anne Bendigsdatter
k
g
003 Hælga Hansen
k
ug b
Bustadnr. Krets
0031
002 Lunby
Nr. Namn
001 Simond Grønvold
Merknad: 1ste etage
002 Josefine Johansdatter
003 Ragnhild Simonsdatter
004 !! Simonsen*
Merknad: Udøpt guttebarn
005 Alma Andreasdatter
006 Rangdi Kristiansdatter
Merknad: I anden etage
007 Mari Ellingsdatter
008 Einar Ellingsen
b
hm
tj
Namn
Grønvold (gaard)
Kj. Siv.
m g
Yrkje
barn
Stiller kreaturer og
tjenestepige
barn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.07.1908Lunner n
s
06.07.1874Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
23
5
Yrkje
Gaardbruger
Gaardbrugerkone steller
huset
Steller kreaturene og
hjelper til i huset
barn
barn
Føderaadskone binder,
spinder og væver
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.03.1861Gran
n
s
03.11.1861Gran
n
s
28.11.1908Lunner n
s
10.12.1895Lunner n
s
21.03.1898Lunner n
24.05.1900Lunner n
20.03.1842Ringeriken
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
23
6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Forhenv. veiopsynsmd.
28.11.1828Sollien n
s
pentionist og gaardbruker
Pentionist- og
14.09.1832Skatvold n
s
gaardbrukerkone
N.
Aurdal
Steller kreaturene og
12.02.1895Lunner n
s
hjælper til i huset
Gnr.
23
Bust.Fam.
b hf
Bnr.
7
Yrkje
Grdbruker
k g
k ug
m ug
b
b
b
hm
barn
barn
Gaardbrukerkone
barn
barn
27.09.1889Lunner
09.12.1908Lunner
22.11.1910Lunner
k
ug
b
Tjenestepike
17.01.1896Lunner
k
e
b
hm
Steller kreaturene og i
huset
Baking vask og huset
b
b
Hjemmev.dtr Steller i huset
barn
barn
k ug
m ug
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
Fødestad
04.04.1883Lunner
18.07.1854Lunner
21.06.1893Lunner
27.12.1896Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0032
002 Lunby
Østmarken (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans A. Østmarka
m e b hf
002 Kirsti Hansdatter Østmarka
k ug b hm
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
23
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Opholdes af børnene
17.03.1824Lunner n
s
Sypige og steller huset
28.05.1873Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0033
002 Lunby
Nr. Namn
001 Karl Andreasen
002 Lise Johannesdatter
003 Anne Karlsdatter
004 Johan Karlsen
Namn
Finlausbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
22
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand
08.02.1877Kristianian
s
Steller huset og kreatur
09.02.1882Lunner n
s
barn
15.11.1906Lunner n
s
barn
09.04.1909Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0034
002 Lunby
Nr. Namn
001 Nils Johannesen
002 Lina Johnsdatter
003 Anna Nilsdatter
004 Janna Nilsdatter
005 Magnhild Nilsdatter
006 Borghild Nilsdatter
Namn
Kvistop (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
k ug b d
k ug b d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (1 m, 5 k) 6-1-5 6 (1 m, 5 k)
22
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand
27.12.1878Lunner n
s
Steller huset og kreatur
23.02.1882Lunner n
s
barn
14.12.1902Lunner n
s
barn
23.02.1905Lunner n
s
barn
04.08.1907Lunner n
s
barn
03.04.1910Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Side 37
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0035
002 Lunby
Nr. Namn
001 Johannes Hansen
002 Mari Larsdatter
Namn
Kvistop (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
22
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gamle, fattigunderstøttet 21.05.1845Lunner n
s
Gamle, fattigunderstøttet 30.11.1842Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0036
002 Lunby
Nr. Namn
001 Halvor Kittelsrud
002 Anne Kittelsrud
Namn
Flatla (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
Bnr.
27
1
Yrkje
Gaardbruger
gaardbrugerkone og steller
huset og kreaturerne
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.03.1856Gran
n
s
21.04.1869Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
27
2
Yrkje
Gaardbruker
gaardbrukerkone steller
huset og grisene
Hjælper til med
gaardsbruket
Hjælper til i huset, syr,
væver
Budeie hjælper til i huset
Hjælper til med
gaardsbruket hjemme
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.10.1847Lunner n
s
16.03.1859Gran
n
s
003 Gudbjørg Kittelsrud
004 Anna Kittelsrud
Bustadnr. Krets
0037
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Olsen
002 Ingeborg Pedersdatter
k
k
ug b
ug b
barn
barn
Namn
Flatla nordre (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Gunnar Paulsen Hvattum
m g
b
Svigersøn
004 Anna Olsdatter
k
b
d
005 Hanna Larsen
006 Ole Torgersen Askersrud
k ug b tj
m ug mt b
g
05.03.1898Gran
n
27.04.1903Lunner n
10.01.1881Gran
s
s
n
s
01.06.1890Lunner n
s
16.11.1893Gran
n
05.06.1892Lunner n
s
s
Sedvanleg bustad: Askersrud Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0038
002 Lunby
Flatla søndre (gaard)
28
2
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Gudbrand Ingvaldsen
m g f
Gaardbruker Gaardbruker
Sannsynleg opphaldstad: Grina Lunner
002 Kjersti Olsdatter
k g b Gaardbrukerkone
Gaardbrukerkone, steller
huset
003 Ingvald Gudbrandsen
m ug f
s
Hjælper til ved
gaardsbruket
Sannsynleg opphaldstad: Grina Lunner
004 Ole Gudbrandsen
m ug f
s
Hjælper til ved
gaardsbruket
Sannsynleg opphaldstad: Grina Lunner
005 Peder Gudbrandsen
m ug b s
Gaar paa skole
006 Anne Gudbrandsen
k ug b d
Steller svinene, hjælper til
ved melkingen og steller i
huset
007 Borghild Gudbrandsen
k ug f
d
Steller svinene, hjælper til
ved melkingen og steller i
huset
Sannsynleg opphaldstad: Grina Lunner
008 Gunbjørg Gudbrandsen
k ug b d
barn
009 Guri Lien
k e b tj
Budeie
010 Ole Larsen
m ug mt fl
Skomaker
Tilstedeværende
skomaker
Sedvanleg bustad: Skoglund Gran
011 Oskar Larsen
m ug mt fl
Skomaker
Tilstedeværende
skomaker
Sedvanleg bustad: Skoglund Gran
Bustadnr. Krets
0039
002 Lunby
Nr. Namn
001 Hans Fredriksen Bjørge
002 Marte Syversen Bjørge
Side 38
Namn
Bækkevold (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k e b hm
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.03.1855Lunner n
s
16.08.1855Gran
n
s
18.05.1885Lunner n
s
16.01.1887Lunner n
s
14.12.1894Lunner n
04.01.1883Lunner n
s
s
20.07.1890Lunner n
s
26.12.1899Lunner n
28.10.1875Gol
n
Hemsedal
19.08.1888Lunner n
s
s
23.05.1891Gran
s
n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 4 (1 m, 3 k)
28
under 5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Landpostbud og skomaker 29.10.1888Gran
n
s
Rentenist og husbestyrer 23.03.1851Lunner n
s
for sønnen
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
003 Oline Fredriksdatter
k ug f
hm d og hf s!! Sypike (damesøm)
Sannsynleg opphaldstad: Hval Gran
004 Mari Hansdatter Liaker
k ug b hm
Vask paa stationen,
vævning og vask samt
Rentenist
Merknad: I anden etage
Bustadnr. Krets
0040
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anne Olsdatter
002
003
004
005
006
Namn
Kalvsrud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003
004
005
006
007
m
m
m
k
k
Jakob Hansen
Alfred Hansen
Hjalmar Hansen
Anne Hansen
!! Hansen*
Merknad: Et udøpt pikebarn
008 Jakob Andersen
012
s
Namn
Pynten (Anne) (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Nr. Namn
001 Hans Bredesen
002 Marte Jakobsdatter
010
011
Lunner n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
28
under 5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Vask, pynt,
00.12.1859Gran
n
s
flatbrødbakning,
onnearbeide, skolepynt,
opvarming
Ellef Hansen
m ug b s
barn
04.10.1899Lunner n
s
Gunnar Hansen
m ug b s
barn
Lunner n
s
Jørgen Bernhardsen
m g b hf Losjerende Arbeider ved Nysæter
26.04.1890Lunner n
s
gruber
Merknad: E: Fødselsår retta frå 1900 til 1890 og påført seinare
Anna Hansdatter
k g b hm
Steller huset, væver og syr 26.04.1888Lunner n
s
og strikker
Borghild Jørgensdatter
k ug b d
barn
20.02.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0041
002 Lunby
009
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.11.1885Gran
n
s
ug
ug
ug
ug
ug
s
s
s
d
d
b
fl
Bnr.
under 5
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
12 (7 m, 5 k)
10-5-5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand og skogsarbeider 08.01.1870Gran
n
s
Husmandskone steller
11.02.1874Lunner n
s
huset og kreaturene
barn
04.08.1899Lunner n
s
barn
19.02.1902Lunner n
s
barn
15.05.1904Lunner n
s
barn
01.05.1907Lunner n
s
barn
31.10.1910Lunner n
s
Alle slags gaardsarbeide 07.03.1850Lunner n
s
og skogsarbeide
Torine Jakobsdatter
k ug b fl
Hjælper til i huset, syr og 03.04.1882Lunner n
s
væver
Anna Pedersdatter
k ug b Fosterdatter
barn
22.10.1901Lunner n
s
Alfred Watz
m ug f
el
Dagarbeider
07.01.1885Krania n
s
Merknad: NB. Rettet av tællingsstyre da vedkom. er opført under huslist 1 tællingskreds 8 Sannsynleg opphaldstad:
Grina Kjørvenaasen
Anders Børresen
m ug f
tj
maskinist ved dampmaskin
Lunner n
s
Sannsynleg opphaldstad: Liaker Lunner
Bustadnr. Krets
0042
002 Lunby
Nr. Namn
001 Hans Andersen
m e
b
b
b
b
b
Gnr.
28
Namn
Pynten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Oline Borgersen
k
003 Marta Hansdatter
004 Anders Hansen
005 Kari Hansen
k ug b
m ug b
k ug b
Bustadnr. Krets
0043
002 Lunby
Nr. Namn
001 Peder Nilsen
002 Anne %Ingeborg% Nilsen
Digitalarkivet - Arkivverket
g
b
hm
d
s
d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
28
under 5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmand alle slags
01.12.1871Gran
n
s
gaardsarbeide
Husmandskone steller
22.02.1882Jevnaker n
s
huset og kreaturene
barn
22.03.1904Jevnaker n
s
barn
23.06.1905Lunner n
s
barn
04.06.1909Lunner n
s
Namn
Gnr.
Bnr.
Braaten
27
3
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m ug b hf
Gaardbruker og dagarb
k ug b HusbestyrerindeSteller huset og
kreaturene, vask,
flatbrødbakning og alle
slags onnearbeide
Fødd
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
Lunner n
s
Side 39
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0044
002 Lunby
Nr. Namn
001 Petter Nilsen
Namn
Nilsrud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Karen Larsdatter
k
003 Marta Pettersdatter
004 Ole Pettersen
005 Ella Lovise Pettersdatter
k ug b
m ug b
k ug b
Bustadnr. Krets
0045
002 Lunby
g
b
hm
d
s
d
Namn
Flatla søndre (gaard)
Nr. Namn
001 Lars Hansen
Merknad: Vaaningshuset
002 Kari f Horgen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
003
004
005
006
007
008
009
010
m
m
k
m
m
m
k
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
Peder Larsen
Jakob Larsen
Ingeborg Anna Larsen
Ole Larsen
Johannes Larsen
Harald Finden
Mari Antonsen
Karoline Nilsen
011 Hans Kvernvold
m g b
Merknad: Veslebygningen Føderaadshus
012 Lise Kvernvold* f Kinge
k g b
013 Gunnar Kvernvold
m ug b
014 Ester Kvernvold
k ug b
015 Janna Johannesdatter
k ug b
Bustadnr. Krets
0046
002 Lunby
Nr. Namn
001 Peder Andersen
Bnr.
5
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
15 (8 m, 7 k)
15 (8 m, 7 k)
15-8-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.11.1860Lunner n
s
Gaardbrukerkone styrer
huset
s
Søker skole
s
barn
d
barn
s
barn
s
barn
Gaardbrukerlærling
Alt slags gaardsarbeide
tj
Budeie
tj
Kokke-, stupike, steller
svinene
hf
Lærer og sjersant
22.07.1859Gran
n
s
25.03.1896Brandbu
27.01.1898Lunner
29.10.1900Lunner
13.12.1902Lunner
11.01.1906Lunner
Vardal
09.01.1891Lunner
20.05.1894Brandbu
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
30.04.1880Brandbu n
s
hm
s
d
tj
Jevnaker n
09.06.1906Kristianian
26.06.1908Brandbu n
20.11.1895Brandbu n
s
s
s
s
Namn
Flatlahagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
003
004
005
006
007
008
k
k
m
k
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
d
d
s
d
s
fl
Bustadnr. Krets
0047
002 Lunby
Nr. Namn
001 Halvor Johannesen
002 Kirsti Gudbrandsdatter
Gnr.
28
hm
002 Hellene Johannesdatter
Marta Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Alfred Pedersen
Berte Pedersdatter
Peder Pedersen
Anders Eriksen
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
28
under 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Dagarbeider og
12.05.1883Lunner n
s
gaardsarbeider
Dagarbeiderkone steller 09.08.1884Lunner n
s
huset
barn
21.08.1904Gran
n
s
barn
31.05.1906Lunner n
s
barn
25.11.1908Lunner n
s
Steller huset lærerhustr.
barn
barn
Tjenestepike - steller i
huset
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
28
under 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Slagter og almindelig
19.01.1862Lunner n
s
dagarbeider
Dagarbeiderkone steller 02.11.1878s.
n
s
huset
Gausdal
barn
15.07.1899Lunner n
s
barn
27.07.1900Lunner n
s
barn
17.10.1902Lunner n
s
barn
06.06.1906Lunner n
s
barn
06.07.1908Lunner n
s
Fattigunderstøttet gamel 12.08.1835Lunner n
s
og svag
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
28
under 5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Møller og lagger
23.03.1855Brandbu n
s
Møllerkone og steller
13.08.1858Brandbu n
s
huset
003 Marie Halvorsdatter
k ug b d
Hjælper til i huset og
26.04.1881Brandbu n
s
binder og spinder
004 Johan Halvorsen
m ug b s
Møllergut
23.03.1883Brandbu n
s
005 Julie Halvorsdatter
k g b b
Murerkone og steller huset 19.11.1887Brandbu n
s
Merknad: Bosatt: %mt% Sannsynleg opphaldstad: %Vestengen v. Lunner%
006 Harald Halvorsen
m ug b s
barn
13.04.1897Toten n
s
007 Olaus P. Sløtte
m g b fl
Slagter og opkjøber
12.08.1882Toten n
s
008 Marta H. Sløtte
k g b fl
Slagterkone og steller
24.11.1889Gran
n
s
huset
009 Peder O. Sløtte
m ug b fl
barn
24.03.1909Lunner n
s
Side 40
Namn
Flatlakværn (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0048
002 Lunby
Namn
Helgeland (gaard)
Nr. Namn
001 Anders Helgeland
002 Kari Helgeland
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003
004
005
006
007
008
009
k
m
m
m
k
k
m
Marta Helgeland
Lars Helgeland
Hovel Helgeland
Olaf Helgeland
Kersti Helgeland
Marte Helgeland
Lars Høibyhagen
010 Siggurd H. Pynten
Bustadnr. Krets
0049
002 Lunby
ug
ug
ug
ug
ug
e
ug
b
b
b
b
b
b
b
d
s
s
s
d
el fl
tj av nr 1
m ug b
tj av nr 1
Namn
Helgeland (gaard)
Nr. Namn
001 Gudbrand G. Helgeland
002 Hellene J. Helgeland
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Marie G. Helgeland
k
ug b
d
004 Johan G. Helgeland
m ug b
s
005
006
007
008
009
010
k
m
k
m
m
k
d
s
d
s
hf %fl%
hm %fl%
Marta G. Helgeland
Gunnar G. Helgeland
Magnhild G. Helgeland
Olaf G. Helgeland
Gudbrand G. Helgeland
Mari G. Helgeland
Bustadnr. Krets
0050
002 Lunby
Nr. Namn
001 Johan Gudbrandsen
ug
ug
ug
ug
g
g
b
b
b
b
b
b
Namn
Helgelandshagen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Ingeborg Andersdatter
k
g
b
hm
003 Anders Johansen
m ug b
s
004 Marius Johansen
005 Siggurd Johansen
m ug b
m ug b
s
s
Bustadnr. Krets
0051
002 Lunby
Nr. Namn
001 Karen L. Kraggerud
Namn
Myrvold (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0052
002 Lunby
Nr. Namn
001 Torvald Hansen
Merknad: Vaaningshuset
002 Berte Magnusdatter
Kraggerudsmarken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
003 Marie Torvaldsdatter
Sedvanleg bustad: Skøien st
004 Tilla Torvaldsdatter
005 Hanna Torvaldsdatter
006 Ingeborg Torvaldsdatter
007 Janna Torvaldsdatter
Digitalarkivet - Arkivverket
k
g
k
k
k
k
k
Gnr.
26
Yrkje
Gaardbruger
Gaardbrugerkone steller
huset
barn
barn
barn
barn
barn
Føderaadsenke
tjenestegut og
gaardsarbeider
tjenestegut og
gaardsarbeider
Gnr.
26
Gnr.
Bnr.
26
4
Yrkje
Gaardbruger og
Tømmermand S
Gaardbrugerkone og
steller huset og kreatur
Tømmermandslærling
og behjælpelig med
jordbruget
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
10 (6 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.04.1865Lunner n
s
29.08.1873Brandbu n
s
14.03.1904Lunner
27.06.1905Lunner
16.07.1907Lunner
05.04.1908Lunner
03.02.1910Lunner
14.01.1841Gran
02.01.1894Lunner
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
12.02.1895Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.09.1866Lunner n
s
01.12.1865Lunner n
s
15.12.1892Lunner n
s
05.09.1894Lunner n
s
26.09.1896Lunner
30.04.1899Lunner
07.05.1904Lunner
31.05.1908Lunner
Lunner
Lunner
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.01.1867Gran
n
s
01.12.1856Gran
n
s
29.09.1894Lunner n
s
14.11.1896Lunner n
24.06.1899Lunner n
s
s
Gnr.
Bnr.
36
under 1
Yrkje
Fødd
Fattigunderstøttet og
gammel og syg
36
Yrkje
gaardbruger
Bnr.
11
n
n
n
n
n
n
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
FødestadStatsb. Tru.
Gran
n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
14 (4 m, 10 k) 1 13 (4 m, 9 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.05.1869Lunner n
s
s
ug mt d
gaardbrugerkone og steller 04.03.1869Gran
n
huset
tjenestepike
09.08.1893Lunner n
ug
ug
ug
ug
datter
datter
datter
datter
s
s
s
s
b
b
b
b
hm
Bnr.
3
Yrkje
Gaardbruger
Gaardbrugerkone og
steller huset
Steller kreaturene og
behjelpelig i huset
Gaardsarbeider og hjelper
til med gaarsbruket
barn
barn
barn
barn
Føderaadsmand
Føderaadskone
Gnr.
b
Bnr.
1
d
d
d
d
Lunner
Lunner
Lunner
Lunner
n
n
n
n
s
Side 41
0533 Lunner
Nr.
008
009
010
Namn
Hans Torvaldsen
Gunda Torvaldsdatter
Hans Jakobsen
Merknad: Føderaadshuset
011 Tolline Torstensdatter
012 Kristian Fredriksen
013 Ellene Johannesdatter
Kj.
m
k
m
k g
m g
k g
b
b
b
hm %fl%
hf %el%
hm %el%
014 Gudbjørg Andersdatter
k
b
el
Bustadnr. Krets
0053
002 Lunby
Nr. Namn
001 Jakob Johnsen Stigum
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
g b hf %fl%
e
Namn
Høien (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
søn
datter
føderaadsmand
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
20.12.1908Lunner n
s
09.08.1844Jevnaker n
s
husligt arbeide
13.09.1841S. Land
Sagarbeider
Gran
Sagarbeiderkone og steller
Lunner
huset
Kappitalist og inderst
Gran
n
n
n
s
s
s
n
s
Gnr.
Bnr.
36
12
Yrkje
Jernbanearbeider og
gaardbruger
Jenbanearbeidekone og
steller huset
Tjenestepige og steller
kreaturene
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.10.1856Sparbu n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0054
002 Lunby
Kraggerudshagen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Petter I. Kraggerudshagen
m g b hf
002 Karen M. Kraggerudshagen k g b hm
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.07.1883Gran
n
s
30.10.1887Lunner n
s
003 Margit P. Kraggerudshagen
k ug b
004 Iver Larsen Kraggerudshagen m g b
Gnr.
Bnr.
36
4
Yrkje
Gaardbruger
Steller kreaturerne og
huset
d
barn
FøderaadsmandFøderaadsmand og
og skrædder skrædder
Føderaadskone Føderaadskone
og
skrædderkone
Tjenestepige tjenestepige og budeie
og budeie
27.04.1909Lunner n
29.06.1843Lunner n
s
s
07.04.1840Lunner n
s
18.07.1867Lunner n
s
002 Kari Tronsdatter Stigum
k
g
003 Tora Torvaldsdatter Stigum
k
ug b
005 Lispet Hansdatter
Kraggerudshagen
k
006 Berte Gudmundsdatter Blisten k
g
b
b
ug b
hm
tj
Bustadnr. Krets
0055
002 Lunby
Nr. Namn
001 Peder Ingebrigtsen
002 Ingeborg Olsdatter
003 Ingebrigt Pedersen
Namn
Engen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Bustadnr. Krets
0056
002 Lunby
Namn
Kraggerud nedre (gaard)
Nr. Namn
001 Marie Kraggerud
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
002 Peder I. Kraggerud
m ug b
s
003 Karen I. Kraggerud
k
ug b
d
004
005
006
007
008
009
m
m
m
m
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
s
s
s
tj
tj
tj
Gudbrand I. Kraggerud
Karl I. Kraggerud
Ingvald Marius Kraggerud
Hendrik Jørgensen Volla
Gudbrand Ingebrigtsen
Lina Gudbrandsdatter
010 Ingebrigt Smerud
m g
b
b
b
b
b
b
mt hf losjerende
Sedvanleg bustad: Smerud Lunner
011 Peter Ingebrigtsen
m ug mt s losjerende
11.06.1858Vaage
n
s
23.05.1898Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
36
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Husmd og dagarb
27.07.1857Lunner n
s
Husmdskone steller huset
Gran
n
s
barn
11.08.1904Lunner n
s
Gnr.
36
Bnr.
5
Yrkje
Gaardbruker og steller
huset
Hjælper til ved
gaardsbruket
Hjælper til i huset og
steller svinene
barn
barn
barn
gaardsgut
Kjørekar og gaardsgut
Budeie og hjælper til i
huset
Tømmerhugger og
Gaardbruker
Hjælper til ved
gaardsbruket og
tømmerhugger
Tilstades
Heimehørande
11 (8 m, 3 k)
9 (6 m, 3 k)
11-8-3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.05.1870Lunner n
s
07.12.1891Lunner n
s
19.05.1893Lunner n
s
20.08.1896Lunner
07.04.1898Lunner
13.09.1903Lunner
31.12.1893Lunner
05.12.1893Lunner
04.12.1892Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
29.01.1856Lunner n
s
03.12.1895Lunner n
s
Sedvanleg bustad: Smerud Lunner
Side 42
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0057
002 Lunby
Nr. Namn
001 Gudbrand Larsen
002 Marie Torstensdatter
Namn
Kraggerud øvre (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Marte Gudbrandsdatter
k
ug b
d
004 Karoline Gudbrandsdatter
k
ug b
d
Gnr.
Bnr.
36
1, 2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone steller
huset og ser til med
kreaturstellet
Steller kreaturene og
steller i huset
Steller kreaturene og
steller i huset
Lærling paa Storhove
005 Lars Gudbrandsen
m ug f
s
Merknad: overstreka Sannsynleg opphaldstad: Storhove
006 Tara Gudbrandsdatter
k ug b d
Steller kreaturene og
steller i huset
007 Marie Gudbrandsen
k ug b d
Barn
008 John Gudbrandsen
m ug b s
Barn
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Jevnaker n
s
06.04.1858Gran
n
s
07.09.1886Lunner n
s
09.12.1882Lunner n
s
22.01.1891Lunner n
s
06.01.1894Lunner n
s
30.08.1897Lunner n
18.02.1903Lunner n
s
s
Bustadnr. Krets
0058
002 Lunby
Nr. Namn
001 Iver Johnsen
002 Anne Olsdatter
003
004
005
006
007
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 7 (4 m, 3 k)
Kraggerudskværn (plads)
36
under 1
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
m g b hf
Husmand
11.09.1858Gran
n
s
k g b hm
Husmandskone og steller 26.09.1871Gran
n
s
huset og kreaturene
Jon Iversen
m ug b s
barn
13.02.1897Gran
n
s
Marta Iversen
k ug b d
barn
17.08.1899Gran
n
s
Ole Iversen
m ug b s
barn
11.01.1902Gran
n
s
Hansine Olsen
k ug b b
barn
09.06.1906Kristianian
s
Anders Antonsen
m ug f
el
fyrbøter ved
Lunner n
s
damptræskemaskin
Sannsynleg opphaldstad: Liæker Lunner
Bustadnr. Krets
0059
002 Lunby
Nr. Namn
001 Otto Pedersen
002 Lovise Antonsdatter
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Kraggerudskværn (plads)
36
under 1
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
m g b hf
Murerhaandtlanger
22.12.1889Lunner n
s
k g b hm
Murerhaandtlangerkone og 24.08.1890Lunner n
s
steller huset
Bustadnr. Krets
0060
002 Lunby
Nr. Namn
001 Oline Eriksdatter
Namn
Liækerhaugen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
30
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
fattigunderstøttet binder og 17.12.1840Lunner n
s
spinder
Bustadnr. Krets
0061
002 Lunby
Nr. Namn
001 Edvard J. Volla
002 Karoline P. Volla
Namn
Volla (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
Bnr.
38
12
Yrkje
Gaardbruger
Gaardbrugerkone og
steller huset
barn
barn
barn
Steller kreaturene og
tjenestepige
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.07.1866Lunner n
s
12.03.1876Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
35
7
Yrkje
Skrædder S og selveier
Skrædderkone og stæller
huset
barn
barn
barn
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.05.1875Lunner n
s
26.06.1882Kristianian
003
004
005
006
Peder Edvardsen Volla
Gudbrand Edvardsen Volla
Dagmar Halvorsdatter Volla
Lise Torgersen Volla
m
m
k
k
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
s
s
fl
tj
Bustadnr. Krets
Namn
0062
002 Lunby
Rinhaug
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans I. Hagen
m g b hf
002 Asora Fredriksdatter Hagen k g b hm
003
004
005
006
007
Magi Hansdatter Hagen
Ivar Hansen Hagen
Marta Hansdatter Hagen
Dagny Hansdatter Hagen
Hanna Hansdatter Hagen
Digitalarkivet - Arkivverket
k
m
k
k
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
d
s
d
d
d
15.12.1906Lunner n
03.07.1907Lunner n
20.11.1903Kristianian
11.10.1896Lunner n
01.02.1901Kristianian
29.01.1902Lunner n
08.09.1904Lunner n
08.07.1906Lunner n
18.03.1909Lunner n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Side 43
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0063
002 Lunby
Volla (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor P. Vøien
m ug b el
002 Ingvar Riste
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Canada Amerika
003 Karen Riste
k g b hm
004
005
006
007
008
Ivar Riste
Ole Riste
Marie Riste
Erling Riste
Ingrid Riste
Bustadnr. Krets
0064
002 Lunby
Nr. Namn
001 Oline A. Vollasletten
002 Karen Gudmundsdatter
Vollasletten
Bustadnr. Krets
0065
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anne Johannesdatter
Liækersletten
002 Oline Johannesdatter
Liækersletten
003 Amanda Kristiansdatter
Liækersletten
m
m
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
s
d
s
d
Namn
Vollasletten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k
ug b
d
Namn
Liækersletten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b hm
k
ug b
hm
k
ug b
fl
Bustadnr. Krets
Namn
0066
002 Lunby
Liæker
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Syver Andersen Stenersen
m g b hf
002 Kirsti Nilsdatter Stenersen
k g b hm
003 Signe Syversdatter Stenersen k ug b d
004 Anna Syversdatter Stenersen k ug b d
005 Ragna Syversdatter Stenersen k ug b d
006 Arne Syversen Stenersen
m ug b s
007 Kari Syversdatter Stenersen k ug b d
008 Anders H. Stenersen
m e b fl
Bustadnr. Krets
0067
002 Lunby
Farmerkone og steller
huset
barn
barn
barn
barn
barn
15.11.1879Lunner n
s
10.04.1901Lunner
23.05.1902Lunner
27.09.1903Lunner
18.12.1905Fluberg
20.09.1909Lunner
s
s
s
s
s
n
n
n
n
n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
30
under 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Fattigunderstøttet gammel 20.10.1840Gran
n
s
og svag
Sypige og steller huset
15.12.1884Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (0 m, 3 k) 3-0-3 3 (0 m, 3 k)
30
under 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Spinder, binder og baker 18.01.1845Lunner n
s
hos folk
Fattigunderstøttet og
18.01.1845Lunner n
s
spinder og binder
barn
25.06.1905Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
32
1
Yrkje
Gaardbruger
Steller huset og kreaturene
barn
barn
barn
barn
barn
føderaadsmand
Gnr.
30
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.04.1872Lunner n
s
16.02.1880Tingelstadn
s
25.08.1902Lunner n
s
17.03.1903Lunner n
s
27.12.1905Lunner n
s
10.12.1907Lunner n
s
09.08.1910Lunner n
s
15.09.1826Lunner n
s
Nr. Namn
001 Gudbrand Halvorsen
002 Rangdi Torgersen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Tilstades
Heimehørande
18 (10 m, 8 k)
14 (6 m, 8 k)
18-10-8
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.09.1835Lunner n
s
29.05.1861Lunner n
s
003 Halvor Gudbrandsen
m ug
21.03.1892Lunner n
s
004 Hilda Gudbrandsdatter
k
ug
21.01.1890Lunner n
s
005 Tora Gudbrandsdatter
k
ug
05.03.1894Lunner n
s
006 Gunda Gudbrandsdatter
007 Magnhild Olsdatter
008 Ole Antonsen
k ug
k ug
m ug
17.10.1896Lunner n
16.10.1909Lunner n
Lunner n
s
s
s
Lunner n
s
Lunner n
s
Sedvanleg bustad: Grua
009 Karl Gudbrandsen
Namn
Liæker
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 8 (5 m, 3 k)
30
5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Landhandler og gaardeier 27.11.1889Gran
n
s
Farmer i Canada Amerika 22.08.1872V. Slidre n
s
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone steller
huset
b s
Hjælper til ved
gaardsbruket
b d
Budeie og hjælper til i
huset
b d
Steller svinene, hjælper til
i huset
b d
barn
b datterdatter
barn
mt fl Ved
Maskinist ved
Damptræskemaskinen
dampmaskine og arbeider
ved Nysæter Grua
m ug mt fl Ved
Hakkelseskjører
Damptræskemaskinen
ved dampmaskin og
dagarbeider
Sedvanleg bustad: Rudsengen
010 Anders Bredesen
m ug mt fl Ved
Hægger ved
Damptræskemaskinen
dampmaskinen og dagarb
Side 44
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Sedvanleg bustad: Kalvsrud
011 Anders Antonsen
012
013
014
015
016
017
018
Kj. Siv. Bust.Fam.
Namn
0068
002 Lunby
Nr. Namn
001 Maren Larsen
Liæker (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
Merknad: Vaaningshuset
002 Lars Jensen
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
m ug mt fl Ved
Fyrbøter ved dampmaskin
Lunner n
Damptræskemaskinen
arbeider ved Nysæter Grua
Sedvanleg bustad: Kraggerudkværn
Peter Kristiansen
m g b hf
Jernbanearbeider
30.01.1872Kvam n
Merknad: I anden etage
Johanne Kristiansen
k g b hm
Jernbanearb.kone steller 01.05.1883Kvam n
huset
Astrid Kristiansen
k ug b d
barn
29.07.1899Homleviken
n
Sparbu
Johan Kristiansen
m ug b s
barn
02.10.1902Bleken n
Brandbu
Ragna Kristiansen
k ug b d
barn
16.10.1904Froland n
pr
Arendal
Peder Kristiansen
m ug b s
barn
12.11.1907Froland n
pr
Arendal
Konrad Kristiansen
m ug b s
barn
16.06.1910Lunner n
Bustadnr. Krets
003
Yrkje
Bnr.
30
3
Yrkje
Gaardbrukerenke, styrer
gaarden, steller
Hjælper til med
gaardsbruket
Karen Jensen
k ug b d
Hjælper til i huset, syr,
spinder, væver til huset
Ingeborg Jensen
k ug b d
Budeie steller griser og
sauer samt hønsene
Alma Jensen
k ug b d
Søker skole
Peder Eriksen
m g b hf Losjerende Arbeider ved Nysæter
gruber Grua
Merknad: I Veslebygningen (Føderaadshuset)
Anne Andersdatter
k g b hm
Arbeiderhustru, steller
huset
Gunvor Pedersdatter
k ug b d
barn
Anne Rolvsen
k ug b Fosterdatter
barn fors. Arb v/ Grua
gruber
Anders Eliassen
m e f
Husmoderens Arbeider ved Nysæter
far
gruber Grua
Sannsynleg opphaldstad: Johannes Valstad Grua
Ole Johnsen
m g b hf
Jernbaneformand
Merknad: I Veslebygningen 1 etage
Anne Kristiansdatter
k g b hm
Jernabaneformands.hustru
Steller huset
Ingeborg Johnsen
k ug b d
Hjælper til i huset
Aslaug Johnsen
k ug b d
barn
Magne Johnsen
m ug b s
Gaardsgut hos landh.
Balstad Storile
Matias Lier
m g b hf
Maskinagent
Merknad: I Veslebygningen 2 etage
Oleane Martine Martinsen
k g b hm
Maskinagent-hustru steller
huset
Oskar Lier
m ug b s
barn
Alfred Lier
m ug b s
barn
Bustadnr. Krets
0069
002 Lunby
Nr. Namn
001 Jørgine Lien
002 Johan Lien
Sjukdom: d
Digitalarkivet - Arkivverket
m ug b
Gnr.
s
Namn
Myrstuen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b
s
Gnr.
Bnr.
35
4
Yrkje
Gaardbrugerenke og
kappitalist
Jernbanearbeider
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
18 (7 m, 11 k) 1 19 (8 m, 11 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.10.1852Lunner n
s
06.01.1892Lunner n
s
14.04.1889Lunner n
s
24.09.1893Lunner n
s
02.09.1896Lunner n
Lunner n
s
s
Lunner n
s
00.03.1903Lunner n
00.09.1897Lunner n
s
s
Lunner n
s
22.10.1866Koppang n
s
14.07.1857Stange
s
n
28.03.1888Storelvedalen
n
15.06.1897Rena
n
15.11.1894Brøttum n
Furnæs
26.02.1859Ø. Toten n
s
s
s
18.05.1856Ø. Toten n
s
22.06.1897V. Toten n
27.04.1900Gjøvik n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.05.1852Holteaalen
n
s
20.12.1877Røros
n
s
Side 45
0533 Lunner
Nr. Namn
003 Georg Lien
004 Johanna Lien
Bustadnr. Krets
0070
002 Lunby
Nr. Namn
001 Lars Martinsen
002 Maren Hansdatter
003 Einar Johansen
004 Johan Einarsen
Bustadnr. Krets
0071
002 Lunby
Nr. Namn
001 Gudbrand Ingebretsen
002 Kari Larsdatter
003
004
005
006
007
Ingebret Gudbrandsen
Lars Gudbrandsen
Lise Gudbrandsen
Ole Gudbrandsen
Gunnar Gudbrandsen
Bustadnr. Krets
0072
002 Lunby
Nr. Namn
001 Jørgen Hansen
002 Kjersti Andersen
003
004
005
006
007
008
009
Anna Hansen
Torvald Hansen
Jakob Hansen
Ivar Hansen
Marie Hansen
Magnus Hansen
Jenny Hansen
Bustadnr. Krets
0073
002 Lunby
Merknad: Bygslet under 5.
Nr. Namn
001 Martinius Johannesen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
k ug b d
Namn
Myrstuen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m e b
m ug b
fl
fl
Namn
Myrstuen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m
m
k
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
s
d
s
s
Namn
Volla
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k
m
m
m
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
d
s
s
s
d
s
d
Namn
Linnerud
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
003
004
005
006
007
m
k
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
d
d
s
d
Bustadnr. Krets
0074
002 Lunby
Merknad: Bygslet under br.nr 1
Nr. Namn
001 Andreas Olsen
002 Karoline Jansen
003 Andreas Olsen
004 Marie Olsen
005 Klara Josefine Olsen
006 Amalie Olsen
007 Karine Hansen
Namn
Volla (smeden) (plads)
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b barn
ug b barn
ug b barn
ug b d
g mt b
Husmoderens
mor
Sedvanleg bustad: Langbrobakken Lunner
Side 46
Kj.
m
k
m
k
k
k
k
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.01.1886Røros n
s
14.10.1891Røros n
s
Gnr.
Bnr.
35
3
Yrkje
Skogmager S og selveier
Selveierkone og steller
huset og kreatur
Tømmermandsgut
barn Fors. tømmermand
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.09.1842Gran
n
s
10.02.1847Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
35
6
Yrkje
Gaardbruger
Gårdbrugerkone Steller
huset
barn
barn
barn
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.02.1873Lunner n
s
25.09.1870Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
30
3
Yrkje
Skomaker S
Skomakerhustru og steller
huset
Hjælper til i huset
barn
barn
barn
barn
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.03.1871Lunner n
s
06.07.1871Gran
n
s
Gnr.
36
002 Marte Andersdatter
Jørgen Martiniussen
Lina Martiniussen
Berta Martiniussen
Adolv Martiniussen
Karen Martiniussen
Yrkje
Jernbanearbeider
Steller kreaturerne og i
huset
Kristianian
08.03.1906Lunner n
25.06.1900Lunner
04.08.1902Lunner
03.12.1904Lunner
12.10.1906Lunner
08.02.1909Lunner
27.08.1895Lunner
29.09.1898Lunner
20.02.1901Lunner
20.05.1902Gran
23.10.1903Lunner
22.01.1906Lunner
18.03.1908Lunner
Bnr.
under 5
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Sagmester, sagbrugs
23.10.1879Gran
n
s
arbeider Braastad dampsag
Sagmesterkone, stiller
16.11.1873Lunner n
s
huset
barn
16.11.1897Lunner n
s
barn
06.09.1900Gran
n
s
barn
23.08.1902Gran
n
s
barn
21.12.1904Lunner n
s
barn
02.09.1907Lunner n
s
Gnr.
36
Bnr.
under 1
Yrkje
Smed S
Smedehustru, steller huset
barn
barn
barn
Hjælper til i huset
Steller huset i sit hjem
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.03.1856Enebak n
s
24.12.1883Lunner n
s
24.09.1905Lunner n
s
20.11.1907Lunner n
s
27.07.1909Lunner n
s
22.09.1894Lunner n
s
14.05.1852Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0075
002 Lunby
Merknad: Bygslet under 5
Nr. Namn
001 Sigvard Johansen
002 Johan Edvard Andersen
003 Kari Hansdatter
Bustadnr. Krets
0076
002 Lunby
Nr. Namn
001 Gustava Ohren
Namn
Haglund
Gnr.
36
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
m g b fl hf far
k
g
b
fl hf mor
Namn
Volla
Bnr.
under 5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Sagarbeider
23.12.1883Lunner n
s
Forsørges delvis av sønnen 24.01.1837Tanums n
s
og fattigvæsenet
Prgj.
Baahuslän
Forsørges delvis av sønnen 27.09.1831Lunner n
s
og fattigvæsenet
Gnr.
38
Bnr.
8
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
gaardbruker
Yrkje
Gaardbruker og steller
huset
Merknad: Vaaningshuset
002 Magnus Ohren
m ug b
s
003 Margit Ohren
k
d
004 Gunbjørg Ohren
005 Solveig Syversen
006 Jens Torstensen
k ug b
k ug b
m e b
Hjælper til med
gaardsbruket
Steller kreaturene og
hjælper til i huset
Skoleelev
barn
fattiglem
ug b
s
27.12.1894Lunner n
s
08.02.1895Lunner n
18.02.1907Lunner n
12.12.1841Krania n
s
s
s
26.02.1873S. Land n
s
17.01.1872Brandbu n
s
14.07.1897Brandbu n
12.12.1898Brandbu n
17.03.1900Brandbu n
14.09.1902Brandbu n
01.09.1904Brandbu n
03.10.1906Brandbu n
08.04.1859Halmstadn
Sverige
s
s
s
s
s
s
s
Snedkerlærling
Dagarbeider
barn
barn
17.11.1885Kristianian
04.01.1895Kristianian
08.06.1898Kristianian
26.09.1900Kristianian
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
33
5
Yrkje
Landpostbud og selveier
Steller huset og
kreaturerne
barn
barn
barn
Jernbanearbeider
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.08.1873Lunner n
s
01.08.1881Gran
n
s
n
n
n
n
s
s
s
s
Steller huset
barn
26.01.1882Lunner n
12.09.1910Lunner n
s
s
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
Merknad: I lillebygningen
Georg Augen Andersen
Erling Magnus Andersen
Emmy Terese Andersen
Rolv Trygve Andersen
008
Bustadnr. Krets
0077
002 Lunby
Nr. Namn
001 Karl Andersen
002 Marie Fredriksdatter
m
m
k
m
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
s
s
d
s
Namn
Lillegaard
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003
004
005
006
Mathilde Karlsdatter
k ug b d
Hans Karlsen
m ug b s
Kolbjørn Karlsen
m ug b s
Ingel Hansen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Loengen Kristiania
007 Marie Hansen
k g b hm
008 Ingeborg Ingelsdatter
k ug b d
Bustadnr. Krets
0078
002 Lunby
Nr. Namn
001 Sven Bjørklund
002 Marie Johannesdatter
Bjørklund
003 Konrad Bjørklund
004 Karl Bjørklund
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Lykkebakken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b
m ug b
s
s
Tilstades
Heimehørande
18 (9 m, 9 k)
19 (10 m, 9 k)
18-9-9
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.07.1856Ø. Aker n
s
26.03.1893Lunner n
d
Fosterdatter
fl Utsat av
fattigv. i
Lunner i
familien
Martin Petersen Bækkelund m g f
hf
Murerarbeider
Merknad: I 2 etage Sannsynleg opphaldstad: Hedalen Valdres
Berte Larsdatter
k g b hm
Murerarbeiderkone steller
huset
Peter Bækkelund
m ug b s
barn
Tea Bækkelund
k ug b d
barn
Matea Bækkelund
k ug b d
barn
Lina Bækkelund
k ug b d
barn
Martinius Bækkelund
m ug b s
barn
Bent Bækkelund
m ug b s
barn
Bror Olaf Andersen
m e b hf
Snedkerarbeider S
007
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Gnr.
31
Yrkje
Jernbanearbeider
Steller huset
barn
barn
30.11.1904Lunner
18.01.1907Lunner
03.03.1909Lunner
02.12.1879Lunner
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (6 m, 1 k) 7-6-1 7 (6 m, 1 k)
under 1
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.11.1857Blekinge
s
04.07.1872Vesterbaaten s
10.03.1897Lunner n
18.08.1899Brandbu n
s
s
Side 47
0533 Lunner
Nr.
005
006
007
Namn
Sverre Bjørklund
Bernhart Bjørklund
Oskar Bjørklund
Bustadnr. Krets
0079
002 Lunby
Kj.
m
m
m
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b s
ug b s
Namn
Solli (gaard)
Gnr.
31
Nr. Namn
001 Olaf Olsen Solli
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
k
k
m
k
k
m
k
k
m
Ingeborg Larsdatter Solli
Margit Olsen Solli
Lars Olsen Solli
Gudrun Olsen Solli
Hilda Olsen Solli
Hans G. Snellingen
Anna Iversdatter Snellingen
Signe Hansdatter Snellingen
Georg Hansen Snellingen
g
ug
ug
ug
ug
g
g
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Yrkje
barn
barn
barn
hm
d
s
d
d
hf
hm
d
s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.01.1902Ø. Aker n
s
30.06.1904Flaa
n
s
05.11.1906Lunner n
s
Bnr.
6
Yrkje
Tømmermand S og
selveier
Steller huset
barn
barn
barn
barn
Banevogter
Steller huset
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.11.1875Bærum n
s
10.07.1874Lunner
01.03.1901Lunner
09.08.1903Lunner
23.08.1906Lunner
07.04.1908Lunner
24.09.1884Lunner
17.03.1890Lunner
05.12.1908Lunner
06.08.1910Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
0080
002 Lunby
Nr. Namn
001 Gudbrand Ohren
002 Marte Ohren
003 Jul Edvardsen Volla
Namn
Englund (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b fl
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
31
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Kapitalist og Gaardeier
26.08.1846Lunner n
s
Steller huset
21.10.1851Lunner n
s
barn
20.05.1904Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0081
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anders T. Haga
002 Mari Pederdatter Haga
003 Marte Andersdatter Haga
Namn
Haga (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.08.1849Lunner n
s
04.09.1857Lunner n
s
01.09.1888Lunner n
s
004
005
006
007
008
Gnr.
Bnr.
31
3
Yrkje
Gaardbruger
Stiller huset
Steller kreaturer og husligt
arbeide
Torvald Andersen Haga
m ug b s
almindeligt gaardste.
Petter Andersen Haga
m ug b s
almindeligt gaardste.
Marie Andersdatter Haga
k ug b d
barn
Arne Andersen Haga
m ug b s
barn
Endre Elefsrud
m g mt el
Reiningsbud for Samhold
Gjøvik
Merknad: Fødselsår: ca 1860 E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Bleiken Bleiken st
Bustadnr. Krets
0082
002 Lunby
Namn
Haga (gaard)
Nr.
001
002
003
Namn
Ole Hansen Haga
Karine Gudbrandsdatter Haga
Hans Olsen Haga
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
004
005
006
007
008
009
010
Marie Olsen Haga
Matilde Olsen Haga
Karl Olsen Haga
Gudbrand Olsen Haga
Olav Olsen Haga
Alfred Olsen Haga
Gudbrand Johnsen Haga
k
k
m
m
m
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
b
d
d
s
s
s
s
fl
Bustadnr. Krets
0083
002 Lunby
Nr. Namn
001 Noak Olsen
002 Marie Andersdatter
003 Inga Noaksdatter
004 Ovilde Noaksdatter
Namn
Hov (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
Bustadnr. Krets
0084
002 Lunby
Namn
Brovold (plads)
Side 48
Gnr.
31
Bnr.
1
Yrkje
Gaardbruger
Steller huset og kreatur
Arbeider paa gaarden
forskj. arb
barn
barn
barn
barn
barn
barn
føderaadsmand
Gnr.
Bnr.
33
1
Yrkje
Murer og gaardbruger
Steller huset og kreaturene
barn
barn
Gnr.
98
05.12.1891Lunner
27.02.1892Lunner
01.10.1896Lunner
20.09.1902Lunner
Brandbu
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
10 (7 m, 3 k)
10 (7 m, 3 k)
10-7-3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.06.1871Lunner n
s
18.12.1870Lunner n
s
29.09.1894Lunner n
s
07.01.1896Lunner
28.11.1898Lunner
28.02.1901Lunner
03.09.1903Lunner
28.06.1906Lunner
13.06.1909Lunner
13.01.1841Lunner
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.02.1868Asker n
s
17.06.1863Lunner n
s
20.09.1896Lunner n
s
24.06.1898Lunner n
s
Bnr.
under 2
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
Namn
Ludvig Sødeberg
Marte Pederdatter Sødeberg
Karen Ludvigsdatter Sødeberg
Peder Ludvigsen Sødeberg
Halvar Ludvigsen Sødeberg
Anna Ludvigsdatter Sødeberg
Marta Ludvigsdatter Sødeberg
Bustadnr. Krets
0085
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anders Hansen
002 Hilda Johnsdatter
003 Hans Andersen
004 John Andersen
005 Ingvald Andersen
006 Bjarne Andersen
007 !! Andersen*
Merknad: Udøbt gut
Bustadnr. Krets
0086
002 Lunby
Nr. Namn
001 Mathias Gundersen
Sannsynleg opphaldstad:
002 Marie Gundersen
Sannsynleg opphaldstad:
003 Ingeborg Gundersen
Sannsynleg opphaldstad:
004 Marius Gundersen
Sannsynleg opphaldstad:
005 Gunnar Gundersen
Sannsynleg opphaldstad:
Kj.
m
k
k
m
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
Namn
Sagbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b barn
m ug b barn
m ug b barn
m ug b barn
m ug b barn
Namn
Kjørvenødegaard
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Elverum
k g f
hm
Elverum
k ug f
d
Elverum
m ug f
s
Elverum
m ug f
s
Elverum
Yrkje
Garversvend
Husets stel
barn
barn
barn
barn
barn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.09.1873Kristianian
s
01.01.1874Lunner n
s
13.08.1897Lunner n
s
27.09.1900Lunner n
s
11.01.1903Lunner n
s
23.09.1904Lunner n
s
16.01.1908Lunner n
s
Gnr.
98
Yrkje
Jernbanearbeider
Steller huset
barn
barn
barn
barn
barn
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (6 m, 1 k) 7-6-1 7 (6 m, 1 k)
under 1
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.05.1876Lunner n
s
07.12.1875Lunner n
s
05.07.1898Lunner n
s
12.09.1900Lunner n
s
23.02.1903Lunner n
s
28.06.1908Lunner n
s
20.10.1910Lunner n
s
Gnr.
98
Yrkje
Jernbanevogter
Bnr.
4
Steller huset
04.04.1873Tolgen n
s
barn
25.08.1894Tolgen n
s
barn
03.05.1896Lunner n
s
barn
16.10.1908Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0087
002 Lunby
Nr. Namn
001 Halvor Pedersen
002 Karen Halvorsdatter
003 Steffen L. Hovland
Namn
Gnr.
Bnr.
Kjørven (gaard)
98
2
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m ug b hf
Gaardbruger
k e b hm
Steller huset
m ug mt tjenestegut og tjenestegut og
alm gårdsarb gaardsarbeider
Sedvanleg bustad: Hovland Lunner
004 Pauline Kristoffersdatter
k ug mt tjenestepige
tjenestepige
Sedvanleg bustad: Vientaajet Gran
005 Marta Karlsdatter
k ug b Steller kreatur Steller kreaturer og
og tjenestepige tjenestepige
006 Ole Olsen
m ug mt barn
barn
Sedvanleg bustad: Vientåjet Gran
Bustadnr. Krets
0088
002 Lunby
Merknad: ungdomslokale
Nr. Namn
001 Marie L. Løken
002 Gudrun Løken
003 Kammilla Løken
004 Magnhild Arnesen
Namn
Solvang (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k
k
k
ug b
ug b
ug b
d
d
fl
Bustadnr. Krets
Namn
0089
002 Lunby
Bjørklund (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mari Andersdatter Stenersen k ug b hm
002
003
004
005
Martin Borgersen
Inga Eriksdatter Borgersen
Borger Martinsen
Haakon Martinsen
Digitalarkivet - Arkivverket
m
k
m
m
g
g
ug
ug
b
b
b
b
hf
hm
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
0 (0 m, 0 k) 0-0-0 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.10.1870Dovre n
s
Gnr.
98
Bnr.
12
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.05.1878Lunner n
s
16.08.1847Lunner n
s
29.01.1889Lunner n
s
28.10.1880Gran
n
s
22.08.1893Gran
n
s
02.11.1904Gran
n
s
Tilstades
Heimehørande
4 (0 m, 4 k) 4-0-4 4 (0 m, 4 k)
Yrkje
Bestyrerinde og Pedel paa
Ø. L. ungdomslag
barn
barn
barn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.10.1874Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
34
3
Yrkje
Kaffe Spiseforetning og
modtager loserende
Grubearbeider
Steller huset
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.10.1858Lunner n
s
09.09.1898Lunner n
16.06.1900Lunner n
23.12.1896Kristianian
16.02.1880Lunner
09.09.1882Lunner
10.10.1903Lunner
29.08.1908Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
Side 49
0533 Lunner
Nr. Namn
006 Sigurd Martinsen
007 Otto Borgersen Grønbråten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b barn
m ug b el
Yrkje
barn
Skolebarn paa Lunners
fortsættelsesskole
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.10.1910Lunner n
s
29.09.1897Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0090
002 Lunby
Nr. Namn
001 Torsten Gudbrandsen
002 Berta Monsen
003 Marius Andreassen
Namn
Bergli (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Gnr.
Bnr.
34
10
Yrkje
Selveier og dagarb
Sypige og steller huset
barn
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.08.1858Tingelstadn
s
12.04.1875Tingelstadn
s
09.04.1894Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0091
002 Lunby
Nr. Namn
001 Kristoffer Johannesen
002 Ingeborg Ottersdatter
003 Inga Kristoffersdatter
Namn
Haga
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
Gnr.
Bnr.
31
2
Yrkje
Gaardbrg. og skomager S
Steller huset
Steller kua og husligt
arbeide
Skomagergut
barn
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.11.1861Lunner n
s
09.12.1863Lunner n
s
16.07.1887Jevnaker n
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1837Lunner n
s
10.09.1842Lunner n
s
30.05.1897Lunner n
s
004
005
006
007
Jul Kristoffersen
Hans Kristoffersen
Ingrid Kristoffersen
Johannes Kristoffersen
m
m
k
m
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
s
s
d
s
02.01.1896Jevnaker n
16.06.1898Lunner n
20.05.1902Lunner n
14.11.1907Lunner n
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
0092
002 Lunby
Nr. Namn
001 Hans Halvorsen
002 Karen Ellingsdatter
003 Hagbart Halvorsen
Sedvanleg bustad: !!
Namn
Kjørvenødegaard (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug mt b
Gnr.
Bnr.
98
4
Yrkje
gaardbruger
Steller huset og kreatur
Sønnesøn
Bustadnr. Krets
0093
002 Lunby
Nr. Namn
001 Julius Gudbrandsen
Namn
Bjørgeødegaard (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
33
under 1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Skjyder og fanger rovdyr 28.12.1868Lunner n
s
og jernbanearbeider
barn
12.02.1896Lunner n
s
d
barn
04.11.1901Lunner n
s
tj
Husbestyrerinde
04.10.1871Gran
s
002 Gudbrand Juliussen
m ug b
Merknad: E: Fødselsdato påført seinare
003 Jenni Juliussen
k ug b
Merknad: E: Fødselsdato påført seinare
004 Marie Kristensen
k e b
Bustadnr. Krets
Namn
0094
002 Lunby
Berglund (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jørgen Johannesen Berge
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Hovlandsgd. Grua
002 Soffie Johnsdatter Berge
k g b hm
003 Siggurd Jørgensen Berge
m ug b s
004 Harald Jørgensen Berge
m ug b s
005 Berta Jørgensen Berge
k ug b d
006 Johan Jørgensen Berge
m ug b s
007 Erling Jørgensen Berge
m ug b s
008 Osille Jørgensen Berge
k ug b d
009 Berit Pettersen
k e b fl
Bustadnr. Krets
0095
002 Lunby
Nr. Namn
001 Edvard Johnsrud
002
003
004
005
Merknad: 1 etage
Pauline Hansen
Georg Johnsrud
Hans Johnsrud
Anne Martinsdatter
Side 50
Namn
Bjørge - Liæker ødegaard
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
hm
barn
barn
tj
Gnr.
31 %33%
Yrkje
Bager S
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 9 (5 m, 4 k)
8 %2%
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.12.1875Lunner n
s
Steller huset
barn
barn
barn
barn
barn
barn
Er behjælpelig i famm. og
gjør husets stel
Gnr.
33
n
25.03.1870Røros n
14.11.1898Jevnaker n
Lunner n
11.10.1901Lunner n
18.05.1903Røros n
16.07.1907Røros n
04.09.1909Lunner n
19.04.1849Røros n
s
s
s
s
s
s
s
s
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
9 (5 m, 4 k)
10-6-4
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Smed S og vognfabrikant 13.11.1868Lunner n
s
alle slags redskap
Smedekone
barn
barn
arbeider i huset og steller
kreaturene
17.11.1874Lunner
03.03.1898Lunner
27.07.1900Lunner
20.08.1894Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
006 Otto Olsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b lærling
Yrkje
Arbeider i
Smidjeværkstedet
mt Snedkerarber Snedkerarbeider paa
værkstedet
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.09.1892Lunner n
s
007 Magnus Johnsrud
m e
20.02.1878Lunner n
s
Sedvanleg bustad: Johnsrud Lunner
008 Halfdan Fjell
m g b
Merknad: 2 etage
009 Dortea Fjell* f Lange
k g b
010 Anne Johannesen
k ug b
hf
Lensmand
03.02.1881Krania
n
s
hm
tj
Lensmandkone
Steller i huset
05.09.1887Fredrikstad
n
30.08.1889Gran
n
s
s
Bustadnr. Krets
0096
002 Lunby
Merknad: Bruks nr.3 (uteglemt)
Nr. Namn
001 Ernst Aschenbach
002 Marie Magdalena
Aschenbach* f Larsen
003 Erling Merton Aschenbach
004 Nikoline Carlotte Margrete
Aschenbach
Namn
Fram
Gnr.
under 34
Bustadnr. Krets
0097
002 Lunby
Nr. Namn
001 Ole Jerpsæth
Merknad: 1 etage
002 Marie Jerpsæth* f Larsen
Namn
Fredheim
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b
k ug b
g
Gnr.
33
Yrkje
Stationsbetjent
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.12.1864Eidskogenn
s
Bnr.
8
k ug b
m ug b
m g b
d
s
hf
k
hm
Jernbanearb. hustr.
007 Anders Gudbrandsen
m ug b
s
barn
008 Karoline Gudbrandsen
009 Paula Gudbrandsen
k
k
d
d
barn
barn
b
ug b
ug b
hm
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.07.1872Røken n
s
03.11.1865Slagen n
s
003 Edit Jerpsæth
004 Arne Jerpsæth
005 Gudbrand Andersen
Merknad: I anden etage
006 Helga Paulsen
g
b
Namn
Gnr.
0098
002 Lunby
Lunner st
33
Merknad: Statsbanerne Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - sidebygning
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Ole Jalmar Nyqvist
m e b hf
Stationsmester
Merknad: Stationsbygningen
002 Lilli Johanne Nyqvist
k ug b d
barn
003 Matilde Nyqvist
004 Ole Erlandsen
k ug b
m ug b
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Yrkje
Landskabsmaler
Landskabsmaler-hustr
steller huset
barn
barn
Stationsbetjent hustr
Steller huset
Hjælper i huset
barn
Jernbanearbeider
Bustadnr. Krets
k
s
d
Bnr.
3
Bnr.
4
HusbestyrerindeHusbestyrerinde
el Bor i st.
Telegrafist
sidebygning,
leier kost
hos landh.
Skjennum
23.05.1898Kristianian
21.02.1902Kristianian
s
s
01.12.1868Eidskogenn
s
22.02.1896Rygge n
14.03.1906Lunner n
18.11.1881Lunner n
s
s
s
24.08.1884Brulanæsn
Tjøse??
24.10.1904Næs
n
Hallingdal
04.01.1907Lunner n
20.09.1909Lunner n
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
4 (2 m, 2 k) 1
4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.11.1864Jevnaker n
s
14.12.1904Aasen n
Frostad
05.11.1879Jevnaker n
11.02.1883Glemminge
n
s
s
s
Merknad: Sidebygning til stationen
Bustadnr. Krets
0099
002 Lunby
Nr. Namn
001 Johannes Buruld
002
003
004
005
006
007
Lina Buruld* f Moen
Bjarne Buruld
Trygve Buruld
Borghild Buruld
Gudrund Buruld
Karl Karlsen
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Lunner meieri
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
k
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
Gnr.
Bnr.
98
8
Yrkje
Meieribestyrer og arbeider
i meieriet
hm
Steller huset
barn
barn
barn
barn
barn
barn
barn
barn
Meierielev bor Arbeider i meieriet
i familien
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.12.1861Ø. Toten n
s
21.09.1874Faaberg n
s
15.12.1898Lunner n
s
15.07.1903Lunner n
s
03.03.1901Lunner n
s
11.04.1905Lunner n
s
27.07.1893Øier
n
s
Gudbrandsdalen
Side 51
0533 Lunner
Nr. Namn
008 Karen Bredesen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b tj
Bustadnr. Krets
0100
002 Lunby
Nr. Namn
001 Lars Hallum
002 Marte Hallum
Sedvanleg bustad: Hallum
Namn
Smeby (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k e mt b hf mor
Bustadnr. Krets
0101
002 Lunby
Namn
Lungaard (gaard)
Nr. Namn
001 Hans Skjennum
Kj.
m
002 Kristian Skjennum
m
003
004
005
006
007
008
m
m
m
k
k
m
Marius Heijer
Hans Østengen
Johan Nordlien
Dortea Skjennum
Ingeborg J. Skjennum
Kristian Dalh
Sedvanleg bustad: Hamar
009 !! Colbjørnsen
Sedvanleg bustad: S. Land
010 C. E. Møller
Yrkje
Steller i huset
Gnr.
98
Yrkje
Smed S
Føderaadsenke
Gnr.
98
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1894Lunner n
s
Bnr.
13
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.02.1875Lunner n
s
Lunner n
s
Bnr.
17
Tilstades
Heimehørande
10 (8 m, 2 k)
7 (5 m, 2 k)
10-8-2
Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
ug b hf
Landhandler, skydskaffer 19.02.1887Nannestadn
s
gaardbruger
ug b Kompaninong Landhandler, skydskaffer 06.08.1888Nannestadn
s
med
gaardbruger
foregaaende
ug b Handelsbetjent Handelsbetjent
26.09.1892Lunner n
s
ug b gaardgut
Arbeider i gaarden
Lunner n
s
ug b Skydsgut
Skydsgut
Lunner n
s
ug b HusbestyrerindeStyrer huset
06.03.1874Nannestadn
s
ug b Husjomfru
Arbeider i huset
30.01.1882Nannestadn
s
g mt fl hf
Handlesreisende for
?
n
s
firmaet Stang og Bredal
Krania
m g
mt fl hf
Distrikslæge
?
n
s
m g
mt fl hf
Handlesreisende for
firmaet Øvergaard &
Hekseberg
?
n
s
Sedvanleg bustad: Kristiania
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0102
002 Lunby
Aarnæs (gaard)
31
7
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Hans Storihle
m ug b hf Kompagn. Landhandel og hotel
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1902
Bustad i Noreg før utflytting: Furnæs
Flytta attende til Noreg: 1909
Siste bustad i Amerika: Seattle Wasington
002 Iver Bert Balstad
m g b hf Kompagn. Landhandel og hotel
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1895
Bustad i Noreg før utflytting: Krania
Flytta attende til Noreg: 1909
Siste bustad i Amerika: Seattle Wasington
003 Ellen Schiech
k g b hm
Landhandel & hotelfrue
004 Else Balstad
k
ug b
barn
barn
005
006
007
008
m
k
k
k
ug
ug
ug
ug
Handelsbetjent
Butikfrøken
Kokke
Stupike
Handelsbetjent
Butikfrøken
Kokke
Stupike
Johan Nilsen
Anna Hansen
Olava Heier
Anna Olsen
Bustadnr. Krets
0103
002 Lunby
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Olav Koldevin
Otta Koldevin f Lie
Otta Coldevin
Reidun Coldevin
Maren Coldevin
Ernst Coldevin
Inga Bjertnæshagen
Tora Toresen
Hermanna Berge
Laura Sørengen
Side 52
b
b
b
b
Namn
Øistad (gaard)
Kj.
m
k
k
k
k
m
k
k
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
ug b tj
ug b tj
ug b fl Losjerende
ug mt sypike
Gnr.
98
Bnr.
14
Yrkje
Kommunelæge
Kommunelægehustru
barn
barn
barn
barn
Kokke
barnepike
Lærerinde
sypike
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.07.1878Furnæs n
s
Stilling i Amerika: Billetagent
Merknad:
13.11.1877Rendalenn
s
Stilling i Amerika: handel
Merknad:
13.09.1886Halmstadn
s
Sverige
10.11.1910Fødselsstiftelsen
n
s
Kristiania
20.12.1890Fedt
n
s
30.12.1885Kristianian
s
17.06.1873Rakkestadn
s
15.05.1890Gran
n
s
Tilstades
Heimehørande
10 (2 m, 8 k)
9 (2 m, 7 k)
10-2-8
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.11.1867Throndhjem
n
s
11.04.1874S. Land n
s
12.05.1901Lunner n
s
04.03.1904Lunner n
s
19.01.1907Lunner n
s
22.05.1909Lunner n
s
31.10.1891Jevnaker n
s
06.10.1892Lillehammer
n
s
06.12.1890Barbu n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Sedvanleg bustad: Sørengen Lunner
Yrkje
Fødd
Bustadnr. Krets
0104
002 Lunby
Nr. Namn
001 Hans Andreas Hansen
002 Kari Iversen
Gnr.
Bnr.
33
7
Yrkje
Skrædder S
Skrædderhustr. steller
huset
barn
barn
barn
barn
barn
barn
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.11.1875Lunner n
s
10.04.1879Gran
n
s
003
004
005
006
007
008
Hans Hansen
Ivar Hansen
Jakob Hansen
Tekla Hansen
Egil Hansen
Marta Hansen
Namn
Fristad (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m
m
m
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
s
s
s
d
s
d
Bustadnr. Krets
0105
002 Lunby
Nr. Namn
001 Anders Martins
002 Milla Hansdatter
Namn
Heimlid
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
0106
002 Lunby
Namn
Enger
Nr. Namn
001 Abraham Holter
Kj.
m
002 Gunnar Holter
003 Mina Langerud
m
k
004 Johannes Olavsen
Merknad: I anden etage
005 Bernt Green
Merknad: I anden etage
006 Sara Green* f Andersen
007 Hjørdis Green
008 Leiv Green
009 Ella Green
010 Roal Green
011 Odd Green
012 Helga Lier
m
FødestadStatsb. Tru.
08.09.1901Lunner
25.02.1903Lunner
13.08.1904Lunner
09.04.1906Lunner
20.11.1907Lunner
31.08.1909Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
33
6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Snedker S hus- og møbel 15.12.1870Gran
n
s
Snedkerhustru steller huset 20.04.1867Lunner n
s
Gnr.
30
Bnr.
7
Tilstades
Heimehørande
12 (7 m, 5 k)
12 (7 m, 5 k)
12-7-5
Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
e b hf
Rentenist og kompagnon i 22.07.1870Nannestadn
s
landhandel
ug b s
barn
14.11.1901Lunner n
s
ug b husbestyrerindehusbestyrerinde og steller 21.12.1888Nannestadn
s
i huset
ug b hf
Skrædder-mester S
04.02.1873Gran
n
s
m g
b
hf
Baker S
04.09.1870Modum n
s
k
k
m
k
m
m
k
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
s
d
s
s
hm
Baker-hustru steller huset
Hjælper til i huset
barn
barn
barn
barn
Syerske (damesøm)
11.09.1872Drammenn
03.01.1896Modum n
19.07.1897Sigdal n
26.12.1899Kristianian
29.07.1903Lunner n
16.08.1908Lunner n
20.06.1887Lier V. n
Toten
s
s
s
s
s
s
s
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
Merknad: I tredje etage. E: Slutt på krets 2
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 595 (kvinner: 295, menn: 300) Bustader i kretsen: 85
Krets: 003 Fagertun Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0001
003 Fagertun
Oppen
93
1
Merknad: m. 5.37 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Søren Oppen
m g b hf
gaardbruker
Merknad: Hovedbygningen E: Fødselsår påført seinare
002 Marie Gulbrandsdatter
k g b hm
forskellig husarbeide
003 Magnhild Sørensdatter
k ug b d
datter
004 Anna Vernstrøm
k ug b pleiedatter
bortsat av fattigvæsenet
005 Lina Pedersen
k e b t.
budeie
006 Emilie Olafsdatter
k ug b d
datter
007 Marie Sørensdatter
k e b føderaadsk.
Vævning og husarbeide
Merknad: Føderaadshuset
008 Martha Hansdatter
k ug b d
forskjellig husarbeide
009 Anders Hanssen
m ug b s
gaardsarbeide
010 Hans Hanssen
m ug b s
gaardsarbeide
Bustadnr. Krets
0002
003 Fagertun
Namn
Oppen
Gnr.
93
Bnr.
2
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (3 m, 7 k) 1
10 (3 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
10.02.1878Lunner n
02.01.1910Lunner n
19.09.1899Kristianian
Stange n
20.10.1903Kristianian
28.06.1846Gran
n
s
s
s
s
s
s
29.04.1886Lunner n
23.05.1888Lunner n
19.01.1892Lunner n
s
s
s
Tilstades
10 (8 m, 2 k)
10-8-2
Heimehørande
10 (8 m, 2 k)
Merknad: m. 5.09
Digitalarkivet - Arkivverket
Side 53
0533 Lunner
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Elling Hanssen
Mari Gulbrandsdatter
Hans Ellingsen
Gulbrand Ellingsen
Adolf Ellingsen
Magnus Ellingsen
Ivar Ellingsen
Einar Marius Ellingsen
Anne Gulbrandsdatter
Hans Ellingsen
Kj.
m
k
m
m
m
m
m
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b tj
e b fl føderm.
Bustadnr. Krets
0003
003 Fagertun
Merknad: m. 10.31
Nr. Namn
001 Peder Gulbrandsen
002 Ingeborg Hansdatter
003 Gulbrand Pedersen
004 Hans Pedersen
005 Marius Jonsen
006 Marthe Andreasdatter
Namn
Bjøralt vestre
Bustadnr. Krets
0004
003 Fagertun
Merknad: m. 2.44
Nr. Namn
001 Edvard Jakobsen
002 Hilda Hansdatter
003 Jul Edvardsen
004 Halvor Edvardsen
005 Gina Olsdatter
006 Ingeborg Ingebretsen
Namn
Bjøralt vestre
Bustadnr. Krets
Namn
Kj.
m
k
m
m
m
k
Kj.
m
k
m
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
b s
b s
ug b tj
ug b tj
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b tj
e b mor
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjern
skolegut
søn
søn
søn
søn
søn
budeie
arbeidsudygtig
føderaadsmand
Gnr.
94
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.08.1869Lunner n
s
01.03.1871Lunner n
s
03.04.1894Lunner n
s
28.02.1896Lunner n
s
21.11.1897Lunner n
s
22.06.1900Lunner n
s
12.05.1903Lunner n
s
16.06.1908Lunner n
s
13.09.1893Lunner n
s
27.12.1833Lunner n
s
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker
almindelig husgjerning
skolegut
skolegut
kjørekarl
budeie
Gnr.
94
Bnr.
2
Yrkje
gaardbruker
husgjern. sy og haandarb
søn
søn
budeie
føderaadskone
Gnr.
Bnr.
0005
003 Fagertun
Bjøralt
94
4
Merknad: m. 2.83 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Ole Olsen
m g b hf
gaardbruker
002 Maren Halvorsdatter
k g b hm
forskjellig husgjern
003 Ole Olsen
m ug b s
gaardsarbeide
004 Lars Olsen
m ug b s
bergverksarbeider
005 Elise Olsen
k g b d
forskjellig husgjern
006 Helene Olsen
k ug b d
forskjellig husgjern
007 Anne Olsen
k ug b d
skolepige
008 Martha Olsen
k ug b d
skolepige
009 Hans Olsen
m ug b s
søn
010 Halvor Hanssen
m e b el
lærer forhenværende
Merknad: Føderaadshuset
Bustadnr. Krets
0006
003 Fagertun
Merknad: m. 0.94 - 96.7 - 0.06
Nr. Namn
001 Hans Marthinsen
002
003
004
005
006
007
Johanne Larssen
Marie Hansdatter
Margit Hansdatter
Anna Elida Hansdatter
Mari Hansdatter
Marie Marthinsdatter
Bustadnr. Krets
0007
003 Fagertun
Merknad: m. 1.47
Side 54
Namn
Bjøralt vestre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
k
k
k
k
g
ug
ug
ug
e
ug
Namn
Bjerke
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
d
mor
d
Gnr.
94
Bnr.
6
Yrkje
gaardbruker og tømmerm
S
forskjellig husgjerning
datter
datter
datter
føderaadsk
vævning og kokkepike
Gnr.
94
Bnr.
9
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.06.1860Lunner n
s
18.06.1876Lunner n
s
17.09.1900Lunner n
s
18.04.1903Lunner n
s
25.03.1887Lunner n
s
19.06.1887Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.04.1879Lunner n
s
02.06.1882Lunner n
s
13.07.1907Lunner n
s
28.01.1909Lunner n
s
25.03.1895Lunner n
s
01.05.1849Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (5 m, 5 k) 1
10 (5 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.03.1856Lunner n
s
22.08.1860Lunner n
s
13.06.1888Lunner n
s
29.09.1894Lunner n
s
03.10.1884Lunner n
s
05.08.1890Lunner n
s
24.10.1896Lunner n
s
23.01.1901Lunner n
s
17.06.1903Lunner n
s
20.02.1828Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
7 (1 m, 6 k) 7-1-6 7 (1 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.12.1874Lunner n
s
29.09.1878Vang H.
28.05.1906Lunner
01.01.1908Lunner
04.11.1909Lunner
31.12.1837Gran
18.01.1863Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 5 (3 m, 2 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
001
002
003
004
005
006
Namn
Kj.
Hans Larsen
m
Hans Hanssen
m
Marie Hanssen
k
Anna Hanssen
k
Peder Hanssen
m
Anna Hanssen
k
Sedvanleg bustad: Ryen Lunner
Siv. Bust.Fam.
e b hf
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d.s.
ug mt bs.
Yrkje
gaardb og skogsarbeid
gaardsarbeide
forskjellig husarbeide
datter budeie
søn
dat
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.02.1860Lunner n
s
27.11.1891Lunner n
s
26.06.1889Lunner n
s
13.08.1897Lunner n
s
15.12.1904Lunner n
s
10.03.1892Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0008
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Karen Larsdatter Hammer
002 Eline Kristoffersdatter
Namn
Elverud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b el
k e b el
Gnr.
Bnr.
under 94
1
Yrkje
understøttet av fattigv
understøttet av fattigv
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.09.1844Jevnaker n
s
03.11.1826Jevnaker n
s
Bustadnr. Krets
0009
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Gulbrand Pedersen
002 Dorthea Eriksdatter
003 Peder Gulbrandsen
Sjukdom: a
004 Marthe Gulbrandsen
005 Erik Gulbrandsen
006 Borghild Gulbrandsen
007 Gunnar Gulbrandsen
008 Syver Gulbrandsen
009 Marie Gulbrandsen
Namn
Fillipsbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Gnr.
Bnr.
under 94
1
Yrkje
Husmand og jordarbeider
husgjerning
bergverksarbeide
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.08.1850Brandbu n
s
14.02.1863Lunner n
s
13.11.1891Lunner n
s
husligt arbeide
skogsarbeide
datter
søn
søn
datter
13.11.1889Lunner
22.01.1896Lunner
01.04.1898Lunner
19.02.1901Lunner
04.04.1905Lunner
31.01.1906Lunner
Bustadnr. Krets
0010
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Ludvik Hammer
002 Anna Marthinsen
Namn
Elverud
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
Bnr.
94
11
Yrkje
bergverksarbeider
husligt arbeide
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.03.1889Lunner n
s
20.09.1890Bærum n
s
Bustadnr. Krets
Namn
k
m
k
m
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
d
s
d
s
s
d
Gnr.
Bnr.
0011
003 Fagertun
Bjøralt østre (gaard)
95
1
Merknad: m. 32.09 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - drengestubygning
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Anders Halvorsen
m g b hf
gaardbruker
002 Karen Tronsdatter
k g b hm
forskjellig husgjerning
003 Marthe Andersen
k ug b d
haandarbeid og
husgjerning
004 Anne Andersen
k ug b d
haandarbeid og
husgjerning
005 Helene Andersen
k ug b d
haandarbeid og
husgjerning
006 Kristian K. Hasselstrøm
m ug b tj
kjørekarl
Merknad: Drengestuen
007 Iver Hanssen
m ug b tj
gaardskarl
008 Marie Johansen
k ug b tj
kokkepike
009 Lise Johansen
k ug b tj
budeie
Bustadnr. Krets
0012
003 Fagertun
Merknad: m. 32.09
Nr. Namn
001 Bernhard Olsen
002 Berthe Hansdatter
Bustadnr. Krets
0013
003 Fagertun
Merknad: m. 32.09
Nr. Namn
001 Anders Gulbrandsen
002 Kari Hanssen
003 Hans Andersen
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Granlund (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
Namn
Bjøraltlia
hm
s
Bnr.
1
Yrkje
tømmermand S og
gaardsar.
haandarbeide og husligt
Gnr.
under 95
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
Gnr.
under 95
Yrkje
tømmerhugger og
jordarbeider
husgjerning
jernbanearbeider
Bnr.
1
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (3 m, 6 k) 1
9 (3 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.02.1850Lunner n
s
22.07.1852Jevnaker n
s
03.01.1884Lunner n
s
19.10.1886Lunner n
s
28.10.1888Lunner n
s
21.08.1885Kristianian
s
12.04.1889Lunner n
08.08.1884Gran
n
28.05.1888Gran
n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.01.1873Lunner n
s
18.10.1870Jevnaker n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.05.1858Jevnaker n
s
24.02.1850Lunner n
22.03.1892Lunner n
s
s
Side 55
0533 Lunner
Nr.
004
005
006
007
008
009
Namn
Hans Kristoffersen
Anna Andersdatter
Ragna Hansdatter
Asbjørn Hansen
Kolbjørn Hansen
Agnes Hansdatter
Kj.
m
k
k
m
m
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
Bustadnr. Krets
0014
003 Fagertun
Merknad: m. 16.23
Nr. Namn
001 Jørgen I. Norlid
002 Hilda Jørgensen
003 Helga J. Eng
004 Ivar J. Eng
005 Alf J. Eng
006 Konstance J. Eng
007 Josef J. Eng
008 Klara Marie J. Eng
009 Kolbjørn J. Eng
Namn
Eng (plads)
Bustadnr. Krets
0015
003 Fagertun
Merknad: m. 32.09
Nr. Namn
001 Hans Steffensen
Namn
Bjøraltlia (plads)
002 Gudbjør Hansdatter
Kj.
m
k
k
m
m
k
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b s
ug b d
ug b s
g
b
003 Ole Hedeman
m ug f
Sannsynleg opphaldstad: Stange
004 Georg Gundersen
m ug b
Bustadnr. Krets
0016
003 Fagertun
Merknad: m. 32.09
Nr. Namn
001 Hans Iversen
002
003
004
005
Anne Hansdatter
Einar Hanssen
Anna Hanssen
Reidar Hanssen
Bustadnr. Krets
0017
003 Fagertun
Merknad: m. 32.09
Nr. Namn
001 Erik H. Bjøraltbraaten
002 Karen O. Bjøraltbraaten
Gnr.
under 96
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
b
b
b
b
Gnr.
under 95
hm
s
d
s
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
k ug b husholder
Gnr.
under 95
Bnr.
1
Bnr.
1
Yrkje
husmand og tømmermand
S
forskjellig hugjern.
søn
dat.
søn
Gnr.
under 95
Bnr.
1
Yrkje
husmand
husgjerning
Gnr.
under 94
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.02.1865Lunner n
s
24.07.1873Lunner n
s
04.05.1897Lunner n
s
11.03.1899Lunner n
s
26.09.1900Lunner n
s
29.09.1902Lunner n
s
12.10.1904Lunner n
s
18.04.1907Lunner n
s
21.04.1909Lunner n
s
sporskifter v jernbanen
Namn
Bjøraltbraaten (plads)
Namn
Yrkje
jernbanearbeider
husgjerning
datter
søn
søn
datter
søn
datter
søn
el
Bustadnr. Krets
Namn
0018
003 Fagertun
Bjøraltmyra
Merknad: m. 10.31
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Olsen
m g b hf
002 Berthe Olsen
k g b hm
003 Soffie Olsen
k e b d
004 Edvard Olsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Hatledal
005 Karl Olsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Grua
006 Leohard Olsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Bustadnr. Krets
Bnr.
1
el
hm
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
g
ug
ug
ug
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.03.1883Gran
n
s
03.12.1884Lunner n
s
24.10.1904Lunner n
s
19.09.1906Lunner n
s
06.03.1908Lunner n
s
09.06.1910Lunner n
s
Yrkje
arbeidsudygtig Fors.
landhandler
arbeidsudygtig Fors.
landhandler
stationsbetjent v jernbanen
Namn
Bjøraltlia (plads)
k
m
k
m
Yrkje
jernbanearbeider
huslig arbeide
datter
søn
søn
dat.
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.06.1835Lunner n
s
09.07.1839Lunner n
s
04.10.1884Stange
n
s
n
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.10.1868Lunner n
s
01.04.1865Gran
26.01.1897Lunner
20.01.1906Lunner
26.03.1908Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.03.1843Lunner n
s
05.05.1864Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 6 (4 m, 2 k)
Yrkje
Husmand og jordarbeider
almindelig husgjerning
syarbeide og vævning
jernbanearbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1851Lunner n
s
17.04.1851Lunner n
s
16.03.1877Lunner n
s
16.09.1882Lunner n
s
smed ved bergverket
19.08.1885Lunner n
s
jernbanearbeider
18.03.1888Lunner n
s
Gnr.
0019
003 Fagertun
Rud
96
Merknad: m. 16.23 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Side 56
Bnr.
1
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
18 (11 m, 7 k) 1 18 (11 m, 7 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Jul Gulbrandsen
Merknad: Hovedbygningen
002 Marthe Andersdatter
003 Anne Julsdatter
004 Gulbrand Julsen
005 Anders Julsen
006 Kolbjørn Julsen
007 Anne Gulbrandsdatter
008 Lina Paulsdatter
009 Anton Halvorsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
gaardbruker
k
k
m
m
m
k
k
m
forskjellig husgjerning
dat.
søn
søn
søn
budeie
forskjellig husgjerning
kjørekarl
010 Anders Ellertsen Vindorum
011 Arnt M. Moen
m e
m g
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
s
s
s
tj
tj
tj
b
b
kapitalist
hf
012 Ella H. Moen
k g b
013 Magne Moen
m ug b
Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda
014 Hilda Hermansen
k ug b
015 Julius Johnsen
m ug b
016 Marthin Hermansen
m ug b
017 Anne Olsdatter
k e b
Merknad: Føderaadsbygningen
018 Syver Gulbrandsen
m ug b
hm
s
06.12.1876Gran
27.05.1902Lunner
26.05.1903Lunner
13.11.1904Lunner
24.06.1906Lunner
10.09.1891Lunner
13.12.1895Gran
18.12.1890v.
Thoten
gaardkarl
23.02.1837Lunner
baneform. ved Bergens b. 10.10.1873Tranø
Nordl
forskjellig husgjern
11.01.1870Ibbestad
søn
02.12.1903Narvik
pleiedatter
el
el
mor
jernbanearbeider
jernbanearbeider
føderaadskone
26.12.1895Kinn
11.02.1892Vos
04.02.1889Kinn
24.07.1844Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
s
gaardsarbeide
28.04.1895Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0020
003 Fagertun
Bjørndalen (plads)
Merknad: m. 16.23
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Syver Fredriksen
m g b hf
002 Ingeborg Hansen
k g b hm
003 Frithof Syversen
m ug b s
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Gnr.
under 96
Gnr.
under 96
Yrkje
skomaker S
bakstekone
Bustadnr. Krets
Namn
0022
003 Fagertun
Rudsengen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gulbrand Pedersen
m g b hf
002 Else Olsdatter
k g b hm
003 Ole Anton Gubrandsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
004 Karl Gubrandsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Liæker Lunner
Gnr.
under 96
Yrkje
Murmester
husgjerning
jernbanearbeider
Namn
Lingaard
Bustadnr. Krets
0024
003 Fagertun
Merknad: m. 0.43
Namn
Haugen
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj.
m
k
m
k
m
m
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
ug b s
Bnr.
1
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
n
n
s
s
n
n
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
husmand
18.03.1846Jevnaker n
s
husmandskone
28.00.1840Lunner n
s
Vedhugger og jordarbeider
Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0021
003 Fagertun
Furusæth
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Vilhelm Vilhelmsen
m g b hf
002 Kari Pedersen
k g f
hm
Sannsynleg opphaldstad: Haakenstad Lunner
003 Petra Vilhelmsdatter
k ug b d
Bustadnr. Krets
0023
003 Fagertun
Merknad: m. 0.18
Nr. Namn
001 Hans Andersen
002 Berthe Jørgensen
003 Hans Hansen
004 Martha Hansen
005 Jul Hansen
006 Gunnar Hansen
007 Margit Hansen
008 Alvhilde Hansen
009 Sverre Hansen
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.12.1876Jevnaker n
s
Bnr.
1
arbeidsudygtig
30.10.1886Lunner n
Bnr.
1
dagarbeider
Gnr.
96
Bnr.
4
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.05.1844Lunner n
s
05.02.1846Lunner n
s
06.06.1888Lunner n
s
12.07.1892Lunner n
Yrkje
skomaker S
husgjerning
skomakerdreng
d
s
s
d
d
s
Gnr.
96
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.01.1856Kristianian
s
04.12.1846Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.08.1874Lunner n
s
31.12.1876Lunner n
s
28.03.1896Lunner n
s
12.07.1898Lunner n
s
01.08.1901Lunner n
s
24.09.1903Lunner n
s
01.02.1906Lunner n
s
28.03.1908Lunner n
s
08.06.1910Lunner n
s
Bnr.
3
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Side 57
0533 Lunner
Nr. Namn
001 Paul E. Haugen
Arbeidsledig: l
002 Karen E. Haugen
003 Gunda P. Haugen
004 Paulus P. Haugen
005 Teodor P. Haugen
006 Anna P. Haugen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
arbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.12.1844Gudbrdalen
n
s
k
k
m
m
k
husgjerning
datter
søn
søn
datter
05.01.1860Telemarken
n
19.07.1895Gudbrands.
n
18.04.1897Lunner n
10.11.1899Lunner n
07.11.1902Lunner n
g
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
hm
d
s
s
d
Bustadnr. Krets
Namn
0025
003 Fagertun
Lund
Merknad: m. 0.04
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Joachim Toresen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Heggedal
002 Torgine Larsen
k g b hm
003 Johan J. Toresen
m ug b s
004 Trygve J. Toresen
m ug b s
005 Sigurd J. Toresen
m ug b s
006 Martha J. Toresen
k ug b d
007 Inga J. Toresen
k ug b d
008 Signe J. Toresen
k ug b d
Bustadnr. Krets
0026
003 Fagertun
Merknad: m. 0.88
Nr. Namn
001 Tobias Andersen
002 Gurine Andersen
003 Anders Tobiassen
004 Karl Tobiassen
005 Gina Tobiassen
006 Karen Tobiassen
007 Tora Kristiansdatter
Namn
Kalvsjøhagen (gaard)
Bustadnr. Krets
0027
003 Fagertun
Namn
Kalvsjøhagen
Merknad: m. 1.23
Nr. Namn
001 Johan Haakenstad
002 Anne Pedersdatter
003 Haakon Johansen
004 Ole Hanssen
005 Magna Lovise Hanssen
006 Amalie Antonsen
007 Erling Thorolfsen
008
009
010
011
012
013
014
Kj.
m
k
m
m
k
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
Gnr.
96
Bnr.
6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.05.1865Skien
n
s
husgjerning
jernbanearbeider
arbeider
søn
datter
datter
datter
07.08.1867Gausdal n
31.03.1890Skien
n
21.03.1895Lillehammer
n
21.04.1897Gran
n
25.02.1899Brandbu n
21.01.1901Brandbu n
07.06.1910Lunner n
Gnr.
97
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker
husgjerning, vævning
gaardskarl
gaardskarl
datter
haandarbeide
dat.
Gnr.
97
Bnr.
2
Merknad: m. 0.55
Nr. Namn
001 Nils Larsen Henie
002 Karen Pedersdatter
003 Nils Nilsen
Side 58
Kj.
m
k
m
m
k
k
m
Namn
Kalvsjøhagen
Gnr.
97
Bnr.
3
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
bergverksarbeider og gb.
k g b
m ug b
forskjellig husgjerning
søn
hm
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (4 m, 4 k)
Yrkje
jernbanearbeider
Siv. Bust.Fam.
Yrkje
g b hf
gaardbruker
g b hm
forskjellig husgjerning
ug b s
gaardsarbeide
ug b pleiesøn
Fors. gbr
ug b pleiedat.
Fors. gbr
ug b tj
budeie
g f
hf
jernbanearbeider
jernbanearbeider
Sannsynleg opphaldstad: Arendal-Omli jernbane
Sigrid Pedersen
k g b hm
husgjerning
Thorolf Erlingsen
m ug b s
søn
Ingvard Erlingsen
m ug b s
søn
!! Erlingsen*
m ug b s
søn
Merknad: Udøpt gut
Tore Tidemandsen Leira
m ug f
el
jernbanearbeider
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Even Larsen Grønbakken
m g mt el
jernbanearbeider
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Kristiania
Marie Olsdatter
k e b el
sæterbudeie
Bustadnr. Krets
0028
003 Fagertun
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.10.1847Lunner n
s
11.01.1855Lunner n
s
01.12.1881Lunner n
s
28.11.1892Lunner n
s
19.07.1900Lunner n
s
08.04.1880Lunner n
s
06.03.1909Lunner n
s
Tilstades
12 (7 m, 5 k)
12-7-5
Heimehørande
13 (8 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.04.1834Lunner n
s
09.04.1859Lunner n
s
22.01.1890Lunner n
s
04.04.1900S. Land n
s
29.03.1904S. Land n
s
21.07.1877Gjøvik n
s
23.01.1879Kristianian
s
18.07.1882Gran
22.10.1897Gran
11.06.1909Gran
08.11.1910Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
Valdres n
s
Ringsakern
s
12.02.1842Thingvoldn
s
Tilstades
11 (6 m, 5 k)
11-6-5
Heimehørande
12 (7 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.03.1880Næs
n
s
Romerike
28.10.1880Lunner n
s
31.12.1901Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
004
005
006
007
008
009
010
011
012
Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Peder Nilsen
m ug b s
Dagny Nilsdatter
k ug b d
Ida Karlsdatter
k ug b tj
Ole Holt
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Rukananlægget
Marie Bredesen Holt
k g b hm
Thorolf Olsen
m ug b s
Bjarne Olsen
m ug b s
Olaf Olsen
m ug b s
!! Olsen*
k ug b d
Merknad: Udøbt pike
Bustadnr. Krets
Namn
0029
003 Fagertun
Kalvsjø
Merknad: m. 12.33
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Hanssen
m g b hf
002 Anne Pedersdatter
k g b hm
003 Hans Hanssen
m ug b s
004 Ingeborg Hanssen
k ug b d
005 Peder Hanssen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Brandbu
006 Lars Hanssen
m ug b s
007 !! Hanssen*
m ug b s
Merknad: Udøpt gut
008 Edvin Engelstad
m ug b tj
009 Lise Hansdatter Estin
k ug b tj
Bustadnr. Krets
0030
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Even Museth
002 Kari Museth
003 Olaf Museth
004 Marthe Museth
005 Ester Museth
Namn
Ringen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m g b s
k g b gaardm.kone
k ug b d
Bustadnr. Krets
0031
003 Fagertun
Merknad: m. 0.04
Nr. Namn
001 Lars J. Hammerstad
002 Margrete Hansdatter
003 Anna Karlsdatter
Namn
Fjeldheim (plads)
Kj.
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b pleiedat.
Bustadnr. Krets
Namn
0032
003 Fagertun
Lunborg
Merknad: m. 0.02
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Kristensen
m g b hf
002 Ragnhild Kristensen
k g b hm
003 Gudrun Kristensen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Gran
004 Helga Kristensen
k ug b d
005 Ragna Kristensen
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0033
003 Fagertun
Berge
Merknad: m. 0.14
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin H. Berge
m g b hf
002 Pauline J. Berge
k g b hm
003 Hans M. Hansen
m ug b s
004 Johan M. Hansen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
005 Anne M. Hansen
k ug f
d
Digitalarkivet - Arkivverket
Yrkje
søn
barnepike
veiarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.02.1907Lunner n
s
31.10.1909Lunner n
s
15.07.1895Gran
n
s
17.06.1879Krødsherred
n
s
strikkerske og husligt a.
søn
søn
søn
dat.
23.05.1878ø. Toten n
02.04.1902Øistad n
10.07.1904Flaa
n
27.12.1907Kristianian
11.11.1910Lunner n
Gnr.
97
Bnr.
4
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 9 (6 m, 3 k)
Yrkje
gaardbruker
alm husgjerning
søn
datter
søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.03.1877Lunner n
s
22.11.1876Brandbu n
s
22.12.1902Hole
n
s
17.08.1904Hole
n
s
03.09.1906Hole
n
s
søn
søn
10.12.1908Lunner n
25.11.1910Lunner n
s
s
gaardskarl
budeie
01.10.1893Kristianian
15.10.1892Lunner n
s
s
Gnr.
97
Yrkje
pensjonist
gaarm.kone
gaarbruker
Bnr.
10
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.01.1838Hedem. n
s
24.07.1836Hedem. n
s
25.11.1881Hedem. n
s
21.02.1889Lunner n
s
03.10.1909Lunner n
s
Bnr.
8
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
datter
Gnr.
97
Yrkje
tømmermand S
husligt arbeide
pleiedat. Fors.
tømmermand
Gnr.
97
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.12.1873Lunner n
s
14.04.1858Jevnaker n
s
11.02.1906Kristianian
s
Bnr.
9
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 5 (1 m, 4 k)
Yrkje
jernbanearbeider
husgjening og vaskekone
lærling i syarbeide
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.07.1853Elverum n
s
02.10.1856S. Fron n
s
28.02.1893S. Fron n
s
datter
datter
07.03.1897Hakadal n
24.08.1900v.
n
Thoten
Gnr.
97
Bnr.
10
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 11 (6 m, 5 k)
Yrkje
telfonarbeider
husgjerning
jernbanearbeider
jernbanearbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.09.1861Lunner n
s
01.01.1869Lunner n
s
07.10.1889Lunner n
s
19.12.1891Lunner n
s
tjener
20.08.1894Lunner n
s
Side 59
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Sannsynleg opphaldstad: Jonsrud Lunner
006 Kirsti M. Hansen
k ug b d
007 Torvald M. Hansen
m ug b s
008 Laura Martinsen
k ug b d
009 Klara Martinsen
k ug b d
010 Olav Martinsen
m ug b s
011 Martin Martinsen
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0034
003 Fagertun
Kalvsjøbraaten
Merknad: m. 0.56
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Pedersen Kalvsjøbraaten m e b hf
002 Marie Pedersen
k g b husholder
003 Peder L. Kalvsjøbraaten
m ug f
jern. s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
004 Lars L. Grønbakken
m g b jernbanearb.
005 Ingeborg Larsen
k ug b d
006 Inga L. Kalvsjøbraaten
k ug b d
007 Hans L. Kalvsjøbraaten
m ug b s
008 Lise L. Kalvsjøbraaten
k ug b d
009 Marius L. Kalvsjøbraaten
m ug b s
Yrkje
Fødd
datter
søn
datter
datter
søn
søn
27.01.1897Lunner
08.01.1900Lunner
27.10.1902Lunner
07.06.1905Lunner
04.04.1908Lunner
09.09.1910Lunner
Gnr.
97
Bnr.
11
Namn
Bustadnr. Krets
0038
003 Fagertun
Side 60
Namn
Kjørven øvre (gaard)
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.10.1862Lunner n
s
21.04.1886Lunner n
s
07.04.1889Lunner n
s
jernbanearbeider
datter
d
s
datter
søn
13.04.1875Ringsakern
02.07.1910Lunner n
23.01.1895Lunner n
22.08.1898Lunner n
25.06.1900Lunner n
20.09.1905Lunner n
Gnr.
Bnr.
0036
003 Fagertun
Kjørven nedre (gaard)
98
1
Merknad: m. 11.16 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - drengestubygning
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Kristoffer Ellingsen
m g b hf
gaardbruker
002 Margrete Torgrimsdatter
k g b hm
forskjellig husgjerning
003 Margrete Kristoffersdatter
k ug b d
forskjellig husgjerning
004 Oline Kristoffersdatter
k ug b d
budeie
005 Halvor Mikkelsen
m ug b tj
gaardskarl
Merknad: Drengestuen
006 Tron Antons
m ug b
forskjellig gaardsarbeide
Merknad: Drengestuen
007 Peter Stabell
m ug b hf
sogneprest
008 Johanne Hegli
k f b tj
husbestyrerinde
Bustadnr. Krets
Namn
0037
003 Fagertun
Kjørvenhagen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gulbrand Gudmensen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Haakenstad Lunner
002 Marie Pedersdatter
k g b hm
003 Peder Gulbrandsen
m ug b s
Sjukdom: lam og a
004 Ragnar Gulbrandsen
m ug b s
005 Marie Gulbrandsen
k ug b d
006 Martha Gulbrandsen
k ug b d
n
n
n
n
n
n
Yrkje
selveier
husgjerning
jernbanearbeider
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0035
003 Fagertun
Kjørven (søndre)
99
13
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Fritjof Heijer
m g b hf
Gaardbruker
002 Maren Larsdatter
k g b hm
Gaardm.kone
003 Karl F. Heijer
m ug mt s
Farmer
Sedvanleg bustad: Kanada
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1901
Bustad i Noreg før utflytting: Lunner
Flytta attende til Noreg: 1910
Siste bustad i Amerika: Kanada
004 Anna F. Heijer
k ug b d
datter
005 Arthur Andersen
m ug b fosters.
f.s. Fors. føderaadsmand
006 Karen !!
k g b el
Fors. Handelsreisende
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Bustadnr. Krets
FødestadStatsb. Tru.
Gnr.
98
Yrkje
jordbruker
Bnr.
6
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.01.1846Aker
n
s
16.11.1852Gran
n
s
09.04.1882Lunner n
s
Stilling i Amerika: Farmer
Merknad: Merknad: overstreka
03.02.1896
20.03.1904Kristianian
s
Kristianian
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
8 (4 m, 4 k) 1
8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.12.1849Lunner n
s
20.09.1853Gran
n
s
23.01.1888Lunner n
s
03.01.1894Lunner n
s
20.10.1885Lunner n
s
05.10.1896Lunner n
s
24.11.1868Lærdalsøren
n
08.03.1872Nannestadn
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.04.1856Lunner n
s
gaardmandskone
søn
09.02.1860Lunner n
03.10.1893Lunner n
s
s
søn
datter
datter
08.03.1898Lunner n
21.01.1901Lunner n
30.05.1903Lunner n
s
s
s
Gnr.
99
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Merknad: m. 6.86
Nr. Namn
001 Peder Hanssen
002 Hans Larssen
003 Helene Gulbrandsdatter
004 Marius Hanssen
Namn
Bustadnr. Krets
0039
003 Fagertun
Merknad: m. 7.83
Nr. Namn
001 Erik Lukassen
002 Oline Hansdatter
003 Hans Eriksen
004 Marthe Eriksen
005 Signe Eriksen
006 Ragna Eriksen
007 Otilie Eriksen
008 Olaf Eriksen
009 Einar Eriksen
Namn
Kjørven øvre (gaard)
Bustadnr. Krets
0040
003 Fagertun
Namn
Kjørven øvre
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Namn
Gulbrand Olsen
Anne Halvorsdatter
Ida Gulbrandsdatter
Ole Gulbrandsen
Halvor Gulbrandsen
Marthinius Gulbrandsen
Hilda Gulbrandsen
Emil Marthinsen
Magda Andreasen
010 Alfred Marius Emilsen
011 Signe Bergliot Emilsen
012 Ester Magdalene Emilsen
Kj.
m
m
k
m
Kj.
m
k
m
k
k
k
k
m
m
Kj.
m
k
k
m
m
m
k
m
k
Gnr.
Siv. Bust.Fam.
ug b hf
g b far
g b m.
ug b s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
ug b s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b s
ug b d
g b hf
g b hm
m ug b
k ug b
k ug b
s
d
d
Bustadnr. Krets
0041
003 Fagertun
Merknad: m. 7.44
Nr. Namn
001 Lars Kristensen
002 Karoline Pedersdatter
003 Marie Larsdatter
004 Karen Larsdatter
005 Kristen Larsen
006 Julius Olsen
007 Karen Johannesdatter
Namn
Kjørven
Bustadnr. Krets
0042
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Ingel Andersen
Namn
Kjørvensvingen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
002
003
004
005
006
Inga Ingelsdatter
Johannes Ingelsen
Ingeborg Ingelsen
Ingeborg Ingvaldsdatter
Anders Andersen
Bustadnr. Krets
0043
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Syver Melby
002 Julie Melby
003 Frida Engelstad
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj.
m
k
k
k
m
m
k
k
m
k
k
m
ug
ug
ug
e
ug
Yrkje
gaardbruker
føderaadsmand
føderaadskone
kjørekarl
Gnr.
99
Gnr.
99
b
b
b
b
b
d
s
d
mor
s
Namn
Melby
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b plied.
Tilstades
Heimehørande
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.09.1884Lunner n
s
29.08.1848Lunner n
s
10.09.1849Lunner n
s
17.02.1894Lunner n
s
Bnr.
2
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjern
gaardskarl
forskjellig husgjern
budeie
skolepike
dat.
søn
søn
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.10.1856Jevnaker n
s
09.10.1856Lunner n
s
08.06.1888Lunner n
s
19.01.1890Lunner n
s
16.06.1894Lunner n
s
18.10.1896Lunner n
s
23.02.1898Lunner n
s
03.06.1899Lunner n
s
30.05.1901Lunner n
s
Bnr.
4
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjerning
forskjellig husgjerning
søn
søn
søn
dat.
sadelmaker
forskjellig husgjerning
søn
datter
datter
Gnr.
99
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b tj
e b hm
Bnr.
Bnr.
6
Tilstades
Heimehørande
12 (6 m, 6 k)
12 (6 m, 6 k)
12-6-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.09.1855Lunner n
s
18.11.1871Gran
n
s
16.08.1895Lunner n
s
17.04.1898Lunner n
s
07.05.1901Lunner n
s
10.03.1906Lunner n
s
26.04.1909Lunner n
s
22.08.1875S. Land n
s
12.10.1875V.
n
s
Thoten
06.05.1902Kristianian
s
05.04.1904Kristianian
s
05.09.1905Kristianian
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjern
forskjellig husgjern
datter
søn
gaardskarl
føderaadskone
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.12.1873Lunner n
s
18.04.1861Lunner n
s
16.09.1893Lunner n
s
30.06.1899Lunner n
s
20.02.1903Lunner n
s
20.08.1891Wermeland
s
04.09.1847Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
99
8
Yrkje
gaardbruker og
tømmermand S
husgjerning
søn
dat.
husgjerning
slagter og jordarbeider
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.08.1862Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
99
9
Yrkje
haandverker snedker S
husgjerning
pleiedatter Fors. snedker
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.09.1856Lunner n
s
18.08.1867Lunner n
s
27.12.1901Kristianian
s
24.03.1894Lunner n
19.04.1896Lunner n
09.11.1900Lunner n
28.08.1833Maridalenn
06.10.1873Lunner n
s
s
s
s
s
Side 61
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0044
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Anton Johansen
002 Gudbjør Pedersdatter
003 Johan Antonsen
004 Anna Antonsen
Namn
Lillehagen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
Bustadnr. Krets
0045
003 Fagertun
Namn
Skøien
Gnr.
101
Kj.
m
k
k
k
m
k
k
m
k
k
k
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
skolepike
skolepike
Merknad: m. 10.20
Nr. Namn
001 Erik Engebretsen
002 Kjersti Halvorsdatter
003 Magna Eriksdatter
004 Inga Eriksdatter
005 Engebret Eriksen
006 Kjersti Eriksdatter
007 Inga Johansdatter
008 Teodor Kristiansen
009 Kjersti Gulbrandsdatter
010 Oline Larsdatter
011 Helga Engebretsdatter
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b d
ug b tj
ug b tj
ug b el
e b hm
ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0046
003 Fagertun
Skøienødegaard (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Iversen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Jevnaker
002 Emilie Mikalsdatter
k g b hm
003 Iver Johansen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Jevnaker
004 Martha Johansen
k ug b d
005 Bertha Johansen
k ug b d
006 Emma Johansen
k ug b d
007 Julia Johansen
k ug b d
008 Jul Johansen
m ug b s
009 Einar Johansen
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
99
Yrkje
tømmerarbeider
husgjerning
søn
datter
Bnr.
12
Bnr.
1
Budeie
gaardskarl
Almindelig husgjerning
Almindelig husgjerning
Namn
Heimehørande
11 (3 m, 8 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.07.1878Lunner n
s
29.12.1875Gran
n
s
07.05.1899Lunner n
s
26.12.1900Lunner n
s
12.10.1903Lunner n
s
04.11.1909Lunner n
s
26.01.1894Gran
n
s
18.09.1892Kristianian
s
03.08.1845Gran
n
s
18.09.1839Lunner n
s
04.02.1907Lunner n
s
alm husgjerning
skolegut
22.10.1872S. Land n
14.09.1896Lunner n
s
s
dat.
dat.
dat.
dat.
søn
søn
16.01.1900Lunner
09.09.1901Lunner
28.09.1903Lunner
26.06.1906Lunner
07.06.1908Lunner
16.07.1910Lunner
s
s
s
s
s
s
Gnr.
Gnr.
0048
003 Fagertun
Skøien
102
Merknad: m. 1.96 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - staldbygning
Side 62
Tilstades
11 (3 m, 8 k)
11-3-8
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 9 (4 m, 5 k)
under 101
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Stenpukker ved jernbanen 22.01.1868Gran
n
s
Bnr.
0047
003 Fagertun
Skøien
101
5
Merknad: m. 8.59 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Hans Kr. Hanssen
m g b hf
gaardbruker og organist
Merknad: Hovedbygningen
002 Hilda Ottersdatter
k g b hm
almindelig husgjerning
003 Martha Hansdatter
k ug b d
almindelig husgjerning
004 Hans Hansen
m ug b s
gaardsarbeider
005 Otto Hansen
m ug b s
søn
006 Lise Hansdatter
k ug b d
dat.
007 Karen Hansdatter
k ug b d
dat.
008 Erling Hansen
m ug b s
søn
009 Ragna Hansdatter
k ug b d
dat.
010 Haakon Hansen
m ug b s
søn
011 Gustav Ludvigsen
m g b hf
jernbanearbeider
012 Martha Pedersdatter
k g b hm
almindelig husgjerning
013 Magnhild Gustavsdatter
k ug b d
dat.
014 Kjersti Gustavsdatter
k ug b d
dat.
015 Jørgen Eriksen
m e b hf
Vedhugger
Merknad: Føderaadsb.
016 Helene Kristoffersdatter
k ug b tj
almindelig husgjerning
Bustadnr. Krets
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.06.1856Elverum n
s
21.10.1854Lunner n
s
18.01.1897Lunner n
s
12.06.1902Lunner n
s
Bnr.
1
n
n
n
n
n
n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
16 (7 m, 9 k) 1
16 (7 m, 9 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.05.1868Lunner n
s
25.02.1869Lunner n
08.05.1894Lunner n
23.09.1897Lunner n
16.09.1899Lunner n
21.01.1901Lunner n
23.10.1902Lunner n
27.10.1904Lunner n
07.03.1906Lunner n
Lunner n
23.10.1881Feiring n
26.04.1886Lunner n
25.03.1909Lunner n
23.08.1910Lunner n
25.06.1844Jevnaker n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
09.11.1848Gran
s
n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
6 (3 m, 3 k) 1
7 (4 m, 3 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Erik Andersen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: London
002 Ingeborg Andersen
k g b hm
003 Ingel Bjøralt
m ug b tj
Merknad: Staldbygn.
004 Marie Johansdatter
k ug b tj
005 Sigrid Karlsdatter
k ug b pleiedat.
006 Ole Andersen
m ug b tj
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
007 Torsten Kristiansen
m ug b pleiesøn
Bustadnr. Krets
Namn
0049
003 Fagertun
Skøien
Merknad: m. 1.30
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Kristiansen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Skogly Grua Lunner
002 Karen Andersdatter
k g b hm
003 Kristian Andersen
m ug b s
004 Hans Andersen
m ug b s
005 Anders Andersen
m ug b s
006 Gulbrand Andersen
m ug b s
007 Anna Andersen
k ug b d
008 Johanne Andersen
k ug b d
009 Peder Gulbrandsen
m g b hf
010 Karen Kristiansen
k g b hm
Yrkje
gaardbruker
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.10.1872Lunner n
s
husgjerning
gaardskarl
05.01.1875Gran
n
15.02.1886Lunner n
s
s
budeie
Fors. gbr
gaardskarl
24.11.1890Lunner n
19.01.1896Kristianian
Jevnaker n
s
s
s
Fors. gbr
24.08.1900Lunner n
s
Gnr.
102
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 10 (6 m, 4 k)
Yrkje
bergverksarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.07.1856Lunner n
s
almindelig husgjern
skolegut
skolegut
jordbruksarbeider
alm husgjerning
22.05.1875Lunner n
04.10.1896Lunner n
05.12.1897Lunner n
15.09.1901Lunner n
04.03.1903Lunner n
17.01.1905Lunner n
01.11.1908Lunner n
23.07.1847Jevnaker n
28.02.1848Jevnaker n
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.08.1888Lunner n
s
06.09.1890Lunner n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
0050
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Anders H. Stenersen
002 Hilda H. Stenersen
Namn
Skøien (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k ug b hm
Gnr.
Bnr.
102
4, 6
Yrkje
gaardbruker og arbeider
alm husgjerning
Bustadnr. Krets
0051
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Gulbrand Pedersen
002 Mari Gulbrandsdatter
003 Klara Gulbrandsdatter
004 Gudrun Gulbrandsdatter
005 Ragna Gulbrandsdatter
006 Alma Gulbrandsdatter
007 Olga Gulbrandsdatter
008 Borghild Gulbrandsdatter
Namn
Skøienbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
k ug b d
k ug b d
k ug b d
k ug b d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
8 (1 m, 7 k) 8-1-7 8 (1 m, 7 k)
under 102
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
jernbane og gaardsarbeider 09.09.1882Lunner n
s
almindelig husgjern
04.11.1879Lunner n
s
skolepige
23.08.1901Lunner n
s
skolepige
26.01.1904Lunner n
s
dat.
14.04.1906Lunner n
s
dat.
01.06.1903Lunner n
s
dat.
27.10.1908Lunner n
s
dat.
17.06.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0052
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Lars Andersen
002 Olava Andersen
003 Anders Larsen
004 Magnus Larsen
005 Hans Larsen
006 Kari Iversdatter
Namn
Askelsrud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
m ug b s
k e b fl
Gnr.
Bnr.
103
1
Yrkje
gaardbruker
almindelig husgjern
skolegut
søn
søn
arbeidsudygtig Fors. gbr
Bustadnr. Krets
Namn
0053
003 Fagertun
Askelsrud (gaard)
Merknad: m. 3.78
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Torger Olsen
m g b hf
002 Mari Jensdatter
k g b hm
003 Anne Torgersdatter
k ug b d
004 Marthe Torgersdatter
k ug b d
005 Ole Torgersen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Flatla Lunner
006 Mari Torgersen
k ug b d
007 Jens Torgersen
m ug b s
008 Hans Torgersen
m ug b s
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
103
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.02.1871Lunner n
s
27.12.1872Lunner n
s
24.08.1900Lunner n
s
26.10.1903Lunner n
s
28.05.1907Lunner n
s
Brandbu n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (3 m, 6 k) 9-3-6 10 (4 m, 6 k)
Yrkje
gaardbruker
almindelig husgjerning
sypike
sypike
gaardarbeide
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.03.1852Lunner n
s
10.11.1866Lunner n
s
14.01.1888Lunner n
s
15.02.1889Lunner n
s
05.06.1892Lunner n
s
skolepike
søn
søn
04.09.1894Lunner n
06.12.1896Lunner n
24.03.1899Lunner n
s
s
s
Side 63
0533 Lunner
Nr. Namn
009 Alma Torgersen
010 Borghild Torgersen
Bustadnr. Krets
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
k ug b d
Namn
Yrkje
dat.
dat.
Gnr.
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.10.1901Lunner n
s
19.09.1909Lunner n
s
Bnr.
0054
003 Fagertun
Skøien søndre (gaard)
104
1
Merknad: m. 4.03 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Paul Hanssen
m g b hf
gaardbruker
Merknad: Hovedbygningen
002 Kari Andersdatter
k g b hm
forskjellig husgjern
003 Anders Paulsen
m ug b s
snedker S
004 Marthe Paulsen
k ug b d
forskjell. husgjern
005 Ole Paulsen
m ug b s
gaardsarbeider
006 Erik Paulsen
m ug b s
smed S
007 Peter Paulsen
m ug b s
gaardsarbeider
008 Paul Paulsen
m ug b s
lærling smed
009 Magna Paulsen
k ug b d
dat.
010 Einar Paulsen
m ug b s
søn
011 Berthe Jensdatter
k e b hm
huslig arbeider Fors. gbr
Merknad: Føderaadsbyg.
012 Helga Iversen
k ug b pleiedat
pleiedat Fors. gbr
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.03.1854Lunner n
s
11.02.1856Lunner n
21.02.1882Lunner n
05.10.1885Jevnaker n
27.10.1887Jevnaker n
10.04.1890Jevnaker n
17.02.1892Jevnaker n
16.06.1894Jevnaker n
20.01.1897Jevnaker n
27.02.1899Jevnaker n
13.01.1832Jevnaker n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0055
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Elling Andersen
002 Gudbjør Johannesdatter
003 Jørgen Ellingsen
Namn
Skøien søndre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Bustadnr. Krets
0056
003 Fagertun
Merknad: m. 0.97
Nr. Namn
001 Peder Fredriksen
002 Hanna Hanssen
003 Karen Pedersen
004 Margrete Torsdatter
005 Martha Kristiansdatter
006 Olga Kristiansdatter
007 Jørgen Kristiansen
008 Kristiane Kristiansdatter
Namn
Kalvsjømarken
Bustadnr. Krets
0057
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Johannes Hendriksen
Namn
Kalvsjømarken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
Gnr.
Bnr.
under 104
5
Yrkje
understøttes af fattigv
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.12.1831Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0058
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Lyng Jensen
002 Tilla Paulsen
003 Hjørdis L. Finstad
004 Hjalmar L. Finstad
005 Herdis L. Finstad
006 Ivar L. Finstad
007 Gunnar L. Finstad
Namn
Finstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
k ug b d
m ug b s
m ug b s
Gnr.
104
Yrkje
anlægsarbeider
husgjerning
d
søn
datter
søn
søn
Bnr.
10
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.03.1870Nitedal n
s
26.01.1878Lunner n
s
25.01.1897Kristianian
s
23.09.1902Jevnaker n
s
04.04.1905Lunner n
s
21.04.1907Lunner n
s
24.07.1909Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0059
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Karl Olsen Hagen
Namn
Hagen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b em.
Gnr.
104
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
6
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.11.1858Norderhov
n
s
Ringerike
Kj.
m
k
k
k
k
k
m
k
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg:
Flytta attende til Noreg: 1900
002 Mathea K. Hagen
k
Heimvendt norsk-amerikanar:
Side 64
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
e b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b d
Gnr.
Bnr.
104
2
Yrkje
gaardbruker
almindelig husgjern
gaardskarl
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
12 (7 m, 5 k) 1
12 (7 m, 5 k)
Gnr.
104
Bnr.
5
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.05.1847Lunner n
s
11.02.1848Gran
n
s
04.11.1884Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
8 (2 m, 6 k) 8-2-6 8 (2 m, 6 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
tømmermand og snedker S 09.11.1864Lunner n
s
sømarbeide og husgjerning 30.06.1863Lunner n
s
husgjerning
17.07.1895Lunner n
s
husgjerning Kapitalist
10.12.1875Gran
n
s
dat.
28.07.1899Lunner n
s
dat.
16.02.1902Lunner n
s
søn
24.10.1903Lunner n
s
dat.
09.06.1907Lunner n
s
Bustad i Noreg før utflytting: Jevnaker
Siste bustad i Amerika: Chichago
ug b d
husgjerning
Stilling i Amerika: Fabrikarbeider
Merknad:
29.11.1890Amerika n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Utflytta frå Noreg:
Bustad i Noreg før utflytting: Jevnaker
Flytta attende til Noreg: 1900
Siste bustad i Amerika: Chichago
003 Olga K. Hagen
k ug b d
datter
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg:
Bustad i Noreg før utflytting: Jevnaker
Flytta attende til Noreg: 1900
Siste bustad i Amerika: Chichago
004 Karl K. Hagen
m ug b s
søn
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg:
Bustad i Noreg før utflytting: Jevnaker
Flytta attende til Noreg: 1900
Siste bustad i Amerika: Chichago
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Stilling i Amerika:
Merknad:
12.09.1894Amerika n
s
Bustadnr. Krets
0060
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Hans Stenersen
002 Berthe Marie Stenersen
003 Karl H. Stenersen
004 Bertha Hahn
Namn
Fagertun skole
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b hm
Gnr.
Bnr.
104
7
Yrkje
folkeskolelærer
forskjellig husgjerning
skolegut
folkeskolelærerinde
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.01.1863Lunner n
s
29.06.1848Jevnaker n
s
02.04.1895Lunner n
s
04.12.1878Norderhov
n
s
Bustadnr. Krets
0061
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Anders Gudmundsen
002 Helene Gudmundsen
003 Nikolai Steffensen
004 Mina Steffensen
005 Ruth Johansen
Namn
Fagerli
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k ug b tj
m g b hf
k g b hm
k ug b pld.
Gnr.
Bnr.
104
8
Yrkje
kapitalist
husbestyrerinde
handelsreisende
alm husgjerning
pleiedatter Fors. omr.
handelsmand
pleiedatter Fors. omr.
handelsmand
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.11.1843Lunner n
s
15.01.1864Lunner n
s
22.02.1844Hassel n
s
31.03.1858Malnes n
s
15.12.1897Kristianian
s
006 Edel Ratkhe
k
ug b
Bustadnr. Krets
0062
003 Fagertun
Namn
Myhre
Merknad: m. 0.04
Nr. Namn
001 Erik F. Myhre
002 Sofie Johannesdatter
003 Johannes Myhre
004 Erik Olsen Buan
005 Marie Ludviksen
006 Oline Eriksdatter
007 Ragna Eriksdatter
008 Ole Eriksen
009 Gunda Eriksdatter
010 Gjenny Eriksdatter
011 Sivert Eriksen
Kj.
m
k
m
m
k
k
k
m
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
g b hf
ug b tj
ug b d
ug b d
ug b s
ug b d
ug b d
ug b s
Bustadnr. Krets
0063
003 Fagertun
Merknad: m. 3.01
Nr. Namn
001 Hans Hanssen
002 Hans Hanssen
003 Margrete Ingvaldsdatter
004 Karl Andersen
005 Margrete Hansdatter
Namn
Haaversrud
Bustadnr. Krets
0064
003 Fagertun
Namn
Haaversrud (gaard)
Merknad: m. 2.80
Nr. Namn
001 Julius Pedersen
002 Anne Hansdatter
003 Marie Juliusdatter
004 Peder Juliussen
005 Hans Juliussen
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj.
m
m
k
m
k
Kj.
m
k
k
m
m
Siv. Bust.Fam.
ug b hf
g b far
g b mor
ug b pleiesøn
ug b fl
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
Gnr.
104
Stilling i Amerika:
Merknad:
24.04.1898Amerika n
Stilling i Amerika:
Merknad:
Bnr.
12
Yrkje
dagarb
alm husgjerning
søn
banevogter
husbestyrerinde
datter
datter
søn
datter
datter
søn
Gnr.
105
21.01.1907Sandvikenn
Tilstades
11 (5 m, 6 k)
11-5-6
s
Heimehørande
11 (5 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.01.1840Lunner n
s
08.02.1867Lunner n
s
08.09.1896Lunner n
s
12.09.1873Rennebo n
s
11.12.1884Feiring n
s
28.02.1896Hakedal n
s
24.06.1898Brandbu n
s
06.02.1900Brandbu n
s
26.05.1902Brandbu n
s
24.11.1907Lunner n
s
28.05.1910Lunner n
s
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker
arbeidsudygtig Fors. gbr
almindelig husgjerning
skolegut Fors. gbr
arbeidsudygtig Fors. gbr
Gnr.
105
s
Bnr.
2
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjerning
budeie og stuepike
gaardsarbeide
skolegut
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1880Lunner n
s
04.09.1837Lunner n
s
22.07.1847Lunner n
s
10.06.1897Kristianian
s
24.06.1825Lunner n
s
Tilstades
11 (5 m, 6 k)
11-5-6
Heimehørande
11 (5 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.07.1863Lunner n
s
09.08.1871Lunner n
s
28.06.1891Lunner n
s
08.01.1893Lunner n
s
23.06.1895Lunner n
s
Side 65
0533 Lunner
Nr.
006
007
008
009
010
011
Namn
Ivar Juliussen
Anna Juliussen
Josefine Juliussen
Signe Juliussen
Adolf Juliussen
Anne Marie Heier
Kj.
m
k
k
k
m
k
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
e b el %mor%
Bustadnr. Krets
0065
003 Fagertun
Merknad: m. 6.86
Nr. Namn
001 Rolf Halvorsen
002 Marthe Olsdatter
003 Adolf Rolfsen
004 Ragna Rolfsen
005 Syver Rolfsen
006 Julie Rolfsen
007 Rangdi Halvorsdatter
Namn
Haaversrud (gaard)
Bustadnr. Krets
0066
003 Fagertun
Merknad: m. 0.23
Nr. Namn
001 Ole Knudsen
Namn
Fredheim
002
003
004
005
006
007
Eli Mathiasdatter
Mathias Olsen
Gunar Olsen
Karen Olsen
Oskar Olsen
Asbjørn Olsen
Kj.
m
k
m
k
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b s
ug b d
ug b søster
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
Gnr.
105
hm
s
s
d
s
s
Bustadnr. Krets
0067
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Lise Iversen
002 Borghild H. Aamodt
Namn
Bækkeli
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b hm syerske
k ug b syerske
Bustadnr. Krets
Namn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.12.1897Lunner n
s
25.01.1900Lunner n
s
26.03.1903Lunner n
s
16.12.1905Lunner n
s
16.09.1908Lunner n
s
16.06.1835Kristianian
s
Bnr.
3
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjern
gaardsarbeide
husgjerning
gaardsarbeide
skolepige
spinderske og væverske
Gnr.
105
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
m
m
Yrkje
skolegut
skolepike
dat.
dat.
søn
haandarbeide
Bnr.
5
Gnr.
Bnr.
under 105
2
Yrkje
syerske damesøm
syerske damesøm
Gnr.
002
003
004
005
006
007
008
Karoline Amundsdatter
Amund Andersen
Johan Andersen
Viktoria Andersen
Gunda Andersen
Gulbrand Andersen
Edvard Andersen
Side 66
Namn
Linstad (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
k
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
d
s
s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.04.1851Lunner n
s
01.10.1855Lunner n
s
19.04.1888Lunner n
s
05.05.1890Lunner n
s
07.03.1892Lunner n
s
16.01.1896Lunner n
s
03.04.1842Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
stenpukker for kommunen 23.01.1874S.
n
s
Aurdal
Valders
husgjerning
29.10.1879Ringsakern
s
skolegut
13.12.1897Vardal n
s
skolegut
17.03.1900Gjøvik n
s
dat.
18.12.1902Gjøvik n
s
søn
13.11.1905Flaa
n
s
søn
23.09.1908Lunner n
s
Bnr.
0068
003 Fagertun
Jonsrud (gaard)
106
1, 2
Merknad: m. 2.73, m. 2.73 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - drengestubygning
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Magnus Gudmund!!
m e f
hf
gaardbr og snedker
Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Bjørge Liæker ødegaard
002 Gudbrand Gudmund!!
m ug b bror
gaards og tømmerhugning
003 Karoline Gudmund!!
k ug b søster
husligt arbeide
004 Martha Kjeldsdatter
k ug b d
datter
005 Georg Magnussen
m ug b s av nr 1
søn
006 Kristian Fredriksen
m g b hf
tømmerkjører
Merknad: Drengestubygningen
007 Marie Gudmundsdatter
k g b hm
husligt arbeide
008 Kari Kristiansdatter
k ug b d
dat.
009 Kari Gunnersdatter
k e b mor
arbeidsudygtig Kapitalist
Bustadnr. Krets
0069
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Anders Vikstrøm
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.11.1865Lunner n
s
12.01.1894Kristianian
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
8 (3 m, 5 k) 1
9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.12.1878Lunner n
s
27.12.1885Lunner
05.12.1873Lunner
22.07.1902Lunner
29.05.1900Lunner
07.03.1885Vardal
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
29.08.1879Lunner n
06.02.1910Lunner n
15.09.1837Lunner n
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
107
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardb og tømmerkjøring 04.02.1861Vermland
s
Sverige
huslig arbeide
15.04.1859S. Land
s
tømmer og gaardsarbeider 20.07.1890Brandbu n
s
tømmer og gaardsarbeider 16.08.1892Brandbu n
s
budeie
05.09.1894Lunner n
s
skolepike
03.07.1896Lunner n
s
søn
26.08.1898Lunner n
s
søn
21.10.1900Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
009 Ingvald Andersen
Bustadnr. Krets
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
Namn
Yrkje
søn
Gnr.
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.01.1903Lunner n
s
Bnr.
0070
003 Fagertun
Dæhlin (gaard)
108
1
Merknad: m. 11.29 Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - føderaadshus, drengestubygning
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Edvard Olsen
m g f
hf
gaardbruker
Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: London
002 Marie Lukasdatter
k g b hm
forskjellig gaardsarbeide
003 Ivar Edvardsen
m ug b s
skolegut
004 Alvhild Bentsen
k ug b pleiedat.
bortsat av Kr. fattigv
005 Berthe A. Øraa
k ug b tj
husjomfru
006 Ella Edvardsdatter
k ug b d til no 1
datter
007 Laurits Kjørven
m ug b tj
gaardskarl
008 Marthin Olsen
m g b tj
skogsarbeide
Merknad: Drengestubygningen
009 Helga Johannesen
k g b tj
budeie
010 Helene Mathiasdatter
k ug b d
datter
011 Ole Anton Mathiasen
m ug b s
søn
012 Paul Ensrud
m ug mt tilsted ved
ilegger ved motor
træskn.
træskeverk
Merknad: Føderaadsbygningen Sedvanleg bustad: Gran
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0071
003 Fagertun
Holdt
112
1
Merknad: m. 8.81 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Mekal Larsen
m g b hf
gaardbruker
Merknad: Hovedbygningen
002 Karoline Gulbrandsdatter
k g b hm
forskjellig husgjern
003 Martha Mekalsdatter
k ug b d
skolepike
004 Gulbrand Mekalsen
m ug b s
søn
005 Lars Mekalsen
m ug b s
søn
006 Gunnar Mekalsen
m ug b s
søn
007 Magnhild Mekalsen
k ug b d
datter
008 Karen Mary Mekalsen
k ug b d
datter
009 Kristian Hanssen
m ug b tj
gaardsarbeide
010 Gulbrand Iversen
m g b føderaadm
gaardsarbeide
Merknad: Føderaadshuset
011 Marthe Pedersdatter
k g b føderaadk
huslig gjerning
012 Inga Gulbrandsdatter
k ug b d
huslig gjerning
Bustadnr. Krets
0072
003 Fagertun
Merknad: m. 6.17
Nr. Namn
001 Iver Olsen
002 Anne Andersdatter
003 Berhard Olsen
004 Bjarne Knutsen
005 Hedvig Hanssen
006 Hans Gudmundsen
Namn
Holdt
Bustadnr. Krets
0073
003 Fagertun
Merknad: m. 3.42
Nr. Namn
001 Iver Ingvaldsen
002 Karoline Iversdatter
003 Ingvald Iversen
004 Julia Iversdatter
005 Inga Iversdatter
006 Edvard Iversen
Namn
Hallum
Bustadnr. Krets
0074
003 Fagertun
Namn
Hallum (gaard)
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj.
m
k
m
m
k
m
Kj.
m
k
m
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b tj
ug b pleiesøn
ug b pleiedat
e b el
Siv. Bust.Fam.
e b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b d
ug b s
Gnr.
112
Bnr.
2
Yrkje
gaardbruker
forskjelling husarbeide
gaardskarl
bortsat av Kristiania fat
bortsat av Kristiania fat
arbeidsudygtig Fors. gbr
Gnr.
113
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker
almindelig husgjerning
almindelig gaardsarbeide
almindelig gaardsarbeide
almindelig gaardsarbeide
søn
Gnr.
113
Bnr.
2
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (5 m, 6 k) 2
11 (5 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1860Lunner n
s
16.04.1862Jevnaker n
21.11.1886Lunner n
02.03.1887Kristianian
14.08.1888Jevnaker n
03.08.1892Lunner n
24.01.1864Jevnaker n
01.09.1869Sandeherred
n
s
s
s
s
s
s
s
04.05.1882Tjølling n
27.10.1904Ramnæs n
27.04.1909Kristianian
23.03.1888Gran
n
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
12 (6 m, 6 k) 1
12 (6 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.06.1869Lunner n
s
27.02.1869Lunner n
01.02.1899Lunner n
26.07.1900Lunner n
13.10.1901Lunner n
17.09.1903Lunner n
04.09.1905Lunner n
19.09.1907Lunner n
21.06.1895Kristianian
08.04.1841Jevnaker n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
12.01.1850Lunner n
20.11.1891Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.11.1845Lunner n
s
23.08.1850Lunner n
s
12.05.1859Sverige
s
04.04.1897Kristianian
s
10.01.1900Kristianian
s
17.03.1830Gran
n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.01.1850Lunner n
s
18.01.1885Lunner n
s
15.09.1886Lunner n
s
10.07.1891Lunner n
s
18.12.1893Lunner n
s
02.01.1897Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Side 67
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Merknad: m. 2.68
Nr. Namn
001 Hans Andersen
002 Mari Olsdatter
003 Olga Karoline Karlsdatter
004 Kolbjørn Knudsen
005 Olava Andersdatter
006 Anders Hanssen
Namn
Bustadnr. Krets
0075
003 Fagertun
Merknad: m. 0.38
Nr. Namn
001 Iver Andersen
002 Karen Andersen
003 Anders Iversen
004 Marie Iversen
005 Peder Iversen
006 Mikal Iversen
007 Halvard Iversen
Namn
Sørengen
Bustadnr. Krets
0076
003 Fagertun
Namn
Haldum (gaard)
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Peder Iversen
Hans Pedersen
Harald Valdemarsen
Leonhard Borgersen
Anne Pedersdatter
Martha Leonhardatter
Borger Leonhardsen
Peder Leonhardsen
Kjersti Leonhardatter
Lina Leonhardatter
Kj.
m
k
k
m
k
m
Kj.
m
k
m
k
m
m
m
Kj.
m
m
m
m
k
k
m
m
k
k
Gnr.
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b tj
ug b pleiesøn
ug b bortsat
e b el
Siv. Bust.Fam.
e b hf
ug b s
ug b tj
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0077
003 Fagertun
Bjerkli (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gustav Johannesen
m g b hf
Statsb.: rusisk Arbeidsledig: l
002 Hilda Gulbrandsdatter
k g b hm
003 Anna Gustavsdatter
k ug b d
004 Jul Gustavsen
m ug b s
Bustadnr. Krets
0078
003 Fagertun
Merknad: m. 0.6
Nr. Namn
001 Oline Olsdatter
002 Helga Alfredsdatter
003 Gulbrand !!
Sjukdom: b
004 Kristian K. Dokka
Namn
Birkeland
Kj.
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
ug b hm
ug b pleiedat.
ug b pleiesøn
el
005 Oskar Kjeldsen
m ug f
Sannsynleg opphaldstad: Jevnaker
el
004 Marthe Larsdatter
Side 68
Namn
Ask (gaard)
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b pleied.
k
e
b
Gnr.
113
el
Tilstades
Heimehørande
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.05.1864Lunner n
s
21.12.1852Lunner n
s
01.04.1891Jevnaker n
s
01.01.1898Jevnaker n
s
28.02.1852Nittedal n
s
10.03.1823Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.11.1854Lunner n
s
09.07.1866Lunner n
s
08.12.1891Lunner n
s
19.12.1890Lunner n
s
17.02.1894Lunner n
s
27.07.1895Lunner n
s
17.11.1898Lunner n
s
Yrkje
gaardbruker
gaardskarl
forskjellig gaardsarbeide
jernbanearbeider
Syarbeide
skolepike
søn
søn
datter
datter
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
10 (6 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1837Lunner n
s
20.03.1882Lunner n
s
04.10.1894Jevnaker n
s
20.12.1877Jevnaker n
s
22.03.1876Lunner n
s
21.02.1900Lunner n
s
12.08.1901Lunner n
s
25.08.1903Lunner n
s
18.10.1905Lunner n
s
20.09.1908Lunner n
s
Gnr.
113
Yrkje
jernbanearbeider
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.08.1872Finland
s
Bnr.
5
Bnr.
6
huslig arbeide
skolepike
søn
22.03.1868Lunner
04.10.1901Lunner n
25.09.1905Lunner n
Bnr.
7
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 5 (3 m, 2 k)
Yrkje
forskjellig haandarbeide
bortsat av fattigv
bortsat av fattigv
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.06.1858Lunner n
s
26.02.1901Jevnaker n
s
24.11.1895Lunner n
s
fattigunderstøttet
%kurvbinding%
tømmermand S
08.04.1837Eidsvold n
s
09.03.1874Kristianian
s
Gnr.
113
Kj.
m
k
k
Bnr.
3
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjern
gaardsarbeide
gaardsarbeide
gaardsarbeide
gaardsarbeide
gaardsarbeide
Gnr.
113
m ug b
Bustadnr. Krets
0079
003 Fagertun
Merknad: m. 0.20
Nr. Namn
001 Oluf Mikalsen
002 Karen Evensdatter
003 Anna Jørgensdatter
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjerning
forskjellig husgjerning
skolegut
forskjellig haandarbeide
haandarbeide, lapning
Fors. gbr
Gnr.
113
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b s
ug b s
ug b s
Bnr.
Yrkje
landpostbud
alm husgjerning
skolepige Fors.
landpostbud
forskjellig haandar.
Bnr.
8
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.07.1871s. Land n
s
26.06.1853s. Land n
s
21.06.1896Lunner n
s
14.10.1844Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
0080
003 Fagertun
Nygaard (gaard)
Merknad: m. 0.20
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Hanssen Bjørge
m ug f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
002 Helene Hansdatter
k e b fl
003 Anna Olsdatter
k ug b d
004 Martha Olsdatter
k ug b d
005 Olga Olsdatter
k ug b d
006 Halvard Olsen
m ug b s
007 Helga Olsdatter
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0081
003 Fagertun
Haldvin
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Andersen
m g b hf
002 Ragna Olsdatter
k g b hm
003 Ole And. Halvorsen
m ug b s
004 Marius Halvorsen
m ug b s
005 Maria Halvorsen
k ug b d
006 Martha Halvorsen
k ug b d
007 Martha Haldum
k e f
m.
Sannsynleg opphaldstad: Smeby Lunner
Bustadnr. Krets
0082
003 Fagertun
Merknad: m. 3.39
Nr. Namn
001 Syver Pedersen
002 Sigrid Pedersen
003 Edvard Gulbrandsen
004 Oline Syversdatter
005 Olga Haraldsen
Namn
Haldum
Bustadnr. Krets
0083
003 Fagertun
Nr. Namn
001 John Larsen
002 Berthe Mortensdatter
003 Gulbrand Johnsen
004 Otto Johnsen
Kj.
m
k
m
k
k
Gnr.
113
Tilstades
Heimehørande
6 (1 m, 5 k) 6-1-5 7 (2 m, 5 k)
Yrkje
skrædder for mænd
Fødd
syarbeid
skolepike
skolepike
datter
søn
datter
11.10.1872Gran
24.02.1902Lunner
27.06.1903Lunner
12.03.1905Lunner
08.07.1907Lunner
10.03.1909Lunner
Gnr.
Bnr.
114
1
Yrkje
gaardbruker
forskjellig husgjerning
skolegut
skolegut
datter
datter
føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.11.1866Lunner n
s
03.06.1874Lunner n
s
13.11.1900Lunner n
s
20.12.1902Lunner n
s
29.12.1905Lunner n
s
30.05.1907Lunner n
s
Lunner n
s
Gnr.
114
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b tj
ug b tj
ug b pleiedat.
Bnr.
9
Bnr.
2
FødestadStatsb. Tru.
Gran
n
s
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Yrkje
gaardb og sparebankkass.
forskjellig husgjerning
gaardskarl
budeie
pleiedatter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.04.1865Jevnaker n
s
24.10.1877Lier
n
s
06.01.1891Lunner n
s
30.12.1895Jevnaker n
s
28.01.1900Flekkefjord
n
s
Namn
Jørnstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
Gnr.
Bnr.
under 101
1
Yrkje
dagarbeider ved jordbruk
husgjerning
dagarbeider ved jordbruk
søn
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.09.1854Lunner n
s
14.10.1857Gran
n
s
04.08.1889Lunner n
s
04.12.1900Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0084
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Adolf Tobiasen
002 Martha Johansen
003 Anton Adolfsen
004 Torsten Adolfsen
005 Anna Adolfsen
Namn
Sørengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
k ug b d
Gnr.
under 98
Yrkje
jernbanearbeider
husgjerning
søn
søn
datter
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.08.1884Lunner n
s
25.01.1885Gran
n
s
14.12.1906Jevnaker n
s
12.10.1908Lunner n
s
01.08.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0085
003 Fagertun
Nr. Namn
001 Halvard Syversen
002 Marthe Karlsdatter
003 Ingeborg Halvardsdatter
004 !! Halvardsdatter*
Merknad: udøbt pike
005 Halvor Larsen
Namn
Bakkeli
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
Gnr.
Bnr.
97
12
Yrkje
jernbanearbeider
forskjellig husgjerning
datter
datter
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1879Jevnaker n
s
09.02.1879Gran
n
s
26.03.1907Lunner n
s
28.11.1910Lunner n
s
arbeidsudygtig Fors.
jernbanearb.
25.12.1828Lunner n
m e
b
el
s
Merknad: E: Slutt på krets 3
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 483 (kvinner: 230, menn: 253) Bustader i kretsen: 81
Krets: 004 Nordre Opdalen Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0001
004 Nordre Opdalen Ulsrud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Antonsen Ulsrud
m g b hf
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
37
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
1, 2, 3
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.08.1865Lunner n
s
Side 69
0533 Lunner
Nr. Namn
Merknad: Hovedbygningen
002 Anne Hansen
003 Inga Larsen
004 Anton Larsen Ulsrud
Merknad: Føderaadshuset
005 Berte Gudmundsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
k g b
k ug b
m g b
hm
d
hf
Gaardmandskone
Datter
Føderaadsmand
28.04.1861Lunner n
11.06.1897Lunner n
27.02.1831Hauger n
Smaalenene
s
s
s
k
hm
Føderaadskone
07.11.1833Lunner n
s
g
b
Bustadnr. Krets
Namn
0002
004 Nordre Opdalen Blistein
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johannes Blistein
m g f
hf
002
003
004
005
006
007
008
009
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Hakedal
Kristine Larsen
k g b hm
Anders Johannesen
m ug b s
Lars Johannesen
m ug b s
Karl Johannesen
m ug b s
Anne Marie Johannesen
k ug b d
Peter Halvord Johannesen
m ug b s
Jonna Karoline Johannesen
k ug b d
Marta Johannesen
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0003
004 Nordre Opdalen Blistein
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Blistein
m g b hf
002 Ingeborg Hanssen
k g b hm
003 Gudbrand Gudbrandsen
m ug b s
004 Marie Gudbrandsen
k ug b d
005 Hans Gudbrandsen
m ug b s
006 Anne Andersdatter
k e f
fl hm
%ug
%
Sannsynleg opphaldstad: Sand i Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0004
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Namn
Peter Larsen Raastad
Anne Larsen Raastad
Mella Larsen Raastad
Nils Larsen Raastad
Ingeborg Martinsen
Lars Nilsen
Magne Nilsen
Johan Arnt Nilsen
Ansgar Nilsen
Karen Ingrid Nilsen
Marie Skjervumsbraaten
Kj.
m
k
k
m
k
m
m
m
m
k
k
Bustadnr. Krets
Namn
0005
004 Nordre Opdalen Raastadhaugen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Berte Raastadhaugen
k e b hm
002 Halvor Jonsen Raastadhaugen m ug b s
003 Anders Jonsen Raastadhaugen m ug b s
s
d
Bustadnr. Krets
Namn
0006
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
001 Hans Pedersen Raastad
002 Marte Johannesen
Side 70
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bnr.
20
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.11.1870Lunner n
s
Gaardmandskone
Søn
Søn
Søn
Datter
Søn
Datter
Datter
30.09.1869Gran
02.03.1895Lunner
16.10.1896Lunner
10.04.1900Lunner
06.01.1903Lunner
13.03.1905Lunner
17.09.1907Lunner
22.06.1909Lunner
Gnr.
Bnr.
38
6
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
Søn
Datter
Søn
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.06.1878Lunner n
s
22.08.1881Gran
n
s
02.08.1903Lunner n
s
15.09.1905Lunner n
s
13.03.1907Lunner n
s
13.06.1855Lunner n
s
Gnr.
39
Siv. Bust.Fam.
ug b hf
ug b søster
ug b søster
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b d
ug b tj
004 Edvart Jonsen Raastadhaugen m ug b
005 Lise Jonsen Raastadhaugen
k ug b
Gnr.
38
Yrkje
Gaardbruker og
tømmermand
FødestadStatsb. Tru.
Bnr.
1
Yrkje
Gaardbruker
Husholder
Husholder
Gaardbruker
Gaardmandskone
søn
søn
søn
søn
Tjenestepike
Gnr.
Bnr.
38
10
Yrkje
Forsørges av børnene
Gaardbruker og skomaker
Gaardbruker og skomaker
S
Dagarbeider
Steller huset
Gnr.
38
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Bnr.
11, 17
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
11 (6 m, 5 k)
11 (6 m, 5 k)
11-6-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.10.1855Lunner n
s
19.09.1859Lunner n
s
10.03.1866Lunner n
s
24.01.1870Lunner n
s
19.12.1871Gran
n
s
25.12.1902Lunner n
s
28.07.1904Lunner n
s
22.10.1906Lunner n
s
29.03.1908Lunner n
s
03.04.1910Lunner n
s
07.12.1889Gran
n
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.06.1844Gran
n
s
05.07.1878Lunner n
s
22.12.1880Lunner n
s
14.01.1887Lunner n
09.01.1884Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
11 (6 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
11-6-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.10.1857Lunner n
s
25.02.1855Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
003
004
005
006
007
Kj.
m
m
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
Yrkje
Søn
Søn
Søn
Datter
Datter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.10.1883Lunner n
s
23.04.1889Lunner n
s
14.07.1891Lunner n
s
20.05.1886Lunner n
s
17.05.1877Lunner n
s
k
m
k
m
ug
ug
e
g
Datter
Fostersøn Fors. gbr
Føderaadskone
Maskinist ved
dampterskemaskinen
09.02.1898Lunner n
01.05.1901Kristianian
19.11.1830Gran
n
23.07.1875Lunner n
Bustadnr. Krets
Namn
0007
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Harald Hansen Raastad
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Kleivengen Lunner
002 Berte Marie Pedersen
k g b hn
003 Hilda Marie Haraldsen
k ug b d
004 Pauline Haraldsen
k ug b d
005 Karl Halvard Haraldsen
m ug b s
006 Arent Emil Haraldsen
m ug b s
Gnr.
38
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.02.1867Lunner n
s
Gaardmandskone
Datter
Datter
Søn
Søn
16.10.1863Gran
21.10.1896Lunner
08.08.1899Lunner
15.10.1901Lunner
05.02.1904Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0008
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Erik Jensen Raastad
m e b hf
002 Hans Eriksen Raastad
m ug b s
003 Emma Edevartsen Raastad
k ug b Fosterdatter
004 Mari Gudbrandsen
k ug mt b
Sedvanleg bustad: Opsahl, Lunner
Gnr.
Bnr.
38
7
Yrkje
Gaardbruker
Søn
Fosterdatter Fors gbr
Selveier
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1832Lunner n
s
02.07.1877Lunner n
s
04.08.1898Lunner n
s
11.01.1870Gran
n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0009
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Nils Gudbrandsen Raastad
m ug b hf
002 Gudbjørg Gudbrandsen
k ug b søster
Raastad
Husholder
Gnr.
38
Yrkje
Gaardbruker
Husholder
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.11.1845Lunner n
s
01.05.1852Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0010
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Olsen Raastad
m g b hf
002 Anne Paulsen
k g b hm
003 Paul Larsen
m ug b s
004 Gudbjørg Larsen
k ug b d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
38
2, 16, 18
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker
26.07.1859Lunner n
s
Gaardmandskone
26.05.1854Gran
n
s
Søn
18.03.1894Lunner n
s
Datter
30.10.1896Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0011
004 Nordre Opdalen Raastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Jensen Raastad
m g b hf
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 7 (6 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.02.1844Lunner n
s
hm
s
s
Gnr.
Bnr.
38
9, 15
Yrkje
Gaardbruger og
glasverksarbeider
Gaardmandskone
Sagarbeider
Grubearbeider
19.11.1846Lunner n
03.11.1884Lunner n
18.01.1886Lunner n
s
s
s
s
s
Dattersøn
Søn
Søn
Søn
08.02.1890Lunner n
26.02.1896Lunner n
07.04.1898Lunner n
s
s
s
008
009
010
011
Namn
Johan Hansen
Petter Hansen
Anders Hansen
Lise Hansen
Berte Hansen
Sjukdom: a
Inga Hansen
Daniel Kemp
Lisbet Andersen
Ingel Bredelsen Kruggerud
b
b
b
mt
d
fostersøn
fl (hm)
el
s
s
s
s
Sedvanleg bustad: Opdalen i Lunner
002 Sofie Pedersen
k g b
003 Jens Andersen
m ug b
004 Anders Andersen
m ug f
Sannsynleg opphaldstad: Grua Lunner
005 Edvart Andersen
m ug b
006 Sigvart Andersen
m ug b
007 Anton Larsen
m ug b
Bustadnr. Krets
Namn
0012
004 Nordre Opdalen Løken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Eriksen Løken
m g b hf
002 Marie Hansen
k g b hm
003 Hans Gudbrandsen
m ug b s
004 Emma Gudbrandsen
k ug b d
005 Gudbrand Gudbrandsen
m ug b s
Digitalarkivet - Arkivverket
Bnr.
1
Bnr.
14
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
42, 42, 43, 36 1, 2, 1, 6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker
25.11.1860Lunner n
s
Gaardmandskone
09.06.1862Lunner n
s
Søn
16.01.1889Lunner n
s
Datter
30.12.1890Lunner n
s
Søn
14.02.1895Lunner n
s
Side 71
0533 Lunner
Nr.
006
007
008
009
Namn
Anne Marie Gudbrandsen
Marte Gudbrandsen
Karine Gudbrandsen
Mikal Gudbrandsen
Kj.
k
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
Yrkje
Datter
Datter
Datter
Søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.06.1898Lunner n
s
31.12.1899Lunner n
s
12.03.1901Lunner n
s
09.07.1906Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0013
004 Nordre Opdalen Nedre-Løken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ludvig Rikardsen
m g b hf
002 Karoline Paulsen
k g b hm
003 Johanne Larsen
k ug b mor til hf
Gnr.
Bnr.
under 44
1
Yrkje
Jernbanearbeider
Jernbanearb.kone
Forsørges av sønnen
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.12.1885Lunner n
s
01.09.1889Lunner n
s
06.12.1856Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0014
004 Nordre Opdalen Huser
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Olsen Huser
m e b hf
002 Ole Halvorsen Huser
m ug b s
Sjukdom: s
003 Mikal Halvorsen Huser
m ug b s
004 Hans Halvorsen Huser
m ug b s
005 Lars Halvorsen Huser
m ug b s
006 Karen Marie Halvorsen Huser k ug b d
007 Marte Karine Halvorsen Huser k ug b d
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
44, 42, 43, 57 1, 3, 2, 7
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker
07.01.1848Lunner n
s
Søn
19.05.1877Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0015
004 Nordre Opdalen Braastad
Søn
Søn
Søn
Datter
Datter
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Bnr.
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Datter husstel
Datter
Datter
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
10 (6 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.09.1864Lunner n
s
19.05.1863Lunner n
s
09.05.1891Lunner n
s
23.09.1892Lunner n
s
25.04.1896Lunner n
s
06.08.1899Lunner n
s
15.11.1901Lunner n
s
24.07.1889Lunner n
s
13.08.1894Lunner n
s
02.04.1905Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0016
004 Nordre Opdalen Nordengen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Hansen Nordengen
m g b hf
002 Ingeborg Jacobsen
k g b hm
Gnr.
Bnr.
38
19
Yrkje
Selveier og dagarbeider
Selveierkone
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.09.1842Lunner n
s
01.03.1848Jevnaker n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0017
004 Nordre Opdalen Grønli
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gjertrud Olsen Grønli
k e b hm
Gnr.
Bnr.
38
21
Yrkje
Enke med indtægt av
Kapital
Arbeiderske
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.12.1843Lunner n
s
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Anders Hansen Braastad
Oline Olsen
Johan Andersen
Hans Andersen
Ole Marius Andersen
Ingvar Andersen
Oskar Andersen
Gudbjørg Andersen
Mari Andersen
Alma Otilde Andersen
002 Anne Marie Gudbrandsen
Grønli
Kj.
m
k
m
m
m
m
m
k
k
k
k
Gnr.
45
05.06.1881Lunner
08.08.1891Lunner
08.05.1894Lunner
21.05.1879Lunner
07.06.1889Lunner
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b
d
Bustadnr. Krets
Namn
0018
004 Nordre Opdalen Grønli - nedre
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Danielsen
m g b hf
002
003
004
005
Mari Eriksen
Olga Anette Danielsen
Karen Danielsen
Nils Danielsen
k
k
k
m
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
hm
d
d
s
Bustadnr. Krets
Namn
0019
004 Nordre Opdalen Nerengen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Torvald Torgersen
m g b hf
002 Kari Ottersen
Side 72
k
g
b
hm
17.08.1863Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
38
28
Yrkje
Maler S og gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.05.1874Grue
n
s
Solør
Maler og gaardmandskone 26.07.1874Lunner n
s
Datter
06.05.1905Lunner n
s
Datter
08.08.1907Lunner n
s
Søn
08.06.1909Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
38
13
Yrkje
Garversvend og
gaardbruker
Gaardmandskone
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.01.1863Lunner n
s
24.07.1866Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
003
004
005
006
007
Namn
Ingrid Torgersen
Trygve Torgersen
Otta Torgersen
Anders Hansen
Anne Larsen
Kj.
k
m
k
m
k
Siv. Bust.Fam.
ug b d
ug b s
ug b d
g b hf
g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0020
004 Nordre Opdalen Braastad - Sag
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Steffen Braastad
m g b hf
002 Karen Hansen Braastad
k g b hm
003 Hans Steffensen Braastad
m ug b s
004 Karoline Braastad
k ug b d
005 Anna Nordin
k ug b tj
Yrkje
Datter
Søn
Datter
Føderaadsmand
Føderaadskone
Bnr.
27
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.06.1877Lunner n
s
22.04.1880Lunner n
s
26.06.1906Lunner n
s
31.01.1908Lunner n
s
30.11.1894Biri
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0021
004 Nordre Opdalen Sørengen
38
5
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Marte Lagesen
k e b hm
Fattigunderstøttet
002 Hans Hansen
m ug b s
Fyrer ved sagbruk
Sjukdom: a
003 Lina Hansen
k ug b d
Forsørges av moderen
Sjukdom: a
004 Karoline Hansen
k ug b d
Forsørges av moderen
Sjukdom: Døvstum
005 Laura Hansen
k ug f
d
Sypike
Sannsynleg opphaldstad: Øistad Lunner Sjukdom: Døvstum
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 5 (1 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.12.1839Lunner n
s
05.08.1873Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0022
004 Nordre Opdalen Myrvang
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingebret Torsen
m g f
hf
Gnr.
Bnr.
38
3, 4
Yrkje
Gaardbruker og arbeider
ved papirfabrik
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.11.1863Lunner n
s
Sannsynleg opphaldstad: Jevnaker
002 Karoline Mathilde
k g
Kristoffersen
003 Karl Ingebretsen
m ug
004 Alf Ingebretsen
m ug
005 Gunvor Ingebretsen
k ug
006 Einar Ingebretsen
m ug
007 Karoline Mathilde Ingebretsen k ug
s
s
d
s
d
Søn
Søn
Datter
Søn
Datter
24.01.1897Lunner
12.04.1899Lunner
12.11.1901Lunner
12.12.1905Lunner
22.05.1908Lunner
s
s
s
s
s
ug
ug
ug
ug
d
s
s
s
Datter
Søn
Søn
Søn
004
005
006
007
k
m
m
m
b
b
b
b
b
Bustadnr. Krets
Namn
0024
004 Nordre Opdalen Engli
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karl Hansen Kildal
m g b hf
002
003
004
005
006
007
Anne Andersen
Anders Kildal
Hans Kildal
Anna Kildal
Halvor Kildal
Karl Kildal
Digitalarkivet - Arkivverket
k
m
m
k
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
s
b
b
b
b
b
Datter
k
15.08.1881Lunner n
s
d
003 Anna Renstrøm
s
14.04.1871Jevnaker n
ug b
g
16.06.1878Jevnaker n
Kone
hm
k
s
hm
Gnr.
42
Yrkje
Stenhugger S og
gaardbruker
Kone
002 Ragndine Renstrøm
14.06.1867Lunner n
b
Bustadnr. Krets
Namn
0023
004 Nordre Opdalen Nerengen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Emil Renstrøm
m g b hf
Emma Renstrøm
Fillip Renstrøm
Johan Renstrøm
Hjalmar Renstrøm
Gnr.
38
Yrkje
Sagbrugseier
Kone
Søn
Datter
Tjener
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.07.1900Lunner n
s
15.03.1902Lunner n
s
04.10.1904Lunner n
s
16.03.1839Lunner n
s
28.08.1830Jevnaker n
s
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
s
s
Bnr.
5
Gnr.
Bnr.
41
4
Yrkje
Snedker og gaardbruker S
(Haandverks-snedker)
Husmor
Dagarbeider
Dagarbeider
Datter
Søn
Søn
n
n
n
n
n
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.02.1863Østergjørland s
18.08.1870Øier
Gudbr.dalen
30.12.1894Øier
Gudbr.dalen
30.07.1898Lunner
21.03.1901Lunner
09.05.1903Lunner
08.07.1905Lunner
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.09.1864Lunner n
s
16.06.1863Lunner
22.01.1893Lunner
18.06.1895Lunner
27.12.1897Lunner
22.03.1899Lunner
03.04.1907Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Side 73
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0025
004 Nordre Opdalen Løken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mari Næss
k e b hm
002 John Næss
m ug b s
003 Ola Næss
m ug b s
004 Johanne Næss
k ug b d
005 Ragna Næss
k ug b d
006 Harry Holmbo
m ug b Fostersøn
Gnr.
Bnr.
41
1
Yrkje
Gaardbruker
Søn
Søn
Datter
Datter
Fostersøn Fors. gbr
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.10.1860Lyster n
s
07.10.1888Lyster n
s
25.11.1893Lyster n
s
14.03.1884Lyster n
s
08.07.1901Lunner n
s
27.08.1897Kristianian
s
Bustadnr. Krets
Namn
0026
004 Nordre Opdalen Møllerboligen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gustav Gustavsen
m g b hf
Gnr.
under 57
Yrkje
Møller
Bnr.
1
002
003
004
005
006
007
Husmor
søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Tilstades
Heimehørande
7 (6 m, 1 k) 7-6-1 7 (6 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.10.1880Værmeland
s
Sverige
23.07.1880Lunner
s
06.04.1902Lunner
s
23.01.1904Lunner
s
01.04.1906Lunner
s
17.11.1907Lunner
s
01.03.1910Lunner
s
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.10.1852Lunner n
s
26.07.1844Lunner n
s
12.11.1889Lunner n
s
Hanna Olsen
Gustav Gustavsen
Oskar Gustavsen
Karl Gustavsen
Hjalmar Gustavsen
Anton Gustavsen
k
m
m
m
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0027
004 Nordre Opdalen Elgheim
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Hansen Braastad
m g b hf
002 Kari Steffensen
k g b hm
003 Marta Hansen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Askim
004 Ingar Artur Haagensen
m ug b Fostersøn
Gnr.
44
Yrkje
Føderaadsmand
Føderaadskone
Datter
Fostersøn Fors.
føderaadsmand
11.07.1899Kristianian
Bustadnr. Krets
Namn
0028
004 Nordre Opdalen Elgsjå
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Magnus Myhrer
m g b hf
002 Ragndi Myhrer
k g b hm
003 Dagny Blaker
k ug b fosterdatter
Gnr.
Bnr.
45
4
Yrkje
Landhandler
Landhandler-kone
Fosterdatter
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.04.1863Hakedal n
s
14.02.1859Lunner n
s
11.01.1895Kristianian
s
Bustadnr. Krets
Namn
0029
004 Nordre Opdalen Sveljen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Olsen Sveljen
m g b hf
002 Ingeborg Andersen
k g b hm
003 Karoline Larsen
k ug b d
004 Lina Sofie Larsen
k ug b d
005 Marta Larsen
k ug b d
Gnr.
under 45
Yrkje
Husmand
Husmandskone
Datter
Datter
Datter
Tilstades
Heimehørande
5 (1 m, 4 k) 5-1-4 5 (1 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.01.1879Lunner n
s
02.08.1880Lunner n
s
29.08.1901Lunner n
s
04.06.1903Lunner n
s
03.10.1907Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0030
004 Nordre Opdalen Heiermyra
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karine Andersen
k ug b
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
under 40
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Væver - spinder og binder 12.08.1871Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0031
004 Nordre Opdalen Heier
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Hansen Heier
m g b hf
002 Tilla Gudmundsen
k g b hm
003 Halvar Olsen
m ug b s
004 Georg Olsen
m ug b s
005 Ivar Olsen
m ug b s
006 Hans Olsen
m ug b tj
007 Anne Gudbrandsen
k e b hm
Merknad: Føderaadshuset
40
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Søn
Søn
Tjener
Føderaadskone
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
7 (5 m, 2 k) 1
7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1867Lunner n
s
11.11.1867Lunner n
s
18.03.1896Lunner n
s
18.01.1899Lunner n
s
21.10.1901Lunner n
s
01.01.1891Lunner n
s
01.01.1843Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0032
004 Nordre Opdalen Ulven
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Eriksen Ulven
m ug b hf
Gnr.
46
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.09.1862Lunner n
s
Side 74
Namn
Gnr.
Bnr.
1
Bnr.
s
Bnr.
1
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
002
003
004
005
006
Namn
Bollette Gustavsen
Hilda Eriksen
Emma Alvilde Eriksen*
Halvor Eriksen
!! Eriksen*
Merknad: Udøbt gut
007 Harry Amundsen
Kj.
k
k
k
m
m
Siv. Bust.Fam.
ug b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b s
m ug b
tj
Yrkje
Husholder
Datter
Datter
Søn
Søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.06.1882Lunner n
s
01.04.1905Lunner n
s
20.08.1907Lunner n
s
22.12.1908Lunner n
s
24.11.1910Lunner n
s
Tjenestegut
22.11.1893Kristianian
Bnr.
2
s
Bustadnr. Krets
Namn
0033
004 Nordre Opdalen Ulven
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Edvar Eriksen Ulven
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
002 Marte Eriksen
k g b hm
003 Hilda Sofie Edvartsen
k ug b d
004 Erik Edvartsen
m ug b s
005 Anne Marie Edvartsen*
k ug b d
006 Emma Mathilde Edvartsen* k ug b d
007 Hans Edvartsen*
m ug b s
008 Inga Gulborg Edvartsen*
k ug b d
009 Gudbrand Pedersen
m e b hf
010 Gora Gudbrandsen
k ug b husholder
Gnr.
46
Yrkje
gaardbruker
gaardbrukerkone
budeie
gaarskarl
datter
datter
søn
dat.
Kapitalist
Husholder
18.01.1868Lunner
29.11.1897Lunner
26.02.1899Lunner
29.01.1901Lunner
26.06.1903Lunner
28.01.1905Lunner
27.06.1910Lunner
11.12.1831Lunner
22.10.1866Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0034
004 Nordre Opdalen Ulven
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Torsten Andersen
m g b hf
002 Emerense Johnsen
k g b hm
Gnr.
Bnr.
under 46
3
Yrkje
Føderaad og rentenist
Hustru
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.11.1835Lunner n
s
08.11.1840Gran
n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0035
004 Nordre Opdalen Ulven
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Pedersen Ulven
m g b hf
002 Anne Olsen
k g b hm
003 Gina Mathilde Hansen
k ug b d
004 Berte Marie Hansen
k ug b d
005 Tora Elevine Hansen
k ug b d
006 Peder Hansen
m ug b s
007 Ingeborg Olsen
k ug b tj
Gnr.
Bnr.
46
3
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Datter
Datter
Datter
Søn
Tjener
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.06.1859Lunner n
s
15.02.1873Lunner n
s
20.11.1896Lunner n
s
07.11.1900Lunner n
s
25.10.1903Lunner n
s
10.02.1909Lunner n
s
10.01.1875Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0036
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Gudbrandsen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
002 Helene Eriksen
k g b hm
003 Anne Marie Gudbrandsen
k ug b d
004 Gudbrand Gudbrandsen
m ug b s
005 Emma Gudbrandsen
k ug b d
006 Olav Gudbrandsen
m ug b s
007 Marta Karoline Gudbrandsen k ug b d
Gnr.
54
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.01.1869Lunner n
s
Gaardmandskone
Datter
Søn
Datter
Søn
Datter
10.09.1874Lunner
03.07.1896Lunner
15.05.1899Lunner
14.10.1901Lunner
02.12.1904Lunner
12.08.1908Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0037
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mari Olsen
k e b hm
002 Ingebret Bredesen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
003 Anders Bredesen
m ug mt s
Sedvanleg bustad: Bilit Lunner
004 Oskar Bredesen
m ug b s
005 Dagmar Lovise Brill
k ug b Fosterdatter
006 Ole Aasengen
m g mt fl arbeider
Sedvanleg bustad: Gran
Gnr.
Bnr.
54
1
Yrkje
Gaardbruker
Arbeider paa gaarden
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.01.1852Lunner n
s
08.01.1876Lunner n
s
Bergverksarbeider
30.05.1885Lunner n
s
Søn
Fosterdatter Fors. gbr
Snedker
28.05.1891Lunner n
14.01.1897Kristianian
05.12.1866Gran
n
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0038
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Nils Kristoffersen
m g b hf
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
54
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.11.1857Lunner n
s
Bnr.
3
Bnr.
6
Tilstades
Heimehørande
9 (3 m, 6 k) 9-3-6 10 (4 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.01.1863Lunner n
s
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Side 75
0533 Lunner
Nr.
002
003
004
005
006
007
008
Namn
Mari Eriksen
Mikal Nilsen
Erik Nilsen
Anna Mathilde Nilsen
Karl Martinius Nilsen
Marie Kristoffersen
Karl Johansen
Kj.
k
m
m
k
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hm
ug b s
ug b s
ug b d
ug b s
ug b tj
ug b tj
Bustadnr. Krets
Namn
0039
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Yrkje
Gaardmandskone
Søn
Søn
Datter
Søn
Tjener
Tjener
Bnr.
8
Tilstades
Heimehørande
11 (4 m, 7 k)
11 (4 m, 7 k)
11-4-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.01.1854Gran
n
s
28.05.1871Lunner n
s
11.01.1895Lunner n
s
01.03.1897Lunner n
s
02.02.1899Lunner n
s
06.12.1900Lunner n
s
30.12.1905Lunner n
s
15.05.1907Lunner n
s
13.02.1910Lunner n
s
09.10.1835Lunner n
s
15.05.1872Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0040
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Andreassen
m ug b hf
002 Bjørn Jonas Andreassen
m ug b broder
003 Otto Julius Andreassen
m ug b broder
004 Gunda Johannesen
k ug b tj
005 Gyda Jørgine Edvardsen
k ug b d
Gnr.
Bnr.
54
5
Yrkje
Gaardbruker
Arbeider paa gaarden
Arbeider paa gaarden
Tjenestepike
Datter til no 4
006 Andreas Olsen
007 Karen Nilsen
Føderaadsmand
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.03.1879Aadalen n
s
23.04.1890Norderhov
n
s
06.07.1893Norderhov
n
s
15.07.1871Brandval n
s
13.04.1906Haug
n
s
Norderhov
15.05.1856Aadalen n
s
03.12.1850Norderhov
n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0041
004 Nordre Opdalen Mørtvedten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jens Olsen
m g b hf
002 Ragndi Paulsen
k g b hm
003 Ingeborg Jensen
k ug b d
004 Ole Jensen
m ug b s
005 Trygve Olav Olsen
m ug b fostersøn
006 Fritz Lorang Larsen
m ug b fostersøn
007 Ole Jensen
m g b hf
008 Ingeborg Amundsen
k g b hm
009 Karl Olsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Løken, Lunner
010 Paul Gudbrandsen
m g mt b
Sedvanleg bustad: Gran
Gnr.
Bnr.
54
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Datter
Søn
Fostersøn
Fostersøn
Føderaadsmand
Føderaadskone
Dagarbeider
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.12.1865Lunner n
s
21.11.1870Gran
n
s
04.11.1895Lunner n
s
19.03.1900Lunner n
s
27.01.1900Kristianian
s
03.03.1906Kristianian
s
18.01.1837Lunner n
s
22.05.1846Lunner n
s
04.08.1885Lunner n
s
Føderaadsmand
25.05.1839Gran
Bustadnr. Krets
Namn
0042
004 Nordre Opdalen Briskeby
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin Hansen
m ug b hf
002 Marte Johannessen
k e b hm
003 Mimi Katinka Hansen
k ug b d
Gnr.
Bnr.
54
9
Yrkje
Gaardbruker Fhv Dykker
Fattigunderstøttet
Datter
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.02.1836Kristianian
s
04.08.1853Lunner n
s
12.09.1896Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0043
004 Nordre Opdalen Slaatland
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Slaatland
m g b hf
002 Teoline Johannesen
k g b hm
003 Oskar Johannesen
m ug b fl
004 Ole Olsen
m ug b fl
Gnr.
Bnr.
54
4
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Veiarbeider
Sengeliggende - tæring,
fors. av gaardbrukeren
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.01.1869Lunner n
s
07.04.1861Lunner n
s
11.01.1884Kristianian
s
12.09.1888Trondhjem
n
s
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Namn
Iver Ellingsen
Mari Johannesen
Edvart Iversen
Gunda Iversen
Marta Iversen
Johannes Iversen
Peder Iversen
Ragna Iversen
Inga Iversen
Gora Ingvaldsen
Ingeborg Johannesen
Side 76
Kj.
m
k
m
k
k
m
m
k
k
k
k
Gnr.
54
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.09.1870Lunner n
s
13.10.1898Lunner n
s
27.03.1902Lunner n
s
19.07.1905Lunner n
s
14.08.1908Lunner n
s
24.03.1836Lunner n
s
10.07.1891Lunner n
s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
e b hm
ug b tj
m g
k g
b
b
hf
hm
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbr.kone
Søn
Datter
Datter
Søn
Søn
Datter
Datter
Føderaadskone
Tjenestepike
n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
0044
004 Nordre Opdalen Slaatland
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Chr. Knutsen
m g b hf
002 Karine Knutsen
k g b hm
003 Johannes Knutsen
m ug b s
Gnr.
Bnr.
54
10
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.03.1849Kristianian
s
24.11.1854Lunner n
s
15.08.1895Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0045
004 Nordre Opdalen Slaatland
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Slaatland
m g b hf
002 Anne Slaatland
k g b hm
003 Maren Slaatland
k ug b d
004 Karen Slaatland
k ug b fl
Gnr.
Bnr.
under 54
5
Yrkje
Føderaadsmand
Føderaadskone
Væver
Lever av opsparete midler
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.07.1842Lunner n
s
08.03.1843Gran
n
s
26.06.1873Lunner n
s
09.09.1840Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0046
004 Nordre Opdalen Braastad
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Braastad
m g b hf
002 Berte Olsen Braastad
k g b hm
003 Hilmar August Braastad
m ug b s
004 Magnhild Braastad
k ug b d
005 Karoline Braastad
k ug b d
006 Gudbjørg Nilsen Braastad
k e b hm
007 Ragnvald Johannesen
m ug b tj
Gnr.
Bnr.
45
1
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Datter
Datter
Føderaadskone
Gaardskar
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.05.1875Lunner n
s
10.01.1874Lunner n
s
17.08.1901Lunner n
s
09.06.1904Lunner n
s
26.07.1910Lunner n
s
05.06.1830Lunner n
s
06.08.1880Kristianian
s
Bustadnr. Krets
Namn
0047
004 Nordre Opdalen Engen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Iversen
m g b hf
002 Mari Hansen
k g b hm
003 Iver Olsen
m e b far til hf
Gnr.
Bnr.
under 45
1
Yrkje
Veiarbeidsformand
Veiarbeidsformandkone
Arbeidsudygtig paa grund
av alderdom. Fors. av
sønnen
Fosterdatter Fors. arbeider
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.08.1855Lunner n
s
12.03.1857Lunner n
s
14.03.1820Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
42
4, 8
Yrkje
Tømmermand S og
jordbruker
Tømmermandskone
Tømmermandssøn
Tømmermandssøn
Tømmermandsdatter
Tømmermandsdatter
Føderaadsmand
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.04.1863Eidskogenn
s
Bustadnr. Krets
Namn
0049
004 Nordre Opdalen Stubne
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kari Hansen Stubne
k e b hm
002 Ingebret Eriksen Stubne
m ug b s
003 Hans Eriksen Stubne
m ug b s
004 Sigrid Eriksen Stubne
k ug b d
Gnr.
47
Yrkje
Gaardbruker
Søn
Søn
Datter
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.12.1835Lunner n
s
27.11.1874Lunner n
s
04.06.1877Lunner n
s
09.01.1876Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0050
004 Nordre Opdalen Stubne
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Nils Opsahl
m g b hf
002 Berte Marie Opsahl
k g b hm
003 Karl Nicolai Opsahl
m ug b s
004 Peder Georg Opsahl
m ug b s
005 Trygve Olav Arnesen
m ug b tj
Gnr.
Bnr.
under 47
2
Yrkje
Skomaker
Kone
Søn
Søn
Skomakerlærling
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.04.1877Lunner n
s
19.04.1884Gran
n
s
12.12.1903Gran
n
s
25.05.1905Gran
n
s
02.09.1894Kristianian
s
004 Jenny Viker
k
ug b
fosterdatter
Bustadnr. Krets
Namn
0048
004 Nordre Opdalen Løkenbakken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Martinius Hansen
m g b hf
002
003
004
005
006
007
Anne Hansdatter
Hans Hansen
Alfred Hansen
Sigrid Hansdatter
Marta Hansdatter
Hans Halvorsen
Bustadnr. Krets
k
m
m
k
k
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
d
hf
Namn
0051
004 Nordre Opdalen Stubne
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Stubne
m g b hf
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
47
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
4
01.05.1901Kristianian
11.10.1866Lunner
12.07.1900Lunner
02.06.1905Lunner
13.03.1907Lunner
03.09.1909Lunner
25.09.1832Gran
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
6 (3 m, 3 k) 1
5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.08.1855Lunner n
s
Side 77
0533 Lunner
Nr. Namn
Merknad: Vaaningshuset
002 Gudbjørg Stubne
003 Marta Stubne
004 Anders Stubne
005 Karl Øgaard
Sedvanleg bustad: Kristiania
006 Marie Pedersen
Merknad: Føderaadshus
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
k
k
m
m
g
ug
ug
ug
b
b
b
mt
hm
d
s
b
Gaardbrukerkone
Datter
Søn
Skrædderlærling
01.08.1858Gran
n
04.11.1891Lunner n
19.07.1897Lunner n
01.01.1886Kristianian
s
s
s
s
k
e
b
hm
Føderaadskone
09.05.1830Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0052
004 Nordre Opdalen Stubne
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Marte Hansen Stubne
k g b hm
002 Erik Gudbrandsen
m ug b s
003 Hans Gudbrandsen
m ug b s
004 Sigvart Gudbrandsen
m ug b s
005 Ole Gudbrandsen
m ug b s
006 Jul Godtfred Gudbrandsen
m ug b s
007 Gudbjørg Gudbrandsen
k ug b d
008 Marie Gudbrandsen
k ug b d
009 Inga Gudbrandsen
k ug b d
Gnr.
47
Yrkje
Gaardbruker
Søn gaardsbruk
Søn gaardsbruk
Søn gaardsbruk
Søn
søn
Datter
Datter
Datter
Bustadnr. Krets
Namn
0053
004 Nordre Opdalen Opsahl
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Bredesen
m g b hf
002 Marte Bredesen
k ug b søster
Gnr.
Bnr.
51
3
Yrkje
Snedker S
Steller huset for broderen
om vinteren. Om
sommeren budeie paa
sæteren
Selveierske Arbeiderske hvad som helst
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.09.1862Lunner n
s
10.05.1866Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0054
004 Nordre Opdalen Koperud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Tor Hansen Koperud
m g b hf
002 Karen Helgesen Koperud
k g b hm
003 Karoline Torsen Koperud
k ug b d
004 Anna Sofie Torsen Koperud k ug b d
Gnr.
Bnr.
51
6
Yrkje
Gaardbruker og smed
Gaardmandskone
Datter
Datter
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.08.1852Lunner n
s
15.01.1849Lunner n
s
13.12.1886Lunner n
s
02.06.1892Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0055
004 Nordre Opdalen Stoksødegaard
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Gudbrandsen
m g b hf
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (7 m, 2 k) 9-7-2 9 (7 m, 2 k)
48
1, 2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker og skrædder
Lunner n
s
S
Kone
19.02.1863Lunner n
s
Gaardsarbeide og
27.12.1877Lunner n
s
tømmerdrift
003 Mari Gudbrandsen
k
ug f
fl
Bnr.
1
FødestadStatsb. Tru.
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.10.1861Lunner n
s
20.05.1884Lunner n
s
10.02.1886Lunner n
s
27.07.1888Lunner n
s
06.01.1893Lunner n
s
25.00.1897Lunner n
s
30.08.1890Lunner n
s
04.08.1893Lunner n
s
07.06.1904Lunner n
s
11.01.1870Gran
n
s
Sannsynleg opphaldstad: Lunner
002 Lise Kristoffersen
003 Sigvart Gudbrandsen
k g b
m ug b
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
004 Karl Gudbrandsen
m ug
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
005 Hans Gudbrandsen
m ug
006 Halvard Gudbrandsen
m ug
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
007 Einar Gudbrandsen
m ug
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
008 Josef Gudbrandsen
m ug
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
009 Othilde Gudbrandsen
k ug
hm
s
b
s
Søn
06.10.1895Lunner n
s
b
b
s
s
Søn
Søn
24.11.1899Lunner n
05.09.1902Lunner n
s
s
b
s
Søn
28.01.1906Lunner n
s
b
s
Søn
08.12.1907Lunner n
s
b
d
Datter
02.12.1897Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
50
1
Yrkje
Gaardbruker og smed S
Husgjerning
Søn
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.11.1860Lunner n
s
10.12.1862Trondhjem
n
s
03.11.1890Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0056
004 Nordre Opdalen Lien
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Hansen Lien
m g b hf
002 Anna Johanne Lien
k g b hm
003 Hans Larsen Lien
m ug b s
Side 78
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
004
005
006
Namn
Anne Larsen Lien
Sigrid Larsen Lien
Elen Agnes Arent
Kj.
k
k
k
Siv. Bust.Fam.
ug b d
ug b d
ug b Fosterdatter
Bustadnr. Krets
Namn
0057
004 Nordre Opdalen Lien
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Halvorsen Lien
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: !!
002 Ragndi Johannesen Lien
k g b hm
003 Halvor Larsen Lien
m g f
s
004
005
006
007
008
009
Sannsynleg opphaldstad: !!
Ragna Larsen Lien
Julie Larsen Lien
Marie Larsen Lien
Martin Larsen Lien
Ingvald Larsen Lien
Ellef Larsen Lien
k
k
k
m
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
d
d
d
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0058
004 Nordre Opdalen Lien
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Edvart Nilsen Lien
m ug f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Bjørgesæter Lunner
002 Ingeborg Ellingsen
k e b hm
003 Peder Gudbrandsen Opsahl
m ug b el
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Yrkje
Datter
Datter
Fors. gbr Datter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.12.1895Lunner n
s
27.03.1903Lunner n
s
29.12.1907Kristianian
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 9 (5 m, 4 k)
50
2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardbruker og tømmermd 28.01.1862Lunner n
s
Husgjerning
Søn Gaardsarbeide og
skogsdrift
20.03.1869Lunner n
11.06.1888Lunner n
s
s
Datter
Datter
Datter
Søn
Søn
Søn
02.04.1892Lunner
20.11.1899Lunner
21.04.1902Lunner
30.04.1904Lunner
08.08.1906Lunner
23.12.1908Lunner
s
s
s
s
s
s
Gnr.
50
Yrkje
Gaardbruker og
skogsarbeider
Bnr.
3
Husgjerning
Tømmermand S
n
n
n
n
n
n
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.12.1884Lunner n
s
01.02.1844Gran
n
01.03.1865Lunner n
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0059
004 Nordre Opdalen Brokerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johannes Olsen Brokerud
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
9 (3 m, 6 k) 9-3-6 9 (3 m, 6 k)
49
8
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruker og
18.04.1876Lunner n
s
veiarbeider
Lina Hansen Brokerud
k g b hm
Husgjerning
08.10.1875Lunner n
s
Ragna Mathilde Karlsen
k ug b d
Datter
05.01.1904Lunner n
s
Torleiv Johannesen
m ug b Fostersøn
Forstersøn Fors. gbr
12.06.1899Kristianian
s
Edvart Eriksen Ulven
m g b hf
arbeider hvad som helst 02.04.1860Lunner n
s
Karen Olsen Ulven
k g b hm
Husgjerning og dagarbeide 25.02.1885Lunner n
s
Marte Edevartsen Ulven
k ug b d
Datter
08.04.1909Lunner n
s
Marte Jensen Brokerud
k e b hm
Føderaadskone
06.05.1847Lunner n
s
Johanne Marie Olsen
k e b
Omstreifer
12.04.1850Ulensakern
Trusamf.: Intet samfund Sannsynleg opphaldstad: %Omstreifer%
Bustadnr. Krets
Namn
0060
004 Nordre Opdalen Brokerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Olsen Brokerud
m g b hf
002 Karen Johannesen Brokerud k g b hm
003 Ole Andersen
m ug b s
004 Tora Margrete Torvaldsen
k ug b d
Gnr.
Bnr.
49
6
Yrkje
Jordbruker og veiarbeider
Husgjerning
Søn
Fosterdatter
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.02.1872Lunner n
s
03.08.1876Gran
n
s
05.04.1898Lunner n
s
03.10.1892Kristianian
s
Bustadnr. Krets
Namn
0061
004 Nordre Opdalen Brokerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Johannesen Brokerud m g b hf
002 Marie Hansen Brokerud
k g b hm
003 Helene Pedersen Brokerud
k ug b d
Gnr.
Bnr.
49
5
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Datter
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.06.1860Lunner n
s
28.05.1852Gran
n
s
13.02.1894Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0062
004 Nordre Opdalen Brokerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Andersen Brokerud m e b hf
002 Anders Gudbrandsen
m ug b s
Brokerud
003 Pauline Gudbrandsen
k ug b d
Brokerud
004 Johan Arent Skaugsberg
m ug b Fostersøn
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
49
Yrkje
Gaardbruker
Søn
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.03.1855Lunner n
s
07.02.1887Lunner n
s
Bnr.
4
Datter
17.05.1884Lunner n
s
Fostersøn
25.10.1892Lunner n
s
Side 79
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
005 Alma Pauline Gudbrandsen
k ug b Datterdatter
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
006 Sofie Margrete Karlsen
k ug b Fosterdatter
Yrkje
Fødd
Fosterdatter Fors. gbr
02.10.1905Kristianian
Bustadnr. Krets
Namn
0063
004 Nordre Opdalen Sollie
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Larsen Sollie
m g b hf
002 Kjersti Larsen Sollie
k g b hm
003 Karl Gudbrandsen Sollie
m ug b s
004 Gulline Gudbrandsen Sollie k ug b d
Gnr.
Bnr.
47
6
Yrkje
Selveier og arbeider
Husgjerning
Søn
Datter
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1858Lunner n
s
23.12.1854Lunner n
s
20.04.1893Lunner n
s
05.02.1897Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0064
004 Nordre Opdalen Stock
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johannes Pedersen Stock
m g b hf
Merknad: Vaaningshus
002 Kari Paulsen
k g b hm
003 Peder Johannesen
m ug b s
004 Mikal Johannesen Stock
m ug b s
005 Jørgen Johannesen Stock
m ug b s
006 Hans Johannesen Stock
m ug b s
007 Ingeborg Johannesen Stock
k ug b d
008 Sigrid Johannesen Stock
k ug b d
009 Jens Marius Holterbakken
m g mt el
Hans Kristensen
Anders Kristensen
Mikal Kristensen
Ingeborg Kristensen
Olga Karoline Kristensen
Marius Kristensen
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
12 (8 m, 4 k) 1
10 (6 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.09.1856Gran
n
s
17.01.1860Gran
01.03.1887Lunner
30.08.1896Lunner
11.04.1902Lunner
06.03.1905Lunner
15.07.1885Lunner
05.01.1899Lunner
10.06.1879Gran
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
mt el
Tømmermand S og
jordbruker
28.11.1880Brandbu n
s
m g
b
hf
Føderaadsmand
15.11.1828Lunner n
s
k
b
hm
Føderaadskone
08.10.1832Lunner n
s
g
Bustadnr. Krets
Namn
0065
004 Nordre Opdalen Heiermarka
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Maren Andersen
k e b hm
002
003
004
005
006
007
1
s
Gaardkone
Grube og veiarbeider
Søn
Søn
Søn
Datter
Datter
Tømmermand S og
jordbruker
Sedvanleg bustad: Brandbu
010 Torsten Johannessen Ellefsrud m g
Sedvanleg bustad: Brandbu
011 Peder Jensen Stock
Merknad: Føderaadshuset
012 Sigrid Andersen Stock
48
Yrkje
Gaardbruker
Bnr.
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
m
m
m
k
k
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
s
s
s
d
d
s
Gnr.
under 40
Yrkje
Understøttes av
fattigvæsenet
Veiarbeider
Søn
Søn
Datter
Datter
Søn
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.12.1870Lunner n
s
09.06.1893Lunner
09.07.1897Lunner
06.04.1900Lunner
20.03.1902Lunner
06.09.1904Lunner
26.06.1907Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0066
004 Nordre Opdalen Opsahl
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Gudbrandsen Opsahl
m g b hf
002 Anne Mathea Fredriksen
k g b hm
003 Oline Olsen
k ug b Mor til hf
Sjukdom: b
Gnr.
Bnr.
51
8
Yrkje
Selveier og arbeider
Husgjerning
Forsørges av sønnen
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.01.1860Lunner n
s
30.10.1866Lunner n
s
14.03.1843Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0067
004 Nordre Opdalen Opsahl
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jens Jørgensen Opsahl
m g b hf
002 Lina Olsen Opsahl
k g b hm
003 Jørgen Jensen Opsahl
m ug b s
004 Ingeborg Jensen Opsahl
k ug b d
005 Kari Jensen Opsahl
k ug b d
006 Janna Jensen Opsahl
k ug b d
007 Johannes Jensen Opsahl
m ug b s
008 Karen Andersen Opsahl
k ug b tj
009 Engebret J. Opsal
m ug f
bror
Sannsynleg opphaldstad: Munkerud Lunner
Gnr.
Bnr.
51
1
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
Søn
Datter
Datter
Datter
Søn
Tjener - budeie
Bergverksarbeider
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.05.1869Lunner n
s
21.11.1876Kristianian
s
16.04.1902Sørkedalen
n
s
24.11.1903Lunner n
s
16.07.1906Lunner n
s
29.07.1908Lunner n
s
28.08.1910Lunner n
s
15.09.1843Gran
n
s
Lunner n
s
Side 80
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
0068
004 Nordre Opdalen Opsahl
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingeborg Jensen Opsahl
k e b hm
002 Ingebret Jørgensen Opsahl
m ug b s
Arbeidsledig: l
003 Janna Jørgensen Opsahl
k g b d
Gnr.
under 51
Yrkje
Føderaadskone
Fhv Gaardskar
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.01.1844Lunner n
s
12.01.1875Lunner n
s
Forsørges av manden der
er i Amerika
Syerske
Søn
Søn
14.10.1886Lunner n
s
01.08.1882Lunner n
11.10.1902Lunner n
08.04.1909Lunner n
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0069
004 Nordre Opdalen Opsahl
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gulbrand Nilsen Opsahl
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Bjørgesæter Lunner
002 Johanne Halvorsen Opsahl
k g b hm
003 Lise Gudbrandsen Opsahl
k ug b d
004 Nils Gudbrandsen Opsahl
m ug b s
005 Borghild Mathilde
k ug b d
Gudbrandsen Opsahl
006 Halvard Gudbrandsen Opsahl m ug b s
007 Marie Gudbrandsen Opsahl
k ug b d
008 Nils Gudbrandsen Opsahl
m e b hf
009 Marie Nilsen Opsahl
k ug b d
Gnr.
51
Yrkje
Gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.01.1880Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0070
004 Nordre Opdalen Smerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingebret Gudbrandsen Smerud m g f
hf
Gnr.
51
Yrkje
Gaardbruker og
skogsarbeider
004 Ingeborg Jørgensen Opsahl
005 Hans Andersen Opsahl
006 Jørgen Pettersen Opsahl
002
003
004
005
006
007
008
k ug b
m ug b
m ug b
d
Dattersøn
Dattersøn
Sannsynleg opphaldstad: Lunner Kaggerud
Johanne Pedersen Smerud
k g b hm
Anna Ingebretsen Smerud
k ug b d
Petter Ingebretsen Smerud
m ug b s
Marie Ingebretsen Smerud
k ug b d
Karl Ingebretsen Smerud
m ug b s
Hans Ingebretsen Smerud
m ug b s
Inga Mathilde Ingebretsen
k ug b d
Smerud
Bnr.
4, 5
Husgjerning
Datter
Søn
Datter
14.04.1877Kristianian
28.06.1902Lunner n
18.11.1903Lunner n
02.01.1905Lunner n
s
s
s
s
Søn
Datter
Føderaadsmand
Tjenestepike
15.03.1908Lunner
05.10.1909Lunner
10.10.1845Lunner
24.03.1884Lunner
s
s
s
s
Bnr.
2
n
n
n
n
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.01.1857Lunner n
s
Husgjerning
Sypike
Søn
Datter
Søn
Søn
Datter
12.07.1866Lunner
20.02.1891Lunner
02.12.1895Lunner
28.11.1899Lunner
12.11.1901Lunner
28.01.1903Lunner
22.07.1908Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0071
004 Nordre Opdalen Brokerud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Johannesen Brokerud m g b hf
002 Petrine Hansen Brokerud
k g b hm
003 Johannes Andersen Brokerud m e b Far til hf
Gnr.
Bnr.
49
7
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Føderaadsmand
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.06.1864Lunner n
s
17.03.1870Lunner n
s
16.12.1836Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0072
004 Nordre Opdalen Maarka
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Brede Ingebretsen Morka
m g b hf
002 Marta Amundsen Morka
k g b hm
003 Nils Bredesen Morka
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: !! Arbeidsledig: l
004 Ragndi Bredesen Morka
k ug b d
Gnr.
Bnr.
49
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
Dagarbeider
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.01.1846Lunner n
s
28.01.1850Lunner n
s
14.01.1877Lunner n
s
Datter
06.02.1891Lunner n
Bustadnr. Krets
Namn
0073
004 Nordre Opdalen Morka
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristen Nilsen Opsahl
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
002 Milla Jørgensen Opsahl
k g b hm
003 Jørgen Kristensen Opsahl
m ug b s
004 Nils Kristensen Opsahl
m ug b s
005 Ludvig Kristensen Opsahl
m ug b s
006 Jørgen Andersen Opsahl
m ug b søstersøn
Gnr.
49
Yrkje
Gaardbruker
Digitalarkivet - Arkivverket
Gaardmandskone
Søn
Søn
Søn
Fostersøn Fors. gbr
Bnr.
1
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 6 (5 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.01.1869Lunner n
s
24.06.1882Lunner
11.12.1905Lunner
04.08.1906Lunner
14.11.1909Lunner
16.10.1902Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Side 81
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0074
004 Nordre Opdalen Morken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Halvorsen Morken
m ug b hf
002 Sigrid Halvorsen Morken
k ug b søster
003 Rolv Zypriansen Morken
m ug b Fostersøn
004 Lars Ingebretsen Morken
m ug b el
005 Halvor Hansen Morken
m g b hf
006 Marte Gudbrandsen Morken k g b hm
Gnr.
Bnr.
49
3
Yrkje
Gaardbruker
Tjener
Fostersøn
Lever av opsparet Kapital
Føderaadsmand
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.06.1877Lunner n
s
23.04.1874Lunner n
s
06.04.1898Lunner n
s
22.09.1847Lunner n
s
18.01.1832Lunner n
s
15.01.1848Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0075
004 Nordre Opdalen Heier
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingebret Hansen Heier
m g b hf
002 Milla Antonsen Heier
k g b hm
003 Hans Ingebretsen Heier
m ug b s
004 Ragnvald Fredrik William
m ug b tj
Kemp
005 Margit Kaspara Olsen Viker k ug b fosterdatter
Gnr.
Bnr.
40
1
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Tjenestegut
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.06.1862Lunner n
s
07.05.1873Lunner n
s
02.12.1909Lunner n
s
30.04.1896Kristianian
s
Fosterdatter Fors gbr
16.07.1903Kristianian
Bustadnr. Krets
Namn
0076
004 Nordre Opdalen Knarud
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Iversen Knarud
m g b hf
002 Marte Nilsen Knarud
k g b hm
003 Anne Pedersen Knarud
k ug b hm
Gnr.
Bnr.
47
3
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.06.1867Gran
n
s
02.05.1875Lunner n
s
06.11.1838Gran
n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0077
004 Nordre Opdalen Tangen
Merknad: Avsidesliggende
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Paulsen
m g b hf
002 Jonette Alexandersen
k g b hm
003 Alexander Kristiansen
m ug b s
004 Marte Pauline Kristiansen
k ug b d
005 Anne Marie Kristiansen
k ug b d
006 Signe Karoline Kristiansen
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0078
004 Nordre Opdalen Kværnstuen
Merknad: Avsidesliggende
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Pedersen Kværnstuen
m g b hf
002 Edvart Pedersen Kværnstuen m ug b bror
003 Ingeborg Pedersen
k g b søster
Kværnstuen
004 Peder Kristiansen Kværnstuen m g b far til hf
005 Marte Pedersen Kværnstuen
k
g
b
mor til hf
006 Marte Hansen Kværnstuen
k ug b d til no 3
007 Torsten Paulsen Dynnebraaten m g mt el
Sedvanleg bustad: Gran
Gnr.
53
Bnr.
4
Yrkje
Tømmermand S
Husgjerning
Søn
Datter
Datter
Datter
Gnr.
52
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.02.1873Gran
n
s
22.08.1876Lunner n
s
31.10.1904Lunner n
s
11.03.1905Lunner n
s
22.09.1907Lunner n
s
21.10.1910Lunner n
s
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 6 (3 m, 3 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Sagmester og skogsarbeide 12.09.1878Gran
n
s
Sagmester og skogsarbeide 09.12.1888Gran
n
s
Husgjerning
29.09.1881Gran
n
s
Forsørges av børnene
Arbeidsudygtig
Forsørges av børnene
Arbeidsudygtig
Forsørges av moderen
Tømmermand S
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0079
004 Nordre Opdalen Skjærvengen
52
3
Merknad: Avsidesliggende
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Kristian Kristoffersen
m ug b hf
Gaardbruker og
Skjærvengen
skogsarbeider
002 Lars Kristoffersen
m ug b bror
Dagarbeider og
Skjærvengen
skogsarbeider
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1902
Bustad i Noreg før utflytting: Lunner
Flytta attende til Noreg: 1908
Siste bustad i Amerika: N. Dak
003 Petter Kristoffersen
m ug b bror
Tømmermandslærling
Skjærvengen
004 Kari Kristoffersen
k g b søster
Husgjerning
Skjærvengen
Side 82
s
31.03.1843Lunner n
s
20.01.1846Gran
n
s
12.07.1910Lunner n
04.07.1857Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.12.1876Lunner n
s
01.09.1885Lunner n
s
Stilling i Amerika: Arb paa farm
Merknad:
06.09.1891Lunner n
s
28.12.1879Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
005
006
007
Namn
Kristian Hansen
Kristoffer Johansen
Anne Mathea Kristiansen
Kj.
m
m
k
Siv. Bust.Fam.
ug b s til no 4
g b far til hf
g b mor til hf
Bustadnr. Krets
Namn
0080
004 Nordre Opdalen Skjærva
Merknad: Avsidesliggende
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 John Fredriksen Skjærva
m g b hf
002 Marte Eriksen Skjærva
k g b hm
003 Hans Johnsen Skjærva
m ug b s
004 Erik Johnsen Skjærva
m ug b s
005 Gudbjørg Johnsen Skjærva
k ug b d
006 Else Marie Johnsen Skjærva k ug b d
007 Sofie Eriksen Skjærva
k ug b fl Søster til hm
Bustadnr. Krets
Namn
0081
004 Nordre Opdalen Nordre - Opdalens skole
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jørgen Østvold
m g b hf
002 Marie Østvold
k g b hm
003 Ole Jacob Østvold
m ug b s
004 Kjerstine Marie Østvold
k ug b d
005 Berte Ulsrud
k ug b tj
Merknad: E: Slutt på krets 4
Yrkje
Søn
Skogsarbeider
Husgjerning
Gnr.
52
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.02.1910Lunner n
s
01.01.1844Nannestadn
s
25.02.1847Lunner n
s
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Yrkje
Gaardbruker og skogsarb
Gaardbrukerkone
Søn
Søn
Datter
Datter
Fødd
Gnr.
40
Yrkje
Lærer
Lærerinde
Søn
Datter
Tjenestepike
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.10.1875Lunner n
s
26.02.1881Jevnaker n
s
11.09.1905Lunner n
s
23.01.1908Lunner n
s
01.09.1894Lunner n
s
Bnr.
3
FødestadStatsb. Tru.
Gran
n
s
28.09.1865Lunner n
s
25.05.1896Lunner n
s
27.03.1898Lunner n
s
01.01.1900Lunner n
s
29.09.1902Lunner n
s
18.05.1858Lunner n
s
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 808 (kvinner: 387, menn: 421) Bustader i kretsen: 107
Krets: 005 S. Opdalen Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
7 (4 m, 3 k) 1
7 (4 m, 3 k)
58
5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Landhandler & gårdbruker 24.09.1856Lunner n
s
0001
005 S. Opdalen
Sand (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Hansen
m g b hf
Merknad: Hovedbygning
002 Ingeborg T. Hansen
k g b hm
hustru - husgjerning
003 Christian Wiken
m e b Rentenist
Lever av sine kont. midler
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1881
Bustad i Noreg før utflytting: S. Land
Flytta attende til Noreg: 1905
Siste bustad i Amerika: N. Dakota
004 Randi Ødegård
k ug b tj
Tjenestepike kreatur &
husstel
005 Kristina A. Hæhre
k ug b Butikjomfru Betjent ved landhandleri
006 Lars Br. Kilstad
m ug b tj
Tjenestegut, kjørkarl
Merknad: Bryggerhus
007 Karl Juliusen
m ug b baker
Bakeriarbeide
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0002
005 S. Opdalen
Sand (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ingel S. Hovland
m g b hf
Merknad: Hovedbygning nr. 1
002 Hanna T. Hovland
k g b hm
003 Lovise Larsen
k ug b
004 Reidar Bjerke
m ug b
005 Andor Kristiansen
m ug b
Merknad: Hovedbygning no 2 sidebygn
006 Anders Gudbrandsen Blisten m ug b
007 Hans Tobiasen Kalvsjøhagen m ug b
008 Karl Nordin
m g f
Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad:
009 Ingeborg Nordin
k g b
tj
fostersøn
tj
hf
tj
hf
Heggedal
hm
58
Yrkje
Landhandler
Bnr.
4
Landhandlerkone,
Husgjærning pr
praktiserende jordmor
tjenestepike (husgj)
Pleiesøn Fors. landhandler
Tjenestegut (varekjører)
13.06.1839S. Land n
30.05.1830S. Land n
s
s
Stilling i Amerika: Farmer
Merknad:
20.03.1891Lunner n
s
17.07.1886Norderhov
n
16.09.1892Lunner n
s
s
02.07.1891Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
16 (11 m, 5 k) 1 16 (11 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.06.1861Lunner n
s
28.08.1863Ulensakern
s
19.12.1887Norfjord n
04.01.1901Kristianian
18.06.1893Ringebu n
s
s
Skomakermester S
24.05.1883Lunner n
Skomakersven (i andr. tj) 21.04.1890Lunner n
Jernbanearbeider
Stokholm
s
s
s
Jernbanearbeiderkone
husgj.
010 Karl K. Nordin
m ug b s
søn
Statsb.: Svensk far Norsk mor Merknad: Karl K. Nordin jnr
011 Emil Nordin
m ug b s
søn
Digitalarkivet - Arkivverket
14.04.1865Biri
s
22.04.1897Nittedal
s
S. Land
s
Side 83
0533 Lunner
Nr. Namn
012 Klara Nordin
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
013 Albert Nordin
014 Martinus Br. Morka
015 Marie Gårder Morka
m ug b
m g b
k g b
016 Bjarne M. Morka
017 Nils Br. Morka
m ug b s
m ug mt b
s
hf
hm
Yrkje
datter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.09.1903N.
s
Aurdal
søn
11.03.1906Soknedalen
s
Bergverks vaskeriarbeider 17.11.1881Lunner n
s
Bergverks
24.04.1886S. Land n
s
vaskeriarbeiderkone,
Husgjærning
søn
11.08.1909Jevnaker n
s
fhv.
14.01.1877Lunner n
s
Bergverksvaskeriarbeider
Sedvanleg bustad: Morken i Lunner Arbeidsledig: l
Bustadnr. Krets
0003
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Torvald J. Sand
Merknad: Hovedbygning
002 Kari P. Sand
003
004
005
006
007
008
Gudrun T. Sand
Jul T. Sand
Anna T. Sand
Paul T. Sand
Olaf T. Sand
Daniel Linkvist
009 Bøver Kristensen
Bustadnr. Krets
0004
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Ole Rogneby
002 Laura J. Rogneby
Namn
Sand (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
k
m
k
m
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
d
s
d
s
s
pleiebarn
m ug b
el
Namn
Sand (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
b
hm
003 Anne A. Blisten
k e mt b (hm)
Sedvanleg bustad: Blisten i Lunner
004 !! Rogneby*
m ug b s
Merknad: Udøpt gut
Bustadnr. Krets
Namn
0005
005 S. Opdalen
Halvorsbraaten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor G. Halvorsbråten
m g b hf
Merknad: Hovedbygning
002 Lise Karine H. Halvorsbråten k g b hm
003 Anders H. Halvorsbråten
m ug b s
004 Marta Eriksen Halvorsbråten k ug b
005 Lars Jørgensen
m e b
tj
ind.
006 Alf Magnus Pedersen
pleiebarn
Bustadnr. Krets
m ug b
Namn
0006
005 S. Opdalen
Frøslie (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver L. Frøslie
m g b hf
002 Marte Helline Frøslie
k g b hm
003 Lars I. Frøslie
m ug b s
004 Harald I. Frøslie
m ug b s
005 Marta I. Frøslie
k ug b d
006 Lars M. Frøslie
m e b fl fm
Merknad: Drengestubygning
007 Mical L. Frøslie
m ug b fl s
008 Lars Lyngstad
m ug b tj
Side 84
Gnr.
58
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.12.1867Lunner n
s
Gårdbrukerhustru
Husgjærning & kreaturstel
datter
søn
datter
søn
søn
pleiebarn Fors.
Jernbanearb
Skomakerarbeider
18.11.1868Lunner n
s
28.02.1900Lunner n
20.01.1902Lunner n
09.12.1904Lunner n
16.10.1906Lunner n
20.05.1909Lunner n
29.08.1899Kristianian
s
s
s
s
s
s
06.07.1877Drammenn
s
Gnr.
Bnr.
under 58
1
Yrkje
Garversven (i andres
tjæneste)
Garversvenkone, beskj.
ved Husgjærning
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.10.1881Gran
n
s
søn
Gnr.
60
Yrkje
gårdbruker
Bnr.
2
gårdmandskone, husgj
tømmermand for egen
regn. S
husgjærning og kreaturstel
fhv. skomaker nu forpleies
av Krist. fattigv.
utsat til forpleining av
Krist. fattigv.
Gnr.
Bnr.
59
2
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone, husgj
søn
søn
datter
føderaadsmand
søn jordbruksarbeider
tjenestegut
jordbruksarbeide
17.02.1883Kristianian
s
13.07.1855Lunner n
s
30.11.1910Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.06.1848Lunner n
s
22.06.1850Jevnaker n
10.04.1880Lunner n
s
s
02.01.1890Lunner n
10.04.1827Lunner n
s
s
06.07.1907Kristianian
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (6 m, 3 k) 1
9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.12.1874Lunner n
s
13.07.1877Gran
n
s
29.06.1904Lunner n
s
05.08.1906Lunner n
s
29.01.1909Lunner n
s
06.06.1840Lunner n
s
10.12.1885Lunner n
31.12.1874Gran
n
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
009 Inga Hansen
Yrkje
tjenestepike kreaturstel
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.09.1884Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
59
6
Yrkje
grusningsarbeide ved
jernbanen
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.03.1876Østerdalen
n
s
grusningsarbeiderkone
husgj
søn
søn
søn
føderaadsmand
01.03.1869Lunner n
s
23.05.1898Lunner
01.12.1899Røken
02.12.1901Lunner
15.09.1840Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
arbeidersøn
13.03.1909Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 59
1
Yrkje
landhandler
landhandlerkone husgj
søn
søn
søn
datter
datter
søn
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.11.1864Lunner n
s
03.03.1875Aamaat n
s
31.10.1897Lunner n
s
11.11.1900Lunner n
s
20.09.1903Lunner n
s
20.04.1906Lunner n
s
11.09.1907Lunner n
s
30.10.1909Lunner n
s
Namn
Gnr.
Bnr.
Kildal (Sagbakken) (gaard)
57
8
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
gårdbruker
k g b hm
gårdbrukerkone og
jordemor
003 Karen Marta H. Kildal
k ug b d
datter
004 Hans H. Kildal
m ug b s
søn
005 Hagbart H. Kildal
m ug f
s
søn
Sannsynleg opphaldstad: Kjørvenødegård Lunner
006 Marius H. Kildal
m ug b s
søn
007 Marte H. Kildal
k ug b d
datter
008 Erling H. Kildal
m ug b s
søn
009 Helge H. Kildal
m ug b s
søn
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.09.1859Lunner n
s
06.12.1865Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0010
005 S. Opdalen
Kildal (Melaas) (gaard)
57
6
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Gustav G. Johnsrud
m g b hf
Mekaniker S
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1902
Bustad i Noreg før utflytting: Lunner
Flytta attende til Noreg: 1907
Siste bustad i Amerika: Ny jork
002 Marte Johnsrud
k g b hm
Mekanikerkone husgj og
lidt dameskr.ri.
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1903
Bustad i Noreg før utflytting: Lunner
Flytta attende til Noreg: 1907
Siste bustad i Amerika: Ny jork
003 Anna Karine Johnsrud
k ug b d
datter
004 Gudrun Johnsrud
k ug b d
datter
005 Olaf Normann Johnsrud
m ug b s
søn
006 Petra Halvorsen
k ug b tj
husgjærnings tjenestepike
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.11.1878Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0011
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Paul I. Kirkeby
Sand søndre (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
15 (5 m, 10 k) 1 14 (5 m, 9 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.11.1869Vardal n
s
Bustadnr. Krets
0007
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Simen Hall
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b tj
Namn
Lindheim (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
002 Kari Olsen Hall
k g
b
hm
003
004
005
006
b
b
b
mt
s
s
s
b
Ole S. Hall
m
Jul S. Hall
m
Marius S Hall
m
Ole H. Ryen
m
Sedvanleg bustad: Ryen Lunner
007 Alf A. Ryen
m
Sedvanleg bustad: Ryen Lunner
Bustadnr. Krets
0008
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Martin L. Ryen
002 Emma Andr. Ryen
003 Ludvik M. Ryen
004 Mical M. Ryen
005 Einar M. Ryen
006 Margit M. Ryen
007 Ingrid M. Ryen
008 Albert M. Ryen*
ug
ug
ug
g
ug mt b
Namn
Kildal (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
m ug b s
k ug b d
k ug b d
m ug b s
Bustadnr. Krets
0009
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Halvor H. Kildal
002 Marie Hansen Kildal
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
Bnr.
59
3
Yrkje
garveriforretning S
30.09.1892Lunner n
26.08.1894Lunner n
30.05.1897Lunner n
s
s
s
29.12.1900Lunner
02.07.1903Lunner
04.11.1905Lunner
06.06.1909Lunner
s
s
s
s
n
n
n
n
Stilling i Amerika: Mekaniker
Merknad:
14.08.1880Gran
n
s
Stilling i Amerika: Husgjærning
Merknad:
26.12.1904Amerika n
s
28.09.1906Amerika n
s
15.08.1909Kristianian
s
05.03.1893Lunner n
s
Side 85
0533 Lunner
Nr. Namn
Merknad: Hovedbygning A
002 Berte J. Kirkeby
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
k
05.03.1872Lunner n
s
003 Iver P. Kirkeby
004 Gunvord P. Kirkeby
005 Karl P. Kirkeby
Merknad: Hovedbygning b
006 Amalie Kirkeby
m ug b
k ug b
m g b
s
d
hf
garveriforretningskone
(husgj)
søn
datter
Garveriforretning
02.01.1897Lunner n
28.11.1905Lunner n
25.11.1869Vardal n
s
s
s
k
g
b
hm
27.05.1869Hamar
n
s
007
008
009
010
011
012
013
014
015
k
k
k
m
k
k
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
mt
d
d
d
s
d
d
d
s
b
garveriforretningskone
(husgj)
datter
datter
datter
søn
datter
datter
datter
søn
datter av fhv handlende
16.03.1896Lunner
02.12.1897Lunner
04.04.1901Lunner
10.02.1902Lunner
20.04.1906Lunner
25.11.1907Lunner
21.08.1909Lunner
27.09.1910Lunner
14.02.1876Hamar
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Anna K. Kirkeby
Ingrid K. Kirkeby
Jenny K. Kirkeby
Kolbjørn K. Kirkeby
Olga K. Kirkeby
Borghild K. Kirkeby
Ragna K. Kirkeby
Arne K. Kirkeby
Signe Kristiansen
Sedvanleg bustad: Hamar
g
b
hm
Bustadnr. Krets
Namn
0012
005 S. Opdalen
Mellerud (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Edvard O. Mellerud
m ug b hf
Merknad: Hovedbygning E: Fødselsår påført seinare
002 Oline O. Mellerud
k ug b tj
003 Peder Olsen Lien
m g
004 Karoline H. Lien
005 Gerda P. Lien
006 Otto P. Lien
k g b
k ug b
m ug b
Bustadnr. Krets
0013
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Kristian Olsen
002
003
004
005
006
007
008
009
Trine L. Olsen
Anna K. Olsen
Ole K. Olsen
Bernhard K. Olsen
Lina K. Olsen
Karsten K. Olsen
Tron K. Olsen
Alfred K. Olsen
b
hf
hm
d
s
Namn
Nordmarken (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
m
m
k
m
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
s
s
d
s
s
s
Gnr.
Bnr.
57
3
Yrkje
Gårdbruker & snedker S
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
Gårdbrukertjenestepike
04.07.1883Lunner
Husgjærning og kreaturstel
Dagarbeider ved Kristiania 14.03.1883Røraas
- Gjøvikb. (f.t. sneskufer)
Dagarbeiderkone husgj
12.04.1890Lunner
datter
01.01.1908Lunner
søn
01.05.1910Lunner
Gnr.
Bnr.
under 59
1
Yrkje
Stentriller ved A/S
Hadelands bergverk
Stentrillerkone husgj
datter
søn
søn
datter
søn
søn
søn
n
s
n
s
n
n
n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.08.1870Lunner n
s
08.07.1870Gran
20.10.1896Lunner
19.09.1898Lunner
25.12.1900Lunner
20.04.1903Lunner
10.08.1905Lunner
04.01.1908Lunner
10.08.1910Lunner
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0014
005 S. Opdalen
Misundli (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin Andersen
m g f
hf
Statsb.: svensk Sannsynleg opphaldstad: Heggedal
002 Ingeborg Kr. Andersen
k g b hm
003 Axel M. Andersen
m ug b s
004 Karl M. Andersen
m ug b s
005 Klara M. Andersen
k ug b d
006 Signe M. Andersen
k ug b d
Gnr.
under 59
Yrkje
Jernbanearbeider
Jernbanearb.kone husgj
søn
søn
datter
datter
28.05.1878Gran
n
19.08.1898Brandbu
21.01.1903V. Aker
26.08.1906Flaa
23.03.1909Lunner
Bustadnr. Krets
0015
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Haldor Johannessen
Gnr.
Bnr.
under 59
7
Yrkje
Grusningsarb ved
Jernbanen
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.10.1877Brudvik n
s
Grusningsarb.kone husgj
datter
søn
datter
24.06.1870Voss
18.05.1897Voss
01.05.1899Voss
18.08.1901Voss
Namn
Sørbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Nittedal
002 Gunhilde Johannessen
k g
003 Ingeborg H. Johannessen
k ug
004 Sigvald H. Johannessen
m ug
005 Marta H. Johannessen
k ug
Side 86
b
b
b
b
hm
d
s
d
Bnr.
7
n
n
n
n
n
n
n
n
Fødd
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 6 (3 m, 3 k)
FødestadStatsb. Tru.
Sverige
s
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
006
007
008
009
Namn
Johannes H. Johannessen
Anna H. Johannessen
Signe H. Johannessen
Herman H. Johannessen
Bustadnr. Krets
0016
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anders H. Melaas
Kj.
m
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
ug b d
ug b s
Namn
Rosleov!! (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
002
003
004
005
Marte H. Melaas
k ug b husholderske
Marie H. Melaas
k ug b husholderske
M. Daasnæs
m ug b fl losjerende
Kristian Ødegård
m ug mt fl losjerende
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad:
006 Milla H. Staalit
k ug mt haandv
Sedvanleg bustad: Staalit i Lunner
007 August Bjølgerud
m ug f
fl losjerende
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
008 Oscar Tørnbom
m ug b el losjerende
Arbeidsledig: l
Bustadnr. Krets
Namn
0017
005 S. Opdalen
Roa st
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Carl Gustav Gulbrandsen
m g b hf
Merknad: Stationsbygningen
002 Sederine Anette Gulbrandsen k g b hm
003 Berta Alise Gulbrandsen
k
ug b
d
004
005
006
007
k
k
m
m
ug
ug
ug
ug
tj
tj
hf losjerende
fl losjerende
Maren Olava Johansen
Anne Ovidia Stensrud
Olaf Haarberg
Oluf Martinsen
Bustadnr. Krets
0018
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Ingeborg Nicolaysen
002 Ingrid Otilie Nicolaysen
Bustadnr. Krets
0019
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Otto Andersen
002 Gudbjør S. Andersen
003 Karl Julius Andersen
b
b
b
b
Namn
Markerud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b tj
k
ug b
d
Namn
Ødegården (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
004 Peter Olai Andersen
m ug b
s
005
006
007
008
k
k
m
m
d
d
s
pleiesøn
Gunda Otilie Andersen
Jensine Lovise Andersen
Hans Adolf Andersen
Ole Gotfred Andersen
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
Bustadnr. Krets
Namn
0020
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anne Julsdatter Solberg
Merknad: Føderaadshus
002 Inga H. Solberg
003 Torsten Brandrud
Merknad: Hovedbygning
004 Marie O. Brandrud
Solbjør (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b f.kone
Digitalarkivet - Arkivverket
Yrkje
søn
datter
datter
søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.12.1903Voss
n
s
11.04.1906Flaa
n
s
18.08.1908Lunner n
s
18.08.1910Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 6 (4 m, 2 k)
57
12
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Sergent R.F.O's tilsyns. & 24.04.1876Lunner n
s
Jordbruker
Husgjerning
07.08.1877Lunner n
s
Husgjerning
14.02.1882Lunner n
s
Opsm. ved jernbanens drift 03.04.1880Haardnæsn
s
stationsbetjent
30.11.1885Urskog n
s
Urskog
dameskrædderi
01.02.1887Lunner n
s
stationsbetjent
12.01.1886Hamar
fhv. baker
20.07.1853Fredrikshald
n
Gnr.
57
Yrkje
Stationsmester
Bnr.
13
Stationsmesterfrue husgj
& restauratør
pleiedatter expedetrice i
restauration
tjenestepike, husgj
tjenestepike, husgj
telegrafist
telegrafist
n
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.10.1855Eker
n
s
22.02.1857Svelvik n
s
28.12.1893Frankrig
07.01.1893Skjørdalen
n
16.08.1891Eker
n
20.07.1889Kristianian
08.06.1884Jevnaker n
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
under 57
2
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
tjenestepike kafe opv.pike 29.03.1882Gulens n
s
Prgj.
datter
11.03.1908Kristianian
s
Gnr.
Bnr.
63
4
Yrkje
Gårdbruker
Gårdmandskone
søn Jordbruksarbeide &
gråstensmuring
søn Jordbruksarbeide &
gråstensmuring
datter (husgj)
datter (kreaturstel)
søn
pleiesøn Fors. gbr
(selveier)
Gnr.
63
Yrkje
Føderaadskone
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.05.1858Id
n
s
16.02.1859Lunner n
s
01.02.1887Lunner n
s
27.12.1890Lunner n
s
31.08.1893Lunner
20.10.1895Lunner
27.03.1903Lunner
13.05.1901Lunner
s
s
s
s
n
n
n
n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (5 m, 5 k) 1
10 (5 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.12.1825Brandbu n
s
k ug b
m g b
d
hf
datter, rentenist
gårdbruker
05.07.1886Kristianian
30.10.1837S. Fron n
s
s
k
hm
gårdbrukerkone husgj
10.08.1848Nannestadn
s
g
b
Side 87
0533 Lunner
Nr.
005
006
007
Namn
Trygve T. Brandrud
Marie G. Amundrud
Anna Pauline Gustavsen
008 Micael Torstensen Hagen
009 Kristian Joles Jar
010 Torger T. Brandrud
Kj.
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b tj
ug b pleiedatter
m ug b
m ug b
m ug b
pleiesøn
tj
s
Bustadnr. Krets
Namn
0021
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans P. Vien
Merknad: Hovedbygning
002 Marte L. Vien
Hovland østre (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
k
g
Gnr.
b
hm
62
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
1
Gårdbrukerkone
husgjerning
søn
søn
datter
søn
datter
datter
søn
Peder H. Vien Hofland
m ug b s
Lars H. Vien Hofland
m ug b s
Ingeborg Marie Vien Hofland k ug b d
Ole Vien Hofland
m ug b s
Marta Vien Hofland
k ug b d
Elise Vien Hofland
k ug b d
!! Hofland*
m ug b s
Merknad: Udøpt barn
Marta Magnusen
k ug b tj
tjenestepike kreaturstel
Torvald J. Bakken
m ug b tj
tjenestedreng
Hans Bakke
m g b hf
Jernbaneanlægs arbeider
Trusamf.: Uttraadt av st.k intet Samfund Merknad: Drengestubygning
Berte Bakke
k g b hm
Jernbaneanlægs
arbeiderkone husgj
Artur H. Bakke
m ug b s
søn
Sara Kamilla H. Bakke
k ug b d
datter
Hans H. Bakke
m ug b s
søn
Birger H. Bakke
m ug b s
søn
Marie Magdalene H. Bakke k ug b d
datter
Alfred Johansen Bakke
m ug b s
søn
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0022
005 S. Opdalen
Hovland (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristen S. Hovland
m g b hf
Merknad: Hovedbygningen
002 Ingeborg H. Hovland
k g b hm
003
004
005
006
007
Yrkje
søn jordbruksarbeid
tjenestepike, kreaturstel
forpleies for fattigv.
regning
pleiesøn
tjenestegut, jordbruksarb
fhv. folkeskolelærer nu
pensionist
Karl K. Hovland
m
Juul K. Hovland
m
Elef K. Hovland
m
Joar Tolvin K. Hovland
m
Ingeborg Hansdatter Hovland k
Merknad: Føderaadsbygningen
Bustadnr. Krets
0023
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans Iversen Hovland
002 Siri O. Hovland
003 Ragnhild H. Hovland
004 Ole H. Hovland
005 Lise H. Hovland
006 Harald Nilsen
007 Bjarne Osvald Steffensen
Bustadnr. Krets
0024
005 S. Opdalen
Side 88
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
s
s
s
s
f.k.
Namn
Hovland (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
k ug b d
m ug b pleiesøn
m ug b
pleiesøn
Namn
Kilstad (plads)
60
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
3
Gårdbrukerkone
husgjerning og kreaturstel
søn, jordbruksarb
søn, jordbruksarb
søn
søn
føderaadskone
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.03.1891Lunner n
s
25.05.1881Lunner n
s
20.03.1889Lunner n
s
13.01.1895Lunner n
28.05.1874Nannestadn
11.11.1869S. Fron n
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
19 (11 m, 8 k) 1 19 (11 m, 8 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.01.1861Gran
n
s
24.09.1871Lunner n
s
30.03.1897Lunner
19.02.1899Lunner
11.07.1903Lunner
11.05.1905Lunner
21.02.1907Lunner
14.11.1908Lunner
02.10.1910Lunner
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
19.06.1892Lunner n
Gran
n
23.10.1869Eidsvold n
s
s
11.10.1871Vanelvenn
26.07.1901Ø. Aker n
29.03.1902Kristianian
27.08.1905Flaa
n
27.08.1905Flaa
n
17.07.1907Jevnaker n
22.04.1909Lunner n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
7 (5 m, 2 k) 1
7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.02.1852Lunner n
s
15.02.1856Lunner n
s
21.04.1890Lunner
22.07.1894Lunner
13.09.1895Lunner
15.08.1898Lunner
15.02.1822Lunner
s
s
s
s
s
n
n
n
n
n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
60
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gårdbruker
10.10.1846Lunner n
s
Gårdbrukerkone husgj
11.08.1858Lunner n
s
datter (husgj & kreaturstel) 23.04.1881Lunner n
s
søn, jordbruksarb
21.10.1882Lunner n
s
datter
18.04.1896Lunner n
s
forpleies for fattigv.
10.10.1895Lunner n
s
regning
forpleies for fattigv.
29.07.1898Kristianian
s
regning
Gnr.
59
Bnr.
10
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Brede Larsen Kilstad
002 Anne H. Kilstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Hans Br. Kilstad
m ug b
s
004 Anton Br. Kilstad
005 Anna Br. Kilstad
006 Karl Br. Kilstad
m ug b
k ug b
m ug b
s
d
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0025
005 S. Opdalen
Frøslie (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mons H. Frøslie
m g b hf
Merknad: a.1 Hovedbygningen
002 Karen Nicoline Frøslie
k g b hm
003 Ingeborg M. Frøslie
k ug b d
004 Andrea Olsen
k ug b tj
005 Marius Andersen
006
007
008
009
010
011
012
013
014
m g
Merknad: b drengestubygningen
Inga T. Andersen
k
Ottar M. Andersen
m
Torvald M. Andersen
m
Halvor K. Hovland
m
Merknad: a.2 Hovedbygningen
Kristen Olsen
m
Sedvanleg bustad: Gran
Per Raastad
m
Sedvanleg bustad: Gran
Ingeborg H. Frøslie
k
Merknad: Føderaadsbygning
Karoline H. Frøslie
k
Kari Haavelsrud
k
Bustadnr. Krets
Yrkje
Jordbruker & skomaker
Jordbrukerkone, kreatursel
og husgj
søn skogsarbeider
tømmerhugst
søn
Datter
Søn
59
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
1
Digitalarkivet - Arkivverket
24.12.1887Gran
n
s
10.05.1898Lunner n
06.04.1900Lunner n
14.11.1903Lunner n
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
14 (7 m, 7 k) 2
12 (5 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.03.1862Lunner n
s
Gårdbrukerkone husgj
datter
tjenestepike husgj og
kreaturstel
tjenestegut Alm.
jordbruksarbeide
06.09.1861Nittedal n
29.09.1897Lunner n
29.03.1888Gran
n
s
s
s
09.05.1886Brandbu n
s
tjenestepike kreaturstel
søn
søn
dagarbeider
01.10.1888Lunner
06.03.1906Lunner
06.04.1908Lunner
13.04.1892Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
b
hf og tjener
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
hm og tjener
s
s
tj
g
mt tj hf
dagarbeider
24.09.1857Gran
n
s
ug mt tj arb.s
dagarbeider
04.12.1868Gran
n
s
e
f.kone
føderaadskone
05.06.1836Brandbu n
s
d
el
datter husgjerning
Sykepleierske
28.02.1873Lunner n
00.12.1832Lunner n
s
s
b
ug b
ug b
Namn
Gnr.
Bnr.
0026
005 S. Opdalen
Mælaas (gaard)
57
1, 4
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Anders H. Frøslie
m g b hf
Gårdbruker, møllereier
Merknad: Hovedbygning
002 Anne H. Frøslie
k g b hm
Gårdbrukerkone husgj
003 Ingeborg A. Frøslie
k ug b d
datter
004 Hans A. Frøslie
m ug b s
søn
005 Lise Marie A. Frøslie
k ug b d
datter
006 Kristian Larsen
m ug b tj
tjenestegut, jordbr.arb
Merknad: Drengestubygning
007 Karl Torvaldsen
m ug b tj
tjenestegut, jordbr.arb
008 Gina Magnusen
k ug b tj
tjenestepike, kreaturstel
009 Berte Brokerud
k
f
losj. fl
Sykepleierske
Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Sørmarka i Lunner
010 Iver I. Mælaas
m g b hf
Føderaadsmand
Merknad: Føderaadsbygning
011 Lise G. Mælaas
k g b hm
Føderaadskone
Bustadnr. Krets
0027
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Ole Hansen Melaas
002 Anne H. Melaas
003 Ragna O. Melaas
004 Ingvald Halvorsen
005 Kristian Halvorsen
006 Oline Kristiansen
007 Wilhelm Briel
008 Hans Olsen Melaas
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.10.1863Gran
n
s
07.03.1865Lunner n
s
Namn
Melaas (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b pleiesøn
m ug b pleiesøn
k ug b tj
m ug b tj
m g b fl (fm) hf
Gnr.
Bnr.
57
2
Yrkje
Gårdbruker & skogvogter
Gårdbrukerkone husgj
datter
pr. forpleining
pr. forpleining
tjenestepike, kreaturstel
tjenestegut jordbruksarb
føderaadsmand
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (5 m, 5 k) 2
11 (5 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.01.1864Lunner n
s
11.12.1866Lunner
21.10.1895Lunner
23.10.1898Lunner
20.09.1901Lunner
19.02.1891Gran
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
03.04.1892Lunner n
14.08.1890Lunner n
02.02.1882Lunner n
s
s
s
04.04.1838Lunner n
s
21.04.1838Jevnaker n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.11.1874Lunner n
s
08.08.1884Lunner n
s
28.05.1909Lunner n
s
17.04.1900Kristianian
s
20.04.1898Kristianian
s
01.01.1895Lunner n
s
Kristianian
s
12.02.1836Lunner n
s
Side 89
0533 Lunner
Nr. Namn
009 Rangdi Olsen Melaas
Bustadnr. Krets
0028
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Kristian Kaspersen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k g b fl (fm) hm
Namn
Østengen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Krøddern st.
002 Marte E. Kaspersen
k g b
hm
003 Kristian Andreas Jacobsen
m ug b
pleiesøn
004 Rolf Arman Jacobsen
m ug b
pleiesøn
Bustadnr. Krets
0029
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Gustav Pedersen
002 Eline H. Pedersen
003 Ivar Gustavsen
Bustadnr. Krets
0030
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anne P. Haugen
002 Petter T. Haugen
Namn
Hovlandshagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
hm
s
Yrkje
føderaadskone
Gnr.
57
Yrkje
Gårdbruker &
tømmerkjører
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.07.1840Gran
n
s
Bnr.
5
Gårdbrukerkone
08.03.1882Lunner n
husgjærning og kreaturstel
forpl. forregning Kra.
27.01.1906Kristianian
fattigv.
forpl. forregning Kra.
21.12.1907Kristianian
fattigv.
Gnr.
Bnr.
under 62
1
Yrkje
Skogsarbeider
(tømmerhugst)
Skogsarbeiderkone
søn
004 Anna T. Haugen
005 Torsten T. Haugen
Namn
Gnr.
Bnr.
Haakenstadhaugen (plads)
64
9
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
k e b hm
Gårdsbruk husgjerning
m ug b s
Bergverksarbeider
Tømmermandsarbeide
m ug b s
Bergverksarbeider
Tømmermandsarbeide
k ug b d
datter husgj og kreaturstel
m ug b s
søn
Bustadnr. Krets
0031
005 S. Opdalen
Namn
Solbakken (plads)
003 Torvald T. Haugen
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.10.1860Lunner n
s
06.10.1851Lunner n
18.06.1896Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.08.1855Lunner n
s
29.01.1882Lunner n
s
25.08.1891Lunner n
s
25.04.1893Lunner n
29.02.1896Lunner n
s
s
datter Fors snedker og gbr 03.06.1896Lunner n
m ug b
s
004 Abel Larsen Solbakken
005 Unni Liv Larsen Solbakken
006 Olaf Gabriel Stuen
m ug b
k ug b
m ug b
s
d
pleiesøn
007 Lars Johan Larsen
m g
hf
b
Namn
0032
005 S. Opdalen
Hytten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jacob Gudmsen Hytten
m ug b hf
Merknad: Hovedbygningen
002 Karoline Gudmsen Hytten
k ug b d
003 Marianne J. Hytten
k ug b tj
004 Jacob Gudmsen Hytten
m g b fm.
Merknad: Føderaadsbygningen
005 Gudbjør H. Hytten
k g b fk.
Side 90
s
mt b d
003 Oscar Larsen Solbakken
Bustadnr. Krets
s
b hm
b d
mt b d
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
63
s
Tilstades
Heimehørande
11 (5 m, 6 k)
9 (5 m, 4 k)
11-5-6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gårdbruker & dagarbeider 27.10.1850Sverige
s
Gårdbrukerkone husgj og 17.02.1854Støren
s
kreaturstel
Skogsarbeider
11.08.1885Geiranger
s
(tømmerhugst)
søn
24.11.1896Lunner
s
datter
05.09.1899Lunner
s
pleiesøn Fors. opsynsmand 23.02.1906Hoel
n
s
v/ jernbane
Hallingdal
Skogsarbeider
04.10.1878Meraker
s
(tømmerhugst)
Skogsarbeiderhustru husgj 08.03.1882Ø. Toten n
s
datter
10.04.1908Krødsherred
n
s
datter Fors gbr. og smed 01.08.1887Lunner n
s
Nr. Namn
001 Lars Larsen Solbakken
002 Sigrid Larsen Solbakken
008 Petra Teoline Larsen
k g
009 Lilly Hedvik Larsen
k ug
010 Marta F. Smedstuen
k ug
Sedvanleg bustad: Smedstuen Lunner
011 Tea P. Ohrhagen
k ug
Sedvanleg bustad: Smedstuen Lunner
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.01.1879Setskogenn
s
Gnr.
56
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
10
Bnr.
1
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
5 (2 m, 3 k) 1
5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.04.1885Lunner n
s
datter (husgj & kreaturstel) 15.11.1891Lunner n
tjenestepike, husgj
21.03.1878Krokslev n
føderaadsmand
27.11.1829Lunner n
s
s
s
føderaadskone
s
25.05.1836Lunner n
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0033
005 S. Opdalen
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Erstad (gaard)
Namn
Kj.
Gerhard Wiese
m
Konstance Wiese
k
Dorothea Wiese
k
Kathrine Wiese
k
Hauk Wiese
m
Theodor Wiese
m
Sedvanleg bustad: intet bestemt
Henriete Wiese
k
Gerhard Wiese
m
Half Wiese
m
Helge Wiese
m
Bustadnr. Krets
0034
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans Andersen
002 Berte Marie Andersen
003 Marie Gudbrandsen
Sjukdom: a
004 Matilde Kristiansen
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug mt s
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
9 (5 m, 4 k)
10-6-4
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gaardbruger
02.10.1842Bergen n
s
Gaardbrugerkone
26.12.1854Trondhjem
n
s
Datter Husarbeid og Fjøs 15.04.1874Lissabon n
s
Datter Husarbeid og Fjøs 16.01.1878Lissabon n
s
søn Gaardsarbeid
03.03.1879Frosten n
s
Søn Gartner
03.10.1888Lunner n
s
ug
ug
ug
ug
datter Husarbeid
søn Elev
søn Elev
søn Elev
b
b
b
b
d
s
s
s
k
ug b
pleiebarn
Namn
Grøntjernet (gaard)
Nr. Namn
001 Peder Kr. Grøntjernet
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
k
k
m
k
k
k
m
m
k
Bustadnr. Krets
0036
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Torsten L. Solbjørhagen
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
003 Iver T. Solbjørhagen
m ug b
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
004 Ole T. Solbjørhagen
m ug b
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
005 Einar T. Solbjørhagen
m ug b
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Digitalarkivet - Arkivverket
hm
d
s
d
d
d
s
s
d
Namn
Solbjørhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
002 Kari O. Solbjørhagen
k g b
Bustadnr. Krets
0037
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Bernhard Ellertsen
002 Marte O. Ellertsen
003 Marius Bernhardsen
004 Andreas Bernhardsen
005 Einar Bernhardsen
Bnr.
1
28.12.1892Lunner
20.04.1894Lunner
05.07.1895Lunner
05.07.1895Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Pettersbakken (Hytten) (plads) under 56
1
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
m ug b hf
Husmand &
Lunner n
s
tømmermandssven
k ug b hm
Husgjerning & kreaturstel 10.02.1864Lunner n
s
k ug b fl
Forpleies for fattigv.
Lunner n
s
regng.
Bustadnr. Krets
0035
005 S. Opdalen
Heline H. Grøntjernet
Marie P. Grøntjernet
Anders P. Grøntjernet
Ingeborg P. Grøntjernet
Karoline P. Grøntjernet
Ragna P. Grøntjernet
Karl P. Grøntjernet
Gudbrand P. Grøntjernet
Helga P. Grøntjernet
Gnr.
55
Forpleies for fattigv.
regng.
Gnr.
56
Bnr.
2
Yrkje
Gårdbruker &
skogsarbeide (tømmerkj)
Gårdbrukerkone husgj
datter. kreaturstel
søn, jordbruksarb
datter
datter
datter
søn
søn
datter
02.01.1899Gran
n
s
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.02.1863Lunner n
s
03.07.1865Lunner
19.06.1890Lunner
02.07.1894Lunner
20.08.1896Lunner
20.12.1898Lunner
05.05.1901Lunner
25.08.1903Lunner
15.04.1906Lunner
20.06.1909Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 5 (4 m, 1 k)
63
9
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Gårdsdrift & dagarbeider 19.08.1856Lunner n
s
ved A/S Hadel. bergverk
hm
Gårdsdrift &
21.08.1867Gran
dagarbeiderkone husgj og
kreaturstel
n
s
s
søn
19.02.1899Gran
n
s
s
søn
19.02.1899Lunner n
s
s
søn
19.01.1901Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 64
2
Yrkje
Skomaker S & husmand
Skomakerkone
Skomakerdreng
Murer haandlanger
søn
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 6 (5 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.08.1857Lunner n
s
14.03.1858Lunner n
s
00.08.1892Lunner n
s
Lunner n
s
18.10.1897Lunner n
s
Namn
Syverstuen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
m ug b s
Side 91
0533 Lunner
Nr. Namn
006 Karl Bernhardsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
Bustadnr. Krets
0038
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Torvald Olsen
Arbeidsledig: l
002 Marie Olavsen
003 Ole Torvaldsen
Arbeidsledig: l
Namn
Syverstuen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Bustadnr. Krets
0039
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Magnus Magnusen Været
Namn
Været (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
k g b
m ug b
hm
s
Sannsynleg opphaldstad: Harestuvolden i Lunner
002 Marte P. Magnusen
k g b hm
003 Hanna Marie Magnusen
004 Ragnar Magnusen
Bustadnr. Krets
0040
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Marte Amundsdatter
002 Gudbjør Paulsdatter
Bustadnr. Krets
0041
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Ingeborg Pedersen
002 Emma Ellertsen
003 Inga Ellertsen
k ug b
m ug b
d
s
Namn
Amundrud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k
ug b
d
Namn
Bredli (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k
k
ug b
ug b
d
d
Yrkje
søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.02.1901Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
under 64
27
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
fhv grubearb & husmand 15.11.1862Lunner n
s
fhv grubearbkone
fhv. grubearbeider
Lunner n
21.05.1883Lunner n
Gnr.
Bnr.
63
6
Yrkje
Gårdsbruk & dagarbeide
(tømerh.)
Fødd
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 4 (2 m, 2 k)
FødestadStatsb. Tru.
Tønsbergn
s
Gårdsbruk &
28.01.1859Lunner n
dagarbeiderkone
datter husgj og kreaturstel 22.09.1895Lunner n
søn
07.09.1902Lunner n
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
under 63
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
fhv. husmandskone, nyder 30.03.1831Lunner n
s
nu ophold av sine børn der
er i Amerika
Væverske (ikke for egen 02.01.1850Lunner n
s
regning)
Gnr.
Bnr.
64
10
Yrkje
Fattigunderstøttet samt
ernærer hun sig noget ved
Vævning, spinding m.m.
datter intet erhverv
datter
Tilstades
Heimehørande
3 (0 m, 3 k) 3-0-3 3 (0 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.02.1856Lunner n
s
29.08.1894Lunner n
10.10.1896Lunner n
s
s
Bustadnr. Krets
0042
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Peder Andersen
Arbeidsledig: l
Namn
Olstad (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Gnr.
Bnr.
under 64
9
Yrkje
Bergverksarbeider
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.06.1881Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0043
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Karl G. Melum
Namn
Melum (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Gnr.
Bnr.
64
20
Yrkje
Gårdbruker & snedker S
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.10.1867Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0044
005 S. Opdalen
Haakenstad (gaard)
64
5
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Ole H. Haakenstad
m g b hf
Gårdbruker
Merknad: Hovedbygning
002 Berte A. Haakenstad
k g b hm
Gårdbrukerkone husgj
003 Anders O. Haakenstad
m ug b s
søn, jordbruksarb
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1906
Bustad i Noreg før utflytting: Lunner
Flytta attende til Noreg: 1909
Siste bustad i Amerika: S. Dakota
004 Olaf O. Haakenstad
m ug b s
søn
005 Lars O. Haakenstad
m ug mt s
Stud. jur.
Sedvanleg bustad: Kristiania
006 Marta O. Haakenstad
k ug b d
datter husgj
007 Anna Borgersen
k ug b tj
tjenestepike kreaturstel
008 Kari Furuseth
k g mt el b
Skomakerkone
Sedvanleg bustad: Furuset i Lunner
Side 92
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
13 (7 m, 6 k) 1
9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.11.1854Lunner n
s
24.08.1857Gran
n
04.03.1883Lunner n
s
s
Stilling i Amerika: Farmarbeide
Merknad:
09.12.1895Lunner n
s
03.07.1885Lunner n
s
03.07.1887Lunner n
23.01.1888Lunner n
04.12.1846Lunner n
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
009 Maren H. Ryengen
k e mt b
Sedvanleg bustad: Furuset i Lunner
010 Gudbr. G. Kjørvenhagen
m g mt fl
Yrkje
Føderaadskone
Fødd
Gårdbruker &
bygningssnædker
10.04.1856Lunner n
s
13.06.1903Lunner n
s
s
Forpleies for fattigv.
regning
søn, jordbruksarb
06.09.1881Lunner n
s
tj
tjenestegut, jordbruksarb
21.01.1890Lunner n
s
Sedvanleg bustad: Kjørvenhagen i Lunner
011 Borghild Olsen
k ug b pleiebarn
012 Hans Olsen Haakenstad
m ug b
Merknad: Drengestubygningen
013 Torvald Torstensen
m ug b
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0045
005 S. Opdalen
Haakenstad (gaard)
64
2
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Hans Larsen Haakenstad
m ug b hf
Gårdbruker
002 Lina Larsen Haakenstad
k ug b tj
Husgjærning
003 Ole Johansen
m ug b tj
tjenestegut, gårdsarb
004 Anna Larsen
k ug b tj
tjenestepike (kreaturstel)
005 Lars Haugen
m g mt el
Skogopsynsmand
Sedvanleg bustad: Snertingdalen
Heimvendt norsk-amerikanar:
Utflytta frå Noreg: 1892
Bustad i Noreg før utflytting: Snertingdalen
Flytta attende til Noreg: 1907
Siste bustad i Amerika: Saskatchewean Kannada
006 O. Lapstuen
m g mt el
kjøp og salg av skog
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.09.1873Lunner n
s
21.10.1886Lunner n
s
12.03.1894Ulensakern
s
19.04.1892Ringeriken
s
20.02.1876Snertingdalen
n
s
Bustadnr. Krets
0046
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Edvard Hansen
Gnr.
Bnr.
under 63
4
Yrkje
Skogsarbeider,
tømmerhugst
Skogsarbeiderkone
datter
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.02.1861Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 57
2
Yrkje
Skindfeldmaker &
tømmerhugger S
Vaskerkone ved Roa
jernbanest.
Vaskerkone ved Roa
jernbanest.
datter
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.12.1836Gran
n
s
Stilling i Amerika: farmer
Merknad:
Vites
ikke
Statsb.: ? Trusamf.: ? Merknad: Fødselsår ca. 1858 E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Kristiania
002 Juliane Hansen
003 Hanna Edvardsen
Bustadnr. Krets
0047
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Ole Kr. Trætbråten
Namn
Ødegårdsstuen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
g b
ug b
hm
d
Namn
Trætbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
002 Ingeborg Olsen
k
ug b
d
003 Gudbjør Olsen
k
ug b
d
004 Otilie Olsen
k
ug b
d
Bustadnr. Krets
0048
005 S. Opdalen
04.06.1875Lunner n
s
19.07.1867Lunner n
s
11.06.1907Lunner n
s
Nr. Namn
001 Johannes Mathisen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Tora H. Mathisen
k
003 Bernt J. Mathisen
Arbeidsledig: l
004 Martin J. Mathisen
005 Emma J. Mathisen
006 Margit J. Mathisen
007 Hjalmar J. Mathisen
008 Karoline J. Mathisen
009 Halvor J. Mathisen
010 Lina J. Mathisen
m ug b
s
m
k
k
m
k
m
k
s
d
d
s
d
s
d
søn, jordbruksarb
datter
datter
søn
datter
søn
datter
Digitalarkivet - Arkivverket
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
Namn
Ryengen (gaard)
Gnr.
60
s
s
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gårdbruker og extraarb, v/ 01.03.1867Ringsakern
s
Roa st.
gårdbrukerkone husgj & 20.06.1865Ringsakern
s
kreaturstel
fhv. bergverksarbeider
26.09.1887Ringsakern
s
Bustadnr. Krets
0049
005 S. Opdalen
Namn
Vestbraaten (plads)
07.06.1851V. Toten n
29.01.1896Lunner n
Gnr.
91
Bnr.
7
17.01.1893Ringsakern
23.04.1895Ringebu n
12.02.1898Lunner n
21.02.1900Lunner n
24.06.1902Lunner n
23.10.1904Lunner n
16.02.1908Lunner n
Bnr.
8
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (3 m, 5 k)
Side 93
0533 Lunner
Nr. Namn
001 Elling Hansen Ryengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Jenny Hansen Ryengen
k
g
b
hm
003
004
005
006
007
m
k
k
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
d
d
s
pleiebarn
Hans Ell. Ryengen
Alma Ell. Ryengen
Marie Ell. Ryengen
Olaf Ell. Ryengen
Ragnhild Andersen
008 Maren Hansen Ryengen
k e f
fk.
Sannsynleg opphaldstad: Haakenstad i Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0050
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Halvor N. Ryen
Merknad: Hovedbygning
002 Kjersti T. Ryen
003 Marte Anna H. Ryen
004 Nils Halvorsen Ryen
005 Dagny Johansen
Ryen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
k
m
k
g
ug
e
ug
Yrkje
Gaardsbruk &
tømmerkjørsel
Gårdbrukerkone husgj og
kreaturstel
søn
datter
datter
søn
Forpleies for regning Kra
fattigvæsen
føderaadskone
Gnr.
b
b
b
b
91
Yrkje
Gårdbruker
Bnr.
1
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.08.1876Lunner n
s
13.04.1883Nittedal n
s
16.03.1903Lunner n
21.04.1905Lunner n
13.07.1907Lunner n
25.08.1909Lunner n
14.04.1895Kristianian
s
s
s
s
s
01.02.1831Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
19 (11 m, 8 k) 1 20 (12 m, 8 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1878Lunner n
s
hm
d
hf
tj
Gårdbrukerkone husgj
02.09.1878Gran
n
datter
01.11.1902Lunner n
føderaadsmand
25.07.1844Lunner n
tjenestepike, kreaturstel
12.08.1893Kristianian
m.m.
006 Lilly Johansen
k ug b pleiebarn
forpleies for regning Kr. 11.11.1899Kristianian
fattigvæsen
007 Matias Oscarsen
m ug b pleiebarn
forpleies for regning Kr. 02.11.1903Kristianian
fattigvæsen
008 Johan Strømberg
m ug b tj
tjenestegut diverse
10.10.1883Kristiansund
n
jordbruksarbeide
009 Ivar Nilsen Ryen
m ug b s
Smeddreng
25.09.1893Lunner n
010 Ole Johansen
m ug b tj
tjenestegut skogsarbeide 08.11.1893Kristianian
011 Østen Wabø
m g b hf
Smører ved bergverk
24.07.1885Kristianian
012 Anna Wabø
k g b hm
Smører ved bergverkskone 08.05.1882Sverige n
husgj
013 Lars E. Roknerud
m g f
hf
Stenarbeider ved bergverk 28.09.1868Gran
n
Merknad: Føderaadsbygning Sannsynleg opphaldstad: Nysæter i Lunner
014 Gunhild G. Roknerud
k g b hm
Stenarbeider ved
20.09.1872Gran
n
bergverkskone (husgj)
015 Erik L. Roknerud
m ug b s
søn
Gran
n
016 Gunnar L. Roknerud
m ug b s
søn
06.03.1897Jevnaker n
017 Marta L. Roknerud
k ug b d
datter
04.03.1903Jevnaker n
018 Kjersti L. Roknerud
k ug b d
datter
06.03.1905Lunner n
019 Einar L. Roknerud
m ug b s
søn
16.05.1907Lunner n
020 Alfred L. Roknerud
m ug b s
søn
26.02.1910Lunner n
Bustadnr. Krets
Namn
0051
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Gudbr. H. Ryen
Merknad: Hovedbygning
002 Elise H. Ryen
Ryen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
003 Hans Gudbrsen Ryen
004 Anna Matilde Gudbrdatter
Ryen
005 Dagmar Amanda Pedersen
006 Mari Amundsen Ryen
Merknad: Føderaadsbygning
007 Johan H. Bratlien
k
g
Gnr.
b
3
m ug b
k ug b
s
d
gårdbrukerkone husgj
kreaturstel
søn
datter
k
k
tj
fk.
tjenestepike (barnep)
føderaadskone
ug b
e b
Skræddermester og
gårdbruker
Merknad: Hovedbygning Sedvanleg bustad: Bratlien Lunner
Bustadnr. Krets
0052
005 S. Opdalen
Side 94
m g
hm
91
Yrkje
gårdbruker
Bnr.
mt b hf
Namn
Ryen (gaard)
Gnr.
91
Bnr.
2
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
7 (3 m, 4 k) 1
6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.03.1879Lunner n
s
22.02.1880Gran
n
s
29.04.1907Lunner n
06.06.1909Lunner n
s
s
07.05.1896Kristianian
00.10.1836Lunner n
s
s
13.10.1841Lunner n
s
Tilstades
12 (3 m, 9 k)
12-3-9
Heimehørande
12 (5 m, 7 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Gudbrand O. Ryen
002 Berte Marie O. Ryen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Anna Jonette G. Ryen
k ug b
004 Olaf G. Ryen
m ug b
005 Kristine Fredrikke Hermansen k ug b
d
s
pleiedatter
006 Ole Halv. Ryen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Lindheim Lunner
007 Johanne Matea Ryen
k g b hm
008 John Olsen Ryen
m ug b s
009
010
011
012
013
014
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.02.1881Lunner n
s
10.04.1881Gran
n
s
29.06.1908Lunner n
28.04.1910Lunner n
10.04.1901Kristianian
s
s
s
15.09.1841Lunner n
s
føderaadskone
04.07.1848Lunner
søn uten erhverv, syk og 25.11.1870Lunner
sengeliggende
Eline Olsen Ryen
k e b d
har lidt pension av R.F.As 09.07.1876Lunner
forøvrigt lever hun av egne
midler (kap)
Janna Marie Edvdatter
k ug b d
har lidt pension av R.F.A's 27.12.1897Lunner
forøvrigt lever hun av egne
midler, datter
Emma Ragna Edvdatter
k ug b d
har lidt pension av R.F.A's 14.09.1899Lunner
forøvrigt lever hun av egne
midler, datter
Oline E. Tveten
k ug mt b
dameskrædderske
22.12.1889Lunner
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Tveten Lunner
Karoline E. Tveten
k ug mt b
dameskrædderske
15.02.1895Lunner
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Tveten Lunner
Alf Einar Antonsen
m ug f
pleiebarn
pleiesøn
13.03.1909Lunner
Sannsynleg opphaldstad: Lindheim Lunner
Bustadnr. Krets
0053
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Halvor P. Ryen
002 Marte Ryen
Namn
Ryen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Sigvart H. Ryen
m ug b
s
004 Peter H. Ryen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Roøsjøen Nittedal
005 Ole H. Ryen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Roøsjøen Nittedal
006 Karl Erik Lundbom
m g b hf
Statsb.: Svensk Arbeidsledig: l
007 Karen Lundbom
k g b hm
008 Anna Elisabet Lundbom
Bustadnr. Krets
0054
005 S. Opdalen
Nr.
001
002
003
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj
kreaturstel
datter
søn
Forpleies for regning Kra
fattigvæsen
føderaadsmand
Namn
Lars L. Ryen
Marie Pedersen Ryen
Karen L. Ryen
k
ug b
d
Namn
Ryen (gaard)
Kj.
m
k
k
004 Ragnar Johansen
m ug b
pleiesøn
005 Anton Arnestad
m g
b
hf
006 Marie Arnestad
k
g
b
hm
007
008
009
010
m
k
k
m
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
s
d
d
s
Asbjørn Osvald Arnestad
Kristine Amalie Arnestad
Anna Marie Arnestad
Gunnar Arnestad
Digitalarkivet - Arkivverket
s
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
Gnr.
Bnr.
91
4, 5
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj og
kreaturstel
søn Jordbruksarbeid &
skogsarbeide
søn Jordbruksarbeid &
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.01.1855Lunner n
s
03.07.1856Lunner n
s
søn Jordbruksarbeid &
skogsarbeide
25.06.1893Lunner n
s
04.11.1880Lunner n
s
05.11.1891Lunner n
s
fhv. bergverksarbeider
Sverige
s
fhv.
bergverksarbeiderkone
husgj
datter
Nordland
s
26.11.1903Nordland
s
Gnr.
91
Siv. Bust.Fam.
ug b hf
e b fk.
ug b tj
n
n
Bnr.
6
Yrkje
Gårdbruker
føderaadskone
tjenestepike Husgjerning
og kreaturstel
Forpleies for regning Kra
fattigvæsen
Jernbanearbeider, murer
ved driften
Jernbanearbeiderkone,
husgj
søn
datter
datter
søn
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
11.03.1837Lunner n
s
05.05.1870Lunner n
s
27.04.1899Kristianian
s
20.01.1875Aamåt
n
s
10.08.1875Gran
n
s
13.02.1899Brandbu n
07.10.1900Brandbu n
27.07.1903Krødsherred
n
15.02.1905Flaa
n
s
s
s
s
Side 95
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0055
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Halvor Hansen Ryen
Namn
Ryen vestre (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Rundalen Lunner
002 Inga Hansen Ryen
k ug b tj
003 Karl Hansen Ryen
m ug f
t.
Sannsynleg opphaldstad: Rundalen Lunner
004 Hans Halvorsen Ryen
m g b hf
005 Anne Larsen Ryen
k g b hm
006 Anna Hansen Ryen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Elverud Lunner
007 Hilda Hansen Ryen
k ug b d
008 Gunda Hansen Ryen
k ug b d
009 Ingeborg Ryengen
k e b el
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (1 m, 5 k) 6-1-5 9 (3 m, 6 k)
91
10
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gårdbruker &
15.12.1876Lunner n
s
skogsarbeider tømmerhg.
tjenestepike - husgjerning 10.01.1888Lunner n
og kreaturstel
tjenestegut, gårds- &
30.06.1895Lunner n
skogsarbeide
s
Føderaadsmand
Føderaadskone, husgj
datter kreaturstel
27.08.1832Lunner n
23.12.1866Lunner n
10.03.1892Lunner n
s
s
s
datter
datter
forpleies for regning
Lunner fattigv.
29.01.1899Lunner n
10.05.1903Lunner n
24.06.1837Lunner
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 7 (5 m, 2 k)
0056
005 S. Opdalen
Tvetengen (plads)
under 66
1
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
001 Karl Svensen
m g f
hf
Bygningstømmermand
22.02.1873Sverige
s
Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Sanne?? Nittedal
002 Karoline B. Svensen
k g b hm
Bygningstømmermandskone10.02.1883Lunner
s
003 Signe K. Svensen
k ug b d
datter
25.11.1901Lunner
004 Bjarne K. Svensen
m ug b s
søn
26.08.1903Lunner
005 Einar Georg K. Svensen
m ug b s
søn
15.03.1907Lunner
006 Henry Sverre K. Svensen
m ug b s
søn
02.11.1909Lunner
007 Oscar Svensen
m ug f
el
Bygningstømmermandssven
Sverige
Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Sanne?? Nittedal
Bustadnr. Krets
0057
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anders Hansen
Namn
Fagerli (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Ingeborg A. Hansen
003 Axel A. Hansen
k g b
m ug b
hm
s
004 Anna Josefine Hansen
k
d
Bustadnr. Krets
0058
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Kari And. Staalit
ug b
Namn
Staalit (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
002 Mille Hansdatter Staalit
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Roshaug Lunner
003 Ole Staalit
m ug b s
004 Anna Staalit
005 Minda Kristine Staalit
006 Anders Staalit
k ug b
k ug b
m ug b
d
d
pleiesøn
007 Micael Bestum
008 Oline Johannesen
m ug b
k ug b
el
el
Bustadnr. Krets
0059
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Lars Hansen Røste
Namn
Staalit %Røste% (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Sigrid J. Røste
k
g
003 Nelly Augun Nilsen
k
ug b
Side 96
b
hm
pleiebarn
Gnr.
Bnr.
under 66
1
Yrkje
Skogsarbeider
(tømmerhugst)
Skogsarbeiderkone, husgj
Søn, skogsarbeider
tømmerhugst
datter, uten erhverv
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.02.1865Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
65
26
Yrkje
Lidt Gårdsbruk &
dameskrædderi
dameskrædderi
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.06.1859Lunner n
s
01.02.1887Lunner n
s
skeiderarbeide ved
bergverk
datter
datter
forpleies for regning Gran
fattigv.
Smører ved bergverk
Strikkerske
10.04.1895Lunner n
s
01.08.1899Lunner n
28.03.1904Lunner n
18.06.1902Gran
n
s
s
s
18.10.1875Røken n
14.04.1879Eidsvold n
s
s
Gnr.
Bnr.
66
4
Yrkje
Gårdbruker &
Landhandler
Gårdbrukerkone husgj og
kreaturstel
Forpleies for regning Kra
faiigvæsen
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.02.1867Lunner n
s
25.07.1855Lunner n
24.01.1891Lunner n
s
s
15.05.1895Lunner n
s
25.06.1877Brandbu n
s
20.03.1898Kristianian
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
004 Birger Albert By
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b pleiebarn
005 Hans L. Røste
m ug b
Bustadnr. Krets
0060
005 S. Opdalen
s
Namn
Enerud (Nerengen) (gaard)
Nr. Namn
001 Laurits Antonie Sagmoen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
k
m
k
m
k
k
k
m
k
k
k
m
m
m
m
Inga Karoline Sagmoen
Ingvar Carsten Sagmoen
Ingeborg Dagny Sagmoen
Hans Sverre Sagmoen
Aslaug Karoline Sagmoen
Kjersti J. Eggebraaten
Marte Steffensen Eggebraaten
Gustav Tonhaugen
Trine Tonhaugen
Kjødvor G. Tonhaugen
Tanny G. Tonhaugen
Osvald G. Tonhaugen
Karl G. Tonhaugen
Birger G. Tonhaugen
Anders Gaaserud
Trusamf.: Uttraadt intet samfund
Bustadnr. Krets
0061
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anne Hansen Røste
002 Pauline Hansen Røste
003 Iver Hansen Røste
004 Jørdis Sunderlien
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Forpleies for regning Kra 31.10.1904Kristianian
s
faiigvæsen
søn
17.07.1908Lunner n
s
Gnr.
66
Bnr.
22
Tilstades
Heimehørande
16 (8 m, 8 k)
15 (7 m, 8 k)
16-8-8
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.03.1879Ringebu n
s
Yrkje
Opsynsmand ved
jernbanen
g b hm
Opsynsmandskone
23.11.1877Lunner n
ug b s
søn
14.11.1904Krødsherred
n
ug b d
datter
17.02.1907Lunner n
ug b s
søn
14.11.1908Krødsherred
n
ug b d
datter
24.07.1910Lunner n
e b hm
Kjøt handlende
19.05.1856Brandbu n
ug b d
strikkerske
16.07.1883Brandbu n
g b hf
Stiger v/ Bergverk
20.11.1872Sandsver n
g b hm
Stiger frue
17.01.1873Kongsberg
n
ug b d
datter
02.07.1901Sandsver n
ug b d
datter
27.01.1903Sandsver n
ug b s
søn
24.01.1904Sulitjelman
ug b s
søn
15.01.1906Sandsver n
ug b s
søn
03.01.1908Lunner n
g mt hf
Bergverksarbeider
Skurdal n
(Fordrer ved bergverk)
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Kongsberg
Namn
Gnr.
Bnr.
Røste (Hansekleven) (gaard) 66
20
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
k g b hm
dameskrædderi
k ug b fl
kokke
m ug b fl
Forpleies for Lunner
fattigv. regning
k ug b pleiebarn
forpleies for pr. regning
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.08.1869Lunner n
s
02.09.1876Lunner n
s
08.02.1882Lunner n
s
28.10.1908Kristianian
s
Bustadnr. Krets
0062
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans Hansen Røste
002 Anders Hansen Røste
003 Anne Hansen Røste
004 Ingeborg Abrh. Røste
005 Arnt-Hartvik Sagmoen
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 6 (4 m, 2 k)
Røste (Hansesveen) (gaard)
66
21
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
m ug b hf
Gårdbruker
01.11.1864Lunner n
s
m ug b el
Gårdbruker
19.04.1871Lunner n
s
k ug b d
datter (husgj & kreaturstel) 09.04.1869Lunner n
s
k e b fk.
føderaadskone
07.07.1841Lunner n
s
m ug b pl.barn
pleiebarn Fors.
07.08.1902Lunner n
s
opsynsmand v/ jernbanen
006 Nils Sørensen
m ug b el
favnevedhugger
11.03.1850V. Toten n
s
007 Marius Matisen
m g mt el
Skræppekræmer
Næs
n
s
Romerike?
Ø. Aker
Merknad: Fødselsår: ca 1863 E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Kalbakken i Aker
Bustadnr. Krets
0063
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 John Røe
002 Emmerense E. Røe
003 Haavel E. Ryengen
004 Ester Kristoffersen
Bustadnr. Krets
0064
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Elling Br. Ryengen
002 Brede E. Ryengen
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Ryengen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b
k ug b
fm.
pleiedat
Namn
Ryengen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
m g
b
hf
Gnr.
Bnr.
91
12
Yrkje
Gårdbruker & jernbanearb
Gårdbrukerkone husgj og
kreaturstel
føderaadsmand
pleiedatter
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.11.1865Bestum n
s
30.04.1860Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
91
11
Yrkje
Gårdbr & skogsarb
(tømmerkj)
Skomakerm. S
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.12.1885Lunner n
s
07.08.1844Lunner n
08.08.1845Kristianian
25.10.1849Lunner n
s
s
s
Side 97
0533 Lunner
Nr. Namn
003 Goro H. Ryengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k g b hm
004 Anne Marie B. Ryengen
k ug f
Sannsynleg opphaldstad: Grue Lunner
005 Berta Gudrun B. Ryengen
k ug b
Bustadnr. Krets
0065
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Syver Hansen
002 Anne Hansen
003
004
005
006
Harald Syvertsen
Casper Syvertsen
Bernt Georg Syvertsen
Anna Sofie Syvertsen
Bustadnr. Krets
0066
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Martin Knippen
002 Marie O. Knippen
003
004
005
006
Tora Magna M. Knippen
Anna M. Knippen
Paul M. Knippen
Margit M. Knippen
d
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Skomakerm.kone
01.02.1860Lunner n
s
husgjerning og kreaturstel
datter Husgjærning
10.12.1890Lunner n
s
d
datter
s
Namn
Gnr.
Bnr.
Ryengen (Nerengen) (plads)
91
14
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
Selveier grubearbeider
(bremser)
k g b hm
Selveier
grubearbeiderkone husgj
m ug b s
søn
m ug b s
søn
m ug b s
søn
k ug b d
datter
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.07.1869Lunner n
s
Namn
Røstestua (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
Bnr.
under 66
20
Yrkje
bergverksarbeider
bergverksarbeiderkone,
husgj
datter
datter
søn
datter
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.05.1872Hernæs n
s
16.01.1879S. Fron n
s
Gnr.
Bnr.
under 66
18
Yrkje
Sagmester ved dampsag
Tilstades
Heimehørande
8 (1 m, 7 k) 8-1-7 9 (2 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.12.1862Høland n
s
Sagmesterkone husgj
datter husgj
datter
søn
datter
datter
datter
datter
02.12.1864Hurdalenn
10.05.1892Jevnaker n
31.01.1896Jevnaker n
10.02.1898Jevnaker n
22.04.1900Jevnaker n
19.06.1902Jevnaker n
19.03.1904Lunner n
14.04.1907Lunner n
k
k
m
k
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
d
d
s
d
Bustadnr. Krets
Namn
0067
005 S. Opdalen
Kleven barakke (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karl Olsen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Siura Jevnaker?
002 Berte Marie A. Olsen
k g b hm
003 Matra Karoline Karlsen
k ug b d
004 Magnhild Karoline Karlsen
k ug b d
005 Karl Johan Karlsen
m ug b s
006 Walborg Karlsen
k ug b d
007 Ragnhild Kamilla Karlsen
k ug b d
008 Hulda Margrete Karlsen
k ug b d
009 Konstance Bolette Karlsen
k ug b d
Bustadnr. Krets
0068
005 S. Opdalen
03.12.1901Lunner n
Namn
Kleven (gaard)
s
30.06.1897V. Aker n
13.03.1899Setskogenn
18.04.1904Setskogenn
22.04.1907Setskogenn
s
s
s
s
01.06.1900Brandbu n
06.03.1902Brandbu n
07.08.1904Flaa
n
24.07.1907Krødsherred
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Nr. Namn
001 Hans Hansen Kleven
Arbeidsledig: l
002 Kari Hansen Kleven
003 Joar Hansen Kleven
004 Anne Hansen Kleven
005 Hilda Hansen Kleven
006 Lars Hansen Heijer
Arbeidsledig: l
007 Karen Hansen Heijer
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Tilstades
Heimehørande
11 (6 m, 5 k)
11 (6 m, 5 k)
11-6-5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gårdsbruk & fhv. grubearb 19.10.1886Lunner n
s
k
m
k
k
m
e
ug
ug
ug
g
b
b
b
b
b
fk.
s
d
d
hf
føderaadskone
søn jordbruksarbeide
datter husgj & kreaturstel
skeiderske ved bergberk
fhv. bergverksarbeider
28.12.1853Lunner
06.07.1893Lunner
09.11.1887Lunner
08.06.1889Lunner
06.08.1864Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
k
g
b
hm
29.02.1869Gran
n
s
008 Hans Larsen Heijer
009 Peder Leonhard Larsen
m ug b
m ug b
s
pleiesøn
27.08.1905Gran
n
14.08.1896Kristianian
s
s
010 Edvard Augstad
011 Inger Augstad
m g
k g
hf
hm
fhv.
bergverksarbeiderkone
søn
Forpl. for regning Kra
fattigvæsen
Bergverksarbeider
Bergverksarbeiderkone
03.07.1866Kjærstad n
26.05.1856Norderhaug
n
s
s
b
b
Bustadnr. Krets
Namn
0069
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Anders And. Tvetmarken
Tvetmarken (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Side 98
Gnr.
66
26.06.1873Setskogenn
Gnr.
66
Yrkje
gårdbruker
Bnr.
18
Bnr.
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (6 m, 3 k) 1
8 (5 m, 3 k)
13, 25
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.04.1878Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
002 Marie Simensen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b tj
003 Hans And. Tvetmarken
004 Torvald And. Tvetmarken
m ug b
m ug b
fl
tj
005 Gudbrand Kr. Bilit
Arbeidsledig: l
006 Gina And. Bilit
m g
b
hf
k
b
hm
fhv.
bergverksarbeiderkone
007 Karl Artur Bilit
m ug b s
søn
008 Mina Karoline Eriksen
k ug b pleiedat
forpleies for regning
Ulnsaker fattigv.
009 Kal Tonhaugen
m g mt el
bergverksarbeider
Merknad: Bryggerhus. E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Kongsberg
Bustadnr. Krets
0070
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Johs Kr. Bilit
002
003
004
005
Hilda Bilit
Karl J. Bilit
Kristoffer P. Bilit
Ragna Kr. Jenserud
006 Marte Kr. Bilit
Bustadnr. Krets
0071
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Peder O. Tvetbraaten
g
Yrkje
tjenestepike husgj &
kreaturstel
bergverksarbeider
tjenestegut
Jordbruksarbeid m.m.
fhv. bergverksarbeider
Namn
Bilit (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
g
ug
e
ug
b
b
b
b
k
ug b
hm
s
fm
tj
el
Namn
Tvetbraaten (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Inga T. Tvetbraaten
k
g
003 !! Tvetbraaten*
Merknad: Udøpt barn
004 Jens Hansen
k
ug b
d
m ug b
fl
005 Gustav A. Tvetbraaten
m ug b
fl
Bustadnr. Krets
0072
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Kristen H. Jenserud
b
hm
Gnr.
Bnr.
66
5
Yrkje
Selveier og
bergverksarbeider
Selveier og
bergverksarbeiderkone,
husgj og kreaturstel
datter
s
s
d
d
el
mt el
Namn
Bilet (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
002 Hans Pedersen Bilit
Digitalarkivet - Arkivverket
m ug b
s
s
s
Sandsver n
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.03.1876Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.12.1851Lunner n
s
12.12.1861Lunner n
s
16.09.1884Lunner n
s
bergverksarbeider
bergverksarbeider
datter
datter
hustømmermand
19.03.1889Lunner
27.03.1892Lunner
29.08.1897Lunner
12.02.1901Lunner
01.01.1861Gran
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
hustømmermand
14.04.1870Brandbu n
s
Gnr.
66
Nr. Namn
001 Peder And. Bilit
09.09.1910Lunner n
09.08.1896Ulensakern
s
m
m
k
k
m
m g
s
fhv. grubearbeider nu
22.04.1889Kristianian
jernbanearbeider (dagarb)
fhv. grubearbeider nu
05.01.1891Lunner n
jernbanearbeider (dagarb)
s
b
b
b
b
mt
07.10.1880Lunner n
s
m ug b
ug
ug
ug
ug
g
s
19.11.1910Lunner n
003 Karl Kr. Jenserud
Arbeidsledig: l
004 Halvor Kr. Jenserud
005 Hans Kr. Jenserud
006 Klara Kr. Jenserud
007 Milla Kr. Jenserud
008 Teodor Hansen
Sedvanleg bustad: Brandbu
009 Johan Pedersen
Sedvanleg bustad: Brandbu
hm
31.12.1879Lunner n
s
k
b
s
s
11.04.1888Nannestadn
002 Ragndi Kr. Jenserud
g
27.06.1884Lunner n
03.01.1893Lunner n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
66
14
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gardbruker &
07.02.1867Lunner n
s
bergverksarbeider
gardbrukerkone (syk)
31.12.1876Lunner n
s
søn
04.08.1906Lunner n
s
føderaadsmand
08.06.1838Lunner n
s
tjenestepike husgj &
25.11.1895Lunner n
s
kreaturstel
dameskrædderi & vævning 28.10.1865Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
66
17
Yrkje
Selveier og Skogsarbeider
(tømmerh)
Selveier og
Skogsarbeiderkone
husgjerning og kreaturstel
fhv bergverksarbeider
Bustadnr. Krets
0073
005 S. Opdalen
Namn
Jenserud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.08.1885Øier
n
s
Bnr.
3
Tilstades
Heimehørande
14 (8 m, 6 k)
14 (7 m, 7 k)
14-8-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.10.1857Lunner n
s
Yrkje
Gårdbruker &
tømmermand
søn fhv. bergverksarbeider 06.04.1884Lunner n
s
Side 99
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Arbeidsledig: l
003 Johannes Pedersen Bilit
m ug b s
Arbeidsledig: l
004 Anne Marie Pedersen Bilit
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Birkelund Grua
005 Anna Pedersen Bilit
k ug b d
006 Anders Pedersen Bilit
m ug b s
007 Mari And. Munkerud
k ug b tj
008 Ivar Andersen
m g b hf
009 Marte Andersen
k g b hm
010 Anders Iversen
m ug b s
011 Berta Marie Iversen
k ug b d
012 Anders Br. Møstveten
m ug mt fl
Sedvanleg bustad: Møstveten Lunner Arbeidsledig: l
013 Nils Andreasen
m g b hf
Arbeidsledig: l
014 Anne Marie Andreasen
k g b hm
015 Anna Kristine Nilsen
Bustadnr. Krets
0074
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Edv. Hansen Logna
k
ug b
d
Namn
Logna (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Nittedal
002 Karine P. Logna
k g b hm
003 Anne Edvdatter Logna
k ug b d
004 Hans Edvsen Logna
m ug b s
Arbeidsledig: l
005 Erik Edvsen Logna
m ug b s
Arbeidsledig: l
006 Petter Edvsen Logna
m ug b s
007 Ole Edvsen Logna
m ug b s
008 Inga Edvdatter Logna
k ug b d
009 Oline Edvdatter Logna
k ug b d
010 Johan Edvsen Logna
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
Bustadnr. Krets
0076
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Engebret T. Tveten
002 Anne Marie Tveten
003 Micael E. Tveten
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
søn fhv. bergverksarbeider 25.04.1886Lunner n
s
datter kreaturstel
15.10.1887Lunner n
s
datter husgjerning
søn jordbruksarb
husholderske
bergverksarbeider
bergverksarbeiderkone
søn
datter
fhv. bergverksarbeider
09.08.1889Lunner
07.09.1895Lunner
07.08.1867Lunner
01.06.1878Gran
03.12.1880Lunner
03.05.1906Lunner
08.05.1908Lunner
31.05.1885Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
fhv. bergverksarbeider
20.01.1887Eidsvold n
s
fhv.
bergverksarbeiderkone
datter
01.05.1886Lunner n
s
19.09.1909Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 66
2
Yrkje
husm. & skogsarb
(tømmerh)
Fødd
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 10 (6 m, 4 k)
FødestadStatsb. Tru.
Lunner n
s
husm. & skogsarb.kone
19.06.1863Lunner n
datter husgjærning
31.07.1886Lunner n
søn fhv bergverksarbeider 01.03.1888Lunner n
s
s
s
søn fhv bergverksarb
08.04.1890Lunner n
s
søn Skogsarb (tømmerh)
søn
datter
datter
søn
04.09.1892Lunner
19.06.1895Lunner
18.06.1897Lunner
04.05.1898Lunner
31.10.1901Lunner
s
s
s
s
s
Gnr.
0075
005 S. Opdalen
Tveten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole T. Tveten
m g b hf
Merknad: Hovedbygning
002 Inga H. Tveten
k g b hm
003 Anne Marie Olsdatter Tveten k ug b d
004 Torsten Olsen Tveten
m ug b s
005 [email protected]?? Olsen Tveten k ug b d
006 Ole H. Svellingen
m g b hf
Arbeidsledig: l
007 Anna Kristine Svellingen
k g b hm
008 Sigrid Margrete Svellingen
009 Maren E. Tveten
Merknad: Føderaadsbygning
010 Inga T. Tveten
011 Karine Syvertsen
Yrkje
66
Yrkje
gårdbruker
Bnr.
1
n
n
n
n
n
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (3 m, 8 k) 1
11 (3 m, 8 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.04.1877Gran
n
s
gårdbrukerkone husgj
Datter
søn
Datter
fhv bergverksarbeider
31.03.1884Lunner
19.08.1906Lunner
23.03.1908Lunner
15.12.1909Lunner
18.08.1885Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
23.10.1883Storelvedalen
n
s
24.03.1910Lunner n
26.01.1858Gran
n
s
s
s
s
k
k
ug b
e b
d
fk.
fhv
bergverksarbeiderkone,
husgj
Datter
føderaadskone
k
k
ug b
ug b
d
tj
datter
tjenestep. kreaturstel
16.05.1896Lunner n
06.01.1892Lunner n
Gnr.
Bnr.
66
2
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj
søn gaardsbruk
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
5 (1 m, 4 k) 5-1-4 9 (3 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1843Lunner n
s
15.09.1852Lunner n
s
28.01.1883Lunner n
s
Namn
Tveten (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Nittedal
Side 100
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
004 Marte E. Tveten
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
ug b
d
006 Oline E. Tveten
k ug f
Sannsynleg opphaldstad: Ryen Lunner
007 Anna E. Tveten
k ug b
008 Karoline E. Tveten
k ug f
Sannsynleg opphaldstad: Ryen Lunner
009 Ole H. Grina
m ug f
d
Yrkje
datter husgjerning og
kreaturstel
datter husgjerning og
kreaturstel
datter dameskrædderske
005 Karen E. Tveten
k
d
d
datter husgjærning
datter dameskrædderi
tj
tjenestegut gårds &
skogsarbeide
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.04.1885Lunner n
s
17.07.1887Lunner n
s
22.12.1889Lunner n
s
03.08.1892Lunner n
15.02.1895Lunner n
s
s
Gran
n
s
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Nittedal
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0077
005 S. Opdalen
Munkerud (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudmund G. Munkerud
m g b hf
002 Anne A. Munkerud
k g b hm
003 Anna G. Munkerud
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Grua Lunner
004 Gunda G. Munkerud
k ug b d
005
006
007
008
009
Jenny G. Munkerud
Gudbrand G. Munkerud
Anders G. Munkerud
Inga Matilde G. Munkerud
Gudbrand Pedersen Munkerud
Merknad: Føderaadsbygning
010 Peder Gudbrandsen Munkerud
Bustadnr. Krets
0078
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Peder Borgersen Munkerud
k
m
m
k
m
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
m ug b
Bnr.
65
2
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone
datter dameskrædderske
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
9 (5 m, 4 k) 1
10 (5 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.06.1862Lunner n
s
17.02.1863Lunner n
s
10.12.1892Lunner n
s
d
s
s
d
fm.
datter husgjerning
kreaturstel
datter
søn
søn
datter
føderaadsmand
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
el %fl%
Lidt gårdsbruk & rentenist 23.12.1855Lunner n
s
Namn
Munkerud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Nittedal
002 Mari Jørgensen Munkerud
k g b hm
Gnr.
65
Bnr.
4
Yrkje
Gaardbruker &
skogsarbeider (tømmerkj)
Gaardbrukerkone husgj.
kreaturstel
søn
23.02.1894Lunner n
s
17.12.1896Lunner
28.10.1892Lunner
13.10.1894Lunner
18.11.1896Lunner
23.12.1827Lunner
Tilstades
Heimehørande
14 (7 m, 7 k)
15 (8 m, 7 k)
14-7-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.08.1860Lunner n
s
30.03.1867Lunner n
003 Hans Jørgen P. Munkerud
m ug f
s
26.09.1895Lunner n
Sannsynleg opphaldstad: Raasjøen Nittedal
004 Jon P. Munkerud
m ug b s
søn
28.06.1897Lunner n
005 Ragna P. Munkerud
k ug b d
datter
04.06.1899Lunner n
006 Inga P. Munkerud
k ug b d
datter
23.01.1903Lunner n
007 Peder P. Munkerud
m ug b s
søn
22.12.1906Lunner n
008 Marta P. Munkerud
k ug b d
datter
10.05.1910Lunner n
009 Ragndi Pedersdatter
k e b fk.
føderaadskone
14.07.1836Lunner n
Munkerud
010 Engebret J. Opsahl
m ug mt el
fhv. bergverksarbeider
Lunner n
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opsahl Lunner Arbeidsledig: l
011 Andreas Eriksen
m g b hf
bergverksarbeider
13.07.1875Furnæs n
012 Marta A. Eriksen
k g b hm
bergverksarbeiderkone
14.03.1879Lunner n
013 Bjarne Einar Andreasen
m ug b s
søn
22.11.1900Brandbu n
014 Asbjørn Kristian Andreasen m ug b s
søn
03.03.1905Lunner n
015 Alf Monrad Andreasen
m ug b s
søn
29.04.1907Krødsherred
n
016 Gudrun Marie Andreasen
k ug b d
datter
27.05.1909Lunner n
Bustadnr. Krets
0079
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Iver H. Munkerud
002 Ingeborg G. Munkerud
003 Inga I. Munkerud
004 Karoline I. Munkerud
005 Marie I. Munkerud
006 Hans I. Munkerud
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Munkerud (gaard)
Kj.
m
k
k
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
Gnr.
65
Bnr.
3
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj
datter
datter
datter
søn
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.01.1867Lunner n
s
16.08.1868Lunner n
s
22.11.1897Lunner n
s
09.09.1899Lunner n
s
16.04.1902Lunner n
s
27.10.1906Lunner n
s
Side 101
0533 Lunner
Nr.
007
008
009
010
Namn
Margrete H. Munkerud
Hans P. Munkerud
Maren P. Munkerud
Brede P. Munkerud
Bustadnr. Krets
0080
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans And. Munkerud
002 Berte T. Munkerud
003
004
005
006
007
Anders H. Munkerud
Maren H. Munkerud
Tron H. Munkerud
Ole Konrad Stenersen
Ragndi A. Munkerud
Kj.
k
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
ug b tj
g b hf
g b hm
ug b el %fl%
Namn
Munkerud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m
k
m
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
d
s
tj
el
Bustadnr. Krets
Namn
0081
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Johan Halv. Bratlien
Bratlien (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
hm
003 Halvor J. Bratlien
004 Marte J. Bratlien
005 Ingeborg J. Bratlien
m ug b
k ug b
k ug b
s
d
d
006 Gunda J. Bratlien
k
d
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.07.1869Lunner n
s
09.02.1870Lunner n
s
04.11.1900Lunner
04.04.1909Lunner
05.02.1905Lunner
09.04.1892Lunner
20.02.1861Lunner
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Bnr.
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
8 (4 m, 4 k) 1
10 (5 m, 5 k)
64
6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gårdbruker & skrædderm. 13.10.1841Lunner n
s
S
b
b
s
tj
b
f
pleiesøn
hm fl
pleiesøn Fors. gbr.
skrædersven-kone
30.02.1909Lunner n
06.03.1886Lunner n
Gnr.
Bnr.
64
19
Yrkje
folkeskolelærer
husgj & kreaturstel
folkeskolelærerinde
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.08.1879Volden n
s
10.12.1886Volden n
s
28.12.1884Lunner n
s
ug b
Namn
Haakenstad skole
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k ug b tj
k ug b hm
Bustadnr. Krets
0083
005 S. Opdalen
Namn
Haakenstad (gaard)
Nr. Namn
001 Ingeborg H. Hovland
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
002 Steffen L. Hovland
m ug f
Sannsynleg opphaldstad: Kjørven Lunner
003 Hans L. Hovland
m ug b
004 Marta L. Hovland
k ug b
005 Ingeborg L. Hovland
k ug b
006 Halvor L. Hovland
m ug b
007 Leif L. Hovland
m ug b
008 Frithjof Olsen
m ug b
s
009 Anne Lindstad
010 Marie A. Lindstad
011 Gudmund Lindstad
hm
d
s
Side 102
Gnr.
Bnr.
66
8
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone
husgjerning kreatustel
søn
datter
søn
tjenestegut (gårdsarbeide)
kokke & væverske
gårdbrukerkone
husgjærningen
skræddersvend
herreskræddersøm
datter husgjærning og
kreaturstel
datter husgjærning og
kreaturstel
søn
skrædderdreng
Bustadnr. Krets
0082
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Rasmus R. Bakke
002 Anna R. Bakke
003 Laura Hæhre
Bustadnr. Krets
0084
005 S. Opdalen
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.02.1863Lunner n
s
Lunner n
s
Lunner n
s
Lunner n
s
Gnr.
Sannsynleg opphaldstad: Ryen Lunner
002 Margrete G. Bratlien
k g b
007 Iver J. Bratlien
m ug
008 Karl L. Lien
m ug
Merknad: Føderaadshuset
009 Lars J. Lien
m ug
010 Berte J. Bratlien
k g
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Yrkje
tjenestepike (kreaturstel)
føderaadsmand
føderaadskone
rentenist
k e b
k ug b
m ug b
s
d
d
s
s
fl
Namn
Haakenstadengen
Gnr.
64
18.02.1853Lunner n
s
30.08.1876Lunner n
13.05.1881Lunner n
07.06.1883Lunner n
s
s
s
01.03.1893Lunner n
s
06.02.1896Lunner n
27.05.1896Lunner n
s
s
s
s
Bnr.
7
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
11 (6 m, 5 k)
10-5-5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Lærerenke Pensionist lidt 03.02.1864Lunner n
s
gårdsbruk
søn jordbruksarbeide
29.01.1889Lunner n
s
søn jordbruksarbeide
datter
datter
søn
søn
forpleies for regning Kra
fattigvæsen
dameskrædderske
husholderske
elektriker ved bergverk
Gnr.
64
Bnr.
12
04.05.1893Lunner n
18.11.1895Lunner n
18.04.1898Lunner n
26.08.1900Lunner n
21.04.1903Lunner n
10.05.1881Kristianian
s
s
s
s
s
s
22.09.1855Lunner n
19.02.1886Lunner n
19.06.1891Lunner n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Hans T. Haakenstadengen
002 Marte T. Haakenstadengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Alf Kristiansen
m ug b
Bustadnr. Krets
pleiesøn
Namn
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj. og
kreaturstel
forpleies for regning Kra
fattigvæsen
Gnr.
Bnr.
0085
005 S. Opdalen
Haakenstad
64
11
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Hans Ot. Haakenstad
m g f
hf
gårdbruker
Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Falang i Gran
002 Kjersti Halv. Haakenstad
k g f
hm
gårdbrukerkone husgj
Sannsynleg opphaldstad: Falang i Gran
003 Margit H. Haakenstad
k ug f
d
datter
Sannsynleg opphaldstad: Falang i Gran
004 Lise H. Haakenstad
k ug f
d
datter
Sannsynleg opphaldstad: Falang i Gran
005 Gudbrand H. Haakenstad
m ug f
s
søn
Sannsynleg opphaldstad: Falang i Gran
006 Otto H. Haakenstad
m ug b s
søn
007 Hilda H. Haakenstad
k ug b d
datter
008 Halvor H. Haakenstad
m ug b s
søn
009 Anne Torvaldsen
k ug b tj
tjenestepike, kreaturstel
010 Berte Hellerud
k g mt b
husgjærning
Sedvanleg bustad: Hellerud i Lunner
011 Rønnaug J. Haakenstad
k e b fk.
føderaadskone
Merknad: Føderaadsbygning
Bustadnr. Krets
Namn
0086
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Paul L. Østby
002 Anne G. Østby
003 Lars P. Østby
004 Anton P. Østby
005 Karen P. Østby
006 Gudbrand P. Østby
007 Paul P. Østby
008 Karl P. Østby
009 Jens P. Østby
010 Petter P. Østby
011 Olaf Bernhardsen Hagen
Merknad: Føderaadshuset
012 Aase Rui Hagen
Østby (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
k ug b d
m ug b s
m ug b s
m ug b s
m ug b s
m ug b s
m g b hf
013 Sverre Rui
Bustadnr. Krets
0087
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Peder Hlv. Braaten
k
g
Gnr.
b
m ug b
hm
s
Namn
Haakenstadbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Ragndi G. Braaten
k
g
b
hm
003 Kari H. Braaten
004 Ingel Johansen
005 Johanne L. Johansen
k e
m g
k g
b
b
b
fk.
hf
hm
006 Ragnhild I. Johansen
007 Lina I. Johansen
k
k
Bustadnr. Krets
0088
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Peder Halv. Ohrhagen
Digitalarkivet - Arkivverket
ug b
ug b
d
d
Namn
Ohrhagen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Bnr.
65
1
Yrkje
gårdbruker
gårdbrukerkone husgj
søn, jordbruksarbeide
søn, jordbruksarbeide
datter
søn
søn
søn
søn
søn
bergverksarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.10.1860Lunner n
s
31.07.1867Lunner n
s
09.05.1901Kristianian
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
6 (2 m, 4 k) 1
10 (4 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.03.1862Lunner n
s
05.12.1863Gran
n
s
13.02.1898Lunner n
s
16.06.1900Lunner n
s
07.06.1909Lunner n
s
27.03.1896Lunner
11.10.1902Lunner
15.11.1904Lunner
07.04.1895Lunner
01.10.1852Cra
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
06.01.1827Lunner n
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
13 (10 m, 3 k) 1 13 (10 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.01.1851Lunner n
s
16.07.1865Gran
n
s
27.12.1885Lunner n
s
12.04.1891Lunner n
s
21.04.1896Lunner n
s
02.08.1899Lunner n
s
25.04.1902Lunner n
s
07.04.1903Lunner n
s
20.07.1904Lunner n
s
09.02.1907Lunner n
s
00.09.1887Lunner n
s
bergverksarbeiderkone,
husgj
søn
23.02.1882Vrådal
n
Gnr.
Bnr.
64
23
Yrkje
gårdbruker &
skogsarbeider
gårdbrukerkone
husgjærning og kreaturstel
føderaadskone
Bergverksarbeider
Bergverksarbeiderkone
husgj
datter
datter
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.01.1863Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
64
18
Yrkje
gårdbruker & snædker
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.06.1833Lunner n
s
27.04.1908Kristiansand
n
s
s
28.02.1858Lunner n
s
15.06.1835Lunner n
14.03.1888Jevnaker n
18.08.1888N.
n
Aurdal
19.04.1908Lunner n
11.12.1909Lunner n
s
s
s
s
s
Side 103
0533 Lunner
Nr. Namn
002 Berte T. Ohrhagen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k g b hm
Yrkje
gårdbrukerkone
husgjerning & kreaturstel
søn Snedkersven
datter
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.04.1853Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
64
25
Yrkje
Selveier og skogsarbeide
(tømmerhugst)
Selveier og
skogsarbeiderkone,
husgjerning og kreaturstel
søn
føderaadsmand
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.01.1871Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0090
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Johannes Hansen
002 Hans Johannessen
003 Gustav Johannessen
004 Manda Johannessen
005 Marie Johannessen
006 Karen Johannessen
007 Anna Johannessen
008 Inga Hansen
Namn
Gnr.
Bnr.
Haakenstadsæteren (gaard)
64
15
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
bergverksarbeider
m ug b s
søn
m ug b s
søn
k ug b d
datter
k ug b d
datter
k ug b d
datter
k ug b d
datter
k ug b tj
tjenestepike (husgjerning)
Tilstades
Heimehørande
8 (3 m, 5 k) 8-3-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.07.1869Hurdalenn
04.06.1895Hurdalenn
s
01.01.1897Hurdalenn
s
11.05.1899Lunner n
s
16.04.1901Lunner n
s
09.05.1903Lunner n
s
11.06.1905Lunner n
s
18.10.1892Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0091
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Paul Halvorsen
Namn
Sæterbraaten (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Gnr.
Bnr.
64
22
Yrkje
Kjørkarl ved
R.v.esenthjem!! &
skogsarbeide, tømmerkj.
Kjørekarl &
skogsarbeiderkone husgjærning
fv. grubarbeider &
skogsarbeider
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.01.1851Lunner n
s
003 Ole P. Ohrhagen
m ug b s
004 Tea Marie P. Ohrhagen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Solbakken Lunner
Bustadnr. Krets
0089
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Botolf Halv. Paulsrud
Namn
Paulsrud (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Berte Br. Paulsrud
k
g
003 Halvor B. Paulsrud
004 Gudmund S. Paulsrud
m ug b
m e b
s
el %fl%
k
003 Hans Paulsen
m ug b
s
k
ug b
d
m
k
m
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
s
d
s
s
s
Bustadnr. Krets
0092
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Lars L. Hellerud
002 Berte Eriksen Hellerud
b
hm
002 Mari J. Halvorsen
Arbeidsledig: l
004 Karen Paulsen
Arbeidsledig: l
005 Martin Paulsen
006 Ragna Paulsen
007 Olaf Paulsen
008 Sigurd Paulsen
009 Gudbrand Paulsen
g
b
b
b
b
b
b
hm
Namn
Hellerud (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
g
f
hm
Sannsynleg opphaldstad: Haakenstad i Lunner
003 Edvard Larsen Hellerud
m ug b s
004 Hans Larsen Hellerud
m ug b s
005 Anna Larsen Hellerud
k ug b d
006 Karen Larsen Hellerud
k ug b d
007 Einar Larsen Hellerud
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Paulsrudb. Lunner
Bustadnr. Krets
0093
005 S. Opdalen
Side 104
Namn
Paulsrudbraaten (plads)
02.04.1891Lunner n
03.06.1896Lunner n
s
s
03.11.1872Lunner n
s
01.08.1908Lunner n
01.06.1841Lunner n
s
s
27.10.1862Lunner n
s
28.03.1886Lunner n
s
datter
04.08.1890Lunner n
s
søn (skogsarbeider)
datter
søn
søn
søn
10.01.1895Lunner
07.05.1897Lunner
05.03.1900Lunner
26.03.1903Lunner
26.03.1903Lunner
s
s
s
s
s
n
n
n
n
n
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 7 (4 m, 3 k)
64
24
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Lidt jordbruk &
11.05.1852Lunner n
s
skogsarbeider, tømmerk.
skogsarbeiderkone
01.10.1852Gran
n
s
husgjærning & kreaturstel
søn dagarbeider
søn skogsarbeid
tømmerhugst
datter kreaturstel & husgj
datter uten erhverv
søn
Gnr.
under 64
Bnr.
7
12.11.1882Lunner n
17.10.1894Lunner n
s
s
06.10.1896Lunner n
17.12.1899Lunner n
07.05.1903Lunner n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Sigurd Andersen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Klevengen Lunner
002 Annie?? H. Andersen
k g b hm
003 Jenny Sigurdsdatter
k ug b d
004 Ellyn Sigurdsdatter
k ug b d
005 Einar L. Hellerud
m ug mt fl
Sedvanleg bustad: Hellrud Lunner
Bustadnr. Krets
0094
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Torgrim T. Smedstuen
002 Kjersti Smedstuen
003 Marta I. Smedstuen
Namn
Smedstuen (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k ug b fl
k ug f
d
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Bergverksvaskeriarbeider 04.04.1880Kristianian
s
Bergverksvaskeriarbeiders
kone husgj.
datter
datter
Fors. gbr (selveier)
29.09.1874Lunner n
s
23.09.1907Lunner n
05.11.1908Lunner n
07.05.1903Lunner n
s
s
s
Gnr.
Bnr.
64
13
Yrkje
gårdbruker & smed S
husholderske
datter husgjærning &
kreaturstel
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.12.1843Gran
n
s
29.09.1855Lunner n
s
01.08.1887Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
under 65
1
Yrkje
bergverksarbeider
bergverksarbeiderkone
husgjerning
søn
datter
datter
datter
datter
datter
Tilstades
Heimehørande
8 (2 m, 6 k) 8-2-6 8 (2 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.07.1871Lier
n
s
05.07.1878Gran
n
s
Sannsynleg opphaldstad: Solbakken Lunner
Bustadnr. Krets
0095
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Johan Johansen
002 Heline T. Johansen
003
004
005
006
007
008
Jalmar J. Johansen
Inga J. Johansen
Tora J. Johansen
Jenny J. Johansen
Helga J. Johansen
Solveig J. Johansen
Bustadnr. Krets
0096
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Harald Hansen
002 Marte L. Hansen
003
004
005
006
007
Namn
Østbyengen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m
k
k
k
k
k
b
b
b
b
b
b
s
d
d
d
d
d
Namn
Hoel (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Hilmar H. Hansen
Iver Larsen
Inga K. Larsen
Borghild I. Larsen
Ingleif I. Larsen
Bustadnr. Krets
0097
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Lars L. Pershus
ug
ug
ug
ug
ug
ug
m
m
k
k
m
ug
g
g
ug
ug
b
b
b
b
b
s
hf
hm
d
s
Namn
Pershus (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Berte B. Pershus
k
003 Adolf L. Pershus
m ug b
s
004 Olaf Mikkelsen
m ug b
pleiesøn
Bustadnr. Krets
0098
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Johan Olsen
g
b
hm
Namn
Pershusbraaten (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Mari S. Olsen
k
g
b
hm
003 Johanne Olsen
k
ug b
b fl
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
004 Lars Larsen
m e b
el
19.05.1898Brandbu
16.01.1900Gran
21.05.1903Lunner
27.07.1905Flaa
30.09.1908Lunner
23.09.1910Lunner
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
65
6?
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Huseier & Skogsarbeider 23.12.1872Kristianian
s
Huseier &
24.06.1877Lunner n
s
Skogsarbeiderkone (husgj)
søn
05.03.1905Lunner n
s
Skogsarbeider (tømmerh) 04.02.1882Lunner n
s
Skogsarbeiderkone (husgj) 06.03.1886Hurdalenn
s
datter
09.06.1909Lunner n
s
søn
18.08.1910Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
64
3
Yrkje
Gårdbruker og
bergverksarb
Gårdbrukerkone
husgjærning & kreaturstel
snædker og tømmermand
ved bergverk
forpleies for regning Kra
værgeraad
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.01.1855Vardal n
s
12.12.1860Lunner n
s
05.05.1870Jevnaker n
s
16.01.1901Kristianian
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
under 64
3
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Skogsarbeider (tømmerh) 10.01.1863Eidskogenn
s
Selveier
Skogsarbeiderkone
04.01.1843Lunner n
s
(husgjærning)
omreisende omstreifer
Hedemarken
n
s
intet erhverv
skogsarbeider
tømmerhugst
28.03.1860Brandbu n
s
Heimvendt norsk-amerikanar:
Digitalarkivet - Arkivverket
Side 105
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Utflytta frå Noreg: 1890
Bustad i Noreg før utflytting: Kristiania
Flytta attende til Noreg: 1907
Siste bustad i Amerika: Minesota
Bustadnr. Krets
0099
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Hans Gudbrandsen
002 Karoline Gudbrandsen
003 Marie H. Gudbrandsen
Bustadnr. Krets
0100
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Olaus Olsen
002 Maren L. Olsen
Namn
Haakenstadhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k
ug b
d
Namn
Hågenstadhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0101
005 S. Opdalen
Haakenstad nedre (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Heline Olsdatter Haagenstad k e b hm
002 Olaf L. Haagenstad
m ug b s
003 Karoline Larsdatter
k ug b d
Haagenstad
004 Marie Bredesen Kilstad
k ug b tjenestepike
005 Ingvald Edv. Ødegård
m ug b tjenestegut
Bustadnr. Krets
Namn
0102
005 S. Opdalen
Haakenstad (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mikkel Olsen Haakenstad
m g b hf
Merknad: Hovedbygningen
002 Karoline Halvorsdatter
k g b hm
Haakenstad
003 Ole Mikkelsen Haakenstad
m ug b s
Merknad: Bryggerhus
004 Marte Anna Mikkelsdatter
k ug b d
Haakenstad
Merknad: Hovedbygningen
005 Gulbrand M. Haakenstad
m ug b s
006 Anders M. Haakenstad
m ug b s
007 Hans M. Haakenstad
m ug b s
008 Micael M. Haakenstad
m ug b s
009 Anne M. Haakenstad
k ug b d
010 Karoline M. Haakenstad
k ug b d
011 Gunda M. Haakenstad
k ug b d
Bustadnr. Krets
0103
005 S. Opdalen
Namn
Frøshaug (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Marius L. Frøslie
m g b hf
Merknad: Hovedbygning
002 Marie H. Frøslie
k g b hm
003 Hans Leonhard M. Frøslie
m ug b s
004 Lars Magnus M. Frøslie
m ug b s
005 Micael M. Frøslie
m ug b s
006 Hilda Andersen
k ug b tj
007 Martin Hansen
m g b hf
008 Emma Hansen
k g b hm
009 Magnus M. Hansen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
010 Magnhild M. Hansen
k ug b d
011 Herman M. Hansen
m ug b s
012 Borghild M. Hansen
k ug b d
013 Gulborg M. Hansen
k ug b d
014 Magda M. Hansen
k ug b d
Side 106
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Stilling i Amerika: Farmer
Merknad:
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
under 64
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
dagarbeider kjørekarl
18.01.1874Jevnaker n
s
dagarbeider kjørekarlkone
n
s
- husgj
datter
02.07.1894Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
under 64
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
husmand og skogsarbeider 06.04.1863Lunner n
s
husmandskone husgj
06.06.1864Lunner n
s
Gnr.
64
Yrkje
Gårdbruker
Herredskasserer
Husgjerning
Bnr.
27
Kreaturstell
Jordbruksarbeide
Gnr.
64
Yrkje
Gårdbruker
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.03.1848Lunner n
s
27.10.1876Lunner n
s
19.11.1882Lunner n
s
18.02.1891Lunner n
02.11.1893Lunner n
Bnr.
1
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (6 m, 5 k) 1
11 (6 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.10.1856Lunner n
s
Husgjærning
24.09.1860Lunner n
s
Jordbruksarbeide
16.11.1880Lunner n
s
Husgjærning
03.11.1883Lunner n
s
Jordbruksarbeide
Jordbruksarbeide
Kreaturstel
søn
datter
datter
datter
11.01.1889Lunner
08.03.1891Lunner
14.05.1893Lunner
19.01.1896Lunner
02.12.1898Lunner
09.08.1901Lunner
10.08.1903Lunner
s
s
s
s
s
s
s
Gnr.
59
Bnr.
7
n
n
n
n
n
n
n
Yrkje
Gårdbruker
Tilstades
Heimehørande
20 (8 m, 12 k)
21 (9 m, 12 k)
20-8-12
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.07.1869Lunner n
s
Gårdbrukerkone
søn
søn
søn
tjenestepike (kreaturstel)
Jernbanearbeider
Jernbanearbeiderkone
Jernbanearbeider
14.11.1870Lunner n
04.12.1904Lunner n
02.03.1907Lunner n
22.04.1909Lunner n
02.08.1890Lunner n
06.08.1853Sørom n
08.05.1869V. Toten n
13.10.1891Brandbu n
s
s
s
s
s
s
s
s
datter
søn
datter
datter
datter
21.12.1893Brandbu
29.08.1897Brandbu
17.07.1899Brandbu
01.02.1904Brandbu
23.04.1905Brandbu
s
s
s
s
s
n
n
n
n
n
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
015 Anton J. Lie
016 Ingeborg H. Lie
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Yrkje
Vognvisitør
Vognvisitørkone
017
018
019
020
021
k
k
k
m
k
datter
datter
datter
søn
datter
Margit A. Lie
Sigrid A. Lie
Ragnhild A. Lie
Harald A. Lie
Jørdis A. Lie
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
d
d
d
s
d
Bustadnr. Krets
0104
005 S. Opdalen
Nr. Namn
001 Gudbr. O. Bilit
002 Karoline T. Bilit
Namn
Tveten (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
0105
005 S. Opdalen
Namn
J. Kjørvens smedfr.
(Meieritomten) (gaard)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
m ug b tj
Nr. Namn
001 Jørgen Kr. Kjørven
002 Jørgen Bjørgeengen
Bustadnr. Krets
Namn
0106
005 S. Opdalen
Stubhytten (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Toresen Hytten
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Gran
002 Marte H. Hytten
k g f
hm
Sannsynleg opphaldstad: Gran
003 Goro H. Hytten
k
004 Torvald H. Hytten
m
005 Mari H. Hytten
k
Sannsynleg opphaldstad: Gran
006 Hartvik Matisen
m
Gnr.
under 66
Yrkje
Rentenist
Rentenistkone
Gnr.
under 59
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.08.1878Stange n
s
17.05.1876Ø. Slidre n
s
Valdres
19.10.1901Hamar n
s
07.10.1903Hamar n
s
02.03.1905Hamar n
s
07.07.1908Vang
n
s
28.08.1910Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.08.1849Lunner n
s
16.02.1873Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
2 (2 m, 0 k) 2-2-0 2 (2 m, 0 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Smed S (Smedforretning) 28.02.1876Lunner n
s
Smeddreng
10.02.1893Gran
n
s
Gnr.
58
Yrkje
gårdbruker
Bnr.
2
gårdbrukerkone
husgjærning og kreaturstel
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.04.1866Lunner n
s
Gran
n
s
25.09.1896Lunner n
29.01.1898Lunner n
03.04.1902Lunner n
s
s
s
ug b
ug b
ug f
d
s
d
datter
søn
datter
ug b
pleiesøn
forpleies for fattigvæsenets
regning
Kristianian
s
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
007 Bjarne Matisen
m ug b
pleiesøn
forpleies for fattigvæsenets
regning
Kristianian
s
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Bustadnr. Krets
Namn
0107
005 S. Opdalen
Maalerud (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karen Johannessen
k ug b hm
Merknad: E: Slutt på krets 5
Gnr.
Bnr.
under 56
1
Yrkje
spinding, vævning m.v.
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.08.1848Lunner n
s
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 452 (kvinner: 204, menn: 248) Bustader i kretsen: 73
Krets: 006 Harestuen Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0001
006 Harestuen
Stryken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Thron Thomassen
m g b hf
002 Marthe Olsdatter
k g b hm
003 Mari Thronsdatter
k ug b d
004 Thomas Trondsen
m ug b s
Merknad: Fødselsår: ca. 1853 E: Påført seinare
005 Bertha Trondsen
k ug b d
006 Margit Trondsen
k ug b d
007 Ole Trondsen
m ug b s
008 Torstein Trondsen
m ug b s
Bustadnr. Krets
0002
006 Harestuen
Merknad: banevogterbolig
Nr. Namn
001 Andreas Strand
002 Inga Kristoffersen
003 Ludvik Hansen
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Stryken
Kj.
m
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
g b hf
Gnr.
82
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
husgjerning
gaardsarbeide
Bnr.
1
husgjerning
Gnr.
82
Yrkje
baneformand
husgjerning
banevogter
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.01.1851Lunner n
s
09.06.1861Lunner n
s
20.03.1888Lunner n
s
Lunner n
s
06.01.1896Lunner
10.05.1905Lunner
16.02.1898Lunner
08.05.1900Lunner
Bnr.
4
n
n
n
n
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.07.1872Storelvedalen
n
s
24.03.1880Hakedal n
s
17.05.1879Lunner n
s
Side 107
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
004 Olea Olsen
k g f
hm
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
005 Harald Ludvigsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Bustadnr. Krets
Namn
0003
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hjalmar Gustafsen
Stryken - damvogterbolig
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Nr. Namn
001 Gustav Johnsen
Sedvanleg bustad: Kristiana
002 Johanne Pedersen
Sedvanleg bustad: Kristiana
Bustadnr. Krets
0005
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Karl Jakobsen
002
003
004
005
006
007
008
Petrine Henriksdatter
Jørgen Karlsen
Hans Karlsen
Alma Karlsdatter
Magnhild Karlsdatter
Gustav Karlsen
Lilli Karlsdatter
hm
d
s
g
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
graastensmurer
03.10.1895V. Aker n
22.02.1875Jevnaker n
s
s
graastensmurer
09.09.1864Gran
n
s
hf fl
graastensmurer
29.05.1885Lunner n
s
s fl
graastensmurer
28.05.1888Jevnaker n
s
hf fl
graastensmurer
20.12.1877Jevnaker n
s
tj
hf fl
Jevnaker
hf fl
mt hm
b
b
b
b
b
b
b
1
hm
s
s
d
d
s
d
Gnr.
82
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 0 (0 m, 0 k)
Yrkje
banemester ved Norges
statsbaner
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.10.1849Modum n
s
husgjerning
18.02.1853Modum n
Gnr.
81
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
skogsarbeider
skogsarbeider
husgjerning
Bnr.
1
Namn
Erteløkken (Stryken)
Gnr.
82
Bnr.
3
Bustadnr. Krets
0007
006 Harestuen
Merknad: Uten huse og ubeboet
Namn
Fjeldstad (Stryken)
Gnr.
82
Bnr.
5
Bustadnr. Krets
0008
006 Harestuen
Merknad: Uten huse og ubeboet
Namn
Hovedøen
Gnr.
82
Bnr.
6
Bustadnr. Krets
0009
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Jørgen Jensen
002 Ingeborg Hansdatter
003 Hjalmar Jørgensen
004 Hans Jørgensen
Namn
Løvlien
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
Gnr.
60
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
skogsarbeider
skogsarbeider
Bnr.
4
s
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.12.1861Lunner n
s
30.06.1861Lunner
26.05.1888Lunner
23.02.1891Lunner
16.03.1893Lunner
08.02.1896Lunner
02.12.1898Lunner
27.05.1902Lunner
Bustadnr. Krets
0006
006 Harestuen
Merknad: Uten huse og ubeboet
Side 108
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
10 (7 m, 3 k) 1
5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.03.1882V. Aker n
s
s
s
s
Namn
Monsrud
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
k
m
k
under 82
Yrkje
Damvogter og
skogsarbeider
husgjerning
Bnr.
s
20.02.1887Lunner n
09.05.1908Lunner n
28.09.1910Lunner n
Namn
Granheim (Kjøbstaden)
(sommervilla)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g mt hf
k
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.05.1881Hanstad n
s
17.11.1910Kristianian
Gnr.
002 Gina Larsen
k g b
003 Berthe Marie Hjalmarsdatter* k ug b
004 !! Hjalmarsen*
m ug b
Merknad: Udøpt gut
005 Mildrid Gustafsen
k ug b
006 Ingel Gulbrandsen
m g mt
Merknad: Fløterhytten Sedvanleg bustad:
007 Hans Pedersen
m g mt
Sedvanleg bustad: Jevnaker
008 Anton Andersen
m g mt
Sedvanleg bustad: Lunner
009 Ingvald Hansen
m ug mt
Sedvanleg bustad: Jevnaker
010 Lennart Borgersen
m g mt
Sedvanleg bustad: Jevnaker
Bustadnr. Krets
0004
006 Harestuen
Yrkje
husgjerning
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.05.1859Ø. Aker n
s
30.04.1855Hakedal n
s
19.06.1885Lunner n
s
10.01.1887Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
005
006
007
008
009
Namn
Jens Jørgensen
Anna Jørgensdatter
Karoline Jørgensdatter
Emma Jørgensdatter
Ruth Jørgensdatter
Bustadnr. Krets
0010
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Marie Hansdatter
Kj.
m
k
k
k
k
Siv. Bust.Fam.
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b d
Namn
Nordstrand
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b hm
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
husgjerning
Gnr.
79
Yrkje
Hotelvirksomhet
002 Mathea Hansdatter
k
ug b
tj
003 Marthe Pedersdatter
k
ug b
Fors. gbr
004 Hans Martiniussen
m ug b
Bustadnr. Krets
0011
006 Harestuen
Gnr.
115
Nr. Namn
001 Halvor Hansen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
Kari Toresdatter
Ole Hansen
Theodor Andersen
Kristian Karlsen
Ingrid Hansdatter
Torvald Ottesen
Sedvanleg bustad: Nittedal
008 Herman Olsen
k
m
m
m
k
m
009 Petra Hansdatter
010 Bergliot Marie
Hermandsdatter
011 Otto Helmar Hermandsen
012 Maurits %Laurits%
Christiansen
013 Laura Larsdatter
014 Kaare Mauritsen
k
k
m g
b
b
b
b
b
mt
hm
tj
tj
til opfostring
til opfostring
fl
b
hf
g b
ug b
hm
d
m ug b
m g b
s
hf
k g b
m ug b
hm
s
015 Markus Mauritsen
m ug b
s
016 Magnhild Lovise Mauritsen
k
d
ug b
Bustadnr. Krets
0012
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Jens Fritsen
002 Marie Kristiansen
003 Dagny Karoline Jensdatter
004 Halvard %Inga Emilie%
Jensen
005 Gunvor Lovise Jensdatter
Namn
Østvold (Nystuen)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
Bustadnr. Krets
0013
006 Harestuen
Namn
Harestuvolden
k
ug b
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Karine Jensdatter
003 Jørgen Gulbrandsen
004 Martha Gulbrandsdatter
005 Kari Andersdatter
006 Hans Gulbrandsen
007 Maren Hansdatter
Digitalarkivet - Arkivverket
k
m
k
k
m
k
b
b
b
b
b
b
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.03.1878Nordre n
s
Land
29.03.1883Nordre n
s
Land
14.04.1902Nordre n
s
Land
07.01.1887Gran
n
s
Bnr.
14
Tilstades
Heimehørande
16 (10 m, 6 k)
15 (9 m, 6 k)
16-10-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.06.1857Lunner n
s
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
gaards og skogsarbeide
gaards og skogsarbeide
søn Fors. gbr
dat Fors. gbr
skogfuldmægtig
09.06.1862Lunner n
08.10.1858Lunner n
14.09.1891Lunner n
16.08.1904Lunner n
05.01.1910Kristianian
05.03.1873Nittedal n
s
s
s
s
s
s
skomager og forøvrigt
forskjellig arbeide
husgjerning
dat
05.06.1875Lunner n
s
29.12.1879Lunner n
17.05.1905Lunner n
s
s
søn
telegrafist ved
statsbanerene
husgjerning
15.05.1908Aadalen n
s
16.05.1878Østre
n
s
Toten
10.01.1882Gulbrandsdalen
n
s
02.11.1903Østre
n
s
Toten
21.08.1905Vestre n
s
Toten
15.06.1910Vestre n
s
Toten
Gnr.
115
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
Bnr.
16
d
Nr. Namn
001 Gulbrand Hansen
g
ug
ug
ug
g
g
Bnr.
2
tj
Namn
Søvolden
g
ug
ug
ug
ug
g
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.02.1889Lunner n
s
18.06.1891Lunner n
s
04.01.1894Lunner n
s
12.03.1898Lunner n
s
19.02.1901Lunner n
s
hm
s
d
tj
hf
hm
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.10.1876V. Aker n
s
20.09.1875Lunner n
s
19.04.1903Lunner n
s
27.10.1907Lunner n
s
16.01.1910Lunner n
Gnr.
115
Yrkje
gaardbruker &
skogsarbeider
husgjerning
tjener
føderaadsmand
føderaadskone
Bnr.
8
s
Tilstades
Heimehørande
19 (15 m, 4 k)
8 (4 m, 4 k)
19-15-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.08.1872Lunner n
s
01.08.1876Gran
n
16.03.1907Lunner n
03.03.1909Lunner n
24.05.1834Gran
n
04.12.1838Jevnaker n
20.12.1841Lunner n
s
s
s
s
s
s
Side 109
0533 Lunner
Nr. Namn
008 Otto Hansen
009 Oskar Kristiansen
Sedvanleg bustad: Eidsvold
010 Konrad Haraldsen
Sedvanleg bustad: Lunner
011 Kristen Nilsen
Sedvanleg bustad: Lunner
012 Harald August Bergersen
Sedvanleg bustad: Lunner
013 Gulbrand Iversen
Sedvanleg bustad: Lunner
014 Edmund Arnesen
Sedvanleg bustad: Blaker
015 Magnus Magnussen
Sedvanleg bustad: Lunner
016 Jertin Andreassen
Sedvanleg bustad: Gran
017 Petter Johannessen
Sedvanleg bustad: Gran
018 Hans Johannessen
Sedvanleg bustad: Gran
019 Torvald Kristiansen
Sedvanleg bustad: Gran
Bustadnr. Krets
0014
006 Harestuen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
m ug mt el %fl% s
Yrkje
skogsarbeider
skogsarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.03.1889Lunner n
s
08.10.1887Eidsvold n
s
m ug mt el %fl% s
skogsarbeider
08.05.1891Lunner n
s
m g
mt el %fl% hf
skogsarbeider
11.01.1869Lunner n
s
m g
mt el %fl% hf
skogsarbeider
15.02.1864Eidskogenn
s
m g
mt el %fl% hf
skogsarbeider
30.01.1880Lunner n
s
m ug mt el %fl% s
skogsarbeider
15.08.1890Nes
n
Romerike
s
m g
mt el hf
skogsarbeider
04.10.1862Lunner n
s
m g
mt el hf
skogsarbeider
11.05.1874Gran
n
s
m ug mt el s
skogsarbeider
02.02.1890Gran
n
s
m ug mt el s
skogsarbeider
07.01.1891Gran
n
s
m ug mt el s
skogsarbeider
03.12.1893Gran
n
s
Namn
Solheim
Gnr.
under 79
Merknad: Forpagterbruk
Nr. Namn
001 Anton Hansen
002 Thekla !!
003 Margit Antonsdatter
004 Hans Antonsen
005 Astrid Lagertha Antonsdatter
Kj.
m
k
k
m
k
006 Johan Andreassen Englund
007 Aksel Gustafsen
m ug b
m g b
el
hf
008
009
010
011
k
k
m
k
hm
d
s
d
Sofie Gulbrandsen
Astrid Akselsdatter
Gerhardt Akselsen
Bennette Akselsdatter
Bustadnr. Krets
0015
006 Harestuen
Nr.
001
002
003
004
005
006
Namn
Gulbrand Andersen
Torstein Olsen
Karoline Pedersdatter
Margit Olsdatter
Torine Olsdatter
Georg Arnesen
007 Gulbrand Hansen
Merknad: sidebygningen
008 Helga Olsdatter
009 Harald Gulbrandsen
010 Alfred Gulbrandsen
011 Einar Gulbrandsen
012 Johan Olsen
Bustadnr. Krets
0016
006 Harestuen
Side 110
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b d
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
Namn
Haneknæ
Kj.
m
m
k
k
k
m
m g
b
hf
k
m
m
m
m
b
b
b
b
b
hm
s
s
s
el
g
ug
ug
ug
ug
Namn
Ringstad
Tilstades
11 (5 m, 6 k)
11-5-6
Heimehørande
11 (5 m, 6 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
snedker & tømmermand S 02.07.1876Lunner n
s
husgjerning
24.07.1879Kristianian
s
23.06.1901Lunner n
s
02.09.1907Lunner n
s
28.01.1910Haug
n
s
Ringerike
skogsarbeider
23.07.1871Tomter n
s
grubearbeider
03.04.1876Værmeland
s
Sverige
husgjerning
21.02.1880Lunner n
s
15.08.1903Lunner n
s
13.10.1906Lunner n
s
27.10.1908Lunner n
s
Gnr.
78
Siv. Bust.Fam.
e b hf
g b fl
g b d hm
ug b d
ug b tj
ug b tj
Bnr.
1
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
12 (8 m, 4 k)
12 (8 m, 4 k)
12-8-4
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardbruker
25.10.1848Lunner n
s
deltager i gaardens arbeide 23.09.1885Lunner n
s
Husgjerning
01.01.1887Lunner n
s
16.09.1910Lunner n
s
29.09.1891Lunner n
s
03.01.1895Østre
n
s
Aker
skogsarbeider
28.12.1882Lunner n
s
husgjerning
07.02.1888Lunner
23.09.1906Lunner
06.08.1908Lunner
12.10.1910Lunner
04.09.1883Østre
Aker
skogsarbeider
Gnr.
78
Bnr.
5
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
001
002
003
004
005
006
Namn
Olaus Olsen
Karen Olsen
Bertha Olausdatter
Helga Olausdatter
Ole Olaussen
Marie Olsdatter
Bustadnr. Krets
0017
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hendrik Paulsen
Kj.
m
k
k
k
m
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b tj
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.01.1871Lunner n
s
14.04.1875Nannestadn
s
12.07.1898Lunner n
s
26.10.1902Lunner n
s
24.04.1906Lunner n
s
08.10.1865Lunner n
s
tjener
Gnr.
Bnr.
under 78
Yrkje
arbeider hos verten - samt
skogsarbeide
husgjerning
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.06.1833Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0018
006 Harestuen
Klypen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Marius Kristoffersen
m g b hf
002 Karen Pedersdatter
k g b hm
003 Olga Rangfrid Mariusdatter k ug b d
004 Anders Mariussøn
m ug b s
005 Borghild Jørgensen
k ug b tj
006 Marie Larsdatter
k ug b el
Merknad: sidebygningen
Gnr.
88
Yrkje
gaardsbestyrer
husgjerning
Bnr.
1
vævning
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.08.1883Gran
n
s
27.03.1867Lunner n
s
25.01.1906Lunner n
s
25.04.1909Lunner n
s
30.08.1899Jevnaker n
s
16.05.1844Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0019
006 Harestuen
Rundelsbraaten (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Bernhard Hansen
m g b hf
002 Helene Halvorsdatter
k g b hm
003 Petter Bernhardsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
004 Hans Bernhardsen
m ug b s
005 Helga Bernhardsdatter
k ug b d
006 Edevart Bernhardsen
m ug b s
007 Konrad Bernhardsen
m ug b s
008 Hilmar Bernhardsen
m ug b s
009 Borghild Bernhardsdatter
k ug b d
010 Bjarne Bernhardsen
m ug b s
Gnr.
Bnr.
under 69
Yrkje
skogsarbeide
husgjerning
bergverksarbeider
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 10 (7 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.05.1868Lunner n
s
20.08.1872Lunner n
s
14.10.1890Lunner n
s
skogsarbeider
27.05.1895Lunner
01.03.1898Lunner
10.04.1900Lunner
23.07.1902Lunner
14.07.1905Lunner
10.07.1907Lunner
27.10.1909Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0020
006 Harestuen
Rundalen
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Pedersen
m ug b hf
002 Marthe Pedersdatter
k e b hm
003 Jenny Adolfdatter
k ug b tj
004 Anton Trulsen Kleven
m g b hf
005 Gundhild Pedersen
k g b hm
006 Inger Gyda Antonsen
k ug b d
007 Tormod Alexander Antonsen m ug b s
008 Hagbart Slaatsveen
m ug mt el
Gnr.
69
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
002 Maren Hendriksdatter
003 Emil Eriksen
Sedvanleg bustad: !!
009 Berthe Syversdatter
Merknad: I sidebygningen
Namn
Haneknæengen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
k ug b
m ug b
k
e
b
d
fostersøn
Digitalarkivet - Arkivverket
k
k
skogfuldmægtig
husgjerning
skogsarbeider
føderaadskone føderaad
Bustadnr. Krets
Namn
0021
006 Harestuen
Rundalsbakken
Merknad: forpagterbruk Ikke matrikulerer
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Helgesen
m g b hf
002 Rangdi Olsdatter
003 Anna Karoline Hansdatter
Sedvanleg bustad: Lunner
Bnr.
1
g b hm
ug mt b
Gnr.
under 69
08.11.1868Lunner n
09.10.1886Lunner n
Yrkje
Kurvarbeider - nyter
understøttelse av
fattigvæsenet
Fors. bergverksarbeider
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.02.1858Lunner n
s
18.12.1854Lunner n
s
02.10.1894Lunner n
s
06.12.1880Krødsherred
n
s
21.12.1882Krødsherred
n
s
07.09.1908Drammenn
s
04.12.1909Kristianian
s
05.08.1887Vestre n
s
Toten
12.10.1826Gran
Bnr.
1
n
n
n
n
n
n
n
s
s
n
s
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.05.1840Lunner n
s
14.06.1841Lunner n
28.09.1904Lunner n
s
s
Side 111
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0022
006 Harestuen
Merknad: Forpagterbruk
Nr. Namn
001 Kristen Jakobsen
002 Tolline Olsdatter
003 Jakob Kristensen
Namn
Rundalsbakken
Bustadnr. Krets
0023
006 Harestuen
Merknad: Ikke skyldsat
Nr. Namn
001 Adolf Olsen
002 Karine Jakobsdatter
003 Hanna Adolfsdatter
004 Kristian Adolfsen
005 Karen Adolfsdatter
006 Aksel Gunerius Adolfsen
007 Adolf Oskar Adolfsen
008 Borghild Adolfsdatter
009 Marry Adolfsen
Namn
Botne
Bustadnr. Krets
0024
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Marthe Gulbranddatter
002 Emil Alexander Viggosøn
003 Georg Mathiassen
004 Julie Olsdatter
005 Marie Georgsdatter
006 Olga Georgsdatter
007 Konstanse Georgsdatter
008 Ole Georgsen
009 Anna Georgsdatter
Namn
Fjeldhammer
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b fl
m g b fl (hf)
k g b fl (hm)
k ug b d
k ug b d
k ug b d
m ug b s
k ug b d
Bustadnr. Krets
0025
006 Harestuen
Merknad: forpagterbruk
Nr. Namn
001 Johan Johansen
Namn
Rundelsletta
Kj.
m
k
m
Kj.
m
k
k
m
k
m
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
Gnr.
under 69
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
skogsarbeide
Gnr.
under 70
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
Gnr.
70
Yrkje
gaardbruker
Bnr.
1
Namn
Bækkestue
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
9 (3 m, 6 k) 9-3-6 9 (3 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.01.1846Lunner n
s
22.07.1898Lunner n
s
25.09.1879Drøbak n
s
20.08.1878Lunner n
s
26.01.1900Lunner n
s
25.01.1902Lunner n
s
23.07.1904Lunner n
s
15.05.1906Lunner n
s
13.03.1908Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
3 (0 m, 3 k) 3-0-3 4 (1 m, 3 k)
bergverksarbeider
husgjerning
Yrkje
bergverksarbeider
Bustadnr. Krets
0027
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Peder Iversen
Namn
Vidjibraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
002
003
004
005
006
Laura Johansen
Ragnar Hansen
Iver Pedersen
Ingeborg Kristiansdatter
Edevart Iversen
Merknad: Sidebygningen
007 Ragnhild Iversen
008 Marthe Kristiansdatter
Side 112
Kj.
m
k
k
m
k
Gnr.
under 71
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b d
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.09.1878Værmeland
s
Sverige
k
m
m
k
m
ug
ug
g
g
g
b
b
b
b
b
k
k
g b
ug b
29.06.1885Lunner n
23.07.1904Lunner n
19.11.1908Lunner n
Bnr.
1
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
husgjerning
skogsarbeider
Gnr.
77
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.01.1869Lunner n
s
14.02.1872Lunner n
s
Lunner n
s
30.10.1898Lunner n
s
09.09.1900Lunner n
s
06.09.1903Lunner n
s
28.08.1905Lunner n
s
28.09.1907Lunner n
s
11.01.1910Lunner n
s
Statsb.: svensk borger Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
002 Anna Nilsdatter
k g b hm
husgjerning
003 Alfhild Johansen
k ug b d
004 Jenny Johansen
k ug b d
Bustadnr. Krets
0026
006 Harestuen
Merknad: forpagterbruk
Nr. Namn
001 Gulbrand Larsen
002 Elise Andersdatter
003 Gudbjørg Gudbrandsdatter
004 Lars Gudbrandsen
005 Anne Gudbrandsdatter
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.09.1849Lunner n
s
11.04.1848Lunner n
s
12.04.1878Lunner n
s
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
Gnr.
under 69
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Bnr.
1
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.03.1849Lunner n
s
10.04.1855Lunner n
s
28.07.1881Lunner n
s
05.06.1890Lunner n
s
06.02.1897Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.09.1863Lunner n
s
tj
tjenerens barn
hf
føderaadsmand
hm
føderaadskone
hf
bygningssnedker
26.09.1889Drammenn
04.05.1910Kristianian
26.07.1830Lunner n
07.12.1834Lunner n
24.05.1871Lunner n
s
s
s
s
s
hm
tj
09.06.1879Kristianian
28.09.1842Jevnaker n
s
s
husgjerning
tj
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0028
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Borger Hansen
002 Anne Hansdatter
003 Petter Borgersen
004 Otto Borgersen
Sannsynleg opphaldstad: !!
005 Anton Toresen
006 Marie Hansdatter
007 Adolf Adolfsen
Namn
Grønbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
m ug f
hm
s
s
m g
k g
m g
hf
hm
fl
b
b
b
Gnr.
Bnr.
76
1
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
gaards- og skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 7 (5 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.10.1859Lunner n
s
04.12.1860Lunner n
14.10.1893Lunner n
29.09.1897Lunner n
s
s
s
snedker og tømmermand
husgjerning
Maler S
04.07.1886Lunner n
02.10.1885Lunner n
20.07.1860Ørebro n
Sverige
s
s
s
Bustadnr. Krets
0029
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hans Eriksen
002 Karine Eriksdatter
003 Kari Hansdatter
Namn
Arnedal
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k ug b tj
k e b fl
Gnr.
74
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
føderaadskone
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.05.1854Lunner n
s
14.10.1866Lunner n
s
08.08.1828Gran
n
s
Bustadnr. Krets
0030
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Martin Hansen
002 Karen Karlsen
003 Karen Hansen
Namn
Fjeldet
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b tj
Gnr.
71
Yrkje
gaardbruger
husgjerning
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.03.1879Nannestadn
s
08.06.1888Gjerdrumn
s
13.12.1892Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0031
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Iver Paulsen
002 Sofie Larsdatter
003 Peder Iversen
004 Hans Iversen
005 Iver Ellingsen
Namn
Bjørgesæterløkken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
m g mt el hf paa
hjemstedet
Gnr.
Bnr.
71
6
Yrkje
skomaker og skogarbeider
husgjerning
sagarbeider
Sedvanleg bustad: Lunner
006 Hans Pedersen
Sedvanleg bustad: Lunner
007 Edevart Iversen
Sedvanleg bustad: Lunner
008 Edevart Nilsen
Sedvanleg bustad: Lunner
009 Ole Gulbrandsen
Bustadnr. Krets
0032
006 Harestuen
gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
9 (8 m, 1 k) 9-8-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.09.1858Lunner n
s
14.09.1867Lunner n
s
17.10.1894Lunner n
s
21.01.1902Lunner n
s
24.06.1854Gran
n
s
gaardbruker
16.06.1859Lunner n
s
m ug mt el s paa
hjemstedet
gaardsarbeide
11.01.1895Lunner n
s
m ug mt el s paa
hjemstedet
gaardsarbeide
05.12.1884Lunner n
s
m ug b
dagarbeider ved
statsbanerene
07.12.1888Lunner n
s
m g
mt el hf paa
hjemstedet
el
Namn
Dalen
Gnr.
73
Nr. Namn
001 Ole Paulsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
k
k
m
k
m
m
m
m
m
Helene Jacobsdatter
Janna Olsdatter
Jacob Olsen
Helga Olsdatter
Gudbrand Engebretsen
Petter Iversen
Aksel Hansen
Edevart larsen
Olaf Olsen
Bustadnr. Krets
0033
006 Harestuen
Merknad: forpagterbruk
Digitalarkivet - Arkivverket
g
ug
ug
ug
g
g
ug
ug
g
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Namn
Bjørgesæter
hm
d
s
d
el
el
el
el
el
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
husgjerning
gaards- og skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
10 (7 m, 3 k)
10 (7 m, 3 k)
10-7-3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
28.07.1856Lunner n
s
29.09.1857Gran
n
21.08.1890Lunner n
21.11.1892Lunner n
18.02.1900Lunner n
Veiarbeider
03.08.1874Lunner n
Veiarbeider
03.06.1870Lunner n
Veiarbeider
06.10.1886Gran
n
Veiarbeider
08.11.1887Gran
n
expeditør ved statsbanerne 09.02.1872Krødsherred
n
Gnr.
under 71
Bnr.
1
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Side 113
0533 Lunner
Nr. Namn
001 Adolf Anderson Sandin
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Gina Nilsen
003 Aksel Adolfsen Sandin
k g b
m ug b
Bustadnr. Krets
0034
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hans Olsen
002 Marie Hansdatter
hm
s
Namn
Bjørgesætervolden
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0035
006 Harestuen
Bjørgesæter station
Merknad: Banevogterbolig ved statsbanerne
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johan Olsen
m g b hf
002 Kaisa Pedersen
k
g
003 Signe Johansdatter
k
ug b
d
004
005
006
007
008
009
k
k
m
k
m
m
ug
ug
g
g
ug
ug
d
d
hf
hm
s
s
Olga Johansdatter
Jenny Johansdatter
Ole Martin Svendsen
Hanna Toresdatter
Karl Martinius Olsen
Hans Torvald Olsen
b
b
b
b
b
b
b
hm
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
forskjellig slags oplasting 05.02.1871Norkøping
s
ved jernbanen
husgjerning
28.07.1869Vardal n
s
25.05.1897Toten n
s
Gnr.
71
Yrkje
skogsarbeide
husgjerning
Bnr.
5
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.08.1867Lunner n
s
19.02.1868Lunner n
s
Gnr.
71
Bnr.
7
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Yrkje
banevogter ved
statsbanene
husgjerning
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.09.1871Solør
n
s
24.12.1873Dalbu n
Sverige
01.03.1896Dalbu n
Sverige
20.06.1897Solør
n
29.04.1900Solør
n
formand ved statsbanerene 21.04.1861Soon
n
husgjerning
06.07.1872Skjeberg n
15.08.1893Rakkestadn
07.11.1897Rakkestadn
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
0036
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Ole Torstensen
002 Johanne Andersdatter
003 Kristine Olsdatter
004 Ole Olsen
005 Otto Olsen
006 Jensine Olsen*
007 Martine Olsen*
Namn
Bjørgesæter
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
m ug b s
k ug b d
k ug b d
Gnr.
Bnr.
71
1
Yrkje
gaardbruker & smed
husgjerning
husgjerning
gaardsarbeider
gaardsarbeider
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.02.1858Lunner n
s
13.07.1858Lunner n
s
06.09.1887Lunner n
s
29.09.1890Lunner n
s
18.11.1894Lunner n
s
26.09.1897Lunner n
s
04.12.1899Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0037
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Torstein Torsteinsen
002 Emma Torsteinsen
Namn
Bjørklund
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
k ug b d
Gnr.
71
Yrkje
føderaadsmand
landhandler
Bnr.
8
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.06.1827Lunner n
s
10.04.1874Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0038
006 Harestuen
Namn
Sletten
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
12 (7 m, 5 k)
13 (8 m, 5 k)
12-7-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.05.1861Lunner n
s
Nr. Namn
001 Nils Andersen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Anne Torsteinsen
k g b
003 Torstein Nilsen
m ug f
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
004 Anders Nilsen
m ug b
005 Kristine Nilsdatter
k ug b
006 Helga Nilsdatter
k ug b
007 Nicolai Nilsen
m ug b
008 Inga Nilsdatter
k ug b
009 Karen Nilsdatter
k ug b
010 Anton Andresen
m ug b
011 Meins Martinsen
m ug b
012 Hans Kitelsen
m ug b
013 Olaf Kitelsen
m ug b
Bustadnr. Krets
0039
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hans Pedersen
Side 114
Gnr.
72
hm
s
s
d
d
s
d
d
el
el
el
el
Namn
Dokka
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
bergverksarbeider
skogsarbeider
Skogsarbeider
Skogsarbeider
Skogsarbeider
Skogsarbeider
Gnr.
78
Yrkje
skogsarbeider
Bnr.
4
14.12.1863Lunner n
22.09.1888Lunner n
s
s
12.04.1891Lunner n
07.04.1894Lunner n
09.10.1896Lunner n
08.10.1899Lunner n
15.04.1902Lunner n
13.08.1905Lunner n
02.06.1891Eidskogenn
01.06.1886Eidskogenn
05.08.1890Gran
n
19.11.1892Gran
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.09.1850Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
002 Elise Pedersdatter
003 Mari Gudbrandsdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
k g b hm
k e b el
Bustadnr. Krets
Namn
0040
006 Harestuen
Haneknæsagstua (plads)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anna Hansdatter
k e b hm
002 Helga Pettersdatter
k ug b d
003 Martha Pettersdatter
k ug b d
004 Petter Pettersen
m ug b s
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
005 Gustav Hansen
m ug b el
006 Martin Pettersen
m g b el
007 Ludvik Larsen
m e b el
Bustadnr. Krets
Namn
0041
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Gulbrand Larsen
Harestuen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.07.1854Lunner n
s
delvis understøttet av fat.v. 10.03.1832Lunner n
s
Gnr.
under 78
Yrkje
syerske
skogsarbeider
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.05.1877Lunner n
s
02.10.1897Lunner n
s
31.12.1899Lunner n
s
03.07.1883Lunner n
s
skogsarbeider
skogsarbeider
skogsarbeider
10.11.1881Enebak n
14.05.1878Kraakstadn
12.09.1865Eidsvold n
Gnr.
Jon Torstensen
m ug b fl
Martin Hansen
m ug b tj
Jens Ingvald Gustafsen
m ug b tj
Kari Larsdatter
k ug b tj
Oline Andersdatter
k ug b tj
Torine Karlsdatter
k ug b tj
Anne Hansdatter
k ug b tj
Ingrid Edevartsdatter Gureby k ug b fl
Aksel Antonsen
m ug b tj
???
m
b el
Merknad: Omstreifer - negtet at give oplysninger
Bnr.
1
Bnr.
79
1
Yrkje
landhandler og
gaardbruker
lever av Kapital
gaardsarbeide
gaardsarbeide
husgjerning
husgjerning
husgjerning
butikdame
lærerinde ved folkeskolen
gaardsarbeide
Omstreifer
Bustadnr. Krets
Namn
0042
006 Harestuen
Harestuen skole
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Torgun Halvorsen Skouen
m g b hf
002 Emma Olausdatter
k g b hm
003 Ingjerd Synøve Torgrimsdatter k ug b d
004 Haakon Olav Torgrimsen
m ug b s
005 Arne Torgrimsen
m ug b s
006 Gina Hansdatter
k ug b tj
Gnr.
Bnr.
79
4
Yrkje
lærer ved folkeskolen
husgjerning
Bustadnr. Krets
0043
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Gulbrand Toresen
Gnr.
Bnr.
under 79
1
Yrkje
graastensmurer og
skogsarbeid
husgjerning
002 Berthe Olsdatter
003 Olav Gulbrandsen
Namn
Stubengen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
hm
s
Bustadnr. Krets
0044
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Anton Andersen
002 Mathilde Kristiansdatter
003 Karen Antonsdatter
004 Inga Antonsdatter
005 Gudrun Antonsdatter
006 Birger Antonsen
Namn
Harestuhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
k ug b d
m ug b s
Bustadnr. Krets
0045
006 Harestuen
Merknad: forpagterbruk
Nr. Namn
001 Iver Andersen
Namn
Harestuhagen
002 Marie Hendriksdatter
003 Alf Iversen
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
hm
s
husgjerning
s
s
s
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (6 m, 5 k) 1
11 (6 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.08.1850Lunner n
s
24.01.1830Lunner n
17.02.1889Lunner n
10.01.1893Norderhov
n
08.06.1844Lunner n
18.10.1864Lunner n
07.10.1888Lunner n
01.04.1889Lunner n
27.01.1887Bærum n
24.06.1895Lunner n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.06.1871Lunner n
s
25.02.1886Aker
n
s
06.03.1908Lunner n
s
21.09.1909Lunner n
s
08.10.1910Lunner n
s
06.08.1891Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.08.1847Lunner n
s
06.10.1848Gran
n
06.04.1894Lunner n
s
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
under 79
1
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
skomaker og skogsarbeid 05.08.1866Lunner n
s
husgjerning
26.05.1871Lunner n
s
29.08.1897Lunner n
s
13.11.1899Lunner n
s
05.02.1903Lunner n
s
08.02.1910Lunner n
s
Gnr.
under 79
Bnr.
1
Yrkje
skomaker uten speciel
utdannelse
husgjerning
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.05.1859Lunner n
s
01.03.1882Gran
n
22.07.1908Lunner n
s
s
Side 115
0533 Lunner
Nr. Namn
004 Astrid Herdis Iversdatter
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.02.1910Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0046
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Karen Jacobsdatter
002 Marie Andersdatter
003 Hans Andersen
004 Gudbrand Andersen
Namn
Harestuhagen (plads)
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k ug b d
m ug b s
m ug b s
Gnr.
Bnr.
under 79
1
Yrkje
understøttes av sin børn
husgjerning
skogsarbeide
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.11.1833Gran
n
s
12.01.1872Lunner n
s
08.05.1861Lunner n
s
08.07.1873Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0047
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Johan Olsen Skag
Namn
Nystuen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Gnr.
115
Yrkje
graastensmurer
Bnr.
16
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.00.1863Værmeland
s
Sverige
26.01.1866Nes
n
s
Romerike
01.11.1895Nes
n
s
Romerike
10.09.1903Østre
n
s
Aker
14.02.1841Ertsskogen
n
s
002 Kaja Pedersdatter
k
g
b
003 Olga Johansdatter
k
ug b
d
004 Gotfred Johansen
m ug b
s
005 Nils Olsen
Merknad: Sidebygningen
m e
el
b
hm
husgjerning
Diverse arbeide
Bustadnr. Krets
0048
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Torval Jensen
002 Bennette Hansdatter
003 Ruth Torvaldsdatter
Namn
Stubengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
Gnr.
115
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.06.1871Lunner n
s
29.12.1879Lunner n
s
17.04.1902Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0049
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Karen Fredriksdatter
002 Klara Frithjofsdatter
Namn
Tangen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k ug b datterdatter
Gnr.
171
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
2 (0 m, 2 k) 2-0-2 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.09.1840Lunner n
s
23.07.1894Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0050
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Ludvig Opsahl
002 Kathrine Opsahl
003 Ludvig Opsahl
Namn
Harestuen Jernbanestation
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Gnr.
115
Yrkje
Stationsmester
Husmor
intet Erhverv
Bnr.
13
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.02.1855Eidsvold n
s
30.11.1873Nøterø n
s
14.02.1896søndre n
s
Odalen
Merknad: Ludvig Opsahl junior
004 Else Opsahl
k
005 Karen Opsahl
k
ug b
ug f
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
006 Mathilde Andersen
k g
Sedvanleg bustad: Kristiania
Bustadnr. Krets
0051
006 Harestuen
d
d
mt b
Namn
Harestuskogen
Nr. Namn
001 Erik Eriksen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Kristine Gulbrandsdatter
003 Marie Eriksdatter
004 Hanna Eriksdatter
005 Ole Eriksen
006 Jørgen Eriksen
007 Einar Eriksen
008 Otto Akselsen
009 Margit Hildegar Eriksen
010 Lilli Johansen
011 Edvart Eriksen
012 Anna Tronsdatter
Side 116
k
k
k
m
m
m
m
k
k
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
g
g
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
s
s
s
fostersøn
fosterdatter
fosterdatter
s
sønnehustru
intet Erhverv
i Lære hos Fotograf
23.02.1909Lunner n
19.07.1887søndre n
Odalen
s
s
Husgjerning
30.09.1840Kragerø n
s
Gnr.
84
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
15 (7 m, 8 k)
15 (7 m, 8 k)
15-7-8
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardsbruk (forpagter) og 14.04.1849Lunner n
s
skogsarbeide
husgjerning
14.10.1852Jevnaker n
s
husgjerning
02.06.1877Lunner n
s
husgjerning
13.03.1890Lunner n
s
gaards- og skogsarbeide 13.01.1884Lunner n
s
gaards- og skogsarbeide 11.08.1891Lunner n
s
gaards- og skogsarbeide 20.07.1893Lunner n
s
intet erhverv Fors. gbr
20.12.1895Lunner n
s
intet erhverv Fors. gbr
16.09.1895Kristianian
s
intet erhverv Fors. gbr
16.09.1905Kristianian
s
gaards og skogsarbeid
13.02.1878Lunner n
s
husgjerning
25.02.1886Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
013
014
015
Namn
Anton Eriksen
Martha Hansdatter
Karoline Antonsdatter
Bustadnr. Krets
0052
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Tore Andersen
002 Gustava Engebretsdatter
003 Edevart Toresen
Kj.
m
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b s
g b sønnehustru
ug b d (sønnens)
Yrkje
gaards- og skogsarbeide
husgjerning
Bnr.
2
004 Lars Toresen
Namn
Gnr.
Harestuengen (Engebraaten) 84
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
gaardbruker
k g b hm
husgjerning
m ug b s
dagarbeider ved
statsbanerene
m ug b s
Bustadnr. Krets
0053
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Hildus!! Hansen
Namn
Sørlie
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Bnr.
1
002 Karoline Eriksdatter
003 Magnhild Karlsdatter
Bustadnr. Krets
0054
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Gudbrand Hansen
002
003
004
005
Anne Hansdatter
Emil Hansen
Karl Ottosøn
Marie Hansdatter
Bustadnr. Krets
0055
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Gunner Jacobsen
002 Kristine Pedersdatter
003 Bernhardt Larsen
k
k
g b
ug b
hm
fosterdatter
Namn
Sørlie - øvre (Granheim)
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
k
m
m
k
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
søster
fl
fostersøn
fl
Namn
Elvetangen %Holoa%
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug mt tilstede paa
arbeide
Gnr.
83
Yrkje
gaardbruker &
skogsarbeider
husgjerning
intet erhverv
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.07.1886Lunner n
s
09.08.1888Lunner n
s
16.08.1910Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.08.1856Eidsskogen
n
s
09.02.1863Lunner n
s
16.06.1888Lunner n
s
21.11.1902Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.06.1875Lunner n
s
09.11.1885Lunner n
07.05.1899Lunner n
s
s
Gnr.
Bnr.
83
2
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeide
husholderske
gaards- og skogsarbeide
intet erhverv
føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.08.1874Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
115
15
Yrkje
skogsarbeide
husgjerning
snedkerarbeider (ikke
til stadighet) forøvrigt
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.05.1853Lunner n
s
07.12.1847Lunner n
s
20.05.1845Sverige n
s
03.09.1876Lunner
07.11.1884Lunner
05.07.1890Lunner
03.09.1849Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
Sedvanleg bustad: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0056
006 Harestuen
Bakken
under 115
Merknad: Ikke særskilt matrikuleret, ligger i stm. Løvenskiolds eiendom
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Karl Eriksen
m g b hf
skogsarbeide
002 Minda Olsdatter
k g b hm
husgjerning
003 Marie Kristine Karlsdatter
k ug b d
004 Einar Torbjørn Karlsen
m ug b s
Bnr.
1
Bustadnr. Krets
0057
006 Harestuen
Merknad: Ikke matrikuleret
Nr. Namn
001 Kari Amundsdatter
002 Knut Hansen
Bnr.
1
Namn
Bakkestykket
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0058
006 Harestuen
Gagnumsætervangen
Merknad: Ikke matrikuleret
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Nils Gulliksen
m g b hf
002 Ingeborg Toresdatter
k g b hm
003 Kristian Nilsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Hakedal
Bustadnr. Krets
0059
006 Harestuen
Merknad: Ikke matrikuleret
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Gagnumsæter
Gnr.
under 115
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.04.1888Lunner n
s
15.06.1886Nittedal n
s
17.05.1908Lunner n
s
30.07.1909Lunner n
s
Yrkje
syerske
skogsarbeide
Gnr.
under 115
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.02.1864Jevnaker n
s
04.10.1891Lunner n
s
Bnr.
1
Yrkje
graastenmurer
husgjerning
sag- og høvleriarbeider
Gnr.
115
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.05.1835Modum n
s
16.03.1840Lunner n
s
06.06.1876Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (5 m, 4 k) 9-5-4 9 (5 m, 4 k)
Side 117
0533 Lunner
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Namn
Jacob Johnsen
Karoline Julia Hansdatter
Marie Jakobsdatter
Ingeborg Jakobsdatter
Hans Jakobsen
Martha Jakobsdatter
Einar Jakobsen
Otto Jakobsen
Jørgen Jakobsen
Bustadnr. Krets
0060
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Martin Jacobsen
002
003
004
005
006
007
008
009
Olava Olsdatter
Jacob Martinsen
Klara Martinsdatter
Helga Martinsdatter
Gunda Martinsdatter
Otto Martinsen
Anton Martinsen
Anne Gunnersdatter
Bustadnr. Krets
0061
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Sven Toresen
Kj.
m
k
k
k
m
k
m
m
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b s
ug b d
ug b s
ug b s
ug b s
Namn
Engen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
k
k
k
m
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
d
d
d
s
s
fl
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.07.1862Lunner n
s
03.06.1866Jevnaker n
s
17.10.1896Lunner n
s
26.09.1898Lunner n
s
12.03.1901Lunner n
s
22.03.1903Lunner n
s
13.10.1905Lunner n
s
01.04.1908Lunner n
s
21.08.1910Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
84
5
Yrkje
Gaardbruker og
skogsarbeide
husgjerning
gaards- og skogsarbeide
husgjerning
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.04.1856Lunner n
s
føderaadskone
002 Helene Johnsdatter
003 Anders Konrad Andersen
k g b
m ug b
hm
fostersøn
Gnr.
Bnr.
84
4
Yrkje
gaardbruker og
skogsarbeider
husgjerning
gaards- og skogsarbeide
004 Maren Helene Andersdatter
k
fosterdatter
husgjerning
Bustadnr. Krets
0062
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Erik Pedersen
002 Marie Engebretsdatter
003 Karl Eriksen
004 Anton Olaf Eriksen
005 Helga Eriksdatter
006 Aksel Eriksen
007 Ole Olsen
Merknad: Sidebygning
008 Lise Larsdatter
Namn
Engestuen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
skogsarbeider
husgjerning
ug b
Namn
Myren
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
m ug b s
k ug b d
m ug b s
m g b hf
k
g
b
hm
Gnr.
Bnr.
84
3
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
gaards- & skogsarbeide
gaards- & skogsarbeide
lever av Kapital
22.03.1861Lunner
09.02.1888Lunner
09.02.1896Lunner
07.01.1899Lunner
07.01.1899Lunner
21.10.1901Lunner
10.07.1903Lunner
10.12.1824Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.02.1850Lunner n
s
26.07.1859Lunner n
09.03.1893Østre
n
Aker
20.09.1895Østre
n
Aker
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.06.1836Lunner n
s
24.01.1860Lunner n
s
27.05.1890Lunner n
s
20.10.1894Lunner n
s
28.07.1897Lunner n
s
30.11.1898Lunner n
s
14.05.1833Dalsland n
s
Sverige
%Jevnaker
%
lever av Kapital
29.09.1840Jevnaker n
s
Bustadnr. Krets
0063
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Karl Nilsen
002 Anne Toresdatter
003 Karine Karlsdatter
004 Martin Karlsen
005 Lars Karlsen
006 Michael Karlsen
007 Anton Karlsen
008 Aslaug Karlsen
Namn
Vestbraaten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
m ug b s
m ug b s
m ug b s
k ug b d
Gnr.
Bnr.
115
10
Yrkje
skogs & træsliperiarbeider
husgjerning
husgjerning
skogs & træsliperiarbeide
skogs & træsliperiarbeide
skogs & træsliperiarbeide
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.10.1855Lunner n
s
24.10.1855Lunner n
s
27.09.1886Lunner n
s
10.12.1884Lunner n
s
12.01.1891Lunner n
s
20.09.1894Lunner n
s
13.03.1897Lunner n
s
03.10.1908Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0064
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Ole Eriksen
002 Berthe Pedersdatter
Namn
Jonsrud
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Gnr.
115
Yrkje
skogsarbeide
husgjerning
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
22.05.1856Lunner n
s
16.05.1852Lunner n
s
Side 118
Bnr.
9
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
003 Hans Olsen
004 Olga Olsdatter
Bustadnr. Krets
0065
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Karl Fritsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
k ug b d
Namn
Jonsrud
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002 Dina Julie Kristoffersen
k
g
b
hm
003
004
005
006
k
m
m
m
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
d
s
s
s
Sofie Karlsdatter
Johan Frithjoff Karlsen
Einar Karlsen
Sigurd Karlsen
Bustadnr. Krets
0066
006 Harestuen
Namn
Blyverket
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
k
m
k
k
m
k
m
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
d
d
s
d
s
s
fl
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.10.1893Lunner n
s
12.01.1897Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
115
5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
skogs og træsliperiarbeider 03.10.1876Vestre n
s
Aker
husgjerning
10.09.1867Stange n
s
Hedemarken
30.03.1901Kristianian
s
25.12.1902Lunner n
s
søn
01.06.1905Lunner n
s
04.06.1908Lunner n
s
Gnr.
115
Nr. Namn
001 Emil Gulbrandsen
Berthe Olsdatter
Georg Emilsen
Aagodt Emilsdatter
Minda Kaspara Emilsdatter
Einar Emilsen
Anna Emilsdatter
Otto Emilsen
Birger Emilsen
Aase Larsdatter
Yrkje
skogsarbeide
Bnr.
6
Yrkje
skogsarbeide og
træsliperiarbeider
husgjerning
skogsarbeide
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.11.1869Hakedal n
s
13.04.1872Lunner n
12.01.1896Hakedal n
10.12.1897Kristianian
12.02.1900Kristianian
27.04.1902Kristianian
23.03.1905Kristianian
12.05.1907Lunner n
29.04.1909Lunner n
05.08.1834Lunner n
understøttes av
fattigvæsenet
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0067
006 Harestuen
Blyverket
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gulbrand Evensen
m g b hf
002 Thea Severinsen
k g b hm
003 Einar Sverre Gulbrandsen
m ug b s
004 Konrad Trygve Gulbrandsen m ug b s
005 Hans Nilsen Vangen
m ug b el
Gnr.
Bnr.
115
7
Yrkje
Kjørekarl ved træsliperi
husgjerning
Bustadnr. Krets
0068
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Martin Halvorsen
Gnr.
86
Yrkje
gaardbruker &
skogsarbeider
husgjerning
skogsarbeide
skogsarbeide
Bnr.
1
Gnr.
80
Yrkje
Villabestyrer
husgjerning
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.08.1847Skedsmo n
s
03.10.1850Høland n
s
Gnr.
under 98
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
002
003
004
005
006
007
008
009
Olava Jakobsdatter
Jørgen Martinsen
Harald Martinsen
Marie Martinsdatter
Alvilde Martinsdatter
Hjørdis Martinsdatter
Sigrid Martinsdatter
Astrid Martinsdatter
Namn
Thomasgjerdet
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k
m
m
k
k
k
k
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
d
d
d
d
Bustadnr. Krets
0069
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Gustav Hansen Myhrvold
002 Theoline Pedersdatter
Namn
Pipern
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
0070
006 Harestuen
Merknad: Bebygget sætervold
Nr. Namn
001 Hans Andreassen
Namn
Holoa
002 Marie Olsdatter
003 Brede Hansen
Digitalarkivet - Arkivverket
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b
m ug b
hm
s
Kjørekarl ved træsliperi
Yrkje
graastensmurer &
skogsarbeide
husgjerning
intet erhverv
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.07.1880Lunner n
s
14.03.1881Østerdalen
n
s
08.06.1909Lunner n
s
18.07.1910Lunner n
s
23.06.1883Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (3 m, 6 k) 9-3-6 9 (3 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.06.1860Lunner n
s
05.11.1865Lunner
07.12.1890Lunner
27.09.1893Lunner
24.09.1896Lunner
13.10.1901Lunner
21.04.1904Lunner
27.09.1905Lunner
01.01.1909Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.05.1862Smaalenene
n
s
21.08.1864Lunner n
18.07.1895Lunner n
s
s
Side 119
0533 Lunner
Nr. Namn
004 Anna Hansdatter
005 Torvald Hansen
Bustadnr. Krets
0071
006 Harestuen
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Namn
Peder Halvorsen
Anna Olausdatter
Halvor Pedersen
Ingeborg Pedersdatter
Oskar Larsen
Karl Halvorsen
Halvor Pedersen
Karine Iversdatter
Jørgen Halvorsen
010 Hans Halvorsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
m ug b s
Namn
Snellingen
Kj.
m
k
m
k
m
m
m
k
m
Gnr.
75
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b tj
ug b tj
g b hf
g b hm
ug b s
m ug b
s
Bustadnr. Krets
Namn
0072
006 Harestuen
Snellingen (gaard)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Paulsen
m g b hf
002 Petrine Jakobsdatter
k g b hm
003 Peder Gulbrandsen
m ug b s
004 Marius Gulbrandsen
m ug b s
005 Martha Gulbrandsen
k ug b d
006 Paul Gulbrandsen
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Romerike
Bustadnr. Krets
0073
006 Harestuen
Nr. Namn
001 Harald Hansen Lindstad
Sedvanleg bustad: Gran
002 Jakob Hansen Lindstad
Sedvanleg bustad: Gran
003 Paul Pedersen Lindstad
Sedvanleg bustad: Gran
004 Gulbrand Johannessen
Lindstad
Sedvanleg bustad: Gran
005 Johan Gulbrandsen Lindstad
Yrkje
Namn
En tømmerhytte i Skogen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug mt el s paa
hjemstedet
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.02.1908Lunner n
s
24.09.1904Lunner n
s
Bnr.
1
Yrkje
gaardbruker
husgjerning
gaardsarbeide
gaardsarbeide
føderaadsmand
føderaadskone
Skogsarbeide og tildels
dagarb ved statsbanerne
Skogsarbeide og tildels
dagarb ved statsbanerne
Gnr.
Bnr.
75
2
Yrkje
Gaardbruker
Gaardbrukerkone
skogsarbeide
skogsarbeide
intet erhverv
skogsarbeide
Gnr.
Tilstades
Heimehørande
10 (7 m, 3 k)
10 (7 m, 3 k)
10-7-3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.08.1878Lunner n
s
06.08.1876Gjerdrumn
s
29.07.1904Gjerdrumn
s
11.10.1906Gjerdrumn
s
Kristianian
s
Gjerdrumn
s
13.03.1841Lunner n
s
07.12.1846Lunner n
s
08.04.1892Lunner n
s
05.07.1886Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 6 (4 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.08.1851Lunner n
s
04.07.1853Gran
n
s
14.01.1891Lunner n
s
13.10.1892Lunner n
s
18.06.1897Lunner n
s
24.07.1879Lunner n
s
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (6 m, 0 k) 6-6-0 0 (0 m, 0 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardbruker Opholder sig 19.06.1889Gran
n
s
her paa tømmerkjøring
m ug mt el s paa
hjemstedet
gaardbruker Opholder sig 03.09.1892Gran
her paa tømmerkjøring
n
s
m ug mt el s paa
hjemstedet
gaardbruker Opholder sig 08.06.1887Gran
her paa tømmerkjøring
n
s
m g
mt el hf paa
hjemstedet
gaardbruker Opholder sig 29.07.1863Brandbu n
her paa tømmerkjøring
s
m ug mt el s paa
hjemstedet
gaardbruker Opholder sig 06.08.1893Brandbu n
her paa tømmerkjøring
s
gaardbruker Opholder sig 15.02.1883Gran
her paa tømmerkjøring
s
Sedvanleg bustad: Gran
006 Torvald Olsen Vindorum
m ug mt el s paa
hjemstedet
Merknad: E: Slutt på krets 6 Sedvanleg bustad: Gran
n
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 424 (kvinner: 194, menn: 230) Bustader i kretsen: 46
Krets: 007 Mutta Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
0001
007 Mutta
Nr. Namn
001 Jakob Madsen Furuvold
002 Anne Furuvold
003
004
005
006
007
008
Mads J. Furuvold
Margit J. Furuvold
Hjalmar J. Furuvold
Paul J. Furuvold
Gudrun J. Furuvold
Martin J. Furuvold
Side 120
Namn
Gnr.
Bnr.
Lunner træmassefabrik, Mylla 67
18
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
Sliperimester
k g b hm
Sliperimesterkone
m
k
m
m
k
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
s
d
s
s
d
s
sliperiarbeider
datter
søn
søn
datter
søn
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.05.1870Gjerpen n
s
23.07.1872Sande, n
s
Telemarken
05.05.1894Gjerpen n
s
18.08.1895Gjerpen n
s
16.12.1900Gjerpen n
s
04.02.1904Gjerpen n
s
16.12.1906Gjerpen n
s
30.01.1908Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
0002
007 Mutta
Mylsdammen
Merknad: under Almenningsdel
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Harald Bergersen
m e f
hf
Mylsdammen
Sannsynleg opphaldstad: Harestuvolden
002 Kristine Hardaldsdatter
k ug b d
Mylsdammen
003 Konrad Hardaldsen
m ug f
s
Mylsdammen
Sannsynleg opphaldstad: Harestuvolden
004 Ivar Hardaldsen Mylsdammen m ug b s
005 Dorthea Hardaldsdatter
k ug b d
Mylsdammen
006 Hans Torbjørnsen
m ug b el
Mylsdammen
Bustadnr. Krets
0003
007 Mutta
Nr. Namn
001 Gudbrand Larsen Ryen
Gnr.
Bnr.
Yrkje
arbeider ved sagbruk
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.02.1874Eidsskogen
n
s
datter
13.11.1889Lunner n
s
arbeider ved sagbruk
18.05.1890Lunner n
s
søn
datter
16.02.1899Lunner n
07.02.1902Lunner n
s
s
arbeider kalkbrænderi
18.01.1876Hjertdal n
Telemarken
s
Bnr.
18
002 Karine Pedersdatter
003 Marie Gudbrandsen
004 Ragna Gudbrandsen
Namn
Gnr.
Lunner træmassefabrik, Mylla under 67
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
m g b hf
kjørekarl ved
træmassefabrik
k g b hm
kjørekarls hustru
k ug b d
kjørekarls datter
k ug b d
kjørekarls datter
Bustadnr. Krets
0004
007 Mutta
Nr. Namn
001 Kari Nilsdatter Knippa
002 Helga Karlsdatter Knippa
Namn
Knippa
Kj. Siv. Bust.Fam.
k e b hm
k ug b d
Bnr.
4
Arbeidsledig: l
003 Nils Karlsen Knippa
Arbeidsledig: l
Bustadnr. Krets
0005
007 Mutta
Nr. Namn
001 Andreas Andersen
002 Helene Andersen
003 Gustav Andersen
004 Ole Olsen
005 Ingeborg Gustavsdatter
006 Aagot Olsdatter
m ug b
s
Namn
Larmerud, nedre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m e b fl
m g b fl
k
k
g b
ug b
fl
d
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 6 (4 m, 2 k)
Gnr.
102
Yrkje
gaardbrukerenke
arbeiderske ved
træmassefbr
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.04.1874Lunner n
s
07.11.1886Lunner n
07.06.1905Lunner n
22.11.1909Lunner n
Tilstades
Heimehørande
3 (1 m, 2 k) 3-1-2 3 (1 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.06.1842Lunner n
s
26.07.1890Lunner n
s
arbeider ved træmassefbr 06.11.1893Lunner n
Gnr.
Bnr.
90
1
Yrkje
gaardbruker
gaardbr.kone
tømmermand jordbruk
murearbeider
arbeiderkone
datter
s
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.09.1860Lunner n
s
07.08.1862Lunner n
s
21.03.1855Lunner n
s
17.03.1857Hoff
n
s
Solør
16.08.1883Lunner n
s
09.01.1907Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0006
007 Mutta
Larmerud øvre
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Olsen
m g b hf
002 Ingeborg Pedersdatter
k g b hm
003 Ole Kristiansen
m ug b s
004 Ragna Kristiansen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Muttabraaten Lunner
005 Konrat Hansen
m ug b fl
Gnr.
90
Yrkje
gaardbruker
gaardbr.kone
gaardbr.søn
syerske
fostersøn Fors. gbr
31.10.1897Lunner n
Bustadnr. Krets
0007
007 Mutta
Nr. Namn
001 Halvor Pedersen
002 Maria Halvorsen
003 Peder Pedersen
004 Gudbrand Sørensen
Gnr.
Bnr.
89
2
Yrkje
gaardbruker
Gaardbr.kone
føderaadsmand
arbeider ved træm.fb.
%skogsarbeider%
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 5 (4 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.06.1843Lunner n
s
07.01.1858Lunner n
s
16.03.1846Lunner n
s
18.04.1887Lunner n
s
Namn
Godli øvre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b fl
m ug f
s
Bnr.
2
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.04.1842Lunner n
s
14.11.1854Lunner n
s
08.02.1883Lunner n
s
08.05.1887Lunner n
s
Sannsynleg opphaldstad: Bratholt Lunner
005 Nils Ellingsen Tandberg
m ug f
el
arbeider ved træmassefbr 00.02.1881Drammenn
Sannsynleg opphaldstad: Sinnerea Ringeriks skog Jevnaker
Digitalarkivet - Arkivverket
s
s
Side 121
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0008
007 Mutta
Namn
Godli, nedre
Gnr.
89
Bnr.
1
Nr. Namn
001 Peder Pedersen
Merknad: Hovedbygningen
002 Maren Hansen
003 Hans Pedersen
004 Olaf Pedersen
005 Anne Pedersdatter
006 Karl Olsen Myra
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
gaardbruker
k
m
m
k
m
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
hf %el%
007 Lars Olsen Bjøralt
008 Gjermund Hustvedt
009 Laurine Hustvedt
m ug b
m g b
k g b
fl %el%
hf %el%
hm
gaardmandskone
gaardbr.søn
gaardbr.søn
gaardbr.datter
smed %arbeider% ved
bergverk
arbeider ved bergverk
mekaniker ved bergverk
arbeiderkone
010 Olaf Knudsen
m g
b
hf
arbeider ved bergverk
b
b
b
b
hm
d
s
hm
arbeiderkone
datter %fosterdatter%
søn
arbeiderkone
011
012
013
014
Merknad: Føderaadsbygningen
Lina Knudsen
k
Borghild Knudsen
k
Lothard Knudsen
m
Marit Olsen
k
g
ug
ug
ug
ug
g
ug
ug
g
015 Hans Olsen
m ug b s
arbeider ved bergverk
Arbeidsledig: l
016 Paul Olsen
m ug b s
arbeider ved bergverk
Arbeidsledig: l
017 Even Olsen
m ug b s
arbeider ved bergverk
Arbeidsledig: l
018 Ragna Olsen
k ug b d
datter
019 Minda Olsen
k ug f
d
datter
Sannsynleg opphaldstad: Birkelund %Grumarken% Lunner
020 Helga Olsen
k ug b d
datter
021 Solveig Olsen
k ug b d
datter
Bustadnr. Krets
0009
007 Mutta
Nr. Namn
001 Iver Hansen
Namn
Olstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Sinnera Jevnaker
002 Johanne Olsen
k g b hm
003 Harald Iversen
004 Martinius Iversen
005 Edvard Olsen
m ug b
m ug b
m ug b
s
s
fl
006 Einar Olsen
m ug b
fl
007 Maren Andreassen
k
e
hm %fl%
008 Konstanse Olsen
k
ug b
Bustadnr. Krets
0010
007 Mutta
fl
Namn
Larshus
Nr. Namn
001 A. G. Hæhre
Merknad: Hovedbygningen
002 Theodora Kristine Hæhre
003 Harald Bernhard Hæhre
004 Edvard Evensen Opøien
Merknad: Sidebygning
005 Pauline Kristensdatter Opøien
006 Ragna Kristine Edvardsdatter
Opøien
Side 122
b
Gnr.
89
Yrkje
arbeider ved
træmassefabrik
%skomaker%
Bnr.
6?
Tilstades
Heimehørande
20 (11 m, 9 k)
21 (11 m, 10 k)
20-11-9
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.10.1830Lunner n
s
18.08.1847Lunner
16.01.1877Lunner
13.03.1882Lunner
16.01.1885Lunner
19.09.1885Lunner
n
n
n
n
n
29.09.1894Lunner n
22.03.1884Telemarken
n
28.04.1883Fredrikshavn
n
Danmark
06.09.1888Østbygden,
n
Telemarken
s
s
s
21.08.1878Kongsberg
n
10.03.1901Kongsberg
n
27.04.1909Lunner n
19.05.1866Vaage n
Gudbrd
14.08.1891Gausdal n
s
s
s
s
15.01.1893Faaberg n
s
25.09.1894Ringebu n
s
04.12.1895Ringebu n
03.12.1897Brandbu n
s
s
06.03.1898Toten n
15.07.1909Kristianian
s
s
09.10.1882Aremark n
Smaalenene
søn
05.09.1902s Land n
søn
14.12.1906Lunner n
arbeider ved træmassefabr 16.03.1873Aremark n
Smaalenene
arbeider ved træmassefabr 07.10.1884Aremark n
Smaalenene
føderaadskone
28.08.1840Høland n
Smaalenene
datter
01.09.1886Hurum n
s
s
s
s
s
s
s
s
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
gaardbruker
Tilstades
Heimehørande
17 (10 m, 7 k)
17 (10 m, 7 k)
17-10-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.08.1851Modum n
s
k g b
m ug b
m g b
hm
s
hf
gaardmandskone
søn gaardsbr
arbeider ved bergverk
10.11.1847Snarum n
03.03.1890Lunner n
24.05.1866Orkedalenn
s
s
s
k
k
hm
d
arbeiderkone
datter
02.07.1869Ringebu n
31.03.1896Lunner n
s
s
g b
ug b
Bnr.
7
s
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
07.12.1879Sand
n
s
Gudbr.dalen
arbeiderkone
Gnr.
67
s
s
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
007 Einar Magnvald Edvardsen
Opøien
008 Charlotte Louvise
Edvardsdatter Opøien
009 Paul Edvin Edvardsen Opøien
010 Oskar Vilhelm Edvardsen
Opøien
011 Herdis Edvardsdatter Opøien
012 Otto Henry Edvardsen Opøien
013 Nelly Elfryda Edvardsdatter
Opøien
014 Sverre Viktor Edvardsen
Opøien
015 Amund Antonsen
016 Anna Antonsen
017 Olaf Kant
Arbeidsledig: l
Bustadnr. Krets
0011
007 Mutta
Nr. Namn
001 Mattias Kristensen
002 Agnethe Mattiasdatter
003
004
005
006
007
008
Magna Mattiasdatter
Reidar Mattiasen
Alfred Mattiasen
Kassora Mattiasdatter
Leif Mattiasen
Simen Johnsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b s
Yrkje
søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.10.1897Lunner n
s
k
ug b
d
datter
09.03.1899Lunner n
s
m ug b
m ug b
s
s
søn
søn
22.11.1900S. Land n
16.03.1902S. Land n
s
s
k ug b
m ug b
k ug b
d
s
d
datter
søn
datter
01.12.1903Lunner n
10.02.1905Lunner n
10.01.1907Lunner n
s
s
s
m ug b
s
søn
17.06.1909Lunner n
s
m g b
k g b
m ug b
hf
hm
el
arbeider ved bergverk
arbeiderkone
arbeider ved bergverk
25.09.1888Lunner n
05.08.1891Rørøs n
10.09.1887Rørøs n
s
s
s
Gnr.
Bnr.
under 67
7
Yrkje
arbeider ved bergverk
arbeiderkone
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.04.1876Ringebu n
s
11.02.1876Nes
n
s
Hedemarken
28.04.1899Gjøvik n
s
08.03.1903Lunner n
s
21.08.1904Lunner n
s
27.01.1907Lunner n
s
14.09.1909Lunner n
s
Vaage n
s
Gudbr.d.
Namn
Stenseth
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k
m
m
k
m
m
ug
ug
ug
ug
ug
g
b
b
b
b
b
b
d
s
s
d
s
el
datter
søn
søn
datter
søn
arbeider ved bergverk
Merknad: E: Fødselsår påført seinare Arbeidsledig: l
Bustadnr. Krets
Namn
0012
007 Mutta
Larshusbakken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Anders Andersen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Sinnera, Ringerike, Jevnaker
002 Kjersti Edvardsdatter
k g b hm
003 Hilda Andersdatter
k ug b d
004 Einar Andersen
m ug b s
005 Karl Andersen
m ug b s
006 Ole Andersen
m ug b s
007 Sigurd Andersen
m ug b s
008 Iver Jørgensen
m ug b el %s%
Bustadnr. Krets
0013
007 Mutta
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 8 (6 m, 2 k)
under 67
7
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
arbeider ved træmassefabr 30.08.1868Gran
n
s
arbeiderkone
datter
søn
søn
søn
søn
arbeider ved bergverk
Namn
Skogly
Nr. Namn
001 Ole Olsen Brendebakken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
arbeider ved bergverk
002 Karen Olsen Brendebakken
k
hm
arbeiderkone
ug b
ug b
d
d
datter
datter
ug b
ug b
ug b
d
d
d
datter
datter
datter
29.08.1902Lunner n
05.11.1906Lunner n
04.03.1907Lunner n
s
s
s
g
b
hf
arbeider ved bergverk
20.07.1886Lunner n
s
g
b
hm
arbeiderkone
22.02.1885Lunner n
s
s
søn
05.02.1908Lunner n
s
003 Olga Olsen Brendebakken
k
004 Anna Karoline Olsen
k
Brendebakken
005 Signe Olsdatter Brendebakken k
006 Marta Olsdatter Brendebakken k
007 Agnes Olsdatter
k
Brendebakken
008 Johannes Hansen
m
Brendebakken
009 Ingeborg Hansen
k
Brendebakken
010 Hans Alfred Johannesen
m
Digitalarkivet - Arkivverket
b
ug b
Bnr.
32
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
13 (5 m, 8 k)
12 (4 m, 8 k)
13-5-8
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.05.1861n. Fron n
s
Gudbr.d.
15.11.1869Faaberg n
s
Gudbr.d.
06.12.1897Lunner n
s
08.02.1900Lunner n
s
g
Gnr.
67
14.09.1873Jevnaker n
01.01.1897Jevnaker n
20.06.1899Jevnaker n
13.10.1902Jevnaker n
02.05.1904Lunner n
15.07.1907Lunner n
22.11.1891Lunner n
Side 123
0533 Lunner
Nr. Namn
011 Johan Becker
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
012 Marta Becker
013 Anders Eliasen
k g b hm
m e mt el
%g
%
Yrkje
materialforvalter ved
Hadeland bergverk
hustru
Bergverkarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.08.1845Kongsberg
n
s
Gnr.
67
Yrkje
gaardbruker
søn
datter
føderaadsmand
Bnr.
6
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
00.10.1837Lunner n
s
07.11.1874Lunner n
s
01.10.1876Lunner n
s
09.08.1831Lunner n
s
Bnr.
26
Tilstades
Heimehørande
11 (8 m, 3 k)
11 (8 m, 3 k)
11-8-3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.06.1837Lunner n
s
10.01.1860Ringeriken
Lunner n
s
s
Sedvanleg bustad: !!
Bustadnr. Krets
0014
007 Mutta
Nr. Namn
001 Paul Gulbrandsen
002 Gudbrand Paulsen
003 Anne Marie Paulsen*
004 Gudbrand Gudbrandsen
Namn
Grua, vestre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
m ug b s
k ug b d
m ug b fl
Bustadnr. Krets
0015
007 Mutta
Namn
Solli
Gnr.
67
Nr. Namn
001 Jakob Kristiansen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m e b hf
002 Lars Larsen
003 Ingvald Lauritsen Ryen
004 Arnt Olsen Stoveli
m ug b
m ug b
m g b
el
el
hf
Yrkje
huseier %selveier%
leieboere
arbeider ved bergverk
arbeider ved bergverk
arbeider ved bergverk
005 Helene Hansdatter Stoveli
006 Oline Arntsdatter Stoveli
Merknad: Overstreka
007 Edvard Arntsen Stoveli
008 Harald Arntsen Stoveli
009 Sigvart Ingebretsen
010 Gudbjørg Olsdatter
011 Anni Marta Sigvardsdatter
012 Edvard Olsen
k
k
g b
ug b
hm
d
m
m
m
k
k
m
ug
ug
g
g
ug
ug
s
s
hf
hm
d
el
b
b
b
b
b
b
s
s
s
arbeiderhustru
datter
12.09.1885Lunner n
15.01.1890Røros n
09.06.1871Mendalenn
Trøndelagen
09.01.1871n. Land n
27.07.1894Ringsakern
arbeidersøn
arbeidersøn
slagter
hustru
datter
arbeider ved bergverk
19.03.1898Gran
n
14.05.1900Brandbu n
22.04.1874Kristianian
07.10.1885Lunner n
11.10.1910Lunner n
29.12.1890Lunner n
s
s
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
0016
007 Mutta
Nr. Namn
001 Hans Paulsen
002 Kristian Martinsen Lybeck
Namn
Solbakken Grua
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b el
m ug b el %hf%
Gnr.
67
Yrkje
dagarbeider
Skrædder S
Bnr.
25
Tilstades
Heimehørande
2 (2 m, 0 k) 2-2-0 2 (2 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.11.1872Lunner n
s
27.01.1881Nitedal n
s
Bustadnr. Krets
0017
007 Mutta
Nr. Namn
001 Karl Halvorsen
Namn
Granli, Grua
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b el
Gnr.
Bnr.
67
28
Yrkje
materialforvalter ved
bergverk
husholder
kontorist ved bergverket
formand ved bergverk
formands hustru
formands datter
Tilstades
Heimehørande
6 (3 m, 3 k) 6-3-3 6 (3 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.06.1867Lunner n
s
002
003
004
005
006
Ingeborg Paulsen
Harald Halvorsen
Petter Kristiansen Dahl
Berta Hansdatter Dahl
Hjørdis Pettersdatter Dahl
Bustadnr. Krets
0018
007 Mutta
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Mattias Paulsen
Else Nilsdatter
Edvard Mattiasen
Magnus Mattiasen
Emma Mattiasdatter
Margit Mattiasdatter
Ole Eriksen
Karen Eriksen
Syverine Jensen
Klara Eriksen
Side 124
k
m
m
k
k
ug
ug
g
g
ug
b
b
b
b
b
el
el
hf
hm
d
Namn
Tomten, Grua
Kj.
m
k
m
m
k
k
m
k
k
k
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b s
ug b d
ug b d
g b hf
g b hm
ug b hm %el%
ug b fl %el%
Gnr.
67
Bnr.
22
Yrkje
dagarbeider
dagarbeiderhustru
gaardsgut
arbeider ved bergverk
datter
datter
dagarbeider
dagarbeiderhustru
skeidepike ved bergverk
skeidepike ved bergverk
10.08.1891Lunner n
03.07.1888Brevik n
15.09.1881Røros n
17.08.1886Kongsberg
n
01.10.1909Lunner n
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.07.1854Lunner n
s
03.03.1863Lunner n
s
03.10.1892Lunner n
s
31.07.1895Lunner n
s
24.12.1896Lunner n
s
30.05.1901Lunner n
s
20.03.1880Lunner n
s
03.10.1887Lunner n
s
24.11.1888Furnæs n
s
22.03.1893Lillehammer
n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
0019
007 Mutta
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
Namn
Simon Pedersen
Anne Marie Pedersdatter
Arnt Simonsen
Klara Terese Simonsen
Nils Olsen Tonhaugen
Inga Pedersen
Anton Gudbrandsen Røste
Dortine Nilsen
Marta Bolette Antonsen
Gunda Nelly Antonsen
Anna Karoline Antonsen
Ole Blækhus
Bernhard Hansen Hoff
Namn
Birkelund Grua
Kj.
m
k
m
k
m
k
m
k
k
k
k
m
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
g b hf
g b hm
g b hf
g b hm
ug b d
ug b d
ug b d
g b el
g b hf
014 Karen Emilie Hoff
015 Anna Kristiane Aas
k
k
g b
ug b
016 Augen Lier
017 Harald !!
018 Anna Dortine Gulbrandsen
Sedvanleg bustad: Kristiania
019 Astrid Gulbrandsen
Sedvanleg bustad: Kristiania
020 Anton Olsen
021 Minda Olsen
Sedvanleg bustad: Godlid
m ug b el
m ug b el
k g mt b
k
Bustadnr. Krets
0020
007 Mutta
Nr. Namn
001 Oskar Oulie
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
hm
el
ug mt b
m g b hf
k ug mt d
Namn
Grua, nordre
Kj. Siv. Bust.Fam.
m ug b hf
Anna Ruden
k ug b fl
Magnhild Eriksdatter
k ug b fl
Jørgen Johansen
m g b hf
Marie Johansen
k g b hm
Barrat John Johansen
m ug b s
Finn Harald Johansen
m ug b s
Rolv Harry Johansen
m ug b s
Anne Marie Pedersen Bilidt k ug mt b
Sedvanleg bustad: Bilidt Lunner
Anne Gudmundsen Munkerud k ug mt b
Sedvanleg bustad: Munkerud Lunner
Edvard Olsen
m ug b hf %el%
Arbeidsledig: l
Andreas Olsen
m ug b fl
Arbeidsledig: l
Olaf Olsen
m ug b fl
Arbeidsledig: l
Peder Torstensen
m g b hf
Karen Larsen
k g b hm
Ella Pauline Pedersdatter
k ug b d
Anders A. Raastad
m ug mt el
Sedvanleg bustad: Raastad Lunner
Karl Gunnar Johnsen
m g b hf
Anna Konstanse Johnsen
k g b hm
Rolf Gunnar Johnsen
m ug b s
Egil Fritjof Johnsen
m ug b s
Marie Andersen
k ug mt b
Sedvanleg bustad: !!
Olaf Wik
m ug b el
Statsb.: Sverige Merknad: E: Fødselsår påført seinare
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
67
Bnr.
17
Yrkje
gaardeier
gaardeierhustru
gaardeiersøn
gaardeierdatter
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeiderdatter
arbeiderdatter
arbeiderdatter
arbeider ved bergverk
bestyrer av kooperativt
handelslag
bestyrerhustru
expeditrise
Tilstades
Heimehørande
21 (9 m, 12 k)
18 (9 m, 9 k)
21-9-12
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
10.01.1857Lunner n
s
06.05.1860Lunner n
s
24.04.1895Hakedal n
s
13.11.1897Gran
n
s
29.09.1875Sandsværn
s
26.05.1882Kongsberg
n
s
10.07.1870Jevnaker n
s
25.06.1881Lunner n
s
17.07.1904Lunner n
s
28.02.1907Lunner n
s
06.03.1910Lunner n
s
03.02.1879Brandbu n
s
16.12.1887Nannestadn
s
s
s
visergut ved handelslag
handelsbetjent
husmor
11.06.1882Kristianian
16.11.1890Trøgstad,n
Smaalenene
22.10.1894V. Toten n
06.01.1892V. Toten n
19.12.1868Kristianian
datter
06.06.1903Kristianian
s
rørlægger ved bergverk
datter
28.11.1858Norderhaug
n
03.12.1897Brandbu n
s
s
Gnr.
67
Bnr.
35
s
s
s
handelsbetjent
handelsbetjent
mekaniker ved bergverk
mekanikerhustru
mekanikersøn
mekanikersøn
mekanikersøn
syerske
Tilstades
Heimehørande
23 (14 m, 9 k)
19 (13 m, 6 k)
23-14-9
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.05.1883Næs
n
s
Romerike
17.12.1889Gran
n
s
31.01.1896Lunner n
s
25.05.1880Eidskogenn
s
11.07.1883Skien
n
s
16.12.1900Skien
n
s
15.04.1903Solum n
s
29.03.1907Gjøvik n
s
15.10.1887Lunner n
s
syerske
10.12.1891Lunner n
s
arbeider ved bergverk
18.02.1884Lunner n
s
arbeider ved bergverk
29.10.1881Lunner n
s
arbeider ved bergverk
13.02.1891Lunner n
s
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeiderdatter
arbeider ved bergverk
01.10.1887Lunner
01.05.1890Lunner
23.12.1909Lunner
18.01.1886Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeidersøn
arbeidersøn
strykkerske, vaskekone
09.05.1872Gøteborg
08.04.1872Kristianian
15.12.1906Kristianian
16.04.1910Kristianian
21.03.1850Vermeland
n
s
s
s
s
s
Yrkje
landhandler
arbeider ved bergverk
Sverige
s
Side 125
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0021
007 Mutta
Nr. Namn
001 Hans Halvorsen
002 Karine Andersdatter
003 Sofie Hansdatter
004 Ragna Hansdatter
Namn
Mutta
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
k ug b d
Bustadnr. Krets
0022
007 Mutta
Namn
Muttamarken
Gnr.
Bnr.
67
3
Yrkje
gaardbruker
gaardbrukerhustru
gaardbrukerdatter
gaardbrukerdatter
Nr. Namn
001 Amund Arnesen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Yrkje
arbeider ved bergverk
002 Karoline Arnesen
k
g
b
hm
arbeiderhustru
003
004
005
006
007
008
009
010
k
m
m
k
k
m
m
k
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
d
s
s
d
d
s
s
d
arbeiderdatter
arbeidersøn
arbeidersøn
arbeiderdatter
arbeiderdatter
arbeidersøn
arbeidersøn
arbeiderdatter
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.01.1873Grue
n
s
Solør
13.02.1872Hoff
n
s
Solør
06.02.1897Lunner n
s
03.06.1898Hakedal n
s
02.12.1899Kristianian
s
19.07.1901Solør
n
s
14.01.1903Kristianian
s
29.08.1906Kristianian
s
03.11.1908Kristianian
s
06.05.1910Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
67
11
Yrkje
gaardbruker, skogvogter
gaardbr.hustru
dagarbeider
sypike
dagarbeider
datter
søn
søn
søn
Tilstades
Heimehørande
9 (6 m, 3 k) 9-6-3 9 (6 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.05.1860Lunner n
s
11.01.1860Lunner n
s
24.09.1886Lunner n
s
24.02.1891Lunner n
s
09.06.1892Lunner n
s
21.06.1897Lunner n
s
16.11.1899Lunner n
s
12.07.1902Lunner n
s
26.05.1906Lunner n
s
Alfhild Arnesen
Olaf Arnesen
Bernolf Arnesen
Olga Mathilde Arnesen
Alma Arnesen
Reinard Arnesen
Viktor Arnesen
Bergljot Arnesen
Bustadnr. Krets
0023
007 Mutta
Nr. Namn
001 Hans Johannesen
002 Gudbjørg Halvorsdatter
003 Halvor Hansen
004 Ragna Hansdatter
005 Hans Hansen
006 Anne Hansdatter
007 Harald Hansen
008 Magnus Hansen
009 Ole Hansen
Namn
Voldstad
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
m ug b s
k ug b d
m ug b s
m ug b s
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
under 67
Gnr.
0024
007 Mutta
Grua vestre
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristen Gudbrandsen
m e b hf
Merknad: Hovedbygningen
002 Emma Karoline Kristensen
k ug b d
003 Olaf Kristensen
m ug b s
004 Gunvald Kristensen
m ug b s
005 Berte Marie Kristensen
k ug b d
006 Marthe Andersdatter
k e b hm
007 Ole Gudbrandsen
m ug b fl
008 Ole Larsen
m g b hf
67
Yrkje
gaardbruker
s
s
s
s
s
s
s
hm
arbeiderhustru
01.05.1861Furnes n
Hedemarken
10.03.1896Ringebu n
Gudbrd.
25.05.1901Brandbu n
s
010 Eimil Rudolf Olsen
m ug b
s
arbeidersøn
011 Oskar Malvin Olsen
m ug b
s
arbeidersøn
Bustadnr. Krets
0025
007 Mutta
Nr. Namn
001 Botolv Paulsen
002 Marte Hansdatter
003 Mikarl Botolvsen
004 Hilda Botolvsdatter
005 Olaf Botolvsen
006 Anna Botolvsdatter
007 Hans Marius Botolvsen
Side 126
5
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
11 (7 m, 4 k) 1
11 (7 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.06.1860Lunner n
s
20.12.1891Lunner n
10.08.1894Lunner n
24.11.1897Lunner n
12.08.1905Lunner n
10.12.1830Gran
n
Lunner n
10.04.1866Veldre n
Ringsaker
k
b
Bnr.
gaardbrukerdatter
gaardbrukersøn
gaardbrukersøn
gaardbrukerdatter
føderaadskone
dagarbeider
arbeider ved bergverk
Merknad: Sidebygningen
009 Marie Martiniusdatter
g
Bnr.
3
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
05.10.1856Lunner n
s
14.09.1852Lunner n
s
26.12.1887Lunner n
s
31.01.1889Lunner n
s
Namn
Grønvold
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
m ug b s
k ug b d
m ug b s
Gnr.
67
Yrkje
Skomaker S
Skomakerhustru
Skomakersøn
Skomakerdatter
Skomakersøn
Skomakerdatter
Skomakersøn
Bnr.
21
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 7 (4 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.04.1864Lunner n
s
21.03.1859Lunner n
s
16.12.1887Lunner n
s
30.11.1893Lunner n
s
10.05.1896Lunner n
s
04.04.1899Lunner n
s
27.01.1902Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
27 (17 m, 10 k) 1 27 (17 m, 10 k)
0026
007 Mutta
Grua østre
67
1
Merknad: E: Bostedet har to huslister 26a og 26b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - sidebygn
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
001 Erik Olsen
m g b hf
gaardbruker
19.02.1859Lunner n
s
Merknad: Hovedbygningen
002 Elise Martinsen
k g b hm
gaardbrukerhustru
26.11.1867Lunner n
s
003 Marta Eriksdatter
k ug b d
gaardbrukerdatter
26.03.1891Lunner n
s
004 Ole Eriksen
m ug b s
gaardbrukersøn
20.09.1893Lunner n
s
005 Oline Eriksdatter
k ug b d
gaardbrukerdatter
07.05.1894Lunner n
s
006 Hilda Eriksdatter
k ug b d
gaardbrukerdatter
06.01.1898Lunner n
s
007 Ludvig Eriksen
m ug b s
gaardbrukersøn
27.03.1899Lunner n
s
008 Martin Eriksen
m ug b s
gaardbrukersøn
14.08.1901Lunner n
s
009 Elen Elfrida Eriksdatter*
k ug b d
gaardbrukerdatter
08.07.1910Lunner n
s
010 Anton Jørgensen Lien
m g b hf
arbeider ved bergverk
07.02.1883Jevnaker n
s
011 Ragna Bernhardsen
k g b hm
arbeiderhustru
28.02.1883Lunner n
s
012 Margit Josefine Antonsen
k ug b d
arbeiderdatter
14.09.1907Lunner n
s
013 Bjarne Antonsen
m ug b s
arbeidersøn
16.06.1909Lunner n
s
014 Reidar Antonsen
m ug b s
arbeidersøn
16.09.1910Lunner n
s
015 Arne Torstensen
m g b hf %el%
arbeider fyrbøder ved
15.01.1852Kongsvinger
n
s
bergverk
016 Aslak Olsen
m g b fl %el%
arbeider ved kalkverk
10.05.1854Telemarken
n
s
017 Fritjof Næss
m ug b fl %el%
arbeider ved bergverk
21.11.1879Tromsøsundet
n
s
018 Jørgen Hagen
m g b fl %el%
arbeider ved bergverk
Lunner n
s
Merknad: E: Fødselsår påført seinare
019 Kristoffer Kristoffersen
m g b hf
arbeider ved bergverk
17.02.1863Ringsakern
s
Merknad: Sidebygningen Arbeidsledig: l
020 Gunhild Kristoffersen
k g b hm
arbeiderhustru
04.09.1866Krødsherred
n
s
021 Edvart Hagen
m ug b el
arbeider ved bergverk
14.02.1881Lunner n
s
Arbeidsledig: l
022 Torleiv Knudsen
m e b el
arbeider ved bergverk
06.11.1871Valdres n
s
023 Kjartan Elvesæter
m g b hf
stiger ved bergverk
17.05.1884Kongsberg
n
s
024 Borghild Elvesæter
k g b hm
stigerhustru
05.10.1889Kongsberg
n
s
025 Ingrid Herdis Elvesæter
k ug b d
stigerdatter
12.04.1907Kongsberg
n
s
026 Kjartan Kjartansen Elvesæther m ug b s
stigersøn
29.12.1908Ulefos n
s
Telemarken
027 Karl M. Gulbrandsen
m ug b el
maskinist ved bergverk
07.10.1883Larvik n
s
Bustadnr. Krets
Namn
0027
007 Mutta
Grua hotel
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 J. C. Ødegaard
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Hedrum
002 Johanne Madsen
k g b hm
003 Elise J. Ødegaard
k ug b d
004 Arnt J. Ødegaard
m ug b s
005 Borghild J. Ødegaard
k ug b d
006 Marta Hansen Ryen
k ug b tj
007 Lars Edvin Nilsen
m ug b fl
008 Marie Løchen
k g mt fl
Sedvanleg bustad: Kristiania
Gnr.
Bnr.
67
?
Yrkje
hoteleier, emmisær
Tilstades
Heimehørande
7 (2 m, 5 k) 7-2-5 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.04.1865Blaker n
s
hoteleierhustru
hoteleierdatter
hoteleiersøn
hoteleierdatter
opvarter
telegrafist
handelsborger
26.01.1872Hønefos n
03.03.1899Lunner n
07.07.1902Lunner n
29.11.1905Lunner n
14.06.1890Lunner n
21.11.1890Spydbergn
24.04.1855Enebak n
Bustadnr. Krets
0028
007 Mutta
Nr. Namn
001 August Andersen
002 Anna Hermansen
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 7 (5 m, 2 k)
67
?
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
smedarbeider ved bergverk 27.12.1854Sverige
s
smedarbeiderhustru
10.10.1851Aal
n
s
Hallingdal
arbeider ved bergverk
21.10.1882Holmestrand
n
s
smed ved bergverk
07.02.1889Kristianian
s
stationsbetjent ved
18.02.1892Lunner n
s
jernbanestationen
datter
13.09.1894Lunner n
s
arbeider ved bergverk
18.03.1881Kristianian
s
Namn
Granli Grua
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
003 Kristian Andersen
004 Otto Andersen
005 Sophus Andersen
m ug b
m ug b
m ug b
s
s
s
006 Anna Andersen
007 Aksel Andersen
Arbeidsledig: l
k ug b
m ug b
d
s
Digitalarkivet - Arkivverket
s
s
s
s
s
s
s
Side 127
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0029
007 Mutta
Nr. Namn
001 Anders Grønvold
Grua st
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
Merknad: Hovedbygningen
Lina Olave Grønvold
Anna Marie Grønvold
Ragnhild Elisabeth Grønvold
Einar Kristian Grønvold
Alf Ludvik Grønvold
Sigrid Johanne Grønvold
Anton Olafsen
Merknad: Sidebygningen
Laura Pedersen
Borghild Olafsen
Gudrun Olafsen
Ragna Olafsen
Anna Olafsen
Astrid Olafsen
Solveig Olafsen
Peder Olafsen
Gudbrand Olsen
Bustadnr. Krets
0030
007 Mutta
Gnr.
Bnr.
Tilstades Bebudde Heimehørande
hus
17 (6 m, 11 k) 1 17 (6 m, 11 k)
67
20
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
stationsmester, mester ved 02.03.1868Aadalen n
s
jernbanest.
k
k
k
m
m
k
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
g
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
s
s
d
hf
stationsmesterhustru
stationsmesterdatter
stationsmesterdatter
stationsmestersøn
stationsmestersøn
stationsmesterdatter
j.baneformand
24.08.1866Rakkestadn
03.02.1897Kristianian
06.07.1898Kristianian
13.01.1902Kristianian
12.01.1905Lunner n
12.01.1905Lunner n
20.02.1872Hedrum n
s
s
s
s
s
s
s
k
k
k
k
k
k
k
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
d
d
d
d
d
d
s
el
j.baneformandshustru
j.baneformandsdatter
j.baneformandsdatter
j.baneformandsdatter
j.baneformandsdatter
j.baneformandsdatter
j.baneformandsdatter
j.baneformandssøn
jernbanevogter
02.02.1867Eidanger n
04.02.1896Eidanger n
14.12.1898Gjerpen n
01.08.1900Gjerpen n
28.04.1903Gjerpen n
19.09.1907Narvik n
23.08.1908Narvik n
26.08.1910Narvik n
01.03.1882Lunner n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Namn
Solheim %Grua%
Gnr.
67
Bnr.
19
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Lars Torstensen
m g f
hf
tømmerkjører
Merknad: 1ste etage Sannsynleg opphaldstad: Krødsherred
002 Marie Olsdatter
k g b hm
kaffe-eier
003 Olaf Larsen
m ug b s
arbeider ved bergverk
004 Torsten Larsen
m ug b s
søn
005 Sigrid Mathilde Larsen
k ug b d
datter
006 Ivar Larsen
m ug b s
søn
007 Hans Gudbrandsen
m g b hf
Skomaker S
Merknad: 2den etage
008 Kristiane Gudbrandsen
k g b hm
Skomakerhustru
009 Karen Hansen
k ug b d
Skomakerdatter
010 Oskar Akselsen
m ug b el
Skomakersvend
011 Andreas Andreassen
m g b hf
materialforvalter ved
sagbruk
012 Marit Johannesen
k g b hm
materialforvalterhustru
Bustadnr. Krets
0031
007 Mutta
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Namn
Hovlands gaard, Grua
Namn
Kj.
Hans Kristensen
m
Inga Marie Johannesen
k
Ingeborg Emilie Hansdatter k
Marthe Fredriksen
k
Jørgen Johannesen Berget
m
Sedvanleg bustad: Berget Lunner
Jens Olsen Haugen
m
Alfhild Olsen Haugen
k
Alice Jensdatter Haugen
k
Hans Petter Jensen Haugen
m
Harald Kristian Syversen
m
011 Emma Johanne Syversen
012 Maggie Haraldsdatter
013 Mattias Vold
014 Marie Vold
015 Herman Magnus Vold
016 Gudrun Margrete Vold
Side 128
k
k
m
k
m
k
Gnr.
under 67
Bnr.
6
Tilstades
Heimehørande
11 (6 m, 5 k)
12 (7 m, 5 k)
11-6-5
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
00.01.1870v Gran n
s
14.04.1871Lunner
08.03.1896Lunner
11.10.1902Lunner
05.09.1905Lunner
11.01.1907Lunner
08.06.1867Gran
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
04.09.1870Gran
n
19.05.1901Gran
n
18.06.1889Kristianian
21.11.1842Lørenskogen
n
s
s
s
s
02.04.1852Vaage n
Gudbrd.
s
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b tj
g mt el
Yrkje
landhandler
landhandlerhustru
landhandlerdatter
tjenestepike
baker
Tilstades
Heimehørande
23 (11 m, 12 k)
20 (8 m, 12 k)
23-11-12
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.11.1872Lunner n
s
04.05.1883ø Aker n
s
15.02.1910Lunner n
s
21.01.1894Lunner n
s
23.12.1873Lunner n
s
g
g
ug
ug
g
b
b
b
b
b
hf
hm
d
s
hf
g
ug
g
g
ug
ug
b
b
b
b
b
b
hm
d
hf
hm
s
d
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeiderdatter
arbeidersøn
formand ved skeideanlæg
bergverk
formandshustru
formandsdatter
grubearbeider
grubearbeiderhustru
grubearbeidersøn
grubearbeiderdatter
23.11.1878Røros n
13.04.1884Stenkjær n
16.01.1907Trondhjem
n
25.07.1910Lunner n
20.05.1881Kongsberg
n
Sandsver
06.05.1886Kongsberg
n
01.08.1910Lunner n
27.07.1876Røros n
07.09.1875Røros n
12.02.1903Røros n
28.05.1907Røros n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
017 Elfrida Kaspara Vold
018 Trond Stenberg
Arbeidsledig: l
019 Inga Marie Olsen
020 Lars Osvald Trondsen
021 Anne Marie Trondsen
022 Bent Larsen
Sedvanleg bustad: Tingelstad
023 Lars Bredesen Stenberg
Sedvanleg bustad: Tingelstad
Bustadnr. Krets
0032
007 Mutta
Nr. Namn
001 Reidar Norman
002 Mimmi Norman
003 Finn Norman
004 Marie Elisabet Norman
005 Nikkoline P. Hagen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
m g b hf
Yrkje
grubearbeiderdatter
arbeider ved bergverk
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.12.1909Røros n
s
19.08.1889Gran
n
s
k
m
k
m
arbeiderhustru
arbeidersøn
arbeiderdatter
arbeider ved bergverk
05.07.1876Lunner
05.09.1908Gran
24.03.1910Gran
02.10.1893Gran
n
n
n
n
s
s
s
s
arbeider ved bergverk
24.07.1863Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
67
28
Yrkje
ingeniør ved bergverk
ingeniørfrue
ingeniørsøn
ingeniørdatter
tjenestepike
g
ug
ug
ug
m g
b
b
b
mt
hm
s
d
el
mt el
006 Mathilde Lunde
k
ug b
tj
tjenestepike
007 Jon Collet Torgersen
m ug b
el
ingeniør ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.06.1879Hellesundn
s
22.06.1878Vardø n
s
14.04.1908Kristianian
s
14.05.1910Kristianian
s
28.11.1893Jevnaker n
s
Randsfjord
14.04.1887Furnæs n
s
Hedem
Kristianian
s
Gnr.
Bnr.
under 67
5
Yrkje
murer ved bergverk
murerhustru
arbeider ved Jernbanest.
arbeiderdatter
arbeiderdatter
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
27.11.1855Lunner n
s
15.12.1863Lunner n
s
08.08.1884Lunner n
s
16.07.1899Lunner n
s
13.05.1902Lunner n
s
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0034
007 Mutta
Gruaødegaarden %vestre% 68
1
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Andreas Gunnerius Sand
m g b hf
fyrbøder ved bergverk
002 Kristine Sofie Sand
k g b hm
fyrbøderhustru
003 Alf Henry Sand
m ug b s
fyrbødersøn
004 Berthe Olsdatter Grua
k e b el
føderaadskone
005 Hans Karlsen
m g b hf
arbeider ved bergverk
006 Sofie Torstensen
k g b hm
arbeiderhustru
007 Emma Pauline Hansdatter
k ug b d
arbeiderdatter
008 Martin Gudbrandsen Raastad m ug b el
arbeider ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
12.03.1878Fredrikshald
n
s
28.07.1871Kristianian
s
27.10.1898Kristianian
s
07.01.1827Gran
n
s
15.03.1884Lunner n
s
10.07.1886Lunner n
s
22.09.1908Lunner n
s
14.03.1888Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0035
007 Mutta
Nr. Namn
001 Hans Nilsen
Gnr.
Bnr.
under 68
1?
Yrkje
murer ved damanlæg
Nordmarken
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 9 (5 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
21.12.1864Kvam n
s
Gudbrd.
murerhustru
murerdatter
murersøn
murersøn
murersøn
murerdatter
murerdatter
murersøn
21.01.1880Lunner
14.02.1898Lunner
28.11.1899Lunner
28.09.1901Lunner
10.02.1903Lunner
15.09.1905Lunner
31.05.1908Lunner
15.09.1910Lunner
Gnr.
Bnr.
under 68
1?
Yrkje
skogsarbeider
skogsarbeiderhustru
skogsarbeiderdatter
skogsarbeidersøn
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 4 (2 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.05.1846Lunner n
s
04.05.1843Lunner n
s
11.01.1871Lunner n
s
02.02.1875Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0033
007 Mutta
Nr. Namn
001 Peder Johannesen
002 Randi Jakobsen
003 Johan Pedersen
004 Anna Jensine Pedersen
005 Kristine Pedersen
002
003
004
005
006
007
008
009
Namn
Granli, Grua
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
k ug b tj
Namn
Sørmarken, Grua
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
k ug b d
Namn
Randen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Ørretfiske, Nordmarken
Hilda Halvorsen
k g b hm
Karen Ragna Hansdatter
k ug b d
Haakon Hansen
m ug b s
Harald Hansen
m ug b s
Torvald Hansen
m ug b s
Anna Hansdatter
k ug b d
Regine Hansdatter
k ug b d
Olaf Hansen
m ug b s
Bustadnr. Krets
0036
007 Mutta
Nr. Namn
001 Kristen Hansen
002 Gudbjørg Olsdatter
003 Berte Kristensdatter
004 Hans Kristensen
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Putten
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
k ug b d
m ug b s
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Side 129
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
0037
007 Mutta
Nr. Namn
001 Paul Hansen
002 Anne Andersdatter
Namn
Gruødegaardsbakken
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
Bustadnr. Krets
0038
007 Mutta
Namn
Birkelund %Grua%
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Anders Olsen
m g b hf
Lina Karoline Olsen
k g b hm
Konrad Andersen
m ug b s
Anna Elfrida Andersen
k ug b d
Borghild Andersen
k ug b d
Lars Johannesen
m ug b el
Frants Martinsen
m g f
hf
Sannsynleg opphaldstad: Kongsberg
008 Marie Jonsdatter
k g b hm
009
010
011
012
Magnhild Avilde Frantsen
k
Hjalmar Martinus Frantsen
m
Margit Jørgine Frantsen
k
Minda Jørgine Johnsen
k
Sedvanleg bustad: Godli Lunner
Bustadnr. Krets
0039
007 Mutta
Nr. Namn
001 Anders Larsen
002 Ingeborg Olsen
003 Lars Andersen
004 Marie Regine Andersen
005 Oline Andersen
006 Ole Antonsen
007
008
009
010
Sannsynleg opphaldstad: !!
Janna Marie Johansen
Karoline Trondsen
Marta Iversen
Ingeborg Iversen
ug
ug
ug
ug
b
b
b
mt
d
s
d
tj
Namn
Gruødegaard
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
k ug b d
k ug b d
m g f
hf
k
k
k
k
g
g
ug
ug
b
b
b
b
hm
hm
d
d
Bustadnr. Krets
Namn
0040
007 Mutta
Skustad, Grua
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Olsen Vold
m g b hf
002 Hilda Larsen Vold
k g b hm
003 Charsten Hansen Vold
m ug b fl
004 Dina Hansdatter Vold
k ug b d
005 Harald Hansen Vold
m ug b s
006 Anders Christiansen Skøien m g mt el
Sedvanleg bustad: Skøien Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0041
007 Mutta
Melstenbraaten
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jørgen Olsen
m g b hf
002 Ragnhild Johannesen
k g b hm
003 Ragna Jørgensen
k ug b d
004 Borghild Jørgensen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Klypen Lunner
005 Olaf Jørgensen
m ug b s
Bustadnr. Krets
0042
007 Mutta
Nr. Namn
001 Edvard Johannesen
Side 130
Namn
Klevengen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
Gnr.
Bnr.
68
2
Yrkje
husmand, gaardskarl
husmandshustru
Gnr.
68
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.01.1853Lunner n
s
16.04.1867Lunner n
s
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
11 (4 m, 7 k)
11 (5 m, 6 k)
11-4-7
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
forpagter - skogsarbeider 26.06.1876Lunner n
s
forpagterhustru
03.08.1876Lunner n
s
forpagtersøn
08.11.1897Lunner n
s
forpagterdatter
15.04.1907Lunner n
s
forpagterdatter
03.08.1909Lunner n
s
arbeider ved bergverk
28.12.1885Lunner n
s
tunnelarbeider
25.04.1882Kristianian
s
tunnelarbeiderhustru
tunnelarbeiderdatter
tunnelarbeidersøn
tunnelarbeiderdatter
barnepike
09.04.1886Vaage n
s
Gudbrandsdalen
24.06.1906Kristianian
s
04.03.1908Lunner n
s
06.07.1909Lunner n
s
03.12.1897Gran
n
s
Gnr.
Bnr.
68
2
Yrkje
gaardbruker
gaardbrukerhustru
gaardbrukersøn
gaardbrukerdatter
gaardbrukerdatter
arbeider, smed ved
bergverk
Tilstades
Heimehørande
9 (2 m, 7 k) 9-2-7 10 (3 m, 7 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
15.01.1845Lunner n
s
14.02.1856Lunner n
s
21.04.1893Lunner n
s
27.08.1894Lunner n
s
08.01.1900Lunner n
s
08.01.1887Lunner n
s
arbeiderhustru
arbeiderhustru
arbeiderdatter
arbeiderdatter
27.04.1887Tingelstadn
23.06.1885Lunner n
19.10.1903Lunner n
14.07.1907Lunner n
Gnr.
Yrkje
kontorist ved bergverk
kontoristhustru
fostersøn
datter
søn
arbeider ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.01.1870Jevnaker n
s
21.07.1872Lunner n
s
12.01.1902Kjøbenhavn
n
s
31.12.1903Kristianian
s
23.11.1908Lunner n
s
27.07.1856Lunner n
s
Gnr.
Bnr.
67
4
Yrkje
arbeider ved bergverk
arbeiderhustru
arbeiderdatter
arbeiderdatter
Tilstades
Heimehørande
4 (2 m, 2 k) 4-2-2 5 (2 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
29.08.1868Jevnaker n
s
26.09.1861Lunner n
s
04.05.1898Lunner n
s
31.08.1899Jevnaker n
s
arbeidersøn
19.05.1903Lunner n
Gnr.
66
Bnr.
s
s
s
s
s
Bnr.
23
Tilstades
Heimehørande
20 (11 m, 9 k)
20 (11 m, 9 k)
20-11-9
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
gaardbruker, arbeider ved 27.12.1865Lunner n
s
bergverk
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
002
003
004
Kj.
k
m
m
Siv. Bust.Fam.
g b hm
ug b s
ug b s
Yrkje
gaardbrukerhustru
arbeider ved bergverk
arbeider ved bergverk
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.04.1866Lunner n
s
17.06.1889Lunner n
s
27.12.1890Lunner n
s
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
Namn
Andrine Jakobsdatter
Johan Edvardsen
Juul Edvardsen
Arbeidsledig: l
Karl Marius Edvardsen
Marte Karoline Edvardsen
Anders Edvardsen
Berta Ragndine Edvardsen
Konrad Edvardsen
Anna Edvardsen
Erik Edvardsen
Marie Elise Edvardsen
Marte Karine Toresen
Hans Gudmundsen Dahl
m
k
m
k
m
k
m
k
k
m
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
e
g
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
s
d
s
d
s
d
s
d
fl
hf
25.09.1892Lunner n
25.05.1894Lunner n
10.06.1900Lunner n
05.07.1902Lunner n
19.02.1898Lunner n
06.08.1904Lunner n
22.06.1908Lunner n
19.04.1910Lunner n
00.08.1834Lunner n
26.02.1877Jevnaker n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
015
016
017
018
019
020
Mari Monsdatter Dahl
Margit Othelie Hansdatter
Gunvald Magne Hansen
Karl Peder Hansen
Ragnar Trygve Hansen
Olga Pauline Hansen
k
k
m
m
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
hm
d
s
s
s
d
arbeider ved stenbrud
arbeiderdatter
arbeidersøn
arbeiderdatter
arbeidersøn
arbeiderdatter
arbeidersøn
arbeiderdatter
føderaadskone
skomaker, arbeider ved
bergv.
Skomakerhustru
skomakerdatter
skomakersøn
skomakersøn
skomakersøn
skomakerdatter
05.02.1873Tingelstadn
09.12.1899Lunner n
05.10.1901Lunner n
23.08.1903Lunner n
20.05.1905Lunner n
05.03.1908Lunner n
s
s
s
s
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0043
007 Mutta
Klevengen, øvre
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Engebretsen
m e b hf
002 Sigurd Myrabakken
m g mt el
Sedvanleg bustad: Myrabakken Lunner
003 Harald H. Raastad
m g mt b %s%
Sedvanleg bustad: Raastad i Lunner
Gnr.
Bnr.
66
24
Yrkje
gaardbruker
arbeider ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
3 (3 m, 0 k) 3-3-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
00.02.1831Lunner n
s
Kristianian
s
gaardbr
09.02.1867Lunner n
Bustadnr. Krets
0044
007 Mutta
Nr. Namn
001 Torvald Eriksen
002 Mari Andersdatter
003 Marius Torvaldsen
Namn
Grumyren
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
k g b hm
m ug b s
Gnr.
Bnr.
under 67
13
Yrkje
arbeider ved sagbruk
arbeiderhustru
arbeider ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1849Lunner n
s
15.03.1850Lunner n
s
20.04.1891Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0045
007 Mutta
Nr. Namn
001 Georg Fjeldhammer
002 Lars Hoel
003 Torleiv Haug
Namn
Barakken, Nysæter gruber
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf %el%
m g b fl %el%
m g b fl %el%
004 K. Tollevsen
m g
b
fl %el%
Bustadnr. Krets
Namn
0046
007 Mutta
Mutta skole
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Olsen Bolken
m ug b hf %el%
Merknad: E: Slutt på krets 7
Gnr.
Bnr.
s
arbeider ved bergverk
Tilstades
Heimehørande
4 (4 m, 0 k) 4-4-0 4 (4 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.09.1879Drøbak n
s
08.11.1882s. Land n
s
14.12.1876Mo
n
s
Telemarken
28.12.1875Kongsberg
n
s
Gnr.
under 67
Yrkje
folkeskolelærer
Tilstades
Heimehørande
1 (1 m, 0 k) 1-1-0 1 (1 m, 0 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
04.06.1886Lunner n
s
Yrkje
arbeider ved bergverk
arbeider ved bergverk
arbeider ved bergverk
Bnr.
6
Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 283 (kvinner: 134, menn: 149) Bustader i kretsen: 48
Krets: 008 Nordstrand samt Nordmarken Prestegjeld: Lunner Herred/by: Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0001
008 Nordstrand samt Svesgrina
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Gudbrand Flatla
m g mt hf
Sedvanleg bustad: Flatla
002 Ingvald G. Flatla
m ug mt s
Sedvanleg bustad: Flatla Lunner
003 Ole Gudbrandsen Flatla
m ug mt s
Sedvanleg bustad: Flatla Lunner
004 Borghild G. Flatla
k ug mt d
Sedvanleg bustad: Flatla Lunner
005 Alfred Waths
m ug mt tj
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
under 28
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
5 (4 m, 1 k) 5-4-1 0 (0 m, 0 k)
Yrkje
Gaardbruker
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.03.1855Lunner n
s
Søn
18.05.1885Lunner n
s
Søn
16.01.1888Lunner n
s
Datter og husholderske
20.07.1890Lunner n
s
Dagarbeider
12.08.1888Kristianian
s
Side 131
0533 Lunner
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Sedvanleg bustad: Flatla Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0002
008 Nordstrand samt Svesvolden
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Olsen Svesvolden
m ug b s
002 Mari Gudmundsdatter
k e b hm
003 Berhard Larsen
m ug f
el
Sannsynleg opphaldstad: Blyverk sliperi Harestuen
Bustadnr. Krets
Namn
0003
008 Nordstrand samt Sørli (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin Hansen Sørli
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
Kristiane Andersdatter
Anders Martinsen Sørli
Hilda Martinsen Sørli
Karoline Martinsen Sørli
Olga Martinsen Sørli
Margit Martinsen Sørli
Hans Martinsen Sørli
Anders Olsen Sørli
k
m
k
k
k
k
m
m
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
e
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
d
d
d
d
s
fl
Bustadnr. Krets
Namn
0004
008 Nordstrand samt Bratlien (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Hansen Bratlien
m g b hf
002 Anne Jonsdatter
003 Karoline O. Bratlien
004 Julie Amalie Bratlien
k
k
k
g b
ug b
ug b
hm
d
fl
Bustadnr. Krets
Namn
0005
008 Nordstrand samt Holmelund
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Tomas Konrad Holmelund
m g b hf
002 Karoline Gundersen
k g b hm
003 Gudbrand Tomassen
m ug b s
Holmelund
004 Marta Amalie Tomassen
k ug b d
Holmelund
005 Theoline Kristine Tomassen k ug b d
Holmelund
006 Emma Josefine Tomassen
k ug b d
Holmelund
007 Konrad Magnus Tomassen
m ug b s
Holmelund
008 Edvin Marius Tomassen
m ug b s
Holmelund
Bustadnr. Krets
Namn
0006
008 Nordstrand samt Panka
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Marte Johnsen
k e b hm
002 Helene Gundersen
k ug f
d
Sannsynleg opphaldstad: Kristiania
Bustadnr. Krets
Namn
0007
008 Nordstrand samt Moldstad
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Bernhard Gunnerius H.
m g b hf
Smestad
Side 132
Yrkje
Gnr.
28
Fødd
Bnr.
4
Yrkje
Jordbruker og snedker
Enke og Føderaadskone
Snedker S haandverker
Gnr.
under 28
Bnr.
5
Yrkje
hus Tømmermand og
jordbruker S
Arbeiderkone
Tømmerhugger
Datter
Datter
Datter
Datter
Søn
Føderaadsmand
Gnr.
under 28
Bnr.
5
Yrkje
Tømmerhugger og kjører
og jordbruker
Arbeiders kone
Datter
Pleiedatter Fors. dagarb
Gnr.
27
Bnr.
4
FødestadStatsb. Tru.
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.06.1867Lunner n
s
26.12.1833Gran
n
s
Sverige n
s
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
09.08.1853Lunner n
s
02.08.1862Lunner
10.11.1893Lunner
22.03.1896Lunner
17.02.1900Lunner
20.08.1902Lunner
06.12.1904Lunner
29.06.1907Lunner
16.08.1823Gran
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (1 m, 3 k) 4-1-3 4 (1 m, 3 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
26.11.1849Lunner n
s
05.07.1846Lunner n
29.09.1891Lunner n
15.07.1900Lunner n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Yrkje
Bergverksarb jordbr
Arbeiderkone
Søn
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.06.1868Kristiansand
n
s
18.02.1877Lunner n
s
04.04.1898Lunner n
s
Datter
29.08.1899Lunner n
s
Datter
17.12.1901Lunner n
s
Datter
20.06.1904Lunner n
s
Søn
30.06.1907Lunner n
s
Søn
19.03.1909Lunner n
s
Gnr.
101
Bnr.
2
Yrkje
Jordbrukskvinde
Tjenestepike
Gnr.
101
Yrkje
Jernbanearbeider
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 2 (0 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.06.1849Lunner n
s
30.05.1893Lunner n
s
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.06.1875Kristianian
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr.
002
003
004
005
006
007
Namn
Inga Gundersdatter
Hilmar Gotfred Smestad
Gunda Bergljot Smestad
Marie Albertine Smestad
Emeline Margit Smestad
Sigurd Trygve Smestad
Kj.
k
m
k
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hm
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0008
008 Nordstrand samt Skøien østre ell. Olerud
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole O. Olerud
m g b hf
002 Gulline Iversdatter
k g b hm
003 Otto Olsen Olerud
m ug b s
004 Hans Olsen Olerud
m ug b s
005 Ingvald Olsen Olerud
m ug b s
006 Mikal Olsen Olerud
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0009
008 Nordstrand samt Kongell
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver Olsen Olerud
m g b hf
002 Thora Kr. Olsen
k g b hm
003 Georg Olsen Olerud
m ug b fl
004 Karoline Iversdatter
005 Johan Johansen
k ug b
m ug b
d
el
Yrkje
Arbeiderkone
Søn
Datter
Datter
Datter
Søn
Gnr.
101
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.10.1880Lunner n
s
27.10.1901Lunner n
s
26.09.1903Lunner n
s
01.12.1905Lunner n
s
26.06.1908Lunner n
s
23.05.1910Lunner n
s
Bnr.
3
Yrkje
Gaardbruker
Gaardmandskone
Søn
Søn
Søn
Søn
Gnr.
94
Tilstades
Heimehørande
6 (5 m, 1 k) 6-5-1 6 (5 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
23.12.1857Lunner n
s
27.10.1883Lunner n
s
14.01.1895Lunner n
s
06.11.1899Lunner n
s
04.12.1905Lunner n
s
01.07.1909Lunner n
s
Bnr.
7
Yrkje
Gaardbruker og skogsarb
Gaardbrukerkone
Pleiesøn Fors. jordbr og
skogsarb
Datter
Tømmerhugger
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.03.1883Lunner n
s
31.08.1886Lunner n
s
21.11.1901Lunner n
s
17.06.1905Lunner n
21.11.1880Furnes n
Hedemarken
s
s
Sjukdom: d
Bustadnr. Krets
Namn
0010
008 Nordstrand samt Granum
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Iversen Nordli
m g b hf
002 Ingeborg Andersen
003 Iver Kristiansen Granum
Arbeidsledig: l
004 Ragna Kristiansen Granum
005 Anders Kristiansen Granum
006 Inga Marie Kristiansen
Granum
007 Lise Ellida Kristiansen
Granum
008 Karl Johan Kristiansen
Granum
009 Kamilla Kristiansen Granum
Bnr.
13
Tilstades
Heimehørande
9 (4 m, 5 k) 9-4-5 9 (4 m, 5 k)
k g b
m ug b
hm
s
Yrkje
Gaardbruker og
tømmermand S
Gaardmandskone
Grubearbeider
k ug b
m ug b
k ug b
d
s
d
Tjenestepike
Søn
Datter
07.07.1888Lunner n
28.07.1895Lunner n
04.12.1896Lunner n
s
s
s
k
ug b
d
Datter
19.07.1898Lunner n
s
m ug b
s
Søn
22.04.1901Lunner n
s
k
d
Datter
12.02.1903Lunner n
s
ug b
Bustadnr. Krets
Namn
0011
008 Nordstrand samt Svesgrina
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Aksel Bernstrøm
m g b hf
002 Marie Olsen
k g b hm
003 Olga A. Bernstrøm
k ug b d
004 Johan Bernstrøm
m ug b s
005 Marta Bernstrøm
k ug b d
006 Ragna Bernstrøm
k ug b d
007 Inga Bernstrøm
k ug b d
008 Karen Joh. Bertelsen
k e b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0012
008 Nordstrand samt Kjørvenvolden (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Johannes Larsen Volden
m e b hf
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
92
Gnr.
under 28
Bnr.
2
Yrkje
Tømmerhugger
Arbeiderkone
Datter
Søn
Datter
Datter
Datter
Arbeiderenke
Gnr.
under 99
Yrkje
Dagarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.09.1862Lunner n
s
15.01.1861Lunner n
15.01.1886Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
8 (2 m, 6 k) 8-2-6 8 (2 m, 6 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.05.1882Kristianian
12.06.1881Lunner n
s
06.09.1902Lunner n
s
21.06.1904Lunner n
s
19.06.1906Lunner n
s
22.03.1908Lunner n
s
12.03.1910Lunner n
s
19.12.1847Jevnaker n
s
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.11.1853Lunner n
s
Side 133
0533 Lunner
Nr. Namn
002 Thora Johannessen
Kj. Siv. Bust.Fam.
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0013
008 Nordstrand samt Kjørvenvolden ell. Vold
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Olsen
m g b hf
002 Kari Hansen
k g b hm
003 Sigvard Olsen Vold
m ug b s
Sjukdom: d
004 Georg Olsen Vold
m ug b s
005 Konrad Vold
m g b s og hf
006 Klara Hansen Vold
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0014
008 Nordstrand samt Holmen
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Kristiansen
m g b hf
002 Anne Marie Andersdatter
003 Edevard Kristiansen
k g b
m ug b
hm
s
Bustadnr. Krets
Namn
0015
008 Nordstrand samt Kongell
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Martin Engebregtsen
m g b hf
002 Anne Engebregtsen
k g b hm
003 Marte Martinsen
k ug b d
004 Ingvald M. Kongell
m ug b s
005 Olav Martinsen Kongell
m ug b s
Yrkje
Husholderske og Datter
Gnr.
99
Bnr.
5
Bustadnr. Krets
Namn
0018
008 Nordstrand samt Fraagaat
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Peder Hansen
m g b hf
Græsbergbakken
002 Marte Olsen Fraagaat
k g b hm
003 Hilmar Pedersen Fraagaat
m ug b s
Arbeidsledig: l
004 Marie Pedersen
k ug b d
005 Ole Pedersen
m ug b s
006 Kasper Hansen
m g mt el %hf%
Side 134
Tilstades
Heimehørande
6 (4 m, 2 k) 6-4-2 6 (4 m, 2 k)
Yrkje
Pensjonist fhv. Lærer
Kone
Bergverksarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
31.01.1838Lunner n
s
25.07.1850Lunner n
s
12.05.1889Lunner n
s
Søn
Bergverksarbeider
Arbeiderkone
01.12.1895Lunner n
16.11.1880Lunner n
26.03.1878Hakedal n
Gnr.
101
Bnr.
11
Yrkje
hus Tømmermand S og
jordbruker
Arbeiderkone
Søn
Gnr.
94
Bnr.
3
Yrkje
Gaardbruker og skogsarb
Kone
Datter
Tømmerhugger og kjører
Tømmerhugger og kjører
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0016
008 Nordstrand samt Løfsgaard (Bjøralt vestre)
94
10
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Herman Herm. Elverud
m g b hf
hus Tømmermand og
jordbr S
002 Berte Marie Johansen
k g b hm
Arbeiderkone
003 Petter Herm. Løfsgaard
m ug b s
Søn hustømrersvend
004 Jul Herm. Løfsgaard
m ug b s
Søn
005 Alma Karoline
k ug b d
Datter
Hermandsdatter
006 Edevard Herm. Løfsgaard
m ug b s
Søn
007 Anton Herm. Løfsgaard
m ug b s
Søn
008 Einar Herm. Løfsgaard
m ug b s
Søn
Bustadnr. Krets
Namn
0017
008 Nordstrand samt Fraagaat
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jørgen Hansen
m g b hf
002 Anne Marie Olsen Morstad
k g b hm
003 Hans J. Hansen
m ug b s
004 Martinus H. Hansen
m ug b s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.08.1891Lunner n
s
Gnr.
92
Bnr.
6
Yrkje
Gaardbruker og dagarb
Gaardbrukerkone
Søn
Søn
Gnr.
92
Bnr.
11
Yrkje
Snedker (haandværker) S
og gaardbruker
Kone
Bergverks arbeider
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
3 (2 m, 1 k) 3-2-1 3 (2 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.01.1842Lunner n
s
12.11.1851Lunner n
26.05.1892Lunner n
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.06.1856Lunner n
s
20.11.1858Gran
n
s
10.03.1887Lunner n
s
23.08.1889Lunner n
s
04.05.1894Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
8 (6 m, 2 k) 8-6-2 8 (6 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.02.1870Lunner n
s
08.05.1872Lunner
19.10.1895Lunner
03.12.1897Lunner
11.06.1900Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
13.09.1902Lunner n
06.05.1905Lunner n
29.09.1908Lunner n
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
13.01.1867Lunner n
s
19.10.1865Gran
n
s
14.09.1897Lunner n
s
29.05.1902Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
7 (5 m, 2 k) 7-5-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.01.1865Jevnaker n
s
24.06.1861Lunner n
07.12.1893Lunner n
Datter
16.07.1897Lunner n
Søn
04.08.1899Lunner n
Malersvend (haandverker) 30.10.1864Urskog n
s
s
s
s
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Sedvanleg bustad: Platougt. 33 Kristiania
007 Ole Utengen
m g mt el %hf%
Sedvanleg bustad: V. Aker
Yrkje
Fødd
Malersvend
22.08.1866Lier
Bustadnr. Krets
Namn
0019
008 Nordstrand samt Skjeggerud
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Jens Anfinseth
m g b hf
Yrkje
Forpagter
002
003
004
005
Gaardbrukerkone
Søn
Søn
Tjenestepike
Marta Hansen Prestlien
Svend Jensen Anfinseth
Hans Jensen Anfinseth
Inga Andersen
k
m
m
k
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
hm
s
s
tj
Bustadnr. Krets
Namn
0020
008 Nordstrand samt Fraagaat
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Lagesen
m g b hf
002 Mari Iversen
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0021
008 Nordstrand samt Fraagaat eller Lien
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Halvor Halvorsen
m e b hf
002 Kari Gudbrandsdatter Liæker k ug b tj
Bustadnr. Krets
Namn
0022
008 Nordstrand samt Fraagaat
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karl Nilsen
m g b hf
002 Laura Dagnsen
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0023
008 Nordstrand samt Nordli
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver Iversen Nordli
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
Karen Marie Hansen
Ivar Iversen
Hans Iversen
Anna Iversen
Karoline Iversen
Jul Iversen
Torvald Iversen
Johan Marius Iversen
Inga Iversen
Jørgen Olsen
Petra Johannessen
Marta Sofie Jørgensdatter
Ole Alfred Jørgensen
Anne Marie Jørgensdatter
k
m
m
k
k
m
m
m
k
m
k
k
m
k
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
g
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
s
s
d
d
s
s
s
d
hf
hm
d
s
d
Bustadnr. Krets
Namn
0024
008 Nordstrand samt Nordstrand
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Otto Halvorsen Myrstuen
m e f
hf
Nordstrand
Sannsynleg opphaldstad: Nittedalen
002 Halvor O. Halvorsen Myrstuen m ug b s
Nordstrand
003 Marie O. Halvorsen Myrstuen k ug b d
Nordstrand
Digitalarkivet - Arkivverket
Gnr.
92
Gnr.
92
Bnr.
3
Bnr.
4
Bnr.
1
Bnr.
5
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.02.1855Nittedalenn
s
17.04.1856Fredrikshald
n
s
Bnr.
5
Yrkje
Hustømmermand S og
jordbruker
Arbeiderkone
Søn
Søn
Datter
Datter
Søn
Søn
Søn
Datter
Skogarbeider
Arbeiderkone
Datter
Søn
Datter
Gnr.
99
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 5 (3 m, 2 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1852Lunner n
s
26.07.1882Lunner n
s
Yrkje
Forpakter
Kone
Gnr.
94
s
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.11.1828Jevnaker n
s
26.05.1836Jevnaker n
s
Yrkje
Forpakter
Tjenestepike
Gnr.
92
n
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
20.03.1878Hol
n
s
Hallingdal
07.05.1881Jevnaker n
s
16.03.1908Lunner n
s
29.05.1909Lunner n
s
04.01.1894Jevnaker n
s
Yrkje
Jordbruker
Jordbruker kone
Gnr.
92
FødestadStatsb. Tru.
Bnr.
11
Tilstades
Heimehørande
15 (8 m, 7 k)
15 (8 m, 7 k)
15-8-7
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.12.1877Lunner n
s
11.04.1878Lunner
21.05.1899Lunner
09.01.1900Lunner
21.11.1902Lunner
27.12.1903Lunner
07.04.1905Lunner
03.09.1906Lunner
17.04.1908Lunner
31.07.1909Lunner
11.10.1883Lunner
04.02.1877Lunner
28.08.1899Lunner
25.02.1907Lunner
03.04.1909Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 3 (2 m, 1 k)
Yrkje
Skogarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1858Lunner n
s
Søn
29.12.1894Lunner n
s
Datter
25.10.1898Lunner n
s
Side 135
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0025
008 Nordstrand samt Nordstrand skole
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Andreas Iversen Ruden m g b hf
002 Ingeborg Gudbrandsen
k g b hm
Bustadnr. Krets
Namn
0026
008 Nordstrand samt Svesviken
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Wilhelm Wedin
m g b hf
002
003
004
005
006
Berte Johnsdatter
Sven Johan Wedin
Berta Wedin
Inga Marie Wedin
Ellen Wilhelmine Wedin
k
m
k
k
k
g
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
hm
s
d
d
d
Bustadnr. Krets
Namn
0027
008 Nordstrand samt Belteren
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Edvard Belteren
m g b hf
002 Elisabeth Nilsen
k g
003 Natalie Belteren
k ug
004 Dagmar Belteren
k ug
Sannsynleg opphaldstad: Østre Aker
005 Svanhild Belteren
k ug
006 Emma Belteren
k ug
007 Einar Belteren
m ug
008 Sverre Belteren
m ug
Gnr.
99
Bnr.
10 %12%
Yrkje
Lærer ved folkeskolen
Folkeskolelærers hustru
Gnr.
under 28
Bnr.
6
Yrkje
Fjeld- og stenarbeider og
murer
Arbeiderkone
Cellulose og skogarbeider
Datter
Datter
Datter
Gnr.
22
Bnr.
10
b
b
f
hm
d
d
Yrkje
Cellulocearbeider og
jordbr
Arbeiderkone
Cellulocearbeiderske
Tjenestepike
b
b
b
b
d
d
s
s
Datter
Datter
Søn
Søn
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.01.1884Gran
n
s
22.04.1882Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 6 (2 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
11.10.1851Sverige
27.01.1857Lunner
23.09.1893Lunner
16.09.1896Lunner
24.05.1898Lunner
11.05.1900Lunner
n
n
n
n
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 8 (3 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
14.08.1865Lunner n
s
11.03.1864Lunner n
08.03.1890Lunner n
03.09.1894Lunner n
s
s
s
22.11.1896Lunner
03.03.1899Lunner
28.01.1904Lunner
01.02.1907Lunner
s
s
s
s
n
n
n
n
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
Tilstades
Heimehørande
6 (2 m, 4 k) 6-2-4 7 (3 m, 4 k)
0028
008 Nordstrand samt Østenden
22
11
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
001 Julius Johansen
m g f
hf
Cellusose- og skogarbeider 22.09.1885Gran
n
s
Sannsynleg opphaldstad: Uggla eller Sinnera, Jevnaker Ringerike
002 Ingeborg Edvardsdatter
k g b hm
Arbeiderkone
06.01.1888Lunner n
s
003 Mary Johanne Johansen
k ug b d
Datter
28.02.1908Lunner n
s
004 Emilie Edvarda Johansen*
k ug b d
Datter
10.04.1910Lunner n
s
005 Peder Johansen
m g b hf
Tømmerhugger
18.12.1883Gran
n
s
006 Dina Josefine Amundsen
k g b hm
Arbeiderkone
17.10.1885Lunner n
s
007 Johan Alfred Johansen
m ug b s
Søn
22.10.1909Lunner n
s
Bustadnr. Krets
0029
008 Nordstrand samt
Nordmarken
Nr. Namn
001 Kristoffer Mylsbraaten
002 Ingeborg Olsen
003 Olaf Anton Kr. Mylsbraaten
004 Anne Marie Kr. Mylsbraaten
005 Konrad Kr. Mylsbraaten
006 Inga Josefine Mylsbraaten
007 Hanna Karoline Mylsbraaten
008 Anna Sofie Mylsbraaten
009 Ingeborg Marta Mylsbraaten
010 Hans Martin Mylsbraaten
Namn
Mylsbraaten (plads)
Kj.
m
k
m
k
m
k
k
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b s
ug b d
ug b s
ug b d
ug b d
ug b d
ug b d
ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0030
008 Nordstrand samt Bratholdt ell. Storskogen
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Amund Haakensen Storskogen m g b hf
002 Mari Johnsen Storskogen
k g b hm
Side 136
Gnr.
under 23
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.02.1864Lunner n
s
21.09.1871Lunner n
s
20.06.1897Lunner n
s
15.09.1898Lunner n
s
08.11.1900Lunner n
s
25.04.1902Lunner n
s
26.04.1904Lunner n
s
10.04.1906Lunner n
s
30.07.1907Lunner n
s
07.08.1909Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
7 (4 m, 3 k) 7-4-3 6 (3 m, 3 k)
Yrkje
Cellulosearbeider
Arbeiderkone
Søn
Datter
Søn
Datter
Datter
Datter
Datter
Søn
Gnr.
109
Yrkje
Fattigunderstøttet
Konen
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.06.1837Nannestadn
s
15.04.1859Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
Kj.
003 Herman Amundsen
m
Storskogen
004 Anne Eriksen Storskogen
k
005 Anna Amundsen Storskogen k
006 Bernt Oskar Haraldsen
m
Storskogen
007 Gudbrand Godli
m
Sedvanleg bustad: Godli, Lunner
Siv. Bust.Fam.
g b hf
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Tømmerhugger og kjører 16.09.1881Gran
n
s
g b
ug b
ug b
Arb. kone
Datter
Tjenestegut
hm
d
tj
ug mt el
Bustadnr. Krets
Namn
0031
008 Nordstrand samt Bratholdt
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Herman O. Bratholdt
m g b hf
Tømmerhugger og kjører
Gnr.
109
002 Elise Marie Wilhelmsdatter
k
g
b
hm
Yrkje
Skogsarbeider og
jordbruker
Arbeiderkone
003
004
005
006
007
m
k
m
k
k
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
s
d
s
tj
d
b
hf
Olav Hermansen Bratholdt
Gudrun Karoline Hermansen
Wiktor Hermansen Bratholdt
Gina Halvorsen Volla
Rangdi Olsdatter Volla
Merknad: Føderaadsfolket
008 Ole Iversen Bratholdt
m e
Bustadnr. Krets
Namn
0032
008 Nordstrand samt Puthaug (gaard)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Fredrik Monsen Puthaug
m g b hf
002 Oline Halvorsdatter
k g b hm
003 Marie Fredriksdatter Puthaug k ug b d
004 Ragna Fredriksdatter Puthaug k ug b d
005 Hilda Fredriksdatter Puthaug k ug b d
006 Alma Bertine Fredriksdatter k ug b d
Puthaug
007 Karoline Fredriksdatter
k ug b d
Puthaug
008 Magnus Fredriksen Puthaug m ug b s
009 Olaf Fredrik Fredriksen
m ug b s
Puthaug
010 Oskar Fredriksen Puthaug
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0033
008 Nordstrand samt Volla
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Pedersen
m g b hf
002 Marie Andersen
k g b hm
003 Marta Pauline Kristiansen
k ug b d
004 Anna Johanne Kristiansen
k ug b d
005 Peder Konrad Kristiansen
m ug b s
006 Gunnar Magnus Kristiansen m ug b s
007 Hilda Karoline Kristiansen
k ug b d
Bustadnr. Krets
Namn
0034
008 Nordstrand samt Jorstad Volla
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver Jensen Jorstadvolla
m g b hf
002 Ingeborg Olsdatter
k g b hm
003 Ole Iversen Volla
m ug b s
004 Ivar Iversen
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0035
008 Nordstrand samt Jorstadvolla (plads)
Nordmarken
Digitalarkivet - Arkivverket
Bnr.
4, 5
02.04.1878Gran
n
28.09.1887Lunner n
20.08.1896Lunner n
s
s
s
Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
03.03.1865Lunner n
s
s
Søn
Datter
Søn
Barnepike
Husholderske og Datter
25.07.1872Haug
n
Ringerike
27.09.1906Lunner n
10.08.1908Lunner n
14.07.1910Lunner n
15.02.1896Lunner n
23.06.1871Lunner n
Føderaadsmand
23.08.1832Jevnaker n
s
Gnr.
109
s
s
s
s
s
Bnr.
8
Tilstades
Heimehørande
10 (4 m, 6 k)
10 (4 m, 6 k)
10-4-6
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Tømmerhugger og jordbr 21.06.1868Lunner n
s
Arbeiderkone
23.03.1875Lunner n
s
Datter
31.08.1897Lunner n
s
Datter
04.12.1898Lunner n
s
Datter
01.03.1899Lunner n
s
Datter
13.10.1900Lunner n
s
Datter
10.11.1901Lunner n
s
Søn
Søn
Lunner n
07.05.1904Lunner n
s
s
Søn
09.02.1908Lunner n
s
Gnr.
6
Bnr.
14
Yrkje
Tømmerhugger
Arbeiderkone
Datter
Datter
Søn
Søn
Datter
Gnr.
108
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
30.04.1881Jevnaker n
s
22.05.1875Lunner n
s
26.08.1900Jevnaker n
s
28.12.1902Jevnaker n
s
26.03.1904Jevnaker n
s
11.11.1906Jevnaker n
s
28.09.1909Lunner n
s
Bnr.
3
Yrkje
Jordbruker
Kone
Søn
Søn
Gnr.
under 23
Tilstades
Heimehørande
7 (3 m, 4 k) 7-3-4 7 (3 m, 4 k)
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
02.04.1852Lunner n
s
16.02.1860Lunner n
s
10.05.1890Lunner n
s
09.06.1898Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 8 (4 m, 4 k)
Side 137
0533 Lunner
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
Namn
Halvor Ingebregtsen
Karen Gudmundsen
Karrine Halvorsen
Anton Halvorsen
Gustav Halvorsen
Marta Halvorsen
Anna Karoline Magnussen
Anders Hansen Jorstadvolla
Kj.
m
k
k
m
m
k
k
m
Siv. Bust.Fam.
g b hf
g b hm
ug b d
ug b s
ug b s
ug b d
ug b fl
e b fl
Bustadnr. Krets
Namn
0036
008 Nordstrand samt Viggerhaugen (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mons Amundsen
m g b hf
Viggerhaugen
002 Maren Fredriksen
k g b hm
003 Anders Monsen Viggerhaugen m ug b s
004 Martin Monsen Viggerhaugen m ug b s
005 Berte Monsen Viggerhaugen k ug b d
006 Syver Monsen Viggerhaugen m ug b s
007 Karrina Kristoffersen
k ug b fl
008 Kristian Halvorsen
Bækkehallum
m ug b
el %fl%
Bustadnr. Krets
Namn
0037
008 Nordstrand samt Belterdalen (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Karen Andersdatter
k ug b hm
Belterdalen
002 Anders Tobiassen Belterdalen m ug b fl
Yrkje
Tømmerhugger og kjører
Kone
Datter
Søn
Søn
Datter
Pleiedatter
Føderaadsmand
Gnr.
under 22
003
004
005
006
007
008
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
24.02.1836Lunner n
s
Kone
Søn Smed S
Skogsarb Søn
Datter
Skogarbeider
Sønnedatter %Pleiedatter
%
Tømmerhugger
31.03.1834Lunner
21.10.1867Lunner
14.01.1874Lunner
27.03.1872Lunner
14.02.1876Lunner
01.06.1892Lunner
Gnr.
under 22
Bnr.
3
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
14.05.1858Lunner n
s
Tilstades
Heimehørande
2 (1 m, 1 k) 2-1-1 2 (1 m, 1 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Forpagter og
17.06.1869Lunner n
s
arbeidskvinde
Skogsarbeider & pleiesøn 11.07.1895Lunner n
s
Bnr.
4
Tilstades
Heimehørande
8 (2 m, 6 k) 8-2-6 7 (2 m, 5 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.09.1829Fosnes n
Namdalen
Iver Kristian Andersen
m g b hf
Grubearbeider og forpagt. 18.09.1865Fosnes n
Namdalen
Lydia Margrete Andersen
k g b hm
Arbeiderkone
18.05.1865Stenkjær n
Astrid Andersen
k ug b d
Datter og budeie
23.04.1894Fron
n
Gudbrd.
Margit Oline Andersen
k ug b d
Datter
15.02.1897Jevnaker n
Laura Emilie Andersen
k ug b d
Datter
11.04.1900Jevnaker n
Einar Arvid Andersen
m ug b s
Søn
18.06.1907Lunner n
Ragna Kristiansen
k ug mt fl midleritdig i Syerske
08.05.1887Lunner n
s
arbeide der
Sedvanleg bustad: Larmereid v Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
0039
008 Nordstrand samt Daltyven
Nordmarken
Merknad: villa
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Kristian Johansen
m g b hf
002
003
004
005
Tilstades
Heimehørande
8 (5 m, 3 k) 8-5-3 8 (5 m, 3 k)
Yrkje
Føderaadsmand
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
0038
008 Nordstrand samt Muttabraaten (Milstenen eller 67
Nordmarken
Gruebraaten)
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
Yrkje
001 Oline Margrete Ingebrigtsen k e b fl
Føderaadskone
002
Bnr.
3
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
08.03.1855Lunner n
s
11.05.1858Lunner n
s
11.04.1889Lunner n
s
03.05.1890Lunner n
s
21.03.1892Lunner n
s
02.06.1900Lunner n
s
09.11.1904Lunner n
s
12.09.1835Gran
n
s
Anna Bredesen
Sigrid Amanda Kristiansen
Johan Kristiansen
Betsy Kristiansen
k
k
m
k
g
ug
ug
ug
b
b
b
b
hm
d
s
d
Bustadnr. Krets
Namn
0040
008 Nordstrand samt Sandungskalven
Nordmarken
Side 138
Gnr.
under 115
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
5 (2 m, 3 k) 5-2-3 5 (2 m, 3 k)
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Damvokter ved Gjærings 26.00.1879Ringeriken
s
og Daltyvdammen
16.08.1885Lunner n
s
Datter
14.10.1904Lunner n
s
Søn
09.03.1908Hakedalenn
s
Datter
11.09.1909Lunner n
s
Gnr.
under 111
Bnr.
1
Tilstades
12 (8 m, 4 k)
12-8-4
Heimehørande
12 (8 m, 4 k)
Digitalarkivet - Arkivverket
Folketeljinga 1910
Nr. Namn
001 Ole Halvorsen
Kj. Siv. Bust.Fam.
m g b hf
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
k
m
k
m
k
m
m
m
k
m
m
Oline Olsen
Adolf Jensen
Ingeborg Olsdatter
Ole Jensen
Anna Jensen
Trygve Jensen
Aksel Jensen
Karl Jensen
Olga Mathilde Jensen
Ivar Osvald Jensen
Jul Marius Jensen
g
g
g
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ug
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
hm
hf sv.s
hm, d
s
d
s
s
s
d
s
s
Bustadnr. Krets
Namn
0041
008 Nordstrand samt Katnosdammen
Nordmarken
Merknad: damvokterbolig
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Lars Halvorsen
m e b hf
002 Ivar Larsen
m ug b s
003 Gudbrand Larsen
m ug b s
004 Dorothea Pedersdatter
k ug b tj
Fintjernet
Bustadnr. Krets
Namn
0042
008 Nordstrand samt Katnosa
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Nils Magnussen Katnosen
m g b hf
002 Hanna Larsdatter
k g b hm
003 Magnhild Nilsen
k ug b d
004 Gunhild Nilsen
k ug b d
005 Magnus Nilsen
m ug b s
006 Lars Nilsen
m ug b s
007 Borghild Nilsen
k ug b d
008 Magnus Olsen Katnosen
m e b fl hf
Merknad: Føderaadsmand
009 Gunhild Pettersen Mjør
k ug b tj
010 Magnus Pettersen Mjør
m ug b tj
Bustadnr. Krets
Namn
0043
008 Nordstrand samt Østbraaten
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Ole Gulbrandsen Østbraaten m g b hf
002 Karen Halvorsdatter
k g b hm
003 Halvor Olsen Østbraaten
m ug f
s
Sannsynleg opphaldstad: Ørrefiske Maridalen
004 Inga Olsen
k ug b d
005 Magnus Olsen Østbraaten
m ug b s
006 Anton Olsen Østbraaten
m ug b s
Bustadnr. Krets
Namn
0044
008 Nordstrand samt Elgstøen (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Magnus Kristoffersen
m g b hf
002 Karen Andersen
k g b hm
003 Kristoffer Magnussen
m ug b s
004 Ole Asbjørn Magnussen
m ug b s
005 Alma Karoline Magnussen
k ug b d
006 Ivar Magnussen
m ug b s
007 Trygve Magnussen
m ug b s
008 Harald Magnus Magnussen
m ug b s
009 Karoline Iversen
k e b fl
Merknad: Føderaadskone
010 Marta Johnsen
k ug b tj
Digitalarkivet - Arkivverket
Yrkje
Forpagter og
tømmerhugger
Forpagterkone
Tømmerhugger og -kjører
Arbeiderkone
Tømmerhugger og -kjører
Datter
Søn
Søn
Søn
Datter
Søn
Søn
Gnr.
under 111
Bnr.
1
Yrkje
Damvokter
Elve arbeider
Tømmerfølter og -hugger
Tjenestepike
Gnr.
111
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
16.03.1853Jevnaker n
s
01.01.1849Lunner
07.02.1877Lunner
29.03.1877Lunner
05.06.1896Lunner
09.06.1898Lunner
28.05.1900Lunner
10.03.1902Lunner
24.01.1905Lunner
03.07.1907Lunner
06.12.1909Lunner
06.12.1909Lunner
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Tilstades
Heimehørande
4 (3 m, 1 k) 4-3-1 4 (3 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
25.04.1855Lunner n
s
04.07.1888Lunner n
s
15.12.1892Lunner n
s
24.05.1878Lunner n
s
Bnr.
1
Tilstades
Heimehørande
10 (5 m, 5 k)
10 (5 m, 5 k)
10-5-5
Yrkje
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
Forpagter og skogsarbeide 03.09.1869Lunner n
s
Arbeiderkone
25.06.1876Lunner n
s
Datter
19.07.1900Lunner n
s
Datter
02.04.1904Lunner n
s
Søn
01.07.1906Lunner n
s
Søn
20.03.1908Lunner n
s
Datter
03.01.1910Lunner n
s
fhv. Forpagter og skogsarb 29.05.1839Lunner n
s
Tjenestepike
Tjenestegut
Gnr.
under 111
02.04.1891Gran
04.08.1894Gran
Bnr.
1
n
n
s
s
Tilstades
Heimehørande
5 (3 m, 2 k) 5-3-2 6 (4 m, 2 k)
Yrkje
Forpagter og skogsarbeide
Arbeiderkone
Dagarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
06.01.1859Jevnaker n
s
08.12.1859Lunner n
s
02.02.1884Lunner n
s
Datter
Søn skogarbeider
Søn skogarbeider
02.03.1889Lunner n
29.11.1890Lunner n
21.10.1893Lunner n
Gnr.
under 115
Bnr.
1
s
s
s
Yrkje
Forpagter og skogsarb
Kone
Søn
Søn
Datter
Søn
Søn
Søn
Føderaadskone
Tilstades
Heimehørande
10 (6 m, 4 k)
10 (6 m, 4 k)
10-6-4
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
18.04.1863Lunner n
s
08.05.1871Lunner n
s
27.12.1897Lunner n
s
06.02.1900Lunner n
s
12.12.1901Lunner n
s
29.04.1904Lunner n
s
04.09.1906Lunner n
s
23.02.1909Lunner n
s
26.04.1830V. Aker n
s
Tjenestepike
01.06.1891Gran
n
s
Side 139
0533 Lunner
Bustadnr. Krets
Namn
Gnr.
Bnr.
0045
008 Nordstrand samt Fintjernet
Nordmarken
Merknad: Husliste 45 mangler. E: Kretslisten opplyser at Fintjernet er medtatt i Jevnaker og utgår av Lunner herred.
Bustadnr. Krets
Namn
0046
008 Nordstrand samt Rya-hytten
Nordmarken
Merknad: sydvest for Daltyven Beliggende i Gaardnr 115.
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Iver Gulbrandsen
m g mt hf
Sedvanleg bustad: Myrvold Maridalen
002 Petter Iversen
m g mt s
Sedvanleg bustad: Myrvold Maridalen
Bustadnr. Krets
Namn
0047
008 Nordstrand samt Gjerdingen
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Hans Kristiansen
m g b hf
002 Oline Eriksdatter
k g b hm
003 Konrad Hansen
m ug b s
004 Ellevine Hansen
k ug b d
005 Mathilde Hansen
k ug b d
006 Klara Hansen
k ug b d
007 Edvard Pettersen
m ug mt hf %el%
Enserudmyren
Sedvanleg bustad: Gran
008 Halvor Hansen
m ug mt fl %el%
Sedvanleg bustad: Gran
Bustadnr. Krets
Namn
0048
008 Nordstrand samt Kjørvenvolden (plads)
Nordmarken
Nr. Namn
Kj. Siv. Bust.Fam.
001 Mari Pedersen
k e b hm
Merknad: E: Slutt på krets 8, siste krets.
Side 140
Gnr.
under 115
Bnr.
2
Tilstades
Heimehørande
2 (2 m, 0 k) 2-2-0 0 (0 m, 0 k)
Yrkje
Skogarbeider
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
01.02.1840Norderhov
n
s
Ringerike
Skogarbeider
08.09.1872Norderhov
n
Gnr.
110
Bnr.
1
s
Tilstades
Heimehørande
8 (4 m, 4 k) 8-4-4 6 (2 m, 4 k)
Yrkje
Forpager og skogsarbeider
Forpagterkone
Søn, skogsarbeider
Datter
Datter
Datter
Tømmerhugger
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
19.02.1861Lunner n
s
04.04.1867Lunner n
s
28.07.1889Lunner n
s
31.01.1892Lunner n
s
28.08.1897Lunner n
s
03.10.1903Lunner n
s
02.04.1887Gran
n
s
Tømmerhugger
17.04.1892Gran
Gnr.
under 99
Bnr.
5
Yrkje
Fattigunderstøttet enke
n
s
Tilstades
Heimehørande
1 (0 m, 1 k) 1-0-1 1 (0 m, 1 k)
Fødd
FødestadStatsb. Tru.
17.03.1834Lunner n
s
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Førenamnregister
Namn
!! Andersen*
!! Bredesen*
!! Colbjørnsen
!! Eriksen*
!! Erlingsen*
!! Halvardsdatter*
!! Halvorsen*
Fødd
1910
1910
!! Hansen*
!! Hansen*
!! Hanssen*
!! Hjalmarsen*
1910
1910
1910
1910
!! Hofland*
1910
!! Nilsen*
1910
!! Olsen*
!! Rogneby*
!! Simonsen*
!! Tvetbraaten*
1910
1910
1910
1910
???
A. G. Hæhre
Aagodt Emilsdatter
Aagot Olsdatter
Aase Larsdatter
Aase Rui Hagen
Aasta Larsen
Aasta Olausen
Abel Larsen Solbakken
Abraham Holter
Adolf Adolfsen
Adolf Ellingsen
Adolf Eriksen
Adolf Jensen
Adolf Juliussen
Adolf Olsen
Adolf Rolfsen
Adolf Anderson Sandin
Adolf Tobiasen
Adolf L. Pershus
Adolf Oskar Adolfsen
Adolv Martiniussen
Agnes Andreasen
Agnes Olsdatter
Brendebakken
Agnes Halvorssen
Agnes Hansdatter
Agnes Martha Hansdatter
Sperre
Agnethe Mattiasdatter
Aksel Andersen
Aksel Antonsen
Aksel Bernstrøm
Aksel Eriksen
Aksel Gustafsen
Aksel Hansen
Aksel Jensen
Aksel Adolfsen Sandin
Aksel Gunerius Adolfsen
Albert Bredesen
1910
1910
1910
1910
1851
1897
1907
1834
1882
1906
1908
1896
1870
1860
1897
1900
1877
1908
1869
1888
1871
1884
1870
1905
1904
1902
1907
1910
1910
1906
1876
1881
1895
1882
1898
1876
1886
1902
1897
1903
1903
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Sagbraaten (plads) 49
Bækken nedre
27
Lungaard (gaard) 52
Ulven
75
Kalvsjøhagen
58
Bakkeli
69
Ulven nordre
20
(gaard)
Søvli
28
Kalvsrud (plads) 39
Kalvsjø
59
Stryken 108
damvogterbolig
Hovland østre
88
(gaard)
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Kalvsjøhagen
59
Sand (gaard)
84
Grønvold (gaard) 37
Tvetbraaten
99
(gaard)
Harestuen
115
Larshus
122
Blyverket
119
Larmerud, nedre 121
Blyverket
119
Østby (gaard)
103
Grindvoll
30
Eriksrud (plads) 16
Solbakken (plads) 90
Enger
53
Grønbraaten
113
Oppen
54
Ballangrudengen 29
(plads)
Sandungskalven 139
Haaversrud (gaard) 66
Botne
112
Haaversrud (gaard) 66
Bjørgesæter
114
Sørengen
69
Pershus (gaard)
105
Botne
112
Linnerud
46
Ballangrud østre 25
Skogly
123
Ref.nr.
0085-007
0089-017
0101-009
0032-006
0027-011
0085-004
0062-007
Grindvoll
Bjøraltlia
Ballangrud vestre
(gaard)
Stenseth
Granli Grua
Harestuen
Svesgrina
Myren
Solheim
Dalen
Sandungskalven
Bjørgesæter
Botne
Bækken nedre
28
56
24
0097-008
0013-009
0076-010
123
127
115
133
118
110
113
139
114
112
27
0011-002
0028-007
0041-010
0011-001
0062-006
0014-007
0032-008
0040-008
0033-003
0023-006
0089-014
0094-007
0041-007
0029-007
0003-004
0021-009
0027-012
0028-012
0004-004
0031-004
0071-003
0041-011
0010-001
0066-004
0005-006
0066-010
0086-012
0107-005
0037-006
0031-004
0106-001
0028-007
0002-005
0098-003
0040-003
0064-010
0023-001
0065-003
0033-001
0084-001
0097-003
0023-007
0073-006
0083-018
0013-007
Namn
Albert Johannesen
Albert Nordin
Albert M. Ryen*
Alexander Kristiansen
Alf Ingebretsen
Alf Iversen
Alf Kristiansen
Alf Hansen Sperre
Fødd
1887
1906
1909
1904
1899
1908
1901
1908
Alf A. Ryen
Alf Einar Antonsen
Alf Henry Sand
1909
1909
1898
Alf J. Eng
Alf Ludvik Grønvold
Alf Magnus Pedersen
1900
1905
1907
Alf Monrad Andreasen
Alfhild Arnesen
Alfhild Olsen Haugen
1907
1897
1884
Alfhild Johansen
Alfred Johansen Bakke
1904
1909
Alfred Gulbrandsen
Alfred Olsen Haga
Alfred Hansen
Alfred Hansen
Alfred Lier
Alfred Mattiasen
Alfred Pedersen
Alfred Waths
Alfred Watz
Alfred K. Olsen
1908
1909
1902
1905
1900
1904
1902
1888
1885
1910
Alfred L. Roknerud
Alfred Marius Emilsen
Alice Jensdatter Haugen
1910
1902
1907
Alma Andreasdatter
Alma Arnesen
Alma Emilsen
Alma Gulbrandsdatter
1896
1903
1900
1903
Alma Jensen
1896
Alma Karlsdatter
1893
Alma Torgersen
1901
Alma Bertine
1900
Fredriksdatter Puthaug
Alma Ell. Ryengen
1905
Alma Karoline
1900
Hermandsdatter
Alma Karoline Magnussen 1901
Alma Otilde Andersen
1905
Alma Ovidie
1904
Andreasdatter
Alma Pauline
Gudbrandsen
Alvhild Bentsen
1887
Alvhilde Hansen
1908
Alvilde Martinsdatter
1901
Amalie Andreasdatter
1875
Amalie Antonsen
Amalie Kirkeby
1877
1869
Gard/gate
Side
Mikkelsbraaten
31
Sand (gaard)
84
Kildal (gaard)
85
Tangen
82
Myrvang
73
Harestuhagen
115
Haakenstadengen 103
Ballangrud vestre 24
(gaard)
Lindheim (plads) 85
Ryen (gaard)
95
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Eng (plads)
56
Grua st
128
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Munkerud (gaard) 101
Muttamarken
126
Hovlands gaard, 128
Grua
Rundelsletta
112
Hovland østre
88
(gaard)
Haneknæ
110
Haga (gaard)
48
Kalvsrud (plads) 39
Løkenbakken
77
Liæker (gaard)
45
Stenseth
123
Flatlahagen (plads) 40
Svesgrina
131
Kalvsrud (plads) 39
Nordmarken
86
(plads)
Ryen (plads)
94
Kjørven øvre
61
Hovlands gaard, 128
Grua
Grønvold (gaard) 37
Muttamarken
126
Haugerud (plads) 13
Skøienbraaten
63
(plads)
Liæker (gaard)
45
Monsrud
108
Askelsrud (gaard) 64
Puthaug (gaard) 137
Ref.nr.
0001-002
0002-013
0008-008
0077-003
0022-004
0045-003
0084-003
0076-011
0007-007
0052-014
0034-003
0014-005
0029-006
0005-006
0078-015
0022-003
0031-007
0025-003
0021-019
0015-010
0082-009
0041-004
0048-004
0068-019
0011-005
0046-005
0001-005
0041-011
0013-009
0050-020
0040-010
0031-008
0031-005
0022-007
0013-004
0051-006
0068-005
0005-005
0053-009
0032-006
Ryengen (gaard)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Elgstøen (plads)
Braastad
Lunnerbakken
94 0049-004
134 0016-005
Brokerud
80
0062-005
Dæhlin (gaard)
Lingaard
Thomasgjerdet
Nordbraaten
(plads)
Kalvsjøhagen
Sand søndre
(gaard)
67
57
119
34
0070-004
0023-008
0068-006
0017-002
58
86
0027-006
0011-006
139 0044-005
72 0015-010
36 0028-002
Side 141
0533 Lunner
Namn
Amalie Olsen
Fødd
1894
Amanda Karlsen
Amanda Kristiansdatter
Liækersletten
Amund Andersen
Amund Antonsen
Amund Arnesen
Amund Andreasen Ensrud
1904
1905
Amund Haakensen
Storskogen
Anders Aaslund
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Andreasen
Anders Antonsen
Anders Antonsen
1837
Anders Antonsen
Anders Hansen
Bakkehagen
Anders Tobiassen
Belterdalen
Anders Pedersen Bilit
Anders Gudbrandsen
Blisten
Anders Hansen Braastad
Anders Bredesen
Anders Bredesen
Anders Gudbrandsen
Brokerud
Anders Johannesen
Brokerud
Anders Olsen Brokerud
Anders Børresen
Anders Edvardsen
Anders Eliasen
Anders Eliassen
Anders Eriksen
Anders Felberg
Anders Gaaserud
1850
Gard/gate
Volla (smeden)
(plads)
Langgaard (plads)
Liækersletten
(plads)
Linstad (gaard)
Larshus
Muttamarken
Kvernhaugen
(gaard)
Bratholdt ell.
Storskogen
Aaslund (gaard)
Lunner (gaard)
Lunner (gaard)
Kjørvensvingen
Skøien
Raastad
Larshusbakken
Bruvold (plads)
Grina (plads)
Kraggerudskværn
(plads)
Liæker
Bakkehagen
1895
Belterdalen (plads) 138 0037-002
1895
1883
Bilet (gaard)
Sand (gaard)
100 0073-006
83 0002-006
1864
1885
1887
Braastad
Liæker
Mørtvedten
Brokerud
72
44
75
79
0015-001
0067-010
0037-003
0062-002
1864
Brokerud
81
0071-001
Anders Jensen Raastad
Anders Jonsen
Raastadhaugen
Anders Hansen Røste
1872
Brokerud
79
Kalvsrud (plads) 39
Klevengen
131
Skogly
124
Liæker (gaard)
45
Flatlahagen (plads) 40
Aaslund (gaard) 31
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Granum
133
0060-001
0041-012
0042-007
0013-013
0068-010
0046-008
0005-002
0060-016
Anders Christiansen
Skøien
Anders Staalit
Anders Stubne
Anders Martinsen Sørli
Anders Olsen Sørli
Anders Tobiassen
1856
0010-005
Anders Olausen Ulven
1909
128 0029-001
19 0053-003
Anders Olsen Vestern
1876
Anders Monsen
Viggerhaugen
Anders Vikstrøm
Anders Ellertsen
Vindorum
Anders A. Høibyhagen
Anders A. Raastad
Anders And. Tvetmarken
1867
Anders Br. Møstveten
Anders G. Munkerud
Anders H. Frøslie
Anders H. Halvorsbråten
1885
1894
1864
1880
Anders H. Melaas
1876
1890
1888
1873
1873
1876
1844
1879
1873
1901
1886
1868
1890
1909
1900
1835
1882
Anders Kristiansen
Granum
Anders Grønvold
Anders Gudbrandsen
1895
Anders Gudbrandsen
Anders Gudmundsen
Anders Gulbrandsen
Anders Halvorsen
1904
1843
1858
1909
Anders Halvorsen
1850
Anders Hansen
Anders Hansen
Anders Hansen
Anders Hansen
Anders Hansen
Anders Hansen
1889
1905
1876
1891
1839
1865
Side 142
1868
1884
Grua st
Kvernhaugen
(plads)
Fredheim
Fagerli
Bjøraltlia
Virstad østre
(gaard)
Bjøralt østre
(gaard)
Jordet (gaard)
Pynten (plads)
Sagbraaten (plads)
Raastad
Nerengen
Fagerli (plads)
Side Ref.nr.
46 0074-006
Namn
Anders Hanssen
Fødd
1905
23
44
0073-006
0065-003
66
123
126
18
0069-003
0010-015
0022-001
0048-001
Anders Hanssen
Anders Hanssen
Anders Helgeland
Anders Iversen
Anders Iversen
Anders Johannesen
1888
1823
1865
1891
1906
1895
Anders Johannesen
Anders Johansen
1895
1894
Anders Hansen
Jorstadvolla
Anders Julsen
Anders Kildal
Anders Iversen Knarud
Anders Kristensen
Anders Kristiansen
Anders Larsen
Anders Larsen
Anders Mariussøn
Anders Martins
Anders Martinsen
Anders Nilsen
1835
Anders Nilsen
Anders Olsen
Anders Olsen
1891
1910
1876
Anders Paulsen
1882
1844
1880
136 0030-001
32
36
36
61
63
71
123
16
30
43
0005-008
0025-001
0025-002
0042-006
0049-005
0011-004
0012-001
0039-003
0104-008
0058-007
45
33
0067-011
0012-001
51
65
55
15
0097-007
0061-001
0013-001
0033-004
55
0011-001
25
39
49
71
73
96
0085-002
0042-004
0085-001
0006-005
0019-006
0057-001
1904
1893
1867
1897
1856
1900
1845
1909
1870
1887
1897
1871
1902
1897
1893
1823
1881
1861
1837
1887
1886
1878
Gard/gate
Side
Svensbraaten
14
(gaard)
Oppen
53
Hallum (gaard)
68
Helgeland (gaard) 41
Sørengen
68
Bilet (gaard)
100
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Blistein
70
Helgelandshagen 41
(gaard)
Jorstadvolla (plads)138
Ref.nr.
0026-005
Rud
57
Engli
73
Knarud
82
Heiermarka
80
Skøien
63
Askelsrud (gaard) 63
Gruødegaard
130
Klypen
111
Heimlid
53
Nordengen (gaard) 20
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Sletten
114
Frydenlund
29
Birkelund %Grua 130
%
Skøien søndre
64
(gaard)
Raastad
71
Raastadhaugen
70
0019-005
0024-003
0076-001
0065-003
0049-001
0052-003
0039-001
0018-004
0105-001
0060-006
0027-005
Røste
(Hansesveen)
(gaard)
Skustad, Grua
97
0062-002
Staalit (plads)
Stubne
Sørli (plads)
Sørli (plads)
Kalvsjøhagen
(gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Viggerhaugen
(plads)
Linstad (gaard)
Rud
96
78
132
132
58
0058-006
0051-004
0003-003
0003-009
0026-003
21
0065-003
17
0043-001
Høibyhagen
Grua, nordre
Tvetmarken
(gaard)
Bilet (gaard)
Munkerud (gaard)
Mælaas (gaard)
Halvorsbraaten
(gaard)
Rosleov!! (gaard)
32 0009-001
125 0020-017
98 0069-001
0001-009
0074-006
0048-001
0075-003
0073-010
0091-004
0002-003
0050-003
0035-008
0038-004
0099-005
0038-001
0054-003
0011-001
0005-003
130 0040-006
138 0036-003
66
57
0069-001
0019-010
100
101
89
84
0073-012
0077-007
0026-001
0005-003
87
0016-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Anders H. Munkerud
1900
Anders H. Stenersen
1826
Anders H. Stenersen
1888
Anders Jalmar Halvorsen 1910
Anders Konrad Andersen 1893
Anders M. Haakenstad
1891
Anders O. Haakenstad
1883
Anders P. Grøntjernet
1894
Anders T. Haga
1849
Andor Kristiansen
1893
Andrea Olsen
1888
Andreas Andersen
1852
Andreas Andersen
1860
Andreas Andreassen
1842
Andreas Bernhardsen
Andreas Amundsen Ensrud1910
Andreas Eriksen
Andreas Georgsen
Andreas Andersen
Høibybråten
Andreas Johannesen
Andreas Johnsen
Andreas Larsen
Andreas Olsen
Andreas Olsen
Andreas Olsen
1875
1906
1890
Andreas Olsen
1905
Andreas Olsen
Andreas Olsen
Andreas Strand
Andreas Østvold
Andreas Gunnerius Sand
1856
1881
1872
1885
1878
Andrine Jakobsdatter
Anna Adolfsen
Anna Andersdatter
Anna Andersen
Anna Andersen
Anna Antonsen
Anna Antonsen
Anna Pedersen Bilit
Anna Borgersen
Anna Botolvsdatter
Anna Bredesen
Anna Edvardsen
Anna Emilsdatter
Anna Emilsen
Anna Engebretsen
1866
1910
1884
1905
1894
1902
1891
1889
1888
1899
1885
1904
1905
1891
1910
Anna Georgsdatter
Anna Gustavsdatter
Anna Halvorsen
Anna Halvorssen
Anna Hansdatter
Anna Hansdatter
1908
1901
1891
1868
1871
1888
Anna Hansdatter
1877
Anna Hansdatter
Anna Hansdatter
Anna Hansen
Anna Hansen
Anna Hansen
1908
1905
1881
1895
1885
1896
1895
1889
1868
1895
1856
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Munkerud (gaard) 102
Liæker
44
Skøien (gaard)
63
Vestengen (plads) 35
Engestuen
118
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad (gaard)92
Grøntjernet (gaard) 91
Haga (gaard)
48
Sand (gaard)
83
Frøslie (gaard)
89
Bruvold (plads)
16
Larmerud, nedre 121
Solheim %Grua% 128
Syverstuen (plads) 91
Kvernhaugen
18
(gaard)
Munkerud (gaard) 101
Stensrud (plads) 13
Høibybraaten
33
(gaard)
Kjækstad (plads) 12
Lunner (gaard)
36
Høiby (gaard)
32
Ballangrud østre 25
Sømarka (plads) 35
Volla (smeden)
46
(plads)
Volla (smeden)
46
(plads)
Mørtvedten
76
Grua, nordre
125
Stryken
107
Mikkelsbraaten
31
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Klevengen
131
Sørengen
69
Bjøraltlia
56
Skøien
63
Granli Grua
127
Lillehagen
62
Larshus
123
Bilet (gaard)
100
Haakenstad (gaard)92
Grønvold
126
Daltyven
138
Klevengen
131
Blyverket
119
Lunner (gaard)
34
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Fjeldhammer
112
Bjerkli (plads)
68
Lunner (gaard)
36
Grindvoll
28
Ballangrud østre 25
Pynten (Anne)
39
(plads)
Haneknæsagstua 115
(plads)
Holoa
120
Randen
129
Lyseng (plads)
35
Volla
46
Aarnæs (gaard)
52
Ref.nr.
0080-003
0066-008
0050-001
0024-005
0061-003
0102-006
0044-003
0035-004
0081-001
0002-005
0025-004
0039-001
0005-001
0030-011
0037-004
0048-006
0078-011
0011-004
0010-001
0007-003
0025-005
0008-003
0083-013
0022-003
0074-001
0074-003
0040-006
0020-012
0002-001
0001-001
0034-001
0042-002
0084-005
0013-005
0049-007
0028-006
0044-004
0010-016
0073-005
0044-007
0025-006
0039-002
0042-010
0066-007
0016-010
0081-006
Namn
Anna Hanssen
Anna Hanssen
Anna Hanssen
Anna Larsen Hellerud
Anna Hermansen
Anna Iversen
Anna Jensen
Anna Johannessen
Fødd
1897
1892
1906
1896
1851
1902
1898
1905
Anna Juliusdatter
1907
Anna Juliussen
Anna Jørgensdatter
Anna Jørgensdatter
Anna Karlsdatter
Anna Karlsen
Anna Kildal
Anna Kittelsrud
Anna Kristiansen
1900
1896
1891
1906
1910
1897
1903
1900
Anna Larsen
Anna Larsen
Anna Magnusen Løken
Anna Marthinsen
Anna Nilsdatter
Anna Nilsdatter
Anna Nilsdatter
Anna Nordin
Anna Olafsen
Anna Olausdatter
Anna Olsdatter
1885
1892
1896
1890
1885
1902
1885
1894
1903
1876
1891
Anna Olsdatter
1890
Anna Olsdatter
Anna Olsen
Anna Pedersdatter
Anna Renstrøm
Anna Ruden
Anna Hansen Ryen
1902
1890
1901
1894
1889
1892
0040-001
Anna Larsen Skoglund
1909
Anna Ingebretsen Smerud 1891
Anna Iversdatter
1890
Snellingen
Anna Staalit
1899
Anna Syversdatter
1903
Stenersen
Anna Amundsen
1887
Storskogen
Anna Ludvigsdatter
1904
Sødeberg
Anna Tronsdatter
1886
Anna Vernstrøm
1899
Anna Wabø
1882
Anna Br. Kilstad
1900
Anna Dortine Gulbrandsen 1868
Anna E. Tveten
1892
Anna Elfrida Andersen
1907
0070-004
0035-007
0023-008
0072-003
0102-006
Anna Elida Hansdatter
Anna Elisabet Lundbom
Anna F. Heijer
Anna G. Munkerud
Anna H. Johannessen
0024-009
0077-003
0027-004
0097-006
0083-014
0040-005
1909
1903
1896
1892
1906
Gard/gate
Side
Bjerke
55
Bjerke
55
Bjøraltlia (plads) 56
Hellerud (plads) 104
Granli Grua
127
Nordli
135
Sandungskalven 139
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Haaversrud (gaard) 66
Ask (gaard)
68
Løvlien
109
Fjeldheim (plads) 59
Grumstad (gaard) 12
Engli
73
Flatla (gaard)
38
Nordbraaten
34
(plads)
Høiby (gaard)
32
Haakenstad (gaard)93
Skoglund (plads) 18
Elverud
55
Korsrud (gaard) 13
Kvistop (plads)
37
Rundelsletta
112
Braastad - Sag
73
Grua st
128
Snellingen
120
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Flatla nordre
38
(gaard)
Nygaard (gaard) 69
Aarnæs (gaard)
52
Kalvsrud (plads) 39
Nerengen
73
Grua, nordre
125
Ryen vestre
96
(gaard)
Skoglund (plads) 18
Smerud
81
Solli (gaard)
48
Ref.nr.
0007-004
0007-006
0016-004
0092-005
0028-002
0023-005
0040-006
0090-007
Staalit (plads)
Liæker
96
44
0058-004
0066-004
Bratholdt ell.
Storskogen
Brovold (plads)
137 0030-005
49
0084-006
Harestuskogen
Oppen
Ryen (plads)
Kilstad (plads)
Birkelund Grua
Tveten (gaard)
Birkelund %Grua
%
Bjøralt vestre
Ryen (gaard)
Kjørven (søndre)
Munkerud (gaard)
Sørbraaten (plads)
116
53
94
89
125
101
130
0051-012
0001-004
0050-012
0024-005
0019-018
0076-007
0038-004
54
95
60
101
87
0006-005
0053-008
0035-004
0077-003
0015-007
0086-011
0064-007
0079-003
0009-006
0031-003
0008-007
0024-005
0036-004
0017-004
0008-004
0045-004
0050-014
0010-002
0015-002
0034-003
0025-002
0020-005
0029-013
0071-002
0077-005
0037-004
0080-003
0102-008
0041-010
0023-003
0020-002
0055-006
0050-009
0070-003
0079-008
Side 143
0533 Lunner
Namn
Anna Jensine Pedersen
Anna Johanne Kristiansen
Anna Johanne Lien
Anna Jonette G. Ryen
Anna Josefine Hansen
Anna K. Kirkeby
Fødd
1899
1902
1862
1908
1895
1896
Anna K. Olsen
1896
Anna Karine Johnsrud
1904
Anna Karoline Antonsen
Anna Karoline Olsen
Brendebakken
Anna Karoline Hansdatter
Anna Karoline Magnussen
Anna Konstanse Johnsen
Anna Kristiane Aas
Anna Kristine Nilsen
Anna Kristine Svellingen
Anna M. Knippen
Anna Marie Arnestad
Anna Marie Grønvold
Anna Mathilde Nilsen
Anna Matilde Gudbrdatter
Ryen
Anna P. Haugen
Anna Pauline Gustavsen
Anna R. Bakke
Anna Sofie Torsen
Koperud
Anna Sofie Mylsbraaten
1910
1900
Gard/gate
Sørmarken, Grua
Volla
Lien
Ryen (gaard)
Fagerli (plads)
Sand søndre
(gaard)
Nordmarken
(plads)
Kildal (Melaas)
(gaard)
Birkelund Grua
Skogly
1904
1904
1872
1890
1909
1883
1902
1903
1897
1905
1909
Rundalsbakken
111
Jorstadvolla (plads)138
Grua, nordre
125
Birkelund Grua
125
Bilet (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Røstestua (plads) 98
Ryen (gaard)
95
Grua st
128
Mørtvedten
76
Ryen (gaard)
94
0021-003
0035-007
0020-019
0019-015
0073-015
0075-007
0066-004
0054-009
0029-003
0038-005
0051-004
1902
1889
1886
1892
Haugen
Solbjør (gaard)
Haakenstad skole
Koperud
58
88
102
78
0024-006
0020-007
0082-002
0054-004
1906
0029-008
Anna Sofie Syvertsen
1907
Anna T. Haugen
1893
Anna T. Sand
Anne Andersdatter
Anne Andersdatter
Anne Andersdatter
Anne Andersdatter
Anne Andersen
1904
Anne Andersen
1886
Anne Andersen
Anne Andreasen
Anne Bendigsdatter
Anne Nilsdatter Bolken
1863
1888
1832
1824
Anne Engebregtsen
Anne Furuvold
1858
1872
Anne Gudbrandsdatter
Anne Gudbrandsdatter
Anne Gudbrandsen
1852
1897
1883
Anne Gudbrandsen
Anne Gulbrandsdatter
Anne Gulbrandsdatter
Anne Gunnersdatter
Anne Halvorsdatter
Anne Hansdatter
1843
1893
1891
1824
1871
1840
Mylsbraaten
136
(plads)
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Sand (gaard)
84
Liæker (gaard)
45
Holdt
67
Blistein
70
Gruødegaardsbakken
130
Kvernhaugen
19
(plads)
Bjøralt østre
55
(gaard)
Engli
73
Lunner (gaard)
34
Erlien
37
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Kongell
134
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Eriksrud (plads) 30
Bækkestue
112
Flatla søndre
38
(gaard)
Heier
74
Oppen
54
Rud
57
Engen
118
Kjørven øvre
61
Bakken (gaard)
14
Side 144
1850
1855
1867
1855
Side
129
137
78
95
96
86
Ref.nr.
0033-004
0033-004
0056-002
0052-003
0057-004
0011-007
86
0013-003
85
0010-003
125 0019-011
123 0013-004
0065-006
0030-004
0003-005
0068-007
0072-002
0003-006
0037-002
0053-002
Namn
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Fødd
1890
1865
1871
1866
1860
1889
1876
Anne Hansdatter
Anne Hansen
Anne Hansen
Anne Hansen
1897
1907
1861
1873
Anne Iversen
1885
Anne Johannesdatter
Anne Johannesen
1887
1889
Anne Jonsdatter
Anne Julsdatter
Anne Karlsdatter
1846
1902
1906
Anne Kittelsrud
Anne Hansen Kleven
Anne Pedersen Knarud
Anne Kristiansdatter
Anne Larsdatter
1869
1887
1838
1857
1867
Anne Larsdatter
Anne Larsen
Anne Larsen Lien
Anne Lindstad
Anne Johannesdatter
Liækersletten
Anne Edvdatter Logna
Anne Martinsdatter
1848
1830
1895
1855
1845
Anne Gudmundsen
Munkerud
Anne Nilsdatter
Anne Nilsen
1891
Anne Olsdatter
Anne Olsdatter
1834
1869
Anne Olsdatter
1859
Anne Olsdatter
1871
Anne Olsdatter
Anne Olsen
Anne Olsen
Anne Paulsen
Anne Pedersdatter
1844
1896
1873
1854
1881
Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Anne Olsdatter Pynten
Anne Larsen Raastad
Anne Rolvsen
Anne Larsen Ryen
1900
1859
1876
1876
1885
1829
1859
1897
1866
1886
1894
1899
0011-004
0024-002
0016-011
0030-002
0077-008
0015-002
0001-002
0108-002
0026-005
0038-006
0031-007
0002-009
0019-007
0060-009
0040-002
0017-001
Gard/gate
Side
Jordet (gaard)
25
Bjøraltlia (plads) 56
Haaversrud (gaard) 65
Løkenbakken
77
Grønbraaten
113
Harestuen
115
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Voldstad
126
Kalvsrud (plads) 39
Ulsrud
70
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Bratlien (plads)
132
Rud
57
Finlausbraaten
37
(plads)
Flatla (gaard)
38
Kleven (gaard)
98
Knarud
82
Liæker (gaard)
45
Ulven nordre
20
(gaard)
Høiby (gaard)
32
Nerengen
73
Lien
79
Haakenstad (gaard)102
Liækersletten
44
(plads)
Logna (plads)
100
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Grua, nordre
125
Ref.nr.
0085-003
0016-002
0064-002
0048-002
0028-002
0041-008
0054-002
Lyseng (plads)
35
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Pynten (Anne)
39
(plads)
Kraggerudskværn 43
(plads)
Rud
57
Bjøralt
54
Ulven
75
Raastad
71
Dambraaten
28
(gaard)
Flatlahagen (plads) 40
Kalvsjøhagen
58
Kalvsjø
59
Haldum (gaard)
68
Godli, nedre
122
Lunner (gaard)
36
Raastad
70
Liæker (gaard)
45
Ryen vestre
96
(gaard)
0023-002
0027-006
0023-006
0041-006
0001-002
0065-002
0076-006
0026-007
0095-010
0004-002
0019-003
0033-003
0036-002
0068-004
0076-003
0068-012
0062-002
0008-002
0019-007
0056-004
0083-009
0065-001
0074-003
0095-005
0020-010
0060-008
0086-002
0040-001
0058-002
0019-017
0005-007
0035-002
0010-002
0096-004
0046-004
0027-002
0029-002
0076-005
0008-005
0027-011
0004-002
0068-009
0055-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Anne Hansen Røste
Fødd
1869
Anne Hansen Røste
1869
Anne Slaatland
1843
Anne Julsdatter Solberg 1825
Anne Eriksen Storskogen 1878
Anne Toresdatter
Anne Torgersdatter
Anne Torsteinsen
Anne Torstensen
Anne Torvaldsen
Anne %Ingeborg% Nilsen
Anne A. Blisten
Anne A. Munkerud
Anne G. Østby
Anne H. Frøslie
Anne H. Kilstad
Anne H. Melaas
Anne K. Jordet
Anne M. Haakenstad
Anne M. Hansen
Anne M. Skari
1855
1888
1863
1869
1895
1855
1863
1865
1866
1865
1884
1890
1898
1894
1903
Anne Marie Andersdatter 1851
Anne Marie Andreasen
1886
Anne Marie Pedersen
1887
Bilidt
Anne Marie Pedersen Bilit 1887
Anne Marie Edvartsen* 1901
Anne Marie Gudbrandsen 1863
Grønli
Anne Marie Gudbrandsen 1898
Anne Marie Gudbrandsen 1896
Anne Marie Hansdatter
1864
Anne Marie Hansdatter
1854
Anne Marie Heier
1835
Anne Marie Johannesen 1903
Anne Marie Jørgensdatter 1909
Anne Marie Kristiansen 1907
Anne Marie Olsen Morstad1865
Anne Marie Paulsen*
1876
Anne Marie Pedersdatter 1860
Anne Marie Trondsen
1910
Anne Marie Tveten
Anne Marie Olsdatter
Tveten
Anne Marie B. Ryengen
Anne Marie Kr.
Mylsbraaten
Anne Mathea Fredriksen
Anne Mathea Kristiansen
Anne Ovidia Stensrud
Anne P. Haugen
1852
1906
1890
1898
1866
1847
1891
1855
Anni Marta Sigvardsdatter 1910
Annie?? H. Andersen
1874
Ansgar Jørgensen
Ansgar Nilsen
Anton Adolfsen
Anton Andersen
1899
1908
1906
1885
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Slaatland
77
Solbjør (gaard)
87
Bratholdt ell.
137
Storskogen
Vestbraaten
118
Askelsrud (gaard) 63
Sletten
114
Virstad vestre
14
Haakenstad
103
Braaten
39
Sand (gaard)
84
Munkerud (gaard) 101
Østby (gaard)
103
Mælaas (gaard)
89
Kilstad (plads)
89
Melaas (gaard)
89
Frydenlund
29
Haakenstad (gaard)106
Berge
59
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Holmen
134
Bilet (gaard)
100
Grua, nordre
125
Bilet (gaard)
Ulven
Grønli
Namn
Anton Andersen
Fødd
1885
Anton Andersen
1866
Anton Andresen
Anton Arnestad
Anton Eriksen
Anton Gustavsen
Anton Halvorsen
Anton Halvorsen
Anton Halvorssen
Anton Hansen
Anton Johansen
Anton Johansen
Anton Karlsen
Anton Karlsen
Anton Trulsen Kleven
Anton Larsen
Anton Larsen
Anton Jørgensen Lien
Anton Martinsen
Anton Olafsen
Anton Olsen
Anton Gudbrandsen Røste
Anton Toresen
Anton Larsen Ulsrud
Anton Olsen Østbraaten
Anton Br. Kilstad
Anton Herm. Løfsgaard
1891
1875
1886
1910
1890
1890
1868
1876
1879
1856
1876
1897
1880
1872
1898
1883
1903
1872
1858
1870
1886
1831
1893
1898
1905
Anton J. Lie
Anton Olaf Eriksen
Anton P. Østby
Arent Emil Haraldsen
Arne Andersen Haga
Arne Jerpsæth
Arne Syversen Stenersen
Arne Torgrimsen
Arne Torstensen
Arne K. Kirkeby
1878
1894
1891
1904
1902
1906
1907
1910
1852
1910
Arnt Emilsen
Arnt Simonsen
Arnt Olsen Stoveli
Arnt J. Ødegaard
Arnt M. Moen
Arnt-Hartvik Sagmoen
1901
1895
1871
1902
1873
1902
Arthur Andersen
Artur H. Bakke
1904
1901
1906
1908
1905
124 0015-011
105 0093-002
Asbjørn Hansen
Asbjørn Olsen
Asbjørn Kristian
Andreasen
Asbjørn Osvald Arnestad
Aslak Olsen
Aslaug Johnsen
Aslaug Karlsen
Aslaug Karoline Sagmoen
23
70
69
36
Asora Fredriksdatter
Hagen
Asta Hansdatter
Astrid Akselsdatter
0045-002
0020-001
0030-004
0063-002
0053-003
0038-002
0019-002
0085-009
0043-002
0004-003
0077-002
0086-002
0026-002
0024-002
0027-002
0099-006
0102-009
0033-005
0020-003
0014-002
0073-014
0020-009
0012-006
0036-003
0060-004
0082-002
0064-011
0002-006
0023-015
0077-005
0017-002
0014-003
0019-002
0031-021
0076-002
0075-003
98 0064-004
136 0029-004
80
83
87
90
Gard/gate
Side
Stryken 108
damvogterbolig
Harestuhagen
115
(plads)
Sletten
114
Ryen (gaard)
95
Harestuskogen
117
Møllerboligen
74
Rud
57
Jorstadvolla (plads)138
Grindvoll
28
Solheim
110
Bakken (gaard)
14
Lillehagen
62
Grina (plads)
30
Vestbraaten
118
Rundalen
111
Grindvoll
30
Raastad
71
Grua østre
127
Engen
118
Grua st
128
Birkelund Grua
125
Birkelund Grua
125
Grønbraaten
113
Ulsrud
70
Østbraaten
139
Kilstad (plads)
89
Løfsgaard (Bjøralt 134
vestre)
Frøshaug (gaard) 107
Myren
118
Østby (gaard)
103
Raastad
71
Haga (gaard)
48
Fredheim
51
Liæker
44
Harestuen skole 115
Grua østre
127
Sand søndre
86
(gaard)
Haugerud (plads) 13
Birkelund Grua
125
Solli
124
Grua hotel
127
Rud
57
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Kjørven (søndre) 60
Hovland østre
88
(gaard)
Bjøraltlia
56
Fredheim
66
Munkerud (gaard) 101
Ref.nr.
0003-008
0054-007
0026-016
0068-014
0063-008
0060-006
1882
Ryen (gaard)
95
Grua østre
127
Liæker (gaard)
45
Vestbraaten
118
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Rinhaug
43
1896
1903
Ballangrud østre
Solheim
0062-003
100 0073-004
75 0033-005
72 0017-002
Løken
72
Mørtvedten
75
Nordengen (gaard) 20
Ballangrud østre 24
Haaversrud (gaard) 66
Blistein
70
Nordli
135
Tangen
82
Fraagaat
134
Grua, vestre
124
Birkelund Grua
125
Hovlands gaard, 129
Grua
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Ryengen (gaard)
Mylsbraaten
(plads)
Opsahl
Skjærvengen
Roa st
Haakenstadhaugen
(plads)
Solli
Paulsrudbraaten
(plads)
Finløs (plads)
Raastad
Sørengen
Vestengen (plads)
Ref.nr.
0061-001
0066-002
0079-007
0017-005
0030-001
0074-006
0004-009
0084-003
0024-007
1899
1854
1897
1908
1910
0044-001
0038-010
0054-005
0051-013
0026-007
0019-009
0035-004
0097-005
0014-001
0017-002
0044-001
0104-001
0063-007
0020-004
0107-001
0011-007
0026-010
0060-008
0029-008
0019-020
0019-007
0028-005
0001-004
0043-006
0024-004
0016-007
0103-015
0062-004
0086-004
0007-006
0081-007
0097-004
0066-006
0042-005
0026-015
0011-014
0013-005
0019-003
0015-004
0027-004
0019-011
0062-005
0035-005
0021-014
0013-007
0066-007
0078-014
0062-002
25 0082-006
110 0014-009
Side 145
0533 Lunner
Namn
Astrid Andersen
Fødd
1894
Astrid Gulbrandsen
Astrid Kristiansen
Astrid Martinsdatter
Astrid Olafsen
Astrid Herdis Iversdatter
Astrid Lagertha
Antonsdatter
Augen Lier
August Andersen
August Bjølgerud
Axel A. Hansen
Axel M. Andersen
Barrat John Johansen
Beate Johannesen
Bennette Akselsdatter
Bennette Hansdatter
Bent Bækkelund
Bent Larsen
1903
1899
1909
1907
1910
1910
Bergitte Andreasdatter
Bergliot Marie
Hermandsdatter
Bergljot Arnesen
Bergljot Juliusdatter
1908
1905
Berhard Larsen
Berhard Olsen
Berit Pettersen
Bernhard Ellertsen
Bernhard Hansen
1894
1854
1886
1891
1898
1900
1863
1908
1879
1906
1893
1910
1910
1859
1849
1857
1868
Bernhard Hansen Hoff
Bernhard Olsen
Bernhard Gunnerius H.
Smestad
Bernhard K. Olsen
1887
1873
1875
Bernhardt Larsen
1845
Bernhart Bjørklund
1904
Bernolf Arnesen
Bernt Green
Bernt %Johan% Ingeberg
Bernt Georg Syvertsen
1899
1870
1859
1904
Bernt J. Mathisen
Bernt Oskar Haraldsen
Storskogen
Berta Jørgensen Berge
Berta Hansdatter Dahl
Berta Martiniussen
Berta Monsen
Berta Wedin
Berta Alise Gulbrandsen
Berta Gudrun B. Ryengen
Berta Marie Iversen
Berta Ragndine Edvardsen
Berte Bakke
1887
1896
Berte Gudmundsdatter
Blisten
Berte Olsen Braastad
Side 146
1900
Gard/gate
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Birkelund Grua
Liæker
Thomasgjerdet
Grua st
Harestuhagen
Solheim
Side Ref.nr.
138 0038-004
125
45
119
128
116
110
0019-019
0067-014
0068-009
0029-014
0045-004
0014-005
Birkelund Grua
Granli Grua
Rosleov!! (gaard)
Fagerli (plads)
Misundli (plads)
Grua, nordre
Lunnerbakken
Solheim
Stubengen
Volla
Hovlands gaard,
Grua
Lunnerbakken
Søvolden
125
127
87
96
86
125
36
110
116
47
129
0019-016
0028-001
0016-007
0057-003
0014-003
0020-006
0028-001
0014-011
0048-002
0076-014
0031-022
Muttamarken
Løvhaugen nu:
Skirstad
Svesvolden
Holdt
Berglund (gaard)
Syverstuen (plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Birkelund Grua
Granlund (plads)
Moldstad
126 0022-010
26 0086-012
37 0028-003
109 0011-010
132
67
50
91
111
0002-003
0072-003
0094-009
0037-001
0019-001
125 0019-013
55 0012-001
132 0007-001
0013-005
1867
Nordmarken
86
(plads)
Elvetangen
117
%Holoa%
Lykkebakken
48
(plads)
Muttamarken
126
Enger
53
Nyborg
28
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Vestbraaten (plads)93
Bratholdt ell.
137
Storskogen
Berglund (gaard) 50
Granli, Grua
124
Linnerud
46
Bergli (plads)
50
Svesviken
136
Roa st
87
Ryengen (gaard) 98
Bilet (gaard)
100
Klevengen
131
Hovland østre
88
(gaard)
Kraggerudshagen 42
1874
Braastad
0046-002
1901
1886
1902
1875
1896
1893
1901
1908
1902
1871
77
0055-003
0078-006
0022-005
0106-005
0095-008
0065-005
0048-003
0030-006
0094-005
0017-005
0073-005
0090-002
0026-004
0017-003
0064-005
0073-011
0042-008
0021-013
0054-006
Namn
Berte Brokerud
Berte Gudbrdatter
Brokerud
Berte Eriksen
Berte Gudmundsen
Berte Hansen
Berte Hellerud
Berte Eriksen Hellerud
Berte Iversdatter
Berte Johnsdatter
Berte Kristensdatter
Berte Larsdatter
Berte Magnusdatter
Berte Pedersdatter
Berte Raastadhaugen
Berte Ulsrud
Fødd
1882
1882
Gard/gate
Mælaas (gaard)
Sømarka (plads)
1879
1833
1877
1852
1852
1834
1857
1871
1872
1869
1906
1844
1894
Berte Monsen
Viggerhaugen
Berte A. Haakenstad
Berte B. Pershus
Berte Br. Paulsrud
Berte J. Bratlien
Berte J. Kirkeby
1872
Berte Marie Andersen
1864
Søvli
28
Ulsrud
70
Raastad
71
Haakenstad
103
Hellerud (plads) 104
Nordengen (gaard) 20
Svesviken
136
Putten
129
Volla
47
Kraggerudsmarken 41
Flatlahagen (plads) 40
Raastadhaugen
70
Nordre - Opdalens 83
skole
Viggerhaugen
138
(plads)
Haakenstad (gaard)92
Pershus (gaard)
105
Paulsrud (gaard) 104
Bratlien (gaard)
102
Sand søndre
86
(gaard)
Pettersbakken
91
(Hytten) (plads)
Vestengen (plads) 35
Ulven
75
Løfsgaard (Bjøralt 134
vestre)
Grua vestre
126
Vestengen (plads) 35
Stubne
77
Raastad
71
Kleven barakke
98
(plads)
Ryen (gaard)
95
Munkerud (gaard) 102
Ohrhagen (gaard) 104
Løken store
19
(gaard)
Fagertun skole
65
Skøienødegaard 62
(plads)
Ringstad
111
Stryken
107
Bolken
22
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Granlund (plads) 55
Skøien søndre
64
(gaard)
Lingaard
57
Jørnstad
69
Stubengen (plads) 115
Blyverket
119
Bjøraltmyra
56
Jonsrud
118
Rundalen
111
Dæhlin (gaard)
67
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Stryken 108
damvogterbolig
Grumstad (gaard) 12
1857
1860
1872
1886
1872
Berte Marie Halvorsdatter 1901
Berte Marie Hansen
1900
Berte Marie Johansen
1872
Berte Marie Kristensen
Berte Marie Olsdatter
Berte Marie Opsahl
Berte Marie Pedersen
Berte Marie A. Olsen
1905
1843
1884
1863
1864
Berte Marie O. Ryen
Berte T. Munkerud
Berte T. Ohrhagen
Bertha Gudbrandsen
1881
1870
1853
1887
Bertha Hahn
Bertha Johansen
1878
1901
Bertha Olausdatter
Bertha Trondsen
Berthe Olsdatter Bolken
Berthe Olsdatter Grua
1898
1896
1853
1827
Berthe Hansdatter
Berthe Jensdatter
1870
1832
Berthe Jørgensen
Berthe Mortensdatter
Berthe Olsdatter
Berthe Olsdatter
Berthe Olsen
Berthe Pedersdatter
Berthe Syversdatter
Berthe A. Øraa
Berthe I. Brandrud
1876
1857
1848
1872
1851
1852
1826
1888
1879
Berthe Marie
Hjalmarsdatter*
Berthe Marie Martinsen
1908
1893
Side Ref.nr.
89 0026-009
35 0022-009
0094-002
0001-005
0006-007
0085-010
0092-002
0060-002
0026-002
0036-003
0076-008
0052-002
0046-006
0005-001
0081-005
0036-005
0044-002
0097-002
0089-002
0081-010
0011-002
0034-002
0024-003
0035-004
0016-002
0024-005
0024-006
0050-002
0007-002
0067-002
0052-002
0080-002
0088-002
0056-005
0060-004
0046-005
0016-003
0001-005
0071-002
0034-004
0012-002
0054-011
0023-002
0083-002
0043-002
0066-002
0018-002
0064-002
0020-009
0070-005
0020-005
0003-003
0006-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Berthe Marie Stenersen
Betsy Kristiansen
Birger Antonsen
Fødd
1848
1909
1910
Birger Bredesen
Birger Emilsen
Birger Albert By
1908
1909
1904
Birger G. Tonhaugen
1908
Birger H. Bakke
1905
Bjarne Andersen
Bjarne Antonsen
Bjarne Bernhardsen
1908
1909
1909
Bjarne Buruld
Bjarne Knutsen
Bjarne Matisen
Bjarne Olsen
Bjarne Einar Andreasen
Bjarne K. Svensen
Bjarne M. Arneberg
Bjarne M. Morka
Bjarne Osvald Steffensen
Bjørn Jonas Andreassen
Bollette Gustavsen
Borger Hansen
Borger Leonhardsen
Borger Martinsen
Borghild Adolfsdatter
Borghild Andersen
1898
1897
1904
1900
1903
1901
1909
1898
1890
1882
1859
1901
1903
1907
1909
Borghild Bernhardsdatter 1907
Borghild Nilsen Bolken
Borghild Bredesen
Borghild Buruld
Borghild Elvesæter
Borghild Gudbrandsdatter
Borghild Gudbrandsen
1893
1897
1901
1889
1888
1890
Borghild Gulbrandsdatter 1910
Borghild Gulbrandsen
Borghild Johannesdatter
1898
1883
Borghild Jørgensdatter
1910
Borghild Jørgensen
Borghild Jørgensen
Borghild Knudsen
Borghild Larsen
Borghild Nilsdatter
Borghild Nilsen
Borghild Olafsen
Borghild Olsen
Borghild Tobiasdatter
Borghild Torgersen
Borghild G. Flatla
Borghild H. Aamodt
Borghild I. Larsen
Borghild J. Ødegaard
Borghild K. Kirkeby
1899
1899
1901
1898
1910
1910
1896
1903
1897
1909
1890
1894
1909
1905
1907
Borghild M. Hansen
1899
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Fagertun skole
65
Daltyven
138
Harestuhagen
115
(plads)
Bækken nedre
27
Blyverket
119
Staalit %Røste% 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Sagbraaten (plads) 49
Grua østre
127
Rundelsbraaten
111
(plads)
Lunner meieri
51
Holdt
67
Stubhytten (gaard) 107
Kalvsjøhagen
59
Munkerud (gaard) 101
Tvetengen (plads) 96
Bækken øvre
27
Sand (gaard)
84
Hovland (gaard) 88
Mørtvedten
76
Ulven
75
Grønbraaten
113
Haldum (gaard)
68
Bjørklund (plads) 49
Botne
112
Birkelund %Grua 130
%
Rundelsbraaten
111
(plads)
Bolken
22
Bækken nedre
27
Lunner meieri
51
Grua østre
127
Lunner (gaard)
34
Flatla søndre
38
(gaard)
Skøienbraaten
63
(plads)
Fillipsbraaten
55
Ulven søndre
21
(gaard)
Pynten (Anne)
39
(plads)
Klypen
111
Melstenbraaten
130
Godli, nedre
122
Ballangrud østre 25
Kvistop (plads)
37
Katnosa
139
Grua st
128
Haakenstad (gaard)93
Sømarka (plads) 35
Askelsrud (gaard) 64
Svesgrina
131
Bækkeli
66
Hoel (gaard)
105
Grua hotel
127
Sand søndre
86
(gaard)
Frøshaug (gaard) 106
Ref.nr.
0060-002
0039-005
0044-006
0089-016
0066-009
0059-004
0060-015
0021-017
0085-006
0026-013
0019-010
0099-003
0072-004
0106-007
0028-010
0078-013
0056-004
0088-010
0002-016
0023-007
0040-002
0032-002
0028-001
0076-007
0089-004
0023-008
0038-005
0019-009
0071-005
0089-012
0099-005
0026-024
0016-003
0038-007
0051-008
0009-006
0066-005
0040-006
0018-005
0041-004
0008-012
0083-004
0034-006
0042-007
0029-010
0044-011
0022-007
0053-010
0001-004
0067-002
0096-006
0027-005
0011-012
0103-012
Namn
Borghild Mathilde
Gudbrandsen Opsahl
Botolf Halv. Paulsrud
Botolv Paulsen
Brede Hansen
Brede Larsen Kilstad
Brede Ingebretsen Morka
Brede E. Ryengen
Brede P. Munkerud
Britha Eriksen Arneberg
Bror Olaf Andersen
Bøver Kristensen
C. E. Møller
Carl Gustav Gulbrandsen
Casper Syvertsen
Fødd
1905
Gard/gate
Opsahl
1871
1864
1895
1863
1846
1849
0089-001
0025-001
0070-003
0024-001
0072-001
0064-002
0079-010
0088-006
0076-015
0003-009
0101-010
0017-001
0065-004
Charlotte Louvise
Edvardsdatter Opøien
Charsten Hansen Vold
Chr. Knutsen
Christian Wiken
Conrad G. Halvorsen
1899
Paulsrud (gaard) 104
Grønvold
126
Holoa
119
Kilstad (plads)
89
Maarka
81
Ryengen (gaard) 97
Munkerud (gaard) 102
Bækken øvre
26
Volla
47
Sand (gaard)
84
Lungaard (gaard) 52
Roa st
87
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Larshus
123
130
77
83
21
0040-003
0044-001
0001-003
0065-009
Dagmar Belteren
Dagmar Halvorsdatter
Volla
Dagmar Amanda Pedersen
Dagmar Lovise Brill
Dagny Blaker
Dagny Hansdatter Hagen
Dagny Ingebretsen
Dagny Johansen
Dagny Larsen
Dagny Nilsdatter
Dagny Karoline Jensdatter
Dagny Matilde Olsdatter
Daniel Kemp
Daniel Linkvist
Dina Hansdatter Vold
Dina Josefine Amundsen
Dina Julie Kristoffersen
Dorothea Pedersdatter
Fintjernet
Dorothea Wiese
Dortea Fjell* f Lange
1894
1903
Skustad, Grua
Slaatland
Sand (gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Belteren
Volla (gaard)
1896
1897
1895
1906
1906
1893
1904
1909
1903
1898
1901
1899
1903
1885
1867
1878
Ryen (gaard)
Mørtvedten
Elgsjå
Rinhaug
Sparby (plads)
Ryen (plads)
Grindvoll
Kalvsjøhagen
Østvold (Nystuen)
Lyseng (plads)
Raastad
Sand (gaard)
Skustad, Grua
Østenden
Jonsrud
Katnosdammen
94
75
74
43
22
94
30
59
109
35
71
84
130
136
119
139
0051-005
0037-005
0028-003
0062-006
0069-007
0050-005
0107-004
0028-005
0012-003
0023-003
0006-009
0003-008
0040-004
0028-006
0065-002
0041-004
1874
1887
91
51
0033-003
0095-009
Dortea Skjennum
Dorthea Andersdatter
Dorthea Eriksdatter
Dorthea Hardaldsdatter
Mylsdammen
Dortine Nilsen
Edel Ratkhe
Edevard Kristiansen
Edevard Herm. Løfsgaard
1874
1841
1863
1902
Erstad (gaard)
Bjørge - Liæker
ødegaard
Lungaard (gaard)
Korsrud (gaard)
Fillipsbraaten
Mylsdammen
52
13
55
121
0101-006
0014-005
0009-002
0002-005
125
65
134
134
0019-008
0061-006
0014-003
0016-006
Edevart Bernhardsen
1900
Edevart Iversen
Edevart Iversen
Edevart Nilsen
Edevart Toresen
1871
1895
1884
1888
Edevart larsen
Edit Jerpsæth
Edmund Arnesen
1887
1896
1890
Birkelund Grua
Fagerli
Holmen
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Rundelsbraaten
(plads)
Vidjibraaten
Bjørgesæterløkken
Bjørgesæterløkken
Harestuengen
(Engebraaten)
Dalen
Fredheim
Harestuvolden
1869
1859
1877
1855
1899
1902
1849
1830
1897
1881
1907
1892
1902
Side Ref.nr.
81 0069-005
0010-008
136 0027-004
43 0061-005
111 0019-006
112
113
113
117
0027-006
0031-007
0031-008
0052-003
113 0032-009
51 0097-003
110 0013-014
Side 147
0533 Lunner
Namn
Edv. Hansen Logna
Edvar Eriksen Ulven
Edvard Andersen
Edvard Augstad
Edvard Belteren
Edvard Pettersen
Enserudmyren
Edvard Gulbrandsen
Edvard Hansen
Fødd
Edvard Larsen Hellerud
Edvard Iversen
Edvard Jakobsen
Edvard Johannesen
Edvard Johansen
1882
1897
1879
1865
1902
Edvard Johnsrud
1868
Edvard Hansen
Lunnerødegård
Edvard Magnussen
1906
Edvard Mattiasen
Edvard Olsen
Edvard Olsen
Edvard Olsen
Edvard Olsen
Edvard Olsen
Edvard Evensen Opøien
Edvard Arntsen Stoveli
Edvard J. Volla
Edvard O. Mellerud
Edvart Andersen
Edvart Eriksen
Edvart Hagen
Edvart Iversen
Edvart Pedersen
Kværnstuen
Edvart Nilsen Lien
Edvart Jonsen
Raastadhaugen
Edvart Eriksen Ulven
Edvin Engelstad
Edvin Marius Tomassen
Holmelund
Egil Hansen
Egil Fritjof Johnsen
Eimil Rudolf Olsen
Einar Andersen
Einar Belteren
Einar Bernhardsen
Einar Edvardsen
1892
1882
1860
1873
1890
1884
1866
1898
1866
Einar Ellingsen
Einar Emilsen
Einar Emilsen
Einar Eriksen
1896
1896
1902
1906
Einar Eriksen
1901
Einar Eriksen
Einar Gudbrandsen
Einar Gulbrandsen
Einar Hanssen
Einar Larsen Hellerud
Einar Ingebretsen
1893
1906
1910
1897
1903
1900
Side 148
Gard/gate
Logna (plads)
Ulven
Linstad (gaard)
Kleven (gaard)
Belteren
Gjerdingen
Side
100
75
66
98
136
140
Ref.nr.
0074-001
0033-001
0069-008
0068-010
0027-001
0047-007
Haldum
Ødegårdsstuen
(plads)
Hellerud (plads)
Hallum
Bjøralt vestre
Klevengen
Kjelstad
(Kjevlingstuen)
Bjørge - Liæker
ødegaard
Lunnerødegaard
69
93
0082-003
0046-001
104
67
54
130
27
0092-003
0073-006
0004-001
0042-001
0090-006
50
0095-001
33
0013-007
18
0051-001
1890
1878
1881
1895
1888
Løken store
(gaard)
Tomten, Grua
Bjøraltmyra
Dæhlin (gaard)
Olstad
Solli
Grua, nordre
Larshus
Solli
Volla (gaard)
Mellerud (gaard)
Raastad
Harestuskogen
Grua østre
Mørtvedten
Kværnstuen
124
56
67
122
124
125
122
124
43
86
71
116
127
76
82
0018-003
0018-004
0070-001
0009-005
0015-012
0020-011
0010-004
0015-007
0061-001
0012-001
0011-005
0051-011
0026-021
0039-003
0078-002
1884
1887
Lien
Raastadhaugen
79
70
0058-001
0005-004
1860
1893
1909
Brokerud
Kalvsjø
Holmelund
79 0059-005
59 0029-008
132 0005-008
1907
1910
1896
1899
1904
1897
1903
Fristad (plads)
Grua, nordre
Grua vestre
Larshusbakken
Belteren
Syverstuen (plads)
Løken store
(gaard)
Grønvold (gaard)
Lunner (gaard)
Blyverket
Ballangrudengen
(plads)
Kjørven øvre
(gaard)
Harestuskogen
Stoksødegaard
Haneknæ
Bjøraltlia (plads)
Hellerud (plads)
Sparby (plads)
53
125
126
123
136
91
18
0104-007
0020-021
0024-010
0012-004
0027-007
0037-005
0051-005
37
34
119
29
0031-008
0016-009
0066-006
0098-006
61
116
78
110
56
104
22
1863
1900
1866
1865
1887
1891
1861
1868
Namn
Einar Ingebretsen
Einar Jakobsen
Einar Johansen
Einar Johansen
Fødd
1905
1905
Einar Karlsen
Einar Olsen
Einar Paulsen
1905
1884
1899
Einar Arvid Andersen
1907
Einar Georg K. Svensen
Einar Herm. Løfsgaard
1907
1908
Einar Johannes
Gudmundsen
Einar Kristian Grønvold
Einar L. Hellerud
1900
1910
1902
1903
Einar L. Roknerud
1907
Einar M. Ryen
1903
Einar Magnvald Edvardsen 1897
Opøien
Einar Marius Ellingsen
1908
Einar Sverre Gulbrandsen 1909
Einar T. Solbjørhagen
1901
Einar Torbjørn Karlsen
Eivind Syversen
Elef K. Hovland
Elen Pedersdatter
Elen Agnes Arent
Elen Elfrida Eriksdatter*
Elfrida Kaspara Vold
1909
1896
1895
1842
1907
1910
1909
Eli Mathiasdatter
Eline Kristoffersdatter
Eline Olsen Ryen
Eline H. Pedersen
1879
1826
1876
1851
Elisabeth Nilsen
Elise Andersdatter
Elise Andreasdatter
Elise Martinsen
Elise Olsen
Elise Pedersdatter
Elise H. Ryen
Elise J. Ødegaard
Elise Marie
Wilhelmsdatter
Elise Vien Hofland
1864
1855
1890
1867
1884
1854
1880
1899
1872
0039-009
Ella Edvardsdatter
Ella Green
Ella H. Moen
Ella Lovise Pettersdatter
Ella Pauline Pedersdatter
Ellef Hansen
1892
1899
1870
1908
1909
1899
0051-007
0055-007
0015-011
0016-003
0092-007
0069-004
Ellef Larsen Lien
Ellen Schiech
Ellen Wilhelmine Wedin
Ellene Johannesdatter
Ellevine Hansen
Ellevine Marie Syversen
1908
1886
1900
1908
1892
1870
Gard/gate
Myrvang
Gagnumsæter
Myrstuen (gaard)
Skøienødegaard
(plads)
Jonsrud
Olstad
Skøien søndre
(gaard)
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Tvetengen (plads)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Lunner (gaard)
Side
73
118
46
62
Ref.nr.
0022-006
0059-007
0070-003
0046-009
Grua st
Paulsrudbraaten
(plads)
Ryen (plads)
Kildal (gaard)
Larshus
128 0029-005
105 0093-005
119 0065-005
122 0009-006
64 0054-010
138 0038-007
96 0056-005
134 0016-008
36
0026-004
94 0050-019
85 0008-005
123 0010-007
Oppen
54
Blyverket
119
Solbjørhagen
91
(plads)
Bakken
117
Tjenslien (plads) 11
Hovland (gaard) 88
Sverige (plads)
31
Lien
79
Grua østre
127
Hovlands gaard, 129
Grua
Fredheim
66
Elverud (plads)
55
Ryen (gaard)
95
Hovlandshagen
90
(plads)
Belteren
136
Bækkestue
112
Vestmarken (plads)34
Grua østre
127
Bjøralt
54
Dokka
115
Ryen (gaard)
94
Grua hotel
127
Bratholdt
137
0002-008
0067-003
0036-005
Hovland østre
88
(gaard)
Dæhlin (gaard)
67
Enger
53
Rud
57
Nilsrud (plads)
40
Grua, nordre
125
Pynten (Anne)
39
(plads)
Lien
79
Aarnæs (gaard)
52
Svesviken
136
Kraggerudsmarken 42
Gjerdingen
140
Tjenslien (plads) 11
0021-008
0056-004
0002-002
0022-005
0109-002
0056-006
0026-009
0031-017
0066-002
0008-002
0052-009
0029-002
0027-002
0026-002
0019-003
0026-002
0005-005
0039-002
0051-002
0027-003
0031-002
0070-006
0106-009
0019-012
0044-005
0020-016
0040-002
0057-009
0102-003
0026-006
0052-013
0047-004
0002-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Elling Andersen
Elling Hanssen
Elling Hansen Ryengen
Elling Br. Ryengen
Ellyn Sigurdsdatter
Fødd
1847
1869
1876
1885
1908
Else Balstad
Else Kristoffersdatter
Høibybråten
Else Nilsdatter
Else Olsdatter
Else Opsahl
1910
1848
Else Marie Johnsen
Skjærva
Emeline Margit Smestad
Emerense Johnsen
Emil Andersen
Emil Eriksen
1902
Emil Gulbrandsen
Emil Hansen
1869
1884
Emil Marthinsen
Emil Nordin
Emil Syversen
Øiskogødegård
Emil Alexander Viggosøn
Emilie Mikalsdatter
1875
Emilie Olafsdatter
Emilie Edvarda Johansen*
Emma Belteren
Emma Ellertsen
Emma Gudbrandsen
Emma Gudbrandsen
Emma Hansdatter
Emma Hansen
Emma Johansen
1903
1910
1899
1894
1890
1901
1904
1869
1903
Emma Jørgensdatter
Emma Kristiansen
1898
1910
Emma Mattiasdatter
Emma Olausdatter
Emma Edevartsen Raastad
Emma Renstrøm
Emma Torsteinsen
Emma Alvilde Eriksen*
Emma Andr. Ryen
Emma J. Mathisen
Emma Johanne Syversen
1896
1886
1898
1898
1874
1907
1875
1895
1886
1863
1846
1909
1908
1840
1868
1886
1872
1898
1872
Emma Josefine Tomassen 1904
Holmelund
Emma Karoline Kristensen 1891
Emma Mathilde
1903
Edvartsen*
Emma Pauline Hansdatter 1908
Emma Ragna Edvdatter
Emmerense E. Røe
Emmy Terese Andersen
Endre Elefsrud
Engebret Eriksen
1899
1860
1898
1903
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Skøien søndre
Oppen
Ryengen (gaard)
Ryengen (gaard)
Paulsrudbraaten
(plads)
Aarnæs (gaard)
Høibybraaten
(gaard)
Tomten, Grua
Rudsengen
Harestuen
Jernbanestation
Skjærva
Side
64
54
94
97
105
Ref.nr.
0055-001
0002-001
0049-001
0064-001
0093-004
52
33
0102-004
0010-004
83
0080-006
Moldstad
Ulven
Haugerud (plads)
Haneknæengen
(plads)
Blyverket
Sørlie - øvre
(Granheim)
Kjørven øvre
Sand (gaard)
Øiskogødegaard
133
75
13
111
0007-006
0034-002
0013-001
0017-003
124 0018-002
57 0022-002
116 0050-004
119 0066-001
117 0054-003
61
83
33
Fjeldhammer
112
Skøienødegaard 62
(plads)
Oppen
53
Østenden
136
Belteren
136
Bredli (plads)
92
Løken
71
Mørtvedten
75
Søvli
28
Frøshaug (gaard) 106
Skøienødegaard 62
(plads)
Løvlien
109
Nordbraaten
34
(plads)
Tomten, Grua
124
Harestuen skole 115
Raastad
71
Nerengen
73
Bjørklund
114
Ulven
75
Kildal (gaard)
85
Vestbraaten (plads)93
Hovlands gaard, 128
Grua
Holmelund
132
0040-008
0002-011
0015-001
0024-002
0046-002
0001-006
0028-004
0027-006
0041-002
0012-004
0036-005
0094-005
0103-008
0046-006
0009-008
0017-010
0018-005
0042-002
0008-003
0023-004
0037-002
0032-004
0008-002
0048-005
0031-011
0005-006
Grua vestre
Ulven
126 0024-002
75 0033-006
Gruaødegaarden
%vestre%
Ryen (gaard)
Ryengen (gaard)
Volla
Haga (gaard)
Skøien
129 0034-007
95
97
47
48
62
0052-011
0063-002
0076-018
0081-008
0045-005
Namn
Engebret Olsen
Fødd
1870
Engebret J. Opsahl
Engebret J. Opsal
Engebret T. Tveten
Engelhard Eriksen
1843
1894
Erik Andersen
Erik Olsen Buan
Erik Edvardsen
Erik Edvartsen
Erik Engebretsen
Erik Eriksen
Erik Gudbrandsen
Erik Gudmundsen
Erik Gulbrandsen
Erik Edvsen Logna
Erik Lukassen
1872
1873
1908
1899
1878
1849
1884
1890
1896
1890
1856
Erik Nilsen
Erik Olsen
Erik Paulsen
1902
1859
1890
Erik Pedersen
Erik Jensen Raastad
Erik Johnsen Skjærva
Erik Syverssen
1836
1832
1898
1902
Erik F. Myhre
Erik H. Bjøraltbraaten
1840
1843
Erik L. Roknerud
Erling Jørgensen Berge
Erling Johannessen
Brandborg
Erling Hansen
Erling Riste
Erling Thorolfsen
Erling H. Kildal
1907
1903
1904
1905
1879
1905
Erling Magnus Andersen 1895
Erling Merton Aschenbach 1898
Ernst Aschenbach
1872
Ernst Coldevin
1909
Ester Kristoffersen
1845
Ester Kvernvold
1908
Ester Museth
Ester Magdalene Emilsen
Eugen Karlsen
Even Larsen Grønbakken
Even Museth
Even Olsen
Fillip Renstrøm
Finn Norman
Finn Harald Johansen
Frants Martinsen
1909
1905
1903
Fredrik Monsen Puthaug
Fredrik J. Holst
Fredrikke J. Holst
Frida Engelstad
Fridtjof Larsen
1868
1903
1905
1901
1880
Frithjof Olsen
Frithof Syversen
1881
1838
1894
1901
1908
1903
1882
Gard/gate
Side
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Munkerud (gaard) 101
Opsahl
80
Tveten (gaard)
100
Ballangrudengen 29
(plads)
Skøien
63
Myhre
65
Klevengen
131
Ulven
75
Skøien
62
Harestuskogen
116
Stubne
78
Lunner (gaard)
36
Fillipsbraaten
55
Logna (plads)
100
Kjørven øvre
61
(gaard)
Mørtvedten
76
Grua østre
127
Skøien søndre
64
(gaard)
Myren
118
Raastad
71
Skjærva
83
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Myhre
65
Bjøraltbraaten
56
(plads)
Ryen (plads)
94
Berglund (gaard) 50
Ulven nordre
21
(gaard)
Skøien
62
Volla (gaard)
44
Kalvsjøhagen
58
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Volla
47
Fram
51
Fram
51
Øistad (gaard)
52
Ryengen (gaard) 97
Flatla søndre
40
(gaard)
Ringen (gaard)
59
Kjørven øvre
61
Grumstad (gaard) 12
Kalvsjøhagen
58
Ringen (gaard)
59
Godli, nedre
122
Nerengen
73
Granli, Grua
129
Grua, nordre
125
Birkelund %Grua 130
%
Puthaug (gaard) 137
Jordet (gaard)
26
Jordet (gaard)
26
Melby
61
Ulven søndre
21
(gaard)
Haakenstad (gaard)102
Bjørndalen (plads) 57
Ref.nr.
0081-001
0078-010
0067-009
0076-001
0098-002
0048-001
0062-004
0042-011
0033-004
0045-001
0051-001
0052-002
0026-003
0009-005
0074-005
0039-001
0038-004
0026-001
0054-006
0062-001
0008-001
0080-004
0086-004
0062-001
0017-001
0050-015
0094-007
0062-014
0047-008
0063-007
0027-007
0009-008
0076-017
0096-003
0096-001
0103-006
0063-004
0045-014
0030-005
0040-012
0008-004
0027-013
0030-001
0008-017
0023-005
0032-003
0020-007
0038-007
0032-001
0085-010
0085-011
0043-003
0066-004
0083-008
0020-003
Side 149
0533 Lunner
Namn
Fritjof Heijer
Fritjof Næss
Fritz Lorang Larsen
Georg Arnesen
Georg Emilsen
Georg Fjeldhammer
Fødd
1846
1879
1906
1895
1896
1879
Georg Gudbrandsen
Georg Gundersen
Georg Johnsrud
1887
Georg Lien
Georg Magnussen
Georg Mathiassen
Georg Olsen Olerud
Georg Olsen
Georg Hansen Snellingen
Georg Olsen Vold
1886
1900
1879
1901
1899
1910
1895
Georg Augen Andersen
Gerda Annette Helqvist
Gerda P. Lien
Gerhard Wiese
Gerhard Wiese
Gerhardt Akselsen
Gina Edvardsdatter
1885
1901
1908
1842
1894
1906
1887
Gina Felberg
Gina Halvorsdatter
Gina Hansdatter
Gina Johannesen
Gina Larsen
1886
1905
1891
1898
1887
Gina Magnusen
Gina Nilsen
Gina Olsdatter
Gina Tobiassen
1890
1869
1895
1900
Gina Halvorsen Volla
Gina And. Bilit
1896
1880
Gina Mathilde Hansen
Gjenny Eriksdatter
Gjermund Hustvedt
Gjertrud Olsen Grønli
Gora Gudbrandsen
Gora Ingvaldsen
Goro H. Hytten
Goro H. Ryengen
Gotfred Johansen
Grurine!! Aanonsen
Gudbjør Hansdatter
Gudbjør Johannesdatter
Gudbjør Olsen
Gudbjør Paulsdatter
Gudbjør Pedersdatter
Gudbjør H. Hytten
Gudbjør S. Andersen
Gudbjørg Andersdatter
1896
1907
1884
1843
1866
1835
1896
1860
1903
1878
1839
1848
1867
1850
1854
1836
1859
1873
1898
Gudbjørg Andersdatter
Gudbjørg Andersen
1889
Gudbjørg Nilsen Braastad 1830
Gudbjørg Gudbrandsdatter 1881
Gudbjørg Gudbrandsen
1890
Gudbjørg Halvorsdatter 1860
Side 150
Gard/gate
Side
Kjørven (søndre) 60
Grua østre
127
Mørtvedten
76
Haneknæ
110
Blyverket
119
Barakken, Nysæter 131
gruber
Stensrud (plads) 12
Bjøraltlia (plads) 56
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Myrstuen (gaard) 46
Jonsrud (gaard)
66
Fjeldhammer
112
Kongell
133
Heier
74
Solli (gaard)
48
Kjørvenvolden ell. 134
Vold
Volla
47
Ballangrudbraaten 29
Mellerud (gaard) 86
Erstad (gaard)
91
Erstad (gaard)
91
Solheim
110
Løken store
18
(gaard)
Aaslund (gaard) 31
Vestern (gaard)
17
Harestuen skole 115
Kjækstad (plads) 12
Stryken 108
damvogterbolig
Mælaas (gaard)
89
Bjørgesæter
114
Bjøralt vestre
54
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Bratholdt
137
Tvetmarken
99
(gaard)
Ulven
75
Myhre
65
Godli, nedre
122
Grønli
72
Ulven
75
Mørtvedten
76
Stubhytten (gaard) 107
Ryengen (gaard) 98
Nystuen
116
Frydenlund
29
Bjøraltlia (plads) 56
Skøien søndre
64
Trætbraaten (plads)93
Amundrud (plads) 92
Lillehagen
62
Hytten (gaard)
90
Ødegården (gaard) 87
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Kraggerudsmarken 42
Braastad
72
Braastad
77
Bækkestue
112
Stubne
78
Voldstad
126
Ref.nr.
0035-001
0026-017
0041-006
0015-006
0066-003
0045-001
0011-001
0015-004
0095-003
0069-003
0068-005
0024-003
0009-003
0031-004
0079-010
0013-004
0076-016
0100-003
0012-005
0033-001
0033-008
0014-010
0051-003
0005-003
0041-009
0042-006
0007-004
0003-002
0026-008
0033-002
0004-005
0026-005
0031-006
0069-006
0035-003
0062-010
0008-008
0017-001
0033-010
0039-010
0106-003
0064-003
0047-004
0099-002
0015-002
0055-002
0047-003
0040-002
0044-002
0032-005
0019-002
0081-002
0052-014
0015-008
0046-006
0026-003
0052-007
0023-002
Namn
Fødd
Gudbjørg Høibyhagen
1856
Gudbjørg Johannesdatter 1853
Gudbjørg Kittelsrud
1898
Gudbjørg Larsdatter
1906
Gudbjørg Larsen
1896
Gudbjørg Olsdatter
1885
Gudbjørg Olsdatter
1843
Gudbjørg Gudbrandsen
1852
Raastad
Gudbjørg Johnsen Skjærva 1900
Gudbjørg Stubne
1858
Gudbr. G. Kjørvenhagen 1856
Gudbr. H. Ryen
1879
Gudbr. O. Bilit
1849
Gudbrand Andersen
1881
Gudbrand Andersen
1873
Gudbrand Andreasen
Gudbrand Blistein
Gudbrand Olsen Bolken
Gudbrand Bredesen
Gudbrand Andersen
Brokerud
Gudbrand Engebretsen
Gudbrand Flatla
Gudbrand Fredriksen
Gudbrand Georgsen
Gudbrand Godli
1894
1878
1886
1862
1855
1874
1855
1862
1904
Gudbrand Gudbrandsen
Gard/gate
Høibyhagen
Bruvold (plads)
Flatla (gaard)
Dokka (plads)
Raastad
Solli
Putten
Raastad
Side
33
16
38
35
71
124
129
71
Ref.nr.
0009-002
0039-002
0036-003
0020-006
0010-004
0015-010
0036-002
0009-002
Skjærva
83
Stubne
78
Haakenstad (gaard)93
Ryen (gaard)
94
Tveten (gaard)
107
Fredheim
51
Harestuhagen
116
(plads)
Vestmarken (plads)34
Blistein
70
Mutta skole
131
Opsahl
78
Brokerud
79
0080-005
0051-002
0044-010
0051-001
0104-001
0097-005
0046-004
Dalen
Svesgrina
Haugen (plads)
Stensrud (plads)
Bratholdt ell.
Storskogen
Kvernhaugen
(plads)
Lunner (gaard)
Lunner (gaard)
Blistein
Løken
Mørtvedten
Stoksødegaard
Grua, vestre
Jonsrud (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Liæker
Sørlie - øvre
(Granheim)
Holmelund
113
131
19
12
137
0032-006
0001-001
0054-001
0011-003
0030-007
19
0053-001
34
34
70
71
75
78
124
66
48
48
21
0016-001
0016-013
0003-003
0012-005
0036-004
0055-001
0014-004
0068-002
0082-010
0082-007
0065-007
46
42
0071-001
0056-008
38
0038-001
32
50
0006-004
0093-002
27
11
43
0089-005
0001-006
0057-001
139
71
13
101
0041-003
0012-001
0014-003
0077-009
48
0080-001
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Gudbrand Gudmund!!
Gudbrand Johnsen Haga
Gudbrand Olsen Haga
Gudbrand Halvorsen
1856
1821
1903
1895
1899
Gudbrand Halvorsen
Gudbrand Hansen
1835
1874
Gudbrand Tomassen
Holmelund
Gudbrand Ingebretsen
Gudbrand Ingebrigtsen
1898
Gudbrand Ingvaldsen
1855
Gudbrand Iversen
Gudbrand Juliussen
1889
1896
Gudbrand Julsen
Gudbrand Jørgensen
Gudbrand Larsen
1903
1907
Gudbrand Larsen
Gudbrand Eriksen Løken
Gudbrand Martinsen
Gudbrand Pedersen
Munkerud
Gudbrand Ohren
1892
1860
1908
1827
Myrstuen (gaard)
Kraggerud nedre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Nerby (gaard)
Bjørgeødegaard
(plads)
Bækken nedre
Oren (gaard)
Kraggerud øvre
(gaard)
Katnosdammen
Løken
Korsrud (gaard)
Munkerud (gaard)
1846
Englund (gaard)
1831
1885
1841
1903
1869
1873
1893
0019-002
0003-001
0046-001
0053-001
0062-001
44 0067-001
117 0054-001
132 0005-003
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Gudbrand Olausen
Gudbrand Olsen
Gudbrand Olsen
Fødd
1901
1844
1898
Gudbrand Olsen
Gudbrand Paulsen
1882
1903
Gudbrand Paulsen
Gudbrand Paulsen
Gudbrand Pedersen
Gudbrand Larsen Ryen
1851
1874
1831
1874
Gudbrand Slaatland
1842
Gudbrand Larsen Sollie 1858
Gudbrand Sørensen
1887
Gudbrand Edvardsen Volla1907
Gudbrand G. Helgeland 1866
Gudbrand G. Helgeland
Gudbrand G. Munkerud 1892
Gudbrand G. Øistad
1858
Gudbrand H. Haakenstad 1909
Gudbrand H. Sørli
1872
Gudbrand I. Kraggerud
1896
Gudbrand Kr. Bilit
1879
Gudbrand O. Ryen
Gudbrand P. Grøntjernet
Gudbrand P. Østby
Gudmund Eriksen
Gudmund Lindstad
Gudmund Solheim
Gudmund G. Munkerud
Gudmund S. Paulsrud
Gudrun Antonsdatter
1881
1906
1899
1865
1891
1885
1862
1841
1903
Gudrun Georgsen
Gudrun Gulbrandsdatter
1909
1904
Gudrun Iversen
Gudrun Johansen
Gudrun Johnsrud
1906
1903
1906
Gudrun Kristensen
Gudrun Løken
Gudrun Olafsen
Gudrun Olsen Solli
Gudrun J. Furuvold
1893
1898
1898
1906
1906
Gudrun Karoline
Hermansen
Gudrun Margrete Vold
1908
Gudrun Marie Andreasen
Gudrun T. Sand
Gudrund Buruld
Gudrund Marie Halvorsen
Gulborg M. Hansen
Gulbrand !!
Gulbrand Andersen
Gulbrand Andersen
Gulbrand Andersen
Gulbrand Ellingsen
1909
1900
1905
1903
1904
1895
1903
1898
1848
1896
1907
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Eriksrud (plads) 16
Korsrud (gaard) 13
Ohrenhagen
30
(plads)
Grua st
128
Sæterbraaten
104
(gaard)
Snellingen (gaard) 120
Grua, vestre
124
Ulven
75
Lunner
121
træmassefabrik,
Mylla
Slaatland
77
Sollie
80
Godli øvre
121
Volla (gaard)
43
Helgeland (gaard) 41
Helgeland (gaard) 41
Munkerud (gaard) 101
Øistad
33
Haakenstad
103
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Tvetmarken
99
(gaard)
Ryen (gaard)
95
Grøntjernet (gaard) 91
Østby (gaard)
103
Lunner (gaard)
36
Haakenstad (gaard)102
Solheim (gaard) 31
Munkerud (gaard) 101
Paulsrud (gaard) 104
Harestuhagen
115
(plads)
Stensrud (plads) 13
Skøienbraaten
63
(plads)
Brustuen (plads) 30
Skogglinet
29
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Lunborg
59
Solvang (gaard) 49
Grua st
128
Solli (gaard)
48
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Bratholdt
137
Hovlands gaard,
Grua
Munkerud (gaard)
Sand (gaard)
Lunner meieri
Lunner (gaard)
Frøshaug (gaard)
Birkeland
Skøien
Linstad (gaard)
Haneknæ
Oppen
Ref.nr.
0037-004
0014-004
0106-004
0029-017
0091-009
0072-001
0014-002
0033-009
0003-001
0045-001
0063-001
0007-004
0061-004
0049-001
0049-009
0077-006
0014-001
0085-005
0086-013
Fødd
1880
1856
1872
1882
1841
1880
1889
1903
1849
1850
1863
1900
1855
1880
1900
1850
1844
1882
Gulbrand Toresen
1847
Gulbrand M. Haakenstad 1889
Guldborg Juliusdatter
1902
0056-004
Guline Andreasdatter
1878
0069-005
Guline Gudbrandsdatter
Gulline Iversdatter
1878
1883
Gulline Gudbrandsen
Sollie
Gunar Olsen
Gunbjørg Gudbrandsen
1897
Gunbjørg Ohren
Gunda Andersen
Gunda Eriksdatter
Gunda Gudbrandsdatter
Gunda Hansen
Gunda Iversen
Gunda Johannesen
Gunda Johansdatter
Gunda Martinsdatter
Gunda Hansen Ryen
1895
1896
1902
1896
1879
1897
1871
1871
1899
1903
Gunda Torvaldsdatter
Gunda Bergljot Smestad
Gunda G. Munkerud
Gunda J. Bratlien
Gunda Karoline Nilsdatter
Stenrud
Gunda M. Haakenstad
Gunda Nelly Antonsen
Gunda Otilie Andersen
Gunda P. Haugen
Gundbjørg Larsdatter
Gundhild Pedersen
Gunerius Johansen
Gunhild Hansen
Gunhild Kristoffersen
Gunhild Pettersen Mjør
Gunhild Nilsen
Gunhild G. Roknerud
Gunhilde Johannessen
Gunnar Andreasen
Gunnar Arnestad
1908
1903
1894
1893
1908
0052-001
0035-009
0086-006
0026-001
0083-011
0004-002
0077-001
0089-004
0044-005
0011-005
0051-004
0105-006
0102-004
0010-004
0032-003
0088-002
0029-011
0079-005
0001-007
0031-004
128 0031-016
101
84
51
36
106
68
63
66
110
54
Namn
Gulbrand Evensen
Gulbrand Gudmensen
Gulbrand Hansen
Gulbrand Hansen
Gulbrand Iversen
Gulbrand Iversen
Gulbrand Johnsen
Gulbrand Julsen
Gulbrand Larsen
Gulbrand Larsen
Gulbrand Johannessen
Lindstad
Gulbrand Mekalsen
Gulbrand Olsen
Gulbrand Nilsen Opsahl
Gulbrand Pedersen
Gulbrand Pedersen
Gulbrand Pedersen
Gulbrand Pedersen
0078-016
0003-003
0099-006
0027-008
0103-013
0078-003
0049-006
0069-007
0015-001
0002-004
1900
1899
1903
1907
1893
1895
1882
1889
1826
1866
1891
1904
1872
1870
1897
1905
Gard/gate
Side
Blyverket
119
Kjørvenhagen
60
Harestuvolden
109
Haneknæ
110
Holdt
67
Harestuvolden
110
Jørnstad
69
Rud
57
Bækkestue
112
Harestuen
115
En tømmerhytte i 120
Skogen
Holdt
67
Kjørven øvre
61
Opsahl
81
Bjøralt vestre
54
Fillipsbraaten
55
Rudsengen
57
Skøienbraaten
63
(plads)
Stubengen (plads) 115
Haakenstad (gaard)106
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Hof
22
Skøien østre ell. 133
Olerud
Sollie
80
Ref.nr.
0067-001
0037-001
0013-001
0015-007
0071-010
0013-013
0083-003
0019-004
0026-001
0041-001
0073-004
Fredheim
66
Flatla søndre
38
(gaard)
Volla
47
Linstad (gaard)
66
Myhre
65
Liæker
44
Skogglinet
29
Mørtvedten
76
Mørtvedten
76
Vestern (gaard)
17
Engen
118
Ryen vestre
96
(gaard)
Kraggerudsmarken 42
Moldstad
133
Munkerud (gaard) 101
Bratlien (gaard)
102
Stenrud (gaard)
20
0066-004
0038-008
Haakenstad (gaard)106
Birkelund Grua
125
Ødegården (gaard) 87
Haugen
58
Marka (plads)
31
Rundalen
111
Sundvold (plads) 29
Skogglinet
29
Grua østre
127
Katnosa
139
Katnosa
139
Ryen (plads)
94
Sørbraaten (plads) 86
Bruvold (plads)
16
Ryen (gaard)
95
0102-011
0019-010
0019-005
0024-003
0002-002
0020-005
0101-004
0102-002
0026-020
0042-009
0042-004
0050-014
0015-002
0039-005
0054-010
0071-004
0040-001
0069-001
0003-003
0009-001
0022-001
0051-001
0043-001
0102-005
0086-010
0086-008
0070-005
0008-002
0063-004
0076-004
0069-006
0062-009
0067-006
0102-003
0039-004
0040-004
0041-004
0060-006
0055-008
0052-009
0007-004
0077-004
0081-006
0058-008
Side 151
0533 Lunner
Namn
Gunnar Gudbrandsen
Fødd
1894
Gunnar Gudbrandsen
Gunnar Gulbrandsen
Gunnar Gundersen
Gunnar Hansen
1909
1901
1908
Gunnar Hansen
1903
Gunnar Holter
1901
Gunnar Paulsen Hvattum 1881
Gard/gate
Kvernhaugen
(plads)
Myrstuen (gaard)
Fillipsbraaten
Kjørvenødegaard
Pynten (Anne)
(plads)
Lingaard
Enger
Flatla nordre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Hof
Holdt
Helgeland (gaard)
Finstad
Ryen (plads)
Volla
Side Ref.nr.
19 0053-006
Hagbart Slaatsveen
Hagbart H. Kildal
1887
1897
Haldor Johannessen
Haldor Martinsen
Half Wiese
Halfdan Fjell
1877
1886
1895
1881
0038-009
Halvar Olsen
Halvar Ludvigsen
Sødeberg
Halvard Gudbrandsen
Halvard Hansen
Halvard Iversen
Halvard Olsen
Halvard Gudbrandsen
Opsahl
Halvard Syversen
Halvard %Inga Emilie%
Jensen
Halvor Andersen
Halvor Andersen
Halvor Edvardsen
Halvor Eriksen
Halvor Gudbrandsen
Halvor Gulbrandsen
Halvor Halvorsen
117 0055-001
32
126
131
73
28
45
109
32
0007-007
0024-004
0042-017
0022-005
0095-005
0068-008
0012-005
0005-007
34
0016-006
0026-002
Halvor Halvorsen
1901
0005-003
0026-001
0026-003
0035-005
0040-005
Halvor Halvorsen
Halvor Hansen
Halvor Hansen
Halvor Hansen
Halvor Hanssen
Halvor Helgesen
Halvor Olsen Huser
Halvor Ingebregtsen
Halvor Iversen
Halvor Iversen
Halvor Johannesen
Halvor Kildal
Halvor Kittelsrud
Halvor Larsen
Halvor Larsen Lien
Halvor Mikalsen
1852
1857
1886
1892
1828
1840
1848
1855
1904
1881
1855
1899
1856
1828
1888
1886
Halvor Mikkelsen
1885
Halvor Hansen Morken
Halvor Olsen
1832
1867
Halvor Olsen
Halvor Paulsen
Halvor Pedersen
Halvor Pedersen
Halvor Pedersen
1888
1860
1878
1904
1841
0071-007
0009-007
0086-005
0040-003
57
53
38
0023-006
0106-002
0037-003
40
0045-013
22
67
41
64
94
137
0070-007
0071-006
0049-006
0058-007
0050-016
0033-006
1906
Gunnar Larssen
Gunnar Mekalsen
Gunnar G. Helgeland
Gunnar L. Finstad
Gunnar L. Roknerud
Gunnar Magnus
Kristiansen
Gunner Jacobsen
1903
1903
1899
1909
1897
1906
Gunner Johnsen
Gunvald Kristensen
Gunvald Magne Hansen
Gunvor Ingebretsen
Gunvor Johansen
Gunvor Pedersdatter
Gunvor Lovise Jensdatter
Gunvord Andersen
Aaslund
Gunvord Marie
Gudbrandsen
Gunvord P. Kirkeby
1905
1897
1901
1901
1906
1903
1910
1902
Elvetangen
%Holoa%
Høiby (gaard)
Grua vestre
Klevengen
Myrvang
Nyborg
Liæker (gaard)
Østvold (Nystuen)
Aaslund (gaard)
1903
Lunner (gaard)
1905
Guri Lien
1875
Gurine Andersen
1855
Gustav Andersen
Gustav Gustavsen
Gustav Gustavsen
Gustav Halvorsen
Gustav Hansen
1855
1880
1902
1892
1881
Gustav Ingebrigtsen
Gustav Johannesen
Gustav Johannessen
1865
1872
1897
Gustav Johnsen
1849
Gustav Karlsen
Gustav Ludvigsen
Gustav Hansen Myhrvold
Gustav Pedersen
1898
1881
1847
1860
Gustav Tonhaugen
1872
Gustav A. Tvetbraaten
1891
Gustav G. Johnsrud
1878
Gustava Engebretsdatter
1863
Gustava Ohren
1856
Sand søndre
86
(gaard)
Flatla søndre
38
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Larmerud, nedre 121
Møllerboligen
74
Møllerboligen
74
Jorstadvolla (plads)138
Haneknæsagstua 115
(plads)
Marka (plads)
31
Bjerkli (plads)
68
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Granheim
108
(Kjøbstaden)
(sommervilla)
Monsrud
108
Skøien
62
Pipern
119
Hovlandshagen
90
(plads)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Tvetbraaten
99
(gaard)
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Harestuengen
117
(Engebraaten)
Volla
47
Side 152
Fødd
1906
46
55
49
39
Gunnar Kvernvold
1853
Namn
Gyda Jørgine Edvardsen
Haakon Hansen
Haakon Hansen
Haakon Johansen
Haakon Martinsen
Haakon Olav Torgrimsen
Haavel E. Ryengen
Hagbart Halvorsen
0011-004
0002-001
0077-001
0090-003
0004-001
0005-007
0047-011
0069-001
0029-001
Ref.nr.
0040-005
0047-010
0035-004
0027-003
0089-005
0042-004
0063-003
0092-003
1896
1903
Gard/gate
Side
Mørtvedten
76
Skøien
62
Randen
129
Kalvsjøhagen
58
Bjørklund (plads) 49
Harestuen skole 115
Ryengen (gaard) 97
Kjørvenødegaard 50
(gaard)
Rundalen
111
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Sørbraaten (plads) 86
Grumstad (gaard) 12
Erstad (gaard)
91
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Heier
74
Brovold (plads)
49
1902
1897
1898
1907
1908
Stoksødegaard
Jordet (gaard)
Sørengen
Nygaard (gaard)
Opsahl
0055-006
0085-006
0075-007
0080-006
0069-006
1879
1907
Bakkeli
69 0085-001
Østvold (Nystuen) 109 0012-004
1878
1866
1909
1908
1892
1901
1856
Narverud (gaard) 13
Haldvin
69
Bjøralt vestre
54
Ulven
75
Liæker
44
Kjørven øvre
61
Ulven nordre
20
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Fraagaat eller Lien 135
Søvolden
109
Voldstad
126
Gjerdingen
140
Bjøralt
54
Rundalsbakken
111
Huser
72
Jorstadvolla (plads)138
Brustuen (plads) 30
Høiby (gaard)
32
Flatlakværn (plads)40
Engli
73
Flatla (gaard)
38
Bakkeli
69
Lien
79
Løken store
19
(gaard)
Kjørven nedre
60
(gaard)
Morken
82
Ulvenmarken
21
(plads)
Sømarka (plads) 35
Lunner (gaard)
36
Kjørven (gaard) 49
Snellingen
120
Snellingen
120
1899
1890
1908
1909
1844
1897
0060-009
0071-005
0010-001
0052-002
0076-001
78
26
68
69
81
0020-008
0009-005
0015-001
0006-004
0033-009
0095-008
0031-003
0084-005
0012-001
0081-001
0004-004
0032-005
0067-003
0040-005
0062-001
0062-006
0021-001
0011-001
0023-003
0047-008
0005-010
0021-001
0014-001
0035-001
0105-005
0007-003
0047-001
0024-006
0036-001
0085-005
0057-003
0056-003
0036-005
0074-005
0064-001
0022-002
0027-001
0087-001
0071-003
0071-007
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Halvor Pedersen
Halvor Jonsen
Raastadhaugen
Halvor Hansen Ryen
Fødd
1843
1878
Gard/gate
Godli øvre
Raastadhaugen
1876
0055-001
Halvor Tronsen
1871
Halvor Andersen
Vestengen
Halvor Olsen Vestern
Halvor Olsen Østbraaten
Halvor B. Paulsrud
Halvor G. Halvorsbråten
1867
Ryen vestre
96
(gaard)
Virstad østre
15
(gaard)
Vestengen (plads) 35
0041-003
0043-003
0089-003
0005-001
Halvor H. Haakenstad
Halvor H. Kildal
1904
1859
Halvor J. Bratlien
Halvor J. Mathisen
Halvor K. Hovland
Halvor Kr. Jenserud
Halvor L. Hovland
Halvor N. Ryen
Halvor O. Halvorsen
Myrstuen Nordstrand
Halvor P. Ryen
Halvor P. Vøien
Halvord Gudbrandsen
Hanna !!
Hanna Adolfsdatter
Hanna Edvardsen
1876
1904
1892
1889
1900
1878
1894
Vestern (gaard)
16
Østbraaten
139
Paulsrud (gaard) 104
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Haakenstad
103
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Bratlien (gaard)
102
Vestbraaten (plads)93
Frøslie (gaard)
89
Jenserud (plads) 99
Haakenstad (gaard)102
Ryen (plads)
94
Nordstrand
135
0053-001
0063-001
0016-007
0005-004
0023-003
0046-003
Hanna Eriksdatter
Hanna Hansdatter Hagen
Hanna Hanssen
Hanna Andersen
Høibybråten
Hanna Larsdatter
Hanna Larsen
1890
1909
1863
1887
Hanna Olsen
Hanna Toresdatter
Hanna Torvaldsdatter
Hanna Karoline
Mylsbraaten
Hanna Marie Magnusen
Hanna T. Hovland
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
Hans Andersen
1880
1872
Hans Andersen
1861
Hans Andreasen
Hans Andreassen
Hans Jensen Anfinseth
Hans Antonsen
Hans Antonsen
Hans Bakke
1907
1862
1909
1907
1907
1869
Hans Olsen Ballangrud
1853
Ryen (gaard)
95
Volla (gaard)
44
Lunner (gaard)
34
Aaslund (gaard) 32
Botne
112
Ødegårdsstuen
93
(plads)
Harestuskogen
116
Rinhaug
43
Kalvsjømarken
64
Høibybraaten
33
(gaard)
Katnosa
139
Flatla nordre
38
(gaard)
Møllerboligen
74
Bjørgesæter station 114
Kraggerudsmarken 41
Mylsbraaten
136
(plads)
Været (plads)
92
Sand (gaard)
83
Pynten (plads)
39
Sagbraaten (plads) 49
Bjøraltlia
55
Lingaard
57
Skøien
63
Hallum (gaard)
68
Braastad
72
Pettersbakken
91
(Hytten) (plads)
Harestuhagen
116
(plads)
Ballangrud østre 25
Holoa
119
Skjeggerud
135
Grina (plads)
30
Solheim
110
Hovland østre
88
(gaard)
Ballangrud østre 24
1870
1884
1908
1848
1855
1889
1899
1893
1896
1876
1893
1904
1895
1863
1871
1898
1892
1874
1897
1864
1892
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
121 0007-001
70 0005-002
0033-001
Namn
Hans Bernhardsen
Fødd
1895
Hans Pedersen Bilit
Hans Fredriksen Bjørge
Hans Hanssen Bjørge
Hans Nilsen Bolken
Hans Olsen Bolken
1884
1888
Hans Braastad
Hans Hansen Braastad
Hans Steffensen Braastad
Hans Bredesen
Hans Gudmundsen Dahl
Hans Amundsen Dihle
1875
1852
1906
1870
1877
1875
Hans Edvartsen*
Hans Ellingsen
Hans Ellingsen
Hans Engebretsen
Hans Eriksen
1905
1894
1833
1831
1888
Hans Eriksen
Hans Andersen Grymyr
Hans Gudbrandsen
Hans Gudbrandsen
Hans Gudbrandsen
Hans Gudbrandsen
Hans Gudbrandsen
1854
1881
1907
1889
1886
1899
1874
Hans Gudbrandsen
Hans Gudmundsen
Hans Gulbrandsen
Hans Larsen Haakenstad
Hans Olsen Haakenstad
Hans Olsen Haga
Hans Halvorsen
Hans Halvorsen
1867
1830
1838
1873
1881
1894
1906
1837
Hans Halvorsen
Hans Halvorsen
Hans Halvorsen
Hans Hansen
Hans Hansen
Hans Hansen
Hans Hansen
Hans Hansen
Hans Hansen
Hans Hanssen
Hans Hanssen
Hans Hanssen
Hans Hanssen
Hans Hanssen
Hans Hanssen
Hans Ingebretsen Heier
Hans Larsen Heijer
Hans Larsen Hellerud
Hans Hovelsen
Hans Iversen Hovland
Hans Halvorsen Huser
Hans Toresen Hytten
Hans Iversen
Hans Iversen
Hans Iversen
Hans Jakobsen
Hans Jakobsen
1832
1886
1856
1901
1896
1897
1873
1900
1892
1892
1891
1877
1902
1880
1837
1909
1905
1894
1882
1846
1891
1866
1868
1902
1900
1844
1901
1875
1826
0024-001
0085-008
0009-001
0081-003
0048-009
0025-009
0072-004
0083-006
0050-001
0024-002
0051-004
0062-007
0056-002
0010-003
0042-002
0037-005
0026-002
0035-007
0052-005
0029-007
0039-003
0002-002
0042-001
0085-003
0013-003
0023-001
0049-004
0074-001
0015-004
0034-001
0046-003
0083-020
0070-001
0019-004
0104-007
0014-004
0021-012
0082-001
Gard/gate
Side
Rundelsbraaten
111
(plads)
Bilet (gaard)
99
Bækkevold (plads) 38
Nygaard (gaard) 69
Bolken
22
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Braastad
77
Elgheim
74
Braastad - Sag
73
Kalvsrud (plads) 39
Klevengen
131
Svensbraaten
14
(gaard)
Ulven
75
Oppen
54
Oppen
54
Klevengen, øvre 131
Kjørven øvre
61
(gaard)
Arnedal
113
Lunner
35
Blistein
70
Løken
71
Stubne
78
Stoksødegaard
78
Haakenstadhagen 106
(plads)
Solheim %Grua% 128
Holdt
67
Harestuvolden
109
Haakenstad (gaard)93
Haakenstad (gaard)93
Haga (gaard)
48
Lunner (gaard)
36
Kjørvenødegaard 50
(gaard)
Løkenbakken
77
Snellingen
120
Mutta
126
Fristad (plads)
53
Lingaard
57
Skøien
62
Sørengen
73
Løkenbakken
77
Voldstad
126
Oppen
53
Bjerke
55
Kalvsjø
59
Kalvsjø
59
Haaversrud
65
Haaversrud
65
Heier
82
Kleven (gaard)
98
Hellerud (plads) 104
Bækken øvre
26
Hovland (gaard) 88
Huser
72
Stubhytten (gaard) 107
Bjøraltlia (plads) 56
Bjørgesæterløkken 113
Nordli
135
Kraggerudsmarken 42
Gagnumsæter
118
Ref.nr.
0019-004
0073-002
0039-001
0080-001
0071-003
0077-007
0046-001
0027-001
0020-003
0041-001
0042-014
0026-001
0033-007
0002-003
0002-010
0043-001
0039-003
0029-001
0021-008
0003-005
0012-003
0052-003
0055-005
0099-001
0030-007
0072-006
0013-006
0045-001
0044-012
0082-003
0027-009
0092-001
0048-007
0071-010
0021-001
0104-003
0023-003
0047-004
0021-002
0048-003
0023-005
0001-010
0007-002
0029-001
0029-003
0063-001
0063-002
0075-003
0068-008
0092-004
0088-003
0023-001
0014-004
0106-001
0016-001
0031-004
0023-004
0052-010
0059-005
Side 153
0533 Lunner
Namn
Hans Johannesen
Hans Johannessen
Fødd
1860
1895
Hans Johannessen
Hans Johansen
1891
1907
Hans Johnsrud
1900
Hans Juliussen
Hans Jørgensen
Hans Tobiasen
Kalvsjøhagen
Hans Karlsen
Hans Karlsen
Hans Karlsen
Hans Karlsen
1895
1887
1890
Hans Kildal
Hans Kitelsen
Hans Hansen Kleven
Hans Kristensen
Hans Kristensen
1895
1890
1886
1893
1872
Hans Kristensen
Hans Kristiansen
Hans Kristoffersen
Hans Kristoffersen
Hans Kvernvold
1875
1861
1898
1883
1880
1901
1907
1891
1884
Hans Pedersen Kværnstuen1878
Hans Lagesen
1869
Hans Larsen
1830
Hans Larsen
1890
Hans Larsen
1860
Hans Larsen
1907
Hans Larssen
1848
Hans Larsen Lien
1890
Hans Edvsen Logna
1888
Hans Lunnerengen
1861
Hans Olsen Lunnerødegård1865
Hans Marthinsen
1874
Hans Martiniussen
1887
Hans Martinsen
1850
Hans Olsen Melaas
1836
Hans Halvorsen Morken 1877
Hans Torbjørnsen
1876
Mylsdammen
Hans Nilsen
1864
Hans Hansen Nordengen 1842
Hans Olsen Olerud
1899
Hans Olsen
Hans Olsen
1829
1904
Hans Olsen
Hans Olsen
Hans Olsen
Hans Olsen
Hans Olsen
Hans Andersen Opsahl
Hans Paulsen
1903
1891
1867
1893
1891
1902
1886
Hans Paulsen
Hans Pedersen
1872
1875
Side 154
Gard/gate
Side
Voldstad
126
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Harestuvolden
110
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Haaversrud (gaard) 65
Løvlien
108
Sand (gaard)
83
Ref.nr.
0023-001
0090-002
Grumstad (gaard)
Lillegaard
Monsrud
Gruaødegaarden
%vestre%
Engli
Sletten
Kleven (gaard)
Heiermarka
Hovlands gaard,
Grua
Putten
Gjerdingen
Haga
Bjøraltlia
Flatla søndre
(gaard)
Kværnstuen
Grindvoll
Heier (gaard)
Ballangrud østre
Bjerke
Askelsrud (gaard)
Kjørven øvre
(gaard)
Lien
Logna (plads)
Lunnerengen
Lunnerødegaard
Bjøralt vestre
Nordstrand
Bækken øvre
Melaas (gaard)
Morken
Mylsdammen
12
47
108
129
0008-003
0077-004
0005-004
0034-005
73
114
98
80
128
0024-004
0038-012
0068-001
0065-002
0031-001
129
140
50
56
40
0036-004
0047-001
0091-005
0013-004
0045-011
82
28
16
25
55
63
61
0078-001
0097-001
0040-006
0083-001
0007-001
0052-005
0038-002
78
100
37
33
54
109
26
89
82
121
0056-003
0074-004
0029-001
0013-001
0006-001
0010-004
0088-001
0027-008
0074-001
0002-006
Randen
129
Nordengen
72
Skøien østre ell. 133
Olerud
Nordengen (gaard) 20
Ohrenhagen
30
(plads)
Bjøralt
54
Heier
74
Bjørgesætervolden 114
Jonsrud
119
Godli, nedre
122
Opsahl
81
Sæterbraaten
104
(gaard)
Solbakken Grua 124
Svensbraatebingen 15
(plads)
0035-001
0016-001
0008-004
0013-018
0090-007
Namn
Hans Pedersen
Fødd
1847
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pedersen
1863
1903
1882
1864
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Hans Eriksen Raastad
Hans Pedersen Raastad
Hans Gudbrsen Ryen
Hans Halvorsen Ryen
1859
1850
1877
1877
1857
1907
1832
Hans Hansen Røste
1864
Hans Skjennum
Hans Johnsen Skjærva
Hans Ingebretsen Smerud
Hans Amundsen Sperre
1887
1896
1903
1877
Hans Steffensen
Hans Stenersen
Hans Johannesen Stock
Hans Storihle
Hans Eriksen Stubne
Hans Antonsen Sund
1835
1863
1905
1878
1877
1857
Hans Martinsen Sørli
Hans Torgersen
Hans Torvaldsen
Hans Pedersen Ulven
Hans Nilsen Vangen
Hans Olsen Vold
Hans Østengen
Hans A. Frøslie
Hans A. Østmarka
Hans Adolf Andersen
Hans Alfred Johannesen
Hans And. Munkerud
Hans And. Tvetmarken
1907
1899
Hans Andreas Hansen
Hans Andreas Iversen
Ruden
Hans Br. Kilstad
Hans Ell. Ryengen
Hans G. Snellingen
Hans H. Bakke
1875
1884
Hans H. Kildal
1894
Hans I. Hagen
Hans I. Munkerud
Hans J. Hansen
Hans Jakob Johannesen
Hans Jørgen P. Munkerud
Hans K. Hansen
Hans Kr. Hanssen
Hans Kr. Jenserud
Hans L. Hovland
Hans L. Kalvsjøbraaten
Hans L. Røste
1875
1906
1897
1859
1895
1909
1868
1892
1893
1898
1908
0095-004
0064-005
0009-004
0002-007
0060-001
0106-006
0005-009
0031-006
0034-001
0064-003
0008-015
0068-005
0091-003
0016-001
0029-001
1859
1883
1870
1898
1824
1903
1908
1869
1884
1887
1903
1884
1905
Gard/gate
Side
Løkenmarken
17
(plads)
Søvli
28
Bjøralt vestre
54
Haldum (gaard)
68
Stryken 108
damvogterbolig
Bjørgesæterløkken 113
Dokka
114
Godli, nedre
122
Raastad
71
Raastad
70
Ryen (gaard)
94
Ryen vestre
96
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Lungaard (gaard) 52
Skjærva
83
Smerud
81
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Bjøraltlia (plads) 56
Fagertun skole
65
Stock
80
Aarnæs (gaard)
52
Stubne
77
Løken store
18
(gaard)
Sørli (plads)
132
Askelsrud (gaard) 63
Kraggerudsmarken 42
Ulven
75
Blyverket
119
Skustad, Grua
130
Lungaard (gaard) 52
Mælaas (gaard)
89
Østmarken (plads) 37
Ødegården (gaard) 87
Skogly
123
Munkerud (gaard) 102
Tvetmarken
99
(gaard)
Fristad (plads)
53
Nordstrand skole 136
Ref.nr.
0046-001
Kilstad (plads)
89
Ryengen (gaard) 94
Solli (gaard)
48
Hovland østre
88
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Rinhaug
43
Munkerud (gaard) 101
Fraagaat
134
Skogglinet
29
Munkerud (gaard) 101
Ballangrud østre 25
Skøien
62
Jenserud (plads) 99
Haakenstad (gaard)102
Kalvsjøbraaten
60
Staalit %Røste% 97
(gaard)
0024-003
0049-003
0079-007
0021-016
0094-001
0003-004
0076-002
0003-007
0031-006
0039-001
0008-003
0008-002
0006-001
0051-003
0055-004
0062-001
0101-001
0080-003
0070-007
0076-008
0015-001
0060-001
0064-006
0102-001
0049-003
0051-010
0003-008
0053-008
0052-008
0035-001
0067-005
0040-001
0101-004
0026-004
0032-001
0019-007
0013-010
0080-001
0069-003
0104-001
0025-001
0009-004
0062-001
0079-006
0017-003
0102-001
0078-003
0083-011
0047-001
0072-005
0083-003
0034-007
0059-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Hans Leonhard M. Frøslie
Hans M. Haakenstad
Hans M. Hansen
Hans Marius Botolvsen
Hans Martin Mylsbraaten
Fødd
1904
1893
1889
1902
1909
Hans Martinius Hansen
Hans Ot. Haakenstad
Hans P. Munkerud
Hans P. Vien
1863
1862
1861
Hans Petter Jensen Haugen 1910
Hans Sverre Sagmoen
1908
Hans T. Haakenstadengen
Hans Torvald Olsen
Hansine Hansen
Hansine Olsen
1860
1897
1874
1906
Harald !!
Harald Jørgensen Berge
Harald Finden
1892
Harald Gulbrandsen
Harald Halvorsen
Harald Halvorsen
Harald Hansen
Harald Hansen
Harald Hansen
Harald Iversen
Harald Johansen
Harald Hansen Lindstad
1906
1897
1888
1872
1899
1901
1902
1909
1889
Harald Ludvigsen
Harald Martinsen
Harald Bergersen
Mylsdammen
Harald Nilsen
Harald Hansen Raastad
Harald Arntsen Stoveli
Harald Syvertsen
1910
1893
1874
Harald Valdemarsen
Harald Hansen Vold
Harald A. Lie
Harald August Bergersen
Harald Bernhard Hæhre
Harald H. Raastad
Harald I. Frøslie
Harald Kristian Syversen
1894
1908
1908
1864
1890
1867
1906
1881
1895
1867
1900
1897
Harald Magnus Magnussen1909
Harry Amundsen
1893
Harry Holmbo
1897
Hartvik Matisen
Hauk Wiese
1879
Hedvig Hanssen
1900
Helene Andersdatter
1870
Helene Andersen
1888
Helene Andersen
Helene Pedersen Brokerud
Helene Eriksen
Helene Gudmundsen
1862
1894
1874
1864
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Frøshaug (gaard) 106
Haakenstad (gaard)106
Berge
59
Grønvold
126
Mylsbraaten
136
(plads)
Løkenbakken
77
Haakenstad
103
Munkerud (gaard) 102
Hovland østre
88
(gaard)
Hovlands gaard, 128
Grua
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Haakenstadengen 103
Bjørgesæter station 114
Haugen (plads)
19
Kraggerudskværn 43
(plads)
Birkelund Grua
125
Berglund (gaard) 50
Flatla søndre
40
(gaard)
Haneknæ
110
Flatlakværn (plads)40
Granli, Grua
124
Hoel (gaard)
105
Voldstad
126
Randen
129
Olstad
122
Skoglund (plads) 18
En tømmerhytte i 120
Skogen
Stryken
108
Thomasgjerdet
119
Mylsdammen
121
Ref.nr.
0103-003
0102-007
0033-003
0025-007
0029-010
Namn
Helene Gulbrandsdatter
Fødd
1849
Helene Gundersen
Helene Halvorsdatter
1893
1872
0060-005
Helene Hansdatter
Helene Jacobsdatter
Helene Johnsdatter
Helene Kristoffersdatter
Helene Mathiasdatter
Helene Nilsdatter
Helene Olsen
Helene Hansdatter Stoveli
Helene Kr. Kristiansen
1872
1857
1859
1848
1904
1853
1890
1871
1881
0084-001
0035-009
0054-002
0058-006
Helga Alfredsdatter
Helga Andreasdatter
Helga Andreasen
Helga Bernhardsdatter
1901
1897
1896
1898
0019-017
0094-004
0045-008
Helga Engebretsdatter
Helga Eriksdatter
Helga Iversen
1907
1897
0015-009
0047-006
0017-003
0096-001
0023-007
0035-005
0009-003
0050-012
0073-001
Helga Johannesen
Helga Karlsdatter Knippa
Helga Kristensen
Helga Lier
Helga Martinsdatter
Helga Nilsdatter
Helga Olausdatter
Helga Olsdatter
Helga Olsdatter
Helga Olsdatter
Helga Olsen
Helga Paulsen
Helga Pettersdatter
1882
1890
1897
1887
1899
1896
1902
1909
1888
1900
1898
1884
1897
Hovland (gaard) 88
Raastad
71
Solli
124
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Haldum (gaard)
68
Skustad, Grua
130
Frøshaug (gaard) 107
Harestuvolden
110
Larshus
122
Klevengen, øvre 131
Frøslie (gaard)
84
Hovlands gaard, 128
Grua
Elgstøen (plads) 139
Ulven
75
Løken
74
Stubhytten (gaard) 107
Erstad (gaard)
91
Holdt
67
Haugerud (plads) 13
Bjøralt østre
55
(gaard)
Larmerud, nedre 121
Brokerud
79
Mørtvedten
75
Fagerli
65
0023-006
0007-001
0015-008
0065-003
Helga J. Eng
Helga J. Johansen
Helga P. Grøntjernet
Helge Wiese
Helge H. Kildal
1897
1908
1909
1895
1909
Heline Olsdatter
Haagenstad
Heline H. Grøntjernet
Heline T. Johansen
Hellene Johannesdatter
Hellene J. Helgeland
Hendrik Paulsen
1848
Hendrik Jørgensen Volla
1893
Henriete Wiese
Henrik Svensen
Henry G. Halvorsen
1892
1904
1902
Henry Sverre K. Svensen
Herdis Edvardsdatter
Opøien
Herdis L. Finstad
Herman Olsen
Herman Amundsen
Storskogen
Herman H. Johannessen
1909
1903
0048-001
0085-001
0079-008
0021-001
0031-009
0002-005
0068-004
0002-001
0076-003
0040-005
0103-020
0013-012
0010-003
0043-003
0006-004
0031-010
0044-008
0032-007
0025-006
0106-006
0033-005
0072-005
0013-002
0011-005
0005-002
0061-003
0036-002
0061-002
1865
1878
1878
1865
1833
1905
1875
1881
1910
Gard/gate
Side
Kjørven øvre
61
(gaard)
Panka
132
Rundelsbraaten
111
(plads)
Nygaard (gaard) 69
Dalen
113
Engestuen
118
Skøien
62
Dæhlin (gaard)
67
Bækken øvre
26
Bjøralt
54
Solli
124
Ulven søndre
21
(gaard)
Birkeland
68
Vestmarken (plads)34
Ballangrud østre 25
Rundelsbraaten
111
(plads)
Skøien
62
Myren
118
Skøien søndre
64
(gaard)
Dæhlin (gaard)
67
Knippa
121
Lunborg
59
Enger
53
Engen
118
Sletten
114
Ringstad
111
Nygaard (gaard) 69
Haneknæ
110
Dalen
113
Godli, nedre
122
Fredheim
51
Haneknæsagstua 115
(plads)
Eng (plads)
56
Østbyengen (plads)105
Grøntjernet (gaard) 91
Erstad (gaard)
91
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Grøntjernet (gaard) 91
Østbyengen (plads)105
Flatlahagen (plads) 40
Helgeland (gaard) 41
Haneknæengen
111
(plads)
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Erstad (gaard)
91
Skogglinet
29
Ulven søndre
21
(gaard)
Tvetengen (plads) 96
Larshus
123
Finstad
Søvolden
Bratholdt ell.
Storskogen
Sørbraaten (plads)
Ref.nr.
0038-003
0006-002
0019-002
0080-002
0032-002
0061-002
0047-016
0070-010
0088-002
0005-006
0015-005
0065-014
0078-002
0019-004
0083-015
0019-005
0045-011
0062-005
0054-012
0070-009
0004-002
0032-004
0106-012
0060-005
0038-006
0016-004
0080-007
0015-008
0032-005
0008-020
0097-006
0040-002
0014-003
0095-007
0035-010
0033-010
0009-009
0101-001
0035-002
0095-002
0046-002
0049-002
0017-001
0056-007
0033-007
0102-005
0065-011
0056-006
0010-011
64 0058-005
109 0011-008
137 0030-003
87
0015-009
Side 155
0533 Lunner
Namn
Herman Herm. Elverud
Fødd
1870
Herman M. Hansen
Herman Magnus Vold
1897
1903
Herman O. Bratholdt
Hermanna Berge
Hilda Andersdatter
Hilda Andersen
Hilda Bilit
Hilda Botolvsdatter
Hilda Emilsen
Hilda Eriksdatter
Hilda Eriksen
Hilda Gudbrandsdatter
Hilda Gudbrandsen
1865
1890
1897
1890
1876
1893
1908
1898
1905
1890
1896
Hilda Gulbrandsdatter
Hilda Gulbrandsen
Hilda Halvorsdatter
Hilda Halvorsen
Hilda Hansdatter
Hilda Hermansen
Hilda Johnsdatter
Hilda Jørgensen
Hilda Hansen Kleven
Hilda Martinsdatter
Hilda Ottersdatter
Hilda Fredriksdatter
Puthaug
Hilda Hansen Ryen
1868
1909
1910
1880
1882
1895
1875
1873
1889
1875
1869
1899
1899
Hilda Olsen Solli
1908
Hilda Martinsen Sørli
1896
Hilda Larsen Vold
1872
Hilda Augusta
1886
Johansdatter Ulven
Hilda H. Haakenstad
1902
Hilda H. Stenersen
1890
Hilda Karoline Kristiansen 1909
Hilda Marie Haraldsen
1896
Hilda Sofie Edvartsen
1897
Hildur Kristiansen
1904
Hildus!! Hansen
1875
Hilma Karlsen
1907
Hilmar Bernhardsen
1905
Hilmar Pedersen Fraagaat
Hilmar August Braastad
Hilmar Gotfred Smestad
Hilmar H. Hansen
Hjalmar Gustafsen
1893
1901
1901
1905
1882
Hjalmar Gustavsen
Hjalmar Hansen
Hjalmar Johansen
Hjalmar Julsen
Hjalmar Jørgensen
Hjalmar Renstrøm
Hjalmar J. Furuvold
1907
1904
1900
1906
1885
1905
1900
Hjalmar J. Mathisen
1900
Hjalmar L. Finstad
1902
Hjalmar Martinus Frantsen 1908
Side 156
Gard/gate
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Frøshaug (gaard)
Hovlands gaard,
Grua
Bratholdt
Øistad (gaard)
Larshusbakken
Frøshaug (gaard)
Bilit (gaard)
Grønvold
Haugerud (plads)
Grua østre
Ulven
Liæker
Kvernhaugen
(plads)
Bjerkli (plads)
Kjørven øvre
Vestern (gaard)
Randen
Bjøralt vestre
Rud
Sagbraaten (plads)
Eng (plads)
Kleven (gaard)
Grumstad (gaard)
Skøien
Puthaug (gaard)
Side Ref.nr.
134 0016-001
106 0103-011
128 0031-015
137
52
123
106
99
126
13
127
75
44
19
0031-001
0103-009
0012-003
0103-006
0070-002
0025-004
0013-006
0026-006
0032-003
0067-004
0053-007
68
61
17
129
54
57
49
56
98
12
62
137
0077-002
0040-007
0041-011
0035-002
0004-002
0019-014
0085-002
0014-002
0068-005
0008-002
0047-002
0032-005
Ryen vestre
96
(gaard)
Solli (gaard)
48
Sørli (plads)
132
Skustad, Grua
130
Ulven søndre
21
(gaard)
Haakenstad
103
Skøien (gaard)
63
Volla
137
Raastad
71
Ulven
75
Nerby (gaard)
32
Sørlie
117
Grumstad (gaard) 12
Rundelsbraaten
111
(plads)
Fraagaat
134
Braastad
77
Moldstad
133
Hoel (gaard)
105
Stryken 108
damvogterbolig
Møllerboligen
74
Kalvsrud (plads) 39
Sundvold (plads) 29
Bækken nedre
27
Løvlien
108
Nerengen
73
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Vestbraaten (plads)93
Finstad
64
Birkelund %Grua 130
%
0055-007
0079-006
0003-004
0040-002
0065-002
0085-007
0050-002
0033-007
0007-003
0033-003
0006-007
0053-001
0008-006
0019-008
0018-003
0046-003
0007-003
0096-003
0003-001
0026-006
0041-005
0101-008
0089-007
0009-003
0023-007
0001-005
0048-007
0058-004
0038-010
Namn
Hjørdis Pettersdatter Dahl
Hjørdis Green
Hjørdis Martinsdatter
Hjørdis L. Finstad
Hovel Helgeland
Hulda Margrete Karlsen
Fødd
1909
1896
1904
1897
1907
1904
Hælga Hansen
Ida Gulbrandsdatter
Ida Karlsdatter
Inga Andersen
Inga Andressen
1895
1895
1895
1894
1877
Inga Antonsdatter
1899
Inga Bernstrøm
1910
Inga Bjertnæshagen
1891
Inga Eriksdatter Borgersen 1882
Inga Ellertsen
1896
Inga Eriksdatter
1900
Inga Gudbrandsen
1904
Inga Gulbrandsdatter
1891
Inga Gundersdatter
1880
Inga Hansen
1898
Inga Hansen
1884
Inga Hansen
1892
Inga Ingelsdatter
Inga Iversdatter
Inga Iversen
Inga Iversen
Inga Johansdatter
Inga Kristoffersdatter
Inga Kristoffersen
Inga Larsen
Inga Edvdatter Logna
Inga Nilsdatter
Inga Noaksdatter
Inga Olsen
Inga Pedersen
Inga Hansen Ryen
1894
1893
1910
1909
1894
1887
1880
1897
1897
1902
1896
1889
1882
1888
Inga Gulborg Edvartsen*
Inga H. Solberg
Inga H. Tveten
Inga I. Munkerud
Inga J. Johansen
Inga J. Toresen
Inga Josefine Mylsbraaten
1910
1886
1884
1897
1900
1901
1902
Inga K. Larsen
Inga Karoline Sagmoen
1886
1877
Inga L. Kalvsjøbraaten
Inga Marie Kristiansen
Granum
Inga Marie Johannesen
1895
1896
Inga Marie Olsen
1876
1883
Inga Marie Wedin
1898
Inga Mathilde Ingebretsen 1908
Smerud
Inga Matilde G. Munkerud 1896
Inga P. Munkerud
1903
Inga T. Andersen
1888
Gard/gate
Side
Granli, Grua
124
Enger
53
Thomasgjerdet
119
Finstad
64
Helgeland (gaard) 41
Kleven barakke
98
(plads)
Erlien
37
Kjørven øvre
61
Kalvsjøhagen
59
Skjeggerud
135
Ballangrudengen 29
(plads)
Harestuhagen
115
(plads)
Svesgrina
133
Øistad (gaard)
52
Bjørklund (plads) 49
Bredli (plads)
92
Skøien
62
Stubne
78
Holdt
67
Moldstad
133
Raastad
71
Frøslie (gaard)
85
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Kjørvensvingen 61
Hallum
67
Mørtvedten
76
Nordli
135
Skøien
62
Haga
50
Stryken
107
Ulsrud
70
Logna (plads)
100
Sletten
114
Hov (gaard)
48
Østbraaten
139
Birkelund Grua
125
Ryen vestre
96
(gaard)
Ulven
75
Solbjør (gaard)
87
Tveten (gaard)
100
Munkerud (gaard) 101
Østbyengen (plads)105
Lund
58
Mylsbraaten
136
(plads)
Hoel (gaard)
105
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Kalvsjøbraaten
60
Granum
133
Hovlands gaard,
Grua
Hovlands gaard,
Grua
Svesviken
Smerud
Ref.nr.
0017-006
0106-007
0068-007
0058-003
0048-005
0067-008
0030-003
0040-003
0028-006
0019-005
0098-001
0044-004
0011-007
0103-007
0089-003
0041-003
0045-004
0052-009
0071-012
0007-002
0006-008
0006-009
0090-008
0042-002
0073-005
0039-009
0023-010
0045-007
0091-003
0002-002
0001-003
0074-008
0038-008
0083-003
0043-004
0019-006
0055-002
0033-008
0020-002
0075-002
0079-003
0095-004
0025-007
0029-006
0096-005
0060-002
0034-006
0010-006
128 0031-002
129 0031-019
136 0026-005
81 0070-008
Munkerud (gaard) 101 0077-008
Munkerud (gaard) 101 0078-006
Frøslie (gaard)
89 0025-006
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Inga T. Tvetbraaten
Fødd
1888
Inga T. Tveten
1896
Ingar Artur Haagensen
1899
Ingborg Gudbrandsdatter 1884
Ingeborg Amundsen
Ingeborg Andersdatter
1846
1875
Ingeborg Andersdatter
1856
Gard/gate
Tvetbraaten
(gaard)
Tveten (gaard)
Elgheim
Vestern nedre
(gaard)
Mørtvedten
Virstad østre
(gaard)
Helgelandshagen
(gaard)
Skøien
Sveljen
Granum
Grina (plads)
Bolken
Skogly
Side Ref.nr.
99 0071-002
Namn
Ingeborg Nilsdatter
Fødd
1871
100 0075-010
74 0027-004
17 0043-006
Ingeborg Nilsdatter
1894
Ingeborg Nordin
Ingeborg Olausen
Ingeborg Olsdatter
1865
1905
1880
63
74
133
30
22
123
0048-002
0029-002
0010-002
0104-004
0071-004
0013-009
Ingeborg Olsdatter
Ingeborg Olsdatter
Ingeborg Olsdatter
Ingeborg Olsen
Ingeborg Olsen
Ingeborg Olsen
Ingeborg Olsen
1860
1877
1875
1875
1856
1871
136
79
25
24
0028-002
0058-002
0082-007
0081-007
136
49
121
69
30
14
0025-002
0086-003
0005-005
0085-003
0105-002
0026-007
28
54
108
57
59
70
29
0094-003
0003-002
0009-002
0020-002
0029-004
0003-002
0100-002
76
15
0041-008
0033-002
41
0050-002
Ingeborg Andersen
Ingeborg Andersen
Ingeborg Andersen
Ingeborg Antonsen
Ingeborg Nilsen Bolken
Ingeborg Hansen
Brendebakken
Ingeborg Edvardsdatter
Ingeborg Ellingsen
Ingeborg Emilsdatter
Ingeborg Gudbrandsen
1875
1880
1861
1899
1886
1885
Ingeborg Gudbrandsen
Ingeborg Gundersen
Ingeborg Gustavsdatter
Ingeborg Halvardsdatter
Ingeborg Halvorsdatter
Ingeborg Hansdatter
1882
1894
1883
1907
1873
1910
Ingeborg Hansdatter
Ingeborg Hansdatter
Ingeborg Hansdatter
Ingeborg Hansen
Ingeborg Hanssen
Ingeborg Hanssen
Ingeborg Gudbrandsdatter
Helqvist
Ingeborg Hansdatter
Hovland
Ingeborg Ingebretsen
Ingeborg Ingelsdatter
Ingeborg Ingelsen
Ingeborg Ingvaldsdatter
Ingeborg Iversen
Ingeborg Iversen
Ingeborg Jacobsen
Ingeborg Jakobsdatter
Ingeborg Jensen
Ingeborg Jensen
Ingeborg Johannesen
Ingeborg Johansen
1899
1876
1855
1840
1904
1881
1868
Østenden
Lien
Ballangrud østre
Ballangrud søndre
(gaard)
Nordstrand skole
Kjørvenødegaard
Larmerud, nedre
Bakkeli
Brustuen (plads)
Svensbraaten
(gaard)
Søvli
Bjøralt vestre
Løvlien
Bjørndalen (plads)
Kalvsjø
Blistein
Ballangrudbraaten
1822
Hovland (gaard)
88
0022-007
1849
1910
1900
1833
1822
1907
1848
1898
1893
1895
1872
1900
54
47
61
61
11
130
72
118
45
76
76
27
0004-006
0077-008
0042-004
0042-005
0003-004
0039-010
0016-002
0059-004
0068-004
0041-003
0039-011
0090-005
Ingeborg Johnsen
Ingeborg Karlsdatter
Ingeborg Kristensen
Ingeborg Kristiansdatter
Ingeborg Pedersen
Kværnstuen
Ingeborg Larsen
Ingeborg Hansdatter
Lunnerødegård
Ingeborg Nilsdatter
Lunnerødegård
Ingeborg Martinsen
Ingeborg Nicolaysen
1888
1905
1902
1834
1881
Bjøralt vestre
Lillegaard
Kjørvensvingen
Kjørvensvingen
Ohren (gaard)
Gruødegaard
Nordengen
Gagnumsæter
Liæker (gaard)
Mørtvedten
Mørtvedten
Kjelstad
(Kjevlingstuen)
Liæker (gaard)
Grumstad (gaard)
Heiermarka
Vidjibraaten
Kværnstuen
45
12
80
112
82
0068-013
0008-005
0065-005
0027-005
0078-003
1910
1904
Kalvsjøbraaten
Lunnerødegaard
60
33
0034-005
0013-006
1830
Lunnerødegaard
33
0013-009
1871
1882
Raastad
70
Markerud (plads) 87
0004-005
0018-001
1888
1844
1893
1878
Digitalarkivet - Arkivverket
Ingeborg Jensen Opsahl 1903
Ingeborg Jensen Opsahl 1844
Ingeborg Jørgensen Opsahl1882
Ingeborg Ottersdatter
1863
Ingeborg Paulsen
1891
Ingeborg Pedersdatter
1893
Ingeborg Pedersdatter
1893
Ingeborg Pedersdatter
1859
Ingeborg Pedersdatter
Ingeborg Pedersdatter
Ingeborg Pedersen
Ingeborg Ryengen
1906
1854
1856
1837
Ingeborg Larsdatter Solli 1874
Ingeborg Johannesen Stock1885
Ingeborg Toresdatter
1860
Ingeborg Toresdatter
1840
Ingeborg Torvaldsdatter
Ingeborg Mikalsdatter
1833
Vestern
Ingeborg A. Frøslie
1895
Ingeborg A. Hansen
1855
Ingeborg A. Høibyhagen 1899
Ingeborg Abrh. Røste
1841
Ingeborg Anna Larsen
1900
Ingeborg Dagny Sagmoen 1907
Ingeborg Emilie
Hansdatter
Ingeborg G. Munkerud
Ingeborg H. Frøslie
Ingeborg H. Hovland
Ingeborg H. Hovland
Ingeborg H. Johannessen
Ingeborg H. Lie
Ingeborg J. Bratlien
Ingeborg J. Skjennum
Ingeborg K. Hansen
Ingeborg Kr. Andersen
Ingeborg L. Hovland
Ingeborg M. Frøslie
Ingeborg Marie Vien
Hofland
Ingeborg Marta
Mylsbraaten
1910
1868
1836
1856
1864
1897
1876
1883
1882
1907
1878
1898
1897
1903
1907
Gard/gate
Side
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Sand (gaard)
83
Eriksrud (plads) 16
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Engen (plads)
42
Jorstad Volla
137
Sandungskalven 139
Ulven
75
Trætbraaten (plads)93
Gruødegaard
130
Mylsbraaten
136
(plads)
Opsahl
80
Opsahl
81
Opsahl
81
Haga
50
Granli, Grua
124
Ohren (gaard)
11
Lunner
35
Flatla nordre
38
(gaard)
Snellingen
120
Larmerud øvre
121
Bredli (plads)
92
Ryen vestre
96
(gaard)
Solli (gaard)
48
Stock
80
Langgaard (plads) 23
Gagnumsætervangen
117
Kraggerudsmarken 41
Vestern nedre
17
(gaard)
Mælaas (gaard)
89
Fagerli (plads)
96
Høibyhagen
33
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Flatla søndre
40
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Hovlands gaard, 128
Grua
Munkerud (gaard) 101
Frøslie (gaard)
89
Hovland (gaard) 88
Haakenstad (gaard)102
Sørbraaten (plads) 86
Frøshaug (gaard) 107
Bratlien (gaard)
102
Lungaard (gaard) 52
Ballangrud østre 25
Misundli (plads) 86
Haakenstad (gaard)102
Frøslie (gaard)
89
Hovland østre
88
(gaard)
Mylsbraaten
136
(plads)
Ref.nr.
0027-002
0027-003
0002-009
0037-005
0077-003
0055-002
0034-002
0040-004
0035-007
0047-002
0039-002
0029-002
0067-004
0068-001
0068-004
0091-002
0017-002
0003-002
0021-005
0037-002
0071-004
0006-002
0041-001
0055-009
0079-002
0064-007
0073-002
0058-002
0052-006
0043-009
0026-003
0057-002
0009-004
0062-004
0045-005
0060-004
0031-003
0079-002
0025-012
0022-002
0083-001
0015-003
0103-016
0081-005
0101-007
0083-010
0014-002
0083-005
0025-003
0021-005
0029-009
Side 157
0533 Lunner
Namn
Ingeborg P. Grøntjernet
Ingeborg T. Hansen
Ingebret Bredesen
Ingebret Gudbrandsen
Ingebret Hansen Heier
Ingebret Olausen
Fødd
1896
1839
1876
1900
1862
1889
Ref.nr.
0035-005
0001-002
0037-002
0071-003
0075-001
0043-005
1875
1857
Gard/gate
Side
Grøntjernet (gaard) 91
Sand (gaard)
83
Mørtvedten
75
Myrstuen (gaard) 46
Heier
82
Vestern nedre
17
(gaard)
Opsahl
81
Smerud
81
Ingebret Jørgensen Opsahl
Ingebret Gudbrandsen
Smerud
Ingebret Severinsen
Sparby
Ingebret Eriksen Stubne
Ingebret Torsen
Ingebrigt Pedersen
Ingebrigt Smerud
1874
Sparby (plads)
0069-001
1874
1863
1904
1856
Ingel Andersen
Ingel Bjøralt
Ingel Gulbrandsen
1862
1886
1875
Ingel Gustavsen
Ingel Hansen
Ingel Iversen
1891
1879
1889
22
0068-002
0070-001
Inger Gyda Antonsen
Ingjerd Synøve
Torgrimsdatter
Ingleif I. Larsen
Ingrid Edevartsdatter
Gureby
Ingrid Hansdatter
Ingrid Kristoffersen
Ingrid Riste
Ingrid Torgersen
Ingrid Herdis Elvesæter
Ingrid K. Kirkeby
1908
1908
Stubne
77
Myrvang
73
Engen (plads)
42
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Kjørvensvingen 61
Skøien
63
Stryken 108
damvogterbolig
Marka (plads)
31
Lillegaard
47
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Haakenstadbraaten 103
Raastad
71
Sand (gaard)
83
Kleven (gaard)
98
Ulven søndre
21
(gaard)
Rundalen
111
Harestuen skole 115
1910
1887
Hoel (gaard)
Harestuen
105 0096-007
115 0041-009
1910
1902
1909
1900
1907
1897
109
50
44
73
127
86
0011-006
0091-006
0063-008
0019-003
0026-025
0011-008
Ingrid M. Ryen
Ingrid Otilie Nicolaysen
Ingvald Andersen
Ingvald Andersen
Ingvald Gudbrandsen
1907
1908
1903
1903
1885
85
87
49
67
38
0008-007
0018-002
0085-005
0069-009
0038-003
Ingvald Halvorsen
Ingvald Hansen
1900
1888
Ingvald Iversen
Ingvald Larsen Lien
Ingvald Nilsen
1886
1906
1902
Ingvald Olsen Olerud
1905
Ingvald Olsen
1892
Ingvald Lauritsen Ryen
Ingvald Edv. Ødegård
1890
1893
Ingvald G. Flatla
Ingvald M. Kongell
1885
1889
Søvolden
Haga
Volla (gaard)
Nerengen
Grua østre
Sand søndre
(gaard)
Kildal (gaard)
Markerud (plads)
Sagbraaten (plads)
Linstad (gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Melaas (gaard)
Stryken damvogterbolig
Hallum
Lien
Svensbraaten østre
(gaard)
Skøien østre ell.
Olerud
Ulven nordre
(gaard)
Solli
Haakenstad nedre
(gaard)
Svesgrina
Kongell
Ingel Johansen
1888
Ingel Bredelsen Kruggerud 1875
Ingel S. Hovland
1861
Inger Augstad
1856
Inger Olsen Ulven
Side 158
0049-002
0022-001
0055-003
0056-010
0042-001
0048-003
0003-006
0002-005
0077-006
0076-007
0087-004
0006-011
0002-001
0068-011
0065-005
0020-006
0042-003
89 0027-004
108 0003-009
67
79
15
0073-003
0057-008
0027-008
133 0008-005
20
0062-008
124 0015-003
106 0101-005
131 0001-002
134 0015-004
Namn
Fødd
Ingvald Marius Kraggerud 1903
Ingvar Andersen
Ingvar Riste
Ingvar Carsten Sagmoen
1899
1872
1904
Ingvard Erlingsen
Ivar Andersen
Ivar Edvardsen
Ivar Ellingsen
Ivar Eriksen
1909
1878
1886
1903
1904
Ivar Gustavsen
1896
Ivar Hansen Hagen
Ivar Hansen
Ivar Hansen
Ivar Hansen
Ivar Iversen
Ivar Iversen
Ivar Iversen
Ivar Juliussen
Ivar Larsen
Ivar Larsen
Ivar Magnussen
Ivar Hardaldsen
Mylsdammen
Ivar Olsen
Ivar Olsen
Ivar Riste
Ivar Nilsen Ryen
Ivar Larsen Skoglund
Ivar J. Eng
Ivar L. Finstad
Ivar Osvald Jensen
Iver Andersen
Iver Andersen
Iver Ellingsen
Iver Ellingsen
Iver Kristiansen Granum
Iver Gulbrandsen
Iver Halvorsen
Iver Hansen
Iver Hanssen
1902
1853
1902
1903
1896
1899
1898
1897
1907
1888
1904
1899
Iver Larsen Høiby
Iver Ingvaldsen
Iver Johansen
Iver Johansen
1851
1850
1891
1896
Iver Johnsen
1858
Iver Jensen Jorstadvolla
Iver Jørgensen
Iver Jørgensen
Iver Larsen
Kraggerudshagen
Iver Larsen
Iver Nerby
Iver Iversen Nordli
Iver Olsen Olerud
Iver Olsen
1852
1909
1891
1843
Iver Olsen
1875
Iver Olsen
1845
1904
1901
1901
1893
1899
1899
1907
1909
1854
1859
1854
1854
1886
1840
1906
1879
1889
1882
1847
1877
1883
1844
Gard/gate
Side
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Braastad
72
Volla (gaard)
44
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
Bilet (gaard)
100
Dæhlin (gaard)
67
Oppen
54
Ballangrudengen 29
(plads)
Hovlandshagen
90
(plads)
Rinhaug
43
Nordengen (gaard) 20
Volla
46
Fristad (plads)
53
Nerby (gaard)
32
Nordli
135
Jorstad Volla
137
Haaversrud (gaard) 66
Solheim %Grua% 128
Katnosdammen
139
Elgstøen (plads) 139
Mylsdammen
121
Ref.nr.
0056-006
Sømarka (plads)
Heier
Volla (gaard)
Ryen (plads)
Skoglund (plads)
Eng (plads)
Finstad
Sandungskalven
Sørengen
Harestuhagen
Mørtvedten
Bjørgesæterløkken
Granum
Rya-hytten
Høiby (gaard)
Olstad
Bjøralt østre
(gaard)
Høiby (gaard)
Hallum
Sundvold (plads)
Skøienødegaard
(plads)
Kraggerudskværn
(plads)
Jorstad Volla
Oren (gaard)
Larshusbakken
Kraggerudshagen
35
74
44
94
18
56
64
139
68
115
76
113
133
140
32
122
55
0022-006
0031-005
0063-004
0050-009
0050-004
0014-004
0058-006
0040-011
0075-001
0045-001
0039-001
0031-005
0010-003
0046-001
0007-009
0009-001
0011-007
32
67
29
62
0007-001
0073-001
0101-005
0046-003
43
0058-001
137
11
123
42
0034-001
0001-007
0012-008
0054-004
Hoel (gaard)
Nerby (gaard)
Nordli
Kongell
Ulven nordre
(gaard)
Ballangrud søndre
(gaard)
Holdt
105
32
135
133
20
0096-004
0006-001
0023-001
0009-001
0062-009
24
0081-009
67
0072-001
0015-006
0063-002
0060-003
0027-010
0073-008
0070-003
0002-007
0098-005
0029-003
0062-004
0060-003
0072-006
0104-004
0006-005
0023-003
0034-004
0064-006
0030-006
0041-002
0044-006
0002-004
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Iver Olsen
Iver Paulsen
Iver Pedersen
Fødd
1820
1858
1844
Iver Pedersen
Iver Jensen Rustad
Iver Hansen Røste
1830
1870
1882
Iver Bert Balstad
Iver H. Munkerud
Iver I. Mælaas
Iver J. Bratlien
Iver Kristian Andersen
1877
1867
1838
1896
1865
Iver L. Frøslie
Iver P. Kirkeby
1874
1897
Iver T. Solbjørhagen
1899
J. C. Ødegaard
Jacob Gudmsen Hytten
Jacob Gudmsen Hytten
Jacob Johnsen
Jacob Martinsen
Jacob Olsen
Jakob Andersen
Jakob Madsen Furuvold
1865
1885
1829
1862
1888
1892
1850
1870
Jakob Hansen
Jakob Hansen
Jakob Hansen
Jakob Kristensen
Jakob Kristiansen
Jakob Larsen
1899
1901
1904
1878
1837
1898
Jakob Hansen Lindstad
1892
Jakob Johnsen Stigum
Jalmar J. Johansen
James Holst
Jan Nilsen
Janna Halvorsen
Janna Johannesdatter
1856
1898
1876
1843
1901
1894
Janna Johannesdatter
1895
Janna Jørgensdatter
Janna Nilsdatter
Janna Olsdatter
Janna Jensen Opsahl
Janna Jørgensen Opsahl
Janna Torvaldsdatter
Janna Johansdatter Tunby
1906
1905
1890
1908
1886
Janna Marie Edvdatter
Janna Marie Johansen
Jenni Juliussen
1897
1887
1901
Jenny Adolfdatter
Jenny Hansen
Jenny Johansdatter
Jenny Johansen
Jenny Hansen Ryengen
1894
1908
1900
1908
1883
1863
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Engen
77
Bjørgesæterløkken 113
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Vidjibraaten
112
Brustuen (plads) 30
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Aarnæs (gaard)
52
Munkerud (gaard) 101
Mælaas (gaard)
89
Bratlien (gaard)
102
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Frøslie (gaard)
84
Sand søndre
86
(gaard)
Solbjørhagen
91
(plads)
Grua hotel
127
Hytten (gaard)
90
Hytten (gaard)
90
Gagnumsæter
118
Engen
118
Dalen
113
Kalvsrud (plads) 39
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Kalvsrud (plads) 39
Volla
46
Fristad (plads)
53
Rundalsbakken
112
Solli
124
Flatla søndre
40
(gaard)
En tømmerhytte i 120
Skogen
Høien (gaard)
42
Østbyengen (plads)105
Jordet (gaard)
26
Damstuen (plads) 25
Vestern (gaard)
17
Virstad østre
15
(gaard)
Flatla søndre
40
(gaard)
Finløs (plads)
23
Kvistop (plads)
37
Dalen
113
Opsahl
80
Opsahl
81
Kraggerudsmarken 41
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Ryen (gaard)
95
Gruødegaard
130
Bjørgeødegaard 50
(plads)
Rundalen
111
Volla
46
Bjørgesæter station 114
Rundelsletta
112
Ryengen (gaard) 94
Ref.nr.
0047-003
0031-001
0076-001
0027-004
0105-001
0061-003
0102-002
0079-001
0026-010
0081-007
0038-002
0006-001
0011-003
0036-003
0027-001
0032-001
0032-004
0059-001
0060-003
0032-004
0041-008
0001-001
0041-003
0072-005
0104-005
0022-003
0015-001
0045-004
0073-002
0053-001
0095-003
0085-008
0084-001
0041-008
0033-005
0045-015
0074-009
0034-004
0032-003
0067-006
0068-003
0052-007
0090-002
Namn
Jenny Sigurdsdatter
Fødd
1907
Jenny Viker
Jenny G. Munkerud
Jenny J. Johansen
Jenny K. Kirkeby
1901
1896
1905
1901
Jens Andersen
Jens Anfinseth
Jens Edvardsen
1884
1878
1908
Jens Fritsen
Jens Hansen
1876
1889
Jens Olsen Haugen
1878
Jens Iversen
Jens Jørgensen
Jens Martinsen
Jens Olsen
Jens Jørgensen Opsahl
Jens Torgersen
Jens Torstensen
Jens H. Lunnerengen
Jens Ingvald Gustafsen
Jens Marius Holterbakken
Jens P. Østby
Jensine Johannesdatter
1901
1889
1895
1865
1869
1896
1841
1898
1893
1879
1904
1864
Jensine Nilsen
1874
Jensine Olsen*
1897
Jensine Lovise Andersen 1895
Jertin Andreassen
1874
Joachim Toresen
1865
Joar Hansen Kleven
1893
Joar Tolvin K. Hovland
1898
Johan Andersen
1892
Johan Andersen
1891
Johan Andreassen
1900
Johan Antonsen
1897
Johan Becker
1845
Johan Jørgensen Berge
1903
Johan Bernstrøm
1904
Johan Danielsen
1874
Johan Edvardsen
1889
Johan Einarsen
1906
Johan Andreassen Englund 1871
Johan Gudbrandsen
1867
Johan Haakenstad
Johan Halvorsen
Johan Halvorsen
Johan Hansen
1834
1907
1883
1910
0052-010
0039-007
0093-003
Johan Hansen
Johan Hansen
Johan Hansen
Johan Ingebretsen
Johan Iversen
Johan Iversen
1882
1873
1883
1907
1858
1868
0020-003
0072-009
0035-005
0025-004
0049-002
Johan Johannessen
Johan Johansen
Johan Johansen
Johan Johansen
Johan Juliusen
1859
1871
1878
1880
1884
Gard/gate
Side
Paulsrudbraaten 105
(plads)
Engen
77
Munkerud (gaard) 101
Østbyengen (plads)105
Sand søndre
86
(gaard)
Raastad
71
Skjeggerud
135
Løken store
18
(gaard)
Østvold (Nystuen) 109
Tvetbraaten
99
(gaard)
Hovlands gaard, 128
Grua
Brustuen (plads) 30
Løvlien
109
Grumstad (gaard) 12
Mørtvedten
76
Opsahl
80
Askelsrud (gaard) 63
Volla
47
Lunnerengen
37
Harestuen
115
Stock
80
Østby (gaard)
103
Løken store
18
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Bjørgesæter
114
Ødegården (gaard) 87
Harestuvolden
110
Lund
58
Kleven (gaard)
98
Hovland (gaard) 88
Linstad (gaard)
66
Braastad
72
Vestmarken (plads)34
Lillehagen
62
Skogly
124
Berglund (gaard) 50
Svesgrina
133
Grønli - nedre
72
Klevengen
131
Myrstuen (gaard) 46
Solheim
110
Helgelandshagen 41
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
Vestern (gaard)
17
Flatlakværn (plads)40
Svensbraatebingen 15
(plads)
Skoglund (plads) 18
Lunner (gaard)
34
Raastad
71
Sparby (plads)
22
Sundvold (plads) 29
Skøienødegaard 62
(plads)
Nyborg
28
Østbyengen (plads)105
Rundelsletta
112
Kongell
133
Sverige (plads)
31
Ref.nr.
0093-003
0047-004
0077-005
0095-006
0011-009
0011-003
0019-001
0051-007
0012-001
0071-004
0031-006
0105-004
0009-005
0006-006
0041-001
0067-001
0053-007
0076-006
0029-004
0041-004
0064-009
0086-009
0051-002
0060-010
0036-006
0019-006
0013-016
0025-001
0068-003
0022-006
0069-004
0015-003
0019-005
0044-003
0013-011
0094-006
0011-004
0018-001
0042-003
0070-004
0014-006
0050-001
0027-001
0041-010
0047-004
0029-004
0050-011
0016-012
0006-003
0069-008
0101-001
0046-001
0095-001
0095-001
0025-001
0009-005
0109-003
Side 159
0533 Lunner
Namn
Johan Karlsen
Fødd
1909
Johan Kristensen
Johan Kristiansen
Johan Kristiansen
Johan Lien
Johan Gulbrandsen
Lindstad
Johan Edvsen Logna
Johan Nilsen
Johan Nordlien
Johan Olsen
1853
1902
1908
1877
1893
1901
1890
1863
Johan Olsen
1883
Johan Olsen
1871
Johan Gudbrandsen Opsahl1860
Johan Pedersen
1870
Johan Pedersen
1884
Johan Renstrøm
1903
Johan Olsen Skag
1863
Johan Strømberg
1883
Johan Edvardsen Tunby 1859
Johan Olsen Vestern
Johan A. Helqvist
Johan Alfred Johansen
Johan Arent Skaugsberg
Johan Arnt Nilsen
Johan Edvard Andersen
Johan Emil Renstrøm
Johan Frithjoff Karlsen
Johan G. Helgeland
Johan H. Bratlien
Johan Halv. Bratlien
Johan J. Toresen
Johan M. Hansen
Johan Marius Iversen
Johanna Lien
Johanne Andersdatter
Johanne Andersen
Johanne Hegli
1839
1849
1909
1892
1906
1837
1863
1902
1894
1841
1841
1890
1891
1908
1891
1858
1908
1872
Johanne Holst
Johanne Kristiansen
Johanne Larsen
Johanne Larssen
Johanne Madsen
Johanne Nilsdatter
Johanne Næss
Johanne Olsen
1877
1883
1856
1878
1872
1886
1884
Johanne Olsen
1882
Johanne Halvorsen Opsahl 1877
Johanne Pedersen
1853
Johanne Pedersen Smerud 1866
Johanne L. Johansen
1888
Johanne Marie Olsen
1850
Johanne Matea Ryen
1848
Johannes Andreasen
1895
Johannes Pedersen Bilit 1886
Johannes Blistein
1870
Johannes Olsen Brandborg 1868
Side 160
Gard/gate
Side
Finlausbraaten
37
(plads)
Lunborg
59
Liæker
45
Daltyven
138
Myrstuen (gaard) 45
En tømmerhytte i 120
Skogen
Logna (plads)
100
Aarnæs (gaard)
52
Lungaard (gaard) 52
Pershusbraaten
105
(plads)
Haneknæ
110
Bjørgesæter station 114
Opsahl
80
Jenserud (plads) 99
Sørmarken, Grua 129
Nerengen
73
Nystuen
116
Ryen (plads)
94
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Vestern (gaard)
16
Ballangrudbraaten 29
Østenden
136
Brokerud
79
Raastad
70
Haglund
47
Nerengen
73
Jonsrud
119
Helgeland (gaard) 41
Ryen (gaard)
94
Bratlien (gaard)
102
Lund
58
Berge
59
Nordli
135
Myrstuen (gaard) 46
Bjørgesæter
114
Skøien
63
Kjørven nedre
60
(gaard)
Jordet (gaard)
26
Liæker
45
Nedre-Løken
72
Bjøralt vestre
54
Grua hotel
127
Korsrud (gaard) 13
Løken
74
Pershusbraaten
105
(plads)
Olstad
122
Opsahl
81
Granheim
108
(Kjøbstaden)
(sommervilla)
Smerud
81
Haakenstadbraaten 103
Brokerud
79
Ryen (gaard)
95
Bruvold (plads)
16
Bilet (gaard)
100
Blistein
70
Ulven nordre
21
(gaard)
Ref.nr.
0033-004
0032-001
0067-015
0039-004
0069-002
0073-005
0074-010
0102-005
0101-005
0098-001
0015-012
0035-001
0066-001
0072-009
0033-003
0023-006
0047-001
0050-008
0090-001
0041-001
0100-001
0028-007
0062-004
0004-008
0075-002
0023-001
0065-004
0049-004
0051-007
0081-001
0025-003
0033-004
0023-009
0069-004
0036-002
0049-008
0036-008
0085-009
0067-013
0013-003
0006-002
0027-002
0015-003
0025-004
0098-003
0009-002
0069-002
0004-002
0070-002
0087-005
0059-009
0052-007
0039-004
0073-003
0002-001
0062-016
Namn
Johannes Hansen
Brendebakken
Johannes Andersen
Brokerud
Johannes Olsen Brokerud
Johannes Buruld
Johannes Fridtjofsen
Fødd
1886
Gard/gate
Skogly
Side Ref.nr.
123 0013-008
1836
Brokerud
81
1876
1861
1908
Johannes Gudbrandsen
Johannes Hansen
Johannes Hansen
1850
1845
1869
Johannes Hendriksen
Johannes Ingelsen
Johannes Iversen
Johannes Johansen
1831
1896
1900
1895
Johannes Johnsen
1833
Johannes Jørgensen
Johannes Jørgensen
1897
1903
Johannes Knutsen
Johannes Kristoffersen
Johannes Larsen
1895
1907
1906
Brokerud
79
Lunner meieri
51
Ulven søndre
22
(gaard)
Kjækstad (plads) 12
Kvistop (plads)
38
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Kalvsjømarken
64
Kjørvensvingen 61
Mørtvedten
76
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Løken store
18
(gaard)
Finløs (plads)
23
Dambraaten
28
(gaard)
Slaatland
77
Haga
50
Flatla søndre
40
(gaard)
Skoglund (plads) 18
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Vestbraaten (plads)93
Myhre
65
Eriksrud (plads) 30
Enger
53
Opsahl
80
Skoglund (plads) 18
Stock
80
Kjørvenvolden
133
(plads)
Sørbraaten (plads) 87
Sagbraaten (plads) 49
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Jørnstad
69
Løken
74
Ryen (gaard)
95
Ryengen (gaard) 97
Skjærva
83
Bilit (gaard)
99
Kraggerudskværn 43
(plads)
Harestuen
115
Granli, Grua
129
Munkerud (gaard) 101
Tangen
82
Blistein
70
Stoksødegaard
78
Eng (plads)
56
Grønvold (gaard) 37
Haaversrud (gaard) 66
Heier (gaard)
16
Bjøralt vestre
54
Rud
57
Bjerkli (plads)
68
Lingaard
57
Nordli
135
Johannes Magnusen Løken 1885
Johannes Johansen
1856
Maalerud
Johannes Mathisen
Johannes Myhre
Johannes Nilsen
Johannes Olavsen
Johannes Jensen Opsahl
Johannes Larsen Skoglund
Johannes Pedersen Stock
Johannes Larsen Volden
1867
1896
1842
1873
1910
1897
1856
1853
Johannes H. Johannessen 1903
John Andersen
1900
John Gudbrandsen
1903
John Larsen
John Næss
John Olsen Ryen
John Røe
John Fredriksen Skjærva
Johs Kr. Bilit
Jon Iversen
1854
1888
1870
1865
1867
1897
Jon Torstensen
1830
Jon Collet Torgersen
Jon P. Munkerud
1897
Jonette Alexandersen
1876
Jonna Karoline Johannesen1907
Josef Gudbrandsen
1907
Josef J. Eng
1904
Josefine Johansdatter
1889
Josefine Juliussen
1903
Jul Andersen
1887
Jul Edvardsen
1907
Jul Gulbrandsen
1876
Jul Gustavsen
1905
Jul Hansen
1901
Jul Iversen
1905
0071-003
0059-001
0099-001
0066-008
0007-001
0035-001
0090-001
0057-001
0042-003
0039-006
0090-003
0051-008
0074-005
0096-005
0044-003
0091-007
0045-007
0050-013
0091-001
0048-001
0062-003
0108-001
0106-004
0067-007
0050-003
0064-001
0012-001
0015-006
0085-004
0057-008
0083-001
0025-002
0052-008
0063-001
0080-001
0070-001
0058-003
0041-002
0032-007
0078-004
0077-002
0002-008
0055-008
0014-007
0031-002
0064-008
0040-008
0004-003
0019-001
0077-004
0023-005
0023-007
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Jul Johannesen
Jul Johansen
Jul Johansen
Fødd
1879
1904
1908
Jul Kristoffersen
Jul Martinsen
Jul Edvardsen Volla
Jul Godtfred Gudbrandsen
Jul Herm. Løfsgaard
1896
1865
1904
1897
1897
Jul Marius Jensen
Jul S. Hall
Jul T. Sand
Julia Iversdatter
Julia Johansen
1909
1899
1902
1891
1906
Julia Olausen Vestern
1887
Juliane Hansen
1851
Julie Halvorsdatter
Julie Hansdatter
Julie Jørgensdatter
Julie Karlsen
Julie Larsen Lien
Julie Melby
Julie Olsdatter
Julie Rolfsen
Julie Jensdatter Stenrud
Julie Nilsdatter Stenrud
Julie Amalie Bratlien
Julie Karoline Olsdatter
1887
1866
1883
1901
1899
1867
1878
1896
1861
1898
1900
1907
Julius Gudbrandsen
1868
Julius Johansen
Julius Johansen
Julius Johnsen
Julius Kristofersen
1886
1885
1892
1881
Julius Olsen
Julius Olsen
Julius Pedersen
Juul Edvardsen
Juul K. Hovland
Jørdis Sunderlien
1837
1891
1863
1890
1894
1908
Jørdis A. Lie
1910
Jørgen Johannesen Berge 1875
Jørgen Johannesen Berget 1873
Jørgen Bernhardsen
1890
Jørgen Bjørgeengen
1893
Jørgen Ellingsen
Jørgen Eriksen
Jørgen Eriksen
Jørgen Ingebretsen Finløs
Jørgen Gulbrandsen
Jørgen Hagen
Jørgen Halvorsen
Jørgen Hansen
1884
1844
1891
1867
1907
1892
1871
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Oren (gaard)
11
Nyborg
28
Skøienødegaard 62
(plads)
Haga
50
Bækken nedre
27
Englund (gaard) 48
Stubne
78
Løfsgaard (Bjøralt 134
vestre)
Sandungskalven 139
Lindheim (plads) 85
Sand (gaard)
84
Hallum
67
Skøienødegaard 62
(plads)
Vestern nedre
17
(gaard)
Ødegårdsstuen
93
(plads)
Flatlakværn (plads)40
Nordengen (gaard) 20
Heier (gaard)
16
Langgaard (plads) 23
Lien
79
Melby
61
Fjeldhammer
112
Haaversrud (gaard) 66
Stenrud (gaard)
19
Stenrud (gaard)
19
Bratlien (plads)
132
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Bjørgeødegaard 50
(plads)
Sundvold (plads) 29
Østenden
136
Rud
57
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Sverige (plads)
31
Kjørven
61
Haaversrud (gaard) 65
Klevengen
131
Hovland (gaard) 88
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Frøshaug (gaard) 107
Berglund (gaard) 50
Hovlands gaard, 128
Grua
Pynten (Anne)
39
(plads)
J. Kjørvens smedfr. 107
(Meieritomten)
(gaard)
Skøien søndre
64
Skøien
62
Harestuskogen
116
Finløs (plads)
23
Harestuvolden
109
Grua østre
127
Snellingen
120
Volla
46
Ref.nr.
0001-008
0095-003
0046-008
0091-004
0089-001
0080-003
0052-006
0016-004
0040-012
0007-004
0003-004
0073-004
0046-007
0043-002
0046-002
0047-005
0060-005
0040-004
0073-005
0057-005
0043-002
0024-004
0065-006
0058-002
0058-005
0004-004
0091-005
0093-001
0101-003
0028-001
0019-015
0086-007
0109-001
0041-006
0064-001
0042-004
0022-004
0061-004
0103-021
0094-001
0031-005
0040-004
0105-002
0055-003
0047-015
0051-006
0074-001
0013-003
0026-018
0071-009
0072-001
Namn
Jørgen Hansen
Jørgen Jakobsen
Jørgen Jensen
Jørgen Jensen
Jørgen Johannesen
Fødd
1867
1910
1863
1859
1881
Gard/gate
Side
Fraagaat
134
Gagnumsæter
118
Oren (gaard)
11
Løvlien
108
Dambraaten
28
(gaard)
Heier (gaard)
16
Grua, nordre
125
Lunner
35
Svensbraaten
14
(gaard)
Monsrud
108
Kalvsjømarken
64
Linnerud
46
Thomasgjerdet
119
Melstenbraaten
130
Nordli
135
Morka
81
Opsahl
80
Morka
81
Opsahl
81
Solheim (gaard) 31
Stock
80
Nordre - Opdalens 83
skole
Eng (plads)
56
J. Kjørvens smedfr. 107
(Meieritomten)
(gaard)
Myrstuen (gaard) 45
Barakken, Nysæter 131
gruber
Søvolden
109
Bjørgesæter station 114
Nystuen
116
Tvetmarken
99
(gaard)
Granum
133
Ref.nr.
0017-001
0059-009
0001-001
0009-001
0096-003
Jørgen Johansen
Jørgen Johansen
Jørgen Johnsen
Jørgen Jørgensen
1836
1880
Jørgen Karlsen
Jørgen Kristiansen
Jørgen Martiniussen
Jørgen Martinsen
Jørgen Olsen
Jørgen Olsen
Jørgen Andersen Opsahl
Jørgen Jensen Opsahl
Jørgen Kristensen Opsahl
Jørgen Pettersen Opsahl
Jørgen Solheim
Jørgen Johannesen Stock
Jørgen Østvold
1888
1903
1897
1890
1868
1883
1902
1902
1905
1909
1858
1902
1875
Jørgen I. Norlid
Jørgen Kr. Kjørven
1865
1876
Jørgine Lien
K. Tollevsen
1852
1875
Kaare Mauritsen
Kaisa Pedersen
Kaja Pedersdatter
Kal Tonhaugen
1903
1873
1866
Kamilla Kristiansen
Granum
Kammilla Løken
Karen !!
Karen Adolfsdatter
Karen Andersdatter
Karen Andersen
Karen Andersen
Karen Andersen
Karen Antonsdatter
1903
0088-003
0035-006
0023-005
0049-002
0085-001
0075-002
0044-002
0044-003
1869
Solvang (gaard) 49
Kjørven (søndre) 60
Botne
112
Skøien
63
Jordet (gaard)
25
Sørengen
68
Elgstøen (plads) 139
Harestuhagen
115
(plads)
Belterdalen (plads) 138
Karen Andersdatter
Belterdalen
Karen Hansen Braastad
Karen Bredesen
Karen Olsen
Brendebakken
Karen Johannesen
Brokerud
Karen Danielsen
Karen Ellingsdatter
1880
1894
1869
Braastad - Sag
Lunner meieri
Skogly
73 0020-002
52 0099-008
123 0013-002
1876
Brokerud
79
1907
1842
Grønli - nedre
72
Kjørvenødegaard 50
(gaard)
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Tomten, Grua
124
Ask (gaard)
68
Tangen
116
Jorstadvolla (plads)138
Kjørven (gaard) 49
Karen Engebretsen
1908
Karen Eriksen
Karen Evensdatter
Karen Fredriksdatter
Karen Gudmundsen
Karen Halvorsdatter
1887
1853
1840
1858
1847
1898
1900
1900
1875
1861
1866
1871
1897
0040-005
0020-004
0021-007
0026-008
0005-003
0056-007
0073-003
0068-003
0041-001
0023-011
0073-006
0067-003
0073-003
0068-006
0004-001
0064-005
0081-001
0014-001
0105-001
0069-001
0045-004
0011-014
0035-002
0047-002
0069-009
0010-009
0037-001
0060-002
0018-004
0092-002
0081-003
0018-008
0079-002
0049-001
0035-002
0087-002
Side 161
0533 Lunner
Namn
Karen Halvorsdatter
Karen Larsdatter Hammer
Karen Hansdatter
Fødd
1859
1844
1901
Karen Hansdatter
Karen Hansen
1902
1853
Karen Hansen
Karen Hansen
Karen Hansen Heijer
Karen Larsen Hellerud
Karen Jacobsdatter
1892
1901
1869
1899
1833
Karen Jensen
Karen Johannesdatter
1889
1883
Karen Johannesdatter
Karen Johannesdatter
Karen Johannessen
1888
1847
1903
Karen Johannessen
Karen Karlsen
Karen Helgesen Koperud
Karen Kristiansen
1848
1888
1849
1903
Karen Kristiansen
Karen Larsdatter
Karen Larsdatter
Karen Larsen
Karen Larsen
Karen Lundbom
Karen Martiniussen
Karen Nilsdatter
Karen Nilsen
Karen Olsen
Karen Olsen
Karen Olsen
Karen Opsahl
1848
1884
1899
1874
1890
Karen Andersen Opsahl
Karen Paulsen
1843
1890
Karen Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Karen Pedersen
Karen Riste
Karen Ingebretsen
Skoglund
Karen Slaatland
Karen Ludvigsdatter
Sødeberg
Karen Tobiassen
Karen Tronsdatter
1852
Karen Olsen Ulven
Karen Gudmundsdatter
Vollasletten
Karen Andersdatter Øistad
Karen E. Haugen
Karen E. Tveten
Karen Emilie Hoff
Karen G. Halvorsen
1885
1884
Side 162
Ref.nr.
0043-002
0008-001
0026-003
1894
1880
1867
1895
1879
1870
Gard/gate
Side
Østbraaten
139
Elverud (plads)
55
Svensbraaten
14
(gaard)
Skøien
62
Løkenbraaten
19
(plads)
Fjeldet
113
Solheim %Grua% 128
Kleven (gaard)
98
Hellerud (plads) 104
Harestuhagen
116
(plads)
Liæker (gaard)
45
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Kjørven
61
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Maalerud (plads) 107
Fjeldet
113
Koperud
78
Nordbraaten
34
(plads)
Skøien
63
Nilsrud (plads)
40
Kjørven
61
Grindvoll
30
Grua, nordre
125
Ryen (gaard)
95
Linnerud
46
Sletten
114
Mørtvedten
76
Sømarka (plads) 35
Fredheim
66
Ringstad
111
Harestuen
116
Jernbanestation
Opsahl
80
Sæterbraaten
104
(gaard)
Lunner
35
Kalvsjøhagen
58
Klypen
111
Kalvsjømarken
64
Volla (gaard)
44
Skoglund (plads) 18
1840
1897
Slaatland
Brovold (plads)
77
49
0045-004
0084-003
1880
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Bjøralt østre
55
(gaard)
Brokerud
79
Vollasletten (plads)44
0026-006
Øistad
Haugen
Tveten (gaard)
Birkelund Grua
Ulven søndre
(gaard)
0014-002
0024-002
0076-005
0019-014
0065-012
1907
1905
1850
1892
1902
1875
1887
1863
1860
1887
1882
1905
33
58
101
125
21
0047-007
0057-001
0030-003
0030-009
0068-007
0092-006
0046-001
0068-003
0091-002
0025-004
0041-007
0090-006
0107-001
0030-002
0054-002
0017-006
0049-010
0044-002
0041-004
0107-002
0020-015
0053-007
0073-007
0038-009
0040-007
0022-004
0066-005
0016-002
0050-005
0067-008
0091-004
0021-006
0028-002
0018-002
0056-003
0063-003
0050-002
Namn
Karen I. Kraggerud
Fødd
1893
Karen Ingrid Nilsen
Karen Ingrid Olausen
Ulven
Karen Joh. Bertelsen
Karen L. Kraggerud
Karen L. Ryen
Karen M.
Kraggerudshagen
Karen Marie Tronsdatter
Dihle
Karen Marie
Gudbrandsdatter
Karen Marie Hansen
Karen Marie Halvorsen
Huser
Karen Marta H. Kildal
1910
Karen Mary Mekalsen
Karen Nicoline Frøslie
Karen O. Bjøraltbraaten
1907
1861
1864
Karen P. Østby
Karen Ragna Hansdatter
Kari Amundsdatter
Kari Andersdatter
1896
1898
1864
1856
Kari Andersdatter
Kari Amundsen Ensrud
1834
1901
Kari Furuseth
Kari Gudbrandsdatter
Kari Gunnersdatter
Kari Haavelsrud
Kari Olsen Hall
Kari Hansdatter
Kari Hansdatter
Kari Hansen
Kari Hansen
1846
1893
1837
1832
1869
1831
1828
1909
1850
Kari Hanssen
Kari Helgeland
Kari Iversdatter
Kari Iversen
Kari Hansen Kleven
Kari Nilsdatter Knippa
Kari Kristiansdatter
Kari Larsdatter
Kari Larsdatter
Kari Gudbrandsdatter
Liæker
Kari Museth
Kari Olsdatter
1850
1873
Kari Olsdatter
Kari Jensen Opsahl
Kari Ottersen
Kari Paulsen
Kari Pedersdatter
Kari Pedersen
Kari Paulsdatter Skaarud
Kari Kristoffersen
Skjærvengen
Side Ref.nr.
42 0056-003
70
21
0004-010
0065-004
133
41
95
42
0011-008
0051-001
0054-003
0054-002
14
0026-002
1888
Svensbraaten
(gaard)
Lunner (gaard)
36
0026-008
1878
1879
Nordli
Huser
135 0023-002
72 0014-006
1892
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Holdt
67
Frøslie (gaard)
89
Bjøraltbraaten
56
(plads)
Østby (gaard)
103
Randen
129
Bakkestykket
117
Skøien søndre
64
(gaard)
Harestuvolden
109
Kvernhaugen
18
(gaard)
Haakenstad (gaard)92
Lunner (gaard)
34
Jonsrud (gaard)
66
Frøslie (gaard)
89
Lindheim (plads) 85
Haglund
47
Arnedal
113
Pynten (plads)
39
Kjørvenvolden ell. 134
Vold
Bjøraltlia
55
Helgeland (gaard) 41
Askelsrud (gaard) 63
Fristad (plads)
53
Kleven (gaard)
98
Knippa
121
Jonsrud (gaard)
66
Myrstuen (gaard) 46
Harestuen
115
Fraagaat eller Lien 135
0009-003
Ringen (gaard)
Ballangrud,
Kristianslyst med
Nitteberg
Sømarka (plads)
Opsahl
Nerengen
Stock
Lunner
Furusæth
Ulven søndre
(gaard)
Skjærvengen
59
24
0030-002
0077-006
35
80
72
80
35
57
21
0022-008
0067-005
0019-002
0064-002
0021-004
0021-002
0065-006
82
0079-004
1847
1870
1887
1880
1879
1853
1842
1910
1870
1844
1882
1836
1894
0011-002
0059-006
0064-002
Gard/gate
Kraggerud nedre
(gaard)
Raastad
Ulven søndre
(gaard)
Svesgrina
Myrvold (plads)
Ryen (gaard)
Kraggerudshagen
1906
1866
1860
1891
1846
1839
1879
0071-008
0025-002
0017-002
0086-005
0035-003
0057-001
0054-002
0013-005
0048-004
0044-008
0016-004
0068-009
0025-014
0007-002
0075-003
0029-003
0042-005
0013-002
0013-002
0048-002
0052-006
0104-002
0068-002
0004-001
0068-008
0071-002
0041-005
0021-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Kari Steffensen
Kari Syversdatter
Stenersen
Kari Tronsdatter Stigum
Kari Hansen Stubne
Kari Iversen Svinning
Fødd
1844
1910
Gard/gate
Elgheim
Liæker
1858
1835
1876
0053-002
0049-001
0066-002
Kari Toresdatter
Kari f Horgen
1862
1859
Kari And. Staalit
Kari H. Braaten
Kari O. Solbjørhagen
1859
1835
1867
Kari P. Sand
Karine Andersdatter
Karine Andersen
Karine Eriksdatter
Karine Gudbrandsen
Karine Gudbrandsdatter
Haga
Karine Hansdatter
Karine Hansen
1868
1852
1871
1866
1901
1870
Høien (gaard)
42
Stubne
77
Ulven søndre
21
(gaard)
Søvolden
109
Flatla søndre
40
(gaard)
Staalit (plads)
96
Haakenstadbraaten 103
Solbjørhagen
91
(plads)
Sand (gaard)
84
Mutta
126
Heiermyra
74
Arnedal
113
Løken
72
Haga (gaard)
48
25
46
0084-002
0074-007
Karine Iversdatter
Karine Iversen
Karine Jakobsdatter
Karine Jensdatter
Karine Karlsdatter
Karine Knutsen
Karine Pedersdatter
1846
1855
1872
1876
1886
1854
1886
Damstuen (plads)
Volla (smeden)
(plads)
Snellingen
Sundvold (plads)
Botne
Harestuvolden
Vestbraaten
Slaatland
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Ballangrud vestre
(gaard)
Tveten (gaard)
Logna (plads)
Nordbraaten
(plads)
Lillegaard
Haaversrud
Larshusbakken
Finlausbraaten
(plads)
Grina (plads)
Syverstuen (plads)
Lykkebakken
(plads)
Bakken
Myren
Jonsrud
Rudsengen
Liæker
Stoksødegaard
Møllerboligen
Haga (gaard)
Hagen (gaard)
Snellingen
Granli, Grua
Ballangrud østre
Ødegaarden
Grumstad (gaard)
Høibybraaten
(gaard)
Myrvang
Monsrud
120
29
112
109
118
77
121
0071-008
0101-009
0023-002
0013-002
0063-003
0044-002
0003-002
23
0076-009
1843
1852
Karine Pedersdatter Sperre 1884
Karine Syvertsen
Karine P. Logna
Karl Andersen
1892
1863
1853
Karl Andersen
Karl Andersen
Karl Andersen
Karl Andreasen
1873
1897
1902
1877
Karl Antonsen
Karl Bernhardsen
Karl Bjørklund
1895
1901
1899
Karl Eriksen
Karl Eriksen
Karl Fritsen
Karl Gubrandsen
Karl Gudbrandsen
Karl Gudbrandsen
Karl Gustavsen
Karl Olsen Haga
Karl Olsen Hagen
Karl Halvorsen
Karl Halvorsen
Karl Hansen
Karl Hansen
Karl Hansen Hoff
Karl Andersen
Høibybråten
Karl Ingebretsen
Karl Jakobsen
1888
1890
1876
1892
1895
1906
1901
1858
1867
1873
1883
1876
1894
1897
1861
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
74 0027-002
44 0066-007
0011-002
0045-002
0058-001
0087-003
0036-002
0003-002
0021-002
0030-001
0029-002
0012-008
0082-002
100 0075-011
100 0074-002
34 0018-001
47
65
123
37
0077-001
0063-004
0012-005
0033-001
30
92
47
0104-003
0037-006
0078-004
117
118
119
57
44
78
74
48
64
120
124
25
31
12
33
0056-001
0062-003
0065-001
0022-004
0067-009
0055-004
0026-005
0082-006
0059-001
0071-006
0017-001
0083-005
0110-002
0008-001
0010-002
73 0022-003
108 0005-001
Namn
Karl Jensen
Karl Johannesen
Karl Johansen
Karl Juliusen
Karl Karlsen
Karl Kildal
Karl Hansen Kildal
Karl Kristiansen
Fødd
1905
1900
1891
1891
1893
1907
1864
1908
Karl Larsen Langgård
Karl Olsen Myra
Karl Olsen Mørtvedten
1858
1885
1885
Karl Nilsen
Karl Nilsen
Karl Nordin
Karl Olsen
Karl Olsen
Karl Olsen
1855
1855
Karl Ottosøn
1890
Karl Hansen Ryen
1895
Karl Ingebretsen Smerud
Karl Gudbrandsen Sollie
Karl Svensen
Karl Tobiassen
1901
1893
1873
1892
Karl Torvaldsen
Karl Øgaard
Karl Gudbrandsen Øistad
Karl Artur Bilit
1892
1886
1902
1910
Karl Bernhard Monssen
Karl Br. Kilstad
Karl Emil M. Arneberg
Karl Erik Lundbom
Karl F. Heijer
Karl G. Melum
Karl G. Tonhaugen
1862
1903
1894
Karl Gunnar Johnsen
Karl H. Stenersen
Karl Halvard Haraldsen
Karl I. Kraggerud
1872
1895
1901
1898
Karl J. Bilit
Karl J. Holst
Karl Johan Kristiansen
Granum
Karl Johan Karlsen
1906
1907
1901
Karl Julius Andersen
Karl K. Hagen
Karl K. Hovland
Karl K. Nordin
Karl Kr. Jenserud
Karl L. Lien
Karl M. Andersen
Karl M. Gulbrandsen
Karl Marius Edvardsen
Karl Martinius Nilsen
Karl Martinius Olsen
Karl Nicolai Opsahl
Karl P. Grøntjernet
1887
1898
1890
1897
1884
1896
1903
1883
1892
1908
1893
1903
1903
1885
1885
1862
1882
1867
1906
1898
Gard/gate
Side
Sandungskalven 139
Blistein
70
Mørtvedten
76
Sand (gaard)
83
Lunner meieri
51
Engli
73
Engli
73
Nordbraaten
34
(plads)
Langgaard (plads) 23
Godli, nedre
122
Løken store
18
(gaard)
Vestbraaten
118
Fraagaat
135
Sand (gaard)
83
Bjøraltmyra
56
Mørtvedten
76
Kleven barakke
98
(plads)
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Ryen vestre
96
(gaard)
Smerud
81
Sollie
80
Tvetengen (plads) 96
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Mælaas (gaard)
89
Stubne
78
Øistad
33
Tvetmarken
99
(gaard)
Haugen
21
Kilstad (plads)
89
Bækken øvre
27
Ryen (gaard)
95
Kjørven (søndre) 60
Melum (plads)
92
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Grua, nordre
125
Fagertun skole
65
Raastad
71
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Bilit (gaard)
99
Jordet (gaard)
26
Granum
133
Ref.nr.
0040-009
0002-005
0038-008
0001-007
0099-007
0024-007
0024-001
0017-009
Kleven barakke
98
(plads)
Ødegården (gaard) 87
Hagen (gaard)
65
Hovland (gaard) 88
Sand (gaard)
83
Jenserud (plads) 99
Bratlien (gaard)
102
Misundli (plads) 86
Grua østre
127
Klevengen
131
Mørtvedten
76
Bjørgesæter station 114
Stubne
77
Grøntjernet (gaard) 91
0067-005
0073-001
0008-006
0051-009
0063-001
0022-001
0002-008
0018-005
0041-009
0067-001
0054-004
0055-003
0070-006
0063-003
0056-001
0026-004
0026-007
0051-005
0014-004
0069-007
0063-001
0024-006
0088-008
0053-006
0035-003
0043-001
0060-014
0020-018
0060-003
0007-005
0056-005
0070-003
0085-012
0010-008
0019-003
0059-004
0022-003
0002-010
0072-003
0081-008
0014-004
0026-027
0042-005
0038-006
0035-008
0050-003
0035-008
Side 163
0533 Lunner
Namn
Karl P. Kirkeby
Fødd
1869
Karl P. Østby
Karl Peder Hansen
Karoline Amundsdatter
Karoline Andersen
1903
1903
1859
1880
Karoline Antonsdatter
Karoline Arnesen
Karoline Braastad
Karoline Braastad
Karoline Eriksdatter
Karoline Gudbrandsdatter
1910
1872
1908
1910
1885
1882
Karoline Gudbrandsen
Karoline Gudbrandsen
1907
Karoline Gudmund!!
Karoline Gulbrandsdatter
Karoline Gundersen
Karoline Larsdatter
Haagenstad
Karoline Halvorsdatter
Haakenstad
Karoline Hansen
Karoline Hansen
Karoline Gudmsen Hytten
Karoline Iversdatter
Karoline Iversdatter
Karoline Iversen
Karoline Iversen
Karoline Jansen
1873
1869
1877
1882
Karoline Johannesdatter
1881
Karoline Johannesdatter
1893
Karoline Johansen
Karoline Johansen
Karoline Juliusdatter
1882
1905
1900
Karoline Jørgensdatter
Karoline Torsen Koperud
Karoline Kristiansen
Karoline Larsdatter
Karoline Larsen
Karoline Larsen
Karoline Nilsdatter
Karoline Nilsen
1894
1886
1885
1901
1884
1901
1891
1900
Karoline Nilsen
1894
Karoline Olsdatter
Karoline Paulsen
Karoline Pedersdatter
Karoline Pedersdatter
Karoline Fredriksdatter
Puthaug
Karoline Martinsen Sørli
Karoline Trondsen
Karoline B. Svensen
Karoline E. Tveten
Karoline E. Tveten
Karoline H. Frøslie
Karoline H. Lien
Side 164
Gard/gate
Side
Sand søndre
86
(gaard)
Østby (gaard)
103
Klevengen
131
Linstad (gaard)
66
Ulven søndre
21
(gaard)
Harestuskogen
117
Muttamarken
126
Braastad - Sag
73
Braastad
77
Sørlie
117
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Fredheim
51
Haakenstadhagen 106
(plads)
Jonsrud (gaard)
66
Holdt
67
Holmelund
132
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Haakenstad (gaard)106
Ref.nr.
0011-005
26
73
90
67
133
135
139
46
0085-007
0021-004
0032-002
0073-002
0009-004
0023-006
0044-009
0074-002
15
0029-002
27
0091-003
14
28
26
0017-003
0095-004
0086-009
109
78
13
22
25
74
13
15
0009-007
0054-003
0014-002
0070-006
0083-002
0029-003
0015-004
0027-007
40
0045-010
1887
1889
1861
1887
1901
Jordet (gaard)
Sørengen
Hytten (gaard)
Hallum
Kongell
Nordli
Elgstøen (plads)
Volla (smeden)
(plads)
Svensbraatebingen
(plads)
Skogheim
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Bakken (gaard)
Nyborg
Løvhaugen nu:
Skirstad
Løvlien
Koperud
Korsrud (gaard)
Hof
Ballangrud østre
Sveljen
Korsrud (gaard)
Svensbraaten østre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Dokka (plads)
Nedre-Løken
Kjørven
Haneknæ
Puthaug (gaard)
35
72
61
110
137
0020-003
0013-002
0041-002
0015-003
0032-007
1900
1885
1883
1895
1895
1873
1890
Sørli (plads)
Gruødegaard
Tvetengen (plads)
Ryen (gaard)
Tveten (gaard)
Frøslie (gaard)
Mellerud (gaard)
132
130
96
95
101
89
86
0003-005
0039-008
0056-002
0052-013
0076-008
0025-013
0012-004
1860
1900
1878
1891
1885
1905
1903
1830
1883
Fødd
1899
1902
1866
1901
1908
Gard/gate
Side
Munkerud (gaard) 101
Vestbraaten (plads)93
Gagnumsæter
118
Haakenstad (gaard)106
Myrvang
73
Ref.nr.
0079-004
0048-008
0059-002
0102-010
0022-007
1871
Myrvang
0022-002
0051-015
0022-002
0020-004
0046-005
0053-002
0057-004
Namn
Karoline I. Munkerud
Karoline J. Mathisen
Karoline Julia Hansdatter
Karoline M. Haakenstad
Karoline Mathilde
Ingebretsen
Karoline Mathilde
Kristoffersen
Karoline O. Bratlien
Karoline P. Grøntjernet
Karoline P. Volla
Karoline T. Bilit
Karrina Kristoffersen
1891
1898
1876
1873
1892
0004-003
0035-006
0061-002
0104-002
0036-007
0097-008
0099-002
Karrine Halvorsen
Karsten Edvardsen
1889
1905
0068-003
0071-002
0005-002
0101-003
Karsten K. Olsen
1905
Kasper Hansen
Kassora Mattiasdatter
Kathrine Opsahl
1864
1907
1873
Bratlien (plads)
132
Grøntjernet (gaard) 91
Volla (gaard)
43
Tveten (gaard)
107
Viggerhaugen
138
(plads)
Jorstadvolla (plads)138
Løken store
18
(gaard)
Nordmarken
86
(plads)
Fraagaat
134
Stenseth
123
Harestuen
116
Jernbanestation
Erstad (gaard)
91
Helgeland (gaard) 41
Flatlakværn (plads)40
Liæker
44
Østmarken (plads) 37
Berge
60
Grua østre
127
Grua østre
127
Volla
46
Larshusbakken
123
Skøien
62
Skøien
62
Skøien
62
Skøien
62
Oren (gaard)
11
Haldum (gaard)
68
Flatla søndre
38
(gaard)
Smedstuen (gaard) 105
Sollie
80
Lunner (gaard)
36
Haakenstad
103
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Ryen (plads)
94
Ryen (plads)
94
Nordre - Opdalens 83
skole
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Tomten, Grua
124
Tangen
116
Skøienbraaten
63
(plads)
Gjerdingen
140
Lunnerbakken
37
Nordbraaten
34
(plads)
Grindvoll
30
Engen
118
Berge
60
Eriksrud (plads) 16
0072-002
0012-002
0045-006
0045-009
0047-014
0045-002
0001-005
0076-009
0038-002
0086-008
0042-018
0069-002
0066-003
0102-002
Kathrine Wiese
1878
Kersti Helgeland
1910
Kirsti Gudbrandsdatter
1858
Kirsti Nilsdatter Stenersen 1880
Kirsti Hansdatter Østmarka1873
Kirsti M. Hansen
1897
Kjartan Elvesæter
1884
Kjartan Kjartansen
1908
Elvesæther
Kjersti Andersen
1871
Kjersti Edvardsdatter
1873
Kjersti Eriksdatter
1909
Kjersti Gulbrandsdatter
1845
Kjersti Gustavsdatter
1910
Kjersti Halvorsdatter
1875
Kjersti Jørgensen
1901
Kjersti Leonhardatter
1905
Kjersti Olsdatter
1855
Kjersti Smedstuen
Kjersti Larsen Sollie
Kjersti Torgersdatter
Kjersti Halv. Haakenstad
Kjersti J. Eggebraaten
1855
1854
1827
1863
1856
Kjersti L. Roknerud
Kjersti T. Ryen
Kjerstine Marie Østvold
1905
1878
1908
Kjødvor G. Tonhaugen
1901
Klara Eriksen
Klara Frithjofsdatter
Klara Gulbrandsdatter
1893
1894
1901
Klara Hansen
Klara Jalmarsdatter
Klara Larsdatter
1903
1908
1908
Klara Larsen
Klara Martinsdatter
Klara Martinsen
Klara Nilsdatter
1889
1896
1905
1875
73
0035-003
0051-006
0013-007
0018-006
0011-006
0050-002
0033-004
0048-007
0047-002
0066-002
0032-002
0033-006
0026-023
0026-026
0094-002
0063-002
0026-010
0085-002
0060-007
0050-018
0050-002
0081-004
0060-011
0018-010
0049-002
0051-003
0047-006
0028-005
0018-004
0107-007
0060-004
0033-009
0037-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Klara Nordin
Klara Hansen Vold
Fødd
1903
1878
Klara Josefine Olsen
1909
Klara Kr. Jenserud
Klara M. Andersen
Klara Marie J. Eng
Klara Terese Simonsen
Knut Hansen
Kolbjørn Hansen
Kolbjørn Julsen
Kolbjørn Karlsen
Kolbjørn Knudsen
Kolbjørn J. Eng
Kolbjørn K. Kirkeby
1897
1906
1907
1897
1891
1908
1906
1909
1898
1909
1902
Konrad Andersen
1897
Konrad Bernhardsen
1902
Konrad Bjørklund
1897
Konrad Edvardsen
Konrad Hansen
Konrad Haraldsen
Konrad Kristiansen
Konrad Hardaldsen
Mylsdammen
Konrad Vold
1898
1889
1891
1910
1890
Konrad Kr. Mylsbraaten
1900
1880
Konrad Magnus Tomassen 1907
Holmelund
Konrad Trygve
1910
Gulbrandsen
Konrat Hansen
1897
Konstance Wiese
1854
Konstance Bolette Karlsen 1907
Konstance J. Eng
Konstanse Georgsdatter
Konstanse Olsen
Kristen Gudbrandsen
Kristen Hansen
Kristen Jakobsen
Kristen Larsen
Kristen Nilsen
Kristen Olsen
Kristen Nilsen Opsahl
Kristen H. Jenserud
Kristen S. Hovland
Kristian Adolfsen
Kristian Andersen
Kristian Andersen
Kristian Andreassen
Kristian Halvorsen
Bækkehallum
Kristian Dalh
Kristian Emilsen
Kristian Fredriksen
Kristian Fredriksen
Kristian Halvorsen
Kristian Hansen
Kristian Hanssen
1902
1904
1886
1860
1846
1849
1903
1869
1857
1869
1851
1852
1898
1896
1882
1879
1858
1898
1885
1898
1910
1895
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Sand (gaard)
Kjørvenvolden ell.
Vold
Volla (smeden)
(plads)
Jenserud (plads)
Misundli (plads)
Eng (plads)
Birkelund Grua
Bakkestykket
Bjøraltlia
Rud
Lillegaard
Hallum (gaard)
Eng (plads)
Sand søndre
(gaard)
Birkelund %Grua
%
Rundelsbraaten
(plads)
Lykkebakken
(plads)
Klevengen
Gjerdingen
Harestuvolden
Liæker
Mylsdammen
Side Ref.nr.
84 0002-012
134 0013-006
46
0074-005
99
86
56
125
117
56
57
47
68
56
86
0072-006
0014-005
0014-008
0019-004
0057-002
0013-008
0019-006
0077-005
0074-004
0014-009
0011-010
Kristian Olsen
Kristian Olsen
1842
1838
Kristian Paulsen
Kristian Pedersen
1873
1877
Kristian Pedersen
Kristian Skjennum
Kristian Kristoffersen
Skjærvengen
Kristian Ødegård
Kristian Andreas Jacobsen
Kristian Joles Jar
Kristian K. Dokka
Kristian K. Hasselstrøm
1881
1888
1876
Kristian M. Arneberg
Kristiane Andersdatter
Kristiane Gudbrandsen
Kristiane Kristiansdatter
Kristina A. Hæhre
Kristine Gulbrandsdatter
Kristine Larsen
Kristine Hardaldsdatter
Mylsdammen
Kristine Nilsdatter
Kristine Nilsen
1891
1862
1870
1907
1886
1852
1869
1889
Kristine Olsdatter
Kristine Pedersdatter
1887
1847
Kristine Pedersen
Kristine Torstensdatter
1902
1880
130 0038-003
111 0019-007
47
0078-003
131
140
110
45
121
0042-009
0047-003
0013-010
0067-018
0002-003
Kjørvenvolden ell. 134 0013-005
Vold
Mylsbraaten
136 0029-005
(plads)
Holmelund
132 0005-007
Blyverket
Namn
Fødd
Kristian Johansen
1879
Kristian Karlsen
1904
Kristian Kaspersen
1879
Kristian Kristiansen
1842
Kristian Larsen
1891
Kristian Martinsen Lybeck 1881
Kristian Martinsen*
1900
Kristian Nilsen
1876
Kristian Iversen Nordli
1862
Kristian Olsen
Kristian Olsen
1870
119 0067-004
Larmerud øvre
121
Erstad (gaard)
91
Kleven barakke
98
(plads)
Eng (plads)
56
Fjeldhammer
112
Olstad
122
Grua vestre
126
Putten
129
Rundalsbakken
112
Kjørven
61
Harestuvolden
110
Frøslie (gaard)
89
Morka
81
Jenserud (plads) 99
Hovland (gaard) 88
Botne
112
Skøien
63
Granli Grua
127
Mørtvedten
76
Viggerhaugen
138
(plads)
Lungaard (gaard) 52
Haugerud (plads) 13
Kraggerudsmarken 42
Jonsrud (gaard)
66
Melaas (gaard)
89
Skjærvengen
83
Holdt
67
0006-005
0033-002
0067-009
0014-006
0024-007
0009-008
0024-001
0036-001
0022-001
0041-005
0013-011
0025-010
0073-001
0072-001
0022-001
0023-004
0049-003
0028-003
0040-001
0036-008
0101-008
0013-003
0052-012
0068-006
0027-005
0079-005
0071-009
1885
1906
1874
1837
1885
1894
1906
Kristine Amalie Arnestad 1900
Kristine Fredrikke
1901
Hermansen
Kristine Sofie Sand
1871
Kristofer Hansen
1842
Kristofer Andersen Lunde 1829
Kristoffer Ellingsen
1849
Kristoffer Johannesen
Kristoffer Johansen
Kristoffer Kristiansen
1861
1844
1899
Kristoffer Kristoffersen
Kristoffer Magnussen
Kristoffer Mylsbraaten
1863
1897
1864
Kristoffer P. Bilit
Lage Nilsen Stenrud*
1838
1904
Gard/gate
Side
Daltyven
138
Søvolden
109
Østengen (gaard) 90
Holmen
134
Mælaas (gaard)
89
Solbakken Grua 124
Grumstad (gaard) 12
Gagnumsætervangen
117
Granum
133
Dokka (plads)
35
Nordmarken
86
(plads)
Larmerud øvre
121
Kjørvenvolden ell. 134
Vold
Tangen
82
Nordbraaten
34
(plads)
Volla
137
Lungaard (gaard) 52
Skjærvengen
82
Ref.nr.
0039-001
0011-005
0028-001
0014-001
0026-006
0016-002
0006-008
0058-003
0010-001
0020-004
0013-001
Rosleov!! (gaard)
Østengen (gaard)
Solbjør (gaard)
Birkeland
Bjøralt østre
(gaard)
Bækken øvre
Sørli (plads)
Solheim %Grua%
Kalvsjømarken
Sand (gaard)
Harestuskogen
Blistein
Mylsdammen
87
90
88
68
55
0016-005
0028-003
0020-009
0078-004
0011-006
26
132
128
64
83
116
70
121
0088-007
0003-002
0030-008
0056-008
0001-005
0051-002
0002-002
0002-002
Sletten
Svensbraaten østre
(gaard)
Bjørgesæter
Elvetangen
%Holoa%
Sørmarken, Grua
Kvernhaugen
(gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
114 0038-005
15 0027-010
Gruaødegaarden
%vestre%
Nitberg (gaard)
Kjækstad (plads)
Kjørven nedre
(gaard)
Haga
Skjærvengen
Nordbraaten
(plads)
Grua østre
Elgstøen (plads)
Mylsbraaten
(plads)
Bilit (gaard)
Stenrud (gaard)
129 0034-002
0006-001
0013-001
0077-001
0017-001
0033-001
0101-002
0079-001
114 0036-003
117 0055-002
129 0033-005
18 0048-008
95
95
0054-008
0052-005
24
12
60
0080-001
0007-007
0036-001
50
83
34
0091-001
0079-006
0017-003
127 0026-019
139 0044-003
136 0029-001
99
20
0070-004
0058-007
Side 165
0533 Lunner
Namn
Lage Josef Pedersen
Fødd
1881
Lars Andersen
Lars Andersen
Lars Olsen Bjøralt
Lars Fridtjofsen
1871
1893
1894
1906
Lars Gudbrandsen
1891
Lars Gudbrandsen
Lars Gudbrandsen
Lars Hallum
Lars Halvorsen
Lars Hansen
1902
1890
1875
1855
1860
Lars Hanssen
Lars Haugen
Lars Andersen Haugen
Lars Hansen Heijer
Lars Helgeland
Lars Hoel
1908
1876
1876
1864
1905
1882
Lars Halvorsen Huser
Lars Larsen Høiby
Lars Høibyhagen
Lars Jensen
Lars Johannesen
Lars Johannesen
1894
1852
1894
1892
1896
1885
Lars Jørgensen
Lars Jørgensen
1880
1827
Lars Pedersen
Kalvsjøbraaten
Lars Karlsen
Lars Karlsen
Lars Kristensen
Lars Kristofersen
Lars Lagesen
Lars Larsen
Lars Larsen
1862
Lars Larsen
Lars Halvorsen Lien
Lars Hansen Lien
Lars Lyngstad
Lars Martinsen
Lars Mekalsen
Lars Ingebretsen Morken
Lars Nilsen
Lars Nilsen
Lars Olsen
Lars Olsen
Lars Pedersen
Lars Olsen Raastad
Lars Hansen Røste
1885
1862
1860
1874
1842
1901
1847
1902
1908
1884
1894
1894
1859
1867
Lars Kristoffersen
Skjærvengen
Lars Johansen Skoglund
Lars Larsen Solbakken
Lars Olsen Solli
Lars Bredesen Stenberg
1885
Lars Olsen Sveljen
1879
Side 166
1894
1891
1873
1892
1828
1907
1860
1866
1850
1903
1863
Gard/gate
Side
Kvernhaugen
18
(gaard)
Askelsrud (gaard) 63
Gruødegaard
130
Godli, nedre
122
Ulven søndre
21
(gaard)
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Myrstuen (gaard) 46
Bækkestue
112
Smeby (plads)
52
Katnosdammen
139
Flatla søndre
40
(gaard)
Kalvsjø
59
Haakenstad (gaard)93
Hof
22
Kleven (gaard)
98
Helgeland (gaard) 41
Barakken, Nysæter 131
gruber
Huser
72
Høiby (gaard)
32
Helgeland (gaard) 41
Liæker (gaard)
45
Blistein
70
Birkelund %Grua 130
%
Heier (gaard)
16
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Kalvsjøbraaten
60
Ref.nr.
0048-007
Namn
Lars Toresen
Fødd
1902
0052-001
0039-003
0008-007
0066-006
Lars Torstensen
Lars Antonsen Ulsrud
Lars Br. Kilstad
Lars E. Roknerud
Lars Edvin Nilsen
Lars H. Vien Hofland
1870
1865
1892
1868
1890
1899
Lars I. Frøslie
Lars J. Hammerstad
Lars J. Lien
Lars Johan Larsen
Lars L. Grønbakken
Lars L. Hellerud
Lars L. Pershus
Lars L. Ryen
Lars M. Frøslie
Lars Magnus M. Frøslie
Lars O. Haakenstad
Lars Osvald Trondsen
1904
1873
1909
1878
1875
1852
1855
Lars P. Østby
Laura Dagnsen
Laura Hansen
Laura Hæhre
Laura Johansen
Laura Larsdatter
Laura Martinsen
Laura Pedersen
Laura Sørengen
Laura Emilie Andersen
1885
1856
1881
1884
1889
1882
1902
1867
Langgaard (plads)
Vestbraaten
Kjørven
Nitberg (gaard)
Fraagaat
Grindvoll
Pershusbraaten
(plads)
Solli
Lien
Lien
Frøslie (gaard)
Myrstuen (gaard)
Holdt
Morken
Raastad
Katnosa
Narverud (gaard)
Bjøralt
Ohren (gaard)
Raastad
Staalit %Røste%
(gaard)
Skjærvengen
23
118
61
24
135
30
105
0073-003
0063-005
0041-001
0080-003
0020-001
0107-006
0098-004
Laura J. Rogneby
Laurine Hustvedt
Laurits Kjørven
Laurits Antonie Sagmoen
1883
1883
1864
1879
124
79
78
84
46
67
82
70
139
13
54
11
71
96
0015-002
0057-001
0056-001
0006-008
0070-001
0071-005
0074-004
0004-006
0042-006
0012-003
0005-004
0003-003
0010-001
0059-001
Leif Mattiasen
Leif L. Hovland
Leiv Green
Lennart Borgersen
1909
1903
1897
1877
Leohard Olsen
Leonhard Borgersen
Lilli Johansen
Lilli Karlsdatter
Lilli Johanne Nyqvist
Lilly Johansen
Lilly Hedvik Larsen
Lilly Matilde Olsen
Lina Hansen Brokerud
Lina Buruld* f Moen
Lina Bækkelund
Lina Gudbrandsdatter
1888
1877
1905
1902
1904
1899
1908
1901
1875
1874
1902
1892
82
0079-002
Lina Larsen Haakenstad
Lina Halvorsdatter
1886
1898
Skoglund (plads)
Solbakken (plads)
Solli (gaard)
Hovlands gaard,
Grua
Sveljen
18
90
48
129
0050-001
0031-001
0079-004
0031-023
74
0029-001
Lina Hansen
Lina Johnsdatter
Lina Knudsen
Lina Leonhardatter
Lina Martiniussen
Lina Olsen Opsahl
1867
1882
1878
1908
1900
1876
0057-005
0071-004
0026-004
0100-001
0041-001
0045-001
0029-006
0045-005
0070-004
0068-006
0048-004
0045-002
0014-005
0008-001
0048-009
0068-002
0002-004
0038-006
0040-002
0005-005
1840
1907
1885
1908
1900
0034-001
Gard/gate
Side
Harestuengen
117
(Engebraaten)
Solheim %Grua% 128
Ulsrud
69
Sand (gaard)
83
Ryen (plads)
94
Grua hotel
127
Hovland østre
88
(gaard)
Frøslie (gaard)
84
Fjeldheim (plads) 59
Bratlien (gaard)
102
Solbakken (plads) 90
Kalvsjøbraaten
60
Hellerud (plads) 104
Pershus (gaard)
105
Ryen (gaard)
95
Frøslie (gaard)
84
Frøshaug (gaard) 106
Haakenstad (gaard)92
Hovlands gaard, 129
Grua
Østby (gaard)
103
Fraagaat
135
Sørengen
73
Haakenstad skole 102
Vidjibraaten
112
Søvolden
109
Berge
60
Grua st
128
Øistad (gaard)
52
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Sand (gaard)
84
Godli, nedre
122
Dæhlin (gaard)
67
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Stenseth
123
Haakenstad (gaard)102
Enger
53
Stryken 108
damvogterbolig
Bjøraltmyra
56
Haldum (gaard)
68
Harestuskogen
116
Monsrud
108
Lunner st
51
Ryen (plads)
94
Solbakken (plads) 90
Høiby (gaard)
32
Brokerud
79
Lunner meieri
51
Volla
47
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Haakenstad (gaard)93
Ulven nordre
20
(gaard)
Sørengen
73
Kvistop (plads)
37
Godli, nedre
122
Haldum (gaard)
68
Linnerud
46
Opsahl
80
Ref.nr.
0052-004
0030-001
0001-001
0001-006
0050-013
0027-007
0021-004
0006-003
0031-001
0081-009
0031-007
0034-004
0092-001
0097-001
0054-001
0006-006
0103-004
0044-005
0031-020
0086-003
0022-002
0021-005
0082-003
0027-002
0011-013
0033-008
0029-009
0103-010
0038-006
0004-002
0008-009
0070-007
0060-001
0011-007
0083-007
0106-008
0003-010
0018-006
0076-004
0051-010
0005-008
0098-002
0050-006
0031-009
0008-005
0059-002
0099-002
0076-012
0056-009
0045-002
0062-005
0021-003
0034-002
0008-011
0076-010
0073-004
0067-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Lina Paulsdatter
Lina Pedersen
Lina I. Johansen
Lina J. Mathisen
Lina K. Hansen
Lina K. Olsen
Fødd
1895
Lina Karoline Olsen
1876
Lina Olave Grønvold
Lina Sofie Larsen
Lisbet Andersen
Lise Eriksdatter
Bakkehagen
Lise Amundsen Ensrud
1866
1903
1830
1847
Lise Hansdatter Estin
Lise Gudbrandsen
Lise Hansdatter
Lise Hansen
Lise Iversen
Lise Iversen
Lise Johannesdatter
1892
1904
1901
1886
1899
1865
1882
Lise Johansen
1888
1909
1908
1901
1903
1903
Lise Kristoffersen
1863
Lise Kvernvold* f Kinge
Lise Larsdatter
1840
Lise Toresdatter
1861
Lunnerengen
Lise Gudbrandsen Opsahl 1902
Lise Paulsen
1895
Lise Jonsen Raastadhaugen1884
Lise Larsen Skoglund
1905
Lise Nilsdatter Stenrud
1897
Lise Toresdatter Sørum
1877
Lise Torgersen Volla
1896
Lise Ellida Kristiansen
1898
Granum
Lise G. Mælaas
1838
Lise H. Haakenstad
1900
Lise H. Hovland
1896
Lise Karine H.
1850
Halvorsbråten
Lise L. Kalvsjøbraaten
1900
Lise Marie Hansen
1857
Lise Marie A. Frøslie
1901
Lispet Hansdatter
1840
Kraggerudshagen
Liv Nordal
1903
Lothard Knudsen
Lovise Antonsdatter
1909
1890
Lovise Larsen
Ludvig Eriksen
Ludvig Opsahl
1887
1899
1855
Ludvig Opsahl
1896
Ludvig Kristensen Opsahl
Ludvig Rikardsen
Ludvig Larsen Skoglund
Ludvig Sødeberg
1909
1885
1903
1873
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Rud
57
Oppen
53
Haakenstadbraaten 103
Vestbraaten (plads)93
Ballangrud østre 25
Nordmarken
86
(plads)
Birkelund %Grua 130
%
Grua st
128
Sveljen
74
Raastad
71
Bakkehagen
33
Ref.nr.
0019-008
0001-005
0087-007
0048-010
0083-008
0013-006
Kvernhaugen
(gaard)
Kalvsjø
Myrstuen (gaard)
Skøien
Raastad
Brustuen (plads)
Bækkeli
Finlausbraaten
(plads)
Bjøralt østre
(gaard)
Stoksødegaard
Flatla søndre
(gaard)
Myren
Lunnerengen
18
0048-005
59
46
62
71
30
66
37
0029-009
0071-005
0047-006
0006-006
0105-003
0067-001
0033-002
55
0011-009
78
40
0055-002
0045-012
Opsahl
Virstad vestre
Raastadhaugen
Skoglund (plads)
Stenrud (gaard)
Ohren (gaard)
Volla (gaard)
Granum
81
14
70
18
19
11
43
133
0069-003
0019-006
0005-005
0050-007
0058-004
0003-005
0061-006
0010-007
Mælaas (gaard)
Haakenstad
Hovland (gaard)
Halvorsbraaten
(gaard)
Kalvsjøbraaten
Heier (gaard)
Mælaas (gaard)
Kraggerudshagen
89
103
88
84
0026-011
0085-004
0023-005
0005-002
60
16
89
42
0034-008
0040-007
0026-005
0054-005
Lunby skole
(gaard)
Godli, nedre
Kraggerudskværn
(plads)
Sand (gaard)
Grua østre
Harestuen
Jernbanestation
Harestuen
Jernbanestation
Morka
Nedre-Løken
Skoglund (plads)
Brovold (plads)
31
0003-004
Fødd
1889
1879
1865
Ludvik M. Ryen
1897
Lydia Margrete Andersen 1865
0038-002
0029-002
0029-004
0006-010
0012-002
118 0062-008
37 0029-002
122 0008-013
43 0059-002
83 0002-003
127 0026-007
116 0050-001
116 0050-003
81
72
18
49
Namn
Ludvik Hammer
Ludvik Hansen
Ludvik Larsen
0073-005
0013-001
0050-006
0084-001
Lyng Jensen
M. Daasnæs
Mads J. Furuvold
1870
1880
1894
Magda Andreasen
Magda M. Hansen
Maggie Haraldsdatter
1875
1905
1910
Magi Hansdatter Hagen
Magna Eriksdatter
Magna Mattiasdatter
Magna Paulsen
1901
1899
1899
1897
Magna Lovise Hanssen
Magne Johnsen
Magne Moen
Magne Nilsen
Magnhild Andersen
Aaslund
Magnhild Arnesen
Magnhild Braastad
Magnhild Johannessen
Brandborg
Magnhild Eriksdatter
Magnhild Gustavsdatter
Magnhild Halvorsdatter
Magnhild Hansdatter
Magnhild Hansdatter
Magnhild Ingebretsen
Magnhild Julsdatter
Magnhild Karlsdatter
Magnhild Karlsdatter
Magnhild Karlsen
1904
1894
1903
1904
1901
Magnhild Larsen
Magnhild Mekalsen
Magnhild Mikalsen
1910
1905
1897
1896
1904
1898
1896
1909
1906
1889
1907
1904
1904
1896
1899
1885
Magnhild Nilsdatter
1897
Magnhild Nilsdatter
1907
Magnhild Nilsen
1900
Magnhild Olsdatter
1909
Magnhild Larsen Skoglund1900
Magnhild Sørensdatter
1910
Magnhild Olsdatter
1894
Øiskogødegård
Magnhild Avilde Frantsen 1906
Magnhild G. Helgeland
1904
Magnhild Karoline
1903
Halvorsen
Magnhild Karoline Karlsen1896
Magnhild Lovise
Mauritsen
Magnhild M. Hansen
Gard/gate
Elverud
Stryken
Haneknæsagstua
(plads)
Kildal (gaard)
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Finstad
Rosleov!! (gaard)
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Kjørven øvre
Frøshaug (gaard)
Hovlands gaard,
Grua
Rinhaug
Skøien
Stenseth
Skøien søndre
(gaard)
Kalvsjøhagen
Liæker (gaard)
Rud
Raastad
Aaslund (gaard)
Side
55
107
115
Solvang (gaard)
Braastad
Ulven nordre
(gaard)
Grua, nordre
Skøien
Vestengen (plads)
Ballangrud østre
Søvli
Sparby (plads)
Bækken nedre
Monsrud
Sørlie
Skolejord (Løken
skole) (gaard)
Langgaard (plads)
Holdt
Løken store
(gaard)
Korsrud (gaard)
Kvistop (plads)
Katnosa
Liæker
Skoglund (plads)
Oppen
Øiskogødegaard
Ref.nr.
0010-001
0002-003
0040-007
85 0008-003
138 0038-003
64 0058-001
87 0016-004
120 0001-003
61 0040-009
106 0103-014
128 0031-012
43
62
123
64
0062-003
0045-003
0011-003
0054-009
58
45
57
70
32
0027-005
0068-015
0019-013
0004-007
0005-006
49
77
20
0088-004
0046-004
0062-011
125
62
35
25
28
22
27
108
117
14
0020-003
0047-013
0024-004
0082-004
0094-006
0069-006
0089-006
0005-006
0053-003
0020-004
23
67
19
0073-008
0071-007
0056-004
13
37
139
44
18
53
34
0015-005
0034-005
0042-003
0067-007
0050-005
0001-003
0015-003
Birkelund %Grua 130 0038-009
%
Helgeland (gaard) 41 0049-007
Lunner (gaard)
36 0027-007
98
1910
Kleven barakke
(plads)
Søvolden
0067-004
1893
Frøshaug (gaard)
106 0103-010
109 0011-016
Side 167
0533 Lunner
Namn
Magnhild Sofie
Gudmundsen
Magnus Kristofersen
Arneberg
Magnus Edvardsen
Fødd
1900
Gard/gate
Lunner (gaard)
Side Ref.nr.
36 0026-005
1868
Bækken øvre
26
0088-005
1891
18
0051-004
Magnus Ellingsen
Magnus Gudmund!!
Magnus Hansen
Magnus Hansen
Magnus Johnsrud
1900
1878
1906
1902
1878
54
66
46
126
51
0002-006
0068-001
0072-008
0023-008
0095-007
Magnus Olsen Katnosen
Magnus Kristoffersen
Magnus Larsen
Magnus Larsen
Magnus Magnussen
Magnus Mattiasen
Magnus Pettersen Mjør
Magnus Myhrer
Magnus Nilsen
Magnus Ohren
Magnus Olsen
1839
1863
1895
1903
1862
1895
1894
1863
1906
1893
1901
Løken store
(gaard)
Oppen
Jonsrud (gaard)
Volla
Voldstad
Bjørge - Liæker
ødegaard
Katnosa
Elgstøen (plads)
Ballangrud østre
Askelsrud (gaard)
Harestuvolden
Tomten, Grua
Katnosa
Elgsjå
Katnosa
Volla
Ohrenhagen
(plads)
Puthaug (gaard)
139
139
25
63
110
124
139
74
139
47
30
0042-008
0044-001
0083-003
0052-004
0013-015
0018-004
0042-010
0028-001
0042-005
0076-002
0106-005
Magnus Fredriksen
Puthaug
Magnus Magnusen Været
Magnus Olsen Østbraaten
Magnus M. Hansen
Malene Pedersdatter
Manda Johannessen
1890
1891
1850
1899
Maren Andersen
Maren Andreassen
Maren Coldevin
Maren Fredriksen
1870
1840
1907
1834
Maren Halvorsdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansen
Maren Hendriksdatter
1860
1847
1841
1847
1854
Maren Hendriksdatter
1868
Maren Johansdatter
1852
Maren Kristiansen
Maren Larsdatter
Maren Larsen
Maren Olsdatter
Maren Pedersdatter
1871
1852
1852
1824
1862
Maren Hansen Ryengen
Maren Slaatland
Maren E. Tveten
Maren H. Munkerud
Maren H. Ryengen
Maren Helene
Andersdatter
Maren L. Olsen
1831
1873
1858
1909
Maren Olava Johansen
Maren P. Munkerud
Margit Antonsdatter
Margit Hansdatter
1893
Side 168
1895
1864
1901
1908
137 0032-008
Været (plads)
92
Østbraaten
139
Frøshaug (gaard) 106
Grumstad (gaard) 12
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Heiermarka
80
Olstad
122
Øistad (gaard)
52
Viggerhaugen
138
(plads)
Bjøralt
54
Myrstuen (gaard) 46
Harestuvolden
109
Godli, nedre
122
Nordbraaten
34
(plads)
Haneknæengen
111
(plads)
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Sparby (plads)
22
Kjørven (søndre) 60
Liæker (gaard)
45
Eriksrud (plads) 30
Ohrenhagen
30
(plads)
Ryengen (gaard) 94
Slaatland
77
Tveten (gaard)
100
Munkerud (gaard) 102
Haakenstad (gaard)93
Engestuen
118
Hågenstadhagen
(plads)
Roa st
Munkerud (gaard)
Solheim
Bjøralt vestre
0039-001
0043-005
0103-009
0006-010
0090-004
0065-001
0009-007
0103-005
0036-002
0005-002
0070-002
0013-007
0008-002
0018-002
0017-002
0090-008
0069-002
0035-002
0068-001
0108-003
0106-002
0049-008
0045-003
0075-009
0080-004
0044-009
0061-004
106 0100-002
87
102
110
54
0017-004
0079-009
0014-003
0006-004
Namn
Margit Hansen
Margit Ingvaldsdatter
Fødd
1906
1905
Margit Mattiasdatter
Margit Nilsen
1901
1909
Margit Ohren
Margit Olsdatter
Margit Olsen Solli
Margit Martinsen Sørli
Margit Trondsen
Margit A. Lie
Margit H. Haakenstad
Margit Hildegar Eriksen
Margit J. Furuvold
1894
1910
1901
1904
1905
1901
1898
1895
1895
Margit J. Mathisen
1898
Margit Josefine Antonsen 1907
Margit Jørgine Frantsen 1909
Margit Kaspara Olsen
Viker
Margit M. Knippen
Margit M. Ryen
Margit Oline Andersen
1903
Margit Othelie Hansdatter
Margit P.
Kraggerudshagen
Margrete Hansdatter
Margrete Hansdatter
Margrete Ingvaldsdatter
Margrete Kristoffersdatter
1899
1909
Margrete Torgrimsdatter
1853
Margrete Torsdatter
Margrete G. Bratlien
Margrete H. Munkerud
Margrethe Larsdatter
1875
1853
1863
1856
Mari Andersdatter
Mari Andersen
Mari Antonsen
1850
1894
1891
Mari Monsdatter Dahl
Mari Ellingsdatter
Mari Eriksen
Mari Eriksen
Mari Gudbrandsdatter
Mari Gudbrandsdatter
Mari Gudbrandsen
Mari Gudbrandsen
Mari Gudmundsdatter
Mari Gulbrandsdatter
Mari Gulbrandsdatter
1873
1893
1874
1870
1852
1832
1870
1870
1833
1871
1879
Mari Pederdatter Haga
Mari Halvorsdatter
Mari Hansdatter
Mari Hansdatter
Mari Hansen
Mari Hansen
Mari Iversen
1857
1850
1858
1837
1883
1857
1856
1907
1906
1897
1858
1825
1847
1888
Gard/gate
Side
Lingaard
57
Kvernhaugen
19
(plads)
Tomten, Grua
124
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Volla
47
Haneknæ
110
Solli (gaard)
48
Sørli (plads)
132
Stryken
107
Frøshaug (gaard) 107
Haakenstad
103
Harestuskogen
116
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Vestbraaten (plads)93
Grua østre
127
Birkelund %Grua 130
%
Heier
82
Ref.nr.
0023-007
0053-008
0018-006
0027-011
0076-003
0015-004
0079-003
0003-007
0001-006
0103-017
0085-003
0051-009
0001-004
0048-006
0026-012
0038-011
0075-005
Røstestua (plads)
Kildal (gaard)
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Klevengen
Kraggerudshagen
98 0066-006
85 0008-006
138 0038-005
Fjeldheim (plads)
Haaversrud
Haaversrud
Kjørven nedre
(gaard)
Kjørven nedre
(gaard)
Kalvsjømarken
Bratlien (gaard)
Munkerud (gaard)
Virstad østre
(gaard)
Grumyren
Braastad
Flatla søndre
(gaard)
Klevengen
Grønvold (gaard)
Grønli - nedre
Mørtvedten
Nerby (gaard)
Dokka
Raastad
Opsahl
Svesvolden
Oppen
Skøienbraaten
(plads)
Haga (gaard)
Høiby (gaard)
Grumstad (gaard)
Bjøralt vestre
Ballangrud østre
Engen
Aasli
59
65
65
60
0031-002
0063-005
0063-003
0036-003
60
0036-002
64
102
102
15
0056-004
0081-002
0079-007
0033-007
131 0042-016
42 0054-003
131 0044-002
72 0015-009
40 0045-009
131
37
72
76
32
115
71
78
132
54
63
0042-015
0031-007
0018-002
0038-002
0006-002
0039-003
0008-004
0053-003
0002-002
0002-002
0051-002
48
32
12
54
25
77
11
0081-002
0007-002
0006-002
0006-006
0083-006
0047-002
0004-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Mari Iversen
Mari Jensdatter
Mari Johannesen
Mari Larsdatter
Mari Hansdatter Liaker
Mari Jørgensen Munkerud
Mari Næss
Mari Olsdatter
Mari Olsen
Mari Pedersdatter
Mari Pedersen
Fødd
1836
1866
1871
1842
1867
1860
1852
1852
1887
1834
Mari Amundsen Ryen
1836
Mari Andersdatter
1858
Stenersen
Mari Johnsen Storskogen 1859
Mari Thronsdatter
Mari Torgersen
Mari Trondsdatter
1888
1894
1857
Mari Hanssen Vestern
Mari And. Munkerud
Mari G. Helgeland
Mari H. Hytten
Mari J. Halvorsen
1828
1867
Mari S. Olsen
1843
Maria Halvorsen
Maria Halvorsen
Marianne J. Hytten
Marie Andersdatter
Marie Andersdatter
1905
1858
1878
1863
1872
Marie Andersen
Marie Andersen
Marie Andersen
Marie Andreasen
Marie Arnestad
Marie Johannesdatter
Bjørklund
Marie Bredesen
Marie Hansen Brokerud
Marie Engebretsdatter
Marie Olsdatter Ensrud
1882
1850
1875
1879
1875
1872
Marie Eriksdatter
Marie Eriksdatter
Marie Fredriksdatter
Marie Georgsdatter
Marie Gudbrandsdatter
Marie Gudbrandsen
1867
1877
1881
1900
1871
1892
Marie Gudbrandsen
1897
Marie Gudbrandsen
Marie Gudbrandsen
Marie Gudbrandsen
1905
1893
Marie Gudbrandsen
1905
Marie Gudmundsdatter
Marie Gulbrandsdatter
Marie Gulbrandsen
1879
1878
1906
1902
1862
1875
1852
1860
1876
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Fraagaat
135
Askelsrud (gaard) 63
Mørtvedten
76
Kvistop (plads)
38
Bækkevold (plads) 39
Munkerud (gaard) 101
Løken
74
Hallum (gaard)
68
Mørtvedten
75
Nyborg
28
Kjørvenvolden
140
(plads)
Ryen (gaard)
94
Bjørklund (plads) 49
Bratholdt ell.
Storskogen
Stryken
Askelsrud (gaard)
Lunby skole
(gaard)
Vestern (gaard)
Bilet (gaard)
Helgeland (gaard)
Stubhytten (gaard)
Sæterbraaten
(gaard)
Pershusbraaten
(plads)
Haldvin
Godli øvre
Hytten (gaard)
Hov (gaard)
Harestuhagen
(plads)
Lunner (gaard)
Grua, nordre
Volla
Narverud (gaard)
Ryen (gaard)
Lykkebakken
(plads)
Bækken nedre
Brokerud
Myren
Kvernhaugen
(gaard)
Lunner (gaard)
Harestuskogen
Lillegaard
Fjeldhammer
Bækken nedre
Kvernhaugen
(plads)
Kraggerud øvre
(gaard)
Blistein
Stubne
Pettersbakken
(Hytten) (plads)
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Jonsrud (gaard)
Oppen
Fillipsbraaten
Ref.nr.
0020-002
0053-002
0039-002
0035-002
0039-004
0078-002
0025-001
0074-002
0037-001
0095-002
0048-001
0051-006
0089-001
136 0030-002
107 0001-003
63 0053-006
31 0003-002
16
100
41
107
104
0041-002
0073-007
0049-010
0106-005
0091-002
105 0098-002
69
121
90
48
116
0081-005
0007-002
0032-003
0083-002
0046-002
36
125
137
13
95
47
0025-003
0020-022
0033-002
0012-004
0054-006
0078-002
27
79
118
18
0089-011
0061-002
0062-002
0048-002
36
116
47
112
27
19
0027-002
0051-003
0077-002
0024-005
0089-002
0053-005
43
0057-007
70
78
91
0003-004
0052-008
0034-003
121 0003-003
66
53
55
0068-007
0001-002
0009-009
Namn
Marie Gulbrandsen
Marie Gundersen
Marie Andersdatter Haga
Marie Olsen Haga
Marie Halvorsdatter
Fødd
1901
1873
1896
1896
1895
Marie Halvorsdatter
Marie Halvorsdatter
Marie Hansdatter
Marie Hansdatter
Marie Hansdatter
Marie Hansdatter
Marie Hansdatter
1862
1881
1906
1878
1885
1868
1849
Marie Hansen
Marie Hansen
Marie Hansen
Marie Hanssen
Marie Hendriksdatter
Marie Bredesen Holt
Marie Hovelsen
1903
1882
1862
1889
1882
1878
1862
Marie Ingebretdatter
Marie Iversdatter
Marie Iversen
1874
1885
1883
Marie Iversen
Marie Iversen
Marie Jakobsdatter
Marie Jensdatter
Marie Jensen
Marie Jerpsæth* f Larsen
Marie Johannessen
1859
1890
1896
1869
1871
1868
1901
Marie Johansdatter
Marie Johansdatter
Marie Johansen
1861
1890
1884
Marie Johansen
Marie Jonsdatter
1883
1886
Marie Juliusdatter
Marie Jørgensdatter
Marie Jørgensdatter
Marie Jørgensen
1891
1902
1862
1909
Marie Hansen Kildal
1865
Marie Bredesen Kilstad
1891
Marie Kraggerud
1870
Marie Kristensen
1871
Marie Kristiansen
Marie Kristoffersen
Marie Larsdatter
Marie Larsdatter
Marie Larsen Lien
Marie Ludviksen
Marie Lukasdatter
Marie Løchen
Marie Marthinsdatter
Marie Martiniusdatter
Marie Martinsdatter
Marie Olavsen
1875
1836
1893
1844
1902
1884
1862
1855
1863
1861
1896
Gard/gate
Side
Kjørvenhagen
60
Kjørvenødegaard 49
Haga (gaard)
48
Haga (gaard)
48
Ulven nordre
20
(gaard)
Sømarka (plads) 35
Flatlakværn (plads)40
Bjøralt vestre
54
Nordstrand
109
Grønbraaten
113
Bjørgesætervolden 114
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Volla
46
Lillegaard
47
Løken
71
Bjerke
55
Harestuhagen
115
Kalvsjøhagen
59
Ulvenmarken
21
(plads)
Lunnerbakken
37
Høiby (gaard)
32
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Sundvold (plads) 29
Sørengen
68
Gagnumsæter
118
Lunner (gaard)
36
Oren (gaard)
11
Fredheim
51
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Ødegaarden
31
Skøien
63
Bjøralt østre
55
(gaard)
Grua, nordre
125
Birkelund %Grua 130
%
Haaversrud (gaard) 65
Finløs (plads)
23
Vestmarken (plads)34
Dambraaten
28
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Bjørgeødegaard 50
(plads)
Østvold (Nystuen) 109
Mørtvedten
76
Kjørven
61
Klypen
111
Lien
79
Myhre
65
Dæhlin (gaard)
67
Grua hotel
127
Bjøralt vestre
54
Grua vestre
126
Thomasgjerdet
119
Syverstuen (plads) 92
Ref.nr.
0037-005
0086-002
0081-006
0082-004
0062-004
0022-001
0047-003
0006-003
0010-001
0028-006
0034-002
0054-005
0072-007
0077-007
0012-002
0007-003
0045-002
0028-008
0064-002
0028-004
0007-004
0076-004
0101-002
0075-004
0059-003
0026-002
0001-002
0097-002
0090-005
0110-001
0048-004
0011-008
0020-005
0038-008
0064-003
0074-007
0019-001
0096-006
0009-002
0101-004
0056-001
0093-004
0012-002
0038-007
0041-003
0018-006
0057-006
0062-005
0070-002
0027-008
0006-007
0024-009
0068-005
0038-002
Side 169
0533 Lunner
Namn
Marie Olsdatter
Marie Olsdatter
Marie Olsdatter
Marie Olsdatter
Marie Olsdatter
Marie Olsen
Fødd
1901
1842
1865
1864
1871
1848
Marie Olsen
1907
Marie Olsen
Marie Gudbrandsen
Opsahl
Marie Nilsen Opsahl
Marie Paulsdatter
Marie Pedersdatter
Marie Pedersdatter
Marie Pedersdatter
Marie Pedersen
Marie Pedersen
Marie Pedersen
Marie Fredriksdatter
Puthaug
Marie Riste
Marie Pedersen Ryen
Marie Simensen
Marie Skjervumsbraaten
Marie Ingebretsen Smerud
Marie Hansen Stenrud
Marie Nilsdatter Stenrud
Marie Sørensdatter
Marie Torstensdatter
1889
1899
1840
1896
1846
1858
Marie Torvaldsdatter
Marie Andersdatter
Vestern
Marie Vold
1893
1908
Marie Pedersdatter
Øiskogødegård
Marie Østvold
1875
Marie %Oline%
Eriksdatter Grumstad
Marie A. Lindstad
Marie Albertine Smestad
Marie Elisabet Norman
Marie Elise Edvardsen
Marie Ell. Ryengen
Marie G. Amundrud
Marie G. Helgeland
Marie Gårder Morka
Marie H. Frøslie
Marie H. Gudbrandsen
1864
Marie H. Melaas
Marie I. Munkerud
Marie K. Hansen
Marie Kristine Karlsdatter
Marie L. Løken
Marie Magdalena
Aschenbach* f Larsen
Marie Magdalene H.
Bakke
Marie O. Brandrud
Marie O. Knippen
1882
1902
1905
1908
1874
1865
Side 170
Side
35
58
111
119
128
28
Ref.nr.
0020-005
0027-014
0016-006
0070-002
0030-002
0096-002
46
0074-004
1881
1909
Gard/gate
Dokka (plads)
Kalvsjøhagen
Ringstad
Holoa
Solheim %Grua%
Dambraaten
(gaard)
Volla (smeden)
(plads)
Svesgrina
Opsahl
1884
1864
1895
1888
1860
1886
1830
1897
1897
Opsahl
Kjækstad (plads)
Nerby (gaard)
Lunner
Kjørvenhagen
Kalvsjøbraaten
Stubne
Fraagaat
Puthaug (gaard)
81
12
32
35
60
60
78
134
137
1903
1837
1885
1875
1881
1886
1905
1910
1910
1907
1881
1892
1886
1870
1894
1907
1848
1879
Namn
Marie O. Halvorsen
Myrstuen Nordstrand
Marie P. Grøntjernet
Marie Regine Andersen
Marit Johannesen
Marit Olsen
Marius Andersen
Marius Andreassen
Marius Bernhardsen
Marius Bredesen
Marius Eriksen
Fødd
1898
Gard/gate
Nordstrand
1890
1894
1852
1866
1886
1894
1892
1905
1902
0035-003
0039-004
0030-012
0008-014
0025-005
0090-003
0037-003
0089-015
0098-004
0069-009
0007-002
0006-008
0021-003
0037-002
0034-002
0051-006
0018-004
0032-003
Marius Gulbrandsen
Marius Gundersen
Marius Halvorsen
Marius Hanssen
1892
1896
1902
1894
Marius Heijer
Marius Ingebretsen
Marius Iversen
Marius Johansen
1892
1902
1887
1896
Volla (gaard)
44
Ryen (gaard)
95
Tvetmarken
99
(gaard)
Raastad
70
Smerud
81
Stenrud (gaard)
20
Stenrud (gaard)
19
Oppen
53
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Kraggerudsmarken 41
Vestern nedre
17
(gaard)
Hovlands gaard, 128
Grua
Øiskogødegaard 33
0063-006
0054-002
0069-002
Marius Jonsen
Marius Kristensen
Marius Kristoffersen
Marius Martinsen
Marius Matisen
1887
1907
1883
1897
Marius Torvaldsen
Marius H. Kildal
1891
1900
Nordre - Opdalens 83
skole
Bakkehagen
33
0081-002
1869
1905
1901
1905
1910
1860
1906
1888
1906
Haakenstad (gaard)102
Moldstad
133
Granli, Grua
129
Klevengen
131
Ryengen (gaard) 94
Solbjør (gaard)
88
Helgeland (gaard) 41
Sand (gaard)
84
Frøshaug (gaard) 106
Haakenstadhagen 106
(plads)
Rosleov!! (gaard) 87
Munkerud (gaard) 101
Ballangrud østre 25
Bakken
117
Solvang (gaard) 49
Fram
51
0083-010
0007-005
0032-004
0042-012
0049-005
0020-006
0049-003
0002-015
0103-002
0099-003
Marius L. Frøslie
Marius L. Kalvsjøbraaten
Marius S Hall
Markus Mauritsen
Marry Adolfsen
Marta Becker
Marta Bernstrøm
Marta Borgersen
Marta Olsdatter
Brendebakken
Marta Eriksdatter
Marta Eriksdatter
Marta Hansdatter Hagen
Marta Eriksen
Halvorsbråten
Marta Halvorsen
Marta Halvorsen
Marta Hansdatter
Marta Hansdatter
Marta Hansen
Marta Hansen
Marta Helgeland
Marta Iversdatter
Marta Iversen
Grøntjernet (gaard) 91
Gruødegaard
130
Solheim %Grua% 128
Godli, nedre
122
Frøslie (gaard)
89
Bergli (plads)
50
Syverstuen (plads) 91
Bækken nedre
27
Ballangrudengen 29
(plads)
Snellingen (gaard) 120
Kjørvenødegaard 49
Haldvin
69
Kjørven øvre
61
(gaard)
Lungaard (gaard) 52
Sparby (plads)
22
Nerby (gaard)
32
Helgelandshagen 41
(gaard)
Bjøralt vestre
54
Heiermarka
80
Klypen
111
Grumstad (gaard) 12
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Grumyren
131
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Frøshaug (gaard) 106
Kalvsjøbraaten
60
Lindheim (plads) 85
Søvolden
109
Botne
112
Skogly
124
Svesgrina
133
Mikkelsbraaten
31
Skogly
123
0002-004
0026-003
0062-005
0005-004
Hovland østre
88
(gaard)
Solbjør (gaard)
87
Røstestua (plads) 98
0021-018
Marta Iversen
Marta Iversen
Marta Johannesen
Marta Johnsen
Marta Karlsdatter
Marta Larsen
Marta Hansdatter
Lunnerødegård
1899
1903
1909
1891
1893
1907
1898
Marka (plads)
31
Grua østre
127
Rinhaug
43
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Jorstadvolla (plads)138
Pynten (plads)
39
Løkenbakken
77
Fristad (plads)
53
Elgheim
74
Helgeland (gaard) 41
Høiby (gaard)
32
Kraggerudskværn 43
(plads)
Mørtvedten
76
Gruødegaard
130
Blistein
70
Elgstøen (plads) 139
Kjørven (gaard) 49
Sveljen
74
Lunnerødegaard 33
133 0011-002
81 0069-007
0004-011
0070-005
0058-009
0058-003
0001-007
0057-002
0052-003
0043-003
0031-014
0015-002
0012-005
0016-003
0079-005
0083-009
0056-003
0088-001
0096-002
0020-004
0066-002
1817
1891
1904
1890
1898
1900
1904
1909
1909
1889
1904
1894
1899
Side Ref.nr.
135 0024-003
0072-004
0086-004
0081-004
0038-004
0101-003
0069-005
0006-003
0050-004
0003-005
0065-007
0018-001
0006-007
0062-007
0044-003
0009-006
0103-001
0034-009
0007-005
0011-015
0023-009
0013-012
0011-005
0001-003
0013-006
0027-005
0035-006
0042-003
0048-006
0104-008
0027-003
0048-003
0007-005
0058-004
0039-005
0039-009
0002-009
0044-010
0087-005
0029-005
0013-003
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Marta Magnusen
Fødd
1892
Marta Amundsen Morka
Marta Pedersdatter
Marta Pedersdatter
Marta Pettersdatter
Marta Hansen Prestlien
Marta Ruden
1850
1900
1899
1904
1881
1882
Marta Hansen Ryen
Marta Stubne
Marta Ludvigsdatter
Sødeberg
Marta A. Eriksen
Marta A. Høibyhagen
Marta Amalie Tomassen
Holmelund
Marta Bolette Antonsen
Marta F. Smedstuen
Marta G. Helgeland
Marta H. Johannessen
Marta H. Sløtte
Marta I. Frøslie
Marta I. Smedstuen
Marta Karoline
Gudbrandsen
Marta L. Hovland
Marta L. Roknerud
Marta O. Haakenstad
Marta P. Munkerud
Marta Pauline Kristiansen
Marta Sofie Jørgensdatter
Marta Vien Hofland
1890
1891
1908
Gard/gate
Side
Hovland østre
88
(gaard)
Maarka
81
Marka (plads)
31
Flatlahagen (plads) 40
Nilsrud (plads)
40
Skjeggerud
135
Lunby skole
31
(gaard)
Grua hotel
127
Stubne
78
Brovold (plads)
49
1879
1891
1899
Munkerud (gaard) 101 0078-012
Høibyhagen
33 0009-003
Holmelund
132 0005-004
1904
1887
1896
1901
1889
1909
1887
1908
Birkelund Grua
125
Solbakken (plads) 90
Helgeland (gaard) 41
Sørbraaten (plads) 86
Flatlakværn (plads)40
Frøslie (gaard)
84
Smedstuen (gaard) 105
Mørtvedten
75
0019-009
0031-010
0049-005
0015-005
0047-008
0006-005
0094-003
0036-007
1895
1903
1887
1910
1900
1899
1907
Haakenstad (gaard)102
Ryen (plads)
94
Haakenstad (gaard)92
Munkerud (gaard) 101
Volla
137
Nordli
135
Hovland østre
88
(gaard)
Aaslund (gaard) 32
Amundrud (plads) 92
Linnerud
46
Bilet (gaard)
100
Bakkehagen
33
0083-004
0050-017
0044-006
0078-008
0033-003
0023-013
0021-007
Bækkevold (plads) 38
Ulven nordre
20
(gaard)
Opsahl
78
Brokerud
79
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Ulven
75
Fraagaat
134
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Løken
72
Haga (gaard)
48
Smeby (plads)
52
Grønvold
126
Helgeland (gaard) 41
Kalvsrud (plads) 39
Raastad
70
Briskeby
76
Panka
132
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Knarud
82
Kværnstuen
82
Kværnstuen
82
0039-002
0062-010
Marte Aaslund
1840
Marte Amundsdatter
1831
Marte Andersdatter
1873
Marte Andersen
1880
Marte Hansdatter
1853
Bakkehagen
Marte Syversen Bjørge
1851
Marte Olsdatter Brandborg 1868
Marte Bredesen
Marte Jensen Brokerud
Marte Steffensen
Eggebraaten
Marte Eriksen
Marte Olsen Fraagaat
Marte Gudbrandsdatter
1866
1847
1883
Marte Gudbrandsen
Marte Andersdatter Haga
Marte Hallum
Marte Hansdatter
Marte Helgeland
Marte Jakobsdatter
Marte Johannesen
Marte Johannessen
Marte Johnsen
Marte Johnsrud
1899
1888
1868
1861
1886
1859
1841
1874
1855
1853
1849
1880
Marte Nilsen Knarud
1875
Marte Hansen Kværnstuen 1910
Marte Pedersen
1846
Kværnstuen
Digitalarkivet - Arkivverket
Ref.nr.
0021-010
0072-002
0002-003
0046-003
0044-003
0019-002
0003-005
0027-006
0051-003
0084-007
0005-010
0040-001
0073-002
0073-009
0012-003
0053-002
0059-008
0060-008
0033-002
0018-002
0057-003
0012-007
0081-003
0100-002
0025-002
0048-008
0041-002
0006-002
0042-002
0006-001
0010-002
0076-002
0078-006
0078-005
Namn
Marte Lagesen
Marte Martinsen
Marte Gudbrandsen
Morken
Marte Nilsen
Marte Ohren
Marte Olsdatter
Marte Ryen
Marte Eriksen Skjærva
Marte Hansen Stubne
Marte Pederdatter
Sødeberg
Marte Edevartsen Ulven
Marte Anna Mikkelsdatter
Haakenstad
Marte Anna H. Ryen
Marte E. Kaspersen
Marte E. Tveten
Marte G. Lunnerengen
Marte H. Hytten
Marte H. Kildal
Fødd
1839
1887
1848
Gard/gate
Sørengen
Kongell
Morken
Side
73
134
82
Ref.nr.
0021-001
0015-003
0074-006
1840
1851
1856
1856
1865
1861
1874
Lunner (gaard)
Englund (gaard)
Lunner
Ryen (gaard)
Skjærva
Stubne
Brovold (plads)
36
48
35
95
83
78
49
0026-009
0080-002
0021-002
0053-002
0080-002
0052-001
0084-002
1909
1883
Brokerud
79 0059-007
Haakenstad (gaard)106 0102-004
1902
1882
1885
1842
0050-003
0028-002
0076-004
0029-006
0106-002
0009-007
Marte H. Lunnerengen
Marte H. Melaas
Marte Helline Frøslie
Marte J. Bratlien
Marte Karine Halvorsen
Huser
Marte Karine Toresen
Marte Karoline Edvardsen
Marte Kr. Bilit
Marte L. Hansen
Marte L. Vien
1895
1877
1877
1881
1889
Ryen (plads)
94
Østengen (gaard) 90
Tveten (gaard)
101
Lunnerengen
37
Stubhytten (gaard) 107
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Lunnerengen
37
Rosleov!! (gaard) 87
Frøslie (gaard)
84
Bratlien (gaard)
102
Huser
72
Klevengen
Klevengen
Bilit (gaard)
Hoel (gaard)
Hovland østre
(gaard)
Lunner (gaard)
Syverstuen (plads)
Været (plads)
Tangen
Haakenstadengen
Heier (gaard)
Haugen (plads)
Harestuvolden
Kjørvenhagen
Snellingen (gaard)
Haldvin
Vestern (gaard)
Haldvin
Svensbraaten
(gaard)
Oppen
Skøien
Harestuskogen
Lingaard
Gagnumsæter
Skøienødegaard
(plads)
Sørengen
Jonsrud (gaard)
Kalvsjømarken
Grindvoll
Haldum (gaard)
Bækken øvre
Holdt
Vestern nedre
(gaard)
Nygaard (gaard)
131
131
99
105
88
0042-013
0042-006
0070-006
0096-002
0021-002
34
91
92
82
103
16
19
109
60
120
69
17
69
14
0016-002
0037-002
0039-002
0077-004
0084-002
0040-009
0054-003
0013-004
0037-006
0072-005
0081-007
0041-006
0081-006
0026-004
53
62
117
57
118
62
0001-008
0047-003
0051-014
0023-004
0059-006
0046-004
69
66
64
28
68
26
67
17
0084-002
0068-004
0056-005
0097-002
0076-006
0088-004
0071-003
0043-007
69
0080-004
1903
1834
1894
1865
1877
1871
Marte Marie Borgersen
1857
Marte O. Ellertsen
1858
Marte P. Magnusen
1859
Marte Pauline Kristiansen 1905
Marte T. Haakenstadengen 1867
Martha Augustsdatter
1905
Martha Fridtjofsen
1907
Martha Gulbrandsdatter 1909
Martha Gulbrandsen
1903
Martha Gulbrandsen
1897
Martha Haldum
Martha Halvorsdatter
1896
Martha Halvorsen
1907
Martha Hansdatter
1903
Martha Hansdatter
Martha Hansdatter
Martha Hansdatter
Martha Hansen
Martha Jakobsdatter
Martha Johansen
1886
1894
1888
1898
1903
1900
Martha Johansen
Martha Kjeldsdatter
Martha Kristiansdatter
Martha Lagesen
Martha Leonhardatter
Martha Martinsdatter
Martha Mekalsdatter
Martha Olausdatter
1885
1902
1899
1879
1900
1891
1899
1896
Martha Olsdatter
1903
0029-003
0016-002
0006-002
0081-004
0014-007
Side 171
0533 Lunner
Namn
Martha Olsen
Martha Pedersdatter
Martha Pettersdatter
Fødd
1901
1886
1899
Martha J. Toresen
Marthe Andersdatter
Marthe Andersdatter
Marthe Andersen
1899
1876
1830
1884
Marthe Andreasdatter
Marthe Andreasdatter
Marthe Eriksen
1885
1887
1890
Marthe Fredriksen
1894
Marthe Fridtjofsen
1907
Marthe Gudbrandsdatter
Marthe Gudbrandsdatter
1843
1855
Marthe Gulbranddatter
Marthe Gulbrandsen
Marthe Hansdatter
Marthe Olsdatter Hole
1846
1889
1886
1829
Marthe Johannesdatter
Marthe Johansdatter
Marthe Julsdatter
Marthe Jørgensen
Marthe Karlsdatter
Marthe Karlsen
Marthe Kristiansdatter
Marthe Larsdatter
Marthe Museth
Marthe Olsdatter
1864
1869
1902
1898
1879
1897
1842
1844
1889
1850
Marthe Olsdatter
Marthe Olsdatter
Marthe Olsdatter
Marthe Olsdatter
Marthe Paulsen
1905
1821
1855
1861
1885
Marthe Pedersdatter
Marthe Pedersdatter
Marthe Pedersdatter
Marthe Syversdatter
1850
1902
1854
1898
Marthe Torgersdatter
Marthe Torstensdatter
Marthin Hermansen
Marthin Olsen
Marthinius Gulbrandsen
Martin Andersen
Martin Antonsen
Martin Borgersen
Martin Bredesen
Martin Petersen
Bækkelund
Martin Engebregtsen
Martin Eriksen
Martin Gudbrandsen
Martin Halvorsen
Martin Hansen
Martin Hansen
Martin Hansen
1889
1876
1889
1869
1906
Side 172
Ref.nr.
0005-008
0047-012
0040-003
1905
1880
1865
1873
Gard/gate
Side
Bjøralt
54
Skøien
62
Haneknæsagstua 115
(plads)
Lund
58
Rud
57
Grua vestre
126
Bjøralt østre
55
(gaard)
Stensrud (plads) 12
Bjøralt vestre
54
Kjørven øvre
61
(gaard)
Hovlands gaard, 128
Grua
Ulven søndre
21
(gaard)
Fjeldheim (plads) 15
Løken store
19
(gaard)
Fjeldhammer
112
Fillipsbraaten
55
Ballangrud østre 24
Løken store
19
(gaard)
Grumstad (gaard) 12
Vestern (gaard)
17
Bækken nedre
27
Oren (gaard)
11
Bakkeli
69
Langgaard (plads) 23
Vidjibraaten
112
Ask (gaard)
68
Ringen (gaard)
59
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Frydenlund
29
Mindet (plads)
30
Haaversrud (gaard) 66
Stryken
107
Skøien søndre
64
(gaard)
Holdt
67
Nordstrand
109
Rundalen
111
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Askelsrud (gaard) 63
Grina (plads)
30
Rud
57
Dæhlin (gaard)
67
Kjørven øvre
61
Misundli (plads) 86
Grina (plads)
30
Bjørklund (plads) 49
Bækken nedre
27
Volla
47
1856
1901
1894
1860
1836
1853
1879
Kongell
Grua østre
Stensrud (plads)
Thomasgjerdet
Briskeby
Frøshaug (gaard)
Fjeldet
0015-001
0026-008
0011-006
0068-001
0042-001
0103-007
0030-001
134
127
13
119
76
106
113
0025-006
0019-002
0024-006
0011-003
0011-002
0003-006
0039-004
0031-004
0066-007
0036-002
0056-002
0024-001
0009-004
0082-003
0056-006
0008-009
0041-012
0089-004
0001-003
0085-002
0073-004
0027-008
0079-004
0030-004
0077-002
0099-003
0103-001
0065-002
0001-002
0054-004
0071-011
0010-003
0020-002
0086-003
0053-004
0104-002
0019-016
0070-008
0040-006
0014-001
0104-006
0089-002
0089-010
0076-007
Namn
Martin Hansen
Martin Jacobsen
Martin Johannesen
Martin Johnsen
Martin Karlsen
Martin Knippen
Martin Larsen Lien
Martin Martinsen
Martin Olsen
Martin Olsen
Martin Paulsen
Fødd
1889
1856
1905
1837
1884
1872
1904
1910
1851
1879
1895
Martin Petersen
Martin Pettersen
1893
1878
Martin Gudbrandsen
Raastad
Martin Hansen Sørli
Martin Monsen
Viggerhaugen
Martin H. Berge
Martin J. Furuvold
1888
1853
1874
1861
1908
Martin J. Mathisen
1893
Martin L. Ryen
1864
Martin M. Viggerhaugen 1874
Martine Julsdatter
Martine Olsen*
Martinius Bækkelund
Martinius Iversen
Martinius Johannesen
Martinus Br. Morka
Martinus H. Hansen
Martinus I. Skari
1909
1899
1904
1906
1879
1881
1902
1869
Mary Johanne Johansen
Matea Bækkelund
Matea Iversdatter
Mathea Hansdatter
Mathea K. Hagen
Mathias Gundersen
Mathias Olsen
Mathilde Andersen
1908
1900
1891
1883
1890
1870
1897
1840
Mathilde Gudbrandsdatter
Mathilde Hansen
Mathilde Jørgensdatter
Mathilde Jørgensen
Mathilde Karlsdatter
Mathilde Kristiansdatter
1886
1897
1893
1891
1904
1871
Mathilde Lunde
Matias Lier
Matias Oscarsen
Matilde Olsen Haga
Matilde Kristiansen
1887
1859
1903
1898
1899
Matilde Nyqvist
Matra Karoline Karlsen
1879
1892
Mattias Kristensen
Mattias Paulsen
Mattias Vold
1876
1854
1876
Gard/gate
Side
Harestuen
115
Engen
118
Kjækstad (plads) 12
Bækken nedre
27
Vestbraaten
118
Røstestua (plads) 98
Lien
79
Berge
60
Grumstad (gaard) 11
Korsrud (gaard) 13
Sæterbraaten
104
(gaard)
Aasli
11
Haneknæsagstua 115
(plads)
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Sørli (plads)
132
Viggerhaugen
138
(plads)
Berge
59
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Vestbraaten (plads)93
Kildal (gaard)
85
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Bækken nedre
27
Bjørgesæter
114
Volla
47
Olstad
122
Linnerud
46
Sand (gaard)
84
Fraagaat
134
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Østenden
136
Volla
47
Nerby (gaard)
32
Nordstrand
109
Hagen (gaard)
64
Kjørvenødegaard 49
Fredheim
66
Harestuen
116
Jernbanestation
Korsrud (gaard) 13
Gjerdingen
140
Finløs (plads)
23
Skoglund (plads) 18
Lillegaard
47
Harestuhagen
115
(plads)
Granli, Grua
129
Liæker (gaard)
45
Ryen (plads)
94
Haga (gaard)
48
Pettersbakken
91
(Hytten) (plads)
Lunner st
51
Kleven barakke
98
(plads)
Stenseth
123
Tomten, Grua
124
Hovlands gaard, 128
Grua
Ref.nr.
0041-003
0060-001
0007-006
0089-009
0063-004
0066-001
0057-007
0033-011
0006-001
0014-001
0091-005
0004-003
0040-006
0034-008
0003-001
0036-004
0033-001
0001-008
0048-004
0008-001
0086-014
0089-008
0036-007
0076-013
0009-004
0073-001
0002-014
0017-004
0020-001
0028-003
0076-011
0006-006
0010-002
0059-002
0086-001
0066-003
0050-006
0015-006
0047-005
0074-003
0050-010
0077-003
0044-002
0032-006
0068-016
0050-007
0082-005
0034-004
0098-003
0067-003
0011-001
0018-001
0031-013
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Maurits %Laurits%
Christiansen
Meins Martinsen
Mekal Larsen
Mella Larsen Raastad
Micael Bestum
Micael Torstensen Hagen
Micael E. Tveten
Micael M. Frøslie
Micael M. Haakenstad
Mical L. Frøslie
Mical M. Ryen
Michael Karlsen
Mikal Gudbrandsen
Mikal Halvorsen
Fødd
1878
Gard/gate
Søvolden
1886
1869
1866
1875
1895
1883
1909
1896
1885
1900
1894
1906
1854
0038-011
0071-001
0004-003
0058-007
0020-008
0076-003
0103-005
0102-008
0006-007
0008-004
0063-006
0012-009
0056-001
Mikal Halvorsen Huser
Mikal Iversen
Mikal Jørgensen
Mikal Kristensen
Mikal Nilsen
Mikal Olsen Olerud
1881
1895
1888
1900
1898
1909
Mikal Johannesen Stock
Mikarl Botolvsen
Mikkal Olsen
Mikkel Olsen Haakenstad
Mildrid Gustafsen
1896
1887
1901
1856
1895
Milla Hansdatter
Milla Antonsen Heier
Milla Jørgensen Opsahl
Milla H. Staalit
Milla Kr. Jenserud
Mille Hansdatter Staalit
Mimi Katinka Hansen
Mimmi Norman
Mina Langerud
Mina Steffensen
Mina Karoline Eriksen
1867
1873
1882
1887
1901
1887
1896
1878
1888
1858
1896
[email protected]?? Olsen
Tveten
Minda Olsdatter
Minda Olsen
Minda Olsen
Minda Jørgine Johnsen
1909
Sletten
114
Holdt
67
Raastad
70
Staalit (plads)
96
Solbjør (gaard)
88
Tveten (gaard)
100
Frøshaug (gaard) 106
Haakenstad (gaard)106
Frøslie (gaard)
84
Kildal (gaard)
85
Vestbraaten
118
Løken
72
Løken store
19
(gaard)
Huser
72
Sørengen
68
Heier (gaard)
16
Heiermarka
80
Mørtvedten
76
Skøien østre ell. 133
Olerud
Stock
80
Grønvold
126
Sømarka (plads) 35
Haakenstad (gaard)106
Stryken 108
damvogterbolig
Heimlid
53
Heier
82
Morka
81
Rosleov!! (gaard) 87
Jenserud (plads) 99
Staalit (plads)
96
Briskeby
76
Granli, Grua
129
Enger
53
Fagerli
65
Tvetmarken
99
(gaard)
Tveten (gaard)
100
Bakken
Godli, nedre
Birkelund Grua
Birkelund %Grua
%
Blyverket
Staalit (plads)
Viggerhaugen
(plads)
Frøslie (gaard)
Belteren
Staalit %Røste%
(gaard)
Larshus
117
122
125
130
0056-002
0008-019
0019-021
0038-012
Sletten
Granli, Grua
Fagerli
Vestengen (plads)
Fram
114
129
65
35
51
0038-007
0032-005
0061-003
0024-002
0096-004
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
32
32
0005-009
0005-005
1886
1897
1897
1897
Minda Kaspara Emilsdatter1900
Minda Kristine Staalit
1904
Mons Amundsen
1836
Viggerhaugen
Mons H. Frøslie
1862
Natalie Belteren
1890
Nelly Augun Nilsen
1898
Nelly Elfryda
1907
Edvardsdatter Opøien
Nicolai Nilsen
1899
Nikkoline P. Hagen
1893
Nikolai Steffensen
1844
Nikoline Eriksdatter
1871
Nikoline Carlotte Margrete 1902
Aschenbach
Nils Aaslund
1829
Nils Andersen Aaslund
1899
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
109 0011-012
0014-003
0075-006
0040-003
0065-004
0038-003
0008-006
0064-004
0025-003
0022-005
0102-001
0003-005
0105-002
0075-002
0073-002
0016-006
0072-007
0058-002
0042-003
0032-002
0106-003
0061-004
0069-008
0075-005
119 0066-005
96 0058-005
138 0036-001
89 0025-001
136 0027-003
96 0059-003
123 0010-013
Namn
Nils Andersen
Fødd
1871
Nils Andersen
Nils Andreasen
Nils Hansen Bolken
Nils Danielsen
Nils Paulsen Grumstad
Nils Gulliksen
Nils Larsen Henie
Nils Hansen Hoff
Nils Nilsen Hoff
Nils Iversen
1861
1887
1848
1909
1901
1835
1880
1894
1862
1879
Nils Johannesen
Nils Magnussen Katnosen
Nils Karlsen Knippa
Nils Kristoffersen
Nils Bredesen Morka
Nils Nilsen
Nils Nilsen
1878
1869
1893
1857
1877
1862
1895
Nils Nilsen
Nils Nilsen
Nils Olausen
Nils Olsen
1833
1901
1899
1888
Nils Olsen
Nils Opsahl
Nils Gudbrandsen Opsahl
Nils Gudbrandsen Opsahl
Nils Kristensen Opsahl
Nils Gudbrandsen Raastad
Nils Larsen Raastad
Nils Halvorsen Ryen
Nils Lagesen Stenrud
Nils Sørensen
1841
1877
1903
1845
1906
1845
1870
1844
1866
1850
Nils Ellingsen Tandberg
Nils Olsen Tonhaugen
Nils Br. Morka
Nils Konrad Kristiansen
1881
1875
1877
1910
Noak Olsen
O. Lapstuen
Odd Green
Ola Næss
Ola Olsen
Olaf Arnesen
Olaf Botolvsen
Olaf Eriksen
1868
Olaf Haarberg
Olaf Bernhardsen Hagen
Olaf Hansen
Olaf Helgeland
Olaf Ingebretsen
Olaf Jørgensen
Olaf Kant
Olaf Kitelsen
Olaf Knudsen
Olaf Kristensen
Olaf Larsen
Olaf Mikkelsen
Olaf Museth
1889
1887
1910
1908
1909
1903
1887
1892
1888
1894
1896
1901
1881
1908
1893
1906
1898
1896
1899
Gard/gate
Side
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Sletten
114
Bilet (gaard)
100
Bolken
22
Grønli - nedre
72
Bolken
22
Gagnumsætervangen
117
Kalvsjøhagen
58
Bolken
22
Hof
22
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Kvistop (plads)
37
Katnosa
139
Knippa
121
Mørtvedten
75
Maarka
81
Korsrud (gaard) 13
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Kalvsjøhagen
58
Eriksrud (plads) 16
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Nystuen
116
Stubne
77
Opsahl
81
Opsahl
81
Morka
81
Raastad
71
Raastad
70
Ryen (plads)
94
Stenrud (gaard)
19
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Godli øvre
121
Birkelund Grua
125
Sand (gaard)
84
Ulven søndre
21
(gaard)
Hov (gaard)
48
Haakenstad (gaard)93
Enger
53
Løken
74
Frydenlund
29
Muttamarken
126
Grønvold
126
Kjørven øvre
61
(gaard)
Roa st
87
Østby (gaard)
103
Randen
129
Helgeland (gaard) 41
Sparby (plads)
22
Melstenbraaten
130
Larshus
123
Sletten
114
Godli, nedre
122
Grua vestre
126
Solheim %Grua% 128
Pershus (gaard)
105
Ringen (gaard)
59
Ref.nr.
0027-001
0038-001
0073-013
0071-001
0018-005
0071-006
0058-001
0028-001
0071-007
0070-001
0076-005
0034-001
0042-001
0004-003
0038-001
0072-003
0015-001
0027-004
0060-007
0028-003
0037-003
0077-004
0047-005
0050-001
0069-004
0069-008
0073-004
0009-001
0004-004
0050-004
0058-001
0062-006
0007-005
0019-005
0002-017
0065-015
0083-001
0045-006
0106-011
0025-003
0099-004
0022-004
0025-005
0039-008
0017-006
0086-011
0035-009
0048-006
0069-009
0041-005
0010-017
0038-013
0008-010
0024-003
0030-003
0097-004
0030-003
Side 173
0533 Lunner
Namn
Olaf Olsen
Olaf Olsen
Olaf Olsen
Olaf Olsen
Olaf Paulsen
Fødd
1907
1907
1872
1891
1900
Olaf Pedersen
Olaf Olsen Solli
Olaf Wik
Olaf Anton Kr.
Mylsbraaten
Olaf Ell. Ryengen
Olaf Fredrik Fredriksen
Puthaug
Olaf G. Helgeland
Olaf G. Ryen
Olaf Gabriel Stuen
Olaf L. Haagenstad
1882
1875
Olaf Normann Johnsrud
1909
Olaf O. Haakenstad
Olaf T. Sand
Olaug Johannessen
Brandborg
Olaus Gudbrandsen
Olaus Olsen
1895
1909
1901
Olaus Olsen
Olaus Andersen Ulven
1871
1869
1897
1909
1904
1908
1910
1906
1876
1874
1863
Olaus P. Sløtte
1882
Olav Hermansen Bratholdt 1906
Olav Gudbrandsen
1904
Olav Gulbrandsen
1894
Olav Olsen Haga
1906
Olav Halvorsen
1896
Olav Jørgensen
1879
Olav Koldevin
1867
Olav Martinsen Kongell 1894
Olav Martinsen
1908
Olav Olsen
1897
Olav Torvaldsen
1906
Olava Andersdatter
1852
Olava Andersen
1872
Olava Hansen
1887
Olava Heier
1873
Olava Jakobsdatter
1865
Olava Olsdatter
1861
Ole Aasengen
1866
Ole Amundsen
1859
Ole Andersen
Ole Andersen
1898
Ole Andersen
1904
Ole Andreasen
1900
Ole Antonsen
Ole Antonsen
1887
Ole Torgersen Askersrud 1892
Ole Olsen Ballangrud
Ole Blækhus
Ole Hansen Bolken
Ole Johannessen
Brandborg
Side 174
1847
1879
1850
1900
Gard/gate
Virstad vestre
Kalvsjøhagen
Dalen
Grua, nordre
Sæterbraaten
(gaard)
Godli, nedre
Solli (gaard)
Grua, nordre
Mylsbraaten
(plads)
Ryengen (gaard)
Puthaug (gaard)
Side
14
59
113
125
104
Ref.nr.
0019-005
0028-011
0032-010
0020-013
0091-007
122
48
125
136
0008-004
0079-001
0020-023
0029-003
94 0049-006
137 0032-009
Helgeland (gaard) 41
Ryen (gaard)
95
Solbakken (plads) 90
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Haakenstad (gaard)92
Sand (gaard)
84
Ulven nordre
21
(gaard)
Eriksrud (plads) 16
Hågenstadhagen 106
(plads)
Ringstad
111
Ulven søndre
21
(gaard)
Flatlakværn (plads)40
Bratholdt
137
Mørtvedten
75
Stubengen (plads) 115
Haga (gaard)
48
Lunner (gaard)
36
Heier (gaard)
16
Øistad (gaard)
52
Kongell
134
Berge
60
Høiby (gaard)
32
Ohren (gaard)
11
Hallum (gaard)
68
Askelsrud (gaard) 63
Ballangrud østre 25
Aarnæs (gaard)
52
Thomasgjerdet
119
Engen
118
Mørtvedten
75
Dokka (plads)
34
Skøien
63
Brokerud
79
Larshusbakken
123
Ballangrud østre 25
Liæker
44
Gruødegaard
130
Flatla nordre
38
(gaard)
Ballangrud østre 25
Birkelund Grua
125
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Ulven nordre
21
(gaard)
0049-008
0052-004
0031-006
0101-002
0010-005
0044-004
0003-007
0062-013
0037-001
0100-001
0016-001
0065-001
0047-007
0031-003
0036-006
0043-003
0082-008
0027-006
0040-001
0103-001
0015-005
0033-010
0008-006
0003-007
0074-005
0052-002
0083-012
0102-007
0068-002
0060-002
0037-006
0020-001
0048-006
0060-003
0012-006
0083-017
0067-008
0039-006
0037-006
0082-005
0019-012
0077-001
0062-012
Namn
Ole Iversen Bratholdt
Ole Hansen Bratlien
Ole Olsen Brendebakken
Ole Engebretsen
Fødd
1832
1849
1861
1908
Ole Amundsen Ensrud
1900
Ole Eriksen
Ole Eriksen
Ole Eriksen
Ole Eriksen
Ole Eriksen
Ole Erlandsen
Ole Erlien
Ole Felberg
Ole Gudbrandsen Flatla
Ole Olsen Frydenlund
1900
1884
1856
1880
1893
1883
1828
1869
1888
1829
Ole Georgsen
Ole Torstensen Grumstad
Ole Gudbrandsen
Ole Gudbrandsen
1906
1861
1873
1864
Ole Gudbrandsen
1887
Ole Gudbrandsen
1906
Ole Gudbrandsen
1869
Ole Gudbrandsen
1893
Ole Gudbrandsen
Ole Gulbrandsen
1898
Ole Gulbrandsen
1888
Ole Mikkelsen Haakenstad 1880
Ole Hansen Haga
1871
Ole Halvorsen
1898
Ole Halvorsen
1853
Ole Hansen
1856
Ole Hansen
1858
Ole Hansen
1906
Ole Hanssen
1900
Ole Hedeman
1884
Ole Hansen Heier
1867
Ole Holt
1879
Ole Halvorsen Huser
1877
Ole Iversen
1902
Ole Iversen
Ole Jensen
Ole Jensen
Ole Jensen
Ole Jerpsæth
Ole Johannesen
Ole Johansen
Ole Johansen
Ole Johnsen
Ole Knudsen
Ole Kristiansen
Ole Kristiansen
1855
1900
1837
1896
1864
1902
1894
1893
1866
1874
1887
1905
Ole Kristiansen
Ole Larsen
Ole Larsen
1883
1905
1888
Ole Larsen
1902
Ole Larsen
Ole Edvsen Logna
1866
1895
Gard/gate
Side
Bratholdt
137
Bratlien (plads)
132
Skogly
123
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Myhre
65
Harestuskogen
116
Jonsrud
118
Tomten, Grua
124
Grua østre
127
Lunner st
51
Erlien
37
Aaslund (gaard) 31
Svesgrina
131
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Fjeldhammer
112
Bakkehagen
33
Korsrud (gaard) 13
Ohrenhagen
30
(plads)
Flatla søndre
38
(gaard)
Myrstuen (gaard) 46
Mørtvedten
75
Stubne
78
Grua vestre
126
Kjørven øvre
61
Bjørgesæterløkken 113
Haakenstad (gaard)106
Haga (gaard)
48
Vestern (gaard)
17
Sandungskalven 139
Sand (gaard)
83
Søvolden
109
Voldstad
126
Kalvsjøhagen
58
Bjøraltlia (plads) 56
Heier
74
Kalvsjøhagen
59
Huser
72
Kraggerudskværn 43
(plads)
Engen
77
Mørtvedten
76
Mørtvedten
76
Sandungskalven 139
Fredheim
51
Kjækstad (plads) 12
Haakenstad (gaard)93
Ryen (plads)
94
Liæker (gaard)
45
Fredheim
66
Grumstad (gaard) 12
Nordbraaten
34
(plads)
Larmerud øvre
121
Brustuen (plads) 30
Flatla søndre
38
(gaard)
Flatla søndre
40
(gaard)
Grua vestre
126
Logna (plads)
100
Ref.nr.
0031-008
0004-001
0013-001
0081-005
0048-003
0062-008
0051-005
0064-001
0018-007
0026-004
0098-004
0030-001
0005-001
0001-003
0086-006
0024-008
0012-004
0014-006
0106-001
0038-004
0071-006
0036-001
0052-005
0024-007
0040-004
0031-009
0102-003
0082-001
0041-007
0040-001
0001-001
0011-003
0023-009
0027-004
0015-003
0031-001
0028-007
0014-002
0058-005
0047-001
0041-004
0041-007
0040-005
0097-001
0007-005
0045-003
0050-010
0068-011
0066-001
0008-008
0017-007
0006-003
0105-007
0038-010
0045-006
0024-008
0074-007
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Ole Hansen
Lunnerødegård
Ole Tronsen Lyseng
Ole Martinsen
Ole Hansen Melaas
Ole Nilsen
Fødd
1900
Gard/gate
Lunnerødegaard
1849
1884
1874
1904
Ole Nilsen
Ole Olaussen
Ole Olsen
1867
1906
1880
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
1865
1883
1847
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Olsen
Ole Paulsen
1904
1856
1888
1851
1888
1890
1833
1857
1887
Ole Paulsen
Ole Pedersen
Ole Pedersen
Ole Pettersen
Ole Riste
Ole Rogneby
Ole Staalit
Ole Olsen Svesvolden
Ole Syverssen
1856
1831
1899
1906
1902
1881
1895
1867
1907
Ole Torgersen
Ole Torstensen
Ole Torvaldsen
Ole Trondsen
Ole Trondsen
Ole Tronsen
Ole Larsen Ulven
Ole Utengen
Ole Andersen Vestern
1892
1858
1883
Ole Andersen Vestern
1840
Ole Iversen Volla
Ole Gulbrandsen
Østbraaten
Ole Alfred Jørgensen
Ole And. Halvorsen
Ole Anton Gubrandsen
Ole Anton Mathiasen
Ole Asbjørn Magnussen
Ole Gotfred Andersen
Ole H. Grina
Ole H. Haakenstad
Ole H. Hovland
Ole H. Ryen
Ole H. Ryen
Ole H. Svellingen
Ole Halv. Ryen
Ole Ingvar Olsen
Ole Jacob Østvold
1890
1859
Oren (gaard)
11
Grumstad (gaard) 12
Melaas (gaard)
89
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Ringstad
111
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Frydenlund
29
Lyseng (plads)
35
Flatla nordre
38
(gaard)
Kjørven (gaard) 49
Bjøralt
54
Bjøralt
54
Bjøraltmyra
56
Slaatland
76
Bjørgesæter
114
Myren
118
Larmerud, nedre 121
Skøien søndre
64
(gaard)
Dalen
113
Grumstad (gaard) 12
Fraagaat
134
Nilsrud (plads)
40
Volla (gaard)
44
Sand (gaard)
84
Staalit (plads)
96
Svesvolden
132
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Askelsrud (gaard) 63
Bjørgesæter
114
Syverstuen (plads) 92
Lyseng (plads)
35
Stryken
107
Virstad vestre
14
Sverige (gaard)
17
Fraagaat
135
Vestern nedre
17
(gaard)
Vestern nedre
17
(gaard)
Jorstad Volla
137
Østbraaten
139
Nordli
135
Haldvin
69
Rudsengen
57
Dæhlin (gaard)
67
Elgstøen (plads) 139
Ødegården (gaard) 87
Tveten (gaard)
101
Haakenstad (gaard)92
Hovland (gaard) 88
Lindheim (plads) 85
Ryen (gaard)
95
Tveten (gaard)
100
Ryen (gaard)
95
Grindvoll
28
Nordre - Opdalens 83
skole
0023-014
0081-003
0022-003
0070-011
0044-004
0019-008
0076-009
0044-001
0023-004
0007-006
0053-005
0075-006
0052-006
0097-004
0081-003
1898
1868
1846
1866
1909
1907
1900
1888
1909
1900
1901
1854
1882
1840
1891
1885
1841
1891
1905
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
33 0013-004
Namn
Ole Jalmar Nyqvist
Ole Johannes Østvold
Fødd
1864
1849
0001-010
0006-003
0027-001
0027-009
Ole Jul Jørgensen
Ole K. Olsen
1895
1898
0060-009
0016-005
0081-010
Ole Konrad Stenersen
Ole Kr. Trætbråten
Ole Marius Andersen
Ole Martin Svendsen
Ole Nikolai Kristiansen
1892
1836
1896
1861
1879
0099-001
0023-007
0037-001
Ole O. Olerud
1857
Ole P. Ohrhagen
Ole S. Hall
Ole T. Solbjørhagen
1891
1898
1899
Ole T. Tveten
Ole Vien Hofland
1877
1905
Olea Olsen
Oleane Martine Martinsen
Olga Olsen Brendebakken
Olga Georgsdatter
Olga Gulbrandsdatter
1881
1856
1897
1902
1908
Olga Haraldsen
Olga Johansdatter
Olga Johansdatter
Olga Johansen
Olga Kristiansdatter
Olga Olsdatter
Olga Olsdatter
Olga Martinsen Sørli
Olga A. Bernstrøm
Olga Anette Danielsen
Olga K. Hagen
Olga K. Kirkeby
1900
1897
1895
1895
1902
1905
1897
1902
1902
1905
1894
1906
Olga Karoline Karlsdatter
Olga Karoline Kristensen
Olga Mathilde Arnesen
Olga Mathilde Jensen
Olga Pauline Hansen
Olga Rangfrid
Mariusdatter
Oline Andersdatter
Oline Andersen
Oline Andersen
Oline Borgersen
Oline Eriksdatter
1891
1904
1901
1907
1908
1906
Oline Eriksdatter
Oline Eriksdatter
Oline Eriksdatter
Oline Fredriksen Finløs
Oline Fredriksdatter
Oline Gudbrandsdatter
Oline Halvorsdatter
Oline Hansdatter
1896
1894
1867
1869
1885
1896
1875
1856
Oline Johannesen
Oline Julsdatter
Oline Karlsdatter
1879
1897
1897
0087-006
0005-001
0005-003
0018-001
0043-004
0036-004
0062-007
0005-004
0054-005
0032-001
0006-009
0018-005
0044-004
0063-005
0004-001
0058-003
0002-001
0086-005
0053-005
0036-001
0038-003
0023-001
0001-007
0019-001
0044-001
0018-007
0043-004
0043-008
0034-003
0043-001
1864
1853
1900
1882
1840
Gard/gate
Side
Lunner st
51
Lunby skole
31
(gaard)
Finløs (plads)
23
Nordmarken
86
(plads)
Munkerud (gaard) 102
Trætbraaten (plads)93
Braastad
72
Bjørgesæter station 114
Ulven søndre
21
(gaard)
Skøien østre ell. 133
Olerud
Ohrhagen (gaard) 104
Lindheim (plads) 85
Solbjørhagen
91
(plads)
Tveten (gaard)
100
Hovland østre
88
(gaard)
Stryken
108
Liæker (gaard)
45
Skogly
123
Fjeldhammer
112
Skøienbraaten
63
(plads)
Haldum
69
Bjørgesæter station 114
Nystuen
116
Sundvold (plads) 29
Kalvsjømarken
64
Nygaard (gaard) 69
Jonsrud
119
Sørli (plads)
132
Svesgrina
133
Grønli - nedre
72
Hagen (gaard)
65
Sand søndre
86
(gaard)
Hallum (gaard)
68
Heiermarka
80
Muttamarken
126
Sandungskalven 139
Klevengen
131
Klypen
111
Ref.nr.
0098-001
0003-001
Harestuen
115
Grindvoll
28
Gruødegaard
130
Pynten (plads)
39
Liækerhaugen
43
(plads)
Myhre
65
Grua østre
127
Gjerdingen
140
Finløs (plads)
23
Bækkevold (plads) 39
Bakkehagen
33
Puthaug (gaard) 137
Kjørven øvre
61
(gaard)
Staalit (plads)
96
Bækken nedre
27
Nordbraaten
34
(plads)
0041-006
0097-003
0039-005
0042-002
0060-001
0074-004
0013-004
0080-006
0047-001
0015-005
0035-006
0065-013
0008-001
0088-003
0007-003
0036-004
0075-001
0021-006
0002-004
0068-017
0013-003
0024-006
0051-007
0082-005
0035-004
0047-003
0101-006
0056-006
0080-005
0064-004
0003-006
0011-003
0018-003
0059-003
0011-011
0074-003
0065-006
0022-006
0040-010
0042-020
0018-003
0062-006
0026-005
0047-002
0074-002
0039-003
0012-007
0032-002
0039-002
0058-008
0089-003
0018-003
Side 175
0533 Lunner
Namn
Oline Kristiansen
Oline Kristoffersdatter
Fødd
1895
1894
Oline Larsdatter
Oline Johannesdatter
Liækersletten
Oline Edvdatter Logna
Oline Nilsdatter
1839
1845
Oline Nilsdatter
Oline Olsdatter
Oline Olsen
1843
1858
1849
Oline Olsen
Oline Olsen
Oline Olsen
Oline Arntsdatter Stoveli
Oline Syversdatter
Oline A. Vollasletten
Oline E. Tveten
Oline E. Tveten
Oline Margrete
Ingebrigtsen
1863
1843
1849
1894
1895
1840
1889
1889
1829
Oline O. Mellerud
Olivie Halvorsen
Oluf Martinsen
Oluf Mikalsen
Oscar Larsen Solbakken
Oscar Svensen
Oscar Tørnbom
Osille Jørgensen Berge
Oskar Akselsen
Oskar Andersen
Oskar Bjørklund
1883
1838
1884
1871
1885
Oskar Bredesen
Oskar Gustavsen
Oskar Johannesen
Oskar Johansen
Oskar Kjeldsen
Oskar Kristiansen
Oskar Larsen
1891
1904
1884
1897
1874
1887
1891
Oskar Larsen
Oskar Lier
Oskar Olsen
Oskar Olsen
Oskar Oulie
Oskar Fredriksen Puthaug
Oskar M. Arneberg
Oskar Malvin Olsen
Oskar Vilhelm Edvardsen
Opøien
Osvald G. Tonhaugen
1898
1850
1853
1909
1889
1901
1906
1897
1905
1883
1908
1904
1901
1902
1904
Othilde Gudbrandsen
Otilie Eriksen
1897
1898
Otilie Olsen
Otta Coldevin
Otta Koldevin f Lie
Otta Torgersen
Ottar M. Andersen
Otto Akselsen
Otto Andersen
1907
1901
1874
1904
1906
1895
1858
Side 176
Gard/gate
Side
Melaas (gaard)
89
Kjørven nedre
60
(gaard)
Skøien
62
Liækersletten
44
(plads)
Logna (plads)
100
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Lyseng (plads)
35
Birkeland
68
Løkenmarken
17
(plads)
Braastad
72
Opsahl
80
Sandungskalven 139
Solli
124
Haldum
69
Vollasletten (plads)44
Ryen (gaard)
95
Tveten (gaard)
101
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Mellerud (gaard) 86
Lunner (gaard)
36
Roa st
87
Ask (gaard)
68
Solbakken (plads) 90
Tvetengen (plads) 96
Rosleov!! (gaard) 87
Berglund (gaard) 50
Solheim %Grua% 128
Braastad
72
Lykkebakken
48
(plads)
Mørtvedten
75
Møllerboligen
74
Slaatland
76
Sundvold (plads) 29
Birkeland
68
Harestuvolden
110
Flatla søndre
38
(gaard)
Snellingen
120
Liæker (gaard)
45
Lyseng (plads)
35
Fredheim
66
Grua, nordre
125
Puthaug (gaard) 137
Bækken øvre
27
Grua vestre
126
Larshus
123
Ref.nr.
0027-006
0036-004
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Stoksødegaard
78
Kjørven øvre
61
(gaard)
Trætbraaten (plads)93
Øistad (gaard)
52
Øistad (gaard)
52
Nerengen
73
Frøslie (gaard)
89
Harestuskogen
116
Ødegården (gaard) 87
0060-013
0045-010
0065-002
0074-009
0076-002
0023-006
0078-001
0046-002
0015-002
0066-003
0040-002
0015-006
0082-004
0064-001
0052-012
0076-006
0038-001
0012-002
0027-010
0017-007
0079-001
0031-003
0056-007
0016-008
0094-008
0030-010
0015-007
0078-007
0037-004
0026-004
0043-003
0101-007
0078-005
0013-009
0038-011
0071-005
0068-018
0023-005
0066-006
0020-001
0032-010
0088-011
0024-011
0010-010
0055-009
0039-007
0047-004
0103-003
0103-002
0019-005
0025-007
0051-008
0019-001
Namn
Fødd
Otto Andersen
1889
Otto Borgersen
1897
Otto Emilsen
1907
Otto Borgersen Grønbråten1897
Otto Hansen
1899
Otto Hansen
1889
Otto Jakobsen
1908
Otto Johnsen
1900
Otto Martinsen
1901
Otto Halvorsen Myrstuen 1858
Nordstrand
Otto Olsen Olerud
1895
Otto Olsen
1892
Otto Olsen
Otto Pedersen
1894
1889
Otto H. Haakenstad
Otto Helmar Hermandsen
Otto Henry Edvardsen
Opøien
Otto Julius Andreassen
Otto P. Lien
Ovilde Noaksdatter
Paul Ensrud
Paul Gudbrandsen
Paul Gulbrandsen
Paul Gulbrandsen
Paul Halvorsen
Paul Halvorsen
1896
1908
1905
Paul Hansen
Paul Hanssen
1853
1854
Paul Larsen
Paul Pedersen Lindstad
1894
1887
Paul Olsen
Paul Paulsen
1893
1894
Paul E. Haugen
Paul Edvin Edvardsen
Opøien
Paul I. Kirkeby
1844
1900
Paul J. Furuvold
1904
Paul L. Østby
Paul M. Knippen
Paul P. Østby
Paul T. Sand
Paula Gudbrandsen
Pauline Gudbrandsen
Brokerud
Pauline Hansen
1851
1904
1902
1906
1909
1884
Pauline Haraldsen
Pauline Johansen*
Pauline Kristoffersdatter
Pauline Kristensdatter
Opøien
Pauline Hansen Røste
1899
1910
1880
1869
1893
1910
1898
1888
1839
1879
1837
1889
1851
1869
1874
1876
Gard/gate
Granli Grua
Grønbraaten
Blyverket
Bjørklund (plads)
Skøien
Harestuvolden
Gagnumsæter
Jørnstad
Engen
Nordstrand
Side
127
113
119
50
62
110
118
69
118
135
Skøien østre ell.
Olerud
Bjørge - Liæker
ødegaard
Bjørgesæter
Kraggerudskværn
(plads)
Haakenstad
Søvolden
Larshus
133 0008-003
51
Ref.nr.
0028-004
0028-004
0066-008
0089-007
0047-005
0013-008
0059-008
0083-004
0060-007
0024-001
0095-006
114 0036-005
43 0059-001
103 0085-006
109 0011-011
123 0010-012
Mørtvedten
76
Mellerud (gaard) 86
Hov (gaard)
48
Dæhlin (gaard)
67
Mørtvedten
76
Snellingen (gaard) 120
Grua, vestre
124
Lunner (gaard)
36
Sæterbraaten
104
(gaard)
Gruødegaardsbakken
130
Skøien søndre
64
(gaard)
Raastad
71
En tømmerhytte i 120
Skogen
Godli, nedre
122
Skøien søndre
64
(gaard)
Haugen
58
Larshus
123
0040-003
0012-006
0083-004
0070-012
0041-010
0072-006
0014-001
0027-003
0091-001
Sand søndre
(gaard)
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Østby (gaard)
Røstestua (plads)
Østby (gaard)
Sand (gaard)
Fredheim
Brokerud
85
0011-001
103
98
103
84
51
79
0086-001
0066-005
0086-007
0003-006
0097-009
0062-003
Bjørge - Liæker
ødegaard
Raastad
Nyborg
Kjørven (gaard)
Larshus
50
0095-002
71
28
49
122
0007-004
0095-007
0087-004
0010-005
Røste
(Hansekleven)
(gaard)
97
0061-002
0037-001
0054-001
0010-003
0073-003
0008-016
0054-008
0024-001
0010-009
120 0001-006
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Pauline J. Berge
Paulus P. Haugen
Peder Andersen
Peder Andersen
Peder Bredesen
Peder Johannesen
Brokerud
Peder Eriksen
Peder Fredriksen
Fødd
1869
1897
1862
1881
1899
1860
Peder Fredriksen
Peder Hansen
Græsbergbakken
Peder Gudbrandsen
1864
1865
Peder Gudbrandsen
1894
Peder Gulbrandsen
Peder Gulbrandsen
Peder Gulbrandsen
Peder Gulbrandsen
Peder Gulbrandsen
Peder Halvorsen
Peder Hansen
Peder Hansen
Peder Hanssen
Peder Hanssen
Peder Hanssen
1860
1891
1893
1847
1891
1878
1902
1909
1904
1906
1884
Peder Ingebrigtsen
Peder Iversen
1857
1875
Peder Iversen
Peder Iversen
Peder Iversen
Peder Iversen
Peder Iversen
Peder Johannesen
Peder Johannesen
Peder Johansen
Peder Juliussen
Peder Kristiansen
Peder Kristiansen
Kværnstuen
Peder Lagesen
1894
1837
1905
1863
1894
1887
1855
1883
1893
1907
1843
Peder Larsen
Peder Larsen
1851
1896
Peder Leonhardsen
Peder Olsen Lien
Peder Borgersen
Munkerud
Peder Gudbrandsen
Munkerud
Peder Johannesen
Mørtvedten
Peder Nilsen
Peder Nilsen
Peder Olafsen
Peder Olsen
1854
1890
Gard/gate
Side
Berge
59
Haugen
58
Flatlahagen (plads) 40
Olstad (plads)
92
Bækken nedre
27
Brokerud
79
Ref.nr.
0033-002
0024-004
0046-001
0042-001
0089-013
0061-001
Liæker (gaard)
Dambraaten
(gaard)
Kalvsjømarken
Fraagaat
0068-006
0096-001
45
28
64 0056-001
134 0018-001
Kvernhaugen
19
(plads)
Flatla søndre
38
(gaard)
Bjøralt vestre
54
Fillipsbraaten
55
Kjørvenhagen
60
Skøien
63
Snellingen (gaard) 120
Snellingen
120
Søvli
28
Ulven
75
Bjerke
55
Kalvsjø
59
Kjørven øvre
61
(gaard)
Engen (plads)
42
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Sørengen
68
Haldum (gaard)
68
Mørtvedten
76
Vidjibraaten
112
Bjørgesæterløkken 113
Stock
80
Sørmarken, Grua 129
Østenden
136
Haaversrud (gaard) 65
Liæker
45
Kværnstuen
82
0053-004
18
0048-009
11
40
0003-001
0045-003
1903
1883
1860
Kvernhaugen
(gaard)
Ohren (gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Haldum (gaard)
Mellerud (gaard)
Munkerud (gaard)
1855
Munkerud (gaard) 101 0077-010
1842
Fjeldheim (plads) 15
0036-001
Braaten
39
Kalvsjøhagen
59
Grua st
128
Ohrenhagen
30
(plads)
Lien
79
Flatlahagen (plads) 40
Rundalen
111
Godli øvre
121
0043-001
0028-004
0029-016
0106-003
1900
1907
1910
1895
Peder Gudbrandsen Opsahl1865
Peder Pedersen
1908
Peder Pedersen
1858
Peder Pedersen
1846
Digitalarkivet - Arkivverket
0038-005
0003-001
0009-003
0037-003
0049-009
0072-003
0071-001
0094-004
0035-006
0007-005
0029-005
0038-001
0055-001
0076-003
0075-005
0076-001
0039-007
0027-001
0031-003
0064-003
0033-001
0028-005
0064-004
0067-017
0078-004
68 0076-008
86 0012-003
101 0078-001
0058-003
0046-007
0020-001
0007-003
Namn
Fødd
Peder Pedersen
1830
Peder Larsen Skoglund
1906
Peder Slaatland
1869
Peder Jensen Stock
1828
Peder Stubne
1855
Peder Ludvigsen Sødeberg 1900
Peder Torstensen
1887
Peder Trondsen
1849
Peder Eriksen Ulven
1862
Peder Edvardsen Volla
1906
Peder And. Bilit
1857
Peder Georg Opsahl
1905
Peder H. Vien Hofland
1897
Peder Halv. Ohrhagen
Peder Hlv. Braaten
Peder I. Kraggerud
1833
1863
1891
Peder Konrad Kristiansen
Peder Kr. Grøntjernet
Peder L. Kalvsjøbraaten
Peder Leonhard Larsen
Peder O. Sløtte
Peder O. Tvetbraaten
1904
1863
1889
1896
1909
1876
Peder P. Munkerud
Per Raastad
Pernille Olsen
Peter Bækkelund
Peter Hansen
1906
1868
1850
1897
1908
Peter Hansen
Peter Ingebrigtsen
1895
1895
Peter Jørgensen
Peter Kristiansen
Peter Kristiansen
Peter Paulsen
1909
1858
1872
1892
Peter Larsen Raastad
Peter Stabell
1855
1868
Peter H. Ryen
Peter Halvord Johannesen
Peter Olai Andersen
Petra Halvorsen
1880
1905
1890
1893
Petra Hansdatter
Petra Pedersdatter Hoff
Petra Johannessen
Petra Karlsen
Petra Kristiansen
1879
1854
1877
1907
1901
Petra Vilhelmsdatter
Petra Teoline Larsen
Petrine Hansen Brokerud
Petrine Henriksdatter
Petrine Jakobsdatter
Petter Bernhardsen
1886
1882
1870
1861
1853
1890
Petter Borgersen
Petter Kristiansen Dahl
Petter Andersen Haga
Petter Hansen
Petter Iversen
Petter Iversen
1893
1881
1892
1889
1870
1872
Gard/gate
Side
Godli, nedre
122
Skoglund (plads) 18
Slaatland
76
Stock
80
Stubne
77
Brovold (plads)
49
Grua, nordre
125
Lunner
35
Ulven
74
Volla (gaard)
43
Bilet (gaard)
99
Stubne
77
Hovland østre
88
(gaard)
Ohrhagen (gaard) 103
Haakenstadbraaten 103
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Volla
137
Grøntjernet (gaard) 91
Kalvsjøbraaten
60
Kleven (gaard)
98
Flatlakværn (plads)40
Tvetbraaten
99
(gaard)
Munkerud (gaard) 101
Frøslie (gaard)
89
Nitberg (gaard)
24
Volla
47
Svensbraatebingen 15
(plads)
Jordet (gaard)
26
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Finløs (plads)
23
Aasli
11
Liæker
45
Skøien søndre
64
(gaard)
Raastad
70
Kjørven nedre
60
(gaard)
Ryen (gaard)
95
Blistein
70
Ødegården (gaard) 87
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Søvolden
109
Hof
22
Nordli
135
Langgaard (plads) 23
Nordbraaten
34
(plads)
Furusæth
57
Solbakken (plads) 90
Brokerud
81
Monsrud
108
Snellingen (gaard) 120
Rundelsbraaten
111
(plads)
Grønbraaten
113
Granli, Grua
124
Haga (gaard)
48
Raastad
71
Dalen
113
Rya-hytten
140
Ref.nr.
0008-001
0050-008
0043-001
0064-011
0051-001
0084-004
0020-014
0021-001
0032-001
0061-003
0073-001
0050-004
0021-003
0088-001
0087-001
0056-002
0033-005
0035-001
0034-003
0068-009
0047-009
0071-001
0078-007
0025-011
0080-002
0076-009
0029-003
0085-005
0056-011
0074-010
0004-001
0067-012
0054-007
0004-001
0036-007
0053-004
0002-007
0019-004
0010-006
0011-009
0070-002
0023-012
0073-007
0017-005
0021-003
0031-008
0071-002
0005-002
0072-002
0019-003
0028-003
0017-004
0081-005
0006-004
0032-007
0046-002
Side 177
0533 Lunner
Namn
Petter Johannessen
Petter Edvsen Logna
Petter Nilsen
Petter Pettersen
Fødd
1890
1892
1883
1883
Petter Kristoffersen
1891
Skjærvengen
Petter Ingebretsen Smerud 1895
Petter Herm. Løfsgaard
1895
Gard/gate
Harestuvolden
Logna (plads)
Nilsrud (plads)
Haneknæsagstua
(plads)
Skjærvengen
Side
110
100
40
115
Ref.nr.
0013-017
0074-006
0044-001
0040-004
82
0079-003
81 0070-004
134 0016-003
Ragna Larsen Lien
Ragna Næss
Ragna Olafsen
Ragna Olsdatter
Ragna Olsen
Ragna Paulsen
1892
1901
1900
1874
1895
1897
Ragna Fredriksdatter
Puthaug
Ragna Rolfsen
Ragna Syversdatter
Stenersen
Ragna Gudbrandsdatter
Øistad
Ragna K. Kirkeby
1898
Smerud
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Kraggerudshagen
Østby (gaard)
Haakenstadhaugen
(plads)
Hof
Grua østre
Svesgrina
Myhre
Kjørven øvre
(gaard)
Granum
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Skøienbraaten
(plads)
Bjøraltlia
Skøien
Mutta
Voldstad
Mørtvedten
Melstenbraaten
Lunborg
Nordbraaten
(plads)
Liæker
Larmerud øvre
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Lien
Løken
Grua st
Haldvin
Godli, nedre
Sæterbraaten
(gaard)
Puthaug (gaard)
1890
1905
Haaversrud (gaard) 66
Liæker
44
0065-004
0066-005
1890
Øistad
33
0014-003
1909
86
0011-013
Ragna Kr. Jenserud
Ragna Kristine
Edvardsdatter Opøien
Ragna Mathilde Karlsen
Ragna O. Melaas
Ragna P. Grøntjernet
Ragna P. Munkerud
Ragnar Gulbrandsen
Ragnar Hansen
Ragnar Johansen
1895
1896
Sand søndre
(gaard)
Bilit (gaard)
Larshus
1904
1909
1901
1899
1898
1910
1899
Brokerud
79
Melaas (gaard)
89
Grøntjernet (gaard) 91
Munkerud (gaard) 101
Kjørvenhagen
60
Vidjibraaten
112
Ryen (gaard)
95
Petter I. Kraggerudshagen 1883
Petter P. Østby
1907
Petter T. Haugen
1882
R. Petersen
Ragna Bernhardsen
Ragna Bernstrøm
Ragna Eriksdatter
Ragna Eriksen
1853
1883
1908
1898
1896
Ragna Kristiansen Granum 1888
Ragna Gudbrandsen
1909
Ragna Gulbrandsdatter
1906
Ragna Hansdatter
Ragna Hansdatter
Ragna Hansdatter
Ragna Hansdatter
Ragna Iversen
Ragna Jørgensen
Ragna Kristensen
Ragna Kristiansen
1904
1906
1889
1891
1907
1898
1900
1906
Ragna Kristiansen
Ragna Kristiansen
Ragna Kristiansen
1904
1887
1887
Side 178
42 0054-001
103 0086-010
90 0030-002
22
127
133
65
61
0070-003
0026-011
0011-006
0062-007
0039-006
133 0010-004
121 0003-004
63
0051-005
56
62
126
126
76
130
59
34
0013-006
0047-009
0021-004
0023-004
0039-008
0041-003
0032-005
0017-008
45 0067-016
121 0006-004
138 0038-008
79
74
128
69
122
104
0057-004
0025-005
0029-012
0081-002
0008-018
0091-006
137 0032-004
99 0070-005
122 0010-006
0059-003
0027-003
0035-007
0078-005
0037-004
0027-003
0054-004
Namn
Ragnar Magnusen
Ragnar Trygve Hansen
Ragndi Johannesen Lien
Ragndi Bredesen Morka
Ragndi Pedersdatter
Munkerud
Ragndi Myhrer
Ragndi Paulsen
Ragndi A. Munkerud
Ragndi G. Braaten
Ragndi Kr. Jenserud
Ragndine Renstrøm
Ragnhild Andersdatter
Ragnhild Andersen
Ragnhild Gudbrandsdatter
Ragnhild Iversen
Ragnhild Johannesen
Ragnhild Kristensen
Ragnhild Hansdatter
Lunnerødegård
Ragnhild Jørgensdatter
Ohren
Ragnhild Simonsdatter
Ragnhild A. Lie
Ragnhild Elisabeth
Grønvold
Ragnhild H. Hovland
Ragnhild I. Johansen
Ragnhild Kamilla Karlsen
Fødd
1902
1905
1869
1891
1836
Gard/gate
Været (plads)
Klevengen
Lien
Maarka
Munkerud (gaard)
Side
92
131
79
81
101
Ref.nr.
0039-004
0042-019
0057-002
0072-004
0078-009
1859
1870
1861
1858
1861
1870
1830
1895
1895
1879
1861
1856
1908
Elgsjå
74
Mørtvedten
76
Munkerud (gaard) 102
Haakenstadbraaten 103
Jenserud (plads) 99
Nerengen
73
Lunner (gaard)
34
Ryengen (gaard) 94
Lunner (gaard)
34
Vidjibraaten
112
Melstenbraaten
130
Lunborg
59
Lunnerødegaard 33
0028-002
0041-002
0080-007
0087-002
0072-002
0023-002
0016-014
0049-007
0016-005
0027-007
0041-002
0032-002
0013-008
1905
Lunner (gaard)
0026-006
1908
1905
1898
Grønvold (gaard) 37 0031-003
Frøshaug (gaard) 107 0103-019
Grua st
128 0029-004
1881
1908
1902
0023-003
0087-006
0067-007
Ragnvald Johannesen
Ragnvald Larsen
1880
1892
Hovland (gaard) 88
Haakenstadbraaten 103
Kleven barakke
98
(plads)
Braastad
77
Vesternmarken
19
(plads)
Ballangrud østre 25
Heier
82
0081-004
1891
1842
1880
1854
1868
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Vesternmarken
19
(plads)
Vestern (gaard)
17
Ulven nordre
20
(gaard)
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Sørmarken, Grua 129
Narverud (gaard) 13
Nyborg
28
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Sand (gaard)
83
Haaversrud (gaard) 66
Høiby (gaard)
32
Grønvold (gaard) 37
Lunnerødegaard 33
1840
1841
1861
1871
1879
1908
1909
1910
1901
Melaas (gaard)
Rundalsbakken
Liæker
Bratholdt
Haakenstad skole
Randen
Ballangrud østre
Grua østre
Sand (gaard)
0027-009
0021-002
0067-002
0031-007
0082-001
0035-008
0083-021
0026-014
0002-004
Ragnvald Olsen
1892
Ragnvald Fredrik William 1896
Kemp
Randi Engebretsen
1905
Randi Fredriksdatter
1850
Randi Halvorsdatter
Randi Halvorsdatter
1894
1891
Randi Halvorsdatter
1847
Randi Jakobsen
Randi Jensdatter
Randi Johansen
Randi Gudbrandsdatter
Skari
Randi Ødegård
Rangdi Halvorsdatter
Rangdi Iversdatter
Rangdi Kristiansdatter
Rangdi Syversdatter
Lunnerødegård
Rangdi Olsen Melaas
Rangdi Olsdatter
Rangdi Torgersen
Rangdi Olsdatter Volla
Rasmus R. Bakke
Regine Hansdatter
Reidar Andreasen
Reidar Antonsen
Reidar Bjerke
1863
1839
1908
1874
36
90
111
44
137
102
129
25
127
83
0046-007
0055-002
0082-008
0075-004
0055-001
0041-005
0062-003
0081-008
0033-002
0012-002
0095-006
0020-002
0001-004
0065-007
0007-008
0031-006
0013-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Reidar Johannessen
1906
Brandborg
Reidar Hanssen
1908
Reidar Mattiasen
1903
Reidar Norman
1879
Reidun Coldevin
1904
Reinard Arnesen
1906
Roal Green
1903
Rolf Halvorsen
1851
Rolf Arman Jacobsen
1907
Rolf Gunnar Johnsen
1906
Rolv Zypriansen Morken 1898
Rolv Harry Johansen
1907
Rolv Trygve Andersen
1900
Rudolf Toresen
1891
Rudolf Løv Øiskogødegård1909
Ruth Johansen
1897
Ruth Jørgensdatter
1901
Ruth Torvaldsdatter
1902
Rønnaug J. Haakenstad
1827
Sara Green* f Andersen 1872
Sara Kamilla H. Bakke
1902
Sederine Anette
1857
Gulbrandsen
Siggurd Jørgensen Berge 1898
Siggurd Johansen
1899
Siggurd H. Pynten
Signe Olsdatter
Brendebakken
Signe Eriksen
1895
1902
Signe Johansdatter
Signe Juliussen
Signe Kristiansen
1896
1905
1876
1894
Signe Pedersdatter
1906
Signe Hansdatter
1908
Snellingen
Signe Syversdatter
1902
Stenersen
Signe Bergliot Emilsen
1904
Signe H. Johannessen
1908
Signe J. Toresen
1910
Signe K. Svensen
1901
Signe Karoline Kristiansen 1910
Signe M. Andersen
1909
Sigrid Andersdatter
1895
Sigrid Hansdatter
Sigrid Ingebretsen
Sigrid Johansen
1907
1898
1898
Sigrid Karlsdatter
1896
Sigrid Larsen Lien
1903
Sigrid Martinsdatter
1905
Sigrid Halvorsen Morken 1874
Sigrid Pedersen
1882
Sigrid Pedersen
1877
Sigrid Larsen Solbakken 1854
Sigrid Andersen Stock
1832
Sigrid Johannesen Stock 1899
Sigrid Eriksen Stubne
1876
Sigrid A. Lie
1903
Sigrid Amanda Kristiansen 1904
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Ulven nordre
21
(gaard)
Bjøraltlia (plads) 56
Stenseth
123
Granli, Grua
129
Øistad (gaard)
52
Muttamarken
126
Enger
53
Haaversrud (gaard) 66
Østengen (gaard) 90
Grua, nordre
125
Morken
82
Grua, nordre
125
Volla
47
Lunner (gaard)
34
Øiskogødegaard 34
Fagerli
65
Løvlien
109
Stubengen
116
Haakenstad
103
Enger
53
Hovland østre
88
(gaard)
Roa st
87
Ref.nr.
0062-015
Namn
Sigrid J. Røste
0016-005
0011-004
0032-001
0103-004
0022-008
0106-010
0065-001
0028-004
0020-020
0074-003
0020-008
0076-019
0016-008
0015-004
0061-005
0009-009
0048-003
0085-011
0106-006
0021-015
Sigrid Johanne Grønvold 1905
Sigrid Margrete Svellingen 1910
Sigrid Mathilde Larsen
1905
Sigurd Andersen
1871
Sigurd Andersen
1880
Berglund (gaard)
Helgelandshagen
(gaard)
Helgeland (gaard)
Skogly
0094-003
0050-005
50
41
0017-002
41 0048-010
123 0013-005
Kjørven øvre
61
(gaard)
Bjørgesæter station 114
Haaversrud (gaard) 66
Sand søndre
86
(gaard)
Høiby (gaard)
32
Solli (gaard)
48
0039-005
Liæker
44
0066-003
Kjørven øvre
Sørbraaten (plads)
Lund
Tvetengen (plads)
Tangen
Misundli (plads)
Lunby skole
(gaard)
Løkenbakken
Sparby (plads)
Kjelstad
(Kjevlingstuen)
Skøien
Lien
Thomasgjerdet
Morken
Kalvsjøhagen
Haldum
Solbakken (plads)
Stock
Stock
Stubne
Frøshaug (gaard)
Daltyven
61
87
58
96
82
86
31
0040-011
0015-008
0025-008
0056-003
0077-006
0014-006
0003-003
77
22
27
0048-005
0069-003
0090-004
63
79
119
82
58
69
90
80
80
77
107
138
0048-005
0056-005
0068-008
0074-002
0027-008
0082-002
0031-002
0064-012
0064-008
0049-004
0103-018
0039-003
0035-003
0064-009
0011-015
0007-006
0079-009
Fødd
1877
Sigurd Andersen
Sigurd Jørgensen
Sigurd Karlsen
Sigurd Martinsen
Sigurd Myrabakken
Sigurd Paulsen
1907
1904
1908
1910
Sigurd J. Toresen
Sigurd Trygve Smestad
Sigvald H. Johannessen
Sigvard Johansen
Sigvard Olsen Vold
1897
1910
1899
1883
1889
Sigvart Andersen
Sigvart Gudbrandsen
Sigvart Gudbrandsen
Sigvart Ingebretsen
Sigvart H. Ryen
Simen Hall
Simen Johnsen
Simon Pedersen
Simond Grønvold
Siri O. Hovland
Sivert Eriksen
Soffie Johnsdatter Berge
Soffie Olsen
Sofie Gulbrandsen
Sofie Hansdatter
Sofie Hansdatter
Sofie Johannesdatter
Sofie Karlsdatter
Sofie Larsdatter
Sofie Pedersen
Sofie Petersdatter
Sofie Eriksen Skjærva
Sofie Torstensen
1896
1888
1877
1874
1893
1876
Sofie Torvaldsen
Sofie Anne Syversen
Sofie Margrete Karlsen
Solveig Andreasen
Solveig Monssen
Solveig Olafsen
Solveig Olsen
Solveig Syversen
Solveig G. Halvorsen
1882
1902
1905
1905
1879
1908
1909
1907
1899
Solveig J. Johansen
Sophus Andersen
Steffen Braastad
Steffen L. Hovland
Steffen L. Hovland
Svanhild Belteren
Sven Bjørklund
1910
1892
1877
1889
1889
1896
1857
Sven Toresen
Sven Johan Wedin
Svend Jensen Anfinseth
1850
1893
1908
1903
1857
1883
1858
1910
1870
1877
1880
1893
1887
1867
1901
1867
1846
1890
1858
1886
Gard/gate
Side
Staalit %Røste% 96
(gaard)
Grua st
128
Tveten (gaard)
100
Solheim %Grua% 128
Myhre
20
Paulsrudbraaten 105
(plads)
Larshusbakken
123
Finløs (plads)
23
Jonsrud
119
Bjørklund (plads) 50
Klevengen, øvre 131
Sæterbraaten
104
(gaard)
Lund
58
Moldstad
133
Sørbraaten (plads) 86
Haglund
47
Kjørvenvolden ell. 134
Vold
Raastad
71
Stubne
78
Stoksødegaard
78
Solli
124
Ryen (gaard)
95
Lindheim (plads) 85
Stenseth
123
Birkelund Grua
125
Grønvold (gaard) 37
Hovland (gaard) 88
Myhre
65
Berglund (gaard) 50
Bjøraltmyra
56
Solheim
110
Jordet (gaard)
25
Mutta
126
Myhre
65
Jonsrud
119
Bjørgesæterløkken 113
Raastad
71
Oren (gaard)
11
Skjærva
83
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Ohren (gaard)
11
Tjenslien (plads) 11
Brokerud
80
Ballangrud østre 25
Haugen
21
Grua st
128
Godli, nedre
122
Volla
47
Ulven søndre
21
(gaard)
Østbyengen (plads)105
Granli Grua
127
Braastad - Sag
73
Kjørven (gaard) 49
Haakenstad (gaard)102
Belteren
136
Lykkebakken
47
(plads)
Engestuen
118
Svesviken
136
Skjeggerud
135
Ref.nr.
0059-002
0029-007
0075-008
0030-005
0061-001
0093-001
0012-007
0074-008
0065-006
0089-006
0043-002
0091-008
0025-005
0007-007
0015-004
0075-001
0013-003
0011-006
0052-004
0055-003
0015-009
0053-003
0007-001
0011-008
0019-001
0031-001
0023-002
0062-011
0094-002
0018-003
0014-008
0085-004
0021-003
0062-002
0065-003
0031-002
0011-002
0001-009
0080-007
0034-006
0003-006
0002-004
0062-006
0083-019
0063-002
0029-015
0008-021
0076-005
0065-010
0095-008
0028-005
0020-001
0087-003
0083-002
0027-005
0078-001
0061-001
0026-003
0019-003
Side 179
0533 Lunner
Namn
Sverre Belteren
Sverre Bjørklund
Fødd
1907
1902
Sverre Hansen
Sverre Hansen
Lunnerødegård
Sverre Olsen
Sverre Rui
Sverre Karl Syversen
Sverre Viktor Edvardsen
Opøien
Synøve Halvorsen
Syver Eriksen
1858
Syver Fredriksen
Syver Gulbrandsen
Syver Gulbrandsen
Syver Hansen
1846
1905
1895
1869
Syver Melby
Syver Pedersen
Syver Rolfsen
Syver Andersen Stenersen
Syver Monsen
Viggerhaugen
Syverine Jensen
Syverine Kristiansdatter
Syverine Marie M.
Arneberg
Søren Oppen
Tanny G. Tonhaugen
1856
1865
1892
1872
1876
Tara Gudbrandsdatter
1894
Tea Bækkelund
Tea Marie P. Ohrhagen
Tea P. Ohrhagen
Tekla Hansen
Teodor Hansen
Teodor Kristiansen
Teodor P. Haugen
Teoline Johannesen
Thea Andreasen
Thea Severinsen
Thekla !!
Theodor Andersen
Theodor Wiese
Theodora Kristine Hæhre
Theoline Pedersdatter
Theoline Kristine
Tomassen Holmelund
Therese Halvorssen
Thomas Trondsen
Thora Johannessen
1898
1896
1896
1906
1861
1892
1899
1861
1897
1881
1879
1891
1888
1847
1850
1901
Thora Kr. Olsen
Thorolf Erlingsen
Thorolf Olsen
Thron Andersen Grymyr
Thron Thomassen
Tilla Gudmundsen
Tilla Paulsen
Tilla Nilsdatter Stenrud
Tilla Torvaldsdatter
1886
1897
1902
Side 180
Side Ref.nr.
136 0027-008
48 0078-005
1910
1902
Gard/gate
Belteren
Lykkebakken
(plads)
Lingaard
Lunnerødegaard
57
33
0023-009
0013-005
1909
1908
1900
1909
Lyseng (plads)
Østby (gaard)
Tjenslien (plads)
Larshus
35
103
11
123
0023-009
0086-013
0002-003
0010-014
1870
Ulven søndre
21
(gaard)
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Bjørndalen (plads) 57
Fillipsbraaten
55
Rud
57
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Melby
61
Haldum
69
Haaversrud (gaard) 66
Liæker
44
Viggerhaugen
138
(plads)
Tomten, Grua
124
Dokka (plads)
35
Bækken øvre
27
0065-008
Oppen
53
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Volla
47
Ohrhagen (gaard) 104
Solbakken (plads) 90
Fristad (plads)
53
Jenserud (plads) 99
Skøien
62
Haugen
58
Slaatland
76
Ballangrud østre 25
Blyverket
119
Solheim
110
Søvolden
109
Erstad (gaard)
91
Larshus
122
Pipern
119
Holmelund
132
0001-001
0060-012
Grindvoll
28
Stryken
107
Kjørvenvolden
134
(plads)
Kongell
133
Kalvsjøhagen
58
Kalvsjøhagen
59
Lunner
35
Stryken
107
Heier
74
Finstad
64
Stenrud (gaard)
20
Kraggerudsmarken 41
0097-007
0001-004
0012-002
1888
1865
1897
1903
1897
1891
1851
1867
1878
1902
0086-001
0020-001
0009-008
0019-018
0065-001
0043-001
0082-001
0065-005
0066-001
0036-006
0018-009
0020-002
0088-009
0057-006
0076-010
0088-004
0031-011
0104-006
0072-008
0045-008
0024-005
0043-002
0083-016
0067-002
0014-002
0011-004
0033-006
0010-002
0069-002
0005-005
0009-002
0027-009
0028-009
0021-009
0001-001
0031-002
0058-002
0058-006
0052-004
Namn
Tobias Andersen
Fødd
1847
Tolline Olsdatter
Tolline Torstensdatter
Tomas Konrad Holmelund
Tor Hansen Koperud
Tora Gudbrandsdatter
Tora Hansdatter
1848
1841
1868
1852
1894
1908
Tora Kristiansdatter
1909
Tora Olsen
Tora Torvaldsdatter
Stigum
Tora Toresdatter
Tora Toresen
Tora Elevine Hansen
Tora H. Mathisen
Tora J. Johansen
Tora K. Hansen
Tora Magna M. Knippen
Tora Margrete Torvaldsen
Tordis Larsen
Tore Andersen
1883
1898
Tore Tidemandsen Leira
Torger Olsen
Torger T. Brandrud
Torgine Larsen
Torgrim T. Smedstuen
Torgun Halvorsen Skouen
Torine Jakobsdatter
Torine Karlsdatter
Torine Olsdatter
Torleiv Eliasen Dørum
Torleiv Haug
1845
1892
1903
1865
1903
1899
1900
1892
1903
1856
1852
1869
1867
1843
1871
1882
1888
1891
1909
1876
Gard/gate
Side
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Rundalsbakken
112
Kraggerudsmarken 42
Holmelund
132
Koperud
78
Liæker
44
Svensbraaten
14
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Bolken
22
Høien (gaard)
42
Ref.nr.
0026-001
Mindet (plads)
30
Øistad (gaard)
52
Ulven
75
Vestbraaten (plads)93
Østbyengen (plads)105
Ballangrud østre 25
Røstestua (plads) 98
Brokerud
79
Grindvoll
30
Harestuengen
117
(Engebraaten)
Kalvsjøhagen
58
Askelsrud (gaard) 63
Solbjør (gaard)
88
Lund
58
Smedstuen (gaard) 105
Harestuen skole 115
Kalvsrud (plads) 39
Harestuen
115
Haneknæ
110
Brustuen (plads) 30
Barakken, Nysæter 131
gruber
Brokerud
79
Grua østre
127
Rundalen
111
0103-002
0103-008
0035-005
0048-002
0095-005
0083-007
0066-003
0060-004
0107-003
0052-001
114
14
110
21
0038-003
0019-004
0015-002
0066-001
114
107
69
75
30
87
82
0037-001
0001-008
0084-004
0034-001
0104-005
0020-003
0078-007
0022-002
0052-011
0005-001
0054-001
0067-005
0026-006
0026-007
0071-008
0053-003
0027-012
0053-001
0020-010
0025-002
0094-001
0042-001
0041-009
0041-007
0015-005
0105-008
0045-003
Torleiv Johannesen
Torleiv Knudsen
Tormod Alexander
Antonsen
Torstein Nilsen
Torstein Olsen
Torstein Olsen
Torstein Iversen Svinning
1899
1871
1909
Torstein Torsteinsen
Torstein Trondsen
Torsten Adolfsen
Torsten Andersen
Torsten Antonsen
Torsten Brandrud
Torsten Paulsen
Dynnebraaten
Torsten Johannessen
Ellefsrud
Torsten Olsen Grumstad
Torsten Gudbrandsen
Torsten Kristiansen
Torsten Larsen
Torsten Olsen Tveten
Torsten L. Solbjørhagen
1827
1900
1908
1835
1901
1837
1857
Sletten
Virstad vestre
Haneknæ
Ulven søndre
(gaard)
Bjørklund
Stryken
Sørengen
Ulven
Grina (plads)
Solbjør (gaard)
Kværnstuen
1880
Stock
80
0064-010
1894
1858
1900
1902
1908
1856
33
50
63
128
100
91
0012-006
0090-001
0048-007
0030-004
0075-004
0036-001
Torsten T. Haugen
1896
90
0030-005
Torval Jensen
1871
Bakkehagen
Bergli (plads)
Skøien
Solheim %Grua%
Tveten (gaard)
Solbjørhagen
(plads)
Haakenstadhaugen
(plads)
Stubengen
1888
1905
1885
1872
0059-004
0026-022
0020-007
116 0048-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Førenamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Torvald Eriksen
Torvald Andersen Haga
Torvald Hansen
Torvald Hansen
Torvald Hansen
Torvald Hansen
Torvald Iversen
Torvald Kristiansen
Torvald Olsen
Torvald Ottesen
Torvald Toresen
Torvald Torgersen
Torvald Torstensen
Torvald Olsen Vindorum
Fødd
1849
1891
1869
1898
1904
1903
1906
1893
1862
1873
1895
1863
1890
1883
Torvald And. Tvetmarken 1893
Gard/gate
Side
Grumyren
131
Haga (gaard)
48
Kraggerudsmarken 41
Volla
46
Holoa
120
Randen
129
Nordli
135
Harestuvolden
110
Syverstuen (plads) 92
Søvolden
109
Mikkelsbraaten
31
Nerengen
72
Haakenstad (gaard)93
En tømmerhytte i 120
Skogen
Tvetmarken
99
(gaard)
Stubhytten (gaard) 107
Lunnerengen
37
Hovland østre
88
(gaard)
Sand (gaard)
84
Frøslie (gaard)
89
Berge
60
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Nordmarken
86
(plads)
Kjørven nedre
60
(gaard)
Virstad østre
15
(gaard)
Oren (gaard)
11
Virstad vestre
14
Virstad østre
15
(gaard)
Munkerud (gaard) 102
Nordmarken
86
(plads)
Hovlands gaard, 129
Grua
Lunner meieri
51
Sandungskalven 139
Elgstøen (plads) 139
Lyseng (plads)
35
Ballangrud vestre 24
(gaard)
Nerengen
73
Lund
58
Stubne
77
Mørtvedten
76
Solbjør (gaard)
88
Solbakken (plads) 90
Ref.nr.
0044-001
0081-004
0052-001
0072-004
0070-005
0035-006
0023-008
0013-019
0038-001
0011-007
0001-004
0019-001
0044-013
0073-006
11
126
66
57
98
0003-008
0022-009
0069-005
0021-001
0067-006
89 0027-007
136 0026-001
Torvald H. Hytten
Torvald H. Lunnerengen
Torvald J. Bakken
1898
1900
Torvald J. Sand
Torvald M. Andersen
Torvald M. Hansen
Torvald T. Haugen
1867
1908
1900
1891
Trine Tonhaugen
1873
Trine L. Olsen
1870
Tron Antons
1896
Tron Halvorsen
1904
Tron Jørgensen
Tron Olsen
Tron Olsen
1899
1903
1831
Tron H. Munkerud
Tron K. Olsen
1905
1908
Trond Stenberg
1889
Trygve Buruld
Trygve Jensen
Trygve Magnussen
Trygve Olsen
Trygve Hansen Sperre
1903
1900
1906
Trygve Torgersen
Trygve J. Toresen
Trygve Olav Arnesen
Trygve Olav Olsen
Trygve T. Brandrud
Unni Liv Larsen
Solbakken
Valdemar Akselsen
Viktor Arnesen
Viktoria Andersen
Vilhelm Vilhelmsen
Walborg Karlsen
1902
1895
1894
1900
1891
1899
Wiktor Hermansen
Bratholdt
Wilhelm Briel
Wilhelm Wedin
1910
Ohren (gaard)
Muttamarken
Linstad (gaard)
Furusæth
Kleven barakke
(plads)
Bratholdt
1851
Melaas (gaard)
Svesviken
1909
1895
1908
1894
1856
1900
Digitalarkivet - Arkivverket
Namn
Østen Wabø
Fødd
1885
Gard/gate
Ryen (plads)
Side Ref.nr.
94 0050-011
0069-004
0106-004
0029-005
0021-011
0003-001
0025-008
0033-007
0030-003
0060-010
0013-002
0036-006
0033-003
0001-004
0019-003
0033-006
0080-005
0013-008
0031-018
0099-004
0040-007
0044-007
0023-004
0076-012
0019-004
0025-004
0050-005
0041-005
0020-005
0031-005
137 0031-005
Side 181
0533 Lunner
Side 182
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Etternamnregister
Namn
!!, Gulbrand
!!, Hanna
!!, Harald
!!, Karen
!!, Thekla
?, ? ?
Aamodt, Borghild H.
Aanonsen, Grurine!!
Aas, Anna Kristiane
Aasengen, Ole
Aaslund, Anders
Aaslund, Marte
Aaslund, Nils
Aaslund, Gunvord
Andersen
Aaslund, Magnhild
Andersen
Aaslund, Nils Andersen
Adolfdatter, Jenny
Adolfsdatter, Borghild
Adolfsdatter, Hanna
Adolfsdatter, Karen
Adolfsen, Adolf
Adolfsen, Adolf Oskar
Adolfsen, Aksel Gunerius
Adolfsen, Anna
Adolfsen, Anton
Adolfsen, Kristian
Adolfsen, Marry
Adolfsen, Torsten
Akselsdatter, Astrid
Akselsdatter, Bennette
Akselsen, Gerhardt
Akselsen, Oskar
Akselsen, Otto
Akselsen, Valdemar
Alexandersen, Jonette
Alfredsdatter, Helga
Amundrud, Marie G.
Amundsdatter, Kari
Amundsdatter, Karoline
Amundsdatter, Marte
Amundsen, Dina Josefine
Amundsen, Harry
Amundsen, Ingeborg
Amundsen, Ole
Andersdatter, Anna
Andersdatter, Anne
Andersdatter, Anne
Andersdatter, Anne
Andersdatter, Anne
Andersdatter, Anne Marie
Andersdatter, Dorthea
Andersdatter, Elise
Andersdatter, Gudbjørg
Fødd
1895
1893
1892
1894
1878
1890
1866
1876
1840
1829
1902
Gard/gate
Birkeland
Aaslund (gaard)
Birkelund Grua
Kjørven (søndre)
Solheim
Harestuen
Bækkeli
Frydenlund
Birkelund Grua
Mørtvedten
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
Side
68
32
125
60
110
115
66
29
125
75
32
32
32
32
Ref.nr.
0078-003
0005-004
0019-017
0035-006
0014-002
0041-011
0067-002
0099-002
0019-015
0037-006
0005-008
0005-010
0005-009
0005-007
1901
Aaslund (gaard)
32
0005-006
1899
1894
1907
Aaslund (gaard) 32
Rundalen
111
Botne
112
Botne
112
Botne
112
Grønbraaten
113
Botne
112
Botne
112
Sørengen
69
Sørengen
69
Botne
112
Botne
112
Sørengen
69
Solheim
110
Solheim
110
Solheim
110
Solheim %Grua% 128
Harestuskogen
116
Ohren (gaard)
11
Tangen
82
Birkeland
68
Solbjør (gaard)
88
Bakkestykket
117
Linstad (gaard)
66
Amundrud (plads) 92
Østenden
136
Ulven
75
Mørtvedten
76
Dokka (plads)
34
Bjøraltlia
56
Liæker (gaard)
45
Holdt
67
Blistein
70
Gruødegaardsbakken
130
Holmen
134
Korsrud (gaard) 13
Bækkestue
112
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Kraggerudsmarken 42
Haugerud (plads) 13
Larshusbakken
123
Virstad østre
15
(gaard)
Helgelandshagen 41
(gaard)
1879
1900
1860
1905
1903
1910
1906
1898
1910
1908
1903
1908
1906
1889
1895
1895
1876
1901
1881
1864
1859
1831
1885
1893
1846
1859
1884
1850
1855
1867
1851
1841
1855
1873
Andersdatter, Gudbjørg
Andersdatter, Helene
Andersdatter, Hilda
Andersdatter, Ingeborg
1870
1897
1875
Andersdatter, Ingeborg
1856
Digitalarkivet - Arkivverket
0005-005
0020-003
0023-008
0023-003
0023-005
0028-007
0023-007
0023-006
0084-005
0084-003
0023-004
0023-009
0084-004
0014-009
0014-011
0014-010
0030-010
0051-008
0003-008
0077-002
0078-002
0020-006
0057-001
0069-002
0040-001
0028-006
0032-007
0041-008
0020-001
0013-005
0068-007
0072-002
0003-006
0037-002
0014-002
0014-005
0026-002
0081-002
0052-014
0013-002
0012-003
0033-002
0050-002
Namn
Andersdatter, Johanne
Andersdatter, Karen
Andersdatter, Kari
Fødd
1858
1875
1856
Andersdatter, Kari
Andersdatter, Karine
Andersdatter, Kristiane
Andersdatter, Maren
Helene
Andersdatter, Mari
Andersdatter, Marie
Andersdatter, Marie
1834
1852
1862
1895
Andersdatter, Marte
Andersdatter, Marthe
Andersdatter, Marthe
Andersdatter, Olava
Andersdatter, Oline
Andersdatter, Ragnhild
Andersdatter, Sigrid
1873
1876
1830
1852
1864
1830
1895
Andersen, Aksel
Andersen, Alma Otilde
Andersen, Amund
Andersen, Anders
Andersen, Anders
Andersen, Anders
Andersen, Anders
Andersen, Anders
Andersen, Anders
Andersen, Anders Konrad
Andersen, Andreas
Andersen, Andreas
Andersen, Anna
Andersen, Anna
Andersen, Anna Elfrida
1881
1905
1890
1844
1879
1873
1901
1886
1868
1893
1852
1860
1905
1894
1907
Andersen, Anne
1855
Andersen, Anne
1886
Andersen, Anne
Andersen, Annie?? H.
1863
1874
Andersen, Anton
Andersen, Anton
1885
1885
Andersen, Anton
1866
Andersen, Arthur
Andersen, Astrid
1904
1894
Andersen, August
Andersen, Axel M.
Andersen, Berte Marie
1854
1898
1864
Andersen, Bjarne
Andersen, Borghild
1908
1909
Andersen, Bror Olaf
Andersen, Edvard
Andersen, Edvart
Andersen, Einar
1859
1900
1890
1899
1850
1863
1872
Gard/gate
Bjørgesæter
Skøien
Skøien søndre
(gaard)
Harestuvolden
Mutta
Sørli (plads)
Engestuen
Side
114
63
64
Ref.nr.
0036-002
0049-002
0054-002
109
126
132
118
0013-005
0021-002
0003-002
0061-004
Grumyren
Hov (gaard)
Harestuhagen
(plads)
Linnerud
Rud
Grua vestre
Hallum (gaard)
Harestuen
Lunner (gaard)
Lunby skole
(gaard)
Granli Grua
Braastad
Linstad (gaard)
Lunner (gaard)
Lunner (gaard)
Kjørvensvingen
Skøien
Raastad
Larshusbakken
Engestuen
Bruvold (plads)
Larmerud, nedre
Skøien
Granli Grua
Birkelund %Grua
%
Kvernhaugen
(plads)
Bjøralt østre
(gaard)
Engli
Paulsrudbraaten
(plads)
Vestengen (plads)
Stryken damvogterbolig
Harestuhagen
(plads)
Kjørven (søndre)
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Granli Grua
Misundli (plads)
Pettersbakken
(Hytten) (plads)
Sagbraaten (plads)
Birkelund %Grua
%
Volla
Linstad (gaard)
Raastad
Larshusbakken
131 0044-002
48 0083-002
116 0046-002
46
57
126
68
115
34
31
0073-002
0019-002
0024-006
0074-005
0041-006
0016-014
0003-003
127
72
66
36
36
61
63
71
123
118
16
121
63
127
130
0028-007
0015-010
0069-003
0025-001
0025-002
0042-006
0049-005
0011-004
0012-001
0061-003
0039-001
0005-001
0049-007
0028-006
0038-004
19
0053-002
55
0011-004
73 0024-002
105 0093-002
36 0024-007
108 0003-008
115 0044-001
60 0035-005
138 0038-004
127 0028-001
86 0014-003
91 0034-002
49 0085-006
130 0038-005
47
66
71
123
0076-015
0069-008
0011-005
0012-004
Side 183
0533 Lunner
Namn
Andersen, Einar Arvid
Fødd
1907
Andersen, Elling
Andersen, Emil
Andersen, Emmy Terese
Andersen, Erik
Andersen, Erling Magnus
Andersen, Georg Augen
Andersen, Gudbjør S.
Andersen, Gudbjørg
Andersen, Gudbrand
Andersen, Gudbrand
1847
1868
1898
1872
1895
1885
1859
1889
1881
1873
Andersen, Gulbrand
Andersen, Gulbrand
Andersen, Gulbrand
Andersen, Gunda
Andersen, Gunda Otilie
Andersen, Gurine
1903
1898
1848
1896
1893
1855
Andersen, Gustav
Andersen, Halvor
Andersen, Halvor
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
Andersen, Hans
1855
1878
1866
1871
1898
1892
1874
1897
1864
1892
Andersen, Hans
1861
Andersen, Hans Adolf
Andersen, Helene
1903
1888
Andersen, Helene
Andersen, Hilda
Andersen, Inga
Andersen, Inga T.
Andersen, Ingeborg
Andersen, Ingeborg
Andersen, Ingeborg
Andersen, Ingeborg Kr.
Andersen, Ingel
Andersen, Ingvald
Andersen, Ingvald
Andersen, Ingvar
Andersen, Ivar
Andersen, Iver
Andersen, Iver
Andersen, Iver Kristian
1862
1890
1894
1888
1875
1880
1861
1878
1862
1903
1903
1899
1878
1854
1859
1865
Andersen, Jakob
Andersen, Jens
Andersen, Jensine Lovise
Andersen, Johan
Andersen, Johan
Andersen, Johan Edvard
Andersen, Johanne
Andersen, John
Andersen, Jul
Andersen, Karen
1850
1884
1895
1892
1891
1837
1908
1900
1887
1861
Side 184
Gard/gate
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Skøien søndre
Haugerud (plads)
Volla
Skøien
Volla
Volla
Ødegården (gaard)
Braastad
Fredheim
Harestuhagen
(plads)
Skøien
Linstad (gaard)
Haneknæ
Linstad (gaard)
Ødegården (gaard)
Kalvsjøhagen
(gaard)
Larmerud, nedre
Narverud (gaard)
Haldvin
Pynten (plads)
Sagbraaten (plads)
Bjøraltlia
Lingaard
Skøien
Hallum (gaard)
Braastad
Pettersbakken
(Hytten) (plads)
Harestuhagen
(plads)
Ødegården (gaard)
Bjøralt østre
(gaard)
Larmerud, nedre
Frøshaug (gaard)
Skjeggerud
Frøslie (gaard)
Skøien
Sveljen
Granum
Misundli (plads)
Kjørvensvingen
Sagbraaten (plads)
Linstad (gaard)
Braastad
Bilet (gaard)
Sørengen
Harestuhagen
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Kalvsrud (plads)
Raastad
Ødegården (gaard)
Linstad (gaard)
Braastad
Haglund
Skøien
Sagbraaten (plads)
Heier (gaard)
Jordet (gaard)
Side Ref.nr.
138 0038-007
64
13
47
63
47
47
87
72
51
116
0055-001
0013-001
0076-018
0048-001
0076-017
0076-016
0019-002
0015-008
0097-005
0046-004
63
66
110
66
87
58
0049-006
0069-007
0015-001
0069-006
0019-005
0026-002
121
13
69
39
49
55
57
63
68
72
91
0005-003
0012-001
0081-001
0042-001
0085-003
0013-003
0023-001
0049-004
0074-001
0015-004
0034-001
116 0046-003
87
55
0019-007
0011-005
121
106
135
89
63
74
133
86
61
49
67
72
100
68
115
138
0005-002
0103-006
0019-005
0025-006
0048-002
0029-002
0010-002
0014-002
0042-001
0085-005
0069-009
0015-006
0073-008
0075-001
0045-001
0038-002
39
71
87
66
72
47
63
49
16
25
0041-008
0011-003
0019-006
0069-004
0015-003
0075-002
0049-008
0085-004
0040-008
0085-001
Namn
Andersen, Karen
Andersen, Karen
Andersen, Karine
Andersen, Karl
Fødd
1866
1871
1871
1853
Andersen, Karl
Andersen, Karl
Andersen, Karl
Andersen, Karl Julius
Andersen, Karl M.
Andersen, Karoline
1873
1897
1902
1887
1903
1880
Andersen, Kjersti
Andersen, Klara M.
Andersen, Konrad
1871
1906
1897
Andersen, Kristian
Andersen, Kristian
Andersen, Lars
Andersen, Lars
Andersen, Laura Emilie
1896
1882
1871
1893
1900
Andersen, Lisbet
1830
Andersen, Lydia Margrete 1865
Andersen, Maren
Andersen, Margit Oline
1870
1897
Andersen, Mari
Andersen, Marie
Andersen, Marie
Andersen, Marie
Andersen, Marie Regine
Andersen, Marius
Andersen, Marte
Andersen, Marthe
1894
1882
1850
1875
1894
1886
1880
1884
Andersen, Martin
Andersen, Mathilde
1840
Andersen, Nils
1871
Andersen, Nils
Andersen, Olava
Andersen, Ole
Andersen, Ole
Andersen, Ole
Andersen, Ole Gotfred
Andersen, Ole Marius
Andersen, Oline
Andersen, Oline
Andersen, Oskar
Andersen, Ottar M.
Andersen, Otto
Andersen, Otto
Andersen, Peder
Andersen, Peder
Andersen, Peter Olai
Andersen, Ragnhild
Andersen, Rolv Trygve
Andersen, Signe M.
Andersen, Sigurd
1861
1872
1898
1904
1901
1896
1853
1900
1901
1906
1858
1889
1862
1881
1890
1895
1900
1909
1871
Gard/gate
Side
Sørengen
68
Elgstøen (plads) 139
Heiermyra
74
Nordbraaten
34
(plads)
Lillegaard
47
Haaversrud
65
Larshusbakken
123
Ødegården (gaard) 87
Misundli (plads) 86
Ulven søndre
21
(gaard)
Volla
46
Misundli (plads) 86
Birkelund %Grua 130
%
Skøien
63
Granli Grua
127
Askelsrud (gaard) 63
Gruødegaard
130
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Raastad
71
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Heiermarka
80
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Braastad
72
Lunner (gaard)
36
Grua, nordre
125
Volla
137
Gruødegaard
130
Frøslie (gaard)
89
Bilet (gaard)
100
Bjøralt østre
55
(gaard)
Misundli (plads) 86
Harestuen
116
Jernbanestation
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Sletten
114
Askelsrud (gaard) 63
Skøien
63
Brokerud
79
Larshusbakken
123
Ødegården (gaard) 87
Braastad
72
Grindvoll
28
Gruødegaard
130
Braastad
72
Frøslie (gaard)
89
Ødegården (gaard) 87
Granli Grua
127
Flatlahagen (plads) 40
Olstad (plads)
92
Ødegården (gaard) 87
Ryengen (gaard) 94
Volla
47
Misundli (plads) 86
Myhre
20
Ref.nr.
0075-002
0044-002
0030-001
0018-001
0077-001
0063-004
0012-005
0019-003
0014-004
0066-003
0072-002
0014-005
0038-003
0049-003
0028-003
0052-001
0039-003
0038-006
0006-010
0038-003
0065-001
0038-005
0015-009
0025-003
0020-022
0033-002
0039-004
0025-005
0073-009
0011-003
0014-001
0050-006
0027-001
0038-001
0052-002
0048-006
0060-003
0012-006
0019-008
0015-005
0097-003
0039-005
0015-007
0025-007
0019-001
0028-004
0046-001
0042-001
0019-004
0049-007
0076-019
0014-006
0061-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Andersen, Sigurd
Fødd
1880
Andersen, Sigurd
Andersen, Sigvart
Andersen, Sophus
Andersen, Theodor
Andersen, Tobias
1907
1896
1892
1891
1847
Andersen, Tore
1856
Andersen, Torsten
Andersen, Torvald M.
Andersen, Viktoria
Andersen*, !!
Andreasdatter, Alma
Andreasdatter, Alma
Ovidie
Andreasdatter, Amalie
1835
1908
1894
1910
1896
1904
Andreasdatter, Bergitte
Andreasdatter, Elise
Andreasdatter, Guline
1908
1890
1878
Andreasdatter, Helga
Andreasdatter, Marthe
Andreasdatter, Marthe
Andreasen, Agnes
Andreasen, Alf Monrad
Andreasen, Anders
Andreasen, Anne
Andreasen, Anne Marie
Andreasen, Asbjørn
Kristian
Andreasen, Bjarne Einar
Andreasen, Gudbrand
Andreasen, Gudrun Marie
Andreasen, Gunnar
Andreasen, Hans
Andreasen, Helga
Andreasen, Johannes
Andreasen, Karl
1897
1885
1887
1902
1907
1890
1888
1886
1905
Andreasen, Magda
Andreasen, Marie
Andreasen, Nils
Andreasen, Ole
Andreasen, Reidar
Andreasen, Solveig
Andreasen, Thea
Andreassen, Andreas
Andreassen, Bjørn Jonas
Andreassen, Hans
Andreassen, Jertin
Andreassen, Johan
Andreassen, Kristian
Andreassen, Maren
Andreassen, Marius
Andreassen, Otto Julius
Andresen, Anton
Andressen, Inga
1875
1879
1887
1900
1909
1905
1897
1842
1890
1862
1874
1900
1879
1840
1894
1893
1891
1877
Anfinseth, Jens
Anfinseth, Hans Jensen
Anfinseth, Svend Jensen
Antons, Tron
1878
1909
1908
1896
1875
1900
1894
1909
1897
1907
1896
1895
1877
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Paulsrudbraaten
(plads)
Larshusbakken
Raastad
Granli Grua
Søvolden
Kalvsjøhagen
(gaard)
Harestuengen
(Engebraaten)
Ulven
Frøslie (gaard)
Linstad (gaard)
Sagbraaten (plads)
Grønvold (gaard)
Lunnerbakken
Side Ref.nr.
105 0093-001
123
71
127
109
58
0012-007
0011-006
0028-005
0011-004
0026-001
117 0052-001
75
89
66
49
37
36
0034-001
0025-008
0069-005
0085-007
0031-005
0028-002
Nordbraaten
34
(plads)
Lunnerbakken
37
Vestmarken (plads)34
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Vestmarken (plads)34
Stensrud (plads) 12
Bjøralt vestre
54
Ballangrud østre 25
Munkerud (gaard) 101
Bruvold (plads)
16
Lunner (gaard)
34
Bilet (gaard)
100
Munkerud (gaard) 101
0017-002
Munkerud (gaard) 101
Vestmarken (plads)34
Munkerud (gaard) 101
Bruvold (plads)
16
Ballangrud østre 25
Ballangrud østre 25
Bruvold (plads)
16
Finlausbraaten
37
(plads)
Kjørven øvre
61
Narverud (gaard) 13
Bilet (gaard)
100
Ballangrud østre 25
Ballangrud østre 25
Ballangrud østre 25
Ballangrud østre 25
Solheim %Grua% 128
Mørtvedten
76
Holoa
119
Harestuvolden
110
Vestmarken (plads)34
Mørtvedten
76
Olstad
122
Bergli (plads)
50
Mørtvedten
76
Sletten
114
Ballangrudengen 29
(plads)
Skjeggerud
135
Skjeggerud
135
Skjeggerud
135
Kjørven nedre
60
(gaard)
0078-013
0019-002
0078-016
0039-005
0083-020
0083-015
0039-004
0033-001
0028-003
0019-003
0086-008
0019-004
0011-002
0003-006
0083-018
0078-015
0039-003
0016-011
0073-014
0078-014
0040-009
0012-004
0073-013
0083-017
0083-021
0083-019
0083-016
0030-011
0040-002
0070-001
0013-016
0019-005
0040-001
0009-007
0090-003
0040-003
0038-010
0098-001
0019-001
0019-004
0019-003
0036-006
Namn
Antonsdatter, Astrid
Lagertha
Antonsdatter, Gudrun
Fødd
1910
Gard/gate
Solheim
Side Ref.nr.
110 0014-005
1903
115 0044-005
Antonsdatter, Inga
1899
Antonsdatter, Karen
1897
Antonsdatter, Karoline
Antonsdatter, Lovise
1910
1890
Antonsdatter, Margit
Antonsen, Aksel
Antonsen, Alf Einar
Antonsen, Amalie
Antonsen, Amund
Antonsen, Anders
Antonsen, Anders
1901
1895
1909
1877
1888
1909
1887
1910
1909
Harestuhagen
(plads)
Harestuhagen
(plads)
Harestuhagen
(plads)
Harestuskogen
Kraggerudskværn
(plads)
Solheim
Harestuen
Ryen (gaard)
Kalvsjøhagen
Larshus
Grina (plads)
Kraggerudskværn
(plads)
Liæker
Lillehagen
Larshus
Birkelund Grua
Harestuhagen
(plads)
Grua østre
Birkelund Grua
Grina (plads)
Solheim
Grina (plads)
Rundalen
Lillehagen
Grina (plads)
Grua østre
Flatla søndre
(gaard)
Birkelund Grua
Grina (plads)
Liæker
Gruødegaard
Grua østre
Rundalen
1901
1907
1901
1894
1891
1904
1897
115 0044-004
115 0044-003
117 0051-015
43 0059-002
110
115
95
58
123
30
43
0014-003
0041-010
0052-014
0027-006
0010-015
0104-008
0058-007
45
62
123
125
115
0067-011
0044-004
0010-016
0019-011
0044-006
127
125
30
110
30
111
62
30
127
40
0026-013
0019-010
0104-007
0014-004
0104-004
0020-006
0044-003
0104-003
0026-012
0045-009
125
30
44
130
127
111
0019-009
0104-006
0067-008
0039-006
0026-014
0020-007
Grina (plads)
Lien
Bækken øvre
Bækken øvre
Bækken øvre
Bækken øvre
Bækken øvre
30
79
27
27
26
27
27
0104-005
0056-006
0088-010
0088-008
0088-007
0088-011
0088-009
1869
1868
Bækken øvre
Bækken øvre
26
26
0088-006
0088-005
1897
1903
1873
1910
1899
1890
1895
1872
1896
1898
1901
1906
Muttamarken
Muttamarken
Muttamarken
Muttamarken
Muttamarken
Harestuvolden
Haneknæ
Muttamarken
Solvang (gaard)
Muttamarken
Muttamarken
Muttamarken
126
126
126
126
126
110
110
126
49
126
126
126
0022-003
0022-007
0022-001
0022-010
0022-005
0013-014
0015-006
0022-002
0088-004
0022-004
0022-006
0022-008
Antonsen, Anders
Antonsen, Anna
Antonsen, Anna
Antonsen, Anna Karoline
Antonsen, Birger
1902
1891
1910
1910
Antonsen, Bjarne
Antonsen, Gunda Nelly
Antonsen, Hans
Antonsen, Hans
Antonsen, Ingeborg
Antonsen, Inger Gyda
Antonsen, Johan
Antonsen, Karl
Antonsen, Margit Josefine
Antonsen, Mari
1909
1907
1907
1907
1899
1908
1897
1895
1907
1891
Antonsen, Marta Bolette
Antonsen, Martin
Antonsen, Ole
Antonsen, Ole
Antonsen, Reidar
Antonsen, Tormod
Alexander
Antonsen, Torsten
Arent, Elen Agnes
Arneberg, Bjarne M.
Arneberg, Karl Emil M.
Arneberg, Kristian M.
Arneberg, Oskar M.
Arneberg, Syverine Marie
M.
Arneberg, Britha Eriksen
Arneberg, Magnus
Kristofersen
Arnesen, Alfhild
Arnesen, Alma
Arnesen, Amund
Arnesen, Bergljot
Arnesen, Bernolf
Arnesen, Edmund
Arnesen, Georg
Arnesen, Karoline
Arnesen, Magnhild
Arnesen, Olaf
Arnesen, Olga Mathilde
Arnesen, Reinard
1904
1905
Side 185
0533 Lunner
Namn
Arnesen, Trygve Olav
Arnesen, Viktor
Arnestad, Anna Marie
Arnestad, Anton
Arnestad, Asbjørn Osvald
Arnestad, Gunnar
Arnestad, Kristine Amalie
Arnestad, Marie
Aschenbach, Erling
Merton
Aschenbach, Ernst
Aschenbach, Nikoline
Carlotte Margrete
Aschenbach* f Larsen,
Marie Magdalena
Askersrud, Ole Torgersen
Fødd
1894
1908
1903
1875
1899
1905
1900
1875
1898
Gard/gate
Stubne
Muttamarken
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Fram
Side
77
126
95
95
95
95
95
95
51
Ref.nr.
0050-005
0022-009
0054-009
0054-005
0054-007
0054-010
0054-008
0054-006
0096-003
1872
1902
Fram
Fram
51
51
0096-001
0096-004
Namn
Berge, Martin H.
Berge, Pauline J.
Berge, Jørgen Johannesen
Berge, Soffie Johnsdatter
Berge, Berta Jørgensen
Berge, Erling Jørgensen
Berge, Harald Jørgensen
Berge, Johan Jørgensen
Berge, Osille Jørgensen
Berge, Siggurd Jørgensen
Bergersen, Harald August
Berget, Jørgen Johannesen
1865
Fram
51
0096-002
Bernhardsdatter, Borghild 1907
1892
38
0037-006
Bernhardsdatter, Helga
1898
Augstad, Edvard
Augstad, Inger
Augustsdatter, Martha
Bakke, Anna R.
Bakke, Artur H.
1866
1856
1905
1886
1901
98
98
16
102
88
0068-010
0068-011
0040-009
0082-002
0021-014
Bernhardsen, Andreas
Bernhardsen, Bjarne
1909
Bernhardsen, Edevart
1900
Bakke, Berte
1871
88
0021-013
Bernhardsen, Einar
Bernhardsen, Hans
1897
1895
Bakke, Birger H.
1905
88
0021-017
Bernhardsen, Hilmar
1905
Bakke, Hans
1869
88
0021-012
Bernhardsen, Jørgen
1890
Bakke, Hans H.
1905
88
0021-016
Bernhardsen, Karl
Bernhardsen, Konrad
1901
1902
88
0021-018
Bernhardsen, Marius
Bernhardsen, Petter
1892
1890
Bernhardsen, Ragna
Bernstrøm, Aksel
Bernstrøm, Inga
Bernstrøm, Johan
Bernstrøm, Marta
Bernstrøm, Olga A.
Bernstrøm, Ragna
Bertelsen, Karen Joh.
Bestum, Micael
Bilidt, Anne Marie
Pedersen
Bilit, Gina And.
1883
1882
1910
1904
1906
1902
1908
1847
1875
1887
Bilit, Gudbr. O.
Bilit, Gudbrand Kr.
1849
1879
Bilit, Hilda
Bilit, Johs Kr.
Bilit, Karl Artur
1876
1867
1910
Bakke, Alfred Johansen
1909
Bakkehagen, Lise
Eriksdatter
Bakkehagen, Marte
Hansdatter
Bakkehagen, Anders
Hansen
Bakken, Torvald J.
1847
Flatla nordre
(gaard)
Kleven (gaard)
Kleven (gaard)
Heier (gaard)
Haakenstad skole
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Haakenstad skole
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Bakkehagen
1853
Ballangrud, Hans Olsen
Ballangrud, Ole Olsen
Balstad, Else
Balstad, Iver Bert
Becker, Johan
Becker, Marta
Belterdalen, Karen
Andersdatter
Belterdalen, Anders
Tobiassen
Belteren, Dagmar
Belteren, Edvard
Belteren, Einar
Belteren, Emma
Belteren, Natalie
Belteren, Svanhild
Belteren, Sverre
Bendigsdatter, Anne
Bentsen, Alvhild
Berge, Hermanna
Bakke, Marie Magdalene 1907
H.
Bakke, Rasmus R.
1879
Bakke, Sara Kamilla H. 1902
Side 186
102 0082-001
88 0021-015
88
0021-019
33
0012-002
Bakkehagen
33
0012-003
1850
Bakkehagen
33
0012-001
1853
1847
1910
1877
1845
1860
1869
Hovland østre
88
(gaard)
Ballangrud østre 24
Ballangrud østre 25
Aarnæs (gaard)
52
Aarnæs (gaard)
52
Skogly
124
Skogly
124
Belterdalen (plads) 138
1895
Belterdalen (plads) 138 0037-002
1894
1865
1904
1899
1890
1896
1907
1832
1887
1890
Belteren
Belteren
Belteren
Belteren
Belteren
Belteren
Belteren
Erlien
Dæhlin (gaard)
Øistad (gaard)
136
136
136
136
136
136
136
37
67
52
0021-011
0082-001
0082-005
0102-004
0102-002
0013-011
0013-012
0037-001
0027-004
0027-001
0027-007
0027-006
0027-003
0027-005
0027-008
0030-002
0070-004
0103-009
Fødd
1861
1869
1875
1870
1901
1907
1903
1909
1898
1864
1873
1880
Bilit, Karl J.
1906
Bilit, Karoline T.
1873
Bilit, Kristoffer P.
1838
Bilit, Marte Kr.
1865
Bilit, Peder And.
1857
Bilit, Anders Pedersen
1895
Bilit, Anna Pedersen
1889
Bilit, Anne Marie Pedersen1887
Bilit, Hans Pedersen
1884
Bilit, Johannes Pedersen 1886
Bjerke, Reidar
1901
Gard/gate
Berge
Berge
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Berglund (gaard)
Harestuvolden
Hovlands gaard,
Grua
Rundelsbraaten
(plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Syverstuen (plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Syverstuen (plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Pynten (Anne)
(plads)
Syverstuen (plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Syverstuen (plads)
Rundelsbraaten
(plads)
Grua østre
Svesgrina
Svesgrina
Svesgrina
Svesgrina
Svesgrina
Svesgrina
Svesgrina
Staalit (plads)
Grua, nordre
Side
59
59
50
50
50
50
50
50
50
50
110
128
Ref.nr.
0033-001
0033-002
0094-001
0094-002
0094-005
0094-007
0094-004
0094-006
0094-008
0094-003
0013-012
0031-005
127
133
133
133
133
133
133
133
96
125
0026-011
0011-001
0011-007
0011-004
0011-005
0011-003
0011-006
0011-008
0058-007
0020-009
Tvetmarken
(gaard)
Tveten (gaard)
Tvetmarken
(gaard)
Bilit (gaard)
Bilit (gaard)
Tvetmarken
(gaard)
Bilit (gaard)
Tveten (gaard)
Bilit (gaard)
Bilit (gaard)
Bilet (gaard)
Bilet (gaard)
Bilet (gaard)
Bilet (gaard)
Bilet (gaard)
Bilet (gaard)
Sand (gaard)
99
0069-006
111 0019-009
111 0019-005
91 0037-004
111 0019-010
111 0019-006
91 0037-005
111 0019-004
111 0019-008
39
0040-004
92 0037-006
111 0019-007
91 0037-003
111 0019-003
107 0104-001
99 0069-005
99
99
99
0070-002
0070-001
0069-007
99
107
99
99
99
100
100
100
99
100
83
0070-003
0104-002
0070-004
0070-006
0073-001
0073-006
0073-005
0073-004
0073-002
0073-003
0002-004
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Bjertnæshagen, Inga
Bjølgerud, August
Bjøralt, Ingel
Bjøralt, Lars Olsen
Bjøraltbraaten, Erik H.
Fødd
1891
1886
1886
1894
1843
Ref.nr.
0103-007
0016-007
0048-003
0008-007
0017-001
1895
1878
1870
1855
1883
Gard/gate
Side
Øistad (gaard)
52
Rosleov!! (gaard) 87
Skøien
63
Godli, nedre
122
Bjøraltbraaten
56
(plads)
Bjøraltbraaten
56
(plads)
Bækkevold (plads) 38
Nygaard (gaard) 69
Bækkevold (plads) 38
J. Kjørvens smedfr. 107
(Meieritomten)
(gaard)
Lykkebakken
48
(plads)
Lykkebakken
47
(plads)
Lykkebakken
47
(plads)
Lykkebakken
48
(plads)
Lykkebakken
47
(plads)
Lykkebakken
48
(plads)
Lykkebakken
47
(plads)
Elgsjå
74
Blistein
70
Blistein
70
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
83
Bjøraltbraaten, Karen O.
1864
Bjørge, Hans Fredriksen
Bjørge, Hans Hanssen
Bjørge, Marte Syversen
Bjørgeengen, Jørgen
1888
Bjørklund, Bernhart
1904
Bjørklund, Karl
1899
Bjørklund, Konrad
1897
Bjørklund, Oskar
1906
Bjørklund, Sven
1857
Bjørklund, Sverre
1902
Bjørklund, Marie
Johannesdatter
Blaker, Dagny
Blistein, Gudbrand
Blistein, Johannes
Blisten, Anne A.
Blisten, Anders
Gudbrandsen
Blisten, Berte
Gudmundsdatter
Blækhus, Ole
Bolken, Nils Hansen
Bolken, Ole Hansen
1872
1867
Kraggerudshagen 42
0054-006
1879
1848
1850
0019-012
0071-001
0077-001
1877
1888
1857
1880
1882
1897
1893
1882
Birkelund Grua
125
Bolken
22
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Bolken
22
Bolken
22
Bolken
22
Bolken
22
Mutta skole
131
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Haakenstad (gaard)92
Stryken 108
damvogterbolig
Haldum (gaard)
68
Mikkelsbraaten
31
Lunner (gaard)
34
Bjørklund (plads) 49
Pynten (plads)
39
Grønbraaten
113
Grønbraaten
113
Bjørklund (plads) 49
Bolken, Anne Nilsdatter
1824
Bolken, Borghild Nilsen
Bolken, Hans Nilsen
Bolken, Ingeborg Nilsen
Bolken, Berthe Olsdatter
Bolken, Gudbrand Olsen
Bolken, Hans Olsen
1893
1875
1886
1853
1886
1826
Borgersen, Anna
Borgersen, Lennart
1888
1877
Borgersen, Leonhard
Borgersen, Marta
Borgersen, Marte Marie
Borgersen, Martin
Borgersen, Oline
Borgersen, Otto
Borgersen, Petter
Borgersen, Inga
Eriksdatter
Botolvsdatter, Anna
Botolvsdatter, Hilda
1899
1893
Grønvold
Grønvold
1851
1893
Digitalarkivet - Arkivverket
0017-002
0039-001
0080-001
0039-002
0105-002
0078-006
0078-004
0078-003
0078-007
0078-001
0078-005
0078-002
0028-003
0003-001
0002-001
0004-003
0002-006
0077-008
0071-005
0071-003
0071-004
0071-002
0046-001
0077-007
0044-007
0003-010
0076-004
0001-003
0016-002
0089-002
0042-002
0028-004
0028-003
0089-003
126 0025-006
126 0025-004
Namn
Botolvsen, Hans Marius
Botolvsen, Mikarl
Botolvsen, Olaf
Braastad, Hans
Braastad, Hilmar August
Braastad, Karoline
Braastad, Karoline
Braastad, Magnhild
Braastad, Steffen
Braastad, Anders Hansen
Braastad, Hans Hansen
Braastad, Karen Hansen
Braastad, Gudbjørg Nilsen
Braastad, Berte Olsen
Braastad, Hans Steffensen
Braaten, Kari H.
Braaten, Peder Hlv.
Braaten, Ragndi G.
Brandborg, Erling
Johannessen
Brandborg, Magnhild
Johannessen
Brandborg, Olaug
Johannessen
Brandborg, Ole
Johannessen
Brandborg, Reidar
Johannessen
Brandborg, Marte
Olsdatter
Brandborg, Johannes
Olsen
Brandrud, Berthe I.
Fødd
1902
1887
1896
1875
1901
1908
1910
1904
1877
1864
1852
1880
1830
1874
1906
1835
1863
1858
1903
Brandrud, Marie O.
Brandrud, Torger T.
Brandrud, Torsten
Brandrud, Trygve T.
Bratholdt, Herman O.
Bratholdt, Olav
Hermansen
Bratholdt, Wiktor
Hermansen
Bratholdt, Ole Iversen
Bratlien, Berte J.
Bratlien, Gunda J.
Bratlien, Halvor J.
Bratlien, Ingeborg J.
Bratlien, Iver J.
Bratlien, Johan H.
Bratlien, Johan Halv.
Bratlien, Julie Amalie
Bratlien, Karoline O.
Bratlien, Margrete G.
Bratlien, Marte J.
Bratlien, Ole Hansen
Bredesen, Albert
Bredesen, Anders
Bredesen, Anders
Bredesen, Anna
Bredesen, Birger
Bredesen, Borghild
Bredesen, Gudbrand
Bredesen, Hans
Bredesen, Ingebret
Bredesen, Karen
1848
1869
1837
1891
1865
1906
Gard/gate
Side
Grønvold
126
Grønvold
126
Grønvold
126
Braastad
77
Braastad
77
Braastad - Sag
73
Braastad
77
Braastad
77
Braastad - Sag
73
Braastad
72
Elgheim
74
Braastad - Sag
73
Braastad
77
Braastad
77
Braastad - Sag
73
Haakenstadbraaten 103
Haakenstadbraaten 103
Haakenstadbraaten 103
Ulven nordre
21
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Ulven nordre
21
(gaard)
Ulven nordre
21
(gaard)
Ulven nordre
21
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Ulven nordre
21
(gaard)
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Solbjør (gaard)
87
Solbjør (gaard)
88
Solbjør (gaard)
87
Solbjør (gaard)
88
Bratholdt
137
Bratholdt
137
1910
Bratholdt
137 0031-005
1832
1886
1893
1876
1883
1896
1841
1841
1900
1891
1853
1881
1849
1903
Bratholdt
Bratlien (gaard)
Bratlien (gaard)
Bratlien (gaard)
Bratlien (gaard)
Bratlien (gaard)
Ryen (gaard)
Bratlien (gaard)
Bratlien (plads)
Bratlien (plads)
Bratlien (gaard)
Bratlien (gaard)
Bratlien (plads)
Bækken nedre
Liæker
Mørtvedten
Daltyven
Bækken nedre
Bækken nedre
Opsahl
Kalvsrud (plads)
Mørtvedten
Lunner meieri
137
102
102
102
102
102
94
102
132
132
102
102
132
27
44
75
138
27
27
78
39
75
52
1898
1901
1900
1906
1868
1868
1879
1885
1885
1908
1897
1862
1870
1876
1894
Ref.nr.
0025-007
0025-003
0025-005
0046-001
0046-003
0020-004
0046-005
0046-004
0020-001
0015-001
0027-001
0020-002
0046-006
0046-002
0020-003
0087-003
0087-001
0087-002
0062-014
0062-011
0062-013
0062-012
0062-015
0062-010
0062-016
0020-005
0020-004
0020-010
0020-003
0020-005
0031-001
0031-003
0031-008
0081-010
0081-006
0081-003
0081-005
0081-007
0051-007
0081-001
0004-004
0004-003
0081-002
0081-004
0004-001
0089-014
0067-010
0037-003
0039-002
0089-016
0089-012
0053-001
0041-001
0037-002
0099-008
Side 187
0533 Lunner
Namn
Fødd
Bredesen, Marie
1875
Bredesen, Marius
1905
Bredesen, Marte
1866
Bredesen, Martin
1865
Bredesen, Oskar
1891
Bredesen, Peder
1899
Bredesen*, !!
1910
Brendebakken, Ingeborg 1885
Hansen
Brendebakken, Johannes 1886
Hansen
Brendebakken, Agnes
1907
Olsdatter
Brendebakken, Marta
1906
Olsdatter
Brendebakken, Signe
1902
Olsdatter
Brendebakken, Anna
1900
Karoline Olsen
Brendebakken, Karen
1869
Olsen
Brendebakken, Ole Olsen 1861
Brendebakken, Olga Olsen 1897
Briel, Wilhelm
Brill, Dagmar Lovise
1897
Brokerud, Berte
1882
Brokerud, Gudbrand
1855
Andersen
Brokerud, Johannes
1836
Andersen
Brokerud, Anders
1887
Gudbrandsen
Brokerud, Pauline
1884
Gudbrandsen
Brokerud, Berte
1882
Gudbrdatter
Brokerud, Lina Hansen
1875
Brokerud, Marie Hansen 1852
Brokerud, Petrine Hansen 1870
Brokerud, Marte Jensen 1847
Brokerud, Anders
1864
Johannesen
Brokerud, Karen
1876
Johannesen
Brokerud, Peder
1860
Johannesen
Brokerud, Anders Olsen 1872
Brokerud, Johannes Olsen 1876
Brokerud, Helene Pedersen1894
Buan, Erik Olsen
1873
Buruld, Bjarne
1898
Buruld, Borghild
1901
Buruld, Gudrund
1905
Buruld, Johannes
1861
Buruld, Trygve
1903
Buruld* f Moen, Lina
1874
By, Birger Albert
1904
Bækkehallum, Kristian
Halvorsen
Bækkelund, Bent
Bækkelund, Lina
Bækkelund, Martinius
Bækkelund, Matea
Bækkelund, Peter
Bækkelund, Tea
Side 188
1858
1906
1902
1904
1900
1897
1898
Gard/gate
Bækken nedre
Bækken nedre
Opsahl
Bækken nedre
Mørtvedten
Bækken nedre
Bækken nedre
Skogly
Side
27
27
78
27
75
27
27
123
Ref.nr.
0089-011
0089-015
0053-002
0089-010
0037-004
0089-013
0089-017
0013-009
Skogly
123 0013-008
Skogly
123 0013-007
Skogly
123 0013-006
Skogly
123 0013-005
Skogly
123 0013-004
Skogly
123 0013-002
Skogly
Skogly
Melaas (gaard)
Mørtvedten
Mælaas (gaard)
Brokerud
123
123
89
75
89
79
0013-001
0013-003
0027-007
0037-005
0026-009
0062-001
Brokerud
81
0071-003
Brokerud
79
0062-002
Brokerud
79
0062-003
Sømarka (plads)
35
0022-009
Brokerud
Brokerud
Brokerud
Brokerud
Brokerud
79
79
81
79
81
0059-002
0061-002
0071-002
0059-008
0071-001
Brokerud
79
0060-002
Brokerud
79
0061-001
Brokerud
Brokerud
Brokerud
Myhre
Lunner meieri
Lunner meieri
Lunner meieri
Lunner meieri
Lunner meieri
Lunner meieri
Staalit %Røste%
(gaard)
Viggerhaugen
(plads)
Volla
Volla
Volla
Volla
Volla
Volla
79
79
79
65
51
51
51
51
51
51
97
0060-001
0059-001
0061-003
0062-004
0099-003
0099-005
0099-006
0099-001
0099-004
0099-002
0059-004
138 0036-008
47
47
47
47
47
47
0076-014
0076-012
0076-013
0076-011
0076-009
0076-010
Namn
Bækkelund, Martin
Petersen
Børresen, Anders
Christiansen, Maurits
%Laurits%
Colbjørnsen, !!
Coldevin, Ernst
Coldevin, Maren
Coldevin, Otta
Coldevin, Reidun
Daasnæs, M.
Dagnsen, Laura
Dahl, Hans Gudmundsen
Dahl, Berta Hansdatter
Dahl, Petter Kristiansen
Dahl, Mari Monsdatter
Dahl, Hjørdis Pettersdatter
Dalh, Kristian
Danielsen, Johan
Danielsen, Karen
Danielsen, Nils
Danielsen, Olga Anette
Dihle, Hans Amundsen
Fødd
1873
Gard/gate
Volla
Side Ref.nr.
47 0076-007
1878
Kalvsrud (plads)
Søvolden
39 0041-012
109 0011-012
52
52
52
52
52
87
135
131
124
124
131
124
52
72
72
72
72
14
0101-009
0103-006
0103-005
0103-003
0103-004
0016-004
0022-002
0042-014
0017-005
0017-004
0042-015
0017-006
0101-008
0018-001
0018-004
0018-005
0018-003
0026-001
Dihle, Karen Marie
Tronsdatter
Dokka, Kristian K.
Dynnebraaten, Torsten
Paulsen
Dørum, Torleiv Eliasen
Edvardsdatter, Ella
Edvardsdatter, Gina
1880
Lungaard (gaard)
Øistad (gaard)
Øistad (gaard)
Øistad (gaard)
Øistad (gaard)
Rosleov!! (gaard)
Fraagaat
Klevengen
Granli, Grua
Granli, Grua
Klevengen
Granli, Grua
Lungaard (gaard)
Grønli - nedre
Grønli - nedre
Grønli - nedre
Grønli - nedre
Svensbraaten
(gaard)
Svensbraaten
(gaard)
Birkeland
Kværnstuen
14
0026-002
68
82
0078-004
0078-007
Brustuen (plads)
Dæhlin (gaard)
Løken store
(gaard)
Østenden
Larshusbakken
Klevengen
Klevengen
Klevengen
Løken store
(gaard)
Klevengen
Mørtvedten
Bjøralt vestre
Ødegårdsstuen
(plads)
Dæhlin (gaard)
Løken store
(gaard)
Klevengen
Bjøralt vestre
Klevengen
Klevengen
Løken store
(gaard)
Klevengen
Løken store
(gaard)
Klevengen
Klevengen
Ulven
Ulven
Ulven
Ulven
30
67
18
0105-008
0070-006
0051-003
136
123
131
131
131
18
0028-002
0012-002
0042-007
0042-010
0042-008
0051-005
131
76
54
93
0042-011
0040-005
0004-004
0046-003
67
18
0070-003
0051-007
131
54
131
131
18
0042-003
0004-003
0042-004
0042-005
0051-006
131
131
75
75
75
75
0042-012
0042-006
0033-004
0033-003
0033-005
0033-006
Ulven
Ulven
75
75
0033-007
0033-008
1909
1907
1901
1904
1880
1856
1877
1886
1881
1873
1909
1874
1907
1909
1905
1875
1837
1857
1909
1892
1887
Edvardsdatter, Ingeborg 1888
Edvardsdatter, Kjersti
1873
Edvardsen, Anders
1900
Edvardsen, Anna
1904
Edvardsen, Berta Ragndine1902
Edvardsen, Einar
1903
Edvardsen, Erik
Edvardsen, Gyda Jørgine
Edvardsen, Halvor
Edvardsen, Hanna
1908
1906
1909
1896
Edvardsen, Ivar
Edvardsen, Jens
1886
1908
Edvardsen, Johan
Edvardsen, Jul
Edvardsen, Juul
Edvardsen, Karl Marius
Edvardsen, Karsten
1889
1907
1890
1892
1905
Edvardsen, Konrad
Edvardsen, Magnus
1898
1891
Edvardsen, Marie Elise
1910
Edvardsen, Marte Karoline 1894
Edvartsen, Erik
1899
Edvartsen, Hilda Sofie
1897
Edvartsen*, Anne Marie 1901
Edvartsen*, Emma
1903
Mathilde
Edvartsen*, Hans
1905
Edvartsen*, Inga Gulborg 1910
131 0042-009
18 0051-004
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Edvdatter, Emma Ragna
Edvdatter, Janna Marie
Eggebraaten, Kjersti J.
Fødd
1899
1897
1856
Gard/gate
Side
Ryen (gaard)
95
Ryen (gaard)
95
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Myrstuen (gaard) 46
Haga (gaard)
48
Skogly
124
Liæker (gaard)
45
Stock
80
Ref.nr.
0052-011
0052-010
0060-007
Eggebraaten, Marte
Steffensen
Einarsen, Johan
Elefsrud, Endre
Eliasen, Anders
Eliassen, Anders
Ellefsrud, Torsten
Johannessen
Ellertsen, Bernhard
Ellertsen, Emma
Ellertsen, Inga
Ellertsen, Marte O.
Ellingsdatter, Karen
1883
91
92
92
91
50
0037-001
0041-002
0041-003
0037-002
0092-002
37
54
37
54
54
54
54
79
54
76
113
64
60
0031-007
0002-005
0031-008
0002-008
0002-004
0002-003
0002-010
0058-002
0002-007
0039-001
0031-005
0055-003
0036-001
1889
1907
1884
1908
Syverstuen (plads)
Bredli (plads)
Bredli (plads)
Syverstuen (plads)
Kjørvenødegaard
(gaard)
Grønvold (gaard)
Oppen
Grønvold (gaard)
Oppen
Oppen
Oppen
Oppen
Lien
Oppen
Mørtvedten
Bjørgesæterløkken
Skøien søndre
Kjørven nedre
(gaard)
Oppen
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Grua østre
Grua østre
Grua østre
Grua østre
Ellingsdatter, Mari
Ellingsen, Adolf
Ellingsen, Einar
Ellingsen, Einar Marius
Ellingsen, Gulbrand
Ellingsen, Hans
Ellingsen, Hans
Ellingsen, Ingeborg
Ellingsen, Ivar
Ellingsen, Iver
Ellingsen, Iver
Ellingsen, Jørgen
Ellingsen, Kristoffer
1893
1897
1896
1908
1896
1894
1833
1844
1903
1854
1854
1884
1849
Ellingsen, Magnus
Elverud, Herman Herm.
1900
1870
Elvesæter, Borghild
Elvesæter, Ingrid Herdis
Elvesæter, Kjartan
Elvesæther, Kjartan
Kjartansen
Emilsdatter, Aagodt
Emilsdatter, Anna
Emilsdatter, Ingeborg
Emilsdatter, Minda
Kaspara
Emilsen, Alfred Marius
Emilsen, Alma
Emilsen, Anna
Emilsen, Arnt
Emilsen, Birger
Emilsen, Einar
Emilsen, Einar
Emilsen, Ester Magdalene
Emilsen, Georg
Emilsen, Hilda
Emilsen, Kristian
Emilsen, Otto
Emilsen, Signe Bergliot
Eng, Alf J.
Eng, Helga J.
Eng, Ivar J.
Eng, Josef J.
Eng, Klara Marie J.
Eng, Kolbjørn J.
Eng, Konstance J.
Engebregtsen, Anne
127
127
127
127
0026-024
0026-025
0026-023
0026-026
1897
1905
1893
1900
Blyverket
Blyverket
Ballangrud østre
Blyverket
119
119
25
119
0066-004
0066-007
0082-007
0066-005
1902
1900
1891
1901
1909
1896
1902
1905
1896
1908
1898
1907
1904
1900
1897
1899
1904
1907
1909
1902
1858
Kjørven øvre
Haugerud (plads)
Lunner (gaard)
Haugerud (plads)
Blyverket
Lunner (gaard)
Blyverket
Kjørven øvre
Blyverket
Haugerud (plads)
Haugerud (plads)
Blyverket
Kjørven øvre
Eng (plads)
Eng (plads)
Eng (plads)
Eng (plads)
Eng (plads)
Eng (plads)
Eng (plads)
Kongell
61
13
34
13
119
34
119
61
119
13
13
119
61
56
56
56
56
56
56
56
134
0040-010
0013-004
0016-010
0013-005
0066-009
0016-009
0066-006
0040-012
0066-003
0013-006
0013-003
0066-008
0040-011
0014-005
0014-003
0014-004
0014-007
0014-008
0014-009
0014-006
0015-002
1906
1880
1857
1894
1896
1858
1842
Digitalarkivet - Arkivverket
0060-008
0070-004
0081-008
0013-013
0068-010
0064-010
Namn
Fødd
Engebregtsen, Martin
1856
Engebretsdatter, Gustava 1863
Engebretsdatter, Helga
Engebretsdatter, Marie
Engebretsen, Anna
1907
1860
1910
Engebretsen, Erik
Engebretsen, Gudbrand
Engebretsen, Hans
Engebretsen, Karen
1878
1874
1831
1908
Engebretsen, Ole
1908
Engebretsen, Randi
1905
Engelstad, Edvin
Engelstad, Frida
Englund, Johan
Andreassen
Enserudmyren, Edvard
Pettersen
Ensrud, Paul
Ensrud, Andreas
Amundsen
Ensrud, Kari Amundsen
1893
1901
1871
Gard/gate
Kongell
Harestuengen
(Engebraaten)
Skøien
Myren
Ballangrud søndre
(gaard)
Skøien
Dalen
Klevengen, øvre
Ballangrud søndre
(gaard)
Ballangrud søndre
(gaard)
Ballangrud søndre
(gaard)
Kalvsjø
Melby
Solheim
1887
Gjerdingen
1888
1910
Ensrud, Lise Amundsen
1903
Ensrud, Ole Amundsen
1900
Dæhlin (gaard)
67
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kvernhaugen
18
(gaard)
Fillipsbraaten
55
Myhre
65
Myhre
65
Harestuskogen
116
Myren
118
Grua østre
127
Skøien
62
Arnedal
113
Sørlie
117
Skøien
62
Skøien
62
Grua, nordre
125
Lunner (gaard)
36
Harestuskogen
116
Marka (plads)
31
Grua østre
127
Vestengen (plads) 35
Liækerhaugen
43
(plads)
Myhre
65
Grua østre
127
Gjerdingen
140
Myhre
65
Grua østre
127
Ballangrudengen 29
(plads)
Myren
118
Flatlahagen (plads) 40
Munkerud (gaard) 101
Harestuskogen
117
Myren
118
1901
Ensrud, Amund Andreasen 1873
54 0002-006
134 0016-001
Ensrud, Marie Olsdatter
1876
Eriksdatter, Dorthea
Eriksdatter, Gjenny
Eriksdatter, Gunda
Eriksdatter, Hanna
Eriksdatter, Helga
Eriksdatter, Hilda
Eriksdatter, Inga
Eriksdatter, Karine
Eriksdatter, Karoline
Eriksdatter, Kjersti
Eriksdatter, Magna
Eriksdatter, Magnhild
Eriksdatter, Marie
Eriksdatter, Marie
Eriksdatter, Marta
Eriksdatter, Marta
Eriksdatter, Nikoline
Eriksdatter, Oline
1863
1907
1902
1890
1897
1898
1900
1866
1885
1909
1899
1896
1867
1877
1817
1891
1871
1840
Eriksdatter, Oline
Eriksdatter, Oline
Eriksdatter, Oline
Eriksdatter, Ragna
Eriksdatter*, Elen Elfrida
Eriksen, Adolf
1896
1894
1867
1898
1910
1900
Eriksen, Aksel
Eriksen, Anders
Eriksen, Andreas
Eriksen, Anton
Eriksen, Anton Olaf
1898
1835
1875
1886
1894
Side Ref.nr.
134 0015-001
117 0052-002
140 0047-007
62 0045-011
118 0062-002
24 0081-006
62
113
131
24
0045-001
0032-006
0043-001
0081-003
24
0081-005
24
0081-004
59 0029-008
61 0043-003
110 0014-006
0070-012
0048-006
0048-004
0048-005
0048-003
0048-001
0048-002
0009-002
0062-010
0062-009
0051-004
0062-005
0026-006
0045-004
0029-002
0053-002
0045-006
0045-003
0020-003
0027-002
0051-003
0002-004
0026-003
0024-002
0060-001
0062-006
0026-005
0047-002
0062-007
0026-009
0098-003
0062-006
0046-008
0078-011
0051-013
0062-004
Side 189
0533 Lunner
Namn
Eriksen, Berte
Eriksen, Edvart
Eriksen, Einar
Fødd
1879
1878
1906
Eriksen, Einar
1901
Eriksen, Einar
Eriksen, Emil
1893
1886
Eriksen, Engebret
Eriksen, Engelhard
1903
1894
Eriksen, Erik
Eriksen, Gudmund
Eriksen, Halvor
Eriksen, Hans
1849
1865
1908
1888
Eriksen, Hans
Eriksen, Helene
Eriksen, Hilda
Eriksen, Ivar
1854
1874
1905
1904
Eriksen, Jørgen
Eriksen, Jørgen
Eriksen, Karen
Eriksen, Karl
Eriksen, Karl
Eriksen, Klara
Eriksen, Ludvig
Eriksen, Margit Hildegar
Eriksen, Mari
Eriksen, Mari
Eriksen, Marius
1844
1891
1887
1888
1890
1893
1899
1895
1874
1870
1902
Eriksen, Marta A.
Eriksen, Marte
Eriksen, Marthe
1879
1868
1890
Eriksen, Martin
Eriksen, Mina Karoline
1901
1896
Eriksen, Olaf
1899
Eriksen, Ole
Eriksen, Ole
Eriksen, Ole
Eriksen, Ole
Eriksen, Ole
Eriksen, Otilie
1900
1884
1856
1880
1893
1898
Eriksen, Peder
Eriksen, Ragna
1896
Eriksen, Signe
1894
Eriksen, Sivert
Eriksen, Syver
1910
1858
Eriksen, Torvald
Eriksen*, !!
Eriksen*, Emma Alvilde
Erlandsen, Ole
Erlien, Ole
Erlingsen, Ingvard
Erlingsen, Thorolf
Erlingsen*, !!
1849
1910
1907
1883
1828
1909
1897
1910
Side 190
Gard/gate
Søvli
Harestuskogen
Ballangrudengen
(plads)
Kjørven øvre
(gaard)
Harestuskogen
Haneknæengen
(plads)
Skøien
Ballangrudengen
(plads)
Harestuskogen
Lunner (gaard)
Ulven
Kjørven øvre
(gaard)
Arnedal
Mørtvedten
Ulven
Ballangrudengen
(plads)
Skøien
Harestuskogen
Tomten, Grua
Bakken
Myren
Tomten, Grua
Grua østre
Harestuskogen
Grønli - nedre
Mørtvedten
Ballangrudengen
(plads)
Munkerud (gaard)
Ulven
Kjørven øvre
(gaard)
Grua østre
Tvetmarken
(gaard)
Kjørven øvre
(gaard)
Myhre
Harestuskogen
Jonsrud
Tomten, Grua
Grua østre
Kjørven øvre
(gaard)
Liæker (gaard)
Kjørven øvre
(gaard)
Kjørven øvre
(gaard)
Myhre
Løvhaugen nu:
Skirstad
Grumyren
Ulven
Ulven
Lunner st
Erlien
Kalvsjøhagen
Kalvsjøhagen
Kalvsjøhagen
Side
28
116
29
Ref.nr.
0094-002
0051-011
0098-006
61
0039-009
116 0051-007
111 0017-003
62
29
0045-005
0098-002
116
36
75
61
0051-001
0026-001
0032-005
0039-003
113
75
75
29
0029-001
0036-002
0032-003
0098-005
62
116
124
117
118
124
127
116
72
76
29
0047-015
0051-006
0018-008
0056-001
0062-003
0018-010
0026-007
0051-009
0018-002
0038-002
0098-004
101 0078-012
75 0033-002
61 0039-004
127 0026-008
99 0069-008
61
0039-008
65
116
118
124
127
61
0062-008
0051-005
0064-001
0018-007
0026-004
0039-007
45
61
0068-006
0039-006
61
0039-005
65
26
0062-011
0086-001
131
75
75
51
37
58
58
58
0044-001
0032-006
0032-004
0098-004
0030-001
0027-010
0027-009
0027-011
Namn
Estin, Lise Hansdatter
Evensdatter, Karen
Evensen, Gulbrand
Felberg, Anders
Felberg, Gina
Felberg, Ole
Finden, Harald
Fødd
1892
1853
1880
1882
1886
1869
Finløs, Oline Fredriksen
Finløs, Jørgen Ingebretsen
Finstad, Gunnar L.
Finstad, Herdis L.
Finstad, Hjalmar L.
Finstad, Hjørdis L.
Finstad, Ivar L.
Fintjernet, Dorothea
Pedersdatter
Fjeldhammer, Georg
1869
1867
1909
1905
1902
1897
1907
1878
Fjell, Halfdan
1881
Fjell* f Lange, Dortea
1887
1879
Flatla, Borghild G.
1890
Flatla, Gudbrand
1855
Flatla, Ingvald G.
1885
Flatla, Ole Gudbrandsen 1888
Fraagaat, Marte Olsen
1861
Fraagaat, Hilmar Pedersen 1893
Frantsen, Hjalmar
1908
Martinus
Frantsen, Magnhild Avilde 1906
Frantsen, Margit Jørgine
1909
Fredriksdatter, Karen
Fredriksdatter, Marie
Fredriksdatter, Oline
Fredriksdatter, Randi
1840
1881
1885
1850
Fredriksen, Anne Mathea
Fredriksen, Gudbrand
Fredriksen, Kristian
Fredriksen, Kristian
Fredriksen, Maren
1866
1862
Fredriksen, Marthe
1894
Fredriksen, Peder
1854
Fredriksen, Peder
Fredriksen, Syver
Fridtjofsen, Johannes
1864
1846
1908
Fridtjofsen, Lars
1906
Fridtjofsen, Martha
Fridtjofsen, Marthe
1907
1907
Frithjofsdatter, Klara
Fritsen, Jens
Fritsen, Karl
Frydenlund, Ole Olsen
1894
1876
1876
1829
Frøslie, Anders H.
Frøslie, Anne H.
1864
1866
1885
1834
Gard/gate
Kalvsjø
Ask (gaard)
Blyverket
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
Aaslund (gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Finløs (plads)
Finløs (plads)
Finstad
Finstad
Finstad
Finstad
Finstad
Katnosdammen
Side
59
68
119
31
31
31
40
Ref.nr.
0029-009
0079-002
0067-001
0005-002
0005-003
0005-001
0045-008
23
23
64
64
64
64
64
139
0074-002
0074-001
0058-007
0058-005
0058-004
0058-003
0058-006
0041-004
Barakken, Nysæter 131
gruber
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Svesgrina
131
Svesgrina
131
Svesgrina
131
Svesgrina
131
Fraagaat
134
Fraagaat
134
Birkelund %Grua 130
%
Birkelund %Grua 130
%
Birkelund %Grua 130
%
Tangen
116
Lillegaard
47
Bækkevold (plads) 39
Vesternmarken
19
(plads)
Opsahl
80
Haugen (plads)
19
Kraggerudsmarken 42
Jonsrud (gaard)
66
Viggerhaugen
138
(plads)
Hovlands gaard, 128
Grua
Dambraaten
28
(gaard)
Kalvsjømarken
64
Bjørndalen (plads) 57
Ulven søndre
22
(gaard)
Ulven søndre
21
(gaard)
Haugen (plads)
19
Ulven søndre
21
(gaard)
Tangen
116
Østvold (Nystuen) 109
Jonsrud
119
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Mælaas (gaard)
89
Mælaas (gaard)
89
0045-001
0095-008
0095-009
0001-004
0001-001
0001-002
0001-003
0018-002
0018-003
0038-010
0038-009
0038-011
0049-001
0077-002
0039-003
0055-001
0066-002
0054-001
0052-012
0068-006
0036-002
0031-004
0096-001
0056-001
0020-001
0066-008
0066-006
0054-003
0066-007
0049-002
0012-001
0065-001
0086-006
0026-001
0026-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Frøslie, Hans A.
1898
Frøslie, Hans Leonhard M. 1904
Frøslie, Harald I.
1906
Frøslie, Ingeborg A.
1895
Frøslie, Ingeborg H.
1836
Frøslie, Ingeborg M.
1897
Frøslie, Iver L.
1874
Frøslie, Karen Nicoline
1861
Frøslie, Karoline H.
1873
Frøslie, Lars I.
1904
Frøslie, Lars M.
1840
Frøslie, Lars Magnus M. 1907
Frøslie, Lise Marie A.
1901
Frøslie, Marie H.
1870
Frøslie, Marius L.
1869
Frøslie, Marta I.
1909
Frøslie, Marte Helline
1877
Frøslie, Micael M.
1909
Frøslie, Mical L.
1885
Frøslie, Mons H.
1862
Furuseth, Kari
1846
Furuvold, Anne
1872
Georgsdatter, Anna
Georgsdatter, Konstanse
Georgsdatter, Marie
Georgsdatter, Olga
Georgsen, Andreas
Georgsen, Gudbrand
Georgsen, Gudrun
Georgsen, Ole
Godli, Gudbrand
1908
1904
1900
1902
1906
1904
1909
1906
Granum, Anders
Kristiansen
Granum, Inga Marie
Kristiansen
Granum, Iver Kristiansen
Granum, Kamilla
Kristiansen
Granum, Karl Johan
Kristiansen
1895
Gard/gate
Side
Mælaas (gaard)
89
Frøshaug (gaard) 106
Frøslie (gaard)
84
Mælaas (gaard)
89
Frøslie (gaard)
89
Frøslie (gaard)
89
Frøslie (gaard)
84
Frøslie (gaard)
89
Frøslie (gaard)
89
Frøslie (gaard)
84
Frøslie (gaard)
84
Frøshaug (gaard) 106
Mælaas (gaard)
89
Frøshaug (gaard) 106
Frøshaug (gaard) 106
Frøslie (gaard)
84
Frøslie (gaard)
84
Frøshaug (gaard) 106
Frøslie (gaard)
84
Frøslie (gaard)
89
Haakenstad (gaard)92
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Lunner
120
træmassefabrik,
Mylla
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Fjeldhammer
112
Fjeldhammer
112
Fjeldhammer
112
Fjeldhammer
112
Stensrud (plads) 13
Stensrud (plads) 12
Stensrud (plads) 13
Fjeldhammer
112
Bratholdt ell.
137
Storskogen
Granum
133
1896
Granum
133 0010-006
1886
1903
Granum
Granum
133 0010-003
133 0010-009
1901
Granum
133 0010-008
Furuvold, Gudrun J.
1906
Furuvold, Hjalmar J.
1900
Furuvold, Mads J.
1894
Furuvold, Margit J.
1895
Furuvold, Martin J.
1908
Furuvold, Paul J.
1904
Furuvold, Jakob Madsen
1870
Gaaserud, Anders
Digitalarkivet - Arkivverket
Ref.nr.
0026-004
0103-003
0006-004
0026-003
0025-012
0025-003
0006-001
0025-002
0025-013
0006-003
0006-006
0103-004
0026-005
0103-002
0103-001
0006-005
0006-002
0103-005
0006-007
0025-001
0044-008
0001-002
0001-007
0001-005
0001-003
0001-004
0001-008
0001-006
0001-001
0060-016
0024-009
0024-007
0024-005
0024-006
0011-004
0011-003
0011-005
0024-008
0030-007
0010-005
Namn
Granum, Lise Ellida
Kristiansen
Granum, Ragna
Kristiansen
Green, Bernt
Green, Ella
Green, Hjørdis
Green, Leiv
Green, Odd
Green, Roal
Green* f Andersen, Sara
Grina, Ole H.
Grua, Berthe Olsdatter
Fødd
1898
Gard/gate
Granum
Side Ref.nr.
133 0010-007
1888
Granum
133 0010-004
1870
1899
1896
1897
1908
1903
1872
Enger
Enger
Enger
Enger
Enger
Enger
Enger
Tveten (gaard)
Gruaødegaarden
%vestre%
Bakkehagen
53
53
53
53
53
53
53
101
129
0106-005
0106-009
0106-007
0106-008
0106-011
0106-010
0106-006
0076-009
0034-004
33
0012-005
Bakkehagen
Bolken
Bakkehagen
Lunner
Lunner
Fraagaat
33
22
33
35
35
134
0012-006
0071-006
0012-004
0021-008
0021-009
0018-001
1827
Grumstad, Marie %Oline% 1864
Eriksdatter
Grumstad, Torsten Olsen 1894
Grumstad, Nils Paulsen
1901
Grumstad, Ole Torstensen 1861
Grymyr, Hans Andersen 1881
Grymyr, Thron Andersen
Græsbergbakken, Peder 1865
Hansen
Grønbakken, Lars L.
1875
Grønbakken, Even Larsen
Grønbråten, Otto
1897
Borgersen
Grønli, Anne Marie
1863
Gudbrandsen
Grønli, Gjertrud Olsen
1843
Grøntjernet, Anders P.
1894
Grøntjernet, Gudbrand P. 1906
Grøntjernet, Helga P.
1909
Grøntjernet, Heline H.
1865
Grøntjernet, Ingeborg P. 1896
Grøntjernet, Karl P.
1903
Grøntjernet, Karoline P. 1898
Grøntjernet, Marie P.
1890
Grøntjernet, Peder Kr.
1863
Grøntjernet, Ragna P.
1901
Grønvold, Alf Ludvik
1905
Grønvold, Anders
1868
Grønvold, Anna Marie
1897
Grønvold, Einar Kristian 1902
Grønvold, Lina Olave
1866
Grønvold, Ragnhild
1898
Elisabeth
Grønvold, Sigrid Johanne 1905
Grønvold, Simond
1883
Gubrandsen, Karl
1892
Gubrandsen, Ole Anton 1888
Gudbrandsdatter, Anne
1852
Gudbrandsdatter, Anne
1897
Gudbrandsdatter, Borghild 1888
Gudbrandsdatter, Gudbjørg1881
Gudbrandsdatter, Guline 1878
Gudbrandsdatter, Gunda 1896
Gudbrandsdatter, Hilda
1890
Gudbrandsdatter, Ingborg 1884
Gudbrandsdatter, Karen 1888
Marie
Gudbrandsdatter, Kari
1893
Gudbrandsdatter, Karoline 1882
Gudbrandsdatter, Kirsti
1858
Kalvsjøbraaten
60
Kalvsjøhagen
58
Bjørklund (plads) 50
0034-004
0027-013
0089-007
Grønli
0017-002
72
Grønli
72
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grøntjernet (gaard) 91
Grua st
128
Grua st
128
Grua st
128
Grua st
128
Grua st
128
Grua st
128
0017-001
0035-004
0035-009
0035-010
0035-002
0035-005
0035-008
0035-006
0035-003
0035-001
0035-007
0029-006
0029-001
0029-003
0029-005
0029-002
0029-004
Grua st
Grønvold (gaard)
Rudsengen
Rudsengen
Eriksrud (plads)
Bækkestue
Lunner (gaard)
Bækkestue
Hof
Liæker
Liæker
Vestern nedre
(gaard)
Lunner (gaard)
128
37
57
57
30
112
34
112
22
44
44
17
0029-007
0031-001
0022-004
0022-003
0108-002
0026-005
0016-003
0026-003
0070-005
0067-006
0067-004
0043-006
36
0026-008
Lunner (gaard)
34
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Flatlakværn (plads)40
0016-004
0057-004
0047-002
Side 191
0533 Lunner
Namn
Gudbrandsdatter, Lina
Fødd
1892
Gudbrandsdatter, Mari
Gudbrandsdatter, Mari
Gudbrandsdatter, Marie
Gudbrandsdatter, Marte
1852
1832
1871
1886
Gudbrandsdatter, Marthe 1843
Gudbrandsdatter, Marthe 1855
Gudbrandsdatter, Mathilde 1886
Gudbrandsdatter, Oline
1896
Gudbrandsdatter, Ragnhild 1895
Gudbrandsdatter, Tara
1894
Gudbrandsdatter, Tora
Gudbrandsen, Alma
Pauline
Gudbrandsen, Anders
1894
Gudbrandsen, Anders
Gudbrandsen, Anne
1904
1883
Gudbrandsen, Anne
Gudbrandsen, Anne Marie
Gudbrandsen, Anne Marie
Gudbrandsen, Bertha
1843
1898
1896
1887
Gudbrandsen, Borghild
1890
Gudbrandsen, Einar
Gudbrandsen, Emma
Gudbrandsen, Emma
Gudbrandsen, Erik
Gudbrandsen, Georg
Gudbrandsen, Gora
Gudbrandsen, Gudbjørg
Gudbrandsen, Gudbrand
1906
1890
1901
1884
1887
1866
1890
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gudbrand
Gudbrandsen, Gunbjørg
1856
1821
1903
1895
1899
Gudbrandsen, Gunnar
1894
Gudbrandsen, Gunnar
Gudbrandsen, Gunvord
Marie
Gudbrandsen, Halvard
Gudbrandsen, Halvor
Gudbrandsen, Halvord
Gudbrandsen, Hans
Gudbrandsen, Hans
Gudbrandsen, Hans
Gudbrandsen, Hans
Gudbrandsen, Hans
1909
1903
Gudbrandsen, Hans
Gudbrandsen, Hilda
1867
1896
Gudbrandsen, Inga
1904
Side 192
1884
1831
1899
1902
1892
1899
1907
1889
1886
1899
1874
Gard/gate
Kraggerud nedre
(gaard)
Nerby (gaard)
Dokka
Bækken nedre
Kraggerud øvre
(gaard)
Fjeldheim (plads)
Løken store
(gaard)
Korsrud (gaard)
Bakkehagen
Lunner (gaard)
Kraggerud øvre
(gaard)
Liæker
Brokerud
Side Ref.nr.
42 0056-009
Namn
Gudbrandsen, Ingeborg
Fødd
1878
32
115
27
43
0006-002
0039-003
0089-002
0057-003
Gudbrandsen, Ingeborg
Gudbrandsen, Ingebret
Gudbrandsen, Ingvald
1882
1900
1885
Gudbrandsen, Johan
1867
15
19
0036-002
0056-002
Gudbrandsen, Johannes
Gudbrandsen, John
1850
1903
13
33
34
43
0015-006
0012-007
0016-005
0057-006
44
80
0067-005
0062-005
Kvernhaugen
(plads)
Fredheim
Flatla søndre
(gaard)
Heier
Løken
Mørtvedten
Løken store
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Stoksødegaard
Løken
Mørtvedten
Stubne
Stensrud (plads)
Ulven
Stubne
Kvernhaugen
(plads)
Lunner (gaard)
Lunner (gaard)
Blistein
Løken
Mørtvedten
Stoksødegaard
Grua, vestre
Flatla søndre
(gaard)
Kvernhaugen
(plads)
Myrstuen (gaard)
Lunner (gaard)
19
0053-003
51
38
0097-007
0038-006
74
72
75
19
0031-007
0012-006
0036-003
0056-005
38
0038-007
78
71
75
78
12
75
78
19
0055-007
0012-004
0036-005
0052-002
0011-001
0033-010
0052-007
0053-001
34
34
70
71
75
78
124
38
0016-001
0016-013
0003-003
0012-005
0036-004
0055-001
0014-004
0038-008
19
0053-006
46
34
0071-007
0016-006
Stoksødegaard
Liæker
Lunner (gaard)
Blistein
Løken
Stubne
Stoksødegaard
Haakenstadhagen
(plads)
Solheim %Grua%
Kvernhaugen
(plads)
Stubne
78
44
34
70
71
78
78
106
0055-006
0067-003
0016-007
0003-005
0012-003
0052-003
0055-005
0099-001
128 0030-007
19 0053-007
78
0052-009
Gudbrandsen, Josef
1907
Gudbrandsen, Jul Godtfred 1897
Gudbrandsen, Julius
1868
Gudbrandsen, Karine
Gudbrandsen, Karl
Gudbrandsen, Karl
Gudbrandsen, Karoline
Gudbrandsen, Karoline
1901
Gudbrandsen, Kristen
Gudbrandsen, Kristiane
Gudbrandsen, Lars
1860
1870
1891
Gudbrandsen, Lars
Gudbrandsen, Lars
Gudbrandsen, Lise
Gudbrandsen, Mari
Gudbrandsen, Mari
Gudbrandsen, Marie
1902
1890
1904
1870
1870
1892
Gudbrandsen, Marie
1897
Gudbrandsen, Marie
Gudbrandsen, Marie
Gudbrandsen, Marie
1905
1893
Gudbrandsen, Marie
1905
Gudbrandsen, Marie H.
1894
Gudbrandsen, Marta
Karoline
Gudbrandsen, Marte
Gudbrandsen, Martin
Gudbrandsen, Mikal
Gudbrandsen, Olaus
Gudbrandsen, Olav
Gudbrandsen, Ole
Gudbrandsen, Ole
1908
Gudbrandsen, Ole
1887
Gudbrandsen, Ole
Gudbrandsen, Ole
Gudbrandsen, Ole
Gudbrandsen, Ole
Gudbrandsen, Othilde
Gudbrandsen, Paul
Gudbrandsen, Paula
Gudbrandsen, Peder
1906
1869
1893
Gudbrandsen, Peder
1894
1895
1907
1899
1894
1906
1874
1904
1873
1864
1897
1839
1909
1890
Gard/gate
Ballangrud søndre
(gaard)
Nordstrand skole
Myrstuen (gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Helgelandshagen
(gaard)
Kjækstad (plads)
Kraggerud øvre
(gaard)
Stoksødegaard
Stubne
Bjørgeødegaard
(plads)
Løken
Liæker
Stoksødegaard
Fredheim
Haakenstadhagen
(plads)
Grua vestre
Solheim %Grua%
Kraggerud øvre
(gaard)
Myrstuen (gaard)
Bækkestue
Myrstuen (gaard)
Raastad
Opsahl
Kvernhaugen
(plads)
Kraggerud øvre
(gaard)
Blistein
Stubne
Pettersbakken
(Hytten) (plads)
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Haakenstadhagen
(plads)
Mørtvedten
Side Ref.nr.
24 0081-007
75
0036-007
Løken
Stensrud (plads)
Løken
Eriksrud (plads)
Mørtvedten
Korsrud (gaard)
Ohrenhagen
(plads)
Flatla søndre
(gaard)
Myrstuen (gaard)
Mørtvedten
Stubne
Grua vestre
Stoksødegaard
Mørtvedten
Fredheim
Kvernhaugen
(plads)
Flatla søndre
(gaard)
72
13
72
16
75
13
30
0012-007
0011-006
0012-009
0037-001
0036-006
0014-006
0106-001
38
0038-004
46
75
78
126
78
76
51
19
0071-006
0036-001
0052-005
0024-007
0055-009
0041-010
0097-009
0053-004
38
0038-005
136 0025-002
46 0071-003
38 0038-003
41
0050-001
12
43
0007-001
0057-008
78
78
50
0055-008
0052-006
0093-001
72
44
78
51
106
0012-008
0067-009
0055-004
0097-008
0099-002
126 0024-001
128 0030-008
43 0057-005
46
112
46
71
78
19
0071-004
0026-004
0071-005
0008-004
0053-003
0053-005
43
0057-007
70
78
91
0003-004
0052-008
0034-003
121 0003-003
106 0099-003
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Gudbrandsen, Ragna
Fødd
1909
Gudbrandsen, Sigvart
Gudbrandsen, Sigvart
Gudbrandsen, Torsten
Gudmensen, Gulbrand
Gudmund!!, Gudbrand
Gudmund!!, Karoline
Gudmund!!, Magnus
Gudmundsdatter, Mari
Gudmundsdatter, Marie
Gudmundsen, Anders
Gudmundsen, Berte
Gudmundsen, Einar
Johannes
Gudmundsen, Erik
Gudmundsen, Hans
Gudmundsen, Helene
Gudmundsen, Karen
Gudmundsen, Magnhild
Sofie
Gudmundsen, Tilla
Gulbranddatter, Marthe
Gulbrandsdatter, Alma
1888
1877
1858
1856
1885
1873
1878
1833
1879
1843
1833
1900
Gard/gate
Lunner
træmassefabrik,
Mylla
Stubne
Stoksødegaard
Bergli (plads)
Kjørvenhagen
Jonsrud (gaard)
Jonsrud (gaard)
Jonsrud (gaard)
Svesvolden
Jonsrud (gaard)
Fagerli
Ulsrud
Lunner (gaard)
78
78
50
60
66
66
66
132
66
65
70
36
0052-004
0055-003
0090-001
0037-001
0068-002
0068-003
0068-001
0002-002
0068-007
0061-001
0001-005
0026-004
1890
1830
1864
1858
1900
Lunner (gaard)
36
Holdt
67
Fagerli
65
Jorstadvolla (plads)138
Lunner (gaard)
36
0026-003
0072-006
0061-002
0035-002
0026-005
1867
1846
1903
74 0031-002
112 0024-001
63 0051-006
125
87
55
87
69
110
119
119
55
55
61
Gulbrandsdatter, Marie
Gulbrandsdatter, Martha
Gulbrandsdatter, Olga
1878
1909
1908
Gulbrandsdatter, Ragna
1906
Gulbrandsen, Alfred
Gulbrandsen, Anders
Gulbrandsen, Anna
Dortine
Gulbrandsen, Astrid
Gulbrandsen, Berta Alise
Gulbrandsen, Borghild
Gulbrandsen, Carl Gustav
Gulbrandsen, Edvard
Gulbrandsen, Einar
Gulbrandsen, Einar Sverre
Gulbrandsen, Emil
Gulbrandsen, Erik
Gulbrandsen, Gunnar
Gulbrandsen, Halvor
1908
1858
1868
Heier
Fjeldhammer
Skøienbraaten
(plads)
Oppen
Rud
Skøienbraaten
(plads)
Skøienbraaten
(plads)
Kjørven øvre
(gaard)
Bjerkli (plads)
Kjørven øvre
Holdt
Holdt
Skøien
Skøienbraaten
(plads)
Harestuskogen
Oppen
Skøienbraaten
(plads)
Oppen
Harestuvolden
Skøienbraaten
(plads)
Skøienbraaten
(plads)
Haneknæ
Bjøraltlia
Birkelund Grua
1903
1893
1898
1855
1891
1910
1909
1869
1896
1901
1901
Birkelund Grua
Roa st
Fillipsbraaten
Roa st
Haldum
Haneknæ
Blyverket
Blyverket
Fillipsbraaten
Fillipsbraaten
Kjørven øvre
Gulbrandsdatter, Anne
1893
Gulbrandsdatter, Anne
1891
Gulbrandsdatter, Borghild 1910
Gulbrandsdatter, Gudrun
1904
Gulbrandsdatter, Helene
1849
Gulbrandsdatter, Hilda
Gulbrandsdatter, Ida
Gulbrandsdatter, Inga
Gulbrandsdatter, Karoline
Gulbrandsdatter, Kjersti
Gulbrandsdatter, Klara
1868
1895
1891
1869
1845
1901
Gulbrandsdatter, Kristine 1852
Gulbrandsdatter, Mari
1871
Gulbrandsdatter, Mari
1879
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
121 0003-004
54
57
63
0002-009
0019-007
0051-008
63
0051-004
61
0038-003
68
61
67
67
62
63
0077-002
0040-003
0071-012
0071-002
0045-009
0051-003
116 0051-002
54 0002-002
63 0051-002
53 0001-002
109 0013-004
63 0051-007
63
0051-005
110 0015-010
55 0013-001
125 0019-018
0019-019
0017-003
0009-006
0017-001
0082-003
0015-011
0067-003
0066-001
0009-005
0009-007
0040-005
Namn
Gulbrandsen, Hans
Gulbrandsen, Harald
Gulbrandsen, Hilda
Gulbrandsen, Ingel
Fødd
1838
1906
1909
1875
Side
109
110
61
108
Ref.nr.
0013-006
0015-009
0040-007
0003-006
1840
1876
1907
1883
1910
Gard/gate
Harestuvolden
Haneknæ
Kjørven øvre
Stryken damvogterbolig
Rya-hytten
Rud
Harestuvolden
Grua østre
Blyverket
Gulbrandsen, Iver
Gulbrandsen, Jul
Gulbrandsen, Jørgen
Gulbrandsen, Karl M.
Gulbrandsen, Konrad
Trygve
Gulbrandsen, Marie
Gulbrandsen, Marie
Gulbrandsen, Marius
Gulbrandsen, Martha
Gulbrandsen, Martha
Gulbrandsen, Marthe
Gulbrandsen, Marthinius
Gulbrandsen, Olav
Gulbrandsen, Ole
Gulbrandsen, Ole
Gulbrandsen, Paul
Gulbrandsen, Paul
Gulbrandsen, Peder
Gulbrandsen, Peder
Gulbrandsen, Peder
Gulbrandsen, Peder
Gulbrandsen, Peder
Gulbrandsen, Ragnar
Gulbrandsen, Sederine
Anette
Gulbrandsen, Sofie
Gulbrandsen, Syver
Gulbrandsen, Syver
Gulliksen, Nils
Gundersdatter, Inga
Gundersen, Georg
Gundersen, Gunnar
Gundersen, Helene
Gundersen, Ingeborg
Gundersen, Karoline
Gundersen, Marie
Gundersen, Marius
Gundersen, Mathias
Gunnersdatter, Anne
Gunnersdatter, Kari
Gureby, Ingrid
Edevartsdatter
Gustafsen, Aksel
Gustafsen, Hjalmar
140
57
109
127
119
0046-001
0019-001
0013-003
0026-027
0067-004
1906
1901
1892
1903
1897
1889
1906
1894
1898
1888
1879
1837
1860
1891
1893
1847
1891
1898
1857
Fillipsbraaten
Kjørvenhagen
Snellingen (gaard)
Kjørvenhagen
Snellingen (gaard)
Fillipsbraaten
Kjørven øvre
Stubengen (plads)
Kjørven øvre
Bjørgesæterløkken
Snellingen (gaard)
Grua, vestre
Bjøralt vestre
Fillipsbraaten
Kjørvenhagen
Skøien
Snellingen (gaard)
Kjørvenhagen
Roa st
55
60
120
60
120
55
61
115
61
113
120
124
54
55
60
63
120
60
87
0009-009
0037-005
0072-004
0037-006
0072-005
0009-004
0040-006
0043-003
0040-004
0031-009
0072-006
0014-001
0003-001
0009-003
0037-003
0049-009
0072-003
0037-004
0017-002
1880
1905
1895
1835
1880
Solheim
110
Fillipsbraaten
55
Rud
57
Gagnumsætervangen
117
Moldstad
133
Bjøraltlia (plads) 56
Kjørvenødegaard 49
Panka
132
Kjørvenødegaard 49
Holmelund
132
Kjørvenødegaard 49
Kjørvenødegaard 49
Kjørvenødegaard 49
Engen
118
Jonsrud (gaard)
66
Harestuen
115
0014-008
0009-008
0019-018
0058-001
0007-002
0015-004
0086-005
0006-002
0086-003
0005-002
0086-002
0086-004
0086-001
0060-009
0068-009
0041-009
Solheim
Stryken damvogterbolig
Harestuen
Stryken damvogterbolig
Bjerkli (plads)
Larmerud, nedre
Skøien
Skøien
Solbjør (gaard)
Møllerboligen
Ulven
Møllerboligen
Møllerboligen
Møllerboligen
Marka (plads)
Gustafsen, Jens Ingvald
Gustafsen, Mildrid
1893
1895
Gustavsdatter, Anna
Gustavsdatter, Ingeborg
Gustavsdatter, Kjersti
Gustavsdatter, Magnhild
Gustavsen, Anna Pauline
Gustavsen, Anton
Gustavsen, Bollette
Gustavsen, Gustav
Gustavsen, Gustav
Gustavsen, Hjalmar
Gustavsen, Ingel
1901
1883
1910
1909
1889
1910
1882
1880
1902
1907
1891
0077-003
0005-005
0047-014
0047-013
0020-007
0026-007
0032-002
0026-001
0026-003
0026-006
0002-005
1908
1893
1894
1877
1873
1896
1870
1824
1837
1887
1876
1882
110 0014-007
108 0003-001
115 0041-004
108 0003-005
68
121
62
62
88
74
75
74
74
74
31
Side 193
0533 Lunner
Namn
Gustavsen, Ivar
Fødd
1896
Gustavsen, Jul
Gustavsen, Karl
Gustavsen, Oskar
Haagensen, Ingar Artur
Haagenstad, Olaf L.
1905
1906
1904
1899
1876
Haagenstad, Karoline
Larsdatter
Haagenstad, Heline
Olsdatter
Haakenstad, Anders M.
Haakenstad, Anders O.
Haakenstad, Anne M.
Haakenstad, Berte A.
Haakenstad, Gudbrand H.
Haakenstad, Gulbrand M.
Haakenstad, Gunda M.
Haakenstad, Halvor H.
Haakenstad, Hans M.
Haakenstad, Hans Ot.
Haakenstad, Hilda H.
Haakenstad, Johan
Haakenstad, Karoline M.
Haakenstad, Kjersti Halv.
Haakenstad, Lars O.
Haakenstad, Lise H.
Haakenstad, Margit H.
Haakenstad, Marta O.
Haakenstad, Micael M.
Haakenstad, Olaf O.
Haakenstad, Ole H.
Haakenstad, Otto H.
Haakenstad, Rønnaug J.
Haakenstad, Karoline
Halvorsdatter
Haakenstad, Hans Larsen
Haakenstad, Lina Larsen
Haakenstad, Marte Anna
Mikkelsdatter
Haakenstad, Ole
Mikkelsen
Haakenstad, Hans Olsen
Haakenstad, Mikkel Olsen
Haakenstadengen, Hans T.
Haakenstadengen, Marte
T.
Haarberg, Olaf
Haavelsrud, Kari
Haga, Anders T.
Haga, Marie Andersdatter
Haga, Marte Andersdatter
Haga, Arne Andersen
Haga, Petter Andersen
Haga, Torvald Andersen
Haga, Karine
Gudbrandsdatter
Haga, Ole Hansen
Haga, Gudbrand Johnsen
Haga, Alfred Olsen
Haga, Gudbrand Olsen
Haga, Hans Olsen
Haga, Karl Olsen
Haga, Marie Olsen
Haga, Matilde Olsen
1882
Side 194
1891
1883
1898
1857
1909
1889
1903
1904
1893
1862
1902
1834
1901
1863
1885
1900
1898
1887
1896
1895
1854
1896
1827
1860
Gard/gate
Side
Hovlandshagen
90
(plads)
Bjerkli (plads)
68
Møllerboligen
74
Møllerboligen
74
Elgheim
74
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad
103
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad
103
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad
103
Haakenstad
103
Kalvsjøhagen
58
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad
103
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad
103
Haakenstad
103
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad (gaard)106
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad (gaard)92
Haakenstad
103
Haakenstad
103
Haakenstad (gaard)106
1873
1886
1883
Haakenstad (gaard)93 0045-001
Haakenstad (gaard)93 0045-002
Haakenstad (gaard)106 0102-004
1880
Haakenstad (gaard)106 0102-003
1881
1856
1860
1867
Haakenstad (gaard)93
Haakenstad (gaard)106
Haakenstadengen 103
Haakenstadengen 103
0044-012
0102-001
0084-001
0084-002
1889
1832
1849
1896
1888
1902
1892
1891
1870
Roa st
Frøslie (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
87
89
48
48
48
48
48
48
48
0017-006
0025-014
0081-001
0081-006
0081-003
0081-007
0081-005
0081-004
0082-002
1871
1841
1909
1903
1894
1901
1896
1898
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Haga (gaard)
48
48
48
48
48
48
48
48
0082-001
0082-010
0082-009
0082-007
0082-003
0082-006
0082-004
0082-005
1848
Ref.nr.
0029-003
0077-004
0026-005
0026-004
0027-004
0101-002
0101-003
0101-001
0102-006
0044-003
0102-009
0044-002
0085-005
0102-005
0102-011
0085-008
0102-007
0085-001
0085-007
0027-001
0102-010
0085-002
0044-005
0085-004
0085-003
0044-006
0102-008
0044-004
0044-001
0085-006
0085-011
0102-002
Namn
Haga, Olav Olsen
Haga, Mari Pederdatter
Hagen, Edvart
Hagen, Hans I.
Hagen, Jørgen
Hagen, Karl K.
Hagen, Mathea K.
Hagen, Nikkoline P.
Hagen, Olga K.
Hagen, Olaf Bernhardsen
Hagen, Asora
Fredriksdatter
Hagen, Dagny Hansdatter
Hagen, Hanna Hansdatter
Hagen, Magi Hansdatter
Hagen, Marta Hansdatter
Hagen, Ivar Hansen
Hagen, Karl Olsen
Hagen, Micael Torstensen
Hahn, Bertha
Haldum, Martha
Hall, Jul S.
Hall, Marius S
Hall, Ole S.
Hall, Simen
Hall, Kari Olsen
Hallum, Lars
Hallum, Marte
Halvardsdatter, Ingeborg
Halvardsdatter*, !!
Halvorsbråten, Anders H.
Fødd
1906
1857
1881
1875
1898
1890
1893
1894
1887
1882
1906
1909
1901
1904
1902
1858
1895
1878
1899
1901
1898
1876
1869
1875
1907
1910
1880
Halvorsbråten, Halvor G. 1848
Halvorsbråten, Lise Karine 1850
H.
Halvorsbråten, Marta
1890
Eriksen
Halvorsdatter, Anne
1871
Halvorsdatter, Berte Marie 1901
Halvorsdatter, Gina
1905
Halvorsdatter, Gudbjørg 1860
Halvorsdatter, Helene
1872
Halvorsdatter, Hilda
Halvorsdatter, Ingeborg
Halvorsdatter, Julie
Halvorsdatter, Karen
Halvorsdatter, Karen
Halvorsdatter, Kjersti
Halvorsdatter, Lina
1910
1873
1887
1847
1859
1875
1898
Halvorsdatter, Magnhild
Halvorsdatter, Maren
Halvorsdatter, Mari
Halvorsdatter, Marie
1906
1860
1850
1895
Halvorsdatter, Marie
Halvorsdatter, Marie
Halvorsdatter, Martha
Halvorsdatter, Oline
Halvorsdatter, Randi
Halvorsdatter, Randi
1862
1881
1896
1875
1894
1891
Halvorsdatter, Randi
1847
Gard/gate
Haga (gaard)
Haga (gaard)
Grua østre
Rinhaug
Grua østre
Hagen (gaard)
Hagen (gaard)
Granli, Grua
Hagen (gaard)
Østby (gaard)
Rinhaug
Side
48
48
127
43
127
65
64
129
65
103
43
Ref.nr.
0082-008
0081-002
0026-021
0062-001
0026-018
0059-004
0059-002
0032-005
0059-003
0086-011
0062-002
Rinhaug
43
Rinhaug
43
Rinhaug
43
Rinhaug
43
Rinhaug
43
Hagen (gaard)
64
Solbjør (gaard)
88
Fagertun skole
65
Haldvin
69
Lindheim (plads) 85
Lindheim (plads) 85
Lindheim (plads) 85
Lindheim (plads) 85
Lindheim (plads) 85
Smeby (plads)
52
Smeby (plads)
52
Bakkeli
69
Bakkeli
69
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Kjørven øvre
61
Vestengen (plads) 35
Vestern (gaard)
17
Voldstad
126
Rundelsbraaten
111
(plads)
Vestern (gaard)
17
Brustuen (plads) 30
Flatlakværn (plads)40
Kjørven (gaard) 49
Østbraaten
139
Skøien
62
Ulven nordre
20
(gaard)
Vestengen (plads) 35
Bjøralt
54
Høiby (gaard)
32
Ulven nordre
20
(gaard)
Sømarka (plads) 35
Flatlakværn (plads)40
Vestern (gaard)
17
Puthaug (gaard) 137
Vestern (gaard)
17
Ulven nordre
20
(gaard)
Ballangrud søndre 24
(gaard)
0062-006
0062-007
0062-003
0062-005
0062-004
0059-001
0020-008
0060-004
0081-007
0007-004
0007-005
0007-003
0007-001
0007-002
0100-001
0100-002
0085-003
0085-004
0005-003
0005-001
0005-002
0005-004
0040-002
0024-003
0041-009
0023-002
0019-002
0041-011
0105-002
0047-005
0087-002
0043-002
0045-002
0062-005
0024-004
0005-002
0007-002
0062-004
0022-001
0047-003
0041-006
0032-002
0041-005
0062-003
0081-008
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Halvorsdatter, Rangdi
Halvorsen, Anders
Fødd
1842
1909
Halvorsen, Anders
1850
Halvorsen, Anders Jalmar
Halvorsen, Anna
Halvorsen, Anton
Halvorsen, Anton
Halvorsen, Conrad G.
1910
1891
1890
1890
1897
Halvorsen, Gudbrand
1869
Halvorsen, Gudbrand
1835
Halvorsen, Gudrund Marie 1903
Halvorsen, Gustav
1892
Halvorsen, Hagbart
1897
Halvorsen, Halvor
1856
Halvorsen, Halvor
1901
Halvorsen, Halvor
Halvorsen, Hans
Halvorsen, Hans
1852
1906
1837
Halvorsen, Hans
Halvorsen, Hans
Halvorsen, Hans
Halvorsen, Harald
Halvorsen, Harald
Halvorsen, Henry G.
1832
1886
1856
1897
1888
1902
Halvorsen, Hilda
Halvorsen, Ingvald
Halvorsen, Iver
Halvorsen, Janna
Halvorsen, Johan
Halvorsen, Johan
Halvorsen, Jørgen
Halvorsen, Karen G.
1880
1900
1906
1901
1907
1883
1892
1905
Halvorsen, Karl
Halvorsen, Karl
Halvorsen, Karrine
Halvorsen, Kristian
Halvorsen, Lars
Halvorsen, Magnhild
Karoline
Halvorsen, Mari J.
1867
1889
1898
1855
1903
1862
Halvorsen, Maria
Halvorsen, Maria
Halvorsen, Marius
Halvorsen, Marta
Halvorsen, Marta
Halvorsen, Martha
Halvorsen, Martin
Halvorsen, Mikal
1905
1858
1902
1898
1900
1907
1860
1854
Halvorsen, Olav
Halvorsen, Ole
Halvorsen, Ole
Halvorsen, Ole And.
Halvorsen, Olivie
Halvorsen, Paul
1896
1898
1853
1900
1838
1889
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Haaversrud (gaard) 66
Virstad østre
15
(gaard)
Bjøralt østre
55
(gaard)
Vestengen (plads) 35
Lunner (gaard)
36
Rud
57
Jorstadvolla (plads)138
Ulven søndre
21
(gaard)
Ulven søndre
21
(gaard)
Liæker
44
Lunner (gaard)
36
Jorstadvolla (plads)138
Kjørvenødegaard 50
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Fraagaat eller Lien 135
Lunner (gaard)
36
Kjørvenødegaard 50
(gaard)
Løkenbakken
77
Snellingen
120
Mutta
126
Flatlakværn (plads)40
Granli, Grua
124
Ulven søndre
21
(gaard)
Randen
129
Melaas (gaard)
89
Høiby (gaard)
32
Vestern (gaard)
17
Vestern (gaard)
17
Flatlakværn (plads)40
Snellingen
120
Ulven søndre
21
(gaard)
Snellingen
120
Granli, Grua
124
Jorstadvolla (plads)138
Melaas (gaard)
89
Katnosdammen
139
Lunner (gaard)
36
Ref.nr.
0065-007
0033-004
Sæterbraaten
104
(gaard)
Haldvin
69
Godli øvre
121
Haldvin
69
Lunner (gaard)
36
Jorstadvolla (plads)138
Haldvin
69
Thomasgjerdet
119
Løken store
19
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Vestern (gaard)
17
Sandungskalven 139
Haldvin
69
Lunner (gaard)
36
Lunner (gaard)
36
0091-002
0011-001
0024-005
0027-004
0019-009
0035-004
0065-009
Namn
Halvorsen, Paul
Fødd
1851
Halvorsen, Peder
Halvorsen, Petra
1878
1893
Halvorsen, Rolf
Halvorsen, Solveig G.
1851
1899
Halvorsen, Synøve
1870
Halvorsen, Tron
1904
Halvorsen*, !!
1910
0065-007
0067-001
0027-008
0035-005
0092-003
0062-001
0062-006
0021-001
0027-009
0092-001
Halvorssen, Agnes
1910
Halvorssen, Anna
1868
Halvorssen, Anton
1868
Halvorssen, Therese
1897
Hammer, Ludvik
1889
Hammer, Karen Larsdatter 1844
Hammerstad, Lars J.
1873
Hansdatter, Agnes
1910
Hansdatter, Anna
1871
Hansdatter, Anna
1888
Hansdatter, Anna
0048-007
0071-010
0021-001
0047-006
0017-003
0065-011
0035-002
0027-004
0007-009
0041-008
0041-010
0047-004
0071-009
0065-012
0071-006
0017-001
0035-003
0027-005
0041-001
0027-007
0081-005
0007-002
0081-004
0027-005
0035-006
0081-006
0068-001
0056-001
0027-006
0041-007
0040-001
0081-003
0027-010
0027-003
1877
Hansdatter, Anna
1908
Hansdatter, Anna
1905
Hansdatter, Anna Elida
1909
Hansdatter, Anna Karoline 1904
Hansdatter, Anne
1840
Hansdatter, Anne
1890
Hansdatter, Anne
1865
Hansdatter, Anne
1871
Hansdatter, Anne
1866
Hansdatter, Anne
1860
Hansdatter, Anne
1889
Hansdatter, Anne
1876
Hansdatter, Anne
Hansdatter, Anne Marie
Hansdatter, Anne Marie
Hansdatter, Asta
Hansdatter, Bennette
Hansdatter, Berthe
Hansdatter, Emma
Hansdatter, Emma Pauline
1897
1864
1854
1896
1879
1870
1904
1908
Hansdatter, Gina
Hansdatter, Gudbjør
Hansdatter, Helene
Hansdatter, Hilda
Hansdatter, Ingeborg
1891
1839
1872
1882
1910
Hansdatter, Ingeborg
Hansdatter, Ingeborg
Hansdatter, Ingeborg
Hansdatter, Ingeborg
Emilie
Hansdatter, Ingrid
Hansdatter, Julie
Hansdatter, Karen
1899
1876
1855
1910
1910
1866
1901
Hansdatter, Karen
1902
Hansdatter, Karen Ragna 1898
Gard/gate
Side
Sæterbraaten
104
(gaard)
Snellingen
120
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Haaversrud (gaard) 66
Ulven søndre
21
(gaard)
Ulven søndre
21
(gaard)
Virstad østre
15
(gaard)
Ulven nordre
20
(gaard)
Grindvoll
28
Grindvoll
28
Grindvoll
28
Grindvoll
28
Elverud
55
Elverud (plads)
55
Fjeldheim (plads) 59
Bjøraltlia
56
Ballangrud østre 25
Pynten (Anne)
39
(plads)
Haneknæsagstua 115
(plads)
Holoa
120
Randen
129
Bjøralt vestre
54
Rundalsbakken
111
Bakken (gaard)
14
Jordet (gaard)
25
Bjøraltlia (plads) 56
Haaversrud (gaard) 65
Løkenbakken
77
Grønbraaten
113
Harestuen
115
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Voldstad
126
Nordengen (gaard) 20
Ballangrud østre 24
Ballangrud østre 25
Stubengen
116
Granlund (plads) 55
Søvli
28
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Harestuen skole 115
Bjøraltlia (plads) 56
Nygaard (gaard) 69
Bjøralt vestre
54
Svensbraaten
14
(gaard)
Søvli
28
Bjøralt vestre
54
Løvlien
108
Hovlands gaard, 128
Grua
Søvolden
109
Nordengen (gaard) 20
Svensbraaten
14
(gaard)
Skøien
62
Randen
129
Ref.nr.
0091-001
0071-001
0010-006
0065-001
0065-010
0065-008
0033-003
0062-007
0097-008
0097-006
0097-005
0097-007
0010-001
0008-001
0031-001
0013-009
0083-014
0040-005
0040-001
0070-004
0035-007
0006-005
0021-003
0017-001
0085-003
0016-002
0064-002
0048-002
0028-002
0041-008
0054-002
0023-006
0060-004
0082-002
0082-006
0048-002
0012-002
0094-005
0034-007
0042-006
0015-002
0080-002
0004-002
0026-007
0094-003
0003-002
0009-002
0031-003
0011-006
0060-005
0026-003
0047-007
0035-003
Side 195
0533 Lunner
Namn
Fødd
Hansdatter, Kari
1831
Hansdatter, Kari
1828
Hansdatter, Karine
1843
Hansdatter, Karoline Julia 1866
Hansdatter, Lise
1901
Hansdatter, Magnhild
1889
Hansdatter, Magnhild
1907
Hansdatter, Maren
1847
Hansdatter, Maren
1841
Hansdatter, Margit
1908
Hansdatter, Margit Othelie 1899
Hansdatter, Margrete
1858
Hansdatter, Margrete
1825
Hansdatter, Mari
1858
Hansdatter, Mari
1837
Hansdatter, Marie
1906
Hansdatter, Marie
1878
Hansdatter, Marie
1885
Hansdatter, Marie
1868
Hansdatter, Marie
1849
Hansdatter, Marta
Hansdatter, Marta
Hansdatter, Marte
Hansdatter, Martha
1904
1909
1859
1903
Hansdatter, Martha
Hansdatter, Martha
Hansdatter, Martha
Hansdatter, Marthe
Hansdatter, Mathea
Hansdatter, Milla
Hansdatter, Oline
1886
1894
1888
1886
1883
1867
1856
Hansdatter, Petra
Hansdatter, Ragna
Hansdatter, Ragna
Hansdatter, Ragna
Hansdatter, Ragna
Hansdatter, Regine
Hansdatter, Sigrid
Hansdatter, Sofie
Hansdatter, Sofie
Hansdatter, Tora
1879
1904
1906
1889
1891
1908
1907
1893
1887
1908
Hansen, Aksel
Hansen, Alfred
Hansen, Alfred
Hansen, Alvhilde
Hansen, Anders
Hansen, Anders
Hansen, Anders
Hansen, Anders
Hansen, Anders
Hansen, Anders
Hansen, Anna
Hansen, Anna
Hansen, Anna
Hansen, Anna Josefine
Hansen, Anne
Hansen, Anne
Hansen, Anne
1886
1902
1905
1908
1889
1905
1876
1891
1839
1865
1881
1895
1885
1895
1907
1861
1873
Hansen, Anne M.
Hansen, Anton
Hansen, Asbjørn
1894
1876
1906
Side 196
Gard/gate
Side
Haglund
47
Arnedal
113
Damstuen (plads) 25
Gagnumsæter
118
Skøien
62
Ballangrud østre 25
Søvli
28
Myrstuen (gaard) 46
Harestuvolden
109
Bjøralt vestre
54
Klevengen
131
Fjeldheim (plads) 59
Haaversrud
65
Grumstad (gaard) 12
Bjøralt vestre
54
Bjøralt vestre
54
Nordstrand
109
Grønbraaten
113
Bjørgesætervolden 114
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Pynten (plads)
39
Løkenbakken
77
Grønvold
126
Svensbraaten
14
(gaard)
Oppen
53
Skøien
62
Harestuskogen
117
Ballangrud østre 24
Nordstrand
109
Heimlid
53
Kjørven øvre
61
(gaard)
Søvolden
109
Bjøraltlia
56
Skøien
62
Mutta
126
Voldstad
126
Randen
129
Løkenbakken
77
Jordet (gaard)
25
Mutta
126
Svensbraaten
14
(gaard)
Dalen
113
Kalvsrud (plads) 39
Løkenbakken
77
Lingaard
57
Jordet (gaard)
25
Pynten (plads)
39
Sagbraaten (plads) 49
Raastad
71
Nerengen
73
Fagerli (plads)
96
Lyseng (plads)
35
Volla
46
Aarnæs (gaard)
52
Fagerli (plads)
96
Kalvsrud (plads) 39
Ulsrud
70
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Berge
59
Solheim
110
Bjøraltlia
56
Ref.nr.
0075-003
0029-003
0084-002
0059-002
0047-006
0082-004
0094-006
0070-002
0013-007
0006-004
0042-016
0031-002
0063-005
0006-002
0006-006
0006-003
0010-001
0028-006
0034-002
0054-005
Namn
Hansen, Axel A.
Hansen, Bernhard
Fødd
1891
1868
Hansen, Berte
Hansen, Berte Marie
Hansen, Borger
Hansen, Borghild M.
Hansen, Brede
Hansen, Edvard
1877
1900
1859
1899
1895
1861
Hansen, Egil
Hansen, Ellef
1907
1899
Hansen, Ellevine
Hansen, Emil
1892
1884
Hansen, Emma
Hansen, Erling
Hansen, Gina Mathilde
Hansen, Gudbrand
1869
1904
1896
1874
0042-003
0048-006
0025-002
0026-004
Hansen, Gulborg M.
Hansen, Gulbrand
Hansen, Gulbrand
Hansen, Gunda
Hansen, Gunhild
Hansen, Gunnar
1904
1872
1882
1879
1826
Hansen, Gunnar
Hansen, Gunvald Magne
Hansen, Gustav
1903
1901
1881
Hansen, Haakon
Hansen, Haakon
Hansen, Halvard
Hansen, Halvor
Hansen, Halvor
Hansen, Halvor
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Hans Andreas
Hansen, Hans J.
Hansen, Hans K.
Hansen, Hans M.
Hansen, Hans Martinius
Hansen, Hansine
Hansen, Harald
Hansen, Harald
Hansen, Harald
Hansen, Herman M.
Hansen, Hildus!!
Hansen, Hilmar H.
Hansen, Hjalmar
Hansen, Hælga
Hansen, Inga
Hansen, Inga
Hansen, Inga
1899
1897
1857
1886
1892
1901
1896
1897
1873
1900
1892
1875
1897
1909
1889
1863
1874
1872
1899
1901
1897
1875
1905
1904
1895
1898
1884
1892
Hansen, Ingeborg
Hansen, Ingeborg A.
Hansen, Ingeborg K.
Hansen, Ingeborg T.
1840
1855
1907
1839
0001-008
0047-003
0051-014
0082-003
0010-002
0105-002
0039-002
0011-009
0013-006
0047-009
0021-004
0023-004
0035-008
0048-005
0085-004
0021-003
0026-006
0032-008
0041-004
0048-004
0023-008
0085-002
0042-004
0085-001
0006-005
0019-006
0057-001
0023-008
0072-003
0102-006
0057-004
0041-006
0001-002
0065-002
0033-005
0014-001
0013-007
Gard/gate
Side
Fagerli (plads)
96
Rundelsbraaten
111
(plads)
Raastad
71
Ulven
75
Grønbraaten
113
Frøshaug (gaard) 106
Holoa
119
Ødegårdsstuen
93
(plads)
Fristad (plads)
53
Pynten (Anne)
39
(plads)
Gjerdingen
140
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Frøshaug (gaard) 106
Skøien
62
Ulven
75
Sørlie - øvre
117
(Granheim)
Frøshaug (gaard) 106
Harestuvolden
109
Haneknæ
110
Skogglinet
29
Skogglinet
29
Pynten (Anne)
39
(plads)
Lingaard
57
Klevengen
131
Haneknæsagstua 115
(plads)
Skøien
62
Randen
129
Jordet (gaard)
26
Søvolden
109
Voldstad
126
Gjerdingen
140
Fristad (plads)
53
Lingaard
57
Skøien
62
Sørengen
73
Løkenbakken
77
Voldstad
126
Fristad (plads)
53
Fraagaat
134
Ballangrud østre 25
Berge
59
Løkenbakken
77
Haugen (plads)
19
Hoel (gaard)
105
Voldstad
126
Randen
129
Frøshaug (gaard) 106
Sørlie
117
Hoel (gaard)
105
Kalvsrud (plads) 39
Erlien
37
Raastad
71
Frøslie (gaard)
85
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Bjørndalen (plads) 57
Fagerli (plads)
96
Ballangrud østre 25
Sand (gaard)
83
Ref.nr.
0057-003
0019-001
0006-007
0035-004
0028-001
0103-012
0070-003
0046-001
0104-007
0040-002
0047-004
0054-003
0103-008
0047-008
0035-003
0054-001
0103-013
0013-001
0015-007
0102-003
0102-002
0040-003
0023-006
0042-017
0040-005
0047-010
0035-004
0085-006
0011-001
0023-003
0047-008
0104-003
0023-003
0047-004
0021-002
0048-003
0023-005
0104-001
0017-003
0083-011
0033-003
0048-001
0054-002
0096-001
0023-007
0035-005
0103-011
0053-001
0096-003
0041-005
0030-003
0006-008
0006-009
0090-008
0020-002
0057-002
0083-010
0001-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Hansen, Ingel
Hansen, Ingvald
Fødd
1879
1888
Hansen, Ivar
Hansen, Ivar
Hansen, Ivar
Hansen, Iver
Hansen, Jakob
Hansen, Jakob
Hansen, Jakob
Hansen, Jenny
Hansen, Jens
1853
1902
1903
1879
1899
1901
1904
1908
1889
Hansen, Johan
1910
Hansen, Johan
Hansen, Johan
Hansen, Johan
Hansen, Johan M.
Hansen, Johannes
Hansen, Johannes
1882
1873
1883
1891
1845
1869
Hansen, Jul
Hansen, Juliane
1901
1851
Hansen, Jørgen
Hansen, Jørgen
Hansen, Karen
1871
1867
1853
Hansen, Karen
Hansen, Karen
Hansen, Karen Marie
Hansen, Kari
Hansen, Kari
1892
1901
1878
1909
1850
Hansen, Karine
1852
Hansen, Karl
Hansen, Karl
Hansen, Karl Peder
Hansen, Karoline
Hansen, Karoline
Hansen, Kasper
Hansen, Kirsti M.
Hansen, Klara
Hansen, Knut
Hansen, Kolbjørn
Hansen, Konrad
Hansen, Konrat
Hansen, Kristen
Hansen, Kristian
Hansen, Kristofer
Hansen, Lars
1873
1883
1903
1900
1878
1864
1897
1903
1891
1908
1889
1897
1846
1910
1842
1860
Hansen, Laura
Hansen, Lina
Hansen, Lina K.
Hansen, Lise
Hansen, Lise Marie
Hansen, Ludvik
Hansen, Magda M.
Hansen, Magnhild M.
Hansen, Magnus
Hansen, Magnus
Hansen, Magnus M.
Hansen, Maren
1881
1867
1901
1886
1857
1879
1905
1893
1906
1902
1891
1847
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Lillegaard
47
Stryken 108
damvogterbolig
Nordengen (gaard) 20
Volla
46
Fristad (plads)
53
Olstad
122
Kalvsrud (plads) 39
Volla
46
Fristad (plads)
53
Volla
46
Tvetbraaten
99
(gaard)
Svensbraatebingen 15
(plads)
Skoglund (plads) 18
Lunner (gaard)
34
Raastad
71
Berge
59
Kvistop (plads)
38
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Lingaard
57
Ødegårdsstuen
93
(plads)
Volla
46
Fraagaat
134
Løkenbraaten
19
(plads)
Fjeldet
113
Solheim %Grua% 128
Nordli
135
Pynten (plads)
39
Kjørvenvolden ell. 134
Vold
Volla (smeden)
46
(plads)
Ballangrud østre 25
Ødegaarden
31
Klevengen
131
Jordet (gaard)
26
Sørengen
73
Fraagaat
134
Berge
60
Gjerdingen
140
Bakkestykket
117
Bjøraltlia
56
Gjerdingen
140
Larmerud øvre
121
Putten
129
Skjærvengen
83
Nitberg (gaard)
24
Flatla søndre
40
(gaard)
Sørengen
73
Sørengen
73
Ballangrud østre 25
Raastad
71
Heier (gaard)
16
Stryken
107
Frøshaug (gaard) 106
Frøshaug (gaard) 106
Volla
46
Voldstad
126
Frøshaug (gaard) 106
Godli, nedre
122
Ref.nr.
0077-006
0003-009
0060-003
0072-006
0104-004
0009-001
0041-003
0072-005
0104-005
0072-009
0071-004
0029-004
0050-011
0016-012
0006-003
0033-004
0035-001
0090-001
0023-005
0046-002
0072-001
0017-001
0057-001
0030-003
0030-009
0023-002
0042-005
0013-002
0074-007
0083-005
0110-002
0042-018
0085-007
0021-004
0018-006
0033-006
0047-006
0057-002
0013-008
0047-003
0006-005
0036-001
0079-005
0080-001
0045-001
0021-005
0021-003
0083-008
0006-006
0040-007
0002-003
0103-014
0103-010
0072-008
0023-008
0103-009
0008-002
Namn
Hansen, Margit
Hansen, Mari
Hansen, Mari
Hansen, Marie
Hansen, Marie
Hansen, Marie
Hansen, Marie K.
Hansen, Marta
Hansen, Marta
Hansen, Marte L.
Hansen, Martha
Hansen, Martin
Hansen, Martin
Hansen, Martin
Hansen, Martin
Hansen, Martinus H.
Hansen, Mathilde
Hansen, Mimi Katinka
Hansen, Olaf
Hansen, Olava
Hansen, Ole
Hansen, Ole
Hansen, Ole
Hansen, Olga Pauline
Hansen, Otto
Hansen, Otto
Hansen, Paul
Hansen, Pauline
Fødd
1906
1883
1857
1903
1882
1862
1905
1909
1889
1877
1898
1836
1853
1879
1889
1902
1897
1896
1910
1887
1856
1858
1906
1908
1899
1889
1853
1874
Hansen, Peder
Hansen, Peder
Hansen, Peter
1902
1909
1908
Hansen, Peter
Hansen, Petter
Hansen, Ragnar
Hansen, Ragnar Trygve
Hansen, Sverre
Hansen, Syver
1895
1889
1910
1905
1910
1869
Hansen, Tekla
Hansen, Teodor
Hansen, Tora Elevine
Hansen, Tora K.
Hansen, Torvald
Hansen, Torvald
Hansen, Torvald
Hansen, Torvald
Hansen, Torvald M.
Hansen*, !!
Hansen*, !!
Hanssen, Anders
1906
1861
1903
1899
1869
1898
1904
1903
1900
1910
1910
1905
Hanssen, Anders
Hanssen, Anders
Hanssen, Anna
Hanssen, Anna
Hanssen, Anna
Hanssen, Einar
Hanssen, Elling
Hanssen, Halvor
Hanssen, Hanna
Hanssen, Hans
Hanssen, Hans
Hanssen, Hans
Hanssen, Hans
1888
1823
1897
1892
1906
1897
1869
1828
1863
1892
1891
1877
1902
Gard/gate
Side
Lingaard
57
Ballangrud østre 25
Engen
77
Volla
46
Lillegaard
47
Løken
71
Ballangrud østre 25
Fristad (plads)
53
Elgheim
74
Hoel (gaard)
105
Lingaard
57
Briskeby
76
Frøshaug (gaard) 106
Fjeldet
113
Harestuen
115
Fraagaat
134
Gjerdingen
140
Briskeby
76
Randen
129
Ballangrud østre 25
Sand (gaard)
83
Søvolden
109
Voldstad
126
Klevengen
131
Skøien
62
Harestuvolden
110
Gruødegaardsbakken
130
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Søvli
28
Ulven
75
Svensbraatebingen 15
(plads)
Jordet (gaard)
26
Raastad
71
Vidjibraaten
112
Klevengen
131
Lingaard
57
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Fristad (plads)
53
Jenserud (plads) 99
Ulven
75
Ballangrud østre 25
Kraggerudsmarken 41
Volla
46
Holoa
120
Randen
129
Berge
60
Søvli
28
Kalvsrud (plads) 39
Svensbraaten
14
(gaard)
Oppen
53
Hallum (gaard)
68
Bjerke
55
Bjerke
55
Bjøraltlia (plads) 56
Bjøraltlia (plads) 56
Oppen
54
Bjøralt
54
Kalvsjømarken
64
Oppen
53
Bjerke
55
Kalvsjø
59
Kalvsjø
59
Ref.nr.
0023-007
0083-006
0047-002
0072-007
0077-007
0012-002
0083-009
0104-008
0027-003
0096-002
0023-004
0042-001
0103-007
0030-001
0041-003
0017-004
0047-005
0042-003
0035-009
0083-012
0001-001
0011-003
0023-009
0042-020
0047-005
0013-008
0037-001
0095-002
0094-004
0035-006
0029-003
0085-005
0006-004
0027-003
0042-019
0023-009
0065-001
0104-006
0072-008
0035-005
0083-007
0052-001
0072-004
0070-005
0035-006
0033-007
0094-007
0041-007
0026-005
0001-009
0074-006
0007-004
0007-006
0016-004
0016-003
0002-001
0005-010
0056-002
0001-010
0007-002
0029-001
0029-003
Side 197
0533 Lunner
Namn
Hanssen, Hans
Hanssen, Hans
Hanssen, Hans Kr.
Hanssen, Hedvig
Hanssen, Ingeborg
Hanssen, Ingeborg
Hanssen, Iver
Fødd
1880
1837
1868
1900
1904
1881
1889
Hanssen, Kari
Hanssen, Kristian
Hanssen, Lars
Hanssen, Magna Lovise
Hanssen, Marie
Hanssen, Marius
1850
1895
1908
1904
1889
1894
Hanssen, Ole
Hanssen, Paul
1900
1854
Hanssen, Peder
Hanssen, Peder
Hanssen, Peder
1904
1906
1884
Hanssen, Reidar
Hanssen*, !!
Haraldsdatter, Maggie
1908
1910
1910
Haraldsen, Arent Emil
Haraldsen, Hilda Marie
Haraldsen, Karl Halvard
Haraldsen, Konrad
Haraldsen, Olga
Haraldsen, Pauline
Hasselstrøm, Kristian K.
1904
1896
1901
1891
1900
1899
1885
Haug, Torleiv
1876
Haugen, Anna P.
Haugen, Anna T.
1902
1893
Haugen, Anne P.
1855
Haugen, Gunda P.
Haugen, Karen E.
Haugen, Lars
Haugen, Paul E.
Haugen, Paulus P.
Haugen, Petter T.
1895
1860
1876
1844
1897
1882
Haugen, Teodor P.
Haugen, Torsten T.
1899
1896
Haugen, Torvald T.
1891
Haugen, Lars Andersen
1876
Haugen, Alice Jensdatter 1907
Haugen, Hans Petter
Jensen
Haugen, Alfhild Olsen
1910
Haugen, Jens Olsen
1878
Hedeman, Ole
Hegli, Johanne
1884
1872
Heier, Anne Marie
1835
Side 198
1884
Gard/gate
Side
Haaversrud
65
Haaversrud
65
Skøien
62
Holdt
67
Kalvsjø
59
Blistein
70
Bjøralt østre
55
(gaard)
Bjøraltlia
55
Holdt
67
Kalvsjø
59
Kalvsjøhagen
58
Bjerke
55
Kjørven øvre
61
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
Skøien søndre
64
(gaard)
Bjerke
55
Kalvsjø
59
Kjørven øvre
61
(gaard)
Bjøraltlia (plads) 56
Kalvsjø
59
Hovlands gaard, 128
Grua
Raastad
71
Raastad
71
Raastad
71
Harestuvolden
110
Haldum
69
Raastad
71
Bjøralt østre
55
(gaard)
Barakken, Nysæter 131
gruber
Haugen
58
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Haugen
58
Haugen
58
Haakenstad (gaard)93
Haugen
58
Haugen
58
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Haugen
58
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Haakenstadhaugen 90
(plads)
Hof
22
Hovlands gaard, 128
Grua
Hovlands gaard, 128
Grua
Hovlands gaard, 128
Grua
Hovlands gaard, 128
Grua
Bjøraltlia (plads) 56
Kjørven nedre
60
(gaard)
Haaversrud (gaard) 66
Ref.nr.
0063-001
0063-002
0047-001
0072-005
0029-004
0003-002
0011-007
0013-002
0071-009
0029-006
0027-005
0007-003
0038-004
0027-004
0054-001
0007-005
0029-005
0038-001
0016-005
0029-007
0031-012
0007-006
0007-003
0007-005
0013-010
0082-005
0007-004
0011-006
0045-003
0024-006
0030-004
0030-001
0024-003
0024-002
0045-005
0024-001
0024-004
0030-002
0024-005
0030-005
0030-003
0070-004
0031-008
0031-009
0031-007
0031-006
0015-003
0036-008
Namn
Heier, Olava
Heier, Milla Antonsen
Heier, Ingebret Hansen
Heier, Ole Hansen
Heier, Hans Ingebretsen
Heijer, Anna F.
Heijer, Fritjof
Heijer, Karl F.
Heijer, Marius
Heijer, Karen Hansen
Heijer, Lars Hansen
Heijer, Hans Larsen
Helgeland, Anders
Helgeland, Gudbrand G.
Helgeland, Gudbrand G.
Helgeland, Gunnar G.
Helgeland, Hellene J.
Helgeland, Hovel
Helgeland, Johan G.
Helgeland, Kari
Helgeland, Kersti
Helgeland, Lars
Helgeland, Magnhild G.
Helgeland, Mari G.
Helgeland, Marie G.
Helgeland, Marta
Helgeland, Marta G.
Helgeland, Marte
Helgeland, Olaf
Helgeland, Olaf G.
Helgesen, Halvor
Hellerud, Berte
Hellerud, Einar L.
Fødd
1873
1873
1862
1867
1909
1896
1846
1882
1892
1869
1864
1905
1865
1866
Gard/gate
Aarnæs (gaard)
Heier
Heier
Heier
Heier
Kjørven (søndre)
Kjørven (søndre)
Kjørven (søndre)
Lungaard (gaard)
Kleven (gaard)
Kleven (gaard)
Kleven (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Helgeland (gaard)
Rundalsbakken
Haakenstad
Paulsrudbraaten
(plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Hellerud (plads)
Ballangrudbraaten
Ballangrudbraaten
Ballangrudbraaten
Side
52
82
82
74
82
60
60
60
52
98
98
98
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
111
103
105
Ref.nr.
0102-007
0075-002
0075-001
0031-001
0075-003
0035-004
0035-001
0035-003
0101-003
0068-007
0068-006
0068-008
0048-001
0049-001
0049-009
0049-006
0049-002
0048-005
0049-004
0048-002
0048-007
0048-004
0049-007
0049-010
0049-003
0048-003
0049-005
0048-008
0048-006
0049-008
0021-001
0085-010
0093-005
Hellerud, Lars L.
Hellerud, Berte Eriksen
Hellerud, Anna Larsen
Hellerud, Edvard Larsen
Hellerud, Einar Larsen
Hellerud, Hans Larsen
Hellerud, Karen Larsen
Helqvist, Gerda Annette
Helqvist, Johan A.
Helqvist, Ingeborg
Gudbrandsdatter
Hendriksdatter, Maren
1852
1852
1896
1882
1903
1894
1899
1901
1849
1868
104
104
104
104
104
104
104
29
29
29
0092-001
0092-002
0092-005
0092-003
0092-007
0092-004
0092-006
0100-003
0100-001
0100-002
34
0018-002
1905
Nordbraaten
(plads)
Haneknæengen
(plads)
Harestuhagen
Kalvsjømarken
Kalvsjøhagen
Monsrud
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Søvolden
Hendriksdatter, Maren
1868
Hendriksdatter, Marie
Hendriksen, Johannes
Henie, Nils Larsen
Henriksdatter, Petrine
Hermandsdatter, Alma
Karoline
Hermandsdatter, Bergliot
Marie
Hermandsen, Otto Helmar
Hermansen, Anna
Hermansen, Gudrun
Karoline
Hermansen, Hilda
Hermansen, Kristine
Fredrikke
Hermansen, Marthin
1882
1831
1880
1861
1900
1908
1851
1908
Søvolden
Granli Grua
Bratholdt
109 0011-011
127 0028-002
137 0031-004
1895
1901
Rud
Ryen (gaard)
57
95
0019-014
0052-005
1889
Rud
57
0019-016
1899
1865
1907
1894
1873
1910
1905
1904
1892
1904
1896
1841
1908
1908
1840
1852
1903
1854
111 0017-002
115
64
58
108
134
0045-002
0057-001
0028-001
0005-002
0016-005
109 0011-010
0064-011
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Hjalmarsdatter*, Berthe
Marie
Hjalmarsen*, !!
Fødd
1908
Hoel, Lars
1882
Hoff, Karen Emilie
Hoff, Bernhard Hansen
Hoff, Karl Hansen
Hoff, Nils Hansen
Hoff, Nils Nilsen
Hoff, Petra Pedersdatter
Hofland, Elise Vien
1882
1887
1876
1894
1862
1854
1908
1910
Hofland, Ingeborg Marie 1903
Vien
Hofland, Lars H. Vien
1899
Hofland, Marta Vien
1907
Hofland, Ole Vien
1905
Hofland, Peder H. Vien
1897
Hofland*, !!
1910
Hole, Marthe Olsdatter
1829
Holmbo, Harry
1897
Holmelund, Tomas Konrad1868
Holmelund, Edvin Marius 1909
Tomassen
Holmelund, Emma
1904
Josefine Tomassen
Holmelund, Gudbrand
1898
Tomassen
Holmelund, Konrad
1907
Magnus Tomassen
Holmelund, Marta Amalie 1899
Tomassen
Holmelund, Theoline
1901
Kristine Tomassen
Holst, Fredrik J.
1903
Holst, Fredrikke J.
1905
Holst, James
1876
Holst, Johanne
1877
Holst, Karl J.
1907
Holt, Ole
1879
Holt, Marie Bredesen
1878
Holter, Abraham
1870
Holter, Gunnar
1901
Holterbakken, Jens Marius 1879
Hovelsen, Hans
1882
Hovelsen, Marie
1862
Hovland, Elef K.
Hovland, Halvor K.
Hovland, Halvor L.
Hovland, Hanna T.
Hovland, Hans L.
Hovland, Ingeborg H.
Hovland, Ingeborg H.
Hovland, Ingeborg L.
Hovland, Ingel S.
Hovland, Joar Tolvin K.
Hovland, Juul K.
1895
1892
1900
1863
1893
1856
1864
1898
1861
1898
1894
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Stryken 108
damvogterbolig
Stryken 108
damvogterbolig
Barakken, Nysæter 131
gruber
Birkelund Grua
125
Birkelund Grua
125
Grumstad (gaard) 12
Bolken
22
Hof
22
Hof
22
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Hovland østre
88
(gaard)
Løken store
19
(gaard)
Løken
74
Holmelund
132
Holmelund
132
Ref.nr.
0003-003
0003-004
0045-002
0019-014
0019-013
0008-001
0071-007
0070-001
0070-002
0021-008
0021-005
0021-004
0021-007
0021-006
0021-003
0021-009
0056-006
0025-006
0005-001
0005-008
Holmelund
132 0005-006
Holmelund
132 0005-003
Holmelund
132 0005-007
Holmelund
132 0005-004
Holmelund
132 0005-005
Jordet (gaard)
26
Jordet (gaard)
26
Jordet (gaard)
26
Jordet (gaard)
26
Jordet (gaard)
26
Kalvsjøhagen
59
Kalvsjøhagen
59
Enger
53
Enger
53
Stock
80
Bækken øvre
26
Ulvenmarken
21
(plads)
Hovland (gaard) 88
Frøslie (gaard)
89
Haakenstad (gaard)102
Sand (gaard)
83
Haakenstad (gaard)102
Hovland (gaard) 88
Haakenstad (gaard)102
Haakenstad (gaard)102
Sand (gaard)
83
Hovland (gaard) 88
Hovland (gaard) 88
0085-010
0085-011
0085-008
0085-009
0085-012
0028-007
0028-008
0106-001
0106-002
0064-009
0088-003
0064-002
0022-005
0025-009
0083-006
0002-002
0083-003
0022-002
0083-001
0083-005
0002-001
0022-006
0022-004
Namn
Hovland, Karl K.
Hovland, Kristen S.
Hovland, Leif L.
Hovland, Lise H.
Hovland, Marta L.
Hovland, Ole H.
Hovland, Ragnhild H.
Hovland, Siri O.
Hovland, Steffen L.
Hovland, Steffen L.
Hovland, Ingeborg
Hansdatter
Hovland, Hans Iversen
Huser, Hans Halvorsen
Huser, Karen Marie
Halvorsen
Huser, Lars Halvorsen
Huser, Marte Karine
Halvorsen
Huser, Mikal Halvorsen
Huser, Ole Halvorsen
Huser, Halvor Olsen
Hustvedt, Gjermund
Hustvedt, Laurine
Hvattum, Gunnar Paulsen
Fødd
1890
1852
1903
1896
1895
1882
1881
1858
1889
1889
1822
Gard/gate
Side
Hovland (gaard) 88
Hovland (gaard) 88
Haakenstad (gaard)102
Hovland (gaard) 88
Haakenstad (gaard)102
Hovland (gaard) 88
Hovland (gaard) 88
Hovland (gaard) 88
Kjørven (gaard) 49
Haakenstad (gaard)102
Hovland (gaard) 88
Ref.nr.
0022-003
0022-001
0083-007
0023-005
0083-004
0023-004
0023-003
0023-002
0087-003
0083-002
0022-007
1846
1891
1879
Hovland (gaard)
Huser
Huser
88
72
72
0023-001
0014-004
0014-006
1894
1889
Huser
Huser
72
72
0014-005
0014-007
1881
1877
1848
1884
1883
1881
Huser
72
Huser
72
Huser
72
Godli, nedre
122
Godli, nedre
122
Flatla nordre
38
(gaard)
Stubhytten (gaard) 107
Hytten (gaard)
90
Stubhytten (gaard) 107
Hytten (gaard)
90
Stubhytten (gaard) 107
Stubhytten (gaard) 107
Hytten (gaard)
90
Hytten (gaard)
90
Hytten (gaard)
90
Stubhytten (gaard) 107
Larshus
122
Larshus
122
Sand (gaard)
83
Haakenstad skole 102
Larshus
122
Høiby (gaard)
32
Høiby (gaard)
32
Høibybraaten
33
(gaard)
Høibybraaten
33
(gaard)
Høibybraaten
33
(gaard)
Høibybraaten
33
(gaard)
Høibyhagen
32
Høibyhagen
33
Høibyhagen
33
Helgeland (gaard) 41
Høibyhagen
33
Nyborg
28
Jorstadvolla (plads)138
Lunnerbakken
37
Myrvang
73
Sparby (plads)
22
Sparby (plads)
22
Myrvang
73
Myrstuen (gaard) 46
Myrvang
73
Bjøralt vestre
54
Hytten, Goro H.
1896
Hytten, Gudbjør H.
1836
Hytten, Mari H.
1902
Hytten, Marianne J.
1878
Hytten, Marte H.
Hytten, Torvald H.
1898
Hytten, Jacob Gudmsen 1885
Hytten, Jacob Gudmsen 1829
Hytten, Karoline Gudmsen 1891
Hytten, Hans Toresen
1866
Hæhre, A. G.
1851
Hæhre, Harald Bernhard 1890
Hæhre, Kristina A.
1886
Hæhre, Laura
1884
Hæhre, Theodora Kristine 1847
Høiby, Iver Larsen
1851
Høiby, Lars Larsen
1852
Høibybråten, Andreas
1890
Andersen
Høibybråten, Hanna
1887
Andersen
Høibybråten, Karl
1894
Andersen
Høibybråten, Else
1848
Kristoffersdatter
Høibyhagen, Anders A.
1887
Høibyhagen, Gudbjørg
1856
Høibyhagen, Ingeborg A. 1899
Høibyhagen, Lars
1894
Høibyhagen, Marta A.
1891
Ingeberg, Bernt %Johan% 1859
Ingebregtsen, Halvor
1855
Ingebretdatter, Marie
1874
Ingebretsen, Alf
1899
Ingebretsen, Dagny
1906
Ingebretsen, Einar
1900
Ingebretsen, Einar
1905
Ingebretsen, Gudbrand
1873
Ingebretsen, Gunvor
1901
Ingebretsen, Ingeborg
1849
0014-003
0014-002
0014-001
0008-008
0008-009
0037-003
0106-003
0032-005
0106-005
0032-003
0106-002
0106-004
0032-001
0032-004
0032-002
0106-001
0010-001
0010-003
0001-005
0082-003
0010-002
0007-001
0008-001
0010-001
0010-003
0010-002
0010-004
0009-001
0009-002
0009-004
0048-009
0009-003
0095-008
0035-001
0028-004
0022-004
0069-007
0069-004
0022-006
0071-001
0022-005
0004-006
Side 199
0533 Lunner
Namn
Ingebretsen, Johan
Ingebretsen, Karl
Ingebretsen, Karoline
Mathilde
Ingebretsen, Magnhild
Ingebretsen, Marius
Ingebretsen, Olaf
Ingebretsen, Sigrid
Ingebretsen, Sigvart
Ingebrigtsen, Gudbrand
Fødd
1907
1897
1908
Gard/gate
Sparby (plads)
Myrvang
Myrvang
Side
22
73
73
Ref.nr.
0069-008
0022-003
0022-007
1904
1902
1909
1898
1874
1893
0069-006
0069-005
0069-009
0069-003
0015-009
0056-008
Ingebrigtsen, Gustav
Ingebrigtsen, Oline
Margrete
1865
1829
Ingebrigtsen, Peder
Ingebrigtsen, Peter
1857
1895
Ingelsdatter, Inga
Ingelsdatter, Ingeborg
Ingelsen, Ingeborg
Ingelsen, Johannes
Ingvaldsdatter, Ingeborg
Ingvaldsdatter, Margit
1894
1910
1900
1896
1833
1905
Ingvaldsdatter, Margrete
Ingvaldsen, Gora
Ingvaldsen, Gudbrand
1847
1835
1855
Ingvaldsen, Iver
Iversdatter, Astrid Herdis
Iversdatter, Berte
Iversdatter, Gulline
1850
1910
1834
1883
Iversdatter, Inga
Iversdatter, Julia
Iversdatter, Kari
Iversdatter, Karine
Iversdatter, Karoline
Iversdatter, Karoline
Iversdatter, Marie
Iversdatter, Marta
Iversdatter, Matea
Iversdatter, Rangdi
Iversen, Alf
Iversen, Anders
Iversen, Anders
Iversen, Anna
Iversen, Anne
1893
1891
Iversen, Berta Marie
Iversen, Edevart
Iversen, Edevart
Iversen, Edvard
Iversen, Edvart
Iversen, Gudbrand
Iversen, Gudrun
Iversen, Gulbrand
Iversen, Gulbrand
Iversen, Gunda
Iversen, Halvard
Iversen, Halvor
Iversen, Halvor
Iversen, Hans
Iversen, Hans
Iversen, Hans
1908
1871
1895
1897
1895
1889
1906
1841
1880
1897
1898
1904
1881
1868
1902
1900
Sparby (plads)
22
Sparby (plads)
22
Sparby (plads)
22
Sparby (plads)
22
Solli
124
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Marka (plads)
31
Muttabraaten
138
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Engen (plads)
42
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Kjørvensvingen 61
Lillegaard
47
Kjørvensvingen 61
Kjørvensvingen 61
Kjørvensvingen 61
Kvernhaugen
19
(plads)
Haaversrud
65
Mørtvedten
76
Flatla søndre
38
(gaard)
Hallum
67
Harestuhagen
116
Nordengen (gaard) 20
Skøien østre ell. 133
Olerud
Hallum
67
Hallum
67
Askelsrud (gaard) 63
Snellingen
120
Hallum
67
Kongell
133
Høiby (gaard)
32
Høiby (gaard)
32
Nerby (gaard)
32
Høiby (gaard)
32
Harestuhagen
115
Sørengen
68
Bilet (gaard)
100
Nordli
135
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Bilet (gaard)
100
Vidjibraaten
112
Bjørgesæterløkken 113
Hallum
67
Mørtvedten
76
Nerby (gaard)
32
Brustuen (plads) 30
Holdt
67
Harestuvolden
110
Mørtvedten
76
Sørengen
68
Brustuen (plads) 30
Høiby (gaard)
32
Bjøraltlia (plads) 56
Bjørgesæterløkken 113
Nordli
135
Side 200
1846
1885
1905
1885
1894
1891
1880
1908
1891
1906
1902
1885
0002-001
0038-001
0055-001
0056-011
0042-002
0077-008
0042-004
0042-003
0042-005
0053-008
0063-003
0039-010
0038-001
0073-001
0045-004
0060-002
0008-002
0073-005
0073-004
0052-006
0071-008
0073-002
0009-004
0007-004
0007-005
0006-006
0007-008
0045-003
0075-003
0073-010
0023-005
0076-006
0073-011
0027-006
0031-007
0073-006
0039-003
0006-004
0105-006
0071-010
0013-013
0039-004
0075-007
0105-005
0007-003
0016-001
0031-004
0023-004
Namn
Iversen, Harald
Iversen, Helga
Fødd
1902
Iversen, Inga
Iversen, Inga
Iversen, Ingeborg
Iversen, Ingeborg
Iversen, Ingel
1910
1909
1822
1907
1889
Iversen, Ingvald
Iversen, Ivar
Iversen, Ivar
Iversen, Ivar
Iversen, Jens
Iversen, Johan
Iversen, Johan
1886
1896
1899
1898
1901
1858
1868
Iversen, Johan Marius
Iversen, Johannes
Iversen, Jon
1908
1900
1897
Iversen, Jul
Iversen, Kari
Iversen, Karine
Iversen, Karoline
Iversen, Karoline
Iversen, Lise
Iversen, Lise
Iversen, Mari
Iversen, Mari
Iversen, Marie
1905
1879
1855
1903
1830
1899
1865
1856
1836
1883
Iversen, Marie
Iversen, Marie
Iversen, Marius
Iversen, Marta
1859
1890
1887
1899
Iversen, Marta
Iversen, Marta
Iversen, Martinius
Iversen, Mikal
Iversen, Nils
1899
1903
1906
1895
1879
Iversen, Ole
1902
Iversen, Ole
Iversen, Peder
1855
1875
Iversen, Peder
Iversen, Peder
Iversen, Peder
Iversen, Peder
Iversen, Peder
Iversen, Petter
Iversen, Petter
Iversen, Ragna
Iversen, Ragnhild
Iversen, Torvald
Jacobsdatter, Helene
Jacobsdatter, Karen
1894
1837
1905
1863
1894
1870
1872
1907
1879
1906
1857
1833
Jacobsen, Gunner
1853
Jacobsen, Ingeborg
1848
Jacobsen, Kristian Andreas 1906
Jacobsen, Martin
1856
Gard/gate
Olstad
Skøien søndre
(gaard)
Mørtvedten
Nordli
Ohren (gaard)
Gruødegaard
Ballangrud vestre
(gaard)
Hallum
Nerby (gaard)
Nordli
Jorstad Volla
Brustuen (plads)
Sundvold (plads)
Skøienødegaard
(plads)
Nordli
Mørtvedten
Kraggerudskværn
(plads)
Nordli
Fristad (plads)
Sundvold (plads)
Nordli
Elgstøen (plads)
Brustuen (plads)
Bækkeli
Aasli
Fraagaat
Ballangrud vestre
(gaard)
Sundvold (plads)
Sørengen
Nerby (gaard)
Kraggerudskværn
(plads)
Mørtvedten
Gruødegaard
Olstad
Sørengen
Ballangrud vestre
(gaard)
Kraggerudskværn
(plads)
Engen
Ballangrud vestre
(gaard)
Sørengen
Haldum (gaard)
Mørtvedten
Vidjibraaten
Bjørgesæterløkken
Dalen
Rya-hytten
Mørtvedten
Vidjibraaten
Nordli
Dalen
Harestuhagen
(plads)
Elvetangen
%Holoa%
Nordengen
Østengen (gaard)
Engen
Side Ref.nr.
122 0009-003
64 0054-012
76
135
11
130
23
0039-009
0023-010
0003-004
0039-010
0076-007
67
32
135
137
30
29
62
0073-003
0006-005
0023-003
0034-004
0105-004
0101-001
0046-001
135 0023-009
76 0039-006
43 0058-003
135
53
29
135
139
30
66
11
135
23
0023-007
0104-002
0101-009
0023-006
0044-009
0105-003
0067-001
0004-002
0020-002
0076-004
29
68
32
43
0101-002
0075-004
0006-003
0058-004
76
130
122
68
23
0039-005
0039-009
0009-004
0075-006
0076-005
43
0058-005
77
23
0047-001
0076-003
68
68
76
112
113
113
140
76
112
135
113
116
0075-005
0076-001
0039-007
0027-001
0031-003
0032-007
0046-002
0039-008
0027-007
0023-008
0032-002
0046-001
117 0055-001
72 0016-002
90 0028-003
118 0060-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Jacobsen, Rolf Arman
Jakobsdatter, Andrine
Jakobsdatter, Ingeborg
Jakobsdatter, Karine
Jakobsdatter, Marie
Jakobsdatter, Marte
Jakobsdatter, Martha
Jakobsdatter, Olava
Jakobsdatter, Petrine
Jakobsdatter, Torine
Jakobsen, Edvard
Jakobsen, Einar
Jakobsen, Hans
Jakobsen, Hans
Jakobsen, Jørgen
Jakobsen, Karl
Jakobsen, Kristen
Jakobsen, Otto
Jakobsen, Randi
Jalmarsdatter, Klara
Jansen, Karoline
Fødd
1907
1866
1898
1872
1896
1874
1903
1865
1853
1882
1879
1905
1844
1901
1910
1861
1849
1908
1863
1908
1883
Jar, Kristian Joles
Jensdatter, Berthe
1874
1832
Jensdatter, Dagny Karoline 1903
Jensdatter, Gunvor Lovise 1910
Jensdatter, Karine
1876
Jensdatter, Mari
1866
Jensdatter, Marie
1869
Jensdatter, Randi
1839
Jensen, Adolf
1877
Jensen, Aksel
1902
Jensen, Alma
1896
Jensen, Anna
1898
Jensen, Halvard %Inga
1907
Emilie%
Jensen, Ingeborg
1893
Jensen, Ingeborg
1895
Jensen, Ivar Osvald
1909
Jensen, Jul Marius
1909
Jensen, Jørgen
1863
Jensen, Jørgen
1859
Jensen, Karen
1889
Jensen, Karl
1905
Jensen, Lars
1892
Jensen, Lyng
1870
Jensen, Marie
1871
Jensen, Ole
1900
Jensen, Ole
1837
Jensen, Ole
1896
Jensen, Olga Mathilde
1907
Jensen, Syverine
1888
Jensen, Torval
1871
Jensen, Trygve
1900
Jenserud, Halvor Kr.
1889
Jenserud, Hans Kr.
1892
Jenserud, Karl Kr.
1884
Jenserud, Klara Kr.
1897
Jenserud, Kristen H.
1851
Jenserud, Milla Kr.
1901
Jenserud, Ragna Kr.
1895
Jenserud, Ragndi Kr.
1861
Jerpsæth, Arne
1906
Jerpsæth, Edit
1896
Jerpsæth, Ole
1864
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Østengen (gaard) 90
Klevengen
131
Gagnumsæter
118
Botne
112
Gagnumsæter
118
Kalvsrud (plads) 39
Gagnumsæter
118
Thomasgjerdet
119
Snellingen (gaard) 120
Kalvsrud (plads) 39
Bjøralt vestre
54
Gagnumsæter
118
Kraggerudsmarken 42
Gagnumsæter
118
Gagnumsæter
118
Monsrud
108
Rundalsbakken
112
Gagnumsæter
118
Sørmarken, Grua 129
Lunnerbakken
37
Volla (smeden)
46
(plads)
Solbjør (gaard)
88
Skøien søndre
64
(gaard)
Østvold (Nystuen) 109
Østvold (Nystuen) 109
Harestuvolden
109
Askelsrud (gaard) 63
Lunner (gaard)
36
Narverud (gaard) 13
Sandungskalven 139
Sandungskalven 139
Liæker (gaard)
45
Sandungskalven 139
Østvold (Nystuen) 109
Ref.nr.
0028-004
0042-002
0059-004
0023-002
0059-003
0041-002
0059-006
0068-002
0072-002
0041-009
0004-001
0059-007
0052-010
0059-005
0059-009
0005-001
0022-001
0059-008
0033-002
0028-005
0074-002
Liæker (gaard)
Mørtvedten
Sandungskalven
Sandungskalven
Oren (gaard)
Løvlien
Liæker (gaard)
Sandungskalven
Liæker (gaard)
Finstad
Oren (gaard)
Mørtvedten
Mørtvedten
Sandungskalven
Sandungskalven
Tomten, Grua
Stubengen
Sandungskalven
Jenserud (plads)
Jenserud (plads)
Jenserud (plads)
Jenserud (plads)
Jenserud (plads)
Jenserud (plads)
Bilit (gaard)
Jenserud (plads)
Fredheim
Fredheim
Fredheim
0068-004
0041-003
0040-011
0040-012
0001-001
0009-001
0068-003
0040-009
0068-002
0058-001
0001-002
0041-004
0041-007
0040-005
0040-010
0018-009
0048-001
0040-007
0072-004
0072-005
0072-003
0072-006
0072-001
0072-007
0070-005
0072-002
0097-004
0097-003
0097-001
45
76
139
139
11
108
45
139
45
64
11
76
76
139
139
124
116
139
99
99
99
99
99
99
99
99
51
51
51
Namn
Jerpsæth* f Larsen, Marie
Johannesdatter, Anne
Johannesdatter, Borghild
Fødd
1868
1887
1883
Johannesdatter, Ellene
Johannesdatter, Gudbjør
Johannesdatter, Gudbjørg
Johannesdatter, Hellene
Johannesdatter, Janna
1848
1853
1878
1894
Johannesdatter, Janna
1895
Johannesdatter, Jensine
1864
Johannesdatter, Karen
1883
Johannesdatter, Karen
Johannesdatter, Karen
Johannesdatter, Karoline
1888
1847
1881
Johannesdatter, Karoline
1893
Johannesdatter, Lise
1882
Johannesdatter, Marthe
Johannesdatter, Sofie
Johannesen, Albert
Johannesen, Anders
1864
1867
1887
1895
Johannesen, Anders
Johannesen, Andreas
Johannesen, Anne
1895
1896
1889
Johannesen, Anne Marie
Johannesen, Beate
Johannesen, Edvard
Johannesen, Gina
Johannesen, Gunda
Johannesen, Gustav
Johannesen, Halvor
Johannesen, Hans
Johannesen, Hans Alfred
Johannesen, Hans Jakob
Johannesen, Helga
Johannesen, Inga Marie
1903
1863
1865
1898
1871
1872
1855
1860
1908
1859
1882
1883
Johannesen, Ingeborg
Johannesen, Jonna
Karoline
Johannesen, Jul
Johannesen, Jørgen
1872
1907
Johannesen, Karl
Johannesen, Kristoffer
Johannesen, Lars
Johannesen, Lars
1900
1861
1896
1885
Johannesen, Mari
Johannesen, Marit
Johannesen, Marta
Johannesen, Marte
Johannesen, Martin
Johannesen, Martinius
1871
1852
1909
1855
1905
1879
0020-009
0054-011
0012-003
0012-005
0013-002
0053-002
0026-002
0012-002
0040-003
0040-008
0068-005
0040-006
0012-004
1879
1881
Gard/gate
Side
Fredheim
51
Lunner (gaard)
36
Ulven søndre
21
(gaard)
Kraggerudsmarken 42
Skøien søndre
64
Bruvold (plads)
16
Flatlahagen (plads) 40
Virstad østre
15
(gaard)
Flatla søndre
40
(gaard)
Løken store
18
(gaard)
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Kjørven
61
Svensbraatebingen 15
(plads)
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Finlausbraaten
37
(plads)
Grumstad (gaard) 12
Myhre
65
Mikkelsbraaten
31
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Blistein
70
Kjækstad (plads) 12
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Blistein
70
Lunnerbakken
36
Klevengen
130
Kjækstad (plads) 12
Mørtvedten
76
Bjerkli (plads)
68
Flatlakværn (plads)40
Voldstad
126
Skogly
123
Skogglinet
29
Dæhlin (gaard)
67
Hovlands gaard, 128
Grua
Mørtvedten
76
Blistein
70
Ref.nr.
0097-002
0026-007
0066-005
Oren (gaard)
Dambraaten
(gaard)
Blistein
Haga
Blistein
Birkelund %Grua
%
Mørtvedten
Solheim %Grua%
Blistein
Raastad
Kjækstad (plads)
Linnerud
11
28
0001-008
0096-003
70
50
70
130
0002-005
0091-001
0002-004
0038-006
76
128
70
70
12
46
0039-002
0030-012
0002-009
0006-002
0007-006
0073-001
0052-013
0055-002
0039-002
0046-002
0033-005
0045-015
0051-002
0091-002
0025-004
0041-007
0029-002
0091-003
0033-002
0008-009
0062-002
0001-002
0091-004
0002-003
0007-003
0095-010
0002-006
0028-001
0042-001
0007-004
0040-004
0077-001
0047-001
0023-001
0013-010
0102-001
0070-009
0031-002
0039-011
0002-008
Side 201
0533 Lunner
Namn
Johannesen, Nils
Johannesen, Ole
Johannesen, Oline
Johannesen, Oskar
Johannesen, Peder
Johannesen, Peder
Johannesen, Peter Halvord
Johannesen, Ragnhild
Johannesen, Ragnvald
Johannesen, Teoline
Johannesen, Torleiv
Johannessen, Anna
Fødd
1878
1902
1879
1884
1887
1855
1905
1861
1880
1861
1899
1905
Johannessen, Anna H.
Johannessen, Gunhilde
Johannessen, Gustav
1906
1870
1897
Johannessen, Haldor
Johannessen, Hans
1877
1895
Johannessen, Hans
Johannessen, Herman H.
Johannessen, Ingeborg H.
Johannessen, Johan
Johannessen, Johannes H.
Johannessen, Karen
1891
1910
1897
1859
1903
1903
Johannessen, Karen
Johannessen, Manda
1848
1899
Johannessen, Marie
1901
Johannessen, Marta H.
Johannessen, Marte
Johannessen, Petra
Johannessen, Petter
Johannessen, Signe H.
Johannessen, Sigvald H.
Johannessen, Thora
1901
1853
1877
1890
1908
1899
1891
Johansdatter, Gunda
Johansdatter, Inga
Johansdatter, Jenny
Johansdatter, Josefine
Johansdatter, Maren
1871
1894
1900
1889
1852
Johansdatter, Marie
Johansdatter, Marie
Johansdatter, Marthe
Johansdatter, Olga
Johansdatter, Olga
Johansdatter, Signe
Johansen, Alfhild
Johansen, Anders
1861
1890
1869
1897
1895
1896
1904
1894
Johansen, Anton
Johansen, Anton
Johansen, Barrat John
Johansen, Berte Marie
1879
1856
1900
1872
Johansen, Bertha
1901
Johansen, Dagny
Johansen, Edvard
1893
1902
Johansen, Einar
Side 202
Gard/gate
Side
Kvistop (plads)
37
Kjækstad (plads) 12
Staalit (plads)
96
Slaatland
76
Stock
80
Sørmarken, Grua 129
Blistein
70
Melstenbraaten
130
Braastad
77
Slaatland
76
Brokerud
79
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Sørbraaten (plads) 87
Sørbraaten (plads) 86
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Sørbraaten (plads) 86
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Harestuvolden
110
Sørbraaten (plads) 87
Sørbraaten (plads) 86
Nyborg
28
Sørbraaten (plads) 87
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Maalerud (plads) 107
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Haakenstadsæteren 104
(gaard)
Sørbraaten (plads) 86
Briskeby
76
Nordli
135
Harestuvolden
110
Sørbraaten (plads) 87
Sørbraaten (plads) 86
Kjørvenvolden
134
(plads)
Vestern (gaard)
17
Skøien
62
Bjørgesæter station 114
Grønvold (gaard) 37
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Ødegaarden
31
Skøien
63
Vestern (gaard)
17
Bjørgesæter station 114
Nystuen
116
Bjørgesæter station 114
Rundelsletta
112
Helgelandshagen 41
(gaard)
Bakken (gaard)
14
Lillehagen
62
Grua, nordre
125
Løfsgaard (Bjøralt 134
vestre)
Skøienødegaard 62
(plads)
Ryen (plads)
94
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Myrstuen (gaard) 46
Ref.nr.
0034-001
0007-005
0058-008
0043-003
0064-003
0033-001
0002-007
0041-002
0046-007
0043-002
0059-004
0090-007
Namn
Johansen, Einar
Fødd
1910
Johansen, Emma
1903
Johansen, Finn Harald
Johansen, Gotfred
Johansen, Gudrun
Johansen, Gunerius
Johansen, Gunvor
Johansen, Haakon
Johansen, Hans
1903
1903
1903
1889
1906
1890
1907
Johansen, Harald
Johansen, Helga J.
Johansen, Heline T.
Johansen, Hjalmar
Johansen, Inga J.
Johansen, Ingeborg
1909
1908
1878
1900
1900
1900
Johansen, Ingel
Johansen, Iver
Johansen, Iver
1888
1891
1896
Johansen, Jalmar J.
Johansen, Janna Marie
Johansen, Jenny
Johansen, Jenny J.
Johansen, Johan
Johansen, Johan
Johansen, Johan
Johansen, Johan Alfred
Johansen, Johanne L.
Johansen, Johannes
1898
1887
1908
1905
1871
1878
1880
1909
1888
1895
Johansen, Jul
Johansen, Jul
1904
1908
Johansen, Julia
1906
Johansen, Julius
Johansen, Julius
Johansen, Jørgen
Johansen, Jørgen
Johansen, Karl
Johansen, Karoline
Johansen, Karoline
Johansen, Kristian
Johansen, Kristoffer
Johansen, Laura
Johansen, Lilli
Johansen, Lilly
Johansen, Lina I.
Johansen, Lise
1886
1885
1836
1880
1891
1882
1905
1879
1844
1889
1905
1899
1909
1888
Johansen, Maren Olava
Johansen, Marie
1893
1884
Johansen, Marie
Johansen, Marius
1883
1896
0046-005
Johansen, Martha
1900
0050-005
0090-006
Johansen, Martha
Johansen, Mary Johanne
Johansen, Ole
Johansen, Ole
1885
1908
1894
1893
0015-007
0015-002
0090-003
0015-001
0090-002
0013-018
0015-009
0015-003
0095-001
0015-006
0090-006
0107-001
0090-004
0090-005
0015-005
0042-002
0023-012
0013-017
0015-008
0015-004
0012-002
0041-004
0045-007
0035-005
0031-002
0090-008
0110-001
0048-004
0041-012
0035-004
0047-003
0035-003
0025-003
0050-003
0017-002
0044-001
0020-006
0016-002
0070-003
Gard/gate
Side
Skøienødegaard 62
(plads)
Skøienødegaard 62
(plads)
Grua, nordre
125
Nystuen
116
Skogglinet
29
Sundvold (plads) 29
Nyborg
28
Kalvsjøhagen
58
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Skoglund (plads) 18
Østbyengen (plads)105
Østbyengen (plads)105
Sundvold (plads) 29
Østbyengen (plads)105
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Haakenstadbraaten 103
Sundvold (plads) 29
Skøienødegaard 62
(plads)
Østbyengen (plads)105
Gruødegaard
130
Rundelsletta
112
Østbyengen (plads)105
Østbyengen (plads)105
Rundelsletta
112
Kongell
133
Østenden
136
Haakenstadbraaten 103
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Nyborg
28
Skøienødegaard 62
(plads)
Skøienødegaard 62
(plads)
Sundvold (plads) 29
Østenden
136
Heier (gaard)
16
Grua, nordre
125
Mørtvedten
76
Bakken (gaard)
14
Nyborg
28
Daltyven
138
Skjærvengen
83
Vidjibraaten
112
Harestuskogen
116
Ryen (plads)
94
Haakenstadbraaten 103
Bjøralt østre
55
(gaard)
Roa st
87
Bjøralt østre
55
(gaard)
Grua, nordre
125
Helgelandshagen 41
(gaard)
Skøienødegaard 62
(plads)
Sørengen
69
Østenden
136
Haakenstad (gaard)93
Ryen (plads)
94
Ref.nr.
0046-009
0046-006
0020-007
0047-004
0102-004
0101-004
0095-005
0027-003
0090-007
0050-012
0095-007
0095-002
0101-008
0095-004
0090-005
0087-004
0101-005
0046-003
0095-003
0039-007
0025-004
0095-006
0095-001
0025-001
0009-005
0028-007
0087-005
0090-003
0095-003
0046-008
0046-007
0101-003
0028-001
0040-005
0020-004
0038-008
0017-003
0095-004
0039-001
0079-006
0027-002
0051-010
0050-006
0087-007
0011-009
0017-004
0011-008
0020-005
0050-004
0046-004
0084-002
0028-003
0045-003
0050-010
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Johansen, Olga
Johansen, Oskar
Johansen, Peder
Johansen, Ragnar
Johansen, Ragnhild I.
Johansen, Randi
Johansen, Rolv Harry
Johansen, Ruth
Johansen, Siggurd
Fødd
1895
1897
1883
1899
1908
1908
1907
1897
1899
Johansen, Sigrid
1898
Johansen, Sigvard
1883
Johansen, Solveig J.
1910
Johansen, Tora J.
1903
Johansen*, Emilie Edvarda 1910
Johansen*, Pauline
1910
Johnsdatter, Berte
1857
Johnsdatter, Helene
1859
Johnsdatter, Hilda
1875
Johnsdatter, Lina
1882
Johnsen, Andreas
1895
Johnsen, Anna Konstanse 1872
Johnsen, Aslaug
1897
Johnsen, Egil Fritjof
1910
Johnsen, Emerense
1840
Johnsen, Gulbrand
1889
Johnsen, Gunner
1905
Johnsen, Gustav
1849
Johnsen, Ingeborg
Johnsen, Iver
1888
1858
Johnsen, Jacob
Johnsen, Johannes
1862
1833
Johnsen, Julius
Johnsen, Jørgen
Johnsen, Karl Gunnar
Johnsen, Magne
Johnsen, Marta
Johnsen, Marte
Johnsen, Martin
Johnsen, Minda Jørgine
1892
Johnsen, Ole
Johnsen, Otto
Johnsen, Rolf Gunnar
Johnsen, Simen
Johnsrud, Anna Karine
1866
1900
1906
Johnsrud, Edvard
1868
Johnsrud, Georg
1898
Johnsrud, Gudrun
1906
Johnsrud, Gustav G.
1878
Johnsrud, Hans
1900
Johnsrud, Magnus
1878
Johnsrud, Marte
1880
1872
1894
1891
1849
1837
1897
1904
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Sundvold (plads) 29
Sundvold (plads) 29
Østenden
136
Ryen (gaard)
95
Haakenstadbraaten 103
Nyborg
28
Grua, nordre
125
Fagerli
65
Helgelandshagen 41
(gaard)
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Haglund
47
Østbyengen (plads)105
Østbyengen (plads)105
Østenden
136
Nyborg
28
Svesviken
136
Engestuen
118
Sagbraaten (plads) 49
Kvistop (plads)
37
Lunner (gaard)
36
Grua, nordre
125
Liæker (gaard)
45
Grua, nordre
125
Ulven
75
Jørnstad
69
Høiby (gaard)
32
Granheim
108
(Kjøbstaden)
(sommervilla)
Liæker (gaard)
45
Kraggerudskværn 43
(plads)
Gagnumsæter
118
Løken store
18
(gaard)
Rud
57
Lunner
35
Grua, nordre
125
Liæker (gaard)
45
Elgstøen (plads) 139
Panka
132
Bækken nedre
27
Birkelund %Grua 130
%
Liæker (gaard)
45
Jørnstad
69
Grua, nordre
125
Stenseth
123
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Bjørge - Liæker 50
ødegaard
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Ref.nr.
0101-006
0101-007
0028-005
0054-004
0087-006
0095-006
0020-008
0061-005
0050-005
0090-004
0075-001
0095-008
0095-005
0028-004
0095-007
0026-002
0061-002
0085-002
0034-002
0025-005
0020-019
0068-014
0020-021
0034-002
0083-003
0007-007
0004-001
0068-013
0058-001
0059-001
0051-008
0019-015
0021-007
0020-018
0068-015
0044-010
0006-001
0089-009
0038-012
0068-011
0083-004
0020-020
0011-008
0010-003
0095-001
0095-003
0010-004
0010-001
0095-004
0095-007
0010-002
Namn
Johnsrud, Olaf Normann
Fødd
1909
Jonsdatter, Anne
Jonsdatter, Marie
1846
1886
Jonsen, Marius
Jordet, Anne K.
Jorstadvolla, Anders
Hansen
Jorstadvolla, Iver Jensen
Juliusdatter, Anna
1887
1890
1835
Juliusdatter, Bergljot
1910
Juliusdatter, Guldborg
1902
Juliusdatter, Karoline
1900
Juliusdatter, Marie
Juliusen, Johan
Juliusen, Karl
Juliussen, Adolf
Juliussen, Anna
Juliussen, Gudbrand
1891
1884
1891
1908
1900
1896
Juliussen, Hans
Juliussen, Ivar
Juliussen, Jenni
1895
1897
1901
Juliussen, Josefine
Juliussen, Peder
Juliussen, Signe
Julsdatter, Anne
Julsdatter, Magnhild
Julsdatter, Marthe
Julsdatter, Martine
Julsdatter, Oline
Julsen, Anders
Julsen, Gudbrand
Julsen, Gulbrand
Julsen, Hjalmar
Julsen, Kolbjørn
Jørgensdatter, Anna
Jørgensdatter, Anna
Jørgensdatter, Anne Marie
Jørgensdatter, Borghild
1903
1893
1905
1902
1904
1902
1909
1897
1904
1903
1903
1906
1906
1896
1891
1909
1910
Jørgensdatter, Emma
Jørgensdatter, Janna
Jørgensdatter, Julie
Jørgensdatter, Karoline
Jørgensdatter, Marie
Jørgensdatter, Marie
Jørgensdatter, Marta Sofie
Jørgensdatter, Mathilde
Jørgensdatter, Ruth
Jørgensen, Ansgar
Jørgensen, Berthe
Jørgensen, Borghild
Jørgensen, Borghild
Jørgensen, Gudbrand
Jørgensen, Hans
Jørgensen, Hilda
Jørgensen, Hjalmar
Jørgensen, Iver
Jørgensen, Iver
1898
1906
1883
1894
1902
1862
1899
1893
1901
1899
1876
1899
1899
1907
1887
1873
1885
1909
1891
1852
1907
Gard/gate
Side
Kildal (Melaas)
85
(gaard)
Bratlien (plads)
132
Birkelund %Grua 130
%
Bjøralt vestre
54
Frydenlund
29
Jorstadvolla (plads)138
Ref.nr.
0010-005
Jorstad Volla
137
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Haaversrud (gaard) 65
Sverige (plads)
31
Sand (gaard)
83
Haaversrud (gaard) 66
Haaversrud (gaard) 66
Bjørgeødegaard 50
(plads)
Haaversrud (gaard) 65
Haaversrud (gaard) 66
Bjørgeødegaard 50
(plads)
Haaversrud (gaard) 66
Haaversrud (gaard) 65
Haaversrud (gaard) 66
Rud
57
Bækken nedre
27
Bækken nedre
27
Bækken nedre
27
Bækken nedre
27
Rud
57
Bækken nedre
27
Rud
57
Bækken nedre
27
Rud
57
Ask (gaard)
68
Løvlien
109
Nordli
135
Pynten (Anne)
39
(plads)
Løvlien
109
Finløs (plads)
23
Heier (gaard)
16
Løvlien
109
Finløs (plads)
23
Vestmarken (plads)34
Nordli
135
Finløs (plads)
23
Løvlien
109
Finløs (plads)
23
Lingaard
57
Klypen
111
Melstenbraaten
130
Oren (gaard)
11
Løvlien
108
Eng (plads)
56
Løvlien
108
Oren (gaard)
11
Larshusbakken
123
0034-001
0086-011
0004-002
0038-008
0003-005
0099-006
0035-008
0086-012
0086-010
0086-009
0064-003
0109-003
0001-007
0064-010
0064-007
0093-002
0064-005
0064-006
0093-003
0064-008
0064-004
0064-009
0019-003
0089-006
0089-004
0089-008
0089-003
0019-005
0089-005
0019-004
0089-007
0019-006
0079-003
0009-006
0023-015
0040-006
0009-008
0074-009
0040-004
0009-007
0074-007
0019-001
0023-013
0074-003
0009-009
0074-006
0023-002
0018-005
0041-004
0001-006
0009-004
0014-002
0009-003
0001-007
0012-008
Side 203
0533 Lunner
Namn
Jørgensen, Jens
Jørgensen, Johannes
Jørgensen, Johannes
Fødd
1889
1897
1903
Side
109
23
28
Ref.nr.
0009-005
0074-005
0096-005
14
0026-008
11
16
84
0001-005
0040-002
0005-005
28
0096-006
1898
1891
1888
1903
1879
1907
1895
1909
1898
1904
1899
1898
1895
1900
1905
1889
1862
Gard/gate
Løvlien
Finløs (plads)
Dambraaten
(gaard)
Svensbraaten
(gaard)
Oren (gaard)
Heier (gaard)
Halvorsbraaten
(gaard)
Dambraaten
(gaard)
Oren (gaard)
Skoglund (plads)
Heier (gaard)
Melstenbraaten
Heier (gaard)
Nordli
Finløs (plads)
Finløs (plads)
Melstenbraaten
Finløs (plads)
Oren (gaard)
Kalvsjøbraaten
Kalvsjøbraaten
Kalvsjøbraaten
Kalvsjøbraaten
Kalvsjøbraaten
Kalvsjøbraaten
Jørgensen, Jørgen
1898
Jørgensen, Kjersti
Jørgensen, Lars
Jørgensen, Lars
1901
1880
1827
Jørgensen, Marie
1909
Jørgensen, Marthe
Jørgensen, Mathilde
Jørgensen, Mikal
Jørgensen, Olaf
Jørgensen, Olav
Jørgensen, Ole Alfred
Jørgensen, Ole Jul
Jørgensen, Peter
Jørgensen, Ragna
Jørgensen, Sigurd
Jørgensen, Tron
Kalvsjøbraaten, Hans L.
Kalvsjøbraaten, Inga L.
Kalvsjøbraaten, Lise L.
Kalvsjøbraaten, Marius L.
Kalvsjøbraaten, Peder L.
Kalvsjøbraaten, Lars
Pedersen
Kalvsjøhagen, Hans
Tobiasen
Kant, Olaf
Karlsdatter, Alma
Karlsdatter, Anna
Karlsdatter, Anne
11
18
16
130
16
135
23
23
130
23
11
60
60
60
60
60
60
0001-003
0050-010
0040-003
0041-005
0040-001
0023-014
0074-004
0074-010
0041-003
0074-008
0001-004
0034-007
0034-006
0034-008
0034-009
0034-003
0034-001
1890
Sand (gaard)
83
0002-007
1887
1893
1906
1906
Larshus
Monsrud
Fjeldheim (plads)
Finlausbraaten
(plads)
Kalvsjøhagen
Grumstad (gaard)
Vestbraaten
Monsrud
Monsrud
Sørlie
Bakken
Kjørven (gaard)
Bakkeli
Lillegaard
Hallum (gaard)
Nordbraaten
(plads)
Skøien
Jonsrud
Harestuen
Langgaard (plads)
Grumstad (gaard)
Grina (plads)
Vestbraaten
Vestbraaten
Jonsrud
Bakken
Grumstad (gaard)
Monsrud
Grumstad (gaard)
Lillegaard
Monsrud
123
108
59
37
0010-017
0005-005
0031-003
0033-003
59
12
118
108
108
117
117
49
69
47
68
34
0028-006
0008-005
0063-003
0005-008
0005-006
0053-003
0056-003
0087-005
0085-002
0077-003
0074-003
0018-003
Kaspersen, Kristian
1879
Kaspersen, Marte E.
1882
Katnosen, Nils Magnussen 1869
Katnosen, Magnus Olsen 1839
Kemp, Daniel
1901
Kemp, Ragnvald Fredrik 1896
William
Kildal, Anders
1893
Kildal, Anna
1897
Kildal, Erling H.
1905
Kildal, Hagbart H.
1897
63
119
115
23
12
30
118
118
119
117
12
108
12
47
108
0048-005
0065-003
0041-007
0073-006
0008-007
0104-001
0063-007
0063-008
0065-005
0056-004
0008-004
0005-007
0008-003
0077-004
0005-004
Kildal, Halvor
Kildal, Halvor H.
1899
1859
Kildal, Hans
Kildal, Hans H.
1895
1894
Kildal, Helge H.
1909
Kildal, Karen Marta H.
1892
Kildal, Karl
Kildal, Marius H.
1907
1900
Kildal, Marte H.
1903
Kildal, Karl Hansen
1864
Karlsdatter, Ida
1895
Karlsdatter, Ingeborg
1905
Karlsdatter, Karine
1886
Karlsdatter, Lilli
1902
Karlsdatter, Magnhild
1896
Karlsdatter, Magnhild
1899
Karlsdatter, Marie Kristine 1908
Karlsdatter, Marta
1893
Karlsdatter, Marthe
1879
Karlsdatter, Mathilde
1904
Karlsdatter, Olga Karoline 1891
Karlsdatter, Oline
1897
Karlsdatter, Sigrid
Karlsdatter, Sofie
Karlsdatter, Torine
Karlsen, Amanda
Karlsen, Anna
Karlsen, Anton
Karlsen, Anton
Karlsen, Aslaug
Karlsen, Einar
Karlsen, Einar Torbjørn
Karlsen, Eugen
Karlsen, Gustav
Karlsen, Hans
Karlsen, Hans
Karlsen, Hans
Side 204
1896
1901
1888
1904
1910
1876
1897
1908
1905
1909
1903
1898
1901
1907
1891
Namn
Karlsen, Hans
Fødd
1884
Karlsen, Hilma
Karlsen, Hulda Margrete
1907
1904
Karlsen, Johan
1909
Karlsen, Johan Frithjoff
Karlsen, Julie
Karlsen, Jørgen
Karlsen, Karen
Karlsen, Karl
Karlsen, Karl Johan
1902
1901
1888
1888
1893
1898
Karlsen, Kolbjørn
1909
Karlsen, Konstance Bolette1907
Karlsen, Kristian
Karlsen, Lars
Karlsen, Lars
Karlsen, Magnhild
1904
1894
1891
1885
Karlsen, Magnhild
Karoline
Karlsen, Marthe
Karlsen, Martin
Karlsen, Matra Karoline
1896
1897
1884
1892
Karlsen, Michael
1894
Karlsen, Petra
1907
Karlsen, Ragna Mathilde 1904
Karlsen, Ragnhild Kamilla 1902
Karlsen, Sigurd
Karlsen, Sofie Margrete
Karlsen, Walborg
1908
1905
1900
Gard/gate
Gruaødegaarden
%vestre%
Grumstad (gaard)
Kleven barakke
(plads)
Finlausbraaten
(plads)
Jonsrud
Langgaard (plads)
Monsrud
Fjeldet
Lunner meieri
Kleven barakke
(plads)
Lillegaard
Kleven barakke
(plads)
Søvolden
Langgaard (plads)
Vestbraaten
Skolejord (Løken
skole) (gaard)
Kleven barakke
(plads)
Langgaard (plads)
Vestbraaten
Kleven barakke
(plads)
Vestbraaten
Langgaard (plads)
Brokerud
Kleven barakke
(plads)
Jonsrud
Brokerud
Kleven barakke
(plads)
Østengen (gaard)
Østengen (gaard)
Katnosa
Katnosa
Raastad
Heier
Side Ref.nr.
129 0034-005
12
98
0008-006
0067-008
37
0033-004
119
23
108
113
51
98
0065-004
0073-005
0005-003
0030-002
0099-007
0067-005
47
98
0077-005
0067-009
109
23
118
14
0011-005
0073-003
0063-005
0020-004
98
0067-004
23 0073-004
118 0063-004
98 0067-003
118
23
79
98
0063-006
0073-007
0059-003
0067-007
119 0065-006
80 0062-006
98 0067-006
90
90
139
139
71
82
Engli
73
Engli
73
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Engli
73
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Engli
73
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Engli
73
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Engli
73
0028-001
0028-002
0042-001
0042-008
0006-009
0075-004
0024-003
0024-005
0009-008
0009-005
0024-006
0009-001
0024-004
0009-004
0009-009
0009-003
0024-007
0009-006
0009-007
0024-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Kildal, Marie Hansen
Fødd
1865
Kilstad, Anna Br.
Kilstad, Anne H.
Kilstad, Anton Br.
Kilstad, Hans Br.
Kilstad, Karl Br.
Kilstad, Lars Br.
Kilstad, Marie Bredesen
1900
1865
1898
1887
1903
1892
1891
Kilstad, Brede Larsen
Kirkeby, Amalie
1863
1869
Kirkeby, Anna K.
1896
Kirkeby, Arne K.
1910
Kirkeby, Berte J.
1872
Kirkeby, Borghild K.
1907
Kirkeby, Gunvord P.
1905
Kirkeby, Ingrid K.
1897
Kirkeby, Iver P.
1897
Kirkeby, Jenny K.
1901
Kirkeby, Karl P.
1869
Kirkeby, Kolbjørn K.
1902
Kirkeby, Olga K.
1906
Kirkeby, Paul I.
1869
Kirkeby, Ragna K.
1909
Kitelsen, Hans
Kitelsen, Olaf
Kittelsrud, Anna
Kittelsrud, Anne
Kittelsrud, Gudbjørg
Kittelsrud, Halvor
Kjeldsdatter, Martha
Kjeldsen, Oskar
Kjørven, Jørgen Kr.
1890
1892
1903
1869
1898
1856
1902
1874
1876
Kjørven, Laurits
Kjørvenhagen, Gudbr. G.
Kleven, Anne Hansen
Kleven, Hans Hansen
Kleven, Hilda Hansen
Kleven, Joar Hansen
Kleven, Kari Hansen
Kleven, Anton Trulsen
Knarud, Anders Iversen
Knarud, Marte Nilsen
Knarud, Anne Pedersen
Knippa, Helga Karlsdatter
Knippa, Nils Karlsen
Knippa, Kari Nilsdatter
Knippen, Anna M.
Knippen, Margit M.
1864
1856
1887
1886
1889
1893
1853
1880
1867
1875
1838
1890
1893
1842
1902
1907
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Kildal (Sagbakken) 85
(gaard)
Kilstad (plads)
89
Kilstad (plads)
89
Kilstad (plads)
89
Kilstad (plads)
89
Kilstad (plads)
89
Sand (gaard)
83
Haakenstad nedre 106
(gaard)
Kilstad (plads)
89
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sand søndre
85
(gaard)
Sand søndre
86
(gaard)
Sletten
114
Sletten
114
Flatla (gaard)
38
Flatla (gaard)
38
Flatla (gaard)
38
Flatla (gaard)
38
Jonsrud (gaard)
66
Birkeland
68
J. Kjørvens smedfr. 107
(Meieritomten)
(gaard)
Dæhlin (gaard)
67
Haakenstad (gaard)93
Kleven (gaard)
98
Kleven (gaard)
98
Kleven (gaard)
98
Kleven (gaard)
98
Kleven (gaard)
98
Rundalen
111
Knarud
82
Knarud
82
Knarud
82
Knippa
121
Knippa
121
Knippa
121
Røstestua (plads) 98
Røstestua (plads) 98
Ref.nr.
0009-002
0024-005
0024-002
0024-004
0024-003
0024-006
0001-006
0101-004
0024-001
0011-006
0011-007
0011-014
0011-002
0011-012
0011-004
0011-008
Namn
Knippen, Marie O.
Knippen, Martin
Knippen, Paul M.
Knippen, Tora Magna M.
Knudsen, Borghild
Knudsen, Kolbjørn
Knudsen, Lina
Knudsen, Lothard
Knudsen, Olaf
Knudsen, Ole
Knudsen, Torleiv
Knutsen, Bjarne
Knutsen, Chr.
Knutsen, Johannes
Knutsen, Karine
Koldevin, Olav
Koldevin f Lie, Otta
Kongell, Ingvald M.
Kongell, Olav Martinsen
Koperud, Tor Hansen
Koperud, Karen Helgesen
Koperud, Anna Sofie
Torsen
Koperud, Karoline Torsen
Kraggerud, Gudbrand I.
Fødd
1879
1872
1904
1900
1901
1898
1878
1909
1888
1874
1871
1897
1849
1895
1854
1867
1874
1889
1894
1852
1849
1892
Gard/gate
Røstestua (plads)
Røstestua (plads)
Røstestua (plads)
Røstestua (plads)
Godli, nedre
Hallum (gaard)
Godli, nedre
Godli, nedre
Godli, nedre
Fredheim
Grua østre
Holdt
Slaatland
Slaatland
Slaatland
Øistad (gaard)
Øistad (gaard)
Kongell
Kongell
Koperud
Koperud
Koperud
Side
98
98
98
98
122
68
122
122
122
66
127
67
77
77
77
52
52
134
134
78
78
78
Ref.nr.
0066-002
0066-001
0066-005
0066-003
0008-012
0074-004
0008-011
0008-013
0008-010
0066-001
0026-022
0072-004
0044-001
0044-003
0044-002
0103-001
0103-002
0015-004
0015-005
0054-001
0054-002
0054-004
1886
1896
78
42
0054-003
0056-004
42
0056-006
42
0056-003
41
42
0051-001
0056-005
42
0056-001
42
0056-002
Kraggerud, Karen I.
1893
0011-010
Kraggerud, Karen L.
Kraggerud, Karl I.
1898
0011-011
Kraggerud, Marie
1870
0011-001
Kraggerud, Peder I.
1891
0011-013
Kraggerudshagen, Karen
M.
Kraggerudshagen, Margit
P.
Kraggerudshagen, Petter I.
Kraggerudshagen, Lispet
Hansdatter
Kraggerudshagen, Iver
Larsen
Kristensdatter, Berte
Kristensen, Anders
Kristensen, Berte Marie
Kristensen, Bøver
Kristensen, Emma
Karoline
Kristensen, Gudrun
Kristensen, Gunvald
Kristensen, Hans
Kristensen, Hans
1887
Koperud
Kraggerud nedre
(gaard)
Kraggerud nedre
(gaard)
Kraggerud nedre
(gaard)
Myrvold (plads)
Kraggerud nedre
(gaard)
Kraggerud nedre
(gaard)
Kraggerud nedre
(gaard)
Kraggerudshagen
42
0054-002
1909
Kraggerudshagen 42
0054-003
1883
1840
Kraggerudshagen 42
Kraggerudshagen 42
0054-001
0054-005
1843
Kraggerudshagen 42
0054-004
1871
1897
1905
1877
1891
Putten
Heiermarka
Grua vestre
Sand (gaard)
Grua vestre
129
80
126
84
126
0036-003
0065-003
0024-005
0003-009
0024-002
1893
1897
1893
1872
59
126
80
128
0032-003
0024-004
0065-002
0031-001
Kristensen, Hans
Kristensen, Helga
Kristensen, Ingeborg
Kristensen, Jakob
Kristensen, Johan
Kristensen, Lars
Kristensen, Marie
1875
1897
1902
1878
1853
1873
1871
129
59
80
112
59
61
50
0036-004
0032-004
0065-005
0022-003
0032-001
0041-001
0093-004
Kristensen, Marius
1907
Lunborg
Grua vestre
Heiermarka
Hovlands gaard,
Grua
Putten
Lunborg
Heiermarka
Rundalsbakken
Lunborg
Kjørven
Bjørgeødegaard
(plads)
Heiermarka
80
0065-007
0011-003
Kraggerud, Ingvald Marius 1903
0011-009
0011-005
0038-012
0038-013
0036-004
0036-002
0036-003
0036-001
0068-004
0078-005
0105-001
0070-007
0044-010
0068-004
0068-001
0068-005
0068-003
0068-002
0020-004
0076-001
0076-002
0076-003
0004-002
0004-003
0004-001
0066-004
0066-006
Side 205
0533 Lunner
Namn
Kristensen, Mattias
Kristensen, Mikal
Kristensen, Olaf
Kristensen, Olga Karoline
Kristensen, Ragna
Kristensen, Ragnhild
Kristiansdatter, Anne
Kristiansdatter, Ingeborg
Kristiansdatter, Kari
Kristiansdatter, Kristiane
Kristiansdatter, Martha
Kristiansdatter, Marthe
Kristiansdatter, Mathilde
Fødd
1876
1900
1894
1904
1900
1856
1857
1834
1910
1907
1899
1842
1871
Kristiansdatter, Olga
Kristiansdatter, Rangdi
Kristiansdatter, Syverine
Kristiansdatter, Tora
1902
1854
1865
1909
Kristiansen, Alexander
Kristiansen, Alf
Kristiansen, Anders
Kristiansen, Andor
Kristiansen, Anna
1904
1901
1856
1893
1900
Kristiansen, Anna Johanne 1902
Kristiansen, Anne Marie 1907
Kristiansen, Anne Mathea 1847
Kristiansen, Astrid
1899
Kristiansen, Betsy
1909
Kristiansen, Edevard
1892
Kristiansen, Emma
1910
Kristiansen, Gunnar
Magnus
Kristiansen, Hans
Kristiansen, Helene Kr.
1906
Kristiansen, Hilda
Karoline
Kristiansen, Hildur
Kristiansen, Jakob
Kristiansen, Johan
Kristiansen, Johan
Kristiansen, Johanne
Kristiansen, Jørgen
Kristiansen, Karen
1909
Kristiansen, Karen
Kristiansen, Karl
1848
1908
Kristiansen, Karoline
Kristiansen, Konrad
Kristiansen, Kristian
Kristiansen, Kristoffer
1885
1910
1842
1899
Kristiansen, Maren
Kristiansen, Marie
Kristiansen, Marta Pauline
Kristiansen, Marte Pauline
Kristiansen, Matilde
1871
1875
1900
1905
1899
Kristiansen, Nils Konrad
1910
Kristiansen, Ole
1887
Side 206
1861
1881
1904
1837
1902
1908
1883
1903
1903
Gard/gate
Stenseth
Heiermarka
Grua vestre
Heiermarka
Lunborg
Lunborg
Liæker (gaard)
Vidjibraaten
Jonsrud (gaard)
Kalvsjømarken
Kalvsjømarken
Vidjibraaten
Harestuhagen
(plads)
Kalvsjømarken
Grønvold (gaard)
Dokka (plads)
Kalvsjøhagen
(gaard)
Tangen
Haakenstadengen
Skøien
Sand (gaard)
Nordbraaten
(plads)
Volla
Tangen
Skjærvengen
Liæker
Daltyven
Holmen
Nordbraaten
(plads)
Volla
Side
123
80
126
80
59
59
45
112
66
64
64
112
115
Ref.nr.
0011-001
0065-004
0024-003
0065-006
0032-005
0032-002
0068-012
0027-005
0068-008
0056-008
0056-005
0027-008
0044-002
64
37
35
58
0056-006
0031-006
0020-002
0026-007
82
103
63
83
34
0077-003
0084-003
0049-001
0002-005
0017-004
137
82
83
45
138
134
34
0033-004
0077-005
0079-007
0067-014
0039-005
0014-003
0017-010
Gjerdingen
Ulven søndre
(gaard)
Volla
140 0047-001
21 0065-014
Nerby (gaard)
Solli
Liæker
Daltyven
Liæker
Kalvsjømarken
Nordbraaten
(plads)
Skøien
Nordbraaten
(plads)
Korsrud (gaard)
Liæker
Holmen
Nordbraaten
(plads)
Sparby (plads)
Østvold (Nystuen)
Volla
Tangen
Pettersbakken
(Hytten) (plads)
Ulven søndre
(gaard)
Grumstad (gaard)
32
124
45
138
45
64
34
0006-007
0015-001
0067-015
0039-004
0067-013
0056-007
0017-006
63
34
0049-010
0017-009
13
45
134
34
0014-002
0067-018
0014-001
0017-003
22
109
137
82
91
0069-002
0012-002
0033-003
0077-004
0034-004
21
0065-015
12
0008-008
137 0033-006
Namn
Kristiansen, Ole
Fødd
1905
Side Ref.nr.
34 0017-007
1910
Gard/gate
Nordbraaten
(plads)
Larmerud øvre
Ulven søndre
(gaard)
Melaas (gaard)
Harestuvolden
Liæker
Volla
Aasli
Liæker
Nordbraaten
(plads)
Nordbraaten
(plads)
Liæker
Larmerud øvre
Muttabraaten
(Milstenen eller
Gruebraaten)
Sand søndre
(gaard)
Tangen
Kristiansen, Ole
Kristiansen, Ole Nikolai
1883
1879
Kristiansen, Oline
Kristiansen, Oskar
Kristiansen, Peder
Kristiansen, Peder Konrad
Kristiansen, Peter
Kristiansen, Peter
Kristiansen, Petra
1895
1887
1907
1904
1858
1872
1901
Kristiansen, Ragna
1906
Kristiansen, Ragna
Kristiansen, Ragna
Kristiansen, Ragna
1904
1887
1887
Kristiansen, Signe
1876
Kristiansen, Signe
Karoline
Kristiansen, Sigrid
Amanda
Kristiansen, Teodor
Kristiansen, Torsten
Kristiansen, Torvald
Kristofersen, Julius
1904
Daltyven
138 0039-003
1892
1900
1893
1881
Skøien
Skøien
Harestuvolden
Løvhaugen nu:
Skirstad
Nitberg (gaard)
Elverud (plads)
Skøien
Haga
Kjørven nedre
(gaard)
Kjørven nedre
(gaard)
Kjørven (gaard)
Jonsrud
Ryengen (gaard)
Grua østre
Haga
Bjøraltlia
Stryken
Haga
Haga
Haga
Myrvang
62
63
110
26
0045-008
0048-007
0013-019
0086-007
24
55
62
50
60
0080-003
0008-002
0047-016
0091-003
0036-003
60
0036-004
49
119
97
127
50
56
107
50
50
50
73
0087-004
0065-002
0063-004
0026-020
0091-005
0013-004
0002-002
0091-006
0091-007
0091-004
0022-002
Viggerhaugen
(plads)
Grua østre
Stoksødegaard
Elgstøen (plads)
Mørtvedten
Klypen
Mørtvedten
Raastad
138 0036-007
127
78
139
76
111
75
71
0026-019
0055-002
0044-001
0038-007
0018-001
0038-001
0006-011
Flatla søndre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
40
0045-014
40
0045-013
Kristofersen, Lars
1892
Kristoffersdatter, Eline
1826
Kristoffersdatter, Helene 1848
Kristoffersdatter, Inga
1887
Kristoffersdatter, Margrete 1888
Kristoffersdatter, Oline
1894
Kristoffersdatter, Pauline
Kristoffersen, Dina Julie
Kristoffersen, Ester
Kristoffersen, Gunhild
Kristoffersen, Hans
Kristoffersen, Hans
Kristoffersen, Inga
Kristoffersen, Ingrid
Kristoffersen, Johannes
Kristoffersen, Jul
Kristoffersen, Karoline
Mathilde
Kristoffersen, Karrina
1880
1867
1845
1866
1898
1883
1880
1902
1907
1896
1871
Kristoffersen, Kristoffer
Kristoffersen, Lise
Kristoffersen, Magnus
Kristoffersen, Marie
Kristoffersen, Marius
Kristoffersen, Nils
Kruggerud, Ingel
Bredelsen
Kvernvold, Ester
1863
1863
1863
1836
1883
1857
1875
Kvernvold, Gunnar
1906
137 0033-007
1892
1908
121 0006-003
21 0065-013
89
110
45
137
11
45
34
0027-006
0013-009
0067-017
0033-005
0004-001
0067-012
0017-005
34
0017-008
45 0067-016
121 0006-004
138 0038-008
86
0011-015
82
0077-006
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Kvernvold, Hans
Fødd
1880
Kvernvold* f Kinge, Lise
Kværnstuen, Marte Hansen1910
Kværnstuen, Peder
1843
Kristiansen
Kværnstuen, Edvart
1888
Pedersen
Kværnstuen, Hans
1878
Pedersen
Kværnstuen, Ingeborg
1881
Pedersen
Kværnstuen, Marte
1846
Pedersen
Lagesen, Hans
1869
Lagesen, Lars
1828
Lagesen, Marte
1839
Lagesen, Martha
1879
Lagesen, Peder
1900
Langerud, Mina
Langgård, Karl Larsen
Lapstuen, O.
Larsdatter, Aase
Larsdatter, Anne
1888
1858
Larsdatter, Anne
Larsdatter, Berte
Larsdatter, Gudbjørg
Larsdatter, Gundbjørg
Larsdatter, Hanna
Larsdatter, Karen
Larsdatter, Karen
Larsdatter, Kari
Larsdatter, Kari
Larsdatter, Karoline
Larsdatter, Klara
1848
1872
1906
Larsdatter, Laura
Larsdatter, Lise
Larsdatter, Maren
Larsdatter, Margrethe
1882
1840
1852
1856
Larsdatter, Mari
Larsdatter, Marie
Larsdatter, Marie
Larsdatter, Marthe
Larsdatter, Oline
Larsdatter, Sofie
Larsen, Aasta
Larsen, Anders
Larsen, Anders
Larsen, Andreas
Larsen, Anna
Larsen, Anna
Larsen, Anne
Larsen, Anton
Larsen, Anton
Larsen, Bent
1842
1893
1844
1844
1839
1867
1906
1900
1845
1889
1885
1892
1830
1872
1898
1893
Larsen, Berhard
Larsen, Bernhardt
1845
Larsen, Borghild
Larsen, Borghild I.
1898
1909
1834
1867
1876
1884
1899
1870
1844
1901
1908
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Flatla søndre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Kværnstuen
Kværnstuen
Side Ref.nr.
40 0045-011
40
0045-012
82
82
0078-006
0078-004
Kværnstuen
82
0078-002
Kværnstuen
82
0078-001
Kværnstuen
82
0078-003
Kværnstuen
82
0078-005
Grindvoll
28
Fraagaat
135
Sørengen
73
Grindvoll
28
Kvernhaugen
18
(gaard)
Enger
53
Langgaard (plads) 23
Haakenstad (gaard)93
Blyverket
119
Ulven nordre
20
(gaard)
Høiby (gaard)
32
Volla
47
Dokka (plads)
35
Marka (plads)
31
Katnosa
139
Nilsrud (plads)
40
Kjørven
61
Myrstuen (gaard) 46
Harestuen
115
Hof
22
Nordbraaten
34
(plads)
Søvolden
109
Myren
118
Kjørven (søndre) 60
Virstad østre
15
(gaard)
Kvistop (plads)
38
Kjørven
61
Klypen
111
Ask (gaard)
68
Skøien
62
Bjørgesæterløkken 113
Grindvoll
30
Askelsrud (gaard) 63
Gruødegaard
130
Høiby (gaard)
32
Høiby (gaard)
32
Haakenstad (gaard)93
Nerengen
73
Grindvoll
30
Raastad
71
Hovlands gaard, 129
Grua
Svesvolden
132
Elvetangen
117
%Holoa%
Ballangrud østre 25
Hoel (gaard)
105
0097-001
0020-001
0021-001
0097-002
0048-009
0106-003
0073-001
0045-006
0066-010
0062-002
0008-002
0076-008
0020-006
0002-002
0042-002
0044-002
0041-004
0071-002
0041-005
0070-006
0018-004
0011-013
0062-008
0035-002
0033-007
0035-002
0041-003
0018-006
0079-004
0045-010
0031-002
0107-005
0052-003
0039-001
0008-003
0008-004
0045-004
0019-007
0107-001
0011-007
0031-022
0002-003
0055-003
0083-004
0096-006
Namn
Larsen, Dagny
Larsen, Fridtjof
Fødd
1904
1880
Larsen, Fritz Lorang
Larsen, Gina
1906
1887
Larsen, Gudbjørg
Larsen, Gudbrand
1896
Larsen, Gudbrand
Larsen, Gulbrand
Larsen, Gulbrand
Larsen, Halvor
Larsen, Hanna
1892
1849
1850
1828
1893
Larsen, Hans
Larsen, Hans
Larsen, Hans
Larsen, Hans
Larsen, Inga
Larsen, Inga K.
Larsen, Ingeborg
Larsen, Ingeborg Anna
1830
1890
1860
1907
1897
1886
1910
1900
Larsen, Ingleif I.
Larsen, Ivar
Larsen, Ivar
Larsen, Iver
Larsen, Jakob
1910
1907
1888
1882
1898
Larsen, Johanne
Larsen, Johannes
1856
1906
Larsen, John
Larsen, Karen
Larsen, Karen
Larsen, Karoline
Larsen, Karoline
Larsen, Klara
Larsen, Kristen
Larsen, Kristian
Larsen, Kristine
Larsen, Lars
Larsen, Lars
1854
1874
1890
1884
1901
1889
1903
1891
1869
1907
1860
Larsen, Lars
Larsen, Lars Johan
Larsen, Lilly Hedvik
Larsen, Lina Sofie
Larsen, Lovise
Larsen, Ludvik
1885
1878
1908
1903
1887
1865
Larsen, Magnhild
Larsen, Magnus
Larsen, Magnus
Larsen, Maren
Larsen, Marta
Larsen, Mekal
Larsen, Olaf
Larsen, Ole
Larsen, Ole
1910
1895
1903
1852
1907
1869
1896
1905
1888
Larsen, Ole
1902
Larsen, Ole
1866
Gard/gate
Grindvoll
Ulven søndre
(gaard)
Mørtvedten
Stryken damvogterbolig
Raastad
Kraggerud øvre
(gaard)
Katnosdammen
Bækkestue
Harestuen
Bakkeli
Flatla nordre
(gaard)
Heier (gaard)
Ballangrud østre
Bjerke
Askelsrud (gaard)
Ulsrud
Hoel (gaard)
Kalvsjøbraaten
Flatla søndre
(gaard)
Hoel (gaard)
Solheim %Grua%
Katnosdammen
Hoel (gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Nedre-Løken
Flatla søndre
(gaard)
Jørnstad
Grindvoll
Grua, nordre
Ballangrud østre
Sveljen
Grindvoll
Kjørven
Mælaas (gaard)
Blistein
Grindvoll
Pershusbraaten
(plads)
Solli
Solbakken (plads)
Solbakken (plads)
Sveljen
Sand (gaard)
Haneknæsagstua
(plads)
Langgaard (plads)
Ballangrud østre
Askelsrud (gaard)
Liæker (gaard)
Sveljen
Holdt
Solheim %Grua%
Brustuen (plads)
Flatla søndre
(gaard)
Flatla søndre
(gaard)
Grua vestre
Side Ref.nr.
30 0107-004
21 0066-004
76 0041-006
108 0003-002
71
43
0010-004
0057-001
139
112
115
69
38
0041-003
0026-001
0041-001
0085-005
0037-005
16
25
55
63
70
105
60
40
0040-006
0083-001
0007-001
0052-005
0001-003
0096-005
0034-005
0045-005
105
128
139
105
40
0096-007
0030-006
0041-002
0096-004
0045-004
72
40
0013-003
0045-007
69
30
125
25
74
30
61
89
70
30
105
0083-001
0107-002
0020-015
0083-002
0029-003
0107-007
0041-005
0026-006
0002-002
0107-006
0098-004
124
90
90
74
83
115
0015-002
0031-007
0031-009
0029-004
0002-003
0040-007
23
25
63
45
74
67
128
30
38
0073-008
0083-003
0052-004
0068-001
0029-005
0071-001
0030-003
0105-007
0038-010
40
0045-006
126 0024-008
Side 207
0533 Lunner
Namn
Larsen, Oskar
Fødd
1891
Larsen, Oskar
Larsen, Paul
Larsen, Peder
Larsen, Peder
1894
1851
1896
Larsen, Peder Leonhard
Larsen, Petra Teoline
Larsen, Ragnvald
1896
1882
1892
Larsen, Sigrid Mathilde
Larsen, Tordis
Larsen, Torgine
Larsen, Torsten
Larssen, Gunnar
Larssen, Hans
1905
1903
1867
1902
1903
1848
Larssen, Johanne
Leira, Tore Tidemandsen
Leonhardatter, Kjersti
Leonhardatter, Lina
Leonhardatter, Martha
Leonhardsen, Borger
Leonhardsen, Peder
Liaker, Mari Hansdatter
Lie, Anton J.
Lie, Harald A.
Lie, Ingeborg H.
Lie, Jørdis A.
Lie, Margit A.
Lie, Ragnhild A.
Lie, Sigrid A.
Lien, Anna Johanne
Lien, Georg
Lien, Gerda P.
Lien, Guri
1878
Lien, Johan
Lien, Johanna
Lien, Jørgine
Lien, Karl L.
Lien, Karoline H.
Lien, Lars J.
Lien, Otto P.
Lien, Lars Halvorsen
Lien, Lars Hansen
Lien, Ragndi Johannesen
Lien, Anton Jørgensen
Lien, Anne Larsen
Lien, Ellef Larsen
Lien, Halvor Larsen
Lien, Hans Larsen
Lien, Ingvald Larsen
Lien, Julie Larsen
Lien, Marie Larsen
Lien, Martin Larsen
Lien, Ragna Larsen
Lien, Sigrid Larsen
Lien, Edvart Nilsen
Lien, Peder Olsen
Lier, Alfred
Lier, Augen
Lier, Helga
Lier, Matias
Lier, Oskar
1877
1891
1852
1896
1890
1909
1910
1862
1860
1869
1883
1895
1908
1888
1890
1906
1899
1902
1904
1892
1903
1884
1883
1900
1894
1887
1859
1897
Side 208
1905
1908
1900
1901
1903
1878
1908
1876
1910
1901
1905
1903
1862
1886
1908
1875
Gard/gate
Side
Flatla søndre
38
(gaard)
Snellingen
120
Raastad
71
Ohren (gaard)
11
Flatla søndre
40
(gaard)
Kleven (gaard)
98
Solbakken (plads) 90
Vesternmarken
19
(plads)
Solheim %Grua% 128
Grindvoll
30
Lund
58
Solheim %Grua% 128
Hof
22
Kjørven øvre
61
(gaard)
Bjøralt vestre
54
Kalvsjøhagen
58
Haldum (gaard)
68
Haldum (gaard)
68
Haldum (gaard)
68
Haldum (gaard)
68
Haldum (gaard)
68
Bækkevold (plads) 39
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Frøshaug (gaard) 107
Lien
78
Myrstuen (gaard) 46
Mellerud (gaard) 86
Flatla søndre
38
(gaard)
Myrstuen (gaard) 45
Myrstuen (gaard) 46
Myrstuen (gaard) 45
Bratlien (gaard)
102
Mellerud (gaard) 86
Bratlien (gaard)
102
Mellerud (gaard) 86
Lien
79
Lien
78
Lien
79
Grua østre
127
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Lien
78
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Lien
79
Mellerud (gaard) 86
Liæker (gaard)
45
Birkelund Grua
125
Enger
53
Liæker (gaard)
45
Liæker (gaard)
45
Ref.nr.
0038-011
Namn
Lindstad, Anne
Lindstad, Gudmund
Lindstad, Marie A.
Lindstad, Johan
Gulbrandsen
Lindstad, Harald Hansen
Fødd
1855
1891
1886
1893
Lindstad, Jakob Hansen
1892
Lindstad, Gulbrand
Johannessen
Lindstad, Paul Pedersen
1863
1899
1882
0006-002
0027-012
0076-009
0076-010
0076-006
0076-007
0076-008
0039-004
0103-015
0103-020
0103-016
0103-021
0103-017
0103-019
0103-018
0056-002
0069-003
0012-005
0038-009
Linkvist, Daniel
Liæker, Kari
Gudbrandsdatter
Liækersletten, Anne
Johannesdatter
Liækersletten, Oline
Johannesdatter
Liækersletten, Amanda
Kristiansdatter
Logna, Karine P.
Logna, Anne Edvdatter
Logna, Inga Edvdatter
Logna, Oline Edvdatter
Logna, Erik Edvsen
Logna, Hans Edvsen
Logna, Johan Edvsen
Logna, Ole Edvsen
Logna, Petter Edvsen
Logna, Edv. Hansen
Ludvigsen, Gustav
Ludvigsen, Harald
Ludviksen, Marie
Lukasdatter, Marie
Lukassen, Erik
0069-002
0069-004
0069-001
0081-008
0012-004
0081-009
0012-006
0057-001
0056-001
0057-002
0026-010
0056-004
0057-009
0057-003
0056-003
0057-008
0057-005
0057-006
0057-007
0057-004
0056-005
0058-001
0012-003
0068-019
0019-016
0106-012
0068-016
0068-018
Lundbom, Anna Elisabet 1903
Lundbom, Karen
Lundbom, Karl Erik
Lunde, Mathilde
1887
Lunde, Kristofer Andersen 1829
Lunnerengen, Hans
1861
Lunnerengen, Jens H.
1898
Lunnerengen, Marte G.
1842
Lunnerengen, Marte H.
1895
Lunnerengen, Torvald H. 1900
Lunnerengen, Lise
1861
Toresdatter
Lunnerødegård, Ingeborg 1904
Hansdatter
Lunnerødegård, Marta
1898
Hansdatter
Lunnerødegård, Ragnhild 1908
Hansdatter
Lunnerødegård, Edvard
1906
Hansen
Lunnerødegård, Ole
1900
Hansen
Lunnerødegård, Sverre
1902
Hansen
Lunnerødegård, Ingeborg 1830
Nilsdatter
Lunnerødegård, Hans
1865
Olsen
0071-005
0010-003
0003-001
0045-003
0068-009
0031-008
0055-002
0030-005
0107-003
0025-002
0030-004
0070-007
0038-002
1889
1887
1845
1845
1905
1863
1886
1897
1898
1890
1888
1901
1895
1892
1881
1910
1884
1862
1856
Gard/gate
Side
Haakenstad (gaard)102
Haakenstad (gaard)102
Haakenstad (gaard)102
En tømmerhytte i 120
Skogen
En tømmerhytte i 120
Skogen
En tømmerhytte i 120
Skogen
En tømmerhytte i 120
Skogen
En tømmerhytte i 120
Skogen
Sand (gaard)
84
Fraagaat eller Lien 135
Ref.nr.
0083-009
0083-011
0083-010
0073-005
Liækersletten
(plads)
Liækersletten
(plads)
Liækersletten
(plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Logna (plads)
Skøien
Stryken
Myhre
Dæhlin (gaard)
Kjørven øvre
(gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Granli, Grua
Kjækstad (plads)
Lunnerengen
Lunnerengen
Lunnerengen
Lunnerengen
Lunnerengen
Lunnerengen
44
0065-001
44
0065-002
44
0065-003
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
108
65
67
61
0074-002
0074-003
0074-008
0074-009
0074-005
0074-004
0074-010
0074-007
0074-006
0074-001
0047-011
0002-005
0062-005
0070-002
0039-001
95
95
95
129
12
37
37
37
37
37
37
0053-008
0053-007
0053-006
0032-006
0007-007
0029-001
0029-004
0029-006
0029-003
0029-005
0029-002
Lunnerødegaard
33
0013-006
Lunnerødegaard
33
0013-003
Lunnerødegaard
33
0013-008
Lunnerødegaard
33
0013-007
Lunnerødegaard
33
0013-004
Lunnerødegaard
33
0013-005
Lunnerødegaard
33
0013-009
Lunnerødegaard
33
0013-001
0073-001
0073-002
0073-004
0073-003
0003-008
0021-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Lunnerødegård, Rangdi
Syversdatter
Lybeck, Kristian
Martinsen
Lyngstad, Lars
Lyseng, Ole Tronsen
Løchen, Marie
Løfsgaard, Anton Herm.
Fødd
1868
Gard/gate
Lunnerødegaard
Side Ref.nr.
33 0013-002
1881
Solbakken Grua
124 0016-002
1874
1849
1855
1905
Frøslie (gaard)
Oren (gaard)
Grua hotel
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Løfsgaard (Bjøralt
vestre)
Solvang (gaard)
Solvang (gaard)
Solvang (gaard)
Løken
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
84
11
127
134
Løfsgaard, Edevard Herm. 1902
Løfsgaard, Einar Herm.
1908
Løfsgaard, Jul Herm.
1897
Løfsgaard, Petter Herm.
1895
Løken, Gudrun
Løken, Kammilla
Løken, Marie L.
Løken, Gudbrand Eriksen
Løken, Anna Magnusen
Løken, Johannes
Magnusen
Maalerud, Johannes
Johansen
1898
1900
1874
1860
1896
1885
Madsen, Johanne
Magnusdatter, Berte
Magnusen, Gina
Magnusen, Hanna Marie
Magnusen, Marta
1872
1869
1890
1895
1892
1856
134 0016-006
134 0016-008
134 0016-004
49
49
49
71
18
18
0088-002
0088-003
0088-001
0012-001
0050-014
0050-013
0091-001
0035-007
0051-001
1900
1909
Jorstadvolla (plads)138
Løken store
18
(gaard)
Jonsrud (gaard)
66
Elgstøen (plads) 139
1904
1897
1862
1900
1906
1906
Elgstøen (plads)
Elgstøen (plads)
Harestuvolden
Elgstøen (plads)
Elgstøen (plads)
Klypen
139
139
110
139
139
111
0044-006
0044-003
0013-015
0044-004
0044-007
0018-003
1909
1863
1890
1875
1874
1861
1904
1902
1887
1897
1907
1900
1870
1901
1894
Klypen
Bjøralt vestre
Elverud
Kjørven øvre
Bjøralt vestre
Grua vestre
Linnerud
Linnerud
Nordstrand
Linnerud
Linnerud
Linnerud
Heimlid
Thomasgjerdet
Bjørge - Liæker
ødegaard
111
54
55
61
54
126
46
46
109
46
46
46
53
119
50
0018-004
0006-007
0010-002
0040-008
0006-001
0024-009
0073-006
0073-005
0010-004
0073-003
0073-007
0073-004
0105-001
0068-006
0095-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødd
1909
1899
1899
1875
1904
1896
1896
1891
1905
1887
1903
1893
1903
1867
1882
134 0016-003
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Grua hotel
127
Kraggerudsmarken 41
Mælaas (gaard)
89
Været (plads)
92
Hovland østre
88
(gaard)
Været (plads)
92
Været (plads)
92
Elgstøen (plads) 139
Magnusen, Marte P.
1859
Magnusen, Ragnar
1902
Magnussen, Alma
1901
Karoline
Magnussen, Anna Karoline1904
Magnussen, Edvard
1868
Magnussen, Georg
Magnussen, Harald
Magnus
Magnussen, Ivar
Magnussen, Kristoffer
Magnussen, Magnus
Magnussen, Ole Asbjørn
Magnussen, Trygve
Mariusdatter, Olga
Rangfrid
Mariussøn, Anders
Marthinsdatter, Marie
Marthinsen, Anna
Marthinsen, Emil
Marthinsen, Hans
Martiniusdatter, Marie
Martiniussen, Adolv
Martiniussen, Berta
Martiniussen, Hans
Martiniussen, Jørgen
Martiniussen, Karen
Martiniussen, Lina
Martins, Anders
Martinsdatter, Alvilde
Martinsdatter, Anne
0006-008
0001-010
0027-008
0016-007
Namn
Martinsdatter, Astrid
Martinsdatter, Gunda
Martinsdatter, Helga
Martinsdatter, Hilda
Martinsdatter, Hjørdis
Martinsdatter, Klara
Martinsdatter, Marie
Martinsdatter, Martha
Martinsdatter, Sigrid
Martinsen, Anders
Martinsen, Anton
Martinsen, Berthe Marie
Martinsen, Borger
Martinsen, Elise
Martinsen, Frants
0027-002
0052-002
0026-008
0039-003
0021-010
0039-002
0039-004
0044-005
0068-005
0044-008
Martinsen, Gudbrand
1908
Martinsen, Haakon
1908
Martinsen, Haldor
1886
Martinsen, Hans
1850
Martinsen, Harald
1893
Martinsen, Ingeborg
1871
Martinsen, Jacob
1888
Martinsen, Jens
1895
Martinsen, Jul
1865
Martinsen, Jørgen
1890
Martinsen, Klara
1905
Martinsen, Lars
1842
Martinsen, Laura
1902
Martinsen, Marius
1897
Martinsen, Marte
1887
Martinsen, Martin
1910
Martinsen, Meins
1886
Martinsen, Olav
1908
Martinsen, Ole
1884
Martinsen, Oleane Martine 1856
Martinsen, Oluf
1884
Martinsen, Otto
1901
Martinsen, Sigurd
1910
Martinsen*, Kristian
1900
Mathiasdatter, Eli
1879
Mathiasdatter, Helene
1904
Mathiasen, Ole Anton
1909
Mathiassen, Georg
1879
Mathisen, Bernt J.
1887
Mathisen, Emma J.
1895
Mathisen, Halvor J.
1904
Mathisen, Hjalmar J.
1900
Mathisen, Johannes
1867
Mathisen, Karoline J.
1902
Mathisen, Lina J.
1908
Mathisen, Margit J.
1898
Mathisen, Martin J.
1893
Mathisen, Tora H.
1865
Matisen, Bjarne
Matisen, Hartvik
Matisen, Marius
Mattiasdatter, Agnethe
Mattiasdatter, Emma
Mattiasdatter, Kassora
Mattiasdatter, Magna
Mattiasdatter, Margit
Mattiasen, Alfred
Mattiasen, Edvard
1876
1896
1907
1899
1901
1904
1892
Gard/gate
Side
Thomasgjerdet
119
Engen
118
Engen
118
Grumstad (gaard) 12
Thomasgjerdet
119
Engen
118
Thomasgjerdet
119
Bækken øvre
26
Thomasgjerdet
119
Nordengen (gaard) 20
Engen
118
Grumstad (gaard) 12
Bjørklund (plads) 49
Grua østre
127
Birkelund %Grua 130
%
Korsrud (gaard) 13
Bjørklund (plads) 49
Grumstad (gaard) 12
Bækken øvre
26
Thomasgjerdet
119
Raastad
70
Engen
118
Grumstad (gaard) 12
Bækken nedre
27
Thomasgjerdet
119
Berge
60
Myrstuen (gaard) 46
Berge
60
Grumstad (gaard) 12
Kongell
134
Berge
60
Sletten
114
Berge
60
Grumstad (gaard) 12
Liæker (gaard)
45
Roa st
87
Engen
118
Bjørklund (plads) 50
Grumstad (gaard) 12
Fredheim
66
Dæhlin (gaard)
67
Dæhlin (gaard)
67
Fjeldhammer
112
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Vestbraaten (plads)93
Stubhytten (gaard) 107
Stubhytten (gaard) 107
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Stenseth
123
Tomten, Grua
124
Stenseth
123
Stenseth
123
Tomten, Grua
124
Stenseth
123
Tomten, Grua
124
Ref.nr.
0068-009
0060-006
0060-005
0008-002
0068-007
0060-004
0068-005
0088-004
0068-008
0060-006
0060-008
0006-005
0089-004
0026-002
0038-007
0014-003
0089-005
0006-004
0088-001
0068-004
0004-005
0060-003
0006-006
0089-001
0068-003
0033-009
0070-001
0033-008
0006-007
0015-003
0033-011
0038-011
0033-010
0006-003
0068-017
0017-007
0060-007
0089-006
0006-008
0066-002
0070-010
0070-011
0024-003
0048-003
0048-005
0048-009
0048-007
0048-001
0048-008
0048-010
0048-006
0048-004
0048-002
0106-007
0106-006
0062-007
0011-002
0018-005
0011-006
0011-003
0018-006
0011-005
0018-003
Side 209
0533 Lunner
Namn
Mattiasen, Leif
Mattiasen, Magnus
Mattiasen, Reidar
Mauritsen, Kaare
Mauritsen, Magnhild
Lovise
Mauritsen, Markus
Mekalsdatter, Martha
Mekalsen, Gulbrand
Mekalsen, Gunnar
Mekalsen, Karen Mary
Mekalsen, Lars
Mekalsen, Magnhild
Melaas, Anders H.
Melaas, Anne H.
Melaas, Marie H.
Melaas, Marte H.
Melaas, Ragna O.
Melaas, Ole Hansen
Melaas, Hans Olsen
Melaas, Rangdi Olsen
Melby, Julie
Melby, Syver
Mellerud, Edvard O.
Mellerud, Oline O.
Melum, Karl G.
Mikalsdatter, Emilie
Fødd
1909
1895
1903
1903
1910
Gard/gate
Stenseth
Tomten, Grua
Stenseth
Søvolden
Søvolden
Side
123
124
123
109
109
Ref.nr.
0011-007
0018-004
0011-004
0011-014
0011-016
1905
1899
1900
1903
1907
1901
1905
1876
1884
1882
1877
1909
1874
1836
1840
1867
1856
109
67
67
67
67
67
67
87
89
87
87
89
89
89
90
61
61
86
86
92
62
0011-015
0071-003
0071-004
0071-006
0071-008
0071-005
0071-007
0016-001
0027-002
0016-003
0016-002
0027-003
0027-001
0027-008
0027-009
0043-002
0043-001
0012-001
0012-002
0043-001
0046-002
Mikalsen, Halvor
1886
19
0056-003
Mikalsen, Magnhild
1897
19
0056-004
Mikalsen, Oluf
Mikkelsen, Halvor
1871
1885
68
60
0079-001
0036-005
Mikkelsen, Olaf
Mjør, Gunhild Pettersen
Mjør, Magnus Pettersen
Moen, Arnt M.
Moen, Ella H.
Moen, Magne
Monsen, Berta
Monssen, Karl Bernhard
Monssen, Solveig
Morka, Bjarne M.
Morka, Marie Gårder
Morka, Martinus Br.
Morka, Nils Br.
Morka, Marta Amundsen
Morka, Nils Bredesen
Morka, Ragndi Bredesen
Morka, Brede Ingebretsen
Morken, Marte
Gudbrandsen
Morken, Hans Halvorsen
Morken, Sigrid Halvorsen
Morken, Halvor Hansen
Morken, Lars Ingebretsen
Morken, Rolv Zypriansen
Morstad, Anne Marie
Olsen
Mortensdatter, Berthe
Munkerud, Anders G.
Munkerud, Anders H.
Munkerud, Anna G.
Munkerud, Anne A.
1901
1891
1894
1873
1870
1903
1875
1862
1879
1909
1886
1881
1877
1850
1877
1891
1846
1848
Søvolden
Holdt
Holdt
Holdt
Holdt
Holdt
Holdt
Rosleov!! (gaard)
Melaas (gaard)
Rosleov!! (gaard)
Rosleov!! (gaard)
Melaas (gaard)
Melaas (gaard)
Melaas (gaard)
Melaas (gaard)
Melby
Melby
Mellerud (gaard)
Mellerud (gaard)
Melum (plads)
Skøienødegaard
(plads)
Løken store
(gaard)
Løken store
(gaard)
Ask (gaard)
Kjørven nedre
(gaard)
Pershus (gaard)
Katnosa
Katnosa
Rud
Rud
Rud
Bergli (plads)
Haugen
Haugen
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Maarka
Maarka
Maarka
Maarka
Morken
105
139
139
57
57
57
50
21
21
84
84
84
84
81
81
81
81
82
0097-004
0042-009
0042-010
0019-011
0019-012
0019-013
0090-002
0063-001
0063-002
0002-016
0002-015
0002-014
0002-017
0072-002
0072-003
0072-004
0072-001
0074-006
1877
1874
1832
1847
1898
1865
Morken
Morken
Morken
Morken
Morken
Fraagaat
82
82
82
82
82
134
0074-001
0074-002
0074-005
0074-004
0074-003
0017-002
1857
1894
1900
1892
1863
Jørnstad
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
69
101
102
101
101
0083-002
0077-007
0080-003
0077-003
0077-002
Side 210
1883
1867
1872
Namn
Fødd
Munkerud, Berte T.
1870
Munkerud, Brede P.
Munkerud, Gudbrand G. 1892
Munkerud, Gudmund G. 1862
Munkerud, Gunda G.
1894
Munkerud, Hans And.
1869
Munkerud, Hans I.
1906
Munkerud, Hans Jørgen P. 1895
Munkerud, Hans P.
Munkerud, Inga I.
1897
Munkerud, Inga Matilde 1896
G.
Munkerud, Inga P.
1903
Munkerud, Ingeborg G.
1868
Munkerud, Iver H.
1867
Munkerud, Jenny G.
1896
Munkerud, Jon P.
1897
Munkerud, Karoline I.
1899
Munkerud, Maren H.
1909
Munkerud, Maren P.
Munkerud, Margrete H. 1863
Munkerud, Mari And.
1867
Munkerud, Marie I.
1902
Munkerud, Marta P.
1910
Munkerud, Peder P.
1906
Munkerud, Ragna P.
1899
Munkerud, Ragndi A.
1861
Munkerud, Tron H.
1905
Munkerud, Peder
1860
Borgersen
Munkerud, Peder
1855
Gudbrandsen
Munkerud, Anne
1891
Gudmundsen
Munkerud, Mari Jørgensen 1867
Munkerud, Ragndi
1836
Pedersdatter
Munkerud, Gudbrand
1827
Pedersen
Museth, Ester
1909
Museth, Even
1838
Museth, Kari
1836
Museth, Marthe
1889
Museth, Olaf
1881
Myhre, Erik F.
1840
Myhre, Johannes
1896
Myhrer, Magnus
1863
Myhrer, Ragndi
1859
Myhrvold, Gustav Hansen 1847
Mylsbraaten, Anna Sofie 1906
Mylsbraaten, Anne Marie 1898
Kr.
Mylsbraaten, Hanna
1904
Karoline
Mylsbraaten, Hans Martin 1909
Mylsbraaten, Inga Josefine 1902
Mylsbraaten, Ingeborg
1907
Marta
Mylsbraaten, Konrad Kr. 1900
Mylsbraaten, Kristoffer
1864
Gard/gate
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Side
102
102
101
101
101
102
101
101
102
101
101
Ref.nr.
0080-002
0079-010
0077-006
0077-001
0077-004
0080-001
0079-006
0078-003
0079-008
0079-003
0077-008
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Bilet (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
Munkerud (gaard)
101
101
101
101
101
101
102
102
102
100
101
101
101
101
102
102
101
0078-006
0079-002
0079-001
0077-005
0078-004
0079-004
0080-004
0079-009
0079-007
0073-007
0079-005
0078-008
0078-007
0078-005
0080-007
0080-005
0078-001
Munkerud (gaard) 101 0077-010
Grua, nordre
125 0020-010
Munkerud (gaard) 101 0078-002
Munkerud (gaard) 101 0078-009
Munkerud (gaard) 101 0077-009
Ringen (gaard)
Ringen (gaard)
Ringen (gaard)
Ringen (gaard)
Ringen (gaard)
Myhre
Myhre
Elgsjå
Elgsjå
Pipern
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
Mylsbraaten
(plads)
59
59
59
59
59
65
65
74
74
119
136
0030-005
0030-001
0030-002
0030-004
0030-003
0062-001
0062-003
0028-001
0028-002
0069-001
0029-008
136 0029-004
136 0029-007
136 0029-010
136 0029-006
136 0029-009
136 0029-005
136 0029-001
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Mylsbraaten, Olaf Anton 1897
Kr.
Mylsdammen, Harald
1874
Bergersen
Mylsdammen, Dorthea
1902
Hardaldsdatter
Mylsdammen, Kristine
1889
Hardaldsdatter
Mylsdammen, Ivar
1899
Hardaldsen
Mylsdammen, Konrad
1890
Hardaldsen
Mylsdammen, Hans
1876
Torbjørnsen
Myra, Karl Olsen
1885
Myrabakken, Sigurd
Myrstuen Nordstrand,
1894
Halvor O. Halvorsen
Myrstuen Nordstrand,
1898
Marie O. Halvorsen
Myrstuen Nordstrand, Otto 1858
Halvorsen
Mælaas, Iver I.
1838
Mælaas, Lise G.
1838
Møller, C. E.
Mørtvedten, Peder
1842
Johannesen
Mørtvedten, Karl Olsen 1885
Møstveten, Anders Br.
Nerby, Iver
Nicolaysen, Ingeborg
Nicolaysen, Ingrid Otilie
Nilsdatter, Anna
Nilsdatter, Anna
Nilsdatter, Anna
Nilsdatter, Anne
Nilsdatter, Borghild
Nilsdatter, Dagny
Nilsdatter, Else
Nilsdatter, Helene
Nilsdatter, Helga
Nilsdatter, Inga
Nilsdatter, Ingeborg
1885
1847
1882
1908
1885
1902
1885
Nilsdatter, Ingeborg
1894
Nilsdatter, Janna
Nilsdatter, Johanne
Nilsdatter, Karen
Nilsdatter, Karoline
Nilsdatter, Klara
Nilsdatter, Kristine
Nilsdatter, Magnhild
Nilsdatter, Magnhild
Nilsdatter, Oline
1905
1886
1905
1891
1875
1894
1897
1907
1850
Nilsdatter, Oline
Nilsen, Anders
1843
1897
Nilsen, Anders
Nilsen, Anna Kristine
Nilsen, Anna Mathilde
Nilsen, Anne
1891
1909
1905
1899
1910
1909
1863
1853
1896
1902
1871
Nilsen, Anne %Ingeborg%
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Mylsbraaten
(plads)
Mylsdammen
Side Ref.nr.
136 0029-003
Mylsdammen
121 0002-005
Mylsdammen
121 0002-002
Mylsdammen
121 0002-004
Mylsdammen
121 0002-003
Mylsdammen
121 0002-006
Godli, nedre
Klevengen, øvre
Nordstrand
122 0008-006
131 0043-002
135 0024-002
Nordstrand
135 0024-003
Nordstrand
135 0024-001
Mælaas (gaard)
Mælaas (gaard)
Lungaard (gaard)
Fjeldheim (plads)
89
89
52
15
0026-010
0026-011
0101-010
0036-001
Løken store
(gaard)
Bilet (gaard)
Nerby (gaard)
Markerud (plads)
Markerud (plads)
Korsrud (gaard)
Kvistop (plads)
Rundelsletta
Lyseng (plads)
Kvistop (plads)
Kalvsjøhagen
Tomten, Grua
Bækken øvre
Sletten
Sletten
Svensbraaten østre
(gaard)
Svensbraaten østre
(gaard)
Kvistop (plads)
Korsrud (gaard)
Sletten
Korsrud (gaard)
Eriksrud (plads)
Sletten
Korsrud (gaard)
Kvistop (plads)
Ballangrud vestre
(gaard)
Lyseng (plads)
Svensbraaten østre
(gaard)
Sletten
Bilet (gaard)
Mørtvedten
Svensbraaten østre
(gaard)
Braaten
18
0051-009
100
32
87
87
13
37
112
35
37
59
124
26
114
114
15
0073-012
0006-001
0018-001
0018-002
0015-002
0034-003
0025-002
0023-002
0034-006
0028-005
0018-002
0088-002
0038-006
0038-008
0027-002
15
0027-003
37
13
114
13
16
114
13
37
23
0034-004
0015-003
0038-009
0015-004
0037-002
0038-005
0015-005
0034-005
0076-002
35
15
0023-006
0027-005
114
100
76
15
0038-004
0073-015
0038-005
0027-006
39
0043-002
121 0002-001
Namn
Nilsen, Ansgar
Nilsen, Borghild
Nilsen, Dortine
Nilsen, Edevart
Nilsen, Elisabeth
Nilsen, Erik
Nilsen, Gina
Nilsen, Gunhild
Nilsen, Hans
Nilsen, Harald
Nilsen, Ingvald
Fødd
1908
1910
1881
1884
1864
1902
1869
1904
1864
1895
1902
Nilsen, Jan
Nilsen, Jensine
Nilsen, Johan
Nilsen, Johan Arnt
Nilsen, Johannes
Nilsen, Karen
Nilsen, Karen Ingrid
Nilsen, Karl
Nilsen, Karl
Nilsen, Karl Martinius
Nilsen, Karoline
1843
1874
1890
1906
1842
1850
1910
1855
1855
1908
1900
Nilsen, Karoline
1894
Nilsen, Kristen
Nilsen, Kristian
Nilsen, Kristine
1869
1876
1906
Nilsen, Lars
Nilsen, Lars
Nilsen, Lars Edvin
Nilsen, Magne
Nilsen, Magnhild
Nilsen, Magnus
Nilsen, Margit
1902
1908
1890
1904
1900
1906
1909
Nilsen, Marte
Nilsen, Mikal
Nilsen, Nelly Augun
1840
1898
1898
Nilsen, Nicolai
Nilsen, Nils
Nilsen, Nils
1899
1862
1895
Nilsen, Nils
Nilsen, Nils
Nilsen, Ole
1833
1901
1904
Nilsen, Ole
Nilsen, Peder
Nilsen, Peder
Nilsen, Petter
Nilsen, Torstein
Nilsen*, !!
1867
Noaksdatter, Inga
Noaksdatter, Ovilde
Nordal, Liv
1896
1898
1903
Nordengen, Hans Hansen
Nordin, Albert
Nordin, Anna
Nordin, Emil
Nordin, Ingeborg
1842
1906
1894
1907
1883
1888
1910
1865
Gard/gate
Side
Raastad
70
Katnosa
139
Birkelund Grua
125
Bjørgesæterløkken 113
Belteren
136
Mørtvedten
76
Bjørgesæter
114
Katnosa
139
Randen
129
Hovland (gaard) 88
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Damstuen (plads) 25
Nordengen (gaard) 20
Aarnæs (gaard)
52
Raastad
70
Eriksrud (plads) 30
Mørtvedten
76
Raastad
70
Vestbraaten
118
Fraagaat
135
Mørtvedten
76
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Flatla søndre
40
(gaard)
Harestuvolden
110
Gagnumsætervangen
117
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Raastad
70
Katnosa
139
Grua hotel
127
Raastad
70
Katnosa
139
Katnosa
139
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Lunner (gaard)
36
Mørtvedten
76
Staalit %Røste% 96
(gaard)
Sletten
114
Korsrud (gaard) 13
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Kalvsjøhagen
58
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Nordengen (gaard) 20
Braaten
39
Kalvsjøhagen
59
Nilsrud (plads)
40
Sletten
114
Svensbraaten østre 15
(gaard)
Hov (gaard)
48
Hov (gaard)
48
Lunby skole
31
(gaard)
Nordengen
72
Sand (gaard)
84
Braastad - Sag
73
Sand (gaard)
83
Sand (gaard)
83
Ref.nr.
0004-009
0042-007
0019-008
0031-008
0027-002
0038-004
0033-002
0042-004
0035-001
0023-006
0027-008
0084-001
0060-010
0102-005
0004-008
0108-001
0040-007
0004-010
0063-001
0022-001
0038-006
0027-007
0045-010
0013-011
0058-003
0027-010
0004-006
0042-006
0027-007
0004-007
0042-003
0042-005
0027-011
0026-009
0038-003
0059-003
0038-007
0015-001
0027-004
0060-007
0028-003
0027-009
0060-009
0043-001
0028-004
0044-001
0038-003
0027-012
0083-003
0083-004
0003-004
0016-001
0002-013
0020-005
0002-011
0002-009
Side 211
0533 Lunner
Namn
Nordin, Karl
Nordin, Karl K.
Nordin, Klara
Nordli, Iver Iversen
Nordli, Kristian Iversen
Nordlien, Johan
Norlid, Jørgen I.
Norman, Finn
Norman, Marie Elisabet
Norman, Mimmi
Norman, Reidar
Nyqvist, Lilli Johanne
Nyqvist, Matilde
Nyqvist, Ole Jalmar
Næss, Fritjof
Næss, Johanne
Næss, John
Næss, Mari
Næss, Ola
Næss, Ragna
Ohren, Gudbrand
Ohren, Gunbjørg
Ohren, Gustava
Ohren, Magnus
Ohren, Margit
Ohren, Marte
Ohren, Ragnhild
Jørgensdatter
Ohrhagen, Berte T.
Ohrhagen, Ole P.
Ohrhagen, Peder Halv.
Ohrhagen, Tea Marie P.
Ohrhagen, Tea P.
Olafsdatter, Emilie
Olafsen, Anna
Olafsen, Anton
Olafsen, Astrid
Olafsen, Borghild
Olafsen, Gudrun
Olafsen, Peder
Olafsen, Ragna
Olafsen, Solveig
Olausdatter, Anna
Olausdatter, Bertha
Olausdatter, Emma
Olausdatter, Helga
Olausdatter, Martha
Fødd
Olausen, Aasta
Olausen, Gudbrand
Olausen, Ingeborg
Olausen, Ingebret
1908
1901
1905
1889
Olausen, Nils
Olaussen, Ole
Olavsen, Johannes
Olavsen, Marie
Olerud, Ole O.
1899
1906
1873
Olerud, Georg Olsen
Olerud, Hans Olsen
1901
1899
Olerud, Ingvald Olsen
1905
Olerud, Iver Olsen
1883
Side 212
1897
1903
1877
1862
1865
1908
1910
1878
1879
1904
1879
1864
1879
1884
1888
1860
1893
1901
1846
1895
1856
1893
1894
1851
1905
1853
1891
1833
1896
1896
1903
1903
1872
1907
1896
1898
1910
1900
1908
1876
1898
1886
1902
1896
1857
Gard/gate
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Nordli
Granum
Lungaard (gaard)
Eng (plads)
Granli, Grua
Granli, Grua
Granli, Grua
Granli, Grua
Lunner st
Lunner st
Lunner st
Grua østre
Løken
Løken
Løken
Løken
Løken
Englund (gaard)
Volla
Volla
Volla
Volla
Englund (gaard)
Lunner (gaard)
Side
83
83
84
135
133
52
56
129
129
129
129
51
51
51
127
74
74
74
74
74
48
47
47
47
47
48
36
Ref.nr.
0002-008
0002-010
0002-012
0023-001
0010-001
0101-005
0014-001
0032-003
0032-004
0032-002
0032-001
0098-002
0098-003
0098-001
0026-017
0025-004
0025-002
0025-001
0025-003
0025-005
0080-001
0076-004
0076-001
0076-002
0076-003
0080-002
0026-006
Ohrhagen (gaard)
Ohrhagen (gaard)
Ohrhagen (gaard)
Ohrhagen (gaard)
Solbakken (plads)
Oppen
Grua st
Grua st
Grua st
Grua st
Grua st
Grua st
Grua st
Grua st
Snellingen
Ringstad
Harestuen skole
Ringstad
Vestern nedre
(gaard)
Eriksrud (plads)
Eriksrud (plads)
Eriksrud (plads)
Vestern nedre
(gaard)
Eriksrud (plads)
Ringstad
Enger
Syverstuen (plads)
Skøien østre ell.
Olerud
Kongell
Skøien østre ell.
Olerud
Skøien østre ell.
Olerud
Kongell
104
104
103
104
90
53
128
128
128
128
128
128
128
128
120
111
115
111
17
0088-002
0088-003
0088-001
0088-004
0031-011
0001-006
0029-013
0029-008
0029-014
0029-010
0029-011
0029-016
0029-012
0029-015
0071-002
0016-003
0042-002
0016-004
0043-007
16
16
16
17
0037-006
0037-004
0037-005
0043-005
16
111
53
92
133
0037-003
0016-005
0106-004
0038-002
0008-001
133 0009-003
133 0008-004
Namn
Olerud, Mikal Olsen
Fødd
1909
Olerud, Otto Olsen
1895
Olsdatter, Aagot
Olsdatter, Anna
1907
1891
Olsdatter, Anna
1890
Olsdatter, Anna
Olsdatter, Anne
Olsdatter, Anne
1902
1834
1869
Olsdatter, Anne
1859
Olsdatter, Anne
1871
Olsdatter, Anne
Olsdatter, Berte Marie
Olsdatter, Berthe
Olsdatter, Berthe
Olsdatter, Dagny Matilde
Olsdatter, Else
Olsdatter, Gina
Olsdatter, Gudbjørg
Olsdatter, Gudbjørg
Olsdatter, Helga
Olsdatter, Helga
Olsdatter, Helga
Olsdatter, Ingeborg
1844
1843
1848
1872
1898
1846
1895
1885
1843
1909
1888
1900
1880
Olsdatter, Ingeborg
Olsdatter, Ingeborg
Olsdatter, Ingeborg
Olsdatter, Janna
Olsdatter, Julie
Olsdatter, Julie Karoline
1860
1877
1890
1878
1907
Olsdatter, Kari
1894
Olsdatter, Kari
Olsdatter, Karoline
Olsdatter, Kjersti
1887
1855
Olsdatter, Kristine
Olsdatter, Magnhild
Olsdatter, Maren
Olsdatter, Margit
Olsdatter, Mari
Olsdatter, Marie
Olsdatter, Marie
Olsdatter, Marie
Olsdatter, Marie
Olsdatter, Marie
Olsdatter, Marte
Olsdatter, Martha
Olsdatter, Marthe
1887
1909
1824
1910
1852
1901
1842
1865
1864
1871
1856
1903
1850
Olsdatter, Marthe
Olsdatter, Marthe
Olsdatter, Marthe
1905
1821
1855
133 0008-005
133 0009-001
Gard/gate
Side
Skøien østre ell. 133
Olerud
Skøien østre ell. 133
Olerud
Larmerud, nedre 121
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Flatla nordre
38
(gaard)
Nygaard (gaard) 69
Nordengen (gaard) 20
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Pynten (Anne)
39
(plads)
Kraggerudskværn 43
(plads)
Rud
57
Vestengen (plads) 35
Stubengen (plads) 115
Blyverket
119
Lyseng (plads)
35
Rudsengen
57
Bjøralt vestre
54
Solli
124
Putten
129
Nygaard (gaard) 69
Haneknæ
110
Dalen
113
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Engen (plads)
42
Jorstad Volla
137
Sandungskalven 139
Dalen
113
Fjeldhammer
112
Skogheim
27
(Kjevlingstuen)
(gaard)
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Sømarka (plads) 35
Dokka (plads)
35
Flatla søndre
38
(gaard)
Bjørgesæter
114
Liæker
44
Eriksrud (plads) 30
Haneknæ
110
Hallum (gaard)
68
Dokka (plads)
35
Kalvsjøhagen
58
Ringstad
111
Holoa
119
Solheim %Grua% 128
Lunner
35
Nygaard (gaard) 69
Ballangrud,
24
Kristianslyst med
Nitteberg
Frydenlund
29
Mindet (plads)
30
Haaversrud (gaard) 66
Ref.nr.
0008-006
0008-003
0005-006
0077-005
0037-004
0080-003
0060-008
0086-002
0040-001
0058-002
0019-017
0024-006
0043-002
0066-002
0023-003
0022-002
0004-005
0015-010
0036-002
0080-007
0015-008
0032-005
0077-003
0055-002
0034-002
0040-004
0032-003
0024-004
0091-005
0077-006
0022-008
0020-003
0038-002
0036-003
0067-007
0108-003
0015-004
0074-002
0020-005
0027-014
0016-006
0070-002
0030-002
0021-002
0080-004
0077-002
0099-003
0103-001
0065-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Olsdatter, Marthe
Olsdatter, Minda
Olsdatter, Olava
Olsdatter, Olga
Olsdatter, Olga
Olsdatter, Oline
Olsdatter, Ragna
Olsdatter, Rangdi
Olsdatter, Tolline
Olsdatter, Torine
Olsen, Adolf
Olsen, Alfred K.
Fødd
1861
1886
1861
1905
1897
1858
1874
1841
1848
1891
1869
1910
Olsen, Amalie
1894
Olsen, Anders
Olsen, Anders
1910
1876
Olsen, Andrea
Olsen, Andreas
Olsen, Andreas
Olsen, Andreas
1888
1868
1895
1856
Olsen, Andreas
1905
Olsen, Andreas
Olsen, Andreas
Olsen, Anna
Olsen, Anna K.
1856
1881
1890
1896
Olsen, Anne
Olsen, Anne
Olsen, Anton
Olsen, Asbjørn
Olsen, Aslak
Olsen, Berhard
Olsen, Bernhard
Olsen, Bernhard K.
1896
1873
1858
1908
1854
1859
1873
1900
Olsen, Berte Marie A.
1864
Olsen, Berthe
Olsen, Bjarne
Olsen, Borghild
Olsen, Edvard
Olsen, Edvard
Olsen, Edvard
Olsen, Edvard
Olsen, Edvard
Olsen, Eimil Rudolf
Olsen, Einar
Olsen, Elise
Olsen, Engebret
1851
1904
1903
1882
1860
1873
1890
1884
1896
1884
1884
1870
Olsen, Erik
Olsen, Even
Olsen, Frithjof
Olsen, Georg
Olsen, Gudbjør
Olsen, Gudbrand
Olsen, Gudbrand
1859
1894
1881
1899
1867
1844
1898
Olsen, Gudbrand
Olsen, Gulbrand
Olsen, Gunar
Olsen, Halvar
1882
1855
1900
1896
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Stryken
107
Bakken
117
Engen
118
Nygaard (gaard) 69
Jonsrud
119
Birkeland
68
Haldvin
69
Rundalsbakken
111
Rundalsbakken
112
Haneknæ
110
Botne
112
Nordmarken
86
(plads)
Volla (smeden)
46
(plads)
Frydenlund
29
Birkelund %Grua 130
%
Frøslie (gaard)
89
Ballangrud østre 25
Sømarka (plads) 35
Volla (smeden)
46
(plads)
Volla (smeden)
46
(plads)
Mørtvedten
76
Grua, nordre
125
Aarnæs (gaard)
52
Nordmarken
86
(plads)
Bjøralt
54
Ulven
75
Birkelund Grua
125
Fredheim
66
Grua østre
127
Holdt
67
Granlund (plads) 55
Nordmarken
86
(plads)
Kleven barakke
98
(plads)
Bjøraltmyra
56
Kalvsjøhagen
59
Haakenstad (gaard)93
Bjøraltmyra
56
Dæhlin (gaard)
67
Olstad
122
Solli
124
Grua, nordre
125
Grua vestre
126
Olstad
122
Bjøralt
54
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Grua østre
127
Godli, nedre
122
Haakenstad (gaard)102
Heier
74
Trætbraaten (plads)93
Korsrud (gaard) 13
Ohrenhagen
30
(plads)
Grua st
128
Kjørven øvre
61
Fredheim
66
Heier
74
Ref.nr.
0001-002
0056-002
0060-002
0080-005
0064-004
0078-001
0081-002
0021-002
0022-002
0015-005
0023-001
0013-009
0074-006
0099-005
0038-001
0025-004
0083-013
0022-003
0074-001
0074-003
0040-006
0020-012
0102-008
0013-003
0005-007
0035-002
0019-020
0066-007
0026-016
0072-003
0012-001
0013-005
0067-002
0018-002
0028-010
0044-011
0018-004
0070-001
0009-005
0015-012
0020-011
0024-010
0009-006
0005-005
0081-001
0026-001
0008-017
0083-008
0031-004
0047-003
0014-004
0106-004
0029-017
0040-001
0066-004
0031-003
Namn
Olsen, Halvard
Olsen, Halvor
Fødd
1907
1867
Olsen, Halvor
Olsen, Hanna
Olsen, Hans
Olsen, Hans
1888
1880
1829
1904
Olsen, Hans
Olsen, Hans
Olsen, Hans
Olsen, Hans
Olsen, Hans
Olsen, Hans Torvald
Olsen, Hansine
1903
1891
1867
1893
1891
1897
1906
Olsen, Helene
Olsen, Helga
Olsen, Herman
Olsen, Inga
Olsen, Inga Marie
1890
1898
1875
1889
1876
Olsen, Ingeborg
Olsen, Ingeborg
Olsen, Ingeborg
Olsen, Ingeborg
1875
1875
1856
1871
Olsen, Ingvald
1892
Olsen, Ivar
Olsen, Ivar
Olsen, Iver
1904
1901
1844
Olsen, Iver
1875
Olsen, Iver
Olsen, Iver
Olsen, Jacob
Olsen, Jens
Olsen, Johan
1845
1820
1892
1865
1863
Olsen, Johan
Olsen, Johan
Olsen, Johanne
1883
1871
Olsen, Johanne
Olsen, Johanne Marie
Olsen, Julius
Olsen, Julius
Olsen, Jørgen
Olsen, Jørgen
Olsen, Karen
Olsen, Karen
Olsen, Karen
Olsen, Karl
Olsen, Karl
Olsen, Karl
1882
1850
1837
1891
1868
1883
1892
1902
1875
1885
1885
1862
Olsen, Karl Martinius
Olsen, Karsten K.
1893
1905
Olsen, Klara Josefine
1909
Olsen, Konstanse
Olsen, Kristen
Olsen, Kristian
1886
1857
Gard/gate
Side
Nygaard (gaard) 69
Ulvenmarken
21
(plads)
Sømarka (plads) 35
Møllerboligen
74
Nordengen (gaard) 20
Ohrenhagen
30
(plads)
Bjøralt
54
Heier
74
Bjørgesætervolden 114
Jonsrud
119
Godli, nedre
122
Bjørgesæter station 114
Kraggerudskværn 43
(plads)
Bjøralt
54
Godli, nedre
122
Søvolden
109
Østbraaten
139
Hovlands gaard, 129
Grua
Ulven
75
Trætbraaten (plads)93
Gruødegaard
130
Mylsbraaten
136
(plads)
Ulven nordre
20
(gaard)
Sømarka (plads) 35
Heier
74
Ulven nordre
20
(gaard)
Ballangrud søndre 24
(gaard)
Holdt
67
Engen
77
Dalen
113
Mørtvedten
76
Pershusbraaten
105
(plads)
Haneknæ
110
Bjørgesæter station 114
Pershusbraaten
105
(plads)
Olstad
122
Brokerud
79
Sverige (plads)
31
Kjørven
61
Melstenbraaten
130
Nordli
135
Sømarka (plads) 35
Fredheim
66
Ringstad
111
Bjøraltmyra
56
Mørtvedten
76
Kleven barakke
98
(plads)
Bjørgesæter station 114
Nordmarken
86
(plads)
Volla (smeden)
46
(plads)
Olstad
122
Frøslie (gaard)
89
Dokka (plads)
35
Ref.nr.
0080-006
0064-001
0022-002
0026-002
0060-001
0106-006
0005-009
0031-006
0034-001
0064-003
0008-015
0035-009
0058-006
0005-006
0008-020
0011-008
0043-004
0031-019
0035-007
0047-002
0039-002
0029-002
0062-008
0022-006
0031-005
0062-009
0081-009
0072-001
0047-003
0032-004
0041-001
0098-001
0015-012
0035-001
0098-003
0009-002
0059-009
0109-001
0041-006
0041-001
0023-011
0022-004
0066-005
0016-002
0018-005
0041-009
0067-001
0035-008
0013-007
0074-005
0009-008
0025-010
0020-004
Side 213
0533 Lunner
Namn
Olsen, Kristian
Fødd
1870
Olsen, Kristian
Olsen, Kristian
1842
1838
Olsen, Lars
Olsen, Lars
Olsen, Leohard
Olsen, Lilly Matilde
Olsen, Lina K.
1884
1894
1888
1901
1903
Olsen, Lina Karoline
1876
Olsen, Magnus
1901
Olsen, Maren L.
1864
Olsen, Mari
Olsen, Mari S.
1852
1843
Olsen, Marie
1848
Olsen, Marie
1907
Olsen, Marie
Olsen, Marit
Olsen, Martha
Olsen, Marthin
Olsen, Martin
Olsen, Martin
Olsen, Mathias
Olsen, Mikkal
Olsen, Minda
Olsen, Minda
Olsen, Nils
1881
1866
1901
1869
1851
1879
1897
1901
1897
1897
1888
Olsen, Nils
Olsen, Noak
Olsen, Ola
Olsen, Olaf
Olsen, Olaf
Olsen, Olaf
Olsen, Olaf
Olsen, Olaus
1841
1868
1906
1907
1907
1872
1891
1863
Olsen, Olaus
Olsen, Olav
Olsen, Ole
1871
1897
1880
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
1865
1883
1847
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole
Olsen, Ole Ingvar
Olsen, Ole K.
1904
1856
1888
1851
1888
1890
1833
1857
1891
1898
Olsen, Olea
1881
Side 214
Gard/gate
Nordmarken
(plads)
Larmerud øvre
Kjørvenvolden ell.
Vold
Narverud (gaard)
Bjøralt
Bjøraltmyra
Høiby (gaard)
Nordmarken
(plads)
Birkelund %Grua
%
Ohrenhagen
(plads)
Hågenstadhagen
(plads)
Mørtvedten
Pershusbraaten
(plads)
Dambraaten
(gaard)
Volla (smeden)
(plads)
Svesgrina
Godli, nedre
Bjøralt
Dæhlin (gaard)
Grumstad (gaard)
Korsrud (gaard)
Fredheim
Sømarka (plads)
Godli, nedre
Birkelund Grua
Ballangrud,
Kristianslyst med
Nitteberg
Nystuen
Hov (gaard)
Frydenlund
Virstad vestre
Kalvsjøhagen
Dalen
Grua, nordre
Hågenstadhagen
(plads)
Ringstad
Høiby (gaard)
Ballangrud søndre
(gaard)
Frydenlund
Lyseng (plads)
Flatla nordre
(gaard)
Kjørven (gaard)
Bjøralt
Bjøralt
Bjøraltmyra
Slaatland
Bjørgesæter
Myren
Larmerud, nedre
Grindvoll
Nordmarken
(plads)
Stryken
Side Ref.nr.
86 0013-001
Namn
Olsen, Oline
Fødd
1849
121 0006-001
134 0013-001
Olsen, Oline
Olsen, Oline
Olsen, Oline
Olsen, Oskar
Olsen, Oskar
Olsen, Oskar Malvin
Olsen, Otilie
Olsen, Otto
1863
1843
1849
Olsen, Otto
Olsen, Paul
Olsen, Peder
1894
1893
1895
Olsen, Pernille
Olsen, Ragna
Olsen, Ragnvald
Olsen, Soffie
Olsen, Solveig
Olsen, Sverre
Olsen, Thora Kr.
Olsen, Thorolf
Olsen, Tora
Olsen, Torger
Olsen, Torstein
Olsen, Torstein
Olsen, Torvald
Olsen, Trine L.
1850
1895
1892
1877
1909
1909
1886
1902
1883
1852
1905
1885
1862
1870
Olsen, Tron
Olsen, Tron
1903
1831
Olsen, Tron K.
1908
13
54
56
32
86
0012-003
0005-004
0018-006
0008-005
0013-006
130 0038-002
30
0106-005
106 0100-002
75 0037-001
105 0098-002
28
0096-002
46
0074-004
133
122
54
67
11
13
66
35
122
125
24
0011-002
0008-014
0005-008
0070-008
0006-001
0014-001
0066-003
0022-005
0008-019
0019-021
0077-004
116
48
29
14
59
113
125
106
0047-005
0083-001
0099-004
0019-005
0028-011
0032-010
0020-013
0100-001
111 0016-001
32 0008-006
24 0081-010
Olsen, Trygve
Olsen, Trygve Olav
Olsen*, !!
Olsen*, Jensine
Olsen*, Martine
Oppen, Søren
Opsahl, Berte Marie
Opsahl, Else
1905
1901
1907
1892
1900
1910
1897
1899
1884
1909
Opsahl, Engebret J.
Opsahl, Karen
1887
Opsahl, Karl Nicolai
Opsahl, Kathrine
1903
1873
29
35
38
0099-001
0023-007
0037-001
Opsahl, Ludvig
1855
Opsahl, Ludvig
1896
49
54
54
56
76
114
118
121
28
86
0087-006
0005-001
0005-003
0018-001
0043-004
0036-004
0062-007
0005-004
0097-004
0013-004
Opsahl, Nils
1877
Opsahl, Peder Georg
1905
Opsahl, Hans Andersen
1902
Opsahl, Jørgen Andersen 1902
Opsahl, Karen Andersen 1843
Opsahl, Borghild Mathilde 1905
Gudbrandsen
Opsahl, Halvard
1908
Gudbrandsen
Opsahl, Johan
1860
Gudbrandsen
Opsahl, Lise Gudbrandsen 1902
108 0002-004
Gard/gate
Side
Løkenmarken
17
(plads)
Braastad
72
Opsahl
80
Sandungskalven 139
Lyseng (plads)
35
Fredheim
66
Grua vestre
126
Trætbraaten (plads)93
Bjørge - Liæker 51
ødegaard
Bjørgesæter
114
Godli, nedre
122
Ohrenhagen
30
(plads)
Nitberg (gaard)
24
Godli, nedre
122
Ballangrud østre 25
Bjøraltmyra
56
Godli, nedre
122
Lyseng (plads)
35
Kongell
133
Kalvsjøhagen
59
Bolken
22
Askelsrud (gaard) 63
Virstad vestre
14
Haneknæ
110
Syverstuen (plads) 92
Nordmarken
86
(plads)
Virstad vestre
14
Virstad østre
15
(gaard)
Nordmarken
86
(plads)
Lyseng (plads)
35
Mørtvedten
76
Kalvsjøhagen
59
Bjørgesæter
114
Bjørgesæter
114
Oppen
53
Stubne
77
Harestuen
116
Jernbanestation
Munkerud (gaard) 101
Harestuen
116
Jernbanestation
Stubne
77
Harestuen
116
Jernbanestation
Harestuen
116
Jernbanestation
Harestuen
116
Jernbanestation
Stubne
77
Stubne
77
Opsahl
81
Morka
81
Opsahl
80
Opsahl
81
Ref.nr.
0046-002
Opsahl
81
0069-006
Opsahl
80
0066-001
Opsahl
81
0069-003
0015-002
0066-003
0040-002
0023-005
0066-006
0024-011
0047-004
0095-006
0036-005
0008-016
0106-003
0080-002
0008-018
0082-008
0018-003
0008-021
0023-009
0009-002
0028-009
0071-008
0053-001
0019-004
0015-002
0038-001
0013-002
0019-003
0033-006
0013-008
0023-004
0041-005
0028-012
0036-006
0036-007
0001-001
0050-002
0050-004
0078-010
0050-005
0050-003
0050-002
0050-001
0050-003
0050-001
0050-004
0068-005
0073-006
0067-008
0069-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Opsahl, Marie
1909
Gudbrandsen
Opsahl, Nils Gudbrandsen 1903
Opsahl, Nils Gudbrandsen 1845
Opsahl, Peder
1865
Gudbrandsen
Opsahl, Johanne Halvorsen1877
Opsahl, Ingeborg Jensen 1903
Opsahl, Ingeborg Jensen 1844
Opsahl, Janna Jensen
1908
Opsahl, Johannes Jensen 1910
Opsahl, Jørgen Jensen
1902
Opsahl, Kari Jensen
1906
Opsahl, Ingeborg
1882
Jørgensen
Opsahl, Ingebret Jørgensen 1875
Opsahl, Janna Jørgensen 1886
Opsahl, Jens Jørgensen
1869
Opsahl, Milla Jørgensen 1882
Opsahl, Jørgen Kristensen 1905
Opsahl, Ludvig Kristensen 1909
Opsahl, Nils Kristensen 1906
Opsahl, Gulbrand Nilsen 1880
Opsahl, Kristen Nilsen
1869
Opsahl, Marie Nilsen
1884
Opsahl, Lina Olsen
1876
Opsahl, Jørgen Pettersen 1909
Opsal, Engebret J.
Opøien, Charlotte Louvise 1899
Edvardsdatter
Opøien, Herdis
1903
Edvardsdatter
Opøien, Nelly Elfryda
1907
Edvardsdatter
Opøien, Ragna Kristine
1896
Edvardsdatter
Opøien, Einar Magnvald 1897
Edvardsen
Opøien, Oskar Vilhelm
1902
Edvardsen
Opøien, Otto Henry
1905
Edvardsen
Opøien, Paul Edvin
1900
Edvardsen
Opøien, Sverre Viktor
1909
Edvardsen
Opøien, Edvard Evensen 1866
Opøien, Pauline
1869
Kristensdatter
Oscarsen, Matias
1903
Ottersdatter, Hilda
1869
Ottersdatter, Ingeborg
1863
Ottersen, Kari
1866
Ottesen, Torvald
1873
Ottosøn, Karl
1890
Oulie, Oskar
Paulsdatter, Gudbjør
Paulsdatter, Lina
Paulsdatter, Marie
Paulsen, Anders
1883
1850
1895
1864
1882
Paulsen, Anne
Paulsen, Botolv
Paulsen, Einar
1854
1864
1899
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Opsahl
Side Ref.nr.
81 0069-007
Namn
Paulsen, Erik
Fødd
1890
Opsahl
Opsahl
Lien
81
81
79
0069-004
0069-008
0058-003
Paulsen, Gudbrand
1903
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
81
80
81
80
80
80
80
81
0069-002
0067-004
0068-001
0067-006
0067-007
0067-003
0067-005
0068-004
Paulsen, Gudbrand
Paulsen, Gudbrand
Paulsen, Halvor
Paulsen, Hans
1851
1874
1860
1886
Paulsen, Hans
Paulsen, Helga
Paulsen, Hendrik
1872
1884
1833
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Morka
Morka
Morka
Morka
Opsahl
Morka
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Opsahl
Larshus
81
81
80
81
81
81
81
81
81
81
80
81
80
123
0068-002
0068-003
0067-001
0073-002
0073-003
0073-005
0073-004
0069-001
0073-001
0069-009
0067-002
0068-006
0067-009
0010-008
Paulsen, Ingeborg
Paulsen, Iver
Paulsen, Karen
1891
1858
1890
Paulsen, Kari
Paulsen, Karoline
Paulsen, Kristian
Paulsen, Lise
Paulsen, Magna
1860
1889
1873
1895
1897
Paulsen, Marthe
1885
Paulsen, Martin
1895
Paulsen, Mattias
Paulsen, Olaf
1854
1900
Larshus
123 0010-011
Paulsen, Ole
1887
Larshus
123 0010-013
Paulsen, Ole
Paulsen, Paul
1856
1894
Larshus
122 0010-006
Paulsen, Peter
1892
Larshus
123 0010-007
Paulsen, Ragna
1897
Larshus
123 0010-010
Larshus
123 0010-012
Paulsen, Ragndi
Paulsen, Sigurd
1870
1903
Larshus
123 0010-009
Larshus
123 0010-014
Larshus
Larshus
122 0010-004
122 0010-005
Ryen (plads)
Skøien
Haga
Nerengen
Søvolden
Sørlie - øvre
(Granheim)
Grua, nordre
Amundrud (plads)
Rud
Kjækstad (plads)
Skøien søndre
(gaard)
Raastad
Grønvold
Skøien søndre
(gaard)
94
62
50
72
109
117
0050-007
0047-002
0091-002
0019-002
0011-007
0054-004
Paulsen, Tilla
Paulsen*, Anne Marie
Paulsrud, Berte Br.
Paulsrud, Botolf Halv.
Paulsrud, Gudmund S.
Paulsrud, Halvor B.
Pedersdatter, Anna
Pedersdatter, Anne
1878
1876
1872
1871
1841
1908
1901
1881
125
92
57
12
64
0020-001
0040-002
0019-008
0007-002
0054-003
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Anne Marie
Pedersdatter, Berte
Pedersdatter, Berthe
Pedersdatter, Elen
Pedersdatter, Elise
Pedersdatter, Ella Pauline
Pedersdatter, Gudbjør
Pedersdatter, Gunvor
Pedersdatter, Ingeborg
Pedersdatter, Ingeborg
1900
1859
1876
1876
1885
1860
1906
1852
1842
1854
1909
1854
1903
1893
1893
71 0010-002
126 0025-001
64 0054-010
Gard/gate
Side
Skøien søndre
64
(gaard)
Sæterbraaten
104
(gaard)
Snellingen (gaard) 120
Grua, vestre
124
Lunner (gaard)
36
Sæterbraaten
104
(gaard)
Solbakken Grua 124
Fredheim
51
Haneknæengen
111
(plads)
Granli, Grua
124
Bjørgesæterløkken 113
Sæterbraaten
104
(gaard)
Stock
80
Nedre-Løken
72
Tangen
82
Virstad vestre
14
Skøien søndre
64
(gaard)
Skøien søndre
64
(gaard)
Sæterbraaten
104
(gaard)
Tomten, Grua
124
Sæterbraaten
104
(gaard)
Skøien søndre
64
(gaard)
Dalen
113
Skøien søndre
64
(gaard)
Skøien søndre
64
(gaard)
Sæterbraaten
104
(gaard)
Mørtvedten
76
Sæterbraaten
104
(gaard)
Finstad
64
Grua, vestre
124
Paulsrud (gaard) 104
Paulsrud (gaard) 104
Paulsrud (gaard) 104
Paulsrud (gaard) 104
Kalvsrud (plads) 39
Dambraaten
28
(gaard)
Flatlahagen (plads) 40
Kalvsjøhagen
58
Kalvsjø
59
Haldum (gaard)
68
Godli, nedre
122
Birkelund Grua
125
Flatlahagen (plads) 40
Jonsrud
118
Sverige (plads)
31
Dokka
115
Grua, nordre
125
Lillehagen
62
Liæker (gaard)
45
Ohren (gaard)
11
Lunner
35
Ref.nr.
0054-006
0091-009
0072-001
0014-002
0027-001
0091-003
0016-001
0097-006
0017-001
0017-002
0031-001
0091-004
0064-002
0013-002
0077-001
0019-006
0054-009
0054-004
0091-005
0018-001
0091-007
0054-005
0032-001
0054-008
0054-007
0091-006
0041-002
0091-008
0058-002
0014-003
0089-002
0089-001
0089-004
0089-003
0041-010
0096-004
0046-004
0027-002
0029-002
0076-005
0008-005
0019-002
0046-006
0064-002
0109-002
0039-002
0020-016
0044-002
0068-008
0003-002
0021-005
Side 215
0533 Lunner
Namn
Pedersdatter, Ingeborg
Fødd
1859
Pedersdatter, Ingeborg
Pedersdatter, Ingeborg
Pedersdatter, Kaja
Pedersdatter, Karen
Pedersdatter, Karen
Pedersdatter, Karen
Pedersdatter, Kari
Pedersdatter, Karine
1906
1854
1866
1894
1880
1867
1891
1886
Pedersdatter, Karoline
Pedersdatter, Karoline
Pedersdatter, Kristine
1861
1887
1847
Pedersdatter, Malene
Pedersdatter, Maren
1850
1862
Pedersdatter, Mari
Pedersdatter, Marie
Pedersdatter, Marie
Pedersdatter, Marie
Pedersdatter, Marta
Pedersdatter, Marta
Pedersdatter, Martha
Pedersdatter, Marthe
Pedersdatter, Marthe
Pedersdatter, Marthe
Pedersdatter, Signe
Pedersdatter, Theoline
Pedersen, Alf Magnus
1887
1895
1888
1860
1900
1899
1886
1850
1902
1854
1906
1850
1907
Pedersen, Alfred
1902
Pedersen, Anna Jensine
1899
Pedersen, Berte Marie
1863
Pedersen, Dagmar Amanda1896
Pedersen, Eline H.
1851
Pedersen, Erik
Pedersen, Gudbrand
Pedersen, Gulbrand
Pedersen, Gulbrand
Pedersen, Gulbrand
Pedersen, Gulbrand
1836
1831
1900
1850
1844
1882
Pedersen, Gundhild
Pedersen, Gustav
1882
1860
Pedersen, Halvor
Pedersen, Halvor
Pedersen, Halvor
Pedersen, Halvor
Pedersen, Hans
1878
1904
1841
1843
1875
Pedersen, Hans
1847
Pedersen, Hans
Pedersen, Hans
Pedersen, Hans
Pedersen, Hans
1863
1903
1882
1864
Pedersen, Hans
Pedersen, Hans
Pedersen, Hans
Pedersen, Inga
1859
1850
1877
1882
Side 216
Gard/gate
Side
Flatla nordre
38
(gaard)
Snellingen
120
Larmerud øvre
121
Nystuen
116
Lunner
35
Kalvsjøhagen
58
Klypen
111
Lunner
35
Lunner
121
træmassefabrik,
Mylla
Kjørven
61
Haneknæ
110
Elvetangen
117
%Holoa%
Grumstad (gaard) 12
Ohrenhagen
30
(plads)
Nyborg
28
Nerby (gaard)
32
Lunner
35
Kjørvenhagen
60
Marka (plads)
31
Flatlahagen (plads) 40
Skøien
62
Holdt
67
Nordstrand
109
Rundalen
111
Høiby (gaard)
32
Pipern
119
Halvorsbraaten
84
(gaard)
Flatlahagen (plads) 40
Sørmarken, Grua 129
Raastad
71
Ryen (gaard)
94
Hovlandshagen
90
(plads)
Myren
118
Ulven
75
Bjøralt vestre
54
Fillipsbraaten
55
Rudsengen
57
Skøienbraaten
63
(plads)
Rundalen
111
Hovlandshagen
90
(plads)
Kjørven (gaard) 49
Snellingen
120
Snellingen
120
Godli øvre
121
Svensbraatebingen 15
(plads)
Løkenmarken
17
(plads)
Søvli
28
Bjøralt vestre
54
Haldum (gaard)
68
Stryken 108
damvogterbolig
Bjørgesæterløkken 113
Dokka
114
Godli, nedre
122
Birkelund Grua
125
Ref.nr.
0037-002
0071-004
0006-002
0047-002
0021-006
0028-002
0018-002
0021-004
0003-002
0041-002
0015-003
0055-002
0006-010
0106-002
0095-002
0006-008
0021-003
0037-002
0002-003
0046-003
0047-012
0071-011
0010-003
0020-002
0007-006
0069-002
0005-006
0046-005
0033-004
0007-002
0051-005
0029-002
0062-001
0033-009
0003-003
0009-001
0022-001
0051-001
0020-005
0029-001
0087-001
0071-003
0071-007
0007-001
0029-001
0046-001
0094-001
0003-004
0076-002
0003-007
0031-006
0039-001
0008-003
0019-006
Namn
Pedersen, Ingeborg
Pedersen, Ingebrigt
Pedersen, Iver
Fødd
1856
1904
1844
Pedersen, Iver
Pedersen, Johan
Pedersen, Johan
Pedersen, Johanne
1830
1870
1884
1853
Pedersen, Julius
Pedersen, Kaisa
Pedersen, Karen
Pedersen, Kari
Pedersen, Kristian
1863
1873
1895
1846
1877
Pedersen, Kristian
Pedersen, Kristine
Pedersen, Lage Josef
1881
1902
1881
Pedersen, Lars
Pedersen, Laura
Pedersen, Lina
Pedersen, Mari
1894
1867
Pedersen, Marie
Pedersen, Marie
Pedersen, Marie
Pedersen, Olaf
Pedersen, Ole
Pedersen, Ole
Pedersen, Otto
1886
1830
1897
1882
1831
1899
1889
Pedersen, Peder
Pedersen, Peder
Pedersen, Peder
Pedersen, Peder
Pedersen, Sigrid
Pedersen, Sigrid
Pedersen, Simon
Pedersen, Sofie
Pedersen, Syver
Pershus, Adolf L.
Pershus, Berte B.
Pershus, Lars L.
Petersdatter, Sofie
Petersen, Martin
Petersen, R.
Pettersdatter, Ella Lovise
Pettersdatter, Helga
1908
1858
1846
1830
1882
1877
1857
1846
1865
1870
1860
1855
1890
1893
1853
1908
1897
Pettersdatter, Marta
Pettersdatter, Martha
1904
1899
Pettersen, Berit
Pettersen, Martin
1849
1878
Pettersen, Ole
Pettersen, Petter
1906
1883
Prestlien, Marta Hansen
Puthaug, Alma Bertine
Fredriksdatter
Puthaug, Hilda
Fredriksdatter
1881
1900
Gard/gate
Side
Bredli (plads)
92
Engen (plads)
42
Ballangrud vestre 23
(gaard)
Vidjibraaten
112
Jenserud (plads) 99
Sørmarken, Grua 129
Granheim
108
(Kjøbstaden)
(sommervilla)
Haaversrud (gaard) 65
Bjørgesæter station 114
Kalvsjømarken
64
Furusæth
57
Nordbraaten
34
(plads)
Volla
137
Sørmarken, Grua 129
Kvernhaugen
18
(gaard)
Ohren (gaard)
11
Grua st
128
Oppen
53
Kjørvenvolden
140
(plads)
Kalvsjøbraaten
60
Stubne
78
Fraagaat
134
Godli, nedre
122
Grumstad (gaard) 12
Fraagaat
134
Kraggerudskværn 43
(plads)
Flatlahagen (plads) 40
Rundalen
111
Godli øvre
121
Godli, nedre
122
Kalvsjøhagen
58
Haldum
69
Birkelund Grua
125
Raastad
71
Haldum
69
Pershus (gaard)
105
Pershus (gaard)
105
Pershus (gaard)
105
Oren (gaard)
11
Aasli
11
Hof
22
Nilsrud (plads)
40
Haneknæsagstua 115
(plads)
Nilsrud (plads)
40
Haneknæsagstua 115
(plads)
Berglund (gaard) 50
Haneknæsagstua 115
(plads)
Nilsrud (plads)
40
Haneknæsagstua 115
(plads)
Skjeggerud
135
Puthaug (gaard) 137
1899
Puthaug (gaard)
1834
Ref.nr.
0041-001
0055-003
0076-001
0027-004
0072-009
0033-003
0004-002
0064-001
0035-002
0056-003
0021-002
0017-001
0033-001
0033-005
0048-007
0003-003
0029-009
0001-005
0048-001
0034-002
0051-006
0018-004
0008-004
0006-009
0018-005
0059-001
0046-007
0020-001
0007-003
0008-001
0027-008
0082-002
0019-001
0011-002
0082-001
0097-003
0097-002
0097-001
0001-009
0004-003
0070-003
0044-005
0040-002
0044-003
0040-003
0094-009
0040-006
0044-004
0040-004
0019-002
0032-006
137 0032-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Puthaug, Karoline
1901
Fredriksdatter
Puthaug, Marie
1897
Fredriksdatter
Puthaug, Ragna
1898
Fredriksdatter
Puthaug, Magnus
Fredriksen
Puthaug, Olaf Fredrik
1904
Fredriksen
Puthaug, Oskar Fredriksen 1908
Puthaug, Fredrik Monsen 1868
Pynten, Siggurd H.
1895
Pynten, Anne Olsdatter
1829
Raastad, Anders A.
1886
Raastad, Harald H.
1867
Raastad, Per
1868
Raastad, Emma Edevartsen1898
Raastad, Hans Eriksen
1877
Raastad, Gudbjørg
1852
Gudbrandsen
Raastad, Martin
1888
Gudbrandsen
Raastad, Nils Gudbrandsen 1845
Raastad, Harald Hansen 1867
Raastad, Anders Jensen
1844
Raastad, Erik Jensen
1832
Raastad, Anne Larsen
1859
Raastad, Mella Larsen
1866
Raastad, Nils Larsen
1870
Raastad, Peter Larsen
1855
Raastad, Lars Olsen
1859
Raastad, Hans Pedersen 1857
Raastadhaugen, Berte
1844
Raastadhaugen, Anders
1880
Jonsen
Raastadhaugen, Edvart
1887
Jonsen
Raastadhaugen, Halvor
1878
Jonsen
Raastadhaugen, Lise
1884
Jonsen
Ratkhe, Edel
1907
Renstrøm, Anna
1894
Renstrøm, Emma
1898
Renstrøm, Fillip
1901
Renstrøm, Hjalmar
1905
Renstrøm, Johan
1903
Renstrøm, Johan Emil
1863
Renstrøm, Ragndine
1870
Rikardsen, Ludvig
1885
Riste, Erling
1905
Riste, Ingrid
1909
Riste, Ingvar
1872
Riste, Ivar
1901
Riste, Karen
1879
Riste, Marie
1903
Riste, Ole
1902
Rogneby, Laura J.
1883
Rogneby, Ole
1881
Rogneby*, !!
1910
Roknerud, Alfred L.
1910
Roknerud, Einar L.
1907
Roknerud, Erik L.
Roknerud, Gunhild G.
1872
Roknerud, Gunnar L.
1897
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Puthaug (gaard)
Side Ref.nr.
137 0032-007
Puthaug (gaard)
137 0032-003
Puthaug (gaard)
137 0032-004
Puthaug (gaard)
137 0032-008
Puthaug (gaard)
137 0032-009
Puthaug (gaard)
Puthaug (gaard)
Helgeland (gaard)
Lunner (gaard)
Grua, nordre
Klevengen, øvre
Frøslie (gaard)
Raastad
Raastad
Raastad
137
137
41
36
125
131
89
71
71
71
Gruaødegaarden
%vestre%
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastad
Raastadhaugen
Raastadhaugen
129 0034-008
71
71
71
71
70
70
70
70
71
70
70
70
0009-001
0007-001
0011-001
0008-001
0004-002
0004-003
0004-004
0004-001
0010-001
0006-001
0005-001
0005-003
Raastadhaugen
70
0005-004
Raastadhaugen
70
0005-002
Raastadhaugen
70
0005-005
Fagerli
Nerengen
Nerengen
Nerengen
Nerengen
Nerengen
Nerengen
Nerengen
Nedre-Løken
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Sand (gaard)
Ryen (plads)
Ryen (plads)
Ryen (plads)
Ryen (plads)
Ryen (plads)
65
73
73
73
73
73
73
73
72
44
44
44
44
44
44
44
84
84
84
94
94
94
94
94
0061-006
0023-003
0023-004
0023-005
0023-007
0023-006
0023-001
0023-002
0013-001
0063-007
0063-008
0063-002
0063-004
0063-003
0063-006
0063-005
0004-002
0004-001
0004-004
0050-020
0050-019
0050-015
0050-014
0050-016
0032-010
0032-001
0048-010
0027-011
0020-017
0043-003
0025-011
0008-003
0008-002
0009-002
Namn
Roknerud, Kjersti L.
Roknerud, Lars E.
Roknerud, Marta L.
Rolfsen, Adolf
Rolfsen, Julie
Rolfsen, Ragna
Rolfsen, Syver
Rolvsen, Anne
Ruden, Anna
Ruden, Marta
Fødd
1905
1868
1903
1888
1896
1890
1892
1897
1889
1882
Ruden, Hans Andreas
Iversen
Rui, Sverre
Rui Hagen, Aase
Rustad, Iver Jensen
Ryen, Alf A.
Ryen, Anna Jonette G.
Ryen, Berte Marie O.
Ryen, Einar M.
Ryen, Elise H.
Ryen, Emma Andr.
Ryen, Gudbr. H.
Ryen, Gudbrand O.
Ryen, Halvor N.
Ryen, Halvor P.
Ryen, Ingrid M.
Ryen, Johanne Matea
Ryen, Karen L.
Ryen, Kjersti T.
Ryen, Lars L.
Ryen, Ludvik M.
Ryen, Margit M.
Ryen, Marte
Ryen, Marte Anna H.
Ryen, Martin L.
Ryen, Mical M.
Ryen, Olaf G.
Ryen, Ole H.
Ryen, Ole H.
Ryen, Ole Halv.
Ryen, Peter H.
Ryen, Sigvart H.
Ryen*, Albert M.
Ryen, Mari Amundsen
Ryen, Anna Matilde
Gudbrdatter
Ryen, Hans Gudbrsen
Ryen, Hans Halvorsen
1884
Ryen, Nils Halvorsen
Ryen, Anna Hansen
1844
1892
Ryen, Gunda Hansen
1903
Ryen, Halvor Hansen
1876
Ryen, Hilda Hansen
1899
Ryen, Inga Hansen
1888
Ryen, Karl Hansen
1895
Ryen, Marta Hansen
Ryen, Anne Larsen
1890
1866
1908
1882
1870
1909
1908
1881
1903
1880
1875
1879
1881
1878
1855
1907
1848
1870
1878
1897
1906
1856
1902
1864
1900
1910
1840
1891
1841
1880
1893
1909
1836
1909
1907
1832
Gard/gate
Side
Ryen (plads)
94
Ryen (plads)
94
Ryen (plads)
94
Haaversrud (gaard) 66
Haaversrud (gaard) 66
Haaversrud (gaard) 66
Haaversrud (gaard) 66
Liæker (gaard)
45
Grua, nordre
125
Lunby skole
31
(gaard)
Nordstrand skole 136
Ref.nr.
0050-018
0050-013
0050-017
0065-003
0065-006
0065-004
0065-005
0068-009
0020-002
0003-005
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Brustuen (plads)
Lindheim (plads)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (plads)
Ryen (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (plads)
Ryen (gaard)
Kildal (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (plads)
Kildal (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Lindheim (plads)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
Kildal (gaard)
Ryen (gaard)
Ryen (gaard)
103
103
30
85
95
95
85
94
85
94
95
94
95
85
95
95
94
95
85
85
95
94
85
85
95
85
95
95
95
95
85
94
94
0086-013
0086-012
0105-001
0007-007
0052-003
0052-002
0008-005
0051-002
0008-002
0051-001
0052-001
0050-001
0053-001
0008-007
0052-007
0054-003
0050-002
0054-001
0008-003
0008-006
0053-002
0050-003
0008-001
0008-004
0052-004
0007-006
0053-005
0052-006
0053-004
0053-003
0008-008
0051-006
0051-004
Ryen (gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen (plads)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Ryen vestre
(gaard)
Grua hotel
Ryen vestre
(gaard)
94
96
0051-003
0055-004
94
96
0050-004
0055-006
96
0055-008
96
0055-001
96
0055-007
96
0055-002
96
0055-003
0025-001
127 0027-006
96 0055-005
Side 217
0533 Lunner
Namn
Ryen, Gudbrand Larsen
Fødd
1874
Ryen, Ingvald Lauritsen
Ryen, Ivar Nilsen
Ryen, Eline Olsen
Ryen, John Olsen
Ryen, Marie Pedersen
Ryengen, Alma Ell.
Ryengen, Anne Marie B.
Ryengen, Berta Gudrun B.
Ryengen, Brede E.
Ryengen, Elling Br.
Ryengen, Goro H.
Ryengen, Haavel E.
Ryengen, Hans Ell.
Ryengen, Ingeborg
1890
1893
1876
1870
1837
1905
1890
1901
1849
1885
1860
1844
1903
1837
Ryengen, Maren H.
Ryengen, Marie Ell.
Ryengen, Olaf Ell.
Ryengen, Elling Hansen
Ryengen, Jenny Hansen
Ryengen, Maren Hansen
Røe, Emmerense E.
Røe, John
Røste, Hans L.
1907
1909
1876
1883
1831
1860
1865
1908
Røste, Ingeborg Abrh.
1841
Røste, Sigrid J.
1877
Røste, Anton Gudbrandsen 1870
Røste, Anders Hansen
1871
Røste, Anne Hansen
1869
Røste, Anne Hansen
1869
Røste, Hans Hansen
1864
Røste, Iver Hansen
1882
Røste, Lars Hansen
1867
Røste, Pauline Hansen
1876
Sagmoen, Arnt-Hartvik
1902
Sagmoen, Aslaug Karoline 1910
Sagmoen, Hans Sverre
1908
Sagmoen, Inga Karoline
1877
Sagmoen, Ingeborg Dagny 1907
Side 218
Gard/gate
Side
Lunner
121
træmassefabrik,
Mylla
Solli
124
Ryen (plads)
94
Ryen (gaard)
95
Ryen (gaard)
95
Ryen (gaard)
95
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 98
Ryengen (gaard) 98
Ryengen (gaard) 97
Ryengen (gaard) 97
Ryengen (gaard) 98
Ryengen (gaard) 97
Ryengen (gaard) 94
Ryen vestre
96
(gaard)
Haakenstad (gaard)93
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 94
Ryengen (gaard) 97
Ryengen (gaard) 97
Staalit %Røste% 97
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Staalit %Røste% 96
(gaard)
Birkelund Grua
125
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Staalit %Røste% 96
(gaard)
Røste
97
(Hansekleven)
(gaard)
Røste
97
(Hansesveen)
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Ref.nr.
0003-001
Namn
Fødd
Sagmoen, Ingvar Carsten 1904
Ref.nr.
0060-003
1902
Gard/gate
Side
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
84
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
84
Sand (gaard)
84
Bjørgesæter
114
Bjørgesæter
114
Aarnæs (gaard)
52
Blyverket
119
Paulsrudbraaten 105
(plads)
Paulsrudbraaten 105
(plads)
Solli
124
Tvetmarken
99
(gaard)
Grønvold (gaard) 37
Birkelund Grua
125
Birkelund Grua
125
Grønvold (gaard) 37
Ulven søndre
21
(gaard)
Nystuen
116
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Skolejord (Løken 14
skole) (gaard)
Brokerud
79
Lungaard (gaard) 52
Lungaard (gaard) 52
Lungaard (gaard) 52
Lungaard (gaard) 52
Raastad
70
Skjærva
83
Skjærva
83
Skjærva
83
Skjærva
83
1898
1900
Skjærva
Skjærva
83
83
0080-004
0080-005
1896
1879
Skjærva
Skjærvengen
83
82
0080-003
0079-004
1876
Skjærvengen
82
0079-001
1885
Skjærvengen
82
0079-002
1891
Skjærvengen
82
0079-003
1870
Skoglund (plads)
18
0050-002
Sagmoen, Laurits Antonie 1879
0015-003
0050-009
0052-009
0052-008
0054-002
0049-004
0064-004
0064-005
0064-002
0064-001
0064-003
0063-003
0049-003
0055-009
0044-009
0049-005
0049-006
0049-001
0049-002
0049-008
0063-002
0063-001
0059-005
0062-004
0059-002
0019-007
0062-002
0061-001
0062-003
0062-001
0061-003
0059-001
0061-002
0062-005
0060-006
0060-005
0060-002
0060-004
Sand, Alf Henry
1898
Sand, Andreas Gunnerius 1878
Sand, Anna T.
Sand, Gudrun T.
Sand, Jul T.
Sand, Kari P.
Sand, Kristine Sofie
1904
1900
1902
1868
1871
Sand, Olaf T.
Sand, Paul T.
Sand, Torvald J.
Sandin, Aksel Adolfsen
Sandin, Adolf Anderson
Schiech, Ellen
Severinsen, Thea
Sigurdsdatter, Ellyn
1909
1906
1867
1897
1871
1886
1881
1908
Sigurdsdatter, Jenny
1907
Sigvardsdatter, Anni Marta 1910
Simensen, Marie
1885
Simonsdatter, Ragnhild
Simonsen, Arnt
Simonsen, Klara Terese
Simonsen*, !!
Skaarud, Kari Paulsdatter
1908
1895
1897
1910
1839
Skag, Johan Olsen
Skari, Anne M.
1863
1903
Skari, Martinus I.
1869
Skari, Randi
Gudbrandsdatter
Skaugsberg, Johan Arent
Skjennum, Dortea
Skjennum, Hans
Skjennum, Ingeborg J.
Skjennum, Kristian
Skjervumsbraaten, Marie
Skjærva, Marte Eriksen
Skjærva, Sofie Eriksen
Skjærva, John Fredriksen
Skjærva, Else Marie
Johnsen
Skjærva, Erik Johnsen
Skjærva, Gudbjørg
Johnsen
Skjærva, Hans Johnsen
Skjærvengen, Kari
Kristoffersen
Skjærvengen, Kristian
Kristoffersen
Skjærvengen, Lars
Kristoffersen
Skjærvengen, Petter
Kristoffersen
Skoglund, Karen
Ingebretsen
1874
1892
1874
1887
1882
1888
1889
1865
1858
0060-001
0034-003
0034-001
0003-005
0003-003
0003-004
0003-002
0034-002
0003-007
0003-006
0003-001
0033-003
0033-001
0102-003
0067-002
0093-004
0093-003
0015-011
0069-002
0031-003
0019-003
0019-004
0031-004
0065-006
0047-001
0020-003
0020-001
0020-002
0062-004
0101-006
0101-001
0101-007
0101-002
0004-011
0080-002
0080-007
0080-001
0080-006
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Fødd
Skoglund, Lars Johansen 1866
Skoglund, Anna Larsen
1909
Skoglund, Ivar Larsen
1899
Skoglund, Johannes Larsen1897
Skoglund, Lise Larsen
1905
Skoglund, Ludvig Larsen 1903
Skoglund, Magnhild
1900
Larsen
Skoglund, Peder Larsen 1906
Skouen, Torgun Halvorsen 1871
Skøien, Anders
1856
Christiansen
Slaatland, Anne
1843
Slaatland, Gudbrand
1842
Slaatland, Karen
1840
Slaatland, Maren
1873
Slaatland, Peder
1869
Slaatsveen, Hagbart
1887
Sløtte, Marta H.
1889
Sløtte, Olaus P.
1882
Sløtte, Peder O.
1909
Smedstuen, Kjersti
1855
Smedstuen, Marta F.
1887
Smedstuen, Marta I.
1887
Smedstuen, Torgrim T.
1843
Smerud, Ingebrigt
1856
Smerud, Ingebret
1857
Gudbrandsen
Smerud, Anna Ingebretsen 1891
Smerud, Hans Ingebretsen 1903
Smerud, Inga Mathilde
1908
Ingebretsen
Smerud, Karl Ingebretsen 1901
Smerud, Marie Ingebretsen 1899
Smerud, Petter Ingebretsen 1895
Smerud, Johanne Pedersen 1866
Smestad, Bernhard
1875
Gunnerius H.
Smestad, Emeline Margit 1908
Smestad, Gunda Bergljot 1903
Smestad, Hilmar Gotfred 1901
Smestad, Marie Albertine 1905
Smestad, Sigurd Trygve 1910
Snellingen, Hans G.
1884
Snellingen, Signe
1908
Hansdatter
Snellingen, Georg Hansen 1910
Snellingen, Anna
1890
Iversdatter
Solbakken, Abel Larsen 1896
Solbakken, Lars Larsen
1850
Solbakken, Oscar Larsen 1885
Solbakken, Sigrid Larsen 1854
Solbakken, Unni Liv
1899
Larsen
Solberg, Inga H.
1886
Solberg, Anne Julsdatter 1825
Solbjørhagen, Einar T.
1901
Solbjørhagen, Iver T.
1899
Solbjørhagen, Kari O.
1867
Solbjørhagen, Ole T.
1899
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Skoglund (plads)
Side
18
18
18
18
18
18
18
Ref.nr.
0050-001
0050-009
0050-004
0050-003
0050-007
0050-006
0050-005
Skoglund (plads)
Harestuen skole
Skustad, Grua
18 0050-008
115 0042-001
130 0040-006
Slaatland
77
Slaatland
77
Slaatland
77
Slaatland
77
Slaatland
76
Rundalen
111
Flatlakværn (plads)40
Flatlakværn (plads)40
Flatlakværn (plads)40
Smedstuen (gaard) 105
Solbakken (plads) 90
Smedstuen (gaard) 105
Smedstuen (gaard) 105
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Smerud
81
0045-002
0045-001
0045-004
0045-003
0043-001
0020-008
0047-008
0047-007
0047-009
0094-002
0031-010
0094-003
0094-001
0056-010
Smerud
Smerud
Smerud
81
81
81
0070-003
0070-007
0070-008
Smerud
Smerud
Smerud
Smerud
Moldstad
81
81
81
81
132
0070-006
0070-005
0070-004
0070-002
0007-001
Moldstad
Moldstad
Moldstad
Moldstad
Moldstad
Solli (gaard)
Solli (gaard)
133
133
133
133
133
48
48
0007-006
0007-004
0007-003
0007-005
0007-007
0079-007
0079-009
Solli (gaard)
Solli (gaard)
48
48
0079-010
0079-008
Solbakken (plads)
Solbakken (plads)
Solbakken (plads)
Solbakken (plads)
Solbakken (plads)
90
90
90
90
90
0031-004
0031-001
0031-003
0031-002
0031-005
Solbjør (gaard)
Solbjør (gaard)
Solbjørhagen
(plads)
Solbjørhagen
(plads)
Solbjørhagen
(plads)
Solbjørhagen
(plads)
87
87
91
0020-002
0020-001
0036-005
91
0036-003
91
0036-002
91
0036-004
0070-001
Namn
Solbjørhagen, Torsten L.
Fødd
1856
Side Ref.nr.
91 0036-001
1885
1858
1874
1906
1908
1903
1901
1875
1897
Gard/gate
Solbjørhagen
(plads)
Solheim (gaard)
Solheim (gaard)
Solli (gaard)
Solli (gaard)
Solli (gaard)
Solli (gaard)
Solli (gaard)
Solli (gaard)
Sollie
Solheim, Gudmund
Solheim, Jørgen
Solli, Ingeborg Larsdatter
Solli, Gudrun Olsen
Solli, Hilda Olsen
Solli, Lars Olsen
Solli, Margit Olsen
Solli, Olaf Olsen
Sollie, Gulline
Gudbrandsen
Sollie, Karl Gudbrandsen
Sollie, Gudbrand Larsen
Sollie, Kjersti Larsen
Sparby, Ingebret
Severinsen
Sperre, Hans Amundsen
31
31
48
48
48
48
48
48
80
0004-002
0004-001
0079-002
0079-005
0079-006
0079-004
0079-003
0079-001
0063-004
1893
1858
1854
1874
Sollie
Sollie
Sollie
Sparby (plads)
80
80
80
22
0063-003
0063-001
0063-002
0069-001
1877
Ballangrud vestre
(gaard)
Ballangrud vestre
(gaard)
Ballangrud vestre
(gaard)
Ballangrud vestre
(gaard)
Ballangrud vestre
(gaard)
Staalit (plads)
Staalit (plads)
Staalit (plads)
Rosleov!! (gaard)
Staalit (plads)
Staalit (plads)
Staalit (plads)
Kjørven nedre
(gaard)
Hovland (gaard)
Bjøraltlia (plads)
Elgheim
Fagerli
Fagerli
Hovlands gaard,
Grua
Hovlands gaard,
Grua
Liæker
Skøien (gaard)
Fagertun skole
Fagertun skole
Skøien (gaard)
Fagertun skole
Munkerud (gaard)
Bjørklund (plads)
23
0076-008
Sperre, Agnes Martha
Hansdatter
Sperre, Alf Hansen
1906
24
0076-010
24
0076-011
Sperre, Trygve Hansen
1909
24
0076-012
Sperre, Karine
Pedersdatter
Staalit, Anders
Staalit, Anna
Staalit, Kari And.
Staalit, Milla H.
Staalit, Minda Kristine
Staalit, Ole
Staalit, Mille Hansdatter
Stabell, Peter
1884
23
0076-009
96
96
96
87
96
96
96
60
0058-006
0058-004
0058-001
0016-006
0058-005
0058-003
0058-002
0036-007
Steffensen, Bjarne Osvald
Steffensen, Hans
Steffensen, Kari
Steffensen, Mina
Steffensen, Nikolai
Stenberg, Trond
1898
1835
1844
1858
1844
1889
88
56
74
65
65
129
0023-007
0015-001
0027-002
0061-004
0061-003
0031-018
Stenberg, Lars Bredesen
1863
44
63
65
65
63
65
102
49
0066-008
0050-001
0060-002
0060-001
0050-002
0060-003
0080-006
0089-001
Liæker
Liæker
Liæker
44
44
44
0066-001
0066-002
0066-004
Liæker
44
0066-007
Liæker
44
0066-005
Liæker
44
0066-003
Liæker
Stenrud (gaard)
44
20
0066-006
0058-007
1908
1902
1899
1859
1887
1904
1895
1887
1868
Stenersen, Anders H.
1826
Stenersen, Anders H.
1888
Stenersen, Berthe Marie 1848
Stenersen, Hans
1863
Stenersen, Hilda H.
1890
Stenersen, Karl H.
1895
Stenersen, Ole Konrad
1892
Stenersen, Mari
1858
Andersdatter
Stenersen, Syver Andersen 1872
Stenersen, Kirsti Nilsdatter 1880
Stenersen, Anna
1903
Syversdatter
Stenersen, Kari
1910
Syversdatter
Stenersen, Ragna
1905
Syversdatter
Stenersen, Signe
1902
Syversdatter
Stenersen, Arne Syversen 1907
Stenrud*, Lage Nilsen
1904
129 0031-023
Side 219
0533 Lunner
Namn
Stenrud, Marie Hansen
Stenrud, Julie Jensdatter
Stenrud, Nils Lagesen
Stenrud, Gunda Karoline
Nilsdatter
Stenrud, Julie Nilsdatter
Stenrud, Lise Nilsdatter
Stenrud, Marie Nilsdatter
Stenrud, Tilla Nilsdatter
Stensrud, Anne Ovidia
Stigum, Jakob Johnsen
Stigum, Tora
Torvaldsdatter
Stigum, Kari Tronsdatter
Stock, Sigrid Andersen
Stock, Peder Jensen
Stock, Hans Johannesen
Stock, Ingeborg
Johannesen
Stock, Jørgen Johannesen
Stock, Mikal Johannesen
Stock, Sigrid Johannesen
Stock, Johannes Pedersen
Storihle, Hans
Storskogen, Anna
Amundsen
Storskogen, Herman
Amundsen
Storskogen, Anne Eriksen
Fødd
1840
1861
1866
1908
Gard/gate
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Side
20
19
19
20
Ref.nr.
0058-009
0058-002
0058-001
0058-008
1898
1897
1896
1902
1891
1856
1898
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Stenrud (gaard)
Roa st
Høien (gaard)
Høien (gaard)
19
19
19
20
87
42
42
0058-005
0058-004
0058-003
0058-006
0017-005
0053-001
0053-003
1858
1832
1828
1905
1885
Høien (gaard)
Stock
Stock
Stock
Stock
42
80
80
80
80
0053-002
0064-012
0064-011
0064-006
0064-007
1902
1896
1899
1856
1878
1887
137 0030-003
Syversen, Sofie Anne
Syversen, Solveig
Syversen, Sverre Karl
Syverssen, Erik
1902
1907
1900
1902
137 0030-004
Syverssen, Ole
1907
136 0030-001
Syvertsen, Anna Sofie
1907
137 0030-006
Syvertsen, Bernt Georg
1904
136 0030-002
Syvertsen, Casper
1899
124
124
124
124
124
107
94
78
78
78
77
77
77
77
77
78
90
18
0015-006
0015-007
0015-008
0015-005
0015-004
0002-001
0050-008
0051-004
0051-002
0051-003
0051-001
0049-003
0049-002
0049-004
0049-001
0052-001
0031-006
0051-010
Syvertsen, Harald
1897
1892
1873
1904
1897
Brovold (plads)
49
0084-003
1908
Brovold (plads)
49
0084-007
1903
Brovold (plads)
49
0084-005
1900
Brovold (plads)
49
0084-004
1874
Brovold (plads)
49
0084-002
97
0061-004
Syvertsen, Karine
Sødeberg, Ludvig
Sødeberg, Anna
Ludvigsdatter
Sødeberg, Karen
Ludvigsdatter
Sødeberg, Marta
Ludvigsdatter
Sødeberg, Halvar
Ludvigsen
Sødeberg, Peder
Ludvigsen
Sødeberg, Marte
Pederdatter
Sørengen, Laura
Sørensdatter, Magnhild
Sørensdatter, Marie
Sørensen, Gudbrand
Sørensen, Nils
Gard/gate
Side
Skogglinet
29
Tvetengen (plads) 96
Tvetengen (plads) 96
Tvetengen (plads) 96
Tvetengen (plads) 96
Tvetengen (plads) 96
Svesvolden
132
Ulven søndre
21
(gaard)
Ulven søndre
21
(gaard)
Rundalen
111
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Haldum
69
Tjenslien (plads) 11
Tjenslien (plads) 11
Hovlands gaard, 128
Grua
Bjørndalen (plads) 57
Bakkeli
69
Hovlands gaard, 128
Grua
Tjenslien (plads) 11
Volla
47
Tjenslien (plads) 11
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Løvhaugen nu:
26
Skirstad
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Ryengen
98
(Nerengen) (plads)
Tveten (gaard)
100
Brovold (plads)
49
Brovold (plads)
49
80
80
80
80
52
137
0064-005
0064-004
0064-008
0064-001
0102-001
0030-005
52
53
53
121
97
0103-010
0001-003
0001-007
0007-004
0062-006
74
100
100
100
0029-001
0075-007
0075-006
0075-008
Sørli, Gudbrand H.
1872
26
0086-013
Sørli, Martin Hansen
Sørli, Anders Martinsen
Sørli, Hans Martinsen
Sørli, Hilda Martinsen
Sørli, Karoline Martinsen
1853
1893
1907
1896
1900
Øistad (gaard)
Oppen
Oppen
Godli øvre
Røste
(Hansesveen)
(gaard)
Løvhaugen nu:
Skirstad
Sørli (plads)
Sørli (plads)
Sørli (plads)
Sørli (plads)
Sørli (plads)
132
132
132
132
132
0003-001
0003-003
0003-008
0003-004
0003-005
Sunderlien, Jørdis
1908
Sveljen, Lars Olsen
Svellingen, Anna Kristine
Svellingen, Ole H.
Svellingen, Sigrid
Margrete
Svendsen, Ole Martin
Svensen, Bjarne K.
Svensen, Einar Georg K.
1879
1883
1885
1910
Stock
Stock
Stock
Stock
Aarnæs (gaard)
Bratholdt ell.
Storskogen
Bratholdt ell.
Storskogen
Bratholdt ell.
Storskogen
Bratholdt ell.
Storskogen
Bratholdt ell.
Storskogen
Bratholdt ell.
Storskogen
Solli
Solli
Solli
Solli
Solli
Stryken
Ryen (plads)
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Stubne
Solbakken (plads)
Løken store
(gaard)
Røste
(Hansekleven)
(gaard)
Sveljen
Tveten (gaard)
Tveten (gaard)
Tveten (gaard)
1861
1903
1907
Bjørgesæter station 114 0035-006
Tvetengen (plads) 96 0056-004
Tvetengen (plads) 96 0056-005
1881
1878
Storskogen, Amund
1837
Haakensen
Storskogen, Bernt Oskar 1896
Haraldsen
Storskogen, Mari Johnsen 1859
Stoveli, Oline Arntsdatter 1894
Stoveli, Edvard Arntsen 1898
Stoveli, Harald Arntsen
1900
Stoveli, Helene Hansdatter 1871
Stoveli, Arnt Olsen
1871
Strand, Andreas
1872
Strømberg, Johan
1883
Stubne, Anders
1897
Stubne, Gudbjørg
1858
Stubne, Marta
1891
Stubne, Peder
1855
Stubne, Hans Eriksen
1877
Stubne, Ingebret Eriksen 1874
Stubne, Sigrid Eriksen
1876
Stubne, Kari Hansen
1835
Stubne, Marte Hansen
1861
Stuen, Olaf Gabriel
1906
Sund, Hans Antonsen
1857
Side 220
Namn
Svensen, Henrik
Svensen, Henry Sverre K.
Svensen, Karl
Svensen, Karoline B.
Svensen, Oscar
Svensen, Signe K.
Svesvolden, Ole Olsen
Svinning, Kari Iversen
Fødd
1904
1909
1873
1883
1901
1867
1876
Svinning, Torstein Iversen 1872
Syversdatter, Berthe
Syversdatter, Marthe
1826
1898
Syversdatter, Oline
Syversen, Eivind
Syversen, Ellevine Marie
Syversen, Emma Johanne
1895
1896
1870
1886
Syversen, Frithof
Syversen, Halvard
1879
Syversen, Harald Kristian 1881
1910
1846
1887
1850
Ref.nr.
0102-005
0056-006
0056-001
0056-002
0056-007
0056-003
0002-001
0066-002
0066-001
0020-009
0086-003
0082-004
0002-002
0002-001
0031-011
0020-003
0085-001
0031-010
0002-004
0076-005
0002-003
0086-004
0086-005
0065-006
0065-005
0065-004
0065-003
0075-011
0084-001
0084-006
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Sørli, Margit Martinsen
Sørli, Olga Martinsen
Sørli, Anders Olsen
Sørum, Lise Toresdatter
Tandberg, Nils Ellingsen
Thomassen, Thron
Thorolfsen, Erling
Thronsdatter, Mari
Tobiasdatter, Borghild
Tobiasen, Adolf
Tobiassen, Anders
Fødd
1904
1902
1823
1877
1881
1851
1879
1888
1897
1884
1881
Tobiassen, Gina
1900
Tobiassen, Karen
1880
Tobiassen, Karl
1892
Tollevsen, K.
1875
Tonhaugen, Birger G.
1908
Tonhaugen, Gustav
1872
Tonhaugen, Kal
Tonhaugen, Karl G.
1906
Tonhaugen, Kjødvor G.
1901
Tonhaugen, Osvald G.
1904
Tonhaugen, Tanny G.
1903
Tonhaugen, Trine
1873
Tonhaugen, Nils Olsen
Toresdatter, Anne
Toresdatter, Hanna
Toresdatter, Ingeborg
Toresdatter, Ingeborg
Toresdatter, Kari
Toresdatter, Tora
Toresen, Anton
Toresen, Edevart
1875
1855
1872
1860
1840
1862
1845
1886
1888
Toresen, Gulbrand
Toresen, Inga J.
Toresen, Joachim
Toresen, Johan J.
Toresen, Lars
1847
1901
1865
1890
1902
Toresen, Marte Karine
Toresen, Martha J.
Toresen, Rudolf
Toresen, Signe J.
Toresen, Sigurd J.
Toresen, Sven
Toresen, Tora
Toresen, Torvald
Toresen, Trygve J.
Torgersdatter, Anne
Torgersdatter, Kjersti
Torgersdatter, Marthe
Torgersen, Alma
Torgersen, Borghild
1834
1899
1891
1910
1897
1850
1892
1895
1895
1888
1827
1889
1901
1909
Digitalarkivet - Arkivverket
Gard/gate
Side
Sørli (plads)
132
Sørli (plads)
132
Sørli (plads)
132
Ohren (gaard)
11
Godli øvre
121
Stryken
107
Kalvsjøhagen
58
Stryken
107
Sømarka (plads) 35
Sørengen
69
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Kalvsjøhagen
58
(gaard)
Barakken, Nysæter 131
gruber
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Tvetmarken
99
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Enerud (Nerengen) 97
(gaard)
Birkelund Grua
125
Vestbraaten
118
Bjørgesæter station 114
Langgaard (plads) 23
Gagnumsætervangen
117
Søvolden
109
Mindet (plads)
30
Grønbraaten
113
Harestuengen
117
(Engebraaten)
Stubengen (plads) 115
Lund
58
Lund
58
Lund
58
Harestuengen
117
(Engebraaten)
Klevengen
131
Lund
58
Lunner (gaard)
34
Lund
58
Lund
58
Engestuen
118
Øistad (gaard)
52
Mikkelsbraaten
31
Lund
58
Askelsrud (gaard) 63
Lunner (gaard)
36
Askelsrud (gaard) 63
Askelsrud (gaard) 64
Askelsrud (gaard) 64
Ref.nr.
0003-007
0003-006
0003-009
0003-005
0007-005
0001-001
0027-007
0001-003
0022-007
0084-001
0026-003
0026-005
0026-006
0026-004
0045-004
0060-015
Namn
Torgersen, Hans
Torgersen, Ingrid
Torgersen, Jens
Torgersen, Jon Collet
Torgersen, Mari
Torgersen, Ole
Torgersen, Otta
Torgersen, Rangdi
Torgersen, Torvald
Torgersen, Trygve
Torgrimsdatter, Ingjerd
Synøve
Torgrimsdatter, Margrete
Fødd
1899
1900
1896
Torgrimsen, Arne
Torgrimsen, Haakon Olav
Torsdatter, Margrete
Torsen, Ingebret
Torsteinsen, Anne
Torsteinsen, Emma
Torsteinsen, Torstein
Torstensdatter, Kristine
1910
1909
1875
1863
1863
1874
1827
1880
Torstensdatter, Marie
1858
Torstensdatter, Marthe
Torstensdatter, Tolline
Torstensen, Anne
Torstensen, Arne
Torstensen, Jens
Torstensen, Jon
Torstensen, Lars
Torstensen, Ole
Torstensen, Peder
Torstensen, Sofie
1876
1841
1869
1852
1841
1830
1870
1858
1887
1886
1894
1892
1904
1861
1863
1902
1908
1853
0060-009
0069-009
0060-014
0060-011
0060-013
0060-012
0060-010
0019-005
0063-002
0035-007
0073-002
0058-002
0011-002
0103-002
0028-005
0052-003
0043-001
0025-007
0025-001
0025-003
0052-004
0042-013
0025-006
0016-008
0025-008
0025-005
0061-001
0103-008
0001-004
0025-004
0053-003
0026-010
0053-004
0053-009
0053-010
Torstensen, Torvald
1890
Torvaldsdatter, Gunda
1908
Torvaldsdatter, Hanna
Torvaldsdatter, Ingeborg
Torvaldsdatter, Janna
Torvaldsdatter, Marie
1893
Torvaldsdatter, Ruth
1902
Torvaldsdatter, Tilla
Torvaldsen, Anne
1895
Torvaldsen, Hans
Torvaldsen, Karl
1892
Torvaldsen, Marius
1891
Torvaldsen, Olav
1906
Torvaldsen, Ole
1883
Torvaldsen, Sofie
1882
Torvaldsen, Tora Margrete 1892
Trondsdatter, Mari
1857
Trondsen, Anne Marie
1910
Trondsen, Bertha
Trondsen, Karoline
Trondsen, Lars Osvald
1896
1885
1908
Trondsen, Margit
Trondsen, Ole
Trondsen, Ole
Trondsen, Peder
Trondsen, Thomas
Trondsen, Torstein
1905
1898
1849
1900
Gard/gate
Askelsrud (gaard)
Nerengen
Askelsrud (gaard)
Granli, Grua
Askelsrud (gaard)
Askelsrud (gaard)
Nerengen
Liæker
Nerengen
Nerengen
Harestuen skole
Side
63
73
63
129
63
63
73
44
72
73
115
Ref.nr.
0053-008
0019-003
0053-007
0032-007
0053-006
0053-005
0019-005
0067-002
0019-001
0019-004
0042-003
Kjørven nedre
60
(gaard)
Harestuen skole 115
Harestuen skole 115
Kalvsjømarken
64
Myrvang
73
Sletten
114
Bjørklund
114
Bjørklund
114
Kvernhaugen
18
(gaard)
Kraggerud øvre
43
(gaard)
Grina (plads)
30
Kraggerudsmarken 42
Virstad vestre
14
Grua østre
127
Volla
47
Harestuen
115
Solheim %Grua% 128
Bjørgesæter
114
Grua, nordre
125
Gruaødegaarden 129
%vestre%
Haakenstad (gaard)93
Kraggerudsmarken 42
Kraggerudsmarken 41
Kraggerudsmarken 41
Kraggerudsmarken 41
Kraggerudsmarken 41
Stubengen
116
Kraggerudsmarken 41
Haakenstad
103
Kraggerudsmarken 42
Mælaas (gaard)
89
Grumyren
131
Ohren (gaard)
11
Syverstuen (plads) 92
Ohren (gaard)
11
Brokerud
79
Lunby skole
31
(gaard)
Hovlands gaard, 129
Grua
Stryken
107
Gruødegaard
130
Hovlands gaard, 129
Grua
Stryken
107
Lyseng (plads)
35
Stryken
107
Lunner
35
Stryken
107
Stryken
107
0036-002
0042-005
0042-004
0056-004
0022-001
0038-002
0037-002
0037-001
0048-008
0057-002
0104-002
0052-011
0019-002
0026-015
0076-006
0041-002
0030-001
0036-001
0020-014
0034-006
0044-013
0052-009
0052-005
0052-006
0052-007
0052-003
0048-003
0052-004
0085-009
0052-008
0026-007
0044-003
0003-007
0038-003
0003-006
0060-004
0003-002
0031-021
0001-005
0039-008
0031-020
0001-006
0023-001
0001-007
0021-001
0001-004
0001-008
Side 221
0533 Lunner
Namn
Tronsdatter, Anna
Tronsdatter, Karen
Fødd
1886
1852
Tvetbraaten, Gustav A.
1891
Tvetbraaten, Inga T.
1888
Tvetbraaten, Peder O.
1876
Tvetbraaten*, !!
1910
Tveten, Anna E.
Tveten, Anne Marie
Tveten, Engebret T.
Tveten, Inga H.
Tveten, Inga T.
Tveten, Karen E.
Tveten, Karoline E.
Tveten, Karoline E.
Tveten, Maren E.
Tveten, Marte E.
Tveten, Micael E.
Tveten, Ole T.
Tveten, Oline E.
Tveten, Oline E.
Tveten, Anne Marie
Olsdatter
Tveten, [email protected]??
Olsen
Tveten, Torsten Olsen
Tvetmarken, Anders And.
1892
1852
1843
1884
1896
1887
1895
1895
1858
1885
1883
1877
1889
1889
1906
Gard/gate
Side
Harestuskogen
116
Bjøralt østre
55
(gaard)
Virstad østre
15
(gaard)
Virstad vestre
14
Trætbraaten (plads)93
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Kjelstad
27
(Kjevlingstuen)
Tvetbraaten
99
(gaard)
Tvetbraaten
99
(gaard)
Tvetbraaten
99
(gaard)
Tvetbraaten
99
(gaard)
Tveten (gaard)
101
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
101
Ryen (gaard)
95
Tveten (gaard)
101
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
101
Tveten (gaard)
100
Tveten (gaard)
100
Ryen (gaard)
95
Tveten (gaard)
101
Tveten (gaard)
100
Tronsen, Halvor
1871
Tronsen, Ole
Trætbråten, Ole Kr.
Tunby, Johan Edvardsen
1868
1836
1859
1909
Tveten (gaard)
100 0075-005
1908
1878
100 0075-004
98 0069-001
Tvetmarken, Hans And.
1884
Tveten (gaard)
Tvetmarken
(gaard)
Tvetmarken
(gaard)
Tvetmarken
(gaard)
Rosleov!! (gaard)
Nordre - Opdalens
skole
Ulsrud
Ulsrud
Ulven søndre
(gaard)
Brokerud
Ulven
Brokerud
Ulven
Ulven søndre
(gaard)
Sverige (gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Ulven søndre
(gaard)
Brokerud
Ulven
Tunby, Janna Johansdatter 1863
Tvetmarken, Torvald And. 1893
Tørnbom, Oscar
Ulsrud, Berte
1853
1894
Ulsrud, Lars Antonsen
Ulsrud, Anton Larsen
Ulven, Olaus Andersen
1865
1831
1869
Ulven, Marte Edevartsen
Ulven, Edvar Eriksen
Ulven, Edvart Eriksen
Ulven, Peder Eriksen
Ulven, Hilda Augusta
Johansdatter
Ulven, Ole Larsen
Ulven, Anders Olausen
1909
1863
1860
1862
1886
1846
1909
Ulven, Karen Ingrid
Olausen
Ulven, Inger Olsen
Ulven, Karen Olsen
Ulven, Hans Pedersen
Side 222
1885
1859
Ref.nr.
0051-012
0011-002
Namn
Utengen, Ole
Valdemarsen, Harald
Vangen, Hans Nilsen
Vernstrøm, Anna
Vestengen, Halvor
Andersen
Vestern, Marie
Andersdatter
Vestern, Ole Andersen
Fødd
1866
1894
1883
1899
1867
Gard/gate
Fraagaat
Haldum (gaard)
Blyverket
Oppen
Vestengen (plads)
Side
135
68
119
53
35
Ref.nr.
0018-007
0076-003
0067-005
0001-004
0024-001
1908
17
0043-003
17
0043-004
Vestern, Ole Andersen
1840
17
0043-008
1828
1833
16
17
0041-002
0043-009
0071-001
Vestern, Mari Hanssen
Vestern, Ingeborg
Mikalsdatter
Vestern, Julia Olausen
17
0043-002
0071-003
Vestern, Anders Olsen
1876
17
0043-001
0076-007
0076-002
0076-001
0075-002
0075-010
0076-005
0052-013
0076-008
0075-009
0076-004
0076-003
0075-001
0052-012
0076-006
0075-003
Vestern, Halvor Olsen
Vestern, Johan Olsen
Vien, Hans P.
1870
1839
1861
16
16
88
0041-003
0041-001
0021-001
Vien, Marte L.
1871
Vestern nedre
(gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Vestern (gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Vestern nedre
(gaard)
Vestern (gaard)
Vestern (gaard)
Hovland østre
(gaard)
Hovland østre
(gaard)
Løvhaugen nu:
Skirstad
Viggerhaugen
(plads)
Viggerhaugen
(plads)
Viggerhaugen
(plads)
Viggerhaugen
(plads)
Viggerhaugen
(plads)
Fjeldhammer
Engen
Heier
88
0021-002
26
0086-014
Linstad (gaard)
Furusæth
Furusæth
Rud
66
57
57
57
En tømmerhytte i
Skogen
Hovlands gaard,
Grua
Hovlands gaard,
Grua
Hovlands gaard,
Grua
Kjørvenvolden ell.
Vold
Hovlands gaard,
Grua
Hovlands gaard,
Grua
Skustad, Grua
Skustad, Grua
Skustad, Grua
Kjørvenvolden ell.
Vold
Skustad, Grua
120 0073-006
0033-001
0019-001
0047-001
0090-001
1909
0090-002
0071-005
0071-002
99
0069-003
99
0069-004
87
83
0016-008
0081-005
69
70
21
0001-001
0001-004
0065-001
79
75
79
74
21
0059-007
0033-001
0059-005
0032-001
0065-002
17
21
0044-001
0065-003
21
0065-004
21
0065-005
79
75
0059-006
0035-001
1887
Viggerhaugen, Martin M. 1874
Viggerhaugen, Mons
1836
Amundsen
Viggerhaugen, Anders
1867
Monsen
Viggerhaugen, Berte
1872
Monsen
Viggerhaugen, Martin
1874
Monsen
Viggerhaugen, Syver
1876
Monsen
Viggosøn, Emil Alexander 1898
Viker, Jenny
1901
Viker, Margit Kaspara
1903
Olsen
Vikstrøm, Anders
1861
Vilhelmsdatter, Petra
1886
Vilhelmsen, Vilhelm
1856
Vindorum, Anders
1837
Ellertsen
Vindorum, Torvald Olsen 1883
Vold, Elfrida Kaspara
1909
Vold, Gudrun Margrete
1907
Vold, Herman Magnus
1903
Vold, Konrad
1880
Vold, Marie
1875
Vold, Mattias
1876
Vold, Dina Hansdatter
Vold, Charsten Hansen
Vold, Harald Hansen
Vold, Klara Hansen
1903
1902
1908
1878
Vold, Hilda Larsen
1872
138 0036-001
138 0036-003
138 0036-005
138 0036-004
138 0036-006
112 0024-002
77 0047-004
82 0075-005
0069-001
0021-003
0021-001
0019-010
129 0031-017
128 0031-016
128 0031-015
134 0013-005
128 0031-014
128 0031-013
130
130
130
134
0040-004
0040-003
0040-005
0013-006
130 0040-002
Digitalarkivet - Arkivverket
Etternamnregister - Folketeljinga 1910
Namn
Vold, Georg Olsen
Fødd
1895
Volla, Edvard J.
Volla, Karoline P.
Volla, Gudbrand
Edvardsen
Volla, Jul Edvardsen
Volla, Peder Edvardsen
Volla, Dagmar
Halvorsdatter
Volla, Gina Halvorsen
Volla, Ole Iversen
Volla, Hendrik Jørgensen
1866
1876
1907
Gard/gate
Kjørvenvolden ell.
Vold
Skustad, Grua
Kjørvenvolden ell.
Vold
Kjørvenvolden
(plads)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
Vold, Hans Olsen
Vold, Sigvard Olsen
1870
1889
1904
1906
1903
Englund (gaard)
Volla (gaard)
Volla (gaard)
1896
1890
1893
0031-006
0034-003
0056-007
Volla, Rangdi Olsdatter
Volla, Lise Torgersen
Vollasletten, Oline A.
Vollasletten, Karen
Gudmundsdatter
Været, Magnus Magnusen
Vøien, Halvor P.
Wabø, Anna
Wabø, Østen
Waths, Alfred
Watz, Alfred
Wedin, Berta
Wedin, Ellen Wilhelmine
Wedin, Inga Marie
Wedin, Sven Johan
Wedin, Wilhelm
Wiese, Dorothea
Wiese, Gerhard
Wiese, Gerhard
Wiese, Half
Wiese, Hauk
Wiese, Helge
Wiese, Henriete
Wiese, Kathrine
Wiese, Konstance
Wiese, Theodor
Wik, Olaf
Wiken, Christian
Wilhelmsdatter, Elise
Marie
f Horgen, Kari
1871
1896
1840
1884
Bratholdt
137
Jorstad Volla
137
Kraggerud nedre 42
(gaard)
Bratholdt
137
Volla (gaard)
43
Vollasletten (plads)44
Vollasletten (plads)44
Været (plads)
Volla (gaard)
Ryen (plads)
Ryen (plads)
Svesgrina
Kalvsrud (plads)
Svesviken
Svesviken
Svesviken
Svesviken
Svesviken
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Erstad (gaard)
Grua, nordre
Sand (gaard)
Bratholdt
92
44
94
94
131
39
136
136
136
136
136
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
125
83
137
0039-001
0063-001
0050-012
0050-011
0001-005
0041-011
0026-004
0026-006
0026-005
0026-003
0026-001
0033-003
0033-001
0033-008
0033-009
0033-005
0033-010
0033-007
0033-004
0033-002
0033-006
0020-023
0001-003
0031-002
40
0045-002
larsen, Edevart
Ødegaard, Arnt J.
Ødegaard, Borghild J.
Ødegaard, Elise J.
Ødegaard, J. C.
Ødegård, Ingvald Edv.
1887
1902
1905
1899
1865
1893
113
127
127
127
127
106
0032-009
0027-004
0027-005
0027-003
0027-001
0101-005
Ødegård, Kristian
Ødegård, Randi
Øgaard, Karl
Øiskogødegård, Rudolf
Løv
Øiskogødegård, Magnhild
Olsdatter
1885
1891
1886
1909
Flatla søndre
(gaard)
Dalen
Grua hotel
Grua hotel
Grua hotel
Grua hotel
Haakenstad nedre
(gaard)
Rosleov!! (gaard)
Sand (gaard)
Stubne
Øiskogødegaard
87
83
78
34
0016-005
0001-004
0051-005
0015-004
1894
Øiskogødegaard
34
0015-003
Volden, Johannes Larsen 1853
1889
1882
1885
1888
1885
1896
1900
1898
1893
1851
1874
1842
1894
1895
1879
1895
1892
1878
1854
1888
1830
1872
1859
Digitalarkivet - Arkivverket
Side Ref.nr.
134 0013-004
43
43
43
0061-001
0061-002
0061-004
48
43
43
0080-003
0061-003
0061-005
130 0040-001
134 0013-003
133 0012-001
0031-007
0061-006
0064-001
0064-002
Namn
Fødd
Øiskogødegård, Marie
1875
Pedersdatter
Øiskogødegård, Emil
1872
Syversen
Øistad, Gudbrand G.
1858
Øistad, Karen Andersdatter1863
Øistad, Ragna
1890
Gudbrandsdatter
Øistad, Karl Gudbrandsen 1902
Øraa, Berthe A.
1888
Østbraaten, Ole
1859
Gulbrandsen
Østbraaten, Anton Olsen 1893
Østbraaten, Halvor Olsen 1884
Østbraaten, Magnus Olsen 1890
Østby, Anne G.
1865
Østby, Anton P.
1891
Østby, Gudbrand P.
1899
Østby, Jens P.
1904
Østby, Karen P.
1896
Østby, Karl P.
1903
Østby, Lars P.
1885
Østby, Paul L.
1851
Østby, Paul P.
1902
Østby, Petter P.
1907
Østengen, Hans
Østmarka, Hans A.
1824
Østmarka, Kirsti
1873
Hansdatter
Østvold, Andreas
1885
Østvold, Jørgen
1875
Østvold, Kjerstine Marie
1908
Østvold, Marie
1881
Østvold, Ole Jacob
1905
Østvold, Ole Johannes
1849
Gard/gate
Øiskogødegaard
Side Ref.nr.
33 0015-002
Øiskogødegaard
33
0015-001
Øistad
Øistad
Øistad
33
33
33
0014-001
0014-002
0014-003
Øistad
Dæhlin (gaard)
Østbraaten
33 0014-004
67 0070-005
139 0043-001
Østbraaten
Østbraaten
Østbraaten
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Østby (gaard)
Lungaard (gaard)
Østmarken (plads)
Østmarken (plads)
139
139
139
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
52
37
37
0043-006
0043-003
0043-005
0086-002
0086-004
0086-006
0086-009
0086-005
0086-008
0086-003
0086-001
0086-007
0086-010
0101-004
0032-001
0032-002
Mikkelsbraaten
Nordre - Opdalens
skole
Nordre - Opdalens
skole
Nordre - Opdalens
skole
Nordre - Opdalens
skole
Lunby skole
(gaard)
31
83
0001-001
0081-001
83
0081-004
83
0081-002
83
0081-003
31
0003-001
Side 223
0533 Lunner
Side 224
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødestadregister - Folketeljinga 1910
Fødestadregister
Stad
Namn
FøddSide
???
115
Karoline Gudbrandsen
106
Georg Gundersen
56
Anna F. Heijer
1896 60
Ole Olsen
1865 29
Laura Sørengen
52
?
!! Colbjørnsen
52
?
Kristian Dalh
52
?
C. E. Møller
52
Aadalen
Kristian Andreassen
1879 76
Aadalen
Anders Grønvold
1868 128
Aadalen
Otto Helmar Hermandsen 1908 109
Aadalen
Andreas Olsen
1856 76
Aal Hallingdal Anna Hermansen
1851 127
Aal i Hallingdal Tora Olsen
1883 22
Aamaat
Emma Andr. Ryen
1875 85
Aamåt
Anton Arnestad
1875 95
Aas i Vestre
Karine Pedersdatter Sperre 1884 23
Toten
Aasen Frostad Lilli Johanne Nyqvist
1904 51
Aker
Fritjof Heijer
1846 60
Aker
Emma Olausdatter
1886 115
Amerika
Karl K. Hagen
1898 65
Amerika
Mathea K. Hagen
1890 64
Amerika
Olga K. Hagen
1894 65
Amerika
Anna Karine Johnsrud
1904 85
Amerika
Gudrun Johnsrud
1906 85
Aremark
Edvard Olsen
1873 122
Smaalenene
Aremark
Einar Olsen
1884 122
Smaalenene
Aremark
Johanne Olsen
1882 122
Smaalenene
Asker
Noak Olsen
1868 48
Askim
Anton Halvorssen
1868 28
Barbu
Hermanna Berge
1890 52
Bergen
Gerhard Wiese
1842 91
Bestum
John Røe
1865 97
Biri
Anna Nordin
1894 73
Biri
Ingeborg Nordin
1865 83
Blaker
J. C. Ødegaard
1865 127
Bleken Brandbu Johan Kristiansen
1902 45
Blekinge
Sven Bjørklund
1857 47
Borgund i Lerdal Britha Eriksen Arneberg 1869 26
Brandbu
Dorthea Andersdatter
1841 13
Brandbu
Amund Andersen
1890 66
Brandbu
Axel M. Andersen
1898 86
Brandbu
Johan Andersen
1892 66
Brandbu
Marius Andersen
1886 89
Brandbu
Bjarne Einar Andreasen 1900 101
Brandbu
Asbjørn Osvald Arnestad 1899 95
Brandbu
Kristine Amalie Arnestad 1900 95
Brandbu
Karl Bjørklund
1899 47
Brandbu
Ole Blækhus
1879 125
Brandbu
Bent Bækkelund
1906 47
Brandbu
Lina Bækkelund
1902 47
Brandbu
Martinius Bækkelund
1904 47
Brandbu
Matea Bækkelund
1900 47
Brandbu
Peter Bækkelund
1897 47
Brandbu
Tea Bækkelund
1898 47
Brandbu
Kjersti J. Eggebraaten
1856 97
Brandbu
Marte Steffensen
1883 97
Eggebraaten
Digitalarkivet - Arkivverket
Ref.nr.
0041-011
0099-002
0015-004
0035-004
0099-001
0103-010
0101-009
0101-008
0101-010
0040-001
0029-001
0011-011
0040-006
0028-002
0071-008
0008-002
0054-005
0076-009
0098-002
0035-001
0042-002
0059-004
0059-002
0059-003
0010-003
0010-004
0009-005
0009-006
0009-002
0083-001
0097-005
0103-009
0033-001
0063-001
0020-005
0002-009
0027-001
0067-015
0078-001
0088-006
0014-005
0069-003
0014-003
0069-004
0025-005
0078-013
0054-007
0054-008
0078-004
0019-012
0076-014
0076-012
0076-013
0076-011
0076-009
0076-010
0060-007
0060-008
Stad
Brandbu
Brandbu
Namn
Endre Elefsrud
Torsten Johannessen
Ellefsrud
Brandbu
Gunda Eriksdatter
Brandbu
Ragna Eriksdatter
Brandbu
Ole Eriksen
Brandbu
Ingeborg H. Frøslie
Brandbu
Kirsti Gudbrandsdatter
Brandbu
Julie Halvorsdatter
Brandbu
Marie Halvorsdatter
Brandbu
Johan Halvorsen
Brandbu
Mari Hansdatter
Brandbu
Borghild M. Hansen
Brandbu
Gulborg M. Hansen
Brandbu
Herman M. Hansen
Brandbu
Johan Hansen
Brandbu
Magda M. Hansen
Brandbu
Magnhild M. Hansen
Brandbu
Magnus M. Hansen
Brandbu
Peter Hansen
Brandbu
Kari Helgeland
Brandbu
Gerda Annette Helqvist
Brandbu
Marthe Olsdatter Hole
Brandbu
Kari Iversdatter
Brandbu
Janna Johannesdatter
Brandbu
Halvor Johannesen
Brandbu
Hjalmar Johansen
Brandbu
Jalmar J. Johansen
Brandbu
Anna M. Knippen
Brandbu
Tora Magna M. Knippen
Brandbu
Ester Kvernvold
Brandbu
Hans Kvernvold
Brandbu
Berte Larsdatter
Brandbu
Lars Larsen
Brandbu
Peder Larsen
Brandbu
Johan Gulbrandsen
Lindstad
Brandbu
Gulbrand Johannessen
Lindstad
Brandbu
Karoline Nilsen
Brandbu
Minda Olsen
Brandbu
Minda Olsen
Brandbu
Oskar Malvin Olsen
Brandbu
Anne Pedersdatter
Brandbu
Malene Pedersdatter
Brandbu
Gulbrand Pedersen
Brandbu
Hans Pedersen
Brandbu
Johan Pedersen
Brandbu
Sigrid J. Røste
Brandbu
Randi Gudbrandsdatter
Skari
Brandbu
Martinus I. Skari
Brandbu
Anne Julsdatter Solberg
Brandbu
Harald Arntsen Stoveli
Brandbu
Kari Iversen Svinning
Brandbu
Torstein Iversen Svinning
Brandbu
Inga J. Toresen
Brandbu
Martha J. Toresen
Brandbu
Ingeborg Mikalsdatter
Vestern
Brandval
Gunda Johannesen
Brandvold Solør Martin Bredesen
Brevik
Harald Halvorsen
Brudvik
Haldor Johannessen
Brulanæs Tjøse?? Helga Paulsen
Brøttum Furnæs Magne Johnsen
FøddSide Ref.nr.
48 0081-008
1880 80 0064-010
1902 65
1898 65
1900 65
1836 89
1858 40
1887 40
1881 40
1883 40
1858 12
1899 106
1904 106
1897 106
1910 15
1905 106
1893 106
1891 106
1908 15
1873 41
1901 29
1829 19
63
1895 40
1855 40
1900 29
1898 105
1902 98
1900 98
1908 40
1880 40
1872 47
1860 105
1896 40
1893 120
0062-009
0062-007
0062-008
0025-012
0047-002
0047-005
0047-003
0047-004
0006-002
0103-012
0103-013
0103-011
0029-004
0103-014
0103-010
0103-009
0029-003
0048-002
0100-003
0056-006
0052-006
0045-015
0047-001
0101-008
0095-003
0066-004
0066-003
0045-014
0045-011
0076-008
0098-004
0045-003
0073-005
1863 120 0073-004
1894 40
1897 122
1897 125
1901 126
1876 59
1850 12
1850 55
1875 15
1870 99
1877 96
1874 14
0045-010
0008-019
0019-021
0024-011
0029-002
0006-010
0009-001
0029-001
0072-009
0059-002
0020-002
1869 14
1825 87
1900 124
1876 21
1872 21
1901 58
1899 58
1833 17
0020-001
0020-001
0015-008
0066-002
0066-001
0025-007
0025-006
0043-009
1871 76
1865 27
1888 124
1877 86
1884 51
1894 45
0040-004
0089-010
0017-003
0015-001
0097-006
0068-015
Side 225
0533 Lunner
Stad
Bærum
Namn
Ingrid Edevartsdatter
Gureby
Bærum
Anna Marthinsen
Bærum
Olaf Olsen Solli
Cra
Berte Hellerud
Dalbu Sverige Signe Johansdatter
Dalbu Sverige Kaisa Pedersen
Dalsland Sverige Ole Olsen
%Jevnaker%
Dovre
Mathias Gundersen
Drammen
Inger Gyda Antonsen
Drammen
Sara Green* f Andersen
Drammen
Laura Johansen
Drammen
Bøver Kristensen
Drammen
Nils Ellingsen Tandberg
Drammen
Rudolf Toresen
Drøbak
Georg Fjeldhammer
Drøbak
Georg Mathiassen
Eidanger
Borghild Olafsen
Eidanger
Laura Pedersen
Eidskogen
Anton Andresen
Eidskogen
Harald August Bergersen
Eidskogen
Hans Martinius Hansen
Eidskogen
Marie Jerpsæth* f Larsen
Eidskogen
Ole Jerpsæth
Eidskogen
Jørgen Johansen
Eidskogen
Meins Martinsen
Eidskogen
Johan Olsen
Eidsskogen
Tore Andersen
Eidsskogen
Harald Bergersen
Mylsdammen
Eidsvold
Nils Andreasen
Eidsvold
Hans Bakke
Eidsvold
Kristian K. Dokka
Eidsvold
Oline Johannesen
Eidsvold
Eugen Karlsen
Eidsvold
Hans Karlsen
Eidsvold
Oskar Kristiansen
Eidsvold
Ludvik Larsen
Eidsvold
Ludvig Opsahl
Eker
Carl Gustav Gulbrandsen
Eker
Anne Ovidia Stensrud
Elverum
Anton Johansen
Elverum
Johan Kristensen
Enebak
Gustav Hansen
Enebak
Marie Løchen
Enebak
Andreas Olsen
Ertsskogen
Nils Olsen
Faaberg
Lina Buruld* f Moen
Faaberg
Amund Andreasen Ensrud
Faaberg
Paul Olsen
Faaberg Gudbr.d. Karen Olsen
Brendebakken
Fedt
Johan Nilsen
Feiring
Gustav Ludvigsen
Feiring
Marie Ludviksen
Finland
Gustav Johannesen
Flaa
Klara M. Andersen
Flaa
Gunnar Arnestad
Flaa
Birger H. Bakke
Flaa
Hans H. Bakke
Flaa
Bernhart Bjørklund
Flaa
Anna H. Johannessen
Flaa
Jenny J. Johansen
Flaa
Paul M. Knippen
Flaa
Bjarne Olsen
Side 226
FøddSide Ref.nr.
1887 115 0041-009
1890 55
1875 48
1852 103
1896 114
1873 114
1833 118
0010-002
0079-001
0085-010
0035-003
0035-002
0062-007
1870 49
1908 111
1872 53
1889 112
1877 84
1881 121
1891 34
1879 131
1879 112
1896 128
1867 128
1891 114
1864 110
1863 77
1868 51
1864 51
1880 125
1886 114
1863 105
1856 117
1874 121
0086-001
0020-006
0106-006
0027-002
0003-009
0007-005
0016-008
0045-001
0024-003
0029-010
0029-009
0038-010
0013-012
0048-001
0097-002
0097-001
0020-004
0038-011
0098-001
0052-001
0002-001
1887 100
1869 88
1837 68
1879 96
1903 12
1901 12
1887 110
1865 115
1855 116
1855 87
1891 87
1856 62
1853 59
1881 115
1855 127
1856 46
1841 116
1874 51
1873 18
1893 122
1869 123
0073-013
0021-012
0078-004
0058-008
0008-004
0008-003
0013-009
0040-007
0050-001
0017-001
0017-005
0044-001
0032-001
0040-005
0027-008
0074-001
0047-005
0099-002
0048-001
0008-016
0013-002
1890 52
1881 62
1884 65
1872 68
1906 86
1905 95
1905 88
1905 88
1904 48
1906 87
1905 105
1904 98
1904 59
0102-005
0047-011
0062-005
0077-001
0014-005
0054-010
0021-017
0021-016
0078-006
0015-007
0095-006
0066-005
0028-010
Stad
Namn
Flaa
Oskar Olsen
Flaa i Hallingdal Solveig Andreasen
Flekkefjord
Olga Haraldsen
Fluberg
Erling Riste
Fosnes Namdalen Iver Kristian Andersen
Fosnes Namdalen Oline Margrete
Ingebrigtsen
Fraa i Hallingdal Dagny Ingebretsen
Fraa i Hallingdal Magnhild Ingebretsen
Frankrig
Berta Alise Gulbrandsen
Fredrikshald
Laura Dagnsen
Fredrikshald
Andreas Gunnerius Sand
Fredrikshald
Oscar Tørnbom
Fredrikshavn
Laurine Hustvedt
Danmark
Fredrikstad
Dortea Fjell* f Lange
Froland
Marthe Olsdatter
Froland pr
Peder Kristiansen
Arendal
Froland pr
Ragna Kristiansen
Arendal
Fron Gudbrd.
Astrid Andersen
Frosten
Hauk Wiese
Furnes
Johan Johansen
Hedemarken
Furnes
Marie Martiniusdatter
Hedemarken
Furnæs
Andreas Eriksen
Furnæs
Syverine Jensen
Furnæs
Hans Storihle
Furnæs Hedem Mathilde Lunde
Fødselsstiftelsen Halvord Gudbrandsen
Krania
Fødselsstiftelsen Else Balstad
Kristiania
Gausdal
Torgine Larsen
Gausdal
Hans Olsen
Geiranger
Oscar Larsen Solbakken
Gjerdrum
Karl Halvorsen
Gjerdrum
Karen Karlsen
Gjerdrum
Anna Olausdatter
Gjerdrum
Ingeborg Pedersdatter
Gjerdrum
Halvor Pedersen
Gjerpen
Gudrun J. Furuvold
Gjerpen
Hjalmar J. Furuvold
Gjerpen
Mads J. Furuvold
Gjerpen
Jakob Madsen Furuvold
Gjerpen
Margit J. Furuvold
Gjerpen
Paul J. Furuvold
Gjerpen
Anna Olafsen
Gjerpen
Gudrun Olafsen
Gjerpen
Ragna Olafsen
Gjøvik
Ole Andreasen
Gjøvik
Amalie Antonsen
Gjøvik
Rolv Harry Johansen
Gjøvik
Alfred Lier
Gjøvik
Magna Mattiasdatter
Gjøvik
Gunar Olsen
Gjøvik
Karen Olsen
Gleminge
James Holst
Glemminge
Ole Erlandsen
Gol Hemsedal Guri Lien
Gran
Ole Aasengen
Gran
Nils Aaslund
Gran
Valdemar Akselsen
Gran
Gudbjørg Andersdatter
FøddSide
1905 66
1905 25
1900 69
1905 44
1865 138
1829 138
Ref.nr.
0066-006
0083-019
0082-005
0063-007
0038-002
0038-001
1906 22
1904 22
1893 87
1856 135
1878 129
1853 87
1883 122
0069-007
0069-006
0017-003
0022-002
0034-001
0016-008
0008-009
1887 51
1905 29
1907 45
0095-009
0099-003
0067-017
1904 45
0067-016
1894 138 0038-004
1879 91 0033-005
1880 133 0009-005
1861 126 0024-009
1875 101
1888 124
1878 52
1887 129
1899 34
0078-011
0018-009
0102-001
0032-006
0016-007
1910 52
0102-004
1867 58
1891 122
1885 90
120
1888 113
1876 120
1906 120
1904 120
1906 120
1900 120
1894 120
1870 120
1895 120
1904 120
1903 128
1898 128
1900 128
1900 25
1877 58
1907 125
1900 45
1899 123
1900 66
1902 66
1876 26
1883 51
1875 38
1866 75
1829 32
1895 11
42
0025-002
0008-015
0031-003
0071-006
0030-002
0071-002
0071-004
0071-003
0001-007
0001-005
0001-003
0001-001
0001-004
0001-006
0029-013
0029-011
0029-012
0083-017
0027-006
0020-008
0068-019
0011-003
0066-004
0066-005
0085-008
0098-004
0038-009
0037-006
0005-009
0003-008
0052-014
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødestadregister - Folketeljinga 1910
Stad
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Namn
Ingeborg Andersdatter
Kari Andersdatter
Marthe Andersdatter
Marthe Andersdatter
Anders Andersen
Hans Andersen
Ingeborg Andersen
Ingeborg Kr. Andersen
Ivar Andersen
Kjersti Andersen
Lisbet Andersen
Jertin Andreassen
Marie Arnestad
Marte Hansdatter
Bakkehagen
Anders Hansen
Bakkehagen
Torvald J. Bakken
Hans Fredriksen Bjørge
Hans Hanssen Bjørge
Jørgen Bjørgeengen
Albert Bredesen
Borghild Bredesen
Hans Bredesen
Marie Bredesen
Marius Bredesen
Peder Bredesen
Marie Hansen Brokerud
Karen Johannesen
Brokerud
Hans Amundsen Dihle
Ingeborg Ellingsen
Iver Ellingsen
Iver Ellingsen
Anne Engebregtsen
Edvard Pettersen
Enserudmyren
Paul Ensrud
Ingvard Erlingsen
Thorolf Erlingsen
Oline Fredriksen Finløs
Marie Fredriksdatter
Oline Fredriksdatter
Kristian Fredriksen
Ole Olsen Frydenlund
Marte Helline Frøslie
Ole H. Grina
Berthe Olsdatter Grua
Hans Andersen Grymyr
Thron Andersen Grymyr
Mari Gudbrandsdatter
Georg Gudbrandsen
Gudbrand Gudbrandsen
Hans Gudbrandsen
Johan Gudbrandsen
Kristiane Gudbrandsen
Mari Gudbrandsen
Mari Gudbrandsen
Martin Gudbrandsen
Olaus Gudbrandsen
Ole Gudbrandsen
Paul Gudbrandsen
Mari Gudmundsdatter
Hans Gudmundsen
Kjersti Gulbrandsdatter
Berte A. Haakenstad
Digitalarkivet - Arkivverket
FøddSide
1856 41
1834 109
1876 57
1830 126
1868 123
1871 39
1875 63
1878 86
1878 100
1871 46
1830 71
1874 110
1875 95
1853 33
Ref.nr.
0050-002
0013-005
0019-002
0024-006
0012-001
0042-001
0048-002
0014-002
0073-008
0072-002
0006-010
0013-016
0054-006
0012-003
1850 33
0012-001
88
1888 38
69
1893 107
1903 27
1897 27
1870 39
1875 27
1905 27
1899 27
1852 79
1876 79
0021-011
0039-001
0080-001
0105-002
0089-014
0089-012
0041-001
0089-011
0089-015
0089-013
0061-002
0060-002
1875 14
1844 79
1854 76
1854 113
1858 134
1887 140
0026-001
0058-002
0039-001
0031-005
0015-002
0047-007
1888 67
1909 58
1897 58
1869 23
1881 47
1885 39
42
1829 26
1877 84
101
1827 129
1881 35
35
1852 32
1887 12
19
1867 128
1867 41
1870 128
1870 71
1870 78
1894 13
1874 16
1864 30
1839 76
1833 132
1830 67
1845 62
1857 92
0070-012
0027-010
0027-009
0074-002
0077-002
0039-003
0052-012
0086-006
0006-002
0076-009
0034-004
0021-008
0021-009
0006-002
0011-001
0053-001
0030-007
0050-001
0030-008
0008-004
0053-003
0011-006
0037-001
0106-001
0041-010
0002-002
0072-006
0045-009
0044-002
Stad
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Namn
Kjersti Halv. Haakenstad
Anne Halvorsdatter
Kjersti Halvorsdatter
Hans Halvorsen
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Helene Hansdatter
Kari Hansdatter
Mari Hansdatter
Aksel Hansen
Halvor Hansen
Ivar Hansen
Johan Hansen
Karen Hansen
Kristofer Hansen
Teodor Hansen
Ingeborg Hanssen
Karen Hansen Heijer
Hans Larsen Heijer
Marte Helgeland
Berte Eriksen Hellerud
Marie Hendriksdatter
Nils Hansen Hoff
Jens Marius Holterbakken
Gunnar Paulsen Hvattum
Marte H. Hytten
Gudbjørg Høibyhagen
Einar Ingebretsen
Marius Ingebretsen
Ingeborg Iversen
Johan Iversen
Johan Iversen
Jon Iversen
Kari Iversen
Karine Iversen
Mari Iversen
Marta Iversen
Ole Iversen
Helene Jacobsdatter
Karen Jacobsdatter
Petrine Jakobsdatter
Karine Jensdatter
Marie Jensen
Gudbjør Johannesdatter
Marthe Johannesdatter
Anne Johannesen
Martinius Johannesen
Hans Johannessen
Petter Johannessen
Inga Johansdatter
Gunerius Johansen
Heline T. Johansen
Inga J. Johansen
Iver Johansen
Julius Johansen
Julius Johansen
Lise Johansen
Marie Johansen
Martha Johansen
Olga Johansen
Oskar Johansen
Peder Johansen
Emerense Johnsen
Iver Johnsen
Marta Johnsen
Minda Jørgine Johnsen
FøddSide
1863 103
1871 61
1875 62
1832 77
1840 14
1865 56
1872 69
1828 113
1837 54
1886 113
1892 140
1902 46
1873 34
1901 128
1842 24
1861 99
1881 70
1869 98
1905 98
1841 41
1852 104
1882 115
1894 22
1879 80
1881 38
107
1856 33
1900 22
1902 22
1822 11
1858 29
1868 62
1897 43
1879 53
1855 29
1856 11
1899 43
1902 43
1857 113
1833 116
1853 120
1876 109
1871 11
1848 64
1864 12
1889 51
1879 46
1891 110
1890 110
1894 62
1889 29
1878 105
1900 105
1891 29
1886 29
1885 136
1888 55
1884 55
1885 69
1895 29
1897 29
1883 136
1840 75
1858 43
1891 139
1897 130
Ref.nr.
0085-002
0040-002
0045-002
0048-007
0017-001
0016-002
0080-002
0029-003
0006-006
0032-008
0047-008
0072-006
0016-012
0030-009
0080-001
0072-008
0003-002
0068-007
0068-008
0048-008
0092-002
0045-002
0071-007
0064-009
0037-003
0106-002
0009-002
0069-004
0069-005
0003-004
0101-001
0046-001
0058-003
0104-002
0101-009
0004-002
0058-004
0058-005
0032-002
0046-001
0072-002
0013-002
0001-002
0055-002
0008-009
0095-010
0073-001
0013-018
0013-017
0045-007
0101-004
0095-002
0095-004
0101-005
0101-003
0028-001
0011-009
0011-008
0084-002
0101-006
0101-007
0028-005
0034-002
0058-001
0044-010
0038-012
Side 227
0533 Lunner
Stad
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Side 228
Namn
FøddSide
Marte Johnsrud
1880 85
Anders Hansen
1835 138
Jorstadvolla
Ida Karlsdatter
1895 59
Marta Karlsdatter
1893 49
Marthe Karlsdatter
1879 69
Hans Br. Kilstad
1887 89
Brede Larsen Kilstad
1863 89
Hans Kitelsen
1890 114
Olaf Kitelsen
1892 114
Anne Kittelsrud
1869 38
Gudbjørg Kittelsrud
1898 38
Halvor Kittelsrud
1856 38
Anders Iversen Knarud
1867 82
Anne Pedersen Knarud
1838 82
Karen L. Kraggerud
41
Petter I. Kraggerudshagen 1883 42
Marie Kristensen
1871 50
Matilde Kristiansen
1899 91
Peter Kristiansen
1858 11
Torvald Kristiansen
1893 110
Helene Kristoffersdatter 1848 62
Pauline Kristoffersdatter 1880 49
Hans Kristoffersen
1883 56
Marius Kristoffersen
1883 111
Edvart Pedersen
1888 82
Kværnstuen
Hans Pedersen Kværnstuen1878 82
Ingeborg Pedersen
1881 82
Kværnstuen
Marte Pedersen
1846 82
Kværnstuen
Anne Larsdatter
1867 20
Maren Larsdatter
1852 60
Bent Larsen
1893 129
Hanna Larsen
1893 38
Kristian Larsen
1891 89
Kristine Larsen
1869 70
Oskar Larsen
1891 38
Harald Hansen Lindstad 1889 120
Jakob Hansen Lindstad
1892 120
Paul Pedersen Lindstad
1887 120
Hans Lunnerengen
1861 37
Lise Toresdatter
1861 37
Lunnerengen
Hans Olsen Lunnerødegård1865 33
Lars Lyngstad
1874 84
Berte Magnusdatter
1869 41
Berta Martiniussen
1902 46
Hans Martiniussen
1887 109
Lina Martiniussen
1900 46
Anders Martins
1870 53
Ingeborg Martinsen
1871 70
Lars Martinsen
1842 46
Ole Martinsen
1884 12
Rangdi Olsen Melaas
1840 90
Gunhild Pettersen Mjør
1891 139
Magnus Pettersen Mjør
1894 139
Anne Marie Olsen Morstad1865 134
Berthe Mortensdatter
1857 69
Johannes Olavsen
1873 53
Anne Olsdatter
1834 20
Anne Olsdatter
1859 39
Anne Olsdatter
1871 43
Berthe Olsdatter
1848 115
Ingeborg Olsdatter
42
Ref.nr.
0010-002
0035-008
0028-006
0087-005
0085-002
0024-003
0024-001
0038-012
0038-013
0036-002
0036-003
0036-001
0076-001
0076-003
0051-001
0054-001
0093-004
0034-004
0004-001
0013-019
0047-016
0087-004
0013-004
0018-001
0078-002
0078-001
0078-003
0078-005
0062-002
0035-002
0031-022
0037-005
0026-006
0002-002
0038-011
0073-001
0073-002
0073-003
0029-001
0029-002
0013-001
0006-008
0052-002
0073-005
0010-004
0073-004
0105-001
0004-005
0070-001
0006-003
0027-009
0042-009
0042-010
0017-002
0083-002
0106-004
0060-008
0040-001
0058-002
0043-002
0055-002
Stad
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Namn
Kjersti Olsdatter
Marte Olsdatter
Andrea Olsen
Anna Olsen
Gudbrand Olsen
Halvor Olsen
Hans Olsen
Kristen Olsen
Lars Olsen
Magnus Olsen
Martin Olsen
Ole Olsen
Peder Olsen
Trine L. Olsen
Karen Andersen Opsahl
Berte Marie Opsahl
Karl Nicolai Opsahl
Peder Georg Opsahl
Lina Paulsdatter
Anne Paulsen
Kari Paulsen
Kristian Paulsen
Lise Paulsen
Ragndi Paulsen
Ingeborg Pedersdatter
Maren Pedersdatter
Marie Pedersdatter
Berte Marie Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Hans Pedersen
Sigrid Pedersen
Marta Pettersdatter
Anne Olsdatter Pynten
Per Raastad
Berte Raastadhaugen
Ole Rogneby
Erik L. Roknerud
Gunhild G. Roknerud
Lars E. Roknerud
Anna Ruden
Hans Andreas Iversen
Ruden
Berte Marie O. Ryen
Elise H. Ryen
Kjersti T. Ryen
Klara Terese Simonsen
Marie Skjervumsbraaten
John Fredriksen Skjærva
Anne Slaatland
Marta H. Sløtte
Torgrim T. Smedstuen
Iver T. Solbjørhagen
Kari O. Solbjørhagen
Anders Staalit
Lars Bredesen Stenberg
Trond Stenberg
Johannes Pedersen Stock
Herman Amundsen
Storskogen
Anne Eriksen Storskogen
Edvard Arntsen Stoveli
Gudbjørg Stubne
Berthe Syversdatter
Marie Sørensdatter
Anders Olsen Sørli
FøddSide
1855 38
1856 35
1888 89
1890 52
1898 30
1867 21
1904 30
1857 89
1884 13
1901 30
1851 11
1904 49
1895 30
1870 86
1843 80
1884 77
1903 77
1905 77
1895 57
1854 71
1860 80
1873 82
1895 14
1870 76
1859 38
1862 30
1895 32
1863 71
1847 17
1863 28
1864 108
1882 58
1904 40
1829 36
1868 89
1844 70
1881 84
94
1872 94
1868 94
1889 125
1884 136
Ref.nr.
0038-002
0021-002
0025-004
0102-008
0106-004
0064-001
0106-006
0025-010
0012-003
0106-005
0006-001
0087-006
0106-003
0013-002
0067-008
0050-002
0050-003
0050-004
0019-008
0010-002
0064-002
0077-001
0019-006
0041-002
0037-002
0106-002
0006-008
0007-002
0046-001
0094-001
0003-007
0027-008
0044-003
0027-011
0025-011
0005-001
0004-001
0050-015
0050-014
0050-013
0020-002
0025-001
1881 95
1880 94
1878 94
1897 125
1889 70
83
1843 77
1889 40
1843 105
1899 91
1867 91
1902 96
1863 129
1889 129
1856 80
1881 137
0052-002
0051-002
0050-002
0019-004
0004-011
0080-001
0045-002
0047-008
0094-001
0036-003
0036-002
0058-006
0031-023
0031-018
0064-001
0030-003
1878 137
1898 124
1858 78
1826 111
1846 53
1823 132
0030-004
0015-007
0051-002
0020-009
0001-007
0003-009
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødestadregister - Folketeljinga 1910
Stad
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Namn
Lise Toresdatter Sørum
Sigurd J. Toresen
Kjersti Torgersdatter
Margrete Torgrimsdatter
Margrete Torsdatter
Kristine Torstensdatter
Marie Torstensdatter
Marthe Torstensdatter
Anne Marie Trondsen
Lars Osvald Trondsen
Ole Kr. Trætbråten
Maren E. Tveten
Ole T. Tveten
Ole Larsen Ulven
Hans P. Vien
Torvald Olsen Vindorum
Oline A. Vollasletten
Halvor P. Vøien
Kari f Horgen
Edevart larsen
Marie Pedersdatter
Øiskogødegård
Gran
Gudbrand G. Øistad
Gran
Anne G. Østby
Grue Solør
Amund Arnesen
Grue Solør
Johan Danielsen
Gudbrands.
Gunda P. Haugen
Gudbrdalen
Paul E. Haugen
Gulbrandsdalen Laura Larsdatter
Gulens Prgj.
Ingeborg Nicolaysen
Gøteborg
Karl Gunnar Johnsen
Haardnæs
M. Daasnæs
Hakadal
Helga Kristensen
Hakedal
Syverine Marie M.
Arneberg
Hakedal
Olaf Arnesen
Hakedal
Georg Emilsen
Hakedal
Oline Eriksdatter
Hakedal
Emil Gulbrandsen
Hakedal
Ingeborg Hansdatter
Hakedal
Sigrid Ingebretsen
Hakedal
Inga Kristoffersen
Hakedal
Magnus Myhrer
Hakedal
Arnt Simonsen
Hakedal
Klara Hansen Vold
Hakedalen
Johan Kristiansen
Halmstad Sverige Bror Olaf Andersen
Halmstad Sverige Ellen Schiech
Hamar
August Bjølgerud
Hamar
Amalie Kirkeby
Hamar
Signe Kristiansen
Hamar
Margit A. Lie
Hamar
Ragnhild A. Lie
Hamar
Sigrid A. Lie
Hanstad
Olea Olsen
Hassel
Nikolai Steffensen
Haug Norderhov Gyda Jørgine Edvardsen
Haug Ringerike Astrid Lagertha
Antonsdatter
Haug Ringerike Elise Marie
Wilhelmsdatter
Hauger
Anton Larsen Ulsrud
Smaalenene
Hedem.
Even Museth
Hedem.
Kari Museth
Hedem.
Olaf Museth
Digitalarkivet - Arkivverket
FøddSide
1877 11
1897 58
1827 36
1853 60
1875 64
1880 18
1858 43
1876 30
1910 129
1908 129
1836 93
1858 100
1877 100
1846 17
1861 88
1883 120
1840 44
1889 44
1859 40
1887 113
1875 33
Ref.nr.
0003-005
0025-005
0026-010
0036-002
0056-004
0048-008
0057-002
0104-002
0031-021
0031-020
0047-001
0075-009
0075-001
0044-001
0021-001
0073-006
0064-001
0063-001
0045-002
0032-009
0015-002
1858 33
1865 103
1873 126
1874 72
1895 58
1844 58
1882 109
1882 87
1872 125
1880 87
1897 59
1897 27
0014-001
0086-002
0022-001
0018-001
0024-003
0024-001
0011-013
0018-001
0020-018
0016-004
0032-004
0088-009
1898 126
1896 119
1896 65
1869 119
1855 108
1898 22
1880 107
1863 74
1895 125
1878 134
1908 138
1859 47
1886 52
1886 87
1869 86
1876 86
1901 107
1905 107
1903 107
1881 108
1844 65
1906 76
1910 110
0022-004
0066-003
0062-006
0066-001
0009-002
0069-003
0002-002
0028-001
0019-003
0013-006
0039-004
0076-015
0102-003
0016-007
0011-006
0011-015
0103-017
0103-019
0103-018
0002-004
0061-003
0040-005
0014-005
1872 137 0031-002
1831 70
0001-004
1838 59
1836 59
1881 59
0030-001
0030-002
0030-003
Stad
Hedemarken
Hedrum
Hellesund
Hernæs
Hjertdal
Telemarken
Hobøl
Smaalenene
Hobøl
Smaalenene
Hoel Hallingdal
Hof i Solør
Hoff Solør
Hoff Solør
Hol Hallingdal
Hole
Hole
Hole
Holmestrand
Holteaalen
Homleviken
Sparbu
Hurdalen
Hurdalen
Hurdalen
Hurdalen
Hurdalen
Hurdalen
Hurum
Høiland Jæderen
Høland
Høland
Høland
Smaalenene
Hønefos
Hønefoss
Ibbestad
Id
Id
Id
Id
Id
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Namn
Johanne Olsen
Anton Olafsen
Reidar Norman
Martin Knippen
Hans Torbjørnsen
Mylsdammen
Maren Johansdatter
FøddSide
105
1872 128
1879 129
1872 98
1876 121
Ref.nr.
0098-003
0029-008
0032-001
0066-001
0002-006
1852 27
0090-008
Janna Johansdatter Tunby 1863 27
0090-002
Olaf Gabriel Stuen
Ingebret Severinsen
Sparby
Karoline Arnesen
Ole Olsen
Jens Anfinseth
Hans Hanssen
Ingeborg Hanssen
Peder Hanssen
Kristian Andersen
Jørgine Lien
Astrid Kristiansen
1906 90
1874 22
0031-006
0069-001
1872 126
1857 121
1878 135
1902 59
1904 59
1906 59
1882 127
1852 45
1899 45
0022-002
0005-004
0019-001
0029-003
0029-004
0029-005
0028-003
0069-001
0067-014
Johannes Hansen
Marie Iversen
Gustav Johannessen
Hans Johannessen
Inga K. Larsen
Berte Marie A. Olsen
Konstanse Olsen
Ole Johannes Østvold
Karl Olsen
Theoline Pedersdatter
Maren Andreassen
1869 104
1859 29
1897 104
1895 104
1886 105
1864 98
1886 122
1849 31
1862 98
1850 119
1840 122
0090-001
0101-002
0090-003
0090-002
0096-005
0067-002
0009-008
0003-001
0067-001
0069-002
0009-007
Johanne Madsen
Hansine Hansen
Ella H. Moen
Otto Andersen
Aasta Larsen
Dagny Larsen
Lars Larsen
Tordis Larsen
Anton Adolfsen
Helga Alfredsdatter
Kari Amundsdatter
Hilda Andersdatter
Anne Andersen
Einar Andersen
Inga Andersen
Karl Andersen
Laura Emilie Andersen
Margit Oline Andersen
Ole Andersen
Oline Andersen
Marie Magdalene H.
Bakke
Siggurd Jørgensen Berge
Karen Joh. Bertelsen
Inga Bjertnæshagen
Anne Nilsdatter Bolken
Lennart Borgersen
Leonhard Borgersen
Marta Borgersen
Marte Marie Borgersen
Oline Borgersen
1872 127
1874 19
1870 57
1858 87
1906 30
1904 30
1907 30
1903 30
1906 69
1901 68
1864 117
1897 123
1855 19
1899 123
1894 135
1902 123
1900 138
1897 138
63
1853 28
1907 88
0027-002
0054-002
0019-012
0019-001
0107-005
0107-004
0107-006
0107-003
0084-003
0078-002
0057-001
0012-003
0053-002
0012-004
0019-005
0012-005
0038-006
0038-005
0048-006
0097-003
0021-018
1898 50
1847 133
1891 52
1824 24
1877 108
1877 68
1888 31
1857 34
1882 39
0094-003
0011-008
0103-007
0077-008
0003-010
0076-004
0001-003
0016-002
0042-002
Side 229
0533 Lunner
Stad
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Side 230
Namn
FøddSide
Ole Iversen Bratholdt
1832 137
Hans Gudmundsen Dahl 1877 131
Kjersti Edvardsdatter
1873 123
Alma Emilsen
1900 13
Anna Emilsen
1891 34
Arnt Emilsen
1901 13
Einar Emilsen
1896 34
Kristian Emilsen
1898 13
Einar Eriksen
1906 29
Jørgen Eriksen
1844 62
Anders Felberg
1882 31
Gina Felberg
1886 31
Ole Felberg
1869 31
Hjalmar L. Finstad
1902 64
Syver Fredriksen
1846 57
Marie %Oline%
1864 33
Eriksdatter Grumstad
Torsten Olsen Grumstad 1894 33
Peder Hansen
1865 134
Græsbergbakken
Ingborg Gudbrandsdatter 1884 17
Marie Gudbrandsdatter
1871 27
Oline Gudbrandsdatter
1896 33
Hans Gudbrandsen
1874 106
Johannes Gudbrandsen
1850 12
Kristine Gulbrandsdatter 1852 116
Anders Gulbrandsen
1858 55
Hans Gulbrandsen
1838 109
Ingel Gulbrandsen
1875 108
Jul Gulbrandsen
1876 57
Peder Gulbrandsen
1847 63
Lise Karine H.
1850 84
Halvorsbråten
Ole Halvorsen
1853 139
Karen Larsdatter Hammer 1844 55
Berthe Hansdatter
1870 55
Karoline Julia Hansdatter 1866 118
Margrete Hansdatter
1858 59
Marta Hansdatter
1904 39
Ingvald Hansen
1888 108
Karoline Hansen
1878 73
Lise Marie Hansen
1857 16
Else Kristoffersdatter
1848 33
Høibybråten
Gulbrand Iversen
1841 67
Mari Iversen
1836 135
Ingeborg Jacobsen
1848 72
Hans Jakobsen
1844 42
Berthe Jensdatter
1832 64
Andreas Johannesen
1896 12
Jørgen Johannesen
1881 28
Ingel Johansen
1888 103
Jørgen Johansen
1836 16
Mathilde Jørgensdatter
1893 23
Borghild Jørgensen
1899 111
Borghild Jørgensen
1899 130
Jørgen Jørgensen
1898 14
Mathilde Jørgensen
1891 18
Ole Jul Jørgensen
1895 23
Olga Karoline Karlsdatter 1891 68
Karl Johan Karlsen
1898 98
Magnhild Karoline Karlsen1896 98
Matra Karoline Karlsen
1892 98
Ragnhild Kamilla Karlsen 1902 98
Walborg Karlsen
1900 98
Laurits Kjørven
1864 67
Ref.nr.
0031-008
0042-014
0012-002
0013-004
0016-010
0013-005
0016-009
0013-003
0098-006
0047-015
0005-002
0005-003
0005-001
0058-004
0020-001
0012-005
0012-006
0018-001
0043-006
0089-002
0012-007
0099-001
0007-001
0051-002
0013-001
0013-006
0003-006
0019-001
0049-009
0005-002
0040-001
0008-001
0012-002
0059-002
0031-002
0042-003
0003-009
0021-004
0040-007
0010-004
0071-010
0020-002
0016-002
0052-010
0054-011
0007-003
0096-003
0087-004
0040-005
0074-003
0018-005
0041-004
0026-008
0050-010
0074-004
0074-003
0067-005
0067-004
0067-003
0067-007
0067-006
0070-007
Stad
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Namn
Kolbjørn Knudsen
Marthe Kristiansdatter
Anna Johanne Kristiansen
Gunnar Magnus
Kristiansen
Karen Kristiansen
Marta Pauline Kristiansen
Peder Konrad Kristiansen
Eline Kristoffersdatter
Inga Kristoffersdatter
Jul Kristoffersen
Karoline Mathilde
Kristoffersen
Lise Kvernvold* f Kinge
Lars Lagesen
Martha Lagesen
Lise Larsdatter
Anne Larsen
Gudbrand Larsen
Hans Larsen
Gunnar Larssen
Anton Jørgensen Lien
Marie Lukasdatter
Erik Lukassen
Kristofer Andersen Lunde
Oluf Martinsen
Bjarne M. Morka
Lise G. Mælaas
Helene Nilsdatter
Matilde Nyqvist
Ole Jalmar Nyqvist
Hans Olsen
Ingvald Olsen
Jørgen Olsen
Marie Paulsdatter
Einar Paulsen
Erik Paulsen
Magna Paulsen
Marthe Paulsen
Ole Paulsen
Paul Paulsen
Peter Paulsen
Kristian Pedersen
Syver Pedersen
Adolf L. Pershus
Martin Petersen
Marta Hansen Prestlien
Gunnar L. Roknerud
Marta L. Roknerud
Marta Ruden
Iver Jensen Rustad
Anton Gudbrandsen Røste
Kari Paulsdatter Skaarud
Berthe Marie Stenersen
Julie Jensdatter Stenrud
Lise Nilsdatter Stenrud
Marie Nilsdatter Stenrud
Oline Syversdatter
Halvard Syversen
Karen Tronsdatter
Hilda Augusta
Johansdatter Ulven
Harald Valdemarsen
Mari Hanssen Vestern
Hans Olsen Vold
Berthe A. Øraa
FøddSide
1898 68
1842 112
1902 137
1906 137
Ref.nr.
0074-004
0027-008
0033-004
0033-006
1848 63
1900 137
1904 137
1826 55
1887 50
1896 50
1871 73
0049-010
0033-003
0033-005
0008-002
0091-003
0091-004
0022-002
40
1828 135
1879 28
1840 118
1830 73
43
1830 16
1903 22
1883 127
1862 67
1856 61
1829 12
1884 87
1909 84
1838 89
1853 26
1879 51
1864 51
1829 20
1892 20
1868 130
1864 12
1899 64
1890 64
1897 64
1885 64
1887 64
1894 64
1892 64
1881 137
1865 69
1870 105
1893 11
1881 135
1897 94
1903 94
1882 31
1870 30
1870 125
1839 21
1848 65
1861 19
1897 19
1896 19
1895 69
1879 69
1852 55
1886 21
0045-012
0020-001
0097-002
0062-008
0019-007
0057-001
0040-006
0070-007
0026-010
0070-002
0039-001
0007-007
0017-007
0002-016
0026-011
0088-002
0098-003
0098-001
0060-001
0062-008
0041-001
0007-002
0054-010
0054-006
0054-009
0054-004
0054-005
0054-008
0054-007
0033-001
0082-001
0097-003
0004-003
0019-002
0050-016
0050-017
0003-005
0105-001
0019-007
0065-006
0060-002
0058-002
0058-004
0058-003
0082-004
0085-001
0011-002
0065-002
1894 68
1828 16
1870 130
1888 67
0076-003
0041-002
0040-001
0070-005
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødestadregister - Folketeljinga 1910
Stad
Jevnaker
Jevnaker
Jevnaker
Randsfjord
Kinn
Kinn
Kjærstad
Kjøbenhavn
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Sandsver
Kongsvinger
Koppang
Kraakstad
Kragerø
Krania
Krania
Krania
Krania
Krania
Krania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Namn
Ole Gulbrandsen
Østbraaten
Marie Østvold
Nikkoline P. Hagen
FøddSide Ref.nr.
1859 139 0043-001
Hilda Hermansen
Marthin Hermansen
Edvard Augstad
Charsten Hansen Vold
Johan Becker
Berta Hansdatter Dahl
Borghild Elvesæter
Ingrid Herdis Elvesæter
Kjartan Elvesæter
Borghild Knudsen
Lina Knudsen
Inga Pedersen
Emma Johanne Syversen
K. Tollevsen
Trine Tonhaugen
Harald Kristian Syversen
1895 57
1889 57
1866 98
1902 130
1845 124
1886 124
1889 127
1907 127
1884 127
1901 122
1878 122
1882 125
1886 128
1875 131
1873 97
1881 128
0019-014
0019-016
0068-010
0040-003
0013-011
0017-005
0026-024
0026-025
0026-023
0008-012
0008-011
0019-006
0031-011
0045-004
0060-010
0031-010
Arne Torstensen
1852 127
Ole Johnsen
1866 45
Martin Pettersen
1878 115
Mathilde Andersen
1840 116
Halfdan Fjell
1881 51
Iver Halvorsen
1906 32
Gunner Johnsen
1905 32
Signe Pedersdatter
1906 32
Jens Torstensen
1841 47
Alfred Watz
1885 39
Karen !!
60
Thekla !!
1879 110
Borghild H. Aamodt
1894 66
Oskar Akselsen
1889 128
Harry Amundsen
1893 75
Sigrid Andersdatter
1895 31
Aksel Andersen
1881 127
Arthur Andersen
1904 60
Emmy Terese Andersen 1898 47
Erling Magnus Andersen 1895 47
Georg Augen Andersen
1885 47
Karl Andersen
1897 65
Otto Andersen
1889 127
Ragnhild Andersen
1895 94
Rolv Trygve Andersen
1900 47
Sigurd Andersen
1880 105
Amalie Andreasdatter
1875 34
Karl Andreasen
1877 37
Marie Andreasen
1879 13
Tormod Alexander
1909 111
Antonsen
Elen Agnes Arent
1907 79
Bjarne M. Arneberg
1901 27
Oskar M. Arneberg
1904 27
Alma Arnesen
1903 126
Bernolf Arnesen
1899 126
Magnhild Arnesen
1896 49
Reinard Arnesen
1906 126
Trygve Olav Arnesen
1894 77
Viktor Arnesen
1908 126
Erling Merton Aschenbach 1898 51
Nikoline Carlotte Margrete 1902 51
Aschenbach
Martha Augustsdatter
1905 16
0026-015
0068-011
0040-006
0050-006
0095-008
0007-009
0007-007
0007-006
0076-006
0041-011
0035-006
0014-002
0067-002
0030-010
0032-007
0003-003
0028-007
0035-005
0076-018
0076-017
0076-016
0063-004
0028-004
0049-007
0076-019
0093-001
0017-002
0033-001
0012-004
0020-007
Digitalarkivet - Arkivverket
1881 83 0081-002
1893 129 0032-005
0056-006
0088-010
0088-011
0022-007
0022-005
0088-004
0022-008
0050-005
0022-009
0096-003
0096-004
0040-009
Stad
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Namn
FøddSide
Sara Kamilla H. Bakke
1902 88
Alvhild Bentsen
1887 67
Aksel Bernstrøm
1882 133
Reidar Bjerke
1901 83
Dagny Blaker
1895 74
Erling Johannessen
1903 21
Brandborg
Olaug Johannessen
1901 21
Brandborg
Ole Johannessen
1900 21
Brandborg
Wilhelm Briel
89
Dagmar Lovise Brill
1897 75
Birger Albert By
1904 97
Torleiv Eliasen Dørum
1909 30
Aagodt Emilsdatter
1897 119
Anna Emilsdatter
1905 119
Minda Kaspara Emilsdatter1900 119
Alfred Marius Emilsen
1902 61
Einar Emilsen
1902 119
Ester Magdalene Emilsen 1905 61
Signe Bergliot Emilsen
1904 61
Edvin Engelstad
1893 59
Frida Engelstad
1901 61
Margit Hildegar Eriksen 1895 116
Hjørdis L. Finstad
1897 64
Magnhild Avilde Frantsen 1906 130
Ella Green
1899 53
Anna Marie Grønvold
1897 128
Einar Kristian Grønvold 1902 128
Ragnhild Elisabeth
1898 128
Grønvold
Anna Dortine Gulbrandsen 1868 125
Astrid Gulbrandsen
1903 125
Ingar Artur Haagensen
1899 74
Olaf Haarberg
1889 87
Asora Fredriksdatter
1882 43
Hagen
Magi Hansdatter Hagen 1901 43
Conrad G. Halvorsen
1897 21
Ingvald Halvorsen
1900 89
Karen G. Halvorsen
1905 21
Kristian Halvorsen
1898 89
Solveig G. Halvorsen
1899 21
Agnes Halvorssen
1910 28
Ingrid Hansdatter
1910 109
Anna Hansen
1885 52
Harald Hansen
1872 105
Jens Hansen
1889 99
Marie K. Hansen
1905 25
Martin Hansen
1836 76
Ragnar Hansen
1910 112
Hedvig Hanssen
1900 67
Kristian Hanssen
1895 67
Kristian K. Hasselstrøm 1885 55
Anne Marie Heier
1835 66
Kristine Fredrikke
1901 95
Hermansen
Karen Emilie Hoff
1882 125
Harry Holmbo
1897 74
Fredrik J. Holst
1903 26
Sigvart Ingebretsen
1874 124
Ragnhild Iversen
1879 112
Kristian Andreas Jacobsen 1906 90
Rolf Arman Jacobsen
1907 90
Albert Johannesen
1887 31
Ref.nr.
0021-015
0070-004
0011-001
0002-004
0028-003
0062-014
0062-013
0062-012
0027-007
0037-005
0059-004
0105-008
0066-004
0066-007
0066-005
0040-010
0066-006
0040-012
0040-011
0029-008
0043-003
0051-009
0058-003
0038-009
0106-009
0029-003
0029-005
0029-004
0019-018
0019-019
0027-004
0017-006
0062-002
0062-003
0065-009
0027-004
0065-012
0027-005
0065-010
0097-008
0011-006
0102-006
0096-001
0071-004
0083-009
0042-001
0027-003
0072-005
0071-009
0011-006
0064-011
0052-005
0019-014
0025-006
0085-010
0015-009
0027-007
0028-003
0028-004
0001-002
Side 231
0533 Lunner
Stad
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Side 232
Namn
Oskar Johannesen
Ragnvald Johannesen
Torleiv Johannesen
Dagny Johansen
Edvard Johansen
Einar Johansen
Gudrun Johansen
Harald Johansen
Ingeborg Johansen
Johannes Johansen
Lilli Johansen
Lilly Johansen
Ole Johansen
Ragnar Johansen
Ruth Johansen
Sigrid Johansen
Anna Konstanse Johnsen
Egil Fritjof Johnsen
Rolf Gunnar Johnsen
Olaf Normann Johnsrud
Anna Karlsdatter
Sigrid Karlsdatter
Sofie Karlsdatter
Sofie Margrete Karlsen
Daniel Kemp
Ragnvald Fredrik William
Kemp
Oskar Kjeldsen
Bjarne Knutsen
Chr. Knutsen
Alf Kristiansen
Anna Kristiansen
Hildur Kristiansen
Kristoffer Kristiansen
Petra Kristiansen
Teodor Kristiansen
Ester Kristoffersen
Gunnar Kvernvold
Fritz Lorang Larsen
Oskar Larsen
Peder Leonhard Larsen
Daniel Linkvist
Harald Ludvigsen
Frants Martinsen
Ole Anton Mathiasen
Bjarne Matisen
Hartvik Matisen
Olaf Mikkelsen
Karl Bernhard Monssen
Sigurd Myrabakken
Ingrid Otilie Nicolaysen
Nelly Augun Nilsen
Liv Nordal
Finn Norman
Marie Elisabet Norman
Emilie Olafsdatter
Frithjof Olsen
Hansine Olsen
Lilly Matilde Olsen
Olaf Olsen
Olav Olsen
Ole Ingvar Olsen
Solveig Olsen
Trygve Olav Olsen
Johanne Halvorsen Opsahl
Lina Olsen Opsahl
FøddSide
1884 76
1880 77
1899 79
1893 94
1902 27
46
1903 29
1909 18
1900 27
1895 27
1905 116
1899 94
1893 94
1899 95
1897 65
1898 27
1872 125
1910 125
1906 125
1909 85
1906 59
1896 63
1901 119
1905 80
1901 71
1896 82
Ref.nr.
0043-003
0046-007
0059-004
0050-005
0090-006
0070-003
0102-004
0050-012
0090-005
0090-003
0051-010
0050-006
0050-010
0054-004
0061-005
0090-004
0020-019
0020-021
0020-020
0010-005
0031-003
0048-005
0065-003
0062-006
0006-009
0075-004
1874 68
1897 67
1849 77
1901 103
1900 34
1904 32
1899 34
1901 34
1892 62
1845 97
1906 40
1906 76
120
1896 98
1899 84
1910 108
1882 130
1909 67
107
107
1901 105
1862 21
131
1908 87
1898 96
1903 31
1908 129
1910 129
1903 53
1881 102
1906 43
1901 32
1907 59
1897 32
1891 28
1909 122
1900 76
1877 81
1876 80
0078-005
0072-004
0044-001
0084-003
0017-004
0006-007
0017-003
0017-005
0045-008
0063-004
0045-013
0041-006
0071-005
0068-009
0003-008
0002-005
0038-007
0070-011
0106-007
0106-006
0097-004
0063-001
0043-002
0018-002
0059-003
0003-004
0032-003
0032-004
0001-006
0083-008
0058-006
0008-005
0028-011
0008-006
0097-004
0008-021
0041-005
0069-002
0067-002
Stad
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiania
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansund
Krokslev
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Krødsherred
Kvam
Kvam
Kvam Gudbrd.
Larvik
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier V. Toten
Lilleelvedal
Østerdalen
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lissabon
Lissabon
Namn
FøddSide
Matias Oscarsen
1903 94
Alf Magnus Pedersen
1907 84
Dagmar Amanda Pedersen 1896 94
Laura J. Rogneby
1883 84
Alf Henry Sand
1898 129
Kristine Sofie Sand
1871 129
Bernhard Gunnerius H.
1875 132
Smestad
Inga H. Solberg
1886 87
Bjarne Osvald Steffensen 1898 88
Jørdis Sunderlien
1908 97
Eivind Syversen
1896 11
Ellevine Marie Syversen 1870 11
Sofie Anne Syversen
1902 11
Sverre Karl Syversen
1900 11
Ludvig Sødeberg
1873 49
Erling Thorolfsen
1879 58
Jon Collet Torgersen
129
Olav Torvaldsen
1906 11
Tora Margrete Torvaldsen 1892 79
Anna Vernstrøm
1899 53
Jenny Viker
1901 77
Margit Kaspara Olsen
1903 82
Viker
Vilhelm Vilhelmsen
1856 57
Dina Hansdatter Vold
1903 130
Dagmar Halvorsdatter
1903 43
Volla
Østen Wabø
1885 94
Alfred Waths
1888 131
Karl Øgaard
1886 78
Rudolf Løv Øiskogødegård1909 34
Tomas Konrad Holmelund 1868 132
Sverre Rui
1908 103
R. Petersen
1853 22
Johan Strømberg
1883 94
Marianne J. Hytten
1878 90
Alf Monrad Andreasen
1907 101
Anna Marie Arnestad
1903 95
Ole Holt
1879 59
Anton Trulsen Kleven
1880 111
Margit M. Knippen
1907 98
Gunhild Kristoffersen
1866 127
Lilly Hedvik Larsen
1908 90
Olaf Olsen
1872 113
Gundhild Pedersen
1882 111
Hans Sverre Sagmoen
1908 97
Ingvar Carsten Sagmoen 1904 97
Johanne Kristiansen
1883 45
Peter Kristiansen
1872 45
Hans Nilsen
1864 129
Karl M. Gulbrandsen
1883 127
Anna Hansen
1881 35
Johan Johansen
1871 105
Sverre Olsen
1909 35
Sigrid Pedersen
1877 69
Ole Utengen
1866 135
Helga Lier
1887 53
Julius Kristofersen
1881 26
Ref.nr.
0050-007
0005-006
0051-005
0004-002
0034-003
0034-002
0007-001
Klara Eriksen
Tora Toresen
Trygve J. Toresen
Dorothea Wiese
Kathrine Wiese
0018-010
0103-008
0025-004
0033-003
0033-004
1893 124
1892 52
1895 58
1874 91
1878 91
0020-002
0023-007
0061-004
0002-002
0002-001
0002-004
0002-003
0084-001
0027-007
0032-007
0003-007
0060-004
0001-004
0047-004
0075-005
0021-001
0040-004
0061-005
0050-011
0001-005
0051-005
0015-004
0005-001
0086-013
0070-003
0050-008
0032-003
0078-015
0054-009
0028-007
0020-004
0066-006
0026-020
0031-009
0032-010
0020-005
0060-005
0060-003
0067-013
0067-012
0035-001
0026-027
0023-008
0095-001
0023-009
0082-002
0018-007
0106-012
0086-007
Digitalarkivet - Arkivverket
Fødestadregister - Folketeljinga 1910
Stad
Lunder i
Norderhaug
Lunder i
Norderhaug
Lyster
Lyster
Lyster
Lyster
Lærdalsøren
Løiten
Lørenskogen
Malnes
Maridalen
Maridalen v.
Aker
Mendalen
Trøndelagen
Meraker
Mo Telemarken
Modum
Modum
Modum
Modum
Modum
Modum
N. Aurdal
N. Aurdal
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Nannestad
Namn
Kristian M. Arneberg
FøddSide Ref.nr.
1891 26 0088-007
Sofie Torvaldsen
1882 11
0003-006
Johanne Næss
John Næss
Mari Næss
Ola Næss
Peter Stabell
Torvald Toresen
Andreas Andreassen
Mina Steffensen
Ingeborg Ingvaldsdatter
Ole Nikolai Kristiansen
1884 74
1888 74
1860 74
1893 74
1868 60
1895 31
1842 128
1858 65
1833 61
1879 21
0025-004
0025-002
0025-001
0025-003
0036-007
0001-004
0030-011
0061-004
0042-005
0065-013
Arnt Olsen Stoveli
1871 124 0015-004
Lars Johan Larsen
1878 90
Torleiv Haug
1876 131
Bernt Green
1870 53
Hjørdis Green
1896 53
Nils Gulliksen
1835 117
A. G. Hæhre
1851 122
Gustav Johnsen
1849 108
Johanne Pedersen
1853 108
Johanne L. Johansen
1888 103
Klara Nordin
1903 84
Marie O. Brandrud
1848 87
Martin Hansen
1879 113
Johanne Hegli
1872 60
Bernhard Hansen Hoff
1887 125
Abraham Holter
1870 53
Kristian Joles Jar
1874 88
Kristoffer Johansen
1844 83
Ole Kristiansen
1887 12
Mina Langerud
1888 53
Hilda Martinsdatter
1875 12
Karen Olsen
1875 111
Dortea Skjennum
1874 52
Hans Skjennum
1887 52
Ingeborg J. Skjennum
1882 52
Kristian Skjennum
1888 52
Amund Haakensen
1837 136
Storskogen
Nannestad
Inga T. Tvetbraaten
1888 99
Nannestad
Inger Olsen Ulven
21
Narvik
Magne Moen
1903 57
Narvik
Astrid Olafsen
1907 128
Narvik
Peder Olafsen
1910 128
Narvik
Solveig Olafsen
1908 128
Nes Hedemarken Agnethe Mattiasdatter
1876 123
Nes Romerike Edmund Arnesen
1890 110
Nes Romerike Olga Johansdatter
1895 116
Nes Romerike Kaja Pedersdatter
1866 116
Nesodden
Henrik Svensen
1904 29
Oppegaard
Nitedal
Lyng Jensen
1870 64
Nitedal
Kristian Martinsen Lybeck 1881 124
Nittedal
Olava Andersdatter
1852 68
Nittedal
Karen Nicoline Frøslie
1861 89
Nittedal
Karl K. Nordin
1897 83
Nittedal
Minda Olsdatter
1886 117
Nittedal
Torvald Ottesen
1873 109
Nittedal
Jenny Hansen Ryengen
1883 94
Nittedalen
Karl Nilsen
1855 135
Norderhaug
Inger Augstad
1856 98
Digitalarkivet - Arkivverket
0031-007
0045-003
0106-005
0106-007
0058-001
0010-001
0004-001
0004-002
0087-005
0002-012
0020-004
0030-001
0036-008
0019-013
0106-001
0020-009
0079-006
0008-008
0106-003
0008-002
0016-002
0101-006
0101-001
0101-007
0101-002
0030-001
0071-002
0065-005
0019-013
0029-014
0029-016
0029-015
0011-002
0013-014
0047-003
0047-002
0102-005
0058-001
0016-002
0074-005
0025-002
0002-010
0056-002
0011-007
0049-002
0022-001
0068-011
Stad
Norderhaug
Norderhaug
Ringerike
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Norderhov
Ringerike
Norderhov
Ringerike
Nordland
Nordland
Nordre Land
Nordre Land
Nordre Land
Norfjord
Norkøping
Næs Hallingdal
Namn
Anton Olsen
Marthe Olsdatter
FøddSide Ref.nr.
1858 125 0019-020
1821 30 0103-001
Bjørn Jonas Andreassen
Otto Julius Andreassen
Jens Ingvald Gustafsen
Bertha Hahn
Kristina A. Hæhre
Petter Iversen
Karen Nilsen
Iver Gulbrandsen
1890 76
1893 76
1893 115
1878 65
1886 83
1872 140
1850 76
1840 140
0040-002
0040-003
0041-004
0060-004
0001-005
0046-002
0040-007
0046-001
Karl Olsen Hagen
1858 64
0059-001
1903 95
95
1878 109
1883 109
1902 109
1887 83
1871 114
1906 21
0053-008
0053-007
0010-001
0010-002
0010-003
0002-003
0033-001
0062-015
1904 51
1906 24
0097-007
0076-010
Anna Elisabet Lundbom
Karen Lundbom
Marie Hansdatter
Mathea Hansdatter
Marthe Pedersdatter
Lovise Larsen
Adolf Anderson Sandin
Reidar Johannessen
Brandborg
Næs Hallingdal Anders Gudbrandsen
Næs Hallingdal Agnes Martha Hansdatter
Sperre
Næs Romerike Nils Larsen Henie
Næs Romerike Oskar Oulie
Næs Romerike? Marius Matisen
Ø. Aker
Næs i Hallingdal Fredrikke J. Holst
Næs i Romerike Gudbrand Halvorsen
Næs paa
Hans Antonsen Sund
Hedemarken
Nøterø
Sigurd Andersen
Nøterø
Kathrine Opsahl
Onsø
Karen Larsen
Orkedalen
Edvard Evensen Opøien
Raade
Anton Larsen
Rakkestad
Lina Olave Grønvold
Rakkestad
Olava Heier
Rakkestad
Hans Torvald Olsen
Rakkestad
Karl Martinius Olsen
Ramnæs
Helene Mathiasdatter
Rena
Aslaug Johnsen
Rendalen
Iver Bert Balstad
Rennebo
Erik Olsen Buan
Ringebu
Helga Andreasen
Ringebu
Anna Hansdatter
Ringebu
Mattias Kristensen
Ringebu
Andor Kristiansen
Ringebu
Emma J. Mathisen
Ringebu
Even Olsen
Ringebu
Ragna Olsen
Ringebu
Pauline Kristensdatter
Opøien
Ringebu
Laurits Antonie Sagmoen
Ringebu
Hans Amundsen Sperre
Ringebu Gudbrd. Eimil Rudolf Olsen
Ringerike
Marta Becker
Ringerike
Kristian Johansen
Ringerike
Anna Larsen
Ringerike
Marte G. Lunnerengen
Ringsaker
Lars L. Grønbakken
Ringsaker
Even Larsen Grønbakken
Ringsaker
Johan Hansen
1880 58 0028-001
1883 125 0020-001
97 0062-007
1905 26
1869 21
1857 18
0085-011
0065-007
0051-010
1871 20
1873 116
1874 30
1866 122
1872 30
1866 128
1873 52
1897 114
1893 114
1904 67
1897 45
1877 52
1873 65
1896 25
1871 25
1876 123
1893 83
1895 93
1894 122
1895 122
1869 122
0061-001
0050-002
0107-002
0010-004
0107-001
0029-002
0102-007
0035-009
0035-008
0070-010
0068-014
0102-002
0062-004
0083-015
0083-014
0011-001
0002-005
0048-005
0008-017
0008-018
0010-005
1879 97
1877 23
1896 126
1860 124
1879 138
1892 93
1842 37
1875 60
58
1882 18
0060-001
0076-008
0024-010
0013-012
0039-001
0045-004
0029-006
0034-004
0027-013
0050-011
Side 233
0533 Lunner
Stad
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Romedal
Namn
Olava Hansen
Johanne Holst
Kristoffer Kristoffersen
Eli Mathiasdatter
Bernt J. Mathisen
Johannes Mathisen
Martin J. Mathisen
Tora H. Mathisen
Oline Olsen
Oline Arntsdatter Stoveli
Magnus Kristofersen
Arneberg
Rygge
Edit Jerpsæth
Røken
Ernst Aschenbach
Røken
Micael Bestum
Røken
Jul S. Hall
Røraas
Peder Olsen Lien
Røros
Soffie Johnsdatter Berge
Røros
Erling Jørgensen Berge
Røros
Johan Jørgensen Berge
Røros
Petter Kristiansen Dahl
Røros
Jens Olsen Haugen
Røros
Georg Lien
Røros
Johan Lien
Røros
Johanna Lien
Røros
Berit Pettersen
Røros
Ingvald Lauritsen Ryen
Røros
Elfrida Kaspara Vold
Røros
Gudrun Margrete Vold
Røros
Herman Magnus Vold
Røros
Marie Vold
Røros
Mattias Vold
Rørøs
Anna Antonsen
Rørøs
Olaf Kant
S. Aurdal ValdersOle Knudsen
S. Fron
Berthe I. Brandrud
S. Fron
Torger T. Brandrud
S. Fron
Torsten Brandrud
S. Fron
Marie O. Knippen
S. Fron
Gudrun Kristensen
S. Fron
Ragnhild Kristensen
S. Land
Karoline Amundsdatter
S. Land
Agnes Andreasen
S. Land
Martin Petersen
Bækkelund
S. Land
Ingeborg T. Hansen
S. Land
Magna Lovise Hanssen
S. Land
Ole Hanssen
S. Land
Karoline Johannesdatter
S. Land
Beate Johannesen
S. Land
Otta Koldevin f Lie
S. Land
Karoline Kristiansen
S. Land
Emil Marthinsen
S. Land
Emilie Mikalsdatter
S. Land
Marie Gårder Morka
S. Land
Emil Nordin
S. Land
Oskar Vilhelm Edvardsen
Opøien
S. Land
Paul Edvin Edvardsen
Opøien
S. Land
Tolline Torstensdatter
S. Land
Christian Wiken
S. Odalen
Anna Halvorssen
S. Odalen
Julius Olsen
S. Odalen
Elen Pedersdatter
Sand Gudbr.dalenIver Hansen
Side 234
FøddSide
1887 25
1877 26
1863 127
1879 66
1887 93
1867 93
1893 93
1865 93
1849 17
1894 124
1868 26
Ref.nr.
0083-012
0085-009
0026-019
0066-002
0048-003
0048-001
0048-004
0048-002
0046-002
0015-006
0088-005
1896 51
1872 51
1875 96
1899 85
1883 86
1870 50
1907 50
1903 50
1881 124
1878 128
1886 46
1877 45
1891 46
1849 50
1890 124
1909 129
1907 128
1903 128
1875 128
1876 128
1891 123
1887 123
1874 66
1879 14
1869 88
1837 87
1879 98
1893 59
1856 59
1859 66
1902 25
1873 47
0097-003
0096-001
0058-007
0007-004
0012-003
0094-002
0094-007
0094-006
0017-004
0031-006
0069-003
0069-002
0069-004
0094-009
0015-003
0031-017
0031-016
0031-015
0031-014
0031-013
0010-016
0010-017
0066-001
0020-005
0020-010
0020-003
0066-002
0032-003
0032-002
0069-002
0083-018
0076-007
1839 83
1904 58
1900 58
1881 15
1863 36
1874 52
1885 13
1875 61
1872 62
1886 84
83
1902 123
0001-002
0027-005
0027-004
0029-002
0028-001
0103-002
0014-002
0040-008
0046-002
0002-015
0002-011
0010-010
1900 123 0010-009
1841 42
1830 83
1868 28
1837 31
1842 31
1879 122
0052-011
0001-003
0097-006
0109-001
0109-002
0009-001
Stad
Sande,
Telemarken
Sandeherred
Sandsver
Sandsver
Sandsver
Sandsver
Sandsver
Sandsvær
Sandviken
Setskogen
Setskogen
Setskogen
Setskogen
Setskogen
Sigdal
Sigdal
Skatvold N.
Aurdal
Skedsmo
Skiaker
Gudbrandsdalen
Skibtvet
Skien
Skien
Skien
Skien
Skjeberg
Skjørdalen
Skurdal
Slagen
Smaalenene
Snarum
Snertingdalen
Soknedalen
Sollien
Solum
Solør
Solør
Solør
Solør
Soon
Soon
Sparbu
Spydberg
Spydeberg
Spydeberg
Smaalenene
Stange
Stange
Stange
Stange
Stange
Hedemarken
Stenkjær
Stenkjær
Stokholm
Stordøen
Storelvedalen
Storelvedalen
Storelvedalen
Støren
Sulitjelma
Svelvik
Namn
Anne Furuvold
FøddSide Ref.nr.
1872 120 0001-002
Marthin Olsen
Gustav Tonhaugen
Kal Tonhaugen
Karl G. Tonhaugen
Kjødvor G. Tonhaugen
Tanny G. Tonhaugen
Nils Olsen Tonhaugen
Edel Ratkhe
Anne Hansen
Kristian Kaspersen
Anna Sofie Syvertsen
Bernt Georg Syvertsen
Casper Syvertsen
Karl Emil M. Arneberg
Leiv Green
Anne Bendigsdatter
1869 67
1872 97
99
1906 97
1901 97
1903 97
1875 125
1907 65
1873 98
1879 90
1907 98
1904 98
1899 98
1894 27
1897 53
1832 37
0070-008
0060-009
0069-009
0060-014
0060-011
0060-012
0019-005
0061-006
0065-002
0028-001
0065-006
0065-005
0065-004
0088-008
0106-008
0030-002
Gustav Hansen Myhrvold 1847 119 0069-001
Andreas Olsen
1868 25 0083-013
Gunhild Hansen
Barrat John Johansen
Marie Johansen
Joachim Toresen
Johan J. Toresen
Hanna Toresdatter
Maren Olava Johansen
Anders Gaaserud
Marie Magdalena
Aschenbach* f Larsen
Hans Andreassen
Theodora Kristine Hæhre
Lars Haugen
Albert Nordin
Ole Erlien
Finn Harald Johansen
Olga Mathilde Arnesen
Jenny Johansdatter
Olga Johansdatter
Johan Olsen
Solveig Monssen
Ole Martin Svendsen
Jakob Johnsen Stigum
Lars Edvin Nilsen
Hans Jakob Johannesen
Johan Edvardsen Tunby
1826 29
1900 125
1883 125
1865 58
1890 58
1872 114
1893 87
97
1865 51
0102-002
0020-006
0020-005
0025-001
0025-003
0035-007
0017-004
0060-016
0096-002
1862 119
1847 122
1876 93
1906 84
1828 37
1903 125
1901 126
1900 114
1897 114
1871 114
1879 21
1861 114
1856 42
1890 127
1859 29
1859 27
0070-001
0010-002
0045-005
0002-013
0030-001
0020-007
0022-006
0035