Prinsip Pengelasan Pekerjaan

Comments

Transcription

Prinsip Pengelasan Pekerjaan
Edisi 3
PIAWAIAN PENGELASAN PEKERJAAN MALAYSIA 2008 EDISI KETIGA
Edisi Pertama, Ogos 2008
Edisi Kedua, May 2009
Edisi Ketiga, Jun 2010
Kementerian Sumber Manusia
Bahagian Dasar Sumber Manusia
Aras 7, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530, PUTRAJAYA
Tel.
: +603-8886 5000
Faks : +603-8889 2377
Emel : [email protected]
http://www.mohr.gov.my
Hak cipta @ 2008 oleh Kementerian Sumber Manusia.
Semua hak terpelihara. Tidak ada mana-mana bahagian dokumen ini boleh dicetak atau
dipindahkan dalam apa juga bentuk atau apa juga kaedah, elektronik atau mekanikal, atau
disimpan di dalam pangkalan data atau sistem dapat semula, termasuk fotokopi, rakaman,
dan penerbitan tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Kementerian
Sumber Manusia.
Tugas dan kewajipan yang diterangkan dalam pengelasan ini pada tahap Kumpulan Utama,
Kumpulan Subutama, Kumpulan Kecil, atau Kumpulan Unit tidak sentiasa, dan tidak juga
semestinya sentiasa dilaksanakan sepenuhnya oleh semua pekerjaan yang disenaraikan di
bawah kumpulan berkenaan. Dokumen ini tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan halhal bidang kuasa/perundangan berhubung dengan isu seperti tugas, kewajipan, tajuk
pekerjaan atau profesional, serta upah dan tempoh kerja.
ISBN 978-967-5236-28-0
KANDUNGAN
PRAKATA
V
PENGHARGAAN
VI
CABARAN-CABARAN DALAM PEMBANGUNAN MASCO-08
VII
PRINSIP PENGELASAN PEKERJAAN
XI
STRUKTUR PENGELASAN
XIII
NOTA MENGENAI BEBERAPA PEKERJAAN TERTENTU
XV
RINGKASAN KUMPULAN UTAMA
XVI
TAJUK KUMPULAN UTAMA, SUB-UTAMA, KECIL DAN UNIT
XIX
KUMPULAN UTAMA 1
PENGURUS
1
KUMPULAN UTAMA 2
PROFESIONAL
26
KUMPULAN UTAMA 3
JURUTEKNIK DAN PROFESIONAL BERSEKUTU
102
KUMPULAN UTAMA 4
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN
155
KUMPULAN UTAMA 5
PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN
174
KUMPULAN UTAMA 6
PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN DAN
PERIKANAN
201
KUMPULAN UTAMA 7
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN
YANG BERKAITAN
214
KUMPULAN UTAMA 8
OPERATOR LOJJI DAN MESIN DAN PEMASANG
250
KUMPULAN UTAMA 9
PEKERJAAN ASAS
277
KUMPULAN UTAMA 0
PEKERJAAN ANGKATAN TENTERA
296
PEKERJAAN MENGIKUT SUSUNAN SISTEMATIK
302
PEKERJAAN MENGIKUT SUSUNAN ABJAD
387
RUJUKAN
469
CARTA MASCO
PRAKATA
Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia 2012 (MASCO-12) adalah penanda aras
nasional bagi tajuk-tajuk pekerjaan yang mencerminkan struktur pekerjaan dan gunatenaga
Negara. MASCO dibangun mengikut Piawaian Pengelasan Pekerjaan Antarabangsa (ISCO)
oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) yang digunapakai di seluruh dunia. Kementerian
Sumber Manusia bertanggungjawab membangunkan MASCO-12 bagi menambahbaik
struktur pengelasan pekerjaan dan mengemaskini tajuk-tajuk pekerjaan di pasaran terkini
selaras dengan perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi dan perubahan struktur
organisasi di Negara ini.
Penerbitan MASCO-2012 menggantikan edisi terdahulu yang diterbitkan pada tahun
2008 di mana ia menyenaraikan MASCO telah menyenaraikan 4,257 tajuk-tajuk pekerjaan
yang merangkumi 1,024 tajuk pekerjaan baru termasuk 296 tajuk pekerjaan dalam sektor
awam. MASCO-08 mengekalkan prinsip asas pengelasan pekerjaan, berdasarkan jenis kerja
dan tugas atau kerja yang dilaksanakan serta konsep tahap kemahiran dan pengkhususan
kemahiran. Sebanyak 12 pekerjaan telah digugurkan kerana bertindih, sementara 138
pekerjaan perlu dikelaskan semula, digabungkan, atau dipecahkan kepada beberapa
kumpulan untuk mencerminkan senario ekonomi semasa dan kompleksiti aktiviti ekonomi
dalam beberapa sektor.
Peralihan MASCO-98 kepada MASCO-08 turut membawa cabaran kepada
Kementerian terutamanya dalam 10 hingga 15 tahun kebelakangan ini, apabila ekonomi
Malaysia dan struktur gunatenaga mengalami banyak perubahan ketika negara beralih
daripada industri pembuatan kepada industri perkhidmatan dan perdagangan. Apabila
sesebuah negara beralih menjadi negara lebih maju, pekerjaan dalam kumpulan utama
seperti pengurusan, profesional, dan juruteknik akan bergerak lebih pantas berbanding
dengan pekerjaan dalam kumpulan utama lain.
Pengemaskinian MASCO edisi 2008 melibatkan pelbagai pendekatan termasuk
penganjuran bengkel dengan agensi kerajaan dan sektor swasta, soal selidik pertubuhan,
dan pengenalpastian tajuk pekerjaan baru yang diiklankan dalam surat khabar dan melalui
JobsMalaysia. MASCO hendaklah terus disemak dan dikemas kini secara berkala untuk
mencerminkan perubahan dan perkembangan dalam struktur guna tenaga dan kemunculan
pekerjaan baru di Malaysia.
Harapan saya agar terbitan ini dapat menjadi panduan dan rujukan kepada sektor
awam dan swasta khususnya penggubal dasar, institusi pendidikan dan latihan, serta
perancang sumber manusia,. MASCO juga diperlukan oleh penyelidik yang terlibat dalam
kerja-kerja kajian dan banci penduduk yang digunakan sebagai rujukan penting mengenai
pekerjaan dan maklumat pasar buruh.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua
individu, pertubuhan, badan profesional, kesatuan, atau pihak lain dan juga kepada
kementerian dan jabatan yang terlibat atas ulasan dan sumbangan mereka dalam
menjayakan penerbitan buku ini. Ribuan terima kasih khasnya ditujukan kepada kumpulan
kerja MASCO-12 atas usaha mereka membangun dan menerbitkan MASCO-12.
DATO’ SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia, Malaysia
Penghargaan
Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia 2012 (MASCO-12) yang dibangunkan oleh
Kementerian Sumber Manusia di bawah nasihat dan kepimpinan Dato‟ Seri Zainal Rahim bin
Seman, Ketua Setiausaha dan Y.B Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) KSM serta pasukan
petugas yang dipengerusikan oleh Encik Mohd. Sah
ar bin Darusman yang bertanggungjawab atas keseluruhan kerja penyelarasan
termasuk kerja penyuntingan akhir.
MASCO-08 berjaya disiapkan atas komitmen beberapa individu yang telah
memainkan peranan penting masing-masing. Mereka adalah Encik Mustapha bin Ab.
Rahman, Encik Mustaffa bin Md Ali dan YM. T. Kamazeri bin T. Ismail yang mengetuai kerjakerja menyunting dan mengemaskini tajuk-tajuk pekerjaan serta membangunkan kod
pekerjaan dan susunan abjad yang lebih bersistematik. Ribuan terima kasih juga diucapkan
kepada Dr. Kamal bin Abd. Hamid, Encik Mohd. Nawi bin Isa, Encik Jagdev Singh s/o Kulbant
Singh, Encik Abu Bakar bin Mansor dan Puan Suriati binti Che Noh yang terlibat secara
langsung di peringkat awal penggubalan MASCO-08.
Akhir kata, terima kasih turut dirakamkan kepada En. Shamsul Anuar bin Lope Ab.
Rahman, Puan Norhaili binti Kamsan, Cik Noryati binti Mohamed, Cik Wan Hamidah bt. Wan
Ab. Hamid dan En. Safri b. Mohd. Sarip atas dedikasi dan komitmen mereka memeta,
mengkod, menyunting, menyusun, dan melukis carta MASCO-08 seperti yang berjaya
dihasilkan ini.
Cabaran-Cabaran Dalam Pembangunan
MASCO-12
Kesukaran meletakkan perjawatan yang menggunakan nama atau pemakaian terminology
yang membawa maksud yang sama (seperti Pembantu, Penolong, Senior, Junior, Eksekutif
dan Chief).
Mengadaptasikan nama-nama jawatan warisan tradisional atau mengikut pengenalan
tempatan (seperti Kapitan, Kepala rumah/ Tuai rumah, Penghulu/Penggawa, Ketua
kampung/Penghulu, Dang pawara dll).
Menyelaras atau menyesuaikan nama-nama yang terhasil dari populariti atau bertujuan
meningkatkan promosi atau morale dari perjawatan yang diwujudkan (seperti Duta
jualan/produk, Concierge, Eksekutif perkhidmatan pelanggan dan Global support service).
Prinsip yang dilonggarkan mengikut kehendak penjanaan laporan dalam sistem
JobsMalaysia untuk kemudahan penggunaan bagi permohonan dan penjodohan pekerjaan.
Keperluan memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan pelaksanaan JobsMalaysia bagi
tujuan membuat pemilihan dan permohonan pekerjaan bagi sektor awam dan swasta
(seperti Jurutera Awam Gred J41 yang digunapakai dalam sektor awam dan Jurutera
Awam digunapakai bagi sektor swasta secara umum).
Pekerjaan yang mempunyai senarai tugas dan tanggungjawab yang sama tetapi
mempunyai pengenalan jawatan yang pelbagai (seperti pekerjaan Penyedut dan
Penyembur).
Prinsip Pengelasan Pekerjaan
Dua konsep utama yang digunakan dalam pengelasan pekerjaan adalah konsep jenis tugas
yang dilaksanakan atau kerja dan konsep kemahiran.
Kerja ditakrif sebagai satu set tugas dan kewajipan yang dilakukan oleh seseorang. Satu set
kerja yang tugas dan kewajipan utamanya adalah serupa digelarkan sebagai pekerjaan.
Dalam kata lain, orang yang melaksanakan tugas utama yang serupa dianggap menjalankan
jenis kerja yang sama dan dikelaskan dalam kumpulan pekerjaan yang sama, tanpa mengira
tahap kuasa, tanggungjawab, atau pengalaman kerja. Sebagai contoh, ketua jurutera awam
dikelaskan bersama jurutera awam (kumpulan unit 2142) dan ketua akauntan bersama
akauntan (kumpulan unit 2411).
Kemahiran ditakrif sebagai kebolehan melakukan tugas dan kewajipan sesuatu pekerjaan
dan untuk tujuan MASCO-08, mempunyai dua dimensi yang berikut;
1) Tahap kemahiran – iaitu yang merupakan fungsi kerumitan dan kepelbagaian
tugas dan kewajipan yang terlibat; dan
2) Pengkhususan kemahiran – ditentukan oleh bidang pengetahuan yang
diperlukan, alat dan jentera yang digunakan, bahan yang dikerjakan atau
digunakan serta jenis barangan dan perkhidmatan yang disediakan.
Takrif operasi bagi empat tahap kemahiran utama diringkaskan seperti yang berikut:
Tahap Kemahiran
Tahap Pendidikan
Pertama
Pendidikan rendah
Kedua
Pendidikan menengah atau pascamenengah;
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 – 3
Ketiga
Pendidikan tertier yang membawa kepada penganugerahan yang
tidak setara dengan ijazah pertama universiti; Sijil Kemahiran
Malaysia (SKM) Tahap 4, atau Diploma Kemahiran Malaysia
(DKM) Tahap 4
Keempat
Pendidikan tertier yang membawa kepada ijazah universiti atau
pascasiswazah; Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)
Tahap 5-8
Penggunaan kategori pendidikan untuk mentakrifkan keempat-empat tahap kemahiran tidak
bermakna bahawa kemahiran yang perlu bagi melakukan tugas dan kewajipan sesuatu
pekerjaan yang ditetapkan boleh diperoleh hanya melalui pendidikan rasmi. Kemahiran
mungkin dan kerapkali boleh diperoleh melalui latihan yang tidak rasmi dan pengalaman.
Oleh itu, apabila mengelaskan pekerjaan, contohnya jurutera, tidak bermakna bahawa
jawatan itu hanya boleh diisi oleh seorang jurutera rasmi yang berdaftar, walaupun kegiatan
yang dijalankan hampir sama dengan kegiatan yang dijalankan oleh jurutera tersebut.
Sebagai tambahan, tumpuan diberikan pada kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan
tugas dan kewajipan bukannya sama ada seseorang pekerja yang mempunyai sesuatu
pekerjaan tertentu lebih mahir atau kurang mahir daripada seorang pekerja lain dalam
pekerjaan yang sama.
Kumpulan Utama MASCO-08 boleh dikategorikan mengikut empat tahap kemahiran yang
berikut:
Tahap
Kemahiran
Tahap Pendidikan
Kumpulan Utama
Keempat
Pendidikan tertier hingga ijazah
atau ijazah lanjutan universiti;
Diploma Lanjutan Kemahiran
Malaysia (DLKM) Tahap 5-8
2. Profesional
Ketiga
Pendidikan
tertier
hingga
penganugerahan yang tidak
setara dengan ijazah pertama
universiti;
Sijil
Kemahiran
Malaysia (SKM) Tahap 4, atau
Diploma Kemahiran Malaysia
(DKM) Tahap 4.
3. Juruteknik dan Profesional Bersekutu
Kedua
Sekolah menengah atau
pascasekolah menengah; Sijil
Kemahiran Malaysia (SKM)
Tahap 1 – 3
4. Pekerja Sokongan Perkeranian
5. Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
6. Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan,
dan Perikanan
7. Pekerja Kemahiran dan Pekerja
Pertukangan Yang Berkaitan
8. Operator Loji dan Mesin dan
Pemasang
Pertama
Pendidikan sekolah rendah
9. Pekerjaan Asas
Bagaimanapun, konsep tahap kemahiran ini tidak terpakai kepada Kumpulan Utama 1:
Pengurus dan Kumpulan Utama 0: Pekerjaan Angkatan Tentera. Bagi kedua-dua kumpulan
ini, konsep tahap kemahiran tidak mencerminkan keperluan kemahiran utama untuk
membezakannya daripada Kumpulan Utama yang lain.
MASCO 08
Struktur Pengelasan
Struktur pengelasan pekerjaan mempunyai empat tahap utama, iaitu kumpulan u tama,
kumpulan subutama, kumpulan kecil, kumpulan unit, dan kumpulan unit kecil yang
dijadualkan seperti berikut:
Kumpulan Utama
(1 digit)
Kumpulan
Sub utama
(2 digit)
Kumpulan
Kecil
(3 digit)
Kumpulan
Unit
(4 digit)
Kumpulan
Unit Kecil
(5 digit)
1
Pengurus
4
11
37
310
2
Profesional
7
35
119
1,245
3
Juruteknik dan Profesional
Bersekutu
5
21
89
804
4
Pekerja Sokongan Perkeranian
4
8
29
416
5
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
4
13
41
333
6
Pekerja Mahir Pertanian,
Perhutanan, dan Perikanan
3
9
20
144
7
Pekerja Kemahiran dan Pekerja
Pertukangan Yang Berkaitan
5
14
66
580
8
Operator Loji dan Mesin dan
Pemasang
3
16
46
682
9
Pekerjaan Asas
6
11
36
230
0
Pekerjaan Angkatan Tentera
3
6
6
60
44
144
10
489
4,804
Dalam pengelasan di atas, semua pekerjaan dikategorikan di bawah sepuluh (10)
kumpulan utama (1digit). Seterusnya, kumpulan utama tersebut dibahagikan kepada 44
kumpulan subutama (2 digit) yang terdiri daripada 144 kumpulan kecil (3 digit). Kumpulan
kecil ini seterusnya dibahagikan kepada 489 kumpulan unit (4 digit) dan kumpulan unit ini
seterusnya dibahagikan kepada 4,804 (5 digit).
Sebilangan tajuk pekerjaan dikelaskan dalam setiap kumpulan unit. Tajuk pekerjaan
yang dikelaskan dalam kumpulan unit yang sama diberikan subkod yang berbeza.
Angka „9‟ dalam digit akhir bagi kod yang mempunyai dua, tiga, dan empat atau lima
digit merujuk kepada semua kumpulan lain. Kategori pekerjaan selebihnya atau
kumpulan pelbagai biasanya mempunyai „tidak dikelaskan di mana-mana‟ di
penghujungnya.
Contoh yang berikut memaparkan perincian beberapa pekerjaan:
Kumpulan
Tajuk
Kod
Kumpulan Utama
Profesional
2
Kumpulan Subutama
Profesional Sains dan Kejuruteraan
Kumpulan Kecil
Ahli Fizik, Kimia dan Profesional Berkaitan
Kumpulan Unit
Ahli Kimia
2113
Ahli Kimia
21131
Ahli Kimia – getah/organik
21132
Ahli Kimia – kakisan
21133
Ahli Kimia – fizik
21134
21
211
Nota Mengenai Beberapa Pekerjaan
Tertentu
Pekerjaan penyeliaan seperti juga formen, yang terlibat terutamanya dengan kawalan kualiti
profesional dan teknikal bagi kerja yang dilaksanakan, dikelaskan bersama-sama dengan
kerja yang tugasnya mereka selia. Bagaimanapun, jika tugas utama dan kewajipan kerja itu
terdiri daripada merancang, menyusun, dan mengarah aktiviti kerja harian bagi sekumpulan
pekerja subordinat, pekerjaan tersebut hendaklah dianggap sebagai pekerjaan pengurusan
dan dikelaskan dalam kumpulan yang sesuai sama ada di bawah Kumpulan Subutama 12:
Pengurus Pentadbiran dan Komersil atau Kumpulan Subutama 13: Pengurus Pengeluaran
dan Perkhidmatan Khas. Hanya dalam syarikat besar, yang mempunyai banyak peringkat
pembuat keputusan, yang antara penyelia dengan operatornya terdapat sekurang-kurangnya
satu lagi tahap penyeliaan, dan pada masa yang sama terdapat satu atau lebih peringkat
antara penyelia dengan pihak pengurusan, maka penyelia tersebut boleh dikelompokkan
dalam Kumpulan Subutama 31: Profesional Bersekutu Fizik dan Kejuruteraan.
Pemilik yang bekerja tidak disenaraikan sebagai kumpulan khas, sebaliknya dikelaskan
menurut aktiviti mereka. Pemilik kedai, yang meluangkan sebahagian besar masanya di
belakang kaunter, membantu pelanggan, hendaklah dikelaskan di bawah Kumpulan
Subutama 52: Pekerja Jualan. Bagaimanapun, jika aktivitinya terdiri terutamanya daripada
menguruskan sumber, kewangan, dan personel, dia hendaklah dikelaskan di bawah
Kumpulan Subutama 12: Pengurus Pentadbiran dan Komersil.
Pekerjaan yang banyak melibatkan latihan di tempat kerja dengan pemerhatian, penilaian,
dan bimbingan yang berterusan dikelaskan dengan pekerjaan yang pekerjanya mereka latih
dalam tugas pertukangan atau tugas mengendalikan mesin.
Perintis dan pelatih dikelaskan menurut tugas dan kewajipan yang sebenarnya dilaksanakan,
dan bukan menurut pekerjaan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang.
Jawatan-jawatan yang mempunyai prefix adalah merujuk kepada jawatan-jawatan yang
terdapat di sektor awam (i.e Jurutera awam J41). Bagi jawatan-jawatan yang tidak
mempunyai prefix (kecuali tentera di bawah kumpulan 0) adalah merujuk kepada jawatan
dalam sektor swasta (i.e Jurutera awam). Perbezaan dalam nama-nama jawatan di keduadua sektor tidak membezakan tugasan yang dilaksanakan dalam kod yang dirujuk.
Ringkasan Kumpulan Utama
1.
PENGURUS
Pengurus menentukan, merumus, mengarah, atau memberikan nasihat tentang dasar
kerajaan seperti juga mereka yang dalam organisasi berkepentingan khas, menggubal
undang-undang serta kaedah dan peraturan awam, mewakili kerajaan dan bertindak bagi
pihaknya, mengawasi pentafsiran dan pelaksanaan dasar dan undang-undang kerajaan, atau
merancang, mengarah, dan menyelaraskan dasar dan aktiviti syarikat atau organisasi, atau
jabatan dan bahagian dalamannya. Rujukan kepada tahap kemahiran masih belum dibuat
dalam mentakrif skop kumpulan utama ini.
2.
PROFESIONAL
Profesional meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada, mengaplikasikan konsep dan teori
sains atau seni, mengajar tentang apa yang berlaku secara sistematik, atau melibatkan diri
dalam mana-mana gabungan daripada ketiga-tiga aktiviti ini. Kebanyakan pekerjaan dalam
kumpulan ini memerlukan kemahiran pada tahap yang keempat.
3.
JURUTEKNIK DAN PROFESIONAL BERSEKUTU
Juruteknik dan profesional bersekutu biasanya melakukan tugas teknik dan yang berkaitan
dengan penyelidikan dan pengaplikasian konsep sains atau seni dan kaedah operasi, dan
peraturan kerajaan atau perniagaan serta mengajar di suatu peringkat pendidikan tertentu.
Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap
kemahiran yang ketiga.
4.
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN
Pekerja sokongan perkeranian merekod, menyusun, menyimpan, dan mendapatkan semula
maklumat yang berkaitan dengan kerja yang dilaksanakan, mengira data kewangan,
perangkaan, dan data berangka yang lain serta menjalankan beberapa tugas perkeranian
berkaitan pelanggan khususnya yang berhubung dengan operasi pengendalian wang, urusan
perjalanan, serta maklumat dan janji temu perniagaan. Kebanyakan pekerjaan dalam
kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap yang kedua.
5.
PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN
Pekerja perkhidmatan dan jualan menyediakan perkhidmatan peribadi dan perlindungan yang
berhubung dengan perjalanan, pengemasan, katering, penjagaan diri, atau perlindungan
daripada kebakaran dan perbuatan yang menyalahi undang-undang, atau mereka menjadi
model bagi ciptaan dan pameran seni, atau menunjuk cara dan menjual barangan di kedai
borong atau runcit dan pertubuhan yang seumpamanya dan juga di gerai dan pasar.
Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap
kemahiran yang kedua.
6.
PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN, DAN PERIKANAN
Pekerja mahir pertanian, perhutanan, dan perikanan menanam dan menuai tanaman ladang
atau pokok dan pokok renek; mengumpulkan buah-buahan dan tanaman liar; menternak,
menjaga, atau memburu haiwan; mengeluarkan pelbagai produk ternakan; menanam,
memulihara, dan mengeksploitasi hutan; membiakkan atau menangkap ikan; dan memelihara
atau mengumpulkan pelbagai hidupan akuatik yang lain. Kebanyakan pekerjaan dalam
kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap kemahiran yang kedua.
7.
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
Pekerja kemahiran dan pekerja pertukangan yang berkaitan menggunakan pengetahuan dan
kemahiran khusus mereka dalam bidang perlombongan dan pembinaan, membentuk logam,
dan menegakkan struktur logam; membuat, memasang, menyenggara, dan membaik pulih
jentera, kelengkapan, dan perkakas; menjalankan percetakan serta mengeluarkan atau
memproses barang makanan, tekstil atau kayu, logam, dan barang lain.
Kerja ini dijalankan dengan tangan dan perkakas yang menggunakan tangan dan perkakas
lain untuk mengurangkan penggunaan daya fizikal dan masa yang diperlukan untuk tugas
khusus serta untuk meningkatkan kualiti produk. Tugas ini memerlukan pemahaman semua
peringkat proses pengeluaran, bahan, dan perkakas yang digunakan serta sifat dan tujuan
produk akhir. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada
tahap yang kedua.
8.
OPERATOR LOJI DAN MESIN DAN PEMASANG
Operator loji dan mesin dan pemasang mengendalikan dan mengawasi jentera dan
kelengkapan perindustrian dan pertanian, memandu dan mengendalikan kereta api,
kenderaan bermotor dan jentera dan kelengkapan bergerak, atau memasang produk
daripada bahagian komponen mengikut spesifikasi dan prosedur yang ketat.
Kerja ini biasanya memerlukan pengalaman serta pemahaman berkaitan jentera dan
kelengkapan perindustrian dan pertanian serta kebolehan untuk mengendalikan operasi yang
menggunakan mesin dan menyesuaikan diri dengan pembaharuan teknologi. Kebanyakan
pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap kemahiran yang
kedua.
9.
PEKERJAAN ASAS
Pekerjaan asas menjalankan tugas yang mudah dan rutin yang biasanya memerlukan
penggunaan perkakas tangan dan dalam beberapa kes memerlukan daya fizikal yang
banyak. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada
tahap kemahiran yang pertama.
0.
PEKERJAAN ANGKATAN TENTERA
Anggota angkatan tentera merupakan mereka yang sedang berkhidmat dalam angkatan
tentera dan yang tidak bebas untuk menerima tawaran pekerjaan awam. Mereka termasuklah
anggota biasa dalam pasukan tentera darat, tentera laut, tentera udara, dan perkhidmatan
ketenteraan yang lain. Mereka yang terkecuali adalah mereka yang berkhidmat dalam
perkhidmatan awam kerajaan yang terlibat dengan isu pertahanan; polis (selain polis tentera),
pemeriksa kastam dan anggota perkhidmatan sempadan atau awam bersenjata yang lain
serta anggota simpanan tentera yang bukan dalam perkhidmatan yang aktif. Rujukan kepada
tahap kemahiran tidak digunakan dalam mentakrif skop kumpulan utama ini.
Tajuk Kumpulan Utama, Sub- Utama, Kecil,
dan Unit
KUMPULAN UTAMA 1
PENGURUS
11
111
1111
KETUA EKSEKUTIF, PEGAWAI KANAN, DAN PENGGUBAL UNDANG-UNDANG
PENGGUBAL UNDANG-UNDANG DAN PEGAWAI KANAN
Penggubal Undang-undang
1112
Pegawai Kanan Kerajaan
1113
Ketua Adat dan Ketua Kampung
1114
Pegawai Kanan Pertubuhan Berkepentingan Khas
112
PENGARAH URUSAN DAN KETUA EKSEKUTIF
1120
12
121
Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif
PENGURUS PENTADBIRAN DAN KOMERSIL
PENGURUS PERKHIDMATAN PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
1211
Pengurus Kewangan
1212
Pengurus Sumber Manusia
1213
Pengurus Dasar dan Perancangan
1214
Pengurus Perkhidmatan Perniagaan
1215
Pengurus Pentadbiran
1219
Pengurus Perkhidmatan Perniagaan dan Pentadbiran Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
122
PENGURUS JUALAN, PEMASARAN, DAN PEMBANGUNAN
1221
Pengurus Jualan dan Pemasaran
1222
Pengurus Pengiklanan dan Perhubungan Awam
1223
Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan
13
131
PENGURUS PENGELUARAN DAN PERKHIDMATAN KHAS
1311
PENGURUS PENGELUARAN DALAM PERTANIAN, PERHUTANAN, DAN
PERIKANAN
Pengurus Pengeluaran Pertanian dan Perhutanan
1312
Pengurus Pengeluaran Akuakultur dan Perikanan
132
1321
PENGURUS PEMBUATAN, PERLOMBONGAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAGIHAN
Pengurus Pembuatan
1322
Pengurus Perlombongan
1323
Pengurus Pembinaan
1324
Pengurus Bekalan, Pengagihan, dan Yang Berkaitan
133
1330
PENGURUS PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Pengurus Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
134
PENGURUS PERKHIDMATAN PROFESIONAL
1341
Pengurus Perkhidmatan Penjagaan Kanak-kanak
1342
Pengurus Perkhidmatan Kesihatan
1343
Pengurus Perkhidmatan Penjagaan Orang Tua
1344
Pengurus Kebajikan Sosial
1345
Pengurus Pendidikan
1346
Pengurus Cawangan Perkhidmatan Kewangan dan Insurans
1349
Pengurus Perkhidmatan Profesional Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
14
141
PENGURUS PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT, DAN PERKHIDMATAN
LAIN
PENGURUS HOTEL DAN RESTORAN
1411
Pengurus Hotel
1412
Pengurus Restoran
142
1420
143
PENGURUS PERDAGANGAN RUNCIT DAN BORONG
Pengurus Perdagangan Runcit dan Borong
PENGURUS PERKHIDMATAN LAIN
1431
Pengurus Pusat Sukan, Rekreasi, dan Kebudayaan
1432
Pengurus Perkhidmatan Penjagaan Diri, Pencucian, dan Yang Berkaitan
1433
Pengurus Undang-undang
1434
Pengurus Harta
1435
Pengurus Keselamatan
1439
Pengurus Perkhidmatan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
KUMPULAN UTAMA 2
PROFESIONAL
21
211
PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN
AHLI FIZIK, KIMIA, DAN PROFESIONAL BERKAITAN
2111
Ahli Fizik dan Astronomi
2112
Ahli Meteorologi
2113
Ahli Kimia
2114
Ahli Geologi dan Geofizik
212
AHLI MATEMATIK, AKTUARI, DAN PERANGKAWAN
2120
213
Ahli Matematik, Aktuari, dan Perangkawan
PROFESIONAL SAINS HAYAT
2131
Profesional Biologi, Botani, Zoologi, dan Bidang Berkaitan
2132
Penasihat Perladangan, Perhutanan, dan Perikanan
2133
Profesional Perlindungan Alam Sekitar
2134
Profesional Farmakologi, Patologi, dan Ahli Profesional Yang Berkaitan
214
PROFESIONAL KEJURUTERAAN (TIDAK TERMASUK ELEKTROTEKNOLOGI)
2141
Jurutera Industri dan Pengeluaran
2142
Jurutera Awam
2143
Jurutera Alam Sekitar
2144
Jurutera Mekanik
2145
Jurutera Kimia
2146
Jurutera Perlombongan, Ahli Kaji Logam, dan Profesional Yang Berkaitan
2149
Profesional Kejuruteraan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
215
JURUTERA ELEKTROTEKNOLOGI
2151
Jurutera Elektrik
2152
Jurutera Elektronik
2153
Jurutera Telekomunikasi
216
ARKITEK, PERANCANG, JURUUKUR, DAN PEREKA
2161
Arkitek Bangunan
2162
Arkitek Landskap
2163
Pereka Produk dan Pakaian
2164
Perancang Bandar dan Trafik
2165
Pelukis Peta dan Juruukur
2166
Pereka Grafik dan Multimedia
217
PENGAWAL KAPAL, PESAWAT, DAN KERETAPI/LOKOMOTIF
2171
Jurutera Kapal
2172
Pegawai dan Pilot Dek Kapal
2173
Juruterbang Pesawat Udara dan Profesional Yang Berkaitan
2174
Pengawal Trafik Udara
2175
Pengawal Kereta Api/Lokomotif
2179
Pengawal Pengangkutan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
218
PROFESIONAL PERLOMBONGAN, PEMBUATAN, DAN PEMBINAAN
2181
Profesional Perlombongan
2182
Profesional Pembuatan
2183
Profesional Pembinaan
22
PROFESIONAL KESIHATAN
221
DOKTOR PERUBATAN
2211
Pengamal Perubatan Umum
2212
Pengamal Perubatan Pakar
222
PROFESIONAL KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
2221
Profesional Kejururawatan
2222
Profesional Perbidanan
223
2230
224
PROFESIONAL PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI
Ahli Perubatan Tradisional dan Komplementari
PENGAMAL PARAMEDIK
2240
Pengamal Paramedik
225
PAKAR VETERINAR
2250
226
Pakar Veterinar
PROFESIONAL KESIHATAN LAIN
2261
Doktor Pergigian
2262
Ahli Farmasi
2263
Profesional Kesihatan dan Kebersihan Alam Sekitar dan Pekerjaan
2264
Jurupulih Anggota
2265
Pegawai Diet dan Pegawai Nutrisi
2266
Pegawai Audiologi dan Jurupulih Pertuturan
2267
Pegawai Optometri dan Pegawai Optik
2268
Jurupulih Pekerjaan
2269
Profesional Kesihatan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
23
231
2310
232
2320
233
2330
234
PROFESIONAL PERGURUAN
PROFESIONAL PERGURUAN UNIVERSITI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Profesional Perguruan Universiti dan Pendidikan Tinggi
GURU PENDIDIKAN VOKASIONAL
Guru Pendidikan Vokasional
GURU PENDIDIKAN MENENGAH
Guru Pendidikan Menengah
GURU PENDIDIKAN RENDAH DAN PRAPENDIDIKAN RENDAH
2341
Guru Pendidikan Rendah
2342
Guru Prapendidikan Rendah
235
GURU MUZIK, SENI, DAN SENI PERSEMBAHAN
2351
Guru Muzik
2352
Guru Seni
2353
Guru Seni Persembahan
236
2360
237
2370
238
2381
239
GURU BAHASA
Guru Bahasa
GURU AGAMA
Guru Agama
PENGAJAR KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL
Pegawai Latihan Vokasional
PROFESIONAL PERGURUAN LAIN
2391
Pakar Kaedah Pendidikan
2392
Guru Pendidikan Khas
2393
Jurulatih Teknologi Maklumat
2399
Profesional Perguruan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
24
241
PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
PROFESIONAL KEWANGAN
2411
Akauntan
2412
Penasihat Kewangan dan Pelaburan
2413
Juruanalisis Kewangan
242
PROFESIONAL PENTADBIRAN
2421
Juruanalisis Pengurusan dan Organisasi
2422
Profesional Pentadbiran Dasar
2423
Profesional Personel dan Kerjaya
2424
Profesional Perkembangan Latihan dan Kakitangan
2425
Profesional Pentadbiran
243
PROFESIONAL JUALAN, PEMASARAN, DAN PERHUBUNGAN AWAM
2431
Profesional Pengiklanan dan Pemasaran
2432
Profesional Perhubungan Awam
2433
Profesional Jualan Teknik dan Perubatan (Tidak Termasuk ICT)
2434
Profesional Jualan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
244
PROFESIONAL BADAN PENGAWALATURAN
2441
Profesional Inspektor Kastam dan Sempadan
2442
Profesional Pengawal Percukaian dan Eksais
2443
Profesional Pegawai Faedah Sosial Kerajaan
2444
Profesional Pegawai Pelesenan Kerajaan
2445
Profesional Inspektor dan Detektif Polis
2446
Profesional Pegawai Sivil
2449
Profesional Badan Pengawalaturan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
25
PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
251
PEMBANGUN DAN JURUANALISIS PERISIAN DAN APLIKASI
2511
Juruanalisis Sistem
2512
Pembangun Sistem
2513
Pembangun Web dan Multimedia
2514
Pengaturcara Aplikasi
2519
Pembangun dan Juruanalisis Perisian dan Aplikasi Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
252
PROFESIONAL PANGKALAN DATA DAN PENTADBIR SISTEM
2521
Pereka Bentuk dan Pentadbir Pangkalan Data
2522
Pentadbir Sistem
2523
Profesional Rangkaian Komputer
2529
Profesional Pangkalan Data dan Rangkaian Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
26
261
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG
2611
Peguam
2612
Hakim
2619
Profesional Undang-undang Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
262
PUSTAKAWAN, JURUARKIB, DAN KURATOR
2621
Juruarkib dan Kurator
2622
Pustakawan dan Profesional Maklumat Yang Berkaitan
263
PROFESIONAL SOSIAL, KEAGAMAAN, DAN YANG BERKAITAN
2631
Ahli Ekonomi
2632
Ahli Sosiologi, Ahli Antropologi, dan Profesional Yang Berkaitan
2633
Ahli Falsafah, Sejarawan, dan Ahli Sains Politik
2634
Ahli Psikologi
2635
Profesional Kerja Sosial dan Kaunseling
2636
Profesional Keagamaan
264
PENGARANG, WARTAWAN, DAN AHLI LINGUISTIK
2641
Pengarang dan Penulis Yang Berkaitan
2642
Wartawan
2643
Penterjemah, Jurubahasa, dan Ahli Linguistik Lain
265
ARTIS KREATIF DAN PERSEMBAHAN
2651
Artis Visual
2652
Ahli Muzik, Penyanyi, dan Penggubah
2653
Penari dan Pereka Tari
2654
Pengarah dan Penerbit Filem, Pementasan dan Yang Berkaitan
2655
Pelakon
2656
Juruhebah Radio, Televisyen, dan Media Lain
2657
Badut, Ahli Silap Mata, Akrobat dan Profesional Bersekutu Yang Berkaitan
2658
Penjaga dan Jurulatih Haiwan
2659
Artis Kreatif dan Artis Persembahan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
27
271
PROFESIONAL PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT, DAN
PERKHIDMATAN LAIN
PROFESIONAL HOTEL, RESTORAN, HOSPITALITI DAN BERKAITAN
2711
Profesional Hotel dan Hospitaliti
2712
Profesional Restoran
KUMPULAN UTAMA 3
JURUTEKNIK DAN PROFESIONAL BERSEKUTU
31
311
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS DAN KEJURUTERAAN
JURUTEKNIK SAINS FIZIK DAN KEJURUTERAAN
3111
Juruteknik Sains Kimia dan Fizik
3112
Juruteknik Kejuruteraan Awam
3113
Juruteknik Kejuruteraan Elektrik
3114
Juruteknik Kejuruteraan Elektronik
3115
Juruteknik Kejuruteraan Mekanikal
3116
Juruteknik Kejuruteraan Kimia
3117
Juruteknik Perlombongan dan Kaji Logam
3118
Pelukis Pelan
3119
Juruteknik Kejuruteraan Sains Fizik dan Kejuruteraan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
312
PENYELIA PERLOMBONGAN, PEMBUATAN, DAN PEMBINAAN
3121
Penyelia Perlombongan
3122
Penyelia Pembuatan
3123
Penyelia Pembinaan
3129
Penyelia Lain Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
313
JURUTEKNIK KAWALAN PROSES
3131
Operator Loji Penjana Kuasa
3132
Operator Insinerator dan Perawatan Air
3133
Pengawal Loji Pemprosesan Kimia
3134
Operator Loji Penapisan Petroleum dan Gas Asli
3135
Pengawal Proses Pengeluaran Logam
3139
Juruteknik Kawalan Proses Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
314
JURUTEKNIK SAINS HAYAT DAN PROFESIONAL BERSEKUTU YANG
BERKAITAN
3141
Juruteknik Sains Hayat (Tidak Termasuk Perubatan)
3142
Juruteknik Pertanian
3143
Juruteknik Perhutanan
3144
Juruteknik Perikanan
315
JURUTEKNIK KAPAL, PESAWAT, DAN KERETAPI
3151
Juruteknik Trafik Udara
3152
Juruteknik Kapal/Marin
3153
Juruteknik Kereta Api/Lokomotif
3159
Juruteknik Pengangkutan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
316
3160
32
321
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS NUKLEAR
Profesional Bersekutu Penyelidikan dan Pembangunan Nuklear
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN
JURUTEKNIK PERUBATAN DAN FARMASEUTIKAL
3211
Juruteknik Kelengkapan Pengimejan Perubatan dan Terapeutik
3212
Juruteknik Makmal Perubatan dan Patologi
3213
Juruteknik dan Pembantu Farmaseutikal
3214
Juruteknik Perubatan dan Prostetik Pergigian
3215
Juruteknik Ortotik dan Prostetik
322
PROFESIONAL BERSEKUTU KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
3221
Profesional Bersekutu Kejururawatan (Kecuali Pergigian)
3222
Profesional Bersekutu Perbidanan
323
3230
324
3240
325
PROFESIONAL BERSEKUTU PERUBATAN TRADISONAL DAN
KOMPLEMENTARI
Profesional Bersekutu Perubatan Tradisional dan Komplementari
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU VETERINAR
Juruteknik dan Pembantu Veterinar
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN LAIN
3251
Pembantu Pergigian dan Ahli Terapi
3252
Juruteknik Rekod Perubatan dan Maklumat Kesihatan
3253
Pekerja Kesihatan Masyarakat
3254
Pakar Optik Pendispensan
3255
Juruteknik dan Pembantu Jurupulih Anggota
3256
Pembantu Perubatan
3257
Inspektor dan Sekutu Kesihatan Alam Sekitar dan Pekerjaan
3258
Pekerja Ambulans
3259
33
Profesional Bersekutu Kesihatan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
PROFESIONAL BERSEKUTU PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
331
PROFESIONAL BERSEKUTU KEWANGAN DAN MATEMATIK
3311
Peniaga dan Broker Sekuriti dan Kewangan
3312
Pegawai Kredit dan Pinjaman
3313
Profesional Bersekutu Perakaunan
3314
Profesional Bersekutu Perangkaan, Matematik, dan Aktuari
3315
Penilai dan Pentaksir Kerugian
332
EJEN DAN BROKER JUALAN DAN PEMBELIAN
3321
Wakil Insurans
3322
Wakil Jualan Komersil
3323
Pembeli
3324
Broker Perdagangan
333
EJEN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN
3331
Ejen Pelepasan dan Pengangkutan
3332
Perancang Persidangan dan Acara
3333
Ejen dan Kontraktor Pekerjaan
3334
Ejen Hartanah dan Harta
3339
Ejen Perkhidmatan Perniagaan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
334
SETIAUSAHA PENTADBIRAN DAN KHAS
3341
Penyelia Pejabat
3342
Setiausaha Undang-undang
3343
Setiausaha Pentadbiran dan Eksekutif
3344
Setiausaha Perubatan
3349
Setiausaha Pentadbiran dan Khas Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
335
PROFESIONAL BERSEKUTU BADAN PENGAWALATURAN
3351
Inspektor Kastam dan Sempadan
3352
Pegawai Percukaian dan Eksais
3353
Pegawai Faedah Sosial Kerajaan
3354
Pegawai Pelesenan Kerajaan
3355
Inspektor dan Detektif Polis
3356
Profesional Bersekutu Pertahanan Awam
3359
Profesional Bersekutu Badan Pengawalaturan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
34
341
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, KEBUDAYAAN, DAN
YANG BERKAITAN
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN
3411
Profesional Bersekutu Undang-undang dan Yang Berkaitan
3412
Profesional Bersekutu Kerja Sosial
3413
Profesional Bersekutu Keagamaan
342
3421
PROFESIONAL BERSEKUTU KESUKANAN, PERTAHANAN DIRI DAN KECERGASAN
Atlet dan Ahli Sukan
3422
Jurulatih, Pengajar, dan Pegawai Sukan
3423
Pengajar Kecergasan Jasmani dan Rekreasi Serta Ketua Program
343
PROFESIONAL BERSEKUTU KESENIAN, KEBUDAYAAN, DAN KULINARI
3431
Jurugambar
3432
Pereka Bentuk dan Juruhias Dalaman
3433
Juruteknik Galeri, Muzium, dan Perpustakaan
3434
Jurumasak
3435
Profesional Bersekutu Kesenian dan Kebudayaan Lain
35
351
JURUTEKNIK MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
3511
JURUTEKNIK OPERASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SOKONGAN
PENGGUNA
Juruteknik Operasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi
3512
Juruteknik Sokongan Pengguna Teknologi Maklumat dan Komunikasi
3513
Juruteknik Rangkaian dan Sistem Komputer
3514
Juruteknik Web
352
JURUTEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
3521
Juruteknik Penyiaran dan Audiovisual
3522
Juruteknik Kejuruteraan Telekomunikasi
KUMPULAN UTAMA 4
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN
41
411
4110
412
4120
413
KERANI PEJABAT
KERANI AM PEJABAT
Kerani Am Pejabat
SETIAUSAHA (AM)
Setiausaha (Am)
PENGENDALI PAPAN KEKUNCI
4131
Jurutaip dan Pengendali Pemprosesan Kata
4132
Kerani Kemasukan Data
42
421
KERANI PERKHIDMATAN PELANGGAN
JURUWANG, PEMUNGUT WANG, DAN KERANI YANG BERKAITAN
4211
Juruwang dan Kerani Yang Berkaitan
4212
Penerima Pertaruhan Judi, Krupier, dan Pekerja Permainan Yang Berkaitan
4213
Broker Gadaian dan Peminjam Wang
4214
Pemungut Hutang, Sewa dan Pekerja Yang Berkaitan
422
PEKERJA MAKLUMAT PELANGGAN
4221
Kerani Perunding Perjalanan dan Yang Berkaitan
4222
Kerani Pusat Penerangan
4223
Operator Papan Suis Telefon
4224
Penyambut Tetamu Hotel
4225
Kerani Pertanyaan
4226
Penyambut Tetamu (Am)
4227
Penemuduga Tinjauan dan Penyelidikan Pasaran
4229
Pekerja Maklumat Pelanggan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
43
431
KERANI PEREKODAN DATA BERANGKA DAN BAHAN
KERANI DATA BERANGKA
4311
Kerani Perakaunan dan Simpan Kira
4312
Kerani Perangkaan, Kewangan, dan Insurans
4313
Kerani Gaji
432
KERANI PEREKODAN BAHAN DAN PENGANGKUTAN
4321
Kerani Stok
4322
Kerani Pengeluaran
4323
Kerani Pengangkutan
44
441
KERANI PERPUSTAKAAN
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN LAIN
4411
Kerani Perpustakaan
4412
Kerani Pengedaran dan Pengisihan Mel
4413
Kerani Pengekodan, Baca Pruf, dan Yang Berkaitan
4414
Jurutulis dan Pekerja Yang Berkaitan
4415
Kerani Pemfailan dan Penyalinan
4416
Kerani Personel
4419
Pekerja Sokongan Perkeranian Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
KUMPULAN UTAMA 5
PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN
51
511
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI
ATENDAN PERJALANAN, KONDUKTOR, DAN PEMANDU PERJALANAN
5111
Atendan Perjalanan dan Pelayan Perjalanan
5112
Konduktor Pengangkutan
5113
Pemandu Perjalanan
512
5120
TUKANG MASAK
Tukang Masak
513
PELAYAN DAN PELAYAN BAR
5131
Pelayan dan Pelayanita
5132
Pelayan Bar
514
PENDANDAN RAMBUT, JURUSOLEK, DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
5141
Pendandan Rambut
5142
Jurusolek dan Pekerja Yang Berkaitan
515
PENYELIA BANGUNAN DAN PENGEMASAN
5151
Penyelia Pencucian dan Pengemasan di Pejabat, Hotel, dan Pertubuhan Lain
5152
Jurukemas Domestik
5153
Penjaga Bangunan
516
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI LAIN
5161
Ahli Nujum, Tukang Tilik, dan Pekerja Yang Berkaitan
5162
Pengiring dan Pelayan
5163
Pekerja Pengebumian dan Pengerasan Mayat
5164
Perapi Haiwan Peliharaan dan Penjaga Haiwan
5165
Pengajar Pemanduan
5169
Pekerja Perkhidmatan Peribadi Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
52
521
PEKERJA JUALAN
JURUJUAL TEPI JALAN DAN PASAR
5211
Jurujual di Gerai dan Pasar
5212
Jurujual Makanan di Gerai Tepi Jalan
522
JURUJUAL KEDAI
5221
Penjaga Kedai
5222
Penyelia Kedai
5223
Pembantu Jualan di Kedai
523
JURUWANG DAN KERANI TIKET
5230
Juruwang dan Kerani Tiket
524
PEKERJA JUALAN LAIN
5241
Model Fesyen dan Model Lain
5242
Penunjuk Cara Jualan
5243
Jurujual Pintu ke pintu
5244
Jurujual di Pusat Perhubungan
5245
Atendan Pam dan Pusat Servis
5246
Atendan di Kaunter Makanan
5249
Pekerja Jualan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
53
PEKERJA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
531
PEKERJA ASUHAN KANAK-KANAK DAN PEMBANTU GURU
5311
Pekerja Asuhan Kanak-kanak
5312
Pembantu Guru
532
PEKERJA PERKHIDMATAN PENJAGAAN DIRI DI PUSAT PERUBATAN
5321
Pembantu Penjagaan Kesihatan
5322
Pekerja Penjagaan Diri di Rumah
5329
Pekerja Perkhidmatan Penjagaan Diri di Pusat Perkhidmatan Perubatan Yang Tidak
Dikelaskan di Mana-mana
54
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN
541
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN
5411
Ahli Bomba
5412
Pegawai Polis
5413
Pengawal Penjara
5414
Pengawal Keselamatan
5415
Pegawai dan Pembantu Imigresen/Kastam
5419
Pekerja Perkhidmatan Perlindungan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
KUMPULAN UTAMA 6
PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
61
611
PEKERJA MAHIR PERTANIAN BERORIENTASIKAN PASARAN
PEKEBUN DAN PENANAM TANAMAN PASARAN
6111
Penanam Tanaman Ladang
6112
Penanam Pokok dan Pokok Renek
6113
Pekebun, Penanam Hortikultur dan Tapak Semaian
6114
Penanam Tanaman Campuran
6115
Penanam Sayur-sayuran
612
PENGELUAR, PENTERNAK DAN PRODUK HAIWAN
6121
Pengeluar Ternakan dan Tenusu
6122
Pengeluar Unggas
6123
Pengeluar dan Penternak Perikanan
6129
Pengeluar Haiwan dan Produk Haiwan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
613
6130
62
621
PENGELUAR TANAMAN DAN HAIWAN CAMPURAN
Pengeluar Tanaman dan Haiwan Campuran
PEKERJA MAHIR PERHUTANAN, PERIKANAN, DAN PERBURUAN
BERORIENTASIKAN PASARAN
PEKERJA PERHUTANAN DAN YANG BERKAITAN
6211
Pekerja Perhutanan dan Yang Berkaitan
6212
Pembakar Arang dan Pekerja Yang Berkaitan
622
PEKERJA PERIKANAN, PEMBURU, DAN PENJERAT
6221
Pekerja Akuakultur
6222
Pekerja Perikanan Perairan Pedalaman dan Pantai
6223
Pekerja Perikanan Laut Dalam
6224
Pemburu dan Penjerat
63
631
6310
632
6320
633
6330
634
6340
PELADANG, NELAYAN, PEMBURU, DAN PEMUNGUT SARA DIRI
PELADANG TANAMAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang Tanaman Berorientasikan Sara Hidup
PELADANG TERNAKAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang Ternakan Sara Diri
PELADANG TANAMAN DAN TERNAKAN CAMPURAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang Tanaman dan Ternakan Campuran Berorientasikan Sara Diri
NELAYAN, PEMBURU, PENJERAT, DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Nelayan, Pemburu, Penjerat, dan Pemungut Berorientasikan Sara Diri
KUMPULAN UTAMA 7
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
71
711
PEKERJA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN,
TIDAK TERMASUK JURUELEKTRIK
7111
PEKERJA RANGKA BANGUNAN, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Pembina Rumah
7112
Penerap Bata dan Pekerja Yang Berkaitan
7113
Tukang Batu, Pemotong Batu, Pemecah Batu, dan Pengukir Batu
7114
Tukang Letak Konkrit, Pengemas Konkrit, dan Pekerja Yang Berkaitan
7115
Tukang Kayu dan Tukang Tanggam
7119
Pekerja Kerangka Bangunan, dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan Yang Tidak
Dikelaskan di Mana-mana
712
7121
PEKERJA PENYIAP BANGUNAN, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Pemasang Bumbung
7122
Penurap Lantai dan Pengatur Jubin
7123
Tukang Plaster
7124
Pekerja Penebatan
7125
Tukang Kaca
7126
Tukang Paip dan Jurugegas Paip
7127
713
Mekanik Penghawa Dingin dan Penyejukan
7131
TUKANG CAT, PENCUCI STRUKTUR BANGUNAN, DAN PEKERJA
PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
Tukang Cat dan Pekerja Yang Berkaitan
7132
Tukang Sembur Cat dan Tukang Sembur Varnis
7133
Pencuci Struktur Bangunan
72
721
PEKERJA LOGAM, JENTERA, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
PEKERJA, PEMBUAT ACUAN, DAN PENGIMPAL LOGAM KEPINGAN DAN
STRUKTUR, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
7211
Pembuat Acuan dan Pembuat Teras Logam
7212
Pengimpal dan Pemotong Api
7213
Pekerja Logam Kepingan
7214
Penyedia dan Penegak Logam Struktur
7215
Jurutali dan Penyambat Kabel
722
7221
TUKANG BESI, PEMBUAT PERALATAN, DAN PEKERJA PERTUKANGAN
YANG BERKAITAN
Tukang Besi, Tukang Tukul, dan Pekerja Mesin Penempa Logam
7222
Pembuat Peralatan dan Pekerja Yang Berkaitan
7223
Pengeset dan Pengendali Peralatan untuk Mesin Kerja Logam
7224
Penggilap Logam, Pencanai Roda, dan Pengasah Peralatan
723
MEKANIK DAN JURUGEGAS JENTERA
7231
Mekanik dan Pembaik Kenderaan Bermotor
7232
Mekanik dan Pembaik Enjin Pesawat Udara
7233
Mekanik dan Pembaik Jentera Pertanian dan Perindustrian
7234
Pembaik Basikal dan Pekerja Yang Berkaitan
73
731
PEKERJA KRAFTANGAN DAN PERCETAKAN
PEKERJA KRAFTANGAN
7311
Pembuat dan Pembaik Peralatan Jitu
7312
Pembuat dan Penala Alat Muzik
7313
Pekerja Barang Kemas dan Logam Berharga
7314
Tukang Tembikar dan Pekerja Yang Berkaitan
7315
Pembuat, Pemotong, Pencanai, dan Pengemas Kaca
7316
Penulis Papan Tanda, Pelukis Hiasan, Pengukir, dan Penggores
7317
Pekerja Kraf Tangan Kayu, Bakul, dan Bahan Yang Berkaitan
7318
Pekerja Kraf Tangan, Tekstil, Kulit, dan Bahan Yang Berkaitan
7319
Pekerja Kraf Tangan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
732
7321
PEKERJA PERTUKANGAN PERCETAKAN
Juruteknik Prapercetakan
7322
Pencetak
7323
Pekerja Kemasan Akhir dan Penjilid Pencetakan
7324
Pengukir dan Penggores Percetakan dan Foto
74
741
PEKERJA PERTUKANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
PEMASANG DAN PEMBAIK KELENGKAPAN ELEKTRIK
7411
Juruelektrik Bangunan dan Yang Berkaitan
7412
Mekanik dan Jurugegas Elektrik
7413
Pemasang dan Pembaik Talian Elektrik
742
PEMASANG DAN PEMBAIK ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI
7421
Mekanik dan Penservis Elektronik
7422
Pemasang dan Penservis Teknologi Maklumat dan Komunikasi
75
751
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN, KERJA KAYU, PAKAIAN DAN PEKERJA
KEMAHIRAN DAN PERTUKANGAN LAIN YANG BERKAITAN
7511
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Penjual Daging, Penjual Ikan, dan Penyedia Makanan Yang Berkaitan
7512
Pembuat Roti, Pastri, dan Konfeksi
7513
Pembuat Produk Tenusu
7514
Pengawet Buah-buahan, Sayur-sayuran, dan Pengawet Yang Berkaitan
7515
Perasa dan Penggred Makanan dan Minuman
7516
Penyedia Tembakau dan Pembuat Produk Tembakau
752
7521
PERAWAT KAYU, PEMBUAT KABINET, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Perawat Kayu
7522
Pembuat Kabinet dan Pekerja Yang Berkaitan
7523
Pengeset dan Pengendali Perkakas Mesin Untuk Kerja Kayu
7524
Penganyam Bakul, Pembuat Berus, dan Pekerja Yang Berkaitan Yang Tidak Dikelaskan di
Mana-mana
753
PEKERJA PAKAIAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
7531
Tukang Jahit, Penjahit Pakaian, Peniaga Bulu Binatang, dan Pembuat Topi
7532
Pembuat Pola Pakaian, Pemotong Pakaian dan Yang Berkaitan
7533
Pembuat Kasut dan Pekerja Yang Berkaitan
7534
Pekerja Upholsteri dan Yang Berkaitan
7535
Pengemas Kulit Bulu, Penyamak Kulit Binatang, dan Penyedia Belulang
754
PEKERJA KEMAHIRAN LAIN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
7541
Penyelam Dalam Air
7542
Pembedil dan Pembagas
7543
Penggred dan Penguji Produk (Tidak Termasuk Makanan dan Minuman)
7544
Pengasap, Pengawal Perosak dan Rumpai
7549
Pekerja Kemahiran dan Pekerja Berkaitan Yang Tidak Dikelaskan Dalam Mana-mana
Kumpulan Kecil
KUMPULAN UTAMA 8
OPERATOR LOJI DAN MESIN DAN PEMASANG
81
811
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN
OPERATOR LOJI PERLOMBONGAN DAN PEMPROSESAN GALIAN
8111
Pelombong dan Pekerja Kuari
8112
Operator Loji Pemprosesan Galian dan Batu
8113
Penggerudi dan Pengorek Telaga dan Pekerja Yang Berkaitan
8114
Operator Mesin Produk Simen, Batu, dan Galian Lain
812
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN DAN PENGEMAS LOGAM
8121
Operator Loji Pemprosesan Logam
8122
Operator Mesin Pengemas, Penyadur, dan Penyalut Logam
813
OPERATOR LOJI DAN MESIN PRODUK KIMIA DAN FOTOGRAFI
8131
Operator Loji dan Mesin Produk Kimia
8132
Operator Mesin Produk Fotografi
814
OPERATOR MESIN PRODUK GETAH, PLASTIK, DAN KERTAS
8141
Operator Mesin Produk Getah
8142
Operator Mesin Produk Plastik
8143
Operator Mesin Produk Kertas
815
OPERATOR MESIN PRODUK TEKSTIL, BULU, DAN KULIT
8151
Operator Mesin Penyedia Gentian, Pemintal, dan Pelilit
8152
Operator Mesin Tenun dan Kait
8153
Operator Mesin Jahit
8154
Operator Mesin Peluntur, Pencelup, dan Pencuci Fabrik
8155
Operator Mesin Penyedia Bulu dan Kulit
8156
Operator Mesin Membuat Kasut dan Yang Berkaitan
8157
Operator Mesin Dobi
8159
Operator Mesin Produk Tekstil, Bulu, dan Kulit Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
816
8160
817
OPERATOR MESIN PRODUK MAKANAN DAN YANG BERKAITAN
Operator Mesin Produk Makanan dan Yang Berkaitan
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN KAYU DAN PEMBUATAN KERTAS
8171
Operator Loji Pulpa dan Pembuatan Kertas
8172
Operator Loji Pemprosesan Kayu
8173
Operator Mesin Produk Kayu
818
8181
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN YANG LAIN
Operator Loji Kaca dan Seramik
8182
Operator Enjin dan Dandang Stim
8183
Operator Mesin Pembungkus, Pembotol, dan Pelabel
8184
Operator Tanur Kaca dan Seramik dan Mesin Yang Berkaitan
8189
Operator Loji dan Mesin Pegun Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
819
OPERATOR MESIN PERCETAKAN, PENJILIDAN, DAN PRODUK KERTAS
8191
Operator Mesin Cetak
8192
Operator Mesin Penjilid Buku
82
PEMASANG
821
PEMASANG
8211
Pemasang Jentera Mekanik
8212
Pemasang Kelengkapan Elektrik dan Elektronik
8213
Pemasang Produk Kulit, Logam, Getah, dan Plastik
8219
Pemasang Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
822
8221
83
831
OPERATOR MESIN PRODUK LOGAM DAN GALIAN
Operator Pengeset Peralatan Mesin
PEMANDU DAN OPERATOR LOJI BERGERAK
PEMANDU LOKOMOTIF DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
8311
Pemandu Lokomotif
8312
Operator Brek, Isyarat, dan Suis Landasan Keretapi
832
PEMANDU KERETA, VAN, DAN MOTOSIKAL
8321
Penunggang (Pemandu) Motosikal
8322
Pemandu Kereta, Teksi, dan Van
833
PEMANDU TRAK BERAT DAN BAS
8331
Pemandu Bas dan Trem
8332
Pemandu Trak Berat dan Lori
834
OPERATOR LOJI BERGERAK
8341
Operator Loji Bergerak Bagi Ladang dan Perhutanan
8342
Operator Loji Tolak Tanah dan Yang Berkaitan
8343
Operator Kren, Pesawat Angkat, dan Loji Yang Berkaitan
8344
Operator Trak Angkat
835
8350
KELASI KAPAL DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Kelasi Kapal dan Pekerja Yang Berkaitan
KUMPULAN UTAMA 9
PEKERJAAN ASAS
91
PENCUCI DAN PEMBANTU
911
PENCUCI DAN PEMBANTU RUMAH, HOTEL, DAN PEJABAT
9111
Pencuci dan Pembantu Rumah
9112
Pencuci dan Pembantu di Pejabat, Hotel, dan Pertubuhan Lain
912
9121
PENCUCI KENDERAAN DAN TINGKAP, PAKAIAN DAN PEKERJA
PENCUCIAN TANGAN YANG LAIN
Tukang Dobi dan Tukang Seterika (Tangan)
9122
Pencuci Kenderaan
9123
Pencuci Tingkap
9129
Pekerja Pencucian Yang Lain
92
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
921
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
9211
Buruh Ladang Tanaman
9212
Buruh Ladang Ternakan
9213
Buruh Ladang Campuran Tanaman dan Ternakan
9214
Buruh Kebun dan Hortikultur
9215
Buruh Perhutanan
9216
Buruh Perikanan dan Akuakultur
93
931
BURUH PERLOMBONGAN, PEMBINAAN, PEMBUATAN, DAN
PENGANGKUTAN
BURUH PERLOMBONGAN DAN PEMBINAAN
9311
Buruh Perlombongan dan Perkuarian
9312
Buruh Kejuruteraan Awam
9313
Buruh Pembinaan Bangunan
932
BURUH PEMBUATAN
9321
Pembungkus Tangan
9322
Pekerja Pemprosesan Getah
9329
Buruh Pembuatan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
933
BURUH PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
9331
Pengayuh Kenderaan Berpedal
9332
Pemandu Kenderaan dan Jentera Tarikan Haiwan
9333
Pengendali Pengangkutan Barang
9334
Pengisi Rak
9335
Buruh Penyimpanan
94
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN
941
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN
9411
Penyedia Makanan Segera
9412
95
951
9510
952
9520
96
961
Pembantu Dapur
PEKERJA JUALAN DAN PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN YANG
BERKAITAN
PEKERJA PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pekerja Perkhidmatan Tepi Jalan dan Pekerja Yang Berkaitan
PENJUAL TEPI JALAN (TIDAK TERMASUK MAKANAN)
Penjual Tepi Jalan (Tidak Termasuk Makanan)
PEMUNGUT SAMPAH DAN PEKERJA ASAS YANG LAIN
PEMUNGUT SAMPAH
9611
Pemungut Sampah dan Bahan Boleh Kitar Semula
9612
Pengisih Sampah
9613
Tukang Sapu dan Buruh Yang Berkaitan
962
PEKERJA ASAS YANG LAIN
9621
Penghantar Mesej dan Bungkusan dan Porter Bagasi
9622
Pekerja Rencam
9623
Pembaca Meter dan Pemungut Wang Mesin Swalayan
9624
Pemungut Air dan Kayu Api
9625
Atendan
9629
Pekerja Asas Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana
KUMPULAN UTAMA 0
PEKERJAAN ANGKATAN TENTERA
01
011
0110
012
0120
02
021
0210
022
0220
03
TENTERA DARAT MALAYSIA
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA DARAT MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Darat Malaysia
PANGKAT LAIN TENTERA DARAT MALAYSIA
Anggota Pangkat Lain Tentera Darat Malaysia
TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Laut Diraja Malaysia
PANGKAT LAIN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Anggota Pangkat Lain Tentera Laut Diraja Malaysia
TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
031
0310
032
0320
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Udara Diraja Malaysia
PANGKAT LAIN TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Anggota Pangkat lain Tentera Udara Diraja Malaysia
Kumpulan Utama 1:
PENGURUS
Pengurus menentukan, merumus, mengarah, atau memberi nasihat tentang dasar kerajaan
serta organisasi berkepentingan khas, membuat undang-undang, kaedah dan peraturan
awam, mewakili kerajaan dan bertindak bagi pihaknya, memantau pentafsiran dan
pelaksanaan dasar kerajaan dan undang-undang, atau merancang, mengarah, dan
menyelaras dasar dan aktiviti perusahaan, organisasi, jabatan atau seksyen dalamannya.
Rujukan kepada tahap kemahiran belum dibuat dalam mentakrif skop kumpulan utama ini.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
11
12
13
14
KETUA EKSEKUTIF, PEGAWAI KANAN, DAN PENGGUBAL UNDANG-UNDANG
PENGURUS PENTADBIRAN DAN KOMERSIL
PENGURUS PENGELUARAN DAN PERKHIDMATAN KHAS
PENGURUS PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT, DAN PERKHIDMATAN
LAIN
11
KETUA EKSEKUTIF, PEGAWAI KANAN, DAN PENGGUBAL UNDANG-UNDANG
Ketua eksekutif, pegawai kanan, dan penggubal undang-undang menentukan, merumus,
atau memberi nasihat dan mengarahkan dasar kerajaan, membuat, membetulkan, meminda,
dan memansuhkan undang-undang, kaedah, dan peraturan awam, mewakili kerajaan dan
bertindak bagi pihak kerajaan, memantau pentafsiran dan pelaksanaan dasar dan undangundang kerajaan, atau menjalankan tugas yang seumpamanya bagi pihak pertubuhan
berkepentingan khas.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
111
112
PENGGUBAL UNDANG-UNDANG DAN PEGAWAI KANAN
PENGARAH URUSAN DAN KETUA EKSEKUTIF
111
PENGGUBAL UNDANG-UNDANG DAN PEGAWAI KANAN
Penggubal undang-undang dan pegawai kanan menentukan, merumus, dan mengarah dasar
kerajaan persekutuan, negeri, wilayah, atau tempatan serta membuat, membetulkan,
meminda, atau memansuhkan undang-undang, kaedah, dan peraturan awam.
1111
PENGGUBAL UNDANG-UNDANG
Penggubal undang-undang menentukan, merumus, dan mengarah dasar kerajaan
persekutuan, negeri, wilayah, atau tempatan serta membuat, membetulkan, meminda, atau
memansuhkan undang-undang, kaedah, dan peraturan awam.
Tugas merangkumi:
mengetuai atau mengambil bahagian dalam prosiding badan perundangan dan
majlis pentadbiran kerajaan persekutuan, negeri, wilayah, atau tempatan atau
dewan undangan;
menentukan, merumus, dan mengarah dasar kerajaan persekutuan, negeri,
wilayah, atau tempatan;
membuat, membetulkan, meminda, atau memansuhkan undang-undang, kaedah,
dan peraturan awam dalam rangka sesuatu Perlembagaan yang menentukan
bidang kuasa mereka;
berkhidmat dalam lembaga pentadbiran kerajaan atau jawatankuasa rasmi;
meningkatkan perkara-perkara berkepentingan berkaitan kawasan pilihanraya yang
diwakili;
mengarah pentadbir dan pegawai kanan jabatan dan agensi kerajaan dalam
mentafsir dan melaksanakan dasar kerajaan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
11111
11112
11113
11114
11115
1112
Ahli parlimen
Ketua Menteri / Timbalan Menteri / Menteri
Senator / Speaker / Ahli dewan undangan negeri
Datuk Bandar
Pegawai, perundangan
PEGAWAI KANAN KERAJAAN
Pegawai kanan kerajaan menasihati kerajaan tentang perkara yang berhubung dengan
dasar, memantau pentafsiran serta pelaksanaan dasar dan undang-undang kerajaan oleh
jabatan dan agensi kerajaan atau mewakili negara di luar negeri dan bertindak bagi pihaknya.
Tugas merangkumi:
menasihati kerajaan persekutuan, negeri, wilayah, atau tempatan tentang hal ehwal
dasar;
memberi nasihat berhubung dengan penyediaan belanjawan, undang-undang, dan
peraturan kerajaan, termasuk pindaan;
mentafsir serta melaksanakan dasar dan undang-undang kerajaan oleh jabatan dan
agensi kerajaan;
mewakili negara di luar negeri;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
11121
11122
11123
11124
11125
11126
1113
Pentadbir, kerajaan / Ketua setiausaha, kerajaan
Pegawai kanan, badan berkanun
Duta / Setiausaha, kedutaan / Konsul besar
Ketua pengarah, bomba dan penyelamat / Ketua polis negara
Pegawai tadbir dan diplomatik M41
Pegawai tadbir N41
KETUA ADAT DAN KETUA KAMPUNG
Ketua adat dan ketua kampung menjalankan berbagai-bagai tugas dan kewajipan
perundangan, pentadbiran, dan adat istiadat yang ditentukan melalui tradisi turun-temurun
serta melalui pembahagian hak dan tanggungjawab antara ketua kampung dengan pihak
berkuasa tempatan, wilayah, dan persekutuan.
Tugas merangkumi:
mengagihkan penggunaan communal land antara penduduk komuniti atau
kampung;
menyelesaikan perselisihan antara penduduk komuniti atau kampung;
mendisiplinkan penduduk komuniti atau kampung yang melanggar peraturan dan
adat;
menjalankan tugas adat istiadat berhubung dengan kelahiran, perkahwinan,
kematian, menuai, dan pesta tradisi yang lain;
mewakili komuniti atau kampung dalam majlis tempatan atau wilayah;
memberitahu komuniti atau kampung tentang arahan dan peraturan kerajaan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
11131
11132
11133
11134
11135
1114
Penggawa
Ketua, kampung / Sidang
Ketua anak negeri
Kapitan / Tuai rumah / Tok Batin
Penghulu NP27
PEGAWAI KANAN PERTUBUHAN BERKEPENTINGAN KHAS
Pegawai kanan pertubuhan berkepentingan khas menentukan, merumus, dan mengarah
pelaksanaan dasar pertubuhan berkepentingan khas seperti pertubuhan parti politik,
kesatuan sekerja, pertubuhan majikan, persatuan perdagangan dan perindustrian,
pertubuhan kemanusiaan atau amal, atau persatuan sukan serta mewakili pertubuhan
mereka dan bertindak bagi pihak pertubuhan mereka.
Tugas merangkumi:
menentukan serta merumus dasar, kaedah dan peraturan parti politik atau
organisasi berkenaan;
membuat rundingan bagi pihak parti politik berkenaan;
meningkatkan minat organisasi terhadap undang-undang, kerajaan, atau orang
awam;
merancang dan mengurus kempen untuk pemilihan calon politik;
merancang dan mengurus kempen untuk melatih dan mendidik ahli parti;
merancang, mengurus, dan mengarah pelaksanaan dasar, kaedah dan peraturan
parti politik atau organisasi berkenaan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
11141
11142
11143
11144
11145
Pengerusi, parti politik / Pegawai kanan, organisasi parti politik
Ketua pengarah, organisasi majikan
Pemimpin, kesatuan sekerja / Pegawai kanan, organisasi pekerja
Pegawai kanan, organisasi berkepentingan ekonomi yang lain
Ketua setiausaha, organisasi hak manusia
112
PENGARAH URUSAN DAN KETUA EKSEKUTIF
Pengarah urusan dan ketua eksekutif mengetuai agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi (kecuali organisasi berkepentingan khas) dan dengan bantuan sekurangkurangnya dua (2) pengurus lain, merumus dasar dan merancang, mengarah, mengawal
serta menyelaras aktiviti dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat atau
organisasi, biasanya dalam lingkungan garis panduan yang ditetapkan oleh lembaga
pengarah atau badan pentadbiran dimana mereka ini perlu bertanggungjawab terhadap
operasi yang dijalankan dan pencapaian yang diperoleh.
1120
PENGARAH URUSAN DAN KETUA EKSEKUTIF
Pengarah urusan dan ketua eksekutif mengetuai agensi kerajaan, perniagaan korporat atau
organisasi (kecuali organisasi berkepentingan khas) dan dengan bantuan sekurangkurangnya dua (2) pengurus lain, merumus dasar dan merancang, mengarah, mengawal
serta menyelaras aktiviti dalam linkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat atau
organisasi, biasanya dalam lingkungan garis panduan yang ditetapkan oleh lembaga
pengarah atau badan pentadbir yang kedua-dua badan ini perlu bertanggungjawab bagi
segala operasi yang dijalankan dan pencapaian yang diperoleh.
Tugas merangkumi:
merumus dasar perusahaan atau organisasi berkenaan;
merancang, mengarah, mengawal, dan menyelaraskan fungsi am perusahaan atau
organisasi berkenaan;
menentukan dan mengarah sesuatu dasar melalui rundingan dengan pengurus
bawahan;
mengkaji semula operasi dan pencapaian perusahaan atau organisasi berkenaan
dan melaporkannya kepada badan pentadbiran;
mewakili perusahaan atau organisasi dalam urusannya dengan badan-badan luar,
termasuk kerajaan atau pihak berkuasa yang lain;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
11201
11202
12
Pengerusi, perusahaan / Presiden, perusahaan / Pengarah syarikat
Pengerusi, organisasi / Presiden, organisasi / Pengarah, organisasi
PENGURUS PENTADBIRAN DAN KOMERSIL
Pengurus pentadbiran dan komersil merumus dasar, merancang, mengarah, serta mengawal
dan menyelaraskan aktiviti pentadbiran dan operasi perniagaan dalam lingkungan agensi
kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan
ketua eksekutif.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
121
122
PENGURUS PERKHIDMATAN PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
PENGURUS JUALAN, PEMASARAN, DAN PEMBANGUNAN
121
PENGURUS PERKHIDMATAN PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
Pengurus perkhidmatan perniagaan dan pentadbiran merancang, mengarah, dan menyelaras
aktiviti berhubung dengan kewangan, sumber manusia, dasar, serta perancangan dan
operasi perniagaan di bawah bimbingan pengarah dan ketua eksekutif.
1211
PENGURUS KEWANGAN
Pengurus kewangan merancang, mengarah, dan menyelaras operasi kewangan dan
mengambil bahagian dalam merumus dasar kewangan dalam lingkungan agensi kerajaan,
perniagaan korporat, atau organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, mengawal dan menyelaras operasi kewangan dalaman
perusahaan atau operasi;
menilai situasi kewangan perusahaan atau organisasi, menyediakan belanjawan
dan memantau pelbagai operasi kewangan;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
merancang dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain didalam atau diluar
organisasi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyusun, mengagih dan merancang tugasan serta menetapkan sasaran kepada
pegawai lain;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
1212
Pengurus, akaun / Pengurus, belanjawan / Pengurus, kredit /
Pengurus, kewangan
Pengurus, insurans
Pengurus, dana
Pengurus, perbendaharaan
Pengurus, kewangan dan institusi
Pengurus, perbelanjaan, penentuan kos
Pengurus, audit / Pengurus, audit dan pengurusan risiko
PENGURUS SUMBER MANUSIA
Pengurus sumber manusia merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti pengurusan
sumber manusia untuk memaksimumkan strategi penggunaan sumber manusia dan menjaga
fungsi seperti pampasan pekerja, pengambilan pekerja, dasar sumber manusia, dan
pematuhan pengawalaturan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras dasar yang berkaitan dengan aktiviti
sumber manusia dan perhubungan perindustrian bagi perusahaan atau organisasi;
merancang dan menyusun prosedur bagi pengambilan kakitangan, latihan,
kenaikan pangkat, penetapan struktur upah dan rundingan upah, pengantara dan
rundingan dengan pekerja, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan personel;
memantau program dan aktiviti yang berhubung dengan kesihatan dan
keselamatan pekerjaan dengan penglibatan semua pihak yang berkaitan;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
menetapkan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
merancang dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
memantau penyelenggaraan rekod personel dan pelbagai keperluan sistem
maklumat sumber manusia;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12121
12122
12123
1213
Pengurus, sumber manusia/personel
Pengurus, perhubungan industri
Pengurus, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
PENGURUS DASAR DAN PERANCANGAN
Pengurus dasar dan perancangan merancang, mengarah, dan menyelaras nasihat (policy
advice) dasar dan perancangan strategi dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan
korporat, atau organisasi.
Tugas merangkumi:
mengarah dan menyemak semula dasar dan merancang program;
menganalisis
dasar,
peraturan
kerajaan,
dan
undang-undang
untuk
membangunkan dasar dan rancangan baru atau menyemak dasar, rancangan dan
program sedia ada;
menganalisis data perangkaan dan laporan untuk mengenal pasti dan menentukan
punca masalah dan membangunkan saranan untuk penambahbaikan dasar dan
amalan organisasi;
menganalisis dan mentafsir keputusan kajian dan menyediakan laporan yang
memperincikan dapatan, saranan, atau kesimpulan;
membuat rundingan dan memberi nasihat kepada pegawai dan kakitangan
kerajaan, badan sivik, dan agensi penyelidikan yang berkaitan undang-undang,
dasar, dan isu perancangan;
mereka bentuk, menilai, dan mengubah suai dasar untuk memastikan program
yang dirancang adalah berkesan dan mematuhi keperluan undang-undang;
mengarah penyediaan dan pengagihan maklumat bertulis dan lisan untuk
memaklumi pihak pengurusan dan kakitangan tentang dasar organisasi dan
pentadbiran;
mengurus reka bentuk dan pembangunan perkakas untuk membantu pihak
pengurusan dalam membangunkan dan mentafsir dasar dan membimbing
pengurus melalui dasar dan merancang keputusan;
menasihati dan memantau keadaan tahap eksekutif dan agensi pembuat
keputusan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12131
1214
Pengurus, dasar dan perancangan
PENGURUS PERKHIDMATAN PERNIAGAAN
Pengurus perkhidmatan perniagaan merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti
perkhidmatan perniagaan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah serta menyelaras aktiviti perkhidmatan perniagaan
perusahaan atau organisasi berkenaan;
merancang dan menganjurkan jualan khas dan program pemasaran berdasarkan
rekod jualan dan penilaian pasaran;
merancang, mentadbir, dan mengkaji semula perkhidmatan pelanggan dan
perkhidmatan lepas jualan serta memelihara hubungan baik dengan pelanggan;
menentukan senarai harga, diskaun dan syarat penghantaran, urusan kredit,
campuran produk, kawasan jualan berdasarkan kedudukan geografi, belanjawan
promosi jualan, kaedah jualan, standard perkhidmatan pelanggan, insentif khas,
dan kempen khas;
mengarah kaedah perdagangan dan dasar pengedaran dengan menyelaraskan
kerja jurujual atau menguruskan pelantikan ejen dan pengedar;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
memantau perkhidmatan pelanggan, pengeluaran invois, pembayaran, dan kos
pentadbiran;
menetapkan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran
merancang dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12141
12142
1215
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perniagaan
Pengurus, perkhidmatan/pembangunan perniagaan
PENGURUS PENTADBIRAN
Pengurus pentadbiran merancang, mengarah, dan menyelaras perkhidmatan sokongan
seperti penyimpanan rekod, pengagihan mel, perkhidmatan operator telefon/penyambut
tetamu, dan perkhidmatan sokongan pejabat lain dalam lingkungan agensi kerajaan,
perniagaan korporat, atau organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mentadbir, dan mengawal belanjawan bagi kontrak, kelengkapan, dan
bekalan;
memantau kemudahan bagi memastikan ia dalam keadaan baik dan selamat serta
diselenggara dengan baik;
mengarah dan menyelaraskan jabatan perkhidmatan sokongan bagi perniagaan,
agensi, atau organisasi;
menetapkan matlamat dan tarikh akhir bagi jabatan;
menyediakan dan mengkaji laporan operasi dan jadual untuk memastikan
ketepatan dan kecekapan;
menganalisis pemproses dalaman dan menyarankan serta melaksanakan
perubahan prosedur atau dasar untuk menambah baik operasi, seperti perubahan
bekalan atau pelupusan rekod;
memperoleh, mengagih, dan menyimpan bekalan;
memantau projek pembinaan dan pengubahsuaian untuk menambah baik
kecekapan dan untuk memastikan kemudahan yang disediakan memenuhi
standard keselamatan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan, serta mematuhi
peraturan kerajaan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12151
1219
Pengurus, pentadbiran
PENGURUS PERKHIDMATAN PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN YANG TIDAK
DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi perkhidmatan perniagaan dan pentadbiran yang tidak
dikelaskan di mana-mana dalam Kumpulan Kecil 121: Pengurus Perkhidmatan Perniagaan
dan Pentadbiran.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar;
membuat anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber manusia dan menggaji pekerja;
menguruskan operasi harian;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
122
PENGURUS JUALAN, PEMASARAN, DAN PEMBANGUNAN
Pengurus jualan dan pemasaran merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti jualan,
pemasaran, dan pembangunan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi.
1221
PENGURUS JUALAN DAN PEMASARAN
Pengurus jualan dan pemasaran merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti jualan,
pemasaran, dan pembangunan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, serta menyelaras aktiviti jualan dan pemasaran perusahaan
atau organisasi berkenaan;
merancang dan menganjurkan program jualan dan pemasaran khas berdasarkan
rekod jualan dan penilaian pasaran;
merancang, mentadbir, dan mengkaji semula perkhidmatan pelanggan dan
perkhidmatan lepas jualan serta memelihara hubungan baik dengan pelanggan;
menentukan senarai harga, diskaun dan syarat penghantaran, urusan kredit,
campuran produk, kawasan jualan berdasarkan kedudukan geografi, belanjawan
promosi jualan, kaedah jualan, standard perkhidmatan pelanggan, insentif khas,
dan kempen khas;
mengarah kaedah perdagangan dan dasar pengedaran dengan menyelaraskan
kerja jurujual atau menguruskan pelantikan ejen dan pengedar;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
memantau perkhidmatan pelanggan, pengeluaran invois, pembayaran, dan kos
pentadbiran;
menyediakan dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12211
12212
12213
1222
Pengurus, jualan / Pengurus, pemasaran
Pengurus, penyelidikan pasaran / Pengurus, khidmat pelanggan
Pengurus, pusat beli-belah / Pengurus, pasar raya
PENGURUS PENGIKLANAN DAN PERHUBUNGAN AWAM
Pengurus pengiklanan dan perhubungan awam merancang, mengarah, dan menyelaraskan
aktiviti pengiklanan dan perhubungan awam dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan
korporat, atau organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti pengiklanan dan perhubungan
awam bagi perusahaan atau organisasi berkenaan;
merundingkan kontrak pengiklanan dengan pegawai akhbar, stesen radio dan
televisyen, pertubuhan sukan dan kebudayaan, dan agensi pengiklanan;
merancang dan menguruskan program penerangan untuk memaklumi pegawai
undang-undang, media massa, dan orang awam tentang rancangan, pencapaian
dan pandangan perusahaan, atau organisasi berkenaan;
merancang dan menguruskan aktiviti memungut derma bagi pertubuhan
pendidikan, kemanusiaan, dan organisasi yang bukan mengaut keuntungan;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
menyediakan dan mengarahkan prosedur operasi dan pentadbiran;
merancang dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12221
12222
12223
1223
Pengurus, pengiklanan
Pengurus, perhubungan awam / Pengurus, komunikasi
Pengurus, pameran
PENGURUS PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
Pengurus penyelidikan dan pembangunan merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti
penyelidikan dan pembangunan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat,
atau organisasi.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
sama ada secara dalaman atau yang ditugaskan daripada organisasi penyelidikan
luar;
merancang keseluruhan program penyelidikan dan pembangunan perusahaan atau
organisasi dengan menetapkan matlamat dan keperluan belanjawan;
mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
merancang dan mengarah operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
12231
13
Pengurus, penyelidikan dan pembangunan
PENGURUS PENGELUARAN DAN PERKHIDMATAN KHAS
Pengurus pengeluaran dan perkhidmatan khas merumus dasar, merancang, mengarah, serta
mengawal dan menyelaraskan aktiviti jabatan pengeluaran dalam lingkungan agensi
kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan
ketua eksekutif.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
131
132
133
134
131
PENGURUS PENGELUARAN DALAM PERTANIAN, PERHUTANAN, DAN
PERIKANAN
PENGURUS
PEMBUATAN,
PERLOMBONGAN,
PEMBINAAN,
DAN
PENGAGIHAN
PENGURUS PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
PENGURUS PERKHIDMATAN PROFESIONAL
PENGURUS PENGELUARAN
PERIKANAN
DALAM
PERTANIAN,
PERHUTANAN,
DAN
Pengurus pengeluaran dalam pertanian, perhutanan, dan perikanan merancang, mengarah,
dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran
pertanian, perhutanan,
perburuan, dan perikanan di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
1311
PENGURUS PENGELUARAN PERTANIAN DAN PERHUTANAN
Pengurus pengeluaran dalam pertanian dan perhutanan merancang, mengarah, dan
menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran pertanian, perhutanan, dan perburuan
di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang dasar, peraturan kerajaan, dan undang-undang;
menganalisis data perangkaan, kajian dan laporan untuk mengenal pasti dan
menentukan punca masalah dan membangunkan saranan untuk penambahbaikan
sistem, prosedur, atau program pertanian;
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti berhubung dengan pengeluaran
pertanian, perhutanan, dan perburuan;
membuat rundingan dan memberi nasihat dengan pegawai dan kakitangan
kerajaan, badan sivik, dan agensi penyelidikan lain berkaitan undang-undang,
dasar, dan isu pertanian;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota pengeluaran dipenuhi;
bekerja dengan penguatkuasa undang-undang dan yang lain untuk perlindungan
tanaman, haiwan, dan keselamatan awam serta penguatkuasaan undang-undang
serta kaedah dan peraturan;
merancang dan mengurus operasi harian;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan dan yang lain melalui
perundingan, penyeliaan, dan aktiviti perhubungan;
menghadiri mesyuarat dan persidangan berhubung dengan produk, haiwan
ternakan, dan amalan pertanian untuk mewakili Komanwel;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13111
13112
1312
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perhutanan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pertanian / Pengurus,
estet/ladang
PENGURUS PENGELUARAN AKUAKULTUR DAN PERIKANAN
Pengurus pengeluaran dalam akuakultur dan perikanan merancang, mengarah, dan
menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran akuakultur dan perikanan di bawah
bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar dan undang-undang;
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran
akuakultur dan perikanan;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota pengeluaran dipenuhi;
merancang dan mengurus operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menyediakan anggaran belanjawan;
menentukan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau pengaplikasian prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13121
132
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perikanan
PENGURUS
PEMBUATAN,
PENGAGIHAN
PERLOMBONGAN,
PEMBINAAN,
DAN
Pengurus pengeluaran dalam pembuatan, perlombongan, pembinaan, dan pengagihan
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran
pembuatan, perlombongan, pembinaan, dan pengagihan di bawah bimbingan meluas
pengarah dan ketua eksekutif.
1321
PENGURUS PEMBUATAN
Pengurus pengeluaran dalam pembuatan merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan pengeluaran pembuatan di bawah bimbingan meluas pengarah dan
ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar;
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran
barangan;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota pengeluaran dipenuhi;
merancang dan mengarah operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menyediakan anggaran belanjawan;
menentukan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau pengaplikasian prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
memastikan semua proses pengeluaran memenuhi spesifikasi pembuatan dan ciri
produk mematuhi dokumen standard syarikat;
melaksanakan rancangan pengeluaran melalui subordinat, memastikan
penggunaan tenaga manusia, mesin, dan kelengkapan dioptimumkan;
menyediakan dan menyelenggara KPI pengeluaran bagi keberkesanan kos,
penghantaran, keselamatan, dan kualiti;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13211
13212
13213
1322
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembuatan
Pengurus, kilang
Pengurus, kawalan mutu / Pengurus, jaminan mutu
PENGURUS PERLOMBONGAN
Pengurus pengeluaran dalam perlombongan merancang, mengarah, dan menyelaraskan
aktiviti berhubung dengan pengekstrakan batu arang, bijih, batu, tanah liat, dan mineral pejal
lain dari bumi, di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti berhubung dengan pengekstrakan
mineral dari lombong dan batu, atau genting dan tanah liat dari kuari;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota pengeluaran dipenuhi;
merancang dan mengurus operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menyediakan anggaran belanjawan;
menentukan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau pengaplikasian prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13221
1323
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perlombongan dan kuari
PENGURUS PEMBINAAN
Pengurus pengeluaran dalam pembinaan merancang, mengarah, dan, menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan projek pembinaan di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua
eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti berhubung dengan pembinaan
bangunan, empangan, lebuh raya, saluran paip, dan projek pembinaan yang
berkaitan;
merancang prosedur untuk pembinaan mengikut masa mula dan siap serta
keperluan kakitangan bagi setiap fasa pembinaan, berdasarkan pengetahuan
tentang alat dan kelengkapan serta pelbagai kaedah pembinaan yang ada;
merancang dan mengurus operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menyedia dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau pengaplikasian prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13231
13232
13233
1324
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembinaan
Pengurus, kontrak
Pengurus, operasi
PENGURUS BEKALAN, PENGAGIHAN DAN YANG BERKAITAN
Pengurus pengeluaran bagi bekalan, pengagihan, dan yang berkaitan merancang, mengarah,
dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan proses pengurusan yang terlibat dalam
rantaian bekalan dan berhubung dengan pelbagai pihak, termasuk pembekal bahan mentah,
pengilang, peruncit, dan pengguna, yang semakin meningkat bilangannya, di bawah
bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar dan undang-undang;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota pengeluaran dipenuhi;
merancang dan mengarah operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menyediakan anggaran belanjawan;
menentukan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau pengaplikasian prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
memantau kualiti, kos, dan kecekapan pergerakan dan penyimpanan barangan;
menyelaraskan dan mengawal kitar pesanan dan sistem maklumat yang berkaitan;
menganalisis data untuk memantau prestasi dan merancang penambahbaikan;
mengagihkan dan menguruskan sumber kakitangan menurut keperluan perubahan;
mengembangkan perniagaan dengan mendapatkan kontrak baru, menganalisis
masalah logistik, dan mencari penyelesaian baru;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13241
13242
13243
13244
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan
Pengurus, penyimpanan / Pengurus, pengagihan / Pengurus, gudang
Pengurus, pembelian
Ketua pejabat pos
133
PENGURUS PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Pengurus pengeluaran dalam perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi merancang,
mengarah, dan menyelaraskan pemerolehan, pembangunan, penyelenggaraan, dan
penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi dalam linkungan agensi kerajaan,
perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua
eksekutif.
1330
PENGURUS PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Pengurus pengeluaran dalam perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi merancang,
mengarah, dan menyelaraskan pemerolehan, pembangunan, penyelenggaraan, dan
penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi dalam linkungan agensi kerajaan,
perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua
eksekutif.
Tugas merangkumi:
menganalisis keperluan maklumat dan menetapkan teknologi untuk memenuhi
keperluan tersebut;
mengarah perumusan strategi, dasar, dan rancangan teknologi maklumat;
mengarah pemilihan dan pemasangan teknologi maklumat dan peruntukan latihan
pengguna;
mengarah operasi teknologi maklumat, menyepadukan perkakasan komputer,
mengendalikan sistem komunikasi, pengaplikasian perisian, dan pemprosesan
data;
menetapkan keutamaan antara pembangunan, penyelenggaraan, dan operasi
sistem;
mengawal keselamatan sistem teknologi maklumat;
menguruskan projek pembangunan teknologi maklumat untuk memastikan projek
tersebut siap mengikut jadual, dalam linkungan belanjawan, dan mencapai tahap
kualiti yang menepati objektif;
mengawal belanjawan dan perbelanjaan jabatan atau organisasi;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13301
13302
13303
13304
134
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi
Pengurus, sistem maklumat / Pengurus, teknologi maklumat
Pengurus, perkhidmatan komputer
Pengurus, pemprosesan data
PENGURUS PERKHIDMATAN PROFESIONAL
Pengurus perkhidmatan profesional merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak, kesihatan, penjagaan orang tua,
kebajikan sosial, pendidikan, dan insurans di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua
eksekutif.
1341
PENGURUS PERKHIDMATAN PENJAGAAN KANAK-KANAK
Pengurus perkhidmatan penjagaan kanak-kanak merancang aktiviti individu dan berkumpulan
untuk kanak-kanak, memantau aktiviti tersebut untuk menggalakkan kemahiran sosial,
berbincang dengan ibu bapa untuk menerangkan program pusat penjagaan dan
membincangkan bagaimana mereka dapat menggalakkan perkembangan kanak-kanak di
rumah, memberikan ujian untuk menilai perkembangan setiap kanak-kanak, mengambil dan
melatih kakitangan, dan mentadbir fungsi perniagaan pusat tersebut.
Tugas merangkumi:
menguruskan berbilang program perkhidmatan sosial profesional untuk melindungi
kanak-kanak dan keluarga termasuk perkhidmatan dan aktiviti yang berkaitan
dengan penderaan kanak-kanak serta pengabaian siasatan;
merancang dan memantau pengurusan perniagaan, pengurusan kemudahan,
pengurusan sumber manusia, dan keperluan keselamatan kanak-kanak;
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber manusia serta pengambilan
pekerja;
menguruskan operasi harian;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13411
1342
Pengurus, pusat asuhan kanak-kanak
PENGURUS PERKHIDMATAN KESIHATAN
Pengurus perkhidmatan kesihatan bertanggungjawab atas peruntukan dan pentauliahan
penjagaan kesihatan setempat melalui pengurusan hospital, pengamal perubatan am (GP),
dan perkhidmatan kesihatan masyarakat. Pengurus berhubung dengan semua peringkat
kakitangan perubatan dengan mengambil kira tuntutan dasar politik dan keadaan setempat.
Tugas merangkumi:
berhubung dan berunding dengan kakitangan perubatan (sering kali dengan
peringkat paling kanan) dan bukan perubatan, kakitangan dalaman dan dengan
kakitangan organisasi luar, misalnya perkhidmatan sosial, kumpulan sukarelawan,
atau sektor swasta;
menguruskan kakitangan klinik, profesional, perkeranian, dan pentadbiran;
menguruskan pengambilan, pemilihan, penilaian, dan perkembangan kakitangan;
memantau pengurusan harian organisasi, unit khusus, atau satu-satu bidang
perkhidmatan;
melaksanakan dasar dan arahan baru;
mengumpulkan dan menganalisis data dan menggunakannya untuk merancang dan
menguruskan kedua-dua projek dan sistem;
menilai strategi dan sistem baru;
mengekstrapolasi data untuk tujuan pemantauan dan jaminan mutu;
menetapkan belanjawan dan menyelenggarakan kewangan dalam kekangan yang
ketat;
merancang dan melaksanakan perubahan strategik untuk menambah baik
penyampaian perkhidmatan;
menghadiri mesyuarat, menulis laporan, dan menyampaikan persembahan kepada
pelbagai audiens;
menganggotai jawatankuasa dan menyampaikan pandangan jabatan dan pasukan;
menangani hal ehwal komunikasi dan korporat;
menguruskan premis, katering, pencucian, perkhidmatan angkat barang, dan
keselamatan (selalunya melalui subkontraktor);
membeli kelengkapan dan bekalan serta mengelolakan stor;
menggunakan komputer untuk menguruskan maklumat dan data kewangan, dan
untuk menganalisis dan mengukur prestasi;
menyokong sistem ICT dan merancang peruntukan dan pembangunan baru,
selalunya untuk projek besar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13421
13422
1343
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kesihatan / Pengarah kejururawatan
Pentadbir, hospital
PENGURUS PERKHIDMATAN PENJAGAAN ORANG TUA
Pengurus perkhidmatan penjagaan orang tua bertanggungjawab atas peruntukan penjagaan
orang tua dan orang yang dalam keadaan kronik dan memerlukan penjagaan kompleks
secara keseluruhan dengan lancar.
Tugas merangkumi:
menyediakan arahan dasar dan membantu dalam pembangunan dana yang
bersesuaian dan/atau mensasarkan untuk membolehkan perkhidmatan kesihatan
yang fleksibel untuk menyediakan penjagaan, di tempat dan pada masa yang betul;
bertanggungjawab memenuhi, memelihara, dan mengatasi standard kualiti
penjagaan dan perkhidmatan;
merancang dan memantau pengurusan perniagaan, pengurusan kemudahan,
pengurusan sumber manusia, dan keperluan keselamatan;
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber manusia serta pengambilan
pekerja;
menguruskan operasi harian;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13431
1344
Pengurus, perkhidmatan penjagaan orang tua
PENGURUS KEBAJIKAN SOSIAL
Pengurus kebajikan sosial merancang, menilai, dan menyelaraskan program perkhidmatan
sosial dan membantu dalam perancangan program serta pembangunan dan pelaksanaan
kebajikan tempatan.
Tugas merangkumi:
membangunkan dan melaksanakan matlamat, objektif, dasar, dan keutamaan
untuk berbilang bidang program;
menguruskan dana dan/atau belanjawan;
membuat rundingan kontrak dan menulis perjanjian dengan pihak penyedia
program atau komponen program yang khusus berkaitan perkhidmatan
perlindungan;
menyelaraskan pembangunan dasar, prosedur, dan „amalan terbaik‟ dalam
lingkungan bidang program khusus;
melaksanakan dasar baru kerajaan tempatan dan negeri;
mendokumentasikan, menyemak semula, dan melaksanakan perubahan kualiti
dalam proses klinikal;
menyemak semula laporan siasatan awal dan data kelayakan lain;
membuat saranan untuk dalam perkhidmatan bantuan kewangan, mengambil
bahagian dalam kes yang lebih sukar;
membuat semakan berkala secara tetap semua kes bagi setiap subordinat dan
memastikan amalan susulan yang berkesan dan membuat saranan berdasarkan
laporan subordinat untuk menamatkan kes;
memelihara hubungan berterusan dengan agensi kebajikan dan sosial tempatan;
memantau dan menilai keberkesanan kaedah dan prosedur penyampaian
perkhidmatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13441
1345
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kerja sosial
PENGURUS PENDIDIKAN
Pengurus pendidikan merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti dalam sektor
pendidikan, daripada pembangunan dasar hinggalah pembangunan dan kajian semula
kurikulum kursus dan bahan pengajaran, menyediakan laporan, kertas maklumat dan
pengemukaan, atau memberi nasihat kepada pihak pengurusan kanan atau jawatankuasa
antara jabatan tentang strategi dan inisiatif pendidikan. Mereka juga terlibat dalam
pengurusan sistem pendidikan di pertingkat wilayah, daerah, atau negeri, dan mungkin perlu
menguruskan sumber kewangan dan fizikal untuk pendidikan, atau mengambil pegawai
pendidikan.
Tugas merangkumi:
menyediakan kepimpinan pendidikan untuk guru, guru besar, dan pegawai
pentadbiran institusi pendidikan dalam pembangunan dan penyelarasan program
pendidikan;
memantau penyelidikan pendidikan yang mensasarkan penyediaan hala baru untuk
sistem pendidikan;
mewakili organisasi tentang jawatankuasa untuk mengenal pasti keperluan semasa
dan akan datang dalam lingkungan sistem pendidikan, serta merancang,
membangunkan, dan mengubah suai kemudahan dan program;
menguruskan penilaian bagi pendekatan dan pembangunan kursus baru;
menganjurkan dan mengendalikan bengkel dan persidangan untuk melatih guru
dalam program dan kaedah baru;
mengaplikasikan dan menguruskan dana untuk program pendidikan baru;
menguruskan proses untuk tinjauan sekolah, penilaian guru, dan perancangan
pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah;
menyediakan dan memantau penyediaan laporan dan kertas maklumat;
menguruskan peruntukan pendidikan di kawasan luar bandar dan terpencil, atau di
dalam linkungan institusi khusus;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13451
13452
1346
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pendidikan
Dekan / Guru Besar / Pengetua, universiti / Canselor, universiti
PENGURUS CAWANGAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN INSURANS
Pengurus cawangan perkhidmatan kewangan dan insurans merancang, mengarah, dan
menyelaraskan bank swasta atau bank awam, syarikat insurans, atau satu atau lebih
cawangan atau jabatannya di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti pekerja di cawangan, pejabat, atau
jabatan seperti penubuhan cawangan bank, firma broker, jabatan risiko dan jabatan
insurans, atau kredit;
memantau aliran tunai dan instrumen kewangan;
membina rangkaian dalam komuniti untuk mencari dan menarik perniagaan baru;
meluluskan atau menolak, atau menyelaraskan kelulusan atau penolakan susur
kredit dan komersil, hartanah, dan pinjaman peribadi;
menyediakan laporan kewangan dan pengawalaturan yang diperlukan oleh
undang-undang, peraturan, dan lembaga pengarah;
menentukan prosedur untuk penjagaan, dan kawalan aset, rekod, pinjaman,
cagaran, dan sekuriti untuk memastikan penyimpanan yang selamat;
menguruskan dan membuat dasar institusi kewangan seperti bank, syarikat
amanah, pertubuhan penabungan dan pinjaman, syarikat insurans, dan institusi
kewangan yang berkaitan;
memeriksa, menilai, dan memproses permohonan pinjaman;
menyediakan penilaian operasi dalam laporan risiko untuk analisis pengurusan;
menilai sistem laporan kewangan, prosedur perakaunan dan pemungutan, dan
aktiviti pelaburan, dan membuat saranan bagi perubahan prosedur, pengendali
sistem, belanjawan, dan fungsi kawalan kewangan lain;
mengemukakan akaun culas kepada peguam atau agensi luar untuk pungutan;
mengarah rundingan insurans, memilih broker dan pembawa insurans, dan tempat
insurans;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13461
1349
Pengurus, cawangan kewangan dan insurans
PENGURUS PERKHIDMATAN PROFESIONAL YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi pengurus perkhidmatan profesional yang tidak dikelaskan di
mana-mana dalam Kumpulan Kecil 134: Pengurus Perkhidmatan Profesional.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber dan pengambilan pekerja;
menguruskan operasi harian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
13491
13492
13493
14
Pengurus, pengeluaran dan operasi/organisasi wilayah tambahan
Pengurus, reka bentuk
Pengurus, elektrik, air, dan sanitari / Pengurus, sistem pelupusan
sampah
PENGURUS PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT, DAN PERKHIDMATAN
LAIN
Pengurus perkhidmatan hospitaliti, peruncitan, dan perkhidmatan lain merancang, mengarah,
dan menyelaraskan perkhidmatan hotel dan restoran, perdagangan runcit dan borong di
bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
141
PENGURUS HOTEL DAN RESTORAN
Pengurus hotel dan restoran merancang, mengarah, dan menyelaraskan perkhidmatan hotel
dan restoran, termasuk pejabat depan (meja sambut tamu, concierge, dan tempahan),
operasi makanan dan minuman, dan pengemasan di bawah bimbingan meluas pengarah dan
ketua eksekutif.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
141
142
143
PENGURUS HOTEL DAN RESTORAN
PENGURUS PERDAGANGAN RUNCIT DAN BORONG
PENGURUS PERKHIDMATAN LAIN
1411
PENGURUS HOTEL
Pengurus hotel dan restoran merancang, mengarah, dan menyelaraskan semua
perkhidmatan hotel, termasuk pejabat depan (meja sambut tamu, concierge, dan tempahan),
operasi makanan dan minuman, dan pengemasan di bawah bimbingan meluas pengarah dan
ketua eksekutif. Di hotel besar, pengurus biasanya mempunyai bidang kuasa khusus
(perkhidmatan tamu, perakaunan, dan pemasaran) dan membentuk pasukan pengurusan
am.
Tugas merangkumi:
merancang dan mengatur penginapan, katering, dan perkhidmatan hotel lain;
mempromosi dan memasarkan perniagaan;
menguruskan rancangan belanjawan dan kewangan dan mengawal perbelanjaan;
menyelenggara rekod perangkaan dan kewangan;
menetapkan dan mencapai sasaran jualan dan keuntungan;
mengambil, melatih, dan memantau kakitangan;
merancang jadual kerja untuk individu dan pasukan;
bertemu dan mengalu-alukan pelanggan;
mengendalikan rungutan dan komen pelanggan;
menangani dan menyelesaikan masalah;
memastikan acara dan persidangan berjalan lancar;
menyelia penyelenggaraan, bekalan, pengubahsuaian, dan kemasan;
berurusan dengan kontraktor dan pembekal;
memastikan keselamatan yang cekap;
melaksanakan pemeriksaan harta dan perkhidmatan;
memastikan pematuhan undang-undang pelesenan, kesihatan dan keselamatan,
dan peraturan berkanun lain;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14111
14112
14113
14114
14115
14116
1412
Pengurus, pengeluaran dan operasi/hotel / Pengurus, rumah tamu
Pengurus, rumah tumpangan
Pengurus, meja depan / Pengurus, pejabat depan hotel
Pengurus, perkhidmatan makanan dan minuman
Pengurus, asrama, N41
Penolong pengurus, asrama N27
PENGURUS RESTORAN
Pengurus restoran merancang, mengarah, dan menyelaraskan perkhidmatan restoran,
termasuk pejabat depan (meja sambut tamu, concierge, dan tempahan), operasi makanan
dan minuman, dan pengemasan di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
menganalisis dan merancang tahap jualan dan keuntungan restoran;
mengatur aktiviti pemasaran, seperti acara promosi dan skim diskaun;
menyediakan laporan pada penghujung syif/minggu, termasuk kawalan kakitangan
dan kawalan makanan dan jualan;
menetapkan belanjawan dan/atau mendapatkan persetujuan daripada pihak
pengurusan kanan;
merancang dan menyelaraskan menu;
menyelaraskan keseluruhan operasi restoran semasa syif berjadual;
menguruskan kakitangan sepanjang syif mereka dan memberikan maklum balas
kepada mereka;
melayani rungutan pelanggan;
memastikan semua kakitangan mematuhi standard keseragaman syarikat;
bertemu dan mengalu-alukan pelanggan dan mengelolakan tempahan meja;
memaklumi pelanggan tentang pilihan menu dan minuman;
mengambil, melatih, dan memotivasi kakitangan;
mengatur dan menyelia syif kakitangan dapur, kakitangan menunggu, dan
kakitangan mencuci;
mengekalkan standard kawalan kualiti, kebersihan serta kesihatan dan
keselamatan yang tinggi;
memeriksa simpanan stok dan memesan bekalan;
menyediakan laci tunai dan menyediakan tunai runcit sebagaimana yang
diperlukan;
membantu dalam apa-apa kerja di restoran apabila keadaan memerlukan;
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
merancang dan mengawal penggunaan sumber serta pengambilan pekerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14121
14122
14123
142
Pengurus, pengeluaran dan operasi/restoran / Pengurus bar /
Pengurus, katering
Pengurus, disko
Pengurus, bilik jamuan ringan
PENGURUS PERDAGANGAN RUNCIT DAN BORONG
Pengurus perdagangan runcit dan borong merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti
berhubung dengan perdagangan di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
1420
PENGURUS PERDAGANGAN RUNCIT DAN BORONG
Pengurus perdagangan runcit dan borong merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan perdagangan di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah dan menyelaras aktiviti berkenaan dengan perdagangan
yang dijalankan oleh perusahaan;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan kuota perdagangan dipenuhi;
merancang dan mengarah operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menetapkan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau penggunaan prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14201
14202
143
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong
PENGURUS PERKHIDMATAN LAIN
Pengurus perkhidmatan lain mengelaskan mereka yang merancang, mengarah, dan
menyelaraskan aktiviti berhubung dengan acara sukan, rekreasi dan kebudayaan, penjagaan
diri, pencucian, dan operasi perkhidmatan yang berkaitan, dan istilah yangh sah dalam
lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan
meluas pengarah dan ketua eksekutif.
1431
PENGURUS PUSAT SUKAN, REKREASI, DAN KEBUDAYAAN
Pengurus pusat sukan, rekreasi, dan kebudayaan merancang, mengarah, dan
menyelaraskan aktiviti berhubung dengan operasi acara sukan, rekreasi, dan kebudayaan
dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan
meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan operasi dan
acara rekreasi, kebudayaan, dan sukan;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan jadual dipatuhi;
merancang dan mengarah operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menetapkan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau penggunaan prosedur keselamatan kerja dan yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14311
14312
14313
14314
14315
14316
1432
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti sukan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti kebudayaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/agensi pelancongan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pentas
Pengurus taman/ ladang G41
Penolong pengurus, taman/ ladang G27
PENGURUS PERKHIDMATAN PENJAGAAN DIRI, PENCUCIAN, DAN YANG
BERKAITAN
Pengurus perkhidmatan penjagaan diri, pencucian, dan perkhidmatan yang berkaitan
merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti perkhidmatan penjagaan diri, pencucian,
dan perkhidmatan yang berkaitan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat,
atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti berkaitan dengan perkhidmatan
penjagaan diri, pencucian, dan yang berkaitan;
memastikan sumber digunakan dengan cekap dan jadual dipatuhi;
merancang dan mengarah operasi harian;
mengawal perbelanjaan;
menentukan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
memantau penggunaan prosedur keselamatan kerja yang berkaitan;
memantau pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber serta pengambilan pekerja;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14321
14322
1433
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pencucian
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perkhidmatan penjagaan diri
PENGURUS UNDANG-UNDANG
Pengurus undang-undang merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung
dengan istilah, prosedur, dan dokumen undang-undang dalam lingkungan agensi kerajaan,
perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua
eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, menganalisis dan memberi nasihat tentang pematuhan operasi
perniagaan syarikat memenuhi keperluan undang-undang, peraturan dan hak
syarikat;
menguruskan sokongan undang-undang luaran, jika perlu;
memastikan perkembangan undang-undang yang memberi kesan kepada syarikat,
pelanggannya, dan industri kekal seiring serta mensintesis maklumat untuk
disepadukan ke dalam amalan transaksi syarikat;
mendidik eksekutif syarikat berhubung dengan isu pengurusan undang-undang dan
risiko;
menyampaikan minat dan hubung kait syarikat terus kepada pelanggan dan
pasukan rundingan;
merumus, menyemak semula, dan merundingkan pelbagai kontrak yang luas untuk
perjanjian yang sederhana hinggalah yang kompleks;
menyusun strategi dengan eksekutif syarikat sebelum rundingan dengan
pelanggan;
membantu membangunkan dan memahami strategi pengurangan risiko bagi risiko
kontraktual;
membangunkan garis panduan dalaman, kotak alatan, dan pengetahuan tentang
pelbagai isu undang-undang dan perniagaan;
membangunkan pakar bidang dalam satu atau lebih bidang yang memberikan
faedah kepada Kumpulan Undang-undang dan/atau perniagaan (misalnya, pakar
undang-undang korporat, undang-undang peraduan, undang-undang guna tenaga,
privasi data dan turutan perkhidmatan);
menyokong, menggalakkan, dan melaksanakan inisiatif sebagai sebahagian
daripada Pasukan Undang-undang;
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14331
Pengurus, perundangan dan pengurusan risiko
1434
PENGURUS HARTA
Pengurus harta dipertanggungjawabkan mengendalikan hartanah bagi bayaran yang
dikenakan dan meningkatkan nilai pelaburan hartanah tersebut dengan mengendalikan
logistik pengurusan hartanah dan memantau prestasi harta komersil atau kediaman yang
mendatangkan pendapatan untuk memastikan pelaburan hartanah mencapai hasil yang
dijangkakan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan operasi kewangan bagi harta, memastikan sewa dipungut dan
gadai janji, cukai, premium insurans, gaji, dan bil penyelenggaraan dibayar tepat
pada masanya;
menyelia penyediaan penyata kewangan dan laporan berkala kepada pemilik
tentang status harta, kadar penghunian, tarikh luput pajakan, dan hal lain;
merundingkan kontrak dengan perkhidmatan penjagaan bangunan, keselamatan,
kawasan dan laman, pembuangan sampah, dan perkhidmatan lain;
memantau prestasi kontraktor serta menyiasat dan menyelesaikan rungutan
daripada penduduk dan penghuni apabila perkhidmatan tidak disediakan dengan
sebaiknya;
membeli bekalan dan kelengkapan untuk harta dan mengatur perjanjian dengan
pakar untuk pembaikan yang tidak boleh dikendalikan oleh kakitangan
penyelenggaraan biasa;
mesti memahami dan mematuhi undang-undang yang relevan, memastikan amalan
penyewaan dan pengiklanannya tidak berat sebelah, dan harta itu sendiri mematuhi
semua peraturan dan kod bangunan kerajaan tempatan, negeri, dan persekutuan;
menyediakan anggaran belanjawan;
merancang dan mengawal penggunaan sumber serta pengambilan pekerja;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14341
14342
1435
Pengurus, penyelenggaraan
Pengurus, harta
PENGURUS KESELAMATAN
Pengurus keselamatan merancang, mengarah, dan menyelaraskan operasi berhubung
dengan keselamatan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau
organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.
Tugas merangkumi:
merancang, merumus, dan menguatkuasakan dasar dan peraturan keselamatan;
mengenal pasti kepelbagaian dan mengambil tindakan pembetulan untuk meminda
aspek keselamatan syarikat;
memantau keseluruhan pengawasan keselamatan;
bertanggungjawab atas pengurusan keseluruhan personel keselamatan dalam
syarikat;
menyemak mana-mana prosedur atau arahan yang melibatkan aspek keselamatan
untuk memastikan semua kakitangan benar-benar terlatih untuk mencapai
keselamatan maksimum;
menguatkuasakan disiplin yang ketat dan melaksanakan siasatan dalam manamana hal disiplin antara kakitangan;
berupaya menangani dan menyelesaikan isu keselamatan dengan segera,
berkesan, dan bebas;
menyokong, menggalakkan, dan melaksanakan inisiatif sebagai sebahagian
daripada Pasukan Undang-undang;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber serta pengambilan pekerja;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
14351
14352
1439
Pengurus, keselamatan pekerjaan
Pengurus, keselamatan
PENGURUS PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi pengurus besar yang tidak dikelaskan dalam Kumpulan Kecil
143: Pengurus Perkhidmatan Lain.
Tugas merangkumi:
merancang dan melaksanakan dasar;
menyediakan anggaran belanjawan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
merancang dan mengawal penggunaan sumber manusia serta pengambilan
pekerja;
menguruskan operasi harian;
melapor kepada pemilik, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja
lain.
Kumpulan Utama 2:
PROFESIONAL
Profesional meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada, mengaplikasikan konsep dan teori
saintifik atau artistik, mengajar tentang perkara tersebut dengan cara bersistematik atau
terlibat dalam apa-apa gabungan tiga aktiviti di atas. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan
utama ini memerlukan kemahiran pada tahap keempat.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
21
22
23
24
25
26
27
PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN
PROFESIONAL KESIHATAN
PROFESIONAL PERGURUAN
PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
PROFESIONAL PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT DAN PERKHIDMATAN
LAIN
21
PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN
Profesional sains dan kejuruteraan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi; atau mengaplikasikan ilmu saintifik yang
berkaitan dengan bidang seperti fizik, astronomi, meteorologi, kimia, geofizik, geologi,
matematik, perangkaan, elektroteknologi, seni bina, kejuruteraan, dan teknologi.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
211
212
213
214
215
216
217
218
AHLI FIZIK, KIMIA, DAN PROFESIONAL BERKAITAN
AHLI MATEMATIK, AKTUARI, DAN PERANGKAWAN
PROFESIONAL SAINS HAYAT
PROFESIONAL KEJURUTERAAN (TIDAK TERMASUK ELEKTROTEKNOLOGI)
JURUTERA ELEKTROTEKNOLOGI
ARKITEK, PERANCANG, JURUUKUR, DAN PEREKA
PENGAWAL KAPAL, PESAWAT, DAN KERETA API/LOKOMOTIF
PROFESIONAL PERLOMBONGAN, PEMBUATAN, DAN PEMBINAAN
211
AHLI FIZIK, KIMIA, DAN PROFESIONAL BERKAITAN
Ahli fizik, kimia dan ahli profesional berkaitan menjalankan penyelidikan, menambah baik
atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi; atau mengaplikasikan ilmu saintifik
berkaitan fizik, astronomi, meterologi, kimia, geologi, dan geofizik.
2111
AHLI FIZIK DAN ASTRONOMI
Ahli fizik dan astronomi menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan ilmu saintifik berkaitan fizik dan
astronomi dalam industri, perubatan, ketenteraan atau bidang lain.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori,
dan kaedah operasi yang berkaitan dengan fizik dan astronomi;
menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis dalam bidang seperti mekanik,
termodinamik, optik, sonik, elektrik, kemagnetan, elektronik, dan fizik nuklear, atau
astronomi;
menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis bagi struktur dan sifat jirim dalam keadaan
pepejal dan kelakuannya di bawah suhu, tekanan, tegangan, dan keadaan lain;
menilai hasil siasatan dan uji kaji dan menyatakan kesimpulan, terutamanya
menggunakan teknik dan model matematik;
membangunkan atau menambah baik aplikasi dalam bidang perindustrian,
perubatan, dan ketenteraan serta praktikal lain bagi prinsip dan teknik fizik atau
astronomi;
mencerap, menganalisis, dan mentafsir fenomena cakerawala dan membangunkan
kaedah dan teknik untuk digunakan dalam bidang seperti navigasi atau penerokaan
angkasa;
menyediakan kertas kerja dan laporan saintifik;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21111
21112
21113
21114
21115
21116
21117
21118
2112
Ahli fizik/ Ahli fizik, teori
Ahli aerodinamik/Ahli fizik, mekanik/Ahli termodinamik
Ahli fizik, perubatan/Ahli fizik, bunyi/Ahli fizik, cahaya
Ahli fizik, elektrik dan magnetisme
Ahli fizik, elektronik
Ahli fizik, nuklear/atom/molekul
Ahli astronomi/Ahli astrofizik/Ahli fizik, astronomi
Ahli kosmologi
AHLI METEOROLOGI DAN AHLI SEISMOLOGI
Ahli meteorologi dan ahli seismologi menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi yang berkaitan dengan komposisi,
struktur, dan dinamik atmosfera dan menyediakan ramalan cuaca terperinci dan jangka
panjang yang digunakan dalam penerbangan, perkapalan, pertanian, dan bidang lain dan
untuk maklumat orang awam termasuk memantau aktiviti gempa bumi dan mengeluarkan
amaran tsunami.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori,
dan kaedah operasi berkaitan dengan komposisi, struktur, dan dinamik atmosfera;
menyiasat arah dan kelajuan pergerakan udara, tekanan, suhu, kelembapan dan
fenomena lain seperti pembentukan awan dan kerpasan, gangguan elektrik, atau
radiasi solar;
menganalisis dan mentafsir fotograf satelit, penderiaan jauh, dan fenomena
atmosfera lain dan menyediakan peta dan ramalan cuaca yang digunakan dalam
penerbangan, perkapalan, pertanian, dan bidang lain dan untuk maklumat orang
umum;
memberi amaran berhubung dengan fenomena atmosfera seperti ribut dan bahaya
lain yang mengancam nyawa dan harta;
mengkaji data iklim yang menggunakan kaedah perangkaan untuk menentukan dan
mentafsir trend iklim dan meramal perubahan;
menyemak rangkaian pencerapan dan menyebarkan maklumat;
menjalankan uji kaji dalam penyebaran jerebu, pembenihan hujan, dan jenis
kawalan cuaca yang lain;
menyediakan kertas kerja dan laporan saintifik;
menyediakan data, maklumat dan khidmat nasihat berhubung dengan tsunami dan
seismologi;
mengeluarkan maklumat amaran awal berkaitan dengan gegaran gempa bumi dan
tsunami;
menyelia kerja juruteknik dan pencerap meteorologi;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21121
21122
21123
21124
21125
21126
21127
21128
2113
Ahli meteorologi/ Pegawai, meteorologi
Ahli klimatologi/ Ahli meteorologi- kaji iklim
Jururamal – cuaca/Ahli seismologi
Pegawai kaji cuaca C41
Ahli agrometeorologi
Ahli meteorologi, marin
Ahli meteorologi, alam sekitar
Ahli meteorologi Pemodelan Numerical Weather Prediction (NWP)
AHLI KIMIA
Ahli kimia menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep, teori,
dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan saintifik berhubung dengan kimia,
terutamanya untuk menguji, membangunkan, dan menambah baik bahan serta produk dan
proses industri.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori,
dan kaedah operasi yang berkaitan dengan kimia;
menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis untuk menyiasat komposisi kimia serta
perubahan tenaga dan kimia dalam pelbagai bahan dan produk semula jadi, buatan
atau sintetik;
menilai hasil siasatan dan uji kaji dan membuat kesimpulan;
mengurus dan mengarah makmal kawalan kualiti kimia dan kawalan kualiti kimia
atau jaminan, prosedur, dan amalan;
mengurus dan mengarah makmal kimia, termasuk pengesahan, pengelasan,
cerakin, dan pensijilan produk, standard, atau spesifikasi proses;
membangunkan aplikasi uji kaji praktikal dan hasil penyelidikan;
membangunkan atau menambah baik bahan, produk, dan proses farmaseutikal dan
industri lain;
membangunkan dan memantau prosedur kawalan kualiti untuk pengilang atau
pengguna;
menyediakan laporan makmal dan kertas kerja saintifik;
meningkatkan kefahaman, menyelaras dan melatih juruteknik makmal;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21131
21132
21133
Ahli kimia
Ahli kimia, getah
Ahli kimia, kakisan/Ahli kimia, kaca/ Ahli kimia, plastik/Ahli kimia,
bukan organik
21134
21135
21136
21137
21138
2114
Ahli kimia, fizikal
Ahli kimia, analisis
Ahli kimia, penulenan air
Ahli kimia, bahan cuci/Ahli kimia, makanan/Ahli kimia, tekstil/Ahli
kimia, kawalan kualiti
Pegawai kimia bumi C41
AHLI GEOLOGI DAN GEOFIZIK
Ahli geologi dan geofizik menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau menggunakan pengetahuan saintifik dalam bidang
geologi dan geofizik seperti minyak, gas dan eksploitasi mineral, pemuliharaan air,
kejuruteraan awam, telekomunikasi, dan pelayaran.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori,
dan kaedah operasi berhubung dengan geologi dan geofizik;
mengkaji komposisi dan struktur kerak bumi, memeriksa batuan, mineral, tinggalan
fosil, dan sebagainya untuk menentukan proses yang menjejaskan perkembangan
bumi, mengesan evolusi dan memastikan sifat dan kronologi pembentukan geologi;
mentafsir data penyelidikan dan menyediakan laporan peta, carta, dan gambar
rajah geologi;
menggunakan hasil penyelidikan untuk menilai potensi perkembangan mendapan
mineral, gas, dan minyak serta sumber air bawah tanah;
menggunakan pengetahuan geologi bagi masalah yang timbul dalam projek
kejuruteraan awam seperti pembinaan empangan, jambatan, terowong, dan
bangunan besar;
menyiasat dan mengukur daya seismos, graviti, elektrik, termal, dan magnetik yang
menjejaskan bumi;
menyiasat dan mengukur fenomena optik dan akustik dalam atmosfera;
menyediakan carta medan magnet bumi dan menggunakannya dan data lain yang
dikumpulkan untuk tujuan penyiaran dan pandu arah;
mengkaji dan mengukur sifat fizik laut dan atmosfera serta saling perkaitannya
seperti pertukaran tenaga terma;
mengesan dan menentukan sifat dan tahap mendapan minyak, gas dan mineral
serta sumber air bawah tanah menggunakan kaedah seismologi, gravimetrik,
magnetik, elektrik, atau radiometrik;
menyediakan laporan makmal dan dokumen saintifik;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21141
21142
21143
21144
21145
21146
21147
21148
212
Ahli geologi/Ahli geofizik
Ahli geologi, kejuruteraan
Ahli geologi, perlombongan/Ahli mineralogi
Ahli geologi, minyak/Ahli petrologi/Ahli geologi, petroleum
Ahli geologi, marin/Ahli oseanografi, geofizik
Ahli geodesi/Ahli geomagnet/ Ahli geofizik, seismologi
Ahli geofizik, hidrologi/Ahli hidrogeologi
Pegawai kaji bumi geofizik/kaji bumi C41
AHLI MATEMATIK, AKTUARI, DAN PERANGKAWAN
Ahli matematik, aktuari, dan perangkawan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori serta model dan teknik operasi matematik, aktuari, dan
perangkaan dan menggunakan pengetahuan ini dalam pelbagai tugas dalam bidang seperti
kejuruteraan, perniagaan, dan sosial serta sains lain.
2120
AHLI MATEMATIK, AKTUARI, DAN PERANGKAWAN
Ahli matematik, aktuari, dan perangkawan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori serta model dan teknik operasi matematik, aktuari, dan
perangkaan dan memberi nasihat tentang atau menggunakan aplikasi praktikalnya dalam
bidang seperti kejuruteraan, perniagaan, dan sosial serta sains lain.
Tugas merangkumi:
mengkaji, menambah baik atau membangunkan konsep, teori dan teknik
matematik, aktuari, dan perangkaan;
memberi nasihat tentang atau menggunakan prinsip, model, dan teknik matematik
dalam pelbagai tugas dalam bidang kejuruteraan, sains semula jadi, sosial, atau
sains hayat;
menjalankan analisis logik bagi masalah pengurusan, terutamanya dari segi
keberkesanan input-output; merumuskan model matematik bagi setiap masalah,
biasanya untuk pengaturcaraan dan penyelesaian menggunakan komputer;
mereka bentuk dan memasukkan skim pencen dan sistem insurans hayat,
kesihatan, sosial, dan jenis sistem insurans lain dalam operasi;
menggunakan teori matematik, perangkaan, kebarangkalian, dan risiko untuk
menilai impak potensi kewangan pada masa akan datang;
merancang dan mengatur tinjauan dan pengumpulan perangkaan lain, dan mereka
bentuk soal selidik;
menilai, memproses, menganalisis, dan mentafsir data perangkaan dan
menyediakannya untuk diterbitkan;
memberi nasihat atau menggunakan pelbagai kaedah pengumpulan data serta
kaedah dan teknik perangkaan, dan menentukan kebolehpercayaan penemuan,
terutamanya dalam bidang seperti perniagaan atau perubatan serta bidang sains
semula jadi, sains sosial, atau sains hayat yang lain;
menyediakan kertas kerja dan laporan saintifik;
menyelia kerja penolong ahli matematik, aktuari, dan perangkaan serta kerani
perangkaan;
melaksanakan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21201
21202
21203
21204
21205
21206
21207
21208
213
Ahli matematik
Pegawai aktuari W41
Pegawai, perangkaan/Perangkawan
Perangkawan E41
Ahli biometrik/Perangkawan, kesihatan
Perangkawan, perniagaan dan ekonomi/Perangkawan, kewangan
Perangkawan, pendidikan/Perangkawan, sains sosial
Perangkawan, kejuruteraan/Perangkawan, sains fizik
PROFESIONAL SAINS HAYAT
Profesional sains hayat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada penyelidikan
ke atas hayat manusia, haiwan, dan tumbuhan serta interaksinya antara satu sama lain dan
dengan persekitaran untuk mengembangkan pengetahuan baru, menambah baik
pengeluaran pertanian dan perhutanan; dan menyelesaikan masalah kesihatan manusia dan
alam sekitar.
2131
PROFESIONAL BIOLOGI, BOTANI, ZOOLOGI, DAN PROFESIONAL BERKAITAN
Profesional biologi, botani, zoologi, dan profesional berkaitan mengkaji organisma hidup dan
interaksinya antara satu sama lain dan dengan alam sekitar dan menggunakan pengetahuan
ini untuk menyelesaikan masalah kesihatan manusia dan alam sekitar. Mereka bekerja dalam
pelbagai bidang seperti botani, zoologi, ekologi, biologi marin, genetik, imunologi,
farmakologi, toksikologi, fisiologi, bakteriologi, dan virologi.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan
kaedah operasi dalam bidang yang berkaitan;
menjalankan uji kaji lapangan dan makmal berhubung dengan semua bentuk
hidupan dengan mengenal pasti dan mengelaskan manusia, haiwan, serangga atau
spesimen tumbuhan, dan mengkaji asal-usulnya, perkembangannya, bentuk kimia
dan fiziknya, strukturnya, komposisinya, serta kehidupan dan proses
pembiakannya;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan struktur, pembangunan dan
ciri mikroorganisma seperti bakteria atau virus;
mengkaji semua bentuk hidupan tumbuhan/haiwan dan membangunkan aplikasi
praktikal dalam bidang seperti pertanian dan perubatan;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan struktur dan fungsi sel hidup
dan pengaruh faktor fizik dan kimia ke atas sel normal dan abnormal;
mengkaji saling hubungan hidupan haiwan dan tumbuhan dengan faktor alam
sekitar yang terlibat dan memberi nasihat profesional dengan disiplin yang
berkaitan;
membangunkan aplikasi industri, perubatan, dan lain-lain aplikasi pengetahuan
dalam bidang yang berkaitan;
menyediakan laporan makmal dan kertas kerja saintifik;
meningkatkan kefahaman, menyelaras dan melatih juruteknik makmal;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21311
21312
21313
21314
21315
21316
2132
Ahli taksonomi/Ahli biologi/Ahli hidrobiologi/Ahli bioteknologi
Ahli botani/Ahli sistologi, tumbuhan/Ahli mikologi/Ahli taksonomi,
tumbuhan
Ahli sistologi, haiwan/Ahli parasitologi/Ahli iktiologi/ Ahli zoologi
Ahli entomologi
Ahli botani, ekologi/Ahli ekologi, haiwan
Ahli bakteriologi/Jurutera, genetik/Ahli mikrobiologi/Ahli imunologi
PENASIHAT PERLADANGAN, PERHUTANAN, DAN PERIKANAN
Penasihat perladangan, perhutanan, dan perikanan memberi bantuan teknikal dan nasihat
tentang kaedah dan masalah perladangan, perhutanan, dan perikanan.
Tugas merangkumi:
mengikuti perkembangan kemajuan dalam kaedah dan teknik perladangan,
perhutanan, dan perikanan;
memberi khidmat nasihat mengenai cara meningkatkan kualiti pengeluaran,
meningkatkan hasil, dan langkah untuk meningkatkan keberkesanan operasi, dan
untuk memulihara aset semula jadi dan alam sekitar;
melawat ladang dan memberi khidmat nasihat tentang langkah untuk menangani
masalah seperti hakisan tanah atau serangan perosak;
mengumpulkan data dan menganggar kuantiti dan kos bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek;
mengadakan demonstrasi , memberi ceramah, penulisan dan mengagihkan bahan
untuk menggalakkan penggunaan amalan dan teknik yang diperbaharui;
menggunakan pengetahuan prinsip dan amalan saintifik untuk mengenal pasti dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kerja mereka;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21321
21322
21323
21324
21325
2133
Penasihat, pertanian/Pegawai, pertanian/Ladang, penunjuk cara
Penasihat, perhutanan/Pegawai, perhutanan
Pegawai perikanan G41
Pemelihara hutan G41
Pegawai pertanian G41
PROFESIONAL PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR
Profesional perlindungan alam sekitar mengkaji dan menilai kesan ke atas persekitaran
aktiviti manusia seperti udara, pencemaran air dan bunyi, pencemaran tanah, perubahan
iklim, sisa toksik dan kemerosotan serta degradasi sumber asli. Mereka membangunkan
rancangan dan penyelesaian untuk melindungi, memelihara, memulihara, dan
meminimumkan serta mencegah kerosakan berterusan ke atas alam sekitar.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan di dalam makmal dan di lapangan untuk meningkatkan
pengetahuan saintifik organisma hidup; mendapatkan maklumat baru; untuk
menguji hipotesis; menyelesaikan masalah dalam bidang seperti alam sekitar,
pertanian, dan kesihatan; dan membangunkan produk, proses, dan teknik baru
untuk digunakan dalam farmaseutikal, pertanian, dan alam sekitar;
mereka bentuk dan menjalankan uji kaji dan ujian;
mengumpulkan data dan spesimen manusia, haiwan, serangga, dan tumbuhan;
dan mengkaji asal-usulnya, perkembangannya, bentuk kimia dan fiziknya,
strukturnya, komposisinya, serta proses kehidupan dan pembiakannya;
mengkaji organisma hidup dengan menggunakan pelbagai kelengkapan,
instrumen, teknologi, dan teknik terkhusus seperti mikroskop elektron, telemetri,
sistem pengagihan global, bioteknologi, pengimejan satelit, kejuruteraan genetik,
analisis pengimejan digital, reaksi rantai polimerase (PCR), dan pemodelan
komputer;
mengenal pasti, mengelas, merakam, dan memantau organisma hidup dan
menyelenggara pangkalan data;
menulis kertas kerja dan laporan saintifik yang memperincikan penyelidikan dan
sebarang penemuan baru yang akan diteliti dan diperbahaskan secara lanjut oleh
komuniti saintifik dalam jurnal sains atau dalam persidangan;
mereka bentuk dan menjalankan penilaian impak alam sekitar untuk mengenal
pasti perubahan yang disebabkan oleh faktor semula jadi atau manusia;
memberi maklumat kepada pihak kerajaan, organisasi, dan perniagaan dalam
bidang seperti pemuliharaan, pengurusan sumber asli, kesan perubahan iklim,
dan pencemaran;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21331
21332
21333
21334
21335
21336
21337
21338
2134
Ahli agronomi
Ahli sains, pertanian
Ahli florikultur/Ahli hortikultur/Ahli pomologi/Ahli olerikultur
Ahli arborikultur/Ahli sains, perhutanan/Juruanalisis, kayu
Ahli sains, haiwan
Ahli sains, penyelidikan alam sekitar
Pegawai hidupan liar G41
Pegawai kawalan alam sekitar C41
PROFESIONAL
BERKAITAN
FARMAKOLOGI,
PATOLOGI,
DAN
PROFESIONAL
YANG
Ahli farmakologi, patologi, dan profesional yang berkaitan menjalankan penyelidikan,
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi; dan
mengaplikasikan pengetahuan saintifik berhubung dengan anatomi, biokimia, biofizik,
fisiologi, patologi, atau farmakologi dalam bidang seperti perubatan, pertanian, atau industri.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan
kaedah operasi dalam bidang yang berkaitan;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan bentuk, struktur, dan ciri
anatomi lain bagi organisma hidup;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan komposisi kimia dan proses
organisma hidup;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan proses hidup dan fungsi
manusia, haiwan atau organ, tisu, sel, kelenjar, dan sistem bagi manusia, haiwan
dan tumbuhan dalam keadaan normal dan abnormal atau di luar kelaziman;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan struktur, pembangunan, dan
ciri mikroorganisma seperti bakteria atau virus;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan sifat, sebab, dan
perkembangan penyakit dan gangguan ke atas manusia, haiwan, atau tumbuhan;
mengkaji dan menjalankan uji kaji berhubung dengan kesan penggunaan drug dan
bahan lain ke atas tisu, organ, dan proses fisiologi manusia dan haiwan, serta
menambah baik drug sedia ada atau mencipta drug baru;
membangunkan industri, perubatan dan aplikasi pengetahuan lain dalam bidang
berkaitan;
menyediakan laporan dan kertas kerja saintifik;
meningkatkan kefahaman, menyelaraskan dan melatih juruteknik makmal;
melaksanakan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21341
21342
21343
21344
21345
21346
21347
21348
Ahli anatomi
Ahli biokimia/Ahli kimia, biologi/Ahli biokimia, enzim
Ahli biofizik
Ahli endokrinologi
Ahli fisiologi/Ahli fisiologi, neurologi/Ahli fisiologi, endokrinologi
Ahli farmakologi/Toksikologi
Ahli histopatologi/Ahli neuropatologi/Ahli patologi
Ahli epidemiologi
214
PROFESIONAL KEJURUTERAAN (TIDAK TERMASUK ELEKTROTEKNOLOGI)
Profesional kejuruteraan (tidak termasuk elektroteknologi) menjalankan penyelidikan,
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi; atau
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam bidang seperti kejuruteraan, kecekapan
teknologi, atau ekonomi bagi proses pengeluaran.
2141
JURUTERA INDUSTRI DAN PENGELUARAN
Jurutera industri dan pengeluaran merancang, mereka bentuk, mengelola, dan menyelia
operasi pengeluaran industri.
Tugas merangkumi:
merujuk personel pengurusan dan penyeliaan dan memberi khidmat nasihat
tentang perancangan dan kaedah pengeluaran;
membangunkan automasi kilang yang canggih, mekanisma projek dan
menyarankan strategi automasi jangka panjang;
memberi khidmat nasihat tentang kaedah meningkatkan penggunaan personel,
serta bahan dan kelengkapan yang cekap, selamat dan menjimatkan;
memberi cadangan berhubung kaedah kerja dan urutan operasi;
memberi cadangan dan menyelia dari aspek masa dan pengaturan dalam
organisasi kerja;
memberi khidmat nasihat tentang susun atur yang paling cekap bagi loji atau
pertubuhan;
mengenal pasti bahaya yang mungkin timbul dan memperkenalkan prosedur dan
peranti keselamatan;
menyediakan dan memantau anggaran kos dan jadual bahan bagi projek seni bina
dan pembinaan;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bagi proses pembuatan
berhubung dengan kaca, seramik, tekstil, produk kulit, kayu, dan percetakan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21411
21412
21413
21414
21415
21416
21417
2142
Jurutera, automasi/Jurutera, robotik
Jurutera, perindustrian
Juruanalisis, komunikasi/kecuali komputer/Jurutera, perancangan
Jurutera, penilaian kos/Jurutera, kecekapan perindustrian
Jurutera, kesihatan dan keselamatan perindustrian/ Jurutera,
keselamatan perindustrian
Jurutera, pengeluaran/Ahli teknologi, kaca/Ahli teknologi, percetakan
Ahli teknologi, kayu
JURUTERA AWAM
Jurutera awam merancang, mereka bentuk, mengelola, dan menyelia pembinaan dan operasi
kerja kejuruteraan awam.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan membangunkan teori dan kaedah baru atau
menambah baik teori dan kaedah sedia ada berhubung dengan kejuruteraan
awam;
memberi khidmat nasihat dan mereka bentuk struktur seperti jambatan, empangan,
dok, jalan raya, lapangan terbang, landasan kereta api, saluran paip, pelupusan
sampah, dan sistem kawalan banjir, dan bangunan industri serta bangunan besar
lain;
menentukan dan mengkhususkan kaedah, bahan dan standard kualiti pembinaan
serta mengarahkan kerja pembinaan;
menetapkan sistem kawalan untuk memastikan struktur berfungsi dengan cekap
termasuk keselamatan dan perlindungan alam sekitar;
mengelola dan mengarah buruh tapak dan penghantaran bahan pembinaan, loji,
dan kelengkapan yang diperlukan untuk projek pembinaan;
mengurus kontrak dan menentusah dan mengesahkan pembinaan siap dengan
memuaskan;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bagi bahan/proses tertentu
atau sistem yang berkaitan dengan kerja kejuruteraan awam;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menyelia ujian dan pentauliahan kerja yang telah disiapkan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21421
21422
21423
21424
21425
21426
21427
21428
2143
Jurutera, awam
Jurutera, residen/kejuruteraan awam/Ahli teknologi, bahan bangunan
Jurutera, awam/ lebuh raya dan jalan/Jurutera, awam/pembinaan jalan
raya
Jurutera awam J41
Jurutera, awam/geoteknik/Jurutera, awam/pembinaan jambatan
Jurutera, awam/pengorekan/Jurutera, awam/pengairan
Jurutera, awam/hidraulik/Jurutera, awam/hidrologi
Jurutera, awam/kesihatan awam/Jurutera, awam/sanitari
JURUTERA ALAM SEKITAR
Jurutera alam sekitar merancang, mereka bentuk, mengelola dan menyelia aplikasi prinsip
sains dan kejuruteraan untuk menambah baik alam sekitar (udara, air, dan/atau sumber
tanah); menyediakan air, udara, dan tanah yang bersih untuk habitat manusia dan organisma
lain dan untuk memulihkan tapak yang tercemar.
Tugas merangkumi:
mengkaji impak projek pembinaan yang dicadangkan ke atas alam sekitar;
menjalankan kajian pengurusan sisa berbahaya untuk menilai kepentingan bahaya
tersebut, memberi nasihat tentang rawatan dan pembendungan serta menggubal
peraturan untuk mencegah kejadian yang tidak diingini;
mereka bentuk sistem bekalan air perbandaran dan rawatan sisa air industri serta
peka mengenai isu alam sekitar tempatan dan antarabangsa seperti kesan hujan
asid, kemerosotan lapisan ozon, pencemaran air, dan pencemaran udara daripada
ekzos kenderaan dan sumber perindustrian;
mengkaji kesan faktor-faktor seperti rupa bumi, altitud, keadaan iklim, sumber
nutrisi, dan haiwan pemangsa ke atas haiwan dan tumbuhan;
menyiasat struktur komuniti organisma dan meramal kesan gangguan oleh manusia
atau perubahan alam sekitar;
mengurus sumber hutan bagi memaksimumkan faedah jangka masa panjang
komersil, rekreasi, dan alam sekitar untuk manfaat komuniti;
menyelidik tanaman ladang dan rumput dan membangunkan kaedah penanaman
baru atau yang ditambah baik;
menyelidik tanaman hortikultur dan membangunkan kaedah penanaman baru dan
yang ditambah baik;
menyelidik dan membangunkan kaedah baru dan kaedah yang ditambah baik untuk
eksploitasi ekonomi tanah ragut;
melaksanakan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21431
2144
Jurutera, alam sekitar
JURUTERA MEKANIKAL
Jurutera mekanikal menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat tentang reka bentuk dan
mengarah pengeluaran mesin, jentera, dan loji industri, kelengkapan dan sistem; dan
memberi nasihat dan mengarah fungsiannya, menyelenggara dan membaik pulih, atau
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bagi bahan, produk, atau proses
tertentu.
Tugas merangkumi:
memberi khidmat nasihat dan mereka bentuk jentera dan perkakas untuk kegunaan
industri pembuatan, perlombongan, pembinaan, kerja pertanian dan tujuan industri
lain;
memberi nasihat dan mereka bentuk motor stim, motor pembakaran dalaman dan
motor bukan elektrik lain serta enjin yang digunakan untuk pendorongan lokomotif
kereta api, kenderaan darat, atau pesawat udara. atau untuk pemanduan industri
atau jentera lain;
memberi khidmat nasihat dan mereka bentuk sistem pendorongan kapal, loji
janakuasa, sistem pemanasan dan pengalihudaraan, peralatan kemudi, pam, dan
kelengkapan mekanikal lain;
memberi nasihat dan mereka bentuk badan kapal dan struktur utama kapal dan
sebagainya;
memberi khidmat nasihat dan mereka bentuk kerangka pesawat udara, peralatan
pendaratan, dan kelengkapan lain untuk pesawat;
memberi nasihat dan mereka bentuk badan kenderaan darat, sistem gantungan,
brek, dan komponen lain;
memberi nasihat dan mereka bentuk sistem dan kelengkapan pemanasan,
pengalihudaraan, dan penyejukbekuan;
memberi nasihat dan mereka bentuk loji dan kelengkapan mekanikal untuk
pelepasan, kawalan, dan penggunaan tenaga nuklear;
memberi nasihat dan mereka bentuk bahagian alat atau produk bukan elektrik
seperti pemproses kata, komputer, alat persis, kamera dan projektor, dan
sebagainya;
menetapkan standard dan prosedur kawalan untuk memastikan kefungsian yang
cekap dan keselamatan mesin, jentera, perkakas, motor, enjin dan loji industri,
kelengkapan, atau sistem;
melaksanakan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21441
21442
21443
21444
21445
21446
2145
Jurutera, mekanikal/Ahli teknologi, kejuruteraan/mekanikal
Jurutera, jentera dan peralatan perindustrian
Jurutera, kriogenik
Jurutera, pemanasan, pengalihudaraan, penyaman udara, dan
penyejukan
Pereka bentuk, kereta bermotor
Jurutera mekanikal J41
JURUTERA KIMIA
Jurutera kimia menjalankan penyelidikan dan membangunkan, mereka bentuk, memberi
khidmat nasihat , dan mengarah proses dan pengeluaran kimia berskala komersil bagi
pelbagai bahan dan item seperti minyak mentah, terbitan petroleum, produk makanan dan
minuman, ubat-ubatan atau bahan sintetik, dan mengarah penyelenggaraan dan
pembaikpulihan loji industri, atau mengkaji dan memberi khidmat nasihat tentang aspek
teknologi bagi bahan, produk, atau proses tertentu.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan, memberi khidmat nasihat, membangunkan dan mereka
bentuk proses kimia berskala komersil dan kelengkapan untuk menapis minyak
mentah dan cecair atau gas lain; dan untuk menghasilkan bahan dan barangan
seperti terbitan petroleum, bahan letupan, produk makanan dan minuman, ubatubatan, atau bahan sintetik;
memastikan aspek yang berkaitan bagi pembinaan loji pembuatan kimia;
menetapkan kaedah pengeluaran, standard bahan dan kualiti, serta memastikan ia
mematuhi spesifikasi;
menetapkan standard kawalan dan prosedur untuk memastikan keselamatan,
perlindungan alam sekitar, dan kecekapan dalam operasi dan proses pembuatan;
mengesan dan membetulkan malfungsi;
mengelola dan memberi nasihat tentang penyelenggaraan dan pembaikpulihan
kelengkapan sedia ada;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bahan, produk, atau proses
tertentu;
mengekalkan hubungan baik dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menyediakan laporan analisis;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21451
21452
21453
21454
Jurutera, kimia
Jurutera, kimia/petroleum dan gas
Jurutera, kimia/cat dan varnis
Jurutera, kimia/baja
21455
21456
21457
21458
Jurutera, kimia/produk farmaseutikal
Ahli teknologi, makanan dan minuman
Ahli teknologi, gentian
Ahli teknologi, getah
2146
JURUTERA PERLOMBONGAN, AHLI KAJI LOGAM, DAN PROFESIONAL YANG
BERKAITAN
Jurutera perlombongan, ahli kaji logam, dan profesional yang berkaitan menjalankan
penyelidikan, mereka bentuk, serta membangunkan dan menyelenggara kaedah
mengekstrak logam daripada bijih atau mineral, air, serta minyak atau gas berskala komersil
dari bumi dan mencipta aloi baru, seramik, dan bahan lain, atau mengkaji dan memberi
nasihat tentang aspek teknologi bahan, produk, atau proses tertentu.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan, memberi khidmat nasihat, mereka bentuk,
membangunkan kaedah baru atau menambah baik kaedah sedia ada untuk
menangani aspek kejuruteraan perlombongan dan pengekstrakan minyak, gas,
atau air;
menentukan kaedah perlombongan dan pengekstrakan paling cekap, jenis jentera
yang akan digunakan, perancangan susun atur, dan mengarah pembinaan syaf dan
terowong;
menentukan tapak penggerudian dan mereka kaedah pengawalan aliran air,
minyak, atau gas dari telaga;
merancang dan mengarah penyimpanan, rawatan awal dan pengangkutan air,
minyak, atau gas;
menetapkan standard dan prosedur keselamatan dan kemudahan pertolongan
cemas, terutamanya di bawah tanah;
menjalankan penyelidikan, membangunkan kaedah mengekstrak logam daripada
bijihnya dan memberi khidmat nasihat tentang aplikasinya;
menyiasat sifat logam dan aloi, membangunkan aloi baru dan memberi khidmat
nasihat dan menyelia aspek teknikal bagi pembuatan dan pemprosesan logam dan
aloi;
mengkaji dan memberi khidmat nasihat tentang aspek teknologi bagi bahan atau
proses tertentu;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan, khususnya dengan ahli geologi dan geofizik;
menyediakan belanjawan kos operasi untuk menilai kebolehlaksanaan ekonomi
bagi proses pengeluaran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21461
21462
21463
21464
21465
21466
2149
Jurutera, perlombongan
Penguji logam
Jurutera, perlombongan/batu arang
Jurutera, perlombongan/petroleum dan gas asli
Jurutera, ujian logam
Ahli kaji logam, fizik
PROFESIONAL KEJURUTERAAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi Profesional Kejuruteraan (Tidak termasuk Elektroteknologi)
yang tidak dikelaskan di mana-mana Kumpulan Kecil 214: Profesional Kejuruteraan (Tidak
termasuk Elektroteknologi). Sebagai contoh, kumpulan ini sepatutnya mengelaskan mereka
yang terlibat dalam menjalankan penyelidikan, memberi khidmat nasihat, membangunkan
kecekapan pengeluaran industri, kawalan kualiti, dan mereka yang mengkaji dan memberi
nasihat tentang aspek teknologi bahan, produk, dan proses pembuatan tertentu.
Tugas merangkumi:
merujuk pihak pengurusan dan personel penyeliaan serta memberi khidmat
nasihat tentang perancangan dan kaedah pengeluaran;
membangunkan automasi kilang yang canggih dan mekanisma projek serta
menyarankan strategi automasi jangka panjang;
memberi nasihat tentang kaedah untuk meningkatkan penggunaan personel yang
cekap, selamat, dan menjimatkan;
memberi cadangan dengan mengambil kira kaedah kerja dan urutan operasi;
memberi cadangan dan menyelia dari aspek masa dan aktiviti pengelolaan
organisasi kerja;
memberi nasihat tentang susun atur yang cekap bagi loji dan pertubuhan;
mengenal pasti bahaya yang mungkin timbul dan memperkenalkan prosedur dan
peranti keselamatan;
menyediakan dan memantau anggaran kos dan senarai bahan bagi projek seni
bina dan pembinaan;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi proses pembuatan
berkaitan dengan kaca, seramik, tekstil, produk kulit, kayu, dan percetakan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21491
21492
21493
21494
21495
215
Jurutera, proses
Jurutera, kawalan kualiti
Penasihat, perkhidmatan teknikal
Jurutera, penyelidikan
Eksekutif kejuruteraan, kedai
JURUTERA ELEKTROTEKNOLOGI
Jurutera elektroteknologi menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia
ada dalam bidang seperti kecekapan elektrik dan elektronik bagi proses pengeluaran.
2151
JURUTERA ELEKTRIK
Jurutera elektrik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat, mereka bentuk,
membangunkan, dan menyelia pembuatan, pemasangan, operasi, dan penyelenggaraan
kelengkapan, mesin, dan sistem untuk penjanaan, pengagihan, penggunaan, dan kawalan
kuasa elektrik.
Tugas merangkumi:
merancang dan mereka bentuk pembuatan dan pemasangan kelengkapan dan
kemudahan kuasa elektrik;
menentukan jenis dan susunan litar, transformer, pemutus litar, talian
penghantaran, dan kelengkapan lain;
memberi nasihat dan mereka bentuk sistem untuk motor elektrik, peranti tarikan
elektrik, dan kelengkapan lain atau perkakas elektrik domestik;
mentafsir spesifikasi, standard, dan peraturan berhubung dengan kelengkapan dan
kegunaan kuasa elektrik;
mengelola dan menguruskan sumber yang digunakan dalam bekalan komponen,
mesin, perkakas dan kelengkapan elektrik;
menyediakan jadual penghantaran dan pemasangan bagi mesin, peralatan suis,
kabel, dan kemasan;
menyelia operasi dan penyelenggaraan stesen janakuasa, sistem penghantaran
dan pengagihan, dan loji perindustrian;
menyediakan standard dan prosedur kawalan untuk memastikan fungsi dan
keselamatan sistem penjanaan dan pengagihan elektrik yang cekap;
mengesan dan membetulkan kerosakan;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21511
21512
21513
21514
21515
21516
2152
Jurutera, elektrik
Jurutera, elektrik/penjanaan kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/pengagihan kuasa elektrik
Jurutera, pencahayaan elektrik
Jurutera, kelengkapan elektrik/elektromekanikal
Jurutera elektrik J41
JURUTERA ELEKTRONIK
Jurutera elektronik mereka bentuk, membangunkan, mengadaptasi, menguji, dan
menyelenggara komponen, litar, dan sistem elektronik yang digunakan untuk sistem
komputer, sistem komunikasi, dan aplikasi perindustrian.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat dan mereka bentuk peranti, litar, dan sistem elektronik yang
digunakan untuk komputer, komunikasi, dan sistem kawalan serta aplikasi
perindustrian lain;
mereka bentuk perisian terutamanya perisian terbenam yang digunakan dalam
sistem tersebut;
membangunkan alatan dan prosedur untuk menguji komponen, litar, dan sistem
elektronik;
menyelia pemasangan dan pentauliahan sistem komputer dan telekomunikasi dan
memastikan kaedah kawalan dan perlindungan yang betul;
menetapkan standard dan prosedur kawalan untuk memastikan fungsi dan
keselamatan sistem, motor, dan kelengkapan elektronik yang berkesan;
mengesan dan membetulkan kerosakan;
mengelola dan mengarah penyelenggaraan dan pembaikpulihan sistem, motor, dan
kelengkapan elektronik sedia ada;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bagi bahan, produk, dan
proses tertentu;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21521
21522
21523
21524
21525
Jurutera, elektronik
Jurutera, isyarat/kereta api
Jurutera, komputer
Jurutera, kelengkapan audio dan video
Jurutera, elektronik/semikonduktor
21526
21527
2153
Jurutera, elektronik/instrumentasi
Jurutera elektronik J41
JURUTERA TELEKOMUNIKASI
Jurutera telekomunikasi mereka bentuk, membangunkan, mengadaptasi, menguji, dan
menyelenggara komponen, litar, dan sistem elektronik yang digunakan untuk sistem
telekomunikasi dan aplikasi perindustrian.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat dan mereka bentuk peranti, litar, dan sistem elektronik yang
digunakan untuk komputer, telekomunikasi, dan sistem kawalan serta aplikasi
perindustrian lain;
mereka bentuk perisian terutamanya perisian terbenam yang akan digunakan
dalam sistem tersebut;
membangunkan alatan dan prosedur untuk menguji komponen, litar, dan sistem
elektronik;
menyelia pemasangan dan pentauliahan sistem komputer dan telekomunikasi dan
memastikan kaedah kawalan dan perlindungan yang betul;
menetapkan standard dan prosedur kawalan untuk memastikan fungsi dan
keselamatan sistem, motor, dan kelengkapan elektronik yang berkesan;
mengesan dan membetulkan kerosakan;
mengelola dan mengarah penyelenggaraan dan pembaikpulihan sistem, motor, dan
kelengkapan elektronik sedia ada;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bahan, produk, dan proses
tertentu;
mengekal hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21531
21532
21533
216
Jurutera, telekomunikasi/sistem isyarat
Ahli teknologi, kejuruteraan, telekomunikasi
Jurutera, telekomunikasi/mikrogelombang
ARKITEK, PERANCANG, JURUUKUR, DAN PEREKA
Arkitek, perancang, juruukur, dan pereka menjalankan penyelidikan, memberi nasihat dan
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam bidang seperti kecekapan seni bina,
perancangan, juruukur, dan pereka dalam proses pengeluaran.
2161
ARKITEK BANGUNAN
Arkitek bangunan menjalankan penyelidikan, memberi nasihat, mereka bentuk bangunan
rekreasi, institusi, kediaman, komersil, dan industri serta merancang dan memantau
pembinaannya, menyelenggara, dan membaik pulih.
Tugas merangkumi:
membangunkan teori dan kaedah kesenibinaan yang baru atau yang ditambah
baik;
merujuk pelanggan dan memberi saranan berhubung dengan jenis, gaya, saiz, dan
aspek pembinaan yang lain;
mereka bentuk bangunan menyediakan lukisan dan pelan untuk pembinaannya;
menyelenggara dan membaik pulih serta membina hubungan yang perlu untuk
memastikan kebolehlaksanaan projek berkaitan dengan gaya, kos, dan pemasaan
serta mematuhi peraturan dan sebagainya;
mengenal pasti dan mendapatkan penyelesaian terbaik bagi masalah berhubung
dengan fungsi dan kualiti persekitaran dalaman bangunan dan membuat reka
bentuk, lukisan, dan pelan yang perlu;
memeriksa kerja pembinaan yang sedang berlangsung untuk memastikan pelan,
spesifikasi, dan standard kualiti dipatuhi;
merancang susun atur dan menyelaraskan pembangunan di bandar;
merancang dan mereka bentuk pembangunan kawasan tanah untuk projek seperti
taman, sekolah, institut, lapangan terbang, jalan raya, dan projek yang berkaitan
serta untuk tapak komersil, perindustrian, dan kediaman;
menyediakan laporan, pelan tapak, lukisan kerja, spesifikasi, dan anggaran kos
untuk pembangunan tanah, menunjukkan lokasi dan perincian cadangan, termasuk
pemodelan tanah, struktur, dan tumbuh-tumbuhan;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menyelia ujian dan pentauliahan kerja yang telah siap;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21611
21612
21613
2162
Arkitek J41
Arkitek, dalaman
Arkitek, bangunan
ARKITEK LANDSKAP
Arkitek landskap menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat dan mereka bentuk
kawasan rekreasi, susun atur bandar dan landskap, serta merancang dan memantau
pembinaan, penyelenggaraan, dan pembaikpulihannya.
Tugas merangkumi:
membangunkan teori dan kaedah pembinaan yang baru atau ditambah baik;
menyusun dan menganalisis tapak dan data komuniti berhubung dengan aspek
georafi, ekologi kawasan, bentuk muka bumi, tanah, tumbuh-tumbuhan, hidrologi
tapak, ciri visual dan struktur buatan manusia untuk merumuskan cadangan
kegunaan tanah dan pembangunan untuk penyediaan kesannya terhadap alam
sekitar;
merujuk pelanggan dan memberi cadangan berhubung dengan jenis, gaya, saiz,
dan aspek pembinaan yang lain;
memeriksa kerja pembinaan yang dijalankan untuk memastikan pelan, spesifikasi,
dan standard kualiti dipatuhi;
merancang susun atur dan menyelaraskan pembangunan di bandar;
merancang dan mereka bentuk pembangunan tanah untuk projek seperti taman,
sekolah, institusi, lapangan terbang, jalan raya, dan projek yang berkaitan, dan
untuk tapak komersil, perindustrian, dan kediaman;
menyediakan laporan, pelan tapak, lukisan kerja, spesifikasi, dan anggaran kos
untuk pembangunan tanah, menunjukkan lokasi dan perincian cadangan, termasuk
pemodelan tanah, struktur, dan tumbuh-tumbuhan;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menyelia pengujian dan pentauliahan kerja yang telah siap;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21621
21622
2163
Arkitek, landskap
Arkitek landskap J41
PEREKA PRODUK DAN PAKAIAN
Pereka produk dan pakaian mengaplikasikan teknik artistik pada rekaan produk dan pakaian
dan promosi jualan.
Tugas merangkumi:
menentukan objektif rekaan dengan merujuk kepada pelanggan, menjalankan
penyelidikan, dan menganalisis keperluan fungsian atau mengkaji susun atur;
mereka bentuk produk industri dan komersil termasuk jenis, gaya pakaian dan
aksesori terkini dan mempertimbangkan keperluan teknikal dan keperluan lain;
menyelia penghasilan sampel produk atau ilustrasi rekaan, mengarahkan pekerja
lain membuat model atau corak produk, atau mengarahkan artis membentang atau
menyusun atur kerja seni untuk percetakan;
mereka bentuk dan mewarnakan pemandangan latar pentas;
mencipta dan melaksanakan kesan artistik untuk tingkap peragaan dan dalam
paparan/promosi lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21631
21632
2164
Pereka bentuk, produk komersil
Pereka bentuk, pakaian
PERANCANG BANDAR DAN TRAFIK
Perancang bandar dan trafik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat serta reka
bentuk kawasan rekreasi, institusi, kediaman, susun atur bandar, landskap, dan sistem trafik
serta merancang dan memantau pembinaan, penyelenggaraan, dan pembaikpulihannya.
Tugas merangkumi:
membangunkan teori dan kaedah pembinaan yang baru atau ditambah baik;
menyusun dan menganalisis tapak dan data komuniti berhubung dengan aspek
georafi, ekologi kawasan, bentuk muka bumi, tanah, tumbuh-tumbuhan, hidrologi
tapak, ciri visual dan struktur buatan manusia untuk merancang penggunaan tanah
dan cadangan pembangunan untuk penyediaan kesannya ke atas alam sekitar;
merujuk pelanggan dan memberi saranan berhubung jenis, gaya, saiz, dan aspek
pembinaan yang lain;
memeriksa kerja pembinaan yang sedang berlangsung untuk memastikan pelan,
spesifikasi, dan standard kualiti dipatuhi;
merancang susun atur dan menyelaraskan pembangunan di bandar;
merancang dan mereka bentuk pembangunan tanah untuk projek seperti taman,
sekolah, institusi, lapangan terbang, jalan raya, dan projek yang berkaitan, dan
untuk tapak komersil, perindustrian, dan kediaman;
merancang dan memberi nasihat tentang laluan, kawalan jalan raya dan sistem
trafik dan tujuan keselamatan yang lebih cekap;
menyediakan laporan, pelan tapak, lukisan kerja, spesifikasi, dan anggaran kos
untuk pembangunan tanah, menunjukkan lokasi dan perincian cadangan, termasuk
pemodelan tanah, struktur, dan tumbuh-tumbuhan;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menyelia pengujian dan pentauliahan kerja yang telah siap;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21641
21642
21643
21644
2165
Perancang, bandar
Perancang, trafik
Pegawai rancangan tanah G41
Pegawai perancang tanah dan desa J41
PELUKIS PETA DAN JURUUKUR
Pelukis peta dan juruukur menggunakan kaedah dan teknik mengukur untuk menentukan
posisi sebenar ciri dan sempadan tanah sama ada yang semulajadi atau yang dibina, laut,
kawasan bawah tanah, dan cakerawala serta menyediakan atau menyemak gambaran
digital, grafik, peta dan carta atau pelan bergambar.
Tugas merangkumi:
mengkaji, mengukur, dan menggambarkan permukaan tanah bagi pelbagai tujuan,
termasuk membuat peta, kerja pembinaan, atau penetapan sempadan hartanah;
mengukur lombong, menentukan sempadan permukaan bawah tanah, mencatat
kedudukan sebenar pelbagai ciri dan membuat carta dan peta dengan mengawal
arah dan tahap perlombongan;
mengukur laut, sungai, dan dasar sungai, menentukan sempadan permukaan
bawah tanah, mencatat kedudukan sebenar pelbagai ciri dan membuat carta dan
peta yang akan digunakan khususnya dalam menentukan perairan dan terusan
yang boleh dilayar dan dalam perancangan pembinaan struktur marin;
menganalisis foto udara dan foto lain, gambaran satelit dan data ukur untuk
menyediakan dan menyemak peta dan carta topografi, peta utiliti, dan peta tematik
lain;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknikal, aestatik, dan ekonomi bagi
penghasilan peta;
menyelia penyediaan pelan, peta, carta, dan lukisan untuk memberi gambaran dan
menguruskan sistem maklumat berautomasi;
menjalankan penyelidikan dan pembangunan sistem ukuran tinjauan dan
fotogrametri, sistem kadaster (pegangan tanah), dan sistem maklumat tanah;
merancang dan mereka bentuk projek subahagian tanah dan merundingkan
perincian dengan kerajaan tempatan dan pihak berkuasa lain;
menyelia dan menyelaraskan kerja juruukur bersekutu;
mengekalkan hubungan dan perundingan teknikal dengan pakar lain yang
berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21651
21652
21653
21654
21655
21656
21657
21658
2166
Ahli kartografi
Juruukur
Juruukur, tanah
Jurukartopi J41
Juruukur J41
Juruukur bahan J41
Juruukur bangunan J41
Juruukur, udara
PEREKA GRAFIK DAN MULTIMEDIA
Pereka grafik dan multimedia menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep pengkomputeran grafik dan kaedah operasi, dan memberi nasihat
atau terlibat dalam aplikasi praktikalnya.
Tugas merangkumi:
menyelidik prinsip dan kaedah operasi komputer dan sistem berasaskan komputer
bagi komunikasi dan pemprosesan maklumat, perancangan, reka bentuk, kawalan
proses dan pengeluaran, pembangunan, dan penyelenggaraan perisian komputer,
serta struktur data dan pangkalan data, algoritma, kepintaran buatan, dan robotik;
membangunkan dan menyelenggara kamus data dan sistem pengurusan
pangkalan data untuk memastikan kesahihan dan keselamatan data;
menyumbang dan mengikuti perkembangan teknikal dan kaedah pengkomputeran,
persisian, dan perisian serta potensi dan hadnya;
menganalisis keperluan pengguna komputer, dengan perundingan, untuk
menentukan konfigurasi perkakasan dan perisian keperluan pembangunan dan
menyediakan analisis kos-faedah;
menulis spesifikasi pengaturcaraan dan menyediakan laporan teknikal dan manual
arahan yang menyatakan kaedah operasi dan penyelenggaraan perkakasan
komputer dan konfigurasi perisian;
mereka bentuk, menulis, menyelenggara, dan mengemas kini perisian yang
mengawal keseluruhan fungsian komputer dan yang menghubungkan perkakasan
dengan perisian aplikasi komputer;
mereka bentuk dan melaksanakan rangkaian komunikasi antara pemasangan
komputer yang berlainan;
membangunkan kaedah dan instrumen yang ditambah baik, termasuk bahasa
komputer, untuk menulis, dokumentasi, dan menyelenggara perisian komputer;
membangunkan dan melaksanakan prosedur pemprosesan data;
menyediakan kertas kerja dan laporan teknikal;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21661
21662
21663
21664
21665
217
Pereka B41
Pereka bentuk, web
Pakar, grafik dan bunyi/komputer
Pereka bentuk, sistem/komputer
Pereka bentuk, grafik
PENGAWAL KAPAL, PESAWAT, DAN KERETA API/LOKOMOTIF
Pengawal kapal, pesawat, dan kereta api/lokomotif menjalankan penyelidikan dan menambah
baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau melaksanakan fungsi
teknikal untuk memastikan pergerakan dan operasi yang selamat dan cekap, dan
membangunkan sistem kawalan udara elektrik, elektromekanik, dan berkomputer.
2171
JURUTERA KAPAL
Jurutera kapal mengawal dan mengambil bahagian dalam operasi, penyelenggaraan dan
pembaikpulihan kelengkapan dan jentera elektrik dan elektronik di atas kapal, atau
melaksanakan fungsi sokongan yang berkaitan di pantai.
Tugas merangkumi:
mengawal dan mengambil bahagian dalam operasi, penyelenggaraan,
pembaikpulihan kelengkapan jentera mekanikal, elektrik dan elektronik di atas
kapal;
memesan bahan bakar dan simpanan bahagian bilik enjin, dan menyimpan rekod
operasi;
melaksanakan penyeliaan teknikal bagi pemasangan, penyelenggaraan,
pembaikpulihan jentera kapal dan kelengkapan untuk memastikan pematuhan
spesifikasi dan peraturan;
menyelaraskan ujian ke atas kelengkapan dan mendiagnosis kesilapan;
mengaplikasikan prinsip pengetahuan dan amalan berhubung dengan jentera kapal
dan kelengkapan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul
semasa menjalankan tugas;
memeriksa dan menjalankan penyelenggaraan dan pembaikpulihan kecemasan
enjin, jentera, dan kelengkapan tambahan;
menyediakan pengawasan bilik enjin, memantau dan mengambil perhatian tentang
prestasi enjin, jentera, dan kelengkapan tambahan;
menyimpan rekod operasi jabatan kejuruteraan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21711
21712
21713
21714
2172
Jurutera, ketua/kapal
Jurutera, marin
Superintenden marin, teknikal
Arkitek, marin
PEGAWAI DAN PILOT DEK KAPAL
Pegawai dan pilot dek kapal memberi arahan dan memandu arah kapal dan mengarahkan
perkhidmatan marin di pantai untuk kapal yang tiba di pelabuhan.
Tugas merangkumi:
memerintah dan memandu arah kapal dan laluan darat atau laluan rentas laut
dengan menyelia laluan dan kelajuan kapal menurut pelan laluan dan keselamatan;
merancang, menyelia, dan menyelaraskan aktiviti geladak dan pengawasan
anjungan di atas kapal;
memandu arah kapal masuk atau keluar dari pelabuhan, melalui selat dan perairan
lain yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran khusus;
memastikan pemunggahan dan pemuatan kargo yang selamat dan cekap dan
pematuhan peraturan dan prosedur keselamatan oleh anak kapal dan penumpang;
melaksanakan penyeliaan teknikal bagi penyelenggaraan dan pembaikpulihan
kapal untuk memastikan spesifikasi dan peraturan dipatuhi;
mengarah atau mengatur bekalan stor dan kelengkapan kapal, pengambilan anak
kapal dan peruntukan perkhidmatan lain (kecuali makanan) daripada kapal yang
tiba;
mengurus dan menyelenggara inventori, rekod, dan dokumentasi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21721
21722
21723
21724
21725
21726
21727
2173
Kapal, kapten/ketua
Jurumudi, hoverkraf
Ketua pelabuhan
Pegawai, kapal/dek
Kapten feri
Superintenden marin (dek)
Pegawai laut A41
JURUTERBANG PESAWAT UDARA DAN PROFESIONAL YANG BERKAITAN
Juruterbang pesawat udara dan profesional yang berkaitan mengawal operasi kelengkapan
mekanikal, elektrik, dan elektronik untuk memandu arah pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, mel, dan barang serta melaksanakan tugas praterbang dan dalam penerbangan
yang berkaitan.
Tugas merangkumi:
menerbangkan dan memandu arah pesawat udara menurut kawalan dan prosedur
operasi yang ditetapkan;
menyediakan dan mengemukakan rancangan penerbangan atau memeriksa
rancangan penerbangan mengikut standard;
menerbangkan pesawat udara menurut kawalan trafik udara dan prosedur operasi
pesawat udara yang ditetapkan;
memberi arahan dalam penerbangan, menyelia penerbangan solo, menemani
penuntut dalam latihan penerbangan dan menunjukkan teknik untuk mengawal
pesawat udara;
mengawal operasi kelengkapan mekanikal, elektrik, dan elektronik dan memastikan
semua instrumen dan kawalan berfungsi dengan betul;
mengaplikasikan prinsip pengetahuan dan amalan penerbangan untuk mengenal
pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam kerja mereka;
memeriksa rekod penyelenggaraan dan menjalankan pemeriksaan untuk
memastikan pesawat udara dalam keadaan baik dari segi mekanikal,
penyelenggaraan telah dilaksanakan, dan semua kelengkapan dapat beroperasi;
menandatangani sijil yang perlu dan menyimpan rekod rasmi penerbangan;
mendapatkan taklimat dan pelepasan sebelum penerbangan dan mengekalkan
hubungan dengan pusat kawalan trafik udara atau kawalan penerbangan semasa
penerbangan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21731
21732
21733
Juruterbang A41
Juruterbang, pesawat udara/ sistem penerbangan
Navigator, penerbangan
21734
21735
21736
21737
21738
2174
Pengajar, penerbangan
Angkasawan
Pemeriksa kapal terbang A41
Jurutera, penerbangan
Pemeriksa juruterbang A41
PENGAWAL TRAFIK UDARA
Pengawal trafik udara mengarah pergerakan pesawat udara di angkasa dan di daratan,
dengan menggunakan radio, radar dan sistem pencahayaan, dan menyediakan maklumat
yang berkaitan dengan operasi pesawat udara.
Tugas merangkumi:
mengarah dan mengawal pesawat udara yang menghampiri dan meninggalkan
lapangan terbang dan pergerakannya di daratan/lapangan terbang kecil dengan
mengeluarkan isyarat kelancaran landasan dan mengarahkan peluncuran,
perlepasan dan pendaratan;
mengarah dan mengawal pergerakan pesawat udara di udara dengan
menggunakan prosedur radar atau bukan radar dan mengarahkan pesawat udara
dengan menggunakan radio;
menyemak pelan penerbangan, laporan posisi, paras penerbangan, anggaran
masa ketibaan di tempat melapor atau destinasi tiba dan membenarkan perubahan
paras dan altitud penerbangan;
memaklumi anak kapal penerbangan dan kakitangan operasi tentang keadaan
cuaca, kemudahan operasi, rancangan penerbangan, dan trafik udara;
mengawal operasi sistem pencahayaan lapangan terbang seperti lampu luncuran
dan lintasan serta suar lapangan terbang;
mengaplikasikan prinsip pengetahuan dan amalan kawalan trafik udara untuk
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan
tugas;
memulakan dan mengelolakan perkhidmatan kecemasan, mencari dan menyelamat
apabila pesawat udara dalam bahaya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21741
21742
21743
2175
Pengawal, trafik udara
Pegawai kawalan trafik udara A41
Pegawai, kargo udara
PENGAWAL KERETA API/LOKOMOTIF
Pengawal kereta api/lokomotif mengarah pergerakan kereta api/lokomotif di daratan,
menggunakan radio, radar, dan sistem pencahayaan serta menyediakan maklumat yang
berkaitan dengan operasi kereta api/lokomotif.
Tugas merangkumi:
mengarah dan mengawal pergerakan kereta api/ lokomotif menggunakan radar
atau bukan radar dan mengarahkan kereta api/lokomotif dengan menggunakan
radio;
mengaplikasikan prinsip pengetahuan dan amalan kawalan trafik kereta
api/lokomotif untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam
kerja mereka;
memulakan dan mengelolakan perkhidmatan kecemasan, mencari dan menyelamat
apabila kereta api/lokomotif dalam bahaya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21751
21752
2179
Pegawai/pengawal, operasi LRT/ERL/monorel
Inspektor laluan tetap, kereta api
PENGAWAL PENGANGKUTAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi pengawal pengangkutan di luar skop kumpulan unit 2171 –
2175.
Tugas merangkumi:
menerima dan menghantar kargo dan mel;
menyelia dan mengagih berat muatan supaya seimbang di dalam pesawat;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21791
21792
218
Pegawai, muatan
Eksekutif, perkapalan
PROFESIONAL PERLOMBONGAN, PEMBUATAN, DAN PEMBINAAN
Profesional perlombongan, pembuatan, dan pembinaan menjalankan penyelidikan dan
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam bidang seperti perlombongan, pembuatan,
dan pembinaan proses pengeluaran.
2181
PROFESIONAL PERLOMBONGAN
Profesional perlombongan menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia
ada berhubung dengan aktiviti perlombongan seperti mengekstrak batu arang, bijih, batu,
tanah liat, dan mineral pejal lain dari bumi.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan, membangunkan kaedah, dan menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan pengekstrakan mineral dari lombong dan batu, atau batu loh
dan tanah liat dari kuari;
memastikan penggunaan sumber yang cekap dan kuota pengeluaran dipatuhi;
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bahan atau proses tertentu;
mengawal perbelanjaan;
menetapkan dan menyelia prosedur operasi dan pentadbiran;
mengawasi aplikasi keselamatan kerja dan prosedur berkaitan;
mengawasi pemilihan, latihan dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21811
2182
Pegawai galian C41
PROFESIONAL PEMBUATAN
Profesional pembuatan menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia ada berhubung
dengan penghasilan makanan, kertas, kilang kayu, gudang serta jaminan kualiti.
Tugas merangkumi:
mengkaji dan memberi nasihat tentang aspek teknologi bahan atau proses tertentu;
menetapkan dan menyelia prosedur operasi dan pentadbiran;
mengawasi aplikasi keselamatan kerja dan prosedur berkaitan;
mengawasi pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
berunding dengan pembekal, pelanggan, dan organisasi lain;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam perusahaan atau
dengan badan luar;
memastikan semua proses pengeluaran mematuhi spesifikasi pembuatan dan ciri
produk mematuhi dokumen standard syarikat;
melaksanakan rancangan pengeluaran melalui subordinat dan memastikan
pemanfaatan sumber manusia, mesin, dan kelengkapan dioptimumkan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21821
21822
21823
21824
21825
21826
21827
2183
Eksekutif, pembuatan
Eksekutif, jaminan kualiti
Eksekutif, pengeluaran
Eksekutif, gudang
Eksekutif, penyelenggaraan
Pegawai, balak
Superintenden, dandang
PROFESIONAL PEMBINAAN
Profesional pembinaan menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia ada berhubung
dengan projek pembinaan.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan dan membangunkan kaedah dan menyelaraskan aktiviti
berhubung dengan pembinaan bangunan, empangan, lebuh raya, saluran paip, dan
projek pembinaan berkaitan;
mengkaji prosedur untuk pembinaan berasaskan masa mula dan siap projek dan
keperluan kakitangan bagi setiap fasa pembinaan, berdasarkan pengetahuan
tentang alatan dan kelengkapan yang ada serta pelbagai kaedah pembinaan;
mengkaji dan memberi khidmat nasihat tentang aspek teknologi bahan atau proses
tertentu;
menetapkan dan menyelia prosedur operasi dan pentadbiran;
mengawasi aplikasi keselamatan kerja dan prosedur berkaitan;
mengawasi pemilihan, latihan, dan prestasi kakitangan;
mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau
dengan badan luar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
21831 Eksekutif, kontrak
21832 Eksekutif, projek
21833 Eksekutif, harta
22
PROFESIONAL KESIHATAN
Profesional kesihatan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam
bidang seperti perubatan, kejururawatan dan perbidanan, perubatan tradisional dan
komplementari, veterinar, dan profesional perubatan lain.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
221
222
223
224
225
226
DOKTOR PERUBATAN
PROFESIONAL KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
PROFESIONAL PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI
PENGAMAL PARAMEDIKAL
PAKAR VETERINAR
PROFESIONAL KESIHATAN LAIN
221
DOKTOR PERUBATAN
Doktor perubatan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep,
teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam bidang
seperti kecekapan pengamal perubatan umum dan pakar dalam pencegahan, diagnosis, dan
rawatan penyakit manusia.
2211
PENGAMAL PERUBATAN UMUM
Pengamal perubatan umum mengaplikasikan pengetahuan perubatan saintifik dalam
pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
Tugas merangkumi:
memeriksa pesakit untuk menentukan jenis jangkitan atau penyakit;
menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnosis;
memberi preskripsi dan rawatan untuk penyakit, gangguan, atau kecederaan yang
didiagnos;
memberi nasihat dan menerapkan kaedah perubatan dan rawatan pencegahan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan lain, pakar perubatan,
dan profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22111
22112
22113
2212
Doktor, perubatan
Pegawai perubatan UD41
Pegawai pemulihan perubatan U41
PENGAMAL PERUBATAN PAKAR
Pengamal perubatan pakar mengaplikasikan pengetahuan
pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
perubatan
khas
untuk
Tugas merangkumi:
mengkhusus dalam penilaian diagnostik, perkhidmatan pemulihan dan pemulihan
semula serta penyelidikan berkaitan pendengaran;
membantu pesakit mengikut arahan perubatan, untuk mengatasi atau
meminimumkan kesan atau kecacatan dan gangguan pertuturan;
merawat orang buta;
membetulkan semua jenis peranti ortotik (peranti yang mudah didapatkan);
membuat splin dengan bahan termoplastik;
memeriksa pesakit untuk menentukan sifat penyakit;
menulis spesifikasi untuk anggota palsu atau perkakas lain dan membantu mereka
memakainya dan menerangkan kegunaannya;
menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnos;
menyediakan preskripsi dan memberi rawatan untuk penyakit, gangguan, atau
kecederaan yang didiagnos;
memberi rawatan perubatan atau pembedahan khusus untuk jenis penyakit,
gangguan, atau kecederaan tertentu;
memberi nasihat dan menerapkan kaedah dan rawatan perubatan pencegahan;
mengambil bahagian dalam pembangunan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan, dan
profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22121
22122
22123
22124
22125
22126
22127
22128
222
Pakar telinga, hidung, dan kerongkong
Pakar anestetik
Onkologi, perubatan
Pakar psikiatri
Pakar oftalmologi
Pakar kardiologi
Pakar ginekologi
Pegawai sains C41
PROFESIONAL KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
Profesional kejururawatan dan perbidanan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia
ada dalam bidang seperti kecekapan kejururawatan dan perbidanan dalam pencegahan,
diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
2221
PROFESIONAL KEJURURAWATAN
Profesional kejururawatan mengendalikan dan mengaplikasikan pengetahuan kejururawatan
dalam pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
Tugas merangkumi:
memberi penjagaan, rawatan, dan nasihat kejururawatan kepada pesakit, cedera,
kurang upaya, dan orang lain yang memerlukan penjagaan sedemikian;
memeriksa pesakit untuk menentukan sifat sakit atau penyakit;
menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnosis;
memberi preskripsi dan rawatan untuk penyakit, gangguan, atau kecederaan yang
didiagnos;
memberi rawatan perubatan dan pembedahan terkhusus untuk jenis penyakit,
gangguan, dan kecederaan tertentu;
memberi nasihat dan menerapkan kaedah perubatan dan rawatan pencegahan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan lain, pakar perubatan,
dan profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22211
2222
Jururawat profesional
PROFESIONAL PERBIDANAN
Profesional perbidanan menyambut bayi lahir, menyediakan penjagaan antenatal dan
postnatum dan memberi nasihat kepada ibu bapa tentang penjagaan bayi.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada ibu hamil tentang diet yang betul, senaman dan tingkah
laku untuk memudahkan kehamilan dan kelahiran bayi, dan mengambil berat
tentang kesihatan dan perkembangan umum mereka;
menyambut bayi lahir, atau sering kali, membantu doktor menyambut bayi;
menjaga ibu dalam tempoh postnatum untuk menyelia pemulihan mereka,
memeriksa perkembangan bayi, dan menasihati ibu bapa tentang penjagaan bayi;
mengendalikan kelas pendidikan kesihatan dan seminar untuk meningkatkan
kesihatan ibu dan bayi;
memberi nasihat dan memberi kaedah mencegah kehamilan;
memberi rawatan perubatan dan pembedahan khusus untuk jenis penyakit,
gangguan, dan kecederaan tertentu;
memberi nasihat dan menerapkan kaedah perubatan dan rawatan pencegahan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan, dan
profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22221
223
Jururawat perbidanan profesional
PROFESIONAL PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI
Profesional perubatan tradisional dan komplementari menjalankan penyelidikan dan
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam bidang perubatan tradisional untuk
pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
2230
AHLI PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI
Profesional perubatan tradisional dan komplementari mengaplikasikan pengetahuan
perubatan tradisional dalam pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
Tugas merangkumi:
memberi preskripsi dan rawatan untuk penyakit, gangguan, atau kecederaan yang
didiagnos;
memeriksa pesakit, memberi diagnos dan merawat penyakit dan kecederaan
menggunakan herba, tumbuhan, dan teknik tradisional lain yang digunakan dalam
komuniti;
menasihati komuniti dan individu tentang diet dan tingkah laku yang betul untuk
mengekalkan atau meningkatkan kesihatan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan, dan
profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
224
PENGAMAL PARAMEDIK
Pengamal paramedik menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan dalam kecekapan
perkhidmatan perubatan kecemasan untuk pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit
manusia.
2240
PENGAMAL PARAMEDIK
Pengamal paramedik mengaplikasikan pengetahuan perkhidmatan perubatan kecemasan
dalam pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit manusia.
Tugas merangkumi:
memberi rawatan kecemasan di tempat kejadian, intervensi krisis, menstabilkan
atau menyelamatkan nyawa pesakit, dan sekiranya perlu, membawa pesakit yang
sakit atau cedera ke pusat rawatan perubatan dan pembedahan kecemasan seperti
hospital dan pusat trauma;
memberi preskripsi dan rawatan penyakit, gangguan, atau kecederaan yang
didiagnos;
menasihati komuniti dan individu tentang diet dan tingkah laku yang betul untuk
mengekalkan atau meningkatkan kesihatan;
mengambil bahagian dalam pembangunan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan komuniti;
mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan lain, pakar perubatan,
dan profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22401
225
Paramedik, kecemasan
PAKAR VETERINAR
Pakar veterinar menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep,
teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam kecekapan
pengamal veterinar dalam pencegahan, diagnosis, dan rawatan penyakit haiwan.
2250
PAKAR VETERINAR
Pakar veterinar mendiagnos dan memberi preskripsi rawatan perubatan atau pembedahan
bagi penyakit dan kecederaan pada haiwan.
Tugas merangkumi:
menjalankan pemeriksaan dan mendiagnos penyakit atau kecederaan haiwan;
memberi rawatan veterinar pembedahan atau perubatan;
memberi perkhidmatan obstetrik kepada haiwan;
menguji haiwan tenusu dan haiwan lain dan menginokulasi haiwan terhadap
penyakit;
memberi nasihat tentang kebersihan, pemakanan, pembiakan, dan penjagaan
haiwan;
memeriksa kualiti, ketulenan dan keselamatan makanan yang keseluruhan atau
sebahagiannya dibuat daripada bahan mentah yang berasal daripada haiwan untuk
makanan manusia;
membantu dalam pengawasan epidemiologi, radiologi, dan pengawasan lain bagi
kesihatan haiwan;
melaksanakan autopsi untuk menentukan punca kematian;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22501
22502
22503
22504
226
Pakar veterinar
Pakar bedah, veterinar
Pakar veterinar, kesihatan awam
Pegawai veterinar G41
PROFESIONAL KESIHATAN LAIN
Profesional kesihatan lain menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan
konsep, teori, dan kaedah operasi, dan mengaplikasikan pengetahuan saintifik berkaitan
ubat-ubatan, pergigian, farmasi, psikiatri, kesihatan pekerjaan, terapi, fisioterapi, pakar optik,
pakar diet, dan peningkatan kesihatan.
2261
DOKTOR PERGIGIAN
Doktor pergigian mendiagnos dan merawat gangguan pergigian, kecederaan dan kecacatan
bentuk pada gigi, gusi, dan struktur mulut yang berkaitan dan mempreskripsi ubat dan
mengambil langkah pencegahan.
Tugas merangkumi:
memeriksa gigi, gusi, rahang, dan tisu mulut lain menggunakan kelengkapan
pergigian dan x-ray;
mendiagnos, memberi nasihat, dan rawatan pergigian yang perlu;
membersih dan menampal lubang dan mencabut gigi yang rosak atau cacat bentuk
;
membina inlai dan korona palsu untuk menggantikan gigi;
mereka bentuk, membina dan memadankan gigi palsu lengkap dan separa,
ortodontik dan perkakas lain, dan melaksanakan kerja titian;
memberi rawatan pembedahan, perubatan, dan rawatan lain untuk jenis penyakit
dan gangguan pergigian dan mulut tertentu;
mengambil bahagian dalam aktiviti awam untuk memelihara dan meningkatkan
standard kesihatan mulut dan penjagaan gigi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22611
22612
22613
22614
22615
22616
22617
2262
Doktor pergigian
Doktor pergigian, pedodontik
Doktor pergigian, ortodontik
Doktor pergigian, prostodontik
Pakar periodontik
Pakar bedah, mulut/pergigian
Pegawai pergigian U41
AHLI FARMASI
Ahli farmasi mengaplikasikan konsep dan teori farmaseutikal dalam penyediaan serta
pendispensan atau penjualan ubat-ubatan dan drug, dan menjalankan penyelidikan tentang
pengeluaran, penyimpanan, kawalan kualiti, dan pengedaran drug dan bekalan berkaitan.
Tugas merangkumi:
menyediakan atau mengarah penyediaan ubat-ubatan menurut preskripsi
pengamal perubatan, pergigian, dan amalan veterinar atau formula yang
ditetapkan;
menyemak preskripsi untuk menentukan dos yang dicadangkan agar tidak melebihi
hadnya dan arahan difahami oleh pesakit serta memberi nasihat tentang
kemungkinan ketidaksesuaian dan kontra indikasi drug;
mendispens ubat-ubatan dan drug di hospital atau menjualnya di farmasi;
menyimpan fail preskripsi dan merekod pengeluaran narkotik, racun, dan drug yang
membentuk tabiat;
menasihati pesakit tentang padanan generik dan kos terendah bagi drug;
menggubal standard bagi drug yang digunakan dalam farmaseutikal;
menguji drug untuk menentukan jenis, ketulenan, kekuatan, dan keselamatannya;
menjalankan penyelidikan untuk membangunkan atau menambah baik produk
farmaseutikal, kosmetik, dan kimia yang berkaitan;
menentukan pembungkusan yang paling sesuai bagi bahan perubatan untuk
mengelak daripada kerosakan serta memudahkan penyimpanan dan pengedaran;
menjual drug yang tidak dipreskripsi, bekalan bilik pesakit, kelengkapan dandanan
diri, kosmetik, dan barangan komersil yang lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22621
22622
22623
22624
22625
2263
Ahli farmasi
Ahli farmasi, perindustrian
Ahli farmasi, runcit
Ahli farmasi, hospital
Pegawai farmasi U41
PROFESIONAL
PEKERJAAN
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
ALAM
SEKITAR
DAN
Profesional kesihatan dan kebersihan alam sekitar dan pekerjaan memeriksa alam sekitar,
bangunan dan harta persendirian dan awam untuk memastikan pemeliharaan standard
kesihatan dan kebersihan.
Tugas merangkumi:
memeriksa premis perniagaan dan kediaman serta kawasan awam untuk
mengesan keadaan yang tidak bersih yang boleh mendatangkan bahaya kepada
kesihatan;
memberi nasihat tentang masalah dan teknik sanitari alam sekitar;
mengumpulkan sampel air untuk menguji pencemaran makanan bagi adulterasi
dan sisihan daripada standard;
menggalakkan langkah pencegahan dan pembetulan seperti kawalan penyakit
yang membawa organisma dan bahan memudaratkan dalam udara, pengendalian
makanan yang bersih, pelupusan sisa yang betul dan pembersihan tempat awam;
menganjurkan kempen, menyampaikan kuliah, dan mengagihkan bahan untuk
menggalakkan penerapan amalan dan teknik yang diperbaik;
mengaplikasikan prinsip dan amalan kebersihan dan sanitasi untuk mengenal pasti
dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas ;
menyediakan dan mengemukakan laporan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22631
22632
22633
Pegawai sanitasi
Pegawai persekitaran U41
Pemeriksa kilang dan jentera J41
2264
JURUPULIH ANGGOTA
Jurupulih anggota memberi perkhidmatan terapeutik perubatan khas untuk memulihkan orang
yang tercedera serta orang yang hilang upaya dari segi mental dan fizikal.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang postur badan yang betul
untuk mengelakkan kecederaan serta untuk menguatkan otot;
menjalankan pemeriksaan untuk membuat diagnos ke atas gangguan tulang, otot,
dan bahagian sistem peredaran atau sistem saraf untuk menentukan rawatan yang
sewajarnya;
mengurut pelanggan untuk meningkatkan peredaran darah, melegakan atau
merangsang urat saraf, memudahkan pembuangan najis, meregangkan tendon
yang mengecut dan menghasilkan kesan terapeutik yang lain;
menggunakan rawatan fisioterapi dan teknik yang berkaitan sebagai sebahagian
daripada rawatan fizikal atau mental bagi orang kurang upaya;
menentukan rawatan yang sesuai atau rancangan pengurusan untuk pesakit;
melaksanakan pelarasan sendi spina dan ekstremiti dengan menggunakan tangan
atau kelengkapan pakar;
melaksanakan terapi tisu lembut, seperti mengurut;
mendidik dan memberi nasihat kepada pesakit tentang latihan pemulihan untuk
kepulihan jangka panjang, dan teknik untuk memastikan kesihatan terpelihara;
memberi rawatan perubatan atau pembedahan terkhusus untuk jenis penyakit,
gangguan, atau kecederaan tertentu;
memberi nasihat tentang ubat-ubatan dan mengaplikasikan kaedah dan rawatan
ubat-ubatan pencegahan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk melindungi dan meningkatkan kesihatan
masyarakat;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan dan
profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22641
22642
22643
2265
Jurupulih, anggota
Jurupulih, fizikal
Kiropraktor
PEGAWAI DIET DAN PEGAWAI NUTRISI
Pegawai diet dan pegawai nutrisi merancang dan menyelia penyediaan diet kepada individu
atau kumpulan, menyelia dan menilai program kesihatan serta membantu menilai pelbagai
faktor yang berkaitan dengan masalah nutrisi dan makanan dalam masyarakat.
Tugas merangkumi:
menyediakan penilaian, pengurusan, pendidikan, penyelidikan, dan latihan tentang
nutrisi;
mengumpulkan, menguruskan, dan menilai data yang berkaitan dengan status
kesihatan dan nutrisi individu dan kumpulan;
memantau pengambilan dan kualiti makanan untuk memberi penjagaan nutrisi;
merancang dan mengarah penyediaan diet menu terapeutik dan diet/menu untuk
individu atau kumpulan di hospital, institusi, dan pertubuhan lain;
menyertai program pendidikan nutrisi dan aktiviti pemulihan nutrisi;
memberi nasihat tentang aspek nutrisi berhubung dengan isu nutrisi dan program
kesihatan masyarakat;
mengikuti perkembangan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dan
mengekalkan hubungan dengan profesional yang sesuai;
menyediakan bahan pendidikan serta memberi ceramah dan kuliah tentang diet
dan nutrisi;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk melindungi dan meningkatkan kesihatan
masyarakat;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan dan
profesional kesihatan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22651
22652
22653
22654
22655
22656
2266
Pegawai diet
Pakar nutrisi
Perunding, diet/pemprosesan makanan
Pegawai teknologi makanan C41
Pegawai, kesihatan
Pegawai dietetik U41
PEGAWAI AUDIOLOGI DAN JURUPULIH PERTUTURAN
Pegawai audiologi dan jurupulih pertuturan mengaplikasikan prinsip saintifik untuk menilai,
mendiagnos, dan menguruskan pesakit yang mempunyai masalah pendengaran,
keseimbangan, dan tinitus. Mereka memastikan teknik penilaian yang terbukti baik
digunakan, dan membangunkan atau menilai teknik baru.
Tugas merangkumi:
menjalankan ujian auditori untuk bayi, kanak-kanak, dan orang dewasa;
mentafsir dan melaporkan keputusan ujian;
membangunkan dan menambah baik teknik ujian;
berhubung dengan pelbagai pesakit;
memberi nasihat tentang pemilihan, pemasangan, dan penilaian alat bantuan
mendengar;
menyelidik kemajuan baru dalam teknologi bantuan mendengar, seperti alat
bantuan digital;
menguji dan menyelenggara peranti yang diimplan, seperti implan koklea;
mengendalikan kelengkapan audiometri;
mengendalikan penyelidikan dalam gangguan yang menjejaskan pendengaran dan
keseimbangan;
menguruskan perkhidmatan audiologi, termasuk memantau dan menambah baik
kualiti perkhidmatan;
menyelia kakitangan sokongan;
mengambil bahagian dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang dan
peraturan kesihatan awam untuk melindungi dan meningkatkan kesihatan
masyarakat;
mengajar pelajar perubatan dan pelajar sains kesihatan lain, pakar perubatan dan
profesional kesihatan lain;
menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22661
22662
22663
2267
Pegawai audiologi
Jurupulih, orientasi orang buta
Pakar ortoepi
PEGAWAI OPTOMETRI DAN PEGAWAI OPTIK
Pegawai optometri dan pegawai optik memeriksa mata, menentukan dan memasang lensa
cermin mata dan kanta lekap serta memberi nasihat tentang penggunaannya atau
penggunaan alat bantuan visual yang lain.
Tugas merangkumi:
memeriksa mata dan menjalankan ujian penglihatan untuk menentukan sifat dan
tahap masalah dan keabnormalan penglihatan itu;
menentukan cermin mata dan kanta lekap atau rawatan lain untuk memperbaik
penglihatan;
memberi nasihat tentang penggunaan cermin mata dan kanta lekap yang betul,
pencahayaan yang sesuai semasa bekerja atau membaca dan alat bantuan
pandang yang lain;
memasang kanta yang telah ditentukan ke dalam bingkai dan menyesuaikan
bingkai atau kanta lekap pada pelanggan;
merujuk pelanggan yang mempunyai tanda-tanda penyakit okulus kepada pakar
perubatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22671
22672
22673
2268
Pakar optometri
Pakar optik
Pegawai optometri U41
JURUPULIH PEKERJAAN
Jurupulih pekerjaan membantu orang daripada semua peringkat umur yang mempunyai
masalah fizikal serta kesihatan mental atau sosial untuk menyesuaikan diri dengan sebarang
aspek kehidupan dengan lebih bebas, yakin, dan terkawal. Masalah mungkin bermula sejak
lahir atau disebabkan oleh kemalangan, pembedahan, penyakit, corak tingkah laku yang
negatif atau faktor penuaan.
Tugas merangkumi:
berhubung dengan pelbagai profesional lain, seperti doktor, jurupulih anggota,
pekerja kebajikan, pekerja sukarela dan pembekal kelengkapan, serta keluarga
pesakit, rakan kerjaya, dan majikan;
menghadiri persidangan kes berbilang disiplin untuk merancang dan menyemak
rawatan yang berlangsung;
mengatur kumpulan sokongan dan pemulihan untuk kerjaya dan pelanggan;
melatih pelajar dan menyelia kerja pembantu terapi pekerjaan;
melengkapkan rekod pelanggan dan pesakit, rekod belanjawan, semakan
kelengkapan, dan tugas pentadbiran yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
22681
2269
Jurupulih, pekerjaan
PROFESIONAL KESIHATAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi profesional kesihatan yang tidak dikelaskan di mana-mana
dalam Kumpulan Kecil 226: Profesional Kesihatan Lain.
23
PROFESIONAL PERGURUAN
Profesional perguruan mengajar teori dan amali bagi satu atau lebih disiplin pada peringkat
pendidikan yang berlainan, menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi berkenaan dengan disiplin tertentu serta
menyediakan kertas dan buku ilmiah.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
231
232
233
234
235
236
237
238
239
PROFESIONAL PERGURUAN UNIVERSITI DAN PENDIDIKAN TINGGI
GURU PENDIDIKAN VOKASIONAL
GURU PENDIDIKAN MENENGAH
GURU PENDIDIKAN RENDAH DAN PRAPENDIDIKAN RENDAH
GURU MUZIK, SENI, DAN SENI PERSEMBAHAN
GURU BAHASA
GURU AGAMA
PENGAJAR KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL
PROFESIONAL PERGURUAN LAIN
231
PROFESIONAL PERGURUAN UNIVERSITI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Profesional perguruan universiti dan pendidikan tinggi mengajar mata pelajaran mereka pada
peringkat yang berlainan selepas tamat pendidikan menengah, menjalankan penyelidikan
dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi berkenaan
dengan disiplin tertentu serta menyediakan kertas dan buku ilmiah.
2310
PROFESIONAL PERGURUAN UNIVERSITI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Profesional perguruan universiti dan pendidikan tinggi mengajar mata pelajaran mereka pada
beberapa atau semua peringkat selepas pendidikan menengah tamat, menjalankan
penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi
berkenaan dengan disiplin tertentu serta menyediakan kertas dan buku ilmiah.
Tugas merangkumi:
mereka bentuk dan mengubahsuai kurikulum serta menyediakan kursus pengajian
mengikut keperluan;
menyampaikan kuliah dan mengadakan tutorial, seminar, dan sesi makmal;
merangsang perbincangan dan pemikiran bebas di kalangan pelajar;
menyelia kerja uji kaji dan amali yang dijalankan oleh pelajar, jika perlu;
mentadbir, menilai, dan memeriksa tugasan dan kertas peperiksaan;
mengarah penyelidikan yang dibuat oleh pelajar pascaijazah atau kakitangan lain
dalam jabatannya;
menyelidik dan membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi bagi
pengaplikasian dalam industri dan bidang lain;
menyediakan buku, kertas atau artikel ilmiah;
menghadiri persidangan dan seminar;
membantu dalam aktiviti kokurikulum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23101 Pensyarah, kolej
23102 Pensyarah, universiti
23103 Profesor, universiti/kolej
23104 Tutor, universiti
23105 Pensyarah universiti DS45
23106 Pensyarah perubatan DU45
23107 Pensyarah UiTM DM41
23108 Penolong pensyarah UiTM DM29
23109 Pensyarah pergigian DUG45
232
GURU PENDIDIKAN VOKASIONAL
Guru pendidikan vokasional mengajar satu mata pelajaran atau lebih bagi tujuan pendidikan
atau vokasional, pada beberapa atau semua peringkat antara tamatnya pendidikan rendah
dengan permulaan pengajian di kolej atau universiti.
2320
GURU PENDIDIKAN VOKASIONAL
Guru pendidikan vokasional mengajar satu mata pelajaran atau lebih bagi tujuan pendidikan
atau vokasional, pada beberapa atau semua peringkat antara tamatnya pendidikan rendah
dengan permulaan pengajian di kolej atau universiti.
Tugas merangkumi:
merancang dan menyediakan pelajaran mengikut kurikulum yang telah
ditetapkan/dicadangkan;
mengajar mata pelajaran yang berkenaan serta menyelia kerja sekolah dan disiplin
pelajar;
menyediakan, memberi dan memeriksa latihan, tugasan dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar serta berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
mengambil bahagian dalam mesyuarat kakitangan dan persidangan dan bengkel
pendidikan;
mengatur atau membantu dalam aktiviti kokurikulum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23201
23202
Guru, vokasional
Guru, komersil
233
GURU PENDIDIKAN MENENGAH
Guru pendidikan menengah mengajar satu atau lebih mata pelajaran, bagi tujuan pendidikan,
pada beberapa atau semua peringkat antara tamatnya pendidikan rendah dengan permulaan
pengajian di kolej atau universiti.
2330
GURU PENDIDIKAN MENENGAH
Guru pendidikan menengah mengajar satu atau lebih mata pelajaran, bagi tujuan pendidikan,
pada beberapa atau semua peringkat antara tamatnya pendidikan rendah dengan permulaan
pengajian di kolej atau universiti.
Tugas merangkumi:
merancang dan menyediakan pelajaran mengikut kurikulum yang telah
ditetapkan/dicadangkan;
mengajar mata pelajaran yang berkenaan serta menyelia kerja sekolah dan disiplin
pelajar;
menyediakan, memberi dan memeriksa latihan, tugasan, dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar serta berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
mengambil bahagian dalam mesyuarat kakitangan, persidangan, dan bengkel
pendidikan;
mengatur dan membantu dalam aktiviti kokurikulum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23301
23302
23303
234
Guru, pendidikan menengah
Guru, prauniversiti
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41
GURU PENDIDIKAN RENDAH DAN PRAPENDIDIKAN RENDAH
Guru pendidikan rendah mengajar pelbagai mata pelajaran di peringkat pendidikan rendah
dan mengatur aktiviti pendidikan.
2341
GURU PENDIDIKAN RENDAH
Guru pendidikan rendah mengajar pelbagai mata pelajaran di peringkat pendidikan rendah.
Tugas merangkumi:
menyediakan program pembelajaran dan mengajar beberapa mata pelajaran
sekolah seperti membaca, menulis, dan mengira, menurut sukatan pelajaran yang
telah ditetapkan atau dicadangkan;
menyediakan, menyelia, dan memeriksa kertas ujian, projek, dan tugasan untuk
melatih murid-murid dan menilai kemajuan mereka serta memberi bimbingan
tambahan jika perlu;
mengatur dan menyelia aktiviti kokurikulum murid-murid;
menggalakkan perkembangan diri murid-murid dan membincangkan kemajuan
mereka dengan ibu bapa;
menjaga rekod kedatangan dan disiplin sekolah;
mengambil bahagian dalam mesyuarat kakitangan, persidangan, dan bengkel
pendidikan;
menjalankan tugas korikulum tambahan seperti membantu dalam aktiviti sukan,
konsert sekolah, lawatan dan program khas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23411
23412
2342
Guru, pendidikan rendah
Pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma DGA29
GURU PRAPENDIDIKAN RENDAH
Guru prapendidikan rendah mengatur aktiviti permainan dan pendidikan berkumpulan dan
individu untuk menyokong dan menggalakkan perkembangan fizikal, mental, dan sosial
kanak-kanak di bawah umur sekolah rendah.
Tugas merangkumi:
merancang dan mengatur aktiviti yang dirangka untuk membantu perkembangan
fizikal dan kemahiran sosial kanak-kanak;
menggalakkan perkembangan bahasa melalui penceritaan, lakonan, nyanyian, rima
dan perbualan, dan perbincangan tidak rasmi;
memerhatikan kanak-kanak untuk menilai dan membincangkan kemajuan dan
masalah yang mungkin dengan ibu bapa;
menyelia aktiviti kanak-kanak untuk memastikan keselamatan dan menyelesaikan
konflik;
menghadiri mesyuarat kakitangan, persidangan, dan bengkel pendidikan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23421
235
Guru, tadika
GURU MUZIK, SENI, DAN SENI PERSEMBAHAN
Guru muzik, seni, dan seni persembahan mengajar kursus dalam muzik, seni, dan seni
persembahan dan mengatur aktiviti pendidikan.
2351
GURU MUZIK
Guru muzik mengajar kursus dalam muzik dan mengatur aktiviti pendidikan.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan menyampaikan pengajaran kepada pelajar tentang topik asas
dalam muzik;
mengatur kumpulan persembahan dan mengarah raptai mereka;
merancang dan menyediakan pelajaran mengikut kurikulum yang telah
ditetapkan/dicadangkan;
mengajar mata pelajaran yang berkenaan serta menyelia kerja sekolah dan disiplin
pelajar;
menyediakan, memberi dan memeriksa latihan, tugasan, dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar serta berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
mengambil bahagian dalam mesyuarat kakitangan, persidangan dan bengkel
pendidikan;
mengatur atau membantu dalam aktiviti kokurikulum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23511
2352
Guru, muzik
GURU SENI
Guru seni mengajar kursus dalam seni, merangkumi seni halus dan seni gunaan, seperti
melukis dan mereka bentuk arca atau kraf.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan menyampaikan pengajaran kepada pelajar tentang topik asas
dalam seni;
menerangkan dan menunjuk cara teknik seni;
merancang
dan
menyediakan
pengajaran
menurut
kurikulum
yang
ditetapkan/disarankan;
menyampaikan pengajaran dalam mata pelajarannya dan menyelia kerja kelas dan
disiplin pelajar;
menyedia, memberi dan membetulkan latihan, tugasan, dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar dan berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
menghadiri mesyuarat kakitangan serta persidangan dan bengkel pendidikan;
mengatur atau membantu dalam aktiviti kurikulum tambahan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23521
2353
Guru, seni halus
GURU SENI PERSEMBAHAN
Guru seni persembahan mengajar kursus dalam seni persembahan, merangkumi berlakon
dan peragaan.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan menyampaikan pengajaran kepada pelajar tentang topik asas
dalam seni persembahan;
menerangkan dan menunjuk cara teknik seni;
merancang
dan
menyediakan
pengajaran
menurut
kurikulum
yang
ditetapkan/disarankan;
menyampaikan pengajaran dalam mata pelajarannya dan menyelia kerja kelas dan
disiplin pelajar;
menyedia, memberi dan membetulkan latihan, tugasan, dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar dan berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
menghadiri mesyuarat kakitangan, persidangan, dan bengkel pendidikan;
mengatur atau membantu dalam aktiviti kurikulum tambahan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23531
236
Guru, peragaan
GURU BAHASA
Guru bahasa merancang, menyediakan, dan mengatur aktiviti program bahasa.
2360
GURU BAHASA
Guru bahasa merancang, menyediakan, dan mengatur aktiviti program bahasa.
Tugas merangkumi:
merancang, menyediakan, dan menyampaikan pengajaran menurut kelas dan
kelompok umur;
menyemak dan menyediakan maklum balas yang sesuai tentang kerja lisan dan
bertulis;
merangka dan menulis bahan baru;
terlibat dalam aktiviti sosial dan kebudayaan;
mengambil bahagian dalam acara pemasaran bagi sekolah;
melaksanakan pengajaran sebagai guru bebas secara satu guru-satu pelajar;
menjalankan kursus pakar bagi orang dewasa atau ahli perniagaan yang mungkin
memerlukan pengetahuan istilah saintifik, teknikal, atau komersil;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23601
23602
237
Guru, bahasa
Guru, pemulihan/profesional
GURU AGAMA
Guru agama mengajar kursus tentang agama dan ilmu ketuhanan.
2370
GURU AGAMA
Guru agama mengajar kursus tentang agama dan ilmu ketuhanan.
Tugas merangkumi:
menyedia dan menyampaikan pengajaran kepada pelajar tentang topik etika, logik,
dan pemikiran keagamaan kontemporari;
merancang dan menyediakan pelajaran mengikut kurikulum yang telah
ditetapkan/dicadangkan;
mengajar mata pelajaran yang berkenaan serta menyelia kerja sekolah dan disiplin
pelajar;
menyediakan, memberi dan memeriksa latihan, tugasan, dan ujian untuk menilai
kemajuan pelajar;
menyediakan laporan tentang kerja pelajar serta berbincang dengan guru lain dan
ibu bapa;
mengambil bahagian dalam mesyuarat kakitangan, persidangan, dan bengkel
pendidikan;
mengatur atau membantu dalam aktiviti kokurikulum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23701
238
Guru, agama Islam
PENGAJAR KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL
Pengajar kemahiran teknologi dan teknikal melatih pelajar lepasan sekolah dan tenaga kerja
industri sedia ada untuk tujuan pekerjaan yang membawa kepada Sijil Kemahiran Malaysia
(SKM) Tahap 1-3, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap-4, dan Diploma Lanjutan
Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap-5 dan ke atas. Lebih 70 peratus latihan adalah latihan
sebenar dan sebahagian latihan dilakukan di tempat kerja melalui perantis atau Sistem
Latihan Dual Nasional.
2380
PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL
Pegawai latihan vokasional membangunkan Piawaian Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan
(NOSS), kurikulum dan bahan latihan, melatih atau mengajar satu atau lebih subjek untuk
tujuan pekerjaan seperti petrokimia; farmasi; produk berasaskan kayu; produk getah dan
berasaskan getah; industri berasaskan minyak kelapa sawit; pemprosesan makanan, elektrik
dan elektronik, peralatan perubatan; tekstil dan pakaian; mesin dan peralatan, logam;
peralatan pengangkutan; perkhidmatan perniagaan dan profesional; perkhidmatan logistik
bersepadu; perkhidmatan ICT; pengagihan perdagangan; perkhidmatan pembinaan, latihan
dan pendidikan; perkhidmatan kesihatan; perkhidmatan pelancongan; dan lain-lain.
Tugas merangkumi:
memastikan produk yang dihasilkan daripada Sistem Latihan Kemahiran
Kebangsaan memenuhi kehendak industri;
memudahkan perkongsian pengetahuan antara industri dan pusat latihan
kemahiran yang boleh menyumbang lebih kepada penyelidikan dan pembangunan
industri;
memberi arahan dan pengajaran secara terus atau teori dalam bidang atau
kepakaran mereka dan menyelia pelatih di bengkel atau kedai;
mengenal pasti faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sumber
manusia yang mahir dan kecekapan;
merancang dan menyediakan promosi yang berkesan bagi program latihan
kemahiran untuk meningkatkan tahap kebolehan dan produktiviti pekerja;
memperkenalkan strategi, dasar, dan program untuk pembangunan kemahiran dan
kecekapan modal insan melalui pembangunan kurikulum; kolaborasi antara industri
dan pusat pembelajaran dalam latihan industri; kemudahan yang lebih baik untuk
pakar dalam institusi dan bidang industri;
menjalankan tugas berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23801
23802
23803
23804
23805
23806
239
Pegawai latihan vokasional J41
Penolong pegawai latihan vokasional J29
Pembantu pegawai latihan vokasional J17
Pegawai latihan E41
Pengajar, latihan kemahiran
Pembantu, pegawai latihan J17
PROFESIONAL PERGURUAN LAIN
Kumpulan kecil ini merangkumi profesional perguruan di luar Kumpulan Kecil 231-238.
2391
PAKAR KAEDAH PENDIDIKAN
Pakar kaedah pendidikan melaksanakan perkhidmatan dalam bidang khusus, secara
berasingan atau berkumpulan.
Tugas merangkumi:
mengadakan kelas untuk orang dewasa belajar membaca dan menulis bagi
membasmi buta huruf di kawasan luar bandar;
memberi bimbingan dan latihan persendirian kepada kanak-kanak atau orang
dewasa;
menyusun pelajaran dan mengadakan kursus gaya pos mengikut sukatan pelajaran
yang telah ditetapkan bagi pelajar yang mengambil berbagai-bagai peperiksaan;
mengajar prinsip asas gaya diri, keseimbangan, kelakuan, dan dandanan diri yang
baik untuk menambah baik penampilan diri;
mengajar kelas asas ekonomi rumah tangga di institusi latihan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23911
23912
23913
23914
23915
2392
Nazir, sekolah
Guru, ekonomi rumah tangga
Guru, surat-menyurat
Guru, pendidikan dewasa
Pakar, alat bantuan mengajar
GURU PENDIDIKAN KHAS
Guru pendidikan khas mengajar kanak-kanak, orang muda, atau dewasa yang cacat anggota
atau cacat akal atau mereka yang mengalami kesukaran pembelajaran pada satu peringkat
pendidikan.
Tugas merangkumi:
mereka bentuk atau mengubahsuai kurikulum serta menyediakan pelajaran dan
aktiviti mengikut keperluan;
memberi arahan dengan menggunakan teknik atau alat bantuan khas seperti Braille
atau baca gerak bibir yang sesuai dengan kecacatan dan tahap murid serta
menyelia kerja dalam kelas;
menggalakkan murid mempunyai keyakinan diri, membantu mereka mencari dan
menerima kaedah yang boleh memampas kekurangan yang timbul akibat
kecacatan mereka serta memupuk rasa berjaya untuk mencapai sesuatu;
menguruskan ujian, menilai dan meneliti kemajuan setiap murid serta
membincangkannya dengan ibu bapa, guru, jurupulih anggota, pekerja sosial, dan
sebagainya;
boleh berusaha dengan ibu bapa tentang berbagai-bagai program pembelajaran
dan susulan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23921
23922
23923
23924
23925
2393
Guru, pendidikan khas/untuk orang pekak
Guru, pendidikan khas/untuk orang bisu
Guru, pendidikan khas/untuk orang buta
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat akal
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat anggota
JURULATIH TEKNOLOGI MAKLUMAT
Jurulatih teknologi maklumat merangka dan menyampaikan kursus latihan dalam teknologi
maklumat dan komunikasi termasuk aplikasi penerbitan meja, perisian khusus syarikat, dan
latihan yang lebih berasaskan teknikal kepada jurutera perisian, juruteknik, pereka bentuk
laman web atau pengaturcara perisian.
Tugas merangkumi:
melaksanakan analisis keperluan latihan;
merangka bahan kursus dan dokumen lain seperti edaran, manual, dan latihan;
mengatur dan memasarkan kursus untuk memenuhi keperluan pelajar dan
permintaan perniagaan;
menyediakan persekitaran dan sumber pembelajaran, termasuk menyediakan
kelengkapan IT;
menyampaikan program latihan kepada pelanggan dalam menyediakan bilik darjah
berkumpulan, dalam talian melalui e-pembelajaran atau persekitaran pembelajaran
maya (VLE), atau satu guru-satu murid;
menyokong dan membimbing pelajar menggunakan pakej pembelajaran sendiri;
menilai keberkesanan hasil latihan dan kursus;
berhubung dengan badan lain, seperti penyedia kursus luar, majikan, pelanggan,
badan pemeriksa, dan syarikat perisian;
memikul tanggungjawab bagi penyelenggaraan perkakasan dan perisian yang
digunakan untuk tujuan latihan dan menyarankan pembaikan dan penaiktarafan
kepada pihak pengurusan mengikut kesesuaian;
mengikuti perkembangan sistem, perisian, dan teknologi latihan dalam talian yang
berkaitan;
meguruskan rekod pentadbiran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23931
2399
Fasilitator arahan satelit
PROFESIONAL PERGURUAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan kecil ini merangkumi profesional yang tidak dikelaskan di mana-mana dalam
Kumpulan Kecil 239: Profesional Perguruan Yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana.
Tugas merangkumi:
menyelaraskan dan mengarah aktiviti pendaftaran kolej atau universiti;
memantau program latihan yang disampaikan melalui satelit komunikasi dari kolej
dan universiti ke institusi pendidikan yang terpencil, mengaktifkan penerima audiovisual dan memantau tontonan di bilik darjah bagi kursus siaran langsung atau
rakaman yang dipancar melalui satelit komunikasi dan memantau siaran seminar
secara langsung dan menggalakkan perbincangan di bilik darjah selepas siaran
selesai;
mengajar pelajar yang luar biasa cerdik dan pelajar bermasalah;
mengajar remaja bermasalah yang ditahan reman untuk menyediakan latihan
pemulihan;
membantu kanak-kanak sekolah yang menghadapi masalah ilmiah, tingkah laku
atau personaliti, dan berbincang dengan kanak-kanak dan ibu bapa serta guru
tentang cara mengatasi masalah;
merancang, mengatur, dan melaksanakan program khas untuk menyediakan
bimbingan pemulihan atau lanjutan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
23991
23992
23993
23994
24
Penilai dan penyelidik, sistem pendidikan
Penasihat, kaedah pendidikan
Pembangun kurikulum
Pegawai perkhidmatan pendidikan pengajian tinggi DH41
PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
Profesional perniagaan dan pentadbiran melaksanakan tugas analisis, konsep, dan praktikal
untuk menyediakan perkhidmatan dalam hal kewangan, pembangunan sumber manusia,
perhubungan awam, dan pemasaran, jualan dalam bidang teknikal, perubatan, teknologi
maklumat dan komunikasi serta melaksanakan dan menyemak struktur organisasi, kaedah
dan sistem serta menganalisis kuantitatif bagi maklumat yang mempengaruhi program
pelaburan.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
241
242
243
244
PROFESIONAL KEWANGAN
PROFESIONAL PENTADBIRAN
PROFESIONAL JUALAN, PEMASARAN, DAN PERHUBUNGAN AWAM
PROFESIONAL BADAN PENGAWALATURAN
241
PROFESIONAL KEWANGAN
Profesional kewangan merancang dan melaksanakan perkhidmatan perakaunan, memberi
nasihat tentang hal perakauanan serta merancang dan melaksanakan audit kewangan akaun
jabatan kerajaan, dan badan berkanun, pertubuhan perniagaan, dan industri.
2411
AKAUNTAN
Akauntan merancang, mengatur, dan mentadbir sistem perakaunan bagi pertubuhan individu.
Sesetengah pekerjaan yang dikelaskan di sini memeriksa dan menganalisis rekod
perakaunan dan kewangan bagi pertubuhan individu untuk memastikan ketepatan dan
pematuhan standard dan prosedur yang ditetapkan.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat, merancang, dan melaksanakan dasar dan sistem belanjawan,
kawalan akaun dan polisi serta sistem perakaunan lain;
menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk dibentangkan kepada
pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun atau badan lain;
menyediakan penyata cukai, memberi nasihat tentang masalah percukaian dan
mempertahankan tuntutan yang dipertikaikan di hadapan pegawai cukai;
menyediakan atau melaporkan ramalan keuntungan dan belanjawan;
menyediakan kos projek dan analisis risiko;
mengenal pasti bahagian pengurangan kos dan mencadangkan langkah
penjimatan/kawalan kos;
menjalankan penyiasatan kewangan, melaksanakan audit, menyediakan laporan,
dan memberi nasihat tentang perkara seperti penipuan yang disyaki,
ketidakmampuan membayar, kebankrapan, pencantuman, pembiayaan modal serta
pembelian dan penjualan perniagaan;
bertindak sebagai ejen pembubaran dalam perkara berhubung dengan
kebankrapan dan percukaian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24111
24112
24113
24114
24115
24116
24117
2412
Akauntan
Akauntan W41
Juruaudit
Perunding cukai
Liquidator
Akauntan, berkanun
Juruaudit W41
PENASIHAT KEWANGAN DAN PELABURAN
Penasihat kewangan dan pelaburan membangunkan rancangan kewangan untuk organisasi
individu dan melabur serta menguruskan dana pihak organisasi tersebut.
Tugas merangkumi:
menganalisis profil kewangan syarikat untuk tujuan membuat cadangan pelaburan;
membangunkan dan menyelenggara pangkalan pelanggan;
menemu duga pelanggan untuk menentukan status dan objektif kewangan, boleh
terima risiko, dan maklumat lain yang diperlukan untuk membangunkan rancangan
kewangan dan strategi pelaburan;
melabur dana bagi pihak pelanggan organisasi pelaburan dalam pasaran wang dan
modal;
mengawasi dan menyelaraskan aktiviti perbendaharaan seperti pertukaran asing,
pasaran wang, dan transaksi bon;
mengatur pembelian dan penjualan saham dan bon untuk pelanggan;
memantau prestasi pelaburan dan menyemak semula rancangan pelaburan
berdasarkan keperluan yang terubah suai dan perubahan dalam pasaran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24121
24122
2413
Perancang, kewangan
Penasihat, e-dagang
JURUANALISIS KEWANGAN
Juruanalisis kewangan melaksanakan analisis kuantitatif bagi maklumat yang mempengaruhi
program pelaburan institusi awam dan swasta.
Tugas merangkumi:
menganalisis profil kewangan syarikat untuk membuat cadangan pelaburan;
melabur dana bagi pihak pelanggan organisasi pelaburan dalam pasaran wang dan
modal;
mengawasi dan menyelaras aktiviti perbendaharaan seperti pertukaran asing,
pasaran wang dan transaksi bon;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24131
24132
24133
242
Juruanalisis, kewangan
Eksekutif, kewangan
Pegawai kewangan W41
PROFESIONAL PENTADBIRAN
Profesional pentadbiran mengaplikasikan pelbagai konsep dan teori untuk menambah baik
keberkesanan organisasi dan individu dalam organisasi tersebut.
2421
JURUANALISIS PENGURUSAN DAN ORGANISASI
Juruanalisis pengurusan dan organisasi membantu organisasi meningkatkan kecekapan dan
menyelesaikan masalah organisasi. Mereka mengkaji struktur, kaedah, sistem, dan prosedur
organisasi.
Tugas merangkumi:
membantu dan menggalakkan pembangunan objektif, strategi, dan rancangan yang
mensasarkan pelanggan berpuas hati dan penggunaan sumber organisasi yang
cekap;
menganalisis dan menilai sistem dan struktur semasa;
membincangkan sistem semasa dengan kakitangan dan mematuhi sistem di semua
peringkat organisasi;
mengarahkan pelanggan ke arah organisasi yang lebih cekap dan mencari
penyelesaian kepada masalah organisasi;
melaksanakan dan menyemak kajian kerja dengan menganalisis kaedah dan
prosedur sedia ada dan yang dicadangkan seperti prosedur pentadbiran dan
perkeranian;
merekod dan menganalisis carta aliran kerja, rekod, laporan, manual, dan
keterangan pekerjaan organisasi;
menyediakan dan menyarankan cadangan untuk menyemak kaedah dan prosedur,
mengubah aliran kerja, mentakrif semula fungsi kerja, dan menyelesaikan masalah
organisasi;
membantu melaksanakan saranan yang diluluskan, mengeluarkan arahan dan
manual prosedur yang disemak, dan merangka dokumen lain;
menyemak prosedur operasi dan memaklumkan tentang ketakselarasan operasi
dengan prosedur dan standard;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24211
24212
24213
24214
24215
24216
24217
2422
Juruanalisis, penyelidikan pasaran/perniagaan
Pegawai, akhbar
Pegawai penerangan S41
Pegawai penilaian W41
Pegawai penaksir W41
Pegawai penyelidik Q41
Pegawai, pelancongan
PROFESIONAL PENTADBIRAN DASAR
Profesional pentadbiran dasar membangun dan menganalisis dasar, mereka bentuk,
melakukan pelaksanaan, dan pengubahsuaian operasi kerajaan dan komersil.
Tugas merangkumi:
berhubung dan merujuk pentadbir program dan pihak lain yang berminat untuk
mengenal pasti keperluan dasar;
menyemak dasar dan peraturan sedia ada untuk mengenal pasti sebarang
peruntukan yang tidak wajar dan tidak sesuai;
menyelidiki trend sosial, ekonomi, dan industri, dan jangkaan pelanggan bagi
program dan perkhidmatan yang disediakan;
merumuskan dan menganalisis pilihan dasar, menyediakan kertas taklimat dan
saranan untuk perubahan dasar, dan memberi nasihat tentang pilihan yang
diutamakan;
menilai impak, implikasi kewangan, interaksi dengan program lain dan
kemungkinan politik dan pentadbiran dasar;
mengendalikan penaksiran ancaman dan risiko dan meningkatkan tindakan;
menyemak operasi dan program untuk memastikan dasar organisasi yang
konsisten;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24221
Perancang media
24222
24223
2423
Agen paten
Juruanalisis, dasar
PROFESIONAL PERSONEL DAN KERJAYA
Profesional personel dan kerjaya menyediakan perkhidmatan perniagaan profesional yang
berkaitan dengan dasar personel seperti pengambilan atau perkembangan kakitangan,
analisis pekerjaan, dan bimbingan vokasional.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat dan menjalankan fungsi berkaitan pengambilan pekerja,
penempatan, latihan, prestasi kakitangan, kenaikan pangkat, pampasan, dan
perhubungan pekerja dengan pihak pengurusan;
menguruskan rekod personel dan sistem maklumat sumber manusia yang
berkenaan;
mengkaji dan menganalisis kerja yang dilaksanakan dalam sesuatu organisasi,
menjalankan temu duga dengan pekerja, penyelia, dan pengurusan serta menulis
keterangan tentang jawatan, kerja, dan pekerjaan yang terperinci daripada data
yang diperoleh;
menyediakan buku kecil/risalah maklumat pekerjaan dan sistem pengelasan
pekerjaan;
memberi nasihat dan menjalankan kerja berhubung dengan aspek di atas serta
aspek lain bagi analisis kerja dan pekerjaan dalam bidang seperti pentadbiran
personel, penyelidikan dan perancangan tenaga manusia, latihan atau maklumat
pekerjaan, dan bimbingan vokasional;
mengkaji dan memberi nasihat kepada orang perseorangan tentang peluang
pekerjaan, pemilihan kerjaya, dan pendidikan atau latihan lanjutan;
memberi bimbingan kepada pelajar, ibu bapa, dan guru berhubung dengan
berbagai-bagai perkara, termasuk masalah peribadi pelajar, kesulitan
pembelajaran, dan keperluan khas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24231
24232
24233
24234
2424
Pegawai, personel
Juruanalisis, pekerjaan
Penasihat, kerjaya
Perunding, personel
PROFESIONAL PERKEMBANGAN LATIHAN DAN KAKITANGAN
Profesional perkembangan latihan dan kakitangan merancang, membangunkan,
melaksanakan, dan menilai program latihan dan pembangunan untuk memastikan pihak
pengurusan dan kakitangan memperoleh kemahiran dan membangunkan kompetensi yang
diperlukan oleh organisasi untuk memenuhi objektif organisasi.
Tugas merangkumi:
mengenal pasti keperluan dan kehendak individu dan organisasi;
menetapkan objektif pembangunan sumber manusia dan menilai hasil
pembelajaran;
menyediakan dan membangunkan bahan dan alat bantu latihan pengajaran seperti
buku panduan, alat bantu visual, tutorial dalam talian, model tunjuk cara, dan
dokumen rujukan latihan sokongan;
mereka bentuk, menyelaras, menyusun jadual, dan mengendalikan program latihan
dan pembangunan yang boleh disampaikan dalam bentuk pengajaran
perseorangan atau berkumpulan, dan menjadi fasilitator bengkel, mesyuarat,
demonstrasi, dan persidangan;
berhubung dengan penyedia latihan luaran untuk mengatur penyampaian program
latihan dan pembangunan tertentu;
menggalakkan latihan dan pembangunan dalaman dan luaran, dan menilai aktiviti
promosi tersebut;
memantau dan melaksanakan penilaian dan penaksiran berterusan bagi kualiti dan
keberkesanan latihan luaran dan dalaman serta menyemak dan mengubahsuai
objektif, kaedah, dan kebolehsampaian latihan;
mengumpulkan, menyiasat, dan menyelidik bahan latar untuk mendapatkan
kefahaman tentang pelbagai perkara dan sistem;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24241
2425
Pegawai, latihan kakitangan
PROFESIONAL PENTADBIRAN
Profesional pentadbiran menambah baik, memaklumkan, dan mengaplikasikan kaedah
berhubung dengan aspek pentadbiran.
Tugas merangkumi:
mengelolakan/menyelenggara/mengendalikan/memfailkan semua surat-menyurat
dalaman dan luaran;
mengatur janji temu, menganjurkan mesyuarat/persidangan;
menyelaraskan penyusunan perjalanan bagi kakitangan berhubung dengan hal
kerja;
membuat susulan laporan kakitangan dan/atau pelanggan;
membantu menyediakan laporan;
membantu/melayani semua panggilan masuk untuk jabatan;
membantu mengemas kini lembaran masa dan pengendalian tuntutan;
mencatat minit mesyuarat jabatan;
mengendalikan penyelidikan dan menyelenggara profil dan pangkalan data
pelanggan;
menyelaraskan semua kursus latihan dan menyimpan rekod latihan kakitangan;
menyimpan rekod penjadualan;
mengendalikan permintaan alat tulis, percetakan, penjilidan, dan sokongan logistik
am;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24251
24252
243
Eksekutif, pentadbiran
Pendaftar, kolej atau universiti
PROFESIONAL JUALAN, PEMASARAN, DAN PERHUBUNGAN AWAM
Profesional jualan, pemasaran, dan perhubungan awam menilai dan mencadangkan pelbagai
aspek perniagaan seperti pengiklanan, perhubungan awam, dan pemasaran termasuk
teknologi maklumat dan komunikasi dan jualan perubatan dan/atau perkhidmatan sokongan
pejabat yang lain untuk menambah baik struktur, kecekapan, dan/atau keuntungan
perniagaan.
2431
PROFESIONAL PENGIKLANAN DAN PEMASARAN
Profesional pengiklanan dan pemasaran menambah baik, memberi nasihat, atau
mengaplikasikan kaedah operasi berhubung dengan aktiviti strategi pemasaran, jualan,
pengiklanan, promosi, dan penetapan harga.
Tugas merangkumi:
merancang, melaksana, dan mengawal pelbagai aktiviti perniagaan yang dirancang
untuk menyatukan pembeli dan penjual untuk kebaikan bersama atau pemindahan
produk;
melaporkan reaksi dan keperluan pelanggan kepada pengilang;
mengembangkan dan menggunakan idea kreatif untuk kempen pengiklanan
sesuatu jenama atau perniagaan;
memberi nasihat kepada pelanggan bagaimana, bila, dan di mana peruntukan
pengiklanan mereka dibelanjakan;
menyediakan komunikasi secara langsung, kreatif, dan berstrategi dengan
khalayak sasaran, misalnya mel terus dan respons langsung pengiklanan di radio.
berinteraksi dengan media;
menulis dan mengedit;
merancang, menyelidik, dan menilai;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24311
2432
Eksekutif akaun, pengiklanan
PROFESIONAL PERHUBUNGAN AWAM
Profesional perhubungan awam menambah baik, memberi nasihat atau mengaplikasikan
kaedah operasi untuk membina, memelihara, dan menguruskan komunikasi antara organisasi
dengan khalayaknya.
Tugas merangkumi:
menyelidik dan menganalisis yang disusuli penilaian berterusan dalam strategi
organisasi atau strategi kempen dengan: mengendalikan kumpulan fokus dan
menyelaraskan soal selidik;
memulakan dan merancang kempen perhubungan awam: mentakrif matlamat,
menganalisis masalah dan peluang;
menulis dan menyunting siaran akhbar, berita dalaman, ucapan, rencana, dan
laporan tahunan;
menyimpan dan mengemas kini maklumat tentang laman web organisasi;
menyediakan dan menyelia pengeluaran brosur publisiti, edaran, risalah mel terus,
video promosi, fotograf, filem, dan program multimedia;
menjawab pertanyaan daripada individu, wartawan, dan organisasi lain;
memberi taklimat ketika pembentangan, sidang akhbar, temu ramah radio dan
televisyen, dan mesyuarat;
membangunkan dan mengekalkan hubungan kerja yang baik dengan pihak media,
termasuk akhbar tempatan dan nasional, majalah, radio, dan televisyen;
mengatur acara khas, seperti sidang akhbar, pameran, hari terbuka, lawatan,
pertandingan, dan penajaan;
memupuk hubungan komuniti melalui acara seperti hari terbuka dan melalui
penglibatan masyarakat;
menumpukan pada peningkatan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat;
merancang penyelidikan dan penilaian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24321
24322
24323
24324
2433
Pegawai, perhubungan perindustrian
Ejen publisiti
Eksekutif, komunikasi korporat
Pegawai perhubungan perusahaan S41
PROFESIONAL JUALAN TEKNIKAL DAN PERUBATAN (TIDAK TERMASUK ICT)
Profesional jualan teknikal dan perubatan (tidak termasuk ICT) menambah baik, menasihat
atau mengaplikasikan kaedah operasi khusus dalam penjualan produk perubatan dan
penjagaan kesihatan termasuk pemasangan kelengkapan, dan produk teknikal serta
perkhidmatan yang berkaitan, dan menyediakan maklumat khusus seperti yang diperlukan.
Tugas merangkumi:
mengatur janji temu dengan doktor, ahli farmasi, dan pasukan perubatan hospital,
termasuk janji temu yang diatur terlebih dahulu atau panggilan terus;
memberi penerangan kepada doktor, kakitangan dan pengamal jururawat dalam
pembedahan pengamal perubatan umum (GP), doktor hospital, dan farmasi dalam
sektor runcit;
mengatur persidangan untuk doktor dan kakitangan perubatan yang lain;
membina dan memelihara hubungan kerja yang positif dengan kakitangan
perubatan dan menyokong kakitangan pentadbiran, misalnya penyambut tetamu;
menguruskan peruntukan (untuk katering, penceramah luar, persidangan,
hospitaliti, dan sebagainya);
menyimpan rekod kenalan, yang mungkin melibatkan pengurusan pangkalan data;
menghadiri mesyuarat syarikat, sesi penerangan dan taklimat data teknikal;
mengikuti perkembangan data klinikal terkini yang dibekalkan oleh syarikat dan
mentafsir, menyampaikan, dan membincangkan data ini dengan profesional
kesihatan semasa penyampaian;
memantau aktiviti pesaing dan produk pesaing;
peka tentang perkembangan Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan, menjangka
impak negatif dan positif yang mungkin timbul ke atas perniagaan dan
mengamalkan strategi sewajarnya;
membangunkan strategi untuk meningkatkan peluang bertemu dan berbincang
dengan kenalan dalam sektor perubatan dan penjagaan kesihatan;
peka tentang aktiviti perkhidmatan kesihatan di kawasan tertentu;
bekerja dengan pengurus pasukan untuk merancang bagaimana mendekati
kenalan dan menyediakan rancangan perniagaan yang berkesan untuk
mendapatkan jualan di kawasan tertentu ;
merancang, membuat penyelidikan dan penilaian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
2434
Wakil jualan, perubatan
Wakil jualan, perkakasan hospital
Wakil jualan, peralatan implantable active
Wakil jualan, peralatan anestetik dan pernafasan
Wakil jualan, peralatan pergigian
Wakil jualan, peralatan perubatan elektromekanikal
Wakil jualan, peralatan oftalmik dan optik
PROFESIONAL JUALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
Profesional jualan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menjual pelbagai perkakasan
komputer, perisian, dan barangan dan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi lain
termasuk pemasangan dan menyediakan maklumat khusus menurut keperluan.
Tugas merangkumi:
mendapatkan pesanan dan menjual barangan kepada pertubuhan runcit, industri,
borong, dan pertubuhan lain;
menjual kelengkapan, bekalan, dan perkhidmatan teknikal kepada pertubuhan
perniagaan atau individu;
membincangkan keperluan pelanggan baru dan sedia ada dan menyediakan
maklumat khusus tentang bagaimana kelengkapan, bekalan, dan perkhidmatan
tertentu memenuhi keperluan tersebut;
menyebut dan merundingkan harga, syarat kredit, mengikat kontrak, dan
merekodkan pesanan;
mengemas kini rekod pelanggan dan menyediakan laporan jualan;
mengatur penghantaran barangan, pemasangan kelengkapan, dan penyediaan
perkhidmatan;
melaporkan reaksi dan keperluan pelanggan kepada pengilang.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24341
24342
244
Wakil jualan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Wakil jualan, komputer
PROFESIONAL BADAN PENGAWALATURAN
Profesional badan pengawalaturan mengendalikan, mencegah dan menyiasat operasi
kastam, cukai, faedah sosial, lesen, dan sivil dengan menguatkuasakan dasar dan peraturan
badan tersebut.
2441
PROFESIONAL INSPEKTOR KASTAM DAN SEMPADAN DAN IMIGRESEN
Profesional inspektor kastam dan sempadan dan imigresen menyelia, menguatkuasa dan
menyelaraskan penyiasatan dan memeriksa orang, pengangkutan umum, barangan, dan
dagangan yang masuk ke dalam negara atau meninggalkan negara atau yang bergerak di
antara negara untuk mengesan jika berlaku sebarang pelanggaran undang-undang dan
peraturan imigresen dan kastam.
Tugas merangkumi:
menahan orang yang didapati melanggar undang-undang kastam dan imigresen
serta mengatur tindakan undang-undang seperti penghantaran pulang;
memeriksa, mengesahkan, mengeluarkan pas atau dokumen perjalanan;
mencari dan merampas penyeludupan atau barangan yang tidak diisytiharkan serta
kenderaan, pesawat udara atau bot yang mengandungi barangan seumpamanya;
mentafsir dan menerangkan undang-undang dan peraturan kepada pelancong,
bakal pengurus perkapalan dan pengilang;
memeriksa kargo, bagasi dan barang peribadi yang memasuki atau meninggalkan
negara;
menyiasat permohonan pemulangan duti dan rayuan bagi pelepasan atau
pengurangan penalti sekiranya wajar.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24411
24412
2442
Penguasa kastam W41
Penguasa imigresen KP41
PROFESIONAL PEGAWAI PERCUKAIAN DAN EKSAIS
Profesional pegawai percukaian dan eksais menyelia, dan menyiasat operasi cukai dan
eksais dengan menguatkuasakan prosedur dan peraturan cukai dan eksais.
Tugas merangkumi:
memperkukuh perlindungan sempadan;
menyiasat ketepatan pulangan cukai dan akaun yang dikemukakan kepada Kastam
Diraja Malaysia;
menggunakan perundangan cukai terhadap syarikat, perkongsian, organisasi, dan
individu;
memeriksa akaun dan menyelidik bahan latar;
menyiasat penipuan;
memberi nasihat pakar tentang hal percukaian kepada syarikat, perkongsian,
organisasi, dan individu;
merundingkan penyelesaian cukai dengan pembayar cukai dan/atau akauntan;
mewakili Kastam Diraja Malaysia dalam tribunal rayuan bebas dalam kes
pertikaian;
menyemak kewangan perniagaan untuk operasi syarikat;
memeriksa rekod yang disimpan dan mengambil kira gaya hidup pemilik dan
pengarah perniagaan;
melawat premis perniagaan dan bersemuka dengan orang yang berkenaan semasa
siasatan dijalankan;
menyemak secara terperinci akaun perniagaan untuk memastikan undang-undang
cukai digunakan dengan betul;
menyatakan kes secara surat-menyurat, dan peribadi, dengan pembayar cukai atau
penasihat profesional, akauntan, atau peguam mereka;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
2443
PROFESIONAL PEGAWAI FAEDAH SOSIAL KERAJAAN
Profesional pegawai sosial kerajaan menyelia dan menyiasat operasi faedah sosial dengan
menguatkuasakan prosedur dan peraturannya.
Tugas merangkumi:
mentafsir dan menerangkan prosedur, peraturan, dan undang-undang yang
berkaitan kepada organisasi sosial;
menyediakan perlindungan keselamatan sosial dengan insurans sosial untuk
individu, keluarga, dan masyarakat bagi hak asasi manusia dan keselamatan
mereka;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
2444
PROFESIONAL PEGAWAI PELESENAN KERAJAAN
Profesional pegawai pelesenan kerajaan menyelia dan menyiasat operasi lesen dengan
menguatkuasakan prosedur dan peraturannya.
Tugas merangkumi:
mentafsir dan menerangkan prosedur, peraturan, dan undang-undang yang
berkaitan;
menyiasat penipuan;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
2445
PROFESIONAL INSPEKTOR DAN DETEKTIF POLIS
Profesional inspektor dan detektif polis mengendalikan, menyelia, dan menyelaraskan
penyiasatan untuk mencegah jenayah atau menyelesaikan kes jenayah.
Tugas merangkumi:
mencari mayat dan mendapatkan bukti daripadanya, menghalang orang yang lalulalang daripada mengganggu mayat sebelum pemeriksa perubatan tiba;
menganalisis laporan polis yang telah lengkap untuk menentukan maklumat
tambahan dan kerja penyiasatan apa yang diperlukan;
mendapatkan fakta atau kenyataan daripada aduan, saksi, dan orang tertuduh dan
merakamkan temu ramah dengan menggunakan alat perakam;
mendapatkan ringkasan kemalangan daripada pegawai yang bertugas di tempat
kejadian, dengan berhati-hati agar tidak mengganggu bukti;
memeriksa rekod dan fail agensi kerajaan untuk mencari data pengenalpastian
tentang suspek;
menyediakan serta mengeluarkan waran geledah dan tangkap;
mendapatkan bantuan perubatan untuk individu yang tercedera dan mengingatkan
personel perubatan untuk mengambil kenyataan daripada mangsa;
memberi maklumat kepada personel makmal berhubung dengan sumber sesuatu
bukti dan ujian yang hendak dijalankan;
memantau keadaan mangsa yang tidak sedar supaya kenyataan dapat diambil
apabila mangsa sedar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24451
24452
Penguasa, polis
Pegawai kanan polis (inspektor) YY11
2446
PROFESIONAL PEGAWAI SIVIL
Profesional pegawai sivil menyelia dan menyiasat kes sivil dengan menguatkuasakan
prosedur dan peraturannya.
Tugas merangkumi:
mentafsir dan menerangkan prosedur, peraturan, dan undang-undang yang
berkaitan;
menyiasat penipuan;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24461
24462
24463
2449
Pegawai kesatria S41
Pegawai pertahanan awam
Pegawai pertahanan awam KP41
PROFESIONAL BADAN PENGAWALATURAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi profesional badan pengawalaturan yang terlibat dalam aktiviti
pengawalaturan di luar skop pekerjaan yang dikelaskan dalam kumpulan unit 2441 – 2446,
termasuk penyelamat bomba, penjara, keselamatan, dan penguatkuasaan maritim.
Tugas merangkumi:
mentafsir dan menerangkan prosedur, peraturan, dan undang-undang yang
berkaitan;
menyiasat penipuan;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
24491
24492
24493
24494
24495
24496
24497
25
Penguasa bomba KB41
Pegawai keselamatan KP41
Penguasa penjara KX41
Pegawai penguatkuasa N41
Pegawai pemeriksa paten Q41
Pegawai penguatkuasa maritim X13
Pegawai pendaftaran KP41
PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Profesional teknologi maklumat dan komunikasi menjalankan penyelidikan, merancang,
mereka bentuk, menulis, menguji, memberi nasihat, dan menambah baik sistem, perkakasan,
perisian, dan konsep yang berkaitan teknologi maklumat bagi aplikasi khusus;
membangunkan dokumentasi berkaitan termasuk prinsip, dasar, dan prosedur; dan mereka
bentuk, membangunkan, mengawal, menyelenggara, dan menyokong pangkalan data dan
sistem maklumat lain untuk memastikan prestasi optimum serta integriti dan keselamatan
data.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
251
252
PEMBANGUN DAN JURUANALISIS PERISIAN DAN APLIKASI
PROFESIONAL PANGKALAN DATA DAN PENTADBIR SISTEM
251
PEMBANGUN DAN JURUANALISIS PERISIAN DAN APLIKASI
Pembangun dan juruanalisis perisian dan aplikasi menjalankan penyelidikan, merancang,
mereka bentuk, menulis, menguji, memberi nasihat, dan menambah baik sistem, seperti
perkakasan, perisian, dan aplikasi lain untuk memenuhi keperluan khusus.
2511
JURUANALISIS SISTEM
Juruanalisis sistem menjalankan penyelidikan, menganalisis, dan menilai keperluan, prosedur
atau masalah teknologi maklumat pelanggan, membangunkan dan melaksanakan cadangan,
saranan, dan rancangan untuk menambah baik sistem maklumat semasa atau akan datang.
Tugas merangkumi:
merujuk pengguna untuk merumus dan mendokumentasikan keperluan dan merujuk
pihak pengurusan untuk memastikan persetujuan tentang prinsip sistem;
mengenal pasti dan menganalisis proses, prosedur, dan amalan kerja perniagaan;
mengenal pasti dan menilai ketidakcekapan serta mencadangkan amalan
perniagaan, serta sistem kefungsian dan kelakuan yang optimum;
memikul tanggungjawab untuk menggunakan penyelesaian fungsian, seperti
mencipta, mengguna pakai, dan melaksanakan rancangan ujian sistem;
membangunkan spesifikasi fungsian untuk digunakan oleh pembangun sistem;
mengembangkan atau mengubahsuai sistem untuk menambah baik aliran kerja
atau bagi tujuan kegunaan lain;
menyelaraskan dan memautkan sistem komputer dalam organisasi untuk
meningkatkan keserasian sistem;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25111
25112
2512
Juruanalisis, sistem/komputer
Juruanalisis, perniagaan (teknologi maklumat)
PEMBANGUN SISTEM
Pembangun perisian menyelidik, menganalisis, dan menilai keperluan bagi aplikasi perisian
dan sistem operasi sedia ada atau baru, dan mereka bentuk, membangunkan, menguji dan
menyelenggara penyelesaian perisian untuk memenuhi keperluan.
Tugas merangkumi:
menyelidik, menganalisis, dan menilai keperluan bagi aplikasi perisian dan sistem
operasi;
menyelidik, mereka bentuk, dan membangunkan sistem perisian komputer;
merujuk kakitangan kejuruteraan untuk menilai antara muka antara perkakasan
dengan perisian;
membangunkan dan mengarah ujian perisian dan pengesahan prosedur;
mengubahsuai perisian sedia ada untuk membetulkan ralat, untuk
menyesuaikannya dengan perkakasan baru, atau untuk menaik taraf antara muka
dan meningkatkan prestasi;
mengarah pengaturcaraan perisian dan pembangunan dokumentasi;
menilai, membangunkan, menaik taraf, dan mendokumentasi prosedur
penyelenggaraan untuk sistem operasi, persekitaran komunikasi, dan perisian
aplikasi;
merujuk pelanggan berhubung dengan penyelenggaraan sistem perisian;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25121
25122
25123
2513
Pembangun perisian multimedia
Juruanalisis, pengatur cara
Pereka bentuk, perisian
PEMBANGUN WEB DAN MULTIMEDIA
Profesional web dan multimedia menggabungkan pengetahuan reka bentuk dan teknikal
untuk menyelidik, menganalisis, menilai, mereka bentuk, mengatur cara, dan mengubahsuai
laman web dan aplikasi yang memaparkan teks, grafik, animasi, pengimejan, audio dan
video, dan media interaktif lain.
Tugas merangkumi:
menganalisis, mereka bentuk, dan membangunkan laman Internet dengan
menggunakan adunan seni dan kreativiti dengan atur cara perisian dan
menskripkan bahasa dan menggabungkannya dengan persekitaran operasi;
mereka bentuk dan membangunkan animasi digital, pengimejan, persembahan,
permainan, audio dan klip video, dan aplikasi Internet dengan menggunakan
perisian multimedia, perkakas dan utiliti, grafik interaktif, dan bahasa pengatur
caran;
berhubung dengan pakar rangkaian berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan
web, seperti keselamatan dan menjadi hos laman web, untuk mengawal dan
menguatkuasakan keselamatan Internet dan pelayan web, peruntukan ruang,
akses pengguna, kesinambungan perniagaan, sandaran laman web, dan
perancangan pemulihan bencana;
mereka bentuk, membangunkan, dan menyepadukan kod komputer dengan input
khusus lain, seperti fail imej, fail audio, dan penskripan bahasa untuk
menghasilkan, menyelenggara, dan menyokong laman web;
membantu menganalisis, menetapkan, dan membangunkan strategi Internet,
metodologi berasaskan web dan rancangan pembangunan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25131
25132
25133
2514
Pembangun, laman web/Internet/Intranet
Arkitek, laman web
Pengatur cara, animasi/permainan komputer/multimedia
PENGATURCARA APLIKASI
Pengatur cara aplikasi menulis dan menjaga kod boleh atur cara yang digariskan dalam
arahan teknikal dan spesifikasi untuk aplikasi perisian dan sistem operasi.
Tugas merangkumi:
menulis dan menjaga kod atur cara yang digariskan dalam arahan dan spesifikasi
menurut standard akreditasi kualiti;
menyemak, membaik pulih atau mengembangkan atur cara sedia ada untuk
meningkatkan kecekapan operasi atau menyesuaikannya dengan keperluan baru;
menjalankan percubaan atur cara dan aplikasi perisian untuk mengesahkan ia akan
menghasilkan maklumat yang dikehendaki;
menyusun dan menulis dokumentasi pembangunan atur cara;
mengenal pasti dan membincangkan masalah teknikal, proses, dan penyelesaian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
2519
Pengatur cara, komputer
Pengatur cara, komunikasi
Pengatur cara, pangkalan data
Pengatur cara, sistem
Pengatur cara, analisis
Pengatur cara, multimedia
Penyelidik, teknologi maklumat
PEMBANGUN DAN JURUANALISIS PERISIAN DAN APLIKASI YANG TIDAK
DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi profesional yang tidak dikelaskan di mana-mana dalam
Kumpulan Kecil 251: Pembangun dan Juruanalisis Perisian dan Aplikasi. Sebagai contoh, di
sini patut dikelaskan profesional yang mengkhusus dalam jaminan kualiti termasuk pengujian
perisian.
Tugas merangkumi:
membangunkan dan mendokumentasikan rancangan ujian perisian;
memasang perisian, perkakasan dan mengatur perisian sistem operasi dalam
persediaan untuk ujian;
mengesahkan bahawa fungsi atur cara adalah mengikut keperluan pengguna dan
garis panduan yang ditetapkan;
melaksanakan, menganalisis, dan mendokumentasikan keputusan ujian aplikasi
perisian serta ujian sistem maklumat dan telekomunikasi;
membangun dan melaksanakan pengujian perisian dan sistem maklumat dasar,
prosedur, dan skrip ujian perisian dan sistem maklumat;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25191
25192
25193
Juruanalisis, jaminan kualiti
Penguji, perisian
Penguji, sistem
252
PROFESIONAL PANGKALAN DATA DAN PENTADBIR SISTEM
Profesional pangkalan data dan rangkaian mereka bentuk, membangunkan, mengawal,
menyelenggara, dan menyokong prestasi optimum dan keselamatan sistem teknologi
maklumat dan infrastruktur, termasuk pangkalan data, perkakasan dan perisian serta sistem
rangkaian dan operasi.
2521
PEREKA BENTUK DAN PENTADBIR PANGKALAN DATA
Pereka bentuk dan pentadbir pangkalan data mereka bentuk, mengawal, menyelenggara,
dan menyokong prestasi minimum dan keselamatan pangkalan data.
Tugas merangkumi:
mereka bentuk dan membangunkan arkitektur, struktur data, jadual, kamus, dan
konvensyen penamaan pangkalan data projek sistem maklumat;
mereka bentuk, membina, mengubahsuai, menyepadu, melaksana, dan menguji
sistem pengurusan pangkalan data;
menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat tentang pemilihan, aplikasi, dan
pelaksanaan alat pengurusan pangkalan data;
membangunkan dan melaksanakan dasar, dokumentasi, standard, dan model
pentadbiran data;
membangunkan dasar dan prosedur akses pangkalan data dan penggunaan, dan
untuk sandaran dan pemulihan data;
melaksanakan penyediaan operasi dan penyelenggaraan pencegahan bagi
prosedur sandaran dan pemulihan, dan menguatkuasakan kawalan keselamatan
dan integriti;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25211
25212
25213
2522
Pereka bentuk, pangkalan data
Auditor komputer
Pentadbir, pemprosesan data elektronik (PDE)
PENTADBIR SISTEM
Pentadbir sistem membangunkan, mengawal, menyelenggara, dan menyokong prestasi
optimum dan keselamatan sistem teknologi maklumat.
Tugas merangkumi:
menyelenggara dan mentadbir rangkaian komputer dan persekitaran
pengkomputeran yang berkaitan termasuk perkakasan komputer, perisian sistem,
perisian aplikasi dan semua konfigurasi;
menganalisis, membangunkan, mentafsir dan menilai reka bentuk sistem yang
kompleks, dan spesifikasi arkituktur, model data dan diagram dalam pembangunan,
konfigurasi dan penyepaduan sistem komputer;
menyarankan perubahan untuk menambah baik sistem dan konfigurasi rangkaian;
dan menentukan keperluan perkakasan atau perisian yang berkaitan dengan
perubahan tersebut;
mengenal pasti, mengesan dan menyelesaikan masalah perkakasan dan perisian;
melaksanakan data sandaran dan operasi pemulihan bencana;
mengendalikan konsol induk untuk memantau prestasi sistem komputer dan
rangkaian, dan untuk menyelaraskan akses dan penggunaan rangkaian komputer;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25221
25222
2523
Pentadbir, sistem
Pegawai teknologi maklumat F41
PROFESIONAL RANGKAIAN KOMPUTER
Profesional rangkaian komputer menyelidik, menganalisis, dan menyarankan strategi untuk
arkitektur dan pembangunan rangkaian, melaksanakan, mengurus, menyelenggara, dan
melakukan konfigurasi perkakasan rangkaian dan perisian, dan memantau, menyelesaikan
masalah, dan mengoptimumkan prestasi.
Tugas merangkumi:
menyelidik, menganalisis, menilai, dan memantau infrastruktur rangkaian untuk
memastikan rangkaian dikonfigurasi untuk beroperasi dengan prestasi optimum;
menilai dan menyarankan penambahbaikan bagi operasi rangkaian dan
perkakasan, perisian, komunikasi, dan sistem operasi bersepadu;
menyediakan kemahiran pakar dalam menyokong dan menyelesaikan masalah dan
kecemasan rangkaian;
memasang, melakukan mengkonfigurasi, menguji, menyelenggara, dan mentadbir
rangkaian baru dan yang dinaik taraf, aplikasi pangkalan data perisian dan stesen
kerja;
menyediakan dan memelihara prosedur dan dokumentasi untuk inventori
rangkaian, dan merakam diagnosis dan penyelesaian kerosakan rangkaian,
peningkatan dan pengubahsuaian rangkaian, dan arahan penyelenggaran;
memantau trafik rangkaian serta aktiviti, kapasiti, dan penggunaan untuk
memastikan integriti yang berterusan dan prestasi rangkaian yang optimum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
2529
PROFESIONAL PANGKALAN
DIKELASKAN DI MANA-MANA
DATA
DAN
RANGKAIAN
YANG
TIDAK
Kumpulan unit ini merangkumi profesional pangkalan data dan rangkaian yang tidak
dikelaskan di mana-mana dalam Kumpulan Kecil 252, Profesional Pangkalan Data dan
Rangkaian. Sebagai contoh, di sini perlu dikelaskan Pakar keselamatan komunikasi
maklumat dan telekomunikasi.
Tugas merangkumi:
membangunkan rancangan untuk melindungi fail komputer daripada
pengubahsuaian, kerosakan atau penutupan akibat kemalangan atau tidak
disahkan dan untuk memenuhi keperluan pemprosesan data kecemasan;
melatih pengguna dan menggalakkan kesedaran keselamatan untuk memastikan
keselamatan sistem dan untuk meningkatkan kecekapan pelayan dan rangkaian;
berbincang dengan pengguna untuk membincangkan isu seperti keperluan akses
data komputer, pencabulan keselamatan, dan perubahan pengaturcaraan;
memantau laporan semasa virus komputer untuk menentukan tempoh masa bagi
mengemaskini sistem perlindungan virus;
mengubahsuai fail keselamatan komputer untuk memasukkan perisian bar,
membetulkan kesilapanu atau mengubah status akses individu;
memantau penggunaan fail data dan mengawal atur akses untuk melindungi
maklumat di dalam fail komputer;
melaksanakan penilaian risiko dan menjalankan ujian sistem pemprosesan data
untuk memastikan pemfungsian aktiviti pemprosesan data dan langkah-langkah
keselamatan;
menyulitkan transmisi data dan membina peranti keselamatan untuk
menyembunyikan maklumat sulit semasa ia dihantar dan untuk menjauhkan
pemindahan digital yang cacat;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
25291
26
Pakar keselamatan, ICT
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Profesional undang-undang, sosial, dan kebudayaan menjalankan penyelidikan, menambah
baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan
pengetahuan saintifik berhubung dengan bidang seperti undang-undang dan peraturan,
keperpustakaan, sosial dan keagamaan, kewartawanan, dan seni kreatif.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
261
262
263
264
265
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG
PUSTAKAWAN, JURUARKIB, DAN KURATOR
PROFESIONAL SOSIAL, KEAGAMAAN DAN YANG BERKAITAN
PENGARANG, WARTAWAN, DAN AHLI LINGUISTIK
ARTIS KREATIF DAN PERSEMBAHAN
261
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG
Profesional undang-undang menjalankan penyelidikan ke atas masalah undang-undang,
mendraf undang-undang dan peraturan, menasihati pelanggan tentang aspek undangundang sesuatu masalah serta membela kes atau menjalankan pendakwaan di mahkamah
atau mengetuai prosiding kehakiman dan mengumumkan penghakiman di mahkamah.
2611
PEGUAM
Peguam memberi nasihat undang-undang yang berhubung dengan berbagai-bagai perkara
kepada pelanggannya dan membuat rayuan kes atau menjalankan pendakwaan di
mahkamah atau mengarahkan barrister atau peguam bela untuk membuat rayuan di
mahkamah yang lebih tinggi.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan ke atas teori dan prinsip undang-undang dan
hubungannya dengan undang-undang tertentu atau penghakiman mahkamah;
mendraf perundangan dan menyediakan peraturan kerajaan berdasarkan undangundang yang sedia ada;
memberi nasihat undang-undang berhubung dengan berbagai-bagai perkara
kepada pelanggannya (termasuk kerajaan) dan menjalankan urusan undangundang bagi pihak pelanggan;
membantu pelanggan merundingkan penyelesaian dalam hal yang melibatkan
pertikaian undang-undang;
memeriksa keadaan pertikaian atau laporan jenayah yang dilaporkan untuk
memastikan fakta dan implikasi undang-undangnya;
menyediakan rayuan atau kes bagi plaintif atau defenden dan mengendalikan
mereka di mahkamah;
mewakili pelanggan di mahkamah rendah atau mengarahkan barrister atau peguam
bela membuat rayuan kes di mahkamah yang lebih tinggi;
menerima arahan dan membuat rayuan di mahkamah keadilan yang lebih tinggi;
bertindak sebagai pendakwa bagi pihak kerajaan dalam kes jenayah;
menyediakan dokumen undang-undang, wasiat, afidavit, kontrak serta
mengendalikan sumpah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26111
26112
26113
26114
26115
26116
26117
2612
Peguam
Pegawai undang-undang pendakwa L41
Pegawai undang-undang peguamcara L41
Pegawai undang-undang penasihat L41
Pegawai undang-undang gubalan L41
Pegawai undang-undang biro bantuan guaman L41
Pegawai undang-undang guaman L41
HAKIM
Hakim, Presiden, majistret, dan pegawai kehakiman yang berkaitan mendengar dan
menghakimi kes di mahkamah keadilan atau mengumumkan penghakiman.
Tugas merangkumi:
mendengar serta menimbang hujah dan keterangan;
menentukan kaedah prosedur bagi persoalan yang masih belum mempunyai
standard prosedur;
menentukan hak dan obligasi pihak yang terbabit;
mengumumkan penghakiman;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26121
26122
26123
26124
26125
26126
2619
Hakim, mahkamah persekutuan
Pegawai syariah LS41
Majistret
Presiden/Pengerusi mahkamah industri
Pegawai undang-undang majistret L41
Pegawai hal ehwal Islam S41
PROFESIONAL UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini meliputi profesional undang-undang yang tidak dikelaskan di mana-mana
dalam Kumpulan Kecil 261: Profesional Undang-undang seperti mereka yang menjalankan
fungsi undang-undang selain membuat rayuan atau mendakwa kes atau mengetuai prosiding
kehakiman.
Tugas merangkumi:
menyediakan dokumen undang-undang serta memperakukan dan menguruskan
sumpah dan akuan berkanun;
melaksanakan polisi undang-undang dan peraturan;
melaksanakan tugas pentadbiran di mahkamah;
mentadbir harta pusaka orang yang telah meninggal dunia atau amanah yang lain;
mengendalikan serta mentadbir harta orang yang tidak mampu bayar (orang yang
bankrap) atau harta dan aset syarikat;
menentukan, melalui inkues, punca mana-mana kematian yang nyata bukan kerana
kematian biasa;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26191
26192
26193
26194
26195
26196
26197
26198
262
Pesuruhjaya sumpah
Pendaftar mahkamah
Pemegang amanah raya
Pegawai antidadah S41
Pegawai pemegang harta (mahkamah tinggi)
Pegawai, kebankrapan
Koroner
Pendraf, parlimen
PUSTAKAWAN, JURUARKIB, DAN KURATOR
Pustakawan, juruarkib, dan kurator membangunkan dan menyelenggara
perpustakaan, arkib, muzium, galeri seni, dan pertubuhan seumpamanya.
2621
koleksi
JURUARKIB DAN KURATOR
Juruarkib dan kurator mengurus, membangunkan, dan menyelenggara arkib, muzium, dan
galeri seni.
Tugas merangkumi:
menyelidik, menilai, membangunkan, mengurus, dan memelihara dokumen bernilai
yang penuh bersejarah dan berharga;
mengarahkan atau menjalankan kerja penyediaan indeks, bibliografi, salinan
mikrofilem, dan bantuan rujukan yang lain bagi bahan yang telah dikumpulkan serta
menjadikannya mudah didapati oleh pengguna;
menyelidik asal usul serta pengedaran dan kegunaan bahan dan objek yang
berunsur budaya dan sejarah;
mengurus, membangunkan, dan menyelenggara koleksi barangan seni, budaya,
saintifik, atau sejarah yang berharga di muzium atau galeri seni;
mengkatalog koleksi muzium dan galeri seni serta menganjurkan pameran;
menyelenggarakan rekod;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26211
26212
26213
26214
26215
2622
Juruarkib
Kurator, muzium
Kurator, galeri seni
Pegawai, arkib S41
Kurator S41
PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL MAKLUMAT YANG BERKAITAN
Pustakawan dan profesional maklumat yang berkaitan mengurus, membangunkan, dan
menyelenggara koleksi buku, bahan rakam yang lain dan filem wayang gambar secara
sistematik serta menjadikannya mudah didapati oleh pengguna perpustakaan.
Tugas merangkumi:
mengelaskan atau menyelia pengelasan, pengindeksan, pengkatalogan,
pengedaran bahan perpustakaan, dan penyelenggaraan rekod;
memilih dan mencadangkan pembelian buku dan bahan bercetak atau rakaman
pandang dengar yang lain;
membantu pelanggan yang bertanya dan mendapatkan maklumat daripada fail
manual atau pangkalan data berkomputer;
menyelia penyelenggaraan buku dan bahan lain;
mengurus sistem peminjaman buku antara perpustakaan dan rangkaian maklumat;
mengekalkan hubungan dengan perpustakaan dan persatuan perpustakaan yang
lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26221
26222
26223
26224
26225
26226
26227
263
Pustakawan
Pustakawan, kanak-kanak
Pustakawan, filem
Ahli bibliografi
Pengkatalog
Ahli sains maklumat, perkhidmatan perniagaan
Pustakawan S41
PROFESIONAL SOSIAL, KEAGAMAAN, DAN YANG BERKAITAN
Profesional sains sosial, keagamaan, dan yang berkaitan menjalankan penyelidikan,
menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau
mengaplikasikan pengetahuan berhubung dengan falsafah, politik, ekonomi, sosiologi,
antropologi, sejarah, filologi, bahasa, psikologi, kepercayaan agama, dan sains sosial yang
lain, atau memberi perkhidmatan sosial untuk memenuhi keperluan individu dan keluarga
dalam sesebuah komuniti.
2631
AHLI EKONOMI
Ahli ekonomi menjalankan penyelidikan untuk menambah baik atau membangunkan konsep,
teori, dan kaedah operasi ekonomi yang digunakan untuk memahami dan menghuraikan
trend pasaran barangan, perkhidmatan, dan buruh dalam negara dan di peringkat
antarabangsa serta memberi nasihat atau menggunakan pengetahuan berkenaan untuk
merangka dasar ekonomi dan merumuskan penyelesaian bagi masalah ekonomi semasa
atau yang diunjurkan.
Tugas merangkumi:
mengkaji, memberi nasihat, atau berurusan dengan pelbagai aspek ekonomi
seperti kaedah, pengeluaran dan pemasangan, trend perdagangan dalam negara
dan antarabangsa, dasar monetari, fiskal dan penetapan harga, guna tenaga,
pendapatan, produktiviti, dan penggunaan;
menyusun, menganalisis, dan mentafsir data ekonomi dan perangkaan;
menyediakan laporan penemuan penyelidikan;
memberi nasihat tentang dasar ekonomi dan tindakan yang patut diambil
berdasarkan analisis faktor ekonomi lampau, semasa, dan yang diunjurkan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26311
26312
2632
Ahli ekonometrik
Pegawai ehwal ekonomi E41
AHLI SOSIOLOGI,
BERKAITAN
AHLI
ANTROPOLOGI,
DAN
PROFESIONAL
YANG
Ahli sosiologi, ahli antropologi, dan profesional yang berkaitan menyiasat dan memerihal
struktur sosial masyarakat, asal usul, dan evolusi kemanusiaan serta saling bergantungan di
antara keadaan alam sekitar dengan aktiviti manusia.
Tugas merangkumi:
menjalankan penyelidikan tentang asal-usul, perkembangan, struktur, corak sosial,
organisasi, dan saling berhubungan antara masyarakat manusia;
menjejaki asal usul dan evolusi kemanusiaan melalui kajian ke atas perubahan sifat
serta institusi kebudayaan dan sosial;
menjejaki pembangunan kemanusiaan melalui bahan tinggalan zaman silam seperti
tempat tinggal, kuil, perkakas, tembikar, wang syiling, senjata, atau seni pahat;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26321
26322
26323
26324
26325
26326
26327
2633
Ahli ekologi sosial
Ahli antropologi
Ahli arkeologi
Ahli geografi
Pakar kriminologi
Ahli etnologi
Pegawai penyelidik sosial N41
AHLI FALSAFAH, SEJARAWAN, DAN AHLI SAINS POLITIK
Ahli falsafah, sejarawan, dan sains politik menjalankan penyelidikan serta memerihal
peristiwa dan aktiviti lampau termasuk pembentukan struktur sosial dan ekonomi atau institusi
dan pergerakan kebudayaan dan politik.
Tugas merangkumi:
membuat penyelidikan, terutamanya dengan menggunakan penaakulan, sebabsebab umum, prinsip dan erti alam, tindakan, pengalaman dan kewujudan manusia
serta mentafsir dan membangunkan konsep dan teori falsafah;
merujuk dan membandingkan sumber utama seperti rekod sezaman yang asal bagi
peristiwa lampau dan sumber sekunder seperti penemuan arkeologi atau
antropologi;
mengekstrak bahan yang berkaitan, menyemak ketulenannya serta menyelidik dan
membuat gambaran sejarah bagi suatu tempoh, negeri atau kawasan yang tertentu
atau aspek tertentu (misalnya, ekonomi, sosial, atau politik) sejarahnya;
menjalankan penyelidikan dalam bidang seperti falsafah politik atau teori dan
amalan tentang sistem, institusi, atau keadaan politik masa lampau dan semasa;
meninjau institusi politik sezaman dan mengumpulkan data tentangnya daripada
berbagai-bagai sumber termasuk temu ramah dengan pegawai kerajaan dan parti
politik serta individu lain yang berkenaan;
mengemukakan penemuan dan kesimpulan untuk diterbitkan bagi kegunaan
kerajaan, parti politik atau organisasi lain dan individu yang berminat;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26331
26332
26333
2634
Ahli falsafah
Sejarawan
Ahli sains politik
AHLI PSIKOLOGI
Ahli psikologi menyelidik dan mengkaji proses mental dan tingkah laku manusia serta
menggunakan pengetahuan berkenaan untuk meningkatkan penyesuaian dan perkembangan
peribadi, sosial, pendidikan, atau pekerjaan.
Tugas merangkumi:
merancang dan menjalankan ujian untuk mengukur sifat mental, fizikal, dan sifat
yang lain seperti kecerdasan, kebolehan, bakat, potensi dan sebagainya, mentafsir
dan menilai keputusan serta memberi nasihat;
menganalisis kesan faktor keturunan, sosial, pekerjaan, dan faktor lain ke atas
pemikiran dan tingkah laku individu;
mengadakan sesi kaunseling atau rawatan terapeutik dan memberi perkhidmatan
susulan;
mengekalkan hubungan yang perlu seperti dengan ahli keluarga, pihak berkuasa
pendidikan atau majikan serta mencadangkan penyelesaian dan rawatan yang
mungkin terhadap sesuatu masalah;
mengkaji faktor psikologi dalam diagnosis, rawatan serta pencegahan penyakit
mental dan gangguan emosi atau personaliti serta berbincang dengan profesional
yang berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26341
26342
2635
Ahli psikologi
Pegawai psikologi S41
PROFESIONAL KERJA SOSIAL DAN KAUNSELING
Profesional kerja sosial memberi bimbingan kepada pelanggan dalam hal-hal sosial dan yang
berkaitan untuk membolehkan mereka mencari dan menggunakan sumber untuk mengatasi
kesulitan serta mencapai matlamat yang dikehendaki.
Tugas merangkumi:
membantu individu dan keluarga yang mempunyai masalah peribadi dan sosial;
mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan keperluan pelanggan serta
menasihati mereka tentang hak dan tanggungjawab mereka;
menganalisis keadaan pelanggan dan mengemukakan pendekatan alternatif untuk
menyelesaikan masalah;
menyediakan dan menyusun rekod kes atau laporan untuk prosiding mahkamah
dan undang-undang lain;
merancang, menilai, meningkatkan, dan membangunkan perkhidmatan kebajikan;
memberi bimbingan kepada remaja yang mungkin bermasalah serta memulihkan
mereka yang bermasalah dengan menganjurkan dan menyelia aktiviti sosial,
pendidikan dan rekreasi dalam kelab remaja, di pusat komuniti dan pertubuhan
yang seumpamanya;
membantu orang cacat anggota atau akal mendapatkan rawatan yang cukup dan
meningkatkan keupayaan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat;
merancang, mengurus atau menyediakan perkhidmatan bantuan di rumah;
mengawasi perkembangan pelanggan dengan mengekalkan hubungan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26351
26352
26353
26354
2636
Pekerja sosial, profesional
Pegawai kebudayaan B41
Pegawai pembangunan masyarakat S41
Pegawai belia dan sukan S41
PROFESIONAL KEAGAMAAN
Profesional keagamaan berfungsi sebagai pengabadi tradisi, amalan, dan kepercayaan suci
serta merayakan atau menjalankan permulaan upacara amal, mengetuai ulang upacara
peristiwa kreatif, penebusan, dan penyelamatan, dan menawarkan korban kepada dewa atau
Tuhan.
Tugas merangkumi:
mengabadikan tradisi, amalan, dan kepercayaan suci;
mengendalikan khidmat, istiadat, dan upacara keagamaan;
menjalankan berbagai-bagai tugas pentadbiran dan sosial, termasuk menghadiri
jawatankuasa dan mesyuarat organisasi keagamaan;
memberi bimbingan kerohanian dan moral mengikut agama yang dianuti;
menyebarkan doktrin keagamaan;
menyediakan serta menyampaikan khutbah dan ceramah keagamaan;
mengadakan kelas agama serta memimpin sembahyang dan
perbincangan, kumpulan, tempat mencari ketenangan dan seminar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
menyelia
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26361
26362
26363
26364
26365
26366
264
Pegawai, agama
Mufti
Imam
Kadhi
Paderi
Sami
PENGARANG, WARTAWAN, DAN ahli LINGUISTIK
Pengarang, wartawan, dan pakar linguistik memikirkan dan mencipta atau
mempersembahkan karya sastera, menyunting berita, cerita, dan ulasan atau karya seni lain.
2641
PENGARANG DAN PENULIS YANG BERKAITAN
Pengarang dan penulis yang berkaitan menulis karya sastera untuk penerbitan atau
persembahan drama dan penerbitan seni serta menilai merit karya sastera dan karya seni
yang lain.
Tugas merangkumi:
menulis karya sastera untuk penerbitan atau persembahan drama;
menulis skrip dan kesinambungan serta menyediakan program bagi penerbitan
pementasan, filem, radio, dan televisyen;
menilai dan menulis karya sastera, muzik, dan karya seni lain, serta tentang seni
persembahan;
menemu bual ahli politik dan orang kenamaan lain dalam persidangan akhbar dan
pada masa lain, termasuk temu bual individu yang dirakamkan untuk radio atau
televisyen;
menulis ruangan editor serta memilih, meminda, menyusun, dan menyunting
rencana yang diserahkan untuk penerbitan siaran;
menilai manuskrip yang diserahkan untuk penerbitan dalam bentuk buku, membuat
cadangan ke atasnya, dan menyunting atau menyelia kerja penyuntingan bahan
tersebut;
menulis salinan iklan untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan tertentu;
memilih, mengumpul, dan menyediakan bahan publisiti tentang perniagaan atau
organisasi lain untuk disiarkan melalui akhbar, radio, televisyen, dan media lain;
mereka bentuk serta menulis brosur, buku panduan, dan penerbitan teknikal yang
seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26411
26412
26413
26414
26415
26416
Pengarang
Penkritik
Penyusun, iklan
Penulis lirik
Penyunting
Pembaca pruf
2642
WARTAWAN
Wartawan menulis karya sastera untuk penerbitan atau persembahan drama dan produksi
seni serta menilai merit karya sastera dan karya seni lain atau menulis dan menyunting
berita, cerita, dan ulasan.
Tugas merangkumi:
menulis karya sastera untuk penerbitan atau persembahan drama;
menulis skrip dan kesinambungan serta menyediakan program bagi penerbitan
pementasan, filem, radio, dan televisyen;
menilai dan menulis tentang merit karya sastera, muzikal, dan karya seni yang lain
dan tentang seni persembahan;
mengumpul, melaporkan dan memberi ulasan terhadap berita dan hal ehwal
semasa untuk penerbitan dalam surat khabar dan terbitan berkala atau untuk
penyiaran melalui radio atau televisyen;
menemu bual ahli politik dan orang kenamaan lain dalam persidangan akhbar dan
pada masa lain, termasuk temu bual individu yang dirakamkan untuk radio atau
televisyen;
menulis ruangan editor serta memilih, meminda, menyusun, dan menyunting
rencana yang diserahkan untuk penerbitan siaran;
menilai manuskrip yang diserahkan untuk diterbitkan dalam bentuk buku, membuat
cadangan ke atasnya dan menyunting atau menyelia kerja penyuntingan bahan
tersebut;
menulis salinan iklan untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan tertentu;
memilih, mengumpulkan, dan menyediakan bahan publisiti tentang perniagaan atau
organisasi lain untuk disiarkan melalui akhbar, radio, televisyen, dan media lain;
mereka bentuk serta menulis brosur, buku panduan, dan penerbitan teknikal yang
seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26421
26422
26423
2643
Penulis ruangan
Penyunting politik
Pegawai berita S41
PENTERJEMAH, JURUBAHASA, DAN AHLI LINGUISTIK LAIN
Penterjemah, jurubahasa, dan pakar linguistik lain mengkaji asal usul, perkembangan, dan
struktur bahasa serta menterjemah atau mentafsir secara bertulis atau lisan daripada satu
bahasa kepada bahasa yang lain.
Tugas merangkumi:
mengkaji perhubungan antara bahasa induk lama dengan kumpulan bahasa
moden, menjejak asal usul dan evolusi perkataan, tatabahasa, dan bentuk bahasa
serta mengemukakan penemuannya;
memberi nasihat atau menyediakan sistem pengelasan bahasa, tatabahasa,
kamus, dan yang seumpamanya;
menterjemah daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain dan memastikan
makna yang betul dalam bahasa asal dikekalkan, teks undang-undang, kerja
teknikal atau saintifik diterjemahkan dengan betul serta ungkapan dan istilah karya
asal disampaikan dengan setepat yang mungkin sambil mengekalkan gaya karya
asal tersebut;
mentafsirkan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain, terutamanya dalam
persidangan, mesyuarat, dan acara yang seumpamanya, dan memastikan makna
yang disampaikan adalah betul, dan menyampaikan sedapat yang mungkin bahasa
asal yang diucapkan;
boleh mengkhusus dalam sekurang-kurangnya dua bahasa atau lebih;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26431
26432
26433
26434
26435
26436
26437
265
Penterjemah
Jurubahasa
Pegawai filologi
Pegawai perancang bahasa S41
Jurubahasa L17
Jurubahasa serentak N41
Penolong Pegawai Perancang Bahasa S27
ARTIS KREATIF DAN PERSEMBAHAN
Artis kreatif dan persembahan menjalankan penyelidikan, menambah baik atau
membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan pengetahuan
berkaitan dengan artis visual, ahli muzik, penyanyi dan penggubah lagu, penari dan pereka
tari, filem, pentas dan pengarah dan penerbit yang berkaitan, pelakon, juruhebah radio,
televisyen dan media lain, badut, ahli silap mata, akrobat, dan profesional berkaitan, penjaga
dan jurulatih haiwan/burung.
2651
ARTIS VISUAL
Artis visual mencipta dan melaksanakan kerja seni dengan memahat, mewarna, melukis,
mencipta kartun, mengukir atau menggunakan teknik yang berkaitan.
Tugas merangkumi:
merancang, membangunkan, dan menyediakan perkhidmatan dalam bentuk
pengajaran, ceramah, seminar, kursus, mesyuarat, tunjuk cara, dan aktiviti lain;
mengikuti perkembangan baru dalam pendidikan, amalan, dan proses seni visual
dan memastikan Artis Visual mengekalkan standard kualiti dan prestasi, mencapai
sasaran, dan melaksanakan Dasar Pendidikan yang dikenal pasti;
mencipta reka bentuk seni berupa atau abstrak tiga dimensi atau ukir timbul dengan
membentuk dan menggabungkan bahan seperti kayu, lilin, batu, tanah liat atau
logam;
mencipta lukisan seni berupa atau abstrak dengan menggunakan pensel, dakwat,
cat minyak, cat air atau dengan mengaplikasikan teknik lain;
mencipta lukisan dan mengukir atau menggoresnya di atas logam, kayu, atau
bahan lain;
mencipta kartun untuk menggambarkan orang dan peristiwa, biasanya dalam
karikatur;
mencipta serta menghasilkan reka bentuk dan ilustrasi untuk buku, majalah, iklan,
dan tujuan yang seumpamanya;
membaik pulih lukisan dan barang seni lain yang telah rosak, kotor, dan pudar;
melukis miniatur;
membuat reka bentuk hiasan tatu pada kulit pelanggan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26511
26512
26513
26514
26515
26516
2652
Pemahat
Pelukis kartun
Pelukis animasi
Pengukir-pelakar, seni halus
Pelukis
Pelukis, tatu
AHLI MUZIK, PENYANYI, DAN PENGGUBAH
Ahli muzik, penyanyi dan penggubah menggubah dan mengubahsuai hasil ciptaan muzik
serta memimpin atau mengambil bahagian dalam persembahan.
Tugas merangkumi:
menjalankan uji bakat dan memilih ahli muzik dan penyanyi serta memilih muzik
untuk persembahan;
mencipta dan menulis komposisi muzik;
mengubahsuai atau menyusun muzik bagi kumpulan instrumental, alat muzik atau
sesuatu upacara;
memimpin kumpulan instrumental atau vokal;
bermain satu atau lebih alat muzik secara solo atau sebagai ahli sesuatu orkestra;
menyanyi secara solo atau ahli kumpulan vokal;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26521
26522
26523
26524
26525
2653
Pemain muzik
Penyusun, muzik
Konduktor, pancaragam
Penyanyi/vokalis
Ahli muzik B41
PENARI DAN PEREKA TARI
Penari dan pereka tari memikirkan dan mencipta atau mempersembahkan tarian untuk
menghiburkan penonton.
Tugas merangkumi:
menggambarkan dan mencipta tarian yang lazimnya menyampaikan cerita, tema,
idea atau mood melalui corak langkah, pergerakan, dan gerak isyarat;
menyusun dan mengarahkan persembahan tarian bagi produksi pentas atau filem;
mempersembahkan tarian secara solo, berpasangan, atau sebagai ahli kumpulan
tarian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26531
26532
26533
26534
2654
Penari
Pereka tarian
Pengarah, tarian
Penyusun, tarian
PENGARAH DAN PENERBIT FILEM, PEMENTASAN, DAN YANG BERKAITAN
Pengarah dan penerbit filem, pementasan, dan yang berkaitan secara langsung dalam
produksi wayang gambar, televisyen, atau radio, dan pertunjukan pentas.
Tugas merangkumi:
mengkaji skrip untuk menentukan tafsiran seni, mengarahkan pelakon berkenaan
kaedah lakonan, dan mengarahkan semua aspek produksi drama di pentas,
televisyen, radio, atau dalam wayang gambar, termasuk pemilihan pelakon dan
keputusan muktamad tentang pakaian, reka bentuk set, kesan bunyi, atau
pencahayaan;
mengisahkan cerita atau membaca karya sastera dengan lantang untuk mendidik
atau menghibur pendengar;
menonton filem atau pita video yang telah diproses untuk menilai serta memilih
babak dan menentukan babak mana yang patut diambil gambar semula;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26541
26542
26543
26544
26545
26546
2655
Pengarah, wayang gambar
Penyunting, filem dan video
Penerbit, televisyen
Pegawai penerbitan N41
Pegawai makmal filem C41
Penerbit rancangan B41
PELAKON
Pelakon berlakon dalam produksi wayang gambar, televisyen, atau radio, dan pertunjukan
pentas.
Tugas merangkumi:
mengkaji skrip untuk menentukan tafsiran seni;
mempelajari skrip dan tanda-tanda serta memainkan peranan dalam produksi
drama di pentas, televisyen, radio atau dalam wayang gambar;
bercerita atau membaca karya sastera dengan lantang untuk mendidik atau
menghibur pendengar;
menonton filem atau pita video yang telah diproses untuk menilai serta memilih
babak dan menentukan babak mana yang patut diambil gambar semula;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26551
26552
26553
Pelakon
Tukang cerita
Artis budaya B27
2656
JURUHEBAH RADIO, TELEVISYEN, DAN MEDIA LAIN
Juruhebah radio, televisyen, dan media lain membaca berita terkini, mengendalikan
wawancara, dan membuat pengumuman lain atau pengenalan di radio, televisyen, atau
teater dan pertubuhan lain.
Tugas merangkumi:
membaca berita terkini, membuat pengumuman lain, dan memberi ulasan sukan
dan peristiwa lain di radio atau televisyen;
memperkenalkan artis yang membuat persembahan atau orang yang diwawancara,
dan membuat pengumuman yang berkaitan di radio dan televisyen atau di teater,
kelab, dan pertubuhan lain;
mewawancara orang awam, terutamanya di radio dan televisyen;
mengulas hal sukan, politik, sosial, atau ekonomi;
menyelidik, menyiasat, dan menyusun pakej cerita dan program;
memantau maklumat yang masuk dan berhubung dengan penyunting rangkaian,
wartawan, penerbit dan pengarah media, pereka bentuk grafik, jabatan program
yang lain serta sumber berita dan program luar;
memilih dan menyusun bahan untuk disiarkan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26561
26562
26563
2657
Juruhebah, radio atau televisyen
Pewawancara, media
Pembantu sokongan persembahan
BADUT, AHLI SILAP MATA, AKROBAT, DAN PROFESIONAL BERSEKUTU
YANG BERKAITAN
Badut, ahli silap mata, akrobat, dan profesional bersekutu yang berkaitan menghiburkan
penonton di sarkas dan tempat lain dengan mempersembahkan pelbagai jenis pertunjukan.
Tugas merangkumi:
melakukan telatah yang melucukan dan menceritakan kisah lucu untuk
menghiburkan hati penonton;
melakukan aksi yang menakjubkan yang memerlukan liuk badan yang luar biasa;
melakukan pertunjukan silap mata dan gerakan tangan yang tangkas serta aksi
hipnotisme yang menakjubkan;
melakukan aksi akrobatik yang sukar dan hebat serta aksi gimnastik atau menjugel
yang menakjubkan;
melatih dan membuat persembahan bersama-sama haiwan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26571
26572
26573
26574
Akrobat
Ahli peliuk badan
Ahli silap mata
Badut
26575
2658
Pemukau ular
PENJAGA DAN JURULATIH HAIWAN
Penjaga dan jurulatih haiwan menjaga haiwan serta melatih dan membuat persembahan
bersama-sama haiwan di zoo, taman burung, dan akuatik.
Tugas merangkumi:
menjaga haiwan di zoo, taman burung atau akuatik;
melatih dan membuat persembahan bersama-sama haiwan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26581
26582
26583
26584
2659
Penghibur/jurulatih di zoo, taman burung dan akuatik
Penghibur/jurulatih di taman buaya
Jurulatih, anjing
Jurulatih, kuda
ARTIS KREATIF DAN ARTIS PERSEMBAHAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi artis kreatif dan persembahan yang tidak dikelaskan di manamana dalam Kumpulan Kecil 265: Artis Kreatif dan Persembahan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
26591
27
Artis kreatif dan artis persembahan yang tidak dikelaskan di manamana
PROFESIONAL PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT, DAN PERKHIDMATAN
LAIN
Profesional hospitaliti, runcit, dan perkhidmatan lain menjalankan penyelidikan, menambah
baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi, atau mengaplikasikan
pengetahuan teknikal berhubung dengan operasi hotel dan restoran.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
271
PROFESIONAL HOTEL, RESTORAN, HOSPITALITI DAN BERKAITAN
271
PROFESIONAL HOTEL, RESTORAN, HOSPITALITI DAN BERKAITAN
Profesional hotel, restoran, hospitaliti dan berkaitan menjalankan penyelidikan, merancang,
membangunkan, dan menambah baik pengurusan hotel, restoran dan hospitaliti mengenai
konsep yang berkaitan, membangunkan prinsip dan kaedah operasi untuk memastikan
integriti dan keselamatan data.
2711
PROFESIONAL HOTEL, HOSPITALITI DAN BERKAITAN
Profesional hotel, hospitaliti dan berkaitan menjalankan penyelidikan, merancang,
membangunkan, dan menambah baik pengurusan hotel dan hospitaliti yang berkaitan,
membangunkan prinsip dan kaedah operasi untuk memastikan kualiti dan integriti hotel.
Tugas merangkumi:
merancang dan menambah baik operasi pengurusan hotel;
memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos operasi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
27111
27112
27113
27114
27115
27116
2712
Pentadbir makanan dan minuman
Eksekutif perkhidmatan tetamu, makanan dan minuman
Personel makanan dan minuman
Pegawai, perkhidmatan tetamu
Eksekutif, operasi hotel
Pegawai penyediaan makanan C41
PROFESIONAL RESTORAN DAN BERKAITAN
Profesional restoran dan berkaitan menjalankan penyelidikan, merancang, membangunkan,
dan menambah baik pengurusan restoran dan konsep yang berkaitan, membangunkan
prinsip dan kaedah operasi untuk memastikan integriti dan keselamatan data.
Tugas merangkumi:
merancang dan menambah baik operasi pengurusan restoran;
memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos operasi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
meningkatkan kefahaman dan menyelaras pelaksanaan kerja.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
27121
Pentadbir dapur
Kumpulan Utama 3:
JURUTEKNIK
DAN PROFESIONAL
BERSEKUTU
Juruteknik dan profesional bersekutu biasanya melakukan tugas teknikal dan tugas yang
berkaitan dengan penyelidikan dan pengaplikasian konsep sains atau seni dan kaedah
operasi, dan peraturan kerajaan atau perniagaan serta mengajar pada suatu peringkat
pendidikan tertentu. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan
kemahiran pada tahap kemahiran yang ketiga.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan sub-utama yang berikut:
31
32
33
34
35
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS DAN KEJURUTERAAN
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN
PROFESIONAL BERSEKUTU PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, KEBUDAYAAN, DAN
YANG BERKAITAN
JURUTEKNIK MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
31
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS DAN KEJURUTERAAN
Profesional bersekutu sains dan kejuruteraan menjalankan tugas teknikal yang berhubung
dengan penyelidikan dan pengaplikasian konsep dan kaedah operasi dalam bidang sains fizik
serta bidang pengkomputeran dan kejuruteraan, atau mereka mengawal dan mengendalikan
kelengkapan teknikal, memandu pesawat, mengemudi kapal, dan menyiasat aspek
keselamatan, dalam proses pembuatan atau proses dan produk yang lain.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
311
312
313
314
315
316
JURUTEKNIK SAINS FIZIK DAN KEJURUTERAAN
PENYELIA PERLOMBONGAN, PEMBUATAN DAN PEMBINAAN
JURUTEKNIK KAWALAN PROSES
JURUTEKNIK SAINS HAYAT DAN PROFESIONAL BERSEKUTU
BERKAITAN
JURUTEKNIK KAPAL, PESAWAT, DAN KERETAPI
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS NUKLEAR
311
JURUTEKNIK SAINS FIZIK DAN KEJURUTERAAN
YANG
Juruteknik sains fizik dan kejuruteraan menjalankan tugas teknikal yang berkaitan dengan
penyelidikan dan pengaplikasian praktik konsep, prinsip, dan kaedah operasi berhubung
dengan sains fizik termasuk bidang seperti kejuruteraan, lukisan teknikal, atau kecekapan
ekonomi dalam proses pengeluaran.
3111
JURUTEKNIK SAINS KIMIA DAN FIZIK
Juruteknik sains kimia dan fizik, biasanya di bawah arahan dan penyeliaan ahli fizik, ahli
kimia, ahli meteorologi, ahli geologi, dan ahli sains yang berkaitan, menjalankan tugas
teknikal yang berhubung dengan penyelidikan dalam bidang kimia, geologi, geofizik,
meteorologi, dan astronomi serta pembangunan dan pengaplikasian praktik hasil
penyelidikan dalam bidang perindustrian, perubatan, ketenteraan, dan pengaplikasian praktik
yang lain.
Tugas merangkumi:
mengumpul sampel serta menyediakan bahan dan kelengkapan ujikaji, ujian, dan
analisis;
membuat pemerhatian, merekod, mengekod keadaan cuaca dan menghantar
laporan cuaca serta menyelenggara kelengkapan mengkaji cuaca;
membantu mereka bentuk dan menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis;
membuat pemerhatian, pengiraan/pengukuran, merekodkan dan memplot
maklumat serta mungkin membantu menyediakan laporan dan dokumen teknikal
untuk diterbitkan;
menyusun dan menyimpan data yang sesuai;
menyediakan anggaran kuantiti serta kos bagi bahan dan buruh yang diperlukan
bagi projek yang ditetapkan;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal untuk mengenal pasti dan menyelesaikan
masalah yang timbul semasa menjalankan tugas;
menyelia atau menyelenggara dan membaik pulih kelengkapan penyelidikan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31111
31112
31113
31114
31115
31116
31117
31118
3112
Juruteknik, sains fizik
Penolong pegawai kaji cuaca C27
Pembantu kaji cuaca C17
Juruteknik, tanah
Juruteknik, meteorologi
Pembantu makmal, geologi
Konduktor, penyelidikan makmal estet/ladang
Pembantu makmal C17
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN AWAM
Juruteknik kejuruteraan awam menjalankan tugas teknikal dalam penyelidikan, reka bentuk,
pembinaan, operasi penyelenggaraan, dan pembaikpulihan bangunan dalam kejuruteraan
awam serta struktur lain seperti sistem bekalan air dan rawatan kumbahan, jambatan, jalan
raya, empangan, dan lapangan terbang.
Tugas merangkumi:
menjalankan atau membantu dalam ujian ke atas tanah dan bahan binaan yang
dilakukan di lapangan atau di makmal;
memberi bantuan teknikal berhubung dengan pembinaan bangunan dan struktur
lain serta kaji ukur atau penyelidikan laporan kaji ukur;
memastikan pematuhan spesifikasi reka bentuk, perundangan dan peraturan yang
berkaitan, dan memastikan standard bagi bahan dan kerja yang diperlukan;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal berhubung dengan prinsip dan amalan
pembinaan dan kejuruteraan awam untuk mengenal pasti dan menyelesaikan
masalah yang timbul;
membantu menyediakan anggaran kuantiti serta kos bagi bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek, menurut spesifikasi yang ditetapkan;
mengelolakan penyelenggaraan dan pembaikpulihan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31121
31122
31123
31124
31125
3113
Juruteknik, kejuruteraan/awam
Pembantu teknik seni bina J29
Pembantu teknik awam J29
Juruteknik awam J17
Juruteknik seni bina J17
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Juruteknik kejuruteraan elektrik menjalankan tugas teknikal di bawah arahan dan penyeliaan
jurutera elektrik yang menyumbang kepada reka bentuk, pembinaan, pemasangan,
penyelenggaraan dan pembaikpulihan sistem dan kelengkapan elektrik.
Tugas merangkumi:
membantu kerja penyelidikan dan pembangunan berhubung dengan sistem,
kelengkapan, dan kemudahan elektrik serta menguji prototaip;
membantu menyediakan reka bentuk dan susun atur pemasangan dan litar elektrik;
menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;
membantu penyeliaan teknikal bagi pembuatan, pemasangan, penggunaan,
penyelenggaraan, dan pembaikpulihan sistem dan kelengkapan elektrik;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal berhubung dengan teori dan amalan
kejuruteraan elektrik bagi mengenal pasti serta menyelesaikan masalah yang timbul
semasa menjalankan tugas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31131
31132
31133
31134
31135
31136
3114
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik
Pembantu kejuruteraan, elektrik (sistem voltan tinggi)
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik (transmisi kuasa elektrik)
Penganggar, kejuruteraan/elektrik
Pembantu teknik elektrik J29
Juruteknik elektrik J17
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
Juruteknik kejuruteraan elektronik, biasanya di bawah arahan dan penyeliaan jurutera
elektronik, menjalankan tugas teknikal berhubung dengan penyelidikan kejuruteraan
elektronik serta reka bentuk, pembuatan, pemasangan, pembinaan, operasi,
penyelenggaraan, dan pembaikpulihan kelengkapan elektronik dan sistem elektromekanik.
Tugas merangkumi:
membantu kerja penyelidikan dan pembangunan berhubung dengan kelengkapan
elektronik;
membantu menyediakan reka bentuk dan susun atur litar elektronik;
menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan kelengkapan elektronik;
membantu penyeliaan teknikalal pembuatan, penggunaan, penyelenggaraan serta
pembaikpulihan sistem kelengkapan elektronik untuk memastikan prestasi
mematuhi spesifikasi dan peraturan yang memuaskan;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal berhubung dengan prinsip dan amalan
kejuruteraan elektronik dan telekomunikasi untuk mengarah, mengesan, dan
membetulkan kecacatan atau kerosakan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31141
31142
31143
31144
3115
Juruteknik, kejuruteraan/elektronik
Penganggar, kejuruteraan/elektronik
Pembantu teknik elektronik J29
Juruteknik elektronik J17
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Juruteknik kejuruteraan mekanikal menjalankan tugas teknikal, biasanya di bawah arahan
dan penyeliaan juruteknik mekanik yang menyumbang kepada reka bentuk, pembangunan,
pembuatan, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan, dan pembaikpulihan loji dan
peralatan yang berfungsi secara mekanik.
Tugas merangkumi:
membantu kerja penyelidikan dan pembangunan berhubung dengan perkakas
mesin, enjin kenderaan, pesawat, pemasangan pemanasan, pengalihudaraan, dan
penyejukan serta loji dan kelengkapan lain yang berfungsi secara mekanik;
mereka bentuk dan menyediakan susun atur pemasangan mesin;
menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;
membantu
kerja
penyeliaan
teknikal bagi
pembuatan,
penggunaan,
penyelenggaraan, dan pembaikpulihan loji dan enjin mekanik;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal berkenaan dengan jentera serta prinsip dan
amalan kejuruteraan mekanik supaya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan
masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
membantu kerja pembangunan serta pemantauan pelaksanaan standard dan
prosedur keselamatan bagi kerja kaji ukur marin berhubung dengan badan,
kelengkapan dan kargo kapal;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31151
31152
31153
31154
31155
31156
31157
31158
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal
Pembantu teknik mekanikal J29
Juruteknik mekanikal J17
Ketua dok, dok kering
Pembantu kejuruteraan, marin
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pembinaan kapal)
Pembantu teknik kapal terbang A29
Juruteknik, hos hidraulik
3116
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN KIMIA
Juruteknik kejuruteraan kimia menjalankan tugas teknikal, biasanya di bawah arahan dan
penyeliaan jurutera kimia yang menyumbang kepada pembangunan proses, pembinaan,
operasi, penyelenggaraan, dan pembaikpulihan loji kimia.
Tugas merangkumi:
membantu kerja penyelidikan untuk membangunkan proses dan loji pembuatan
yang baru atau yang lebih baik bagi transformasi bahan secara kimia atau fizik
pada skala komersil;
mereka bentuk dan menyediakan susun atur loji kimia mengikut spesifikasi yang
ditetapkan;
menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan loji;
memberi khidmat penyeliaan teknikal bagi pembinaan, pemasangan, operasi,
penyelenggaraan, dan pembaikpulihan loji kimia untuk memastikan prestasi yang
memuaskan serta mematuhi spesifikasi dan peraturan;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal berhubung dengan prinsip dan amalan
kejuruteraan kimia supaya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang
timbul semasa menjalankan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31161
31162
31163
31164
31165
3117
Juruteknik, kejuruteraan/kimia
Pembantu kejuruteraan, kimia (petroleum)
Juruanalisis, teras (petroleum dan gas asli)
Penganggar, kejuruteraan/kimia
Penolong pegawai kimia bumi C27
JURUTEKNIK PERLOMBONGAN DAN KAJI LOGAM
Juruteknik perlombongan dan kaji logam menjalankan tugas teknikal, biasanya di bawah
arahan dan penyeliaan jurutera perlombongan dan jurutera kaji logam yang menyumbang ke
arah penambahbaikan pembangunan serta kawalan proses pengekstrakan galian logam dan
bukan logam dari bumi untuk diproses dengan lebih lanjut.
Tugas merangkumi:
membantu kerja penyelidikan dan pembangunan berhubung dengan sifat logam
dan aloi yang baru atau kaedah yang lebih baik dalam pengekstrakan mineral
pepejal, minyak, dan gas asli serta untuk mengangkut dan menyimpan minyak dan
gas asli, atau menguji prototaip;
membantu dalam kaji selidik geologi dan topografi serta dalam reka bentuk sistem
pengekstrakan dan pengangkutan minyak, gas asli, dan bijih serta loji pemprosesan
dan penapisan galian dan logam;
menyediakan anggaran kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi
projek dan loji, dan pengangkutan galian, minyak, dan gas asli, serta untuk
pemprosesan dan penapisan galian;
membantu kerja penyeliaan teknikal pembinaan, pemasangan, operasi,
penyelenggaraan dan pembaikpulihan loji, pengangkutan dan pemasangan,
penyimpanan serta pemprosesan bijih galian, minyak, dan gas asli untuk
memastikan prestasi yang memuaskan serta mematuhi spesifikasi dan peraturan;
mengaplikasikan pengetahuan perlombongan, pengekstrakan, pengangkutan dan
penyimpanan minyak dan gas asli serta prinsip dan amalan kaji logam untuk
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan
kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31171
31172
31173
31174
31175
31176
3118
Pembantu makmal, kaji logam
Pembantu kaji logam, fizik
Juruteknik, kejuruteraan/perlombongan
Juruteknik, pengekstrakan petroleum gas semula jadi
Penolong pegawai galian C27
Pembantu galian C17
PELUKIS PELAN
Pelukis pelan menyediakan lukisan, peta dan ilustrasi teknikal daripada lakaran, ukuran dan
data lain serta menyalin lukisan ke atas plat cetak.
Tugas merangkumi:
menyediakan lukisan kerja arkitek dan pereka bentuk daripada lakaran serta
spesifikasi bagi pembuatan dan pemasangan jentera dan peralatan atau bagi
pembinaan bangunan, empangan, jambatan, jalan raya, dan projek kejuruteraan
awam yang lain;
mengendalikan kelengkapan lukisan dengan menggunakan komputer untuk
mencipta, mengubah, dan menghasilkan salinan cetak dan digital bagi lukisan
kerja;
mengendalikan meja digital atau kelengkapan yang seumpamanya untuk
memindahkan salinan cetak lukisan kerja, peta, dan keluk lain ke dalam bentuk
digital;
mengambil data topografi dalam bentuk analog atau digital dengan menggunakan
alat stereo untuk menyediakan dan mengubah peta topografi, hidrografi, utiliti, dan
peta tematik lain;
menyedia dan menyemak ilustrasi untuk digunakan sebagai rujukan, brosur, dan
manual teknikal berkaitan dengan pemasangan, operasi, penyelenggaraan, dan
pembaikpulihan jentera dan kelengkapan lain;
menyalin lukisan ke atas batu atau plat logam untuk dicetak;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31181
31182
31183
31184
31185
31186
31187
31188
Pelukis pelan
Pelukis pelan J17
Juruteknik landskap J17
Penolong arkitek landskap J29
Penolong pegawai senibina J29
Penolong pegawai rancangan tanah G27
Penolong pegawai perancang bandar dan desa J29
Juruteknik perancang bandar dan desa J17
3119
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN SAINS FIZIK DAN KEJURUTERAAN YANG
TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini meliputi juruteknik sains fizik dan kejuruteraan yang tidak dikelaskan di
mana-mana Kumpulan Kecil 311: Juruteknik Sains Fizik dan Kejuruteraan. Sebagai contoh, di
sini perlu dikelaskan mereka yang membantu jurutera dalam hal kejuruteraan pengeluaran,
kajian masa dan gerakan, atau menyediakan anggaran kos dan senarai kuantiti termasuk
kegiatan dalam aktiviti mineral dan geosains.
Tugas merangkumi:
mengumpulkan data dan memberi bantuan teknikal berhubung dengan kaedah
perancangan dan pengeluaran, penggunaan personel, bahan dan kelengkapan
yang cekap, selamat, dan menjimatkan, kaedah kerja dan urutan operasi dan
penyeliaan pelaksanaannya, aspek masa dan gerakan dalam pengelolaan kerja
serta susun atur loji atau pertubuhan yang cekap;
mengenal pasti bahaya yang mungkin berlaku dan memperkenalkan prosedur dan
peranti keselamatan;
mengumpulkan data dan memberi bantuan teknikal berkaitan dengan penyediaan
dan pengawasan anggaran kos dan senarai kuantiti bagi projek pembinaan dan
seni bina;
mengaktifkan robot perindustrian, memprogram atau memprogram semula robot
untuk fungsi yang tertentu, mengawal operasinya serta menyediakan
penyelenggaraan asas dan pelarasan sewaktu bekerja;
menterjemahkan lukisan kerja arkitek daripada lakaran dan spesifikasi bagi
pembuatan serta pemasangan jentera dan kelengkapan atau bagi pembinaan
bangunan, empangan, jambatan, jalan raya, dan projek kejuruteraan awam yang
lain untuk dilakukan oleh pelukis pelan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31191
31192
31193
31194
31195
31196
31197
31198
312
Juruteknik, CAD/CAM
Penolong juruukur bahan J29
Pembantu teknik ukur bahan J29
Pembantu kaji bumi C17
Pembantu teknik ukur J29
Pembantu teknik ukur bangunan J29
Juruteknik ukur bahan J17
Juruteknik ukur J17
PENYELIA PERLOMBONGAN, PEMBUATAN, DAN PEMBINAAN
Penyelia perlombongan, pembuatan dan pembinaan melaksanakan gabungan beberapa
tugas; terlibat dalam pelbagai pekerjaan dalam aktiviti perlombongan, pembuatan, dan
pembinaan. Mereka juga turut menguruskan pengeluaran secara rutin, tanpa membuat
keputusan strategi; mereka juga membantu pengendali sekiranya berlaku kecemasan dan
sebahagiannya melaksanakan kerja teknikal. Dalam kategori ini, hanya pekerjaan ini sahaja
yang tidak boleh dikodkan sebagai pengurus, kerana masih ada sekurang-kurangnya satu
tahap antara mereka dengan pengurusan, dan tidak boleh juga dikodkan sebagai operator
kerana masih ada sekurang-kurangnya satu tahap antara mereka dengan operator.
3121
PENYELIA PERLOMBONGAN
Penyelia perlombongan menyelia aktiviti pengeluaran bagi pekerja yang terlibat dalam
pelbagai pekerjaan dalam perlombongan dan kuari secara rutin tanpa membuat keputusan
strategi. Mereka memastikan arahan pihak pengurusan dilaksanakan dan dikendalikan serta
menguruskan hal personel dan kewangan.
Tugas merangkumi:
menghadiri perhimpunan harian untuk mengesahkan rekod kedatangan dan
mengeluarkan arahan kerja;
menerima, merekodkan, dan menghantar hasil;
memeriksa, menyelenggara, dan menyimpan rekod tersebut seperti yang
dikehendaki
oleh
pihak
pengurusan
di
bawah
kawasan
yang
dipertanggungjawabkan kepadanya dan memastikan semua kerja dilaksanakan
menurut arahan;
membuat tuntutan, mengeluarkan, dan merekodkan bahan yang perlu untuk
operasi;
menyelesaikan ketidakpuasan hati pekerja;
menyediakan senarai gaji bulanan atau menyediakan angka muktamad untuk
menghitung senarai gaji dan membantu menguruskan pembayaran pendahuluan
dan upah kepada pekerja;
merancang dan menganggar kos pengeluaran dan mengemukakan laporan
kemajuan berkala;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31211
3122
Penyelia, perlombongan
PENYELIA PEMBUATAN
Penyelia pembuatan menyelia aktiviti pengeluaran bagi pekerja yang terlibat dalam pelbagai
pekerjaan yang berkaitan dengan kilang papan, makanan, penyelenggaraan, dan dandang
secara rutin tanpa membuat keputusan strategi. Mereka memastikan arahan pihak
pengurusan dilaksanakan serta menguruskan hal personel dan kewangan.
Tugas merangkumi:
menghadiri perhimpunan harian untuk mengesahkan rekod kedatangan dan
mengeluarkan arahan kerja;
menerima, merekodkan, dan menghantar hasil;
memeriksa, menyelenggara, dan menyimpan rekod tersebut seperti yang
dikehendaki oleh pihak pengurusan, berkaitan dengan tanggungjawabnya dan
memastikan semua kerja dilaksanakan menurut arahan;
membuat tuntutan, mengeluarkan, dan merekodkan bahan yang perlu untuk
operasi;
menyelesaikan ketidakpuasan hati pekerja;
menyediakan senarai gaji bulanan atau menyediakan angka muktamad untuk
menghitung senarai gaji dan membantu penguruskan pembayaran pendahuluan
dan upah kepada pekerja;
merancang dan menganggar kos pengeluaran dan mengemukakan laporan
kemajuan berkala;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31221
31222
31223
31224
31225
31226
31227
31228
3123
Penyelia, pengkompaunan
Penyelia, pemotong
Juruteknik, penyelenggaraan
Juruteknik, gudang
Penyelia, kilang papan
Penyelia, chief hookman
Penyelia, pengendali dandang
Juruteknik, kawalan kualiti
PENYELIA PEMBINAAN
Penyelia pembinaan menyelaras, menyelia, dan menyusun jadual aktiviti pekerja yang terlibat
dalam pembinaan serta membaik pulih bangunan dan struktur.
Tugas merangkumi:
membaca spesifikasi untuk menentukan keperluan pembinaan dan merancang
prosedur;
menyusun dan menyelaraskan bahan dan pekerja yang diperlukan untuk
melengkapkan kerja;
memantau dan memeriksa kemajuan kerja;
memeriksa kelengkapan dan tapak pembinaan untuk memastikan keperluan
kesihatan dan keselamatan dipatuhi;
menyelia tapak pembinaan dan menyelaraskan kerja dengan projek pembinaan
lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31231
31232
3129
Penyelia, operasi
Penyelia, pembinaan
PENYELIA LAIN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi penyelia yang tidak dikelaskan di mana-mana dalam
Kumpulan Kecil 312: Penyelia Perlombongan, Pembuatan, dan Pembinaan. Sebagai contoh
di sini seharusnya dikelaskan mereka yang menyelia kerja am, logistik, kemudahan dan hal
alam sekitar.
Tugas merangkumi:
menghadiri perhimpunan harian untuk mengesahkan rekod kedatangan dan
mengeluarkan arahan kerja;
menerima, merekod, dan menghantar hasil;
memeriksa, menyelenggara, dan menyimpan rekod tersebut seperti yang
dikehendaki
oleh
pihak
pengurusan,
di
bawah
kawasan
yang
dipertanggungjawabkan kepadanya dan memastikan semua kerja dilaksanakan
menurut arahan;
membuat tuntutan, mengeluarkan, dan merekodkan bahan yang perlu untuk
operasi;
menyelesaikan ketidakpuasan hati pekerja;
menyediakan senarai gaji bulanan atau menyediakan angka muktamad untuk
menghitung senarai gaji dan membantu menguruskan pembayaran pendahuluan
dan upah kepada pekerja;
merancang dan menganggar kos pengeluaran dan mengemukakan laporan
kemajuan berkala;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31291
31292
31293
31294
313
Penyelia, alam sekitar
Penyelia, kemudahan
Penyelia, am
Penyelia, logistik
JURUTEKNIK KAWALAN PROSES
Juruteknik kawalan proses melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan penghasilan kuasa,
rawatan air, pemprosesan kimia, pemprosesan makanan dan operasi petroleum. Penjawat ini
akan bekerja rapat dengan Jurutera Proses dan Projek dan akan membantu melaksanakan
projek utama serta membangunkan kaedah dan prosedur untuk mengawal atau mengubah
suai proses pembuatan untuk menambah baik produktiviti, kualiti, dan keselamatan.
3131
OPERATOR LOJI PENJANA KUASA
Operator loji penjana kuasa mengendalikan dan mengawasi jentera dan kelengkapan yang
menjana elektrik atau kuasa lain dan mengawal pengagihannya.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi loji penjana kuasa stim pembakaran batu arang,
minyak, atau gas asli;
mengendalikan dan mengawasi stesen penjana kuasa hidroelektrik;
mengawal bekalan kuasa dan pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31311
31312
31313
31314
31315
3132
Penghantar muatan, kuasa elektrik
Operator, papan suis elektrik
Operator, stesen hidroelektrik
Operator, loji penjanaan kuasa
Operator, turbin
OPERATOR LOJI PENUNU DAN PERAWATAN AIR
Operator loji penunu dan perawatan air mengawasi pelbagai jenis loji seperti loji penunu, loji
perawatan air, loji kumbahan, pemampat udara dan gas, stesen pam, dan sistem penyejukan
atau pemanasan, dan pengalihudaraan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi jentera dan peralatan loji penunu pembakar
sampah atau bahan buangan lain;
mengendalikan dan mengawasi jentera dan peralatan untuk menulenkan dan
menjernihkan air untuk keperluan atau kegunaan manusia dan kemudiannya
dikembalikan kepada sistem air asli;
mengendalikan dan mengawasi jentera dan peralatan yang mengawal atur
pembersihan dan pembuangan kumbahan dan buangan;
mengendalikan dan mengawasi pemampat udara dan gas;
mengendalikan dan mengawasi stesen pam untuk memindahkan cecair, gas,
bahan separa cecair dan bahan serbuk dari satu tempat ke tempat yang lain;
mengendalikan dan mengawasi sistem penyejukan untuk penyimpanan sejuk atau
beku, atau proses perindustrian;
mengendalikan dan mengawasi sistem pemanasan dan pengalihudaraan;
mengendalikan peralatan untuk membuat blok ais;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31321
31322
31323
31324
31325
31326
31327
31328
3133
Operator, enjin pegun
Operator, pemampat
Operator, loji insinerator
Operator, stesen pengepaman
Operator, kelengkapan pemanasan dan pengalihudaraan
Operator, sistem penyejukan
Operator, loji R3
Operator, loji rawatan air
PENGAWAL LOJI PEMPROSESAN KIMIA
Pengawal loji pemprosesan kimia mengendalikan dan memantau loji kimia, melaraskan dan
menyelenggara unit pemprosesan dan kelengkapan yang menyuling, menuras,
mengasingkan, memanaskan, atau menapis bahan kimia.
Tugas merangkumi:
mengendalikan panel kawalan elektronik atau berkomputer dari bilik kawalan pusat
untuk memantau dan mengoptimumkan proses fizik dan kimia bagi beberapa unit
pemprosesan;
melaraskan peralatan, injap, pam, kelengkapan kawalan dan proses;
mengawal persediaan, mengukur dan memasukkan bahan mentah dan agen
pemprosesan seperti pemangkin dan bahantara penapis ke dalam loji;
mengawal proses menghidup dan mematikan peralatan, menyelesaikan masalah
kerosakan, dan memantau proses peralatan luar;
mengesahkan peralatan tidak rosak, melaksanakan ujian operasi rutin, dan
mengatur penyelenggaraan;
menganalisis sampel produk, melaksanakan ujian, merekodkan data, dan menulis
log pengeluaran;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31331
Penyelia, loji
3134
OPERATOR LOJI PENAPISAN PETROLEUM DAN GAS ASLI
Operator loji penapisan petroleum dan gas asli mengendalikan dan mengawasi loji yang
menapis, menyuling, dan mengolah petroleum, produk berasaskan petroleum, dan produk
sampingan atau gas asli.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi loji yang mengeluarkan sulfur daripada petroleum
serta produk berasaskan petroleum dan produk sampingan;
mengendalikan dan mengawasi peralatan memproses karbida dan air kepada gas
asetilena;
mengendalikan dan mengawasi peralatan untuk mencairkan dan memampatkan
gas klorin;
mengendalikan dan mengawasi peralatan untuk mendapatkan oksigen dan nitrogen
daripada udara untuk kegunaan perindustrian dan terapeutik;
mengendalikan dan mengawasi loji tempat sulingan tekanan dan gas yang tidak
termeluwap dirawat;
mengendalikan turas tekan untuk mengasingkan minyak sulingan parafin daripada
lilin parafin;
mengendalikan dan mengawasi pam yang mengedarkan produk petroleum atau air
dan larutan kimia melalui loji penapisan;
mengendalikan dan mengawasi panel kawalan di loji penapisan petroleum;
mengendalikan dan mengawasi radas penyulingan yang menyuling atau menapis
produk petroleum;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengadun petrol dengan bahan kimia
dan bahan tambah yang lain;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menapis atau merawat gas asli;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31341
31342
31343
31344
31345
31346
31347
31348
3135
Tukang pam (penapisan petroleum)
Tukang penyuling (penapisan petroleum)
Pengawal (penapisan petroleum)
Operator penyahsulfur, penapisan petroleum
Operator, loji parafin
Pengadun (penapisan petroleum)
Operator, pengolahan/penapisan petroleum dan gas asli
Operator, stesen pengepam/petroleum dan gas asli lain
PENGAWAL PROSES PENGELUARAN LOGAM
Pengawal proses pengeluaran logam mengendalikan dan memantau aktiviti pekerja yang
terlibat dalam kilang penggelek untuk menggelek logam, atau relau untuk melebur atau
memanaskan semula logam, atau mesin untuk menuang logam.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi relau untuk meleburkan logam ferus dan bukan
ferus untuk menghasilkan tuangan;
mengendali dan mengawasi relau untuk memanaskan semula bahan logam
sebelum ditempa, ditekan dengan menggunakan kuasa, digelek, atau untuk
pemprosesan selanjutnya;
mengendalikan dan mengawasi mesin penggelek untuk membentuk keluli panas
atau sejuk kepada beberapa bentuk untuk pemprosesan selanjutnya, atau kepada
bentuk akhir;
mengendalikan dan mengawasi mesin penggelek untuk menjadikan atau
membentuk logam bukan ferus panas atau sejuk kepada bentuk yang ditentukan
seperti plat, kepingan, atau kerajang;
mengendalikan dan mengawasi gulungan keluli untuk membentuk tiub dan paip
tanpa kelim daripada bilet yang telah ditebuk secara membujur;
menuang logam lebur ke dalam acuan serta mengendalikan dan mengawasi mesin
tuang;
mengendalikan mesin penggelek selanjar di mana keluli panas dimasukkan melalui
beberapa siri penggelek (tegak) untuk menghasilkan plat atau kepingan siap dalam
satu operasi yang berterusan;
mengendalikan mesin penggelek untuk menjadikan atau membentuk logam bukan
ferus panas atau sejuk kepada plat, kepingan, kerajang, dawai, atau rod yang
ditentukan dimensinya;
mengawal alat kawalan mesin penggelek mengikut isyarat daripada penggelek;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31351
3139
Pengawal, mesin penggelek, logam
JURUTEKNIK KAWALAN PROSES YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi juruteknik kawalan proses di luar skop Kumpulan Kecil 313:
Juruteknik Kawalan Proses.
Tugas merangkumi:
menghadiri perhimpunan harian untuk mengesahkan rekod kedatangan dan
mengeluarkan arahan kerja;
memeriksa, menyelenggara, dan menyimpan rekod seperti yang dikehendaki oleh
pihak pengurusan, di bawah kawasan yang dipertanggungjawabkan kepadanya
dan memastikan semua kerja dilaksanakan menurut arahan;
membuat tuntutan, mengeluarkan, dan merekodkan bahan yang perlu untuk
operasi;
merancang dan menganggar kos pengeluaran dan mengemukakan laporan
kemajuan berkala;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31391
31392
31393
314
Penolong pegawai teknologi makanan C27
Penolong pegawai penyediaan makanan C27
Juruteknik, pemprosesan makanan
JURUTEKNIK
BERKAITAN
SAINS
HAYAT
DAN
PROFESIONAL
BERSEKUTU
YANG
Juruteknik sains hayat dan professional bersekutu yang berkaitan menjalankan pelbagai
tugas teknikal untuk menyokong profesional sains hayat dalam penyelidikan, perkembangan,
pengurusan, kerja pemuliharaan dan perlindungan, dalam bidang seperti biologi, botani,
zoologi, bioteknologi dan biokimia, dan dalam pertanian, perikanan, dan perhutanan.
3141
JURUTEKNIK SAINS HAYAT (TIDAK TERMASUK PERUBATAN)
Juruteknik sains hayat (kecuali perubatan) menyediakan sokongan teknikal kepada
profesional sains hayat yang menjalankan penyelidikan, analisis, dan ujian organisma hidup,
serta pembangunan dan aplikasi produk dan proses yang dihasilkan daripada penyelidikan
dalam bidang seperti pertanian, pengurusan sumber semula jadi, perlindungan alam sekitar,
biologi tumbuhan dan haiwan, mikrobiologi, serta biologi sel dan molekul.
Tugas merangkumi:
membantu mereka bentuk, membuat persiapan, dan menjalankan uji kaji;
menetapkan, menentukur, mengendali, serta menyelenggara instrumen dan
kelengkapan makmal;
mengumpulkan dan menyediakan spesimen dan sampel, larutan kimia, dan
slaid serta membiakkan kultur untuk digunakan dalam uji kaji;
melaksanakan ujian lapangan dan makmal yang rutin;
memantau uji kaji untuk memastikan pematuhan untuk membetulkan prosedur
kawalan kualiti makmal dan garis panduan kesihatan dan keselamatan;
membuat pemerhatian terhadap ujian, dan menganalisis, menghitung,
merekodkan, dan melaporkan keputusan ujian dengan menggunakan kaedah
saintifik yang sesuai;
mengawet, mengelas, dan mengkatalog spesimen dan sampel;
menyimpan log terperinci bagi kerja yang telah dilaksanakan;
menggunakan komputer untuk membangunkan model dan menganalisis data;
menggunakan kelengkapan kompleks dan berkuasa tinggi untuk melaksanakan
kerja;
mengambil bahagian dalam penyelidikan, pembangunan, serta pembuatan
produk dan proses;
memesan dan menyimpan stok bekalan makmal;
menyelenggara pangkalan data yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31411
31412
31413
31414
31415
31416
31417
3142
Juruteknik, biologi
Juruteknik, entomologi
Juruteknik, botani
Juruteknik, pembiakbakaan buatan
Juruteknik, zoologi
Taksidermis
Penolong pegawai hidupan liar G27
JURUTEKNIK PERTANIAN
Juruteknik pertanian menjalankan tugas teknikal yang berhubung dengan penyelidikan dalam
bidang agronomi serta pembangunan aplikasi hasil penyelidikan dalam bidang pertanian.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengumpulkan spesimen, bahan, dan kelengkapan untuk uji kaji,
ujian, dan analisis;
mengelolakan penyelenggaraan dan pembaikpulihan mesin dan peralatan ladang;
bertanggungjawab terhadap kualiti produk;
membantu dan menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis serta merekodkan hasil
pemerhatian dan maklumat lain yang berkaitan dengan menggunakan kelengkapan
dan peralatan makmal;
menganalisis sampel bijih benih bagi menentukan kadar kualiti, ketulenan, dan
percambahannya;
mengumpulkan data dan menganggarkan kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek;
menguruskan penyelenggaraan dan pembaikpulihan kelengkapan penyelidikan;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip dan amalan sains untuk mengenal
pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31421
31422
31423
31424
31425
31426
3143
Juruteknik, agronomi
Juruteknik, penyelidikan tanaman
Juruteknik, sains tanah
Juruteknik, florikultur
Konduktor, luar dan kilang/ladang kelapa sawit
Penolong pegawai pertanian G27
JURUTEKNIK PERHUTANAN
Juruteknik perhutanan melaksanakan tugas teknikal yang berhubung dengan penyelidikan
dalam perhutanan serta pembangunan aplikasi hasil penyelidikan dalam bidang pertanian.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengumpulkan spesimen, bahan, dan kelengkapan untuk uji kaji,
ujian, dan analisis;
membantu dan menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis serta merekodkan hasil
pemerhatian dan maklumat lain yang berkaitan dengan menggunakan kelengkapan
dan peralatan makmal;
menganalisis sampel bijih benih bagi menentukan perkadaran kualiti, ketulenan,
dan percambahan;
mengumpulkan data dan menganggarkan kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek;
menguruskan penyelenggaraan dan pembaikpulihan kelengkapan penyelidikan;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip dan amalan sains untuk mengenal
pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31431
31432
3144
Juruteknik, arborikultur
Penolong pemelihara hutan G27
JURUTEKNIK PERIKANAN
Juruteknik perikanan melaksanakan tugas teknikal yang berhubung dengan penyelidikan
perikanan serta pembangunan aplikasi hasil penyelidikan dalam bidang perikanan.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengumpulkan spesimen, bahan, dan kelengkapan untuk uji kaji,
ujian, dan analisis;
membantu dan menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis serta merekodkan hasil
pemerhatian dan maklumat lain yang berkaitan dengan menggunakan kelengkapan
dan peralatan makmal;
menganalisis sampel ikan untuk menentukan kualiti;
mengumpulkan data dan menganggarkan kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek;
menguruskan penyelenggaraan dan pembaikpulihan kelengkapan penyelidikan;
mengaplikasi pengetahuan tentang prinsip dan amalan sains untuk mengenal pasti
dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
membantu dalam penyediaan dan penambahan pekerja untuk membersihkan,
memeriksa dan memperbaiki peralatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31441
31442
315
Penolong pegawai perikanan G27
Juruteknik, penetasan/udang
JURUTEKNIK KAPAL, PESAWAT, DAN KERETAPI
Juruteknik kapal, pesawat, dan keretapi menyelia operasi perkhidmatan pengangkutan darat,
udara, dan air.
3151
JURUTEKNIK TRAFIK UDARA
Juruteknik trafik udara membaik pulih, memperbaiki, memeriksa, menguji, dan menservis
enjin pesawat udara dan kelengkapan mekanik pesawat yang lain di lapangan terbang.
Tugas merangkumi:
menservis, membaik pulih, dan memperbaiki enjin pesawat udara, seperti jet, enjin
turbo dan omboh serta kelengkapan mekanik pesawat yang lain;
menguji enjin dengan menggunakan kelengkapan ujian;
memeriksa enjin untuk mengesan silinder retak, kebocoran minyak, dan kerosakan
lain;
merujuk manual pengilang dan manual penyelenggaraan pesawat untuk
memastikan spesifikasi dan kemungkinan baik pulih atau untuk menggantikan
bahagian yang rosak;
membaik pulih, memasang, dan menggantikan bahagian enjin;
mengeluarkan enjin dari pesawat untuk diperbaiki dan memasang gantian;
memeriksa, menservis, dan membaik pulih sistem pneumatik dan hidraulik;
melaksanakan kewajipan lain untuk menservis pesawat, termasuk kotak engkol
pancuran, membersihkan skrin, menggris bahagian yang bergerak, dan memeriksa
brek;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31511
31512
Juruteknik, keselamatan trafik udara
Penolong pegawai, kawalan trafik udara A29
3152
JURUTEKNIK KAPAL/MARIN
Juruteknik kapal/marin membaik pulih atau menservis enjin marin di bengkel atau di atas
kapal.
Tugas merangkumi:
menyelia atau membaik pulih dan menservis enjin stim, petrol, diesel, dan enjin
marin;
memeriksa enjin untuk mencari kerosakan dengan menggunakan pelbagai alat dan
perkakas;
menyahpasang sebahagian atau seluruh enjin untuk menggantikan atau
membetulkan bahagian yang haus dan rosak;
menghidupkan enjin dan memerhatikan prestasinya dengan mengambil bacaan
meter seperti suhu, paras bahan bakar, dan tekanan minyak serta membuat
pelarasan yang perlu untuk prestasi yang optimum;
memeriksa, melaras, dan melincirkan enjin secara berkala untuk memastikan enjin
dalam keadaan baik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31521
31522
31523
31524
31525
3153
Pengawal tambatan
Juragan, perahu layar
Penyelia trafik (kapal kargo)
Penolong pegawai laut A29
Juruteknik, enjin (bot)
JURUTEKNIK KERETAPI/LOKOMOTIF
Juruteknik kereta api/lokomotif menservis dan membaik pulih enjin lokomotif.
Tugas merangkumi:
menservis atau membaik pulih jenis petrol, diesel, dan enjin lokomotif jenis lain;
memeriksa enjin untuk mengesan kerosakan dengan menggunakan alat dan
perkakas;
menyahpasang sebahagian atau seluruh enjin untuk menggantikan atau
membetulkan bahagian yang haus dan rosak;
memeriksa, melaras, dan melincirkan enjin secara berkala untuk memastikan enjin
dalam keadaan baik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31531
31532
31533
Penyelia, perkhidmatan kereta api
Penyelia, kereta api LRT
Inspektor, kereta api
3159
JURUTEKNIK PENGANGKUTAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi juruteknik pengangkutan di luar skop Kumpulan Kecil 315:
Kapal, Pesawat dan Juruteknik Kereta api.
Tugas merangkumi:
menyelia dan menyelaraskan satu atau lebih aktiviti perkhidmatan bagi jabatan
trafik;
mengarahkan dan menyeliakan aktiviti konduktor dan pemandu bas dalam
lingkungan kawasan geografi yang terhad;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31591
31592
316
Ketua stesen
Penyelia perkhidmatan pengangkutan jalan
PROFESIONAL BERSEKUTU SAINS NUKLEAR
Profesional bersekutu sains nuklear membantu ahli sains dalam aktiviti makmal dan
pengeluaran dengan melaksanakan tugas teknikal yang melibatkan fizik nuklear, terutamanya
dalam operasi, penyelenggaraan, pengeluaran, dan aktiviti sokongan kawalan kualiti.
3160
PROFESIONAL BERSEKUTU PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NUKLEAR
Profesional penyelidikan dan pembangunan nuklear mengumpul dan menguji sampel ujian
untuk memantau keputusan uji kaji nuklear serta pencemaran kepada manusia, kemudahan,
dan alam sekitar.
Tugas merangkumi:
membantu ahli sains untuk mengendalikan membangunkan konsep, teknologi, dan
strategi baru untuk menambah baik teknologi nuklear;
mengendalikan kelengkapan yang digunakan untuk pelepasan, kawalan, dan
penggunaan tenaga nuklear untuk membantu ahli sains di makmal dan dalam
aktiviti pengeluaran;
menyediakan dan menghantar cadangan dan persembahan bertulis dan lisan;
mereka bentuk, menyelaras, dan mengawal aspek teknikal sesuatu projek;
menganalisis keputusan ujian;
menulis keputusan projek dan menyertai persatuan teknikal melalui penerbitan
kertas teknikal dan mesyuarat persatuan;
membasuh, mencuci, dan mengeringkan radas dan kelengkapan selepas
digunakan dan menyimpannya dalam keadaan kerja yang sesuai;
memastikan bahan dan larutan kimia yang diperlukan tersedia dan mengisi semula
stok dengan mendapatkannya dari stor/kedai;
menjaga makmal agar berada dalam keadaan bersih dan kemas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
31601
Penolong pegawai sains C27
32
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN
Profesional bersekutu kesihatan menjalankan tugas teknikal yang berkaitan dengan
penyelidikan dan aplikasi praktikal bagi konsep, teori, prinsip, dan kaedah operasi dalam
bidang perubatan, perubatan veterinar, pergigian, farmasi, sanitasi, kejururawatan,
perbidanan, perubatan tradisional, dan rawatan secara perbomohan serta disiplin yang
berkaitan.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
321
322
323
324
325
JURUTEKNIK PERUBATAN DAN FARMASEUTIKAL
PROFESIONAL BERSEKUTU KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
PROFESIONAL BERSEKUTU PERUBATAN TRADISIONAL DAN
KOMPLEMENTARI
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU VETERINAR
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN LAIN
321
JURUTEKNIK PERUBATAN DAN FARMASEUTIKAL
Juruteknik perubatan dan farmaseutikal melaksanakan tugas teknikal yang biasanya di
bawah arahan dan penyeliaan pelbagai pakar perubatan termasuk menyediakan
perkhidmatan teknikal, perubatan, dan kesihatan untuk membantu pakar perubatan dalam
mendiagnos penyakit dan memberi rawatan kepada pesakit: melaksanakan kerja rutin
makmal; membuat campuran untuk menentukan formula atau menyebatikan produk
farmaseutikal menurut set formula atau arahan.
3211
JURUTEKNIK KELENGKAPAN PENGIMEJAN PERUBATAN DAN TERAPEUTIK
Juruteknik kelengkapan pengimejan perubatan dan terapeutik menyusun dan menetapkan
pelbagai peralatan dan radas di dalam makmal klinikal.
Tugas merangkumi:
mengendalikan peralatan radiografi termasuk mengambil gambar x-ray,
menjalankan prosedur radiologi menggunakan peralatan umum X-ray dan juga
mesin skan MRI dan CT sama ada yang dijalankan di wad, teater pembedahan
serta bahagian kasualti/kemalangan yang menggunakan alat X-ray bergerak;
penyediaan media kontras yang diberikan kepada pesakit yang terlibat dalam
pemeriksaan khas radiologi dan menguruskan pesakit semasa prosedur x-ray
dijalankan;
memantau dan memastikan pengekalan mutu perkhidmatan radiologi yang effisien,
memastikan prosedur perlindungan radiasi di laksanakan mengikut standard
piawaian yang ditetapkan;
menetapkan posisi radas dan peralatan yang diperlukan serta membuat
sambungan elektrik yang perlu;
menyelenggara makmal agar berada dalam keadaan bersih dan kemas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32111
Juru x-ray U29
3212
JURUTEKNIK MAKMAL PERUBATAN DAN PATOLOGI
Juruteknik makmal perubatan dan patologi menjalankan tugas teknikal, biasanya di bawah
arahan dan penyeliaan ahli patologi perubatan yang menyumbang kepada pengetahuan
penyelidikan saintifik dalam bidang sains perubatan dan untuk membangunkan
pengaplikasian hasil penyelidikan dalam bidang kesihatan awam, dan aplikasi praktikal yang
lain.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengumpulkan spesimen, bahan, dan kelengkapan serta
menghidupkan kultur mikroorganisma untuk ujian, analisis, dan uji kaji;
menyediakan dan mengumpulkan spesimen bendalir dan tisu badan pesakit dan
menilai keputusan untuk mengenal pasti jenis, tahap penularan, dan punca
jangkitan;
membantu dan menjalankan uji kaji, ujian, dan analisis serta merekodkan hasil
pemerhatian dan maklumat lain yang berkaitan dengan menggunakan peralatan
dan kelengkapan makmal;
mengumpulkan data dan menganggarkan kuantiti serta kos bahan dan buruh yang
diperlukan untuk projek;
menguruskan penyelenggaraan dan pembaikpulihan kelengkapan penyelidikan;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip dan amalan saintifik untuk mengenal
pasti serta menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32121
32122
32123
32124
32125
32126
3213
Juruteknik, anatomi
Juruteknik, sains perubatan
Pembantu, parasitologi
Juruteknologi makmal perubatan U29
Juruteknik perubatan U19
Penolong pegawai perubatan U29
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU FARMASEUTIKAL
Juruteknik dan pembantu farmaseutikal mendispens dan menyediakan ubat-ubatan, losen,
dan campuran di bawah bimbingan ahli farmasi di farmasi, hospital, atau dispensari.
Tugas merangkumi:
menyediakan ubat-ubatan dan sebatian farmaseutikal yang lain di bawah
bimbingan ahli farmasi;
mendispens ubat-ubatan dan drug serta memberi arahan bertulis dan lisan tentang
penggunaannya seperti yang ditentukan oleh doktor perubatan, pakar veterinar
atau pekerja lain yang diberi kuasa yang lain;
membersihkan dan menyediakan kelengkapan dan bekas yang digunakan untuk
menyediakan dan mendispens ubat dan sebatian farmaseutikal;
menjalankan ujian makmal yang rutin untuk mengenal pasti ciri-ciri produk
farmaseutikal;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32131
32132
32133
3214
Pembantu, farmaseutikal
Pembantu makmal, farmaseutikal
Pembantu farmasi U29
JURUTEKNIK PERUBATAN DAN PROSTETIK PERGIGIAN
Juruteknik perubatan dan prostetik pergigian membuat gigi palsu separa atau penuh, inlai,
titian gigi, dan korona daripada vulkanit logam atau plat komposisi lain daripada lilin atau
cetakan plaster yang diambil oleh pakar bedah pergigian.
Tugas merangkumi:
membuat dedulang cetakan khas seperti yang ditetapkan oleh pakar pergigian dan
menyediakan tuangan plaster rahang atas dan bawah daripada cetakan lilin;
membentuk vulkanit logam atau plat plastik untuk gigi palsu dan manetapkan gigi
palsu di dalam plat;
memproses gigi palsu di dalam resin akrilik atau logam dan titian gigi menurut
cetakan yang diambil;
membentuk gigi porselin dan korona dan membaik pulih atau membuat tambahan
pada gigi palsu sedia ada seperti yang diarahkan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32141
3215
Juruteknologi pergigian U29
JURUTEKNIK ORTHOTIK DAN PROSTETIK
Juruteknik orthotik dan prostetik membantu orang kurang supaya memasang siap othopedik
dan anggota tiruan (prostesis) yang diperlukan untuk pemulihan mereka.
Tugas merangkumi:
memastikan peralatan mengikut padanan dan pesakit mempunyai lingkungan
pergerakan yang boleh diterima;
menukang anggota prostetik daripada plastik lembut;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32151
32152
322
Pegawai osteopati, umum
Juruteknik, ortopedik
PROFESIONAL BERSEKUTU KEJURURAWATAN DAN PERBIDANAN
Profesional bersekutu kejururawatan dan perbidanan (kecuali pergigian) mengaplikasikan
konsep dan prinsip perubatan yang berkaitan dengan menyambut bayi yang baru lahir dan
menjaga orang yang sakit, cedera, atau hilang upaya serta ibu dan bayi yang baru lahir.
3221
PROFESIONAL BERSEKUTU KEJURURAWATAN (KECUALI PERGIGIAN)
Profesional bersekutu kejururawatan (kecuali pergigian) menyediakan penjagaan
kejururawatan kepada orang yang sakit, cedera, dan orang lain yang memerlukan penjagaan
yang seumpamanya dan menangani kes kecemasan sewaktu ketiadaan doktor.
Tugas merangkumi:
menyediakan penjagaan kejururawatan, rawatan, dan nasihat kepada orang yang
sakit, cedera, hilang upaya, dan orang lain yang memerlukan penjagaan yang
seumpamanya;
membantu doktor perubatan dalam tugas mereka, memberi ubat dan drug,
menggunakan pembalut pembedahan dan memberi jenis rawatan lain di bawah
arahan doktor perubatan;
membantu memberi rawatan pertolongan cemas sewaktu kecemasan;
membantu menyediakan rawatan fizikal dan psikiatri kepada pesakit mental;
membantu menyediakan penyesuaian, perkembangan, dan pendidikan sosial
kepada orang yang cacat akal atau anggota;
menyediakan penjagaan kejururawatan kepada pesakit di rumah mereka;
menyediakan perkhidmatan, penjagaan, dan nasihat kejururawatan dalam
lingkungan masyarakat atau tempat kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32211
32212
32213
32214
3222
Jururawat
Jururawat, ortopedik
Jururawat, perindustrian
Jururawat U29
PROFESIONAL BERSEKUTU PERBIDANAN
Profesional bersekutu perbidanan menyambut atau membantu doktor menyambut kelahiran
bayi, menyediakaan penjagaan sebelum dan selepas bersalin serta memberi nasihat kepada
ibu bapa berkenaan penjagaan bayi.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada ibu-ibu mengandung tentang diet, senaman, dan tingkah
laku yang sesuai untuk memudahkan kehamilan dan kelahiran bayi serta
mengambil tahu keadaan kesihatan secara keseluruhan dan kemajuan mereka;
menyambut kelahiran bayi atau, lebih kerap, membantu doktor menyambut
kelahiran bayi;
merawat ibu selepas bersalin dan menyelia pemulihannya, memeriksa kemajuan
bayi, dan menasihati ibu bapa berkenaan penjagaan bayi;
mengadakan kelas dan seminar pendidikan kesihatan untuk meningkatkan
kesihatan ibu dan bayi;
memberi nasihat berkenaan kaedah kawalan kelahiran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32221
Bidan
32222
323
Jururawat masyarakat U19
PROFESIONAL
BERSEKUTU
KOMPLEMENTARI
PERUBATAN
TRADISIONAL
DAN
Profesional bersekutu perubatan tradisional dan komplementari memberi nasihat tentang
cara untuk mengekalkan atau meningkatkan kesihatan serta merawat penyakit mental dan
fizikal manusia dengan menggunakan teknik yang digunakan sejak turun-temurun dalam
masyarakat, atau dengan kepercayaan agama serta nasihat kerohanian.
3230
PROFESIONAL
BERSEKUTU
KOMPLEMENTARI
PERUBATAN
TRADISIONAL
DAN
Profesional bersekutu perubatan tradisional dan komplementari merawat penyakit mental dan
fizikal manusia dengan herba, akar kayu, dan teknik lain yang digunakan sejak turun-temurun
dalam masyarakat serta memberi nasihat tentang kaedah untuk mengekalkan atau
meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri seseorang.
Tugas merangkumi:
memeriksa pesakit, membuat diagnosis serta merawat penyakit dan kecederaan
dengan menggunakan herba, akar kayu, dan teknik lain yang digunakan sejak
turun-temurun dalam masyarakat;
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang diet yang betul dan
tingkah laku yang baik untuk mengekalkan atau meningkatkan kesihatan dan
kesejahteraan diri;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32301
32302
32303
32304
32305
32306
32307
32308
324
Pengamal perubatan, tradisonal Melayu
Pengamal perubatan, tradisional Cina
Pengamal perubatan, tradisional India (ayurveda)
Pengamal perubatan, tradisional India (homeopati)
Pengamal akupuntur
Pengamal homeopati
Bomoh kampung
Bomoh agama
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU VETERINAR
Juruteknik dan pembantu veterinar menjalankan tugas khidmat nasihat, diagnostik,
pencegahan, dan rawatan veterinar, yang lebih terhad skop dan kerumitannya daripada yang
dijalankan oleh pakar veterinar, dan mereka membantu pakar veterinar menyediakan bahan
dan haiwan untuk pemeriksaan dan rawatan.
3240
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU VETERINAR
Juruteknik dan pembantu veterinar menjalankan tugas khidmat nasihat, diagnostik,
pencegahan, dan rawatan veterinar, yang lebih terhad skop dan kerumitannya daripada yang
dijalankan oleh pakar veterinar, dan mereka membantu pakar veterinar menyediakan bahan
dan haiwan untuk pemeriksaan dan rawatan.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang rawatan terhadap haiwan
serta penyakit dan kecederaannya;
menjalankan pemeriksaan ke atas haiwan untuk membuat diagnosis atau merujuk
kes yang lebih rumit kepada pakar veterinar jika diperlukan;
memberi rawatan kepada haiwan yang sakit atau cedera, terutamanya bagi
penyakit dan gangguan biasa;
menyediakan dan menjaga instrumen dan bahan yang digunakan untuk merawat
haiwan;
menjalankan tugas teknikal yang berkaitan dengan permanian beradas haiwan;
menyediakan haiwan untuk diperiksa atau dirawat dan memegangnya sewaktu
dirawat, jika perlu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32401
32402
32403
32404
32405
325
Pembantu, veterinar
Pembantu, veterinar/permanian beradas
Pemvaksin, veterinar
Penolong pegawai veterinar G27
Pembantu veterinar G17
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN LAIN
Kumpulan kecil ini meliputi profesional bersekutu kesihatan lain yang terlibat dalam aktiviti
kesihatan yang di luar skop kumpulan yang dikelaskan dalam kumpulan kecil 321-324.
3251
PEMBANTU PERGIGIAN DAN AHLI TERAPI
Pembantu pergigian dan ahli terapi menjalankan tugas khidmat nasihat, diagnostik,
pencegahan, dan rawatan pergigian, yang lebih terhad skop dan kerumitannya daripada yang
dijalankan oleh doktor pergigian, dan mereka membantu doktor pergigian menyediakan serta
menjaga instrumen dan kelengkapan lain, menyediakan bahan, dan membantu pesakit agar
bersedia untuk diperiksa atau dirawat.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu berkenaan kebersihan pergigian,
diet dan langkah pencegahan pergigian yang lain;
menjalankan pemeriksaan pergigian untuk membuat diagnosis dan merujuk kes
yang lebih rumit kepada doktor pergigian apabila perlu;
membersihkan gigi, menyediakan lubang dan mengisi tampalan;
mencabut gigi dengan bantuan anestetik;
menyediakan dan menjaga peralatan dan kelengkapan pergigian;
menyediakan bahan pergigian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32511
32512
32513
Jururawat, pergigian
Pembantu, pergigian
Jururawat pergigian U29
3252
JURUTEKNIK REKOD PERUBATAN DAN MAKLUMAT KESIHATAN
Juruteknik rekod perubatan dan maklumat kesihatan menyusun dan menilai keputusan
pemeriksaan, laporan x-ray dan ujian makmal, diagnos, dan pelan rawatan untuk memastikan
kelengkapan dan ketepatannya.
Tugas merangkumi:
memastikan carta perubatan awal pesakit adalah lengkap, semua borang
dilengkapkan dan dikenal pasti serta disahkan dengan betul, dan semua maklumat
yang perlu telah dimasukkan ke dalam komputer;
menggunakan program komputer untuk menyusun data dalam jadual dan
menganalisis data untuk menambah baik penjagaan pesakit, menambah baik kos
kawalan, menyediakan dokumen untuk digunakan dalam tindakan undang-undang,
atau digunakan dalam kajian penyelidikan;
menyelia kerani maklumat kesihatan dan jurutranskripsi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32521
3253
Juruteknik, rekod perubatan
PEKERJA KESIHATAN MASYARAKAT
Pekerja kesihatan masyarakat menjalankan tugas khidmat nasihat, diagnostik, tugas
pencegahan, dan rawatan perubatan, yang lebih terhad skop dan kerumitannya daripada
yang dijalankan oleh doktor perubatan. Mereka bekerja secara berdikari atau dengan
bimbingan dan penyeliaan doktor perubatan di institusi atau di luar pejabat sebagai
sebahagian daripada perkhidmatan kesihatan awam, dan mungkin terlibat terutamanya
dengan penyakit dan gangguan yang biasa menyerang kawasan mereka atau memberi jenis
rawatan spesifik yang tertentu.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang kesihatan, diet, dan
langkah perubatan pencegahan yang lain;
menjalankan pemeriksaan perubatan untuk membuat diagnosis penyakit dan/atau
merujuk kes yang lebih sukar kepada doktor perubatan apabila perlu;
menentukan ubat dan memberi rawatan untuk penyakit, gangguan, atau
kecederaan yang telah didiagnosis;
menjalankan operasi pembedahan yang mudah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32531
32532
32533
Pembantu makmal, perubatan
Pengajar, klinikal
Pembantu perubatan U29
3254
PAKAR OPTIK PENDISPENSAN
Pakar optik pendispensan memberi nasihat tentang pelbagai jenis kanta dan bingkai cermin
mata, termasuk nasihat tentang gaya, berat, dan warna. Mereka juga memberi nasihat
tentang bagaimana hendak memakai dan menjaga cermin mata dan kanta lekap.
Tugas merangkumi:
mentafsir preskripsi optik yang ditulis oleh pakar optometri atau pakar oftalmologi;
memberi nasihat kepada pesakit tentang jenis kanta, bingkai, dan penggayaan;
memasang kanta lekap dan memberi nasihat tentang penjagaan dan kegunaannya;
mengambil ukuran bingkai dan muka untuk memastikan pemasangan dan
posisinya yang betul;
memberi nasihat kepada pesakit tentang penggunaan bantuan penglihatan rendah;
memberi nasihat kepada pesakit apabila pelarasan atau pembaikpulihan cermin
mata diperlukan;
memilih, mengurus, dan memesan pelbagai jenis produk optik;
memesan kanta dari gedung preskripsi;
memeriksa kanta semasa diterima untuk memastikan ia memenuhi spesifikasi yang
diperlukan;
melaksanakan pendidikan dan latihan berterusan;
mengatur dan menjaga pameran di kedai;
berhubung dengan wakil jualan daripada pembekal produk penjagaan penglihatan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32541
3255
Pakar optik, pendispensan kanta lekap
JURUTEKNIK DAN PEMBANTU JURUPULIH ANGGOTA
Juruteknik dan pembantu jurupulih anggota menyediakan perkhidmatan terapeutik perubatan
khas untuk memulihkan orang yang tercedera serta orang yang hilang upaya dari segi mental
dan fizikal.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang postur badan yang betul
semasa bekerja atau sebaliknya, untuk mengelakkan kecederaan dan rasa tegang
serta untuk menguatkan otot;
menjalankan pemeriksaan untuk membuat diagnosis ke atas gangguan tulang, otot,
dan bahagian sistem peredaran atau sistem saraf untuk menentukan rawatan yang
sewajarnya atau merujuk kepada doktor perubatan, jika perlu;
merawat gangguan tulang, otot, dan bahagian sistem peredaran atau sistem saraf
dengan menggunakan kaedah manipulasi serta penggunaan ultra bunyi, haba,
laser, atau teknik yang seumpamanya;
mengurut pelanggan untuk meningkatkan peredaran darah, melegakan, atau
merangsang urat saraf, memudahkan pembuangan najis, meregangkan tendon
yang mengecut dan menghasilkan kesan terapeutik yang lain;
menggunakan rawatan fisioterapi dan teknik yang berkaitan sebagai sebahagian
daripada rawatan ke atas orang yang hilang upaya dari segi fizikal atau mental;
menentukan latihan jasmani untuk pemulihan dan/atau pencegahan;
mengambil bahagian dalam aktiviti vokasional, pendidikan, atau rekreasi yang
berorientasikan perubatan yang dirancang dan direka bentuk untuk memulihkan
orang yang hilang upaya dari segi fizikal dan mental;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32551
32552
3256
Juruelektroterapi
Jurupulih perubatan U29
PEMBANTU PERUBATAN
Pembantu perubatan menjalankan tugas khidmat nasihat, diagnostik, pencegahan, dan
rawatan perubatan, yang lebih terhad skop dan kerumitannya daripada yang dijalankan oleh
doktor perubatan. Mereka bekerja secara berdikari atau dengan bimbingan dan penyeliaan
doktor perubatan di institusi atau di luar pejabat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan
kesihatan awam, dan mungkin terlibat terutamanya dengan penyakit dan gangguan yang
biasa menyerang kawasan mereka atau memberi rawatan tertentu.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada masyarakat dan individu tentang kesihatan, diet, dan
langkah perubatan pencegahan yang lain;
menjalankan pemeriksaan perubatan untuk membuat diagnosis penyakit dan/atau
merujuk kes yang lebih sukar kepada doktor perubatan apabila perlu;
menentukan ubat dan memberi rawatan untuk penyakit, gangguan, atau
kecederaan yang telah didiagnosis;
menjalankan operasi pembedahan yang mudah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32561
32562
32563
32564
32565
3257
Operator peralatan radiograf
Operator, peralatan elektrokardiograf
Operator, peralatan elektroensefalograf
Operator sonografi
Operator ultrasonografi
INSPEKTOR DAN SEKUTU KESIHATAN ALAM SEKITAR DAN PEKERJAAN
Inspektor dan sekutu kesihatan alam sekitar dan pekerjaan, mewakili kerajaan atau
perindustrian dan perusahaan lain, memeriksa tempat kerja atas sebab keselamatan
pekerjaan, serta keselamatan proses pengeluaran atau barangan yang dikeluarkan, yang
digunakan atau dijual, serta memastikan kaedah dan peraturan kesihatan dan alam sekitar
serta standard kualiti dan spesifikasi pengilang dipatuhi.
Tugas merangkumi:
memberi nasihat kepada wakil majikan dan pekerja tentang pelaksanaan kaedah
dan peraturan kerajaan dan peraturan lain berhubung dengan keselamatan
pekerjaan dan persekitaran kerja;
memeriksa tempat kerja untuk memastikan persekitaran kerja, jentera, dan
kelengkapan mematuhi kaedah dan peraturan kerajaan serta peraturan lain;
memeriksa tempat kerja dan mendapatkan fakta tentang amalan dan kemalangan
di tempat kerja dengan mengadakan temu bual, pemerhatian, dan cara lain untuk
menentukan pematuhan kaedah dan peraturan keselamatan;
memeriksa tempat pengeluaran, pemprosesan, pengangkutan, pengendalian,
penyimpanan dan jualan produk untuk memastikan kaedah dan peraturan kerajaan
serta peraturan lain dipatuhi;
memeriksa produk atau komponen siap untuk memastikan pematuhan spesifikasi
dan standard pengilang;
memberi nasihat kepada pengusaha dan orang awam tentang pelaksanaan kaedah
dan peraturan kerajaan serta peraturan lain berhubung dengan kebersihan,
sanitasi, ketulenan, dan penggredan produk utama, makanan, drug, kosmetik, dan
barangan yang seumpamanya;
memberi nasihat kepada pengeluar, operator, dan mereka yang menyelenggara
dan membaik pulih pesawat, kereta, dan kenderaan lain tentang pelaksanaan
kaedah dan peraturan kerajaan serta peraturan lain berkenaan dengan standard
teknikal dan keadaan kenderaan;
memeriksa kenderaan dan tempat yang dibenarkan bagi menyelenggara dan
membaiki kenderaan untuk memastikan standard teknik dan peraturan kerajaan
serta peraturan lain dipatuhi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32571
32572
32573
32574
32575
32576
32577
3258
Inspektor, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Penolong pegawai kesihatan persekitaran U29
Inspektor, kesihatan awam
Penolong pegawai kawalan alam sekitar C27
Inspektor, keselamatan / kenderaan
Penolong pemeriksaan, kilang dan jentera J29
Pemeriksa kereta motor A17
PEKERJA AMBULANS
Pekerja ambulans menjaga pesakit yang sakit dan mudah terdedah pada bahaya semasa
mengangkut mereka ke hospital dan kemudahan perubatan lain, dan ke rumah mereka.
Tugas merangkumi:
menjawab panggilan telefon dan membantu memberi penjagaan segera yang
diperlukan oleh pesakit, sambil memastikan mereka sampai ke hospital dengan
cepat dan selamat;
beralih kepada peranan lain dalam perkhidmatan ambulans, seperti bekerja di
dalam bilik kawalan;
memberi penjagaan dan rawatan yang sesuai sambil cuba menyelamatkan nyawa
pesakit, mencegah keadaan pesakit daripada bertambah buruk dan menggalakkan
pemulihan pesakit;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32581
3259
Pekerja ambulans
PROFESIONAL BERSEKUTU KESIHATAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini meliputi profesional bersekutu kesihatan moden (kecuali kejururawatan)
yang tidak dikelaskan di mana-mana Kumpulan Kecil 325: Profesional Bersekutu Kesihatan
Moden (kecuali kejururawatan).
Tugas merangkumi:
menentukan jenis penyakit atau keadaan yang mengganggu pesakit;
merawat penyakit tertentu dengan memberi pesakit dos yang sangat kecil yang
mencetuskan penyakit seumpamanya;
menulis spesifikasi bagi anggota palsu atau alat lain dan membantu memasangnya
serta memberi penjelasan tentang penggunaannya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
32591
33
Profesional bersekutu kesihatan yang tidak dikelaskan di mana-mana.
PROFESIONAL BERSEKUTU PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN
Profesional bersekutu perniagaan dan pentadbiran melaksanakan kebanyakan tugas teknikal
yang berkaitan dengan aplikasi praktikal pengetahuan yang berkaitan dengan perakaunan
kewangan dan hal transaksi, perhitungan matematik, pembangunan sumber manusia,
menjual dan membeli instrumen kewangan, tugas kesetiausahaan khas, dan
menguatkuasakan atau menggunakan peraturan kerajaan yang berkenaan. Turut dirangkumi
adalah pekerja yang menyediakan perkhidmatan perniagaan seperti pelepasan kastam,
perancangan persidangan, penempatan kerja, membeli dan menjual hartanah atau komoditi
pukal, dan menjadi ejen kepada atlet dan artis.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
331
332
333
334
335
PROFESIONAL BERSEKUTU KEWANGAN DAN MATEMATIK
EJEN DAN BROKER JUALAN DAN PEMBELIAN
EJEN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN
SETIAUSAHA PENTADBIRAN DAN KHAS
PROFESIONAL BERSEKUTU BADAN PENGAWALATURAN
331
PROFESIONAL BERSEKUTU KEWANGAN DAN MATEMATIK
Profesional bersekutu kewangan dan matematik meletakkan nilai bagi pelbagai item dan
harta, menyelenggara rekod transaksi kewangan, menganalisis maklumat permohonan
pinjaman dan memberi keputusan, membeli dan menjual peralatan, dan melaksanakan
pengiraan matematik dan pengiraan yang berkaitan.
3311
PENIAGA DAN BROKER SEKURITI DAN KEWANGAN
Peniaga dan broker sekuriti dan kewangan membeli dan menjual sekuriti, saham, bon, dan
peralatan kewangan yang lain serta berurus niaga dalam pasaran semasa atau pasaran
hadapan bursa asing bagi syarikat sendiri atau bagi pihak pelanggan berdasarkan komisen
dan mencadangkan transaksi kepada pelanggan atau pengurusan atasan.
Tugas merangkumi:
mendapatkan maklumat tentang keadaan kewangan pelanggan dan syarikat
pelaburan yang akan dibuat;
menganalisis trend pasaran sekuriti, bon, saham, dan peralatan kewangan yang
lain, termasuklah tukaran asing;
memberitahu bakal pelanggan tentang keadaan dan prospek pasaran;
memberi nasihat dan mengambil bahagian dalam perundingan syarat-syarat dan
pengurusan pinjaman serta penempatan saham dan bon dalam pasaran kewangan
untuk mendapatkan modal bagi pelanggan;
merekodkan serta menghantar arahan pembelian dan penjualan sekuriti, saham,
bon, atau peralatan kewangan lain dan tukaran asing untuk serahan masa hadapan
atau segera;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33111
33112
33113
33114
33115
3312
Broker, sekuriti
Broker, stok dan saham
Broker, pertukaran asing
Ahli bursa / Jober
Broker, pelaburan
PEGAWAI KREDIT DAN PINJAMAN
Pegawai kredit dan pinjaman menganalisis dan menilai maklumat kewangan dalam
permohonan kredit dan pinjaman dan menentukan untuk meluluskan atau tidak meluluskan
permohonan pelanggan bagi kredit atau pinjaman atau menyarankannya untuk diluluskan
atau tidak diluluskan oleh pihak pengurusan.
Tugas merangkumi:
menemu duga pemohon bagi pinjaman peribadi, gadai janji, pelajar, dan
perniagaan;
mengemukakan permohonan kredit dan pinjaman kepada pihak pengurusan
dengan menyarankannya untuk diluluskan atau ditolak; atau meluluskan atau
menolak permohonan dalam lingkungan had yang dibenarkan untuk memastikan
standard kredit institusi dihormati;
menyimpan rekod pembayaran, dan menyediakan surat rutin yang meminta
bayaran bagi akaun tertunggak dan memanjangkannya untuk tindakan undangundang;
menyiapkan dokumen kredit dan pinjaman;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33121
33122
3313
Pegawai, pinjaman
Pengawal kos
PROFESIONAL BERSEKUTU PERAKAUNAN
Profesional bersekutu perakaunan menyelenggara rekod lengkap transaksi kewangan
sesebuah perusahaan serta mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan
dengan transaksi tersebut.
Tugas merangkumi:
menyelenggara rekod lengkap kesemua transaksi kewangan sesebuah perusahaan
mengikut prinsip perakaunan yang biasa dengan bimbingan akauntan;
mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan pembayaran,
penerimaan, dan transaksi kewangan yang lain;
menyediakan penyata dan laporan kewangan bagi tempoh tertentu;
menjalankan pengiraan perakaunan dengan menggunakan pakej perisian komputer
yang standard;
memberi bantuan dalam penyediaan unjuran aliran tunai dan belanjawan;
menyediakan hasil perakaunan dan hasil lain untuk disampaikan dalam bentuk graf
atau jadual;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip perakaunan untuk mengenal pasti
dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33131
33132
33133
33134
3314
Penolong pegawai, akaun
Penolong juruaudit W27
Penyelia, kewangan
Penolong akauntan W27
PROFESIONAL BERSEKUTU PERANGKAAN, MATEMATIK, DAN AKTUARI
Profesional bersekutu perangkaan, matematik, dan aktuari membantu dalam perancangan
untuk mengumpulkan, memproses, dan mengemukakan data matematik, perangkaan, dan
aktuari serta melaksanakan operasinya, biasanya bekerja di bawah bimbingan Ahli Matematik
dan profesional yang berkaitan atau Perangkawan.
Tugas merangkumi:
membantu dalam perancangan dan pelaksanaan pengiraan matematik, aktuari,
perangkaan, dan yang berkaitan;
menyediakan anggaran terperinci mengenai kuantiti serta kos bahan dan buruh
yang diperlukan untuk kerja bancian perangkaan dan operasi kajian;
menjalankan tugas teknikal yang berkaitan dengan penyediaan, penyelenggaraan,
dan penggunaan daftar dan rangka sampel bagi kerja bancian dan operasi kajian;
menjalankan tugas teknikal berhubung dengan pengumpulan data dan operasi
kawalan kualiti dalam kerja bancian dan operasi kajian;
menggunakan pakej perisian komputer yang standard untuk membuat pengiraan
matematik, aktuari, perangkaan, dan yang berkaitan;
menyediakan keputusan matematik, aktuari, perangkaan, dan keputusan lain dalam
bentuk graf atau jadual untuk persembahan;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip dan amalan matematik, aktuari,
perangkaan, dan yang berkaitan untuk mengenal pasti serta menyelesaikan
masalah yang timbul dalam kerja mereka;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33141
33142
33143
33144
3315
Penolong pegawai perangkaan E27
Pembantu, matematik
Pembantu, aktuari
Pembantu, penyelidik
PENILAI DAN PENTAKSIR KERUGIAN
Penilai dan pentaksir kerugian menilai harta dan pelbagai barangan serta menaksir kerugian
yang dilindungi oleh polisi insurans, atau menjual benda, harta, dan barangan secara lelong.
Tugas merangkumi:
menentukan nilai bahan mentah, hartanah, kelengkapan industri, barang peribadi
dan barang isi rumah, karya seni, permata, dan barangan lain untuk dijual atau
diinsuranskan;
menaksir tahap kerosakan atau kerugian dan liabiliti syarikat insurans dan penaja
jamin bagi kerugian yang dilindungi oleh polisi insurans;
menjual secara lelong berbagai-bagai jenis harta, kereta, komoditi, hasil seni,
barang kemas, dan barangan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33151
33152
33153
33154
33155
33156
33157
33158
332
Jurulelong
Penolong pegawai penaksir W27
Penilai
Penolong pegawai penilaian W27
Inspektor, tuntutan
Ajuster, insurans
Pentaksir, insurans
Penolong pengawai penyelidik Q27
EJEN DAN BROKER JUALAN DAN PEMBELIAN
Ejen dan broker jualan dan pembelian menyelenggara rekod transaksi kewangan, membeli
dan menjual instrumen kewangan, jenis insurans yang berbeza, hartanah, dan perkhidmatan
perniagaan lain, berurusan dengan tukaran asing, bertindak sebagai wakil niaga borong bagi
produk dan perkhidmatan teknikal atau bertindak sebagai pembeli bagi pihak organisasi, atau
mereka menilai nilai komoditi, hartanah, dan harta lain, dan menjual semua ini melalui jualan
lelong atau mengatur, mengurus, dan menyelaraskan pakej lawatan, pameran, dan
konvensyen.
3321
WAKIL INSURANS
Wakil insurans memberi nasihat dan menjual insurans nyawa, kemalangan, kenderaan,
liabiliti, pembiayaan, kebakaran, marin, dan jenis insurans yang lain kepada pelanggan baru
dan yang sedia ada.
Tugas merangkumi:
menyusun senarai bakal pelanggan daripada buku panduan dan sumber lain serta
menghubungi bakal pelanggan untuk menetapkan janji temu;
mendapatkan maklumat yang perlu tentang keadaan pelanggan untuk menentukan
jenis insurans yang sesuai dan syarat-syaratnya;
berunding dengan pelanggan untuk menentukan jenis dan kadar risiko untuk
mendapatkan insurans, had liputan dan syarat pembayaran;
merundingkan dan mengikat kontrak insurans semula;
memberi nasihat, merundingkan syarat serta mengikat kontrak insurans bagi
projek, pemasangan, atau risiko yang besar atau khas;
memungut premium dan menyimpan rekod bayaran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33211
33212
33213
3322
Ejen, insurans
Broker, insurans
Penaja jamin, insurans
WAKIL JUALAN KOMERSIL
Wakil jualan komersil menjual pelbagai barangan kepada peruncit, industri, pemborong, dan
perusahaan lain termasuk membuat perancangan, promosi, hubungan media, pembangunan
produk, pemasaran langsung, penajaan, dan penyelidikan pasaran serta memberi maklumat
khusus apabila diperlukan.
Tugas merangkumi:
menyusun senarai bakal pelanggan dengan menggunakan buku panduan
perdagangan dan sumber lain;
mendapatkan dan mengemaskini pengetahuan tentang produk keluaran majikan
dan pesaing serta memahami keadaan pasaran;
mendapatkan pesanan dan menjual barangan kepada peruncit, industri,
pemborong, dan perusahaan lain;
menjual kelengkapan teknikal, bekalan dan perkhidmatan yang berkaitan kepada
pertubuhan perniagaan atau individu;
memberi maklumat umum dan khusus serta ciri-ciri dan fungsi tentang peralatan
yang hendak dijual dan menunjukkan cara penggunaannya kepada bakal
pelanggan;
menyebutkan dan merundingkan harga dan syarat kredit, menyempurnakan
kontrak, dan merekodkan pesanan;
mengatur penghantaran barangan, pemasangan kelengkapan, dan penyediaan
perkhidmatan;
membuat susulan ke atas pelanggan untuk memastikan pelanggan berpuas hati
dengan produk yang dibeli dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul;
melaporkan jualan yang dibuat dan produk yang boleh dipasarkan kepada
pengurusan jualan;
melaporkan reaksi dan keperluan pelanggan kepada pengilang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33221
33222
33223
33224
33225
33226
33227
33228
3323
Ejen, jualan/kejuruteraan
Penasihat, khidmat lepas jualan
Pencari langganan
Wakil jualan
Jurujual, teknikal
Jurujual, perkhidmatan peniagaan/pengiklanan
Juruanalisis/Eksekutif, penyelidikan pasaran
Jurujual, kereta
PEMBELI
Pembeli membeli barangan dan perkhidmatan bagi pihak industri, komersil, atau pertubuhan
dan organisasi lain.
Tugas merangkumi:
merundingkan dan mengikat kontrak untuk pembelian kelengkapan, bahan mentah,
produk, dan bekalan bagi loji perindustrian, utiliti, agensi kerajaan, atau pertubuhan
lain serta pembelian barang dagangan untuk dijual semula;
mendapatkan maklumat tentang keperluan dan stok serta menentukan kuantiti dan
kualiti barangan yang hendak dibeli, kos, tarikh penghantaran, dan syarat kontrak
yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33231
33232
3324
Pembeli
Ejen, pemerolehan
BROKER PERDAGANGAN
Broker perdagangan membeli dan menjual komoditi, biasanya secara pukal, di tempat lelong
dalam pasaran semasa atau pasaran hadapan, menguruskan prosedur pelepasan kastam
serta memastikan insurans, lesen eksport/import, dan urusan rasmi yang lain adalah teratur,
memadankan pencari kerja dengan kekosongan serta mewujudkan hubungan perniagaan
dan menjual perkhidmatan perniagaan.
Tugas merangkumi:
mengukuhkan hubungan antara pembeli dengan penjual komoditi;
membincangkan keperluan pembelian dan penjualan bagi pelanggan dan memberi
nasihat yang sewajarnya;
menguruskan penerbitan katalog lelongan, menetapkan harga simpanan,
menghadiri lelongan dalam pasaran semasa atau pasaran hadapan dan membuat
tawaran bagi pihak pelanggan;
merundingkan pembelian/jualan melalui perjanjian persendirian bagi barangan
lelong yang tidak terjual;
mendapatkan tempat bagi kargo serta menentukan dan memungut bayaran kargo
daripada pelanggan;
menguruskan prosedur pelepasan kastam bagi urusan eksport atau import;
memastikan insurans dan lesen eksport/import serta urusan rasmi yang lain teratur;
menandatangani dan mengeluarkan bil muatan kapal;
memadankan pencari kerja dengan kekosongan yang diketahui oleh pejabat
penempatan pekerjaan atau memberi nasihat tentang skim latihan;
mencarikan pekerja bagi kekosongan jawatan dengan memperoleh komisen
daripada majikan atau pekerja;
berbincang dengan perusahaan/organisasi tentang kemahiran yang diperlukan
serta ciri lain pekerja yang akan diambil bekerja;
memastikan kontrak pekerjaan memenuhi kehendak undang-undang dan
menandatanganinya;
memperoleh maklumat tentang perkhidmatan yang hendak dijual dan keperluan
bakal pembeli;
memastikan perkhidmatan perniagaan yang dibeli boleh diperolehi oleh pembeli
mengikut format dan pada masa yang disetujui;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33241
Broker, komoditi
333
EJEN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN
Ejen perkhidmatan perniagaan menetapkan kontrak untuk menjual pelbagai perkhidmatan
perniagaan seperti ruang pengiklanan dalam media, melaksanakan aktiviti pelepasan kastam,
memastikan dokumen yang perlu adalah teratur, memadankan pencari kerja dengan
kekosongan yang ada, mencari pekerja untuk majikan, mengatur kontrak untuk atlet,
penghibur, dan artis serta untuk penerbitan buku, penerbitan pementasan atau rakaman,
persembahan dan jualan muzik, serta merancang dan mengelolakan persidangan dan acara
yang seumpamanya.
3331
EJEN PELEPASAN DAN PENGANGKUTAN
Ejen pelepasan dan pengangkutan menguruskan prosedur pelepasan dan memastikan
bahawa insurans, lesen eksport/import, dan urusan rasmi yang lain teratur.
Tugas merangkumi:
menguruskan prosedur pelepasan kastam bagi urusan eksport atau import;
memastikan insurans adalah teratur;
memastikan insurans dan lesen eksport/import serta urusan rasmi yang lain teratur;
menandatangani dan mengeluarkan bil muatan kapal;
menyemak dokumen import/eksport untuk menentukan kandungan kargo, dan
mengelaskan barangan dalam kumpulan bayaran dan tarif yang berbeza dengan
menggunakan sistem pengekodan tarif;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33311
33312
3332
Ejen, pelepasan dan pengangkutan
Ejen, perkapalan
PERANCANG PERSIDANGAN DAN ACARA
Perancang persidangan dan acara menganjurkan dan menyelaraskan perkhidmatan untuk
persidangan, acara, majlis, bankuet, dan seminar.
Tugas merangkumi:
mempromosi persidangan, konvensyen, dan pameran perdagangan kepada bakal
pelanggan;
menjawab pertanyaan berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan dan kos
bagi bilik dan sewa peralatan, katering, dan perkhidmatan yang berkaitan;
bertemu dengan pelanggan untuk membincangkan keperluan mereka dan
menggariskan pilihan untuk memenuhi keperluan tersebut;
mengatur dan menyelaraskan perkhidmatan, seperti kemudahan persidangan,
katering, penandaan, pameran, audiovisual dan kelengkapan komputer,
penginapan, pengangkutan, dan acara sosial untuk peserta, serta pengaturan
logistik untuk penceramah;
menguruskan pendaftaran untuk peserta;
merundingkan jenis dan kos perkhidmatan yang akan disediakan adalah dalam
lingkungan bajet;
mengawasi kerja yang dilakukan oleh kontraktor dan melaporkan perubahan
peraturan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33321
33322
33323
33324
3333
Perunding, pameran dan konvensyen
Penganjur, pameran dan konvensyen
Perunding, pelancongan
Penganjur, pelancongan
EJEN DAN KONTRAKTOR PEKERJAAN
Ejen dan kontraktor pekerjaan memadankan pencari kerja dengan kekosongan kerja,
mencarikan pekerja untuk majikan dan buruh kontrak untuk projek tertentu menurut
permintaan perusahaan dan organisasi lain termasuk kerajaan, institusi, atau mencari tempat
untuk pencari kerja sama ada memperolehi komisen atau tidak.
Tugas merangkumi:
memadankan pencari kerja dengan kekosongan yang diketahui oleh pejabat
penempatan pekerjaan atau memberi nasihat tentang skim latihan;
mencarikan pekerja bagi kekosongan jawatan dengan memperoleh komisen
daripada majikan atau pekerja;
berbincang dengan perusahaan/organisasi tentang kemahiran yang diperlukan
serta ciri lain pekerja yang akan diambil bekerja;
mencari pekerja yang mempunyai kemahiran yang sesuai dan memastikan segala
urusan rasmi yang ditetapkan mengikut peraturan dan keperluan negara atau
antarabangsa;
memastikan kontrak pekerjaan memenuhi kehendak undang-undang dan
menandatanganinya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33331
33332
3334
Ejen, pekerjaan
Pegawai penempatan pekerjaan
EJEN HARTANAH DAN HARTA
Ejen hartanah mengatur penjualan, pembelian, penyewaan dan pajak bagi harta tanah,
biasanya bagi pihak pelanggan dan berdasarkan komisen.
Tugas merangkumi:
mendapatkan maklumat tentang harta yang hendak dijual atau dipajak, keadaan
pemilik dan syarat pemilikan dan keperluan bakal pembeli atau penyewa;
menunjukkan harta yang hendak dijual atau dipajak kepada bakal pembeli atau
penyewa dan menerangkan terma penjualan atau syarat sewa atau pajak;
mengatur acara tandatangan perjanjian pajak dan pemindahan hak harta;
mengutip sewa dan deposit bagi pihak pemilik dan memeriksa harta sebelum,
semasa, dan selepas penghunian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33341
Ejen, hartanah
33342
33343
33344
3339
Ejen, harta
Peniaga harta benda (harta)
Perunding (harta)
EJEN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Kumpulan unit ini merangkumi ejen perkhidmatan perniagaan yang tidak dikelaskan di manamana dalam Kumpulan Kecil 333:Ejen Perkhidmatan Perniagaan. Sebagai contoh, di sini
haruslah dikelaskan pekerjaan yang mewujudkan perhubungan perniagaan, menjual
perkhidmatan perniagaan seperti ruang pengiklanan dalam media, mengatur kontrak untuk
persembahan atlet, penghibur, dan artis, serta bagi penerbitan buku, penerbitan pementasan,
atau perakaman, persembahan, dan penjualan muzik. Turut dirangkumi adalah mereka yang
menjual objek, harta, dan barangan secara lelong.
Tugas merangkumi:
mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan yang hendak dijual dan keperluan
bakal pembeli;
merundingkan kontrak bagi pihak penjual dan pembeli dan menerangkan terma
penjualan dan pembayaran kepada pelanggan;
menandatangani perjanjian bagi pihak penjual atau pembeli dan memastikan
kontrak ditepati;
memastikan perkhidmatan perniagaan yang dibeli dapat disediakan kepada
pembeli dalam format dan pada masa yang dipersetujui;
menjual secara lelong pelbagai jenis harta, kereta, komoditi, haiwan ternak,
barangan seni, barang kemas, dan objek lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33391
33392
33393
33394
33395
334
Ejen, kesusasteraan
Ejen, persembahan muzik
Ejen, sukan
Ejen, teater
Penganjur, sukan
SETIAUSAHA PENTADBIRAN DAN KHAS
Setiausaha pentadbiran dan khas menyediakan aktiviti sokongan komunikasi organisasi dan
dokumentasi dengan menggunakan pengetahuan tentang aktiviti perniagaan organisasi.
Mereka memikul tanggungjawab penyeliaan bagi kerani pejabat dalam organisasi.
3341
PENYELIA PEJABAT
Penyelia pejabat menyelia dan menyelaraskan aktiviti pekerja dalam Kumpulan Utama 4:
Kerani. Mereka juga menjalankan tugas-tugas pentadbiran di peringkat Kumpulan Sokongan.
Tugas merangkumi:
menyelaraskan, menetapkan, dan menyemak kerja kerani yang terlibat dalam tugas
berikut: pemprosesan kata, penyimpanan rekod dan pemfailan; pengendalian
telefon dan papan suis; kemasukan data; penerbitan berkomputer, dan aktiviti lain
yang melibatkan pejabat am dan kemahiran pentadbiran;
pengesahan resit, pembelian, semakan inventori, pengawalan peti besi, urusan
penyimpanan hasil;
menetapkan jadual dan prosedur kerja dan menyelaraskan aktiviti dengan unit atau
jabatan lain;
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerja serta menyediakan dan
mengemukakan laporan kemajuan dan laporan lain;
melatih dan mengarahkan kakitangan dalam kerja, prosedur keselamatan, dan
dasar syarikat, atau mengatur latihan yang akan disediakan;
menilai prestasi kerja kakitangan dan pematuhan peraturan, dan menyarankan
tindakan personel yang wajar;
bertanggungjawab dalam urusan permohonan tanah, penyiasatan tanah, urusniaga
tanah, hasil tanah, penguatkuasaan tanah dan tugas-tugas lain yang berkaitan
dengan tanah;
mengambil, menemu duga, dan memilih kakitangan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33411
33412
33413
33414
33415
33416
33417
3342
Penyelia, akaun
Penyelia, sumber manusia
Pelatih pengurusan
Pentadbir kilang
Penolong pegawai latihan E27
Penolong pegawai tadbir N27
Penolong pegawai tadbir tanah N27
SETIAUSAHA UNDANG-UNDANG
Setiausaha undang-undang membantu ketua unit dan anggota kakitangan lain dalam
melaksanakan dan menyokong aktiviti komunikasi, dokumentasi, dan penyelarasan
pengurusan, di pejabat undang-undang, jabatan undang-undang firma besar dan pejabat
kerajaan.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan memproses dokumen dan kertas undang-undang, seperti surat
ikatan, wasiat, afidavit, dan arahan;
menyemak dan membaca pruf dokumen dan surat-menyurat untuk memastikan
pematuhan prosedur undang-undang;
menyediakan laporan verbatim bagi prosiding dalam perhimpunan perundangan,
mahkamah undang-undang atau tempat lain dengan trengkas atau dengan kaedah
lain;
menguruskan mel, menghantar faksimili, atau mengatur penghantaran suratmenyurat undang-undang kepada pelanggan, saksi, dan pegawai mahkamah;
menguruskan dan menjaga dokumen, fail kes, dan perpustakaan undang-undang;
menyaring permintaan untuk mesyuarat, serta menyusun dan menguruskan jadual
mesyuarat;
membantu menyediakan bajet, memantau perbelanjaan, menggubal kontrak, dan
membeli atau mengambil pesanan;
membantu ketua unit dan kakitangan lain berhubung dengan pertanyaan
pentadbiran atau ciri organisasi;
menyelia kerja kerani pejabat.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33421
Setiausaha undang-undang
3343
SETIAUSAHA PENTADBIRAN DAN EKSEKUTIF
Setiausaha pentadbiran dan eksekutif melaksanakan dan menyokong aktiviti komunikasi,
dokumentasi, dan penyelarasan aktiviti pengurusan dalaman unit organisasi untuk membantu
ketua unit dan anggota kakitangan lain.
Tugas merangkumi:
merangka surat-menyurat dan minit mesyuarat;
mendapatkan, mencadangkan, dan memantau tarikh akhir dan tarikh susulan;
menyaring permintaan mesyuarat, menyusun jadual, dan mengatur mesyuarat dan
jadual perjalanan ketua unit dan anggota kakitangan lain;
membantu menyediakan bajet, memantau perbelanjaan, menggubal kontrak, dan
membeli atau mengambil pesanan;
membantu ketua unit dan kakitangan lain berhubung dengan pertanyaan
pentadbiran atau ciri organisasi;
membantu ketua unit mengatur dan menjadi hos majlis keraian bagi pelawat luar
atau anggota kakitangan;
berhubung dengan kakitangan lain tentang pelbagai perkara berkaitan dengan
operasi organisasi;
menulis dan menjawab surat perniagaan atau teknikal dan surat-menyurat lain yang
seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33431
33432
33433
33434
33435
33436
33437
3344
Ketua setiausaha pejabat
Setiausaha eksekutif, pentadbiran kerajaan
Pegawai konsul
Pegawai eksekutif, kerajaan
Pegawai eksekutif, badan berkanun
Bentara mesyuarat N27
Bentara parlimen N11
SETIAUSAHA PERUBATAN
Setiausaha perubatan, dengan menggunakan pengetahuan khas dalam istilah dan prosedur
perubatan, membantu ketua unit dan anggota kakitangan lain dalam melaksanakan dan
menyokong aktiviti komunikasi, dokumentasi, dan aktiviti penyelarasan pengurusan
antarabangsa, di pejabat doktor, hospital, klinik perubatan, dan lain-lain tempat perubatan.
Tugas merangkumi:
menyusun jadual dan mengesahkan janji temu perubatan dan menyampaikan
pesanan untuk kakitangan perubatan dan pesakit;
menyusun, merekodkan dan menyemak carta, laporan, dokumen, dan suratmenyurat perubatan;
menemu duga pesakit untuk melengkapkan borang, dokumen, dan sejarah kes;
melengkapkan borang tuntutan insurans dan tuntutan lain;
menyelenggara fail dan rekod perubatan serta perpustakaan teknikal;
menyediakan penyata kewangan dan prosedur pengebilan;
membantu menyediakan bajet, menyediakan penyata kewangan dan prosedur
pengebilan;
merangka kontrak dan membeli atau mengambil pesanan;
menyelia kerja kerani pejabat.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33441
3349
Setiausaha perubatan
SETIAUSAHA PENTADBIRAN DAN KHAS YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Setiausaha pentadbiran dan khas yang tidak dikelaskan di mana-mana memberi bantuan,
menggunakan pengetahuan dalam bidang khusus selain undang-undang atau perubatan,
kepada ketua unit dan anggota kakitangan lain dalam melaksanakan dan menyokong aktiviti
komunikasi, dokumentasi, dan penyelarasan pengurusan dalaman.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan memproses dokumen dan kertas kerja;
menyemak dan membaca pruf dokumen dan surat-menyurat untuk memastikan
ketepatan;
menguruskan mel, menghantar faksimili, atau mengatur penghantaran suratmenyurat kepada pelanggan;
menguruskan dan menyelenggara dokumen dan fail menyaring permintaan untuk
mesyuarat serta menyusun dan menguruskan jadual mesyuarat;
membantu menyediakan bajet, memantau perbelanjaan, menggubal kontrak, dan
membeli atau mengambil pesanan;
membantu ketua unit dan kakitangan lain berhubung dengan pertanyaan
pentadbiran atau ciri organisasi;
menyelia kerja kerani pejabat.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33491
335
Setiausaha sekolah
PROFESIONAL BERSEKUTU BADAN PENGAWALATURAN
Profesional bersekutu badan kerajaan pengawalaturan mencegah, menyiasat, dan
menyelesaikan kes berkaitan kastam, cukai, faedah sosial, lesen, dan sivil.
3351
INSPEKTOR KASTAM DAN SEMPADAN
Inspektor kastam dan sempadan menyiasat dan memeriksa orang, kenderaan pengangkut
biasa, barangan, dan dagangan yang tiba di dalam negara atau yang meninggalkan negara
atau yang diangkut antara negara untuk mengesan pencabulan undang-undang dan
peraturan imigresen dan kastam.
Tugas merangkumi:
memeriksa permohonan imigresen, visa, dan pasport serta menemu duga orang
untuk menentukan kelayakan untuk masuk, tinggal, dan melancong di dalam
negara;
menahan orang yang didapati mencabul undang-undang kastam dan imigresen
serta mengatur tindakan undang-undang seperti penghantaran pulang;
mencari dan merampas seludupan atau barangan yang tidak diisytiharkan
termasuk dalam kenderaan, pesawat udara, atau bot yang mengandungi barangan
seumpamanya;
mentafsir dan menerangkan undang-undang dan peraturan kepada pelancong,
bakal pendatang, penghantar muatan pengurus perkapalan, dan pengilang;
mengutip sampel dagangan untuk pemeriksaan, penilaian, atau ujian;
memeriksa kargo, bagasi, dan barang peribadi yang memasuki atau meninggalkan
negara.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33511
33512
33513
3352
Inspektor, sempadan
Pegawai, pemeriksaan pasport
Penolong penguasa kastam W27
PEGAWAI PERCUKAIAN DAN EKSAIS
Pegawai percukaian dan eksais yang bekerja dalam lingkungan Kastam Diraja Malaysia
mengaplikasikan perundangan dan memastikan syarikat dan individu membayar jumlah cukai
yang betul. Pemeriksa cukai bertanggungjawab mengesan pengelakan cukai dan, dalam kes
pertikaian; mereka mewakili Kastam Diraja Malaysia dalam tribunal rayuan bebas. Mereka
memberi maklumat dan nasihat kepada individu, pertubuhan perniagaan, dan organisasi
tentang pelbagai isu.
Tugas merangkumi:
menggunakan perundangan cukai terhadap syarikat, perkongsian, organisasi, dan
individu;
memeriksa akaun dan menyelidik latar belakang bahan;
menyiasat penipuan;
memberi nasihat kepakaran tentang hal percukaian kepada syarikat, perkongsian,
organisasi, dan individu;
merundingkan penyelesaian cukai dengan pembayar cukai dan/atau akauntan;
mewakili Kastam Diraja Malaysiadi dalam tribunal rayuan bebas dalam kes
pertikaian;
menyemak kewangan perniagaan untuk mengetahui bagaimana sebenar-benarnya
ia beroperasi;
memeriksa rekod yang disimpan dan mengambil kira cara hidup tuan punya atau
pengarah perniagaan;
melawat premis perniagaan dan bersemuka dengan orang lain semasa siasatan
dijalankan;
menyemak secara terperinci akaun perniagaan untuk memastikan undang-undang
cukai digunakan dengan betul;
menyatakan kes secara surat-menyurat, dan secara peribadi, dengan pembayar
cukai atau penasihat profesional, akauntan, atau peguam mereka;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33521
3353
Penolong pegawai, cukai/penganggar
PEGAWAI FAEDAH SOSIAL KERAJAAN
Pegawai faedah sosial kerajaan menyiasat operasi faedah sosial.
Tugas merangkumi:
menguatkuasakan prosedur peraturan, dan undang-undang yang berkaitan ke atas
organisasi sosial;
menyediakan perlindungan keselamatan sosial oleh insurans sosial untuk individu,
keluarga, dan masyarakat bagi hak asasi manusia dan keselamatan mereka;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33531
33532
3354
Pegawai, faedah sosial
Pegawai, tuntutan keselamatan sosial
PEGAWAI PELESENAN KERAJAAN
Pegawai pelesenan kerajaan memeriksa permohonan, visa, dan pasport serta menemu duga
orang untuk menentukan kelayakan istimewa untuk masuk, menetap dan meneruskan
perjalanan.
Tugas merangkumi:
mentafsir undang-undang dan menerangkan keputusan kepada orang yang ingin
memasuki negara;
menangkap, menahan, atau mengenakan parol terhadap pesalah atau mengatur
penghantaran pulang mengikut undang-undang, peraturan dan arahan pejabat;
menulis laporan aktiviti dan keputusan;
boleh meronda sempadan dengan berjalan kaki atau menunggang kuda, atau
dengan kapal terbang, kereta, atau bot untuk mengesan dan menangkap orang
yang merentasi negara secara haram dan dilantik menjadi Inspektor Ronda
Imigresen (kakitangan kerajaan).
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33541
33542
3355
Inspektor, pelesenan
Penolong penguasa imigresen KP27
INSPEKTOR DAN DETEKTIF POLIS
Inspektor dan detektif polis menyiasat, mencegah, dan menyelesaikan kes jenayah.
Tugas merangkumi:
menyiasat penjenayah yang dituduh atau disyaki mencabuli undang-undang
kerajaan persekutuan, negeri, atau tempatan untuk menentukan sama ada bukti
mencukupi untuk mencadangkan pendakwaan;
menyediakan dakwaan, maklum balas kepada dakwaan, atau maklumat untuk kes
mahkamah menurut prosedur rasmi;
mengambil catatan, menanda, dan mengambil gambar lokasi objek yang ditemui,
seperti tapak kaki, trek tayar kenderaan, peluru, dan kesan darah, serta mengambil
ukuran kawasan kejadian;
menyediakan serta mengeluarkan waran geledah dan tangkap. Menyekat atau
mengepung tempat kejadian dan memeriksa perimeter untuk memastikan seluruh
kawasan kejadian dikepung;
mendapatkan bantuan perubatan untuk individu yang tercedera dan mengingatkan
petugas perubatan untuk mengambil kenyataan daripada mangsa.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33551
33552
33553
3356
Inspektor, polis
Detektif, polis
Penolong pegawai siasatan KR29
PROFESIONAL BERSEKUTU PERTAHANAN AWAM
Profesional bersekutu pertahanan awam menyiasat operasi awam.
Tugas merangkumi:
menguatkuasakan prosedur peraturan, dan undang-undang yang berkaitan;
menyiasat penipuan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33561
33562
33563
33564
33565
33566
33567
33568
3359
Inspektor, perkhidmatan awam
Inspektor, pentadbiran kerajaan
Pegawai, suruhanjaya perkhidmatan awam
Penolong pegawai kesatria S27
Pegawai, RELA
Tentera wataniah
Penolong pegawai pertahanan awam KP27
Pegawai perhubungan preman KP19
PROFESIONAL BERSEKUTU BADAN PENGAWALATURAN YANG TIDAK
DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi profesional bersekutu badan pengawalaturan terlibat dalam
aktiviti pengawalaturan di luar skop pekerjaan yang dikelaskan dalam kumpulan unit 3351 –
3356.
Tugas merangkumi:
mentafsir dan menerangkan prosedur peraturan, dan undang-undang yang
berkaitan;
pencegahan dan penguatkuasaan penyalahgunaan kuasa;
menyiasat penipuan;
menguatkuasakan prosedur, peraturan, dan undang-undang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
33591
33592
33593
33594
33595
33596
Inspektor, timbang dan sukat
Penolong pegawai pendaftaran KP27
Penolong penguasa penjara KX27
Penolong pegawai penguatkuasa N27
Inspektor, upah
Pegawai penyiasat SPRM
33597
33598
34
Penolong penguasa bomba KB29
Penolong pegawai keselamatan KP27
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, KEBUDAYAAN, DAN
YANG BERKAITAN
Profesional bersekutu undang-undang, sosial, kebudayaan dan yang berkaitan
melaksanakan tugas teknikal yang berkaitan dengan penyelidikan dan aplikasi secara praktik
mengenai konsep, teori, prinsip, dan kaedah operasi tertentu bagi undang-undang, kerja
sosial, keagamaan, sukan, kesenian, kebudayaan, dan kulinari.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
341
342
343
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN
PROFESIONAL BERSEKUTU KESUKANAN, PERTAHANAN DIRI DAN
KECERGASAN
PROFESIONAL BERSEKUTU KESENIAN, KEBUDAYAAN, DAN KULINARI
341
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN
Profesional bersekutu undang-undang, sosial, keagamaan dan yang berkaitan melaksanakan
tugas teknikal yang berkaitan dengan penyelidikan dan aplikasi secara praktik mengenai
konsep, teori, prinsip, dan k
aedah operasi tertentu bagi undang-undang, kerja sosial dan keagamaan.
3411
PROFESIONAL BERSEKUTU UNDANG-UNDANG DAN YANG BERKAITAN
Profesional bersekutu undang-undang dan yang berkaitan melakukan kerja undang-undang
tetapi bukan peguam berdaftar dan digaji bagi pelbagai organisasi termasuk firma guaman,
sektor awam, perniagaan, dan industri. Peranan pembantu peguam boleh melibatkan apa
sahaja daripada tahap asas kerja pentadbiran hinggalah kerja kes tahap tinggi.
Tugas merangkumi:
melakukan kerja pentadbiran, termasuk mengatur mesyuarat, kerja telefon,
pengebilan;
merangka dan membaca pruf, termasuk menyusun nota kedatangan, mengambil
nota di mahkamah, membaca pruf dokumen, menulis surat;
menyediakan menggabungkan litigasi dan menguruskan fail kes;
penyelidikan undang-undang;
berhubung dengan pelanggan (peranan yang lebih kanan);
mengambil kenyataan saksi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34111
34112
34113
34114
34115
Pembantu undang-undang L29
Penolong pegawai syariah LS27
Penolong pegawai hal ehwal Islam S27
Penolong pegawai antidadah S27
Penguasa bekalan air J17
3412
PROFESIONAL BERSEKUTU KERJA SOSIAL
Profesional bersekutu kerja sosial memberi bimbingan kepada pelanggan dalam hal-hal
sosial dan yang berkaitan untuk membolehkan mereka mendapatkan dan menggunakan
sumber bagi mengatasi kesulitan dan mencapai matlamat tertentu.
Tugas merangkumi:
mengumpulkan maklumat yang bersesuaian dengan keperluan pelanggan serta
menasihati mereka tentang hak dan tanggungjawab mereka;
menganalisis kedudukan pelanggan dan mengemukakan pendekatan alternatif
untuk menyelesaikan masalah;
merancang, menilai, menambah baik, dan membangunkan perkhidmatan
kebajikan;
berusaha untuk mencegah berlakunya masalah remaja atau untuk mencapai
matlamat pemulihan remaja yang bermasalah dengan menganjurkan dan menyelia
aktiviti sosial, rekreasi, dan pendidikan di kelab belia, pusat komuniti dan
pertubuhan yang seumpamanya atau dengan cara lain;
membantu mencegah penderaan kanak-kanak dan keganasan rumah tangga dan
membantu orang cacat anggota atau akal mendapatkan rawatan yang mencukupi
dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bergaul dalam masyarakat;
merancang, menguruskan, atau menyediakan perkhidmatan pembantu rumah;
menyusun rekod kes dan menyediakan laporan sebagaimana yang diperlukan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34121
34122
34123
34124
34125
34126
34127
34128
3413
Pekerja sosial
Penolong pegawai pembangunan masyarakat S27
Penolong pegawai psikologi S27
Penolong pegawai penerangan S27
Penolong pegawai penyelidik sosial N27
Penolong pegawai perhubungan perusahaan S27
Penolong pegawai ehwal ekonomi E27
Penolong pegawai belia dan sukan S27
PROFESIONAL BERSEKUTU KEAGAMAAN
Profesional bersekutu keagamaan menjalankan kerja keagamaan, mengabadikan hidup
mereka kepada penyembahan tuhan masing-masing atau bertafakur, serta berdakwah dan
mengajar agama mengikut kepercayaan agama masing-masing.
Tugas merangkumi:
menjalankan kerja keagamaan;
hidup dalam masyarakat yang berasingan dan memantau peraturan dan amalan
masing-masing;
mengabadikan hidup mereka kepada penyembahan tuhan masing-masing atau
bertafakur;
berdakwah dan mengajar agama mengikut kepercayaan agama masing-masing;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34131
34132
34133
34134
342
Sami, profesional bersekutu
Biarawati, profesional bersekutu
Pengkhutbah
Bilal
PROFESIONAL
KECERGASAN
BERSEKUTU
KESUKANAN,
PERTAHANAN
DIRI
DAN
Profesional bersekutu kesukanan, pertahanan diri dan kecergasan mengambil bahagian atau
mengendalikan pertandingan sukan awam, melatih ahli sukan dari segi kemahiran sukan
yang mereka ceburi, mengajar dalam pembentukan kecergasan jasmani mereka, dan
melaksanakan pelbagai fungsi yang berkaitan.
3421
ATLET DAN AHLI SUKAN
Atlet dan ahli sukan mengambil bahagian dalam acara sukan, mengadakan latihan sukan,
dan mengawal atur kemajuan acara berkenaan.
Tugas merangkumi:
mengambil bahagian dalam acara pertandingan sukan;
mengadakan latihan sukan untuk meningkatkan kebolehan dan pengetahuan dalam
bidang sukan tersebut;
menganalisis prestasi dan mengenal pasti kelemahan ndividua tau pasukan;
merasmikan acara sukan untuk menguatkuasakan peraturan perlawanan;
menggalakkan kemajuan dan pembangunan kemahiran sukan serta mengawasi
penyertaan golongan muda dalam aktiviti sukan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34211
34212
3422
Ahli sukan
Atlet
JURULATIH, PENGAJAR, DAN PEGAWAI SUKAN
Jurulatih, pengajar, dan pegawai sukan mengambil bahagian dalam acara sukan,
mengendalikan latihan sukan, dan mengawal atur kemajuan acara tersebut.
Tugas merangkumi:
mengambil bahagian dalam acara pertandingan sukan;
mengadakan latihan sukan untuk meningkatkan kebolehan dan pengetahuan dalam
bidang sukan tertentu;
menganalisis prestasi dan mengenal pasti kelemahan ndividua tau pasukan;
merasmikan acara sukan untuk menguatkuasakan peraturan perlawanan;
menggalakkan kemajuan dan pembangunan kemahiran sukan serta mengawasi
penyertaan golongan muda dalam aktiviti sukan;
melatih peserta dalam pembangunan dan penjagaan kecergasan jasmani mereka;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34221
34222
34223
34224
34225
34226
34227
34228
3423
Pegawai sukan
Jurulatih kawad S17
Pengurus pasukan, sukan/permainan
Jurulatih, silat
Jurulatih, tenis
Jurulatih, tai chi
Jurulatih, renang
Jurulatih, pengajar dan pegawai sukan lain (indoor)
PENGAJAR
PROGRAM
KECERGASAN
JASMANI
DAN
REKREASI
SERTA
KETUA
Instruktor kecergasan jasmani dan rekreasi serta ketua program mengambil bahagian dalam
acara sukan, mengendalikan latihan sukan, dan mengawal atur kemajuan acara tersebut.
Tugas merangkumi:
mengambil bahagian dalam acara pertandingan sukan;
mengadakan latihan sukan untuk meningkatkan kebolehan dan pengetahuan dalam
bidang sukan tertentu;
menganalisis prestasi dan mengenal pasti kelemahan ndividua tau pasukan;
merasmikan acara sukan untuk menguatkuasakan peraturan perlawanan;
menggalakkan kemajuan dan pembangunan kemahiran sukan serta mengawasi
penyertaan golongan muda dalam aktiviti sukan;
melatih peserta dalam kemajuan dan penjagaan kecergasan jasmani mereka;
memberi latihan kepada peserta dalam permainan catur, biliard, bridge dan
permainan lain;
menunggang kuda lumba di gelanggang lumba kuda;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34231
34232
34233
34234
34235
34236
34237
34238
343
Pengajar, kecergasan fizikal
Pengajar, biliard
Pengajar, bridge
Pengajar, catur
Joki
Pengajar, pelayaran
Pengajar, tungang kuda
Pemandu aktiviti lasak
PROFESIONAL BERSEKUTU KESENIAN, KEBUDAYAAN, DAN KULINARI
Profesional Bersekutu Kesenian, Kebudayaan, dan Kulinari mengaplikasikan teknik kesenian
dalam reka bentuk produk dan promosi jualan, mengambil gambar, mengendalikan gambar
bergerak dan kamera video dan kelengkapan lain untuk merakam dan menyunting imej dan
bunyi; dan melaksanakan pelbagai tugas yang berkaitan dalam penyediaan dan memasak
makanan.
3431
JURUGAMBAR
Jurugambar mengambil gambar, mengendalikan kamera video dan kelengkapan lain untuk
merakam dan menyunting imej.
Tugas merangkumi:
berunding dengan pelanggan untuk menentukan objektif tugasan fotografi;
mengkaji keperluan tugasan dan memilih jenis kamera, filem, dan cahaya;
menjalankan kerja di studio atau mengangkut dan memasang kelengkapan di lokasi
tugasan;
mengambil gambar untuk tujuan pengiklanan atau tujuan komersil, industri, atau
untuk kegunaan saintifik serta membuat ilustrasi bagi cerita dan rencana di akhbar,
majalah, buku, dan penerbitan lain;
mengambil gambar potret orang atau kumpulan orang;
memasang dan mengendalikan kamera wayang gambar bergerak, video,
mikroskopik, dan kamera khas yang lain, termasuk yang digunakan untuk fotografi
udara bagi merakam imej;
mengawal kelengkapan untuk menyunting dan mencantum rakaman imej untuk
memastikan kualiti yang memuaskan serta menghasilkan kesan imej khas;
boleh bekerja dengan menggunakan teknologi digital dan memanipulasi hasil imej
pada komputer;
mengaplikasikan prinsip dan amalan merakam dan menyunting imej dan bunyi
supaya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa
menjalankan kerja;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34311
34312
34313
34314
34315
34316
3432
Jurugambar
Jurugambar, ilustrasi komersil
Jurugambar, berita
Mikrofotografer
Jurugambar, saintifik
Ahli fotografi B27
PEREKA BENTUK DAN JURUHIAS DALAMAN
Pereka bentuk dan juruhias dalaman mengaplikasikan teknik seni halus ke atas reka bentuk
produk, hiasan dalaman, dan promosi jualan.
Tugas merangkumi:
mengenal pasti objektif reka bentuk melalui rundingan bersama pelanggan,
menjalankan penyelidikan, dan menganalisis keperluan fungsian atau mengkaji
susun atur;
mereka bentuk produk industri dan komersil, termasuk jenis dan gaya pakaian dan
perhiasan baru serta berusaha untuk menyelaraskan pertimbangan estetik dengan
keperluan teknikal dan keperluan lain;
menyelia pengeluaran produk contoh atau mereka bentuk ilustrasi, mengarahkan
pekerja lain membuat model atau corak produk, atau mengarahkan pelukis
kemasan atau pelukis susun atur supaya menyusun kerja seni untuk dicetak;
mencipta skim hiasan dalaman dan merancang kemasan untuk rumah kediaman,
bangunan awam, kapal, dan tempat lain;
mereka bentuk dan melukis pemandangan pentas;
mencipta dan menghasilkan kesan seni untuk kegunaan jendela peragaan dan
tempat pameran/promosi yang lain;
mereka bentuk gubahan bunga seperti lingkaran bunga, jambangan bunga, dan
korsaj mengikut pilihan pelanggan, tujuan, acara, dan kebolehgunaan bunga;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34321
34322
34323
34324
34325
34326
3433
Artis, pereka
Juruhias, pameran
Pereka bentuk, hiasan dalaman
Pereka bentuk, perabot
Juruhias, set wayang gambar
Pengubah bunga
JURUTEKNIK GALERI, MUZIUM, DAN PERPUSTAKAAN
Juruteknik galeri, muzium, dan perpustakaan mendapatkan dan menyimpan dokumen
penting dan barang berharga lain untuk penyimpanan dan peragaan kekal. Mereka bekerja
untuk muzium, kerajaan, zoo, kolej dan universiti, syarikat, dan institusi lain yang memerlukan
pakar untuk memelihara rekod penting. Dokumen dan koleksi boleh merangkumi hasil kerja
seni, transkrip mesyuarat, duit syiling dan setem, tumbuhan dan haiwan hidup atau awet,
serta objek, bangunan, dan tapak bersejarah.
Tugas merangkumi:
membantu pustakawan dalam mendapatkan, menyediakan, dan menguruskan
maklumat;
menerangkan, menganalisis, dan memelihara objek berharga serta koleksi untuk
kegunaan rujukan penyelidik dan orang awam;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34331
34332
34333
34334
3434
Penolong pegawai arkib S27
Penolong kurator S27
Penolong pegawai perpustakaan S27
Penolong pegawai penerbitan N27
JURUMASAK
Jurumasak biasanya menyelia dan menyelaras kerja tukang masak dan pembantu dapur lain
dan menyediakan makanan di hotel besar, restoran, dan pertubuhan lain.
Tugas merangkumi:
merancang menu harian, mengambil kira anggaran bilangan tetamu, populariti
pelbagai hidangan dan menentukan serta menetapkan proses bagi setiap
hidangan;
menyelia penyediaan dan memasak makanan, dan mengarahkan tukang masak
seperti yang dikehendaki;
menyediakan hidangan istimewa dan mencipta resipi;
menguji makanan yang dimasak dengan merasa atau menghidunya;
mendapatkan atau membeli bekalan makanan dan kelengkapan dapur seperti yang
diperlukan dan menyemak kualiti dan kuantitinya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
34341
34342
34343
3435
Ketua jurumasak
Jurumasak, eksekutif
Jurumasak
PROFESIONAL BERSEKUTU KESENIAN DAN KEBUDAYAAN LAIN
Kumpulan unit ini merangkumi profesional bersekutu kesenian dan kebudayaan lain di luar
skop pekerjaan yang dikelaskan dalam kumpulan unit 3431 – 3434.
35
JURUTEKNIK MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Juruteknik maklumat dan komunikasi memberi sokongan untuk pengurusan sehari-hari
sistem komputer, sistem komunikasi, dan rangkaian dan melaksanakan tugas teknikal yang
berkaitan telekomunikasi, penyiaran imej dan bunyi serta jenis isyarat telekomunikasi lain di
darat, laut, atau di dalam pesawat udara.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
351
352
351
JURUTEKNIK OPERASI TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENGGUNA
JURUTEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
DAN
SOKONGAN
JURUTEKNIK
PENGGUNA
DAN
SOKONGAN
OPERASI
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
Juruteknik operasi teknologi maklumat dan sokongan pengguna memberi sokongan bagi
pengurusan sehari-hari sistem komunikasi, sistem komputer dan rangkaian, dan memberi
bantuan teknikal kepada pengguna.
3511
JURUTEKNIK OPERASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Juruteknik operasi teknologi maklumat dan komunikasi membantu pemprosesan sehari-hari,
operasi, dan pemantauan sistem teknologi maklumat dan komunikasi, termasuk rangkaian
kawasan setempat dan luas (LAN dan WAN), dan perkakasan, perisian, dan kelengkapan
komputer yang berkaitan untuk memastikan prestasi optimum, dan mengenal pasti sebarang
masalah.
Tugas merangkumi:
mengendali dan mengawal kelengkapan persisian komputer dan yang berkaitan;
memasukkan arahan, menggunakan terminal komputer, dan mengaktifkan kawalan
pada komputer dan kelengkapan persisian untuk menyepadukan dan
mengendalikan peralatan;
memantau sistem bagi kegagalan kelengkapan atau kesilapan dalam prestasi;
memaklumi penyelia atau juruteknik penyelenggaraan tentang kerosakan
kelengkapan;
melayani pesanan ralat program dengan mencari dan menyelesaikan masalah,
memanjangkan masalah tersebut kepada kakitangan lain, atau mematikan
program;
membaca arahan persediaan untuk menentukan kelengkapan yang hendak
digunakan, tertib penggunaan, bahan seperti cakera dan kertas yang hendak
dimuatkan, dan penetapan kawalan;
mendapatkan semula, mengasingkan, dan mengisih output program seperti yang
diperlukan, dan menghantar data kepada pengguna tertentu;
memuatkan kelengkapan persisian, seperti alat pencetak, dengan bahan terpilih
untuk menjalankan operasi, atau mengawasi pemuatan kelengkapan persisian oleh
pengendali kelengkapan persisisan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35111
35112
35113
35113
35114
3512
Juruteknik, komputer
Juruteknik, semikonduktor
Pembantu, teknologi maklumat
Juruteknik, sistem maklumat
Juruteknik komputer FT17
JURUTEKNIK
KOMUNIKASI
SOKONGAN
PENGGUNA
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
DAN
Juruteknik sokongan pengguna teknologi maklumat dan komunikasi memberi bantuan
teknikal kepada pengguna, sama ada secara langsung atau melalui telefon, emel, atau
kaedah elektronik lain, termasuk mendiagnos dan menyelesaikan isu dan masalah dengan
perisian, perkakasan, kelengkapan persisian komputer, rangkaian, pangkalan data, dan
Internet serta memberi bimbingan dan sokongan dalam mengatur kedudukan, pemasangan,
dan penyelenggaraan sistem.
Tugas merangkumi:
menjawab pertanyaan pengguna berhubung dengan operasi perisian dan
perkakasan untuk menyelesaikan masalah;
memasukkan arahan dan memerhatikan pemfungsian sistem untuk mengesahkan
operasi yang betul dan mengesan ralat;
memasang dan melaksanakan pembaikpulihan kecil terhadap perkakasan,
perisian, atau kelengkapan persisian, menurut spesifikasi reka bentuk atau
pemasangan;
mengawasi prestasi harian sistem komunikasi dan komputer;
mempersiapkan peralatan untuk kegunaan kakitangan, melaksanakan atau
memastikan pemasangan kabel, sistem operasi yang betul, atau perisian yang
bersesuaian;
menyelenggara rekod transaksi komunikasi data harian, masalah, dan tindakan
pemulihan yang diambil, atau aktiviti pemasangan;
merujuk panduan pengguna, manual teknikal, dan dokumen lain untuk menyelidik
dan melaksanakan penyelesaian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35121
35122
35123
3513
Juruteknik, meja bantuan
Pembantu, perkhidmatan komputer/pengguna
Penolong pegawai teknologi maklumat F29
JURUTEKNIK RANGKAIAN DAN SISTEM KOMPUTER
Juruteknik rangkaian dan sistem komputer menentukan, mengendali, dan menyelenggara
sistem rangkaian dan komunikasi data yang lain.
Tugas merangkumi:
mengendali, menyelenggara, dan mengesan masalah sistem rangkaian;
mengendali dan menyelenggara sistem komunikasi data selain daripada rangkaian;
membantu pengguna dengan masalah rangkaian dan komunikasi data;
mengenal pasti kawasan yang memerlukan kelengkapan dan perisian yang perlu
dinaik taraf;
memasang perkakasan komputer, rangkaian, perisian rangkaian, perisian sistem
operasi, dan perisian aplikasi;
melaksanakan tugas menghidupkan dan mematikan sistem termasuk sistem
sandaran dan operasi pemulihan bencana;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35131
3514
Juruteknik, rangkaian sokongan
JURUTEKNIK WEB
Juruteknik web menyelenggara, memantau, dan menyokong fungsi optimum laman web
Internet dan Intranet, perkakasan dan perisian pelayan web.
Tugas merangkumi:
memasang, memantau, dan menyokong kebolehpercayaan dan kebolehgunaan
laman web Internet dan Intranet atau perkakasan atau perisian pelayan web;
membangunkan dan menyelenggara dokumentasi, dasar, dan arahan serta
merekodkan prosedur pengendalian dan log sistem;
membangunkan, menyelaraskan, melaksanakan, dan memantau langkah
keselamatan;
menganalisis dan membuat cadangan untuk meningkatkan prestasi, termasuk
menaik taraf dan mendapatkan sistem baru;
berhubung dengan dan memberi bimbingan kepada pelanggan dan pengguna;
mengubahsuai laman web;
melaksanakan operasi sokongan kepada pelayan web dan operasi pemulihan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35141
Pentadbir, laman web
352
JURUTEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
Juruteknik telekomunikasi dan penyiaran mengawal fungsi teknikal peralatan untuk merakam
dan menyunting imej dan bunyi dan untuk menyiarkan imej dan bunyi bagi siaran radio dan
televisyen, serta jenis isyarat telekomunikasi lain di darat, laut, atau di dalam pesawat udara,
melaksanakan tugas teknikal berhubung dengan penyelidikan kejuruteraan telekomunikasi,
serta yang berkaitan dengan reka bentuk, pembuatan, pemasangan, pembinaan,
pengendalian, penyelenggaraan, dan pembaikpulihan sistem telekomunikasi.
3521
JURUTEKNIK PENYIARAN DAN AUDIOVISUAL
Juruteknik penyiaran dan audiovisual mengawal fungsi teknikal peralatan untuk merakam dan
menyunting imej dan bunyi dan untuk menyiarkan imej dan bunyi bagi siaran radio dan
televisyen, serta jenis isyarat telekomunikasi lain di darat, laut, atau di dalam pesawat udara.
Tugas merangkumi:
mengawal peralatan untuk merakam bunyi;
mengawal peralatan untuk menyunting dan mengadun rakaman imej dan bunyi
untuk memastikan kualiti yang memuaskan serta menghasilkan kesan khas imej
dan bunyi;
mengaplikasi prinsip dan amalan merakam dan menyunting imej dan bunyi supaya
dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa
menjalankan kerja;
mengawal sistem penghantaran dan penyiaran serta sistem satelit bagi program
radio dan televisyen;
mengawal sistem komunikasi radio, perkhidmatan satelit, dan sistem multipleks di
darat, laut, atau di dalam pesawat udara;
mengaplikasikan pengetahuan tentang prinsip dan amalan penyiaran, terminal
telekomunikasi, dan sistem transmisi untuk mengenal pasti dan menyelesaikan
masalah;
melaksanakan pembaikpulihan peralatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35211
35212
35213
35214
35215
35216
3522
Jurugambar, wayang
Penyunting, bunyi
Jurutayang, pawagam
Pegawai, radio kapal
Penolong pegawai makmal filem C27
Juruteknik, peralatan audio dan video
JURUTEKNIK KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI
Juruteknik kejuruteraan telekomunikasi melaksanakan tugas teknikal berhubung dengan
penyelidikan kejuruteraan telekomunikasi, serta yang berkaitan dengan reka bentuk,
pembuatan, pemasangan, pembinaan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pembaikpulihan
sistem telekomunikasi.
Tugas merangkumi:
menyediakan bantuan teknikal berhubung dengan penyelidikan dan pembangunan
kelengkapan telekomunikasi, atau menguji prototaip;
mengkaji bahan teknikal seperti pelan induk dan lakaran untuk menentukan kaedah
kerja yang hendak diguna pakai;
menyediakan anggaran terperinci kuantiti dan kos bahan serta buruh yang
diperlukan untuk pembuatan dan pemasangan kelengkapan telekomunikasi,
menurut spesifikasi yang ditetapkan;
menyediakan penyeliaan teknikal bagi pembuatan, penggunaan, penyelenggaraan,
dan pembaikpulihan sistem telekomunikasi untuk memastikan prestasi yang
memuaskan serta mematuhi spesifikasi dan peraturan;
mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam prinsip dan amalan kejuruteraan
telekomunikasi untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul
semasa menjalankan tugas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
35221
Juruteknik, kejuruteraan/telekomunikasi
Kumpulan Utama 4:
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN
Pekerja sokongan perkeranian merekodkan, menguruskan, menyimpan dan medapatkan
maklumat yang berkaitan dengan kerja yang dilakukan, mengira data kewangan, perangkaan
dan data berangka yang lain serta menjalankan beberapa tugas perkeranian berkaitan
pelanggan khususnya yang berhubung dengan operasi pengendalian wang, urusan
perjalanan serta maklumat dan janji temu perniagaan. Kebanyakan pekerjaan dalam
kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada tahap kemahiran yang kedua.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
41
42
43
44
KERANI PEJABAT
KERANI PERKHIDMATAN PELANGGAN
KERANI PEREKODAN DATA BERANGKA DAN BAHAN
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN LAIN
41
KERANI PEJABAT
Kerani pejabat merekodkan, menguruskan, menyimpan, dan mendapatkan maklumat yang
berkaitan dengan kerja yang dilakukan dan melaksanakan pelbagai tugas perkeranian serta
pentadbiran menurut prosedur yang ditetapkan.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
411
412
413
KERANI AM PEJABAT
SETIAUSAHA (AM)
PENGENDALI PAPAN KEKUNCI
411
KERANI AM PEJABAT
Kerani am pejabat melaksanakan pelbagai tugas perkeranian dan pentadbiran menurut
prosedur yang ditetapkan.
4110 KERANI AM PEJABAT
Kerani am pejabat menjalankan pelbagai tugas yang telah dikelaskan dalam mana-mana
pekerjaan perkeranian pejabat yang khusus dan memerlukan pengetahuan yang terhad
dalam sistem dan prosedur pengurusan pejabat. Tugasan melibatkan membantu tugas-tugas
pentadbiran dan pengurusan sebagai contoh aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tanah;
pendaftaran, pelupusan, pungutan hasil, pembangunan dan tugas-tugas lain yang berkaitan;
Tugas perkeranian juga boleh ditetapkan menurut prosedur pejabat dan merangkumi
menjawab telefon, membuat kunci kira-kira, menaip atau pemprosesan kata, pentrengkasan,
pengendalian mesin pejabat, pemfailan, rekod dan membantu khidmat pelanggan.
Tugas merangkumi:
merekodkan, menyediakan, mengisihkan, mengelaskan, dan memfailkan maklumat;
mengisihkan, membuka, dan menghantar mel;
membuat fotokopi dan memfaksimile dokumen;
menyediakan laporan kerja rutin;
merekodkan pengeluaran peralatan kepada kakitangan;
melayani panggilan telefon atau pertanyaan elektronik dan menyambungkan kepada
orang yang berkenaan;
menyalin maklumat ke dalam komputer, dan membaca pruf serta membetulkan
salinan;
membantu tugasan khidmat pelanggan
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41108
412
Kerani am pejabat
Kerani, sistem maklumat pengurusan
Pembantu tadbir perkeranian/operasi N17
Penolong pegawai tanah NT27
Pembantu belia dan sukan S17
Pembantu tadbir tanah N17
Pembantu penerbitan N17
Penyelia rancangan tanah G17
SETIAUSAHA (AM)
Setiausaha am menggunakan mesin taip, komputer peribadi, atau kelengkapan pemprosesan
data yang lain untuk menyalin surat-menyurat dan dokumen lain, menyemak dan memformat
dokumen yang disediakan oleh kakitangan lain, menggunakan pelbagai pakej perisian
komputer termasuk lembaran sebaran untuk membantu menyediakan sokongan pentadbiran
kepada pekerja lain, menguruskan mel masuk dan keluar, menapis permintaan mesyuarat
atau janji temu, merekodkan dan menapis cuti dan kelayakan kakitangan yang lain,
mengendalikan dan menyelia sistem pemfailan, dan menguruskan surat-menyurat atas
inisiatif sendiri.
4120
SETIAUSAHA (AM)
Setiausaha menggunakan mesin taip, komputer peribadi, atau kelengkapan pemprosesan
kata yang lain untuk menyalin surat-menyurat dan dokumen lain, menyemak dan memformat
dokumen yang disediakan oleh kakitangan lain, menggunakan pelbagai pakej perisian
komputer termasuk lembaran sebaran untuk membantu menyediakan sokongan pentadbiran,
menguruskan mel masuk dan keluar, menapis permintaan untuk mesyuarat atau janji temu,
merekodkan dan menapis cuti dan kelayakan kakitangan yang lain, mengendalikan dan
menyelia sistem pemfailan, dan menguruskan surat-menyurat atas inisiatif sendiri.
Tugas merangkumi:
menyemak, memformat, dan menyalin surat-menyurat, minit dan laporan daripada
catatan ringkas atau draf bertulis mengikut piawaian pejabat dengan menggunakan
mesin taip atau kelengkapan pemprosesan kata;
menggunakan pelbagai pakej perisian komputer termasuk lembaran sebaran untuk
memberi sokongan pentadbiran;
mengendalikan surat keluar atau masuk;
meneliti, merekodkan dan mengedarkan mel, surat-menyurat dan dokumen;
menyemak permintaan untuk mesyuarat atau janji temu, dan membantu
mengelolakan mesyuarat;
menyemak dan merekodkan cuti dan kelayakan kakitangan yang lain;
mengatur dan menyelia sistem fail;
mengendalikan surat-menyurat rutin atas inisiatif sendiri;
bertanggungjawab mentrengkas, menaip dan menguruskan pergerakan fail;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
41201
41202
41203
41204
41205
41206
41207
413
Setiausaha
Jurulapor kata demi kata / hansard
Pembantu peribadi
Setiausaha, jualan
Setiausaha, golf
Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha Pejabat, Gred N27
Pembantu wartawan/wartawan S17
PENGENDALI PAPAN KEKUNCI
Pengendali papan kekunci memasukkan, memproses teks dan data, dan menyediakan,
menyunting dan menghasilkan dokumen untuk penyimpanan, pemprosesan, penerbitan, dan
penghantaran.
4131
JURUTAIP DAN PENGENDALI PEMPROSESAN KATA
Jurutaip dan pengendali pemprosesan kata menaip, mengedit, serta mencetak dengan
menggunakan mesin taip, komputer peribadi, atau pemprosesan kata yang lain, dan merekod
secara trengkas hal yang dinyatakan secara lisan atau bertulis.
Tugas merangkumi:
menaip bahan bertulis daripada draf awal, membetulkan salinan, rakaman suara,
atau trengkas dengan menggunakan komputer, pemproses data, atau mesin taip;
menyemak kerja yang telah siap untuk memastikan ejaan, tatabahasa, tanda baca,
dan format yang betul;
mengumpulkan dan menyusun bahan untuk ditaip berdasarkan arahan yang
diberikan;
memfail dan menyimpan dokumen yang siap di dalam perkakasan komputer atau
cakera, atau mengatur sistem pemfailan komputer untuk menyimpan, mendapatkan
semula, atau mengemaskini dokumen;
mengambil catatan dan merekodkan hal lain dengan trengkas;
membuat fotokopi; dan menjawab telefon, atau menyambut pelanggan;
menyalin semula maklumat yang dicatat dengan trengkas dan direkod yang direkod
dengan peralatan rakaman suara;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
41311
41312
4132
Justowriter
Kerani, pemprosesan kata
KERANI KEMASUKAN DATA
Kerani kemasukan data memasukkan data berangka dan data lain ke dalam kelengkapan
elektronik untuk pemprosesan dan penghantaran, atau memasukkan data pada kad dan pita
dengan menggunakan mesin penebuk atau mengendalikan mesin yang melaksanakan
proses matematik.
Tugas merangkumi:
memasukkan data berangka dan data lain daripada sumber bahan ke dalam peranti
storan dan pemprosesan yang serasi dengan komputer;
memasukkan data daripada sumber bahan dalam bentuk tebukan pada kad atau pita
kertas;
menyemak, membetulkan dan mengemas kini data yang dimasukkan, jika perlu ;
mengendalikan buku simpan kira dan mesin pengiraan;
mengekod dan menambah jumlah dokumen urusniaga dengan menggunakan mesin
pengekodan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
41321
41322
41323
41324
42
Kerani, kemasukan data/komputer
Operator mesin prosesan data F11
Kerani, indek
Penjaga rekod
KERANI PERKHIDMATAN PELANGGAN
Kerani perkhidmatan pelanggan iaitu berurusan dengan pelanggan berhubung dengan
operasi pengendalian wang, mengatur perjalanan, meminta maklumat, mengatur janji temu,
dan mengendalikan papan suis telefon, dan menemuduga untuk soal selidik atau
melengkapkan permohonan kelayakan untuk perkhidmatan.
Kumpulan sub utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
421
422
JURUWANG, PEMUNGUT WANG, DAN KERANI YANG BERKAITAN
PEKERJA MAKLUMAT PELANGGAN
421
JURUWANG, PEMUNGUT WANG, DAN KERANI YANG BERKAITAN
Juruwang, pemungut wang, dan kerani yang berkaitan melaksanakan operasi pengendalian
wang di pertubuhan yang berkaitan dengan perbankan, perkhidmatan pos, pertaruhan serta
perjudian, pajak gadai dan pemungutan hutang.
4211
JURUWANG BANK DAN KERANI YANG BERKAITAN
Juruwang bank dan kerani yang berkaitan berurusan secara terus dengan pelanggan bank
atau pejabat pos berhubung dengan menerima, menukar, dan membayar wang, atau
menyediakan perkhidmatan mel.
Tugas merangkumi:
memproses deposit tunai dan pengeluaran wang, cek, pemindahan wang, bil,
pembayaran kad kredit, kiriman wang, cek diperakui, dan transaksi perbankan lain
yang berkaitan untuk pelanggan;
membayar bil dan membuat pindahan wang bagi pihak pelanggan;
mengkredit dan mendebit akaun pelanggan;
menukar wang daripada satu mata wang kepada mata wang yang lain sebagaimana
yang dikehendaki oleh pelanggan;
membuat rekod semua transaksi dan menyesuaikannya dengan baki tunai;
menerima mel, menjual setem pos, dan menjalankan urusan kaunter pejabat pos
yang lain seperti bayaran bil, pindahan wang, dan urusan yang berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42111
42112
42113
42114
42115
42116
4222
Juruwang, bank
Kerani, kaunter wang tunai
Kerani, pos
Penukar wang
Pengisih mata wang
Kerani, deposit selamat
PENERIMA PERTARUHAN JUDI, KRUPIER, DAN PEKERJA PERMAINAN YANG
BERKAITAN
Penerima pertaruhan perjudian, krupier, dan pekerja perjudian yang berkaitan menentukan
kemungkinan satu-satu pertaruhan itu akan menang dan menerima dan membayar
pemenang hasil daripada acara sukan atau acara lain, atau mengendalikan permainan dalam
pertubuhan perjudian.
Tugas merangkumi:
menentukan risiko dalam membuat keputusan tentang kemungkinan sesuatu
pertaruhan itu akan menang dan melindungi nilai atau menolak pertaruhan;
menyediakan dan mengeluarkan senarai anggaran kemungkinan sesuatu pertaruhan
itu akan menang;
membahagi-bahagikan kad atau slip, membaling dadu atau memutarkan roda rolet;
menerangkan dan mentafsirkan peraturan operasi sesebuah pertubuhan perjudian;
mengumumkan nombor yang menang, membayar pemenang, dan memungut
bayaran daripada yang kalah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42121
42122
42123
4222
Kerani, kaunter pertaruhan
Krupier
Kerani, kasino
BROKER GADAIAN DAN PEMINJAM WANG
Broker gadaian dan peminjam wang meminjamkan wang dengan menerima barangan atau
harta yang disediakan sebagai cagaran atau cagaran lain.
Tugas merangkumi:
menilai barangan yang diberi sebagai cagaran, mengira faedah, dan meminjamkan
wang;
memulangkan barangan apabila pinjaman telah dijelaskan atau menjual barangan
yang dicagar sekiranya pinjaman tidak dibayar balik;
meminjamkan wang sebagai pinjaman peribadi berdasarkan hasil akan datang yang
lumayan dan yang seumpamanya;
membuat siasatan bebas terhadap keupayaan kewangan pemiutang untuk
menentukan risiko dalam pemberian pinjaman;
memungut bayaran balik mengikut syarat yang disetujui;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42131
42132
4214
Broker gadaian
Peminjam wang
PEMUNGUT HUTANG, SEWA DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pemungut hutang dan pekerja yang berkaitan memungut bayaran lebih tempoh, cek tidak
laku dan memungut derma.
Tugas merangkumi:
berhubung dengan pelanggan melalui telefon atau surat untuk memungut wang atau
mengatur pembayaran pada tarikh yang lebih lewat;
mencari alamat pelanggan dan pergi berjumpa mereka untuk memungut hutang;
mencatat jumlah wang yang dipungut;
mengesyorkan tindakan undang-undang atau memulakan tindakan merampas
barang jika bayaran tidak diperoleh;
meminta dan memungut derma;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42141
42142
42143
42144
42145
422
Pemungut, bil
Pemungut, derma
Pemungut, hutang
Pemungut, sewa
Kerani, sewa
PEKERJA MAKLUMAT PELANGGAN
Pekerja maklumat pelanggan menyediakan atau mendapatkan maklumat secara terus
daripada pelanggan, melalui telefon atau kaedah elektronik seperti emel berhubung dengan
mengatur perjalanan, menerangkan produk atau perkhidmatan organisasi, mendaftarkan
tetamu yang menginap, menyambut pelawat, membuat janji temu, menghubungkan
panggilan telefon, dan menemuduga responden dalam kaji selidik atau pemohon bayaran
kelayakan.
4221
KERANI PERUNDING PERJALANAN DAN YANG BERKAITAN
Kerani perunding perjalanan dan yang berkaitan membekalkan maklumat, mengatur jadual
perjalanan, mendapatkan tempahan perjalanan dan penginapan, serta mengatur lawatan
berkumpulan.
Tugas merangkumi:
mendapatkan maklumat tentang ketersediaan, kos, dan jenis kenderaan dan
keselesaan penginapan yang berbeza, memastikan keperluan pelanggan dan
memaklumkan kepada mereka tentang jadual perjalanan;
menyediakan jadual perjalanan;
membuat dan mengesahkan tempahan yang perlu;
mengeluarkan tiket dan baucar;
membantu pelanggan mendapatkan dokumen perjalanan yang perlu seperti visa;
menyediakan bil dan menerima bayaran;
mengatur program lawatan berkumpulan untuk tujuan perniagaan atau pelancongan
dan menjual program tersebut kepada kumpulan atau individu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42211
42212
42213
42214
4222
Kerani, pengeluaran tiket/perjalanan
Kerani, pelancongan/ penerbangan
Kerani, pelancongan
Kerani, tempahan
KERANI HUBUNGAN/PUSAT PENERANGAN
Kerani hubugan/pusat penerangan pelanggan memberi nasihat dan maklumat kepada
pelanggan, menjawab pertanyaan berhubung dengan barangan, perkhidmatan, atau dasar
organisasi kepada pelanggan melalui telefon atau media komunikasi elektronik seperti emel,
serta memproses transaksi kewangan. Mereka berada di premis yang mungkin jauh dari
pelanggan atau operasi lain organisasi yang maklumat hendaklah diberikan.
Tugas merangkumi:
menerima pelanggan atau pesakit, mencatat pertanyaan, dan memberi maklumat
yang berkenaan;
membuat janji temu untuk pelanggan atau pesakit;
mengelolakan panggilan dan pesanan masuk daripada pelanggan, sama ada hendak
menjawab pertanyaan, mengendalikan panggilan yang bertanyakan perkhidmatan
atau mengasingkan aduan;
mengenal pasti keperluan dan memasukkan acara ke dalam sistem komputer;
menghantar tugas ke unit lain sekiranya berkenaan;
mengeluarkan invois atau mengendalikan pembayaran, sekiranya perlu;
menghantar surat, lembaran maklumat, dan dokumen lain kepada pelanggan;
memaklumi pelanggan tentang produk atau perkhidmatan tambahan;
melayani permintaan maklumat atau janji temu yang dibuat melalui telefon;
mengarahkan pelanggan atau pesakit ke tempat atau orang yang berkenaan;
mengambil sebarang bentuk aduan atau maklum balas berkaitan operasi dan
perkhidmatan organisasi daripada pelanggan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42221
42222
42223
42224
42225
42226
Kerani, janji temu
Penyelia, perkhidmatan pelanggan
Pembantu penerangan S17
Telemarketer, jurujual
Kerani, call center
Pramugari darat
42227
4411
Pegawai khidmat pelanggan N17
OPERATOR PAPAN SUIS TELEFON
Operator papan suis telefon mengendalikan papan suis dan konsol telekomunikasi untuk
membantu pemanggil menyambungkan panggilan telefon atau menerima pertanyaan atau
laporan kerosakan, serta mencatatkan dan menyampaikan mesej kepada kakitangan dan
pelanggan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan papan suis dan konsol untuk menyambungkan, menundakan,
memindahkan, dan memutuskan panggilan telefon;
menyambungkan panggilan keluar;
melayani pertanyaan melalui telefon dan merekodkan pesanan;
memanjangkan pesanan kepada kakitangan atau pelanggan;
menyiasat masalah sistem pengendalian dan memaklumkan tentang perkhidmatan
baik pulih;
bertanggungjawab menerima dan menyambungkan panggilan masuk dan keluar
semua kakitangan, membuat laporan kerosakan dan senarai panggilan jauh ( private
Trunk calls) yang dibuat oleh kakitangan:
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42231
42232
42233
4411
Operator, telefon (ibu sawat cawangan persendirian)
Operator papan suis, telefon
Penyelia perkhidmatan telekomunikasi
PENYAMBUT TETAMU HOTEL
Penyambut tetamu hotel mendaftarkan tetamu, menentukan bilik, memberi kunci, memberi
maklumat berhubung dengan perkhidmatan hotel, membuat tempahan bilik, menyimpan
rekod bilik yang boleh diinap, memberi penyata caj kepada tetamu yang mendaftar keluar dan
menerima bayaran.
Tugas merangkumi:
menyelenggara inventori bilik yang ada untuk diinap, menyelenggara tempahan, dan
menentukan bilik;
mendaftarkan tetamu yang tiba, menentukan bilik, mengesahkan kredit pelanggan,
dan memberi kunci bilik;
menyediakan maklumat berhubung dengan perkhidmatan hotel dan perkhidmatan
yang ada dalam komuniti;
menyediakan maklumat tentang kemudahan yang disediakan dan membuat
tempahan bilik;
melayani permintaan tetamu yang memerlukan perkhidmatan pengemasan dan
penyelenggaraan serta melayani rungutan;
menghubungi perkhidmatan pengemasan atau penyelenggaraan apabila tetamu
melaporkan masalah;
menyusun dan menyemak akaun tetamu bagi sebarang perubahan dengan
menggunakan sistem berkomputer atau manual;
menerima dan memanjangkan pesanan secara peribadi atau menggunakan telefon
atau papan suis telefon;
menyemak penyata caj kepada tetamu yang mendaftar keluar dan menerima
bayaran;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42241
42242
42243
4225
Penyambut tetamu hotel
Kerani, meja penerangan hotel
Penyelia, tempahan
KERANI PERTANYAAN
Kerani pertanyaan melayani mel peribadi, bertulis, dan elektronik, serta menjawab
pertanyaan dan aduan melalui telefon berhubung dengan barangan, perkhidmatan atau dasar
organisasi, menyediakan maklumat dan merujuk kepada orang yang mengetahui sumber lain.
Mereka ditempatkan di premis yang membolehkan mereka berhubung langsung dengan
pelanggan atau dengan pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang disediakan.
Tugas merangkumi:
menjawab pertanyaan tentang perkhidmatan, dan dasar serta menyediakan
maklumat tentang kemudahan yang disediakan, lokasi, harga, dan isu yang
berkaitan;
menjawab pertanyaan tentang masalah dan menyediakan nasihat, maklumat, dan
bantuan;
menerima, melayan dan merekodkan pertanyaan tentang masalah dan aduan;
merujukkan pertanyaan yang rumit kepada ketua pasukan atau pakar penasihat;
mengeluarkan borang yang berkaitan, maklumat, dan brosur kepada pihak yang
berminat;
melayani tugas-tugas kaunter dan pertanyaan umum;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42251
42252
42253
4226
Kerani, aduan pelanggan
Kerani, pertanyaan kaunter
Kerani, pertanyaan
PENYAMBUT TETAMU (AM)
Penyambut tetamu (am) menerima dan mengalu-alukan pelawat, pelanggan, tetamu, atau
pesakit dan melayani pertanyaan dan permintaan termasuk mengatur temujanji.
Tugas merangkumi:
menerima dan mengalu-alukan pelawat, tetamu, pelanggan atau pesakit;
membuat janji temu untuk pelanggan atau pesakit;
melayani permintaan maklumat atau janji temu yang dibuat melalui telefon;
mengarahkan pelanggan atau pesakit ke tempat atau orang yang berkenaan;
membekalkan risalah maklumat, brosur, atau borang;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42261
42262
42263
42264
42265
42266
42267
4227
Penyambut tetamu
Penyambut tetamu, perubatan
Penyambut tetamu, pergigian
Penyambut tetamu, telefon
Penyambut tetamu, pejabat depan
Pegawai, pejabat depan
Ejen, perkhidmatan tetamu
PENEMUDUGA TINJAUAN DAN PENYELIDIKAN PASARAN
Penemuduga tinjauan dan penyelidikan pasaran menemuduga orang ramai dan mencatatkan
tindakbalas mereka terhadap soalan soal selidik dan penyelidikan pasaran dalam pelbagai
topik.
Tugas merangkumi:
menghubungi individu melalui telefon atau bertemu secara langsung dan
menerangkan tujuan temuduga;
menemuduga orang awam untuk mendapatkan pandangan tentang topik seperti isu
orang awam atau pengguna;
menanyakan soalan menurut garis panduan soal selidik dan tinjauan;
mencatatkan tindak balas pada kertas atau memasukkannya terus ke dalam
pangkalan data komputer melalui sistem temuduga bantuan komputer;
mengenal pasti dan menyelesaikan ketakselarasan dalam tindak balas;
menyediakan maklumbalas kepada penaja tinjauan berhubung dengan masalah
untuk mendapatkan data yang sah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42271
42272
42273
4229
Penemu duga penyelidikan pasaran
Penemu duga pendapat awam
Penemu duga tinjauan
PEKERJA MAKLUMAT PELANGGAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Pekerja maklumat pelanggan yang tidak dikelaskan di mana-mana mendapatkan dan
memproses maklumat daripada pelanggan yang diperlukan untuk menentukan kelayakan
untuk perkhidmatan.
Tugas merangkumi:
menemuduga pesakit untuk mendapatkan dan memproses maklumat yang
diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan hospital;
menemuduga pemohon bantuan awam untuk mengumpulkan maklumat berhubung
dengan permohonan mereka;
mengesahkan ketepatan maklumat yang diberikan;
memulakan prosedur untuk memberi, mengubah suai, menafikan, atau menamatkan
bantuan;
memberi maklumat dan menjawab soalan berhubung dengan prosedur faedah dan
tuntutan;
merujukkan pesakit atau pemohon kepada organisasi lain jika mereka tidak layak
mendapatkan perkhidmatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
42291
42292
42293
43
Kerani, kemasukan hospital
Penemu duga, kelayakan
Pakar, kelayakan
KERANI PEREKODAN DATA BERANGKA DAN BAHAN
Kerani perekodan data berangka dan bahan menerima, menyusun, dan mengira data
perakaunan, simpan kira, perangkaan, dan data serta mengendalikan transaksi tunai yang
berkaitan hal perniagaan. Sesetengah pekerjaan yang dikelaskan di sini menyimpan rekod
barangan yang dihasilkan, dibeli, distok, dihantar, dan bahan yang diperlukan pada tarikh
pengeluaran yang ditetapkan, atau menyimpan rekod aspek operasi dan menyelaraskan
jadual pengangkutan penumpang dan barang.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
431
432
KERANI DATA BERANGKA
KERANI PEREKODAN BAHAN DAN PENGANGKUTAN
431
KERANI DATA BERANGKA
Kerani data berangka menerima, dan mengira data perakaunan, simpan kira, perangkaan,
kewangan, dan data berangka yang lain, serta mengendalikan transaksi tunai yang berkaitan
hal perniagaan.
4311
KERANI PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA
Kerani perakaunan dan simpan kira menghitung, mengelaskan, dan merekodkan data
berangka untuk memastikan rekod kewangan lengkap. Mereka melaksanakan sebarang
gabungan tugas pengiraan, pemakluman, dan penentusahan yang rutin untuk mendapatkan
data kewangan awal untuk digunakan dalam pengurusan rekod perakaunan.
Tugas merangkumi:
menyemak angka, pemakluman, dan dokumen bagi memastikan ketepatan
maklumat, ketepatan matematik, dan kod yang betul;
mengendalikan program omputer dengan perisian perakaunan untuk merekodkan,
menyimpan, dan menganalisis maklumat;
mengelaskan, merekodkan, dan meringkaskan data berangka dan kewangan untuk
menyusun dan menyimpan rekod kewangan, dengan menggunakan jurnal dan lejar
atau omputer;
menghitung, menyediakan, dan mengeluarkan bil, invois, penyata akaun, dan
penyata kewangan lain menurut prosedur yang ditetapkan;
menyusun laporan dan jadual perangkaan, kewangan, perakaunan, atau audit
berhubung dengan perkara seperti resit tunai, perbelanjaan, akaun perlu dibayar, dan
akaun belum terima, serta untung dan rugi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43111
43112
43113
43114
43115
43116
43117
43118
4312
Kerani, simpan kira
Kerani, akaun
Pembantu penaksir W17
Pembantu juruaudit W17
Kerani, bank
Pembantu akauntan W17
Kerani, tunai pejabat
Pembantu tadbir kewangan W17
KERANI PERANGKAAN, KEWANGAN, DAN INSURANS
Kerani perangkaan, kewangan, dan insurans mendapatkan, menyusun, dan menghitung data
perangkaan, atau data aktuari atau melaksanakan tugas perkeranian berhubung dengan
transaksi insurans, bank, dan pertubuhan kewangan lain.
Tugas merangkumi:
mendapatkan dan menyusun data perangkaan atau aktuari berdasarkan sumber
maklumat yang rutin atau khas;
menghitung jumlah, purata, peratus, dan perincian lain dan meyampaikannya dalam
bentuk jadual sebagaimana yang diperlukan;
menyediakan dokumen kewangan dan menghitung faedah atau caj pembrokeran dan
duti setem yang perlu dibayar;
menguruskan rekod bon, saham, dan sekuriti lain yang dibeli atau dijual bagi pihak
pelanggan atau majikan;
bertanggungjawab menyediakan sampel, soal selidik, memungut data dan
menyediakan laporan bancian;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43121
43122
43123
43124
43125
43126
43127
43128
4313
Kerani, perangkaan
Kerani, penggredan
Penghitung, lapangan
Pembantu perangkaan E17
Pembantu ehwal ekonomi E17
Pembantu penilaian W17
Pembantu penyelidik Q17
Pembantu, insurans / pelarasan
KERANI GAJI
Kerani gaji mengumpulkan, menentukan, memproses maklumat gaji, menghitung upah dan
kelayakan faedah bagi kakitangan dalam jabatan, syarikat, atau pertubuhan lain.
Tugas merangkumi:
menguruskan rekod kedatangan, cuti, dan kerja lebih masa kakitangan untuk
menghitung upah dan kelayakan faedah, secara manual atau sistem berkomputer;
menyediakan dan menentusahkan penyata pendapatan kakitangan, menyatakan gaji
kasar dan gaji bersih serta potongan seperti cukai, yuran kesatuan, garnisan, dan
insurans serta pelan persaraan;
menyediakan bayaran kakitangan dan bayaran faedah dengan cek atau pemindahan
elektronik;
menyemak lembaran masa, carta kerja, pengiraan upah, dan maklumat lain untuk
mengesan dan membetulkan percanggahan dalam senarai gaji;
menentukan kedatangan, tempoh jam bekerja, dan pelarasan bayaran serta
memasukkan maklumat ke dalam rekod yang ditetapkan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43131
43132
432
Kerani, gaji
Pembayar gaji
KERANI PEREKODAN BAHAN DAN PENGANGKUTAN
Kerani perekodan bahan dan pengangkutan memastikan barangan yang dikeluarkan, dibeli,
disimpan, dihantar, dan bahan yang diperlukan pada tarikh pengeluaran yang ditetapkan,
atau menyimpan rekod aspek operasi dan menyelaraskan masa penumpang dan
pengangkutan barang angkut.
4321
KERANI STOK
Kerani stok menyelenggara rekod barangan yang dihasilkan dan bahan-bahan pengeluaran
yang diterima, ditimbang, dihantar atau dimasukkan ke dalam stok.
Tugas merangkumi:
mengatur dan mengawal penerimaan dan penghantaran barangan serta menyimpan
rekod yang berkaitan;
menyelenggara rekod stok, mengesahkan pengeluaran barangan, menganggarkan
keperluan, dan membuat permintaan stok baru;
menasihati majikan tentang barang yang lama dan usang;
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan perkakas, alat ganti atau pelbagai
kelengkapan serta menyelenggara rekod yang berkaitan;
menimbang barangan yang diterima, dikeluarkan, dihasilkan, atau dihantar dan
menyelenggara rekod yang berkaitan;
mengatur pelepasan dan pengambilan kargo import dari stor kastam atau stor bon
dan mengatur penghantaran kargo untuk dieksport;
menyelenggara inventori perabot dan barangan lain yang diterima untuk disimpan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43211
43212
43213
43214
43215
43216
43217
Pembantu, stor
Kerani, stok estet/ladang
Kerani, titian timbangan
Kerani, perkapalan
Kerani, pemeriksa barang
Kerani, inventori
Kerani, kargo
43218
4322
Kerani, import-eksport
KERANI PENGELUARAN
Kerani pengeluaran mengira kuantiti bahan yang diperlukan pada tarikh yang ditetapkan bagi
program pengeluaran serta menyediakan dan menyemak jadual operasi pengeluaran.
Tugas merangkumi:
memeriksa pesanan pelanggan untuk barangan dan perkhidmatan;
mengira kuantiti, kualiti, dan jenis bahan yang diperlukan oleh program pengeluaran;
menyediakan jadual pengeluaran, memastikan bahan-bahan tersedia apabila
diperlukan dan menyimpan rekod yang berkaitan;
mengesahkan stok, mengatur penghantaran, dan menyiasat kelewatan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43221
43222
43223
43224
43225
43226
43227
43228
4323
Kerani, kawalan pengeluaran
Kerani, perkakas
Kerani, loji janakuasa
Kerani, perancangan/pengeluaran
Kerani, jualan tempatan
Kerani, teknikal
Kerani, jaminan kualiti
Pembantu pemeriksa kilang dan jentera J17
KERANI PENGANGKUTAN
Kerani pengangkutan menyimpan rekod tentang aspek operasi dan menyelaraskan masa
bagi pengangkutan penumpang dan barang angkut, pengangkutan keretapi, pengangkutan
jalan, udara, dan air serta menyediakan laporan untuk pengurusan.
Tugas merangkumi:
menyimpan rekod tentang aspek operasi dan menyelaraskan masa bagi
pengangkutan penumpang dan barang yang diangkut;
mengarah perjalanan kereta api dalam suatu bahagian atau zon sistem kereta api
dan menyimpan rekod yang berkaitan;
mengarah, mengawal, dan menyimpan rekod pengendalian barang angkut di stesen
kereta api;
menyelaraskan dan menyimpan rekod aktiviti operasi tentang pengangkutan jalan
seperti peruntukan dan penjadualan kenderaan dan pemandu, pemunggahan
kenderaan, dan penyimpanan barangan dalam perjalanan;
menyelaraskan dan menyimpan rekod aktiviti operasi tentang pengangkutan udara
dan air bagi penumpang dan kargo seperti senarai penumpang dan senarai barangan
kargo;
bertanggungjawab menerima, memproses dan menghantar mesej rangkaian
telekomnunikasi tetap penerbangan dan memeriksa serta mengesahkan transmisi
mesej yang diterima;
menyediakan laporan untuk pengurusan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
43231
43232
43233
43234
43235
43236
43237
43238
44
Kerani, logistik
Kerani, pengangkutan barangan/kereta api
Penghantar, perkeranian/pengangkutan jalan (kecuali bas dan
trak)
Kerani, operasi pengangkutan udara
Penghantar, perkeranian/saluran paip minyak
Penyelia jeti N3
Penyelaras, perkapalan
Pembantu kawalan trafik udara A17
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN LAIN
Pekerja sokongan perkeranian menjalankan tugas perkeranian di syarikat akhbar,
mahkamah, perpustakaan, dan pejabat pos, memfailkan dokumen, menyediakan maklumat
untuk pemprosesan; menyelenggara rekod personel, menyemak bahan supaya konsisten
dengan bahan sumber asal; dan menulis bagi pihak mereka yang tidak upaya membaca dan
menulis.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
441
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN LAIN
441
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN LAIN
Pekerja sokongan perkeranian lain melaksanakan tugas di syarikat akhbar, mahkamah,
perpustakaan, dan pejabat pos, memfailkan dokumen, menyediakan maklumat untuk
pemprosesan, menyemak bahan supaya konsisten dengan bahan sumber, menyimpan rekod
personel dan menulis bagi pihak mereka yang tidak upaya membaca atau menulis. .
4411
KERANI PERPUSTAKAAN
Kerani perpustakaan mengeluarkan dan menerima bahan, mengisih dan menyusun buku di
rak dan memberi maklumat umum tentang perpustakaan kepada pengguna.
Tugas merangkumi:
mengeluarkan dan menerima buku perpustakaan dan bahan lain;
menyusun semula buku dan bahan perpustakaan yang lain di atas rak;
melaksanakan aktiviti perkeranian seperti pemfailan manual dan elektronik,
pemprosesan kata, dan kadang-kadang menaip;
memastikan pelangganan jurnal;
membantu pengguna perpustakaan mengakses bahan perpustakaan yang asas dan
membuat pinjaman antara perpustakaan;
menguruskan rekod perpustakaan berhubung dengan pemerolehan, pengeluaran,
dan pemulangan buku dan penerbitan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44111
44112
44113
Kerani, perpustakaan
Pembantu, perpustakaan
Penyusun fail, perpustakaan
44114
4412
Pembantu perpustakaan S17
KERANI PENGEDARAN DAN PENGISIHAN MEL
Kerani pengedaran dan pengisihan menjalankan tugas mengisih, merekod, menghantar, dan
tugas lain yang berkaitan dengan perkhidmatan mel dari pejabat pos atau yang berkaitan
serta dari atau dalam sesebuah pertubuhan.
Tugas merangkumi:
menjalankan kerja pengendalian mel di pejabat pos awam;
mengisih dan menghantar mel ke rumah persendirian dan tempat lain;
mengisih dan menyimpan rekod ringkas tentang surat masuk dan keluar serta
menghantar mel keluar di pelbagai pertubuhan;
bertanggungjawab menyerahkan saman kepada defenden dan mendapatkan
tandatangan penerima, menyediakan pengesahan perkhidmatan, menyediakan
penyerahan afidavit, dan memastikan saman yang ditandatangani sebagai
penerimaan dan afidavid penyerahan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44121
44122
44123
44124
44125
44126
4413
Posmen
Kerani, mel/penghantaran
Penghantar saman
Kerani, mel/pengisihan
Kerani, mel
Penghantar notis N3
KERANI PENGEKODAN, PEMBACAAN PRUF, DAN YANG BERKAITAN
Kerani pengekodan, pembacaan pruf, dan yang berkaitan mengubah maklumat ke dalam
bentuk kod, menentusahkan dan membetulkan pruf, dan melaksanakan pelbagai tugas
perkeranian.
Tugas merangkumi:
mengubah maklumat dalam bentuk kod dan mengelaskan maklumat mengikut kod
untuk tujuan pemprosesan data;
membandingkan teks dan bahan berkaitan yang disediakan untuk cetakan dengan
bahan asal, membetulkan kesilapan dan menandakan teks untuk pencetakan
mengikut keperluan yang ditetapkan;
mengisihkan borang dan menandakannya dengan nombor pengenalan;
mengisihkan dokumen untuk pemfailan atau untuk menyusun set halaman muka
surat;
bertanggungjawab membaca pruf dalaman untuk pencetakan, menyelia kerja-kerja
pencetakan, penyusunan dan pembukuan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44131
44132
Pembaca pruf, perkeranian
Kerani, pengekodan/perangkaan
4414
JURUTULIS DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Jurutulis dan pekerja yang berkaitan menulis surat dan melengkapkan borang bagi pihak
orang yang tidak upaya membaca atau menulis.
Tugas merangkumi:
membaca surat dan bahan bertulis yang lain kepada orang yang buta huruf dan
memberi pentafsiran serta maklumat yang perlu;
menulis surat dan melengkapkan borang bagi pihak orang yang buta huruf;
menawarkan nasihat kepada individu dan mentafsir serta membantu melengkapkan
borang kerajaan dan borang rasmi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44141
44142
44143
4415
Penulis petisyen
Penulis awam
Jurutulis
KERANI PEMFAILAN DAN PENYALINAN
Kerani pemfailan dan penyalinan memfailkan surat-menyurat, kad, invois, resit, dan rekod lain
menurut tertib abjad atau angka atau menurut sistem pemfailan yang digunakan. Mereka
mencari dan mengeluarkan bahan dari fail apabila diminta dan membuat fotokopi,
mengimbas, atau memfaksimile dokumen.
Tugas merangkumi:
mengasingkan atau mengelaskan bahan mengikut garis panduan seperti kandungan,
tujuan, kriteria pengguna, atau tertib kronologi, abjad, atau angka;
menyusun bahan di dalam laci, kabinet, dan kotak penyimpanan;
mencari dan mengeluarkan bahan dari fail apabila diminta;
menyimpan rekod bahan yang difailkan dan dikeluarkan;
membuat fotokopi, mengimbas, atau memfaks dokumen dan rekod lain;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44151
44152
44153
44154
44155
44156
44157
4416
Kerani, pemfailan
Kerani, fotokopi
Kerani, penyalin dokumen
Pegawai, pengawal dokumen
Pengawal, dokumen
Penyelaras, dokumen
Pegawai, dokumen
KERANI PERSONEL
Kerani personel menyelenggara dan mengemas kini rekod personel seperti maklumat tentang
pemindahan dan promosi, penilaian prestasi, cuti kakitangan yang diambil dan dikumpulkan,
gaji, kelayakan, dan latihan.
Tugas merangkumi:
mengemas kini maklumat tentang sejarah pekerjaan, gaji, penilaian prestasi, dan
latihan serta cuti yang diambil dan dikumpulkan;
memulakan rekod bagi pekerja yang baru dilantik dan menyemak rekod untuk
memastikan rekod lengkap;
memproses permohonan pekerjaan dan kenaikan pangkat serta memaklumkan
kepada pemohon tentang keputusan permohonan mereka;
menerima dan menjawab pertanyaan tentang kelayakan dan syarat bagi pekerjaan;
menguruskan pengiklanan jawatan, peluang pekerjaan dan peperiksaan kerja;
menyelenggara dan mengemaskini sistem pemfailan dan pendaftaran manual dan
berkomputer, serta menyusun dan menyediakan laporan dan dokumen yang
berkaitan dengan aktiviti personel;
menyimpan dan mendapatkan semula rekod dan fail personel apabila diminta;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44161
44162
44163
44164
44165
44166
44167
44168
4419
Pembantu pengurusan murid N17
Pembantu perhubungan perusahaan N17
Pembantu pendaftaran KP17
Pembantu pembangunan masyarakat S17
Pembantu penyelidik sosial N17
Pemeriksa cap jari N17
Kerani, guna tenaga
Kerani, probet
PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Kumpulan unit ini merangkumi kerani yang tidak dikelaskan di mana-mana dalam Kumpulan
Kecil 441: Pekerja Sokongan Perkeranian Lain.
Tugas merangkumi:
menyediakan doket atau kalendar bagi kes yang akan didengar, dengan
menggunakan mesin taip atau komputer;
menyediakan, merakamkan, dan mengeluarkan perintah mahkamah termasuk
perintah percubaan, mengeluarkan dokumen, maklumat hukuman, dan saman;
menerima pesanan pelanggan bagi iklan terkelas, menulis dan menyunting kapi,
menghitung kadar pengiklanan, dan menyediakan bil pelanggan;
menulis surat perniaga an dan surat rasmi kepada kerajaan seperti menjawab
permintaan untuk mendapatkan maklumat dan bantuan, tuntutan ganti rugi,
pertanyaan kredit dan bil serta rungutan perkhidmatan;
membantu menyediakan bahan berkala, iklan, katalog, direktori, dan bahan lain untuk
penerbitan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
44191
44192
44193
44194
44195
44196
44197
44198
Pembantu hal ehwal Islam S17
Bailif
Pembantu pemuliharaan S17
Pembantu antidadah S17
Pembantu tadbir undang-undang S17
Pembantu syariah S17
Pembantu arkib S17
Pembantu muzium S17
Kumpulan Utama 5:
PEKERJA PERKHIDMATAN DAN
JUALAN
Pekerja perkhidmatan dan jualan menyediakan perkhidmatan peribadi berkaitan dengan
perjalanan, tukang masak, pelayan dan pelayan bar, pendandan rambut, jurusolek, penyelia
bangunan dan pengemasan, pekerja perkhidmatan dan perkhidmatan penjagaan diri, atau
perlindungan terhadap kebakaran, dan perbuatan yang menyalahi undang-undang, atau
bergaya sebagai model bagi satu-satu ciptaan dan pameran seni, atau menunjuk cara dan
menjual barangan di kedai borong atau runcit dan pertubuhan seumpamanya serta di gerai
dan pasar. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran pada
tahap kemahiran kedua.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
51
52
53
54
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI
PEKERJA JUALAN
PEKERJA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN
51
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI
Pekerja perkhidmatan peribadi menyediakan perkhidmatan peribadi dan perkhidmatan yang
berkaitan dengan perjalanan, tukang masak, pelayan dan pelayan bar, pendandan rambut,
jurusolek, penyelia bangunan dan pengemasan, serta pekerja perkhidmatan peribadi yang
lain.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
511
512
513
514
515
516
ATENDAN PERJALANAN, KONDUKTOR, DAN PEMANDU PERJALANAN
TUKANG MASAK
PELAYAN DAN PELAYAN BAR
PENDANDAN RAMBUT, JURUSOLEK, DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
PENYELIA BANGUNAN DAN PENGEMASAN
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI LAIN
511
ATENDAN PERJALANAN, KONDUKTOR, DAN PEMANDU PERJALANAN
Atendan perjalanan, konduktor, dan pemandu perjalanan menyediakan pelbagai
perkhidmatan peribadi berhubung dengan perjalanan dengan pesawat udara, kereta api,
kapal, bas, atau kenderaan lain, dan mengiringi individu atau rombongan yang melancong,
dan melawat tempat perlancongan.
5111
ATENDAN PERJALANAN DAN PELAYAN PERJALANAN
Atendan perjalanan dan pelayan perjalanan memberi perkhidmatan peribadi untuk
memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Perkhidmatan ini termasuk
menghidangkan makanan dan minuman serta menyelaraskan aktiviti pengemasan dan
sosial.
Tugas merangkumi:
menyambut penumpang menaiki kapal terbang, membawa mereka ke tempat duduk,
memastikan tali pinggang dipakai dan tanda “dilarang merokok” dan seumpamaya
dipatuhi;
mengendalikan pemeriksaan keselamatan dan menunjukkan penggunaan peralatan
keselamatan seperti tali pinggang keselamatan dan topeng oksigen serta membantu
penumpang apabila berlaku kecemasan;
mengagihkan bahan bacaan, fon kepala, selimut, dan barang yang seumpamanya
serta menjawab pertanyaan penumpang;
menghidangkan makanan dan minuman yang sudah tersedia;
menjual barangan bebas cukai kepada penumpang;
memberi bantuan perubatan yang ringan kepada penumpang yang memerlukan;
menjaga keperluan am dan keselesaan penumpang kapal dan kereta api;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
5112
Atendan, kabin kapal
Penyelia, pramugara
Pelayan, aras
Atendan, kapal terbang
Pramugari, kapal terbang
Pelayan, kereta api
Atendan, lapangan terbang
KONDUKTOR PENGANGKUTAN
Konduktor pengangkutan memungut atau mengeluarkan tiket serta menjaga keselamatan
dan keselesaan di dalam kereta api, trem, bas, dan jenis pengangkutan awam yang lain.
Tugas merangkumi:
memungut atau mengeluarkan tiket, pas atau tambang, atau memeriksa kesahihan
tiket terdahulu;
menjaga gerabak tidur di dalam kereta api penumpang, termasuk memeriksa
kesahihan tiket penumpang, menjaga keselamatan mereka dan memberi maklumat
yang diminta;
memastikan peraturan keselamatan dipatuhi;
memberi maklumat kepada penumpang khususnya tentang perhentian dan
sambungan perjalanan;
bekerjasama dengan pemandu dalam menepati jadual masa;
mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku kecemasan;
bertanggungjawab membantu Penyelia Stesen atau Eksekutif Operasi dalam
mengurus, menyelia dan mengatasi masalah operasi trafik, kakitangan, perdagangan
dan lain-lain supaya dapat memberi perkhidmatan yang cekap dan ekonomi kepada
pengguna-pengguna keretapi;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51121
51122
51123
Konduktor, bas
Inspektor, tiket
Pengawal, kereta api penumpang
51124
51125
5113
Atendan, gerabak tidur
Pengurus stesen N19
PEMANDU PERJALANAN
Pemandu perjalanan mengiringi individu atau kumpulan dalam rombongan melancong,
menerangkan tempat yang menarik dan memberi perkhidmatan yang lain.
Tugas merangkumi:
mengiringi pelancong dan memastikan keselesaan mereka;
memastikan tempahan untuk pengangkutan dan penginapan disahkan serta jadual
perjalanan yang disediakan diikuti;
mengiringi pelancong melancong dan menerangkan tempat yang menarik;
mengiringi pelancong ke muzium dan pameran serta memberi penerangan tentang
apa yang dipamerkan;
memandu kumpulan pelawat kilang dan pertubuhan yang seumpamanya serta
memberi penerangan yang berkaitan;
mengendalikan aktiviti luar seperti mendaki gunung, memburu, atau memancing;
memungut bayaran masuk;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51131
51132
51133
51134
512
Pemandu, pelancong
Pemandu, galeri seni
Pemandu, lawatan kilang
Pemandu, perjalanan/persiaran
TUKANG MASAK
Tukang masak merancang, mengatur, menyediakan, dan memasak makanan di hotel,
restoran, dan tempat makan awam yang lain, di atas kapal, di dalam kereta api penumpang,
di rumah persendirian dan institusi atau pertubuhan yang lain. Bekerjasama dengan personel
lain untuk merancang dan mencipta resepi dan menu dengan mengambil kira faktor
kebolehdapatan ramuan yang bermusim dan anggaran bilangan pelanggan.
5120
TUKANG MASAK
Tukang masak merancang, mengatur, menyediakan dan memasak makanan di hotel,
restoran dan tempat makanan awam yang lain di atas kapal, di dalam kereta api penumpang,
di rumah persendirian dan institusi atau pertubuhan yang lain.
Tugas merangkumi:
merancang hidangan dan menu, memesan bekalan bahan mentah makanan serta
menyediakan dan memasak bahan makanan;
memantau kualiti di semua peringkat penyediaan dan hidangan serta
menguatkuasakan peraturan kebersihan;
menunjukkan teknik dan memberi nasihat tentang prosedur memasak;
merancang, menyelia, dan menyelaraskan kerja di dapur;
memastikan kebersihan kakitangan di dapur, pinggan mangkuk, perkakas, peralatan
dapur, dan kawasan kerja;
menganjurkan promosi makanan;
bertanggungjawab menentukan keperluan bahan kering dan basah untuk dimasak,
menerima dan memeriksa barangan keperluan memasak, menyediakan bahan
masak, memelihara kebersihan peralatan dan kawasan dapur, memastikan peralatan
dapur di simpan dan dikunci serta dalam keadaan baik;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51201
51202
51203
51204
51205
513
Penyelaras dapur
Tukang masak, kapal
Tukang masak, perkhidmatan persendirian
Tukang masak, pengetinan dan pengawetan makanan
Tukang masak N1
PELAYAN DAN PELAYAN BAR
Pelayan dan pelayan bar menghidangkan makanan dan minuman di tempat makan dan
minum yang beroperasi secara komersil seperti di kelab, institusi dan kantin, di atas kapal,
dan di dalam kereta api penumpang.
5131
PELAYAN DAN PELAYANITA
Pelayan dan pelayanita menyambut pelanggan, mengiringi mereka ke tempat duduk,
memberi menu, mengambil pesanan makanan dan minuman, dan menghidangkan makanan
dan minuman kepada pelanggan. Mereka juga menjawab pertanyaan, menerangkan dan
menjelaskan menu dan keistimewaannya, memastikan meja dan kawasan tempat makan
bersih serta menyediakan meja makan baru.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengatur meja serta mengiringi tetamu ke meja;
memberi menu dan mengesyorkan tetamu tentang hidangan dalam menu;
mengambil pesanan serta menghidang makanan dan minuman;
menasihati pelanggan tentang pilihan wain dan menghidangkannya;
menghidangkan minuman beralkohol dan tidak beralkohol di bar;
menyerahkan bil kepada pelanggan dan menerima bayaran;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51311
51312
51313
51314
51315
51316
51317
5132
Ketua, pelayan
Dang pawara
Pelayan dan pelayanita, makanan dan minuman
Penyelia, makanan dan minuman
Pekerja makanan dan minuman, bankuet
Pekerja makanan dan minuman, perkhidmatan bilik
Pekerja makanan dan minuman
PELAYAN BAR
Pelayan bar mencampur dan menghidangkan minuman kepada pengunjung secara terus
atau melalui pelayan. Mengutip bayaran untuk minuman yang dihidangkan, menyemak
pengenalan pelanggan untuk memastikan syarat umur dipatuhi untuk membeli minuman
beralkohol dan cuba menghadkan masalah pelanggan yang mengambil minuman beralkohol
secara berlebihan dengan mengambil langkah seperti memujuk pelanggan berhenti minum
atau memanggil teksi atau pengangkutan lain untuk pengunjung yang mabuk.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengaturkan meja serta mengiringi tetamu ke meja;
memberi menu dan mengesyorkan tetamu tentang menu yang sesuai;
mengambil pesanan serta menghidangkan makanan dan minuman;
menasihati pelanggan tentang pilihan wain dan menghidangkannya;
menghidangkan minuman beralkohol dan tidak beralkohol di bar;
menyerahkan bil kepada pelanggan dan menerima bayaran;
membersihkan gelas, perkakas dan peralatan bar;
merancang, menganjur dan mengawal operasi bar;
menyediakan pembuka selera seperti jeruk, keju dan daging sejuk;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51321
51322
51323
514
Pelayan bar
Pembantu, pelayan bar
Pelayan makanan dan minuman bar
PENDANDAN RAMBUT, JURUSOLEK, DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pendandan rambut, jurusolek, dan pekerja yang berkaitan memotong dan menggayakan
rambut, mencukur dan merapi janggut, memberi rawatan kecantikan, mengenakan alat solek
dan mekap serta memberi rawatan yang lain kepada pelanggan untuk menyerikan lagi wajah
mereka.
5141
PENDANDAN RAMBUT
Pendandan rambut menyediakan perkhidmatan kecantikan seperti mencuci, memotong,
mewarna, dan menggayakan rambut serta mengurut dan merawat kulit kepala serta boleh
juga mengenakan mekap, rambut palsu, mencabut bulu roma, dan menyediakan
perkhidmatan penjagaan kuku dan kulit.
Tugas merangkumi:
memotong, mencuci, mewarna, dan mengerintingkan rambut serta mencukur atau
merapi janggut;
memberi rawatan kulit kepala;
mengenakan rambut palsu mengikut kehendak pelanggan;
membersihkan dan menyapu krim, losen, dan produk yang berkenaan pada muka
dan bahagian badan yang lain;
mengurut muka dan badan;
mengenakan mekap kepada pelanggan salun kecantikan;
mengenakan mekap kepada pelakon dan penghibur lain;
membersih, membentuk, dan mengilatkan kuku jari tangan dan kaki serta memberi
rawatan ringkas pada kaki seperti kematu, kalus, dan kuku jari kaki yang bermasalah;
membantu pelanggan mandi dan melakukan urutan asas;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51411
51412
51413
5142
Pendandan rambut
Tukang gunting rambut
Pendandan gaya rambut
JURUSOLEK DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Jurusolek dan pekerja yang berkaitan memberi pelbagai bentuk rawatan kecantikan kepada
pelanggan, memeriksa kulit pelanggan dan mencadangkan rawatan yang sesuai,
mengenakan alat solek dan mekap, dan memberi rawatan lain kepada individu untuk
menambahbaik penampilan mereka.
Tugas merangkumi:
membersihkan dan menyapu krim, losen, dan produk yang berkenaan pada muka
dan bahagian badan yang lain;
mengurut muka dan badan;
mengenakan mekap kepada pelanggan;
mengenakan mekap kepada pelakon dan penghibur lain;
membentuk, mewarna, dan memberi rawatan lain pada bulu kening dan mata;
mewarnakan rambut dan memberi rawatan rambut;
membersih, membentuk, dan mengilatkan kuku jari tangan dan kaki serta memberi
rawatan ringkas pada kaki seperti kematu, kalus, dan kuku jari kaki yang bermasalah;
boleh membersihkan, membentuk, dan mengilatkan kuku jari tangan;
boleh menyediakan alat solek khas untuk pelanggan;
membantu pelanggan mandi dan memberi urutan asas;
mengenakan mekap kepada artis, juruacara, dan orang yang muncul di pentas atau
dalam filem atau televisyen;
bertanggungjawab membantu jurusolek artis untuk mengenakan mekap dan
menggayakan rambut di luar atau di dalam studio;
menyediakan bahan yang perlu seperti topeng getah atau plastik, rambut atau
janggut palsu;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51421
51422
51423
51424
51425
51426
515
Jurusolek
Mak andam
Jurusolek tangan
Jurusolek kaki dan kuku
Juruestetika
Jurusolek B11
PENYELIA BANGUNAN DAN PENGEMASAN
Penyelia bangunan dan pengemasan menyelaras, menyusun jadual, dan menyelia kerja
tukang cuci dan kakitangan pengemasan lain di premis komersil, industri, dan kediaman.
Mereka bertanggungjawab atas pengemasan dan pengelolaan majlis di hotel, pejabat,
pangsapuri, rumah, dan tempat tinggal persendirian.
5151
PENYELIA PENCUCIAN DAN PENGEMASAN DI PEJABAT, HOTEL DAN
PERTUBUHAN LAIN
Penyelia pencucian dan pengemasan di pejabat, hotel dan pertubuhan lain mengatur,
menyelaras, dan melaksanakan kerja pengemasan untuk memastikan bahagian dalam dan
lekapan di hotel, pejabat, dan pertubuhan lain, serta di dalam pesawat udara, kereta api, bas,
dan kenderaan seumpamanya supaya kemas dan bersih.
Tugas merangkumi:
melatih, memecat, mengatur, dan menyelia pembantu, tukang cuci, dan kakitangan
pengemasan lain;
membeli atau mengawal pembelian bekalan;
mengawal penyimpanan dan pengeluaran bekalan;
menyelia kebajikan am dan tingkah laku individu dalam institusi;
menyapu atau memvakum, mencuci dan menggilap lantai, perabot, dan lekapan
yang lain;
mengemas katil, mencuci bilik mandi dan membekalkan tuala dan sabun serta
barangan yang berkaitan;
mencuci dapur secara amnya membantu dalam kerja-kerja dapur, termasuk
membasuh pinggan mangkuk;
mengisi semula stok minibar dan menukar barang seperti gelas dan kelengkapan
menulis;
bertanggungjawab menyediakan semua urusan pakaian keperluan rancangan
televisyen, penjadualan tugas kakitangan unit pakaian, berurusan mendapatkan
penajaan pakaian serta memastikan kesesuaian dari segi fesyen dan warna,
menentukan kebersihan pakaian;
bertanggungjawab mengendalikan pengurusan hostel, penginapan, menyelia dapur
dan dewan makan, memeriksa bahan-bahan mentah, mencuba hidangan dan
menyelia pekerja, dan peralatan dapur serta hostel;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51511
51512
51513
51514
51515
51516
51517
51518
5152
Penyelia, bankuet/hotel dan penginapan
Pembantu penyelia, pengemasan
Kapten, aras
Pembantu, pakaian
Jurukemas, hotel
Penyelia, jurupakaian N17
Matron, pengemasan
Penyelia, asrama N17
JURUKEMAS DOMESTIK
Jurukemas domestik mengatur, menyelia, dan melaksanakan kerja pengemasan di rumah
persendirian dengan atau tanpa sokongan kakitangan bawahan.
Tugas merangkumi:
menyelia pekerja yang diambil bekerja di dalam rumah sebagai kakitangan domestik;
membeli atau mengawal pembelian bekalan;
mengawal penyimpanan dan mengeluarkan bekalan;
membantu dalam kes kecederaan atau penyakit ringan dengan melaksanakan tugas
seperti mengambil suhu, memberi ubat, atau membalut luka;
menyapu, memvakum, menggilap dan mencuci lantai dan perabot atau lekapan yang
lain;
mengemas katil, mencuci bilik mandi, dan membekalkan tuala, sabun dan barangan
yang berkaitan;
menjaga haiwan peliharaan dan tumbuh-tumbuhan, menerima pelawat, menjawab
telefon, menghantar pesanan, dan membeli barang dapur;
menyediakan, memasak, dan menghidangkan makanan dan minuman serta
mengemas meja;
mencuci dapur dan secara amnya membantu dalam kerja-kerja di dapur, termasuk
membasuh pinggan mangkuk;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51521
51522
51523
51524
5153
Pelayan, tingkat/ hotel dan penginapan
Pembantu, linen
Atendan, pengemas kain
Pekerja, bilik pengemasan
PENJAGA BANGUNAN
Penjaga bangunan menjaga pangsapuri, rumah, hotel, pejabat, gereja, dan bangunan lain
dan memastikan semuanya dalam keadaan bersih dan teratur. Mereka boleh menyelia
pekerja dan kontraktor lain bergantung pada saiz dan jenis bangunan yang dijaga.
Tugas merangkumi:
menyelia kerja kakitangan dan kontraktor pencucian, pengemasan, dan
penyelenggaraan bangunan;
terlibat dalam kerja mencuci, membaiki, dan menyelenggara kerja ringan di dalam
bangunan;
menjaga relau dan dandang untuk menjamin bekalan haba dan air panas;
mengawasi kelakuan penghuni dan pelawat seperti tidak membuat bising atau
merosakkan harta benda;
memberi perkhidmatan mudah kepada penghuni yang tiada di kediaman seperti
menerima penghantaran bagi pihak mereka atau memberi penerangan kepada
pemanggil telefon;
memaklumkan kepada pihak pengurusan dan pemilik bangunan keperluan
pembaikan bangunan;
meronda bangunan untuk memastikan keselamatan terpelihara;
melengkapkan borang pendaftaran dan memberi salinan peraturan kepada penghuni;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51531
51532
51533
51534
Penjaga, bangunan
Penyelia, rekreasi
Ketua, pekerja rencam
Siak/nuja
516
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI LAIN
Pekerja perkhidmatan peribadi lain melaksanakan tugas untuk menyerikan penampilan
individu, menemani atau menjaga busana dan barang peribadi majikan yang lain atau
menyediakan perkhidmatan pengerasan dan mengebumian mayat.
5161
AHLI NUJUM, TUKANG TILIK DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Ahli nujum, tukang tilik, dan pekerja yang berkaitan meramal kejadian masa depan dalam
kehidupan seseorang dengan mengamalkan ilmu nujum atau teknik yang berkenaan serta
memberi amaran dan nasihat atas tindakan yang mungkin diambil.
Tugas merangkumi:
meramal horoskop seseorang semasa kelahirannya atau kemudian dengan
menceritakan kisah lalu dan meramal kejadian dan keadaan masa depan dalam
kehidupannya;
menentukan masa yang baik untuk pelbagai aktiviti manusia seperti pembukaan
rasmi, perkahwinan, perjalanan, dan upacara keagamaan yang lain;
mengkaji pengaruh gugusan bintang dan fenomena lain dalam kehidupan dan
keadaan seseorang;
mentafsirkan perwatakan seseorang melalui tapak tangan, contoh daun terup, dan
sebagainya;
menasihati individu tentang langkah berwaspada yang perlu diambil bagi
mengelakkan pengaruh jahat;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51611
51612
51613
51614
5162
Ahli nujum
Tukang tilik, tapak tangan
Tukang tilik
Ahli numerologi
PENGIRING DAN PELAYAN
Pengiring dan pelayan menemani dan menjaga pelbagai keperluan peribadi majikan.
Tugas merangkumi:
mengiringi dan menemani majikan ke pelbagai tempat, membaca, berbual, dan
menyertai aktiviti seperti sukan;
membantu melayani tetamu di rumah majikan;
menjaga busana dan barang peribadi majikan supaya dalam keadaan teratur;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51621
51622
Juruiring
Valet /Pelayan peribadi
5163
PEKERJA PENGEBUMIAN DAN PENGERASAN MAYAT
Pekerja pengebumian dan pengerasan mayat menjalankan pelbagai tugas dalam
menguruskan mayat.
Tugas merangkumi;
mengatur urusan dan mengendalikan upacara pengebumian dan pembakaran mayat;
mengeraskan mayat untuk melambatkan atau menahan proses pereputan;
menebuk organ dalaman melalui abdomen untuk mengeluarkan cecair dan gas
semula jadi;
memulihkan bentuk mayat yang cedera dan rosak kepada rupa asal dengan
menggunakan lilin, plaster Paris atau bahan lain;
mengatur dan mengendalikan upacara pengebumian;
menemuramah keluarga untuk mendapatkan maklumat tentang si mati dan maklumat
lain serta melengkapkan dokumen yang berkaitan;
memandi dan mengkafan jenazah;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51631
51632
51633
5164
Pekerja urusan pengebumian
Pekerja pengerasan mayat
Atendan krematorium
PERAPI HAIWAN PELIHARAAN DAN PENJAGA HAIWAN
Perapi haiwan peliharaan dan penjaga haiwan menjaga, melatih, dan membuat persembahan
bersama-sama haiwan di zoo, taman burung, dan taman akuatik, mereka merangkumi
penjaga haiwan dan jurulatih haiwan - memberi makan, memberi minum, merapi, memandi,
dan membawa haiwan berlatih serta membersihkan, nyahjangkit, dan membaik pulih
kandang haiwan dan juga mengkhusus dalam perapian atau pemeliharaan penampilan
haiwan peliharaan.
Tugas merangkumi:
menjaga haiwan di zoo, taman burung, dan akuatik;
memahami dan mengaplikasikan teknik yang diperlukan untuk memberi makan,
mengendalikan, melatih, dan merapi haiwan;
membersihkan dan nyahjangkit kandang dan kawasan sekitar dan mensyampu,
memotong kuku, dan merapi haiwan;
memantau dan mendokumentasikan tingkah laku haiwan dan menyediakan makanan
dan memberi haiwan, ikan, dan burung makan pada sela masa yang dijadualkan;
membantu ahli sains dan penyelidik menjalankan ujian makmal ke atas haiwan;
mengendalikan dan memelihara haiwan semasa membantu jurubiak baka dan dalam
tempoh melatih anjing untuk mematuhi arahan dan melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan isyarat yang diberikan;
bermain-main dengan haiwan, menemani dan memerhatikan perubahan tingkah laku
yang boleh menunjukkan haiwan sakit atau cedera;
membersihkan dan mensanitasi kelengkapan untuk mencegah penularan penyakit,
menyimpan kelengkapan perapian, dan menyimpan jadual janji temu yang jelas,
membincangkan keperluan perapian haiwan dengan pelanggan dan mengumpulkan
maklumat tentang kecenderungan haiwan dan perapinya iaitu merupakan orang yang
pertama perasan akan masalah kesihatannya, seperti jangkitan di telinga dan kulit
yang memerlukan penjagaan veterinar;
melatih dan membuat persembahan bersama haiwan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51641
51642
51643
5165
Pembantu, veterinar
Penjaga, haiwan
Penjaga di zoo, taman burung dan akuatik
PENGAJAR PEMANDUAN
Pengajar pemanduan bertanggungjawab mengajar pelajar memandu dan memastikan
keselamatan penumpang di dalam kenderaannya. Mereka mesti menunjukkan teknik
pemanduan yang betul dan memantau teknik pemanduan pelajar.
Tugas merangkumi:
mengajar pelajar tentang peraturan memandu;
mengajar pelajar tentang keselamatan jalan raya;
mengajar pelajar tentang pengendalian kereta;
memastikan keselamatan pelajar dengan mengendalikan dual kawalan (misalnya
brek dan cermin);
memantau teknik pemanduan pelajar;
bertanggungjawab mengajar;
penyelenggaraan kereta;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51651
5169
Pengajar, pemanduan
PEKERJA PERKHIDMATAN PERIBADI YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Pekerja perkhidmatan peribadi yang tidak dikelaskan di mana-mana dalam Kumpulan Kecil
516: Pekerja Perkhidmatan Diri Lain. Kumpulan unit ini melaksanakan pelbagai tugas dalam
mengekalkan keluhuran undang-undang dan perintah dalam perlindungan harta.
Tugas merangkumi:
mengawal industri kilang atau harta lain daripada kebakaran, kecurian atau
pencerobohan haram, mengiringi kenderaan yang mengangkut wang tunai atau
memantau aktiviti di dalam kawasan renang atau bot dan menyelamatkan orang
daripada bahaya di pusat pemulihan atau tahanan;
memberi perlindungan peribadi kepada individu daripada gangguan;
meronda kawasan untuk mengesan pelanggaran trafik di tempat awam dengan
melaksanakan tugas sebagai pengawal peribadi;
meronda pantai dan kolam renang untuk mencegah kemalangan dan menyelamatkan
orang daripada lemas;
meronda rizab semulajadi, kawasan simpanan mergastua dan kawasan hutan dan
persendirian untuk mencegah kecurian dan pemusnahan mergastua;
menjalankan tugas di dalam air yang bersangkutan dengan kerja penyelamatan atau
mengeluarkan mayat;
bertanggungjawab dalam penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan,
penyiasatan kemalangan dan pencemaran marin dan mengumpulkan maklumat
tentang penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan serta penyiasatan;
bertanggunjawab menjaga keselamatan dan bertindak sebagai penyelamat di kolam
renang dan bagi pengguna bot di tasik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
51691
51692
51693
51694
51695
51696
52
Penyelamat
Pengawal peribadi
Juruselam
Juruselam, penyelamat
Pengawal pantai
Penyelamat N1
PEKERJA JUALAN
Pekerja jualan dalam kumpulan utama ini terlibat dalam, atau berkaitan secara langsung
dengan
pembelian dan penjualan semua jenis barangan dan perkhidmatan dan dalam
mengendalikan perniagaan borong dan runcit untuk diri sendiri atau bagi pihak lain.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
521
522
523
524
JURUJUAL TEPI JALAN DAN PASAR
JURUJUAL KEDAI
JURUWANG DAN KERANI TIKET
PEKERJA JUALAN LAIN
521
JURUJUAL TEPI JALAN DAN PASAR
Jurujual tepi jalan dan pasar menjual pelbagai barangan di gerai yang diberi lesen berniaga
yang biasanya di tempat tertentu di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain, atau menjual
buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan lain yang biasanya mudah rosak di pasar.
5211
JURUJUAL DI GERAI DAN PASAR
Jurujual di gerai dan pasar menjual pelbagai barangan seperti barangan kraf dan kulit, ukiran
kayu, sulaman, renda atau surat khabar, penerbitan berkala, poskad, rokok, coklat dan
aiskrim di gerai yang diberi lesen berniaga di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain, atau
menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan lain yang biasanya mudah rosak
di pasar.
Tugas merangkumi:
memperoleh kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan gerai di
tempat yang tertentu di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain;
membeli atau mengikat kontrak untuk mendapatkan bekalan yang tetap bagi pelbagai
barangan yang dijual seperti barangan kraf kulit atau tekstil, ukiran kayu, sulaman
atau renda serta mempamerkan dan menjual barangan berkenaan;
membeli atau mengikat kontrak untuk mendapatkan bekalan yang tetap bagi surat
khabar, penerbitan berkala, poskad, rokok, coklat, dan aiskrim serta menjualnya di
gerai;
membeli buah-buahan dan sayur-sayuran segar dan bahan makanan lain yang
biasanya mudah rosak, dari pasar borong atau terus daripada pekebun dan
menjualnya di pasar;
mempamerkan atau memperagakan produk dan memberi penjelasan kepada
pelanggan tentang kualiti produk tersebut;
menerima bayaran dan menyimpan akaun;
membalut atau membungkus barangan yang dijual dan melaporkan atau
menyelesaikan aduan pelanggan;
memperoleh bahan yang boleh digunakan semula dari pertubuhan perindustrian,
komersil, dan persendirian untuk dijual semula;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52111
52112
52113
52114
52115
52116
5212
Jurujual, gerai
Jurujual, pasar
Jurujual, kiosk
Pembantu, jurujual kaunter/promoter
Penjual bunga
Peraih
JURUJUAL MAKANAN DI TEPI JALAN
Jurujual makanan di tepi jalan menjual pelbagai barangan makanan di gerai yang diberi lesen
di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain, atau menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan
bahan makanan lain yang biasanya mudah rosak di pasar.
Tugas merangkumi:
memperoleh kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan gerai di
tempat yang tertentu di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain;
memuatkan dan memunggah barangan untuk dijual;
menjual pelbagai barangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan
makanan lain yang biasanya mudah rosak di pasar;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52121
52122
522
Penjaja (makanan dan minuman yang telah disediakan)
Vendor, tepi jalan/makanan
JURUJUAL KEDAI
Jurujual kedai menjual pelbagai barangan di pertubuhan borong kepada peruncit dan
pelanggan berskala besar atau kepada pelanggan di pertubuhan runcit.
5221
PENJAGA KEDAI
Penjaga kedai memiliki dan menguruskan kedai serta menjual barang dan perkhidmatan
yang biasanya terletak di tempat tertentu di tepi jalan atau di tempat terbuka yang lain.
Tugas merangkumi:
memuat dan memunggah barangan untuk dijual;
menerima bayaran dan menyimpan akaun;
menyusun dan mempamerkan barangan untuk dijual;
menasihati pelanggan tentang pilihan, harga, penghantaran, penggunaan, dan
penjagaan barang dan perkhidmatan;
menyediakan bil, invois, doket, atau resit;
memeriksa stok dan mengambil bahagian dalam pengiraan stok;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52211
5222
Pekedai
PENYELIA KEDAI
Penyelia kedai menyelia pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan di pertubuhan borong dan
runcit atau jabatan jualan atau pertubuhan lain.
Tugas merangkumi:
menganggar jenis dan kuantiti barangan yang diperlukan oleh pelanggan dan
memastikan stok yang mencukupi;
menyelia kakitangan jualan yang kerja luar dan kakitangan jualan lain;
memastikan prosedur kredit dan keselamatan dipatuhi;
merancang, mengelola, dan membangunkan pelbagai jenis insurans perniagaan;
menyelia pekerja dalam pertubuhan perdagangan borong yang terlibat dalam
membeli barangan untuk dijual semula dan menjualnya kepada peruncit dan kepada
industri, komersil, dan pengguna besar lain;
menganggar keperluan perniagaan, dan membeli atau mengesahkan pembelian
barangan dari segi jenis, kualiti, dan kuantiti yang diperlukan, biasanya di bawah
arahan umum tuan punya atau pengurus;
menyelia dan mengarahkan kakitangan jualan dan kakitangan lain atau jabatan
jualan dalam kerja mereka seharian;
memastikan dasar kredit dan jualan lain yang berkenaan dipatuhi;
menghubungi peniaga atau orang perseorangan melalui telefon untuk mencari
pelanggan bagi barangan atau perkhidmatan;
memeriksa stok dan mengambil bahagian dalam pengiraan stok;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52221
5223
Penyelia, jualan
PEMBANTU JUALAN DI KEDAI
Pembantu jualan di kedai menjual barangan di pertubuhan atau borong kepada pengguna,
peruncit dan pelanggan berskala besar atau kepada pelanggan di pertubuhan runcit dan
menerangkan fungsi dan kualiti produk.
Tugas merangkumi:
memuat dan memunggah barangan untuk dijual dan menyusun serta mempamerkan
barangan untuk dijual;
menerangkan fungsi dan kualiti produk;
memastikan ciri dan kualiti produk yang diingini oleh pelanggan;
membantu pelanggan membuat pilihan;
menyebut harga, tempoh kredit, dan diskaun;
membungkus dan mengatur penghantaran barangan, jika perlu;
menyediakan bil, invois, doket, atau resit;
mengesahkan resit juruwang, jika perlu;
membuat demonstrasi bagi barangan yang dijual untuk memberitahu pelanggan
tentang ciri dan cara penggunaannya serta untuk merangsang minat membeli;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52231
52232
52233
523
Pembantu, jualan
Jurujual, borong dan runcit
Rakan jualan
JURUWANG DAN KERANI TIKET
Juruwang dan kerani tiket berurusan secara terus dengan pelanggan berkenaan penerimaan,
pertukaran, dan pembayaran wang di kedai, teater atau pawagam, bank, pejabat pos, dan
pertubuhan lain seperti kedai dan pejabat tiket atau pertubuhan seumpamanya.
5230
JURUWANG DAN KERANI TIKET
Juruwang dan kerani tiket menerima wang secara terus daripada pelanggan bagi barangan
atau perkhidmatan yang dibeli di pertubuhan seperti kedai dan kaunter tiket atau pertubuhan
yang seumpamanya.
Tugas merangkumi:
menetapkan atau mengenal pasti harga barang, perkhidmatan atau bayaran masuk
dan mengira bil dengan menggunakan kalkulator, mesin daftar tunai, atau pengimbas
harga optik;
menerima dan mengesahkan bayaran tunai, cek atau kad kredit di kedai, kaunter
tiket atau pertubuhan yang seumpamanya;
mengembalikan wang baki dan mengeluarkan resit;
mengeluarkan tiket di kaunter tiket dan mengambil bayaran berkenaan;
membayar wang tunai mengikut arahan bertulis, nota kredit, atau pertukaran mata
wang dan mendapatkan resit;
menyimpan rekod dan menyesuaikannya dengan baki tunai;
menerima wang masuk serta menyemaknya dengan slip jualan dan dokumen lain;
mengendalikan mesin daftar tunai;
membungkus atau meletakkan barang ke dalam beg;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
Juruwang
Juruwang, peti pejabat
Juruwang, kedai
Juruwang, pawagam
Juruwang, makanan dan minuman
Juruwang, pejabat tempahan
Kerani, pengeluaran tiket (kecuali perjalanan)
524
PEKERJA JUALAN LAIN
Pekerja jualan lain menyediakan model fesyen dan model lain, penunjuk cara jualan, jurujual
pintu-ke-pintu, jurujual pusat perhubungan, atendan pusat perkhidmatan, atendan kaunter
perkhidmatan makanan, dan pekerja jualan yang tidak dikelaskan di mana-mana.
5241
MODEL FESYEN DAN MODEL LAIN
Model fesyen dan model lain memakai serta memperagakan pakaian dan barangan lain
untuk dijual atau bergaya sebagai model bagi pengiklanan atau ciptaan.
Tugas merangkumi:
memakai pakaian contoh fesyen baru atau semasa atau jenis yang dikehendaki oleh
pelanggan;
memperagakan, dan menunjukkan gaya dan ciri lain dengan sebaik-baiknya;
bergaya sebagai model untuk fotografi seni foto, ukiran, atau lukisan;
bergaya sebagai model untuk gambar foto pegun atau filem dan fotografi rakaman
video dalam bidang pengiklanan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52411
52412
52413
5242
Model, fesyen
Model, pengiklanan
Model, artis
PENUNJUK CARA JUALAN
Penunjuk cara jualan menunjuk cara dan menjual barangan di dalam pertubuhan borong
kepada peruncit dan pelanggan berskala besar atau kepada pelanggan di pertubuhan runcit.
Tugas merangkumi:
menyusun dan mempamerkan barangan untuk dijual;
menasihati pelanggan tentang pilihan, harga, penghantaran, penggunaan, dan
penjagaan barang dan perkhidmatan;
membuat demonstrasi bagi barangan yang dijual untuk memberitahu pelanggan
tentang ciri dan cara penggunaannya serta untuk merangsang minat membeli;
menghubungi peniaga atau orang perseorangan melalui telefon untuk mencari
pelanggan bagi barangan atau perkhidmatan;
berusaha merangsang minat untuk membeli produk dengan menerangkan kebaikan
dan kegunaannya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52421
52422
52423
Penunjuk cara
Telemarketer
Rollerboy
5243
JURUJUAL PINTU-KE-PINTU
Jurujual pintu-ke-pintu merujuk pengetahuan tentang prinsip dan kaedah untuk menunjukkan,
mempromosi, dan menjual produk, atau perkhidmatan. Ini merangkumi strategi dan taktik
pemasaran, demonstrasi produk, teknik menjual, dan sistem kawalan jualan untuk pelanggan
dan perkhidmatan persendirian. Ini merangkumi menilai keperluan pelanggan, memenuhi
standard kualiti perkhidmatan, dan menilai kepuasan pelanggan.
Tugas merangkumi:
menghubungi pelanggan melalui telefon, mel, atau pertemuan untuk menawarkan
atau memujuk mereka agar membeli barangan atau perkhidmatan;
menyusun dan mempamerkan sampel barangan dalam majlis atau di rak pamer;
menerangkan tentang produk atau perkhidmatan dan harga serta menunjuk cara
kegunaan produk;
menghantar barangan, berkhidmat untuk pelanggan, mengutip bayaran, dan
memberi baki wang;
mendampingi bakal pelanggan atau bergerak dengan berjalan kaki atau menaiki trak,
atau kereta untuk menghantar atau menjual barangan atau perkhidmatan;
mengagihkan sampel produk atau risalah yang menerangkan tentang produk atau
perkhidmatan secara terperinci;
memesan atau membeli bekalan dan menyimpan troli atau rak pamer;
mengambil pesanan barangan atau memasukkan pesanan ke dalam komputer;
mengatur majlis pembelian dan mencari penaja majlis untuk menjual barangan;
menerangkan produk atah perkhidmatan dan harga serta menunjukkan cara
penggunaan produk;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52431
52432
52433
5244
Jurujual, pemasaran
Jurujual, pelancongan
Jurujual, jualan langsung
JURUJUAL DI PUSAT PERHUBUNGAN
Jurujual di pusat perhubungan menjawab panggilan masuk untuk membantu pelanggan yang
mempunyai pertanyaan khusus.
Tugas merangkumi:
menjawab panggilan masuk untuk membantu pelanggan yang mempunyai
pertanyaan khusus;
membina minat pelanggan terhadap perkhidmatan dan produk yang ditawarkan oleh
syarikat;
mengemas kini pangkalan data sedia ada dengan perubahan dan status setiap
pelanggan/bakal pelanggan;
mengatur penghantaran produk, pakej maklumat, brosur, dan sebagainya kepada
pelanggan dan pihak lain yang berminat;
membuat panggilan susulan dengan pelanggan bagi melaksanakan tugas
perkeranian yang melibatkan faksimili, melengkapkan kertas kerja, membuat
semakan tentang rujukan kredit serta berurusan dengan jabatan lain;
keupayaan untuk memahami, mencerna serta mentafsir maklumat asas daripada
pelanggan;
mendapatkan maklum balas untuk menambah baik perkhidmatan, menjawab
pertanyaan bagi perkhidmatan/bantuan;
keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan serta memenuhi permintaan
dalam perubahan kerja persekitaran, sebarang kelewatan atau permintaan lain yang
tidak dijangka;
menganalisis pelbagai bahagian masalah dengan betul dan membangunkan
penyelesaian yang logik;
keupayaan untuk bekerja dengan baik sebagai salah seorang ahli pasukan – untuk
mempamerkan keobjektifan dan menerima idea dan pandangan orang lain dengan
fikiran terbuka, membantu orang lain untuk berjaya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52441
5245
Jurujual pusat perhubungan pelanggan
ATENDAN PAM DAN PUSAT SERVIS
Atendan pam dan pusat servis menservis kereta, bas, trak, bot, dan kenderaan lain dengan
bahan bakar, minyak pelincir, dan aksesori, mengisi minyak pelincir pada kenderaan,
menukar minyak motor, memasang antibeku, menggantikan lampu atau aksesori lain seperti
bilah pengelap cermin depan atau sawat kipas, membaik pulih atau menggantikan tayar.
Tugas merangkumi:
memeriksa tekanan udara di dalam tayar kenderaan dan paras bahan bakar, minyak
motor, transmisi, radiator, bateri, dan bendalir lain serta menambah udara, minyak,
air, atau bendalir lain seperti yang diperlukan;
mengutip bayaran tunai daripada pelanggan dan memberi wang baki, atau menukar
pembelian kepada kad kredit pelanggan dan memberi resit kepada pelanggan;
mengaktifkan pam bahan bakar dan mengisi tangki bahan bakar kenderaan dengan
gasolin atau bahan bakar diesel hingga paras yang ditetapkan;
memesan stok dan menetapkan harga serta menyusun barangan masuk di atas rak;
menyediakan laporan harian bagi jualan bahan bakar, minyak, dan aksesori;
menjual dan memasang aksesori seperti bateri, bilah pengelap cermin depan, sawat
kipas, mentol, dan penunjuk arah;
menyimpan rekod pelanggan dan membuat susulan dengan telefon, mel, atau
peringatan peribadi atau peringatan tarikh servis berikutnya;
melaksanakan baik pulih kecil seperti melaraskan brek, menggantikan palam
pencucuh, dan menukar minyak enjin dan penapis;
menyediakan maklumat kepada pelanggan tentang pergiliran antara jalan raya
dengan lebuh raya, ujian dan pembaikan jalan raya dan lebuh raya, serta maklumat
tentang cara menukar tayar;
menyemak stok dan terlibat dalam pengiraan stok;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52451
52452
5246
Atendan, stesen petrol
Atendan, pusat servis
ATENDAN DI KAUNTER MAKANAN
Atendan di kaunter makanan memanas dan menghidangkan makanan yang ringkas.
Makanan ringkas ini dihidangkan kepada pelanggan di kaunter makanan.
Tugas merangkumi:
memperoleh pengetahuan tentang item menu dan teknik penyediaan makanan dan
mengambil pesanan pelanggan;
melakukan pengiraan ringkas, boleh menerima bayaran bagi item makanan;
memberi maklumat dan mengambil pesanan pelanggan;
menghidangkan makanan kepada pelanggan di kaunter;
membahagikan dan membungkus makanan atau meletakkannya di atas pinggan
untuk dihidang kepada pelanggan dan membungkus makanan untuk dibawa pulang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
52461
5249
Atendan, kaunter makanan
PEKERJA JUALAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Pekerja jualan yang tidak dikelaskan di mana-mana melaksanakan pelbagai tugas penjualan
yang tidak dilaksanakan oleh mereka yang dikelaskan. Fungsi mereka merangkumi
meminjamkan wang kepada pelanggan yang diikat dengan ikrar atau bon; meminjamkan
wang dengan dikenakan faedah kepada individu atau syarikat dengan atau tanpa cagaran
atau memberi butiran tentang perkhidmatan yang disediakan.
Tugas merangkumi:
menyusun dan mempamerkan barangan untuk dijual;
menasihati pelanggan tentang pilihan, harga, penghantaran, penggunaan, dan
penjagaan barang perkhidmatan;
menyediakan bil, invois, doket, atau resit;
membuat demonstrasi bagi barangan yang dijual untuk memberitahu pelanggan
tentang ciri dan cara penggunaannya serta untuk merangsang minat membeli;
menghubungi peniaga atau orang perseorangan melalui telefon untuk mencari
pelanggan bagi barangan atau perkhidmatan;
memeriksa stok dan mengambil bahagian dalam pengiraan stok;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
53
PEKERJA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Pekerja perkhidmatan pendidikan dan sosial menyediakan pekerja asuhan kanak-kanak dan
pembantu guru, pekerja perkhidmatan penjagaan diri di pusat perubatan, pekerja
perkhidmatan penjagaan diri di rumah dan pekerja penjagaan diri di pusat perubatan yang
tidak dikelaskan di mana-mana.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
531
532
PEKERJA ASUHAN KANAK-KANAK DAN PEMBANTU GURU
PEKERJA PERKHIDMATAN PENJAGAAN DIRI DI PUSAT PERUBATAN
531
PEKERJA ASUHAN KANAK-KANAK DAN PEMBANTU GURU
Pekerja asuhan kanak-kanak dan pembantu guru menjaga anak majikan dan mengawasi
aktiviti harian mereka, atau membantu guru menjaga kanak-kanak sekolah.
5311
PEKERJA ASUHAN KANAK-KANAK
Pekerja asuhan kanak-kanak dan pembantu guru menjaga anak majikan dan mengawasi
aktiviti harian mereka, atau membantu guru menjaga kanak-kanak sekolah.
Tugas merangkumi:
membantu kanak-kanak berdikari, mandi, memakai baju dan makan;
melayani pelbagai keperluan peribadi dan pada amnya memberi perkhidmatan
penjagaan diri bagi mereka yang memerlukan penjagaan tersebut di rumah mereka
sendiri disebabkan oleh penyakit fizikal atau mental atau ketakupayaan atau
kecacatan yang disebabkan oleh umur lanjut;
menemani kanak-kanak ke sekolah atau pulang dari sekolah atau untuk rekreasi di
luar rumah;
menjaga anak majikan dan mengawasi aktiviti harian mereka atau membantu guru
menjaga kanak-kanak di sekolah;
bermain-main dengan kanak-kanak, atau menghiburkan mereka dengan membaca
atau bercerita;
menjaga kebajikan dan keselamatan kanak-kanak semasa ketiadaan ibu bapa
mereka;
menjaga bilik tidur dan bilik main kanak-kanak agar dalam keadaan teratur;
menjaga kanak-kanak sekolah semasa rombongan, lawatan ke muzium, dan aktiviti
seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
53111
53112
53113
53114
53115
53116
5312
Pekerja, asuhan kanak-kanak
Pembantu, taska
Atendan, taska
Pekerja, taska
Pengasuh kanak-kanak
Tukang bobok /dodoi
PEMBANTU GURU
Pembantu guru membantu guru dalam kerja pentadbiran dan pengajaran. Menyelia pelajar
dalam kelompok umur yang berbeza dan dengan keperluan khas. Boleh mendengar semasa
pelajar membaca atau membantu mereka mendapatkan maklumat untuk laporan. Menyelia
pelajar yang membuat projek dan memberi perhatian tambahan kepada pelajar yang
menghadapi masalah di sekolah.
Tugas merangkumi:
membantu menyediakan rancangan pengajaran dan penyampaian subjek akademik
seperti yang diarahkan;
memberi dan memantau markah ujian serta merekodkan gred;
mengendalikan kelengkapan audio/visual, komputer dan alat bantu mengajar yang
lain;
memerhatikan dan memantau aktiviti pelajar di dalam bilik darjah;
membantu guru melaksanakan tertib dan disiplin di dalam bilik darjah;
menyemak kedatangan pelajar, menyusun tempat duduk, dan memastikan pelajar
yang tidak hadir;
memberi saranan kepada guru berhubung dengan kemajuan dan matlamat pelajar;
menyimpan rekod, fail, dan perkembangan tentang pelajar;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
53121
53122
532
Pembantu guru
Pembantu pegawai latihan E17
PEKERJA PERKHIDMATAN PENJAGAAN DIRI DI PUSAT PERUBATAN
Pekerja perkhidmatan penjagaan diri di pusat perubatan menyediakan penjagaan diri yang
rutin seperti mandi, memakai baju, atau terapi orang tua, pesakit dalam tempoh pemulihan,
atau orang kurang upaya di rumah pesakit atau di pusat penjagaan.
5321
PEMBANTU PENJAGAAN KESIHATAN
Pembantu penjagaan kesihatan membantu individu mendapatkan penjagaan kesihatan
sebagai ahli pasukan penjagaan kesihatan di bawah arahan profesional penjagaan kesihatan.
Ini boleh merujuk kepada pembantu jururawat, pembantu, atendan lelaki, atau pembantu
perkhidmatan penjagaan diri. Pembantu memberi perkhidmatan penjagaan diri seperti mandi,
menyuapkan makanan, dan memakaikan baju. Pembantu ini juga melaksanakan fungsi
sokongan seperti memerhatikan tanda-tanda yang penting, mengemaskan katil, mengalihkan
pesakit, dan membantu pesakit dalam aktiviti harian. Pembantu ini boleh bekerja dalam
pelbagai persekitaran, tetapi tidak terhad kepada, rumah orang tua atau penjagaan jangka
panjang, pusat perkhidmatan penjagaan diri, hospital, agensi penjagaan kesihatan di rumah,
dan rumah pesakit.
Tugas merangkumi:
membasuh dan memakaikan baju;
menyuapkan makanan;
membantu pesakit bergerak;
membantu pesakit pergi ke tandas;
mengemas katil;
membantu pesakit supaya berasa selesa;
memantau keadaan pesakit dengan mengambil suhu badan dan denyutan nadi,
perpeluhan, serta berat badan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
53211
53212
53213
53214
53215
53216
53217
53218
Pembantu, perawatan/rumah
Pembantu, pembedahan pergigian U17
Pembantu, farmasi
Pembantu, hospital
Pekerja, hospital
Pembantu, kesihatan awam U11
Penolong, jururawat U11
Atendan, kesihatan U3 / Pembantu perawatan kesihatan U3
5322
PEKERJA PENJAGAAN DIRI DI RUMAH
Pekerja penjagaan diri di rumah berusaha untuk membolehkan individu tinggal di rumah dan
tidak tinggal di institusi penjagaan untuk jangka masa yang panjang. Penyediaan
perkhidmatan penjagaan diri memberi perkhidmatan di rumah pesakit. Perkhidmatan ini
merangkumi beberapa kombinasi perkhidmatan penjagaan kesihatan profesional dan
perkhidmatan bantuan hidup.
Tugas merangkumi:
membantu tugas seharian seperti menyediakan makanan, mengingatkan
pengambilan ubatan, mencuci pakaian, membuat kerja pengemasan yang ringan,
memungut dan menghantar barang, membeli-belah, menguruskan pengangkutan,
dan menemani pelanggan;
memandikan, memakaikan baju, dan mengalihkan pesakit, membantu pesakit
menggunakan tandas, membantu pesakit makan dan berjalan yang mencerminkan
keupayaan pesakit untuk menjaga diri sendiri;
meringankan kerja rumah, menyediakan makanan, mengambil ubatan, membelibelah barangan dapur dan pakaian, menggunakan telefon dan menguruskan wang
yang membolehkan pesakit hidup berdikari dalam masyarakat;
membantu orang tua dan kurang upaya dalam aktiviti hidup harian di rumah
pelanggan atau di pusat penjagaan waktu siang;
boleh menasihati keluarga, orang tua dan kurang upaya tentang perkara seperti
nutrisi, kebersihan, dan kemudahan di dalam rumah;
melaksanakan tugas berkaitan penjagaan kesihatan, seperti memantau tanda-tanda
penting dan tanda-tanda perubatan, di bawah arahan jururawat berdaftar dan ahli
fisioterapi;
menjaga individu dan keluarga mereka dalam tempoh individu dan keluarganya
lemah, dalam gangguan keluarga atau tempoh tidak upaya, menemani individu,
memberi perkhidmatan penjagaan diri dan membantu individu menyesuaikan diri
dengan gaya hidup baru;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
53221
5329
Atendan, mandi
PEKERJA PERKHIDMATAN PENJAGAAN DIRI DI PUSAT PERKHIDMATAN
PERUBATAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi pekerja di pusat perkhidmatan perubatan yang tidak
dikelaskan di mana-mana dalam Kumpulan Kecil 532: Pekerja Perkhidmatan Penjagaan Diri
di Pusat Perkhidmatan Penjagaan Diri.
Tugas merangkumi:
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
53291
Pekerja perkhidmatan penjagaan diri di pusat perkhidmatan
perubatan yang tidak dikelaskan di mana-mana
54
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN
Pekerja perkhidmatan perlindungan memberi perkhidmatan perlindungan berkaitan dengan
ahli bomba, pegawai polis, pengawal penjaga, pengawal keselamatan, dan perkhidmatan
perlindungan yang tidak dikelaskan di mana-mana.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
541
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN
Pekerja perkhidmatan perlindungan melindungi individu dan harta daripada kebakaran dan
bahaya yang lain, memelihara undang-undang dan ketenteraman serta menguatkuasakan
undang-undang dan peraturan.
5411
AHLI BOMBA
Ahli bomba mencegah dan cuba memadamkan kebakaran, menyelamatkan orang, harta
benda dan barang semasa dan selepas berlakunya sesuatu kebakaran dan kemalangan
besar.
Tugas merangkumi:
mencegah dan memadamkan kebakaran;
memadamkan jenis kebakaran tertentu dan menggunakan peralatan yang khusus di
pertubuhan industri;
mencegah dan memadamkan kebakaran pada kapal terbang terhempas atau rosak
serta menyelamatkan anak kapal dan penumpang;
menyelamatkan orang atau harta benda serta barang semasa atau selepas
berlakunya sesuatu kebakaran dan kemalangan besar;
mencegah atau mengehadkan merebaknya bahan berbahaya jika berlaku kebakaran
atau kemalangan;
memadamkan kebakaran sebagai anggota pemadam kebakaran awam;
menyambungkan dan mengarahkan hos jet air atau bahan kimia kepada kebakaran,
atau menggunakan pemadam api mudah alih di tempat yang tidak dapat dicapai oleh
hos;
mengarahkan pemadaman kebakaran dan operasi menyelamat, dan melatih
kakitangan memadam api;
mengarahkan operasi menyelamat untuk menyelamatkan orang, haiwan, dan harta
yang terperangkap serta memberi pertolongan cemas kepada mangsa yang
tercedera;
menyiasat punca kebakaran dan mengemukakan laporan kepada ketua;
mencegah atau memadamkan kebakaran ketika kerosakan atau kemalangan
pesawat dan menyelamat anak kapal dan penumpang;
menyemburkan busa kimia ke atas luncuran untuk mengurangkan bahaya letupan
yang disebabkan oleh hentaman apabila pesawat bermasalah hendak membuat
pendaratan kecemasan;
bertanggungjawab sebagai penyelia dalam operasi memadamkan kebakaran,
pegawai keselamatan dewan dan menguruskan pentabiran harian di balai.
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54111
54112
Ahli bomba
Pemadam kebakaran (lapangan terbang)
54113
54114
5412
Pegawai, bomba KB17
Pegawai pencegahan kebakaran
PEGAWAI POLIS
Pegawai polis memelihara undang-undang dan ketenteraman serta menguatkuasakan
undang-undang dan peraturan.
Tugas merangkumi:
memelihara undang-undang dan ketenteraman;
melindungi orang dan harta benda daripada bahaya dan peraturan yang menyalahi
undang-undang;
mendapatkan fakta tentang pencegahan dan penyelesaian jenayah dan menangkap
orang yang mencabuli undang-undang;
menahan orang yang melanggari undang-undang;
mengarahkan trafik dan menggunakan kuasa sekiranya berlaku kemalangan;
memelihara undang-undang dan ketenteraman, melindungi orang dan harta benda
daripada bahaya dan perbuatan yang menyalahi undang-undang;
bertanggungjawab mengeluarkan saman kepada pesalah peraturan trafik,
melaksanakan kuasa sekiranya berlaku kemalangan;
memberi pertolongan cemas dan menjalankan penyiasatan yang perlu, memelihara
ketenteraman semasa kebakaran, memeriksa tempat perhimpunan awam yang
diberikan kebenaran, dan menyediakan maklumat umum;
menyimpan rekod, membuat laporan aktiviti, dan memberi bukti di mahkamah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54121
54122
54123
54124
54125
54126
54127
54128
5413
Konstabel polis Y14
Pegawai, polis
Peronda, polis
Warden, trafik
Pegawai rendah polis dan konstabel YY1-YY10
Pegawai rendah polis dan konstabel sokongan YT1- 10
Pegawai rendah dan konstable orang asli YP1-10
Pembantu, kesatria S17
PENGAWAL PENJARA
Pengawal penjara mengawasi dan menjaga disiplin dalam kalangan banduan penjara, pusat
pemulihan, atau kurungan penjara.
Tugas merangkumi:
memeriksa banduan yang baru sampai, menyimpan barang berharga mereka di
tempat selamat, mengiringi mereka ke sel penjara dan menguncinya;
membuat rondaan pemeriksaan dari semasa ke semasa di sel penjara ;
menyelia banduan ketika mereka bekerja, makan, atau semasa berjalan-jalan dan
meronda kawasan penjara untuk mencegah banduan daripada cuba melarikan diri;
mengarahkan trafik dan menggunakan kuasa sekiranya berlaku kecemasan;
bertanggungjawab mengawal banduan (orang tahanan/juvana) di dalam aspek
keselamatan melibatkan fizikal dan pengurusan hal ehwal banduan termasuk tugastugas hospital dan menghadiri perbicaraan di mahkamah;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54131
54132
54133
5414
Pengawal, penjara
Warden, penjara
Pegawai, penjara KX11
PENGAWAL KESELAMATAN
Pengawal keselamatan mengawal kilang industri, gudang, rumah dan harta lain daripada
kebakaran, kecurian, pencerobohan serta mengiringi kenderaan yang membawa wang tunai
atau barang berharga untuk melindunginya daripada dicuri atau dirompak.
Tugas merangkumi:
membenarkan pekerja dan orang yang dibenarkan masuk dan tidak membenarkan
orang yang tidak dibenarkan masuk;
mengeluarkan pas sementara kepada pelawat yang dibenarkan masuk selepas
merekod maklumat penting dan mengutip kembali pas keselamatan sementara
apabila mereka kembali;
mengambil maklumat kenderaan yang memasuki atau meninggalkan kilang atau
kawasan;
memeriksa kenderaan yang meninggalkan kawasan bagi mencegah pengeluaran
barang tanpa kebenaran;
meronda di dalam dan sekitar kawasan bagi mencegah pencerobohan;
memerhatikan perkara yang tidak kena seperti bahaya kebakaran, jentera, atau
kelengkapan yang tidak berfungsi, lampu yang ditinggalkan menyala, paip yang
bocor, dan pintu keselamatan yang tidak berkunci;
mengawasi loceng amaran dan menghubungi penyelia, pasukan bomba, atau polis
melalui radio atau telefon sekiranya keselamatan dicabuli;
mengiringi atau memandu kenderaan yang membawa wang tunai, gaji, atau barang
berharga untuk melindunginya daripada dicuri atau dirompak;
menjalankan pemeriksaan keselamatan terhadap penumpang dan bagasi di
lapangan terbang;
mengiringi pihak tertentu ke kamar mahkamah atau seumpamanya;
bertanggungjawab menyelia dan menyelaras Pengawal Keselamatan Gred KP11 dan
KP14, menentukan kawalan perjalanan di semua pintu masuk semua bangunan
dipatuhi dan mengarahkan pengawal-pengawal keselamatan mengawasi pelawatpelawat yang memasuki kompleks;
bertanggungjawab membuat rondaan di dalam dan di luar bangunan, mendaftar dan
mengeluarkan pas keselamatan kepada pengawal/pekerja dan melaporkan semua
perlanggaran peraturan keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kanan (KP17);
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54141
54142
54143
Pengawal, gedung serbaneka/industri
Pembantu keselamatan KP17
Sarjan major, keselamatan
54144
54145
54146
54147
5415
Pengawal keselamatan KP11
Pengawal
Pengawal, pejabat
Concierge
PEGAWAI DAN PEMBANTU IMIGRESEN/KASTAM
Pegawai dan pembantu imigresen/kastam, bertanggungjawab memeriksa dan menilai
kebolehmasukan semua penumpang yang memasuki pelabuhan laut dan lapangan terbang.
Memeriksa dokumen, mengumpulkan keperisikan dan sekiranya perlu, menggunakan kuasa
perundangan untuk menahan atau mengusir pendatang tanpa izin, untuk melindungi
masyarakat dengan memerangi pengimportan barangan berbahaya dan diharamkan seperti
senjata api, dadah, dan bahan lucah. Terlibat dalam sasaran kerja pencegahan dan mencari
kenderaan, angkut barang, dan dokumentasi.
Tugas merangkumi:
memilih dan mensasarkan kenderaan tertentu berdasarkan risiko, keperisikan,
kesalahan terdahulu, maklumat penghantaran terdahulu, rekod komputer, dan aliran
semasa;
mencari individu, kenderaan, dan kargo bagi barangan yang diseludup;
memeriksa dokumen berhubung dengan barang angkut yang diimport;
memeriksa barang angkut secara fizikal untuk memastikan barangan yang dibawa
sama seperti yang dinyatakan dalam dokumen;
menahan individu yang disyaki menyeludup barang;
menyediakan panduan dan dasar untuk memenuhi keperluan jabatan;
menyemak panduan, menulis semula dan melakukan penambahbaikan untuk
memasukkan berita, pandangan, dan hal perundangan;
menyemak fakta dan perincian prosedur dan garis panduan agar tepat, memetik atau
merujuk orang bagi seksyen undang-undang yang khusus atau panduan dalaman
yang berkaitan dengan pelbagai kemusykilan harian, sering kali berkaitan dengan
prestasi atau perkara yang buruk atau percubaan atau perundangan, memberi
nasihat tentang prosedur betul yang perlu dipatuhi serta isu dan risiko yang berkaitan
dengan beberapa tindakan;
berhubung dengan orang dalam perniagaan ini untuk mendapatkan pandangan
tentang dasar dan panduan yang boleh ditambah baik atau dipinda;
bekerja secara yang terpuji dengan pelanggan dan juga dengan rakan sekerja dalam
pasukan yang berlainan dan di seluruh negara;
bertanggungjawab menerima/menyemak permohonan daripada warganegara dalam
urusan pengeluaran pasport dan dokumen pegeluaran visa, pas dan permit kepada
rakyat asing yang memasuki negara untuk tujuan melancong, melabur, berniaga,
belajar dan sebagainya, membuat tugas-tugas penguatkuasaan dan tugas-tugas
imigeresen di pintu-pintu masuk;
bertanggungjawab membantu dan menguatkuasakan undang-undang, membantu
tugas-tugas operasi di premis –premis perniagaan, pemeriksaan ke atas premis
perniagaan borong, runcit, membantu dalam tugas-tugas operasi penyeludupan,
permohonan lesen borong dan runcit, menjalankan siasatan ke atas kes-kes yang
diambil tindakan di bawah undang-undang yang di kuatkuasakan, memproses
permohonan permit permindahan beras, mengumpul maklumat barang-barang
kawalan, memproses permohonan lesen import, hasil sampingan beras seperti
tepung beras, tepung pulut, bihun dan lain-lain dan menyediakan maklumatmaklumat berkaitan import/ eksport barang tersebut;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54151
54152
54153
54154
5419
Pegawai, imigresen KP17
Pembantu, penguasa kastam W17
Pembantu, pertahanan awam KP17
Pembantu, penguatkuasa N17
PEKERJA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi pekerja perkhidmatan perlindungan yang tidak dikelaskan di
mana-mana dalam Kumpulan Kecil 514: Perkhidmatan Perlindungan dan Pekerja Yang
Berkaitan. Sebagai contoh, di sini seharusnya dikelaskan mereka yang bekerja sebagai
pengawal peribadi, penyelamat, atau warden haiwan buruan.
Tugas merangkumi:
melaksanakan tugas pengawal peribadi;
meronda pantai dan kolam renang untuk mencegah kemalangan dan menyelamatkan
orang daripada lemas;
meronda rizab semulajadi, kawasan simpanan mergastua dan kawasan hutan dan
persendirian untuk mencegah daripada kecurian dan pemusnahan mergastua;
menjalankan pelbagai tugas di dalam air yang bersangkutan dengan kerja
penyelamatan atau mengeluarkan mayat;
bertanggungjawab mengetuai kakitangan menjalankan rondaan, serang hendap, dan
pengeledahan, mengikut Akta Perlindungan Hidupan Liar No. 76/72, menyediakan
surat pendakwaan, mengetuai tugas kawalan terhadap gangguan ke atas hidupan
liar, mengawal atur, menyelia, dan membantu ketua jabatan melaksanakan tugas
pentadbiran;
bertanggungjawab atas pemulihan dan penjagaan taman, menyelia kakitangan
membuat kerja lapangan, dan meronda sempadan taman;
bertanggungjawab membantu dalam menerima, mendapat serta mengumpulkan
maklumat, merisik, menyiasat dan membantu dalam pendakwaan kes-kes yang
berhubung dengan kegiatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa
dibawah Akta Pencegah Rasuah dan undang-undang yang di tetapkan. Membantu
dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan seperti memberi ceramah dan
sebagainya;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
54191
54192
54193
54194
54195
54196
54197
54198
Renjer permainan
Warden, hidupan liar
Pembantu, taman/ladang G17
Detektif, hotel
Pembantu, penyiasatan KR17
Penyiasat, perindustrian
Pengawas, pemulihan N1
Pembantu, hidupan liar G17
Kumpulan Utama 6:
PEKERJA MAHIR PERTANIAN,
PERHUTANAN, PENTERNAKAN
PERIKANAN
Pekerja mahir pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan menanam dan menuai
tanaman ladang atau pokok dan pokok renek, memungut buah-buahan, herba dan sayursayuran hutan, membiak baka, menjaga atau memburu haiwan, mengeluarkan pelbagai
produk ternakan, menanam, memulihara dan mendapatkan hasil hutan, membiak baka atau
menangkap ikan, dan memelihara atau memungut pelbagai hidupan akuatik untuk jualan atau
penghantaran kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar. Kebanyakan
pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran tahap kedua.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan sub-utama yang berikut:
61
62
63
61
PEKERJA MAHIR PERTANIAN DAN PENTERNAKAN BERORIENTASIKAN
PASARAN
PEKERJA
MAHIR
PERHUTANAN,
PERIKANAN,
DAN
PERBURUAN
BERORIENTASIKAN PASARAN
PELADANG, NELAYAN, PEMBURU, DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
PEKERJA MAHIR PERTANIAN DAN PENTERNAKAN BERORIENTASIKAN
PASARAN
Pekerja mahir pertanian dan penternakan berorientasikan pasaran merancang dan
menjalankan operasi yang perlu untuk menanam dan menuai tanaman ladang atau pokok
dan pokok renek, membiak baka haiwan, menghasilkan pelbagai produk ternakan, atau
menanam, memulihara, dan mendapatkan hasil hutan untuk jualan atau penghantaran tetap
kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
611
612
613
PEKEBUN DAN PENANAM TANAMAN PASARAN
PENGELUAR HAIWAN
PENGELUAR TANAMAN DAN HAIWAN CAMPURAN
611
PEKEBUN DAN PENANAM TANAMAN PASARAN
Pekebun dan penanam tanaman pasaran merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk menanam dan menuai tanaman ladang, menanam pokok buah-buahan dan pokok lain
atau pokok renek, menanam sayur-sayuran kebun serta pokok ubat dan pokok lain, dan
mengeluarkan produk hortikultur dan tapak semaian hortikultur, untuk jualan atau
penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran atau di pasar.
6111
PENANAM TANAMAN LADANG
Penanam tanaman ladang merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk menanam
dan menuai pelbagai jenis tanaman ladang seperti padi dan bijian lain, kelapa sawit, getah,
kelapa, ubi, tebu, kacang tanah, tembakau atau tanaman lain untuk jualan atau penghantaran
secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli benih, baja, dan bekalan lain;
menyewa atau melabur dalam harta tanah dan memajukan tanah, bangunan, dan
jentera;
menjalankan operasi seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman,
penggemburan, dan penuaian tanaman;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap produk ladang;
menjaga haiwan yang digunakan untuk bekerja di ladang dan menyenggara jentera
dan kelengkapan di ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61111
61112
61113
61114
61115
61116
61117
6112
Penanam, nenas
Penanam, pokok selingan / gilir
Pengawal tali air
Mandor, estet/ladang
Pembantu pertanian G17
Penanam, getah
Penanam, kelapa
PENANAM POKOK RENEK
Penanam pokok renek merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk menanam
dan menuai hasil pokok renek, seperti pokok buah-buahan renek dan pokok teh dan kopi,
pokok anggur, pokok koko dan pokok delima untuk jualan atau penghantar an secara tetap
kepada pemborong, organisasi pemasaran dan di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli benih, baja dan bekalan lain;
menjalankan operasi seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman,
penggemburan, dan penuaian tanaman;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap produk ladang;
menjaga haiwan yang digunakan untuk bekerja dan menyenggara tapak tanaman,
rumah hijau, jentera dan kelengkapan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61121
61122
61122
61123
61124
Penanam pokok renek
Penanam, teh
Penanam, koko
Penanam, delima
Penanam, kopi
6113
PEKEBUN, PENANAM HORTIKULTUR DAN TAPAK SEMAIAN
Pekebun, penanam hortikultur dan tapak semaian merancang dan menjalankan operasi
yang perlu untuk menanam sayur-sayuran menggunakan teknik penanaman intensif,
menanam pokok, pokok renek, pokok bunga dan pokok lain dan menghasilkan anak
pokok, bebawang, dan benih untuk jualan atau penghantaran s ecara tetap kepada
pemborong, organisasi pemasaran dan di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah sayur-sayuran, produk hortikultur, dan tapak semaian
yang hendak ditanam;
menyewa atau melabur dalam harta tanah dan memajukan tanah, bangunan, haiwan
yang digunakan untuk bekerja, kelengkapan, dan jentera;
menjalankan operasi seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman sayursayuran menggunakan teknik penanaman intensif, penanaman pokok bunga, pokok
atau pokok rimbunan, dan penuaian tanaman;
menghasilkan anak pokok, bebawang, dan benih;
menanam pokok bunga, pokok, pokok renek dan pokok lain di taman atau di kebun
bunga awam atau persendirian;
menanam pokok untuk tujuan pameran atau perubatan;
menjaga dan menyenggara rumah hijau, jentera dan kelengkapan di tapak semaian;
menghantar atau memasarkan produk;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan terhadap hasil tanaman;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61131
6114
Penanam hortikultur
PENANAM TANAMAN CAMPURAN
Penanam tanaman campuran merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk
menanam dan menuai gabungan tertentu bagi tanaman ladang, sayur -sayuran ladang dan
pokok renek, produk kebun, hortikultur dan tapak semaian, untuk jualan atau
penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran dan di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli benih, baja dan bekalan lain;
menyewa atau melabur dalam harta tanah dan memajukan tanah, bangunan, haiwan
yang digunakan untuk bekerja, kelengkapan, dan jentera;
menjalankan operasi ladang seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman,
penjagaan pokok atau pokok rimbun serta penanaman dan penuaian tanaman;
menanam sayur-sayuran menggunakan teknik penanaman intensif dan
menghasilkan anak pokok, bebawang, dan benih;
menanam bunga, pokok, pokok renek dan pokok lain di taman atau di kebun bunga
awam atau persendirian;
menanam pokok untuk tujuan pameran atau perubatan;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan terhadap hasil tanaman;
menjaga haiwan yang digunakan untuk bekerja dan menyelenggara bangunan,
jentera dan kelengkapan;
menghantar atau memasarkan produk;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61141
6115
Penanam tanaman campuran (tiada penternakan)
PENANAM SAYUR-SAYURAN
Penanam sayur-sayuran merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk menanam
dan mempelbagaikan jenis tanaman sayuran untuk dijual dan dihantar kepada semua
pembeli, organisasi pasaran dan pasar.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61151
61152
612
Pekerja kebun, sayur-sayuran
Penanam, tauge
PENGELUAR, PENTERNAK DAN PRODUK HAIWAN
Pengeluar, pentenak dan produk haiwan berorientasikan pasaran dan pekerja yang berkaitan
merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk membiak baka, menternak, dan
menjaga ternakan seperti lembu, biri-biri, khinzir, kambing, kuda, burung, reptilia, haiwan
pengeluar bulu, ayam itik, haiwan peliharaan seperti kucing, arnab, anjing, tikus belanda,
iguana atau haiwan lain serta mengeluarkan pelbagai produk ternakan haiwan untuk jualan
atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran dan di pasar.
6121
PENGELUAR TERNAKAN DAN TENUSU
Pengeluar ternakan dan tenusu merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk
membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan seperti lembu, biri-biri, khinzir, kambing,
kuda, anjing, dan kucing sama ada yang digunakan untuk bekerja, sukan, atau haiwan
peliharaan serta untuk mendapatkan daging, susu, bulu, kulit dan produk lain untuk jualan
atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah ternakan dan produk ternakan yang hendak dihasilkan;
membeli haiwan, mengeluarkan, dan membeli makanan ternakan dan bekalan lain;
menyewa atau melabur dalam padang ragut, bangunan, kelengkapan, dan jentera;
membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan;
memerah susu;
mengetam haiwan pengeluar bulu;
membunuh untuk tujuan daging atau kulit;
menguliti haiwan serta menyediakan haiwan atau produk haiwan untuk pasaran;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas produk ladang;
menyenggara bangunan, jentera, dan kelengkapan ladang;
menghantar atau memasarkan produk ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61211
Pembiak baka, lembu
61212
61213
6122
Pekerja ladang, mahir/ternakan campuran
Gembala kerbau / lembu / kambing
PENGELUAR UNGGAS
Pengeluar unggas merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk membiak baka,
menternak, dan menjaga unggas untuk jualan atau penghantaran produk unggas seperti
telur, daging, sarang, atau bulu secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau
di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah unggas dan produk unggas yang hendak dihasilkan;
menyewa atau melabur dalam padang ragut, bangunan, kelengkapan dan jentera;
membiak baka, menternak dan menjaga ayam itik dan memungut telur;
menyembelih, membersihkan, dan membungkus ayam itik untuk penghantaran;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil ternakan;
menyenggara bangunan, jentera dan kelengkapan ladang;
menghantar atau memasarkan produk ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61221
61222
61223
61224
61225
6123
Pekerja ladang, ayam itik
Operator, inkubator
Juru, pembiakbakaan
Pemvaksin, ayam itik
Pengeluar, sarang burung
PENGELUAR DAN PENTERNAK PERIKANAN
Pengeluar dan penternak perikanan merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk
membiak baka, menternak, dan menjaga kolam penternakan dan pengeluaran produk laut
seperti bebola, keropok, otak-otak, kulit, cengkerang, gamat, produk hidupan laut kering, dan
penternakan hiasan untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada pemborong,
organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah produk perikanan yang hendak dihasilkan;
membeli makanan ternakan dan bekalan lain;
membiak baka, menternak dan menjaga ternakan dan memungut produknya;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil ternakan;
menyenggara kolam, sangkar, suhu air dan kelengkapan;
menghantar atau memasarkan produk;
menjalankan tugas yang berkaitan;
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61231
61232
61233
61234
61235
Penternak, ikan hiasan
Penternak, ikan
Penternak, gamat
Penternak, buaya
Pengeluar, produk hidupan laut
6129
PENGELUAR HAIWAN DAN PRODUK HAIWAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI
MANA-MANA
Pengeluar haiwan dan produk haiwan yang tidak dikelaskan dalam mana-mana kumpulan
kecil yang terlibat dalam membiak baka, menternak dan menjaga mamalia liar, burung untuk
sukan dan burung lain, haiwan pengeluar bulu yang bukan dibela jinak, ular dan reptilia lain,
dan juga pelbagai serangga dan haiwan yang digunakan untuk ujian makmal, untuk jualan
atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran, zoo dan sarkas
atau di pasar.
Tugas merangkumi:
membeli atau menyediakan bangunan, ruang terbuka atau tertutup, kelengkapan dan
sebagainya yang perlu dan menyelenggaranya;
menentukan jenis dan jumlah haiwan yang hendak diternak;
membeli haiwan, menanam atau membeli makanan dan bekalan lain;
membiak baka, menternak, memberi makan dan menjaga haiwan;
membunuh dan menguliti haiwan dan menyediakan haiwan atau produk haiwan
untuk pasaran;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil;
melindungi haiwan, terutamanya di dalam rizab haiwan;
melatih haiwan untuk perlumbaan, persembahan sarkas dan yang seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61291
61292
61293
61294
613
Penternak, lintah
Penternak, cacing
Penternak, ulat sutera
Pengumpul, madu lebah
PENGELUAR TANAMAN DAN HAIWAN CAMPURAN
Pengeluar tanaman dan haiwan campuran merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk perladangan campuran yang mengeluarkan gabungan tanaman dan haiwan serta
produk yang berkaitan, untuk penghantaran atau jualan secara tetap kepada pemborong,
organisasi pemasaran atau di pasar.
6130
PENGELUAR TANAMAN DAN HAIWAN CAMPURAN
Pengeluar tanaman dan haiwan campuran merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk perladangan campuran yang mengeluarkan gabungan tanaman dan haiwan serta
produk yang berkaitan, untuk penghantaran atau jualan secara tetap kepada pemborong,
organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli benih, baja dan bekalan lain;
menyewa atau melabur dalam hartanah dan memajukan tanah, bangunan, haiwan
yang digunakan untuk bekerja, kelengkapan, dan jentera;
menjalankan operasi ladang seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman dan
penjagaan pokok atau pokok rimbun, memungut sap dan menuai tanaman;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil ladang;
menjaga haiwan yang digunakan untuk bekerja dan menyenggara bangunan, jentera
dan kelengkapan ladang;
menghantar atau memasarkan produk ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
61301
62
Peladang hasil campuran (tanaman dan penternakan)
PEKERJA
MAHIR
PERHUTANAN,
BERORIENTASIKAN PASARAN
PERIKANAN,
DAN
PERBURUAN
Pekerja mahir perhutanan, perikanan, dan perburuan berorientasikan pasaran menangkap,
membiak baka dan memelihara ikan dan jenis hidupan akuatik yang lain, dan memburu
burung dan reptilia untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada pemborong,
organisasi pemasaran atau di pasar dan menjalankan operasi yang perlu untuk menanam,
memulihara, dan mengeksploitasi hutan untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada
pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
621
622
PEKERJA PERHUTANAN DAN YANG BERKAITAN
PEKERJA PERIKANAN, PEMBURU, DAN PENJERAT
621
PEKERJA PERHUTANAN DAN YANG BERKAITAN
Pekerja perhutanan dan pekerja yang berkaitan merancang dan menjalankan operasi yang
perlu untuk menanam, memulihara, dan mengeksploitasi hutan, untuk jualan atau
penghantaran produk perhutanan.
6211
PEKERJA PERHUTANAN DAN YANG BERKAITAN
Pekerja perhutanan dan pekerja yang berkaitan menjalankan operasi yang perlu untuk
menanam, memulihara dan mengeksploitasi hutan, untuk jualan atau penghantaran produk
perhutanan secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan dan menjaga kawasan hutan;
mengenal pasti pokok untuk ditebang dan menganggarkan jumlah kayu;
memangkas, mencantas, dan menebang pokok dan menggergajinya menjadi balak;
membentuk produk kayu yang kasar daripada balak di tapak penebangan;
menyusun balak, meletakkannya di atas pelongsor, atau menghanyutkannya di
sungai;
menggred balak di kolam balak;
bertanggungjawab mengawas kerja-kerja pembalakan, menyediakan kaji selidik blok,
garisan grid, ukuran, rupa bentuk muka bumi dan bancian pokok-pokok;
bertanggungjawab mengajar pelatih-pelatih cara mengendali dan menyelenggara
jentera berat dalam pembalakan, teknik membina jalan- jalan balak dan menarik
balak dari hutan;
bertanggungjawab membantu pengajar mengawasi / memberi latihan kepada
Perhutanan Kepong dalam bidang kejuruteraan hutan, ukur tanah, dan kegunaan
barang-barang hutan serta mengawasi pelatih semasa aktiviti amali perhutananan
dijalankan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62111
62112
62113
62114
62115
62116
6212
Pengukur, pembalakan
Renjer hutan
Pemeriksa, balak
Renjer Hutan G17
Pengawas Hutan G11
Pengajar membalak G17
PEMBAKAR ARANG DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pembakar arang dan pekerja yang berkaitan menjalankan operasi yang perlu untuk
mengubah kayu menjadi arang atau mengekstrak turpentin mentah daripada kayu dengan
menggunakan teknik tradisional.
Tugas merangkumi:
mengendalikan tanur yang mudah untuk mengubah kayu kepada arang melalui
proses pembakaran secara perlahan-lahan;
mengendalikan alat penghancur atau radas penyulingan yang mudah di tapak
penebangan untuk mendapatkan atau menyuling turpentin kayu mentah;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62121
622
Pembakar, arang
PEKERJA PERIKANAN, PEMBURU DAN PENJERAT
Pekerja perikanan, pemburu, dan penjerat menangkap, membiak baka, dan memelihara ikan
dan jenis hidupan akuatik yang lain, atau memburu dan menjerat mamalia, burung, dan
reptilia untuk jualan atau penghantaran haiwan atau produk haiwan secara tetap kepada
pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
6221
PEKERJA AKUAKULTUR
Pekerja akuakultur membiak baka dan menternak ikan, udang, ular, buaya dan jenis hidupan
akuatik lain untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi
pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
merancang dan menguruskan operasi penetasan dengan mengambil kira faktor
persekitaran dan pasaran;
menyewa atau melabur dalam kemudahan ladang;
membeli makanan dan bekalan lain;
mengawasi dan menjaga kualiti air untuk mengekalkan piawaian kesihatan dan
keadaan pertumbuhan yang optimum;
mengenal pasti dan mengawal toksin dan penyakit alam sekitar;
mengawasi kadar pertumbuhan stok untuk menentukan masa tangkapan;
mengarah dan menyelia penangkapan, penggredan, dan pembungkusan ikan,
udang, tiram, dan stok akuatik yang lain;
menyediakan ikan dan produk lain untuk penghantaran;
membersihkan, menyejukbekukan, mengasinkan, atau menggaram produk akuatik;
membina dan menyenggara kemudahan ladang;
menghantar atau memasarkan produk;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62211
62212
62213
62214
62215
62216
6222
Pemelihara mutiara
Pekerja ladang, ikan
Pekerja ladang, udang
Pekerja ladang, buaya
Pekerja ladang, tiram
Pekerja ladang, ular
PEKERJA PERIKANAN PERAIRAN PEDALAMAN DAN PANTAI
Pekerja perikanan perairan pedalaman dan pantai, yang bekerja berseorangan atau sebagai
anak kapal di dalam bot nelayan, menangkap ikan, atau memungut jenis hidupan akuatik
yang lain di perairan pedalaman atau pantai, untuk jualan atau penghantaran secara tetap
kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan membaiki jala dan peralatan serta kelengkapan menangkap ikan
yang lain;
mengendalikan dan menyelenggara bot nelayan semasa pergi atau balik atau
semasa berada di kawasan menangkap ikan;
meletakkan umpan, memasang, dan menarik peralatan menangkap ikan;
memungut pelbagai jenis hidupan akuatik di pantai dan air cetek;
membersihkan, menyejukbekukan, atau mengasinkan hasil tangkapan;
menyelam untuk mengambil tiram yang digunakan untuk pemeliharaan mutiara
halus;
menghantar atau memasarkan produk;
bertanggungjawab mentadbir aktiviti ternak air dan perancangan, pelaksanaan dan
pengawasan serta khidmat nasihat hal benih ikan dan penyakit ikan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62221
62222
62223
62224
62225
6223
Pekerja perikanan pedalaman
Pekerja perikanan, pantai
Penyelam, tiram
Pembantu Perikanan G17
Tekong
PEKERJA PERIKANAN LAUT DALAM
Pekerja perikanan laut dalam yang menjadi anak kapal di dalam bot nelayan, menangkap
ikan laut dalam, untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi
pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan membaiki pukat dan peralatan serta kelengkapan menangkap ikan
yang lain;
mengendalikan dan menyelenggara bot nelayan semasa pergi dan balik dan semasa
berada di kawasan menangkap ikan;
meletakkan umpan, memasang, dan menarik peralatan menangkap ikan;
membersihkan, menyejubekukan, mengasinkan, atau menggaram hasil tangkapan
semasa di darat atau di tengah laut;
menghantar atau memasarkan hasil tangkapan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62231
6224
Pekerja perikanan laut dalam
PEMBURU DAN PENJERAT
Pemburu dan penjerat menangkap dan membunuh mamalia, burung atau reptilia
terutamanya untuk mendapatkan daging, kulit, bulu, dan produk lain untuk jualan atau
penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis mamalia, burung, atau reptilia yang hendak diburu atau dijerat;
memasang jerat untuk menangkap mamalia, burung, atau reptilia;
membunuh mamalia, burung, atau reptilia yang dijerat atau yang bebas dengan
senjata api atau senjata lain;
menguliti dan memproses mamalia, burung, atau reptilia yang dibunuh bagi
mendapatkan produk yang dikehendaki untuk jualan atau penghantaran;
menghantar atau menjual mamalia, burung, atau reptilia hidup yang dijerat;
membaiki dan menyenggara kelengkapan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
62240
63
Pemburu dan penjerat
PELADANG, NELAYAN, PEMBURU DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
Peladang, nelayan, pemburu, dan pemungut berorientasikan sara diri mengusahakan kebun
atau ladang campuran untuk mengeluarkan pelbagai produk pertanian dan penternakan
haiwan, atau kebun atau ladang khas untuk mengeluarkan produk pertanian atau
penternakan haiwan yang tertentu, membiak baka dan memelihara ikan dan jenis hidupan
laut yang lain, atau memburu dan memungut mamalia, burung, dan reptilia atau buahbuahan, herba dan sayur-sayuran hutan untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada
pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
631
632
633
PELADANG TANAMAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
PELADANG TERNAKAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
PELADANG TANAMAN DAN TERNAKAN CAMPURAN BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
634
NELAYAN, PEMBURU, PENJERAT DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN SARA
DIRI
631
PELADANG TANAMAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang tanaman berorientasikan sara
diri merancang dan menjalankan operasi
yang perlu untuk menanam dan menuai pelbagai jenis tanaman untuk kegunaan sendiri atau
dijual kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
6310
PELADANG TANAMAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang tanaman berorientasikan sara diri merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk menanam dan menuai tanaman untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada pemborong,
organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli benih, baja, dan bekalan lain;
menjalankan operasi seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman,
penggemburan, dan penuaian tanaman;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil tanaman;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
63101
632
Penanam tanaman sara diri
PELADANG TERNAKAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang ternakan berorientasikan sara diri merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan yang akan digunakan untuk bekerja,
sukan, atau haiwan peliharaan, dan juga untuk daging, susu, bulu, kulit, dan produk lain,
untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
6320
PELADANG TERNAKAN BERORIENTASIKAN SARA DIRI
Peladang ternakan berorientasikan sara diri merancang dan menjalankan operasi yang perlu
untuk membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan yang akan digunakan untuk bekerja,
sukan, atau haiwan peliharaan, dan juga untuk mendapatkan daging, susu, bulu, kulit, dan
produk lain, untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada pemborong, organisasi pemasaran,
atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah ternakan dan produk ternakan yang hendak dihasilkan;
membeli haiwan, mengeluarkan, dan membeli makanan haiwan dan bekalan lain;
menyewa atau melabur dalam padang ragut, bangunan, kelengkapan, dan jentera;
membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan;
memerah susu, menyembelih, dan menguliti haiwan, dan menyediakan haiwan atau
produk haiwan untuk pasaran;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil ternakan;
menyenggara bangunan, jentera, dan kelengkapan ladang;
menghantar atau memasarkan produk ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
63201
633
Peladang ternakan sara diri
PELADANG TANAMAN DAN TERNAKAN CAMPURAN BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
Peladang tanaman dan ternakan campuran berorientasikan sara diri merancang dan
menjalankan operasi yang perlu untuk menanam dan menuai tanaman ladang, pokok, dan
pelbagai tanaman campuran, membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan yang
digunakan untuk bekerja, sukan, atau haiwan peliharaan, dan juga untuk daging, susu, bulu,
kulit, dan produk lain, kegunaan sendiri atau dijual kepada pemborong, organisasi
pemasaran, atau di pasar.
6330
PELADANG TANAMAN DAN TERNAKAN CAMPURAN BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
Peladang tanaman dan ternakan campuran berorientasikan sara diri merancang dan
menjalankan operasi yang perlu untuk menanam dan menuai tanaman ladang, pokok, dan
pelbagai tanaman campuran, membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan yang
digunakan untuk bekerja, sukan, atau haiwan peliharaan, dan juga untuk mendapatkan
daging, susu, bulu, kulit, dan produk lain, untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada
pemborong, organisasi pemasaran, atau di pasar.
Tugas merangkumi:
menentukan jenis dan jumlah ternakan dan produk ternakan yang hendak dihasilkan
dan jumlah tanaman yang hendak ditanam;
membeli haiwan, mengeluarkan, dan membeli makanan binatang dan bekalan lain;
membeli benih, baja, dan bekalan lain;
menjalankan operasi seperti penyediaan tanah, penyemaian, penanaman,
penggemburan, dan penuaian tanaman;
mengeluarkan atau membeli makanan binatang dan bekalan makanan lain;
menyewa atau melabur dalam padang ragut, bangunan, kelengkapan, dan jentera;
membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan;
memerah susu, menyembelih dan menguliti haiwan, dan menyediakan haiwan atau
produk haiwan untuk pasaran;
menyimpan dan menjalankan beberapa pemprosesan asas terhadap hasil tanaman
dan ternakan;
menyenggara bangunan, jentera, dan kelengkapan ladang;
menghantar atau memasarkan produk ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
63301
Peladang tanaman dan ternakan campuran sara diri
634
NELAYAN, PEMBURU, PENJERAT, DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
Nelayan, pemburu, penjerat, dan pemungut berorientasikan sara diri menangkap, membiak
baka, dan memelihara ikan, untuk kegunaan sendiri atau dijual kepada pemborong,
organisasi pemasaran, atau di pasar, memburu dan menjerat mamalia, burung, dan reptilia
terutamanya untuk mendapatkan daging, kulit, bulu, dan produk lain, atau memungut buahbuahan, herba, dan sayur-sayuran hutan.
6340
NELAYAN, PEMBURU, PENJERAT, DAN PEMUNGUT BERORIENTASIKAN
SARA DIRI
Nelayan, pemburu, penjerat, dan pemungut berorientasikan sara diri membiak baka dan
memelihara ikan untuk kegunaan sendiri atau jualan kepada pemborong, organisasi
pemasaran atau di pasar, memburu dan menjerat mamalia, burung, dan reptilia terutamanya
untuk mendapatkan daging, kulit, bulu dan produk lain, atau memungut buah-buahan, herba,
dan sayur-sayuran hutan.
Tugas merangkumi:
menyediakan, membaiki jala dan peralatan serta kelengkapan menangkap ikan yang
lain;
menangkap ikan;
menentukan jenis mamalia, burung, atau reptilia yang hendak diburu atau dijerat;
memasang jerat untuk menangkap mamalia, burung atau reptilia;
membunuh mamalia, burung, atau reptilia yang dijerat atau yang bebas dengan
senjata api atau senjata lain;
menguliti dan memproses mamalia, burung, atau reptilia yang dibunuh bagi
mendapatkan produk yang dikehendaki untuk jualan atau penghantaran;
menghantar atau menjual mamalia, burung, atau reptilia hidup yang dijerat;
menentukan jenis buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran yang hendak dipungut
atau dikutip;
memungut atau mengutip buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran hutan, sama ada
bekerja berseorangan atau berkumpulan, mengasingkan produk yang dipungut dan
menyediakannya untuk pasaran;
menjual produk yang dipungut dan menyediakannya untuk pasaran;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
63401
63402
63403
63404
63405
63406
63407
63408
Pengutip, jelutung
Pengutip, damar
Pengutip, telur penyu
Pemungut, kerang-kerangan
Pengutip, sarang burung
Pemungut, rumpai laut
Pemungut, buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran hutan
Nelayan
Kumpulan Utama 7:
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA
PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
Pekerja kemahiran dan pekerja pertukangan yang berkaitan mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran khusus mereka dalam bidang perlombongan dan pembinaan, menempa
logam, mendirikan stuktur logam, membuat, melaraskan, menyelenggara dan membaik pulih
jentera, kelengkapan atau peralatan, menjalankan kerja percetakan, serta mengeluarkan atau
memproses barang makanan, tekstil, atau kayu, logam, dan barangan lain.
Kerja tersebut dijalankan dengan tangan atau peralatan yang menggunakan tangan dan
peralatan lain yang digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga fizikal serta masa
yang diperlukan untuk tugas tertentu, dan juga untuk meningkatkan kualiti produk. Tugas itu
memerlukan pemahaman dalam semua peringkat proses pengeluaran, bahan dan peralatan
yang digunakan, serta jenis dan tujuan produk akhir. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan
utama ini memerlukan kemahiran tahap kedua.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan sub-utama yang berikut:
71
72
73
74
75
71
PEKERJA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN,
TIDAK TERMASUK JURUELEKTRIK
PEKERJA LOGAM, JENTERA, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
PEKERJA KRAFTANGAN DAN PERCETAKAN
PEKERJA PERTUKANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN, KERJA KAYU, PAKAIAN, DAN
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PERTUKANGAN LAIN YANG BERKAITAN
PEKERJA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN,
TIDAK TERMASUK JURUELEKTRIK
Pekerja bangunan dan pekerja pertukangan yang berkaitan membina, menyelenggara dan
membaik pulih bangunan, mendirikan dan membaik pulih asas bangunan, dinding, dan
struktur daripada bata, batu, dan bahan yang serupa, membentuk dan mengemas batu untuk
bangunan dan tujuan lain.
Kerja tersebut dijalankan dengan tangan atau peralatan yang menggunakan tangan dan
peralatan lain yang digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga fizikal serta masa
yang diperlukan untuk tugas tertentu, dan juga untuk meningkatkan kualiti produk. Tugas itu
memerlukan pemahaman dalam organisasi kerja, bahan dan peralatan yang digunakan, serta
jenis dan tujuan produk akhir.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
711
712
713
PEKERJA RANGKA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
PEKERJA PENYIAP BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
TUKANG CAT, PENCUCI STRUKTUR BANGUNAN DAN PEKERJA
PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
711
PEKERJA RANGKA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Pekerja rangka bangunan dan pekerja pertukangan yang berkaitan, membina,
menyelenggara dan membaik pulih bangunan, mendirikan dan membaik pulih asas
bangunan, dinding, dan struktur daripada bata, batu, dan bahan yang serupa, membentuk
dan mengemas batu untuk bangunan dan tujuan lain, serta menjalankan pelbagai tugas
pembinaan dan penyelenggaraan bangunan.
7111
PEMBINA RUMAH
Pembina rumah mendirikan, menyelenggara, dan membaik pulih rumah dan bangunan kecil
yang seumpamanya sama ada dengan menggunakan teknik dan bahan tradisional atau
moden.
Tugas merangkumi:
menyediakan asas untuk mendirikan bangunan atau struktur lain;
mendirikan struktur untuk menyokong bumbung dan bangunan, dan menutup dinding
dengan bahan yang sesuai;
memasang kasau pada bumbung dan menutupnya dengan bahan bumbung;
meratakan lantai supaya licin dan dapat digunakan;
menyelenggara dan membaik pulih struktur sedia ada;
mengatur kerja khusus seperti penerapan bata, mengecat, kerja paip, dan
pendawaian elektrik yang akan dijalankan oleh subkontraktor;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71111
71112
7112
Pembina, rumah/bahan tradisional
Pembina
PENERAP BATA DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Penerap bata dan pekerja yang berkaitan mengikat bata, batu yang telah dipotong, dan blok
binaan jenis lain dalam mortar untuk membina dan membaik pulih dinding, sesekat, gerbang,
dan struktur lain.
Tugas merangkumi:
menerap batu, bata, dan blok binaan yang serupa untuk membina atau membaik
pulih dinding, sesekat, pendiangan, dan struktur lain seperti cerobong asap, relau,
penukar, tanur dan ketuhar, tembok, dan penampan;
menerap batu untuk lorong, susur jalan, dan laluan jalan kaki;
menerap bata atau batu lain untuk membina laman dalam, dinding taman, dan
pemasangan hiasan yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71121
71122
71123
71124
Penerap bata, pembangunan
Tukang batu, pembangunan
Penerap bata, bata tanah
Pengatur bebendul jalan
71125
7113
Pekerja, binaan bata
TUKANG BATU, PEMOTONG BATU, PEMECAH BATU, DAN PENGUKIR BATU
Tukang batu, pemotong batu, pemecah batu, dan pengukir batu memotong dan membentuk
blok batu keras dan lembut serta bidur untuk pembinaan dan penyelenggaraan struktur batu
dan batu monumen, serta mengukir corak dan rajah pada batu.
Tugas merangkumi:
membawa baji ke kawasan batu kuari untuk memecahkannya menjadi bidur atau
blok;
memilih dan menggred bidur dan blok daripada granit, marmar, dan batu lain;
memotong, membentuk, dan mengemaskan batu bangunan dan monumen seperti
granit atau marmar dengan menggunakan tangan atau peralatan yang menggunakan
tangan;
membuat corak dan menandakan bentuk pada batu untuk digergaji, diketam,
digerudi, dan operasi kemasan dan pemotongan yang lain;
memotong dan mengukir huruf, rajah, atau corak pada blok batu yang digunakan
untuk monumen atau tanda peringatan;
mengatur batu dalam mendirikan monumen dan tanda peringatan;
membaik pulih dan menggantikan batu pada bangunan lama, gereja, dan monumen;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini;
71131
71132
71133
71134
71135
71136
71137
71138
7114
Pemecah, batu
Pemotong dan pengemas, batu
Penggred, batu
Pengukir, batu
Penyusun, batu
Pencanai, batu
Pengukir dan penyusun, monumen
Penggilap, batu
TUKANG LETAK KONKRIT, PENGEMAS KONKRIT, DAN PEKERJA YANG
BERKAITAN
Tukang letak konkrit, pengemas konkrit, dan pekerja yang berkaitan mendirikan rangka dan
struktur konkrit bertetulang, membuat bentuk untuk membuat acuan konkrit, mengukuhkan
permukaan konkrit, menyimen bukaan pada dinding atau selongsong untuk telaga,
mengemas dan membaik pulih permukaan simen, dan menjalankan kerja terazo.
Tugas merangkumi:
membina dan membaik pulih lantai, dinding, tangki, silo konkrit tetulang, dan struktur
konkrit yang lain;
membuat penutup atau memasang bentuk pasang siap untuk membuat acuan
konkrit;
menyimen bukaan pada dinding atau selongsong untuk telaga;
mengemas dan meratakan permukaan struktur konkrit;
meletakkan bahan permukaan yang tahan lasak dan licin yang mengandungi simen,
pigmen pasir, dan serpihan marmar pada lantai, yang dikenali sebagai siapan terazo;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71141
71142
71143
71144
71145
71146
7115
Pekerja konkrit, bertetulang
Pekerja penutup, konkrit
Pelentur keluli
Pengemas, simen
Pekerja simen, telaga petroleum dan gas
Pembancuh, konkrit
TUKANG KAYU DAN TUKANG TANGGAM
Tukang kayu dan tukang tanggam memotong, membentuk, mencantumkan, mendirikan,
menyelenggara, dan membaik pulih pelbagai jenis struktur kayu dan pemasangan kayu.
Tugas merangkumi:
membuat, mengubah suai, dan membaik pulih kerja kayu berstruktur dan kerja kayu
yang lain di meja kerja dan di tapak pembinaan;
melaraskan, mencantumkan, dan mengubah suai lekapan pada bahagian dalam dan
luar bangunan, seperti dinding, pintu, bingkai pintu dan tingkap serta lapik dan panel;
membuat, membaik pulih, dan melaraskan kelengkapan pemandangan untuk
persembahan teater, produksi wayang gambar atau televisyen;
membina, mencantumkan, mengubah suai, dan membaik pulih lekapan dan
pemasangan kayu di dalam gerabak kereta api, pesawat udara, kapal, bot,
pelampung, dan kenderaan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71151
71152
71153
71154
71155
71156
71157
71158
7119
Tukang kayu
Tukang kayu, pembinaan
Tukang tanggam, pembinaan
Tukang tanggam, kapal
Pembina bot, kayu
Tukang tanggam, pesawat
Tukang kayu, pentas dan studio
Tukang kayu, meja
PEKERJA KERANGKA BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN YANG TIDAK DIKELASKAN DALAM MANA-MANA KUMPULAN
KECIL
Kumpulan unit ini meliputi pekerja kerangka bangunan dan pekerja pertukangan yang
berkaitan yang tidak dikelaskan dalam mana-mana Kumpulan Kecil 711, Pekerja Kerangka
Bangunan dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan.
Tugas merangkumi:
menjalankan pelbagai kerja pembinaan dan penyelenggaraan pada struktur
bangunan seperti bangunan pejabat, pangsapuri, kilang, dan bangunan lain yang
seumpamanya supaya berada dalam keadaan baik;
mendirikan perancah logam atau kayu sementara di tapak pembinaan;
meruntuhkan bangunan dan struktur lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini;
71191
71192
71193
71194
71195
71196
712
Pekerja, penyelenggaraan bangunan
Tukang pasang, paip dan longkang
Tukang, pembuat perancah
Pekerja, peruntuh bangunan
Pemasang, papan iklan
Tukang, pembaik pulih menara
PEMASANG KEMASAN BANGUNAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Pemasang kemasan bangunan dan pekerja pertukangan yang berkaitan menutup,
menggunakan atau memasang, menyelenggara dan membaik pulih bumbung, lantai, dinding,
sistem penebatan, cermin pada tingkap atau bingkai lain, dan juga kerja paip, sistem paip dan
elektrik di dalam bangunan dan struktur lain.
7121
PEMASANG BUMBUNG
Pemasang bumbung membina dan membaik pulih bumbung pada semua jenis bangunan
dengan menggunakan satu jenis bahan atau lebih.
Tugas merangkumi:
mengkaji lukisan, spesifikasi, dan tapak pembinaan untuk menentukan bahan yang
diperlukan;
menutup rangka bumbung dengan genting dan jubin pasang siap untuk menutup
bumbung curam;
menyusun pelindung kalis air dan memasang bahan logam atau sintetik pada rangka
bangunan;
menentukan saiz dan memotong bahan bumbung supaya sepadan dengan bucu tepi
dan bonjol seperti serombong;
menggunakan bahan semula jadi seperti jerami sebagai penutup bumbung;
menyediakan struktur sementara seperti perancah dan tangga.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71211
71212
71213
71214
71215
71216
71217
7122
Pemasang jerami / nipah / sagu
Pemasang bumbung, rencaman
Pemasang bumbung, asphalt / asbestos
Pemasang bumbung, logam / zink
Pemasang bumbung, genting dan jubin
Pemasang bumbung, kasau kayu
Pemasang, atap pelindung
PENURAP LANTAI DAN PENGATUR JUBIN
Penurap lantai dan pengatur jubin memasang, menyelenggara, dan membaik pulih lantai dan
menurap lantai, dinding, dan permukaan lain dengan jubin atau panel mozek untuk hiasan
atau tujuan lain.
Tugas merangkumi:
menyediakan permukaan lantai untuk diturap dengan pelbagai bahan;
mencantumkan permaidani, jubin, atau bahan lain dan menurapnya pada lantai
mengikut corak dan spesifikasi lain;
menyediakan kawasan dinding untuk diturap dengan jubin atau bahan lain untuk
hiasan atau tujuan lain seperti penebatan akustik;
mengatur jubin dan membuat serta menurap panel mozek pada dinding, lantai, dan
permukaan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71221
71222
71223
71224
71225
7123
Pengatur, jubin
Pengatur, marmar
Pekerja, pemasang parket
Pemotong-pengatur, mozek
Penerap, jubin/ rencaman
TUKANG PLASTER
Tukang plaster memasang, menyelenggara, dan membaik pulih papan lepa pada bangunan,
dan meletakkan lapisan perhiasan dan perlindungan daripada plaster, simen, dan bahan
yang seumpamanya pada bahagian dalam dan luar struktur.
Tugas merangkumi:
membuat satu atau lebih lapisan plaster pada dinding dan siling di dalam bangunan
untuk menghasilkan permukaan siap;
mengukur, menandakan, dan memasang panel plaster hiasan serta menuang dan
merapikan birai hias plaster hiasan;
meletakkan lapisan penutup perlindungan dan hiasan daripada simen, plaster, dan
bahan yang seumpamanya pada permukaan luar bangunan;
membuat dan memasang lekapan plaster hiasan daripada plaster gentian;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71231
71232
71233
71234
7124
Tukang plaster
Tukang plaster, stuko
Tukang plaster, gentian
Tukang plaster, hiasan
PEKERJA PENEBATAN
Pekerja penebatan meletakkan dan membaik pulih bahan penebat pada bangunan, dandang,
paip, atau kelengkapan penyejukan dan pendingin hawa.
Tugas merangkumi:
memotong bahan penebat mengikut saiz dan bentuk;
memasang bidur dan kepingan daripada bahan penebat atau bahan penyerap bunyi
pada dinding, lantai dan siling bangunan;
meniup dan membungkus bahan penebat atau bahan penyerap bunyi ke dalam
lubang antara dinding, lantai, dan siling bangunan dengan menggunakan mesin
pacuan kuasa;
memeriksa pelan, spesifikasi, dan tapak kerja untuk menentukan jenis, kualiti, dan
kuantiti bahan penebat yang dikehendaki;
memasang bahan penebat di permukaan terdedah pada kelengkapan seperti
dandang, paip, dan tangki;
menebat kelengkapan alat penyejuk dan penghawa dingin;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71241
71242
71243
71244
71245
7125
Tukang penebat, bangunan
Tukang penebat, dandang dan paip
Tukang penebat, bunyi
Tukang penebat, peralatan penyejukan dan penghawa dingin
Pekerja penebat, kalis bunyi
TUKANG KACA
Tukang kaca mengukur, memotong, menyiapkan, menyesuaikan, dan memasang kaca rata
dan cermin.
Tugas merangkumi:
memilih jenis kaca yang hendak digunakan, memotong mengikut saiz dan bentuk
yang betul, dan memasangnya pada tingkap, pintu, pancuran, dan sesekat di dalam
bangunan;
memasang kaca dan cermin pada jendela langit, bekas pameran, dinding, dan siling
di dalam bangunan;
memasang atau menggantikan cermin depan pada kenderaan atau bot;
menghasilkan ciri kaca hiasan seperti dinding kaca, tangga, birai, dan tingkap kaca
berwarna;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71251
71252
71253
71254
71255
7126
Pemasang kaca, bangunan
Pemasang kaca, kenderaan
Pemasang kaca, kaca plumbum
Pemasang kaca, bumbung paten
Pemasang kaca, plat
TUKANG PAIP DAN JURUGEGAS PAIP
Tukang paip dan jurugegas paip mencantumkan, memasang, membaik pulih, dan
menyelenggara sistem paip, pemasangan dan lekapan untuk sistem bekalan air, gas,
penyaliran, dan pembentungan, serta kelengkapan hidraulik dan pneumatik.
Tugas merangkumi:
mengukur, memotong, mengulir, membengkok, menyambung, mencantum,
memasang, menyelenggara, dan membaik pulih paip, pemasangan dan lekapan bagi
sistem penyaliran, pemanasan, bekalan air, dan pembentungan;
memasang alat gas, mesin basuh pinggan mangkuk dan pemanas air, sinki, dan
tandas dengan menggunakan tangan dan peralatan kuasa;
menyusun paip tanah liat, konkrit, atau besi tuang di dalam parit untuk membuat
pembentung, longkang atau paip air utama, atau untuk tujuan lain;
memeriksa, meneliti, dan menguji sistem dan paip yang telah dipasang, dengan
menggunakan tolok tekanan, ujian hidrostatik, pencerapan, atau kaedah lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71261
71262
71263
71264
71265
71266
7127
Tukang paip
Jurugegas, paip
Tukang K1 R17
Tukang K2 R11
Tukang K3 R9
Penggali, telaga
MEKANIK PENDINGIN HAWA DAN PENYEJUKAN
Mekanik pendingin hawa dan sistem penyejukan mencantumkan, memasang,
menyelenggara dan membaik pulih sistem, dan kelengkapan pendingin hawa dan
penyejukan.
Tugas merangkumi:
membaca dan memahami cetak biru, lukisan, atau spesifikasi lain;
mencantumkan, memasang, dan membaik pulih komponen pada sistem pendingin
hawa dan penyejukan;
menyambung paip dan kelengkapan dengan menggunakan selak, paku sumbat,
kimpalan, atau pateri;
menguji sistem, mengenal pasti kerosakan, dan menjalankan penyelenggaraan atau
servis secara rutin;
menjalankan tugas yang berkaitan.
713
TUKANG CAT, PENCUCI STRUKTUR
PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
BANGUNAN,
DAN
PEKERJA
Tukang cat, pencuci struktur bangunan, dan pekerja pertukangan yang berkaitan
menyediakan permukaan dan menyapu cat dan bahan seumpamanya pada bangunan dan
struktur lain, kenderaan, atau pelbagai barangan buatan kilang. Mereka menampal dinding
dan siling di dalam bangunan dengan kertas dinding, mencuci serombong dan permukaan
luar bangunan dan struktur lain.
7131
TUKANG CAT DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Tukang cat dan pekerja yang berkaitan menyediakan permukaan pada bangunan dan
struktur lain untuk kerja mengecat, menyapu lapisan cat pelindung dan hiasan, atau bahan
seumpamanya, atau menampal dinding dan siling bangunan dengan kertas dinding atau
kemasan lain.
Tugas merangkumi:
mencuci dan menyediakan dinding atau permukaan lain pada bangunan untuk kerja
mengecat atau memasang kertas dinding;
memilih dan menyediakan cat mengikut warna yang dikehendaki dengan
mencampurkan pigmen dan bahan tambahan;
menyapu atau menyembur cat, varnis, dan bahan seumpamanya pada permukaan,
lekapan, dan pemasangan bangunan;
mengukur dan memasang kertas dinding atau fabrik lain pada dinding dan siling di
dalam bangunan;
menyapu cat, varnis, dan warna pada permukaan dengan menggunakan berus,
penggelek, dan penyembur;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71311
71312
71313
71314
7132
Tukang cat, bangunan
Tukang cat, struktur keluli
Pemasang kertas, dinding/siling
Tukang cat kapur
TUKANG SEMBUR CAT DAN TUKANG SEMBUR VARNIS
Tukang sembur cat dan tukang sembur varnis mengendalikan kelengkapan penyembur cat
dan varnis untuk menyembur lapisan perlindungan pada barangan atau struktur buatan
kilang.
Tugas merangkumi:
menyediakan permukaan yang hendak disembur dengan menggunakan pelbagai
kaedah untuk menghilangkan gris, kotoran, dan kesan karat;
mengecat kereta, bas, trak, dan kenderaan lain dan menyapu varnis dan lapisan
perlindungan yang lain;
menyapu cat dan juga lapisan perlindungan seperti enamel atau varnis pada logam,
kayu, dan produk buatan kilang yang lain, biasanya dengan menggunakan alat
penyembur tangan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71321
71322
71323
71324
71325
71326
71327
71328
7133
Penyembur cat, logam
Penyembur cat, kereta
Tukang cat, barangan buatan kilang
Tukang cat, logam
Tukang varnis, barangan buatan kilang
Tukang varnis, logam
Tukang cat, papan tanda
Tukang cat, badan kapal
PENCUCI STRUKTUR BANGUNAN
Pencuci struktur bangunan mencuci permukaan luar bangunan dan struktur lain, dan
membuang jelaga daripada serombong.
Tugas merangkumi:
membersihkan permukaan luar batu, bata, logam, atau bahan yang seumpamanya
dengan menggunakan kimia, pancutan stim, atau pasir yang digunakan di bawah
tekanan tinggi;
membuang jelaga daripada serombong, cerobong, dan paip penyambung;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
71331
71332
72
Pencuci, luar bangunan
Pembagas pasir, luar bangunan
PEKERJA LOGAM,
BERKAITAN
JENTERA,
DAN
PEKERJA
PERTUKANGAN
YANG
Pekerja logam, jentera, dan pekerja pertukangan yang berkaitan menuang, mengimpal,
melebur dan dengan cara lain, membentuk logam, mendirikan, menyelenggara, dan membaik
pulih struktur logam berat, memasang sistem pendawaian elektrik, melaraskan,
menyelenggara, dan membaik pulih jentera termasuk enjin, kenderaan, kelengkapan elektrik
dan elektronik, atau menghasilkan peralatan dan pelbagai barangan logam tidak berharga.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
721
722
723
721
PEKERJA, PEMBUAT ACUAN, DAN PENGIMPAL LOGAM KEPINGAN DAN
STRUKTUR, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
TUKANG BESI, PEMBUAT PERALATAN, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
MEKANIK DAN JURUGEGAS JENTERA
PEKERJA, PEMBUAT ACUAN, DAN PENGIMPAL LOGAM KEPINGAN DAN
STRUKTUR, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
Pekerja, pembuat acuan, dan pengimpal logam kepingan dan struktur, dan pekerja
pertukangan yang berkaitan membuat acuan dan teras untuk tuangan logam, mengimpal dan
memotong bahagian logam, membuat, memasang, dan membaik pulih barangan daripada
logam kepingan, memasang, mendirikan, menyelenggara, dan membaik pulih struktur logam
berat, takal, kereta kabel, dan kelengkapan yang berkaitan, atau menjalankan kerja yang
serupa di dalam air.
7211
PEMBUAT ACUAN DAN PEMBUAT TERAS LOGAM
Pembuat acuan dan pembuat teras logam membuat acuan dan teras untuk tuangan logam.
Tugas merangkumi:
membuat acuan dengan tangan atau dengan menggunakan mesin bantu di atas
meja untuk tuangan logam yang kecil, atau di atas lantai faundri atau di dalam lubang
untuk tuangan logam yang besar;
membuat teras untuk digunakan di dalam acuan logam;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72111
72112
7212
Pembuat acuan, logam
Pemeriksa teras, foundri
PENGIMPAL DAN PEMOTONG API
Pengimpal dan pemotong api mengimpal dan memotong bahagian logam dengan api gas
atau arka elektrik dan sumber haba yang lain untuk meleburkan dan memotong logam, atau
meleburkan dan melakurkan logam.
Tugas merangkumi:
mengimpal bahagian logam dengan menggunakan api gas atau arka elektrik,
sebatian termit, atau kaedah lain;
mengendalikan mesin kimpalan rintangan, menggunakan penunu bagas untuk
membuat dan membaik pulih lapisan plumbum, paip, lantai, dan lekapan plumbum
yang lain;
memateri bahagian logam untuk mencantumkannya;
memotong kepingan logam dengan menggunakan api gas atau arka elektrik;
menyambung bahagian logam dengan pemateri tangan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72121
72122
72123
72124
72125
72126
72127
7213
Jurukimpal
Fomen, pengimpal
Pemotong besi
Tukang pateri logam
Tukang penunu, plumbum
Tukang pateri
Jurukimpal, jig
PEKERJA LOGAM KEPINGAN
Pekerja logam kepingan membuat, memasang, dan membaik pulih barangan dan bahagian
barangan yang dibuat daripada logam kepingan seperti keluli tahan karat, tembaga, timah,
loyang aluminium, zink, atau besi tergalvani.
Tugas merangkumi:
menandakan kepingan logam untuk pemotongan dan pembentukan.
membuat dan membaik pulih perkakas rumah dan barangan lain yang dibuat
daripada timah, tembaga dan aloi ringan, atau barangan dan lekapan perhiasan;
membuat dan membaik pulih dandang, tangki, tong, dan bekas yang seumpamanya;
memasang dan membaik pulih bahagian logam kepingan pada kenderaan dan
pesawat udara;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72131
72132
72133
72134
72135
72136
7214
Pekerja kepingan logam
Tukang tembaga
Tukang dandang
Tukang loyang
Pengetuk panel pesawat udara
Tukang tanda, kepingan logam
PENYEDIA DAN PENEGAK LOGAM STRUKTUR
Penyedia dan penegak logam struktur memasang, mendirikan, membuka rangka logam
struktur pada bangunan dan struktur lain.
Tugas merangkumi:
menandakan rangka logam sebagai panduan semasa menggerudi, memotong, dan
membentuknya untuk digunakan pada bangunan, kapal dan struktur lain;
menggerudi, memotong, dan membentuk keluli struktur di bengkel;
mendirikan rangka keluli untuk bangunan, jambatan, dan pembinaan lain;
memasang dan mendirikan rangka dan bahagian logam yang lain pada struktur
kapal;
membentuk dan melaraskan plat keluli struktur pada kapal yang sedang dibina atau
dibaiki;
merivet komponen logam struktur dengan tangan, mesin, atau perivet pneumatik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72141
72142
72143
72144
72145
72146
72147
72148
7215
Pekerja keluli struktur, bengkel
Penegak, kerangka keluli pembinaan
Pembuat plat, kapal
Perivet
Tukang tanda, kerangka logam
Serimala kapal, logam
Penegak, kerangka logam
Penyedia, kerangka logam
JURUTALI DAN PENYAMBAT KABEL
Jurutali dan penyambat kabel memasang peralatan tali-temali untuk mengalihkan dan
menempatkan komponen bagi kelengkapan dan struktur, untuk memasang dan
menyelenggara kabel, tali, dan dawai di tapak pembinaan, bangunan, atau struktur lain.
Tugas merangkumi:
menganggarkan saiz, bentuk dan berat objek yang hendak dialihkan dan
menentukan jenis kelengkapan untuk mengalihkan objek itu;
memasang dan membaik pulih kabel, tali, dawai, kapi, dan takal lain;
menyambung, membaik pulih, dan melaraskan alat tambahan pada dawai, tali, dan
kabel;
bekerja sebagai ahli pasukan yang mendirikan dan membaik pulih derik untuk
menggerudi telaga air, gas, dan minyak;
mengangkat kelengkapan pemandangan dan pencahayaan di dalam teater, jika
memasang dan menyelenggara menara komunikasi, jalan kabel udara, kereta api
kabel, lif ski, dan infrastruktur yang seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72151
72152
72153
72154
72155
72156
72157
72158
Jurutali, peralatan angkat/ pembinaan
Jurutali, peralatan angkat
Jurutali, pembalakan
Jurutali, kapal
Jurutali, penggerudian telaga petroleum dan gas
Penyambung, tali dan kabel
Jurutali, pesawat udara
Jurutali, kabel kereta api
722
TUKANG BESI, PEMBUAT PERALATAN, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Tukang besi, pembuat peralatan, dan pekerja pertukangan yang berkaitan mengetuk dan
menempa bar, rod atau jongkong besi, keluli, dan logam lain untuk membuat dan membaik
pulih pelbagai jenis peralatan, kelengkapan, dan barangan lain serta menggilap dan
mengasah permukaan logam.
7221
TUKANG BESI, TUKANG TUKUL, DAN PEKERJA MESIN PENEMPA LOGAM
Tukang besi, tukang tukul, dan pekerja mesin penempa logam menarik dawai, menukul, dan
menempa bar, rod, jongkong, dan plat besi, keluli, atau logam lain untuk membuat dan
membaik pulih pelbagai jenis peralatan, barangan logam, bahagian kelengkapan, peralatan
pertanian, dan perkakasan yang berkaitan.
Tugas merangkumi:
memanaskan logam di dalam relau tempa serta membuat dan membaik pulih
barangan dengan menarik, membengkokkan, memotong, mengetuk logam di atas
besi andas, menebuk, mericih, menyambung, dan mengeraskan atau meningkatkan
keteguhan logam;
membentuk logam panas menjadi tempaan di atas tukul kuasa yang dilengkapi
acuan terbuka;
mengendalikan penukul jatuh dilengkapi acuan tertutup untuk menempa barangan
logam;
mengendalikan mesin penekan kuasa yang dilengkapi acuan tertutup untuk
menempa barangan logam;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini;
72211
72212
72213
72214
72215
7222
Tukang besi
Tukang tukul
Pengendali tukul jatuh
Pengendali, penempaan logam
Tukang perkakas
PEMBUAT PERALATAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pembuat peralatan dan pekerja yang berkaitan membuat dan membaik pulih peralatan, pistol
sukan, kunci, acuan, corak, dan barangan logam yang lain, dan juga membuat komponen
enjin atau jentera dan bahagiannya dengan menggunakan peralatan tangan dan mesin untuk
menghasilkan logam yang tinggi ketahanannya.
Tugas merangkumi:
membuat, menyelenggara, dan membaik pulih acuan, jig, tolok, dan lekapan dengan
menggunakan peralatan tangan dan pelbagai jenis peralatan mesin;
membuat komponen enjin atau bahagian jentera;
melaras dan memasang bahagian untuk membuat dan membaik pulih jig, lekapan
dan tolok;
membaik pulih dan mengubah suai pistol sukan dan senjata kecil yang lain;
membuat, melaras, mencantum, membaik pulih, dan memasang bahagian kunci
dengan kunci;
membuat dan membaik pulih corak logam yang digunakan untuk membuat acuan
faundri;
melukis garis dan titik rujukan pada stok logam sebagai panduan kepada pekerja lain
yang memotong, melarik, mengisar, mencanai, atau membentuk logam;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72221
72222
72223
72224
72225
72226
7223
Pembuat, peralatan dan acuan
Pembuat pola, foundri logam
Pembuat, jig dan lekapan
Tukang tanda, logam
Tukang kunci
Tukang senjata api
PENGESET DAN PENGENDALI PERALATAN UNTUK MESIN KERJA LOGAM
Pengeset dan pengendali peralatan untuk mesin kerja logam mencanai dan menggilap
permukaan logam dan mengasah peralatan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin pembalduan dan penggilap terpasang atau mudah alih;
mengasah peralatan memotong dengan menggunakan roda pencanai atau mesin
pencanai mekanik;
membaik pulih, melaraskan, dan mengasah mata gergaji dan gerigi logam silinder
pada mesin sisir tekstil;
mencanai penyemat engkol dan jurnal aci engkol dengan tepat sehingga mencapai
garis pusat yang seragam dengan menggunakan mesin pencanai khas dan alat
tambahan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72231
72232
72233
72234
72235
72236
72237
72238
7224
Pencanai, logam
Pengasah, alat pemotong
Pengasah, alat mesin
Pembaik, gergaji
Pencanai, kad tekstil
Pencanai, aci engkol
Penggilap, logam
Pengemas, logam
PENGGILAP LOGAM, PENCANAI RODA, DAN PENGASAH PERALATAN
Penggilap logam, pencanai roda, dan pengasah peralatan mencanai dan menggilap
permukaan logam dan mengasah peralatan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin pembalduan dan penggilap terpasang atau mudah alih;
mengasah peralatan memotong dengan menggunakan roda pencanai atau mesin
pencanai mekanikal;
membaik pulih, melaraskan, dan mengasah mata gergaji dan gerigi logam silinder
pada mesin sisir tekstil;
mencanai penyemat engkol dan jurnal aci engkol dengan tepat sehingga mencapai
garis pusat yang seragam dengan menggunakan mesin pencanai khas atau alat
tambahan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
723
MEKANIK DAN PEMBAIK JENTERA
Mekanik dan pembaik jentera melaraskan, memasang, menservis, dan membaik pulih enjin,
kenderaan, jentera pertanian atau perindustrian, dan kelengkapan mekanikal.
7231
MEKANIK DAN PEMBAIK KENDERAAN BERMOTOR
Mekanik dan pembaik kenderaan bermotor memasang, menservis, dan membaik pulih
kenderaan bermotor.
Tugas merangkumi:
melaraskan, memeriksa, membetulkan, membuka, memasang semula, dan
menggantikan bahagian yang rosak pada kenderaan bermotor;
memasang atau membetulkan motor dan brek dan membetulkan stereng atau
bahagian lain pada kenderaan bermotor;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72311
72312
72313
72314
72315
72316
72317
72318
7232
Mekanik, peralatan tolak tanah
Mekanik, garaj
Mekanik, motosikal
Mekanik, kenderaan bermotor
Pembantu mekanik dan pembaik pulih kenderaan bermotor
Pembantu bengkel
Pekerja Penyelenggaraan, bengkel
Fomen kenderaan
MEKANIK DAN PEMBAIK ENJIN PESAWAT UDARA
Mekanik dan pembaik enjin pesawat udara membaik pulih dan menyelenggara keadaan
operasi bagi enjin pesawat udara, termasuk mekanik enjin helikopter.
Tugas merangkumi:
mengganti atau membaik pulih komponen yang haus, tidak sempurna atau rosak,
dengan menggunakan peralatan tangan, tolok, dan kelengkapan pengujian;
menguji operasi enjin dengan menggunakan kelengkapan pengujian seperti
penganalisis pencucuhan, pemeriksa kemampatan, penentu masa pengagih, dan
meter ampere untuk mengenal pasti kepincangan tugas;
mendengar enjin yang sedang beroperasi untuk mengesan dan mengenal pasti
kepincangan tugas, seperti injap yang melekat atau terbakar;
mencantumkan semula enjin dan memasang enjin pada pesawat udara;
membuka dan memeriksa bahagian enjin, seperti bilah dan silinder turbin, untuk
mengesan haus, meleding, retak, dan bocor;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72321
7233
Mekanik, enjin pesawat udara
MEKANIK DAN PEMBAIK JENTERA PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN
Mekanik dan pembaik jentera pertanian dan perindustrian membaik pulih, memasang,
membetulkan, atau menyelenggara jentera pengeluaran dan pemprosesan pertanian dan
perindustrian, atau sistem kilang penapis dan pengagihan talian paip.
Tugas merangkumi:
memasang, memeriksa, menguji dan menservis enjin kenderaan atau pesawat
udara, jentera pertanian atau perindustrian, dan kelengkapan mekanik;
menggantikan komponen enjin atau enjin yang lengkap;
menyapu minyak dan menggris enjin, jentera, atau kenderaan pegun;
memeriksa dan menguji jentera dan kelengkapan mekanik yang baru untuk
pematuhan standard dan spesifikasi;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72331
72332
72333
72334
72335
72336
72337
7234
Mekanik, jentera
Penuras, jentera
Mekanik, jentera pejabat
Mekanik, jentera perlombongan
Mekanik, enjin marin
Pekerja limbungan
Mekanik penyelenggaraan, estet/ladang
PEMBAIK BASIKAL DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pembaik basikal dan pekerja yang berkaitan memasang dan membetulkan mekanisme
kelajuan dan gear. Memasang basikal baru. Memasang, membaik pulih, dan menggantikan
kelengkapan atau aksesori, seperti hendal, tempat letak kaki, lampu, dan tempat duduk.
Menjajarkan roda. Membuka gandar untuk dibaiki, dibetulkan, dan menggantikan bahagian
yang rosak dengan menggunakan peralatan tangan. Membentuk bahagian yang diganti
dengan menggunakan pencanai meja. Membaik pulih lubang pada tiub tayar dengan
menggunakan pengikis dan tampalan. Mengimpal rangka yang pecah atau retak dengan
menggunakan lampu oksiasetilena dan rod pengimpal. Mengecat rangka basikal dengan
menggunakan penyembur atau berus.
Tugas merangkumi:
memasang, membaik pulih, dan menggantikan kelengkapan atau aksesori seperti
hendal, tempat letak kaki, lampu, dan tempat duduk;
menjajarkan roda;
memasang dan membetulkan mekanisme kelajuan dan gear;
membuka gandar untuk dibaiki, dibetulkan, dan menggantikan bahagian yang rosak,
dengan menggunakan peralatan tangan;
membaik pulih lubang pada tiub tayar dengan menggunakan pengikis dan tampalan;
membentuk bahagian yang diganti dengan menggunakan pencanai meja;
memasang basikal baru;
mengecat rangka basikal dengan menggunakan penyembur atau berus;
mengimpal rangka yang pecah atau retak dengan menggunakan lampu oksiasetilena
dan rod pengimpal;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
72341
72342
73
Pembaikpulih, basikal
Pembaikpulih, beca
PEKERJA KRAFTANGAN DAN PERCETAKAN
Pekerja kraftangan dan percetakan membuat dan membaik pulih peralatan jitu, alat muzik,
pelbagai barangan seperti barang kemas, barangan logam berharga, seramik, barang
porselin, dan barang kaca, atau mereka membuat kerja percetakan atau menjilid buku.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
731
732
PEKERJA KRAFTANGAN
PEKERJA PERTUKANGAN PERCETAKAN
731
PEKERJA KRAFTANGAN
Pekerja kraftangan membuat dan membaik pulih alatan jitu, alat muzik, barang kemas, dan
barangan logam berharga yang lain.
7311
PEMBUAT DAN PEMBAIK PERALATAN JITU
Pembuat dan pembaik peralatan jitu membuat, membaik pulih, dan menentu ukur jam tangan
mekanikal, jam, peralatan, dan kelengkapan nautika, meteorologi, optik, pembedahan,
pergigian, ortopedik dan alat lain yang jitu.
Tugas merangkumi:
membuat, melaras, dan membaik pulih jam tangan mekanikal dan jam;
membuat, melaras dan membaik pulih peralatan dan kelengkapan nautika dan
meteorologi;
membuat, melaras, dan membaik pulih peralatan optik;
membuat, melaras, dan membaik pulih peralatan pembedahan dan kelengkapan
perubatan yang lain;
membuat dan membaik pulih peralatan, dan prostesis perubatan, ortopedik dan
pergigian;
menentu ukur peralatan dengan menggunakan berat dan ukuran standard dan
menggunakan peralatan tangan untuk melaras serta menjajarkan bahagian dan alat
timbang yang kecil;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73111
73112
73113
Pembuat dan pembaik, instrumen/jitu
Pembuat dan pembaik, prostesis pergigian
Pembuat dan pembaik, peralatan ortopedik
73114
73115
73116
73117
73118
7312
Pembuat dan pembaik, jam tangan dan jam
Pembuat dan pembaik, instrumen/optik
Pembuat dan pembaik, keseimbangan
Pembuat, barometer
Pembuat, instrumen/nautika
PEMBUAT DAN PENALA ALAT MUZIK
Pembuat dan penala alat muzik membuat, membaik pulih, dan menala pelbagai alat muzik
dengan menggunakan tangan atau alat kuasa.
Tugas merangkumi:
membuat dan membaik pulih akordion dan alat muzik tali dan tiup;
membuat dan membaik pulih organ dan membuat bahagian organ;
membuat bahagian alat piano dan memasang dan membaik pulih piano;
menyelaras nada piano dan alat muzik yang lain;
membuat dan membaik pulih alat muzik yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73121
73122
73123
73124
73125
7313
Pelarik, peralatan muzik
Pembuat, piano
Pembuat, dram
Pembuat, peralatan muzik tiup kayu
Pembuat, peralatan muzik tiup logam
PEKERJA BARANG KEMAS DAN LOGAM BERHARGA
Pekerja barang kemas dan logam berharga membuat dan membaik pulih barang kemas dan
logam berharga, memotong dan mengikat batu permata, dan mengukir corak pada barang
kemas dan logam berharga.
Tugas merangkumi:
menempa barang kemas dan barang logam bukan ferus yang lain dengan tangan;
membuat barang kemas siap seperti cincin, kerongsang, dan gelang tangan;
memotong dan menggilap serta mengikat batu permata pada barang kemas;
membuat, membentuk semula, dan membaik pulih barang logam berharga;
menggelek dan mengetuk logam berharga;
mengukir huruf dan corak pada barang kemas dan logam berharga;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73131
73132
73133
73134
73135
73136
73137
Tukang emas
Penggred, emas
Pemotong, permata
Pengatur, permata
Penggelek, logam berharga
Pengukir, barang kemas
Penggilap, permata
73138
7314
Penyadur enamel, barang kemas
TUKANG TEMBIKAR DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Tukang tembikar dan pekerja yang berkaitan membuat barang tembikar, porselin, bata, dan
jubin.
Tugas merangkumi:
membuat barang tembikar dan porselin;
membuat acuan tanah liat atau plaster Paris;
membentuk barang di atas mesin lempat alin dengan tangan, atau menggunakan
pembentuk acuan dalam dan luar serta alat pembentuk;
membentuk barangan dengan menuang tanah liat separa cecair ke dalam acuan
plaster Paris;
membentuk bata dan jubin menjadi bentuk khas dengan tangan;
membuat barangan dengan menekan tanah liat plastik ke dalam acuan dengan
tangan;
menggunakan penekan ulir atau penekan hidraulik untuk membuat produk daripada
debu tanah liat;
mengendalikan mesin yang menyemperitkan tanah liat lembap untuk proses
seterusnya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73141
73142
73143
73144
73145
7315
Tukang tembikar
Pembentuk/penekan, bata dan jubin
Pembentuk, tembikar dan porselin
Penuang, tembikar dan porselin
Pembuat acuan, tembikar dan porselin
PEMBUAT, PEMOTONG, PENCANAI, DAN PENGEMAS KACA
Pembuat, pemotong, pencanai, dan pengemas kaca meniup, mengacu, menekan,
menggelek, dan membentuk kaca lebur serta memotong, mencanai, dan menggilap kaca.
Tugas merangkumi:
membentuk kaca lebur dengan menggunakan penyumpit, membentuk dengan
tangan, memanaskan, dan membengkokkannya;
memanaskan, membentuk, dan menekan kaca optik untuk membuat kanta jernih;
mencanai dan menggilap kanta jernih;
mencanai dan memotong serong pada bahagian tepi kaca;
memotong kaca kepingan dengan peralatan tangan dan menggergaji bentuk prisma
dan bentuk lain daripada blok kaca optik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73151
73152
73153
73154
Peniup, kaca
Peniup kaca N17
Pemotong, kaca
Pemotong, kaca optik
73155
73156
73157
73158
7316
Penggilap, kaca
Pencanai, kaca
Pembuat acuan, kanta kaca
Pengemas, kaca
PENULIS PAPAN TANDA, PELUKIS HIASAN, PENGUKIR, DAN PENGGORES
Penulis papan tanda, pelukis hiasan, pengukir, dan penggores mereka bentuk, menyediakan
ilustrasi dan menghias perak, emas, keluli atau kaca atau bahan lain, untuk kegunaan
peribadi atau rumah, atau untuk tujuan hiasan.
Tugas merangkumi:
memotong dan mereka bentuk permukaan dalam pelbagai bentuk dan saiz yang
menghasilkan pelbagai jenis hiasan;
memotong rekaan pada permukaan kaca dengan menggunakan peralatan semburan
pasir;
membuat ilustrasi, menutup dan mengecat permukaan seperti dinding, linen, kertas,
dan bahan lain;
mengukir monogram dan rekaan hiasan pada barang kaca;
menggores rekaan hiasan, menanda penentu ukur dan bentuk lain pada barangbarang kaca.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73161
73162
73163
7317
Pengukir, kaca
Pencedok, seramik
Router, plat pencetak
PEKERJA KRAFTANGAN KAYU, BAKUL, DAN BAHAN YANG BERKAITAN
Pekerja kraftangan kayu, bakul, dan bahan yang berkaitan mengaplikasikan teknik tradisional
untuk menyediakan barangan kayu, jerami, rotan, mensiang, batu, tanah liat, cengkerang,
dan bahan lain, dan mengukir, membentuk, memasang, menganyam, atau melukis dan
menghias pelbagai barangan untuk kegunaan peribadi atau rumah, atau untuk tujuan hiasan.
Tugas merangkumi:
menyediakan kayu, jerami, rotan, mensiang, batu, cengkerang, atau bahan yang
seumpamanya;
mengukir, memasang, menganyam, melukis, dan menghias pelbagai barangan
untuk kegunaan peribadi atau rumah seperti mangkuk salad, sudu makan, papan
pemotong, dulang, vas, jag, bakul, topi jerami, tikar jerami, dan objek
seumpamanya;
mengukir, memasang, menganyam, dan melukis pelbagai barangan hiasan seperti
arca dan seni arca yang lain;
membuat perabot dengan menganyam rotan yang dilembutkan, buluh, rushes,
dahan pokok dan bahan yang lain;
membuat pelbagai jenis bakul dengan menggunakan anyaman daripada rotan,
buluh, rushes dan bahan seumpamanya;
memilih dan menyediakan bahan berus seperti bulu, benang nilon, serat dan kawat
dan mengatur di dalam acuan berus;
memilih dan menyediakan bahan seperti penyapu;
membuat tikar menggunakan daun kelapa atau palm dan bahan rerumput;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73171
73172
73173
73174
73175
73176
73177
73178
7318
Pengajar kraf E11
Pekerja kraftangan, barangan batu
Pekerja kraftangan, barangan kayu
Pembuat, bakul
Pembuat, berus
Penganyam, tikar
Pembuat, penyapu
Pembuat, perabot/rotan
PEKERJA KRAFTANGAN TEKSTIL, KULIT, DAN BAHAN YANG BERKAITAN
Pekerja kraftangan tekstil, kulit, dan bahan yang berkaitan mengaplikasikan teknik tradisional
untuk menghasilkan pelbagai barangan untuk kegunaan peribadi atau rumah, dan juga untuk
tujuan hiasan.
Tugas merangkumi:
menyedia, mengukir, membentuk, memasang, melukis, dan menghias pelbagai
barangan hiasan, mengayam, mengait, menyulam, dan membuat renda;
menghasilkan kasut tradisional;
menghasilkan beg tangan, tali pinggang, dan aksesori lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73181
73182
73183
7319
Penganyam, songket
Pencanting, batik
Pembuat, bag rotan
PEKERJA KRAFTANGAN
KUMPULAN KECIL
YANG
TIDAK
DIKELASKAN
DI
MANA-MANA
Kumpulan unit ini meliputi pekerja kraftangan yang di luar daripada skop kumpulan unit 73117318
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73191
73192
732
Pembuat pisau lipat
Pembuat lencana
PEKERJA PERTUKANGAN PERCETAKAN
Pekerja pertukangan percetakan mengatur dan menyusun taip cetak atau menyalin dengan
tangan atau menggunakan papan kekunci elektronik atau mesin lain, membuat plat cetak
bagi huruf yang telah diatur, mengukir batu litografi, plat, dan penggelek cetak, membuat dan
mencetak dengan skrin sutera, mencetak pada kertas, dan bahan lain, atau menjilid dan
membuat kemasan akhir pada buku.
7321
JURUTEKNIK PRAPERCETAKAN
Juruteknik prapercetakan mengatur dan menyusun taip cetak dengan tangan, mesin, atau
komputer.
Tugas merangkumi:
mengatur taip dengan tangan dan mencetak salinan dengan mesin yang mudah;
mengendalikan mesin linotaip, monotaip, dan cetak taip;
menyusun pengaturan taip dan bahan penjarak dan blok ilustrasi untuk membuat
halaman;
menyusun halaman mengikut susunan pencetakan;
mengendalikan mesin papan kekunci elektronik yang mengeluarkan huruf pada filem
atau kertas terpeka untuk keluaran semula dalam pencetakan;
menyusun filem atur huruf foto untuk keluaran semula pada plat cetak;
menjalankan kerja pemprosesan kata dan atur huruf;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73211
73212
73213
73214
73215
7322
Pengatur huruf
Pencetak
Pengatur taip
Operator, kelengkapan penerbitan meja
Pembuat, plat braille
PENCETAK
Pencetak memotong stensil untuk digunakan dalam percetakan skrin sutera dan mencetak
pada kertas, logam, tekstil, dan bahan lain dengan skrin sutera, blok getah, kayu atau bahan
lain, atau penggelek cetak berukir.
Tugas merangkumi:
memotong stensil untuk percetakan skrin sutera;
mencetak pada kertas, logam, tekstil, dan bahan lain melalui proses skrin sutera;
mencetak corak dan pola pada kain atau kertas dinding dengan blok ukiran atau
mesin yang dilengkapi penggelek ukiran;
mengeluarkan semula salinan corak tekstil dengan menyurihnya pada bahan lutsinar;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73221
73222
73223
73224
73225
73226
7323
Pemotong, stensil/skrin sutera
Pencetak, skrin sutera
Pencetak, tekstil
Pencetak, blok
Operator penekan, percetakan timbul
Penyurih, corak tekstil
PEKERJA KEMASAN AKHIR DAN PENJILID PERCETAKAN
Pekerja kemasan akhir dan penjilid percetakan menjilid buku dan bahan penerbitan lain
dengan tangan atau mesin dan menjalankan operasi kemasan akhir buku.
Tugas merangkumi:
menjilid buku dan terbitan berkala dengan tangan;
mengeset dan mengendalikan mesin penjilid buku;
mencetak timbul corak atau tajuk pada buku dengan tangan atau mesin;
melekapkan peta dan carta;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73231
73232
73233
73234
73235
7324
Penjilid buku
Pemotong, kertas
Pelekap, peta dan carta
Pencetak timbul, buku
Pekerja kemasan akhir, buku
PENGUKIR DAN PENGGORES PERCETAKAN DAN FOTO
Pengukir dan penggores percetakan dan foto mengukir batu litografi dan plat cetak,
penggelek, acuan, dan blok melalui pelbagai proses, mencuci dan memproses filem fotografi,
dan membuat cetakan.
Tugas merangkumi:
memotong corak menggunakan filem yang diletakkan pada permukaan batu litografi;
mengukir plat keluli dan tembaga, penggelek, acuan atau blok kayu, getah dan
linoleum dengan tangan;
mengukir plat logam dan penggelek dengan mesin;
memindahkan corak pada batu litografi kepada plat logam;
menggores plat logam atau penggelek dengan asid dan mengemasinya;
menjalankan semua atau beberapa tugas dalam menyediakan plat cetak melalui
proses fotogravur;
memproses filem hitam putih atau warna dan plat untuk mendapatkan negatif atau
positif lutsinar;
mencetak gambar foto hitam putih atau warna;
mencuci filem X-ray;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
73241
73242
73243
73244
73245
73246
74
Pengukir, pencetakan, plat logam
Penggores, pencetakan, plat logam
Pengukir, pencetakan/batu litografi
Pengukir foto
Pencuci, filem/warna dan hitam putih
Pencuci, filem x-ray
PEKERJA PERTUKANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
Pekerja pertukangan elektrik dan elektronik melaras, membetulkan, memasang, dan
membaik pulih motor elektrik, penjana, perkakas rumah, perkakasan komputer, sistem
rakaman bunyi, dan gambar dan telekomunikasi, memasang, menservis, dan membaik pulih
sistem pendawaian elektrik di rumah, loji perindustrian dan bangunan perniagaan lain, kapal,
kenderaan bermotor dan pesawat udara, dan memasang, membina dan membaik pulih kabel
penghantaran kuasa elektrik, talian telefon dan telegraf, dan kelengkapan yang berkaitan.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
741
742
PEMASANG DAN PEMBAIK KELENGKAPAN ELEKTRIK
PEMASANG DAN PEMBAIK ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI
741
PEMASANG DAN PEMBAIK KELENGKAPAN ELEKTRIK
Pemasang dan pembaik kelengkapan elektrik melaraskan, membetulkan, memasang dan
membaik pulih motor elektrik, penjana, perkakas rumah, memasang, menservis dan membaik
pulih sistem pendawaian elektrik di rumah, loji perindustrian dan bangunan perniagaan lain,
kapal, kenderaan bermotor dan pesawat udara, dan memasang, membina, dan membaik
pulih kabel penghantaran kuasa elektrik, dan kelengkapan yang berkaitan.
7411
JURUELEKTRIK BANGUNAN DAN YANG BERKAITAN
Juruelektrik bangunan dan yang berkaitan menservis dan membaik pulih sistem pendawaian
elektrik dalam bangunan.
Tugas merangkumi:
memasang, menyelenggara dan membaik pulih sistem pendawaian elektrik dan
kelengkapan yang berkaitan di pelbagai bangunan seperti sekolah, hospital dan
bangunan komersil;
bangunan perniagaan, kediaman dan struktur lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
74111
74112
7412
Juruelektrik, bangunan
Juruelektrik, pembinaan
MEKANIK DAN JURUGEGAS ELEKTRIK
Mekanik dan jurugegas elektrik melaraskan, membetulkan, memasang, menservis, dan
membaik pulih sistem pendawaian elektrik, jentera elektrik, serta perkakas dan kelengkapan
elektrik yang lain di dalam bangunan, kilang, bengkel, dan tempat lain.
Tugas merangkumi:
memasang, menyelenggara, dan membaik pulih sistem pendawaian elektrik dan
kelengkapan yang berkaitan di pelbagai bangunan seperti sekolah, hospital,
bangunan komersil, bangunan kediaman, dan struktur lain;
melaraskan, membetulkan, dan membaik pulih pelbagai jenis jentera dan motor
elektrik, penjana, peralatan suis dan alat kawalan, alatan, atau bahagian elektrik
pada lif dan kelengkapan yang berkaitan;
melaraskan, membetulkan, dan membaik pulih bahagian elektrik pada perkakas
rumah, mesin perusahaan dan perkakas lain, atau perkakas elektrik dalam pesawat
udara, kapal, dan kenderaan;
memasang, menyelenggara, dan membaik kelengkapan elektrik di dalam panggung
wayang dan studio radio atau televisyen;
memeriksa dan menguji produk elektrik buatan kilang;
merancang dan menjalankan penyelenggaraan pencegahan dan berjadual bagi
pemasangan elektrik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
74121
74122
74123
74124
74125
74126
74127
74128
7413
Chargeman, voltan tinggi/pengehadan
Penjaga jentera elektrik R17
Juruelektrik, penyelenggaraan
Juruelektrik, kapal
Juruelektrik, kenderaan
Juruelektrik, pesawat
Juruelektrik, pentas dan studio
Pembaik pulih elektrik, peralatan rumah
PEMASANG DAN PEMBAIK TALIAN ELEKTRIK
Pemasang dan pembaik talian elektrik memasang dan membaik pulih talian dan kabel kuasa,
telefon, telegraf, dan televisyen.
Tugas merangkumi:
memasang dan membaik pulih talian kuasa elektrik dan tarikan elektrik atas dan
bawah tanah;
memasang dan membaik pulih talian telefon dan telegraf atas dan bawah tanah;
membuat sambungan pada kabel atas dan bawah tanah;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
74131
74132
74133
74134
742
Pemasang talian, kuasa elektrik
Pekerja talian kabel, telefon/telegraf/televisyen
Penyambung, kabel/elektrik
Pemasang, kabel bawah tanah
PEMASANG DAN PEMBAIK ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI
Pemasang dan pembaik elektronik dan telekomunikasi melaraskan, membetulkan,
memasang, menservis, dan membaik pulih perkakasan komputer, kelengkapan
telekomunikasi bagi rakaman dan penghantaran bunyi dan gambar, perakam audio dan video
serta kelengkapan elektronik lain dan juga kelengkapan telefon dan telegraf di rumah,
bangunan perniagaan, atau ibu sawat telefon.
7421
MEKANIK DAN PENSERVIS ELEKTRONIK
Mekanik dan penservis elektronik menyelaraskan, membetulkan, memasang, menservis dan
membaik pulih perkakasan komputer, kelengkapan telekomunikasi bagi rakaman dan
penghantaran bunyi dan gambar serta kelengkapan elektronik yang lain.
Tugas merangkumi:
menyelaraskan dan membetulkan perkakasan komputer, perakam dan penghantar
bunyi dan gambar, kelengkapan radar, komponen elektronik pada alat muzik,
kelengkapan perubatan atau perindustrian dan sistem isyarat;
memeriksa dan menguji produk elektronik buatan kilang;
memeriksa kelengkapan radio atau televisyen, perakam pita, perakam kaset video,
dan kelengkapan alat pandang dengar yang lain, menggantikan bahagian yang
rosak, membetulkan dan membaik pulihnya.
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
74211
74212
74213
74214
74215
74216
74217
74218
7422
Jurugegas, elektronik
Jurugegas, elektronik/peralatan radio, televisyen, video, dan radar
Jurugegas, elektronik/sistem isyarat
Jurugegas, elektronik/kelengakapan perubatan
Jurugegas, elektronik/komputer dan peralatan elektronik berkaitan yang
lain
Jurugegas, elektronik/kelengkapan perindustrian
Jurugegas, elektronik/kelengkapan meteorologi
Operator wayarles N17
PEMASANG DAN PENSERVIS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Pemasang dan penservis teknologi maklumat dan komunikasi memasang, menservis, dan
membaik pulih kelengkapan telefon dan telegraf di rumah, bangunan perniagaan, atau ibu
sawat telefon.
Tugas merangkumi:
memasang, menservis, dan membaik pulih kelengkapan telekomunikasi seperti
telefon, telegraf papan suis, dan kelengkapan penghantaran data;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
74221
74222
74223
75
Pemasang, telefon dan telegraf
Penservis, telefon dan telegraf
Pekerja sokongan IT
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN, KERJA KAYU, PAKAIAN DAN PEKERJA
KEMAHIRAN DAN PERTUKANGAN LAIN YANG BERKAITAN
Pekerja pemprosesan makanan, kerja kayu, pakaian dan pekerja kemahiran dan pertukangan
lain yang berkaitan mengolah dan memproses bahan mentah pertanian dan perikanan
menjadi produk makanan dan produk lain, serta mengeluarkan dan membaik pulih barangan
daripada kayu, tekstil, kulit atau bahan lain.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
751
752
753
754
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
PERAWAT KAYU, PEMBUAT KABINET, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
PEKERJA PAKAIAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
PEKERJA KEMAHIRAN YANG LAIN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
751
PEKERJA PEMPROSESAN MAKANAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Pekerja pemprosesan makanan dan pekerja pertukangan yang berkaitan menyembelih
haiwan, membunuh ikan, mengolah dan menyediakannya dan juga menyediakan barang
makanan yang berkaitan untuk kegunaan manusia dan haiwan, membuat pelbagai jenis roti,
kek, dan produk tepung yang lain, memproses dan mengawet buah-buahan, sayur-sayuran,
dan makanan yang berkaitan, merasa dan menggred pelbagai produk makanan dan
minuman, atau menyediakan tembakau dan membuat produk tembakau.
7511
PENJUAL DAGING, PENJUAL IKAN, DAN PENYEDIA MAKANAN YANG
BERKAITAN
Penjual daging, penjual ikan, dan penyedia makanan yang berkaitan menyembelih haiwan,
mematikan ikan, membersihkan, memotong dan menyiang daging dan ikan, dan
menyediakan barang makanan yang berkaitan atau mengawet daging, ikan, dan makanan
lain serta produk makanan dengan mengeringkan, menggaram, atau menyalainya.
Tugas merangkumi:
menyembelih haiwan atau mematikan ikan;
melapah dan membersihkan karkas;
memotong dan menyiang daging dan ikan untuk jualan atau proses selanjutnya;
menyediakan ramuan dan membuat sosej serta produk yang seumpamanya dengan
menggunakan mesin pencincang, pengadun, dan pembentuk yang mudah;
mengawet daging, ikan, dan makanan lain;
mengendalikan rumah asap atau ketuhar untuk mengasap daging, ikan, dan barang
makanan lain;
memasak atau menyediakan daging, ikan, dan barang makanan lain dengan cara
lain untuk jualan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75111
75112
75113
75114
75115
75116
75117
7512
Penyembelih
Penjual daging
Penjual ikan
Pengawet, daging/ikan
Penjeruk, daging/ikan masin
Pembuat, sosej
Penggred, ikan
PEMBUAT ROTI, PASTRI, DAN KONFEKSI
Pembuat roti, pastri, dan konfeksi membuat pelbagai jenis roti, ban, kek, dan produk tepung
yang lain, dan juga konfeksi coklat dan gula buatan tangan.
Tugas merangkumi:
membuat roti, ban, kek, biskut, pastri, pai, dan produk tepung yang lain;
membuat konfeksi buatan tangan daripada campuran gula, coklat, dan ramuan lain
dengan bantuan alat dan mesin tertentu.
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75121
75122
75123
75124
75125
75126
75127
75128
7513
Pembuat, roti
Penyedia, roti
Pembuat, pastri
Pembuat, konfeksi
Pembuat, coklat
Pembuat, yis
Pembuat, mi
Pembuat, gula-gula getah
PEMBUAT PRODUK TENUSU
Pembuat produk tenusu biasanya ditakrifkan sebagai barang makanan yang dihasilkan
daripada susu, yang pemprosesannya disebut sebagai tenusu atau kilang tenusu. Susu
mentah untuk diproses biasanya diperoleh daripada lembu, mamalia lain seperti kambing,
biri-biri, kerbau, yak, atau kuda.
Tugas merangkumi:
membuat susu tepung, susu tanpa lemak, krim, susu pekat, susu cair, keju rikota,
mentega, keju, dan produk tenusu yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75131
75132
7514
Pengusaha, keju
Pembuat, yogurt
PENGAWET BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN, DAN PENGAWET YANG
BERKAITAN
Pengawet buah-buahan, sayur-sayuran, dan pengawet yang berkaitan memproses atau
mengawet buah-buahan, kacang, dan makanan yang berkaitan melalui pelbagai cara
termasuk memasak, mengering, menggaram, atau mengekstrak jus atau minyak.
Tugas merangkumi:
mengekstrak jus daripada pelbagai buah-buahan;
mengekstrak miyak daripada biji, kacang atau buah-buahan yang mengandungi
minyak;
memasak, menggaram, atau mengeringkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan
makanan yang berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75141
75142
75143
75144
Pengawet, buah-buahan
Pengawet, sayur-sayuran
Pembuat, jus buah-buahan
Pembuat, jus sayur-sayuran
75145
7515
Pengekstrak, minyak masak
PERASA DAN PENGGRED MAKANAN DAN MINUMAN
Perasa dan penggred makanan dan minuman memeriksa, merasa, dan menggred pelbagai
jenis produk pertanian, makanan dan minuman, dan juga minuman keras.
Tugas merangkumi:
memeriksa, menguji, dan merasa produk pertanian, makanan dan minuman, dan
juga minuman keras pada pelbagai peringkat pemprosesan untuk menentukan kualiti
dan gred mengikut kelas yang sesuai;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75151
75152
75153
75154
75155
75156
75157
75158
7516
Penggred/perasa, teh
Penggred/perasa, kopi
Penggred/perasa, makanan
Penggred/perasa, arak
Penggred, daging
Penggred, buah-buahan/sayur-sayuran
Perasa, jus
Penggred, minyak
PENYEDIA TEMBAKAU DAN PEMBUAT PRODUK TEMBAKAU
Penyedia tembakau dan pembuat produk tembakau menyediakan daun tembakau dan
membuat pelbagai produk tembakau.
Tugas merangkumi:
menggred daun tembakau yang telah diawet mengikut jenis, kualiti, dan tempat ia di
tanam;
mencampurkan daun tembakau mengikut formula bagi mendapatkan perisa yang
berbeza;
menjaga bekas vakum yang melembapkan tembakau untuk pemprosesan
selanjutnya;
membuang tulang daun dan tangkai daripada daun tembakau dan mencarik
tembakau;
membuat cerut, rokok dan produk tembakau yang lain dengan tangan atau
menggunakan mesin yang mudah;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75161
75162
75163
75164
Penggred, tembakau
Pembuat, curut
Pembuat, rokok
Pemeriksa kualiti, rokok
752
PERAWAT KAYU, PEMBUAT KABINET, DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG
BERKAITAN
Perawat kayu, pembuat kabinet dan pekerja pertukangan yang berkaitan mengeringkan dan
mengawet kayu, membuat dan membaik pulih perabot kayu, pemasangan, corak dan model
kayu, perabot rotan dan barangan yang berkaitan, serta menghias dan membaik pulih
barangan kayu dan bahagian kayu pada barangan.
7521
PERAWAT KAYU
Perawat kayu mengeringkan dan mengawet kayu.
Tugas merangkumi:
mengeringkan kayu melalui pengeringan udara di bawah cahaya matahari;
merawat kayu dengan kimia bagi melindunginya daripada reput atau parasit secara
manual;
menggred kayu atau venier mengikut saiz dan kualiti;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75211
75212
75213
75214
7522
Pengawet, kayu
Pengering, kayu
Penggred, kayu
Penggred, venier
PEMBUAT KABINET DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pembuat kabinet dan pekerja yang berkaitan membuat, menghias, dan membaik pulih
perabot kayu, roda, atau bahagian kayu yang lain pada kenderaan, pemasangan, corak dan
model kayu, dan barangan lain seperti paip, kasut atau raket, dan kayu pemukul untuk sukan.
Tugas merangkumi:
membuat dan membaik pulih barangan kayu seperti kabinet dan perabot lain dengan
menggunakan mesin dan peralatan tangan untuk kerja kayu;
membuat dan membaik pulih kenderaan kayu, roda, atau bahagian kayu yang lain
pada kenderaan;
membuat dan membaik pulih barangan kayu seperti corak, model skala dan contoh,
tong kayu, paip tembakau, bingkai gambar, barang mainan kayu, terompah kayu,
kasut kayu, raket atau kayu pemukul daripada kayu untuk sukan;
menghias perabot dan lekapan dengan menampal kayu, melapisinya dengan venier
dan mengukir corak;
membuat kemasan akhir pada permukaan barangan atau perabot kayu;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75221
75222
75223
75224
75225
Pembuat, kabinet/kayu
Pembina, kereta lembu
Pembuat, perabot/kayu
Pembuat, keranda
Pembuat, terompah
75226
75227
75228
7523
Pembuat, model/kayu
Pemasang venier
Pembuat, bingkai gambar
PENGESET DAN PENGENDALI PERKAKAS MESIN UNTUK KERJA KAYU
Pengeset dan pengendali perkakas mesin bagi kerja kayu membina, membuat, atau
mengukir kayu dengan menggunakan mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk
berasaskan kayu.
Tugas merangkumi:
membuat produk kayu dengan menggunakan mesin dan peralatan kerja kayu;
membuat produk kayu seperti corak, model skala dan contoh, tong kayu, paip
tembakau, bingkai gambar, barang mainan kayu, terompah kayu, kasut kayu, raket
atau kayu pemukul daripada kayu untuk sukan;
menghias perabot dan lekapan dengan menampal kayu, melapisinya dengan venier
dan mengukir corak;
membuat kemasan akhir pada permukaan barangan atau produk kayu;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75231
75232
75233
753
Pelaras, mesin kayu
Pengendali, mesin kayu
Pengeset, mesin kayu
PEMBUAT PAKAIAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN
Pembuat pakaian dan pekerja pertukangan yang berkaitan menyediakan gentian tekstil
semula jadi dan tiruan, benang dan yan, membuat dan membaik pulih pakaian dan barangan
tekstil yang lain, membuat pola, menandakan dan memotong tekstil, kulit, dan bahan lain
dalam pembuatan pakaian, sarung tangan, dan pelbagai produk, atau membuat upholsteri
bagi perabot dan bahagian dalam kenderaan, atau menjahit tekstil dan bahan yang
seumpamanya.
7531
TUKANG JAHIT, PENJAHIT PAKAIAN, PENIAGA BULU BINATANG, DAN
PEMBUAT TOPI
Tukang jahit, penjahit pakaian, dan pembuat topi membuat sut, baju atau pakaian lain
daripada kain, kulit, atau apa-apa bahan lain, meminda atau membaiki, atau membuat topi,
atau terlibat dalam pembuatan pakaian siap.
Tugas merangkumi:
mengendali dan memantau mesin jahit jenis standard atau khas yang mempunyai
satu jarum atau pelbagai jarum untuk membuat atau membaiki pakaian, sarung
tangan atau produk lain dalam industrti tekstil, sama ada bulu atau kulit;
mengendali dan memantau mesin jahit jenis standard atau khas yang mempunyai
satu jarum atau pelbagai jarum untuk menyulam rekaan hiasan pada tekstil dan
bahan lain;
membuat sut luar, sut, skirt, kemeja, blaus, pakaian dalam wanita, pakaian korset
dan pakaian yang seumpamanya mengikut keperluan pelanggan;
terlibat dalam pembuatan pakaian siap;
menyulam rekaan hiasan pada pakaian atau bahan-bahannya;
membuat pelbagai jenis topi dan kep;
meminda, mengubah fesyen, dan membaiki pakaian;
membuat dan menguruskan pakaian yang digunakan dalam teater, produksi
televisyen dan wayang gambar;
membuat rambut palsu menurut spesifikasi, melekatkan rambut pada kain pelapik;
memasang payung siap dengan mencantumkan pelbagai bahagian komponen
seperti rangka besi yang boleh ditutup, spring dan kain payung;
menjahit layar, khemah, kajang dan bahan-bahan berkaitan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75311
75312
75313
75314
75315
75316
75317
75318
7532
Tukang jahit pakaian
Pembuat, kep
Pembuat, rambut palsu
Operator, menjahit
Pekerja, menjahit
Penyulam, tangan
Pembuat, bunga tiruan
Pembuat, anak patung dan alat permainan lembut
PEMBUAT POLA
BERKAITAN
PAKAIAN
DAN
PEMOTONG
PAKAIAN
DAN
YANG
Pembuat pola pakaian dan pemotong pakaian membuat pola, menandakan, dan memotong
tekstil, kulit dan bahan lain dalam pembuatan pakaian, sarung tangan, dan pelbagai produk.
Tugas merangkumi:
melukis dan memotong pola untuk membuat sut, baju, kemeja, blaus, sarung tangan,
topi dan kep, dan juga pakaian lain;
membuat garis bentuk bagi pola pada pakaian, kulit ringan, atau bahan lain sebagai
panduan untuk memotong;
memotong bahan mengikut garis bentuk pola untuk membuat pakaian, sarung
tangan, dan barangan yang berkaitan;
menjalankan kerja membuat pola, menandakan, dan memotong bahan dalam
pembuatan produk lain seperti hiasan ringan, payung, dan barangan kanvas;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75321
75322
75323
75324
75325
75326
7533
Pembuat pola, pakaian
Pembuat pola, topi dan kep
Pembuat, pakaian
Pemotong, pakaian
Pemotong, sarung tangan
Pembuat pola, sarung tangan
PEMBUAT KASUT DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pembuat kasut dan pekerja yang berkaitan membuat dan membaiki kasut biasa atau kasut
khas kecuali pakaian, topi dan sarung tangan kulit, membuat beg, beg tangan dan tali
pinggang kulit asli atau kulit campuran atau terlibat di dalam pembuatan kasut dan barangbarang yang berkaitan.
Tugas merangkumi:
membuat pola kasut untuk dijadikan panduan dalam proses memotong bahagianbahagian kasut;
memotong, menyediakan dan memasang bahagian-bahagian kasut;
menjahit/ mencantumkan bahagian-bahagian kasut;
membuat kasut biasa atau kasut ortopedik kepada individu-individu yang
memerlukannya;
membuat kasut tempahan khas;
memeriksa dan menyiapkan kasut;
membaiki kasut;
membuat dan membaiki pelana dan abah-abah untuk haiwan, beg, beg tangan,
dompet, beg bimbit, beg kulit dan lain-lain aksesori;
membuat dan membentuk untuk bahan-bahan kulit;
menjahit dan menyulam kulit dengan tangan atau mesin;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75331
75332
75333
75334
75335
75336
7534
Pembuat kasut
Pembuat, kasut/ortopedik
Tukang kasut
Pembuat pola, kasut
Pembuat, barangan kulit
Pembuat, peralatan sukan/kasut
PEKERJA UPHOLSTERI DAN YANG BERKAITAN
Pekerja upholsteri dan yang berkaitan mengupholsteri perabot, membuat tilam, atau
membuat dan memasang hiasan dalaman daripada tekstil, kulit, dan bahan seumpamanya.
Tugas merangkumi:
memasang, menyusun, dan mengikat spring, pad, dan bahan penutup pada bingkai
perabot;
menyesuaikan dan memasang sarung dan kusyen untuk tempat duduk dan aksesori
lain pada kenderaan seperti kereta, bas, gerabak kereta api, dan pesawat udara;
membuat tilam;
menyesuaikan dan memasang hiasan lembut dan hiasan dalaman daripada tekstil,
kulit, dan bahan yang seumpamanya;
membaik pulih bahagian upholsteri pada perabot, tilam, dan produk berkaitan yang
sudah lusuh;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75341
75342
75343
75344
75345
75346
Pembuat upholsteri, perabot
Pembuat upholsteri, kenderaan
Pembuat, tilam
Pembuat, kusyen
Pembuat, peralatan tempat tidur
Pembuat, kulit
75347
75348
7535
Pembuat upholsteri, pesawat udara
Pembuat upholsteri, gerabak kereta api
PENGEMAS KULIT BULU, PENYAMAK KULIT BINATANG, DAN PENYEDIA
BELULANG
Pengemas kulit bulu, penyamak kulit binatang, dan penyedia belulang menyediakan belulang
dan kulit untuk membuat produk kulit haiwan.
Tugas merangkumi:
mengasingkan dan menggred kulit bulu, belulang, dan kulit;
membuang daging dan lemak daripada kulit bulu sebelum mengawetnya;
membuang daging dan bulu daripada belulang;
membuang bulu kasar yang panjang dan merapikan bulu supaya sama panjang;
mengendalikan mesin untuk melapah belulang ke bahagian tepi;
mengolah belulang untuk dijadikan kulit;
mencelup kulit bulu;
mengemas dan mencelup serta mewarnakan kulit;
meregangkan dan melicinkan kulit bulu yang sudah dikemas;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75351
754
Pengemas kulit bulu, penyamak, dan penyedia belulang
PEKERJA KEMAHIRAN LAIN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pekerja kemahiran lain dan pekerja yang berkaitan terlibat dalam aktiviti yang berkaitan
dengan penyelam dalam air, pembedil dan pembagas, penggred dan penguji produk (tidak
termasuk makanan dan minuman), pengasap, dan pengawal perosak dan rumpai.
7541
PENYELAM DALAM AIR
Penyelam dalam air bekerja dalam air, memakai pakaian skuba atau pakaian selam, untuk
memeriksa, memasang, membaik pulih, dan mengalihkan kelengkapan dan struktur.
Tugas merangkumi:
bekerja di dalam air untuk memasang dan membaik pulih asas jambatan, jeti, dan
tembok pelabuhan;
memeriksa kerosakan yang disyaki dan menjalankan pembaikpulihan kecil pada
badan kapal dan pemasangan di dalam air;
melaporkan keadaan kapal yang ranap;
mengalihkan halangan dalam air;
menggerudi lubang untuk letupan dalam air;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75411
75412
75413
Juruselam, pembinaan
Ketua penyelam
Pengemudi bot penyelam
7542
PEMBEDIL DAN PEMBAGAS
Pembedil dan pembagas memasang, menempatkan, dan meledakkan bahan letupan untuk
mengalihkan atau memecahkan tanah dan batuan, atau merobohkan bangunan.
Tugas merangkumi:
memasang, menempatkan, dan meledakkan bahan letupan untuk mengalihkan,
memecahkan tanah dan batuan, atau merobohkan bangunan;
memastikan kawasan yang selamat dipatuhi oleh semua kakitangan dan orang
awam;
menentukan jumlah bahan letupan yang diperlukan untuk kerja tertentu;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75421
7543
Pekerja letupan
PENGGRED DAN PENGUJI PRODUK (TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN)
Penggred dan penguji produk (tidak termasuk makanan dan minuman) memeriksa dan
menggred pelbagai jenis produk tetapi tidak termasuk makanan dan minuman supaya
mematuhi undang-undang, peraturan dan standard penggredan pada tempat pengeluaran,
pengedaran dan pemasangan, tempat penetasan, saluran keluar runcit, dan gudang.
Tugas merangkumi:
memeriksa dan menguji produk tetapi tidak termasuk makanan dan minuman pada
pelbagai peringkat pemprosesan untuk menentukan kualiti dan gred mengikut kelas
yang sesuai;
memeriksa dan mengesahkan gred produk;
menjalankan pemeriksaan bagi menentukan pematuhan kebersihan, gred, kualiti,
dan standard pelabelan;
mendapatkan sampel produk;
memeriksa dan mengesyorkan lesen penggred industri;
membantu penggred peringkat tinggi dalam memeriksa pematuhan pengguna;
mengeluarkan perintah penangguhan dan/atau perintah pelupusan;
memberi keterangan dalam pembicaraan dan tindakan mahkamah seperti yang
dikehendaki;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75431
7544
Penggred, gentian
PENGASAP, PENGAWAL PEROSAK DAN RUMPAI
Pengasap dan pengawal perosak dan rumpai memeriksa bangunan dan kawasan luar untuk
serangan perosak, dan menyembur kimia untuk membunuh serangga, rodensia, dan perosak
lain. Mereka juga memasang perangkap sangkar untuk menangkap dan membuang haiwan.
Tugas merangkumi:
memeriksa bangunan atau kawasan luar bangunan;
mengambil langkah keselamatan dalam penggunaan dan penyimpanan kimia;
memutuskan tindakan untuk mengawal atau menghapuskan perosak;
menyediakan anggaran dan bil untuk klien;
menyediakan dan menyembur campuran kimia dengan menggunakan pelbagai
kelengkapan;
menyelenggara kelengkapan supaya berada dalam keadaan selamat dan boleh
digunakan dengan cekap;
menyelenggara rekod kerja bagi setiap harta yang diperiksa, masalah perosak atau
rumpai, kimia yang digunakan dan jumlah masa yang diambil di setiap lokasi;
meletakkan dan memasang perangkap;
menasihatkan klien tentang cara mencegah serangan perosak;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
75441
75442
75443
7549
Penghapus perosak
Pekerja pengasap, lebah
Operator pengasapan, rumpai
PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN YANG TIDAK
DIKELASKAN DALAM MANA-MANA KUMPULAN KECIL
Kumpulan unit ini meliputi pekerja kemahiran dan pekerja yang berkaitan yang tidak
dikelaskan dalam Kumpulan Kecil 754: Pekerja Kemahiran Lain dan Pekerja Yang Berkaitan.
Kumpulan Utama 8:
OPERATOR LOJI DAN MESIN DAN
PEMASANG
Operator loji dan mesin dan pemasang mengendalikan dan juga mengawasi jentera serta
kelengkapan perindustrian dan pertanian, memandu dan mengendalikan kereta api,
kenderaan bermotor serta jentera dan kelengkapan bergerak, atau memasang bahagian
komponen produk menurut spesifikasi dan prosedur yang ketat.
Kerja tersebut biasanya memerlukan pengalaman dan pemahaman berkaitan jentera dan
kelengkapan perindustrian dan pertanian dan juga kebolehan mengawal operasi yang
menggunakan mesin dan menyesuaikan diri dengan pembaharuan teknologi. Kebanyakan
pekerjaan dalam kumpulan ini memerlukan kemahiran tahap kedua.
Kumpulan utama ini mengandungi kumpulan sub-utama yang berikut:
81
82
83
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN
PEMASANG
PEMANDU DAN OPERATOR LOJI BERGERAK
81
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN
Operator loji dan mesin pegun mengendalikan dan mengawasi loji perindustrian untuk
perlombongan atau pemprosesan logam, galian, kaca, seramik, kayu, kertas, kimia, atau
rawatan air, penjanaan kuasa elektrik dan tujuan lain, dan juga proses pemasangan
automatik atau separa automatik dan robot perindustrian.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
811
812
813
814
815
816
817
818
819
OPERATOR LOJI PERLOMBONGAN DAN PEMPROSESAN GALIAN
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN DAN PENGEMAS LOGAM
OPERATOR LOJI DAN MESIN BAGI PRODUK KIMIA DAN FOTOGRAFI
OPERATOR MESIN PRODUK GETAH, PLASTIK, DAN KERTAS
OPERATOR MESIN PRODUK TEKSTIL, BULU, DAN KULIT
OPERATOR MESIN PRODUK MAKANAN DAN YANG BERKAITAN
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN KAYU DAN PEMBUATAN KERTAS
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN YANG LAIN
OPERATOR MESIN PERCETAKAN, PENJILIDAN, DAN PRODUK KERTAS
811
OPERATOR LOJI PERLOMBONGAN DAN PEMPROSESAN GALIAN
Operator loji perlombongan dan pemprosesan galian mengendalikan dan mengawasi loji
untuk menebuk saluran di tapak lombong, untuk memproses bijih galian dan batu, atau untuk
menggerudi dan menggali perigi.
8111
PELOMBONG DAN PEKERJA KUARI
Pelombong dan pekerja kuari mengekstrak galian pepejal dari lombong bawah tanah atau
lombong dedah atau kuari, meletakkan dan meledakkan bahan letupan untuk memecahkan
atau membebaskan arang batu, bijih, batuan atau galian lain di lombong atau kuari, atau
untuk membersihkan tapak bangunan dan tempat yang seumpamanya dan juga
mengendalikan jentera yang menebuk saluran di tapak lombong dan menjalankan tugas yang
berkaitan.
Tugas merangkumi:
mengekstrak arang batu, bijih, dan galian pepejal yang lain dari lombong bawah
tanah atau lombong dedah;
mengekstrak granit, batu kapur, batu loh, flin, atau jenis batuan lain dari kuari;
mengeset dan mengendalikan mesin yang menebuk saluran atau menggerudi lubang
letupan ke dalam permukaan terdedah lombong atau kuari;
memotong, melaraskan, dan memasang penyangga kayu atau keluli;
memasang tiang dan gerbang untuk menyokong dinding dan bumbung bagi kerja
bawah tanah;
mengambil sampel batu arang atau bijih untuk analisis makmal;
mengekstrak kapur, tanah liat, batu kelikir, atau pasir dari lombong dedah;
memastikan pematuhan terhadap prosedur dan peraturan keselamatan tempat kerja;
menentukan lokasi letupan yang dikehendaki dan memberi arahan tentang lubang
yang hendak digerudi;
memutuskan kekuatan yang dikehendaki dan meletakkan kuantiti bahan letupan
yang betul serta menyediakan tapak peletupan;
meledakkan ubat bedil di lombong atau kuari;
mengendalikan dan mengawasi jentera untuk menebuk saluran di tapak lombong
atau kuari atau menggerudi lubang letupan di lombong atau kuari;
mengendalikan dan mengawasi jentera perlombongan berterusan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81111
81112
8112
Pelombong
Operator mesin, gerudi/kuari
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN GALIAN DAN BATU
Operator loji pemprosesan galian dan batu mengendalikan dan mengawasi jentera dan
kelengkapan untuk pemprosesan bijih logam dan batu.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang menghancurkan dan
memecahkan ketulan galian dan batu kepada saiz yang dikehendaki;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan membasuh, mengasingkan,
melarutlesapkan, memendakkan, menuras, mengekstrak, dan mencampur untuk
membasuh bijih galian bagi membuang bahan sisa;
mencampurkan bijih galian dengan pelarut untuk memudahkan pemprosesan
selanjutnya;
mengasingkan pekatan logam atau galian daripada endapan bijih atau lanar dengan
memekatkan, mengapungkan, mengasingkan secara graviti, menuras, atau
mengasingkan secara magnetik atau elektrostatik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81121
81122
81123
Operator mesin, penghancur/batu
Operator mesin, pengisar/batu
Pekerja, pengapungan galian
81124
8113
Penjaga, jig
PENGGERUDI DAN PENGOREK TELAGA DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Penggerudi dan pengorek telaga dan pekerja yang berkaitan memasang dan mengendalikan
jentera yang menebuk saluran di tapak kerja lombong dan menjalankan tugas yang berkaitan
dengan penggalian dan operasi telaga.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mengendalikan peranti pengendalian paip derik dan pam slusy;
mengendalikan jentera dan kelengkapan penggerudian jenis putar atau tukul untuk
menggerudi telaga minyak atau gas;
membersihkan dan menservis telaga minyak atau gas dan menggantikan rod,
selongsong, dan tiub pengepam;
memasang dan mengendalikan jentera dan kelengkapan gerudi untuk menggerudi
telaga atau lubang selain mendapatkan minyak atau gas;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81131
81132
81133
8114
Operator, kelengkapan gerudi/telaga
Operator, peralatan menarik/telaga minyak dan gas
Operator mesin, peralatan gerudi/telaga
OPERATOR MESIN PRODUK SIMEN, BATU, DAN GALIAN LAIN
Operator mesin produk simen, batu, dan galian lain mengendalikan dan mengawasi mesin
penyemperit, pengacuan, pencampur, pengisar, dan pemotong yang mengeluarkan dan
mengemaskan pelbagai produk konkrit dan batu pratuang, atau yang membina batu tuang
untuk tujuan membuat bangunan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin penyemperit, pengacuan, pengisar, dan
pemotong yang mengeluarkan dan mengemaskan pelbagai produk konkrit dan batu
pratuang seperti batu ubin, tiang pagar, bahagian paip dan pelapik parit teracu,
papak bagi dinding dan sesekat, komponen bangunan, penyalur kabel, dan penyalur
pengekstrak wasap dan debu;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mencampurkan pasir, batu kelikir, simen,
dan air untuk membuat konkrit;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81141
81142
81143
812
Operator mesin, produk konkrit tuang
Operator mesin, produk simen asbestos
Operator mesin, jubin terazo
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN DAN PENGEMAS LOGAM
Operator loji pemprosesan dan pengemas logam mengendalikan dan mengawasi relau
pelebur bijih, relau penukar dan penghalus logam, mesin penggelek logam, dan loji
pengolahan haba logam atau penyemperitan logam.
8121
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN LOGAM
Operator loji pemprosesan logam mengendalikan dan mengawasi relau pelebur bijih, relau
penukar dan penghalus logam, mesin penggelek logam, dan loji pengolahan haba logam atau
penyemperitan logam.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi relau bagas untuk meleburkan bijih bagi pengeluaran
logam ferus atau bukan ferus untuk menukar atau menghaluskan besi jongkong atau
logam sekerap bagi menghasilkan keluli;
mengendalikan dan mengawasi relau untuk menukar atau menghaluskan logam
ferus dan bukan ferus lebur untuk tuangan;
mengendalikan dan mengawasi relau untuk memanaskan semula stok bahan logam
sebelum ditempa, ditekan dengan menggunakan kuasa, digelek, dan diproses
selanjutnya;
mengendalikan dan mengawasi mesin penggelek untuk membentuk keluli panas atau
sejuk mengikut bentuk untuk pemprosesan selanjutnya, atau mengikut bentuk akhir;
mengendalikan dan mengawasi mesin penggelek untuk membuat atau membentuk
logam bukan ferus panas atau sejuk kepada bentuk tertentu, seperti plat, kepingan,
atau kerajang;
menuang logam lebur ke dalam acuan serta mengendalikan dan mengawasi mesin
tuang;
mengendalikan pengisar berterusan dengan memasukkan keluli panas ke dalam
beberapa siri penggelek (tegak) untuk menghasilkan plat atau kepingan siap dalam
satu operasi berterusan;
mengendalikan mesin penggelek untuk membuat atau membentuk logam bukan
ferus panas atau sejuk kepada plat, kepingan, kerajang, dawai, atau rod dengan
dimensi tertentu;
memanipulasi alat kawalan pada mesin penggelek mengikut isyarat daripada
penggelek;
mengendalikan dan mengawasi relau yang memanaskan dan menyejukkan objek
logam untuk membebaskan tegasan dalam, mengembalikan kemuluran, dan
menghaluskan struktur ira, mengendalikan relau yang mengeraskan objek keluli;
mengendalikan dan mengawasi loji yang memberi ciri lapisan yang keras, kuat, dan
mulur pada teras bagi objek keluli dengan mengolahnya menggunakan kimia,
memanaskan, melindapkan ke dalam air, atau menyejukkannya;
mengendalikan dan mengawasi relau yang memanaskan semula objek keluli yang
dikeraskan untuk membebaskan tegasan dan memberi kekuatan;
mengendalikan dan mengawasi mesin penarik dawai;
mengendalikan dan mengawasi mesin untuk menarik tiub logam tanpa kelim;
mengendalikan dan mengawasi mesin penekan penyemperitan untuk membuat rod,
bar, dan tiub tanpa kelim daripada logam;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81211
81212
81213
81214
81215
81216
Operator peniupan penukar, penukaran keluli
Penggelek pengisar sinambung, keluli/penggelek sejuk, keluli
Operator relau, peleburan/logam (relau bagas)
Operator mesin, tuang logam
Penyepuh lindap, logam
Penarik, paip dan tiub tanpa kelim
8122
OPERATOR MESIN PENGEMAS, PENYADUR DAN PENYALUT LOGAM
Operator mesin pengemas, penyadur, dan penyalut logam mengendalikan dan mengawasi
kelengkapan yang mengemaskan, menyadur, dan menyalut barangan logam atau
bahagiannya, untuk memberi lebih rintangan terhadap kakisan dan lelasan, untuk tujuan
hiasan, atau untuk memberi sifat elektrik atau magnet.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang membersihkan barangan logam
dalam penyediaan untuk proses pengelektrosaduran, penggalvanian, pengenamelan,
atau proses yang seumpamanya;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan pengelektrosaduran;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan celup panas yang digunakan untuk
menyalut produk besi dan keluli;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menyalut dawai dengan logam bukan
ferus secara automatik;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang digunakan untuk menyembur
logam lebur atau bahan lain pada produk logam untuk memberi salutan perlindungan
atau hiasan atau untuk memberi kesan haus atau rosak pada permukaan;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan untuk mengoksidakan permukaan
logam kepada kemasan hiasan melalui proses kimia;
mengendalikan kelengkapan pembagasan pasir untuk membersihkan dan melicinkan
permukaan bahagian logam;
mengendalikan mesin untuk mengemas secara separa permukaan barangan logam
tuang;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang digunakan untuk memberi
kemasan tahan karat pada barangan logam dengan mengolahnya menggunakan
kimia dan memanaskannya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81221
81222
81223
81224
81225
81226
81227
81228
813
Penyadur elektroplat
Operator mesin, pencelupan/logam
Penyadur logam
Operator mesin, peralatan bagas pasir
Pekerja kemasan tuangan
Operator mesin, penyembur/logam
Pengoksida
Operator, acuan
OPERATOR LOJI DAN MESIN PRODUK KIMIA DAN FOTOGRAFI
Operator loji dan mesin produk kimia dan fotografi mengendalikan dan mengawasi mesin
yang memproses pelbagai jenis kimia dan ramuan lain untuk menghasilkan produk
farmaseutikal, kelengkapan dandanan diri, bahan letupan dan fotografi, atau produk kimia
yang lain.
8131
OPERATOR LOJI DAN MESIN PRODUK KIMIA
Operator loji dan mesin produk kimia mengawasi dan mengendalikan unit dan jentera untuk
mengadun, mencampur, memproses, dan membungkus pelbagai jenis produk kimia.
Tugas merangkumi:
mengeset, menghidupkan, mengawal, melaraskan, dan menghentikan mesin dan loji;
mengawasi proses tindak balas dan memindahkan produk dengan mematuhi
prosedur keselamatan;
mengawasi meter, tolok, dan peralatan elektronik bagi satu bahan kimia atau lebih;
mengawasi unit perumusan, seperti pembancuh, cerek, pengisar, pengering, mesin
pembuat tablet, pengkapsulan, pembutiran, dan penyalutan;
mengukur, menimbang, dan memasukkan ramuan kimia mengikut kad rumusan;
mengambil sampel dan menjalankan ujian kimia dan fizikal secara rutin dan
merekodkan data pengeluaran;
membersihkan dan menjalankan pembaikan kecil ke atas mesin dan loji.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81311
81312
81313
81314
81315
81316
81317
8132
Pembancuh, belerang/proses kimia dan yang berkaitan
Pekerja relau simen
Operator mesin, pengayak/proses kimia dan yang berkaitan
Penyadur enamel, kimia
Operator, perawat/sisa radioaktif
Operator mesin, produk farmaseutikal
Operator mesin, produk peluru
OPERATOR MESIN PRODUK FOTOGRAFI
Operator mesin produk fotografi mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang membuat
filem dan kertas fotografi, dan yang memproses filem fotografi dedahan dan membuat
gambar cetak.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan yang membuat filem dan kertas
fotografi;
mengendalikan, mengawasi, dan menguji kelengkapan memproses dan mencetak
fotografi, dan mengekalkan standard operasi;
menyediakan filem dedahan bagi kelompok pemprosesan yang berbeza di dalam
bilik gelap dan kebuk gelap;
memeriksa imej, filem, dan gambar cetak dan melaraskan pengesetan pada
kelengkapan membuat gambar cetak untuk menghasilkan warna, kecerahan, beza
jelas, bilangan, saiz, dan jenis gambar cetak yang dikehendaki;
melaraskan pengesetan dan mengendalikan kelengkapan mencuci gambar
automatik;
mengendalikan kelengkapan untuk memindahkan filem ke dalam pita video atau
media elektronik yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan dengan pemprosesan fotografi;
mengendalikan kelengkapan automatik (di kedai jualan runcit) untuk mencuci negatif,
gambar cetak, dan slaid warna.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81321
81322
81323
81324
81325
81326
Pembantu, pengimbasan dan perfileman
Pembantu makmal filem C17
Operator mesin, pengeluaran kertas filem
Juruaudio visual N17
Operator kamera offset/pembuat plet N17
Penolong operator kamera N11
81327
81328
814
Operator, alat bantuan audio-visual
Pekerja kemasan foto
OPERATOR MESIN PRODUK GETAH, PLASTIK, DAN KERTAS
Operator mesin produk getah dan plastik mengendalikan dan mengawasi mesin yang
menguli dan mengadun getah dengan sebatian getah, dan menghasilkan pelbagai komponen
dan produk daripada getah asli dan tiruan dan juga plastik.
8141
OPERATOR MESIN PRODUK GETAH
Operator mesin produk getah mengendalikan dan mengawasi mesin yang menguli dan
mengadun getah dengan sebatian getah, dan menghasilkan pelbagai komponen dan produk,
daripada getah asli dan tiruan, seperti kasut teracu, barangan rumah, bahan penebat,
aksesori perindustrian, atau tayar basikal, kereta, traktor, pesawat udara, dan kenderaan lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menguli, mencampur, dan mengadun
getah dengan sebatian getah untuk pemprosesan selanjutnya;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengeluarkan kepingan getah atau
fabrik bersalut getah melalui proses penggelekan;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menyemperit getah tercampur atau
membentuk getah yang divulkan melalui pengacuan;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membuat tayar mengikut bentuk,
memvulkan tayar, dan mencelup atau membuat semula tayar terpakai;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengeluarkan produk getah seperti hos,
beg udara, busa getah untuk kusyen dan tilam, cap getah, dan sebagainya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81411
81412
81413
81414
81415
81416
81417
8142
Atendan, pengisar/getah
Operator mesin, penyembul/getah
Operator mesin penekan, acuan/getah
Operator mesin, kalender/getah
Operator mesin, pemotong/getah
Operator mesin, pengeluaran tayar
Operator mesin, pengeluaran cop getah
OPERATOR MESIN PRODUK PLASTIK
Operator mesin produk plastik mengendalikan dan mengawasi mesin yang menguli dan
mengadun sebatian untuk mendapatkan bahan plastik dan yang membuat pelbagai
komponen dan barangan plastik.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menguli, mencampur, dan mengadun
sebatian untuk mendapatkan bahan plastik;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membentuk bahan plastik melalui
pengacuan, penyemperitan, pemotongan, dan juga melalui cara lain;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menyalut plastik dan bahan
mengandungi plastik;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menekan serbuk plastik menjadi pelet;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mencetak timbul corak pada kepingan
plastik;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membuat produk plastik seperti
barangan rumah, kasut teracu, barang mainan, dan aksesori perindustrian;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81421
81422
81423
81424
81425
81426
81427
81428
8143
Operator mesin, pembancuh/plastik
Operator mesin penekan, laminat/plastik
Operator mesin, penyembul/plastik
Operator mesin, acuan suntik/plastik
Operator mesin, acuan mampat/plastik
Operator mesin, pembentuk plastik vakum
Operator mesin, ukir timbul/plastik
Operator mesin, pengeluaran plastik
OPERATOR MESIN PRODUK KERTAS
Operator mesin produk kertas mengendalikan mesin yang menghasilkan kotak, sampul surat,
beg, dan produk lain daripada kertas, papan kertas, kadbod, selofan, dan bahan yang
seumpamanya.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin yang merekatkan kertas pada kadbod, memotongnya
mengikut panjang yang dikehendaki atau memotong dan melipat kadbod atau papan
kertas untuk membuat kotak;
mengendalikan mesin penekan yang membuat cawan atau bekas lain daripada
kertas, papan kertas, atau kadbod;
mengendalikan mesin yang memotong, melipat, dan merekatkan kertas untuk
membuat sampul surat, straw kertas dan beg kertas, atau yang membuat beg
daripada bahan lain;
mengendalikan mesin yang membuat kertas colok dan produk kertas bagi upacara
lain yang digunakan untuk sembahyang dan aktiviti keagamaan yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81431
81432
81433
81434
81435
815
Operator mesin, pengeluaran karton dan kotak kertas
Operator mesin, pengeluaran sampul dan beg kertas
Operator mesin, pengeluaran straw
Operator mesin, pengeluaran colok kertas
Operator mesin, produk kadbod
OPERATOR MESIN PRODUK TEKSTIL, BULU, DAN KULIT
Operator mesin produk tekstil, bulu, dan kulit mengendalikan mesin yang memintal dan melilit
benang, menenun fabrik, menjahit atau menyulam pakaian, atau mengolah produk tekstil.
8151
OPERATOR MESIN PENYEDIA GENTIAN, PEMINTAL, DAN PELILIT
Operator mesin penyedia gentian, pemintal, dan pelilit mengendalikan mesin yang
menyediakan gentian, memintal, memilin, dan melilit yarn dan benang.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin yang menggabungkan gentian tekstil menjadi campuran yang
sekata;
mengendalikan mesin yang membersihkan dan menggebukan gentian tekstil,
mengubahnya menjadi urat, menyisirnya menjadi urat untuk hela pertama,
menggabungkan urat menjadi gulungan urat atau gulungan urat menjadi gulungan
reben, menggabungkan beberapa gulungan urat menjadi satu utas yang kecil dengan
kualiti dan berat yang sama;
mengendalikan mesin yang mengubah urat menjadi pintal kasar;
mengendalikan mesin yang memintal benang dan yarn daripada pintalan kasar,
melilit dua benang atau lebih pada gelendung, memilin dua atau lebih utas yarn atau
benang menjadi satu utas yang lebih berat dan kuat, atau melilit yarn atau benang
daripada satu pakej dengan pakej yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81511
81512
81513
81514
8152
Operator mesin, pemintal/benang dan yarn
Operator mesin, penyediaan gentian
Operator mesin, pengatur tali
Pengajar, pemintal
OPERATOR MESIN TENUN DAN KAIT
Operator mesin tenun dan kait mengendalikan mesin tenun dan kait serta kelengkapan yang
berkaitan untuk menghasilkan bahan dan fabrik.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin yang digunakan untuk menenun atau mengait kain kosong
atau bercorak, tapestri, renda, permaidani, pakaian, net, hosieri atau fabrik, atau
barangan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81521
81522
81523
81524
81525
8153
Pengajar, menenun
Operator mesin, pengeluaran jaring
Operator mesin kedut, tekstil
Pemasang mesin tenun
Operator mesin, pengeluaran renda
OPERATOR MESIN JAHIT
Operator mesin jahit mengendalikan mesin jahit untuk membuat pakaian daripada tekstil atau
kulit atau menyulam corak hiasan pada pakaian atau barangan lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawal mesin jahit biasa atau mesin jahit satu jarum atau
banyak jarum yang khas untuk membuat atau membaiki pakaian, sarung tangan, dan
pelbagai produk daripada tekstil atau kulit;
mengendalikan dan mengawal mesin jahit biasa atau mesin jahit satu jarum atau
banyak jarum yang khas untuk menyulam corak hiasan pada tekstil atau bahan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81531
81532
81533
8154
Penjahit kulit, mesin
Penjahit krusye, mesin
Penyulam, mesin
OPERATOR MESIN PELUNTUR, PENCELUP, DAN PENCUCI FABRIK
Operator mesin peluntur, pencelup, dan pencuci fabrik mengendalikan mesin yang meluntur,
mencelup dan membasuh dan juga mengolah gentian, yarn, atau kain atau tekstil bersih yang
kering, dan barangan kulit.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengolah produk tekstil untuk
menjadikan warnanya lebih lembut atau mewarnakannya dengan warna tertentu;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membasuh atau mencuci kering produk
tekstil atau kulit untuk mengeluarkan kotoran, bendasing, kimia yang berlebihan, atau
gam semula jadi;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengecutkan kain atau menguatkan
tenunan dengan menginterlok gentiannya.
mengendalikan dan mengawasi mesin yang meresapkan bahan kimia ke dalam
tekstil bagi menjadikannya kalis air;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengolah sutera untuk memberinya
struktur dan berat;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menekan, meregang atau memberi
kesan kilau, atau kemasan lain pada tekstil;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81541
81542
81543
81544
81545
81546
81547
8155
Operator mesin, pelunturan/tekstil
Operator mesin, pencelup
Operator mesin, kanji
Operator mesin, basuh dan pengecut/tekstil
Operator mesin, pencelup/tekstil
Operator mesin, pencuci kering
Operator, kalendar/tekstil
OPERATOR MESIN PENYEDIA BULU DAN KULIT
Operator mesin penyedia bulu dan kulit mengendalikan dan mengawasi pelbagai mesin yang
menyediakan kulit.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membuang daging, lemak, dan bulu
daripada kulit bulu sebelum diawet;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengolah belulang dan kulit haiwan di
dalam larutan dan menyapu produk kemasan untuk mengubahnya menjadi kulit;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menyapu pencelup dan pewarna pada
kulit;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81551
81552
81553
81554
81555
81556
8156
Operator mesin, pemproses belulang
Operator mesin, penanggal daging/belulang
Operator mesin, penanggal bulu/belulang
Operator mesin, penyamak
Operator mesin, pencelup/kulit
Operator mesin, pemotong/kulit
OPERATOR MESIN MEMBUAT KASUT DAN YANG BERKAITAN
Operator mesin membuat kasut dan yang berkaitan mengendalikan dan mengawasi mesin
yang mengeluarkan dan membaiki kasut biasa atau kasut khas, beg tangan dan aksesori lain,
yang sebahagian besarnya dibuat daripada kulit.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menandakan pola dan memotong
bahagian kasut;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menjahit dan mencantumkan bahagian
kasut, atau mengelim, menggilap atau meletakkan hiasan, dan menjalankan kerja
pengemasan;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mengeluarkan bagasi, beg tangan, tali
pinggan dan aksesori lain, dan juga barangan seperti kolar atau abah-abah.
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81561
81562
81563
8157
Operator mesin, pengeluaran kasut
Operator mesin, pengeluaran kasut/ortopedik
Operator mesin, pengeluaran kasut/sukan
OPERATOR MESIN DOBI
Operator mesin dobi mengendalikan mesin dobi, cucian kering, penekan, dan pengolah fabrik
di kedai dobi atau kedai cucian kering.
Tugas merangkumi:
mengasingkan barangan untuk cucian mengikut jenis, warna, fabrik, dan olahan
cucian yang dikehendaki;
meletakkan barang dobi yang telah diasingkan di dalam bekas dan meletakkannya di
atas tali sawat untuk dibawa ke tempat membaiki dan mencuci barangan;
memeriksa dan menghilangkan kesan kotoran daripada pakaian, dan menggantikan
butang serta membuat kerja pembaikan yang kecil;
memasukkan muatan dan mengeluarkan muatan dari mesin basuh, pengering, dan
pengekstrak;
menambah agen pencuci dan kanji kepada barang dobi;
mengawasi barang dobi dan memastikannya memasuki mesin pencuci dan penekan;
menghentikan dan menghidupkan mesin untuk menguraikan, membetulkan, dan
mengalihkan barang dobi;
meletakkan barang dobi di atas para dan menggantung barang dobi untuk
penghantaran dan pengambilan;
membungkus barang dobi dan menyediakan arahan untuk penghantaran.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81571
81572
81573
8159
Operator mesin, mencelup/gentian tekstil
Operator mesin, pencucian
Operator mesin, menekan/cucian
OPERATOR MESIN PRODUK TEKSTIL, BULU, DAN KULIT YANG TIDAK
DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini merangkumi operator mesin produk tekstil dan kulit yang tidak dikelaskan
dalam mana-mana Kumpulan Kecil 815: Operator Mesin Produk Tekstil. Sebagai contoh, di
sini sepatutnya dikelaskan mereka yang terlibat dalam mengendalikan mesin membuat topi,
tilam, atau pelbagai barangan seperti pita brid, renda, atau hiasan lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin membuat topi, tilam, atau pelbagai barangan
seperti pita brid, renda, atau hiasan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81591
81592
81593
81594
81595
81596
81597
816
Operator mesin, pengeluaran pintalan
Operator mesin, pemotong/pakaian
Operator mesin, pemotong/tekstil
Operator mesin, pembuat topi
Operator mesin, pembuat pola/kulit
Operator mesin, pembuat pola/tekstil
Operator mesin, pelipat/pakaian
OPERATOR MESIN PRODUK MAKANAN DAN YANG BERKAITAN
Operator mesin produk makanan dan yang berkaitan mengendalikan mesin yang memproses
barang makanan dan mengeluarkan makanan serta produk yang berkaitan untuk kegunaan
manusia dan haiwan.
8160
OPERATOR MESIN PRODUK MAKANAN DAN YANG BERKAITAN
Operator mesin produk makanan dan yang berkaitan mengendalikan mesin yang memproses
barang makanan dan mengeluarkan makanan serta produk yang berkaitan untuk kegunaan
manusia dan haiwan.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin yang digunakan untuk menyembelih haiwan dan memotong
haiwan sembelihan atau ikan kepada potongan standard;
mengendalikan mesin yang mempasteur, menghomogen, dan mengolah haba susu
dan krim;
mengendalikan jentera yang digunakan untuk pengeluaran tepung, makanan dan
makanan haiwan, dan juga untuk memproses padi;
mengendalikan mesin yang menggaul dan mengadun tepung dengan ramuan lain
untuk menyediakan doh bagi membuat roti, pastri, pasta, mi, dan produk yang
berkaitan;
mengendalikan mesin yang mengekstrak jus daripada buah-buahan dan sayursayuran melalui pemanasan atau pemprosesan;
mengendalikan mesin yang memerah tebu atau mengekstrak cecair daripada bit
gula;
mengendalikan mesin yang memproses barli dan bijian lain yang digunakan untuk
membuat arak suling dan malt, dan mengawal proses penapaian;
mengendalikan mesin yang memproses tembakau dalam penyediaan membuat
rokok, cerut dan produk tembakau yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81601
81602
81603
81604
81605
81606
81607
81608
817
Operator mesin, pengeluaran belacan
Atendan, penggodak/produk tenusu
Pembantu pengisar
Operator mesin, pengeluaran roti
Atendan, penstril minyak sawit
Operator, pemprosesan dan penapisan/gula
Atendan, penurasan
Operator mesin, pengeluaran curut
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN KAYU DAN PEMBUATAN KERTAS
Operator loji pemprosesan kayu dan pembuatan kertas mengendalikan dan mengawasi
jentera dan kelengkapan yang menggergaji, memotong, dan mengisar kayu sebagai
persediaan untuk kegunaan selanjutnya, memproses kayu dan bahannya menjadi pulpa dan
membuat kertas daripada pulpa.
8171
OPERATOR LOJI PULPA DAN MEMBUAT KERTAS
Operator loji pulpa dan membuat kertas mengendalikan dan mengawasi jentera dan
kelengkapan yang memproses bahan seperti kayu, kertas lama, rumput esparto, jerami,
pulpa sekerap, dan kertas menjadi stok untuk kegunaan membuat kertas.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin peracik dan pengisar untuk membuat pulpa
daripada balak;
mengendalikan dan mengawasi pencerna yang menghasilkan pulpa daripada bahan
seperti kayu, kertas lama, rumput esparto, jerami atau pulpa sekerap, dan kertas
sekerap;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang melunturkan pulpa kayu, kertas lama,
rumput esparto, jerami atau pulpa sekerap, dan kertas sekerap;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang mencampur, mengetuk, dan menghidrat
pulpa dan ramuan lain untuk menyediakan bahan membuat kertas;
memotong kertas lama, kertas buangan, dan jerami kepada kepingan kecil dengan
mesin pemotong untuk membuat pulpa kertas;
mengendalikan injap untuk memasukkan bahan mentah ke dalam pencerna;
mengendalikan dan mengawasi mesin pembuat kertas dan alatan dimana pulpa
basah di bentuk menjadi kertas atau kertas dikeringkan, dilicinkan, digulung, dibelah
dan digulung semua;
mengendalikan dan mengawasi mesin pelinciran yang digunakan untuk memberi
kilauan dan kemasan bagi permukaan kertas;
mengendalikan dan mengawasi mesin dan peralatan bagi menyadur dan menepukan
kertas dengan salutan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81711
81712
81713
81714
81715
81716
81717
81718
8172
Operator, pencerna
Operator mesin, penyerpih
Operator, pemukul
Operator mesin, pengisar/kayu
Operator, mesin peluntur
Pemotong, pulpa kertas
Operator injap, pulpa kertas
Operator, loji pulpa kertas
OPERATOR LOJI PEMPROSESAN KAYU
Operator loji pemprosesan kayu mengendalikan dan mengawasi jentera dan kelengkapan
untuk menggergaji kayu, memotong venier dan membuat papan lapis, papan habuk, dan
papan cip, serta menyediakan kayu untuk kegunaan selanjutnya.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi sistem penyuapan dan penghantar balak;
mengendalikan dan mengawasi gergaji turus, gergaji semula, dan gergaji berbilang
mata untuk menggergaji balak, flic, papak, atau cabang dan mengasah tepi yang
kasar pada papan;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang memotong venier;
mengendalikan dan mengawasi mesin penyusun teras papan lapis dan mesin
penekan plat panas papan lapis;
mengendalikan tanur pemanas stim untuk mengeringkan kayu;
mengendalikan kelengkapan yang mengeringkan kayu;
mengendalikan pengering untuk mengeringkan kepingan venier yang baru dibentuk;
mengendalikan mesin untuk mengklipkan kepingan venier selanjar mengikut lebar
yang ditetapkan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81721
81722
81723
81724
81725
81726
81727
81728
8173
Operator, kilang papan
Pemotong, venier
Penyusun teras papan lapis
Operator mesin penekan, papan lapis
Operator mesin, pengering/kayu
Operator mesin, penakik (pengawetan kayu)
Operator, pengering venier
Operator, pengacip automatik
OPERATOR MESIN PRODUK KAYU
Operator mesin produk kayu mengendalikan dan mengawasi mesin kerja kayu yang
menjalankan kerja yang berulang-ulang seperti menggergaji, mengorek, membentuk,
mengetam, melarik, atau mengukir kayu.
Tugas merangkumi:
mengeset dan mengendalikan satu atau lebih mesin yang telah disetkan terlebih
dahulu untuk menggergaji, membentuk, mengorek, mengetam, melarik, atau
mengukir kayu;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81731
81732
81733
81734
81735
81736
81737
81738
818
Operator bindu, kerja kayu
Tukang gergaji, kayu jitu
Pelarik, kayu (mesin)
Operator mesin, kayu tatal
Operator, mesin las
Operator mesin, ukir/kayu
Operator mesin, pengeluaran perabot
Operator mesin, produk kayu
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN YANG LAIN
Operator loji dan mesin pegun yang lain mengendalikan dan mengawasi loji perindustrian
untuk perlombongan atau pemprosesan logam, galian, kaca, seramik, kayu, kertas, kimia,
atau rawatan air, penjanaan kuasa elektrik dan untuk tujuan lain, dan juga proses
pemasangan automatik atau separa automatik serta robot perindustrian.
8181
OPERATOR LOJI KACA DAN SERAMIK
Operator loji kaca dan seramik mengendalikan dan mengawasi tanur, relau serta jentera dan
kelengkapan lain yang digunakan dalam pembuatan kaca, seramik, porselin, jubin, atau bata.
Mereka mengendalikan mesin untuk menyepuh lindap, mengeraskan, atau menghias kaca
dan seramik.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi relau membuat kaca untuk membuat kaca dengan
meleburkan dan melakurkan ramuan yang telah dicampurkan terlebih dahulu;
menjaga kelengkapan penyembur hujung panas atau sejuk yang digunakan untuk
menyalut barangan kaca dengan pengeras permukaan;
mengendalikan dan menyelenggara mesin yang menekan atau meniup kaca lebur di
dalam acuan untuk membuat atau membentuk bekas, seperti botol, balang, dan
gelas;
mengendalikan mesin penekan tangan untuk membentuk kaca mengikut bentuk yang
dikehendaki;
mengendalikan tanur penarik untuk memproses kaca lebur menjadi kepingan kaca
selanjar yang rata;
mengendalikan dan mengawasi loji pengeluaran kaca apung;
mengendalikan dan menyelenggara mesin pengemas untuk mengisar, menggerudi,
menghaluskan, memotong serong, menghias, membasuh atau menggilap kaca atau
produk kaca;
mengeset dan mengendalikan mesin penekan untuk membentuk barangan seramik
daripada tanah liat lembap;
mengendalikan mesin untuk membancuh tanah liat dengan air untuk mengulinya
menjadi bentuk plastik atau separa cecair yang sesuai untuk membuat produk
seramik;
mengendalikan dan mengawasi tanur untuk membakar barang tembikar, barang
porselin serta membakar bata dan jubin;
mengendalikan dan mengawasi mesin untuk menyedur atau melelas;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menyemperit kaca lebur untuk membuat
filamen kaca gentian;
memeriksa produk siap untuk mengenal pasti rekahan, retak, pecah, warna, dan
ketidaksempurnaan yang lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81811
81812
8182
Operator mesin, campuran/tanah liat
Operator mesin, campuran/kaca
OPERATOR ENJIN DAN DANDANG STIM
Operator enjin dan dandang stim mengendalikan dan mengawasi enjin dan dandang stim di
darat dan di laut.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi enjin atau dandang stim dengan pembakaran batu
arang atau minyak;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
81821
81822
81823
8183
Operator, dandang/kapal
Pendandang
Tukang api, enjin kereta api
OPERATOR MESIN PEMBUNGKUS, PEMBOTOL, DAN PELABEL
Operator mesin pembungkus, pembotol, dan pelabel mengendalikan mesin yang
membungkus, melabel dan, jika perlu, menambah cap hasil pada produk, pembungkus atau
bekas, atau memeriksa produk siap atau bahagiannya bagi memastikan pematuhan terhadap
kemasan, keadaan fizikal, dan standard pengilang.
Tugas merangkumi:
memeriksa produk siap atau bahagiannya bagi memastikan pematuhan terhadap
kemasan, keadaan fizikal, dan standard pengilang;
mengendalikan mesin yang membalut dan membungkus pelbagai produk, termasuk
cecair, untuk simpanan atau penghantaran;
mengendalikan mesin yang merekatkan atau dengan cara lain, label produk,
pembungkus dan pelbagai bekas, atau menambah cap hasil;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81831
81832
8184
Operator, karton
Operator, pembungkusan
OPERATOR TANUR KACA DAN SERAMIK DAN MESIN YANG BERKAITAN
Operator tanur kaca dan seramik dan mesin yang berkaitan mengendalikan dan mengawasi
tanur, relau serta jentera dan kelengkapan lain yang digunakan untuk membuat kaca,
seramik, porselin, atau bata.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi relau membuat kaca;
mengendalikan dan mengawasi relau penyepuh lindap kaca bagi mengelakkan atau
menghilangkan tegasan dalam;
mengendalikan dan mengawasi relau pembajaan bagi menguatkan kaca;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membentuk barangan kaca dengan
meniup atau menggunakan acuan tekanan;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menarik atau menggulung kaca lebur
untuk membuat kepingan kaca selanjar yang rata;
mengendalikan dan mengawasi loji pengeluaran kaca apung;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang menggilap dan meratakan permukaan
kaca plat;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang membuat rod dan tiub kaca daripada
kaca lebur dengan menarik atau menarik dan meniup;
mengendalikan dan mengawasi tanur yang membakar barang tembikar dan porselin
atau yang melekatkan glis dan hiasan melalui pembakaran semula;
mengendalikan dan mengawasi tanur yang membakar bata dan jubin;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81841
81842
81843
81844
81845
81846
81847
81848
8189
Operator relau, pengeluaran kaca
Operator relau, penyepuh lindapan/kaca
Operator tanur, bata dan jubin
Operator mesin, tembikar dan porselin
Operator relau, pembajaan/kaca
Operator mesin, peniupan/kaca
Operator mesin, pengukir/kaca
Operator, peralatan pembagasan pasir/kaca
OPERATOR LOJI DAN MESIN PEGUN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANAMANA
Operator loji dan mesin pegun yang tidak dikelaskan dalam mana-mana kumpulan kecil
mengendalikan dan mengawasi loji perindustrian untuk perlombongan atau untuk
pemprosesan logam, galian, kaca, seramik, kayu, kertas, kimia, atau rawatan air, penjanaan
kuasa elektrik dan untuk tujuan lain, dan juga proses pemasangan automatik atau separa
automatik serta robot perindustrian.
819
OPERATOR MESIN PERCETAKAN, PENJILIDAN, DAN PRODUK KERTAS
Operator mesin percetakan, penjilidan, dan produk kertas mengendalikan dan mengawasi
pelbagai jenis mesin cetak dan penyalin, atau mesin yang menjilid dan mencetak timbul buku,
atau yang mengeluarkan pelbagai jenis barangan daripada kertas, papan kertas, dan bahan
yang seumpamanya.
8191
OPERATOR MESIN CETAK
Operator mesin cetak mengendalikan dan mengawasi pelbagai jenis mesin yang mencetak
pada kertas, plat timah, dan bahan lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin cetak silinder, plat, putar, ofset, litografi
langsung, rotogravur, dan kertas dinding;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81911
81912
81913
81914
81915
81916
8192
Operator mesin penekan, cetak/silinder
Operator mesin penekan, cetak/ofset
Operator mesin penekan, cetak/putar
Operator mesin penekan, cetak/rotogravur
Operator mesin penekan, cetak/litografi langsung
Operator mesin penekan, cetak/kertas dinding
OPERATOR MESIN PENJILID BUKU
Operator mesin penjilid buku mengendalikan mesin yang menjilid dan mencetak timbul buku
dan penerbitan lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan mesin penjilid buku;
mengendalikan mesin cetak yang mencetak timbul corak dan tajuk pada kulit buku;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
81921
81922
82
Operator mesin, penjilidan buku
Operator mesin, ukir timbul/buku
PEMASANG
Pemasang mengendalikan dan mengawasi mesin perindustrian atau memasang produk
daripada bahagiannya mengikut spesifikasi dan prosedur yang ketat.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
821
822
PEMASANG
OPERATOR MESIN PRODUK LOGAM DAN GALIAN
821
PEMASANG
Pemasang memasang komponen menjadi produk mengikut spesifikasi.
8211
PEMASANG JENTERA MEKANIK
Pemasang jentera mekanik memasang komponen atau bahagian jentera mekanik mengikut
spesifikasi.
Tugas merangkumi:
memasang komponen atau bahagian jentera, enjin, dan kenderaan mekanik
mengikut spesifikasi;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
82111
82112
82113
82114
82115
82116
82117
82118
8212
Pemasang, pesawat
Pembaik pulih, basikal
Pemasang, kelengkapan penyejukan dan penghawa dingin
Pemasang, mesin jahit
Pemasang, peralatan tolak tanah
Pemasang, jentera pencetakan
Pemasang, jentera perindustrian
Pemasang, jentera pertanian
PEMASANG KELENGKAPAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
Pemasang kelengkapan elektrik dan elektronik memasang komponen atau bahagian
kelengkapan elektrik dan elektronik mengikut spesifikasi.
Tugas merangkumi:
memasang komponen atau bahagian kelengkapan elektrik dan elektronik mengikut
spesifikasi;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
82121
82122
82123
82124
82125
82126
82127
82128
8213
Pemasang, peralatan elektrik
Pemasang, peralatan elektronik
Pemasang, semikonduktor
Pemasang, bateri
Pemasang, tanda elektrik
Pemasang, jam tangan
Pemasang, alat bantu pendengaran
Pemasang, kelengkapan audio-visual
PEMASANG PRODUK KULIT, LOGAM, GETAH, DAN PLASTIK
Pemasang produk kulit, logam, getah, dan plastik menjalankan tugas khas dalam memasang
komponen atau bahagian kulit, logam, getah, atau plastik bagi pelbagai jenis produk seperti
barang mainan, peralatan sukan, basikal, dan produk lain mengikut spesifikasi.
Tugas merangkumi:
memasang komponen atau bahagian kulit, logam, getah, atau plastik bagi pelbagai
jenis produk mengikut spesifikasi;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
82131
82132
82133
82134
Pemasang, produk kulit
Pemasang, produk logam
Pemasang, produk getah
Pemasang, produk plastik
8219
PEMASANG YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Pemasang yang tidak dikelaskan dalam mana-mana kumpulan kecil mengendalikan mesin
yang membungkus, melabel, dan jika perlu, menambah cap hasil pada produk, pembungkus
dan bekas, atau memeriksa produk siap atau bahagiannya bagi memastikan pematuhan
terhadap kemasan, keadaan fizikal dan standard pengilang.
Tugas merangkumi:
memasang komponen atau bahagian yang diperbuat daripada kayu, kertas keras ,
tekstil atau bahan yang berkaitan, pelbagai jenis produk, mengikut spesifikasi;
memeriksa produk siap atau bahagiannya bagi memastikan pematuhan terhadap
kemasan, keadaan fizikal, dan standard pengilang;
memasang bahagian komponen produk yang diperbuat dari pelbagai bahan;
melengkapkan logam, plastik atau bahan-bahan lain;
mengendalikan mesin yang membalut dan membungkus pelbagai produk, termasuk
cecair, untuk simpanan atau penghantaran;
mengendalikan mesin yang merekatkan atau dengan cara lain, label produk,
pembungkus dan pelbagai bekas, atau menambah cap hasil;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
82191
82192
82193
82194
82195
82196
82197
82198
822
Operator mesin, pelabelan
Operator mesin, pengedap
Operator mesin, pengisi/bekas
Operator mesin, penguntil
Operator, buaian pusing
Operator mesin, pengeluaran cip silikon
Operator, subpasang, manual
Pemasang, produk kayu
OPERATOR MESIN PRODUK LOGAM DAN GALIAN
Operator mesin logam dan galian mengendalikan dan mengawasi mesin kerja logam atau
membuat produk yang dibuat terutamanya daripada bahan galian bukan logam.
8221
OPERATOR PENGESET PERALATAN MESIN
Operator pengeset peralatan mesin mengeset dan mengendalikan pelbagai peralatan mesin
supaya dapat berfungsi pada daya toleransi yang tinggi.
Tugas merangkumi:
mengeset satu atau lebih jenis peralatan mesin untuk menghasilkan barangan logam
mengikut siri yang standard;
mengendalikan dan mengawasi mesin kerja logam yang tertentu seperti mesin
pelarik, penerap cap, pericih kuasa, pelentur logam, pengisar, pengetam, pengorek,
penggerudi, pencanai, pengasah, atau gergaji logam yang boleh dikawal secara
berangka atau disambungkan dengan mesin pindah automatik;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
82211
Pembuat teras, mesin, foundri
82212
82213
82214
82215
82216
82217
83
Operator pengeset, larik
Operator pengeset, mesin pembentuk
Operator pengeset, mesin penggerek dan gerudi
Operator pengeset, mesin lelas
Operator pengeset, mesin pengisar
Operator pengeset, mesin pengetam
PEMANDU DAN OPERATOR LOJI BERGERAK
Pemandu dan operator loji bergerak memandu kereta api dan kenderaan bermotor,
mengendalikan jentera dan kelengkapan perindustrian dan pertanian bergerak, atau
melakukan tugas dek di atas kapal dan pengangkutan air yang lain.
Kumpulan sub-utama ini mengandungi kumpulan kecil yang berikut:
831
832
833
834
835
PEMANDU LOKOMOTIF DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
PEMANDU KERETA, VAN, DAN MOTOSIKAL
PEMANDU TRAK BERAT DAN BAS
OPERATOR LOJI BERGERAK
KELASI KAPAL DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
831
PEMANDU LOKOMOTIF DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pemandu lokomotif dan pekerja yang berkaitan memandu atau membantu memandu
lokomotif untuk mengangkut penumpang dan barang, bertanggungjawab dan menjaga
landasan keretapi pengangkut barang semasa berada di landasan, mengawal pergerakan
trafik landasan keretapi dengan mengendalikan isyarat, menukar gerabak dan menjaga
keretapi di yard keretapi, menjaga keretapi untuk kerja menarik di lombong dan mengawal
pergerakannya.
8311
PEMANDU LOKOMOTIF
Pemandu lokomotif memandu atau membantu memandu lokomotif untuk mengangkut
penumpang dan barang.
Tugas merangkumi:
memandu atau membantu memandu lokomotif stim, elektrik, atau disel-elektrik;
memandu keretapi penumpang bawah tanah atau landasan tinggi;
memandu lokomotif untuk menarik gerabak bawah tanah atau di atas permukaan
lombong atau kuari;
memerhatikan bahaya landasan, memerhatikan isyarat, dan tolok penunjuk;
mengendalikan sistem komunikasi untuk memberitahu pekerja keretapi dan pengawal
trafik bagi memastikan operasi dan penjadualan keretapi yang selamat.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
83111
83112
83113
83114
83115
83116
83117
Pemandu, lokomotif
Operator, monorel
Pemandu, enjin lombong
Pembantu, pemandu lokomotif
Pemandu, enjin (kereta api Bukit Bendera) R9
Pemandu / Operator jentera pemunggah R3
Pemandu lokomotif Sabah AA13
8312
OPERATOR BREK, ISYARAT, DAN SUIS LANDASAN KERETAPI
Penjaga brek landasan keretapi, jurusemboyan, dan pemirau bertanggungjawab dan
menjaga keretapi barang semasa berada di landasan, mengawal pergerakan trafik landasan
keretapi dengan mengendalikan isyarat, menukar gerabak, dan menyediakan keretapi di yard
keretapi, menyediakan keretapi untuk kerja mengangkut di lombong dan mengawal
pergerakannya.
Tugas merangkumi:
bertanggungjawab dan menjaga keretapi barang semasa berada di landasan;
mengawal pergerakan trafik landasan keretapi yang berada di landasan dengan
mengendalikan isyarat dan mengawal suis dari panel kawalan atau kotak isyarat;
menukar dan memasang gerabak di yard keretapi dan di landasan sisi mengikut
arahan untuk memuatkan beban, memunggah beban, dan menyediakan keretapi;
menyediakan keretapi untuk kerja mengangkut dengan lokomotif atau kabel dan
mengawal pergerakannya di sepanjang laluan pengangkutan di lombong atau kuari;
memeriksa sistem dan kelengkapan keretapi seperti sistem penghawa dingin dan
pemanas, brek, dan hos brek sebelum keretapi beroperasi di landasan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini :
83121
83122
83123
83124
83124
83125
83126
832
Pekerja lansing, kereta api
Jurusemboyan, kereta api
Pelangsir, kereta api
Pengganding, yard kereta api
Pekerja yard
Penyimpang, kereta api
Penjaga pintu pagar, kereta api
PEMANDU KERETA, VAN, DAN MOTOSIKAL
Pemandu kereta, van, dan motosikal memandu dan menjaga motosikal, basikal roda tiga
bermotor, kereta atau van untuk mengangkut penumpang, bahan, atau barang.
8321
PENUNGGANG (PEMANDU) MOTOSIKAL
Penunggang (pemandu) motosikal memandu dan menjaga motosikal atau basikal roda tiga
bermotor untuk mengangkut bahan, barang, atau penumpang.
Tugas merangkumi:
memandu dan menjaga motosikal atau basikal roda tiga bermotor untuk mengangkut
bahan, barang, atau penumpang;
mematuhi peraturan dan isyarat lalu lintas;
membersihkan dan membasuh kenderaan dan juga menyelenggara dan membuat
pembaikan kecil;
menyimpan rekod perjalanan;
menghantar pesanan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83211
83212
83213
83214
8322
Penunggang motosikal
Penghantar cepat
Pemandu, autolanca
Pemandu, trisikal bermotor
PEMANDU KERETA, TEKSI, DAN VAN
Pemandu kereta, teksi, dan van memandu dan menjaga kereta dan van untuk mengangkut
penumpang, bungkusan/surat, atau barang.
Tugas merangkumi:
memandu dan menjaga penumpang, van, kereta, atau teksi;
memandu dan menjaga kereta, van, atau trak kecil untuk menghantar
bungkusan/surat atau barang;
membantu penumpang menguruskan bagasi;
memungut tambang, bayaran penghantaran, atau dokumen yang mengesahkan
penghantaran;
mengendalikan kelengkapan telekomunikasi bagi melaporkan lokasi dan kesediaan
serta mengikut arahan pusat kawalan;
menentukan laluan yang paling sesuai;
membantu penumpang yang kurang upaya;
mengendalikan kelengkapan bagi memudahkan orang kurang upaya naik dan turun
dari kenderaan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83221
83222
83223
83224
83225
83226
83227
83228
833
Pemandu, teksi
Drebar
Pemandu, van
Pemandu, ambulans
Joki kereta
Pemandu, peribadi
Pemandu, kereta
Pemandu kenderaan R3
PEMANDU TRAK BERAT DAN BAS
Pemandu trak berat dan bas memandu dan menjaga trak berat, lori, bas, atau trem untuk
mengangkut barang, cecair, barang berat, bungkusan/surat, atau penumpang.
8331
PEMANDU BAS DAN TREM
Pemandu bas dan trem memandu dan menjaga bas atau trem untuk mengangkut
penumpang, bungkusan/surat, atau barangan.
Tugas merangkumi:
memandu dan menjaga bas penumpang bermotor, bas elektrik, atau bas persiaran
untuk mengangkut penumpang setempat atau jarak jauh, bungkusan/surat atau
barang;
memandu dan menjaga trem yang mengangkut penumpang;
membuka dan menutup pintu sebelum atau selepas penumpang naik atau turun;
membantu penumpang yang membawa bagasi;
mengawal lampu, sistem pemanas, dan pengalih udara dalam bas dan trem;
mematuhi peraturan lalu lintas bagi memastikan perjalanan yang selamat;
memungut tambang atau memastikan penumpang mempunyai tiket yang betul.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83311
83312
83313
83314
8332
Pemandu, bas
Pemandu, trem
Pembantu, pemandu
Pemandu koc bermotor
PEMANDU TRAK BERAT DAN LORI
Pemandu trak berat dan lori memandu dan menjaga kenderaan berat bermotor untuk
mengangkut barang, cecair, dan barang berat bagi perjalanan jarak dekat atau jarak jauh.
Tugas merangkumi:
memandu dan menjaga kenderaan berat bermotor, seperti lori dengan atau tanpa
treler, atau trak pembuang, untuk mengangkut barang, cecair, atau barang berat bagi
perjalanan jarak dekat atau jarak jauh
menentukan laluan yang paling sesuai;
memastikan barang disusun dan ditutup dengan kemas bagi mengelakkan
kehilangan dan kerosakan;
membantu atau menjalankan operasi memuatkan dan memunggah barang, dengan
menggunakan pelbagai alat pengangkat dan penjongket;
menjalankan penyelenggaraan kecil pada kenderaan, dan menguruskan
penyelenggaraan dan pembaikpulihan yang besar;
menganggar berat bagi mematuhi had beban dan memastikan pengagihan berat
yang selamat.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83321
83322
83323
83324
83325
83326
83327
834
Pemandu, lori
Pemandu, kereta bomba (Bomba)
Pemandu, lori pelonggok
Pemandu, trak
Pemandu, lori tangki
Pemandu, trak tunda
Operator, gerabak seret/lombong
OPERATOR LOJI BERGERAK
Operator loji bergerak memandu atau mengendalikan jentera dan kelengkapan pertanian dan
yang lain untuk menguruskan bahan dan objek berat.
8341
OPERATOR LOJI BERGERAK BAGI LADANG DAN PERHUTANAN
Operator loji bergerak bagi ladang dan perhutanan memandu atau mengendalikan satu jenis
jentera atau kelengkapan bergerak atau lebih bagi ladang dan perhutanan.
Tugas merangkumi:
memandu atau mengendalikan traktor atau jentera membajak, menanam, menuai,
membanting bergerak sendiri atau jentera ladang dengan fungsi khas, atau
kelengkapan traktor penunda yang seumpamanya;
memandu atau mengendalikan traktor atau jentera membersih, menanam, menuai,
mengangkut balak yang bergerak sendiri, atau jentera perhutanan dengan fungsi
khas;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83411
83412
83413
83414
8342
Pemandu, traktor ladang
Pemandu, pengangkut kayu
Pemandu, trak win (pembalakan)
Operator, jentera penuai (padi)
OPERATOR LOJI TOLAK TANAH DAN YANG BERKAITAN
Operator loji tolak tanah dan yang berkaitan mengendalikan mesin untuk menggali,
menggredkan, meratakan, melicinkan, dan memampatkan tanah atau bahan yang
seumpamanya.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi mesin pengorek yang dilengkapi penyodok boleh
gerak, timba cekau atau timba tali seret, untuk mengorek dan mengalihkan tanah,
batuan, pasir, kelikir, atau bahan yang seumpamanya;
mengendalikan dan mengawasi mesin menggali parit untuk membuat pembetung,
sistem saliran, talian paip air, minyak, gas, atau bahan yang seumpamanya;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang dilengkapi bilah keluli cekung untuk
mengalihkan, mengagihkan, dan meratakan tanah, pasir dan bahan lain;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan untuk mengalihkan pasir, kelikir, dan
lumpur dari dasar air;
mengendalikan dan mengawasi mesin untuk menghentak cerucuk kayu, konkrit, atau
keluli ke dalam tanah;
mengendalikan dan mengawasi penggelek kuasa untuk memadatkan dan melicinkan
lapisan bahan untuk membuat jalan, laluan jalan kaki, dan kerja yang seumpamanya;
mengendalikan dan mengawasi mesin yang melepa dan melicinkan konkrit atau
bitumen atau sediaan tar untuk membuat jalan, laluan, atau kerja yang
seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83421
83422
83423
83424
83425
83426
83427
83428
Operator, jengkaut
Operator mesin, penggali parit
Operator, mesin penghentak cerucuk
Pemandu, jengkaut longkang
Operator mesin, pembuat jalan raya
Operator, kapal korek
Operator, jentera terowong/pembinaan
Operator, loji gerudi
8343
OPERATOR KREN, PESAWAT ANGKAT, DAN LOJI YANG BERKAITAN
Operator kren, pesawat angkat, dan loji yang berkaitan mengendalikan dan mengawasi kren
pegun dan bergerak dan juga kelengkapan pesawat angkat yang lain.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi kren pegun atau bergerak dengan menaikkan dan
menurunkan jib dan bum, untuk menaikkan, menggerakkan, menentukan kedudukan,
atau meletakkan kelengkapan dan bahan;
mengendalikan dan mengawasi kelengkapan untuk mengangkat, menurunkan, atau
menaikkan pekerja dan bahan di tapak pembinaan atau di lombong;
mengendalikan dan mengawasi lif ski dan kelengkapan yang seumpamanya;
mengendalikan dan mengawasi jentera yang digunakan untuk menarik feri atau barj
dengan barang, penumpang, dan kenderaan yang menyeberangi laluan air yang
pendek;
mengendalikan dan mengawasi jentera untuk membuka dan menutup jambatan
untuk laluan trafik jalan raya atau jalan air;
mengendalikan dan mengawasi kren yang dilengkapi alat tambahan pada pengorek
untuk mengorek laluan air dan kawasan lain;
mengendalikan kren yang dipasang pada bot atau barj untuk mengangkat,
mengalihkan, dan meletakkan kelengkapan dan bahan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83431
83432
83433
83434
83435
8344
Operator, kren
Operator, pesawat angkat
Operator, win
Operator, lif/pengendalian bahan
Operator, kereta kabel
OPERATOR TRAK ANGKAT
Operator trak angkat memandu, mengendalikan, dan mengawasi trak angkat atau kenderaan
yang seumpamanya untuk mengangkut, mengangkat, dan menyusun palet yang berisi
barang.
Tugas merangkumi:
mengendalikan dan mengawasi trak angkat dan kelengkapan yang seumpamanya
untuk memuatkan dan memunggah barang, mengangkat, dan menyusun barang dan
palet di terminal, pelabuhan, gudang, kilang, dan tempat lain;
meletakkan alat pengangkat di bawah, di atas, atau di sekeliling palet, skid, dan kotak
yang berisi barang dan mengikat bahan atau produk untuk diangkut ke tempat yang
ditetapkan;
memeriksa kelengkapan untuk mengenal pasti haus dan kerosakan;
menjalankan penyelenggaraan rutin ke atas kenderaan dan kelengkapan;
menyimpan rekod bagi kerja yang dijalankan dan kerosakan kenderaan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83441
83442
Operator, trak/fork-lift
Operator, trak/perindustrian
83443
835
Operator, trak/angkat
KELASI KAPAL DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Kelasi kapal dan pekerja yang berkaitan menjalankan tugas dek di atas kapal dan tugas yang
seumpamanya di atas pengangkutan air yang lain.
8350
KELASI KAPAL DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Kelasi kapal dan pekerja yang berkaitan menjalankan tugas dek di atas kapal dan tugas yang
seumpamanya di atas pengangkutan air yang lain.
Tugas merangkumi:
melakukan kawalan di laut dan apabila memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau
perairan lain yang sempit;
mengemudi kapal mengikut arahan;
mengendalikan tali dan wayar, dan mengendalikan kelengkapan tambatan;
menyelenggara dan, dalam keadaan tertentu, mengendalikan kelengkapan kapal,
peralatan kargo, tali-temali, peralatan keselamatan, dan peralatan memadam
kebakaran;
menjalankan kerja membersihkan, menyental, mengecat dek dan badan kapal, dan
juga kerja penyelenggaraan yang lain seperti yang dikehendaki;
membuka, memasang, dan menyimpan peralatan pengendalian kargo, peralatan
pelayaran, dan tali-temali pegun;
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
83501
83502
83503
83504
83505
83506
83507
Jurumudi
Pembantu juruenjin laut / Juruenjin laut A1/A11
Kelasi
Anak kapal, feri
Pekerja tongkang
Pengawal pelantar
Serang A17
Kumpulan Utama 9:
PEKERJAAN ASAS
Pekerja asas menjalankan tugas yang mudah dan rutin yang biasanya memerlukan
penggunaan perkakas tangan dan dalam sesetengah keadaan memerlukan tenaga fizikal
yang banyak. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulan utama ini memerlukan kemahiran
tahap pertama.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
91
92
93
94
95
96
PENCUCI DAN PEMBANTU
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
BURUH PERLOMBONGAN, PEMBINAAN, PEMBUATAN, DAN PENGANGKUTAN
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN
PEKERJA JUALAN DAN PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG
BERKAITAN
PEMUNGUT SAMPAH DAN PEKERJA ASAS LAIN
91
PENCUCI DAN PEMBANTU
Pencuci dan pembantu menjalankan pelbagai tugas di rumah persendirian, hotel, pejabat,
hospital, dan pertubuhan lain, dan juga di dalam pesawat udara, gerabak keretapi, trem, dan
kenderaan yang seumpamanya bagi memastikan bahagian dalam dan lekapan sentiasa
bersih, atau mereka mencuci dan mensterika pakaian dengan tangan.
Kumpulan sub-utama ini terdiri daripada kumpulan kecil yang berikut:
911
912
PENCUCI DAN PEMBANTU RUMAH, HOTEL, DAN PEJABAT
PENCUCI KENDERAAN DAN TINGKAP, PEKERJA DOBI, DAN PEKERJA
PENCUCIAN TANGAN YANG LAIN
911
PENCUCI DAN PEMBANTU RUMAH, HOTEL, DAN PEJABAT
Pencuci dan pembantu rumah, hotel, dan pejabat, menyapu, memvakum, mencuci,
menggilap, menguruskan linen rumah, membeli barang keperluan rumah, menjalankan
pelbagai tugas bagi memastikan bahagian dalam dan lekapan di hotel, pejabat, dan
pertubuhan lain serta pesawat udara, kereta api, bas, dan kenderaan seumpamanya sentiasa
bersih dan kemas.
9111
PENCUCI DAN PEMBANTU RUMAH
Pencuci dan pembantu rumah, menyapu, memvakum, mencuci, menggilap, menguruskan
linen rumah, membeli barang keperluan rumah, menyediakan makanan, menghidang
makanan, dan menjalankan pelbagai kerja rumah yang lain.
Tugas merangkumi:
menyapu, memvakum, menggilap dan mencuci lantai dan perabot, atau mencuci
tingkap dan lekapan lain;
mencuci, menseterika, dan membersihkan linen dan tekstil lain;
mencuci pinggan mangkuk;
menyedia, memasak, dan menghidangkan makanan dan minuman;
membeli makanan dan pelbagai barang keperluan rumah yang lain;
membersihkan, menyahjangkit, dan menyahbau dapur, bilik air, dan tandas;
membersihkan tingkap dan permukaan kaca yang lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91111
91112
91113
91114
91115
9112
Pembantu, domestik
Pencuci pakaian, rumah
Pencuci, domestik
Jurukemas, domestik
Pekerja pencucian, domestik
PENCUCI DAN PEMBANTU DI PEJABAT, HOTEL, DAN PERTUBUHAN LAIN
Pencuci dan pembantu di pejabat, hotel, dan pertubuhan lain menjalankan pelbagai kerja
pembersihan bagi memastikan bahagian dalam dan lekapan di hotel, pejabat, dan
pertubuhan lain serta pesawat udara, kereta api, bas, dan kenderaan seumpamanya sentiasa
bersih dan kemas.
Tugas merangkumi:
menyapu, memvakum, mencuci, dan menggilap lantai, perabot, dan lekapan lain di
dalam bangunan, koc, bas, trem, kereta api, dan pesawat udara;
mengemas tempat tidur, membersihkan bilik air, membekalkan tuala, sabun, dan
barang yang berkaitan;
membersihkan dapur dan biasanya membantu membuat kerja dapur, termasuk
membasuh pinggan mangkuk;
mengutip sampah, mengosongkan tong sampah, dan membawa sampah ke tempat
sampah untuk dipungut;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91121
91122
91123
91124
91125
912
Pengemas bilik
Porter, hotel/bellman
Pencuci, pinggan mangkuk/tangan
Tukang cuci, hotel/kelab/kafe
Tukang bancuh air
PENCUCI KENDERAAN DAN TINGKAP,
PENCUCIAN TANGAN YANG LAIN
PEKERJA DOBI, DAN PEKERJA
Pencuci kenderaan dan tingkap, pekerja dobi dan pekerja pencucian tangan yang lain
membersihkan tingkap, almari pameran, atau permukaan lain pada bangunan atau
kenderaan dan menseterika, mendobi, atau mencuci kering linen dan tekstil lain dengan
tangan.
9121
TUKANG DOBI DAN TUKANG SETERIKA (TANGAN)
Tukang dobi dan tukang seterika pakaian menseterika atau mencuci kering linen dan tekstil
lain dengan tangan.
Tugas merangkumi:
mencuci dan menseterika linen, pakaian, fabrik, dan barang seumpamanya dengan
tangan di kedai dobi atau pertubuhan lain;
membersihkan pakaian, fabrik, barang kulit, dan barang yang seumpamanya dengan
tangan dan larutan kimia, di kedai cucian kering atau pertubuhan lain;
mengganti butang dan membuat kerja membaik pulih yang mudah;
meletakkan barang di atas rak dan menggantung barang untuk penghantaran dan
pengambilan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91211
91212
91213
91214
9122
Pekerja dobi dan pencucian kering
Tukang seterika
Tukang cuci pencucian kering, tangan
Penekan seterika
PENCUCI KENDERAAN
Pencuci kenderaan membasuh, membersihkan, dan menggilap kenderaan.
Tugas merangkumi:
membersihkan, membasuh, dan menggilap kereta dan kenderaan lain dengan tangan
atau mesin;
memvakum bahagian dalam kenderaan dan mencuci kering permaidani dan pelapik;
menggunakan agen pencuci untuk menghapuskan kesan kotoran daripada bahagian
dalam kenderaan;
membasuh tayar, lengkung roda, dan tayar yang kotor;
mencuci dan menggilap tingkap kenderaan;
mengosongkan dan membersihkan kompartmen di dalam kenderaan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91221
91222
91223
91224
91225
91226
9123
Tukang cuci, bas/dalaman
Tukang cuci, kenderaan
Tukang cuci, pesawat
Operator, autogilap
Tukang cuci, janitor
Pemerinci kereta
PENCUCI TINGKAP
Pencuci tingkap mencuci dan menggilap tingkap dan pemasangan kaca yang lain.
Tugas merangkumi:
mencuci tingkap atau permukaan kaca yang lain dengan air atau pelbagai larutan,
mengeringkan dan menggilapnya;
menggunakan tangga, perancah berbuai, kerusi serang, trak timba hidraulik, dan
kelengkapan lain untuk sampai ke tingkap di bangunan bertingkat dan
membersihkannya;
memilih cara membersih atau menggilap yang sesuai;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91231
9129
Tukang cuci, tingkap
PEKERJA PENCUCIAN YANG LAIN
Pekerja pencucian yang lain membersihkan tingkap, bahan, dan objek seperti permaidani,
dinding, kolam renang, dan menara pendinginan dengan menggunakan kelengkapan dan
pencuci kimia yang khas.
Tugas merangkumi:
membersihkan permaidani dan perabot upholsteri dengan menggunakan mesin dan
alat tambahannya;
memilih dan menggunakan agen pencuci untuk menghapuskan kesan kotoran pada
permaidani;
merawat permaidani dengan kimia pencegah tanah dan deodoran serta mengawal
perosak;
membersihkan dinding batu, permukaan dan fasia logam dengan menggunakan
pencuci air tekanan tinggi dan pelarut;
menggunakan kaedah kimia dan pencucian tekanan tinggi untuk menghapuskan
mikroorganisma daripada sistem air dan penurasan, serta menggunakan vakum
basah dan kelengkapan penyedut lain untuk menyedut kerak, kotoran yang terkumpul,
dan enapan lain di kolam renang dan di komponen dan saliran menara pendinginan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
91291
91292
91293
91294
91295
91296
92
Pekerja, rencam dan kelengkapan dandanan diri
Pekerja, pelbagai (pencucian)
Operator, pencucian
Tukang cuci permaidani
Tukang cuci kolam renang
Tukang cuci grafiti
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
Buruh pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan biasanya menjalankan tugas yang
mudah dan rutin dalam perladangan, perhutanan, perikanan, perburuan, atau penjeratan
yang memerlukan peralatan tangan yang mudah dan biasanya tenaga fizikal yang banyak.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
921
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
921
BURUH PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
Buruh pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan biasanya menjalankan tugas yang
mudah dan rutin dalam perladangan, perhutanan, perikanan, perburuan, atau penjeratan
yang memerlukan peralatan tangan dan biasanya tenaga fizikal yang banyak.
9211
BURUH LADANG TANAMAN
Buruh ladang tanaman membantu kerja ladang dengan melakukan pelbagai tugas
perladangan yang mudah.
Tugas merangkumi:
menggali dan menyodok untuk membersihkan parit atau untuk tujuan lain;
memuatkan dan memunggah pelbagai tanaman dan bahan lain;
mencakar, melonggokkan, dan menyusun rumput kering;
menyiram dan merumput;
memetik buah-buahan, sayur-sayuran, dan pelbagai tanaman;
membantu kerja menanam, menuai, dan kerja am di ladang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92111
92112
92113
92114
9212
Pekerja kebun
Pekerja, estet/ladang
Pekerja, pembajaan
Pekerja kebun, sayur-sayuran
BURUH LADANG TERNAKAN
Buruh ladang ternakan membantu kerja penternakan dengan melakukan pelbagai tugas
ladang yang mudah.
Tugas merangkumi:
menggali dan menyodok untuk membersihkan parit atau untuk tujuan lain;
mencakar, melonggokkan, dan menyusun rumput kering;
menyiram dan merumput;
memberi makan dan minum, dan membersihkan haiwan serta memastikan kandang
haiwan bersih;
menjalankan kerja berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92121
92122
92129
9213
Pemungut telur ayam
Pembersih ladang ternakan
Pekerja ladang ternakan
BURUH LADANG CAMPURAN TANAMAN DAN TERNAKAN
Buruh ladang campuran tanaman dan ternakan membantu kerja ladang dengan melakukan
pelbagai tugas perladangan yang mudah. Buruh ladang ternakan membantu kerja
penternakan dengan menjalankan pelbagai tugas ladang ternakan yang mudah.
Tugas merangkumi:
menggali dan menyodok untuk membersihkan parit atau untuk tujuan lain;
memuatkan dan memunggah pelbagai tanaman dan bahan lain;
mencakar, melonggokkan dan menyusun rumput kering;
menyiram dan merumput;
memetik buah-buahan, sayur-sayuran, dan pelbagai tanaman;
membantu kerja menanam, menuai, dan kerja am di ladang;
memberi makan, memberi minum, dan membersihkan haiwan dan memastikan
kandang haiwan bersih;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92131
9214
Pembantu, kebun
BURUH KEBUN DAN HORTIKULTUR
Buruh kebun dan hortikultur menjalankan pelbagai tugas perkebunan yang mudah.
Tugas merangkumi:
menyediakan tanah dan menanam pokok bunga, pokok renek, dan pokok di taman
atau kebun awam atau kebun persendirian;
memotong rumput dengan mesin potong rumput tangan atau motor kuasa;
merapikan dan mencantas laluan, batas bunga, dan pagar dengan menggunakan
gunting pokok dan peralatan mencantas;
memangkas pokok renek dan pokok untuk membentuk dan meningkatkan
pertumbuhan dengan menggunakan pemangkas;
merumput dan menjaga pokok;
menyembur pokok renek dan pokok di halaman dengan baja atau racun serangga;
mencakar, menyapu, dan membakar daun, rumput, atau sampah;
menyiram halaman dan pokok dengan menggunakan hos, penyiram, atau dengan
sistem perenjis pegun atau boleh alih;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92141
92142
92143
92144
92145
92146
9215
Tukang kebun
Pemotong rumput
Pemotong pokok
Pekerja penyelenggaraan padang permainan
Pekerja, padang golf
Buruh, landskap
BURUH PERHUTANAN
Pekerja perhutanan menjalankan pelbagai tugas perhutanan, perburuan, dan penjeratan
yang mudah.
Tugas merangkumi:
menggali lubang untuk menanam pokok;
menyusun balak dan kayu;
membersihkan semak di kawasan hutan;
membersihkan kawasan pendaratan di tapak pembalakan;
menggali lubang, memasang perangkap, mengawasi, dan menjalankan tugas mudah
yang lain yang berkaitan dengan perburuan dan penjeratan;
menjalankan tugas yang berkaitan;
menyelia pekerja lain.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92151
92152
92153
Buruh, perhutanan
Buruh, pemburuan
Buruh, pemerangkapan
92154
9216
Operator, kayu basah
BURUH PERIKANAN DAN AKUAKULTUR
Buruh perikanan dan akuakultur menjalankan pelbagai kerja perikanan yang mudah.
Tugas merangkumi:
menggali dasar laut dan memberi makan ikan dan moluska yang diternak;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
92161
93
Buruh, perikanan
BURUH PERLOMBONGAN, PEMBINAAN, PEMBUATAN, DAN PENGANGKUTAN
Buruh perlombongan, pembinaan, pembuatan, dan pengangkutan menjalankan tugas yang
mudah dan rutin dalam perlombongan, pembinaan, pembuatan, dan pengangkutan yang
memerlukan penggunaan peralatan tangan dan biasanya tenaga fizikal yang banyak.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
931
932
933
BURUH PERLOMBONGAN DAN PEMBINAAN
BURUH PEMBUATAN
BURUH PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
931
BURUH PERLOMBONGAN DAN PEMBINAAN
Buruh perlombongan dan pembinaan dan pekerja yang berkaitan menjalankan tugas yang
mudah dan rutin yang berkaitan dengan perlombongan atau pembinaan, yang memerlukan
penggunaan peralatan tangan dan tenaga fizikal yang banyak.
9311
BURUH PERLOMBONGAN DAN PERKUARIAN
Buruh perlombongan dan perkuarian menjalankan tugas yang mudah dan rutin yang
berkaitan dengan perlombongan atau perkuarian.
Tugas merangkumi:
membasuh tolok pada palung untuk mendapatkan pekatan timah dengan
menggunakan dulang;
menyelenggara atau membina pemasangan bawah tanah;
mengalihkan sokongan kayu dan keluli dari kawasan kerja yang tidak digunakan di
lombong dan kuari;
memuatkan, mengalihkan, mengasingkan, dan menyusun bahan dan bekalan;
menggali kapur, tanah liat, kelikir, atau pasir dari lubang yang terbuka;
membuang pelbagai halangan seperti yang diarahkan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93111
Buruh timba
93112
9312
Buruh, perkuarian
BURUH KEJURUTERAAN AWAM
Buruh kejuruteraan awam menjalankan pelbagai tugas rutin yang berkaitan dengan
bangunan dan penyelenggaraan jalan, empangan, dan binaan yang seumpamanya.
Tugas merangkumi:
menggali dan mengambus lubang dan parit, meratakan kelikir dan bahan yang
berkaitan serta menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan bangunan dan
penyelenggaraan landasan kereta api dan jalan;
memuatkan dan memunggah bahan dan kelengkapan pembinaan dan membawanya
ke tapak pembinaan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93121
93122
9313
Buruh, pembinaan
Buruh, penyelenggaraan/empangan
BURUH PEMBINAAN BANGUNAN
Buruh pembinaan bangunan menjalankan pelbagai tugas rutin yang berkaitan dengan kerja
pembinaan bangunan.
Tugas merangkumi:
membersihkan bata bangunan yang telah digunakan dan membuat kerja lain yang
mudah di tapak perobohan;
membuang pelbagai halangan seperti yang diarahkan;
memuatkan dan memunggah bahan dan kelengkapan pembinaan dan membawanya
ke tapak pembinaan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93131
93132
93133
93134
93135
93136
93137
932
Pengandar raga
Pekerja, penyelenggaraan
Buruh, penggalian
Pembersih tanah
Pekerja landasan, kereta api
Pekerja rencam pembinaan bangunan
Buruh, perobohan
BURUH PEMBUATAN
Buruh pembuatan dan pekerja yang berkaitan menjalankan tugas yang mudah dan rutin yang
berkaitan dengan pembuatan yang memerlukan penggunaan peralatan tangan dan biasanya
tenaga fizikal yang banyak.
9321
PEMBUNGKUS TANGAN
Pembungkus tangan menjalankan tugas rutin yang mudah yang berkaitan dengan sektor
pembuatan seperti pengasingan produk, pembungkusan dengan tangan, dan pemasangan
komponen yang mudah dengan tangan.
Tugas merangkumi:
mengasingkan produk atau komponen secara manual;
memasang komponen yang mudah;
membungkus bahan atau produk dengan tangan di dalam kotak, beg, karton, peti,
tong, dan bekas lain untuk penghantaran atau penyimpanan;
mengalih, mengangkat, membawa, memuat, memunggah, atau membasuh bahan
mentah atau produk di pelbagai industri pembuatan atau membaiki dan
menyelenggara bangunan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93211
93212
9322
Pembungkus, tangan
Tukang label, tangan
PEKERJA PEMPROSESAN GETAH
Pekerja pemprosesan getah memproses susu getah mentah di kilang.
Tugas merangkumi:
membekukan susu getah dengan asid dan air;
menjaga mesin penggelek yang menggelek getah beku menjadi kepingan atau getah
sekerap menjadi kepingan getah krep;
menjaga rumah asap untuk mengawet dan mengeringkan kepingan getah yang telah
digelek;
menjaga relau di rumah asap untuk mengeringkan kepingan getah;
menggunting dan mengasingkan kepingan getah mengikut kualiti;
mengendalikan mesin pemerah dan penghancur untuk memproses getah menjadi
blok dengan kualiti istimewa;
membersihkan dan menyediakan tangki susu getah dan sesekat aluminium yang
digunakan untuk membekukan susu getah;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93221
93222
93223
93224
93225
93226
93227
93228
Pembeku getah
Pembuat getah keping
Penjaga, rumah asap/getah
Tukang nyala rumah asap
Penggunting dan pengisih getah keping
Pencuci, tangki lateks
Pekerja, proses getah cebis
Operator, mesin pelapis/getah
9329
BURUH PEMBUATAN YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Buruh pembuatan dan pekerja yang berkaitan yang tidak dikelaskan dalam mana-mana
Kumpulan Kecil 932: Buruh Pembuatan dan Pekerja Yang Berkaitan menjalankan pelbagai
tugas yang mudah dan rutin yang berkaitan dengan sektor pembuatan seperti pengasingan
produk, pembungkusan dengan tangan, dan pemasangan komponen yang mudah dengan
tangan.
Tugas merangkumi:
menjalankan pengasingan produk atau komponen secara manual;
menjalankan pemasangan komponen yang mudah;
membungkus bahan atau produk dengan tangan di dalam kotak, beg, karton, peti,
tong, dan bekas lain untuk penghantaran atau penyimpanan;
mengalihkan, mengangkat, membawa, memuatkan, memunggah, atau membasuh
bahan mentah atau produk dalam pelbagai industri pembuatan atau membaiki dan
menyelenggara bangunan;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93291
93292
93293
93294
93295
933
Buruh, pembuatan
Pengisih
Pelilit, lingkaran/tangan
Buruh, pemasangan
Pencuci, pembuatan/tangan
BURUH PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
Buruh pengangkutan dan penyimpanan mengayuh basikal dan kenderaan yang
seumpamanya untuk mengangkut penumpang atau barang, memandu kenderaan yang
ditarik oleh haiwan untuk mengangkut penumpang atau barang, memandu jentera yang
ditarik oleh haiwan, mengendalikan pengangkutan barang dengan tangan, dan mengisi stok
di rak dan ruang pameran di kedai.
9331
PENGAYUH KENDERAAN BERPEDAL
Pengayuh kenderaan tangan atau berpedal mengayuh basikal dan kenderaan yang
seumpamanya untuk mengangkut penumpang atau barang.
Tugas merangkumi:
memuatkan atau memunggah barang, atau membantu penumpang naik atau turun
dari kenderaan;
membawa kenderaan mengikut arah yang dikehendaki dengan mengambil kira trafik
dan peraturan jalan raya;
memeriksa komponen kenderaan untuk mengesan haus lusuh dan kerosakan;
menyelenggara kenderaan, membuat kerja baik pulih yang mudah, dan memasang
bahagian ganti;
mengutip tambang atau bayaran.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93311
9332
Pengayuh, kenderaan berpedal
PEMANDU KENDERAAN DAN JENTERA TARIKAN HAIWAN
Pemandu kenderaan dan jentera yang ditarik oleh haiwan memandu kenderaan yang ditarik
oleh haiwan untuk mengangkut penumpang atau barang.
Tugas merangkumi:
memasang abah-abah pada haiwan dan mengikatnya pada kenderaan atau jentera;
memuatkan atau memunggah barang, atau membantu penumpang naik atau turun
dari kenderaan;
memandu haiwan mengikut arah yang dikehendaki dengan mengambil kira trafik dan
peraturan jalan raya;
mengutip tambang atau bayaran;
memandu haiwan untuk menarik gerabak di lombong atau kuari;
memandu haiwan yang diikat pada jentera ladang atau jentera lain;
memandu gajah pekerja;
menyelenggara kenderaan atau jentera, membuat kerja baik pulih yang mudah, dan
memasang bahagian ganti;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93321
93322
93323
9333
Pemandu, jentera atau kenderaan menarik haiwan
Pemandu, kereta lembu
Pemandu, tren haiwan
PENGENDALI PENGANGKUTAN BARANG
Pengendali pengangkutan barang menjalankan tugas seperti membungkus, membawa,
memuatkan, dan memunggah perabot dan barang rumah yang lain; atau memuatkan dan
memunggah kargo kapal, pesawat udara, dan pengangkutan lain; atau membawa dan
menyusun barang di pelbagai gudang.
Tugas merangkumi:
membungkus perabot, mesin, dan alat untuk pejabat atau rumah serta barang yang
berkaitan untuk diangkut dari satu tempat ke tempat lain;
membawa bahan dari atau di dalam kawasan kerja di bangunan perindustrian;
membantu mengikat barang dan menutupnya dengan kain tarpaulin;
membawa barang untuk dimuatkan atau dipunggah dari van, trak, gerabak, kapal,
atau pesawat udara;
memandu arah pemandu trak ke ruang memuat barang atau melalui ruang tertutup;
memuatkan dan memunggah biji-bijian, batu arang, pasir, dan barang yang
seumpamanya dengan meletakkannya di atas tali sawat penghantar, paip, dan
sebagainya;
menyambung hos antara paip pemasangan pesisir yang utama dengan tangki barj
dan dengan tangki kapal lain untuk memuatkan dan memunggah petroleum, gas cair,
dan cecair lain;
membawa dan menyusun barang di gudang dan bangunan yang seumpamanya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93331
93332
93333
93334
93335
93336
93337
9334
Buruh limbungan
Pengendali, kargo/barang angkut/produk
Pekerja muatan barang, kereta api, dan kenderaan
Pekerja muatan barang, kapal terbang
Pekerja muatan barang, bot (cecair dan gas)
Porter, gudang
Pengendali, bahan
PENGISI RAK
Pengisi rak mengisi stok di rak dan ruang pameran serta memastikan stok di pasar raya,
kedai runcit, dan kedai borong yang lain sentiasa bersih dan teratur.
Tugas merangkumi:
meletakkan barang dengan kemas di dalam bekas dan di atas rak, dan menyusun
barang yang besar di atas lantai;
menyusun barang di atas rak dengan memastikan barang dengan tarikh luput yang
awal di susun di sebelah hadapan rak;
membuang barang yang tamat tarikh luput;
menyelenggara susunan rak dengan menempatkan stok yang hendak dibuang di
lokasi yang berasingan;
menyemak barang yang telah dijual dan mengambil barang yang diperlukan dari bilik
stok;
mendapatkan barang untuk pelanggan dari rak atau bilik stok;
membawa pelanggan ke lokasi barang yang dicari;
menerima, membuka, mengeluarkan barang, dan memeriksa barang yang rosak
daripada pembuat atau pengedar;
menjalankan tugas yang berkaitan.
9335
BURUH PENYIMPANAN
Buruh penyimpanan membantu operasi di gudang.
Tugas merangkumi:
mengendalikan forklif elektrik untuk mengangkut bahan di dalam gudang;
memuatkan barang ke dalam dan memunggah barang keluar dari treler;
memesan dan mengisi semula barang yang diambil, barang stok, kemasukan data,
memeriksa produk yang hendak dihantar berdasarkan pesanan penghantaran;
bertanggungjawab menyelenggara forklif secara tetap;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
93351
93352
93353
93354
93355
Penjaga stor
Operator, stor
Pekerja, stor
Pekerja, gudang
Operator, gudang
94
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN
Menjalankan pelbagai tugas penyediaan makanan selain memasak, seperti menyediakan
makanan sejuk dan kerang-kerangan, daging hiris, dan membancuh kopi atau teh.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
941
PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN
941
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN
Menjalankan pelbagai tugas penyediaan makanan selain memasak, seperti menyediakan
makanan sejuk dan kerang-kerangan, daging hiris, dan membancuh kopi atau teh.
9411
PENYEDIA MAKANAN SEGERA
Penyedia makanan segera melayan pelanggan restoran makanan segera, meminta pesanan
pelanggan dan menekan kekunci mesin pengira untuk merekodkan pesanan dan mengira bil
secara serentak. Memilih makanan yang dipesan dari ruang hidangan atau penyimpanan dan
meletakkan makanan di atas dulang penghidang atau di dalam beg bawa pulang.
Tugas merangkumi:
menghidang minuman sejuk, dengan menggunakan mesin minuman, atau minuman
susu sejuk atau pencuci mulut, dengan menggunakan mesin susu goncang atau
kastard beku;
membuat dan menghidangkan minuman panas, dengan menggunakan pemanas air
automatik atau alat pembuat kopi;
memasang penutup pada bekas minuman dan meletakkannya di atas dulang
penghidang atau di dalam bekas bawa pulang;
menerima bayaran;
memasak atau membahagi-bahagikan kentang goreng atau menjalankan tugas
mudah yang lain untuk menyediakan makanan, melayan pelanggan atau
menyelenggara kawasan tempat makan atau penghidangan makanan supaya teratur.
9412
PEMBANTU DAPUR
Menjalankan apa-apa gabungan tugas yang berikut untuk menyelenggara kawasan kerja
dapur dan kelengkapan serta perkakas restoran supaya berada dalam keadaan bersih dan
teratur; menyapu dan mengelap lantai; membasuh meja kerja, dinding, peti ais, dan bongkah
daging; mengasingkan dan membuang sampah ke dalam bekas yang dikhaskan; membasuh
bekas sampah dengan stim atau menyiramnya dengan air menggunakan hos; serta
mengasingkan botol dan memasukkan botol pakai buang ke dalam mesin penghancur botol.
Tugas merangkumi:
membasuh periuk, kuali, dan dulang dengan tangan;
mengikis makanan pada pinggan mangkuk yang kotor dan membasuhnya dengan
tangan atau meletakkannya di atas rak atau penghantar ke mesin basuh pinggan
mangkuk;
menggilap barang perak dengan menggunakan pasak mesin penggilap, celupan
kimia, roda penggilap, dan kain;
memegang gelas yang diterbalikkan di atas pemberus putar untuk membersihkan
permukaan dalam gelas;
memindahkan bekalan dan kelengkapan di antara kawasan penyimpanan dengan
kawasan kerja dengan tangan atau menggunakan trak tangan;
menyediakan meja jamuan;
membasuh dan mengupas sayur-sayuran dengan pisau atau mesin pengupas;
memuatkan dan memunggah bekalan dan makanan ke dalam dan dari trak yang
mengambil atau menghantar bekalan dan makanan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
94121
95
Pembantu, dapur
PEKERJA JUALAN DAN PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG
BERKAITAN
Pekerja jualan dan perkhidmatan tepi jalan dan pekerja yang berkaitan menjalankan aktiviti
yang berkaitan dengan pekerja perkhidmatan tepi jalan dan yang berkaitan.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
951
952
PEKERJA PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
PENJUAL TEPI JALAN (TIDAK TERMASUK MAKANAN)
951
PEKERJA PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pekerja perkhidmatan tepi jalan dan pekerja yang berkaitan menjual barang atau
menyediakan perkhidmatan tanpa premis dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat.
9510
PEKERJA PERKHIDMATAN TEPI JALAN DAN PEKERJA YANG BERKAITAN
Pekerja perkhidmatan tepi jalan dan pekerja yang berkaitan menjual barang atau
menyediakan perkhidmatan tanpa premis dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat.
Tugas merangkumi:
menjual barang;
memesan barang;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
95101
952
Penjaja, ais krim
PENJUAL TEPI JALAN (TIDAK TERMASUK MAKANAN)
Penjual tepi jalan (tidak termasuk makanan) menjual barang atau menyediakan perkhidmatan
di tepi jalan.
9520
PENJUAL TEPI JALAN (TIDAK TERMASUK MAKANAN)
Penjual tepi jalan (tidak termasuk makanan) menjual barang atau menyediakan perkhidmatan
melalui jualan tepi jalan dengan menggunakan kereta sorong atau kiosk tepi jalan seperti di
arena, gelanggang kasut roda, dan stadium besbal.
Tugas merangkumi:
menyediakan dan mempamerkan barang niaga di tengah-tengah orang ramai atau di
gerai;
memesan atau membeli bekalan dan menyimpan stok di dalam kereta sorong atau
gerai;
menghantar barang niaga, melayan pelanggan, mengutip wang bayaran, dan
memberi baki;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
95201
95202
96
Penjual, surat khabar
Penjaja
PEMUNGUT SAMPAH DAN PEKERJA ASAS YANG LAIN
Pemungut sampah mengutip sampah dari bangunan, taman, jalan, dan tempat awam yang
lain atau memastikan jalan dan tempat awam yang lain sentiasa bersih atau menjalankan
kerja rencam untuk rumah atau bangunan persendirian.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
961
962
PEMUNGUT SAMPAH
PEKERJA ASAS YANG LAIN
961
PEMUNGUT SAMPAH
Pemungut sampah dan pekerja asas yang lain mengutip sampah dari bangunan, taman,
jalan, dan tempat awam yang lain atau memastikan jalan dan tempat awam yang lain
sentiasa bersih.
9611
PEMUNGUT SAMPAH
Pemungut sampah berperanan memungut dan membuang sampah dari bangunan, taman,
jalan, dan tempat awam untuk dilupuskan.
Tugas merangkumi:
memandu atau berada di dalam lori sampah;
memungut sampah dari rumah, bangunan komersil, dan bangunan perindustrian;
memasukkan sampah ke dalam tong atau lori sampah;
memunggah sampah dari lori sampah;
mengangkat bekas najis dari kediaman persendirian dan bangunan lain;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96111
96112
96113
Pekerja, pelupusan sampah
Pengangkat najis
Pengendali sisa
9612
PENGISIH SAMPAH
Pengisih sampah mengenal pasti dan mengisihkan barang yang sesuai untuk dikitar semula
dan meletakkannya di dalam bekas yang dikhaskan untuk dijual atau dilupuskan selepas itu.
Mereka mungkin membeli barang ini, mencarinya di tapak pelupusan sampah atau tempat
awam atau bekerja dengan pengusaha kitar semula.
Tugas merangkumi:
mengutip barang untuk kitar semula dari premis rumah, premis komersil, dan premis
perindustrian atau dari tempat awam seperti di tepi jalan;
mengasingkan kertas, kaca, plastik, aluminium, atau bahan boleh kitar semula yang
lain mengikut jenis;
meletakkan barang ini di dalam bekas yang dikhaskan;
mengenal pasti dan mengetepikan barang seperti perabot, kelengkapan, jentera,
atau komponen yang sesuai untuk dibaik pulih atau digunakan semula;
menjual bahan boleh kitar semula atau boleh guna semula;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96121
9613
Pengisih, sampah
TUKANG SAPU DAN BURUH YANG BERKAITAN
Tukang sapu dan buruh yang berkaitan menyapu dan membersihkan jalan, taman, lapangan
terbang, stesen, dan tempat awam yang lain.
Tugas merangkumi:
menyapu jalan, taman, lapangan terbang, stesen, dan tempat awam lain yang
seumpamanya;
mengendalikan penyapu sedut mekanik untuk membersihkan jalan;
menepuk debu pada permaidani dengan menggunakan pemukul permaidani;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96131
96132
96133
962
Tukang sapu, jalan
Tukang sapu, taman
Buruh, kerja rencam
PEKERJA ASAS YANG LAIN
Kumpulan unit ini meliputi pekerja asas lain yang menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan
penghantar mesej, porter, pekerja rencam, pembaca meter, pemungut wang mesin layan diri,
pengumpul air dan kayu api, atendan, jaga, penjaga pintu, dan pekerja yang berkaitan.
9621
PENGHANTAR MESEJ DAN BUNGKUSAN DAN PORTER BAGASI
Penghantar mesej, penghantar bungkusan, dan porter bagasi menghantar mesej, bungkusan,
dan barang lain di dalam bangunan atau antara bangunan, ke rumah dan ke tempat lain, atau
mengangkat bagasi terutamanya di stesen dan lapangan terbang.
Tugas merangkumi:
menghantar mesej, bungkusan, dan barang lain di dalam bangunan atau antara
bangunan, atau di tempat lain;
menjalankan tugas sebagai wakil pos;
menghantar pelbagai barang kepada dan daripada syarikat, kedai, rumah, dan
tempat lain;
mengangkat dan menghantar bagasi di stesen, lapangan terbang, dan tempat lain;
mengambil dan menghantar fail, mesej, dokumen, dan barang lain di dalam atau bagi
pihak pejabat, perindustrian atau perniagaan;
menampal poster atau mempamerkan poster dan kain rentang di tempat yang mudah
dilihat untuk mengiklankan acara hiburan, acara politik, atau produk;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96211
96212
96213
96214
96215
96216
96217
9622
Penghantar mesej/khidmat kiriman cepat
Porter, bagasi (kecuali hotel)
Pelayan pejabat (office boy)
Penghantar, surat khabar/risalah
Kedi, golf
Pembantu, penghantaran
Pembantu am pejabat N1
PEKERJA RENCAM
Pekerja rencam membersihkan, mengecat, dan menyelenggara bangunan, kawasan, dan
kemudahan serta membuat kerja baik pulih yang mudah.
Tugas merangkumi:
membaiki tingkap yang pecah, skrin, pintu, pagar, dapur barbeku, meja berkelah, rak,
almari dan barang lain;
menggantikan barang yang rosak seperti mentol lampu;
membaiki dan mengecat permukaan dalam dan luar seperti dinding, siling dan pagar;
membetulkan pintu dan tingkap;
menggantikan sesendal paip;
memasang susur tangan dan susur genggam;
memunggah arang batu atau kayu dan meletakkannya di dalam bilik bawah tanah di
rumah atau bangunan persendirian;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96221
96222
9623
Pekerja rencam pekerjaan asas
Pekerja rencam pelbagai pekerjaan asas
PEMBACA METER DAN PEMUNGUT WANG MESIN SWALAYAN
Pembaca meter dan pemungut wang mesin swalayan dan pekerja yang berkaitan mengisi
stok mesin swalayan dan memungut wang dari mesin atau dari meter letak kereta dan kotak
syiling yang lain, atau membaca meter elektrik, gas, atau air.
Tugas merangkumi:
mengisi stok di ruang penyimpanan pada mesin layan diri dan memungut wang dari
bekasnya;
memungut wang dari meter letak kereta dan kotak syiling yang seumpamanya;
membaca meter elektrik, gas, atau air dan merekodkan penggunaannya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96231
96232
9624
Pembaca meter
Pemungut, mesin jual/wang
PEMUNGUT AIR DAN KAYU API
Pemungut air dan kayu api memungut kayu dan air untuk memasak, memanaskan,
membersih, dan sebagainya.
Tugas merangkumi:
mengumpulkan kayu untuk memasak dan memanaskan, sebagai bahan api, dan
untuk kegunaan lain;
mengumpul air untuk membersih, memasak, dan sebagainya;
menjalankan tugas yang berkaitan.
9625
ATENDAN
Atendan biasanya menyediakan perkhidmatan di pejabat, perindustrian, perniagaan,
perusahaan, rekreasi, dan yang berkaitan.
Tugas merangkumi:
melayan keperluan pesakit dan menyelenggara kebersihan wad di hospital dan
bangunan yang berkaitan;
membersihkan kelengkapan makmal;
mengendalikan lif penumpang atau barang di dalam bangunan;
melayan keperluan orang yang terlibat dalam sukan;
memungut bayaran letak kereta, mengeluarkan keratan tiket, membawa pelanggan
ke medan parkir, dan memparkir kereta;
memungut tiket dan membenarkan pengunjung masuk ke taman hiburan dan
permainan, membantu pengunjung naik dan turun dari alat permainan, serta
mengikat dan membuka tali pinggang dan palang keselamatan;
menentukan lorong boling untuk pelanggan, mengeluarkan kertas pungutan mata,
menyewakan kasut boling, dan memungut bayaran;
menjadualkan penggunaan padang golf, gelanggang tenis, kelab kesihatan, dan
kemudahan rekreasi lain; memungut bayaran daripada pemain; dan menjual atau
menyewakan kelengkapan sukan;
membersihkan dan menjaga tandas di dalam bangunan seperti pejabat, panggung
wayang, restoran, dan bangunan lain supaya sentiasa kemas dan teratur;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96251
96252
Atendan, makmal
Atendan, hospital
96253
96254
96255
96256
96257
96258
9629
Atendan, parkir
Atendan, lif
Atendan, taman hiburan/rekreasi
Atendan, bilik
Atendan, sukan
Atendan, kren
PEKERJA ASAS YANG TIDAK DIKELASKAN DI MANA-MANA
Kumpulan unit ini meliputi pekerja asas yang tidak dikelaskan dalam mana-mana Kumpulan
Kecil 962: Pekerja Asas.
Tugas merangkumi:
membuat kerja am;
mengatur lampu, skrin dan kamera pada sudut yang dikehendaki dan mengalihkan
alatan yang dugunakan sebagai latar belakang bagi kegunaan jurugambar seperti
yang diarahkan;
membantu tugas-tugas dibilik gelap seperti mencampurkan bahan kimia dan
menghasilkan filem;
memandu kenderaan bagi membawa peralatan kamera;
membersihkan kawasan tadika;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
96291
Pekerja rendah awam R1
96292
Pekerja rendah awam khas R3
96293
Pekerja/buruh tidak mahir am
96294
Pekerja, tadika
96295
Pekerja, pengembungan
96296
Pekerja, penggergajian
96297
Operator, pemasiran
96298
Pembantu kamera/Pemandu N3
Kumpulan Utama 0:
PEKERJAAN ANGKATAN
TENTERA
Anggota angkatan tentera Malaysia merupakan mereka yang sedang berkhidmat dalam
Angkatan Tentera Malaysia dan yang tidak bebas untuk menerima tawaran pekerjaan awam.
Mereka terikat untuk berkhidmat dalam Angkatan Tentera untuk melindungi kedaulatan,
keamanan, dan keutuhan negara Malaysia terhadap anasir ganas. Mereka termasuklah
anggota biasa dalam Angkatan Tentera Darat Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Laut Diraja
Malaysia, dan Angkatan Tentera Udara Diraja Malaysia tetapi tidak termasuk orang awam
yang berkhidmat untuk kerajaan di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia dan anggota
tentera simpanan yang bukan dalam perkhidmatan yang aktif. Rujukan kepada tahap
kemahiran tidak digunakan dalam mentakrif skop kumpulan utama ini.
01
TENTERA DARAT MALAYSIA
Tentera Darat Malaysia merupakan sebahagian daripada Angkatan Tentera Malaysia yang
dibentuk oleh Perlembagaan Persekutuan. Satu-satunya tujuan Tentera Darat Malaysia
diwujudkan adalah untuk menyediakan tentera darat dalam pertahanan Malaysia. Dalam
konteks ini, peranannya dibahagikan kepada utama, sekunder, dan sokongan. Peranan
utamanya adalah untuk sentiasa melindungi semua sempadan negara dan sempadan darat
daripada pencerobohan sepanjang masa. Peranan sekundernya adalah untuk membantu
Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa awam yang lain dalammemelihara keamanan
awam dan menghulurkan bantuan ketika berlaku bencana negara. Akhir sekali, peranannya
adalah untuk memberikan sokongan dalam operasi keamanan di bawah pengawasan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Tentera Darat Malaysia menyelenggara struktur dan organisasi yang moden, teguh, dan
padu, yang bergantung pada peralatan maju yang berteknologi tinggi, dipacu oleh doktrin
semasa untuk beroperasi dengan cekap dalam masa aman dan berjuang untuk memenangi
pertarungan dalam masa perang. Tentera darat dibahagikan kepada unsur fungsian dengan
setiap unsur terdiri daripada pelbagai regimen dan kor untuk melaksanakan fungsi pekerjaan
mereka yang berbeza-beza berdasarkan kepada kemahiran dan jenis latihan yang mereka
jalani. Regimen dan kor tersebut adalah seperti yang berikut:
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
011
012
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA DARAT MALAYSIA
ANGGOTA PANGKAT LAIN TENTERA DARAT MALAYSIA
011
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA DARAT MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Darat Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan oleh
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam pelbagai
perkhidmatan dalam Angkatan Bersenjata Malaysia. Mereka adalah pegawai yang terdiri
daripada pangkat Leftenan Muda atau yang setaraf hinggalah ke pangkat Jeneral. Personel
tentera dalam kategori ini dilatih untuk mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa
perang dan juga semasa aman.
0110
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA DARAT MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Darat Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan oleh
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam perkhidmatan
Tentera Darat Malaysia. Mereka adalah pegawai yang terdiri daripada pangkat Leftenan
Muda atau yang setaraf hinggalah ke pangkat Jeneral. Personel tentera dalam kategori ini
dilatih untuk mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa perang dan juga semasa
aman.
Tugas merangkumi:
memimpin Pegawai Angkatan Tentera dan subordinatnya semasa perang atau
semasa aman;
menyediakan pasukan yang dapat menangkis sebarang ancaman kepada negara
yang berdaulat;
mengawal pemilihan dan latihan kakitangan;
menjaga pasukan terlatih untuk memberikan bantuan ketenteraan dan teknikal,
aktiviti pengawasan, operasi mencari dan menyelamat, dan bantuan bencana.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
012
Jeneral, Tentera Darat
Leftenan Jeneral, Tentera Darat
Mejar Jeneral, Tentera Darat
Brigedier Jeneral, Tentera Darat
Kolonel, Tentera Darat
Leftenan Kolonel, Tentera Darat
Mejar, Tentera Darat
Kapten, Tentera Darat
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA DARAT MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Angkatan Tentera Malaysia adalah personel tentera yang
mendapat latihan di dalam pelbagai Pusat Latihan Rekrut Asas. Mereka bermula daripada
pangkat Askar Prebet dan yang setaraf hinggalah ke pangkat Pegawai Waran 1 dan
berkhidmat di bawah kepimpinan dan perintah tentera bertauliah untuk melaksanakan apaapa tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau semasa aman. Walaupun pangkat
mereka sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat dikenal pasti dengan nama yang
berbeza untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang pangkat atau ciri kerja mereka.
0120
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA DARAT MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Tentera Darat Malaysia adalah personel tentera yang mendapat
latihan di dalam Pusat Latihan Rekrut Asas Tentera Darat Malaysia. Mereka bermula
daripada pangkat Askar Prebet dan yang setaraf hinggalah ke pangkat Pegawai Waran 1 dan
berkhidmat di bawah pimpinan dan perintah tentera bertauliah untuk melaksanakan apa-apa
tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau semasa aman. Walaupun pangkat mereka
sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat dikenal pasti dengan nama yang berbeza
untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang pangkat atau ciri kerja mereka.
Tugas merangkumi:
mengendalikan kenderaan berperisai, meriam, senjata tangan, dan peralatan perang
tentera dan sistem pertahanan yang lain;
meronda zon ekonomi eksklusif untuk mengelakkan gangguan dan pencerobohan;
memberikan bantuan ketenteraan dan teknikal, aktiviti pengawasan, operasi mencari
dan menyelamat, dan bantuan bencana, jika perlu;
terlibat dalam operasi menjaga keamanan dan menguatkuasakan perjanjian
gencatan senjata;
terlibat dalam tugas berkaitan adat-istiadat;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
02
Pegawai Waran 1, Tentera Darat
Pegawai Waran 2, Tentera Darat
Staf Sarjan
Sarjan
Koperal
Lans Koperal
Prebet
TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang merupakan sebahagian daripada Angkatan
Tentera Malaysia memainkan peranan penting untuk menyediakan sokongan tentera laut dan
pelengkap dalam kejayaan keseluruhan misi dan objektif dalam menjaga kedaulatan negara.
Peranan TLDM boleh dibahagikan kepada dua, iaitu peranan semasa aman dan semasa
perang.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
021
022
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
021
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Laut Diraja Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan
oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam Tentera Laut
Diraja Malaysia. Mereka adalah pegawai daripada pangkat Pegawai Kadet Kanan atau yang
setaraf hinggalah ke pangkat Laksamana. Personel tentera dalam kategori ini dilatih untuk
mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa perang dan juga semasa aman.
0210
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Laut Diraja Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan
oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam Tentera Laut
Diraja Malaysia. Mereka adalah pegawai daripada pangkat Pegawai Kadet Kanan atau yang
setaraf hinggalah ke pangkat Laksamana. Personel tentera dalam kategori ini dilatih untuk
mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa perang dan juga semasa aman.
Tugas merangkumi:
mengetuai Tentera Laut Diraja Malaysia dan subordinatnya semasa perang dan
semasa aman;
menyediakan pasukan yang dapat menangkis sebarang ancaman kepada negara
yang berdaulat;
mengawal pemilihan dan latihan kakitangan;
menjaga pasukan terlatih untuk memberikan bantuan ketenteraan dan teknikal,
aktiviti pengawasan, operasi mencari dan menyelamat, dan bantuan bencana.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
022
Laksamana
Laksamana Muda, Tentera Laut
Laksamana Pertama, Tentera Laut
Kapten, Tentera Laut
Komander, Tentera Laut
Leftenan Komander, Tentera Laut
Leftenan, Tentera Laut
Leftenan Muda, Tentera Laut
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Angkatan Tentera Malaysia adalah personel tentera yang
mendapat latihan di pelbagai Pusat Latihan Rekrut Asas Tentera Laut Diraja Malaysia.
Mereka bermula daripada pangkat Askar Muda dan yang setaraf hingga ke Pegawai Waran
Kelas 1 dan berkhidmat di bawah pimpinan dan perintah tentera bertauliah untuk
melaksanakan apa-apa tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau semasa aman.
Walaupun pangkat mereka sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat dikenal pasti
dengan nama yang berbeza untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang pangkat atau
ciri kerja mereka.
0220
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Tentera Laut Malaysia adalah personel tentera yang mendapat
latihan di Pusat Latihan Rekrut Asas Tentera Laut Malaysia. Mereka bermula daripada
pangkat Askar Muda dan yang setaraf hinggalah ke pangkat Pegawai Waran Kelas 1 dan
berkhidmat di bawah pimpinan dan perintah tentera bertauliah untuk melaksanakan apa-apa
tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau semasa aman. Walaupun pangkat mereka
sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat dikenal pasti dengan nama yang berbeza
untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang pangkat atau ciri kerja mereka.
Tugas merangkumi:
mengendalikan kapal atau bot tentera laut, meriam, senjata tangan, dan peralatan
perang tentera dan sistem pertahanan yang lain;
meronda zon ekonomi eksklusif untuk mengelakkan gangguan dan pencerobohan;
memberikan bantuan ketenteraan dan teknikal, aktiviti pengawasan, operasi mencari
dan menyelamat, dan bantuan bencana, jika perlu;
terlibat dalam operasi menjaga keamanan dan menguatkuasakan perjanjian
gencatan senjata;
terlibat dalam tugas berkaitan adat-istiadat;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
02201
02202
02203
02204
02205
02206
Pegawai Waran I, Tentera Laut
Pegawai Waran II, Tentera Laut
Bintara Kanan
Bintara Muda
Lasykar Kanan
Lasykar Kelas I
02207
02208
03
Lasykar Kelas II
Askar Muda
TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan
ruang angkasa Malaysia terhadap apa-apa keganasan dengan menggunakan semua
instrumen dan aset termasuk sumber manusia. Peranan umum Tentera Udara Diraja
Malaysia termasuk menyusun, melatih, dan memperlengkap dan menjaga angkatannya untuk
operasi perang yang tepat pada masanya dan melalui sokongan udara dan pengangkutan
taktikal yang ofensif kepada Perkhidmatan Keselamatan Malaysia.
Kumpulan utama ini terdiri daripada kumpulan sub-utama yang berikut:
031
032
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
031
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Udara Diraja Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan
oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam Tentera Udara
Diraja Malaysia. Mereka adalah pegawai daripada pangkat Leftenan Muda TUDM atau yang
setaraf hinggalah ke pangkat Jeneral TUDM. Personel tentera dalam kategori ini dilatih untuk
mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa perang dan juga semasa aman.
0310
PEGAWAI BERTAULIAH TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Pegawai Bertauliah Tentera Udara Diraja Malaysia adalah personel tentera yang ditauliahkan
oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat dalam Tentera Udara
Diraja Malaysia. Mereka adalah pegawai daripada pangkat Leftenan Muda TUDM atau yang
setaraf hinggalah ke pangkat Jeneral TUDM. Personel tentera dalam kategori ini dilatih untuk
mengetuai anak buah dan subordinatnya semasa perang dan juga semasa aman.
Tugas merangkumi:
mengetuai Tentera Udara Diraja Malaysia dan subordinatnya semasa perang dan
semasa aman;
menyediakan pasukan yang dapat menangkis sebarang ancaman kepada negara
yang berdaulat;
mengawal pemilihan dan latihan kakitangan;
menjaga pasukan terlatih untuk memberikan bantuan ketenteraan dan teknik, aktiviti
pengawasan, operasi mencari dan menyelamat, dan bantuan bencana.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
03101
03102
03103
03104
03105
03106
03107
03108
03109
Jeneral TUDM
Leftenan Jeneral TUDM
Mejar Jeneral TUDM
Brigedier Jeneral TUDM
Kolonel TUDM
Leftenan Kolonel TUDM
Mejar TUDM
Kapten TUDM
Leftenan TUDM
032
ANGGOTA BERPANGKAT LAIN TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Angkatan Tentera Udara Malaysia adalah personel tentera yang
mendapat latihan di pelbagai Pusat Latihan Rekrut Asas Tentera Udara Diraja Malaysia.
Mereka bermula daripada pangkat Ahli Udara II (AC II) dan yang setaraf hinggalah ke
pangkat Pegawai Waran Udara I dan berkhidmat di bawah pimpinan dan perintah tentera
bertauliah untuk melaksanakan apa-apa tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau
semasa aman. Walaupun pangkat mereka sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat
dikenal pasti dengan nama yang berbeza untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang
pangkat atau ciri kerja mereka.
0320
ANGGOTA PANGKAT LAIN TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA
Anggota Berpangkat Lain Angkatan Tentera Udara Malaysia adalah personel tentera yang
mendapat latihan di pelbagai Pusat Latihan Rekrut Asas Tentera Udara Diraja Malaysia.
Mereka bermula daripada pangkat Ahli Udara II (AC II) dan yang setaraf hinggalah ke
pangkat Pegawai Waran Udara I dan berkhidmat di bawah pimpinan dan perintah tentera
bertauliah untuk melaksanakan apa-apa tugas ketenteraan, sama ada semasa perang atau
semasa aman. Walaupun pangkat mereka sama bagi setiap perkhidmatan, namun ia dapat
dikenal pasti dengan nama yang berbeza untuk menyatakan perkhidmatan asal penyandang
pangkat atau ciri kerja mereka.
Tugas merangkumi:
mengendalikan pesawat tentera udara, meriam, senjata tangan, dan peralatan
perang tentera dan sistem pertahanan yang lain;
meronda zon ekonomi eksklusif untuk mengelakkan gangguan dan pencerobohan;
memberikan bantuan ketenteraan dan teknikal, aktiviti pengawasan, operasi mencari
dan menyelamat, dan bantuan bencana, jika perlu;
terlibat dalam operasi menjaga keamanan dan menguatkuasakan perjanjian
gencatan senjata;
terlibat dalam tugas berkaitan adat-istiadat;
menjalankan tugas yang berkaitan.
Contoh pekerjaan yang dikelaskan di sini:
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
Pegawai Waran Udara I
Pegawai Waran Udara II
Felait Sarjan
Sarjan Udara
Koperal Udara
Askar Udara Kanan
Ahli Udara I (AC I)
Ahli Udara II (AC II)
Pekerjaan Mengikut Susunan
Sistematik
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
11111
11111
11112
11112
11112
11112
11113
11113
11113
11114
11115
11119
11101
11101
11102
11102
11102
11102
11103
11103
11103
11104
11109
New
Ahli Parlimen
Anggota ahli parlimen
Ketua Menteri
Menteri
Perdana Menteri
Timbalan Menteri
Ahli Dewan Undangan Negeri
Senator
Speaker
Datuk Bandar
Pegawai, perundangan
Penggubal undang-undang yang lain
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11121
11122
11123
11123
11123
11123
11123
11123
11124
11124
11124
11124
11124
11125
11126
11129
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
JPA
JPA
11201
Ketua Pengarah, jabatan kerajaan
Ketua Pengarah, pentadbiran kerajaan/wilayah
Ketua Setiausaha, kerajaan
Ketua Setiausaha, pentadbiran kerajaan
Ketua Setiausaha, pentadbiran kerajaan/timbalan
Ketua, canseri
Ketua, jabatan kerajaan
Pegawai kanan, kerajaan
Pentadbir, kerajaan
Pesuruhjaya, perkhidmatan awam
Setiausaha, kerajaan/bukan perundangan
Timbalan setiausaha, kerajaan
Pegawai kanan, badan berkanun
Duta
Konsul besar
Pesuruhjaya Tinggi, kerajaan
Setiausaha, kedutaan
Wakil diplomatik, kedutaan
Wakil, diplomatik
Ketua Pengarah, pendaftaran negara
Ketua Pengarah, bomba dan penyelamat
Ketua Pengarah, hasil dalam negeri
Ketua Pengarah, penjara
Ketua Polis Negara
Pegawai tadbir dan diplomatik M41
Pegawai tadbir N41
Pegawai kanan kerajaan yang lain
11131
11131
11132
11132
11133
11134
New
New
11302
New
New
New
Demang
Penggawa
Ketua, kampung
Sidang
Ketua Anak Negeri
Tok Batin
11134
11134
11135
11139
New
New
JPA
New
Kapitan
Tuai rumah
Penghulu NP27
Ketua adat dan ketua kampung yang lain
11141
11141
11141
11141
11141
11142
11142
11142
11143
11143
11143
11144
11145
11145
11145
11145
11145
11145
11145
11145
11145
11149
11410
11410
11410
11410
11410
11421
11421
11421
11422
11422
11422
11423
11430
11430
11430
11430
11430
11430
11430
11430
11430
New
Ketua Setiausaha, parti politik
Pegawai kanan, organisasi parti politik
Pemimpin, parti politik
Pengerusi, parti politik
Presiden, parti politik
Ketua Pengarah, organisasi majikan
Pegawai kanan, organisasi majikan
Presiden, organisasi majikan
Pegawai kanan, kesatuan sekerja
Pegawai kanan, organisasi pekerja
Pemimpin, kesatuan sekerja
Pegawai kanan, organisasi berkepentingan ekonomi yang lain
Ketua Setiausaha, organisasi berkepentingan khas
Ketua Setiausaha, Organisasi Bulan Sabit Merah
Ketua Setiausaha, organisasi hak manusia
Ketua Setiausaha, organisasi kemanusiaan
Ketua Setiausaha, Organisasi Palang Merah
Ketua Setiausaha, organisasi perlindungan alam sekitar
Ketua Setiausaha, organisasi perlindungan hidupan liar
Pegawai kanan, organisasi berkepentingan khas
Pegawai kanan, organisasi kemanusiaan
Pegawai kanan organisasi berkepentingan khas yang lain
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11202
11202
11202
11202
11202
11202
12101
New
New
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12223
12101
12101
12102
12102
12102
12102
12102
12102
Ketua pegawai eksekutif
Ketua pegawai kewangan
Ketua pegawai operasi
Ketua Pengarah, perusahaan
Pengarah syarikat
Pengarah urusan
Pengarah, perusahaan
Pengerusi, perusahaan
Pengurus, lapangan terbang
Pengurus, pelabuhan
Pengurus, penyiaran, radio dan televisyen
Pengurus, program/radio dan televisyen
Pengurus, sukan
Presiden, perusahaan
Ketua eksekutif, organisasi
Ketua Pengarah, organisasi
Pengarah urusan, organisasi
Pengarah, organisasi
Pengerusi, organisasi
Presiden, organisasi
12111
12111
12111
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12312
12312
12312
12312
13070
24202
24203
New
New
Pengurus, akaun
Pengurus, belanjawan
Pengurus, kewangan
Pengurus, kredit
Pengurus, insurans
Pengurus, dana
Pengurus, perbendaharaan
Pengurus, kewangan dan institusi
Pengurus, perbelanjaan
12117
12117
New
New
Pengurus, audit
Pengurus, audit dan pengurusan risiko
12121
12121
12122
12123
12131
12141
12142
12151
12321
12321
12322
12323
New
12250
13070
12311
12191
New
12211
12211
12211
12211
12212
12212
12212
12212
12213
12213
12331
12331
12332
12332
New
12332
New
New
New
New
Pengurus, jualan
Pengurus, jualan dan pemasaran
Pengurus, pemasaran
Pengurus, promosi jualan
Pengurus, khidmat pelanggan
Pengurus, penyelidikan pasaran
Pengurus, produk/jenama
Pengurus, pusat perhubungan
Pengurus, pasar raya
Pengurus, pusat beli-belah
12221
12222
12222
12222
12223
12341
New
New
12342
13070
Pengurus, pengiklanan
Ketua bahagian hal ehwal am
Pengurus, komunikasi
Pengurus, perhubungan awam
Pengurus, pameran
12231
12370
Pengurus, penyelidikan dan pembangunan
13111
13111
13112
13112
13112
12212
13013
12211
13014
13011
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perhutanan
Pengurus, perhutanan
Pengurus, estet/ladang
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pertanian
Pengurus, pertanian
13121
13121
New
12212
Pengurus, ladang perikanan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perikanan
13211
13211
13212
13213
13213
13020
12213
New
New
New
Pengurus, pembuatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembuatan
Pengurus, kilang
Pengurus, jaminan mutu
Pengurus, kawalan mutu
13221
12215
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perlombongan dan kuari
13231
13231
13232
13233
13233
13233
13030
12214
New
New
New
New
Pengurus, pembinaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembinaan
Pengurus, kontrak
Pengurus, operasi
Pengurus, projek
Pengurus, tapak
Pengurus, sumber manusia/latihan
Pengurus, sumber manusia/personel
Pengurus, perhubungan industri
Pengurus, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Pengurus, dasar dan perancangan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perniagaan
Pengurus, perkhidmatan/pembangunan perniagaan
Pengurus, pentadbiran
Pengurus perkhidmatan perniagaan dan pentadbiran yang tidak
dikelaskan di mana-mana
13241
13241
13241
13241
13241
12221
13061
12221
12221
12221
13241
12221
13242
13242
13242
13242
13242
13243
13244
13245
12350
New
12350
12222
13062
12350
12223
New
Ketua, stesen kereta api
Pengurus, pengangkutan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (saluran paip)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (trafik angkut
barang)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (trafik
penumpang)
Pengurus, bekalan
Pengurus, gudang
Pengurus, pengagihan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/penyimpanan
Pengurus, penyimpanan
Pengurus, pembelian
Ketua pejabat pos
Pengurus, logistik
13301
13301
13301
13302
13302
13303
13304
12223
12223
12223
New
12361
12362
12369
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi (perkhidmatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi (perkhidmatan pos)
Pengurus, sistem maklumat
Pengurus, teknologi maklumat
Pengurus, perkhidmatan komputer
Pengurus, pemprosesan data
13411
13093
Pengurus, pusat asuhan kanak-kanak
13421
13421
13421
13421
13422
13422
13429
12291
12291
12291
12291
13092
13092
New
Pengarah kejururawatan
Pengarah perkhidmatan perubatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kesihatan
Pengurus, perubatan (pentadbiran perubatan)
Pengurus, kesihatan
Pentadbir, hospital
Pengurus perkhidmatan perubatan lain
13431
New
Pengurus, perkhidmatan penjagaan orang tua
13441
13441
13093
12291
Pengurus, kerja sosial
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kerja sosial
13451
13451
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13452
13091
12291
12102
12293
12293
12293
12293
12293
12102
12102
12102
12293
12102
Pengurus, pendidikan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pendidikan
Canselor, universiti
Dekan
Dekan fakulti, universiti
Guru Besar
Ketua, fakulti kolej
Ketua, fakulti universiti
Naib Canselor, universiti
Pengarah, sekolah
Pengetua, kolej
Pengetua, sekolah
Pengetua, universiti
13461
New
13491
13492
12291
New
Pengurus cawangan, kewangan dan insurans
Pengurus, pengeluaran dan operasi/organisasi wilayah tambahan
Pengurus, reka bentuk
13493
13493
13493
13493
New
New
New
New
Pengurus, elektrik, air, dan sanitari
Pengurus, penyelenggaraan kemudahan
Pengurus, sistem alam sekitar
Pengurus, sistem pelupusan sampah
14111
14111
14111
14111
14111
14111
14112
14113
14113
14114
14115
14116
14119
13051
13051
13051
12231
13051
13051
13051
New
New
New
JPA
JPA
New
Pengurus, hostel
Pengurus, hotel
Pengurus, motel
Pengurus, pengeluaran dan operasi/hotel
Pengurus, rumah penginapan
Pengurus, rumah tamu
Pengurus, rumah tumpangan
Pengurus, meja depan
Pengurus, pejabat depan, hotel
Pengurus, perkhidmatan makanan dan minuman
Pengurus asrama N41
Penolong pengurus asrama N27
Pengurus hotel yang lain
14121
14121
14121
14121
14121
14121
14121
14121
14121
14122
14123
14129
13052
13052
13052
13052
13052
13052
12232
13052
13052
13053
13059
New
Pengurus (kafe, bar dan bar jamuan ringan)
Pengurus, bar
Pengurus, bar jamuan ringan
Pengurus, kafe
Pengurus, kantin
Pengurus, katering
Pengurus, pengeluaran dan operasi/restoran
Pengurus, restoran
Pengurus, restoran layan diri
Pengurus, disko
Pengurus, bilik jamuan ringan
Pengurus restoran yang lain
14201
14201
14201
14201
13042
12242
12242
12242
14201
14201
14201
14201
14201
14202
14202
14202
14202
14202
14202
14202
14202
14202
13042
13042
13042
13042
13042
13041
13041
New
12241
12241
12241
13041
13041
13041
Pedagang, perdagangan runcit
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit (kedai)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit (pasar
raya)
Pengurus, perdagangan runcit/kedai
Pengurus, perdagangan runcit/kedai berantai
Pengurus, perdagangan runcit/kedai diskaun
Pengurus, perdagangan runcit/kedai layan diri
Pengurus, perdagangan runcit/kedai pesanan mel
Pedagang, perdagangan borong
Pemborong
Pengurus, jualan eksport
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong (eksport)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong (import)
Pengurus, perdagangan borong
Pengurus, perdagangan borong/eksport
Pengurus, perdagangan borong/import
14311
14311
14312
14312
14313
14313
12291
12291
13094
12291
13095
13095
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti sukan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/rekreasi
Pengurus, aktiviti kebudayaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti kebudayaan
Pengurus, agensi pelancongan
Pengurus, aktiviti sukan
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14313
14314
14314
14315
14316
13095
13095
13095
13099
13095
13095
13051
New
12291
13095
13095
13095
13095
13095
13051
12292
12292
JPA
JPA
Pengurus, alam sekitar, taman, dan penjagaan tanah
Pengurus, gelanggang luncur ais
Pengurus, hiburan
Pengurus, kasino
Pengurus, kelab
Pengurus, litar lumba kuda
Pengurus, medan karavan
Pengurus, pelayaran
Pengurus, pengeluaran dan operasi/agensi pelancongan
Pengurus, permainan
Pengurus, pusat sukan
Pengurus, rekreasi
Pengurus, stadium
Pengurus, sukan and rekreasi
Pengurus, tapak perkhemahan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pentas
Pengurus, pentas
Pengurus taman/ladang G41
Penolong pengurus taman/ladang G27
14321
14321
14321
14322
14322
14322
13082
13082
12261
12262
13081
New
Pengurus, pencucian
Pengurus, pendobian, pencucian kering dan penseterikaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pencucian
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perkhidmatan penjagaan diri
Pengurus, perkhidmatan penjagaan diri
Pentadbir perkhidmatan pengemasan
14331
New
14341
14342
13096
13096
Pengurus, penyelenggaraan
Pengurus, harta
14351
14352
New
12319
Pengurus, keselamatan pekerjaan
Pengurus, keselamatan
21111
21111
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21113
21113
21113
21113
21113
21113
21114
21115
21116
21117
21117
21117
21117
21111
21111
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21112
21113
21113
21113
21113
New
21113
21114
21115
21116
21117
21117
21117
21117
Ahli fizik
Ahli fizik, teori
Ahli aerodinamik
Ahli balistik
Ahli fizik, balistik
Ahli fizik, hidrodinamik
Ahli fizik, keadaan pepejal
Ahli fizik, mekanik
Ahli hidrodinamik
Ahli termodinamik
Ahli fizik, akaustik
Ahli fizik, bunyi
Ahli fizik, cahaya
Ahli fizik, haba
Ahli fizik, perubatan
Ahli fizik, termodinamik
Ahli fizik, elektrik dan magnetisme
Ahli fizik, elektronik
Ahli fizik, nuklear/atom/molekul
Ahli astrofizik
Ahli astronomi
Ahli astronomi, radio
Ahli fizik, astronomi
Pengurus, perundangan dan pengurusan risiko
21118
21119
21119
21119
21118
New
21119
21119
Ahli kosmologi
Ahli fizik dan astronomi yang lain
Ahli fizik, reologi
Ahli reologi
21121
21121
21122
21122
21123
21123
21123
21124
21125
21126
21127
21128
21129
21121
21121
21122
21122
21123
21145
21123
JPA
New
New
New
New
New
Ahli meteorologi
Pegawai, meteorologi
Ahli klimatologi
Ahli meteorologi-klimatologi
Ahli meteorologi - ramal cuaca
Ahli seismologi
Jururamal-cuaca
Pegawai kaji cuaca C41
Ahli agrometeorologi
Ahli meteorologi marin
Ahli meteorologi alam sekitar
Ahli meteorologi pemodelan NWP
Ahli meteorologi yang lain
21131
21132
21132
21133
21133
21133
21133
21133
21133
21134
21135
21135
21136
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21138
21139
21139
21139
21139
21131
21132
21132
21133
21133
21133
21133
21133
21133
21134
21135
21135
21136
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
21137
JPA
New
21138
21139
21139
Ahli kimia
Ahli kimia, getah
Ahli kimia, organik
Ahli kimia, bukan organik
Ahli kimia, kaca
Ahli kimia, kaji logam
Ahli kimia, kakisan
Ahli kimia, plastik
Ahli kimia, polimer
Ahli kimia, fizik
Ahli kimia, analisis
Ahli kimia, pembangunan penyelidikan (kimia atau produk berkaitan)
Ahli kimia, penulenan air
Ahli kimia, bahan cuci
Ahli kimia, barangan kulit
Ahli kimia, cat
Ahli kimia, kawalan kualiti
Ahli kimia, makanan
Ahli kimia, perindustrian
Ahli kimia, petroleum
Ahli kimia, pewarna
Ahli kimia, tekstil
Pegawai kimia bumi C41
Ahli kimia yang lain
Ahli kimia, farmaseutikal
Ahli kimia, kristalografi
Ahli kimia, nuklear
21141
21141
21142
21143
21143
21144
21144
21144
21144
21145
21145
New
21141
21142
21143
21143
21144
21144
21144
21144
21146
21146
Ahli geofizik
Ahli geologi
Ahli geologi, kejuruteraan
Ahli geologi, perlombongan
Ahli mineralogi
Ahli geologi, minyak
Ahli geologi, petroleum
Ahli geologi, petrologi
Ahli petrologi
Ahli geofizik, oseanografi
Ahli geologi, marin
21145
21145
21145
21145
21146
21146
21146
21146
21146
21146
21147
21147
21147
21148
21149
21149
21149
21149
21149
21149
21149
21146
21146
21146
21146
21147
21147
21147
21147
21147
21147
21148
21148
21148
JPA
21148
21149
21149
21149
21149
21149
21149
Ahli geologi, oseanografi
Ahli oseanografi
Ahli oseanografi, geofizik
Ahli oseanografi, geologi
Ahli geodesi
Ahli geofizik, geomagnet
Ahli geofizik, geomorfologi
Ahli geofizik, seismologi
Ahli geomagnet
Ahli geomorfologi
Ahli geofizik, hidrologi
Ahli hidrogeologi
Ahli hidrologi
Pegawai kaji bumi geofizik/kaji bumi C41
Ahli geologi dan geofizik yang lain
Ahli geologi, mikropalaeontologi
Ahli geologi, palaeontologi
Ahli geologi, stratigrafi
Ahli paleontologi
Ahli stratigraf
Mikropalaeontologi
21201
21201
21201
21201
21202
21203
21203
21203
21203
21203
21204
21205
21205
21205
21206
21206
21206
21206
21207
21207
21208
21208
21208
21209
21209
21209
21209
21209
21211
21211
21211
21213
JPA
39211
21221
21221
21221
New
JPA
21223
21223
21223
21224
21224
21224
21224
21225
21225
21226
21227
21226
21222
21229
21222
21229
21229
Ahli matematik
Ahli matematik, matematik gunaan
Ahli matematik, matematik tulen
Ahli matematik, sains aktuari
Pegawai aktuari W41
Pegawai, perangkaan
Perangkawan
Perangkawan, gunaan perangkaan
Perangkawan, tinjauan
Superintenden, perangkawan
Perangkawan E41
Ahli biometrik
Perangkawan, biologi
Perangkawan, kesihatan
Perangkawan, ekonomi
Perangkawan, kewangan
Perangkawan, penyelidikan pasaran
Perangkawan, perniagaan dan ekonomi
Perangkawan, pendidikan
Perangkawan, sains sosial
Perangkawan, kejuruteraan
Perangkawan, matematik
Perangkawan, sains fizik
Ahli demografi
Perangkawan yang lain
Perangkawan, demografi
Perangkawan, pendapat umum
Perangkawan, pertanian
21311
21311
21311
21311
21311
21311
21311
22111
22111
22111
22111
22111
22111
22111
Ahli biologi
Ahli biologi, air tawar
Ahli biologi, akuatik
Ahli biologi, marin
Ahli bioteknologi
Ahli hidrobiologi
Ahli taksonomi
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21312
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21314
21315
21315
21315
21315
21315
21315
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21319
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22112
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22114
22115
22115
22115
22115
29241
22115
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
New
Ahli botani
Ahli botani, ekonomi
Ahli botani, histologi
Ahli botani, mikologi
Ahli botani, taksonomi
Ahli botani, tanah
Ahli genetik, tumbuhan
Ahli histologi, tumbuhan
Ahli mikologi
Ahli sistologi, tumbuhan
Ahli taksonomi, tumbuhan
Ahli genetik, haiwan
Ahli herpetologi
Ahli iktiologi
Ahli mamalogi
Ahli ornitologi
Ahli parasitologi
Ahli pissikultur
Ahli sistologi, haiwan
Ahli taksonomi, haiwan
Ahli zoologi
Ahli zoologi, embriologi
Ahli zoologi, entomologi
Ahli zoologi, histologi
Ahli zoologi, iktiologi
Ahli zoologi, mammalogi
Ahli zoologi, ornitologi
Ahli zoologi, parasitologi
Ahli zoologi, pissikultur
Ahli zoologi, taksonomi
Ahli entomologi
Ahli botani, ekologi
Ahli ekologi
Ahli ekologi, haiwan
Ahli ekologi, tumbuhan
Ahli ekologi, sosial
Ahli zoologi, ekologi
Ahli bakteriologi
Ahli bakteriologi, farmaseutikal
Ahli bakteriologi, makanan
Ahli bakteriologi, molekul
Ahli bakteriologi, perikanan
Ahli bakteriologi, perindustrian
Ahli bakteriologi, pertanian
Ahli bakteriologi, perubatan
Ahli bakteriologi, tanah
Ahli bakteriologi, tenusu
Ahli bakteriologi, veterinar
Ahli genetik
Ahli imunologi
Ahli mikrobiologi
Ahli serologi
Ahli virologi
Histologi
Jurutera, genetik
Ahli biologi, ahli botani, ahli zoologi, dan profesional berkaitan yang
lain
21321
21321
21321
21321
21321
21322
21322
21322
21323
21324
21325
22131
32131
32131
32131
32133
New
New
32132
JPA
JPA
JPA
Pegawai, pertanian
Penasihat, penanaman
Penasihat, perladangan
Penasihat, pertanian
Pendemonstrasi, ladang
Pegawai, perhutanan
Pemulihara, hutan
Penasihat, perhutanan
Pegawai perikanan G41
Pemelihara hutan G41
Pegawai pertanian G41
21331
21332
21332
21333
21333
21333
21333
21334
21334
21334
21334
21334
21334
21334
21335
21336
21337
21338
21339
22131
22132
22132
22133
22133
22133
22133
22134
22134
22134
22134
22134
22134
22134
22135
22136
JPA
JPA
New
Ahli agronomi
Ahli sains penyelidikan tanaman
Ahli sains pertanian
Ahli florikultur
Ahli hortikultur
Ahli olerikultur
Ahli pomologi
Ahli anatomi kayu
Ahli arborikultur
Ahli pemulihara tanah
Ahli sains, perhutanan
Ahli sains, tanah
Ahli silvikultur
Juruanalisis, kayu
Ahli sains, haiwan
Ahli sains, penyelidikan alam sekitar
Pegawai hidupan liar G41
Pegawai kawalan alam sekitar C41
Profesional perlindungan alam sekitar yang lain
21341
21342
21342
21342
21342
21342
21342
21343
21344
21345
21345
21345
21345
21345
21345
21346
21346
21346
21346
21347
21347
21347
21347
21347
21347
21347
22121
22122
22122
22122
22122
22122
22122
22123
22124
22125
22125
22125
22125
22125
22125
22126
22126
22126
22126
22127
22127
22127
22127
22127
22127
22127
Ahli anatomi
Ahli biokimia
Ahli biokimia, enzim
Ahli biokimia, klinik
Ahli biokimia, protein
Ahli biokimia, steroid
Ahli kimia, biologi
Ahli biofizik
Ahli endokrinologi
Ahli fisiologi
Ahli fisiologi, endokrinologi
Ahli fisiologi, epidemiologi
Ahli fisiologi, haiwan
Ahli fisiologi, neurologi
Ahli fisiologi, tumbuhan
Ahli farmakologi
Ahli farmakologi, toksikologi
Ahli farmakologi, veterinar
Toksikologi
Ahli histopatologi
Ahli neuropatologi
Ahli patologi
Ahli patologi, forensik
Ahli patologi, haiwan
Ahli patologi, histopatologi
Ahli patologi, klinik
21347
21347
21347
21347
21347
21348
22127
22127
22127
22127
22127
22127
Ahli patologi, neuropatologi
Ahli patologi, pembedahan
Ahli patologi, perubatan
Ahli patologi, tumbuhan
Ahli patologi, veterinar
Ahli epidemiologi
21411
21411
21412
21412
21413
21413
21413
21413
21413
21413
21414
21414
21414
21414
21415
21415
21415
21416
21416
21416
21416
21416
21416
21416
21416
21417
21419
21491
21491
21492
21492
21493
21493
21493
21493
21493
21493
21494
21494
21494
21494
21495
21495
21495
21496
21496
21496
21496
21496
21496
21496
21496
21498
New
Jurutera, automasi
Jurutera, robotik
Jurutera, perindustrian
Jurutera, susun atur perindustrian
Juruanalisis, komunikasi/kecuali komputer
Juruanalisis, sistem/kecuali komputer
Jurutera, pengelolaan dan kaedah
Jurutera, perancangan
Jurutera, sistem/kecuali komputer
Pereka bentuk, sistem/kecuali komputer
Jurutera, kajian kerja
Jurutera, kecekapan perindustrian
Jurutera, masa dan gerakan
Jurutera, penilaian kos
Jurutera, keselamatan perindustrian
Jurutera, kesihatan dan keselamatan perindustrian
Jurutera, kesihatan perindustrian
Ahli teknologi, barangan kulit
Ahli teknologi, kaca
Ahli teknologi, pembungkusan
Ahli teknologi, percetakan
Ahli teknologi, seramik
Ahli teknologi, simen
Ahli teknologi, tekstil
Jurutera, pengeluaran
Ahli teknologi, kayu
Jurutera industri dan pengeluaran yang lain
21421
21421
21421
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21423
21423
21423
21423
21424
21425
21425
21425
21426
21426
21421
21421
New
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21422
21423
21423
21423
21423
JPA
21424
21425
21425
21426
21426
Ahli teknologi, kejuruteraan awam
Jurutera, awam
Jurutera, tapak
Ahli teknologi, bahan bangunan
Jurutera, awam/pembinaan
Jurutera, awam/pembinaan aerodom
Jurutera, awam/pembinaan bangunan
Jurutera, awam/pembinaan dok dan pelabuhan
Jurutera, awam/pembinaan menara
Jurutera, awam/pembinaan serombong
Jurutera, awam/struktur
Jurutera, awam/struktur bangunan
Jurutera, residen/kejuruteraan awam
Jurutera, awam/lebuh raya dan jalan raya
Jurutera, awam/pembinaan jalan raya
Jurutera, awam/pembinaan landasan kereta api
Jurutera, awam/pembinaan lebuh raya dan jalan
Jurutera awam J41
Jurutera, awam/geoteknik
Jurutera, awam/pembinaan jambatan
Jurutera, awam/pembinaan terowong
Jurutera, awam/mekanik tanah
Jurutera, awam/pengairan
21426
21427
21427
21428
21428
21428
21429
21429
21429
21426
21427
21427
21428
21428
21428
New
New
21429
Jurutera, awam/pengorekan
Jurutera, awam/hidraulik
Jurutera, awam/hidrologi
Jurutera, awam/kesihatan awam
Jurutera, awam/sanitari
Jurutera, kumbahan dan sanitasi
Jurutera awam yang lain
Jurutera, kemudahan
Jurutera, penyelenggaraan
21431
New
21441
21441
21442
21442
21442
21443
21443
21443
21444
21451
21451
21452
New
21452
21453
21453
21453
21454
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21445
21446
21449
21449
21449
21449
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21455
21459
New
21455
21455
JPA
21459
New
21459
21459
Ahli teknologi, kejuruteraan/mekanikal
Jurutera, mekanikal
Jurutera, jentera dan peralatan perindustrian
Jurutera, lif
Jurutera, mekanikal/instrumen
Jurutera, kriogenik
Jurutera, kuasa nuklear
Jurutera, mekanikal/kuasa nuklear
Jurutera, pemanasan, pengalihudaraan, penghawa dingin, dan
penyejukan
Jurutera, diesel
Jurutera, enjin
Jurutera, enjin jet
Jurutera, enjin lokomotif
Jurutera, enjin pembakaran dalaman
Jurutera, mekanikal/automotif
Jurutera, mekanikal/diesel
Jurutera, mekanikal/motor dan enjin (kecuali marin)
Jurutera, mekanikal/motor dan enjin (marin)
Jurutera, mekanikal/turbin gas
Jurutera, motor
Jurutera, pelinciran
Jurutera, stim
Jurutera, turbin gas
Pereka bentuk, kereta bermotor
Jurutera mekanikal J41
Ahli teknologi, kimpalan
Jurutera mekanikal yang lain
Jurutera, mekanikal/pertanian
Jurutera, pertanian
21451
21451
21451
21451
21452
21452
21452
21453
21453
21454
21455
21456
21456
21456
21456
21461
21461
21461
21461
21462
21462
21462
21463
21463
21464
21465
21466
21466
21466
21466
Ahli teknologi, kejuruteraan/kimia
Ahli teknologi, proses kimia
Jurutera, kimia
Jurutera, proses kimia
Ahli teknologi, bahan bakar
Jurutera, kimia/petroleum dan gas
Jurutera, pengeluaran dan pengagihan gas asli
Ahli teknologi, cat
Jurutera, kimia/cat dan varnis
Jurutera, kimia/baja
Jurutera, kimia/produk farmaseutikal
Ahli teknologi, alkohol
Ahli teknologi, bru
Ahli teknologi, makanan dan minuman
Jurutera, kimia/makanan
Jurutera, alam sekitar
21457
21457
21457
21458
21458
21458
21459
21467
21467
21467
21468
21468
21468
21468
Ahli teknologi, gentian
Ahli teknologi, plastik
Ahli teknologi, polimer
Ahli teknologi, getah
Ahli teknologi, kertas
Ahli teknologi, tayar
Jurutera kimia yang lain
21461
21462
21462
21462
21462
21463
21463
21463
21464
21465
21465
21465
21465
21466
21469
21471
21472
21472
21472
21472
21473
21473
21473
21473
21474
21474
21474
21474
21476
New
Jurutera, perlombongan
Ahli kaji logam, bahan radioaktif
Ahli kaji logam, penguji logam
Jurutera, perlombongan/logam
Penguji logam
Jurutera, perlombongan/batu arang
Jurutera, perlombongan/bukan logam
Jurutera, perlombongan/intan
Jurutera, perlombongan/petroleum dan gas asli
Ahli kaji logam, ekstraktif
Ahli kaji logam, foundri
Ahli teknologi, ekstraktif
Jurutera, ujian logam
Ahli kaji logam, fizik
Jurutera perlombongan dan ahli kaji logam yang lain
21491
21491
21492
21492
21493
21494
21495
21499
New
New
21499
21499
21499
New
Jurutera, projek
Jurutera, proses
Jurutera, jaminan kualiti
Jurutera, kawalan kualiti
Penasihat, perkhidmatan teknikal
Jurutera, penyelidikan
Eksekutif kejuruteraan, kedai
21511
21511
21511
21511
21512
21512
21512
21513
21513
21513
21513
21513
21514
21515
21516
21519
21431
21431
21431
New
21432
21432
21432
21433
21433
21433
21433
21433
21434
21435
JPA
21439
Ahli teknologi, kejuruteraan/elektrik
Jurutera, elektrik
Jurutera, sistem elektrik
Jurutera, ujian elektrik
Jurutera, elektrik/penjanaan kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/voltan tinggi
Jurutera, penjanaan kuasa
Jurutera, elektrik/pengagihan kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/penghantaran kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/tarikan elektrik
Jurutera, pengagihan dan penghantaran kuasa
Jurutera, penghantaran/kuasa elektrik
Jurutera, pencahayaan elektrik
Jurutera, kelengkapan elektrik/elektromekanikal
Jurutera elektrik J41
Jurutera elektrik yang lain
21521
21521
21522
21523
21523
21523
21523
21523
21523
21441
21441
21442
21443
21443
21443
21443
21443
21443
Ahli teknologi, kejuruteraan/elektronik
Jurutera, elektronik
Jurutera, isyarat/kereta api
Jurutera, aplikasi komputer
Jurutera, elektronik/jurutera maklumat
Jurutera, elektronik/reka bentuk perkakasan komputer
Jurutera, komputer
Jurutera, perisian komputer
Jurutera, perkakasan komputer
21523
21523
21523
21523
21523
21524
21524
21525
21525
21526
21526
21527
21529
21443
21443
21443
21443
21443
21444
21444
21445
21445
21446
21446
JPA
New
Jurutera, rangkaian
Jurutera, sistem
Jurutera, sistem komputer
Jurutera, sistem maklumat pengurusan (MIS)
Jurutera, teknologi maklumat (IT)
Jurutera, kelengkapan audio dan video
Jurutera, sistem bunyi
Jurutera, elektronik/semikonduktor
Jurutera, semikonduktor
Jurutera, elektronik/instrumentasi
Jurutera, mekatronik
Jurutera elektronik J41
Jurutera elektronik yang lain
21531
21531
21531
21531
21532
21533
21533
21533
21533
21533
21539
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
New
Jurutera, aeroangkasa (telekomunikasi)
Jurutera, telekomunikasi/aeroangkasa
Jurutera, telekomunikasi/radar
Jurutera, telekomunikasi/sistem isyarat
Ahli teknologi, kejuruteraan, telekomunikasi
Jurutera, telekomunikasi/mikrogelombang
Jurutera, telekomunikasi/radio
Jurutera, telekomunikasi/telefon
Jurutera, telekomunikasi/telegraf
Jurutera, telekomunikasi/televisyen
Jurutera telekomunikasi yang lain
21611
21612
21613
21619
JPA
21415
21411
New
Arkitek J41
Arkitek, dalaman
Arkitek, bangunan
Arkitek bangunan yang lain
21621
21622
21629
21413
JPA
New
Arkitek, landskap
Arkitek landskap J41
Arkitek landskap yang lain
21631
21631
21632
21632
21632
21632
21639
39514
39514
39514
39514
39514
39514
New
Pereka bentuk, produk komersil
Pereka bentuk, produk perindustrian
Pereka bentuk, fesyen
Pereka bentuk, kain
Pereka bentuk, pakaian
Pereka bentuk, tekstil
Pereka bentuk produk dan pakaian yang lain
21641
21641
21642
21642
21643
21644
21649
21412
21412
21414
21414
JPA
JPA
New
Perancang, bandar
Perancang, bandar dan luar bandar
Jurutera, trafik
Perancang, trafik
Pegawai rancangan tanah G41
Pegawai perancang tanah dan desa J41
Perancang bandar dan trafik yang lain
21651
21651
21651
21652
21652
21653
21653
21482
21485
New
21481
21497
21484
21483
Ahli kartografi
Ahli kartografi marin
Pembuat peta
Juruukur
Juruukur, bahan
Juruukur, lombong
Juruukur, tanah
21653
21654
21655
21656
21657
21658
21658
21658
21658
21658
21658
21658
21659
21483
JPA
JPA
JPA
JPA
21487
21487
21489
21485
21489
21485
21486
New
Juruukur, topografi
Jurukartografi J41
Juruukur J41
Juruukur bahan J41
Juruukur bangunan J41
Ahli fotometrik
Juruukur, fotografi
Juruukur, geodesi
Juruukur, hidrografi
Juruukur, kadastera
Juruukur, marin
Juruukur, udara
Ahli kartografi dan juruukur yang lain
21661
21662
21663
21664
21665
21665
JPA
21313
21313
21311
39511
39511
Pereka B41
Pereka bentuk, web
Pakar, grafik dan bunyi/komputer
Pereka bentuk, sistem/komputer
Pereka bentuk, grafik
Pereka bentuk, tipografi
21711
21712
21712
21712
21712
21713
21714
21714
21714
21719
31411
31412
New
21457
21457
31413
New
21457
New
New
Jurutera, ketua/kapal
Jurutera, kapal
Jurutera, marin
Jurutera, mekanikal/kapal
Jurutera, pembinaan kapal
Superintenden marin, teknikal
Arkitek, hoverkraf
Arkitek, kapal
Arkitek, marin
Jurutera kapal yang lain
21721
21722
21722
21723
21723
21724
21724
21725
21726
21727
21729
31421
31422
31422
31423
31423
31424
31424
31425
31426
JPA
New
Kapal, kapten/ketua
Jurumudi, hoverkraf
Nakhoda, kapal
Kapten, pelabuhan
Ketua pelabuhan
Jurumudi kapal
Pegawai, kapal/dek
Kapten feri
Superintenden marin (dek)
Pegawai laut A41
Pegawai dek dan nakhoda kapal yang lain
21731
21732
21732
21733
21734
21735
21736
21737
21737
21737
21737
21737
21737
21738
JPA
31434
31431
31433
31436
New
JPA
21456
21456
21456
31432
New
21456
JPA
Juruterbang A41
Juruterbang, helikopter
Juruterbang, pesawat udara/sistem penerbangan
Navigator, penerbangan
Pengajar penerbangan
Angkasawan
Pemeriksa kapal terbang A41
Jurutera, aeronautik
Jurutera, mekanikal/aeroangkasa
Jurutera, mekanikal/aeronautik
Jurutera, penerbangan
Jurutera, pesawat
Pereka bentuk, pesawat
Pemeriksa juruterbang A41
21741
21742
21743
31440
JPA
31491
Pengawal, trafik udara
Pegawai kawalan trafik udara A41
Pegawai, kargo udara
21751
21752
31495
31129
Pegawai/pengawal, operasi LRT/ ERL/monorel
Inspektor laluan tetap, kereta api
21791
21792
21799
31492
New
New
Pegawai, muatan
Eksekutif, perkapalan
Pengawal pengangkutan yang lain
21811
JPA
Pegawai galian C41
21821
21822
21822
21823
21824
21824
21825
21826
21826
21826
21826
21826
21826
21827
21827
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Eksekutif, pembuatan
Eksekutif, jaminan kualiti
Pegawai/Eksekutif, kawalan kualiti
Eksekutif, pengeluaran
Eksekutif, gudang
Eksekutif, kedai
Eksekutif, penyelenggaraan
Pegawai, balak
Pengawal, kilang kayu
Pengawal, pemberkasan
Penolong superintenden, kilang kayu
Pertukaran yard balak, kilang kayu
Superintenden, kilang kayu
Penolong superintenden, dandang
Superintenden, dandang
21831
21832
21833
New
New
New
Eksekutif, kontrak
Eksekutif, projek
Eksekutif, harta
22111
22111
22111
22112
22113
22119
22211
22211
22211
JPA
JPA
New
Doktor, perubatan
Pegawai, perubatan
Pengamal perubatan
Pegawai perubatan UD41
Pegawai pemulihan perubatan U41
Pengamal perubatan am yang lain
22121
22121
22121
22122
22122
22123
22123
22124
22125
22126
22127
22128
22128
22129
22129
22129
22129
22219
22216
22215
22213
22213
22219
22219
22214
22215
22216
22217
22218
JPA
22219
22213
22217
22216
Pakar telinga, hidung, dan kerongkong
Pakar, jantung
Pakar, mata
Pakar anestetik
Pakar anestetik, anestesia jantung
Onkologi, perubatan
Onkologi, radioterapi
Pakar psikiatri
Pakar oftalmologi
Pakar kardiologi
Pakar ginekologi
Pakar neurologi
Pegawai sains C41
Doktor perubatan, perunding insurans
Doktor perubatan/anestetik
Doktor perubatan/ginekologi
Doktor perubatan/kardiologi
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22218
22217
22215
22214
22219
22219
22217
22217
22217
22217
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22211
22219
22219
22219
22219
22216
22219
22218
22219
22219
22219
22219
32264
New
22219
22219
22219
22219
22219
22219
Doktor perubatan/neurologi
Doktor perubatan/obstetrik
Doktor perubatan/oftalmologi
Doktor perubatan/psikiatri
Doktor perubatan/radiologi
Doktor, kulit
Obstetrisian dan pakar ginekologi
Obstetrisian dan pakar ginekologi, kesuburan
Obstetrisian dan pakar ginekologi, onkologi
Obstetrisian dan pakar ginekologi, perubatan fetomaternal
Pakar bedah
Pakar bedah, hepatik
Pakar bedah, kardiologi
Pakar bedah, kardiotorasik
Pakar bedah, oftalmologi
Pakar bedah, ortopedik
Pakar bedah, osteopatik
Pakar bedah, pediatrik
Pakar bedah, pemindahan
Pakar bedah, plastik dan pembinaan semula
Pakar bedah, saraf
Pakar bedah, telinga, hidung, dan kerongkong
Pakar bedah, torasik
Pakar bedah, traumatologi
Pakar bedah, urologi
Pakar bedah, vaskular
Pakar dermatologi
Pakar ortopedik
Pakar osteopati
Pakar otolaringologi
Pakar pediatrik
Pakar pediatrik, gastroenterologi
Pakar pediatrik, hematologi
Pakar pediatrik, kardiologi
Pakar pediatrik, nefrologi
Pakar pediatrik, neurologi
Pakar pediatrik, onkologi
Pakar pediatrik, pernafasan
Pakar perubatan
Pakar perubatan, dermatologi
Pakar perubatan, endokrinologi
Pakar perubatan, gastroenterologi
Pakar perubatan, hematologi
Pakar perubatan, kardiologi
Pakar perubatan, nefrologi
Pakar perubatan, neurologi
Pakar perubatan, perubatan dalaman
Pakar perubatan, perubatan keluarga
Pakar perubatan, perubatan pernafasan
Pakar perubatan, reumatologi
Pakar podiatri
Pakar prostetik
Pakar radiologi
Pakar radiologi, diagnostik
Pakar radiologi, intervensional
Pakar radiologi, perubatan nuklear
Pakar radiologi, radioterapi
Pakar urologi
22129
22219
Pakar venereologi
22211
New
Jururawat, profesional
22221
New
Jururawat perbidanan profesional
22401
New
Paramedik, kecemasan
22501
22501
22502
22502
22503
22503
22504
22509
22231
22231
22232
22232
22233
22233
JPA
New
Pakar veterinar
Pakar veterinar, epidemiologi
Pakar bedah, veterinar
Pakar veterinar, pembedahan
Pakar veterinar, kesihatan awam
Pakar veterinar, rumah sembelih (perkhidmatan kerajaan)
Pegawai veterinar G41
Pakar veterinar yang lain
22611
22612
22612
22613
22613
22614
22614
22615
22615
22616
22616
22617
22619
22221
22222
22222
22223
22223
22224
22224
22225
22225
22226
22226
JPA
22229
Doktor pergigian
Doktor pergigian, pedodontik
Pakar pedodontik
Doktor pergigian, ortodontik
Pakar ortodontik
Doktor pergigian, prostodontik
Pakar prostodontik
Doktor pergigian, periodontik
Pakar periodontik
Doktor pergigian, pembedahan mulut
Pakar bedah, mulut/pergigian
Pegawai pergigian U41
Doktor pergigian lain
22621
22622
22623
22624
22625
22629
22241
22242
22243
22244
JPA
New
Ahli farmasi
Ahli farmasi, perindustrian
Ahli farmasi, runcit
Ahli farmasi, hospital
Pegawai farmasi U41
Ahli farmasi lain
22631
22631
22632
22633
22639
31521
32221
JPA
JPA
New
Pegawai kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Pegawai sanitasi
Pegawai persekitaran U41
Pemeriksa kilang dan jentera J41
Profesional kesihatan dan higien alam sekitar dan pekerjaan yang
lain
22641
22642
22642
22642
22642
22642
22643
32261
New
32261
New
32265
32263
32265
Jurupulih, anggota
Jurupulih, urut
Jurupulih, fizikal
Jurupulih, otot
Tukang urut, jurupulih anggota
Tukang urut, terapeutik
Kiropraktor
22651
22651
22651
22651
22652
32231
32233
32233
32233
32232
Pegawai diet
Pegawai diet, hospital
Pegawai diet, kesihatan awam
Pegawai diet, terapeutik
Pakar nutrisi
22652
22652
22652
22653
22654
22655
22655
22656
22659
32232
32234
32234
32235
JPA
New
New
JPA
New
Pakar nutrisi, haiwan
Pakar nutrisi, kesihatan awam
Pakar nutrisi, penyelidikan
Perunding, diet/pemprosesan makanan
Pegawai teknologi makanan C41
Pegawai, kesihatan
Pendidik, kesihatan
Pegawai dietetik U41
Pegawai diet dan pakar nutrisi yang lain
22661
22662
22662
22663
22663
32292
32293
32293
32299
32299
Pegawai audiologi
Jurupulih, orientasi orang buta
Jurupulih, pertuturan
Pakar ortoepi
Pakar ortofoni
22671
22672
22672
22672
22673
32242
32241
32241
32241
JPA
Pakar optometri
Pakar optik
Pakar optik, oftalmik
Pakar ortoptik
Pegawai optometri U41
22681
32262
Jurupulih, pekerjaan
23101
23101
23102
23102
23103
23104
23105
23106
23107
23108
23109
23101
23101
23102
23102
23103
23104
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
Pensyarah, kolej
Pensyarah, politeknik
Pemimpin, universiti
Pensyarah, universiti
Profesor, universiti/kolej
Tutor, universiti
Pensyarah universiti DS45
Pensyarah perubatan DU45
Pensyarah UiTM DM41
Penolong pensyarah UiTM DM29
Pensyarah pergigian DUG45
23201
23201
23202
23209
23201
23203
23203
New
Guru, teknik
Guru, vokasional
Guru, komersil
Guru pendidikan vokasional yang lain
23301
23301
23302
23303
23202
New
23201
JPA
Guru, pendidikan menengah
Pegawai, guru siswazah
Guru, prauniversiti
Pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah DG41
23411
23412
33100
JPA
Guru, pendidikan rendah
Pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma DGA29
23421
23421
23421
33200
33200
33200
Guru, prasekolah
Guru, tadika
Guru, taska
23511
New
23521
33902
Guru, seni halus
23531
33904
Guru, peragaan
Guru, muzik
23601
23601
23602
23991
New
23992
Guru bagi pelajar yang luar biasa pintar
Guru, bahasa
Guru, pemulihan/profesional
23701
23701
23709
33907
33907
New
Guru, agama Islam
Ustaz/Ustazah
Guru agama yang lain
23801
23802
23803
23804
23805
23806
JPA
JPA
JPA
JPA
New
JPA
23911
23912
23913
23914
23915
23915
23915
23915
23920
33903
33905
33901
23913
23913
23913
23913
Nazir, sekolah
Guru, ekonomi rumah tangga
Guru, surat-menyurat
Guru, pendidikan dewasa
Pakar, alat bantuan mengajar
Pakar, alat bantuan mengajar visual
Pakar, audio visual dan alat bantuan mengajar yang lain
Pakar, pengajaran audio-visual
23921
23922
23923
23924
23925
23301
23302
23303
23304
23305
Guru, pendidikan khas/untuk orang pekak
Guru, pendidikan khas/untuk orang bisu
Guru, pendidikan khas/untuk orang buta
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat akal
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat anggota
23931
23993
Fasilitator arahan satelit
23991
23992
23993
23994
23911
23912
23914
JPA
Penilai dan penyelidik, sistem pendidikan
Penasihat, kaedah pendidikan
Pembangun kurikulum
Pegawai perkhidmatan pendidikan pengajian tinggi DH41
24111
24112
24113
24113
24113
24113
24113
24114
24114
24115
24116
24116
24116
24116
24116
24116
24116
24117
24119
24101
JPA
24103
24102
New
New
24102
24104
24104
24105
24101
24101
New
New
24101
24101
New
JPA
New
Akauntan
Akauntan W41
Akauntan, kos
Akauntan, pengauditan
Eksekutif, audit
Eksekutif, audit dan pentaksiran risiko
Juruaudit
Akauntan, cukai
Perunding cukai
Penyelesai
Akauntan, awam
Akauntan, berkanun
Akauntan, kumpulan
Akauntan, pengurusan
Akauntan, perbandaran
Akauntan, syarikat
Pegawai/Eksekutif, akaun
Juruaudit W41
Akauntan yang lain
Pegawai latihan vokasional J41
Penolong pegawai latihan vokasional J29
Pembantu pegawai latihan vokasional J17
Pegawai latihan E41
Pengajar, latihan kemahiran
Pembantu pegawai latihan E17
24121
24121
24121
24122
New
New
New
New
Kewangan korporat
Penasihat, kewangan dan pelaburan
Perancang, kewangan
Penasihat, e-dagang
24131
24132
24132
24133
24139
24201
New
New
JPA
New
Juruanalisis kewangan
Eksekutif, kewangan
Pengawal kewangan
Pegawai kewangan W41
Juruanalisis kewangan yang lain
24211
24211
24211
24211
24211
24211
24211
24211
24212
24212
24213
24214
24215
24216
24217
24217
24219
New
New
21212
24901
24903
24901
New
New
24905
24905
JPA
JPA
JPA
JPA
24907
24908
New
Juruanalisis, pengelolaan dan kaedah
Juruanalisis, penyelidikan dan maklumat
Juruanalisis, penyelidikan operasi
Juruanalisis, penyelidikan pasaran/perniagaan
Pakar, kaedah promosi jualan
Pakar, kecekapan perniagaan
Perunding, pengurusan
Perunding, perniagaan
Pegawai, akhbar
Pegawai, perhubungan akhbar
Pegawai penerangan S41
Pegawai penilaian W41
Pegawai penaksir W41
Pegawai penyelidik Q41
Ahli ekonomi rumah tangga
Pegawai, pelancongan
Juruanalisis pengurusan dan organisasi yang lain
24221
24222
24223
24223
24229
24903
24908
New
New
New
Perancang media
Agen paten
Juruanalisis, dasar
Pegawai, perisikan
Profesional pentadbiran dasar yang lain
24231
24231
24231
24231
24232
24232
24232
24233
24233
24233
24233
24233
24233
24233
24233
24233
24234
24239
24301
24305
24301
24301
24302
24302
24302
New
24304
24304
24304
New
New
24304
24304
24304
24308
New
Pakar, personel
Pegawai, keselamatan personel
Pegawai, personel
Pegawai/Eksekutif, sumber manusia
Juruanalisis, kerja
Juruanalisis, pekerjaan
Penilai kerja
Kaunselor
Kaunselor pelajar, vokasional
Kaunselor, bimbingan vokasional
Kaunselor, pekerjaan
Kaunselor, pendidikan
Kaunselor, perkahwinan
Pegawai, bimbingan pekerjaan
Penasihat, kerjaya
Pendamai, perhubungan pengurusan buruh
Perunding, personel
Profesional personel dan kerjaya yang lain
24241
24241
24307
New
Pegawai, latihan kakitangan
Pegawai, latihan kakitangan vokasional
24251
39224
Eksekutif, pentadbiran
24252
23994
Pendaftar, kolej atau universiti
24311
24319
24903
New
Eksekutif akaun, pengiklanan
Profesional pengiklanan dan pemasaran yang lain
24321
24321
24321
24321
24322
24323
24324
24329
New
24306
24904
New
24904
New
JPA
New
Eksekutif, hal ehwal korporat
Pegawai, perhubungan perindustrian
Pegawai/Eksekutif, perhubungan awam
Pegawai/Eksekutif, perkhidmatan pelanggan
Ejen publisiti
Eksekutif, komunikasi korporat
Pegawai perhubungan perusahaan S41
Profesional perhubungan awam yang lain
24331
24332
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24339
34151
New
New
New
New
New
New
New
New
Wakil jualan, perubatan
Wakil jualan, peralatan perubatan
Wakil jualan, perkakasan hospital
Wakil jualan, peralatan implantable active
Wakil jualan, peralatan anestetik dan pernafasan
Wakil jualan, peralatan pergigian
Wakil jualan, peralatan perubatan elektromekanikal
Wakil jualan, peralatan oftalmik dan optik
Jurujual teknikal dan perubatan yang lain
24341
24342
New
New
Wakil jualan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Wakil jualan, komputer
24411
24412
JPA
JPA
Penguasa kastam W41
Penguasa imigresen KP41
24451
24452
New
JPA
Penguasa, polis
Pegawai kanan polis (inspektor) YY41
24461
24462
24463
JPA
39119
JPA
24491
24492
24493
24494
24495
24496
24497
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25112
25119
21314
21317
21312
21311
New
New
New
New
New
Juruanalisis, komunikasi/komputer
Juruanalisis, pemprosesan data elektronik (PDE)
Juruanalisis, sistem maklumat pengurusan (MIS)
Juruanalisis, sistem/komputer
Perunding, komputer
Perunding, sistem
Perunding, teknologi maklumat
Juruanalisis, perniagaan (teknologi maklumat)
Juruanalisis sistem yang lain
25121
25121
25122
21316
21316
New
Pembangun perisian
Pembangun perisian multimedia
Juruanalisis, pengatur cara
Pegawai Kesatria S41
Pegawai pertahanan awam
Pegawai pertahanan awam KP41
Penguasa bomba KB41
Pegawai keselamatan KP41
Penguasa penjara KX41
Pegawai penguatkuasa N41
Pegawai pemeriksa paten Q41
Pegawai penguatkuasa maritim X13
Pegawai pendaftaran KP41
25123
25129
New
New
Pereka bentuk, perisian
Pembangun perisian yang lain
25131
25132
25133
25139
21313
New
New
New
Pembangun, laman web/Internet/Intranet
Arkitek, laman web
Pengatur cara, animasi/permainan komputer/multimedia
Pembangun web dan multimedia yang lain
25141
25141
25141
25141
25142
25143
25144
25145
25145
25146
25147
25149
21321
New
21321
New
21322
21323
21324
21325
21325
21326
21391
New
Pengatur cara, komputer
Pengatur cara, perisian
Pengatur cara, teknik
Pengatur cara, teknologi maklumat
Pengatur cara, komunikasi
Pengatur cara, pangkalan data
Pengatur cara, sistem
Pengatur cara, analisis
Pengatur cara, aplikasi
Pengatur cara, multimedia
Penyelidik, teknologi maklumat
Pengatur cara yang lain
25191
25192
25193
New
New
New
25211
25211
25211
25211
25212
25213
25219
New
21315
21394
21315
21392
21394
New
25221
25221
25221
25221
25221
25221
25222
New
New
New
New
New
New
JPA
Eksekutif, rangkaian komunikasi
Pegawai, sistem maklumat
Pegawai, sokongan teknologi maklumat
Pentadbir, rangkaian
Pentadbir, sistem
Pentadbir, sistem komputer
Pegawai teknologi maklumat F41
25231
25232
25233
New
New
New
Juruanalisis, rangkaian
Pentadbir, Netapps
Perunding, perkhidmatan rangkaian
25291
New
Pakar keselamatan, ICT
26111
26111
26111
26111
26111
26111
26111
26111
26111
26111
26111
25017
25015
25015
25011
25013
25011
25011
25011
25011
25016
25014
Juruanalisis, jaminan kualiti
Penguji, perisian
Penguji, sistem
Arkitek, pangkalan data
Juruanalisis, pangkalan data/komputer
Pentadbir, pangkalan data
Pereka bentuk, pangkalan data
Auditor komputer
Pentadbir, pemprosesan data elektronik (PDE)
Pereka bentuk dan pentadbir pangkalan data yang lain
Barrister
Pegawai undang-undang (perkhidmatan kerajaan)
Pegawai/Eksekutif, undang-undang
Peguam
Peguam Negara
Peguam, jenayah
Peguam, litigasi
Peguam, pemindahan hak
Peguam, sivil
Peguambela
Peguamcara
26111
26111
26112
26113
26114
26115
26116
26117
26119
25015
25012
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
Penasihat, undang-undang
Pendakwa
Pegawai undang-undang pendakwa L41
Pegawai undang-undang peguamcara L41
Pegawai undang-undang penasihat L41
Pegawai undang-undang gubalan L41
Pegawai undang-undang biro bantuan guaman L41
Pegawai undang-undang guaman L41
Peguam yang lain
26121
26121
26121
26121
26122
26123
26124
26125
26126
26129
New
25021
25022
25021
JPA
25023
25024
JPA
JPA
New
Hakim Mahkamah Anak Negeri
Hakim, mahkamah persekutuan
Hakim, mahkamah sesyen
Hakim, mahkamah tinggi
Pegawai Syariah LS41
Majistret
Presiden/Pengerusi mahkamah industri
Pegawai undang-undang majistret L41
Pegawai hal ehwal Islam S41
Hakim yang lain
26191
26191
26192
26193
26193
26194
26195
26196
26197
26197
26198
26198
26198
26198
26199
25091
25091
25092
25094
25093
JPA
25095
25096
25097
25097
25099
25099
25099
25099
New
Notari
Pesuruhjaya sumpah
Pendaftar mahkamah
Pegawai, amanah
Pemegang amanah raya
Pegawai antidadah S41
Pegawai pemegang harta (mahkamah tinggi)
Pegawai, kebankrapan
Koroner
Penerima dan penyelesai mahkamah
Pakar tulisan tangan
Pendraf, parlimen
Penimbang tara, tuntutan insurans
Referi rayuan, tuntutan keselamatan sosial
Profesional undang-undang lain yang tidak dikelaskan di manamana
26211
26211
26212
26213
26214
26215
29111
29111
29112
29113
JPA
JPA
Juruarkib
Kurator
Kurator, muzium
Kurator, galeri seni
Pegawai, arkib S41
Kurator S41
26221
26221
26222
26223
26223
26224
26225
26225
26226
26226
26227
26229
New
29121
29122
29123
29123
29124
29125
29125
29126
29126
JPA
New
Eksekutif, perpustakaan
Pustakawan
Pustakawan, kanak-kanak
Pustakawan, audio-visual
Pustakawan, filem
Ahli bibliografi
Ahli dokumentasi
Pengkatalog
Ahli sains maklumat, maklumat teknik
Ahli sains maklumat, perkhidmatan perniagaan
Pustakawan S41
Profesional pustakawan berkaitan yang lain
26311
26311
26311
26312
26319
29212
29212
29212
JPA
New
Ahli ekonometrik
Ahli ekonomi
Ahli ekonomi, ekonometrik
Pegawai ehwal ekonomi E41
Ahli ekonomi yang lain
26321
26321
26322
26323
26324
26325
26325
26326
26327
26329
29241
29241
29242
29243
29244
29245
29245
29246
JPA
New
Ahli sosiologi
Ahli sosiologi, patologi sosial
Ahli antropologi
Ahli arkeologi
Ahli geografi
Ahli penologi
Pakar kriminologi
Ahli etnologi
Pegawai penyelidik sosial N41
Ahli sosiologi, ahli antropologi dan profesional berkaitan yang lain
26331
26331
26332
26333
26339
29221
29221
29222
29223
New
Ahli falsafah
Ahli falsafah, politik
Sejarawan
Ahli sains politik
Ahli falsafah, sejarawan dan ahli sains politik yang lain
26341
26342
29230
JPA
Ahli psikologi
Pegawai psikologi S41
26351
26352
26353
26354
29250
JPA
JPA
JPA
Pekerja sosial, profesional
Pegawai kebudayaan B41
Pegawai pembangunan masyarakat S41
Pegawai belia dan sukan S41
26361
26362
26363
26364
26365
26366
26369
New
29402
29403
29404
29406
29407
New
Pegawai, agama
Mufti
Imam
Kadhi
Paderi, gereja
Sami, kuil
Profesional agama yang lain
26411
26411
26411
26412
26412
26412
26412
26412
26412
26412
26413
26414
26414
26414
26414
26414
26414
26415
26415
29311
29311
29311
29312
29312
29312
29312
29312
29312
29312
29313
29319
29314
29314
29314
29314
29314
29316
29316
Pengarang
Penulis, biografi
Penulis, novel
Pengarang, cerita lucu
Pengarang, drama
Pengarang, esei
Penggubah, puisi
Pengkritik
Penulis, komedi
Penyajak
Penyusun, iklan
Penulis, lirik
Penulis, fiksyen
Penulis, lagu
Penulis, publisiti
Penulis, skrip
Penulis, teknik
Penyunting
Penyunting, buku
26416
26419
29316
New
Pembaca pruf
Pengarang dan penulis berkaitan yang lain
26421
26421
26421
26422
26422
26423
26429
29315
29319
29315
New
29316
JPA
New
Jurulapor, berita
Penulis, ruangan
Wartawan
Penyunting, politik
Penyunting, penyiaran berita radio dan televisyen
Pegawai berita S41
Wartawan yang lain
26431
26432
26433
26433
26434
26435
26436
26437
39401
39402
39403
39403
JPA
JPA
JPA
JPA
Penterjemah
Jurubahasa
Pegawai, filologi
Pegawai, leksikografi
Pegawai perancang bahasa S41
Jurubahasa L17
Jurubahasa serentak N41
Penolong Pegawai Perancang Bahasa S27
26511
26512
26513
26514
26514
26515
26515
26515
26515
26516
26516
26519
29321
29323
29323
29324
29324
29322
29328
29327
29326
39516
39616
New
Pemahat
Pelukis, kartun
Pelukis, animasi
Pembaik, lukisan
Pengukir-pelakar, seni halus
Pelukis
Pelukis, komputer/visualiser
Pelukis, landskap
Pelukis, lukisan
Artis, tatu
Pelukis, tatu
Pelukis visual yang lain
26521
26521
26522
26522
26522
26522
26522
26522
26522
26522
26523
26523
26523
26524
26525
26529
29338
29331
New
New
39532
29333
39531
29337
29332
29333
29335
29334
29334
29336
JPA
New
Ahli muzikologi
Pemain muzik
Adiguru - makyong
Adiguru - wayang kulit
Ahli muzik
Orkestrator
Pemimpin, pancaragam
Pengarah, muzik
Penggubah, muzik
Penyusun, muzik
Konduktor, kumpulan vokal
Konduktor, orkestra
Konduktor, pancaragam
Penyanyi/vokalis
Ahli muzik B41
Ahli muzik, penyanyi, dan penggubah yang lain
26531
26531
26532
26533
26534
26539
29342
39532
29341
29343
29344
New
Penari
Penari, kelab malam
Pereka tarian
Pengarah, tarian
Penyusun, tarian
Penari dan pereka tarian yang lain
26541
12292
Penerbit, wayang gambar
26541
26541
26541
26541
26541
26541
26542
26542
26543
26543
26543
26544
26545
26546
26549
29354
29356
29353
29353
29352
29355
29316
29357
12292
12292
12292
JPA
JPA
JPA
New
Pengarah, fotografi (wayang gambar)
Pengarah, pentas
Pengarah, penyiaran radio dan televisyen
Pengarah, radio dan televisyen
Pengarah, teater
Pengarah, wayang gambar
Penyunting, akhbar
Penyunting, filem dan video
Penerbit, pementasan
Penerbit, teater
Penerbit, televisyen
Pegawai penerbitan N41
Pegawai makmal filem C41
Penerbit rancangan B41
Pengarah dan penerbit filem, pementasan, dan yang berkaitan
26551
26551
26552
26552
26553
26559
29351
29359
29359
29359
JPA
New
Pelakon
Penghibur pengajuk
Tukang cerita
Tukang cerita, radio atau televisyen
Artis budaya B27
Pelakon lain
26561
26561
26561
26561
26562
26562
26562
26563
26563
26569
39525
39521
39522
39522
39524
39522
39524
39526
39527
New
Dejay
Juruhebah, radio atau televisyen
Ketua acara
Pengacara
Pembaca berita/pengulas
Pembisik
Pewawancara, media
Pembantu sokongan persembahan
Penyedia program
Juruhebah yang lain bagi radio, televisyen, dan media lain
26571
26572
26573
26574
26574
26574
26575
26575
26575
26575
26579
39541
39542
39543
39544
39544
39544
39548
39547
39546
39545
New
Akrobat
Ahli peliuk badan
Ahli silap mata
Badut
Mimik
Ventrilokis
Pelaku trapez
Pemukau ular
Penghibur sarkas, haiwan
Penjugel
Artis kreatif atau penghibur yang lain
26581
26582
26583
26584
26589
39552
39553
39559
39559
39559
Penghibur/jurulatih di zoo, taman burung dan akuatik
Penghibur/jurulatih di taman buaya
Jurulatih, anjing
Jurulatih, kuda
Penjaga dan jurulatih haiwan/burung yang lain
26591
New
Artis kreatif dan artis persembahan yang tidak dikelaskan di manamana
27111
27111
27111
New
New
New
Kapten pentadbiran makanan dan minuman
Pegawai/eksekutif makanan dan minuman
Pentadbir makanan dan minuman
27112
27112
27112
27113
27114
27115
27116
27121
New
New
New
New
New
New
New
New
Eksekutif perkhidmatan tetamu, makanan dan minuman
Kapten makanan dan minuman
Penyelaras makanan dan minuman
Personel makanan dan minuman
Pegawai, perkhidmatan tetamu
Eksekutif, operasi hotel
Pegawai penyediaan makanan C41
Pentadbir dapur
31111
31111
31111
31111
31111
31111
31111
31111
31112
31113
31114
31114
31115
31115
31116
31116
31117
31118
31119
31119
31119
31113
31113
31112
31112
31113
31113
31113
31111
JPA
JPA
31114
31114
31115
31115
31116
31116
31117
JPA
New
31119
31119
Juruteknik, fizik
Juruteknik, geofizik
Juruteknik, kimia
Juruteknik, makmal (sains fizik)
Juruteknik, sains fizik
Pembantu makmal, fizik
Pembantu makmal, kimia
Pembantu makmal, sains fizik
Penolong pegawai kaji cuaca C27
Pembantu kaji cuaca C17
Juruteknik, tanah
Pembantu makmal, tanah
Juruteknik, meteorologi
Pembantu, meteorologi
Juruteknik, geologi
Pembantu makmal, geologi
Konduktor, penyelidikan makmal estet/ladang
Pembantu makmal C17
Juruteknik kimia dan sains fizik lain
Juruteknik, astronomi
Juruteknik, oseanografi
31121
31121
31121
31121
31121
31122
31123
31124
31125
New
31121
31121
31124
31122
JPA
JPA
JPA
JPA
Juruteknik instrumen perindustrian
Juruteknik, kejuruteraan/awam
Pembantu kejuruteraan, awam
Penganggar, kejuruteraan/awam
Penyelia kerja
Pembantu teknik seni bina J29
Pembantu teknik awam J29
Juruteknik awam J17
Juruteknik seni bina J17
31131
31131
31131
31131
31131
31131
31132
31132
31133
31134
31135
31136
31139
31131
New
31131
31131
New
New
31132
31132
31133
31134
JPA
JPA
New
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik
Juruteknik, pemotongan wayar
Pembantu kejuruteraan, elektrik
Pembantu teknik, elektrik
Penyelia, elektrik
Penyelia, elektrik dan peralatan
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik (voltan tinggi)
Pembantu kejuruteraan, elektrik (sistem voltan tinggi)
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik (transmisi kuasa elektrik)
Penganggar, kejuruteraan/elektrik
Pembantu teknik elektrik J29
Juruteknik elektrik J17
Juruteknik kejuruteraan elektrik lain
31141
31141
31142
31141
31141
31146
Juruteknik, kejuruteraan/elektronik
Pembantu kejuruteraan, elektronik
Penganggar, kejuruteraan/elektronik
31143
31144
31149
JPA
JPA
New
Pembantu teknik elektronik J29
Juruteknik elektronik J17
Juruteknik kejuruteraan elektronik lain
31151
31151
31151
31151
31151
31151
31151
31151
31151
31151
31154
31154
31153
31151
31151
31152
31151
31151
31151
31155
31151
31151
31151
31151
31151
New
31154
31153
31151
31152
31151
31152
31153
31154
31154
31155
31155
31156
31157
31158
31158
31159
31157
JPA
JPA
31156
31156
31156
New
31156
JPA
New
31158
New
Juruteknik, kejuruteraan/aeroangkasa (mekanikal)
Juruteknik, kejuruteraan/aeronautik (mekanikal)
Juruteknik, kejuruteraan/automobil
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (jentera dan peralatan industri)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (motor dan enjin)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pelinciran)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (peralatan)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pertanian)
Juruteknik, kejuruteraan/sistem dan kelengkapan penyejukan dan
penghawa dingin
Juruteknik, putar
Pembantu kejuruteraan, aeronautik (mekanikal) dan kelengkapan
Pembantu kejuruteraan, automobil
Pembantu kejuruteraan, mekanikal
Pembantu kejuruteraan, mekanikal, motor, dan enjin (kecuali marin
dan aeronautik)
Penganggar, kejuruteraan/mekanikal
Pembantu teknik mekanikal J29
Juruteknik mekanikal J17
Ketua dok, dok kering
Ketua dok, dok galian
Juruteknik, kejuruteraan/marin
Pembantu kejuruteraan, marin
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pembinaan kapal)
Pembantu teknik kapal terbang A29
Juruteknik, hos hidraulik
Juruteknik, ujian
Juruteknik kejuruteraan mekanikal lain
31161
31161
31161
31162
31162
31162
31162
31162
31162
31163
31164
31165
31169
31161
31161
31161
31162
31162
31162
31162
31162
31162
31163
31164
JPA
New
Juruteknik, kejuruteraan/kimia
Juruteknik, kejuruteraan/proses
Pembantu kejuruteraan, kimia
Ahli teknologi, minyak
Juruteknik, kejuruteraan/kimia (petroleum)
Juruteknik, kejuruteraan/petroleum
Juruteknik, penapisan petroleum
Pembantu kejuruteraan, kimia (petroleum)
Pembantu makmal, penapisan petroleum
Juruanalisis, teras (petroleum dan gas asli)
Penganggar, kejuruteraan/kimia
Penolong pegawai kimia bumi C27
Juruteknik kejuruteraan kimia lain
31171
31171
31171
31171
31172
31172
31172
31172
31172
31173
31171
31171
31171
31171
31172
31172
31172
31172
31172
31173
Juruteknik, kaji logam
Juruteknik, kaji logam/ekstraktif
Pembantu kaji logam, ektsraktif
Pembantu makmal, kaji logam
Juruteknik, kaji logam/cerakin
Juruteknik, kaji logam/fizik
Juruteknik, kaji logam/foundri
Juruteknik, kaji logam/mineral radioaktif
Pembantu kaji logam, fizik
Juruteknik, kejuruteraan/perlombongan
31173
31174
31174
31174
31174
31174
31175
31176
31179
31173
31174
31174
31174
31174
31174
JPA
JPA
New
Pembantu perlombongan, am
Juruteknik peletup, telaga minyak dan gas
Juruteknik, pengekstrakan petroleum gas semula jadi
Pembantu pengekstrakan petroleum dan gas asli
Pengasid, telaga minyak dan gas
Perawat, pengasidan telaga
Penolong pegawai galian C27
Pembantu galian C17
Juruteknik perlombongan dan kaji logam lain
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31189
31188
31189
31189
31187
31189
31182
31185
31185
31184
31186
31189
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31182
31183
31184
31185
31186
31187
31188
31189
31189
31189
31188
31183
31183
31181
31187
31181
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
31189
31189
Juruteknik, lukis pelan
Pelukis pelan
Pelukis pelan, acuan
Pelukis pelan, geologi
Pelukis pelan, ilustrasi teknik
Pelukis pelan, jig dan peralatan
Pelukis pelan, kartografi
Pelukis pelan, kejuruteraan/aeronautik
Pelukis pelan, kejuruteraan/awam
Pelukis pelan, kejuruteraan/elektrik
Pelukis pelan, kejuruteraan/elektronik
Pelukis pelan, kejuruteraan/marin
Pelukis pelan, kejuruteraan/mekanikal
Pelukis pelan, kejuruteraan/sistem pemanasan dan
pengalihudaraan
Pelukis pelan, litografi
Pelukis pelan, perlombongan
Pelukis pelan, seni bina
Pelukis pelan, struktur
Pelukis pelan, teknik
Pelukis pelan, topografi
Penyurih
Pelukis pelan J17
Juruteknik landskap J17
Penolong arkitek landskap J29
Penolong pegawai senibina J29
Penolong pegawai rancangan tanah G27
Penolong pegawai perancang bandar dan desa J29
Juruteknik perancang bandar dan desa J17
Ilustrator, kejuruteraan
Ilustrator, teknik
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31191
31192
31191
31194
31195
31195
31195
31195
31197
31196
31195
31195
31195
31195
31193
31195
31195
Juruteknik, automasi/robot
Juruteknik, CAD/CAM
Juruteknik, juruukur bahan
Juruteknik, kejuruteraan/kaedah
Juruteknik, kejuruteraan/kajian kerja
Juruteknik, kejuruteraan/kajian masa dan gerakan
Juruteknik, kejuruteraan/kecekapan industri
Juruteknik, kejuruteraan/keselamatan
Juruteknik, kejuruteraan/nilai
Juruteknik, kejuruteraan/pengeluaran
Juruteknik, kejuruteraan/perancangan
Juruteknik, kejuruteraan/sistem (kecuali komputer)
Juruteknik, kejuruteraan/susun atur industri
Juruteknik, mekatronik
Pembantu kejuruteraan, kajian masa dan gerakan
Pembantu kejuruteraan, pengeluaran
31191
31191
31191
31191
31192
31193
31194
31195
31196
31197
31198
31199
31123
31123
31198
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
Pembantu teknik, ukur
Pembantu, ukur
Pereka, kejuruteraan
Pembantu ukur, bangunan
Penolong juruukur bahan J29
Pembantu teknik ukur bahan J29
Pembantu kaji bumi C17
Pembantu teknik ukur J29
Pembantu teknik ukur bangunan J29
Juruteknik ukur bahan J17
Juruteknik ukur J17
Juruteknik sains fizik dan kejuruteraan lain yang tidak dikelaskan di
mana-mana
31211
31221
31222
31222
31222
31222
31222
31223
31223
31224
31224
31224
31224
31224
31224
31225
31225
31225
31225
31226
31227
31228
31228
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Penyelia, perlombongan
Penyelia, pengkompaunan
Juruteknik, pemotongan
Penyelia, barangan siap
Penyelia, kemasan
Penyelia, pembungkusan
Penyelia, pemotong
Juruteknik, penyelenggaraan
Penyelia, penyelenggaraan
Juruteknik, gudang
Juruteknik, stor bahan
Penyelia, pembuatan
Penyelia, pengeluaran
Penyelia, stor
Penyelia, syif
Juruteknik, yard balak
Penyelia, kilang papan
Penyelia, pemeriksaan papan lapis
Penyelia, penggergaji
Penyelia, chief hookman
Penyelia, pengendali dandang
Juruteknik, kawalan kualiti
Penyelia, kawalan kualiti
31231
31231
31232
31232
New
New
New
New
Penyelia, operasi
Penyelia, projek
Penyelia, pembinaan
Penyelia, tapak
31291
31292
31293
31294
New
New
New
New
Penyelia, alam sekitar
Penyelia, kemudahan
Penyelia, am
Penyelia, logistik
31311
31312
31313
31314
31315
81610
81610
81610
81610
81610
Penghantar muatan, kuasa elektrik
Operator, papan suis elektrik
Operator, stesen hidroelektrik
Operator, loji penjanaan kuasa
Operator, turbin
31321
31322
31322
31323
81691
81692
81692
81693
Operator, enjin pegun
Operator, pemampat
Operator, pemampat/gas
Operator, loji insinerator
31324
31325
31326
31327
31328
31328
31329
81694
81695
81696
JPA
81698
81697
81699
Operator, stesen pengepaman
Operator, kelengkapan pemanasan dan pengalihudaraan
Operator, sistem penyejukan
Operator logi R3
Operator, loji kumbahan
Operator, loji rawatan air
Operator insinerator, perawatan air dan yang berkaitan yang tidak
dikelaskan di mana-mana
Operator mesin, pengeluaran ais
Operator, corong tuang
31329
31329
81699
81699
31331
New
31341
31342
31343
31344
31344
31344
31344
31344
31345
31346
31347
31348
31349
31349
31349
81551
81552
81553
81554
81554
81554
81554
81554
81555
81556
81557
81558
81591
81591
81591
Tukang pam (penapisan petroleum)
Tukang penyuling (penapisan petroleum)
Pengawal (penapisan petroleum)
Operator penyahsulfur, penapisan petroleum
Operator, loji asetilena
Operator, loji gas
Operator, loji klorin
Operator, loji oksigen
Operator, loji parafin
Pengadun (penapisan petroleum)
Operator, pengolahan/penapisan petroleum dan gas asli
Operator, stesen pengepam/petroleum dan gas asli
Operator loji penapisan petroleum dan gas asli lain
Operator, loji pencairan/gas
Pengisi dan penguji silinder (gas termampat dan gas cecair)
31351
31351
81228
81228
Pengawal, mesin penggelek, logam
Pengeset, pandu arah
31391
31392
31393
JPA
JPA
New
31411
31412
31412
31413
31413
31414
31414
31415
31415
31416
31417
32111
32112
32112
32113
32113
32114
32114
32115
32115
32116
JPA
Juruteknik, biologi
Juruteknik, entomologi
Pembantu, entomologi
Juruteknik, botani
Pembantu makmal, penyelidikan/botani
Juruteknik, pembiakbakaan buatan
Pembantu makmal, penyelidikan, pembiakbakaan buatan
Juruteknik, zoologi
Pembantu makmal, penyelidikan/zoologi
Taksidermis
Penolong pegawai hidupan liar G27
31421
31422
31423
31424
31424
31424
31424
31424
31424
31424
32121
32121
32123
32124
32124
32124
32124
New
New
New
Juruteknik, agronomi
Juruteknik, penyelidikan tanaman
Juruteknik, sains tanah
Juruteknik, florikultur
Juruteknik, hortikultur
Juruteknik, olerikultur
Juruteknik, pomologi
Juruteknik, tapak semaian
Superintenden/penyelenggara padang
Teknik, padang rumput/golf
Penyelia, loji
Penolong pegawai teknologi makanan C27
Penolong pegawai penyediaan makanan C27
Juruteknik, pemprosesan makanan
31425
31425
31426
35011
35012
JPA
Konduktor, luar dan kilang/ladang getah
Konduktor, luar dan kilang/ladang kelapa sawit
Penolong pegawai pertanian G27
31431
31431
31431
31432
32122
32122
32122
JPA
Juruteknik, arborikultur
Juruteknik, perhutanan
Juruteknik, silvikultur
Penolong pemelihara hutan G27
31441
31442
31442
JPA
New
New
31511
31512
31493
JPA
Juruteknik, keselamatan trafik udara
Penolong pegawai, kawalan trafik udara A29
31521
31522
31523
31524
31525
31427
31428
31453
JPA
New
Pengawal tambatan
Juragan, perahu layar
Penyelia trafik (kapal kargo)
Penolong pegawai laut A29
Juruteknik, enjin (bot)
31531
31532
31533
New
New
New
31591
31592
31451
31452
Ketua stesen
Penyelia perkhidmatan pengangkutan jalan
31599
31452
Juruteknik pengangkutan lain
31601
JPA
Penolong pegawai sains C27
32111
JPA
Juru x-ray U29
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32121
32122
32122
32122
32122
32122
32123
32124
32125
32126
32129
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32111
32112
JPA
JPA
JPA
New
Juruteknik, anatomi
Juruteknik, bakteriologi
Juruteknik, bank darah
Juruteknik, biofizik
Juruteknik, biokimia
Juruteknik, ekologi
Juruteknik, farmakologi
Juruteknik, genetik
Juruteknik, hematologi
Juruteknik, histologi
Juruteknik, sitologi
Juruteknik, fisiologi
Juruteknik, patologi
Juruteknik, sains perubatan
Juruteknik, serologi
Juruteknik, tisu
Pembantu, parasitologi
Juruteknologi makmal perubatan U29
Juruteknik perubatan U19
Penolong Pegawai Perubatan U29
Juruteknik makmal perubatan dan patologi lain
32131
32280
Pembantu, farmaseutikal
Penolong pegawai perikanan G27
Juruteknik, penetasan/udang
Penyelia, penetasan/udang
Penyelia, perkhidmatan kereta api
Penyelia, kereta api LRT
Inspektor, kereta api
32132
32133
32280
JPA
Pembantu makmal, farmaseutikal
Pembantu farmasi U29
32141
JPA
32151
32152
32152
32266
32291
32291
Pegawai osteopati, umum
Juruteknik, ortopedik
Juruteknik, prostetik
32211
32211
32211
32211
32211
32212
32212
32212
32212
32212
32213
32213
32213
32214
32219
32311
32311
32311
32311
32311
32312
32312
32312
32312
32312
32313
32313
New
JPA
32313
Pengajar jururawat
Jururawat
Jururawat, kesihatan awam (perubatan)
Matron, perubatan
Tutor jururawat
Jururawat, bilik bedah
Jururawat, khas
Jururawat, ortopedik
Jururawat, pediatrik
Jururawat, psikiatri
Jururawat, kesihatan pekerjaan
Jururawat, perindustrian
Medik kilang
Jururawat U29
Profesional bersekutu kejururawatan lain (kecuali pergigian)
32221
32222
32320
JPA
Bidan
Jururawat masyarakat U19
32301
32302
32302
32303
32304
32305
32306
32307
32307
32308
32309
32411
32416
32412
32413
32414
32415
32294
New
32295
32420
32420
Pengamal perubatan, tradisonal Melayu
Pendispens, ubat tradisional Cina
Pengamal perubatan, tradisional Cina
Pengamal perubatan, tradisional India (ayurveda)
Pengamal perubatan, tradisional India (homeopati)
Pengamal akupuntur
Pengamal homeopati
Bomoh kampung
Pengamal naturopati
Bomoh agama
Pengamal perubatan tradisional dan komplementari lain
32401
32402
32403
32404
32405
32271
32272
32273
JPA
JPA
Pembantu, veterinar
Pembantu, veterinar/permanian beradas
Pemvaksin, veterinar
Penolong pegawai veterinar G27
Pembantu veterinar G17
32511
32511
32511
32512
32513
32251
32251
32251
32252
JPA
Jururawat, kesihatan awam/pergigian
Jururawat, pergigian
Jururawat, sekolah/pergigian
Pembantu, pergigian
Jururawat pergigian U29
32521
New
32531
32531
32531
32531
New
32210
32210
32210
Juruteknologi pergigian U29
Juruteknik rekod perubatan
Feldcer
Pembantu makmal, perubatan
Pembantu, hospital
Pembantu, perubatan
32532
32532
32533
New
New
JPA
Pembantu, klinik
Pengajar, klinikal
Pembantu perubatan U29
32541
32241
Pakar optik, pendispensan kanta lekap
32551
32552
32559
New
JPA
New
Juruelektroterapi
Jurupulih perubatan U29
Juruteknik dan pembantu fisioterapi lain
32561
32561
32561
32562
32563
32563
32564
32565
32569
New
31392
31391
31392
31393
31393
31394
New
New
Operator peralatan radiograf
Operator peralatan radiograf, perubatan, am
Operator, kelengkapan perubatan x-ray
Operator, peralatan elektrokardiograf
Operator, peralatan elektroensefalograf
Operator, peralatan pengimbasan
Operator sonografi
Operator ultrasonografi
Pembantu perubatan lain
32571
32571
32571
32572
32573
32573
32573
32573
32574
32575
32576
32577
31521
31524
New
JPA
32222
31526
31525
New
JPA
31523
JPA
JPA
Inspektor, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Inspektor, kualiti produk
Juruteknik, kesihatan dan keselamatan
Penolong pegawai kesihatan persekitaran U29
Inspektor, keselamatan dan kesihatan/pencemaran
Inspektor, keselamatan dan kesihatan/perlindungan pengguna
Inspektor, kesihatan awam
Inspektor, sanitari
Penolong pegawai kawalan alam sekitar C27
Inspektor, keselamatan/kenderaan
Penolong pemeriksaan kilang dan jentera J29
Pemeriksa kereta motor A17
32581
New
Pekerja ambulans
32591
New
Profesional bersekutu kesihatan yang tidak dikelaskan di manamana.
33111
33112
33113
33114
33115
33119
34121
34122
34123
34124
34125
34125
33121
33121
33121
33121
33122
33122
33122
33122
New
New
New
New
New
New
New
New
33131
33131
33132
33133
New
34110
JPA
New
Broker, sekuriti
Broker, stok dan saham
Broker, pertukaran asing
Ahli bursa / Jober
Broker, pelaburan
Peniaga dan broker sekuriti dan kewangan lain
Pegawai, gadai janji
Pegawai, pinjaman
Pegawai/Eksekutif, kawalan kredit
Penyelia, kredit
Eksekutif, tuntutan
Pegawai, lejar am
Pegawai/Eksekutif, kos
Pengawal kos
Pembantu, kewangan
Penolong pegawai, akaun
Penolong juruaudit W27
Penyelia, kewangan
33134
JPA
Penolong akauntan W27
33141
33142
33143
33144
33149
JPA
39212
39213
39214
New
Penolong pegawai perangkaan E27
Pembantu, matematik
Pembantu, aktuari
Pembantu, penyelidik
Profesional bersekutu perangkaan, matematik, dan aktuari lain
33151
33151
33152
33153
33153
33154
33155
33155
33156
33157
33158
33159
34171
34172
JPA
34172
New
JPA
34172
34172
34173
34174
JPA
New
Jurulelong
Pentaksir
Penolong pegawai penaksir W27
Penilai
Pentaksir hasil
Penolong pegawai penilaian W27
Inspektor, tuntutan
Pentaksir, tuntutan
Ajuster, insurans
Pentaksir, insurans
Penolong pengawai penyelidik Q27
Penilai dan pentaksir lain
33211
33212
33213
34131
34132
34133
Ejen, insurans
Broker, insurans
Penaja jamin, insurans
33221
33221
33222
33223
33224
33225
33225
33225
33225
33225
33225
33226
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33227
33228
33228
33228
33229
33229
New
New
34154
34155
34156
34156
34152
34152
34152
34153
34152
34201
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
34201
New
New
New
New
New
Peraih
Peruncit
Penasihat, khidmat lepas jualan
Pencari langganan
Wakil jualan
Jurujual, pelancongan
Jurujual, teknikal
Ejen, jualan/kejuruteraan
Ejen, jualan/teknikal
Penasihat, teknikal
Wakil jualan teknikal
Jurujual, perkhidmatan peniagaan/pengiklanan
Eksekutif, eksport
Eksekutif, jualan
Eksekutif, pemasaran
Eksekutif, pembangunan perniagaan
Eksekutif, pentadbiran jualan
Eksekutif, produk/jenama
Juruanalisis/Eksekutif, penyelidikan pasaran
Jurutera, jualan
Jurutera, aplikasi (jualan)
Perunding lapangan
Jurujual sokongan
Jurutera sokongan kawasan (jualan)
Wakil, perkhidmatan perniagaan (kecuali pengiklanan)
Jurujual, kereta
Jurujual, kenderaan bermotor
Jurujual, motosikal
Pegawai komersil, kereta api
Wakil jualan komersil lain
33231
33231
New
New
Eksekutif, perancangan dan pengagihan
Pegawai/Eksekutif, pembelian
33231
33231
33231
33232
33239
34161
New
New
34162
New
Pembeli
Pembeli, pembelian
Pembeli, pembelian pengeluaran
Ejen, pemerolehan
Pembeli dan pegawai pembelian lain
33241
34202
Broker, komoditi
33311
33312
34203
34203
Ejen, pelepasan dan pengangkutan
Ejen, perkapalan
33321
33322
33323
33324
34191
34192
34192
34192
Perunding, pameran dan konvensyen
Penganjur, pameran dan konvensyen
Perunding, pelancongan
Penganjur, pelancongan
33331
33332
34204
34204
Ejen, pekerjaan
Pegawai penempatan pekerjaan
33341
33341
33342
33343
33344
34141
New
34142
34143
34144
Ejen, hartanah
Perancang hartanah
Ejen, harta
Peniaga harta benda (harta)
Perunding (harta)
33391
33392
33393
33394
33395
33399
34205
34205
34205
34205
34205
New
Ejen, kesusasteraan
Ejen, persembahan muzik
Ejen, sukan
Ejen, teater
Penganjur, sukan
Ejen perkhidmatan perniagaan lain
33411
33411
33411
33411
33411
33411
33411
33412
33412
33413
33414
33415
33416
33417
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
JPA
JPA
JPA
Penyelia, akaun
Penyelia, kemasukan data
Penyelia, kerani kemasukan wad hospital
Penyelia, kerani pemfailan
Penyelia, pentadbiran
Penyelia, perkeranian
Penyelia, unit rekod perubatan
Penyelia, kerani personel
Penyelia, sumber manusia
Pelatih pengurusan
Pentadbir kilang
Penolong pegawai latihan E27
Penolong pegawai tadbir N27
Penolong pegawai tadbir tanah N27
33421
New
Setiausaha undang-undang
33431
33431
33431
33431
33431
33431
33431
33431
33432
New
New
New
New
39221
39221
New
24902
39222
Jurulapor kata demi kata
Ketua setiausaha, pejabat
Pembantu surat-menyurat
Setiausaha eksekutif
Setiausaha eksekutif, jawatankuasa
Setiausaha eksekutif, pentadbiran bukan kerajaan
Setiausaha, pentadbiran
Setiausaha, syarikat
Setiausaha eksekutif, pentadbiran kerajaan
33433
33433
33433
33434
33435
33436
33437
39223
39223
39223
39111
39112
JPA
JPA
Konsul
Kourier, diplomatik
Pegawai konsul
Pegawai eksekutif, kerajaan
Pegawai eksekutif, badan berkanun
Bentara mesyuarat N27
Bentara parlimen N11
33441
New
Setiausaha, perubatan
33491
New
Setiausaha, sekolah
33511
33511
33511
33512
33513
39114
39114
39114
39114
JPA
33521
New
Penolong pegawai, cukai/penganggar
33531
33532
New
New
Pegawai, faedah sosial
Pegawai, tuntutan keselamatan sosial
33541
33541
33541
33542
New
New
New
JPA
Inspektor, pelesenan
Pegawai, pelesenan
Pegawai, pengeluaran pasport
Penolong penguasa imigresen KP27
33551
33552
33553
39121
39122
JPA
Inspektor, polis
Detektif, polis
Penolong pegawai siasatan KR29
33561
33562
33563
33564
33565
33566
33567
33568
39119
39119
39119
JPA
New
New
JPA
JPA
Inspektor, perkhidmatan awam
Inspektor, pentadbiran kerajaan
Pegawai, suruhanjaya perkhidmatan awam
Penolong pegawai Kesatria S27
Pegawai, RELA
Tentera wataniah
Penolong pegawai pertahanan awam KP27
Pegawai perhubungan preman KP19
33591
33591
33591
33591
33591
33592
33593
33594
33595
33595
33596
33597
33598
31511
39117
31512
39118
31513
JPA
JPA
JPA
39119
New
39119
JPA
JPA
Inspektor, bangunan
Inspektor, harga
Inspektor, kebakaran dan keselamatan
Inspektor, timbang dan sukat
Pakar, pencegahan kebakaran
Penolong pegawai pendaftaran KP27
Penolong penguasa penjara KX27
Penolong pegawai penguatkuasa N27
Inspektor, upah
Pegawai penyiasat SPRM
Pegawai pengundian
Penolong penguasa bomba KB29
Penolong pegawai keselamatan KP27
34111
34112
JPA
JPA
Inspektor, kastam
Inspektor, kastam dan sempadan
Inspektor, sempadan
Pegawai, pemeriksaan pasport
Penolong penguasa kastam W27
Pembantu undang-undang L29
Penolong pegawai Syariah LS27
34113
34114
34115
JPA
JPA
JPA
Penolong pegawai hal ehwal Islam S27
Penolong pegawai antidadah S27
Penguasa bekalan air J17
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34121
34122
34123
34124
34125
34126
34127
34128
34129
34129
39302
39305
39305
39305
39304
39302
39302
39301
39302
39301
39305
39304
39304
39303
39302
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
New
Pegawai kebajikan, industri
Pegawai kebajikan, percubaan
Pegawai parol, profesional bersekutu
Pegawai percubaan, profesional bersekutu
Pegawai, perancang keluarga
Pekerja kebajikan sosial
Pekerja kebajikan sosial, kerja kes
Pekerja sosial
Pekerja sosial, kebajikan kanak-kanak
Pekerja sosial, kerja berkumpulan
Pekerja sosial, masalah remaja
Pekerja sosial, masyarakat
Pekerja sosial, perubatan
Pekerja sosial, psikiatri
Penganjur kebajikan, wanita
Penyelia pembangunan masyarakat
Penolong pegawai pembangunan masyarakat S27
Penolong pegawai psikologi S27
Penolong pegawai penerangan S27
Penolong pegawai penyelidik sosial N27
Penolong pegawai perhubungan perusahaan S27
Penolong pegawai ehwal ekonomi E27
Penolong pegawai belia dan sukan S27
Pembantu, kaunselor
Profesional bersekutu kerja sosial lain
34131
34132
34133
34134
34139
39601
39602
39603
29405
39603
Sami, profesional bersekutu
Biarawati, profesional bersekutu
Pengkhutbah
Bilal
Profesional bersekutu keagamaan lain
34211
34212
34219
39561
39561
New
Ahli sukan
Atlet
Atlet, ahli sukan, dan profesional bersekutu lain yang berkaitan
34221
34221
34221
34222
34223
34224
34224
34224
34224
34225
34226
34226
34227
34228
34229
39562
39562
39563
JPA
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Pegawai sukan
Pengadil
Pengurus pasukan, sukan/permainan
Jurulatih kawad S17
Jurulatih, senamrobik
Jurulatih, judo
Jurulatih, karate
Jurulatih, silat
Jurulatih, taekwando
Jurulatih, tenis
Jurulatih, tai-chi
Jurulatih, yoga
Jurulatih, renang
Jurulatih, pengajar dan pegawai sukan lain (indoor)
Jurulatih, pengajar dan pegawai sukan lain (outdoor)
34231
34232
39564
39565
Pengajar, kecergasan fizikal
Pengajar, biliard
34233
34234
34235
34236
34237
34238
34239
39565
39565
39566
33909
New
New
New
Pengajar, bridge
Pengajar, catur
Joki
Pengajar, pelayaran
Pengajar, tunggang kuda
Pemandu aktiviti lasak
Penyelia, rumah kelab
34311
34312
34313
34313
34313
34314
34314
34315
34315
34315
34316
34319
31311
31312
31313
31313
New
31314
31314
31314
31314
31314
JPA
New
Jurugambar
Jurugambar, ilustrasi komersil
Jurugambar, akhbar
Jurugambar, berita
Wartawan gambar
Jurugambar, udara
Mikrofotografer
Jurugambar, mikrofotografi
Jurugambar, perubatan
Jurugambar, saintifik
Ahli fotografi B27
Jurugambar lain
34321
34321
34321
34321
34321
34322
34322
34322
34322
34322
34322
34322
34322
34322
34323
34323
34324
34324
34324
34324
34324
34325
34325
34326
34329
39511
39511
39511
39511
39511
39512
39512
39512
39512
39512
39512
39512
39512
39512
39513
39513
39514
39514
39514
39514
39514
39515
39515
39517
New
Artis, grafik
Artis, pereka
Ilustrator, buku
Ilustrator, pengiklanan
Pereka bentuk, poster
Artis, pameran
Juruhias, pameran
Juruhias, pameran/jendela pamer
Pedagang alatan visual
Pereka bentuk, armorial
Pereka bentuk, pameran
Pereka bentuk, pameran, jendela pamer
Pereka bentuk, pemandangan
Pereka bentuk, pertunjukan
Juruhias, dalaman
Pereka bentuk, hiasan dalaman
Pereka bentuk, barang kemas
Pereka bentuk, bungkusan
Pereka bentuk, kasut
Pereka bentuk, kerja logam/perhiasan
Pereka bentuk, perabot
Juruhias, set wayang gambar
Pereka bentuk, set teater
Pengubah bunga
Pereka bentuk dan juruhias dalaman lain
34331
34332
34333
34334
JPA
JPA
JPA
JPA
34341
34341
34342
34343
34343
34343
51221
New
New
51221
New
New
Penolong pegawai arkib S27
Penolong kurator S27
Penolong pegawai perpustakaan S27
Penolong pegawai penerbitan N27
Ketua jurumasak
Jurumasak kanan
Jurumasak eksekutif
Jurumasak
Jurumasak barbekiu
Jurumasak dim sum
34343
34343
34343
New
New
New
Jurumasak masakan Melayu
Jurumasak pastri
Chief de partie
35111
35111
35111
35111
35111
35111
35111
35111
35111
35111
35112
35113
35113
35114
31143
41421
41421
41421
41421
41421
41422
New
New
New
31145
New
New
JPA
Juruteknik, komputer
Operator, kelengkapan jitu komputer
Operator, kelengkapan jitu komputer/konsol
Operator, kelengkapan jitu komputer/pencetak kelajuan tinggi
Operator, komputer
Operator, konsol
Operator, pemprosesan data elektronik (EDP)
Pembantu kejuruteraan, komputer
Penolong penyelia, pemprosesan data elektronik (EDP)
Penyelia, pemprosesan data elektronik (EDP)
Juruteknik, semikonduktor
Juruteknik, sistem maklumat
Pembantu, teknologi maklumat
Juruteknik komputer FT17
35121
35121
35121
35121
35122
35122
35122
35122
35122
35122
35122
35122
35123
31201
31201
31201
New
New
New
New
New
New
New
31202
New
JPA
Juruteknik, meja bantuan
Juruteknik, sokongan komputer peribadi
Juruteknik, teknologi maklumat
Penolong pegawai, teknologi maklumat
Operator, meja bantuan komputer
Pembantu, kejuruteraan komputer
Pembantu, komputer
Pembantu, komunikasi
Pembantu, pangkalan data
Pembantu, pengaturcaraan komputer
Pembantu, perkhidmatan komputer/pengguna
Penolong juruanalisis sistem komputer
Penolong pegawai teknologi maklumat F29
35131
35131
35131
New
31202
31202
Juruteknik, rangkaian komputer
Juruteknik, rangkaian sokongan
Pembantu, komputer/juruanalisis sistem
35141
35141
35141
New
New
New
35211
35211
35211
35211
35212
35212
35212
35212
35213
35214
35215
35216
35216
35216
35216
35216
35216
31315
New
New
31315
31318
31318
31318
31318
31328
31324
JPA
New
31145
New
31327
31323
31325
Juruteknik, laman web
Pengendali web
Pentadbir, laman web
Jurugambar, wayang
Operator, audio/visual
Pembantu, produksi
Pembantu, wayang gambar
Juruteknik, kesan bunyi
Pengadun alih suara
Pengadun bunyi
Penyunting, bunyi
Jurutayang, pawagam
Pegawai, radio kapal
Penolong pegawai makmal filem C27
Juruteknik, penyiaran
Juruteknik, peralatan audio dan video
Operator, peralatan penyiaran
Operator, peralatan penyiaran, radio dan televisyen
Operator, peralatan radio/pangkalan darat
Operator, peralatan radio/penerbangan
35216
35216
35219
31321
31326
New
Operator, peralatan telekomunikasi
Operator, peralatan transmisi/radio dan televisyen
Juruteknik penyiaran lain
35221
35221
35221
35229
31142
31142
31142
New
Juruteknik, kejuruteraan/aeroangkasa (telecommunication)
Juruteknik, kejuruteraan/telekomunikasi
Pembantu kejuruteraan, telekomunikasi
Juruteknik kejuruteraan telekomunikasi lain
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41108
41109
New
New
44197
New
51212
New
41201
New
41201
New
New
New
New
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
Kerani am pejabat
Kerani, pejabat
Kerani, penerbitan
Kerani, pentadbiran
Kerani, perkhidmatan bilik
Kerani, sulit
Kerani, surat-menyurat
Kerani, teknologi maklumat
Ketua, kerani
Ketua, pejabat
Pekerja, politik
Pembantu, pentadbiran
Penyelia, sistem maklumat pengurusan
Kerani, sistem maklumat pengurusan
Pembantu tadbir perkeranian/Operasi N17
Penolong pegawai tanah NT27
Pembantu belia dan sukan S17
Pembantu tadbir tanah N17
Pembantu penerbitan N17
Penyelia rancangan tanah G17
Kerani pejabat am lain
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41202
41203
41203
41203
41204
41205
41206
41207
41209
New
41111
41111
41111
41111
41111
41111
41111
New
41111
New
New
New
JPA
JPA
New
Pembantu, pentadbiran (kesetiausahaan)
Setiausaha
Setiausaha, pemprosesan kata
Setiausaha, penaipan
Setiausaha, sulit
Setiausaha, trengkas
Setiausaha, trengkas/penaipan
Jurulapor kata demi kata/ hansard
Pembantu peribadi
Pembantu wartawan/wartawan
Setiausaha, bayaran masuk
Setiausaha, jualan
Setiausaha, golf
Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha Pejabat, Gred N27
Pembantu wartawan/wartawan S17
Setiausaha lain yang tidak dikelaskan di mana-mana
41311
41311
41311
41311
41311
41311
41311
41312
41319
41122
41121
41121
41121
41123
41121
41121
41122
New
Jurutaip
Jurutaip, audio
Jurutaip, perangkaan
Jurutaip, trengkas
Juruteletaip
Jurutrengkas
Justowriter
Kerani, pemprosesan kata
Operator pemproses kata lain dan yang berkaitan
41321
41321
41322
41323
41324
41329
41131
41133
JPA
41207
41207
New
Kerani, kemasukan data/komputer
Kerani, kemasukan data/mel elektronik
Operator mesin prosesan data F11
Kerani, indek
Penjaga rekod
Operator kemasukan data lain
42111
42112
42113
42114
42115
42116
42119
42122
42121
42124
42123
42123
41209
New
Juruwang, bank
Kerani, kaunter wang tunai
Kerani, pos
Penukar wang
Pengisih mata wang
Kerani, deposit selamat
Kerani juruwang bank dan yang berkaitan
42121
42121
42122
42123
42129
42127
42127
42126
42125
New
Kerani, kaunter pertaruhan
Kerani, penerima taruhan
Krupier
Kerani, kasino
Pekerja pertaruhan, krupier, dan permainan lain
42131
42132
42139
42131
42132
New
Broker gadaian
Peminjam wang
Broker gadaian dan peminjam wang lain
42141
42141
42142
42143
42144
42145
42145
42145
42145
42145
42145
42149
42191
42191
42192
42193
42194
41208
41208
41208
41208
41208
41208
New
Pemungut, bayaran
Pemungut, bil
Pemungut, derma
Pemungut, hutang
Pemungut, sewa
Kerani, sewa
Kerani, sewa/kenderaan berat
Kerani, sewa/kereta/limosin
Kerani, sewa/pakaian
Kerani, sewa/peralatan audio visual
Kerani, sewa/pita video
Pemungut hutang dan pekerja berkaitan lain yang tidak dikelaskan
di mana- mana
42211
42212
42213
42213
42214
42219
42211
42212
42213
42213
42219
New
Kerani, pengeluaran tiket/perjalanan
Kerani pelancongan/penerbangan
Kerani, agensi pelancongan
Kerani, pelancongan
Kerani, tempahan
Kerani perunding perjalanan lain dan yang berkaitan
42221
42221
42222
42223
42224
42225
42226
42227
42229
42226
42226
New
JPA
New
New
42224
JPA
New
Kerani, janji temu
Kerani, maklumat
Penyelia, perkhidmatan pelanggan
Pembantu penerangan S17
Telemarketer, jurujual
Kerani, call center
Pramugari darat
Pegawai khidmat pelanggan N17
Kerani pusat perhubungan pelanggan lain
42231
42231
42231
42231
Operator, telefon (ibu sawat cawangan persendirian)
Operator, telefon (ibu sawat telefon)
42231
42232
42233
42239
42231
42232
42239
New
Telefonis
Operator papan suis, telefon
Penyelia perkhidmatan telekomunikasi
Operator papan suis telefon lain
42241
42242
42243
42243
42243
42249
42222
New
New
New
New
New
Penyambut tetamu hotel
Kerani, meja penerangan hotel
Pembantu, tempahan
Penolong penyelia, tempahan
Penyelia, tempahan
Penyambut tetamu hotel lain
42251
42252
42253
42259
42290
New
New
New
Kerani, aduan pelanggan
Kerani, pertanyaan kaunter
Kerani, pertanyaan
Kerani pertanyaan lain
42261
42262
42263
42264
42265
42266
42266
42266
42266
42266
42267
42269
42222
42223
42225
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Penyambut tetamu
Penyambut tetamu, perubatan
Penyambut tetamu, pergigian
Penyambut tetamu, telefon
Penyambut tetamu, pejabat depan
Pegawai, pejabat depan
Pembantu, pejabat depan
Penolong penyelia, pejabat depan
Penyelia, pejabat depan
Personel, pejabat depan
Ejen, perkhidmatan tetamu
Penyambut tetamu lain
42271
42272
42273
New
New
New
Penemu duga penyelidikan pasaran
Penemu duga pendapat awam
Penemu duga tinjauan
42291
42292
42293
42299
New
New
New
New
Kerani, kemasukan hospital
Penemu duga, kelayakan
Pakar, kelayakan
Pekerja maklumat pelanggan lain yang tidak dikelaskan di manamana
43111
43111
43111
43111
43111
43112
43112
43112
43112
43112
43112
43112
43112
43112
43112
43113
43114
43115
41301
41301
41301
41301
41301
41302
41301
41302
New
New
New
41302
41302
41301
New
JPA
JPA
41305
Kerani, lejar
Kerani, mesin simpan kira
Kerani, simpan kira
Penyimpan kira
Penyimpan kira, lejar
Juruanalisis perakaunan, bank
Juruaudit malam
Kerani, akaun
Kerani, akaun belum bayar
Kerani, akaun belum terima
Kerani, akaun dan promosi
Kerani, invois
Kerani, lelong
Kerani, mesin perakaunan
Kerani, pentadbiran dan perakaunan
Pembantu penaksir W17
Pembantu juruaudit W17
Kerani, aktuari
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43115
43116
43117
43117
43117
43117
43117
43117
43117
43117
43118
43119
41304
41303
41305
41305
41305
41305
41305
New
41305
41305
New
41305
41305
41305
41305
41305
41305
41303
41303
41305
New
JPA
41308
New
41307
41306
41307
41307
41306
New
JPA
New
Kerani, audit
Kerani, bank
Kerani, bon
Kerani, broker saham
Kerani, cagaran
Kerani, cukai
Kerani, gadai janji
Kerani, kawalan kredit
Kerani, keselamatan
Kerani, kewangan
Kerani, kewangan estet/ladang
Kerani, kredit
Kerani, pelaburan
Kerani, pelarasan
Kerani, pembrokeran
Kerani, pendaftaran saham dan stok
Kerani, perkadaran
Kerani, rumah penjelasan, perbankan
Pembantu, bank
Pembantu, broker
Pembantu, kawalan kredit
Pembantu akauntan W17
Kerani, bil
Kerani, harta
Kerani, kos
Kerani, masa
Kerani, penganggaran
Kerani, pengiraan kos
Kerani, tunai pejabat
Pembantu, kos
Pembantu tadbir kewangan W17
Kerani perakaunan dan simpan kira
43121
43122
43123
43123
43123
43123
43124
43125
43126
43127
43128
43128
43128
43128
43128
43128
43128
43128
41411
New
41413
New
41413
41413
JPA
JPA
JPA
JPA
New
New
New
New
41203
New
New
41203
Kerani, perangkaan
Kerani, penggredan
Penghitung, data sosial dan ekonomi
Penghitung, lapangan
Penghitung, pendapat umum
Penghitung, penyelidikan pasaran
Pembantu perangkaan E17
Pembantu ehwal ekonomi E17
Pembantu penilaian W17
Pembantu penyelidik Q17
Kerani, penajajaminan insurans
Kerani, pinjaman buku
Kerani, tuntutan
Pembantu penyelia, insurans/penaja jaminan
Pembantu, insurans/pelarasan
Pembantu, insurans/penaja jaminan
Pembantu, insurans/polisi
Pembantu, insurans/tuntutan
43131
43131
43132
41306
41306
New
Kerani, gaji
Kerani, upah
Pembayar gaji
43211
43211
New
41511
Kerani, bahan mentah
Kerani, bekalan
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43211
43212
43212
43212
43212
43212
43212
43212
43213
43213
43213
43214
43215
43216
43216
43216
43216
43217
43217
43217
43217
43217
43217
43217
43218
43219
41511
New
New
41511
New
New
New
New
New
New
41511
New
New
New
New
41512
41512
New
41512
New
New
41513
41513
New
41514
41515
41516
41516
41516
New
41517
41517
41517
41517
41517
41517
41517
41518
New
Kerani, gudang
Kerani, penerimaan
Kerani, penghantaran dan penerimaan
Kerani, stor
Kerani, stor bahan mentah
Pekerja stor
Pembantu, gudang
Pembantu, penerimaan stor
Pembantu, stor
Pengawal, stor
Penjaga stor
Penjaga stor, bahan
Penjaga stor, barangan siap
Penyelaras, stor
Kerani, kawalan stok
Kerani, kawalan/makanan dan minuman
Kerani, stok
Kerani, stok estet/ladang
Kerani, stok rekod
Pengendali, stok
Pengisi, stok
Kerani, timbangan
Kerani, titian timbangan
Pengawal keselamatan, titian timbangan
Kerani, perkapalan
Kerani, pemeriksa barang
Kerani, bekalan linen/hotel dan penginapan
Kerani, dapur/hotel
Kerani, inventori
Kerani, pembelian inventori
Kerani, angkut barang
Kerani, angkut barang/barang masuk
Kerani, angkut barang/laluan
Kerani, angkut barang/penghantaran
Kerani, angkut barang/terimaan
Kerani, angkut barang/trafik
Kerani, kargo
Kerani, import-eksport
Kerani stok lain
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
43221
New
New
New
New
New
New
New
41523
New
41523
New
New
New
New
41524
41522
41523
New
Kerani, estet/ladang
Kerani, kawalan pengeluaran
Kerani, kejuruteraan
Kerani, kualiti dan ekologi
Kerani, operasi
Kerani, pejabat kilang
Kerani, pembalakan
Kerani, pembelian/perolehan
Kerani, pembungkusan
Kerani, pemerolehan
Kerani, pengurusan pesanan
Kerani, pentadbiran pengeluaran
Kerani, penyelenggaraan
Kerani, penyelenggaraan motor
Kerani, penyelidikan/makanan dan minuman
Kerani, perancangan/bahan
Kerani, pesanan/bahan
Penyelaras tapak
43222
43222
43222
43223
43224
43225
43225
43225
43225
43225
43225
43225
43225
43225
43225
43226
43226
43226
43227
43227
43228
43229
New
New
New
New
41521
41524
New
New
New
New
New
New
New
41524
New
New
New
New
New
New
JPA
New
Kerani, perkakas
Kerani, perkhidmatan
Kerani, tapak
Kerani, loji janakuasa
Kerani, perancangan/pengeluaran
Kerani, jualan
Kerani, jualan dan pemasaran
Kerani, jualan tempatan
Kerani, kaunter jualan
Kerani, pemasaran
Kerani, pentadbiran jualan
Kerani, pentadbiran jualan pengeluaran
Kerani, telejualan
Kerani, tempahan jualan
Penyelaras, jualan
Kerani, juruteknik
Kerani, penyelenggara kemudahan
Kerani, teknikal
Kerani, jaminan kualiti
Kerani, kawalan kuantiti
Pembantu pemeriksa kilang dan jentera J17
Kerani pengeluaran lain
43231
43231
43232
43232
43232
43232
43232
43232
43232
43232
43233
43233
43233
43233
43233
43233
43234
43234
43234
43234
43234
43234
43235
43235
43235
43235
43235
43235
43235
43235
43236
43237
43238
43239
New
44001
44002
44002
44002
44002
44002
44002
44002
44002
44003
44003
44003
44003
44003
44003
44004
44004
44004
44004
44004
44004
44005
New
44005
44005
44005
44005
44006
44006
JPA
New
JPA
New
Kerani, logistik
Kerani, pengangkutan
Inspektor, perkeranian/ perkhidmatan pengangkutan kereta api
Kerani, pengangkutan barangan/kereta api
Pegawai tuntutan, kereta api
Pengawal, perkeranian/kereta api
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan kereta api
Penghantar, perkeranian/kereta api
Penghantar, perkeranian/landasan kereta api
Penjaga yard, kereta api
Inspektor, perkeranian/ perkhidmatan pengangkutan jalan
Inspektor, perkhidmatan bas
Pengawal perkeranian/perkhidmatan pengangkutan jalan
Penghantar, perkeranian/bas
Penghantar, perkeranian/pengangkutan jalan (kecuali bas dan trak)
Penghantar, perkeranian/trak
Kerani, operasi penerbangan
Kerani, operasi pengangkutan udara
Kerani, penghantaran/pengangkutan udara
Kerani, trafik
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan pengangkutan udara
Penghantar, perkeranian/pesawat
Jurudermaga
Kerani, perkapalan dan pembelian
Pegawai, feri
Pengawal apungan
Pengawal, kerani/ perkhidmatan pengangkutan laut
Penghantar, perkeranian/bot
Penghantar, perkeranian/saluran paip gas
Penghantar, perkeranian/saluran paip minyak
Penyelia jeti N3
Penyelaras, perkapalan
Pembantu kawalan trafik udara A17
Kerani pengangkutan lain
44111
44112
44113
44114
44119
41206
41206
New
JPA
New
Kerani, perpustakaan
Pembantu, perpustakaan
Penyusun fail, perpustakaan
Pembantu perpustakaan S17
Kerani perpustakaan lain
44121
44122
44122
44123
44123
44124
44124
44124
44124
44125
44125
44125
44126
44129
43001
43004
New
43003
43003
43004
43004
43004
43004
43002
41207
41207
JPA
New
Posmen
Kerani, mel/penghantaran
Pembantu, mel/penghantaran
Penghantar, proses
Penghantar, saman
Kerani, mel/pengisihan
Pengawal, perkeranian, depot mel
Pengawal, perkeranian/mel
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan pos
Kerani, mel
Kerani, senarai/alamat
Kerani, senarai/mel
Penghantar notis N3
Kerani pembawa mel dan pengisihan lain
44131
44132
44132
44139
49002
41412
41412
New
Pembaca pruf, perkeranian
Kerani, pengekodan (pemprosesan data)
Kerani, pengekodan/perangkaan
Kerani pengekodan, baca pruf dan yang berkaitan
44141
44142
44143
44149
49001
49001
49001
New
Penulis, petisyen
Penulis, awam
Jurutulis
Pekerja jurutulis lain dan yang berkaitan
44151
44151
44151
44152
44153
44154
44155
44156
44157
44159
41207
41207
New
41209
41209
New
New
New
New
New
Kerani, pemfailan
Kerani, pengumpulan/direktori (pengumpul, perkeranian/direktori)
Penyusun, direktori
Kerani, fotokopi
Kerani, penyalin dokumen
Pegawai, pengawal dokumen
Pengawal, dokumen
Penyelaras, dokumen
Pegawai, dokumen
Kerani pemfailan dan penyalinan lain
44161
44162
44163
44164
44165
44166
44167
44167
44167
44167
44167
44167
44168
44168
44168
44168
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
41205
New
41202
41202
41202
New
41207
41207
41207
41204
Pembantu pengurusan murid N17
Pembantu perhubungan perusahaan N17
Pembantu pendaftaran KP17
Pembantu pembangunan masyarakat S17
Pembantu penyelidik sosial N17
Pemeriksa cap jari N17
Kerani, guna tenaga
Kerani, hal ehwal am
Kerani, personel
Kerani, rekod/personel
Kerani, sumber manusia
Pembantu, personel
Kerani, mesin cetak alamat
Kerani, pendaftaran
Kerani, pengelasan
Kerani, probet
44169
New
Kerani personel lain
44191
44192
44193
44194
44195
44196
44197
44198
44199
44199
44199
44199
44199
44199
44199
44199
44199
44199
44199
JPA
41204
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
41204
41204
New
New
New
41204
New
41204
41204
New
Pembantu hal ehwal Islam S17
Bailif
Pembantu pemuliharaan S17
Pembantu antidadah S17
Pembantu tadbir (undang-undang) L17
Pembantu Syariah LS17
Pembantu arkib S17
Pembantu muzium S17
Kerani, golf
Kerani, hakim
Kerani, mahkamah
Kerani, pembantu perkhidmatan menjahit
Kerani, pengiklanan
Kerani, pengiklanan terkelas
Kerani, undang-undang
Pekerja sokongan perkeranian yang tidak dikelaskan di mana-mana
Pembantu, barister
Pembantu, peguamcara
Pengerat, akhbar
51111
51111
51112
51112
51112
51112
51112
51113
51114
51114
51114
51114
51115
51115
51115
51116
51116
51117
51119
51111
51111
51112
51112
New
New
New
New
New
51113
51113
51234
51114
51114
51114
51115
51115
51119
New
Atendan, kabin kapal
Pegawai kewangan, kapal
Ketua pramugara, kapal
Ketua pramugari, kapal
Penolong, ketua pramugara
Penyelaras pramugara
Penyelia pramugara
Pelayan, aras
Atendan, kapal terbang
Pramugara, kapal/mes/kabin
Pramugari, kapal/kabin
Pramugari, kapal/mes
Pramugara, kapal terbang
Pramugari
Pramugari, kapal terbang
Pelayan, kereta api
Pelayanita, kereta api
Atendan, lapangan terbang
Atendan perjalanan dan pelayan perjalanan lain
51121
51121
51121
51121
51121
51121
51122
51123
51123
51124
51125
51129
51121
51127
51128
51125
51122
51127
51124
51113
51129
51122
JPA
New
Konduktor, bas
Konduktor, bot feri
Konduktor, hoverkraf
Konduktor, kereta kabel
Konduktor, keretapi
Konduktor, tram
Inspektor tiket
Pengawal, kereta api penumpang
Pengawal, landasan
Atendan, gerabak tidur
Pengurus stesen N19
Pekerja dan konduktor pengangkutan lain yang berkaitan
51131
51131
51132
51131
51132
51133
Pemandu, pelancong
Pemandu, perjalanan
Pemandu, galeri seni
51132
51133
51133
51134
51134
51139
51133
51134
51134
51136
51135
New
Pemandu, muzium
Pemandu, kilang
Pemandu, lawatan kilang
Pemandu, perjalanan/persiaran
Pemandu, perjalanan/taman permainan
Panduan perjalanan lain
51201
51201
51201
51201
51201
51201
51201
51201
51201
51202
51202
51203
51204
51205
51209
51221
New
New
New
New
New
New
New
New
51229
51222
51223
51224
JPA
New
Ketua tukang masak
Pembantu, barbekiu
Pembantu, jurumasak
Pembantu, tukang masak
Penolong jurumasak
Penolong jurumasak, dim sum
Penolong, jurumasak eksekutif
Penyedia hidangan
Penyelaras dapur
Tukang masak, kapal
Tukang masak, perkhidmatan hotel dan katering
Tukang masak, perkhidmatan persendirian
Tukang masak, pengetinan dan pengawetan makanan
Tukang masak N1
Tukang masak lain
51311
51311
51311
51312
51312
51312
51312
51313
51314
51314
51314
51314
51315
51316
51317
51319
51233
51231
51235
New
51231
51235
51233
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Ketua pelayan
Pelayan
Pelayan, gerabak makan kereta api
Dang pawara
Pelayanita
Pelayanita, gerabak makan kereta api
Pelayanita, ketua
Pelayan dan pelayanita, makanan dan minuman
Pelayan, bankuet
Penyelia, makanan dan minuman
Penyelia, outlet
Penyelia, restoran
Pekerja makanan dan minuman, bankuet
Pekerja makanan dan minuman, perkhidmatan bilik
Pekerja makanan dan minuman
Pelayan dan pelayanita lain
51321
51322
51323
51329
New
New
New
New
51411
51411
51412
51413
51419
New
51312
51311
51312
New
Jurugaya, rambut
Pendandan rambut
Tukang gunting rambut
Pendandan gaya rambut
Pendandan rambut lain
51421
51422
51422
51423
51424
51425
51426
51314
51315
New
51313
51316
51314
JPA
Jurusolek
Jurusolek artis
Mak andam
Jurusolek tangan
Jurusolek kaki dan kuku
Juruestetika
Jurusolek B11
Pelayan bar
Pembantu, pelayan bar
Pelayan makanan dan minuman bar
Pelayan bar lain
51429
New
Jurusolek dan pekerja lain yang berkaitan
51511
51511
51512
51512
51512
51513
51513
51514
51515
51516
51517
51517
51518
51519
51214
51214
New
New
New
51212
51233
51319
New
JPA
51213
51211
JPA
New
Penyelia, bankuet/hotel dan penginapan
Penyelia, tingkat/ hotel dan penginapan
Pembantu penyelia, pengemasan
Penolong penyelia, dobi
Penyelia, dobi
Eksekutif, jurukemas
Kapten, aras
Pembantu, pakaian
Jurukemas, hotel
Penyelia jurupakaian N17
Matron, pengemasan
Pelayan, rumah
Penyelia asrama N17
Penyelia pencucian dan pengemasan di pejabat, hotel, dan
pertubuhan lain
51521
51522
51522
51522
51522
51522
51523
51523
51523
51524
51524
51524
51524
51529
51214
New
New
51215
51215
51215
New
51216
51214
New
New
New
New
New
Pelayan, tingkat/hotel dan penginapan
Pembantu, linen
Penyelia, kem
Warden, asrama
Warden, dorm
Warden, kem
Atendan, pengemas kain
Jurukemas (perkhidmatan persendirian)
Ketua pelayan, hotel
Pekerja, bilik pengemasan
Pekerja, pengemasan
Pekerja, pengemasan kawasan awam
Penyelia, pengemasan
Jurukemas domestik lain
51531
51531
51531
51532
51532
51533
51534
51534
51539
91311
91311
91311
New
New
New
91312
91312
New
Concierge, bangunan
Pencuci bangunan
Penjaga, bangunan
Pembantu penyelia, rekreasi
Penyelia, rekreasi
Ketua, pekerja rencam
Penjaga gereja
Siak/nuja
Penjaga bangunan lain
51611
51612
51613
51614
51619
51501
51502
51503
51504
New
Ahli nujum
Tukang tilik, tapak tangan
Tukang tilik
Ahli numerologi
Ahli nujum, tukang tilik dan pekerja lain yang berkaitan
51621
51621
51622
51629
New
51398
New
New
Juruiring
Juruiring sosial
Valet/pelayan peribadi
Juruiring dan pelayan lain
51631
51631
51632
51633
51322
51322
51321
51323
Atendan, rumah mayat
Pekerja urusan pengebumian
Pekerja pengerasan mayat
Atendan krematorium
51639
New
Pekerja urusan pengebumian dan pengerasan mayat lain
51641
51642
51643
51649
51397
39551
39551
New
51651
51659
New
New
51691
51691
51692
51693
51694
51695
51696
51699
51491
51491
51493
51494
51494
51491
JPA
New
Atendan, kolam renang
Penyelamat
Pengawal peribadi
Juruselam
Juruselam, penyelamat
Pengawal pantai
Penyelamat N1
Pekerja perkhidmatan perlindungan dan yang berkaitan yang tidak
dikelaskan di mana-mana
52111
52112
52113
52114
52115
52119
52204
52202
52201
New
39517
New
Jurujual, gerai
Jurujual, pasar
Jurujual, kiosk
Pembantu, jurujual kaunter/promoter
Penjual bunga
Jurujual gerai dan pasar lain
52121
52121
52121
52122
52129
91101
91103
91101
91101
New
Penjaja (makanan dan minuman yang telah disediakan)
Penjaja (makanan yang telah disediakan dan bukan makanan)
Vendor, dewan hidangan ringan
Vendor, tepi jalan/makanan
Jurujual makan di tepi jalan yang lain
52211
52219
52101
New
Pekedai
Pekedai lain
52221
52229
52101
New
Penyelia, jualan
Penyelia jualan lain
52231
52231
52232
52233
52239
New
52102
52102
New
New
Pembantu, jualan
Pembantu, kedai
Jurujual, borong dan runcit
Rakan jualan
Pembantu jual di kedai yang lain
52301
52301
52301
52301
52301
52302
52303
52303
52304
52305
52305
52305
52306
New
New
New
New
New
42112
42113
New
42114
42115
New
42115
42116
Juruwang
Juruwang, ketua pemeriksa kepala
Juruwang, pejabat/penyelia
Juruwang, pembantu
Juruwang, penjaga parkir
Juruwang, peti pejabat
Juruwang, kedai
Juruwang, stesen petrol
Juruwang, pawagam
Juruwang, kafeteria
Juruwang, makanan dan minuman
Juruwang, restoran
Juruwang, pejabat tempahan
Penolong pembantu, veterinar
Penjaga, haiwan
Penjaga di zoo, taman burung dan akuatik
Penjaga haiwan dan perapi haiwan peliharaan lain
Pengajar, pemanduan
Pengajar lain
52306
52307
52309
52309
52309
52309
52309
52309
42116
42117
New
42119
42119
42123
42123
42119
Juruwang, trek lumba kuda
Kerani, pengeluaran tiket (kecuali perjalanan)
Juruwang dan kerani tiket lain
Juruwang, gedung daftar keluar/layan diri
Juruwang, meja tunai
Juruwang, pondok tukaran wang
Juruwang, tukaran mata wang
Kerani, kutipan tol
52411
52412
52413
52419
52301
52302
52303
New
Model, fesyen
Model, pengiklanan
Model, artis
Fesyen dan model lain
52421
52422
52422
52422
52423
52429
52103
New
New
52104
52109
New
Penunjuk cara
Promoter jualan
Promoter keselamatan
Telemarketer
Rolerboy
Penunjuk cara jualan lain
52431
52432
52433
52439
New
New
New
New
Jurujual, pemasaran
Jurujual, pelancongan
Jurujual, jualan langsung
Jurujual pintu ke pintu yang lain
52441
New
Jurujual pusat perhubungan pelanggan
52451
52452
52459
52203
New
New
52469
New
53111
53112
53113
53114
53115
53115
53115
53116
53119
51391
New
51391
New
51393
51393
51393
51392
New
53121
53129
New
New
53211
53211
53211
53211
53212
53213
53214
53215
53216
53217
53218
New
51395
51395
51396
JPA
51396
New
New
JPA
JPA
JPA
Atendan, stesen petrol
Atendan, pusat servis
Atendan stesen petrol lain
Atendan kaunter perkhidmatan makanan lain
Pekerja, asuhan kanak-kanak
Pembantu, taska
Atendan, taska
Pekerja, taska
Amah, bayi
Pengasuh kanak-kanak
Penjaga kanak-kanak
Tukang bobok/dodoi
Pekerja asuhan kanak-kanak yang lain
Pembantu guru
Pembantu guru lain
Pembantu, perawatan
Pembantu, perawatan/perubatan
Pembantu, perawatan/rumah
Penolong pembantu, pergigian
Pembantu pembedahan pergigian U17
Pembantu, farmasi
Penolong pembantu, hospital
Pekerja, hospital
Pembantu kesihatan awam U11
Penolong jururawat U11
Atendan kesihatan U3 / Pembantu perawatan kesihatan U3
53219
New
Pembantu penjagaan kesihatan lain
53221
53229
51317
New
53291
New
54111
54112
54113
54114
54119
51411
51412
JPA
New
New
Ahli bomba
Pemadam kebakaran (lapangan terbang)
Pegawai bomba KB17
Pegawai pencegahan kebakaran
Pemadam kebakaran lain
54121
54122
54123
54123
54123
54124
54124
54125
54126
54127
54128
54129
51421
51423
New
51422
New
New
51429
JPA
JPA
JPA
JPA
New
Konstabel, polis Y14
Pegawai, polis
Pengawal trafik
Peronda, polis
Sukarelawan, polis
Polis tambahan
Warden, trafik
Pegawai rendah polis dan konstabel YY1-YY10
Pegawai rendah polis dan konstabel sokongan YT1-10
Pegawai rendah dan konstabel orang asli YP1-10
Pembantu kesatria S17
Pegawai polis lain
54131
54132
54133
54139
51430
51430
JPA
New
Pengawal, penjara
Warden, penjara
Pegawai penjara KX11
Pengawal penjara lain
54141
54141
54141
54142
54143
54143
54144
54145
54145
54146
54147
54147
54147
54147
54147
54147
54147
54149
51441
51442
51442
JPA
New
New
JPA
New
New
New
92034
92035
92031
New
92033
New
92032
New
Pengawal, aktiviti perjudian
Pengawal, jabatan/gedung/industri
Pengawal keselamatan/persendirian
Pembantu keselamatan KP17
Ketua, pengawal keselamatan
Sarjan major, keselamatan
Pengawal keselamatan KP11
Pengawal
Pengawal keselamatan, dalaman
Pengawal, pejabat
Atendan, bilik kot
Concierge
Jaga
Jaga (malam)
Pengutip, tiket
Penjaga get
Penjaga pintu
Pengawal keselamatan lain
54151
54152
54153
54154
JPA
JPA
JPA
JPA
Pegawai imigresen KP17
Pembantu penguasa kastam W17
Pembantu pertahanan awam KP17
Pembantu penguatkuasa N17
54191
54192
51492
New
Atendan, mandi
Penjaga perkhidmatan penjagaan diri di rumah yang lain
Pekerja perkhidmatan penjagaan diri di pusat perkhidmatan
perubatan yang tidak dikelaskan di mana-mana
Renjer permainan
Warden taman, haiwan/rekreasi
54192
54193
54194
54194
54195
54196
54196
54196
54197
54198
54199
51492
JPA
51441
51441
JPA
51450
51441
51450
JPA
JPA
JPA
Warden, hidupan liar
Pembantu taman/ladang G17
Detektif, hotel
Detektif, kedai
Pembantu, penyiasatan KR17
Detektif, persendirian
Penyiasat, perindustrian
Penyiasat, persendirian
Pengawas pemulihan N1
Pembantu hidupan liar G17
Pembantu hidupan liar rendah G11
61111
61111
61111
61112
61112
61113
61114
61114
61114
61114
61114
61115
61116
61117
61117
New
New
New
New
New
61319
New
New
New
New
New
JPA
New
New
New
Penanam, abaka
Penanam, buah naga
Penanam, nenas
Penanam pokok kekacang
Penanam, pokok selingan / gilir
Pengawal tali air
Inspektor kualiti, estet/ladang
Mandor, estet/ladang
Pemeriksa, estet/ladang
Penggred, buah kelapa sawit
Penyelia, estet/ladang
Pembantu pertanian G17
Penanam, getah
Penanam, kelapa
Penanam, kelapa sawit
61121
61122
61122
61123
61124
61125
61125
New
New
New
New
New
New
New
61131
61131
61131
61132
61139
New
61332
New
New
New
Penanam bunga
Penanam hortikultur
Penanam, hidroponik
Penanam, cendawan
Pekebun, penanam hortikultur dan tapak semaian lain
61141
61149
61110
New
Penanam tanaman campuran (tiada penternakan)
Pekebun pasaran dan penanam tanaman lain
61151
61152
New
New
61211
61211
61211
61211
61211
61211
61212
61213
61219
61342
61343
61341
61345
61344
New
61370
92121
New
Penanam pokok renek
Penanam, koko
Penanam, teh
Penanam, delima
Penanam, kopi
Penanam, anggur
Penanam, buah-buahan lerai
Penanam, sayur-sayuran
Penanam, tauge
Pekerja ladang, khinzir
Pekerja ladang, tenusu
Pekerja ladang, ternakan
Pembiak baka, arnab
Pembiak baka, lembu
Pemerah susu
Pekerja ladang, mahir/ternakan campuran
Gembala kerbau / lembu / kambing
Pengeluar hasil ternakan dan tenusu
61221
61221
61221
61221
61221
61221
61221
61222
61222
61223
61224
61229
61351
61351
61351
61351
61351
61351
61351
61352
61355
61353
61354
New
Pekerja ladang, ayam itik
Penternak, angsa
Penternak, ayam
Penternak, ayam belanda
Penternak, burung
Penternak, burung unta
Penternak, itik
Kerja penetasan, telur ayam itik
Operator, inkubator
Jurupembiakbakaan
Pemvaksin, ayam itik
Pengeluar ayam itik lain
61231
61232
61232
61232
61232
61233
61234
61235
New
New
New
New
New
New
New
New
Penternak, ikan hiasan
Penternak, ikan
Penternak, udang
Penternak, kupang
Penternak, kerang
Penternak, gamat
Penternak, buaya
Pengeluar, produk hidupan laut
61291
61292
61293
61293
61294
61294
61294
New
New
New
61362
New
61361
61361
Penternak, lintah
Penternak, cacing
Penternak, ulat sutera
Pekerja, serikultur
Pengumpul, madu lebah
Penternak, lebah
Pekerja, pemeliharaan lebah
61301
61120
Peladang hasil campuran (tanaman dan penternakan)
62111
62111
62111
62111
62111
62111
62111
62111
62112
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62113
62114
62115
62116
62119
61415
61414
61411
New
61416
61412
61416
61413
61417
61418
61418
61418
61418
61418
61418
New
61417
61418
61418
New
JPA
JPA
JPA
New
Juruarah balak
Pemanjat pokok tinggi, pembalakan
Pembalak
Pembalak, dalam air
Penanda, balak
Penebang, pembalakan
Penggred, balak
Pengukur, pembalakan
Renjer hutan
Juruisyarat, pembalakan
Operator yarder
Operator, pencengkam balak
Pekerja, perhutanan (mahir)
Pemandu balak
Pembuat, rakit balak
Pemeriksa, balak
Pengawas hutan
Pengikat tanjul, pembalakan
Pengupas balak
Penyelia, pembalakan
Renjer hutan G17
Pengawas hutan G11
Pengajar membalak G17
Pekerja perhutanan dan pekerja berkaitan yang lain
62121
61420
Pembakar, arang
62129
New
Pembakar arang dan pekerja berkaitan yang lain
62211
62212
62213
62214
62215
62216
62219
62111
62112
62113
62114
62115
62116
New
Pemelihara mutiara
Pekerja ladang, ikan
Pekerja ladang, udang
Pekerja ladang, buaya
Pekerja ladang, tiram
Pekerja ladang, ular
Pekerja akuakultur lain
62221
62221
62222
62223
62223
62224
62225
62225
62229
62121
62121
62122
62123
62123
JPA
New
New
New
Pekerja perikanan, kelong
Pekerja perikanan, pedalaman
Pekerja perikanan, pantai
Penyelam, mutiara
Penyelam, tiram
Pembantu perikanan G17
Awak-awak
Tekong
Pekerja perikanan pedalaman dan perairan pantai
62231
62239
62130
New
Pekerja perikanan laut dalam
Pekerja perikanan laut dalam yang lain
62241
62242
62210
New
Pemburu
Penjerat
63101
New
Penanam tanaman sara diri
63201
New
Peladang ternakan sara diri
63301
New
Peladang tanaman dan ternakan campuran sara diri
63401
63401
63402
63403
63404
63405
63406
63406
63407
62220
New
62220
62220
62220
62220
62220
New
62220
63408
New
71111
71112
71119
71295
New
71299
Pembina, rumah/bahan tradisional
Pembina
Pekerja rangka bangunan dan pekerja pertukangan berkaitan lain
yang tidak dikelaskan di mana-mana
71121
71122
71123
71124
71125
71129
71211
71212
71213
71214
New
71219
Penerap bata, pembangunan
Tukang batu, pembangunan
Penerap bata tanah
Pengatur bebendul jalan
Pekerja, binaan bata
Penerap bata dan pekerja berkaitan yang lain
71131
71132
71132
71121
71122
71122
Pemecah, batu
Operator mesin, pelarik/batu
Pemotong dan pengemas, batu
Pengutip, jelutung
Pengutip, petai
Pengutip, damar
Pengutip, telur penyu
Pemungut, kerang-kerangan
Pengutip, sarang burung
Pemungut, rumpai laut
Pemungut, tebu
Pemungut, buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran hutan
Nelayan
71132
71133
71134
71135
71136
71137
71138
71139
71139
71139
71139
71122
71123
71124
71125
71126
71127
71128
New
71129
New
71129
Pemotong, batu
Penggred, batu
Pengukir, batu
Penyusun, batu
Pencanai, batu
Pengukir dan penyusun, monumen
Penggilap, batu
Pemotong, granit
Penyiap, batu
Tukang batu
Tukang batu, pemotong batu, pemecah batu, dan pengukir batu
yang lain
71141
71142
71142
71143
71143
71144
71145
71146
71149
71221
71222
71222
71223
71223
71224
71226
71227
71229
Pekerja konkrit, bertetulang
Pekerja penutup, acuan konkrit
Pekerja penutup, konkrit
Pekerja besi, penetulang
Pelentur keluli
Pengemas, simen
Pekerja simen, telaga petroleum dan gas
Pembancuh, konkrit
Tukang letak konkrit, pengemas konkrit, dan pekerja berkaitan yang
lain
71151
71152
71153
71154
71155
71155
71155
71156
71157
71158
71159
71231
71232
71233
71234
71235
71235
71235
71236
71237
71231
71239
Tukang kayu
Tukang kayu, pembinaan
Tukang tanggam, pembinaan
Tukang tanggam, kapal
Pembina bot, kayu
Serimala, kayu
Tukang kayu, kapal
Tukang tanggam, pesawat
Tukang kayu, pentas dan studio
Tukang kayu, meja
Tukang kayu dan tukang tanggam yang lain
71191
71192
71193
71194
71195
71196
71199
71291
71292
71293
71294
71296
71297
71299
Pekerja, penyelenggaraan bangunan
Tukang pasang, paip dan longkang
Tukang perancah
Pekerja, peruntuhan
Pemasang, papan iklan
Tukang menara
Pekerja rangka bangunan dan pekerja pertukangan berkaitan lain
yang tidak
71211
71212
71213
71214
71215
71216
71217
71219
71219
71311
71312
71313
71314
71315
71316
71317
71319
New
Pemasang jerami / nipah / sagu
Pemasang bumbung, rencaman
Pemasang bumbung, asfalt / asbestos
Pemasang bumbung, logam / zink
Pemasang bumbung, genting dan jubin
Pemasang bumbung, kasau kayu
Pemasang atap pelindung
Pemasang bumbung yang lain
Pemasang siling
71221
71221
71222
71225
71321
71322
Pemasang, jubin
Pengatur, jubin
Pengatur, marmar
71223
71224
71225
71229
71323
71324
71325
71329
Pekerja pemasang parket
Pemotong-pengatur, mozek
Penerap, jubin rencaman
Penerap lantai dan pengatur jubin yang lain
71231
71232
71233
71234
71239
71331
71332
71333
71334
71339
Tukang plaster
Tukang plaster, stuko
Tukang plaster, gentian
Tukang plaster, hiasan
Tukang plaster yang lain
71241
71242
71243
71244
71245
71249
71341
71342
71343
71344
71345
71349
Tukang penebat, bangunan
Tukang penebat, dandang dan paip
Tukang penebat, bunyi
Tukang penebat, peralatan penyejukan dan penghawa dingin
Pekerja tebatan, kalis bunyi
Pekerja penebat yang lain
71251
71252
71253
71254
71255
71259
71351
71352
71353
71354
71355
71359
Pemasang kaca, bangunan
Pemasang kaca, kenderaan
Pemasang kaca, kaca plumbum
Pemasang kaca, bumbung paten
Pemasang kaca, plat
Pemasang kaca yang lain
71261
71262
71262
71262
71262
71262
71262
71263
71264
71265
71266
71269
71361
71362
71363
71367
71365
71364
71366
JPA
JPA
JPA
71368
71369
Tukang paip
Jurugegas, paip
Jurugegas, paip dan tiub/pesawat
Jurugegas, paip/bekalan air
Jurugegas, paip/kumbahan
Jurugegas, paip/marin
Jurugegas, paip/pengalihudaran
Tukang K1 R17
Tukang K2 R11
Tukang K3 R9
Penggali, telaga
Tukang paip dan jurugegas paip yang lain
71311
71312
71313
71314
71319
71411
71412
71413
71414
71419
Tukang cat, bangunan
Tukang cat, struktur keluli
Pemasang kertas, dinding/siling
Tukang cat, kapur
Tukang cat dan pekerja berkaitan yang lain
71321
71322
71323
71324
71325
71326
71327
71328
71329
71329
71421
71422
71423
71424
71425
71426
71427
71412
New
71429
Penyembur cat, logam
Penyembur cat, kereta
Tukang cat, barangan buatan kilang
Tukang cat, logam
Tukang varnis, barangan buatan kilang
Tukang varnis, logam
Tukang cat, papan tanda
Tukang cat, badan kapal
Penyembur cat
Penyembur cat dan tukang varnis yang lain
71331
71332
71339
71431
71432
71439
Pencuci, luar bangunan
Pembagas pasir, luar bangunan
Pencuci struktur bangunan yang lain
72111
72111
72111
72111
72111
72112
72112
72119
72111
New
New
72111
72111
72112
72112
New
Pembaik acuan, foundri
Pembuat acuan, lantai, foundri
Pembuat acuan
Pembuat acuan, logam
Pembuat acuan, lubang, foundri
Pembuat teras, logam
Pemeriksa teras, foundri
Pembuat acuan logam dan pembuat teras yang lain
72121
72122
72123
72124
72125
72126
72127
72129
72121
New
72122
72123
72124
72125
New
New
Jurukimpal
Fomen, pengimpal
Pemotong besi
Tukang pateri, logam
Tukang penunu, plumbum
Tukang pateri
Jurukimpal, jig
Jurukimpal dan pemotong api yang lain
72131
72132
72133
72133
72133
72134
72135
72135
72135
72135
72135
72136
72139
72131
72132
72133
72133
New
72134
72135
72135
72135
72135
72135
72136
72139
Pekerja kepingan logam
Tukang tembaga
Pembuat dandang
Tukang dandang
Tukang tebuk
Tukang loyang
Pekerja kepingan logam, kenderaan
Pekerja kepingan logam, perhiasan
Pekerja kepingan logam, pesawat udara
Pengetuk panel kenderaan
Pengetuk panel pesawat
Tukang tanda, kepingan logam
Pekerja kepingan logam yang lain
72141
72142
72143
72144
72145
72146
72147
72148
72149
72141
72142
72143
72144
72145
72146
72147
72148
72149
Pekerja keluli struktur, bengkel
Penegak, kerangka keluli pembinaan
Pembuat plat, kapal
Perivet
Tukang tanda, kerangka logam
Serimala kapal, logam
Penegak, kerangka logam
Penyedia, kerangka logam
Penyedia dan penegak kerangka logam yang lain
72151
72152
72153
72154
72155
72156
72157
72158
72159
72151
72152
72153
72154
72155
72156
72157
72158
72159
Jurutali, peralatan angkat/pembinaan
Jurutali, peralatan angkat
Jurutali, pembalakan
Jurutali, kapal
Jurutali, penggerudian telaga petroleum dan gas
Penyambung, tali dan kabel
Jurutali, pesawat udara
Jurutali, kabel kereta api
Jurutali dan penyambung kabel yang lain
72211
72212
72213
72214
72215
72211
72212
72213
72214
72215
Tukang besi
Tukang tukul
Pengendali tukul jatuh
Pengendali, penempaan logam
Tukang perkakas
72219
72219
Tukang besi, tukang tukul, dan pekerja penempaan logam yang lain
72221
72222
72223
72224
72225
72225
72226
72229
72221
72222
72223
72224
72225
72225
72226
72229
Pembuat, perkakas dan acuan
Pembuat pola, foundri logam
Pembuat, jig dan lekapan
Tukang tanda, logam
Tukang anak kunci
Tukang kunci
Tukang senjata api
Pembuat perkakas dan pekerja berkaitan yang lain
72231
72232
72233
72234
72234
72234
72235
72236
72237
72238
72239
72239
72231
72232
72233
72234
72234
72234
72235
72236
72237
72238
72239
72239
Pencanai, logam
Pengasah, alat pemotong
Pengasah, alat mesin
Pembaik, gergaji
Pengasah, gergaji
Tukang servis gergaji
Pencanai, kad tekstil
Pencanai, aci engkol
Penggilap, logam
Pengemas, logam
Pencanai, ulir
Pengeset dan pengendali alat mesin kerja logam yang lain
72311
72312
72313
72314
72315
72315
72315
72316
72317
72318
72319
72304
72307
72307
72307
New
New
New
New
New
New
New
Mekanik, peralatan tolak tanah
Mekanik, garaj
Mekanik, motosikal
Mekanik, kenderaan bermotor
Ketua, mekanik
Mekanik, bengkel
Pembantu mekanik dan pembaik pulih kenderaan bermotor
Pembantu bengkel
Pekerja penyelenggaran bengkel
Fomen kenderaan
Mekanik dan pembaik pulih kenderaan bermotor yang lain
72321
72329
72308
New
Mekanik, enjin pesawat
Mekanik dan pembaik pulih enjin pesawat yang lain
72331
72332
72333
72334
72335
72336
72336
72337
72339
72339
72339
72339
72339
72339
72301
72302
72303
72305
72306
72306
New
New
72309
New
72309
72309
72309
72309
Mekanik, jentera
Penuras, jentera
Mekanik, jentera pejabat
Mekanik, jentera perlombongan
Mekanik, enjin marin
Mekanik, kapal
Pekerja limbungan
Mekanik penyelenggaraan, estet/ladang
Mekanik dan pembaik pulih jentera pertanian dan perindustrian
Mekanik, alat mesin
Mekanik, jentera perindustrian
Mekanik, kelengkapan penyejukan dan penghawa dingin
Mekanik, penyelenggaraan loji
Tukang sapu minyak dan tukang sapu gris
72341
72342
82816
New
Pembaik pulih, basikal
Pembaik pulih, beca
73111
73111
Pembuat dan pembaik, instrumen/jitu
73111
73111
73111
73112
73113
73114
73115
73116
73117
73117
73118
73119
73111
73111
73111
73112
73113
73114
73115
73116
73117
73117
73118
73119
Pembuat, instrumen/pembedahan
Pembuat, instrumen/saintifik
Pembuat, peralatan fotografi
Pembuat dan pembaik, prostesis pergigian
Pembuat dan pembaik, peralatan ortopedik
Pembuat dan pembaik, jam tangan dan jam
Pembuat dan pembaik, instrumen/optik
Pembuat dan pembaik, keseimbangan
Pembuat, barometer
Pembuat, instrumen/meteorologi
Pembuat, instrumen/nautika
Pembuat dan pembaik pulih instrumen jitu yang lain
73121
73122
73122
73123
73124
73125
73129
73121
73122
73122
73123
73124
73125
73129
Pelarik, peralatan muzik
Pembuat, peralatan muzik bertali
Pembuat, piano
Pembuat, dram
Pembuat, peralatan muzik tiup kayu
Pembuat, peralatan muzik tiup logam
Pembuat dan pembaik pulih peralatan muzik yang lain
73131
73131
73131
73131
73132
73132
73133
73134
73135
73136
73137
73138
73139
73131
73131
73131
73131
73132
New
73133
73134
73135
73136
73137
73138
73139
Tukang barang kemas
Tukang emas
Tukang perak
Tukang piuter
Pembaik, barang kemas
Penggred, emas
Pemotong, permata
Pengatur, permata
Penggelek, logam berharga
Pengukir, barang kemas
Penggilap, permata
Penyadur enamel, barang kemas
Pekerja barang kemas dan logam berharga yang lain
73141
73142
73143
73144
73145
73145
73145
73145
73145
73149
73211
73312
73213
73214
73215
73215
73215
73215
73215
73219
Tukang tembikar
Pembentuk/penekan, bata dan jubin
Pembentuk, tembikar dan porselin
Penuang, tembikar dan porselin
Pelarik, tembikar dan porselin
Pelempar alin, tembikar dan porselin
Pembuat acuan, tembikar dan porselin
Penekan, tembikar dan porselin
Pengendali mesin jig, tembikar dan porselin
Tukang tembikar dan pekerja berkaitan yang lain
73151
73151
73152
73153
73154
73155
73156
73157
73158
73159
73159
73222
73221
JPA
73223
73224
73225
73226
73227
73228
New
73229
Pembengkok, kaca
Peniup, kaca
Peniup kaca N17
Pemotong, kaca
Pemotong, kaca optik
Penggilap, kaca
Pencanai, kaca
Pembuat acuan, kanta kaca
Pengemas, kaca
Pembikin kerangka kaca
Pembuat, pemotong, pencanai, dan pengemas kaca yang lain
73161
73161
73162
73162
73162
73162
73162
73162
73163
73163
73163
73232
73231
73239
New
73239
73239
73239
73239
73322
73321
73329
Penggores, kaca
Pengukir, kaca
Pembagas pasir, kaca
Pencedok, seramik
Penyadur enamel, kaca
Penyadur perak, cermin
Tukang cat, kaca
Tukang cat, seramik
Pembuat alat elektrotaip
Pembuat alat stereotaip
Router, plat pencetak
73171
73172
73172
73173
73174
73175
73176
73177
73178
73178
73179
JPA
New
New
New
74231
74232
74233
74234
74235
74235
74239
Pengajar kraf E11
Pekerja kraftangan, anyaman mensiang
Pekerja kraftangan, barangan batu
Pekerja kraftangan, barangan kayu
Pembuat, bakul
Pembuat, berus
Penganyam, tikar
Pembuat, penyapu
Pembuat, perabot/anyaman rotan
Pembuat, perabot/rotan
Penganyam bakul, pembuat berus, dan pekerja berkaitan lain yang
tidak dikelaskan di mana-mana
73181
73182
73183
73189
New
New
New
New
Penganyam, songket
Pencanting, batik
Pembuat, bag rotan
Pekerja kraftangan dalam bahan tekstil, kulit, dan bahan berkaitan
yang lain
73191
73192
New
New
Pembuat pisau lipat
Pembuat lencana
73211
73212
73213
73214
73215
73219
73311
73312
73313
73314
73315
New
Pengatur huruf
Pencetak
Pengatur taip
Operator, kelengkapan penerbitan meja
Pembuat, plat Braille
Juruteknik pracetak yang lain
73221
73222
73223
73224
73225
73226
73229
73351
73352
73353
73354
73355
73356
73359
Pemotong, stensil/skrin sutera
Pencetak, skrin sutera
Pencetak, tekstil
Pencetak, blok
Operator penekan, percetakan timbul
Penyurih, corak tekstil
Pencetak lain
73231
73232
73233
73234
73235
73239
73331
73331
73331
73332
73332
New
Penjilid buku
Pemotong, kertas
Pelekap, peta dan carta
Pencetak timbul, buku
Pekerja kemasan akhir, buku
Pekerja kemasan akhir pencetakan dan penjilidan yang lain
73241
73242
73341
73342
Pengukir, pencetakan/plat logam
Penggores, pencetakan/plat logam
73243
73244
73245
73245
73246
73249
73343
73344
73345
73345
73346
73349
Pengukir, pencetakan/batu litografi
Pengukir foto
Pekerja, bilik gelap
Pencuci, filem/warna dan hitam putih
Pencuci, filem x-ray
Pengukir dan penggores pencetakan dan foto yang lain
74111
74112
74123
New
Juruelektrik, bangunan
Juruelektrik, pembinaan
74121
74121
74121
74122
74123
74123
74124
74125
74126
74127
74128
74129
74129
74129
74129
74129
74129
New
72411
72412
JPA
New
New
72414
72415
72416
72417
72418
New
New
New
72419
72419
New
Chargeman, voltan tinggi/pengehadan
Jurugegas, elektrik
Jurugegas, elektrik/lif dan peralatan berkaitan
Penjaga jentera elektrik R17
Juruelektrik, penyelenggaraan
Pemasang wayar
Juruelektrik, kapal
Juruelektrik, kenderaan
Juruelektrik, pesawat
Juruelektrik, pentas dan studio
Pembaik pulih elektrik, peralatan rumah
Fomen, elektrik
Fomen, penyelenggaraan
Generator
Jurugegas, elektrik/jentera pejabat
Jurugegas, elektrik/motor dan dinamo
Jurugegas, penyelenggaraan
74131
74132
74133
74134
74139
72441
72442
72443
72444
72449
Pemasang talian, kuasa elektrik
Pekerja talian kabel, telefon/telegraf/televisyen
Penyambung, kabel/elektrik
Pemasang, kabel bawah tanah
Pemasang, pembaik pulih, dan penyambung kabel talian elektrik
lain
74211
74211
74212
74213
74214
74215
72421
72421
72422
72423
72424
72425
74216
74217
74217
74217
74217
74218
74219
72426
72427
New
New
New
JPA
72429
Jurugegas, elektronik
Pembaik, elektronik
Jurugegas, elektronik/peralatan radio, televisyen, video, dan radar
Jurugegas, elektronik/sistem isyarat
Jurugegas, elektronik/kelengkapan perubatan
Jurugegas, elektronik/komputer dan peralatan elektronik berkaitan
yang lain
Jurugegas, elektronik/kelengkapan perindustrian
Jurugegas, elektronik/kelengkapan meteorologi
Operator, rangkaian
Operator, wayarles
Pemacu, rangkaian
Operator, wayarles N17
Jurugegas, mekanik, dan perkhidmatan elektronik yang lain
74221
74221
74222
74222
74223
74229
72431
72431
72432
72432
New
72439
Pemasang wayar telefon
Pemasang, telefon dan telegraf
Mekanik, telefon dan telegraf
Penservis, telefon dan telegraf
Pekerja, sokongan IT
Pemasang dan penyedia perkhidmatan teknologi maklumat dan
komunikasi yang lain
75111
75112
75112
75113
75114
75115
75115
75116
75117
75119
74111
74112
New
74113
74114
74115
74115
74116
New
New
Penyembelih
Pemotong daging
Penjual daging
Penjual ikan
Pengawet, daging/ikan
Penggaram, daging/ikan masin
Penjeruk, daging/ikan masin
Pembuat, sosej
Penggred, ikan
Penjual daging, ikan, dan penyedia makanan berkaitan yang lain
75121
75122
75123
75124
75125
75126
75127
75128
75129
75129
74121
74122
74123
74124
74125
74126
74127
74128
74129
74129
Pembuat, roti
Penyedia, roti
Pembuat, pastri
Pembuat, konfeksi
Pembuat, coklat
Pembuat, yis
Pembuat, mi
Pembuat, gula-gula getah
Pembuat roti, pastri, gula-gula yang lain
Penimbang, bahan
75131
75132
New
New
75141
75142
75143
75143
75144
75145
74131
74132
74133
74133
74133
74134
Pengawet, buah-buahan
Pengawet, sayur-sayuran
Pembuat, jus buah-buahan
Pembuat, sirup
Pembuat, jus sayur-sayuran
Pengekstrak, minyak masak
75151
75152
75153
75154
75154
75155
75156
75157
75158
75159
75159
74141
74142
74143
74144
74144
74145
74146
74147
74148
74149
74149
Penggred/perasa, teh
Penggred/perasa, kopi
Penggred/perasa, makanan
Penggred/perasa, arak
Penggred/perasa, wain
Penggred, daging
Penggred, buah-buahan/sayur-sayuran
Perasa, jus
Penggred, minyak
Penggred/pemeriksa/pengisih, padi
Perasa dan penggred makanan dan minuman yang lain
75161
75162
75163
75164
75169
75169
75169
75169
74151
74152
74153
74154
74159
74159
74159
74159
Penggred, tembakau
Pembuat, cerut
Pembuat, rokok
Pemeriksa kualiti, rokok
Penanggal, tembakau
Pengawet, tembakau
Pengering, tembakau / Penghiris, tembakau
Penyedia tembakau dan pembuat produk tembakau yang lain
75211
75211
75212
75213
75214
74211
74211
74212
74213
74214
Pengawet, kayu
Perawat, kayu
Pengering, kayu
Penggred, kayu
Penggred, venier
Pengusaha, keju
Pembuat, yogurt
75219
74219
Perawat kayu yang lain
75221
75222
75223
75224
75225
75226
75227
75228
75229
75229
75229
75229
75229
75229
75229
75229
75229
75229
74221
74222
74223
74224
74225
74226
74227
74228
74229
74229
74229
74229
74229
74229
74229
74229
74229
74229
Pembuat, kabinet/kayu
Pembina, kereta lembu
Pembuat, perabot/kayu
Pembuat, keranda
Pembuat, terompah
Pembuat, model/kayu
Pemasang venier
Pembuat, bingkai gambar
Pelarik, kayu (tangan)
Pemasang, tatahan
Pembuat kabinet dan pekerja berkaitan yang lain
Pembuat pola, corak kayu
Pembuat, alat permainan/kayu
Pembuat, peralatan sukan/kayu
Penggilap, kayu
Pengilat, kayu
Pengukir, kayu
Tukang tanda, kerja kayu
75231
75232
75233
New
New
New
75311
75311
75312
75312
75312
75313
75314
75314
75315
75315
75316
75317
75318
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
75319
74321
74321
74322
74322
74322
74323
New
74391
New
74392
74393
74394
74395
74399
74399
74397
74398
74396
74399
74399
74399
74399
74399
74399
74329
Tukang jahit
Tukang jahit pakaian
Pembuat topi wanita
Pembuat, kep
Pembuat, topi
Pembuat, rambut palsu
Operator, menjahit
Penjahit
Pekerja, menjahit
Pembaik permaidani
Penyulam, tangan
Pembuat, bunga tiruan
Pembuat, anak patung dan alat permainan lembut
Pembaik, fabrik/kait
Pembuat renda, tangan
Pembuat, guni
Pembuat, layar, khemah, dan kajang
Pembuat, payung
Pembuat, tangan/jalinan
Pembuat, tangan/jaring
Penarik benang mesin tenun, tangan
Penenun, tangan/kain
Pengait krusye, tangan
Pengait, tangan
Tukang jahit, tukang jahit pakaian, dan pembuat topi yang lain
75321
75322
75323
75324
75325
75325
75325
74331
74332
74333
74334
74335
74335
74335
Pembuat pola, pakaian
Pembuat pola, topi dan kep
Pembuat, pakaian
Pemotong, pakaian
Pemotong, khemah
Pemotong, layar
Pemotong, payung
Pelaras, mesin kayu
Pengendali, mesin kayu
Pengeset, mesin kayu
75325
75325
75326
75326
75326
75326
75326
75326
75329
74335
74335
New
74336
74336
74336
74336
74336
74339
Pemotong, sarung tangan
Pemotong, tilam
Pembuat pola, kertas
Pembuat pola, khemah
Pembuat pola, layar
Pembuat pola, payung
Pembuat pola, sarung tangan
Pembuat pola, tilam
Pembuat pola pakaian, pemotong pakaian dan yang berkaitan
75331
75332
75332
75333
75333
75334
75335
75336
75336
75339
74421
74422
74422
74423
74423
74424
74425
74426
74426
74429
Pembuat kasut
Pembuat kasut, bedah
Pembuat kasut, ortopedik
Pembaik, kasut
Tukang kasut
Pembuat pola kasut
Pembuat, barangan kulit
Pembuat, kasut/sukan
Pembuat, peralatan sukan/kasut
Pembuat kasut dan pekerja berkaitan yang lain
75341
75342
75343
75344
75344
75345
75346
75347
75348
75349
74341
74342
74343
74344
74344
74345
74346
74347
74348
74349
Pembuat upholsteri, perabot
Pembuat upholsteri, kenderaan
Pembuat, tilam
Pembuat, kusyen
Pembuat, perabot lembut
Pembuat, peralatan tempat tidur
Pembuat, kulit
Pembuat upholsteri, pesawat udara
Pembuat upholsteri, gerabak kereta api
Pembuat upholsteri dan pekerja berkaitan yang lain
75351
74410
Pengemas kulit bulu, penyamak, dan penyedia belulang
75411
75411
75412
75413
72160
72160
New
New
Juruselam, pembinaan
Pekerja, dalam air
Ketua penyelam
Pengemudi bot penyelam
75421
75421
71113
71113
Pekerja letupan
Peletup
75431
74311
Penggred, gentian
75441
75442
75442
75442
75443
75443
75443
51394
New
New
New
New
New
New
Penghapus perosak
Pekerja pengasap, lebah
Pekerja pengasap, nyamuk
Pekerja pengasap, semut
Operator pengasapan, perkhidmatan
Operator pengasapan, rumpai
Operator pengasapan, tanah
81111
81111
81111
81111
81111
81112
81112
81111
81114
71111
71114
81113
Operator mesin, gerudi/lombong
Operator mesin, pemotong/lombong
Operator mesin, perlombongan/sinambung
Pelombong
Pengumpul sampel, lombong
Operator mesin, gerudi/kuari
81112
81112
81119
81119
71112
71115
New
71119
Pekerja kuari
Pengumpul sampel, kuari
Pekerja lombong dan kuari yang lain
Tukang kayu, bawah tanah
81121
81121
81121
81122
81122
81123
81123
81123
81123
81124
81129
81129
81124
81124
81125
81124
81122
81123
81123
81123
81123
81126
81129
New
Operator mesin, pemprosesan batu
Operator mesin, pengasing/batu
Operator mesin, penghancur/batu
Operator mesin, pengisar/batu
Operator mesin, pengisar/galian
Atendan, tromel
Operator, pengasing magnet
Pekerja, pengapungan galian
Pengolah, bijih timah
Penjaga, jig
Operator loji pemprosesan galian dan batu
Pekerja, batu
81131
81131
81131
81132
81132
81133
81118
81118
81117
81116
81118
81115
Operator, kelengkapan gerudi/kabel (telaga minyak dan gas)
Operator, kelengkapan gerudi/putar (telaga minyak dan gas)
Operator, kelengkapan gerudi/telaga
Operator, derik/telaga minyak dan gas
Operator, peralatan menarik/telaga minyak dan gas
Operator mesin, peralatan gerudi/telaga
81141
81141
81141
81142
81142
81143
81143
81143
81149
82127
82122
82128
82123
82124
82125
82121
82126
82129
Operator mesin, pembancuh konkrit
Operator mesin, produk konkrit tuang
Operator mesin, produk simen
Operator mesin, asbestos
Operator mesin, produk simen asbestos
Operator mesin, batu tuang
Operator mesin, jubin terazo
Operator mesin, penyalut bahan lelas
Operator mesin produk simen, batu, dan galian yang lain
81211
81211
81211
81212
81212
81213
81213
81213
81213
81213
81213
81213
81214
81214
81214
81214
81214
81214
81215
81215
81215
81215
81215
81211
81212
81211
81228
81228
81221
81213
81225
81235
81232
81214
81234
81241
81223
81222
81226
81227
81224
81228
81233
81241
81242
81231
Operator peniupan penukar, penukaran keluli
Operator relau, penghalusan/keluli (relau perdiangan terbuka)
Operator relau, penukaran/keluli
Penggelek panas, keluli
Penggelek pengisar sinambung, keluli/penggelek sejuk, keluli
Operator relau, peleburan/logam
Operator relau, peleburan/logam (relau bagas)
Operator relau, pemanasan semula/logam
Operator relau, pengerasan selongsong/logam
Operator relau, pengerasan/logam
Operator relau, penghalusan/logam bukan ferus
Operator relau, perawatan haba/logam
Operator mesin, penarik/logam
Operator mesin, tuang acuan
Operator mesin, tuang logam
Operator mesin, tuang/empar (produk ogam silinder)
Operator mesin, tuang/sinambung rod (logam bukan ferus)
Operator, mesin penggelek/logam bukan ferus
Operator, meja pengisar
Pekerja pembajaan, logam
Penarik, logam
Penyembul, logam
Penyepuh lindap, logam
81216
81216
81216
81216
81216
81216
81216
81216
81219
81244
81243
81249
81241
81249
81242
81241
81243
81249
Operator mesin, dawai berduri
Operator mesin, paip dan tiub tanpa kelim
Operator mesin, penanggal dan pemotong dawai
Operator mesin, penarikan/dawai
Operator mesin, penebatan
Operator mesin, penyembulan/dawai
Penarik, dawai
Penarik, paip dan tiub tanpa kelim
Operator loji pemprosesan logam dan kerja kemasan yang lain
81221
81221
81222
81222
81223
81223
81224
81224
81225
81225
81225
81226
81227
81228
82221
82221
82222
82222
82223
82223
82226
82226
82227
82227
82228
82224
82225
New
Operator mesin, pengelektroplatan/logam
Penyadur elektroplat
Operator mesin, pencelupan/logam
Penyadur celup panas
Operator mesin, penyaduran/logam
Penyadur logam
Operator mesin, peralatan bagas pasir
Pembagas pasir, logam
Operator mesin, kemasan/barangan logam tuang
Pekerja kemasan tuangan
Pembersih, logam
Operator mesin, penyembur/logam
Pengoksida
Operator, acuan
81311
81311
81515
81511
81311
81311
81311
81311
81311
81312
81312
81312
81312
81312
81312
81312
81312
81312
81312
81313
81313
81313
81313
81313
81314
81314
81314
81314
81516
81514
81513
81512
81517
81528
81523
81521
81522
81526
81527
81525
81524
81522
81521
81531
81531
81534
81535
81533
81597
81598
81592
81543
81314
81314
81314
81542
81543
81541
81314
81541
Operator mesin, pembancuh cat
Operator mesin, pembancuh dan pengadun/proses kimia dan yang
berkaitan
Operator mesin, pembancuh glu
Operator mesin, penghalus/proses kimia dan yang berkaitan
Operator pengisar gelek, proses kimia dan yang berkaitan
Operator, penghancur/proses kimia dan yang berkaitan
Pembancuh, belerang/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, loji pengolahan haba/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, pengering/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, peralatan masak/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, peralatan membakar/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, retort/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, semburan kering/proses kimia dan yang berkaitan
Operatur tanur, proses kimia dan yang berkaitan
Pekerja relau simen
Tukang bakar, proses kimia
Tukang masak, proses kimia
Operator mesin penekan, penuras/proses kimia dan yang berkaitan
Operator mesin, pengayak/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, pengasing/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, peralatan merawat/minyak mentah
Penuras tong putar
Operator, loji asid
Operator, loji baja
Operator, mesin peluntur/kimia
Operator, panci vakum/proses kimia dan yang berkaitan (kecuali
petroleum dan gas asli)
Operator, penukar/proses kimia (kecuali petroleum dan gas asli)
Operator, penyejat
Operator, penyulingan/kelompok (proses kimia kecuali petroleum
dan gas asli)
Operator, penyulingan/proses kimia
81314
81541
81314
81314
81314
81314
81314
81314
81314
81315
81316
81316
81316
81316
81316
81316
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81317
81541
81594
81599
81595
81596
81542
82229
81599
82211
81594
81593
82212
82213
82211
82299
82293
82299
82294
82299
82297
82292
82295
82296
82299
82298
82291
Operator, penyulingan/sinambung (proses kimia kecuali petroleum
dan gas asli)
Operator, penyulingan/turpentin
Operatur tanur, arang
Pembakar, sulfur
Pembuat busa, kimia
Pembuat yarn, sintetik
Penukar reaktor (proses kimia )
Penyadur enamel, kimia
Operator, perawat/sisa radioaktif
Operator mesin, pengeluaran bahan cuci
Operator mesin, pengeluaran coke
Operator mesin, pengeluaran lingkaran ubat nyamuk
Operator mesin, produk farmaseutikal
Operator mesin, produk kelengkapan dandanan diri
Pembuat, sabun
Operator mesin, pembasuhan/kimia dan bahan berkaitan
Operator mesin, pengeluaran bahan letupan
Operator mesin, pengeluaran bunga api
Operator mesin, pengeluaran gas halogen
Operator mesin, pengeluaran gas hidrogen
Operator mesin, pengeluaran gas klorin
Operator mesin, pengeluaran lilin
Operator mesin, pengeluaran linoleum
Operator mesin, pengeluaran mancis
Operator mesin, pengeluaran pensel
Operator mesin, pengeluaran plumbum
Operator mesin, produk peluru
81321
81321
81321
81322
81323
81323
81323
81323
81323
81323
81324
81325
81326
81327
81327
81327
81327
81327
81327
81327
81327
81328
81329
82234
82231
New
JPA
82234
82232
82237
82236
82235
82238
JPA
JPA
JPA
31318
31318
31316
31315
31318
31318
31317
31318
New
New
Operator mesin, pencetakan fotografi
Operator mesin, penghasilan foto (warna dan hitam putih)
Pembantu, pengimbasan dan perfileman
Pembantu makmal filem C17
Operator mesin, mesin pemprosesan filem
Operator mesin, pembesar gambar foto
Operator mesin, pengeluaran filem fotografi
Operator mesin, pengeluaran kertas filem
Operator mesin, pengeluaran plat fotografi
Operator mesin, produk fotografi
Juruaudio visual N17
Operator kamera offset/pembuat plet N17
Penolong operator kamera N11
Operator, alat bantuan audio-visual
Operator, alat perakam, bunyi dan imej
Operator, kamera/televisyen
Operator, kamera/wayang gambar
Operator, perakam filem
Operator, perakam pita video
Operator, peralatan studio, radio dan televisyen
Operator, telewayang
Pekerja kemasan foto
Operator mesin produk fotografi dan yang berkaitan
81411
81411
81411
81412
81413
82311
82311
82311
82312
82313
Atendan, pengisar/getah
Operator mesin, pengisar/getah
Operator, pembancuh banburi/getah
Operator mesin, penyembul/getah
Operator mesin penekan, acuan/getah
81414
81415
81416
81416
81417
81417
81417
81417
81417
81419
82314
82315
82316
82317
82318
82318
82318
82318
82318
82319
Operator mesin, kalender/getah
Operator mesin, pemotong/getah
Operator mesin, pengeluaran tayar
Pengulir tayar
Operator mesin, pengeluaran cop getah
Operator mesin, produk getah
Pembuat beg udara
Pembuat busa, getah
Pembuat, hos
Operator mesin pengeluaran getah yang lain
81421
81422
81423
81424
81425
81426
81427
81427
81428
81429
81429
82321
82322
82323
82324
82325
82326
82327
82328
82329
82329
82329
Operator mesin, pembancuh/plastik
Operator mesin penekan, laminat/plastik
Operator mesin, penyembul/plastik
Operator mesin, acuan suntik/plastik
Operator mesin, acuan mampat/plastik
Operator mesin, pembentuk plastik vakum
Operator mesin, tablet/plastik
Operator mesin, ukir timbul/plastik
Operator mesin, pengeluaran plastik
Operator mesin produk plastik yang lain
Operator mesin, produk plastik
81431
81431
81432
81432
81433
81434
81435
81435
81439
82531
82538
82533
82532
82534
82536
82535
82537
82539
Operator mesin, pengeluaran karton dan kotak kertas
Operator mesin, produk kertas
Operator mesin, pengeluaran beg selofana
Operator mesin, pengeluaran sampul dan beg kertas
Operator mesin, pengeluaran straw
Operator mesin, pengeluaran colok kertas
Operator mesin penekan, kadbod
Operator mesin, produk kadbod
Operator mesin produk kertas yang lain
81511
81511
81511
81511
81512
81512
81512
81513
81514
81519
82614
82612
82611
82615
82613
82613
82613
82615
82619
New
Operator mesin, pemintal/benang dan yarn
Pelilit, benang dan yarn
Pemintal, benang dan yarn
Penggulung, sutera
Hagotan operator, hem abaka
Operator mesin, pencampur kapas
Operator mesin, penyediaan gentian
Operator mesin, pengatur tali
Pengajar, roving dan pemintal
Operator mesin menyedia, memintal, dan melilit yang lain
81521
81521
81521
81521
81522
81522
81523
81523
81524
81524
81525
81525
81529
82621
82627
82621
82624
82622
82623
82621
82621
82622
82625
82626
82628
New
Pengajar, menenun
Operator mesin, penggulung/benang (menenun tekstil)
Operator mesin, tenun
Operator mesin, tenun/permaidani
Operator mesin, kait
Operator mesin, pengeluaran jaring
Operator mesin kedut, tekstil
Operator mesin pensaiz, tekstil
Pemasang mesin tenun
Pemotong kad Jacquard
Operator mesin, pengeluaran renda
Pembaik fabrik
Operator mesin tenun dan kait yang lain
81531
81531
81532
81533
81539
82631
82699
82632
82632
New
Operator mesin, jahit
Penjahit kulit, mesin
Penjahit krusye, mesin
Penyulam, mesin
Operator mesin jahit yang lain
81541
81542
81543
81544
81545
81546
81547
81549
82641
82642
82643
82644
82645
82646
82647
82649
Operator mesin, pelunturan/tekstil
Operator mesin, pencelup
Operator mesin, kanji
Operator mesin, basuh dan pengecut/tekstil
Operator mesin, pencelup/tekstil
Operator mesin, pencuci kering
Operator, kalendar/tekstil
Operator mesin rawatan tekstil yang lain
81551
81552
81553
81554
81555
81556
81559
82651
82652
82653
82654
82655
82656
New
Operator mesin, pemproses belulang
Operator mesin, penanggal daging/belulang
Operator mesin, penanggal bulu/belulang
Operator mesin, penyamak
Operator mesin, pencelup/kulit
Operator mesin, pemotong/kulit
Operator mesin penyediaan bulu dan kulit
81561
81561
81562
81563
81569
82661
82661
82662
82663
New
Operator mesin, pengeluaran kasut
Operator mesin, pengeluaran sepatu
Operator mesin, pengeluaran kasut/ortopedik
Operator mesin, pengeluaran kasut/sukan
Operator mesin pembuatan kasut dan yang berkaitan
81571
81572
81573
New
New
New
81591
81592
81592
81593
81594
81594
81595
81596
81597
81599
82691
82692
82692
82693
82694
82695
82696
82697
82699
82699
Operator mesin, pengeluaran pintalan
Operator mesin, pemotong/pakaian
Pemotong, pakaian kulit
Operator mesin, pemotong/tekstil
Operator mesin, pembuat topi
Operator mesin, pengeluaran tilam
Operator mesin, pembuat pola/kulit
Operator mesin, pembuat pola/tekstil
Operator mesin, pelipat/pakaian
Operator mesin produk tekstil dan kulit lain yang tidak dikelaskan di
mana-
81601
81601
81601
81601
81601
81601
81601
81601
81602
81602
81602
81602
81602
82715
82714
82714
82713
82712
82711
82717
82716
82721
82721
82722
82725
82723
Operator mesin, daging
Operator mesin, pemproses ikan
Operator mesin, pemproses makanan
Operator mesin, pengeluaran belacan
Operator mesin, pengeluaran makanan ikan
Operator mesin, pengeluaran sosej
Operator mesin, pengetinan/daging/makanan
Operator mesin, pengetinan/ikan
Atendan, penggodak/produk tenusu
Operator mesin, pemproses/produk tenusu
Operator mesin, pengeluaran ais krim
Operator mesin, pengeluaran serbuk susu
Operator mesin, penggodak/produk tenusu
Operator mesin, mencelup/gentian tekstil
Operator mesin, pencucian
Operator mesin, menekan/cucian
81602
81602
81602
81602
81603
81603
81603
81603
81603
81603
81603
81603
81603
81603
81604
81604
81604
81604
81604
81604
81604
81604
81604
81604
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
82724
82726
82723
82724
82731
82735
New
82737
82731
82731
82736
82732
82733
82734
82747
82749
82749
82744
82743
82745
82748
82741
82742
82746
82759
82751
82752
82759
82753
82754
82755
82759
82759
82758
82757
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81605
81606
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
81607
82753
82755
82759
82759
82759
82758
82752
82756
82760
82777
82775
82771
82779
82779
82778
82772
82773
82776
82771
82771
82774
82779
Operator mesin, produk mentega
Operator, panci vakum/sus sejat
Operator, penstril/produk tenusu
Pengasing krim, tenusu
Atendan, pengisar/bijian
Operator mesin, pengisar/biji sawi
Pembantu pengisar
Pencampur, rempah
Pengadun, tepung
Pengisar, bijian
Pengisar, makanan ternakan
Pengisar, padi
Pengisar, rempah
Pengisar, ubi kayu
Operator mesin, pembakar wafer
Operator mesin, pembuatan yis
Operator mesin, pengeluaran bijirin
Operator mesin, pengeluaran coklat
Operator mesin, pengeluaran gula-gula
Operator mesin, pengeluaran mi
Operator mesin, pengeluaran pasta
Operator mesin, pengeluaran pastri
Operator mesin, pengeluaran roti
Operator mesin, pengeluaran sagu
Atendan, penstril kelapa sawit
Operator mesin penekan, buah-buahan
Operator mesin penekan, minyak makan
Operator mesin, pemprosesan kekacang boleh makan
Operator mesin, pemprosesan margerin
Operator mesin, pemprosesan sayur-sayuran
Operator mesin, penapisan/minyak dan lemak
Operator mesin, pengeluaran jus buah-buahan
Operator mesin, pengeluaran jus sayur-sayuran
Operator mesin, pengeluaran sos
Operator mesin, pengetinan (pengetinan dan pengawetan
makanan)
Operator, loji margerin
Operator, loji pemeringkatan
Pembakar, kacang
Pembuat, jam (mesin)
Pembuat, mentega kacang
Pengawet, sos dan rempah-ratus
Pengisar, minyak bijian/minyak kelapa sawit
Penyahhidrat, bahan makanan
Operator, pemprosesan dan penapisan/gula
Atendan, pempastur (bru)
Atendan, penurasan
Operator mesin, bru/arak
Operator mesin, pembuatan cuka
Operator mesin, pengeluaran minuman keras
Operator mesin, pengeluaran minuman ringan
Operator mesin, penyuling/arak
Operator tanur, pemaltan/arak
Operator, loji pembancuhan sirap
Operator, peralatan mencambah/pemaltan
Pembuat, peralatan mencambah/pemaltan
Operator, peralatan penapaian/arak
Pekerja pengkarbonan (minuman malta)
81607
81608
81608
81608
81609
81609
81609
81609
81609
81609
82771
82782
82781
82783
82794
82793
82792
82791
82796
82795
Tukang bru
Operator mesin, pengeluaran curut
Operator mesin, pengeluaran rokok
Operator mesin, pengeluaran tembakau
Operator mesin, pembancuh makanan haiwan
Operator mesin, pemprosesan biji koko
Operator mesin, pemprosesan biji kopi
Operator mesin, pemprosesan daun teh
Operator mesin, pengeluaran serbuk sup
Operator mesin, pengeluaran tauhu
81711
81712
81713
81714
81715
81716
81717
81718
81718
81718
81718
81718
81718
81719
81421
81422
81423
81424
81425
81426
81427
81435
81431
81434
81433
81428
81432
81429
Operator, pencerna
Operator mesin, penyerpih
Operator, pemukul
Operator mesin, pengisar/kayu
Operator, mesin peluntur
Pemotong, pulpa kertas
Operator injap, pulpa kertas
Operator mesin, kadbod/pengeluaran
Operator mesin, pembuatan kertas
Operator mesin, pemotong/kertas
Operator mesin, penyalut
Operator, loji pulpa kertas
Operator, superkalender/kertas
Operator loji pembuatan kertas dan pulpa yang lain
81721
81721
81721
81721
81722
81722
81722
81723
81724
81725
81726
81726
81727
81728
81729
81729
81411
New
81411
81411
81412
81412
81412
81413
81414
81415
81416
81416
81417
81418
81419
81419
Operator, kilang papan
Operator, penggergaji kayu basah
Tukang gergaji, kayu
Tukang gergaji, kilang papan
Operator bindu, pemotong/venier
Pekerja bindu, venier
Pemotong, venier
Penyusun teras papan lapis
Operator mesin penekan, papan lapis
Operator mesin, pengering/kayu
Operator mesin, penakik (pengawetan kayu)
Operator mesin, perawat/kayu
Operator, pengering venier
Operator, pengacip automatik
Operator loji pemprosesan kayu yang lain
Pengeset, venier
81731
81731
81732
81733
81734
81735
81736
81737
81738
81739
82401
82401
82402
82403
82404
82405
82406
82407
82408
82409
Operator bindu, kerja kayu
Pemesin, kayu
Tukang gergaji, kayu jitu
Pelarik, kayu (mesin)
Operator mesin, kayu tatal
Operator, mesin las
Operator mesin, ukir/kayu
Operator mesin, pengeluaran perabot
Operator mesin, produk kayu
Operator mesin produk kayu yang lain
81811
81812
New
New
81821
81621
Operator mesin, campuran/tanah liat
Operator mesin, campuran/kaca
Operator, dandang/kapal
81821
81822
81822
81823
81823
81829
81621
81622
81622
81623
81623
81629
Tukang api, kapal
Operator, loji dandang/stim
Pendandang
Operator, enjin stim
Tukang api, enjin kereta api
Operator enjin stim dan dandang
81831
81832
81832
New
New
New
81841
81841
81842
81843
81844
81844
81844
81844
81845
81845
81846
81847
81847
81848
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81849
81311
New
81312
81313
81314
81314
81314
81314
81315
81315
81316
81317
81317
81318
81395
81319
81396
81319
81319
81319
81394
81397
81392
81391
81392
81394
81393
81319
81391
81319
Operator relau, pengeluaran kaca
Operator, retort
Operator relau, penyepuh lindapan/kaca
Operator tanur, bata dan jubin
Operator mesin, pengeluaran seramik
Operator mesin, tembikar dan porselin
Operator mesin, tuang/tembikar dan porselin
Operator tanur, tembikar dan porselin
Operator relau, pembajaan/kaca
Pekerja pembajaan, kaca
Operator mesin, peniupan/kaca
Operator mesin, penggores/kaca
Operator mesin, pengukir/kaca
Operator, peralatan pembagasan pasir/kaca
Operator mesin penekan, penurasan/tanah liat
Operator mesin tanur kaca dan seramik berkaitan yang lain
Operator mesin, pencampur, pelelas
Operator mesin, penekan/kaca
Operator mesin, pengeluaran bata dan jubin
Operator mesin, pengeluaran botol
Operator mesin, pengeluaran gentian kaca
Operator mesin, pengeluaran penggilap
Operator, kempa uli/tanah liat
Pembancuh, tanah liat
Pembuat tanah liat, tembikar
Pembuat, gentian kaca
Pembuat, penggilap
Pembuat, tiub kaca
Pencampur, kaca
Penggilap, plat kaca
81911
81912
81913
81914
81915
81916
81916
81919
81919
82511
82512
82513
82514
82515
82516
82516
82519
New
Operator mesin penekan, cetak/silinder
Operator mesin penekan, cetak/ofset
Operator mesin penekan, cetak/putar
Operator mesin penekan, cetak/rotogravur
Operator mesin penekan, cetak/litografi langsung
Operator mesin penekan, cetak/kertas dinding
Pencetak kertas dinding
Operator mesin kertas pencetakan yang lain
Operator, pencetakan
81921
81922
81929
82521
82522
82529
Operator mesin, penjilidan buku
Operator mesin, ukir timbul/buku
Operator mesin penjilidan yang lain
82111
82111
82819
82811
Pemasang, enjin/marin
Pemasang, kereta
Operator, karton
Operator, pembungkusan
Tukang bungkus
82111
82111
82112
82113
82114
82115
82115
82115
82116
82116
82117
82118
82118
82119
82119
82119
82813
82817
82816
82812
82815
82819
82814
82819
82819
82819
82818
82819
82819
New
New
New
Pemasang, motosikal
Pemasang, pesawat
Pemasang, basikal
Pemasang, kelengkapan penyejukan dan penghawa dingin
Pemasang, mesin jahit
Pemasang, jentera perlombongan
Pemasang, peralatan tolak tanah
Pemasang, perkakas mesin
Pemasang, jentera pencetakan
Pemasang, jentera tekstil
Pemasang, jentera perindustrian
Pemasang, jentera kerja kayu
Pemasang, jentera pertanian
Fomen, mekanik
Jurugegas, mekanik
Pemasang jentera mekanik yang lain
82121
82122
82123
82124
82125
82126
82126
82126
82126
82127
82127
82128
82129
82821
82822
82823
82824
82825
82829
82829
82829
82829
82826
82826
82827
82828
Pemasang, peralatan elektrik
Pemasang, peralatan elektronik
Pemasang, semikonduktor
Pemasang, bateri
Pemasang, tanda elektrik
Pemasang, jam
Pemasang, jam tangan
Pemasang, kronometer
Pemasang, mesin pejabat
Pemasang, alat bantu pendengaran
Pemasang, peralatan mikroelektronik
Pemasang, kelengkapan audio-visual
Pemasang, instrumen jitu
82131
82132
82133
82134
82831
82832
82833
82834
Pemasang, produk kulit
Pemasang, produk logam
Pemasang, produk getah
Pemasang, produk plastik
82191
82191
82191
82191
82192
82192
82193
82193
82194
82194
82195
82195
82196
82196
82196
82197
82198
82198
82199
82199
82903
82902
82909
82901
82909
82905
82904
82906
82907
82908
82909
82909
82909
82909
82909
New
82891
82892
82894
82893
Operator mesin, pelabelan
Operator mesin, pembungkusan
Operator mesin, pembungkusan hadiah
Pemeriksa/penguji kualiti
Operator mesin, pengedap
Operator mesin, penutup
Operator mesin, pembotol
Operator mesin, pengisi/bekas
Operator mesin, penebat
Operator mesin, penguntil
Operator mesin penekan, bandela
Operator, buaian pusing
Operator mesin, pengeluaran cip silikon
Operator mesin, penyambat/kabel dan tali
Operator mesin, peralatan menanda/jalan
Operator, subpasang, manual
Pemasang, produk kayu
Pemasang, produk papan kertas
Pemasang, produk komposit
Pemasang, produk tekstil
82211
82111
Operator mesin penekan, logam/kecuali penempaan
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82211
82212
82213
82214
82215
82216
82217
82219
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82111
82112
82113
82114
82115
82116
82117
82119
Operator mesin penekan, penebuk/logam
Operator mesin penekan, pengecap/logam
Operator mesin, gergaji/logam
Operator mesin, pelentur/logam
Operator mesin, pelulas/logam
Operator mesin, pembalduan/logam
Operator mesin, pembentuk/logam
Operator mesin, pembuat teras/logam
Operator mesin, pemejam/logam
Operator mesin, pemotong api/logam
Operator mesin, pemotong/logam
Operator mesin, penajam/logam
Operator mesin, pendawai/elektrik
Operator mesin, penempa/logam
Operator mesin, pengacu/logam
Operator mesin, pengeluaran alat permainan/logam
Operator mesin, pengeluaran barangan dawai
Operator mesin, pengeluaran dandang
Operator mesin, pengeluaran jam
Operator mesin, pengeluaran jam tangan
Operator mesin, pengeluaran jarum
Operator mesin, pengeluaran kabel
Operator mesin, pengeluaran nat/logam
Operator mesin, pengeluaran paip
Operator mesin, pengeluaran paku
Operator mesin, pengeluaran pengeluaran barang kemas
Operator mesin, pengeluaran penukar tertib
Operator mesin, pengeluaran perkakas
Operator mesin, pengeluaran rivet
Operator mesin, pengeluaran zip
Operator mesin, penggilapan/logam
Operator mesin, penggores/logam
Operator mesin, pengimpal/logam
Operator mesin, pengisar/logam
Operator mesin, pengukir/logam
Operator mesin, penindih/logam
Operator mesin, peniup teras
Operator mesin, peralatan sukan/logam
Operator mesin, pericih/logam
Operator mesin, perivet
Operator mesin, produk logam
Operator mesin, syiling/logam
Operator pengeset, mesin kerja logam
Pembuat teras, mesin, foundri
Penggelek dan pengukir plat cetak logam, mesin
Operator pengeset, larik
Operator pengeset, mesin pembentuk
Operator pengeset, mesin penggerek dan gerudi
Operator pengeset, mesin lelas
Operator pengeset, mesin pengisar
Operator pengeset, mesin pengetam
Operator pengeset alat mesin yang lain
83111
83111
83112
83112
83112
83111
New
New
New
New
Pemandu, enjin kereta api
Pemandu, lokomotif
Operator, komuter
Operator, monorel
Operator, tren/ERL
83112
83113
83114
83114
83115
83116
83117
83119
83112
83113
New
New
JPA
JPA
JPA
New
Operator, tren/LRT
Pemandu, enjin lombong
Pemandu, enjin
Pembantu, pemandu lokomotif
Pemandu, enjin (kereta api Bukit Bendera) R9
Pemandu / Operator Jentera Pemunggah R3
Pemandu Lokomotif Sabah AA13
Pemandu kereta api enjin dan tren LRT yang lain
83121
83122
83123
83124
83124
83125
83126
83129
83121
83122
83123
83124
83124
83129
83129
83129
Pekerja lansing, kereta api
Jurusemboyan, kereta api
Pelangsir, kereta api
Pekerja yard
Pengganding, yard kereta api
Penyimpang, kereta api
Penjaga pintu pagar, kereta api
Penjaga lansing kereta api dan pekerja berkaitan yang lain
83211
83212
83213
83214
83211
83212
New
New
Penunggang motosikal
Penghantar cepat
Pemandu, autolanca
Pemandu, trisikal bermotor
83221
83222
83222
83223
83224
83225
83225
83226
83227
83228
83229
83221
83222
New
83223
83224
New
New
New
New
JPA
New
Pemandu, teksi
Pemandu
Pemandu, pejabat/pengurus
Pemandu, van
Pemandu, ambulans
Joki kereta
Pemandu, bel
Pemandu, peribadi
Pemandu, kereta
Pemandu kenderaan R3
Pemandu kereta, teksi, dan van yang lain
83311
83312
83313
83314
83319
83231
83232
New
New
New
Pemandu, bas
Pemandu, trem
Pembantu, pemandu
Pemandu koc bermotor
Pemandu bas, tram, dan pemandu berkaitan yang lain
83321
83322
83323
83324
83325
83326
83327
83329
83241
83242
83243
83244
83244
New
New
83249
Pemandu, lori
Pemandu, kereta bomba (Bomba)
Pemandu, lori pelonggok
Pemandu, trak
Pemandu, lori tangki
Pemandu, trak tunda
Operator, gerabak seret/lombong
Pemandu trak dan lori berat yang lain
83411
83411
83412
83413
83414
83419
83311
83311
83312
83313
83314
New
Operator, peralatan ladang bermotor
Pemandu, traktor ladang
Pemandu, pengangkut kayu
Pemandu, trak win (pembalakan)
Operator, jentera penuai (padi)
Operator loji ladang dan perhutanan bermotor yang lain
83421
83321
Operator, jengkaut
83422
83423
83424
83424
83425
83425
83425
83426
83426
83427
83428
83429
83429
83429
83429
83322
83323
83324
New
83325
83325
83325
83326
83326
83327
83328
83329
83329
83329
83329
Operator mesin, penggali parit
Operator, mesin penghentak cerucuk
Operator, jentolak
Pemandu, jengkaut longkang
Operator mesin, pembuat jalan raya
Operator, penggelek jalan
Operator, perata dan pengikis/jalan
Operator win, pengorekan
Operator, kapal korek
Operator, jentera terowong/pembinaan
Operator, loji gerudi
Operator jentera tolak tanah dan jentera berkaitan yang lain
Operator, jentera penghentak/pembinaan
Operator, mesin penyeret
Operator, timba cekau
83431
83432
83433
83434
83435
83439
83331
83333
83332
83334
83335
83339
Operator, kren
Operator, pesawat angkat
Operator, win
Operator, lif/pengendalian bahan
Operator, kereta kabel
Operator kren, pesawat angkat, dan peralatan berkaitan yang lain
83441
83442
83443
83340
83340
83340
Operator, trak/fork lift
Operator, trak/perindustrian
Operator, trak/angkat
83501
83501
83501
83502
83503
83503
83503
83504
83504
83505
83506
83506
83506
83506
83507
83509
83509
83401
83404
83403
New
83407
83407
New
New
New
83406
83406
83405
83409
83408
83409
83409
83409
Jurumudi
Kuatermaster, kapal
Pelaut geladak (kapal, barj, dan bot)
Pelaut, kanan
Anak kapal
Kelasi
Pembantu, perkapalan
Anak kapal, bot tunda
Anak kapal, feri
Pekerja tongkang
Pengangkut barang
Pengawal pelantar
Pengendali bot penyelamat
Penjaga, rumah api
Serang
Kelasi kapal dan pekerja berkaitan yang lain
Serang, perkhidmatan feri
91111
91111
91111
91111
91111
91111
91111
91112
91113
91114
91115
91119
91211
New
New
91211
New
New
New
91212
91213
New
New
91219
Amah, am
Orang gaji
Pembantu rumah
Pembantu, domestik
Pembantu, jurukemas
Penolong, rumah
Tukang cuci, rumah
Pencuci pakaian, rumah
Pencuci, domestik
Jurukemas, domestik
Pekerja pencucian, domestik
Tukang cuci dan pembantu domestik yang lain
91121
91121
91122
91122
91123
91124
91124
91125
91129
91221
91221
91222
New
91223
91226
91225
New
91229
Pekerja suruhan
Pengemas bilik
Kapten suruhan, hotel, dan penginapan
Porter, hotel/bellman
Pencuci, pinggan mangkuk/tangan
Tukang cuci, hotel/kelab/kafe
Tukang cuci, pejabat
Tukang bancuh air
Tukang cuci dan pembantu yang lain di pejabat, hotel, dan
pertubuhan yang lain
91211
91212
91213
91214
91230
New
New
New
Pekerja dobi dan pencucian kering
Tukang seterika
Tukang cuci pencucian kering, tangan
Penekan seterika
91221
91222
91222
91223
91224
91224
91225
91226
91229
91228
91322
91322
91227
New
New
New
New
New
Tukang cuci, bas/dalaman
Tukang cuci, kenderaan
Tukang cuci, tangan/kenderaan
Tukang cuci, pesawat
Operator, autogilap
Pekerja, pengautopasiran
Tukang cuci, janitor
Pemerinci kereta
Tukang cuci dan pekerja berkaitan yang lain
91231
91321
Tukang cuci, tingkap
91291
91292
91293
91294
91295
91296
New
New
New
New
New
New
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92112
92112
92113
92114
92114
92119
93111
61319
61316
61312
61313
61319
61313
61311
61317
61314
61315
New
New
New
61313
61316
New
92121
92122
92129
New
New
New
92131
93111
Pekerja, rencam dan kelengkapan dandanan diri
Pekerja, pelbagai (pencucian)
Operator, pencucian
Tukang cuci, permaidani
Tukang cuci, kolam renang
Tukang cuci, grafiti
Pekerja buruh, kebun
Pekerja kebun, abaka
Pekerja kebun, kacang tanah
Pekerja sawah, padi
Pekerja kebun, pasaran
Pekerja kebun, rempah
Pekerja kebun, sayur-sayuran
Pekerja kebun, tanaman ladang
Pekerja kebun, tebu
Pekerja kebun, tembakau
Pekerja kebun, ubi kayu
Pekerja, estet/ladang
Penoreh getah, ladang
Pekerja, pembajaan
Pekerja, sayur-sayuran
Pekerja sayuran, tauge
Pekerja ladang tanaman yang lain
Pemungut telur ayam
Pembersih ladang ternakan
Pekerja ladang ternakan
Pekerja kebun
92131
92139
93111
New
Pembantu, kebun
Pekerja ladang campuran tanaman dan haiwan ternakan yang lain
92141
92142
92143
92144
92145
92146
92149
93121
93122
93123
93124
93125
93126
93129
Tukang kebun
Pemotong rumput
Pemotong pokok
Pekerja penyelenggaraan padang permainan
Pekerja, padang golf
Buruh, landskap
Pekerja taman dan hortikultur yang lain
92151
92152
92153
92154
92159
93192
93193
93194
New
93199
Buruh, perhutanan
Buruh, pemburuan
Buruh, pemerangkapan
Operator, kayu basah
Buruh perhutanan yang lain
92161
92161
92169
93191
New
New
Buruh, perikanan
Pengupas, ikan bilis
Buruh perikanan dan akuakultur yang lain
93111
93111
93111
93111
93112
93119
New
New
93311
New
93312
93319
Buruh timba
Buruh, perlombongan
Pekerja, lombong timah
Pendulang
Buruh, perkuarian
Pekerja perlombongan dan perkuarian yang lain
93121
93122
New
New
93131
93132
93132
93133
93133
93134
93135
93136
93137
93139
93328
93322
New
93323
93323
93324
93325
93326
93327
New
Pengandar raga
Buruh, penyelenggaraan
Pekerja, penyelenggaraan
Buruh, penggalian
Penggali kubur
Pembersih tanah
Pekerja landasan, kereta api
Pekerja rencam pembinaan bangunan
Buruh, perobohan
Buruh pembinaan bangunan yang lain
93211
93212
93296
93295
Pembungkus, tangan
Tukang label, tangan
93221
93222
93223
93224
93225
93226
93227
93228
93229
93211
93212
93213
93214
93215
93216
93217
93218
93219
Pembeku getah
Pembuat getah keping
Penjaga, rumah asap/getah
Tukang nyala rumah asap
Penggunting dan pengisih getah keping
Pencuci, tangki lateks
Pekerja, proses getah cebis
Operator, mesin pelapis/getah
Pekerja pemprosesan getah yang lain
93291
93292
93293
93291
93292
93293
Buruh, pembuatan
Pengisih
Pelilit, lingkaran/tangan
Buruh, pembinaan
Buruh, penyelenggaraan/empangan
93294
93295
93299
93299
93299
93294
93297
93299
93299
93299
Buruh, pemasangan
Pencuci, pembuatan/tangan
Buruh pembuatan lain yang tidak dikelaskan di mana-mana
Pembancuh, tangan (proses kimia dan yang berkaitan)
Pembuat, karton dan kotak kertas/tangan
93311
93311
93420
93420
Penarik beca
Pengayuh, kenderaan berpedal
93321
93322
93323
93431
93432
New
Pemandu, jentera atau kenderaan menarik haiwan
Pemandu, kereta lembu
Pemandu, tren haiwan
93331
93331
93332
93333
93334
93335
93336
93337
93339
93339
93411
93411
93412
93413
93414
93415
93417
93418
93419
93419
Buruh limbungan
Pemunggah kapal (dok)
Pengendali, kargo/barang angkut/produk
Pekerja muatan barang, kereta api, dan kenderaan
Pekerja muatan barang, kapal terbang
Pekerja muatan barang, bot (cecair dan gas)
Porter, gudang
Pengendali, bahan
Pekerja pengendalian bahan dan barang angkut yang lain
Pengendali perabot
93351
93352
93353
93354
93355
New
New
New
New
New
Penjaga stor
Operator, stor
Pekerja, stor
Pekerja, gudang
Operator, gudang
94121
New
Pembantu, dapur
95101
95201
95201
95202
New
91102
91102
91104
Penjaja, ais krim
Penjaja surat khabar (tepi jalan)
Penjual surat khabar
Penjaja
96111
96112
96113
96119
91411
91412
New
91419
Pekerja, pelupusan sampah
Pengangkat najis
Pengendali sisa
Pemungut sampah
96121
New
96131
96132
96132
96133
91421
91422
New
91423
Tukang sapu, jalan
Tukang sapu, taman
Tukang sapu, lantai
Buruh, kerja rencam
96211
96212
96213
96213
96214
96215
96216
96217
96219
92011
92012
92013
New
92014
92015
New
JPA
92019
Penghantar mesej/khidmat kiriman cepat
Porter, bagasi (kecuali hotel)
Pelayan pejabat
Pencari dokumen
Penghantar, surat khabar/risalah
Kedi, golf
Pembantu, penghantaran
Pembantu am pejabat N1
Penampal poster
Pengisih sampah
96219
92019
Penghantar mesej dan porter yang lain
96221
96222
New
New
96231
96232
96239
92041
92042
92049
Pembaca meter
Pemungut, mesin jual/wang
Operator mesin jual, pembaca meter, dan pekerja berkaitan yang
lain
96251
96252
96252
96253
96254
96255
96255
96256
96256
96256
96256
96257
96257
96257
96258
96258
96258
96259
96259
96259
96259
92021
92022
92022
92023
92024
92025
92025
New
92026
New
92026
92027
92027
92027
New
93416
New
New
New
New
New
Atendan, makmal
Atendan, hospital
Atendan, veterinar
Atendan, parkir
Atendan, lif
Atendan, taman hiburan/rekreasi
Atendan, taman ria
Atendan, bilik
Atendan, bilik rehat
Atendan, dobi
Atendan, tandas
Atendan, lorong boling
Atendan, snuker
Atendan, sukan
Atendan, kren
Atendan, lori/van/trak
Atendan, tanjakan
Atendan, jeti
Atendan, kawasan awam
Atendan, mesin
Atendan, penyelenggaraan
96291
96292
96293
96293
96294
96295
96296
96297
96297
96298
96299
96299
96299
96299
JPA
JPA
New
New
New
New
New
New
New
JPA
New
New
New
New
Pekerja awam R1
Pekerja awam khas R3
Pekerja, tapak am
Pekerja/buruh tidak mahir am
Pekerja, tadika
Pekerja, pengembungan
Pekerja, penggergajian
Ketua, operator
Operator, pemasiran
Pembantu kamera/Pemandu N3
Pemungut, logam lama
Pemungut, surat khabar lama
Pengendali kamera/pemandu
Penolak troli
01101
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
01109
01109
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Jeneral, Tentera Darat
Marsyal, Tentera Darat
Leftenan Jeneral, Tentera Darat
Mejar Jeneral, Tentera Darat
Brigedier Jeneral, Tentera Darat
Kolonel, Tentera Darat
Leftenan Kolonel, Tentera Darat
Mejar, Tentera Darat
Kapten, Tentera Darat
Leftenan Muda, Tentera Darat
Leftenan, Tentera Darat
Pekerja rencam pekerjaan asas
Pekerja rencam pelbagai pekerjaan asas
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
New
New
New
New
New
New
New
Pegawai Waran 1, Tentera Darat
Pegawai Waran 2, Tentera Darat
Staf Sarjan
Sarjan
Koperal
Lans Koperal
Prebet
02101
02101
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02107
02108
02109
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Laksamana
Laksamana Madya
Panglima Armada
Laksamana Muda, Tentera Laut
Laksamana Pertama, Tentera Laut
Kapten, Tentera Laut
Komander, Tentera Laut
Leftenan Komander, Tentera Laut
Leftenan Madya, Tentera Laut
Leftenan, Tentera Laut
Leftenan Muda, Tentera Laut
Pegawai Kadet Kanan, Tentera Laut
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02207
02208
New
New
New
New
New
New
New
New
Pegawai Waran I, Tentera Laut
Pegawai Waran II, Tentera Laut
Bintara Kanan
Bintara Muda
Lasykar Kanan
Lasykar Kelas I
Lasykar Kelas II
Askar Muda
03101
03102
03103
03104
03105
03106
03107
03108
03109
03109
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Jeneral, TUDM
Leftenan Jeneral, TUDM
Mejar Jeneral, TUDM
Brigedier Jeneral, TUDM
Kolonel, TUDM
Leftenan Kolonel, TUDM
Mejar, TUDM
Kapten, TUDM
Leftenan Muda, TUDM
Leftenan, TUDM
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
New
New
New
New
New
New
New
New
Pegawai Waran Udara I
Pegawai Waran Udara II
Felait Sarjan
Sarjan Udara
Koperal Udara
Askar Udara Kanan
Ahli Udara I (AC I)
Ahli Udara II (AC II)
Pekerjaan Mengikut Susunan Abjad
MASCO
2008
MASCO
1998
26522
26522
24222
21112
21125
21331
21341
21334
26322
21334
26323
21117
21117
21117
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21316
21112
26224
21343
21342
21342
21342
21342
21342
21311
21319
21311
21311
21311
21205
21311
54111
21312
21315
21312
21312
21312
21312
21312
33114
New
New
24908
21112
New
22131
22121
22134
29242
22134
29243
21117
21117
21117
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
22116
21112
29124
22123
22122
22122
22122
22122
22122
22111
New
22111
22111
22111
21223
22111
51411
22112
22115
22112
22112
22112
22112
22112
34124
JOB TITLE
A
Adiguru - makyong
Adiguru - wayang kulit
Agen paten
Ahli aerodinamik
Ahli agrometeorologi
Ahli agronomi
Ahli anatomi
Ahli anatomi kayu
Ahli antropologi
Ahli arborikultur
Ahli arkeologi
Ahli astrofizik
Ahli astronomi
Ahli astronomi, radio
Ahli bakteriologi
Ahli bakteriologi, farmaseutikal
Ahli bakteriologi, makanan
Ahli bakteriologi, molekul
Ahli bakteriologi, perikanan
Ahli bakteriologi, perindustrian
Ahli bakteriologi, pertanian
Ahli bakteriologi, perubatan
Ahli bakteriologi, tanah
Ahli bakteriologi, tenusu
Ahli bakteriologi, veterinar
Ahli balistik
Ahli bibliografi
Ahli biofizik
Ahli biokimia
Ahli biokimia, enzim
Ahli biokimia, klinik
Ahli biokimia, protein
Ahli biokimia, steroid
Ahli biologi
Ahli biologi, ahli botani, ahli zoologi, dan profesional berkaitan yang lain
Ahli biologi, air tawar
Ahli biologi, akuatik
Ahli biologi, marin
Ahli biometrik
Ahli bioteknologi
Ahli bomba
Ahli botani
Ahli botani, ekologi
Ahli botani, ekonomi
Ahli botani, histologi
Ahli botani, mikologi
Ahli botani, taksonomi
Ahli botani, tanah
Ahli bursa / Jober
MASCO
2008
MASCO
1998
21209
11113
26225
21315
21315
21315
21315
26311
26311
24217
26319
26311
21344
21314
21348
26326
26331
26331
26339
21346
21346
21346
22621
22629
22624
22622
22623
21345
21345
21345
21345
21345
21345
21111
21119
21113
21117
21112
21113
21113
21114
21115
21113
21112
21112
21112
21116
21113
21119
21111
21113
21333
34316
21658
21222
11103
29125
22115
22115
29241
22115
29212
29212
24907
New
29212
22124
22114
22127
29246
29221
29221
New
22126
22126
22126
22241
New
22244
22242
22243
22125
22125
22125
22125
22125
22125
21111
New
21113
21117
21112
21113
21113
21114
21115
21113
21112
21112
21112
21116
New
21119
21111
21113
22133
JPA
21487
JOB TITLE
Ahli demografi
Ahli Dewan Undangan Negeri
Ahli dokumentasi
Ahli ekologi
Ahli ekologi, haiwan
Ahli ekologi, sosial
Ahli ekologi, tumbuhan
Ahli ekonometrik
Ahli ekonomi
Ahli ekonomi rumah tangga
Ahli ekonomi yang lain
Ahli ekonomi, ekonometrik
Ahli endokrinologi
Ahli entomologi
Ahli epidemiologi
Ahli etnologi
Ahli falsafah
Ahli falsafah, politik
Ahli falsafah, sejarawan dan ahli sains politik yang lain
Ahli farmakologi
Ahli farmakologi, toksikologi
Ahli farmakologi, veterinar
Ahli farmasi
Ahli farmasi lain
Ahli farmasi, hospital
Ahli farmasi, perindustrian
Ahli farmasi, runcit
Ahli fisiologi
Ahli fisiologi, endokrinologi
Ahli fisiologi, epidemiologi
Ahli fisiologi, haiwan
Ahli fisiologi, neurologi
Ahli fisiologi, tumbuhan
Ahli fizik
Ahli fizik dan astronomi yang lain
Ahli fizik, akaustik
Ahli fizik, astronomi
Ahli fizik, balistik
Ahli fizik, bunyi
Ahli fizik, cahaya
Ahli fizik, elektrik dan magnetisme
Ahli fizik, elektronik
Ahli fizik, haba
Ahli fizik, hidrodinamik
Ahli fizik, keadaan pepejal
Ahli fizik, mekanik
Ahli fizik, nuklear/atom/molekul
Ahli fizik, perubatan
Ahli fizik, reologi
Ahli fizik, teori
Ahli fizik, termodinamik
Ahli florikultur
Ahli fotografi B27
Ahli fotometrik
MASCO
2008
MASCO
1998
21316
21313
21312
21146
21141
21146
21146
21147
21145
21146
26324
21141
21149
21142
21145
21149
21144
21145
21149
21143
21144
21144
21149
21146
21146
21313
21311
21112
21147
21147
21312
21347
21333
21313
21316
21462
21465
21466
21465
21462
21651
21659
21651
21131
21139
21135
21137
21137
21342
21133
21137
21139
21134
21132
22116
22113
22112
21147
New
21147
21147
21148
21146
21147
29244
21141
21148
21142
21146
21149
21144
21146
21149
21143
21144
21144
21149
21147
21147
22113
22111
21112
21148
21148
22112
22127
22133
22113
22116
21472
21474
21476
21474
21472
21482
New
21485
21131
New
21135
21137
21137
22122
21133
21137
21138
21134
21132
JOB TITLE
Ahli genetik
Ahli genetik, haiwan
Ahli genetik, tumbuhan
Ahli geodesi
Ahli geofizik
Ahli geofizik, geomagnet
Ahli geofizik, geomorfologi
Ahli geofizik, hidrologi
Ahli geofizik, oseanografi
Ahli geofizik, seismologi
Ahli geografi
Ahli geologi
Ahli geologi dan geofizik yang lain
Ahli geologi, kejuruteraan
Ahli geologi, marin
Ahli geologi, mikropalaeontologi
Ahli geologi, minyak
Ahli geologi, oseanografi
Ahli geologi, palaeontologi
Ahli geologi, perlombongan
Ahli geologi, petroleum
Ahli geologi, petrologi
Ahli geologi, stratigrafi
Ahli geomagnet
Ahli geomorfologi
Ahli herpetologi
Ahli hidrobiologi
Ahli hidrodinamik
Ahli hidrogeologi
Ahli hidrologi
Ahli histologi, tumbuhan
Ahli histopatologi
Ahli hortikultur
Ahli iktiologi
Ahli imunologi
Ahli kaji logam, bahan radioaktif
Ahli kaji logam, ekstraktif
Ahli kaji logam, fizik
Ahli kaji logam, foundri
Ahli kaji logam, penguji logam
Ahli kartografi
Ahli kartografi dan juruukur yang lain
Ahli kartografi marin
Ahli kimia
Ahli kimia yang lain
Ahli kimia, analisis
Ahli kimia, bahan cuci
Ahli kimia, barangan kulit
Ahli kimia, biologi
Ahli kimia, bukan organik
Ahli kimia, cat
Ahli kimia, farmaseutikal
Ahli kimia, fizik
Ahli kimia, getah
MASCO
2008
MASCO
1998
21133
21133
21133
21137
21139
21137
21139
21132
21135
21136
21137
21137
21137
21133
21133
21137
21122
21118
21313
21201
21201
21201
21201
21121
21123
21127
21126
21128
21129
21122
21312
21316
21143
26522
26525
26529
26521
21347
51611
51619
51614
21333
21313
21145
21145
21145
21149
21313
11111
21347
21347
21347
21347
21347
21133
21133
21133
21137
21139
21137
21139
21132
21135
21136
21137
21137
21137
21133
21133
21137
21122
21118
22113
21211
21211
21211
21213
21121
21123
New
New
New
New
21122
22112
22116
21143
39532
JPA
New
29338
22127
51501
New
51504
22133
22113
21146
21146
21146
21149
22113
11101
22127
22127
22127
22127
22127
JOB TITLE
Ahli kimia, kaca
Ahli kimia, kaji logam
Ahli kimia, kakisan
Ahli kimia, kawalan kualiti
Ahli kimia, kristalografi
Ahli kimia, makanan
Ahli kimia, nuklear
Ahli kimia, organik
Ahli kimia, pembangunan penyelidikan (kimia atau produk berkaitan)
Ahli kimia, penulenan air
Ahli kimia, perindustrian
Ahli kimia, petroleum
Ahli kimia, pewarna
Ahli kimia, plastik
Ahli kimia, polimer
Ahli kimia, tekstil
Ahli klimatologi
Ahli kosmologi
Ahli mamalogi
Ahli matematik
Ahli matematik, matematik gunaan
Ahli matematik, matematik tulen
Ahli matematik, sains aktuari
Ahli meteorologi
Ahli meteorologi - ramal cuaca
Ahli meteorologi alam sekitar
Ahli meteorologi marin
Ahli meteorologi pemodelan NWP
Ahli meteorologi yang lain
Ahli meteorologi-klimatologi
Ahli mikologi
Ahli mikrobiologi
Ahli mineralogi
Ahli muzik
Ahli muzik B41
Ahli muzik, penyanyi, dan penggubah yang lain
Ahli muzikologi
Ahli neuropatologi
Ahli nujum
Ahli nujum, tukang tilik dan pekerja lain yang berkaitan
Ahli numerologi
Ahli olerikultur
Ahli ornitologi
Ahli oseanografi
Ahli oseanografi, geofizik
Ahli oseanografi, geologi
Ahli paleontologi
Ahli parasitologi
Ahli Parlimen
Ahli patologi
Ahli patologi, forensik
Ahli patologi, haiwan
Ahli patologi, histopatologi
Ahli patologi, klinik
MASCO
2008
MASCO
1998
21347
21347
21347
21347
21347
26572
21334
26325
21144
21313
21333
26341
21119
26226
26226
21332
21332
26333
21335
21336
21334
21334
21123
21316
26573
21334
21313
21312
26321
26329
26321
21149
34211
21311
21313
21312
21456
21452
21422
21416
21456
21453
21465
21457
21458
21416
21417
21421
21532
21511
21521
21451
21441
21458
22127
22127
22127
22127
22127
39542
22134
29245
21144
22113
22133
29230
21119
29126
29126
22132
22132
29223
22135
22136
22134
22134
21145
22116
39543
22134
22113
22112
29241
New
29241
21149
39561
22111
22113
22112
21466
21462
21422
21496
21466
21463
21474
21467
21468
21496
21498
21421
21442
21431
21441
21461
21451
21468
JOB TITLE
Ahli patologi, neuropatologi
Ahli patologi, pembedahan
Ahli patologi, perubatan
Ahli patologi, tumbuhan
Ahli patologi, veterinar
Ahli peliuk badan
Ahli pemulihara tanah
Ahli penologi
Ahli petrologi
Ahli pissikultur
Ahli pomologi
Ahli psikologi
Ahli reologi
Ahli sains maklumat, maklumat teknik
Ahli sains maklumat, perkhidmatan perniagaan
Ahli sains penyelidikan tanaman
Ahli sains pertanian
Ahli sains politik
Ahli sains, haiwan
Ahli sains, penyelidikan alam sekitar
Ahli sains, perhutanan
Ahli sains, tanah
Ahli seismologi
Ahli serologi
Ahli silap mata
Ahli silvikultur
Ahli sistologi, haiwan
Ahli sistologi, tumbuhan
Ahli sosiologi
Ahli sosiologi, ahli antropologi dan profesional berkaitan yang lain
Ahli sosiologi, patologi sosial
Ahli stratigraf
Ahli sukan
Ahli taksonomi
Ahli taksonomi, haiwan
Ahli taksonomi, tumbuhan
Ahli teknologi, alkohol
Ahli teknologi, bahan bakar
Ahli teknologi, bahan bangunan
Ahli teknologi, barangan kulit
Ahli teknologi, bru
Ahli teknologi, cat
Ahli teknologi, ekstraktif
Ahli teknologi, gentian
Ahli teknologi, getah
Ahli teknologi, kaca
Ahli teknologi, kayu
Ahli teknologi, kejuruteraan awam
Ahli teknologi, kejuruteraan, telekomunikasi
Ahli teknologi, kejuruteraan/elektrik
Ahli teknologi, kejuruteraan/elektronik
Ahli teknologi, kejuruteraan/kimia
Ahli teknologi, kejuruteraan/mekanikal
Ahli teknologi, kertas
MASCO
2008
MASCO
1998
21449
21456
31162
21416
21416
21457
21457
21451
21416
21416
21458
21416
21112
03207
03208
21316
21313
21315
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
21313
33156
24111
24112
24119
24116
24116
24114
24113
24116
24113
24116
24116
24116
26571
91111
53115
83503
83504
83504
11111
21735
21619
21611
21622
21629
21613
21612
21459
21466
31162
21496
21496
21467
21467
21461
21496
21496
21468
21496
21112
New
New
22116
22113
22115
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
22113
34173
24101
JPA
New
24101
24101
24104
24103
New
24102
New
24101
24101
39541
91211
51393
83407
New
New
11101
New
New
JPA
JPA
New
21411
21415
JOB TITLE
Ahli teknologi, kimpalan
Ahli teknologi, makanan dan minuman
Ahli teknologi, minyak
Ahli teknologi, pembungkusan
Ahli teknologi, percetakan
Ahli teknologi, plastik
Ahli teknologi, polimer
Ahli teknologi, proses kimia
Ahli teknologi, seramik
Ahli teknologi, simen
Ahli teknologi, tayar
Ahli teknologi, tekstil
Ahli termodinamik
Ahli Udara I (AC I)
Ahli Udara II (AC II)
Ahli virologi
Ahli zoologi
Ahli zoologi, ekologi
Ahli zoologi, embriologi
Ahli zoologi, entomologi
Ahli zoologi, histologi
Ahli zoologi, iktiologi
Ahli zoologi, mammalogi
Ahli zoologi, ornitologi
Ahli zoologi, parasitologi
Ahli zoologi, pissikultur
Ahli zoologi, taksonomi
Ajuster, insurans
Akauntan
Akauntan W41
Akauntan yang lain
Akauntan, awam
Akauntan, berkanun
Akauntan, cukai
Akauntan, kos
Akauntan, kumpulan
Akauntan, pengauditan
Akauntan, pengurusan
Akauntan, perbandaran
Akauntan, syarikat
Akrobat
Amah, am
Amah, bayi
Anak kapal
Anak kapal, bot tunda
Anak kapal, feri
Anggota ahli parlimen
Angkasawan
Arkitek bangunan yang lain
Arkitek J41
Arkitek landskap J41
Arkitek landskap yang lain
Arkitek, bangunan
Arkitek, dalaman
MASCO
2008
MASCO
1998
21714
21714
25132
21621
21714
25211
26553
26579
26591
34321
34322
34321
26516
02208
03206
52469
53218
51633
51119
52459
96256
54147
96256
96256
51124
96252
96259
51111
51114
96259
51691
96258
51117
96254
96258
96257
96251
53221
96259
96253
81607
51523
81602
81603
81411
81605
81607
96259
52452
51631
96257
52451
96257
96255
New
21457
New
21413
New
New
JPA
New
New
39511
39512
39511
39516
New
New
New
JPA
51323
New
New
New
92034
92026
New
51122
92022
New
51111
New
New
51491
New
51119
92024
93416
92027
92021
51317
New
92023
82777
New
82721
82731
82311
82759
82775
New
New
51322
92027
52203
92027
92025
JOB TITLE
Arkitek, hoverkraf
Arkitek, kapal
Arkitek, laman web
Arkitek, landskap
Arkitek, marin
Arkitek, pangkalan data
Artis budaya B27
Artis kreatif atau penghibur yang lain
Artis kreatif dan artis persembahan yang tidak dikelaskan di mana-mana
Artis, grafik
Artis, pameran
Artis, pereka
Artis, tatu
Askar Muda
Askar Udara Kanan
Atendan kaunter perkhidmatan makanan lain
Atendan kesihatan U3 / Pembantu perawatan kesihatan U3
Atendan krematorium
Atendan perjalanan dan pelayan perjalanan lain
Atendan stesen petrol lain
Atendan, bilik
Atendan, bilik kot
Atendan, bilik rehat
Atendan, dobi
Atendan, gerabak tidur
Atendan, hospital
Atendan, jeti
Atendan, kabin kapal
Atendan, kapal terbang
Atendan, kawasan awam
Atendan, kolam renang
Atendan, kren
Atendan, lapangan terbang
Atendan, lif
Atendan, lori/van/trak
Atendan, lorong boling
Atendan, makmal
Atendan, mandi
Atendan, mesin
Atendan, parkir
Atendan, pempastur (bru)
Atendan, pengemas kain
Atendan, penggodak/produk tenusu
Atendan, pengisar/bijian
Atendan, pengisar/getah
Atendan, penstril kelapa sawit
Atendan, penurasan
Atendan, penyelenggaraan
Atendan, pusat servis
Atendan, rumah mayat
Atendan, snuker
Atendan, stesen petrol
Atendan, sukan
Atendan, taman hiburan/rekreasi
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
96255
96256
96258
53113
81123
96252
34212
34219
25212
62225
92025
92026
New
51391
81123
92022
39561
New
21392
New
Atendan, taman ria
Atendan, tandas
Atendan, tanjakan
Atendan, taska
Atendan, tromel
Atendan, veterinar
Atlet
Atlet, ahli sukan, dan profesional bersekutu lain yang berkaitan
Auditor komputer
Awak-awak
26574
44192
26111
33436
33437
34132
32221
34134
02203
02204
32308
32307
01104
03104
42131
42139
33212
33241
33115
33113
33111
33112
93331
93139
93299
92159
92169
93111
96133
92146
93294
93121
93291
92152
92153
93133
93132
93122
92151
92161
93112
93111
39544
41204
25017
JPA
JPA
39602
32320
29405
New
New
32420
New
New
New
42131
New
34132
34202
34125
34123
34121
34122
93411
New
93299
93199
New
New
91423
93126
93294
New
93291
93193
93194
93323
93322
New
93192
93191
93312
New
B
Badut
Bailif
Barrister
Bentara mesyuarat N27
Bentara parlimen N11
Biarawati, profesional bersekutu
Bidan
Bilal
Bintara Kanan
Bintara Muda
Bomoh agama
Bomoh kampung
Brigedier Jeneral, Tentera Darat
Brigedier Jeneral, TUDM
Broker gadaian
Broker gadaian dan peminjam wang lain
Broker, insurans
Broker, komoditi
Broker, pelaburan
Broker, pertukaran asing
Broker, sekuriti
Broker, stok dan saham
Buruh limbungan
Buruh pembinaan bangunan yang lain
Buruh pembuatan lain yang tidak dikelaskan di mana-mana
Buruh perhutanan yang lain
Buruh perikanan dan akuakultur yang lain
Buruh timba
Buruh, kerja rencam
Buruh, landskap
Buruh, pemasangan
Buruh, pembinaan
Buruh, pembuatan
Buruh, pemburuan
Buruh, pemerangkapan
Buruh, penggalian
Buruh, penyelenggaraan
Buruh, penyelenggaraan/empangan
Buruh, perhutanan
Buruh, perikanan
Buruh, perkuarian
Buruh, perlombongan
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
93137
93327
Buruh, perobohan
13452
74121
34343
54147
51531
12102
New
New
92035
91311
C
Canselor, universiti
Chargeman, voltan tinggi/pengehadan
Chief de partie
Concierge
Concierge, bangunan
51312
11114
26561
13452
13452
11131
54194
54194
54196
33552
22611
22619
22613
22612
22616
22615
22614
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22111
11123
New
11104
39525
12293
12293
New
51441
51441
51450
39122
22221
22229
22223
22222
22226
22225
22224
22219
22213
22217
22216
22218
22217
22215
22214
22219
22219
22211
11201
D
Dang pawara
Datuk Bandar
Dejay
Dekan
Dekan fakulti, universiti
Demang
Detektif, hotel
Detektif, kedai
Detektif, persendirian
Detektif, polis
Doktor pergigian
Doktor pergigian lain
Doktor pergigian, ortodontik
Doktor pergigian, pedodontik
Doktor pergigian, pembedahan mulut
Doktor pergigian, periodontik
Doktor pergigian, prostodontik
Doktor perubatan, perunding insurans
Doktor perubatan/anestetik
Doktor perubatan/ginekologi
Doktor perubatan/kardiologi
Doktor perubatan/neurologi
Doktor perubatan/obstetrik
Doktor perubatan/oftalmologi
Doktor perubatan/psikiatri
Doktor perubatan/radiologi
Doktor, kulit
Doktor, perubatan
Duta
33399
24322
33342
33341
33211
33225
33225
33391
33331
33311
33232
33312
42267
New
24904
34142
34141
34131
34152
34152
34205
34204
34203
34162
34203
New
E
Ejen perkhidmatan perniagaan lain
Ejen publisiti
Ejen, harta
Ejen, hartanah
Ejen, insurans
Ejen, jualan/kejuruteraan
Ejen, jualan/teknikal
Ejen, kesusasteraan
Ejen, pekerjaan
Ejen, pelepasan dan pengangkutan
Ejen, pemerolehan
Ejen, perkapalan
Ejen, perkhidmatan tetamu
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
33392
33393
33394
24311
21495
27112
24113
24113
33227
21824
24321
21833
21822
33227
51513
21824
24132
24323
21831
27115
33227
33227
21821
21823
24251
33227
21825
33231
21792
26221
33227
21832
25221
33122
34205
34205
34205
24903
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
51212
New
New
New
New
New
New
New
New
New
39224
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Ejen, persembahan muzik
Ejen, sukan
Ejen, teater
Eksekutif akaun, pengiklanan
Eksekutif kejuruteraan, kedai
Eksekutif perkhidmatan tetamu, makanan dan minuman
Eksekutif, audit
Eksekutif, audit dan pentaksiran risiko
Eksekutif, eksport
Eksekutif, gudang
Eksekutif, hal ehwal korporat
Eksekutif, harta
Eksekutif, jaminan kualiti
Eksekutif, jualan
Eksekutif, jurukemas
Eksekutif, kedai
Eksekutif, kewangan
Eksekutif, komunikasi korporat
Eksekutif, kontrak
Eksekutif, operasi hotel
Eksekutif, pemasaran
Eksekutif, pembangunan perniagaan
Eksekutif, pembuatan
Eksekutif, pengeluaran
Eksekutif, pentadbiran
Eksekutif, pentadbiran jualan
Eksekutif, penyelenggaraan
Eksekutif, perancangan dan pengagihan
Eksekutif, perkapalan
Eksekutif, perpustakaan
Eksekutif, produk/jenama
Eksekutif, projek
Eksekutif, rangkaian komunikasi
Eksekutif, tuntutan
23931
03203
32531
52419
72318
74129
82119
72122
74129
23993
New
New
New
New
New
New
New
New
F
Fasilitator arahan satelit
Felait Sarjan
Feldcer
Fesyen dan model lain
Fomen kenderaan
Fomen, elektrik
Fomen, mekanik
Fomen, pengimpal
Fomen, penyelenggaraan
61213
74129
23709
23601
13452
23209
23701
23601
92121
New
New
23991
12293
New
33907
New
G
Gembala kerbau / lembu / kambing
Generator
Guru agama yang lain
Guru bagi pelajar yang luar biasa pintar
Guru Besar
Guru pendidikan vokasional yang lain
Guru, agama Islam
Guru, bahasa
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
23912
23202
23511
23602
23914
23925
23922
23923
23924
23921
23301
23411
23531
23421
23302
23521
23913
23421
23421
23201
23201
33903
23203
New
23992
33901
23305
23302
23303
23304
23301
23202
33100
33904
33200
23201
33902
33905
33200
33200
23201
23203
Guru, ekonomi rumah tangga
Guru, komersil
Guru, muzik
Guru, pemulihan/profesional
Guru, pendidikan dewasa
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat anggota
Guru, pendidikan khas/untuk orang bisu
Guru, pendidikan khas/untuk orang buta
Guru, pendidikan khas/untuk orang cacat akal
Guru, pendidikan khas/untuk orang pekak
Guru, pendidikan menengah
Guru, pendidikan rendah
Guru, peragaan
Guru, prasekolah
Guru, prauniversiti
Guru, seni halus
Guru, surat-menyurat
Guru, tadika
Guru, taska
Guru, teknik
Guru, vokasional
81512
26121
26129
26121
26121
26121
21316
82613
New
New
25021
25022
25021
22116
H
Hagotan operator, hem abaka
Hakim Mahkamah Anak Negeri
Hakim yang lain
Hakim, mahkamah persekutuan
Hakim, mahkamah sesyen
Hakim, mahkamah tinggi
Histologi
34321
31189
34321
31189
26363
61114
21752
51122
33591
33591
33511
33511
33591
31533
32573
32573
32575
32573
32571
32571
33541
33562
39511
31189
39511
31189
29403
New
31129
51124
31511
39117
39114
39114
31512
New
32222
31526
31523
31525
31521
31524
New
39119
I
Ilustrator, buku
Ilustrator, kejuruteraan
Ilustrator, pengiklanan
Ilustrator, teknik
Imam
Inspektor kualiti, estet/ladang
Inspektor laluan tetap, kereta api
Inspektor tiket
Inspektor, bangunan
Inspektor, harga
Inspektor, kastam
Inspektor, kastam dan sempadan
Inspektor, kebakaran dan keselamatan
Inspektor, kereta api
Inspektor, keselamatan dan kesihatan/pencemaran
Inspektor, keselamatan dan kesihatan/perlindungan pengguna
Inspektor, keselamatan/kenderaan
Inspektor, kesihatan awam
Inspektor, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Inspektor, kualiti produk
Inspektor, pelesenan
Inspektor, pentadbiran kerajaan
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
43233
43232
33561
43233
33551
32573
33511
33591
33155
33595
44003
44002
39119
44003
39121
New
39114
39118
34172
39119
Inspektor, perkeranian/ perkhidmatan pengangkutan jalan
Inspektor, perkeranian/ perkhidmatan pengangkutan kereta api
Inspektor, perkhidmatan awam
Inspektor, perkhidmatan bas
Inspektor, polis
Inspektor, sanitari
Inspektor, sempadan
Inspektor, timbang dan sukat
Inspektor, tuntutan
Inspektor, upah
54147
54147
01101
03101
34235
83225
31522
32111
24131
24139
24219
43112
25119
24223
25191
21334
24232
21413
25111
25211
24232
25111
25122
24211
24211
24211
24211
25112
25231
25111
21413
25111
31163
33227
62111
26211
81324
24113
43112
24117
26432
26435
92031
New
New
New
39566
New
31428
JPA
24201
New
New
41302
New
New
New
22134
24302
21493
21314
21315
24302
21317
New
New
New
21212
24901
New
New
21312
21493
21311
31163
New
61415
29111
JPA
24102
41301
JPA
39402
JPA
J
Jaga
Jaga (malam)
Jeneral, Tentera Darat
Jeneral, TUDM
Joki
Joki kereta
Juragan, perahu layar
Juru x-ray U29
Juruanalisis kewangan
Juruanalisis kewangan yang lain
Juruanalisis pengurusan dan organisasi yang lain
Juruanalisis perakaunan, bank
Juruanalisis sistem yang lain
Juruanalisis, dasar
Juruanalisis, jaminan kualiti
Juruanalisis, kayu
Juruanalisis, kerja
Juruanalisis, komunikasi/kecuali komputer
Juruanalisis, komunikasi/komputer
Juruanalisis, pangkalan data/komputer
Juruanalisis, pekerjaan
Juruanalisis, pemprosesan data elektronik (PDE)
Juruanalisis, pengatur cara
Juruanalisis, pengelolaan dan kaedah
Juruanalisis, penyelidikan dan maklumat
Juruanalisis, penyelidikan operasi
Juruanalisis, penyelidikan pasaran/perniagaan
Juruanalisis, perniagaan (teknologi maklumat)
Juruanalisis, rangkaian
Juruanalisis, sistem maklumat pengurusan (MIS)
Juruanalisis, sistem/kecuali komputer
Juruanalisis, sistem/komputer
Juruanalisis, teras (petroleum dan gas asli)
Juruanalisis/Eksekutif, penyelidikan pasaran
Juruarah balak
Juruarkib
Juruaudio visual N17
Juruaudit
Juruaudit malam
Juruaudit W41
Jurubahasa
Jurubahasa L17
MASCO
2008
MASCO
1998
26436
43235
74111
74124
74125
74112
74127
74123
74126
32551
51425
34311
34319
34313
34313
34312
34315
34315
34315
34314
35211
51411
74121
74129
74121
74129
74211
74217
74216
74214
74215
JPA
44005
74123
72414
72415
New
72417
New
72416
New
51314
31311
New
31313
31313
31312
31314
31314
31314
31314
31315
New
72411
72419
72412
72419
72421
72427
72426
72424
72425
74212
74213
82119
74219
71262
71262
71262
71262
71262
71262
74129
26569
26561
34323
34322
34322
34325
51621
51629
51621
62113
52119
52129
72422
72423
New
72429
71362
71363
71367
71365
71364
71366
New
New
39521
39513
39512
39512
39515
New
New
51398
61418
New
New
JOB TITLE
Jurubahasa serentak N41
Jurudermaga
Juruelektrik, bangunan
Juruelektrik, kapal
Juruelektrik, kenderaan
Juruelektrik, pembinaan
Juruelektrik, pentas dan studio
Juruelektrik, penyelenggaraan
Juruelektrik, pesawat
Juruelektroterapi
Juruestetika
Jurugambar
Jurugambar lain
Jurugambar, akhbar
Jurugambar, berita
Jurugambar, ilustrasi komersil
Jurugambar, mikrofotografi
Jurugambar, perubatan
Jurugambar, saintifik
Jurugambar, udara
Jurugambar, wayang
Jurugaya, rambut
Jurugegas, elektrik
Jurugegas, elektrik/jentera pejabat
Jurugegas, elektrik/lif dan peralatan berkaitan
Jurugegas, elektrik/motor dan dinamo
Jurugegas, elektronik
Jurugegas, elektronik/kelengkapan meteorologi
Jurugegas, elektronik/kelengkapan perindustrian
Jurugegas, elektronik/kelengkapan perubatan
Jurugegas, elektronik/komputer dan peralatan elektronik berkaitan yang
lain
Jurugegas, elektronik/peralatan radio, televisyen, video, dan radar
Jurugegas, elektronik/sistem isyarat
Jurugegas, mekanik
Jurugegas, mekanik, dan perkhidmatan elektronik yang lain
Jurugegas, paip
Jurugegas, paip dan tiub/pesawat
Jurugegas, paip/bekalan air
Jurugegas, paip/kumbahan
Jurugegas, paip/marin
Jurugegas, paip/pengalihudaran
Jurugegas, penyelenggaraan
Juruhebah yang lain bagi radio, televisyen, dan media lain
Juruhebah, radio atau televisyen
Juruhias, dalaman
Juruhias, pameran
Juruhias, pameran/jendela pamer
Juruhias, set wayang gambar
Juruiring
Juruiring dan pelayan lain
Juruiring sosial
Juruisyarat, pembalakan
Jurujual gerai dan pasar lain
Jurujual makan di tepi jalan yang lain
MASCO
2008
MASCO
1998
52439
52441
33227
24339
52232
52111
52433
33228
33228
52113
33228
52112
33225
52432
52431
33226
33225
21654
51523
51529
91114
51515
72121
72129
72127
33431
41202
26421
34222
26583
34224
34224
26584
34228
34229
34227
34223
34224
34224
34226
34225
34226
33151
34343
34343
34343
34342
34341
34343
34343
83501
21724
21722
61223
New
New
New
New
52102
52204
New
New
New
52201
New
52202
34156
New
New
34201
34152
JPA
51216
New
New
New
72121
New
New
New
41111
29315
JPA
39559
New
New
39559
New
New
New
New
New
New
New
New
New
34171
51221
New
New
New
New
New
New
83401
31424
31422
61353
JOB TITLE
Jurujual pintu ke pintu yang lain
Jurujual pusat perhubungan pelanggan
Jurujual sokongan
Jurujual teknikal dan perubatan yang lain
Jurujual, borong dan runcit
Jurujual, gerai
Jurujual, jualan langsung
Jurujual, kenderaan bermotor
Jurujual, kereta
Jurujual, kiosk
Jurujual, motosikal
Jurujual, pasar
Jurujual, pelancongan
Jurujual, pelancongan
Jurujual, pemasaran
Jurujual, perkhidmatan peniagaan/pengiklanan
Jurujual, teknikal
Jurukartografi J41
Jurukemas (perkhidmatan persendirian)
Jurukemas domestik lain
Jurukemas, domestik
Jurukemas, hotel
Jurukimpal
Jurukimpal dan pemotong api yang lain
Jurukimpal, jig
Jurulapor kata demi kata
Jurulapor kata demi kata/ hansard
Jurulapor, berita
Jurulatih kawad S17
Jurulatih, anjing
Jurulatih, judo
Jurulatih, karate
Jurulatih, kuda
Jurulatih, pengajar dan pegawai sukan lain (indoor)
Jurulatih, pengajar dan pegawai sukan lain (outdoor)
Jurulatih, renang
Jurulatih, senamrobik
Jurulatih, silat
Jurulatih, taekwando
Jurulatih, tai-chi
Jurulatih, tenis
Jurulatih, yoga
Jurulelong
Jurumasak
Jurumasak barbekiu
Jurumasak dim sum
Jurumasak eksekutif
Jurumasak kanan
Jurumasak masakan Melayu
Jurumasak pastri
Jurumudi
Jurumudi kapal
Jurumudi, hoverkraf
Jurupembiakbakaan
MASCO
2008
MASCO
1998
32552
22641
22642
22662
22642
22681
22662
22642
21123
32211
32222
22221
32513
32214
32212
32211
32511
32213
32212
32212
32212
32511
32213
22211
32212
32511
51693
75411
51694
83122
51421
51422
51426
51429
51424
51423
41311
41311
41311
41311
72159
72158
72154
72153
72155
72152
72151
72157
35213
31124
32559
31136
31144
31121
JPA
32261
32261
32293
New
32262
32293
New
21123
32311
JPA
New
JPA
JPA
32312
32311
32251
32313
32312
32312
32312
32251
32313
New
32312
32251
51494
72160
51494
83122
51314
51315
JPA
New
51316
51313
41122
41121
41121
41121
72159
72158
72154
72153
72155
72152
72151
72157
31328
JPA
New
JPA
JPA
New
JOB TITLE
Jurupulih perubatan U29
Jurupulih, anggota
Jurupulih, fizikal
Jurupulih, orientasi orang buta
Jurupulih, otot
Jurupulih, pekerjaan
Jurupulih, pertuturan
Jurupulih, urut
Jururamal-cuaca
Jururawat
Jururawat masyarakat U19
Jururawat perbidanan profesional
Jururawat pergigian U29
Jururawat U29
Jururawat, bilik bedah
Jururawat, kesihatan awam (perubatan)
Jururawat, kesihatan awam/pergigian
Jururawat, kesihatan pekerjaan
Jururawat, khas
Jururawat, ortopedik
Jururawat, pediatrik
Jururawat, pergigian
Jururawat, perindustrian
Jururawat, profesional
Jururawat, psikiatri
Jururawat, sekolah/pergigian
Juruselam
Juruselam, pembinaan
Juruselam, penyelamat
Jurusemboyan, kereta api
Jurusolek
Jurusolek artis
Jurusolek B11
Jurusolek dan pekerja lain yang berkaitan
Jurusolek kaki dan kuku
Jurusolek tangan
Jurutaip
Jurutaip, audio
Jurutaip, perangkaan
Jurutaip, trengkas
Jurutali dan penyambung kabel yang lain
Jurutali, kabel kereta api
Jurutali, kapal
Jurutali, pembalakan
Jurutali, penggerudian telaga petroleum dan gas
Jurutali, peralatan angkat
Jurutali, peralatan angkat/pembinaan
Jurutali, pesawat udara
Jurutayang, pawagam
Juruteknik awam J17
Juruteknik dan pembantu fisioterapi lain
Juruteknik elektrik J17
Juruteknik elektronik J17
Juruteknik instrumen perindustrian
MASCO
2008
MASCO
1998
31139
31149
31169
31159
35229
31119
35114
31183
32129
31153
31174
31599
35219
31188
31179
32125
73219
32521
31199
New
New
New
New
New
New
JPA
JPA
New
JPA
31174
31452
New
JPA
New
JPA
New
New
New
31125
31197
31198
31421
32121
31431
31119
31191
32121
32121
32121
32121
31411
31413
31191
32121
31525
31412
32121
32122
31111
31424
32121
31111
31116
31224
32121
32121
31424
31158
31191
31171
31172
31171
31172
JPA
JPA
JPA
32121
32111
32122
31119
31192
32111
32111
32111
32111
32111
32113
31191
32111
New
32112
32111
32111
31113
32124
32111
31113
31116
New
32111
32111
32124
New
31194
31171
31172
31171
31172
JOB TITLE
Juruteknik kejuruteraan elektrik lain
Juruteknik kejuruteraan elektronik lain
Juruteknik kejuruteraan kimia lain
Juruteknik kejuruteraan mekanikal lain
Juruteknik kejuruteraan telekomunikasi lain
Juruteknik kimia dan sains fizik lain
Juruteknik komputer FT17
Juruteknik landskap J17
Juruteknik makmal perubatan dan patologi lain
Juruteknik mekanikal J17
Juruteknik peletup, telaga minyak dan gas
Juruteknik pengangkutan lain
Juruteknik penyiaran lain
Juruteknik perancang bandar dan desa J17
Juruteknik perlombongan dan kaji logam lain
Juruteknik perubatan U19
Juruteknik pracetak yang lain
Juruteknik rekod perubatan
Juruteknik sains fizik dan kejuruteraan lain yang tidak dikelaskan di
mana-mana
Juruteknik seni bina J17
Juruteknik ukur bahan J17
Juruteknik ukur J17
Juruteknik, agronomi
Juruteknik, anatomi
Juruteknik, arborikultur
Juruteknik, astronomi
Juruteknik, automasi/robot
Juruteknik, bakteriologi
Juruteknik, bank darah
Juruteknik, biofizik
Juruteknik, biokimia
Juruteknik, biologi
Juruteknik, botani
Juruteknik, CAD/CAM
Juruteknik, ekologi
Juruteknik, enjin (bot)
Juruteknik, entomologi
Juruteknik, farmakologi
Juruteknik, fisiologi
Juruteknik, fizik
Juruteknik, florikultur
Juruteknik, genetik
Juruteknik, geofizik
Juruteknik, geologi
Juruteknik, gudang
Juruteknik, hematologi
Juruteknik, histologi
Juruteknik, hortikultur
Juruteknik, hos hidraulik
Juruteknik, juruukur bahan
Juruteknik, kaji logam
Juruteknik, kaji logam/cerakin
Juruteknik, kaji logam/ekstraktif
Juruteknik, kaji logam/fizik
MASCO
2008
MASCO
1998
31172
31172
31228
31151
35221
31151
31151
31121
31131
31133
31132
31141
31191
31191
31191
31191
31191
31161
31162
31155
31151
31151
31151
31151
31156
31151
31151
31191
31191
31191
31173
31162
31161
31191
31151
31172
31172
New
31154
31142
31154
31153
31121
31131
31133
31132
31141
31195
31195
31195
31195
31197
31161
31162
31156
31151
31151
31152
31151
31156
31151
31151
31196
31195
31195
31173
31162
31161
31195
31155
31191
35221
35212
31511
32571
31111
35111
35141
31181
31111
35121
31191
31115
31424
32152
31119
32122
31414
31222
31195
31142
31318
31493
New
31112
31143
New
31181
31112
31201
31193
31115
32124
32291
31119
32111
32114
New
JOB TITLE
Juruteknik, kaji logam/foundri
Juruteknik, kaji logam/mineral radioaktif
Juruteknik, kawalan kualiti
Juruteknik, kejuruteraan/aeroangkasa (mekanikal)
Juruteknik, kejuruteraan/aeroangkasa (telecommunication)
Juruteknik, kejuruteraan/aeronautik (mekanikal)
Juruteknik, kejuruteraan/automobil
Juruteknik, kejuruteraan/awam
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik (transmisi kuasa elektrik)
Juruteknik, kejuruteraan/elektrik (voltan tinggi)
Juruteknik, kejuruteraan/elektronik
Juruteknik, kejuruteraan/kaedah
Juruteknik, kejuruteraan/kajian kerja
Juruteknik, kejuruteraan/kajian masa dan gerakan
Juruteknik, kejuruteraan/kecekapan industri
Juruteknik, kejuruteraan/keselamatan
Juruteknik, kejuruteraan/kimia
Juruteknik, kejuruteraan/kimia (petroleum)
Juruteknik, kejuruteraan/marin
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (jentera dan peralatan industri)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (motor dan enjin)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pelinciran)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pembinaan kapal)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (peralatan)
Juruteknik, kejuruteraan/mekanikal (pertanian)
Juruteknik, kejuruteraan/nilai
Juruteknik, kejuruteraan/pengeluaran
Juruteknik, kejuruteraan/perancangan
Juruteknik, kejuruteraan/perlombongan
Juruteknik, kejuruteraan/petroleum
Juruteknik, kejuruteraan/proses
Juruteknik, kejuruteraan/sistem (kecuali komputer)
Juruteknik, kejuruteraan/sistem dan kelengkapan penyejukan dan
penghawa dingin
Juruteknik, kejuruteraan/susun atur industri
Juruteknik, kejuruteraan/telekomunikasi
Juruteknik, kesan bunyi
Juruteknik, keselamatan trafik udara
Juruteknik, kesihatan dan keselamatan
Juruteknik, kimia
Juruteknik, komputer
Juruteknik, laman web
Juruteknik, lukis pelan
Juruteknik, makmal (sains fizik)
Juruteknik, meja bantuan
Juruteknik, mekatronik
Juruteknik, meteorologi
Juruteknik, olerikultur
Juruteknik, ortopedik
Juruteknik, oseanografi
Juruteknik, patologi
Juruteknik, pembiakbakaan buatan
Juruteknik, pemotongan
MASCO
2008
MASCO
1998
31131
31393
31162
31442
31174
31223
31422
35216
35216
31431
31424
32152
31151
35131
35131
31111
32122
31423
35112
32122
31431
35113
32121
35121
31224
31114
31424
35121
32122
31158
31225
31415
32124
32141
41311
21424
21429
21516
21519
21527
21529
21419
21719
21459
21446
21449
21469
33227
21539
21531
21737
21431
33227
21523
New
New
31162
New
31174
New
32121
New
31145
32122
32124
32291
New
New
31202
31113
32111
32123
31145
32111
32122
New
32111
31201
New
31114
New
31201
32111
31158
New
32115
JPA
JPA
41123
JPA
New
JPA
21439
JPA
New
New
New
21468
JPA
New
New
New
New
21442
21456
New
New
21443
JOB TITLE
Juruteknik, pemotongan wayar
Juruteknik, pemprosesan makanan
Juruteknik, penapisan petroleum
Juruteknik, penetasan/udang
Juruteknik, pengekstrakan petroleum gas semula jadi
Juruteknik, penyelenggaraan
Juruteknik, penyelidikan tanaman
Juruteknik, penyiaran
Juruteknik, peralatan audio dan video
Juruteknik, perhutanan
Juruteknik, pomologi
Juruteknik, prostetik
Juruteknik, putar
Juruteknik, rangkaian komputer
Juruteknik, rangkaian sokongan
Juruteknik, sains fizik
Juruteknik, sains perubatan
Juruteknik, sains tanah
Juruteknik, semikonduktor
Juruteknik, serologi
Juruteknik, silvikultur
Juruteknik, sistem maklumat
Juruteknik, sitologi
Juruteknik, sokongan komputer peribadi
Juruteknik, stor bahan
Juruteknik, tanah
Juruteknik, tapak semaian
Juruteknik, teknologi maklumat
Juruteknik, tisu
Juruteknik, ujian
Juruteknik, yard balak
Juruteknik, zoologi
Juruteknologi makmal perubatan U29
Juruteknologi pergigian U29
Juruteletaip
Jurutera awam J41
Jurutera awam yang lain
Jurutera elektrik J41
Jurutera elektrik yang lain
Jurutera elektronik J41
Jurutera elektronik yang lain
Jurutera industri dan pengeluaran yang lain
Jurutera kapal yang lain
Jurutera kimia yang lain
Jurutera mekanikal J41
Jurutera mekanikal yang lain
Jurutera perlombongan dan ahli kaji logam yang lain
Jurutera sokongan kawasan (jualan)
Jurutera telekomunikasi yang lain
Jurutera, aeroangkasa (telekomunikasi)
Jurutera, aeronautik
Jurutera, alam sekitar
Jurutera, aplikasi (jualan)
Jurutera, aplikasi komputer
MASCO
2008
MASCO
1998
21411
21421
21425
21427
21427
21428
21423
21426
21422
21422
21422
21422
21423
21425
21423
21423
21422
21422
21425
21426
21426
21428
21422
21422
21445
21511
21513
21513
21512
21513
21512
21521
21526
21523
21523
21525
21445
21445
21445
21445
21316
21522
21492
21442
33227
21414
21712
21492
21414
21524
21515
21429
21415
21415
21491
21421
21424
21427
21427
21428
21423
21426
21422
21422
21422
21422
21423
21425
21423
21423
21422
21422
21425
21426
21426
21428
21422
21422
21455
21431
21433
21433
21432
21433
21432
21441
21446
21443
21443
21445
21455
21455
21455
21455
22116
21442
New
21452
New
21494
31412
21499
21494
21444
21435
New
21495
21495
JOB TITLE
Jurutera, automasi
Jurutera, awam
Jurutera, awam/geoteknik
Jurutera, awam/hidraulik
Jurutera, awam/hidrologi
Jurutera, awam/kesihatan awam
Jurutera, awam/lebuh raya dan jalan raya
Jurutera, awam/mekanik tanah
Jurutera, awam/pembinaan
Jurutera, awam/pembinaan aerodom
Jurutera, awam/pembinaan bangunan
Jurutera, awam/pembinaan dok dan pelabuhan
Jurutera, awam/pembinaan jalan raya
Jurutera, awam/pembinaan jambatan
Jurutera, awam/pembinaan landasan kereta api
Jurutera, awam/pembinaan lebuh raya dan jalan
Jurutera, awam/pembinaan menara
Jurutera, awam/pembinaan serombong
Jurutera, awam/pembinaan terowong
Jurutera, awam/pengairan
Jurutera, awam/pengorekan
Jurutera, awam/sanitari
Jurutera, awam/struktur
Jurutera, awam/struktur bangunan
Jurutera, diesel
Jurutera, elektrik
Jurutera, elektrik/pengagihan kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/penghantaran kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/penjanaan kuasa elektrik
Jurutera, elektrik/tarikan elektrik
Jurutera, elektrik/voltan tinggi
Jurutera, elektronik
Jurutera, elektronik/instrumentasi
Jurutera, elektronik/jurutera maklumat
Jurutera, elektronik/reka bentuk perkakasan komputer
Jurutera, elektronik/semikonduktor
Jurutera, enjin
Jurutera, enjin jet
Jurutera, enjin lokomotif
Jurutera, enjin pembakaran dalaman
Jurutera, genetik
Jurutera, isyarat/kereta api
Jurutera, jaminan kualiti
Jurutera, jentera dan peralatan perindustrian
Jurutera, jualan
Jurutera, kajian kerja
Jurutera, kapal
Jurutera, kawalan kualiti
Jurutera, kecekapan perindustrian
Jurutera, kelengkapan audio dan video
Jurutera, kelengkapan elektrik/elektromekanikal
Jurutera, kemudahan
Jurutera, keselamatan perindustrian
Jurutera, kesihatan dan keselamatan perindustrian
MASCO
2008
MASCO
1998
21415
21711
21451
21454
21453
21456
21452
21455
21523
21443
21443
21428
21442
21712
21414
21441
21737
21737
21445
21445
21442
21712
21443
21445
21445
21449
21445
21526
21445
21445
21444
21495
31411
21461
21464
21463
21466
21462
21465
21443
21453
21453
21428
New
New
21494
21451
21456
21456
21455
21455
21452
21457
21453
21455
21455
21459
21455
21446
21455
21459
21454
21712
21514
21737
21513
21413
21416
21452
21513
21414
21512
21429
21494
21413
21412
21523
21523
21461
21463
21463
21463
21462
21464
21449
21457
21434
31432
21433
21493
21496
21462
21433
21494
21432
21429
21499
21493
21492
21443
21443
21471
21473
21473
21473
21472
21473
21459
JOB TITLE
Jurutera, kesihatan perindustrian
Jurutera, ketua/kapal
Jurutera, kimia
Jurutera, kimia/baja
Jurutera, kimia/cat dan varnis
Jurutera, kimia/makanan
Jurutera, kimia/petroleum dan gas
Jurutera, kimia/produk farmaseutikal
Jurutera, komputer
Jurutera, kriogenik
Jurutera, kuasa nuklear
Jurutera, kumbahan dan sanitasi
Jurutera, lif
Jurutera, marin
Jurutera, masa dan gerakan
Jurutera, mekanikal
Jurutera, mekanikal/aeroangkasa
Jurutera, mekanikal/aeronautik
Jurutera, mekanikal/automotif
Jurutera, mekanikal/diesel
Jurutera, mekanikal/instrumen
Jurutera, mekanikal/kapal
Jurutera, mekanikal/kuasa nuklear
Jurutera, mekanikal/motor dan enjin (kecuali marin)
Jurutera, mekanikal/motor dan enjin (marin)
Jurutera, mekanikal/pertanian
Jurutera, mekanikal/turbin gas
Jurutera, mekatronik
Jurutera, motor
Jurutera, pelinciran
Jurutera, pemanasan, pengalihudaraan, penghawa dingin, dan
penyejukan
Jurutera, pembinaan kapal
Jurutera, pencahayaan elektrik
Jurutera, penerbangan
Jurutera, pengagihan dan penghantaran kuasa
Jurutera, pengelolaan dan kaedah
Jurutera, pengeluaran
Jurutera, pengeluaran dan pengagihan gas asli
Jurutera, penghantaran/kuasa elektrik
Jurutera, penilaian kos
Jurutera, penjanaan kuasa
Jurutera, penyelenggaraan
Jurutera, penyelidikan
Jurutera, perancangan
Jurutera, perindustrian
Jurutera, perisian komputer
Jurutera, perkakasan komputer
Jurutera, perlombongan
Jurutera, perlombongan/batu arang
Jurutera, perlombongan/bukan logam
Jurutera, perlombongan/intan
Jurutera, perlombongan/logam
Jurutera, perlombongan/petroleum dan gas asli
Jurutera, pertanian
MASCO
2008
MASCO
1998
21737
21491
21491
21451
21523
21422
21411
21525
21523
21524
21511
21523
21523
21413
21445
21412
21421
21523
21531
21533
21531
21533
21531
21533
21533
21533
21642
21445
21511
21465
21731
21732
21732
41311
44143
21652
21656
21657
21655
21652
21658
21658
21658
21658
21653
21658
21653
21653
21658
52301
52309
42111
52309
52305
New
21499
New
21461
21443
21422
21491
21445
21443
21444
21431
21443
21443
21493
New
21492
New
21443
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21442
21414
21455
New
21474
JPA
31434
31431
41121
49001
21481
JPA
JPA
JPA
21497
21487
21489
21485
21489
21484
21485
21483
21483
21486
New
New
42122
42119
42115
JOB TITLE
Jurutera, pesawat
Jurutera, projek
Jurutera, proses
Jurutera, proses kimia
Jurutera, rangkaian
Jurutera, residen/kejuruteraan awam
Jurutera, robotik
Jurutera, semikonduktor
Jurutera, sistem
Jurutera, sistem bunyi
Jurutera, sistem elektrik
Jurutera, sistem komputer
Jurutera, sistem maklumat pengurusan (MIS)
Jurutera, sistem/kecuali komputer
Jurutera, stim
Jurutera, susun atur perindustrian
Jurutera, tapak
Jurutera, teknologi maklumat (IT)
Jurutera, telekomunikasi/aeroangkasa
Jurutera, telekomunikasi/mikrogelombang
Jurutera, telekomunikasi/radar
Jurutera, telekomunikasi/radio
Jurutera, telekomunikasi/sistem isyarat
Jurutera, telekomunikasi/telefon
Jurutera, telekomunikasi/telegraf
Jurutera, telekomunikasi/televisyen
Jurutera, trafik
Jurutera, turbin gas
Jurutera, ujian elektrik
Jurutera, ujian logam
Juruterbang A41
Juruterbang, helikopter
Juruterbang, pesawat udara/sistem penerbangan
Jurutrengkas
Jurutulis
Juruukur
Juruukur bahan J41
Juruukur bangunan J41
Juruukur J41
Juruukur, bahan
Juruukur, fotografi
Juruukur, geodesi
Juruukur, hidrografi
Juruukur, kadastera
Juruukur, lombong
Juruukur, marin
Juruukur, tanah
Juruukur, topografi
Juruukur, udara
Juruwang
Juruwang dan kerani tiket lain
Juruwang, bank
Juruwang, gedung daftar keluar/layan diri
Juruwang, kafeteria
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
52303
52301
52305
52309
52304
52306
52301
52301
52301
52302
52309
52305
52303
52306
52309
41311
42113
New
New
42119
42114
42116
New
New
New
42112
42123
42115
New
42116
42123
41121
Juruwang, kedai
Juruwang, ketua pemeriksa kepala
Juruwang, makanan dan minuman
Juruwang, meja tunai
Juruwang, pawagam
Juruwang, pejabat tempahan
Juruwang, pejabat/penyelia
Juruwang, pembantu
Juruwang, penjaga parkir
Juruwang, peti pejabat
Juruwang, pondok tukaran wang
Juruwang, restoran
Juruwang, stesen petrol
Juruwang, trek lumba kuda
Juruwang, tukaran mata wang
Justowriter
26364
21721
11134
21725
27112
27111
91122
51513
21723
01108
02104
03108
24233
24233
24233
24233
24233
24233
96215
83503
83509
41101
42119
41109
42212
44129
44159
43239
44139
43229
43119
44119
44169
42259
42219
42229
29404
31421
New
31425
New
New
91222
51233
31423
New
New
New
New
24304
24304
24304
New
New
92015
83407
83409
New
New
New
42212
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
K
Kadhi
Kapal, kapten/ketua
Kapitan
Kapten feri
Kapten makanan dan minuman
Kapten pentadbiran makanan dan minuman
Kapten suruhan, hotel, dan penginapan
Kapten, aras
Kapten, pelabuhan
Kapten, Tentera Darat
Kapten, Tentera Laut
Kapten, TUDM
Kaunselor
Kaunselor pelajar, vokasional
Kaunselor, bimbingan vokasional
Kaunselor, pekerjaan
Kaunselor, pendidikan
Kaunselor, perkahwinan
Kedi, golf
Kelasi
Kelasi kapal dan pekerja berkaitan yang lain
Kerani am pejabat
Kerani juruwang bank dan yang berkaitan
Kerani pejabat am lain
Kerani pelancongan/penerbangan
Kerani pembawa mel dan pengisihan lain
Kerani pemfailan dan penyalinan lain
Kerani pengangkutan lain
Kerani pengekodan, baca pruf dan yang berkaitan
Kerani pengeluaran lain
Kerani perakaunan dan simpan kira
Kerani perpustakaan lain
Kerani personel lain
Kerani pertanyaan lain
Kerani perunding perjalanan lain dan yang berkaitan
Kerani pusat perhubungan pelanggan lain
MASCO
2008
MASCO
1998
43219
42251
42213
43112
43112
43112
43112
43115
43217
43217
43217
43217
43217
43217
43115
43211
43115
43211
43216
43117
43115
43115
43115
42225
43115
43216
42116
43221
44152
43115
43131
44199
43211
44167
44199
44167
43117
43218
41323
43216
43112
43227
42221
43225
43225
43225
43226
43217
42123
43225
42121
42112
43115
43227
New
42290
42213
41302
New
New
New
41305
41517
41517
41517
41517
41517
41517
41304
New
41303
41511
41516
41308
41305
41305
41305
New
41305
41516
41209
New
41209
41305
41306
New
41511
41205
41204
New
New
41518
41207
41516
41302
New
42226
41524
New
New
New
41517
42125
New
42127
42121
New
New
JOB TITLE
Kerani stok lain
Kerani, aduan pelanggan
Kerani, agensi pelancongan
Kerani, akaun
Kerani, akaun belum bayar
Kerani, akaun belum terima
Kerani, akaun dan promosi
Kerani, aktuari
Kerani, angkut barang
Kerani, angkut barang/barang masuk
Kerani, angkut barang/laluan
Kerani, angkut barang/penghantaran
Kerani, angkut barang/terimaan
Kerani, angkut barang/trafik
Kerani, audit
Kerani, bahan mentah
Kerani, bank
Kerani, bekalan
Kerani, bekalan linen/hotel dan penginapan
Kerani, bil
Kerani, bon
Kerani, broker saham
Kerani, cagaran
Kerani, call center
Kerani, cukai
Kerani, dapur/hotel
Kerani, deposit selamat
Kerani, estet/ladang
Kerani, fotokopi
Kerani, gadai janji
Kerani, gaji
Kerani, golf
Kerani, gudang
Kerani, guna tenaga
Kerani, hakim
Kerani, hal ehwal am
Kerani, harta
Kerani, import-eksport
Kerani, indek
Kerani, inventori
Kerani, invois
Kerani, jaminan kualiti
Kerani, janji temu
Kerani, jualan
Kerani, jualan dan pemasaran
Kerani, jualan tempatan
Kerani, juruteknik
Kerani, kargo
Kerani, kasino
Kerani, kaunter jualan
Kerani, kaunter pertaruhan
Kerani, kaunter wang tunai
Kerani, kawalan kredit
Kerani, kawalan kuantiti
MASCO
2008
MASCO
1998
43221
43212
43212
43221
41321
41321
42291
43115
43115
43115
43117
43115
43221
52309
43111
43112
43231
43223
44199
42221
43117
42242
44125
44122
44124
44168
43112
43111
43221
43234
43234
41101
43221
43115
42213
43115
43225
43221
44199
43216
43221
43115
43221
43215
43221
44151
41312
43128
44168
43115
41101
42121
43211
43117
New
New
41512
New
41131
41133
New
41305
41305
New
41307
41305
New
42119
41301
41302
New
New
41204
42226
41306
New
43002
43004
43004
41207
41301
41301
New
44004
44004
New
New
41305
42213
41305
New
New
New
New
41523
41305
New
41515
41523
41207
41122
New
41207
41305
44197
42127
New
41307
JOB TITLE
Kerani, kawalan pengeluaran
Kerani, kawalan stok
Kerani, kawalan/makanan dan minuman
Kerani, kejuruteraan
Kerani, kemasukan data/komputer
Kerani, kemasukan data/mel elektronik
Kerani, kemasukan hospital
Kerani, keselamatan
Kerani, kewangan
Kerani, kewangan estet/ladang
Kerani, kos
Kerani, kredit
Kerani, kualiti dan ekologi
Kerani, kutipan tol
Kerani, lejar
Kerani, lelong
Kerani, logistik
Kerani, loji janakuasa
Kerani, mahkamah
Kerani, maklumat
Kerani, masa
Kerani, meja penerangan hotel
Kerani, mel
Kerani, mel/penghantaran
Kerani, mel/pengisihan
Kerani, mesin cetak alamat
Kerani, mesin perakaunan
Kerani, mesin simpan kira
Kerani, operasi
Kerani, operasi penerbangan
Kerani, operasi pengangkutan udara
Kerani, pejabat
Kerani, pejabat kilang
Kerani, pelaburan
Kerani, pelancongan
Kerani, pelarasan
Kerani, pemasaran
Kerani, pembalakan
Kerani, pembantu perkhidmatan menjahit
Kerani, pembelian inventori
Kerani, pembelian/perolehan
Kerani, pembrokeran
Kerani, pembungkusan
Kerani, pemeriksa barang
Kerani, pemerolehan
Kerani, pemfailan
Kerani, pemprosesan kata
Kerani, penajajaminan insurans
Kerani, pendaftaran
Kerani, pendaftaran saham dan stok
Kerani, penerbitan
Kerani, penerima taruhan
Kerani, penerimaan
Kerani, penganggaran
MASCO
2008
MASCO
1998
43231
43232
44132
44132
44168
52307
42211
43122
43211
43234
44199
44199
43117
44151
43221
41101
43112
43225
43225
43221
44153
43226
43221
43221
43221
43221
43224
43121
43115
43222
43214
43235
43222
41101
44111
44167
42253
42252
43221
43128
42113
44168
44167
43115
44125
44125
42145
42145
42145
42145
42145
42145
43111
41102
44001
44002
41412
41412
41207
42117
42211
New
New
44004
New
New
41307
41207
New
New
New
New
New
New
41209
New
New
New
41524
41522
41521
41411
41305
New
41514
New
New
51212
41206
41202
New
New
41523
New
42124
41204
41202
41303
41207
41207
41208
41208
41208
41208
41208
41208
41301
New
JOB TITLE
Kerani, pengangkutan
Kerani, pengangkutan barangan/kereta api
Kerani, pengekodan (pemprosesan data)
Kerani, pengekodan/perangkaan
Kerani, pengelasan
Kerani, pengeluaran tiket (kecuali perjalanan)
Kerani, pengeluaran tiket/perjalanan
Kerani, penggredan
Kerani, penghantaran dan penerimaan
Kerani, penghantaran/pengangkutan udara
Kerani, pengiklanan
Kerani, pengiklanan terkelas
Kerani, pengiraan kos
Kerani, pengumpulan/direktori (pengumpul, perkeranian/direktori)
Kerani, pengurusan pesanan
Kerani, pentadbiran
Kerani, pentadbiran dan perakaunan
Kerani, pentadbiran jualan
Kerani, pentadbiran jualan pengeluaran
Kerani, pentadbiran pengeluaran
Kerani, penyalin dokumen
Kerani, penyelenggara kemudahan
Kerani, penyelenggaraan
Kerani, penyelenggaraan motor
Kerani, penyelidikan/makanan dan minuman
Kerani, perancangan/bahan
Kerani, perancangan/pengeluaran
Kerani, perangkaan
Kerani, perkadaran
Kerani, perkakas
Kerani, perkapalan
Kerani, perkapalan dan pembelian
Kerani, perkhidmatan
Kerani, perkhidmatan bilik
Kerani, perpustakaan
Kerani, personel
Kerani, pertanyaan
Kerani, pertanyaan kaunter
Kerani, pesanan/bahan
Kerani, pinjaman buku
Kerani, pos
Kerani, probet
Kerani, rekod/personel
Kerani, rumah penjelasan, perbankan
Kerani, senarai/alamat
Kerani, senarai/mel
Kerani, sewa
Kerani, sewa/kenderaan berat
Kerani, sewa/kereta/limosin
Kerani, sewa/pakaian
Kerani, sewa/peralatan audio visual
Kerani, sewa/pita video
Kerani, simpan kira
Kerani, sistem maklumat pengurusan
MASCO
2008
MASCO
1998
43212
43212
43212
43211
43211
41101
44167
41101
43222
43226
41101
43225
42214
43225
43213
43213
43234
43117
43128
44199
43131
61222
26561
11139
11133
12222
31154
31154
11202
34341
11112
11201
11201
11201
13244
21723
51311
51523
11124
11124
11121
11202
11142
11124
11124
11121
11201
75412
11124
51112
51112
11121
11145
11145
41512
New
41512
41511
New
New
41202
41201
New
New
New
New
42219
41524
41513
41513
44004
41306
New
41204
41306
61352
39522
New
New
New
31156
31156
12102
51221
11102
12101
New
New
12223
31423
51233
51214
11201
11201
11201
12102
11421
11201
11201
11201
12101
New
11201
51112
51112
11201
11430
11430
JOB TITLE
Kerani, stok
Kerani, stok estet/ladang
Kerani, stok rekod
Kerani, stor
Kerani, stor bahan mentah
Kerani, sulit
Kerani, sumber manusia
Kerani, surat-menyurat
Kerani, tapak
Kerani, teknikal
Kerani, teknologi maklumat
Kerani, telejualan
Kerani, tempahan
Kerani, tempahan jualan
Kerani, timbangan
Kerani, titian timbangan
Kerani, trafik
Kerani, tunai pejabat
Kerani, tuntutan
Kerani, undang-undang
Kerani, upah
Kerja penetasan, telur ayam itik
Ketua acara
Ketua adat dan ketua kampung yang lain
Ketua Anak Negeri
Ketua bahagian hal ehwal am
Ketua dok, dok galian
Ketua dok, dok kering
Ketua eksekutif, organisasi
Ketua jurumasak
Ketua Menteri
Ketua pegawai eksekutif
Ketua pegawai kewangan
Ketua pegawai operasi
Ketua pejabat pos
Ketua pelabuhan
Ketua pelayan
Ketua pelayan, hotel
Ketua Pengarah, bomba dan penyelamat
Ketua Pengarah, hasil dalam negeri
Ketua Pengarah, jabatan kerajaan
Ketua Pengarah, organisasi
Ketua Pengarah, organisasi majikan
Ketua Pengarah, pendaftaran negara
Ketua Pengarah, penjara
Ketua Pengarah, pentadbiran kerajaan/wilayah
Ketua Pengarah, perusahaan
Ketua penyelam
Ketua Polis Negara
Ketua pramugara, kapal
Ketua pramugari, kapal
Ketua Setiausaha, kerajaan
Ketua Setiausaha, organisasi berkepentingan khas
Ketua Setiausaha, Organisasi Bulan Sabit Merah
MASCO
2008
MASCO
1998
11145
11145
11145
11145
11145
11141
33431
11121
11121
31591
51201
11121
13452
13452
11121
11132
41101
72315
96297
41101
51533
54143
13241
24121
22643
01105
03105
02105
51121
51121
51121
51121
51121
26523
31425
31425
26523
26523
31117
51121
54121
33433
11123
01205
03205
26197
33433
42122
83501
26211
26215
26213
26212
11430
11430
11430
11430
11430
11410
New
11201
11201
31451
51221
11201
12293
12293
11201
11302
41201
New
New
New
New
New
12221
New
32265
New
New
New
51121
51127
51128
51125
51122
29335
35011
35012
29334
29334
31117
51127
51421
39223
11201
New
New
25097
39223
42126
83404
29111
JPA
29113
29112
JOB TITLE
Ketua Setiausaha, organisasi hak manusia
Ketua Setiausaha, organisasi kemanusiaan
Ketua Setiausaha, Organisasi Palang Merah
Ketua Setiausaha, organisasi perlindungan alam sekitar
Ketua Setiausaha, organisasi perlindungan hidupan liar
Ketua Setiausaha, parti politik
Ketua setiausaha, pejabat
Ketua Setiausaha, pentadbiran kerajaan
Ketua Setiausaha, pentadbiran kerajaan/timbalan
Ketua stesen
Ketua tukang masak
Ketua, canseri
Ketua, fakulti kolej
Ketua, fakulti universiti
Ketua, jabatan kerajaan
Ketua, kampung
Ketua, kerani
Ketua, mekanik
Ketua, operator
Ketua, pejabat
Ketua, pekerja rencam
Ketua, pengawal keselamatan
Ketua, stesen kereta api
Kewangan korporat
Kiropraktor
Kolonel, Tentera Darat
Kolonel, TUDM
Komander, Tentera Laut
Konduktor, bas
Konduktor, bot feri
Konduktor, hoverkraf
Konduktor, kereta kabel
Konduktor, keretapi
Konduktor, kumpulan vokal
Konduktor, luar dan kilang/ladang getah
Konduktor, luar dan kilang/ladang kelapa sawit
Konduktor, orkestra
Konduktor, pancaragam
Konduktor, penyelidikan makmal estet/ladang
Konduktor, tram
Konstabel, polis Y14
Konsul
Konsul besar
Koperal
Koperal Udara
Koroner
Kourier, diplomatik
Krupier
Kuatermaster, kapal
Kurator
Kurator S41
Kurator, galeri seni
Kurator, muzium
MASCO
2008
MASCO
1998
02101
02101
02102
02103
01206
02205
02206
02207
01102
03102
01106
03106
02106
02107
01109
02108
03109
01109
02107
03109
26123
51422
61114
01101
51517
32211
32213
01103
03103
01107
03107
72329
72339
72319
72337
72339
72315
72335
72321
72312
72331
72333
72339
72334
72336
72339
72314
72313
72339
72311
74222
11112
34314
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
25023
New
New
New
51213
32311
New
New
New
New
New
New
72309
New
New
New
New
72306
72308
72307
72301
72303
72309
72305
72306
72309
72307
72307
72309
72304
72432
11102
31314
JOB TITLE
L
Laksamana
Laksamana Madya
Laksamana Muda, Tentera Laut
Laksamana Pertama, Tentera Laut
Lans Koperal
Lasykar Kanan
Lasykar Kelas I
Lasykar Kelas II
Leftenan Jeneral, Tentera Darat
Leftenan Jeneral, TUDM
Leftenan Kolonel, Tentera Darat
Leftenan Kolonel, TUDM
Leftenan Komander, Tentera Laut
Leftenan Madya, Tentera Laut
Leftenan Muda, Tentera Darat
Leftenan Muda, Tentera Laut
Leftenan Muda, TUDM
Leftenan, Tentera Darat
Leftenan, Tentera Laut
Leftenan, TUDM
Majistret
Mak andam
Mandor, estet/ladang
Marsyal, Tentera Darat
Matron, pengemasan
Matron, perubatan
Medik kilang
Mejar Jeneral, Tentera Darat
Mejar Jeneral, TUDM
Mejar, Tentera Darat
Mejar, TUDM
Mekanik dan pembaik pulih enjin pesawat yang lain
Mekanik dan pembaik pulih jentera pertanian dan perindustrian
Mekanik dan pembaik pulih kenderaan bermotor yang lain
Mekanik penyelenggaraan, estet/ladang
Mekanik, alat mesin
Mekanik, bengkel
Mekanik, enjin marin
Mekanik, enjin pesawat
Mekanik, garaj
Mekanik, jentera
Mekanik, jentera pejabat
Mekanik, jentera perindustrian
Mekanik, jentera perlombongan
Mekanik, kapal
Mekanik, kelengkapan penyejukan dan penghawa dingin
Mekanik, kenderaan bermotor
Mekanik, motosikal
Mekanik, penyelenggaraan loji
Mekanik, peralatan tolak tanah
Mekanik, telefon dan telegraf
Menteri
Mikrofotografer
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
21149
26574
52413
52411
52412
26362
21149
39544
52303
52301
52302
29402
Mikropalaeontologi
Mimik
Model, artis
Model, fesyen
Model, pengiklanan
Mufti
13452
21722
21733
23911
26191
12102
31422
31433
23920
25091
N
Naib Canselor, universiti
Nakhoda, kapal
Navigator, penerbangan
Nazir, sekolah
Notari
22129
22129
22129
22129
22123
22123
81731
81722
81829
81717
31329
22217
22217
22217
22217
22219
22219
82401
81412
81629
81427
81699
83429
81325
41329
83439
31327
83419
81719
81129
81729
81219
31349
81539
96239
81523
81919
81519
81569
81413
82195
81605
81916
81915
81912
81913
81914
81911
81435
81422
83329
JPA
New
83339
JPA
New
81429
81129
81419
81249
81591
New
92049
82621
82519
New
New
82313
82909
82751
82516
82515
82512
82513
82514
82511
82535
82322
O
Obstetrisian dan pakar ginekologi
Obstetrisian dan pakar ginekologi, kesuburan
Obstetrisian dan pakar ginekologi, onkologi
Obstetrisian dan pakar ginekologi, perubatan fetomaternal
Onkologi, perubatan
Onkologi, radioterapi
Operator bindu, kerja kayu
Operator bindu, pemotong/venier
Operator enjin stim dan dandang
Operator injap, pulpa kertas
Operator insinerator, perawatan air dan yang berkaitan yang tidak
dikelaskan di mana-mana
Operator jentera tolak tanah dan jentera berkaitan yang lain
Operator kamera offset/pembuat plet N17
Operator kemasukan data lain
Operator kren, pesawat angkat, dan peralatan berkaitan yang lain
Operator logi R3
Operator loji ladang dan perhutanan bermotor yang lain
Operator loji pembuatan kertas dan pulpa yang lain
Operator loji pemprosesan galian dan batu
Operator loji pemprosesan kayu yang lain
Operator loji pemprosesan logam dan kerja kemasan yang lain
Operator loji penapisan petroleum dan gas asli lain
Operator mesin jahit yang lain
Operator mesin jual, pembaca meter, dan pekerja berkaitan yang
Operator mesin kedut, tekstil
Operator mesin kertas pencetakan yang lain
Operator mesin menyedia, memintal, dan melilit yang lain
Operator mesin pembuatan kasut dan yang berkaitan
Operator mesin penekan, acuan/getah
Operator mesin penekan, bandela
Operator mesin penekan, buah-buahan
Operator mesin penekan, cetak/kertas dinding
Operator mesin penekan, cetak/litografi langsung
Operator mesin penekan, cetak/ofset
Operator mesin penekan, cetak/putar
Operator mesin penekan, cetak/rotogravur
Operator mesin penekan, cetak/silinder
Operator mesin penekan, kadbod
Operator mesin penekan, laminat/plastik
lain
MASCO
2008
MASCO
1998
82211
81605
81724
82211
82211
81313
81849
81419
81929
81523
81559
81329
81739
81439
81429
81149
81599
82111
82752
81414
82111
82111
81531
81395
82319
82529
82621
New
New
82409
82539
82329
82129
82699
41322
81549
81849
81529
81425
81424
81142
81544
81143
81607
81812
81811
81601
81216
82211
81112
81111
81531
81143
81718
81522
81414
81543
81734
81225
81571
81573
81323
81216
82191
71132
82211
81597
82211
81541
81604
82211
JPA
82649
81319
New
82325
82324
82123
82644
82125
82771
New
New
82715
81244
82111
81113
81112
82631
82121
81435
82622
82314
82643
82404
82227
New
New
82234
81243
82903
71122
82111
82699
82111
82641
82747
82111
JOB TITLE
Operator mesin penekan, logam/kecuali penempaan
Operator mesin penekan, minyak makan
Operator mesin penekan, papan lapis
Operator mesin penekan, penebuk/logam
Operator mesin penekan, pengecap/logam
Operator mesin penekan, penuras/proses kimia dan yang berkaitan
Operator mesin penekan, penurasan/tanah liat
Operator mesin pengeluaran getah yang lain
Operator mesin penjilidan yang lain
Operator mesin pensaiz, tekstil
Operator mesin penyediaan bulu dan kulit
Operator mesin produk fotografi dan yang berkaitan
Operator mesin produk kayu yang lain
Operator mesin produk kertas yang lain
Operator mesin produk plastik yang lain
Operator mesin produk simen, batu, dan galian yang lain
Operator mesin produk tekstil dan kulit lain yang tidak dikelaskan di
manaOperator mesin prosesan data F11
Operator mesin rawatan tekstil yang lain
Operator mesin tanur kaca dan seramik berkaitan yang lain
Operator mesin tenun dan kait yang lain
Operator mesin, acuan mampat/plastik
Operator mesin, acuan suntik/plastik
Operator mesin, asbestos
Operator mesin, basuh dan pengecut/tekstil
Operator mesin, batu tuang
Operator mesin, bru/arak
Operator mesin, campuran/kaca
Operator mesin, campuran/tanah liat
Operator mesin, daging
Operator mesin, dawai berduri
Operator mesin, gergaji/logam
Operator mesin, gerudi/kuari
Operator mesin, gerudi/lombong
Operator mesin, jahit
Operator mesin, jubin terazo
Operator mesin, kadbod/pengeluaran
Operator mesin, kait
Operator mesin, kalender/getah
Operator mesin, kanji
Operator mesin, kayu tatal
Operator mesin, kemasan/barangan logam tuang
Operator mesin, mencelup/gentian tekstil
Operator mesin, menekan/cucian
Operator mesin, mesin pemprosesan filem
Operator mesin, paip dan tiub tanpa kelim
Operator mesin, pelabelan
Operator mesin, pelarik/batu
Operator mesin, pelentur/logam
Operator mesin, pelipat/pakaian
Operator mesin, pelulas/logam
Operator mesin, pelunturan/tekstil
Operator mesin, pembakar wafer
Operator mesin, pembalduan/logam
MASCO
2008
MASCO
1998
81311
81311
81515
81511
81311
81141
81609
81421
81317
81426
82211
81323
82193
83425
81595
81596
82211
81594
81607
81718
81604
82191
82191
82211
81511
82211
81415
81718
81556
82211
81111
81592
81593
81551
81601
81601
81602
81121
81609
81609
81609
81605
81605
81605
82211
81726
81553
81552
81216
81605
81214
81216
81512
81849
81542
81555
81516
82127
82794
82321
82299
82326
82111
82232
82904
83325
82696
82697
82111
82694
82779
81431
82749
82902
82909
82111
82614
82111
82315
81434
82656
82111
81111
82692
82693
82651
82714
82714
82721
81124
82793
82792
82791
82759
82753
82754
82111
81416
82653
82652
81249
82755
81241
81241
82613
81396
82642
82655
JOB TITLE
Operator mesin, pembancuh cat
Operator mesin, pembancuh dan pengadun/proses kimia dan yang
berkaitan
Operator mesin, pembancuh glu
Operator mesin, pembancuh konkrit
Operator mesin, pembancuh makanan haiwan
Operator mesin, pembancuh/plastik
Operator mesin, pembasuhan/kimia dan bahan berkaitan
Operator mesin, pembentuk plastik vakum
Operator mesin, pembentuk/logam
Operator mesin, pembesar gambar foto
Operator mesin, pembotol
Operator mesin, pembuat jalan raya
Operator mesin, pembuat pola/kulit
Operator mesin, pembuat pola/tekstil
Operator mesin, pembuat teras/logam
Operator mesin, pembuat topi
Operator mesin, pembuatan cuka
Operator mesin, pembuatan kertas
Operator mesin, pembuatan yis
Operator mesin, pembungkusan
Operator mesin, pembungkusan hadiah
Operator mesin, pemejam/logam
Operator mesin, pemintal/benang dan yarn
Operator mesin, pemotong api/logam
Operator mesin, pemotong/getah
Operator mesin, pemotong/kertas
Operator mesin, pemotong/kulit
Operator mesin, pemotong/logam
Operator mesin, pemotong/lombong
Operator mesin, pemotong/pakaian
Operator mesin, pemotong/tekstil
Operator mesin, pemproses belulang
Operator mesin, pemproses ikan
Operator mesin, pemproses makanan
Operator mesin, pemproses/produk tenusu
Operator mesin, pemprosesan batu
Operator mesin, pemprosesan biji koko
Operator mesin, pemprosesan biji kopi
Operator mesin, pemprosesan daun teh
Operator mesin, pemprosesan kekacang boleh makan
Operator mesin, pemprosesan margerin
Operator mesin, pemprosesan sayur-sayuran
Operator mesin, penajam/logam
Operator mesin, penakik (pengawetan kayu)
Operator mesin, penanggal bulu/belulang
Operator mesin, penanggal daging/belulang
Operator mesin, penanggal dan pemotong dawai
Operator mesin, penapisan/minyak dan lemak
Operator mesin, penarik/logam
Operator mesin, penarikan/dawai
Operator mesin, pencampur kapas
Operator mesin, pencampur, pelelas
Operator mesin, pencelup
Operator mesin, pencelup/kulit
MASCO
2008
MASCO
1998
81545
81222
81321
81546
81572
82211
82194
81216
81849
82211
82211
81121
81513
81313
82192
81221
31329
81602
82211
81316
81317
82211
81849
81432
81601
81604
81849
81317
82196
81316
81604
81434
81417
81608
82211
81323
81317
81317
81317
81849
81604
82211
82211
81522
82211
81605
81605
82211
81431
81561
81562
81563
81323
81317
82645
82222
82234
82646
New
82111
82907
81249
81319
82111
82111
81124
82615
81531
82909
82221
81699
82722
82111
82211
82293
82111
81319
82533
82713
82749
81319
82299
82909
81594
82744
82536
82318
82782
82111
82237
82294
82299
82297
81394
82743
82111
82111
82623
82111
82759
82759
82111
82531
82661
82662
82663
82236
82292
JOB TITLE
Operator mesin, pencelup/tekstil
Operator mesin, pencelupan/logam
Operator mesin, pencetakan fotografi
Operator mesin, pencuci kering
Operator mesin, pencucian
Operator mesin, pendawai/elektrik
Operator mesin, penebat
Operator mesin, penebatan
Operator mesin, penekan/kaca
Operator mesin, penempa/logam
Operator mesin, pengacu/logam
Operator mesin, pengasing/batu
Operator mesin, pengatur tali
Operator mesin, pengayak/proses kimia dan yang berkaitan
Operator mesin, pengedap
Operator mesin, pengelektroplatan/logam
Operator mesin, pengeluaran ais
Operator mesin, pengeluaran ais krim
Operator mesin, pengeluaran alat permainan/logam
Operator mesin, pengeluaran bahan cuci
Operator mesin, pengeluaran bahan letupan
Operator mesin, pengeluaran barangan dawai
Operator mesin, pengeluaran bata dan jubin
Operator mesin, pengeluaran beg selofana
Operator mesin, pengeluaran belacan
Operator mesin, pengeluaran bijirin
Operator mesin, pengeluaran botol
Operator mesin, pengeluaran bunga api
Operator mesin, pengeluaran cip silikon
Operator mesin, pengeluaran coke
Operator mesin, pengeluaran coklat
Operator mesin, pengeluaran colok kertas
Operator mesin, pengeluaran cop getah
Operator mesin, pengeluaran curut
Operator mesin, pengeluaran dandang
Operator mesin, pengeluaran filem fotografi
Operator mesin, pengeluaran gas halogen
Operator mesin, pengeluaran gas hidrogen
Operator mesin, pengeluaran gas klorin
Operator mesin, pengeluaran gentian kaca
Operator mesin, pengeluaran gula-gula
Operator mesin, pengeluaran jam
Operator mesin, pengeluaran jam tangan
Operator mesin, pengeluaran jaring
Operator mesin, pengeluaran jarum
Operator mesin, pengeluaran jus buah-buahan
Operator mesin, pengeluaran jus sayur-sayuran
Operator mesin, pengeluaran kabel
Operator mesin, pengeluaran karton dan kotak kertas
Operator mesin, pengeluaran kasut
Operator mesin, pengeluaran kasut/ortopedik
Operator mesin, pengeluaran kasut/sukan
Operator mesin, pengeluaran kertas filem
Operator mesin, pengeluaran lilin
MASCO
2008
MASCO
1998
81316
81317
81601
81317
81604
81607
81607
82211
82211
82211
81604
81604
82211
81849
81317
82211
81737
82211
81591
81428
81323
81317
81525
82211
81608
81604
81604
81432
81561
81844
81609
81602
81605
81601
81433
81609
81416
81608
81594
82211
81725
81605
81601
81601
83422
82211
81602
81847
82211
81521
81311
81121
81321
82211
81593
82295
82712
82296
82745
82779
82778
82111
82111
82111
82748
82741
82111
81397
82299
82111
82407
82111
82691
82329
82235
82298
82626
82111
82781
82742
82746
82532
82661
81314
82796
82725
82758
82711
82534
82795
82316
82783
82695
82111
81415
82757
82717
82716
83322
82111
82723
81317
82111
82627
81514
81125
82231
82111
JOB TITLE
Operator mesin, pengeluaran lingkaran ubat nyamuk
Operator mesin, pengeluaran linoleum
Operator mesin, pengeluaran makanan ikan
Operator mesin, pengeluaran mancis
Operator mesin, pengeluaran mi
Operator mesin, pengeluaran minuman keras
Operator mesin, pengeluaran minuman ringan
Operator mesin, pengeluaran nat/logam
Operator mesin, pengeluaran paip
Operator mesin, pengeluaran paku
Operator mesin, pengeluaran pasta
Operator mesin, pengeluaran pastri
Operator mesin, pengeluaran pengeluaran barang kemas
Operator mesin, pengeluaran penggilap
Operator mesin, pengeluaran pensel
Operator mesin, pengeluaran penukar tertib
Operator mesin, pengeluaran perabot
Operator mesin, pengeluaran perkakas
Operator mesin, pengeluaran pintalan
Operator mesin, pengeluaran plastik
Operator mesin, pengeluaran plat fotografi
Operator mesin, pengeluaran plumbum
Operator mesin, pengeluaran renda
Operator mesin, pengeluaran rivet
Operator mesin, pengeluaran rokok
Operator mesin, pengeluaran roti
Operator mesin, pengeluaran sagu
Operator mesin, pengeluaran sampul dan beg kertas
Operator mesin, pengeluaran sepatu
Operator mesin, pengeluaran seramik
Operator mesin, pengeluaran serbuk sup
Operator mesin, pengeluaran serbuk susu
Operator mesin, pengeluaran sos
Operator mesin, pengeluaran sosej
Operator mesin, pengeluaran straw
Operator mesin, pengeluaran tauhu
Operator mesin, pengeluaran tayar
Operator mesin, pengeluaran tembakau
Operator mesin, pengeluaran tilam
Operator mesin, pengeluaran zip
Operator mesin, pengering/kayu
Operator mesin, pengetinan (pengetinan dan pengawetan makanan)
Operator mesin, pengetinan/daging/makanan
Operator mesin, pengetinan/ikan
Operator mesin, penggali parit
Operator mesin, penggilapan/logam
Operator mesin, penggodak/produk tenusu
Operator mesin, penggores/kaca
Operator mesin, penggores/logam
Operator mesin, penggulung/benang (menenun tekstil)
Operator mesin, penghalus/proses kimia dan yang berkaitan
Operator mesin, penghancur/batu
Operator mesin, penghasilan foto (warna dan hitam putih)
Operator mesin, pengimpal/logam
MASCO
2008
MASCO
1998
81122
81603
81122
81411
81714
82211
82193
81847
82211
82194
82211
82211
81846
81921
82192
81223
81718
81143
81554
82196
81512
81412
81423
81216
81226
81712
81607
81224
81133
82196
82211
81726
82211
82211
81111
81316
81323
81417
81435
81738
81316
81431
81141
82211
81602
81317
81429
81141
81142
82211
81427
81844
81521
81521
81124
82735
81122
82311
81424
82111
82906
81317
82111
82908
82111
82111
81316
82521
82905
82223
81433
82126
82654
82909
82613
82312
82323
81242
82224
81422
82772
82226
81115
82909
82111
81416
82111
82111
81114
82212
82238
82318
82537
82408
82213
82538
82122
82111
82724
82291
82329
82128
82124
82111
82327
81314
82621
82624
JOB TITLE
Operator mesin, pengisar/batu
Operator mesin, pengisar/biji sawi
Operator mesin, pengisar/galian
Operator mesin, pengisar/getah
Operator mesin, pengisar/kayu
Operator mesin, pengisar/logam
Operator mesin, pengisi/bekas
Operator mesin, pengukir/kaca
Operator mesin, pengukir/logam
Operator mesin, penguntil
Operator mesin, penindih/logam
Operator mesin, peniup teras
Operator mesin, peniupan/kaca
Operator mesin, penjilidan buku
Operator mesin, penutup
Operator mesin, penyaduran/logam
Operator mesin, penyalut
Operator mesin, penyalut bahan lelas
Operator mesin, penyamak
Operator mesin, penyambat/kabel dan tali
Operator mesin, penyediaan gentian
Operator mesin, penyembul/getah
Operator mesin, penyembul/plastik
Operator mesin, penyembulan/dawai
Operator mesin, penyembur/logam
Operator mesin, penyerpih
Operator mesin, penyuling/arak
Operator mesin, peralatan bagas pasir
Operator mesin, peralatan gerudi/telaga
Operator mesin, peralatan menanda/jalan
Operator mesin, peralatan sukan/logam
Operator mesin, perawat/kayu
Operator mesin, pericih/logam
Operator mesin, perivet
Operator mesin, perlombongan/sinambung
Operator mesin, produk farmaseutikal
Operator mesin, produk fotografi
Operator mesin, produk getah
Operator mesin, produk kadbod
Operator mesin, produk kayu
Operator mesin, produk kelengkapan dandanan diri
Operator mesin, produk kertas
Operator mesin, produk konkrit tuang
Operator mesin, produk logam
Operator mesin, produk mentega
Operator mesin, produk peluru
Operator mesin, produk plastik
Operator mesin, produk simen
Operator mesin, produk simen asbestos
Operator mesin, syiling/logam
Operator mesin, tablet/plastik
Operator mesin, tembikar dan porselin
Operator mesin, tenun
Operator mesin, tenun/permaidani
MASCO
2008
MASCO
1998
81214
81214
81214
81214
81844
81922
81427
81736
42239
42232
41319
73225
75443
75443
75443
82219
82212
82211
82215
82213
82217
82214
82216
81311
81211
31344
32561
32561
81213
81213
81213
81845
81841
81213
81213
81211
81213
81211
81842
81213
32564
81843
81607
81844
32565
83426
62113
81228
81327
81327
35211
91224
82195
31329
81223
81222
81226
81227
81314
82522
82328
82406
New
42232
New
73355
New
New
New
82119
82112
82111
82115
82113
82117
82114
82116
81513
81211
81554
New
31392
81221
81213
81225
81315
81311
81235
81232
81212
81214
81211
81312
81234
31394
81313
82773
81314
New
83326
61418
New
31318
31318
New
New
82909
81699
JOB TITLE
Operator mesin, tuang acuan
Operator mesin, tuang logam
Operator mesin, tuang/empar (produk ogam silinder)
Operator mesin, tuang/sinambung rod (logam bukan ferus)
Operator mesin, tuang/tembikar dan porselin
Operator mesin, ukir timbul/buku
Operator mesin, ukir timbul/plastik
Operator mesin, ukir/kayu
Operator papan suis telefon lain
Operator papan suis, telefon
Operator pemproses kata lain dan yang berkaitan
Operator penekan, percetakan timbul
Operator pengasapan, perkhidmatan
Operator pengasapan, rumpai
Operator pengasapan, tanah
Operator pengeset alat mesin yang lain
Operator pengeset, larik
Operator pengeset, mesin kerja logam
Operator pengeset, mesin lelas
Operator pengeset, mesin pembentuk
Operator pengeset, mesin pengetam
Operator pengeset, mesin penggerek dan gerudi
Operator pengeset, mesin pengisar
Operator pengisar gelek, proses kimia dan yang berkaitan
Operator peniupan penukar, penukaran keluli
Operator penyahsulfur, penapisan petroleum
Operator peralatan radiograf
Operator peralatan radiograf, perubatan, am
Operator relau, peleburan/logam
Operator relau, peleburan/logam (relau bagas)
Operator relau, pemanasan semula/logam
Operator relau, pembajaan/kaca
Operator relau, pengeluaran kaca
Operator relau, pengerasan selongsong/logam
Operator relau, pengerasan/logam
Operator relau, penghalusan/keluli (relau perdiangan terbuka)
Operator relau, penghalusan/logam bukan ferus
Operator relau, penukaran/keluli
Operator relau, penyepuh lindapan/kaca
Operator relau, perawatan haba/logam
Operator sonografi
Operator tanur, bata dan jubin
Operator tanur, pemaltan/arak
Operator tanur, tembikar dan porselin
Operator ultrasonografi
Operator win, pengorekan
Operator yarder
Operator, acuan
Operator, alat bantuan audio-visual
Operator, alat perakam, bunyi dan imej
Operator, audio/visual
Operator, autogilap
Operator, buaian pusing
Operator, corong tuang
MASCO
2008
MASCO
1998
81821
81132
31321
81823
83327
93355
61222
83421
83429
83414
83427
83424
81547
81327
81327
83426
81831
92154
81131
81131
81131
35111
35111
35111
31325
73214
32561
81849
83435
81721
35111
83112
35111
83431
83434
31344
81314
81314
81822
31344
83428
31323
31344
31328
81605
31344
31345
81607
81605
31349
81312
31314
81718
31328
81621
81116
81691
81623
New
New
61355
83321
83329
83314
83327
83324
82647
31316
31315
83326
New
New
81118
81118
81117
41421
41421
41421
81695
73314
31391
81392
83335
81411
41421
New
41421
83331
83334
81554
81597
81598
81622
81554
83328
81693
81554
81698
82753
81554
81555
82776
82755
81591
81528
81610
81428
81697
JOB TITLE
Operator, dandang/kapal
Operator, derik/telaga minyak dan gas
Operator, enjin pegun
Operator, enjin stim
Operator, gerabak seret/lombong
Operator, gudang
Operator, inkubator
Operator, jengkaut
Operator, jentera penghentak/pembinaan
Operator, jentera penuai (padi)
Operator, jentera terowong/pembinaan
Operator, jentolak
Operator, kalendar/tekstil
Operator, kamera/televisyen
Operator, kamera/wayang gambar
Operator, kapal korek
Operator, karton
Operator, kayu basah
Operator, kelengkapan gerudi/kabel (telaga minyak dan gas)
Operator, kelengkapan gerudi/putar (telaga minyak dan gas)
Operator, kelengkapan gerudi/telaga
Operator, kelengkapan jitu komputer
Operator, kelengkapan jitu komputer/konsol
Operator, kelengkapan jitu komputer/pencetak kelajuan tinggi
Operator, kelengkapan pemanasan dan pengalihudaraan
Operator, kelengkapan penerbitan meja
Operator, kelengkapan perubatan x-ray
Operator, kempa uli/tanah liat
Operator, kereta kabel
Operator, kilang papan
Operator, komputer
Operator, komuter
Operator, konsol
Operator, kren
Operator, lif/pengendalian bahan
Operator, loji asetilena
Operator, loji asid
Operator, loji baja
Operator, loji dandang/stim
Operator, loji gas
Operator, loji gerudi
Operator, loji insinerator
Operator, loji klorin
Operator, loji kumbahan
Operator, loji margerin
Operator, loji oksigen
Operator, loji parafin
Operator, loji pembancuhan sirap
Operator, loji pemeringkatan
Operator, loji pencairan/gas
Operator, loji pengolahan haba/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, loji penjanaan kuasa
Operator, loji pulpa kertas
Operator, loji rawatan air
MASCO
2008
MASCO
1998
35122
81215
75314
81735
93228
81715
81314
81214
83423
83429
83112
81314
New
81228
New
82405
93218
81425
81592
81224
83323
83329
New
81543
81602
31312
31322
31322
96297
81411
81832
81606
35111
81713
62113
81711
81919
91293
81728
81123
81313
81727
81312
83425
81721
81311
31347
81602
81314
81314
81314
82726
81610
81692
81692
New
82311
New
82760
41422
81423
61418
81421
New
New
81418
81123
81534
81417
81523
83325
New
81512
81557
82723
81542
81543
81541
81314
81314
81541
81541
81314
81327
81327
32563
32562
83411
81312
81312
81132
81607
81313
81541
31318
31318
31393
31392
83311
81521
81522
81118
82771
81535
JOB TITLE
Operator, meja bantuan komputer
Operator, meja pengisar
Operator, menjahit
Operator, mesin las
Operator, mesin pelapis/getah
Operator, mesin peluntur
Operator, mesin peluntur/kimia
Operator, mesin penggelek/logam bukan ferus
Operator, mesin penghentak cerucuk
Operator, mesin penyeret
Operator, monorel
Operator, panci vakum/proses kimia dan yang berkaitan (kecuali
petroleum dan gas asli)
Operator, panci vakum/sus sejat
Operator, papan suis elektrik
Operator, pemampat
Operator, pemampat/gas
Operator, pemasiran
Operator, pembancuh banburi/getah
Operator, pembungkusan
Operator, pemprosesan dan penapisan/gula
Operator, pemprosesan data elektronik (EDP)
Operator, pemukul
Operator, pencengkam balak
Operator, pencerna
Operator, pencetakan
Operator, pencucian
Operator, pengacip automatik
Operator, pengasing magnet
Operator, pengasing/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, pengering venier
Operator, pengering/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, penggelek jalan
Operator, penggergaji kayu basah
Operator, penghancur/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, pengolahan/penapisan petroleum dan gas asli
Operator, penstril/produk tenusu
Operator, penukar/proses kimia (kecuali petroleum dan gas asli)
Operator, penyejat
Operator, penyulingan/kelompok (proses kimia kecuali petroleum dan
gas asli)
Operator, penyulingan/proses kimia
Operator, penyulingan/sinambung (proses kimia kecuali petroleum dan
gas asli)
Operator, penyulingan/turpentin
Operator, perakam filem
Operator, perakam pita video
Operator, peralatan elektroensefalograf
Operator, peralatan elektrokardiograf
Operator, peralatan ladang bermotor
Operator, peralatan masak/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, peralatan membakar/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, peralatan menarik/telaga minyak dan gas
Operator, peralatan mencambah/pemaltan
Operator, peralatan merawat/minyak mentah
MASCO
2008
MASCO
1998
JOB TITLE
81848
81607
32563
35216
35216
35216
35216
81327
35216
35216
83425
81315
83432
74217
81841
81312
81312
31326
31313
31348
31324
93352
82197
81718
42231
42231
81327
83429
83443
83441
83442
83112
83112
31315
74217
74218
83433
81314
81312
91111
26522
81318
82774
31393
New
31327
31323
31325
31317
31321
31326
83325
81599
83333
New
New
81526
81527
81696
81610
81558
81694
New
New
81432
42231
42231
31318
83329
83340
83340
83340
New
83112
81610
New
JPA
83332
81594
81525
New
29333
Operator, peralatan pembagasan pasir/kaca
Operator, peralatan penapaian/arak
Operator, peralatan pengimbasan
Operator, peralatan penyiaran
Operator, peralatan penyiaran, radio dan televisyen
Operator, peralatan radio/pangkalan darat
Operator, peralatan radio/penerbangan
Operator, peralatan studio, radio dan televisyen
Operator, peralatan telekomunikasi
Operator, peralatan transmisi/radio dan televisyen
Operator, perata dan pengikis/jalan
Operator, perawat/sisa radioaktif
Operator, pesawat angkat
Operator, rangkaian
Operator, retort
Operator, retort/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, semburan kering/proses kimia dan yang berkaitan
Operator, sistem penyejukan
Operator, stesen hidroelektrik
Operator, stesen pengepam/petroleum dan gas asli
Operator, stesen pengepaman
Operator, stor
Operator, subpasang, manual
Operator, superkalender/kertas
Operator, telefon (ibu sawat cawangan persendirian)
Operator, telefon (ibu sawat telefon)
Operator, telewayang
Operator, timba cekau
Operator, trak/angkat
Operator, trak/fork lift
Operator, trak/perindustrian
Operator, tren/ERL
Operator, tren/LRT
Operator, turbin
Operator, wayarles
Operator, wayarles N17
Operator, win
Operatur tanur, arang
Operatur tanur, proses kimia dan yang berkaitan
Orang gaji
Orkestrator
26365
22122
22122
22129
22129
22129
22129
22616
22129
22129
22129
29406
22213
22213
22212
22212
22212
22212
22226
22212
22212
22212
P
Paderi, gereja
Pakar anestetik
Pakar anestetik, anestesia jantung
Pakar bedah
Pakar bedah, hepatik
Pakar bedah, kardiologi
Pakar bedah, kardiotorasik
Pakar bedah, mulut/pergigian
Pakar bedah, oftalmologi
Pakar bedah, ortopedik
Pakar bedah, osteopatik
MASCO
2008
MASCO
1998
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22502
22129
22127
22126
25291
26325
22128
22652
22652
22652
22652
22125
22672
22672
32541
22671
22613
22663
22663
22129
22672
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22612
22615
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22129
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22212
22232
22219
22217
22216
New
29245
22218
32232
32232
32234
32234
22215
32241
32241
32241
32242
22223
32299
32299
22219
32241
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22219
22222
22225
22211
22219
22219
22219
22219
22216
22219
22218
22219
22219
22219
22219
JOB TITLE
Pakar bedah, pediatrik
Pakar bedah, pemindahan
Pakar bedah, plastik dan pembinaan semula
Pakar bedah, saraf
Pakar bedah, telinga, hidung, dan kerongkong
Pakar bedah, torasik
Pakar bedah, traumatologi
Pakar bedah, urologi
Pakar bedah, vaskular
Pakar bedah, veterinar
Pakar dermatologi
Pakar ginekologi
Pakar kardiologi
Pakar keselamatan, ICT
Pakar kriminologi
Pakar neurologi
Pakar nutrisi
Pakar nutrisi, haiwan
Pakar nutrisi, kesihatan awam
Pakar nutrisi, penyelidikan
Pakar oftalmologi
Pakar optik
Pakar optik, oftalmik
Pakar optik, pendispensan kanta lekap
Pakar optometri
Pakar ortodontik
Pakar ortoepi
Pakar ortofoni
Pakar ortopedik
Pakar ortoptik
Pakar osteopati
Pakar otolaringologi
Pakar pediatrik
Pakar pediatrik, gastroenterologi
Pakar pediatrik, hematologi
Pakar pediatrik, kardiologi
Pakar pediatrik, nefrologi
Pakar pediatrik, neurologi
Pakar pediatrik, onkologi
Pakar pediatrik, pernafasan
Pakar pedodontik
Pakar periodontik
Pakar perubatan
Pakar perubatan, dermatologi
Pakar perubatan, endokrinologi
Pakar perubatan, gastroenterologi
Pakar perubatan, hematologi
Pakar perubatan, kardiologi
Pakar perubatan, nefrologi
Pakar perubatan, neurologi
Pakar perubatan, perubatan dalaman
Pakar perubatan, perubatan keluarga
Pakar perubatan, perubatan pernafasan
Pakar perubatan, reumatologi
MASCO
2008
MASCO
1998
22129
22129
22614
22124
22129
22129
22129
22129
22129
22121
26198
22129
22129
22501
22509
22501
22503
22502
22503
23915
23915
23915
21663
22121
24211
24211
42293
22121
33591
23915
24231
51139
02101
22401
34322
14202
14201
22617
21202
26194
22661
26354
26423
54113
21729
22651
22659
22651
22651
22651
22656
26312
33435
33434
32264
New
22224
22214
22219
22219
22219
22219
22219
22219
25099
22219
22219
22231
New
22231
22233
22232
22233
23913
23913
23913
21313
22216
24903
24901
New
22215
31513
23913
24301
New
New
New
39512
13041
13042
JPA
JPA
JPA
32292
JPA
JPA
JPA
New
32231
New
32233
32233
32233
JPA
JPA
39112
39111
JOB TITLE
Pakar podiatri
Pakar prostetik
Pakar prostodontik
Pakar psikiatri
Pakar radiologi
Pakar radiologi, diagnostik
Pakar radiologi, intervensional
Pakar radiologi, perubatan nuklear
Pakar radiologi, radioterapi
Pakar telinga, hidung, dan kerongkong
Pakar tulisan tangan
Pakar urologi
Pakar venereologi
Pakar veterinar
Pakar veterinar yang lain
Pakar veterinar, epidemiologi
Pakar veterinar, kesihatan awam
Pakar veterinar, pembedahan
Pakar veterinar, rumah sembelih (perkhidmatan kerajaan)
Pakar, alat bantuan mengajar
Pakar, alat bantuan mengajar visual
Pakar, audio visual dan alat bantuan mengajar yang lain
Pakar, grafik dan bunyi/komputer
Pakar, jantung
Pakar, kaedah promosi jualan
Pakar, kecekapan perniagaan
Pakar, kelayakan
Pakar, mata
Pakar, pencegahan kebakaran
Pakar, pengajaran audio-visual
Pakar, personel
Panduan perjalanan lain
Panglima Armada
Paramedik, kecemasan
Pedagang alatan visual
Pedagang, perdagangan borong
Pedagang, perdagangan runcit
Pegawai pergigian U41
Pegawai aktuari W41
Pegawai antidadah S41
Pegawai audiologi
Pegawai belia dan sukan S41
Pegawai berita S41
Pegawai bomba KB17
Pegawai dek dan nakhoda kapal yang lain
Pegawai diet
Pegawai diet dan pakar nutrisi yang lain
Pegawai diet, hospital
Pegawai diet, kesihatan awam
Pegawai diet, terapeutik
Pegawai dietetik U41
Pegawai ehwal ekonomi E41
Pegawai eksekutif, badan berkanun
Pegawai eksekutif, kerajaan
MASCO
2008
MASCO
1998
22625
21811
26126
21337
54151
02109
21148
21124
11129
11149
24452
11122
11121
11143
11144
11145
11145
11142
11141
11143
21338
21742
34121
34121
26352
24461
24492
22631
24133
51111
42227
21138
33229
33433
23804
23801
21727
26545
22673
32151
34121
26353
26195
24495
22113
24215
54114
24497
33332
24213
26544
24496
24494
33596
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
JPA
JPA
11201
New
JPA
11201
11201
11422
11423
11430
11430
11421
11410
11422
JPA
JPA
39302
39305
JPA
JPA
JPA
31521
JPA
51111
JPA
JPA
New
39223
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
32266
39305
JPA
25095
JPA
JPA
JPA
New
JPA
34204
JPA
JPA
JPA
JPA
39119
JOB TITLE
Pegawai farmasi U41
Pegawai galian C41
Pegawai hal ehwal Islam S41
Pegawai hidupan liar G41
Pegawai imigresen KP17
Pegawai Kadet Kanan, Tentera Laut
Pegawai kaji bumi geofizik/kaji bumi C41
Pegawai kaji cuaca C41
Pegawai kanan kerajaan yang lain
Pegawai kanan organisasi berkepentingan khas yang lain
Pegawai kanan polis (inspektor) YY41
Pegawai kanan, badan berkanun
Pegawai kanan, kerajaan
Pegawai kanan, kesatuan sekerja
Pegawai kanan, organisasi berkepentingan ekonomi yang lain
Pegawai kanan, organisasi berkepentingan khas
Pegawai kanan, organisasi kemanusiaan
Pegawai kanan, organisasi majikan
Pegawai kanan, organisasi parti politik
Pegawai kanan, organisasi pekerja
Pegawai kawalan alam sekitar C41
Pegawai kawalan trafik udara A41
Pegawai kebajikan, industri
Pegawai kebajikan, percubaan
Pegawai kebudayaan B41
Pegawai Kesatria S41
Pegawai keselamatan KP41
Pegawai kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Pegawai kewangan W41
Pegawai kewangan, kapal
Pegawai khidmat pelanggan N17
Pegawai kimia bumi C41
Pegawai komersil, kereta api
Pegawai konsul
Pegawai latihan E41
Pegawai latihan vokasional J41
Pegawai laut A41
Pegawai makmal filem C41
Pegawai optometri U41
Pegawai osteopati, umum
Pegawai parol, profesional bersekutu
Pegawai pembangunan masyarakat S41
Pegawai pemegang harta (mahkamah tinggi)
Pegawai pemeriksa paten Q41
Pegawai pemulihan perubatan U41
Pegawai penaksir W41
Pegawai pencegahan kebakaran
Pegawai pendaftaran KP41
Pegawai penempatan pekerjaan
Pegawai penerangan S41
Pegawai penerbitan N41
Pegawai penguatkuasa maritim X13
Pegawai penguatkuasa N41
Pegawai pengundian
MASCO
2008
MASCO
1998
24214
54133
27116
24216
26327
33595
26434
21644
34121
24324
33568
21323
23412
23994
23303
22632
24462
24463
21325
22112
54129
26342
21643
54127
54126
54125
22128
22631
34221
26122
11125
11126
22654
25222
43232
26111
26116
26117
26115
26125
26113
26114
26112
22504
01201
01202
02201
02202
03201
03202
26361
24212
26193
26214
JPA
JPA
New
JPA
JPA
New
JPA
JPA
39305
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
39119
JPA
JPA
JPA
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
32221
39562
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
44002
25015
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
New
New
New
New
New
New
24905
25094
JPA
JOB TITLE
Pegawai penilaian W41
Pegawai penjara KX11
Pegawai penyediaan makanan C41
Pegawai penyelidik Q41
Pegawai penyelidik sosial N41
Pegawai penyiasat SPRM
Pegawai perancang bahasa S41
Pegawai perancang tanah dan desa J41
Pegawai percubaan, profesional bersekutu
Pegawai perhubungan perusahaan S41
Pegawai perhubungan preman KP19
Pegawai perikanan G41
Pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma DGA29
Pegawai perkhidmatan pendidikan pengajian tinggi DH41
Pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah DG41
Pegawai persekitaran U41
Pegawai pertahanan awam
Pegawai pertahanan awam KP41
Pegawai pertanian G41
Pegawai perubatan UD41
Pegawai polis lain
Pegawai psikologi S41
Pegawai rancangan tanah G41
Pegawai rendah dan konstabel orang asli YP1-10
Pegawai rendah polis dan konstabel sokongan YT1-10
Pegawai rendah polis dan konstabel YY1-YY10
Pegawai sains C41
Pegawai sanitasi
Pegawai sukan
Pegawai Syariah LS41
Pegawai tadbir dan diplomatik M41
Pegawai tadbir N41
Pegawai teknologi makanan C41
Pegawai teknologi maklumat F41
Pegawai tuntutan, kereta api
Pegawai undang-undang (perkhidmatan kerajaan)
Pegawai undang-undang biro bantuan guaman L41
Pegawai undang-undang guaman L41
Pegawai undang-undang gubalan L41
Pegawai undang-undang majistret L41
Pegawai undang-undang peguamcara L41
Pegawai undang-undang penasihat L41
Pegawai undang-undang pendakwa L41
Pegawai veterinar G41
Pegawai Waran 1, Tentera Darat
Pegawai Waran 2, Tentera Darat
Pegawai Waran I, Tentera Laut
Pegawai Waran II, Tentera Laut
Pegawai Waran Udara I
Pegawai Waran Udara II
Pegawai, agama
Pegawai, akhbar
Pegawai, amanah
Pegawai, arkib S41
MASCO
2008
MASCO
1998
21826
24233
44157
33531
43235
26433
33121
23301
21724
21743
26196
24231
22655
24241
24241
33122
26433
21121
21791
42266
24217
33541
33512
44154
33541
34121
21203
24212
24321
21322
24223
27114
24231
21321
22111
11115
33121
54122
35214
33565
25221
25221
33563
33532
27111
24116
33121
21822
33122
33231
24321
24321
24231
26111
New
24304
New
New
44005
39403
New
New
31424
31491
25096
24305
New
24307
New
New
39403
21121
31492
New
24908
New
39114
New
New
39304
39211
24905
24306
New
New
New
24301
22131
22211
11109
New
51423
31324
New
New
New
39119
New
New
New
New
New
New
New
24904
New
24301
25015
JOB TITLE
Pegawai, balak
Pegawai, bimbingan pekerjaan
Pegawai, dokumen
Pegawai, faedah sosial
Pegawai, feri
Pegawai, filologi
Pegawai, gadai janji
Pegawai, guru siswazah
Pegawai, kapal/dek
Pegawai, kargo udara
Pegawai, kebankrapan
Pegawai, keselamatan personel
Pegawai, kesihatan
Pegawai, latihan kakitangan
Pegawai, latihan kakitangan vokasional
Pegawai, lejar am
Pegawai, leksikografi
Pegawai, meteorologi
Pegawai, muatan
Pegawai, pejabat depan
Pegawai, pelancongan
Pegawai, pelesenan
Pegawai, pemeriksaan pasport
Pegawai, pengawal dokumen
Pegawai, pengeluaran pasport
Pegawai, perancang keluarga
Pegawai, perangkaan
Pegawai, perhubungan akhbar
Pegawai, perhubungan perindustrian
Pegawai, perhutanan
Pegawai, perisikan
Pegawai, perkhidmatan tetamu
Pegawai, personel
Pegawai, pertanian
Pegawai, perubatan
Pegawai, perundangan
Pegawai, pinjaman
Pegawai, polis
Pegawai, radio kapal
Pegawai, RELA
Pegawai, sistem maklumat
Pegawai, sokongan teknologi maklumat
Pegawai, suruhanjaya perkhidmatan awam
Pegawai, tuntutan keselamatan sosial
Pegawai/eksekutif makanan dan minuman
Pegawai/Eksekutif, akaun
Pegawai/Eksekutif, kawalan kredit
Pegawai/Eksekutif, kawalan kualiti
Pegawai/Eksekutif, kos
Pegawai/Eksekutif, pembelian
Pegawai/Eksekutif, perhubungan awam
Pegawai/Eksekutif, perkhidmatan pelanggan
Pegawai/Eksekutif, sumber manusia
Pegawai/Eksekutif, undang-undang
MASCO
2008
MASCO
1998
21751
26111
26111
26119
26111
26111
26111
26111
26111
26111
61149
61139
52211
52219
62219
32581
53119
96292
96291
73139
71143
81722
92111
51129
91211
44149
34121
34121
92131
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
92111
72141
73239
73235
81328
81225
72131
72139
72135
72135
72135
71141
73189
31495
25011
25013
New
25011
25011
25011
25011
25016
25014
New
New
52101
New
New
New
New
JPA
JPA
73139
71223
81412
93111
New
91230
New
39302
39302
93111
61319
61316
61313
61319
61313
61311
61317
61314
61315
72141
New
73332
New
82227
72131
72139
72135
72135
72135
71221
New
73172
73172
73173
81112
New
New
New
71112
JOB TITLE
Pegawai/pengawal, operasi LRT/ ERL/monorel
Peguam
Peguam Negara
Peguam yang lain
Peguam, jenayah
Peguam, litigasi
Peguam, pemindahan hak
Peguam, sivil
Peguambela
Peguamcara
Pekebun pasaran dan penanam tanaman lain
Pekebun, penanam hortikultur dan tapak semaian lain
Pekedai
Pekedai lain
Pekerja akuakultur lain
Pekerja ambulans
Pekerja asuhan kanak-kanak yang lain
Pekerja awam khas R3
Pekerja awam R1
Pekerja barang kemas dan logam berharga yang lain
Pekerja besi, penetulang
Pekerja bindu, venier
Pekerja buruh, kebun
Pekerja dan konduktor pengangkutan lain yang berkaitan
Pekerja dobi dan pencucian kering
Pekerja jurutulis lain dan yang berkaitan
Pekerja kebajikan sosial
Pekerja kebajikan sosial, kerja kes
Pekerja kebun
Pekerja kebun, abaka
Pekerja kebun, kacang tanah
Pekerja kebun, pasaran
Pekerja kebun, rempah
Pekerja kebun, sayur-sayuran
Pekerja kebun, tanaman ladang
Pekerja kebun, tebu
Pekerja kebun, tembakau
Pekerja kebun, ubi kayu
Pekerja keluli struktur, bengkel
Pekerja kemasan akhir pencetakan dan penjilidan yang lain
Pekerja kemasan akhir, buku
Pekerja kemasan foto
Pekerja kemasan tuangan
Pekerja kepingan logam
Pekerja kepingan logam yang lain
Pekerja kepingan logam, kenderaan
Pekerja kepingan logam, perhiasan
Pekerja kepingan logam, pesawat udara
Pekerja konkrit, bertetulang
Pekerja kraftangan dalam bahan tekstil, kulit, dan bahan berkaitan
yang lain
Pekerja kraftangan, anyaman mensiang
Pekerja kraftangan, barangan batu
Pekerja kraftangan, barangan kayu
Pekerja kuari
MASCO
2008
MASCO
1998
92139
92119
92129
61221
62214
62212
61211
61212
61211
61211
62215
62213
62216
93135
83121
75421
72336
81119
51317
51315
51316
42299
93335
93334
93333
71223
81845
81215
93229
91115
71249
75442
75442
75442
93339
51632
81607
71142
71142
92144
72317
62119
62231
62239
62229
62221
62222
62221
53291
New
New
New
61351
62114
62112
61342
61370
61343
61341
62115
62113
62116
93325
83121
71113
New
New
New
New
New
New
93415
93414
93413
71323
81315
81233
93219
New
71349
New
New
New
93419
51321
82779
71222
71222
93124
New
New
62130
New
New
62121
62122
62121
New
51699
New
93119
42129
71199
93319
New
71299
JOB TITLE
Pekerja ladang campuran tanaman dan haiwan ternakan yang lain
Pekerja ladang tanaman yang lain
Pekerja ladang ternakan
Pekerja ladang, ayam itik
Pekerja ladang, buaya
Pekerja ladang, ikan
Pekerja ladang, khinzir
Pekerja ladang, mahir/ternakan campuran
Pekerja ladang, tenusu
Pekerja ladang, ternakan
Pekerja ladang, tiram
Pekerja ladang, udang
Pekerja ladang, ular
Pekerja landasan, kereta api
Pekerja lansing, kereta api
Pekerja letupan
Pekerja limbungan
Pekerja lombong dan kuari yang lain
Pekerja makanan dan minuman
Pekerja makanan dan minuman, bankuet
Pekerja makanan dan minuman, perkhidmatan bilik
Pekerja maklumat pelanggan lain yang tidak dikelaskan di mana-mana
Pekerja muatan barang, bot (cecair dan gas)
Pekerja muatan barang, kapal terbang
Pekerja muatan barang, kereta api, dan kenderaan
Pekerja pemasang parket
Pekerja pembajaan, kaca
Pekerja pembajaan, logam
Pekerja pemprosesan getah yang lain
Pekerja pencucian, domestik
Pekerja penebat yang lain
Pekerja pengasap, lebah
Pekerja pengasap, nyamuk
Pekerja pengasap, semut
Pekerja pengendalian bahan dan barang angkut yang lain
Pekerja pengerasan mayat
Pekerja pengkarbonan (minuman malta)
Pekerja penutup, acuan konkrit
Pekerja penutup, konkrit
Pekerja penyelenggaraan padang permainan
Pekerja penyelenggaran bengkel
Pekerja perhutanan dan pekerja berkaitan yang lain
Pekerja perikanan laut dalam
Pekerja perikanan laut dalam yang lain
Pekerja perikanan pedalaman dan perairan pantai
Pekerja perikanan, kelong
Pekerja perikanan, pantai
Pekerja perikanan, pedalaman
Pekerja perkhidmatan penjagaan diri di pusat perkhidmatan perubatan
yang tidak dikelaskan di mana-mana
Pekerja perkhidmatan perlindungan dan yang berkaitan yang tidak
dikelaskan di mana-mana
Pekerja perlombongan dan perkuarian yang lain
Pekerja pertaruhan, krupier, dan permainan lain
Pekerja rangka bangunan dan pekerja pertukangan berkaitan lain yang
MASCO
2008
MASCO
1998
71119
71299
81312
96221
96222
93136
92111
92114
71145
44199
34121
34121
34121
34121
34121
34121
26351
34121
43211
91121
74132
92149
71245
83505
51631
51639
83124
53111
81129
73245
51524
71125
75411
92112
93354
53215
93111
75315
92145
91292
96111
92113
61294
81123
91224
51524
51524
96295
96296
93132
71191
62113
71194
41101
81524
New
New
93326
61312
61316
71226
New
39301
39302
39301
39305
39304
39304
29250
39303
New
91221
72442
93129
71345
83406
51322
New
83124
51391
New
73345
New
New
72160
New
New
New
93311
New
93125
New
91411
New
61361
81123
New
New
New
New
New
New
71291
61418
71294
New
JOB TITLE
tidak
Pekerja rangka bangunan dan pekerja pertukangan berkaitan lain yang
tidak dikelaskan di mana-mana
Pekerja relau simen
Pekerja rencam pekerjaan asas
Pekerja rencam pelbagai pekerjaan asas
Pekerja rencam pembinaan bangunan
Pekerja sawah, padi
Pekerja sayuran, tauge
Pekerja simen, telaga petroleum dan gas
Pekerja sokongan perkeranian yang tidak dikelaskan di mana-mana
Pekerja sosial
Pekerja sosial, kebajikan kanak-kanak
Pekerja sosial, kerja berkumpulan
Pekerja sosial, masalah remaja
Pekerja sosial, masyarakat
Pekerja sosial, perubatan
Pekerja sosial, profesional
Pekerja sosial, psikiatri
Pekerja stor
Pekerja suruhan
Pekerja talian kabel, telefon/telegraf/televisyen
Pekerja taman dan hortikultur yang lain
Pekerja tebatan, kalis bunyi
Pekerja tongkang
Pekerja urusan pengebumian
Pekerja urusan pengebumian dan pengerasan mayat lain
Pekerja yard
Pekerja, asuhan kanak-kanak
Pekerja, batu
Pekerja, bilik gelap
Pekerja, bilik pengemasan
Pekerja, binaan bata
Pekerja, dalam air
Pekerja, estet/ladang
Pekerja, gudang
Pekerja, hospital
Pekerja, lombong timah
Pekerja, menjahit
Pekerja, padang golf
Pekerja, pelbagai (pencucian)
Pekerja, pelupusan sampah
Pekerja, pembajaan
Pekerja, pemeliharaan lebah
Pekerja, pengapungan galian
Pekerja, pengautopasiran
Pekerja, pengemasan
Pekerja, pengemasan kawasan awam
Pekerja, pengembungan
Pekerja, penggergajian
Pekerja, penyelenggaraan
Pekerja, penyelenggaraan bangunan
Pekerja, perhutanan (mahir)
Pekerja, peruntuhan
Pekerja, politik
MASCO
2008
MASCO
1998
93227
91291
92114
61293
74223
93353
96294
96293
53114
96293
61301
63301
63201
26551
26559
26575
83123
75231
81733
75229
73121
73145
33413
83501
83502
51311
51321
51329
51319
51313
51323
96213
51113
51314
51311
51116
51517
51521
51312
51312
51116
51312
73233
73145
71143
75421
81511
93293
81111
26515
31181
31182
31181
31181
93217
New
61313
61362
New
New
New
New
New
New
61120
New
New
29351
New
39548
83123
New
82403
74229
73121
73215
New
83403
New
51231
New
New
New
New
New
92013
New
New
51235
51115
51211
51214
51231
51235
51115
51233
73331
73215
71223
71113
82612
93293
71111
29322
31181
JPA
31189
31188
JOB TITLE
Pekerja, proses getah cebis
Pekerja, rencam dan kelengkapan dandanan diri
Pekerja, sayur-sayuran
Pekerja, serikultur
Pekerja, sokongan IT
Pekerja, stor
Pekerja, tadika
Pekerja, tapak am
Pekerja, taska
Pekerja/buruh tidak mahir am
Peladang hasil campuran (tanaman dan penternakan)
Peladang tanaman dan ternakan campuran sara diri
Peladang ternakan sara diri
Pelakon
Pelakon lain
Pelaku trapez
Pelangsir, kereta api
Pelaras, mesin kayu
Pelarik, kayu (mesin)
Pelarik, kayu (tangan)
Pelarik, peralatan muzik
Pelarik, tembikar dan porselin
Pelatih pengurusan
Pelaut geladak (kapal, barj, dan bot)
Pelaut, kanan
Pelayan
Pelayan bar
Pelayan bar lain
Pelayan dan pelayanita lain
Pelayan dan pelayanita, makanan dan minuman
Pelayan makanan dan minuman bar
Pelayan pejabat
Pelayan, aras
Pelayan, bankuet
Pelayan, gerabak makan kereta api
Pelayan, kereta api
Pelayan, rumah
Pelayan, tingkat/hotel dan penginapan
Pelayanita
Pelayanita, gerabak makan kereta api
Pelayanita, kereta api
Pelayanita, ketua
Pelekap, peta dan carta
Pelempar alin, tembikar dan porselin
Pelentur keluli
Peletup
Pelilit, benang dan yarn
Pelilit, lingkaran/tangan
Pelombong
Pelukis
Pelukis pelan
Pelukis pelan J17
Pelukis pelan, acuan
Pelukis pelan, geologi
MASCO
2008
MASCO
1998
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
31181
26519
26513
26512
26515
26515
26515
26516
74217
54112
54119
26511
26521
83222
83116
34238
62113
83319
83228
83119
83229
83314
83117
83329
83224
83213
83311
83225
83114
83115
83111
83113
51132
83424
93321
83227
83322
93322
51133
31189
31189
31187
31189
31182
31185
31185
31184
31186
31189
31189
31188
31183
31183
31181
31187
New
29323
29323
29328
29327
29326
39616
New
51412
New
29321
29331
83222
JPA
New
61418
New
JPA
New
New
New
JPA
83249
83224
New
83231
New
New
JPA
83111
83113
51133
New
93431
New
83242
93432
51134
JOB TITLE
Pelukis pelan, ilustrasi teknik
Pelukis pelan, jig dan peralatan
Pelukis pelan, kartografi
Pelukis pelan, kejuruteraan/aeronautik
Pelukis pelan, kejuruteraan/awam
Pelukis pelan, kejuruteraan/elektrik
Pelukis pelan, kejuruteraan/elektronik
Pelukis pelan, kejuruteraan/marin
Pelukis pelan, kejuruteraan/mekanikal
Pelukis pelan, kejuruteraan/sistem pemanasan dan pengalihudaraan
Pelukis pelan, litografi
Pelukis pelan, perlombongan
Pelukis pelan, seni bina
Pelukis pelan, struktur
Pelukis pelan, teknik
Pelukis pelan, topografi
Pelukis visual yang lain
Pelukis, animasi
Pelukis, kartun
Pelukis, komputer/visualiser
Pelukis, landskap
Pelukis, lukisan
Pelukis, tatu
Pemacu, rangkaian
Pemadam kebakaran (lapangan terbang)
Pemadam kebakaran lain
Pemahat
Pemain muzik
Pemandu
Pemandu / Operator Jentera Pemunggah R3
Pemandu aktiviti lasak
Pemandu balak
Pemandu bas, tram, dan pemandu berkaitan yang lain
Pemandu kenderaan R3
Pemandu kereta api enjin dan tren LRT yang lain
Pemandu kereta, teksi, dan van yang lain
Pemandu koc bermotor
Pemandu Lokomotif Sabah AA13
Pemandu trak dan lori berat yang lain
Pemandu, ambulans
Pemandu, autolanca
Pemandu, bas
Pemandu, bel
Pemandu, enjin
Pemandu, enjin (kereta api Bukit Bendera) R9
Pemandu, enjin kereta api
Pemandu, enjin lombong
Pemandu, galeri seni
Pemandu, jengkaut longkang
Pemandu, jentera atau kenderaan menarik haiwan
Pemandu, kereta
Pemandu, kereta bomba (Bomba)
Pemandu, kereta lembu
Pemandu, kilang
MASCO
2008
MASCO
1998
51133
83111
83321
83323
83325
51132
83222
51131
83412
83226
51131
51134
51134
83221
83324
83326
83413
83411
83312
93323
83214
83223
62111
71217
71219
71213
71215
71216
71214
71212
74229
51134
New
83241
83243
83244
51133
New
51131
83312
New
51132
51136
51135
83221
83244
New
83313
83311
83232
New
New
83223
61414
71317
71319
71313
71315
71316
71314
71312
72439
82119
71211
71259
71251
71254
71253
71252
71255
71313
81524
71219
74131
75227
74123
74221
82127
82112
82124
82111
82129
82126
82126
82118
New
71311
71359
71351
71354
71353
71352
71355
71413
82622
New
72441
74227
New
72431
82826
82816
82824
82819
82828
82829
82829
82819
JOB TITLE
Pemandu, lawatan kilang
Pemandu, lokomotif
Pemandu, lori
Pemandu, lori pelonggok
Pemandu, lori tangki
Pemandu, muzium
Pemandu, pejabat/pengurus
Pemandu, pelancong
Pemandu, pengangkut kayu
Pemandu, peribadi
Pemandu, perjalanan
Pemandu, perjalanan/persiaran
Pemandu, perjalanan/taman permainan
Pemandu, teksi
Pemandu, trak
Pemandu, trak tunda
Pemandu, trak win (pembalakan)
Pemandu, traktor ladang
Pemandu, trem
Pemandu, tren haiwan
Pemandu, trisikal bermotor
Pemandu, van
Pemanjat pokok tinggi, pembalakan
Pemasang atap pelindung
Pemasang bumbung yang lain
Pemasang bumbung, asfalt / asbestos
Pemasang bumbung, genting dan jubin
Pemasang bumbung, kasau kayu
Pemasang bumbung, logam / zink
Pemasang bumbung, rencaman
Pemasang dan penyedia perkhidmatan teknologi maklumat dan
komunikasi yang lain
Pemasang jentera mekanik yang lain
Pemasang jerami / nipah / sagu
Pemasang kaca yang lain
Pemasang kaca, bangunan
Pemasang kaca, bumbung paten
Pemasang kaca, kaca plumbum
Pemasang kaca, kenderaan
Pemasang kaca, plat
Pemasang kertas, dinding/siling
Pemasang mesin tenun
Pemasang siling
Pemasang talian, kuasa elektrik
Pemasang venier
Pemasang wayar
Pemasang wayar telefon
Pemasang, alat bantu pendengaran
Pemasang, basikal
Pemasang, bateri
Pemasang, enjin/marin
Pemasang, instrumen jitu
Pemasang, jam
Pemasang, jam tangan
Pemasang, jentera kerja kayu
MASCO
2008
MASCO
1998
82116
82117
82115
82118
82116
71221
74134
82128
82113
82111
82126
82114
82126
82111
71195
74139
82121
82122
82127
82115
82115
82111
82133
82198
82199
82131
82132
82198
82134
82199
82123
82125
75229
74221
26562
96231
26416
44131
73162
81224
71332
72111
81525
75315
74128
72341
72342
73132
74211
75319
72234
75333
26514
62129
82819
82818
82819
82819
82819
71225
72444
82827
82812
82811
82829
82815
82829
82813
71296
72449
82821
82822
82826
82814
82819
82817
82833
82891
82894
82831
82832
82892
82834
82893
82823
82825
74229
72431
39524
92041
29316
49002
73239
82226
71432
72111
82628
74392
72418
82816
New
73132
72421
74399
72234
74423
29324
New
JOB TITLE
Pemasang, jentera pencetakan
Pemasang, jentera perindustrian
Pemasang, jentera perlombongan
Pemasang, jentera pertanian
Pemasang, jentera tekstil
Pemasang, jubin
Pemasang, kabel bawah tanah
Pemasang, kelengkapan audio-visual
Pemasang, kelengkapan penyejukan dan penghawa dingin
Pemasang, kereta
Pemasang, kronometer
Pemasang, mesin jahit
Pemasang, mesin pejabat
Pemasang, motosikal
Pemasang, papan iklan
Pemasang, pembaik pulih, dan penyambung kabel talian elektrik lain
Pemasang, peralatan elektrik
Pemasang, peralatan elektronik
Pemasang, peralatan mikroelektronik
Pemasang, peralatan tolak tanah
Pemasang, perkakas mesin
Pemasang, pesawat
Pemasang, produk getah
Pemasang, produk kayu
Pemasang, produk komposit
Pemasang, produk kulit
Pemasang, produk logam
Pemasang, produk papan kertas
Pemasang, produk plastik
Pemasang, produk tekstil
Pemasang, semikonduktor
Pemasang, tanda elektrik
Pemasang, tatahan
Pemasang, telefon dan telegraf
Pembaca berita/pengulas
Pembaca meter
Pembaca pruf
Pembaca pruf, perkeranian
Pembagas pasir, kaca
Pembagas pasir, logam
Pembagas pasir, luar bangunan
Pembaik acuan, foundri
Pembaik fabrik
Pembaik permaidani
Pembaik pulih elektrik, peralatan rumah
Pembaik pulih, basikal
Pembaik pulih, beca
Pembaik, barang kemas
Pembaik, elektronik
Pembaik, fabrik/kait
Pembaik, gergaji
Pembaik, kasut
Pembaik, lukisan
Pembakar arang dan pekerja berkaitan yang lain
MASCO
2008
MASCO
1998
62121
81605
81314
62111
62111
81311
71146
81849
93299
23993
25121
25121
25129
25139
25131
31123
43116
96217
44194
44197
41105
72316
43125
32133
31176
53121
53129
44191
54198
54199
52239
43114
31194
31113
31171
31172
96298
43238
31151
31151
31121
31131
31132
31141
31191
31161
31162
35111
31155
31151
31151
61420
82759
81599
61411
New
81517
71227
81391
93299
23914
21316
21316
New
New
21313
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
JPA
JPA
JPA
New
New
JPA
JPA
JPA
New
JPA
JPA
JPA
31171
31172
JPA
JPA
31154
31153
31121
31131
31132
31141
31195
31161
31162
New
New
31151
31152
31191
35221
54128
31195
31142
JPA
JOB TITLE
Pembakar, arang
Pembakar, kacang
Pembakar, sulfur
Pembalak
Pembalak, dalam air
Pembancuh, belerang/proses kimia dan yang berkaitan
Pembancuh, konkrit
Pembancuh, tanah liat
Pembancuh, tangan (proses kimia dan yang berkaitan)
Pembangun kurikulum
Pembangun perisian
Pembangun perisian multimedia
Pembangun perisian yang lain
Pembangun web dan multimedia yang lain
Pembangun, laman web/Internet/Intranet
Pembantu teknik awam J29
Pembantu akauntan W17
Pembantu am pejabat N1
Pembantu antidadah S17
Pembantu arkib S17
Pembantu belia dan sukan S17
Pembantu bengkel
Pembantu ehwal ekonomi E17
Pembantu farmasi U29
Pembantu galian C17
Pembantu guru
Pembantu guru lain
Pembantu hal ehwal Islam S17
Pembantu hidupan liar G17
Pembantu hidupan liar rendah G11
Pembantu jual di kedai yang lain
Pembantu juruaudit W17
Pembantu kaji bumi C17
Pembantu kaji cuaca C17
Pembantu kaji logam, ektsraktif
Pembantu kaji logam, fizik
Pembantu kamera/Pemandu N3
Pembantu kawalan trafik udara A17
Pembantu kejuruteraan, aeronautik (mekanikal) dan kelengkapan
Pembantu kejuruteraan, automobil
Pembantu kejuruteraan, awam
Pembantu kejuruteraan, elektrik
Pembantu kejuruteraan, elektrik (sistem voltan tinggi)
Pembantu kejuruteraan, elektronik
Pembantu kejuruteraan, kajian masa dan gerakan
Pembantu kejuruteraan, kimia
Pembantu kejuruteraan, kimia (petroleum)
Pembantu kejuruteraan, komputer
Pembantu kejuruteraan, marin
Pembantu kejuruteraan, mekanikal
Pembantu kejuruteraan, mekanikal, motor, dan enjin (kecuali marin dan
aeronautik)
Pembantu kejuruteraan, pengeluaran
Pembantu kejuruteraan, telekomunikasi
Pembantu kesatria S17
MASCO
2008
MASCO
1998
54142
53216
31118
81322
32132
31111
31116
31171
31111
31162
31414
31413
31415
32531
31111
31114
44198
72315
23806
23803
44164
53212
43228
44193
43113
44163
42223
41107
31174
81603
54152
54154
44161
43126
53219
43128
51512
51532
43127
44165
43124
44162
41203
62224
31173
44114
54153
61115
32569
32533
91111
41206
26563
33431
JPA
JPA
JPA
JPA
32280
31113
31116
31171
31113
31162
32114
32113
32115
32210
31111
31114
JPA
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
31174
New
JPA
JPA
JPA
JPA
New
New
New
New
JPA
JPA
JPA
JPA
New
JPA
31173
JPA
JPA
JPA
New
JPA
New
JPA
39526
New
JOB TITLE
Pembantu keselamatan KP17
Pembantu kesihatan awam U11
Pembantu makmal C17
Pembantu makmal filem C17
Pembantu makmal, farmaseutikal
Pembantu makmal, fizik
Pembantu makmal, geologi
Pembantu makmal, kaji logam
Pembantu makmal, kimia
Pembantu makmal, penapisan petroleum
Pembantu makmal, penyelidikan, pembiakbakaan buatan
Pembantu makmal, penyelidikan/botani
Pembantu makmal, penyelidikan/zoologi
Pembantu makmal, perubatan
Pembantu makmal, sains fizik
Pembantu makmal, tanah
Pembantu muzium S17
Pembantu mekanik dan pembaik pulih kenderaan bermotor
Pembantu pegawai latihan E17
Pembantu pegawai latihan vokasional J17
Pembantu pembangunan masyarakat S17
Pembantu pembedahan pergigian U17
Pembantu pemeriksa kilang dan jentera J17
Pembantu pemuliharaan S17
Pembantu penaksir W17
Pembantu pendaftaran KP17
Pembantu penerangan S17
Pembantu penerbitan N17
Pembantu pengekstrakan petroleum dan gas asli
Pembantu pengisar
Pembantu penguasa kastam W17
Pembantu penguatkuasa N17
Pembantu pengurusan murid N17
Pembantu penilaian W17
Pembantu penjagaan kesihatan lain
Pembantu penyelia, insurans/penaja jaminan
Pembantu penyelia, pengemasan
Pembantu penyelia, rekreasi
Pembantu penyelidik Q17
Pembantu penyelidik sosial N17
Pembantu perangkaan E17
Pembantu perhubungan perusahaan N17
Pembantu peribadi
Pembantu perikanan G17
Pembantu perlombongan, am
Pembantu perpustakaan S17
Pembantu pertahanan awam KP17
Pembantu pertanian G17
Pembantu perubatan lain
Pembantu perubatan U29
Pembantu rumah
Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha Pejabat, Gred N27
Pembantu sokongan persembahan
Pembantu surat-menyurat
MASCO
2008
MASCO
1998
44196
44195
43118
41103
41106
54193
31135
31143
31157
31152
31122
31193
31196
31195
31131
31191
31191
34111
32405
41203
41207
33143
43115
51201
44199
43115
94121
91111
31412
32131
53213
43211
32531
43128
43128
43128
43128
52231
52114
91111
51201
34129
43115
92131
52231
35122
33131
32532
35122
35131
35122
43117
51522
33142
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
31131
31123
New
JPA
JPA
41111
JPA
39213
41303
New
41204
41305
New
91211
32112
32280
51396
New
32210
41203
New
New
41203
New
New
New
New
New
New
93111
52102
New
New
New
New
31202
New
New
New
39212
JOB TITLE
Pembantu Syariah LS17
Pembantu tadbir (undang-undang) L17
Pembantu tadbir kewangan W17
Pembantu tadbir perkeranian/Operasi N17
Pembantu tadbir tanah N17
Pembantu taman/ladang G17
Pembantu teknik elektrik J29
Pembantu teknik elektronik J29
Pembantu teknik kapal terbang A29
Pembantu teknik mekanikal J29
Pembantu teknik seni bina J29
Pembantu teknik ukur bahan J29
Pembantu teknik ukur bangunan J29
Pembantu teknik ukur J29
Pembantu teknik, elektrik
Pembantu teknik, ukur
Pembantu ukur, bangunan
Pembantu undang-undang L29
Pembantu veterinar G17
Pembantu wartawan/wartawan
Pembantu wartawan/wartawan S17
Pembantu, aktuari
Pembantu, bank
Pembantu, barbekiu
Pembantu, barister
Pembantu, broker
Pembantu, dapur
Pembantu, domestik
Pembantu, entomologi
Pembantu, farmaseutikal
Pembantu, farmasi
Pembantu, gudang
Pembantu, hospital
Pembantu, insurans/pelarasan
Pembantu, insurans/penaja jaminan
Pembantu, insurans/polisi
Pembantu, insurans/tuntutan
Pembantu, jualan
Pembantu, jurujual kaunter/promoter
Pembantu, jurukemas
Pembantu, jurumasak
Pembantu, kaunselor
Pembantu, kawalan kredit
Pembantu, kebun
Pembantu, kedai
Pembantu, kejuruteraan komputer
Pembantu, kewangan
Pembantu, klinik
Pembantu, komputer
Pembantu, komputer/juruanalisis sistem
Pembantu, komunikasi
Pembantu, kos
Pembantu, linen
Pembantu, matematik
MASCO
2008
MASCO
1998
44122
31115
51514
35122
32123
44199
42266
51322
83313
83114
43211
35122
96216
81321
41101
41201
33144
54195
53211
53211
53211
32512
83503
35122
44112
44167
32531
35211
43211
53112
35113
42243
51201
31191
32401
32402
35211
43132
93221
33231
33239
33231
33231
73151
73143
73142
92122
93134
81225
61211
61211
73159
71112
71155
New
31115
51319
New
32112
41204
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
39214
JPA
New
51395
51395
32252
New
31202
41206
New
32210
New
New
New
New
New
New
31123
32271
32272
31315
New
93211
34161
New
New
New
73222
73213
73312
New
93324
82228
61345
61344
New
New
71235
JOB TITLE
Pembantu, mel/penghantaran
Pembantu, meteorologi
Pembantu, pakaian
Pembantu, pangkalan data
Pembantu, parasitologi
Pembantu, peguamcara
Pembantu, pejabat depan
Pembantu, pelayan bar
Pembantu, pemandu
Pembantu, pemandu lokomotif
Pembantu, penerimaan stor
Pembantu, pengaturcaraan komputer
Pembantu, penghantaran
Pembantu, pengimbasan dan perfileman
Pembantu, pentadbiran
Pembantu, pentadbiran (kesetiausahaan)
Pembantu, penyelidik
Pembantu, penyiasatan KR17
Pembantu, perawatan
Pembantu, perawatan/perubatan
Pembantu, perawatan/rumah
Pembantu, pergigian
Pembantu, perkapalan
Pembantu, perkhidmatan komputer/pengguna
Pembantu, perpustakaan
Pembantu, personel
Pembantu, perubatan
Pembantu, produksi
Pembantu, stor
Pembantu, taska
Pembantu, teknologi maklumat
Pembantu, tempahan
Pembantu, tukang masak
Pembantu, ukur
Pembantu, veterinar
Pembantu, veterinar/permanian beradas
Pembantu, wayang gambar
Pembayar gaji
Pembeku getah
Pembeli
Pembeli dan pegawai pembelian lain
Pembeli, pembelian
Pembeli, pembelian pengeluaran
Pembengkok, kaca
Pembentuk, tembikar dan porselin
Pembentuk/penekan, bata dan jubin
Pembersih ladang ternakan
Pembersih tanah
Pembersih, logam
Pembiak baka, arnab
Pembiak baka, lembu
Pembikin kerangka kaca
Pembina
Pembina bot, kayu
MASCO
2008
MASCO
1998
75222
71111
26562
14202
72111
72119
73157
72111
72111
72111
73145
73163
73163
81417
81417
81314
73119
73129
73111
73115
73114
73116
73113
73112
72133
93222
75229
75331
75339
75332
75332
73192
72229
21651
73191
72143
75334
75329
75229
72222
75326
75326
75326
75321
75326
75326
75326
75322
75319
75129
81849
72112
82211
75312
74222
71295
39522
13041
New
New
73227
New
72111
72111
73215
73322
73321
82318
82318
81595
73119
73129
73111
73115
73114
73116
73113
73112
72133
93212
74229
74421
74429
74422
74422
New
72229
New
New
72143
74424
74339
74229
72222
New
74336
74336
74331
74336
74336
74336
74332
74399
74129
81392
72112
82111
74322
JOB TITLE
Pembina, kereta lembu
Pembina, rumah/bahan tradisional
Pembisik
Pemborong
Pembuat acuan
Pembuat acuan logam dan pembuat teras yang lain
Pembuat acuan, kanta kaca
Pembuat acuan, lantai, foundri
Pembuat acuan, logam
Pembuat acuan, lubang, foundri
Pembuat acuan, tembikar dan porselin
Pembuat alat elektrotaip
Pembuat alat stereotaip
Pembuat beg udara
Pembuat busa, getah
Pembuat busa, kimia
Pembuat dan pembaik pulih instrumen jitu yang lain
Pembuat dan pembaik pulih peralatan muzik yang lain
Pembuat dan pembaik, instrumen/jitu
Pembuat dan pembaik, instrumen/optik
Pembuat dan pembaik, jam tangan dan jam
Pembuat dan pembaik, keseimbangan
Pembuat dan pembaik, peralatan ortopedik
Pembuat dan pembaik, prostesis pergigian
Pembuat dandang
Pembuat getah keping
Pembuat kabinet dan pekerja berkaitan yang lain
Pembuat kasut
Pembuat kasut dan pekerja berkaitan yang lain
Pembuat kasut, bedah
Pembuat kasut, ortopedik
Pembuat lencana
Pembuat perkakas dan pekerja berkaitan yang lain
Pembuat peta
Pembuat pisau lipat
Pembuat plat, kapal
Pembuat pola kasut
Pembuat pola pakaian, pemotong pakaian dan yang berkaitan
Pembuat pola, corak kayu
Pembuat pola, foundri logam
Pembuat pola, kertas
Pembuat pola, khemah
Pembuat pola, layar
Pembuat pola, pakaian
Pembuat pola, payung
Pembuat pola, sarung tangan
Pembuat pola, tilam
Pembuat pola, topi dan kep
Pembuat renda, tangan
Pembuat roti, pastri, gula-gula yang lain
Pembuat tanah liat, tembikar
Pembuat teras, logam
Pembuat teras, mesin, foundri
Pembuat topi wanita
MASCO
2008
MASCO
1998
75349
75348
75342
75341
75347
81314
75229
75318
73183
73174
75335
73117
73175
75228
75317
75162
75125
73123
81849
75128
75319
81417
73117
73118
73111
73111
81605
72223
75143
75144
75221
93299
75336
75312
75224
75124
75346
75344
75319
81605
75127
75226
75323
75123
75319
73159
81849
73177
75344
73178
75223
73178
73111
81607
74349
74348
74342
74341
74347
81596
74229
74395
New
74231
74425
73117
74232
74228
74394
74152
74125
73123
81394
74128
74397
82318
73117
73118
73111
73111
82759
72223
74133
74133
74221
93299
74426
74322
74224
74124
74346
74344
74398
82759
74127
74226
74333
74123
74396
73229
81393
74234
74344
74235
74223
74235
73111
82771
JOB TITLE
Pembuat upholsteri dan pekerja berkaitan yang lain
Pembuat upholsteri, gerabak kereta api
Pembuat upholsteri, kenderaan
Pembuat upholsteri, perabot
Pembuat upholsteri, pesawat udara
Pembuat yarn, sintetik
Pembuat, alat permainan/kayu
Pembuat, anak patung dan alat permainan lembut
Pembuat, bag rotan
Pembuat, bakul
Pembuat, barangan kulit
Pembuat, barometer
Pembuat, berus
Pembuat, bingkai gambar
Pembuat, bunga tiruan
Pembuat, cerut
Pembuat, coklat
Pembuat, dram
Pembuat, gentian kaca
Pembuat, gula-gula getah
Pembuat, guni
Pembuat, hos
Pembuat, instrumen/meteorologi
Pembuat, instrumen/nautika
Pembuat, instrumen/pembedahan
Pembuat, instrumen/saintifik
Pembuat, jam (mesin)
Pembuat, jig dan lekapan
Pembuat, jus buah-buahan
Pembuat, jus sayur-sayuran
Pembuat, kabinet/kayu
Pembuat, karton dan kotak kertas/tangan
Pembuat, kasut/sukan
Pembuat, kep
Pembuat, keranda
Pembuat, konfeksi
Pembuat, kulit
Pembuat, kusyen
Pembuat, layar, khemah, dan kajang
Pembuat, mentega kacang
Pembuat, mi
Pembuat, model/kayu
Pembuat, pakaian
Pembuat, pastri
Pembuat, payung
Pembuat, pemotong, pencanai, dan pengemas kaca yang lain
Pembuat, penggilap
Pembuat, penyapu
Pembuat, perabot lembut
Pembuat, perabot/anyaman rotan
Pembuat, perabot/kayu
Pembuat, perabot/rotan
Pembuat, peralatan fotografi
Pembuat, peralatan mencambah/pemaltan
MASCO
2008
MASCO
1998
73122
73124
73125
75336
75229
75345
72221
73122
73215
62113
75313
75163
75121
81316
75143
75116
75319
75319
75225
75343
81849
75312
75126
75132
93211
62241
71131
26193
21324
62211
61211
44166
21738
21736
32577
22633
75164
72112
62113
61114
82191
91226
81731
11143
26522
11141
23102
42132
81511
72123
75112
71132
81524
92143
73122
73124
73125
74426
74229
74345
72221
73122
73315
61418
74323
74153
74121
82211
74133
74116
74399
74399
74225
74343
81319
74322
74126
New
93296
62210
71121
25093
JPA
62111
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
74154
72112
New
New
82901
New
82401
11422
39531
11410
23102
42132
82611
72122
74112
71122
82625
93123
JOB TITLE
Pembuat, peralatan muzik bertali
Pembuat, peralatan muzik tiup kayu
Pembuat, peralatan muzik tiup logam
Pembuat, peralatan sukan/kasut
Pembuat, peralatan sukan/kayu
Pembuat, peralatan tempat tidur
Pembuat, perkakas dan acuan
Pembuat, piano
Pembuat, plat Braille
Pembuat, rakit balak
Pembuat, rambut palsu
Pembuat, rokok
Pembuat, roti
Pembuat, sabun
Pembuat, sirup
Pembuat, sosej
Pembuat, tangan/jalinan
Pembuat, tangan/jaring
Pembuat, terompah
Pembuat, tilam
Pembuat, tiub kaca
Pembuat, topi
Pembuat, yis
Pembuat, yogurt
Pembungkus, tangan
Pemburu
Pemecah, batu
Pemegang amanah raya
Pemelihara hutan G41
Pemelihara mutiara
Pemerah susu
Pemeriksa cap jari N17
Pemeriksa juruterbang A41
Pemeriksa kapal terbang A41
Pemeriksa kereta motor A17
Pemeriksa kilang dan jentera J41
Pemeriksa kualiti, rokok
Pemeriksa teras, foundri
Pemeriksa, balak
Pemeriksa, estet/ladang
Pemeriksa/penguji kualiti
Pemerinci kereta
Pemesin, kayu
Pemimpin, kesatuan sekerja
Pemimpin, pancaragam
Pemimpin, parti politik
Pemimpin, universiti
Peminjam wang
Pemintal, benang dan yarn
Pemotong besi
Pemotong daging
Pemotong dan pengemas, batu
Pemotong kad Jacquard
Pemotong pokok
MASCO
2008
MASCO
1998
92142
71132
71139
73153
73154
73232
75325
75325
75324
81592
75325
73133
81716
75325
73221
75325
81722
71224
26575
21322
93331
42149
93122
71122
New
73223
73224
73331
74335
74335
74334
82692
74335
73133
81426
74335
73351
74335
81412
71324
39547
New
93411
New
96119
92121
42141
42141
63407
42142
42143
63404
96299
96232
63406
42144
96299
63406
61224
32403
33213
96219
61131
61131
61112
61121
61141
63101
61111
61125
61111
61125
61132
61123
61116
61131
91419
New
42191
42191
62220
42192
42193
62220
New
92042
62220
42194
New
New
61354
32273
34133
92019
New
61332
New
New
61110
New
New
New
New
New
New
New
New
New
JOB TITLE
Pemotong rumput
Pemotong, batu
Pemotong, granit
Pemotong, kaca
Pemotong, kaca optik
Pemotong, kertas
Pemotong, khemah
Pemotong, layar
Pemotong, pakaian
Pemotong, pakaian kulit
Pemotong, payung
Pemotong, permata
Pemotong, pulpa kertas
Pemotong, sarung tangan
Pemotong, stensil/skrin sutera
Pemotong, tilam
Pemotong, venier
Pemotong-pengatur, mozek
Pemukau ular
Pemulihara, hutan
Pemunggah kapal (dok)
Pemungut hutang dan pekerja berkaitan lain yang tidak dikelaskan di
mana- mana
Pemungut sampah
Pemungut telur ayam
Pemungut, bayaran
Pemungut, bil
Pemungut, buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran hutan
Pemungut, derma
Pemungut, hutang
Pemungut, kerang-kerangan
Pemungut, logam lama
Pemungut, mesin jual/wang
Pemungut, rumpai laut
Pemungut, sewa
Pemungut, surat khabar lama
Pemungut, tebu
Pemvaksin, ayam itik
Pemvaksin, veterinar
Penaja jamin, insurans
Penampal poster
Penanam bunga
Penanam hortikultur
Penanam pokok kekacang
Penanam pokok renek
Penanam tanaman campuran (tiada penternakan)
Penanam tanaman sara diri
Penanam, abaka
Penanam, anggur
Penanam, buah naga
Penanam, buah-buahan lerai
Penanam, cendawan
Penanam, delima
Penanam, getah
Penanam, hidroponik
MASCO
2008
MASCO
1998
61117
61117
61122
61124
61111
61112
61151
61152
61122
62111
75169
26531
26539
26531
93311
75319
81216
81215
81216
24122
23992
24233
24121
33222
21321
21322
21493
21321
21321
33225
26111
81849
81603
72236
71136
73156
72235
72231
72239
73182
96213
33223
73162
73212
81916
73229
73234
73224
73222
73223
51531
91112
71339
91113
New
New
New
New
New
New
New
New
New
61416
74159
29342
New
39532
93420
74399
81241
81241
81243
New
23912
24304
New
34154
32131
32132
21499
32131
32131
34153
25015
81391
82737
72236
71126
73226
72235
72231
72239
New
New
34155
New
73312
82516
73359
73332
73354
73352
73353
91311
91212
71439
91213
JOB TITLE
Penanam, kelapa
Penanam, kelapa sawit
Penanam, koko
Penanam, kopi
Penanam, nenas
Penanam, pokok selingan / gilir
Penanam, sayur-sayuran
Penanam, tauge
Penanam, teh
Penanda, balak
Penanggal, tembakau
Penari
Penari dan pereka tarian yang lain
Penari, kelab malam
Penarik beca
Penarik benang mesin tenun, tangan
Penarik, dawai
Penarik, logam
Penarik, paip dan tiub tanpa kelim
Penasihat, e-dagang
Penasihat, kaedah pendidikan
Penasihat, kerjaya
Penasihat, kewangan dan pelaburan
Penasihat, khidmat lepas jualan
Penasihat, penanaman
Penasihat, perhutanan
Penasihat, perkhidmatan teknikal
Penasihat, perladangan
Penasihat, pertanian
Penasihat, teknikal
Penasihat, undang-undang
Pencampur, kaca
Pencampur, rempah
Pencanai, aci engkol
Pencanai, batu
Pencanai, kaca
Pencanai, kad tekstil
Pencanai, logam
Pencanai, ulir
Pencanting, batik
Pencari dokumen
Pencari langganan
Pencedok, seramik
Pencetak
Pencetak kertas dinding
Pencetak lain
Pencetak timbul, buku
Pencetak, blok
Pencetak, skrin sutera
Pencetak, tekstil
Pencuci bangunan
Pencuci pakaian, rumah
Pencuci struktur bangunan yang lain
Pencuci, domestik
MASCO
2008
MASCO
1998
73246
73245
71331
93295
91123
93226
26192
24252
26111
24233
51413
51411
51419
81822
21321
22655
32302
26198
93111
62111
72142
72147
91214
73145
42272
42271
42273
42292
75319
71129
71123
71121
71229
71225
26546
26543
26543
26543
26541
26197
26561
34221
31346
35212
35212
81603
75319
75319
32211
73171
51659
62116
21734
34232
73346
73345
71431
93297
91223
93216
25092
23994
25012
24304
51312
51312
New
81622
32133
New
32416
25099
New
61412
72142
72147
New
73215
New
New
New
New
74399
71219
71213
71211
71329
71325
JPA
12292
12292
12292
12292
25097
39522
39562
81556
31318
31318
82731
74399
74399
32311
JPA
New
JPA
31436
39565
JOB TITLE
Pencuci, filem x-ray
Pencuci, filem/warna dan hitam putih
Pencuci, luar bangunan
Pencuci, pembuatan/tangan
Pencuci, pinggan mangkuk/tangan
Pencuci, tangki lateks
Pendaftar mahkamah
Pendaftar, kolej atau universiti
Pendakwa
Pendamai, perhubungan pengurusan buruh
Pendandan gaya rambut
Pendandan rambut
Pendandan rambut lain
Pendandang
Pendemonstrasi, ladang
Pendidik, kesihatan
Pendispens, ubat tradisional Cina
Pendraf, parlimen
Pendulang
Penebang, pembalakan
Penegak, kerangka keluli pembinaan
Penegak, kerangka logam
Penekan seterika
Penekan, tembikar dan porselin
Penemu duga pendapat awam
Penemu duga penyelidikan pasaran
Penemu duga tinjauan
Penemu duga, kelayakan
Penenun, tangan/kain
Penerap bata dan pekerja berkaitan yang lain
Penerap bata tanah
Penerap bata, pembangunan
Penerap lantai dan pengatur jubin yang lain
Penerap, jubin rencaman
Penerbit rancangan B41
Penerbit, pementasan
Penerbit, teater
Penerbit, televisyen
Penerbit, wayang gambar
Penerima dan penyelesai mahkamah
Pengacara
Pengadil
Pengadun (penapisan petroleum)
Pengadun alih suara
Pengadun bunyi
Pengadun, tepung
Pengait krusye, tangan
Pengait, tangan
Pengajar jururawat
Pengajar kraf E11
Pengajar lain
Pengajar membalak G17
Pengajar penerbangan
Pengajar, biliard
MASCO
2008
MASCO
1998
34233
34234
34231
32532
23805
81521
34236
51651
81514
34237
32305
32306
32307
22111
22119
32309
32302
32303
32304
32301
93131
31121
31134
31142
31164
31151
96112
83506
34121
33322
33324
33395
73179
39565
39565
39564
New
New
82621
33909
New
82619
New
32415
32294
32295
22211
New
32420
32412
32413
32414
32411
93328
31124
31134
31146
31164
31157
91412
83406
39302
34192
34192
34205
74239
73181
73176
26549
13421
13421
11201
11201
11202
26541
26522
11202
26541
26541
11201
26541
13452
26533
26541
26541
26411
26419
New
74233
New
12291
12291
12101
12101
12102
29354
29337
12102
29356
29353
12101
29353
12102
29343
29352
29355
29311
New
JOB TITLE
Pengajar, bridge
Pengajar, catur
Pengajar, kecergasan fizikal
Pengajar, klinikal
Pengajar, latihan kemahiran
Pengajar, menenun
Pengajar, pelayaran
Pengajar, pemanduan
Pengajar, roving dan pemintal
Pengajar, tunggang kuda
Pengamal akupuntur
Pengamal homeopati
Pengamal naturopati
Pengamal perubatan
Pengamal perubatan am yang lain
Pengamal perubatan tradisional dan komplementari lain
Pengamal perubatan, tradisional Cina
Pengamal perubatan, tradisional India (ayurveda)
Pengamal perubatan, tradisional India (homeopati)
Pengamal perubatan, tradisonal Melayu
Pengandar raga
Penganggar, kejuruteraan/awam
Penganggar, kejuruteraan/elektrik
Penganggar, kejuruteraan/elektronik
Penganggar, kejuruteraan/kimia
Penganggar, kejuruteraan/mekanikal
Pengangkat najis
Pengangkut barang
Penganjur kebajikan, wanita
Penganjur, pameran dan konvensyen
Penganjur, pelancongan
Penganjur, sukan
Penganyam bakul, pembuat berus, dan pekerja berkaitan lain yang tidak
dikelaskan di mana-mana
Penganyam, songket
Penganyam, tikar
Pengarah dan penerbit filem, pementasan, dan yang berkaitan
Pengarah kejururawatan
Pengarah perkhidmatan perubatan
Pengarah syarikat
Pengarah urusan
Pengarah urusan, organisasi
Pengarah, fotografi (wayang gambar)
Pengarah, muzik
Pengarah, organisasi
Pengarah, pentas
Pengarah, penyiaran radio dan televisyen
Pengarah, perusahaan
Pengarah, radio dan televisyen
Pengarah, sekolah
Pengarah, tarian
Pengarah, teater
Pengarah, wayang gambar
Pengarang
Pengarang dan penulis berkaitan yang lain
MASCO
2008
MASCO
1998
26412
26412
26412
72233
72232
72234
31174
81602
53115
71124
25149
25145
25133
25145
25141
25142
25146
25143
25141
25144
25141
25141
73211
73213
71221
71222
73134
54145
31343
43235
54144
54149
54145
43213
54141
24132
33122
51695
83506
21799
54139
51692
43233
61113
31521
54123
54141
44155
54141
43235
51123
21826
51123
31351
29312
29312
29312
72233
72232
72234
31174
82724
51393
71214
New
21325
New
21325
21321
21322
21326
21323
New
21324
21321
New
73311
73313
71321
71322
73134
New
81553
44005
JPA
New
New
New
51442
New
New
51491
83405
New
New
51493
44003
61319
31427
New
51441
New
51442
44005
51113
New
51129
81228
JOB TITLE
Pengarang, cerita lucu
Pengarang, drama
Pengarang, esei
Pengasah, alat mesin
Pengasah, alat pemotong
Pengasah, gergaji
Pengasid, telaga minyak dan gas
Pengasing krim, tenusu
Pengasuh kanak-kanak
Pengatur bebendul jalan
Pengatur cara yang lain
Pengatur cara, analisis
Pengatur cara, animasi/permainan komputer/multimedia
Pengatur cara, aplikasi
Pengatur cara, komputer
Pengatur cara, komunikasi
Pengatur cara, multimedia
Pengatur cara, pangkalan data
Pengatur cara, perisian
Pengatur cara, sistem
Pengatur cara, teknik
Pengatur cara, teknologi maklumat
Pengatur huruf
Pengatur taip
Pengatur, jubin
Pengatur, marmar
Pengatur, permata
Pengawal
Pengawal (penapisan petroleum)
Pengawal apungan
Pengawal keselamatan KP11
Pengawal keselamatan lain
Pengawal keselamatan, dalaman
Pengawal keselamatan, titian timbangan
Pengawal keselamatan/persendirian
Pengawal kewangan
Pengawal kos
Pengawal pantai
Pengawal pelantar
Pengawal pengangkutan yang lain
Pengawal penjara lain
Pengawal peribadi
Pengawal perkeranian/perkhidmatan pengangkutan jalan
Pengawal tali air
Pengawal tambatan
Pengawal trafik
Pengawal, aktiviti perjudian
Pengawal, dokumen
Pengawal, jabatan/gedung/industri
Pengawal, kerani/ perkhidmatan pengangkutan laut
Pengawal, kereta api penumpang
Pengawal, kilang kayu
Pengawal, landasan
Pengawal, mesin penggelek, logam
MASCO
2008
MASCO
1998
54146
21826
54131
44124
43232
44124
43232
43234
44124
43211
21741
62113
62115
54197
75141
75114
75211
75142
81605
75169
93311
75145
61229
61219
61235
91121
75351
73158
72238
71144
75413
83506
96299
73145
93339
96113
72213
35141
93337
93332
75232
72214
43212
44199
75212
75169
11202
11141
11201
72239
75233
31351
81729
13452
New
New
51430
43004
44002
43004
44002
44004
43004
New
31440
61417
JPA
JPA
74131
74114
74211
74132
82758
74159
93420
74134
New
New
New
91221
74410
73228
72238
71224
New
83409
New
73215
93419
New
72213
New
93418
93412
New
72214
New
New
74212
74159
12102
11410
12101
72239
New
81228
81419
12102
JOB TITLE
Pengawal, pejabat
Pengawal, pemberkasan
Pengawal, penjara
Pengawal, perkeranian, depot mel
Pengawal, perkeranian/kereta api
Pengawal, perkeranian/mel
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan kereta api
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan pengangkutan udara
Pengawal, perkeranian/perkhidmatan pos
Pengawal, stor
Pengawal, trafik udara
Pengawas hutan
Pengawas hutan G11
Pengawas pemulihan N1
Pengawet, buah-buahan
Pengawet, daging/ikan
Pengawet, kayu
Pengawet, sayur-sayuran
Pengawet, sos dan rempah-ratus
Pengawet, tembakau
Pengayuh, kenderaan berpedal
Pengekstrak, minyak masak
Pengeluar ayam itik lain
Pengeluar hasil ternakan dan tenusu
Pengeluar, produk hidupan laut
Pengemas bilik
Pengemas kulit bulu, penyamak, dan penyedia belulang
Pengemas, kaca
Pengemas, logam
Pengemas, simen
Pengemudi bot penyelam
Pengendali bot penyelamat
Pengendali kamera/pemandu
Pengendali mesin jig, tembikar dan porselin
Pengendali perabot
Pengendali sisa
Pengendali tukul jatuh
Pengendali web
Pengendali, bahan
Pengendali, kargo/barang angkut/produk
Pengendali, mesin kayu
Pengendali, penempaan logam
Pengendali, stok
Pengerat, akhbar
Pengering, kayu
Pengering, tembakau / Penghiris, tembakau
Pengerusi, organisasi
Pengerusi, parti politik
Pengerusi, perusahaan
Pengeset dan pengendali alat mesin kerja logam yang lain
Pengeset, mesin kayu
Pengeset, pandu arah
Pengeset, venier
Pengetua, kolej
MASCO
2008
MASCO
1998
13452
13452
72135
72135
93133
71266
83124
75115
11131
82211
81212
81212
73135
71138
73155
75229
72237
73137
81849
73161
73242
62111
71133
61114
75156
75155
73132
75431
75117
75213
75158
75161
75214
75159
75154
75152
75153
75151
75154
26522
26412
11119
81511
93225
83212
96219
96211
31311
44126
43233
43235
43232
43232
43233
12293
12102
72135
72135
93323
71368
83124
74115
New
82111
81228
81228
73135
71128
73225
74229
72237
73137
81319
73232
73342
61416
71123
New
74146
74145
New
74311
New
74213
74148
74151
74214
74149
74144
74142
74143
74141
74144
29332
29312
New
82615
93215
83212
92019
92011
81610
JPA
44003
44005
44002
44002
44003
JOB TITLE
Pengetua, sekolah
Pengetua, universiti
Pengetuk panel kenderaan
Pengetuk panel pesawat
Penggali kubur
Penggali, telaga
Pengganding, yard kereta api
Penggaram, daging/ikan masin
Penggawa
Penggelek dan pengukir plat cetak logam, mesin
Penggelek panas, keluli
Penggelek pengisar sinambung, keluli/penggelek sejuk, keluli
Penggelek, logam berharga
Penggilap, batu
Penggilap, kaca
Penggilap, kayu
Penggilap, logam
Penggilap, permata
Penggilap, plat kaca
Penggores, kaca
Penggores, pencetakan/plat logam
Penggred, balak
Penggred, batu
Penggred, buah kelapa sawit
Penggred, buah-buahan/sayur-sayuran
Penggred, daging
Penggred, emas
Penggred, gentian
Penggred, ikan
Penggred, kayu
Penggred, minyak
Penggred, tembakau
Penggred, venier
Penggred/pemeriksa/pengisih, padi
Penggred/perasa, arak
Penggred/perasa, kopi
Penggred/perasa, makanan
Penggred/perasa, teh
Penggred/perasa, wain
Penggubah, muzik
Penggubah, puisi
Penggubal undang-undang yang lain
Penggulung, sutera
Penggunting dan pengisih getah keping
Penghantar cepat
Penghantar mesej dan porter yang lain
Penghantar mesej/khidmat kiriman cepat
Penghantar muatan, kuasa elektrik
Penghantar notis N3
Penghantar, perkeranian/bas
Penghantar, perkeranian/bot
Penghantar, perkeranian/kereta api
Penghantar, perkeranian/landasan kereta api
Penghantar, perkeranian/pengangkutan jalan (kecuali bas dan trak)
MASCO
2008
MASCO
1998
43234
43235
43235
43233
44123
44123
96214
75441
26551
26575
26582
26581
43123
43123
43123
43123
11135
62113
75229
81603
81603
81605
81603
81603
81603
31349
43212
93292
42115
96121
26225
34133
26412
81227
81123
34115
24491
24412
24411
24493
24451
34326
21462
25192
25193
73249
71137
73244
73136
71134
73161
75229
73243
73241
44004
44006
44006
44003
43003
43003
92014
51394
29359
39546
39553
39552
41413
New
41413
41413
JPA
61418
74229
82731
82736
82752
82732
82733
82734
81591
New
93292
42123
New
29125
39603
29312
82225
81123
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
39517
21472
New
New
73349
71127
73344
73136
71124
73231
74229
73343
73341
JOB TITLE
Penghantar, perkeranian/pesawat
Penghantar, perkeranian/saluran paip gas
Penghantar, perkeranian/saluran paip minyak
Penghantar, perkeranian/trak
Penghantar, proses
Penghantar, saman
Penghantar, surat khabar/risalah
Penghapus perosak
Penghibur pengajuk
Penghibur sarkas, haiwan
Penghibur/jurulatih di taman buaya
Penghibur/jurulatih di zoo, taman burung dan akuatik
Penghitung, data sosial dan ekonomi
Penghitung, lapangan
Penghitung, pendapat umum
Penghitung, penyelidikan pasaran
Penghulu NP27
Pengikat tanjul, pembalakan
Pengilat, kayu
Pengisar, bijian
Pengisar, makanan ternakan
Pengisar, minyak bijian/minyak kelapa sawit
Pengisar, padi
Pengisar, rempah
Pengisar, ubi kayu
Pengisi dan penguji silinder (gas termampat dan gas cecair)
Pengisi, stok
Pengisih
Pengisih mata wang
Pengisih sampah
Pengkatalog
Pengkhutbah
Pengkritik
Pengoksida
Pengolah, bijih timah
Penguasa bekalan air J17
Penguasa bomba KB41
Penguasa imigresen KP41
Penguasa kastam W41
Penguasa penjara KX41
Penguasa, polis
Pengubah bunga
Penguji logam
Penguji, perisian
Penguji, sistem
Pengukir dan penggores pencetakan dan foto yang lain
Pengukir dan penyusun, monumen
Pengukir foto
Pengukir, barang kemas
Pengukir, batu
Pengukir, kaca
Pengukir, kayu
Pengukir, pencetakan/batu litografi
Pengukir, pencetakan/plat logam
MASCO
2008
MASCO
1998
26514
62111
81416
81112
81111
61294
62113
92161
14121
14115
13461
14119
34221
12191
29324
61413
82317
71115
71114
New
61418
New
13052
JPA
New
New
39563
New
13429
14129
51125
14315
14313
12111
14312
14313
14313
12117
12117
14121
14121
13242
12111
14123
12113
12131
14122
13493
13112
14313
13242
14342
14313
14111
14111
12112
13213
12211
12211
14202
14121
14121
14313
14121
13213
14313
13441
14352
New
New
JPA
JPA
13095
12312
13094
13095
13095
New
New
13052
13052
12350
12312
13059
24202
New
13053
New
12211
13095
New
13096
13095
13051
13051
13070
New
12331
12331
New
13052
13052
13099
13052
New
13095
13093
12319
JOB TITLE
Pengukir-pelakar, seni halus
Pengukur, pembalakan
Pengulir tayar
Pengumpul sampel, kuari
Pengumpul sampel, lombong
Pengumpul, madu lebah
Pengupas balak
Pengupas, ikan bilis
Pengurus (kafe, bar dan bar jamuan ringan)
Pengurus asrama N41
Pengurus cawangan, kewangan dan insurans
Pengurus hotel yang lain
Pengurus pasukan, sukan/permainan
Pengurus perkhidmatan perniagaan dan pentadbiran yang tidak
dikelaskan di mana-mana
Pengurus perkhidmatan perubatan lain
Pengurus restoran yang lain
Pengurus stesen N19
Pengurus taman/ladang G41
Pengurus, agensi pelancongan
Pengurus, akaun
Pengurus, aktiviti kebudayaan
Pengurus, aktiviti sukan
Pengurus, alam sekitar, taman, dan penjagaan tanah
Pengurus, audit
Pengurus, audit dan pengurusan risiko
Pengurus, bar
Pengurus, bar jamuan ringan
Pengurus, bekalan
Pengurus, belanjawan
Pengurus, bilik jamuan ringan
Pengurus, dana
Pengurus, dasar dan perancangan
Pengurus, disko
Pengurus, elektrik, air, dan sanitari
Pengurus, estet/ladang
Pengurus, gelanggang luncur ais
Pengurus, gudang
Pengurus, harta
Pengurus, hiburan
Pengurus, hostel
Pengurus, hotel
Pengurus, insurans
Pengurus, jaminan mutu
Pengurus, jualan
Pengurus, jualan dan pemasaran
Pengurus, jualan eksport
Pengurus, kafe
Pengurus, kantin
Pengurus, kasino
Pengurus, katering
Pengurus, kawalan mutu
Pengurus, kelab
Pengurus, kerja sosial
Pengurus, keselamatan
MASCO
2008
MASCO
1998
14351
13422
12123
12111
12115
12212
13212
12222
13232
12111
13121
11201
14313
14313
14113
14111
13233
12223
12213
14113
11201
14313
12211
13243
13231
13211
13304
14321
13451
14321
13242
13241
14313
14312
14311
14111
13441
13421
13301
13301
13301
13491
13231
13211
14321
13451
13241
13241
13241
New
13092
12323
12312
New
New
New
New
New
12312
New
12101
13095
13051
New
13051
New
13070
New
New
12101
New
12332
12350
13030
13020
12369
13082
13091
13082
12350
13061
12291
12291
12291
12231
12291
12291
12223
12223
12223
12291
12214
12213
12261
12291
12221
12221
12221
13241
14314
13242
14202
14202
12221
12292
12222
12241
12241
JOB TITLE
Pengurus, keselamatan pekerjaan
Pengurus, kesihatan
Pengurus, kesihatan dan keselamatan pekerjaan
Pengurus, kewangan
Pengurus, kewangan dan institusi
Pengurus, khidmat pelanggan
Pengurus, kilang
Pengurus, komunikasi
Pengurus, kontrak
Pengurus, kredit
Pengurus, ladang perikanan
Pengurus, lapangan terbang
Pengurus, litar lumba kuda
Pengurus, medan karavan
Pengurus, meja depan
Pengurus, motel
Pengurus, operasi
Pengurus, pameran
Pengurus, pasar raya
Pengurus, pejabat depan, hotel
Pengurus, pelabuhan
Pengurus, pelayaran
Pengurus, pemasaran
Pengurus, pembelian
Pengurus, pembinaan
Pengurus, pembuatan
Pengurus, pemprosesan data
Pengurus, pencucian
Pengurus, pendidikan
Pengurus, pendobian, pencucian kering dan penseterikaan
Pengurus, pengagihan
Pengurus, pengangkutan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/agensi pelancongan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti kebudayaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/aktiviti sukan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/hotel
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kerja sosial
Pengurus, pengeluaran dan operasi/kesihatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi (perkhidmatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/komunikasi (perkhidmatan pos)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/organisasi wilayah tambahan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembinaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pembuatan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pencucian
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pendidikan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (saluran paip)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (trafik angkut
barang)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pengangkutan (trafik penumpang)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pentas
Pengurus, pengeluaran dan operasi/penyimpanan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong (eksport)
MASCO
2008
MASCO
1998
14202
14201
14201
14201
13111
13121
14322
13221
12141
13112
14311
14121
12221
12151
14314
14341
13493
12231
12212
11201
13242
12116
12114
14202
14202
14202
14201
14201
14201
14201
14201
12222
12122
13111
13303
14114
14322
13431
12142
14313
13112
13421
14331
12212
11201
13233
12211
13411
12213
12212
14313
13492
14313
14121
12241
12242
12242
12242
12212
12212
12262
12215
12250
13014
12291
12232
12341
12311
12292
13096
New
12370
12332
12101
13062
New
24203
13041
13041
13041
13042
13042
13042
13042
13042
12342
12322
13013
12362
New
13081
New
13070
13095
13011
12291
New
New
12223
New
12332
13093
New
New
13095
New
13095
13052
JOB TITLE
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan borong (import)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit (kedai)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perdagangan runcit (pasar raya)
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perhutanan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perikanan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perkhidmatan penjagaan diri
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perlombongan dan kuari
Pengurus, pengeluaran dan operasi/perniagaan
Pengurus, pengeluaran dan operasi/pertanian
Pengurus, pengeluaran dan operasi/rekreasi
Pengurus, pengeluaran dan operasi/restoran
Pengurus, pengiklanan
Pengurus, pentadbiran
Pengurus, pentas
Pengurus, penyelenggaraan
Pengurus, penyelenggaraan kemudahan
Pengurus, penyelidikan dan pembangunan
Pengurus, penyelidikan pasaran
Pengurus, penyiaran, radio dan televisyen
Pengurus, penyimpanan
Pengurus, perbelanjaan
Pengurus, perbendaharaan
Pengurus, perdagangan borong
Pengurus, perdagangan borong/eksport
Pengurus, perdagangan borong/import
Pengurus, perdagangan runcit/kedai
Pengurus, perdagangan runcit/kedai berantai
Pengurus, perdagangan runcit/kedai diskaun
Pengurus, perdagangan runcit/kedai layan diri
Pengurus, perdagangan runcit/kedai pesanan mel
Pengurus, perhubungan awam
Pengurus, perhubungan industri
Pengurus, perhutanan
Pengurus, perkhidmatan komputer
Pengurus, perkhidmatan makanan dan minuman
Pengurus, perkhidmatan penjagaan diri
Pengurus, perkhidmatan penjagaan orang tua
Pengurus, perkhidmatan/pembangunan perniagaan
Pengurus, permainan
Pengurus, pertanian
Pengurus, perubatan (pentadbiran perubatan)
Pengurus, perundangan dan pengurusan risiko
Pengurus, produk/jenama
Pengurus, program/radio dan televisyen
Pengurus, projek
Pengurus, promosi jualan
Pengurus, pusat asuhan kanak-kanak
Pengurus, pusat beli-belah
Pengurus, pusat perhubungan
Pengurus, pusat sukan
Pengurus, reka bentuk
Pengurus, rekreasi
Pengurus, restoran
MASCO
2008
MASCO
1998
14121
14111
14111
14112
13493
13302
13493
14313
11201
14313
12121
12121
13233
14313
13302
75131
63402
63401
63401
63405
63403
54147
33119
33343
33153
33159
23991
24232
26198
75129
73152
73151
51539
26589
51643
51534
54147
51649
74122
53115
83129
53229
54147
83126
41324
43211
93351
43211
43211
43232
51531
51642
81124
83506
13052
13051
13051
13051
New
New
New
13095
12101
13095
12321
12321
New
13051
12361
New
62220
62220
New
62220
62220
92033
34125
34143
34172
New
23911
24302
25099
74129
JPA
73221
New
39559
39551
91312
New
New
JPA
51393
83129
New
92032
83129
41207
41511
New
New
New
44002
91311
39551
81126
83408
JOB TITLE
Pengurus, restoran layan diri
Pengurus, rumah penginapan
Pengurus, rumah tamu
Pengurus, rumah tumpangan
Pengurus, sistem alam sekitar
Pengurus, sistem maklumat
Pengurus, sistem pelupusan sampah
Pengurus, stadium
Pengurus, sukan
Pengurus, sukan and rekreasi
Pengurus, sumber manusia/latihan
Pengurus, sumber manusia/personel
Pengurus, tapak
Pengurus, tapak perkhemahan
Pengurus, teknologi maklumat
Pengusaha, keju
Pengutip, damar
Pengutip, jelutung
Pengutip, petai
Pengutip, sarang burung
Pengutip, telur penyu
Pengutip, tiket
Peniaga dan broker sekuriti dan kewangan lain
Peniaga harta benda (harta)
Penilai
Penilai dan pentaksir lain
Penilai dan penyelidik, sistem pendidikan
Penilai kerja
Penimbang tara, tuntutan insurans
Penimbang, bahan
Peniup kaca N17
Peniup, kaca
Penjaga bangunan lain
Penjaga dan jurulatih haiwan/burung yang lain
Penjaga di zoo, taman burung dan akuatik
Penjaga gereja
Penjaga get
Penjaga haiwan dan perapi haiwan peliharaan lain
Penjaga jentera elektrik R17
Penjaga kanak-kanak
Penjaga lansing kereta api dan pekerja berkaitan yang lain
Penjaga perkhidmatan penjagaan diri di rumah yang lain
Penjaga pintu
Penjaga pintu pagar, kereta api
Penjaga rekod
Penjaga stor
Penjaga stor
Penjaga stor, bahan
Penjaga stor, barangan siap
Penjaga yard, kereta api
Penjaga, bangunan
Penjaga, haiwan
Penjaga, jig
Penjaga, rumah api
MASCO
2008
MASCO
1998
93223
75314
81532
81531
95202
52121
52121
95201
95101
62242
75115
73231
52115
75112
75119
75113
95201
26575
96299
33134
31184
35122
33132
51201
51201
53217
31192
34332
81326
34114
34331
34128
34127
31175
34113
31417
31112
32574
33564
33598
32572
31165
33415
23802
31524
35215
34122
33152
33592
34124
34334
33594
33154
31392
93213
74391
82632
82699
91104
91101
91103
91102
New
New
74115
73331
39517
New
New
74113
91102
39545
New
JPA
JPA
New
JPA
New
New
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JOB TITLE
Penjaga, rumah asap/getah
Penjahit
Penjahit krusye, mesin
Penjahit kulit, mesin
Penjaja
Penjaja (makanan dan minuman yang telah disediakan)
Penjaja (makanan yang telah disediakan dan bukan makanan)
Penjaja surat khabar (tepi jalan)
Penjaja, ais krim
Penjerat
Penjeruk, daging/ikan masin
Penjilid buku
Penjual bunga
Penjual daging
Penjual daging, ikan, dan penyedia makanan berkaitan yang lain
Penjual ikan
Penjual surat khabar
Penjugel
Penolak troli
Penolong akauntan W27
Penolong arkitek landskap J29
Penolong juruanalisis sistem komputer
Penolong juruaudit W27
Penolong jurumasak
Penolong jurumasak, dim sum
Penolong jururawat U11
Penolong juruukur bahan J29
Penolong kurator S27
Penolong operator kamera N11
Penolong pegawai antidadah S27
Penolong pegawai arkib S27
Penolong pegawai belia dan sukan S27
Penolong pegawai ehwal ekonomi E27
Penolong pegawai galian C27
Penolong pegawai hal ehwal Islam S27
Penolong pegawai hidupan liar G27
Penolong pegawai kaji cuaca C27
Penolong pegawai kawalan alam sekitar C27
Penolong pegawai Kesatria S27
Penolong pegawai keselamatan KP27
Penolong pegawai kesihatan persekitaran U29
Penolong pegawai kimia bumi C27
Penolong pegawai latihan E27
Penolong pegawai latihan vokasional J29
Penolong pegawai laut A29
Penolong pegawai makmal filem C27
Penolong pegawai pembangunan masyarakat S27
Penolong pegawai penaksir W27
Penolong pegawai pendaftaran KP27
Penolong pegawai penerangan S27
Penolong pegawai penerbitan N27
Penolong pegawai penguatkuasa N27
Penolong pegawai penilaian W27
Penolong pegawai penyediaan makanan C27
MASCO
2008
MASCO
1998
34125
26437
31187
33141
34126
31441
34333
33567
31426
32126
34123
31186
31601
31185
33553
34112
33416
33417
41104
31391
35123
32404
33131
33521
31512
35121
53214
53211
51641
31432
32576
33158
33597
33542
33513
33593
14116
14316
23108
51512
42266
35111
42243
21827
21826
51201
51112
91111
92112
74222
23106
23109
23107
23105
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
34110
New
JPA
New
New
51396
51397
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
JPA
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
72432
JPA
JPA
JPA
JPA
JOB TITLE
Penolong pegawai penyelidik sosial N27
Penolong Pegawai Perancang Bahasa S27
Penolong pegawai perancang bandar dan desa J29
Penolong pegawai perangkaan E27
Penolong pegawai perhubungan perusahaan S27
Penolong pegawai perikanan G27
Penolong pegawai perpustakaan S27
Penolong pegawai pertahanan awam KP27
Penolong pegawai pertanian G27
Penolong Pegawai Perubatan U29
Penolong pegawai psikologi S27
Penolong pegawai rancangan tanah G27
Penolong pegawai sains C27
Penolong pegawai senibina J29
Penolong pegawai siasatan KR29
Penolong pegawai Syariah LS27
Penolong pegawai tadbir N27
Penolong pegawai tadbir tanah N27
Penolong pegawai tanah NT27
Penolong pegawai teknologi makanan C27
Penolong pegawai teknologi maklumat F29
Penolong pegawai veterinar G27
Penolong pegawai, akaun
Penolong pegawai, cukai/penganggar
Penolong pegawai, kawalan trafik udara A29
Penolong pegawai, teknologi maklumat
Penolong pembantu, hospital
Penolong pembantu, pergigian
Penolong pembantu, veterinar
Penolong pemelihara hutan G27
Penolong pemeriksaan kilang dan jentera J29
Penolong pengawai penyelidik Q27
Penolong penguasa bomba KB29
Penolong penguasa imigresen KP27
Penolong penguasa kastam W27
Penolong penguasa penjara KX27
Penolong pengurus asrama N27
Penolong pengurus taman/ladang G27
Penolong pensyarah UiTM DM29
Penolong penyelia, dobi
Penolong penyelia, pejabat depan
Penolong penyelia, pemprosesan data elektronik (EDP)
Penolong penyelia, tempahan
Penolong superintenden, dandang
Penolong superintenden, kilang kayu
Penolong, jurumasak eksekutif
Penolong, ketua pramugara
Penolong, rumah
Penoreh getah, ladang
Penservis, telefon dan telegraf
Pensyarah perubatan DU45
Pensyarah pergigian DUG45
Pensyarah UiTM DM41
Pensyarah universiti DS45
MASCO
2008
MASCO
1998
23101
23101
23102
27121
33414
27111
14322
13422
11121
35141
25232
25211
25213
25221
25221
25221
33151
33153
33157
33155
26431
61221
61221
61221
61234
61221
61221
61292
61233
61232
61231
61221
61232
61232
61294
61291
61232
61293
73144
81314
42114
44142
26411
26414
26412
26414
26414
26411
44141
26414
26421
26414
26414
83211
23101
23101
23102
New
New
New
New
13092
11201
New
New
21394
21394
New
New
New
34172
New
34174
34172
39401
61351
61351
61351
New
61351
61351
New
New
New
New
61351
New
New
61361
New
New
New
73214
81542
42123
49001
29311
29314
29312
29314
29319
29311
49001
29314
29319
29314
29314
83211
JOB TITLE
Pensyarah, kolej
Pensyarah, politeknik
Pensyarah, universiti
Pentadbir dapur
Pentadbir kilang
Pentadbir makanan dan minuman
Pentadbir perkhidmatan pengemasan
Pentadbir, hospital
Pentadbir, kerajaan
Pentadbir, laman web
Pentadbir, Netapps
Pentadbir, pangkalan data
Pentadbir, pemprosesan data elektronik (PDE)
Pentadbir, rangkaian
Pentadbir, sistem
Pentadbir, sistem komputer
Pentaksir
Pentaksir hasil
Pentaksir, insurans
Pentaksir, tuntutan
Penterjemah
Penternak, angsa
Penternak, ayam
Penternak, ayam belanda
Penternak, buaya
Penternak, burung
Penternak, burung unta
Penternak, cacing
Penternak, gamat
Penternak, ikan
Penternak, ikan hiasan
Penternak, itik
Penternak, kerang
Penternak, kupang
Penternak, lebah
Penternak, lintah
Penternak, udang
Penternak, ulat sutera
Penuang, tembikar dan porselin
Penukar reaktor (proses kimia )
Penukar wang
Penulis, awam
Penulis, biografi
Penulis, fiksyen
Penulis, komedi
Penulis, lagu
Penulis, lirik
Penulis, novel
Penulis, petisyen
Penulis, publisiti
Penulis, ruangan
Penulis, skrip
Penulis, teknik
Penunggang motosikal
MASCO
2008
MASCO
1998
52421
52429
81313
72332
81222
81221
73138
73162
81314
81223
73162
81605
26412
74133
72156
42261
42241
42249
42269
42265
42263
42262
42264
26524
72149
51201
26563
75169
72148
75122
62223
62223
51691
51696
51201
27112
51112
43221
44156
43225
43237
43211
24115
51518
43236
52229
51516
31121
34121
51519
52103
New
81533
72302
82222
82221
73138
73239
82229
82223
73239
82756
29312
72443
72156
42222
42222
New
New
New
42225
42223
New
29336
72149
New
39527
74159
72148
74122
62123
62123
51491
JPA
New
New
New
New
New
New
New
New
24105
JPA
JPA
New
JPA
31122
New
New
31592
42233
51112
41108
31452
42239
New
JPA
JOB TITLE
Penunjuk cara
Penunjuk cara jualan lain
Penuras tong putar
Penuras, jentera
Penyadur celup panas
Penyadur elektroplat
Penyadur enamel, barang kemas
Penyadur enamel, kaca
Penyadur enamel, kimia
Penyadur logam
Penyadur perak, cermin
Penyahhidrat, bahan makanan
Penyajak
Penyambung, kabel/elektrik
Penyambung, tali dan kabel
Penyambut tetamu
Penyambut tetamu hotel
Penyambut tetamu hotel lain
Penyambut tetamu lain
Penyambut tetamu, pejabat depan
Penyambut tetamu, pergigian
Penyambut tetamu, perubatan
Penyambut tetamu, telefon
Penyanyi/vokalis
Penyedia dan penegak kerangka logam yang lain
Penyedia hidangan
Penyedia program
Penyedia tembakau dan pembuat produk tembakau yang lain
Penyedia, kerangka logam
Penyedia, roti
Penyelam, mutiara
Penyelam, tiram
Penyelamat
Penyelamat N1
Penyelaras dapur
Penyelaras makanan dan minuman
Penyelaras pramugara
Penyelaras tapak
Penyelaras, dokumen
Penyelaras, jualan
Penyelaras, perkapalan
Penyelaras, stor
Penyelesai
Penyelia asrama N17
Penyelia jeti N3
Penyelia jualan lain
Penyelia jurupakaian N17
Penyelia kerja
Penyelia pembangunan masyarakat
Penyelia pencucian dan pengemasan di pejabat, hotel, dan pertubuhan
lain
Penyelia perkhidmatan pengangkutan jalan
Penyelia perkhidmatan telekomunikasi
Penyelia pramugara
Penyelia rancangan tanah G17
MASCO
2008
MASCO
1998
31523
33411
31291
31293
51511
31222
31226
51512
31131
31131
61114
52221
31228
51522
31222
33411
31292
33411
33411
33412
31532
33133
31225
33121
31294
31331
51314
31231
51314
42266
62113
31232
31224
31222
31225
31222
35111
31442
31224
51524
31227
31225
31221
33411
31223
33411
31531
42222
31211
31231
51532
51314
34239
41101
31453
New
New
New
51214
New
New
New
New
New
New
52101
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
JOB TITLE
Penyelia trafik (kapal kargo)
Penyelia, akaun
Penyelia, alam sekitar
Penyelia, am
Penyelia, bankuet/hotel dan penginapan
Penyelia, barangan siap
Penyelia, chief hookman
Penyelia, dobi
Penyelia, elektrik
Penyelia, elektrik dan peralatan
Penyelia, estet/ladang
Penyelia, jualan
Penyelia, kawalan kualiti
Penyelia, kem
Penyelia, kemasan
Penyelia, kemasukan data
Penyelia, kemudahan
Penyelia, kerani kemasukan wad hospital
Penyelia, kerani pemfailan
Penyelia, kerani personel
Penyelia, kereta api LRT
Penyelia, kewangan
Penyelia, kilang papan
Penyelia, kredit
Penyelia, logistik
Penyelia, loji
Penyelia, makanan dan minuman
Penyelia, operasi
Penyelia, outlet
Penyelia, pejabat depan
Penyelia, pembalakan
Penyelia, pembinaan
Penyelia, pembuatan
Penyelia, pembungkusan
Penyelia, pemeriksaan papan lapis
Penyelia, pemotong
Penyelia, pemprosesan data elektronik (EDP)
Penyelia, penetasan/udang
Penyelia, pengeluaran
Penyelia, pengemasan
Penyelia, pengendali dandang
Penyelia, penggergaji
Penyelia, pengkompaunan
Penyelia, pentadbiran
Penyelia, penyelenggaraan
Penyelia, perkeranian
Penyelia, perkhidmatan kereta api
Penyelia, perkhidmatan pelanggan
Penyelia, perlombongan
Penyelia, projek
Penyelia, rekreasi
Penyelia, restoran
Penyelia, rumah kelab
Penyelia, sistem maklumat pengurusan
MASCO
2008
MASCO
1998
31224
33412
31224
31232
42243
51511
33411
25147
75111
81215
71329
71329
71322
71321
81215
71139
54196
54196
43111
43111
83125
81533
75316
26415
26542
26415
35212
26542
26422
26422
31181
73226
44113
81723
71135
44151
26413
26522
26534
33221
21649
33341
24221
21641
21641
24121
21642
21203
21204
21209
21205
21209
21206
21203
New
New
New
New
New
51214
New
21391
74111
81242
New
71429
71422
71421
81231
71129
51441
51450
41301
41301
83129
82632
74393
29316
29316
29316
31318
29357
29316
New
31181
73356
New
81413
71125
New
29313
29333
29344
New
New
New
24903
21412
21412
New
21414
21221
JPA
21229
21223
21222
21224
21221
JOB TITLE
Penyelia, stor
Penyelia, sumber manusia
Penyelia, syif
Penyelia, tapak
Penyelia, tempahan
Penyelia, tingkat/ hotel dan penginapan
Penyelia, unit rekod perubatan
Penyelidik, teknologi maklumat
Penyembelih
Penyembul, logam
Penyembur cat
Penyembur cat dan tukang varnis yang lain
Penyembur cat, kereta
Penyembur cat, logam
Penyepuh lindap, logam
Penyiap, batu
Penyiasat, perindustrian
Penyiasat, persendirian
Penyimpan kira
Penyimpan kira, lejar
Penyimpang, kereta api
Penyulam, mesin
Penyulam, tangan
Penyunting
Penyunting, akhbar
Penyunting, buku
Penyunting, bunyi
Penyunting, filem dan video
Penyunting, penyiaran berita radio dan televisyen
Penyunting, politik
Penyurih
Penyurih, corak tekstil
Penyusun fail, perpustakaan
Penyusun teras papan lapis
Penyusun, batu
Penyusun, direktori
Penyusun, iklan
Penyusun, muzik
Penyusun, tarian
Peraih
Perancang bandar dan trafik yang lain
Perancang hartanah
Perancang media
Perancang, bandar
Perancang, bandar dan luar bandar
Perancang, kewangan
Perancang, trafik
Perangkawan
Perangkawan E41
Perangkawan yang lain
Perangkawan, biologi
Perangkawan, demografi
Perangkawan, ekonomi
Perangkawan, gunaan perangkaan
MASCO
2008
MASCO
1998
21208
21205
21206
21208
21209
21207
21206
21206
21209
21208
21207
21203
75159
75157
75219
75211
31174
11112
21661
34329
25219
21639
34322
34324
34324
21632
21665
34323
21632
34324
21445
34324
21632
34322
34322
25211
34322
34324
25123
34322
21737
34321
21631
21631
34325
21413
21664
21632
21665
21662
26532
31191
72144
54123
21226
21223
21224
21227
21229
21225
21224
21224
21229
21226
21225
21221
74149
74147
74219
74211
31174
11102
JPA
New
New
New
39512
39514
39514
39514
39511
39513
39514
39514
21455
39514
39514
39512
39512
21315
39512
39514
New
39512
21456
39511
39514
39514
39515
21493
21311
39514
39511
21313
29341
31198
72144
51422
JOB TITLE
Perangkawan, kejuruteraan
Perangkawan, kesihatan
Perangkawan, kewangan
Perangkawan, matematik
Perangkawan, pendapat umum
Perangkawan, pendidikan
Perangkawan, penyelidikan pasaran
Perangkawan, perniagaan dan ekonomi
Perangkawan, pertanian
Perangkawan, sains fizik
Perangkawan, sains sosial
Perangkawan, tinjauan
Perasa dan penggred makanan dan minuman yang lain
Perasa, jus
Perawat kayu yang lain
Perawat, kayu
Perawat, pengasidan telaga
Perdana Menteri
Pereka B41
Pereka bentuk dan juruhias dalaman lain
Pereka bentuk dan pentadbir pangkalan data yang lain
Pereka bentuk produk dan pakaian yang lain
Pereka bentuk, armorial
Pereka bentuk, barang kemas
Pereka bentuk, bungkusan
Pereka bentuk, fesyen
Pereka bentuk, grafik
Pereka bentuk, hiasan dalaman
Pereka bentuk, kain
Pereka bentuk, kasut
Pereka bentuk, kereta bermotor
Pereka bentuk, kerja logam/perhiasan
Pereka bentuk, pakaian
Pereka