przewodnik dla konsumenta rzetelne pożyczki i zachowanie

Comments

Transcription

przewodnik dla konsumenta rzetelne pożyczki i zachowanie
FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER
PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA
RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE
WŁASNOŚCI DOMU
PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA
RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU
INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy przewodnik wyjaśnia prawo do sprawiedliwego traktowania przy zawieraniu
transakcji kredytowych na zakup domu. Zawiera również wyjaśnienie kilku możliwości
dostępnych w przypadku wystąpienia trudności ze spłacaniem kredytu hipotecznego lub
wystąpienia zagrożenia przejęciem hipotecznym.
Przewodnik ten nie oferuje konkretnych porad prawnych. Konkretne porady prawne
można uzyskać u prawnika. Ponadto zatwierdzone przez HUD agencje doradztwa
mieszkaniowego oferują bezpłatne usługi, takie jak sprawdzenie możliwości
przekwalifikowania pożyczki.
W kwestiach mieszkaniowych należy zachować ostrożność. Próby dochodzenia roszczeń
bez pełnego zrozumienia prawa mogą zakończyć się niepowodzeniem z uwagi na wiele
istniejących pułapek. Na przykład każde roszczenie musi być wniesione w odpowiednim
terminie, po którym następuje przedawnienie, a tym samym prawo do wniesienia
roszczenia wygasa. Pozwani w procesie sądowym muszą w terminie odpowiedzieć na
pozew, przestrzegać zasad sądowych, a także przedstawić swoje argumenty w sposób,
który sędzia zrozumie, ponieważ w przeciwnym razie są może orzec przeciwko
pozwanemu w trybie zaocznym. Wyrok zaoczny oznacza, że pozwany nie dochodził swoich
praw i tym samym nie może skorzystać z prawa do odwołania lub obrony, które by mu
przysługiwało.
Należy krytycznie podchodzić do informacji podawanych w prasie. Zdarzenie, które miało
miejsce w jednym stanie, może mieć zupełnie inne skutki prawne w innym. Każdy
przypadek należy analizować w oparciu o konkretne fakty. Fakt, że ktoś odniósł sukces w
danej sytuacji może mieć lub nie mieć znaczenia w innym przypadku, bowiem zależy to od
stanu faktycznego i prawnego, który ma zastosowanie do danej transakcji.
RZETELNE POŻYCZKI
Czasem problemy z pożyczkami wynikają z tego, że zaciągający je nie biorą pod uwagę
swojej sytuacji materialnej. Na przykład ktoś może kupić duży dom z dużą hipoteką. Klika
lat później może okazać się, że dom jest za duży i zaczynają się problemy ze spłatą hipoteki.
Potrzeby tej osoby się zmieniły, w związku z czym nadszedł czas na zastanowienie się nad
sprzedażą domu.
Jednakże nie wszystkie problemy związane ze spłatą hipoteki wynikają ze zmian
zachodzących w sytuacji życiowej właściciela domu lub tego, że właściciel domu podjął złą
1
decyzję. W niektórych przypadkach właściciel domu mógł zostać narażony na problemy w
wyniku otrzymania niewłaściwej porady od brokera kredytów hipotecznych,
pożyczkodawcy lub firmy obsługującej pożyczkę. Niektóre problemy mogą wynikać z
drapieżnych praktyk stosowanych przez pożyczkodawców. Drapieżne praktyki stosowane
przez pożyczkodawców mogą czasem stanowić obronę w sprawie o przejęcie hipoteczne,
ale nie w każdym przypadku. Sformułowanie „drapieżne praktyki pożyczkodawców” nie
jest terminem ściśle prawniczym, jednakże prawa federalne, stanowe oraz lokalne
zabraniają stosowania niektórych z nich. Osoby, które uważają, że mogły być ofiarą
drapieżnych praktyk pożyczkodawców, powinny natychmiast skontaktować się z
doświadczonym adwokatem lub zatwierdzoną przez HUD agencją doradztwa
mieszkaniowego.
Zarówno przepisy federalne, jak i stanowe zabraniają dyskryminacji w kwestiach
mieszkaniowych. Niektóre z praktyk stosowanych przez pożyczkodawców naruszają
prawa, których celem jest ochrona ludzi doświadczających dyskryminacji ze względu na
przynależność do grupy mniejszościowej. Prawa te dotyczą zarówno osób indywidualnych,
jak i społeczności. Innymi słowy, pożyczkodawca nie może nie przyznać właścicielowi
domu pożyczki prime o najniższym oprocentowaniu ze względu na to, że dany
pożyczkodawca udziela Afroamerykanom pożyczek subprime o wyższym oprocentowaniu,
a te o najniższym przyznawane są jedynie białym. Pożyczkodawca nie może też stosować
uprzedzeń wobec danej społeczności na podstawie jej profilu rasowego. Dla przykładu,
pożyczkodawca nie może oferować innych pakietów kredytów w dzielnicach
zamieszkałych głównie przez osoby hiszpańskojęzyczne, a innych w dzielnicach, w których
większość mieszkańców jest biała.
Nie wszystkie drapieżne praktyki stosowane przez pożyczkodawców naruszają przepisy
dotyczące udzielania pożyczek w sposób rzetelny, ale wiele osób i grup społecznych zostało
wykorzystanych z uwagi na rasę lub status mniejszościowy. Celowe wykorzystywanie
mniejszościowych grup społecznych lub stosowanie praktyk i procedur, które mają
charakter dyskryminacyjny w stosunku do mniejszościowych grup społecznych może
naruszać prawa dotyczące udzielania pożyczek mieszkaniowych w sposób rzetelny oraz
inne federalne i stanowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Złożenie skargi na
podstawie braku rzetelności przy udzielaniu pożyczki mieszkaniowej może zapewnić
poszkodowanemu możliwość skorzystania z praw przysługujących w świetle stanowych
lub federalnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
PRZEPISY FEDERALNE
Prawa do korzystania z kredytów hipotecznych bez dyskryminacji bronią dwa ważne akty
prawne: Fair Housing Act (FHA) oraz Equal Credit Opportunity Act (ECOA).
FHA dotyczy niemal każdej czynności związanej ze znalezieniem domu – wynajmu, zakupu,
sprzedaży, uzyskania ubezpieczenia i kredytu hipotecznego, itd. Dlatego też kredyty
hipoteczne i ich obsługa (czynności po utworzeniu hipoteki) podlegają ustawie FHA.
2
KOGO PRZEPISY FEREDALNE CHRONIĄ PRZED DYSKRYMINACJĄ?
FHA chroni przed dyskryminacją ze względu na:
•
•
•
•
•
•
•
rasę,
kolor skóry,
narodowość,
religię,
płeć,
stan cywilny,
niepełnosprawność.
Ustawa FHA chroni każdego, kto ucierpiał w wyniku stosowania dyskryminacji w
kwestiach mieszkaniowych, a nie tylko osoby uważane za członków grup
mniejszościowych. W związku z tym nabywcy, najemcy, członkowie rodzin, sąsiedzi, stali
mieszkańcy, miasta i lokalne organizacje rządowe, brokerzy bądź inni poszkodowani mogą
wnieść sprawę do sądu w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk w
mieszkalnictwie. Na przykład jeśli wartość nieruchomości zmalała z powodu nielegalnych
działań pożyczkodawcy, można wnieść sprawę do sądu.
ECOA chroni osoby przed dyskryminacją ze względu na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rasę,
kolor skóry,
narodowość,
religię,
płeć,
stan cywilny
wiek (o ile powód jest pełnoletni),
pobieranie przez powoda dochodu z publicznego programu pomocowego,
powód w dobrej wierze korzysta z wszelkich praw ustawy o ochronie pożyczek
konsumenckich – Consumer Protection Act.
CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI KTOŚ STAŁ SIĘ OFIARĄ NIEZGODNEJ Z PRAWEM FEDERALNYM
DYSKRYMINACJI?
Ofiary dyskryminacji mogą dochodzić swoich praw w sądzie lub składając skargę w
organach administracyjnych. Skargi wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) w ciągu jednego roku od czasu
zaistnienia przypadku dyskryminacji. Patrz Załącznik A, w którym podano przykładowy
formularz skargi. Ponadto skargę w sprawie rzetelnych praktyk w mieszkalnictwie można
złożyć bezpośrednio jako pozew w sądzie federalnym lub stanowym.
Skargi
wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w sądzie w ciągu dwóch lat od zaistnienia
ostatniego przypadku dyskryminacji, ale okres ten może zostać przedłużony, jeśli skarga w
HUD zostanie złożona w przewidzianym czasie. W przypadku gdy dyskryminacja dotyczy
dużej liczby osób, skargi może składać United States Department of Justice.
3
Za złożeniem skargi administracyjnej a nie pozwu sądowego przemawia wiele powodów.
Na przykład:
•
•
•
•
brak opłaty za złożenie skargi,
powód może, ale nie musi korzystać z usług adwokata,
organ administracyjny zbada sprawę i będzie dążyć do jej rozwikłania w procesie
ugody,
okresy składania pozwów są przedłużane o okres trwania spraw administracyjnych.
Cały proces może obejmować rozprawę administracyjną, z prawem do odwołania od jej
wyniku.
W stanie Illinois, tak jak i w innych stanach, osoby składające skargę na mocy ustawy HUD
powinny wiedzieć, że na przykład Illinois Department of Human Rights (IDHR) jest
uważana za agencję równoważną HUD. Przepisy HUD przewidują przekazywanie spraw
składanych w HUD do równoważnych agencji stanowych. W związku z tym, gdy sprawa
złożona do HUD jest badana przez IDHR, powód nie powinien obawiać się, że sprawa nie
jest uzasadniona. HUD po prostu wykonuje procedurę ustalona przez Kongres.
W przeciwieństwie do skarg składanych w ramach FHA, skargi ECOA muszą mieć charakter
pozwów składanych w sądzie federalnym.
Sprawy ugodowe mogą być kosztowne i czasochłonne, ale skargi FHA i ECOA są atrakcyjne
dla prawników. Osoba, przeciwko której dopuszczono się dyskryminacji, może zatrudnić
adwokata, który zapewni reprezentację „uzależnioną od wyniku sprawy”, co oznacza, że
pobierze honorarium wyłącznie w przypadku wygrania sprawy. W stanie Illinois umowy
dotyczące uzależnienia zapłaty honorariów adwokata od wyniku sprawy muszą być
sporządzone na piśmie. Przed zatrudnieniem adwokata należy dowiedzieć się, do
opłacenia jakiego rodzaju o płat i kosztów będzie się zobowiązanym. W przypadku
wygrania sprawy, honoraria adwokackie musi pokryć pozwany, nawet w sytuacji gdy
istnieje umowa uzależniająca zapłatę honorarium od wygrania sprawy.
Po przeprowadzeniu przesłuchania przez organ administracyjny sędzia może podjąć
decyzję na korzyść osoby zarzucającej dyskryminację i przyznać odszkodowanie, w tym
zwrot kosztów i opłat. Inna możliwość to zawarcie przez strony porozumienia na własną
rękę lub za pośrednictwem procesu pojednawczego HUD.
Odszkodowania, jakie można uzyskać w sprawach FHA i EEOC, są znaczne, ale nie ma
gwarancji ich otrzymania.
Odszkodowania przyznawane na mocy FHA obejmują:
•
rekompensaty, w tym za poniesione wydatki, i rekompensaty za upokorzenie,
wstrząs emocjonalny, ból i cierpienie,
4
•
•
•
•
zadośćuczynienia dla ofiar przyznawane na mocy wyroków sądowych, sędziowie w
sprawach HUD rozstrzyganych administracyjnie nie mogą przyznawać
zadośćuczynienia dla poszkodowanych,
kary z kodeksu cywilnego nakładane na podmioty rządowe,
pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania
dyskryminacji w procedurach stosowanych przez zarządców mieszkań i
wprowadzenia zasad zapobiegających dyskryminacji w przyszłości,
zwrot opłat sądowych i kosztów.
Odszkodowania przyznawane na mocy ECOA obejmują:
•
•
•
•
•
szkody bezpośrednie
zadośćuczynienia ograniczone do wysokości 10 000 USD,
pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania
dyskryminacji,ƒ
opłaty,
koszty,
PRAWA STANOWE
Illinois i wiele innych stanów stara się zapewnić ochronę swoim rezydentom poprzez
stosowanie praw stanowych, których celem jest zmniejszenie dyskryminacji i stosowania
„drapieżnych” praktyk przez pożyczkodawców. Jednym z najważniejszych aktów prawnych
tego typu jest Illinois Human Rights Acts (IHRA). Przepisy te egzekwowane są w sądach
zarówno przez strony prywatne, jak również strony biorące udział w postępowaniach
administracyjnych Illinois Department of Human Rights (IDHR). Są one również
egzekwowane przez Prokuratora Generalnego stanu Illinois.
Należy jednak rozumieć, że działania podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają
na celu ochronę społeczeństwa, a nie udzielenie pomocy konkretnej osobie. To, że
Prokurator Generalny pozywa firmę nie znaczy, że nie trzeba spłacać pożyczki hipotecznej,
ani też, że można zignorować postępowanie egzekucyjne wszczęte przez tą firmę. Kroki
podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają charakter podobny do pracy policji –
policja może złapać przestępcę, a nawet oddać ofierze ukradzione rzeczy. Policja nie może
jednak wszcząć postępowania cywilnego, które może pomóc odzyskać pieniądze od
przestępcy. Pomimo tego, że zarówno Prokurator Generalny jak i policja pomagają wielu
poszkodowanym, ich główne zadanie to ochrona społeczeństwa.
IHRA podaje więcej grup mniejszościowych niż prawa federalne. Te dodatkowe grupy
obejmują:
•
•
•
•
pochodzenie przodków,
wiek (40 lat i powyżej),
decyzja o włączeniu do grupy mniejszościowej,
stan cywilny,
5
•
•
orientacja seksualna (obejmująca tożsamość płciową),
niekorzystne zwolnienie ze służby wojskowej.
CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA STANOWE?
W przypadku doświadczenia dyskryminacji, która stanowi pogwałcenie przepisów IHRA,
skargę należy złożyć do IDHR. Skargę należy złożyć w ciągu roku. Przykładowy formularz
skargi do IDHR zamieszczono w Załączniku B. Nie ma opłaty za jej złożenie. Skargę można
złożyć we własnym imieniu lub może to zrobić wynajęty adwokat. Po otrzymaniu skargi
IDHR przeprowadza dochodzenie i stwarza możliwości wypracowania ugody lub mediacji,
a także możliwość przeprowadzenia rozprawy. Proces ten ma charakter nieformalny i
właściciele domów mogą z niego łatwo skorzystać. Od ostatecznych decyzji można składać
odwołania.
Odszkodowania IHRA mogą obejmować:
•
•
•
•
•
•
kary,
pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania
dyskryminacji,ƒ
szkody bezpośrednie, łącznie ze szkodami wynikającymi ze wstydu i upokorzenia,
opłaty,
kary cywilne,
nałożenie obowiązku składania w Wydziale sprawozdań dotyczących
przestrzegania przepisów oraz oświadczeń o przestrzeganiu przepisów.
PRAWA LOKALNE
Osoby podejrzewające, że doświadczyły dyskryminacji, powinny zapoznać się lokalnymi
przepisami dotyczącymi uprawnień w sprawach mieszkaniowych. Przepisy
równouprawnienia w sprawach mieszkaniowych w Chicago biorą pod uwagę wiele
różnych kwestii. Zapewniają one ochronę członkom wszystkich grup mniejszościowych w
świetle prawa federalnego i stanowego i obejmują również:
•
•
•
źródła dochodów, łącznie z pomocą mieszkaniową w
mieszkaniowych udzielaną w świetle przepisów Rozdziału 8,
tożsamość płciową,
status rodzicielski.
formie
talonów
Również przepisy okręgowe mogą stanowić kolejne źródło lokalnych praw. Okręg Cook
County, poprzez Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO), uwzględnia członków
wszystkich grup mniejszościowych chronionych przepisami obowiązującymi w Chicago, jak
również status mieszkaniowy; jednakże wymogi dotyczące źródeł dochodów wyłączają
osoby otrzymujące pomoc mieszkaniową w świetle przepisów Sekcji 8 w formie talonów
mieszkaniowych.
6
Okręg Cook określa „transakcje kredytowe” jako oddzielny obszar chroniony.
Dyskryminacja w dowolnego rodzaju transakcjach kredytowych jest wzbroniona.
CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA LOKALNE?
W przypadku doświadczenia dyskryminacji skargi należy składać do lokalnego organu
administracyjnego.
W Chicago takim organem administracyjnym jest City of Chicago Human Relations
Commission. Skargę należy złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz zamieszczono
w Załączniku C.
Odszkodowania w ramach Chicago Fair Housing Ordinance mogą obejmować:
•
•
•
•
•
•
•
szkody bezpośrednie,
szkody emocjonalne wywołane cierpieniem,
pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania
dyskryminacji,ƒ
kary,
zadośćuczynienia,
opłaty,
koszty.
W świetle przepisów Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO) skargę należy
złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz skargi do CCHRO zamieszczony został
w Załączniku D. Odszkodowania przyznawane na mocy CCHRO obejmują:
•
•
•
•
•
pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania
dyskryminacji,ƒ
kary,
szkody bezpośrednie,
opłaty,
koszty.
CZĘSTO STOSOWANE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE FEDERALNE, STANOWE LUB
LOKALNE PRZEPISY O RZETELNYM MIESZKALNICTWIE/RZETELNYCH POŻYCZKACH
Pożyczkodawca nie może legalnie podjąć decyzji w całości lub w części w oparciu o to, że
kredytobiorca jest członkiem grupy mniejszościowej lub na podstawie lokalizacji samego
mieszkania. Dla przykładu, pożyczkodawca nie może pobierać wyższych opłat za złożenie
wniosków od Afroamerykanów niż od białych.
Jednakże wiele rodzajów dyskryminacji przejawia się bardziej subtelnie. Dyskryminacja nie
ogranicza się do pojedynczych transakcji. Często wynika ona z innego traktowania osób
mieszkających na danym terenie geograficznym. Na przykład, bez względu na
wiarygodność kredytową, wszyscy mieszkańcy okolicy uznanej przez spis powszechny za
7
obszar zamieszkały przez osoby hiszpańskojęzyczne otrzymują pożyczki na gorszych
warunkach niż osoby zamieszkałe na obszarze uznanym w spisie powszechnym za obszary
zamieszkałe przez osoby inne niż hiszpańskojęzyczne. Pomimo tego, że polityka ta może
wydawać się neutralna, jeśli wpływa w większym stopniu na grupę osób uznawanych za
członków grupy mniejszościowej, niż na członków grup niemniejszościowych, może być
niezgodna z prawem z uwagi na „wpływ różnicujący”, który z niej wynika.
Reklamy nie mogą sugerować preferencji wynikającej z nielegalnej klasyfikacji. Na
przykład reklamy dotyczące kredytów udzielanych na gorszych warunkach dla
pożyczkobiorców z grupy wyższego ryzyka nie mogą być rozpowszechniane wyłącznie w
dzielnicach zamieszkałych przez członków grup mniejszościowych, podczas gdy reklamy
kredytów o najlepszych warunkach tylko w dzielnicach zamieszkałych przez białych. W
rzadszych przypadkach reklamy mogą zawierać sugestie wizualne - na przykład tylko biali
modele przedstawiani są na zdjęciach przedstawiających daną społeczność.
Bywało, iż miasta pozywały pożyczkodawców o naruszanie przepisów Fair Housing Act za
to, że osoby uważane za członków grup mniejszościowych otrzymywały pożyczki
większego ryzyka na gorszych warunkach, choć kwalifikowały się do otrzymania pożyczki
na niższy procent i na lepszych warunkach. Ze względu na to, że pożyczki subprime są
droższe, wiążą się z większym ryzykiem niespłacalności. Miasta tracą pieniądze na
opuszczonych domach bowiem nie uzyskują z nich podatków i muszą wydawać więcej na
ich utrzymanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Dyskryminacja może mieć również miejsce w przypadku, gdy właściciele domów starają
się zmodyfikować pożyczki. Na przykład pożyczkodawca może nielegalnie odmówić
rozpatrzenia wniosku o modyfikację kredytu osobie, która wzięła urlop macierzyński lub
zapytać kobietę, jak zapewni sobie środki antykoncepcyjne.
Przepisy mieszkaniowe i dotyczące udzielania pożyczek muszą być rzetelne i dotyczy to
wszystkich aspektów udzielania pożyczek: Reklamy, źródła pożyczki, obsługi pożyczki,
modyfikacji pożyczek, wykluczenia, i sposobów utrzymania wykluczonych budynków.
Dyskryminacja może być subtelna. Osoby uważające, że doświadczyły dyskryminacji,
powinny skontaktować się z John Marshall Law School Fair Housing Legal Clinic pod
numerem 312.786.2267. Personel Klinki może być w stanie przeprowadzić „testy” –
specjalnie przygotowany proces, którego celem jest ustalenie, czy dyskryminacja miała
miejsce.
KOLEJNE KROKI:
Osoby uważające, że stały się ofiarą dyskryminacji mieszkaniowej lub dyskryminacji przy
udzielaniu pożyczki na dom, powinny:
1. Zgromadzić wszelkie dokumenty dotyczące swojej sytuacji.
2. Skontaktować się z poradnią prawną John Marshall Law School Fair Housing
Legal Clinic dzwoniąc pod numer 312.786.2267.
8
3. Przygotować skargę korzystając z przykładowych formularzy zamieszczonych w
Załącznikach.
4. Jeśli poradnia nie będzie w stanie pomóc w załatwieniu danej sprawy, należy
rozważyć zatrudnienie prawnika prywatnie. Wiele przepisów dotyczących
równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych przewiduje możliwość zwrotu
opłat i kosztów wynajęcia adwokata, w związku z czym istnieje możliwość
wynajęcia adwokata, który nie zażąda opłaty z góry, tylko potrąci koszty i swoje
honorarium z odszkodowania w przypadku wygrania sprawy.
9
SŁOWNICZEK
Odszkodowanie rzeczywiste – jest tym samym co rekompensata za szkody, zdefiniowana
poniżej.
Skarga administracyjna – skarga na dyskryminację w kwestiach mieszkaniowych,
składana w składana w organie administracyjnym, takim jak HUD, Illinois Department of
Human Rights, lub w lokalnym urzędzie praw człowieka
Rozprawa administracyjna – przedstawienie faktów lub argumentu prawnego w organie
administracyjnym w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia przepisów.
Reklama – zgodnie z definicją Fair Housing Act, reklamą jest każda publikacja pisemna lub
ustna dotycząca sprzedaży lub wynajmu lokalu mieszkalnego.
Prokurator generalny – dotyczy prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych i –
przez odniesienie – Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
Chicago Fair Housing Ordinance – rozporządzenie lokalne w Chicago zabraniające
dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest ono istotnie równoważne z federalną
ustawą Fair Housing Act. Jest ono egzekwowane przez City of Chicago Human Relations
Commission.
Kara cywilna – kara finansowa, którą można nakładać na pozwanego skazanego za
świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne. Kwota kary jest
przekazywana państwu, a nie powodowi.
Rekompensaty – odszkodowania za rzeczywiste szkody dla ofiar dyskryminacji w
kwestiach mieszkaniowych. Rekompensaty obejmują poniesione wydatki, rekompensaty
za utratę praw, oraz rekompensaty za upokorzenie i wstrząs emocjonalny.
Powód – osoba, która wniosła skargę do organu administracyjnego lub w sądzie w celu
rozpoczęcia postępowania administracyjnego lub pozwu. Skarga powinna zawierać fakty
stanowiące podstawę do zarzucenia pogwałcenia przepisów o równouprawnieniu w
kwestiach mieszkaniowych.
Postępowanie pojednawcze - odnosi się do wysiłków HUD lub agencji państwowej
zmierzających do polubownego pojednania stron w przypadku skargi na nieprzestrzeganie
równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych, bez konieczności przeprowadzania
rozprawy w danej sprawie.
Umowa dotycząca uwarunkowania opłaty honorariów adwokata od wyniku
postępowania – umowa, w świetle której adwokat strony skarżącej jako swoje
honorarium pobiera określoną część procentową odszkodowania tylko w przypadku
uznania skargi.
10
Cook County Human Rights Ordinance – rozporządzenie lokalne obowiązujące na
terenie okręgu Cook, zabraniające dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest
ono istotnie równoważne z federalną ustawą Fair Housing Act i jest egzekwowane przez
Cook County Department of Human Rights.
Koszty – opłaty za założenie sprawy w sądzie.
Wpływ różnicujący – polityka, która na pierwszy rzut oka może wydawać się neutralna,
ale jej skutkiem jest dyskryminacja grupy mniejszościowej. Wpływ taki określany jest za
pomocą statystyk.
Po wykazaniu tego rodzaju wpływu pozwany musi wykazać
odpowiednią potrzebę stosowania danego rodzaju polityki w prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej.
Agencja równoważna – stanowa lub lokalna agencja praw człowieka zajmująca się
egzekwowaniem praw dotyczących równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych oraz
rozporządzenia, którego treść zasadniczo pokrywa się z Federal Fair Housing Act.
Kary – nałożone w oparciu o istniejące przepisy kary przeciwko wszystkim osobom
naruszającym prawa dotyczące równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych. Tego
rodzaju kary nie są zazwyczaj wypłacane powodom.
Przejęcie - postępowanie wszczęte przez pożyczkodawcę, którego celem jest pozbawienie
pożyczkobiorcy przysługujących mu praw do nieruchomości w wyniku niewywiązania się
pożyczkobiorcy ze zobowiązań pożyczki zabezpieczonej nieruchomością.
Equal Credit Opportunity Act – ustawa federalna, która chroni przed dyskryminacją w
niektórych transakcjach kredytowych.
Fair Housing Act – prawo federalne pierwotnie uchwalone w 1968 roku, które zakazuje
dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych.
Linia kredytowa pod zastaw wartości rynkowej nieruchomości – proces, w ramach
którego właściciele domów otrzymują zatwierdzoną pożyczkę na określoną kwotę w
oparciu o kapitał zawarty w nieruchomości.
Zatwierdzony przez HUD doradca mieszkaniowy - osoby, które są przygotowane do
udzielania porad dla nabywców lub właścicieli domów w kwestiach dotyczących ich
zobowiązań finansowych wynikających z posiadania domu.
Tymczasowe zadośćuczynienie – nakaz sądowy nakazujący pozwanemu zrobienie czegoś
lub powstrzymanie się od zrobienia czegoś. Wydanie nakazu tego rodzaju wymaga
przeprowadzenia rozprawy.
Modyfikacja – proces umożliwiający
pożyczkobiorcy w ramach pożyczki.
pożyczkodawcy
11
zmniejszenie
zobowiązań
Hipoteka – własność w nieruchomości przekazana pożyczkodawcy w charakterze
gwarancji na wypadek niespłacenia pożyczki.
Powiadomienie – Akt prawny podpisany przez pożyczkobiorcę zawierający zobowiązanie
do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w określonym czasie.
Pożyczka prime – pożyczka z oprocentowaniem zgodnym z ustalonym standardem, czyli
najlepszym
istniejącym
oprocentowaniem
udzielanym
przez
komercyjnego
pożyczkodawcę.
Zadośćuczynienie – kara finansowa, którą można nakładać na oskarżonego skazanego za
świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne.
Obsługa – proces pobierania odsetek i podstawowej stawki spłaty pożyczki po jej
udzieleniu.
Pożyczki subprime – pożyczki z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania
udzielanego pożyczkobiorcom pożyczek typu prime. Powinno to być podyktowane
wiarygodnością kredytową pożyczkobiorcy, ale często jest nadużywane w przypadku
udzielania ich osobom kwalifikującym się do otrzymania pożyczki typu prime.
Testowanie – procedura zatwierdzona przez sądy pozwalająca na składanie wniosków
osobom niestarającym się o otrzymanie pożyczki w celu sprawdzenia, czy członkowie
różnych grup społecznych traktowani są inaczej.
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) – federalny organ
administracyjny zajmujący się egzekwowaniem przepisów Fair Housing Act.
ZAŁĄCZNIKI
A
B
C
D
-
Formularz skargi do HUD
Formularz skargi do IDHR
Formularz skargi do Chicago Department of Human Relations
Formularz skargi do Cook County Department of Human Rights
Publikacja niniejsza możliwa była dzięki finansowaniu zapewnionemu na mocy umowy z
U.S. Department of Housing and Urban Development. Zawartość i spostrzeżenia w niej
zawarte przeznaczone są do publicznego wykorzystania. Autor i wydawca ponoszą
wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń i interpretacji zawartych w
niniejszej publikacji. Interpretacje te niekoniecznie odzwierciedlają poglądy władz
12

Similar documents

w praktyce - European Court of Human Rights

w praktyce - European Court of Human Rights orzeczenia poprzez podjęcie działań w celu zapewnienia, że podobne naruszenie nie będzie miało miejsca oraz w celu usunięcia odczuwanych przez jego ofiarę skutków. Trybunał może również nakazać pań...

More information