www.udrzbapodniku.cz - Řízení a údržba průmyslového podniku

Comments

Transcription

www.udrzbapodniku.cz - Řízení a údržba průmyslového podniku
www.udrzbapodniku.cz
2015 ediční kalendář a ceník
2015 editorial calendar and rates
inspirujeme interakci inženýrů
inspiring engineering interaction
Tiskové zprávy a informace o nových produktech zasílejte na adresu [email protected]
Objednávky a reklamní materiály na [email protected]
Šéfredaktorku můžete kontaktovat na adrese [email protected]
březen / march
červen / june
15. 2. 2015
15. 5. 2015
Uzávěrka vydání
Speciální příloha: Technická diagnostika 1/2015
Téma z obálky: Pohled na hlavní trendy, které ovlivňují průmyslovou výrobu.
3D tisk: K dispozici jsou lepší materiály a posun existuje rovněž
v praktickém využití pro výrobu.
3D printing: There are better materials and a better
understanding of how to make it practical for manufacturing.
Služby třetích stran: Výběrem činností, které je možno outsourcovat, jsme schopni maximalizovat efektivitu zaměstnanců.
Third-party services: Picking the right operations to outsource
so you can maximize your staff effectiveness.
Údržba & správa: Zvýšení provozuschopnosti zařízení se rovná zvýšené kapacitě, a to se následně promítá do ziskovosti
vašeho podniku.
Porucha a následná oprava: Jedná se skutečně o špatnou
strategii, ale někdy opravdu funguje. Poznejte rozdíl.
Break-fix: It’s a terrible strategy, but sometimes it works.
Know the difference.
CMMS: Vše můžeme řídit prostřednictvím počítačů, ale stále se
neobejdeme bez lidského doteku.
CMMS: It may be computerized, but it still needs a human touch.
Strojní inženýrství: Strategie, které pomohou vytěžit maximum z mechanických systémů, včetně HVAC, mazání a dalších
součástí.
Revoluce v oblasti obráběcích strojů: Získejte ze svého CNC
více než kdykoliv předtím.
The machine tool revolution: Get more out of your CNC than
ever before.
Hydraulika: Tato přehlížená technologie si zaslouží pozornost,
aby mohla být využívána efektivně.
Hydraulics: An overlooked technology deserves attention to be
utilized effectively.
Elektrotechnika: Efektivní správa vašeho elektrického systému a pochopení principu, že náklady na energii představují
surovinu ve vašem procesu
Monitorování spotřeby energie v režimu 24/7: Zhasla osoba,
která opouštěla podnik jako poslední, všechna světla?
Energy monitoring 24/7: Does the last person who leaves turn
out the lights?
Správně vybrané osvětlení: Jak vybrat správný systém pro vaše
prostory?
The right light: How to pick the proper system for the proper
location.
Automatizační technika: Díky využití automatizovaných systémů a zařízení mají zaměstnanci potřebné údaje pohotově
k dispozici, což jim umožní pracovat efektivněji.
HMI: Poskytování viditelných dat pro každého.
HMI: Providing data visibility to everyone in your plant.
Revoluce v oblasti mobilních přístrojů: Ujistěte se, že mobilní
datové přenosy a HMI spolu navzájem komunikují.
The handheld revolution: Making sure your mobile data and
HMIs talk to each other.
Řešení pro práci s materiálem: Efektivní manipulace s materiálem od příjmu až po expedici představuje oblast s novými
technologiemi a strategiemi.
Dopravníky a infračervené termální zobrazování: Ujistěte se,
že tyto technologie vždy navzájem spolupracují.
Conveyors and imaging: Make sure these two technologies
always work together.
Moderní skladové prostory: Všechno je to o vysoké účinnosti,
malých prostorech a rychlých reakcích.
The modern warehouse: It’s all about high efficiency, small
spaces, and quick responses.
Kalendář akcí
Eltec (14.–16. 1. 2015, Norimberk), Infotherma (19.–22. 1. 2015, Ostrava), Roboty v průmyslu (leden 2015, Brno), DIAGO® (únor 2015), Možnosti úspor ve výrobě (únor 2015,
Ostrava), AMPER (24.–27. 3., Brno), Opravy a údržba elektroinstalací (březen 2015, Brno), Hannover Messe 2015 (13.–17. 4. 2015, Hannover), FOR INDUSTRY (21.–23. 4. 2015,
Praha), Dny teplárenství a energetiky (21.–23. 4. 2015, Hradec Králové), MAINTENANCE 2015 (29.–30. 4. 2015, Stuttgart), IT v průmyslu II (duben 2015, Brno/Ostrava), Mezinárodní
vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (19.–21. 5. 2015, Praha), Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra (19.–22. 5. 2015, Nitra), INTERPROTEC (19.–21. 5. 2015, Brno)
parts2clean 2015 (9.–11. 6. 2015, Stuttgart), Životní prostředí a průmysl (květen/červen 2015, Ostrava)
Časopis vychází v tištěné i on-line verzi a obsahuje i další redakční rubriky: Forum, TOP produkty, Zaostřeno
www.udrzbapodniku.cz
2015 ediční kalendář
2015 editorial calendar
Ad close
www.udrzbapodniku.cz
září / september
prosinec / december
15. 8. 2015
15. 11. 2015
Speciální příloha: Technická diagnostika 2/2015
Cover Story: A look at the major trends affecting manufacturing.
Robotika: Vzestup strojů vede ke zvýšení produktivity.
A jelikož se náklady snižují, jejich využití vzrůstá.
Robotics: The rise of the machines leads to a rise in productivity.
And as costs come down, their use increases.
Výzkum v oblasti bezpečnosti: Způsob, jakým zkušební
laboratoře a dodavatelé dokážou vyřešit problémy související
s bezpečností práce a ochranou zdraví.
The research behind safety: How test labs and suppliers turn
safety issues into safety solutions.
Maintenance Solutions: Increasing uptime equals increased capacity, and that translates to profit for your plant.
Štíhlá údržba: Nové strategie a největší příležitosti.
Lean maintenance: The new strategies and the biggest
opportunities.
OEE (Celková efektivita zařízení): Jedná se o skvělé měřítko pro
výrobní dokonalost, pokud jej používáte správně.
OEE: It’s a great benchmark for production excellence if you use
it properly.
Mechanical Solutions: Strategies to get the most out of your mechanical system, including HVAC, lubrication, and all
your moving parts.
Kvalita vnitřního ovzduší v podniku: Analyzujte výrobní linku
v oblasti nedostatků v systému kvality ovzduší.
Indoor air quality: Analyze your production line for gaps in the
air quality system.
Stlačený vzduch: Odhalení míst úniku v systémech stlačeného
vzduchu vyžaduje bystré oči a nastražené uši.
Compressed air: Finding the waste in your system requires sharp
eyes and sharp ears.
Electrical Solutions: Effectively managing your electrical system and understanding the cost of energy as a raw material
in your process.
Frekvenční měniče: Proč jsou nyní velmi důležité v rámci
strategie řízení energie.
VFDs: Why they are now vital to energy management strategy.
Bezpečnost u obloukového výboje: Nalezení průsečíku mezi
technologickým pokrokem a lidskou obezřetností.
Arc flash safety: Finding the intersection between technology
advances and human caution.
Automation Solutions: The use of automated systems and devices delivers actionable data to your workers, allowing
them to work more effectively.
Robustní bezdrátový systém: Budování dokonalého systému
pro váš podnik.
The robust wireless system: Building the perfect system for
your plant.
Integrace systémů: Vyhledejte správného partnera třetí strany,
který poskytne ideální řešení.
System integration: Find the right third-party partner to deliver a
solution.
Material Handling Solutions: Moving materials effectively through your system—from receiving to shipping—is an area
with new technology and strategies.
Rychlost dodavatelského řetězce: Jak držet krok s nároky
a požadavky na obou koncích vašeho systému.
Supply chain speed: How to keep pace with the demands at
both ends of your system.
Vysokozdvižné vozíky a energie: CNG, palivové články,
elektrická energie nebo pohonné hmoty; která z nich je pro vás ta
pravá?
Lift trucks and energy: CNG, fuel cell, electric, or fuel; which
one is right for you?
Events
MSV Brno (14.–18. 9. 2015, Brno), FOR ARCH (15.–19. 9. 2015, Brno), Moderní technologie pro farmaceutický průmysl III (září 2015, Olomouc/Opava), Údržba jako cenný nástroj
při hledání úspor (září 2015, Brno), ELO SYS (říjen 2015, Trenčín), Údržba 2015 (říjen/listopad, Liblice), VIENNA-TEC (9.–12. 10. 2015, Vídeň), Bezpečnost v průmyslu (říjen 2015,
Ostrava/Brno), Modernizace, automatizace a údržba v plastikářském průmyslu (listopad 2015, Praha/Brno)
Print and on-line magazine Řízení a údržba průmyslového podniku: In Focus, TOP Products, In Conclusion
www.trademedia.us/cs
NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY
CUTTING-EDGE KNOWLEDGE
PŘÍNOSY REDAKCE
EDITORIAL ADVANTAGE
OBSAH
CONTENT
Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku je přední
technický časopis, který se věnuje novým trendům
průmyslových závodů. Průběžně sleduje nejnovější směry
všech aspektů výroby v průmyslových závodech a přináší
odběratelům informace, které potřebují pro udržení
konkurenceschopnosti svých společností. Časopis mapuje
nejnovější vývoj a přináší informace o tom, co funguje a co by
mohlo fungovat lépe. Firmám chce pomáhat zavádět zásady
nejlepší praxe a efektivně spravovat jejich procesy výroby
a údržby závodu. Každý měsíc se zaměřuje na určité aspekty
provozu závodu: automatizační technika, elektrotechnika,
strojní inženýrství, údržba a správa a řešení pro logistiku výroby.
Časopis je svým čtenářům dostupný zdarma na základě
registrace, vychází jako čtvrtletník v měsících – březen,
červen, září a listopad. Je přístupný jak v tištěné, tak v digitální
podobě. Vedle časopisu je všem uživatelům internetu
a čtenářům k dispozici webový portál www. udrzbapodniku. cz,
který má ambici stát se jedničkou mezi internetovými
informačními servisy pro specialisty na oblast řízení a údržby
v průmyslových podnicích.
Každý měsíc se zaměřujeme na určité aspekty provozu závodu:
 automatizační technika
 elektrotechnika
 strojní inženýrství
 údržba, správa
 řešení pro logistiku výroby
21 Nová generace HMI
Covering every face of plant operations every month:
 automation solution
 electrical solution
 mechanical engineering
 maintenance solution
 production logistic solutions
32 Průmyslová potrubí z hliníku
ISSN 1803
1803-4535
4535
12 Redukční stanice páry
Plant Engineering Czech’s editors stay on top of the latest
trends in manufacturing in every corner of the plant floor, so
our subscribers get the knowledge they need to stay ahead
of the curve. Each month industry professionals turn to Plant
Engineering Czech to keep upto-date on the latest techniques,
tools and trends. Plant Engineering Czech is on the cutting
edge, delivering information on what works and what could
work better to help companies implement best practices and
efficiently manage their manufacturing and plant maintenance
processes.
Březen 2014
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ / AWARD-WINNING MAGAZINE CONTENT
Číslo 2 (38) Ročník VII
Dodatečná technická
inspekce budov 6
Produkt roku
Provedení dodatečné
technické inspekce pro lepší
porozumění provozování
budov výrazně přispívá ke
zvýšení úrovně zpracování
energetického auditu.
32 Autonomní údržba
44 Údržba vysokozdvižných vozíků
Digitální příloha: IT v průmyslu
ISSN 1803
1803-4535
4535
Tento časopis
je českou mutací
www.udrzbapodniku.cz
USA
Duben 2014
Číslo 3 (39) Ročník VII
Převezměte velení nad vaším
operačním centrem 12
Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika – Termodiagnostika v české praxi
ISSN 1803
1803-4535
4535
Tento časopis
je českou mutací
V moderním iOps centru si zvolte formu grafického
zobrazování a typy zobrazovacích jednotek, neboť
takto lze zajistit spolehlivou dodávku elektrické
energie a optimální výrobní úspěchy.
www.udrzbapodniku.cz
USA
Červen/červenec 2014
Číslo 5 (41) Ročník VII
Outsourcing údržby
7
Pět způsobů, jak zajistit rentabilní provoz
našich zařízení.
Tento časopis
je českou mutací
www.udrzbapodniku.cz
USA
www.udrzbapodniku.cz
Cenu Produkt roku udělují čtenáři časopisu Řízení
a údržba průmyslového podniku produktům, které
nejlépe splňují specifická kritéria, jako je technická
pokročilost, užitečnost v průmyslu a snadnost
používání.
Product of the Year
The Product of the Year award is granted by the Plant
Engineering Czech Readers to products that best fulfill
specific criteria, such as technological advancement,
usefulness in production processes, and userfriendliness.
2015 ediční kalendář
2015 editorial calendar
www.udrzbapodniku.cz
Ceny a specifikace / Rates and specs
Ceník reklamy / Rates
Celá strana
Full page
(200 × 267 mm)
1/3 strany
1/3 page vert.
(67 × 267 mm)
1/1 strana / Full Page
1/2 strany / 1/2 Page
1/3 strany / 1/3 Page
1/4 strany / 1/4 Page
27 220 Kč
19 800 Kč
14 020 Kč
11 880 Kč
1 010 €
730 €
520 €
440 €
35 470 Kč
34 650 Kč
39 600 Kč
1 310 €
1 280 €
1 470 €
Obálka / Cover
1/3 strany
1/3 page hor.
(200 × 89 mm)
1/2 strany
1/2 page vert.
(100 × 267 mm)
II. obálka / II cover
III. obálka / III cover
IV. obálka / IV cover
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT.
Slevy za opakování
10 % – 2×
15 % – 3–4×
20 % – 5× a více
1/4 strany
1/4 page hor.
(100 × 134 mm)
1/2 strany
1/2 page hor.
(200 × 134 mm)
Please add 3 mm bleed to all advertisements placed on the edge of the page.
Akceptovatelné inzertní materiály:
Advertising specifications
Podklady na reklamu požadujeme ve formátech: tiskové PDF,
AI, EPS, TIFF, JPG. Všechny obrázky musí být uloženy ve
formátu CMYK, s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu
při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi spojenými soubory
a včetně fontů. Pro všechny inzeráty přidejte 3 mm pro ořez.
Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem inzerátu bezpečnou
oblast 5 mm. Požadavky na ořezání specifikujte na inzertní objednávce. Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být rozděleny
mezi slova, nebo povoleny 5 mm do mezery mezi sloupci.
Inzertní materiály jsou skladovány pouze jeden rok a poté jsou
smazány, nebude-li vyžádáno jinak.
E\9¿
DSĆËV
VWUR
DQH
ESĆ
ËVWURMH
HN
Servis
PQHP
\EøW
OHQËN
DOLEUDF
%832
WHUÇE
\9¿P
7HUPRNDP
)OXNH7L HUD
a údržb
Zvýšte
svoju
øO\FK
MĎxNR
$¸'5å
a pod p
produktiv
témom
+21č
QHPø
ROSTŘ
RO
PŘI VÝ
Nový SK
MSV 201
4
B
O\FK\E
56. mez
inárodn
í
strojíren
ský vele
trh
ERGIÍ
TE EN
ŠETŘE DUCHU
Z
EDÍ A
ÉHO V
NÍ P
L AČ E N
alco
E Ž I V OT Ú P R AV Ě S T
R A.Ň T
C Hm
Ě A
itu so sys
H
IM T 20
14
7ĆËI¿]RYÛ
NYDOLW\HDQDO\]¿WRU
HQHUJLH) OHNWULFNÇ
OXNH
,,
6FRSHP
9LEURPH
WWU)O
)OXNH
N
0øĆHQËYÛ
VWXSX
PøQLLêH
DYVWXSXP PøQ
êH
RWRUX
WRUX
.RQHêQÇR
NRQWUROD YøĆHQËVWDY
QHSO¿
XSRK
SURYR]X
RQX
R]X SUHYH QRYDQÛFK
YÛSDGNĎ
SUREOÇPĎ
QFHR
SDNX
DVWD
QRYRY¿QËMËFËFKVH
SULRULW
RSUDY
Blue Panth
je autor
er s.r.o.
izovan
ým distrib
d
]QDþN\)OXN
utorem
YýHVNpD6
H
ORYHQVNpUH
SXEOLF
H
zení
ečně a
S novým
bezdráto můžete vyle
SKF Wirel
nebo smar
pšit
ess Micro
vě.
Vibe může
a vyhod tphone použít
te svůj
pro
nocov
všestranný ání stavu rotačn bezdrátové monit tablet
upozorní a snadno použi ích zařízení. Tentoorování
telný nástr
na
zobrazení problémy spoje
oj
né s vibrac vás nejen
FFT spekt
pomůže
určit základ ra a časové vlny emi, ale díky
vám
ní příčin
• Cenov
u probl
ě efekti
ému.
vní
• Hodn
otící kritér řešení pro analý
zu
ia založe
SKF v oblas
ná na stand vibrací
ti ložise
• Umož
ardech
ňuje bezdr k
ISO a odbor
• Data
átový sběr
ných znalo
lze
stech
• Ideáln přenést do počíta dat z bezpečné
í pro každé
vzdálenosti
če pro určen
ho,
k údržb
í trendů
ě na základ kdo chce přejít
a další
od
ě stavu
analýzu
Více inform
a k predik údržby podle
časového
tivní údržb
naleznete ací o tomto nástr
plánu
ě.
na strán
oji pro bezde
ce skf.co
m/MicroVi montážní diagn
The Powe
be.
ostiku
NQSFTPSZ SZ
tEÓMFOTLÏLPÏLPNQSFTP
ostí
VSFHVMBDÓ
tQSǾNZTMPWSZTQMZOVMP vysokou účinn
LB
tLPNQSFTP y MAXIMAs
O[BǏOÓTVÝJǏ QMB
B
resor
t komp
BOÈLPOEF FLVQFSBDJUF
QSPS
4JOUFHSPW
tWFS[F1-6 OUFHSPWBOÈTBEB
tWFS[F3J
0øĆHQËSD
UDPHWUĎV
YVWXS
XSRK
ËWøQ
RQX
D]NUHVOHQ V\PHWULHD
ËxSLêHN
N
nikání
eho pod
en
ětví vaš
S Gretém
né odv
pro růz
HELIO
ční sys
informa
chny vaš
íme vše
Podpoř
.eu
eliosgreen
www.h
elios.eu
www.h
motoru
í stavu
.
odnocen
ci závad
se-P. Vyhvčasnou detek
CHsen
ABB MA mplexněji. Pro
ko
lépe a
2013
2012
2011
řízení
gického
zních
stran
o i strate
í třetích
vání provo
a snižo
operativníhintegrovat řešen
úspory
potřeby
či
.: složiací pro
procesy mné personální
e inform
veškeré
čnosti (např
, význa
ní on-lin
pokrýt
ami spole
poskytovářešení schopné ní efektivity práce
a změn
ukazatelů
růstem
jednotné í procesů, zvýše
spolu s dy)
ozměrných ovosti
: Informa
systému
ní závo
podle vícer
tivy a chyb
sjednocen
ačního
výrob
čase
Spoločnosť
či
čný sys
ém
inform
administra
ování
EasySoft
pobočky
í v reáln
nákladů
, poruc
tém pre
(snížení
přizpůsob
dů, další vyhodnocován
ění dat
(Workflow detailnhami a oprav pozná výrobné
riadeni
rozvoj a y, počty dokla
nikace
proce
ého
ami výrobn
a v zavád
e pozná
komu
žersk
sech
e údržby
ých strojov sy do detailov:
ové
výrob
mana
proce
Vašich presto me jej problé
race)
tost
základom
zení papír
tlivých
, opráv
my a neustá a zariadení,
možnosti
ká faktu
jov. S
produktívne
trvania
ů, nahra
čím vznika
rozsáhlé í duplicit v jedno mem)
le hľadá
elektronic
a revízií.
ich opráv, mobilným inform
j výroby
jú neraz
me možn
systé
í dokument dokumentů,
o vyťaže
je kontin
odkázaný
ačným
výrazné
ován
osti, ako
odstraněn informačním
nosti
sytémom
tok
uita. Často
na
straty.
ký
e zprac
ich
s
MaintP
nielen promp čiastkové inform Vašich techni
dkoliv
lan získav eliminovať. MaintPretože do výroby však býva naruš
elektronic
při práci ce a centralizac
ácie z rôznyc kov, o pláne
tne riešiť,
ate v
ená
System, portály
Plan Vám
oliv a odku
chodím
údržby,
ale im aj
h zdrojo
e pravid
o dodáv reálnom čase
pomáha
automatiza Management
mu kdyk
predch
v, u nás
etové
presné
elne,
ateľoch,
systé
ádzať.
odhaľ
intern
zariade
inform
zásobá
A to je jedna ich získavate
ačního
ácie o počte ovať príčiny
Documentna e-shopy a
ch náhrad
na jednom
nia por
z ciest, ako
y.
p do inform
zvýšiť produ mieste a v súvislných dielov a pod. porúch, dobe
uchy
- přístu
propojení
í proces
Preto už
Mobile
ostiach.
ktivitu
údr
mn
OS
žba náh
nie ste
Vašej výrob
To Vám
HELI
e fire
umožn
ový
podnik
Pre viac
radné diel
informáci
í klikajte
y.
í presto
y dod
ávatelia
dokume
na www
.easysoft.
sk
je
nty
í
zařízen sušení
é
kison –
SPX Han ticky úsporn
uchu
rge
ého vzd
pro ene
stlačen
a filtraci
OÓTVÝJǏLZ
tLPOEFO[BǏTVÝJǏLZ
tBETPSQǏOÓ VÝJǏLZ
tIZCSJEOÓT WÏTVÝJǏLZ
DIV
tNFNCSÈOP OÏIPW[EV
töMUSZTUMBǏFLPOEFO[ÈUV POEFO[ÈUV
LP
ZLPO
ÈUPSSSZLPO
ÈU
SÈUPS
BSÈUP
BS
tPEWBEǔǏF
QB
TFQ
ÏTFQ
LÏ
JDLÏ
HJD
PHJDL
PHJD
PMPH
LPM
FL
ttFLPM
ss MicroV
Údržbu
jednodu vašeho strojníh
še, bezp
o zaří
sory
é kompre
– lamelov
uch
MATTEI
čený vzd
pro stla
øW
0øĆHQËUR
SURLGHQW ]ORæHQËWH
LILNDFLSU SORW\
REOÇP
Ď
HWHU)OXN
H
,,
F Wirele
ibe
Proměň
te
pro bezd svůj tablet na
ná
emontá
žní diag stroj
nostiku
9. mezinár
odní
veletrh
obrá
a tvářecíc běcích
h strojů
elem
je držit
DO s.r.o. 9001:2009
Firma MONČSN EN ISO
1:2005
fikátů
. 10. 2014
taviště
r of Know
ledge Engin
eering
.
m kroku
na každé
pro
určený
v práci,
doma,
sense-P, kompletního
MACH
í na nás
i
pení. Čekaj systém ABB ídal o kondic dla, ventilátoru í
stický
h překva
vibrac
aby vypov zátěže (čerpa
snímání
plný různýcjistě patří i diagnomotoru tak,
nálové
a hnané
Život je
Včasná
příjemným Vašeho elektrou, převodovky cká data, víceka ci závady.
K těm
nepřekvapí.
ní stavu
t a detek
tedy motoranalyzuje elektri
hodno
ha vás
monitorová řetězce –
kritických údržbu. A poruc
sense-P
vého
hřídelo
). MACH pro rozpoznání
tivní
resoru
preven
ntu
či komp
čas pro
ho mome
tečný
rators
točivé
a vliv
tují dosta otors&gene
ní posky
om/m
varová
www.abb.c
Více na
29. 9.–3
Brn
212
o – Výs
certi
ISO 1400
0 495 541
a ČSN EN
| tel.: +42
Králové w.hankison.cz
Hradec
|50003 atteiCZ.cz | ww
ní 899
| www.m
s.r.o | Váž
MONDO www.mondo.cz
Veletrhy
Brno, a.s.
Výstaviš
tě 1
647 00
Brno
Tel.: +420
541 152
926
Fax: +420
541 153
044
[email protected]
v.cz
www.bv
v.cz/msv
torů Ostrav
a generá
ABB s.r.o.
motorů
Servis 010 701
om
z.abb.c
[email protected]
Tel.: 597
servis.m
E-mail:
Group 2014
NWHUÇ
'RG¿YN
| © SKF
ËVWURMĎ
SKF Group
E[SĆ
-$.1
značka
DQH
Digital files accepted: PDF, AI, EPS, TIFF, JPG. All images
should be saved in CMYK format; 300 dpi resolution at actual
print ad size, all linked files and fonts must be included. Please
add 3 mm bleed to all advertisements placed on the edge of
the page. Bleed recommendation: Leave 5 mm safe area all
around. Bleed requests must be specified on insertion order.
Headlines that cross a spread must be split between words, or
be allowed 5 mm in gutter.
Ad materials are stored for one year only and will be destroyed
unless special requests are made.
je registrova
ná obchodní
¿V
Q WH KX LY
xW OHWU 1DY DYHHU 3 Q S
D $P +DO HN
Q
6W¿
30 % 7 dnů před datem uzávěrky
50 % 3 dny před datem uzávěrky
100 % v den uzávěrky a později
% z ceny objednané inzerce
® SKF
Pro všechny inzeráty přidejte 3 mm pro ořez.
Poplatek za zrušení objednávky inzerce
a
www.trademedia.us/cs
www.udrzbapodniku.cz – komunikační brána ke klientům
Portál Udrzbapodniku.cz má ambici stát se jedničkou mezi internetovými informačními servisy pro specialisty na oblast řízení
a údržby v průmyslových podnicích.
Během roku 2014 proběhly poslední změny a úpravy na interaktivním portálu www.udrzbapodniku.cz. Čtenáři zde naleznou
nejen kompletní archiv časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku, ale rovněž nejaktuálnější informace z trhu, případové
studie, průzkumy trhu či katalog dodavatelů produktů pro průmyslové podniky. Reklamní sdělení klientů portálu Udrzbapodniku.cz
tak sousedí s vysoce kvalitními a aktuálními informacemi z průmyslového trhu.
www.udrzbapodniku.cz – Communication Gate to the Clients
The Udrzpapodniku.cz portal has the ambition to become No.1 among internet services for the specialists in plant engineering.
During 2014, there were made the latest changes and modifications on interactive portal www.controlengcesko.com. The
readers are able to find not only a comprehensive archive of Řízení a údržba průmyslového podniku magazines, but also current
information from the market, case studies, market surveys and Buyers’ Guide Catalogues. This way the commercial announcement of Udrzbapodniku.cz clients will be placed alongside top-quality and up-to-date information from the industrial market.
A
D
C
B
Pozice banneru
Typ banneru
Banner Position
Banner Type
Rozměry
Resolution
Cena
Price
Jednotka
Unit
A
Leaderboard
728 × 90 px
6 600 Kč
240 €
měsíc / 1 month
B
SkyScraper
160 × 600 px
5 900 Kč
220 €
měsíc / 1 month
C
Boombox
336 × 280 px
4 000 Kč
150 €
měsíc / 1 month
D
Box/Button
160 × 160 px
1 900 Kč
70 €
měsíc / 1 month
E-newsletter inzerce / E-newsletter advertisements
Pozice v e-newsletteru /
Position in the e-newsletter
Popis
Description
Cena
Price
Leaderboard banner
banner 728 × 90 px (statický nebo flash)
2 800 Kč / 100 €
SkyScraper banner
banner 160 × 600 px (statický nebo flash)
2 100 Kč / 80 €
Middle banner
banner 570 × 129 px (statický nebo flash)
1 800 Kč / 65 €
TOP Produkt
nadpis + text, max. 500 znaků + foto + odkaz na kompletní článek
2 050 Kč / 75 €
www.controlengcesko.com
2015 ediční kalendář
2015 editorial calendar
www.udrzbapodniku.cz
Konference a semináře / Conferences and seminars
Jednou z hlavních činností vydavatelství Trade Media International, s. r. o., je pořádání oborových konferencí a seminářů
pro průmyslový segment. Na těchto akcích dochází k vytváření
vhodného prostředí pro střetávání nabídky a poptávky daných
trhů.
One of the main activities of the publishing house Trade Media
International, s. r. o., is the professional organization of conferences and seminars for the industrial sector. At these events,
we create a suitable environment for the meeting of supply and
demand of the markets.
Semináře a konference a plánované na rok 2015
Seminars and conferences planned for a year
2015
Roboty v průmyslu
28. leden 2015, Brno
Možnosti úspor ve výrobě
únor 2015, Ostrava
Opravy a údržba elektroinstalací
březen 2015, Brno (doprovodný program veletrhu Amper)
IT v průmyslu II
duben 2015, Brno/Ostrava
Padělky v průmyslové výrobě
květen 2015, Praha/Brno
Životní prostředí a průmysl
červen 2015, Ostrava
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl III
září 2015, Olomouc/Opava
Údržba jako cenný nástroj při hledání úspor
září 2015, Brno (doprovodný program MSV)
Bezpečnost v průmyslu
říjen 2015, Ostrava/Brno
Modernizace, automatizace a údržba v plastikářském
průmyslu
listopad 2015, Praha/Brno
V případě Vašeho zájmu o partnerství na našich akcích
Vám můžeme nabídnout následující služby:
– přednáška v oficiálním programu
– výstavka, roll up, stojan s letáčky
– umístění loga společnosti v místě konání
– vložení materiálů do reklamních tašek pro účastníky
– možnost nahrání dat na USB pro účastníky
– poskytnutí seznamu zúčastněných firem včetně kontaktních údajů
– umístění loga na webových stránkách
Robots in industry
28 January 2015, Brno
Possible savings in production
February 2015, Ostrava
Repair and maintenance of electrical installations
March 2015, Brno (Amper)
IT in industry II
April 2015, Brno/Ostrava
Counterfeits in industrial production
May 2015, Praha/Brno
Environment and industry
June 2015, Ostrava
Modern technology for pharmaceutical industry III
September 2015, Olomouc/Opava
Maintenance as a valuable tool in the search for
savings
September 2015, Brno (MSV)
Safety in industry
October 2015, Ostrava/Brno
Modernization, automation and maintenance in the
plastics industry
November 2015, Praha/Brno
In the event of your interest in partnership at our events,
we offer the following services.
– lecture in the official conference program
– providing exhibition area for the products of partner
– placing an advertising banner at the conference venue
– putting materials of partners in promotional bags
– putting the presentation and electronic promotional materials on the USB drive
– list of all participating companies including contact details
– company presentation on the seminar website
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat / For more information contact:
Tereza Chwastková
+ 420 773 277 506
[email protected]
www.konference-tmi.cz
www.trademedia.us/cs
www.udrzbapodniku.cz
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU /
PLANT ENGINEERING
CZECH
SEVERNÍ AMERIKA /
NORTH AMERICA
Milan Katrušák
Vydavatel / Publisher
tel.: +420 558 711 016
[email protected]
Jim Langhenry
[email protected]
Barbora Karchová
Šéfredaktor / Editor in Chief
tel.: +420 558 711 016
[email protected]
Alena Kičmerová
Account Manager
tel.: +420 558 711 016
tel.: +420 734 875 668
[email protected]
Monika Galbová
Asistentka / Office Manager
tel.: +420 558 711 016
[email protected]
Jiří Rataj
grafika / DTP
tel.: +420 608 424 714
[email protected]
inspiruje interakci inženýrů
Steven Rourke
[email protected]
tel.: 630-571-4070
fax: 630-214-4504
Trudy Kelly
Assistant to the Publisher
tel.: 630.571.4070 x2205
[email protected]
Bob Vavra
Content Manager
tel.: 630.571.4070 x2212
fax: 630.214.4504
[email protected]
Mike Smith
Art Director
tel.: 630.571.4070 x2209
fax: 630.214.4504
[email protected]
Patrick Lynch
Project Manager
tel.: 630.571.4070 x2210
[email protected]
Elena Moeller-Younger
Marketing Manager
tel.: 630.571.4070 x2215
[email protected]
Michael Rotz
Print Production Director
tel.: 717.766.0211 x4207
fax: 717.506.7238
[email protected]
Paul Brouch
Digital Production Director
tel.: 630.571.4070 x2208
[email protected]
Trade Media International, s. r. o., Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín, www.trademedia.us/cs