Fond Kogălniceanu

Comments

Transcription

Fond Kogălniceanu
Biblioteca Naţională a României
Colecţii Speciale
Arhiva Istorică Fond Kogălniceanu
Dosar
Cota
veche
(pachet)
1
I/1
2
I/2
3
I/3
4
I/4
4
I/4
4
I/4
4
I/4
4
I/4
5
I/5
Cuprins
Acte diverse (cerere, procese
verbale) în legătură cu Mircurea Ciuc,
Tuşnad
"Bugetul general al administraţiei
comunale pe anul financiar 1937 1938. Ministerul de Interne".
Acte diferite (cereri, decizii,
corespondenţă, procese - verbale,
ş.a.) ale primăriei Tuşnad Băi.
Acte vânzare - cumpărare a unor
terenuri dobrogene din TaslageaculMare. 1879 - 1880 (f. 9 - 14)
Contract de arendare şi act de
vânzare semnate de Ion M.
Kogălniceanu. 1890; 1892
referitopoare la moşia Tetlageac din
plasa Mangalia, jud. Constanţa (f. 1 2).
Testament al lui Dimitrie G. Miclescu
- 3 mai 1927 (f. 17).
Documente M. I. Kogălniceanu din
anii 1929 - 1936. Corespondenţă
primită de la diverse persoane şi
instituţii: Banca Dorohoiului, Banca
de Credit Român, "Chemix", Banca
Rahova - Bragadiru, Fundaţia
Culturală Regală, invitaţie la
campionatul de hochei (şi programul
acestuia); acte diverse (chitanţe,
avizuri, meniuri ş.a.).
Exemplar din ziarul "Neamul
românesc" (nr. 168, 4 aug. 1935) şi
fragment din "Adevărul literar şi
artistic" (6 oct. 1935).
Acte ale Fundaţiei Culturale Mihail
Kogălniceanu: cereri în legătură cu
imobilul din şos. Kisseleff.
Date
extreme
Nr. File
1937 - 1938
6
1937 - 1938
56
1937 - 1939
98
1879 - 1936
127
1879 - 1936
1879 - 1936
1879 - 1936
1879 - 1936
1945
9
6
I/6
7
I/7
8
I/8
9
I/9
9
I/9
9
I/9
Înştiinţări ale Băncii Naţionale în
legătură cu fondul "Fundaţiei
Culturale Mihail Kogălniceanu".
Acte (procese-verbale), "Apelul către
români" referitoare la istoricul
Funfaţiei culturale "Mihail
Kogălniceanu".
Corespondenţă Mihail I.
Kogălniceanu, în principal (oficială şi
particular-familială); procese-verbale;
menu (Hanul Ancuţei, cu autografe);
poliţă de asigurare.
Documente M.Kogălniceanu:
Aşezământul Târgului Drânceşti, 10
apr. 1853; listă de cărţi, 1864; "La
Oculta" (versuri); proiect de lege
(mss.) pentru stârpirea lăcustelor),
1875.
Scrisori, telegrame primite de Vasile
M.Kogălniceanu (unele fragmentare,
în ciornă, nedatate, semnate
indiscifrabil). Printre semnatari:
învăţătorii de la Şcoala rurală din
comuna Carol I, judeţul Constanţa,
19 febr. 1889 (scrisoare de
mulţumire); Vasile Ioachim, 15 ian.
1996; Iosif Mayer, 1897 (cerere de
împământenire); C.I.Sassu, 17 dec.
1900; A.Kiriacescu, /după 1900/; Al.
T.Dumitrescu, 14 apr. 1909;
Nicoleanu, 16 iul.1910 (despre
procesiunea de la Iaşi în memoria lui
M.Kogălniceanu); doctorii Romalo,
Cantacuzino şi Bucliu, 19 oct. (cu
referire la starea sănătăţii principelui
Carol); Max Vecsler, 14/27 mart.
1913 (solicită sprijin pentru
împământenire); V.Pârvan, în numele
Consiliului de conducere a Institutului
de studii sud-est europene, 14 apr.
1915.
Documente provenind de la Vasile M.
Kogălniceanu: Cerere adresată
Min.Int. pentru cumpărarea a 300 vol.
Din lucrarea "Mihail Kogălniceanu";
cereri către Min.Război şi a
Domeniilor privind materialul
documentar pentru monografia
Dobrogei; adrese şi răspunsuri în
acelaşi sens.
1942; 1945
2
1935-1946
45
1936-1940
42
1853-1921
204
1853-1921
1853-1921
9
I/9
9
I/9
9
I/9
9
I/9
9
I/9
9
I/9
9
I/9
9
I/9
Materiale (în mss. sau dactilo)
referitoare la agricultură; material
tipărit, Adunarea Deputaţilor,
sesiunea 1920-1921, cu privire la
legea pentru reforma agrară;
statutele pentru asigurarea vitelor;
proiectul de lege pentru parcelarea
pământurilor locuitorilor foşti clăcaşi;
articolul "Tot în chestiunea
Dobrogei"; "Bazele unei legi pentru
regularea proprietăţii în Dobrogea";
statutul-tip (în mss.) pentru
Societăţile mutuale de asigurarea
vitelor; "Proprietatea mare şi mijlocie"
(mss.); listă de cărţi; mss. despre
alegeri;manifeste electorale; date
statistice despre împărţirea
economică a pământului României;
procese-verbale; declaraţii diverse;
proiect de lege asupra sindicatelor
agricole; fotografie de familie
(aug.1907).
Acte Eliza V.M.Kogălniceanu: Cerere
(ciornă) adresată regelui pentru
eliberarea soţului său. 1907 (f.22).
Scrisoare adresată lui P.P.Carp
/1907-1908/ (f.60), în legătură cu
acuzele aduse soţului ei.
Documente diverse: Tabloul de
numărul moşiilor statului de dincoace
de Dunăre vândute în baza legii de
înstrăinare din 7 apr.1889 şi a celei
modificatoare din 9 mai 1896 şi
raport în acelaşi sens (f.157-158).
Scrisoare N.Economu către
N.Giuglea, 10 nov. 1896 (f.73).
Discurs Ştefan D.Grecianu la
deschiderea primului Congres agricol
în România, 14 dec. 1902 (f.161162).
Raport către Min.Int. semnat
G.Beldiman, 14 apr. 1906 (f.149150).
Lista de iscălituri (supliment) la
petiţiunea-rugăciune adresată
Majestăţii Sale regelui pentru
graţierea celor osândiţi în urma
răscoalelor ţărăneşti din martie 1907
(f.20-21).
Alocuţiunea (în mss.) ţinută de
Solomon L.Popper în Templul israelit
din Tg.Ocna din iniţiativa secţiunii
1853-1921
1853-1921
1853-1921
1853-1921
1853-1921
1853-1921
1853-1921
1853-1921
9
I/9
10
I/10
10
I/10
10
I/10
10
I/10
11
I/11
12
I/12
12
I/12
13
I/13
14
I/14
14
I/14
15
II/1
"Mihail Kogălniceanu" a israeliţilor
pământeni (f.66-68).
Cerere a Mariei T. Eliade către
directorul casei centrale a obştilor
săteşti în legătură cu moşia VrăneştiMuscel, /după 1919/ (f. 78 - 79).
Acte diverse; originale, copii, ciorne.
Scrisoare T.I. Stoenescu către
M.Kogălniceanu, 14 dec. 1876 (f.31).
Telegramă a Agentului şi Consulului
general al italiei; Cairoli, prezentată la
of. Roma şi referitoare la România, 9
dec. 1879 (f.38).
Acte Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu"": chitanţe, Liste-din
scrierile lui Kogălniceanu - note şi
facturi de plată ş.a.; "Precuvântare"
la publicarea a două discursuri
Kogălniceanu; foto (f.10).
Proces-verbal al şedinţei din 28
iun.1928 al Cercului de Studii,
prezidată de N. Dianu (f.35-37).
Acte ale Fundaţiei culturale "Mihail
Kogălniceanu": state pentru achitarea
impozitului, adeverinţe, chitanţe,
bonuri.
"Registru de plata impozitului pe
salarii (Fundaţia M.Kogălniceanu).
Semnăturile autografe ale celor care
cereau "vot cu bile" (A.Scorţeanu,
N.Fleva, Vasile M.Kogălniceanu,
Vasile Ştefănescu Dobrescu, George
Scorţescu).
Acte proprietate familia
Kogălniceanu: Contacte vânzarecumpărare; dări de seamă consilii de
familie şi conturi de tutelă; dări de
seamă; inventar de bunuri aparţinând
lui Ion M.Kogălniceanu şi Ecaterinei
Kogălniceanu; documente
judecătoreşti.
Acte ale fundaţiei "Mihail
Kogălniceanu": Decret-lege pentru
organizarea Fundaţiei şi trecerea ei
sub oblăduirea Min.Culte şi Arte,
chitanţe plată ş.a.
Două file tipărite (f.63-64), datate
1856 ("Stihuri pentru săptămâna
patimilor a Patriei").
Corespondenţă, plan, acte vânzarecumpărare în legătură cu terenul
Parc Principesa Elena.
1853 - 1921
1876-1946
39
1876-1946
1876-1946
1876-1946
1946-1947
107
1945-1947
21
1945-1947
1893-1914
92
1856; 19451947
64
1856; 19451947
1923-1930
52
16
II/2
17
II/3
18
II/4
19
II/5
20
II/6
21
II/7
22
II/8
23
II/9
24
II/10
25
II/11
26
II/12
27
II/13
28
II/14
29
II/15
30
II/16
Actele copiilor Lucia şi Jan
Kogălniceanu (chitanţe, situaţie
şcolară, corespondenţă ş.a.).
Corespondenţă, invitaţie, procesverbal în legătură cu familia
Kogălniceanu.
Corespondenţă, chitanţe privind
probleme financiare (Mihail
I.Kogălniceanu).
Registru cuprinzând date financiare
(bancare).
Acte privind familia Kogălniceanu:
Procură, contract de închiriere,
corespondenţă, citaţii, anunţuri.
Acter ale Fundaţiei "Mihail
Kogălniceanu" (corespondenţă, foi de
vărsământ, adrese, invitaţii, ş.a);
printre semnatari M. Sadoveanu.
Material dactilo: R.Rosetti, "Regele
Carol I militar".
Acte privind familia Kogălniceanu:
Scrisori (printre semnatari C.Moisil),
invitaţii, cărţi poştale, ilustraţii.
Acte privind familia Kogălniceanu:
Acte financiare: chitanţe, dovezi, bon
de casă.
Corespondenţă referitoare la paznicul
imobilului din str.Petrino 23 (fraţii
Poplanschi "La Calul Bălan".
Corespondenţă în legătură cu
"titlurile pierdute" (Dumitru
Gh.Miclescu - proprietar Botoşani,
str. Petrino 23).
Carte poştală adresată de avocatul
C.Tudor lui Mihail I.Kogălniceanu,
administrator general al Societăţii
"Bragadiru".
Corespondenţă Mihail I.Kogălniceanu
cu avocat C.Tudor.
Comunicări diferite (notiţe) pentru
colaboratori (R.Rosetti, Emil Vârtosu,
Aurelian Sacerdoţeanu ş.a).
Acte ale Fundaţiei "Mihail
Kogălniceanu": Corespondenţă
Mihail Kogălniceanu - în principal
referitoare la revista "Arhiva
românească" - cu D.Popovici (copiile
scrisorilor P. Merimee - V.Alexandri);
I.Ungureanu (acte L.Steege); M.
Costăchescu; Olimpiu Boitoş;
Constantin Turcu.
1926-1928
24
1928
7
1929-1933
17
/1927/
20
1938
25
1935-1939
302
/1939?/
16
1932-1936
24
1936-1937
45
1936-1939
8
1936
7
1936
1
1936
3
/mijloc
sec.XX/
7
1939-1947
30
30
II/16
30
II/16
31
II/17
32
III/1
33
III/2
33
III/2
34
III/3
35
III/4
36
III/5
Menţiune relativ recentă: "27. Tudor
Vladimirescu şi 1821 de A. Pelemon
în versuri rom. (f.21).
Corespondenţă materiale imprimate
ş.a privind Băile Tuşnad (canalizare).
Acte diferite: Procese-verbale,
procură, adrese, hotărâri
judecătoreşti ş.a. în legătură cu sfatul
de familie în interesul Coletei
D.Miclescu, internată la ospiciul din
Cernăuţi; în privinţa proprietăţii
Jeannei Kogălniceanu; chestiuni
financiare (Banca din Botoşani
împuternicită de Mihail I.
Kogălniceanu de a incasa o sumă de
bani; adresa Băncii către acesta în
privinţa primirii ratei din suma de
asigurare a clădirii din str.Petrino 23.
Corespondenţă Mihail Kogălniceanu spitalul Cernăuţi privind sumele
plătite şi cu pacienta Colleta
Miclescu.
Corespondenţă Mihail I.Kogălniceanu
- spitalul Cernăuţi privind sumele
plătite şi cu pacienta Colleta
Miclescu.
Testament (copie) Dimitrie
G.Miclescu; "caiet pentru curatela
Miclescu".
Acte (corespondenţă, adrese oficiale,
foi - sau "bon" - prenumeraţie,
procese verbale în legătură cu
tipărirea "cronicelor României"
(ed.M.Kogălniceanu) şi în privinţa
intenţiei lui Ubicini de a traduce
(adăugând şi alte documente) în
lb.franceză şi a le publica (Consiliul
permanent la Min.Instr.Publice, după
cum rezultă din procesul verbal
încheiat în acest sens, respinge
iniţiativa); notă privind cheltuielile
Tipografiei naţionale necesare tipăririi
"Cronicelor României".
Adrese (2) ale Min. Agr., Comerţ.,
Lucr. Publ către M.Kogălniceanu, în
legătură cu proprietăţile sale
(Mogoşoaia, Şos.Kisseleff); planul
(casă, muzeu, garaj) întocmit ulterior
la adresele de mai sus.
Conţinutul numerelor 22, 58-61, 89
(în rezumat) ale "Gazetei de
Moldavia", 1854.
1939-1947
1939-1947
1936-1937
33
1937-1939
8
1938
126
1938
1871-1890
68
1866-1868
5
1854-1873
118
36
III/5
36
0
37
III/6
37
III/7
38
III/7
38
III/7
39
IV/1
40
IV/2
Acte (în copie) înscrise în "Monitorul
Oficial" referitoare la participarea
României la expoziţiile universale de
la Paris (1867) şi Viena (1873).
Fotografie (Podul peste Dunăre);
carte de vizită (Luc Picart).
Adrese ale Băncii Româneşti
(Cernăuţi) către Mihail
I.Kogălniceanu anunţând că a fost
debitat cu diferite sume de bani
pentru spitalul din Cernăuţi.
Corespondenţă către Mihail
I.Kogălniceanu şi a acestuia, în
calitate de curator al Colettei
D.G.Miclescu, către preşedintele
Tribunalului Botoşani şi Bancă; note
diferite.
Documente M.Kogălniceanu
referitoare la colecţia sa de tablouri:
Scrisori, telegrame primite în acest
sens; tipărituri (Berlin, Bucureşti,
colecţie de tablouri ş.a); fotografii
(piese epigrafice şi sculpturi antice);
anunţ-licitaţie colecţia de obiecte de
artă din Muzeul M.Kogălniceanu;
cererea (în copie) adresată de
M.Kogălniceanu Preşedintelui
tribunalului în legătură cu scoaterea
şi însuşirea de către Tocilescu a unei
pietre cu inscripţie din zidul casei lui
Costi Teodoru din Constanţa,
inscripţie ce aparţinea, după cum
afirmă chiar semnatarul, lui
M.Kogălniceanu.
Corespondenţă primită de la
administratorul "Cuvântului liber"
(invitaţie la redacţie; condiţii grele de
lucru, neplata salariului tipografului),
1875-1876; Regimentul 27 Dorobanţi
(A.I.Popescu), 1881; Reuniunia
învăţătorilor din Reghin etc. în
legătură cu procurarea lucrărilor lui
M.Kogălniceanu.
Carnet de cont de virament (nr.799)
al Fundaţiei culturale "Mihail
Kogălniceanu".
Acte privind Societatea română de
automobile (liste de subscripţie
pentru crearea unui garaj şi pentru
înfiinţarea societăţii); adresele
societăţii către Mihail I.Kogălniceanu
în probleme financiare şi de
1854-1873
1854-1873
1939
88
1939
1864-1897
134
1864-1897
1935
58
/început
sec.XX/
28
participare la întruniri.
41
IV/3
41
IV/3
42
IV/4
43
43
IV/5
IV/5
44
IV/6
45
IV/7
46
IV/8
47
IV/9
48
IV/10
48
IV/10
48
IV/10
48
IV/10
49
IV/12
"Câteva cuvinte către cititor" (mss.)
1875 Adresa Societăţii Agrare a
marilor proprietari către dr.Istrati prin
care este anunţat că i-a fost trimis un
exemplar din noile statute ale
societăţii (1905).
Telegramă de felicitare şi chitanţe
primite de Mihail I.Kogălniceanu.
Acte Mihail I.Kogălniceanu: Chitanţe,
facturi, bonuri emise de diverşi,
corepondenţă primită; invitaţie de
participare la sărbătorirea Spocietăţii
"Mica" (semnată de O.Goga).
Corespondenţă primită de Mihail
Kogălniceanu: situaţie şcolară (elev
I.Kogălniceanu), chitanţe în legătură
cu Liceul Militar de la Mănăstirea
Dealul unde era elev fiul său.
Decizia Min.Război, nr. 501/1926.
Corespondenţă familia
M.I.Kogălniceanu: scrisori,
telegrame, cărţi poştale, invitaţii.
Acte emise de "Cartea românească"
(facturi, bonuri, comunicare) pentru
Fundaţia "Mihail Kogălniceanu".
Corespondenţă Min.Ap. Naţ.,
Min.Arte. Şi Fundaţia "Mihail
Kogălniceanu" în legătură cu
evacuarea imobilului din
Şos.Kisseleff nr.20.
Adrese, referat, deviz estimativ
privind imobilul Fundaţiei "Mihail
Kogălniceanu" din Şos. Kisseleff
nr.20 (evacuare, reparaţii).
Apelul Partidului "Lege" (tipărit),
1925.
Testamentul (copie) lui D.G.Miclescu,
1930.
Corespondenţă Mihail Kogălniceanu:
citaţii, adrese, scrisori ale Băncii
Româneşti - Botoşani şi scrisoarea
avocatului C.Tudor.
Lista "cărţilor lipsă din Bibliotecă";
inventar bunuri (mobilă, interior casă
- statuietă bronz, oglindă, ceasornic
ş.a.
Corespondenţă Schlaraffia - Mihail
I.Kogălniceanu (chestiuni financiare).
1875-1930
10
1875-1930
1932-1937
103
1926-1929
1926-1929
71
1929-1940
35
1946
17
/1945/-1946
31
/1945/-1949
10
1925-1937
13
1925-1937
1925-1937
1925-1937
/1930/ 1939
8
50
IV/13
51
IV/14
52
IV/15
53
IV/16
54
IV/17
55
IV/18
56
IV/19
56
IV/19
57
IV/20
58
IV/21
59
V/1
60
V/2
61
V/3
Corespondenţă Banca Maritimă
Constanţa - Mihail I.Kogălniceanu
(probleme financiare).
Corespondenţă primită de Mihail
I.Kogălniceanu; printre emitenţi: Gh.
Ghibănescu ş.a., membri ai familiei
Kogălniceanu (Ionel, Elisa, Ilie).
Corespondenţă Bursa Bucureşti
(Camera arbitrară) - Mihail
I.Kogălniceanu pentru judecarea
diferitelor pricini.
Acte diferite (corespondenţă Eforia
Spitalelor civile Bucureşti - Mihail
I.Kogălniceanu; declaraţii, schiţe,
planuri) în legătură cu terenurile de la
Sinaia.
Acte Societatea anonimă română de
aprovizionare "Sora"; proces-verbal,
ordine de zi, dare de seamă a
Consiliului de administraţie.
Procese-verbale (extrase) ale
şedinţelor adunărilor generale ale
Societăţii "Sora".
Acte ale Societăţii "Sora": Act
constitutiv şi statute (în "Monitorul
Oficial", 30 ian.1937); proceseverbale ale Consiliului societăţii.
Acte ale Societăţii "Sora": Scrisoare
Ion Tolnai, avocat - Mihail
I.Kogălniceanu pentru semnarea unui
act în legătură cu societatea.
Note, chitanţe, bonuri referitoare la
cheltuielile Fundaţiei "M.
Kogălniceanu".
Acte diverse ("conturi",
corespondenţă, chitanţe) privind
relaţiile financiare dintre Fundaţia
"M.Kogălniceanu" şi Banca Rahova Bragadiru.
Materiale publicate în legătură cu
"Govora - Călimăneşti. Societate
pentru exploatarea băilor"; mersul
trenurilor; anunţ în legătură cu
agenţia "Jurnalul"; listă bucate
restaurant "Continental"; "Soiree la
29 Juin 1939.
Acte Mihail Kogălniceanu: caiet cu
notaţii curente; corespondenţă
primită; ciorna cererii adresată
ministerului în legătură cu Tuşnadul.
Scrisori Barbu Catargiu către dr.
Apostol Arsaky, aflat la Focşani ca
1926- 1927
20
/1930/ 1938
12
1928 - 1929
8
1913 - 1926
31
1937 - 1939
6
1937
4
1937
27
1937
1945 - 1946
30
1941 - 1945
87
1939
29
1927 - 1936
63
1861
29
62
V/4
62
V/4
62
V/4
62
V/4
62
V/4
62
V/4
62
V/4
membru al Comisiunii Centrale;
transcrise de Victor Slăvescu.
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Corespondenţă
M.Kogălniceanu: primită - în legătură
cu trimiterea copiilor după memoriile
Comisarului român din Comisia
Dunăreană; 23 iunie/4 iunie 1880
(f.22 - 23); trimisă - lui Pencovici,
delegat român la Galaţi, privind
abordarea problemei regulamentului
navigaţiei pe Dunăre, nov. 1880 (f.4 19).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: "Commision Europeenne du
Danube. Elaboration des reglements
prevus par l'article 55 du Traite de
Berlin, pour la partie du pleure
comprise entre les Partes de Fer et
Galatz. Protocole no. 1 - XX; text
tipărit.
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Negocierile relative la
chestiunea Dunării până la
retragerea lui Dimitrie Brătianu
Preşed. Consil.Min. şi Min. Af. Str.
(f.105 - 129).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: telegrama confidenţială
(ciornă) a Min. Af. Str. (V.Boerescu)
către miniştrii români la Berlin; Paris,
Londra, Roma, Petersburg şi
Constantinopol, 1/13 mart.1881 (f.
163 - 165).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Scrisoare baron Haymerle
către contele Hoyos la Bucureşti, 21
apr. 1881 (f. 132 - 135).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Scrisoare George Ghica
către Min. Af. Str. (Eugeniu Stătescu)
în legătură cu trimiterea actelor
referitoare la această chestiune
(memoriul lui M. Kogălniceanu,
protocoale, memoriul lui I.Ghica, note
din presa maghiară), 5/15 aug. 1881
(f.209 - 210) şi scrisoarea cabinetului
Min. Int. în această problemă (f. 136 137).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Proiect servind ca punct de
pornire pentru un nou avant-proiect
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
313
62
V/4
62
V/4
62
V/4
63
V/5
64
V/6
65
V/1
65
V/1
65
65
V/1
V/1
65
V/1
65
V/1
în chestiunea Dunării, 14 aug. 1881
(f.10-12).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Scrisoare adresată Min.
Af.Str. În această chestiune (inclusiv
se prezintă poziţia Austriei, Angliei,
Franţei); date despre schitul
românesc de la Muntele Athos, 29
aug. 1881 (f.140-143).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Telegrame cifrate, scrisori
trimise Min. Af.Str. De George
M.Ghica, Sofia (f.103); Rosetti (f.102,
104); C. Esarcu, Sofia (f.189-198,
205-206); M. Pherekyde, Paris (f.9798, 100-102, 173-174,177-182, 213);
Vârnav Liteanu, Berlin (f.19);
I.Bălăceanu, Viena (f.14-15, 175176,179-180); I.Ghica, Londra (f.2223, 94-96,99).
Documente referitoare la chestiunea
Dunării: Mss. (fragmente) în legătură
cu chestiunea Dunării, lucrările
Comisiei Europene, Tratatul de la
Berlin şi poziţia României; "Tabla de
materii chronologică a actelor
justificative", 1903.
Acte ale Fundaţiei "M.Kogălniceanu":
Corespondenţă, foi de vărsământ,
adrese, note ş.a. în legătură cu
subscripţiile pentru ridicarea
monumentului lui M.Kogălniceanu.
Lucrare (în şpalt) despre
M.Kogălniceanu, cu documente în
anexă şi mss.
Telegramă Suzana Paladi M.Kogălniceanu, 6 iul. 1885.
Acte Vasile M.Kogălniceanu.
Corespondenţă primită de la: Adresa
primăriei comunei Huşi privind
ştergerea sa de pe lista electorală a
Colegiului I, 16 febr. 1885.
Nesemnată (un francez îi
împărtăşeşte poziţia sa democratică),
14/22 mart.1897.
Scrisoare Paul Bujor, 27 oct. 1899.
Scrisoare Theodor I.Bărloiu, 25 sept.
1905.
Scrisoare Thoma Dragu (în
chestiunea răscoalei ţăranilor şi
reeditarea broşurei sale), 18 ian.
1908.
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1880 - 1881;
1903
1935
469
183
1863-1908
1863-1908
1863-1908
1863-1903
1863-1903
1863-1903
286
65
V/1
65
V/1
65
V/1
65
V/1
65
V/1
65
V/1
65
V/1
65
V/1
66
VI/2
67
VI/3
68
VI/4
69
VI/5
70
VI/6
Invitaţie la Clubul conservator din
Iaşi.
Memoriu înaintat Judecătorului de
instrucţie al Tribunalului Dorohoi în
legătură cu broşura lui Vasile
M.Kogălniceanu, "Către săteni",
1907.
"Monitorul Oficial" (copie), 1863;
1865.
Mss. Gerhard de Amyntor, Cismol:
souate".
Extract după minutele Tribunalului de
Comerţ, Departamentul Sena-Paris
pentru starea de faliment a lui Mihail
Pişca, fabricant de acumulatori
electrici, domiciliat în Franţa, 6 dec.
1901.
Mss. Diverse aparţinând lui Eugeniu
Stătescu: memorii, atestat de studii,
declaraţii.
Memoriu adresat Decanului Baroului
avocaţilor jud. Ilfov, în privinţa
legăturilor dintre Weintraub,
Samuely, Jacobsohn şi Steru.
Discurs rostit în Adunarea Clubului
conservator din Botoşani de I.Softa,
25 august 1899.
Planuri ale unor instituţii de
învăţământ (universitate,
conservator, şcoli - de fete, de băieţi,
liceu) editate de Min. Just., Culte şi
Instr. Publ.
Acte ale Fudaţiei "M.Kogălniceanu":
Corespondenţă primită; plăţi în cursul
exerciţiului 1947/48; lucrarea tipărită
cu prilejul dezvelirii monumentelor lui
Al. I.Cuza şi M.Kogălniceanu la Iaşi:
"Cuza Vodă şi Mihail Kogălniceanu în
chestia evreiască", Ed. uniunea
Evreilor Pământeni.
Acte financiare (Banca Elveţiană Mihail I.Kogălniceanu); act vânzarecumpărare (acelaşi cumpără de la
Alexandrina Florescu conacul "De la
gară" - Jilava).
Listă (generală, statistică) cuprinzând
numărul cărţilor şi caracterul lor din
Biblioteca Fundaţiei
"M.Kogălniceanu".
Acte financiare (Banca Elveţiană N.P.Ioanid).
1863-1903
1863-1903
1863-1903
1863-1903
1863-1903
1863-1903
1863-1903
1863-1903
3
1946-1948
104
1928
22
sec.XX
1
1928-1929
16
71
VI/7
72
VI/8
73
VII/1
74
VII/2
75
VII/3
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
Acte relative la Fundaţia "Mihail
Kogălniceanu": membrii Consiliului
de conducere (printre ei:
M.Sadoveanu, Lucreţiu Pătrăşcanu,
P. Constantinescu-Iaşi, D.Gusti,
C.Daicoviciu); localul Fundaţiei;
probleme gospodăreşti şi financiare;
corespondenţă cu Min. Artelor;
declaraţii.
Acte financiare Banca Vultur Fundaţia "M.Kogălniceanu".
Corespondenţă primită de Mihail I.
Kogălniceanu (familială).
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu":
chitanţe, facturi, corespondenţă (în
privinţa reînhumării osemintelor lui
Al.I.Cuza la Curtea de Argeş).
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu":
Corespondenţă Mihail I.Kogălniceanu
primită de la diverşi (reprezentanţii
Băncii "Româno-Franceză;
Societatea "Comerţul Forestier");
factură; "Monitorul Oficial", nr.131, 15
iun. 1926 (2 exemplare).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu şi semnată de: Carl
Maagan, Sibiu, 24 sept. 1864.
G.Ionescu, Geneva, 9/21nov. 1864
(solicită sprijin în vederea urmării
studiilor agricole în străinătate).
Redacţia ziarului "Reform", Viena, 10
nov.1864.
Agenţia şi Consulatul General al
Italiei, 11/23 dec.1864.
Reprezentantul "Exposicion universal
de 1867. Comision Regia espanola
en Paris", 7 oct. 1867.
Zarifi Zafiropulos (relaţii cu Turcia),
21 ian./2 feb.1869.
C.Nica, fost profesor la Seminarul din
Huşi (solicită catedra de lb.română
de la Colegiul Louis-le-Grand, "unde
aproape 100 de copii români uită
româneşte), 29 aug.1869.
Eugene Par (director, redactor), Paris
(probleme de instrucţie şi educaţie),
23 nov. 1869.
Gr. Mălinescu, Aaachen (solicită
ajutor bănesc pentru continuarea
studiilor la Politehnică).
C.Antonescu, Fontainbleau (despre
chestiuni forestiere şi învăţământ în
1945-1948
40
1947-1948
4
1924-1929
42
1938-1948
8
1926-1926
101
1864-1888
86
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
acest sens), 15 mart. 1877.
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
76
VII/4
C.Mărăcineanu, Paris (relaţii cu
Franţa), 31 mai 1877.
Louis de Zoviedinek-Sudenhorst
(despre drumul de fier PredealPloieşti), 2 aug.1877.
Directorul ziarului francez "Le
Danube", 17 sept. şi 15 oct. 1877.
D'Aragon, directorul publicaţiei
"Tablettes d'un spectateur"
(orientarea relaţiilor românofranceze; Maria Rosetti, Babu
Gănescu), 28 sept. 1877.
Colonelul Fălcoianu ş.a. (în legătură
cu războiul de independenţă), 1877.
D.I.Sterk (?), Viena (mulţumeşte lui
M.Kogălniceanu şi regelui Carol I
pentru conferirea gradului de cavaler
al ordinului "Steaua României"), 24
nov. 1878.
Redacţia ziarului "Der Osten", Viena,
1878.
Societatea academică "România
Jună" (solicită sprijin material care să
se adauge venitului societăţii destinat
cabinetului de lectură şi pentru
membrii lipsiţi de mijloace), Viena,
ian 1880.
Aristide Marre, Paris. Ca secretar
general al Societăţii academice indochineze se referă la traducerea
lucrării "Makota radja-radja" ş.a, 9
apr. 1881.
Eugen Gougade, Paris, 10 mart.
1883.
Adresă a notarului Ath. Topalofu
(pentru primarul I.Milea) în legătură
cu documentele moşiei lui
M.Kogălniceanu, care se învecina cu
moşia răzeşilor din Leuşeni, 8 apr.
1888.
Alte scrisori, nesemnate,
fragmentare, ilizibile.
Corespondenţă diversă; printre
semnatari: Gr. Em. Lahovary,
Bruxelles, 1883; ing. Charles
Knackstead, Belgrad, 26 feb. 1885;
arhimandritul Darie Tannoveţchi,
Suceava, 2 nov. 1885, ş.a.
Acte în legătură cu expoziţia de la
Viena, 1873.
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
1864-1888
76
VII/4
77
VII/5
78
VII/6
79
VII/7
80
VII/8
81
VII/9
82
VIII/1
83
VIII/2
84
VIII/3
85
VIII/4
86
VIII/5
87
VIII/6
88
VIII/7
89
VIII/8
Petiţie în legătură cu procesul lui
M.Kogălniceanu cu Teodora Iliena
Volkova, 1886.
Adrese ale Societăţii "Titan" materiale de construcţii (chestiuni
financiare).
Corespondenţă diversă (în bună
parte familială) primită de Mihail
I.Kogălniceanu.
Acte financiare, adrese, scrisori;
"Gazeta licitaţiilor", nr. 400, 4 iul.
1937, referitoare la Băile Tuşnad.
Facturi, bonuri (Tipografiile Române
Unite, Librăria Ciurcu, Banca
Elveţiană de depozite din România
ş.a.); scrisori (unele familiale) primite
de la Mihail I.Kogălniceanu.
Mss.lucrării lui Vasile
M.Kogălniceanu "Apărarea mea"; îşi
prezintă atitudinea şi acţiunea în
chestiunea agrar-ţărănească.
Corespondenţă Banca Marmorosch
Blank - Mihail I.Kogălniceanu, New
York pe chestiuni financiare.
Corespondenţă Banca Marmorosch
Blank (Mihail I.Kogălniceanu) Anglo-Austrian Bank, Viena.
Corespondenţă Mihail I.Kogălniceanu
- Anton Bibescu privind chestiuni
financiare, politice; informaţii diverse;
probleme particulare.
Corespondenţă diversă (particulară,
dar şi oficială pe chestiuni financiare
legate mai ales de banca
Marmorosch Blank; vederi diverse;
paşaport Mihail I.Kogălniceanu;
fotografii, ghid.
Corespondenţă către Mihail
I.Kogălniceanu (de la Banca
Marmorosch Blank ş.a.) convocarea
adunării generale a Uniunii
Societăţilor Române de Ajutor şi
Cultură din America.
Corespondenţă Banca Marmorosch
Blank - Mihail I.Kogălniceanu pe
chestiuni financiare.
Corespondenţă Banca Marmorosch
Blank - Mihail I.Kogălniceanu pe
chestiuni financiare.
Corespondenţă (în special Banca
Marmoroch Blank către Mihail
I.Kogălniceanu) privind probleme
1864-1888
1913
25
1938
33
1937
26
1926-1937
14
1908
140
1920-1921
44
1921
15
1921
25
1921
93
1921
8
1921
71
1920-1921
270
1919-1921
105
financiare.
90
VIII/9
91
IX/4
91
IX/4
91
IX/4
91
IX/4
92
IX/5
92
IX/5
92
IX/5
92
IX/5
93
IX/6
94
IX/7
94
IX/7
94
IX/7
94
IX/7
95
IX/1
Corespondenţă diversă (în special
Banca Marmorosch Blank către
Mihail I.Kogălniceanu) privind
chestiuni financiare; materiale de
propagandă comercială.
Documente diverse: Corespondenţă
L.Steege, 1861.
Proiect electoral pentru Principatele
Unite /1861/.
Proiect de lege pentru concesionarea
unui împrumut de 15 milioane franci
/1861/.
Proiect de instituire a unui credit
financiar /1868/; şi alte fragente, mss.
Documente diferite: Mss. Al ziarului
"Zimbrul", nr. 61, 19 martie 1856.
Scrisoare N.Mandrea - C.A. Rosetti.
Certificate, chitanţe, rapoarte, ordine
vânzare-cumpărare, donaţie,
cesiune, arendare, corespondenţă,
închirieri, planuri în legătură cu
proprietăţile familiei Kogălniceanu în
Dobrogea, 1879-1930.
Menu la restaurantul din pavilionul
românesc din Expoziţia română de la
Paris, 1937.
Corespondenţă oficială a Fundaţiei
"M.Kogălniceanu", privind mai ales
chstiuni financiare, 1946-1947.
Acte financiare Mihail I.Kogălniceanu
- Banca Rahova Bragadiru.
Corespondenţă Vasile
M.Kogălniceanu cu Legaţia austroungară la Bucureşti; Min. Finanţe ş.a.
Memoriul lui Vasile M.Kogălniceanu
şi a soţiei sale Eliza în legătură cu
locuinţa lor.
Extras din ziarul "Prezentul", nr.
501/1907 cu articolul "Cazul
Kogălniceanu".
Tabel: populaţia pe naţionalităţi;
material dactilo "Cuvântul" lui Alpor
Leibovits Chaiem Silberstern" pentru
"Furnica" sau alte publicaţii.
Răspunsuri la chestionarul ce face
obiectul adresei inspectorului
domenial Vasile M.Kogălniceanu
întocmite de primăriile comunelor jud.
Tulcea, 1901.
1920-1921
182
1861-1868
84
1861-1868
1861-1868
1861-1868
1856 - 1947
161
1856 - 1947
1856 - 1947
1856 - 1947
1935-1941
102
1906-1926
17
1906-1926
1906-1926
1906-1926
1901; 1947
100
95
IX/1
96
X/2
97
X/3
98
X/4
98
X/4
98
X/4
99
X/5
99
X/5
99
X/5
100
X/6
101
X/7
102
X/8
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu":
corespondenţă particulară; delegaţie,
chitanţă ş.a. referitoare, mai cu
seamă, la reînhumarea osemintelor
lui Al.I.Cuza şi M.Kogălniceanu la
Iaşi, 1947.
Acte ale Fundaţiei culturale "Mihail
Kogălniceanu": corespondenţă,
bonuri de primire, liste privind
publicaţiile vândute sau donate.
Documente de "casă" ale Fundaţiei
"M.Kogălniceanu": bonuri, chitanţe,
tabele, borderouri.
Corespondenţă Mihail I.Kogălniceanu
în legătură cu alegerile şi activitatea
Partidului poporului - Sibiu, 1933.
Act de constituire (nesemnat,
neştampilat) al Fundaţiei culturale
"Mihail Kogălniceanu", 1935.
Documente ale Fundaţiei
"M.Kogălniceanu": acte financiare,
corespondenţă, 1946-1947.
Acte (vânzare-cumpărare, arendare)
vizând pământul deţinut de
M.Kogălniceanu în comuna
Ghelingea, 1884.
Notificări făcute lui C.Kogălniceanu,
consul la Cernăuţi, Dimitrie şi Adela
Miclescu, tutorii minorului Mihail
I.Kogălniceanu, Vasile
M.Kogălniceanu referitoare la creanţe
contra lui M.Kogălniceanu cesionate
de H.Leibovici (şi acesta lui
C.Kahane); şi alte acte (ipoteci,
cesiuni, creanţe, notariale, juridice)
privind situaţia financiară a familiei
Kogălniceanu.
Harta căilor de comunicaţie din jud.
Constanţa, Min. Lucr. Publice, 1908.
Acte de arendare încheiate de
M.Kogălniceanu privind terenuri
dobrogene în comunele Iari Ghiol,
Tograk Iari-Mangalia.
Acte de schimb şi procură încheiate
de M.Kogălniceanu pentru terenuri
dobrogene în comunele Iari Ghiol,
Tusla-Mangalia.
Notiţe şi schiţe cu privire la unele
proprietăţi imobiliare ale familiei
Kogălniceanu; acte de vânzarecumpărare şi altele (certificate;
notificări, procură, cesiune) privind
1901; 1947
1945-1947
30
1947-1948
45
1932-1947
44
1932-1947
1932-1947
1884-1908
64
1884-1908
1884-1908
1883
42
1883
50
1879-1910
55
casă în Constanţa, terenuri
dobrogene.
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/9
103
X/)
103
X/9
Materiale politice, electorale:
Dezbaterile parlamentare, 18
feb.1886 (şpalz): M.Kogălniceanu şi
I.C.Brătianu.
Foaie volantă "Uniunea votului
universal", semnată (autograf) de
Vintilă C.A. Rosetti, Vasile
M.Kogălniceanu, C.Arghir,
C.Popovici, M.Moisescu, G.Lambru,
V.G.Morţun, col. V.Obedeanu, Al.
Ionescu, C. Dobrescu, Ion Buzdugan,
I. Nădejde.
Afiş anunţând un posibil minister
N.Fleva după căderea guvernului
D.A.Sturdza.
"Către domnii alegători ai Colegiului
II din capitală", semnat Vasile
M.Kogălniceanu.
Invitaţie adresată de şeful Partidului
Conservator, Gh. Gr.Cantacuzino, lui
Vasile M.Kogălniceanu, pentru a lua
parte la întâlnirea publică de la sala
"Dacia" din 20 ian. 1902.
Carte poştală cu candidaţii Uniunii
Democratice şi ai Partidului
Naţionalist Democrat pentru jud. Ilfov
şi programul P.N.D. - 1910.
Foaie volantă: "Cea mai mare
sărbătoare naţională în primejdie.
Proiectul asupra repausului duminical
şi ziua de 24 Ianuarie", de Vasile
M.Kogălniceanu.
"Partidul Naţionalist Democrat către
alegătorii Colegiului III din Cameră
din Prahova pentru candidatura d-lui
Vasile M.Kogălniceanu", ian. 1914.
Carte poştală semnată de g-ral Al.
Averescu. Anunţă preluarea de către
Vasile M.Kogălniceanu a conducerii
organizaţiei Partidului Poporului din
jud. Vlaşca.
Adresă a ziarului "Românul de
duminică" (directori Vintilă
C.A.Rosetti şi Vasile
M.Kogălniceanu) prin care se anunţă
apariţia şi obiectivele publicaţiei.
Exemplar din ziarul "Sadayi Millet"
(Vocea Naţiunii) sub direcţia lui
Vasile M.Kogălniceanu (an. I, nr. 6,
1886-/1920/
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
1886-1920
20
29 mart. 1898).
103
X/9
104
X/10
104
X/10
104
X/10
105
X/11
106
X/12
106
X/12
107
X/13
107
X/13
108
X/14
108
X/14
108
X/14
108
X/14
108
X/14
Demisia lui Vasile M.Kogălniceanu
din juriul Comisiunii secţiei XII a
Expoziţiei Societăţii Agrare, 21 sept.
1904.
Certificat de plată către stat a
datoriilor pentru moşia Chenge-Ilanlic
(Mangalia) de către arendaşi (datorii
ale lui M.Kogălniceanu pentru
perioada 1885-1891).
Notiţe privind acte ale tribunalelor
Constanţa şi Mangalia.
Mss. Referitor la memoriul "Uniunii
Evreilor Rământeni" supus regelui.
Chitanţe, bonuri, adeverinţe, notiţe
pentru diverse materiale primite de la
Fundaţia "M.Kogălniceanu".
Mss.referitoare la aşezarea
documentelor Fundaţiei
"M.Kogălniceanu" în lăzi.
Acte diverse: notiţă cu privire la
iconomul Ioan Bobulescu; scrisoare
g-ral M.Cristodulo Cerchez către
M.Kogălniceanu (în favoarea lt.col.
G.Teleman), Craiova, 19 mart. 1880;
scrisoare N.Corivan către Mihail
I.Kogălniceanu, 24 apr.1948; adresă
a Băncii Vulturul.
Notă explicativă pentru
rechiziţionarea unui imobil pentru
Fundaţia "M.Kogălniceanu".
Notiţe diverse despre articole istorice;
listă de cărţi.
Corespondenţă; printre semnatari:
Adunarea acţionarilor Fabricii de
mobilă Iacov şi Iosif Kohn. Viena,
1/14 iul.1906 (lb.rusă şi germană).
Invitaţie la şedinţa Comitetului
Clubului conservator-democrat din
Bucureşti, 17 ian. 1912.
Societatea Căminul doamnelor
asociate "Vatra noastră", 20 mai
1930.
Notă a organizaţiei Sibiu a Partidului
Poporului, 28 nov. 1933.
Chitanţe, adrese, note ale Societăţii
"Mica", Băile Tuşnad; scrisoare către
Min. Arte (în legătură cu planurile
imobilului Fundaţiei
"M.Kogălniceanu" din Şos. Kisseleff,
1886-1920
1897-/după
1914/
1897-/după
1914/
1897-/după
1914/
9
1943-1947
17
1880-1948
27
1880-1948
/1947/
7
/1947/
1906-1947
1906-1947
1906-1947
1906-1947
1906-1947
34
22 iul. 1947); cărţi de vizită; extras
din revista "Însemnări ieşene" (an I,
vol. XII, nr.2); notiţe despre Voltaire
ş.a.
109
X/15
109
X/15
109
X/15
109
X/15
109
X/15
109
X/15
110
X/16
110
X/16
110
X/16
Scr. N.Gane - D.A.Sturdza. Slănic, 7
aug. 1895; Iaşi, 12 mai 1904.
Scr. Em.Gârleanu, secretar la
"Biblioteca Românească". Ed. Socec
- Vasile M.Kogălniceanu. Bucureşti,
12 nov. 1908 (privind tipărirea operei
lui M.Kogălniceanu în ediţie de
popularizare).
Corespondenţă trimisă lui
M.Kogălniceanu (Min.Int.) de
M.S.Flondor (prefectul jud. Putna):
1978 (cu caracter personal); 1979,
1880 (privind chestiuni politice şi
administrative).
Scrisori dr. I.Frankel - Caterina
Kogălniceanu: 1860, 1864 (în
legătură cu activitatea politică a
soţului acesteia).
Corespondenţă trimisă lui
M.Kogălniceanu de Dimitrie Ghica:
1869 (privind chestiuni politice,
administrative); 1878 (în legătură cu
sprijinul primit - bani, obiecte - din
partea transilvănenilor şi
bucovinenilor; roagă să-şi retragă
demisia din consiliul de administraţie
al Societăţii de asigurare generală
din România); altele - 6 scrisori nedatate.
Scrisori (8) Gr.Ghica M.Kogălniceanu, 1848-1849; însoţite
de transcrieri recente.
Scrisoare primită de M.Kogălniceanu
din Viena, 1865 (relaţii cu Moscova).
Telegramă Al.Averescu - Vasile
M.Kogălniceanu, 12 dec. 1919.
Acte Mihail I.Kogălniceanu
(corespondenţă diversă, cărţi de
vizită, chitanţe).
1848-1908
65
1848-1908
1848-1908
1848-1908
1848-1908
1848-1908
1865-1928
1865-1928
1865-1928
16
111
X/17
112
X/18
113
X/19
114
X/20
114
114
X/20
X/20
115
X/21
Corespondenţă (scrisori, telegrame,
depeşe) primită de M.Kogălniceanu:
Printre semnatari: Dr. Gluk, 6 nov.
1963. A.G.Golescu, Alex. C.Golescu,
1864; Ştefan Golescu /nedatată/
(privind chestiuni politice). Av.Petre
Grădişteanu, 1867, 1869, 1876 (în
chestiuni personale; politiceadversari, personalităţi, alegeri
Ialomiţa). H.Goldnes, tipograf, 18641868. Menelas Ghermani, 1865
(chestiuni juridice). V. Grigoroviză,
profesor la Academia Teresiană,
Viena, 23 sept. 1869 ("condiţiile" sale
pentru ajutorul acordat tinerilor
susţinuţi de Min.Cultelor din
România). Dr. G.Guyan, Paris, 24 şi
31 ian. 1891. Scrisoare
M.Kogălniceanu - I. Kalinderu, 11 mai
1891 (solicită adresa dr. Guyan).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu. Printre semnatari:
Pantazi Ghika /nedatate/ (chestiuni
diverse, politice, inclusiv o interpelare
adresată Min. Lucr. Publice). I.Ghica,
10/22 apr. 1874 şi nedatată
(chestiuni politice, electorale în jud.
Dâmboviţa); Londra, 8 nov. 1882; 14
feb. 1883; 24 mai 1884 (diverse,
politice, relaţii româno-sârbe ş.a.).
August Treboniu Laurian,
preşedintele Societăţii Academice
Române, 4 iul. 1875 (îi transmite
mss. lucrării lui I.Ghica despre Ioan
Câmpineanu).
Acte de vânzare şi arendare
(proprietari M.Kogălniceanu ş.a.) a
unor terenuri dobrogene.
Acte diferite - chitanţe, note de plată,
corespondenţă de familie sau
oficială, citaţii, proces-verbal, notiţe,
cărţi de vizită ş.a. - ale lui
M.Kogălniceanu sau primite de la
diverşi.
Filă dintr-o carte religioasă veche în
limba română (litere chirilice).
Fragment de ziar în limba franceză.
Scrisori (48 plus un fragment) Maria
Negri (Dausch) şi Alfred Dausch
către Nicoale Negri (familiale ş.a.)
1863-1891
54
1874-1884
50
1883
12
1924-1947
58
1924-1947
1924-1947
1872-1876
111
116
X/22
117
XI/1
118
XI/2
118
XI/2
118
XI/2
119
XI/3
120
XI/4
121
XI/5
122
XI/6
123
XI/7
124
XI/8
124
XI/8
Scrisori, invitaţii (pentru vânzarea
colecţiei M.Kogălniceanu la licitaţie);
cărţi de vizită (unele dedicate lui
M.Kogălniceanu) ale lui A.D.
Xenopol, căpitan Florescu,
D.Brătianu, Al.I.Cuza,
C.C.Cantacuzino, Ion Kalinderu,
Vintilă C.A.Rosetti, g-ral
I.Em.Florescu, Vasile Maniu ş.a.
Scrisori (2) dr. Vârnav M.Kogălniceanu vizând chestiuni
politice (Vasile Sturza, Manolache
Costache Iepureanu; art. 46 al
Convenţiei de la Paris).
Scrisoare G.Sion şi G.Berea către
N.Iorga privind "proiectul de statute"
al Partidului Naţionalist Democrat.
Bacău, 8 apr. 1914.
Bilet de intrare la Adunarea
Deputaţilor la loja preşedinţială al lui
N.Iorga, 27 ian. 1920.
Mss. N.Iorga: "Spre o biserică nouă"
(şi în legătură cu investirea
mitropolitului Moldovei; cerinţele
regalităţii).
Act de botez (original şi copie)
eliberat de arhimandritul Iosaphat,
preot la Biserica Română din Paris
pentru Elisa Pulcheria Rallety, 31
ian/12 feb.1861; naşa de botez:
Elena Bengescu.
Scrisoare Petru Missir - Th. Rosetti.
Iaşi, 28 nov. 1898 (chestiuni familiale,
financiare).
Scrisoare Alexandru Barbu Ştirbey,
Buftea, 9/21 mai. Despre o întâlnire
pe care trebuia să o aibe la minister
(Min.Lucr.Publ.).
Scrisoare Barbu Ştirbey /D.A.Sturdza/. Tg.Ocna-Dărmăneşti,
17/29 iun.1896 (în lb. Franceză).
Chestiuni personale.
Scrisoare A.Stolojan, Min.Just. M.Kogălniceanu, Min.Int. 20 aug.
/1879/ (investigaţii privind unele
denunţuri prin scrisori).
Scrisoare Paulina V.Alecsandri - dr.
C.I.Istrati /1914/, despre o donaţie
către Academia Română.
Scrisoare Paulina V.Alecsandri - dr.
C.I. Istrati. Mirceşti, 28 iunie 1915
(despre reparaţia casei; sprijinul lui
Jumătate
sec. XIXprima
jumătate
sec.XX
209
/după 1860/
4
1914-1920
3
1914-1920
1914-1920
1861
3
1898
3
/1888/
2
1896
2
1879
2
1914-1915
4
1914-1915
I.Bianu şi al arhitectului Dumitrescu).
124
XI/8
125
XI/9
126
XI/10
126
XI/10
127
XI/11
127
XI/11
128
X/12
129
XI/13
130
XI/14
131
XI/15
132
XI/16
133
XI/17
Planul terenului ocupat de casa (cu
anexe) şi mormântul lui V.Alecsandri
de la Mirceşti.
Scrisoare P.Balş. Iaşi, 17 mart. 1886
(în lb. Franceză). Chestiuni politice
(este invocat L.Catargiu).
Scrisoare contesa Elena Sturdza M.Kogălniceanu, vornic. Iaşi, 15/27
nov. 1859 (în lb.franceză). Chestiuni
politice şi familiale.
Scrisoare contesa Elena SturdzaEcaterina Kogălniceanu. Vaslui, 29
dec. 1860 (în lb.franceză). Chestiuni
familiale şi politice.
Scrisoare către L.Steege, nedatată ,
privind o pensie şi alte lucruri legate
de familia Burada.
Acte privind incidentul cu vagonul de
război austriac "Taurus" în portul
Giurgiu, în care s-a implicat şi
G.Manu, Min.Răzb. iul. 1869.
Scrisoare către d-na Negri, nedatată.
Notă scrisă despre o orfană (Maria).
Telegramă L.Steege, Londra George Grecianu, Fălticeni. 3 iul.
1864.
Scrisoare G.Dem.Teodorescu - Spiru
Haret în legătură cu solemnitatea
patronului liceului. 18 nov. 1887.
Scrisoare Petru Suciu, profesor şi
rector Universitatea din Iaşi, 16 ian.
1877 (răspuns la unele întrebări).
Scrisoare George Panu D.A.Sturdza, 18 mai /?/ despre o
nedreptate făcută lui de Primăria
Capitalei.
Scrisori dr. I.Neagoe către
Th.Rosetti, preşed. Consil.Min.,
Gradisca (Austria), 20 şi 27 iul. 1888,
Padova, 17 aug. 1888; Brescia, 1
sept. 1888 (despre misiunea sa:
probleme diplomatice, descrierea
stărilor de lucruri din Austria şi Italia,
mai cu seamă sanitare, economicosociale, politice).
Depeşă telegrafică Hurmuzaki-Elisa
Sturdza, Cernăuţi, 14 mai 1855
(chestiuni personale).
1914-1915
1886
2
1858-1860
6
1858-1860
1869
6
1869
1864
3
1887
2
1877
2
2
1888
32
1855-1886
4
133
XI/17
134
XI/18
135
XI/19
136
XI/20
137
XI/21
137
XI/21
137
XI/21
137
XI/21
138
XI/22
138
XI/22
139
XI/23
Scrisoare Eudoxiu Hurmuzaki M.Kogălniceanu, Cernăuţi, 7 mart.
1886 (îl roagă să sprijine transferul
unui tânăr de la CFR Iaşi la
Bucureşti.
Scrisoare Edouard Thierry,
administratorul Comediei Franceze,
către Francois Jules Got, comediant
francez, paris, 25 mart. 1864.
Examinând comedia lui V.Alecsandri
"Les Bonnets de la Comtesse" prezentată prin Got - se pronunţă
contra primirii ei şi o restituie; laudă,
tutuşi pe autor.
Scrisoare semnată de A.D.Holban.
Vaslui, 13 ian. 1880 (descrie situaţia
creată pe plan local după alegeri;
manevrele politicianiste.
Scrisoare R.Toffer - Grigore Suţu.
Geneva, 28 august 1836 (chestiuni
personale, de natură literară şi
istorică-politică).
Scrisoare către prinţul Alexandru
Callimachi adresată de nepotul său.
Iaşi, 27 feb. 1829 (chestiuni
personale, familiale).
Scrisoare semnată de A.de Sturdza,
Basarabia, 15 oct. 1851 (situaţia
impozitelor şi exportul produselor în
Galiţia, Bavaria, Anglia, Belgia).
Act contractual pentru reparaţii casă
încheiat de prinţul Dimitrie
Cantacuzino, /1866/.
Scrisoare M.Sadoveanu, 28 mai
1939.
Scrisori I.Strat. Paris, 18 şi 25 mart.
1869 (anunţă că trimite mai multe
publicaţii pariziene; se referă la
chestiuni politice în Franţa; probleme
personale.
Fragment dintr-un raport al lui I.Strat
trimis Min.Ext. de la Paris
(întrevedere înb legătură cu
chestiunea evreiască).
Corespondenţă Tocarski (Izmail) M.Kogălniceanu despre chestiuni
politice; relaţii cu Rusia ; despre
Basarabia, Galaţi ş.a.
1855-1886
1864
3
1880
2
1836
7
1829-1866
7
1829-1866
1829-1866
1829-1866
1869
5
1869
1864
10
140
XI/24
141
XI/25
141
XI/25
142
XI/26
143
XI/27
144
XI/28
145
XI/29
Scrisori Leonida Sterea către
M.Kogălniceanu, 21 dec. 1874;
Tulcea, 12/24 dec. 1883; Tulcea, 14
ian. 1884; Tulcea, 22 apr. 1884;
Tulcea, 10 apr. 1885; Galaţi, 15/27
febr. 1888: roagă să fie numit în
postul pe care-l ocupă V.Botezatu;
informează în legătură cu acţiunea sa
de apărător la procesul turcului
Ibrahim Ali de la tribunalul de Apel
din Tulcea; atrage atenţia asupra
unui articol despre Dobrogea din
ziarul "Poşta"; solicită sprijin pentru
un proces ce-l avea de susţinut la
Curtea de Apel Bucureşti.
Scrisoare I.Sion - Vasile
M.Kogălniceanu, Brăteşti, 14 sept.
1903 (solicită sprijin - prin Constantin
M.Kogălniceanu, consul - în
legalizarea unor acte ale familiei
Şeptilici, acte aflate la Odessa.
Scrisoare I.Sion - dr. I.Istrati, Brăteşti,
/1906/ (despre o sabie găsită şi pe
care dereşte să o predea Expoziţiei
Naţionale.
Scrisoare col. Gh. Slăniceanu, şeful
Statului Major al Armatei M.Kogălniceanu, Min.Int. (referitoare
la aprovizionarea armatei române
prin Serbia; să se afle vederile
guvernului sârb "în cazul când
armata ar fi nevoită să opereze în
regiunea cuprinsă între Dunăre şi
frontiera Serbiei").
Scrisoare Toma Stelian, de
recomandare pentru ocuparea unui
post de magistrat; se fac referiri şi la
D.A.Sturdza.
Scrisoare N.Scheletti M.Kogălniceanu. Bucureşti, 17
aug…. Despre situaţia guvernului şi a
Partidului Liberal; cu referiri la
I.C.Brătianu, C.A.Rosetti,
N.Kretzulescu, P.S.Aurelian.
Scrisoare N.Rucăreanu - Cristian
Tell. Câmpulung, 7 mai 1883 (cu
referiri la G.Vernescu), însoţită de
poezia întitulată "La cetatea Brăilei".
XI/30
Scrisoare Spiru Haret, Min.Instr.
Publ. Şi Culte - Vasile
M.Kogălniceanu. Buşteni, 4
aug.1902. Se referă la articolele
146
1874-1888
12
1903-1906
3
1903-1906
1877
2
1904
2
/1870-1872/
2
1883
2
1902
2
147
XI/31
147
XI/31
147
XI/31
148
XI/32
149
XI/33
150
XI/34
150
XI/34
ultimului referitoare la politica în
învăţământ preconizată de Haret
(rolul învăţătorului la sate, fermele
model, rolul Casei Şcoalelor,
proiectul de lege privind Băncile
populare).
Scrisoare P.S.Aurelian M.Kogălniceanu. Pantelimon, 11/23
iul. 1865 (despre unelte de arat).
Scrisori N.Haggi-Nicola M.Kogălniceanu. Galaţi, 24 febr.
1869, 10 nov. 1874 (semnată şi de
George P.Mantu), 24 mart. Şi 21 mai
1876. Chestiuni politice, inclusiv
locale (Partidul Liberal şi guvernul,
judecarea unor membri ai Partidului
Liberal, despre L.Catargiu,candidaturi
pentru alegeri); starea sănătăţii lui
Kogălniceanu (precară).
Scrisoare Al. Teriachiu M.Kogălniceanu. Gara Berheciu, 1
iun. 1889. Despre bugetul
Min.Externe (reducerea retribuţiei
delegatului român la Comisia
Dunării); cere o intervenţie în acest
sens, solicitând şi apărarea sa în
Cameră.
Scrisoare Hayder (ambasada Turciei
la Viena) - M.Kogălniceanu, Min.Int.
Viena, 5 iul. 1869 (în lb.franceză):
relaţii personale şi externe.
Scrisori W.C.Hegel - Constantin
M.Kogălniceanu. Berlin, 4/16 ian.
1913; Abbazia, 30 ian. 1914. Despre
un bust al lui M.Kogălniceanu aflat în
execuţie; întreabă dacă Bibicescu
mai e director la banca Naţională (în
lb.franceză).
Corespondenţă Ion Kalinderu M.Kogălniceanu. Bucureşti, 6 nov şi
2 dec. /?/ (chestiuni personale şi
despre activitatea la Academie).
Scrisoare Ion Kalinderu şi
N.Quintescu - Vasile
M.Kogălniceanu. Bucureşti, 23 iun.
1895. Mulţumesc, în
numeleAcademiei Române, pentru
editarea, în germană şi traducere a
lucrării lui M. Kogălniceanu
"Romanische oder Walachische
sprache und literatur" (publicată la
Berlin în 1883).
1865-1889
13
1865-1889
1865-1889
1869
2
1913-1914
4
/cca 1884/ 1895
8
/cca 1884/ 1895
150
XI/34
151
XI/35
152
XI/36
153
XI/37
154
XI/38
155
XI/39
155
XI/39
155
XI/39
155
XI/39
155
XI/39
Scrisoare Ion Kalinderu, preşedintele
Societăţii "Progresul silvic" - Vasile
M.Kogălniceanu. Bucureşti, 18 dec.
1895. Mulţumeşte pentru donaţia de
cărţi făcută societăţii.
Scrisoare S.G.Vârgolici V.Alecsandri. Iaşi, 24 mai 1874
(despre unele cuplete din "Barbu
Lăutaru").
Corespondenţă şi liste socoteli
(pentru Vasile M.Kogălniceanu)
trimise din Berlin lui M.Kogălniceanu
de A.Unglauben.
Scrisoare L.Bogdan M.Kogălniceanu. Grozăşti. 9 nov.
1863. Descrie împrejurările
"deplorabile" în care trăieşte şi îl
roagă să intervină pentru curmarea
acestor stări de lucruri.
Scrisoare R.Rânceanu - Broşteanu.
Calafat, 8 sept. 1869. Despre
activitatea revoluţionară şi naţională
dusă de Bogati şi Măcelariu în
Transilvania.
Contract pentru o moşie între răzeşi
şi Feodor Carga. 23 mai 1829.
Poezia (în mss.) "A m-elle Marie
Vasiliu", de V.Alecsandri.
Depeşe telegrafice şi referat adresate
de C.Librecht lui M.Kogălniceanu
(Min.Int.) în legătură cu prezenţa
necesară a lui Al.I.Cuza la
Constantinopol; chestiuni politice,
administrative (înfiinţarea unui
serviciu particular de diligenţă:
Ploieşti-Braşov; Bucureşti-Giurgiu).
1860-1865.
Referat (în rezumat recent al actului)
întocmit de şeful Diviziunii
contabilităţii în legătură cu verificarea
sumelor cheltuite de T.Maiorescu la
Internatul Gimnaziului şi Şcoala
preparandială de la Trei Ierarhi. 20
oct. 1871.
Scrisoare T.Maiorescu - Al.Holban,
Bucureşti, 1/13 iun. 1899. Solicită
date esenţiale ale vieţii şi activităţii lui
Holban (eventual şi despre răposatul
C.Hurmuzescu), întrucât scria pentru
"Enciclopedia română" a lui
Diaconovici articole despre oameni
politici români.
/cca 1884/ 1895
1874
2
1867-1881
11
1863
2
1869
2
1829-1899
17
1829-1899
1829-1899
1829-1899
1829-1899
156
XI/40
157
XI/41
157
XI/41
158
XI/42
159
XI/43
160
XI/44
160
XI/44
161
XI/45
161
XI/45
161
XI/45
Inventar de cărţile donate (în număr
de 47) de Mihail Kogălniceanu
Liceului "Andrei Şaguna" din Braşov.
6 iunie 1928.
Scrisoare Al.Moruzi M.Kogălniceanu. Galaţi, 12/24 sept.
1877 (în limba franceză). Despre
situaţia internă (aspecte politice,
sociale şi economice).
Scrisoare Al.Moruzi - Th.Rosetti, 6
mart. 1888. Îl roagă să fie
"interpretul" familiei lui către
Comitetul balului pentru Crucea
Roşie (trimite o ofrandă).
Scrisori G.Musicescu M.Kogălniceanu. Iaşi, 1 nov. 1879;
Iaşi, 16 mart. 1887. Îi trimite un
exemplar din compoziţia originală
întitulată "1-ul Concert"; precum şi 5
broşuri cu cântece bisericeşti (editate
cu sprijinul episcopului Melchisedec).
Mss. "Căsătoria mea religioasă", de
Const. Mille. Iaşi, 27 feb. 1883.
Scrisoare arhimandrit Melchisedec M.Kogălniceanu. Iaşi, 8 dec. 1861.
Se referă la starea precară a bisericii
Episcopiei din Huşi (monumentul lui
Ştefan cel Mare, consistoriu, casele
episcopiei etc.) şi cere măsuri de
restaurare şi înzestrare.
Telegramă episcopul Melchisedec M.kogălniceanu, Min.Int., Roman. 20
nov. 1879, de felicitare cu ocazia zilei
onomastice.
Scrisoare prefectul Poliţiei Bucureşti
(I.Marghiloman) - Min.Int.
(M.Kogălniceanu) 16 mai 1864, în
legătură cu cele 52 condici referitoare
la plebiscit.
Scrisoare prefectul Poliţiei Bucureşti
(I.Marghiloman) - Min.int.
(M.Kogălniceanu), 4 aug. 1864,
referitoare la prezenţa sa - la raport la Cotroceni.
Scrisoare I.Marghiloman M.Kogălniceanu, 22 iun. 1867.
Despre starea culturilor de cereale la
Dalilov; despre directorul în Min.Int.,
Paciurea, şi directorul Băncii
Otomane.
1928
2
1877-1888
5
1877-1888
1879-1887
4
1883
2
1861-1879
3
1861-1879
1864-1867
1864-1867
1864-1867
6
162
XI/46
162
XI/46
163
XI/47
164
XI/48
165
XI/49
166
XI/50
166
XI/50
167
XI/51
168
XI/52
168
169
XI/52
XI/53
170
XI/54
Scrisoare Petre Mavrocordat, deputat
- Grigore Vârnav, senator. Iaşi. 8 iul.
1867. Se referă la întrunirea de la
Roman a senatorilor şi deputaţilor
României (moldoveni), menită a găsi
mijloacele de înlăturare a "stării de
suferinţă" a naţiunii.
Scrisoare Petre Mavrogheni - către
un prieten, 2 apr. /?/ (în lb.franceză).
Îl invită să se întâlnească la minister.
Scrisoare prefectul jud. Fălciu Min.int. (M.Kogălniceanu). Huşi, 28
sept. 1869. Despre situaţia
administrativă şi juridică (în special a
primăriilor) din judeţ; realităţile din
oraşul Huşi şi din zonă.
Telegrame G.Mârzescu, prefect jud.
Iaşi - M.Kogălniceanu, Min.Int.
(chestiuni financiare, juridice,
administrative, electorale).
Scrisoare g-ral G.Manu, Min.Răzb. Th.Rosetti, Preş. Consil. Min., 27
nov. 1888. Solicită participarea şi a
altor militari la Te Deum-ul de la
Şcoala Militară la care va participa şi
regele.
Scrisoare Al. Marghiloman, Min.Int. Vasile M.Kogălniceanu, 4 iun. 1911.
Îl invită la o întâlnire la minister,
anunţându-l şi că a expediat ordinul
relativ la bustul lui M.Kogălniceanu.
Scrisori Al.Marghiloman,
Min.Lucr.Publ - Th.Rosetti, Preş.
Consil. Min., 26 nov.; 12/24
dec.1888, privind chestiuni politice.
Jurnalul Judecătoriei Iaşi în pricina
dintre Rucsandra Cavam şi Zoiţa
Cavam pentru 200 galbeni; cu anexe.
Scrisoare C.Moruzi - către un prieten,
23 dec. 1836 (în lb.franceză), privind
chestiuni politice şi personale (despre
contele de Cariero, situaţia din
Moldova).
Notiţă recentă despre moştenirea lui
Kogălniceanu în Basarabia.
Dosar acte chirilice pentru o pricină.
Acte Departamentul Trebilor
Dinlăuntru către pitarul Zamfir
Săndulescu pebntru scoaterea
oamenilor la lucru (drumuri).
1867
4
1867
1869
4
1869
5
1888
2
1888-1911
5
1888-1911
1840
35
1836
2
1836
1841-1859
15
1849
22
171
XI/55
171
XI/55
171
XI/55
172
XI/56
173
XI/57
173
XI/57
173
XI/57
Scrisori, telegrame, depeşe
telegrafice Calinic Miclescu,
mitropolitul Moldovei (din 1874
mitropolit primar al României) M.Kogălniceanu (Min.Int.), trimise în
intervalul 1863-1882, privind
chsetiuni bisericeşti, politice,
personale, felicitări cu ocazia
onomasticii.
Scrisoare Calinic, mitropolitul primatMihail Sturdza, prin intermediul lui
M.Kogălniceanu, ministrul României
la Paris. /iul.1880 - iul.1881/. Îi
solicită sprijinul pentru ridicarea unei
biserici ortodoxe în capitala Franţei în
locul unei capele existente.
Decizie a Sf.Sinod semnată de
Calinic, mitropolitul primat. Bucureşti,
20 iun. 1883.
Scrisori şi telegrame adresate lui
Ioan Kogălniceanu (una soţiei
acestuia, Adela), aflat la Drănceni, de
M.Kogălniceanu (şi în lb.franceză),
privind chestiuni familiale, financiare
(ipoteca pe moşia Râpile, vânzarea
caselor din Constanţa, achitarea
credituluifunciar); completată şi de
telegrame pe aceleaşi probleme
adresate tot lui Ioan Kogălniceanu de
Dimitrie Donici, Catinca
Kogălniceanu, Stoicescu.
Depeşă telegrafică Vasile Boerescu,
Min.Just. Al Munteniei M.Kogălniceanu, Min.Int. al Moldovei.
Bucureşti, 3/15 aug.1860 (în
lb.franceză). În legătură cu poziţia
comună în problema mănăstirilor
închinate adoptată în Comisia
Centrală de la Focşani.
Act de vânzare: V.Boerescu către
Cezar Bolliac, a tipografiei ziarului
"Naţionalul", pentru suma de 3.000
galbeni.
Note confidenţiale, scrisori,
telegrame V.Boerescu - către
M.Kogălniceanu (Min.Int.), către
prefecţi, preşedinţi ai cluburilor
liberale, privind alegerile pentru
Senat din aug. 1869.
1863-1883
29
1863-1883
1863-1883
1882-1890
16
1860-1879
32
1860-1879
1860-1879
173
XI/57
173
XI/57
173
XI/57
174
XI/58
175
X/59
176
XI/60
177
XI/61
177
XI/61
178
XI/62
179
XI/63
180
XI/64
Telegramă V.Boerescu. Min.Just. M. Kogălniceanu, Min.Int. 29 oct.
1869 (în lb.franceză). Informează
despre mesajele de felicitare trimise
de regina Angliei, împăratul Franţei şi
ţarul Rusiei la logodna principelul
Carol cu principesa Elisabeta.
Manifest al Comitetului electoral
liberal al Capitalei, semnat de
V.Boerescu şi Florescu, în
perspectiva alegerilor pentru
adunările de revizuire a Constituţiei
/apr./ 1879.
Scrisoare V.Boerescu, Min.Ext. M.Kogălniceanu, Min.Int., Bucureşti
/după iul. 1879/. Relaţii externe
(recepţia în onoarea primului ministru
al Bulgariei).
Scrisoare N.Bibescu M.Kogălniceanu, despre o întâlnire
care n-a mai avut loc.
Scrisori I.Bianu către Vasile
M.Kogălniceanu, 24 mai 1895; dr.
I.Istrati, 1 marti 1910; preşedintele
Academiei (nedatată) ş.a, cu referire
la activitatea Academiei Române.
Scrisoare Gr.Berindei M.Kogălniceanu. Caracal, 12 mart.
1869. Intervine pentru transferarea
fratelui lui - Nicolae - de la
escadronul din Rm.Sărat la Caracal.
Scrisoare Al.Beldiman M.Kogălniceanu (Min.Int.), 6 ian.
1865, în legătură cu îndepărtarea din
funcţie a poliţaiului de Olteniţa.
Scrisoare Al.Beldiman. Berlin, 2/14
oct. 1882 (în lb.franceză), cu
informaţii diverse transmise unui
coleg de misiune.
Scrisori Barbu Belu (văr cu Barbu
Catargiu) - M.Kogălniceanu, 22 oct.
1864 (în lb.franceză); 18 mart. 1867.
Situaţia politică (internă şi externă),
chestiuni financiare şi personale.
Cerere adresată lui M.Kogălniceanu,
Min.Ext., de Elena Beldimann. Iaşi,
iun. 1876, în legătură cu tipografia
Asachi.
Scrisoare (fragment, nedatată).
Viena, privind relaţiile politice externe
(Austro-Ungaria); telegramă, Viena,
13 ian. 1882 (în lb.franceză), pe
1860-1879
1860-1879
1860-1879
/până la
1879/
2
1895-1910
9
1869
4
1865-1882
4
1865-1882
1864-1867
6
1876
2
1882
2
probleme personale).
181
XI/65
181
XI/65
182
XI/66
182
XI/66
183
XI/67
184
XI/68
185
XI/69
186
XI/70
187
XI/71
Scrisoare Daniel C.Klein - Vasile
M.Kogălniceanu. Bacău, 25 ian.
1900. Solicită contracost colecţia
revistei "Propăşirea".
Scrisori Daniel C.Klein - I.C. Istrati.
Bacău, 17 oct. 1903 (anunţă că îi
trimite pentru Expoziţia naţională
broşura întitulată "Aniversarea Unirii
ţărilor române", având textul unei
conferinţe despre viaţa şi activitatea
lui C.Negri); 4 mart. 1905 (cu referiri
la Şcoala Nr.3 din bacău); 11 sept.
1906 (solicită un loc de silvicultor şef
cl.I în serviciul statului).
Scrisoare A.D.Xenopol, profesor
Univ. Iaşi - M.Kogălniceanu,
preşedintele Academiei Române
/apr.1889/. Mulţumeşte pentru
alegerea sa ca membru
corespondent al Academiei.
Ttelegramă A.D.Xenopol M.Kogălniceanu. Bucureşti, 17 mai
1911 (informează despre o studentă Lucia Rădulescu - care doreşte să
susţină o teză de doctorat asupra lui
M.Kogălniceanu, şi-l roagă să o
ajute); Iaşi, 28 iun. 1911 (solicită
scrisori şi acte de la mama sa);
nedatattă (solicită informaţii istorice
despre M.Kogălniceanu).
Scrisoare AlexandruZanne V.Alecsandri. Bucureşti, 26 mai 1871.
Despre starea sănătăţii lui
D.Bolintineanu, tot mai gravă.
Scrisoare C.Vivian - M.Kogălniceanu.
Bucureşti, 4 feb. 1875 (în
lb.franceză), cu caracter personal.
Scrisoare D.Văsescu - către un amic,
Iaşi, 10 oct. 1863 (exprimă speranţe
legate de o venire la putere a lui
M.Kogălniceanu.
Scrisoare A.Vernescu - către un
amic, 10 dec. 1876. Îl cheamă la
Bucureşti, unde sunt posibile
modificări politice.
Scrisoare P.Verussi M.Kogălniceanu. Sinaia, 19 aug.
1879 (în legătură cu portretele regelui
şi a reginei).
1900-1906
8
1900-1906
1889-1911
9
1889-1911
1871
2
1875
2
1863
2
1876
2
1879
2
188
XI/72
189
XI/73
189
XI/73
190
XI/74
190
XI/74
190
XI/74
191
XI/75
191
XI/75
192
XI/76
192
XI/76
193
XI/77
194
XI/78
Scrisoare Wernecke. Bucureşti, 28
dec. 1877 (în lb.germană), privind
programul publicaţiei "Die Zukunft
Rumaniens".
Scrisoare D.Korne. Iaşi, 9 mai 1871
(pe chestiuni personale).
Invitaţie la dejun, în versuri, făcută de
M.D.Korne, 26 mai 1883.
Scrisori W.Kotzebue - V.Alecsandri.
Dresda, 19 iun. 1874 (în lb.
Franceză); Drezda, 16/28 mart. 1882
(în lb. Franceză), referitoare
îndeosebi la chestiuni literare şi
personale.
Scrisori Pauline Kotzebue, nedatată
(în lb.franceză), despre o posibilă
întâlnire la Berlin cu cel căruia îi
scrie.
Notiţe diverse făcute la Fundaţia
"M.Kogălniceanu".
Cerere C.Konya, farmacist - către
comisarul Disp.I Iaşi, 10 iunie 1866,
în legătură cu plata unor
medicamente date lui L.Ademollo,
fost director al Teatrului Italian.
Scrisoare dr. S.Konya M.kogălniceanu. Iaşi, 7 sept. 1869
(chestiuni personale).
Telegrame , depeşe telegrafice
M.Kogălniceanu - Ecaterina
Kogălniceanu (în lb. Franceză),
privind chestiuni personale; sunt
amintiţi Ştefan Golescu, C.A.Rosetti,
C.Negri, N.Catargiu, ca şi asasinarea
lui Barbu Catargiu, formarea
ministerului - din 11 oct. 1863.
Telegramă C.Kogălniceanu - către
mama sa Ecaterina (în lb.franceză),
din călătoria sa (Lemberg şi Berlin),
în 1860.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu". Corespondenţă
(Mihail Kogălniceanu) cu primăria
comunei Băile Tuşnad: fragment din
Statutele Fundaţiei (3 file dactilo);
fragmente din lucrările tipărite:
Gh.Ghibănescu, "Documentul, studiu
istoric şi arheologic"; Legea
modificată privind Creditul funciar.
Acte proprietate şi funciare; vite de
muncă (preţ, număr).
1877
2
1871
3
1871
1874-1882;
sec.XX
11
1874-1882;
sec.XX
1874-1882;
sec.XX
1866-1869
4
1866-1869
1859-1864
21
1859-1864
1939
33
1830-1849
81
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
195
XI/79
196
196
XI/80
XI/80
Scrisoare D.A.Sturdza M.Kogălniceanu. Terapia, 14/26 oct.
1869 (aprecieri despre apropiata
căsătorie a domnitorului Carol.
Scrisoare D.A.Sturdza. Bucureşti,
16/28 apr. 1877. Înştiinţează că a
primit de la M.Kogălniceanu datoria
de 1.000 lei noi.
Scrisoare D.A.Sturdza - col.
Krupenski. Iaşi /1877/, despre
sosirea d-ral Grobe la Iaşi.
Telegramă D.A.Sturdza, I.Kalinderu Ion I.C.Brătianu, preş. Consil. Min.
Berlin, 3 mart. 1879 (în lb.franceză).
Relatare despre adunarea generală a
acţionarilor căilor ferate române.
Telegramă D.A.Sturdza - Ion.
I.C.Brătianu, preş. Consil. Min.,
Gansendorf, 4 oct. 1879 (în
lb.franceză). Anunţă că a plecat din
Berlin şi se îndreaptă spre Bucureşti.
Telegramă D.A. Sturdza M.Kogălniceanu Min.Int., Bucureşti, 3
nov. 1879. Întreabă ce măsuri să ia
guvernul pentru înmormântarea lui
I.Strat.
Scrisoare D.A.Sturdza M.Kogălniceanu, nov. 1886, de
felicitare cu ocazia zilei onomastice.
Invitaţie semnată de D.A.Sturdza,
preşedintele P.N.L., 14 ian. 1895.
Convoacă întrunirea Clubului Liberal
din Bucureşti pentru discutarea
proiectului (conservator) al legii
minelor.
Telegramă D.A.Sturdza , primministru - Vasile M.Kogălniceanu
/1895/. Îi încredinţează că
administraţia nu se va "amesteca în
alegeri".
Scrisoare D.A.Sturdza - către un
amic /nedatată/. Îl roagă să participe
la adunarea generală a Creditului
funciar.
Notă (fişă) recentă, statistică, despre
contribuabili în perioada 1877-1881.
Listă recentă de documente
referitoare la familia Negri, Steege, la
V.Alecsandri etc., precum şi
"Memoria familiei Negri", lucrare (în
mss.) de G.Miclescu.
Adeverinţe de sumele primite de la
1869-1895
16
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1869-1895
1831-1889
1831-1889
42
196
XI/80
196
XI/80
196
XI/80
196
XI/80
197
XI/81
198
XI/82
199
XI/83
199
XI/83
200
XI/84
200
XI/84
200
XI/84
diverşi de Toma Iamandi. 1831-1833.
Act de moştenire lăsat de Ecaterina
Negri (născută Luca) fiicelor Ralu
Negri şi Caliopi Steege; lasă şi
drepturile ei asupra averii nepotului
răposat Al. Iamandi, fiul fiicei Maria
(căsătorită cu Toma Iamandi,
decedat în 1834).
Adresa Curţii de apel la procesul
intentat de Iorgu Razu, al doilea soţ
al Mariei Negri (Iamandi), decedată,
împotriva lui ralu Negri. 29
mart.1862.
Fişă cu numele copiilor Frederikă
Steege căsătorită cu Leopold
Bomches.
Proces relativ la împărţirea moştenirii
defunctei Ecaterina A.Ghica, judecat
la Curtea de apel din iaşi. Secţia II:
stenograma (tipărită) a şedinţei din
15 mart. 1885; raportul şi decizia
judecătorului comisar, 9 dec. 1888
(tipărite la Iaşi, 1889).
Documente referitoare la plebiscitul
pentru legea electorală şi proiectul de
Statut, mai 1864.
Acte diverse Ludovic Steege:
corespondenţă primită (şi în
lb.germană); certificat privind
alegerea sa ca deputat la Colegiul III
Galaţi, 3 dec. 1871; fotocopii
documente - două - datând din 1722.
Listă cu decizii în procese de
moştenire la Curtea de apel din Iaşi
/1858/.
Scrisoare (în lb.germană). Viena, 8
oct.1873.
Paşapoarte eliberate lui Ludovic
Steege - 1851 şi în 1867 (ca agent al
României la Viena, Berlin şi
Petersburg), Ralu Negri - 1860.
Decizie a Comitetului Sănătăţii al
Principatului Moldovei, de numire a
slugerului Pavel Alevra în funcţia de
căpitan al portului Chilia, 9 mai 1875.
Scrisori semnate de O.Sturdza.
Ostende, 17/29 aug. 1850 (în
lb.franceză); L.Steege. Iaşi, 17 sept.
1856 (în lb.franceză); Gregor
Rossotoski. Grodek, 18 apr. 1863 (în
lb.germană).
1831-1889
1831-1889
1831-1889
1831-1889
1864
18
1857-1871
8
1858-1873
6
1858-1873
1850-1877
1850-1877
1850-1877
33
200
XI/84
200
XI/84
200
XI/84
200
XI/84
200
XI/84
201
XI/85
202
XI/86
203
XII/1
203
XII/1
203
XII/1
Corespondenţă primită de L.Steege
(în lb.franceză); printre semnatari:
arhimandritul Dionisie. M-stirea
Neamţ, 13/15 feb.1856; C: Arion, 9
apr. 1869; Vericeanu (telegramă).
Telegramă Theodor Botez Gheorghe Grecianu. Iaşi, 15 iun.
1871 (în lb.franceză).
Apel (tipărit) adresat populaţiei de
Comitetul districtului Suceava
(preşedinte Em.Morţun) pentru
ajutorarea materială a armatei
române. /1877/.
Fragment din "Journal des Debats"
din 28 apr. 1876.
Tabel cu media anuală a
temperaturii; planşă explicativă a
anatomiei calului.
Acte referitoare la construcţia
tronsonului de cale ferată FrăteştiZimnicea (antrepriză D.A.Sturdza,
Gr. Heliad, în contract cu g-ral
Poliakoff, Viena): telegramă Poliakoff
- M.Kogălniceanu; scrisori
D.A.Sturdza - M.Kogălniceanu;
inventare; proces-verbal al inginerilor
P.Perez şi M.Pappadopol; fragment
de contract; observaţii asupra
propunerilor lui Poliakoff.
Versuri (fragmente), în transcrieri
recente. Mss.diferite, chirilice.
Documente arhivă dr. C.I.Istrati:
corespondenţă, fotocopii, reclame,
imprimate, fotografii ş.a.
Invitaţii la manifestări ale diferitelor
societăţi: Societatea "Tinerimea
artistică"; Liga pentru unitatea
culturală a tuturor românilor;
Societatea "Şcoala română din
Suceava"; Fundaţia universitară
Carol I; Cerul profesorilor secundari;
Uniunea Studenţilor Români; Ateneul
popular "B.P.Hasdeu" - Câmpina;
Societatea geografică română.
Rapoarte, statute şi regulamente ale
Societăţii "Ţesătoarea" pentru
încurajarea şi dezvoltarea culturii
gândacilor de mătase şi a produselor
lor în România; Liga Naţională
Aeriană Română; Societatea "Bunul
şcolar" - Bucureşti; Societatea
economică şi culturală "Zorile" din
1850-1877
1850-1877
1850-1877
1850-1877
1850-1877
1877
/început sec.
XIX/; (1941)
32
1875-1915
277
1875-1915
1875-1915
51
comuna Mărgineni-Munteni
(jud.Bacău); Asociaţiunea pentru
înaintarea şi răspândirea ştiinţelor.
203
XII/1
203
XII/1
203
XII/1
203
XII/1
203
XII/1
203
XII/1
204
XII/2
205
XII/3
206
XII/4
Raport al Senatului, act comemorativ
cu ocazia deschiderii Expoziţiei
Generale Române şi imn jubiliar
(tipărite), 20 mart. 1906.
Scrisoare G.Ionescu - dr. C.I.Istrati.
Tulcea, 9 nov. 1910 (cu două
fotografii: piatra miliară şi coloană cu
inscripţii.
Fotografii de la expoziţia Şcolii
ceramice din Tg.Jiu, 1901.
Exemplare din publicaţii:
"Învăţământul primar", nr. 6, 15 iun.
1898; "Theater-Kunst und Literatur Zeitung", 10 oct. 1906; "Aromânul",
Bucureşti, nr. 9, 15 august 1910;
"părerile unor spectatori", Bucureşti,
nr.9, 11 ian. 1913.
Documente referitoare la moşia
Checige-Ilanlâc din comuna
Sarighiol, plasa Mangalia, jud.
Constanţa (740 ha) a lui ion
M.Kogălniceanu (decedat în 1895):
contracte de arendare încheiate de
Dimitrie şi Adela Miclescu, tutorii lui
Mihail I.Kogălniceanu; procură:
decizii ale Tribunalului din Iaşi;
declaraţii de plată (1891-1910).
Documente privind proprietăţile
familiei Kogălniceanu în Dobrogea, în
comunele Sarighiol şi Tuzla şi
Moldova, în comuna Râpile; situaţia
succesiunii averii după moartea lui
M.Kogălniceanu: certificat, contracte,
acte de punere în posesiune, acte de
cesiune, citaţii, acţiune de diviziune,
hotărâri judecătoreşti.
Acte privind constituirea şi activitatea
societăţii anonime "Hidrofila" industrie română de vată şi
pansamente, Buzău.
Acte referitoare la Băile Tuşnad
(adrese, chitanţe, tabel).
Acte de proprietate (vânzarecumpărare, inventare, publicaţiile
tribunalului, arendare, închiriere) ale
familiei Kogălniceanu în Dobrogea
(inclusiv casele din Constanţa).
1875-1915
1875-1915
1875-1915
1875-1915
1875-1915
1875-1915
1927-1929
24
1938-1939
9
1880-1897
65
207
XII/5
208
XII/6
209
XII/7
209
XII/7
210
XII/8
210
XII/8
211
XIII/1
211
XIII/1
211
XIII/1
211
XIII/1
212
XIII/2
213
XIII/3
Acte "Sighişoara" - Ţesătorie
mecanică de mătase S.A. (director
Mihail I.Kogălniceanu):
corespondenţă oficială, conturi, liste,
note, chitanţe, rapoarte.
Versuri şi scrisoare (în lb.germană),
trimise de la Villa Bucuriana,
Schlaraffia.
Corespondenţă (cărţi poştale,
scrisori, telegrame) ale familiei Mihail
I.Kogălniceanu, 1926-1929.
Acte referitoare la fabrica Bragadiru
(în lb.germană).
Scrisori, adeverinţe şi chitanţe de
plată (în lb.română, franceză, rusă,
germană, italiană). Printre semnatari:
Constantin N.Suţu, Elena Ghica,
V.Missir, Iorgu şi George Voinescu,
A. D.Sturdza, Aali Paşa,
Gh.Dulcescu, A.Cantacuzino,
G.Gregoriade.
Fotocopie a paginii de titlu a revistei
"Arhiva românească", Iaşi, 1841.
Documente diverse; cu transcrieri
recente. Acte de proprietate (unele
emise de Grigore Al.Ghica şi Mihail
Sturdza), de veşnică vânzare, de
preţuire a unor proprietăţi şi de
întărituri; recipise şi chitanţe plată;
izvod de zestre, zapise; atestate
pentru slujbă; acte socoteli; hotărâri
judecătoreşti; scrisori (de
recomandare, solicitări de slujbe şi
de plată).
Circulare pentru judeţe relativ la
dispoziţiile noii legi a proprietăţii, 7
mart. 1852.
Acte despre Iancu Fotea din Galaţi
(numit preşedinte al municipiului
Galaţi în 1862; membru al Curţii a
judeţului în 1872).
Carte a lui Calinic Miclescu,
mitropolitul Moldovei şi Sucevei, 30
iun. 1869.
Scrisori. Toader Grosu, căminar Costache Balş, însoţite cu transcrieri
recente (despre treburi de moşii).
Documente referitoare la moşia agăi
Dimitrie Iamandi; Măcişeni (însoţite
cu transcrieri recente): "ţidule" cu
împrumuturi date locuitorilor; tabel cu
grâul semănat şi împrumutat;
1925-1930
/prima
jumătate
sec.XX/
71
1926-1932
53
2
1926-1933
1829-1913
174
1829-1913
1831-1872
120
1831-1872
1831-1872
1831-1872
1842
26
1834-1837
24
contract; socoteli; jalbă şi rezoluţie
judecătorească.
214
XIII/4
215
XIII/5
215
XIII/5
215
XIII/5
215
XIII/5
216
XIII/6
216
217
XIII/6
XIII/9
Acte oficiale referitoare la George
D.Iamandi (Emandi) - adrese,
corespondenţă, telegramă, certificate
- privind activitatea sa administrativă
şi politică: membru al tribunalului
ţinutului Neamţ: îndeplinitor de
prefect al judeţului Bacău pe timpul
lucrării cartografiei - 1851; prefectul
jud. Tutova - 1855; deputat - după
1859; prefect de Tutova, Brăila.
Covurlui în timpul guvernărilor
conservatoare din perioada 18671895.
Documente George D.Iamandi
(Emandi) privind situaţia moşiei sale
Măcişeni (1700 de fălci) din plasa
Sivet (jud. Covurlui): proceseverbale, adeverinţe şi chitanţe, plată,
hotărâri judecătoreşti, contracte
arendare şi acte de învoială, cartă de
hotărnicie, măsurători şi ridicări de
plan, împrumut la Creditul Funciar
Rural.
Act de eternă vânzare Manolache
Costache Epureanu - către George
D.Iamandi (un loc de casă la Bârlad),
20 mart. 1868.
Proces-verbal de stingere a unui
conflict de onoare cu Ventura, 12 iul.
1872.
Act de vânzare a moşiei Măcişeni
către Carolia P.Sechiare (cu preţul de
46.000 galbeni, adică 224.500 lei sau
174.500 lei aur noi), 5 sept. 1884.
Documente familia Crupenschi - cu
rezumate şi transcrieri recente referitoare la moşiile Bârsăneşti,
Călbe şi Zelea din ţinutul Bacău:
izvod de bani; listă de zapise; acte de
vânzare-cumpărare, de hotărnicie,
jalbe, hotărâri judecătoreşti
(Isprăvnicia Bacăului, Divanul Cnejiei
Moldovei).
Corespondenţă Enache Crupenschi,
medelnicer - arhimandrit Meletie, în
legătură cu pricina pentru Valea
Lupului din Nugul moşiei Zebe, 18101814.
Documente diverse; de proprietate,
1845-1900
50
1864-1885
137
1864-1885
1864-1885
1864-1885
1804-1836
31
1804-1836
1718-1870
107
217
XIII/9
217
XIII/9
217
XIII/9
218
XIII/10
219
XIII/11
219
XIII/11
220
XIII/12
220
XIII/12
221
XIII/13
221
XIII/13
financiare, judecătoreşti.
Zapise, acte vânzare-cumpărare,
adeverinţe plată (ueciuială), jalbe,
inventare, liste; hotărâri judecătoreşti
ale Tribunalelor de Ilfov şi Ialomiţa;
decizie confirmată de Alexandru
Ghica, 5 nov. 1836; sentinţă a Curţii
Criminale din Bucureşti continuată de
Al.I.Cuza, mart. 1864.
Telegramă G.Chirculescu - Costache
Vernescu, Buzău, 8 ian. 1866
(personală).
Plan topografic al locurilor cedate
locuitorilor din comuna Jideni (Rm.
Sărat) potrivit Legii rurale, 14/26
aug.1865.
Acte de proprietate şi financiare.
Corespondenţă diversă, însoţită şi de
transcrieri recente: Scrisori George
Bogdan - Constantin Pallady, fiul său
vitreg (în lb. Franceză), 1815-1816.
Scrisoare Ioan Brăiescu, slujer Costandiucă, 24 aug. 1815.
Scrisoare al Bachman (în lb.
franceză), 18 oct. 1817. Scrisoare
D.Ghiblea (?) - Vasile (Kogălniceanu
?) (în lb. franceză), 20 apr. 1910.
Scrisori (2) primite de Mihail I.
Kogălniceanu, 1936.
Acte de vânzare proprietate,
declaraţie de înzestrare: adeverinţe
pentru construcţia de locuinţe în
ocolul I al oraşului Bucureşti, de plată
a patentei.
Certificat de absolvire a Gimnaziului
din Braşov (1800); atestat de
absolvirea claselor primare la Şcoala
privată "Domniţa Balaşa" din
Bucureşti, 1866.
Acte de proprietate, zapise de
vânzare de pământ.
te domneşti de scutire de dări, de
înzestrare a unor biserici; hrisoave
ale domnitorilor Moldovei, Constantin
Racoviţă (1756), Mihail Sturdza
(1845).
Documente diverse: acte de
proprietate, zapise, adresă a
Departamentului din Năuntru, liste,
inventare, socoteli.
"Instrucţiuni pentru introducerea noii
legiuiri privitoare la reciprocele
1718-1870
1718-1870
1718-1870
1811-1936
59
1800-1873
9
1800-1873
1702-1845
18
1702-1845
1815-1854
1815-1854
48
221
XIII/13
221
XIII/13
222
XIII/14
222
XIII/14
223
XIV/1
223
XIV/1
223
XIV/1
223
XIV/1
223
XIV/1
224
XIV/2
225
XIV/3
225
XIV/3
225
XIV/3
226
XIV/4
îndatoriri ale proprietarului şi ale
lucrătorilor pământului", Bucureşti,
1851.
Proclamaţia lui Derviş Paşa către
români.
Ordinul comandantului graniţei
Transilvaniei către Isprăvnicia
ţinutului Bacău, 4 mart. 1854 (despre
revoluţionarii români emigraţi).
Documente diverse; însoţite de
rezumate.
Zapise: înscrisuri de datorie, de
procură, de împăcare; jalbe, hotărâri
judecătoreşti; act de adeverire de
hiritonisire.
Răvaşe (în copie) ale vornicului Ilie
Kogălniceanu către egumenul m-stirii
Râşca, Teodorit, relative la fiul său
Mihalache în chis în ace mănăstire
din porunca domnitorului, 24 oct., 9 şi
27 nov. 1844.
Certificat al primăriei comunei
Sarighiol (jud.Constanţa) pentru o
proprietate, 16 febr. 1908.
Corespondenţă primită de Mihail
Kogălniceanu; printre semnatari:
avocaţii Victor Cristofor şi Constantin
Tudor, reprezentanţi ai unor firme
(1932-1937).
Fragment din ziarul "Adevărul" din 27
iun.1934.
Fişe; fragment de gravură
înfăţişându-l pe Petru Rareş.
Corespondenţă (cărţi poştale,
scrisori, telegrame) Mihail
I.Kogălniceanu (chestiuni de familie
şi afaceri).
"Expoziţia de 29 ghenadie 1856 a
obiectelor fabricate de elevii Şcoalei
de meserii supt direcţia d-sale
colonel E.Alcaz" (imprimat).
Acte birourile Fabricii Bragadiru (liste
cu sumele neprimite).
Acte Oficiul de turism Băile Tuşnad:
procese-verbale, liste cheltuieli,
invitaţii, adrese corespondenţă, o
ilustrată cu staţiunea.
Acte Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu" (chitanţe, facturi,
corespondenţă) şi acte Mihail
Kogălniceanu (corespondenţă de
1815-1854
1815-1854
1793-1861
21
1793-1861
1844; 19081943
19
1844; 19081943
1844; 19081943
1844; 19081943
1844; 19081943
1927-1928
1856; 19351939
1856; 19351939
62
188
1856; 19351939
1927-1941
224
familie şi afaceri).
227
XIV/5
228
XIV/6
229
XV/1
229
XV/1
229
XV/1
229
XV/1
229
XV/1
229
XV/1
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu" (chitanţe, aconturi,
documente de casă).
Acte "Mihail I.Kogălniceanu" legate
de funcţia de primar la Băile Tuşnad
(demisia şi motivele).
Scrisoare Gheorghiu - Vasile
M.Kogălniceanu, 24 feb.1892
(personală).
Invitaţie a Comitetului Executiv al
Clubului Liberal-Democrat (cu sediul
în str. Sărindari, la redacţia ziarului
"Dreptatea") pentru întrunirea din 1
feb.1898.
Scrisoare I.Bălănescu - Vasile
M.Kogălniceanu. Stolnici, 4/17 aug.
1901 (de mulţumiri).
Memoriu (ciornă) adresat regelui
Carol I, în apărarea lui Vasile
M.Kogălniceanu, de soţia sa (1907).
Mss (fragmente) din lucrări despre
Dobrogea (în lb. Franceză) şi despre
chestiunea agrară de Vasile
M.Kogălniceanu.
Filă a unui material (dactilo) semnat
de Al. D.Zamfirescu.
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu"
(chitanţe de plată pentru Banca
Vultur; scrisoare D.Popovici - Mihail
I.Kogălniceanu, Cluj, 21 nov. 1947.
Corespondenţă diversă: Telegramă
Lambrino - Ruxandra Kogălniceanu.
Iaşi, 22 feb.1869 (personală).
Scrisoare către M.Kogălniceanu.
Bucureşti, 4 apr. 1887 (despre
proprietăţile din Dobrogea).
Scrisoare şeful Casei Militare Regale,
Barozzi, de răspuns la o cerere de
audienţă. Bucureşti, 26 apr. 1892.
Scrisoare A.Dumitraşcu. Chilia
Veche, 9/21 ian. 1889 (pentru o
slujbă).
Scrisoare dr.I.Neagoe - Vasile
M.Kogălniceanu. Bucureşti, 3 nov.
1910 (personală).
Scrisoare M.Sadoveanu - Mihail
I.Kogălniceanu. Iaşi, 19 dec. 1935
(despre "Hanu Ancuţei).
1947
7
1939-1940
18
1892-1947
18
1892-1947
1892-1947
1892-1947
1892-1947
1892-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
135
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
230
XV/2
231
XV/3
231
XV/3
231
XV/3
Invitaţii şi apeluri: Societatea "Corpul
didactic primar din România",
Fundaţia Universitară Carol I şi
Societatea Agrară a marilor
proprietari (1901); Societatea
pentruînvăţătura poporului român
(către dr. C.I. Istrati), 3 oct. 1902;
Comitetul pentru ridicarea unui
monument sculptorului Ioan
Georgescu; Liga pentru unitatea
culturală a tuturor românilor, 28 oct.
1915.
Contract Tip. "Gutemberg". Joseph
Gobl - N.iorga, pentru tipărirea
ziarului "Neamul românesc", 9 ian.
1914.
Programul excursiei Academiei
Române, 26 mai 1914.
Acte cercul privat de studii
economice şi sociale - 1928; lista
memnri, regulament, declaraţia
comitetului de iniţiativă,
corespondenţă (primită de Mihail
I.Kogălniceanu de la n.Dianu,
E.Catargi, C.Sturza), conferinţe
(despre Constituţie, legea electorală).
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
corespondenţă diversă ş.a. (cu
Jockey Club, Societatea "Mica", Băile
Tuşnad, Banca Vultur, familială, cu
Radu Dragnea, autor al unei cărţi
despre M.Kogălniceanu.
Acte Fundaţia "M.kogălniceanu":
concept de decret pentru organizarea
Fundaţiei, text (şpalt) din "Arhiva
românească", buget-cheltuieli pentru
revistă; fişe semnate de Dan
Simionescu, chitanţe, plată chirie.
Scrisoare M.Kogălniceanu. Paris, 25
feb./9 mart. 1889 (fotocopie de
Gh.I.Kirileanu, Piatra Neamţ).
Telegramă Nando (Ferdinand) regele Carol I - prin intermediul lui
C.I.Istrati, Min. Lucr. Publ. - (în lb.
Franceză), 27 dec. 1899 (anunţă
naşterea fiicei sale Mărioara).
Invitaţii: Fundaţia Universitară Carol I
(inaugurare). 14 mart. 1895; Liga
pentru unitatea culturală a tuturor
românilor, secţia Bucureşti, 22 nov.
1899; Senatul Universităţii Bucureşti
(pentru alegeri).
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1869-1947
1889-1945
1889-1945
1889-1945
134
231
XV/3
231
XV/3
232
XV/4
232
XV/4
232
XV/4
232
XV/4
233
XV/5
234
XV/6
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
corespondenţă de familie, de afaceri
(Banca maritimă Română, Băile
Buziaş, Banca "Rahova - Bragadiru",
Banca Vultur), chitanţe plată, conturi,
electorale, fragmente ziare, fişe.
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu"
(corespondenţă, facturi de plată).
Act dotal la căsătoria între Jeanne
Lucia Catinca Kogălniceanu (fiica lui
Ion Kogălniceanu) şi Rudolf
Weissbeck, 23 nov. 1910; şi acte de
cesiune a părţii din moşia Râpile
(comuna Arsura-Ghermăneşti, jud.
Fălciu) ce-i revenea.
Documente referitoare la
administrarea moşiei Râpile de
Dimitrie G.Miclescu, cotutorele lui
Mihail I.Kogălniceanu, şi la
cumpărarea părţii de moşie pe care
Jeanne Kogălniceanu o cedase lui
Leon Juster (1899-1912).
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu".
Corespondenţă referitoare la editarea
revistei "Arhiva românească" (cu Emil
Vârtosu, Al. Lambrino, Victor
Slăvescu, Artur Gorovei, G.Zane,
Georgescu-Tistu, Al. Lepădatu, M.
Costăchescu, N.Cartojan, Gh.T.
Kirileanu, C. Moisil, Dan Simionescu,
G.G.Mironescu, C.D. Fortunescu; cu
diferite instituţii); liste cu adrese;
însemnări (notă despre L.Steege);
fragmente ziare; ilustraţie Ilie şi Elena
Kogălniceanu pentru "Istoria literaturii
române" de G.Călinescu.
Acte Mihail I. Kogălniceanu:
corespondenţă (şi o scrisoare Vasile
M.Kogălniceanu din 11 iun. 1929);
chitanţe plată (şi o adrsă din 3 oct.
1913 a administraţiei financiare a jud.
Fălciu); acţiune judiciară ş.a.
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu (fond
curent la Banca Vultur,
corespondenţă, socoteli).
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu";
corespondenţă în legătură cu "Arhiva
românescă" (Emil Diaconescu,
G.T.Kirileanu, I.A.Stoide, Dan
Simionescu, Gh.Ungureanu); chitanţe
plată.
1889-1945
1889-1945
1899-1946
179
1899-1946
1899-1946
1899-1946
1939-1946
24
1943-1944
10
235
XV/7
235
XV/7
236
XVI/1
236
XVI/1
236
XVI/1
236
XVI/1
237
XVI/2
238
XVI/3
239
XVI/4
239
XVI/4
240
XVI/5
Documente diverse: proiectul legii
rurale (1889); scrisoare M.Ţopescu,
Birzoiu de Gilort, 22 feb. 1900;
vedere cu parlamentul din Londra.
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu"
(trecerea patrimoniului la stat;
corespondenţă cu Min.Justiţie.
Corespondenţă (scrisori, telegrame,
adrese) primită de M.Kogălniceanu
(şi ca Min.Int.), privind chestiuni
personale, financiare, administrarea
averii; probleme sociale, politice,
electorale, militare, administrative;
cereri de intervenţie. Printre
semnatari: A.Rosetti, Mârza, Ştefan
Rosetti, Emil Cazimir, D.V.Broşteanu.
Proiect de decret privind Legea
electorală înaintat de
M.Kogălniceanu lui Al.I.Cuza, 14
mart. 1864; alte proiecte de legi:
pentru Dobrogea; pentru parcelarea
pământurilor locuitorilor
împroprietăriţi; acte juridice; chitanţe
de plată; note.
Scrisori semnate de: A.Sturdza (în lb.
Franceză), 14 ian. 1874; M.Deşliu (în
lb. Franceză). Paris, 9 apr. 1899;
al.Rosetti-Tescanu. Tescani, 26
feb.1904.
Fragment din ziarul "Patria" din 16
dec. 1906 (articolul: "Monumentul lui
Kogălniceanu").
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu"
(copii de documente şi note).
Acte Mihail I.Kogălniceanu (chitanţe
de plată, facturi, gestiune; şi în
calitate de curator al Colletei
Miclescu.
Scrisoare către directorul Min.Int.
(pentru M.Kogălniceanu), 13 oct.
1879 (în legătură cu o anchetă la
Buzău); scrisoare C.Canella
Ciorăgăleanu, 19 dec. 1879 (cerere
de numire în funcţie la respectiva
prefectură).
Scrisoare căp. Nicolescu M.Kogălniceanu. Buzău, 15 feb. 1890
(de mulţumire).
Scrisoare Joseph Jean Barbierus M.Kogălniceanu, Min.Int. (în lb.
Franceză). Tulcea, 24 ian. 1865
(solicită sprijin într-o pricină).
1889-1900;
1945
15
1889-1900;
1945
1863-1906
370
1863-1906
1863-1906
1936-1937
10
1936-1937
96
1879-1890
6
1879-1890
1865-1898
77
240
XVI/5
240
XVI/5
240
XVI/5
240
XVI/5
240
XVI/5
Telegramă C.F. Robescu, director gral Poştă şi telecomunicaţii M.Kogălniceanu, Min.Int. ad-int.
Isaccea, 28 nov 1878 (în legătură cu
construcţia liniei telegrafice IsacceaTulcea).
Telegrame (şi cifrate), rapoarte,
memorii, scrisori de la prefectura jud.
Tulcea - către M.Kogălniceanu,
Min.Int. (1879-1880), privind:
probleme administrative (inclusiv acte
referitoare la acţiunea Trib. Ocolului
Tulcea); starea drumurilor (se cere
repararea celor existente şi
deschiderea construcţiei şoselei
Macin-Babadag); starea sănătăţii
populaţiei (necesitatea construirii
unui spital la Sulina, pentru care s-a
constituit un Comitet în frunte cu
Ştefan Sturdza, cerându-se sprijinul
guvernului şi regelui ); situaţia
judeţului după război (case ruinate la
Maciu, locuitori turci care n-au unde
sta); chestiuni judiciare, comerciale
(import de vite din Rusia), bisericeşti
(episcopia Dunării).
Telegrame primite de V.Boerescu,
Min.Ext. de la : Suleiman, consul
otoman la Tulcea (în lb. Franceză),
24 aug. 1879 (în privinţa încălcării
locurilor din cimitirul oraşului);
Stoianovici, Tulcea, 10 oct. 1879
(întreaba care va fi programul
recepţiei făcute autorităţilor).
Telegrame primite de col. D.Lecca,
Min.Răzb. De la: col Borănescu,
Tulcea, 2 dec. 1879 (despre turci
care dinspre Bulgaria se întorc în
ţară); g-ral Anghelescu, Tulcea, 26
feb. şi 11 mart. 1880 (despre doi
soldaţi ruşi care făcând dezordini au
fost arestaţi şi despre afacerea
maorului Pandravu).
Scrisori primite de M.Kogălniceanu
de la Leonida Sterea şi alţii din
Tulcea; Scheletti din Ostrov (18841885), privind chestiuni personale
(cereri de intenţii) şi politice.
XVI/6
Documente Prefectura Ialomiţa
trimise Min.Int. (M.Kogălniceanu):
telegramă, 11 sept. 1879 (informează
despre serviciul divin săvârşit la
241
1865-1898
1865-1898
1865-1898
1865-1898
1865-1898
1879
8
242
XVI/7
242
XVI/7
242
XVI/7
243
XVI/8
244
XVI/9
catedrala din Călăraşi pentru eroii
căzuţi în războiul de independenţă);
raport, 31 dec. 1879 (despre
pământurile familiilor turceşti ce
emigrează din Bulgaria.
Telegramă Ferdinand-Mitropolit.
Urziceni, 28 iul. 1879 (în privinţa
înmormântării cumnatului său,
George Miorţun, botezat catolic.
Reclamaţie Dumitru Dutzu către
Procurorul General Urziceni, 11 sept.
1879 (despre un conflict între două
femei).
Reclamaţie Anghel Mărculescu către
judecătorul general al Guardiei
Civice. Călăraşi, 20 sept. 1879
(maltratările la care a fost supus de
membri ai gărzii civice a oraşului).
Scrisoare N.Alessiu, arendaş M.Kogălniceanu. Slobozia, 9 mart.
1889 (pentru recunoaşterea sa ca
român şi despre activitatea sa
comercială).
Inspector Chiriţescu - Prefect jud.
Dâmboviţa. Câmpulung, 26 mai 1878
(despre plecarea lui Carol din
Câmpulung, împreună cu Min. Răzb,
spre Târgovişte; să se pregătească
încartiruirea lor).
Telegramă locuitori din jud. Muscel către Parlament. Câmpulung, 20
sept. 1879 (aderă la actul de
revizuire a Constituţiei).
Telegramă Deşliu, prefect jud.
Muscel - M.Kogălniceanu, Min.Int.,
Câmpulung, 19 /ian. - mart. 1880
(despre alegeri).
Documente diverse: hrisov sârbesc
în tălmăcire românească (1759);
tratatul de la bucureşti (1812); pacea
de la Adrianopol (1829); zapis
(1854); jalbă a moştenitorilor agăi
Scarlat Donici, în legătură cu moşia
Fereşti, către consulatul Rusiei
(însoţită de o transcriere recentă),
1854.
Acte (telegrame, plângeri, telegramă
circulară) referitoare la dizolvarea
Senatului şi la noile alegeri (iulie
1868).
1878-1880
3
1878-1880
1878-1880
1759-1854
28
1868
15
245
XVI/10
245
XVI/10
246
XVI/11
247
XVI/12
247
XVI/12
248
XVI/13
249
XVI/14
250
XVI/15
250
XVI/15
Telegrame (şi în ciornă)
M.Kogălniceanu (Min.Int.) Prefectura jud. Brăila (Stâlpeanu)
/1869/: privind chestiuni politice,
administrative, de ordine publică;
alegeri (petiţia lui Grigore Eliad;
despre prof. N. Drăghicescu);
financiare (unele taxe; falsificare de
bani).
Telegramă M.Kogălniceanu (Min.int.)
- prefectura jud.Brăila, 1879 (despre
supuşii bulgari).
Jurnale nr.31 şi 56 în privinţa
împresurării moşiei Trifeşti cu siliştele
ei şi acte de hotărnicie.
Telegramă N.Catargi, delegat M.Kogălniceanu, Min.Ext., Ismail, 15
oct. 1878 (cu privire la încheierea
protocolului cu ruşii, g-ral Şebeco).
Scrisoare confidenţială N.Catargi,
comisar - M.Kogălniceanu, Min.Ext.,
Galaţi, 7 nov. 1878 (arestarea de
ohrana ţaristă a unui evreu din Galaţi
şi expedierea lui în Rusia).
Telegramă Pethoriade, comisar
M.Kogălniceanu, Min.Ext., Frăteşti (în
legătură cu cele 17 case cerute de
trupele ruse prin maiorul Haveiman).
Telegramă Rosetii - Bălănescu,
comisar-M.Kogălniceanu, Min.Ext.,
Budeşti (despre Corpul 11 care
pleacă spre Zimnicea şi despre
cererea pentru care cu boi făcute de
g-ral Aller la Giurgiu).
Scrisori şi telegrame G.Pruncu,
prefectul Poliţiei Iaşi M.Kogălniceanu (1878-1879), despre
situaţia politică din oraş după votul
Parlamentului în favoarea revizuirii
Constituţiei; preocupări pentru
instalarea unui birou de telegraf şi
editarea unui ziar; descrierea unui
scandal provocat de un adulter
(implicaţi Ghyka şi J.Beldiman);
acţiuni politice iniţiate de beizadea
Grigore Ghyka şi Junimea; chestiuni
poliţieneşti.
Telegrame Leon Negruzzi, prefect
jud. Iaşi - M.Kogălniceanu, Min.Int.
(1879), referitoare la cereri de
împământenire a israeliţilor ieşeni, la
consulul rus ş.a.; şi o telegramă M:
1869-1879
14
1869-1879
1853
12
1878
4
1878
1877
1
1878
1
1868-1891
105
1868-1891
Kogălniceanu - Leon Negruzzi (apr.
1880), prin care îl invită la Bucureşti.
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
Convenţie încheiată între Romano
Vincenza şi Dimitrie A.Anghel, 19
apr. 1879, pentru aducerea a 50
familii de italieni şi colonizarea lor pe
moşiile Corneşti şi Berizeni.
Corespondenţă Dimitrie A.Anghel către M.Kogălniceanu (1879 - 1887),
despre conflictul său cu emigranţii
italieni; în privinţa creditului de
32.000 lei pentru moşia Drănceni şi
alte chestiuni financiare; cu privire la
I.C.Brătianu, Ghica şi posibilitatea
intrării - în ian. 1887 - lui
M.Kogălniceanu într-un nou cabinet.
Scrisori lt.col. C.Langa M.Kogălniceanu: privind garda
orăşănească din Iaşi (26 aug. 1879);
chestiuni personale (1879); acţiunea
politică - electorală din judeţele
Moldovei şi opinia sa despre
achiziţionarea bibliotecii lui
Gh.Asachi de către Universitatea din
Iaşi (15 febr. 1891).
Telegramă Leon Negruzzi, prefect
jud. Iaşi - M.Kogălniceanu, Min.Int.
(27 ian. 1880), despre incendiul de la
palatul administrativ din Iaşi; şi
adrese (în copie) ale Min.Fin. Către
primarul municipiului iaşi şi
Administraţiei Domeniilor Statului
către prefectul jud. Iaşi (8 mart.
1880), în legătură cu restaurarea
acestuia.
Memoriu înaintat membrilor
guvernului în legătură cu problemele
financiare ale concesiunii de
construcţii (hale) în oraşele iaşi şi
Craiova, acordate lui Alexis Godillat
(1868).
Plângere Vasiliu - către Min.Lucr.
Publ., col N.Dabija, 21 oct. 1881,
privind exploatarea şiselelor şi
canalizarea în jud. Iaşi.
Telegramă Aurescu - Posner. Iaşi, 11
febr. 1879 (despre o întrunire).
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
Telegrame trimise lui C.A.Rosetti,
Preşed. Ad. Deputaţilor, de Iulius
Ghrighe, sergent rezervist, 28 sept.
1879 (să fie trecut pe lista soldaţilor
israeliţi pentru emancipare) şi
N.Ionescu, deputat, 12 feb. 1880
(solicită un concediu de cinci zile).
Telegramă col. Emandi - Ion.
C.Brătianu, Preş. Cons. Min., 14 nov.
1879 (refere la cei persecutaţi în jud.
Fălciu).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu şi (în calitate de
Min.Int. sau Min. Af. Str.) de la:
Teleframă A.Beldiman, 15 mai 1873
(cu caracter personal). Telegramă
V.Pogor, Iacob Neuschatz, Daniel, D.
Cozadini, G.Racoviţă, G.Gozadini,
D.C.Rosetti, 25 dec. 1873 (pentru o
acţiune comună, împreună cu prinţul
Alecu Ştirbei, în Parlament).
Scrisoare D.Rallet, 24 feb. 1874
(personală). Scrisoare Ştefan
Atanasie, 6 ian. 1876 (cerere de
ajutor). Telegramă Bălănescu (în lb.
franceză); 1 iun. 1876 (despre
chestiunea D.Sorek din Piatra
Neamţ). Scrisoare Dimitrie Stoika, 13
ian. 1877 (cerere de un post la căile
ferate). Telegramă Ghiorghian,
prefect de Iaşi, 8 sept. 1877 (cere
înlocuirea din post). Scrisoare
G.P.Botez, avocat, 14 sept. 1877
(personală) Scrisoare D.A. Râşcanu,
8/20 oct. 1877 (solicită sprijin pentru
obţinerea unui post la vama din Iaşi).
Scrisoare Iacob Neuschatz, 28 apr.
1878 (mulţumeşte pentru ordinul
"Steaua României").
1868-1891
1868-1891
1868-1891
250
XVI/15
250
XVI/15
250
XVI/15
250
250
XVI/15
XVI/15
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu şi (în calitate de
Min.Int. sau Min. Af. Str.) de la:
Scrisori d.Lăzărescu, 12 aug. 1879
(despre scoaterea la licitaţie a moşiei
Rădăşeni) şi 28 aug. 1879 (situaţia
de la Epitropia spitalului "Sf.Spiridon"
din Iaşi). Telegramă George Lăţescu,
24 aug. 1879 (de mulţumiri).
Scrisoare Gheorghe Zahorov, 27
sept. 1879 (pentru o intervenţie în
favoarea sa). Telegramă g-ral
Racoviţă, 4 oct. 1879 (comunică că
nici un ofiţer superior în retragere nu
poate primi postul de comandant al
gărzii orăşeneşti din Galaţi).
Scrisoare Andrei Panâşi, iconom, 15
nov. 1879 (solicită postul de preot la
Institutul Gregorian din Iaşi).
Scrisoare A.Ventura (în lb. franceză),
20 dec. 1879 (solicită postul de
prefect al jud. botoşani). Scrisoare
Ioan Simionescu, dr. jurist, 2 apr.
1880 (descrie dezordinea de la
tribunalul iaşi). Scrisoare dr.
Gretzianu, /după 1880/ (despre
conflictul său cu autorităţile laice şi
ecleziastice). Scrisoare C-tin
Scheletti, 25 ian. 1881 (situaţia din
Partidul Liberal).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu şi (în calitate de
Min.Int. sau Min. Af. Str.) de la:
Scrisoare Lupu C. Kostaki, 24 feb.
1882 (solicită scrierile lui
M.Kogălniceanu în chestiunea
Dunării). Scrisori Iorgu Radu, 12 ian
1888 şi nedatată (cu caracter
personal). Telegramă Căliman
Goltiner, 16 oct. 1869 (înştiinţează
despre sosirea la Iaşi a "Monitorului"
şi despre numerile lipsă). Telegramă
dr. Lewakovski (în lb. franceză), 1879
(în legătură cu opunerea lui Strapp la
semnarea unei tranzacţii a
guvernului).
Telegramă V.Pogor, /1879/, în
legătură cu garda civică.
Telegrame Panopulo, prefect jud.
Iaşi, /1879/ şi 2 feb. 1880 (chestiuni
administrative).
Telegramă Casimir, 5 feb. 1879
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
1868-1891
250
XVI/15
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
251
XVI/16
(personală).
Telegramă A.Vizanti, vicepreşedinte
al Clubului liberal ieşean, 22 mart.
/1881 - 1883/ (anunţă susţinerea
candidaturii lui M. Kogălniceanu la
viitoarele alegeri).
Mss. (în lb.franceză) privind
proprietatea funciară din Dobrogea.
Scrisoare, telegrame, memorii trimise
de Remus N.Opreanu, prefect jud.
Kustenge - către M.Kogălniceanu,
Min.Int. (1879), despre situaţia din
Dobrogea (imobile puse în vânzare;
dorinţa de românizare a regiunii;
imigrări de turci; excursie a Şcolii
normale din Bârlad la Mangalia;
aprovizionarea cu lemne a populaţiei;
pregătiri pentru vizita domnitorului
Carol; proprietatea funciară).
Adrese schimbate între "The Danube
and Black Sea Railway and
Kustendjie Harbour Company" şi
Remus N.Opreanu, prefect de
Kustendjie (Mangalia), 12 şi 20 sept.
1879, privind repararea unor magazii.
Memoriu C-tin P. Scheletti, Bucureşti,
17 sept. 1879, despre Dobrogea
(popilaţie, etnici).
Ordin al Min. Lucr.Publ. Din 20 ian.
1883 relativ la restabilirea în drepturi
a emigraţilor reîntorşi la vechile
cămine.
Informare a Comisariatului oraşului
Cernavoda despre practicarea jocului
de cărţi (17 oct. 1890).
Telegramă Mike - Legaţia otomană
(în lb.franceză). Constanţa, 5 apr.
1880 (asigură că nu există nici o
emigraţie turcă).
Telegrame şi scrisori primite de
M.Kogălniceanu de la: Telegramă
Ştefan (Oftează!). Constanţa, 4 sept.
1879 (cu caracter personal).
Scrisoare Ludwig Witt (în lb.
Germană). Kustendje, 9/21 nov. 1882
(cu caracter personal); despre col. Şt.
Fălcoianu ş.a.). Scrisoare A.Frimu,
iconom. Constanţa, 19 mart. 1884 (în
legătură cu dorinţa lui M.
Kogălniceanu de a ridica o biserică la
Tuzla). Scrisoare Al.Golescu.
Constanţa, 15 iun. 1885 (despre o
1868-1891
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
1879 - 1890
44
afacere care nu a reuşit). Scrisori din
Constanţa, semnate indiscifrabil,
nedatate (una din 7 dec. 1888),
depre chestiuni administrative,
financiare; moşii dobrogene; nereguli
comise în Constanţa şi în judeţ ş.a.
252
XVI/17
252
XVI/17
252
XVI/17
253
XVI/18
253
XVI/18
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int. prefectura jud. Tulcea (prefecţi
Pallady, G.Ghika) despre: incendiul
la Palatul administrativ din Sulina;
D.A.Sturdza propus administrator al
oraşului Sulina; vânzare de arme;
proiecta vizită a domitorului Carol la
Tulcea şi posibila vizită a lui
M.Kogălniceanu; chestiunea
lipovenilor; propunere lui Gh.Iacovaki
de a fi numit prefect în judeţul Neamţ
(1879).
Telegramă M.Kogălniceanu - primar
oraş Tulcea, 1879 (cere ca primăria
să înceapă lucrările de îmbunătăţiri
edilitar-gospodăreşti proiectate).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Int. Osman efendi Rahova. Maciu, 27
aug. 1879 (îl înştiinţează că nu este
necesară nici o învoire şi că poate
veni nestânjenit la Bucureşti).
Scrisori şi telegrame J.Negulescu,
prefect jud. Prahova M.Kogălniceanu, Min.Int. (1864 şi
1869): recomandă pentru postul de
poliţai al oraşului Ploieşti; înştiinţează
despre expedierea unei liste de 18
persoane, din care să fie aleşi cei
şase pentru a candida pentru
Cameră; situaţia de la tribunalul local;
petiţia către Mitropolit pentru a nu se
schimba calendarul; preocupări
pentru alegeri; plebiscitul din mai
1864; legea rurală şi entuziasmul
ţăranilor.
Telegramă Philiu, prefect jud.
Prahova - M.Kogălniceanu, Min.Int.
(una către V.Boerescu), 1869:
chestiuni politice; atitudinea opoziţiei;
poziţia profesorilor (critica cabinetului
şi a lui Kogălniceanu); dizolvarea
consiliului judeţean; prezentarea
1879
9
1879
1879
1864 - 1879
1864 - 1879
84
demisiei - la 1 mart. 1869, adresată şi
lui Dimitrie Ghica, Preş. Cons.Min. -,
dar care nu a fost primită; starea
lucrătorilor străini italieni; alegerile
comuncale.
253
XVI/18
253
XVI/18
253
XVI/18
253
XVI/18
253
XVI/18
253
XVI/18
254
XVI/19
Telegramă Philiu, prefect jud.
Prahova - col. Boteanu, inspector gral al Gărzii orăşeneşti, 18 mart. 1869
(aspecte ale organizării şi
competenţei gărzii locale).
Telegrame, informare, plângeri,
scrisori primite în 1869, de
M.Kogălniceanu, Min.Int., din Ploieşti,
Câmpina (propuneri de candidaţi în
alegeri; intrigi electorale; alegeri
pentru consiliul judeţean; plângere cu
privire la ingerinţele comise în
alegeri; proteste pentru încălcarea
dreptului la întrunire (transmise şi
domnitorului Carol şi ziarului
"Românul"); despre garda
orăşenească; partide şi fapte politice
etc.
Telegramă Vizanti - redacţia ziarului
"Românul". Ploieşti, 29 feb. 1869
(despre şansele în alegeri ale lui
Şt.Grecianu şi I. Homoriceanu) şi
M.Kogălniceanu, Min. Int., 22 aug.
1869 (despre armată, regimentele de
artilerie şi cavalerie şi comportarea
lor).
Telegramă Butculescu M.Kogălniceanu, Min.Int. Sinaia, 9
sept. 1879 (dorinţa lui I.C.Brătianu de
a avea loc o întrunire; audienţa la
Palat).
Telegrame Prefectura jud. Prahova M.Kogălniceanu, aug. 1879 (despre
numiri în posturile de comisar şi
subcomisar).
Telegrame referitoare la călătoria cu
trenul a arhiducelui Albrecht, pe
traseul Sinaia - Predeal - Braşov
(aug. 1879).
Telegrame Prefectura jud. Teleorman
- către M.Kogălniceanu, Min.Int. (una
către Al.I.Cuza), 1864 (alegeri;
mesajul lui Al.I.Cuza pentru
întinderea votului; starea de spirit;
candidaţi; arc de triumf în onoarea lui
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
45
Kogălniceanu la Turnu Măgurele;
rezultate în alegeri; transmise şi
maiorului Librecht la Bucureşti).
254
XVI/19
254
XVI/19
254
XVI/19
254
XVI/19
254
XVI/19
254
XVI/19
254
XVI/19
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
Memoriu către Primăria comunei
Turnu Măgurele şi altul, al locuitorilor
de aici către M.Kogălniceanu (1864).
Acte judiciare (1867( privind
cercetarea unor bulgari veniţi în ţară;
precum şi alte cauze.
Telegrame Prefectura jud. Teleorman
- M.Kogălniceanu, Min.Int.;
V.Boerescu, Min.Just., 1869
(informaţii diverse; şansele unor
candidaţi în alegeri; administrative).
Telegramă lt.col.Candiano,
comandant garnozoana Măgurele M.Kg., Min.Int. /1877-1878/ (în
privinţa schimbării ţigărilor pentru
răniţi cu tutun).
Telegramă N.Batculescu M.Kogălniceanu, Min.Int., Roşiori de
Vede, 15 aug. 1879 (reclamă luarea
ţăranilor la lucru în timpul muncilor
agricole).
Telegrame Avram S.Ariel - Consulul
g-ral Şerbescu şi Ioniţă Filderman
ş.a. supuşi străini - Min.Răzb.,
Roşiori de Vede, 31 aug. 1879.
Scrisoare C-tin Chintescu M.Kogălniceanu. Turnu Măgurele, 12
feb. 1876 (despre banii care trebuie
expediaţi pentru exemplarele din
"Cronicele României").
Telegrame circulare Min.Int.
(M.Kogălniceanu) - către prefecturi
(1864), privind chestiuni politice la
ordinea zilei, legea electorală,
alegeri, garda naţională, legea rurală.
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int.
(şi N.Kretzulescu, Min.Just.;
Marghiloman, Prefect Poliţia
Capitalei) - Prefectul jud. Dâmboviţa,
D.Florescu, 1864, despre alegeri
(sub diverse aspecte); numiri în
funcţie etc.
Telegrame Prefect jud.Dâmboviţa, D.
Florescu - M.Kogălniceanu, Min.Int.
şi maior Librecht, 1864, referitoare la
administraţie, justiţie, plebiscit,
chestiuni politice ş.a.
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864 - 1879
1864-1879
1864-1879
1864-1879
83
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
255
XVI/20
256
XVI/21
256
XVI/21
Telegrame şi scrisori din Târgovişte
şi Găeşti - către Inspectorul g-ral al
Telegrafelor; Min.Int., 1864, în
legătură cu tulburări, plebiscit, legea
rurală, realităţile din zonă.
Memoriu către Min.Int.; procesverbal; cerere a Primăriei, privind
situaţia de la Găeşti (1868).
Scrisoare C.Popescu, dr. în medicină
- M.Kogălniceanu, Min.Int.,
Târgovişte, 11 feb. 1869 (solicită
postul de medic al districtului
Dâmboviţa).
Telegrame Hiottu, Prefect jud.
Dâmboviţa - către M.Kogălniceanu,
Min.Int., 1869 (confruntările
electorale, candidaţii aleşi, poziţia
faţă de guvern, întruniri politice ale
opziţiei).
Telegrame Hiottu, Prefect jud.
Dâmboviţa - către g-ral Ioan
Em.Florescu, Ion Văcărescu, Al.
Creţescu, Min.Instr. Culte, 1869
(despre garda naţională, întruniri
electorale, chestiuni politice).
Telegrame şi scrisori din Târgovişte către M.Kogălniceanu, Min.Int.; ziarul
"Românul", 1869 (plângeri ale
Consiliului comunal, conflicte şi intrigi
locale, reclamaţii împotriva
Comitetului permanent de Dâmboviţa
în legătură cu legea rurală).
Telegrame V.Dumitrescu, Prefect
jud.Dâmboviţa - M.Kogălniceanu,
Min.Int., 1879 (starea de lucruri
existentă, lucrările comisiilor şi
Consiliului judeţean).
Scrisori din Giurgiu - către
administraţia centrală de stat şi ziarul
"Românul", 1863 - 1869 (mulţumiri
locale, inclusiv politice; existenţa unei
bande de răufăcători; nemulţumiri
pentru un articol din "Românul"
exprimate de N.C.Cantacuzino,
prefectul jud. Vlaşca în 1869).
Adresă a subprefectului plăşii
Câlnişte, jud. Vlaşca, 12 iun. 1867
(solicită lista embaticarilor de pe
moşia Comana, suma care o plătesc
anual, întinderea terenurilor
posedate).
1864-1879
1864-1879
1864-1879
1864-1879
1864-1879
1864-1879
1864-1879
1863-1890
1863-1890
66
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
Memoriu confidenţial Ion
A.Ghetaride, comisar român pe lângă
trupele imperiale ruse în jud. Vlaşca M.Kogălniceanu, Min.Ext., Frăteşti,
26 oct. 1877 (greutăţile întâmpinate
din partea administraţiei locale);
ordine ale prefectului jud. Vlaşca
(A.Lapati) din 2 şi 3 oct. 1877 (în
legătură cu transporturile de material
de război).
Informare a Prefecturii jud. Vlaşca M.Kogălniceanu, Min.Int., Giurgiu, 1
aug. 1879 (despre fortificaţiile
otomane de la Rusciuc).
Scrisori primite de M.Kogălniceanu,
1879 - 1890; printre semnatari:
D.C.Butculescu, L. Sakellarie, cp.
D.Danu (chestiuni cu caracter
personal, procese, candidări în
alegeri, cereri de pensie).
Raport prefect jud. Vlaşca, Pavel
Pereţu - către M.Kogălniceanu,
Min.Int., /1869/, în legătură cu hărţile
şi portrete ale lui Kogălniceanu
editate de maior Papazoglu şi
depuse la prefectură.
Telegrame Prefectura jud.Vlaşca către M.Kogălniceanu, Preşed. Cons.
Min. şi Min.Int.; maior Librecht, 1864
(alegeri; sosirea unui vapor englez la
Giurgiu; suspendarea poliţaiului
oraşului; starea de spirit; sesiunea
Consiliului judeţean).
Telegramă amploaiaţii telegrafişti şi
poştali din Giurgiu - M.Kogălniceanu,
deputat, 5 feb. 1867 (de mulţumire
pentru activitatea depusă în
Cameră).
Telegramă I.Dumitrescu, Prefect jud.
Vlaşca - M.Kogălniceanu, Min.Int.,
1869 (sosirea domnitorului Carol la
Giurgiu în drum spre Rusciuc),
alegeri şi recomandări de candidaţi).
Telegramă ale locuitorilor din Giurgiu
- către ziarul "Românul", 1869
(despre ingerinţe electorale).
Telegramă Furduescu, Prefect
jud.Vlaşca - col. D.lecca, Min.Răzb.,
4 oct. 1879 (în privinţa ceremonialului
primirii lui Carol, domnitorul
României, şi a principelui Bulgariei).
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1863-1890
256
XVI/21
256
XVI/21
256
XVI/21
257
XVI/22
258
XVI/23
259
XVI/24
259
XVI/24
260
XVI/24
260
XVI/25
260
XVI/25
261
XVI/26
Telegrame C.Ciocârlan, Prefect jud.
Vlaşca - M.Kogălniceanu, Min.Int., 25
dec. 1879 (guvernul bulgar şi situaţia
proprietăţii funciare; situaţia
Consiliului judeţean) şi 13 ian. 1880
(anunţă trecerea Dunării de Ion
C.Brătianu cu o sanie).
Telegrame Musceleanu, protoereu Mitropolit Primat, aug. 1879 (despre
un preot din insula Samos adus la
biserica grecească din Giurgiu).
Telegramă Sakelarie. Giurgiu, 1883
(anunţă că a fost ales deputat de
Vlaşca).
Scrisori Theodor Rosetti către soţia
sa, Pulcheria (în lb.franceză), privind
chestiuni personale, familiale.
Telegrame şi scrisoare G.Giani,
prefect. Jud. Rm.Sărat M.Kogălniceanu, Min.Int., 1879
(lucrările Consiliului judeţean;
învăţământul în judeţ; aplicarea legii
instrucţiunii).
Telegrame, scrisori şi facturi ale
magazinului Levy et Worms din Paris
către M.Kogălniceanu, Ministru
Plenipotenţiar al României la Paris
(1881), şi o scrisoare a băncii Hecht M.Kogălniceanu, Bucureşti, 10/22 iul.
1884.
Scrisori ale miniştrilor francezi şi
particulari către Legaţia României la
Paris, 1880 - 1881.
Aviz plata instalării soneriei
telefonului pentru Vasile
M.Kogălniceanu. Bucureşti, 28 ian.
1921.
Raport Prefectura Poliţiei Capitalei M.Kogălniceanu, Min.Int., 12 sept.
1879 (informează că nu poate
asigura cu sergenţii din oraş paza
Direcţiunii generale a serviciului
Penitenciar).
Telegramă Hasnaş, căpitan Poliţie M.Kogălniceanu, Min.Int., Bucureşti,
1 ian. 1880 (anunţă că la 2 ian. Se
joacă piesa "Hughenoţii" şi că I-a
rezervat o lojă).
Telegramă I.Bălănescu, agent
diplomatic - M.Kogălniceanu, Preşed.
Cons. Min., Pera, 19 iun. 1864 (relaţii
externe).
1863-1890
1863-1890
1863-1890
1869-1870
111
1879
5
1880 - 1884;
1921
63
1880 - 1884;
1921
1880 - 1884;
1921
1879
3
1879
1864 - 1880
46
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
261
XVI/26
262
XVI/27
Telegramă Kliment, Preşed. Cons.
Min., Sofia - Alexandru I, prinţul
Bulgariei, la Petersburg, 21 feb.
1880.
Telegramă Min. Ext. elen - către
Consulatul g-ral elen la Bucureşti.
Atena, 21 feb. 1880 (să anunţe
guvernul României că guvernul grec
recunoaşte independenţa României
şi a decis să ridice consulatul general
la rangul unei legaţii).
Act semnat de Alexandru II, ţarul
Rusiei, privind aplicarea convenţiei
româno-ruse din 4 apr. 1877.
Adresa Intendentului armatei ruse către Comisarul general român pe
lângă armata rusă, 9 iun. 1877
(solicită concursul părţii române
pentru transporturile de război).
Notă a Consulatului g-ral elen la
Bucureşti - M.Kogălniceanu, Min.Ext.,
7/19 nov. 1877.
Notă M.Kogălniceanu, Min. Ext. către baronul A. de Jomini, la
Petersburg, 19/31 ian. 1878 (cu
privire la politica României în cadrul
crizei orientale); scrisoare baron A.
de Jomini - g-ral Ion Gh.Ghica, 21
mart. /2 apr. 1878.
Scrisoare Catherine Nelson,
baroneasă Brante - I.C.Brătianu şi
M.Kogălniceanu, delegaţii români la
Congresul de pace de la Berlin,
Londra, 28 iun. 1878 (consideraţii cu
privire la poziţia marilor puteri,
atrăgând atenţia asupra politicii
expansioniste ţariste).
Telegrame (1879) Stoianovici, Al.
Beldiman, Fava - Min.Ext.; Alexandru
II, ţarul Rusiei - Alexandru I de
Battenberg, cneaz al Bulgariei; Giers
- ministrul rus la Belgrad; notă către
Sabri - Paşa, guvernator g-ral al
vilaetului Dunării; depeşe telegrafice
cu ştiri ale agenţiilor străine (inclusiv
Havas).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Ext.
- I. Bălăceanu, agentul diplomatic al
României la Viena. Berlin, 22 iun. /4
iul. 1878 (îşi anunţă sosirea în
capitala Austriei).
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1864 - 1880
1878
1
263
XVI/28
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
264
XVI/29
Telegrame M.Kogălniceanu - către
N.Callimachi - Catargi (îi cere ştiri
despre starea sănătăţii); Theodor
Callimachi (îl cheamă în ţară); g-ral
Ion Gr. Ghica (îi solicită informaţii; cu
referire la Livadia); baron A.de
Jomini, la Petersburg (felicitare de
Anul Nou).
Telegramă Bălănescu M.Kogălniceanu. Buzău, 14 nov.
1860.
Contract acordat de Min.Instr. Culte
lui D.H.Goldner pentru partea de
pădure după proprietatea Cotul Morii
şi Topova a Episcopiei de Huşi din
districtul Cahul (oct. 1863).
Depeşă telegrafică Goldner, tipograf M. Kogălniceanu, Preşed. Consil.
Min., Iaşi, 17 oct. 1864.
Notă Agenţia română la Belgrad,
Radu Ionescu - M. Kg., Min.Int. şi adint. Min.Ext., 23 oct. /4 nov. 1869
(despre proiectul de convenţie
poştală între România şi Serbia).
Note de Constantin T.Vivescu asupra
produsului salinelor României pe anii
1862-1865.
Ştiri privind criza orientală primite din
Pera, Viena, Atena (1876 - 1877).
Telegrame din Ploieşti (g-ral Ion Gr.
Ghica), Olteniţa (Pilat) M.Kogălniceanu (1877), cu referire la
război.
Adresă a Societăţii "Crucea Roşie"
din România - M.Kogălniceanu,
Min.Exr., Bucureşti, 6 ian. 1878 (cu
numele persoanelor care s-au ilustrat
prin devotament în slujba societăţii).
Note ale agenţiilor diplomatice ale
României la Roma, Berlin, Paris
(1878 - 1879) privind relaţii externe.
Ştiri ale agenţiei de presă Havas şi
corespondenţe politice şi telegrame
din Sofia şi Belgrad (1879).
Memoriu al subşefului Inbspecţiunii a
X-a silvice în legătură cu o acuză pe
temeiul căreia a fost îndepărtat din
funcţie.
Scrisori - 5 - către M.Kogălniceanu
nedatate (cu caracter personal);
printre semnatari Iorgu Radu.
1877 - 1879
5
1860 - 1879
63
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
1860 - 1879
265
XVI/30
265
XVI/30
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
Protocol semnat la Conferinţa din 28
iun. 1864 de Aali Paşa, Henri Bulwer,
de Monstier, Prokesch Osten,
Brassie de St.Simon, Greppi,
Novicoff, privind aprobarea actului
adiţional la Convenţia de la Paris din
1858 semnat între Al.I.Cuza şi Poarta
Otomană.
Scrisoare M.Kogălniceanu - către J.
Stamforth şi J.J. Barkley. Bucureşti,
16/ 28 dec. 1864 şi J. Stamforth M.Kogălniceanu (relaţii externe,
îndeosebi româno - otomane).
Raport al agenţiei diplomatice a
României la Paris - către domnitorul
Carol, 10 feb. 1869 (Napoleon III şi
situaţia politică din România).
Scrisoare M.Kogălniceanu, Preşed.
Consil. Min. - Aali Paşa /după 1863/
(raporturi româno-otomane).
Scrisoare col. Slăniceanu, Min.Răzb.
- M.Kogălniceanu, Min.Ext.,
Bucureşti, 17 iul. 1876 (despre
voluntarii pentru Serbia care trec pe
la Ungheni; incident armat cu un post
sârbesc la Dunăre).
Scrisoare director g-ral C.F.R. - Min.
Ext., Bucureşti, 3 aug. 1876
(rezervarea unui compartiment
pentru I.Zinoviev, agentul diplomatic
al Rusiei, pentru călătoria de la
Bucureşti la Roman).
Extras din ziarul "Pall Mall Gazette",
Londra, 15 mai 1876 (articolul
"Affaires in Roumania"): despre
formarea, la 27 apr. 1876, a
guvernului Manolache Costache
Epureanu; alegeri; discuţii pentru
încheiarea convenţiei comerciale cu
Austria.
Telegramă cifrată M.Mitilineu /1877/
(transmite o depeşă de la Ialta a g-ral
Ion Gr.Ghica).
Declaraţie de ratificare a convenţiei
româno-ruse din 4/16 apr. 1877;
semnată de A.Gorciakov, Petersburg,
24 apr. 1877.
Telegrame, scrisori referitoare la
războiul ruso-româno-turc /1878);
printre semnatari: Stuart, I.Zinoviev.
1864
5
1864
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
40
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
266
XVI/31
267
XVI/32
268
XVI/33
269
XVI/34
270
XVI/35
271
XVI/36
Scrisoare M.Kogălniceanu, Min.Ext. Joseph maria Radowitz, ministru
plenipotenţiar, secretar g-ral al
Congresului. Berlin, 2 iul. 1878 (cu
care prezintă copia după deplinele
puteri încredinţate de principele Carol
I al României delegaţilor
M.Kogălniceanu şi I.C.Brătianu).
Cerere adresată de M.Kogălniceanu,
min.Ext., membrilor guvernului, de a
răspunde la referatul prin care s-a
făcut cunoscută intervenţia agentului
diplomatic al Austro-Ungariei pentru
obţinerea înregistrării tribunalelor la
cumpărarea de imobile urbane de
către evrei supuşi austro-ungari,
potrivit Convenţiei de comerţ (29 iul.
1878).
Tratatul de la Berlin, 1/13 iul. 1878
(text tipărit).
Scrisori către M.Kogălniceanu (1878
şi 1880); printre semnatari Stuart.
Telegrame M.Kogălniceanu - prefecţii
jud. Ialomiţa, Obedeanu (despre
"comisiunea de delimitaţiune");
Retoridi (în legătură cu trecerea
clandestină peste Dunăre a unor care
cu arme).
Telegrame M.Kogălniceanu prefectul jud. Muscel, Rudeanu
(alegeri; candidaturi locale; consiliul
judeţean; învăţământ; opoziţie).
Telegrame M.Kogălniceanu prefectul jud. Rm.Sărat, Arion
(despre subprefecţi; candidaturi
pentru Colegiul II; alegeri; "supuşi"
srăini").
Telegrame M.Kogălniceanu - prefecţii
jud. Teleorman, Apostoleanu
(candidaturi în alegeri); Chiriţescu
(dorinţa a 36 familii din satul Conţeşti
de a emigra în Bulgaria;
aprovizionarea şi transportul
materialelor).
Telegrame M.Kogălniceanu.
Prefectura jud. Vlaşca (candidaturi în
alegeri; vizita la Giurgiu a unui vas de
război prusian; sosirea a principelui
Otton de Bavaria; trecerea prin
Giurgiu a ministrului plenipotenţiar al
Austro-Ungariei; aprovizionarea
armatei imperiale ruse; se
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
1863 - 1880
/1876 1878/
2
/1869/
4
/1869/
4
/1869 1878/
3
/1869 1879/
14
interesează de lucrările trimise ţarului
de guvernatorul şi mitropolitul din
Rusciuk; despre ziarul "Călugărul";
chestiuni administrative).
272
XVI/37
273
XVI/38
273
XVI/38
274
XVI/39
275
XVI/40
275
XVI/40
275
XVI/40
275
XVI/40
Telegrame M.Kogălniceanu prefectul jud. Kustendje, R.Oprean
ş.a. (tatarii care ar fi emigrat în Rusia;
trupele bulgare; administraţia în
Mangalia şi Madgidia; turci care se
refugiază în Bulgaria; costul
terenurilor).
Telegrame M.Kogălniceanu Prefectura jud. Prahova ş.a.
(subprefecţi, primar, comandant
gardă orăşenească, şeful staţiei
telegraf Ploieşti, îngrijitorul închisorii
oraşului) şi telegrame primite de
M.Kogălniceanu.
Despre alegeri şi candidaţi propuşi;
starea zonei; opoziţie faţă de violenţă
şi dezordini; chestiunea lucrătorilor
italieni; situaţia în închisoarea
Ploieşti; administrative; trecerea prin
gara oraşului a unor înalte oficialităţi;
prezenţa marelui duce Nicolae.
Dovada de primire bani, adeverinţe şi
chitanţe plată; scrisori către Nicolae
Drossu cu caracter personal (printre
semnatari: E. Mavrocordat, Jules
Passini); schiţe de plan şi desen
faţadă ale unui Teatru de vară.
Corespondenţă între prinţul
Callimachi (Viena, berna) - N.Drossu
(Iaşi), privind darea în arendă a
terenurilor de la Rogojeni; chestiuni
personale; Despre Unire (prinţul
Grigore Sturdza şi Lascăr
Cantacuzino).
Scrisori Pietro Caroni, Paris N.Drossu, senator, Iaşi (1881 1882), pe chestiuni personale.
Scrisori Lascăr Cantacuzino,
Bruxelles şi A. Başotă, Pomârlă
(1856-1857), despre moşii; aspecte
financiare; însoţite cu transcrieri
recente.
Corespondenţă diversă (1823 1870), privind mai ales chestiuni
personale.
1879
10
1869 - 1879
40
1869 - 1879
1853 - 1884
34
1823 - 1882
68
1823 - 1882
1823 - 1882
1823 - 1882
276
41
277
XVI/42
278
279
XVI/43
XVI/44
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
Scrisori către Zoe Negruzzi, Paris
(personale).
Scrisoare C.Catargi - Al. Teriakiu (în
lb. Franceză). Slobozia, 21 oct. /2
nov. 1848.
Telegrame M.Kogălniceanu - prefecţii
jud. Ilfov (Ciocârlan, Creţianu), prin
care sunt chemaţi la minister.
Telegrame M.Kogălniceanu Prefectura jud. Olt (să specifice când
soseşte trenul cu răniţi în gara din
Bucureşti; invitaţie a prefectului
Deleanu la Bucureşti; chestiuni
judiciare).
Depeşă telegrafică Bordeanu, gerant
al Agenţiei Principatelor Unite la
Înalta Poartă - prinţul Al.I.Cuza,
Constantinopol, 3 iul. 1864; scrisoare
A.Ghica - M.Kogălniceanu (îl invită la
o serată la care ia parte lordul
Campbell; scrisoare către
M.Kogălniceanu, Preşed. Cons. Min.,
Bucureşti, 4 ian. 1865 (despre o
petiţie a unui negustor austriac
stabilit la Turnu Severin).
Telegrame Wolff, Berlin, 16 mai
1869; Radu Ionescu, Belgrad, 7 sept.
1869 - către D.Ghica, Min.Ext.
Telegrame Carol I şi V.Boerescu,
Min.Just. - D.Ghica, preşed. Cons.
Min., Neuwind, 16 oct. 1869 (se
anunţă logodna cu Elisabeta de
Wied).
Telegrame primite de
M.Kogălniceanu, Min. Int. - de la
V.Boerescu, Min.just.; Gramont,
Viena (1869).
Acte referitoare la criza orientală, la
războiul ruso-româno-turc şi la
consecinţele acestuia (1876 - 1880):
Telegrame Osman Paşa - Riza Bez;
Beuf, Min.Răzb. - marele duce
Nicolae; Tzerretel - Giers, Secretar
de Stat; col. Fălcoianu, secretar g-ral
la Min. Răzb.; Saburov - Nelidov;
telegrame ale prefecţilor jud. Vlaşca,
Tecuci, Buzău, Ialomiţa, Iaşi, Bacău;
telegrame adresate lui C.A.Rosetti,
M.Kogălniceanu, I.C.Brătianu,
V.Boerescu, prinţul Carol; ştiri ale
agenţiilor şi agenţilor diplomatici din
Viena, Roma, Berlin, Belgrad, Atena,
1854
10
1848
3
/1869 1879/
2
/1869 1879/
3
1864 - 1889;
1907
130
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
Sofia, Paris.
280
280
280
280
280
XVI/45
XVI/45
XVI/45
XVI/45
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
Tablou de insultele, abuzurile şi
neorânduielile săvârşite de ruşi în
lunile ian. - mart. 1878 şi rămase
nesoluţionate.
Acte referitoare la Congresul de la
Berlin (1878): Notă privind modul
cum s-a procedat după 1857 pentru
transferul unei părţi a Basarabiei,
"concedată" Moldovei.
Scrisoare I.C.Brătianu,
M.Kogălniceanu - prinţul Bismark,
Preşedintele Congresului, Berlin,
12/24 iun. 1878 (prin care anunţa
înaintarea unui memoriu).
Cuvântul pronunţat de I.C.Brătianu,
Preşed. Consil. Min., la Congresul de
la Berlin, şedinţa din 19 iun./1 iul.
1878.
Cuvântul pronunţat de
M.Kogălniceanu, Min.Af.Str. La
Congresul de la Berlin, şedinţa din 19
iun. /1 iul. 1878.
Scrisoare M.Kogălniceanu, Min.Ext. M.Obedenaru, gerant al Agenţiei
diplomatice la Roma, Bucureşti, 2/14
oct. 1878 (raporturile cu Italia).
Memoriu Wilhelm de Lindheim M.Kogălniceanu, Min.Ext., Viena, 14
oct. 1878 (despre înfiinţarea unui
consulat la Viena pentru probleme
economice).
Adresă M.Kogălniceanu, Min. Ext. către miniştrii (face cunoscută nota
primită de la guvernul rus la 23
oct./10 nov. 1878, pentru încheierea
unui aranjament privind trecerea
armatelor ruse prin Dobrogea).
Proclamaţia domnitorului Carol I
către locuitorii Dobrogei, privind
unirea acestui teritoriu cu România
(nov. 1878).
Mss. (fragment) M.Kogălniceanu,
referitor la distincţia dintre puterea
legislativă şi cea executivă.
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
280
XVI/45
280
XVI/45
280
280
XVI/45
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
280
XVI/45
281
XVII/1
281
XVII/1
282
XVII/2
282
XVII/2
282
XVII/2
Memoriu al unui grup de evrei din
S.U.A., foşti locuitori ai României către Carol I, New York, 15 mai 1879
(despre drepturile israeliţilor din
România).
Legea agrară din Serbia (traducere)
din 24 ian. 1880.
Circulară M.Freycines, Min. Ext. către agenţii diplomatici ai Franţei, 16
apr. 1880 (transcrisă din ziarul "Le
Temps" din 21 apr. 1880).
Notă (în copie tipărită) prinţul I.Ghica,
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Constantinopol - către lordul
Granville, ambasadorul Angliei (23
dec. 1881).
Notă a ambasadei Rusiei la Paris,
prin care anunţă că serviciul religios
funebru pentru ţarul Alexandru II va
avea loc la 2/14 mart. 1881.
Telegramă lt. Col. Merişescu M.Kogălniceanu. Turnu Severin, 20
nov. 1889 (de felicitare).
Fişă recentă despre convorbirea
regelui cu Bratter, publicată în
"Bukarester Tageblatt", nr. 238 din
1907.
Acte de procură, contracte vânzarecumpărare pentru locuitorii
comunelor Tatlageacul Mare şi
Sarighiol, plasa Mangalia, jud.
Constanţa.
Acte de judecată privind procesul lui
H.Leibovici cu moştenitorii lui
M.Kogălniceanu; documente de
proprietate comuna Ghelengec, plasa
Mangalia (act de punere în posesie;
procură; recipise plată); situaţia
caselor lui Kogălniceanu din
Constanţa, Bucureşti şi a moşiilor din
jud. Fălciu.
Depeşe telegrafice către dr.
Alexandru Theodori, la Roman, şi
alte telegrame ale familiei Theodori,
1857 - 1896 (cu caracter personal).
Tratat (copie) în lb. Germană (7 oct.
1825).
Scrisoare din Bucureşti (în lb.
Germană), 5 feb. 1868.
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1864 - 1889;
1907
1881 - 1903
58
1881 - 1903
1825; 1857 1896
1825; 1857 1896
1825; 1857 1896
249
283
XVII/5
284
XVII/6
284
XVII/6
284
XVII/6
284
XVII/6
284
XVII/6
284
XVII/6
284
XVII/6
285
XVII/7
Dosar privind averea lui Iancu
Cănănău (acte de proprietate,
contracte, jurnale etc).
Acte diverse, referitoare la
Basarabia: zapise, contracte, scrisori
(1832 - 1846); act emis de cancelaria
Divanului (10 dec. 1851); adeverinţe,
chitanţe de primire bani (1837 1869).
Exemplar din "Foaia sătească a
Principatului Moldovei", Iaşi, an XIII,
nr. 5, 4 feb. 1851.
Hotărâre a mai multor "deputaţi ai
sătenilor pontaşi din deosebitele
ţinuturi ale Moldovei", întruniţi "în
puterea Tratatului de la Paris",
rostesc "durerile şi dorinţele clasei"
lor (Iaşi, 21 dec. 1857).
Plângere către Vornicia de aprozi (3
feb. 1858); adresă a Min.Fin. A
Moldovei - către Min. din Lăuntru, 30
iul 1860; corespondenţă diversă,
1859 - 1861 (chestiuni gospodăreşti;
vânzări lemne).
Plângeri a sătenilor din Comana (jud.
Vlaşca) către arendaşul moşiei;
memorii ale locuitorilor din Piteşti (15
oct. 1863) şi Dorna (3 aug. 1864)
către autorităţile centrale, ai comunei
Dumitreştii de Jos către subprefect
(mulţumesc pentru împroprietărire).
Acte Prefectura Poliţiei Iaşi, 1864
(ordine către comisari; legea
electorală; alegeri).
Scrisori adresate lui M.Kogălniceanu
(şi ca Min. Int.); unele însoţite de
transcrieri recente: Păun, din partea
şefului Poliţiei Iaşi, 22 ian. 1852;
M.Vasiliu, Botoşani, 30 apr. 1862;
Butucea, 20 ian. 1864; C.Grigoraş,
Baden-Baden, 14/26 iul. 1864;
D.Racoviţă, administrator district
Vaslui, 8 aug. 1860; Agafie Panu, 27
feb. 1868; A.Aslan, 2 mart. 1869;
P.Nanu, 29 mai 1869; şi altele cu
semnătură indiscifrabilă.
Corespondenţă L.Steege G.Greceanu (în lb. Franceză), privind
chestiuni personale; literare (despre
Aron Pumnul, G.Gretzianu): politice
(chestiuni legislative, relaţii externe);
referiri la N.Gane, Gorovei,
1842 - 1845
288
1832 - 1869
163
1832 - 1869
1832 - 1869
1832 - 1869
1832 - 1869
1832 - 1869
1832 - 1869
1862 - 1873
30
V.Boerescu, Gh.Costa-Foru);
probleme financiare (L.Steege a fost
numit Min.Int. în oct. 1863 şi aug.
1867); personale (1862 - 1869).
285
XVII/7
286
XVII/8
287
XVII/9
288
XVII/10
288
XVII/10
289
XVII/11
290
XVII/12
291
XVII/13
292
XVII/14
293
XVII/15
294
XVII/16
294
XVII/16
Scrisori Raluca Negri - N.Grecianu
(1863); Maria Negri; Caliopi Steege familia Greceanu (toate cu caracter
personal); unele însoţite de
transcrieri recente.
Scrisori /27( Raluca Negri - către fiica
ei, Maria (personale).
Fişe referitoare la corespondenţa
P.Donici - N.Rosetti şi L.Steege N.Rosetti; bibliografie privind
chestiunea Dunării.
Scrisoare I.Lambrino - către George
(?), 12 mai 1857 (personală).
Certificat eliberat de Adunarea
alegătorilor Colegiului II Rurova
privind alegerea ca deputat a lui
Iordache Lambrino, autentifica de
Primăria Bârlad la 3 nov. 1866.
Acte Ralu Negri: contract de
închiriere pentru casele sale, încheiat
cu Iancu Caţichi, 23 nov. 1854 (cu o
transcriere recentă); adresă a
Judecătoriei Iaşi, 25 mart. 1861
(despre o datorie); chitanţă şi reţetă
medicală; corespondenţă primită
(1862 - 1869).
Corespondenţă primită de L.Steege;
printre expeditori: Alexandru Iamandi;
Ion şi George Razo, Nicolae Negri.
Scrisori Caliopi Steege către nepoata
ei, Maria Negri (pesonale, familiale).
Scrisoare către L.Steege, 30 sept.
1852 (în legătură cu amânarea plăţii
datoriei) şi R.Roznovan - Ralu Negri,
3 apr. 1854 (despre o datorie
bănească); însoţite de transcrieri
recente.
Scrisoare Catinca Negri - L.Steege,
23 iun. 1851 (personală); însoţită de
ă transcriere recentă.
"Oficii" şi "Încheieri" ale Min. Int. din
Moldova, 13 şi 18 iul. 1859 (în
legătură cu bătăile şi pedepsele
legale).
Decizie a Consil. Min., sub
preşedenţia lui Al. I.Cuza, 17 dec.
1862 - 1873
1960 - 1864
59
/1940/
4
1857 - 1866
5
1857 - 1866
1854 - 1869
20
1851 - 1870
9
/după 1960/
23
1852 - 1854
4
1851
2
1859 - 1969
7
1859 - 1969
294
XVII/16
295
XVII/17
296
XVII/18
296
XVII/18
297
XVII/19
298
XVII/20
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
299
XVII/21
1864 (în privinţa primirii retractărilor
arendaşilor până în ziua licitaţiei
moşiilor).
Scrisoare Iacovski, prefect jud.
Tecuci - către un moşier, 22 dec.
1869.
Scrisoare Razu - Raluca Negri,
Văratec, 23 aug. 1863 (cu caracter
personal).
Scrisoare Şcoala de Medicină din
România - L.Steege, membru al
Curţii de Casaţie Bucureşti, 31 dec.
1862 (despre Ioan Lupovici).
Scrisori Calinic Miclescu, mitropolit al
Moldovei - L.Steege, 7 mart. 1864 şi
23 aug. 1867 (personale, felicitare
pentru numirea în funcţia de
Min.Fin.).
Expuneri de motive (tipărite) la
proiecte de legi prezentate în
Adunarea Deputaţilor de L.Steege,
Min.Fin.
Scrisori către George şi Maria
Greceanu (în lb. germană), 25 mai
1878 şi 9 mart. 1879 (personale); şi
alte două, semnate indiscifrabil.
Documente diverse (1803 - 1847):
acte de proprietate (şi în lb.rusă);
izvoade pentru vânzarea de lemne,
de ţigani robi; opis de documente;
genealogie.
Extras recent din "Monitorul Oficial",
nr. 34, 12 feb. 1864 (privind proiectul
înfiinţării unei şcoli de agricultură pe
moşia Cârligu ş.a.).
Hotărâre sinodală, 17 mart. 1867, în
cazul monahului Sofronie Vârnav.
Contul ziarului "Adunarea Naţională",
nr. 24 - 32, la 28 aug. 1869.
Memoriu Hommaire de Hell - către
Min.Ext., Bucureşti, 19 dec. 1878
(propune editarea unui periodic "Journal des Campagnes" - în
principal de educaţie agricolă).
Paşaport pe numele C.Mărăteasa
(1887).
Scrisori adresate lui Ralu Negri,
îndeosebi de Maria Steege (1859 1863).
Corespondenţă primită de Calliopi
Steege de la fiica sa Maria; Elena
Costachi (1877); şi trimisă fiicei sale,
1859 - 1869
1863
2
1862 - 1867
5
1862 - 1867
1863
22
1878 - 1889
10
1803 - 1888
111
1803 - 1888
1803 - 1888
1803 - 1888
1803 - 1888
1803 - 1888
1803 - 1888
1803 - 1888
Maria (1878; 1888).
299
XVII/21
300
XVII/22
300
XVII/22
300
XVII/22
300
XVII/22
300
XVII/22
301
XVII/23
301
XVII/23
301
XVII/23
Scrisoare Gh. Botez, Bacău, 19 feb.
1880 (bugetul Consiliului judeţean;
nemulţumirile sătenilor).
Documente diverse: jalbă a breslei
croitorilor din Iaşi: plângeri către
DepartamentulTrebilor Dinlăuntru al
moldovei, prefect, Min.Int.;
corespondenţă de natură financiară;
acte judiciare (pricină între aga Iorgu
Ghika şi Episcopia de Roman); acte
de hotărnicie, de vânzare-cumpărare,
învoială, zapise; transcrierea
inscripţiei, din 1695, a Bisericii Sfinţii
Voievozi din Roman; file mss. dintr-o
istorie a Moldovei.
Mss. "Serbarea Paştilor de cătră
oştenii moldoveni", semnat "Un
vechiu militar".
Scrisoare C.Brăiescu - Min.Int.
(M.Kogălniceanu), 8 sept. 1864
(legea rurală şi mulţumirea ţăranilor
ş.a.).
Relatare din 6 ian. 1880, depsre
piesa oginală "Starea Independenţei
Naţionale", prezentată în Capitală de
o trupă de ţărani condusă de
învăţătorul Al. Dobrescu, comuna
Muşeteşti, jud. Argeş. Piesa I-a fost
dedicată lui M.Kogălniceanu.
Scrisoare către M.Kogălniceanu,
Brăila, 27 mai 1890 (starea
autorităţilor din oraş, mai ales a
Poliţiei).
Acte Maria Negri, căsătorită Dauş
(act de căsătorie - 1872; petiţie
pentru procesul de succesiune după
decesul fratelui, Nicolae Negri;
procură dată lui L.Steege şi procure
pentru alocaţii; corespondenţă
primită).
Acte Nicolae Negri (brevet pentru
înaintarea în gradul de sb. Lt. Al
Batalionului 3 vânători; cerere de
demisie din armată; anunţul
decesului - 1878).
Telegramă către Ralu Negri, Iaşi, 18
dec. 1868.
1803 - 1888
1819 - 1890
61
1819 - 1890
1819 - 1890
1819 - 1890
1819 - 1890
1868 - 1880
1868 - 1880
1868 - 1880
66
301
XVII/23
302
XVII/24
302
XVII/24
302
XVII/24
303
XVII/25
303
XVII/25
303
XVII/25
303
XVII/25
304
XVII/26
305
XVII/27
306
XVIII/1
Genealogii ale familiei Negri
(alcătuite recent), însoţite şi de
comentarii; extrase din acte; copie
după memoriul de succesiune de la
Gavril Miclescu, mort în 1825;
convenţie încheiată de Catinca Negri;
cerere Ludovic Dauş, către
Secretariatul g-ral al Uniunii
Fundaţiilor Culturale Regale pentru a
edita o monografie C.Negri; diverse
fişe.
Scrisori Iorgu Razu, starostele
ţinutului Putna, Focşani, 1838
(personale; însărcinările locuitorilor;
producţia de orz, ovăz, porumb;
vânzări efectuate); cu transcrieri
recente.
Dovadă de plată L.Steege, apr. 1841
(a depus la Consulatul g-ral al Franţei
la Bucureşti suma de 344 franci).
Act semnat de Albert Schmidt (în lb.
germană), Braşov, 19 apr. 1841.
Scrisoare un grup de supuşi străini către Stărostia supuşilor străini, 1837
(de mulţumire).
Acte referitoare la Iorgu Razu (în
legătură cu averea lui Alecu iamandi;
vânzarea moşiei Dobârceni; depeşă
telegrafică Gane - L.Steege,
Fălticeni, 24 sept. 1858); însoţite cu
transcrieri recente.
Scrisoare din Stolniceni - către mamă
şi frate, mart. 1855 (familiale).
Fişe şi note recente făcute la
Fundaţia culturală "M.Kogălniceanu".
Acte referitoare la L.Steege, Teodor
Ianca, Iorgu Razu, Ralu Negri,
Calliopi Steege (corespondenţă; plan
casă; memoriu; facturi şi chitanţe
plată; contract de arendare; procură,
declaraţie, înscris).
Corespondenţă L.Steege cu Maria
Negri, fiica lui Ralu Negri (în
lb.franceză); unele însoţite cu
transcrieri recente.
Telegrame M.Kogălniceanu, Min. Int.
- Broşteanu, prefect Jud. Dolj, 1869
(chestiuni administrative; numiri în
posturi; dizolvarea Consiliului
judeţean; campania electorală;
dispoziţie de respectare a
prevederilor legale privind legea
1868 - 1880
1838 - 1841
6
1838 - 1841
1838 - 1841
1837 - 1858
14
1837 - 1858
1837 - 1858
1837 - 1858
1841 - 1870
54
1862 - 1871
66
1848 - 1914
54
electorală; alegeri).
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
306
XVIII/1
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Ext.
- Titulescu, prefect jud. Dolj, 1878
(despre plecarea misiunii italiene prin
Moldova).
Telegramă circulară M.Kogălniceanu,
Min.Ext. - către prefecţii jud. Dolj, Olt,
Argeş, 24 oct. 1878 (asupra chipului
cum va fi primit în ţară contele de
Hayos, ministru plenipotenţiar al
Austriei la Bucureşti).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Int. Brăiloiu, prefect jud.Dolj, 1878
(solicită cercetări în privinţa situaţiei
grave a sătenilor din judeţ).
Telegrame primite de
M.Kogălniceanu - de la Nicu
Cantacuzino (1864); Schina, Rheinek
(1869); Prinţul şi Prinţesa de
Hohenzollern (1869); Obedeanu,
prefect jud. Ialomiţa (1878) ş.a.
Telegramă locuitori din Ploieşti Carol I, 17 mart. 1869 (se plâng de
modul cum s-au desfăşurat alegerile
pentru Consiliul judeţean).
Telegramă Olănescu şi Savovici I.C.Brătianu (1879).
Scrisori primite de M.Kogălniceanu de la: O.Iorgulescu, Rm.Sărat, 3
mart. 1869; Gh. Millea, Iaşi, 19 apr.
1864; din Huşi, 16 feb. 1877 ş.a.
Raport (fragment) praporcic Casaboi
- către Hatmanul miliţiei Moldovei, 16
dec. 1848 (în legătură cu urmărirea
lui M.Kogălniceanu pentru activitate
revoluţionară).
"Apel la îndurarea publică", publicat
de ziarul "Ştafeta", 1879 (exemplar
adresat lui M.Kogălniceanu), pentru
subscrierea de ajutoare în favoarea
sinistraţilor din cauza inundaţiilor
Tisei la Seghedin).
Scrisoare Dumitru Gh.Oproiu, plugar,
Băile Vulcana (jud. Dâmboviţa),
despre proiectul constituirii
Comitetului de iniţiativă pentru
ridicarea statuii lui Al.I.Cuza, mai
1914.
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
1848 - 1914
307
XVIII/2
307
XVIII/2
307
XVIII/2
307
XVIII/2
307
XVIII/2
308
XVIII/3
308
XVIII/3
309
XVIII/4
Telegrame M.Kogălniceanu Prefectura jud. Mehedinţi ((I.
Pleniceanu şi C.I.Potecă, 1869
(alegeri; candidaturile lui V. Boerescu
şi I.Ghica, şi măsuri de a fi aleşi;
numirea ca prefect a lui C.I.Potecă.
La 12 iun. 1869; despre vizita lui
Carol I şi Elisabeta în portul
T.Severin).
Telegramă M.Kogălniceanu - către
Grigore Miclescu şi Dimitrie
Griulescu. Bucureşti, 23 apr. 1877
(mulţumiri pentru cei 29 alegători
mehidenţieni care au votat pentru el).
Telegrame M.Kogălniceanu - către
Prefectura jud. Mehedinţi (Peretz,
Grigore Argetoianu) şi căpitan port
T.Severin, 1877 - 1879 (în legătură
cu "o calomnie" la adresa lui
Kogălniceanu apărută în presă;
concentrarea trupelor, protejarea
graniţei şi voluntarii; navigaţia pe
Dunăre; trecerea unui ministru
otoman pe la Vârciorova spre
Bucureşti; primirea la graniţă a
contelui de Hayos, ministru
plenipotenţiar al Austriei la
Bucureşti).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Int. către prefecţii jud. Dolj (Brăiloiu) şi
jud. Mehedinţi (Chintescu), 1879
(despre aniversări în judeţe).
Telegramă M.Kogălniceanu Titulescu, prefect jud. Dolj, 1878
(Farina şi misiunea italiană care
sosesc la Craiova).
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int. Prefectura jud. Vâlcea
(Vladimirescu), 1869 (alegeri,
candidaturi Costică Lahovari şi
Munteanu).
Scrisoare Petre Grădişteanu Al.Lahovari (în lb. Franceză), 1869
(despre candidatura lui Oscar Eliade,
combătutăde Lahovari, dar susţinută
de Kogălniceanu).
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int.Prefectura jud. Romanaţi
(Chintescu), 1869 (alegeri; candidaţi
susţinuţi de guvern: col. Ştefan
Vlădoianu şi Stănuţă Cesianu;
confruntări electorale; Kogălniceanu
1869 - 1879
25
1869 - 1879
1869 - 1879
1869 - 1879
1869 - 1879
1869
9
1870
1869
4
se angajează să susţină în cameră
petiţia locuitorilor din Caracal pentru
calea ferată; cazul ofiţerului
Berindei).
310
XIII/5
310
XIII/5
311
XVIII/6
311
XVIII/6
312
XVIII/7
312
XVIII/7
312
XVIII/7
312
XVIII/7
312
XVIII/7
312
XVIII/7
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int. Prefectura jud. Dâmboviţa (Hiottu),
1869 (numire în postul de subprefect;
cazul Hagi Dudea; susţinerea
candidaturii lui I.Ghica, care a căzut
la T.Severin).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Ext.
- Şeful staţiei, gara Târgovişte, 1877
(în legătură cu trenul cu care va
călători la Ploieşti pentru a se întâlni
cu Marele Duce al Rusiei.
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int. Prefectura jud. Buzău (C.Borănescu,
Pleşcoianu), 1869 (alegeri;
candidaturi: Al. Borănescu, N.
Pelianu; chestiuni administrative
(numire de subrefect); confruntări
electorale; situaţia din Mizil după o
inundaţie).
Telegramă M.Kogălniceanu Iorgu
Dumitrescu, la Buzău.
Adresă M.Kogălniceanu, Min.Ext. către guvern, 1878 (prezintă
opunerea sa la construirea de către
Rusia a liniei ferate Bender - Galaţi).
Telegramă M.Kogălniceanu, Min.Int. principele Carol (în lb. Franceză),
13/25 aug. 1879 (despre sosirea
prinţului Grigore Sturdza la Sinaia în
vizită de prezentare).
Informare M.Kogălniceanu, Min.Int. către guvern, 1869 (despre convenţia
încheiată de Consiliul comunal
Bucureşti cu Alexis Goddilot pentru
construcţia halelor din Capitală);
instrucţiuni M.Kogălniceanu, Min.Int. către prefecţi, iul. 1879 (face
cunoscut programul guvernului).
File mss. cu referiri la relaţiile româno
- germane (cale ferată); adnotări la
un proiect de lege agricolă; referat în
legătură cu concesionarea drumurilor
de fier ale Moldovei.
Scrisoare M.Kogălniceanu, 18 iul.
1861 (chestiuni gospodăreşti); către
mitropolit, mai 1864.
Telegrame (fragmente)
M.Kogălniceanu - către prefecţi (1869
1869 - 1877
7
1869 - 1877
1869 - 1879
12
1869 - 1879
1861 - 1885
1861 - 1885
1861 - 1885
1861 - 1885
1861 - 1885
1861 - 1885
137
312
XVIII/7
313
XVIII/8
313
XVIII/8
313
XVIII/8
313
XVIII/8
314
XVIII/9
314
XVIII/9
314
XVIII/9
315
XVIII/10
315
XVIII/10
- 1878).
Conceptul unui discurs împotriva
ziarului "Românul", 1880 (revendicări
pentru Moldova); dare de seamă a
deputaţilor demisionaţi ai opoziţiei,
mai 1883; discurs (concept)
M.Kogălniceanu privind proiectul de
lege asupra porturilor - franco Galaţi
şi Brăila, 26 feb. 1885.
Scrisoare Constantin Dacu - Mihail
Daniel, 23 apr. 1830 (se obligă să-l
slujească).
Scrisori date de Ecaterina, soţia lui
Pavel Botezatu şi Neculai Popovici,
date pentru datorii (1832).
Cerere Haia Solomon, moaşă - către
Comisiunea Diviziei I, 4 iun. 1862
(pentru legalizarea unui act).
Scrisoare Moise, arendaş Alexandru, mare postelnic (despre
necazurile pricinuite de paharnicul
Vasile Iordache).
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int. Prefectura jud. Gorj (Săvoiu), 1869
(alegeri; să păstreze colegiul IV în
rezervă; obiecţii la lista cu candidaţi
trimisă de prefect; ingerinţe, chiar
bătăi în alegeri; să se ia măsuri
pentru destituirea subprefectului;
susţine candidatura lui Constantin
Blaremberg, Ştefan Frumuşeanu şi
Iorgu Bibescu).
Telegramă M.Kogălniceanu - Ion
Roibu fost deputat, la Novaci (1869
(îi răspunde la solicitarea acestuiade
a fi ales deputat).
Telegramă M.Kogălniceanu Prefectura jud. Gorj, 1879 (dispoziţii
în legătură cu primirea de către
autorităţile gorjene a rămăşiţelor
pământeşti ale generalului
Gh.Magheru).
Scrisoare şi raport N.Racoviţă,
administrator al temniţelor din ţara
Românească - Min.Int., Bucureşti, 18
ian. 1860 (cu propuneri de amnistie).
Scrisoare către M.Kogălniceanu,
preşed. Consil. Min., cu anunţul
morţii lui Rodrique Acuna es Palladi
de Escalona, Paris, 19 oct. 1863.
1861 - 1885
1830 - 1862
7
1830 - 1862
1830 - 1862
1830 - 1862
1869 - 1879
14
1869 - 1879
1869 - 1879
1860 - 1893
1860 - 1893
43
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
315
XVIII/10
316
XVIII/11
316
XVIII/11
316
XVIII/11
Scrisoare Ion Strat, agent diplomatic
al României la Paris M.Kogălniceanu, 16 feb. 1869
(traducere recentă după orginalul
francez), despre raporturile
internaţionale, situaţia externă a ţării.
Scrisoare A. Kirchberger ( în
lb.franceză), Ems. 15 aug. 1870.
Scrisoare Al.Macedonscki, prefect
ad-int. jud. Bolgrad M.Kogălniceanu, Min.Int., 20 iul.
1876 (îi mulţumeşte pentru sprijinul
acordat în obţinerea funcţiei).
Scrisoare I.Istrati - M.Kogălniceanu,
Min.Int. (în lb.franceză), 25 iul. 1879
(situaţia politică din districtul
Suceava).
Scrisoare I.Iamandi M.Kogălniceanu. Iaşi, 21 sept. 1879
(în legătură cu procesul lui
Kogălniceanu cu Herescu; doreşte să
fie numit director la Epitropia
Sf.Spiridon).
Scrisoare Gh. Argetoianu M.Kogălniceanu, 12/14 iul. 1880
(personală).
Scrisoare Otto Mathiae (în lb.
Engleză), Londra, 27 iul. 1882.
Scrisoare Victor Pompilian, bursier al
statului la Paris - M.Kogălniceanu
(solicită ajutor financiar).
Scrisori şi telegrame I. Merişescu,
prefect jud. Covurlui - către un
ministru şi către Theodor Rosetti,
preşed. Consil. Min., 1888 (despre
situaţia politică; susţine candidatura
lui Lascăr Catargiu; combate
acţiunea politică a lui Kogălniceanu).
Scrisori datate 4 apr. 1878 şi 19 ian.
1893.
Documente diverse: act de vânzare
(3 stânjeni şi 4 palme), 9 mai 1848;
tălmăcirea unor versuri; scrisoare
către prinţul Ghika; lista guvernului
Moldovei, în frunte cu
M.Kogălniceanu, din 1860.
Scrisori maior N.Scheletti M.Kogălniceanu. Ismail, 8 apr. 1864
şi Galaţi, 31 ian. 1886 (de natură
personală).
Adresă a Şcolii de agricultură şi
silvicultură. Ferestreu/ Herestrău, 8
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1860 - 1893
1753 - 1902
1753 - 1902
1753 - 1902
29
316
XVIII/11
316
XVIII/11
316
XVIII/11
316
XVIII/11
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
iun. 1872.
Prim procuror jud. Tulcea - Min.Just.,
24 dec. 1879 (raportează despre
"afacerea" Scheletti - un delict de
presă).
Adresă Prefectura jud. Constanţa către N.Livezeanu, 15 apr. 1889
(numirea în postul de ajutor de
administrator).
Acte diverse, în transcrieri recente:
desen reprezentând pecetea lui
Dumitrache Becheşescu pe o
scrisoare din 10 apr. 1806 adresată
biv vel logofătului Dumitrache
Bibescu (Bucureşti, 19 ian. 1902);
hrosovul lui Constantin Racoviţă sin 1
nov. 1753; transcrieri ale unor scrisori
privind familia Sturdza, 1817 - 1818.
Fişe succinte despre C.Negri extrase
din revista "Convorbiri literare".
Declaraţii (dactilografiate) ale unor
martori luate de judele instructor
Antonescu în procesul intentat lui
Vasile Kogălniceanu în 1907.
Scrisoare Toma Dragu - Vasile
M.Kogălniceanu. Paris, 30 dec. 1907
(în legătură cu broşura scrisă în
apărarea acestuia).
Articolul "Academia Română şi
chestiunea ţărănească", de Vasile
M.Kogălniceanu.
Fotocopie după înscrisul reginei
Elisabeta: "Sculaţi, oameni buni şi
ridicaţi-vă până la înălţimea datoriei
voastre…" (Sinaia, 1906).
Memoriu Petre Grădişteanu, avocat către Judecător. De instrucţiune al
trib. Dorohoi, Bucureşti, 22 mart.
1907 (în procesul lui Vasile
M.Kogălniceanu).
Scrisoare Şt. Cesianu - Vasile
M.Kogălniceanu, 21 dec. 1907 (este
alături de el, ştiindu-l nevinovat).
Scrisoare în legătură cu o lucrare în
favoarea lui Vasile M.Kogălniceanu
(conţine şi traducerea scrisorii lui
Laffe), 24 feb. 1910.
Exemplar din "Pester Lloyd", nr. 217,
10 sept. 1895 (publică o scrisoare a
lui Vasile M.Kogălniceanu).
Petiţie a unor supuşi bulgari din
Tulcea - către regele Carol I, 1897.
1753 - 1902
1753 - 1902
1753 - 1902
1753 - 1902
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
149
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
317
XVIII/12
Invitaţie a Secţiei "Drepturile" a
evreilor care au satisfăcut legea
recrutării - către Vasile
M.Kogălniceanu, pentru a lua parte la
întrunirea publică de la Bacău din 15
feb. 1897.
Fragmente din ziare: "Adevărul",
"Lumea nouă", L'Independence
roumain", "Timpul", "Drapelul",
"Românul", "Epoca", 1898 (despre
Kadry Bei, traducător al ziarului
"Sadayi Millet" - scos în Capitală de
vasile M.Kogălniceanu - care a fost
expulzat); şpalţuri şi scrisoare din
Rusia, în acelaşi sens.
Testamentul (tipărit) lui Ioan
Neniţescu (28 aug. 1900); anunţ al
morţii lui Iosif Roman din Oradea
(16/29 aug. 1908).
Extrase din ziare în legătură cu
Vasile M.Kogălniceanu ("Prezentul" 13 aug. 1907; "Problema zilei" 1929).
Exemplar din revista "Steaua
Dunării", an I, nr. 1, 16 mart. 1907,
editată de Vasile M.Kogălniceanu.
Memoriu al unor cetăţeni din
Bucureşti - către Carol I; pentru
iertarea celor închişi în urma
răscoalei din 1907.
Acte Vasile M.Kogălniceanu: membru
al Ligii pentru unitatea culturală.
Secţia Bucureşti (1896); preşedinte
onorific al Asociaţiunii generale a
israeliţilor pământeni (1897); membru
al Partidului Ţărănesc (ales deputat
în jud. Ilfov, 1919), poziţia în rândurile
Partidului Poporului şi corespondenţă
vu g-ral Al.Averescu (1924 - 1927);
carte de participare la Congresul
P.N.L. din 22 feb. 1931; invitaţii de
participare la manifestări culturale;
cărţi de vizită (de la Ion Kalinderu şi
dr. Frangulea); permis primit de la
N.F.R.; afişe electorale, foi volante;
corespondenţă primită, printre
semnatari fiind: D.A.Sturdza,
Bucureşti (6 nov. 1894), Jean
Miclescu, 16 apr. 1899; I.N. Morariu
(1906), S.R. Petreanu,
C.T.Stoenescu (13 iun. 1907),
Gh.Mocanu (Murfatlar, 23 aug.
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1894 - 1933
1907), Eugen Vaian (Paris, 16/29
sept. 1907), transcrisă recent.
319
XVIII/14
320
XVIII/15
320
XVIII/15
Scrisori D.Cazimir, din Petersburg către Iordache (în legătură cu moşiile
Bălţi, Tilineşti, Cârjanea, Pârliţi,
Pruncu; chestiuni băneşti şi de
proprietate; personale; pricini
judecătoreşti; venituri; despre
Beldiman, Sturdza, Moruzi; alegerile
nobilimii; răzvrătiri ţărăneşti; treburile
obşteşti şi politica din Basarabia);
însoţite cu transcrieri recente.
Concepte (fragmente) elaborate de
M.Kogălniceanu privind proiecte de
legi; discursuri parlamentare
(caracterizări ale lui I.Ghica, Gr.
Cuza, Gr. Sturdza, D.Ghica);
dispoziţii administrative.
Scrisoare Al.Papadopulo (în lb.
Franceză), Tecuci, 5 sept. 1874
(regretul la moartea lui Ştefan
Golescu).
Scrisori Spiru Haret, secretar g-ral la
Min.Instr. Publ. Culte - către Ministru,
D.A.Sturdza, 1886 - 1888 (în legătură
cu problemele curente ale
ministerului); scrisori Spiru Haret D.A. Sturdza (1889 şi 1894
(personale); scrisori Spiru Haret D.A.Sturdza, Preşed. Consil. Min.,
1899; 1901 - 1904 (chestiunipolitice;
alegeri; serbarea pentru Ştefan cel
Mare, la Putna iun. 1904); scrisoare
Spiru Haret - D.A.Sturdza, 1905 1906; scrisori Spiru Haret, Min.Instr.
Publ. - D.A.Sturdza, Preşed. Consil.
Min., 1908.
XVIII/16
Scrisoare M.Kogălniceanu - Vasile
Jora, administrator al moşiei statului
Vatra m-stirii Văcăreşti; condiţiuni de
învoire pentru ierbărit şi semnături
pentru anul 1868; contract (tipărit)
318
321
XVIII/14
1833 - 1834
37
/după 1860 1879/
43
1830 - 1908
71
1830 - 1908
/1863/ 1889
151
321
XVIII/16
321
XVIII/16
321
XVIII/16
321
XVIII/16
321
XVIII/16
321
XVIII/16
pentru arendarea acestei moşii pe
perioada 1868 - 1873; procură
acordată de Kogălniceanu lui
Alexandru Lupescu pentru a-l
reprezenta într-un proces cu
stăpânitorii de vii de pe moşia
Văcăreşti (3 apr. 1873).
Telegrame M.Kogălniceanu - Vasile
Jora, administrator al moşiei
Kogălniceanilor de la Drănceni
(repararea drumului de la Prut;
alimente; chestiuni financiare;
vânzare oi, închiriere de case ş.a.).
Telegrame M.Kogălniceanu - Ion
Mârza, la Huşi (şi prefect jud. Fălciu),
despre proprii chestiuni
administrative (Iamandi să trimită boi
la Fălciu pentru a fi încărcaţi în
şlepuri; situaţia pădurii Vladnic;
cumpărarea unei moşii; producţia de
porumb; adunarea dărilor; moşia
Râpile a lui Kogălniceanu; bani de
primit).
Telegrame M.Kogălniceanu - Grigore
Iamandi, la Huşi (îi trimite cu şlepurile
maşina de bătut păpuşoi; tunsul oilor
şi expedierea lânii la Fabrica de
postav din Neamţ; chestiuni băneşti;
expedierea grâului).
Telegramă M.Kogălniceanu - către
Preşedintele Trib. Huşi (în legătură
cu un proces de bani pe care I l-ar fi
intentat doamna Vizanti Crupenski).
Corespondenţă M.Kogălniceanu familială: Catinca (soţie), Constantin
şi Ion (fii), Lucia (fiică), Alexandru
Vârnav Liteanu (ginere), Lucia
Liteanu (fiică).
Telegrame M.Kogălniceanu - către
diverşi: Marinowski, Epitropia
Sf.Spiridon Iaşi; Mayerhoffer,
bancher Iaşi; G.Mârzescu, prefect
Iaşi; Iorgu Pruncu, prefect Poliţie Iaşi;
H.Goldner, editor al ziarului
"Progresul"; Gr. Cozadini, Iaşi;
Alexandru Rosetti, Bucureşti;
N.Catargi, Galaţi; Aricescu, Giurgiu;
col. Gadella; Radu Mihai, prefect
Poliţie Bucureşti; Iorgu Hermeziu;
Leon Sterie; Adela Toznovanu;
Macri; Ciocârlan, prefect jud.
Prahova.
/1863/ 1889
/1863/ 1889
/1863/ 1889
/1863/ 1889
/1863/ 1889
/1863/ 1889
321
XVIII/16
321
XVIII/16
322
XVIII/17
322
XVIII/17
322
XVIII/17
322
XVIII/17
Contracte încheiate de
M.Kogălniceanu: ca proprietar al
moşiei Leuşeni, jud. Cahul; cu Gr.
Climescu - numit administrator al
moşiei Râpile, jud. Fălciu (25 oct.
1880); condiţiunile arendării moşieii
Scopoşeni pe 5 ani; act de cesiune
(M.Kogălniceanu cedează în dar
Mariei Lametescu un număr de
hectare în jud. Constanţa); procură
pentru fiul său Vasile
M.Kogălniceanu, 16 oct. 1887; raport
de verificare a suprafeţelor cultivabile
ale locuitorilor (2 aug. 1889).
Acte doveditoare (desene în peniţă,
notiţe).
Mss. nesemnat, "Două morminte"
(despre C.A.Rosetti şi I.C.Brătianu).
Acte Vasile M.Kogălniceanu: contract
încheiat cu Kemal - Bey, în vederea
tipăririi ziarului "Sadayi Millet" (8
mart. 1898); "Abschrift" eliberat de
autorităţile militare germane de
ocupaţie (Bucureşti, 2 iul. 1917);
carte de alegător eliberată la 4 dec.
1933; fragment din ziarul "Steagul",
cu chemarea lui Vasile
M.Kogălniceanu adresată alegătorilor
Colegiului III Prahova; acţiunea în
Liga pentru unitatea culturală a
românilor (1896), Partidul poporului
(1923 - 1927); anunţ (tipărit) despre
apariţia lucrării "Dobrogea. 1879 1909).
Scrisori Vasile M.Kogălniceanu,
adresate: soţiei, Giurgiu, 28 iun. 1907
(şi chestiuni legate de proces);
rectorul Universităţii iaşi, 2/15 iun.
1910 (solicită copii după documente
referitoare la M.Kogălniceanu; către
Min.Instr. Publ. Culte, 1911 (doreşte
să vândă colecţia "Monitorul Oficial"
şi "Dezbaterile parlamentare").
Corespondenţă primită de Vasile
M.Kogălniceanu de la: G.Lăţescu
(Fălticeni, 1894); Leonida Sterea,
Tulcea, 12 iun. 1900; Societatea
Agrară a marilor proprietari,
Bucureşti, 13 apt. 1905 (anunţă
suprimarea ziarului "Agrarul" şi
implicit a funcţiei de redactor ce o
ocupa Vasile M.Kogălniceanu(;
/1863/ 1889
/1863/ 1889
1898 - 1933
1898 - 1933
1898 - 1933
1898 - 1933
62
căpitan Mihail, 31 mai 1905;
C.I.Creangă, Bucureşti, 29 oct. 1908;
g-ral G.I.Văleanu, secretar la Min.
Răzb., 8 apr. 1913.
322
XVIII/17
323
XIX/6
324
XIX/7
325
XX/1
325
XX/1
325
XX/1
325
XX/1
Acte diverse: invitaţii la manifestări
diverse, anunţuri, extrase din presă;
darea de seamă asupra activităţii
Societatea "Propăşirea Iaşilor" de la
14 mai 1927 - până la 1 mai 1928.
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu": corespondenţă
Banca "Tahova - Bragadiru"
(dispoziţii de plată; livrări în contul
fundaţiei; plata acţiunilor S.T.B: şi ale
Societăţii Anonime Române de
Telefoane cumpărate în 1943);
inventare ale fundaţiei (obiecte de
artă, mobilier, medalii, conţinut lăzi);
exemplar din "Marea noastră. Revista
Ligei Navale Române", an V, nr. 7-8,
iul. - aug. 1936; diverse notiţe; carte
poştală.
Documente diverse, de proprietate,
financiare, judecătoreşti (jurnale,
zapise, adeverinţe, plată, inventare,
petiţii, contracte).
Depeşă telegrafică C.Negri L.Steege. Bârlad, 10 iul. 1858
(despre mezatul moşiei
Cărăpşăştilor).
Telegramă G.Costaforu, Min.Int. L.Steege, 3 iun. 1871 (îi propune
preşedenţia Comisiei mixte pentru
delimitarea frontierei cu AustroUngaria).
Scrisoare L.Steege (în lb. Franceză),
(1867), referitoare la intrarea sa în
proiectatul guvern Ştefan Golescu;
telegramă L.Steege - Greceanu,
prefect jud. Suceava (despre plângeri
sosite la minister în legătură cu
alegerile; scrisoare L. către Maria,
fiica sa (în lb. franceză), 3 feb. 1872.
Acte L.Steege: texte a unor
discursuri; mss. cu caracter juridic,
medical, istoric, politic (relaţii interne
şi internaţionale); corespondenţă
trimisă (către Beranger, prinţul
Moruzzi, N.Callimachi - Catargi),
1898 - 1933
1936 - 1944
130
1815 - 1863
187
1850 - 1872
83
1850 - 1872
1850 - 1872
1850 - 1872
însemnări politice din anii 1861,
1865, 1866; înţelegere încheiată cu
arhitectul Naschmann (6 iun. 1858);
acte notariale şi judecătoreşti
(plângeri, plenipotenţe, moştenire).
326
XX/2
327
XX/3
327
XX/3
327
XX/3
328
XX/4
328
XX/4
329
XX/5
329
XX/5
329
XX/5
330
XX/6
Acte Fundaţia "M.Kogălniceanu":
corespondenţă cu Min. Arte. Pentru
sediu; scrisoare către dr. Petru
Groza, Preşed. Cons.Min., 4 mai
1946, în acelaşi sens; cu Min.Inform.
(în legătură cu revista "Arhiva
românească"); cu controlor şef
Percepţie, Primăria Capitalei,
Biblioteca Academiei, Min.Fin.,
Min.Just., Oficiu Asigurări sociale,
Direcţia Cenzurei.
Scrisoare D.G.Miclescu - Vasile
M.Kogălniceanu (în lb. Franceză), 3
nov. 1908 (personală).
Cărţi poştale primite de
M.Kogălniceanu, 1939 (despre
proprietatea sa din Botoşani).
Mss. despre schiturile Asău, Buciumi,
Brăteşti, Capota (moşia Gropile).
Acte "Dacia - România" Societate de
asigurare în Bucureşti; împrumut
ipotecar şi situaţia debitului
defunctului Ion M.Kogălniceanu
(1893 - 1897); scrisori către avocaţi;
Dimitrie G.Miclescu.
Acte Mihail I.Kogălniceanu: facturi
Fabrica de bere Bragadiru;
corespondenţă cu Băile Tuşnad;
avocat Tudor (Botoşani); note şi
facturi plată, chitanţe diverse (inclusiv
restaurant Hanu Ancuţei).
Chitanţă plată M.Kogălniceanu (16
apr. 1882).
Scrisoare George Al. Vârnav Liteanu - către bunicul său, Vasile
M.Kogălniceanu, Iaşi, 31 iul. 1904.
Acte Mihail I.Kogălniceanu: acţiuni la
Creditul minier; facturi şi chitanţe
plată; corespondenţă cu avocat
Tudor (Botoşani).
Acte Mihail I.Kogălniceanu: chitanţe,
note plată; facturi Fabrica de bere
Bragadiru: fişe a unor documente;
notiţe diverse; copie a testamentului
lui Dimitrie G.Miclescu (1 apr. 1830).
1945 - 1948
21
1908; 1939
107
1908; 1939
1908; 1939
1893 - 1897;
1936 - 1938
94
1893 - 1897;
1936 - 1938
1882; 1933 1938
30
1882; 1933 1938
1882; 1933 1938
1930 - 1939
32
331
XX/7
331
XX/7
332
XX/8
333
XX/9
334
XX/10
Scrisori M.Kogălniceanu - către soţia
sa Catinca (în lb.franceză); câteva
dinaintea căsătoriei (10 nov. 1852);
iar unele însoţite de transcrieri
recente: cu caracter familial (despre
copii, rude); gospodăresc (moşiile din
Dobrogea, moşia Râpile); despre
H.Goldner, tipograf, Mayerhoffer
bancher, Lascăr Catargiu, Gr.
Sturdza; chestiuni financiare, afaceri;
probleme politice (ministerul din 1860
şi starea deplorabilă a administraţiei;
despre Al.I.Cuza, N.Catargi,
C.A.Rosetti, I.C.Brătianu, Pantazi,
Ion Ghica).
Adresă Trib. Jud. Iaşi - către Catinca
Kogălniceanu, 17 dec. 1865 (despre
nişte bani împrumutaţi).
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
referitoare la comuna Băile Tuşnad
(proiect de buget, note cheltuieli,
corespondenţă; hanu Ancuţei (statut
şi act constitutiv al societăţii Divanul
Mieşterilor şi Cărturarilor de la hanu
Ancuţei; plan restaurant); introducere
la revista "Arhiva românească";
corespondenţă cu primăria Bucureşti
(pentru sediul fundaţiei); mss.
"Reabilitarea literaturii româneşti
vechi", de Dan Simionescu; recipise
diverse; caiet de fizică - chimie a
elevei Olga Kogălniceanu.
Acte şi corespondenţă familia
Golescu (Demetrius, Maria, Cati şi
Elena Golescu); paşaport eliberat la
Bucureşti, 6 iun. 1848; act de
cununie (1850) şi cheltuieli de nuntă.
Acte mănăstireşti: tabele şi liste de
mănăstiri închinate (şi egumeni);
venitul acestora; documente vechi în
copie (hrisoave, danii); proiect de
răspuns la interpelarea lui Grigore
Cuza relativă la manăstirile închinate;
făcută d-lui Min.Culte în şedinţa
Adunării Legislative de la 15/27 mai
/1863/.
XX/11
Documente diverse: acte măsurare
moşii; programul felicitărilor ce
urmează a se aduce prinţului
caimacam - Alexandru Ghica - cu
ocazia Anului Nou (1857); jurnal;
hrisoave în copie ale domnului Radu
335
1852 - 1889
110
1852 - 1889
1935 - 1947
100 + 1 caiet
1836 - 1864
52
1686 - 1863
85
1607 - 1860
29
336
XX/12
336
XX/12
337
XX/13
338
XX/14
338
XX/14
339
XX/15
339
339
XX/15
XX/15
340
341
XX/16
XX/17
342/343
XX/19
342/343
XX/19
Şerban, în legătură cu M-stirea Mihai
Vodă (1607) şi Constantin
Brâncoveanu, în legătură vu m-stirea
de la Sinaia (1700); acte referitoare
la familia Bengescu (acţiuni ale
banului Stoica Bengescu în anii 1716
şi 1718) extrase din lucrarea lui
Gheorghe Şincai, "Istoria românilor".
Acte de proprietate, financiare,
adeverinţe plată, izvoade, hrisoave
domneşti), corespondenţă vizând
familia Panait Balş; însoţite de
transcrieri recente.
Exemplar din "Adaos la Foaia
sătească", nr. 8 şi 9, Iaşi, 4 mart.
1851.
Bilete la diferite loterii (1837, 1854,
1886 şi 1894); obligaţii cu premii
(1888); chitanţă, bilete de intrare şi
invitaţie la serbările populare în
beneficiul bibliotecii şcolare şi copiilor
săraci (1869).
Corespondenţă primită de dr.
L.Steege (şi ca Min.Fin.); notă
oficială adresată de Cesar Librecht
(1860)
Act în procesul dintre fiicele
răposatului vornic Nicolae Roset
Rosnoveanu şi Maria Sturdza,
născută Ghica (Bucureşti, 31 oct.
1862).
Scrisoare Ghica - spătar Costachi
Mavrodin, la Doaga (8 apr. 1841);
însoţită de transcriere recentă.
Carte de alegător Costachi Mavrodin,
cultivator, comuna Doaga, jud. Vaslui
(29 sept. 1884).
Fişă recentă despre Ion Mavrodin.
Acte de proprietate: zapise; act emis
de Epitropia averilor Sf.Mormânt.
Note despre mărfuri şi preţuri.
Telegrame de felicitare primite de
M.Kogălniceanu; printre semnatari,
Stoicescu, G.Panaitescu, Al.
Beldiman, Atanasie Panu, C.Nanu,
Belu, Palladi, Bibescu, Tufescu, N.
Macri, G. Mârzescu, D.A.Sturdza,
G.Gianu, Al. Lahovari, Pisoski, G.
Manu ş.a.
Scrisoare P.Chiţulescu - M.
Kogălniceanu, T.Severin, 28 iul. 1881
(f.75 - 76).
1622 - 1854
107
1622 - 1854
1837 - 1896
46
1857 - 1871
24
1857 - 1871
1841 - 1884
4
1841 - 1884
1841 - 1884
1834 - 1859
1829
13
93
1862 - 1891
93
1862 - 1891
342/343
XX/19
342/343
XX/19
344
XX/20
345
XXI/1
346
XXI/2
347
XXI/3
348
XXI/4
349
XXI/5
350
XXI/6
350
XXI/6
351
XXI/7
351
XXI/7
351
XXI/7
352
XXI/8
353
XXI/9
Scrisoare Colonia albaneză din
România - M. Kogălniceanu, început
1891 (f.65).
Scriosare Gr. Polizu - Micşuneşti, 25
oct. 1886 (f.60).
Chitanţe, liste, adrese, majoritatea
ale Secretariatului de Stat al
Moldovei. Departamentul Dreptăţii.
Fişe despre Kogălniceni scoase din
Th. Codrescu, "Uricarul"; Gh.
Ghibănescu, "Surete şi izvoade",
revista "Ion Neculce" (1921), ş.a.
Fiţe Tanoviceanu privind documente
aflate la Arhivele Statului despre
Kogălniceni.
Inventar al unor acte ale Fundaţiei
culturale "Mihail Kogălniceanu".
Acte referitoare la donaţia lui Vasile
M.Kogălniceanu către Liceul "Andrei
şaguna" din Braşov (adresă,
inventar, listă cărţi, procese-verbale".
Corespondenţă Paulina Staube, sora
lui L.Steege - Nicolae Negri (în lb.
germană).
Corespondenţă trimisă lui Nicolae
Negri de George şi Maria Grecianu,
şi Calliope Steege (1871 - 1876).
Invitaţii, anunţuri diverse primite de
familia Grecianu şi L.Steege.
Fişe ale unor documente privind pe
Maria Negri, căsătorită - în 1872 - cu
Alfred Dauş.
Scrisoare Iosif Dauş- cãtre fiul sãu,
Alfred Dauş (27 nov. 1872).
Acte Maria Negri: contract de
arendare încheiat cu L.Steege
(Pârâul Glodului, 17 aug. 1867);
chitanţă plată (15 sept. 1874); scrisori
primite de la Alfred Dauş, Nicolae
Negri, Iorgu Grecianu, Alexandrina
Ghyka, Maria şi George Grecianu.
Dosar al Adunãrii Deputaţilor privind
dezbaterea propunerii de a se
executa bustul lui Costache Negri
(decedat la 28 sept. 1876) şi de a se
aşeza alături de celelalte existente în
Camerã.
Act de cesiune Eufrosinia Bratu - de
creanţă către Ioan Movilă (Bucureşti,
16 dec. 1894).
1862 - 1891
1862 - 1891
1834 - 1863
199
1913 - 1934
16
1934
Mijloc sec.
XX
19
1927 - 1929
31
1870 - 1878
190
1858 - 1876
78
10
1858 - 1876
1866 - 1878
36
1866 - 1878
1866 - 1878
1876
58
1890 - 1895
6
353
XXI/9
353
XXI/9
354
XXI/10
354
XXI/10
354
XXI/10
355
XXI/11
355
XXI/11
356
XXI/12
357
XXI/13
Hotărâre Trib. Comercial Ilfov, 17 feb.
1890, prin care obligă pe
M.Kogălniceanu să plătească
Eufrosiniei Bratu suma de 3.000 lei
cu dobânda legală.
Decizie a Trib. Jud. Constanţa, 16
dec. 1895, cu privire la vinderea
imobilului defunctului
M.Kogălniceanu din Constanţa, B-dul
Elisabeta, nr. 379.
Adresă Consulatul general german în
România, scrisoare şi ştire în ziarul
"Danube" privind prezenţa lui
M.Kogălniceanu la Viena, în aug.
1878.
Telegrame M.Kogălniceanu - către
N.Macri, căpitan port Constanţa
(despre pietre de marmură); Heintze,
director.
Note de cheltuieli M.Kogălniceanu,
făcute la Dresda, Kissingen, Berlin,
Paris.
Telegrame de condoleanţe la
moartea lui M.Kogălniceanu trimise
soţiei sale, Ecaterina de: dr.
Westfried, preşedintele Secţiunii
Centrale a Asociaţiunii generale a
israeliţilor pământeni; Comăneanu,
Prefect jud. Argeş; locuitori
constănţeni.
Corespondenţă primită de Vasile
M.Kogălniceanu de la: N.Cartojan
(personală); Gh. Adamescu,
Bucureşti, 16 aug. 1895 (despre
intenţia de a publica discursurile lui
Kogălniceanu); N.Gane, Iaşi, 20 iun.
1906 (îl invită la ceremonia religioasă
de la cimitirul "Eternitatea" la
mormântul lui M.Kogălniceanu.
Acte Primăria urbei Dorohoi,
Atheneul Român din localitate,
Consiliul comunal, Min.Int.,
corespondenţă primită de la Vasile
M.Kogălniceanu (şi de la W. C.
Hegel, sculptor), în legătură cu
ridicarea bustului lui M.Kogălniceanu
în piaţa centrală din Dorohoi.
Scrisoare I. Niculescu - V. A.
Urechia, 1 iul. 1901 (îi trimite portretul
lui M.Kogălniceanu).
1890 - 1895
1890 - 1895
1878 - 1889
12
1878 - 1889
1878 - 1889
1891 - 1896
8
1891 - 1896
1906 - 1913
35
1901 - 1913
5
357
XX/I13
357
XX/I13
358
XXI/14
358
XXI/14
359
XX/I15
359
XX/I15
360
XX/I16
360
XX/I16
360
XX/I16
361
XXI/17
362
XXI/18
363
XXI/19
364
XXI/20
365
XXI/21
Scrisoare E.Şaraga - Vasile
M.Kogălniceanu, 7 iun. 1910 (îi
solicită o fotografie a tatălui său,
pentru a sluji la baterea unei monede
şi la executarea unor cărţi poştale).
Scrisoare - invitaţie făcută lui Vasile
M.Kogălniceanu de a lua parte la
dezvelirea bustului lui
M.Kogălniceanu, la P.Neamţ (14 mai
1913).
Telegramă M.Kogălniceanu - către fiii
săi Constantin şi Vasile, în legătură
cu pregătirea operaţiei (Paris, iun.
1891).
Acte privitoare la decesul lui
M.Kogălniceanu: extractul de moarte;
corespondenţă în legătură cu
înmormântarea; telegrame de
condoleanţe.
Scrisori George Grecianu - Nicolae
Negri (1876 - 1878).
Telegrame primite de N.Negri din
partea familiilor Steege şi Grecianu.
Scrisori L.Steege - Nicolae Negri,
1871 - 1872.
Telegramă G.Grecianu - N.Negri,
1872.
Tabel de socoteli a unei moşii;
scrisoare primită de L.Steege, 28
mart./9 apr. 1872.
Acte diverse (contracte, facturi,
chitanţe, note), de proprietate.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu": scrisoare
Constantin Turcu, Arh.st.Iaşi - Mihail
I.Kogălniceanu, 23 sept. 1943 (cu
informaţii despre C.Negri); fişe
succinte referitoare la familia Razu,
C.Negri, Manuc-Bey,
M.Kogălniceanu şi revista
"Propăşirea", familia Krupenschi;
transcrierea scrisorii lui V.Alecsandri
- către Ion Ghica (Borsec, iul. 1844).
Corespondenţă, note L.Steege;
chestiuni financiare (în lb.germană).
Scrisoare Lefevre, bancher din
Londra - Baligot de Bayne; însoţită
de o transcriere recentă.
Articole transcrise din ziarul "Zimbrul"
(mai - iulie 1856), privind Unirea
Principatelor.
1901 - 1913
1901 - 1913
1891 - 1900
21
1891 - 1900
1876 - 1879
33
1876 - 1879
1867 - 1872
46
1867 - 1872
1867 - 1872
1831 - 1851
57
1940 - 1945
60
1863 - 1864
62
1864
4
1856
25
366
XXI/22
366
366
XXI/22
XXI/22
367
XXII/1
368
XXII/2
369
XXII/3
370
XXII/4
371
XXII/5
372
XXII/6
373
XXII/7
374
XXII/8
Corespondenţă primită de Mihail
I.Kogălniceanu, 1936 - 1937; printre
semnatari: Maria Sturdza, Iorgu
Miclescu, copiii (Ion şi Ilie), C.Gane.
Adresă Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu" către Banca
"Vultur" (solicită un extras de cont al
fundaţiei pentru perioada 1 ian. - 31
mart. 1946.
Invitaţie trimisă de prof. C.Kiriţescu.
Scrisoare C.Bosianu - către un
prieten (în lb. Franceză), 25 mai 1862
(personală).
Dosar privind procesul dintre Al.Cairi,
antreprenor de var hidraulic din
Câmpina, şi D.Cantacuzino,
comerciant din Bucureştu, pentru
unele construcţii.
Acte de proprietate (arendări,
hotărnicii); judecătoreşti; opise;
recipise de plată impozite; brevet de
ridicare în grad (G.Palladi) semnat, în
1877 de g-ral Al.Cernat, Min.Răzb.
Telegrame şi scrisori de felicitare
adresate lui M.Kogălniceanu; printre
semnatari: Michel Daniel,
C.Ciocârlan, Nae Stătescu, Dimitrie
Petrino, Vergotti, N.Conta, Anastase
Botez, Ilie Iacovschi, N.Săveanu,
Teodor Burada, V.Pogor, g-ra
Racoviţă, Lupu Costaki, C.I.Robescu,
Constantin Săvoiu, lt.- col. Al. Schina,
L.Liciu, Titulescu.
Documente L.Steege:
corespondenţă; copie după certificat
de căsătorie - la 20 apr. 1842 - cu
Calliope Negri; propunere în
Adunarea Deputaţilor de a se acorda
văduvei lui Steege o recompensă
naţională; adrese; contract; anunţ al
decesului (la 28 mart. /9 apr. 1872);
certificat de pensie; autorizaţie de
înmormântare.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu"; raporturifinanciare cu Banca "Rahova" Bragadiru".
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu; printre semnatari:
Catargi; C.G. Savinerfca.
Telegrame (fragmente)
M.Kogălniceanu - către Curtea de
1936 - 1946
20
1936 - 1946
1936 - 1946
1862
1
1856 - 1873
284
1831 - 1877
99
1860 - 1887
107
1863 - 1873
63
1935 - 1939
106
1868
/1863 1869/
7
Apel, N.Callimachi - Catargi.
375
XXII/9
376
XXII/10
377
XXII/11
378
XXII/12
378
XXII/12
378
XXII/12
379
XXII/13
380
XXII/14
381
XXII/15
382
XXII/16
383
XXII/17
383
XXII/17
Mss. M.Kogălniceanu (fragment)
privind chestiuni politice
(guvernământ; Carol I; oameni
politici: L.Catargiu, V.Boerescu;
Constituţia din 1866 ş.a.).
Mss.M.Kogălniceanu (în lb. franceză)
privind legislaţia agrară.
Memoriu (fragment) M.Kogălniceanu
referitor la desăvârşirea Unirii
Principatelor.
Scrisori M.Kogălniceanu - către
Iordache Grigoriu (în chirilică), 2 nov.
1851; Cremieux, Bucureşti, 6/18 mai
1868 (despre drepturile evreilor în
România); regele Carol I, 14 ian.
1880.
Acte diverse (fragmente) ale lui
M.Kogălniceanu: instrucţiuni către
prefecţi; proiect de lege privind
Dobrogea; discurs în parlament.
Documente Preşedenţia Adunării
Elective a României; procese-verbale
ale Consiliilor judeţene, în legătură cu
actul pentru navigaţiunea Prutului (în
care a fost implicat şi
M.Kogălniceanu), 1866 - 1867.
Acte de proprietate; printre
semnatari, şi mitropolitul Veniamin
Costachi al Moldovei.
Carte de hotărnicie a moşiei Solontu
(jud. Bacău), proprietatea Societăţii
române pentru industria şi comerciul
de petrol, făcută în 1891 şi tipărită în
1892; două planuri ale moşiei.
Documente juridice (explicaţii)
semnate de Al.Flehtenmacher,
adresate Logofeţiei Dreptăţii; însoţite
de transcrieri recente.
Acte privind raporturile sociale (răzeşi
- proprietari), sat Draguţeşti - Bacău
şi Stăneşti (arendă, împresurări;
cercetări şi judecată - Isprăvnicia
Bacău; cu transcrieri recente.
Acte de proprietate, financiare:
zapise, socoteli, "ţidulă de mezat",
chitanţe.
Exemplar din "Foaie sătească", an.
VI, nr. 1, 17 dec. 1844 (redactor
M.Kogălniceanu).
/după 1870/
37
/1864/
4
/după 1862/
16
1851 - 1880
49
1851 - 1880
1851 - 1880
1833 - 1847
30
1891 - 1892
16
1832 - 1833
6
1824 - 1843
5
1783 - 1857
69
1783 - 1857
384
XXII/18
385
XXII/19
385
XXII/19
386
XXII/20
387
XXII/21
388
XXIII/1
388
XXIII/1
389
XXIII/2
389
XXIII/2
389
XXIII/2
Zapis de vânzare; plângeri către
Judecătoria ţinutului Vaslui (1837) şi
Al. I.Cuza (1861); izvod de zestre
către Lucia Beldiman (1865); însoţite
de transcrieri recente.
Acte familia Crupenschi: adeverinţe
şi chitanţe plată; izvod de grijile
răposatului Timuş Crupenschi până
la 40 de zile.
Scrisori primite de Ianachi
Crupenschi, biv vel căminar; de la
Manolachi Crupenschi, fratele său;
Safta Stolniceasa, cumnata lui
Timuş; Nastasia Crupenschi, mătuşa
sa; Iliana Crupenschi, mătuşă (1822 1823(, privind chestiuni personale,
băneşti, despre înmormântarea lui
Timuş Crupenschi. Acte însoţite de
transcrieri şi regeste recente.
Acte familia Roset (Ştefan, Iordachi,
Grigore, Ralu): zapise; obligaţie
scrisă şi adeverinţe băneşti;
împărţirea ţiganilor robi; anunţ al
isprăvniciei Neamţ despre procesul
dintre Iordachi Roset cu stolnicul
Dumitru Săcară. Acte însoţite de
transcrieri şi regeste recente.
Documente familia Crupenschi:
adeverinţe plată (Timuş şi Iordachi
Crupenschi); scrisori Grigore, Sandu,
Timuş - către nepotul lor, Ionache
Crupenschi (chestiuni băneşti,
familiale); însoţite de regeste şi
transcrieri recente.
Acte de proprietate: moşia Zănoaga
a fostului comis Costache Racoviţă,
vândută pentru datorii; catagrafia
"lucrurilor mişcătoare" rămase de la
defunct.
Document referitor la prinţul Ştirbei,
23 apr. 1851 (f. 145 - 146).
Scrisoare M.Kogălniceanu - către
Min. Fin. (Teodor Ghica), 27 mai
1862 (în legătură cu o problemă
bănească).
Memoriu Hilarion Rousseau, dr. în
medicină - M.Kogălniceanu, Min.Int.,
4 mart. 1864 (denunţă persecuţiile dr.
Davila).
Adresă M.Kogălniceanu, Min.Int.,
Lucr. Publ. - către Consil. Min., 29
oct. 1864 (solicită să se transfere din
1837 - 1865
6
1820 - 1827
26
1820 - 1827
1801 - 1824
13
1805 - 1826
16
1847 - 1852
146
1847 - 1852
1860 - 1888
1860 - 1888
1860 - 1888
47
389
XXIII/2
390
XXIII/3
390
XXIII/3
391
XXIII/4
391
XXIII/4
392
XXIII/5
alte fonduri sumele necesare pentru
pavarea căii Mogoşoaia şi străzii
Franceză).
Acrte M.Kogălniceanu: concept de
hotărâre a Consiliului de Stat privind
legea rurală (1864); ciorne de
discursuri parlamentare (1880),
interpelări (1888); telegrame şi
decizii, ca Min.Int. (1868 - 1869,
1879), Min. Ext. (1878); programa
primirilor la Palat în ziua de 13 nov.
1869; programul serbărilor prilejuite
de intrarea trupelor române
victorioase în Capitală, la 2 oct. 1878.
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti (zapis de veşnică
vânzare, inventare, chitanţe, izvod,
jurnal, cercetare pricină moşie)
referitoare la Costache Carp,
Hermeziu, Ecaterina Ortenberg,
născută Hurmuzaki, Mavrodin.
Scrisori trimise din brăila lui
M.Kogălniceanu: prefect C.Petrescu,
24 nov. 1864 (despre alegerea sa ca
deputat a lui C.Cretzulescu); Ştefania
Lupianu, 29 nov. 1882 (cerere de
ajutor); D.Mărgăritescu, avocat,
10/22 dec. 1884 (despre
administraţia brătienistă din oraş); Ion
C.Lerescu, 29 mart. 1886 (solicită
sprijin) şi o telegramă a aceluiaşi.
Bugetul cancelariei Comitetului
sanitar pe anul 1860.
Acte L.Steege, Min.Fin., 1863 - 1864:
subvenţia întreţinerii Serviciului
poştal; veniturile agenţiilor
diplomatice de la Constantinopol şi
paris la 11 oct. 1863; convenţie
pentru un împrumut semnată cu
banca imperială otomană (feb. 1864);
emisiuni monetare.
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu, de la: C.I.Potecă, 1
feb. 1870 (despre alegerea lui
Al.I.Cuza ca deputat în jud.
Mehedinţi); Gr. Miculescu, deputat
T.Severin, 9 iun. 1873 (despre
moartea lui Al.I.Cuza); indescifrabil, 2
dec. 1874 (o lădiţă cu cărţi primită de
la C.I.Istrati a expediat-o la
Dolhasca); D.Th.Cuza, nepotul lui
Al.I.Cuza (în lb. franceză), Iaşi, 15
1860 - 1888
1800 - 1886
62
1800 - 1886
1860 - 1864
29
1860 - 1864
1870 - 1880
8
aug. 1880.
393
XXIII/6
393
XXIII/6
393
XXIII/6
393
XXIII/6
393
XXIII/6
394
XXIII/7
395
XXIII/8
395
XXIII/8
395
XXIII/8
396
XXIII/9
397
XXIII/10
Rezumat al dispoziţiilor adoptate la
Constantinopol la 11 feb. 1856
relative la Principatele Dunărene.
Raport al Min. Lucr. Publ. Al
Moldovei, 5 mart. 1859.
Adresă pentru deschiderea sesiunii
Consiliilor judeţene.
Telegramă A.G. Golescu, Al.Lahovari
- însărcinaţi de guvern a străbate
Moldova pentru propagarea
principiilor de Unire, Prinţ străin şi
regim liberal - către Grigore Cozadini,
prefect jud. Suceava (25 mart. 1866).
Acte L.Steege (şi ca Min.Fin.): ciorne
de legi, discursuri politice, însemnări
(îndeosebi cu caracter de analiză
politică), corespondenţă (către
Costache Negri, reprezentantul
Principatelor Unite la Constantinopol;
către prefectul districtului Suceava);
şi scrisori primite.
Scrisoare Degre, fost agent al
României la Berlin - M.Kogălniceanu,
Min.Ext., Iaşi, 29 sept. 1878 (îşi
explică purtarea după înlocuirea din
post).
Telegrame col. Al. Duca M.Kogălniceanu, 1863 - 1864
(alegeri; diurne).
Telegrame col. Al.Duca, Min.Răzb. către col. Slăniceanu la Focşani;
prefecţi; M.Kogălniceanu, Min.Int.,
1868 - 1869: numiri în funcţie (maior
Mavrodin comandant al Batalionului 3
vânători); înzestrarea armatei şi
misiuni.
Telegramă Hiottu, prefect jud.
Dâmboviţa - col. Al.Duca, Min.Răzb.,
23 mart. 1869 (anunţă dezordini cu
ocazia alegerilor parlamentare).
Scrisoare C.Erbiceanu M.Kogălniceanu, 7 mart. 1890 (îi
trimite lucrarea "Cronicarii greci").
Scrisoare C.Esarcu - V.Alecsandri.
Roma, 15 apr. 1876 (îl informează
despre activitatea sa de cercetare
1856 - 1867
56
1856 - 1867
1856 - 1867
1856 - 1867
1856 - 1867
1878
2
1863 - 1869
15
1863 - 1869
1863 - 1869
1890
2
1876
2
398
XXIII/11
399
XXIII/12
400
XXIII/13
401
XXIII/14
402
XXIII/15
403
XXIII/16
404
XXIII/17
405
XXIII/18
406
406
XXIII/19
XXIII/19
ştiinţifică a manuscriselor referitoare
la România).
Corespondenţă dr. Fleischlein - către
M.Kogălniceanu (în chestiuni
personale).
Scrisoare N.Fleva - M.Kogălniceanu
(despre construcţia unei case în
strada Clopotari).
Scrisoare G.N.Daniepol, 17 feb. 1859
(redă pe scurt cuprinsul ziarului
"Naţionalul", referitor la alegerea lui
Al.I.Cuza ca domn şi la Bucureşti
ş.a.)
Scrisoare Gr. Cuza M.Kogălniceanu, 23 oct. 1863
(despre nereguli în districtul Vaslui;
cere sprijin în curmarea lor); şi o altă
scrisoare nedatată.
Scrisori Iacob Cihac - către un
prieten (în lb.germană), 10 dec. 1870
şi 22 dec. 1873; una însoţită de o
transcriere recentă (dactilo).
Scrisori Elena Cuza (în lb. franceză) către George Lambrino. Galaţi, 22
mai 1848 (despre sosirea turcilor Talaat Paşa); Al.I.Cuza. Tg. Frumos,
13 mai 1864; M.Kogălniceanu,
ministru; sora sa, 1872 - 1888
(chestiuni familiale); Theodor Rosetti.
Piatra Neamţ, 1909 (cu referiri la
serbarea Unirii Principatelor şi la
Al.I.Cuza); Vasile M.Kogălniceanu
(despre Cuza şi Kogălniceanu, care
"împreună au săvârşit actul de
împroprietărirea ţăranilor").
Corespondenţă G. şi D. Cozadini către M.Kogălniceanu (situaţia în jud.
Suceava; trimiterea unei poliţe;
vâmzarea rapiţei şi alte chestiuni
gospodăreşti; starea sănătăţii).
Scrisoare G.Costa-Foru M.Kogălniceanu, 13 oct. 1888 (în
legătură cu un proces).
Corespondenţă (scrisoare şi
telegramă) Manolache Costache
Epureanu - M.Kogălniceanu (relaţii
externe: un împrumut în Franţa;
raporturi cu reprezentantul Sardiniei);
scrisoarea însoţită de o transcriere
recentă.
Fişă despre M.C.Epureanu.
1863 - 1879
6
/1877/
2
1859
2
1863
4
1870 - 1873
4
1848 - 1909
29
1863 - 1873
11
1888
2
1861
1861
4
4
407
XX/III/20
408
XXIII/21
409
XXIII/22
410
XXIII/23
410
XXIII/23
410
XXIII/23
411
XXIII/24
Scrisoare Cornille - M.Kogălniceanu,
preşed. Cons. Min. al Moldovei (în
lb.franceză). Iaşi 30 mai 1860
(despre "Monitorul Moldovei" şi
corespondenţa cu Parisul).
Scrisoare G.Chiţu - M.Kogălniceanu
(îl înştiinţează despre memoriul
întocmit de Apostol Mărgărit referitor
la "aspiraţiile românilor", pe care îl
poate trimite la Berlin.
Scrisoare Scrisoare Alexandru
Creţescu, Min.Instr. Lucr. Publ. Culte.
- M.Kogălniceanu, Min.Int., 4/16 feb.
1869 (îl recomandă pe Alexandru
Pencovici).
Documente diverse: jurnale, acte ale
Min.Fin.al Moldovei (1857, 1860 1861); anaforaua Adunării Generale
ordinare a Moldovei pentru o
gratificaţie acordată logofătului
Teodor Balş, Inspector g-ral al
Miliţiei; Comisiunea Centrală de la
Focşani, protocolul şedinţei din 6 iun.
1860.
Acte parlamentare: Ordinea de zi a
Camerei 1863 - 1864; tabel cu
proiecte de legi; Adunarea Electivă a
României (discutarea actului
internaţional privitor la navigaţiunea
Prutului, 3/15 dec. 1866); interpelări
în parlament.
Proces-verbal al Consiliului Superior
de Instrucţiune (1863); acte ale Min.
Int., 1864 - 1869 (memorii şi scrisori
primite; teelgrame cu rezultate în
alegerile pentru Senat; rapoarte cu
privire la starea Pieţei Bucureşti şi la
toate armele aflate în Arsenal;
organizarea Serviciului Telegrafic şi
Poştal); rapoarte către Min. Răzb. în
legătură cu starea de spirit (1879);
acte Min.Ext. (1871 - 1876).
Acte oficiale referitoare la Iancu
Fottea, maior Galaţi (diverse funcţii
ocupate, 1861 - 1876; Maria Racliş,
Iaşi (testament; act de veşnică
vânzare), 1867 - 1879; Nicolae Boiu,
iconom Huşi (chitanţă plată impozite;
certificat pensie; atestat de absolvire
a claselor primare al fiului său), 1870
- 1886.
/1878/
2
/1878/
2
1869
2
1855 - 1886
120
1856 - 1886
1855 - 1886
1861 - 1897;
1943
58
411
XXIII/24
412
XXIII/25
413
XXIII/26
414
XXIII/27
415
XXIV/1
415
XXIV/1
415
XXIV/1
415
XXIV/1
416
XXIV/2
Documente diverse: telegramă către
Maria Moruzi, născută Negri (12 iun.
1873); scrisoare către Istrati; Acte
Prefectura Poliţiei Iaşi, Biroul Statistic
(1862); zapis de muncă; recipise
plată impozite; contracte împrumuturi
băneşti; certificat de naştere; mărturii;
diplomă şi certificat şcolar; ziar
"Universul" (2 apr. 1943).
Indigenatul lui L.Steege: copie
recentă după "Foaia publicaţiilor
oficiale a Principatului Moldovei" din
16 oct. 1855; scrisori către L.Steege
(printre semnatari Dimitrie Rosetti);
una însoţită de o transcriere recentă.
Documente diverse, desen, acte
juridice; jurnaldin 3 aug. 1834 (proces
la Judecătoria ţinutului Iaşi între aga
Gheorghe Grecianu şi aga Alecu
Catargiu cu aga Gigore Balş, pentru
averea răposatei vorniceasa
Ecaterina Balş), însoţite de o
transcriere recentă.
Telegrame M.Kogălniceanu, Min.Int.
şi Min. Ext. - către Epitropia
Sf.Spiridon (despre arendarea
moşiilor din Basarabia; prefecţi (şi
circulare), referitoare la numiri în
posturi, chestiuni administrative,
alegeri, candidaturi; telegrame către
Zulnia Sturdza, mitropolitul Moldovei;
Veronica Micle, col Lecca, Min.Răzb.;
Al Vârnav - Liteanu; Constantin
Cazimir, avocat; Al. Rosetti.
Diata Ecaterinei Balş (fostă Vârnav)
făcută în prezenţa lui Veniamin,
mitropolitul Moldovei, Iaşi, 20 mart.
1831.
Izvod de zestre dat de V.Balş spătar
şi Catrina Balş fiicei lor Nastasia (12
feb. 1824 şi sept. 1835).
Decizie a Divanului apelativ al Ţării
de Sus la cererea lui Tudorachi
Ghica de întărire a unui zapis (14
aug. 1839).
Documentele sunt însoţite cu
transcrieri recente.
Scrisori primite de Constantin
M.Kogălniceanu (19 mai 1889) şi
Vasile M.Kogălniceanu (27 nov. 1897
şi 22 sept. 1906).
1861 - 1897;
1943
1855
8
1834 - 1847
17
1863 - 1880
55
1824 - 1839
7
1824 - 1839
1824 - 1839
1824 - 1839
1889 - 1938
109
416
XXIV/2
416
XXIV/2
417
XXIV/3
417
XXIV/3
417
XXIV/3
418
XXIV/4
419
XXIV/5
419
XXIV/5
420
XXIV/6
Documente Fabrica de bere
Bragadiru, 1923 - 1928
(corespondenţă, acte financiare,
angajări, ordine de rechiziţie, scrisori
de garanţie, raport de reparaţii,
cumpărări de utilaje, facturi vamale).
Acte Mihail I.Kogălniceanu
(corespondenţă, menu Hanu Ancuţei,
fişe).
Invitaţie adresată lui A.Saligny de
Asociaţia Industriaşilor de Petrol din
România, preşedinte
C.Alimănişteanu (11 sept. 1909).
Acte Mihail I.Kogălniceanu
(financiare; acţiuni; facturi "Sticla
Românească" S.A. şi Fabrica de
bere Bragadiru; însemnări
gospodăreşti (construcţia vilei din
comuna Jilava); chitanţe plată; cărţi
de vizită; plan (proiect) de casă la
moşia Râpi a Kogălnicenilor.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu", 1945 - 1948 (cont
la Banca "Vultur"; decizii ale Min.
Arte şi Min.Just.; acte interne).
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu": corespondenţă cu
Fundaţiile Regale, "Fichet" SAR,
Fabrica de bere Bragadiru, cu
instituţiide învăţământ şi culturale; act
de cesiune încheiat cu Min.Arte. (16
oct. 1946); anunţ al decesului lui dr.
N.Lupu, Preşedintele fundaţiei (5
dec. 1946); telegrame de felicitare de
Anul Nou, către: D.Popovici, Andrei
Rădulescu, Lucreţiu Pătrăşcanu,
M.Sadoveanu; scrisori către
C.Ressu, A.Gorovei, Gh. Ungureanu,
P.Constantinescu - Iaşi; expediţii ale
revistei "Arhiva românească", tom X:
buget.
Donaţie Virgil Huzum şi maria Huzum
către Liceul "Unirea" din Focşani.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu": corespondenţă (C.
Turcu, Paul Iordăchescu, Gh.
Ungureanu, Const. Moisil); oferte de
acte vechi, medalii; cereri pentru
revista "Arhiva românească"; invitaţii;
acte financiare.
Documente Banca "Rahova Bragadiru" (conturi, lucrări
1889 - 1938
1889 - 1938
1909 - 1948
46
1909 - 1948
1909 - 1948
1945 - 1948
59
1946 - 1948
39
1946 - 1948
1909 - 1948
112
420
XXIV/6
420
XXIV/6
421
XXIV/7
422
XXIV/8
422
XXIV/8
423
XXIV/9
424
XXIV/10
425
XXIV/11
construcţie, aprovizionare, chitanţe,
corespondenţă, tabele consum
pâine).
Acte Mihail I.Kogălniceanu (buletine
de analize, participare la JockeyClub, cheltuieli la vila din comuna
Jilava, donaţiepentru Adunarea
Deputaţilor, corespondenţă de
familie, chitanţe plată, acte ale
Fundaţiei, contract, fişe).
Scrisori M.Sadoveanu, 20 sept. 1935
(f.61); Lucreţiu Pătrăşcanu (copie),
20 mart. 1947 (f.83).
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
administrativ gospodăreşti,
financiare: activitatea la fabrica de
bere Bragadiru (corespondenţă de
afaceri, construcţie, planuri);
preşedinte al Comitetului judeţean
Sibiu al Partidului Poporului;
Asociaţia Divanul meşterilor şi
cărturarilor de la hanul Ancuţei.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu": act nde fundaţiune
şi statute; cuvânt asupra Fundaţiei;
listă de subscripţie; note, fişe;
"Comemorarea lui Mihail
Kogălniceanu", conferinţă N.Iorga la
radio; "M.Kogălniceanu ca cercetător
de arhive"; "Kogălniceanu ca literat",
de N.Cartojan (manuscrise).
Documente Compania căii ferate
Lemberg - Cernăuţi - Iaşi (prin legea
din 1868 I s-a concedat
organizăriiexploatării şi a liniilor ferate
române): corespondenţă oficială;
scrisori către M. Kogălniceanu,
Min.Int. şi Min.Ext. (şi ca vicepreşedinte al Comitetului dirigent al
companiei, ales în 1874); procură,
note explicative; protocol.
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu" acte financiare
(conturi aflate la banca Naţională a
României).
Corespondenţă primită de Gh.
Mârzescu, de la: M.Kogălniceanu (17
mai 1869; 10 şi 22 oct. 1890; 1891);
Gheorghian, Roma, 21 dec. 1876;
G.A.Mavrocordat, Vaslui, 11 feb.
1891; G.Panu ş.a.
1909 - 1948
1909 - 1948
1922 - 1939
128
1935 - 1944
52
1935 - 1944
1870 - 1890
108
1937 - 1938
23
1869 - 1904
33
425
XXIV/11
425
XXIV/11
425
XXIV/11
426
XXIV/12
427
XXV/1
428
XXV/2
429
XXV/3
430
XXV/4
430
XXV/4
430
XXV/4
Scrisoare Gh.Mârzescu - Dimitrie
Cozadini. Iaşi, 21 apr. 1872;
scrisoare Lucia Bogdan.
Scrisori primite ede soţia lui
Gh.Mârzescu de la Grazia Callimaki Catargi, G.V.Liteanu.
O fotografie a lui M.Kogălniceanu
decupată dintr-o publicaţie recentă.
Mss. aflate în rezerva redacţiei
revistei "Arhiva românească",
semnate de Const. Moisil, Iosif
Naghiu, Gh. Duzinchevici, Florea
Stănculescu, Damian P.Bogdan.
"Arhiva românescă", tom IV, 1940
(corecturi în şpalt şi pagină).
Condică de venituri şi cheltuieli pe
anii 1851 - 1860 a Mitropoliei
Moldovei (mitropolit Calinic Miclescu,
suspendat în dec. 1860).
Documente familia Kogălniceanu:
corespondenţă (Banca Română, Gr.
Iamandi, firma W. Waldner) - către
M.Kogălniceanu; certificat de plata
impozitului funciar pentru moşia
Drăşcani (1882); inventarul
gospodăriei moşiei Râpi; declaraţie a
fraţilor Kogălniceanu (Constantin şi
Ion) în legătură cu casele din
Constanţa, 15 sept. 1892).
Scrisoare T.Dobrescu, telegrafist,
Iaşi, 28 iun. 1863 (mari nereguli în
serviciul telegrafic: deconspirări ale
unor dispoziţii cifrate ale guvernului);
scrisoare N. Cosăcescu - Cordea, 26
iun. 1899.
Corespondenţă primită de Vasile
M.kogălniceanu, 1882 - 1918; printre
semnatari: G.Boerescu, M.
Przybilowski, A.C.Cuza,
Al.G.Drăghicescu, Barbu
Delavrancea, Spiru Haret, Maria
Soră, I.Morariu, Const. Popovici,
Keilhauer, Agatonie, arhimandrit al
Comunităţii româneşti din Salonic,
Mihail Demetrescu, J.B.Brociner,
N.Iorga, A.Marghiloman.
Acte Vasile M.Kogălniceanu: invitaţie;
mss. (fragmente) de legiuiri agrare;
contract pentru tipărirea gazetei
"Steaua Dunării".
1869 - 1904
1869 - 1904
1869 - 1904
1939
283
1940
10+278
1851 - 1860
24
1877 - 1892
18
1863 - 1948
173+1 foto
1863 - 1948
1863 - 1948
430
XXV/4
431
431
XXV/5
XXV/5
432
XXV/6
432
XXV/6
432
XXV/6
432
XXV/6
432
432
XXV/6
XXV/6
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
corespondenţă de afaceri şi juridică
(Banca Româno - Franceză);
telegramă Elisa Brătianu; lista
membrilor Cercului privat de studii
economice şi sociale; acte ale
Fundaţiei culturale "M. Kogălniceanu"
(probleme administrative: fişe, notiţe,
manuscrise); acte Băile Tuşnad; foto:
Dimitrie, Casandra Donici şi fiul lor.
Corespondenţă primită de C.I.Istrati;
printre semnatari: M.Savel, Clubul
central al meseriaşilor din Ţară;
A.Cristescu telegrafist, Paulina
V.Alecsandri, Societatea generală de
patronagiu, Societatea ortodoxă
naţională a femeilor române,
Epitropia Aşezămintelor
Brâncoveneşti, Uniunea Evreilor
Pământeni.
Materiale cu caracter antievreiesc.
Documente diverse: memoriu din 30
dec. 1775; fragmente din ziare
("Zimbrul", 7 apr. 1855); "Românul",
17 sept. 1857); tablou cu moşiile
statului vândute de la 1868 până la
10 ian. 1900; tabel cu numărul de
alegători la Colegiul I Cameră (1914);
acte judiciare; procesverbal; aviz;
invitaţii; chitanţe ipotecă, note plată;
mss. literar; proiect de contract
pentru deschiderea unei fabrici.
Corespondenţă: telegramă
J.N.Titulescu - I.C. Brătianu, Preşed.
Consil. Min., 1 mai 1878 ( sosirea
regelui Carol I la Calafat); telegramă
locuitori din Bucureşti M.Kogălniceanu, 13 ian. 1880 (de
felicitare); carte poştală către Adela
Miclescu.
Acte de proprietate familia
Kogălniceanu, 1891 - 1892 (casele
din Constanţa).
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu" (corespondenţă cu
Min.Arte; fişe; inventar clasor; mss.
pentru "Arhiva românească").
Documente comuna Băile Tuşnad
(cu o hartă a zonei); extras din
statutele Divanului cărturarilor şi
meşterilor de la hanul Ancuţei.
Foto (fragment) cu votanţii
1863 - 1948
1901 - 1917
1901 - 1917
40
1775 - 1948
124
1776 - 1948
1777 - 1948
1778 - 1948
1779 - 1948
1780 - 1948
433
XXV/7
434
XXV/8
434
XXV/8
434
XXV/8
434
XXV/8
435
XXV/9
436
XXV/10
437
XXVI/1
437
XXVI/1
437
XXVI/1
Regulamentului Organic (1831).
Proces Jeanne Kogălniceanu pentru
punerea sub interdicţie a lui Dimitrie
G.Miclescu (Botoşani, 1934): cereri,
hotărâre, declaraţii, proces-verbal.
Sumar al ziarului "Zimbrul" (1856) şi
transcrierea unui articol din nr. 33, 14
feb. 1856.
Transcrierea unei poezii de Ion
N.Polyhroniade (1889); carte de
vizită G.Gr. Cantacuzino.
Acte Divanul meşterilor şi cărturarilor
de la hanul Ancuţei (invitaţie pentru
şedinţa plenară la 9 dec. 1935,
semnată de M.Sadoveanu; lista
membrilor; proiect de statut şi
regulament interior.
Plan de lucru al bibliotecii pe
perioada 1 oct. - 7 nov. 1950.
Acte Mihail I.Kogălniceanu:
corespondenţă (de afaceri şi
familială): act constitutiv şi statute ale
societăţii "Stadion" SA; conturi,
facturi, acţiuni; invitaţii; situaţia
şcolară a elevei Ana Lucia
Kogălniceanu; memoriu cu privire la
succesiunea defunctului Grigore
Krupenski.
Acte de proprietate din sec. XVIII (şi
în lb. rusă) autentificate în sec. XIX.
Doc. Diverse: acte juridice; chitanţe
plată; afiş politic: act turcesc;
manifest semnat de Joseph Mazzini
(mart. 1852); fotocopii ale unor
picturi.
Acte Fabrica de bere Bragadiru:
corespondenţă de afaceri, reclame,
buletine de analiză; invitaţii, inventar
a unui imobil, cărţi poştale ilustrate,
statistici, bilete expediere, act de
cesiune, declaraţii.
Corespondenţă: scrisoare către
C.I.Istrati; scrisori Traian Bude Mihail I.Kogălniceanu (activitate
politică, Partidul poporului, alegeri);
scrisoare Virgil Huzum - de la fiica
sa; scrisoare Titi Petrescu, Franc Masoneria Română Unită.
Federaţiunea Marei Loji Naţionale din
România cu Marele Orient al
României (Bucureşti, 12 ian. 1937).
1934
11
1856 - 1950
31
1856 - 1950
1856 - 1950
1856 - 1950
1924 - 1929
162
1831 - 1838
14
1852 - 1937
570
1852 - 1937
1852 - 1937
437
XXVI/1
437
XXVI/1
438
XXVII/1
439
XXVII/2
440
XXVII/3
Prefaţa (mss.) la o broşură care
desluşeşte drepturile Moldo-Valahiei;
coperta lucrării "Curtea lui Vasile
Vodă", de A.Pelimon (1852); "Tractat
de punctuaţiune", de Ioan Pop
(1858); "Enciclopedia poporană, VII:
Mitologia", de Dimitrie Iargu (1867);
"Congresul de la Berlin". Actele şi
discursurile plenipotenţiarilor
A.S.Principelui Carol al României"
(1878); "Epistola pastoralis ad
universum clerum et populum"
(Roma, 1885); "Răspunsul minorităţii
la Mesaj", discursuri rostite în
şedinţele Adunării Deputaţilor de la
26 noiembrie şi 16 decembrie 1887
de Nicolae Fleva (1888); "Literaţii
oposanţi sub Cezari", de Ioan
Kalinderu; "Şcolile normale primare
(din iniţiativă particulară), cu o
introducere de Gh.Ghibănescu
(1906); "Revista armatei", nr.6, iun.
1912; "Adevărul", 13 ian. 1924.
Mss. (fragmente) ale unor articole
recente; coperta unor reviste; pagini
din cărţi.
Acte Mihail I. Kogălniceanu:
corespondenţă, invitaţii la diferite
manifestări, convocări ("Diana" Societatea vânătorilor din România;
Jockey-Club; U.G.I.R.; Frontul
negustoresc al Unirii; Cercul ieşenilor
din Bucureşti; Aero-Clubul Regal).
Scrisori primite de Vasile Alecsandri de la Leon C.Negruzzi (în lb.
franceză), Viena, 21 sept. 1876;
Iacob Negruzzi, Iaşi, 27 dec. 1877;
scrisori Leon C. Negruzzi - Theodor
Rosetti (12 dec. 1888; 8 ian. 1889);
scrisori trimise de Maria şi Iacob
Negruzzi (corespondenţa vizează
chestiuni literare, politice, personale).
Corespondenţă Nenici: depeşă
telegrafică - către M.Kogălniceanu,
13 nov. 1863 (despre întoarcerea lui
Gozadini); telegramă - către maior
Librecht, 10 feb. 1865; scrisori - către
M.Kogălniceanu (în lb. franceză),
Viena, 20 apr. şi 19 mai 1882 (discuţii
cu un medic despre boala lui
Kogălniceanu).
1852 - 1937
1852 - 1937
1928 - 1940
28
1876 - 1891
14
1863 - 1882
6
441
XXVII/4
442
XXVII/5
443
XXVII/6
444/445
XXVII/7
446
XXVII/9
446
XXVII/9
447
XXVII/10
448
XXVII/11
449
XXVII/12
450
XXVII/13
451
XXVII/14
Corespondenţă căpitan Dimitrie Nica
(către M.Kogălniceanu li primită), pe
chestiuni gospodăreşti, de
aprovizionare.
Scrisoare Nestor Treter de Lubomir M.Kogălniceanu (în lb.franceză).
Fălticeni, 24 aug. 1879 (elogiază
poziţia acestuia în chestiunea
evreiască).
Corespondenţă Elena Negri (m-stirea
Văratec) şi Catinca Negri (Tg.Ocna) către M.Kogălniceanu (de
prdinpersonal: cereri de intervenţie şi
sprijin); o fişă recentă despre Catinca
Negri.
Acte Petre Orbescu, Min.Just.:
adresă către Al.I.Cuza spre
promulgarea proiectului de lege a
Codului criminal; scrisori către
M.Kogălniceanu, Min.Int. şi Preşed.
Consil. Min. (pentru o numire în post;
deputaţiunea din Alexandria).
Corespondenţă Alexandru
Odobescu: Demisia din postul de
secretar pentru lb. franceză al Min.Af.
Str. (1879).
Scrisoare către Iuliu Zanne (în lb.
fanceză), 24 sept. 1895; însoţită de o
transcriere recentă.
Scrisoare dr. Obedenaru, paris, 23
sept. 1875 (despre o fractură suferită
de M.Kogălniceanu).
Corespondenţă Anastasie Panu M.Kogălniceanu: 19 sept. 1861 (în
legătură membrii Comisiei mixte
numiţi de Preşed. Cons. Min. de la
Bucureşti); 19 nov. 1862 (despre
deschiderea Adunării Elective şi
discursul Tronului).
Scrisoare A.Papiu-Ilarian, Min.Just. M.Kogălniceanu, Preşed. Cons. Min.,
Bucureşti, 8 feb. 1864 (în legătură cu
o condamnată; raporturile lui cu
conducerea închisoarii din iaşi).
Scrisoare D.Petrino M.Kogălniceanu (?) Cernăuţi, 10/22
apr. 1875 (mulţumiri pentru sprijin:
trimite o creaţie poetică).
Scrisoare D.Rallet /M.Kogălniceanu/, 25 feb. 1859
(chestiuni politice şi militare; despre
Kotzebue, Ubinici, Quinet).
1864
7
1879
2
1876 - 1883
14
1864
8
/1879/ 1895
4
/1879/ 1895
1875
2
1861 - 1862
3
1864
2
1875
2
1858
2
452
XXVII/15
453
XXVII/16
454
XXVII/17
455
XXVII/18
456
XXVII/19
456
XXVII/19
456
XXVII/19
457
XXVII/20
458
XXVII/21
459
XXVII/22
460
XXVII/23
Scrisoare D.Rosetti M.Kogălniceanu, Preşed. Cons. Min.
al Moldovei, 13 mai 1860 (în legătură
cu o propunere ce I-a fost făcută);
însoţită de o transcriere recentă.
Scrisoare conte Nicolae Rosetti Theodor Rosetti, Preşed. Cons. Min.,
oct. 1888 (despre alegeri în districtul
Muscel).
Scrisori Adolph Reinicke (în
lb.germană), Iaşi, 24 mart. Şi 14 sept.
1867.
Scrisoare şi telegramă Nathalie
Romalo - Vasile Alecsandri (în lb.
franceză). Bucureşti, 13 şi 14 mai
1884 (personale, literare; regina
Elisabeta).
Scrisoare Mihail Pherekyde, 11 mai
1873 (în legătură cu un proces).
Scrisoare M.Pherekyde, Min.Ext. - (gral Al. Angelescu) Min.Răzb. (în lb.
franceză), 9 dec. 1886 (tratatul cu
Rusia).
Scrisori M.Pherekyde, Preşed.
Adunării Deputaţilor - D.A.Sturdza,
preşed. Consil. Min.: 4 oct. 1902 (nu
poate participa la inaugurarea
canalului Sulina); 10 iun. 1903
(despre acţiunea Partidului Liberal în
Capitală); 20 dec. 1903 (enumeră
câteva probleme ale Adunării
Deputaţilor: până când va dura
vacanţa parlamentară; viitoarea
şedinţă).
Corespondenţă col. N.Pisoski:
scrisoare, Ruginoasa, 13 sept. 1864
(chestiuni politice); către
V.Alecsandri, Răcăciuni, 2 iun. 1878
(literare); către M.Kogălniceanu.
Răcăciuni, 7 aug. 1879 (despre
administraţia locală).
Scrisori Vasile Pogor: Iaşi, 15 oct.
1871 (în legătură cu traducerile sale);
Iaşi, 10 iun. 1888 (către Th.Rosetti),
despre o sumă acordată.
Scrisoare Petre Poni - D.A.Stirdza.
Iaşi, 24 feb. 1901 (Partidul Liberal şi
cel junimist în perspectiva alegerilor;
candidaturi propuse la Iaşi).
Scrisoare N.T.Popp - Theodor
Rosetti. Craiova, 18 oct.1888 (poziţia
Partidului junimist; acţiuni pe plan
1860
2
1888
2
1867
4
1884
3
1873 - 1903
10
1873 - 1903
1873 - 1903
1864 - 1879
8
1871 - 1888
4
1901
2
1888
2
local).
461
XXVII/24
462
XXVII/25
463
XXVII/26
464
XXVII/27
465
XXVII/28
466
XXVII/29
467
XXVII/30
468
XXVII/31
469
XXVII/32
469
XXVII/32
469
XXVII/32
Scrisoare Em. Protopopescu - Pake,
Primar al Capitalei - Theodor Rosetti,
Preşed. Cons.Min., 31 oct. 1888 (în
legătură cu numirea şi confirmarea
unui inginer şef; raporturi Al.
Marghiloman).
Scrisori Iorgu Radu - M.Kogălniceanu
(privind chestiuni gospodăreşti, caii
de care are nevoie Min.Răzb.).
Scrisoare G.Roznovanu - Theodor
Rosetti (în lb.franceză). Roznov, 4/16
nov. 1887 (chestiuni personale,
băneşti).
Scrisori (în transcrieri recente)
Al.I.Cuza - g-ral Christian Tell, la
Smirna.
Corespondenţă A.Melik, arhitect,
Constantinopol (în transcrieri
recente), cu g-ral Christian Tell,
A.G.Golescu.
Scrisoare Catullescu M.Kogălniceanu, din Milano (starea
teatrului; plecarea din ţară) şi adresă
a lui Luigi Vanzo, director al
Institutului Convitto din Milano - către
M. Kogălniceanu despre Catullescu.
Scrisori Blanc - g-ral Christian Tell (în
lb. Franceză); însoţite şi de transcrieri
recente.
Scrisoare contele Andrassy M.Kogălniceanu, Preşed. Cons. Min.
(în lb. franceză). Buda, 8 sept. 1869
(cu caracter privat); însoţită de o
transcriere comentată.
Relaţie făcută de Al.Papiu Ilarian gralului Tell despre acţiunile
patriarhului Arsenie Cernoevici (din
1689 până la moartea acestuia, la 24
oct. 1707).
Regulamentul Muzeului de
Antichităţi.
Adresă a unui grup de deputaţi
(Gr.Lahovary, G.Grădişteanu, Al.
Plagino, D.Berindei, Christian Tell,
N.Blaremberg, G.Gr. Cantacuzino,
V.Hiotu, V. Pogor, Em. Lahovary,
D.Cozadini ş.a) prin care renunţă la
diurna de deputat în favoarea
resurselor pentru armată sau pentru
corpul de voluntari, 1 iun. 1866.
1888
2
1880 - 1888
5
1887
2
1854 - 1856
8
1854 - 1856
15
1879
4
1854 - 1857
12
1869
2
1860 - 1868
24
1860 - 1868
1860 - 1868
469
XXVII/32
469
XXVII/32
469
XXVII/32
470
470
XXVII/33
XXVII/34
471
XXVII/34
472
XXVII/35
473
XXVII/36
474
XXVII/37
474
XXVII/37
475
XXVII/38
476
XXVII/39
477
XXVII/40
478
XXVII/41
479
XXVII/42
Scrisoare Ignatie Ieromonahul, de la
Muntele Athos - g-ral Christian Tell, 2
sept. 1863.
Raport prefect jud. Dolj relativ la
răscoala orăşenilor din Craiova
(1860); însoţit de un manifest "Fraţii
orăşeni".
Alegerea lui Christian Tell ca deputat
la Cahul (19 apr. 1866).
Acte de proprietate referitoare la
satul Giurgeşti (Valea Glodului), jud.
Baia: zapise, socoteală de
împărţeală, acte de hotărnicie,
hrisoave domneşti, samă de bani,
corespondenţă ş.a.
Un istoric - făcut recent - al localităţii.
Documente (de proprietate,
moştenire, financiare) referitoare la
familiile Petrache Cârja; Racoviţă,
Negruzzi, Bedmar, Rolla, Handoca.
Acte familia Miclescu: de proprietate
şi juridice (zapise domneşti, pricini
ş.a); două acte transcrise recent
(dactilo).
Acte proprietate, pricini referitoare la
satele Mereşti, Giurgeşti, Sălişte ş.a;
însoţite de transcrieri recente.
Documentele moşiei Răcăciuni
(Moldova); însoţite de transcrieri
recente.
Lucrarea "Dosarul unei moşii
domneşti (Răcăciuni)", extras din
"Revista Istorică", nr. 7-9, 1926,
Vălenii de Munte, 1926.
Acte (alcătuire, corespondenţă)
întocmite sau primite de comisul Ioan
Racoviţă.
Acte de properietate Nicolae şi
Smaranda Greceanu (născută
Buhuş), cu privire la moşiile
Ghinceşti, Giurcani; însoţite de
transcrieri recente.
Acte Ecaterina Balş, Anastasica
Grecianu: copii autentificate ale
documentelor de proprietate, pricini;
cu transcrieri recente.
Acte proprietate, financiare hatmanul
C.Palade: samă, adeverinţe,
chezăşie, corespondenţă; unele
însoţite cu transcrieri recente.
Documente proprietate Bârlad
(Costachi Cuza): "arătare", izvod,
1860 - 1868
1860 - 1868
1860 - 1868
1753 - 1806
1754 - 1806
51
1831 - 1876
133
1796 - 1855
33
1820 - 1843
28
1702 - 1809;
1926
57
1702 - 1809;
1926
1832 - 1837
7
1802 - 1812
6
1835 - 1842
10
1829 - 1840
48
1814 - 1871
37
480
480
XXVIII/1
XXVIII/1
480
XXVIII/1
481
XXVIII/2
482
XXIX/1
483
XXIX/2
484
XXIX/3
485
XXIX/9
486
XXIX/10
487
XXXIX/11
488
XXX/1
489
XXX/2
490
XXX/3
491
XXX/4
zapise etc.
Plic de la testamentul lui
M.Kogălniceanu, 16/28 iun. 1891.
Fotografie M.Kogălniceanu.
Exemplare din "Alăuta românească",
iaşi, 1 iul., 15 iul., 1 aug. şi 15 aug.
1838.
Reproduceri foto, în "Colecţia
Şaraga", a chipurilor lui Horea,
Al.I.Cuza, M.Kogălniceanu, C.A.
Invitaţii la ciclul de conferinţe de la
Aşezământul "Nicolae Bălcescu":
"Momente din lupta poporului pentru
libertate".
Instrucţiunea procesului întâmplat la
28 septembrie în sala lui Bosel
(adunare organizată de
N.T.Orăşanu), Bucureşti 1859.
"Convenţiunea între statul român şi
societatea acţionarilor Căilor Ferate
Române".
Acte referitoare la chestiunea
Strousberg prezentate în Adunarea
deputaţilor (tipărite).
Harta privind căile ferate cele mai
directe care leagă principalele centre
din nord-estul Europei cu Marea
Neagră - 1870; plan de luptă - 1913;
planuri de luptă - 1916.
Articol: "La nationalite roumaine
d'apres les chants populaires", de
Dora d'Istria (într-o revistă).
Scrisori (una fragmentară) Al.
Candiano - Popescu M.Kogălniceanu, Preşed. Consil.
Min., Galaţi, 23 iun., 23 aug. şi 15
sept. 1860 (politice; guvernământ;
relaţiile româno-otomane).
Depeşe telegrafice A. Cantacuzino M.Kogălniceanu, Preşed. Cons. Min.,
Galaţi, 23 iun., 23 aug. şi 15 sept.
1860 (politice; guvernământ; relaţiile
româno-otomane).
Scrisoare Niculae C.Carageali (fiul lui
Costache Carageali) M.Kogălniceanu, Min.Int., 16 aug.
1879 (solicită un post de cancelist).
Scrisoare Eugeniu Carada M.Kogălniceanu, Ministrul României
în Franţa, Paris, 18 apr. 1881 (cere
scuze că nu poate călători
împreună).
1838 - 1891
1838 - 1891
26 (2+24)
1838 - 1891
/Sfârşit sec.
XIX/
5
1949
14
1859
21
1872 - 1880
35
1868 - 1871
135
1870 - 1916
11
/sec. XIX/
16
/cca. 1878/
2
1860
3
1879
2
1881
2
492
XXX/5
493
XXX/6
494
XXX/7
495
XXX/8
496
XXX/9
497
XXX/10
497
XXX/10
497
XXX/10
498
XXX/11
499
XXX/12
500
XXX/13
Scrisoare Sabina Cantacuzino Constantin M.Kogălniceanu
(mulţumeşte pentru lucrarea "Istoria
românilor").
Scrisori I.A.Cantacuzino M.Kogălniceanu (în lb.franceză),
10/22 feb. şi 7 oct. 1869; 9/21 feb.
1874 (relaţii politice, externe; despre
V.Alecsandri).
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
N.Calimachi - Catargi (şi în calitate
de agent diplomatic al României la
Paris - către M.Kogălniceanu (o
telegramă către V.Boerescu,
Min.Ext., 3 mart. 1880), privind
chestiuni politice; relaţii externe.
Corespondenţă I.Câmpineanu - către
M.Kogălniceanu şi D.A.Sturdza
(chestiuni financiare şi relaţii
externe).
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
N. Cănănău (prefect al jud. Botoşani
în 1864 şi 1869) - M.kogălniceanu
(chestiuni politice, administrative,
alegeri; Fabrica de postav din Tg.
Neamţ; personale).
Scrisori dr. H.W.Brennecke, profesor
Universitatea Berlin M.Kogălniceanu, Min.Int. (în lb.
franceză). Posen, 31 dec. 1869 şi 21
feb. 1870.
Scrisoare lt. W. Brennecke M.Kogălniceanu (în lb. germană).
Posen, 23 mai 1872.
Corespondenţă din 1940 (Margareth
Brennecke, Irene Schubert, ş.a.)
Acte G.G. Burghele în legătură cu
ridicarea bustului lui M.Kogălniceanu
la Dorohoi (corespondenţă cu Vasile
M.Kogălniceanu; adrese ale
Atheneului Român din Dorohoi către
Min.Int.).
Scrisoare Lascăr Catargiu - Theodor
Rosetti, Preşed. Consil. Min. şi
Min.Int. (despre acordarea unei
decoraţii).
Scrisoare Al. Lahovari, Min. Agr. Ind.
Comerţ. Dom. - Theodor Rosetti,
preşed. Consil. Min. (în lb.franceză),
24 nov. 1888 (solicită convocarea
unui Consiliu de Miniştri).
Sec. XX
2
1869 - 1874
6
1869 - 1880
22
1877 - 1887
4
1864 - 1873
40
1869 - 1872;
1940
12
1870 - 1872;
1940
1871 - 1872;
1940
1909 - 1914
13
1888
2
1888
2
501
XXX/14
501
XXX/15
501
XXX/16
502
XXX/15
503
XXX/16
504
XXX/17
504
XXX/17
505
XXX/18
506
XXX/19
507
XXX/20
507
XXX/20
507
XXX/20
Paşaport eliberat lui Alexandru
Lambrino pentru plecare la studii în
Franţa, Iaşi, 13/25 mai 1860.
Scrisori - în transcriere recentă primite de Al.Lambrino de la Leon
Mehedin din Meudon (în lb.franceză),
1867 - 1873.
Scrisori - în transcriere recentă - col.
Thiel - către d-na Lambrino (născută
Greceanu), 1931.
Scrisoare Constantin Cretzulescu M.Kogălniceanu. Paris, 6/18 dec.
1879 (îi mulţumeşte pentru poziţia
adoptată în Adunarea Deputaţilor în
legătură cu demisia sa).
Corespondenţă Alexandru Em.
Lahovary - M. Kogălniceanu. Paris,
21 iun. 1881; Petersburg, 20
noiembrie 1881 (chestiuni politice).
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
N.Catargiu (prefect jud. Iaşi - 1864 şi
Covurlui - 1869) - către
M.Kogălniceanu (Min.Int., Min.
Plenipotenţiar la Paris, particular),
despre: plebiscit; alegeri (şi de
primari), campanie electorală;
judiciare; chestiuni gospodăreşti,
personale, comerciale.
Proces-verbal al Secţiuneii Camerei,
semnat N. Catargiu, din şedinţa de la
15 ian. 1885 (în legătură cu
declararea oraşelor Galaţi şi Brăila ca
porturi-france (f.35).
Scrisoare L.Catargiu M.Kogălniceanu. Belgrad, 11/23 aug.
/1878?/ (în lb. franceză), despre
vizita unui deputat din parlamentul
Italiei la Bucureşti; acesta era şi
membru al Comisiei de delimitare a
frontierei turco-sârbe.
Scrisori Vintilă Brătianu - D.A.Sturdza
(despre unele afaceri).
Acte diverse: întărire proprietate;
scrisori; petiţii către Isprăvnicia
ţinutului Hârlău: juridice; (însoţite de
transcrieri recente).
Scrisoare către D.A.Sturdza, 23 oct.
1886 (pentru sprijin).
Acte Mihail I.Kogălniceanu (activitate
Partidul Poporului; primar în comuna
Băile Tuşnad).
1860 - 1873;
1931
7
1861 - 1873;
1931
1862 - 1873;
1931
1879
2
1881
3
1863 - 1887
50
1863 - 1887
1878
2
1899
2
1782 - 1886;
1929 - 1933
1782 - 1886;
1929 - 1933
1782 - 1886;
1929 - 1933
28
508
XXX/21
508
XXX/21
509
XXX/22
510
XXX/23
511
XXX/24
511
XXX/24
511
XXX/24
512
XXX/25
513
XXX/26
513
XXX/26
513
XXX/26
Documente sec. XVIII; de proprietate
(zapise), financiare ş.a.
Acte referitoare la concesiunea
Offenheim (1868) pentru legătura
liniilor ferate din Austria cu cele din
România şi construcţia gării Suceava
(Iţcani); printre semnatari:
N.Kretzulescu, L.Steege, Offenheim.
Acte Mihail I.Kogălniceanu financiare (Banca Româno Franceză).
Documentele familiile Negri, Steege,
Iamandi; acte de proprietate
referitoare la moşiile Dobirceni,
Cărpăceşti (Tăplăoani); însoţite cu
transcrieri recente.
Acte Mihail I.Kogălniceanu (chitanţe;
corespondenţa Primăria Băile
Tuşnad).
Acte Fundaţia culturală
"M.Kogălniceanu" (corespondenţă cu
Min. Arte; cont la Banca Vultur;
proces-verbal al Consiliului Primăriei
Capitalei; concepte pentru decretlege de organizare a fundaţiei;
statute).
Invitaţie la o conferinţă a
Aşezământului cultural "Nicolae
Bălcescu".
Documente l.Steege: plata datoriilor
din timpul studiilor la Paris;
corespondenţă, carnet notiţe.
ale Poliţiei (bilet de drum, mandate,
chitanţe plată, citaţii); acte
Min.Trebilor Interioare al Moldovei,
Min.Instr. Publ. Culte, Min.Just.,
Mitropolia Moldovei şi Sucevei
(numiri în funcţie, confirmări, proiect
de lege, acte de cesiune, cereri).
Manifest (tipărit) semnat George
G.Răileanu. Roman, 2/14 mart. 1878.
Corespondenţă: scrisoare I.N.Cotea,
profesor Şcoala comercială Iaşi P.P.Carp, 29 aug. 1888; M.Paleologu
- Dimitrie Gianni, /1889/; telegramă
despre faptul că principesa Maria a
născut o fată (29 sept. 1894).
1709 - 1793;
1868 - 1873
247 (22+225)
1709 - 1793;
1868 - 1873
1927
13
1811 - 1865
31
1929 - 1949
35
1929 - 1949
1929 - 1949
1851 - 1858
30
1858 - 1894
45
1858 - 1894
1858 - 1894
514
XXXI/2
515
XXXI/3
515
XXXI/3
515
XXXI/3
515
XXXI/3
516
XXXI/4
516
XXXI/4
516
XXXI/4
Mss. a unor lucrări de Constantin
M.Kogălniceanu: "Movileştii. Critică
din Hasdeu). "Basarab din timpul
năvălirii tătarilor din 1241". "Istoria
veche a Ţării Româneşti. 1300 1418". "Participarea Moldovei la
Soborul din florenţa". "Lupta de la
Rovine. 17 mai 1395". "Vlaicu ctitorul
bisericii domneşti Sf. Nicolae de la
Curtea de Argeş". "Negru-Vodă
întemeietorul voievodatului
Câmpulung".
Acte referitoare la familia Negruzzi
(L. şi Zoe Negruzzi; Alexandru
Negruzzi, fiul lui Enache şi Zoe
Negruzzi, căsătorit în 1874 cu Aglae
Voinescu): certificate neştere şi
căsătorie; acte de proprietate şi
financiare referitoare la moşia din
comuna Boţeşti, plasa Crasna, jud.
Fălciu); listă de obiecte rămase de la
Zoe Negruzzi.
Corespondenţă M.Kogălniceanu.
Scrisoare Constantin
M.Kogălniceanu - Vasile
M.Kogălniceanu. Viena, 18 iulie
1930.
Decizie a Trib. Dorohoi (18 mart.
1900) relativă la vânzarea moşiei
Carasa şi Miclăuşeni din comuna
Corlăteni, jud. Dorohoi rămase de pe
urma Mariei Hermeziu.
Documente M.Kogălniceanu:
Corespondenţa trimisă - către Gr.
Iamandi; N.Macri, căpitan port
Kustendje; I.Mârza, prefect jud.
Fălciu; şi primită (despre probleme
gospodăreşti şi afaceri).
Contracte pentru moşiile din
Dobrogea; procură; bilanţ, bonuri de
premiere ale Societăţii generale de
asigurare "România"; chitanţe; acte
vânzare-cumpărare; de asigurare;
inventare; citaţie; Creditul Funciar
urban; decizie din 12 ian. 1887 a
Tribunalului de ocol din Chişinău în
procesul lui Kogălniceanu cu
Theodora Volcova).
Scrisori către Vasile M.Kogălniceanu
(1902).
1886 - /sec.
XX/
1860 - 1894;
1930
1860 - 1894;
1930
210 (2+17+145
+4+9+9+13+1)
175
1860 - 1894;
1930
1860 - 1894;
1930
1864 - 1902
1864 - 1902
1864 - 1902
160
517
XXXI/5
518
XXXI/6
519
XXXI/7
519
XXXI/7
519
XXXI/7
520
XXXI/8
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
M.Kogălniceanu - trimisă şi primită în legătură cu administrarea moşiilor
din jud. Fălciu şi Constanţa; liste cu
banii primiţi, beneficii; extract incasări
- cheltuieli; recoltări; arendări; cont
Banca României, Societatea de
Credit Mobiliar; chestiuni juridice;
plată impozite; acte vânzarecumpărare.
Corespondenţă şi acte
M.Kogălniceanu referitoare la
administrarea moşiilor Râpile (cu
cătunele Şopârleni şi Ghidişeni) din
târgul Drânceni (plasa Podoleni, jud.
Fălciu) şi Murfatlar (jud. Constanţa);
contracte de arendare; acte juridice
(vânzare ipotecă); bilanţ venituri cheltuieli (oct. 1881); act de
asociaţiune cu Al. Donici pentru
exploatarea moşiei Râpile (1882 1887).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu - de la Prefectura
jud. Bacău: 1869 (raport despre
starea judeţului); 1879 (probleme
locale; despre o interpelare în
Parlament; activitatea Consiliului
judeţean).
Acte Vasile M.Kogălniceanu: Scrisori
primite de la Toma Dragu. Paris,
14/27 aug. şi 27 aug. 1907 (solicită
bani; îi trimite mss. în legătură cu
apărarea sa pentru învinuirea de
"instigator" al răscoalei); scrisoare
Vasile M.Kogălniceanu - către g-ral
Marcu, 21 mart. 1914 (invitaţie la o
consfătuire a Partidului Naţionalist
Democrat) şi răspunsul acestuia.
Mss. (fragment) pentru pregătirea
raportului la legea rurală (1921);
propunere de contract (tipărită)
făcută de Min.Comunic. De un grup
de bănci pentru repararea
materialului rulant al căilor ferate (24
feb. 1921), trimisă şi lui Vasile
M.Kogălniceanu; memoriu către
Carol II pentru prelungirea unui
contract de arendare cu statul a 310
ha în judeţul Caliacra /1930/.
Documente (transcrise recent)
relative la divorţul dintre L.Steege şi
1879 - 1891
59
1878 - 1891
22
1869 - 1930
28
1869 - 1930
1869 - 1930
1850 - 1905
345
520
XXXI/8
520
XXXI/8
520
XXXI/8
520
XXXI/8
521
XXXII/1
522
XXXII/2
523
XXXII/3
524
524
XXXII/4
XXXII/4
soţia sa Calliopi (fiica lui Manolache
şi Ecaterina Negri), 1850.
Acte familia Krupenschi:
corespondenţă (în principal familială;
scrisori N.Krupenschi către
M.Kogălniceanu şi Vasile
M.Kogălniceanu); anunţ al morţii lui
N.Krupenschi, 27 mai 1901.
Extrase din "Operele d-nei Sofia
Hrisoscoleu, născută Cocea",
Bucureşti, Tip. Naţională, referitoare
la M.Kogălniceanu.
Corespondenţă primită (şi trimisă) de
M. Kogălniceanu privind
administrarea moşiilor: chestiuni
gospodăreşti; măsurători; preţul
porumbului; vânzare lână, case
Constanţa; acte financiare (conturi în
bănci; bilanţ venituri) şi juridice
(procură, certificate de proprietate);
procese-verbale; inventar de
documente vechi şi noi a moşiei
Scopoşeni, jud. Fălciu (11 mai 1889).
Scrisori către Vasile M.Kogălniceanu;
24 mart. 1900; 1/13 nov. 1893
(gospodărire moşii).
Documente diverse vizând familiile
Brăiloiu, Bengescu, Vlădoianu: acte
de proprietate, juridice (zapise, foaie
de zestre şi preţuire zestre,
actevânzare-cumpărare; petiţii;
hotărâre a Judecătoriei Dolj).
Documente familia Rallet: Act al
domnitorului Gh.Bibescu, de ridicare
la rangul de mare logofăt al Credinţei
a lui ioan Rallet (23 apr. 1846);
cartografie cu toată averea
mişcătoare a răposatului vornic
Tache Rallet (24 iun. 1858); listă cu
hârtiile găsite la raposatul Dimitrie
Rallet (13 aug. 1859); act eliberat de
mitropolit Nifon prin care adevereşte
că Alexandru Rallet este fiul legitim al
logofătului Ion Rallet şi Arghira Rallet
(20 aug. 1860).
Acte de proprietate referitoare la
moşii din jud. Olt.
Acte de proprietate (şi în lb. rusă)
privind moşii munteneşti (contract;
atestat; tabel; întăriri, catastih de
zapise; liste datornici).
Actul domnitorului Alexandru Dimitrie
1850 - 1905
1850 - 1905
1850 - 1905
1850 - 1905
1726 - 1839
52
1846 - 1860
9
1833 - 1860
50
1811 - 1859
1811 - 1859
44
525
XXXII/5
526
XXXII/6
527
XXXII/7
528
XXXII/8
529
XXXII/9
530
XXXII/10
531
XXXII/11
531
XXXII/11
532
XXXII/12
533
XXXII/13
Ghica privitor la oraşul Alexandria
(1840).
Documente de proprietate: acte de
vânzare (terenuri în Turnu; case în
Bucureşti); zapise; plan de moşie;
hotărnicii; întărire domnească;
împrumuturi bani.
Documente juridice, de proprietate:
procură, garanţii; proces - verbal;
cărţi de judecată; ordine ale Min.Int.;
contracte încheiate de Epitropia Mstirilor Sf. Mormânt (1862); se referă
la jud. Vlaşca, Ialomiţa, Brăila.
Dosar de toate hârtiile intrate şi ieşite
din cancelaria M-stirii Cozia în felurite
chestiuni în anul 1868; şi o
catagrafie.
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu privind chestiuni
gospodăreşti şi financiare; listă de
boii cumpăraţi în 1866 (în număr de
50); cerere către Trib. Fălciu.
Marş din 2 mai 1864 pus în muzică şi
dedicat înălţimii sale principelui
domnitor Alexandru Ioan I, de
Benedetto Franchetti, profesor de
muzică la Gimnaziul Sf. Sava din
Bucureşti.
Documente moldoveneşti (de
proprietate, judecătoreşti): hotărâri şi
acte domneşti (Constantin Ipsilanti,
Mihail Sturdza); decizii ale Divanului;
chitanţe plată; contracte şi învoieli;
zapise; dosare judecată; testament,
jurnale, plenipotenţă.
Corespondenţă (în limba franceză)
către Gr. Al. Ghica, referitoare la
chestiunile politice la ordinea zilei;
printre semnatari Eugine Poujade,
George Ghica, Saint Marc Girardin,
Ahmet; scrisoare G.Ghica - Serurie
(toate însoţite de transcrieri recente).
Mss. (fragment) al unui regulament
ş.a.
Dosarul ostaşilor din spitalele Ţării
Româneşti.
Cercetare întreprinsă de trib.
Judecătoresc al ţinutului Iaşi în
pricina dintre spătarul Neculae
Bucşănescu şi sora sa spătăreasa
Catinca Logadi, pe de o parte şi,
banul Constantin Hristochefalo,
1792 - 1858
44
1862 - 1876
32
1868
74
1844 - 1869
14
/1864/
12
1801 - 1876
182
1856 - 1858
51
1856 - 1858
1858
126
1841
4
pentru un sinet de 17.000 lei; însoţită
de un rezumat recent.
534
XXXII/14
535
XXXII/15
536
XXXII/16
537
XXXII/17
537
XXXII/17
538
XXXII/18
539
XXXII/19
540
XXXII/20
Album de muzică Johann, Josef şi
Eduard Strauss, editat la Hamburg.
Documente de proprietate (moşiile
Săliştea, Mireşti, Giurgeşti de pe apa
Şomuzului din ţinutul Suceava)
privind familiile Botez, Vârnav, Balş;
acte domneşti (Antioh Cantemir,
Nicolae Mavrocordat, Constantin
Mavrocordat, Ioan Teodor Callimachi,
Grigore Callimachi, Grigore III Ghica,
Constantin Moruzi, Alexandru
Mavrocordat), zapise, jalbe, procese
(dispute cu răzeşii); decizii ale
Divanului Cnejiei Moldovei; însoţite
de transcrieri recente.
Acte de proprietate: întăriri,
confirmări domneşti (Mihai Viteazul,
Gavril Movilă ş.a.); decizii Divanul
Craiovei; acte ale Judecătoriei Gorj;
însoţite cu transcrieri recente ale
unor copii din sec. XVIII - XIX).
Diata (în copie) a diatei lui Velişco
Dabija către nepotul său, Ioneţ
Postelnicu (20 feb. 1707); însoţită de
o transcriere recentă.
Scrisoare către Catinca Dabija,
nepoată, 20 mai 1839 (însoţită de o
transcriere recentă).
Acte de proprietate (hotărnicii,
judecată, rapoarte către domnie,
învoială, jurnal, hotărârea Curţii de
Casaţie; cerere; decizie
judecătorească); opisul documentelor
moşiilor Giurgeşti şi Racova (ţinutul
Suceava); certificat; listă recentă de
documentele moşiei Giurgeşti.
Hrisov de întărire (în transcriere
recentă) Al. Mavrocordat, domnul
Moldovei, pentru Toma Cozma, biv
vel şătrar, pentru moşia Misăşti, părţi
din Potângeni şi Mălăieşti din ţinutul
Iaşi (31 iul. 1786).
Mss. al traducerii lucrării: Lamennois,
"Paroles d'un croyant" (1834),
realizată de Dionisie Romano,
episcop al Buzăului şi tipărită în
1848.
/Sf. Sec.
XIX)
7
1705 - 1799
53
1591 - 1861
28
1707; 1839
4
1707; 1839
1801 - 1892
55
1786
6
1848
24
541
XXXII/21
542
XXXIII/1
542
XXXIII/1
542
XXXIII/1
542
XXXIII/1
543
XXXIII/2
544
XXXIII/3
545
XXXIII/4
Documente de proprietate (zapise,
hrisoave domneşti); acte
Departament Trebilor din Lăuntru
(tipărite), către dregătorii din Ţinuturi
(1852).
Corespondenţă primită de
M.Kogălniceanu (şi ca Min.Int. şi
Preşed. Cons. Min.): Scrisori primite
de la B.Dumitrescu, 11 nov. 1863
(intervenţie pentru postul de
subprefect în jud. Teleorman); Minich
(în lb. Franceză), 24 feb. 1864
(pentru o intervenţie în justiţie);
D.Luppu, Iaşi, 18 nov. 1864 (cerere
de sprijin); N.Luchian, 11 ian. 1865;
Constantin Chiruş, 8 feb. 1869; G.T.
Giurcănescu, iaşi, 30 aug. 1869
(chestiuni financiare şi cerere de
post); i.Ciucă, Iaşi, 7 nov. 1869
(solicită un post); scrisoare anonimă.
Memoriu (nesemnat) adresat Min.Int.
de alegătorii Colegiilor I, II şi III
Prahova (critică situaţia din judeţ
datorată guvernului liberal) /1884/.
Acte de proprietate (diverse), 1823 1836.
Notă recentă pentru o erată la
revista"Arhiva românească".
Acte de proprietate (zapise); listă de
acte din 1737 - 1800 (întocmită în
1840).
Documente familia Naumescu: acte
de proprietate (zapise, domneşti);
plan locuinţă şi loc împrejmuitor;
cereri; certificate de botez şi act de
cununie; hotărâri şi adrese ale
Min.Just. De numire în funcţie (1862 1868), vizându-l pe D.Naumescu.
Documente diferite: jalbe, adrese,
hotărâri judecătoreşti, zapise (vânzări
- cumpărări, împrumuturi), jurnale,
scrisori, însemnări, anaforaua,
rezoluţii ş.a. Privesc pe Dumitrachi
Iamandi (agă, postelnic): pricini de
judecată pentru proprietate; însoţite
de rezumate şi transcrieri recente.
1741 - 1853
43
1823 - 1888;
/1940/
55
1823 - 1888;
/1940/
1823 - 1888;
/1940/
1823 - 1888;
/1940/
1837 - 1840
7
1799 - 1868
50
1840 - 1847
150
546
XXXIII/5
547
XXXIII/6
548
XXXIII/7
XXXIV
549
XXXVI/1
550
XXXVI/2
550
550
XXXVI/2
XXXVI/2
Documente proprietate, judecătoreşti,
financiare privind familia Iamandi (cu
moşii în ţinuturile Dorohoi, Fălciu şi
Covurlui): acte domneşti ale
Logofeţiei; corespondenţă; izvoade
de bani, socoteli, procură şi chitanţe
bani; pricini de judecată, jalbe (şi ale
răzeşilor; egumenilor de M-stirea
Adam din ţinutul Covurlui); zapise de
vâzare, hotărnicii, împărţire moşii;
însoţite de transcrieri sau rezumate
recente.
Documente familia Iamandi: zapise
de vânzare şi acte de învoială (cu
răzeşii), în principal pentru moşia
Clenilor; însoţite cu transcrieri
recente.
Documente familia Iamandi: acte
domneşti, Vistieria Moldovei,
isprăvnicia ţinutului Fălciu; zapis,
acte cumpărare moşii, hotărnicii;
chitanţe bani; act moştenire; jalbe;
însoţite de transcrieri sau rezumate
recente.zapise de vânzare şi acte de
învoială (cu răzeşii), în principal
pentru moşia Clenilor; însoţite cu
transcrieri recente.
Arhiva Coculescu - transferat la Fond
Bratianu, Dosar LXIX.
Acte diverse: plenipotenţe, jurnale,
financiare (cheltuieli; bonuri de plată
la magazine din Iaşi şi Paris pentru
îmbrăcăminte, lengerie, argintărie
ş.a.); hotărâre domnească într-o
pricină de proprietate;
corespondenţă; privesc în principal
familia Cantacuzino (George, Elena).
Catagrafia pentru documenturile şi tot
soiul de hârtie ce s-a găsit la casa
răposatului Pavel Cristea din ţinutul
Bacăului.
Acte familia Roset (Iordache, Irina,
Ştefan, Lupu): suret de hotărnicie,
acte domneşti, zapise; liste (bani,
animale, bucate) de împărţeală a
averii; corespondenţă (implicaţi
Iordache Crupenschi; Iordache Ghica
ş.a.), plângere răzeşi; opis de
documente în legătură cu moşia
Stăneşti; însoţite de transcrieri
recente.
Exemplare din "Foaia sătească", an.
1813 - 1825
196
1813 - 1825
70
1826 - 1830
44
1827 - 1867
243
1713 - 1858
101
1713 - 1858
1713 - 1858
551
XXXVI/3
552
XXXVI/4
553
XXXVI/5
554
XXXVI/6
555
XXXVI/7
556
XXXVII/1
557
XXXVII/2
V, nr. 27, 4 iul. 1843; nr. 53, 31 dec.
1844.
Acte pivitoare la moşia Miseşti
(jud.Iaşi): întăriri domneşti, hotărnicii;
jalbe şi cărţi de judecată; zapis,
contracte; opis de documente ale
moşiei; act de vânzare către Vasile
Pogor (5 mai 1851); unele însoţite de
transcrieri recente.
Documente diverse: corespondenţă
(de familie ş.a.), diată, chitanţe,
cereri, rapoarte juridice, privind
proprietăţile familiei Krupenschi;unele
însoţite de transcrieri recente.
Documente familia Krupenschi:
zapise, cărţi de schimb, scrisoare ş.a.
referitoare la ţiganii robi; însoţite de
transcrieri recente.
Documente diferite: corespondenţă,
izvoade, înştiinţări judecătoreşti,
decizii ecleziastice (mitropolit Nifon),
chitanţe, însemnări despre hârtii
vechi şi zapise; listă de produse
pentru vânzare; listă cărţi; câteva
însoţite de transcrieri şi rezumate
recente.
Acte de proprietate moldoveneşti,
referitoare la familia Holban
ş.a.;însoţite cu transcrieri recente.
Acte judiciare (somaţii, procură)
privind procesul lui Toma Rădulescu;
contract de arendare al acestuia cu
George Iamandi; zapise; carte de
hotărnicie; scrisoare J. A. Catargi,
inginer hotarnic, Iaşi, 11/24 apr.
1902; firma Michel Daniel şi Fiii
(1895). "Moftul român", nr. 5, 6 şi 7
din feb. 1893. Act comemorativ
(dactilo) cu ocazia ridicării
monumentului Al. I. Cuza în Iaşi (27
mai 1912).
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
adresate lui M. Kogălniceanu (şi ca
Min. Int.; Min. Ext.) vizând:
gospodărirea moşiilor; arendări;
propuneri de candidaţi şi alegeri;
felicitări cu ocazia onomasticii; cereri
diverse de ajutor şi sprijin. Telegrame
către August Treboniu Laurian,
decan Facultatea de Litere şi I.
Câmpineanu, Min. Just. (1878);
telegramă ţarul Alexandru II - către
1729-1857
54
1807-1828
52
1800-1830
22
1817-1883
99
1745-1785
26
1873-1912
45
1863-1890
260
principele Carol şi principesa
Elisabeta, 29 apr. 1878 (de
mulţumire). Referate, scrisori,
memorii (împotriva împământenirii
evreilor; în legătură cu aplicarea
regulamentului din 1883 pentru
recrutarea artileriştilor şi geniştilor)
adresate Min. Int.
557
XXXVII/2
558
XXXVII/3
559
XXXVII/4
560
XXXVII/5
Documente diverse: propunere
pentru furnizarea de pâine şi biscuiţi
armatei Principatelor Unite, făcută
guvernului român de Joseph
Thiebaut, Paris,10 dec. 1863; sonet
de Ernest Hamm; listă cu candidaţii
pentru alegerile la Cameră în jud.
Rm. Sărat; statistică despre
populaţiunea jud. Silistra, 28 mart.
1878; listă cu moşiile m-stireşti din
Basarabia (moşia Obileni a
episcopiei Huşi a fost arendată lui M.
Kogălniceanu pe anul 1879); proiect
"Domeniul Brăila: cum s-ar putea
arenda în porţiuni pe viitor" (1880);
propunere de modificare a unor
articole din statutele Societăţii
Agrare; mss.: "Aprovizionarea cu apă
potabilă a oraşului Würzburg din
Bavaria", de I. Pârvulescu şi "Despre
Europa", semnat I. A. D.
Acte diverse: adrese, chitanţe; cerere
pentru judecată; bilanţ de păcura de
pe moşia Otineşti; contract; declaraţii
(vânzare moşii).
Articole din ziare (tăieturi) privitoare
la aniversarea Unirii Principatelor:
"Voinţa Naţională", "Evenimentul",
"Ordinea", "Dimineaţa", "Universul",
"Deşteptarea", "L'Indépendence
Roumaine", "Minerva".
Contract de posesie a bisericii
Sfinţilor Împăraţi din Bacău (6 nov.
1857). Proiect de buget (fragment)
semnat de I. I. Melic (18 iun. 1860);
buget general (tipărit) pe anul 1864 şi
1865, prezentat de I. Strat, Min. Fin.
Proiect de lege pentru organizarea
administraţiunii Ministerelor (12 dec.
1860); proiect de lege asupra
responsabilităţii ministeriale. Raport
al Comitetului delegaţilor din
Adunarea Deputaţilor pentru proiectul
1863-1890
1873-1893
18
1909
18
1857-1865
31
de lege relativ la împărţirea
Principatelor în şase Prefecturi
generale, de George M. Ghica. Apel
pentru reorganizarea neapărată a
Teatrului Naţional şi o schiţă de un
proiect de reformare, de M. Pascaly,
C. Dimitriad, Matilda Pascaly,
Bucureşti, Tip. Cezar Bolliac, 1863.
560
XXXVII/5
561
XXXVII/6
562
XXXVII/7
563
XXXVII/8
Proiect de concesiune pentru
concedarea căii ferate de la
Bucureşti la Giurgiu la o companie
pământeană (11 mart. 1864).
Corespondenţă între M.
Kogălniceanu şi Ralu Lamotescu (cu
caracter intim) şi între Maria
Lamotescu (căsătorită cu Jean
Lecca) cu tatăl său, Alexandru
Lamotescu (personală).
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
Lucia Kogălniceanu (Liteanu;
Bogdan) - către părinţii săi (Mihail şi
Ecaterina Kogălniceanu) şi fraţii
Vasile şi Constantin Kogălniceanu
ş.a. (familiale, gospodăreşti,
financiare).
Acte Grigore Ghica - Kogălniceanu
(fiul Elenei, sora lui M. Kogălniceanu,
cu Grigore Al. Ghica): corespondenţă
(îndeosebi cu unchiul său); act
moştenire (1865); contract căsătorie
(cu Adela Cantacuzino-Paşcanu,
fosta soţie a lui Nicolae RosettiRosnovanu), 18 mai 1873; testament
(8 dec. 1902); act de deces la 30
aug. 1904.
Scrisori adresate lui M. Kogălniceanu
(A. Melinic, 24 dec. 1868; G. Caranfil,
23 dec. 1881 ş.a.), scrisoare către
Irina Kogălniceanu; scrisori D.
Ghilescu - Adela Miclescu.
1857-1865
1872-1888
130
1867-1914
210
1863-1934
160
563
XXXVII/8
564
XXXVII/9
565
XXXVIII/1
Corespondenţă primită de Vasile M.
Kogălniceanu; printre semnatari: Ion
F. Radowitz. Bucureşti, 15 aug. 1899
(pentru o intervenţie la Tache
Ionescu); g-ral adj. Mavrocordat,
mareşalul Curţii, 9 apr. 1913
(mulţumeşte pentru broşura "O criză
naţională"); D. V. Ţoni. Galaţi, 10
dec. 1913 (despre o întâlnire a
Partidului Naţionalist Democrat).
Corespondenţă primită de Mihail I.
Kogălniceanu (cărţi poştale, scrisori,
cărţi de vizită), 1929-1934: familială
(Olga, Lucia, Ilie, Ninette);
arhimandrit Scriban, mareşal Al.
Averescu; de afaceri (Banca Româno
- Franceză; Banca Elveţiană de
depozite din România); şi chitanţe,
note, plan de situare a Societăţii
române de produse chimice.
Scrisori trimise de Vasile M.
Kogălniceanu: către M. Kogălniceanu
(tatăl său), 1879-1891 (despre
gospodărirea moşiilor din jud. Fălciu
şi Constanţa; şederea în Belgia;
scrisoare din 18/30 iun. 1891 despre
apropiata căsătorie a principelui
Ferdinand şi scrisoarea acestuia, din
Paris - 19 iun./1 iul. 1891 -, în care îşi
exprimă dezacordul faţă de această
căsătorie); către mama sa
(Ecaterina), fratele său (Ion) şi sora
sa (Jeanne Weissbeck); către D: A.
Sturdza; către Liteanu, 14/26 oct.
1893; şi din Giurgiu (unde era
întemniţat) - către P. Grădişteanu (13
şi 24 apr. 1907) şi soţia sa, Elisa (19
mai şi 29 iun. 1907).
Scrisoare firma P. E. Masquilier din
Paris - Ion M. Kogălniceanu, 22 iun.
1883 (de afaceri).
Scrisoare Constantin M.
Kogălniceanu - Vasile M.
Kogălniceanu. Viena, 24 iun. 1930
(despre tipărirea unei lucrări ale
sale). Lucrări de Constantin M.
Kogălniceanu : "Istoria românilor
până la întemeierea Ţării Româneşti"
(corectură în pagină); fragmente
istorice (corectură în şpalt) şi mss.
1863-1934
1879-1907
45
1930
167
(3+31+18+114)
566
XXXVIII/2
567
XXXVIII/3
567
XXXVIII/3
Documente M. Kogălniceanu:
corespondenţă trimisă şi primită în
legătură cu gospodărirea moşiilor;
chitanţe împrumut bani; poliţe;
procure pentru cumpărare pământ (şi
avocatului N. Crupenschi, pentru
apărarea intereselor sale în jud.
Tulcea şi Constanţa, 11 nov. 1884);
plata cheltuielilor făcute de Vasile M.
Kogălniceanu; donaţie a unui imobil
în Bucureşti către Maria Rallu
Lamotescu (4 dec. 1886); contracte
de vânzare produse agricole;
inventar lucruri; memoar în afacerile
Scopoşenilor (jud. Fălciu), 12 mai
1882; registru socoteli (plata bucătari,
contabil, îngrijitori casă, grădinar,
vizitiu, rândaş. Acte Ion M.
Kogălniceanu: contacte de arendare
a moşiei sale din Buiuc Tatlagea
(1887; 1890); declaraţie că tatăl său,
M. Kogălniceanu, nu a făcut nici o
donaţie către Raluca Lamotescu
(Huşi, 15 dec. 1891).
Corespondenţă (telegrame, scrisori,
memorii) primite de M. Kogălniceanu
(şi ca Preşed. Cons. Min.; Min. Int.);
printre semnatari: Prefectura jud.
Covurlui (Leon Ghika, G. Răşcanu);
Charles A. Hartley, inginer şef la
Comisia Europeană a Dunării,
Teodor Alvra, C. P. Malaxa, B.
Brănişteanu, I. Mihăilescu, Clubul
naţional - liberal din Galaţi, D.
Seceleanu, Ilie Iacovache, Caliope
Gaitany, E. Lambrinidi, Al. Călinescu
(despre alegeri municipale; adeziune
a locuitorilor la programul de reforme
din 1864; propuneri pentru a-şi
depune candidatura în alegeri;
referitoare la navigaţia pe Dunăre;
concesiune a guvernului încheiată
cu Wilhelm Gaube şi Nicolae Tufacos
pentru curăţirea Prutului; situaţia
politică în oraş şi judeţ; numire de
comisari ai Dunării şi activitatea
Comisiei dunărene; despre reforma
şcolii; solicitări de posturi; personale).
Scrisoare Iamandi, prefect Covurlui Lascăr Catargiu; scrisoare către M.
Stolojan, Min. Just. (alegeri; chestiuni
de poliţie). Recapitularea
1867-1891
182
1860-1890
81
1860-1890
movimentului portului Galaţi (1 ian. 31 iul. 1860).
568
XXXVIII/4
568
XXXVIII/4
Corespondenţă primită de Vasile M.
Kogălniceanu: invitaţie la şedinţa
Consiliului de administraţie a R. M. S.
(27 iul. 1896); "Drepturile" Asociaţiunea evreilor care au
satisfăcut legea recrutării în
România, Secţia Bucureşti (îl anunţă
că la 2 mart. 1897 a fost numit
preşedinte onorific); redacţia ziarului
"Le Courrier Européen" (27 iul.
1906), despre un articol asupra
chestiunii agrare; de la mama sa,
Catinca şi sora sa, Lucia; de la Al.
Vălescu, Radu D. Rosetti, Thoma
Dragu, N. Fleva, Al. PapadopolCalimah, Al. Pascu, D. M. Popovici,
dr. Procopiu, Ştefan Gh. Panaitescu,
G. Orăsianu, A. C. Cuza ş.a.;
corespondenţă de afaceri.
Acte Vasile M. Kogălniceanu: cărţi de
vizită; cărţi poştale (cu programul
Partidului Naţionalist Democrat şi
numirea lui ca preşedinte al
organizaţiei Vlaşca a Partidului
Poporului); proces-verbal în legătură
cu formarea unui Comitet pentru
ridicarea unei statui a lui Al. I. Cuza
la Bucureşti (2 mai 1929); adrese
Min. Fin. de numire a lui Vasile M.
Kogălniceanu în postul de comisar al
guvernului la Creditul Funciar Urban
Bucureşti (1931 şi 1933); manifeste
electorale; scrisoare către ziarul
"Agrarul"; permis de circulaţie ca
inspector domenial; mss. "Atentat la
libertatea presei"; propunere pentru
aşezarea bustului lui Dimitrie A.
Grecianu la Adunarea Deputaţilor
(acesta a căzut victimă atentatului de
la Senat din 8 dec. 1920); listă
nominală cu domiciliul şi starea civilă
a deputaţilor (sesiunea ordinară
1909-1910);
1888-1933
1888-1933
125
568
XXXVIII/4
569
XXXVIII/5
570
XXXVIII/6
Proces-verbal al adunării Clubului
Partidului Naţionalist-Democrat din
Bucureşti (25 mart. 1914); cartelă
pentru alimente; epigramă; anunţ al
apariţiei lucrării "Dobrogea. 18791909", Editura Socec; plângere
înaintată Min. Just. Din teritoriul
României ocupate (Bucureşti,
Închisoarea Văcăreşti, 15 dec. 1917);
exemplar din "Epoca", an XIII, nr. 6, 9
ian. 1907.
Scrisori trimise de Vasile M.
Kogălniceanu - către familie (Lucia,
soră; Constantin, frate; Elisa, soţie);
Sava Şomănescu ş.a.
Corespondenţă (telegrame, scrisori,
adrese) primite de M. Kogălniceanu
(şi Min. Int.) din Botoşani: Prefectura
judeţului (N. Canano, Gherghel),
despre numiri în funcţie; confruntări
cu opoziţia; starea de spirit; alegeri;
chestiuni administrative; şi de la:
Catinca Buzdugan, D. Miclescu,
Teodor Callimachi, A. Vasilevici,
Haralamb Schipor, Ion Frank, Gabriel
Ciolac, mai mulţi profesori etc.
(cereri de sprijin şi ajutor; propunere
să candideze în alegeri; lucrători
străini împiedecaţi să muncească de
subprefect Dorohoi); cerere
arhimandrit Chiriac Dimitriu,
bibliotecar, în chestiunea înfiinţării şi
înzestrării Bibliotecii pentru românii
din Macedonia.
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
primite din Turnu Severin, Strehaia,
jud. Mehedinţi - de M. Kogălniceanu
(şi ca Min. Int.). Cereri de ajutor
adresate celui numit "părintele
poporului apăsat"; despre nereguli
administrative; solicitări de posturi,
pensie, susţinere în afaceri; printre
semnatari: Prefectura jud. Mehedinţi
(despre alegeri şi susţinerea
candidaturii lui I. Ghica; confruntări
electorale; recrutări; controlul jocurilor
de noroc la Mehadia; dezminţirea
unor calomnii; sosirea contelui
Hoyos); N. C. Cantacuzino.
1888-1933
1864-1889
53
1869-1890
56
571
XXXVIII/7
572
XXXVIII/8
572
XXXVIII/8
573
XXXVIII/9
Cuvintele de întâmpinarea
rămăşiţelor muritoare ale lui Cuza Vodă zise de Dimitrie Gusti la Iţcani
în 27 mai 1873, orele 7 de dimineaţă
(fotocopie).
Acte Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu": procese-verbale;
telegramă Cercul ieşenilor din
Bucureşti; carte de vizită Alexandru
Em. Lahovary; cuvântare la
dezvelirea monumentului; scrisori J.
Miclescu, Constantin M.
Kogălniceanu; convenţiune Mihail I.
Kogălniceanu cu sculptorul O. Han
pentru statuie; scrisori-invitaţii pentru
ziua de 8 nov. 1936 (cea a
inaugurării); adrese Primăria
Capitalei; cuvânt rostit de O. Han cu
prilejul sărbătoririi sale la Hanul
Ancuţei.
Documente diverse: transcriere
recentă a unui document din 1801;
extras din raportul procurorului Trib.
Iaşi (Cociaş) în legătură cu moartea
lui Başottă /1882/; scrisoare semnată
D. Telear.
Contract de
arendare încheiat de Petru
Mavrogheni pentru vii în podgoria
Odobeşti, jud. Putna (28 dec. 1872).
Corespondenţă (scrisori, telegrame) către M. Kogălniceanu, Min. Int.:
Prefectura jud. Teleorman
(descoperirea unor acte aparţinând
lui I. Burileanu - 1789); Vasile M.
Kogălniceanu (treburi gospodăreşti).
Copia Convenţiei încheiată între
Serbia şi Austro-Ungaria, la Berlin 26
iun./8 iul. 1878, relativă la calea
ferată, comerţ şi regularizarea
Porţilor de Fier; proiect deTratat de
comerţ între Serbia şi Austro-Ungaria
(1887).
Sentinţa Curţii de Casaţie a Franţei
în procesul dintre Grigore Sturdza şi
Maria Sturdza (căsătorită cu
Constantin Gorciakov). Paris, 21
mart. 1894.
Documente refritoare la Regia
Monopolului Tutunului (M.
Kogălniceanu membru al Consiliului
de administraţie): adrese oficiale,
buget, bilanţ; corespondenţă
1873 ; 1936
51
1801-1894;
/1940/
38
1801-1894;
/1940/
1870-1874
22
(telegramă C. A. Rosetti).
574
574
574
Documente M. Kogălniceanu: Listă
acte privind proprietatea lui Ilie
Kogălniceanu din târgul Drânceni (13
dec. 1850), însoţită de transcriere şi
rezumat recente; aşezământul
târgului Drânceni, semnat de M.
Kogălniceanu (tipărit), 10 apr. 1853;
raport al Comisiunii de preţuire a
Primei societăţi Creditul funciar
român din Bucureşti, privind
proprietatea Râpile cu cătunuri şi a
târgului Drânceni a d-lui
Kogălniceanu (1874); planul moşiei
Doroşcani - Doronceni (jud. Ismail)
din Basarabia, proprietatea lui M.
Kogălniceanu, cu explicaţia (în lb.
rusă) a hotărniciei din 1889 (însoţit
de o traducere în lb. română); act de
donaţie (pământuri) către nepoatele
sale Ecaterina şi Lucia A. Vârnav
Liteanu (născute din căsătoria Luciei
Kogălniceanu cu Al. Vârnav Liteanu),
14 mai 1890; listă a mobilelor dintr-un
XXXVIII/10 apartament.
Corespondenţă primită de la diverşi,
din Galaţi, T. Severin, Budeni,
Botoşani, Frankfurt, Lublin, Leova,
Bucureşti, Iaşi, de M. Kogălniceanu
(vânzări şi cumpărări de produse;
chestiuni financiare; graţiere; numiri
în funcţii, creanţe, poliţe, chestiuni
juridice); printre semnatari: I.
Kalinderu, M. A. Wolff, D. V.
Broşteanu, D. A. Sturdza, C. F.
Robescu, arhimandrit Kiriac Dimitriu
de la Muntele Athos, Levaditi, I.
Moscu. Telegrame M. Kogălniceanu către Gr. Iamandi la Huşi; N. Catargiu
la Galaţi ş.a. (chestiuni
gospodăreşti). Adresă a Min. Just.
către col. Mihalache Kogălniceanu,
avocat (însoţită de transcriere şi
rezumat recente). Copie după
adresa Min. Instr. Publ. Culte din 20
oct. 1864 (privind garantarea plăţii
legatului lăsat de principele Gr. Al.
XXXVIII/10 Ghica pentru Grigore Kogălniceanu).
Telegrame de condoleanţe la
XXXVIII/10 moartea lui Kogălniceanu (1891).
1850-1895
1850-1895
1850-1895
76
575
XXXVIII/11
576
XXXVIII/12
577
XXXVIII/13
578
XXXVIII/14
579
XXXVIII/15
580
XXXVIII/16
581
XXXVIII/17
582
XXXVIII/18
583
XXXVIII/19
584
XXXVIII/20
585
XXXVIII/21
Scrisori primite de Vasile M.
Kogălniceanu în legătură cu o poliţă
pe numele tatălui său (1895).
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu": corespondenţă cu
Editura "Cartea românească"
(tipărirea şi distribuirea lucrării "Mihail
Kogălniceanu", de Radu Dragnea şi
a revistei "Arhiva românească").
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu": corespondenţă cu
Editura "Cartea românească" privind
tipărirea "Arhivei româneşti".
Corespondenţă referitoare la
distribuirea revistei "Arhiva
românească".
Corespondenţă referitoare la
distribuirea revistei "Arhiva
românească", tom VII, 1942.
Liste, note privind pregătirea,
tipărirea şi vânzarea "Arhivei
româneşti", tom VI, 1941.
Liste, note privind pregătirea,
tipărirea şi vânzarea "Arhivei
româneşti", tom VI, 1941.
Liste, bonuri referitoare la primiri şi
trimiteri ("Arhiva românească", tom
V).
Liste, bonuri expediţie pentru revista
"Arhiva românească", tom III.
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu" (adeverinţe, chitanţe,
plăţi în contul Edituriii "Cartea
românească").
Fişe, note, corespondenţă (scrisoare
Gh. Duzinchevici) privind pregătirea
revistei "Arhiva românească", tom IX.
Scrisori de adeverire date de Ioan
Gane, biv vel clucer (15 dec. 1811) şi
Manolachi Negre, biv vel căminar (4
mart. 1816); în transcrieri recente.
Scrisoare Reuniunea învăţătorilor
români greco-ortodocşi districtul VIII
al Reghinului - către M. Kogălniceanu
(într-o transcriere recentă), 1 dec.
1888 st.n. (solicită lucrarea
"Cronicele Moldovei").
Telegrame M. Kogălniceanu - către
Zoe Rosetti, la Cotroceni; aghiotant
domnesc, la Palat; mareşalul Curţii;
Maria Grecianu (informaţii diverse
pentru principe şi principesă).
1935-1944
40
1941-1944
77
1942-1943
16
1942
15
1941
20
1940-1941
11
1940
28
1939
14
1935-1941
13
1811-1943
24
1879
4
586
587
588
589
590
Concepte ale unor rapoarte
diplomatice ale lui M. Kogălniceanu,
Min. Plenipotenţiar al României la
XXXVIII/22 Paris - către Min. Ext.
Acte de proprietate şi juridice:
zapise, note, cereri, mărturii,
confirmări, inventare, memorii, acte
de vânzare (multe vizând familia
Krupenschi).
Acte emise de Min. Dreptăţii şi
Visteria Principatului Moldovei; de
Mihail Sturdza (1845), Grigore Al.
Ghica (1855), Nicolae Conache
Vogoride (1857; 1858). Copie după
testamentul făcut de Catinca Sturdza
(născută Cantacuzino, soţia
răposatului Gr. Sturdza), Iaşi, 10 dec.
1842. Opis de documente privitoare
XXXIX/1
la satul Dingani, făcut în 1893.
Acte de proprietate, financiare,
judiciare (socoteli, inventare; note,
adeverinţe şi recipise plată; întăriri,
procese-verbale de hotărnicie în jud.
Fălciu; contracte, catagrafie,
corespondenţă; deviz de lucrări la Mstirea Sf. Ioan din Focşani; jurnale;
acte procese); printre nume: Gh.
Dulcescu, Ştefan Catargiu, Ioniţă
Botez, Iorgu Voinescu. Documente
emise de Mihail Sturdza (1842);
Departamentul Pricinilor din Lăuntru.
Exemplar din "Buletinul şedinţelor
Adunării ad-hoc a Moldovei", nr. 24,
Iaşi, 24 dec. 1857 (şedinţa din 21
dec. 1857 la care a fost prezent şi M.
Kogălniceanu).
Exemplar din "Buletinul oficial". Foaia
publicaţiilor oficiale a Principatului
Moldovei, Iaşi, an XXVI, nr. 4, 12 ian.
1858.
XXXIX/2
Acte de proprietate şi financiare
moldoveneşti: zapise, socoteli,
adeveronţe şi chitanţe plată; plângeri,
cercetări; izvoade (de ţigani);
XL/1
însemnări despre căsătorii.
Documente diverse: de proprietate,
juridice (zapise, porunci, rapoarte de
cercetare, hotărnicii, "sama
veniturilor", perelipsis de scrisori
(începând cu anul 1442).
Acte domneşti, dregătoreşti,
XL/2
particulare; şi un document al lui
1881
5
1830-1893
161
1830-1884
674
1800-1821
346
1800-1828
268
Veniamin Costache, mitropolitul
Moldovei pentru Costache Conachi
(nov. 1818).
591
XL/3
592
XL/4
593
XL/5
594
XL/6
595
XL/7
596
XL/8
597
XL/9
598
XL/10
599
XL/11
600
XL/12
601
XLI/1
Acte Prefectura Poliţiei Iaşi în
legătură cu ziua onomastică a
doamnei Elena Cuza.
Corespondenţă în reclamaţiunea ce
urma a se intenta asupra domnului
Rolla pentru administrarea averii
răposatei Marchiza de Bedmar,
curmată prin învoiala săvârşită de
Marchizul de Bedmar.
Acte referitoare la naturalizare (cereri
către Prefectura Poliţiei Iaşi, Min.
Fin.; decizii ale Min. Int. - M.
Kogălniceanu, Min. Fin.; liste cu
supuşi străini).
Documente diverse: poliţie Iaşi
(adrese, tabele ş.a.) privind
cercetările întreprinse; zapise,
chitanţe, socoteli referitoare la
probleme de proprietate.
Documente privitoare la naturalizare
(cereri, tabele).
Acte Prefectura Poliţiei Iaşi: lista
supuşilor străini; listă de banii
fumăritului; adrese ş.a.
Registru (imprimat) privindu-i pe
"birnici şi hrisovoliţi" (ţinutul,satul,
ocolul, nume şi prenume, stări
ş.a.m.d.).
Acte poliţie Iaşi: dosar de văduvele
sărace din despărţământ.
Sama moşiei Drăguşeni (jud. Fălciu),
26 feb. 1847.
Acte Prefectura poliţie Iaşi (adrese şi
legi semnate de domnitorul
Alexandru Ioan I; decizii ale Min. Int.).
Acte de proprietate, financiare,
juridice: socoteli,adeverinţe plată;
zapise, contracte; corespondenţă
(familia Hermeziu - 1871); jurnale,
plângeri; procure (Al. Beldiman); liste
venituri; acte domneşti (Mihail
Sturdza - 1846).
Adrese (imprimate) pentru alegerea
mădularelor şi a candidaţilor Sfatului
Municipal al Capitalei pe anii 1859 şi
1861 (29 sept. 1858; 10 oct. 1860).
1864
49
1859
42
1862-1864
67
1834
94
1856-1858
77
1854
39
1857-1859
11
1849
16
1847
16
1863-1864
10
1829-1871
537
602
XLI/2
603
XLII/1
604
XLII/2
605
XLII/3
Acte Prefectura Poliţiei Iaşi (adrese,
adeverinţe, cereri ş.a.); se referă la
probleme diverse: proprietate,
financiare, obligaţii, venituri, militare.
Dosar proces deschis de Alexandru
Malaxa (în 1853) împotriva lui
George Iamandi, în legătură cu
contractul de arendare pentru moşia
Măcişeni, plasa Siret, jud. Covurlui
(între acte şi un exemplar din ziarul
"Poşta". Galaţi, an III, nr. 141 (717),
12 ian. 1883).
Acte
referitoare la vânzarea moşiei
Măcişeni (în 1881) de proprietarul
acesteia George D. Iamandi către
Constantin Malaxa şi procese ce au
urmat până la Înalta Curte de Casaţie
(1884) şi la sentinţa de reziliere a
contractului de vânzare.
Documente referitoare la comuna
Bumbueni din jud. Argeş; moşia
Zâmbreasca din jud. Teleorman
(familia Butculescu; Maria de
Lockmann); moşia Grădinari din jud.
Ilfov (Fălcoianu): procese-verbale
pentru constatarea contribuţiilor
directe; genealogie moşneni; cereri la
Trib. Ilfov; somaţii fiscale, chitanţe
plată; inventare, act de calculaţie,
contracte.
Scrisoare "Naţionala" - societate de
asigurare în Bucureşti - către Vasile
M. Kogălniceanu, 5. ian. 1904
(anunţă că este înaintat în funcţia de
inspector-lichidator cl. I, cu retribuţia
de 300 lei lunar).
Invitaţie
pentru C. I. Istrati. Bucureşti, dec.
1909 (de a participa la balul Bursei
Muncii de la 16 ian. 1910 în sala
Băilor Eforiei). Scrisoare - invitaţie a
Comitetului de iniţiativă al Băncii
Franco - Române. Bucureşti, 20
ian./2 feb. 1914. Acte Mihail I.
Kogălniceanu: corespondenţă de
afaceri, note, chitanşe, facturi,
conturi, proces-verbal, invitaţie
(vizând: Societatea "Mica", Banca
Franco-Română, Banca "Vultur",
Fabrica de bere Bragadiru, Cercul
ieşenilor din Bucureşti, Prima
societate română de explozivi).
1855-1856
797
1853-1884
129
1855-1896
59
1904-1948
52
605
XLII/3
606
XLII/4
607
XLII/5
607
XLII/5
608
XLII/6
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu": corespondenţă cu
Min. Arte, Banca "RahovaBragadiru"; sold bancar; procesverbal al Comitetului de direcţie (20
aug. 1945); note despre tipărirea
revistei "Arhiva românească".
Acte privind succesiunea lui Ştefan
Catargi: procură acordată de Adela
Scorţescu (fiica lui Catinca Ghika,
născută Ghika şi sora lui Şt. Catargi)
şi soţul său Gh. Scorţescu; obligaţie
şi chitanţe de plată; repartiţie; listă
succesori; scrisori. Corespondenţă
primită de Theodor G. Emandi,
avocat, senator - de la G. Strat; N.
Coroi (într-o afacere).
Documente (de proprietate,
delimitări), privind moşii din ţinutul
Tutovei (moşiile Balomireşti şi Dealu
Mare ale lui I. Codreanu; moşia
Schitului Grăjdani), 1835-1860; unele
însoţite de rezumate recente. Scrisori
(2), în greceşte, către aga Dumitrachi
Iamandi din Huşi (1835).
Acte George D. Iamandi: dosarul
procesului (declanşat în 1873), la
Trib. Jud. Iaşi, între familia Docan cu
Maria şi Panait Radu, pentru un
împrumut bănesc (implicat şi G. D.
Iamandi din Bârlad pentru banii
împrumutaţi de la Maria Radu);
executor, ca avocat, al testamentului
lui Iorgu M. Radu din Bârlad (28 sept
1896); acte ca epitrop al minorului Al.
Al. M. Sturzescu (liste cheltuieli
pentru administrarea averii pe anii
1886 şi 1889; contracte de închiriere;
certificate, corespondenţă; chitanţe;
procură); dosar al procesului intentat
Olimpiadei Novacu, în 1873, pentru
un loc. Planuri - schiţe: hambar,
moară, locuinţă în moşia Unceşti Nimiriceni (1887).
Documente financiare (în principal)
referitoare la Aglae Voinescu
(căsătorită cu Al. Negruzzi) în
perioada studiilor la Dresda (chitanţe,
socoteli, adeverinţe, facturi plată);
acte Departamentul averilor Visteriei;
cărţi de vizită Al. Negruzzi;
corespondenţă primită de Zoe
1904-1948
1891-1911
91
1835-1896
126
1835-1896
1833-1902
371
Negruzzi. Invitaţie a Societăţii
"Tinerimea română" pentru o
conferiţă la 23 feb. 1902.
609
XLII/7
610
XLII/8
611
XLII/9
Petiţii-cereri, memorii, scrisori
adresate lui M. Kogălniceanu (şi ca
deputat; Min. Int.) - colective şi
individuale (săteşti mai cu seamă) - ,
pentru sprijin, intervenţii, ajutor, de
stăvilire a unor abuzuri; printre
semnatari: Maria şi Al.
Flechtenmacher, Ernest Sturdza, I.
N. Cantacuzino, lt. col. Asachi.
Telegramă Iacovache, prefect
Bolgrad - M. Kogălniceanu, Min. Ext.,
4 iul. 1876 (îl anunţă că îşi dă
demisia din post). Cereri, petiţii către
Min. Int.; Carol I; Min. Just.; Preşed.
Cons. Min.; protest (copie) al
locuitorilor din Monastir (Bitolia) către Min. Instr. Publ., 28 nov. 1890;
scrisoare către Vasile M.
Kogălniceanu, din Constanţa, 19
mart. 1900.
Petiţii-cereri, scrisori (în lb. germană,
franceză) adresate lui M.
Kogălniceanu (şi ca deputat; Min.
Ext.), individuale şi colective (mai
ales săteni), pentru ajutor şi sprijin.
Cereri, telegrame către Carol I,
Preşed. Cons. Min., Preşedintele
Adunării Deputaţilor.
Documente (în anexă): certificat emis
de Consiliul comunal Măndrişea, 31
mart. 1886; contestatţia sătenilor din
comună adresată Adunării
Deputaţilor şi nemulţumirile adresate
de săteni către M. Kogălniceanu,
"părintele ţăranilor români" (din
aceeaşi dată).
Acte Alexandru Negruzzi: financiare,
juridice (somaţie, delimitări la moşia
Plopi din comuna Boţeşti, jud. Fălciu;
adrese ale Prefecturii în legătură cu
problema deschiderii unei cariere de
piatră pe această moşie).
1868-1900
218
1869-1890
171+6
(anexe)
1880-1892
9
612
XLII/10
613
XLII/11
614
XLIII/1
615
XLIII/2
Acte Nicolae Droşu: catagrafie de
toate obiectele de pe moşia Belceşti,
aflată în arenda acestuia; calcul al
costului moşiei; invitaţie a Creditului
funciar român pentru a intra în
Comisia de preţuire instituită în jud.
Iaşi; act cumpărare a moşiei Sârbi
(alipită de curând jud. Suceava);
corespondenţă de afaceri.
Documente emise de Divanul de
Întărituri (1857-1878).
Documente referitoare la guvernarea
conservatoare (1905-1907): proiecte
de legi în dezbaterea Adunării
Deputaţilor; invitaţie de participare la
întrunirea Clubului Partidului
Conservator din Craiova - preşedinte
N. Economu (18 sept. 1906);
telegramă G. Gr. Cantacuzino,
Preşed. Cons. Min. - Constantin
Dumitrescu-Iaşi, rectorul Universităţii
Bucureşti (în legătură cu aducerea
rămăşiţelor pământeşti ale g-ralului
Iacob Lahovari, Min. Ext., decedat la
Paris, la 7 feb. 1907); scrisoare G.
Manu - către alegătoii Colegiului I
Teleorman.
M. Kogălniceanu, Raport la proiectul
de lege "pentru alegerea mitropoliţilor
şi a episcopilor eparhioţi, pecum şi
pentru organizarea Sinodului bisericii
ortodoxe din România".
Documente referitoare la moşii din
Basarabia (Dumbrăveni): rapoarte
Iordache Serghie, Teodor Arnăutul către Constantin Balş şi Constantin
Hurmuzachi, la Chişinău; plângeri,
socoteli, inventare; corespondenţă de
afaceri (serdarul Constantin Ionaşcu
şi soţia sa Casandra; Ianache
Ionaşcu ş.a.).
Scrisori, memorii (în majoritate
anonime) primite de M. Kogălniceanu
(şi ca Min. Int.; deputat), privind:
necesitatea reformei agrare;
abuzurile comise la sate; chestiuni
legislative agrare; situaţia din judeţe
(încălcări ale legalităţii, trafic de
influenţă, scandaluri, problema
israelită).
Mss.: "Visul ce de două ore l-am
visat"; extras din "Mărturisirile unui
1857-1877
19
1872 ;
1905-1907
23
1840-1851
147
1863-1891
75
liberal".
616
XLIII/3
616
XLIII/3
617
XLIII/4
Documente diverse: cereri - plângeri
către primării, tribunale, Min. Instr.
Publ. Culte, Min. Fin.; chitanţe plată,
acte arendare, inventare, înscris,
procure; caiet cheltuieli făcute pe
moşia Lungeni (1875-1876);
corespondenţă de afaceri (C.
Vidraşcu); decizie a Curţii de apel
Focşani; declaraţie; genealogii familia
Gănescu (recente); circulară către
prefecţi; carte de vizită C. S.
Marcovici; proiect de lege (fragment);
ordonanţe privind organizarea Min.
Just., Min. Instr. Publ. Culte; program
de manevrele Regimentului I artilerie
în faţa domnitorului; listă de
embaticari; listă de creditele pentru
menţinerea ordinei publice.
Scrisoare (fragment) epistatul moşiei
Greabănul - către logofeteasa
Lucsandra Sutzu, 1855, în legătură
cu chestiuni gospodăreşti (însoţită de
transcriere şi rezumat recente).
Scrisori către M. Kogălniceanu (de
afaceri, personale, solicitări de
sprijin); printre semnatari: Pallade,
Livescu, G. Theodoru. Scrisoare
(către N. Răşcanu) în legătură cu
constituirea, la 13/25 mart. 1877, a
Clubului din Bucureşti al partidului
"Centru", având ca preşedinte pe
principele Dimitrie Gr. Ghica.
Imprimate: bilete de prenumeraţiune
la "Cronicele României" (1872), de
abonament la volumul "Acte şi
documente din corespondenţa
diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu
relative la războiul independenţei
1877-1878", editat de Vasile M.
Kogălniceanu (1894).
Acte M. Kogălniceanu: libret de
contribuabil; financiare (facturi taxe
comunale, proces-verbal, adeverinţe;
acţiuni la purtător la ziarul
"Naţiunea"); adeverinţe de abonare la
ziarul "Românul"; "Femeia română";
o fotografie făcută la Paris.
1855-1911
125
1855-1911
1861-1894
87+1 foto
618
XLIII/5
619
XLIII/6
620
XLIII/7
621
XLIII/8
Acte de proprietate şi financiare :
socoteli, inventare; adeverinţe,
chitanţe, obligaţii, dovezi plată;
zapise, acte împărţeală, jurnale,
contracte, acte de veşnică vânzare.
Comunicat oficial nr. 209 (tipărit) din
11 mart. 1917, ora 7 dim. (f. 130).
Documente referitoare la canalizarea
Căii Mogoşoaia: contracte între
membrii Companiei de antreprize de
lucrări publice în România (Dimitrie
A. Cantacuzino ş.a.) şi antreprenori
italieni (25 mart. 1866) şi între
Dimitrie A. Cantacuzino, antreprenor
cu guvernul, şi Giacomo Tassotti,
Giovanni Fedeli, Giacomo Buffo şi
Nicolai Delagiacoma, ca
subantreprenori pentru executarea
lucrărilor de canalizare a Căii
Mogoşoaia (23 dec. 1866); acte
Primăria Capitalei (financiare);
calcule; facturi, chitanţe; dosar al
procesului deschis în 1868 între
Dimitrie A. Cantacuzino cu Giacomo
Buffo şi C-nia; exemplar din
"Monitorul oficial", nr. 79, 1873.
Acte financiare: chitanţe de plată a
impozitului urban, funciar, a
contribuţiei personale; de plată a
taxelor vamale; bilete de plata
bezmenelor; recipise diverse; bilet de
prenumeraţie la "Gazeta de
Moldavia" (1855); act de vaccin;
adeverinţe de achitarea cotizaţiei la
cercul "Progresul" din Galaţi (1861),
Clubul Liberalilor (1891).
Documente ale Departam. Lucr.
Publ., Min. Fin., Isprăvnicia ţinutului
Iaşi, Min. Dreptăţii; acte de chezăşie;
patentă; carte de alegător; extract cu
arestaţii din Iaşi în noaptea 11/12 ian.
1862; extract din codicele de merite
şi state de serviciu pentru amploiatul
Cancelariei Cons. Min. pe 1860 şi
1861.
Acte de proprietate: zapise;
adeverinţe de împrumut; de întărire la
Divanul cnejiei Moldovei; jalbe; carte
domnească Grigore II Ghica (1832);
contract; opis de documente; însoţite
de transcrieri sau rezumate recente.
1831-1917
351
1866-1873
521
1839-1891
68
1706-1850
25
622
XLIII/9
623
XLIV/1
624
XLIV/2
625
XLIV/3
626
XLIV/4
627
XLIV/5
628
XLIV/6
629
XLIV/7
Spiţe de neam (genealogii) ale
răzeşilor când au vândut către
paharnicul Iamandi (1815-1823); plan
de hotărnicie sat Cornetu (1832).
Contract de veşnică vânzare George
D. Iamandi (vinde moşia Măcişeni,
plasa Siret, jud. Covurlui), 25 sept.
1884.
Decrete ale domnitorului Alexandru
Ioan I (unele publicate în "Monitorul
oficial", nr. 146 şi 154 din 1860) de
numire în funcţie (Scarlat Pastia).
Programul solemnităţii distribuirii
premiilor pe anul scolastic 1859 1860 (pentru 17 iul. 1860), semnat de
M. Kogălniceanu, ad-int. Min. Instr.
Publ. Culte din Moldova şi invitaţie de
participare adresată către Scarlat
Pastia, director la Min. Dreptăţii.
Dosar moştenire Zappa: testament
Evanghelie Zappa (traducerea din lb.
greacă certificată de Min. Ext.),
Broşteni, jud. Ialomiţa, 30 nov. 1860;
acte Trib. Consular Elin din
Bucureşti.
Acte sluger Constantin Rojniţă, de
numire în funcţii: profesor de
caligrafie şi gramatică la Şcoala
Centrală de Fete din Iaşi (28 oct.
1856); judecător de instrucţiune la
Trib. Dorohoi (1 iun. 1866); membru
al Consiliului Comunal Iaşi (8 ian.
1877).
Documente familia Vidraşcu, în
legătură cu moşia Săvineşti din
ţinutul Neamţ: recipise, adeverinţe şi
chitanţe plată; contracte; act de
tovărăşie; calcule cheltuieli; act de
cumpărare; corespondenţă.
Corespondenţă (în lb. franceză): C.
Ghica din Iaşi - către socrul său; A.
Balş din Petersburg - către tatăl său;
Catherina Ghica - către tatăl său.
Acte proprietate: tabele socoteli,
inventare, zapise, proces-verbal,
izvod, adeverinţe şi obligaţie şi un act
turcesc; două documente însoţite cu
transcrieri recente.
Acte proprietate: chitanţe,
corespondenţă, opis, extracte de
hotărnicii, zapise, liste; cu referire la
familia Crupenschi (Emanoil,
1815-1884
11
1859-1860
10
1860-1890
19
1856-1877
6
1819-1880
343
1854-1856
174
1812-1880
156
1831-1889
63
Dimitrie).
630
XLIV/8
631
XLIV/9
632
XLIV/10
633
XLIV/11
634
XLIV/12
635
XLIV/13
636
XLIV/14
637
XLIV/15
638
XLIV/16
Corespondenţă primită de Zoe
Negruzzi, Al. Negruzzi (şi Ştefan A.
Negruzzi); A. Teriachiu; George A.
Voinescu, Nicolae Drosso; printre
semnatari: Grecianu, Sofia Răşcanu,
Eduard Ghica, George G. A.
Voinescu, C. Esarcu, Tereza Esarcu,
Savel Manu. Procură dată de Zoe
Negruzzi; anunţ referitor la moartea
lui Zoe Negruzzi (născută Rosetti), la
Iaşi în 4 mart. 1868.
Acte Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu": "Apel către români";
statute; act de fundaţiune;
corespondenţă Mihail I. Kogălniceanu
în legătură cu revista "Arhiva
românească" (N. Cartojan, Radu
Rosetti, Gh. Adamescu, C. Sturzu
(Bacău), Emil Vârtosu, Aurelian
Sacerdoţeanu); extrase din ziare
referitoare la comemorarea lui M.
Kogălniceanu în 1935.
Documente referitoare la moşiile
Mereşti, Giurgeşti, Sălişte din ţinutul
Suceava (căminarul Vasile Balş;
Ecaterina Vârnav): acte de
proprietate, zapise, hotărnicii Divanul
cnejiei Moldovei, jalbe, întăriri.
Acte Fabrica de spirt Bragadiru
(director Mihail I. Kogălniceanu):
facturi, chitanţe.
Acte Banca Românească relative la
Mihail. I. Kogălniceanu (credite,
acţiuni).
Acte Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu": notă privind circulaţia
manuscriselor pentru revista "Arhiva
românească".
Mss.: "Studiu asupra câtorva cazuri
din lupta infanteriei în legătură cu
celelalte arme", de col. G.
Toplicescu.
Mss. (dactilo): "Observaţiuni critice
asupra noilor proiecte de lege pentru
învoieli agricole".
"Profile transversale pentru varianta
nr. 2 Barboşi - Galaţi"; tabloul
direcţiilor generale de mişcare;
instrucţiuni referitoare la personalul
operator pe teren - de măsurători
1845-1901
310
1935-1939
117
1800-1820
50
1940-1941
24
1938-1939
24
1947
1
/după 1918/
178
1907
22
1895
50
ş.a., de Col. C. I. Brătianu.
639
XLV/1
640
XLV/2
641
XLV/3
642
XLV/4
643
XLV/5
644
XLV/6
Pricină paharnicul Costachi Sion cu
aga Neculai Greceanu pentru
împresurarea moşiei Uncanii din
ţinutul Covurlui (un act semnat, la 24
nov. 1841, şi de postelnicul Ilei
Kogălniceanu); documente însoţite
de transcrieri recente.
Dosarul pricinei paharnicului
Costachi Rugină cu răzeşii, privitor la
moşia Donceşti sau moşiile Prăjeşti,
Duigani şi Măgireşti din ţinutul Bacău.
Acte oficiale: proclamaţia către
locuitorii Moldovei şi Ţării Româneşti,
semnată de prinţul M. Gorceakov (20
iun./2 iul. 1853); anaforale ale
Obicinuitei Adunări Obşteşti a
Moldovei (1836; 1839); act al
Căimăcămiei Ţării Româneşti (1849);
instrucţiuni pentru starostii bisericeşti
(17 apr. 1808); acte Departam. din
Năuntru (măsuri pregătitoare pentru
obşteasca catagrafie); ordonanţă
domnească (12 mai 1856); proiecte
de legi, rapoarte supuse
Parlamentului; certificat de botez.
Documente ale instanţelor judiciare
din districtul Brăila (cărţi de judecată,
jurnale, chitanţe, hotărâri
judecătoreşti).
Act domnesc (Manole Giani - Ruset,
domnul Ţării Româneşti), 1770 (în
transcriere dactilo recentă). Raport al
Poliţiei Tg. Jiu, din 22 apr. 1842,
despre activitatea fructuoasă a
doctorului Enichen Mareţi (în
transcriere recentă). Memoriu (tipărit)
privitor la situaţia bisericilor din
comunele Storoboneasa şi Beiu din
jud. Teleorman (mai 1936).
Expunere de motive la proiectul de
lege privitor la convenţiile româno ruse din 4 apr. 1877, făcută de M.
Kogălniceanu, Min. Ext.; regulament
privitor la transporturile militare ruse.
Depeşa Marelui Vizir către principele
Carol (22 apr. 1877) şi răspunsul lui
M. Kogălniceanu, Min. Ext. Manifest
adresat locuitorilor Dobrogei de
principele Carol şi Cons. Min. (Brăila,
1830-1841
5
1839-1840
16
1808-1863
31
1871-1880
26
1770-1936
7
1877-1880
18
14 nov. 1878). "Apel către damele
române!", semnat de Cleopatra
Rosett, Ecaterina Manoliu,
vicepreşedinte; scrisoare N. Ionescu
- către principele Carol (4 apr. 1878).
Proiect de lege pentru organizarea
Dobrogei (29 ian. 1880).
645
XLV/7
646
XLV/8
647
XLV/9
648
XLV/10
Acte de proprietate şi financiare: acte
de veşnică vânzare (imobile în Iaşi);
recipise, chitanţe plată impozite,
adeverinţe; contract; avizare de
pagubă; proces-verbal.
Documente diverse: jurnalul nr. 7,
1858 (către membrii colegiilor
electorale ale ţinutului Tecuci). Cărţi
de vizită M. Kogălniceanu şi Al. I.
Cuza. Scrisoare I. Kogălniceanu către Grumăzescu. Bucureşti, 12 ian.
1890. Scrisoare A. Liteanu. Iaşi, 25
iun. 1891 (despre moartea lui M.
Kogălniceanu). Colinda "Firicel de
iarbă" de A. Davila, trimisă lui M.
Sadoveanu la 29 dec. 1939.
Carte de hotărnicie pentru moşiile
Drăguşenii, Sărbii şi Săveşti din
ţinutul Suceava; acte de veşnică
vânzare imobiliare; certificate. Acte
Zoe Negruzzi la Prima societate de
Credit Funciar Român. Adresă a Min.
Instr. Publ. Culte în legătură cu
aplicarea gradaţiei pentru profesori
(1878). Opis de documente întocmit
de Gh. Ghibănescu în 1935.
Acte relative la reorganizarea Şcolii
centrale de agricultură şi silvicultură
de la Herăstrău (proiecte de buget,
regulament, referat către Cons. Min.,
catalogul aspiranţilor pentru şcoală,
rezultate la examene; inventar de
bunuri).
Documente ale Min. Agr. Ind.
Comerţ. Domenii. (conturi de
cheltuieli pentru tipărituri).
1871-1920
95
1858-1939
22
1856-1895 ;
1935
55
1886-1887
544
649
XLV/11
650
XLV/12
651
XLV/13
652
XLVI/1
Scrisoare M. Kogălniceanu - către
Constantin, fiul său aflat la studii la
Berlin (în lb. franceză). Bucureşti, 23
aug. 1874. Corespondenţă
Constantin M. Kogălniceanu, din
Dresda, Berlin, Paris, Nancy - către
M. Kogălniceanu, tatăl său (18681890), referitoare în principal la
studiile sale (teza de licenţă în drept
tipărită la Lille, în 1880); inclusiv
unele scrisori (Carl Schultz, avocat
Durand) despre cheltuielile făcute în
acest răstimp. Scrisori, telegrame,
cărţi poştale Constantin M.
Kogălniceanu - către mama sa,
Catinca (semnate şi de fratele său,
Ion); către sora sa, Lucia; către
fratele său, Vasile (şi procură
acordată acestuia); către nepotul
său, Mihail I. Kogălniceanu; şi scrisori
primite de socrul său, Kuchinicof,
precum şi un caiet de matematică
(Berlin, 1876).
Chitanţe de plată şcolarizare la
Institutul liceal de domnişoare şi
Institutul pedagogic din Iaşi. Acte
Vasile Greceanu: proces-verbal
pentru act de naştere; brevet de
decorare cu ordinul "Coroana
României" în gradul de cavaler. Act
de veşnică vânzare (imobil) încheiat
de Costache şi Anica Botez.
Documente diverse: adeverinţe,
chitanţe plată; bilet de intrare în
Miliţie; socoteli. Acte Regimentul 13
dorobanţi: brevet pentru "Crucea
trecerii Dunării"; certificat pentru
Medalia comemorativă rusă; brevet
pentru Medalia apărătorilor
independenţei în rezbelul 1877-1878;
livret individual (Bunătate Mihalache).
Acte referitoare la familia Negruzzi
(Zoe şi Alexandru): corespondenţă
de afaceri; listă socoteli; cont la
Creditul Urban Român din Iaşi; note
de cheltuieli; adeverinţe de
împrumuturi acordate ş.a.
Scrisoare dr. I. Felix, director g-ral al
Serviciului Sanitar - D. A. Sturdza,
Preşed. Cons. Min., 30 apr. 1896
(înaintează propunerea relativă la
alegerea locului pentru ospiciul de
1866-1940
273
1878-1893
8
1836-1913
230
1896
2
alienaţi din Iaşi, pentru a decide).
653
XLVI/2
654
XLVI/3
655
XLVI/4
656
XLVI/5
657
XLVI/6
658
XLVI/7
659
XLVI/8
Scrisoare C. De Brâncovan - către o
doamnă (în lb. franceză), cu caracter
personal; nedatată.
Scrisoare Vintilă Brătianu, direct. Gral la Imprimeria Statului - D. A.
Sturdza, Preşed. Cons. Min., 6 ian.
1903 (solicită autorizarea tipăririi unei
broşuri a lui Spiru Haret, Min. Instr.
Publ. Culte, cu discursurile sale în
chestiunea şcolilor din Macedonia).
Scrisori M. Ghelmegeanu din Turnu
Severin - D. A. Sturdza, Preşed.
Cons. Min. (intervenţie pentru un
post; alegeri; personale).
Scrisori D. Protopopescu - D. A.
Sturdza: 11 mai 1896 (ca Secretar gral la Min. Fin. Îi comunică dorinţa
ministrului său G. Cantacuzino, de a
nu fi primită demisia col. Crătunescu
din Craiova; D. A. Sturdza Preşed.
Cons. Min. să intervină la Min. Răzb.
în acest sens); 18/31 mai 1904 (în
legătură cu inaugurarea busturilor lui
G. Cantacuzino şi George D. Pallade
); Karlsbad, 12/25 aug. 1905 (despre
proiectul de contract dintre societatea
Steaua Română şi Deutsche Bank).
Scrisori Constantin I. Stoicescu (ca
Min. Lucr. Publ.; Min. Just.; Min. Agr.
Ind. Comerţ: Dom.) - D. A. Sturdza,
Preşed. Cons. Min. (despre numiri în
funcţii; participarea la manifestaţii
publice; personale; lucrările de
restaurare la Curtea de Argeş; linia
ferată Brăila - Rm. Sărat; proiectul
unei călătorii la Braşov; despre un
asasinat la Craiova; modificarea
regulamentului portăreilor;
prelungirea pe un an a avantajelor
industriei).
Scrisoare I. E. Bibicescu (?) - D. A.
Sturdza, prin care se solicită o
întrevedere.
Scrisoare B. A. Paleologu, proprietar
Lacu Sărat - D. A. Sturdza,
preşedintele Partidului Naţional
Liberal. 3 iul. 1906 (solicită un post;
se referă la biblioteca sa, valoroasă,
pe care doreşte să o vândă).
/Sf. sec. XIX/
2
1903
2
1895-1896
8
1896-1905
6
1895-1904
28
/Sfârşit sec.
XIX/
2
1906
2
660
XLVI/9
661
XLVI/10
662
XLVI/11
663
XLVI/12
664
XLVI/13
665
XLVI/14
666
XLVI/15
667
XLVI/16
668
XLVI/17
Scrisoare M. G. Orleanu - D. A.
Sturdza, 5/18 oct. 1906 (chestiuni
băneşti).
Corespondenţă trimisă lui D. A.
Sturdza - de Krupenski; C. Boerescu
şi M. D. Karné, avocaţi, în legătură cu
procesul prinţesei Gorceakov, pentru
vânzarea unui imobil şi proprietate (în
care a fost implicat şi Gr. M.
Sturdza).
Scrisori Eugeniu Stănescu (şi ca Min.
Just.) - D. A. Sturdza (şi ca Min. Ext.;
Preşed. Cons. Min.): despre o
afacere cu un tablou (1882); procesul
din 1892 al lui Gr. M. Sturdza şi
prinţesa Gorceakov (şi un răspuns al
lui D. A. Sturdza şi o scrisoare
semnată de avocat C. Boerescu);
relaţiile româno-bulgare la 1904;
personale.
Scrisori P. G. Cantilli - D. A. Sturdza,
1 mart. 1895; 28 mart. 1896 (doreşte
un loc mai de frunte în rândurile
Partidului Liberal).
Scrisoare A. Marghiloman - D. A.
Sturdza, 16 oct. (solicită o
întrevedere).
Scrisoare către Cadri Beg (cu
caractere orientale).
Scrisori Al. Constantinescu, avocat la
Credi-Rural - D. A. Sturdza (solicită
audienţe).
Scrisoare dr. C. Antonescu - D. A.
Sturdza, 10 oct. 1886 (în legătură cu
concursul de higienă pentru catedra
de la Şcoala Normală).
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
primită de M. Kogălniceanu în
legătură cu gospodărirea moşiilor de
la Drănceni şi Murfatlar (vânzări grâu
şi porumb; starea recoltei; încheierea
unor afaceri; situaţia financiară).
Acte M. Kogălniceanu: somaţie de
plată pentru plata arendei pentru
moşia Comana, jud. Vlaşca (mai
1868); scrisoare avocat N. Bresianu
în legătură cu un proces al lui
Kogălniceanu la Trib. Muscel, pentru
o moşie (22 iun. 1880); acte de
achiziţionare terenuri în Dobrogea
(1884); factură de cheltuieli făcute de
Ion Kogălniceanu la Bad Kissingen
1906
2
1890-1892
58
1882-1904
13
1895-1896
6
/Sfârşit sec.
XIX/
2
4
1901-1904
6
1886
2
1861-1895
121
(1889); acte de cesiune şi titluri
executorii asupra unor datorii rămase
de la M. Kogălniceanu (1895).
Scrisoare către Ecaterina
Kogălniceanu. Bârlad, 19/31 mart.
1866 (pentru sume de bani datorate).
668
XLVI/17
669
XLVI/18
Scrisoare Charles Wood - John
Beter. Galaţi, 11 iul. 1863 (în lb.
Engleză), despre maşinile şi
motoarele pentru o moară a lui M.
Kogălniceanu; însoţită de traducere
şi transcriere recentă (f. 94).
Documente diverse: zapise, act de
veşnică vânzare; cereri către primării;
un act turcesc.
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
primită de M. Kogălniceanu în
legătură cu administrarea moşiilor din
judeţele Fălciu şi Constanţa
(probleme financiare, recoltare,
creşterea animalelor, preţul orzului;
încheierea unor învoieli; vânzarea
lânii către Fabrica de postav de la Tg.
Neamţ sau la Bilitz); cu cereri de
sprijin şi băneşti. Acte M.
Kogălniceanu: poliţe, adeverinţe de
împrumut, facturi plată; cont de
sumele datorate pentru moşiile
statului arendate (Zboroaia, Comana,
Văcăreşti, Obileni, pădurea Cotul
Morii) până la 22 mart. 1873; tablou
cu pământurile deţinute în comunele
Gherengic şi Cara-Omer, plasa
Mangalia, jud. Constanţa (1884);
corespondenţă referitoare la unele
procese: Documente diverse: procesverbal al administraţiei ocolului
Mangalia; somaţie a Trib. Neamţ;
certificat; acte turceşti traduse la
Poliţia Constanţa; formulare
diplomatice completate (text oriental).
1861-1895
1863-1891
111
670
XLVI/19
670
XLVI/19
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu (şi ca Min. Int.; Min.
Plenipotenţiar la Paris) privind
administrarea moşiilor; chestiuni
financiare şi sociale (situaţia
însurăţeilor din Mehedinţi la 1882);
oficiale; cereri de sprijin. Printre
semnatari: Al. Petrescu, judecător la
Curtea de Casaţie; Jean Polizu Micşuneşti; D. Cozadini; Catinca,
soţia sa; Ulysse de Marsillac, director
la "Le Journal de Bucarest"; D.
Korné; Compania căii ferate Lemberg
- Cernăuţi - Iaşi; "Dacia - România".
Societatea generală de asigurare.
Telegrame M. Kogălniceanu către
Prefectura jud. Bacău; caiet cu
transcrierea scrisorilior lui M.
Kogălniceanu către Ion Mândrescu,
1883-1885 (gospodărirea moşiilor din
Dobrogea). Acte M. Kogălniceanu:
bilanţ de venituri şi cheltuieli al moşiei
Râpile pe anul 1872 până la 23 apr.
1873; documente privind procesul cu
Gr. Iamandi (1875); contract de
furnituri încheiat cu P. Keilhauer (13
iun. 1887); citaţie la procesul de la
Trib. Ilfov cu Iorgu Radu (19 feb.
1890); somaţii şi facturi de plată.
Documente diverse: act din 5 apr.
1813 (în transcriere recentă); mss.
literar (fragment); observaţiuni asupra
stării actuale a Societăţii "Dacia"
(1876); memoriu către ţarul Rusiei
(1878); decizii ale Consiliului
comunal Roman şi Prefecturii jud.
Suceava (1879); proces-verbal
(fragment) al discursului lui I. C.
Brătianu de la Craiova (14 apr.
1883); decizie în procesul moşiei
Miclăuşeni (1903); corespondenţă
diversă privind chestiuni juridice,
ecleziastice, politice. Scrisoare L.
Steege - Lucia Greceanu, fiica sa,
12/24 mart. 1871; B. J. Schönfeldt Vasile M. Kogălniceanu, 23 feb.
1897; scrisoare deschisă adresată lui
C. G. Costa-Foru de col. M.
Capşa,ca răspuns la scrisoarea sa
din 28 iun. 1902 (tipărită); Ghila
Petrescu, avocat - Elisa Vasile M.
Kogălniceanu. Giurgiu, 7 iun. 1907.
1813-1907
1813-1907
241
671
XLVI/20
672
XLVI/21
Acte M. Kogălniceanu:
corespondenţă primită pe chestiuni
diverse (administrarea moşiilor,
financiare, cereri de ajutor); scrisori
de la societăţi de asigurare; lămurire
de banii ce s-au încasat la casieria
de Cahul, din veniturile sechestrate
pe moşia Obileni; lămurire asupra
proprietăţilor sale din Dobrogea; acte
juridice; decizie a Curţii de apel din
Galaţi (12 iun. 1890).
Documente diverse: liste de acte de
proprietate asupra unor terenuri din
Dobrogea, moştenire rămasă de la
paşa Mârza Said, fostul guvernator
general al Silistrei; chitanţă de
împrumut bani; somaţie către
moştenitorii lui M. Kogălniceanu
trimisă de Creditul Funciar Urban
(1894).
Articolul: "Sculptorul Lidia Kotzebue"
(autoarea monumentului aerului din
Constanţa), de George Turtureanu; şi
scrisoarea soţului ei, g-ral Paul
Kotzebue (1944).
Documente referitoare la familiile
Beldiman, Vârnav, Rosetti (şi
corespondenţă Theodor Rosetti),
Şubin (soţia lui Paul Şubin, Lucia, era
cumnata lui Th. Rosetti), Balş, Ralet,
Diamandi: acte de împărţeală,
testament, decizie a Trib. Ilfov,
certificate de naştere şi de moarte;
adeverinţă împrumut bani, poliţe;
contract căsătorie; act de donaţie;
inventare ale averii; corespondenţă
(şi scrisori Lucia Bogdan).
Acte parlamentare: ordinea de zi la
Adunarea Deputaţilor şi Senat
(şedinţa din 16 dec. 1888); propuneri
privind naturalizarea şi proiecte de
lege pentru modificarea art. 7 din
Constituţie; Mesajul regal către
Parlament (15 nov. 1879); răspunsul
Senatului la Mesaj. Telegramă
Barbu Şt. Delavrancea, D. Neniţescu,
Caloglu, Sihleanu ş.a. - către Ion C.
Brătianu, 25 mart. 1889.
1863-1910 ;
1944
153
1861-1918
174
672
XLVI/21
673
XLVII/1
674
XLVII/2
675
XLVII/3
676
XLVII/4
677
XLVII/5
678
XLVII/6
679
XLVII/7
Acte (juridice, tranzacţii) referitoare la
succesiunea defunctului col. Eugen
Alcaz, proprietar şi al Fabricii de
postav de la Tg. Neamţ (1893-1895).
Foto: "Întâiul pelerinaj la mormântul
lui Alexandru Ioan Cuza", făcut de
veterani şi studenţi la Ruginoasa (2
mai 1906). Situaţiunea aproximativă
a Tezaurului până la finele anului
bugetar 1912.
Zapise de vânzare proprietăţi
funciare în ţinutul Bacăului către
Leon şi Ianache Crupenschi; însoţite
cu transcrieri recente.
Registru de intrare a hârtiilor la Mstirea Cozia în anul 1848;
transcrierea recentă a registrelor din
anii 1849 şi 1850 (incomplet).
Acte Gheorghe Vârnav:
corespondenţă primită; pricină
judecată de Isprăvnicia ţinut Bacău;
adeverinţă de banii primiţi; însoţite cu
rezumate şi transcrieri recente.
Acte de proprietate pentru moşii ţinut
Bacău (zapise, sănet, "ţidulă de
încredinţare"); însoţite cu rezumate şi
transcrieri recente.
Documente diverse: zapise de
vânzare moşii (îndeosebi Fărloeşti)
din ţinutul Bacău; pricină de judecată
Gheorghe Vârnav, paharnic, cu
răzeşii; zapise de obligaţii în muncă
pentru Leon Crupenschi, biv vel
căminar, pentru banii împrumutaţi;
însoţite de rezumate şi transcrieri
recente.
Acte de proprietate: zapise de
vânzare terenuri din hotarul moşiei
Văleni - Colibeni (ţinutul Bacău) către
Gheorghe Vârnav, biv vel postelnic;
"adeveriri", chitanţe; hotărnicie a
Isprăvniciei Bacău; pricină la
Judecătoria Roman; însoţite cu
rezumate şi transcrieri recente.
Documente diverse: mărturie cerută
de mitropolitul Moldovei şi referiri la
"vremea răzmeriţei trecute, când se
aflau oştirile ruseşti în Moldova şi
Valahia" (1824); dovezi de
încredinţare date de Isprăvnicia Huşi;
izvod de bani; cheltuieli de
înmormântare; însoţite de transcrieri
1861-1918
1827-1849
7
1848-1850
103
1800-1825
17
1810-1827
8
1800-1830
26
1812-1827
38
1811-1824
8
recente.
680
XLVII/8
681
XLVII/9
682
XLVII/10
683
XLVII/11
684
XLVII/12
685
XLVII/13
686
XLVII/14
Documente botoşănene: zapise, acte
de învoială, înscrisuri referitoare la
proprietăţi, vânzări-cumpărări.
Scrisoare Iordache Gherghel Toader Vârnav, medelnicer, 29 iul.
1780 (în legătură cu nişte moşii şi
hotarele lor); însoţită de o transcriere
recentă.
Acte de proprietate: zapise (rezumate
a câteva în trascriere recentă privind
moşia Văleni din ţinutul Bacău),
chitanţe, izvoade, socoteli, jalbă,
poruncă domnească (Scarlat
Callimachi), corespondenţă, cu
referire la moşiile Fărloieşti, Călbi,
Poiana şi familiile Crupenschi, Roset,
Brăescu, Vârnav; însoţite cu
transcrieri recente.
Documente armeneşti: adeziuni la
Unire în Bacău şi Focşani(1856);
zidirea bisericii din Bacău; volume de
poezii şi cântece; corespondenţă
(scrisori O. D. Ţăranu din Botoşani către aga Isaia Trancu; scrisori
primite de Solomon Trankulian din
Teodosia, Chişinău ş.a.); acte
Epitropia Comunităţii armene din
Bucureşti; suplică către Carol I;
donaţie; contracte; înscrisuri; însoţite
de traduceri şi transcrieri recente.
Acte de proprietate (zapise, jalbe,
vânzări-cumpărări, pricini, întăriri,
"ţidule") referitoare la moşia Stăneşti
- Vărsăşti din ţinutul Bacău; însoţite
de rezumate şi transcrieri recente.
Scrisoare către spătăreasa Maria
Roset (născută Crupenschi, 6 feb.
1818 (privitoare la împărţeala
moşiilor Orăşa şi Filipeni între fiii ei);
şi împărţeala făcută la 18 ian. 1818
între Ştefan, Grigore şi Iordache
Roset; însoţite de rezumate şi
transcrieri recente.
Documente diverse: pricină pentru
hotarul Gârlicenilor (ţinutul Iaşi);
zapis de vânzare dugheană în Târgul
de Jos; copie după un suret de
hotărnicie privind satul Forăşti; jalbă;
1838-1863
26
1780
2
1800-1856
83
1823-1879
282
1778-1823
47
1818
4
1730-1770
8
însoţite de transcrieri recente.
687
XLVII/15
688
XLVII/16
689
XLVII/17
690
XLVII/18
691
XLVIII/1
692
XLVIII/2
Documente referitoare la procesul
dintre vistiernicul Al. Balş şi
paharnicul Neculae Bucur
(corespondenţă, senet, izvod, jalbe).
Acte de împărţeală ţigani către fiicele
lui Ion Stroescu. 8 ian. 1743; însoţit
cu o transcriere recentă.
Acte de proprietate (moşii, ţigani în
Moldova): vânzări-cumpărări,
moşteniri, împărţeli (familiile Sturdza,
Holban); un document însoţit de
transcriere recentă.
Mss. din scrierile arhimandritului
Teoctist Scriban: Cuvânt pentru
pacea cu aproapele; Cuvânt la
sfinţirea ospiciului de la Galaţi;
Cuvânt la pomenirea mitropolitului
Veniamin Costache; Cuvânt la
întronarea lui Grigore Al. Ghica
(1849); Cuvânt la înmormântarea
beizadelei Gh. Sturdza; mamei sale
Ecaterina; vornicului Ştefan Catargiu,
Ecaterinei Donici, marelui logofăt Al.
Ghica, logofătului Scarlat Miclescu,
consilierului Costache Balş,
spătarului Nicolae Bucur ş.a.;
scrisoare; extras din Aşezământul
Consistoriilor Rusiei, secţia II;
Schismele lipoveneşti din Basarabia
Moldovei.
Documente referitoare la moşiile
Bradu, Bumbueni (jud. Argeş):
vânzări-cumpărări, hotărnicii,
judecătoreşti ş.a.
Concluziuni în procesul dintre Vasile
M. Kogălniceanu şi Ion M.
Kogălniceanu pentru rezilierea
contractului de arendare a moşiei
Râpile - Drânceni.
Anunţ privind apariţia ziarului
"Românul de duminică" sub
direcţiuna Vintilă C. A. Rosetti şi
Vasile M. Kogălniceanu. Acte Mihail
I. Kogălniceanu: facturi de plată;
corespondenţă primită (de afaceri,
chestiuni juridice, de familie); acte
privind "Divanul cărturarilor şi
meşterilor de la Hanul Ancuţei"
(statute). Documente Fundaţia
1803-1832
56
1743
2
1742-1785
25
1838-1857
104
1794-1871
177
1890-1946
132
culturală "M. Kogălniceanu":
financiare; corespondenţă cu Min.
Arte; procese-verbale; bibliografie cu
materiale privitoare la Franţa din
revista "Arhiva românească"; extrase
din ziarul "Semnalul" din 11 aug. şi
27 sept. 1946 despre reluarea
legăturilor culturale româno-franceze.
Scrisoare Tudor Arghezi - M.
Sadoveanu, 23 ian. 1936.
693
XLVIII/3
694
XLVIII/4
695
XLVIII/5
696
XLVIII/6
697
XLVIII/7
698
XLVIII/8
Documente diverse: decizii ale
Primăriei Bacău şi Prefecturii jud.
Bacău (1899); programa serbării
Bobotezei la Bucureşti (1900);
telegramă P. Grădişteanu - Vasile M.
Kogălniceanu (1907). Acte Mihail I.
Kogălniceanu: corespondenţă primită
(de afaceri, chestiuni juridice);
financiare (facturi, chitanţe);
activitatea "Cercului ieşenilor" din
Bucureşti; carte de membru la
"Diana". Societate de vânătoare
Bucureşti; Asociaţia meşterilor şi
cărturarilor de la Hanul Ancuţei. Acte
Fundaţia culturală "M. Kogălniceanu":
concept al actului de întemeiere;
corespondenţă cu Min. Arte;
chestiuni financiare.
Mss. carte de aritmetică elementară
(în lb. greacă).
Raport al Şefului oştirii către Barbu
Ştirbei, domnul Ţării Româneşti. 4
nov. 1850.
Scrisori şi rapoarte (Toader Ghica,
căminar) adresate din Iaşi lui
Costache Hurmuzache; însoţite şi de
transcrieri recente.
Rapoarte Toader Grosu, căminar,
adresate din Iaşi lui Costache
Hurmuzache; unele însoţite de
transcrieri recente.
Acte de proprietate referitoare la
moşiile Pârleşti, Măcişeni ş.a. (ţinutul
Covurlui): zapise, socoteli, răvaş,
corespondenţă, mărturie de
adeverire, suret, jalbe, acte domneşti
(Constantin Moruzi - 1781; Alexandru
Mavrocordat - 1784); unele însoţite
cu rezumate şi transcrieri recente.
1899-1948
/Început sec.
XIX/
106
1850
68
1841-1845
62
1846-1849
31
1777-1784
34
45
699
XLVIII/9
700
XLVIII/10
701
L/1
702
L/2
703
L/3
704
L/4
705
LI/1
706
LI/2
707
LI/3
Acte de proprietate referitoare la
moşiile Pârleşti, Măcişeni, Clenii,
Pleşeşti, Bujoreştii, Ciolanul (ţinutul
Covurlui), Gura Berheciului (Tecuci),
Dumeşti (Iaşi), Frunteşti (Tutova):
diată, mărturii, rapoarte, hotărnicii,
suret, jalbe, acte domneşti (Antioh
Cantemir - 1705; Mihai Racoviţă 1716, 1719; Grigore II Ghica - 1741;
Constantin Racoviţă - 1751; Grigore
Callimachi - 1763; Grigore III Ghica 1777); însoţite de transcrieri recente.
Asociaţia anglo-română. Lista
studenţilor de la Cambridge
(profesori, anul, seria, orar).
Documente diverse: chitanţe, danii,
hotărâri, liste ş.a. privind proprietăţi.
Documente diverse (corespondenţă,
învoieli, socoteli, mărturii, decizii ale
Divanului) privind proprietăţi în
Moldova ale familiilor Greceanu,
Balş, Vârnav ş.a.; câteva însoţite de
transcrieri recente.
Documente diverse: foi zestre;
socoteli, inventare; adeverinţe,
chitanţe bani, recipise de plată;
zapise; hotărnicii, înscrisuri; jurnale;
acte de vânzare-cumpărare, de
împărţeală; mss şi tipărite; act emis
de Meletie, mitropolit al Moldovei
(1845).
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti: zapise; chitanţe,
socoteli; izvod cu datornici; decizii ale
Tribunalelor Focşani şi Bacău;
vizează familia Crupenschi.
Documente diverse: zapise, chitanţe,
socoteli, "sama banilor" (moşii, ocna
de sare); întăriri domneşti privind
proprietăţi din Moldova.
Dosar al Comisiei Epitropiceşti de la
Judecătoria Dorohoi pentru averea
caselor câte s-au vândut şi irosit în
vremea de la 1840 până la 1848;
acte referitoare la casa răposatei
Pulheria Lipan; averea şi moşia
Trestiana (polcovnic Vasile Urzică);
avere şi exploatatrea viei de la
Costeşti (postelniceasa Profira
Lipan).
Acte famila Racoviţă privind moşia
Fereşti (Moldova): zapis, hotărâre
1705-1777
/Prima
jumătate
sec. XX/
48
396
1800-1840
286
1830-1858
156
1832-1885
455
1830-1879
663
1800-1830
610
1839-1858
1709 - mijloc
sec. XIX
172
23
domnească, contract, izvoade.
708
LI/4
709
LI/5
710
LI/6
711
LII/1
712
LII/2
713
LII/3
714
LII/4
Poruncă domnească pentru
cercetarea pricinii dintre hatman
Radu cu egumenul de la Sfinţii
Arhangheli pentru moşia
Dobrosloveşti; izvod de moşii
(Ţigăneşti ş.a.).
Acte de judecată (pricină pentru
moşia Portari, jud. Vaslui); izvod de
moşie (acte şi în greacă).
Acte de proprietate (zapise, cartea
isprăvniciei) privitoare la moşia
Hârtoapele din ţinutul Covurlui.
Zapis pentru vânzare vie la Nicoreşti,
17 oct. 1747; însoţit de o transcriere
recentă.
Acte de proprietate: zapise, scrisori,
mărturii, acte domneşti (Grigore
Callimachi, Grigore III Ghica), privind
proprietăţi din satele Culiceni,
Stăneşti, Beceşti, Sinăhău, Nihoreni
ş.a. din Cernăuţi, Suceava, Hotin
(familiile Balş, Holban); însoţite de
transcrieri recente.
Documente familia Krupenschi: acte
de proprietate, chitanţe,
corespondenţă, plan moşie (Văleni);
însoţite cu rezumate recente.
Documente Theodor Rosetti:
certificat de naştere; acte de studii
(juridice) la Viena absolvite în 1859;
certificat de căsătorie cu Pulheria
Beldiman şi izvod de zestre acordat
de tatăl acesteia; testament
autentificat în 1915.Activitate şi funcţii
deţinute: membru al Curţii de Apel
din Iaşi; consilier şi preşedinte la
Înalta Curte de Casaţie; preşedinte la
Trib. Vaslui; avocat; profesor pentru
Economia politică şi finanţe la
Universitatea din Iaşi; deputat şi
senator; prefect jud. Vaslui; agent al
României la Berlin; ministru şi
Preşed. Cons. Min.; guvernator al
B.N.R. şi director al Băncii Agricole;
membru în Comisiunea
Monumentelor Istorice, membru
fondator al Societăţii geografice
române, membru de onoare al
Academiei Române; brevete ale
ordinelor; telegrame Ion I. C. Brătianu
1744 - mijloc
sec. XIX
3
1795-1827
7
1802-1808
7
1747
2
1736-1852
93
1823-1826
19
1850-1923
206
şi Carol I de participare la Consiliul
de Coroană din 14 aug. 1914;
telegramă de condoleanţe la moartea
sa (17 iul. 1923) trimisă de regele
Ferdinand şi regina Maria.
715
LII/5
716
LII/6
717
LII/7
718
LII/8
719
LII/9
720
LII/10
Documente referitoare la vânzare
terenuri pentru deschiderea de
dughene în Iaşi; însoţite cu transcrieri
recente.
Corespondenţă: telegrame către dr.
Theodor din Roman; scrisoare Gh. I.
Onofrei - Şaraga. Iaşi,22 iun. 1903.
Porunci de cercetare, acte domneşti,
plan, privind moşia Româneşti, ţinutul
Sucevei, a logofătului Lupu Balş;
unele documente însoţite cu
transcrieri recente.
Hotărnicia moşiei Bătrâneşti din
ţinutul Romanului a lui Ion
Cantacuzino, biv vel logofăt.
Telegrame către familia dr.
Theodorini din Roman, cu caracter
personal (printre semnatari: Dimitrie
Ghica, D. A. Sturdza). Acte privind
Comitetul pentru ajutorarea de hrană
a celor în lipsă (instrucţiuni;
telegrame Prefectura jud. Covurlui),
1866. Tablou de regularea averii
masei credale a defunctului Alecu
Russo (24 mai 1866). Documente
diverse: procură, certificat, act de
naştere, decizie a Curţii de Casaţie.
Cerere către Min. Comerţ (1932).
Acte referitoare la proprietăţi
(Grozeşti, Vllădeşti ş.a.) din ţinutul
Vaslui şi Tutova (Vasile Pogor, Lupu
Balş): decizii ale Isprăvniciei, ale
Divanului domnesc; contract de
arendare, act de schimb, suret de
moşii, acte proces; însoţite de
transcrieri recente.
1740-1778
12
1876-1903
7
1742-1801
26
1783
20
1846-1932
33
1766-1847
45
721
LII/11
722
LII/12
723
LII/13
724
LII/14
725
LII/15
726
LII/16
Adeverinţă de împrumut bani Alecu
Ghica; întărire a Comisiei
cârmuitoare a averilor mănăstireşti
pentru via din moşia Copou a M-stirii
Trisfetitele dată decedatului Scarlat
Ghica şi cerere în legătură cu
aceasta (C. Ghica, hatman); însoţite
cu transcrieri recente.
Documente diverse: raport către
Divanul cnejiei Moldovei (în legătură
cu familia Balş); pricină proces;
plângere a M-stirii Slatina din ţinutul
Sucevei; însoţite de transcrieri
recente.
Documente diverse: certificat eliberat
de Isprăvnicia Fălciu, pentru trecerea
garnizoanei prizoniere din Silistra (27
iul. 1829); stat de serviciu pentru
amploiaţii Secretariatului de Stat al
Moldovei (1857-1858); tablou de
numărul contribuabililor şi venitul
proprietăţilor imobile constatată în
trimestru de ian. 1863; cereri
adresate Departam. din Lăuntru (şi
de împământenire); certificat pentru
Iancu Malaxa; declarţie de pagube;
act domnesc (Mihail Sturdza acordă
titlul de agă lui C. Varlaam); procură
acordată de Petru Mavrogheni;
plenipotenţe; atestat; scrisori (G.
Sturdza, din Dulceşti - către dr. Al.
Theodori, la Roman, 9 iul. 1856).
Acte moşia Poiana (Moldova): izvod
de neamuri, zapis, sănet, mărturie,
împărţeală, adeverinţă de vânzare;
scrisori către Sandu şi Leon
Crupenschi; însoţite de rezumate şi
transcrieri recente.
Acte referitoare la datoriile
domnitorului Mihai Suţu; plângerea
lui Sandu Sturza şi Alexandru Balş
împotriva acestuia; pricină de
judecată.
Scrisoare vornic Crupenschi - aga
Ianache Crupenschi, fratele său (24
iul. 1834), despre averea moştenită
de la fratele lor Manolache (părţi din
moşia Poiana);însoţite de rezumate
şi transcrieri recente.
Documente proprietate (casă cu loc
în Botoşani, hotărnicii, mărturii,
chitanţe).
1828-1860
7
1812-1851
12
1826-1868
69
1820-1826
14
1819-1834
24
1789-1887
29 +
planşe
2
727
LIII/1
728
LIII/2
728 bis
LIV/1
729
LV/1
Planul moşiei Tămăreşti (întocmit 31
aug. 1870) şi planul viei Herleu, jud.
Botoşani, proprietatea lui Constantin
T. Ghica (întocmit 3/15 iul. 1887).
Documente diverse (socoteli grâne,
bani, sate: corespondenţă; adrese,
jalbe, porunci; izvoade, contracte,
"tractaţie", "însemnări", diată,
adeverinţe, rapoarte, ţidule)
referitoare la proprietăţi (moşiile
moldovene Gorneşti, Pârleşti,
Măcişeni, Corui etc.) ale familiei
Iamandi; însoţite cu transcrieri sau
rezumate întocmite de C. Gane.
Acte diverse: zapise, contracte,
împuterniciri; catastife, "same",
socoteli, catagrafie (robi); socoteli,
învoieli, rapoarte, tabele, proceseverbale; corespondenţă; inventar,
jurnale, chitanţe, adeverinţe;
hotărnicii; privesc proprietăţi din
Moldova; instituţii (isprăvniciii,
judecătorii, prefecturi); familii
(Negruzzi, Callimachi, Vogoride,
Cantacuzino, Paladi, Rolla, marchiza
Luţica de Bedmar).
Documente diferite: de proprietate
(zapise, hotărnicie, contracte, acte de
veşnică vânzare), financiare ("samă",
evaluaţiune moşie, adeverinţe pentru
bani şi impozite, socoteli, certificat
garanţie), judecătoreşti (acte Depart.
Dreptăţii, procură, citaţie, adrese,
decizii judiciare); Catagrafia
atingătoare de averea Bisericii cu
patronul Buna Vestire (4 mart. 1867);
procese verbale, atestate, certificate
de naştere şi botez; corespondenţă
(scrisori Grigore Iorgu Sturdza către
M. Daniel); Adaos la "Foaia
sătească", Iaşi, 17 apr. 1849.
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
primită de M. Kogălniceanu (şi ca
Min. Int.; Preşed. Cons. Min.;
deputat), privind chestiuni personale,
cereri de ajutor, recomandări pentru
funcţii, demascarea unor abuzuri şi
încălcări de lege; primite şi de la
comunităţi săteşti, orăşeneşti,
comercianţi.
Documente diverse: proces-verbal
alegere de primar; petiţii către
1831-1839
204
1819-1872
791
1814-1870
807
1863-1891
199
organele administrative; Mss.
"Principalele întâmplări din viaţa mea
militară şi deosebitele poziţii de la 12
dec. 1860 şi până la 15 mai 1868",
de V. Lăpuşneanu; memoriu către
Min. Justiţiei; cerere adresată
deputaţilor Capitalei; scrisoare către
D. Ghica, Preşed. Cons. Min.;
corespondenţă; certificat de alegător.
730
LV/2
730
LV/2
731
LV/3
732
LV/4
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu , privind chestiuni
personale şi gospodărirea moşiilor;
printre semnatari E. Alcaz.
Documente diverse: adresa
Comitetului permanent al medicilor
(13 apr. 1867); petiţii către Cons.
Min., Min. Just., primari; acte ale
Departam. Cultului şi Instr. Publ.
(1858); hotărâri judecătoreşti; listă
preţuri pentru muncă în toată
România; lista dărilor plătite;
adeverinţe şi chitanţe plată; jurnale,
citaţii, poliţe, inventare, zapise,
tocmeală. Text (tipărit) al poeziei
"Búcsu vétel" (în lb. maghiară). Mss.:
"Despre civilizaţie"; "Islamismul şi
creştinismul în Orient".
Planul băilor minerale Strunga din
comuna Criveşti (jud. Roman),
proprietatea lui Inge Rober (întocmit
la 1882); şi convenţiune pentru bani
împrumutaţi de Inge Rober de la I.
Neuscholtz (1879). Memoar despre
situaţia din Bucovina; Jurământul
adunării primarilor tuturor comunelor
româneşti din Bucovina (Suceava,
9/22 nov. 1914).
Documente Spitalul pentru săraci din
Vaslui (fundat de banul Dimitrie
Drăghici): acte ale Epitropiei
spitalului; testament al paharnicului
Gheorghe Romaşcu, prin care îşi
lasă averea în folosul spitalului;
contract, adeverinţe pentru proces.
Scrisori I. Bianu - D. A. Sturdza
privind chestiuni ale activităţii
Academiei Române; politice;
personale; însoţite cu transcrieri, fişe
şi comentarii recente.
1820-1914
226
1820-1914
1852-1866
29
1888-1906
26
733
LV/5
734
LV/6
735
LV/7
736
LV/8
737
LV/9
738
LVI/1
739
LVI/2
740
LVI/3
741
LVI/4
Traducerea (în lb. franceză) a
articolului "Les Antiquités de Mont
Athos" par P. Dmitrieff-Petkovitch,
apărut în "Zapiski Petersburg" - 1856
(făcută de Mihail Catargiu).
Mărturie în legătură cu starea
sănătăţii lui Iordache Costinescu, 8
mai 1854. Scrisori L. Steege - către
Calliope, soţie; Maria, fiică; George
Greceanu, ginere; scrisori Maria
Steege (Greceanu) către mama sa;
scrisori semnate de Marieta şi
Nicolae Suţu. Scrisoare V. Alecsandri
- Elena Steege, 2 sept. 1877; anunţ
Vasile şi Maria Alecsandri despre
căsătoria fiicei lor, Maria, cu Dimitrie
Al. Catargiu (9 oct. 1877).
Acte Mihail I. Kogălniceanu:
corespondenţă primită (personală,
referitoare la reparaţiile cavoului
Kogălniceanu din Iaşi, de afaceri, de
familie, invitaţii); textul "Imnului
vânătorilor de munte", de Virgil
Huzum; carnet de identitate în "Straja
Ţării" al lui Ilie M. Kogălniceanu.
Rapoarte ale serdarului Dimitrie
Petrovici relative la exploatarea
moşiei Dumbrăveni în anii 18481851.
Zapise, izvoade ş.a. referitoare la
moşia Pârleşti din ţinutul Covurlui.
Acte de proprietate (zapise,
hotărnicii, decizii Isprăvnicia ţinutului
Vaslui, chitanţe, corespondenţă)
referitoare, în principal, la moşiile lui
Ioniţă Handoca; două documente
însoţite de transcrieri recente.
Corespondenţă (scrisori, adrese,
rapoarte) Ştefan Catargiu, mare
logofăt, cu N. Suţu, Ioniţă Botez.
Opisuri de documente; zapise privind
proprietăţi în Băceşti, Pojăreşti
(ţinutul Vaslui); două însoţite de
transcrieri recente.
Acte de proprietate cu referire la
moşii din ţinutul Orhei şi Bacău
(familiile Vârnav, Roset, Cantemir
Crupenschi): scrisoare de zestre,
zapise, ţidule, plângere, mărturii de
hotărnicie; cărţi domneşti (Antioh
Cantemir, Mihai Racoviţă, Grigore II
Ghica, Constantin Racoviţă, Matei
1856
28
1854-1877
69
1939-1941
54
1849-1851
106
1782-1843
50
1824-1855
121
1852-1860
244
1716-1816
11
1704-1797
70
Ghica, Ioan Teodor Callimachi,
Constantin Moruzi, Alexandru
Callimachi, Mihai Suţu);însoţite de
transcrieri recente.
742
LVI/5
743
LVI/6
744
LVI/7
745
746
LVI/8
LVI/9
747
LVI/10
748
LVI/11
749
LVI/12
750
LVI/13
751
LVI/14
Acte de proprietate privind moşii din
ţinutul Bacău (familia Vârnav): carte
de mărturie, adresă a Isprăvniciei,
corespondenţă;însoţite de rezumate
şi transcrieri recente.
Acte de proprietate (Moldova):
zapise, "obligaţii", adeverinţe;
contract; inventar, opis de
documente, învoială.
Documente privitoare la pricina de
judecată între Şerban Cănănău,
spătar (moşia Dumbrăveni) şi
Iordache Balş, ban, ambele în ţinutul
Sucevei, în legătură cu învoiala
pentru construcţie de mori pe Siret
(carte de judecată, măsurători,
învoială, mărturii, socoteli, poruncă a
Divanului, act domnesc Mihai Suţu 1820, corespondenţă).
Documente referitoare la satul
Bursuceni (familia Carp) din ţinutul
Botoşani: plan topografic, act de
cumpărare, sinet, plângere.
Biblioteca dr. L. Steege: catalogul
cărţilor de care are nevoie; listă cărţi;
bibliografie.
Listă de cărţi dr. L. Steege.
Corespondenţă familia Steege:
Calliope Steege (născută Negri) Maria Greceanu, fiica sa; Alfred
Dausch - Iorgu Greceanu; Nicolae
Negri - dr. L. Steege şi George
Greceanu; scrisori A. Iamandi.
Corespondenţă (în copie) Maria G.
Ghika - Michel Koutzofskis (în lb.
franceză).
Scrisori semnate de N. Catargi şi dr.
L. Steege (în lb. franceză).
Corespondenţă D. N. Lupu, avocat,
privind chestiuni juridice (şi un
memoar cu suplice adresate
consulatului Rusiei la Iaşi).
Scrisori Petru Mavrogheni - dr. L.
Steege (în lb. franceză) pe probleme
personale.
1803-1844
7
1833-1868
140
1785-1830
72
/1860-1866/
/1860/
6
2
1852-1888
1841-1864
6
1856
3
1863-1870
32
/1863-1864/
4
752
LVI/15
753
LVI/16
754
LVI/17
755
LVI/18
756
LVI/19
757
LVI/20
758
LVII/1
Scrisori Al. Moruzi - dr. L. Steege (în
lb. franceză) privind chestiuni politice
legate de Unire: Comisia Centrală de
la Focşani;însoţite de transcrieri
recente.
Documente Agenţia României la
Viena (agent politic dr. L. Steege):
corespondenţă politică semnată
Nenici, Ch. Vogel, Theodor Riedel;
acte financiare (contul cheltuielilor
curente, banii primiţi, inventar de
obiecte; ciorne (fragmente) privitoare
la condiţiunile unei contribuţii a
statului la Societatea de cale ferată
(linia Iţcani - Iaşi), la chestiunea
Dunării.
Documente Comisia permanentă a
Dunării de la Viena: corespondenţă
oficială caimacam N. Vogoride - dr. L.
Steege, la Viena; şi acesta către
Secretariatul de Stat al Moldovei
(instrucţiuni pentru semnarea actului
de navigaţie).
Acte de proprietate (pricină) privind
moşia Bogdăneşti (ţinutul Bacău) a
familiei Roset.
Documente privind pricina pentru
moşia Giurcanii din ţinutul Fălciului a
lui Ioniţă Miclescu, biv vel
medelnicer, cu stolnicul Costache
Scărlătache; însoţite de transcrieri
recente.
Acte de proprietate moşia Hălăşenii
(ţinutul Neamţ); familile Toader
Vârnav, Ioan Cantacuzino; însoţite de
transcrieri recente.
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
primită de M. Kogălniceanu (şi ca
Min. Int.; Min. Ext.) oficială
(Prefectura Covurlui) şi particulară,
privind alegerile şi proiectul de lege
electorală (1864); chestiuni
administrative (plângeri); numiri în
funcţie; probleme de politică externă;
gospodărirea moşiilor; chestiuni
juridice; personale. Acte M.
Kogălniceanu: procese-verbale ale
unor decizii judecătoreşti ale Trib.
Ilfov şi Fălciu (pentru bani
împrumutaţi); act de arendare în
comuna Omurcea (jud. Constanţa);
facturi şi adeverinţe de plată; contract
1861-1862
5
1869-1871
26
1857-1859
25
1836-1848
23
1753-1764
5
1766-1832
7
1861-/1891/
119
pentru pături cu Min. Război; bilanţuri
de venituri şi cheltuieli ale moşiilor
Râpile şi Obileni (1869) şi RâpileDrânceni (1881). Documente diverse:
publicaţie pentru vânzare; listă cu
senatorii de la Curtea de casaţie din
Petersburg; chemare în judecată a
moştenitorilor lui M. Kogălniceanu.
759
LVII/2
760
LVII/3
761
LVII/4
762
LVII/5
Raport col. I. Corneanu, Min. ad-int.
la Dep. Răzb. înaintat domnitorului
Al. I. Cuza (8 oct. 1859).
Memoriu asupra creditului de 80
milioane lei acordat prin legea din 7
feb. 1887 pentru completarea
armamentului şi pentru apărarea
neutralităţii ţării.
Hărţi: Reprezentaţiunea grafică a
comandamentelor armatei (1888);
crochiu nr. 3 (Frontul Jiului) şi nr. 4
(Dispozitivul din Oltenia), 1916.
Acte familia Negruzzi (Alecu şi Zoe):
adeverinţe, chitanţe, obligaţii plată;
recipise de plată impozite; facturi
plată la înmormântarea Zoei
Negruzzi (1889); contractul Zoe
Negruzzi cu arendaşul Nicu Botez
pentru moşia Prigoreni;
corespondenţă. Documente diverse:
socoteli, recipise, chitanţe de plată
taxe, impozite, dări. Cerere de
înscriere în "Partidul Naţiunii" (1940).
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
primită de M. Kogălniceanu, privind:
gospodărirea moşiilor, cereri de
ajutor, felicitări, politice, personale,
de afaceri (poliţe de asigurare),
facturi plată, act ipotecă.
Bilanţ şi anexă la bilanţ, de venituri şi
cheltuieli, ale moşiei Râpile-Drânceni
pe luna sept. 1881.
Contract domestic, în lb. rusă (însoţit
de traducere), semnat de Vasile,
Constantin şi Ion Kogălniceanu,
pentru vânzarea moşiei DroşcaniDrânceni, situată în comuna Leuşeni
(în Basarabia), 3 oct. 1891.
Chitanţier al Fundaţiei culturale
"Mihail Kogălniceanu".
1859-/1916/
9
1874-1898 ;
1940
122
1862-1891
79
1935-1937
100
763
LVII/6
764
LVII/7
765
LVII/8
Acte privind succesiunea lui Titu
Maiorescu: cerere adresată Trib. Ilfov
de Theodor Rosetti, împuternicit (prin
procură) al Liviei de Dymsza
(Dimcea), fiica lui T. Maiorescu;
scrisori Livia de Dymsza către
Theodor şi Pulheria Rosetti.
Scrisori către Th. Rosetti semnate de
N. Lupu Kostaki şi Clara Maiorescu,
născută Kremnitz.
Acte privind depozitul Mite Kremnitz
girat de Th. Rosetti la B.N.R.
Acte Vasile M. Kogălniceanu:
inventar de cărţile donate bibliotecii
Fundaţiunei Carol I; duplicat de
actele moşiei Râpile depuse de
repausatul M. Kogălniceanu la Prima
Societate de credit Funciar Român,
cerut de V. M. Kogălniceanu;
telegramă către soţia sa, Elisa.
Giurgiu, 16 iun. 1907 (în legătură cu
procesul său).
Petiţie
către Alexandru Ioan I.
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu (şi ca Min. Int.;
deputat), în legătură cu cereri
diverse, reclamarea unor abuzuri;
personale şi colective (săteni,
locuitori de naţionalitate bugară).
Documente diverse: greceşti
(contract de închiriere casă în
Bucureşti - 20 mai 1816; scrisoare
familială), însoţite de traduceri
recente; act (în copie dactilo) emis de
Nectarie, mitropolit al Moldovei (4
sept. 1818), pentru un petic de
pământ; corespondenţă (o scrisoare
din 2 nov. 1932); certificat naştere;
memoriu către Min. Domenii. Acte
Min. Instr. Publ. Culte (adrese;
memoriu primit asupra educaţiei
fizice în Suedia, Anglia, Germania,
Franţa şi România - 1 sept. 1894;
atestat pentru învăţământul primar
(1864). Convocare Comitetul
Reuniunei Femeilor Române. Iaşi, 10
mart. 1880.
LVII/8
"Monitorul Oficial" (în copie) nr. 94,
103 din 1867.
Memoar despre situaţia fostului
penitenciar Dobrovăţ.
Proiect pentru reorganizarea Fabricii
765
1889-1918
54
1864-1907
28
1816-1896;
1932
73
1816-1896 ;
1932
de tăbăcărie de la Mărgineni.
Traducerea articolului "Ghenadie
mitropolitul României" din ziarul
bulgăresc "Novini" din
Constantinopol, nr. 76 din 9 iul. 1896.
766
LVII/9
767
LVII/10
768
LVII/11
769
LVII/12
770
LVII/13
Telegrame şi scrisori de fidelitate,
felicitare ş.a. din jud. Dolj,
Dâmboviţa, Muscel, Buzău şi de la
Curtea de Conturi, primite de Al. I.
Cuza.
Telegrame şi scrisori de fidelitate,
felicitare de la Friedlaender Steege
(Predeal), dr. Cuciureanu (Iaşi),
Garda civilă (Călăraşi), L. Eraclid (în
numele reprezentanţilor judeţeni), din
jud. Suceava, Fălciu, Roman,
Ialomiţa, Tutova, Legaţia din Paris,
primite de Carol I.
Telegrame şi scrisori de mulţumiri,
felicitări adresate guvernului şi lui
Carol I.
Acte ale procesului dintre principele
Grigore M. Sturdza şi principesa
Maria Gorceakov (1894); documente
(contract cu Albert Bauer, devize,
corespondenţă) pentru construirea
unei mori cu turbină pe moşia
Drăgăneşti a principesei Gorceakov.
Acte M. Kogălniceanu: brevete de
ordine şi medalii primite; paşapoarte;
procese-verbale, certificate, rezultate
alegeri (ca deputat, senator); decrete
de numire ministru, membru al
Consiliului Superior permanent de
Comerţ şi Industrie, preşedinte al
Comitetului Societăţii instructive,
membru în Comisiunea teatrală;
invitaţii la activitatea consiliilor de
administraţie din care făcea parte,
precum şi a altor societăţi (de
asigurare, culturale).
Documente Dionisie Many:
referitoare la activitatea în cadrul
Coloniei Române de la Paris (textul
unei conferinţe despre N. Filipescu;
corespondenţă primită); recipise de
plata cotizaţiei (la Institutul
"Providenţa"; Clubul Conservator din
Bucureşti); cărţi de vizită.
1864-1880
30
1864-1880
13
1890-1894
25
1860-1891
186
1917-1919
12
771
LVII/14
772
LVII/15
773
LVIII/1
774
LVIII/2
775
LVIII/3
776
LVIII/4
777
LVIII/5
778
LVIII/6
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu: cereri de intervenţie,
personale; printre semnatri:
arhimandritul Lazăr de la Schitul
românesc de la Muntele Athos.
Acte Ion Vidraşcu: corespondenţă de
afaceri, juridică (membru în Consiliul
de familie al minorilor lui I. Strat;
jurat).
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu": scrisori Mihail I.
Kogălniceanu - Gh. Salomea, din
Bacău (despre "Arhiva
românească"); adresele unor
persoane ce conţin documente vechi;
referat asupra cercetărilor ahivistice
de la Teţcani, Boşoteni, Bacău,
Moineşti, Lucăceşti, Volovăţ,
Zahoreni); cărţi poştale primite de
ing. Iancu Grimberg (despre
documente existente la Teţcani şi
Bacău); carte vizită; fişe.
Acte Adunarea Electivă a Moldovei
(procese-verbale; alegerea
secţiunilor; amendamente, suplice
prezentate).
Telegrame M. Kogălniceanu, Min. Int.
- Prefectura jud. Dorohoi (Matei
Gane; Rosetti), privind alegerile
parlamentare din 1869 (propuneri de
candidaţi); chestiuni administrative.
Scrisoare Vasile M. Kogălniceanu A. C. Cuza, 2 nov. 1905 şi scrisori A.
C. Cuza - Vasile M. Kogălniceanu
(1905-1913), despre situaţia societăţii
româneşti; un posibil program de
reforme; procesul lui V. M.
Kogălniceanu; deschiderea Clubului
Partidului Naţionalist-Democrat din
Bucureşti.
Corespondenţă N. Iorga - Vasile M.
Kogălniceanu (privind chestiuni
personale; Partidul Naţinalist
Democrat).
Scrisoare D. A. Sturdza - Vasile M.
Kogălniceanu, nedatată (o chestiune
financiară).
Scrisori (individuale şi colective)
adresate lui M. Kogălniceanu,
conţinând petiţii, cereri de sprijin şi
intervenţie.
1873-1891
56
1940
14
1860-1861
100
1869-1879
8
1905-1913
17
1909-1920
10
/Sfârşit sec.
XIX/
3
1864-1880
28
779
LVIII/7
780
LVIII/8
781
LVIII/9
782
LVIII/10
783
LVIII/11
784
LVIII/12
785
LVIII/13
Scrisori (individuale şi colective)
adresate lui M. Kogălniceanu,
conţinând felurite cereri: de sprijin
material (a Universităţii); de numire în
posturi (primul ofiţer român rănit la
Griviţa solicită postul de director la
penitenciarul din Brăila); de curmare
a unor nedreptăţi.
Discursuri M. Kogălniceanu în
Adunarea Deputaţilor din 1882
(transcrieri recente din "Dezbaterile
parlamentare").
Scrisori semnate de Alvine
Kauffingen (în lb. franceză), cu
referiri la Rallu Lamotescu şi fiica
acesteia, Maria.
Documente M. Kogălniceanu:
financiare (adeverinţe plată
împrumut, chitanţe, socoteli); procure
de împuternicire date fiului său, Ion,
pentru administrarea moşiei Râpile
(28 oct. 1886) şi lui Neculae Donici,
pentru partea din această moşie
aflată în Basarabia (20 oct 1882);
corespondenţă primită privind
gospodărirea moşiei Râpile
(recoltare, alte produse, transport
cherestea ş.a.); acte referitoare la
procesul cu Grigore Iamandi,
administratorul moşiei; punerea în
posesia moşiei Scopoşeni a sorei
sale, Profira Codreanu.
Notă de plată, scrisori, buletin cu
rezultate referitoare la studiile Luciei
Kogălniceanu la institutul d-nei
Frederik von Schepke din Dresda.
Telegrame M. Kogălniceanu, Min. Int.
- Prefectura jud. Covurlui (N. Catargi;
Râşcanu) şi Primăria Galaţi: despre o
bandă de bulgari ce ar intenţiona să
treacă Dunărea; navigaţia pe fluviu; o
problemă de arme; "supuşii" francezi
din Galaţi; candidaţi în alegeri; numiri
în funcţie (garda orăşenească);
trecerea suitei ţarului pe la Barboşi.
Telegrame M. Kogălniceanu, Min. Int.
- Prefectura jud. Fălciu (I. Mârza) şi
Primăria Huşi, privind: chestiuni
administrative; condamnarea unor
abuzuri (până la destituirea unui
subprefect); alegeri (candidaţi);
chestiuni personale.
1864-1887
9
1882
152
1874-1875
9
1864-1886
44
1868-1870
8
1869-1880
23
1869-1879
38
786
LVIII/14
787
LVIII/15
788
LVIII/16
789
LVIII/17
790
LVIII/18
791
LVIII/19
Scrisori Ilie Iacovachi, văr şi Nicolae
Iacovachi, nepot - către M.
Kogălniceanu (de natură personală).
Corespondenţă (scrisori, telegrame)
de familie, primită de M.
Kogălniceanu (printre semnatari:
Maria Hilochi; N. Cocotă, M. Holban);
Lucia M. Kogălniceanu; Vasile M.
Kogălniceanu (de la Zamfir C.
Arbure); o scrisoare însoţită de o
transcriere recentă; şi o scrisoare M.
C. Kogălniceanu - către dr. Fătu, la
Ungheni.
Corespondenţă familia Al. Vârnav Liteanu, soţul Luciei Kogălniceanu:
scrisori şi telegrame adresate lui M.
Kogălniceanu, de Al. Liteanu (şi ca
prefect jud. Iaşi), Lucia, nepoţii
(Catherina şi George), Vasile M.
Kogălniceanu; câteva scrisori în
transcriere recentă.
Acte familia Casimir (Emil, nepotul lui
M. Kogălniceanu): financiare
(adeverinţă, obligaţiune împrumut;
factură plată; socoteli);
corespondenţă (scrisori, telegrame)
către M. Kogălniceanu şi Vasile M.
Kogălniceanu; telegramă M.
Kogălniceanu - către Maria Emil
Casimir.
Acte familiile Jora şi Hermeziu (rude
din partea soţiei lui M. Kogălniceanu,
Catinca): cerere Mihai Jora de iniţiere
în loja francmasonică din Roman (20
iun. 1867); recipisă plată impozite;
corespondenţă adresată lui M.
Kogălniceanu (de Iorgu, George şi
Maria Hermeziu) şi Vasile M.
Kogălniceanu (şi de George Al.
Vârnav - Liteanu) privind chestiuni
personale, gospodărirea moşiei
Râpile.
Documente M. Kogălniceanu: acte
juridice (procese cu Gr. Iamandi,
Gavril Cilibiu; procese-verbale de
poprire, somaţie); financiară (venituri
şi cheltuieli la moşiile Râpile, Obileni;
cereri de împrumut, chitanţe bani);
contract de arendare; corespondenţă
primită (privind gospodărirea
moşiilor).
Acte privind moştenirea defunctului
1867-1881
8
1863-1887
19
1876-1908
92
1863-1916
66
1829-1901
94
1862-1906
174
Ion M. Kogălniceanu şi situaţia
minorilor.
792
LVIII/20
793
LIX/1
794
LIX/2
795
LIX/3
796
LIX/4
797
LIX/5
Fişe recente referitoare la familia
Kogălniceanu (date de naştere şi de
moarte).
Acte de proprietate: zapise, "sămile"
moşiilor, socoteli, opise de
documente, "înscrisuri", izvod,
jurnale, liste ("lista gropilor de păcură
de pe moşia Stăneşti" - 1869); printre
moşii: Filipeni, Poiana, Bârsăneşti,
Stăneşti.
Acte de proprietate (Moldova); cu o
listă recentă de documente vechi.
Documente de proprietate (acte
domneşti; hotărâri ale Isprăvniciei
Suceava şi Divanului cnejiei
Moldovei; carte de adeverire;
corespondenţă; plângeri) privind
moşii: Călineşti, Vlăsineşti (ţinutul
Dorohoi), Holbăneşti (Hotin),
Oroftriana (Herţa) şi familiile Ştefan
Gherghel, Holban; însoţite de
transcrieri recente.
Acte de proprietate familia Iamandi
(moşia Dorăsăuţi din ţinutul Cernăuţi)
şi Iordache Ruset: zapise, act
domnesc (Grigore III Ghica - 1765),
pricină de judecată, adeverinţe plată,
"samă", socoteli, izvod de zestre,
corespondenţă; filă dactilo
cuprinzând titlul cărţii a II-a a
"Zăbavei fandasie"; însoţite cu
transcrieri recente.
Documente diverse: de proprietate,
financiare, judecătoreşti (acte
domneşti; decizii ale Pârcălăbiei
Galaţi, Divanul cnejiei Moldovei,
Isprăvniciei Tecuci; zapise de
arendare şi vânzare; ţidule, socoteli;
hotărnicie; act de învoială; atestat;
corespondenţă) referitoare la moşii
din ţinutul Covurlui (Pârleştii, Cornii,
Măcişeni; Băreşti) şi familiile Gh.
Şerban, Al. Stamatiu,
Iamandi;însoţite cu transcrieri
recente.
/1930-1940/
3
1831-1875
354
/Sec. XIX/
90
1793-1839
33
1748-1815
59
1800-1848
128
798
LIX/6
799
LXI/1
800
LXII/1
801
LXII/2
802
LXII/3
803
LXII/4
804
LXII/5
805
LXII/6
806
LXII/7
Registru: "Cartea mare", ingineri H.
Varlam, L. Guttmann (de cheltuieli) şi
foi volante (chitanţe, socoteli, credit,
bilanţ, notă de debitare, avize,
proces-verbal (recepţionarea
lucrărilor de reparaţii şi amenajări la
subsolul clădirii Min. Lucr. Publice)).
Corespondenţă Spiru Haret - D. A.
Sturdza (în transcriere recentă)
pregătită pentru tipărire la revista
"Arhiva românească", de Gh.
Adamescu.
Documente diverse: de proprietate,
financiare (zapise, chitanţe, liste,
hotărnicii ş.a.); greceşti şi chirilice (cu
referire la moşii din Moldova).
Documente financiare (mai cu seamă
socoteli); o parte greceşti.
Raport despre modul administrării
averei Cassei Sf. Spiridon, realizat de
o comisie având ca preşedinte pe dr.
A. Fătu.
"Acta pentru drepresurarea moşiei
Pomârla despre Hilişăul de Jos a
fraţilor Vârnăveşti" - 1846.
Acte de proprietate, financiare
(socoteli).
Documente diverse: de proprietate,
financiare (zapise, chitanţe, recipise
de plata taxelor, înştiinţări pentru
plată, liste socoteli, corespondenţă,
bilet de trecere în rezervă)
moldoveneşti.
Acte de proprietate, financiare
(Moldova): zapise, socoteli, chitanţe;
"deosebită tăbliţă" - 1840, recipise,
bilete ş.a.; corespondenţă.
Acte de proprietate, financiare
(Moldova): "jurnale", liste socoteli,
"rezoluţie", zapise; corespondenţă;
documente privind biserica "Sf.
Nicolae cel sărac" din Iaşi (în
transcrieri recente), pregătite pentru
tipărire la revista "Arhiva
românească" de C. Andreescu.
1945-1946
124
1886-1908
59
1704-1864
291
1794-1853
164
1867
85
1846-1853
158
1841-1879
152
1835-1872
552
1792-1859
107
(97+10)
807
LXIII/1
808
LXIII/2
809
LXV/12
810
LXV/13
Dosar cu acte financiare (în
principal), de proprietate, juridice întrunit de Gh. Ghibănescu în 1922 referitoare la activitatea bancherilor
ieşeni Israil Chayem Daniel, Michel
Daniel şi fiul: chitanţe, dovadă şi
obligaţii plată; borderou, declaraţii,
certificate; circulare, bilanţuri,
procure; convenţiuni de asociaţie,
socoteli, notificări, cambii; citaţii în
procese; acte vânzare-cumpărare,
hotărnicii şi preţuire moşii (Ionăşeni,
Tibucani, Prigoreni ş.a.), planul
moşiei Corni; act de naturalizare
(Michel Daniel); brevet pentru ordinul
"Steaua României" (I. Ch. Daniel).
Dosar cu acte financiare (în
principal), de proprietate, juridice întrunit de Gh. Ghibănescu - privind
activitatea bancherilor ieşeni Michel
Daniel şi fiul: chitanţe, obligaţii de
împrumut; procure, tranzacţii,
convenţii şi contracte; acte de
răscumpărare; somaţii, proceseverbale şi hotărâri judecătoreşti;
sama generală a unor moşii din
Moldova; testamente (Lascăr
Rosetti); corespondenţă primită
(telegrame semnate de M.
Kogălniceanu - către Michel Daniel; îl
anunţă de decorarea cu ordinul
"Steaua României" şi îi mulţumeşte
de ofrandele oferite pentru familiile
celor căzuţi în războiul de
neatârnare).
Documente diverse (Moldova):
zapise, contracte, acte de veşnică
vânzare; înscrisuri, obligaţii, chitanţe,
facturi plată; liste socoteli; plângeri,
citaţii; corespondenţă; acte
referitoare la hatman C-tin PaladiBogdan, familia de Bedmar.
Acte de proprietate, financiare privind
moşii din districtul Iaşi (de pildă
Sârbii) şi activitatea bancherilor
ieşeni Michel Daniel, Israil Chayem
Daniel: adeverinţe, cereri, inventare,
socoteli; învoială, contracte, hotărnicii
(una însoţită de o transcriere recentă,
f. 80-85); corespodenţă.
1840-1899
818
1876-1883
935
1831-1871
220
1818-1868
136
811
LXVI/1
812
LXVI/2
813
LXVII/1
814
LXVII/2
Acte de proprietate, financiare
(Moldova): adeverinţe, chitanţe;
recipise plată impozite, dări, patentă;
"same", "delle", inventare, socoteli,
rapoarte; contracte, zapise, act de
veşnică vânzare, jurnale, catagrafie,
corespondenţă; cu referire la moşii ca
Horadniceni, Baia şi familii ca D.
Holban, aga Drossu, D. Radu.
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti, cu referire la moşiile
Filipeşti, Stăneşti (ţinutul Bacău),
familiile Radu Roset, Em.
Crupenschi, Velescu, acte
Judecătoria Bacău: tabele de
locuitori, de banii primiţi şi datorii;
înştiinţări pentru plata contribuţiilor,
chitanţe, recipise plată; inventare,
socoteli, catagrafie; liste ale gropilor
de păcură (şi aşezământ); zapise,
jurnale, înscrisuri, confirmări;
procese.verbale, plângeri;
corespondenţă; bilete de abonament
ziare; unele documente în transcrieri
recente.
Documente de natură financiară în
principal (privind activitatea
bancherilor ieşeni Daniel), acte de
proprietate, judecătoreşti: adeverinţe,
chitanţe, facturi plată; poliţe, conturi,
titluri de despăgubire; contracte, acte
de tovărăşie, convenţii, jurnale;
suplice către Min. Just., declaraţii,
hotărâri judiciare (în legătură cu
moşia Tibucani, jud. Neamţ); tabele
cu numărul clăcaşilor, a categoriei lor
şi a despăgubirilor datorate;
corespondenţă; inventare, proceseverbale.
Dosar acte familia Gheorghe
Giurcăneanu, funcţionar Trib. Iaşi
(soţia, Profira, profesoară la Şcoala
primară pentru băieţi din Sărărie) întrunit de Gh. Ghibănescu la 9 iul.
1933 - bancare, personale: atestate
(foaie din condica de calităţi pentru
amploiaţi ş.a.), contracte, adeverinţe,
asigurări; corespondenţă; extrase din
"Monitorul Oficial", "Supliment
extraordinar la <<Curierul>>", Iaşi, 29
nov. 1877 (articolul "Plevna a căzut");
regulament pentru punerea în
1826-1871
566
1812-1872
759
1860-1875
1061
1840-1911
746
aplicaţie a legii pensiilor funcţionarilor
civili şi ecleziaşti (1890); acte privind
copiii.
815
LXVIII/1
816
LXIX/1
817
LXIX/2
818
LXIX/3
Documente, în principal financiare,
privind activitatea bancherilor ieşeni
Daniel, de proprietate: chitanţe,
adeverinţe plată, acte bancare;
zapise, contracte, protocoale, petiţii;
cu referire la moşii din Moldova
(Tibucani, Răleni, Davideni, Potlogeni
ş.a.) şi la Maria Roset Rosnoveanu
(inventarul moşiei), C. Catargi,
Vogoride; corespondenţă (cu
consulatul Rusiei la Iaşi şi Galaţi;
despre relaţii româno-italiene);
imprimate ("Adaos la Foaia sătească"
- 1847; "Buletin. Foaia publicaţiilor
oficiale" - Iaşi, 1856; "Adaos la
Buletin" - 1858).
Documente diverse: de proprietate şi
financiare (zapise, contracte,
înscrisuri, jurnale, procese-verbale;
chitanţe, recipise, extrasuri de
venituri şi cheltuieli, acte bancare;
certificate; corespondenţă; cu referiri
la moşii din jud. Iaşi ş.a. (Belceşti, în
special; Drăguşeni, Rogojenii,
Chirileşti, Iveşti, Horodniceni) şi
familiile: Constantin Palladi, hatman
(Lucia Palladi, marchiză de Bedmar),
George Racoviţă, Zoe Negruzzi.
Acte financiare (în principal) şi de
proprietate vizând familiile Voinescu
(Iorgu, George, Aglae) şi Negruzzi
(Alecu, Zoe), Nicolae Drosu
(arendaş): chitanţe, socoteli, facturi
de plată, certificat, libret de economii;
zapise, contracte, înscrisuri;
corespondenţă.
Acte familii Voinescu (Iorgu, Zoe),
Negruzzi (Alexandru, Zoe), C. Botez
ş.a., financiare mai ales (chitanţe,
facturi, obligaţii plată; mărturii,
procure, jurnale, zapise);
corespondenţă.
1832-1884
967
1827-1880
573
1831-1918
538
1832-1913
711
819
LXIX/4
820
LXX/2
821
LXX/3
822
LXX/4
823
LXX/5
824
LXX/7
Acte familii Voinescu, Negruzzi,
Botez (financiare în principal):
adeverinţe, chitanţe, facturi şi note de
plată; bilete de plata bezmenelor,
socoteli; contracte, zapise, înscrisuri;
contul velniţei de la Tibana (1873);
foaie cu note; corespondenţă.
Caiet de socoteli băneşti.
Documente Fabrica de bere
Bragadiru (corespondenţă, bilanţuri,
chestiuni administrative); Societatea
"Pepinierele Bernard" - Tecuci. S.A.
(statute şi act constitutiv,
corespondenţă, note personal,
certificat în copie); Primăria Băile
Tuşnad. Scrisoare Artur Gorovei Mihail I. Kogălniceanu. Fălticeni, 8
aug. 1946 (despre revista "Arhiva
românească"). Mss. Jurnal Henry
Barley ("L'intrigue politique á
Bucarest et la renonciation du prince
Carol"; "Les amours du prince Carol
ont provoqué a Bucarest d'etranges
intrigues politiques").
Memoriu Th. Duma, inginer hotarnic
Craiova - către D. A. Sturdza (1907).
Plângeri ale locuitorilor săteni către
Min. Int. şi preşedintele Senatului
împotriva abuzurilor şi silniciilor la
care sunt supuşi; cerere a locuitorilor
Capitalei pentru desfiinţarea unor
taxe şi monopoluri.
Contract de arendă între Al.
Cantacuzino Paşcanu şi obştea
"Bogdan - Dragoş" din comuna
Bogdăneşti, jud. Suceava (30 sept.
1906).
Prefectura jud. Dolj: tablou de
comunele incendiate şi devastate,
numărul morţilor şi răniţilor şi familiile
celor împuşcaţi rămaşi în completă
sărăcie.
Cópii ale unor documente vechi (în
transcrieri recente) privitoare la
moşia Predeşti (jud. Dolj): foi de
testre, testament, zapise; acte
Judecătoria Dolj, decizii ale Divanului
din Craiova.
Mss.: "Ştiri noi asupra aducerii apei
în Iaşi în cursul sec. XVIII şi la
începutul sec. XIX", de Constantin I.
1831-1897
/Prima jum.
Sec. XIX/
711
1907-1946
72
1906-1907
48
1713-1889
55
1939
52
66
825
LXX/8
826
LXXI/1
827
LXXI/2
828
LXXI/3
829
LXXI/4
830
LXXI/5
831
LXXI/6
832
LXXI/7
Andreescu (însoţit de documente
transcrise de autor), publicat în
"Arhiva românească", tom III,
Bucureşti, 1939, p. 193-273.
Registru contabil al Fundaţiei
culturale "Mihail Kogălniceanu"
(donaţii primite prin liste; dividende,
dobândă, impozite la Banca RahovaBragadiru, bilanţuri).
Acte proprietăţi (între care Biserica
cu hramul Sf. Constantin şi Elena din
Iaşi): jurnale, liste socoteli,
corespondenţă; printre emitenţi:
Veniamin Costache, mitropolit al
Moldovei.
Acte Primăria comunei Băile Tuşnad
(adrese, note, chitanţe); carte poştală
primită de Mihail I. Kogălniceanu (2
feb. 1939).
Documente Divanul cnejiei Moldovei
şi Isprăvnicia Dorohoi (despre sălaşe
de ţigani fugiţi de la comisul Ioan
Racoviţă); scrisoare de întărire dată
de m-stirea Râşca pentru ridicarea
unei mori pe râul Neamţ; izvod de
cheltuială pentru înmormântare
semnat de Meletie, episcop al
Romanului; însoţite de transcrieri
recente.
Acte de proprietate (moşia
Mesteacăn, jud. Neamţ, a lui Teodor
Ghica) şi judecătoreşti (Tribunal
Neamţ; Min. Just.): zapise, adrese,
jalbă, declaraţie, memoriu.
Documente diverse privind proprietăţi
moldoveneşti: liste - socoteli,
inventare, "same"; chitanţe,
adeverinţe plată; jalbe către Divan;
testament.
Mss. (dactilo): "Muzeul româno-rus",
de Scarlat Callimachi; despre diverse
expoziţii; textul unei prelegeri despre
celţi.
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
primită de M. Kogălniceanu (ca Min.
Int.; Preşed. Cons. Min.; deputat) din
jud. Buzău; printre semnatari:
Chirculescu, prefect; C. Librecht. Se
referă: la modul cum au primit
locuitorii proclamaţia lui Al. I. Cuza
din mai 1864; de mulţumire pentru
poziţia sa adoptată la discuţia
1935-1938
50
1831-1855
47
1938-1946
30
1829-1830
8
1850-1871
30
1822-1830
203
/1948/
26
1863-1869
18
bugetului în 1867; despre alegeri
(1869); cu caracter personal.
833
LXXI/8
834
LXXI/9
835
LXXI/10
836
LXXI/11
837
LXXI/12
838
LXXI/13
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu (ca membru şi, apoi,
Preşedinte al Academiei Române):
invitaţii la diferite manifestări
(deschiderea Facultăţii de Teologie,
1881); audienţă la Palat; convocări la
şedinţele şi activitatea Academiei.
"Cuvântare asupra modului cum
domnul Dimitrie Sturdza îşi
îndeplineşte sarcina de Secretar
general al Academiei Române", de A.
Odobescu, 1888.
Acte M. Kogălniceanu, ca avocat:
adeverinţă primire bani; sama banilor
primiţi de V. Pogor (cu o transcriere
recentă) şi de Ecaterina Beldiman,
semnate de M. Kogălniceanu;
corespondenţă; articol:"Kogălniceanu
avocat", în "Liberalul", VII, nr. 95, 28
iun. 1906. Acte (în copie) de la Arh.
st. Iaşi, privind sfârşitul activităţii
maiorului M. Kogălniceanu ca vechil
la m-stirea Neamţ; între care
protestul adresat de acesta ţarului
Rusiei în pricina nedreptăţilor făcute
de beizadea Gr. Sturdza (oct. 1848).
Articole (în transcrieri recente) din:
"Albina românească", "Foaie pentru
minte, inimă şi literatură", "Zimbrul",
"Gazeta de Moldavia", "Steaua
Dunării", "L'Etoile de Danube".
Imprimate: programul Congresului al
III-lea de medicină veterinară; 19-21
mai 1913; "Imnul agrarienilor
români", semnat "Un răzăş".
Acte de proprietate, judecătoreşti
referitoare la Costache Enea: adresă
(N. Catargi); jurnale; zapise pentru
sate din districtul Vaslui; chitanţe,
adeverinţe bani; corespondenţă.
Scrisoare George Scurtu - către
mama sa.
Hartă cu jud. Fălciu.
Decret al împăratului Iosif al II-lea (în
lb. maghiară), 18 nov. 1784.
1870-1889
45
1848-1906
28
1829-1913
73
1832-1863
32
1949
4
1784
1
839
LXXI/14
840
LXXI/15
841
LXXI/16
842
LXXII/1
843
LXXII/2
Acte judecătoreşti, în principal
(Judecătoria ţinut Putna şi Tecuci);
corespondenţă către M.
Kogălniceanu, avocat; memoar în
cauza Mariei Rosetti-Rosnovanu;
unele documente însoţite de
transcrieri recente.
Publicaţiune pentru înfiinţarea unui
Birou de avocaţi în Bucureşti şi în Iaşi
de către Mihail Kogălniceanu,
Dimitrie Cozadini, Ioan Strat şi
Gheorghe Mârzescu (ian. 1862).
Acte Min. Ext.: corespondenţă primită
de la Comisiunea internaţională a
Dunării de la Bratislava şi de la
Legaţiile României; revista presei
străine.
Acte Min. Ext.: corespondenţă
(relatări, rapoarte, note) primită de la
Legaţiile României; revista presei
străine; imprimat (fragment) din
"Neues Wiener Journal".
Acte de proprietate (zapise, tabele
socoteli, corespondenţă, contracte
arendare, de antrepriză şi de muncă);
financiare (chitanţe şi adeverinţe de
plată, catagrafii). Memorii şi petiţii
adresate organelor administrative
centrale şi comunale (şi decizii şi
ordine ale acestora); hotărâri
judecătoreşti. Decret din 5 nov. 1860
al lui Al. I. Cuza privitor la numirea
profesorului de obiecte catihetice
pentru Seminarul din Huşi (f. 107).
Programa Seminarului din Iaşi
(1863). Mandat de constrângere emis
de prim procurorul Tribunalului Iaşi la
17 dec. 1865 (f. 62). Act de arendare
a taxelor pe rachiu şi bere acordat de
Primăria municipiului Iaşi.
Condici de socoteli, danii, cărţi de
judecată, chitanţe bani.
Decizii ale Divanului, hotărâri
domneşti, acte de cancelarie ale unor
demnitari (Constantin Duca, Grigore
II Ghica, Alexandru Mavrocordat).
Printre familii, boierii Turculeţ,
descendenţi îndepărtaţi din neamul
lui Ştefan cel Mare (f. 291).
1850-1867
64
1925
448
1925
230
1831-1877
639
1701-1799
587
844
LXIII/1
845
LXIII/8
846
LXIII/9
Documente diverse: contracte,
inventare, cereri adresate autorităţilor
administrative, liste de socoteli,
corespondenţă.
Acte ale
moşiei Zănoaga (jud. Prahova)
referitoare, în genere, la exploatarea
moşiei; multe din anii 1838-1839.
Contract încheiat de marele comis
Costache Racoviţă la 25 apr. 1841 (f.
101-102).
Fotocopii: cărţi domneşti de numire în
funcţie a unor administratori şi de
răsplată acordate de domnitori
fanarioţi ai Ţării Româneşti
(Alexandru Ipsilanti - 1797, Alexandru
Moruzi - 1799, Mihai Suţu - 1801,
Ioan Gheorghe Caragea - 1816);
proclamaţia caimacamului Hasan
Paşa şi a seraschierului oştirii Ismail Aga către locuitorii din Sud Vâlcea
(1802); carte de hirotonire dată de
Nectarie, episcopul Râmnicului
(1804).
Actul de modificare a unor articole
din statutele asociaţiei "Revista
Română" emis la 10 iun. 1861.
Raport privind lucrările efectuate în
anii 1872-1897 pentru realizarea
hărţii României.
Scrisoare către o "Prea Înaltă
Doamnă", trimisă din Piteşti la 23 apr.
1943, cu ocazia Sf. Paşti, şi semnată
Bobancu.
Acte Fundaţia culturală "M.
Kogălniceanu".
Diverse: fotocopie a paginii întâia a
ziarului "Adevărul" din 1 ian. 1893; o
ilustrată; memorii asupra chestiunii
agrare (f.17, 73-74); harta jud. Tecuci
din 1897; invitaţii la diferite
manifestări din 1909 (inaugurarea
unei şcoli; adunare electorală a
Partidului Conservator - Democrat,
bal al Societăţii Filarmonice,
şezătoare literară); conspecte din
lucrări literare; textul unei conferinţe
asupra situaţiei financiare a ţării la
1924; manuscrisul alcătuit pentru
publicarea poemei "Tragedia
Moldovei" a lui Al. Beldiman.
Proces-verbal prin care i s-a acordat,
la 1 sept. 1897, lui Vasile M.
1837-1851
144
1797-1943
16
1893-1947
152
Kogălniceanu titlul de "Preşedinte de
onoare" al Societăţii funcţionarilor
comerciali din Iaşi (f. 43).
Scrisoare adresată lui Vasile M.
Kogălniceanu (după 1908), semnată
"Y", privind Partidul Ţărănesc (f. 910).
846
LXIII/9
847
LXIII/10
848
LXIII/11
849
LXIII/12
Acte Mihail I. Kogălniceanu: activitate
de afaceri (plăţi, conturi, facturi,
tantieme, cereri de împrumut,
cheltuieli, corespondenţă etc.) la
Fabrica de spirt Bragadiru (19251928); Banca Maritimă Română
(1926); Moara Curcani, jud. Ilfov
(1928); Fabrica de bere Luther
(1929); Băile Tuşnad (1938); Banca
Vulturul S.A.R. (1945-1946) şi
Fundaţia "M. Kogălniceanu".
Corespondenţă Mihail I.
Kogălniceanu (1946) în legătură cu
revista "Arhiva românească" (C. D.
Fortunescu, M. Costăchescu, G. T.
Kirileanu, C. Bobulescu).
Dosarul închirierii caselor d-nei
Catinca Rosetti Bălănescu.
Descrierea luptei de la Rahova din 24
nov. 1877 de un ofiţer al Corpului
expediţionar român.
Notă din 22 nov. 1899 a Consil. Min.
privind programul de lucru al regelui
cu miniştrii.
Scrisori semnate de consulul german
din Iaşi (27 mai 1892); G. Lăţescu (5
iul. 1899); Alexandru Casimir (26 ian.
1920). Fragment din Legea din 1814
de reglementare a listei civile şi a
donaţiei Coroanei lui Ludovic XVIII.
Textul dactilografiat al
Nomocanonului arhiereilor (cu
observaţii marginale).
1893-1947
1872-1899
52
1814-1920
8
1689
116
850
LXIII/13
850
LXIII/13
851
LXIII/14
852
LXIII/15
Acte ale Fundaţiei culturale "M.
Kogălniceanu" (chitanţe, facturi,
buget, cereri de credite financiare,
raport de cheltuieli; corespondenţă
Mihail I. Kogălniceanu cu avocatul M.
Ţupa - 1939).
Diverse:
transcrierea unui text din "Le Rappel"
(1907); invitaţie la adunarea generală
a Societăţii "Transilvania" (1909);
concept de articol privind proprietatea
rurală; conspect al lucrării "Les lois
sociologiques" de G. D. Greff; detalii
tehnice despre tipărirea "Arhivei
româneşti" (1947); transcrierea unui
articol din "Zimbrul" (nr. 136, 1856);
fragmente de exegeze asupra unor
lucrări de istorie.
Acte privind alegerea lui Vasile M.
Kogălniceanu la colegiul alegătorilor
indirecţi, în ian. 1896, pentru Colegiul
III Roman (f. 42, 44).
Corespondenţă (scrisori, telegrame,
unele în lb. franceză) primită la
sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX
de Constantin şi Vasile
Kogălniceanu. Printre semnatari:
George Donici, Ion Orghidan, dr. J.
S. Feldman din S.U.A., D. Aman, C.
Dobrescu - Argeş, Dimitrie C.
Moruzzi, Huştiuc, Sturdza,
Bălăcescu.
Scrisoare Vasile M. Kogălniceanu D. Aman, 25 iul. 1904, în care discută
chestiunea agrară (f. 50-51).
Bilete de remuneraţie de la Institutul
tipo-litografic al "Albinei Române";
chitanţe, bonuri şi adeverinţe de plată
a unor abonamente.
Un plic cu un cuvânt de salut adresat
lui L. Steege şi un altul (tot gol)
adresat lui M. Kogălniceanu.
Două fotografii, între care una a lui
Filip de Flandra la 1866.
Patenta de fabricant de postav
eliberată lui M. Kogălniceanu pentru
anul 1871.
Anunţ de la 1 ian. 1889 cu tipărirea
operei postume (în 4 vol.) a Iuliei
Hasdeu.
Textul traducerii din engleză a lucrării
"Notice sur le negoce du Danube", de
Charles Cvinnisgham (Galaţi, 31 dec.
1856-1947
127
1856-1947
1840-1902
18
1838
14
1838).
853
LXIII/16
854
LXIII/17
855
LXIII/18
856
LXIII/19
857
LXXIV/1
Copia Hotărârii Adunării ad-hoc a
Ţării Româneşti din 9/21 oct. 1857.
Min. Af. Străine. Telegrame primite în
nov. 1925 de la Legaţiunile din Paris
şi Bruxelles: despre activitatea
procomunistă a lui Henri Barbusse;
raporturile româno-sovietice
(activitatea lui Cristian Racovski;
acţiunea de la Tatar Bunar; polemica
asupra Basarabiei).
Dosar deschis de Poliţia Capitalei
Bucureşti în pricina dintre Dimitrie
(Mitică) Ghika şi proprietara Safta
Stănescu. D. Ghika era pârât pentru
neplata chiriei la termen, el fiind
nevoit să se înfăţişeze în faţa
Tribunalului poliţienesc.
Acte ale Fabricii de postav din Tg.
Neamţ.
Hrisov din 3 sept. 1852 al domnului
Grigore Alexandru Ghica prin care se
aprobă colonelului Mihail
Kogălniceanu înfiinţarea unei fabrici
de postav.
Documente despre activitatea şi
evoluţia fabricii: măsuri de extindere,
înştiinţări (reclame), impozite,
participarea la expoziţii, contracte cu
partenerii interni (şi cu Min. de
Resbel) şi externi, corespondenţă,
facturi.
Acte de proprietate şi financiare:
chitanţe de venit şi de plată, recipise
de contribuţii, inventare de bunuri,
certificate de garanţie, liste de
cheltuieli şi împrumuturi,
corespondenţă. Decizii ale Sfatului
administrativ (1854); reclamaţii
înaintate organelor administrative în
legătură cu contracte de lucrări sau
plăţi neonorate (1861); contracte de
arendare (1862). Documente
referitoare la înfăptuirea reformei
agrare din 1864 (f. 587-589). Acte
personale Aglae Voinescu (1866) şi
Elena Negruzzi (f. 595, 630-649, 700738).
1857
3
1925
7
1854
14
1852-1911
131
1832-1874
994
858
LXXV/1
859
LXXV/2
860
LXXV/3
861
LXXV/4
862
LXXV/5
863
LXXV/6
864
LXXV/7
Copie după actul de naştere al lui
Michael Steige (Steege), fiul lui
Gottfried Steege, din 29 sept. 1722,
eliberat de Biserica evanghelică din
Mediaş la 18 feb. 1941; însoţit de un
comentariu, în care se insistă asupra
originii suedeze a acestei familii.
Schiţă a arborelui genealogic al
familiei Steege. Corespondenţă
trimisă şi primită de Michael Ludwig
Steege (însoţită de transcrieri
recente); între semnatari: Hippolyte
Chamhard, Casimir Roussiart (18351837). Concepte pe teme diverse
(instituţia criminală în Franţa în anul
1838; proiectele Franţei privind
Egiptul; doctrina saint-simoniană).
Corespondenţă L. Steege (în lb.
franceză şi germană) şi materiale pe
chestiuni medicale.
Scrisoare adresată Cercului medicochirurgical din Paris, 30 oct. 1840 (cu
transcriere recentă).
L. Steege. Note de studiu istorice şi
filosofice (în lb. franceză); unele
însoţite cu transcrieri recente. Paris.
L. Steege. Note şi conspecte din
timpul studiilor la Braşov (1830-1833)
şi Paris (1833-1834); în lb. franceză
şi germană (cu o transcriere recentă).
Acte administrative şi judecătoreşti;
certificate, ordine de plată din ţinutul
Iaşi şi din Basarabia; în lb. rusă,
însoţite de traduceri recente.
Comisia permanentă a Dunării. Acte
referitoare la activitatea lui Nicolae
Rosetti, membru al comisiei din
partea Ţării Româneşti (1858).
Articol din ziarul "Românul", nr. 27,
supliment, semnat de C. A. Rosetti,
despre "Compania franco-danubiană"
şi navigaţia pe Dunăre (1857).
Instrucţiuni referitoare la aplicarea
Regulamentului de navigaţie fluvială,
semnate de Al. Cantacuzino, Min.
Trebilor Străine (1862).
Documente diverse, sec. XVIII şi
începutul sec. XIX.
Corespondenţă. Printre semnatari:
Pierre Loti (f. 21); Moruzi către
Grecianu, Galaţi, 1852; Maria
Poncet, Lemberg, 1856.
1835-1941
33
1836-1851
16
1834
22
1830-1834
147
1823-1856
30
1857-1862
17
1721-1856
25
865
LXXV/8
865
LXXV/8
866
LXXV/9
867
LXXV/10
868
LXXV/11
Documente diverse; însoţite şi de
traduceri recente. Bilet de plata
impozitului dat de Comisia oraşului
Turnu (1839). Textul propunerii,
concepută de M. Kogălniceanu la 21
iun. 1847, pentru a fi înaintată
domnitorului M. Sturdza, în legătură
cu crearea la Iaşi a unei Societăţi
generale de siguranţă împotriva
focului şi a grindinii. Mss. al articolului
"Reflecţiuni agrare" (1863). Notă de
cheltuieli la Fialkovsky făcute de
familia Kogălniceanu; liste de datorii.
Ordin adresat antreprenorului
Poştelor de Min. Finanţelor pentru
siguranţa călătoriilor cu diligenţa
(1863).
Corespondenţă. Scrisoare Petru
Asachi pentru a fi găzduit la Iaşi
prinţul Grigore M. Sturdza (23 oct.
1863); B. Belu către M. Kogălniceanu
(9 feb. 1864); George Grecianu cu
sora sa Agripina C. Canano.
Textul dactilo al articolului "Mihail
Kogălniceanu antreprenor de poştă",
de J. von Wertheimer - Ghica (însoşit
de un grupaj de documnete datate
1860-1861).
Corespondenţă (telegrame, scrisori)
M. Kogălniceanu, Min. Int., cu
prefecţii jud. Putna (Voinov, Liteanu,
Flondor) referitoare la alegeri.
Corespondenţă M. Kogălniceanu,
Min. Int., cu prefecţii jud. Vaslui
(Dimitrie Donici, Ştefan Rosetti) pe
chestiuni diverse. Alte scrisori către
Nicu Burchi, Iorgu Aslan.
Corespondenţă M. Kogălniceanu,
Min. Int., cu prefecţii jud. Tecuci
(Constantin Iarovaki, Petru Gorovei)
pe chestiuni diverse (şi electorale).
În numele Min. Resbel cu col. D.
Lecca, lt.-col. Slăniceanu, col.
Bacinsky.
1839-1884
40
1839-1884
1868-1879
11
1868-1879
12
1868-1879
17
869
LXXV/12
870
LXXV/13
871
LXXV/14
872
LXXV/15
873
LXXV/16
Hotărârea Comisiei Centrale a
Principatelor Unite de răspândire a
protocoalelor sale la cei interesaţi,
semnată de preşedintele Comisiei,
Ştefan Golescu (31 dec. 1860).
Corespondenţă cu caracter politic.
Printre semnatari: Florescu, Tache
Michailescu.
Scrisoarea Companiei generale de
materiale pentru căi ferate (Londra)
către Min. Lucr. Publice (4 ian. 1865).
Bugetul ziarului "Naţiunea".
Mss. intitulat: "Cronică. Oculta
angrosistă de vinuri" (schiţa unei
piese de teatru).
Corespondenţă M. Kogălniceanu
către Pericle Zăuceanu (21 scrisori),
privind chestiuni financiare,
electorale, personale. Invitaţie
adresată lui M. Kogălniceanu pentru
a participa la banchetul oferit, la 27
sept. 1881, lui C. A. Rosetti cu ocazia
aniversării a 25 de ani de la fondarea
ziarului "Românul".
Corespondenţă şi acte diverse:
memorii, invitaţie la întrunire
electorală, carte de vizită a lui C-tin
Grant ş.a. Scrisori, telegrame ale
Poliţiei ce reflectă situaţii din
administraţie şi viaţa politică, stări de
spirit.
Telegrame (3) către maior Librecht
referitoare la chestiuni politice (1864).
Telegramă a reprezentanţilor târgului
Leova prin care salută proclamaţia lui
Al. I. Cuza din 2 mai 1864.
Telegramă semnată Catinca
Buzdugan. Paris, 1887.
Acte diverse. Corespondenţă,
memorii, rapoarte ş.a.
Scrisori primite de M. Kogălniceanu
reflectând probleme de istorie,
personale, politice.
Telegrame către Min. Int. şi depeşe
telegrafice ale aceluiaşi minister
referitoare la chestiuni electorale şi
administrative.
Comisia Europeană a Dunării. Copie
a propunerilor privind redactarea
Regulamentului de navigaţie între
Porţile de Fier şi Galaţi (f. 67-68).
Mss. literar (f. 101-102).
1860-1869
20
1876-1884
43
1867-1888
72
1864-1887
6
1866-1876
108
874
LXXV/17
875
LXXV/18
876
LXXV/19
877
LXXV/20
878
LXXVI/1
Act de judecată al domnului Antioh
Cantemir (1706); cu o transcriere
recentă. Documente diverse de la
începutul sec. XIX: acte de judecată;
chitanţe de plată a impozitului;
decizie a domnitorului Mihail. Sturdza
- 1846; acte vizând consolidarea
Unirii Principatelor ş.a. Act al
Judecătoriei de pace a urbei Vaslui,
conţinând o consultaţie a d-nei Elena
Lubin (f. 3), urmat de transcrierea
testamentului. Act semnat, la 30 iul.
1858, de consulul Franţei la Iaşi,
Victor Place, prin care se certifică că
I. A. Vaillant este împuternicit de
prinţesa Eufrosina Ghica, născută
Leroy, să participe la lichidarea
succesiunii prinţului Grigore Ghica (f.
30). Corespondenţă V. Alecsandri (f.
31-33), Lascăr Catargiu (f. 34).
Acte de la începutul sec XIX: jalbe de
judecată (f. 10-13), însoţite cu
transcrieri recente; corespondenţă.
Paşaport rusesc din 1842 al domniţei
Eufrosina Mavrogheni şi al fetiţei sale
Maria (cu o explicaţie pe verso de C.
Gane). Despre scrisorile care sunt
trimise din Odessa, în 1847, boierului
Iorgu Balş (1805-1857) din Albineşti,
mare bogătaş şi mareşal al nobilimii
din Basarabia, scrie Vladimir Grawe,
consilier privat şi preşedinte al Curţii
de Apel din Harkov (un comentariu la
f. 16). Hrisov al domnitorului Grigore
Alexandru Ghica din 16 dec. 1854.
Acte de judecată, de proprietate,
contracte. Hotărâre a Hătmăniei
Cnejiei Moldovei (16 dec. 1831, Iaşi);
cu o transcriere recentă.
Documente diverse: acte de
proprietate, de judecată, inventare,
contracte ş.a.
Cópii : Jurnalul Cons. Min. din 11 iul.
1863 relativ la înfiinţarea a 90 medalii
de argint şi 200 de bronz, ca distincţii
la expoziţiile de agricultură şi
industrie judeţene; raportul Min. Agr.,
Comerţ şi Lucr. Publ.; decretul lui Al.
I. Cuza. Număr unic al ziarului "Vasile
Alecsandri şi premiile şcolare" (Iaşi,
iun. 1905); medalia oficială bătută de
Primăria Iaşi (mai 1905) cu ocazia
1706-1873
63
1837-1866
17
1831-1856
45
1802-1846
90
1863-1905
15
dezvelirii statuii lui Vasile Alecsandri;
un plic cu foaie de comandă adresat
Librăriei "Moldova" R. Şaraga din
Iaşi.
879
LXXVI/2
880
LXXVI/3
881
LXXVI/4
882
LXXVI/5
883
LXXVI/6
Corespondenţă M. Kogălniceanu:
telegrame şi depeşe telegrafice
trimise din jud. Dorohoi privind
chestiuni administrative, politice şi
electorale în anii 1864, 1869 şi 1879;
printre semnatari prefecţii Codrescu,
M. Gane, Gr. Hasnaş.
Scrisoare Christodulo despre situaţia
politică în perspectiva alegerilor (10
feb. 1869); scrisoare dr. Vârnav,
pentru a fi ales deputat (14 mart.
1869); scrisoare Onisifor Gherghel,
prin care solicită postul de poliţai în
Dorohoi;scrisoare Cartaţi (25 feb.
1881).
Telegrame către Min. Int. (M.
Kogălniceanu), Preşed. Cons. Min.,
Min. Just. Şi Carol I, din jud. Rm.
Vâlcea, în legătură cu alegerile din
apr. 1859, cu chestiuni politice,
administrative şi electorale în anii
1864 şi 1879; printre semnatari
prefecţii Lupescu, Constantin
Vladimirescu.
Scrisori cu diferite cereri şi cu tentă
politică primite de M. Kogălniceanu
(unele nedatate sau cu semnătura
indescifrabilă).
Scrisori, note (nedatate) trimise de M.
Kogălniceanu, Min. Int., în jud.
Botoşani (administrative, electorale,
politice).
Scrisori, note (nedatate) trimise de M.
Kogălniceanu, Min. Int., în jud. Bacău
(administrative, electorale, politice,
etc.), prefectului Miller.
Scrisoare M. Kogălniceanu către
prinţul Dimitrie Ghica, Preşed. Cons.
Min.
1864-1881
37
1864-1879
41
/1869/
21
/1869/
30
/1869/
1
884
LXXVI/7
885
LXXVI/8
886
LXXVI/9
887
LXXVI/10
888
LXXVI/11
Depeşe telegrafice primite de M.
Kogălniceanu, Min. Int., din judeţe şi
trimise acestora; rapoarte ale poliţiei
ş.a. Acte (în copie) privind numirea,
în ian. 1864, a lui V. Pogor ca
preşedinte al Consiliului Municipal din
Iaşi (f. 58, 60). Adresa (copie) din
apr. 1864 către prefecţi, prin care se
trimite la judeţe mesajul domnesc şi
legea electorală (f. 37). Listă cu
persoanele abonate la Opera Italiană
în stagiunea 1864/1865 (f. 13-14).
Programa pentru sărbătorirea Anului
Nou 1865 la Palt (f. 49-50). Notă D.
Ghica către L. Steege în 1869 (f. 36).
Scrisori semnate Ion C. Lerescu
(1868); Gr. Petrovano (1869); V.
Rugină (1877); D. Pappasoglu;
Secretariatul "Alianţei române" ş.a.,
nedatate sau semnate indescifrabil.
Proiecte de legi: Note (în lb. franceză
) relative la munca publică de primă
necesitate şi de utilitate generală
privind diverse creaţii de interes
naţional în Moldova; Proiect al
guvernului Principatelor Unite de
concesionare a apelor minerale de la
Slatina; Aşezământ electoral al lui Al.
I. Cuza; Lege pentru regularea
proprietăţii rurale; Amendament la
proiectul de lege organică a Bisericii
Ortodoxe Române; Decizie din 1870
a Curţii de Apel din Bucureşti; Măsuri
vizând organizarea Dobrogei.
Acte despre casa vornicului Iordache
Cristescu.
Acte diverse referitoare la familia
Sion.
Decizii de judecată ale Logofeţiei
Dreptăţii a Principatului Moldovei
(1846); liste de socoteli, acte de
plată, petiţii, corespondenţă etc.
Telegrame primite (şi trimise) de M.
Kogălniceanu, Min. Int., în anii 1864
şi 1869, din jud. Mehedinţi (prefecţi
D. Kiriţescu, J. D. Pleniceanu) şi Gorj
(prefecţi D. C. Ştefănescu, Săvoiu)
pe chestiuni electorale,
administrative, politice. Telegramă gral G. Magheru - Carol I. Tg. Jiu, 10
apr. 1869, despre neregulele în
alegerile din Gorj (f. 57). Adresa
1860-1879
61
/1856/-1879
77
1853-1855
10
1827-1862
54
1864-1891
67
889
LXXVI/12
890
LXXVI/13
891
LXXVI/14
(copie) din apr. 1864 către prefecţi,
prin care se trimite la judeţe mesajul
domnesc şi legea electorală (f. 10;
59). Raport cu arestaţii (9) şi
preveniţii (3) aflaţi în temniţa
districtului Mehedinţi în anul 1865 (f.
1).
Scrisori primite de M. Kogălniceanu
în intervalul 1864-1891. Printre
semnatari: G. Miculescu, Basile
Ştefănescu, D. Neniţescu.
Documente diverse;: acte de
judecată (decizii ale Judecătoriei
ţinutului Bacău), de proprietate,
zapise, contracte, inventare, liste
socoteli, tabele statistice.
Telegrame, depeşe cifrate, scrisori
primite la Min. Int. (M. Kogălniceanu)
din jud. Argeş (prefecţi M. Papadat,
A. T. Zissu) privind alegerile din 1864
şi, mai ales, din 1869.
Telegrame către Carol I (f. 4, 6, 8, 18,
21, 22, 27-30, 38, 53, 73, 84-86),
ziarul "Românul" (f. 24, 25) şi
"Pressa" (f. 87) în legătură cu
neregulele electorale comise în
alegerile din 1869 în jud. Argeş.
Telegrame către N. Creţulescu, Min.
Just., 1 dec. 1864 (f. 14) şi Ion
Brătianu, Prim-Ministru, 5 feb. 1879
(f. 66).
Telegrame, scrisori primite (şi trimise)
de Min. Int. (M. Kogălniceanu) din
jud. Romanaţi (prefecţii Marghiloman,
Const. M. Chintescu, Protopopescu)
în anii 1864, 1869 şi 1879, referitoare
la chestiuni politice, electorale,
militare, administrative. Telegramă de
felicitare adresată, la 1 mai 1864, lui
Al. I. Cuza (f. 4). Memoriu asupra
situaţiei jud. Romanaţi înaintat Min.
Int. la 12 oct. 1869 de prefectul
Const. M. Chintescu (f. 17-19).
Telegramă către Directorul general al
Telegrafelor (1 ian. 1878) despre
conflicte în războiul româno-turc (f.
12).
LXXVI/14
Raport al Reg. VII Călăraşi către
Divizia I Activă (Smârdan, 14 ian.
1878) şi Declaraţia de mulţumire a
locuitorilor satului Ghighiu pentru
acţiunea de apărare întreprinsă de
891
1840-1855
96
1864-1879
88
1864-1880
38
1864-1880
892
LXXVI/15
893
LXXVI/16
894
LXXVI/17
ostaşii acestui regiment, la 11 iul.
1877, împotriva bandelor de
cerchezi. Telegramă adresată, la 15
dec. 1879, lui V. Conta pentru
discursul din Adunarea Deputaţilor cu
ocazia "pretinsei răscumpărări a
căilor ferate" (f. 25).
Telegrame, scrisori primite de Min.
Int. (M. Kogălniceanu) din jud. Vaslui;
unele personale (f. 12, 20-21).
Telegramă către Preşed. Consil.
Min., prin care comunele Rafaila şi
Buda (jud. Vaslui) exprimă - la 25 mai
1864 - "adânca mulţumire Măriei
Sale Alexandru Ioan I pentru actul din
2 mai" (f. 1). Scrisori D. Donici - M.
Kogălniceanu în 1871 (în lb.
franceză) şi 1888, referitoare la culise
politice şi culturale.
Telegrame, scrisori, rapoarte,
informări primite la Min. Int. (M.
Kogălniceanu) din jud. Tecuci privind
chestiuni electorale, administrative
ş.a.
Raport despre rezultatul plebiscitului
din 10-14 mai 1864 în jud. Tecuci:
16.732 voturi pentru; 4 contra (f. 12).
Raport asupra stării jud. Tecuci
înaintat Min. Int. la 7 apr. 1869 de
prefectul N. I. Gorovei (f. 25).
Scrisoare dr. Deaconovici - M.
Kogălniceanu. Fălticeni, 18 feb.
1877, privind situaţia P.N.L. în jud.
Suceava (f. 1-2).
Telegrame primite de Min. Int. (M.
Kogălniceanu), Min. Just., Directorul
g-ral al Telegrafelor din partea jud.
Dolj (prefecţii G. Căliman, Broşteanu,
C. Brăiloiu), pe chestiuni
administrative, electorale, politice, ale
consiliilor comunale. Raport din 23
mai 1864 asupra situaţiei jud. Dolj (f.
52-55). Telegramă către Carol I
(1869) despre nereguli electorale (f.
24-25). Telegramă M. Kogălniceanu I. Ghica, 31 mart. 1869 (f. 26).
Telegramă - în lb. franceză - a col.
Slăniceanu despre intrarea trupelor
române în Rahova. 9 nov. 1877 (f.
40). Scrisori trimise lui M.
Kogălniceanu de A. D. Macedonski,
1865 şi 1868 (f. 1, 7); M. C.
1864-1888
34
1863-1869
39
1864-1887
101
Stănescu, 1880 (f. 9-10); maior D.
Pappasopol, 1873 (f. 30);
Samottescu, 1887 (f. 69-70);
Spirache Calloianu, 1868 (f. 77);
altele cu semnături indescifrabile,
nedatate.
895
LXXVI/18
896
LXXVI/19
897
LXXVI/20
898
LXXVII/1
Telegrame, depeşe telegrafice, note
confidenţiale, rapoarte primite la Min.
Int. (M. Kogălniceanu) din jud.
Tutova, pe chestiuni administrative,
politice.
Scrisoare N. Costache - M.
Kogălniceanu, 17 iul. 1879 (f. 7).
Telegrame, scrisori, cereri, memorii
primite la Min. Int. (M. Kogălniceanu)
din jud. Neamţ, pe probleme sanitare,
şcolare, bisericeşti, administrative,
electorale, edilitare.
Telegramă adresată lui I. Brătianu,
Preşed. Consil. Min., 15 apr. 1879 (f.
7).
Scrisoare primită de M. Kogălniceanu
la 12 oct. 1877, în legătură cu situaţia
politică (f. 13-14).
Corespondenţă M. Kogălniceanu.
Printre semnatari: Dumitrache Şorek
(1886); Dimitrie Isăcescu (1868,
1879).
Telegrame,scrisori, rapoarte primite
la Min. Int. (M. Kogălniceanu) din jud.
Roman, privind chestiuni electorale,
sanitare, administrative.
Corespondenţă M. Kogălniceanu.
Printre semnatari: Al. Gafencu
(nedatată); A. Vizanti (1876, 1877);
Aslan (1882); G. Hottineanu (1877);
G. Pruncul (1877); Donică
Simionovici (1878, 1880); câteva
semnate indescifrabil, dintre care una
datată 13 nov. 1902 şi adresată:
"Monsieur" (f. 14-15).
Elena Kogălniceanu. Caiete de
studiu: gramatică; retorică; enigme
istorice, geografice, mitologice etc.
1860-1888
31
1864-1887
46
1863-1902
55
1834-1835
150
899
LXXVII/2
899
LXXVII/2
900
LXXVII/3
901
LXXVII/4
902
LXXVII/5
Corespondenţă diversă. Numeroase
scrisori nedatate, cu semnătura
indescifrabilă, incomplete; scrise şi în
chirilică; multe în lb. franceză.
Între destinatari: Ella Negruzzi, N.
Ghica, marchiza de Beldiman, Al. de
Teriaki, Nicu Botez ş.a. Printre
semnatari: N. Cantacuzino, C. Rolla,
dr. Engel, C. Catargi, A. Rosnovanu,
Al. G. Voinescu, Drouyn de Lhuy, A.
Tabanelly, Mathilda Ghica, N.
Culianu, George G. A. Voinescu, Em.
Morţun. Corespondenţă André
Dobrzaniki, librar din Czirnowitz, cu
prinţesa de Schubin (născută Ghica),
la Iaşi. 1834-1836 (f. 191-231, 245246).
Corespondenţa familiei Diamandy din
anii 1852-1854 (f. 28-126). Scrisoare
marchizul de Beldiman - Al. I. Cuza.
Iaşi, 27 iul. 1865 (f. 291-298).
Corespondenţă George Voinescu
(Iaşi), Rodolph Cantacuzino
(Odessa), A. şi E. Edlinger (Dresda)
în legătură cu studiile Mathildei
Cantacuzino la Dresda. 1869-1870 (f.
614-656). Scrisoare L. Catargi -I.
Negruzzi, 18/30 oct. 1872 (f. 251).
Documente oficiale ruseşti: ucaze ale
cancelariei imperiale; petiţii; atestate;
inventare; chitanţe de plată; cu
referire şi la Basarabia (f. 127-143):
Documente emise de Universitatea
imperială din Varşovia (1908).
Comitetul pentru crearea medaliei "În
amintirea luărei Griviţei şi a eliberărei
Bulgariei", creat în 1907. Făceau
parte: A. D. Xenopol, g-ral P. Botez,
T. T. Burada, Gh. Ghibănescu, lt.-col.
I. Manolescu-Mladin ş.a. (f. 235-255).
Documente referitoare la dania (o
parte din moşia numită Pitesti Bucuresci, ţinutul Tutova) făcută de
vornicul Neculai Greceanu lui Sp. A.
Paoli. Colonelul Lascăr Bogdan
protestează, considerând actul
simulat, fiind la mijoc, de fapt,
vânzarea.
Documente referitoare la pricina
dintre Maria şi paharnicul Chirilă
pentru morile Levărda.
1834-1898
680
1834-1898
1774-1910
262
1838-1841
79
1843-1860
128
903
LXXVII/6
904
LXXVII/7
905
LXXVII/8
906
LXXVII/9
907
LXXVII/10
908
LXXVII/11
Cópii după diferite documente: acte
de judecată, jalbe, danii, hrisoave,
cărţi domneşti din timpul domnilor
Moldovei: Simion Movilă (1607),
Matei Ghica (1754; 1756), Scarlat
Ghica (1757), Constantin Moruzi
(1781), Alexandru Callimachi (1798).
Copii după documente referitoare la
moşiile Kogălniceşti (f. 8-12, 16-27).
Arbore genealogic al Pârcălabului
Luca (f. 29).
Telegrame prefectura jud. Ialomiţa Min. Int. (M. Kogălniceanu) pe
chestiuni politice şi electorale.
Rezultatele Plebiscitului din mai 1864
în judeţ; 15.196 voturi pentru; nici
unul contra.
Telegrame (unele confidenţiale),
unele confidenţiale, scrisori primite la
Min. Int. (M. Kogălniceanu) din jud.
Muscel, pe chestiuni politice şi
electorale.
Scrisoare prefectul jud. Muscel ziarul "Românul", 30 sept. 1863.
Telegrame, scrisori primite la Min. Int.
(M. Kogălniceanu) din jud. Olt, pe
chestiuni politice, administrative,
electorale.
Telegramă primită la Min. Int. (M.
Kogălniceanu) din jud. Argeş, despre
alegeri (1864). Invitaţie [ferpar?] la
ceremonia înmormântării lui
Anghelache Samurcaş, 29 mart.
1867. Notă cifrată Min. Int. către
prefecţii de la Galaţi şi Huşi (1869).
Scrisori adresate lui M. Kogălniceanu
de Gr. Ionaşcu (nedatată); I. Poplican
(1869).
Note Min. Int. (M. Kogălniceanu) către prefectura jud. Argeş (prefect
Zisu) şi c-dtul Gărzii orăşeneşti
Piteşti (Ghiţă Enescu), pe chestiuni
electorale, administrative.
1607-1827
30
1864
8
1863-1880
20
1863-1885
15
1827-1869
14
/1869/
31
909
LXXVII/12
910
LXXVII/13
911
LXXVII/14
912
LXXVII/15
913
LXXVII/16
914
LXXVII/17
915
LXXVII/18
Telegrame primite de Min. Int. (M.
Kogălniceanu); Min. Ext. (N. Rosetti
Bălănescu); Min. Just. (Anastasie
Stolojan) ş.a. din jud. Iaşi, în
perioada 1860-1879, pe chestiuni
administrative, politice, judecătoreşti.
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu în intervalul 18611882. Printre semnatari: A. Fotino(f.
22-23); Em. Philippide (f. 31); Iancu
Brănişteanu (f.32); C. Cristodulo
Cerkez (f. 45);Gr. Cantacuzino (f.5455); J. Sakellaride (f. 60-61);
Catherine Ranetti (f. 64-66); Catinca
Iconomu (f. 75-76); Ştefan Sihleanu
(f. 86-87).
Invitaţie oferită marelui Spătar al
Moldovei de direcţia Scolii Militare
pentru a participa la închiderea anului
şcolar. 30 iun. 1857.
Mss. al studiului "Ştiri noi despre
viaţa şi activitatea lui Ludovic
Steege" (partea a III-a), de Mihail I.
Kogălniceanu.
Acte diverse : de proprietate, de
succesiune, jalbe, danii, scrisori;
unele cu transcrieri recente.
Document referitor la casa răposatei
Marghioliţa Moruzzi.
Descrierea (recentă) a exemplarului
grecesc - aflat la B.A.R. - al lucrării
"Garcias de Navarra sau Principele
gelos" de Moliere, apărută la Iaşi,
1845, în tip. "Albina", cu sprijinul
amatorilor (de muze?). Între aceştia:
domnul Mihail Sturdza, marele
logofăt Al. Ghica, Al. Callimachi, N.
Suţu, Gh. Şuţu, N. Vogoride, Sultana
Manu, Gh. Cantacuzino, Alexandru
Sturdza (în total 67).
Acte diverse; de proprietate.
Un document (incomplet) referitor,
probabil, la mişcarea revoluţionară
din 1840.
Documente diverse (învoială de
familie, jalbe); însoţite cu transcrieri
recente.
Contribuţii băneşti pentru spitalele din
districtele Buzău şi Vlaşca (1858).
Principatele Unite Moldova şi
Valahia. Căimăcămia Moldovei.
Dispoziţie din 13 dec. 1858 către
1857-1882
92
56
1819-1862
66
1840
2
1845
2
1833-1841
9
1846-1864
14
916
LXXVIII/1
917
LXXVIII/2
918
LXXVIII/3
spătarul Scarlat Pastia. (ss) V.
Alecsandri.
Decret Al. I. Cuza din 1 iun. 1859
privind trecerea administrării m-stirilor
Chinovi, Neamţ, Secul, Agapia,
Văratic, Adam şi Voroca la Min. Culte
şi Instr. Publ.
Documente turceşti (şi o traducere):
Hoget (adeverinţă, hotărâre); Şukka
(scrisoare de confirmare); Temessük
(dovadă de plată),; Arz-ilam
(comunicat despre o pricină
judecătorească); Burulud de liberă
trecere ş.a.
Firmane: sultanul Selim III (27 iul.
1793) şi Mahmud II (14 iul. 1822),
care îl numeşte pe Grigore IV Ghica
domn al Ţării Româneşti.
Acte turceşti: firman al sultanului
Mahmud II, 14 oct. 1818.
Acte referitoare la Transilvania în
sec. XIX:
Memoriu (în lb. germană) pentru
reorganizarea Ardealului (f. 5-9).
Concept (în lb. maghiară) în 16
puncte referitor la drepturile românilor
(f. 13-14). Rugare (în lb. latină) a
Bisericii Ortodoxe Române adresată
Majestăţii Sale /Ferdinand I/, după
1837. Acte legislative (în lb.
maghiară, germană, română) ale
împăratului Franz Joseph privind:
activitatea Dietei Marelui Principat al
Transilvaniei (1863); Lege privitoare
la înfăptuirea egalei îndreptăţiri a
naţiunii române şi a confesiunilor ei
(28 sept. 1863); Decret pentru
înfiinţarea unui Tribunal Suprem de
justiţie pentru Transilvania (8 oct.
1864).
Copie a textului unor cântece
haiduceşti din vremea lui Tudor
Vladimirescu ("Despre Jianu");
fragment din "Proclamaţia lui Tudor"
şi o fotografie a acestuia.
Copie după "Charta României
Meridionale" publicată din ordinul lui
Al. I. Cuza, Bucureşti, 1864.
LXXVIII/5
Documente diverse: bilet de plată,
acte socoteli, jalbe, adeverinţe,
surete (cu transcrieri recente).
"În numele poporului român".
919
1757-1822
61
1768-1864
24
/1821/-1864
6
1751-1868
30
Proclamaţia de la Islaz, 9/21 iun.
1848.
Regulamentul interior al Ad. Dep.
(1868).
920
LXXVIII/6
921
LXXVIII/7
922
LXXVIII/8
923
LXXVIII/9
924
LXXVIII/11
925
LXXVIII/12
926
LXXVIII/13
Documente turceşti: arz-ilam; firmane
ale sultanilor Mustafa III (1768) şi
Selim III (1790).
Documente diverse, însoţite de
transcrieri recente: acte de
proprietate, financiare, judecătoreşti
(sineturi, jalbe, cărţi de judecată).
Documente diverse: contracte de
muncă, cereri, autorizaţii de plată.
Acte de danie Min. Fin., prin care se
acordă - în virtutea legii din 17 iun.
1868 - dreptul de veşnică proprietate
unor embaticuri (1870).
Diplomă a domnitorului Barbu Ştirbei
pentru numirea lui Dimitrie
Constantinescu în rang de conţopist
(1858).
Foi litografiate, disparate, cu date
despre pravilele şi legiuirile vechi
româneşti.
Acte moşia Zâmbreasa (jud. Ialomiţa)
a fraţilor Butculescu: inventare,
venituri anuale, contracte arendare,
chestiuni administrative şi juridice.
Acte: moşia Fâstâci, moşia Curseşti,
părintele Ghedeon, m-stirea
Frumoasa: inventare, liste socoteli,
adeverinţe plată etc.
Scrisori trimise de M. Kogălniceanu,
1888 (f. 1-2, 7-8).
Scrisori Gr. Ventura - V. Alecsandri,
1888 (f. 4, 6).
Scrisori primite de L. Steege: în
1839-1840 (N. Kretzulescu); 1841 (C.
Negri); 1844 (V. Alecsandri şi M.
Kogălniceanu). Fragment - în copie
recentă - din scrisoarea dr. V. Kloess
către preotul decan H. Petri, cu date
despre familia Steege. Certificat
medical asupra sănătăţii lui M.
Kogălniceanu, 22 dec. 1889 (f. 49).
Telegrame şi scrisori trimise de V.
Alecsandri lui M. Kogălniceanu,
1872-1889 (f. 63, 72-81); şi primite
de la acesta, 1874 (f. 106-108, 112113).
1768-1790
6
1783-1856
20
1837-1871
20
1858
5
1809-1873
160
1828-1835
102
1821-1890
175+38 p.
926
LXXVIII/13
927
LXXVIII/14
928
LXXIX/1
Corespondenţă C. Negri - M.
Kogălniceanu, 1869 (f. 64-71).
Scrisori V. Alecsandri - D. A. Sturdza,
1886-1890 (f. 86-105). Scrisoare
semnată I. Heliade-Rădulescu, 3 nov.
1864 (f. 114-115). Copie recentă
după o scrisoare din 18 aor. 1821 (f.
121). Mss. Ion Ghica: "Din timpul
zaverei"; "Şcoala acum 50 de ani";
"Ciuma lui Caragea". Teza de
doctorat în medicină pretentată şi
susţinută de L. Steege la Paris, la 29
aug. 1839, şi publicată în acelaşi an.
Documente diverse, însoţite de
transcrieri recente:
Acte de proprietate, de judecată,
financiare: inventare; zapisuri;
adeverinţe de plată; vânzări şi
cumpărări de moşii (multe referitoare
la moşiile Kogălnicenilor - Constantin,
Ilie, Iancu, Gheorghe); hotărâri ale
instanţelor judecătoreşti şi ale
domniei (Alexandru Moruzi, Scarlat
Callimachi, Mihail Sturdza).
Documente diverse, chirilice; unele
însoţite de cópii recente. Acte de
proprietate, de judecată; petiţii, danii,
contracte, tabele şi bilanţ socoteli;
adeverinţe de plată, testamente;
schiţa unei moşii; rapoarte adresate
lui C. Hurmuzachi privind
administraţia moşiilor Bălşeştilor din
Basarabia. Expozeu al afacerii
comisului Ioan Balş cu familia Moruzi
relativ la procesul intentat pentru
domeniul Hotărniceni din Basarabia,
1836 (f. 1-7). Documente despre
casa Sf. Spiridon: tablou de donaţii
(1836 -1867), de venituri şi cheltuieli,
inclusiv a spitalelor şi ospiciilor din
ţară depinzând de aceasta (f. 144176). Chitanţă de plată pentru
publicarea unei adrese primită la
redacţia Foilor Oficiale, 1859 (f. 358).
1821-1890
1804-1850
179
1792-1891
585
928
LXXIX/1
928
LXXIX/1
929
LXXIX/2
930
LXXIX/3
931
LXXX/1
Stat de plată pentru contribuabili, apr.
1863 (f. 122-123). Telegramă din
Huşi către Min. Int. (M.
Kogălniceanu), 1864 (f. 99).
Genealogia familiei Manu (f. 100).
Scrisoare G. Manu, Min. Resbel
(sept. 1870), despre cazul de înaltă
trădare comis de Al. CandianoPopescu (f. 106). Copie a textului de
lege privind drepturile de proprietate
individuală dobândite sub imperiul
legilor otomane asupra bunurilor
funciare situate în Dobrogea (f. 427436). Acte despre afacerea maiorului
Pandrof din Regimentul 3 Călăraşi,
1882-1883 (f. 102-104, 111-112).
Scrisoare Leonid Dérnis - M.
Kogălniceanu. 7 dec. 1884 (f. 97).
Notă despre hatmanul Al. Scorţescu,
fiul căminarului Nestor, şi familia sa;
s-a însurat la 1814 cu Profira, fiica
vornicului Constantin Aslan. Ilinca,
sora lui C. Scorţescu, avea proces la
1807 pentru o casă în Iaşi (f. 362).
Acte de proprietate, de judecată:
inventare, zapise, jalbe, adeverinţe şi
chitanţe de plată, atestate, tabele
socoteli; corespondenţă.
Carte a domniei lui Mihai Suţu, 1820
(f. 209).
Acte de proprietate, de judecată,
financiare: catagrafii, inventare;
contracte muncă, de arendare;
zapise; adeverinţe, înscrisuri,
chitanţe şi scrisori de plată.
Documente ale Departamentului
Lucrărilor Publice (autorizaţii de
lucrări); ale Poliţiei (liste de arestaţi şi
urmăriţi, de pedepse, reclamaţii);
decizii ale administraţiei locale
(prefecturi etc.).
Corespondenţă g-ral Savel Manu,
Min. Resbel: telegrame de la Al. I.
Cuza (7 mai, 15 iul., 26 aug. 1865);
scrisoare de la g-ral Ioan Em.
Florescu, Min. Int. (29 iul. 1865) ş.a.,
nesemnate, la 17 oct. şi 23 nov.
1865. Scrisoare (copie) Cerkez,
prefectul districtului Dolj - N.
Creţulescu, Preşed. Consil. Min.(29
oct. 1865). Formula jurământului de
credinţă la investirea ministerială.
1792-1891
1792-1891
1784-1845
521
1833-1890
484
1862-1865
18
Tabel cu situaţia generală a
efectivului armatei din toată ţara, iul.
1865. Tabel de armele sosite din
Franţa în anii 1862-1863, 1864,
1865. Listă de cheltuieli la fondul
pentru anul 1865 al Min. Resbel: cap.
X. Închirieri şi reparaţii peste fondul
alocat în buget.
932
LXXX/2
933
LXXX/3
934
LXXX/4
935
LXXX/5
Documente Savel Manu:
Program pentru serbarea zilei
onomastice a domnitorului Al. I.
Cuza. 30 aug. 1864.
Depeşă telegrafică Al. I. Cuza - col.
Savel Manu, comandant superior în
Moldova. 22 ian. 1864.
Telegramă lt.-col. Popovici,
Regimentul 5 Galaţi - Savel Manu,
pentru avansarea la gradul de
general. 6 feb. 1864.
Depeşă telegrafică Elena Cuza - g-ral
Savel Manu, Min. Resbel, Tg.
Frumos, 9 sept. 1864.
Telegramă Al. I. Cuza - g-ral Savel
Manu, Min. Resbel, în legătură cu
posibile ameninţări de invazie ale
trupelor otomane. 3 oct. 1864.
Depeşă telegrafică Elena Cuza, Iaşi col. Savel Manu, Galaţi. 9 mai 1863.
Depeşă telegrafcă Al. I. Cuza, Iaşi col. Savel Manu. 22 iul. 1863.
Documente Savel Manu; însoţite cu
transcrieri recente.
Scrisoare a Min. Resbel al Moldovei,
I. Ghica, în legătură cu desărcinarea
col. Savel Manu din funcţia de
Preşedinte al Consiliului Ostăşesc de
Revizie (29 aug. 1861) şi Copia după
Înaltul Ordin de zi, nr. 252 din 28 aug.
1861, în acelaşi sens. Propunere
adresată Adunării Legislative a
României /1871/.
Scrisoare Al. Catargiu, Min. din
Năuntru al Moldovei - către col. Savel
Manu, prin care i se aprobă demisia
din postul de Prefect al Poliţiei Iaşi
(înlocuit cu Al. Beldiman) şi numirea
sa ca şef al Regimentului vânători (cu
transcriere recentă). Depeşe
telegrafice Al. I. Cuza - col. Savel
Manu. 18 iun., 19 iul., 21 aug. 1859.
1864
5
1863
2
1861-/1871/
5
1859
5
936
LXXX/6
937
LXXX/7
938
LXXX/8
939
LXXX/9
940
LXXX/10
941
LXXX/11
942
LXXX/12
943
LXXX/13
Prima foaie din "Gazeta de
Moldavia", an XXX, nr. 17, 27 feb.
1858, cu subscripţia organizată de
şeful Poliţiei Iaşi - col. Savel Manu în folosul săracilor.
Depeşă telegrafică Al. I. Cuza, Bârlad
- col. Savel Manu, Iaşi. 3 apr. 1858
(cu privire la maiorul Mavriki).
Documente Savel Manu;cu transcrieri
recente.
Scrisori primite de col. Savel Manu reînrolat ca adjutant domnesc de
caimacamul N. Vogoride în mart.
1857 - din partea şefului Înaltului
Ştab al armatei Moldovei.
Depeşe telegrafice Al. I. Cuza - col.
Savel Manu, sept. 1857. Scrisoare
caimacam N. Vogoride - col. Savel
Manu, şeful Poliţiei Iaşi, 28 dec.
1857.
Documente Savel Manu;cu transcrieri
recente.
Scrisori primite de col. Savel Manu,
adjutant domnesc, din partea Înaltului
Ştab al armatei Moldovei şi a Min.
Dinlăuntru, Teodor Balş.
Scrisoarea Înaltului Ştab prin care
col. Savel Manu este anunţat că i s-a
încuviinţat demisionarea din armată.
22 nov. 1856.
Documente Savel Manu;cu transcrieri
recente.
Scrisori primite de maior (în dec.
1855 colonel) Savel Manu, adjutant
domnesc, din partea Înaltului Ştab al
armatei Moldovei.
Scrisoare Al. I. Cuza - g-ral Ioan Em.
Florescu /1863/.
Scrisori primite de g-ral Savel Manu
/1865/.
Scrisori primite de lt. Savel Manu,
adjutant domnesc, din partea Înaltului
Ştab al armatei Moldovei; cu
transcrieri recente.
Fragment din "Monitorul Oficial", nr.
140, 27 iun./9 iul. 1871, referitor la
decretul ce prevedea dreptul
ofiţerului în retragere de a purta
uniforma potrivit rangului său.
Exemplare din "Monitorul Oficial", nr.
62, 18/30 mart.; nr. 75, 3/15 apr.; nr.
109, 20 mai/1 iun.; nr. 126, 12/24
1858
2
1857
13
1856
13
1855
18
/1863-1865/
8
1851
5
1871
1
1875
12
iun.; nr. 145, 5/17 iul. 1875.
944
LXXX/14
945
946
LXXX/15
LXXX/16
947
LXXX/17
948
LXXX/18
949
LXXX/19
950
LXXX/20
951
LXXX/21
952
LXXX/22
Acte familia Manu.
Scrisoare, nesemnată, din Yildiz. 29
iun./11 iul. 1894.
Acte familia Manu: obligaţie şi
adeverinţă de plată; declaraţii de
renunţare la succesiune; procură.
Documente familia Manu.
Certificat (copie) a Înaltei Curţi de
Conturi privind reglementarea pensiei
g-ralului Savel Manu. 12 mart. 1868;
copie legalizată la 2 dec. 1887.
Listă cu funcţiunile lui Savel Manu.
Documente Savel Manu;cu transcrieri
recente.
Înalta poruncă de zi a domnitorului
Moldovei, Grigore Alexandru Ghica,
prin care maiorul Savel Manu este
reprimit în armată. 3 nov. 1854.
Decizia (copie) Divanului de întărituri
la jalba lui Savel Manu pentru
întărirea actului de învoială între
acesta şi fosta lui soţie, Maria
Vârnav, 6 nov. 1854.
Adresa şefului Ştabului armatei
Moldovei către maior Savel Manu. 8
oct. 1853; cu transcriere recentă.
Cont cheltuieli şi chitanţă plată pentru
furnituri militare pe numele g-ral
Savel Manu.
Expunerea proiectului de lege pentru
un credit suplimentar pentru armată,
susţinută de D. Lecca, Min. Resbel.
Suplica ofiţerilor din garnizoana
Bucureşti adresată lui Carol I în
legătură cu evenimentele din 11 feb.
1866.
Notiţe biografice şi genealogice;
bibliografie; fişe pentru un studiu
istoric consacrat familiei Manu.
Cronologie, genealogie, note
biografice asupra familiei Manu,
încredinţate de Savel Manu la 22 apr.
1884.
1894
6
1902-1911
/1865/
12
2
1868-1887
4
1854
3
1853
2
1866
12
35
1884
30
953
LXXX/23
954
LXXX/24
955
LXXX/25
956
LXXX/26
Documente greceşti; însoţite cu
rezumate recente.
Acte financiare: inventare; hârtii de
lichidare de tovărăşii; note socoteli cu
sumele încasate din recolte; chitanţe
de plată împrumuturi. Chitanţă de
plată (10 galbeni olandezi) dată de
hatman Constantin Bogdan pentru a
primi cartea - în 10 vol. "Kiriacondronicon", aflată sub tipar la
Iaşi. 15 feb. 1815 (f.6).
Corespondenţă, în special de natură
familială: Scrisori trimise din Brussa
de beizadea Petru Mavrogheni şi
Eufrosina Mavrogheni către hatman
Constantin Pallade în anii 1825-1827
(f. 107-108, 111, 114, 116, 118-119,
145). Scrisoare Lascăr Cantacuzino Neculai Cantacuzino din Cernăuţi (în
care este amintit Gh. Asachi). Iaşi, 30
mai 1838 (f. 106).
Caiet cu transcrieri de documente
referitoare la familia Kogălniceanu
existente la Biblioteca Academiei.
Diata medelnicerului Constantin
Kogălniceanu. 4 ian 1808.
Foaia de zestre pe care o dă
Zmaranda Kogălniceanu fiicei sala
Catinca. 30 aug. 1814.
Zapis din partea goştinarilor rânduiţi
de Iancul Kogălniceanu în ţinutul
Akkerman. 22 mai 1822.
Socoteală întocmită de căminarul Ilie
Kogălniceanu pentru cheltuielile
făcute ca epitrop al averii răposatului
Gheorghe Kogălniceanu, feb. 1825.
Cerere adresată Judecătoriei ţinutului
Orhei de Iancul Kogălniceanu. 3 ian.
1827.
Acte de proprietate, judecătoreşti,
financiare: hotărnicii de moşii; pricini
de hotar; schiţe ale teritoriului unor
moşii; inventare şi acte socoteli;
jalbe, memorii.
Corespondenţă şi alte scrieri (Scarlat
Donici); genealogii.
Documente diverse (în lb. italiană),
unele fragmentate; cu traduceri şi
transcrieri recente.
Acte oficiale (notariale): procure,
testament, conturi, corespondenţă
referitoare la căminarul George
1776-1848
222
1808-1827
13
1744-1848
158
1814-1858
42
Bogdan şi fiul său Constantin Paladi
Bogdan.
957
LXXX/27
958
LXXX/28
959
LXXX/29
960
LXXX/30
961
LXXX/31
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti: inventare; adeverinţe,
chitanţe, scrisori de plată şi
împrumut; contracte de arendare;
catagrafii; jalbe.
Hotărâre a domnitorului Mihail
Sturdza privind preţul pentru călători.
1 ian. 1846 (f. 59).
Acte Prefectura Poliţiei Capitalei:
rapoarte depre starea Capitalei (liste
de intraţi şi ieşiţi) în 25 feb. Şi nov.
1863; memorii adresate Min. Int.;
declaraţii primite la Prefectură (1864).
Scrisoare Prefectul Poliţiei Capitalei M. Kogălniceanu, 27 mart. /înainte
1872/.
Documente M. Kogălniceanu; cu
traduceri şi rezumate recente.
Scrisori semnate de: S. D. Zuru. Iaşi,
1 feb. 1863; Timotei Arhimandritul.
M-stirea Neamţ, 10 apr. 1864;
Gheorghe Melinescu. Galaţi, 10 iul.
1866. Decizie a Curţii de Apel din
Bucureşti. Secţia III privind procesul
lui M. Kogălniceanu cu Aristide
Pascal. 8 dec. 1866. Telegrame
primite de M. Kogălniceanu, Min. Int.,
de la Carol I, Greceanu, Filipescu
(1869).
Telegrame, scrisori primite de M.
Kogălniceanu, Min. Int., din jud. Rm.
Sărat în anii 1864 şi 1869, referitoare
la chestiuni electorale, bugetare,
politice.
Documente diferite; unele însoţite cu
transcrieri recente.
Tăieturi dintr-un ziar liberal (sfârşitul
anului 1879) cu extrase din poeziile
lui N. T. Orăşanu, sub genericul
"Literatura roşie premiată cu <<Bene
merenti>>".
Mss. literare:"Trii păcate a dracului";
"Solonii noştri"; "Oglinda femeilor";
"Cavatina din opera Bărbierul din
Sevilia"; "Jalnica tragodie a unui fost
caimacam".
1801-1868
75
1863/înainte de
1872/
12
1863-1869
13
1864-1869
11
1850-1879
41
962
LXXX/32
963
LXXX/33
964
LXXX/34
965
LXXX/35
966
LXXX/36
967
LXXXI/1
968
LXXXI/2
969
LXXXI/3
Documente caimacam Ioan Al.
Cantacuzino: copie după certificatul
de botez; diplomă de maestru al Lojei
"Sages d'Heliopolis" Bucureşti (26
mai 1864); decretul de numirea în
funcţia de Agent al României la
Belgrad (12 aug. 1866); actul de
divorţ de soţia sa Zoe Cantacuzino,
născută Sturdza (26 mai 1871);
testamentul (25 iun./7 iul. 1888); acte
privind înmormântarea de care s-au
ocupat Th. Rosetti şi T. Maiorescu
(1898).
Documente Elena Negruzzi: liste
socoteli, chitanţe şi note de plată pe
când se afla la studi în Dresda.
Mss. al studiului "Moşia Teseşti din
ţinutul Bacăului", de Constantin
Andreescu, publicat în "Arhiva
românească", tom IX, 1943. Anexa
studiului, cu documente referitoare la
moşia Teseşti (1712-1825).
Acte referitoare la comunicarea
"Corespondenţa între C. Negri şi M.
Kogălniceanu", susţinută de prof. G.
G. Mironescu, consilier regal, la
Academia Română. 7 iul. 1939.
Textul comunicării; comentarii din
presa vremii (extrase din ziarele
"România", "Timpul", "Curentul",
"Universul"); două fotografii (una G.
G. Mironescu; a doua G. G.
Mironescu şi Ionescu-Dolj,
preşedintele Consiliului Legislativ).
Textul dactilografiat al piesei de
teatru "Footprints on the Ceiling", de
Ahre Kann şi textul dactilografiat al
traducerii piesei în lb. franceză, sub
titlul "Des traces de pas au plafond".
Corespondenţă; cu traducere şi
transcrieri recente.
Scrisoare Eufrosina Kallim.
Scrisoare R. Mavrogheni - Eufrosina
Negri la Atena. 8 sept. 1847.
Corespondenţă Catherina Ghika
(fragmente, nedatate).
Fişe recente despre familia Ghika.
Acte Maria Moruzi, născută Negri:
plenipotenţă de împuternicire pentru
arendare; acte de asigurare la
societatea "Dacia", Bucureşti;
recipise de plată la Spitalul judeţean
1843-1898
12
1846-1847
20
1712-1825 ;
1943
24
1939
14+2 foto
157
1847
8
1856
18
1865-1885
10
din Fălticeni şi la Consulatul din
Pireu.
970
LXXXI/4
971
LXXXI/5
972
LXXXI/6
973
LXXXI/7
974
LXXXI/8
975
LXXXI/9
976
LXXXI/10
977
LXXXI/11
Documente diverse; cu traducere şi
transcrieri recente.
Note de cheltuieli făcute de
Alexandru Balş, aflat la studii la
Petersburg.
Scrisori în lb. germană; între
semnatari Catherina Ghika.
Scrisori (două) George Balş către
tatăl său. 19 şi 24 dec. 1853.
Scrisoare semnată de Maria Balş.
Iaşi, 17 nov. 1855.
Scrisori (două) semnate de Eufrosina
Plagino; plus o fişă recentă.
Corespondenţă Vladimir Balş (2
scrisori) - aflat la studii în Petersburg
- şi Olga Balş (9 scrisori) - în călătorie
pe traseul Iaşi, Galaţi, Viena, Paris,
Frankfurt - către tatăl lor.
Documente diverse, în majoritate de
natură financiară. Acte socoteli,
inventare privind pe Zoiţa Negruzzi (f.
252-333). Chitanţe de plata capitaţiei
(1852-1853); dosar cu recipise
asupra despăgubirii clăcii în districtul
Vaslui; alte contribuţii băneşti şi
impozite de plata chiriei, a diferitelor
contracte (însoţite şi de mici scrisori f. 335-337; 357).
Documente diverse, chirilice; cu
transcrieri recente.
Acte de proprietate, judecătoreşti,
financiare; carte de judecată a
domnitorului Grigore III Ghica (1766);
surete; inventare. Unele se referă la
stolnicul Constantin Kogălniceanu;
Zoiţa Arbure.
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu:
Depeşă telegrafică (1860).
Scrisori oficiale şi private (1861,
1863, 1864, 1870); unele însoţite de
transcrieri recente. Printre semnatari:
Ioan Calinovski (Botoşani); Dinulescu
(Bârlad); S. Crupenschi (Iaşi).
1854-1858
14
1853
4
1855
2
1852
5
1856
21
1827-1891
424
1765-1821
46
1860-1870
23
978
LXXXI/12
979
LXXXI/13
980
LXXXI/14
981
LXXXI/15
982
LXXXII/1
983
LXXXII/2
Corespondenţă şi notiţe L. Steege.
Scrisoare L. Steege (în lb. germană).
Marsilia, 19 iul. (cu transcriere
recentă).
Scrisoare J. J. Renevier, Geneva, 31
mart. 1840 - L. Steege, la Hotel des
Buergues (cu transcriere recentă):
Notiţe ale studentului L. Steege, la
Paris, pentru pregătirea tezei de
doctorat; la patologie internă şi
externă; obstetrică.
Lucrări şi materiale elaborate de L.
Steege: "Erste Vorlesung"; "Des
mouvements et les bruits du Coeur";
memoriu prezentat la Cercul medical
chirurgical. 1 nov. 1838; "Du principe
actif des Nerfs"; "De la nature";
[Descrierea unor elemente chimice,
ordonate alfabetic].
Lucrarea lui De la Rive, "Notice sur
un procédé électrochimique" (1840),
cu dedicaţia autorului pentru dr.
Steege.
Documente în copie (traduse şi
transcrise şi din greceşte) şi
documente însoţite cu transcrieri
recente referitoare la moşia
Grebănul, districtul Slam Râmnic.
Acte de proprietate, judecătoreşti,
financiare: contracte, socoteli, acte
de vânzare moşii, chitanţe plată,
zapise.
Documente diferite: obligaţii de plată,
contracte, inventare, chitanţe de plată
impozite, zapise, acte de cumpărare
moşii, acte judiciare.
Documente evreieşti din prima
jumătate a sec. XIX, între care caiete
socoteli.
Documente Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu".
"Apel către români" al Fundaţiei
semnat de N. Iorga - preşedinte de
onoare; G. G. Mironescu preşedinte; şi membrii: Nicodim,
mitropolitul Moldovei, C. I. Brătianu,
N. Titulescu, dr. C. Angelescu, Al.
Donescu (primarul Bucureştiului), O.
Goga, M. Sadoveanu, Gh. I.
Brătianu, I. Simionescu, Pamfil
Şeicaru, M. I. Kogălniceanu.
Acte financiare (extrase de conturi,
1834-1842
300
1794-1852
48
1786-1869
44
1814-1873
208
1813-1865
121
1935-1940
157
facturi, chitanţe plată); liste de
subscripţie, însoţite şi cu extrase din
publicaţiile vremii, invitaţii la diverse
manifestări.
Mss. unui articol scris la moartea lui
Gh. Ghibănescu.
984
LXXXII/3
985
LXXXII/4
986
LXXXII/5
987
LXXXII/6
988
LXXXII/7
989
LXXXII/8
990
LXXXII/9
Notiţe felurite în legătură cu revista
"Arhiva românească".
Corespondenţă, acte personale, de
proprietate, judecătoreşti, financiare
privitoare la familia Pallady.
Acte chirilice, financiare (chitanţe de
plată, unele tipărite).
Documente familia Kogălniceanu;
însoţite de transcrieri recente.
Regeste ale unor documente despre
Gheorghe Cogălniceanul (1790;
1798). Copie după jalba lui Enache
Cogălniceanu, biv vel stolnic (1786).
Carte de udecată a lui Scarlat Ghica,
domnul Moldovei (17 iun. 1758).
Documente privind hotărnicia asupra
părţii de pământ a lui M.
Kogălniceanu - moşia Cotul
Micleasca, districtul Cahul
(prelungirea Drăncenilor din districtul
Fălciu).
Documente diverse, chirilice; însoţite
de transcrieri recente.
Acte de judecată, financiare
(inventare, socoteli, chitanţe plată),
de proprietate, de vânzarecumpărare.
Telegrame, rapoarte, referate primite
de M. Kogălniceanu (Min. Int.) din
jud. Fălciu, privind chestiuni
electorale, administrative, politice.
Corespondenţă primită de M.
Kogălniceanu de la: Ion Mârza în
intervalul 1863-1883 (f. 47, 56-57, 66,
81-82, 96, 98-99, 113, 115-116, 119,
136-142, 154-167, 169-170, 186187). Arhimandrit I. Moiciu, 2 mai
1876 (f. 44). N. M. Cişman, 19 mai
1876 (f. 176-177). S. Gheorghiu, 7
dec. 1876 (f. 131-132). Chaim
Geonic, 17 mai 1882 (f. 83). Marin
Buştiucă, 26 mai 1883 (f. 134).
1945
8
1828-1856
139
1812-1852
43
1758-1798
9
1859-1864
60
1766-1872
152
1863-1890
190
990
LXXXII/9
991
LXXXII/10
992
LXXXII/11
993
LXXXII/12
994
LXXXII/13
995
LXXXII/14
996
LXXXII/15
G. Cantacuzino, din partea
administraţei ziarului "Voinţa
naţională", 13 apr. /1890/.
Scrisori cu semnătura indescifrabilă,
în anii 1865, 1866, 1876, 1878, 1881.
Scrisoare L. Rosetti - I. Mârza, 28
oct. 1879 (f. 184-185).
Anunţ-reclamă pentru "Revista
Massonica". Roma, 25 dec. 1908.
Anunţ pentru carnete de abonament
în vederea tipăririi operei lui M.
Kogălniceanu, lansat de fiul său,
Vasile M. Kogălniceanu, oct. 1893.
Planul oraşului Lovcea (Bulgaria). Tip
declaraţie înscriere în Societatea
cooperativă de consum "M.
Kogălniceanu".
Documente L. Steege: notiţe,
rezumate, concepte de lucrări în
timpul studiilor la Paris; cu o
transcriere recentă.
Documente L. Steege (în cea mai
mare parte nedatate): reţete
medicale, rapoarte de analiză
alcătuite pe când se afla la Paris, la
studii; şi reţete medicale folosite la
Iaşi (f. 39-48).
Notiţe bibliografice recente vizând
izvoare istorice despre familia Manu.
Documente familia Kogălniceanu;
însoţite de transcrieri recente. Cărţi
domneşti de hotărnicii, zapise,
inventare, act de danie vizând moşii
ale Cogălnicenilor din ţinuturile Fălciu
şi Iaşi.
Extrase din registrul de naşteri,
botezuri şi decese al Bisericii
luterane din Braşov (1756-1837).
Corespondenţă L. Steege (cu scrisori
nedatate, fragmentare). Printre
semnatari: Georges Philites (18401841); D. Ghika (1834, 1842). Adresa
din 10 apr. 1941 a Universităţii din
München despre studiile lui L. Steege
efectuate - în 1831 - la această
Universitate (f. 24). Certificat acordat
lui L. Steege de Facultatea de
Medicină din Paris după trecerea
primelor două examene. 30 apr. 1838
(f. 66). Adeverinţă de primire a dr.
Steege în Cercul Medico-Chirurgical
din Paris. 19 feb. 1840 (f. 68).
1863-1890
1877-1908
8
1833-1841
68
1833
48
7
1718-1815
68
1756-1856 ;
1941
192
996
LXXXII/15
997
LXXXIII/1
997
LXXXIII/1
998
LXXXIII/2
999
LXXXIII/3
1000
LXXXIII/4
1001
LXXXIII/5
1002
1003
LXIII/6
LXXXIII/7
Act de învoială încheiat de Ecaterina
Negri. 29 mart. 1842 (f. 166-167).
Corespondenţă primită de V.
Alecsandri din partea British
Museum-ului - 3 scrisori din 18521853 (f. 182-186); Bibliotecii
Naţionale /Madrid/ - o scrisoare din
1853 (f. 187); împăratului Napoleon
III şi a soţiei sale - 2 scrisori din 1859
(f. 189-192).
Documente diverse; unele însoţite şi
de transcrieri recente. Acte de
proprietate, judecătoreşti, financiare:
jalbe, zapise, sentinţe ale Curţilor de
Apel, inventare, contracte, proceseverbale, adeverinţe de plată. Textul
unei cronici teatrale: "Deschiderea
stagiunii 1897-98. Teatrul Naţional Fântâna Blanduziei" (f. 89-90).
Scrisoare C. Cerchez - M.
Kogălniceanu, 12 dec. 1868 (f. 91).
Scrisoare anonimă către M.
Kogălniceanu. Piteşti, 1 mart. 1869 (f.
163-164). Scrisori nesemnate sau
indescifrabile semnăturile (f. 130,
152, 159, 161).
Comunicatul Preşedinţiei Consil.
Min. la scrisoarea lui C. Negri din 3
nov. 1870, prin care acesta îşi anunţa
refuzul de a primi suma de 10.646 lei
noi cu care creditase statul pe când
ocupa postul de agent la
Constantinopol (f. 138).
Documente ale autorităţilor ţariste (în
lb. rusă) privind situaţia unor moşii
din Basarabia.
Acte financiare (chitanţe de plată,
impozite); judecătoreşti : reclamaţii,
jurăminte, mărturii (unele în lb.
română - f. 91-95, 115-118).
Hărţi, planuri şi schiţe de locuri,
clădiri, mori, mănăstiri şi biserici.
Documente diverse: acte financiare
(adeverinţe şi chitanţe de plată,
inventare); concepte de scrisori.
Bilet de abonament la "Foaia
sătească" pe anul 1847.
Două scrisori (una datată incomplet).
Documente diverse, chirilice: acte de
proprietate îndeosebi (contracte,
zapise, inventare).
Acte referitoare la moşia Vechii
1756-1856 ;
1941
1819-1897
166
1819-1897
1841-1879
198
1783 -1863
45
1800 -1830
64
1847-1870
6
1707-1868
1800-1824
81
53
1004
LXXXIII/8
1005
LXXXIII/9
1006
LXXXIII/10
1007
LXXXIII/11
1008
LXXXIII/12
1009
LXXXIII/13
1010
LXXXIV/1
1011
LXXXIV/2
1012
LXXXIV/3
1013
LXXXIV/4
Ştefăneşti sau Poenile Oancei (jud.
Roman).
Documente diverse; câteva însoţite
de comentarii recente.
Acte
de proprietate, financiare: zapise,
inventare, adeverinţe şi chitanţe de
plată.
Act încheiat de Ioan Dumitriu,
vechilul Mariei Vulturescu.
Documente diverse: contracte,
inventare, jalbe.
Cartea lui Alexandru Callimachi,
domnul Moldovei, pentru Constantin
Mariş vel căpitan de Ropcea, pentru
scutire de dări a moşiei Vlădeni din
ţinutul Suceava. 27mart. 1796 ;
însoţită de o transcrire recentă.
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti: zapise, contracte,
inventare, tabele socoteli şi de plată
impozite, jalbe, procese. Dezbateri şi
decizii ale Departamentului Trebilor
din Lăuntru a Principatului Moldovei,
Secţia I (f.63-144).
Acte referitoare la schituri şi
mănăstiri: Măgura Ocnei ş.a.
Scrisori ale spătarului I. Bucşănescu,
1837 (f.19-28).
Scrisoare
Gh. Asachi către fratele şi cumnata
sa, 16/28 feb.1856 (f.29-30); cu o
transcriere recentă.
Note despre familia Manu extrase din
lucrările: Rudolf Suţu, "Din Iaşii de
odinioară", vol. II ; N. Iorga, "Studii
istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe",
1899.
Note despre familia Manu copiate de
I. Tanoviceanu după documente de
la Arhivele Statului.
Telegrame şi scrisori primite de M.
Kogălniceanu (M. Int.) din jud.
Suceava, privind chestiuni electorale,
politice (cerere de încadrare în
armata română a 1500 transilvăneni),
consulare, administrative.
Adrese ale Min. Int. (M.
Kogălniceanu) către jud. Neamţ,
privind numirea de prefecţi, repararea
m-stirii Neamţ.
1756-1836
74
1841
2
1805-1860
15
1796
2
1809-1860
298
1830-1856
30
Sec. XX
2
1934
6
1864-1879
18
/1864/-1869
13
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
Adrese ale Min. Int. (M.
Kogălniceanu) către jud. Roman,
privind chestiuni electorale,
administrative, personale; un dosar
referitor la polonezii veniţi în
LXXXIV/5 România (f.20-33).
Adrese şi scrisori ale Min. Int. (M.
Kogălniceanu) către jud. Tutova,
privind chestiuni politice (numiri de
LXXXIV/6 prefecţi), administrative, electorale.
Telegrame (unele circulare) ale
Preşed. Consil. Min. Şi Min. Int. (M.
Kogălniceanu) către prefectura jud.
Suceava, privind chestiuni electorale
(plebiscitul din mai 1864), politice
(instituţionale), electorale, militare, de
presă (răspândirea ziarului
"Buciumul". Telegramă circulară a
Min. Ext. (M. Kogălniceanu), 1877/8/
LXXXIV/7 (f.29).
Planul moşiei Ciuleneşti,Verujeni
(comuna Cărniceni, jud. Iaşi), 1879.
Carte de hotărnicie şi plan ale moşiei
Patângeni (comuna Movileni, jud.
LXXXIV/8 Iaşi), 1880.
Cópii ale unor documente, însoţite de
regeste (în transcrieri recente)
despre familia Kogălniceanu. Se
referă la Sandul Kogălniceanu;
stolnicul Constantin Kogălniceanu;
pitarul Neculai Kogălniceanu;
LXXXIV/9 stolnicul Enache Kogălniceanu.
Telegrame adresate Min. Int. (M.
Kogălniceanu) de prefectura jud.
Bacău privind chestiuni politice,
administrative, electorale (1864;
1869).
Scrisori primite de M. Kogălniceanu
de la: V. Sturdza, 30 ian. şi 8 mart.
1869 (f.12-13, 27-28); M. Crupenski,
7 mart. 1869 (f.10-11); cu semnături
indescifrabile: mart. 1867 (f.37-38);
11 nov. 1869 (f.25-26); 5 mart. 1891
LXXXIV/10 (f.31).
Scrisoare M. Kogălniceanu (în copie)
către Min. Int., Bucureşti, 12 feb.
1862, prin care refuză funcţiunea de
procuror general la Curtea de
Casaţie.
Scrisoare M. Kogălniceanu (în copie)
- I. Strat. Bucureşti, 1/13 sept. 1869;
LXXXIV/11 însoţită de cartea de vizită a lui Gh.
1864-1869
34
1860-1881
17
1863-1878
74
1879-1882
8
1713-1793
42
1864-1891
42
1862-1869;
1936
4
Brătianu, care, la 2 dec. 1936, nota
că această scrisoare - "de un interes
istoric evident" - i-a fost încredinţată
de Pencovici, consilierul Legaţiei
României din Bruxelles.
1021
LXXXIV/12
1022
LXXXIV/13
1023
LXXXIV/14
1024
LXXXIV/15
1025
LXXXIV/16
Depeşe adresate de Min. Ext. (M.
Kogălniceanu) lui Plagino, comisar
general la Ploieşti şi N. RosettiBălănescu, comisar la Iaşi.
Telegrame circulare Min. Int. (M.
Kogălniceanu) - către prefecturi,
privind chestiuni politice, electorale,
administrative.
Documente privind ancheta morţii lui
I. Fălcoianu în penitenciarul Dobrovăţ
(declaraţii, procese-verbale,
rapoarte).
Documente M. Kogălniceanu: Copia
unor acte (transcrieri recente de la
Arhivele Statului Iaşi) referitoare la:
cererile adresate, în calitate de
redactor al "Foaiei săteşti",
Departamentului Trebilor din Lăuntru
şi contractul încheiat cu Mitropolia
Moldovei pentru închirierea a două
teascuri necesare tipografiei (1840);
scrisoarea adresată unui huşan în
legătură cu jalba locuitorilor din
oraşul Huşi relativă la urbanistica lui;
la drepturile sale de alegător (dec.
1858). Telegrame (în copie) Min. Int.
(M. Kogălniceanu) - către prefecţii
jud. Vaslui şi Gorj. Act (copie) privind
ridicarea de M. Kogălniceanu a unei
biserici pe moşia sa de la capul Tusla
de la M. Neagră, 6 sept. 1884.
Documente despre israeliţi: plata
capitaţiei - 1860 ; depeşe telegrafice
şi scrisori, semnate, între alţii, de
Rotschild, Löbl; decizie a Curţii de
Apel din Iaşi într-un proces al
epitropiei Spitalului israelit - 1874.
/1877/
6
/1869-1880/
18
1869
18
1840-1884
13
1856-1878
16
1026
LXXXIV/17
1027
LXXXIV/18
1028
LXXXIV/19
1029
LXXXIV/20
1030
LXXXVI/1
Corespondenţă M. Kogălniceanu:
Scrisori primite din Transilvania: Iosif
Vulcan, 7/19 ian. şi 2 dec. 1869 (în
care sunt expuse şi veniturile revistei
"Familia"); Al. Roman, 1 nov. 1869; I.
Raţiu, 28 sept. 1870 şi 31 ian. 1871;
Codru Drăguşianu, 1/13 dec. 1870;
sblt. Gr. Pletosul, 28 oct. 1882.
Scrisoare N. Conachi-Vogoride către
spătarul Scarlat Pastia (cu o
transcriere recentă).
Scrisoare Diamandi I. Manole - C.
Negli, 2/14 dec. 1872.
Listă de ajutor pentru sprijinirea unei
scrieri apărând cauza românească;
printre semnatari: D. Brătianu, T.
Callimachi, E. Costinescu, D. Ghica,
P.S. Aurelian,N. Gane, T. Maiorescu
ş.a.
Corespondenţă din Atena şi
München (nesemnată, nedatată,
fragmentară); cu otranscriere
recentă. Se pare că o parte se
datorează lui L. Steege.
Răspunsul primarului comunei
Atmagea (jud. Tulcea) la chestionarul
inspectoratului domenial (pe
problemele agriculturii, asociaţiunei,
alimentaţiei, demografiei,
emigrărilor).
Acte judecătoreşti, financiare, de
proprietate: hotărâri ale Judecătoriei
de Vâlcea, decizii ale
Departamentului Trebilor din Lăuntru,
cereri de despăgubire, jalbe, acte de
vânzare, contracte de arendare,
chitanţe şi adeverinţe de plată, tabele
socoteli, zapise, contribuţii ale
pământenilor şi alte dări (zeciuiala),
situaţii ale clăcaşilor.
Documente diverse; câteva însoţite
de regeste şi transcrieri recente.
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti : inventare, zapise,
contracte, adeverinţe de plată
(inclusiv a patentei), chitanţe de
împrumuturi, tabele socoteli, procese
verbale, acte de învoială şi vânzare,
certificate, jalbe diverse,decizii ale
Tribunalului Fălciu.
.
1841-1882
29
1834-1837
53
1901
6
1687-1857
507
1791-1898
644
1030
LXXXVI/1
1030
LXXXVI/1
1031
LXXXVI/2
1032
LXXXVI/3
1033
LXXXVI/4
Documente familia Negruzzi: Elena
Negruzzi - factură de cheltuieli la
Dresda şi Paris (1848-1849, 1852).
Alexandru Negruzzi - prefect la 1866.
Zoe Negruzzi (decedată la 1868):
izvod de zestre, acte căsătorie,
asigurare, înmormântare, paşapoarte
ş.a. Acte administrative, ca: liste de
bunuri ale unor moşii; tablou cu
văduvele sărace din despărţirea a 4a. 1853 (f.244); lista vitelor lovite de
epizotie din plasa Bahlui, jud. Iaşi.
1854 (f.269). Memoriu (copie)
înaintat Porţii Otomane de marii
boieri ai Moldovei. 9 dec. 1855 (f.
599-600; vezi şi f. 615-617, 619-621).
Un proiect al puterii legislative în
Principatele dunărene (f. 601-613).
Corespondenţă M. Kogălniceanu:
scrisori primite în 1864,1874 (f. 1215); scrisori trimise în 1863, 1869
(f.10,16).
Documente diverse; însoţite de
transcrieri recente.
Acte de vânzare moşii, zapise,
inventare; hotărnicii ale Trib. ţinutului
Tutova; multe referitoare la moşia
Mărăşeşti.
Documente diverse: zapise, tabele
socoteli, inventare, adeverinţă de
plată.
Telegrame, scrisori trimise M. Int. (M.
Kogălniceanu) de prefecturile Brăila
si Fălciu în anii 1864-1879, privind
chestiuni electorale, de presă,
politice, construcţii şi ale războiului
de independenţă. Acte de natură
personală M. Kogălniceanu: procură,
decizii judecătoreşti; chitanţe; tabel
cu situaţia pentru rămăşiţele din
arenzi existente asupra lui M.
Kogălniceanu până la 8 nov. 1871
(f.43). Corespondenţă M.
Kogălniceanu. Scrisori şi note trimise
(f. 59, 126, 130-135). Scrisori primite
de la: I. Theodorini, 31 oct. 1865; 29
iul. 1866 (f. 62-63, 110); Adolphe
Reinecke, 28 nov. 1866 (f.96); Gr.
Iamandi, 18 feb. 1868; 3 aug. 1872
(f.108-123); G. Panteli, 26 nov. 1868
(f.118-119); D. V. Broşteanu, 14 ian.
1869 (f.78); I. C. Lerescu, 1/13 mart.
1791-1898
1791-1898
1816-1863
90
1840-1861
98
1855-1887
149
1880, 1 ian. 1885 (f.7, 11); I.
Stâlpeanu, 3 mart. 1882; Gr. Gianni,
21 mart. 1887 (f.13-14); şi alte
scrisori, semnate indescifrabil, în anii
1851 (f.139); 1862 (f. 76); 1864 (f.
64-67; 70-71); 1865 (f. 116); 1870 (f.
74). Documente evreieşti (f. 112115).
1034
XC/1
1035
XC/2
1035
XC/2
1036
XC/3
Acte de proprietate, financiare:
zapise, hotărnicii (inclusiv ale
domniei), vânzare-cumpărare,
inventare ş.a.
Corespondenţă primită de V.
Alecsandri; însoţită cu transcrieri
recente. Scrisori semnate de:
Anonim (Q). Paris, 27 feb. 1848.
A. G. Golescu. Viena, 17 apr. 1850.
D. Bolintineanu. Paris, 16 mart. 1851
(şi versuri adresate lui V. Alecsandri).
Dr. Guillard. Paris, 14 nov. 1851.
D. Berindei. Paris, 31 iul. 1853.
Paleologu, 21 aug. 1854.
G. Bariţ. Braşov, 19 apr. / 1mai 1856.
I. Ghica. Bucureşti, 26 ian. 1859.
M. Riviere. Paris, 11 apr. 1884.
Abatele Pascal, 10 mai 1884.
Obedenaru. Roma, 29 mai 1884.
I. Ghica. Londra, 2 iun. 1884.
I. Georgescu. Florenţa, 9 iun. 1884.
Al. Odobescu. Paris, 8 mart. 1885.
Corespondenţă primită de V.
Alecsandri; cu transcrieri recente.
Scrisori, depeşe telegrafice semnate
de:
I.
Photiades. Constantinopol, 8/20 feb.
1859.
D.
Sturdza. Brăila, 23 feb. 1859.
Al. I. Cuza. Bucureşti, 26 apr. 1859.
Comtesse d'Agoult. Paris, 30 apr.
1859.
De Villamarina. Paris, 3 mai 1859.
Al. I. Cuza. Bucureşti, 9 mai 1859;
Iaşi, 15 mai 1859.
1679-1799
190
1848-1884
43
1848-1884
1859
16
1037
XC/4
1038
XC/5
1039
XC/6
1040
XC/7
1041
XC/8
1042
XC/9
1043
XC/10
1044
XC/11
1045
XC/12
1046
XC/13
Mss. literare V. Alecsandri. File
fragmentare: poezii, începutul piesei
"Fontana Blandusia".
Rapoarte diplomatice trimise (la 25
feb., 14 mart. şi 2 apr. 1859) de V.
Alecsandri, aflat în misiune oficială la
Paris, către Al. I. Cuza; şi scrisoarea
domnitorului prin care i s-a
încredinţat această misiune (ian.
1859); acte însoţite de transcrieri
recente.
Corespondenţă trimisă de A. Baligot
de Beyne. Printre destinatari:
Suleiman Paşa, Vasile Alecsandri; o
transcriere recentă.
Scrisori trimise de Matei Millo lui V.
Alecsandri: 28 oct. 1864; 10/22 ian.,
15/27 apr. şi 15 iun. 1865; 28 iul.
1866.
Scrisori Al. I. Cuza - V. Alecsandri; cu
transcrieri recente: 29 oct. 1859; 20
apr./2 mai şi 27 apr./9 mai 1862; 8/20
oct 1863; 16/28 mai 1866; 6 ian.
1869; 4 feb. 1871.
Corespondenţă Elena Cuza - V.
Alecsandri; cu transcrieri recente: 12
ian. 1860; 5/17 aug. şi 10 oct. 1862;
1 mart. 1870; 7 sept. 1874; 18 mart.
1875; 11 mart. 1879; 6 ian. şi 11
sept. 1880; 8 oct. şi 1/13 nov. 1882;
28 dec. 1883; 9 iun. 1884.
Rapoarte diplomatice ale lui V.
Alecsandri, trimis oficial,către
domnitorul Al. I. Cuza, 27 apr. şi 5
mai 1861; /1861/; 15 iul. 1862.
Memoriu (ciornă) pregătit de V.
Alecsandri pentru a fi înaintat
împăratului Napoleon III.
Scrisori trimise de I. Alecsandri, din
Londra, Paris, Dieppe, lui V.
Alecsandri; unele însoţite de
transcrieri recente.
Scrisori, depeşe telegrafice primite
de V. Alecsandri (însoţite de
transcrieri recente) de la:
De Villamarina, ministru Legaţia
Sardiniei la Paris, 15 feb. Şi 16 mart.
1859.
Vegezzi - Ruscala. Torino, 25 feb.
1859; 1 iun. 1872.
C. Laurent. Mulhouse, 3 mart. 1859.
E. Crowe. Londra, 4 mart. 1859.
A doua
jumătate
sec.XIX
9
1859
10
1849-1883
21
1864-1866
19
1859-1871
20
1860-1884
37
1861-1862
10
/1863/
3
1850-1859
34
1859-1885
59
C. Rolla. Iaşi, 18 şi 21 mart.; 7 apr.
1859.
D. Sturdza şi L. Steege. Iaşi, 25 mart.
1859.
L.
Steege. Iaşi, 26 mart. 1859.
D. Sturdza. Bucureşti, 8 apr. 1859.
C. Nigra. Paris, 17 apr. 1859; 23 iun.
1875.
1046
XC/13
1046
XC/13
1047
XC/14
1048
XC/15
1049
XC/16
Benzi. Torino, 19 apr. 1859; Genova,
20 mai 1859.
A.
Bixio. Paris, 22 apr. şi 24 mai 1859;
26 apr. 1861.
Em.
Iepureanu. Iaşi, 12 mai 1859.
Şef cabinet al Min. Război al Franţei.
Paris, 14 mai 1859.
Vernon. Bicocca, 6 iun. 1859.
Bulwer, ambasadorul Angliei la
Constantinopol, 7 iul. 1859.
G. V. Molinari. Petersburg, 7 mai
1860.
Ch. Fălcoianu /?/. Bucureşti, 29 oct.
1873.
Ed. Gioia. Roma, 24 iun. 1875.
Kingston, 2 nov. 1878.
Th. Tissot. Constantinopol, 2 aug.
1880.
(ss) Indescifrabil. Bucureşti, 31 dec.
1882.
Lord Lyons, ambasadorul Angliei la
Paris, 6 iun. 1885.
Scrisoare Vegezzi - Ruscala către gral Cristian Tell, 12 iun. 1863.
Invocaţia către Hebe din "Fântâna
Blanduziei", tradusă de Auguste R.
Clavel, 28 mart. 1884.
Scrisori C. Negri - V. Alecsandri.
Istanbul, 25 iul. 1863; Tg. Ocna, 4/16
iul. 1864; Bucureşti, 13/25 oct. 1865;
însoţite cu transcrieri recente.
Registru de cassă al societăţii
"Divanul meşterilor şi cărturarilor"
(creată la 5 dec. 1935) de la Hanul
Ancuţei.
Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu". Cartea mare: bunuri,
donaţii, cassa, subscripţii publice,
cont la B.N.R., cheltuieli generale;
Banca Rahova-Bragadiru, acţiuni,
dobânzi, dividende; cheltuieli pentru
statuia lui M. Kogălniceanu. Registru
1859-1885
1859-1885
1863-1865
10
1935-1937
50
1935-1938
50
parafat, şnuruit şi sigilat de Trib. Ilfov.
1050
XC/17
1051
XC/18
1052
XCI/1
1052
XCI/1
1053
XCI/2
1054
XCI/3
Registru al societăţii "Divanul
meşterilor şi cărturarilor" de la Hanul
Ancuţei: cassa, fondatori, cheltuieli la
Hanul Ancuţei şi Fabrica de bere
Bragadiru; premii, chirii, amortizări
ş.a.
Documente chirilice; câteve însoţite
cu transcrieri recente.
Acte
de proprietate, de judecată,
financiare: jalbe, decizii şi anchete
judiciare, zapise, inventare,
contracte.
Acte turceşti. Act (varaka) prin care
Ibrahim, muhafiz dunărean,
adresându-se mitropolitului şi
boierilor din Bucureşti, confirmă
primirea unui mahzar din partea
capuchehaiei din Călăraşi, privind
fuga domnitorului Ioan Caragea. 12
oct. 1818. Scrisoare prin care
Mustafa, muhafiz dunărean,
răspunde boierilor din Bucureşti că
după fuga lui Ioan Caragea nu va
permite nimănui să treacă în Ţara
Românească spre a tulbura liniştea
raialelor. 14 oct. 1818. Scrisoare prin
care Husein, mütesellim de Rusciuc,
răspunde mitropolitului, episcopilor şi
boierilor din Bucureşti că, dacă işi
menţin credinţa faţă de Inaltul Devlet,
el garantează că nimeni nu va
pătrunde în Ţara Românească până
la sosirea iradelei împărăteşti. 17 oct.
1818.
Scrisoare Dumitru D. C. Mavrocordat,
nepotul lui Alexandru Mavrocordat,
1860.
Documente diverse; câteva însoţite
de transcrieri recente. Acte de
proprietate, financiare, judiciare:
inventare, contracte, jalbe ale
răzeşilor şi procese, zaoise,
corespondenţă. Hrisov (în copie şi
transcriere recentă) al lui Vasile Lupu
către Grozav din Glăveşti. 20 feb.
1636.
Documente diverse: chitanţe de
plată, cărţi de credit, inventare,
1935-1937
49
1734-1834
108
1818-1860
8
1818-1860
1636-1867
263
1824-1862
86
1055
XCI/4
1056
XCI/5
1057
XCI/6
1058
XCII/1
1059
XCII/2
1060
XCII/3
contracte (şi de închiriere), plan
moşie, răspunsuri la reclamaţii ale
Prefecturii Poliţiei Iaşi.
Acte Mavrocordat, chitanţe şi
adeverinţe de plată, cărţi de credit,
inventare, contracte; procese-verbale
ale Trib. Iaşi (1870); zapise,
reclamaţii şi urmăriri judiciare,
catagrafii, genealogii; acte de plata
capitaţiei (1851); corespondenţă.
Act de fundaţiune a crematoriului de
oameni al Societăţii de cremaţiune şi
de ajutor mutual pentru înmormântări
"Cenuşa". 8 iul. 1925 (f. 5).
Documente diverse; însoţite şi de
transcrieri recente.Acte de
proprietate, financiare, judecătoreşti:
jalbe, petiţii, adeverinţe de plată,
contracte, acte de vânzare,
inventare, acte socoteli;decizii
judecătoreşti şi ale organelor
administrative (Judecătoria ţinutului
Suceava, Departamentul Trebilor
Dinlăuntru, Visteria Moldovei - secţia
III). Scrisoare Alecu Pisaţchi - C. C.
Gheorghe, 30 ian. 1840 (f. 1 - 2).
Scrisoare vornicul Miclescu Nastasica Greceanu, 11 mai 1850 (f.
47). Scrisoare col. Steriadi, 8 iul.
1855 (f. 55 - 56).
Documente referitoare la procesul lui
M. Kogălniceanu cu răzeşii de partea
din moşia Orţeşti, ocolul Podoleni,
ţinutul Fălciu. "Buletin. Foaia
publicaţiilor oficiale", nr. 29, 9 apr.
1853: publică oficializarea actului prin
care Smaranda Boureanu şi fiul ei
Hristache "au trecut în vânzare pe
veci către colonelul Mihail
Kogălniceanu în preţul de 625
galbeni partea de moşie ce o au în
trupul Orţeşti".
Lista bezmănarilor de pe locul Sf.
Vineri cu egumenul M-stirii
Frumoasa.
Pomelnice bisericeşti (în chirilică).
Acte de proprietate (contracte);
financiare (tabele socoteli);
judecătoreşti (procese).
1802-1871;
1925
418
1840-1867
305
1853-1864
221
1834
/Sf.sec.XVIIIînc.sec.XIX/
45
1835-1855
99
60
1061
XCII/4
1062
XCII/5
1063
XCII/6
1064
XCII/7
1065
XCII/8
1066
XCII/9
1067
XCII/10
Dosar privind căsătoria lui Alexandru
Negruzzi, 34 ani - fiul lui Enache
Negruzzi, răposat, şi Zoe Negruzzi cu Aglae Voinescu, 20 ani - fiica lui
Iorgu şi Catinca Voinescu. Scrisori,
depeşe, telegrame către Calinic,
mitropolitul Moldovei; Manolache
Costache Epureanu, Preşed. Cons.
Min.; prinţului Grigore Sturza,
domnitorului Carol, solicitând
aprobarea căsătoriei, interzisă de
lege, întrucât erai veri primari. A avut
totuşi loc, la 18 iun. 1870, dispensa
domnitorului fiind acordată în 1874.
Dosar al procesului ing. Emanoil
Vincler cu Iorgu Voinescu (pentru 50
galbeni primiţi de inginer pentru
executarea unui plan geometric al
unui teren din moşia Prigoreni, jud.
Iaşi, luat în trebuinţa căii ferate).
Procesul este judecat de Trib.
Judeţului Vaslui în 1873 (şi finalizat
în 1878).
Documente Aglae Voinescu, aflată la
studii în Dresda:
Corespondenţă cu tatăl său, Iorgu
Voinescu (chestiuni de familie);
scrisori ale acestuia către Elise
Hilbenstreit, directoarea pensionului
din Dresda; liste de cheltuieli;
program de studii.
Dosar al Trib. civil districtul Iaşi
referitor la împrumutul efectuat de
Iorgu Voinescu din banii pe casa
răposatului Gh. Baldovici.
Dosar al pricinii lui Spiridon A. Paoli
cu casa răposatului sărdar Iordache
Isar.
Dosar al acţiunii intentate de Anton
Cerchez din Roman împotriva
succesorilor defunctului Theodor
Ghica (Grigore Ghica, comuna
Doleni, jud. Botoşani; C-tin Ghica,
aflat peste frontieră, şi Elisa, soţia lui
Dimitrie Sturza, comuna Scheia, jud.
Botoşani) aflat la Trib. jud. Roman.
Dosar privind situaţia financiară a
moşiei Drăguşăni.
Dosar privind situaţia financiară a
moşiilor Drăguşăni şi Orcani
aparţinând vornicului Iancu
Greceanu.
1870-1874
66
1871-1878
44
1861-1864
214
1859-1873
98
1836-1871
100
1851
33
1856
44
1068
XCII/11
1069
XCII/12
1070
XCII/13
1071
XCII/14
1072
XCII/15
1073
XCII/16
1074
XCIII/1
1075
XCIII/2
1076
XCIII/3
1077
XCIII/4
1078
XCIII/5
Dosar al Trib. civil Iaşi referitor la
procesul intentat de Epitropia Sf.
Mormânt lui Constantin N. Suţu,
executorul testamentar al răposatei
marchize de Bedmar, fiica vornicului
Constantin Paladi.
Dosar al Eforiei oraşului Iaşi cu liste
ale birnicilor români.
Acte referitoare la situaţia vitelor lui
Scarlat Rosset.
Tabele cu birnici români ai Eforiei
oraşului Iaşi.
Tabele cu sumele de bani ce s-au
încasat pe moşia Drăguşăni.
Proces deschis de Constantin Rolla,
legatar al răposatei marchize Luţica
de Bedmar, împotriva executorului
testamentar Constantin N.Suţu (acte
ale Trib. Civil Iaşi şi Curţii de
Casaţie); corespondenţă Constantin
N. Suţu cu Theodor BedmarAlbineşti.
Dosar al Trib. Din Iaşi privind facerea
hotărniciei locului caselor rămase de
la răposata prinţesă Maria Ghica
(învecinate cu cele ale lui Iorgu
Voinescu).
Acte ale Trib. Iaşi. Secţia III privind
împrumutul efectuat de vornicul Iorgu
Voinescu de la Fraţii Wexler şi
Weisengrin (obligaţii şi chitanţe plată,
certificate, somaţii).
Corespondenţă (scrisori, note de
plată etc.) a firmei Prölss, fabrică de
lengerie, broderie ş.a. din Dresda, cu
Iorgu Voinescu şi George Voinescu,
privind produsele comandate şi
cumpărate.
Dosar al procesului intentat - la
Judecătoria de Iaşi. Secţia I - lui
Iorgu Voinescu, pentru un împrumut
de bani, de casa răposatului Filip
Scorţescu.
Acte familia Voinescu (Iorgu - bunic;
Costache - tată, răposat; Maria şi
Aglae - fiice).
Procure, atestate de bunuri,
testament, moştenire, plenipotenţe
autentificate la Trib. civil Iaşi; acte de
emancipare eliberate de Comisia
Epitropicească; contracte, adeverinţe
plată, hotărnicie de moşie; izvod de
1860-1862
43
1838
19
1859-1860
7
1838
15
1845
32
1860-1863
82
1843-1863
25
1869-1875
51
1866-1867
51
1861-1865
15
1858-1866
179
zestre Aglae, căsătorită Exarhu;
corespondenţă (scrisori, depeşe)
Iorgu Voinescu; memorii adresate
guvernatorului Basarabiei ş.a.
1079
XCIII/6
1080
XCIII/7
1081
XCIII/8
1082
XCIII/9
1083
XCIII/10
1084
XCIII/11
1085
XCIII/12
Acte referitoare la hotărnicia asupra
moşiei Prigoreni - a familiei Voinescu
- despre moşia Târgul Frumos.
Documente financiare (tabele
socoteli, adeverinţe de plată).
Dosar privind situaţia financiară a
moşiei Drăguşăni.
Conturile prezentate de M. Rolla
privind folosirea capitalului lui Lascăr
Cantacuzino, Dimitrie şi Nicolae
Mavrocordat, Răducanu Rosetti,
Dimitrie Cantacuzino, prinţesa
Pulheria Wittgenstein.
Acte financiare familia Voinescu
(vornicul Iorgu Voinescu, epitropul
caselor răposatului Costache
Voinescu; membrii Consiliului de
familie: lt. Alecu Negruzzi, Ştefania
Anastasia Voinescu şi Costache
Ghica; Ruxandra Voinescu, soţia lui
Costache; Constantin Voinescu,
fratele lui Iorgu).
Dări de seamă asupra ocârmuirei
averei, rapoarte şi extracte de
cheltuieli; avize de plata patentei,
adeverinţe diverse de plată (inclusiv
a unor datorii, precum cea faţă de
casa răposatului Filip Scorţescu);
note cheltuieli (Zoe Negruzzi la
magazinul francez J. Karakasch din
Iaşi - f. 136); acte învoială, vânzarecumpărare; citaţii la Trib. civil Iaşi;
contracte de arendare.
Dosar al Poliţiei oraşului Iaşi,
comisarul Despărţirei a 6-a
(reclamaţii liste cu evreii pământeni,
cu precupeţii).
Aprobare acordată de Min. Lucr.
Publice al Moldovei lui Mihail Stoleru
pentru o construcţie.
XCIII/13
Bilanţ cu socotelile varniţei de la
moşia Cioreşti (1859).
Corespondenţă, reclamaţii, acte
privind procesul lui Costache Eni
1086
1842-1850
53
1814-1824
22
1846-1847
28
1845-1858
78
1859-1863
324
1855
72
1858
3
1857-1863
44
pentru tovărăşia de la velniţa de pe
moşia Gârbeşti încheiată cu
răposatul Costache Voinescu.
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
Documente diverse: cereri, hotărnicii,
socoteli.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/1
moşiei Drăguşăni pe anul 1849.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/2
moşiei Drăguşăni pe anul 1850.
Dosar cu pretenţiile vornicului Iancu
Greceanu asupra lui Costache Sion
XCIV/3
pentru împresurare.
Dosar cu pretenţiile lui Iancu
Haralamb asupra lui Haralamb
XCIV/4
Pochile.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/5
moşiei Drăguşăni pe anul 1839.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/6
moşiei Drăguşăni pe anul 1848.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/7
moşiei Drăguşăni pe anul 1836.
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/8
moşiei Drăguşăni pe anul 1849.
Acte privind situaţia financiară a
moşiei Drăguşăni în intervalul 1835XCIV/9
1836.
Documente privind activitatea
Consiliului municipal al oraşului Iaşi
(adrese către prefectul judeţului,
XCIV/10
rapoarte primite).
Delă de lucrările urmate la hotărnicia
moşiei Prigoreni (şi cu evoluţia
moşiei începând din 1676)
XCIV/10bis aparţinând agăi Iorgu Voinescu.
Dosar de banii ce are a lua Iancu
XCIV/11
Rabinovici de la mai mulţi.
Acte ale Poliţiei oraşului Iaşi
(rapoarte, reclamaţii, petiţii; chestiuni
administrative, financiare: liste plată,
XCIV/12
inventare).
XCIV/13
Acte diverse ale Poliţiei oraşului Iaşi.
Acte de plată către Eforia oraşului
XCIV/14
Iaşi.
Documente ale Prefecturii oraşului
Iaşi: instrucţiuni; tabele pentru
industria în anul 1862; anchetă
XCIV/15
pentru neplata taxei pe proprietate.
Delă de lucrările urmate la hotărnicia
XCIV/16
moşiei Prigoreni
XCIII/14
1821-1858
15
1849
10
1850
35
1842-1850
28
1830-1835
83
1839
6
1848
16
1836
10
1849
14
1835-1836
14
1861-1862
16
1843-1861
82
1858
6
1859-1865
1858
169
18
1837-1838
33
1862-1863
21
1844-1854
76
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
Dosar la Trib. judeţului Vaslui
referitor la procesul intentat de Alecu
Manole lui Iorgu Voinescu pentru
XCIV/17
banii împrumutaţi.
Dosar al Trib. Judeţului Iaşi, Secţia III
referitor la obligaţiile băneşti preluate
de la naşul său, vornicul Iorgu
Voinescu, şi ştergerea lor (în care
mai sunt cuprinse două zapise din
XCIV/18
1849 şi 1850).
Acte privind situaţia financiară a
XCIV/19
moşiei Drăguşăni pe anul 1848.
Documente Prefectura Poliţiei Iaşi,
Trib. civil Iaşi, Secţia II, Curtea de
Apel, privind procesul lui Alexandru
N. Spiru contra lui Costachi Ene,
Ştefan Florescu şi Grigorie Dănuleţ,
XCIV/20
pentru bani.
Delă a instrucţiunilor următoare pe
XCIV/21
anul 1844.
Dosar al Poliţiei oraşului Iaşi
XCIV/21bis (referate, liste plată, adeverinţe ş.a.)
Delă privind hotărnicia moşiei
XCIV/22
Prigoreni de moşia Ciorteşti.
Condica datoriilor locuitorilor
moldoveni către epitropia casei
postelnicului Voinescu în intervalul
XCV/1
1859-1862.
Delă pentru hotărnicia moşiei
XCV/2
Prigoreni a agăi Iorgu Voinescu.
Documente referitoare la moşia
Grămăzoaia, jud. Fălciu, a familiei
Tutoveanu: inventare,
corespondenţă, zapise, învoieli, delă,
contracte, adrese ale Prefecturii, act
danie, reclamaţii pentru datorii,
XCV/3
chestiuni electorale.
Documente diverse (inclusiv
corespondenţă, adrese ale
Prefecturii) referitoare la moşia
XCV/4
Grămăzoaia, districtul Fălciu.
Acte ale moşiei Viltaşu aparţinând
XCV/5
familiei Tutoveanu.
Acte referitoare la moşia Lipova,
XCV/6
ţinutul Vaslui.
Acte privind pe seimenii care fac
parte din moşia Drăguşăni în
procesul dintre prinţul Callimachi şi
XCV/7
Sf. Mormânt.
1862-1863
15
1863-1872
25
1848
10
1859-1867
66
1844
14
1859-1860
72
1844-1847
31
1859-1862
169
1844-1857
139
1800-1864
103
1731-1863
124
1757-1860
94
1806-1840
20
1838-1839
36
1119
1120
XCV/8
XCVI/3
1121
XCVI/4
1122
XCVI/5
1123
XCVI/6
1124
XCVI/7
1125
XCVI/8
1126
XCVI/9
1127
XCVI/10
1128
XCVI/14
1129
XCVI/15
Documente Alexandru Callimachi:
Adrese ale Divanului; notă trimisă de
Min. Af. Străine al Moldovei lui Al.
Callimachi, ambasador la Viena, din
partea Min. Just. ; corespondenţă;
exemplar din "Monitorul Oficial", nr.
26, Iaşi, 2 nov. 1859 (f. 28; 37);
procură; acte ale procesului lui Al.
Callimachi cu Episcopia averilor Sf.
Mormânt pentru hotarul moşiei
Secuieni deschis la Trib. ţinutului
Suceava (cu o copie după hronicul
din 18 iun. 1797 - f. 61-63).
Sama moşiei Cucuteni pe anul 1838.
Dosar la Trib. Civil Iaşi. Secţia III cu
pricina între Iorgu Voinescu şi fraţii
Tufescu pentru o sumă de bani pe
care primul o împrumutase de la
răposata Catinca Tufescu, născută
Bradu.
Dosar privind hotărnicia asupra
moşiei Prigoreni.
Dosar privind hotărnicia asupra
moşiei Prigoreni.
Dosar privind hotărnicia asupra
moşiei Prigoreni.
Acte privind administrarea averii
familei Voinescu (contracte,
inventare, reclamaţii, jalbe etc.)
Fundaţia culturală "Mihail
Kogălniceanu": Registru de intrarea
şi ieşirea corespondenţei.
Textul stenografiat al discursului lui
M. Kogălniceanu la întrunirea
electorală ţinută la Iaşi, la 18 apr.
1883.
Condică de socoteli (venituri cheltuieli, balanţă de plăţi, foi de
vărsăminte).
Acte de proprietate, judecătoreşti,
financiare: contracte, acte socoteli,
decizii ale Departamentului Trebilor
Dinlăuntru al Moldovei, reclamaţii,
avertismente de urmărire pentru
achitarea datoriilor statului, chitanţe
pentru sume împrumutate, recipise,
avize şi chitanţe de plată tipărite,
adeverinţă de abonare la ziarul
"Românul".
1797;
1838-1861
1838
89
24
1862-1871
59
1844-1846
53
1842-1846
27
1844-1866
51
1847-1852
100
1945-1948
52
1883
177
1828-1829
116
1805-1864
142
1130
XCVI/16
1130
XCVI/16
1130
XCVI/16
Depeşe telegrafice, telegrame,
scrisori, memorii, referate către M.
Kogălniceanu (Preşed. Cons. Min. ;
Min. Int.), de la prefecturi şi alte
organe de stat, în intervalul 1863 1870, privind chestiuni electorale,
alegeri, administrative, legea rurală,
militare, climatul politic ş.a.
Telegramă Legaţia din Paris - Min.
Ext., 3 iun. 1876 (f. 160).
Scrisori primite de M. Kogălniceanu
(şi cu caracter personal) de la: I.
Blumenthal. Iaşi, 21 oct.1863 (f. 50 51).
Trib.
din Iaşi şi Trib. Cahul, iun. 1864 (f.
207 - 208).
I.
Nemirovitz şi Aron Wechsler Uniunea Israelită din Iaşi, 18 nov.
1864 (f. 113).
Anton Dilschi. Neamţ, 13 nov. 1864
(f. 94).
George Panaitescu, 28 iul. 1864 (f.
20).
G. I. Prunea. Focşani, 9 nov. 1866 (f.
71).
Colectivă. Botoşani, 1 mart. 1867 (f.
84).
I. Vizanti. Galaţi, 28 mart. 1867 (f.
82).
N. Petrescu. Brăila, 2/14 iun. 1867 (f.
77).
Demetriu N. Preda. Bucureşti, 25 feb.
1868 (f. 121 - 122).
Prefectura jud. Cahul, 8 aug. 1868 (f.
73 - 74).
Carl Ain... , Iaşi, 19 nov. 1868 (f.
172). N. Mandrea. Iaşi, 3 dec. 1868
(f. 257). D. Velijson. Brăila, 24 ian.
1869 (f. 153 - 154). Cristea Panaite.
Iaşi, 18 iul. 1869 (f. 48). G. Bascovici.
Focşani, 6/18 oct. 1869 (f. 64 - 65).
N. C. Cantacuzino. Giurgiu, 24 nov.
1869 (f. 136). Min. Fin. (răspuns la
plângerea M. Kogălniceanu relativă
la urmărirea ce i s-a aplicat pentru
impozitele privitoare la fabrica sa de
postav din Tg. Neamţ), 28 iun. 1872
(f. 39 - 41). Em. Flondor. Bârlad, 25
ian. 1876 (f. 4 - 5). Scrisori nedatate:
anonim din Bârlad (f. 46 - 47); Iancu
Leonescu. Iaşi (f. 68); Boian (f. 131);
Mârza (f. 189 - 190). Scrisori cu
1860-1880
1860-1880
1860-1880
273
semnături indescifrabile din anii 1863
- 1865, 1868 - 1869 (f. 91 - 93, 111112, 126, 163, 179, 234,272).
1130
XCVI/16
1130
XCVI/16
1131
1132
XCVII/2
XCVII/3
Alte documente: Scrisoare I. Neculae
- Iancu (pentru o intervenţie la M.
Kogălniceanu), 15 oct. 1863 (f. 75 76). Scrisoare către subprefect
adresată de membri ai comunei
Pleşeşti, ţinutul Slam Râmnic, de
mulţumire către Al. I. Cuza pentru
proiectul de lege privind "scăparea
noastră de clacă", 31 mart. 1864 (f.
108). Regulamentul otoman
(transcriere de mână) privitor la
contractele de locaţiune (închirieri),
19 dec. 1864 (f. 191 şi urm.). Act de
învoială între locuitorii din târgul
Suliţa şi Alex. de Onciu, 1 ian. 1867
(f. 133 - 134). Telegrame de felicitare
adresate de locuitori din Roman, Rm.
Sărat, Huşi lui Carol I cu ocazia
aniversării zilei de naştere, apr. 1869
(f. 123, 181 - 183).
Telegramă către procurorul Trib.
Vlaşca, 25 feb. 1878 (f. 161).
Circulară (ciornă) a Min. Int. (M.
Kogălniceanu), către prefecţii din
Dobrogea, mart. 1880 (f. 199).
Însemnare de titlurile şi banii ce îi are
la mine (?) M. S. Doamna Elena
Cuza (f. 165 - 167).
Hrisoave şi alte acte domneşti
(Grigore Al. Ghica, Mihail Sturdza,
Barbu Ştirbei, caimacamul Nicolae
Vogoride).
Acte de hotărnicie, învoială, zapise
de veşnică vânzare; însoţite de
decizii ale Divanului apelativ şi ale
Divanului de întărituri al Moldovei.
Acte emanând de la M-stirea Sf. Ioan
Gură de Aur din Iaşi (1862), de la
Calinic Miclescu, mitropolit al
Moldovei şi Sucevei (1864 -1865);
diplomă universitară (1887).
Documente referitoare la familia
1860-1880
1860-1880
1835-1887
1712-1803
225
27
1133
XCVII/4
1134
XCVIII/1
1135
XCVIII/2
Krupenschi; însoţite de transcrieri
recente.
Hrisoave şi cărţi domneşti ale
domnitorilor Moldovei: Matei Ghica ,
Constantin Racoviţă, Scarlat Ghica,
Ioan Teodor Callimachi, Grigore
Callimachi, Grigore III Ghica ,
Alexandru Moruzi, Scarlat Callimachi,
Ion Sandu Sturdza; unele însoţite de
transcrieri recente. Decizii şi acte
ale Divanului Moldovei şi Divanului
Cnejiei Moldovei; acte şi mărturii de
hotărnicie, de împărţeală, de
vânzare veşnică, zapise, plângeri
etc.
Documente referitoare la aducerea
apei la Iaşi; unele însoţite de
rezumate.
Scrisoare N. S. Petrescu, 1 apr.
1906.
Broşura: "Tudor Vladimirescu.
Mişcarea de la 1821; naraţiune în
versuri", de Al. Pelimon, Bucureşti,
1862.
Documente româneşti şi greceşti
(câteva însoţite de transcrieri
recente): acte de proprietate,
financiare, judecătoreşti (de învoială),
arendare, inventare, chitanţe,
plângeri după revoluţia din 1821;
hotărâri ale Divanului Cnejiei
Moldovei, acte Isprăvnicia ţinutului
Suceava); scrisori (şi de plată);
traducere dintr-un jurnal european cu
referire la Congresul de la Verona
(1822).
Acte de proprietate, financiare,
judecătoreşti: contracte de arendare,
învoieli, întăriri de moşii, adeverinţe şi
chitanţe împrumut, jalbe, reclamaţii,
cărţi domneşti pentru pământ,
hotărâri ale Divanului Cnejiei
Moldovei.
Jalbă Gh. Cuza, vornic, către Divanul
Cnejiei Moldovei (9 mart. 1830).
Acte (în lb. rusă) referitoare la ţinuturi
basarabene (1829; 1840); memorii- 2
- adresate ţarului Rusiei vizând stări
de lucruri din administraţie şi justiţie
în Basarabia (în lb. franceză),
Petersburg, 29 ian. 1826, 24 apr.
1829.
1754-1851;
1906
179
1811-1862
258
1805-1847
464
1135
XCVIII/2
1136
XCVIII/3
1136
XCVIII/3
1137
XCVIII/4
1138
XCIX/2
1139
XCIX/3
1140
XCIX/4
Acte Constantin Palladi (în lb.
franceză): certificat de căsătorie cu
prinţesa Ralu Callimachi, în 1829 (f. 8
- 9); scrisoare, 4 apr. 1829 (f. 10 -11).
Scrisoare Mihail Daniel. Leipzig, 17
mai 1821 (f. 30); scrisori - 3 Iordache Bucşănescu - Iancu Balş,
1825 - 1827 (f. 432 - 436).
Documente şi fragmente de
documente moldoveneşti; însoţite de
rezumate şi transcrieri recente:
Zapise de vânzare-cumpărare, de
plată; documente referitoare la moşia
Tocsobeni, în legătură şi cu Axinte
Uricaru (1717); acte de împărţire
moşie între fraţii Costăcheşti /1780 1790/. Cărţi domneşti Mihail
Racoviţă: pentru pricină între Gavril
Miclescu, biv vel paharnic şi Savin
banul, în privinţa satului Miseşti,
ţinutul Iaşi (30 iul. 1704); referitoare
la moşia Drăguşeni, ţinutul Fălciu, a
lui Manolache Roset (25 aug. 1708);
pentru punere de sechestru (3 oct.
1713); lui D. Macri, biv vel ban,
pentru două coşuri de piatră ce i-au
luat Lupul Vornicul (26 apr. 1722).
Carte domnească Constantin
Racoviţă, 3 oct. 1753 (despre nişte
ţigani domneşti).
Scrisoare (fragment) Alexandru
Mavrocordat către ispravnicul de
Vaslui pentru cercetarea plângerii lui
N. Bulucbaşa pentru nişte oi (5 apr.
1784).
Extractul dajnicilor pe 1821.
Condică de veniturile şi cheltuielile
Moldovei pe anii 1853 şi 1854; şi
rapoarte diverse în legătură cu
acestea.
Hrisov al lui Mihail Sturdza, domnul
Moldovei. Iaşi, 20 apr. 1849.
Carte domnească Ion Sandu
Sturdza, domnul Moldovei, prin care
îi dă lui Manolache Coroiu, biv vel
ban, un han în târgul Bacăului scutit
de dări. Iaşi, 28 feb. 1827.
Hotărnicie a spătarului Constandin
Canta privind moşiile Ruşi şi Fundul
Bacăului din ţinutul Bacău; Fundul
Neamţului din ţinutul Neamţ, 10 nov.
1805.
1805-1847
1663-1802
31
1663-1802
1821-1854
128
1849
2
1827
2
1805
2
1141
XCIX/6-1
1142
XCIX/6-2
1143
XCIX/8
1144
XCIX/10
1145
XCIX/16
1146
XCIX/20
1147
XCIX/24
1148
XCIX/27
1149
XCIX/28
1150
XCIX/31
1151
XCIX/32
1152
XCIX/33
Carte domnească a lui Scarlat
Callimachi, domnul Moldovei. Iaşi, 3
iun. 1817.
Carte domnească a lui Mihail
Sturdza, domnul Moldovei. Iaşi, 10
mart. 1844.
Hotărâre alui Ion Sandu Sturdza,
domnul Moldovei. Iaşi, 26 mai 1825
(într-o pricină).
Anaforaua marilor boieri Balş, Donici
ş.a. în pricina de judecată între banul
Toma Stamati şi aga Dumitru
Iamandi, cu răzeşii.
Hrisov al lui Mihail Sturdza, domnul
Moldovei, 27 nov. 1840.
Hrisov al lui Alexandru Moruzi,
domnul Moldovei, "ca o aşezare şi
pravilă a ţării", fixând în 22 "ponturi"
obligaţiile sătenilor, de clacă şi dijmă,
faţă de stăpânii moşiilor pe care
locuiesc. Iaşi, 4 ian. 1805
Carte domnească a lui Grigore
Alexandru Ghica, domnul Moldovei,
de întărire a hotărârii divanului
domnesc spre veşnică curmare a
procesului dintre cneazul Alexandru
Moruzi şi postelnicul Dimitrie
Iamandi. Iaşi, 16 dec. 1854.
Hotărâre a lui Mihail Sturdza, domnul
Moldovei, în pricina dintre serdarul
Manolache Şăndrea şi răzeşii. Iaşi, 2
oct. 1840.
Zapis de vânzare Dimitrie Iamandi,
paharnic, către Neculai Hrisoverghi,
biv vel vornic, a părţilor de moşii din
ţinutul Tecuciului. Iaşi, 15 iun. 1817;
însoţit de un rezumat recent.
Hrisov al lui Scarlat Callimachi,
domnul Moldovei. Iaşi, 1815.
Carte domnească Alexandru Moruzi,
domnul Moldovei, de întărire a
dreptului de stăpânire veşnică a lui
Iordache Roset, vel vistier, pentru
satele ocolului Vrancea din ţinutul
Putna , Iaşi, 2 dec. 1804.
Hotărâre a lui Scarlat Callimachi,
domnul Moldovei, în pricina dintre
Iordache Catargiu, biv vel vornic al
Ţării de Jos, cu răzeşii. 25 apr. 1819.
1817
2
1844
4
1825
2
1825
1
1840
1
1805
1
1854
2
1840
1
1817
2
1815
2
1804
1
1819
1
1153
CI/1
1153
CI/1
1154
CI/2
1155
CI/3
1156
1157
CI/5
CII/1
1158
CII/2
Documente diverse; însoţite de
transcrieri şi regeste recente. Suret,
mărturii (inclusiv ale episcopului
Huşiului); hotărâri ale domnitorilor
Moldovei Alexandru Ipsilanti /1786 1788/ şi Alexandru Callimachi (1797)
privind moşiile Grumăzoaia şi Plopeni
din ţinutul Fălciu (pricină cu răzeşii,
împuternicire de stăpânire; procese;
hotărâre a Divanului domnesc - 17
feb. 1816, izvod de vânzări; carte de
judecată a spătarului Grigore Cuza,
ispravnicul ţinutului Fălciu - 2 oct.
1831; rezoluţia Judecătoriei ţinutului
Fălciu - 24 feb. 1836; opis de
documente primite de Logofeţia
Dreptăţii la 13 sept. 1841). Spiţa de
neam a curgătorilor din Toader
Gănescu şi din Gavril Gănescu,
paharnic, zis Sprânceană, vechii
proprietari ai moşiilor sus-amintite (f.
21); însoţită şi cu o fotocopie.
Mărturie a mazililor şi ruptaşilor din
satul Oţăleni, ocolul Mijlocului, ţinutul
Fălciu (25 oct. 1838).
Opisuri de scrisori-dovezi şi
documente ale răzeşilor înfăţişate
Divanului domnesc (1841; 1850).
Lista hârtiilor defunctului principe Al.
I. Cuza remise lui A. D. Xenopol de
principesa Elena Cuza în anul 1900
(f. 68 - 89).
Documente turceşti: hoget (proceseverbale), tahvil (înscrisuri), temessük
(poliţe), arz-ilam (înştiinţări), arz,
taşchere de divan, arzuhal, firman al
sultanului Mahmud II (ian. 1827),
scrisori privind chestiuni judiciare,
financiare, de proprietate.
Foi de manuscrise şi file de cărţi
vechi bisericeşti; un document
fotocopiat; un pasaj extras din revista
"Le Charivari".
Mss. Al lucrării "Jalnica întâmplare a
Moldovei de la 1821", scrisă de
marele vornic Alexandru Beldiman.
Mss muzical în slavonă (în lb. rusă).
Patru caiete: copie (fragment) din
"Îndreptarea legii", Târgovişte, 1652
(în lb. rusă); fragment litografiat dintrun vocabular paleo-slav; mss.:
Amedae Weitzseker, "Compositions";
1725-1850;
1900
89+1
1725-1850;
1900
1741-1828
36
/Sec.XVIIXIX/
28
1857
Sec. XIX
62
265
Sec. XIX
79 (24+15+
30+10)
"Séance du Divan ad-hoc de
Moldavie du 1857" (caricaturi însoţite
de comentarii în lb. franceză).
1159
CII/3
1160
CII/4
1160
CII/4
1160
CII/4
M-stirea Cozia. Registru de intrarea
hârtiilor în cancelaria mănăstirii pe
anii 1860, 1861, 1862, 1863 şi 1864.
Documente ale Fundaţiei culturale
"Mihail Kogălniceanu":
Statute (în mss.), acte financiare; un
tabel cu numele domnilor comersanţi
din Capitală (nedatat - f. 218 - 219);
corespondenţă referitoare la revista
"Arhiva românească" (Emil Vârtosu,
Karl Kurt Klein, N. Cartojan, Gh,
Adamescu, C. Andreescu, I. Minea,
Artur Gorovei, C. Zane, C. D.
Fortunescu, Damian Bogdan, Gh.
Agavriloaiei, M. Costăchescu, A.
Sacerdoţeanu, D. Simonescu, S.
Lambrino, Sever Zotta.
Acte Mihail Kogălniceanu referitoare
la calitatea de membru la AeroClubul Regal al României (1927) şi
Jockey-Club (1928 - 1929);
corespondenţă diversă cu caracter
personal şi de familie (între semnatari
Alecu Rioşanu din Storojineţ - 1936,
Ecaterina N. Tonitza - 1936, C. Moisil
- 1939), scrisori, invitaţii; acte
financiare (adeverinţe de bani,
chitanţe de subscripţii şi mandate
poştale); declaraţie de subscriere de
acţiuni la Societatea "Mica",
dividende la Banca "Rahova Bragadiru", acte ale Fabricii de bere
Bragadiru (facturi, bonuri).
Extrase din presa vremii privind
activitatea "Cercului ieşenilor" din
Capitală, aşezămintele "Sf. Spiridon"
din Iaşi, acţiuni culturale ieşene, ştiri
şi necrologuri la moartea unor
oameni politici sau de cultură (prof.
N. Costăchescu, g-ral Gh.
Mărdărescu, Eugen Mironescu).
Corespondenţă de la începutul sec.
XX:
Scrisoare dr. C. I. Istrati, 8 apr. 1907
(f. 13).
Scrisoare Const. I. Dinescu, avocat Mihail I. Kogălniceanu. Huşi, 16 nov.
1913 (f. 14).
1860-1864
97
1907-1948
267
1907-1948
1907-1948
Scrisoare V. Profir - Mihail I.
Kogălniceanu. Drănceni, 22 feb.
1914 (f. 15).
1161
CII/5
1162
CII/8
1163
-
Curs de geografie universală (mss.),
1836 - despre Portugalia, Spania,
Italia, Turcia, inclusiv provinciile
Moldova ("care făcuse parte din
Dacia") şi Valahia, Moesia şi Bosnia scris de Madame de Sainneville,
prima institutrice sosită în ţară. A
sevit Ecaterinei Hagi Moscu, născută
în 1818, fiica Olgăi Brăiloiu.
Mss. "Letopisăţ scos din cartea
grecească" (Istoria sfântă
prescurtată).
Potrivit transcrierei recente a textului
aflat pe coperţile interioare (făcute de
C. Gane în anul 1938), la 14 ian.
1761 această carte era "scoasă după
Biblie cu osteneala d-lui Ioniţă
Racoviţă, biv vel clucer şi am scris eu
Vasile Logofătul"; la 26 oct. 1798
aparţinea lui Dumitraşcu Racoviţă.
Min. Af. Străine - Documente oficiale
din corespondenţa diplomatică.
- Revizuirea art. 7 din Constituţie acte 8(14) sept. 1878 - 19(31) iul.
1879 şi 20 iul.(1 aug.) 1879 - 11(23)
feb. 1880.
Fixarea hotarelor dintre România şi
Bulgaria.
1836
40
1761-1798
106
1878-1880
126

Similar documents

facultatea construcţii de maşini şi management industrial

facultatea construcţii de maşini şi management industrial formează pachete identice pentru livrare. Datorită unui defect de fabricaţie al maşinii între pungile cu zahăr, cântărind 1kg, mai intercalează, uneori, aleator, unele pungi cântărind numai 900 g. ...

More information

Uputstvo za upotrebu - Samsung Galaxy S5 Manual User Guide and

Uputstvo za upotrebu - Samsung Galaxy S5 Manual User Guide and na www.samsung.com sadrže detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja. • Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ...

More information

transilvania - Biblioteca Digitala BCU Cluj

transilvania - Biblioteca Digitala BCU Cluj Organul societăţii culturale „Astra".

More information

BIBLIOGRAFIE RADIOFONICÅ ROMÂNEASCÅ

BIBLIOGRAFIE RADIOFONICÅ ROMÂNEASCÅ Portrete de compozitori: Ottorino Respighi: cuvânt explicativ, 13 mai, ora 21.00. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 3/1940, 7 file dactilo.; Radio Adevårul, anul XIII, nr. 608, p. 9 Compozitori de opere...

More information