Antwerp - Ondernemen in Antwerpen

Comments

Transcription

Antwerp - Ondernemen in Antwerpen
Antwerpen:
perfect gecast
Antwerp:
perfectly casted
Als geen ander weet Antwerpen zijn roemrijke
Antwerp has a most unique way of combining its
geschiedenis zo probleemloos te combineren met
glorious past with constant innovation effortlessly.
vernieuwing. Antwerpen is een bruisende metropool
A dazzling metropolis stretches along the River Scheldt,
aan de Schelde, een gastvrije smeltkroes van
forming a welcoming melting pot of a wide range of
nationaliteiten. Het is een sfeervolle, bourgondische
nationalities. You will find it an attractive exuberant
stad met een open geest en een eeuwige bron
city with an open mind, a perpetual source of artistic
van artistieke inspiratie. Voeg daar nog de typisch
inspiration. Add the typical Antwerp down-to-earthiness
Antwerpse nuchterheid aan toe en je krijgt een
to it and you get an unassuming but headstrong city
pretentieloze maar eigenzinnige stad waar achter elke
with novelties behind every street corner waiting to be
hoek iets nieuws te ontdekken valt.
discovered.
Om de setting helemaal perfect te maken, is er het
And to make this setting completely perfect, there is the
‘Antwerp City Film Office’ dat uw project ondersteunt
‘Antwerp City Film Office’ supporting your project from
van aanvraag tot final cut.
application to final cut.
Deze kijkgids is een mooi startpunt om Antwerpen in
This guide is an excellent starting point to get to know
al zijn facetten te leren kennen. Aan u om te kijken en
Antwerp and all its attractions. We leave it up to you to
bekijken hoe Antwerpen het best in uw plaatje past.
discover how Antwerp can make your picture perfect.
Zonsondergang op de binnenstad • Sunset on the city center
Honderden originele locaties
in het hart van Europa
Hundreds of original locations
in the hart of Europe
Antwerpen is lekker compact. Kleinschaliger dan de grote
Antwerp is deliciously compact. More small-scaled than other big
wereldsteden en dus ook persoonlijker. Eeuwenoude monumenten,
metropolises and thus more personal. Ancient monuments,
een drukke wereldhaven, uitgestrekte polderlandschappen en een
a hustling world port, vast polder landscapes and a cosmopolitan
cosmopolitisch centrum. Antwerpen balt het allemaal samen op een
centre, all blended together on a surface of less than 26 kilometres
gebied van amper 26 bij 11 kilometer. Een ongeziene weelde waar u
(16, 15 miles) to 11 kilometres (6, 83 miles). Choose à la carte from
naar believen uit kunt kiezen.
this unrivalled luxury.
Op zoek naar de perfecte locatie voor uw reclamespot, langspeelfilm,
Are you looking for the perfect location for your commercial, full-
afstudeerproject, documentaire of tv-serie? Onze Filmcel wijst de weg!
length film, final project, documentary or television series?
Ze is uw directe aanknopingspunt binnen de stad. Ze is uw persoonlijke
Our Film Office shows you the way! It is your direct starting point in
assistent met maar één doel voor ogen: van uw project een succes
the city. It is your personal assistant with only one goal: making your
maken. Haar nummer? 0032 3 338 6567.
project into a success. Its telephone number? 0032 3 338 6567.
Bourlaschouwburg • Bourla theatre
Opname van of Nono, Het Zigzagkind • Shooting of Nono, Het Zigzagkind
Foyer Bourlaschouwburg • Foyer Bourla theatre
Our shooting went really well. Antwerpen is a wonderful
town, full of interesting locations. I hope to come back
soon with a nice project to be shot here.
(N-Europa)
Wandelterras aan de Kaaien • Walking boulevard near the river Scheldt
deSingel
Justitiepaleis • Law Courts
Justitiepaleis, bovenaanzicht • Law Courts, view from above
Inside info en maximale flexibiliteit
Inside information and maximum flexibility
Een stad die u niet kent ... Spannend als u op vakantie
A city totally unknown to you ... Exciting when you are on
bent. Maar als u tegen deadlines werkt, wilt u snel en
holiday. But when working under tight deadlines you want to
gericht kunnen filmen. Geen scène of Antwerpen heeft
shoot fast and focused. There is no scene worth shooting or
de juiste setting. U moet ze alleen weten te vinden.
it has its ideal setting in Antwerp. You just have to be able to
locate it.
Onze professionele Filmcel verstaat de kunst van
het kiezen. Onze mensen kennen hun stad en haar
Our professional Film Office knows the art of selecting.
Antwerpenaars persoonlijk. Zij maken de sluitende
Our people know their city and its inhabitants personally.
afspraken, u wint kostbare tijd voor uw film.
They make swift and conclusive agreements, saving precious
time for your film.
Cruiseterminal, wandelterras • Cruiseterminal, walking boulevard near the river Scheldt
Skyline Antwerpen • Skyline Antwerp
De Nationale Bank van België • The National Bank of Belgium
The Antwerp Train Station is one of the most
beautiful train stations in the world and
made for a perfect location.
(Howard Meltzer, Informant Media, The Expatriate)
Centraal station • Central train station
Monumentale stationshal • Monumental entrance hall
Centraal station, bovenaanzicht • Central train station, view from above
Hilton Antwerpen, Belle Epoque zaal • Hilton Antwerp, Belle Epoque room
Momu, Modemuseum • Momu, Fashion Museum
Cogels Osylei
Cogels Osylei
Opnames film Los in de Driekoningenstraat • Shooting of the movie Los at the Driekoningenstraat
Opnames TV-serie Zone Stad op de Grote Markt • Shooting of the TV-series Zone Stad at the Grote Markt
Stadspark
Roemrijk authentiek en opvallend modern
Gloriously authentic, remarkably modern
Authentiek historisch versus radicaal modern, residentieel chique versus volkse
Authentic history versus radical modernism, residential chic
folklore, industriële havenactiviteit versus groene natuurkracht. Aan verscheidenheid
versus popular folklore, industrial harbour activity versus green force of nature.
geen gebrek in Antwerpen. Het Kiel, het Zuid, Zurenborg, Antwerpen Noord ...
Antwerp breathes diversity: Kiel, Zuid, Zurenborg, Antwerpen Noord ... Each and
Alle wijken en districten van de stad ademen hun eigen, unieke sfeer uit.
every quarter and district of the city offers its own, unique atmosphere.
Onze Filmcel helpt u om het maximum te halen uit deze diversiteit. Ze heeft een
Our Film Office helps you to make the most of this diversity.
directe link met tientallen organisaties en instanties die uw productie tot in de puntjes
We have direct contact with tens of organisations and institutes that help you
helpen afwerken. U wilt opnames maken op de openbare weg? In geen tijd regelen zij
finalize your production down to the last detail.
uw toestemming van de politie.
You want to film on public roads? In no time we get you your police permission.
Grazende koe in de Hobokense Polder • Grazing cow in the Polder of Hoboken
Polderlandschap • View of the Polder
Lillo
Graffitikunst in Park Spoor Noord • Graffiti art at Park Spoor Noord
Voetgangerstunnel onder de Schelde • Pedestrian passage underneath the river Scheldt
Zuilenzaal St-Felixpakhuis • Archway St-Felixpakhuis
St-Felixpahuis
Lichtstraat St-Felixpahuis • Entrance Hall St-Felixpakhuis
Stadhuis, Schoon Verdiep • City Hall
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Yes indeed we had a fantastic day filming in Antwerp, thanks
again for all your help. Great at the Plantin, Rubenshuis and the
Museum Van Den Bergh – we also got some great aerial shots
from on top of the MAS. It’s a great building and museum that
I will bear in mind next time I am filming in Antwerp. Thanks
again for your time and advice and do keep in touch.
(BBC ARTS)
Schelde met binnenstad • View on the river Scheldt and the city center
Rubenshuis • Rubens House
Vlaamse Opera • Opera House
Inside info en maximale flexibiliteit
An investment yielding profit immediately
Maak van uw opnames een creatieve investering die meteen
Turn your takes into a creative investment yielding profit
rendeert. Check dus zeker de websites van Screen Flanders
immediately. Do check out the websites of Screen Flanders
(www.screenflanders.be) of Tax Shelter (www.minfin.fgov.be/
(www.screenflanders.be) or Tax Shelter (www.minfin.fgov.be/
portail2/belinvest) en kijk of uw productie in aanmerking komt
portail2/belinvest) to see whether your production qualifies
voor financiële steun. U weet als geen ander dat financiële
for financial sponsoring. You most certainly know that
gemoedsrust, ook rust brengt voor de creatieve geest.
financial peace of mind also soothes the creative spirit.
Terwijl u kiest uit honderden, unieke toplocaties, bekommert
While you are choosing between hundreds of unique top
Antwerpen zich achter de schermen ook om de administratieve
locations, Antwerp is taking care of the administrative side
kant van uw productie. Onze Filmcel zorgt er voor dat u uw hoofd
of your production backstage. Our Film Office makes sure
bij de productie kunt houden, in plaats van tussen de papieren
that you can concentrate on the production instead of being
rompslomp. In Antwerpen lossen we dat op met een volledig
involved in a whole lot of administrative red tape. Applications
elektronische aanvraag en een vlotte afhandeling van uw
are made electronically and your administration is smoothly
administratie. 289 aanvragen voor opnames, 925 draaidagen in
dealt with. In 2012 we had 289 applications for takes and
2012. U weet intussen wel waarom.
925 shooting days. By now you must know why.
MAS, Museum aan de Stroom
Filmploeg aan de Schelde • Crew at work near the Scheldt
Haven van Antwerpen • Port of Antwerp
These past two days have been a huge success.
Lots of onlookers and a streaker :-)) showing Antwerp
in its full splendour. The whole team of Germany, Italy
and United Kingdom has fallen in love with this city.
(Kipling - VF Europe)
De Ruien
Sint-Laureiskaai, Het eilandje
CONTACT
Antwerp City Film Office
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Tel. 0032 3 338 6567
E-mail: [email protected]
Web site: www.antwerpen.be/filmcel
Colofon � Colophon
VU: Ils Neuts, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Wettelijk depotnummer � Legal depot number:
D/2013/0306/68
Tekstredactie & creatie � Editing unit & creation:
Marketing en Communicatie Stad Antwerpen
Copyright foto’s � images: Tom D’Haenens,
behalve/execpt p. 5 (m), 18, 19, 20, 21, 24, 38 by stad
Antwerpen; p. 14 (m), 25 (r), 28, 29 by Bart Dewaele;
p. 26 by Location Flanders.
cover: Grote Markt
backcover: Bolivarplaats
www.antwerpen.be/filmcel
03 338 65 67
V.U.: vul hier uw verantwoordelijke uitgever in aub

Similar documents