kirken vår 3- 2011

Comments

Transcription

kirken vår 3- 2011
KIRKEN VÅR
Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2011 16. årg
Jul i Sagdalen
Steinar Bunæs har skrevet om juletiden i Sagdalen – i den store sagperioden, som varte i
350 år fra 1520 til 1860.
På side 3.
Slipp Bibelen løs!
Kristin Gunleiksrud mener
at Kirken må bli flinkere til
å formidle Bibelens kompliserte og vanskelige tekster. I boka “Bibelfortellinger” har hun skrevet kjente
og ukjente bibelhistorier på
nytt. På s. 7
God Jul!
Årets viktigste
pilgrimsmars?
I sommer gikk 22 asylsøkere til fots fra Oslo til
Trondheim, i håp om å få
satt søkelyset på sin håpløse livssituasjon og å få
et verdig liv i vårt land. De
gikk i sporene til den tal�løse flokken som gjennom
århundrene har gått pilegrimsleden mot Nidaros,
med håp og tro på en bedre
fremtid. På s. 10
Skedsmo kirke
Kirken Vår ønsker deg en fredfylt
adventstid og en riktig god jul!
KIRKEN VÅR
Menighetsblad for Lillestrøm,
Skedsmo og Strømmen prestegjeld,
utgitt av Skedsmo kirkelig fellesråd
Ansvarlig redaktør:
Reidar Kavlie-Borge
[email protected]
Redaksjonens adresse:
Postboks 313, 2001 Lillestrøm
[email protected]
Postgiro for gaver:
7874 06 22071
Skedsmo kirkelig fellesråd:
Kirkeverge:
Reidar Kavlie-Borge
Postadr: PB 313, 2001 Lillestrøm
Besøksadr: Kirkegata 1,
inng. Voldgata.
tlf: 66 93 89 50
e-post: [email protected]
Layout:
www.tinajerstad.no
Distribusjon:
Posten/frivillige
Opplag:
23 551
Trykk:
Nr1 Trykk, Lillestrøm
Utstråling
I en av julehøytidens bibeltekster heter det om Jesus at ”han er utstrålingen av Guds herlighet” (Hebr 1,3).
Jesus har utstråling.
Det hender vi sier det om mennesker, at hun eller han har utstråling. Vi
sier det om personer som betar oss,
fascinerer oss.
Jeg forestiller meg at gjeterne og
vismennene ble betatt av den nyfødte som lå der i krybben. Det var noe
fascinerende ved ham. Jesusbarnet
hadde utstråling.
Mennesker som møtte den voksne
Jesus, ble også betatt av ham. Det var
noe med hans væremåte, hans vesen,
det han sa og gjorde, som fascinerte.
Evangeliene forteller at han løftet de
nedslåtte opp, tilga synder, spiste med
de utstøtte, ga dem liv og verdighet på
nytt. Slik utstrålte han noe som fikk
mennesker til å flokke seg rundt ham.
Også fra Jesu kors stråler det. Det
er vanskeligere å forestille jeg. Men
Jesus gikk veien fra krybben til kor-
set. For å minne oss om veien han
måtte gå, maler ikonkunstnerne ofte
Jesusbarnets svøp slik at det likner
linkledet døde ble iført.
Hva var det Jesus utstrålte, på sin
vei fra krybben til korset? Guds herlighet, sier bibelordet.
Guds herlighet er hans storhet, dybdene i ham, hans skinnende lysglans.
Men det fascinerende ved Gud er at
han ikke beholder sin herlighet for
seg selv. Guds herlighet forblir ikke
i det høye, men tar bolig i det lave.
For Gud er en menneskekjærlig Gud.
Hemmeligheten om hans herlighet er
at han er ute etter å elske oss tilbake
til seg. Det var derfor Jesus kom til
oss.
I et uthus, hvor husdyra pleier å
holde til, stråler det herlighet fra den
nyfødtes ansikt. Det samme lyset
skinner for dem som møter ham og
kommer til tro på ham. Ja, selv fra
Jesu forpinte ansikt på korset, skinner Guds herlighet. For i Jesus blir
Knut E. Johansen
jord og hverdag og alt som er såret og
knust, gjennomlyst og løftet til Gud.
Han er utstrålingen av Guds herlighet! Det er juleevangeliets dype hemmelighet.
Knut Erling Johansen
fungerende biskop i Borg
Kirkenes nettsider:
www.skedsmo.kirken.no
2
3 – 2011 kirken vår
Jul i Sagdalen i gamle dager
Redaksjonskomiteen ønsket seg noe om jul i Sagdalen, med saging og plankekjøring som bakteppe. Jeg bidrar gjerne,
og velger å hente fram litt om forholdene mot slutten av den store sagperioden. Ved Sagelva varte denne rundt 340
år – fra 1520 til 1860.
Sagdalen midt på 1800-tallet
Folketellinger viser at det i 1845
bodde 423 personer i Saugdalen skolekrets, de fleste av disse var tilknyttet sagbrukene. Det var stor aktivitet
både ved de 30 sagene og i virksomhetene omkring, ikke minst var planketransporten til Christiania enorm.
Når vi vet at det ble hentet inn hele
3000 hester fra distriktene rundt om,
skjønner vi at dette var med på å prege livet for alle som bodde her. Det
fantes flere staller med 40-50 hester
i hver!
Levekårene varierte sterkt. Sagbrukseierne – ofte kalt plankeadelen
– bodde ikke selv på gårdene, men
hadde ansatt bestyrere og sagmestere til å drive sagene. Sagmesterne
måtte i de travleste periodene huse
både sagarbeidere og plankekjørere,
og da ble stua omgjort til sovesaler
med køyer som ble opphengt i taket.
Familien måtte flytte inn på et lite
kammers, og det kunne bli trangt –
på plassen Taarnet var det opptil 13
barn i familien! Folk ellers hadde lite
å rutte med, og av de 423 mottok hele
60 personer fattigunderstøttelse fra
denne skolen ansatt i 1741. Ordningen varte i mange år, og først i 1827
kom det en ny lov som påbød opprettelsen av faste skoler.
Omgangsskoler forutsatte at det
fantes husvære som kunne romme
nabolagets elever. I Sagdalen var det
vanlig med små og enkle hus, ofte
med mange barn i hver familie. Da
skoleloven av 1739 ble innført satte
sogneprest Anders Mørch seg i forbindelse med brukseierne i Sagdalen
for å få opprettet en skole. Brukseierne var selv opplyste folk, og den
mest kjente av dem, Bernt Anker,
snakket fem språk flytende. De forsto
hvor viktig det var for allmuen å få
undervisning, og de sa seg villig til
å starte en skole for bruksarbeidernes
barn. Dette førte til opprettelsen av
Saugdalen Brugsskole i 1760. Dette
var den første fastskolen i Skedsmo,
og så vidt vites også i Akershus Amt.
Kirken
Folk i Sagdalen hadde lang vei til
kirke – Skedsmo kirke lå en mils
vei unna. De kunne også velge Lørenskog kirke – den tilhørte jo også
Dette postkortet av Sagdalen i vinterskrud er rundt 100 år gammelt. Nederst til venstre ligger Skjærvasaga, og til høyre ser vi Lompebakeriet og Gisledal mølle. Helt øverst ligger Stalsberg Nordre. Foto:
Akershusmuseet.
sagbrukseierne eller fra prestegjeldets fattigkommisjon.
Skolen
Loven om at alle barn i landet skulle
gå på skole ble vedtatt i 1739, etter
at loven om konfirmasjon var innført noen år tidligere. Utenfor byene
ble dette ordnet ved omgangsskoler, der elevene møttes hjemme hos
dem i bygda som hadde mest plass.
I Skedsmo ble de første lærerne til
3 – 2011 kirken vår
Skedsmo på den tiden, og var dessuten eid av Stalsberg gård en periode.
Folk flest hadde ikke hest, og da ble
det naturligvis langt å gå under all
slags vær og føre. Strømmen kirke
kom jo ikke før i 1929.
Juleforberedelser
Rengjøring og bading sto sentralt i
forberedelsene. Sagelva sørget for
vann og vaskeplasser for tøy, dette
har vi to beretninger om fra slutten av
Slik har tegneren Trygve N. Foss fra Skedsmokorset tenkt seg stemningen med endeløse karavaner på den
snølagte plankeveien fra Sagdalen til Christiania. Transporten foregikk på denne måten helt til jernbanen
kom til Strømmen i 1852.
1800-tallet. Ved Kølabånn – nederst
i dagens Nybakkvei – hadde spinnerimester Aage Levin rigget i stand
en vaskeplass med vaskestamper og
ei gryte til å koke tøyet i. Bruken av
dette var gratis, men en måtte melde
fra på forhånd for å sikre seg plass.
Hit kom folk helt fra Stavtoppen
med tøyet sitt, som de ofte fraktet på
kjelke ned til elva o tilbake. En annen
vaskeplass lå nedenfor undergangen i
Sagdalsveien. Familien Nordberg på
Gislebakken snakket ofte om dette,
for det var der bestemor Ragna mistet gifteringen sin en dag hun drev
med klesvasken – ringen kom aldri
til rette.
Julebadet var det noe nesten seremonielt over. Samtidige beretninger
forteller at alle måtte bade og få på
rene klær på julaften. Husbonden og
kona badet gjerne først, etterpå satte
de seg foran ovnen og tok imot hvert
av barna etter hvert som de var ferdig
badet – i den samme stampen – tok
barna i hånden, ønsket god jul og bød
på kake.
Julefeiringen
Siden vi ikke vet så mye må vi prøve å forestille oss hvordan det var i
stuene rundt om i Sagdalen. For det
første var nok belysningen svært enkel. Talglys, og kanskje en parafinoljelampe, i det hele langt dårligere
lys enn i våre dager, men desto mer
stemningsfullt. Og ute var det absolutt ingen lys. Dermed kom stjernene
godt fram, og julestjerna var nok lettere å få øye på enn nå. ”Du ser a over
huset der’a jordmor Matja bor”, sang
Prøysen, mange år senere.
Vi må anta at tradisjonen til jul var
enkel, men vi vet at til jul skulle alt
det beste komme på bordet. Det kunne være ”tarvelig” kost i hverdagen,
når de bare visste at det ble god mat
til jul. Som en illustrasjon på dette
tar vi med en historie fra Vestfold fra
rundt 1870 – den kunne nok like gjerne vært hentet fra ei stue i Sagdalen:
Julaften fikk pikene nye vadmelskjoler. Andre gaver var det ikke.
Var de heldige, fikk de risgrøt den
kvelden, ellers var det hvetemelsgrøt
julaften. Men den dagen fikk barna
lov å ta på sirup selv, og da laget de
mange fine tegninger på grøten. Og
sånn som de gledet seg til julaften!
De kappedes om å høre kirkeklokkene først.
Steinar Bunæs
Litteratur
Gisledal mølle. Et hundreårsminne
for Strømmen. Utgitt av Strømmen
Vel og Sagelvas Venner 2007.
3
Salmehjørnet
En stjerne skinner i natt
Nå er den hellige timen
vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn.
Et nytt konfirmantår har
startet – med 59 konfirmanter fordelt på 21
vinterkonfirmanter og 38
leirkonfirmanter.
Refr.:
Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt.
En nyfødt kjærlighet sover
nå er guds himmel nær
vår lange vandring er over
stjernen har stanset her.
Refr.:
Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt.
Se himlen ligger og hviler
på jordens gule strå
vi står rundt krybben og smiler
for vi er fremme nå.
Refr.:
Her kan vi drømme om den fred
som vi skal eie en gang
for dette barn har himlen med
og jorden fylles med sang.
For meg blir det ikke skikkelig jul før
jeg har vært i kirken og hørt barna
synge nettopp denne salmen. Den er
min favoritt først og fremst fordi det
er en nydelig melodi med en fantastisk tekst. Jeg er vel ikke noe skikkelig ”julemenneske”. For meg var julen
ofte forbundet med stress og mas og
ei skikkelig julestri kombinert med
en kamp for å få mine brødre til å ta
like mye ansvar som jeg måtte ta for
at ”det skulle bli jul”. I tillegg har jeg
ofte blitt alvorlig syk nettopp i julen
og således har dette vært en turbulent
tid med mange mindre gode minner.
Barndommens jul er imidlertid ful�lastet med mange gode minner og for
meg er derfor julen på mange måter
barnas høytid først og fremst.
Salmen får dette fram på en fin måte
og viser særlig i siste vers at Jesusbarnet har himlen med seg og at vi kan
ha et håp om å eie den fred som dette
forunderlige barnet er så velsignet
med. Salmen har også med englenes
betydning i julehøytiden. Jeg har alltid
hatt et nært forhold til engler og har
tidligere i en salme her i KV beskrevet
hvordan jeg føler at min avdøde tante
Brynhild, er en av Guds engler som
passer på meg og mine. Her hører vi
hvordan englene synger i kor om fred
på vår jord. Og best av alt; vi får igjen
et håp og et løfte om at verden aldri
var helt forlatt. En stjerne skinner i
natt.
Med en slik visshet og et slikt håp
kan jeg møte julen med en velsignet
fred og ønsker alle KV’s lesere en
velsignet jul og et velsignet nytt år i
2012!
Snarveien til
et vellykket
arrangement!
Vi skreddersyr ditt arrangement
m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning,
eksterne foredragsholdere etc.
Kurssekretærfunksjoner
(administrasjon fra A til Å)
Vil du vite mer om oss?
Ta kontakt på tlf. 63 80 65 10
Fjell og Fjord Konferanser AS
Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm
www.fjellogfjord-konferanser.no
4
Nytt konfirmantår
har startet!
For de fleste er konfirmasjonen en
viktig tradisjon, og det er en høytidelig og flott opplevelse for både konfirmant og familie. Mange er også
opptatt av spørsmål om Gud, om tro,
om meningen med livet og lignende
store tema. Konfirmanttiden gir en
fin mulighet til å lære en del om dette, og være med i et miljø der det går
an å diskutere og stille spørsmål om
ting du som konfirmant er opptatt av.
Undervisningen har mye spennende å by på frem mot jul og utover
våren, med blant annet juleverksted,
Bibelsmugling,
diakoniprosjekt,
filmkvelder, fasteaksjonen, påskevandring og et felles arrangement
med alle konfirmantene i Skedsmo.
Vinterkonfirmantene skal i tillegg på
weekendtur til Dalen leirsted i februar, og leirkonfirmantene drar til Tt:12
på Gjøvik i juni.
Menigheten har allerede fått hilst
på noen av de nye konfirmantene
som har vært med som ministranter
på gudstjenestene. De som var på allehelgensgudstjenesten i Lillestrøm
kirke 6. november vil nok sent glemme det rørende bildet av konfirmanter som knelte ned og tente lys på et
kors på gulvet i kirka da navnene på
de som hadde gått bort det siste året
ble lest opp! Og kirkekaffekakene –
ja det ordner konfirmantene med.
Første søndag i advent blir en spesiell gudstjeneste. Da skal menigheten sette i gang med utprøving av
Dåp, konfirmasjon, minnesamvær
eller andre familieanledninger:
Vennely bedehus
Heisshageveien 6
2015 Leirsund
har egnede og godt utstyrte lokaler.
Om leiepriser, se
www.vennlyforeningen.no
Kontakt Kjell Asak, tlf. 63 87 65 67
Parkett og vedlikehold
Bjørn Larsson - tlf 922 92 320
gulvsliping - lakkering - oljing
farging - legging av parkett reparasjoner
nye liturgier, og denne søndagen skal
konfirmantene presenteres for menigheten. Vi håper at så mange som
mulig vil komme og ta godt imot
konfirmantene i menigheten vår. Ta
gjerne med konfirmantene i forbønn
– å være konfirmant og fjortis byr på
mange tanker og opplevelser som de
trenger støtte og trygg veiledning til.
I Jesaja 49,16 kan vi lese en kort
og litt merkelig setning, men som
likevel er et av de sterkeste og næreste løftene Bibelen gir oss: ”Jeg har
tegnet deg i mine hender”. Gud sa
det til folket den gangen, og han sier
det til oss i dag. Du er tegnet i Guds
hender. Gud husker alltid på deg,
han kan ikke glemme deg. Du trenger ikke søke opp Gud på Facebook,
for Han har allerede add’et deg som
venn. Det eneste du trenger å gjøre,
er å velge om du vil akseptere venneforespørselen fra Ham, eller om du
vil avslå.
I Lillestrøm menighet har 59 konfirmanter valgt å akseptere venneforespørselen fra Gud, og vi gleder
oss til et innholdsrikt, utfordrende og
morsomt konfirmantår i diakoniens
lys.
Elisabeth Eriksen, konfirmantansvarlig prest Lillestrøm
SNØFRESERE, PARAFIN
OG FYRINGSOLJE
Tlf. 64 83 97 00
Trondheimsvn. 111
2020 Skedsmokorset
Bibler til konfirmantene
Kort - CD/Kassetter - Gaver
Bok & Media
Lillestrøm
Nittedalsgt. 21 - Lillestrøm
Telefon 63 80 29 60
3 – 2011 kirken vår
Vi har fått ny bibeloversettelse
19. oktober ble den nye
bibeloversettelsen presenter med markeringer landet over. I Skedsmomenighetene var det lagt opp til
en tolv dager lang bibelfestival.
Sogneprest Anne Dalen med den nye
messehaglen
I forbindelsen med lanseringen av
den nye bibeloversettelsen som ble
lansert den 19. 0ktober, arrangerte
Skedsmomenighetene en omfattende
bibelfestival. Et tallrikt publikum
hadde funnet veien til Strømmen bibliotek på åpningsdagen da Per Egil
Hegge holdt foredrag om «Bibelens
språk i forandring». Der kunne man
også få med seg bibelutstillingen
«Bibelen, Guds ord i verden», hvor
det største klenodiet var Christian IV
bibel fra 1633. I Lillestrøm kirke var
det kunstutstilling med bilder av Liv
Benedicte Nielsen som hun hadde
kalt «Bibelske budskap i bilder».
Lillestrøm kirke var også arena for to
konserter med utgangspunkt i to av
bibelens bøker. Den første handlet
om Job, med skuespiller Paul Ottar
Haga og organist Harald Herresthal
som utøvere og den andre hadde tit-
telen «I begynnelsen var ordet». Her
ble Johannesevangeliet fortalt ledsaget av gitarspill. Utøvere var Birgitte
Bjørnstad Sæbø og Ulla Käll.
I løpet av festivalen foregikk det
en bibelmaraton hvor intensjonen
var å lese Bibelen fra perm til perm.
Etter syttifem timer i fem ulike kirke
var vi nesten i mål. For både lesere
og tilhørere ble dette en spesiell
opplevelse. Å oppholde seg i kirkerommet i flere timer av gangen for
å oppleve de lange og mektige fortellingene, ble for mange festivalens
høydepunkt.
Ny messehagel
Allehelgensdag tok Strømmen menighet og sogneprest Anne Dalen i bruk ny
festmessehagel i Strømmen kirke. Den gamle er
antagelig fra kirken var ny
i 1929.
Strømmen kirkes vakre festmessehagel var etter hvert blitt så slitt at den
var i ferd med å falle i fra hverandre.
Menighetsrådet fant derfor ut at det
var helt nødvendig å starte en prosess
for å skaffe kirken en ny messehagel.
Det var i denne forberedelsesprosessen at et av menighetsrådets medlemmer, Anne Karine Berger meddeler at hun kunne tenke seg, sammen
med sin mann Fred, å designe og sy
den nye messehagelen.
Menighetsrådet tok noe forbløffet
men mest takknemlige imot tilbudet,
og etter kort tid forelå det et utkast
som hadde en forankring både til
Strømmen kirke og vårt distrikt. Tøyet var tenkt å være en type damask
som benyttes i romeriksbunaden, og
symbolene, kors og krone, hadde
Fred tegnet av fra kirkens interiør.
Etter at menighetsrådet hadde sluttet seg til forslaget og biskopen hadde
godkjent det uten anmerkninger, kunne Anne Karine gå i gang å sy. Og
det vakre resultatet kunne en fullsatt
Strømmen kirke oppleve allehelgensdag.
Strømmen menighet vil rette en
stor takk til Anne Karine og Fred for
dette usedvanlige og uegennyttige
initiativet. Det kan ikke være veldig
mange menigheter som har en messehagel som er tegnet og sydd av egne
menighetslemmer.
3 – 2011 kirken vår
Liv Benedicte Nielsen forteller om sine bilder. Anne Karine Berger deltar i bibelmaraton
Presentasjon av nye menighetsråd i perioden
01.11.2011 til 31.10.2015
Strømmen
Skedsmo
Lillestrøm
Tore Haakensen, leder
Hanne Jahren, nestleder
Sidsel Ryen
Maren-Olaug Berger
Kari-Anne Wilhelmsen
Andreas Hamnes
(fritak til aug. 2012)
Torhild Sølvik-Jensen
Elin Kvarving Hamnes
(fritak til aug. 2012)
Kjersti Weimoth Sørensen
Gro Bekkhus
Øystein Gjelseth
Anne Marit Holø
Gunn Eikeseth Indrevær
Hans Philip Einarsen, leder
Marit Sundes Jansen, nestleder
Line Merete Haakenstad Dammyr
Elin Bjørnshauge Hannestad Gertz
Ulf-Peter Jürgen Hoppe
Arne Ingvald Veidel
Aliakbar Ahmadi
Per Klepsland
Anne-Kari Raaen Skardhamar
Ingebjørg Veslemøy
Mandt Andersen
Kjell Torstein Asak
Julie Melhus Hansen
Torbjørn Pedersen, leder
Anne-Lise Amundsen, nestleder
Åse Camilla Skaarer
Victoria Beatrice Granvold
Børre Skogvold
Knut Erik Eide
Tor-Johan Bjørnstad
Jens Fredrik Hjelmstad
Jon Sandberg
Knut Alve
5
Foto: Rolf Petterson
Lyset skinner i mørket
Vi kaller det julekortstemning når den lave vintersolen skinner på snøkrystallene som hjelper greinene til å nikke
elegant til oss der vi drar forbi på vei til kirke for å feire jul. Kanskje titter en dompapp med rødt bryst fornøyd fram i
juleneket og julelysene på tuntreet eller balkongen. Norsk jul er nært knyttet til lyset som brøyter seg veg i den mørke
årstiden og gir håp om at våren vil komme selv om det ser mørkt ut.
Vi har søkt lyset i norske kirker i mer
enn tusen år. Mørket har ikke bare
vært fravær av sol, men slit, sykdom,
undertrykkelse, krig og fattigdom.
Mange av kirkene våre bærer merkene i veggene sine etter menneskers
fortellinger om mørket i seg og rundt
seg i hundrevis av år.
I julegudstjenesten møtes naturen
og menneskenes mørke hverandre.
Inne i kirken er lysene tent slik at
ingen krok er mørk, og vi hører fortellingen om julestjernen og barnet i
krybben som lyser for alle som opplever mørke i sine liv. Marie Wexel-
sen setter ord på dette når hun lar oss
synge " Da tenner moder alle lys, så
ingen krok er mørk, hun sier stjernen
lyser så i hele verdens ørk" i den mest
tradisjonelle av alle våre julesanger Jeg er så glad hver julekveld.
Vi vet at naturens mørke og kulde
vil bli avløst av vårens varme og lys.
Gud har skapt naturens sykluser slik
at vi her nord kan klare mørketiden.
Gud har heldigvis også gitt oss mennesker kunnskap nok til lage varme
og lys når det blir for mørkt og kaldt.
Slik hjelper Gud oss til å overleve
hver eneste desember.
Juleevangeliet er at den samme Gud
som hjelper oss til å håndtere naturens
sykluser, ble født i en stall i Betlehem
i et okkupert folk som skulle oppleve
historiens groveste folkemord. Fattige gjetere og utenlandske stjernetydere var de første som besøkte ham.
Han og familien måtte flykte fra herskernes ondskap og han ble opplært i
et alminnelig håndverk. Slik fortleller
Gud oss at hele vår virkelighet med
alt dens mørke er gjenkjent og eid av
den allmektige Gud selv.
Slik Gud har utrustet oss til å håndtere naturens mørketid, gir Gud i
julefortellingen oss oppmuntring til å
stå sammen og gi lys der mørket rår.
Sammen opplever vi julegudstjenesten, sammen skal vi sørge for at alle
dem som overveldes av sykdom, utstøting, fattigdom og krig skal få erfare bedre tider, lysere tider. For vi
vet, med Nordahl Grieg, at mennesket
er edelt og jorden er rik, "finnes det
nød og sult, skyldes det svik". Måtte
denne julen bli en feiring som viser at
vi ikke sviker, men er med å gi mennesker i fattigdom, nød og undertrykkelse nye livsmuligheter, " i hele verdens ørk".
Din lokale SOM
leveranDør av
SKOEN
SOM
SKOENSKOEN
SOM
helseog
sykepleierartikler
GUIDER
DEGTIL
TIL
GUIDER
DEG
GUIDER
DEG
TIL
skoen soM
gUiDer Deg
RIKTIG
GANGE
GANGE
RIKTIGRIKTIG
GANGE
til riktig gange
godkjent av nav for utlevering
av utstyr på blåresept
•
•
•
•
•
inkontinens
kateterisering
Stomi
Brystproteser
ernæring
VER
D
NY ENSHET
!
VE
VER RDEN
N
SD
NY EYNHSE-T!
HET
!
øvrige produktområder
• ortoser og støttebandasjer
• Støttestrømper og
kompresjonsbehandling
• reisestrømper
• Sårprodukter
• Hud- og fotpleie
• Helsesko
Lørenskog
Vi tilbyr utkjøring av varer
TECHNOLOGY
Bandasje AS
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (viS-a-viS MetroSenteret) på lørenSkog. tlf. 67 91 96 72
6
3 – 2011 kirken vår
Slipp Bibelen løs!
Aktuell bok
Kristin Gunleiksrud mener at Kirken må bli flinkere til å formidle Bibelens kompliserte
og vanskelige tekster. I boka “Bibelfortellinger” har hun skrevet kjente og ukjente bibelhistorier på nytt. - Jeg har ofte lurt på om Kirken tør å ta Bibelen på alvor, sier Kristin
Gunleiksrud.
Snill eller slem
Forfatteren og Kirkerådsmedlemmet
er opptatt av hvordan kirken fremstiller Bibelen i trosopplæring og i gudstjenester.
- Når vi i Kirken bruker Bibelen,
velger vi ofte ut de tekstene vi liker
og som passer inn i et enkelt snill/
slem-skjema. Særlig gjelder dette
barnebibler. Det er en nesten blasfemisk forenkling å fremstille Jesus
som snill. Han blir sint og urimelig,
og gjør ubehagelige og rystende ting.
Jeg skulle ønske at Kirken lot Bibelens fortellinger strømme fritt, også
de historiene som ikke er så lette, sier
Gunleiksrud.
En sammensatt Gud
Å fortelle de vanskelige historiene er
nemlig nødvendig for at mennesker
skal finne Bibelen interessant livet
gjennom, mener Gunleiksrud.
- Verken barn eller voksne bør få
et forenklet gudsbilde der Gud reduseres til en garantist for menneskers
lykke. Det forenklede gudsbildet blir
man ferdig med i 10-årsalderen. Man
må formidle et mer sammensatt bilde
av Gud, og med det mangfoldet av
fortellinger som finnes i Bibelen, er
ikke det noe problem, sier Gunleiksrud.
Helter med feil
Hun påpeker at Bibelens helter ikke
er så prektige og helstøpte som vi ofte
fremstiller dem.
- David er en helt, men han snubler
og begår overgrep, for eksempel mot
Batseba. Peter går på trynet hele tiden. Men når vi bruker fortellingene
om disse, toner vi ned alle feiltrinn, all
famling, alt det menneskelige. Da blir
Bibelens skikkelser bare en samling
moralsk strømlinjeformede mennesker, og ikke de ekte og sanne menneskene de egentlig er, sier Gunleiksrud.
14. september kommer hun med
boka “Bibelfortellinger”.
- Boka ble til fordi Bibelen inneholder så mange fortellinger altfor få
kjenner. Jeg ble slått av hvor livsnære
og sanne disse historiene er, hvor lite
skjønnmaling Bibelen bedriver. Jeg
håper at flere kan få kjennskap til bibelfortellingene gjennom denne boka,
sier Gunleiksrud.
Hun har lagt seg tett på Bibelens
språk, og vært forsiktig med gjendiktning og tolkninger.
preget av overmot! Jeg skjønner nesten ikke at jeg tør, men det var noe jeg
måtte. Det er noe med disse fortellingene som berører meg veldig, sier
Gunleiksrud.
- Kan ikke folk bare lese Bibelen i
stedet for din bok?
- Jo, og det oppfordrer jeg selvfølgelig til. Men den er litt vanskelig tilgjengelig, og mange av de beste
fortellingene har gjemt seg mellom
lovtekster og ættetavler. I “Bibelfortellinger” får historiene lov til å
skinne som de perlene de er og de blir
presentert i sammenheng. Dette kan gi
leserne en ny opplevelse av fortellingene, sier Gunleiksrud.
Overmot?
Andreas Slettholm,
Kulturmeglerne
- Å skrive Bibelen på nytt er absolutt
I Bibelfortellinger har Kristin
Gunleiksrud gjenfortalt hele
Bibelen, med vekt på å beholde
dens egenart, motsetninger og
frodighet. Her finner du alle de
kjente bibelfortellingene, men
også noen du trolig ikke kjenner
til. Fortellingene står oversiktlig
i rekkefølge og er fortalt i et lett
og levende språk. Vi møter både
det menneskelige og guddommelige i historier fylt av glede,
sorg, humor og smerte. Bibelen
er verdens mestselgende bok og
en sentral del av vår kulturtradisjon. Bibelfortellinger gir leseren
mulighet til å få innsikt i hva
boken rommer.
Kristin Gunleiksrud er rådgiver
ved IKO – Kirkelig pedagogisk
senter. Hun har tidligere vært
ansatt i Utdanningsdepartementet, der hun bl.a. var med
på å utvikle KRL-faget. Gunleiksrud har skrevet flere bøker
og har vært spaltist i Vårt Land
i 15 år. Hun sitter i Oslo bispedømmeråd, Kirkerådet og Kirkemøtet.
Forord av Terje Nordby.
Fra 14 år og oppover.
Strømmen
Husflidsutsalg A.S
Strømmen Storsenter
Lillestrøm Torv
Tlf. 63 81 01 80
Hovedkontor: Strømsveien 65
Postboks 154, 2011 Strømmen
Tlf. 64 84 52 50
Telefax 63 81 06 16
www.strommensparebank.no
E-mail: [email protected]
Strømsvn. 61, Str. kino,
2010 Strømmen.
Tlf. 63 81 96 40
– Gaver til alle
anledninger!
Pris kr 145,-
Bilverksted
Melby Auto, Melby Gård, 2013 Skjetten
Telefon 63 84 50 69,Telefaks 63 84 15 80
Melby Auto avd. Fetsund, Fossveien 1, 1900 Fetsund
Telefon 63 88 26 88,Telefaks 63 88 26 87
Melby Auto avdeling Lillestrøm åpner 1. april 2009
Isakveien 17, 2400 Lillestrøm
www.melbyauto.no
3 – 2011 kirken vår
Garn - gaver - souvenir
tax free
Vi fører Romerike Jubileumsdrakt
Stort utvalg i barne bunader
Bunadsøljer til voksne og barn
Tlf: 63 81 23 20
Begravelsesbyrået
OLA ENGSETH A/S
Lørenskog - Strømmen
Lørdagsrudveien 26,
1472 Fjellhamar
Vakttelefon hele døgnet
67 90 40 69/67 90 14 81
En verdig gravferd - til en rimelig kostnad
Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale.
Ingen tillegg ved gravferd på Romerike og i Oslo
7
Årets viktigste pilegr
I sommer gikk 22 asylsøkere til fots fra Oslo til Trondheim, i håp om å få satt søkelyset på sin håpløse livssituasjon
og å få et verdig liv i vårt land. De gikk i sporene til den talløse flokken som gjennom århundrene har gått pilegrimsleden mot Nidaros, med håp og tro på en bedre fremtid.
«Tortur» mer enn et ord for mennesker fra Iran, Kurdistan, Etiopia og Afghanistan. Her er gruppa klar for avmarsj etter mat og søvn på Sundhøi bedehus i Eidsvold.
I løpet av 28 døgn tilbakela de mer
enn 55 mil på veier og stier denne
regntunge sommeren. Bortsett fra et
par netter under åpen ble soveposene
rullet ut på gulvet i samfunnshus og
skoler, kirker og menighetshus. Med
kirker og menighetshus i flertall. Som
en av lederne for vandringen sa –
«uten kirken hadde ikke denne marsjen vært mulig».
Kirkens to ansikter
Men det er delte meninger om asylsøkere og asylpolitikk også innenfor
kirken. Noen av de som gikk asylmarsjen hadde et par uker tidligere
opplevd at domprost Olav Dag Hauge
8
i Oslo hadde bedt politiet å rive den
enkle «leiren» de hadde etablert utenfor domkirken.
En helt annen holdning opplevde
disse flyktningene under veis til Nidaros, hvor en rekke menigheter raust
tok imot og ga mat og husrom. Det
var sjelden noen vegret seg når de ble
bedt om å hjelpe. «Naturligvis» var
svaret fra de fleste menigheter. Eller,
som de svarte på Skaun i Sør-Trøndelag; «Vi kan ikke være på menighetshuset når dere kommer, men vi kan la
døra stå oppe».
En slik menighet har også vi – uten
at vi skal slå oss for brystet av den
grunn. Skedsmo menighet og sokne-
prest Hanne Gunntveit Sinkerud åpnet Sten menighetshus for den første
overnattingen på denne lange vandringen. Takk Hanne!
Vi må velge
Vi skal være glade for at vi tilhører en
kirke der det er lov å bryte meninger.
Det er lov å være enig i en streng asylpolitikk med retur av mennesker som
«ikke har lov til å være her». Mennesker som lever i en dyp frykt for liv og
helse hvis de returneres, men som av
myndighetene er definert i en gruppe
som «ikke har behov» for asyl. Vi
skal også være glade for at vi i vårt
land har et skapt skille mellom se-
kulær lov og religiøs lov. Men vi må
ikke glemme at vi som kristne lever
under begge disse lover, og hvor den
siste hevder et sterkt krav om barmhjertighet og nestekjærlighet. Så må
vi velge da, om vi i mennesker som
disse ser et «ulovlig menneske» eller
en ulykkelig neste som har kommet i
vår vei. Og kanskje stille oss selv det
litt ubehagelige WWJD-spørsmålet;
«What would Jesus do?».
Tor Cederkvist
3 – 2011 kirken vår
rimsmarsj?
Velkommen
til babysang!
Alle tre menighetene i Skedsmo har babysang hver uke.
Der samles vi og synger, spiser lunsj, prater og koser oss
sammen. Det er veldig fint for
babyer å få høre sang, musikk
og instrumenter, danse litt og
få møte andre babyer! Og for
oss voksne er det så koselig å
kunne treffe andre mødre og
fedre som er midt i bleieskift,
våkenetter og amming!
Det koster kr 200,- å være
med fra januar til juni og
det inkluderer enkel lunsj.
Sten menighetshus:
tirsdager kl 11-13
Lillestrøm kirke:
mandager kl 11-13
Strømmen kirke:
tirsdager kl 11-13
Alle starter opp i uke 2!
Lurer du på noe, så ta kontakt
med: menighetspedagog
Anne Synnøve Ropstad,
tlf 90 91 66 64, mail: annrop
@skedsmo.kommune.no
Håper vi sees!
Vel fremme i Trondheim vanket det lunch i domkirkens menighetshus. Kirkens Bymisjon sørget for mat og husly to døgn i Vor Frue Kirke, før studentmenigheten ved NTNU overtok vertsfunksjonen. Studentprest Gyrid Gunnes var ikke snauere enn at hun flyttet ut av sin egen leilighet for å gi nattelosji til dem som
ikke fikk plass i forsamlingslokalet.
Familiekoret
på Skjetten er
i gang igjen!
Alle familier er hjertelig velkomne til Skjetten menighetssenter hver tirsdag kl 16:3018:30! Da har i det kjempegøy
sammen! Vi begynner alltid
med deilig filippinsk middag,
den må virkelig prøves! Så synger vi og leker sammen før vi
har en liten samlingsstund til
slutt. Dette er en kjempekoselig ting å gjøre sammen som
familie, og sammen med andre
familier. Og så er det så fint å
komme til ferdig hjemmelaget
middag!
Så velkommen til Skjetten
menighetssenter fra tirsdag
10.januar kl 16:30!
Si gjerne i fra at dere kommer
til: kantor Peggy Jenset Lous,
tlf: 40 88 58 26 mail: peggy.
[email protected]
no, eller hvis du lurer på noe!
Første etappe på asylsøkernes lange tur mot Trondheim gikk fra Stortinget til Sten menighetshus på Skedsmokorset. Her tok sokneprest Hanne Gunntveit
Sinkerud vel imot og ga dem husrom for natten.
3 – 2011 kirken vår
9
Fra diakonen i Lillestrøm
Velkommen til Møteplassen i Lillestrøm kirkes menighetssal Hver onsdag formiddag fra kl 11.00 – 13.00.
Ta gjerne med matpakke. Kaffe
og te får du servert hos oss.
• Dette er stedet for hyggelig felleskap.
• Stedet for den gode samtale om tro
og tvil – sorg og glede.
• Her har du mulighet for å stifte nye
bekjentskaper.
• Har du mistet en ektefelle eller
samboer kan du treffe mennesker i
samme livssituasjon.
• Du ønskes velkommen inn i kirkerommet ca.kl. 12.15 til formiddagsbønn og med mulighet for å
tenne lys i lysgloben.
• Møteplassen i Lillestrøm kirke ledes av menighetens diakon, Grete
Ringdal og diakoniutvalget i menigheten.
Deltakerne var mennesker med
mye livserfaring, på godt og vondt.
- Akkurat som de fleste av oss
som har levd en del år og opplevd
både medgang og motgang i livet.
En eneste mann var med i
gruppen og resten kvinner.
Neste gang håper vi at flere menn våger seg på å bli
med på den slags type kurs.
Vi tenker å starte opp et nytt
kurs engang utpå nyåret.
Det som særpreget gruppen var
at deltakerne var aktive til å dele
både tanker, opplevelser og erfaringer fra eget liv. Noen kunne si
hva som hadde bidratt til å skape
positive forandringer i livet til
tross for at det til tider var strev-
gynner gjerne med erkjennelse og
bevisstgjøring. Hvordan leve med
det som ikke kan forandres på?
når er tiden moden for å gi slipp
på dette en går og bærer på? Er
det her vi står overfor et valg?
2.Samling - selvtillit og selvfølelse. Det å se betydningen av
tankens kraft. Hvilke tanker har
jeg om meg selv, mine muligheter
og mitt liv? Hva gjør disse tankene med meg? Sunn selvfølelse
er å hvile i seg selv, være tilpass
og fornøyd med den man er. Den
grunntonen i oss kan utvikles hele
livet og kan godt kalles psykens
immunforsvar. Veien til indre
trygghet bygger på god selvfølelse.
Selvtillit handler mer om det vi
kan, og det vi kan prestere. Hva
tenker jeg så om meg selv og mine
muligheter. Tankene våre styrer
5.Samling - hva stresser og hva
motiverer? Bevisstgjøring av kropp
og pust. Lære å kjenne kroppens
signaler, og ta dem på alvor. Pusten er sentral for å roe ned kroppen
og komme i kontakt med følelsene
i oss. Kroppen spiller på lag med
oss, og gir stadig signal når noe blir
for mye. Per Arne Dal sier i en av
sine bøker:”Det du får bevisstgjort
i livet, det kan du gjøre noe med.”
6.Samling - om glede – Hva er glede for meg? Er det noe i livet mitt
som hindrer den i å få større plass?
Gleden er en følelse som gir energi.
Samtale – hjemmebesøk
Er du i en vanskelig livssituasjon,
trenger du noen å snakke med, er
det mulig å ta kontakt med diakonen. Hun har kontor i Kirkegt.
1, i 4.etg. - i Skedsmo Kirkelige
Fellesråds lokaler, som er i Vektergården i Lillestrøm. Hun kan
også komme hjem til deg på besøk, dersom det er behov for det.
Diakonen legger til rette for
sorggrupper, dersom du har
mistet en av dine kjære.
Sorggruppetilbudet er et samarbeid mellom Seksjon for sorgstøtte
på A-hus og diakonene i nabomenighetene på Nedre Romerike.
Kurs i livsmestring – et godt
alternativ til sorggruppe
De fleste av oss opplever faser
i livet som er spesielt utfordrende.
Det kan handle om sorg - sorg
over en kjær person som er død,
tap av arbeid, fysisk eller psykisk
sykdom og annet som kan skape
depresjon og motløshet. Hvordan
få det bedre, og gjøre det beste ut
av det som livet er her og nå?
I februar i år startet vi opp en
såkalt ”livsmestringsgruppe” i
Lillestrøm. Den foregikk i kirkens
menighetssal med ni deltakere fra
ulike steder på Romerike. Vi var
tre ledere: Anne Kari Årfoss, Grete
Ringdal og Anne Winther-Rasmussen, sistnevnte musikkterapeut.
Vi møttes seks ganger, tre timer
pr. gang utover våren. Kurset
kostet kr. 1200 pr deltaker.
Dette ble et spennende kurs!
Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var meget positive. De var
så fornøyd med kurset at de ønsket
en ekstra samling etter ferien.
Hva var det som gjorde disse
kveldene så spennende? - Hvem
var disse menneskene som deltok?
10
Fra møteplassens årlige busstur. I september dro vi til Eidsvoll og spiste middag på Gamle Nebbenes. Helge Anseth fra Hakadal, er vår
trofaste sjåfør og guide.
somt mens prøvelsene sto på.
Alle er vi ”underveis i livet”
og har stadig noen utfordringer
som krever at vi tar oss tid til å
stoppe opp å kjenne etter hva har
jeg egentlig har behov for nå?
Det som kom fram etter hvert
var nettopp det, at hver og en av
oss har faktisk påvirkningskraft og
valgmuligheter til å skape positive
forandringer i eget liv. Det gjelder
på flere plan. Det kan handle om tro/
livssyn, om event. å bli med i en
samtalegruppe, ha en samtalepartner
eller medvandrer en kan dele sine
tanker og sin undring med, eller
våge å ta en beslutning som kan
skape en positiv forandring i livet.
Temaer som ble tatt opp i
løpet av kurset var følgende:
1.Samling – bevisstgjøring av
egen situasjon. Hva har jeg behov
for, og hva ønsker jeg forandring
på i livet mitt. All forandring be-
oss og har en egen kraft i forhold
til vår adferd og handlinger.
3.Samling - eksistensielle spørsmål - spesielt i forhold til forskjellige typer tap. Vi lever i spenningen
mellom sorg og glede. Her finner vi
de mest følelsesmessige ytterpunktene. Hva er meningen med livet
egentlig? Hva betyr det å ha en tro
når mye rundt en går i stykker og
en er i ferd med å miste fotfestet?
Blir troen vår noe som gir styrke
i situasjonen, eller blir Gud fjern?
Hva kan være til hjelp for meg?
4.Samling - valg og grensesetting – Hvordan er min evne til å
sette grenser og ta vare på meg
selv? Hva ønsker jeg, og hva tillater
jeg andre å gjøre i forhold til meg?
Hvor lenge skal jeg bære nag til noen
og fortvile over smertefulle opplevelser jeg har hatt tidligere i livet?
Det er mye en kanskje skulle kunne
ønske hadde vært annerledes. Men
Bli bedre kjent med den, oppsøk det
som gir glede. Kjenn etter og legg
merke til hva som er glede for deg.
Takk for pengegaven!
En stor TAKK til Lillestrøm Jernbanelag som denne våren gav
kr. 5000 til det diakonale arbeidet i Lillestrøm menighet.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og utrykkes blant annet gjennom nestekjærlighet og
inkluderende fellesskap. Vi ønsker
at denne gaven skal komme til
vel anvendelse der det er behov
for å oppmuntre mennesker i
vårt lokalmiljø – særlig til de
som har en strevsom hverdag.
Takk for at dere husket på oss!
Vennlig hilsen diakonatet i Lillestrøm kirke v/ diakon Grete Ringdal
3 – 2011 kirken vår
Dobbel glede
Vi inviterer til annerledes
julefeiring
For femtende gang er soknediakon Grete Ringdal primus
motor når det inviteres til julekveldsfeiring på Velferden
i Lillestrøm. – Dit er alle velkomne som ønsker noen å
være sammen med julaften, sier hun.
Ringdal snakker med entusiasme og
glød når temaet er julaftenfeiringen
på Velferden. Da hun begynte som
soknediakon i Lillestrøm i 1996, hadde menigheten og frivillige medhjelpere gjennomført det som nå er blitt
en tradisjon, fem ganger. Det var
Lillestrøm menighet som tok initiativ til dette arrangementet og har hatt
hovedansvaret for planleggingen og
gjennomføringen. Men Strømmen og
Skedsmo er med i samarbeidet om arrangementet, og de to siste årene har
også Frivilligsentralen vært med oss.
Fellesskap
Hun sier: - Vi har ønsket å gi et tilbud
til mennesker som synes det er stusselig å bli sittende alene på julaften. Vi
ønsker å invitere dem inn i et trivelig
fellesskap hvor de kan få følelsen av
å være en del av en storfamilie. Noen
kommer igjen år etter år, dermed
kjenner gjestene hverandre igjen, og
det fremmer trivselen. Gang på gang
har vi sett og opplevd hvor mye tilbudet har betydd for de som har vært
med.
Ringdal understreker at det er
3 – 2011 kirken vår
selvfølgelig plass for alle kategorier
av mennesker. –Til julefeiringen i
Kierulfs gate har det først og fremst
kommet enslige mennesker, gjerne
eldre, men også yngre. Det har kommet noen familier med barn, og noen
med innvandrerbakgrunn. De fleste
har vært fra Lillestrøm, men også fra
andre steder i Skedsmo og noen fra
våre nabokommuner. En av de som
har hjulpet til år etter år har kommet
helt fra Setskog, i Aurskog-Høland
kommune. Denne julen har hun påtatt seg ansvaret, sammen med Frivilligsentralen, og arrangere noe liknende på Bjørkelangen. Da bringer hun
med seg erfaring og impulser fra oss
i Lillestrøm.
Varme
Mye varme og nestekjærlighet til
medmennesker har alltid preget arrangementet. Det er jo det som er hovedmålet for kirkens diakonitjeneste.
Frivillige medhjelpere har meldt seg
for innsats og vært med både på forberedelsene, gjennomføringen og
etterarbeidet. De har gjort en kjempeinnsats gjennom årenes løp. – På
julaften har det vært opptil ti frivillige som har vært med å hjelpe til. Tilbakemeldingene de gir er at de synes
dette er en meget meningsfull måte å
feire jul på. Medhjelperne kommer
slett ikke bare fra menighetens indre
kjerne. Det dukker opp gode medhjelpere fra mange steder på Romerike.
For meg har det vært veldig hyggelig
å bli kjent med helt ukjente mennesker som har kontaktet oss og sagt at
de gjerne vil bidra, sier diakonen.
Julaftenfeiringen på Velferden tar
til klokka 17.00 og varer til ca 21.30.
Det serveres julemat, juleevangeliet
leses, det er gang rundt juletreet, og
det er kaffe, kaker og juleknask utover kvelden, – kort sagt de ingredienser som preger en tradisjonell
norsk julefeiring. De gangene det er
barn med, vanker det også gaver.
Alle får med seg noe noe hjem –
elever ved skoler i Lillestrøm baker
julekaker som legges i store syltetøyglass, og vi kjøper inn en jul blomst
til hver av gjestene som de får når de
går hjem, sier Ringdal. Fokuset har
ikke vært på gavene, men heller på
fellesskapet, og det å skape en god
julestemning.
Noen ganger har selveste Ordføreren , eller presten, kommet og ønsket
god jul på starten av kvelden. Og
noen ganger kommer det noen som
spiller piano eller gitar. Dette er stas
og krydrer kvelden.
Soknediakonen legger ikke skjul på
at forberedelsene til julaften preger
hverdagen hennes i desember. Mye
skal huskes, mye skal bestilles, mange detaljer skal følges opp. Ikke minst
skal man være imøtekommende og ta
seg tid når folk henvender seg og stiller spørsmål om arrangementet enten
de er gjester eller medhjelpere. – Alt
i alt, forberedelsene og det å bære ansvaret for kvelden, bidrar til at jeg
har litt høye skuldre i desember. For
å si det sånn – det må innrømmes
at det går utover juleforberedelsene
hjemme.
- Hva får du igjen?
- Masse! Dette er arbeid som gir
dobbel glede. Du gir av deg selv, men
får masse takknemlighet og glede
tilbake. Det å gi og det å ta imot går
hånd i hånd.
Det har vært mellom 30 og 40
mennesker som har deltatt på julefeiringen. Men det er plass til flere, sier
Ringdal. Påmeldingsfristen er satt til
16. desember, men etternølere har
noen ekstra dager på seg.
- Og trenger folk skyss til og fra
Kierulfs gate, ordner vi det også. Vi
får låne bil av kommunen, og vi har
en sjåfør som både henter og kjører
folk hjem, sier Ringdal.
- Og dette er et arrangement som
ikke er truet av dårlig økonomi?
- Nei, faktisk ikke! Takket være et
pent bidrag fra kommunen, og gaver
fra frivillige organisasjoner, som bl
a. Rotary dukker det opp noen hyggelige overraskelser. Hvert år har det
økonomiske ordnet seg for dette gratistilbudet. Akkurat det setter vi veldig stor pris på. Så er stor TAKK til
de som bidrar!
Grete Ringdal gleder seg til nok en
julefeiring på Velferden. Siden hun
begynte som diakon for 15 år siden,
har hun vært tilstede på nesten alle
arrangementene – noen ganger hele
kvelden, andre ganger har prioritering
av egen familie begrenset tilstedeværelsen. Dessuten pleier hun å stikke
innom noen som av ulike grunner er
hjemme og er alene og som fortjener
et besøk og en blomsteroppmerksomhet.
- I år kommer jeg nok til å være på
plass på Velferden det meste av kvelden, sier hun.
Jul igjen på Velferden
Velkommen til en julekveldsfeiring i Kjerulfsgt. 34 i Lillestrøm. Gratis julemiddag,
kaffe og kake. Hyggelig fellesskap og fri adgang.
Tid: 17 - 21. Mulighet for skyss.
Påmelding til Kirkekontoret: 66
93 89 50. Frist for påmelding:
16.12.2011. Ps. Ønsker du å hjelpe
til, er du velkommen til det.
Arr. Menighetene i Skedsmo i
samarbeid med Frivillighetssentralen.
11
Konserter i Lillestrøm kirke
Søndag 27. nov. ca. 17.45:
Fredag 16. des. kl. 18.00:
Konsert med Skedsmo Voices
Stille natt, hellige natt. Rune Larsen,
Anita Skorgan, Marian Aas Hansen
og Tor Endresen. Billetter på
Billettservice.
Søndag 18. des. kl. 18.00:
Fredag 2. des. kl.19.00:
Søndag 11. des. kl. 19.00:
Fredag 16. des. kl. 21.00:
Tirsdag 6. des. kl. 18.30:
Mandag 12. des. kl. 19.00:
Julekonsert Skedsmo janitsjarorkester
Lørdag 17. des. kl Torsdag 22. des. kl. 20.00:
Julekonsert med fremføring av
julekantaten ”I denne søte juletid”.
Skedsmo kammerkor, solister og
kammerorkester med 9 musikere.
Billettsalg. Arr.: Lillestrøm
menighet
Tenn et lys – konsert. Lillestrøm
kirkes barnekor, Skjetten skolekor.
Ruben Gazki. Arr.: Lillestrøm
menighet
Skedsmo musikk og kulturskole
Konsert Lillestrøm skolekorps
Onsdag 7. des. kl. 18.00:
Torsdag 8. des. kl. 19.00:
Julekonsert Lillestrøm videregående
Lørdag 10. des. kl. 17.30:
Julekonsert St. Laurentiuskoret
Julekonsert med Rein
Alexander & Mads Belden
Stille natt, hellige natt. Se overnfor.
Julekonsert med ”50Jubel”
(Musikanter fra tidligere
”Skjetten jente- og guttekorps”)
”Tenn et lys”- konsert
”Vi synger julen inn”
Søndag 27. november ca. kl. 17.45
Søndag 18. desember kl 18.00
Søndag 28. november etter julegateåpningen (ca kl. 17.45) er det igjen duket
for den årlige ”Tenn et lys”- konserten
i Lillestrøm kirke. De siste årene har det
vært fullsatt kirke og stor stemning med
barnekorsang, lysprosesjon og opplesning. Det blir samme opplegg i år også.
Vi ønsker alle velkommen til en stemningsfull samling i Lillestrøm kirke rett
etter tenningen av julegata i byen. Lillestrøm kirkes barnekor og Skjetten skolekor deltar. I år blir det fremføring av ”De
hellige tre narrer” med musikk av Karoline Krüger og tekst av Tor Åge Bringsværd. Tor Åge Bringsværds og Hilde
Kramers barnebok «De Hellige Tre Narrer» er basert på den kjente fortellingen
om de hellige tre konger, som fulgte
stjernen og kom til stallen fødselsnatten.
"De hellige tre narrer"
Vi synger julen inn, LillCanto,
Lillestrøm damekor, elever fra
Lillestrøm videregående. Fri adgang. Arr.: Lillestrøm menighet
Fri adgang
Men denne gangen er det Narren, en av
kongenes følgesvenner, som fra sin synsvinkel beretter sin historie. Den profesjonelle magikeren og tryllekunstneren
Ruben Gazki medvirker i hovedrollen
som gjøgler.
Menighetens tradisjonelle julekonsert
blir i år søndag 18. desember klokken 18.00. Det blir mye fellessang, fin
korsang og tradisjonell avslutning med
Alnes Julemotett som stort fellesnummer. I år deltar bl.a. Lillestrøm damekor, LillCanto, elever fra musikklinjen
på Lillestrøm videregående og organist
Børre Velsrud. Som vanlig fri adgang
og kollekt til inntekt for diakoniarbeid
i Lillestrøm menighet.
Ruben Gazki
Fri adgang
"I denne søte juletid" Julekantate av Arne Dagsvik
Torsdag 22.desember klokken 20.00
Marit Moe
12
Torsdag 22. desember 2011 kl. 20.00,
bittelille julaften, kan du møte juleevangeliet og skikkelig julestemning på nært
hold i Lillestrøm kirke! Vi fremfører da
Arne Dagsviks julekantate ”I denne søte
juletid”.
Skedsmo kammerkor deltar sammen
med et kammerorkester med profesjonelle musikere og 2 profesjonelle solister. Blant instrumentene finner vi bl.a.
fløyte obo og harpe !
Dirigent er Gjermund Bjørklund.
Dette er meget vakker musikk, og vi kan
garantere julestemning og en fin opplevelse av julens budskap. Ta fri en liten
stund fra juleforberedelsene for å nyte en
forhåpentligvis ny tradisjon i Lillestrøm
kirke ! Det er 3 året på rad denne konserten arrangeres, men med nye solister
hvert år. I år er det Mari Moe, sopran og
Roar Berg, tenor.
I tillegg til kantaten blir det en avdeling med kjente julesanger ved koret og
de 2 solistene .
Konserten arrangeres med støtte fra
Norsk kulturråd og Skedsmo kommune.
Mari Moe har sin utdannelse med
master i utøving fra Norges musikkhøgskole. Hun studerte da under professorene Barbro Marklund-Petersone
og Håkan Hagegård. Hun har også tatt
timer hos Elizabeth Norberg-Schulz. Sesongen 2009/2010 deltok hun i det tyske
oljefirmaet RWE Dea`s stipendprogram
i musikk, som tok henne til Tyskland og
videre profesjonalitetstrening. Mari ble
også vinner av Oslo Camerata solistkonkurranse i 2007. Hun holder regelmessig
konserter, og har foruten i Norge konsertert i Tyskland, Latvia, Sverige, Irland
og Filippinene. Mari har flere ganger
tidligere sunget i Lillestrøm kirke.
Roar Berg avla høyere sangeksamen
ved daværende Rogaland musikkonservatorium i 1994 hvor han studerte hos
bl.a Marit Storækre. Han har de senere
årene studert sang hos Harald Bjørkøy,
Svein Bjørkøy, Njål Sparbo, Tor Hom-
meren og Ingrid Bjoner. Berg har studert komposisjon/arrangering hos Nils
Henrik Aasheim og orgelspill hos Tim
Rishton og Ivar Jarle Eliassen. I 1994
deltok han i mesterklasse hos tenoren
Peter Schreier der temaet var lied og oratoriesang. Roar Berg har vært sangsolist
og/eller korsanger i Skandinavia, Nederland, Østerrike og Tyskland. I Norge
har han gitt kirkekonserter og recitals
sammen med noen av våre fremste organister og pianister, og deltatt i større
kirkemusikalske verk. I oktober 2001
hadde han sin profesjonelle solistdebut i
Nidarosdomen. Roar er bosatt på Skedsmokorset.
Billetter selges ved inngangen og i
forhåndssalg på internett: www.skedsmo.kirken.no
Billett kr. 180,-/150,-
3 – 2011 kirken vår
”Orgel for 4 hender og føtter”
Glajazz
Søndag 12. februar 2012 kl. 19.00
Søndag 20. mars 2012
En ny orgelduo presenterer seg med en
konsert turné i Norge i februar 2012. De
holder konsert i Lillestrøm kirke søndag
12. februar kl. 19.00
Det er organistene Jee Young Park
(Korea) og Abram Bezuijen (Norge).
De vil spille både solo hver for seg og
4-hendig orgel. Repertoaret spenner fra
1600 tallet til nyere musikk og vil bli en
fin blanding for publikum. Selvfølgelig skal det spilles noen kjente godbiter
også. Både Mozart og Mendelssohn står
på programmet, og dette er første gang
vi får høre 4-hendig på det nye orglet i
Lillestrøm.
Konserten arrangeres med støtte fra
Norsk kulturråd og Skedsmo kommune.
Billetter selges ved inngangen og i forhåndssalg på internett: www.skedsmo.
kirken.no
Jee Young Park er utdannet pianist
fra Korea og studerte deretter orgel i 7 år
i Tyskland. Hun har bl.a. en mastergrad
og solisteksamen fra Leipzig. Ved siden
har hun deltatt i mange mesterklasser
rund om i Europa. Park har så vidt startet
sin karriere som konsertorganist i hjemlandet Korea, men etter å ha vært i Norge
to ganger tidligere vil hun gjerne tilbake
hit for å musisere. Park har konsertert
på mange historiske orgler av bl.a. Gottfried Silbermann og Zacharias Hildebrandt i Tyskland, og spilt mye i kirkene
i Leipzig. Hun har et utstrakt repertoar
fra 1600 tallet til samtids musikk.
Oktober 2011 sikret JeeYoung seg en
finaleplass for neste år i en internasjonal
konkurranse i Japan.
Billett kr.xxxx
Abram Bezuijen
For 24. året på rad blir det Jazzkonsert
i Lillestrøm kirke med Magnolia jazzband. Søndag 18. mars 2011 klokken
18.00 får vi igjen høre dem.Magnolia
Jazzband ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas, og er et av de
få band som spiller New Orleans Revival Jazz. Det er godt kjent gjennom
sine opptredener på jazzfestivaler og
har gitt mange kirkekonserter over hele
landet.
Det har alltid vært stor stemning og
fornøyd publikum på disse konsertene
som sprer glede og god stemning til
tilhørerne. Som tidligere kan vi love
glede og svingende toner i kirken når
Magnolia spiller opp, og vi håper på
fullt hus også denne gangen. Hvorfor
ikke invitere med en nabo eller venn til en
glad kveld i kirken?
Etter konserten inviterer vi til jazzkafè
i menighetssalen. Her vil Magnolia Jazzband spille tradisjonelle jazzlåter, og det
blir salg av kaffe, brus og vafler.
Det blir forhåndssalg av billetter på internett: www.skedsmo.kirken. no og ved
inngangen fra kl. 17.15. Konserten arrangeres av Lillestrøm menighet med støtte
fra Norsk kulturråd og Kultursektoren i
Skedsmo.
Billett kr. 180,-/150,-
Abram Bezuijen studerte piano og
orgel, og har solistdiplom fra Rotterdam
i Nederland. I de snart 20 år Abram har
bodd i Norge, har han reist mye for å
holde orgelkonserter fra Kristiansand i
sør, til Tromsø og Kirkenes i nord. Siden 1997 har Abram vært ansatt som
organist i Hokksund, hvor han er aktiv
som både utøver og kunstnerisk leder
for Eiker Musikkfestival. Repertoaret
hans strekker seg fra 1600 tallet til samtidsmusikk, med bl.a. urfremførelser av
Kjell Mørk Karlsen og Magnar Åm. Bezuijen har vært solist flere ganger med
Minsk kammerorkester i bl.a. Poulenc
og Rheinberger og i moderne verk.
Han har konsertert med bl.a. Arve Tellefsen, Tine Ting Helseth og Trondheim
Solistene, og har spilt inn fem cd-plater.
Magnolia jazzband
Konserter i Skedsmo kirke
Søndag 27. november kl. 19.00
Førjulskonsert med Raumklang
og Miniklang. Arr. Lions
Søndag 4. desember kl. 19.00
PUST julekonsert med en
gruppe fra Skedsmo Voices
Billettpris: 230,- (voksne) /
170,- (honnør/student/gruppe) / 115,- (barn 4-15 år)
Arr. PUST.
Søndag 11. desember kl. 19.00
Julekonsert med Oslo Postorkester og Østensjøsangerne
Gratis inngang. Kaffe og
kaker kan kjøpes i pausen.
Arr. Oslo Postorkester
Søndag 18. desember kl. 18.00
Skedsmo kirke
Vi synger julen inn med
lokale kor og korps
Arr: Skedsmo menighet
PUST består av Anne Hilde Grøv (sopran), Camilla
Susann Haug (sopran), Elisabeth Anvik (alt) Jostein Hasselgård (tenor), Håvard Gravdal (baryton)
og Mads Iversen (bass).
Julekonsert Strømmen kirke
Med Strømmen damekor
3 – 2011 kirken vår
4. desember, kl 17.00
Andre medvirkende:
Sidsel Ryen, Pål Gløtta,
Sven Olav Esvall, Egil Schanke
og Strømmen korforening
13
Gudstjenester
Slekters gang
Lillestrøm
Døpte
Emilie Hallberg Gamborg, Mia Syversen
Windh, Trym Oleander Schistad, Marius
Langdalen Nystad, Linnea Merete Dyrdal
Magnussen, Emilian Engstrøm-Øren, Ragnhild Årsnes Groth, Pia Greftegreff, Emrik
Heiskel-Hansen, Adrian Haukebø Gonzalez,
Eli Margrete Skjellum, Lars Nicklas Sandberg
Haglund, Aleksander Hagrim Tveit, Leo
Romeo Saksgård Ødegaard, Matheo FilbergKristiansen, Victoria Alexandra Hansstein
Persbraaten, Kasper Fritzsønn Bakke,
Tim Kvernstuen-Karlsen, Benjamin Nikolai
Oguz Pettersen, Adam Hoff Aanes, Helena
Blakkisrud, Adam Gundersen Tørmoen, Julie
Blad-Thorkeldsen, Isak Skattum Janssen.
Vigde
Inger Renate Moldskred og Frode Martin Stie,
Siv Anita Nygård og Svein Arild Lund,
Chanel Berg og Jørgen Foss, Rebekka KøhnThorkildsen og Knut Tveterås Køhn.
Døde
Ivar Paul Lund, Egil Olav Antonsen, Rolf Henningsen, Solveig Mary Amundsen, Asbjørn
Olav Nymoen, Reidun Mohn, Ruth Margit
Martinsen, Ella Synnøve Kristoffersen, Reidar
Magnus Bjerke, Eva Tove Evjenn, Leif Anker
Andersen, Evald Harald Lauritzen, Wenche
Øygunn Burhol, Mari Hagen, Eva Knoph
Larsen, Gunstein Langset Isaksen, Hilmar
Bjørnson, Ruth Lise Larsen, Sverre Martinsen,
Birgit Ebba Marie Bolstad, Egil Hertzenberg,
Willy Taugbøl, Finn Høibråten, Bjørg Ellen
Johnsrud, Thomas Berg, Else Kjellaas, Odd
Lauritsen, Thor Borgersen, Tuulikki Storebø,
Arne Berg, John Edgar Oksvang, Odd Arild
Svee, Rune Berg, Nils Gustav Larsen, Sigrid
Johnssen, Heidi Christensen, Lillian Krogstad,
Dagfinn Karlsen, John Jørgensen, Lillian
Henny Tosterud, Jørgen Indseth, Reidar
Thorleif Fjeldheim, Frank Ronny Skarnes og
Thordis Kristiansen.
Strømmen
Døpte
Astrid Johanna Meaas, Leon Kjærnet-Øvrebø,
Leon Aleksander Rønquist Thommesen, Erica
Helene Bakke-Bäckmark, Filip Bjørkås-Kristiansen, Nikolai Tresselt Bunæs, Isabell Ariel
Bugge-Wabakken, Carl Liam Olsen Lie, Tarjei
Tvedt, William Glasø-Gullerud, Mads Moen
Lorvik, Leah Emilie Gjerdrum Eidhagen, Henrik William Busch, Sander Grove-Knutsen,
Sigurd Gylder Aasum, Thea Bakken-Samstad,
Synne Maugesten, Sebastian Kristiansen,
Synne Korsnes Brøndmo, William Myhrer Andersen, Lotta Nordhaug Baumgärtner, Håkon
Matre, Siri Margrete Midtgaard, Sivert Sagsveen, Ida Løtveit-Pedersen, Maja Johansson
Sætha, Isabell Ulrick Borgen, Adrian Mork
Myklebust, Oliander Hoberg, Nicolai Hoberg,
Amalie Magelssen, Ea Emilie Gåsbakk, Malin
Østreng Sveen, Mina Ampeliotis, Sander
Arvola Heggelund
Vigde
Therese Skattum og Eivind Opdahl,
Monica Sveum Hammertoft og Aleksander
Mandahl Kaddour, Marie Sørgaard og Daniel
Røstadstuen, Mona Hagejordet og Petter
Bjørgan, Nina Elisabeth Sjølshagen og David
Livingstone, Mona Hellemose og Thore Johnsen, Stine Alice Hansen og Jim Lundin Johansen, Elisabeth Gjelseth Kristoffersen og Stian
Jessen, Jeanette Bonnerud Hofseth og Jørgen
Breivik, Veronica Øverås og Egil Langbråten,
Marte Fedreheim og Anders Pettersen,
Marte Skårberg og Erik Andre Vik Mamen,
Shereen Mitchell og Rune Varvik,
Døde
Hanne Kari Dahl, Alfhild Janne-Brith Iversen,
Margit Tveiten Aas, Else Reidun Narmo,
Harald Alfssøn Asmyhr, Håvard Inge
Skjervheim, Solveig Osflaten, Hans Roar
Torvund, Olaug Frilseth, Vicky Marie Aasen,
Svein Erik Johansen, Marie Olava Holterud,
Erik Tangen, Jan-Tore Foss, Trond Johannes Torud, Magnar Mathias Pedersen, Finn
Helgesen, Håvard Urdalen, Einar Magnus
Lundby, Lars Erik Eilertsen, Inger Linnea
Jakobsen, Ivan Adolf Thoresen, Lasse Bøvelstad, Trygve Brean, Eva Aarbogh, Terje Kristiansen, Armand Kristian Fjeld, Ellen Turid
Schjønneberg, Gerd Irene Storbråten, Gunnar
Edvin Storbråten, Henning Arendt Knudsen,
Ella Skaalerud, Inger Sofie Aas Jørgensen,
Synnøve Nergård.
Skedsmo
Døpte
Nemo Bråten-Løvstad, Sander Holtberget
Hoel, Adrian Teigstad, Zakarias Nersund,
Sandra Romeiser, Tara Michelle Røisgaard,
Pauline Sofie Rasmussen Johnsgaard, William Blach Moen, Raphael Tenneboe Rekier,
Dennis Gutierrez Brestad, Jonathan Balder
Skogmo Gransjøen,Henrik Koller Ekelund,
Ada Emilie Vikjord Schulz, Sienna Marie Bach
Pettersen, Edvard Myrset, Noah Cornelius
Hafne Grønning, Henriette Giertsen Myhre,
Eirill Husebø, Sondre Hjorthaug, Henning
Hanvold, Hanna Andreassen, Oskar Matheo
Nordström, Nicklas Göransson Larsen, Henrik
Aasen Jacobsen, Sigrid Findalen Mykkeltveit,
Elise Grimsgård, Josefine Spetalen, William
Bernt Seitz Sulebust, Isabell Øien, Marcus
Liam Høeg, Kristoffer Edvardsen Kjus, Vilje
Braaten Slangsvold, Odin Øien Gustavsen,
Mia Langli Søderstrøm, Daniel Matheo Grøtting Cuello, Markus Tornes Gusrud, Oscar Aukrusttrædet, Tian Grytdal Pettersen, Hanna
Langli Søderstrøm.
Søndag 27.november 1.s.i adventstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste v/ Roger Marchen. Lys våken. Dåp
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd v/ Anne Dalen,
Presentasjon av konfirmanter
Skedsmo kirke . kl 11.00: Familiemesse
m. nattv v. Sinkerud. Lys våken, 6. klasse
Lillestrøm kirke. kl. 11:00 forenklet høymesse Elisabeth Eriksen Takkoffer til Menighetens ungdomsarbeid. Presentasjon av
konfirmantene. kl. 17:45 aftensang Jahn
Aas. Takkoffer til Redd Barna. Tenn Lyskonsert med Lillestrøm kirkes barnekor
Søndag 4. desember 2.s.i adventstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
m/ dåp v/ Anne Dalen. Presentasjon av
konfirmanter
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd v/Henriette
Brevig,Presentasjon av konfirmanter
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp og nattv. v. Lalim
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Høymesse Dåp
og nattverd Elisabeth Eriksen Takkoffer til
Menighetens eget arbeid. Keltisk messe med
musikergruppe
Søndag 11. desember 3.s.i adventstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ Roger Marchen. Lucia opptog v/
Noahs ark barnehage. Utdeling av 4-årsbok
Skjetten menighetssenter kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/ Henriette Brevig,
Avskjed med organist Kjell Hansen
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp og nattv. v/ Magnus
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Høymesse
Dåp v/ Jahn Aas Takkoffer til Åpne dører. Misjon i Øst. Luciagudstjeneste
Søndag 18.desember 4.s.i adventstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste m/
tjeneste v/ Jahn Aas. Juletrefest
Søndag 15. januar 2.s.i åpenbaringstiden
Strømmen kirke se Skjetten
menighetssenter
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattv. v/ Anne Dalen og
Henriette Brevig. Innsettelse av ny kantor:
Jarl Vestad
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp og nattv. v. Sinkerud
Lillestrøm kirke kl. 11:00 Høymesse.
Dåp v/ Elisabeth Eriksen
Søndag 22. januar 3.s.i åpenbaringstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med dåp v/ Henriette Brevig
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattv. v/ Roger Marchen,
Presentasjon av leirkonfirmanter
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse v. Diesen
Presentasjon av leirkonfirmantene
Lillestrøm kirke kl. 11.00 Høymesse dåp
og nattv. Jahn Aas
Søndag 29. januar 4.s.i åpenbaringstiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste med nattv. v/ Roger Marchen,
presentasjon av leirkonfirmanter
Skjetten menighetssenter
se Strømmen kirke
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
v. Sinkerud m. dåp og nattv.
Lillestrøm kirke kl. 11.00 Høymesse.
Nattv. v/Elisabeth Eriksen
Søndag 5. februar Såmannssøndagen
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
m/ nattverd v/ Henriette Brevig
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste m/nattverd v/ Anne Dalen
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp v/ Diesen. kl 18.00 Hele
Skedsmo synger v/ Diesen
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Familiemesse.
Dåp og nattverd v/Jahn Aas
Vigde
Malin Ellingsson og Anders Nissen Riiber,
Sophie Ingela Rosenberg og Terje Frilseth,
Caroline Hagen Thoen og Anders Fagerhus,
Anna Talkina og Lasse Okstad, Lena Solberg
og Atle Ohren, Christina Løchen og Petter
Øyvind Selnæs, Bente Veronica Bruce Høyer
og Robin Alexander Karlsen Laumb,
Stine Stene Slydal og Marius Nielsen,
Nina Helene Skyrud og Jens Høglund,
Mette Harstad Frøislihagen og Øystein Weaas, Ann Kristin Nielsen og Øystein Aamodt,
Ingeborg Guttormsgaard Engh og Simen
Skulstad Austrått.
nattverd v/ Anne Dalen. Presentasjon
av nytt menighetsråd
Døde
Liv Josefine Thon, Gunnar Eirik Olsen, Gunnar
Sætrom, Rolf Olsen, Erik Carlsen, Solveig
Magdalena Østli, Helge Birger Andersen,
Hans Robert Aas, Annar Friberg, Berit Elise
Myhre, Martin Myhrer, Karin Marie Andersen, Harald Arne Ellingsrud, Kirsten Othilde
Borgen, Oddlaug Amundsen, Helge Morten
Moe, Erik Kristiansen, Knut Ukkestad, Magnus Andreas Punsvik, Jakob Elias Høgseth,
Alfred Skillebæk, Hans Petter Torsteinsen,
Einar Yngvar Pettersen, Preben Staal.
Skjetten menighetssenter kl. 12.00:
Søndag 19.februar Fastelavenssøndag
Strømmen kirke: Se Skjetten
Skedsmo kirke kl 13.00
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Skedsmo skolekorps kl 14.30
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymes-
KVELDSGUDSTJENESTE
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Nedre Romerike Prosti arrangerer
kveldsgudstjeneste, tilrettelagt
for psykisk utviklingshemmede,
Onsdag 7. desember 2011 og
onsdag 2. februar 2012
kl. 18.30 i Fjellhamar kirke. ”Vasshjulet Tut & Blæs” spiller.
Kirkekaffe. VELKOMMEN.
Skjetten menighetssenter:
Se Strømmen kirke
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp og nattv. v/ Magnus
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Høymesse
Dåp og nattverd v/ Elisabeth Eriksen Takkoffer til Menighetens eget
arbeid. Fellesgudstjeneste for
menighetene i Skedsmo
24. desember Julaften
Strømmen kirke kl. 13.30, 14.30 og 16.00:
Julaftensgudstjeneste v/Henriette Brevig
Julaftensgudstjeneste v/Roger Marchen
Julaftengudstjeneste v/Sinkerud
Menighetens barnekor og ungdomskor.
Kl 16.00 Julaftengudstjeneste v/Lalim
25. desember 1.juledag,
Strømmen kirke kl. 08.00: Gudstjeneste.
Ottesang v/ Roger Marchen og Strømmen
korforening
Strømmen kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste m/ nattverd v/ Anne Dalen
Skedsmo kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste m. nattv. Alle prestene deltar
Lillestrøm kirke. kl. 14:30 forenklet Høymesse v/Jahn Aas. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Julespill v/ 414 klubben og
barn fra menigheten. Kl. 16:00 forenklet
Høymesse v/Jahn Aas. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Lillestrøm Kirkes barnekor.
Julespill
26. desember 2. juledag
Lillestrøm kirke. kl. 13:00 Høymesse
Dåp og nattverd Elisabeth Eriksen Takkoffer til menighetens eget arbeid.
26. desember
Skedsmo kirke kl 11.00:
Høymesse m. dåp v/ Diesen
1. januar 2012
Skedsmo kirke
Bli kjent med Vennelyforeningen
Du vil finne informasjon om Vennelyforeningen, Leirsund
under vår webadresse: www.vennelyforeningen.no
Høymesse m. nattv. v/Lalim
Søndag 8.januar Kristi åpenbaringsdag:
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med dåp og nattverd v/ Roger Marchen
Skjetten menighetssenter: Se Strømmen kirke
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
Søndag 12. februar Kristi Forklarelsesdag
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med dåp og nattverd v/ Roger Marchen
Skjetten menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd v/Henriette
Brevig, presentasjon av leirkonfirmanter
Skedsmo kirke kl 11.00: Familiemesse
m. nattv. v/ Sinkerud. Seksårsbok
Lillestrøm kirke kl. 11.00 Høymesse
Dåp v/Elisabeth Eriksen
menighetssenter
Gudstjeneste med nattverd v/ Anne Dalen
sem. dåp og nattv. v/ Lalim
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Høymesse
Nattv. v/Jahn Aas. Taizegudstjeneste
Søndag 26.februar 1.s.i fastetiden
Strømmen kirke: Gudstjeneste m/
dåp og nattverd v/ Anne Dalen
Skjetten menighetssenter:
Se Strømmen kirke
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. dåp og nattv. v. Sinkerud
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Høymesse
Dåp og nattv. v/ Elisabeth Eriksen
Søndag 4. mars 2.s.i fastetiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste v/ Roger Marchen. Noahs ark
barnehage deltar. Utdeling av 6-årsbok
Skjetten menighetssenter kl. 11.00: Gudstjeneste m/ nattverd v/ Henriette Brevig
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse m. dåp og nattv. v. Diesen
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Jahn Aas. Karnevalsgudst
Søndag 11. mars 3.s.i fastetiden
Strømmen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med dåp og nattverd v/ Anne Dalen
Skjetten menighetssenter kl. 11.00: Gudstjeneste m/ nattverd v/ Roger Marchen
Skedsmo kirke kl 11.00: Høymesse
m. nattv. v. Sinkerud. Samtalegudstjeneste med vinterkonfirmantene
Lillestrøm kirke kl. 11.00 Høymesse
Dåp og nattv. v/ Elisabeth Eriksen
m. dåp og nattv. v/ Sinkerud
Lillestrøm kirke. kl. 11.00 Familieguds-
14
3 – 2011 kirken vår
Skedsmo
menighet
Lillestrøm
menighet
Strømmen
menighet
Menighetsrådsleder:
Hans Philip Einarsen, 990 24 832,
Huldrefaret 4, 2020 Skedsmokorset.
Menighetsrådsleder:
Torbjørn Pedersen, 934 61 800,
Elvegata 11 A, 2003 Lillestrøm
Menighetsrådsleder:
Tore Haakensen, 91 35 70 08
Skjettenveien 70, 2013 Skjetten
Prost:
Torstein Lalim, 66 93 89 61/ 99 54 25 42
E-post: [email protected]
sokneprest:
Jahn Aas, 66 93 89 55, 90 67 50 71
E-post: [email protected]
sokneprest:
Anne Dalen, 64 84 78 92
E-post: [email protected]
Sokneprest:
Hanne Gunntveit Sinkerud,
66 87 10 03/ 41 29 19 64
E-post: [email protected]
KAPELLAN:
Jahn Aas, 66 93 89 56 / 47 33 71 57
E-post: [email protected]
Kapellan:
Henriette Brevig, 64 84 78 95
E-post: [email protected]
KANtor:
Børre Velsrud, 66 93 89 54 / 92 65 12 62
E-post: [email protected]
KAPELLAN:
Roger Marchen, 64 84 78 93
E-post: [email protected]
diakoN:
Grete Ringdal, 66 93 89 57 / 95 21 10 25
E-post: [email protected]
Kantor Strømmen:
Peggy Jenset Lous, 64 84 78 91
E-post: [email protected]
Kirketjener:
Rune Sand, 948 17 318
Organist Skjetten:
Kjell Hansen, 99 02 44 20
E-post: [email protected]
Kapellan:
Elisabet Toven Diesen, 63 87 10 05
E-post: [email protected] skedsmo.kirken.no
Kantor:
Gjermund Bjørklund, 63 87 10 02
E-post: [email protected]
Kateket:
Heidi Sveås, 63 87 10 01
E-post: [email protected]
Diakonimedarbeider:
Berthe Kongsrud, 63 87 10 06
E-post: [email protected]
Kirketjener Skedsmo kirke:
Ali Akbar Ahmadi, 63 87 39 03
Vaktmester Sten menighetshus:
Svein Udnesseter, 97 74 19 01
leie av menighetshuset:
Kontakt kirkekontoret, 66 93 89 50
Kirkegården (7-15):
Telefon: 63 87 97 78 Telefaks: 63 87 80 86
Aktiviteter
Mandagsklubben:
Emmaus bedehus mandager kl 18-19.30
Leirsund hobbyklubb
med aktivitetsopplegg:
Annen hver onsdag kl 18-19.30
Kontakt: Kristin Borgen Andreassen
63 87 96 37
Acta Skedsmokorset, Emmaus bedehus:
Cafilius er åpen hver torsdag fra 18.30-21.00.
Den siste torsdagen i måneden har vi smågrupper med fokus på samtale om liv og røre.
REFILL (ungdomsmøte) annenhver fredag
20.00, Cafilius åpen etter møtet til
00.00.
Skedsmo kammerkor:
Øvelse i Skedsmo kirke torsdag kl 19.30-22
Kontakt Roar Ødegård, 930 25 770
Bibel- og misjonsgrupper:
Kontakt menighetskontoret hvis du vil
vite mer!
Barnegospel
Øvelse på Sten menighetshus hver onsdag
kl.17.00 - 18.00. Kontakt Heidi Sveås, 63 87 10 01
Se oppslag utenfor kirken
Miniklang
Øvelse hver tirsdag kl 17:00 - 19:00 på Sten
menighetshus fra 5. klasse og oppover.
Kontakt Ingrid Danbolt, 97 06 42 56
Skedsmo Voices
Øvelse hver tirdag kl 19:30-21:00 på Sten
menighetshus. Fra 9. klasse og oppover.
Kontakt Ingrid Danbolt, 97 06 42 56
Normisjon Skedsmo
Emmaus bedehus, kontakt Kari Vormeland,
Tlf. 63 87 20 78, www.maus.no
Normisjon Vennely
Vennelyforeningen, kontakt Kjell Asak.
tlf. 63 87 65 67, www.vennelyforeningen.no
Aktiviteter
Møteplasen:
I menighetssalen kl 11:00 - 13:00 hver onsdag
Formiddagsbønn med lystenning i kirkerommet kl 12:15 - 12:30
Søndagsskole:
Vi har søndagsskole i menighetsalen i
kirken enkelte søndager.
Kontakt: Administrasjonen 66 93 89 50
Lillestrøm kirkes barnekor:
Korgruppe på Volla Skole for 1. – 4. klasse,
torsdager kl 15.30 – 16.15. Ny korgruppe for 1. – 3.
klasse (6-8 år) i menighetssalen onsdager kl
17.00 – 18.00 Toneklang (fra 4. klasse og eldre)
onsdager kl 15.30 –16.45 i menighetssalen
Dirigent og kontakt for alle gruppene:
Børre Velsrud, tlf. 66 93 89 54 el. 92 65 12 62.
Korets hjemmeside: www.barnekoret.no
NYHET – Familiekor:
To til tre ganger i semesteret. Kontakt: Jahn
Aas, 66 93 89 56 / 47 33 71 57
E-post: [email protected]
Speidere KFUK-KFUM:
Stifinnere, 3. - 5. klasse: Mandager 18 - 19.30.
Kontakt Stein Schatvet, 48 12 81 12, eller Berit
Tomter, 41 28 70 32
Vandrere (6.- 10. kl: Også mandager fra 18-1930
Kontakt: Bjørn Myhre: 952 09 535
Møtene er på speiderhuset i Skedsmogata 16 –
rett ved Lillestrøm kirke.Ofte er møtene utendørs.
Normisjon – Lillestrøm:
Kirkegt. 1b.
Kontakt: Tor Erik Løkken, 63 81 35 49
Vaktmester på menighetshuset:
Svein Udnesseter, 97 74 19 01
leie av menighetshuset:
Kontakt kirkekontoret, 66 93 89 50
Kirketjener Strømmen:
Geir Sve., 95 77 40 27,
e-post: [email protected]
Kirketjener Skjetten:
Rozmana Ahmadi, 94 80 35 70
Menighetsarbeider:
Janne Moe, 90 92 99 82
Noahs ark barnehage:
Styrer: Siw Thørn Aass, 63 81 23 52
Aktiviteter
Strømmen
KFUK/KFUM-speidere:
Hver torsdag kl 17 Strømmen menighetshus
Birgitte Bergmann Terjesen, 63 82 64 02
Bibelgruppe:
Annenhver torsdag kl 19
Strømmen menighetshus.
Ivar Hesselberg, 63 81 29 50
Skjetten
Småspeidere NSF 8 - 10 år:
Hver mandag kl 18 Skjetten menighetssenter
Solveig Granberg, 63 84 02 21
Storspeidere NSF:
Hver mandag kl 18.30 Skjetten menighetssenter. Karl Erik Bjerkaas, 63 84 29 99
Ny besøksadresse og telefonnr.
Er du fester for et gravsted på Skedsmo
kirkegård eller Stalsberghagen gravlund,
må du merke deg følgende:
Kontoret som behandler saker om feste
og festeavgifter, sletting av gravsted,
avtaler om stell og vanning av gravsted,
gravfond, fakturering av seremonier og
kremasjoner, flytter fra Skedsmo rådhus
til Skedsmo kirkelige fellesråd.
Besøksadressen er: Kirkegt. 1, Lillestrøm,
inng. fra Voldgata.
Nytt telefonnr. fra 1. april er: 66 93 89 62.
Postadressen er som før: Skedsmo kirkelige fellesråd, postboks 313, 2001 Lillestrøm
Gravsteder – plantefelt
Ved noen gravsteder er det plantet busker som en gang var små og pene, men
som nå har vokst seg store og dominerende. Dette er ofte en tuja eller en kjeglegran eller lignende. Disse tar nå stor plass
og virker sjenerende. Mange av disse er
plantet står på siden av gravmonumentet
og er derfor i strid med vedtektene for
kirkegården/gravlunden.
Vedtektene sier at for hvert gravsted kan
det være et plantefelt som er like bredt
som gravstenen og ikke lengre frem en
60 cm målt fra gravstenens bakkant.
Disse buskene, som står ved siden av
gravstenen og har vokst seg store, ber
kirkeforvaltningen blir fjernet straks. De
som ikke fjerner slike busker, vil få melding fra kirkeforvaltningen.
Innramming av plantefeltet foran gravstenen er kun tillatt med kantsten som
monteres i høyde med bakken. Kulesten/
morenesten er ikke tillatt som omkransning av plantefeltet fordi disse er løse og
påfører våre gressklippere skade. Denne
type stein vil bli fjernet av kirkegårdspersonalet.
Gravstell 2012, kontakt oss innen
25. feb 2012. t 66 93 89 62.
Åpen barnehage:
Hver man. og ons. kl 11 - 14. Kirkegt. 1b
Kontakt: Sissel Vattøy, 63 81 43 61
Barneklubb:
For barn i alderen 4 - 14 år. Korgruppe og ulike
aktiviteter man kl 17:45 - 19:15
Kontakt: Grete-Lill Braseth Ramstad, 938 66 218,
Kristin Sakseid, 982 86 109 eller Martin BjerkeOs Vattøy, 909 57 056
Kirkeadministrasjonen
Tlf. 66 93 89 50 • Fax: 66 93 89 59
Besøksadresse: Kirkegata 1, inng. Voldgata,
Lillestrøm (kontortid: Alle dager 09.00 – 15.00)
Postadresse: Pb. 313, 2001 Lillestrøm
Felles e-postadresse: [email protected]
Felles telefonnummer og postadresse for alle
preste- og menighetskontorene i Skedsmo
kommune.
Fredagsklubb:
For deg som går i 3. kl og oppover. Samling en
fredag i måneden. Fra kl 19:00 - 21:00
Kontakt: Håkon Sakseid, 63 81 01 27
Småbarnsang
Hver onsdag kl 17:00-17:45
Kontakt Børre Velsrud
Skedsmo kirkelige fellesråd
Reidar Kavlie-Borge, kirkeverge
tlf. 66 93 89 58,
e-post: [email protected]
Familieonsdag
En onsdag i mnd fra kl 16:30-18:30
Middag - sang for barn i alle aldre - avslutning
i kirken. Se www.skedsmo.kirken.no
Kari Sørgaard, saksbehandler
tlf. 66 93 89 51,
e-post: [email protected]
Juletrefest
Strømmen menighetshus
fredag 6. januar kl. 18.00
Menighetens juletrefest
med tradisjonelt program.
3 – 2011 kirken vår
Informasjon til
ansvarlig for
gravsted/fester
Kristin Rudberg Smedstad, saksbehandler,
tlf. 66 93 89 52,
e-post: [email protected]
Aud Elin Tuset, saksbehandler
tlf. 66 93 89 53,
e-post: [email protected]
Kari Anne Haug, saksbehandler gravlund
tlf. 66 93 89 62,
e-post: [email protected]
15
B-post
Returadresse:
Skedsmo kirkelige fellesråd
Pb. 313, 2001 Lillestrøm
50-årskonfirmanter
Gullkonfirmanter, Skedsmo menighet 2011:
Første rekke fra venstre: Synnøve Endresen,
Inger Stokken, Turid Haugstad, Anne Lise
Martinsen, Reidun Bartnes, Hanne Sinkerud
(prest), Jorunn Ingebretsen og Wenche Kersten.
Andre rekke fra venstre: John Kopperud, Sissel Hoel, Kari Bente Schiørn, Terje Flidh, Roald
Hansen, Marit Skøien Varsi, Laila Berit Almroth, Gerd Unni Ryen og Britt Aas.
Bakerste rekke fra venstre: Tor Asak Knudsen,
Thore Holm, Ole Kjus, Bjørn Inge Bekkevold,
Karl Halvard Tærud, Marit Friberg og Kjersti
Weider.
16
3 – 2011 kirken vår