warta kerajaan persekutuan federal government gazette

Comments

Transcription

warta kerajaan persekutuan federal government gazette
WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
31 Disember 2014
31 December 2014
P.U. (A) 363
FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE
PERINTAH FI (PERUBATAN) (KOS PERKHIDMATAN) 2014
FEES (MEDICAL) (COST OF SERVICES) ORDER 2014
DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
P.U. (A) 363
AKTA FI 1951
PERINTAH FI (PERUBATAN) (KOS PERKHIDMATAN) 2014
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 3 dan 10 Akta Fi 1951
[Akta 209], Yang di-Pertuan Agong membuat perintah yang berikut:
Nama, permulaan kuat kuasa dan pemakaian
1.
(1)
Perintah
ini
bolehlah
dinamakan
Perintah
Fi
(Perubatan)
(Kos Perkhidmatan) 2014.
(2)
Perintah ini mula berkuat kuasa pada 31 Disember 2014.
(3)
Perintah ini hendaklah terpakai hanya bagi orang asing sahaja.
Tafsiran
2.
Dalam Perintah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
“anggota tiruan atau prothesis” ertinya suatu alat yang digunakan di
dalam atau di luar untuk mengembalikan pesakit supaya berada dalam keadaan
berfungsi bagi membolehkannya berdikari dalam aktiviti hariannya;
“fi pembedahan” ertinya suatu fi yang dikenakan ke atas mana-mana
pesakit yang memerlukan apa-apa pembedahan
bagi rawatan atau
maksud-maksud diagnostik;
“fi pergigian” ertinya suatu fi yang dikenakan bagi apa-apa rawatan
pergigian;
“fi rawatan” ertinya suatu fi yang dikenakan bagi layanan perubatan,
keselesaan perubatan, ubat, pembalut dan lain-lain perkhidmatan yang
diberikan kepada mana-mana pesakit yang dirawat di mana-mana hospital;
2
P.U. (A) 363
“fi siasatan” ertinya suatu fi yang dikenakan ke atas apa-apa prosedur
yang merupakan satu bantuan kepada diagnosis selain daripada perkara-perkara
yang diliputi oleh fi pembedahan;
“fi wad” ertinya suatu fi yang dikenakan bagi diet dan tempat tidur;
“hospital” ertinya mana-mana hospital Kerajaan meliputi mana-mana
hospital pengajaran sesuatu universiti, klinik Kerajaan dan mana-mana Institusi
Perubatan Persekutuan yang lain;
“Institusi Perubatan Persekutuan” ertinya mana-mana hospital dan
institusi perubatan yang diisytiharkan oleh Kerajaan sebagai suatu Institusi
Perubatan Persekutuan;
"jagaan harian" ertinya penjagaan pesakit yang dimasukkan ke unit
rawatan harian di hospital atau pusat rawatan khas, bagi tempoh kurang
daripada dua puluh empat jam atas rujukan oleh pegawai perubatan bagi
prosedur perubatan termasuk bagi tujuan pencegahan, penyiasatan, terapi dan
rehabilitasi;
“Kementerian” ertinya Kementerian Kesihatan;
“Ketua Setiausaha” ertinya Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan;
“orang asing” ertinya seseorang yang bukan warganegara Malaysia tetapi
tidak termasuk—
(a)
seseorang
suatu
kad
yang
bukan
pengenalan
warganegara
yang
yang
dikeluarkan
memegang
di
bawah
perenggan 5(3)(b) Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990
[P.U. (A) 472/1990]; atau
3
P.U. (A) 363
(b)
pasangan isteri atau suami yang bukan warganegara kepada
warganegara Malaysia;
“pakar” ertinya seseorang yang dilantik di bawah Perintah-perintah Am
Bab F Perubatan Tahun 1974;
“pegawai perubatan” ertinya seseorang pengamal perubatan berdaftar
atau pengamal pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia.
Fi pesakit luar
3.
Fi bagi perkhidmatan yang diberikan di Jabatan Pesakit Luar, selain daripada fi
pergigian hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan
hendaklah dikenakan di—
(a)
hospital besar;
(b)
hospital daerah;
(c)
poliklinik; dan
(d)
mana-mana tempat lain yang boleh dinyatakan oleh Menteri Kesihatan
bagi maksud perenggan ini.
Fi wad
4.
(1)
Fi wad hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.
(2)
Bagi maksud pengiraan fi wad—
(a)
hari kemasukan hendaklah dikira sebagai satu hari genap; dan
(b)
hari keluar hendaklah dikira sebagai satu hari genap jika ia
melebihi dua belas jam.
4
P.U. (A) 363
(3)
Jika pada pendapat pegawai perubatan, adalah perlu bagi ibu atau bapa
menemani anaknya, dia hendaklah tertakluk kepada fi wad separuh daripada kadar
yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.
Fi rawatan
5.
Fi rawatan hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.
Fi siasatan
6.
(1)
Fi siasatan hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual
Keempat.
(2)
Jika suatu siri x-ray diambil untuk membantu membetulkan aturan suatu
retakan, hanya satu fi mengikut kadar yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual
Keempat boleh dikenakan bagi retakan itu.
(3)
Sekiranya
pemeriksaan
radiologi
ulangan
dijalankan
selepas
pemeriksaan dalam subperenggan (2), fi berasingan hendaklah dikenakan bagi tiap-tiap
pemeriksaan itu.
Fi makmal
7.
Fi makmal hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kelima.
Fi pembedahan
8.
Fi pembedahan hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Keenam.
Fi pergigian
9.
Fi pergigian hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian 9 Jadual
Ketiga.
Fi anggota tiruan atau prothesis
10.
Fi bagi anggota tiruan atau prosthesis hendaklah sebagaimana yang dinyatakan
dalam Bahagian 10 Jadual Ketiga.
5
P.U. (A) 363
Fi pelbagai
11.
Fi pelbagai hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh.
Fi jagaan harian
12.
Fi bagi jagaan harian hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual
Ketiga hingga Jadual Keenam, dan fi wad adalah berdasarkan kadar wad kelas tiga
dalam Jadual Kedua.
Pesakit yang dimasukkan ke dalam wad kelas lebih tinggi
13.
Seseorang pesakit yang pada mulanya dimasukkan ke dalam wad kelas yang
lebih rendah dan kemudiannya dipindahkan ke dalam wad kelas yang lebih tinggi atas
permintaannya sendiri, hendaklah membayar semua fi termasuklah fi wad kelas yang
terlibat.
Deposit
14.
(1)
Seseorang pesakit hendaklah sebelum diterima masuk ke dalam wad—
(a)
membayar suatu deposit yang akan ditentukan oleh Ketua
Setiausaha; atau
(b)
mengadakan suatu jaminan pembayaran yang memuaskan
sebagaimana diluluskan oleh Ketua Setiausaha.
(2)
Jika seseorang pesakit menanggung perbelanjaan tambahan yang tidak
diliputi oleh depositnya semasa dia masih di dalam wad, dia hendaklah dikehendaki
membayar deposit tambahan.
(3)
Jika fi yang ditanggung oleh seseorang pesakit adalah kurang daripada
depositnya, apabila dia dibenarkan keluar dari hospital, hospital hendaklah
mengembalikan perbezaan tersebut kepadanya.
6
P.U. (A) 363
Peremitan
15.
Ketua Setiausaha boleh meremitkan sebahagian atau keseluruhan daripada
mana-mana fi yang dikenakan di bawah Perintah ini.
Pertikaian mengenai fi
16.
Jika terdapat suatu pertikaian mengenai apa-apa fi yang dikenakan di bawah
Perintah ini, pertikaian itu hendaklah dirujuk kepada Ketua Setiausaha yang
keputusannya adalah muktamad.
7
P.U. (A) 363
JADUAL PERTAMA
[Perenggan 3]
FI PESAKIT LUAR
Fi bagi satu
lawatan
(RM)
(a) Hospital
Pesakit luar am
40
Pesakit luar pakar
120
Jabatan Kecemasan
100
(b) Klinik kesihatan
Pesakit luar am
40
Pesakit luar pakar
120
(c) Klinik 1 Malaysia
40
(d) Klinik Desa
40
(e) Lain-lain
Perkhidmatan kesihatan kanak-kanak
40
Rawatan obstetrik dan ginekologi
40
Perkhidmatan postnatum
40
8
P.U. (A) 363
Calitan pap
45
Perkhidmatan bersalin (termasuk di Pusat
Bersalin Alternatif dan di rumah)
200
Perkhidmatan perubatan di luar hospital
300 untuk setiap
lawatan selain dari
apa-apa tuntutan
bagi perjalanan, sara
hidup dan
penginapan
mengikut kadar
yang ditentukan
oleh Kerajaan
*Fi dalam Jadual ini tidak termasuk apa-apa fi lain yang dinyatakan dalam Perintah ini.
9
P.U. (A) 363
JADUAL KEDUA
[Subperenggan 4(1)]
FI WAD
Fi bagi sehari (RM)
(a) Eksekutif
Bilik 1 katil (VIP)
500
Bilik 1 katil
400
Bilik 2 katil
340
(b) Kelas satu
Bilik 1 katil
320
Bilik 2 katil
240
Bilik 3 katil atau lebih
200
(c) Kelas dua
180
(d) Kelas tiga
160
(e) Bilik bersalin
300
(f) Unit Rawatan Intensif atau Unit Rawatan
Koronari (dewasa)
360
(g) Unit Rawatan Intensif atau Unit Rawatan
Koronari (kanak-kanak)
300
10
P.U. (A) 363
(h) Nurseri
60
(i) Nurseri rawatan khas
140
(j) Nurseri dengan rawatan incubator
170
Berdasarkan kelas
wad dan mengikut
bilangan katil
(k) Wad psikiatri
11
P.U. (A) 363
JADUAL KETIGA
[Perenggan 5]
FI RAWATAN
BAHAGIAN 1
RAWATAN PESAKIT DALAM
Fi (RM)
100 sehari
Rawatan pesakit dalam
BAHAGIAN 2
RAWATAN PSIKIATRI
Fi (RM)
1,500 setiap kali
dimasukkan ke hospital
Rawatan psikitrik
BAHAGIAN 3
RAWATAN BERSALIN
Fi (RM)
Caesarean
3,021
Bersalin dengan bantuan : forsep/breech/vakum/bersalin
kembar/bersalin normal
2,593
BAHAGIAN 4
LAIN-LAIN RAWATAN
Fi (RM)
Kardiotokograf
120
12
P.U. (A) 363
Toilet and suture per stich
50
Fine needle aspiration
275
Incision and drainage
275
Catheterisation
85
BAHAGIAN 5
RAWATAN RADIOTERAPI
Fi (RM)
SIMULASI DAN PERANCANGAN BERKOMPUTER
Penandaan setempat
50
Simulasi konvensional
1,000
Simulasi CT - biasa (tanpa contrast)
1,500
Simulasi CT - kompleks (dengan contrast)
3,000
Simulasi CT - IMRT/Rapid Arc , TBI, TNI, TBE
5,000
Simulasi CT - Stereotactic Radiosurgery (SRT)
20,000
RAWATAN RADIOTERAPI
2D/Single field/parallel opposed per fraction
350
3D/any plans with 3 or more fields per fraction
450
IMRT/Rapid arc per fraction
500
TBI per fraction
500
TNI per fraction
700
SRT per fraction
500
SRS (rawatan pakej - sekali caj sahaja)
13
30,000
P.U. (A) 363
AKSESORI PAKAI BUANG
Beam direction shell
250
Vac-Lock
250
Cerroband
500
Wax
300
RAWATAN BRAKITERAPI
Intra-cavitari : dhobbies/single line source per session
5,000
Intra-cavitari : paired ovoids per session
5,000
Intra-cavitari : full intra- cavitary per session
5,000
Intra-cavitari : for nasopharyngeal cancer (NPC) per session
7,000
Intra-luminal : esophagus, bronchus, ano-rectal per session
300
Interstitial brachytherapy implants : breast brachytherapy
implants per implant
6,500
Interstitial brachytherapy implants : extremities implants
per implant
6,000
Interstitial brachytherapy implants : oral
cavity/anorectal/prostate implants per implant
7,500
Prostate brachytherapy procedure
10,000
Iodine-131 therapy (not Iodine scan) per session
14
800
P.U. (A) 363
KEMOTERAPI
(a) Single Agent
Jenis A
Low dose cisplatin
65
Methotrexate
65
Doxorubicin
65
Vinorelbine
65
Jenis B
Carboplatin
260
Paclitaxel
260
5-fuFluorouracil
260
Oxaliplatin
260
High dose cisplatin
260
Jenis C
Gemcitabine
1,100
Bleomycin
1,100
Docetaxel
1,100
Ifosphamide
1,100
Mitoxantrone
1,100
Mitomycin
1,100
Irinotecan
1,100
Jenis D
Alimta (pemetrexed) Pemetrexed
5,500
Caelyx pegylated liposomal doxorubicin
5,500
15
P.U. (A) 363
(b) Double agent
Doxorubicin + Cyclophosphamide
70
Doxorubicin + Ifosphamide
661
Doxorubicin + Cisplatin
89
Doxorubicin + Docetaxel
971
Doxorubicin + Paclitaxel
227
Doxorubicin + Gemcitabine
325
Carboplatin + Fluorouracil
148
Carboplatin + Paclitaxel
398
Carboplatin + Etoposide
105
Carboplatin + Gemcitabine
564
Carboplatin + Docetaxel
1,033
Carboplatin + Vinorelbine
292
Cisplatin + Paclitaxel
231
Cisplatin + Etoposide
133
Cisplatin + Fluorouracil
126
Cisplatin + Pemetrexed
6,160
Cisplatin + Gemcitabine
592
Cisplatin + Vinorelbine
69
Cisplatin + Ifosphamide
1,018
Cisplatin + Methotrexate
44
Cisplatin + Cyclophosphamide
68
Cyclophosphamide + Vincristine
33
Cyclophosphamide + Epirubicin
334
Etoposide + Fluorouracil
147
16
P.U. (A) 363
Gemcitabine + Vinorelbine
318
Gemcitabine + Paclitaxel
742
Gemcitabine + Oxaliplatin
433
Ifosphamide + Vinorelbine
774
Ifosphamide + Epirubicin
1,389
Irinotecan + Fluorouracil
528
Mitomycin + Fluorouracil
674
Oxaliplatin (130 mg/m2) + Capecitabine
1,293
Oxaliplatin + Fluorouracil
317
Paclitaxel + Fluorouracil
304
Capecitabine + Irinotecan (240 mg/m2)
1,560
(c) Triple agent
Doxorubicin + Cyclophosphamide + Etoposide
220
Doxorubicin + Cisplatin + Ifosphamide
488
Doxorubicin + Dacarbazine + Ifosphamide
1,645
Bleomycin + Etoposide + Cisplatin
1,236
Doxorubicin + Cyclophosphamide + Cisplatin
92
Cyclophosphamide + Methotrexate + Fluorouracil
62
Epirubicin + Cisplatin + Fluorouracil
310
Fluorouracil + Doxorubicin + Cyclophosphamide
68
Fluorouracil + Epirubicin + Cyclophosphamide
278
Ifosphamide + Carboplatin + Etoposide
1,125
Ifosphamide + Dactinomycin + Vincristine
1,120
Gemcitabine + Paclitaxel + Carboplatin
17
924
P.U. (A) 363
Procarbazine + Lomustine + Vincristine
2,472
Ifosphamide + Cisplatin + Etoposide
1,019
Docetaxel + Doxorubicin + Cyclophosphamide
888
Paclitaxel + Ifosphamide + Cisplatin
1,015
Docetaxel + Cisplatin + Fluorouracil
1,070
Paclitaxel + Carboplatin + Etoposide
912
Paclitaxel + Carboplatin + Fluorouracil
981
Mitomycin + Ifosphamide + Cisplatin
766
Vincristine + Doxorubicin + Cyclophosphamide
90
Vincristine + Dactinomycin + Cyclophosphamide
515
Vincristine + Epirubicin + Cyclophosphamide
258
Vincristine + Etoposide + Carboplatin
581
Etoposide + Cisplatin + Ifosphamide
745
Vinblastine + Ifosphamide + Cisplatin
695
Vinorelbine + Ifosphamide + Cisplatin
1,148
(d) Complex regime
Etoposide + Dactinomycin + Methotrexate + Vincristine +
Cyclophosphamide
338
Etoposide + Cisplatin + Dactinomycin + Methotrexate
217
Etoposide + Vincristine + Doxorubicin + Ifosphamide +
Dactinomycin
1,110
Ifosphamide + Vincristine + Dactinomycin + Doxorubicin
975
Vincristine + Doxorubicin + Cyclophosphamide +
Dactinomycin
392
Vincristine + Doxorubicin + Ifosphamide + Dactinomycin
18
1,157
P.U. (A) 363
Vincristine + Ifosphamide + Carboplatin + Etoposide
944
Vincristine + Ifosphamide + Doxorubicin + Etoposide
1,141
Methotrexate + Dactinomycin + Chlorambucil +
Cyclophosphamide
354
Methotrexate + Vinblastine + Doxorubicin + Cisplatin
232
(e) Oral agent
Capecitabine 1250mg/m2
658
Capecitabine 1000mg/m2
534
Capecitabine 850mg/m2
441
Chlorambucil
94.50
Cyclophosphamide
3
Etoposide
405
Procarbazine
516
Tegafur
255
Temozolomide
5,405
TARGETED THERAPY
Erlotinib 100mg
4,705
Erlotinib 150mg
5,800
Gefitinib
5,043
Imatinib 100mg
4,492
Imatinib 400mg
9,210
Pazopanib 200mg
1,848
19
P.U. (A) 363
Pazopanib 400mg
2,790
Trastuzumab (loading dose)
6,977
Trastuzumab (maintainence dose)
5,074
Cetuximab (2 weekly regime)
6,112
HORMONE THERAPY
Anastrazole
74
Bicalutamide
74
Exemestane
796
Flutamide
91
Letrozole
126
Lucrin leuprolide acetate 3.75mg
315.90
Leuprolide acetate 11.25mg
971.45
Medroxyprogesterone acetate (IM)
26
Megestrole acetate
800
Tamoxifen
16
Zoladex goserelin 10.8 depot (setiap 3 bulan)
992
Goserelin 3.6 depot
265.35
IMMUNO THERAPY
Interfelon alfa
1,136
20
P.U. (A) 363
BAHAGIAN 6
PERUBATAN NUKLEAR
Fi (RM)
Teknetium - 99M pirau kardiak
140
Teknetium - 99M kajian pirofosfat
240
Teknetium - 99MIBI kajian latihan dan rehat
1,700
Talium - 201 kajian latihan dan rehat
1,800
Imbasan limpahan hati berlawang
1,360
Pengimejan tertangguh 24 jam
400
BAHAGIAN 7
NEFROLOGI
Fi (RM)
Intermitent peritoneal dialysis bagi setiap rawatan
Rawatan CAPD (sebulan)
300
2,100
Renal biopsy (tidak termasuk laporan)
500
Femoral/subclavian catherisation
1,000
Haemoperfusion
1,000
Implantation of tenchoff catheter
200
Pretransplant dialysis treatment
2,000
Lawatan di rumah bagi setiap haemodilaisis
200 setiap lawatan
Cycle-PD/Automated PD
800
Intermitent peritoneal dialysis stab
800
Intermitent peritoneal dialysistenckhoff
800
Continuous arteriovenous haemofiltration
800
Continuous venovenous haemodiafiltration
2,000
21
P.U. (A) 363
Continuous venovenous haemodialysis
2,000
Continuous venovenous haemofiltration
890
Nightly intermitent peritoneal dialysis
2,100
Plasma exchange
1,900
Plasmapharesis
1,900
Haemofiltration
300
Haemodialysis single use kidney
200
Haemodialysis single use kidney high - flux
200
Haemodialysis single use kidney low - flux
200
Haemodialysis single use kidney middle - flux
200
Catheter insertion surgical tenckhoff peritoneal sco
2,500
Catheter removal medical tenckhoff (non OT)
500
Catheter removal surgical tenckhoff ( non OT)
500
Kt/v (CAPD)
150
Catheter insertion central venous
1,000
Catheter insertion CV under US guidance
1,000
Catheter insertion femoral double lumen (non cuffed)
800
Catheter insertion femoral single lumen
1,000
Catheter insertion permanent
2,500
Haemodiafiltration online
300
Haemodialysis reuse kidney
180
Haemodialysis reuse kidney high - flux
180
Haemodialysis reuse kidney low - flux
180
Haemodialysis reuse kidney middle - flux
180
Renal biopsy - biopty gun
500
Renal biopsy - cooks
500
22
P.U. (A) 363
Renal biopsy - tru cut
500
Slow continuous ultrafiltration
1,000 setiap hari
Ultrafiltration
200
Catheter removal central venous
200
Catheter removal femoral double lumen
200
Catheter removal central venous under US
200
Catheter removal femoral single lumen
200
Renal allograft ultrasound
100
Renal allograft ultrasound doppler
150
BAHAGIAN 8
FISIOTERAPI
Fi (RM)
ELECTROTHERAPY MODALITIES
Biofeedback/myofeedback
80
Direct current/iontophorosis
80
Didynamic current
80
Interrupted Direct Current (IDC)
80
Interferential Therapy (IT)
80
Shortwave diathermy (SWD)
80
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
80
Ultrasound therapy (US)
80
Realtime ultrasound
80
Functional electrical stimulation
80
Shockwave therapy
80
23
P.U. (A) 363
THERMAL THERAPY/CRYOTHERAPY
Hot pack
40
Wax bath
40
Infrared radiation
40
Cryotherapy
40
PHOTOTHERAPY
Laser therapy
80
Ultraviolet light therapy
80
CARDIORESPIRATORY THERAPY
Active Cycle Breathing Technique (ACBT)
60
Breathing exercise
60
Bronchial suction
60
Flutter/incentive spirometer
60
Inspiratory muscle training
60
Inhalation therapy
60
Percussion/vibration
60
Positive expiratory pressure
60
Postural drainage
60
24
P.U. (A) 363
MECHANO THERAPY
Cervical traction
80
Lumbar traction
80
Sequential pump
80
HYDROTHERAPY
Pool exercise
120
Whirlpool
120
MANUAL THERAPY
Soft tissue manipulation
120
Myofascial release
120
Manual lymphatic drainage
120
Accupressure
120
TAPING/BANDAGING/STRAPPING
120
COMPRESSION THERAPY (LYMPHOEDEMA)
80
SPECIAL TECHNIQUES
Canalith repositioning technique
80
Gaze stabilisation exercise
80
Icing/brushing
80
25
P.U. (A) 363
Joint mobilisation
80
McKenzie technique
80
Motor relearning programme (MRP)
80
Accupuncture
80
Neurodevelopmental technique
80
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
80
EXERCISE THERAPY
Active, passive, resisted
80
Ambulation/gait training
80
Ante/postnatal exercise
80
Balance training
80
Bladder/bowel training
80
Circuit training/gymnic ball exercise
80
Counter bracing technique
80
Functional activities
80
Group exercise
80
Isokinetic exercise
80
Mechanical exercise
80
Pelvic floor exercise
80
Pelvic floor exercise with PFX educator
80
Relaxation techniques
80
Sensory re-education
80
Special hand regime
80
Treadmill
80
26
P.U. (A) 363
CONSULTATION/STRUCTURED PATIENT EDUCATION/
CAREER TRAINING
40
SPECIAL TEST – DIAGNOSTIC TOOL
Berg’s balance test
120
Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB)
120
Computerized dynamic posturography
120
Computerized hand evaluation
120
Dix-hall pike test
120
Dynamic gait index
120
Oculomotor assessment
120
Pelvic floor per vagina/per rectal assessment
120
Perionometer
120
Sensory testing
120
Strength duration curve
120
Voluntary muscle testing
120
Vestibular test
120
BAHAGIAN 9
PERGIGIAN
Fi (RM)
Cabutan sebatang gigi kekal
50
Cabutan gigi supernumerari / tunggul akar
50
Cabutan sebatang gigi desidus
25
Cabutan - komplikasi - rawatan soket terinfeksi
50
Cabutan - komplikasi - pemberhentian pendarahan
50
27
P.U. (A) 363
Cabutan - komplikasi
50
Tampalan gigi kekal - satu permukaan
75
Tampalan gigi kekal - permukaan berganda/dengan pin
retensi
100
Tampalan - gigi desidus
30
Tampalan sementara
30
Penskaleran dan penggilapan
214
Dentur penuh (akrilik) - setiap rahang - termasuk bahan
900
Dentur separa (akrilik) - setiap rahang gigi pertama
500
Dentur separa (akrilik) - maksimum
800
Dentur separa - setiap gigi tambahan
20
Pembaikan plat dentur (tidak termasuk penggantian setiap
gigi)
70
Pembaikan dentur (setiap gigi tambahan)
20
Relining/Rebasing - setiap denture
120
Pelindung mulut
50
Soft splint
50
Hard splint
200
Splint lain : contohnya oyster
50
Obturator - acrylic
100
Obturator - molloplast
200
Feeding plate
50
Aplians pergigian lain
100
Prosthesis muka
200
Jahitan semula kecederaan tisu lembut orofasial
120
Buka jahitan kecederaan tisu lembut orofasial
60
Rawatan semula kecederaan tisu lembut orofasial
120
28
P.U. (A) 363
Insisi dan saliran - abses orofasial
120
Inlai/onlai - setiap gigi (tidak termasuk fi bahan dan makmal)
120
Korona/venir - setiap unit (termasuk korona sementara
tetapi tidak termasuk fi bahan dan makmal)
200
Jambatan setiap abutmen/pontik (termasuk jambatan
sementara tetapi tidak termasuk fi bahan dan makmal)
200
Korona keluli tahan karat - setiap unit
50
Korona strip - setiap unit
30
Pembaikan korona/jambatan
50
Tiang dan teras sebatang gigi
150
Restorasi provisional - setiap gigi
30
Rawatan kanal akar - anterior
150
Rawatan kanal akar - premolar
200
Rawatan kanal akar - molar
300
Rawatan kanal akar semula - anterior
250
Rawatan kanal akar semula - premolar
300
Rawatan kanal akar semula - molar
400
Apeksifikasi - setiap gigi
200
Pemberhentian resopsi gigi - setiap gigi
150
Coronal pulpotomi - setiap gigi kekal
150
Cvek pulpotomi - setiap gigi kekal
150
Pulpotomi - setiap gigi decidous
150
Pulpektomi - setiap gigi
200
Pelapikan pulpa (termasuk tampalan sementara) langsung/tidak langsung
30
Rawatan pembuangan pulpa (extirpasi pulp)
50
Pengeluaran alat yang terpisah/patah
200
29
P.U. (A) 363
Pemutihan gigi (luaran) - setiap rahang
500
Pemutihan gigi (dalaman) - setiap gigi
50
Mikroabrasi - setiap gigi
50
Fluorida topikal - setiap rahang
50
Pengapan fisur - setiap gigi
40
Desensitisasi - setiap gigi
30
Aplians tetap - pakej rawatan dua rahang
5,500
Aplians tetap - pakej rawatan satu rahang
2,700
Aplians fungsi tetap - setiap rahang
2,000
Pembukaan aplians tetap - setiap rahang
300
Aplians penyambung tetap
370
Aplians penyambung tetap - pengganti - setiap rahang
370
Aplians penyambung tetap - pembaikan - setiap rahang
100
Aplians penyambung tetap - simen semula - setiap rahang
100
Retainer tetap - setiap rahang
300
Retainer tetap - pengganti - setiap rahang
200
Retainer tetap - pembaikan - setiap gigi
100
Retainer tetap - setiap rahang - penanggalan
200
Aplian fungsi boleh tanggal - setiap rahang
2,000
Aplian fungsi boleh tanggal - pengganti
2,000
Aplian fungsi boleh tanggal - pembaikan
250
Aplian boleh tanggal - pakej rawatan - setiap rahang
1,500
Aplian boleh tanggal aktif - pengganti - setiap rahang
400
Aplian boleh tanggal pasif - pengganti -setiap rahang
400
Penyenggara ruang boleh tanggal setiap rahang
400
Aplian aktif boleh tanggal - pembaikan - satu rahang
250
30
P.U. (A) 363
Retainer boleh tanggal- pembaikan - setiap rahang
250
Penyenggara ruang boleh tanggal - setiap rahang pembaikan
250
Essix retainer
300
Aksesori rahang palatal/lingual
250
Aksesori rahang palatal/lingual - pengganti
250
Pemasangan peralatan traction (on plant) - setiap alat
400
Pemasangan traction chain - gigi terimpak
800
Pengaktifan traction chain untuk pergerakan gigi minor setiap gigi
200
Impresi bagi model kerja - setiap rahang (atas/bawah)
200
Gegelang ortodontik - pengganti
100
Braket ortodontik - satu gigi - pengantian
100
Dawai ortodontik - setiap rahang - pengantian (atas/bawah)
200
Pembaikan komponen boleh tanggal - setiap rahang
100
Rawatan facemask
400
Rawatan chin cup
400
Rawatan palatal expander
400
Rawatan headgear
400
Periodontik - pembedahan flap dengan pembedahan tulang
674
Pembedahan flap dengan regenerasi tulang
800
Pembedahan mukogingiva
500
Pemanjangan korona dengan ostektomi
617
Pemanjangan korona tanpa ostektomi
550
Hemiseksi gigi
1,312
Regenerasi tulang dipandu
1,036
Regenerasi tisu dipandu
1,648
31
P.U. (A) 363
Pembedahan flap
674
Gingivektomi
400
Gingivoplasti
400
Pembedahan baji
400
Furkasionplasti - penembusan
1,419
Furkasionplasti - grufplasti
1,419
Reseksi akar
1,312
Pengetaman akar setiap kuadran (debridmen subgingiva)
421
Pengetaman akar keseluruhan mulut (debridmen subgingiva)
637
Pensplinan gigi
158
Venir gingiva labial
300
Perisisi ligamen periodontium
150
Pengubahsuaian morfologi gigi
150
Pengkonturan semula restorasi sedia ada
150
Penyelarasan oklusal
134
Frenotomi/frenektomi
647
Sendi temporomandibel (TMJ) reduksi - tertutup
150
Antralplasti maksila (sinus lift) dengan autograf (graf tulang)
Antralplasti maksila (sinus lift) dengan allograft
Penutupan fistula oro - antral
1,000
400
1,000
Pencucian antrum Caldwell - Luc (sebelah)
200
Eksisi lesi maksilofasial - dengan rekonstruksi - allograft
750
Eksisi lesi maksilofasial
200
Marsupialisasi lesi tulang maksilofasial
200
Marsupialisasi lesi tisu lembut mulut
100
Reduksi dan fiksasi fraktur tulang maksilofasial - tertutup
600
32
P.U. (A) 363
Reduksi dan fiksasi tulang maksilofasial - sementara
20
Vestibuloplasti oral (setiap rahang) - dengan graf
750
Vestibuloplasti mulut setiap rahang
300
Penanggalan fiksasi dalaman - maksilofasial
300
Sekuestrektomi maksilofasial
120
Pembuangan kalkulus duktus liur - terbuka
400
Pembuangan kalkulus duktus liur - tertutup
30
Miatoplasti bukaan duktus kelenjar liur
200
Duktus kelenjar liur - dilasitasi
150
Duktus kelenjar liur - peligaturan
150
Eksisi lesi tisu lembut mulut dengan laser
200
Eksisi lesi tisu lembut mulut - 2 cm atau kurang
120
Saraf trigeminal - krioterapi/keratan
300
Penanggalan benda asing - orofasial - mudah
120
Biopsi tulang maksilofasial
200
Biopsi tisu lembut mulut
120
Biopsi lesi tru-cut
50
Ablasi lesi mukosa oral
200
Frenoplasti
170
Frenotomi/frenektomi dengan laser
170
Apisektomi (setiap gigi) - gigi belakang dengan tampalan
retrograde
1,000
Apisektomi (setiap gigi) - gigi belakang
750
Apisektomi (setiap gigi) - gigi anterior dengan tampalan
retograd
300
Apisektomi (setiap gigi) - gigi hadapan
120
Pengeluaran gigi terimpak melalui pembedahan - setiap gigi rumit
33
1,000
P.U. (A) 363
Pengeluaran melalui pembedahan - gigi/akar - setiap gigi
400
Pengeluaran melalui pembedahan - gigi/akar tersesar - setiap gigi
400
Pengeluaran melalui pembedahan - gigi terimpak/unerupted setiap gigi - mudah
400
Transplantasi gigi
750
Peletakan semula dan/atau penstabilan gigi - pembedahan
400
Peletakan semula dan/atau penstabilan gigi - tanpa pembedahan
150
Penanaman semula gigi
200
Pembedahan pendedahan gigi - dengan penempatan penyambung
- setiap gigi
400
Pembedahan pendedahan gigi - tanpa penempatan penyambung setiap gigi
150
Implan pergigian (setiap implan) - pembedahan peringkat
pertama dengan autograph
600
Implan pergigian (setiap implan) - pembedahan peringkat
pertama
400
Implan pergigian (setiap implan) - pembedahan peringkat
pertama dengan pengganti tulang
400
Implan pergigian (setiap implan) - pembedahan peringkat kedua
50
Implan maksilofasial (setiap implan) - pembedahan peringkat
pertama
400
Implan maksilofasial (setiap implan) - pembedahan peringkat
kedua
50
Penanggalan implan pergigian/maksilofasial - rumit
300
Penanggalan implan pergigian/maksilofasial - mudah
75
Debridemen tisu lembut orofasial
60
Pendawaian pergigian - setiap rahang
75
Pemberhentian pendarahan - selepas pembedahan
75
Pemberhentian pendarahan - lesi
50
34
P.U. (A) 363
Pemberhentian pendarahan - selepas cabutan
30
Terapi - orofasial laser lembut - setiap kitaran
75
Terapi oromaksilofasial ultrasound
75
Prosthesis - obturator
120
Sitologi aspirasi jarum halus - orofasial
50
Operkulektomi mulut
30
Penanggalan pendawaian pergigian (setiap rahang)
30
Suntikan ubatan - orofasial
30
BAHAGIAN 10
ANGGOTA TIRUAN/PROSTHESIS
Deskripsi
Fi (RM)
Cosmetic silicone glove
Amputasi pergelangan tangan
2,800
Cosmetic fingers
Amputasi jari
1,200
Trans radius cosmetic
Amputasi trans radius
4,000
Trans radius mechanical function
hand
Amputasi trans radius
6,300
Trans humerus cosmetic
Amputasi trans humerus
7,500
Trans humerus mechanical
functional hand
Amputasi trans humerus
9,500
Chopart modular prosthesis
kanan/kiri
1,800
Peralatan upper limb
prosthesis
Peralatan lower limb prosthesis
Chopart
35
P.U. (A) 363
Symes prosthesis
Chopart symes prosthesis
kanan/kiri
3,800
Transtibial prosthesis K1 berjalan
dalam rumah (indoor walker)
Terhad kepada pergerakan
dalam rumah. Orang yang
menjalani amputasi boleh
berjalan pada paras
permukaan lantai secara
perlahan-lahan.
3,550
Transtibial prosthesis K2 limited
outdoor
Pergerakan luar rumah yang
terhad. Orang yang menjalani
amputasi boleh berjalan
dengan perlahan dan
sederhana laju serta
berkeupayaan untuk
melangkah pada permukaan
tidak rata.
5,500
Transtibial prosthesis K3 active
walker
Aktiviti harian termasuk
berjalan pantas dan boleh
melangkah tanpa halangan.
9,500
Transtibial prosthesis K4 very
active/sport
Aktiviti harian dan pelbagai
aktiviti lasak melebihi
daripada berjalan biasa
seperti bersukan.
18,800
Through knee prosthesis K1
hingga K4
Tahap pergerakan adalah di
antara KI hingga K4.
13,800
Transfemoral prosthesis K1
berjalan dalam rumah
(indoor walker)
Terhad kepada pergerakan
dalam rumah. Orang yang
menjalani amputasi boleh
berjalan pada paras
permukaan lantai secara
perlahan-lahan.
7,500
Transfemoral prosthesis K2
limited outdoor
Pergerakan luar rumah yang
terhad. Orang yang menjalani
amputasi boleh berjalan
dengan perlahan dan
sederhana laju serta
berkeupayaan untuk
melangkah pada permukaan
9,000
36
P.U. (A) 363
tidak rata.
Transfemoral prosthesis K3 active
walker
Aktiviti harian termasuk
berjalan pantas dan boleh
melangkah tanpa halangan.
15,000
Transfemoral prosthesis K4 very
active/sport
Aktiviti harian dan pelbagai
aktiviti lasak melebihi
daripada berjalan biasa
seperti bersukan.
35,000
Hip disarticulated prosthesis K1
hingga K4
Tahap pergerakan adalah di
antara KI hingga K4.
15,000
Knee orthoses hinge knee
450
Knee orthoses weekender knee
brace
1,100
Knee orthoses revolution brace
700
Knee orthoses knee ranger post
operation brace
450
Knee orthoses fracture hinges
400
Lower limb orthoses Knee Ankle
Foot Orthoses (KAFO)
3,800
Ankle foot orthoses
350
Super lite ankle foot orthoses
250
Ankle foot orthoses sweeder ankle
brace
400
Suprameleolar prosthesis 500
seunit
500
Ankle foot orthosis- ankle foot
orthosis
(custom made/polypropelyne)
350
Foot care wonder spur
70
Foot care wonder cup
70
Foot care wonder sport
130
37
P.U. (A) 363
Foot care soft sock
200
Foot care gel squares
140
Paediatric orthoses pavlic harness
450
Paediatric orthoses Dennis Brown
shoes (straight last) full set
700
Paediatric orthoses Dennis Brown
shoes (full abduction) full set
700
Cervical soft collar
Penggunaan kecederaan
servikal (dibuat daripada
bahan lembut).
Cervical adjustable collar (plastik) Penggunaan kecederaan
servikal.
55
65
Philadelphia A series collar
Penggunaan kecederaan
servikal. (padding orthowick
foam boleh ditanggalkan).
280
Atlas collar
Penggunaan kecederaan
servikal. Terdapat
penambahan ke atas
pengurangan pergerakan
servikal dan keselesaan boleh
diperolehi dengan
melaraskan strap di bahagian
belakang kolar ini.
300
Philadelphia collar
Penggunaan kecederaan
servikal. Ringan dan terdiri
daripada dua keping foam
polythene dengan plastik
keras yang menyokong
bahagian hadapan dan
belakang.
130
Minerva cervical support
Penggunaan kecederaan
servikal dengan penyokongan
servikal yang optima. Satu
saiz yang boleh dilaraskan
untuk pelbagai saiz.
38
1,000
P.U. (A) 363
Philadelphia collar with stabilizer
and halo
Penggunaan kecederaan
servikal. Kebolehan
tambahan untuk kawalan
memusingkan leher serta
flexion/extension.
550
S.O.M.I brace
Penggunaan kecederaan
servikal. Orthosis servikal
yang boleh dilaraskan untuk
flexio, neutral atau
hyperextension dan
mengehadkan pergerakan.
900
USMC halo system
Penggunaan kecederaan
servikal.
3,000
Halo liner
Penggunaan kecederaan
servikal.
1,100
PMT halo system
Penggunaan kecederaan
servikal.
3,000
Torque screw driver
1,000
Cervical- thoracic lumbar-sacralorthosis
2,800
Juwett brace
700
Knight taylor brace (TLSO)
800
Knight taylor brace (LSO)
650
Kydex Knight Taylor brace
900
Kydex chair back brace
700
TLSO body jacket
(moulded polypropelyne)
2,800
Sacro - lumbar support (fabric)
150
Scoliosis boston brace
(moulded polypropelyne)
3,000
39
P.U. (A) 363
Peralatan rehabilitasi
Aluminium axilla crutch
Kanak-kanak (S)
55
Remaja (M
55
Dewasa (L)
55
Dewasa bersaiz besar (XL)
55
Adjustable elbow crutch
140
Adjustable aluminium walking
stick with strap in bronze colour
45
Adjustable aluminium crooked
handle walking stick in bronze
colour
55
Adjustable folding walking frame
in bronze colour
125
Quadruped walking aid
58
Quadruped walking aid - narrow
base
58
Standard wheel chair 18” with
detachable armrest and footrest
680
Standard wheel chair 18”
280
Semi light weight wheel chair
800
Reclining wheel chair with
detachable armrest and elevating
footrest
1,200
Light weight wheel chair
1,400
Commode wheel chair
1,400
Major buggy
1,500
Commode chair
200
40
P.U. (A) 363
BAHAGIAN 11
PERKHIDMATAN PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI
Fi (RM)
PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU/PRIBUMI
(a) Urut tradisional melayu/pribumi
Rawatan penyakit kronik
50 / sesi
Rawatan pasca angin ahmar
50 / sesi
(b) Rawatan penjagaan ibu selepas bersalin
Rawatan urut selepas bersalin
50 / sesi
Pakej rawatan pemulihan selepas bersalin - urut, tungku dan
bengkung
150 / sesi
Rawatan pemulihan selepas bersalin - tangas
50 / sesi
PERUBATAN TRADISIONAL CINA
(a) Akupunktur
Rawatan penyakit kronik
50 / sesi
Rawatan pasca angin ahmar
50 / sesi
Akupunktur dan tambahan moxibustion untuk rawatan sakit
kronik dan pasca angin ahmar
60 / sesi
Lain-lain indikasi
50 / sesi
41
P.U. (A) 363
(b) Herba
Rawatan sampingan untuk pesakit onkologi
(termasuk kos bagi herba)
250/ *kitaran
(*1 kitaran = 2
minggu)
PERUBATAN TRADISIONAL INDIA
(a) Ayurveda
Shirodhara
150/sesi
Abhyanga
150/sesi
(b) Terapi komplementari
Kiropraktik
150/sesi
Osteopatik
200/sesi
BAHAGIAN 12
BEKALAN DARAH DAN HASIL DARAH
Fi (RM)
Sel darah utuh
120
Darah lengkap
120
Pati platlet
120
Krioendapan
120
Plasma beku segar
120
Kriosupernatan
120
42
P.U. (A) 363
Platlet aferes
630
Sel darah utuh pediatrik
110
Filtered red cell
200
Irradiated sel
160
Patogen inactivated plasma
600
Patogen inactivated platelet
800
Patogen inactivated platelet aferesis
1,350
Irradiated aferasis platelet
690
Irradiated platelet
160
Produk pecahan plasma
High purity factor VIII concentrate - 250 IU/vial
540
Intermediate purity factor VIII - 250 IU/vial
300
Pure factor IX -500 IU/vial
790
Prothrombin complex concentrate - 500 IU/vial
590
Recombinant factor VIIa - 60 KIU/vial
2,970
Albumin - 20% 100ml
180
Intravenous immune globulin (IV) - 3g/50ml
700
Recombinant VIII - 250 IU/vial
670
Recombinant IX - 500 IU/vial
1,190
Autologous plasma eye drop
450
43
P.U. (A) 363
BAHAGIAN 13
PEMULIHAN CARA KERJA
Fi (RM)
ASSESSMENT
(a) ADL assessment
Canadian Occupational Therapy Performance Measure (C.O.P.M)
40
Camberwell Assessment of Needs Short Schedule (CANSAS)
40
Functional Ability Assessment (FAA)
40
Functional Independence Measure (FIM)
40
Kohlman Evaluation of Living Skill (KELS)
40
Modified barthel index
40
Pediatric Evaluation Disabilities Inventory (PEDI)
40
Self care skills (PASS)
40
Kohlmens
40
AMPS
40
(b) Physical assesment
Muscle Manual Test (MMT)
40
Strength - dynamometer/pinch gauge
40
2 Point discrimination test
40
9 Hole peg test
40
Berg balance test
40
Grooved peg board
40
Jebsen Taylor hand function test
40
Minnesota manual dexterity test
40
O’connor finger dexterity test
40
O’connor tweezer dexterity test
40
Pain visual analog scale
40
Purdue pegboard test
40
44
P.U. (A) 363
Range of motion - goniometer
40
Roeder manipulative aptitude test
40
Semmes - Weinstein monofilaments test
40
Sensory profile
40
Stereognosis test
40
Vibration
40
Volumeter
40
Tinnetti balance test
40
Microcomputer Upper Limb Exerciser (MULE)
40
(c) Development assessment
Bruiniks Oseretsky test
40
Denver
40
Oral motor rating scale
40
Peabody
40
(d) Perceptual and cognitive assessment
Berry VMI
40
Chessington Occupational Therapy Neurological Assessment Battery
(C.O.T.N.A.B)
40
Hospital anxiety depression scale
40
Lowerstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (L.O.T.C.A)
40
Mini mental state examination
40
Rivermead perceptual assessment battery
40
(e) Preschool assesment
Miller assessment pre schoolers
40
School Function Assessment (SFA)
40
Test of handwriting skill
40
Behavior assessment
40
45
P.U. (A) 363
Threshold Assessment Grid (TAG)
40
Hospital anxiety and depression scale
40
Irritability - depression anxiety scale
40
Shaan's function questionaire
40
The Beck depression scale
40
(f) Wheel chair assessment
40
(g) Driving assessment
Pre-driving assessment
400
Stroke driving screening assessment
400
(h) Home/Work place/School assessment
Home fast tool
40
(i) Work/Vocational assessment
BTE
400
Laser
400
LIDO
400
Role check list
400
T pal
400
Valpar
400
Work cube
400
46
P.U. (A) 363
ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) TRAINING
(a) Instrumental activities of daily living
Ability to use telephone
40
Early ambulation
40
Self hygiene
40
Transfer
40
Ability to handle finance
40
Bathing
40
Bladder management
40
Bowel management
40
Cleaning work
40
Device care
40
Domestic skill
40
Dressing
40
Eating/feeding
40
Food/meal preparation
40
Functional communication
40
Functional mobility
40
Grooming
40
Health eminence
40
Household maintenance
40
Housekeeping
40
Laundry
40
Mode of transportation
40
Money management
40
Responsibility for medication
40
Safety procedure
40
Sexual expression
40
Shopping
40
Toileting
40
47
P.U. (A) 363
(b) Aids and adaptation (bagi setiap peralatan modifikasi yang
dibekalkan)
Cooking utensil
80
Dressing
80
Feeding/drinking utensil
80
Mobility
80
Bathing
80
Reading/writing
80
Wheel chair seating
80
Behavioral therapy
40
(c) Cognitive and perceptual training
Basic concepts
40
Body part identification
40
Cognitive stimulation
40
Educational activities
40
Right/left discrimination
40
Figure ground discrimination
40
Reality orientation
40
Topographical orientation activities
40
Sequencing
40
Categration
40
(d) Dynamic splint - harga mekanisme (mengikut harga
pasaran) + harga statik splint
240
48
P.U. (A) 363
(e) Creative therapy
Art therapy
40
Drama/role play
40
Music therapy
40
(f) Social skill training
Assertive training
40
Coping skill training
40
Group support
40
Group therapy
40
Individual therapy
40
Interpersonal skill
40
Self awareness activities
40
Self control
40
Self expression
40
Social conduct
40
Social skill training
40
Time management
40
Role checklist
40
(g) Patients and career education
Body mechanic and ergonomic
40
Edema control
40
Energy conservation/work simplication
40
Environment therapy
40
Joint protection techniques
40
49
P.U. (A) 363
(h) Play and leisure
Leisure check list
40
Play and leisure exploration
40
Play and leisure training
40
(i) Relaxation
Bio-feedback
40
Deep breathing
40
Diaphragmatic breathing
40
Imaginary relaxation
40
Progressive muscular relaxation techniques
40
(j) Sensory training
Sensory desensitization
40
Sensory integration
40
Sensory re-education
40
Sensory stimulation
40
Fluidotherapy
40
(k) Motor training
Above elbow prothesis
40
Above knee prothesis
40
Active assisted exercise
40
Below elbow prothesis
40
Below knee prothesis
40
Bilateral integration
40
Crossing midline
40
50
P.U. (A) 363
Ergonomic training
40
Fine motor skills
40
Finger prosthesis
40
Gait training
40
Gross motor activities
40
Hand-eye coordination
40
Improve balance
40
Motor re-education
40
Neuro developmental technique
40
Normalize muscle tone
40
Oral muscle stimulation
40
Strengthening exercise
40
Endurance training
40
Reduce muscle tone
40
Above elbow prothesis
40
(l) Compression therapy
Corban bandage
40
Pressure splint
40
Tubigrip
40
Fi (RM)
Bayi
Kanak-kanak
Dewasa
(0 hingga 12
(1 hingga 18
(18 tahun
bulan)
tahun)
ke atas)
Finger strap
10
10
10
Gauntlet
20
30
30
Glove
30
40
40
(m) Pressure garment
51
P.U. (A) 363
Forearm A sleeve
20
30
40
Full length arm sleeve
30
40
50
Vest with long sleeve
60
80
120
Vest with short sleeve
40
60
100
Chin strap
20
20
30
Mask
40
60
80
Short pants
40
60
80
Long pants
60
80
120
Thigh strap
30
40
50
Calf strap
30
40
50
Socks (1 unit)
30
40
50
Finger toe
10
10
10
Hand/foot
20
20
30
Hand to forearm
30
50
80
Finger to forearm
30
60
120
Forearm to upper arm
30
60
120
Hand to upper arm
60
120
240
Upper arm
40
60
160
Hard collar
40
80
160
Foot to calf
60
120
160
Foot to mid thigh
120
160
300
Mid calf to mid thigh
40
120
160
Plaztozote insole
10
20
30
Tennis elbow
40
70
70
Ulnar driff
10
20
30
Ergonomic A sling
60
60
70
Foot drop check
60
30
40
Buddy strap
10
10
10
Body brace
100
250
500
Pelvis harness
360
10
0
(n) Static splint
52
P.U. (A) 363
BAHAGIAN 14
FI IMPLAN BAGI PERKHIDMATAN OFTALMOLOGI
Fi (RM)
Paediatric and strabismus
600
Frontalis sling ; silastic material
1,125
Frontalis sling ; ptose up
Lacrimal intubation ; Ritleng tube
600
Lacrimal intubation ; Crawford tube
608
Mini monoka
600
Glaucoma ; Baerveldt implant
2,055
Glaucoma ; Ahmad valve implant
2,400
Medpor orbital sphere implant
1,950
Customised artificial eye
3,900
Ready-made artificial eye
120
Conformer
480
Silicone band for squint surgery
120
3,000
Low vision optical devices
Surgical vitreoretina
Silicone oil
675
Gas C3F8
225
Gas SF6
225
Silicone band
120
Silicone sponge
450
Silicone tyre
150
53
P.U. (A) 363
Glaucoma
Baerveldt implant (standard)
2,055
Baerveldt implant (pars plana)
2,055
Ahmad valve (standard)
2,400
Ahmad valve (pars plana)
3,300
Molteno implant
1,950
750
Amniotic membrane
Implant tube extender
1,200
Cataract and refractive surgery
1,200
525
Capsular tension ring
1,125
Aniridia ring
Cornea
Corneal - precut
6,000
Corneal - tissue in optisol
2,700
Corneal tissue - tissue in glycerol
1,500
Amniotic membrane
750
Bandage contact lens - weekly
15
Bandage contact lens - monthly
45
Keratoprosthesis - ocular landers
2,997
Keratoprosthesis - boston
12,000
Intrastromal corneal ring segment - INTACS
4,500
Optical cylinder for ssteo - odonto - keratoprostesis (OOKP)
3,000
585
Symblepharon ring
54
P.U. (A) 363
Oculoplastic
Crawford lacrimal intubation
435
O'Donoghue lacrimal intubation
375
Ritleng intubation set
600
Bicanaliculus intubation set
225
Snug plug - punctal plug
300
Ptosis probe - silicone
600
Ptosis probe - gortex
990
Conformer - silicone, perforated
480
Symblepharon ring
585
Titanium plate
1,425
Titanium screw
225
Gold weight implant
3,150
Platinum weight implant
3,900
Silicone tyre 276
150
Fixation sleeve
75
Sponge
450
Mini monoka
600
Monoka
600
Upper eyelid spacer
1,350
Lower eyelid spacer
1,350
75
Acrylic implant
Hydroxyapatite orbital implant
2,400
MEDPOR - micro thin sheet
1,050
MEDPOR - ultra thin sheet
1,050
MEDPOR - sheets
1,050
MEDPOR - titanium sheets
1,425
55
P.U. (A) 363
MEDPOR enophthalmos wedges
1,950
MEDPOR orbital conical implant
2,025
MEDPOR orbital sphere implant
1,950
MEDPOR blocks
1,170
Orbital sphere tissue expander
2,700
PESS implant
3,300
Customised artificial eye
3,900
Ready-made artificial eye
120
BAHAGIAN 15
FI IMPLAN BAGI PERKHIDMATAN ORTOPEDIK
Fi (RM)
1.5mm Cortical screw, 0.5mm pitch, full thread
(length range : 6mm - 30mm)
15
2.0mm Cortical screw, 0.6mm pitch, full thread
(length range : 6mm - 40mm)
16
2.7mm Cortical screw, 1.0mm pitch, full thread
(length range : 8mm - 50mm)
17
2.7mm Cortical screw, 1.0mm pitch, self tapping, full thread
(length range : 6mm - 40mm)
18
Epiphysis mini plates 2.0mm (range : left / right l-obligue, left/right
90 degree t-plate)
67
Quarter tubular plate 2.7mm (hole range : 3mm - 8mm)
77
Self compression plates 2.0mm (hole range : 4mm - 8mm)
104
Self compression plates 2.7mm (hole range : 2mm - 12mm)
141
Straight mini plate 2.0mm (hole range : 3mm - 6mm)
94
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, full thread
(length range : 10mm - 70mm)
18
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, long thread
(length range : 16mm - 72mm)
56
13
P.U. (A) 363
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, short thread
(length range : 10mm - 80mm)
11
3.5mm Cortical screws, 1.25mm pitch, full thread
(length range : 10mm - 70mm)
16
3.5mm Cortical screws, 1.25mm pitch, self tapping, full thread
(length range : 10mm - 65mm)
17
Clover leaf plate 3.5mm (hole range : 3mm - 5mm)
334
LC-self compression plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
256
One third tubular plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
71
Self compression plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
94
Small t-plate (obligue angled) 3.5mm (hole range : 3mm - 5mm)
168
Small t-plate (right angled) 3.5mm (hole range : 3mm - 6mm)
168
6.5mm Cancellous screw, 2.75mm pitch, 32mm thread length
(length range : 30mm - 110mm)
30
6.5mm Cancellous screw, 2.75mm pitch, full thread
(length range : 16mm - 110mm)
31
4.5mm Cortical screw, 1.75mm pitch, full thread
(length range : 14mm - 80mm)
16
4.5mm Cortical screw, 1.75mm pitch, self tapping, full thread
(length range : 14mm - 80mm)
17
4.5mm Malleolar screw, 1.75mm pitch, threaded length
(length range : 25mm - 100mm)
33
Broad self compression plate 4.5mm (holes range : 4mm - 18mm)
211
Butress l-plate (right angled) 4.5mm (hole range : 3mm - 6mm)
281
Buttress l-plate (left angled) 4.5mm (hole range : 3mm - 8mm)
281
Buttress t-plate 4.5mm (hole range : 3mm - 8mm)
234
Cobra head plate 4.5mm (hole range : 8mm - 11mm)
667
Condylar buttress plate (left angled) 4.5mm
(hole range : 7mm - 15mm)
585
57
P.U. (A) 363
Condylar buttress plate (right angled) 4.5mm
(hole range: 7mm - 15mm)
585
Large t-plate 4.5mm (hole range: 3mm - 9mm)
328
Lateral tibia plate (left angled) 4.5mm (hole range : 5mm - 13mm)
585
Lateral tibia plate (right angled) 4.5mm (hole range : 5mm - 13mm)
585
Limited contact - broad self compression plate 4.5mm
(holes range: 6mm - 18mm)
422
Limited contact - narrow self compression plate 4.5mm
(holes range : 2mm - 16mm)
375
Narrow self compression plate 4.5mm (holes range : 2mm - 18mm)
153
Semi-tubular plate 4.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
78
Spoon plate 4.5mm (hole range : 5mm - 6mm)
312
Bone screw washers (range : Outer 6.5mm, 7.2mm, 10.0mm,
13.0mm)
10
4.0mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 25mm - 50mm)
206
4.5mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 20mm - 80mm)
206
6.5mm Cannulated screw, full thread
(length range : 25mm - 115mm)
206
7.0mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 30mm - 130mm)
206
7.0mm Cannulated screw, 32mm thread length
(length range : 45mm)
217
7.0mm Cannulated screw, full thread
(length range : 20mm - 130mm)
217
Curved reconstruction plate 3.5mm (holes range : 6mm - 18mm)
410
Straight reconstruction plate 3.5mm (hole range : 5mm - 22mm)
234
Straight reconstruction plate 4.5mm (hole range : 3mm - 16mm)
328
DHS plate 130 (hole range : 2mm - 9mm)
585
58
P.U. (A) 363
DHS plate 135 (hole range : 2mm - 9mm)
585
DHS plate 140 (hole range : 2mm - 12mm)
702
DHS plate 145 (hole range : 2mm - 12mm)
702
DHS plate 150 (hole range : 2mm - 12mm)
702
Hexagonal head compression screw, length 36mm
43
Lag screw, thread 12.5mm, thread length 22.0mm
(length range : 50mm - 145mm)
234
Calibrated guide wires, 2.5mm, length 230mm
94
Austin Moore narrow stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Austin Moore standard stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Austin Moore standard stem titanium
(head size range : 38mm - 56mm)
1,521
Thompson standard stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Thompson standard stem titanium
(head size range : 38mm - 55mm)
1,521
130 Angled blade plates (hole range : 4mm - 12mm)
95 Angled blade plates (condylar plate 95)
(hole range : 5mm - 18mm)
634
1,112
Supracondylar plates 95 degress (hole range : 6mm - 16mm)
913
Carbon fibre rods 11.0mm (length range : 100mm - 600mm)
153
Schanz screws 4.0mm (length range : 100mm - 250mm)
57
Schanz screws 4.0mm/3.0mm (length range : 80mm - 100mm)
52
Schanz screws 5.0mm (length range : 100mm - 250mm)
57
Schanz screws 6.0mm (length range : 100mm - 250mm)
113
Tube to pin clamp, connection Schanz screw 5.0mm to 11.0mm tube
223
Tube to tube clamp, end connector 11.0mm to 11.0mm tube
223
59
P.U. (A) 363
Tube to tube clamp, mid shaft connector 11.0mm to 11.0mm tube
223
Ender nails 4.5mm (length range : 420mm - 520mm)
195
Ender nails 4.8mm (length range: 220mm - 520mm)
161
Kuntcher nails 10.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
385
Kuntcher nails 11.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
390
Kuntcher nails 13.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
413
Kuntcher nails 14.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
425
Kuntcher nails 15.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
436
Kuntcher nails 16.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
459
Kuntcher nails 6.0mm (length range : 14 cm - 40 cm)
331
Kuntcher nails 7.0mm (length range : 14 cm - 40 cm)
344
Kuntcher nails 8.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
356
Kuntcher nails 9.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
367
Cerclage wires (10's) (diameter range : 1.0mm - 1.2mm)
Cerclage wires, length 10 meters (diameter range : 1.0mm - 1.2mm)
1,404
134
Kirchner wires 0.9mm, trocar tip single or double
(length range : 70mm - 150mm)
6
Kirchner wires 1.2mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
Kirchner wires 1.0mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
Kirchner wires 1.4mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
Kirchner wires 1.5mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 300mm)
8
Kirchner wires 1.6mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
8
Kirchner wires 1.8mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
8
60
P.U. (A) 363
Kirchner wires 2.0mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 400mm)
9
Rush pins 2.4mm (length range : 25mm - 254mm)
84
Rush pins 3.2mm (length range : 102mm - 356mm)
102
Rush pins 4.8mm (length range : 203mm - 356mm)
102
Rush pins 6.4mm (length range : 298m - 431mm)
127
Steinmann pins 3.5mm with trocar tip
(length range : 125mm - 150mm)
34
Steinmann pins 4.0mm/5.0mm mid thread
(length range : 175mm - 200mm)
141
Steinmann pins 4.0mm with trocar tip
(length range : 150mm - 175mm)
34
Steinmann pins 4.5mm with trocar tip
(length range : 125mm - 250mm)
34
Steinmann pins 5.0mm with trocar tip
(length range : 150mm - 300mm)
34
Interlocking femoral nail
880
Interlocking tibia nail
880
Distal tibia plate
3,300
Osteotomy plate
2,860
Calcaneal plate
2,200
Bone staples
110
Stainless steel elastic nail
1,760
Bone cement (plain)
220
External fixator 2 tubes and 8 clamps
4,950
Wrist external fixator
4,950
Reconstruction external fixator set tibia
8,800
Reconstruction external fixator set femur
13,200
61
P.U. (A) 363
IMPLAN KAKI DAN BUKU LALI
Suture anchor - 2.4mm - 5.5mm (titanium, bio absorbable, PEEK)
1,375
Syndesmosis tightrope
1,750
Bio tenodesis screw
1,690
Break away screw
360
Triple threaded screw 6.0mm
900
Cannulated screw 2.4mm, 3.0mm, 4.0mm, 6.5mm, 7.0mm and 7.3mm
(titanium)
525
Locking plate (mini and calcaneum)
2,350
Compression staple
475
Pilon plate (distal end tibia)
2,000
Ankle distractor (external fixator)
6,000
Bone graft (bonalive)
2,800
Radiofrequency coblation probe (topaz)
1,300
Arthroscopic radiofrequency probe (covac)
950
Arthroereisis screw
2,575
Total ankle replacement
15,500
Taylor spatial frame
12,000
Hind foot nail
3,350
Metatarsophalangeal joint arthroplasty (hemi and total)
6,125
62
P.U. (A) 363
GENERAL/TRAUMA IMPLANTS
DHS
650
Interlocking femoral nail
695
Interlocking tibial nail
695
Kuntscher intramedullary nail tibia
195
Kuntscher intramedullary nail femur
195
Steinman pin
39
Schanz screw
59
Cortical screw 3.5mm
10
Cortical screw 4.5mm
13
Circlage wire 0.2mm - 1.5mm
105
6.5mm Cancellous screw (16/32/full thread)
22
4.0mm Cancellous screw (full/short thread)
17
Cannulated screw 4.0mm, 6.5mm, 7.0mm
190
Mini plates
169
Mini screws 1.5mm, 2.0mm, 2.7mm
24
Angle blade plate
750
K-Wires various sizes and length
13
Rush nails
649
Straight reconstruction plate 2.7mm
158
Reconstruction plate 3.5mm (straight/curved)
273
Reconstruction plate 4.5mm (straight/curved)
275
Broad DCP plate (4.5mm)
147
Narrow DCP (4.5mm)
113
Small fragments plate (3.5mm)
90
63
P.U. (A) 363
One third tubular plate (3.5mm)
52
Semi tubular plate (4.5mm)
71
T-buttress plate 4H - 6H (4.5mm)
179
T-plate (4.5mm)
212
L-buttress plate 4H - 6H (4.5mm)
195
Small t-plate (3.5mm) : oblique/right/left
120
Condylar buttress plate (4.5mm)
450
Clover leaf plate
265
Spoon plate
229
Distal tibial plate
1,125
Osteotomy plate
650
LC-DCP plate (3.5mm, 4.5mm)
225
Calcanel plate
525
Y-plate
225
Bone staples
40
Washer
15
JOINT ARTHROPLASTY
Hemi hip prosthesis (Austin Moore/Thompson)
725
MISCELLANEOUS
Bone cement (plain)
250
64
P.U. (A) 363
BASIC LCP SMALL FRAGMENT 3.5MM
LCP straight plate 3.5mm : (stainless steel)
(a) 6 - 9 holes (1 set) 1 plate and screws
(b) 10 - 12 holes
800
1,100
LCP metaphyseal 3.5mm (titanium)
(a) 6 - 9 holes (1 set) 1 plate and screws
1,800
(b) 10 - 12 holes
2,000
LCP T Plate 3.5mm : (stainless steel)
(a) Right angled (3 - 6 holes)
800
(b) Obloque angle (3 - 5 holes)
800
LCP reconstruction plate 3.5mm (6 - 9 holes) stainless steel
LCP plate (1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm) - 1 plate and
screw
Screw only
850
1,600
150
Proximal humeral locking plate
3,000
Distal humeral locking plate
3,900
Distal radius locking plate (volar)
2,200
Distal radius locking plate (dorsal)
2,300
LCP distal radius plate 2.4mm
(a) Dorsal plate (2 plates)
2,300
(b) Volar plate (extraarticular or juxta articular)
1,800
(c) Extra long volar plate (10 holes)
2,700
(d) LCP wrist fusion 2.7mm/3.5mm
2,800
(e) LCP ulna hook 2.0mm
1,600
(f) 3.0mm Headless compression screw
Variable angle 2 column distal radius plate 2.4mm
65
700
2,500
P.U. (A) 363
LOCKING PLATE (ANGGOTA ATAS) (STAINLESS STEEL)
Clavicular locking plate
1,800
Proximal humeral locking plate
2,200
Distal humeral locking plate
3,900
LCP extra-articular distal humerus plate 3.5mm
(6 holes, 8 holes, 9 holes, 10 holes)
3,900
LCP hook plate 3.5mm
1,200
Olecranon locking plate
3,000
Unreamed humeral nail
1,600
Without end caps
1,200
With end caps
1,600
LCP compact hands (1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm)
1,600
BASIC LCP LARGE FRAGMENT 4.5MM/5.0MM
LCP narrow 4.5mm/5.0mm humerus/tibia
(a) 6 - 9 holes
1,000
(b) 10 - 16 holes
1,600
(c) 8 - 9 holes
1,100
(d) 10 - 14 holes
1,650
(e) 16 holes
2,000
LCP T-buttress plate 4.5mm/5.0mm (4 - 5 holes)
900
LCP T plate 4.5mm/5.0mm (4 - 6 holes)
900
LCP L-buttress plate 4.5mm/5.0mm (4 - 6 holes)
900
LCP metaphyseal 3.5mm/4.5mm/5.0mm BROAD ( 3 - 9 holes)
2,200
LCP reconstruction plate 4.5mm/5.0mm (6 - 10 holes)
2,000
66
P.U. (A) 363
INTERLOCKING NAIL (STAINLESS STEEL)
LCP dynamic hip screw 4.5mm/5.0mm 2 - 6 holes
(a) 1 plate and srews
1,000
(b) 1 plate + 1 lag screw + 1 compression screw + screws
1,200
(c) 8 - 10 holes
1,400
(d) 12 - 14 holes
1,800
Femur interlocking nail
850
Retrograde nail
1,500
Femur reconstruction nail
1,500
Proximal femoral nail (standard)
1,800
Proximal femoral nail (long stem)
2,500
Gamma nail
1,800
Distal femoral nail
2,400
Tibial interlocking nail
850
LCP hook plate 3.5mm
1,200
LCP 1/3 tubular 1.3mm
(a) 5 - 7 holes
1,200
(b) 8 - 10 holes
1,400
LCP medial proximal tibia plate 3.5mm (4 - 8 holes)
2,400
LCP medial distal tibia plate 3.5mm
(a) low bend 6 - 8 holes
2,100
(b) 12 - 14 holes
2,600
LCP anterolateral distal tibial plate 3.5mm (5 - 11 holes)
2,100
LCP compact foot : (LCP plate 2.0mm/2.4mm/2.7mm)
1,600
LCP 2 hole plate 2.7mm (consists of 1 plate and screws)
800
67
P.U. (A) 363
Screw only (2.0mm, 2.4mm, 2.7mm)
150
LCP calcaneal plate 3.5mm
2,000
Midfoot fusion bolt
1,800
INTERLOCKING NAIL (TITANIUM)
Femur interlocking nail
1,600
Gamma nail
2,200
Distal femoral nail
2,000
Spiral locking
2,400
Tibial interlocking nail
850
Expert tibial nail (cannulated)
2,000
Expert A2FN standard locking
1,800
Periarticular plate LCP tomofix 3.5mm
2,600
LCP distal fibula plate 2.7mm/3.5mm (lateral/posterolateral)
2,900
LCP proximal tibia plate 3.5mm, lateral (6 - 8 holes)
2,400
OTHERS
Expert nail
1,800
DISTAL FEMUR/PROXIMAL AND DISTAL TIBIA FRACTURES
15,800
(consist of : posts, 3 hole wire clamps, 2 hole wire clamp,
supplementary screw holder bar and clamps, HA coated orthofix
tapered cortical screws)
ACUTE TRAUMA/POST-TRAUMATIC STIFFNESS
(Consist of : complete orthofix elbow fixator kit with HA coated
orthofix tapered cortical screws )
68
15,000
P.U. (A) 363
GENU VARUM/GENU VALGUM/LLD/ANKLE VALGUS ETC.
(consist of : brand : orthofix, Italy)
Trauma paediatric orthopedik
2,400
Titanium Elastic Nail (TEN)
(a) without end caps (consists of 2 pcs TEN only)
1,200
(b) with end caps (consists of 2 pcs TEN and 2 pcs end Cap)
1,600
Capos 3.5mm and 4.5mm (consists of 1 plate and screw)
(stainless steel)
1,200
Paediatric hip plate (3.5mm and 5.0mm) 1 plate and screw
(stainless steel)
2,200
Telescopic nail
9,000
Paediatric hip locking plate
2,500
8 Plate
2,500
Paediatric limb reconstruction system
15,000
Arthrodiastasis
15,000
Scoliosis instrumentation (anterior)
30,000
Scoliosis instrumentation (anterior - posterior)
30,000
Scoliosis instrumentation (posterior)
25,000
Anterior cervical fusion system (single level)
6,000
Posterior cervical fusion
10,000
Spinal cages
3,000
Anterior spinal instrumentations
10,000
Lower back instrumentations (single level)
9,000
Artificial discs (cervical)
11,000
Artificial discs (lumbar)
11,000
Kyphoplasty (per level)
7,875
Vertebroplasty (per level)
4,500
69
P.U. (A) 363
Halo vest system
9,450
Scoliosis bracing
840
Juwett, SOMI,TLSO, LSO bracing
998
Pedicle screws
1,155
Sports surgery and arthroscopy
(a) Primary ACL reconstruction (single bundle)
4,643
(b) Primary ACL reconstruction (double bundle)
6,943
(c) Primary PCL reconstruction (single bundle)
5,976
(d) Primary PCL reconstruction (double bundle)
7,068
(e) Primary PLC reconstruction (single bundle)
4,515
(f) Primary PLC reconstruction (double bundle)
7,005
(g) Primary MCL reconstruction (single bundle)
4,515
(h) Primary MCL reconstruction (double bundle)
7,005
Multiligament reconstruction without allograft
(a) 2 ligaments
7,873
(b) 3 ligaments
10,108
(c) 4 ligaments
13,558
Multiligament reconstruction with allograft - 2 ligaments
16,873
Patella stabilization surgery
4,010
Knee malalignment surgery
4,400
Meniscus repair surgery
4,343
Meniscus transplantation surgery
27,255
Shoulder stabilization surgery
4,500
Anterior and posterior stabilization
7,723
Single row (small or medium size tear)
12,500
Single row (massive tear)
4,670
70
P.U. (A) 363
Double row (small or medium size tear)
7,945
Double row (massive tear)
7,370
Biceps tendon repair or tenodesis
6,995
ACJ repair
10,795
ACJ reconstruction
3,513
Osteochondral transplantation surgery
4,438
IMPLAN BAGI ARTHROSCOPY DAN SPORT SURGERY
Bioabsorbable interference screw
1,245
Extracortical button
1,335
Suture anchor
1,370
Meniscus repair
1,100
Tight rope repair kit
875
AC graftrope
1,500
Meniscus implant
25,000
Allograft tissue (freeze - dried)
6,000
Allograft tissue (fresh frozen)
11,500
Osteochondral implant
3,000
Force fibrewire
210
Knee brace
1,500
Shoulder brace
475
Osteotomy plate
2,500
Bone substitute
1,400
71
P.U. (A) 363
OSTEOTITE HA COATED SCREWS
Osteotite bone screw 180mm/50mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 180mm/60mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 200mm/50mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 150mm/30mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 150mm/40mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/40mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/60mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/80mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
Osteotite bone screw 160mm/70mm diameter 6mm, thread 6 -5mm
360
BASIC LRS COMPONENTS
LRS extra short rail length 12cm
2,427
LRS standard rail length 30cm
2,558
LRS long rail length 40cm
3,534
LRS straight central clamp
4,167
LRS straight outer clamp
3,033
LRS t-clamp
2,904
Sandwich clamp with C/D unit for LRS
3,676
Compression distraction unit long clicker model
2,242
Compression distraction unit short
1,319
Compression distraction unit STD clicker model
Dyna-ring with C/D unit attach for LRS
909
1,055
72
P.U. (A) 363
ACUTE/GRADUAL CORRECTION CLAMPS
LRS multiplanar clamp
4,537
Micrometric swivelling clamp for LRS
3,534
LRS hinged rail coupling
3,745
LRS of-garches t-clamp
3,941
Of-garches standard compression/distraction unit
985
Of-garches long compression/distractionunit
985
Pelvic fixator long model kit with 6 pieces of screws
11,500
Hand/forearm applications
5,500
Articulated hip distraction/perthes
16,000
Orthofix dynamic wrist fixator system with screws
(Kit No: 37000 or 37001)
6,500
SS half rings (diameter 80mm - 240mm)
160
SS 5/8 rings (diameter 80mm - 220mm)
180
Carbon fibre half ring (diameter 80mm - 240mm)
320
SS Italian femoral arches :
(a) 90 degree arch, small/large size
200
(b) 120 degree arch, small/large size
200
(c) Threaded rods (size: 40mm - 450mm)
34
(d) Slotted threaded rods (size : 40mm - 100mm)
62
Telescopic rods
Telescopic rods : 100mm
94
Telescopic rods : 150mm
109
Telescopic rods : 200mm
125
73
P.U. (A) 363
Telescopic rods : 250mm
156
Telescopic rods : 300mm
187
Telescopic rods : 350mm
187
Telescopic rods : 400mm
187
Posts female (size: 2 - 4 holes)
59
Male post (size : 2 - 4 holes)
59
Hinges female standard
59
Hinges male standard
59
Hinges - 90 degree standard
59
Hinges - 90 degree low profile
59
Short connection plates
Short connection plate 2 holes length 35mm
62
Short connection plate 3 holes length 45mm
62
Short connection plate 4 holes length 55mm
62
Short connection plate 5 holes length 65mm
62
Short connection plate 6 holes length 75mm
62
Short connection plate 7 holes length 85mm
94
Short connection plate 8 holes length 95mm
94
Short connection plate 9 holes length 105mm
94
Short connection plate 10 holes length 115mm
94
74
P.U. (A) 363
Long connection plate
Long connection plate size : 8 holes length 155mm
94
Long connection plate size : 12 holes length 235mm
94
Long connection plate size : 17 holes length 335mm
109
Connected plates with threaded ends
Connection plates with threaded ends : 5 holes length 135mm
94
Connection plates with threaded end : 7 holes length 175mm
94
Connection plates with threaded ends : 9 holes length 215mm
125
Connection plates with threaded ends : 11 holes length 255mm
125
Twisted plates
Twisted plates : 2 holes length 45mm
50
Twisted plates : 3 holes length 65mm
50
Twisted plates : 4 holes length 85mm
50
Curved plates : 3 holes
62
Bushing (for big RFS)
31
Threaded sockets (20mm - 60mm)
40
Connection bolts and nuts
Connection bolts : 10mm
9
Connection bolts : 16mm
9
75
P.U. (A) 363
Connection bolts : 20mm
22
Connection bolts : 30mm
22
Nut 6mm
3
Nut 13mm
5
Thin nut
4
Nylon insert nut
6
Square nut
16
Spacing washers 1.5mm
4
Spacing washers 2.0mm
4
Split locking washer 2.0mm
6
Flat sided washers 2.0mm
7
Flat sided washers 4.0mm
7
Slotted washers 4.0mm
9
Conical washer couple
31
Wire fixation bolt slotted
34
Wire fixation bolt cannulated
34
Pin fixation bolts for 3mm pins
62
Pin fixation bolts for 4mm pins
62
Pin fixation bolts for 5mm pins
62
Pin fixation bolts for 6mm pins
62
Single pin fixation bolt
125
Multiple pin fixation clamp
406
Wire fixation buckle
218
76
P.U. (A) 363
Blocks for half pins (rancheo cubes)
Blocks for half pins : 1 hole
39
Blocks for half pins : 2 holes
39
Blocks for half pins : 3 holes
39
Blocks for half pins : 4 holes
56
Blocks for half pins : 5 holes
62
Blocks for half pins for centre sleeve : 1 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 2 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 3 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 4 holes
56
Blocks for half pins for centre sleeve : 5 holes
62
Centre sleeve for block for half pins
Centre sleeve for block for half pins - 3mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 4mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 5mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 6mm
12
Universal joint
187
Rotational translation device
270
Oblique support connection
53
77
P.U. (A) 363
Wayar
K - wires - cortical 1.5mm x 300mm
25
K - wires - cortical 1.8mm x 370mm
25
K - wires - cancellous 1.5mm x 300mm
25
K - wires - cancellous 1.8mm x 370mm
25
Olive wires - (bayonet point) 1.5 x 300mm
29
Olive wires - (bayonet point) 1.8 x 400mm
29
Set screws 3.0mm
6
Schanz screws 5 x 175mm
35
Schanz screws 5 x 150mm
35
Proximal humerus endoprosthesis
17,500
Distal humerus endoprosthesis
35,000
Total humerus endoprosthesis
40,000
Proximal femur endoprosthesis
21,000
Total femur endoprosthesis
41,500
Proximal tibia endoprosthesis
33,000
Bone cement
350
Expandable endoprosthesis
97,000
Long stem bipolar
7,250
Shoulder arthroplasty
7,900
Radio-capitellum prosthesis
8,500
Total wrist prosthesis
12,000
Distal ulnar head prosthesis
5,600
Sigmoid notch (DRUJ) prosthesis
4,800
Radial head modular Co Ci / Ti
6,500
78
P.U. (A) 363
Radial head prosthesis
5,000
Bipolar radial head
6000
Silicone PIP, MCP, MCP preflex
1,000
Silicone PIP, MCP, MCP preflex with bone cement
1,150
Semi constrained PIP arthoplasty
6,300
Semi constrained MCP arthoplasty
5,600
Surface replacement PIP arthoplasty
4,700
Surface replacement MCP arthoplasty
3,600
CMC thumb arthroplasty
5,250
Carpal fusion plate 3 holes
1,700
Carpal fusion plate 4 holes
2,100
Carpal fusion plate 5 holes
2,450
Hunter’s rod (silastic rods)
800
Stainless steel mini plates
Straight 1.5mm 20 holes
310
Straight 2.0mm 20 holes
280
Condylar plate 1.5mm R/L
445
Condylar plate 2.0mm R/L
500
Condylar plate 2.7mm R/L
440
T plate 1.5mm ; shaft 9 holes; 3/4 holes
500
T plate 2.0mm ; shaft 9 holes; 3/4 holes
420
H plate 2.0mm
340
H plate 1.5mm
160
Reconstruction plate 2.7mm, 5 - 8 holes
400
79
P.U. (A) 363
Reconstruction plate 2.7mm 5 - 8 holes
520
Adaptation plate 2.0mm 20 holes
300
Low profile titanium plates
1.3mm 1.5mm
1,600
Condylar blade plate
1,600
Y, T plate
1,600
H, extended H plate
1,600
Straight plate
1,600
1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm screws
1,600
Scaphoid screws
Accutrac micro 2.8mm/2.2mm
1,200
Accutrac mini 3.8mm/3.2mm
1,000
Headless compression screw 3.0mm
700
Autofix 2.0mm/2.5mm
600
Autofix 3.0mm/4.0mm
600
3.0mm Cannulated screw
450
Locking plates
Dorsal
2,300
Volar (extra/intra articular)
1,800
10 Holes
2,700
80
P.U. (A) 363
Variable angle
2,500
Wrist fusion 2.7mm/3.5mm
2,800
3.5mm LCP 6 - 9 holes
800
3.5mm LCP 10 - 12 holes
1,100
3.5mm locking reconstruction plate 6 - 9 holes
850
3.5mm LCP metaphyseal plate 6 - 9 holes
1,800
3.5mm LCP metaphyseal plate 10 holes
2,000
3.5mm LCP T plate 3 - 6 holes
800
Proximal humerus internal locking system
2,200
LCP distal humerus 2.7mm/3.5mm 3 - 9 holes (2 plates)
3,900
LCP olecranon 3.5mm 2 - 8 holes
2,700
Anchor sutures
Minilok 2.3mm absorbable
850
Microfix 1.6mm absorbable
850
Hinged elbow external fixator 1 hinge, 4 clamps, 4 schantz screws
7,500
SURGERY SYSTEM
Total knee replacement system
Total knee replacement system for young
12,000
Total knee replacement system mobile bearing
8,000
Ts tibial total knee replacement system
13,000
Total stabilization total knee revision replacement system
19,000
81
P.U. (A) 363
Modular Rotating Hinged (MRH) total knee replacement system
22,000
Global Modular Replacement System (GMRS) proximal femur total
knee replacement system
48,000
Global Modular Replacement System (GMRS) proximal tibial total
knee replacement system
35,000
Global Modular Replacement System (GMRS) distal femur total knee
replacement system
35,000
Global Modular Replacement System (GMRS) total femur total knee
replacement system
48,000
Total hip replacement system
Bipolar hemi hip replacement system
4,100
Total hip replacement system (cemented)
7,500
Total hip replacement system for young adult
13,000
Total hip replacement system (cementless)
10,750
Total hip replacement system - long stem (cemented)
8,000
Total hip replacement system - gap ii and mesh (cemented)
13,100
Total elbow replacement system
8,500
Hemi shoulder replacement system
7,250
Total shoulder replacement system
8,000
Reversed shoulder
17,000
Total ankle replacement
9,500
Revision accessories
Acetabulum reconstruction ring
4,500
Revision stems
8,000
82
P.U. (A) 363
Mesh femoral
2,000
Mesh acetabulum
2,000
Cables
500
Pulse lavage
300
Plate
1,500
Cement
270
Antibiotic bone cement
350
Antibiotic bone cement (tobramycin)
1,100
Trabecular metal cone/wedges
3,500
Constraint cup with head
3,500
Cement joint spacer
4,000
Trochanteric hook plate
12,000
83
P.U. (A) 363
JADUAL KEEMPAT
[Subperenggan 6(1)]
FI SIASATAN
BAHAGIAN 1
SIASATAN RADIOLOGI
Fi (RM)
X RAY
Dada
Dada (satu pandangan)
40
Dada (dua pandangan)
60
Dada (tiga pandangan)
80
Dada (empat pandangan)
100
Tulang muka dan hidung
Tulang muka (satu pandangan)
40
Tulang muka (dua pandangan)
60
Tulang muka (tiga pandangan)
80
Tulang hidung (satu pandangan)
40
Abdomen
Abdomen (satu pandangan)
40
Abdomen (dua pandangan)
60
Abdomen (tiga pandangan)
80
84
P.U. (A) 363
Ginjal, ureter dan pundi kencing (satu pandangan)
100
Pelvimetri lateral
50
Pelvimetri antero - posterior dan lateral
80
Spina
Spina servikal (satu pandangan)
40
Spina servikal (dua pandangan)
60
Spina servikal (tiga pandangan)
80
Spina servikal (empat pandangan)
100
Spina servikal (lima pandangan)
120
Spina torasik (satu pandangan)
40
Spina torasik (dua pandangan)
60
Spina torasik (tiga pandangan)
80
Spina lumbo - sakral (satu pandangan)
40
Spina lumbo - sakral (dua pandangan)
60
Spina lumbo - sakral (tiga pandangan)
80
Spina lumbo - sakral (empat pandangan)
100
Sakrum (satu pandangan)
40
Sakrum (dua pandangan)
60
Sendi sakro iliak (satu pandangan)
40
Sendi sakro iliak (dua pandangan)
60
Simfisis pubis
40
Sendi sakrooksigeal (satu pandangan)
40
Sendi sakrooksigeal (dua pandangan)
60
Kaji skeletal
250
85
P.U. (A) 363
Tengkorak
Tengkorak (satu pandangan)
40
Tengkorak (dua pandangan)
60
Tengkorak (tiga pandangan)
80
Tengkorak (empat pandangan)
100
Mandibel
Mandibel (satu pandangan)
40
Mandibel (dua pandangan)
60
Mandibel (tiga pandangan)
80
Sendi temporo mandibular
Sendi temporo mandibular (satu pandangan)
40
Sendi temporo mandibular (dua pandangan)
60
Sendi temporo mandibular (tiga pandangan)
80
Sendi temporo mandibular (empat pandangan)
100
Mastoid
Mastoid (satu pandangan)
40
Mastoid (dua pandangan)
65
Mastoid (tiga pandangan)
95
Mastoid (empat pandangan)
115
86
P.U. (A) 363
Sinus paranasal
Sinus paranasal (satu pandangan)
40
Sinus paranasal (dua pandangan)
60
Sinus paranasal (tiga pandangan)
80
Foramina optik
Pandangan foramina optik - sesisi
60
Pandangan foramina optik - dwisisi
90
Orbit
Orbit (dua pandangan)
40
Orbit (tiga pandangan)
60
Orbit (empat pandangan)
80
Kanal auditori dalaman
Kanal auditori dalaman (satu pandangan)
40
Kanal auditori dalaman (dua pandangan)
60
Kanal auditori dalaman (tiga pandangan)
80
87
P.U. (A) 363
Bahu
Bahu (satu pandangan)
40
Bahu (dua pandangan)
60
Bahu (tiga pandangan)
80
Bahu (empat pandangan)
100
Sendi akromio - klavikular - kedua-dua belah menanggung berat
50
Lengan (humerus)
Lengan humerus (satu pandangan)
40
Lengan humerus (dua pandangan)
60
Sendi siku
Sendi siku (satu pandangan)
40
Sendi siku (dua pandangan)
60
Sendi siku (tiga pandangan)
80
Sendi siku (empat pandangan)
100
Lengan bawah (radius/ulna)
Lengan bawah (radius/ulna) (satu pandangan)
40
Lengan bawah (radius/ulna) (dua pandangan)
60
88
P.U. (A) 363
Pergelangan tangan
Pergelangan tangan (satu pandangan)
40
Pergelangan tangan (dua pandangan)
60
Pergelangan tangan (tiga pandangan)
80
Pergelangan tangan (empat pandangan)
100
Tangan
Tangan (sebelah - satu pandangan)
40
Tangan (sebelah - dua pandangan)
60
Tangan (sebelah - tiga pandangan)
80
Tangan (kedua-dua belah - satu pandangan)
50
Tangan (kedua-dua belah - dua pandangan)
70
Tangan (kedua-dua belah - tiga pandangan)
90
Tangan kiri bagi usia tulang
40
Ibu jari atau setiap jari
Ibu jari atau setiap jari lain (satu pandangan)
25
Ibu jari atau setiap jari lain (dua pandangan)
35
Klavikel
Klavikel (satu pandangan)
40
Klavikel (dua pandangan)
60
89
P.U. (A) 363
Sendi sternoklavikular
Sendi sternoklavikular (satu pandangan)
40
Sendi sternoklavikular (dua pandangan)
60
Sendi sternoklavikular (tiga pandangan)
80
Sternum (satu pandangan)
40
Skapula
Skapula (satu pandangan)
40
Skapula (dua pandangan)
60
Pandangan skafoid
80
Pandangan kanal karpal
60
Pelvis
Pelvis (satu pandangan)
45
Pelvis (dua pandangan)
65
Pelvis (tiga pandangan)
85
Sendi pinggul
Sendi pinggul (satu pandangan)
45
Sendi pinggul (dua pandangan)
65
Sendi pinggul (tiga pandangan)
85
Sendi pinggul (empat pandangan)
105
Sendi pinggul (lima pandangan)
125
90
P.U. (A) 363
Femur (paha)
Femur (paha) (satu pandangan)
45
Femur (paha) (dua pandangan)
60
Lutut
Lutut (satu pandangan)
40
Lutut (dua pandangan)
60
Lutut (tiga pandangan)
80
Lutut (empat pandangan)
100
Lutut (lima pandangan)
120
Tulang keting (tibia/fibula)
Tulang keting (tibia/fibula) (satu pandangan)
40
Tulang keting (tibia/fibula) (dua pandangan)
60
Pergelangan kaki
Pergelangan kaki (satu pandangan)
40
Pergelangan kaki (dua pandangan)
60
Pergelangan kaki (tiga pandangan)
80
Pergelangan kaki (empat pandangan)
100
Pergelangan kaki (lima pandangan)
120
91
P.U. (A) 363
Kaki
Kaki (satu pandangan)
40
Kaki (dua pandangan)
60
Kaki (tiga pandangan)
80
Kedua-dua belah kaki (dua pandangan)
70
Kedua-dua belah kaki (tiga pandangan)
90
Sendi subtalar
Sendi subtalar (satu pandangan)
40
Sendi subtalar (dua pandangan)
60
Sendi subtalar (tiga pandangan)
80
Sendi subtalar (empat pandangan)
100
Kalkaneum
Kalkaneum (lateral) (satu pandangan)
40
Kalkaneum (lateral) (dua pandangan)
60
Kalkaneum (aksial) (satu pandangan)
40
Kalkaneum (aksial) (dua pandangan)
60
Densitometri tulang
Densitometri tulang - dexa
150
Densitometri tulang - ultrasound
130
92
P.U. (A) 363
Fluroscopy jantung, paru-paru dan diafragma
400
Tomografi
250
Mammografi
295
Periapikal/bite wing - setiap imej
70
Oklusi
70
Pergigian OPG dan OPG lateral
70
Cone beam computed tomography (CBCT)
700
PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS MEDIA
Sistem kardiovaskular
Free flush arch aortogram
400
Coronary arteriogram
400
Sistem vaskular
Free flush
400
Abdominal aortogram
400
Superior mesentric arteriogram
400
Inferior mesentric arteriogram
400
Femoral arteriogram - unilateral
400
Femoral arteriogram - bilateral
400
Splenoportography
400
93
P.U. (A) 363
Salur gastrousus
Barium telan
115
Barium makan dengan follow through
205
Gastrograffin makan dan enema
205
Hypotonic duodenography
205
Barium enema (usus besar, usus kecil)
205
Barium makan
170
Sistem hempedu
Kolesistogram oral
170
Intravenous cholangiogram
285
Operatif kolangiogram tiub-T
135
Sistem kencing
Urogram intravena (IVU)
400
Sistouterogram kencing
285
Urethrogram
230
Pyelography retrograde
205
Sistem saraf pusat
Myelography
605
Air-encephalogram
605
Ventriculogram
605
94
P.U. (A) 363
Sistem lain
Dacriocystography
230
Sialography
230
Fistulography
230
Arthrography
400
Bronchography - unilateral
230
Bronchography - bilateral
345
Lymphangiography
800
Hysterosalphingography
230
Presacral air insufflation
800
Sinogram
170
Sialogram
460
Sistogram
205
Sistogram kencing
250
Venogram
640
IMBASAN TOMOGRAFI BERKOMPUTER (CT SCAN)
Kepala
915
Toraks
570
Abdomen
630
Pelvis
915
Seluruh badan
1,260
Anggota atas
630
Anggota bawah
630
95
P.U. (A) 363
CT spina - servikal
745
CT spina - dorsal
745
CT spina - lumbo sakral
745
CT spina - lumbar
745
PENGIMEJAN RESONANS MAGNETIK (MRI)
Kepala
2,060
Toraks
1,030
Abdomen
1,485
Pelvis
1,485
Seluruh badan
1,490
Anggota atas
1,490
Anggota bawah
1,490
Spina - servikal
1,375
Spina - dorsal
1,375
Spina - lumbo
1,375
Spina - sakral
1,375
ULTRASOUND
Ultrasound - abdomen atas
150
Ultrasound - pelvis
120
Ultrasound - abdomen dan pelvis
200
Ultrasound - ginjal dan pundi kencing
100
Ultrasound - ginjal, pundi kencing dan anggaran isipadu baki urin
120
96
P.U. (A) 363
Ultrasound - otak (neonatal)
120
Ultrasound - tiroid
100
Ultrasound - payu dara
140
Ultrasound muskuloskeletal untuk setiap bahagian
150
Ultrasound - scrotum
100
Ultrasound - scrotum dengan doppler
200
DOPPLER ULTRASOUND
Doppler ultrasound - karotid ekstra kranium
350
Doppler ultrasound - arteri satu kawasan
250
Doppler ultrasound - vena satu anggota
250
Doppler ultrasound - vena dua anggota
400
Doppler ultrasound - arteri satu anggota
300
Doppler ultrasound - arteri dua anggota
450
Doppler ultrasound bagi apa-apa organ yang tidak disenaraikan
di atas – setiap organ
300
Endocavitary ultrasound
150
BAHAGIAN 2
SIASATAN KARDIOLOGI
Fi (RM)
Elektrokardiogram (EKG) (dengan laporan)
80
Ekokardiogram transtorasik
230
Signal averaging ECG
237
Ekokardiogram transesofageal
440
97
P.U. (A) 363
EKG (stress/senaman) dengan laporan
270
Eko farmakologi stres
300
Stress echo - treadmill
380
Pemantauan holter (pemantauan ECG 24 jam)
457
Susulan perentak
288
Stress echocardiografi
380
Doppler echocardopgraphy
380
BAHAGIAN 3
SIASATAN NEUROLOGI
Fi (RM)
Elektroencefalografi
70
BAHAGIAN 4
SIASATAN OFTALMOLOGI
Fi (RM)
Refraksi/refraksi psikloplegik
55
Orthoptics/binocular vision/vision therapy
70
Kanta lekap
70
Penglihatan terhad
70
Colour vision kecuali ishihara
70
Diagnostik khas
Visual Field (VF)
70
Hess test
70
98
P.U. (A) 363
BSV
70
Corneal topography
220
Keratometry dan A Scan
110
Contrast Sensitivity
70
Heidelberg Retinal Tomography (HRT)
70
GDx
70
Optical Coherence Tomography (OCT)
70
Fundus photography
55
Visual Evoked Potential (VEP)
70
Electroretinography (ERG)
220
BAHAGIAN 5
SIASATAN TELINGA, HIDUNG DAN KERONGKONG
Fi (RM)
Pure tone audiometri
70
Ujian elektrofisiologi (diagnostik)
(a) Auditori evoked potential
70
(b) Otoacoustic emission test
70
(c) Vestibular function test (kalorimetri)
70
Hearing aid management
70
Ujian khas
(a) Free field
70
(b) Tone decay test
70
(c) SISI test
70
(d) Bekesy
70
(e) Impedance test
70
99
P.U. (A) 363
BAHAGIAN 6
PENYIASATAN IMBASAN PET CT
Fi (RM)
Pet CT
6,500
BAHAGIAN 7
SIASATAN PEMULIHAN PERTUTURAN BAHASA
Fi (RM)
Pemulihan pertuturan bahasa
70
Prosedur FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing)
70
Rawatan vitalstim
70
BAHAGIAN 8
SIASATAN DIETETIK
Fi (RM)
Nutrition assessment
70
Medical nutrition therapy presumption
70
Medical nutrition therapy intervention
70
Enteral nutrition formula
70
100
P.U. (A) 363
JADUAL KELIMA
[Perenggan 7]
FI MAKMAL
Fi (RM)
2 Hours post parandial
20
17 - Oxosteroids
30
17 - Oxogenic steroids
30
3 - Methyoxy - 4 - hydroxy - mandelic acid (HMMA/VMA) (urine)
30
5 - Hydroxy indoles total
20
5 - Hydroxyindoleacetic acid (5 - HIAA)
100
ABO + grouping (anti D only)
20
Acetone
5
Acid Fast Bacilluss (AFB) culture
45
Acid phosphatase
70
Acquired immunodeficiency syndrome (HIV antibody)
60
ACTH stimulation test
50
Alanine transaminase
10
Albumin (blood)
10
Albumin (urine)
10
Alcohol
50
Aldosterone
84
Alfa-fetoprotein (AFP)
70
Alkaline phosphatase (ALP)
30
Allergy skin test
70
Alpha antitrypsin
60
Amino acid by TLC (urine)
100
101
P.U. (A) 363
Amino acid by TLC screening
100
Ammonia
60
Amylase
20
Antenatal screening
58
Anti Streptolysin O Titre (ASOT)
30
Anti-antibodies/haemagglutination test
20
Antibiotic sensitivity
50
Anti-DNA antibody (anti dsDNA)
108
Antigen detection specific pathogens
20
Antinuclear factor (ANF)
40
Ascorbic acid
20
Aspartate transaminase
10
Aspirate for cylology
100
Augmentin histamine test
50
Bacteriological sterility test
60
Barbiturate
60
Barbiturate (serum)
110
Barbiturate (urine)
110
Bence Jones protein
10
Beta carotene
10
Beta Human Chorionic Ganadotropin (Beta HCG)
60
Bicarbonate
10
Bile pigment
8
Bilirubin
20
Bilirubin conjugated
10
Bilirubin unconjugated
10
102
P.U. (A) 363
Bilirun (total)
20
Bleeding time
10
Blood gases
65
Blood group and cross matching
11
Blood Urea Serum Elektrolytes (BUSE)
38
Blood urea nitrogen
10
Bramsulphathelein excretion test
30
Bronchial brushing cytology
30
Bronchial lavage/washing cytology
30
Brucella agglutination test
20
C reactive protein - quantitative
60
Caeruloplasmin
50
Calcium
20
Cannabinoids
50
Carcino Embryonic Antigen (CEA)
55
Cardiac enzymes
48
Cardiac isoenzyme (CK)
50
Cathecolamine
180
Cerebro - spinal fluid (CSF) routine
50
Cerebro - spinal fluid cultural and sensitivity
40
Cerebrospinal fluid cytology
30
Chlamydial (screening)
40
Chlamydial Immunoglobin G (IgG) antibody
95
Chlamydial Immunoglobulin G (IgG)
75
Chloride
10
Cholesterol (total)
20
103
P.U. (A) 363
Cholinesterase
20
Chromosomal analysis
600
Clot test
45
Clotting time
10
Coagulation factor anti - xa
50
Coagulation factor ix activity
50
Coagulation factor ix antigen
215
Coagulation factor v antigen
50
Coagulation factor v leiden mutation
215
Coagulation factor vii activity
215
Coagulation factor vii antigen
50
Coagulation factor vii inhibitors
50
Coagulation factor viii activity
215
Coagulation factor viii antigen
50
Coagulation factor viii inhibitors
215
Coagulation factor x antigen
50
Coagulation factor x activity
215
Coagulation factor xi activity
215
Coagulation factor xi antigen
50
Coagulation factor xi inhibitors
50
Coagulation factor xii activity
215
Coagulation factor xii antigen
50
Coagulation factor xiii activity
450
Coagulation factor xiii clot lysis test
50
Coagulation profile
115
Cold agglutin/cryoglobulin titre
125
104
P.U. (A) 363
Complement C3
50
Complement C4
50
Complement fixation test
20
Coomb test direct
55
Coomb test indirect
54
Copper
70
Cortisol
55
Cortisol AM
55
Cortisol PM
55
Cortisol profile
55
C-Peptide 3 specimen
180
Creatine
20
Creatine Kinase (CK)
20
Creatine Kinase - Muscle Bound (CK - MB)
55
Creatinine
35
Creatinine clearance test
35
Creatinine phosphate
35
Cryoglobulin
120
Cryoprecipitate
20
CSF biochemistry
20
Culture of clinical specimen (e.g. tissue culture, animal
innoculation)
40
Culture of mycoplasma
20
Cystic fluid cytology
30
Cystine
5
Cytologi peritoneal fluid
30
Cytological examination of clinical specimen
30
105
P.U. (A) 363
Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS)
70
Delta amino leavulinic acid urine
70
Dengue fever study
160
Dexamethasone suppresion test
50
Diastase
10
Dibucaine number
20
Differential count
10
Direct smear (grain stain)
30
Drug analysis (per drug)
30
Electrolytes
30
Electrone microscopy
250
Electrophoresis (for Bence Jones protein)
30
Electrophoresis protein
72
ELISA for hepatitis A virus
30
Erythrocyte transketolase and TPP effect
20
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
20
Faecal fat
30
Ferritin
130
Fibrinogen
80
Fibrinogen (immuno method)
115
Filtered RBC
600
Flourescent microscopy
30
Folate RBC
40
Follicle Stimulating Hormone (FSH)
60
Free tyroxine index
35
Fructosamine
45
106
P.U. (A) 363
Full blood count
40
Full blood picture
80
Gamma glutamine transferase
30
Gastric brushing cytology
30
Gastric function test
50
Gastric lavage cytology
30
Gentamicin, peak
30
Gentamicin, random
30
Gentamicin, trough
30
Gentamycin
30
Globulin
18
Glucose
10
Glucose fasting blood sugar
20
Glucose tolerance test
50
Glucose - 6 - Phosphte Dehydrogenase (G6PD) screening test
20
Glucostix
62
Group and crossmatch (GXM)
11
Group Screen and Hold (GSH)
68
Growth hormone
78
Haemagglutination inhibition test (denggue serology)
60
Haematocrit pack cell volume (PCV)
20
Haemoglobin and allied pigment
5
Haemoglobin (Hb)
10
Haemoglobin A I C (HbA1C)
60
Haemoglobin electrophoresis
60
Haptoglobin
50
107
P.U. (A) 363
Hb analysis
60
HDL and LDL cholesterole (pakej)
40
Hepatitis A Virus Immunoglobulin G Antibody (HAV IgG Ab)
50
Hepatitis A Virus Immunoglobulin M Antibody (HAV IgM Ab)
78
Hepatitis B e Antibody (HBV e Ab)
60
Hepatitis B surface Antibody (HBs Ab)
60
Hepatitis B surface Antigen (HBs Ag)
60
Hepatitis C (antibody)
70
Hepatitis C Virus Immunoglobulin G (HCV IgG Ab)
60
Hepatitis C Virus Immunoglobulin M (HVC IgM Ab)
80
Hepatitis E (antigen)
60
Herpes simplex type 1 immunoglobin G
54
Herpes simplex type 2 immunoglobin G
60
High Density Lipoprotein (HDL) cholesterol
20
High density lipoprotein concentration
20
Histopalogy examination type B (medium specimens)
100
Histopalogy examination type C (small specimens)
80
Histopatology examination type A (large specimens)
125
HIV antigen test
50
HIV antibody confirmation test
150
HLA - B27
291
Homogentisic acid
5
Human Chorionic Gonadotropin (HCG)
60
Hydroxy butyrate dehydrogenase
35
Hydroxyproline
30
IFA test for legionella ab
30
108
P.U. (A) 363
Immunoelectrophoresis
30
Immunofixation
30
Immunoglobulin A (quantitive)
30
Immunoglobulin E (quantitive)
30
Immunoglobulin G (quantitive)
30
Immunoglobulin M (Quantitive)
30
Immunological techniques (agglutination, flocculation, hemolysis)
20
Indirect immunoperoxidase test
30
Iron serum
25
Isoenzyme studies
50
Ketone bodies
40
Kleihaurs test
60
Lactate dehydrogenase
15
Lactic dehydrogenase
15
Lange's colloidal gold curve
30
Lead
55
Leuteinising Hormone (LH)
42
Light microscopy
10
Lipid profile (cholestreole, tryglicerides)
48
Lipoprotein electrophoresis
270
Lithium
38
Liver function test
100
Low Density Lipoprotein (LDL)
40
Lupus Erythematous cells (LE cell)
15
Lysozyme serum
20
Magnesium
15
109
P.U. (A) 363
Malaria parasite
15
Mantoux test
15
Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)
6
Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)
6
Mean Corpuscular Volume (MCV)
6
Menopausal hormone studies
120
Menstrual cycle study
135
Mercury
125
Microbiological analysis of water, milk, ice cream, other foods
50
MICS of antibiotics
50
Monospot test
30
Morphine/Cannabinoids
80
Mucopolysaccharides
70
Myeglobin
10
Nipple discharge cytology
30
Nuclear sexing (buccal smear)
35
Occult blood
16
Oesophageal brushing cytology
40
Oestradiol
48
Oestrogen total
30
Orosamucoid
30
Osmolaliti
20
Osmotic fragility test
60
Others brushing cytology
30
Others cytology
30
Pack cell
20
110
P.U. (A) 363
Pack Cell Volume (PCV) (haematocrit value)
20
Paracetamol
50
Paraprotein (serum elektrophoresis)
100
Paraquat
30
Particle agglutination for mycoplasma
20
PCO2
10
Pericardial fluid cytology
30
Peripheral blood film
20
Peritoneal / Ascitic fluid cytology
30
PH urine, blood, fluid
10
Phagocytic function test
100
Phenylketones
10
Phospate
20
Phospate inorganic
11
Phosphorous
15
Platelet agregation test
105
Platelet concentration
20
Platelet count
10
Pleural fluid cytology
30
PO2
10
Porphyrin
30
Porphyrinogen
10
Potassium
10
Puus FEME
20
Pregnancy test semi quantitative/qualitative
40
Pregnantriol
30
111
P.U. (A) 363
Progesterone
70
Prolactin
40
Protein (total) plasma
65
Protein (total) urine
30
Protein electrophoresis
65
Prothrombin Time (PT)
30
Pus swab culture and sensitivity
40
Pyruvate
30
Pyruvate kinase
30
Random blood sugar
20
Red blood cell (blood)
20
Red blood cell (urine)
5
Red cell folate
20
Renal profile
80
Reticulocyte count
40
RH antibody screening
52
Rhesus grouping (anti D only)
20
Rheumatiod arthritis factor (RA factor)
40
Riboflavin
30
Rubella antibody
50
Rubella immunoglobulin G antibody
50
Rubella immunoglobulin M antibody
80
Salicylate
50
Schumn's test
10
Screening test for the presence of inhibitors to coagulation factors
50
Seminal analysis
30
112
P.U. (A) 363
Seminal assay
30
Seminal examination
30
Serum ferritin
20
Serum folate
30
Smear for acid fast bacilii
40
Smear wet preparation tricomonas/monilis
10
Sodium
20
SP Fallopian tube
80
SP Abdominal wall
80
SP Adrenal
80
SP Anus
80
SP Appendix
80
SP Back and vertebral column
80
SP Bartolin's gland
80
SP Bone
80
SP Brain and spinal cord
80
SP Breast
80
SP Bronchus
80
SP Cardiac valve
80
SP Cervix
80
SP Chest
80
SP Colon
80
SP Ear
80
SP Endocardium
80
SP Endometrial
80
SP Extra hepatic duct
80
113
P.U. (A) 363
SP Eye/Eye appendages
80
SP Gall bladder
80
SP Head
80
SP Heart
80
SP Joint
80
SP Kidney
80
SP Larynx
80
SP Lip
80
SP Liver
80
SP Lower extremity
80
SP Lung
80
SP Lymph node
80
SP Mandible and maxilla
80
SP Mediastinum
80
SP Meninges
80
SP Muscle
80
SP Myocardium
80
SP Myometrium
80
SP Nasal cavity and parasinus
80
SP Nasopharynx
80
SP Neck
80
SP Oesophagus
80
SP Omentum
80
SP Oral cavity and oropharynx
80
SP Ovary
80
SP Pancreas and ampullary region
80
114
P.U. (A) 363
SP Paraganglion
80
SP Parathyroid
80
SP Pelvis and sacral
80
SP Penis and scrotum
80
SP Pricardium
80
SP Peritoneum
80
SP Placenta
80
SP Pleural
80
SP Product of conception
80
SP Prostate and seminal vesicle
80
SP Rectum
80
SP Retroperitoneum
80
SP Salivary gland
80
SP Skin
80
SP Small bowel
80
SP Soft tissue
80
SP Spleen
80
SP Stomach
80
SP Testis and testicular adnexae
80
SP Thymus
80
SP Thyroid
80
SP Tongue
80
SP Tonsil/adenoid
80
SP Trachea
80
SP Upper extremity
80
SP Ureter
80
115
P.U. (A) 363
SP Urethra
80
SP Urinary bladder
80
SP Uterus
80
SP Vagina
80
SP Vessel
80
SP Vulva
80
Specific gravity
5
Specific protein CSF (e.g. immunoglobulin)
30
Spectroscopy, blood pigment
10
Sputum cytology
30
Sputum FEME
20
Stercobilinogen
5
Stones analysis
62
Stool FEME
20
Sugar
5
Sugar by TLC
30
Sugar chromatography urine
30
Sugar profile
30
Synovial fluid cytology
30
T and B cell enumeration
100
Test for hemolysin
10
Test for platelet antibodies
170
Testosterone
45
Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
10
Thiamin
30
Thriglycerides
40
116
P.U. (A) 363
Thyroid profile
65
Thyroid Simulating Hormone (TSH)
60
Thyroid uptake
40
Thyroxine 3 (T3)
60
Thyroxine 4 (T4)
40
Tissue typing (HLA - A and B)
360
Tissue typing (HLA - DR and DO)
360
Total Iron Binding Capacity (TIBC)
30
Total RBC
10
Total White and Differential Count (TWDC)
10
Total White Blood Cell Count (TWBC)
10
Transferrin
90
Treponema Pallidum (TPHA) Hemagglutination
30
Triglycerides
40
Urea
10
Urea clearance test
30
Uric acid
20
Uric acid (urates)
20
Urine antenatal
58
Urine concentration test (pitressin test)
30
Urine creatinine
30
Urine cytology
30
Urine FEME
40
Urine protein
30
Urobilin
10
Urobilinogen
20
117
P.U. (A) 363
VDRL flocculation test
20
Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
30
Vitamin A
20
Vitamin B12
40
Von Willebrand factor assay (ELIZA)
66
Wash RBC
100
Weil Felix agglutination test
20
White blood cell
10
Widal agglutination test
30
Widal Weil Felix
30
Xylose absorption test
30
118
P.U. (A) 363
JADUAL KEENAM
[Perenggan 8]
FI PEMBEDAHAN
Fi (RM)
PEMBEDAHAN AM
Pharyngo - laryngo - oesophagectomy with reconstruction
11,024
Tracheo - oesophageal fistula
8,578
Total pancreatectomy
7,837
Pancreato duodenectomy (e.g. Whipple’s operation)
7,837
Adrenalectomy
6,080
Adrenalectomy - bilateral
6,505
Total parotidectomy - preserving of facial nerve
5,595
Partial parotidectomy - preserving of facial nerve
4,890
Total thyroidectomy
4,005
Partial thyroidectomy
3,870
Hemithyroidectomy
3,870
Subtotal thyroidectomy bilateral
3,945
Thyroglossal cyst
2,147
Block dissection of cervical glands
7,068
Parathyroidectomy
4,533
Mastectomy with/without axillary clearance
2,951
Wide excision for carcinoma breast
2,367
Total oesophagectomy and interposition of intestine
11,607
Repair of diaphragmatic hernia - transabdominal
4,240
Total gastrectomy
5,284
119
P.U. (A) 363
Partial gastrectomy (benign disease)
4,079
Partial gastrectomy (malignant disease)
4,669
Gastro - jejunostomy
3,592
Vagotomy with drainage
3,497
Drainage of liver/subphrenic and pelvic abscesses
2,367
Cholecystectomy (laparoscopic)
4,369
Splenectomy (subtotal)
6,232
Intestinal obstruction - resection/anastomosis of small/large intestines
4,580
Resection of small bowel
3,487
Ileo - transverse anastomosis
6,822
Hemicolectomy right/left
3,976
Anterior resection of rectum
7,068
Abdomino - perineal resection
7,546
Rectopexy/rectosigmoidectomy for rectal prolapsed
3,346
Orchidectomy
2,294
Excision of retro peritoneal tumours
4,172
Femoro distal bypass (vein graft)
8,769
Femoro distal bypass (prosthetic graft)
12,385
Femoro popliteal bypass (vein graft)
8,781
Femoro popliteal bypass (prosthetic graft)
11,179
Femoro - femoral crossover graft
8,985
Axillo femoral bypass
10,456
Axillo - bifemoral bypass
11,235
Femoral endarterectomy
6,807
Carotid endarterectomy (patch)
10,288
Removal of sub-mandibular gland
2,181
120
P.U. (A) 363
Gastrostomy
2,596
Herniorrhaphy - umbilical
1,833
Herniorrhaphy - inguinal
1,928
Herniorrhaphy - femoral
1,768
Herniorrhaphy - incisional
2,358
Fistulectomy
1,012
Excision of breast tumours/cyst
1,927
Oesophageal dilatation (under general anaesthesia)
1,136
Excision operation for varicocele
1,708
Haemorrhoidectomy
1,764
Adrenalectomy - left - open
6,080
Adrenalectomy - left - laparoscopic
5,794
Adrenalectomy - right - open
6,080
Adrenalectomy - right - laparoscopic
5,794
Adrenalectomy - bilateral - open
6,505
Adrenalectomy - bilateral - laparoscopic
6,219
Block dissection of axillary lymph nodes
2,872
Block dissection cervical nodes - right
5,620
Block dissection cervical nodes - left
5,620
Extended radical neck dissection cervical nodes - right
5,620
Extended radical neck dissection cervical nodes - left
5,620
Splenectomy
2,885
Hemithyroidectomy - left
3,537
Hemithyroidectomy - right
3,537
Mastectomy simple - left
2,826
Mastectomy simple - right
2,826
121
P.U. (A) 363
Mastectomy and axillary sampling - left
2,951
Mastectomy and axillary sampling - right
2,951
Mastectomy and axillary sampling - bilateral
2,951
Mastectomy + axillary clearance - left
2,951
Mastectomy + axillary clearance - right
2,951
Subtotal thyroidectomy
3,909
Total thyroidectomy
3,909
Ultra low anterior resection
9,453
Wide local excision and axillary clearance
2,242
Oesophagogastroduodenoscopy (OGDS)
989
Pembedahan torasik
Bronchoscopy - flexible bronchoscopy - rigid bronchoscopy
3,606
Rigid oesophagoscopy
3,333
Throscopy for pleural and lung biopsy
3,553
Mediastinoscopy
7,075
Anterior mediastinotomy
6,130
Vats for spontaneous pneumathorax
7,120
Vats and lobectomy
10,370
Vats and wedge biopsy
6,870
Vats and thymectomy
7,370
Vats and biopsy of lymph node
7,120
Thoracotomy excission of bublae and pleurodesis - pleuropectomy
18,137
Thoracotomy and lung resection (lobectomy, pneumonectomy)
18,136
Decortication for empyema thorax
8,602
122
P.U. (A) 363
Rib resection for empyema
6,492
Thoracostomy for permanent chest drainge
8,427
Thoracoplasty
8,415
Transhiatal oesophgectomy with gastric pull up
15,091
Oesophygectomy with colon interposition
17,223
Oesophygectomy with jejunum replacement, roux-en-y
17,056
Oesophygectomy with gastric replacement ivor lewis
17,223
Thoracic repair of hiatus hernia
7,354
Mediastinotomy of ant mediastinal mass
12,581
Thymectomy
7,890
Excision of teratoma
10,466
Corrective surgery for pectus excavatum of pectus carinatum
8,239
Excision of chest wall lessions with reconsruction
7,481
Plication of diaphragm
7,526
Hepatobiliari
Open cholecystectomy
7,425
Open chole with cbd exploration
8,033
Choledhocectomy and hepaticojejunostomy
18,675
Radical cholecystectomy with segment 4b/5 liver resection
28,710
Radical cholecystectomy with segment 4b/5 liver resection with
excision of bile duct and roux-en-y hepaticojejunostomy
38,500
Radical choledhocectomy and hepaticojejunostomy
55,305
Surgery for klatskins tumour - radical holedhochectomy with left or
right hemihepatectomy, caudate lobectomy, roux-en-y,
cholangiojejunostomy
55,000
123
P.U. (A) 363
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
6,930
Laparoscopic cholecystectomy
9,765
Laparoscopic cholecystectomy and intraop cholangiogram
10,643
Laparoscopic cholecystectomy and laparoscopic cbd exploration
11,385
Transhepatic cholangioscopy and lithotripsy
11,385
Radical pancreaticoduodenectomy with reconstructions
37,500
Distal pancreatectomy
11,385
Distal pancreatectomy + splenectomy
14,153
Central pancreatectomy and reconstruction
23,490
Frey's procedure
23,490
Modified puestow
18,540
Total pancreatectomy
37,500
Pancreatic necrosectomy - open
11,385
Pancreatic necrosectomy - retroperitoneal
11,385
Hemihepatectomy and cholecystectomy (right or left)
33,798
Extended right/left hemihepatectomy and cholecystectomy
41,250
Central hepatectomy
41,250
Lateral sectionectomy
22,660
Right posterior sectionectomy
28,710
Segment 8 resection
28,710
Other anatomical monosectionectomy
17,298
Non-anatomical monosectionectomy
13,915
Non-anatomical bisectionectomy
17,298
Intraoperative ablative procedure , ultrasound guided
13,915
Appendicectomy - laparoscopic
2,531
124
P.U. (A) 363
Kolorektal
Colonoscopy
1,590
Repair of colonic fistula
3,030
Wedge resection of rectum
2,680
Excision mesenteric cyst - open
2,723
Caecopexy - open
2,476
Reduction of bowel volvulus - open
2,939
Repair - rectovesico fistula
3,552
Laser treatment of lesion - large intest
1,685
Cauterisation of lesion - colon - endoscopic
1,685
Sigmoidoscopy + cautery of lesion - endoscopic
1,265
Dilatation stricture - small bowel - open
2,423
Balloon dilatation of stricture - colon
2,095
Biopsy of lesion of ileum - laparoscopic
3,868
Excision of colonic lesion - endoscopic
2,770
Sigmoidoscopy + excision colonic lesion - endoscopic
2,770
Snare resection of rectal lesion - endoscopic
4,960
Exploratory colostomy
2,821
Colostomy and removal of foreign body
2,491
Anal fistulotomy
2,457
Laser treatment - anal lesion
1,673
Ileo - transverse anastomosis
4,200
Anterior resection of rectum
6,571
Abdomino - perineal resection
10,764
Pancolectomy
7,701
125
P.U. (A) 363
Abdomino - anal pull through resection
10,076
Fistulectomy
1,893
Colonoscopy polypectomy
2,062
Fissurectomy
953
Haemorrhoidectomy
1,771
Thirsch’s wiring of rectal prolapsed
2,280
Drainage of perianal, ischiorectal or breast abscesses
890
Sphincterotomy for fissures - in - ano
872
Anal dilatation (lord’s procedure)
718
Sigmoidoscopy
1,093
Injection of haemorrhoids
643
Banding of haemorrhoid
624
Colonoscopy
1,590
Vaskular
Abdominal aortic aneurysm repair (tube graft)
12,032
Abdominal aortic aneurysm repair (bifurcated graft)
14,403
Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair (EVAR)
56,338
Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR)
55,088
Aorta femoral bypass
10,883
Renal artery surgery
7,502
Femoro - femoral crossover graft
9,463
Axillo femoral bypass
10,704
Peripheral aneurysm surgery
6,462
Operations for varicose veins of the lower limbs
3,874
126
P.U. (A) 363
Endovenous RF surgery for varicose veins
8,462
Endovenous laser surgery for varicose veins
2,752
Stripping of varicose veins
2,124
Creation of arteriovenous (AV) fistula including subsequent closure
2,229
Repair of arteriovenous (AV) fistula
5,286
Creation of arteriovenous (AV) fistula with graft
8,257
Gastrointestinal
Reconstruction of oesophagus
10,556
Vagotomy, truncal with pyloroplasty
3,511
Vagotomy, highly selective
3,146
Transhiatal total oesophagectomy p-g anastomosis
15,181
Duodenoduodenostomy
3,386
Duodenojejunostomy
3,386
Duodenoileostomy
3,386
Oesophagomyotomy
3,576
Sphincterotomy duodenal papilla - open
2,996
Creation of duodenostomy - open
2,996
Excision of diverticulum of oesophagus
6,258
Resection of gastric ulcer by cautery
3,666
Ligation of oesophageal varices - open
4,569
Trans-gastric stapling for varices - open
6,206
Devascularisation of stomach - open
4,581
Removal of stent from oesophagus - open
3,425
Removal of foreign body from oesophagus - open
3,436
127
P.U. (A) 363
Repair of stricture of oesophagus
9,806
Repair perforated oesophagus - upper
9,681
Repair perforated oesophagus - middle
7,931
Pyloroplasty - laparoscopic
2,871
Closure perforated duodenal ulcer - open
2,871
Correction of volvulus of stomach
2,871
Total gastrectomy, node dissection, roux-en-y
8,514
Gastric stappling for obesity - open
6,316
Fundoplication - laproscopic
4,566
Adjust implanted antireflux prosthesis - laparoscopic
5,256
Reduction gastroenterostomy intussusception
2,871
Closure of gastroenterostomy - open
3,666
Revision gastropexy - open
3,541
Excision of oesophageal lesion - endoscopic
3,386
Excision of polyp of stomach - endoscopic
3,136
Excision of gastric polyp - endoscopic
3,136
Insertion oesophageal stent via stomach
5,127
Insertion oesophageal prosthesis - open
5,127
Insertion oesophageal tube prosthesis - rigid
5,127
Insertion oesophageal prosthesis - endoscopic
5,127
Percutaneus endoscopic gastrostomy
4,196
Insertion - stent - endoscopic
5,921
Appl haemostatics gastric bleed - endoscopic
2,794
Change of gastrostomy tube
2,629
Cryotherapy of oesophageal lesion
1,287
Electrocoagulation upper oesophageal lesion
1,287
128
P.U. (A) 363
Electrocoagulation middle oesophageal lesion
1,287
Electrocoagulation lower oesophageal lesion
1,287
Dilation of oesophageal stricture
1,287
Dilation of oesophageal stricture - endoscopic
2,724
Division of oesophageal web - endoscopic
1,727
Operations for achalasia cardia
5,196
Tanner’s operation and other operation on oesophageal varices
(siguira)
3,022
Vagotomy with drainage
3,511
Ramstedt’s operation (pyloromytomy)
2,871
Oesophageal dilatation (under general anaesthesia)
3,406
Endoscopic oesophageal intubation/dilatation/stent
6,719
Injection sclerotherapy of oesophageal varices
2,392
Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) therapeutic
5,186
Gastroscopy
848
Dermatologi
Laser destruction of skin lesion
1,500
Laser resurfacing
1,709
Laser therapy for pigmented skin lesion
1,500
Laser therapy for vascular skin lesion
1,500
Laser therapy : CO2
1,500
Cauterisation of skin lesion
727
Cautery of a verrucae pedis
727
Cautery of skin lesion
727
129
P.U. (A) 363
Cautery of wart
727
Chemical cautery of a corn - left foot
825
Chemical cautery of a corn - right foot
825
Chemical cautery of skin lesion
825
Chemical peeling of lesion of skin - superficial peel
500
Chemical peeling of lesion of skin - medium depth
550
Chemical peeling of lesion of skin - deep peel
830
Botulinumtoxin
2,375
Biopsy of lesion of subcutaneous tissue
1,149
Biopsy of nail bed
1,499
Biopsy of skin
516
Excision intradermal naevus
874
Excision of basal cell carcinoma
1,254
Excision of lipoma
999
Excision of maglinant skin tumour
1,254
Excision of neurofibromata
999
Excision of papilloma
874
Excision of redundant skin or fat of rig
1,039
Excision of sebaceous cyst
544
Excision of skin carcinoma
1,144
Excision of skin cyst
544
Excision of skin lesion
1,039
Excision of skin or subcutaneous tissue
1,039
Excision of skin scar
574
Excision of skin tag
509
Incision and drainage of sebaceous cyst
509
130
P.U. (A) 363
Incision and drainage of wound
509
Incision biopsy of skin
544
Incision biopsy of skin lesion
544
Insertion of therapeutic substance
1,150
Intralesional steroid for keloid
300
Intralesional steroid for skin lesion
300
Bath PUVA
810
Phototheraphy : PUVA
748
Phototheraphy : UVAI
490
Topical PUVA
720
Cryotherapy of basal cell carcinoma
630
Cryotherapy to skin lesion
313
Cryotherapy to wart
313
Needle prick for skin lesion
329
UROLOGI
Transplantation and donor nephrectomy
13,991
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
3,000
Nephrectomy (simple) and nephroureterectomy
3,944
Nefrectomy (radical) and nephroureterectomy
5,504
Nephrectomy (partial) and nephroureterectomy
4,294
Pyeloplasties
3,809
Nephrolithotomy
5,418
Pyelolithotomy
4,163
Nephropyelolithotomy
4,163
131
P.U. (A) 363
Vascular surgery - renal artery stenosis
8,333
Nephrostomies - unilateral
2,154
Nephrostomies - bilateral
2,601
Percutaneous Nephrolithotripsy (PCNL)
5,953
Reimplantation/tailoring
3,319
Replacement of - by bladder
3,285
Replacement of - by gut
4,845
Replacement of - by ureter
3,540
Ureteroscopy (URS)
5,018
Total cystectomy
6,154
Partial cystectomy
3,869
Endoscopic surgery
1,500
Bladder reconstruction
9,025
Urethroplasty
3,203
Partial amputation of penis
2,913
Total amputation of penis
3,568
Reconstruction of hypospadias (severe)
6,420
Reconstruction of epispadias
4,130
Orchidectomy
2,208
Transurethral resection
3,322
Open prostatectomy
3,628
Fistula repair (very severe)
2,432
Ureterolithotomy
3,393
Vesicolithotomy
2,256
Vesicolithopaxy
2,752
Trans-urethral resection of bladder neck
2,187
132
P.U. (A) 363
Trans-urethral resection of bladder tumours
3,367
Excision of stricture
1,612
Urethral dilation
982
Reconstruction of hypospadias (moderate)
5,471
Orchidopexy
1,843
Vasovasastomy
2,913
Trans-urethral resection of stricture
3,322
Arteriovenous (AV) fistula
2,182
Fistula repair (moderate)
5,297
Excision operation for varicocele
1,708
Renal biopsy
1,507
Cystoscopic examination/biopsy
1,717
Cystoscopic examination and retrograde pyelogram
4,202
Vasectomy
1,158
Micturating cysto urethrogram
388
Circumcision
1,441
Repair of vesicovaginal fistula
3,520
Reconstruction of bladder neck
8,075
Colposuspension - laparoscopic
3,495
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI
Pelvic exenteration
9,697
Wertheim’s hysterectomy
8,877
Radical vulvectomy
3,256
Extended hysterectomy
8,045
133
P.U. (A) 363
Abdominal hysterectomy
3,802
Vaginal hysterectomy
4,822
Myomectomy
3,552
Ovarian cystectomy/salpingo - oopherectomy
5,402
Simple vulvectomy
2,831
Tubal repair surgery
3,030
Ventral suspension - sling operation
2,550
Ectopic pregnancy
3,267
Abdominal sterilization/minilaparotomy
3,017
Laparoscopy
2,495
Second look laparotomy
3,160
Vaginal reconstruction
6,193
Manchester repair
3,190
Repair for stress incontinence
4,065
Pelvic floor repair
3,345
Cervical cerlage
1,572
Cone biopsy
1,592
Cauterization
971
Insufflation
1,036
Cervical biopsy (punch)
916
Secondary suturing
1,036
Polypectomy/avulsion of polyp
1,191
Cryocautery/cryosurgery
900
Incision and drainage
567
Marsupialisation of bartholin abscess
1,511
Excision of labial/vaginal cyst
1,511
134
P.U. (A) 363
Vulval biopsy
926
Open operation of fetus - repair of diaphragma
5,426
Open operation of fetus
5,426
Placental ablation
1,162
Cervical biopsy
872
Amnio reduction
1,446
Insertion of contraceptive implant
923
Removal of contraceptive implant
923
Termination of pregnancy
1,508
Removal of cerclage from cervix
923
Breech extraction
1,647
Abdominal sterilisation/minilaparotomy
2,216
Ectopic pregnancy
2,826
Second look laparotomy
3,160
Repair for stress incontinence
4,065
Tubal repair surgery
3,030
Vaginal reconstruction
6,193
Ventral suspension - sling operation
2,566
Cervical cerclage
996
Laparoscopy and ovarian drilling
3,067
Vaginectomy - total
4,230
Vulvectomy - extended
3,681
Pelvic exenteration
9,697
Myomectomy - laparotomy
3,552
Hysterectomy total and bilateral salphingoopho
5,012
Hysterectomy vaginal
3,235
135
P.U. (A) 363
Hysterectomy total abdominal
2,977
Vaginectomy - partial
2,770
Salphingo - oophorectomy - right - open
3,212
Salphingo - oophorectomy - left - open
3,212
Salphingo - oophorectomy - right - endoscopic
2,676
Salphingo - oophorectomy - left - endoscopic
2,676
Hysterectomy Wertheim's
8,877
Hysterectomy - extended
8,045
Vag. Tot Hyster bilateral salphingoophorect
4,825
Fenton's operation
3,385
Caeserean hysterectomy
3,136
Repair of bladder fistula
3,155
Oophorectomy - bilateral - open
2,797
Oophorectomy - bilateral - endoscopic
2,791
Salphingectomy - right - open
3,372
Salphingectomy - left - open
3,372
Salphingectomy - bilateral - open
3,622
Salphingectomy - right - endoscopic
2,676
Salphingectomy - left- endoscopic
2,676
Salphingectomy - bilateral - endoscopic
3,620
Gamete intrafallopian transfer - right
1,535
Gamete intrafallopian transfer - left
1,535
Zygote intrafallopian transfer - right
1,535
Zygote intrafallopian transfer - left
1,535
Tubal embryo transfer - right
1,185
Tubal embryo transfer - left
1,185
136
P.U. (A) 363
Laparoscopic adhesiolysis
2,856
Sclerosing injection into vulval vein
888
Reversal of tubal sterilization
6,257
Uterine ligament operation - open
1,517
Uterine ligament operation - endoscopic
2,136
Repair of uterovaginal fistula
4,160
Repair of ruptured uterus
3,906
Repair of urethrovaginal fistula
3,130
Vaginoplasty
4,766
Repair of enterocele - abdomino - vaginal
2,687
Repair of enterocele - endoscopic
2,685
Transvaginal tape
2,650
Plication of round ligament - open
2,682
Plication of round ligament - endoscopic
6,001
Uterine ventrosuspension - open
2,142
Uterine ventrosuspension - endoscopic
2,136
Sacrocolpopexy - endoscopic
5,001
Hysterostomy
4,570
Extraperitoneal caesarean section
3,215
Postmortem caesarean section
3,215
Surgical control of postpartum haemorrhage
2,152
Ovary reconstruction - bilateral
3,122
Reconstruction fallopian tube - bilateral - endoscopic
6,255
Reconstruction fallopian tube - left - endoscopic
4,550
Reconstruction fallopian tube - right - endoscopic
4,550
Reconstruction fallopian tube - bilateral - open
5,257
137
P.U. (A) 363
Reconstruction fallopian tube - left- open
2,682
Reconstruction fallopian tube - right - open
2,682
Salphingotomy - left - endoscopic
2,676
Salphingotomy - right - endoscopic
2,676
Salphingotomy - left - open
2,142
Salphingotomy - right - open
2,142
Repair of bladder
3,155
Sling operation - tension free vaginal tape
2,612
Sling operation - bladder neck
2,872
Bisection of ovary - right - open
2,142
Bisection of ovary - left - open
2,142
Bisection of ovary - bilateral - open
3,122
Bisection of ovary - right - endoscopic
2,676
Bisection of ovary - left - endoscopic
2,676
Bisection of ovary - bilateral - endoscopic
5,251
Drainage of ovary - right - open
2,872
Drainage of ovary - left - open
2,872
Drainage of ovary - bilateral - open
5,257
Drainage of fimbrial cyst - right - open
2,682
Drainage of fimbrial cyst - left - open
2,682
Drainage of fallopian tube - right - open
2,682
Drainage of fallopian tube - left - open
2,682
Drainage of fimbrial cyst - right - endoscopic
2,676
Drainage of fimbrial cyst - left - endoscopic
2,676
Drainage of fallopian tube - right - endoscopic
2,676
Drainage of fallopian tube - left - endoscopic
2,676
138
P.U. (A) 363
Endometrial sampling - transorifice intra
1,486
Endometrial sampling - transorifice intra
1,486
Endometrial ablation thermal
2,111
Endometrial ablation microwave
2,401
Myomectomy - laparoscopic
3,142
Colposcopy of cervix - Large Loop Excision of the Transformation Zone
(LLETZ)
590
Colposcopy of cervix - Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)
1,350
Laparoscopy diagnostic
2,457
Myomectomy - hysteroscopic
3,552
Colposcopy of vagina
810
Colposcopy of vulva
795
Laparoscopy second look
3,160
Laparoscopy and dye insufflation
1,036
Minilaparotomy tubal ligation
2,142
Laparoscopic sterilisation
5,001
Colpocleisis
2,142
Repair of vault of vagina
1,300
Colpoperineorrhaphy
4,802
Repair of hymen
916
Sacrocolpopexy - vaginal
2,682
Hysteroscopic resection uterine septum
2,606
Colposcopy of cervix - cervical biopsy
590
Colporrhaphy
2,006
Drainage of ovary - bilateral - endoscopic
6,251
Drainage of ovary - right - endoscopic
4,546
139
P.U. (A) 363
Drainage of ovary - left - endoscopic
4,546
Cauterisation vulva - right
900
Cauterisation vulva - left
900
Cauterisation vulva - bilateral
900
Cryotherapy of lesion of vulva - right
900
Cryotherapy of lesion of vulva - left
900
Cryotherapy of lesion of vulva - bilateral
900
Cervical cerclage - McDonald's
1,506
Cervical cerclage - Shirodkar's
1,506
Cryocautery/cryosurgery - cervix
820
Cauterisation cervix
820
Cryotherapy of lesion of vagina
830
Cauterisation vagina
820
Cryosurgery perineum
1,010
Dilatation cervix
900
Vaginal dilatation procedure
900
Evacuation of vaginal haematoma
1,026
Cone biopsy
1,592
Amputation of cervix
1,760
Hysteroscopy
1,401
Excision of vaginal adhesions
1,486
Repair of cervical tears
1,032
Cervical cerclage - abdominal
1,506
Secondary suturing - perineum
1,036
Excision of female periurethral tissue
916
Drainage of labial minora abscess - right
1,511
140
P.U. (A) 363
Drainage of labial minora abscess - left
1,511
Drainage of labial minora abscess - bilateral
1,511
Drainage of labial majora abscess - right
1,511
Drainage of labial majora abscess - left
1,511
Drainage of labial majora abscess - bilateral
1,511
Marsupialisation of Bartholin's abscess
1,511
Marsupialisation of Bartholin's cyst - left
1,356
Marsupialisation of Bartholin's cyst - right
1,356
Marsupialisation of Bartholin's cyst - bilateral
1,511
Biopsy of ovary - right
2,142
Biopsy of ovary - left
2,142
Biopsy of ovary - bilateral
2,392
Cystectomy - open - right
2,547
Cystectomy - open - left
2,547
Cystectomy - open - bilateral
2,797
Cystectomy - endoscopic - right
4,546
Cystectomy - endoscopic - left
4,546
Cystectomy - endoscopic - bilateral
4,546
Excision of tubo - ovarian mass - right
2,142
Excision of tubo - ovarian mass - left
2,142
Excision of tubo - ovarian mass - bilateral
3,122
Excision of fimbria - right - open
2,682
Excision of fimbria - left - open
2,682
Excision of fimbria - bilateral - open
2,932
Excision of fimbria - right - endoscopic
2,682
Excision of fimbria - left - endoscopic
2,682
141
P.U. (A) 363
Excision of fimbria - bilateral - endoscopic
5,251
Excision of fimbrial cyst - right - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - left - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - bilateral - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - right - endoscopic
2,676
Excision of fimbrial cyst - left - endoscopic
2,676
Excision of fimbrial cyst - bilateral - endoscopic
2,676
Hysterectomy subtotal
2,997
Hysterectomy total - laparoscopic
3,245
Hysterectomy vaginal - laparoscopic assist
3,255
Polypectomy - endometrium
1,486
Hymenectomy
916
Excision of excess labial minora tissue - left
1,321
Excision of excess labial minora tissue - right
1,321
Excision of excess labial minora tissue - bilateral
1,321
Excision of excess labial majora tissue - left
1,331
Excision of excess labial majora tissue - right
1,331
Excision of excess labial majora tissue - bilateral
1,331
Biopsy of vulva - right
900
Biopsy of vulva - left
900
Biopsy of vulva - bilateral
900
Excision of vulval polyp - right
1,080
Excision of vulval polyp - left
1,080
Excision of vulval polyp - bilateral
1,110
Vulvectomy - hemi - right
2,831
Vulvectomy - hemi - left
2,831
142
P.U. (A) 363
Vulvectomy - hemi - bilateral
2,831
Vulvectomy - wide local excision
3,681
Excision of Bartholin gland - left
1,356
Excision of Bartholin gland - right
1,356
Excision of Bartholin gland - bilateral
1,511
Removal of foreign body - vagina
900
Falloposcopy
2,136
Colposcopy of cervix
590
Exploration of vagina
900
Removal of pessary from vagina
900
Ovary reconstruction - right
2,142
Ovary reconstruction - left
2,142
Burch's colposuspension - with graft
4,152
Burch's colposuspension - endoscopic
6,251
Fimbroplasty - right - open
2,682
Fimbroplasty - left - open
2,682
Fimbroplasty - bilateral - open
2,676
Fimbroplasty - right - endoscopic
2,680
Fimbroplasty - left - endoscopic
2,680
Fimbroplasty - bilateral - endoscopic
5,257
Reconstruction of vagina with flap
3,625
Repair of vaginal wall prolapse - vagina
2,940
Vaginal repair - anterior mesh
2,690
Repair of vaginal tear
1,042
Repair of vaginal wall prolapse - endoscopic
5,255
Clitoroplasty
4,546
143
P.U. (A) 363
Repair of enterocele - abdominal
2,932
Repair of enterocele - vaginal
2,695
Repair of perineal tear
1,034
Sacrospinous fixation of vaginal vault
2,687
Sacrocolpopexy - vagino - abdominal
2,682
Drainage of vulval hematoma - right
1,071
Drainage of vulval hematoma - left
1,071
Drainage of vulval hematoma - bilateral
1,546
Biopsy of uterus
1,486
Removal of foreign body - uterus
1,486
Biopsy of cervix
845
Biopsy of vagina
900
Excision of vaginal lesion
1,501
Biopsy perineum
900
Dilatation and curettage - ERPOC
1,061
Dilatation and curettage - diagnostic
1,061
Insertion pessary into vagina
680
Insertion intrauterine device
690
Examination under anaesthesia - staging
900
Examination under anaesthesia - vagina
900
Removal of intrauterine device
690
Repair of genital tract tear
1,495
Polypectomy - cervix
900
Intrauterine insemination (IUI)
900
Curettage of delivered uterus
1,151
Manual removal of placenta
1,186
144
P.U. (A) 363
Uterine exploration
951
Repositioning of r/verted gravid uterus
1,527
Vaginal pack procedure
1,010
Removal of vaginal pack
1,008
Drainage of vulval abscess - left
886
Drainage of vulval abscess - right
886
Drainage of vulval abscess - bilateral
1,511
Secondary suturing
1,035
Exploratory laparotomy
2,707
Incision and drainage
1,027
Amniocentesis
1,021
Chorionic villus sampling - procedure
1,161
Amnioinfusion
1,456
OFTALMOLOGI
Complicated strabismus surgery requiring complex procedures or
repeat operations
5,853
Repair of severe ptosis : elevator resection/brow suspension
3,761
Excision of eyelid tumours with major reconstruction
9,800
Dacryocystorhinostomy
4,975
Conjunctivo - dacryocystorhinostomy/Lester-Jones tube
5,350
Repair of severed lacrimal passages
5,350
Reconstruction of contracted socket
7,040
Dermis - fat graft
4,130
Removal of deep seated orbital tumours
9,785
Repair of blowout fracture
9,722
145
P.U. (A) 363
Orbital and optic nerve decompression
6,117
Exenteration of orbit
6,625
Examination under anaesthesia
1,380
Release of symblepharon/with mucous membrane graft
1,434
Scleral graft
2,989
Cataract extraction - intracapsular and extracapsular
3,970
Lens aspiration
3,970
Removal of dislocated/subluxated lens not requiring vitreous surgery
3,095
Secondary intraocular lens implantation
2,905
Paracentesis
1,761
Trabeculectomy/trabeculotomy/goniotomy/cyclodialysis
4,037
Laser panretinal photocoagulation : new case
1,852
Repair of moderate perforating injury of eyeball
2,989
Simple strabismus surgery - recession/resection/myectomy
3,429
Repair of mild ptosis
3,396
Repair of congenital eyelid deformities
3,646
Repair of severe lecerations of eyelids and/or region around the eyes
1,691
Dacrycystectomy
4,901
Removal of superficial orbital tumours
3,906
Enucleation
3,681
Pterygium surgery
2,247
Conjunctivectomy/conjunctival grafts and flaps
1,482
Iridectomy - peripheral or optical
2,247
Posterior capsulotomy - surgical/laser
1,487
Posterior capsule polishing
1,487
Cryopexy - retina and glaucoma
2,067
146
P.U. (A) 363
Laser treatment other than panretinal photocoagulation
1,960
Repair of minor perforating injury of eyeball
4,094
Instralesional corticosteroid injection of capillary haemangiomas etc.
1,169
Cosmetic lid surgery
3,179
Ectropian or entropion correction
2,419
Tarsorrhaphy
2,624
Syringing/probing of lachrymal apparatus
906
Incision and drainage of orbital abscess
3,091
Biopsy of ocular appendages/superficial orbital tumours
2,921
Evisceration
4,056
Use of tissue adhesive for ocular perforation
1,333
Excision of granulomas - eyelid, conjunctival
928
Incision and curettage/intra lesional conticosteroid injection of
chalazion
928
Epilation
393
Electrolysis/cryopexy for trichiasis
928
Repair of minor laceration of eyelid and/or region around the eyes
Punctal occlusion
1,093
963
Fitting of ocular prosthesis
2,202
Removal of conjunctival concretions
1,208
Incision and drainage of stye/lid abscess
1,018
Release of tarsorrhaphy
863
Keratoplasty - lamellar or penetrating
5,839
Keratoplasty with cataract surgery with/without intraocular lens
implant
7,027
Refractive corneal surgery
3,273
Cataract extraction with intraocular lens implantation
3,970
147
P.U. (A) 363
Removal of intraocular lens
2,845
Lensectomy
6,420
Combined trabeculectomy with cataract extraction with/without
intraocular lens implantation
4,236
Shunt/valve placement for glaucoma
8,626
Vitreous surgery
3,896
Retinal detachment surgery
7,086
Intraocular foreign body removal
11,711
Repair of severe perforating injuries of the eyeball
3,951
TELINGA, HIDUNG DAN KERONGKONG
Base of skull surgery
19,927
Cranio facial resection
16,270
Transphenoidal hypophysectomy
14,975
Commando operation for jaw and oral pharyngeal
26,776
Total laryngopharyngectomy with reconstruction
29,214
Acoustic neuroma surgery
16,224
Meatal atresia surgery
4,958
Modified radical mastoidectomy
5,306
Radical mastoidectomy
5,030
Facial nerve decompression
5,632
Facial nerve repair
6,506
Tympanoplasty
3,740
Stapedectomy
3,687
Saccus decompression
5,110
Labryinthectomy
5,555
148
P.U. (A) 363
Tympanic nerve
3,137
Surgery of pterygopalatine fossa
3,755
Maxillectomy
9,480
Fronto ethmoidectomy
3,464
Intranasal endoscopic ethmoidectomy
2,019
Repair of frontal sinus fractures
5,000
Rhinoplasties - augmentation
6,621
Rhinoplasties - reduction
6,631
Rhinoplasties - prosthesis insertion
6,629
Laryngectomy - total/partial
6,838
Laryngofissure operation
3,282
Partial pharyngectomy without reconstruction
6,669
Repair of laryngeal and tracheal stenosis
8,878
Pharyngotomy
1,986
Excision of laryngocele
3,532
Cordopexy for adductor palsy of vocal cords
3,282
Parotidectomy - complete of partial
5,913
Radical neck dissection
7,524
Cortical mastoidectomy
4,496
Myringoplasty
3,160
Excision of preauricular sinus
1,789
Flap repair for postauricular fistula
1,215
Excision of pinna - total
5,480
Excision of pinna - partial
4,980
Reduction of facial fractures
2,292
Submucous resection of nasal septum (SMR)
2,012
149
P.U. (A) 363
Septoplasty
2,262
Nasal polypectomy
1,844
Repair of vestibular stenosis
1,278
Sublabial radial antrostomy (CWL)
1,828
Surgical treatment of posterior choanal tumours
3,143
Ligation of ethmoidal vessels
2,548
Surgical treatment of blow out fractures
5,742
Repair of oroantral fistula
2,280
Pharyngoplasty
3,725
Adenoidectomy
951
Tonsillectomy
1,970
Adenotonsillectomy
2,765
Surgery of tonsillar fossa
1,970
Removal of submandibular salivary gland
1,841
Excision of bronchial cyst and fistula
6,512
Elective microlaryngeal surgery
2,017
Myringotomy - with grommet
1,525
Myringotomy - without grommet
902
Examination of ear under general anaesthesia
Examination of nose or post nasal space under general anaesthesia
1,361
808
Intranasal antrostomy
1,052
Partial turbinectomy
1,287
Submucus diathermy under general anaesthesia
852
Trephine drainage of frontal sinus
1,198
Intranasal polypectomy for single polyp
1,844
Drainage of retropharyngeal and parapharyngeal abscess
3,267
150
P.U. (A) 363
Oesophagoscopy
1,582
Bronchoscopy
1,512
Direct laryngoscopy and biopsy
1,367
Panendoscopy
4,147
Tracheostomy - open
1,951
Removal of foreign bodies from the ear, nose and throat
1,352
Examination of the ear under microscope
1,361
Aural polypectomies and biopsies
1,153
Submucous diathermy of nasal turbinates
852
Drainage of peritonsillar abcess
771
Per oral removal of the salivary calculus
1,841
Drainage of postauricular abcess
724
Antral washouts
1,052
Punch biopsies for nasal and oropharyngeal tumours
1,032
Nasal polypectomy
1,844
Excision lesion gingiva/alveolar - laser
2,836
Rigid endoscopic procedure
808
Examination under microscope
1,361
Operculectomy oral
1,348
Incision and drainage orofacial abscess
540
Nasal packing - anterior
1,060
Biopsy
1,032
Removal of foreign body - nose
808
Removal of foreign body - ear
778
Removal foreign body - throat
1,352
Alveolectomy/Alveoplasty - maxilla < 4cm
654
151
P.U. (A) 363
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible < 4cm
Antral washout
654
1,052
Wiring dental upper arch
589
Wiring dental lower arch
589
Temp. reduction + fixation - midfacial bone
588
Temp. reduction + fixation - mandible
588
Aural polypectomies and biopsies
1,153
Drainage of peritonsillar abscess
771
Drainage of postauricular abscess
724
Removal of foreign bodies from nose
808
Removal of foreign bodies from throat
1,352
Per oral removal of salivary calculus
1,841
Submucous diathermy of nasal turbinates
852
Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
3,143
Myringoplasty with atticotomy - right
3,160
Myringotomy with insertion tube - right
1,525
Myringotomy with insertion tube - left
1,525
Bronchoscopy
1,499
Rigid endoscopic procedure
808
Examination under microscope
1,361
Acoustic neuroma surgery
16,224
Atticotomy - right
3,583
Implantation cochlear prosthesis device - right
14,789
Implantation cochlear prosthesis device - left
14,789
Extended frontal sinus surgery - bicoronal flap - right
5,000
Extended frontal sinus surgery - bicoronal flap - left
5,000
152
P.U. (A) 363
Excision glomus tumour - lateral skullbase - right
19,927
Excision glomus tumour - lateral skullbase - left
19,927
Laryngotracheal reconstruction - with cartilage
12,880
Laryngectomy + pharyngectomy + reconstruction
7,004
COMMANDO operation - with reconstruction
26,776
Laryngopharygectomy total + reconstruction
23,209
Total laryngopharyngo - oesophag + reconstruction
29,214
Partial resection of temporal bone and reconstruction - right
10,266
Partial resection of temporal bone and reconstruction - left
10,266
Partial resection of temporal bone - right
10,266
Partial resection of temporal bone - left
10,266
Petrosectomy - right
10,266
Petrosectomy - left
10,266
Total resection temporal bone and reconstruction - right
10,266
Total resection temporal bone and reconstruction - left
10,266
Total resection temporal bone - right
10,266
Total resection temporal bone - left
10,266
Craniofacial surgery - with reconstruction
16,270
Vestibular neurectomy
19,814
Cochlear neurectomy
19,814
Intranasal endoscopic optic nerve decompression
6,305
Endoscopic repair CSF rhinorrhoea - autograft
4,763
Endoscopic repair CSF rhinorrhoea - allograft
4,770
Facial nerve repair with grafting - right
6,344
Facial nerve repair with grafting - left
6,344
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - right
7,806
153
P.U. (A) 363
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - left
7,806
Facial nerve repair - right
6,506
Facial nerve repair - left
6,506
Endo dacryocystorhinostomy - right
5,017
Endo dacryocystorhinostomy - left
5,017
Intranasal (endoscopic) orbital decompression - right
6,305
Intranasal (endoscopic) orbital decompression - left
6,305
Rhinoplasty, augmentation - open - autograft
6,621
Rhinoplasty, augmentation - open - allograft
6,629
Rhinoplasty, augmentation - close - autograft
6,631
Rhinoplasty, augmentation - close - allograft
6,639
Rhinoplasty, reduction (hump/tip/alar)
6,631
Stapedotomy - with prosthesis - right
3,588
Stapedotomy - with prosthesis - left
3,588
Endoscopic ligation maxillary artery
2,548
Endoscopic ligation sphenopalatine artery
2,548
Ligation maxillary artery (transantral)
3,068
Anterior ethmoidal artery cautery
2,548
Labyrinthectomy - membraneous - right
5,673
Labyrinthectomy - membraneous - left
5,673
Labyrinthectomy - osseous - right
5,763
Labyrinthectomy - osseous - left
5,763
Tympanic neurectomy - right
3,137
Tympanic neurectomy - left
3,137
Vestibular neurect - retrolabyrinthine - right
16,304
Vestibular neurect - retrolabyrinthine - left
16,304
154
P.U. (A) 363
Vestibular neurect - translabyrinthine - right
16,304
Vestibular neurect - translabyrinthine - left
16,304
Vidian nerve neurectomy - endoscopic
3,568
Vidian nerve neurectomy - transantral
3,318
Excision pinna, partial + reconstruction (autograft) - right
5,480
Excision pinna, partial + reconstruction (autograft) - left
5,480
Excision pinna, partial + reconstruction (allograft) - right
4,980
Excision pinna, partial + reconstruction (allograft) - left
4,980
Stapedectomy - with prosthesis - right
3,687
Stapedectomy - with prosthesis - left
3,687
Mastoidectomy - cortical - right
4,496
Mastoidectomy - cortical - left
4,496
Mastoidectomy - modified radical- right
5,306
Mastoidectomy - modified radical - left
5,306
Excision lesion - int auditory canal - right
16,324
Excision lesion - int auditory canal - left
16,324
Biopsy - sinus maxillary - right (endoscopic)
2,934
Biopsy - sinus maxillary - left (endoscopic)
2,934
Excision lesion - frontal sinus - right (endoscopic)
3,184
Excision lesion - frontal sinus - left (endoscopic)
3,184
Biopsy - sinus frontal - right (endoscopic)
3,184
Biopsy - sinus frontal - left (endoscopic)
3,184
Ethmoidectomy - external - right (with endoscope)
2,854
Fronto - ethmoidectomy - endoscopic - right
3,464
Fronto - ethmoidectomy - endoscopic - left
3,464
Fronto - ethmoidectomy extended - right
3,464
155
P.U. (A) 363
Fronto - ethmoidectomy extended - left
3,464
Ethmoidectomy - intranasal - right
2,019
Ethmoidectomy - intranasal - left
2,019
Ethmoidectomy - extended - right
2,269
Ethmoidectomy - extended - left
2,269
Excision lesion - ethmoid sinus - right
3,214
Excision lesion - ethmoid sinus - left
3,214
Ethmoidectomy - external - right
3,464
Ethmoidectomy - external - left
3,464
Biopsy - sinus ethmoidal - right
3,214
Biopsy - sinus ethmoidal - left
3,214
Sphenoidectomy - right
1,974
Sphenoidectomy - left
1,974
Excision lesion - sphenoid sinus - right
1,974
Excision lesion - sphenoid sinus - left
1,974
Biopsy - sinus sphenoidal - right
1,974
Biopsy - sinus sphenoidal - left
1,974
Insertion of bone anchored hearing aid - right
2,644
Insertion of bone anchored hearing aid - left
2,644
Exploration middle ear - right
4,843
Exploration middle ear - left
4,843
Mastoid exploration - right
5,616
Mastoid exploration - left
5,616
Exploration frontal sinus - right
5,248
Exploration frontal sinus - left
5,248
Frontal recess exploration - right
3,803
156
P.U. (A) 363
Frontal recess exploration - left
3,803
Obliteration mastoid cavity - right
5,283
Obliteration mastoid cavity - left
5,283
Obliteration semicircular canal - right
5,566
Obliteration semicircular canal - left
5,566
Pinnaplasty - cartilage - right
6,284
Pinnaplasty - cartilage - left
6,284
Pinnaplasty - prosthesis - right
6,524
Pinnaplasty - prosthesis - left
6,524
Division adhesions middle ear - right
3,904
Division adhesions middle ear - left
3,904
Pinnaplasty - lobule reposition - right
3,650
Pinnaplasty - lobule reposition - left
3,650
Excision pinna, total + reconstruction (autograft) - right
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (autograft) - left
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (allograft) - right
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (allograft) - left
6,663
Excision glomus tumour - transtympanic - right
5,166
Excision glomus tumour - transtympanic - left
5,166
Mastoidectomy - radical - right
5,813
Mastoidectomy - radical - left
5,813
Excision glomus tumour - transmastoid - right
6,066
Excision glomus tumour - transmastoid - left
6,066
Rhinectomy
3,928
Excision postnasal space tumours - open
8,951
Resection angiofibroma - endoscopic
9,059
157
P.U. (A) 363
Resection angiofibroma - external
9,076
Resection angiofibroma - transpalatal
7,224
Fronto - ethmoidectomy - right
4,053
Fronto - ethmoidectomy - left
4,053
Transphenoidal hypophysectomy - endoscopic - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - endoscopic - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transantral - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transantral - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - sublabial - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - sublabial - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transeptal - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transeptal - left
8,434
Pinnaplasty - revision - right
8,581
Pinnaplasty - revision - left
8,581
Meatoplasty - ear - revision - right
2,737
Meatoplasty - ear - revision - left
2,737
Canalplasty - ear - revision - right
6,253
Canalplasty - ear - revision - left
6,283
Mastoidectomy - revision - right
5,093
Mastoidectomy - revision - left
5,093
Rhinoplasty, revision - autograft
5,215
Rhinoplasty, revision - allograft
5,215
Tracheal stenosis - resection and anastomosis
9,328
Sliding tracheoplasty - autograft
9,328
Sliding tracheoplasty - syn. substitute
9,328
Closure tracheocutaneous fistula - flap
3,953
158
P.U. (A) 363
Tracheal stenosis rep - extraluminal device
4,146
Tracheal stenosis rep - intraluminal device
3,016
Closure tracheocutaneous fistula
2,948
Closure tracheo - oesophageal fistula - flap
9,078
Closure tracheo - oesophageal fistula
7,225
Cricotracheal resection
9,073
Pharyngotomy
1,986
Cricothyroidotomy tube insertion
1,500
Pharyngectomy, partial + reconstruction
13,953
Pharyngectomy, partial + reconstruction
13,953
Excision pharyngeal pouch - open
4,841
Excision pharyngeal pouch - close
3,103
Pharyngectomy, partial (laser) + reconstruction
13,910
Pharyngectomy, partial (laser)
5,422
Arytenoidectomy - external - left
8,788
Arytenoidectomy - with laser - left
2,116
Arytenoidectomy - external - right
8,788
Arytenoidectomy - with laser - right
2,116
Laryngectomy - partial
5,770
Laryngectomy - near total
6,743
Laryngectomy - partial - laser
5,562
Laryngeal stenosis rep - extraluminal device
3,298
Laryngeal stenosis rep - intraluminal device
3,298
Laryngeal stenosis rep - external
3,298
Closure pharyngocut fistula - flap
8,828
Closure pharyngocut fistula - primary
7,475
159
P.U. (A) 363
Epiglottopexy
2,696
Laryngeal fracture - rep - allograft
8,221
Laryngeal fracture - rep - autograft
8,221
Laryngotracheal reconstruction - castellation
8,156
Construction neoglottis
9,578
Chondroplasty larynx - with implant
9,578
Cordopexy - right
2,116
Arytenoid add/rot/medial - implant - left
4,040
Arytenoid add/rot/medial - implant - right
4,040
Pharyngectomy, total + reconstruction
14,953
Laryngectomy - total
6,493
Excision laryngocele
4,083
Superficial parotidectomy - left
5,996
Excision pharyngeal cyst - right
3,249
Excision pharyngeal cyst - left
3,249
Neck dissection - modified - right
4,339
Neck dissection - modified - left
4,339
Neck dissection - selective - right
4,339
Neck dissection - selective - left
4,339
Excision of neck lesion - right
1,861
Excision of neck lesion - left
1,861
Cordopexy - laser - right
6,231
Cordopexy - laser - left
6,231
Chondroplasty of larynx
3,363
Fronto - ethmoidectomy extended - endoscopi
8,809
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - right
9,820
160
P.U. (A) 363
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - left
9,820
Exploration of facial nerve - right
5,866
Exploration of facial nerve - left
5,866
Facial nerve repair with grafting - right
9,361
Facial nerve repair with grafting - left
9,361
Facial nerve repair - right
5,748
Laryngeal fracture - repair
4,333
Laryngotracheoplasty
4,333
Laryngotracheal reconstruction - anterior
8,828
Neck exploration
3,203
Superficial parotidectomy - right
5,996
Pharyngoplasty
4,461
Sphenoidectomy - left
5,365
Sphenoidectomy - right
5,365
Stapedectomy - left
5,115
Stapedectomy - right
5,115
Tracheal stenosis repair - external
4,583
Drainage abscess - mastoid - right
1,327
Drainage abscess - mastoid - left
1,327
Antrostomy - Caldwell - Luc - right
1,694
Antrostomy - Caldwell - Luc - left
1,694
Excision pinna, partial without reconstruction - right
2,573
Excision accessory auricle - right
1,324
Excision pinna, partial without reconstruction - left
2,573
Excision lesion - bony - external auditory canal - right
1,383
Excision lesion - bony - external auditory canal - left
1,383
161
P.U. (A) 363
Adenoid currettage
982
Excision postnasal space tumours - endoscopic
Biopsy adenoid
5,666
825
Excision postnasal tumours - transpalatal
5,636
Ligation ethmoidal vessel - external
2,948
Ligation ethmoidal vessel - endoscopic
4,060
Reattachment pinna - right
3,536
Reattachment pinna - left
3,536
Release nasal synechiae
1,890
Removal nasal implants
1,887
Suturing - ear - right
954
Suturing - ear - left
954
Myringoplasty with atticotomy - right
4,881
Myringoplasty with atticotomy - left
4,881
Repair vestibular stenosis with reconstruction
3,318
Septorhinoplasty - close
5,090
Septoplasty - endoscopic
3,510
Reduction nasal bone fracture
1,210
Septorhinoplasty - open
5,215
Septoplasty
2,140
Repair perforation nasal septum
2,708
Submuc. resection nasal septum
1,335
Enlargement nasal septum perforation
1,700
Excision pinna, total without reconstruction - left
2,581
Excision preauricular cyst - right
2,129
Excision preauricular sinus - right
2,129
162
P.U. (A) 363
Excision pinna, total without reconstruction - right
2,456
Excision preauricular cyst - left
2,129
Excision preauricular sinus - left
2,129
Polypectomy with micro - debrider - endoscopic
2,398
Polypectomy - intranasal
2,391
Resection maxillary sinus mucus (Caldwell - Luc) - right
1,951
Resection maxillary sinus mucus (Caldwell - Luc) - left
1,951
Replacement tracheal stent - open
2,956
Placement tracheal stent - open
2,956
Removal tracheal stent - open
2,956
Tracheal stenosis - laser
4,168
Arrest post tonsillectomy haemorrhage
1,665
Endo cautery pharyngocutaneous fistula
1,933
Dilatation pharynx
1,676
Marsupialisation pharyngeal cyst
1,683
Marsupialisation laryngeal cyst
1,683
Biopsy lesion pharynx
1,116
Excision arytenoid lesion - left
1,866
Excision arytenoid lesion - right
1,866
Uvulectomy with parightial palatectomy
1,540
Excision lesion - oropharynx
2,215
Biopsy lesion hypopharynx
1,676
Excision lesion - hypopharynx
1,866
Uvulectomy
1,540
Biopsy tonsil
1,532
Biopsy lesion larynx - open
1,353
163
P.U. (A) 363
Endoscopic microlaryngeal surgery
1,873
Endoscopic microlaryngeal surgery - with laser
1,873
Cordectomy vocal cord - without laser - right
1,866
Cordectomy vocal cord - with laser - right
1,866
Cordectomy vocal cord - left
1,866
Cordectomy vocal cord - laser assisted - left
1,866
Release pharyngeal adhesions - open
2,913
Laryngeal stenosis rep - endoscopic
3,030
Laryngeal stenosis rep - with laser
3,030
Endoscopic removal prosthesis from larynx
1,873
Endoscopic stapling pharyngeal pouch
2,853
Inversion pharyngeal pouch
2,850
Uvulopalatopharyngoplasty
2,830
Uvulopalatoplasty - laser assisted
2,827
Uvuloplasty
2,705
Uvuloplasty - laser assisted
2,702
Aryepiglottoplasty
1,676
Aryepiglottoplasty - laser assisted
1,905
Arytenoid add/rot/medial - left
1,968
Arytenoid add/rot /medial - right
1,968
Tonsillectomy
1,915
Adenoid – debrider
1,162
Excision of tumour - cervical
1,746
Biopsy of lesion - oesophagus
1,676
Excision of lesion - larynx
1,683
Excision of lesion - vocal cord - left - laser
1,866
164
P.U. (A) 363
Excision of lesion - vocal cord - right - laser
1,866
Excision of lesion - vocal cord - left
1,866
Excision of lesion - vocal cord - right
1,866
Laser ablation of turbinates
906
Submandibulectomy - right
2,041
Submandibulectomy - left
2,041
Change mastoid pack - right
722
Change mastoid pack - left
722
Insertion epistaxis balloon - left
895
Nasal cauterisation - diathemy
799
Nasal packing - posterior
715
Diathermy post nasal space
959
Excision pinna lesion - cautery - right
1,324
Excision lesion pinna - laser - right
1,311
Excision pinna lesion - cautery - left
1,324
Excision lesion pinna - laser - left
1,311
Intratympanic injection gentamycin - right
1,565
Intratympanic injection gentamycin - left
1,565
Cryotherapy superficial hemangioma
1,495
Dilation choanal stenosis
2,410
Myringotomy - right
854
Myringotomy - left
854
Marsupialisation concha bullosa
1,343
Drainage nasal septum
1,315
Antrostomy - intranasal - right
916
Antrostomy - intranasal - left
916
165
P.U. (A) 363
Frontal sinus trephining - right
923
Frontal sinus trephining - left
923
Cannulation and irrigation sphenoid sinus - right
1,343
Cannulation and irrigation sphenoid sinus - left
1,343
Nasal toilet under GA
1,307
Excision lesion - external auditory canal - right
1,029
Excision lesion - external auditory canal - left
1,029
Excision lesion - nasal cavity
937
Submucosa cauterisation nasal turbinates
937
Excision lesion - maxillary sinus - right
2,148
Excision lesion - maxillary sinus - left
2,148
Frontal sinusectomy - right
2,398
Frontal sinusectomy - left
2,398
Antrostomy - sphenoidal sinus - left
2,148
Insertion intranasal splints - left
840
Insertion intranasal splints - right
840
Ear examination under anaesthesia - right
1,487
Ear examination under anaesthesia - left
1,487
Ear examination under microscope - right
1,487
Ear examination under microscope - left
1,487
Tympanotomy - right
3,984
Tympanotomy - left
3,984
Endo examination under GA - nose
1,182
Nasopharyngoscopy - rigid
680
Antroscopy - intranasal - right
680
Antroscopy - intranasal - left
680
166
P.U. (A) 363
Frontal sinus obliteration - right
3,063
Frontal sinus obliteration - left
3,063
Intratympanic injection steroid - right
1,439
Intratympanic injection steroid - left
1,439
Myringoplasty - endaural approach - right
4,789
Myringoplasty - postaural approach - right
4,789
Myringoplasty - transcanal approach - right
4,789
Myringoplasty - endaural approach - left
4,789
Myringoplasty - postaural approach - left
4,789
Myringoplasty - transcanal approach - left
4,789
Correction choanal atresia - endoscopic
3,845
Correction choanal atresia - transnasal
3,845
Correction choanal atresia - transeptal
3,845
Correction choanal atresia - laser assisted
3,821
Correction choanal atresia - transpalatal
3,863
Turbinoplasty - endoscopic
1,190
Turbinoplasty - intranasal
1,190
Turbinoplasty - endo laser assisted
1,193
Tracheostomy - percutaneous
1,889
Tracheo - oesophageal valve change
1,182
Tracheostomy tube change
776
Ablation lesion trachea - laser
2,781
Dilatation trachea stenosis + stent
1,748
Dilatation trachea stenosis
1,748
Tracheal aspiration - bronchoscope
1,541
Tracheo - oesophageal puncture - primary
2,716
167
P.U. (A) 363
Tracheo - oesophageal puncture - secondary
2,386
Tracheal stoma lesion - biopsy
1,182
Bronchoscopic removal foreign body
1,186
Tracheo - oesophageal valve - insertion
1,362
Insertion tracheal stent
2,656
Bronchoscopy
1,676
Exploration tracheostomy
2,033
Endoscopic tracheascopy
1,689
Injection botulinum toxin - intralaryngeal
4,003
Ablation lesion pharynx - laser
4,041
Ablation lesion hypopharynx - laser
4,041
Ablation lesion vocal cord - right - laser
1,991
Ablation lesion vocal cord - left - laser
1,991
Division laryngeal web - external (implant)
2,781
Division laryngeal web - external
2,781
Division laryngeal web - endoscopic
2,781
Division laryngeal web - laser assisted
2,781
Drainage retropharyngeal abscess - oral
1,532
Drainage peritonsillar abscess
767
Endoscopic removal of foreign body from pharynx
1,429
Endoscopic removal of foreign body from larynx
1,429
Insertion laryngeal keel
2,823
Endoscopic examination larynx
991
Release pharyngeal adhesions - endoscopic
2,116
Injection for laryngeal palsy
1,991
Dilatation oesophageal stenosis
1,676
168
P.U. (A) 363
Insertion stent - oesophagus
3,105
Drainage parapharyngeal abscess - right
3,021
Drainage retropharygeal abscess - external - right
3,021
Drainage superficial neck abscess - right
1,331
Drainage parapharyngeal abscess - left
3,021
Drainage retropharygeal abscess - external - left
3,021
Drainage superficial neck abscess - left
1,106
Ablation of lesion - oesophagus
2,116
Excision of pinna lesion - left
1,414
Excision of pinna lesion - right
1,414
Excision postnasal space tumours - trans
970
Insertion epistaxis balloon - right
987
Insertion intranasal splints
840
Grafting skin neck
850
Drainage of head abscess
1,629
Wound debridement of head/neck
2,004
Tracheal stoma stenosis - repair - open
2,033
Tracheal stoma stenosis - repair - laser
1,991
Tympanotomy - left
3,104
Uncinectomy - left
2,015
Uncinectomy - right
2,015
Nasal packing - anterior
660
Nasal cauterization - chemical
1,004
Excision lesion pinna - cryosurgery - right
1,307
Excision lesion pinna - cryosurgery - left
1,307
Steroid infiltration nasal lesion - external
722
169
P.U. (A) 363
Steroid infiltration nasal lesion - intranasal
722
Drainage abscess - postauricular - right
1,331
Drainage - pinna - right
1,331
Drainage abscess - postauricular - left
1,331
Drainage - pinna - left
1,331
Biopsy lesion - pinna - right
1,315
Biopsy lesion - pinna - left
1,315
Biopsy lesion - external auditory canal - right
1,307
Biopsy lesion - external auditory canal - left
1,307
Excision external nasal lesion
1,324
Excision external nasal lesion - cryotherapy
1,307
Excision external nasal lesion - laser
1,311
Biopsy - post nasal space (nasopharynx)
722
Removal of foreign body - external auditory canal - right
777
Removal of foreign body - external auditory canal - left
777
Removal of foreign body - middle ear - right
3,992
Removal of foreign body - middle ear - left
3,992
Removal of foreign body - inner ear - right
8,481
Removal of foreign body - inner ear - left
8,481
Removal of nasal foreign body
722
Removal of impacted wax - right
777
Removal of impacted wax - left
777
Removal of mastoid pack - right
777
Removal of mastoid pack - left
777
Aural polypectomy - right
1,307
Aural polypectomy - left
1,307
170
P.U. (A) 363
Ablation lesion oropharynx - laser
5,640
Removal of foreign body - oesophagus
1,318
Toilet and suturing of head/neck
829
Antral washout - Caldwell - Luc - right
1,826
Antral washout - right
895
Antral washout - Caldwell - Luc - left
1,826
Antral washout - left
895
Biopsy - lesion external nose
777
Biopsy - nasal cavity
722
Biopsy - lesion nasal turbinate
777
Biopsy - lesion nasal septum
777
Removal of ventilation tube - right
777
Removal of ventilation tube - left
777
Biopsy - lymph node - neck - left
1,324
Biopsy - lymph node - neck - right
1,324
Biopsy of tongue lesion
777
Drainage of pre auricular sinus abscess
1,324
Examination under anaesthesia with biopsy
2,112
Examination under anaesthesia
777
FNAC lymph node
794
Release of tongue tie
777
PERGIGIAN
Open reduction and fixation of fractured mandible
2744
Reduction and cranio - maxillary fixation of midface fracture
6,395
171
P.U. (A) 363
Open reduction and fixation of zygomatic complex fracture
4,949
Major repair of oro-facial wounds
10,130
Surgery of massive cysts of the jaw
2,931
Surgery of oral cancer
12,388
Resection and reconstruction of the jaws
4,536
Temporomandibular joint surgery
11,859
Surgical correction of developmental jaw deformity
14,620
Preprosthetic surgery
4,893
Surgical procedure utilizing plates/implant systems
3,420
Management of severe infections of the jaw with surgery
1,600
Surgery of salivary glands
3,377
Repair of cleft lip and cleft palate
7,355
Closed reduction and immobilization of jaw fractures
2,310
Elevation of depressed fractures of zygoma
4,729
Excision of benign lesions
6,733
Surgical removal of impacted teeth and unerupted teeth
2,727
Periodontal surgery - per quadrant
1,459
Removal of root in antrum and close of oroantral fistula
2,712
Periodontal graft
4,032
Treatment using laser
3,712
Removal of salivary calculus
1,841
Repair of minor orofacial lacerations
1,228
Extraoral incision and drainage of abscess
Enucleation or marsupialization of cysts of the jaw
540
1,348
Cervical lymph node biopsy
981
Intraoral incision and drainage
540
172
P.U. (A) 363
Incision biopsy - intraoral
933
Alveolectomy
589
Apicectomy
2,290
Surgical removal of root
2,712
Frenectomy
1,310
Management of infected socket
269
Management of traumatic injury - per tooth
589
Toilet and suture of superficial wounds
1,341
Augmentation - alveolar bone - 4cm - allograft
3,327
Ablat. lesion retromolar area - cryosurgery
1,403
Excision lesion maxilla
3,071
Removal of foreign body - orofacial - simple
901
Removal of foreign - orofacial - complicated
2,544
Place temporary restoration - deciduous
662
Place temporary restrotation - permanent
662
Extraction of retained root - permanent
932
Repair of dentures
358
Antralplasty maxillary + bone autograft - right
4,432
Antralplasty maxillary + allograft - right
3,677
Antralplasty maxillary + bone autograft - left
4,432
Antralplasty maxillary + allograft - left
3,427
Excision lesion upper lip - > 2cm with autograft
2,232
Excision lesion upper lip - > 2cm with allograft
3,877
Excision lesion lower lip - > 2cm with autograft
3,232
Excision lesion lower lip - > 2cm with allograft
8,703
Excision lesion hard palate - > 2cm with autograft
3,236
173
P.U. (A) 363
Excision lesion hard palate - > 2cm with allograft
7,008
Excision lesion soft palate - > 2cm with autograft
3,234
Excision lesion soft palate - > 2cm with allograft
6,859
Excision lesion buccal - > 2cm with autograft
3,468
Excision lesion buccal - > 2cm with allograft
7,111
Excision lesion gingiva/alveolar + allograft > 2cm
3,236
Excision lesion gingiva/alveolar - > 2cm
3,236
Glossectomy, partial + autograft - laser
7,460
Glossectomy, partial + autograft
7,460
Total parotidectomy + facial and reconstruction
4,926
Extended parotidectomy + facial and reconstruction
11,026
Superficial parotidectomy
4,926
Total parotidectomy
5,913
Extended parotidectomy
7,221
Excision sublingual gland
3,677
Excision submandibular gland
2,119
Excision lesion floor of mouth > 2cm + autograft
7,113
Excision lesion floor of mouth > 2cm + allograft
3,486
Cleft lip repair
3,530
Cleft hard palate repair
4,140
Cleft soft palate repair
4,140
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar < 1 qua
2,616
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar
3,486
Glossectomy, total + partial laryngectomy
9,917
Glossectomy, total + total laryngectomy
9,917
Augmentation - zygomatic complex - autograft
5,919
174
P.U. (A) 363
Augmentation - zygomatic complex - allograft
4,655
Augmentation - alveolar bone = 4cm - autograft
5,036
Augmentation - alveolar bone > 4cm - autograft
5,193
Augmentation - alveolar bone = 4cm - allograft
4,785
Augmentation - alveolar bone > 4cm - allograft
5,037
Augmentation - chin - autograft - bone graft
4,905
Augmentation - chin - allograft
4,655
Enucleation maxilla + bone autograft - = 4cm
5,922
Enucleation maxilla + bone autograft - > 4cm
5,922
Maxillectomy, partial - external + autograft
9,810
Enucleation lesion maxilla - > 4cm + allograft
3,820
Maxillectomy, partial - external
5,906
Maxillectomy, partial - endoscopic
5,002
Maxillectomy, partial - i/oral + autograft
8,946
Maxillectomy, partial - intraoral
4,916
Enucleation mandible + bone autograft - = 4cm
7,301
Enucleation mandible + bone autograft - > 4cm
7,342
Mandibulectomy, marginal + bone autograft
7,842
Mandibulectomy, segmental + bone autograft
8,627
Enucleation mandible + allograft - > 4cm
6,221
Mandibulectomy, marginal + allograft
6,221
Mandibulectomy, segmental + allograft
6,856
Mandibulectomy - segmental
6,606
Alveolar bone grafting
6,287
Open reduction and internal fixation - midfacial bone
7,726
Internal fixation panfacial - mandible
6,431
175
P.U. (A) 363
Exploratory orbital floor + bone autograft
8,765
Exploratory orbital floor + allograft
6,728
Exploratory orbital floor + bone autograft - endo
8,510
Exploratory orbital floor + allograft - endo
6,711
Open reduction and internal fixation - mandible
2,744
Reconstruction - maxilla - = 4cm - autograft
5,872
Reconstruction - maxilla - > 4cm - autograft
7,372
Reconstruction - maxilla - free flap
15,454
Reconstruction - maxilla - = 4cm - allograft
6,552
Reconstruction - maxilla - > 4cm - allograft
7,702
Reconstruction - mandible = 4cm - autograft
5,629
Reconstruction - mandible > 4cm - autograft
7,387
Reconstruction - mandible - free flap
15,516
Reconstruction - mandible = 4cm - allograft
4,806
Reconstruction - mandible > 4cm - allograft
5,706
Distraction osteogenesis - alveolar bone
3,790
Osteotomy - midfacial - Le Fort 1 - autograft
16,808
Osteotomy - midfacial - Le Fort 2 - autograft
19,557
Osteotomy - midfacial - Le Fort 3 - autograft
21,502
Distraction osteogenesis - midfacial bone
14,025
Osteotomy - midfacial bones - segmental
7,873
Osteotomy - midfacial - Le Fort 1
13,924
Osteotomy - midfacial - Le Fort 2
15,672
Osteotomy - midfacial - Le Fort 3
18,718
Distraction osteogenesis - mandible
14,026
Osteotomy - mandible - segmental
7,685
176
P.U. (A) 363
Osteotomy - mandible - genioplasty
6,000
Osteotomy - mandible - ramus
12,120
Osteotomy - mandible - body
11,870
Maxillectomy external + autograft
13,995
Maxillectomy, total + autograft
13,997
Maxillectomy external + orbital exenteration + reconstruction
31,785
Maxillectomy, external + orbital exenteration
22,003
Maxillectomy, total
12,040
Internal fixation panfacial - midfacial bones
12,489
Temporomandibular Joint (TMJ) - eminence augmentation
11,287
Temporomandibular Joint (TMJ) - condylotomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arch downfracture
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - myotomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthrocentesis
1,882
Temporomandibular Joint (TMJ) - discectomy with implant
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - synovectomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - discectomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - diagnostic - with
biopsy
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - debridement
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - non arthroscopy - therapy lavage +
lysis
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - therapy lavage + lysis
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - diagnostic - wtihout
biopsy
2,089
Suture soft tissue orofacial - complicated
8,556
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - interposition autograft
8,449
177
P.U. (A) 363
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - interposition allograft
5,564
Temporomandibular Joint (TMJ) - disc repair
3,575
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - gap
4,075
Temporomandibular Joint (TMJ) - joint reconstruction - autograft
14,859
Temporomandibular Joint (TMJ) - joint reconstruction - allograft
12,075
Temporomandibular Joint (TMJ) - reduction - open
7,275
Temporomandibular Joint (TMJ) - capsular plication
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - disc repositioning + stabilization
6,698
Reposition muscle attachment - oral
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - condylectomy
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - coronoidectomy
6,448
Temporomandibular Joint (TMJ) - eminectomy
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - synovectomy
2,339
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - discectomy
2,339
Revision suture - orofacial - complicated
5,365
Maxillectomy, partial - endoscopic
6,402
Trigeminal nerve repositioning
6,751
Implant maxillofacial surgery stage 1 - orbit - right
5,420
Implant maxillofacial surgery stage 1 - orbit - left
5,420
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - right
5,406
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - left
5,406
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - bilateral
5,406
Implant maxillofacial surgery stage 1 - nose
5,407
Ablation lesion upper lip - cryosurgery
1,503
Ablation lesion upper lip - laser
1,648
Ablation lesion lower lip - cryosurgery
1,503
178
P.U. (A) 363
Ablation lesion lower lip - laser
1,648
Ablation hard palate lesion - cryosurgery
1,503
Ablation hard palate lesion - laser
1,648
Ablation lesion soft palate - cryosurgery
1,503
Ablation lesion soft palate - laser
1,648
Ablation buccal lesion - cryosurgery
1,503
Ablation buccal lesion - laser
1,648
Ablation lesion retromolar area - cryosurgery
1,503
Ablation lesion retromolar area - laser
1,648
Ablation lesion tongue - cryosurgery
1,503
Ablation lesion tongue - laser
1,648
Ablation lesion floor of mouth - cryosurgery
1,503
Ablation lesion floor of mouth - laser
1,648
Excision lesion upper lip - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion upper lip - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion upper lip - laser
1,664
Excision lesion upper lip - = 2cm
2,204
Excision lesion upper lip - > 2cm
3,577
Excision lesion lower lip - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion lower lip - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion lower lip - laser
2,962
Excision lesion lower lip - = 2cm
2,205
Excision lesion lower lip - > 2cm
3,827
Excision lesion hard palate - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion hard palate - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion hard palate - laser
2,961
179
P.U. (A) 363
Excision lesion hard palate - = 2cm
2,291
Excision lesion hard palate - > 2cm
3,668
Excision lesion soft palate - = 2cm with autograft
4,446
Excision lesion soft palate - = 2cm with allograft
2,479
Excision lesion soft palate - laser
3,712
Excision lesion soft palate - = 2cm
2,292
Excision lesion soft palate - > 2cm
3,933
Excision lesion buccal - = 2cm with autograft
4,460
Excision lesion buccal - = 2cm with allograft
2,479
Excision lesion buccal - laser
2,975
Excision lesion buccal - = 2cm
2,309
Excision lesion buccal - > 2cm
3,933
Excision lesion gingiva/alveolar + autograft = 2cm
2,815
Excision lesion gingiva/alveolar + allograft = 2cm
3,063
Operculectomy oral - laser
1,810
Excision lesion gingiva/alveolar - = 2cm
2,292
Glossectomy,partial - laser
2,962
Excision lesion tongue - = 2cm
2,296
Excision lesion tongue - > 2cm
3,933
Glossectomy, partial
2,304
Frenectomy - laser
1,310
Excision lesion floor of mouth = 2cm + autograft
4,475
Excision lesion floor of mouth = 2cm + allograft
2,260
Excision lesion floor of mouth - laser
2,010
Excision lesion floor of mouth - = 2cm
2,309
Excision lesion floor of mouth - > 2cm
3,931
180
P.U. (A) 363
Removal parotid duct calculus - open
2,041
Removal parotid duct calculus - closed
2,041
Removal submandibular duct calculus - open
1,941
Removal submandibular duct calculus - closed
1,841
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar - autograft
4,132
Repair parotid duct
1,941
Repair submandibular duct
1,941
Reposition parotid duct
2,859
Reposition submandibular duct
2,859
Excision maxilla + reconstruction - bone autograft
5,036
Enucleation lesion maxilla - = 4cm + allograft
3,270
Excision maxilla + reconstruction - allograft
4,320
Enucleation lesion maxilla - = 4cm
3,370
Enucleation lesion maxilla - > 4cm
3,310
Excison lesion maxilla
3,371
Exc mandible + reconstruction - bone autograft
9,690
Enucleation mandible + allograft - = 4cm
3,622
Excision mandible + reconstruction - allograft
6,086
Enucleation lesion mandible - = 4cm
3,045
Enucleation lesion mandible - > 4cm
3,311
Mandibulectomy, marginal
3,048
Excision lesion mandible
3,031
Exploratory orbital floor
6,414
Exploratory orbital floor - endoscopic
4,024
Elevation maxillofacial - zygomatic arch
4,829
Closed reduction + fixation - midfacial bone
2,410
181
P.U. (A) 363
Closed reduction + fixation - mandible
2,410
Implant dental stage 1 surgery - maxilla
2,731
Implant dental stage 1 surgery - mandible
2,481
Implant maxillofacial surgery stage 1 - face
2,729
Excision lesion gingiva/alveolar - laser
2,729
Excision lesion tongue - laser
2,729
Gingivectomy - laser
1,615
Closure oro - antral fistula
2,549
Control of haemorrhage - post extraction
1,027
Removal impacted/unerupted tooth - complic
2,927
Removal displaced tooth/root
2,912
Transplantation tooth
2,912
Control of haemorrhage - lesion
2,403
Ablation lesion orofacial - cryosurgery
1,621
Ablation lesion orofacial - laser
1,866
Implant maxillofacial surgery stage 1 - midface
3,607
Trigeminal nerve cryotherapy
1,127
Marsupialisation upper lip
1,448
Marsupialisation lower lip
1,448
Marsupialisation hard palate soft tissue
1,448
Marsupialisation soft palate
1,448
Marsupialisation buccal soft tissue
1,448
Marsupialisation retromolar/palatoglossal arch
1,448
Marsupialisation tongue
1,462
Marsupialisation parotid duct
1,448
Marsupialisation submandibular duct
1,448
182
P.U. (A) 363
Marsupialisation floor of mouth
1,462
Operculectomy oral
1,448
Closure parotid gland fistula
2,212
Closure submandibular gland fistula
2,209
Marsupialisation bony maxilla
1,448
Marsupialisation bony mandible
1,448
Gingivectomy
1,559
Removal impacted/unerupted tooth - simple
1,427
Crown lengthening with ostectomy
1,442
Incision and drainage orofacial abscess
640
Examination/exploration - orofacial
1,605
Suture soft tissue orofacial - simple
1,328
Revision suture - orofacial - simple
1,332
Suture Removal (STO) extra - oral
574
Trigeminal nerve section
2,868
Biopsy - lymph node - open - facial
1,066
Biopsy - lymph node - tru - cut - facial
1,031
Biopsy - lymph node - tru - cut - neck - right
1,031
Biopsy - lymph node - tru - cut - neck - left
1,031
Implant maxillofacial surgery stage 2 - orbit - right
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - orbit - left
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - right
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - left
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - bilateral
623
Implant maxillofacial surgery stage 2 - nose
623
Frenoplasty
1,410
183
P.U. (A) 363
Frenotomy
1,410
Biopsy - upper lip
1,033
Biopsy - lower lip
1,033
Biopsy - hard palate soft tissue
1,033
Biopsy - soft palate
1,033
Biopsy - buccal soft tissue
1,033
Biopsy - gingiva/alveolar soft tissue
1,033
Biopsy - retromolar/palatoglossal arch
1,033
Biopsy - tongue
1,033
Biopsy of lesion - parotid gland - tru - cut
1,033
Biopsy - floor of mouth
1,033
Ligation parotid duct
1,408
Ligation submandibular duct
1,408
Meatoplasty parotid duct
2,575
Meatoplasty submandibular duct orifice
2,575
Biopsy - maxilla
1,033
Implant dental stage 2 surgery - maxilla
603
Biopsy - mandible
1,033
Implant dental stage 2 surgery - mandible
603
Sequestrectomy - maxilla
1,016
Sequestrectomy - mandible
1,016
Removal dental implants - maxilla
1,641
Removal dental implants - mandible
1,641
Removal internal fixation - maxillofacial
1,641
Removal external fixation - maxillofacial
1,641
Removal maxillofacial implants
1,641
184
P.U. (A) 363
Implant maxillofacial surgery stage 2 - face
651
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible > 4cm
689
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible < 4cm
754
Alveolectomy/Alveoloplasty - maxilla > 4cm
689
Biopsy - lymph node - open - neck - left
1,066
Biopsy - lymph node - open - neck - right
1,066
Tooth hemisection
1,018
Apicectomy + R/G root filling - anterior tooth
1,858
Apicectomy + R/G root filling - posterior tooth
2,390
Apicectomy - anterior tooth
1,638
Apicectomy - posterior tooth
2,389
Removal tooth/root
754
Exposure tooth with placement attach
2,809
Exposure tooth without placement attach
1,339
Removal dental wires - upper arch
618
Removal dental wires - lower arch
618
Crown lengthening without ostectomy
737
Root resection
755
Debridement soft tissue orofacial
1,341
Implant maxillofacial surgery stage 2 - midface
604
Removal of foreign body - orofacial - simple
1,001
Removal of foreign body - orofacial - complicated
2,594
Fine needle aspiration cytology - orofacial
982
Injection medication - orofacial
1,949
Antral washout - Caldwell - Luc - right
1,949
Antral washout - Caldwell - Luc - left
1,949
185
P.U. (A) 363
Dilation parotid duct
1,427
Dilation submandibular duct
717
Temporary reduction + fixation - midfacial bone
737
Temporary reduction + fixation - mandible
732
Wiring dental upper arch
718
Wiring dental lower arch
718
Reimplantation tooth
2,199
Surgical reposition/stabilization of tooth
2,199
Non-surgical reposition/stabilization of tooth
1,302
Soft laser therapy - orofacial
402
Ultrasound therapy - oromaxillofacial
374
Excision of mucocoele
275
Localised periodontal flap - per tooth
300
Comprehensive treatment of early childhood caries
Inhalation sedation (nitrous oxide)
2,747
406
TRAUMATIK DAN ORTOPEDIK
Reattachment/revascularization of severed part(s)
7,505
Toilet and suture with reduction of major compound fractures and
dislocations
2,421
Open reduction of dislocations - hip
4,523
Open reduction of dislocations - knee
3,328
Open reduction of dislocations - shoulder
3,328
Open reduction of dislocations - elbow
3,328
Open reduction of dislocations - ankle
3,328
Open reduction and internal of external fixation of major fractures
4,808
186
P.U. (A) 363
Crush injury with repair of tendon and/or nerve
5,156
Arthrotomies (for sepsis) - hip
2,823
Arthrotomies (for sepsis) - shulder
2,243
Patallectomy
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - knee
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - elbow
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - ankle
2,243
Closed reduction of spine
1,808
Closed reduction of femur
1,808
Closed reduction of tibia/fibula
1,808
Closed reduction of humerus
1,808
Closed reduction of radius and ulna
1,808
Crush soft tissue injures - exploration, toilet and suture for extensive or
multiple soft tissue injuries
1,178
Closed reduction of shoulder
1,558
Closed reduction of elbow
1,558
Closed reduction of knee
1,558
Closed reduction of hip
1,558
Closed reduction of ankle
1,558
Open reduction of metacarpophalangeal
2,338
Open reduction of inter - phalangeal
2,338
Open reduction of minor fractures with internal fixation (e.g.malleonar,
olecranon etc.)
2,588
Toilet and suture of finger involving tendon/nerve
3,313
Closed reduction and immobilization of - colles fracture
1,558
Closed reduction and immobilization of - fractures of the carpus,
metacarpals, tarsus, metatarsals and phalanges
2,048
187
P.U. (A) 363
Closed reduction and immobilization of - dislocation of PIP,IP,DIP joints
of fingers toes
1,873
Closed reduction and immobilization of - ankle fractures
1,808
Removal of foreign bodies (needles, splinter, etc.)
1,148
Amputation of fingers and toes
1,933
Closed reduction/immobilization of scapula/clavicle
1,503
Application of traction - skull traction
1,289
Application of traction - skin traction with Thomas splint or Bohler
Braun frame
759
Application of traction - Steinmann pin insertion and traction
1,289
Removals of external fixators
1,199
Removals of external fixators : Kirschnir wires (k-wires)
1,024
Removals of external fixators : Steinmann pin
1,024
Removals of external fixators : Schantz screw etc.
1,024
Change of POP
714
Change of POP : POP slabs
710
Change of POP : u slabs
710
Change of POP : dorsal slabs
710
Change of POP : colles cast
710
Change of POP : above elbow cast
710
Change of POP : POP cylinder
710
Change of POP : POP boot
710
Change of POP : PTB cast
710
Change of POP : full length leg cast
715
Excision of bone tumour and reconstruction with free composite flap
(osteocutaneous or free fibular graft)
12,367
Composite tissue transfer e.g. free fibular or iliac crest graft
12,367
188
P.U. (A) 363
Amputations - forequarter, hindquarter
5,202
Total hip replacement - cemented or cementless
6,230
Revision total hip replacement
10,380
Total knee replacement, cemented or cementless
6,233
Revision total knee replacement
10,130
Spine - fusion and instrumentation
8,640
Spine - osteotomy, vertebrectomy
8,640
Spine - scoliosis with instrumentation
13,145
Amputation - above knee
4,511
Amputation - through knee
4,511
Amputation - below knee
4,511
Amputation - disarticulation of shoulder
3,016
Amputation - disarticulation of hip
4,511
Amputation - syme’s amputation
4,511
Amputation - mid - tarsal amputation
4,511
Excision of bone tumours and resection arthrodesis
6,730
Excision of myositis ossificans
2,842
Bone grafting
4,507
Deformities - correction of club foot complete soft tissue release
including lengthening of tendons
4,105
Deformities - open reduction of congenital dislocation of hip
5,585
Arthrodesis - shoulder, hip, knee, ankle
4,647
Arthrodesis - triple arthrodesis
4,457
Tendon surgery - primary or secondary tendon suture
3,452
Tendon surgery - transplantation of tendon(s)
3,970
Transposition of peripheral nerves
2,670
Sequestrectemies
3,197
189
P.U. (A) 363
Tumour surgery - curretage of tumour and bone graft
2,842
Tumour surgery - excision biopsy of tumours
3,452
Osthotomies - neck of femur, supracondylav of femur upper tibia
4,511
Contracture release - hip
3,247
Contracture release - knee
3,247
Contracture release - neck (forticolis)
3,247
Correction of hallus varum/valgus deformities
3,627
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - decompression
8,447
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - laminectomy
7,887
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - drainage of psoas abscess
3,249
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - percutaneous discectomy
4,532
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - exploration of spine with or
without internal fixation
4,511
Shoulder - operation for recurrent dislocation
4,457
Hip - pelvic osteotomy/derotation osteotomy for congenital dislocation
hip
7,657
Hip - hemiarthroplasty, unipolar/bipolar for fracture neck of femur
4,975
Knee - operative video arthroscopy
2,420
Knee - menisectomy
4,457
Foot - wedge tarsectomy
3,599
Release of finger contractures
3,534
Application/change of - plaster of paris cast
800
Application/change of - shoulder spica
800
Application/change of - hip spica
800
Application/change of - minerva jacket
800
Application/change of - scoliosis/localizer casts
800
Application/change of - spinal casts
800
190
P.U. (A) 363
Neutral position (manipulation and plaster of Paris following
osteotomies)
800
Bone biopsy or excision of any bone
3,202
Osteotomy - osteoclasis
3,478
Removal of metal work (implants)
3,637
Excision biopsy of ganglion
1,930
Excision biopsy of popliteal cyst
1,924
Excision small cysts/tumours
1,924
Release and/or synovectomy for trigger finger/wrist joint
2,648
Correction of club foot - lengthening of tendon archilles only
1,221
Proximal radius - ulna - excision of head of radius
1,952
Manipulation of joint under general anaesthesia
1,442
Tumour surgery - incisional/marginal biopsy
1,905
Tenotomies (closed)
1,267
Arthrodesis - wrist
3,717
Arthrodesis - toe
2,053
Arthrodesis - finger
2,188
Proximal radius - ulna
3,728
Carpal tunnel release
1,918
Wadge resection of toe/finger nails
1,123
Avulsion of finger or toe nails
1,123
Aspiration of joints - knee
908
Aspiration of joints - elbow
908
Aspiration of joints - ankle
908
Incision and drainage
908
Arthroscopic ligament reconstruction - anterior
5,566
Arthroscopic ligament reconstruction - posterior
5,566
191
P.U. (A) 363
Arthroscopic ligament reconstruction - revision
5,566
Spinal fusion - anterior - cervical region
8,640
Spinal fusion - anterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - anterior - cervical
8,640
Spinal instrumentation - posterior - cervical
8,640
Spinal instrumentation - thorocoscopic
8,640
Spinal instrumentation - anterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - posterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - posterior - lumbar
8,640
Spinal instrumentation - anterior - lumbar
8,640
Reconstruction of bony defect using autograft
3,689
Reconstruction of bony defect using prosthesis
10,931
Reconstruction of bony defect using allograft
8,304
Internal fixation - femur - intramedulla
3,003
Internal fixation - tibia - intramedulla
3,003
Spinal instrumentation - anterior - scoliosis
8,640
Spinal fusion - anterior - > 5 levels
8,640
Stabilization - open - shoulder joint - right
3,090
Arthroscopic stabilization - shoulder joint
3,090
Stabilization - open - shoulder joint - left
3,090
Arthroscopic stabilization - shoulder joint
3,090
Replacement - thoracic intervertebral
7,690
Revision arthroplasty - shoulder joint - right
3,562
Revision arthroplasty - shoulder joint - left
3,562
Revision arthroplasty - elbow joint - right
3,562
Revision arthroplasty - elbow joint - left
3,562
192
P.U. (A) 363
Revision arthroplasty - wrist joint - right
3,562
Revision arthroplasty - wrist joint - left
3,562
Spinal fusion - anterior - lumbosacral right
8,640
Reconstruction - Anterior Cruciate Ligament (ACL) - open - knee joint
3,940
Reconstruction - Posterior Cruciate Ligament (PCL) - open - knee joint
3,940
Arthroplasty - ankle joint - left
3,562
Revision of joint replacement - hip joint
10,380
Resection of tumour - spine with replacement
6,730
Exploration of wound - upper extremity - right
1,200
Replantation - upper arm - right
7,505
Replantation - upper arm - left
7,505
Replantation - forearm - right
7,505
Replantation - forearm - left
7,505
Replantation - wrist - right
7,505
Replantation - wrist - left
7,505
Replantation - hand - right
7,505
Replantation - hand - left
7,505
Replantation - thumb - right
7,505
Replantation - thumb - left
7,505
Replantation - index finger - right
7,505
Replantation - index finger - left
7,505
Replantation - middle finger - right
7,505
Replantation - middle finger - left
7,505
Replantation - ring finger - right
7,505
Replantation - ring finger - left
7,505
Replantation - little finger - right
7,505
193
P.U. (A) 363
Replantation - little finger - left
7,505
Revision arthroplasty - hand region - right
3,562
Revision arthroplasty - hand region - left
3,562
Transposition - finger - right
3000
Transposition - finger - left
3,000
Amputation - hemi pelvectomy (hindquater)
5,202
Arthrodesis - triple - foot - right
4,457
Arthrodesis - triple - foot - left
4,457
Reconstruction of bony defect using autograph
3,689
Reconstruction of bony defect using prosthesis
10,931
Reconstruction of bony defect using allograph
8,304
Reconstruction posterolateral complex
3,000
Exploration of wound - lower extremity - left
3,609
Exploration of wound - lower extremity - right
3,609
Arthroscopic tenotomy - biceps tendon - left
2,856
Arthroscopic tenotomy - biceps tendon - right
2,856
Peroneal tendoscopy - right
2,997
Peroneal tendoscopy - left
2,997
Arthroscopic repair - rotator cuff - right
1,986
Arthroscopic repair - rotator cuff - left
1,986
Reconstruction - achilles tendon (chronic)
1,845
Arthroscopic repair - rotator cuff - revision
3,361
Synovectomy - open - shoulder joint - right
2,648
Synovectomy - arthroscopic - shoulder joint
2,648
Synovectomy - open - shoulder joint - left
2,648
Synovectomy - arthroscopic - shoulder joint
2,648
194
P.U. (A) 363
Synovectomy - arthroscopic - elbow joint
2,648
Synovectomy - open - elbow joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - hip joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - knee joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - ankle joint
2,648
Ligament repair - elbow joint - right
2,811
Ligament repair - elbow joint - left
2,811
Ligament repair - wrist joint - right
2,811
Ligament repair - wrist joint - left
2,811
Ligament/capsule repair - hand - right
2,811
Ligament/capsule repair - hand - left
2,811
Ligament/capsule repair - upper extremities
2,811
Reconstruction ligament collateral - knee
2,416
Repair ligament - primary - knee joint
2,416
Reconstruction of ligament - ankle joint
2,416
Drainage of abscess of vertebra - cervic
3,855
Laminectomy - cervical
6,647
Laminectomy - thoracic
6,647
Biopsy of vertebra - thoracic region
2,282
Debridement - clavicle - right
5,960
Debridement - clavicle - left
5,960
Laminotomy - cervical
5,960
Laminotomy - thoracic
5,960
Corpectomy and fusion - cervical
7,500
Spinal fusion - posterior - cervical region
10,440
Corpectomy and fusion - thoracic
7,500
195
P.U. (A) 363
Spinal fusion - posterior - thoracic
8,640
Internal fixation of spine - odontoid sc
10,763
Laminoplasty - cervical
5,400
Laminoplasty - thoracic
5,400
Osteotomy - pelvic bone - right
7,907
Osteotomy - pelvic bone - left
7,907
Osteotomy - femur - right
5,007
Osteotomy - femur - left
5,007
Osteotomy - calcaneum - right
3,882
Osteotomy - calcaneum - left
3,882
Osteotomy - tibia - right
5,007
Osteotomy - tibia - left
5,007
Osteotomy - fibula - right
5,007
Osteotomy - fibula - left
5,007
Laminectomy - lumbar
6,647
Patellectomy - partial - right
3,670
Patellectomy - partial - left
3,670
Laminotomy - lumbar
5,960
Corpectomy and fusion - lumbar
7,500
Corpectomy and fusion - sacral
7,500
Foraminotomy
7,500
Laminoplasty - lumbar
5,400
Internal fixation - pelvic bone - right/left
4,808
External fixation of fracture - pelvic
4,808
Internal fixation - acetabulum - anterior
4,808
Internal fixation - acetabulum - posterior
4,808
196
P.U. (A) 363
Internal fixation - femur - proximal - right
4,808
Internal fixation - femur - proximal - left
4,808
Internal fixation - femur - shaft - right
4,808
External fixation of fracture - femur - right
4,808
Open reduction of fracture - femur - right
2,900
Internal fixation - femur - shaft - left
4,808
External fixation of fracture - femur - left
4,808
Open reduction of fracture - femur - left
2,900
Internal fixation - calcaneum - right
4,808
Internal fixation - femur - distal - left
4,808
Internal fixation - femur - distal - right
4,808
Internal fixation - patella - right
4,808
Internal fixation - calcaneum - left
4,808
Internal fixation - patella - left
4,808
Internal fixation - tibia - distal - right
4,808
Internal fixation - medial malleolus - right
4,808
Internal fixation - posterior malleolus
4,808
Internal fixation - tibia - shaft - right
4,808
External fixation of fracture - tibia - right
4,808
Open reduction of fracture - tibia - right
2,900
Internal fixation - tibia - proximal - left
4,808
Internal fixation - tibia - distal - left
4,808
Internal fixation - medial malleolus - left
4,808
Internal fixation - posterior malleolus
4,808
Internal fixation - tibia - shaft - left
4,808
External fixation of fracture - tibia - left
4,808
197
P.U. (A) 363
Open reduction of fracture - tibia - left
2,900
Internal fixation - lateral malleolus - right
4,808
Open reduction of fracture - fibula - right
2,900
Internal fixation - lateral malleolus - left
4,808
Open reduction of fracture - fibula - left
2,900
Internal fixation - talus - right
4,808
Internal fixation - talus - left
4,808
Spinal fusion - posterior - (scoliosis)
8,640
Arthrodesis - shoulder joint - right
4,647
Arthrodesis - shoulder joint - left
4,647
Arthrodesis - elbow joint - right
4,647
Arthrodesis - elbow joint - left
4,647
Arthrodesis - wrist joint - right
3,717
Arthrodesis - wrist joint - left
3,717
Arthrotomy - shoulder joint - right
1,993
Arthroscopy diagnostic - shoulder joint
2,374
Arthrotomy - shoulder joint - left
1,993
Arthroscopy diagnostic - shoulder joint
2,374
Arthroscopy diagnostic - elbow joint - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - elbow joint - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - wrist joint - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - wrist joint - left
2,374
Arthroplasty - shoulder joint - hemi
3,272
Arthroplasty - shoulder joint - total
3,272
Arthroplasty - finger/thumb phalangeal
1,957
Discectomy - cervical - open
14,787
198
P.U. (A) 363
Discectomy - cervical - percut
4,045
Discectomy - cervical - endoscopic
14,787
Microdiscectomy - cervical
14,787
Discectomy - thoracic - open
14,787
Discectomy - thoracic - percutaneous
5,100
Discectomy - thoracic - endoscopic
7,095
Removal of loose/foreign body - knee joint
1,148
Spinal fusion - posterolateral - 3 or 4
8,640
Spinal fusion - posterolateral - 1 or 2
8,640
Spinal fusion - posterior - lumbosacral
8,640
Internal fixation - Anterior Cruciate Ligament (ACL) avulsion - right
5,178
Internal fixation - Posterior Cruciate Ligament (PCL) avulsion - right
5,178
Internal fixation - Anterior Cruciate Ligament (ACL) avulsion - left
5,178
Internal fixation - Posterior Cruciate Ligament (PCL) avulsion - left
5,178
Resection of tumour - spine
6,730
Amputation - transfemoral (above knee)
4,511
Amputation - transtibial (below knee)
4,511
Amputation - syme - right
4,511
Amputation - syme - left
4,511
Arthrodesis + internal fixation - hip - right
4,647
Arthrodesis + internal fixation - hip - left
4,647
Arthrodesis + internal fixation - knee - right
4,647
Arthrodesis + external fixation - knee - right
4,647
Arthrodesis + internal fixation - knee - left
4,647
Arthrodesis + external fixation - knee - left
4,647
Arthrodesis + internal fixation - ankle - right
4,647
199
P.U. (A) 363
Arthrodesis + internal fixation - ankle - left
4,647
Arthrodesis + external fixation - ankle - left
4,647
Arthrodesis - tarsometatarsal - right
4,457
Arthrodesis - tarsometatarsal - left
4,457
Arthrodesis - tarsotarsal - right
4,457
Arthrodesis - tarsotarsal - left
4,457
Arthroscopy diagnostic - hip - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - hip - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - knee - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - knee - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - ankle - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - ankle - left
2,374
Discectomy - lumbar - percutaneous
4,532
Revision of replacement - hip - total - right
10,380
Revision of replacement - hip - hemi - left
10,380
Revision of replacement - hip - total - left
10,380
Revision of replacement - knee - total - right
10,130
Revision of replacement - knee - unicompartment - right
10,130
Revision of replacement - knee - total - left
10,130
Revision of replacement - knee - unicompartment - left
10,130
Reconstruction of ligament - elbow joint
2,416
Repair ligament - ankle joint - right
2,416
Repair ligament - ankle joint - left
2,416
Repair ligament - foot - right
2,416
Repair ligament - foot - left
2,416
Biopsy of vertebra - cervical region
2,282
200
P.U. (A) 363
Debridement - cervical vertebra
2,095
Biopsy of vertebra - thoracic region
2,282
Internal fixation - scapula - right
2,318
Internal fixation - scapula - left
3,003
Internal fixation - clavicle - right
4,118
Internal fixation - clavicle - left
4,118
Internal fixation - humerus - proximal
3,003
Internal fixation - humerus - distal -right
3,003
Internal fixation - humerus - right
3,003
External fixation - humerus - right
4,808
Internal fixation - humerus - interlocking - right
3,003
Internal fixation - humerus - proximal
3,003
Internal fixation - humerus - distal - left
3,003
Internal fixation - humerus - left
3,003
External fixation - humerus - left
4,808
Internal fixation - humerus - interlocking - left
3,003
Internal fixation - radial head or neck
3,003
Internal fixation - radius - distal - right
3,003
Internal fixation - radius - right
3,003
External fixation - radius - distal - right
4,808
External fixation - radius - right
4,808
Internal fixation - radial head or neck
4,808
Internal fixation - radius - left
4,808
External fixation - radius - distal - left
4,808
External fixation - radius - left
4,808
Internal fixation - olecranon - right
2,588
201
P.U. (A) 363
Internal fixation - ulna - distal - right
4,808
Internal fixation - ulna - right
4,808
External fixation - ulna - right
4,808
Internal fixation - olecranon - left
2,588
Internal fixation - ulna - distal - left
4,808
Internal fixation - ulna - left
4,808
External fixation - ulna - left
4,808
Internal fixation - carpus - other - right
1,998
Internal fixation - carpus - other - left
1,998
Internal fixation - metacarpal - right
1,998
External fixation - metacarpal - right
3,313
Internal fixation - metacarpal - left
1,998
External fixation - metacarpal - left
3,313
Internal fixation - thumb phalanx - right
1,998
Internal fixation - thumb phalanx - left
1,998
Internal fixation - finger phalanx - right
1,998
Internal fixation - scaphoid - right
3,003
Internal fixation - finger phalanx - left
1,998
Internal fixation - scaphoid - left
3,003
Biopsy of vertebra - lumbar region - open
2,282
Debridement - lumbosacral vertebra
2,095
Biopsy of vertebra - lumbar region - percutaneous
2,282
Biopsy of vertebra - sacral region - open
2,282
Biopsy of vertebra - coccygeal region
2,282
Internal fixation - other tarsal bones - right
1,998
Internal fixation - other tarsal bones - left
1,998
202
P.U. (A) 363
Internal fixation - metatarsal - right
1,998
Internal fixation - metatarsal - left
1,998
Internal fixation - toe phalanx - right
1,998
Internal fixation - toe phalanx - left
1,998
Arthrotomy - wrist joint - right
2,273
Arthrotomy - wrist joint - left
2,273
Biopsy - open - shoulder joint - right
2,282
Biopsy - open - shoulder joint - left
2,282
Biopsy - open - elbow joint - right
2,282
Biopsy - open - elbow joint - left
2,282
Biopsy - open - wrist joint - right
2,282
Biopsy - open - wrist joint - left
2,282
Arthrodesis - metacarpophalangeal joint
2,188
Arthrodesis - finger/thumb phalangeal
2,188
Arthrodesis - intercarpal joint - right
2,188
Arthrodesis - finger/thumb phalangeal
2,188
Arthrodesis - intercarpal joint - left
2,188
Arthrotomy - elbow joint - right
2,273
Arthrotomy - elbow joint - left
2,273
Arthrotomy - metacarpophalangeal joint
2,273
Arthrotomy - finger/thumb phalangeal joint
2,273
Biopsy open - hip joint - right
2,282
Biopsy open - hip joint - left
2,282
Biopsy open - knee joint - right
2,282
Biopsy open - knee joint - left
2,282
Biopsy open - ankle joint - right
2,282
203
P.U. (A) 363
Biopsy open - ankle joint - left
2,282
Exploration of wound - upper extremity - left
1,200
Open reduction of fracture - metacarpus - right
2,338
Open reduction of fracture - metacarpus - left
2,338
Open reduction of fracture - thumb phalanges - right
2,338
Open reduction of fracture - thumb phalanges - left
2,338
Open reduction of fracture - finger phalanges - right
2,338
Open reduction of fracture - finger phalanges - left
2,338
Disarticulation - shoulder joint - right
3,896
Disarticulation - shoulder joint - left
3,896
Disarticulation - elbow - right
3,864
Disarticulation - elbow - left
3,864
Disarticulation - wrist joint - right
3,864
Disarticulation - wrist joint - left
3,864
Disarticulation - metacarpophalangeal joint - right
2,022
Disarticulation - metacarpophalangeal joint - left
2,022
Disarticulation - finger/thumb phalang - right
2,092
Disarticulation - finger/thumb phalang - left
2,092
Excision arthroplasty - wrist joint - right
2,437
Excision arthroplasty - wrist joint - left
2,437
Excision arthroplasty - metacarpophalang - right
2,437
Excision arthroplasty - metacarpophalang - left
2,437
Excision arthroplasty - finger/thumb - right
2,437
Excision arthroplasty - finger/thumb - left
2,437
Arthroplasty - shoulder - total - right
2,437
Arthroplasty - shoulder - hemi - left
2,437
204
P.U. (A) 363
Arthroplasty - elbow - right
2,437
Arthroplasty - elbow - left
2,437
Arthroplasty - wrist - right
2,437
Arthroplasty - wrist - left
2,437
Arthroplasty - finger/thumb phalangeal - right
2,437
Excision arthroplasty hip jt (girdleston)
437
Amputation - transmetacarpal - left
1,933
Amputation - thumb - phalanx proximal
1,933
Amputation - thumb - phalanx distal - right
1,933
Amputation - thumb - phalanx distal - left
1,933
Amputation - index finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - index finger - phalanx middle
1,933
Amputation - index finger - phalanx distal
1,933
Amputation - middle finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - middle finger - phalanx mid
1,933
Amputation - middle finger - phalanx distal
1,933
Amputation - ring finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - ring finger - phalanx middle
1,933
Amputation - ring finger - phalanx distal
1,933
Amputation - little finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - little finger - phalanx middle
1,933
Amputation - little finger - phalanx distal
1,933
Amputation - transmetatarsal - right
1,933
Amputation - transmetatarsal - left
1,933
Amputation - metatarsal 1st (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 1st - right
1,933
205
P.U. (A) 363
Amputation - metatarsal 1st (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 1st - left
1,933
Amputation - metatarsal 2nd (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 2nd - right
1,933
Amputation - metatarsal 2nd (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 2nd - left
1,933
Amputation - metatarsal 3rd (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 3rd - right
1,933
Amputation - metatarsal 3rd (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 3rd - left
1,933
Amputation - metatarsal 4th (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 4th - right
1,933
Amputation - metatarsal 4th (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 4th - left
1,933
Amputation - metatarsal 5th (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 5th - right
1,933
Amputation - metatarsal 5th (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 5th – left
1,933
Open reduction of fracture - scaphoid - left
2,338
Arthroplasty - hip - hemiarthroplasty - right
2,437
Arthroplasty - hip - total - right
2,437
Arthroplasty - hip - hemiarthroplasty - left
2,437
Arthroplasty - hip - total - left
2,437
Arthroplasty - knee - total - right
2,437
Arthroplasty - knee - unicompartment - right
2,437
Arthroplasty - knee - total - left
2,437
206
P.U. (A) 363
Arthroplasty - knee - unicompartment - left
2,437
Arthroplasty - ankle - right
2,437
Open reduction of fracture - scaphoid - right
2,338
Removal - prosthesis - shoulder - right
1,148
Removal - foreign/loose body - shoulder
1,148
Removal - prosthesis - shoulder - left
1,148
Removal - foreign/loose body - shoulder
1,148
Removal - prosthesis - elbow - right
1,148
Removal - foreign/loose body - elbow joint
1,148
Removal - prosthesis - elbow - left
1,148
Removal - prosthesis - wrist - right
1,148
Removal - foreign/loose body - wrist joint - right
1,148
Removal - prosthesis - wrist - left
1,148
Removal - foreign/loose body - wrist joint - left
1,148
Removal - prosthesis - finger - right
1,148
Removal - prosthesis - finger - left
1,148
Removal of loose/foreign body - hip joint - left
1,148
Removal of loose/foreign body - knee joint - right
1,148
Removal of loose/foreign body - ankle joint - right
1,148
Removal - implants - upper extremity
3,637
Removal - foreign body - upper extremity
1,148
Removal - foreign body- lower extremity
1,148
Removal - implants - upper extremity
3,637
Removal - foreign body - upper extremity
1,148
Removal - implants - hand/finger region
3,637
Removal - implants - hand/finger region
3,637
207
P.U. (A) 363
Removal - implants - foot/toe region
3,637
Aspiration - acromionclavicular joint - left
908
Aspiration - acromionclavicular joint - right
908
Aspiration - shoulder joint - right
908
Aspiration - shoulder joint - left
908
Aspiration - elbow joint - right
908
Aspiration - elbow joint - left
908
Aspiration - wrist joint - right
908
Aspiration - wrist joint - left
908
Manipulation under anaesthesia - shoulder
1,442
Manipulation under anaesthesia - elbow joint
1,442
Manipulation under anaesthesia - wrist joint
1,442
Aspiration - sacroiliac - right
908
Aspiration - sacroiliac - left
908
Aspiration - hip - right
908
Aspiration - hip - left
908
Aspiration - knee - right
908
Aspiration - knee - left
908
Aspiration - ankle - right
908
Aspiration - ankle - left
908
Aspiration - upper extremity - other - left
908
Aspiration - upper xtremity - other - right
908
Aspiration - lower extremity - other - left
908
Aspiration - lower extremity - other - right
908
Laparoscopy - diagnostic
2,136
Manipulation under anaesthesia - hip - right
1,442
208
P.U. (A) 363
Manipulation under anaesthesia - hip - left
1,442
Manipulation under anaesthesia - knee - right
1,442
Manipulation under anaesthesia - knee - left
1,442
Manipulation under anaesthesia - ankle - right
1,442
Manipulation under anaesthesia - ankle - left
1,442
Free tissue transfer
12,367
Replantation
7,505
Revascularisations
7,505
Arthrodesis - more than one joint
4,457
Bone graft
3,689
Open reduction/internal fixation
4,808
External fixation
4,808
Excision of benign bony tumours
3,452
Amputation (hand, ray, multiple digits)
1,933
Ligament repairs
2,811
Arthrodesis - one joints
3,056
Bone - close reduction/splinting
1,503
Removal of foreign body
1,148
Removel of internal fixators
1,199
Amputation of single digit
1,933
Aspiration
908
Incision and drainage
908
Removal of external fixator
1,199
209
P.U. (A) 363
NEUROSURGERI
Craniotomy - supratentorial tumour removal (total)
12,797
Craniotomy - supratentorial tumour (debulking)
12,797
Craniotomy - pituitary tumour
12,797
Craniotomy - cerebral aneursym, clipping
12,797
Craniotomy - arteriovascular malformation, excision
12,797
Craniotomy - carotid cavernous fistula
12,297
Suboccipital craniectomy - total tumour removal
12,797
Suboccipital craniectomy - partial resection
12,797
Laminectomy - tumour removal
9,036
Laminectomy - disc removal
12,306
Nerve anastomosis
5,227
Orbital tumours - transcranial/lateral approach
12,797
Repair of nasal encephalocoele
12,797
Decompressive brain resection
12,797
Microvascular decompression
12,797
Cordotomy
7,121
Anterior cervical/thoracic/lumbar fusion
12,306
Transphenoidal pituitary surgery
12,297
Craniofacial deformities - corrective surgery
12,797
Hemispherectomy
12,297
Axial - occipitial fusion or atlanto - occipital fusion
11,756
Craniotomy - extradural haematoma
6,611
Craniotomy - subdural haematoma
6,611
Craniotomy - intracerebral haematoma
12,297
210
P.U. (A) 363
Craniotomy - excision abscess
8,822
Craniotomy - removal of foreign body
8,322
Craniotomy - cyst decompression
5,292
Craniotomy - tumour biopsy
8,322
Craniotomy - dural leak repair
6,344
Craniotomy - aneurysm : wrapping of aneurysm
12,797
Suboccipital craniectomy - biopsy
10,432
Suboccipital craniectomy - decompression
8,822
Repair of meningomyelocele
6,361
Laminectomy - biopsy
8,036
Laminectomy - decompression
8,036
Excision of skull bones tumours
4,172
Excision of scalp vascular malformations
6,797
Retrogasserian rhizotomy
2,816
Exploration of brachial plexus
3,018
Major repair of scalp, skull, dura and brain following trauma
12,797
Carotid endaeterectomy and/or arterial graft
9,198
Thalamotomy or papillidotomy
12,297
Wound debridement of compound fractures
2,602
Elevation of depressed fracture skull
3,650
Carotid artery ligation
3,787
Ventriculo - peritoneal shunt
3,554
Ventriculo - artial shunt
9,943
Lumboperitoneal shunt
3,429
Reservoir insertion - ventricular/spinal
3,429
Peripheral nerve decompression
2,082
211
P.U. (A) 363
Burr hole tapping - brain abscess
3,551
Burr hole tapping - brain haematoma
3,878
Repair of skull defect
5,418
Burr hole drainage - chronis subdural
4,918
Scalp wound debridement
1,573
Burr hole for intra - cranial pressure monitoring
2,685
Exfloration, repair or stripping of peripheral nerves
2,002
Subtemporal decompression
8,293
Section of transverse carpal arctarsal ligaments
1,696
Shunt removal
2,414
External ventricular drainage
2,479
Peripheral nerve blocks
2,039
Ventriculography
3,024
Skull traction
1,429
KARDIOSURGERI
Close heart surgery - ligation of persistent ductus arteriosus
10,653
Close heart surgery - aorto-pulmonary shunts (blalock - taussig shunt
or equivalent)
13,765
Close heart surgery - pulmonary artery banding
10,653
Close heart surgery - pulmonary valvotomy/valvectomy
14,075
Close heart surgery - repair of coarctation of the aorta
21,665
Close heart surgery - pericardiectomy
8,963
Close heart surgery - open pericardial drainage
7,135
Close heart surgery - pericardial biopsy
6,290
Close heart surgery - closed mitral valvotomy
19,400
212
P.U. (A) 363
Close heart surgery - repair of cardiac trauma not requiring pulmonary
bypass
7,395
Close heart surgery - glenn shunt or equivalent
13,605
Close heart surgery - ligation of major aorto-pulmonary collateral
arteries
9,383
Insertion of pacemaker unit and endocardial or epicardial lead
16,760
Replacement of pacemaker unit and/or lead
6,260
Coronary artery bypass surgery with or without excision of left
ventricular aneurysm or repair of post - infarction ventricular septal
defect or mitral incompetence
18,658
Single valve replacement or repair (inclusive of fee of prosthesis)
23,278
Open mitral valvotomy
23,278
Multiple valve replacement
24,008
Repair of total anomalous pulmonary venous connections
17,998
Repair of cortriatrium
13,800
Mitral valvuloplasty/valvotomy
19,660
Aortic valvuloplasty/valvotomy
19,060
Relief of infravalcular aortic stenosis
19,060
Repair of total atrio - ventricular canal defect
16,543
Double aortic arch repair/suspension of aortic arch
17,643
Closure of ASD
16,268
Closure of VSD
16,918
Right ventricular outflow tract reconstruction
16,918
Pulmonary arterioplasty including pulmonary artery debanding
16,268
Conduit interposition (with or without valve)
16,268
Surgery for transposition of great arteries - atrial switch
18,008
Surgery for transposition of great arteries - atrial switch
18,008
Fontan operation/modified fontan or equivalent
17,758
213
P.U. (A) 363
Septation of common atrium
16,258
Other surgical procedures performed under pulmonary bypass
(exclusive of fee of prosthesis)
17,768
Aortic/peripheral vascular aneurysm repair and others
18,518
Insertion and/or removal of intraaortic balloon (inclusive of fee of
balloon)
4,085
Vascular endarterectomy
7,463
Vascular graft
7,863
Replacement of pacemaker wire (epicardial)
6,000
Adjustment of endocardial lead
6,000
Insertion of epicardial lead
6,000
Open lung biopsy
8,780
Pleurodesis/Pleurectomy
7,715
Decortication
8,610
Bronchoscopy
4,533
Mediastinoscopy
4,533
Thoracoscopy
3,933
Correction of chest wall deformities
8,860
Excision of intrathoracic and mediastinal tumours
9,903
Chest wall resection (excision of rib sterna tumours)
8,695
Exploratory thoracotomy
6,550
Diagnostic thoracotomy
6,550
Tracheal resection/repair
10,643
Scalene node biopsy
5,379
Tracheal dilatation
5,379
Pericardial window
9,243
Thymectomy
5,528
214
P.U. (A) 363
Repair of congenital hernias
7,308
Repair of ruptured diaphragm
8,340
Anti - reflux procedures
8,340
Sternal resuturing/rewiring
5,768
Exploration of bleeding
5,768
Vascular embolectomy
5,768
Adjustment of pacemaker wire (transvenous)
6,000
Replacement of pacemaker wire (endocardial)
6,000
PEMBEDAHAN PLASTIK DAN PEMBENTUKAN SEMULA
Free vascularised tissue transfer with micro surgical vascular and/or
neuro anastomosis of soft and/or bony tissue
15,225
Loss of lid or lids with reconstruction
1,500
Epicanthus correction
2,367
Telecanthus correction
4,123
Repair of lachrymal duct
1,500
Dacryo cysto rhinostomy
4,222
Repair of ear injury (very severe)
1,847
Correction of other ear deformities (severe)
2,965
Excision of lesion with reconstruction (very severe)
7,412
Reduction rhinoplasty
5,662
Augmentation rhinoplasty (with silicone or bone or cartilage)
3,477
Lip - excision of lesion with reconstruction (very severe)
1,500
Repair of clefts - facial clefts (severe)
1,500
Tongue flaps
1,500
Tenolysis and tenodesis (severe)
2,547
215
P.U. (A) 363
Pollicisation
5,052
Reconstruction of hypospadias (severe)
6,420
Reconstruction of epispadias
4,130
Fistula repair (severe)
2,432
Bladder reconstruction
9,025
Radical vulvectomy
3,256
Scar revision (very severe)
3,352
Reconstructive surgery of haemangioma (very severe)
10,212
Reconstructive surgery of lymphangioma (severe)
10,212
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) lymphohaemangioma
(severe)
10,212
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) malformation (severe)
8,310
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) fistula (severe)
8,860
Repair of lid injury (severe)
900
Lid resection for tumour with/without reconstruction
1,587
Exenteration of orbit
5,622
Epicanthus or telecanthus correction (moderate)
4,372
Blepharoplasty
3,277
Oriental eyelid correction
2,012
Catholasty
932
Tarsorrhaphy (severe)
1,722
Repair of ear injury (severe)
4,552
Excision of lesion and reconstruction (severe)
1,130
Bat ears correction
6,662
Correction of other ear deformities (moderate)
4,552
Cleft lip (unilateral)
3,527
216
P.U. (A) 363
Cleft lip (bilateral)
5,662
Cleft palate
3,202
Cranio - facial surgery e.g. correction nasal encephalocoele, treacher
collins aperts, cruzon or anopthalmia
11,117
Head and neck malignancy with excision, immediate reconstruction and
with or without radical neck dissection
3,000
Severe facial trauma needing major reconstruction
3,944
Partial glossectomy with radical block dissection of the neck
3,000
Total glossectomy with/without neck dissection
3,000
Malignant intraoral lesions with reconstruction
3,000
Reconstruction of facial fractures (very severe)
3,769
Reduction of fibrous dysplasia
3,000
Total and sub-total reconstructive rhinoplasty
1,500
Reconstruction for microtia (absent ear or presence of part of the ear)
1,500
Reconstruction for cranio-facial cleft (tessier cleft)
1,500
Tissue expansion
1,500
Scalp - excision of benign or malignant lesions with flap reconstruction
2,457
Coloboma correction (severe)
1,500
Correction of other ear deforminities (severe)
3,901
Burns - primary treatment (very severe)
3,641
Burns - treatment of sequelae (very severe) e.g. release of contractures
and joints
2,645
Breast - augmentation (with prosthesis)
2,923
Breast - reduction
1,582
Breast - ptosis correction
1,500
Myo and osteo myo cutaneous flaps
6,901
Rib graft removal
1,500
217
P.U. (A) 363
Hand reconstruction with soft and/or bony injuries (very severe)
1,500
Repair of syndactyly - congenital or acquired (severe)
1,500
Reconstruction surgery of naevi, including congenital or giant hairy
naevus (very severe)
2,407
Reconstructive surgery of malignant melanoma (severe)
1,500
Reconstructive surgery of squamous cell carcinoma (very severe)
1,500
Reconstructive surgery of basal cell carcinoma (very severe)
1,500
Reconstructive surgery of neurofibromatosis (very severe)
1,500
Rhytidectomy
1,500
Abdominoplasty
1,500
Dermo - lipectomy
1,500
Tatoo removal (very severe)
1,500
Keloids - excision injection or compression (very severe)
1,500
Scalp - burns with flap closure
984
Scalp - burns with skin grafts
800
Coloboma correction (moderate)
800
Nose - excision of lesion with reconstruction (severe)
800
Lip - excision of lesion with reconstruction (severe)
3,147
Mouth - commissure reconstruction
800
Mouth - leukoplakia excision and grafting (severe)
800
Facial clefts (moderate)
800
Pharyngoplasty
1,231
Facial sling
800
Facial nerve repair
800
Burn - primary treatment
2,508
Burn - treatment of sequelae e.g. release of contractures and joints
(severe)
2,423
218
P.U. (A) 363
Nipple reconstruction
1,601
Reconstruction of hypospadias (moderate)
3,485
Urogenital - excision of stricture
800
Urogenital - fistula repair (moderate)
2,055
Split skin grafts (moderate)
2,992
Full thickness grafts (moderate)
3,052
Vagina reconstruction
5,205
Nose - excision of lesion without reconstruction
1,255
Lip - excision of lesion with primary closure (mild)
320
Reconstruction of facial injury - soft tissue (mild)
320
Mouth - node biopsy
320
Burn - primary treatment (mild)
2,187
Reconstruction surgery of epidermal naevus (mild)
2,165
Reconstructive surgery of sebaceous cyst
2,165
Reconstructive surgery of naevi including congenital or giant hairy
naevi (mild)
2,165
Scar revision (mild)
2,165
Tatoo removal (mild)
650
Keloids - excision, injection or compression (mild)
323
Reconstructive surgery of haemangioma (mild)
6,030
Secondary suturing (moderate)
985
Secondary suturing (mild)
950
Skin biopsy
350
Toilet and suture of drainage of superficial wounds
350
Incision and drainage of abscess
896
Excision of slough (at first episode)
282
219
P.U. (A) 363
JADUAL KETUJUH
[Perenggan 11]
FI PELBAGAI
Fi (RM)
IMUNISASI
Demam kuning
300
Tifoid
80
Jenis imunisasi lain
40
AMBULAN, KERETA JENAZAH DAN PASUKAN PERUBATAN TUNGGU SEDIA
Ambulan
1.40 bagi setiap km
Kereta jenazah
Kurang daripada 30 km
40
30 km hingga 800 km
1.40 bagi setiap km
Lebih daripada 800 km
1,200
Pasukan perubatan tunggu sedia (tidak termasuk pegawai perubatan)
Hari pertama
400
Hari kemudiannya
250
220
P.U. (A) 363
PEMERIKSAAN PERUBATAN DAN LEMBAGA PERUBATAN
Pemeriksaan perubatan termasuk x-ray
300
Pemeriksaan bagi Lembaga Perubatan
600
PENDAPAT ATAU LAPORAN PERUBATAN BERTULIS
Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh pegawai perubatan
120
Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh pakar
240
400 hingga 2,000
bergantung kepada
kerumitan
menyediakan
pendapat itu.
Pendapat lengkap disediakan oleh pakar
Dibuat 27 Disember 2014
[KK(S)-280(32/41); PN(PU2)86/XVII]
Dengan Titah Perintah,
DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
Menteri Kesihatan
(Akan dibentangkan dalam Dewan Rakyat menurut seksyen 4 Akta Fi 1951)
221
P.U. (A) 363
FEES ACT 1951
FEES (MEDICAL) (COST OF SERVICES) ORDER 2014
IN exercise of the powers conferred by sections 3 and 10 of the Fees Act 1951 [Act 209],
the Yang di-Pertuan Agong makes the following order:
Citation, commencement and application
1.
(1)
This order may be cited as the Fees (Medical) (Cost of Services)
Order 2014.
(2)
This Order comes into operation on 31 December 2014.
(3)
This Order shall apply to foreign persons only.
Definition
2.
In this Order, unless the context otherwise requires—
“artificial limbs or prosthesis” means an appliance used internally or
externally to put patient back in a functional condition in order for him to be
independent in his daily routine;
“operation fee” means a fee charged on any patient who needs any
surgical intervention for the treatment or diagnostic purposes;
“dental fee” means a fee charged for any dental treatment;
“treatment fee” means a fee charged for medical attention, medical
comforts, medicines, dressing and other services rendered to any patient treated
at any hospital;
“investigation fee” means a fee charged on any procedure which is an aid
to diagnosis other than those covered by operation charge;
222
P.U. (A) 363
“ward fee” means a fee charged for diet and the use of a bed;
“hospital” means any Government hospital including any teaching
hospital of the university, Government clinic and any other Federal Medical
Institution;
“Federal Medical Institution” means any hospital and medical institution
declared by the Government as a Federal Medical Institution;
"day care" means care of a patient admitted into a day treatment unit at
the hospital or special treatment centre, for a period of less than twenty four
hours on a referral by a medical officer for medical procedures including for the
purposes of prevention, investigation, therapy and rehabilitation;
“Ministry” means the Ministry of Health;
“Secretary General” means the Secretary General of Ministry of Health;
“foreign person” means a person who is not a citizen of Malaysia but does
not include—
(a)
a non citizen who holds an identity card issued under
paragraph 5(3)(b) of the National Registration Regulations 1990
[P.U. (A) 472/1990]; or
(b)
a non-citizen spouse to a citizen of Malaysia;
“specialist” means a person so appointed under the General Orders
Chapter F Medical 1974;
“medical officer” means a registered medical practitioner or registered
dental practitioner in the service of the Malaysian Government.
223
P.U. (A) 363
Outpatient fee
3.
The fee for services rendered at the Outpatient Department, other than the
dental fee, shall be as specified in the First Schedule and shall be charged at the—
(a) general hospitals;
(b) district hospitals;
(c)
polyclinics; and
(d)
any other places which the Minister of Health may specify for the purposes
of this paragraph.
Ward fee
4.
(1)
The ward fee shall be as specified in the Second Schedule.
(2)
For the purposes of the computation of ward fee—
(a)
the day of admission shall be counted as one full day; and
(b)
the day of discharge shall be counted as one full day if it exceeds
twelve hours.
(3)
Where in the opinion of the medical officer, it is necessary for a parent to
accompany a child patient, the parent shall be subjected to the ward fee at the half of the
rate specified in the Second Schedule.
Treatment fee
5.
The treatment fee shall be as specified in the Third Schedule.
Investigation fee
6.
(1)
The investigation fee shall be as specified in the Fourth Schedule.
224
P.U. (A) 363
(2)
Where a series of x-rays are taken to assist in the proper alignment of one
fracture, only one fee at the rate specified in Part 1 of the Fourth Schedule shall be
charged for that fracture.
(3)
Where repeated radiological examinations are carried out subsequent to
the examination in subparagraph (2), a separate fee shall be charged for each
examination.
Laboratory fee
7.
Laboratory fee shall be as specified in the Fifth Schedule.
Operation fee
8.
Operation fee shall be as specified in the Sixth Schedule.
Dental fee
9.
Dental fee shall be as specified in Part 9 of the Third Schedule.
Artificial limb or prosthesis fee
10.
The fee for artificial limb or prosthesis shall be as specified in Part 10 of the
Third Schedule.
Miscellaneous fee
11.
Miscellaneous fee shall be as specified in the Seventh Schedule.
Daycare fee
12.
The fee for the daycare patient shall be as specified in the Third Schedule to the
Sixth Schedule, and the ward fee shall be based on the third class ward in the Second
Schedule .
Patient admitted into the higher class ward
13.
A patient originally admitted into the ward of lower class and subsequently
transferred into the ward of higher class at his own request, shall pay all fees including
the related ward fee.
225
P.U. (A) 363
Deposit
14.
(1)
A patient shall before admission into a ward—
(a)
pay a deposit to be determined by the Secretary General; or
(b)
provide a satisfactory guarantee of payment as approved by the
Secretary General.
(2)
If a patient incurs additional expenses not covered by his deposit while he
is still in the ward, he shall be required to pay a further deposit.
(3)
Where the fee incurred by a patient is less than his deposit upon his
discharge from the hospital, the hospital shall refund the difference to him.
Remission
15.
The Secretary General may remit a part of or the whole part of any fees imposed
under this Order.
Dispute on fee
16.
Where there is a dispute on any fee charged under this Order, it shall be referred
to the Secretary General whose decision shall be final.
226
P.U. (A) 363
FIRST SCHEDULE
[Paragraph 3]
OUTPATIENT FEE
Fee per visit (RM)
(a) Hospital
General outpatient
40
Specialist outpatient
120
Emergency Department
100
(b) Health Clinic
General outpatient
40
Specialist outpatient
120
(c) 1 Malaysia Clinic
40
(d) Klinik Desa
40
(e) Others
Child health services
40
Obstetric and gynaecology treatment
40
Post natal services
40
Pap smear
45
Delivery service (including at the Alternative
Birthing Centre and at home)
200
227
P.U. (A) 363
300 for every visit
excluding any claims
for travelling,
subsistence and
lodging expenses in
accordance with the
rate set by the
Government
Medical services outside hospital
*Fees in this Schedule do not include any other fees specified in this Order.
228
P.U. (A) 363
SECOND SCHEDULE
[Subparagraph 4(1)]
WARD FEE
Fee per day (RM)
(a) Executive
Single bed room (VIP)
500
Single bed room
400
Two beds in a room
340
(b) First class
Single bed room
320
Two beds in a room
240
Three or more beds in a room
200
(c) Second class
180
(d) Third class
160
(e) Labour room
300
(f) Intensive Care Unit or Coronary Care Unit
(adult)
360
(g) Intensive Care Unit or Coronary Care Unit
(child)
300
229
P.U. (A) 363
(h) Nursery
60
(i) Special Care Nursery
140
(j) Nursery with incubator care
170
(k) Psychiatric ward
Based on the classes of
the ward and the
number of bed
230
P.U. (A) 363
THIRD SCHEDULE
[Paragraph 5]
TREATMENT FEE
PART 1
INPATIENT TREATMENT
Fee (RM)
Inpatient treatment
100 per day
PART 2
PSYCHIATRIC TREATMENT
Fee (RM)
1,500 per
hospitalisation
Psychiatric treatment
PART 3
DELIVERY FEE
Fee (RM)
Caesarean
3,021
Delivery with help : forcep/breech/vacuum/twin/normal
delivery
2,593
PART 4
OTHER TREATMENT
Fee (RM)
Cardiotocograph
120
231
P.U. (A) 363
Toilet and suture per stich
50
Fine needle aspiration
275
Incision and drainage
275
Catheterisation
85
PART 5
RADIOTHERAPY TREATMENT
Fee (RM)
SIMULATION AND COMPUTERIZED PLANNING
Mark on set
50
Conventional Simulation
1,000
CT Simulation - normal (without contrast)
1,500
CT Simulation - complex (with contrast)
3,000
CT Simulation - IMRT/Rapid Arc. , TBI, TNI, TBE
5,000
CT Simulation - Stereotactic Radiosurgery (SRT)
20,000
RADIOTHERAPY TREATMENT
2D/Single field/parallel opposed per fraction
350
3D/Any plans with 3 or more fields per fraction
450
IMRT/Rapid Arc per fraction
500
TBI per fraction
500
TNI per fraction
700
SRT per fraction
500
SRS (package treatment - onetime charge)
232
30,000
P.U. (A) 363
CONSUMABLES
Beam direction shell
250
Vac-lock
250
Cerroband
500
Wax
300
BRACHYTHERAPY TREATMENT
Intra-cavitari : dhobbies/single line source per session
5,000
Intra-cavitari : paired ovoids per session
5,000
Intra-cavitari : full intra - cavitary per session
5,000
Intra-cavitari : for Nasopharyngeal Cancer (NPC) per
session
7,000
Intra-luminal : esophagus, bronchus, ano-rectal per session
300
Interstitial brachytherapy implants : breast brachytherapy
implants per implant
6,500
Interstitial brachytherapy implants : extremities implants
per implant
6,000
Interstitial brachytherapy implants : oral cavity/anorectal/
prostate implants per implant
7,500
Prostate brachytherapy procedure
10,000
Iodine-131 therapy (not iodine scan) per session
CHEMOTHERAPY
(a) Single agent
233
800
P.U. (A) 363
Type A
Low dose cisplatin
65
Methotrexate
65
Doxorubicin
65
Vinorelbine
65
Type B
Carboplatin
260
Paclitaxel
260
5-fuFluorouracil
260
Oxaliplatin
260
High dose cisplatin
260
Type C
Gemcitabine
1,100
Bleomycin
1,100
Docetaxel
1,100
Ifosphamide
1,100
Mitoxantrone
1,100
Mitomycin
1,100
Irinotecan
1,100
Type D
Alimta (pemetrexed) pemetrexed
5,500
Caelyx pegylated liposomal doxorubicin
5,500
(b) Double agent
Doxorubicin + Cyclophosphamide
70
Doxorubicin + Ifosphamide
661
Doxorubicin + Cisplatin
89
234
P.U. (A) 363
Doxorubicin + Docetaxel
971
Doxorubicin + Paclitaxel
227
Doxorubicin + Gemcitabine
325
Carboplatin + Fluorouracil
148
Carboplatin + Paclitaxel
398
Carboplatin + Etoposide
105
Carboplatin + Gemcitabine
564
Carboplatin + Docetaxel
1,033
Carboplatin + Vinorelbine
292
Cisplatin + Paclitaxel
231
Cisplatin + Etoposide
133
Cisplatin + Fluorouracil
126
Cisplatin + Pemetrexed
6,160
Cisplatin + Gemcitabine
592
Cisplatin + Vinorelbine
69
Cisplatin + Ifosphamide
1,018
Cisplatin + Methotrexate
44
Cisplatin + Cyclophosphamide
68
Cyclophosphamide + Vincristine
33
Cyclophosphamide + Epirubicin
334
Etoposide + Fluorouracil
147
Gemcitabine + Vinorelbine
318
Gemcitabine + Paclitaxel
742
Gemcitabine + Oxaliplatin
433
Ifosphamide + Vinorelbine
774
Ifosphamide + Epirubicin
1,389
Irinotecan + Fluorouracil
528
Mitomycin + Fluorouracil
674
235
P.U. (A) 363
Oxaliplatin (130 mg/m2) + Capecitabine
1,293
Oxaliplatin + Fluorouracil
317
Paclitaxel + Fluorouracil
304
Capecitabine + Irinotecan (240 mg/m2)
1,560
(c) Triple agent
Doxorubicin + Cyclophosphamide + Etoposide
220
Doxorubicin + Cisplatin + Ifosphamide
488
Doxorubicin + Dacarbazine + Ifosphamide
1,645
Bleomycin + Etoposide + Cisplatin
1,236
Doxorubicin + Cyclophosphamide + Cisplatin
92
Cyclophosphamide + Methotrexate + Fluorouracil
62
Epirubicin + Cisplatin + Fluorouracil
310
Fluorouracil + Doxorubicin + Cyclophosphamide
68
Fluorouracil + Epirubicin + Cyclophosphamide
278
Ifosphamide + Carboplatin + Etoposide
1,125
Ifosphamide + Dactinomycin + Vincristine
1,120
Gemcitabine + Paclitaxel + Carboplatin
924
Procarbazine + Lomustine + Vincristine
2,472
Ifosphamide + Cisplatin + Etoposide
1,019
Docetaxel + Doxorubicin + Cyclophosphamide
888
Paclitaxel + Ifosphamide + Cisplatin
1,015
Docetaxel + Cisplatin + Fluorouracil
1,070
Paclitaxel + Carboplatin + Etoposide
912
Paclitaxel + Carboplatin + Fluorouracil
981
Mitomycin + Ifosphamide + Cisplatin
766
Vincristine + Doxorubicin + Cyclophosphamide
90
236
P.U. (A) 363
Vincristine + Dactinomycin + Cyclophosphamide
515
Vincristine + Epirubicin + Cyclophosphamide
258
Vincristine + Etoposide + Carboplatin
581
Etoposide + Cisplatin + Ifosphamide
745
Vinblastine + Ifosphamide + Cisplatin
695
Vinorelbine + Ifosphamide + Cisplatin
1,148
(d) Complex regime
Etoposide + Dactinomycin + Methotrexate + Vincristine +
Cyclophosphamide
338
Etoposide + Cisplatin + Dactinomycin + Methotrexate
217
Etoposide + Vincristine + Doxorubicin + Ifosphamide +
Dactinomycin
1,110
Ifosphamide + Vincristine + Dactinomycin + Doxorubicin
975
Vincristine + Doxorubicin + Cyclophosphamide +
Dactinomycin
392
Vincristine + Doxorubicin + Ifosphamide + Dactinomycin
1,157
Vincristine + Ifosphamide + Carboplatin + Etoposide
944
Vincristine + Ifosphamide + Doxorubicin + Etoposide
1,141
Methotrexate + Dactinomycin + Chlorambucil +
Cyclophosphamide
354
Methotrexate + Vinblastine + Doxorubicin + Cisplatin
232
(e) Oral agent
Capecitabine 1250mg/m2
658
Capecitabine 1000mg/m2
534
Capecitabine 850mg/m2
441
237
P.U. (A) 363
Chlorambucil
94.50
Cyclophosphamide
3
Etoposide
405
Procarbazine
516
Tegafur
255
Temozolomide
5,405
TARGETED THERAPY
Erlotinib 100mg
4,705
Erlotinib 150mg
5,800
Gefitinib
5,043
Imatinib 100 mg
4,492
Imatinib 400mg
9,210
Pazopanib 200mg
1,848
Pazopanib 400mg
2,790
Trastuzumab (loading dose)
6,977
Trastuzumab (maintainence dose)
5,074
Cetuximab (2 weekly regime)
6,112
HORMONE THERAPY
Anastrazole
74
Bicalutamide
74
Exemestane
796
Flutamide
91
Letrozole
126
Lucrin leuprolide acetate 3.75mg
315.90
238
P.U. (A) 363
Leuprolide acetate 11.25mg
971.45
Medroxyprogesterone acetate (IM)
26
Megestrole acetate
800
Tamoxifen
16
Zoladex goserelin 10.8 depot (every 3 months)
992
Goserelin 3.6 depot
265.35
IMMUNO THERAPY
Interfelon alfa
1,136
PART 6
NUCLEAR MEDICINE
Fee (RM)
Teknetium - 99M cardiac shunt
140
Teknetium - 99M phyrophosphate study
240
Teknetium - 99MIBI exercise and rest study
1,700
Talium - 201 exercise and rest study
1,800
Gated heart pool scan
1,360
24 Hours delay imaging
400
PART 7
NEPHROLOGY
Fee (RM)
Intermitent peritoneal dialysis per treatment
CAPD treatment (monthly)
300
2,100
Renal biopsy (excluding report)
500
239
P.U. (A) 363
Femoral/subclavian catherisation
1,000
Haemoperfusion
1,000
Implantation of tenchoff catheter
200
Pretransplant dialysis treatment
2,000
Home visit per haemodialysis
200 per visit
Cycle-PD/Automated PD
800
Intermitent peritoneal dialysis stab
800
Intermitent peritoneal dialysis tenckhoff
800
Continuous arteriovenous haemofiltration
800
Continuous venovenous haemodiafiltration
2,000
Continuous venovenous haemodialysis
2,000
Continuous venovenous haemofiltration
890
Nightly intermitent peritoneal dialysis
2,100
Plasma exchange
1,900
Plasmapharesis
1,900
Haemofiltration
300
Haemodialysis single use kidney
200
Haemodialysis single use kidney high - flux
200
Haemodialysis single use kidney low - flux
200
Haemodialysis single use kidney middle - flux
200
Catheter insertion surgical tenckhoff peritoneal sco
2,500
Catheter removal medical tenckhoff (non OT)
500
Catheter removal surgical tenckhoff ( non OT)
500
Kt/v (CAPD)
150
Catheter insertion central venous
1,000
Catheter insertion CV under US guidance
1,000
240
P.U. (A) 363
Catheter insertion femoral double lumen (non cuffed)
800
Catheter insertion femoral single lumen
1,000
Catheter insertion permanent
2,500
Haemodiafiltration online
300
Haemodialysis reuse kidney
180
Haemodialysis reuse kidney high - flux
180
Haemodialysis reuse kidney low - flux
180
Haemodialysis reuse kidney middle - flux
180
Renal biopsy - biopty gun
500
Renal biopsy - cooks
500
Renal biopsy - tru cut
500
Slow continuous ultrafiltration
1,000 per day
Ultrafiltration
200
Catheter removal central venous
200
Catheter removal femoral double lumen
200
Catheter removal central venous under US
200
Catheter removal femoral single lumen
200
Renal allograft ultrasound
100
Renal allograft ultrasound doppler
150
PART 8
PHYSIOTHERAPY
Fee (RM)
ELECTROTHERAPY MODALITIES
Biofeedback/myofeedback
80
241
P.U. (A) 363
Direct current/iontophorosis
80
Didynamic current
80
Interrupted Direct Current (IDC)
80
Interferential Therapy (IT)
80
Shortwave Diathermy (SWD)
80
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
80
Ultrasound therapy (US)
80
Realtime ultrasound
80
Functional electrical stimulation
80
Shockwave therapy
80
THERMAL THERAPY/CRYOTHERAPY
Hot pack
40
Wax bath
40
Infrared radiation
40
Cryotherapy
40
PHOTOTHERAPY
Laser therapy
80
Ultraviolet light therapy
80
CARDIORESPIRATORY THERAPY
Active Cycle Breathing Technique (ACBT)
60
Breathing exercise
60
242
P.U. (A) 363
Bronchial suction
60
Flutter/incentive spirometer
60
Inspiratory muscle training
60
Inhalation therapy
60
Percussion/vibration
60
Positive expiratory pressure
60
Postural drainage
60
MECHANO THERAPY
Cervical traction
80
Lumbar traction
80
Sequential pump
80
HYDROTHERAPY
Pool exercise
120
Whirlpool
120
MANUAL THERAPY
Soft tissue manipulation
120
Myofascial release
120
Manual lymphatic drainage
120
Accupressure
120
243
P.U. (A) 363
TAPING/BANDAGING/STRAPPING
120
COMPRESSION THERAPY (LYMPHOEDEMA)
80
SPECIAL TECHNIQUES
Canalith repositioning technique
80
Gaze stabilisation exercise
80
Icing/brushing
80
Joint mobilisation
80
McKenzie technique
80
Motor Relearning Programme (MRP)
80
Acupuncture
80
Neurodevelopmental technique
80
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
80
EXERCISE THERAPY
Active, passive, resisted
80
Ambulation/gait training
80
Ante/postnatal exercise
80
Balance training
80
Bladder/bowel training
80
Circuit training/gymnic ball exercise
80
Counter bracing technique
80
Functional activities
80
244
P.U. (A) 363
Group exercise
80
Isokinetic exercise
80
Mechanical exercise
80
Pelvic floor exercise
80
Pelvic floor exercise with PFX educator
80
Relaxation techniques
80
Sensory re-education
80
Special hand regime
80
Treadmill
80
CONSULTATION/STRUCTURED PATIENT EDUCATION/
CAREER TRAINING
40
SPECIAL TEST – DIAGNOSTIC TOOL
Berg’s balance test
120
Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB)
120
Computerized dynamic posturography
120
Computerized hand evaluation
120
Dix-hall pike test
120
Dynamic gait index
120
Oculomotor assessment
120
Pelvic floor per vagina/per rectal assessment
120
Perionometer
120
Sensory testing
120
Strength duration curve
120
Voluntary muscle testing
120
Vestibular test
120
245
P.U. (A) 363
PART 9
DENTAL
Fee (RM)
Extraction permanent tooth
50
Extraction supernumerary/retained root
50
Extraction deciduous tooth
25
Extraction - complication - treatment of infected socket
50
Extraction - complication - control of haemorrage
50
Extraction - complication
50
Restoration permanent tooth - single surface
75
Restoration permanent tooth - multiple surface/with pin retention
100
Restoration - deciduous tooth
30
Temporary restoration
30
Scaling and polishing per arch
214
Full denture (acrylic) - per jaw including materials
900
Partial denture (acrylic) - per jaw - first tooth
500
Partial denture (acrylic) - maximum
800
Partial denture - per additional tooth
20
Repair of denture plate (not including replacement of tooth)
70
Repair of denture (per additional tooth)
20
Relining/Rebasing - per denture
120
Mouth guard
50
Soft splint
50
Hard splint
200
Other splint : e.g. oyster
50
Obturator - acrylic
100
246
P.U. (A) 363
Obturator - molloplast
200
Feeding plate
50
Other dental appliances
100
Facial prosthesis
200
Resuture of soft tissue injury orofacial
120
Open suture soft tissue injury orofacial
60
Revision of soft tissue injury - orofacial
120
Incision and drainage - orofacial abscess
120
Inlay/onlay- per tooth (excluding material and laboratory fee)
120
Crown/veneer - per unit (inclusive of temporary crown but
excluding material and laboratory fee)
200
Bridge per abutment/pontic (inclusive of temporary bridge but
excluding material and laboratory fee)
200
Stainless steel crown - per unit
50
Strip crown - per unit
30
Repair of crown/bridge
50
Post and core per tooth
150
Provisional restoration - per tooth
30
Root canal treatment - anterior
150
Root canal treatment - premolar
200
Root canal treatment - molar
300
Root canal retreatment - anterior
250
Root canal retreatment - premolar
300
Root canal retreatment - molar
400
Apexification - per tooth
200
Arrest of tooth resorption - per tooth
150
Coronal pulpotomy - per permanent tooth
150
247
P.U. (A) 363
Cvek pulpotomi - per permanent tooth
150
Pulpotomy - per deciduous tooth
150
Pulpectomy - per tooth
200
Pulp capping (includes temporary restoration) - direct/indirect
30
Treatment of pulp removal (extirpasi pulp)
50
Retrieval of separated/broken instrument
200
Tooth bleaching (external) - per arch
500
Tooth bleaching (internal) - per tooth
50
Microabrasion - per tooth
50
Topical fluoride - per arch
50
Fissure sealant - per tooth
40
Desensitisation - per tooth
30
Fixed appliance - treatment package - both arches
5,500
Fixed appliance - treatment package - single arch
2,700
Functional fixed appliance - per arch
2,000
Debonding of fixed appliance - per arch
300
Fixed connector appliance - per arch
370
Fixed connector appliance - replacement - per arch
370
Fixed connector appliance - repair - per arch
100
Fixed connector appliance - recementation
100
Fixed retainers - per arch
300
Fixed retainers - replacement - per arch
200
Fixed retainers - repair - per tooth
100
Fixed retainer - removal - per arch
200
Functional removable appliance - per arch
2,000
Functional removable appliance - replacement
2,000
248
P.U. (A) 363
Functional removable appliance - repair
250
Removable appliance - treatment package - per arch
1,500
Active removable appliance - replacement - per arch
400
Passive removable appliance - replacement - per arch
400
Removable space maintainer per arch
400
Active removable - repair - per arch
250
Removable retainers - repair - per arch
250
Removable appliance (space maintainers) - repair - per arch
250
Essix retainer
300
Palatal/lingual accessory arch
250
Palatal/lingual accessory arch - replacement
250
Placement of traction device (on plant) - per device
400
Placement of traction chain - impacted tooth
800
Activation of traction chain for minor tooth movement per tooth
200
Impression for working model per arch (upper/lower)
200
Orthodontic bands - replacement
100
Orthodontic brackets - replacement per tooth
100
Orthodontic wire - replacement per arch (upper/lower)
200
Repair of removable appliance - per arch
100
Facemask treatment
400
Chin cup treatment
400
Palatal expander treatment
400
Headgear treatment
400
Flap surgery with osseous surgery
674
Flap surgery with bone regeneration
800
Mucogingival surgery
500
249
P.U. (A) 363
Crown lengthening with ostectomy
617
Crown lengthening without ostectomy
550
Tooth hemisection
1,312
Guided bone regeneration
1,036
Guided tissue regeneration
1,648
Flap surgery
674
Gingivectomy
400
Gingivoplasty
400
Wedge surgery
400
Furcationplasty - tunnelling
1,419
Furcationplasty - grooveplasty
1,419
Root resection
1,312
Root debridement per quadran (debridement subgingiva)
421
Root debridement whole mouth (debridmen subgingiva)
637
Splinting of teeth
158
Labial gingival veneer
300
Pericision of periodontal ligament
150
Modification of tooth morphology
150
Recontouring of pre-existing restoration
150
Occlusal adjustment
134
Frenotomy/frenectomy
647
Close reduction temporomandible joint (TMJ)
150
Antralplasty maxillary (sinus lift) with autograft - bone graft
Antralplasty maxillary (sinus lift) with allograft
Closure of oro-antral fistula
1,000
400
1,000
Antral washout Caldwell - Luc (per side)
200
250
P.U. (A) 363
Excision lesion maxillofacial - with reconstruction - allograft
750
Excision of maxillofacial lesion
200
Marsupialisation of bony maxillofaciallesion
200
Marsupialisation of oral soft tissue lesion
100
Reduction and fixation of bony maxillofacial fracture - closed
600
Reduction and fixation of bony maxillofacial fracture - temporary
20
Oral vestibuloplasty (per arch) with graft
750
Oral vestibuloplasty (per arch)
300
Removal of internal fixation - maxillofacial
300
Maxillofacial sequestrectomy
120
Removal of salivary duct calculus - open
400
Removal of salivary duct calculus - closed
30
Meatoplasty of salivary duct orifice
200
Salivary duct dilation
150
Salivary duct ligation
150
Excision of oral soft tissue lesion with laser
200
Excision of oral soft tissue lesion - 2cm or less
120
Trigeminal nerve - cryotherapy/sectioning
300
Removal of foreign body - orofacial - simple
120
Biopsy bony maxillofacial
200
Biopsy soft tissue oral
120
Biopsy lesion tru - cut
50
Ablation of oral mucosal lesion
200
Frenoplasty
170
Frenotomi/frenectomy with laser
170
Apicectomy (per tooth) - posterior tooth with retrograde filling
251
1,000
P.U. (A) 363
Apicectomy (per tooth) - posterior tooth
750
Apicectomy (per tooth) - anterior tooth with retrograde filling
300
Apicectomy (per tooth) - anterior tooth
120
Surgical removal of impacted tooth (per tooth) - complicated
1,000
Surgical removal of tooth/root (per tooth)
400
Surgical removal of displaced tooth/root (per tooth)
400
Surgical removal of impacted/unerupted tooth (per tooth) - simple
400
Transplantation tooth
750
Repositioning and/or stabilization of tooth - surgical
400
Repositioning and/or stabilization of tooth - non - surgical
150
Reimplantation of tooth
200
Surgical exposure of tooth with placement of attachment
(per tooth)
400
Surgical exposure of tooth without placement of attachment
(per tooth)
150
Dental implant (per implant) - first stage surgery with autograft
600
Dental implant (per implant) - first stage surgery
400
Dental implant (per implant) - first stage surgery with bone
substitute
400
Dental implant (per implant) - second stage surgery
50
Maxillofacial implant (per implant) - first stage surgery
400
Maxillofacial implant (per implant) - second stage surgery
50
Removal of dental/maxillofacial implants - complicated
300
Removal of dental/maxillofacial implants - simple
75
Debridement of oro-facial soft tissue
60
Dental wiring - per jaw
75
Control of haemorrhage - post-surgery
75
252
P.U. (A) 363
Control of haemorrhage - lesion
50
Control of haemorrhage - post - extraction
30
Orofacialsoft laser therapy - per course
75
Oromaxillofacial ultrasound therapy
75
Prosthesis - obturator
120
Fine needle aspiration cytology - orofacial
50
Oral operculectomy
30
Removal of dental wires (per jaw)
30
Injection of medication - orofacial
30
PART 10
ARTIFICIAL LIMBS / PROSTHESIS
Description
Fee (RM)
Upper limb prosthesis item
Cosmetic silicone glove
Wrist amputation
2,800
Cosmetic fingers
Finger amputation
1,200
Trans radius cosmetic
Trans radius amputation
4,000
Trans radius mechanical function
hand
Trans radius amputation
6,300
Trans humerus cosmetic
Trans humerus amputation
7,500
Trans humerus mechanical
functional hand
Trans humerus amputation
9,500
Chopart modular prosthesis
right/left
1,800
Lower limb prosthesis item
Chopart
253
P.U. (A) 363
Symes prosthesis
Chopart symes prosthesis
right/left
3,800
Transtibial prosthesis K1 indoor
walker
Limited to inhouse movement.
Amputee is able to walk
slowly on the floor.
3,550
Transtibial prosthesis K2 limited
outdoor
Limited for external
movement. Amputee is able to
walk slowly and with
moderate speed, with the
ability to step on uneven
surface.
5,500
Transtibial prosthesis K3 active
walker
Daily activity inclusive of
walking fastly and and able to
step without barrier.
9,500
Transtibial prosthesis K4 very
active/sport
Daily activity and various
tough activity, which is more
than normal walk such as
sports.
18,800
Through knee prosthesis K1 to K4
Level of movement is between
K1 to K4.
13,800
Transfemoral prostesis K1 indoor
walker
Limited to inhouse movement.
Amputee is able to walk
slowly on the floor.
7,500
Transfemoral prostesis K2 limited
outdoor
Limited for external
movement. Amputee is able to
walk slowly and with
moderate speed, with the
ability to step on uneven
surface.
9,000
Transfemoral prostesis K3 active
walker
Daily routine inclusive of fast
walk and ability to walk
without barrier.
15,000
Transfemoral prostesis K4 very
active/sport
Daily activity and various
tough activity more than
normal walk such as sports.
35,000
254
P.U. (A) 363
Hip disarticulated prostesis K1 to
K4
Level of movement is between
K1 to K4.
Knee orthoses hinge knee
15,000
450
Knee orthoses weekender knee
brace
1,100
Knee orthoses revolution brace
700
Knee orthoses knee ranger post
operation brace
450
Knee orthoses fracture hinges
400
Lower limb orthoses knee ankle
foot orthoses (KAFO)
3,800
Ankle foot orthoses
350
Super lite ankle foot orthoses
250
Ankle foot orthoses sweeder ankle
brace
400
Suprameleolar prosthesis 500
per unit
500
Ankle foot orthosis - ankle foot
orthosis
(custom made/polypropelyne)
350
Foot care wonder spur
70
Foot care wonder cup
70
Foot care wonder sport
130
Foot care soft sock
200
Foot care gel squares
140
Paediatric orthoses pavlic harness
450
Paediatric orthoses dennis brown
shoes (straight last) full set
700
Paediatric orthoses Dennis Brown
Shoes (full abduction) full set
700
255
P.U. (A) 363
Cervical soft collar
Cervical injury usage
(made from soft material)
55
Cervical adjustable collar (plastic)
Cervical injury usage
65
Philadelphia A series collar
Cervical injury usage
removable padding orthowick
foam
280
Atlas collar
Cervical injury usage. Provides
improvement in lessening the
cervical movement and obtain
comfort through adjusting the
strap behind the collar.
300
Philadelphia collar
Cervical injury usage. Light
and consist of two keeping
foam polythene with hard
plastic that support anterior
and posterior part.
130
Minerva cervical support
Cervical injury usage.
Adjustable optimum support
for cervical. One adjustable
size for various sizes.
1,000
Philadelphia collar with stabilizer
and halo
Cervical injury usage.
Additional ability to control
neck reversing and
flexion/extension.
550
S.O.M.I brace
Cervical injury usage.
Adjustable orthosis cervical
for flexio, neutral or
hyperextension and restrain
movement.
900
USMC halo system
Cervical injury usage
3,000
Halo liner
Cervical injury usage
1,100
PMT halo system
Cervical injury usage
3,000
Torque screw driver
1,000
256
P.U. (A) 363
Cervical - thoracic lumbar - sacral
- orthosis
2,800
Juwett brace
700
Knight taylor brace (TLSO)
800
Knight taylor brace (LSO)
650
Kydex knight taylor brace
900
Kydex chair back brace
700
TLSO body jacket (moulded
polypropelyne)
2,800
Sacro - lumbar support (fabric)
150
Scoliosis boston brace
(moulded polypropelyne)
3,000
Rehabilitation accessories
Aluminium axilla crutch
Children (S)
55
Teenage (M)
55
Adult (L)
55
Adult big size (XL)
55
Adjustable elbow crutch
140
Adjustable aluminium walking
stick with strap in bronze colour
45
Adjustable aluminium crooked
handle walking stick in bronze
colour
55
Adjustable folding walking frame
in bronze colour
125
Quadruped walking aid
58
257
P.U. (A) 363
Quadruped walking aid - narrow
base
58
Standard wheel chair 18” with
detachable armrest and footrest
680
Standard wheel chair 18”
280
Semi light weight wheel chair
800
Reclining wheel chair with
detachable armrest and elevating
footrest
1,200
Light weight wheel chair
1,400
Commode wheel chair
1,400
Major buggy
1,500
Commode chair
200
PART 11
TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE SERVICES
Fee (RM)
TRADITIONAL MEDICINE FOR MALAY/PRIBUMI
(a) Traditional massage for malay/pribumi
Chronic disease treatment
50/session
Post-stroke treatment
50/session
(b) Post-natal mother care
Post natal massage treatment
50/session
258
P.U. (A) 363
Post natal recovery treatment packages - massage, furnase
and bengkung
150/session
Post natal recovery treatment - tangas
50/session
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
(a) Acupuncture
Chronic disease treatment
50/session
Post-stroke treatment
50/session
Acupuncture and moxibustion in addition to the treatment of
chronic pain and post stroke
60/session
Other indication
50/session
(b) Herbs
Ancillary treatment for oncology patient (including the fee
for herbs)
250/ *cycle
(*1 cycle =
2 weeks)
TRADITIONAL INDIAN MEDICINE
(a) Ayurveda
Shirodhara
150/session
Abhyanga
150/session
259
P.U. (A) 363
(b) Complementary therapy
Chiropractic
150/session
Osteopatic
200/session
PART 12
BLOOD SUPPLY AND BLOOD PRODUCT
Fee (RM)
Packed red cell
120
Whole blood
120
Platelet concentrate
120
Cryoprecipitate
120
Fresh frozen plasma
120
Cryosupernatant
120
Platelet apheresis
630
Paediatric packed cells
110
Filtered red cell
200
Irradiated sel
160
Patogen inactivated plasma
600
Patogen inactivated platelet
800
Patogen inactivated platelet aferesis
1,350
Irradiated aferasis platelet
690
Irradiated platelet
160
260
P.U. (A) 363
Plasma breakdown product
High purity factor VIII concentrate - 250 IU/vial
540
Intermediate purity factor VIII - 250 IU/vial
300
Pure factor IX - 500 IU/vial
790
Prothrombin complex concentrate - 500 IU/vial
590
Recombinant factor VIIa - 60 KIU/vial
2,970
Albumin - 20% 100ml
180
Intravenous immune globulin (IV) - 3g/50ml
700
Recombinant VIII - 250 IU/vial
670
Recombinant IX - 500 IU/vial
1,190
Autologous plasma eye drop
450
PART 13
OCCUPATIONAL THERAPY
Fee(RM)
ASSESSMENT
(a) ADL assessment
Canadian Occupational Therapy Performance Measure (C.O.P.M)
40
Camberwell Assessment of Needs Short Schedule (CANSAS)
40
Functional Ability Assessment (FAA)
40
Functional Independence Measure (FIM)
40
Kohlman Evaluation of Living Skill (KELS)
40
Modified barthel index
40
Pediatric Evaluation Disabilities Inventory (PEDI)
40
Self care skills (PASS)
40
Kohlmens
40
261
P.U. (A) 363
AMPS
40
(b) Physical assesment
Muscle Manual Test (MMT)
40
Strength - dynamometer/pinch gauge
40
2 Point discrimination test
40
9 Hole peg test
40
Berg balance test
40
Grooved peg board
40
Jebsen Taylor hand function test
40
Minnesota manual dexterity test
40
O’connor finger dexterity test
40
O’connor tweezer dexterity test
40
Pain visual analog scale
40
Purdue pegboard test
40
Range of motion - goniometer
40
Roeder manipulative aptitude test
40
Semmes - Weinstein monofilaments test
40
Sensory profile
40
Stereognosis test
40
Vibration
40
Volumeter
40
Tinnetti balance test
40
Microcomputer Upper Limb Exerciser (MULE)
40
(c) Development assessment
Bruiniks Oseretsky test
40
Denver
40
Oral motor rating scale
40
Peabody
40
262
P.U. (A) 363
(d) Perceptual and cognitive assessment
Berry VMI
40
Chessington Occupational Therapy Neurological Assessment Battery
(C.O.T.N.A.B)
40
Hospital anxiety depression scale
40
Lowerstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (L.O.T.C.A)
40
Mini mental state examination
40
Rivermead perceptual assessment battery
40
(e) Preschool assesment
Miller assessment pre schoolers
40
School Function Assessment (SFA)
40
Test of handwriting skill
40
Behavior assessment
40
Threshold Assessment Grid (TAG)
40
Hospital anxiety and depression scale
40
Irritability - depression anxiety scale
40
Shaan's function questionaire
40
The Beck depression scale
40
(f) Wheel chair assessment
40
(g) Driving assessment
Pre-driving assessment
400
Stroke driving screening assessment
400
(h) Home/Work place/School assessment
Home fast tool
40
263
P.U. (A) 363
(i) Work/Vocational assessment
BTE
400
Laser
400
LIDO
400
Role check list
400
T pal
400
Valpar
400
Work cube
400
ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) TRAINING
(a) Instrumental activities of daily living
Ability to use telephone
40
Early ambulation
40
Self hygiene
40
Transfer
40
Ability to handle finance
40
Bathing
40
Bladder management
40
Bowel management
40
Cleaning work
40
Device care
40
Domestic skill
40
Dressing
40
Eating/feeding
40
Food/meal preparation
40
Functional communication
40
Functional mobility
40
Grooming
40
Health eminence
40
264
P.U. (A) 363
Household maintenance
40
Housekeeping
40
Laundry
40
Mode of transportation
40
Money management
40
Responsibility for medication
40
Safety procedure
40
Sexual expression
40
Shopping
40
Toileting
40
(b) Aids and adaptation (for each modification equipment supplied)
Cooking utensil
80
Dressing
80
Feeding/drinking utensil
80
Mobility
80
Bathing
80
Reading/writing
80
Wheel chair seating
80
Behavioral therapy
40
(c) Cognitive and perceptual training
Basic concepts
40
Body part identification
40
Cognitive stimulation
40
Educational activities
40
Right/left discrimination
40
Figure ground disrimination
40
Reality orientation
40
Topographical orientation activities
40
265
P.U. (A) 363
Sequencing
40
Categration
40
(d) Dynamic splint - the price of mechanism (according to market
price) + the price of static splint
240
(e) Creative therapy
Art therapy
40
Drama/role play
40
Music therapy
40
(f) Social skill training
Assertive training
40
Coping skill training
40
Group support
40
Group therapy
40
Individual therapy
40
Interpersonal skill
40
Self awareness activities
40
Self control
40
Self expression
40
Social conduct
40
Social skill training
40
Time management
40
Role checklist
40
(g) Patients and career education
Body mechanic and ergonomic
40
Edema control
40
Energy conservation/work simplication
40
266
P.U. (A) 363
Environment therapy
40
Joint protection techniques
40
(h) Play and leisure
Leisure check list
40
Play and leisure exploration
40
Play and leisure training
40
(i) Relaxation
Bio-feedback
40
Deep breathing
40
Diaphragmatic breathing
40
Imaginary relaxation
40
Progressive muscular relaxation techniques
40
(j) Sensory training
Sensory desensitization
40
Sensory integration
40
Sensory re-education
40
Sensory stimulation
40
Fluidotherapy
40
(k) Motor training
Above elbow prosthesis
40
Above knee prosthesis
40
Active assisted exercise
40
Below elbow prosthesis
40
Below knee prosthesis
40
Bilateral integration
40
267
P.U. (A) 363
Crossing midline
40
Ergonomic training
40
Fine motor skills
40
Finger prosthesis
40
Gait training
40
Gross motor activities
40
Hand-eye coordination
40
Improve balance
40
Motor re-education
40
Neuro developmental technique
40
Normalize muscle tone
40
Oral muscle stimulation
40
Strengthening exercise
40
Endurance training
40
Reduce muscle tone
40
Above elbow prosthesis
40
(l) Compression therapy
Corban bandage
40
Pressure splint
40
Tubigrip
40
Fee(RM)
Infant
Children
Adults
(0 to 12
(1 to 18
(18 years
months)
years)
above)
Finger strap
10
10
10
Gauntlet
20
30
30
Glove
30
40
40
(m) Pressure garment
268
P.U. (A) 363
Forearm A sleeve
20
30
40
Full length arm sleeve
30
40
50
Vest with long sleeve
60
80
120
Vest with short sleeve
40
60
100
Chin strap
20
20
30
Mask
40
60
80
Short pants
40
60
80
Long pants
60
80
120
Thigh strap
30
40
50
Calf strap
30
40
50
Socks (1 unit)
30
40
50
Finger toe
10
10
10
Hand/foot
20
20
30
Hand to forearm
30
50
80
Finger to forearm
30
60
120
Forearm to upper arm
30
60
120
Hand to upper arm
60
120
240
Upper arm
40
60
160
Hard collar
40
80
160
Foot to calf
60
120
160
Foot to mid thigh
120
160
300
Mid calf to mid thigh
40
120
160
Plaztozote insole
10
20
30
Tennis elbow
40
70
70
Ulnar driff
10
20
30
Ergonomic A sling
60
60
70
Foot drop check
60
30
40
Buddy strap
10
10
10
Body brace
100
250
500
Pelvis harness
360
10
0
(n) Static splint
269
P.U. (A) 363
PART 14
IMPLANT FEE FOR OPHTALMOLOGY SERVICES
Fee (RM)
Paediatric and strabismus
Frontalis sling ; silastic material
600
Frontalis sling ; ptose up
1,125
Lacrimal intubation ; Ritleng tube
600
Lacrimal intubation ; Crawford tube
608
Mini monoka
600
Glaucoma ; Baerveldt implant
2,055
Glaucoma ; Ahmad valve implant
2,400
Medpor orbital sphere implant
1,950
Customised artificial eye
3,900
Ready - made artificial eye
120
Conformer
480
Silicone band for squint surgery
120
Low vision optical devices
3,000
Surgical vitreoretina
Silicone oil
675
Gas C3F8
225
Gas SF6
225
Silicone band
120
Silicone sponge
450
270
P.U. (A) 363
Silicone tyre
150
Glaucoma
Baerveldt implant (standard)
2,055
Baerveldt implant (pars plana)
2,055
Ahmad valve (standard)
2,400
Ahmad valve (pars plana)
3,300
Molteno implant
1,950
Amniotic membrane
750
Implant tube extender
1,200
Cataract and refractive surgery
1,200
Capsular tension ring
525
Aniridia ring
1,125
Cornea
Corneal - precut
6,000
Corneal - tissue in optisol
2,700
Corneal tissue - tissue in glycerol
1,500
Amniotic membrane
750
Bandage contact lens - weekly
15
Bandage contact lens - monthly
45
Keratoprosthesis - ocular landers
2,997
Keratoprosthesis - boston
12,000
Intrastromal corneal ring segment - INTACS
4,500
271
P.U. (A) 363
Optical cylinder for Osteo Odonto Keratoprostesis (OOKP)
Symblepharon ring
3,000
585
Oculoplastic
Crawford lacrimal intubation
435
O'Donoghue lacrimal intubation
375
Ritleng intubation set
600
Bicanaliculus intubation set
225
Snug plug - punctal plug
300
Ptosis probe - silicone
600
Ptosis probe - gortex
990
Conformer - silicone, perforated
480
Symblepharon ring
585
Titanium plate
1,425
Titanium screw
225
Gold weight implant
3,150
Platinum weight implant
3,900
Silicone tyre 276
150
Fixation sleeve
75
Sponge
450
Mini monoka
600
Monoka
600
Upper eyelid spacer
1,350
Lower eyelid spacer
1,350
Acrylic implant
75
272
P.U. (A) 363
Hydroxyapatite orbital implant
2,400
MEDPOR - micro thin sheet
1,050
MEDPOR - ultra thin sheet
1,050
MEDPOR - sheets
1,050
MEDPOR - titanium sheets
1,425
MEDPOR enophthalmos wedges
1,950
MEDPOR orbital conical implant
2,025
MEDPOR orbital sphere implant
1,950
MEDPOR blocks
1,170
Orbital sphere tissue expander
2,700
PESS implant
3,300
Customised artificial eye
3,900
Ready-made artificial eye
120
PART 15
IMPLANT FEE FOR ORTHOPAEDICS SERVICES
Fee (RM)
1.5mm Cortical screw, 0.5mm pitch, full thread
(length range : 6mm - 30mm)
15
2.0mm Cortical screw, 0.6mm pitch, full thread
(length range : 6mm - 40mm)
16
2.7mm Cortical screw, 1.0mm pitch, full thread
(length range : 8mm - 50mm)
17
2.7mm Cortical screw, 1.0mm pitch, self tapping, full thread
(length range: 6mm - 40mm)
18
Epiphysis mini plates 2.0mm (range: left/right l-obligue,
left/right 90 degree t-plate)
67
Quarter tubular plate 2.7mm (hole range : 3mm - 8mm)
77
273
P.U. (A) 363
Self compression plates 2.0mm (hole range : 4mm - 8mm)
104
Self compression plates 2.7mm (hole range : 2mm -12mm)
141
Straight mini plate 2.0mm (hole range : 3mm - 6mm)
94
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, full thread
(length range: 10mm -70mm)
18
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, long thread
(length range : 16mm - 72mm)
13
4.0mm Cancellous screws, 1.75mm pitch, short thread
(length range : 10mm - 80mm)
11
3.5mm Cortical screws, 1.25mm pitch, full thread
(length range : 10mm - 70mm)
16
3.5mm Cortical screws, 1.25mm pitch, self tapping, full thread
(length range : 10mm - 65mm)
17
Clover leaf plate 3.5mm (hole range : 3mm - 5mm)
334
LC-self compression plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
256
One third tubular plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
71
Self compression plate 3.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
94
Small t-plate (obligue angled) 3.5mm (hole range : 3mm - 5mm)
168
Small t-plate (right angled) 3.5mm (hole range : 3mm - 6mm)
168
6.5mm Cancellous screw, 2.75mm pitch, 32mm thread length
(length range : 30mm - 110mm)
30
6.5mm Cancellous screw, 2.75mm pitch, full thread
(length range : 16mm - 110mm)
31
4.5mm Cortical screw, 1.75mm pitch, full thread
(length range : 14mm - 80mm)
16
4.5mm Cortical screw, 1.75mm pitch, self tapping, full thread
(length range : 14mm - 80mm)
17
4.5mm Malleolar screw, 1.75mm pitch, threaded length
(length range : 25mm - 100mm)
33
Broad self compression plate 4.5mm (holes range : 4mm - 18mm)
211
274
P.U. (A) 363
Butress l - plate (right angled) 4.5mm (hole range : 3mm - 6mm)
281
Buttress l - plate (left angled) 4.5mm (hole range : 3mm - 8mm)
281
Buttress t - plate 4.5mm (hole range : 3mm - 8mm)
234
Cobra head plate 4.5mm (hole range : 8mm - 11mm)
667
Condylar buttress plate (left angled) 4.5mm
(hole range : 7mm - 15mm)
585
Condylar buttress plate (right angled) 4.5mm
(hole range : 7mm - 15mm)
585
Large t-plate 4.5mm (hole range : 3mm - 9mm)
328
Lateral tibia plate (left angled) 4.5mm (hole range : 5mm - 13mm)
585
Lateral tibia plate (right angled) 4.5mm (hole range : 5mm - 13mm)
585
Limited contact - broad self compression plate 4.5mm
(holes range : 6mm - 18mm)
422
Limited contact - narrow self compression plate 4.5mm
(holes range : 2mm - 16mm)
375
Narrow self compression plate 4.5mm (holes range : 2mm - 18mm)
153
Semi - tubular plate 4.5mm (hole range : 2mm - 12mm)
78
Spoon plate 4.5mm (hole range : 5mm - 6mm)
312
Bone screw washers (range : outer 6.5mm, 7.2mm, 10.0mm, 13.0mm)
10
4.0mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 25mm - 50mm)
206
4.5mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 20mm - 80mm)
206
6.5mm Cannulated screw, full thread
(length range : 25mm - 115mm)
206
7.0mm Cannulated screw, 16mm thread length
(length range : 30mm - 130mm)
206
7.0mm Cannulated screw, 32mm thread length
(length range : 45mm)
217
275
P.U. (A) 363
7.0mm Cannulated screw, full thread
(length range : 20mm - 130mm)
217
Curved reconstruction plate 3.5mm (holes range: 6mm - 18mm)
410
Straight reconstruction plate 3.5mm (hole range : 5mm - 22mm)
234
Straight reconstruction plate 4.5mm (hole range : 3mm - 16mm)
328
DHS plate 130 (hole range : 2mm - 9mm)
585
DHS plate 135 (hole range : 2mm - 9mm)
585
DHS plate 140 (hole range : 2mm - 12mm)
702
DHS plate 145 (hole range : 2mm - 12mm)
702
DHS plate 150 (hole range : 2mm - 12mm)
702
Hexagonal head compression screw, length 36mm
43
Lag screw, thread 12.5mm, thread length 22.0mm
(length range : 50mm - 145mm)
234
Calibrated guide wires, 2.5mm, length 230mm
94
Austin Moore narrow stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Austin Moore standard stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Austin Moore standard stem titanium
(head size range : 38mm - 56mm)
1,521
Thompson standard stem stainless steel
(head size range : 38mm - 56mm)
953
Thompson standard stem titanium
(head size range : 38mm - 55mm)
1,521
130 Angled blade plates (hole range : 4mm - 12mm)
95 Angled blade plates (condylar plate 95)
(hole range : 5mm - 18mm)
634
1,112
Supracondylar plates 95 degress (hole range : 6mm - 16mm)
913
Carbon fibre rods 11.0mm (length range : 100mm - 600mm)
153
276
P.U. (A) 363
Schanz screws 4.0mm (length range : 100mm - 250mm)
57
Schanz screws 4.0mm/3.0mm (length range : 80mm - 100mm)
52
Schanz screws 5.0mm (length range : 100mm - 250mm)
57
Schanz screws 6.0mm (length range: 100mm - 250mm)
113
Tube to pin clamp, connection Schanz screw 5.0mm to 11.0mm tube
223
Tube to tube clamp, end connector 11.0mm to 11.0mm tube
223
Tube to tube clamp, mid shaft connector 11.0mm to 11.0mm tube
223
Ender nails 4.5mm (length range : 420mm - 520mm)
195
Ender nails 4.8mm (length range : 220mm - 520mm)
161
Kuntcher nails 10.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
385
Kuntcher nails 11.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
390
Kuntcher nails 13.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
413
Kuntcher nails 14.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
425
Kuntcher nails 15.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
436
Kuntcher nails 16.0mm (length range : 30 cm - 52 cm)
459
Kuntcher nails 6.0mm (length range : 14 cm - 40 cm)
331
Kuntcher nails 7.0mm (length range : 14 cm - 40 cm)
344
Kuntcher nails 8.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
356
Kuntcher nails 9.0mm (length range : 20 cm - 52 cm)
367
Cerclage wires (10's) (diameter range : 1.0mm - 1.2mm)
Cerclage wires, length 10 meters (diameter range : 1.0mm - 1.2mm)
1,404
134
Kirchner wires 0.9mm, trocar tip single or double
(length range : 70mm - 150mm)
6
Kirchner wires 1.2mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
Kirchner wires 1.0mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
277
P.U. (A) 363
Kirchner wires 1.4mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
6
Kirchner wires 1.5mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 300mm)
8
Kirchner wires 1.6mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
8
Kirchner wires 1.8mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 280mm)
8
Kirchner wires 2.0mm, trocar tip single or double
(length range : 150mm - 400mm)
9
Rush pins 2.4mm (length range : 25mm - 254mm)
84
Rush pins 3.2mm (length range : 102mm - 356mm)
102
Rush pins 4.8mm (length range : 203mm - 356mm)
102
Rush pins 6.4mm (length range : 298mm - 431mm)
127
Steinmann pins 3.5mm with trocar tip
(length range : 125mm - 150mm)
34
Steinmann pins 4.0mm / 5.0mm mid thread
(length range : 175mm - 200mm)
141
Steinmann pins 4.0mm with trocar tip
(length range : 150mm - 175mm)
34
Steinmann pins 4.5mm with trocar tip
(length range : 125mm - 250mm)
34
Steinmann pins 5.0mm with trocar tip
(length range : 150mm - 300mm)
34
Interlocking femoral nail
880
Interlocking tibia nail
880
Distal tibia plate
3,300
Osteotomy plate
2,860
Calcaneal plate
2,200
Bone staples
110
278
P.U. (A) 363
Stainless steel elastic nail
1,760
Bone cement (plain)
220
External fixator 2 tubes and 8 clamps
4,950
Wrist external fixator
4,950
Reconstruction external fixator set tibia
8,800
Reconstruction external fixator set femur
13,200
FOOT AND ANKLE IMPLANT
Suture anchor - 2.4mm - 5.5mm (titanium, bio absorbable, PEEK)
1,375
Syndesmosis tightrope
1,750
Bio tenodesis screw
1,690
Break away screw
360
Triple threaded screw 6.0mm
900
Cannulated screw 2.4mm, 3.0mm, 4.0mm, 6.5mm, 7.0mm and 7.3mm
(titanium)
525
Locking plate (mini and calcaneum)
2,350
Compression staple
475
Pilon plate (distal end tibia)
2,000
Ankle distractor (external fixator)
6,000
Bone graft (bonalive)
2,800
Radiofrequency coblation probe (topaz)
1,300
Arthroscopic radiofrequency probe (covac)
950
Arthroereisis screw
2,575
Total ankle replacement
15,500
Taylor spatial frame
12,000
Hind foot nail
3,350
279
P.U. (A) 363
Metatarsophalangeal joint arthroplasty (hemi and total)
6,125
GENERAL/TRAUMA IMPLANTS
DHS
650
Interlocking femoral nail
695
Interlocking tibial nail
695
Kuntscher intramedullary nail tibia
195
Kuntscher intramedullary nail femur
195
Steinman pin
39
Schanz screw
59
Cortical screw 3.5mm
10
Cortical screw 4.5mm
13
Circlage wire 0.2mm - 1.5mm
105
6.5mm Cancellous screw (16/32/full thread)
22
4.0mm Cancellous screw (full/short thread)
17
Cannulated screw 4.0mm, 6.5mm, 7.0mm
190
Mini plates
169
Mini screws 1.5mm, 2.0mm, 2.7mm
24
Angle blade plate
750
K-wires various sizes and length
13
Rush nails
649
Straight reconstruction plate 2.7mm
158
Reconstruction plate 3.5mm (straight/curved)
273
Reconstruction plate 4.5mm (straight/curved)
275
Broad DCP plate (4.5mm)
147
280
P.U. (A) 363
Narrow DCP (4.5mm)
113
Small fragments plate (3.5mm)
90
One third tubular plate (3.5mm)
52
Semi tubular plate (4.5mm)
71
T-buttress plate 4H - 6H (4.5mm)
179
T - plate (4.5mm)
212
L- buttress plate 4H - 6H (4.5mm)
195
Small t - plate (3.5mm) : oblique/right/left
120
Condylar buttress plate (4.5mm)
450
Clover leaf plate
265
Spoon plate
229
Distal tibial plate
1,125
Osteotomy plate
650
LC-DCP plate (3.5mm, 4.5mm)
225
Calcanel plate
525
Y-plate
225
Bone staples
40
Washer
15
JOINT ARTHROPLASTY
Hemi hip prosthesis (Austin Moore/Thompson)
725
MISCELLANEOUS
Bone cement (plain)
250
281
P.U. (A) 363
BASIC LCP SMALL FRAGMENT 3.5MM
LCP straight plate 3.5mm : (stainless steel)
(a) 6 - 9 Holes (1 set) 1 plate and screws
(b) 10 - 12 Holes
800
1,100
LCP metaphyseal 3.5mm (titanium)
(a) 6 - 9 Holes (1 set) 1 plate and screws
1,800
(b) 10 - 12 Holes
2,000
LCP t plate 3.5mm : (stainless steel)
(a) Right angled (3 - 6 holes)
800
(b) Obloque angle (3 - 5 holes)
800
LCP reconstruction plate 3.5mm (6 - 9 holes) stainless steel
LCP plate (1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm) - 1 plate and
screw
Screw only
850
1,600
150
Proximal humeral locking plate
3,000
Distal humeral locking plate
3,900
Distal radius locking plate (volar)
2,200
Distal radius locking plate (dorsal)
2,300
LCP distal radius plate 2.4mm
(a) Dorsal plate (2 plates)
2,300
(b) Volar plate (extraarticular or juxta articular)
1,800
(c) Extra long volar plate (10 holes)
2,700
(d) LCP wrist fusion 2.7mm/3.5mm
2,800
(e) LCP ulna hook 2.0mm
1,600
(f) 3.0mm Headless compression screw
Variable angle 2 column distal radius plate 2.4mm
282
700
2,500
P.U. (A) 363
LOCKING PLATE (UPPER LIMB) (STAINLESS STEEL)
Clavicular locking plate
1,800
Proximal humeral locking plate
2,200
Distal humeral locking plate
3,900
LCP extra - articular distal humerus plate 3.5mm
(6 holes, 8 holes, 9 holes, 10 holes)
3,900
LCP hook plate 3.5mm
1,200
Olecranon locking plate
3,000
Unreamed humeral nail
1,600
Without end caps
1,200
With end caps
1,600
LCP compact hands (1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm)
1,600
BASIC LCP LARGE FRAGMENT 4.5MM/5.0MM
LCP narrow 4.5mm/5.0mm humerus/tibia
(a) 6 - 9 holes
1,000
(b) 10 - 16 holes
1,600
(c) 8 - 9 holes
1,100
(d) 10 - 14 holes
1,650
(e) 16 holes
2,000
LCP t - buttress plate 4.5mm/5.0mm (4 - 5 holes)
900
LCP t plate 4.5mm/5.0mm (4 - 6 holes)
900
LCP l - buttress plate 4.5mm/5.0mm (4 - 6 holes)
900
LCP metaphyseal 3.5mm/4.5mm/5.0mm BROAD (3 - 9 holes)
2,200
LCP reconstruction plate 4.5mm/5.0mm (6 - 10 holes)
2,000
283
P.U. (A) 363
INTERLOCKING NAIL (STAINLESS STEEL)
LCP dynamic hip screw 4.5mm/5.0mm 2 - 6 holes
(a) 1 plate and screws
1,000
(b) 1 plate + 1 lag screw + 1 compression screw + screws
1,200
(c) 8 -10 holes
1,400
(d) 12 - 14 holes
1,800
Femur interlocking nail
850
Retrograde nail
1,500
Femur reconstruction nail
1,500
Proximal femoral nail (standard)
1,800
Proximal femoral nail (long stem)
2,500
Gamma nail
1,800
Distal femoral nail
2,400
Tibial interlocking nail
850
LCP hook plate 3.5mm
1,200
LCP 1/3 tubular 1.3mm
(a) 5 - 7 holes
1,200
(b) 8 - 10 holes
1,400
LCP medial proximal tibia plate 3.5mm (4 - 8 holes)
2,400
LCP medial distal tibia plate 3.5mm
(a) low bend 6 - 8 holes
2,100
(b) 12 - 14 holes
2,600
LCP anterolateral distal tibial plate 3.5mm (5 - 11 holes)
2,100
LCP compact foot : (LCP plate 2.0mm/2.4mm/2.7mm)
1,600
LCP 2 hole plate 2.7mm (consists of 1 plate and screws)
284
800
P.U. (A) 363
Screw only (2.0mm, 2.4mm, 2.7mm)
150
LCP calcaneal plate 3.5mm
2,000
Midfoot fusion bolt
1,800
INTERLOCKING NAIL (TITANIUM)
Femur interlocking nail
1,600
Gamma nail
2,200
Distal femoral nail
2,000
Spiral locking
2,400
Tibial interlocking nail
850
Expert tibial nail (cannulated)
2,000
Expert A2FN standard locking
1,800
Periarticular plate LCP tomofix 3.5mm
2,600
LCP distal fibula plate 2.7mm/3.5mm (lateral/posterolateral)
2,900
LCP proximal tibia plate 3.5mm, lateral (6 - 8 holes)
2,400
OTHERS
Expert nail
1,800
DISTAL FEMUR/PROXIMAL AND DISTAL TIBIA FRACTURES
15,800
(consist of : posts, 3 hole wire clamps, 2 hole wire clamp,
supplementary screw holder bar and clamps, HA coated orthofix
tapered cortical screws)
285
P.U. (A) 363
ACUTE TRAUMA/POST - TRAUMATIC STIFFNESS
15,000
(consist of : complete orthofix elbow fixator kit with HA coated
orthofix tapered cortical screws )
GENU VARUM/GENU VALGUM/LLD/ANKLE VALGUS ETC.
(consist of : brand : orthofix, Italy)
Trauma paediatric orthopedik
2,400
Titanium Elastic Nail (TEN)
(a) without end caps (consists of 2 pcs TEN only)
1,200
(b) with end caps (consists of 2 pcs TEN and 2 pcs end caps)
1,600
Capos 3.5mm and 4.5mm (consists of 1 plate and screw)
(stainless steel)
1,200
Paediatric hip plate (3.5mm and 5.0mm) 1 plate and screw
(stainless steel)
2,200
Telescopic nail
9,000
Paediatric hip locking plate
2,500
8 Plate
2,500
Paediatric limb reconstruction system
15,000
Arthrodiastasis
15,000
Scoliosis instrumentation (anterior)
30,000
Scoliosis instrumentation (anterior - posterior)
30,000
Scoliosis instrumentation (posterior)
25,000
Anterior cervical fusion system (single level)
6,000
Posterior cervical fusion
10,000
Spinal cages
3,000
Anterior spinal instrumentations
10,000
Lower back instrumentations (single level)
9,000
Artificial discs (cervical)
11,000
286
P.U. (A) 363
Artificial discs (lumbar)
11,000
Kyphoplasty (per level)
7,875
Vertebroplasty (per level)
4,500
Halo vest system
9,450
Scoliosis bracing
840
Juwett, SOMI,TLSO, LSO Bracing
998
Pedicle screws
1,155
Sports surgery and arthroscopy
(a) Primary ACL reconstruction (single bundle)
4,643
(b) Primary ACL reconstruction (double bundle)
6,943
(c) Primary PCL reconstruction (single bundle)
5,976
(d) Primary PCL reconstruction (double bundle)
7,068
(e) Primary PLC reconstruction (single bundle)
4,515
(f) Primary PLC reconstruction (double bundle)
7,005
(g) Primary MCL reconstruction (single bundle)
4,515
(h) Primary MCL reconstruction (double bundle)
7,005
Multiligament reconstruction without allograft
(a) 2 ligaments
7,873
(b) 3 ligaments
10,108
(c) 4 ligaments
13,558
Multiligament reconstruction with allograft - 2 ligaments
16,873
Patella stabilization surgery
4,010
Knee malalignment surgery
4,400
Meniscus repair surgery
4,343
Meniscus transplantation surgery
27,255
Shoulder stabilization surgery
4,500
287
P.U. (A) 363
Anterior and posterior stabilization
7,723
Single row (small or medium size tear)
12,500
Single row (massive tear)
4,670
Double row (small or medium size tear)
7,945
Double row (massive tear)
7,370
Biceps tendon repair or tenodesis
6,995
ACJ repair
10,795
ACJ reconstruction
3,513
Osteochondral transplantation surgery
4,438
IMPLANTS FOR ARTHROSCOPY AND SPORT SURGERY
Bioabsorbable interference screw
1,245
Extracortical button
1,335
Suture anchor
1,370
Meniscus repair
1,100
Tight rope repair kit
875
AC graftrope
1,500
Meniscus implant
25,000
Allograft tissue (freeze - dried)
6,000
Allograft tissue (fresh frozen)
11,500
Osteochondral implant
3,000
Force fibrewire
210
Knee brace
1,500
Shoulder brace
475
Osteotomy plate
2,500
288
P.U. (A) 363
Bone Substitute
1,400
OSTEOTITE HA COATED SCREWS
Osteotite bone screw 180mm/50mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 180mm/60mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 200mm/50mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 150mm/30mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 150mm/40mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/40mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/60mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 170mm/80mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
Osteotite bone screw 160mm/70mm diameter 6mm, thread 6-5mm
360
BASIC LRS COMPONENTS
LRS extra short rail length 12cm
2,427
LRS standard rail length 30cm
2,558
LRS long rail length 40cm
3,534
LRS straight central clamp
4,167
LRS straight outer clamp
3,033
LRS t-clamp
2,904
Sandwich clamp with C/D unit for LRS
3,676
Compression distraction unit long clicker model
2,242
Compression distraction unit short
1,319
289
P.U. (A) 363
Compression distraction unit STD clicker model
Dyna-ring with C/D unit attach for LRS
909
1,055
ACUTE/GRADUAL CORRECTION CLAMPS
LRS multiplanar clamp
4,537
Micrometric swivelling clamp for LRS
3,534
LRS hinged rail coupling
3,745
LRS of - garches t - clamp
3,941
Of - garches standard compression/distraction unit
985
Of - garches long compression/distrraction unit
985
Pelvic fixator long model kit with 6 pieces of screws
11,500
Hand/forearm applications
5,500
Articulated hip distraction/perthes
16,000
Orthofix dynamic wrist fixator system with screws
(Kit no: 37000 or 37001)
6,500
SS half rings (diameter 80mm - 240mm)
160
SS 5 / 8 rings (diameter 80mm - 220mm)
180
Carbon fibre half ring (diameter 80mm - 240mm)
320
SS Italian femoral arches:
(a) 90 degree arch, small/large size
200
(b) 120 degree arch, small/large size
200
(c) Threaded rods (Size : 40mm - 450mm)
34
(d) Slotted threaded rods (size : 40mm - 100mm)
62
290
P.U. (A) 363
Telescopic rods
Telescopic rods : 100mm
94
Telescopic rods : 150mm
109
Telescopic rods : 200mm
125
Telescopic rods : 250mm
156
Telescopic rods : 300mm
187
Telescopic rods : 350mm
187
Telescopic rods : 400mm
187
Posts female (size : 2 - 4 holes)
59
Male post (size : 2 - 4 holes)
59
Hinges female standard
59
Hinges male standard
59
Hinges - 90 degree standard
59
Hinges - 90 degree low profile
59
Short connection plates
Short connection plate 2 holes length 35mm
62
Short connection plate 3 holes length 45mm
62
Short connection plate 4 holes length 55mm
62
Short connection plate 5 holes length 65mm
62
Short connection plate 6 holes length 75mm
62
Short connection plate 7 holes length 85mm
94
Short connection plate 8 holes length 95mm
94
Short connection plate 9 holes length 105mm
94
Short connection plate 10 holes length 115mm
94
291
P.U. (A) 363
Long connection plate
Long connection plate size : 8 holes length 155mm
94
Long connection plate size : 12 holes length 235mm
94
Long connection plate size : 17 holes length 335mm
109
Connected plates with threaded ends
Connection plates with threaded ends : 5 holes length 135mm
94
Connection plates with threaded ends : 7 holes length 175mm
94
Connection plates with threaded ends : 9 holes length 215mm
125
Connection plates with threaded ends : 11 holes length 255mm
125
Twisted plates
Twisted plates : 2 holes length 45mm
50
Twisted plates : 3 holes length 65mm
50
Twisted plates : 4 holes length 85mm
50
Curved plates : 3 holes
62
Bushing (for big RFS)
31
Threaded sockets (20mm - 60mm)
40
Connection bolts and nuts
Connection bolts : 10mm
9
Connection bolts : 16mm
9
292
P.U. (A) 363
Connection bolts : 20mm
22
Connection bolts : 30mm
22
Nut 6mm
3
Nut 13mm
5
Thin nut
4
Nylon insert nut
6
Square nut
16
Spacing washers 1.5mm
4
Spacing washers 2.0mm
4
Split locking washer 2.0mm
6
Flat sided washers 2.0mm
7
Flat sided washers 4.0mm
7
Slotted washers 4.0mm
9
Conical washer couple
31
Wire fixation bolt slotted
34
Wire fixation bolt cannulated
34
Pin fixation bolts for 3mm pins
62
Pin fixation bolts for 4mm pins
62
Pin fixation bolts for 5mm pins
62
Pin fixation bolts for 6mm pins
62
Single pin fixation bolt
125
Multiple pin fixation clamp
406
Wire fixation buckle
218
293
P.U. (A) 363
Blocks for half pins (rancheo cubes)
Blocks for half pins : 1 hole
39
Blocks for half pins : 2 holes
39
Blocks for half pins : 3 holes
39
Blocks for half pins : 4 holes
56
Blocks for half pins : 5 holes
62
Blocks for half pins for centre sleeve : 1 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 2 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 3 holes
42
Blocks for half pins for centre sleeve : 4 holes
56
Blocks for half pins for centre sleeve : 5 holes
62
Centre sleeve for block for half pins
Centre sleeve for block for half pins - 3mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 4mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 5mm
12
Centre sleeve for block for half pins - 6mm
12
Universal joint
187
Rotational translation device
270
Oblique support connection
53
294
P.U. (A) 363
Wires
K - wires - cortical 1.5mm x 300mm
25
K - wires - cortical 1.8mm x 370mm
25
K - wires - cancellous 1.5mm x 300mm
25
K - wires - cancellous 1.8mm x 370mm
25
Olive wires - (bayonet point) 1.5 x 300mm
29
Olive wires - (bayonet point) 1.8 x 400mm
29
Set screws 3.0mm
6
Schanz screws 5 x 175mm
35
Schanz screws 5 x 150mm
35
Proximal humerus endoprosthesis
17,500
Distal humerus endoprosthesis
35,000
Total humerus endoprosthesis
40,000
Proximal femur endoprosthesis
21,000
Total femur endoprosthesis
41,500
Proximal tibia endoprosthesis
33,000
Bone cement
350
Expandable endoprosthesis
97,000
Long stem bipolar
7,250
Shoulder arthroplasty
7,900
Radio - capitellum prosthesis
8,500
Total wrist prosthesis
12,000
Distal ulnar head prosthesis
5,600
Sigmoid Notch (DRUJ) prosthesis
4,800
Radial head modular Co Ci/Ti
6,500
295
P.U. (A) 363
Radial head prosthesis
5,000
Bipolar radial head
6,000
Silicone PIP, MCP, MCP preflex
1,000
Silicone PIP, MCP, MCP preflex with bone cement
1,150
Semi constrained PIP arthoplasty
6,300
Semi constrained MCP arthoplasty
5,600
Surface replacement PIP arthoplasty
4,700
Surface replacement MCP arthoplasty
3,600
CMC thumb arthroplasty
5,250
Carpal fusion plate 3 holes
1,700
Carpal fusion plate 4 holes
2,100
Carpal fusion plate 5 holes
2,450
Hunter’s rod (silastic rods)
800
Stainless steel mini plates
Straight 1.5mm 20 holes
310
Straight 2.0mm 20 holes
280
Condylar plate 1.5mm R/L
445
Condylar plate 2.0mm R/L
500
Condylar plate 2.7mm R/L
440
T plate 1.5mm ; shaft 9 holes ; 3/4 holes
500
T plate 2.0mm ; shaft 9 holes ; 3/4 holes
420
H plate 2.0mm
340
H plate 1.5mm
160
Reconstruction plate 2.7mm 5 - 8 holes
400
296
P.U. (A) 363
Reconstruction plate 2.7mm 5 - 8 holes
520
Adaptation plate 2.0mm 20 holes
300
Low profile titanium plates
1.3mm 1.5mm
1,600
Condylar blade plate
1,600
Y, T plate
1,600
H, Extended H plate
1,600
Straight plate
1,600
1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm screws
1,600
Scaphoid screws
Accutrac micro 2.8mm/2.2mm
1,200
Accutrac mini 3.8mm/3.2mm
1,000
Headless compression screw 3.0mm
700
Autofix 2.0mm/2.5mm
600
Autofix 3.0mm/4.0mm
600
3.0mm Cannulated screw
450
Locking plates
Dorsal
2,300
Volar (extra/intra articular)
1,800
10 Holes
2,700
297
P.U. (A) 363
Variable angle
2,500
Wrist fusion 2.7mm/3.5mm
2,800
3.5mm LCP 6 - 9 holes
800
3.5mm LCP 10 - 12 holes
1,100
3.5mm locking reconstruction plate 6 - 9 holes
850
3.5mm LCP metaphyseal plate 6 - 9 holes
1,800
3.5mm LCP metaphyseal plate 10 holes
2,000
3.5mm LCP T plate 3 - 6 holes
800
Proximal humerus internal locking system
2,200
LCP distal humerus 2.7mm / 3.5mm 3 - 9 holes (2 plates)
3,900
LCP olecranon 3.5mm 2 - 8 holes
2,700
Anchor sutures
Minilok 2.3mm absorbable
850
Microfix 1.6mm absorbable
850
Hinged elbow external fixator 1 hinge, 4 clamps, 4 schantz screws
7,500
SURGERY SYSTEM
Total knee replacement system
Total knee replacement system for young
12,000
Total knee replacement system mobile bearing
8,000
Ts tibial total knee replacement system
13,000
Total stabilization total knee revision replacement system
19,000
298
P.U. (A) 363
Modular Rotating Hinged (MRH) total knee replacement system
22,000
Global Modular Replacement System (GMRS) proximal femur total
knee replacement system
48,000
Global Modular Replacement System (GMRS) proximal tibial total
knee replacement system
35,000
Global Modular Replacement System (GMRS) distal femur total knee
replacement system
35,000
Global Modular Replacement System (GMRS) total femur total knee
replacement system
48,000
Total hip replacement system
Bipolar hemi hip replacement system
4,100
Total hip replacement system (cemented)
7,500
Total hip replacement system for young adult
13,000
Total hip replacement system (cementless)
10,750
Total hip replacement system - long stem (cemented)
8,000
Total hip replacement system - gap ii and mesh (cemented)
13,100
Total elbow replacement system
8,500
Hemi shoulder replacement system
7,250
Total shoulder replacement system
8,000
Reversed shoulder
17,000
Total ankle replacement
9,500
Revision accessories
Acetabulum reconstruction ring
4,500
Revision stems
8,000
299
P.U. (A) 363
Mesh femoral
2,000
Mesh acetabulum
2,000
Cables
500
Pulse lavage
300
Plate
1,500
Cement
270
Antibiotic bone cement
350
Antibiotic bone cement (tobramycin)
1,100
Trabecular metal cone/wedges
3,500
Constraint cup with head
3,500
Cement joint spacer
4,000
Trochanteric hook plate
12,000
300
P.U. (A) 363
FOURTH SCHEDULE
[Subparagraph 6(1)]
INVESTIGATION FEE
PART 1
RADIOLOGICAL INVESTIGATION
Fee (RM)
X RAY
Chest
Chest (single projection)
40
Chest (two projection)
60
Chest (three projection)
80
Chest (four projection)
100
Facial and nasal bones
Facial bones (single projection)
40
Facial bones (two projection)
60
Facial bones (three projection)
80
Nasal bones (single projection)
40
Abdomen
Abdomen (single projection)
40
Abdomen (two projection)
60
Abdomen (three projection)
80
301
P.U. (A) 363
Kidney, ureter and bladder (KUB) (single projection)
100
Pelvimetri lateral
50
Pelvimetri antero - posterior and lateral
80
Spine
Cervical spine (single projection)
40
Cervical spine (two projection)
60
Cervical spine (three projection)
80
Cervical spine (four projection)
100
Cervical spine (five projection)
120
Thoracic spine (single projection)
40
Thoracic spine (two projection)
60
Thoracic spine (three projection)
80
Lumbo - sacral spine (single projection)
40
Lumbo - sacral spine (two projection)
60
Lumbo - sacral spine (three projection)
80
Lumbo - sacral spine (four projection)
100
Sacrum (single projection)
40
Sacrum (two projection)
60
Sacroiliac joints (single projection)
40
Sacroiliac joints (two projection)
60
Symphysis pubis
40
Sacroocceigeal joint (single projection)
40
Sacroocceigeal joint (two projection)
60
Skeletal survey
250
302
P.U. (A) 363
Skull
Skull (single projection)
40
Skull (two projection)
60
Skull (three projection)
80
Skull (four projection)
100
Mandible
Mandible (single projection)
40
Mandible (two projection)
60
Mandible (three projection)
80
Temporo mandibular joints
Temporo mandibular joint (single projection)
40
Temporo mandibular joint (two projection)
60
Temporo mandibular joint (three projection)
80
Temporo mandibular joint (four projection)
100
Mastoid
Mastoid (single projection)
40
Mastoid (two projection)
65
Mastoid (three projection)
95
Mastoid (four projection)
115
303
P.U. (A) 363
Paranasal sinus
Paranasal sinus (single projection)
40
Paranasal sinus (two projection)
60
Paranasal sinus (three projection)
80
Optic foramina
Optic foramina projection - unilateral
60
Optic foramina projection - bilateral
90
Orbit
Orbit (two projection)
40
Orbit (three projection)
60
Orbit (four projection)
80
Internal auditory canal
Internal auditory canal (single projection)
40
Internal auditory canal (two projection)
60
Internal auditory canal (three projection)
80
304
P.U. (A) 363
Shoulder
Shoulder (single projection)
40
Shoulder (two projection)
60
Shoulder (three projection)
80
Shoulder (four projection)
100
Acromio - clavicular joint - both weight bearing
50
Arm (humerus)
Arm humerus (single projection)
40
Arm humerus (two projection)
60
Elbow joint
Elbow joint (single projection)
40
Elbow joint (two projection)
60
Elbow joint (three projection)
80
Elbow joint (four projection)
100
Forearm (radius/ulna)
Forearm (radius/ulna) (single projection)
40
Forearm (radius/ulna) (two projection)
60
305
P.U. (A) 363
Wrist joint
Wrist joint (single projection)
40
Wrist joint (two projection)
60
Wrist joint (three projection)
80
Wrist joint (four projection)
100
Hand
Hand (single - one projection)
40
Hand (single - two projection)
60
Hand (single - three projection)
80
Hand (both - one projection)
50
Hand (both - two projection)
70
Hand (both - three projection)
90
Left hand for bone age
40
Thumb or single digit
Thumb or other single digit (single projection)
25
Thumb or other single digit (two projection)
35
Clavicle
Clavicle (single projection)
40
Clavicle (two projection)
60
306
P.U. (A) 363
Sternoclavicular joint
Sterno clavikular joint (single projection)
40
Sterno clavikular joint (two projection)
60
Sterno clavikular joint (three projection)
80
Sternum (single projection)
40
Scapula
Scapula (single projection)
40
Scapula (two projection)
60
Scaphoid projections
80
Carpal tunnel projection
60
Pelvis
Pelvis (single projection)
45
Pelvis (two projection)
65
Pelvis (three projection)
85
Hip joint
Hip joint (single projection)
45
Hip joint (two projection)
65
Hip joint (three projection)
85
Hip joint (four projection)
105
Hip joint (five projection)
125
307
P.U. (A) 363
Femur (thigh)
Femur (thigh) (single projection)
45
Femur (thigh) (two projection)
60
Knee
Knee (single projection)
40
Knee (two projection)
60
Knee (three projection)
80
Knee (four projection)
100
Knee (five projection)
120
Lower leg (tibia/fibula)
Lower leg (tibia/fibula) (single projection)
40
Lower leg (tibia/fibula) (single projection)
60
Ankle
Ankle (single projection)
40
Ankle (two projection)
60
Ankle (three projection)
80
Ankle (four projection)
100
Ankle (five projection)
120
308
P.U. (A) 363
Foot
Foot (single projection)
40
Foot (two projection)
60
Foot (three projection)
80
Both feet (two projection)
70
Both feet (three projection)
90
Subtalar joints
Subtalar joints (single projection)
40
Subtalar joints (two projection)
60
Subtalar joints (three projection)
80
Subtalar joints (four projection)
100
Calcaneum
Calcaneum (lateral) (single projection)
40
Calcaneum (lateral) (two projection)
60
Calcaneum (aksial) (single projection)
40
Calcaneum (aksial) (two projection)
60
Bone densitometry
Bone densitometri - dexa
150
Bone densitometri - ultrasound
130
309
P.U. (A) 363
Fluroscopy heart, lung and diaphragm
400
Tomography
250
Mammography
295
Periapical/bite wing - every image
70
Occlusal
70
Dental OPG and OPG lateral
70
Cone beam computed tomography (CBCT)
700
EXAMINATION USING CONTRAST MEDIA
Cardiovascular system
Free flush arch aortogram
400
Coronary arteriogram
400
Vascular system
Free flush
400
Abdominal aortogram
400
Superior mesentric arteriogram
400
Inferior mesentric arteriogram
400
Femoral arteriogram - unilateral
400
Femoral arteriogram - bilateral
400
Splenoportography
400
310
P.U. (A) 363
Gastrointestinal tract
Barium swallow
115
Barium meal with follow through
205
Gastrograffin meal and enema
205
Hypotonic duodenography
205
Barium enema (large intestine, small intestine)
205
Barium meal
170
Biliary system
Oral cholecystogram
170
Intravenous cholangiogram
285
Operative T-tube cholangiogram
135
Urinary system
Intravenous urography (IVU)
400
Micturating cystourethrogram
285
Urethrogram
230
Retrograde pyelography
205
Central nervous system
Myelography
605
Air-encephalogram
605
Ventriculogram
605
311
P.U. (A) 363
Other systems
Dacriocystography
230
Sialography
230
Fistulography
230
Arthrography
400
Bronchography - unilateral
230
Bronchography - bilateral
345
Lymphangiography
800
Hysterosalphingography
230
Presacral air insufflation
800
Sinogram
170
Sialogram
460
Cystogram
205
Micturating cystogram
250
Venogram
640
COMPUTERISED TOMOGRAPHY (CT SCAN)
Head
915
Thorax
570
Abdomen
630
Pelvis
915
Whole body
1,260
Upper limb
630
Lower limb
630
312
P.U. (A) 363
CT spine - cervical
745
CT spine - dorsal
745
CT spina - lumbo sakral
745
CT spine - lumbar
745
MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)
Head
2,060
Thorax
1,030
Abdomen
1,485
Pelvis
1,485
Whole body
1,490
Upper limb
1,490
Lower limb
1,490
Spine - cervical
1,375
Spine - dorsal
1,375
Spine - lumbar
1,375
Spine - sacral
1,375
ULTRASOUND
Ultrasound - upper abdomen
150
Ultrasound - pelvis
120
Ultrasound - abdomen and pelvis
200
Ultrasound - kidney and bladder
100
Ultrasound - kidney, bladder and residual urine volume estimation
120
313
P.U. (A) 363
Ultrasound - brain (neonatal)
120
Ultrasound - thyroid
100
Ultrasound - breast
140
Musculoskeletal ultrasound per region
150
Ultrasound - scrotum
100
Ultrasound - scrotum with doppler
200
DOPPLER ULTRASOUND
Doppler ultrasound - extra cranial carotid
350
Doppler ultrasound - arteries per region
250
Doppler ultrasound - veins for sinlge limb
250
Doppler ultrasound - veins for two limbs
400
Doppler ultrasound - arteries for single limb
300
Doppler ultrasound - arteries for two limbs
450
Doppler ultrasound for other organs not listed above per organ
300
Endocavitary ultrasound
150
PART 2
CARDIOLOGICAL INVESTIGATION
Fee (RM)
Elechtrocardiogram (ECG) (with report)
80
Echocardiogram transthoracic
230
Signal averaging ECG
237
Transoesophageal echocardiography
440
314
P.U. (A) 363
ECG (stress/exercise) with report
270
Stress echo - pharmacological
300
Stress echo - treadmill
380
Holter monitoring (24 hours ECG monitoring)
457
Pacemaker follow-up
288
Stress echocardiography
380
Doppler echocardopgraphy
380
PART 3
NEUROLOGICAL INVESTIGATION
Fee (RM)
Electroencephalography
70
PART 4
OPHTALMOLOGICAL INVESTIGATION
Fee (RM)
Refraction/psychoplegic refraction
55
Orthoptics/binocular vision/vision therapy
70
Contact lense
70
Limited vision
70
Colour vision except ishihara
70
Special diagnostic
Visual Field (VF)
70
Hess test
70
315
P.U. (A) 363
BSV
70
Corneal topography
220
Keratometry and A Scan
110
Contrast sensitivity
70
Heidelberg Retinal Tomography (HRT)
70
GDx
70
Optical Coherence Tomography (OCT)
70
Fundus photography
55
Visual Evoked Potential (VEP)
70
Electroretinography (ERG)
220
PART 5
EAR, NOSE AND THROAT INVESTIGATION
Fee (RM)
Pure tone audiometri
70
Electrophysiology test (diagnostic)
(a) Auditori evoked potential
70
(b) Otoacoustic emission test
70
(c) Vestibular function test (kalorimetri)
70
Hearing aid management
70
Special test
(a) Free field
70
(b) Tone decay test
70
(c) SISI test
70
(d) Bekesy
70
(e) Impedance test
70
316
P.U. (A) 363
PART 6
PET CT SCAN
Fee (RM)
Pet CT
6,500
PART 7
LANGUAGE SPEAKING THERAPY INVESTIGATION
Fee (RM)
Language speaking therapy
70
Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) procedure
70
Vitalstim treatment
70
PART 8
DIETETIC INVESTIGATION
Fee (RM)
Nutrition assessment
70
Medical nutrition therapy presumption
70
Medical nutrition therapy intervention
70
Enteral nutrition formula
70
317
P.U. (A) 363
FIFTH SCHEDULE
[Paragraph 7]
LABORATORY FEE
Fee (RM)
2 Hours post parandial
20
17- Oxosteroids
30
17- Oxogenic steroids
30
3 - Methyoxy - 4 - hydroxyl - mandelic acid (HMMA/VMA) (urine)
30
5 - Hydroxy indoles total
20
5 - Hydroxyindoleacetic acid (5 - HIAA)
100
ABO + grouping (anti D only)
20
Acetone
5
Acid Fast Bacilluss (AFB) culture
45
Acid phosphatase
70
Acquired immunodeficiency syndrome (HIV antibody)
60
ACTH stimulation test
50
Alanine transaminase
10
Albumin (blood)
10
Albumin (urine)
10
Alcohol
50
Aldosterone
84
Alfa-fetoprotein (AFP)
70
Alkaline phosphatase (ALP)
30
Allergy skin test
70
Alpha antitrypsin
60
Amino acid by TLC (urine)
100
318
P.U. (A) 363
Amino acid by TLC screening
100
Ammonia
60
Amylase
20
Antenatal screening
58
Anti Streptolysin O Titre (ASOT)
30
Anti-antibodies/haemagglutination test
20
Antibiotic sensitivity
50
Anti-DNA antibody (anti dsDNA)
108
Antigen detection specific pathogens
20
Antinuclear factor (ANF)
40
Ascorbic acid
20
Aspartate transaminase
10
Aspirate for cylology
100
Augmentin histamine test
50
Bacteriological sterility test
60
Barbiturate
60
Barbiturate (serum)
110
Barbiturate (urine)
110
Bence Jones protein
10
Beta carotene
10
Beta Human Chorionic Gonadotropin (Beta HCG)
60
Bicarbonate
10
Bile pigment
8
Bilirubin
20
Bilirubin conjugated
10
Bilirubin unconjugated
10
319
P.U. (A) 363
Bilirun (total)
20
Bleeding time
10
Blood gases
65
Blood group and cross matching
11
Blood Urea Serum Elektrolytes (BUSE)
38
Blood urea nitrogen
10
Bramsulphathelein excretion test
30
Bronchial brushing cytology
30
Bronchial lavage/washing cytology
30
Brucella agglutination test
20
C reactive protein - quantitative
60
Caeruloplasmin
50
Calcium
20
Cannabinoids
50
Carcino Embryonic Antigen (CEA)
55
Cardiac enzymes
48
Cardiac isoenzyme (CK)
50
Cathecolamine
180
Cerebro - spinal fluid (CSF) routine
50
Cerebro - spinal fluid cultural and sensitivity
40
Cerebrospinal fluid cytology
30
Chlamydial (screening)
40
Chlamydial Immunoglobin G (IgG) antibody
95
Chlamydial Immunoglobulin G (IgG)
75
Chloride
10
Cholesterol (total)
20
320
P.U. (A) 363
Cholinesterase
20
Chromosomal analysis
600
Clot test
45
Clotting time
10
Coagulation factor anti - xa
50
Coagulation factor ix activity
50
Coagulation factor ix antigen
215
Coagulation factor v antigen
50
Coagulation factor v leiden mutation
215
Coagulation factor vii activity
215
Coagulation factor vii antigen
50
Coagulation factor vii inhibitors
50
Coagulation factor viii activity
215
Coagulation factor viii antigen
50
Coagulation factor viii inhibitors
215
Coagulation factor x antigen
50
Coagulation factor x activity
215
Coagulation factor xi activity
215
Coagulation factor xi antigen
50
Coagulation factor xi inhibitors
50
Coagulation factor xii activity
215
Coagulation factor xii antigen
50
Coagulation factor xiii activity
450
Coagulation factor xiii clot lysis test
50
Coagulation profile
115
Cold agglutin/cryoglobulin titre
125
321
P.U. (A) 363
Complement C3
50
Complement C4
50
Complement fixation test
20
Coomb test direct
55
Coomb test indirect
54
Copper
70
Cortisol
55
Cortisol AM
55
Cortisol PM
55
Cortisol profile
55
C-Peptide 3 specimen
180
Creatine
20
Creatine Kinase (CK)
20
Creatine Kinase - Muscle Bound (CK - MB)
55
Creatinine
35
Creatinine clearance test
35
Creatinine phosphate
35
Cryoglobulin
120
Cryoprecipitate
20
CSF biochemistry
20
Culture of clinical specimen (e.g. tissue culture, animal innoculation)
40
Culture of mycoplasma
20
Cystic fluid cytology
30
Cystine
5
Cytologi peritoneal fluid
30
Cytological examination of clinical specimen
30
322
P.U. (A) 363
Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS)
70
Delta amino leavulinic acid urine
70
Dengue fever study
160
Dexamethasone suppresion test
50
Diastase
10
Dibucaine number
20
Differential count
10
Direct smear (grain stain)
30
Drug analysis (per drug)
30
Electrolytes
30
Electrone microscopy
250
Electrophoresis (for Bence Jones protein)
30
Electrophoresis protein
72
ELISA for hepatitis A virus
30
Erythrocyte transketolase and TPP effect
20
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
20
Faecal fat
30
Ferritin
130
Fibrinogen
80
Fibrinogen (immuno method)
115
Filtered RBC
600
Flourescent microscopy
30
Folate RBC
40
Follicle Stimulating Hormone (FSH)
60
Free tyroxine index
35
Fructosamine
45
323
P.U. (A) 363
Full blood count
40
Full blood picture
80
Gamma glutamine transferase
30
Gastric brushing cytology
30
Gastric function test
50
Gastric lavage cytology
30
Gentamicin, peak
30
Gentamicin, random
30
Gentamicin, trough
30
Gentamycin
30
Globulin
18
Glucose
10
Glucose fasting blood sugar
20
Glucose tolerance test
50
Glucose - 6 - Phosphte Dehydrogenase (G6PD) screening test
20
Glucostix
62
Group and crossmatch (GXM)
11
Group Screen and Hold (GSH)
68
Growth hormone
78
Haemagglutination inhibition test (denggue serology)
60
Haematocrit pack cell volume (PCV)
20
Haemoglobin and allied pigment
5
Haemoglobin (Hb)
10
Haemoglobin A I C (HbA1C)
60
Haemoglobin electrophoresis
60
Haptoglobin
50
324
P.U. (A) 363
Hb analysis
60
HDL and LDL cholesterole (package)
40
Hepatitis A Virus Immunoglobulin G Antibody (HAV IgG Ab)
50
Hepatitis A Virus Immunoglobulin M Antibody (HAV IgM Ab)
78
Hepatitis B e Antibody (HBV e Ab)
60
Hepatitis B surface Antibody (HBs Ab)
60
Hepatitis B surface Antigen (HBs Ag)
60
Hepatitis C (antibody)
70
Hepatitis C Virus Immunoglobulin G (HCV IgG Ab)
60
Hepatitis C Virus Immunoglobulin M (HVC IgM Ab)
80
Hepatitis E (antigen)
60
Herpes simplex type 1 immunoglobin G
54
Herpes simplex type 2 immunoglobin G
60
High Density Lipoprotein (HDL) cholesterol
20
High density lipoprotein concentration
20
Histopalogy examination type B (medium specimens)
100
Histopalogy examination type C (small specimens)
80
Histopatology examination type A (large specimens)
125
HIV antigen test
50
HIV antibody confirmation test
150
HLA - B27
291
Homogentisic acid
5
Human Chorionic Gonadotropin (HCG)
60
Hydroxy butyrate dehydrogenase
35
Hydroxyproline
30
IFA test for legionella ab
30
325
P.U. (A) 363
Immunoelectrophoresis
30
Immunofixation
30
Immunoglobulin A (quantitive)
30
Immunoglobulin E (quantitive)
30
Immunoglobulin G (quantitive)
30
Immunoglobulin M (quantitive)
30
Immunological techniques (agglutination, flocculation, hemolysis)
20
Indirect immunoperoxidase test
30
Iron serum
25
Isoenzyme studies
50
Ketone bodies
40
Kleihaurs test
60
Lactate dehydrogenase
15
Lactic dehydrogenase
15
Lange's colloidal gold curve
30
Lead
55
Leuteinising Hormone (LH)
42
Light microscopy
10
Lipid profile (cholestreole, tryglicerides)
48
Lipoprotein electrophoresis
270
Lithium
38
Liver function test
100
Low Density Lipoprotein (LDL)
40
Lupus Erythematous cells (LE cell)
15
Lysozyme serum
20
Magnesium
15
326
P.U. (A) 363
Malaria parasite
15
Mantoux test
15
Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)
6
Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)
6
Mean Corpuscular Volume (MCV)
6
Menopausal hormone studies
120
Menstrual cycle study
135
Mercury
125
Microbiological analysis of water, milk, ice cream, other foods
50
MICS of antibiotics
50
Monospot test
30
Morphine/Cannabinoids
80
Mucopolysaccharides
70
Myeglobin
10
Nipple discharge cytology
30
Nuclear sexing (buccal smear)
35
Occult blood
16
Oesophageal brushing cytology
40
Oestradiol
48
Oestrogen total
30
Orosamucoid
30
Osmolaliti
20
Osmotic fragility test
60
Others brushing cytology
30
Others cytology
30
Pack cell
20
327
P.U. (A) 363
Pack Cell Volume (PCV) (haematocrit value)
20
Paracetamol
50
Paraprotein (serum elektrophoresis)
100
Paraquat
30
Particle agglutination for mycoplasma
20
PCO2
10
Pericardial fluid cytology
30
Peripheral blood film
20
Peritoneal/Ascitic fluid cytology
30
PH urine, blood, fluid
10
Phagocytic function test
100
Phenylketones
10
Phospate
20
Phospate inorganic
11
Phosphorous
15
Platelet agregation test
105
Platelet concentration
20
Platelet count
10
Pleural fluid cytology
30
PO2
10
Porphyrin
30
Porphyrinogen
10
Potassium
10
Puus FEME
20
Pregnancy test semi quantitative/qualitative
40
Pregnantriol
30
328
P.U. (A) 363
Progesterone
70
Prolactin
40
Protein (total) plasma
65
Protein (total) urine
30
Protein electrophoresis
65
Prothrombin Time (PT)
30
Pus swab culture and sensitivity
40
Pyruvate
30
Pyruvate kinase
30
Random blood sugar
20
Red blood cell (blood)
20
Red blood cell (urine)
5
Red cell folate
20
Renal profile
80
Reticulocyte count
40
RH antibody screening
52
Rhesus grouping (anti D only)
20
Rheumatiod arthritis factor (RA factor)
40
Riboflavin
30
Rubella antibody
50
Rubella immunoglobulin G antibody
50
Rubella immunoglobulin M antibody
80
Salicylate
50
Schumn's test
10
Screening test for the presence of inhibitors to coagulation factors
50
Seminal analysis
30
329
P.U. (A) 363
Seminal assay
30
Seminal examination
30
Serum ferritin
20
Serum folate
30
Smear for acid fast bacilii
40
Smear wet preparation tricomonas/monilis
10
Sodium
20
SP Fallopian tube
80
SP Abdominal wall
80
SP Adrenal
80
SP Anus
80
SP Appendix
80
SP Back and vertebral column
80
SP Bartolin's gland
80
SP Bone
80
SP Brain and spinal cord
80
SP Breast
80
SP Bronchus
80
SP Cardiac valve
80
SP Cervix
80
SP Chest
80
SP Colon
80
SP Ear
80
SP Endocardium
80
SP Endometrial
80
SP Extra hepatic duct
80
330
P.U. (A) 363
SP Eye/Eye appendages
80
SP Gall bladder
80
SP Head
80
SP Heart
80
SP Joint
80
SP Kidney
80
SP Larynx
80
SP Lip
80
SP Liver
80
SP Lower extremity
80
SP Lung
80
SP Lymph node
80
SP Mandible and maxilla
80
SP Mediastinum
80
SP Meninges
80
SP Muscle
80
SP Myocardium
80
SP Myometrium
80
SP Nasal cavity and parasinus
80
SP Nasopharynx
80
SP Neck
80
SP Oesophagus
80
SP Omentum
80
SP Oral cavity and oropharynx
80
SP Ovary
80
SP Pancreas and ampullary region
80
331
P.U. (A) 363
SP Paraganglion
80
SP Parathyroid
80
SP Pelvis and sacral
80
SP Penis and scrotum
80
SP Pricardium
80
SP Peritoneum
80
SP Placenta
80
SP Pleural
80
SP Product of conception
80
SP Prostate and seminal vesicle
80
SP Rectum
80
SP Retroperitoneum
80
SP Salivary gland
80
SP Skin
80
SP Small bowel
80
SP Soft tissue
80
SP Spleen
80
SP Stomach
80
SP Testis and testicular adnexae
80
SP Thymus
80
SP Thyroid
80
SP Tongue
80
SP Tonsil/adenoid
80
SP Trachea
80
SP Upper extremity
80
SP Ureter
80
332
P.U. (A) 363
SP Urethra
80
SP Urinary bladder
80
SP Uterus
80
SP Vagina
80
SP Vessel
80
SP Vulva
80
Specific gravity
5
Specific protein CSF (e.g. immunoglobulin)
30
Spectroscopy, blood pigment
10
Sputum cytology
30
Sputum FEME
20
Stercobilinogen
5
Stones analysis
62
Stool FEME
20
Sugar
5
Sugar by TLC
30
Sugar chromatography urine
30
Sugar profile
30
Synovial fluid cytology
30
T and B cell enumeration
100
Test for hemolysin
10
Test for platelet antibodies
170
Testosterone
45
Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
10
Thiamin
30
Thriglycerides
40
333
P.U. (A) 363
Thyroid profile
65
Thyroid Simulating Hormone (TSH)
60
Thyroid uptake
40
Thyroxine 3 (T3)
60
Thyroxine 4 (T4)
40
Tissue typing (HLA - A and B)
360
Tissue typing (HLA - DR and DO)
360
Total Iron Binding Capacity (TIBC)
30
Total RBC
10
Total White and Differential Count (TWDC)
10
Total White Blood Cell Count (TWBC)
10
Transferrin
90
Treponema Pallidum (TPHA) Hemagglutination
30
Triglycerides
40
Urea
10
Urea clearance test
30
Uric acid
20
Uric acid (urates)
20
Urine antenatal
58
Urine concentration test (pitressin test)
30
Urine creatinine
30
Urine cytology
30
Urine FEME
40
Urine protein
30
Urobilin
10
Urobilinogen
20
334
P.U. (A) 363
VDRL flocculation test
20
Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
30
Vitamin A
20
Vitamin B12
40
Von Willebrand factor assay (ELIZA)
66
Wash RBC
100
Weil Felix agglutination test
20
White blood cell
10
Widal agglutination test
30
Widal Weil Felix
30
Xylose absorption test
30
335
P.U. (A) 363
SIXTH SCHEDULE
[Paragraph 8]
OPERATION FEE
Fee (RM)
GENERAL SURGERY
Pharyngo - laryngo - oesophagectomy with reconstruction
11,024
Tracheo - oesophageal fistula
8,578
Total pancreatectomy
7,837
Pancreato duodenectomy (e.g. Whipple’s operation)
7,837
Adrenalectomy
6,080
Adrenalectomy - bilateral
6,505
Total parotidectomy - preserving of facial nerve
5,595
Partial parotidectomy - preserving of facial nerve
4,890
Total thyroidectomy
4,005
Partial thyroidectomy
3,870
Hemithyroidectomy
3,870
Subtotal thyroidectomy bilateral
3,945
Thyroglossal cyst
2,147
Block dissection of cervical glands
7,068
Parathyroidectomy
4,533
Mastectomy with/without axillary clearance
2,951
Wide excision for carcinoma breast
2,367
Total oesophagectomy and interposition of intestine
11,607
Repair of diaphragmatic hernia - transabdominal
4,240
Total gastrectomy
5,284
336
P.U. (A) 363
Partial gastrectomy (benign disease)
4,079
Partial gastrectomy (malignant disease)
4,669
Gastro - jejunostomy
3,592
Vagotomy with drainage
3,497
Drainage of liver/subphrenic and pelvic abscesses
2,367
Cholecystectomy (laparoscopic)
4,369
Splenectomy (subtotal)
6,232
Intestinal obstruction - resection/anastomosis of small/large intestines
4,580
Resection of small bowel
3,487
Ileo - transverse anastomosis
6,822
Hemicolectomy right/left
3,976
Anterior resection of rectum
7,068
Abdomino - perineal resection
7,546
Rectopexy/rectosigmoidectomy for rectal prolapsed
3,346
Orchidectomy
2,294
Excision of retro peritoneal tumours
4,172
Femoro distal bypass (vein graft)
8,769
Femoro distal bypass (prosthetic graft)
12,385
Femoro popliteal bypass (vein graft)
8,781
Femoro popliteal bypass (prosthetic graft)
11,179
Femoro - femoral crossover graft
8,985
Axillo femoral bypass
10,456
Axillo - bifemoral bypass
11,235
Femoral endarterectomy
6,807
Carotid endarterectomy (patch)
10,288
Removal of sub-mandibular gland
2,181
337
P.U. (A) 363
Gastrostomy
2,596
Herniorrhaphy - umbilical
1,833
Herniorrhaphy - inguinal
1,928
Herniorrhaphy - femoral
1,768
Herniorrhaphy - incisional
2,358
Fistulectomy
1,012
Excision of breast tumours/cyst
1,927
Oesophageal dilatation (under general anaesthesia)
1,136
Excision operation for varicocele
1,708
Haemorrhoidectomy
1,764
Adrenalectomy - left - open
6,080
Adrenalectomy - left - laparoscopic
5,794
Adrenalectomy - right - open
6,080
Adrenalectomy - right - laparoscopic
5,794
Adrenalectomy - bilateral - open
6,505
Adrenalectomy - bilateral - laparoscopic
6,219
Block dissection of axillary lymph nodes
2,872
Block dissection cervical nodes - right
5,620
Block dissection cervical nodes - left
5,620
Extended radical neck dissection cervical nodes - right
5,620
Extended radical neck dissection cervical nodes - left
5,620
Splenectomy
2,885
Hemithyroidectomy - left
3,537
Hemithyroidectomy - right
3,537
Mastectomy simple - left
2,826
Mastectomy simple - right
2,826
338
P.U. (A) 363
Mastectomy and axillary sampling - left
2,951
Mastectomy and axillary sampling - right
2,951
Mastectomy and axillary sampling - bilateral
2,951
Mastectomy + axillary clearance - left
2,951
Mastectomy + axillary clearance - right
2,951
Subtotal thyroidectomy
3,909
Total thyroidectomy
3,909
Ultra low anterior resection
9,453
Wide local excision and axillary clearance
2,242
Oesophagogastroduodenoscopy (OGDS)
989
Thoracic surgery
Bronchoscopy - flexible bronchoscopy - rigid bronchoscopy
3,606
Rigid oesophagoscopy
3,333
Throscopy for pleural and lung biopsy
3,553
Mediastinoscopy
7,075
Anterior mediastinotomy
6,130
Vats for spontaneous pneumathorax
7,120
Vats and lobectomy
10,370
Vats and wedge biopsy
6,870
Vats and thymectomy
7,370
Vats and biopsy of lymph node
7,120
Thoracotomy excission of bublae and pleurodesis - pleuropectomy
18,137
Thoracotomy and lung resection (lobectomy, pneumonectomy)
18,136
Decortication for empyema thorax
8,602
339
P.U. (A) 363
Rib resection for empyema
6,492
Thoracostomy for permanent chest drainge
8,427
Thoracoplasty
8,415
Transhiatal oesophgectomy with gastric pull up
15,091
Oesophygectomy with colon interposition
17,223
Oesophygectomy with jejunum replacement, roux-en-y
17,056
Oesophygectomy with gastric replacement ivor lewis
17,223
Thoracic repair of hiatus hernia
7,354
Mediastinotomy of ant mediastinal mass
12,581
Thymectomy
7,890
Excision of teratoma
10,466
Corrective surgery for pectus excavatum of pectus carinatum
8,239
Excision of chest wall lessions with reconsruction
7,481
Plication of diaphragm
7,526
Hepatobiliary
Open cholecystectomy
7,425
Open chole with cbd exploration
8,033
Choledhocectomy and hepaticojejunostomy
18,675
Radical cholecystectomy with segment 4b/5 liver resection
28,710
Radical cholecystectomy with segment 4b/5 liver resection with
excision of bile duct and roux-en-y hepaticojejunostomy
38,500
Radical choledhocectomy and hepaticojejunostomy
55,305
Surgery for klatskins tumour - radical choledhochectomy with left or
right hemihepatectomy, caudate lobectomy, roux-en-y,
cholangiojejunostomy
55,000
340
P.U. (A) 363
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
6,930
Laparoscopic cholecystectomy
9,765
Laparoscopic cholecystectomy and intraop cholangiogram
10,643
Laparoscopic cholecystectomy and laparoscopic cbd exploration
11,385
Transhepatic cholangioscopy and lithotripsy
11,385
Radical pancreaticoduodenectomy with reconstructions
37,500
Distal pancreatectomy
11,385
Distal pancreatectomy + splenectomy
14,153
Central pancreatectomy and reconstruction
23,490
Frey's procedure
23,490
Modified puestow
18,540
Total pancreatectomy
37,500
Pancreatic necrosectomy - open
11,385
Pancreatic necrosectomy - retroperitoneal
11,385
Hemihepatectomy and cholecystectomy (right or left )
33,798
Extended right / left hemihepatectomy and cholecystectomy
41,250
Central hepatectomy
41,250
Lateral sectionectomy
22,660
Right posterior sectionectomy
28,710
Segment 8 resection
28,710
Other anatomical monosectionectomy
17,298
Non-anatomical monosectionectomy
13,915
Non-anatomical bisectionectomy
17,298
Intraoperative ablative procedure, ultrasound guided
13,915
Appendicectomy - laparoscopic
2,531
341
P.U. (A) 363
Colorectal
Colonoscopy
1,590
Repair of colonic fistula
3,030
Wedge resection of rectum
2,680
Excision mesenteric cyst - open
2,723
Caecopexy - open
2,476
Reduction of bowel volvulus - open
2,939
Repair - rectovesico fistula
3,552
Laser treatment of lesion - large intest
1,685
Cauterisation of lesion - colon - endoscopic
1,685
Sigmoidoscopy + cautery of lesion - endoscopic
1,265
Dilatation stricture - small bowel - open
2,423
Balloon dilatation of stricture - colon
2,095
Biopsy of lesion of ileum - laparoscopic
3,868
Excision of colonic lesion - endoscopic
2,770
Sigmoidoscopy + excision colonic lesion - endoscopic
2,770
Snare resection of rectal lesion - endoscopic
4,960
Exploratory colostomy
2,821
Colostomy and removal of foreign body
2,491
Anal fistulotomy
2,457
Laser treatment - anal lesion
1,673
Ileo - transverse anastomosis
4,200
Anterior resection of rectum
6,571
Abdomino - perineal resection
10,764
Pancolectomy
7,701
342
P.U. (A) 363
Abdomino - anal pull through resection
10,076
Fistulectomy
1,893
Colonoscopy polypectomy
2,062
Fissurectomy
953
Haemorrhoidectomy
1,771
Thirsch’s wiring of rectal prolapsed
2,280
Drainage of perianal, ischiorectal or breast abscesses
890
Sphincterotomy for fissures - in - ano
872
Anal dilatation (lord’s procedure)
718
Sigmoidoscopy
1,093
Injection of haemorrhoids
643
Banding of haemorrhoid
624
Colonoscopy
1,590
Vascular
Abdominal aortic aneurysm repair (tube graft)
12,032
Abdominal aortic aneurysm repair (bifurcated graft)
14,403
Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair (EVAR)
56,338
Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR)
55,088
Aorta femoral bypass
10,883
Renal artery surgery
7,502
Femoro - femoral crossover graft
9,463
Axillo femoral bypass
10,704
Peripheral aneurysm surgery
6,462
Operations for varicose veins of the lower limbs
3,874
343
P.U. (A) 363
Endovenous RF surgery for varicose veins
8,462
Endovenous laser surgery for varicose veins
2,752
Stripping of varicose veins
2,124
Creation of arteriovenous (AV) fistula including subsequent closure
2,229
Repair of arteriovenous (AV) fistula
5,286
Creation of arteriovenous (AV) fistula with graft
8,257
Gastrointestinal
Reconstruction of oesophagus
10,556
Vagotomy, truncal with pyloroplasty
3,511
Vagotomy, highly selective
3,146
Transhiatal total oesophagectomy, p-g anastomosis
15,181
Duodenoduodenostomy
3,386
Duodenojejunostomy
3,386
Duodenoileostomy
3,386
Oesophagomyotomy
3,576
Sphincterotomy duodenal papilla - open
2,996
Creation of duodenostomy - open
2,996
Excision of diverticulum of oesophagus
6,258
Resection of gastric ulcer by cautery
3,666
Ligation of oesophageal varices - open
4,569
Trans-gastric stapling for varices - open
6,206
Devascularisation of stomach - open
4,581
Removal of stent from oesophagus - open
3,425
Removal of foreign body from oesophagus - open
3,436
344
P.U. (A) 363
Repair of stricture of oesophagus
9,806
Repair perforated oesophagus - upper
9,681
Repair perforated oesophagus - middle
7,931
Pyloroplasty - laparoscopic
2,871
Closure perforated duodenal ulcer - open
2,871
Correction of volvulus of stomach
2,871
Total gastrectomy, node dissection, roux-en-y
8,514
Gastric stappling for obesity - open
6,316
Fundoplication - laproscopic
4,566
Adjust implanted antireflux prosthesis - laparoscopic
5,256
Reduction gastroenterostomy intussusception
2,871
Closure of gastroenterostomy - open
3,666
Revision gastropexy - open
3,541
Excision of oesophageal lesion - endoscopic
3,386
Excision of polyp of stomach - endoscopic
3,136
Excision of gastric polyp - endoscopic
3,136
Insertion oesophageal stent via stomach
5,127
Insertion oesophageal prosthesis - open
5,127
Insertion oesophageal tube prosthesis - rigid
5,127
Insertion oesophageal prosthesis - endoscopic
5,127
Percutaneus endoscopic gastrostomy
4,196
Insertion - stent - endoscopic
5,921
Appl haemostatics gastric bleed - endoscopic
2,794
Change of gastrostomy tube
2,629
Cryotherapy of oesophageal lesion
1,287
Electrocoagulation upper oesophageal lesion
1,287
345
P.U. (A) 363
Electrocoagulation middle oesophageal lesion
1,287
Electrocoagulation lower oesophageal lesion
1,287
Dilation of oesophageal stricture
1,287
Dilation of oesophageal stricture - endoscopic
2,724
Division of oesophageal web - endoscopic
1,727
Operations for achalasia cardia
5,196
Tanner’s operation and other operation on oesophageal varices
(siguira)
3,022
Vagotomy with drainage
3,511
Ramstedt’s operation (pyloromytomy)
2,871
Oesophageal dilatation (under general anaesthesia)
3,406
Endoscopic oesophageal intubation/dilatation/stent
6,719
Injection sclerotherapy of oesophageal varices
2,392
Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) therapeutic
5,186
Gastroscopy
848
Dermatology
Laser destruction of skin lesion
1,500
Laser resurfacing
1,709
Laser therapy for pigmented skin lesion
1,500
Laser therapy for vascular skin lesion
1,500
Laser therapy : CO2
1,500
Cauterisation of skin lesion
727
Cautery of a verrucae pedis
727
Cautery of skin lesion
727
346
P.U. (A) 363
Cautery of wart
727
Chemical cautery of a corn - left foot
825
Chemical cautery of a corn - right foot
825
Chemical cautery of skin lesion
825
Chemical peeling of lesion of skin - superficial peel
500
Chemical peeling of lesion of skin - medium depth
550
Chemical peeling of lesion of skin - deep peel
830
Botulinumtoxin
2,375
Biopsy of lesion of subcutaneous tissue
1,149
Biopsy of nail bed
1,499
Biopsy of skin
516
Excision intradermal naevus
874
Excision of basal cell carcinoma
1,254
Excision of lipoma
999
Excision of malignant skin tumour
1,254
Excision of neurofibromata
999
Excision of papilloma
874
Excision of redundant skin or fat of rig
1,039
Excision of sebaceous cyst
544
Excision of skin carcinoma
1,144
Excision of skin cyst
544
Excision of skin lesion
1,039
Excision of skin or subcutaneous tissue
1,039
Excision of skin scar
574
Excision of skin tag
509
Incision and drainage of sebaceous cyst
509
347
P.U. (A) 363
Incision and drainage of wound
509
Incision biopsy of skin
544
Incision biopsy of skin lesion
544
Insertion of therapeutic substance
1,150
Intralesional steroid for keloid
300
Intralesional steroid for skin lesion
300
Bath PUVA
810
Phototheraphy : PUVA
748
Phototheraphy : UVAI
490
Topical PUVA
720
Cryotherapy of basal cell carcinoma
630
Cryotherapy to skin lesion
313
Cryotherapy to wart
313
Needle prick for skin lesion
329
UROLOGY
Transplantation and donor nephrectomy
13,991
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
3,000
Nephrectomy (simple) and nephroureterectomy
3,944
Nefrectomy (radical) and nephroureterectomy
5,504
Nephrectomy (partial) and nephroureterectomy
4,294
Pyeloplasties
3,809
Nephrolithotomy
5,418
Pyelolithotomy
4,163
Nephropyelolithotomy
4,163
348
P.U. (A) 363
Vascular surgery - renal artery stenosis
8,333
Nephrostomies - unilateral
2,154
Nephrostomies - bilateral
2,601
Percutaneous Nephrolithotripsy (PCNL)
5,953
Reimplantation/tailoring
3,319
Replacement of - by bladder
3,285
Replacement of - by gut
4,845
Replacement of - by ureter
3,540
Ureteroscopy (URS)
5,018
Total cystectomy
6,154
Partial cystectomy
3,869
Endoscopic surgery
1,500
Bladder reconstruction
9,025
Urethroplasty
3,203
Partial amputation of penis
2,913
Total amputation of penis
3,568
Reconstruction of hypospadias (severe)
6,420
Reconstruction of epispadias
4,130
Orchidectomy
2,208
Transurethral resection
3,322
Open prostatectomy
3,628
Fistula repair (very severe)
2,432
Ureterolithotomy
3,393
Vesicolithotomy
2,256
Vesicolithopaxy
2,752
Trans-urethral resection of bladder neck
2,187
349
P.U. (A) 363
Trans-urethral resection of bladder tumours
3,367
Excision of stricture
1,612
Urethral dilation
982
Reconstruction of hypospadias (moderate)
5,471
Orchidopexy
1,843
Vasovasastomy
2,913
Trans-urethral resection of stricture
3,322
Arteriovenous (AV) fistula
2,182
Fistula repair (moderate)
5,297
Excision operation for varicocele
1,708
Renal biopsy
1,507
Cystoscopic examination/biopsy
1,717
Cystoscopic examination and retrograde pyelogram
4,202
Vasectomy
1,158
Micturating cysto urethrogram
388
Circumcision
1,441
Repair of vesicovaginal fistula
3,520
Reconstruction of bladder neck
8,075
Colposuspension - laparoscopic
3,495
OBSTETRIC AND GYNECOLOGY
Pelvic exenteration
9,697
Wertheim’s hysterectomy
8,877
Radical vulvectomy
3,256
Extended hysterectomy
8,045
350
P.U. (A) 363
Abdominal hysterectomy
3,802
Vaginal hysterectomy
4,822
Myomectomy
3,552
Ovarian cystectomy/salpingo - oopherectomy
5,402
Simple vulvectomy
2,831
Tubal repair surgery
3,030
Ventral suspension - sling operation
2,550
Ectopic pregnancy
3,267
Abdominal sterilization/minilaparotomy
3,017
Laparoscopy
2,495
Second look laparotomy
3,160
Vaginal reconstruction
6,193
Manchester repair
3,190
Repair for stress incontinence
4,065
Pelvic floor repair
3,345
Cervical cerlage
1,572
Cone biopsy
1,592
Cauterization
971
Insufflation
1,036
Cervical biopsy (punch)
916
Secondary suturing
1,036
Polypectomy/avulsion of polyp
1,191
Cryocautery/cryosurgery
900
Incision and drainage
567
Marsupialisation of bartholin abscess
1,511
Excision of labial/vaginal cyst
1,511
351
P.U. (A) 363
Vulval biopsy
926
Open operation of fetus - repair of diaphragma
5,426
Open operation of fetus
5,426
Placental ablation
1,162
Cervical biopsy
872
Amnio reduction
1,446
Insertion of contraceptive implant
923
Removal of contraceptive implant
923
Termination of pregnancy
1,508
Removal of cerclage from cervix
923
Breech extraction
1,647
Abdominal sterilisation/minilaparotomy
2,216
Ectopic pregnancy
2,826
Second look laparotomy
3,160
Repair for stress incontinence
4,065
Tubal repair surgery
3,030
Vaginal reconstruction
6,193
Ventral suspension - sling operation
2,566
Cervical cerclage
996
Laparoscopy and ovarian drilling
3,067
Vaginectomy - total
4,230
Vulvectomy - extended
3,681
Pelvic exenteration
9,697
Myomectomy - laparotomy
3,552
Hysterectomy total and bilateral salphingoopho
5,012
Hysterectomy vaginal
3,235
352
P.U. (A) 363
Hysterectomy total abdominal
2,977
Vaginectomy - partial
2,770
Salphingo - oophorectomy - right - open
3,212
Salphingo - oophorectomy - left - open
3,212
Salphingo - oophorectomy - right - endoscopic
2,676
Salphingo - oophorectomy - left - endoscopic
2,676
Hysterectomy Wertheim's
8,877
Hysterectomy -extended
8,045
Vag. Tot Hyster bilateral salphingoophorect
4,825
Fenton's operation
3,385
Caeserean hysterectomy
3,136
Repair of bladder fistula
3,155
Oophorectomy - bilateral - open
2,797
Oophorectomy - bilateral - endoscopic
2,791
Salphingectomy - right - open
3,372
Salphingectomy - left - open
3,372
Salphingectomy - bilateral - open
3,622
Salphingectomy - right - endoscopic
2,676
Salphingectomy - left - endoscopic
2,676
Salphingectomy - bilateral - endoscopic
3,620
Gamete intrafallopian transfer - right
1,535
Gamete intrafallopian transfer - left
1,535
Zygote intrafallopian transfer - right
1,535
Zygote intrafallopian transfer - left
1,535
Tubal embryo transfer - right
1,185
Tubal embryo transfer - left
1,185
353
P.U. (A) 363
Laparoscopic adhesiolysis
2,856
Sclerosing injection into vulval vein
888
Reversal of tubal sterilization
6,257
Uterine ligament operation - open
1,517
Uterine ligament operation - endoscopic
2,136
Repair of uterovaginal fistula
4,160
Repair of ruptured uterus
3,906
Repair of urethrovaginal fistula
3,130
Vaginoplasty
4,766
Repair of enterocele - abdomino - vaginal
2,687
Repair of enterocele - endoscopic
2,685
Transvaginal tape
2,650
Plication of round ligament - open
2,682
Plication of round ligament - endoscopic
6,001
Uterine ventrosuspension - open
2,142
Uterine ventrosuspension - endoscopic
2,136
Sacrocolpopexy - endoscopic
5,001
Hysterostomy
4,570
Extraperitoneal caesarean section
3,215
Postmortem caesarean section
3,215
Surgical control of postpartum haemorrhage
2,152
Ovary reconstruction - bilateral
3,122
Reconstruction fallopian tube - bilateral - endoscopic
6,255
Reconstruction fallopian tube - left - endoscopic
4,550
Reconstruction fallopian tube - right - endoscopic
4,550
Reconstruction fallopian tube - bilateral - open
5,257
354
P.U. (A) 363
Reconstruction fallopian tube - left- open
2,682
Reconstruction fallopian tube - right - open
2,682
Salphingotomy - left - endoscopic
2,676
Salphingotomy - right - endoscopic
2,676
Salphingotomy - left - open
2,142
Salphingotomy - right - open
2,142
Repair of bladder
3,155
Sling operation - tension free vaginal tape
2,612
Sling operation - bladder neck
2,872
Bisection of ovary - right - open
2,142
Bisection of ovary - left - open
2,142
Bisection of ovary - bilateral - open
3,122
Bisection of ovary - right - endoscopic
2,676
Bisection of ovary - left - endoscopic
2,676
Bisection of ovary - bilateral - endoscopic
5,251
Drainage of ovary - right - open
2,872
Drainage of ovary - left - open
2,872
Drainage of ovary - bilateral - open
5,257
Drainage of fimbrial cyst - right - open
2,682
Drainage of fimbrial cyst - left - open
2,682
Drainage of fallopian tube - right - open
2,682
Drainage of fallopian tube - left - open
2,682
Drainage of fimbrial cyst - right - endoscopic
2,676
Drainage of fimbrial cyst - left - endoscopic
2,676
Drainage of fallopian tube - right - endoscopic
2,676
Drainage of fallopian tube - left - endoscopic
2,676
355
P.U. (A) 363
Endometrial sampling - transorifice intra
1,486
Endometrial sampling - transorifice intra
1,486
Endometrial ablation thermal
2,111
Endometrial ablation microwave
2,401
Myomectomy - laparoscopic
3,142
Colposcopy of cervix - Large Loop Excision of the Transformation Zone
(LLETZ)
590
Colposcopy of cervix - Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)
1,350
Laparoscopy diagnostic
2,457
Myomectomy - hysteroscopic
3,552
Colposcopy of vagina
810
Colposcopy of vulva
795
Laparoscopy second look
3,160
Laparoscopy and dye insufflation
1,036
Minilaparotomy tubal ligation
2,142
Laparoscopic sterilisation
5,001
Colpocleisis
2,142
Repair of vault of vagina
1,300
Colpoperineorrhaphy
4,802
Repair of hymen
916
Sacrocolpopexy - vaginal
2,682
Hysteroscopic resection uterine septum
2,606
Colposcopy of cervix - cervical biopsy
590
Colporrhaphy
2,006
Drainage of ovary - bilateral - endoscopic
6,251
Drainage of ovary - right - endoscopic
4,546
356
P.U. (A) 363
Drainage of ovary - left - endoscopic
4,546
Cauterisation vulva - right
900
Cauterisation vulva - left
900
Cauterisation vulva - bilateral
900
Cryotherapy of lesion of vulva - right
900
Cryotherapy of lesion of vulva - left
900
Cryotherapy of lesion of vulva - bilateral
900
Cervical cerclage - McDonald's
1,506
Cervical cerclage - Shirodkar's
1,506
Cryocautery/cryosurgery - cervix
820
Cauterisation cervix
820
Cryotherapy of lesion of vagina
830
Cauterisation vagina
820
Cryosurgery perineum
1,010
Dilatation cervix
900
Vaginal dilatation procedure
900
Evacuation of vaginal haematoma
1,026
Cone biopsy
1,592
Amputation of cervix
1,760
Hysteroscopy
1,401
Excision of vaginal adhesions
1,486
Repair of cervical tears
1,032
Cervical cerclage - abdominal
1,506
Secondary suturing - perineum
1,036
Excision of female periurethral tissue
916
Drainage of labial minora abscess - right
1,511
357
P.U. (A) 363
Drainage of labial minora abscess - left
1,511
Drainage of labial minora abscess - bilateral
1,511
Drainage of labial majora abscess - right
1,511
Drainage of labial majora abscess - left
1,511
Drainage of labial majora abscess - bilateral
1,511
Marsupialisation of Bartholin's abscess
1,511
Marsupialisation of Bartholin's cyst - left
1,356
Marsupialisation of Bartholin's cyst - right
1,356
Marsupialisation of Bartholin's cyst - bilateral
1,511
Biopsy of ovary - right
2,142
Biopsy of ovary - left
2,142
Biopsy of ovary - bilateral
2,392
Cystectomy - open - right
2,547
Cystectomy - open- left
2,547
Cystectomy - open - bilateral
2,797
Cystectomy - endoscopic - right
4,546
Cystectomy - endoscopic - left
4,546
Cystectomy - endoscopic - bilateral
4,546
Excision of tubo - ovarian mass - right
2,142
Excision of tubo - ovarian mass - left
2,142
Excision of tubo - ovarian mass - bilateral
3,122
Excision of fimbria - right - open
2,682
Excision of fimbria - left - open
2,682
Excision of fimbria - bilateral - open
2,932
Excision of fimbria - right - endoscopic
2,682
Excision of fimbria - left - endoscopic
2,682
358
P.U. (A) 363
Excision of fimbria - bilateral - endoscopic
5,251
Excision of fimbrial cyst - right - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - left - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - bilateral - open
2,682
Excision of fimbrial cyst - right - endoscopic
2,676
Excision of fimbrial cyst - left - endoscopic
2,676
Excision of fimbrial cyst - bilateral - endoscopic
2,676
Hysterectomy subtotal
2,997
Hysterectomy total - laparoscopic
3,245
Hysterectomy vaginal - laparoscopic assist
3,255
Polypectomy - endometrium
1,486
Hymenectomy
916
Excision of excess labial minora tissue - left
1,321
Excision of excess labial minora tissue - right
1,321
Excision of excess labial minora tissue - bilateral
1,321
Excision of excess labial majora tissue - left
1,331
Excision of excess labial majora tissue - right
1,331
Excision of excess labial majora tissue - bilateral
1,331
Biopsy of vulva - right
900
Biopsy of vulva - left
900
Biopsy of vulva - bilateral
900
Excision of vulval polyp - right
1,080
Excision of vulval polyp - left
1,080
Excision of vulval polyp - bilateral
1,110
Vulvectomy - hemi - right
2,831
Vulvectomy - hemi - left
2,831
359
P.U. (A) 363
Vulvectomy - hemi - bilateral
2,831
Vulvectomy - wide local excision
3,681
Excision of Bartholin gland - left
1,356
Excision of Bartholin gland - right
1,356
Excision of Bartholin gland - bilateral
1,511
Removal of foreign body - vagina
900
Falloposcopy
2,136
Colposcopy of cervix
590
Exploration of vagina
900
Removal of pessary from vagina
900
Ovary reconstruction - right
2,142
Ovary reconstruction - left
2,142
Burch's colposuspension - with graft
4,152
Burch's colposuspension - endoscopic
6,251
Fimbroplasty - right - open
2,682
Fimbroplasty - left - open
2,682
Fimbroplasty - bilateral - open
2,676
Fimbroplasty - right - endoscopic
2,680
Fimbroplasty - left - endoscopic
2,680
Fimbroplasty - bilateral - endoscopic
5,257
Reconstruction of vagina with flap
3,625
Repair of vaginal wall prolapse - vagina
2,940
Vaginal repair - anterior mesh
2,690
Repair of vaginal tear
1,042
Repair of vaginal wall prolapse - endoscopic
5,255
Clitoroplasty
4,546
360
P.U. (A) 363
Repair of enterocele - abdominal
2,932
Repair of enterocele - vaginal
2,695
Repair of perineal tear
1,034
Sacrospinous fixation of vaginal vault
2,687
Sacrocolpopexy - vagino - abdominal
2,682
Drainage of vulval hematoma - right
1,071
Drainage of vulval hematoma - left
1,071
Drainage of vulval hematoma - bilateral
1,546
Biopsy of uterus
1,486
Removal of foreign body - uterus
1,486
Biopsy of cervix
845
Biopsy of vagina
900
Excision of vaginal lesion
1,501
Biopsy perineum
900
Dilatation and curettage - ERPOC
1,061
Dilatation and curettage - diagnostic
1,061
Insertion pessary into vagina
680
Insertion intrauterine device
690
Examination under anaesthesia - staging
900
Examination under anaesthesia - vagina
900
Removal of intrauterine device
690
Repair of genital tract tear
1,495
Polypectomy - cervix
900
Intrauterine insemination (IUI)
900
Curettage of delivered uterus
1,151
Manual removal of placenta
1,186
361
P.U. (A) 363
Uterine exploration
951
Repositioning of r/verted gravid uterus
1,527
Vaginal pack procedure
1,010
Removal of vaginal pack
1,008
Drainage of vulval abscess - left
886
Drainage of vulval abscess - right
886
Drainage of vulval abscess - bilateral
1,511
Secondary suturing
1,035
Exploratory laparotomy
2,707
Incision and drainage
1,027
Amniocentesis
1,021
Chorionic villus sampling - procedure
1,161
Amnioinfusion
1,456
OPHTHALMOLOGY
Complicated strabismus surgery requiring complex procedures or
repeat operations
5,853
Repair of severe ptosis : elevator resection/brow suspension
3,761
Excision of eyelid tumours with major reconstruction
9,800
Dacryocystorhinostomy
4,975
Conjunctivo - dacryocystorhinostomy/Lester-Jones tube
5,350
Repair of severed lacrimal passages
5,350
Reconstruction of contracted socket
7,040
Dermis - fat graft
4,130
Removal of deep seated orbital tumours
9,785
Repair of blowout fracture
9,722
362
P.U. (A) 363
Orbital and optic nerve decompression
6,117
Exenteration of orbit
6,625
Examination under anaesthesia
1,380
Release of symblepharon/with mucous membrane graft
1,434
Scleral graft
2,989
Cataract extraction - intracapsular and extracapsular
3,970
Lens aspiration
3,970
Removal of dislocated/subluxated lens not requiring vitreous surgery
3,095
Secondary intraocular lens implantation
2,905
Paracentesis
1,761
Trabeculectomy/trabeculotomy/goniotomy/cyclodialysis
4,037
Laser panretinal photocoagulation : new case
1,852
Repair of moderate perforationg injury of eyeball
2,989
Simple strabismus surgery - recession/resection/myectomy
3,429
Repair of mild ptosis
3,396
Repair of congenital eyelid deformities
3,646
Repair of severe lecerations of eyelids and/or region around the eyes
1,691
Dacrycystectomy
4,901
Removal of superficial orbital tumours
3,906
Enucleation
3,681
Pterygium surgery
2,247
Conjunctivectomy/conjunctival grafts and flaps
1,482
Iridectomy - peripheral or optical
2,247
Posterior capsulotomy - surgical/laser
1,487
Posterior capsule polishing
1,487
Cryopexy - retina and glaucoma
2,067
363
P.U. (A) 363
Laser treatment other than panretinal photocoagulation
1,960
Repair of minor perforating injury of eyeball
4,094
Instralesional corticosteroid injection of capillary haemangiomas etc.
1,169
Cosmetic lid surgery
3,179
Ectropian or entropion correction
2,419
Tarsorrhaphy
2,624
Syringing/probing of lachrymal apparatus
906
Incision and drainage of orbital abscess
3,091
Biopsy of ocular appendages/superficial orbital tumours
2,921
Evisceration
4,056
Use of tissue adhesive for ocular perforation
1,333
Excision of granulomas - eyelid, conjunctival
928
Incision and curettage/intra lesional conticosteroid injection of
chalazion
928
Epilation
393
Electrolysis/cryopexy for trichiasis
928
Repair of minor laceration of eyelid and/or region around the eyes
Punctal occlusion
1,093
963
Fitting of ocular prosthesis
2,202
Removal of conjunctival concretions
1,208
Incision and drainage of stye/lid abscess
1,018
Release of tarsorrhaphy
863
Keratoplasty - lamellar or penetrating
5,839
Keratoplasty with cataract surgery with/without intraocular lens
implant
7,027
Refractive corneal surgery
3,273
Cataract extraction with intraocular lens implantation
3,970
364
P.U. (A) 363
Removal of intraocular lens
2,845
Lensectomy
6,420
Combined trabeculectomy with cataract extraction with/without
intraocular lens implantation
4,236
Shunt/valve placement for glaucoma
8,626
Vitreous surgery
3,896
Retinal detachment surgery
7,086
Intraocular foreign body removal
11,711
Repair of severe perforating injuries of the eyeball
3,951
EAR, NOSE AND THROAT
Base of skull surgery
19,927
Cranio facial resection
16,270
Transphenoidal hypophysectomy
14,975
Commando operation for jaw and oral pharyngeal
26,776
Total laryngopharyngectomy with reconstruction
29,214
Acoustic neuroma surgery
16,224
Meatal atresia surgery
4,958
Modified radical mastoidectomy
5,306
Radical mastoidectomy
5,030
Facial nerve decompression
5,632
Facial nerve repair
6,506
Tympanoplasty
3,740
Stapedectomy
3,687
Saccus decompression
5,110
Labryinthectomy
5,555
365
P.U. (A) 363
Tympanic nerve
3,137
Surgery of pterygopalatine fossa
3,755
Maxillectomy
9,480
Fronto ethmoidectomy
3,464
Intranasal endoscopic ethmoidectomy
2,019
Repair of frontal sinus fractures
5,000
Rhinoplasties - augmentation
6,621
Rhinoplasties - reduction
6,631
Rhinoplasties - prosthesis insertion
6,629
Laryngectomy - total/partial
6,838
Laryngofissure operation
3,282
Partial pharyngectomy without reconstruction
6,669
Repair of laryngeal and tracheal stenosis
8,878
Pharyngotomy
1,986
Excision of laryngocele
3,532
Cordopexy for adductor palsy of vocal cords
3,282
Parotidectomy - complete of partial
5,913
Radical neck dissection
7,524
Cortical mastoidectomy
4,496
Myringoplasty
3,160
Excision of preauricular sinus
1,789
Flap repair for postauricular fistula
1,215
Excision of pinna - total
5,480
Excision of pinna - partial
4,980
Reduction of facial fractures
2,292
Submucous resection of nasal septum (SMR)
2,012
366
P.U. (A) 363
Septoplasty
2,262
Nasal polypectomy
1,844
Repair of vestibular stenosis
1,278
Sublabial radial antrostomy (CWL)
1,828
Surgical treatment of posterior choanal tumours
3,143
Ligation of ethmoidal vessels
2,548
Surgical treatment of blow out fractures
5,742
Repair of oroantral fistula
2,280
Pharyngoplasty
3,725
Adenoidectomy
951
Tonsillectomy
1,970
Adenotonsillectomy
2,765
Surgery of tonsillar fossa
1,970
Removal of submandibular salivary gland
1,841
Excision of bronchial cyst and fistula
6,512
Elective microlaryngeal surgery
2,017
Myringotomy - with grommet
1,525
Myringotomy - without grommet
902
Examination of ear under general anaesthesia
Examination of nose or post nasal space under general anaesthesia
1,361
808
Intranasal antrostomy
1,052
Partial turbinectomy
1,287
Submucus diathermy under general anaesthesia
852
Trephine drainage of frontal sinus
1,198
Intranasal polypectomy for single polyp
1,844
Drainage of retropharyngeal and parapharyngeal abscess
3,267
367
P.U. (A) 363
Oesophagoscopy
1,582
Bronchoscopy
1,512
Direct laryngoscopy and biopsy
1,367
Panendoscopy
4,147
Tracheostomy - open
1,951
Removal of foreign bodies from the ear, nose and throat
1,352
Examination of the ear under microscope
1,361
Aural polypectomies and biopsies
1,153
Submucous diathermy of nasal turbinates
852
Drainage of peritonsillar abcess
771
Per oral removal of the salivary calculus
1,841
Drainage of postauricular abcess
724
Antral washouts
1,052
Punch biopsies for nasal and oropharyngeal tumours
1,032
Nasal polypectomy
1,844
Excision lesion gingiva/alveolar - laser
2,836
Rigid endoscopic procedure
808
Examination under microscope
1,361
Operculectomy oral
1,348
Incision and drainage orofacial abscess
540
Nasal packing - anterior
1,060
Biopsy
1,032
Removal of foreign body - nose
808
Removal of foreign body - ear
778
Removal of foreign body - throat
1,352
Alveolectomy/Alveoplasty - maxilla < 4cm
368
654
P.U. (A) 363
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible < 4cm
Antral washout
654
1,052
Wiring dental upper arch
589
Wiring dental lower arch
589
Temp. reduction + fixation - midfacial bone
588
Temp. reduction + fixation - mandible
588
Aural polypectomies and biopsies
1,153
Drainage of peritonsillar abscess
771
Drainage of postauricular abscess
724
Removal of foreign bodies from nose
808
Removal of foreign bodies from throat
1,352
Per oral removal of salivary calculus
1,841
Submucous diathermy of nasal turbinates
852
Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
3,143
Myringoplasty with atticotomy - right
3,160
Myringotomy with insertion tube - right
1,525
Myringotomy with insertion tube - left
1,525
Bronchoscopy
1,499
Rigid endoscopic procedure
808
Examination under microscope
1,361
Acoustic neuroma surgery
16,224
Atticotomy - right
3,583
Implantation cochlear prosthesis device - right
14,789
Implantation cochlear prosthesis device - left
14,789
Extended frontal sinus surgery - bicoronal flap - right
5,000
Extended frontal sinus surgery - bicoronal flap - left
5,000
369
P.U. (A) 363
Excision glomus tumour - lateral skullbase - right
19,927
Excision glomus tumour - lateral skullbase - left
19,927
Laryngotracheal reconstruction - with cartilage
12,880
Laryngectomy + pharyngectomy + reconstruction
7,004
COMMANDO operation - with reconstruction
26,776
Laryngopharygectomy total + reconstruction
23,209
Total laryngopharyngo - oesophag + reconstruction
29,214
Partial resection of temporal bone and reconstruction - right
10,266
Partial resection of temporal bone and reconstruction - left
10,266
Partial resection of temporal bone - right
10,266
Partial resection of temporal bone - left
10,266
Petrosectomy - right
10,266
Petrosectomy - left
10,266
Total resection temporal bone and reconstruction - right
10,266
Total resection temporal bone and reconstruction - left
10,266
Total resection temporal bone - right
10,266
Total resection temporal bone - left
10,266
Craniofacial surgery - with reconstruction
16,270
Vestibular neurectomy
19,814
Cochlear neurectomy
19,814
Intranasal endoscopic optic nerve decompression
6,305
Endoscopic repair CSF rhinorrhoea - autograft
4,763
Endoscopic repair CSF rhinorrhoea - allograft
4,770
Facial nerve repair with grafting - right
6,344
Facial nerve repair with grafting - left
6,344
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - right
7,806
370
P.U. (A) 363
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - left
7,806
Facial nerve repair - right
6,506
Facial nerve repair - left
6,506
Endo dacryocystorhinostomy - right
5,017
Endo dacryocystorhinostomy - left
5,017
Intranasal (endoscopic) orbital decompression - right
6,305
Intranasal (endoscopic) orbital decompression - left
6,305
Rhinoplasty, augmentation - open - autograft
6,621
Rhinoplasty, augmentation - open - allograft
6,629
Rhinoplasty, augmentation - close - autograft
6,631
Rhinoplasty, augmentation - close - allograft
6,639
Rhinoplasty, reduction (hump/tip/alar)
6,631
Stapedotomy - with prosthesis - right
3,588
Stapedotomy - with prosthesis - left
3,588
Endoscopic ligation maxillary artery
2,548
Endoscopic ligation sphenopalatine artery
2,548
Ligation maxillary artery (transantral)
3,068
Anterior ethmoidal artery cautery
2,548
Labyrinthectomy - membraneous - right
5,673
Labyrinthectomy - membraneous - left
5,673
Labyrinthectomy - osseous - right
5,763
Labyrinthectomy - osseous - left
5,763
Tympanic neurectomy - right
3,137
Tympanic neurectomy - left
3,137
Vestibular neurect - retrolabyrinthine - right
16,304
Vestibular neurect - retrolabyrinthine - left
16,304
371
P.U. (A) 363
Vestibular neurect - translabyrinthine - right
16,304
Vestibular neurect - translabyrinthine - left
16,304
Vidian nerve neurectomy - endoscopic
3,568
Vidian nerve neurectomy - transantral
3,318
Excision pinna, partial + reconstruction (autograft) - right
5,480
Excision pinna, partial + reconstruction (autograft) - left
5,480
Excision pinna, partial + reconstruction (allograft) - right
4,980
Excision pinna, partial + reconstruction (allograft) - left
4,980
Stapedectomy - with prosthesis - right
3,687
Stapedectomy - with prosthesis - left
3,687
Mastoidectomy - cortical - right
4,496
Mastoidectomy - cortical - left
4,496
Mastoidectomy - modified radical - right
5,306
Mastoidectomy - modified radical - left
5,306
Excision lesion - int auditory canal - right
16,324
Excision lesion - int auditory canal - left
16,324
Biopsy - sinus maxillary - right (endoscopic)
2,934
Biopsy - sinus maxillary - left (endoscopic)
2,934
Excision lesion - frontal sinus - right (endoscopic)
3,184
Excision lesion - frontal sinus - left (endoscopic)
3,184
Biopsy - sinus frontal - right (endoscopic)
3,184
Biopsy - sinus frontal - left (endoscopic)
3,184
Ethmoidectomy - external - right (with endoscope)
2,854
Fronto - ethmoidectomy - endoscopic - right
3,464
Fronto - ethmoidectomy - endoscopic - left
3,464
Fronto - ethmoidectomy extended - right
3,464
372
P.U. (A) 363
Fronto - ethmoidectomy extended - left
3,464
Ethmoidectomy - intranasal - right
2,019
Ethmoidectomy - intranasal - left
2,019
Ethmoidectomy - extended - right
2,269
Ethmoidectomy - extended - left
2,269
Excision lesion - ethmoid sinus - right
3,214
Excision lesion - ethmoid sinus - left
3,214
Ethmoidectomy - external - right
3,464
Ethmoidectomy - external - left
3,464
Biopsy - sinus ethmoidal - right
3,214
Biopsy - sinus ethmoidal - left
3,214
Sphenoidectomy - right
1,974
Sphenoidectomy - left
1,974
Excision lesion - sphenoid sinus - right
1,974
Excision lesion - sphenoid sinus - left
1,974
Biopsy - sinus sphenoidal - right
1,974
Biopsy - sinus sphenoidal - left
1,974
Insertion of bone anchored hearing aid - right
2,644
Insertion of bone anchored hearing aid - left
2,644
Exploration middle ear - right
4,843
Exploration middle ear - left
4,843
Mastoid exploration - right
5,616
Mastoid exploration - left
5,616
Exploration frontal sinus - right
5,248
Exploration frontal sinus - left
5,248
Frontal recess exploration - right
3,803
373
P.U. (A) 363
Frontal recess exploration - left
3,803
Obliteration mastoid cavity - right
5,283
Obliteration mastoid cavity - left
5,283
Obliteration semicircular canal - right
5,566
Obliteration semicircular canal - left
5,566
Pinnaplasty - cartilage - right
6,284
Pinnaplasty - cartilage - left
6,284
Pinnaplasty - prosthesis - right
6,524
Pinnaplasty - prosthesis - left
6,524
Division adhesions middle ear - right
3,904
Division adhesions middle ear - left
3,904
Pinnaplasty - lobule reposition - right
3,650
Pinnaplasty - lobule reposition - left
3,650
Excision pinna, total + reconstruction (autograft) - right
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (autograft) - left
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (allograft) - right
6,663
Excision pinna, total + reconstruction (allograft) - left
6,663
Excision glomus tumour - transtympanic - right
5,166
Excision glomus tumour - transtympanic - left
5,166
Mastoidectomy - radical - right
5,813
Mastoidectomy - radical - left
5,813
Excision glomus tumour - transmastoid - right
6,066
Excision glomus tumour - transmastoid - left
6,066
Rhinectomy
3,928
Excision postnasal space tumours - open
8,951
Resection angiofibroma - endoscopic
9,059
374
P.U. (A) 363
Resection angiofibroma - external
9,076
Resection angiofibroma - transpalatal
7,224
Fronto - ethmoidectomy - right
4,053
Fronto - ethmoidectomy - left
4,053
Transphenoidal hypophysectomy - endoscopic - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - endoscopic - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transantral - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transantral - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - sublabial - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - sublabial - left
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transeptal - right
8,434
Transphenoidal hypophysectomy - transeptal - left
8,434
Pinnaplasty - revision - right
8,581
Pinnaplasty - revision - left
8,581
Meatoplasty - ear - revision - right
2,737
Meatoplasty - ear - revision - left
2,737
Canalplasty - ear - revision - right
6,253
Canalplasty - ear - revision - left
6,283
Mastoidectomy - revision - right
5,093
Mastoidectomy - revision - left
5,093
Rhinoplasty, revision - autograft
5,215
Rhinoplasty, revision - allograft
5,215
Tracheal stenosis - resection and anastomosis
9,328
Sliding tracheoplasty - autograft
9,328
Sliding tracheoplasty - syn. substitute
9,328
Closure tracheocutaneous fistula - flap
3,953
375
P.U. (A) 363
Tracheal stenosis rep - extraluminal device
4,146
Tracheal stenosis rep - intraluminal device
3,016
Closure tracheocutaneous fistula
2,948
Closure tracheo - oesophageal fistula - flap
9,078
Closure tracheo - oesophageal fistula
7,225
Cricotracheal resection
9,073
Pharyngotomy
1,986
Cricothyroidotomy tube insertion
1,500
Pharyngectomy, partial + reconstruction
13,953
Pharyngectomy, partial + reconstruction
13,953
Excision pharyngeal pouch - open
4,841
Excision pharyngeal pouch - close
3,103
Pharyngectomy, partial (laser) + reconstruction
13,910
Pharyngectomy, partial (laser)
5,422
Arytenoidectomy - external - left
8,788
Arytenoidectomy - with laser - left
2,116
Arytenoidectomy - external - right
8,788
Arytenoidectomy - with laser - right
2,116
Laryngectomy - partial
5,770
Laryngectomy - near total
6,743
Laryngectomy - partial - laser
5,562
Laryngeal stenosis rep - extraluminal device
3,298
Laryngeal stenosis rep - intraluminal device
3,298
Laryngeal stenosis rep - external
3,298
Closure pharyngocut fistula - flap
8,828
Closure pharyngocut fistula - primary
7,475
376
P.U. (A) 363
Epiglottopexy
2,696
Laryngeal fracture - rep - allograft
8,221
Laryngeal fracture - rep - autograft
8,221
Laryngotracheal reconstruction - castellation
8,156
Construction neoglottis
9,578
Chondroplasty larynx - with implant
9,578
Cordopexy - right
2,116
Arytenoid add/rot/medial - implant - left
4,040
Arytenoid add/rot/medial - implant - right
4,040
Pharyngectomy, total + reconstruction
14,953
Laryngectomy - total
6,493
Excision laryngocele
4,083
Superficial parotidectomy left
5,996
Excision pharyngeal cyst - right
3,249
Excision pharyngeal cyst - left
3,249
Neck dissection - modified - right
4,339
Neck dissection - modified - left
4,339
Neck dissection - selective - right
4,339
Neck dissection - selective - left
4,339
Excision of neck lesion - right
1,861
Excision of neck lesion - left
1,861
Cordopexy - laser - right
6,231
Cordopexy - laser - left
6,231
Chondroplasty of larynx
3,363
Fronto - ethmoidectomy extended - endoscopi
8,809
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - right
9,820
377
P.U. (A) 363
Facial - hypoglossal nerve anastomosis - left
9,820
Exploration of facial nerve - right
5,866
Exploration of facial nerve - left
5,866
Facial nerve repair with grafting - right
9,361
Facial nerve repair with grafting - left
9,361
Facial nerve repair - right
5,748
Laryngeal fracture - repair
4,333
Laryngotracheoplasty
4,333
Laryngotracheal reconstruction - anterior
8,828
Neck exploration
3,203
Superficial parotidectomy - right
5,996
Pharyngoplasty
4,461
Sphenoidectomy - left
5,365
Sphenoidectomy - right
5,365
Stapedectomy - left
5,115
Stapedectomy - right
5,115
Tracheal stenosis repair - external
4,583
Drainage abscess - mastoid - right
1,327
Drainage abscess - mastoid - left
1,327
Antrostomy - Caldwell - Luc - right
1,694
Antrostomy - Caldwell - Luc - left
1,694
Excision pinna, partial without reconstruction - right
2,573
Excision accessory auricle - right
1,324
Excision pinna, partial without reconstruction - left
2,573
Excision lesion - bony - external auditory canal - right
1,383
Excision lesion - bony - external auditory canal - left
1,383
378
P.U. (A) 363
Adenoid currettage
982
Excision postnasal space tumours - endoscopic
Biopsy adenoid
5,666
825
Excision postnasal tumours - transpalatal
5,636
Ligation ethmoidal vessel - external
2,948
Ligation ethmoidal vessel - endoscopic
4,060
Reattachment pinna - right
3,536
Reattachment pinna - left
3,536
Release nasal synechiae
1,890
Removal nasal implants
1,887
Suturing - ear - right
954
Suturing - ear - left
954
Myringoplasty with atticotomy - right
4,881
Myringoplasty with atticotomy - left
4,881
Repair vestibular stenosis with reconstruction
3,318
Septorhinoplasty - close
5,090
Septoplasty - endoscopic
3,510
Reduction nasal bone fracture
1,210
Septorhinoplasty - open
5,215
Septoplasty
2,140
Repair perforation nasal septum
2,708
Submuc. resection nasal septum
1,335
Enlargement nasal septum perforation
1,700
Excision pinna, total without reconstruction - left
2,581
Excision preauricular cyst - right
2,129
Excision preauricular sinus - right
2,129
379
P.U. (A) 363
Excision pinna, total without reconstruction - right
2,456
Excision preauricular cyst - left
2,129
Excision preauricular sinus - left
2,129
Polypectomy with micro - debrider - endoscopic
2,398
Polypectomy - intranasal
2,391
Resection maxillary sinus mucus (Caldwell - Luc) - right
1,951
Resection maxillary sinus mucus (Caldwell - Luc) - left
1,951
Replacement tracheal stent - open
2,956
Placement tracheal stent - open
2,956
Removal tracheal stent - open
2,956
Tracheal stenosis - laser
4,168
Arrest Post tonsillectomy haemorrhage
1,665
Endo cautery pharyngocutaneous fistula
1,933
Dilatation pharynx
1,676
Marsupialisation pharyngeal cyst
1,683
Marsupialisation laryngeal cyst
1,683
Biopsy lesion pharynx
1,116
Excision arytenoid lesion - left
1,866
Excision arytenoid lesion - right
1,866
Uvulectomy with parightial palatectomy
1,540
Excision lesion - oropharynx
2,215
Biopsy lesion hypopharynx
1,676
Excision lesion - hypopharynx
1,866
Uvulectomy
1,540
Biopsy tonsil
1,532
Biopsy lesion larynx - open
1,353
380
P.U. (A) 363
Endoscopic microlaryngeal surgery
1,873
Endoscopic microlaryngeal surgery - with laser
1,873
Cordectomy vocal cord - without laser - right
1,866
Cordectomy vocal cord - with laser - right
1,866
Cordectomy vocal cord - left
1,866
Cordectomy vocal cord - laser assisted - left
1,866
Release pharyngeal adhesions - open
2,913
Laryngeal stenosis rep - endoscopic
3,030
Laryngeal stenosis rep - with laser
3,030
Endoscopic removal prosthesis from larynx
1,873
Endoscopic stapling pharyngeal pouch
2,853
Inversion pharyngeal pouch
2,850
Uvulopalatopharyngoplasty
2,830
Uvulopalatoplasty - laser assisted
2,827
Uvuloplasty
2,705
Uvuloplasty - laser assisted
2,702
Aryepiglottoplasty
1,676
Aryepiglottoplasty - laser assisted
1,905
Arytenoid add/rot/medial - left
1,968
Arytenoid add/rot/medial – right
1,968
Tonsillectomy
1,915
Adenoid - debrider
1,162
Excision of tumour - cervical
1,746
Biopsy of lesion - oesophagus
1,676
Excision of lesion - larynx
1,683
Excision of lesion - vocal cord - left - laser
1,866
381
P.U. (A) 363
Excision of lesion - vocal cord - right - laser
1,866
Excision of lesion - vocal cord - left
1,866
Excision of lesion - vocal cord - right
1,866
Laser ablation of turbinates
906
Submandibulectomy - right
2,041
Submandibulectomy - left
2,041
Change mastoid pack- right
722
Change mastoid pack - left
722
Insertion epistaxis balloon - left
895
Nasal cauterisation - diathemy
799
Nasal packing - posterior
715
Diathermy post nasal space
959
Excision pinna lesion - cautery - right
1,324
Excision lesion pinna - laser - right
1,311
Excision pinna lesion - cautery - left
1,324
Excision lesion pinna - laser - left
1,311
Intratympanic injection gentamycin - right
1,565
Intratympanic injection gentamycin - left
1,565
Cryotherapy superficial hemangioma
1,495
Dilation choanal stenosis
2,410
Myringotomy - right
854
Myringotomy - left
854
Marsupialisation concha bullosa
1,343
Drainage nasal septum
1,315
Antrostomy - intranasal - right
916
Antrostomy - intranasal - left
916
382
P.U. (A) 363
Frontal sinus trephining - right
923
Frontal sinus trephining - left
923
Cannulation and irrigation sphenoid sinus - right
1,343
Cannulation and irrigation sphenoid sinus - left
1,343
Nasal toilet under GA
1,307
Excision lesion - external auditory canal - right
1,029
Excision lesion - external auditory canal - left
1,029
Excision lesion - nasal cavity
937
Submucosa cauterisation nasal turbinates
937
Excision lesion - maxillary sinus - right
2,148
Excision lesion - maxillary sinus - left
2,148
Frontal sinusectomy - right
2,398
Frontal sinusectomy - left
2,398
Antrostomy - sphenoidal sinus - left
2,148
Insertion intranasal splints - left
840
Insertion intranasal splints - right
840
Ear examination under anaesthesia - right
1,487
Ear examination under anaesthesia - left
1,487
Ear examination under microscope - right
1,487
Ear examination under microscope - left
1,487
Tympanotomy - right
3,984
Tympanotomy - left
3,984
Endo examination under GA - nose
1,182
Nasopharyngoscopy - rigid
680
Antroscopy - intranasal - right
680
Antroscopy - intranasal - left
680
383
P.U. (A) 363
Frontal sinus obliteration - right
3,063
Frontal sinus obliteration - left
3,063
Intratympanic injection steroid - right
1,439
Intratympanic injection steroid - left
1,439
Myringoplasty - endaural approach - right
4,789
Myringoplasty - postaural approach - right
4,789
Myringoplasty - transcanal approach -right
4,789
Myringoplasty - endaural approach - left
4,789
Myringoplasty - postaural approach - left
4,789
Myringoplasty - transcanal approach - left
4,789
Correction choanal atresia - endoscopic
3,845
Correction choanal atresia - transnasal
3,845
Correction choanal atresia - transeptal
3,845
Correction choanal atresia - laser assisted
3,821
Correction choanal atresia - transpalatal
3,863
Turbinoplasty - endoscopic
1,190
Turbinoplasty - intranasal
1,190
Turbinoplasty - endo laser assisted
1,193
Tracheostomy - percutaneous
1,889
Tracheo - oesophageal valve change
1,182
Tracheostomy tube change
776
Ablation lesion trachea - laser
2,781
Dilatation trachea stenosis + stent
1,748
Dilatation trachea stenosis
1,748
Tracheal aspiration - bronchoscope
1,541
Tracheo - oesophageal puncture - primary
2,716
384
P.U. (A) 363
Tracheo - oesophageal puncture - secondary
2,386
Tracheal stoma lesion - biopsy
1,182
Bronchoscopic removal foreign body
1,186
Tracheo - oesophageal valve - insertion
1,362
Insertion tracheal stent
2,656
Bronchoscopy
1,676
Exploration tracheostomy
2,033
Endoscopic tracheascopy
1,689
Injection botulinum toxin - intralaryngeal
4,003
Ablation lesion pharynx - laser
4,041
Ablation lesion hypopharynx - laser
4,041
Ablation lesion vocal cord - right - laser
1,991
Ablation lesion vocal cord - left - laser
1,991
Division laryngeal web - external (implant)
2,781
Division laryngeal web - external
2,781
Division laryngeal web - endoscopic
2,781
Division laryngeal web - laser assisted
2,781
Drainage retropharyngeal abscess - oral
1,532
Drainage peritonsillar abscess
767
Endoscopic removal of foreign body from pharynx
1,429
Endoscopic removal of foreign body from larynx
1,429
Insertion laryngeal keel
2,823
Endoscopic examination larynx
991
Release pharyngeal adhesions - endoscopic
2,116
Injection for laryngeal palsy
1,991
Dilatation oesophageal stenosis
1,676
385
P.U. (A) 363
Insertion stent - oesophagus
3,105
Drainage parapharyngeal abscess - right
3,021
Drainage retropharygeal abscess - external - right
3,021
Drainage superficial neck abscess - right
1,331
Drainage parapharyngeal abscess - left
3,021
Drainage retropharygeal abscess - external - left
3,021
Drainage superficial neck abscess - left
1,106
Ablation of lesion - oesophagus
2,116
Excision of pinna lesion - left
1,414
Excision of pinna lesion - right
1,414
Excision postnasal space tumors - trans
970
Insertion epistaxis balloon - right
987
Insertion intranasal splints
840
Grafting skin neck
850
Drainage of head abscess
1,629
Wound debridement of head/neck
2,004
Tracheal stoma stenosis - repair - open
2,033
Tracheal stoma stenosis - repair - laser
1,991
Tympanotomy - left
3,104
Uncinectomy - left
2,015
Uncinectomy - right
2,015
Nasal packing - anterior
660
Nasal cauterisation - chemical
1,004
Excision lesion pinna - cryosurgery - right
1,307
Excision lesion pinna - cryosurgery - left
1,307
Steroid infiltration nasal lesion - external
722
386
P.U. (A) 363
Steroid infiltration nasal lesion - intranasal
722
Drainage abscess - postauricular - right
1,331
Drainage - pinna - right
1,331
Drainage abscess - postauricular - left
1,331
Drainage - pinna - left
1,331
Biopsy lesion - pinna - right
1,315
Biopsy lesion - pinna - left
1,315
Biopsy lesion - external auditory canal - right
1,307
Biopsy lesion - external auditory canal - left
1,307
Excision external nasal lesion
1,324
Excision external nasal lesion - cryotherapy
1,307
Excision external nasal lesion - laser
1,311
Biopsy - post nasal space (nasopharynx)
722
Removal of foreign body - external auditory canal - right
777
Removal of foreign body - external auditory canal - left
777
Removal of foreign body - middle ear - right
3,992
Removal of foreign body - middle ear - left
3,992
Removal of foreign body - inner ear - right
8,481
Removal of foreign body - inner ear - left
8,481
Removal of nasal foreign body
722
Removal of impacted wax - right
777
Removal of impacted wax - left
777
Removal of mastoid pack - right
777
Removal of mastoid pack - left
777
Aural polypectomy - right
1,307
Aural polypectomy - left
1,307
387
P.U. (A) 363
Ablation lesion oropharynx - laser
5,640
Removal of foreign body - oesophagus
1,318
Toilet and suturing of head/neck
829
Antral washout - Caldwell - Luc - right
1,826
Antral washout - right
895
Antral washout - Caldwell - Luc - left
1,826
Antral washout - left
895
Biopsy - lesion external nose
777
Biopsy - nasal cavity
722
Biopsy - lesion nasal turbinate
777
Biopsy - lesion nasal septum
777
Removal of ventilation tube - right
777
Removal of ventilation tube - left
777
Biopsy - lymph node - neck - left
1,324
Biopsy - lymphnode - neck - right
1,324
Biopsy of tongue lesion
777
Drainage of pre auricular sinus abscess
1,324
Examination under anaesthesia with biopsy
2,112
Examination under anaesthesia
777
FNAC lymph node
794
Release of tongue tie
777
388
P.U. (A) 363
DENTAL
Open reduction and fixation of fractured mandible
2,744
Reduction and cranio - maxillary fixation of midface fracture
6,395
Open reduction and fixation of zygomatic complex fracture
4,949
Major repair of oro-facial wounds
10,130
Surgery of massive cysts of the jaw
2,931
Surgery of oral cancer
12,388
Resection and reconstruction of the jaws
4,536
Temporomandibular joint surgery
11,859
Surgical correction of developmental jaw deformity
14,620
Preprosthetic surgery
4,893
Surgical procedure utilizing plates/implant systems
3,420
Management of severe infections of the jaw with surgery
1,600
Surgery of salivary glands
3,377
Repair of cleft lip and cleft palate
7,355
Closed reduction and immobilization of jaw fractures
2,310
Elevation of depressed fractures of zygoma
4,729
Excision of benign lesions
6,733
Surgical removal of impacted teeth and unerupted teeth
2,727
Periodontal surgery - per quadrant
1,459
Removal of root in antrum and close of oroantral fistula
2,712
Periodontal graft
4,032
Treatment using laser
3,712
Removal of salivary calculus
1,841
Repair of minor orofacial lacerations
1,228
389
P.U. (A) 363
Extraoral incision and drainage of abscess
Enucleation or marsupialization of cysts of the jaw
540
1,348
Cervical lymph node biopsy
981
Intraoral incision and drainage
540
Incision biopsy - intraoral
933
Alveolectomy
589
Apicectomy
2,290
Surgical removal of root
2,712
Frenectomy
1,310
Management of infected socket
269
Management of traumatic injury - per tooth
589
Toilet and suture of superficial wounds
1,341
Augmentation - alveolar bone = 4cm - allograft
3,327
Ablat. lesion retromolar area - cryosurgery
1,403
Excision lesion maxilla
3,071
Removal foreign body - orofacial - simple
901
Removal foreign - orofacial - complicated
2,544
Place temporary restoration - deciduous
662
Place temporary restrotation - permanent
662
Extraction of retained root - permanent
932
Repair of dentures
358
Antralplasty maxillary + bone autograft - right
4,432
Antralplasty maxillary + allograft - right
3,677
Antralplasty maxillary + bone autograft - left
4,432
Antralplasty maxillary + allograft - left
3,427
Excision lesion upper lip - > 2cm with autograft
2,232
390
P.U. (A) 363
Excision lesion upper lip - > 2cm with allograft
3,877
Excision lesion lower lip - > 2cm with autograft
3,232
Excision lesion lower lip - > 2cm with allograft
8,703
Excision lesion hard palate - > 2cm with autograft
3,236
Excision lesion hard palate - > 2cm with allograft
7,008
Excision lesion soft palate - > 2cm with autograft
3,234
Excision lesion soft palate - > 2cm with allograft
6,859
Excision lesion buccal - > 2cm with autograft
3,468
Excision lesion buccal - > 2cm with allograft
7,111
Excision lesion gingiva/alveolar + allograft > 2cm
3,236
Excision lesion gingiva/alveolar - > 2cm
3,236
Glossectomy, partial + autograft - laser
7,460
Glossectomy, partial + autograft
7,460
Total parotidectomy + facial and reconstruction
4,926
Extended parotidectomy + facial and reconstruction
11,026
Superficial parotidectomy
4,926
Total parotidectomy
5,913
Extended parotidectomy
7,221
Excision sublingual gland
3,677
Excision submandibular gland
2,119
Excision lesion floor of mouth > 2cm + autograft
7,113
Excision lesion floor of mouth > 2cm + allograft
3,486
Cleft lip repair
3,530
Cleft hard palate repair
4,140
Cleft soft palate repair
4,140
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar < 1 qua
2,616
391
P.U. (A) 363
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar
3,486
Glossectomy, total + partial laryngectomy
9,917
Glossectomy, total + total laryngectomy
9,917
Augmentation - zygomatic complex - autograft
5,919
Augmentation - zygomatic complex - allograft
4,655
Augmentation - alveolar bone = 4cm - autograft
5,036
Augmentation - alveolar bone > 4cm - autograft
5,193
Augmentation - alveolar bone = 4cm - allograft
4,785
Augmentation - alveolar bone > 4cm - allograft
5,037
Augmentation - chin - autograft - bone graft
4,905
Augmentation - chin - allograft
4,655
Enucleation maxilla + bone autograft - = 4cm
5,922
Enucleation maxilla + bone autograft - > 4cm
5,922
Maxillectomy, partial - external + autograft
9,810
Enucleation lesion maxilla- > 4cm + allograft
3,820
Maxillectomy, partial - external
5,906
Maxillectomy, partial - endoscopic
5,002
Maxillectomy, partial - i/oral + autograft
8,946
Maxillectomy, partial - intraoral
4,916
Enucleation mandible + bone autograft - = 4cm
7,301
Enucleation mandible + bone autograft - > 4cm
7,342
Mandibulectomy, marginal + bone autograft
7,842
Mandibulectomy, segmental + bone autograft
8,627
Enucleation mandible + allograft - > 4cm
6,221
Mandibulectomy, marginal + allograft
6,221
Mandibulectomy, segmental + allograft
6,856
392
P.U. (A) 363
Mandibulectomy - segmental
6,606
Alveolar bone grafting
6,287
Open reduction and internal fixation - midfacial bone
7,726
Internal fixation panfacial - mandible
6,431
Exploratory orbital floor + bone autograft
8,765
Exploratory orbital floor + allograft
6,728
Exploratory orbital floor + bone autograft - endo
8,510
Exploratory orbital floor + allograft - endo
6,711
Open reduction and internal fixation - mandible
2,744
Reconstruction - maxilla - = 4cm - autograft
5,872
Reconstruction - maxilla - > 4cm - autograft
7,372
Reconstruction - maxilla - free flap
15,454
Reconstruction - maxilla - = 4cm - allograft
6,552
Reconstruction - maxilla - > 4cm - allograft
7,702
Reconstruction - mandible = 4cm - autograft
5,629
Reconstruction - mandible > 4cm - autograft
7,387
Reconstruction - mandible - free flap
15,516
Reconstruction - mandible = 4cm - allograft
4,806
Reconstruction - mandible > 4cm - allograft
5,706
Distraction osteogenesis - alveolar bone
3,790
Osteotomy - midfacial - Le Fort 1- autograft
16,808
Osteotomy - midfacial - Le Fort 2 - autograft
19,557
Osteotomy - midfacial - Le Fort 3 - autograft
21,502
Distraction osteogenesis - midfacial bone
14,025
Osteotomy - midfacial bones - segmental
7,873
Osteotomy - midfacial - Le Fort 1
13,924
393
P.U. (A) 363
Osteotomy - midfacial - Le Fort 2
15,672
Osteotomy - midfacial - Le Fort 3
18,718
Distraction osteogenesis - mandible
14,026
Osteotomy - mandible - segmental
7,685
Osteotomy - mandible - genioplasty
6,000
Osteotomy - mandible - ramus
12,120
Osteotomy - mandible - body
11,870
Maxillectomy external + autograft
13,995
Maxillectomy, total + autograft
13,997
Maxillectomy external + orbital exenteration + reconstruction
31,785
Maxillectomy, external + orbital exenteration
22,003
Maxillectomy, total
12,040
Internal fixation panfacial - midfacial bones
12,489
Temporomandibular Joint (TMJ) - eminence augmentation
11,287
Temporomandibular Joint (TMJ) - condylotomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arch downfracture
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - myotomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthrocentesis
1,882
Temporomandibular Joint (TMJ) - discectomy with implant
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - synovectomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - discectomy
6,822
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - diagnostic - with biopsy
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - debridement
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - non arthroscopy - therapy lavage +
lysis
2,089
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - therapy lavage + lysis
2,089
394
P.U. (A) 363
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - diagnostic -wtihout
biopsy
2,089
Suture soft tissue orofacial - complicated
8,556
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - interposition autograft
8,449
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - interposition allograft
5,564
Temporomandibular Joint (TMJ) - disc repair
3,575
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroplasty - gap
4,075
Temporomandibular Joint (TMJ) - joint reconstruction - autograft
14,859
Temporomandibular Joint (TMJ) - joint reconstruction - allograft
12,075
Temporomandibular Joint (TMJ) - reduction - open
7,275
Temporomandibular Joint (TMJ) - capsular plication
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - disc repositioning + stabilization
6,698
Reposition muscle attachment - oral
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - condylectomy
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - coronoidectomy
6,448
Temporomandibular Joint (TMJ) - eminectomy
6,698
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - synovectomy
2,339
Temporomandibular Joint (TMJ) - arthroscopy - discectomy
2,339
Revision suture - orofacial - complicated
5,365
Maxillectomy, partial - endoscopic
6,402
Trigeminal nerve repositioning
6,751
Implant maxillofacial surgery stage 1 - orbit - right
5,420
Implant maxillofacial surgery stage 1 - orbit - left
5,420
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - right
5,406
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - left
5,406
Implant maxillofacial surgery stage 1 - ext ear - bilateral
5,406
395
P.U. (A) 363
Implant maxillofacial surgery stage 1 - nose
5,407
Ablation lesion upper lip - cryosurgery
1,503
Ablation lesion upper lip - laser
1,648
Ablation lesion lower lip - cryosurgery
1,503
Ablation lesion lower lip - laser
1,648
Ablation hard palate lesion - cryosurgery
1,503
Ablation hard palate lesion - laser
1,648
Ablation lesion soft palate - cryosurgery
1,503
Ablation lesion soft palate - laser
1,648
Ablation buccal lesion - cryosurgery
1,503
Ablation buccal lesion - laser
1,648
Ablation lesion retromolar area - cryosurgery
1,503
Ablation lesion retromolar area - laser
1,648
Ablation lesion tongue - cryosurgery
1,503
Ablation lesion tongue - laser
1,648
Ablation lesion floor of mouth - cryosurgery
1,503
Ablation lesion floor of mouth - laser
1,648
Excision lesion upper lip - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion upper lip - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion upper lip - laser
1,664
Excision lesion upper lip - = 2cm
2,204
Excision lesion upper lip - > 2cm
3,577
Excision lesion lower lip - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion lower lip - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion lower lip - laser
2,962
Excision lesion lower lip - = 2cm
2,205
396
P.U. (A) 363
Excision lesion lower lip - > 2cm
3,827
Excision lesion hard palate - = 2cm with autograft
4,376
Excision lesion hard palate - = 2cm with allograft
2,410
Excision lesion hard palate - laser
2,961
Excision lesion hard palate - = 2cm
2,291
Excision lesion hard palate - > 2cm
3,668
Excision lesion soft palate - = 2cm with autograft
4,446
Excision lesion soft palate - = 2cm with allograft
2,479
Excision lesion soft palate - laser
3,712
Excision lesion soft palate - = 2cm
2,292
Excision lesion soft palate - > 2cm
3,933
Excision lesion buccal - = 2cm with autograft
4,460
Excision lesion buccal - = 2cm with allograft
2,479
Excision lesion buccal - laser
2,975
Excision lesion buccal - = 2cm
2,309
Excision lesion buccal - > 2cm
3,933
Excision lesion gingiva/alveolar + autograft = 2cm
2,815
Excision lesion gingiva/alveolar + allograft = 2cm
3,063
Operculectomy oral - laser
1,810
Excision lesion gingiva/alveolar - = 2cm
2,292
Glossectomy, partial - laser
2,962
Excision lesion tongue - = 2cm
2,296
Excision lesion tongue - > 2cm
3,933
Glossectomy, partial
2,304
Frenectomy - laser
1,310
Excision lesion floor of mouth = 2cm + autograft
4,475
397
P.U. (A) 363
Excision lesion floor of mouth = 2cm + allograft
2,260
Excision lesion floor of mouth - laser
2,010
Excision lesion floor of mouth - = 2cm
2,309
Excision lesion floor of mouth - > 2cm
3,931
Removal parotid duct calculus - open
2,041
Removal parotid duct calculus - closed
2,041
Removal submandibular duct calculus - open
1,941
Removal submandibular duct calculus - closed
1,841
Vestibuloplasty - gingiva/alveolar - autograft
4,132
Repair parotid duct
1,941
Repair submandibular duct
1,941
Reposition parotid duct
2,859
Reposition submandibular duct
2,859
Excision maxilla + reconstruction - bone autograft
5,036
Enucleation lesion maxilla - = 4cm + allograft
3,270
Excision maxilla + reconstruction - allograft
4,320
Enucleation lesion maxilla - = 4cm
3,370
Enucleation lesion maxilla - > 4cm
3,310
Excison lesion maxilla
3,371
Exc mandible + reconstruction - bone autograft
9,690
Enucleation mandible + allograft - = 4cm
3,622
Excision mandible + reconstruction - allograft
6,086
Enucleation lesion mandible - = 4cm
3,045
Enucleation lesion mandible - > 4cm
3,311
Mandibulectomy, marginal
3,048
Excision lesion mandible
3,031
398
P.U. (A) 363
Exploratory orbital floor
6,414
Exploratory orbital floor - endoscopic
4,024
Elevation maxillofacial - zygomatic arch
4,829
Closed reduction + fixation - midfacial bone
2,410
Closed reduction + fixation - mandible
2,410
Implant dental stage 1 surgery - maxilla
2,731
Implant dental stage 1 surgery - mandible
2,481
Implant maxillofacial surgery stage 1 - face
2,729
Excision lesion gingiva/alveolar - laser
2,729
Excision lesion tongue - laser
2,729
Gingivectomy - laser
1,615
Closure oro-antral fistula
2,549
Control of haemorrhage - post extraction
1,027
Removal impacted/unerupted tooth - complic
2,927
Removal displaced tooth/root
2,912
Transplantation tooth
2,912
Control of haemorrhage - lesion
2,403
Ablation lesion orofacial - cryosurgery
1,621
Ablation lesion orofacial - laser
1,866
Implant maxillofacial surgery stage 1 - midface
3,607
Trigeminal nerve cryotherapy
1,127
Marsupialisation upper lip
1,448
Marsupialisation lower lip
1,448
Marsupialisation hard palate soft tissue
1,448
Marsupialisation soft palate
1,448
Marsupialisation buccal soft tissue
1,448
399
P.U. (A) 363
Marsupialisation retromolar/palatoglossal arch
1,448
Marsupialisation tongue
1,462
Marsupialisation parotid duct
1,448
Marsupialisation submandibular duct
1,448
Marsupialisation floor of mouth
1,462
Operculectomy oral
1,448
Closure parotid gland fistula
2,212
Closure submandibular gland fistula
2,209
Marsupialisation bony maxilla
1,448
Marsupialisation bony mandible
1,448
Gingivectomy
1,559
Removal impacted/unerupted tooth - simple
1,427
Crown lengthening with ostectomy
1,442
Incision and drainage orofacial abscess
640
Examination/exploration - orofacial
1,605
Suture soft tissue orofacial - simple
1,328
Revision suture - orofacial - simple
1,332
Suture Removal (STO) extra - oral
574
Trigeminal nerve section
2,868
Biopsy - lymph node - open - facial
1,066
Biopsy - lymph node - tru - cut - facial
1,031
Biopsy - lymph node - tru - cut - neck - right
1,031
Biopsy - lymph node - tru - cut - neck - left
1,031
Implant maxillofacial surgery stage 2 - orbit - right
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - orbit - left
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - right
622
400
P.U. (A) 363
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - left
622
Implant maxillofacial surgery stage 2 - ext ear - bilateral
623
Implant maxillofacial surgery stage 2 - nose
623
Frenoplasty
1,410
Frenotomy
1,410
Biopsy - upper lip
1,033
Biopsy - lower lip
1,033
Biopsy - hard palate soft tissue
1,033
Biopsy - soft palate
1,033
Biopsy - buccal soft tissue
1,033
Biopsy - gingiva/alveolar soft tissue
1,033
Biopsy - retromolar/palatoglossal arch
1,033
Biopsy - tongue
1,033
Biopsy of lesion - parotid gland - tru - cut
1,033
Biopsy - floor of mouth
1,033
Ligation parotid duct
1,408
Ligation submandibular duct
1,408
Meatoplasty parotid duct
2,575
Meatoplasty submandibular duct orifice
2,575
Biopsy - maxilla
1,033
Implant dental stage 2 surgery - maxilla
603
Biopsy - mandible
1,033
Implant dental stage 2 surgery - mandible
603
Sequestrectomy - maxilla
1,016
Sequestrectomy - mandible
1,016
Removal dental implants - maxilla
1,641
401
P.U. (A) 363
Removal dental implants - mandible
1,641
Removal internal fixation - maxillofacial
1,641
Removal external fixation - maxillofacial
1,641
Removal maxillofacial implants
1,641
Implant maxillofacial surgery stage 2 - face
651
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible > 4cm
689
Alveolectomy/Alveoloplasty - mandible < 4cm
754
Alveolectomy/Alveoloplasty - maxilla > 4cm
689
Biopsy - lymph node - open - neck - left
1,066
Biopsy - lymph node - open - neck - right
1,066
Tooth hemisection
1,018
Apicectomy + R/G root filling - anterior tooth
1,858
Apicectomy + R/G root filling - posterior tooth
2,390
Apicectomy - anterior tooth
1,638
Apicectomy - posterior tooth
2,389
Removal tooth/root
754
Exposure tooth with placement attach
2,809
Exposure tooth without placement attach
1,339
Removal dental wires - upper arch
618
Removal dental wires - lower arch
618
Crown lengthening without ostectomy
737
Root resection
755
Debridement soft tissue orofacial
1,341
Implant maxillofacial surgery stage 2 - midface
604
Removal of foreign body - orofacial - simple
1,001
Removal of foreign body - orofacial - complicated
2,594
402
P.U. (A) 363
Fine needle aspiration cytology - orofacial
982
Injection medication - orofacial
1,949
Antral washout - Caldwell - Luc - right
1,949
Antral washout - Caldwell - Luc - left
1,949
Dilation parotid duct
1,427
Dilation submandibular duct
717
Temporary reduction + fixation - midfacial bone
737
Temporary reduction + fixation - mandible
732
Wiring dental upper arch
718
Wiring dental lower arch
718
Reimplantation tooth
2,199
Surgical reposition/stabilization of tooth
2,199
Non-surgical reposition/stabilization of tooth
1,302
Soft laser therapy - orofacial
402
Ultrasound therapy - oromaxillofacial
374
Excision of mucocoele
275
Localised periodontal flap - per tooth
300
Comprehensive treatment of early childhood caries
Inhalation sedation (nitrous oxide)
2,747
406
TRAUMATIC AND ORTHOPEDIC
Reattachment/revascularization of severed part(s)
7,505
Toilet and suture with reduction of major compound fractures and
dislocations
2,421
Open reduction of dislocations - hip
4,523
403
P.U. (A) 363
Open reduction of dislocations - knee
3,328
Open reduction of dislocations - shoulder
3,328
Open reduction of dislocations - elbow
3,328
Open reduction of dislocations - ankle
3,328
Open reduction and internal of external fixation of major fractures
4,808
Crush injury with repair of tendon and/or nerve
5,156
Arthrotomies (for sepsis) - hip
2,823
Arthrotomies (for sepsis) - shoulder
2,243
Patallectomy
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - knee
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - elbow
2,243
Arthrotomies (for sepsis) - ankle
2,243
Closed reduction of spine
1,808
Closed reduction of femur
1,808
Closed reduction of tibia/fibula
1,808
Closed reduction of humerus
1,808
Closed reduction of radius and ulna
1,808
Crush soft tissue injures - exploration, toilet and suture for extensive or
multiple soft tissue injuries
1,178
Closed reduction of shoulder
1,558
Closed reduction of elbow
1,558
Closed reduction of knee
1,558
Closed reduction of - hip
1,558
Closed reduction of ankle
1,558
Open reduction of metacarpophalangeal
2,338
Open reduction of inter-phalangeal
2,338
404
P.U. (A) 363
Open reduction of minor fractures with internal fixation
(e.g. malleonar, olecranon etc.)
2,588
Toilet and suture of finger involving tendon/nerve
3,313
Closed reduction and immobilization of - colles fracture
1,558
Closed reduction and immobilization of - fractures of the carpus,
metacarpals, tarsus, metatarsals and phalanges
2,048
Closed reduction and immobilization of - dislocation of PIP,IP,DIP joints
of fingers toes
1,873
Closed reduction and immobilization of - ankle fractures
1,808
Removal of foreign bodies (needles, splinters, etc.)
1,148
Amputation of fingers and toes
1,933
Closed reduction/immobilization of scapula/clavicle
1,503
Application of traction - skull traction
1,289
Application of traction - skin traction with Thomas Splint or Bohler
Braun frame
759
Application of traction - Steinmann pin insertion and traction
1,289
Removals of external fixators
1,199
Removals of external fixators : Kirschnir wires (k-wires)
1,024
Removals of external fixators : Steinmann pin
1,024
Removals of external fixators : Schantz screw etc.
1,024
Change of POP
714
Change of POP : POP slabs
710
Change of POP : u slabs
710
Change of POP : dorsal slabs
710
Change of POP : colles cast
710
Change of POP : above elbow cast
710
Change of POP : POP cylinder
710
Change of POP : POP boot
710
405
P.U. (A) 363
Change of POP : PTB cast
710
Change of POP : full length leg cast
715
Excision of bone tumour and reconstruction with free composite flap
(osteocutaneous or free fibular graft)
12,367
Composite tissue transfer e.g. free fibular or iliac crest graft
12,367
Amputations - forequarter, hindquarter
5,202
Total hip replacement - cemented or cementless
6,230
Revision total hip replacement
10,380
Total knee replacement, cemented or cementless
6,233
Revision total knee replacement
10,130
Spine - fusion and instrumentation
8,640
Spine - osteotomy, vertebrectomy
8,640
Spine - scoliosis with instrumentation
13,145
Amputation - above knee
4,511
Amputation - through knee
4,511
Amputation - below knee
4,511
Amputation - disarticulation of shoulder
3,016
Amputation - disarticulation of hip
4,511
Amputation - syme’s amputation
4,511
Amputation - mid - tarsal amputation
4,511
Excision of bone tumours and resection arthrodesis
6,730
Excision of myositis ossificans
2,842
Bone grafting
4,507
Deformities - correction of club foot complete soft tissue release
including lengthening of tendons
4,105
Deformities - open reduction of congenital dislocation of hip
5,585
Arthrodesis - shoulder, hip, knee, ankle
4,647
406
P.U. (A) 363
Arthrodesis - triple arthrodesis
4,457
Tendon surgery - primary or secondary tendon suture
3,452
Tendon surgery - transplantation of tendon(s)
3,970
Transposition of peripheral nerves
2,670
Sequestrectemies
3,197
Tumour surgery - curretage of tumour and bone graft
2,842
Tumour surgery - excision biopsy of tumours
3,452
Osthotomies - neck of femur, supracondylav of femur upper tibia
4,511
Contracture release - hip
3,247
Contracture release - knee
3,247
Contracture release - neck (forticolis)
3,247
Correction of hallus varum/valgus deformities
3,627
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - decompression
8,447
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - laminectomy
7,887
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - drainage of psoas abscess
3,249
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - percutaneous discectomy
4,532
Spine (cervical, thoracic or lumbar) - exploration of spine with or
without internal fixation
4,511
Shoulder - operation for recurrent dislocation
4,457
Hip - pelvic osteotomy/derotation osteotomy for congenital dislocation
hip
7,657
Hip - hemiarthroplasty, unipolar/bipolar for fracture neck of femur
4,975
Knee - operative video arthroscopy
2,420
Knee - menisectomy
4,457
Foot - wedge tarsectomy
3,599
Release of finger contractures
3,534
Application/change of - plaster of paris casts
407
800
P.U. (A) 363
Application/change of - shoulder spica
800
Application/change of - hip spica
800
Application/change of - minerva jacket
800
Application/change of - scoliosis/localizer casts
800
Application/change of - spinal casts
800
Neutral position (manipulation and plaster of paris following
osteotomies)
800
Bone biopsy or excision of any bone
3,202
Osteotomy - osteoclasis
3,478
Removal of metal work (implants)
3,637
Excision biopsy of ganglion
1,930
Excision biopsy of popliteal cyst
1,924
Excision small cysts/tumours
1,924
Release and/or synovectomy for trigger finger/wrist joint
2,648
Correction of club foot - lengthening of tendon archilles only
1,221
Proximal radius - ulna - excision of head of radius
1,952
Manipulation of joint under general anaesthesia
1,442
Tumour surgery - incisional/marginal biopsy
1,905
Tenotomies (closed)
1,267
Arthrodesis - wrist
3,717
Arthrodesis - toe
2,053
Arthrodesis - finger
2,188
Proximal radius - ulna
3,728
Carpal tunnel release
1,918
Wadge resection of toe/finger nails
1,123
Avulsion of finger or toe nails
1,123
Aspiration of joints - knee
908
408
P.U. (A) 363
Aspiration of joints - elbow
908
Aspiration of joints - ankle
908
Incision and drainage
908
Arthroscopic ligament reconstruction - anterior
5,566
Arthroscopic ligament reconstruction - posterior
5,566
Arthroscopic ligament reconstruction - revision
5,566
Spinal fusion - anterior - cervical region
8,640
Spinal fusion - anterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - anterior - cervical
8,640
Spinal instrumentation - posterior - cervical
8,640
Spinal instrumentation - thorocoscopic
8,640
Spinal instrumentation - anterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - posterior - thoracic
8,640
Spinal instrumentation - posterior - lumbar
8,640
Spinal instrumentation - anterior - lumbar
8,640
Reconstruction of bony defect using autograft
3,689
Reconstruction of bony defect using prosthesis
10,931
Reconstruction of bony defect using allograft
8,304
Internal fixation - femur - intramedulla
3,003
Internal fixation - tibia - intramedulla
3,003
Spinal instrumentation - anterior - scoliosis
8,640
Spinal fusion - anterior - > 5 levels
8,640
Stabilization - open - shoulder joint - right
3,090
Arthroscopic stabilization - shoulder joint
3,090
Stabilization - open - shoulder joint - left
3,090
Arthroscopic stabilization - shoulder joint
3,090
409
P.U. (A) 363
Replacement - thoracic intervertebral
7,690
Revision arthroplasty - shoulder joint -right
3,562
Revision arthroplasty - shoulder joint - left
3,562
Revision arthroplasty - elbow joint - right
3,562
Revision arthroplasty - elbow joint - left
3,562
Revision arthroplasty - wrist joint - right
3,562
Revision arthroplasty - wrist joint - left
3,562
Spinal fusion - anterior - lumbosacral right
8,640
Reconstruction - Anterior Cruciate Ligament (ACL) - open - knee joint
3,940
Reconstruction - Posterior Cruciate Ligament (PCL) - open - knee joint
3,940
Arthroplasty - ankle joint - left
3,562
Revision of joint replacement - hip joint
10,380
Resection of tumour - spine with replacement
6,730
Exploration of wound - upper extremity - right
1,200
Replantation - upper arm - right
7,505
Replantation - upper arm - left
7,505
Replantation - forearm - right
7,505
Replantation - forearm - left
7,505
Replantation - wrist - right
7,505
Replantation - wrist - left
7,505
Replantation - hand - right
7,505
Replantation - hand - left
7,505
Replantation - thumb - right
7,505
Replantation - thumb - left
7,505
Replantation - index finger - right
7,505
Replantation - index finger - left
7,505
410
P.U. (A) 363
Replantation - middle finger - right
7,505
Replantation - middle finger - left
7,505
Replantation - ring finger - right
7,505
Replantation - ring finger - left
7,505
Replantation - little finger - right
7,505
Replantation - little finger - left
7,505
Revision arthroplasty - hand region - right
3,562
Revision arthroplasty - hand region - left
3,562
Transposition - finger - right
3000
Transposition - finger - left
3000
Amputation - hemi pelvectomy (hindquater)
5,202
Arthrodesis - triple - foot - right
4,457
Arthrodesis - triple - foot - left
4,457
Reconstruction of bony defect using autograph
3,689
Reconstruction of bony defect using prosthesis
10,931
Reconstruction of bony defect using allograph
8,304
Reconstruction posterolateral complex
3,000
Exploration of wound - lower extremity - left
3,609
Exploration of wound - lower extremity - right
3,609
Arthroscopic tenotomy - biceps tendon - left
2,856
Arthroscopic tenotomy - biceps tendon - right
2,856
Peroneal tendoscopy - right
2,997
Peroneal tendoscopy - left
2,997
Arthroscopic repair - rotator cuff - right
1,986
Arthroscopic repair - rotator cuff - left
1,986
Reconstruction - achilles tendon (chronic)
1,845
411
P.U. (A) 363
Arthroscopic repair - rotator cuff - revision
3,361
Synovectomy - open - shoulder joint - right
2,648
Synovectomy - arthroscopic - shoulder joint
2,648
Synovectomy - open - shoulder joint - left
2,648
Synovectomy - arthroscopic - shoulder joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - elbow joint
2,648
Synovectomy - open - elbow joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - hip joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - knee joint
2,648
Synovectomy - arthroscopic - ankle joint
2,648
Ligament repair - elbow joint - right
2,811
Ligament repair - elbow joint - left
2,811
Ligament repair - wrist joint - right
2,811
Ligament repair - wrist joint - left
2,811
Ligament/capsule repair - hand - right
2,811
Ligament/capsule repair - hand - left
2,811
Ligament/capsule repair - upper extremities
2,811
Reconstruction ligament collateral - knee
2,416
Repair ligament - primary - knee joint
2,416
Reconstruction of ligament - ankle joint
2,416
Drainage of abscess of vertebra - cervic
3,855
Laminectomy - cervical
6,647
Laminectomy - thoracic
6,647
Biopsy of vertebra - thoracic region
2,282
Debridement - clavicle - right
5,960
Debridement - clavicle - left
5,960
412
P.U. (A) 363
Laminotomy - cervical
5,960
Laminotomy - thoracic
5,960
Corpectomy and fusion - cervical
7,500
Spinal fusion - posterior - cervical region
10,440
Corpectomy and fusion - thoracic
7,500
Spinal fusion - posterior - thoracic
8,640
Internal fixation of spine - odontoid sc
10,763
Laminoplasty - cervical
5,400
Laminoplasty - thoracic
5,400
Osteotomy - pelvic bone - right
7,907
Osteotomy - pelvic bone - left
7,907
Osteotomy - femur - right
5,007
Osteotomy - femur - left
5,007
Osteotomy - calcaneum - right
3,882
Osteotomy - calcaneum - left
3,882
Osteotomy - tibia - right
5,007
Osteotomy - tibia - left
5,007
Osteotomy - fibula - right
5,007
Osteotomy - fibula - left
5,007
Laminectomy - lumbar
6,647
Patellectomy - partial - right
3,670
Patellectomy - partial - left
3,670
Laminotomy - lumbar
5,960
Corpectomy and fusion - lumbar
7,500
Corpectomy and fusion - sacral
7,500
Foraminotomy
7,500
413
P.U. (A) 363
Laminoplasty - lumbar
5,400
Internal fixation - pelvic bone - right/left
4,808
External fixation of fracture - pelvic
4,808
Internal fixation - acetabulum - anterior
4,808
Internal fixation - acetabulum - posterior
4,808
Internal fixation - femur - proximal - right
4,808
Internal fixation - femur - proximal - left
4,808
Internal fixation - femur - shaft - right
4,808
External fixation of fracture - femur - right
4,808
Open reduction of fracture - femur - right
2,900
Internal fixation - femur - shaft - left
4,808
External fixation of fracture - femur - left
4,808
Open reduction of fracture - femur - left
2,900
Internal fixation - calcaneum - right
4,808
Internal fixation - femur - distal - left
4,808
Internal fixation - femur - distal - right
4,808
Internal fixation - patella - right
4,808
Internal fixation - calcaneum - left
4,808
Internal fixation - patella - left
4,808
Internal fixation - tibia - distal - right
4,808
Internal fixation - medial malleolus - right
4,808
Internal fixation - posterior malleolus
4,808
Internal fixation - tibia - shaft - right
4,808
External fixation of fracture - tibia - right
4,808
Open reduction of fracture - tibia - right
2,900
Internal fixation - tibia - proximal - left
4,808
414
P.U. (A) 363
Internal fixation - tibia - distal - left
4,808
Internal fixation - medial malleolus - left
4,808
Internal fixation - posterior malleolus
4,808
Internal fixation - tibia - shaft - left
4,808
External fixation of fracture - tibia - left
4,808
Open reduction of fracture - tibia - left
2,900
Internal fixation - lateral malleolus - right
4,808
Open reduction of fracture - fibula - right
2,900
Internal fixation - lateral malleolus - left
4,808
Open reduction of fracture - fibula - left
2,900
Internal fixation - talus - right
4,808
Internal fixation - talus - left
4,808
Spinal fusion - posterior - (scoliosis)
8,640
Arthrodesis - shoulder joint - right
4,647
Arthrodesis - shoulder joint - left
4,647
Arthrodesis - elbow joint - right
4,647
Arthrodesis - elbow joint - left
4,647
Arthrodesis - wrist joint - right
3,717
Arthrodesis - wrist joint - left
3,717
Arthrotomy - shoulder joint - right
1,993
Arthroscopy diagnostic - shoulder joint
2,374
Arthrotomy - shoulder joint - left
1,993
Arthroscopy diagnostic - shoulder joint
2,374
Arthroscopy diagnostic - elbow joint - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - elbow joint - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - wrist joint - right
2,374
415
P.U. (A) 363
Arthroscopy diagnostic - wrist joint - left
2,374
Arthroplasty - shoulder joint - hemi
3,272
Arthroplasty - shoulder joint - total
3,272
Arthroplasty - finger/thumb phalangeal
1,957
Discectomy - cervical - open
14,787
Discectomy - cervical - percut
4,045
Discectomy - cervical - endoscopic
14,787
Microdiscectomy - cervical
14,787
Discectomy - thoracic - open
14,787
Discectomy - thoracic - percutaneous
5,100
Discectomy - thoracic - endoscopic
7,095
Removal of loose/foreign body - knee joint
1,148
Spinal fusion - posterolateral - 3 or 4
8,640
Spinal fusion - posterolateral - 1 or 2
8,640
Spinal fusion - posterior - lumbosacral
8,640
Internal fixation - Anterior Cruciate Ligament (ACL) avulsion - right
5,178
Internal fixation - Posterior Cruciate Ligament (PCL) avulsion - right
5,178
Internal fixation - Anterior Cruciate Ligament (ACL) avulsion - left
5,178
Internal fixation - Posterior Cruciate Ligament (PCL) avulsion - left
5,178
Resection of tumour - spine
6,730
Amputation - transfemoral (above knee)
4,511
Amputation - transtibial (below knee)
4,511
Amputation - syme - right
4,511
Amputation - syme - left
4,511
Arthrodesis + internal fixation - hip - right
4,647
Arthrodesis + internal fixation - hip - left
4,647
416
P.U. (A) 363
Arthrodesis + internal fixation - knee - right
4,647
Arthrodesis + external fixation - knee - right
4,647
Arthrodesis + internal fixation - knee - left
4,647
Arthrodesis + external fixation - knee - left
4,647
Arthrodesis + internal fixation - ankle - right
4,647
Arthrodesis + internal fixation - ankle - left
4,647
Arthrodesis + external fixation - ankle - left
4,647
Arthrodesis - tarsometatarsal - right
4,457
Arthrodesis - tarsometatarsal - left
4,457
Arthrodesis - tarsotarsal - right
4,457
Arthrodesis - tarsotarsal - left
4,457
Arthroscopy diagnostic - hip - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - hip - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - knee - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - knee - left
2,374
Arthroscopy diagnostic - ankle - right
2,374
Arthroscopy diagnostic - ankle - left
2,374
Discectomy - lumbar - percutaneous
4,532
Revision of replacement - hip - total - right
10,380
Revision of replacement - hip - hemi - left
10,380
Revision of replacement - hip - total - left
10,380
Revision of replacement - knee - total - right
10,130
Revision of replacement - knee - unicompartment - right
10,130
Revision of replacement - knee - total - left
10,130
Revision of replacement - knee - unicompartment - left
10,130
Reconstruction of ligament - elbow joint
2,416
417
P.U. (A) 363
Repair ligament - ankle joint - right
2,416
Repair ligament - ankle joint - left
2,416
Repair ligament - foot - right
2,416
Repair ligament - foot - left
2,416
Biopsy of vertebra - cervical region
2,282
Debridement - cervical vertebra
2,095
Biopsy of vertebra - thoracic region
2,282
Internal fixation - scapula - right
2,318
Internal fixation - scapula - left
3,003
Internal fixation - clavicle - right
4,118
Internal fixation - clavicle - left
4,118
Internal fixation - humerus - proximal
3,003
Internal fixation - humerus - distal - right
3,003
Internal fixation - humerus - right
3,003
External fixation - humerus - right
4,808
Internal fixation - humerus - interlocking - right
3,003
Internal fixation - humerus - proximal
3,003
Internal fixation - humerus - distal - left
3,003
Internal fixation - humerus - left
3,003
External fixation - humerus - left
4,808
Internal fixation - humerus - interlocking - left
3,003
Internal fixation - radial head or neck
3,003
Internal fixation - radius - distal - right
3,003
Internal fixation - radius - right
3,003
External fixation - radius - distal - right
4,808
External fixation - radius - right
4,808
418
P.U. (A) 363
Internal fixation - radial head or neck
4,808
Internal fixation - radius - left
4,808
External fixation - radius - distal - left
4,808
External fixation - radius - left
4,808
Internal fixation - olecranon - right
2,588
Internal fixation - ulna - distal - right
4,808
Internal fixation - ulna - right
4,808
External fixation - ulna - right
4,808
Internal fixation - olecranon - left
2,588
Internal fixation - ulna - distal - left
4,808
Internal fixation - ulna - left
4,808
External fixation - ulna - left
4,808
Internal fixation - carpus - other - right
1,998
Internal fixation - carpus - other - left
1,998
Internal fixation - metacarpal - right
1,998
External fixation - metacarpal - right
3,313
Internal fixation - metacarpal - left
1,998
External fixation - metacarpal - left
3,313
Internal fixation - thumb phalanx - right
1,998
Internal fixation - thumb phalanx - left
1,998
Internal fixation - finger phalanx - right
1,998
Internal fixation - scaphoid - right
3,003
Internal fixation - finger phalanx - left
1,998
Internal fixation - scaphoid - left
3,003
Biopsy of vertebra - lumbar region - open
2,282
Debridement - lumbosacral vertebra
2,095
419
P.U. (A) 363
Biopsy of vertebra - lumbar region - percutaneous
2,282
Biopsy of vertebra - sacral region - open
2,282
Biopsy of vertebra - coccygeal region
2,282
Internal fixation - other tarsal bones - right
1,998
Internal fixation - other tarsal bones - left
1,998
Internal fixation - metatarsal - right
1,998
Internal fixation - metatarsal - left
1,998
Internal fixation - toe phalanx - right
1,998
Internal fixation - toe phalanx - left
1,998
Arthrotomy - wrist joint - right
2,273
Arthrotomy - wrist joint - left
2,273
Biopsy - open - shoulder joint - right
2,282
Biopsy - open - shoulder joint - left
2,282
Biopsy - open - elbow joint - right
2,282
Biopsy - open - elbow joint - left
2,282
Biopsy - open - wrist joint - right
2,282
Biopsy - open - wrist joint - left
2,282
Arthrodesis - metacarpophalangeal joint
2,188
Arthrodesis - finger/thumb phalangeal
2,188
Arthrodesis - intercarpal joint - right
2,188
Arthrodesis - finger/thumb phalangeal
2,188
Arthrodesis - intercarpal joint - left
2,188
Arthrotomy - elbow joint - right
2,273
Arthrotomy - elbow joint - left
2,273
Arthrotomy - metacarpophalangeal joint
2,273
Arthrotomy - finger/thumb phalangeal joint
2,273
420
P.U. (A) 363
Biopsy open - hip joint - right
2,282
Biopsy open - hip joint - left
2,282
Biopsy open - knee joint - right
2,282
Biopsy open - knee joint - left
2,282
Biopsy open - ankle joint - right
2,282
Biopsy open - ankle joint - left
2,282
Exploration of wound - upper extremity - left
1,200
Open reduction of fracture - metacarpus - right
2,338
Open reduction of fracture - metacarpus - left
2,338
Open reduction of fracture - thumb phalanges - right
2,338
Open reduction of fracture - thumb phalanges - left
2,338
Open reduction of fracture - finger phalanges - right
2,338
Open reduction of fracture - finger phalanges - left
2,338
Disarticulation - shoulder joint - right
3,896
Disarticulation - shoulder joint - left
3,896
Disarticulation - elbow - right
3,864
Disarticulation - elbow - left
3,864
Disarticulation - wrist joint - right
3,864
Disarticulation - wrist joint - left
3,864
Disarticulation - metacarpophalangeal joint - right
2,022
Disarticulation - metacarpophalangeal joint - left
2,022
Disarticulation - finger/thumb phalang - right
2,092
Disarticulation - finger/thumb phalang - left
2,092
Excision arthroplasty - wrist joint - right
2,437
Excision arthroplasty - wrist joint - left
2,437
Excision arthroplasty - metacarpophalang - right
2,437
421
P.U. (A) 363
Excision arthroplasty - metacarpophalang - left
2,437
Excision arthroplasty - finger/thumb - right
2,437
Excision arthroplasty - finger/thumb - left
2,437
Arthroplasty - shoulder - total - right
2,437
Arthroplasty - shoulder - hemi - left
2,437
Arthroplasty - elbow - right
2,437
Arthroplasty - elbow - left
2,437
Arthroplasty - wrist - right
2,437
Arthroplasty - wrist - left
2,437
Arthroplasty - finger/thumb phalangeal - right
2,437
Excision arthroplasty hip jt (girdleston)
437
Amputation - transmetacarpal - left
1,933
Amputation - thumb - phalanx proximal
1,933
Amputation - thumb - phalanx distal - right
1,933
Amputation - thumb - phalanx distal - left
1,933
Amputation - index finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - index finger - phalanx middle
1,933
Amputation - index finger - phalanx distal
1,933
Amputation - middle finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - middle finger - phalanx mid
1,933
Amputation - middle finger - phalanx distal
1,933
Amputation - ring finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - ring finger - phalanx middle
1,933
Amputation - ring finger - phalanx distal
1,933
Amputation - little finger - phalanx proximal
1,933
Amputation - little finger - phalanx middle
1,933
422
P.U. (A) 363
Amputation - little finger - phalanx distal
1,933
Amputation - transmetatarsal - right
1,933
Amputation - transmetatarsal - left
1,933
Amputation - metatarsal 1st (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 1st - right
1,933
Amputation - metatarsal 1st (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 1st - left
1,933
Amputation - metatarsal 2nd (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 2nd - right
1,933
Amputation - metatarsal 2nd (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 2nd - left
1,933
Amputation - metatarsal 3rd (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 3rd - right
1,933
Amputation - metatarsal 3rd (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 3rd - left
1,933
Amputation - metatarsal 4th (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 4th - right
1,933
Amputation - metatarsal 4th (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 4th - left
1,933
Amputation - metatarsal 5th (ray) - right
1,933
Amputation - toe - 5th - right
1,933
Amputation - metatarsal 5th (ray) - left
1,933
Amputation - toe - 5th - left
1,933
Open reduction of fracture - scaphoid - left
2,338
Arthroplasty - hip - hemiarthroplasty - right
2,437
Arthroplasty - hip - total - right
2,437
423
P.U. (A) 363
Arthroplasty - hip - hemiarthroplasty - left
2,437
Arthroplasty - hip - total - left
2,437
Arthroplasty - knee - total - right
2,437
Arthroplasty - knee - unicompartment - right
2,437
Arthroplasty - knee - total - left
2,437
Arthroplasty - knee - unicompartment - left
2,437
Arthroplasty - ankle - right
2,437
Open reduction of fracture - scaphoid - right
2,338
Removal - prosthesis - shoulder - right
1,148
Removal - foreign/loose body - shoulder
1,148
Removal - prosthesis - shoulder - left
1,148
Removal - foreign/loose body - shoulder
1,148
Removal - prosthesis - elbow - right
1,148
Removal - foreign/loose body - elbow joint
1,148
Removal - prosthesis - elbow - left
1,148
Removal - prosthesis - wrist - right
1,148
Removal - foreign/loose body - wrist joint - right
1,148
Removal - prosthesis - wrist - left
1,148
Removal - foreign/loose body - wrist joint - left
1,148
Removal - prosthesis - finger - right
1,148
Removal - prosthesis - finger - left
1,148
Removal of loose/foreign body - hip joint - left
1,148
Removal of loose/foreign body - knee joint - right
1,148
Removal of loose/foreign body - ankle joint - right
1,148
Removal - implants - upper extremity
3,637
Removal - foreign body - upper extremity
1,148
424
P.U. (A) 363
Removal - foreign body - lower extremity
1,148
Removal - implants - upper extremity
3,637
Removal - foreign body - upper extremity
1,148
Removal - implants - hand/finger region
3,637
Removal - implants - hand/finger region
3,637
Removal - implants - foot/toe region
3,637
Aspiration - acromionclavicular joint - left
908
Aspiration - acromionclavicular joint - right
908
Aspiration - shoulder joint - right
908
Aspiration - shoulder joint - left
908
Aspiration - elbow joint - right
908
Aspiration - elbow joint - left
908
Aspiration - wrist joint - right
908
Aspiration - wrist joint - left
908
Manipulation under anaesthesia - shoulder
1,442
Manipulation under anaesthesia - elbow joint
1,442
Manipulation under anaesthesia - wrist joint
1,442
Aspiration - sacroiliac - right
908
Aspiration - sacroiliac - left
908
Aspiration - hip - right
908
Aspiration - hip - left
908
Aspiration - knee - right
908
Aspiration - knee - left
908
Aspiration - ankle - right
908
Aspiration - ankle - left
908
Aspiration - upper extremity - other - left
908
425
P.U. (A) 363
Aspiration - upper extremity - other - right
908
Aspiration - lower extremity - other - left
908
Aspiration - lower extremity - other - right
908
Laparoscopy - diagnostic
2,136
Manipulation under anaesthesia - hip - right
1,442
Manipulation under anaesthesia - hip - left
1,442
Manipulation under anaesthesia - knee - right
1,442
Manipulation under anaesthesia - knee - left
1,442
Manipulation under anaesthesia - ankle - right
1,442
Manipulation under anaesthesia - ankle - left
1,442
Free tissue transfer
12,367
Replantation
7,505
Revascularisations
7,505
Arthrodesis - more than one joint
4,457
Bone graft
3,689
Open reduction/internal fixation
4,808
External fixation
4,808
Excision of benign bony tumours
3,452
Amputation (hand, ray, multiple digits)
1,933
Ligament repairs
2,811
Arthrodesis - one joint
3,056
Bone - close reduction/splinting
1,503
Removal of foreign body
1,148
Removel of internal fixators
1,199
Amputation of single digit
1,933
Aspiration
908
426
P.U. (A) 363
Incision and drainage
908
Removal of external fixator
1,199
NEUROSURGERY
Craniotomy - supratentorial tumour removal (total)
12,797
Craniotomy - supratentorial tumour (debulking)
12,797
Craniotomy - pituitary tumour
12,797
Craniotomy - cerebral aneursym, clipping
12,797
Craniotomy - arteriovascular malformation, excision
12,797
Craniotomy - carotid cavernous fistula
12,297
Suboccipital craniectomy - total tumour removal
12,797
Suboccipital craniectomy - partial resection
12,797
Laminectomy - tumour removal
9,036
Laminectomy - disc removal
12,306
Nerve anastomosis
5,227
Orbital tumours - transcranial/lateral approach
12,797
Repair of nasal encephalocoele
12,797
Decompressive brain resection
12,797
Microvascular decompression
12,797
Cordotomy
7,121
Anterior cervical/thoracic/lumbar fusion
12,306
Transphenoidal pituitary surgery
12,297
Craniofacial deformities - corrective surgery
12,797
Hemispherectomy
12,297
Axial - occipitial fusion or atlanto - occipital fusion
11,756
427
P.U. (A) 363
Craniotomy - extradural haematoma
6,611
Craniotomy - subdural haematoma
6,611
Craniotomy - intracerebral haematoma
12,297
Craniotomy - excision abscess
8,822
Craniotomy - removal of foreign body
8,322
Craniotomy - cyst decompression
5,292
Craniotomy - tumour biopsy
8,322
Craniotomy - dural leak repair
6,344
Craniotomy - aneurysm : wrapping of aneurysm
12,797
Suboccipital craniectomy - biopsy
10,432
Suboccipital craniectomy - decompression
8,822
Repair of meningomyelocele
6,361
Laminectomy - biopsy
8,036
Laminectomy - decompression
8,036
Excision of skull bones tumours
4,172
Excision of scalp vascular malformations
6,797
Retrogasserian rhizotomy
2,816
Exploration of brachial plexus
3,018
Major repair of scalp, skull, dura and brain following trauma
12,797
Carotid endaeterectomy and/or arterial graft
9,198
Thalamotomy or papillidotomy
12,297
Wound debridement of compound fractures
2,602
Elevation of depressed fracture skull
3,650
Carotid artery ligation
3,787
Ventriculo - peritoneal shunt
3,554
Ventriculo - artial shunt
9,943
428
P.U. (A) 363
Lumboperitoneal shunt
3,429
Reservoir insertion - ventricular/spinal
3,429
Peripheral nerve decompression
2,082
Burr hole tapping - brain abscess
3,551
Burr hole tapping - brain haematoma
3,878
Repair of skull defect
5,418
Burr hole drainage - chronis subdural
4,918
Scalp wound debridement
1,573
Burr hole for intra - cranial pressure monitoring
2,685
Exfloration, repair or stripping of peripheral nerves
2,002
Subtemporal decompression
8,293
Section of transverse carpal arctarsal ligaments
1,696
Shunt removal
2,414
External ventricular drainage
2,479
Peripheral nerve blocks
2,039
Ventriculography
3,024
Skull traction
1,429
CARDIOSURGERY
Close heart surgery - ligation of persistent ductus arteriosus
10,653
Close heart surgery - aorta - pulmonary shunts (blalock - taussig shunt
or equivalent)
13,765
Close heart surgery - pulmonary artery banding
10,653
Close heart surgery - pulmonary valvotomy/valvectomy
14,075
Close heart surgery - repair of coarctation of the aorta
21,665
Close heart surgery - pericardiectomy
8,963
429
P.U. (A) 363
Close heart surgery - open pericardial drainage
7,135
Close heart surgery - pericardial biopsy
6,290
Close heart surgery - closed mitral valvotomy
19,400
Close heart surgery - repair of cardiac trauma not requiring pulmonary
bypass
7,395
Close heart surgery - glenn shunt or equivalent
13,605
Close heart surgery - ligation of major aorto-pulmonary collateral
arteries
9,383
Insertion of pacemaker unit and endocardial or epicardial lead
16,760
Replacement of pacemaker unit and/or lead
6,260
Coronary artery bypass surgery with or without excision of left
ventricular aneurysm or repair of post - infarction ventricular septal
defect or mitral incompetence
18,658
Single valve replacement or repair (inclusive of fee of prosthesis)
23,278
Open mitral valvotomy
23,278
Multiple valve replacement
24,008
Repair of total anomalous pulmonary venous connections
17,998
Repair of cortriatrium
13,800
Mitral valvuloplasty/valvotomy
19,660
Aortic valvuloplasty/valvotomy
19,060
Relief of infravalcular aortic stenosis
19,060
Repair of total atrio - ventricular canal defect
16,543
Double aortic arch repair/suspension of aortic arch
17,643
Closure of ASD
16,268
Closure of VSD
16,918
Right ventricular outflow tract reconstruction
16,918
Pulmonary arterioplasty including pulmonary artery debanding
16,268
Conduit interposition (with or without valve)
16,268
430
P.U. (A) 363
Surgery for transposition of great arteries - atrial switch
18,008
Surgery for transposition of great arteries - atrial switch
18,008
Fontan operation/modified fontan or equivalent
17,758
Septation of common atrium
16,258
Other surgical procedures performed under pulmonary bypass
(exclusive of fee of prosthesis)
17,768
Aortic/peripheral vascular aneurysm repair and others
18,518
Insertion and/or removal of intraaortic balloon (inclusive of fee of
balloon)
4,085
Vascular endarterectomy
7,463
Vascular graft
7,863
Replacement of pacemaker wire (epicardial)
6,000
Adjustment of endocardial lead
6,000
Insertion of epicardial lead
6,000
Open lung biopsy
8,780
Pleurodesis/pleurectomy
7,715
Decortication
8,610
Bronchoscopy
4,533
Mediastinoscopy
4,533
Thoracoscopy
3,933
Correction of chest wall deformities
8,860
Excision of intrathoracic and mediastinal tumours
9,903
Chest wall resection (excision of rib sterna tumours)
8,695
Exploratory thoracotomy
6,550
Diagnostic thoracotomy
6,550
Tracheal resection/repair
10,643
Scalene node biopsy
5,379
431
P.U. (A) 363
Tracheal dilatation
5,379
Pericardial window
9,243
Thymectomy
5,528
Repair of congenital hernias
7,308
Repair of ruptured diaphragm
8,340
Anti - reflux procedures
8,340
Sternal resuturing/rewiring
5,768
Exploration of bleeding
5,768
Vascular embolectomy
5,768
Adjustment of pacemaker wire (transvenous)
6,000
Replacement of pacemaker wire (endocardial)
6,000
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY
Free vascularised tissue transfer with micro surgical vascular and/or
neuro anastomosis of soft and/or bony tissue
15,225
Loss of lid or lids with reconstruction
1,500
Epicanthus correction
2,367
Telecanthus correction
4,123
Repair of lachrymal duct
1,500
Dacryo cysto rhinostomy
4,222
Repair of ear injury (very severe)
1,847
Correction of other ear deformities (severe)
2,965
Excision of lesion with reconstruction (very severe)
7,412
Reduction rhinoplasty
5,662
Augmentation rhinoplasty (with silicone or bone or cartilage)
3,477
Lip - excision of lesion with reconstruction (very severe)
1,500
432
P.U. (A) 363
Repair of clefts - facial clefts (severe)
1,500
Tongue flaps
1,500
Tenolysis and tenodesis (severe)
2,547
Pollicisation
5,052
Reconstruction of hypospadias (severe)
6,420
Reconstruction of epispadias
4,130
Fistula repair (severe)
2,432
Bladder reconstruction
9,025
Radical vulvectomy
3,256
Scar revision (very severe)
3,352
Reconstructive surgery of haemangioma (very severe)
10,212
Reconstructive surgery of lymphangioma (severe)
10,212
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) lymphohaemangioma
(severe)
10,212
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) malformation (severe)
8,310
Reconstructive surgery of arteriovenous (AV) fistula (severe)
8,860
Repair of lid injury (severe)
900
Lid resection for tumour with/without reconstruction
1,587
Exenteration of orbit
5,622
Epicanthus or telecanthus correction (moderate)
4,372
Blepharoplasty
3,277
Oriental eyelid correction
2,012
Catholasty
932
Tarsorrhaphy (severe)
1,722
Repair of ear injury (severe)
4,552
Excision of lesion and reconstruction (severe)
1,130
433
P.U. (A) 363
Bat ears correction
6,662
Correction of other ear deformities (moderate)
4,552
Cleft lip (unilateral)
3,527
Cleft lip (bilateral)
5,662
Cleft palate
3,202
Cranio - facial surgery e.g. correction nasal encephalocoele, treacher
collins aperts, cruzon or anopthalmia
11,117
Head and neck malignancy with excision, immediate reconstruction and
with or without radical neck dissection
3,000
Severe facial trauma needing major reconstruction
3,944
Partial glossectomy with radical block dissection of the neck
3,000
Total glossectomy with/without neck dissection
3,000
Malignant intraoral lesions with reconstruction
3,000
Reconstruction of facial fractures (very severe)
3,769
Reduction of fibrous dysplasia
3,000
Total and sub-total reconstructive rhinoplasty
1,500
Reconstruction for microtia (absent ear or presence of part of the ear)
1,500
Reconstruction for cranio - facial cleft (tessier cleft)
1,500
Tissue expansion
1,500
Scalp - excision of benign or malignant lesions with flap reconstruction
2,457
Coloboma correction (severe)
1,500
Correction of other ear deforminities (severe)
3,901
Burns - primary treatment (very severe)
3,641
Burns - treatment of sequelae (very severe) e.g. release of contractures
and joints
2,645
Breast - augmentation (with prosthesis)
2,923
Breast - reduction
1,582
434
P.U. (A) 363
Breast - ptosis correction
1,500
Myo and osteo myo cutaneous flaps
6,901
Rib graft removal
1,500
Hand reconstruction with soft and/or bony injuries (very severe)
1,500
Repair of syndactyly - congenital or acquired (severe)
1,500
Reconstruction surgery of naevi, including congenital or giant hairy
naevus (very severe)
2,407
Reconstructive surgery of malignant melanoma (severe)
1,500
Reconstructive surgery of squamous cell carcinoma (very severe)
1,500
Reconstructive surgery of basal cell carcinoma (very severe)
1,500
Reconstructive surgery of neurofibromatosis (very severe)
1,500
Rhytidectomy
1,500
Abdominoplasty
1,500
Dermo - lipectomy
1,500
Tatoo removal (very severe)
1,500
Keloids - excision injection or compression (very severe)
1,500
Scalp - burns with flap closure
984
Scalp - burns with skin grafts
800
Coloboma correction (moderate)
800
Nose - excision of lesion with reconstruction (severe)
800
Lip - excision of lesion with reconstruction (severe)
3,147
Mouth - commissure reconstruction
800
Mouth - leukoplakia excision and grafting (severe)
800
Facial clefts (moderate)
800
Pharyngoplasty
1,231
Facial sling
800
435
P.U. (A) 363
Facial nerve repair
800
Burn - primary treatment
2,508
Burn - treatment of sequelae e.g. release of contractures and joints
(severe)
2,423
Nipple reconstruction
1,601
Reconstruction of hypospadias (moderate)
3,485
Urogenital - excision of stricture
800
Urogenital - fistula repair (moderate)
2,055
Split skin grafts (moderate)
2,992
Full thickness grafts (moderate)
3,052
Vagina reconstruction
5,205
Nose - excision of lesion without reconstruction
1,255
Lip - excision of lesion with primary closure (mild)
320
Reconstruction of facial injury - soft tissue (mild)
320
Mouth - node biopsy
320
Burn - primary treatment (mild)
2,187
Reconstruction surgery of epidermal naevus (mild)
2,165
Reconstructive surgery of sebaceous cyst
2,165
Reconstructive surgery of naevi including congenital or giant hairy naevi
(mild)
2,165
Scar revision (mild)
2,165
Tatoo removal (mild)
650
Keloids - excision, injection or compression (mild)
323
Reconstructive surgery of haemangioma (mild)
6,030
Secondary suturing (moderate)
985
Secondary suturing (mild)
950
Skin biopsy
350
436
P.U. (A) 363
Toilet and suture of drainage of superficial wounds
350
Incision and drainage of abscess
896
Excision of slough (at first episode)
282
437
P.U. (A) 363
SEVENTH SCHEDULE
[Paragraph 11]
MISCELLANEOUS FEE
Fee (RM)
IMMUNISATION
Yellow fever
300
Typhoid
80
Other form of immunisation
40
AMBULANCE, HEARSE AND STANDBY MEDICAL TEAM
Ambulance
1.40 for each km
Hearse
Less than 30 km
40
30 km to 800 km
1.40 for each km
More than 800 km
1,200
Standby medical team (excluding medical officer)
First day
400
Every subsequent day
250
438
P.U. (A) 363
MEDICAL EXAMINATION AND MEDICAL BOARD
Medical examination including x-ray
300
Examination for Medical Board
600
WRITTEN MEDICAL OPINION OR REPORT
Brief report/opinion prepared by medical officer
120
Brief report/opinion prepared by specialist
240
Comprehensive opinion prepared by specialist
400 to 2,000
depending on the
complexity of the
opinion
Made 27 December 2014
[KK(S)-280(32/41); PN(PU2)86/XVII]
By Command,
DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
Minister of Health
(To be laid before Dewan Rakyat pursuant to section 4 of the Fees Act 1951)
439

Similar documents

2016 CATALOG - Bicon Dental Implants

2016 CATALOG - Bicon Dental Implants 98mm x 15mm Ivory 98mm x 25mm Ivory 89 x 71 x 15mm Ivory 55 x 19 x 15mm Ivory 40 x 19 x 15mm Ivory 98mm x 15mm Pink 98mm x 25mm Pink 89 x 71 x 15mm Pink

More information

price indicator - National Medical Stores

price indicator - National Medical Stores health supplies and specialist medicines and health supplies. Essential medicines and health supplies are represented by a sign of a capsule (alongside). Specialist medicines and health are reserve...

More information