Vodič za brucoše - Fakultet informacijskih tehnologija

Comments

Transcription

Vodič za brucoše - Fakultet informacijskih tehnologija
Univerzitet
“Džemal Bijedić” u Mostaru
Fakultet informacijskih tehnologija
Sadržaj brošure:
Riječ dekana
1
Naučno-istraživački rad
12
O Fakultetu 3
Institut za informacijske tehnologije “Safet Krkić” 13
Učenje na daljinu
5
Akademije i certfikacijski programi
14
Klasični oblik nastave
6
Studentska takmičenja
18
Nastavni plan i program 7
Uspjeh naših studenata
19
Kako se upisati 9
Naši studenti o nama
21
Priznavanje ispita sa drugih fakulteta 10
Opremljenost
11
Riječ dekana
Poštovani studenti,
Od osnivanja Studija informatike, a kasnije i Fakulteta, shvatili smo da je dinamični razvoj
informacijskih tehnologija moguće pratiti jedino inovacijama i dopunjavanjem nastavnih planova i
programa u skladu sa potrebama tržišta rada i trendovima obrazovanja u oblasti informacionih
tehnologija u svijetu.
Ozbiljnosti pristupa inoviranju nastavnih planova i programa, kao i osiguranju kvaliteta nastavnih
planova i programa u velikoj mjeri je doprinijela i naša angažovanost u TEMPUS projektima
Brojni TEMPUS projekti su omogućili izradu adekvatnog nastavnog plana i programa zasnovanog na
kompetencijama u oblasti informacijskih tehnologija, ali i akreditaciju nastavnih planova i programa.
U martu 2012. godine uspješno smo akreditirali nastavni plan i program prvog ciklusa studija. Akreditaciju je radila Agencija
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a akreditacijsku komisiju sačinjavali su međunarodni eksperti iz oblasti
osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i informacijskih tehnologija. Time smo postali prvi akreditirani distance learning studij u
Bosni i Hercegovini.
Trend razvoja nastavnih planova i programa na našem Fakultetu kontinuirano je prisutan korištenjem stečenih znanja i iskustava
u TEMPUS projektima i u saradnji sa tržištem rada. Kao dokaz tome u septembru 2012. godine prezentirali smo novu, vlastitu verziju
distance learning platforme za dijeljenje znanja DLWMS3. Ova platforma je u cjelosti urađena nesebičnim angažmanom uposlenika
i studenata FIT-a. DLWMS3 se koristi od 1. oktobra 2012. godine, a u 2012. godini softver je iznajmljen i drugim visokoškolskim
institucijama u Bosni i Hercegovini, što je dokaz prihvaćenosti softverskih proizvoda FIT-a.Uposlenici i studenti FIT-a su također
nosioci i drugih važnih projekata informatizacije društva u Bosni i Hercegovini, što je još jedan od dokaza kvaliteta studenata i
kadrova FIT-a.
Naša vizija budućnosti je sigurna i pozitivna. Pridružite nam se!
doc. dr Emina Junuz
1
O Fakultetu
Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) je članica javnog Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Osnovan je 1996.
godine kao dvogodišnji Studij informatike, a 2003. godine je preregistrovan u Fakultet. FIT organizuje Bachelor (prvi ciklus)
i Master (drugi ciklus) studij u oblasti informacijskih tehnologija. Nastavni plan i program se realizuje u skladu sa principima
Bolonjske deklaracije. Prvi ciklus se organizuje i realizuje na dva načina:
• klasični, tzv. in-class sistem sistem
• učenja na daljinu, tzv. Distance Learning – DL
FIT je institucija koja je prva uvela koncept studiranja na daljinu u Bosni i Hercegovini i ima vodeću ulogu u procesu
implementacije i razvoja učenja na daljinu u našoj zemlji. Na Fakultetu postoje četiri kabineta sa preko stotinu računarskih
mjesta i četiri laboratorije. Osim redovnih nastavnih aktivnosti, studenti i nastavno osoblje imaju mogućnost izvođenja različitih
istraživanja u pomenutim kabinetima i laboratorijama.
Pri Fakultetu djeluju CISCO, Microsoft i Mikrotik akademije kroz čije programe se mogu steći specijalistička znanja iz
različitih oblasti informacijskih tehnologija.Fakultet ima vlastitu biblioteku, a studenti FIT-a takođe imaju i pristup univerzitetskoj
biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Fakultet trenutno ima oko hiljadu aktivnih
studenata, od čega su dvije trećine DL studenti.
53
O Fakultetu
Kvalitet i praktična relevantnost studijskog programa su potvrđeni činjenicom da je, prema podacima Zavoda za statistiku,
95% naših studenata zaposleno. IT sektor predstavlja područje koje se dinamično razvija i postoji stalna potreba za ovim kadrom u
Bosni i Hercegovini i u svijetu. FIT provodi periodična istraživanja u cilju analize usklađenosti kvalifikacija i vještina predviđenih
nastavnim planom i programom sa potrebama i zahtjevima tržišta i okruženja. FIT ima veoma dobru saradnju sa državnim,
federalnim i kantonalnim ministarstvima koja djeluju u sektoru obrazovanja i IT-a, kao i sa regionalnim IT kompanijama.
Fakultet takođe ima veoma uspješnu međunarodnu saradnju, u prvom redu sa univerzitetima u Austriji (FH Joanneum,
Graz), Njemačkoj (Univerzitet u Paderbornu) i Španiji (Univerzitet u Lleidi), kao i sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i
regionu. Ova saradnja podrazumijeva realizaciju brojnih aktivnosti kao što su razmjena nastavnika i studenata, realizacija zajedničkih
naučno-istraživačkih projekata, učešće u seminarima i konferencijama, realizacija programa stručnog usavršavanja, kao i druge
aktivnosti kojima je svrha intenziviranje akademske saradnje.
FIT je učestvovao u velikom broju međunarodnih projekata, kao i projekata finansiranih iz državnih fondova.
Fakultet kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta svih aktivnosti: nastave, sadržaja nastavnog plana i programa, sistema
ocjenjivanja, udžbenika i literature, opremljenosti učioničkog i drugog prostora, DL platforme, naučno-istraživačke djelatnosti,
izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, cjeloživotnog obrazovanja i
drugih standarda.
46
Učenje na daljinu (distance learning)
Distance learning je oblik studiranja koji podrazumijeva upotrebu informacijsko - komunikacijskih
tehnologija za pristup nastavnim materijalima, prijavljivanje i polaganje ispita. DL studij omogućava studentu
da bilo kada i sa bilo koje lokacije pristupa nastavnim materijalima koji su dostupni 24 sata dnevno. DL studenti
nisu obavezni, ali imaju mogućnost da prate nastavu koja se izvodi na Fakultetu. DL studenti dobijaju pristupne
informacije za DLWMS (Distance Learning Web Management System).
Prijavljivanjem na sistem student dobija mogućnost pristupanja određenim modulima sistema i to:
•
•
•
•
•
•
•
vlastitom korisničkom profilu (informacije o studentu, profil, slika, pristupni podaci itd.)
nastavnim materijalima (tekstualni i multimedijalni dokumenti u elektronskom formatu)
studentskoj službi (prijava ispita, zahtjevi za potvrdama, obavijesti, prijave ispita itd.)
modulu za testiranje (modul za provjeru znanja)
evidencije (prisustvo nastavi, postavljeni radovi, uspjeh i sl.)
FIT video-kanalu (multimedijalni materijali)
FIT forumu (online komunikacija sa nastavnim osobljem i drugim studentima)
DL studenti, kao i studenti koji nastavu prate uživo, imaju obavezu polaganja ispita na Fakultetu kako
bi u kontrolisanim uslovima pristupili finalnoj provjeri znanja. Također, prisutna je praksa organizacije ispita na
drugim lokacijama. U saradnji sa partnerskim organizacijama Fakultet je do sada organizovao ispite na različitim
lokacijama u Tuzli i Sarajevu.Kako bi se ostvarila što bolja komunikacija sa DL studentima, formiraju se tutorske
grupe, u okviru kojih se studenti povezuju sa nastavnim osobljem. Na ovaj način se studentima pruža podrška u
procesu prilagođavanja ovom načinu studiranja.
Studenti imaju mogućnost online konsultacija sa nastavnim osobljem (putem Adobe Connect platforme).
Osim toga, periodično se organizuje konsultativna nastava na lokacijama van Mostara (Sarajevo i Tuzla).
5
Klasični oblik nastave
U skladu sa odrednicama Bolonjske deklaracije, studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju obavezu prisustva svim
oblicima nastavnog procesa. Kroz nastavni proces studenti imaju stalnu komunikaciju sa kolegama i nastavnim osobljem, te u
slučaju određenih nejasnoća momentalno mogu dobiti dodatna pojašnjenja. Studenti koji prate nastavu na Fakultetu imaju na
raspolaganju svu opremu, laboratorije i drugi učionički prostor. Kao i DL studenti, i ova kategorija studenata ima mogućnost
pristupa DLWMS platformi i svim njenim resursima.
Kompetencije, vještine i znanja koja se stiču u okviru nastavnog plana i programa su identični za obje kategorije
studenata.
6
Nastavni plan i program
Nastavni plan i program prvog ciklusa je trogodišnji (180 ECTS) i vodi do stjecanja zvanja bakalaureat informacijskih
tehnologija. Nastavni plan i program i oblici rada utemeljeni su na Bolonjskoj deklaraciji. Sadržaj nastavnog plana i programa se
kontinuirano inovira i unapređuje kao rezultat saradnje FIT-a i drugih fakulteta, europskih univerziteta i privrede, u nastojanju da
našim studentima pružimo potrebna znanja za tržište rada.
Akreditacija
U okviru Tempus projekta ESABIH (www.esabih.ba)
Fakultet informacijskih tehnologija je prošao kroz proces akreditacije
nastavnog plana i programa I ciklusa studija. Jedna od obaveznih
aktivnosti u postupku akreditacije je bio i posjet akreditacijske
komisije. Međunarodna akreditacijska komisija boravila je na
FIT-u 12. i 13. marta 2012. godine. Tom prilikom Komisija
je
obavila razgovore sa predstavnicima studenata, diplomiranih
studenata, poslodavaca koji zapošljavaju diplomirane studente
FIT-a, te sa nastavnim i administrativnim osobljem.
Kao rezultat evaluacije, akreditacijska komisija je Fakultetu
informacijskih tehnologija 14. septembra 2012. godine putem
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
podnijela izvještaj i potvrdu da je nastavni plan i program prvog
ciklusa FIT-a prvi uspješno akreditirani DL studijski program u
BiH. Osim prvog ciklusa DL studija, proces akreditacije je uspješno
prošao i klasični dodiplomski studij.
Akreditovani plan i program sačinjavaju sljedeći predmeti:
I semestar
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Osnove ekonomije i poslovanja
Osnove inžinjerske matematike
Uvod u programiranje
Uvod u informacijsku tehnologiju
Engleski jezik - kurs za početnike
II semestar
Red.br.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv predmeta
Diskretna matematika
Programiranje I
Algoritmi i strukture podataka
Uvod u operativne sisteme
Arhitektura kompjuterskih sistema
Engleski jezik - osnove informatike
7
Nastavni plan i program
2. godina
3. godina
III semestar
Red.br.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V semestar
Red.br.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
IV semestar
Red.br.
19.
20.
21.
22.
23.
8
24.
Naziv predmeta
Programiranje 2
Statistika i vjerovatnost
Računarske mreže
Uvod u baze podataka
Server operativni sistemi
Sociologija
Engleski jezik - sistemski i aplikativni softver
Naziv predmeta
Komunikacijske tehnologije
Objektno orijentisana analiza i dizajn
Reporting
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Engleski jezik - komunikacijske
tehnologije
Sport i zdravlje
VI semestar
Red.br.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Naziv predmeta
Menadžment i informacioni sistemi
Projektovanje informacijskih sistema
Softverski inžinjering
Kompjuterska grafika
Engleski jezik - softverski inžinjering
Sport i zdravlje
Naziv predmeta
Engleski jezik - informacijski sistemi
Web tehnologije
Interakcija čovjek - računar
Principi elektronskog poslovanja
Sigurnost i zaštita informacijskih
sistema
Projekat
Kako se upisati?
Fakultet informacijskih tehnologija godišnje prima 250
studenata (60 studenata koji prate nastavu na Fakultetu i 190 DL
studenata). Proces upisa na Fakultet počinje online prijavom koja je
uvijek dostupna na našoj stranici. Studenti na ovaj način mogu rano
iskazati interes i time steći određenu prednost kada je u pitanju upis
na Fakultet.
Upis zvanično počinje konkursom koji se objavljuje u
sredstvima javnog informisanja u drugoj polovini mjeseca juna.
U konkursu se navodi dokumentacija koju je potrebno predati uz
prijavu:
1. prijava na konkurs (prijavni obrazac se dobija na
visokoškolskim institucijama; studenti koji se upisuju na FIT
obrazac prijave mogu preuzeti i u elektronskoj formi na web stranici
Fakulteta)
2. originalna svjedočanstva o završenoj I, II, III i IV godini
srednje škole, te diploma o završenoj srednjoj školi (ako je škola
završena u inostranstvu potrebno je iste nostrificirati – nostrifikaciju
obavljaju entitetska ministarstva obrazovanja)
3. rodni list
4. za strane državljane, uvjerenje o državljanstvu i
5. uplata za obradu dokumenata
Za upis je neophodno priložiti sljedeće dokumente:
1.
ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju
studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može
i u mjestu prebivališta)
2.
dvije fotografije (4 x 6 cm)
3.
upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi)
4.
uplate za biblioteku, studentsku uniju i održavanje,
uplata školarine, te potvrda o uplati godišnje naknade za
ispitni i upisni materijal.
Školarinu je moguće platiti i u ratama. Maksimalan
broj rata je tri (3). Krajnji rok za izmirenje cijelog iznosa
školarine je kraj kalendarske godine. U slučaju plaćanja u
ratama pri upisu je potrebno predočiti uplatnicu o uplaćenoj
prvoj rati.Nastava počinje brucoškim satom prvog ponedjeljka u
mjesecu oktobru. Sedam dana kasnije, na Fakultetu se održava
prvi zvanični susret DL studenata i tom prilikom im se pružaju
sve potrebne informacije.
Prijemni ispit se organizuje samo u slučaju prijave većeg broja
studenata od planiranog za datu akademsku godinu. Po zaključenju
konkursa primljeni studenti nastavljaju proceduru upisa na Fakultet.
11
9
Priznavanje ispita sa drugih fakulteta
Prilikom upisa na FIT uz molbu za priznavanje ispita potrebno je priložiti originalni prepis ocjena sa fakulteta na kojem je
student prethodno polagao ispite, te nastavni plan i program po kojem je student studirao na tom fakultetu. Procedura priznavanja
ispita traje najduže 60 dana.
Nostrifikacija diplome istog ili srodnog fakulteta
Fakultet je nadležan za nostrifikaciju diploma iz oblasti informacijskih tehnologija stečenih u inostranstvu i to za priznavanje
zvanja VSS, VŠS, magistar nauka iz informacijskih tehnologija, doktor informatičkih nauka i za priznavanje akademskih zvanja
bakalaureat, magistar i doktor nauka.
Uz zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju obrazovne isprave prilaže se:
-
-
-
-
-
originalna obrazovna isprava o obrazovanju u inostranstvu ili ovjerena kopija;
prevod na hrvatski, bosanski ili srpski jezik ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;
prepis ocjena;
nastavni plan i program obrazovanja u inostranoj obrazovnoj ustanovi;
obrazovna isprava o obrazovanju u Bosni i Hercegovini stečenom prije obrazovanja u inostranstvu.
U zahtjevu za nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju podnosilac je dužan navesti da li je isti zahtjev već podnosio nekom drugom
organu. Ministarstvo, odnosno visokoškolska ustanova koja provodi nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju može od podnosioca
zahtjeva tražiti i druge dokaze iz kojih se može steći uvid u trajanje i druge uslove obrazovanja u inostranstvu, te prava koja obrazovna
isprava daje u zemlji u kojoj je stečena.
Ukoliko je u pitanju nostrifikacija diplome SSS onda se sa zahtjevom za nostrifikaciju treba obratiti kantonalnom Ministarstvu
obrazovanja.
10
Opremljenost Fakulteta
Fakultet informacijskih tehnologija se može pohvaliti kvalitetnim nastavnim kadrom, ali i dobrom opremljenošću
kabineta i laboratorija.
Tu prije svega ubrajamo četiri računarske sale sa preko stotinu računarskih mjesta, laboratorij za računarske
mreže i laboratorij za arhitekturu računarskih sistema.
Navedena oprema se intenzivno koristi u toku nastavnog procesa sa ciljem da studenti pored dobre teorijske
osnove steknu i praktična znanja u oblasti informacijskih tehnologija. Pored nabrojanih računarskih sala Fakultet ima
i tri amfiteatra te sopstvenu biblioteku gdje je studentima na raspolaganju i odgovarajući knjižni fond literature koja se
odnosi na informacijske tehnologije.
Pored fizičke opremljenosti, Fakultet sopstvenim snagama razvija i održava DL platformu.
Naučno-istraživački rad
Fakultet se intenzivno bavi naučno-istraživačkim radom. U organizaciji Fakulteta, a u saradnji sa Univerzitetima
u Lleidi (Španija) i Paderbornu (Njemačka), do sada su uspješno održane četiri međunarodne konferencije iz oblasti
informacijskih tehnologija:
-
septembar 2000. godine - tema „Informacijske tehnologije u razvoju Bosne i Hercegovine”
-
septembar 2002. godine - tema „Era e-ekonomije i neophodne IT vještine i univerzitetski programi”
-
septembar 2004. godine - tema „E-Learning Concepts, Technologies, Applications, Systems, Issues“
-
septembar 2006. godine - tema „Information system security“
Sve konferencije su okupile veliki broj domaćih i stranih autora, prvenstveno
univerzitetskih predstavnika. Bitno je istaknuti da je na spomenutim konferencijama,
samoinicijativno, sa svojim radovima učestvovao i značajan broj studenata Fakulteta
informacijskih tehnologija. Radovi prezentovani na ovim konferencijama objavljeni su u
četiri izdanja časopisa „Informatika”.
U junu 2013. godine Fakultet će organizovati konferenciju na temu IPv6 protokola (iz
oblasti računarskih mreža), što dokazuje spremnost Fakulteta da prati aktuelne tehnološke
trendove.
Orijentisanost prema tržištu rada pokazuje i veliki broj ugovora koje je Fakultet
potpisao sa različitim privrednim subjektima u kojima naši studenti stiču vještine i
znanja koja su im neophodna prilikom zapošljavanja. Neke od firmi sa kojima Fakultet
ima potpisan ugovor o saradnji su: BH Telecom, JP Elektroprivreda BiH, Raiffeisen banka,
Unicredit banka, Green River Media, Mistral Technologies, Recro-net, MUP USK,
Klinika za infektivne bolesti Sarajevo, Udruženje kardiologa BiH i mnoge druge.
12
U konceptu razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija neprekidno je prisutno saznanje o
značaju uključivanja u naučno-istraživački rad u oblasti informacijskih tehnologija i obrazovanja u informacijskim tehnologijama. U tom smislu je, od samog početka, korak po korak, ostvarivana ideja
uključivanja nastavnog kadra i studenata u istraživačke i razvojne zadatke i realizaciju projekata na nivou
Fakulteta i Univerziteta
(razvoj vlastite platforme za distance learning i upravljanje studijem, razvoj
bolničkog informacijskog sistema) i projekata kroz regionalnu i evropsku saradnju (TEMPUS, WUS,
FP7). Kada su se stekli uslovi za organizovanje naučno-istraživačkog rada na višem organizacijskom
nivou, dana 13. novembra 2011. godine otvoren je Institut za informacijske tehnologije pri Fakultetu.
Institut je imenovan po osnivaču i prvom dekanu Fakulteta, prof. dr Safetu Krkiću. Njegova ideja
o osnivanju Instituta za softverski inžinjering postala je stvarnost. Ostvarena je želja čovjeka koji je bio
jedan od rijetkih vizionara, predanih, nesebičnih, hrabrih i upornih, čije su se ideje ostvarile kroz nešto
više od jedne decenije razvoja i napredovanja Fakulteta.
Unutrašnju strukturu Instituta čine laboratorije iz pojedinih IT oblasti i to:
-
laboratorija za softverski inžinjering
-
laboratorija za informacijske sisteme
-
laboratorija za grafiku i multimedije
-
laboratorija za robotiku i inteligentne sisteme
-
laboratorija za sigurnost i zaštitu informacijskih sistema i
-
laboratorija za informacijske tehnologije u obrazovanju
Mladi ljudi koji su svoja znanja stekli na ovom Fakultetu su garancija da će se Institut razvijati i vremenom
postajati respektabilan i kompetentan centar razvoja informacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini i u
regionu.Sigurno je da će Institut za informacijske tehnologije doprinijeti i razvoju Univerziteta „Džemal
Bijedić“ i biti motivacija u naučnom i istraživačkom radu prvenstveno mladih ljudi ovog Univerziteta.
13
Akademije i certifikacijski programi
Fakultet informacijskih tehnologija omogućava studentima da kroz certifikacijske programe tri akademije (CISCO,
Microsoft i Mikrotik) steknu znanja potrebna za dobijanje industrijskih certifikata.
Cisco lokalna akademija
Cisco je vodeća kompanija u području mrežnih tehnologija, te predstavlja globalnu edukacijsku inicijativu koja svojim polaznicima
nudi znanje i vještine koje se danas traže u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Cilj akademije jeste da osposobi
kandidata za stjecanje industrijskih certifikata. Akademija pri Fakultetu ima program obuke kandidata za CCNA (Cisco Certified
Network Associate) certifikat koji se već nekoliko godina smatra jednim od najpriznatijih IT certifikata. Kandidati kroz program
lokalne akademije imaju:
•
pristup online materijalima preko Cisco web stranice
•
predavanja na maternjem jeziku od strane certificiranih instuktora
•
laboratorijske vježbe na Cisco opremi (routeri, switchevi, wireless AP i sl.)
•
mogućnost pristupa online zajednici Cisco studenata
Program lokalne akademije je organizovan kroz četiri semestra. Svaki Oblasti koje pokriva CCNA program su:
semestar stavlja fokus na određeni segment mrežne administracije. •
semestar 1 - osnove računarskih mreža Trajanje semestra je tri do četiri mjeseca, a cjelokupan program •
semestar 2 – routing protokoli i koncepti
traje osamnaest mjeseci. U planu akademije je proširenje programa na •
semestar 3 – switchevi i bežične tehnologije
IT Essentials (osnove računarskih sistema) i CCNA Security kao dva •
semestar 4 - pristup WAN-u
certifikata koji su sve popularniji i za kojima postoji veliki interes.
Više informacija o Akademiji se može pronaći na stranici
http://cisco.fit.ba ili putem mail-a [email protected]
14
Akademije i certifikacijski programi
MikroTik akademija
Analizom zahtjeva tržišta u Bosni i Hercegovini došlo se do zaključka da pored CISCO kompanije značajan udio tržišta, kada su
u pitanju bežične mreže, zauzima i kompanija MikroTik. Fakultet predstavlja dio mreže obrazovnih institucija registrovanih pri
MikroTiku te je ponosan na činjenicu da kao prvi i jedini u Bosni i Hercegovini može ponuditi nešto iz njihovog programa.
Kroz Mikrotik akademiju nudi se trening MTCNA - MikroTik Certified Network Associate.
Program akademije obuhvata sljedeće:
•
•
•
•
•
•
•
•
konfigurisanje Mikrotik routera
kreiranje mreža sa fokusom na praktičnu primjenu
firewall i NAT osnove
PPP tuneli
kreiranje wireless mreža i praktična primjena
primjena Web Proxy-ja
pregled “The Dude” aplikacije
korištenje i primjena QOS za upravljanje korisničkog saobraćaja
Na kraju programa obuke kandidatima je omogućeno polaganje i eventualno stjecanje MTCNA certifikata.
Više informacija o Akademiji se može pronaći na stranici http://mta.fit.ba ili putem mail-a [email protected]
15
Akademije i certifikacijski programi
Microsoft IT Akademija
Microsoft IT akademija Fakulteta informacijskih tehnologija je osnovana 2011. godine procedurom stjecanja licence
Microsoft IT Academy čime su se obezbijedili preduslovi pružanja specijalističkih obrazovnih programa za Microsoft alate.
Microsoft program IT akademije izrađen je sa ciljem da se akreditiranim obrazovnim institucijama omogući edukacija u području
savremenih Microsoft tehnologija za sve studente, nastavnike i druge zainteresovane pojedince, uz mogućnost polaganja ispita za
stjecanje kvalifikacija (MS certifikata).
Pored Microsoft programa, IT akademija u planovima razvoja definiše i nudi vlastite programe obrazovanja koji su
prilagođeni zahtjevima korisnika i okruženja. Drugim riječima, IT akademija ima za cilj omogućiti čitav niz programa obrazovanja za
stjecanje kompetencija u području korištenja i primjene savremenih tehnologija. Obrazovanje se, pod vrlo povoljnim uslovima, nudi
primarno članovima akademske zajednice, pri čemu studenti FIT-a ostvaruju značajan popust na sve kurseve IT akademije. Pored
toga, u sklopu univerzitetske misije saradnje i doprinosa razvoju lokalne zajednice, programi se nude i polaznicima iz okruženja,
odnosno cijeloj zajednici šire regije.
Nastava u okviru programa IT akademije se održava u prostorijama FIT-a, te je prilagođena svim potrebama
najsavremenijeg obrazovanja. Nastavni program IT akademije se bazira na MOC (Microsoft Official Curriculum) programu
obrazovanja koji osigurava osposobljavanje i stjecanje kompetencija u području održavanja i administriranja mrežnih sistema, te rad sa Microsoft razvojnim alatima. Programi obrazovanja se sastoje od niza kurseva koji ujedno služe kao priprema za
certifikacijske ispite, a koji su uslov za stjecanje Microsoft stručnih zvanja i diploma (http://www.microsoft.com/learning/en/us/
certification-overview.aspx).
16
Akademije i certifikacijski programi
Svaki kurs ujedno predstavlja i pripremu za polaganje Microsoft certifikacijskih ispita koji se može izvršiti u FIT testnom centru.
Kursevi koje nudi IT akademija FIT-a pripremaju polaznike za stjecanje nekog od sljedećih certifikata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MCSA: Windows Server 2012 certification
MCSA: Windows 8 certification
MOS: Microsoft Office Specialist
MCSA: SQL Server certification
MCSM: Data Platform certification
MCSD: Web Applications certification
MCSD: Windows Store Apps certification
U skorije vrijeme se očekuje otvaranje Centra za testiranje na FIT-u gdje će svi polaznici moći polagati željene certifikate.
Više informacija o IT Akademiji FIT-a se može pronaći na stranici http://mita.fit.ba ili putem mail-a [email protected]
Uz podršku Fakulteta informacijskih tehnologija, kroz navedene programe akademija kandidati su u mogućnosti ovladiti
pomenutim tehnologijama i učiniti sebe konkurentnijim na tržištu rada u toku i nakon studiranja.
17
Studentska takmičenja
Fakultet nastoji potaknuti studente da se aktivno uključe u različita takmičenja. Fakultet svake godine
organizuje CG Showreel gdje studenti prezentuju najuspješnije radove u polju kompjuterske grafike i takmičenje u
programiranju CC (Coding Challenge).
Coding Challenge je projekat koji ima takmičarski karakter, a pokrenut je na Fakultetu
informacijskih tehnologija 2008. godine sa osnovim ciljem da studente potakne na praktičnu primjenu znanja iz područja
programiranja. U proteklih par godina takmičenje je znatno napredovalo, a najviše po pitanju kvalitete
prijavljenih projekata. Zbog velikog interesovanja za FITCC 2011 odlučeno je da se svim srednjoškolcima i
studentima (pojedincima i timovima), koji žele iskazati svoju inovaciju i sposobnost, omogući da budu dio FITCC-a
2012. Naravno, odlučeno je da se ta pozitivna praksa nastavi i u okviru FITCC-a 2013.
Prezentaciji radova prisustvuje veliki broj poslodavaca što dovodi do novih poslovnih ideja i angažmana.
Neke od studentskih radova/aplikacija možete preuzeti na http://www.windowsphone.com.
Informacije o ovogodišnjem takmičenju možete naći na adresi http://cc.fit.ba.
18
Uspjeh naših studenata
Naš najveći ponos su studenti koji su na Fakultetu stekli potrebna znanja i dokazali se u svom profesionalnom životu i
radu. U okviru alumni zajednice Fakultet održava kontakt sa studentima i nakon završetka studija. Na taj način Fakultet dobija
povratne informacije od studenata o zahtjevima na tržištu rada, što direktno utiče na izmjene nastavnog plana i programa.
Neki od naših uspješnih studenata su:
Siniša Čehajić
Siniša Čehajić je bio student Fakulteta u periodu od 2001 - 2005. godine. Kroz programe CISCO akademije stekao
je dva certifikata CCNA i CCAI (među prvim certificiranim instruktorima u BiH prošao trening u Bukureštu i
Birmingenu). Tokom školovanja prošao je različita stručna usavršavanja poput “UML Export for MS Visio”. Koautor je knjige
„Introduction to OOP in C++“, nekoliko skripti (Sigurnost i zaštita informacijskih sistema, Principi elektronskog
poslovanja) te određenog broja stručnih radova. Bio je angažovan kao asistent na Fakultetu informacijskih tehnologija, a
stekao je radno iskustvo i u sljedećim firmama: Evona electronic, COBNet, Mobis, MUP HNK Mostar. Danas radi kao
direktor razvoja i istraživanja Hattrick Sports grupacije.
Adem Šabić
Adem Šabić je bio student Fakulteta u periodu od 2005-2009. godine. Nakon stjecanja zvanja
diplomirani inžinjer informacijskih tehnologija, upisao je studij II ciklusa te u 2012. godini
stekao zvanje magistar informacijskih tehnologija. Tokom studija objavio je nekoliko članaka
na međunarodnim konferencijama. Pored nastave, redovni je predavač na IT konferencijama,
a 2012. godine je dobio nagradu Most Valuable Professional (MVP) kompanije Microsoft, za
oblast ASP.NET/IIS. Trenutno radi kao viši asistent na FIT-u u oblasti Softverskog inženjeringa.
19
Priče o uspjehu naših studenata
Marija Herceg
Marija Herceg je bila studentica Fakulteta u periodu od 2004 - 2009 godine. U tom periodu dobila je tri godišnje
univerzitetske nagrade (Rektorova nagrada) kao student sa najboljim ocjenama. Tokom studiranja uspješno je završila
program Cisco akademije. Takođe se istaknula i kao predsjednica IEEE studentskog ogranka na FIT-u u periodu od 2007 2009. godine. Uspješno je certificirana i po Mikrotik programu. Svoje znanje i vještine dokazala je angažmanom u nekoliko
firmi poput: Unis Telekom, Mreža d.o.o., Fakultet društvenih nauka „dr.Milenko Brkić“, gdje i danas radi.
Muharem Redžibašić
Muharem Redžibašić je bio student Fakulteta u periodu od 2005 - 2009 godine. U junu 2009. godine
dobio je nagradu Federalnog ministarstva obrazovanja kao jedan od najboljih studenata u Federaciji
Bosne i Hercegovine. U toku studiranja uspješno je završio program Cisco akademije. Trenutno radi
u Ministarstvu finansija gdje je zaposlen od augusta 2011. godine.
Elmir Babović
Elmir Babović je bio student Fakulteta u periodu od 2001 - 2005. godine. Po
završetku studija nastavio je školovanje na postiplomskom studiju na FIT-u i
stekao zvanje magistar informatičkih nauka. Radio je u velikom broju firmi, a
danas radi pri Europskoj komisiji (DBO&PM). Nastavio je da se bavi naučnim i
stručnim radom objavljujući radove, a trenutno je u fazi izrade doktorata.
20
Naši studenti o nama
Amra Buljubašić (Tuzla)
Fakultet informacijskih tehnologija je jedan od rijetkih i pravih primjera kakva bi edukacija, ali i sam odnos između nastavnog
osoblja i studenata trebao biti. Znanje stičete kroz praktične primjere, i ako je ovo područje vašeg interesa, onda će vam to biti
i više nego zabavno. Podrške vam neće manjkati kako u nastavi, tako ni u vašim samostalnim projektima, što vam garantuje
sticanje kvalitetnog znanja i brz pronalazak posla tokom i nakon studiranja. FIT je definitivno najbolji potez u mojoj edukaciji.
Ema Begulić (Velika Kladuša)
Za FIT sam prvi put čula pred kraj srednje škole na promociji ovog Fakulteta, tada sam riješila poznatu brigu srednjoškolaca:
“Šta dalje?” Pored kvalitetnog znanja iz oblasti informacijskih tehnologija, koje dobijamo na ovom fakultetu, kao prednost ove
ustanove izdvojila bih odnos nastavnog osoblja i studenata. Poštovanje, ljubaznost, korektnost i podrška su riječi kojima se taj
odnos može opisati.
Renato Kristić (Kakanj)
Fakultet informacijskih tehnologija je dobar izbor ako želite steći kvalitetno teorijsko i praktično znanje iz oblasti
informacijskih tehnologija. Način izvođenja nastave omogućava da se sve oblasti obuhvate i da se što bolje obrade kroz
predavanja, vježbe i workshope. Nastavno osoblje je veoma profesionalno i nastoji imati što bolji odnos sa studentima što
olakšava saradnju, interakciju u izvođenju nastave, kao i rješavanje problema. Pozitivna stvar u vezi ovog Fakulteta je svakako
i činjenica da svake godine pokazuje zavidan nivo napredovanja, a i to što je sve više mladih zainteresovano da ga upiše.
21
Naši studenti o nama
Čehić Semira (Mostar)
Ovaj Fakultet je odličan izbor ukoliko ste se odlučili baviti informacijskim tehnologijama zbog velikog spektra mogućnosti koje
pruža, kako tokom studiranja tako i poslije. Profesori i asistenti pružaju svu potrebnu podršku u učenju i savladavanju gradiva,
a sve kako bi sa Fakulteta izašli što kvalitetniji stručnjaci iz ove oblasti. Pored toga, studenti imaju mogućnost prakse u velikom
broju firmi.
Davor Škobić (Ljubuški)
Fakultet informacijskih tehnologija je bio moj prvi i jedini izbor pri odabiru nastavka svog školovanja, ponajprije zbog
nastavnog plana i programa, koji je u toku sa svjetskim trendovima, te prilikama na tržištu rada. Posebno mi se dojmio kvalitetan i
prijateljski odnos studenata i nastavnog osoblja, što je omogućilo nama studentima kvalitetniju naobrazbu. Po mojim dosadašnjim
iskustvima, fakultetsko nastavno i administrativno osoblje uvijek je bilo spremno stati uz svoje studente u njihovim
projektima i nastojanjima, te im pomoći na bilo koji način. Posebna pogodnost studentima je i pohađanje Cisco akademije u
prostorijama fakulteta po povoljnijim uvjetima, koju i sam pohađam, što studentima daje mogućnost stjecanja međunarodno priznatog
certifikata i stručnog usavršavanja. Baviti se informacijskim tehnologijama u današnje vrijeme znači ići u korak s vremenom, biti
među stvarateljima novih tehnologija koji doprinose napretku društva u svim njegovim segmentima.
22
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru,
Fakultet informacijskih tehnologija
Univerzitetski kampus
Maršala Tita bb
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Referent studentske službe ([email protected], esluž[email protected])
Dubravka Plosko ([email protected])
tel/fax: +387 36 281 160
ICT administratori
Adel Handžić ([email protected])
Miran Borić ([email protected])
DL administratori
doc.dr Jasmin Azemović ([email protected])
Larisa Tipura ([email protected])
Fakultet informacijskih
tehnologija
Univerzitet “Džemal Bijedić”
u Mostaru
Fakultet informacijskih
tehnologija
Univerzitetski kampus
Maršala Tita bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
web: www.fit.ba
tel/fax +387 36 281 160

Similar documents