Inventari - Biblioteca de Catalunya

Comments

Transcription

Inventari - Biblioteca de Catalunya
Fons Biblioteca de Catalunya
Reis Fontanals – Montserrat Broggi
Biblioteca de Catalunya
19 d’abril 2010
Identificació
Context
Contingut i estructura
Condicions d’accés i ús
Documentació relacionada
Notes
Llista de components
IDENTIFICACIÓ
Codi(s) de referència: CAT BC Fons Biblioteca de Catalunya
Títol: Fons Biblioteca de Catalunya
Data(es): 1907-1987
Nivell de descripció: Fons
Volum i suport de la unitat de descripció: 733 unitats entre capses i volums, que ocupen uns
202 metres lineals
CONTEXT
Nom(s) del(s) productor(s): Biblioteca de Catalunya
Història de l’organisme: La Biblioteca de Catalunya fou fundada el 1907 com a biblioteca de
l’Institut d’Estudis Catalans. El 1914 es va obrir al públic. Era situada al segon pis del Palau de la
Generalitat en uns espais adequats per Puig i Cadafalch. Es va nodrir dels donatius de molts
ciutadans, molts intel·lectuals i alguns mecenes i va rebre el suport de la Diputació, la
Mancomunitat, l’Ajuntament de Barcelona, i la Generalitat. Jordi Rubió i Balaguer va ser el seu
director des de 1913 fins el final de la Guerra Civil en què va ser despullat dels seus càrrecs.
L’any 1931 l’Ajuntament de Barcelona va cedir l’edifici de l’antic Hospital de la Santa Creu que
havia quedat buit pel trasllat de la institució, a la Diputació de Barcelona que el va destinar a
albergar la Biblioteca de Catalunya –a l’Hospital- i l’institut d’Estudis Catalans – a la Casa de
Convalescència-. La rehabilitació de l’edifici i el trasllat es van efectuar durant la Guerra Civil i
els serveis es van obrir al públic el 1940, amb un nou director i els canvis estructurals i de
contingut propis de la dictadura franquista. En aquest període va ser batejada com a Biblioteca
Central, com ja ho havia estat en temps de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). Amb
l’arribada de la democràcia el 1975, la Biblioteca va recuperar el seu nom i després d’un
període de transició en què va ser regida per un consorci (Generalitat, Diputació, Ajuntament
de Barcelona i IEC (1987-1994) La Llei de Biblioteques de 1981 li conferia el caràcter de
nacional i per la Llei del Sistema Bibliotecari (1993), el Parlament de Catalunya aprovava la
incorporació a la BC de la Biblioteca Bergnes de las Casas, la Fonoteca, l’Hemeroteca i el
Material Menor, a més dels serveis bibliogràfics nacionals.
Història arxivística: L’arxiu de la Biblioteca de Catalunya es va conservar durant molts anys als
locals de Direcció i d’Administració. Els primers directors de la BC van classificar els seus
documents com a correspondència, en dossiers temàtics. En els anys 80, el subdirector de la
BC, Josep Maria Razquin, va fer una primera ordenació dels fons de l’arxiu, es van comprar
capses per guardar els documents i es va determinar un sistema de classificació que era
alfabètic. Amb la remodelació de la BC que es va realitzar entre 1991 i 1998, l’arxiu va quedar
emmagatzemat en un subterrani, en desordre. L’any 2000 la secció d’arxiu de la BC es va fer
càrrec del fons, el va traslladar als locals del carrer Villarroel 91, va fer una primera descripció
del contingut de les capses i va implementar un sistema de gestió documental per a tota
l’organització i un programa informàtic per a dur-lo a terme.
Dades sobre l’ingrés: El fons de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya ha estat sempre en poder
de la mateixa biblioteca.
CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut: L’Arxiu administratiu històric de la Biblioteca de Catalunya conté la
documentació de la dita institució entre la data de la seva fundació per l’Institut d’Estudis
Catalans, el 1907, i l’any 1987 quan es va crear el Consorci com a organisme rector de la BC.
Cal destacar la important documentació sobre la xarxa de biblioteques populars des dels seus
inicis, així com la documentació dels plans de salvament i recuperació de llibres iniciat durant
la guerra i continuat en la immediata postguerra. La correspondència dels directors és
especialment il·lustrativa dels avatars de la biblioteca nacional. També són importants els
documents sobre les adquisicions de fons, els donatius o els molts mecenes que la van
afavorir. La documentació històrica de la BC mostra l’evolució d’una institució d’alta cultura
que ha fet patents en la seva estructura interna els canvis polítics i socials de Catalunya durant
tota la seva existència.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: La documentació històrica s’ha conservat en la
seva totalitat. Només s’han eliminat els duplicats.
Increments: Cada any la documentació històrica s’amplia amb els documents semiactius de la
BC que passen a ser històrics.
Sistema d’organització: La documentació administrativa històrica de la BC s’ha organitzat
seguint el sistema emprat amb la documentació activa i semiactiva perquè les funcions de la
BC no han canviat des de els seus començaments. Se li ha aplicat, doncs, el mateix quadre de
classificació adaptant-lo als documents de cada època.
1.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
2.
ESTRUCTURA ORGÀNICA
3.
COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA
4.
RECURSOS D’INFORMACIÓ
5.
AFERS EXTERNS, REPRESENTACIÓ I PROTOCOL
6.
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
7.
GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
8.
GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
9.
GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
10. LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
11. GESTIÓ DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL
12. SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA
13. GESTIÓ DELS INGRESSOS BIBLIOGRÀFICS
14. GESTIÓ DE SORTIDES DE FONS
15. ORGANITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE FONS
16. GESTIÓ D’USUARIS
17. SERVEI D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
18. DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ
19. ANNEX 1 – CORRESPONDÈNCIA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
20. ANNEX 2 – CORRESPONDÈNCIA FELIP MATEU I LLOPIS
21. ANNEX 3 – CORRESPONDÈNCIA BIBLIOTEQUES POPULARS
22. ANNEX 4 – CORRESPONDÈNCIA ROSALIA GUILLEUMAS
23. ANNEX 5 – CORRESPONDÈNCIA JAUME DE PUIG
24. ANNEX 6 – LLISTA DE DONANTS
25. ANNEX 7 – INCAUTACIONS I RECUPERACIONS DE GUERRA
26. ANNEX 8 – FACTURES DE LA BC I BIBLIOTEQUES POPULARS, 1914-1970
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés: La documentació és de consulta lliure i oberta a tots els investigadors que
ho justifiquin amb els requisits que demana la Biblioteca de Catalunya. Només són exclosos de
consulta els documents que fan referència a temes personals que afecten el nom, la dignitat i
la intimitat de les persones.
Condicions de reproducció: Les mateixes que s’apliquen a la resta de documents de la BC
Llengües i escriptures dels documents: Els documents estan escrits en català i castellà.
Característiques físiques i requeriments tècnics: En general el seu estat de conservació és bo.
Alguns documents estan en suport informàtic i necessiten un ordinador per ser consultats.
Alguns plànols, pel seu format, necessiten una superfície de desplegament.
Instruments de descripció: Aquest és l’únic catàleg de la documentació històrica. Existeix una
base de dades en suport File Maker que només és accessible a una part del personal de la BC.
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals: Tota la documentació és original. La BC rebia còpia de
molta documentació de la Diputació de Barcelona en assumptes que li competien, així com de
la Mancomunitat i de la Generalitat de Catalunya, institucions de les quals depenia. Aquests
documents tenen els seus originals als arxius històrics respectius d’aquestes institucions.
Existència i localització de còpies: Molts dels documents de la Biblioteca de Catalunya tenen
còpia als arxius de les institucions amb les quals es relacionava.
Unitats de descripció relacionades:
Bibliografia: Reis Fontanals; Marga Losantos. Biblioteca de Catalunya. 100 anys, Biblioteca de
Catalunya: Barcelona, 2007
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data: Reis Fontanals i Montserrat Broggi, abril 2010
Fonts: La pròpia unitat de descripció
Regles o convencions: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció General d’Arxius i Associació
d’Arxivers de Catalunya, 2006.
NOTES
La documentació de la BC i la de la Xarxa de Biblioteques Populars està barrejada en algun
epígraf i en aquests casos, s’especifica al títol. En la secció de correspondència dels directors es
troben també dossiers temàtics. No s’han tocat per mantenir l’ordenació original, però s’han
consignat en els apartats corresponents, de manera que algunes descripcions es poden trobar
duplicades.
LLISTA DE COMPONENTS
TAULA DE CONTINGUTS
1. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
1.1.Estatuts
1.2.Patronats
1.3.Consorci
1.4.Reglaments interiors
2. ESTRUCTURA ORGÀNICA
2.1. Organigrames
2.2. Llocs de treball
2.3. Reforma administrativa de la Diputació
2.4. Traspàs de biblioteques
3. COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA
3.1. Gestió
3.2. Memòria
3.3. Informes
3.4. Estadístiques
3.5. Dietaris
3.6. Circulars i avisos
3.7. Planificació dels serveis i seccions
3.7.1. Publicacions
3.7.2. Secció de Música – Higini Anglès
3.7.3. Reserva Impresa
3.7.4. Estampes, Gravats i Mapes
3.7.5. Revistes
3.7.6. Restauració i Enquadernació
3.7.7. Laboratori fotogràfic
3.7.8. Sales de Lectura
3.7.9. Secció de Manuscrits
3.7.10. Secció de Fullets
3.7.11. Secció d’Arxiu
3.7.12. Magatzem General
3.7.13. Servei d’Adquisicions i Registre
3.7.14. Catalogació
3.7.15. Servei de Préstec
3.7.16. Dipòsit Legal
4. RECURSOS D’INFORMACIÓ
4.1. Gestió de les aplicacions informàtiques
5. AFERS EXTERNS, REPRESENTACIÓ I PROTOCOL
5.1. Actes, homenatges i commemoracions
5.2. Relacions amb els mitjans de comunicació
5.3. Relacions externes (correspondència dels directors)
5.4. Relacions amb organismes i entitats
5.5. Imatge corporativa
6. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
6.1. Selecció general de personal
6.2. Provisió de llocs de treball
6.3. Concurs de càrrecs de comandament
6.4. Expedients de personal
6.5. Règim disciplinari – Depuracions
6.6. Condicions de treball
6.7. Relacions laborals
7. GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
7.1. Pressupost
7.2. Gestió dels ingressos
7.3. Gestió de la despesa
7.4. Documentació bancària
8. GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
8.1. Adquisició
8.2. Inventari
8.3. Conservació i manteniment
8.4. Transport
9. GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
9.1. Construcció i adequació
9.2. Conservació i manteniment
10. LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
10.1. Legislació
10.2. Informes jurídics
10.3. Convenis
11. GESTIÓ DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL
11.1. Protecció del patrimoni bibliogràfic
11.2. Conservació – Enquadernació i restauració
11.3. Dipòsit legal
12. SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA
12.1. Xarxa de Biblioteques Populars
12.2. Biblioteques especialitzades
12.2.1. Biblioteca del Consell de Pedagogia
12.2.2. Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura
12.2.3. Biblioteca de l’Escola de Treball
12.2.4. Biblioteca de la Universitat Industrial
12.2.5. Biblioteca d’Estudis Administratius
12.2.6. Biblioteca de l’Escola de Bibliotecàries
12.2.7. Biblioteca dels Jesuïtes de Barcelona
12.2.8. Biblioteques Infantils
12.2.9. Biblioteca Bergnes de las Casas
12.2.10. Servei de Biblioteques del Front
12. 2.11. Biblioteca dels Esports
12.2.12. Biblioteca Pública Figueras
12.2.13. Biblioteques Universitàries
12.3. Reunions de bibliotecàries
13. GESTIÓ DELS INGRESSOS BIBLIOGRÀFICS
13.1. Adquisicions. Donatius i llegats
13.2. Adquisicions. Compres
13.3. Adquisicions. Dipòsits i oferiments
13.4. Adquisicions. Intercanvis
13.5. Adquisicions. Subscripcions
14. GESTIÓ DE SORTIDES DE FONS
14.1. Préstec
14.2. Baixa de llibres
15. ORGANITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE FONS
15.1. Registre
15.2. Catalogació del fons general i de Reserva
15.3. Gestió de dipòsits
16. GESTIÓ D’USUARIS
16.1. Títols d’accés a la Biblioteca de Catalunya
16.2. Registre d’usuaris
16.3. Reclamacions
17. SERVEI D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
17.1. Reprografia
17.2. Sales de consulta
18. DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ
18.1. Exposicions
18.2. Actes culturals i congressos
18.3. Visites guiades
18.4. Publicacions
18.4.1. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
18.4.2. Publicacions de Música
18.4.3. Control d’estocs
18.4.4. Inventari de publicacions
18.4.5. Publicacions de bibliotecaris
18.4.6. Publicacions 1939-1986
18.4.7. Publicacions 1983-1986
19. ANNEX 1 – CORRESPONDÈNCIA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
20. ANNEX 2 – CORRESPONDÈNCIA FELIP MATEU I LLOPIS
21. ANNEX 3 – CORRESPONDÈNCIA BIBLIOTEQUES POPULARS
22. ANNEX 4 – CORRESPONDÈNCIA ROSALIA GUILLEUMAS
23. ANNEX 5 – CORRESPONDÈNCIA JAUME DE PUIG
24. ANNEX 6 – LLISTA DE DONANTS
25. ANNEX 7 – INCAUTACIONS I RECUPERACIONS DE GUERRA
26. ANNEX 8 – FACTURES DE LA BC I BIBLIOTEQUES POPULARS, 1914-1970
CATÀLEG DE L’ARXIU ADMINISTRATIU HISTÒRIC DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA
1907-1986
1. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
1.1. Estatuts, 1911-1939
-1911 març - Estatuts de la Biblioteca de Catalunya aprovats per l’IEC (còpia) (6 exemplars).
Esborrany manuscrit dels estatuts fet per Massó i Torrents i corregit per ell mateix (c. 1208/1)
-1911 - Estatuts de la Biblioteca de Catalunya: correccions autògrafes d’Eugeni d’Ors (c.
1208/2)
- 1913 març-abril - Estatuts de la Biblioteca de Catalunya discutits a la Ponència de la Biblioteca
de Catalunya (còpia) (6f) (c. 1208/4)
- 1925 - Estatuts de la Biblioteca de Catalunya, segons indicacions del sr. Robert. Comentaris
manuscrits de Jordi Rubió en full a part (c. 1208/10)
- 1925, setembre - Notificació i Estatuts aprovats (original i còpia) (7f) (c. 1208/6)
- 1925 setembre - Estatuts de la Biblioteca de Catalunya (Còpia) (8f) (c. 1208/7)
-1939, set. 16 - Canvi de nom de la Biblioteca de Catalunya per Biblioteca Central (c. 1431/14)
1.2. Patronats, 1915-1981
-1915-1926 - Patronat de la Biblioteca de Catalunya. Correspondència amb la Mancomunitat.
Acord sobre personal de la Mancomunitat. Composició del Patronat i acords, 1926 (c. 1208/9)
- 1930-1931 - Patronat de la Biblioteca de Catalunya. Correspondència i composició del
Patronat (1931) (c. 1208/10)
- 1932, maig 25 - L'ajuntament de Sallent s'adhereix a la petició de restabliment dels antics
patronats locals de biblioteques populars. (c. 500/6)
- 1936, maig 9 - Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya amb el decret de creació dels
Patronats locals de Cultura (c. 500/6)
- 1936, febrer 3 - Decret d'organització dels Serveis d'Arxius, Biblioteques, Museus,
Monuments i Belles Arts (còpia) (3f) (c. 1208/11)
- 1973, agost 23 - Memoràndum de Rosalia Guilleumas sobre el Patronat de la Biblioteca
Central (4 còpies) (2f) (c. 1208/13)
- 1979-1980 - Patronat de la Biblioteca de Catalunya. Decret, composició i primera reunió amb
el President Tarradellas (c. 1208/14)
- 1983, juliol 6 - Secció Tècnica de Biblioteques. informe sobre les biblioteques a les comarques
(3 còpies) (c. 1208/15)
- Post 1981 - Informe sobre la incorporació de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la
Biblioteca de Catalunya (2 còpies) (2f) (c. 1208/16)
1.3. Consorci, 1973-1986
- 1985-1986 - Consorci de la Biblioteca de Catalunya. Dictamen, esborrany d'estatuts.
Comentaris de R. Guilleumas i Jaume de Puig. (c. 1208/17)
- 1985-1986 Dossier de premsa sobre la creació del Consorci i el Pacte Cultural.(1208/18)
- 1986, desembre 1 - Estatuts del Consorci (fotocòpies) (c. 1208/19)
- 1983-1987– Història de la creació del Consorci de la Biblioteca de Catalunya. Esborranys,
documentació, informes i correspondència. (c. 1117)
1.4. Reglaments interiors de la Diputació de Barcelona, 1942-1956
- 1942- Modificació del reglament interior de la Diputació Provincial de Barcelona (imprès) –
[s.d.] Normativa de préstec (5 impresos) (c. 1208/12)
- 1942-1956 Reglaments aprovats. 1942, agost 29 - Proposta de reforma del reglament de la
Diputació. 1943 Reglament del Servei de Biblioteques de la Diputació. 1956 Reglament del
Servei de Biblioteques de la Diputació (c. 1431/14)
- 1942 – Llibre d’actes d’inspecció (c. 478)
2. ESTRUCTURA ORGÀNICA
2.1. Organigrames, 1983-1986
- 1983? - Organigrama de la Diputació de Barcelona. (c. 649/3)
- 1983-1986 - Organigrames de la Biblioteca de Catalunya (c. 1140/10)
- 1983 – Organigrames del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (c. 649/4)
2.2. Llocs de treball, 1972-1981
- Octubre de 1972 - Propostes de la Comissió Mixta de qualificació de llocs de treball dels
funcionaris de la Diputació. S'hi adjunta el Reglament general de Biblioteques, de 1956.(c.
661/1)
-1974-1975 - Assignació de lletres reguladores dels llocs de treball al personal del Servei de
Biblioteques i reaccions dels directius i treballadors (c. 661/2)
-1976-1978 - Aprovació del decret dels llocs de treball tipus. Treball de la Comissió Mixta de
personal (Subgrup bibliotecàries/is) (c. 661/3)
-1977-1978 – 1) octubre1977 Memòria presentada pel Servei de Biblioteques per a la revisió
de les qualificacions dels llocs de treball. 2) Qüestionaris. 3) Agost de 1978- Llistat de les
bibliotecàries afectades per la requalificació del seu lloc de treball. 4) 1977-78- Escrits,
memòries, instàncies del personal de Biblioteques referents a la requalificació dels llocs de
treball. Inclou un estudi sobre llocs de treball a les Biblioteques Populars, presentat, el març de
1977per la Diputació i rebatut en una instància signada per 28 directores de biblioteques
populars i adreçada a la corporació. (c. 661/4)
-1981 - Requalificació dels llocs de treball i el personal subaltern. (c. 661/5)
2.3. Reforma administrativa de la Diputació de Barcelona, 1980-1984
-1980, juny - Informe presentat a la Diputació per la Biblioteca de Catalunya i el Servei de
Biblioteques Populars basat en els següents punts: 1) funcions de les biblioteques, 2) eficàcia i
rendiment, 3) edificis i instal·lacions, 4) dotació pressupostària, 5) convenis que relacionen la
institució amb altres organismes, 6) gestió de personal, 7) organigrames. (c. 649/1)
-1981, octubre - Bases del concurs de mèrits per accedir al càrrec de cap de servei de la
Diputació de Barcelona (c. 649/2)
- 1981 - Suggeriments i propostes d'esmenes al projecte de Reforma Administrativa per part
del Servei de Biblioteques i de les diverses seccions de la Biblioteca de Catalunya (c. 662/1)
-1981 - Recurs a la Llei de Reforma Administrativa presentat per funcionaris del Cos d' Arxivers,
Bibliotecaris i Arqueòlegs (c. 662/1)
-1980 - Plantilla de la Biblioteca de Catalunya i de les Biblioteques Populars (c. 662/2)
-1981 - Plantilla de la Biblioteca de Catalunya i de les Biblioteques Populars (c. 662/3)
-1982, desembre - Escrit amb plec de firmes adreçat a Jaume de Puig, cap dels Serveis Tècnics
de Biblioteques, que recull la preocupació del personal de biblioteques per la propera reforma.
(c. 649/4)
-1982, desembre-1983 - Situació de la plantilla per serveis i unitats (c. 662/4)
-1983 - Presentació de les bases de la Reforma Administrativa (c. 662/1)
-1983 - Escrits rebuts i enviats sobre la reforma administrativa (c. 662/1)
- 1983, març - Al·legacions de Jaume de Puig i del Comitè de Personal a les bases de la reforma
Administrativa. Exposició escrita del personal de biblioteques a la Diputació sobre la reforma.
Full informatiu sobre la reforma. Nota relativa a les conseqüències que per al col·lectiu de
bibliotecaris pot tenir l'aplicació de la reforma (c. 649/4)
- 1983, octubre - Informació sobre els futurs caps de grup dins la Secció Tècnica de
Biblioteques. Test psicotècnic i curset de coneixements bàsics d'administració pública a nivell
de grup. (c. 649/5)
-1984, Juny - Informe dels subalterns de la Diputació al Comitè de Personal (c. 649/4)
2.4. Traspàs de les biblioteques de la Diputació a la Generalitat de Catalunya, 1983-1991
-1983 - Concert entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre els serveis
bibliotecaris.(c. 1193/5)
- [1985-1986] Possibles formes de gestió de la BC (c. 1193/6)
- 1986 - Consideracions jurídiques sobre el document anterior.(c. 1193/7)
-[1991] Traspàs del Servei de Biblioteques de la Diputació a la Generalitat de Catalunya.(c.
1193/8)
- 1984-1985 - Ordres del dia de les reunions de la Comissió Informativa de Cultura de la
Diputació de Barcelona, (c. 1085)
3. COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA
3.1. Gestió
3.1.1. Secretaria General, 1940-1950 (c. 35/6)
- [1940-1941] Informe de Pere Bohigas sobre la organització de la BC.
-1943-1951 Difusió i Intercanvi: - Relació de Biblioteques d' Espanya amb intercanvi amb la BC.
(s.d.); -Relació de llibreries d'ocasió de Barcelona [s.d]; - Relació de països i biblioteques
estrangeres en relació d’intercanvi amb la BC [s.d]; -Nombre de lectors de l'any 1943 i 1944; Entrevista radiofònica transcrita feta a Mateu i Llopis, l'abril de 1951
-1940 - Curset de pràctiques de restauració de llibres; - Instruccions per a la recepció i
catalogació d'adquisicions.
-1940-1941 -Millores concedides al personal; Bibliotecàries nomenades abans de 1932 amb
dret a quinquenni.
-1940-1947 -Distribució del personal - Quadres de torns i vacances(c.35/6)
-1940-1972 -Avisos interns i als usuaris.
-1940-1972 -Avisos interns i als usuaris.
-1942 -Extintors d'incendis.
-1942-1943 - Alumnes de pràctiques a la BC.
-1942 -Projecte de reorganització dels fons especials.
-1946 -Demandes del personal subaltern a la Direcció; 1956 -Propostes de modificació del
personal subaltern
-1957 - Relació de les reparacions urgents.
-1957 - Biblioteca Popular juvenil de la Santa Creu.
-1946 - Llibres perduts i robats; - Bibliografia de la història del Llibre [s.d.]
-1940-1950 -Publicitat impresa.
3.1.2. 1950-1960 (c. 35/7)
-1958 Relació del personal amb torn i ubicació
-1965 Relació del personal amb adreces i telèfons
-1958-1967 Avisos interns i als usuaris
-1961 Normes per a millorar els serveis
-1960-1965- Publicitat de mobiliari i d'altres
-1961- Carta a Destino amb la protesta d’un usuari pel retard en el lliurament de llibres
-1964- Projectes per a visites públiques a la Biblioteca
3.1.3. 1968-1972 (c. 35/8)
-1968- Relació dels torns de vacances
-1968-69 – Memòria
-1968- Llibres perduts
-1970- Conferència de Barcelona (Associació de Crítics Literaris)
-1971- Llibres duplicats que passen a les seccions corresponents
-1968-1972- Avisos interns i als usuaris
3.1.4. 1969-1983
-1968 Llibre del Cinquantenari (1) (c. 33/10)
- Llistat d'institucions i persones que han de rebre el llibre
-Cartes d'informació, de demanda i d'agraïment per haver rebut el llibre
-Article aparegut a La Vanguardia sobre els 50 anys de la Biblioteca de Catalunya, el 2
de Juliol de 1969; article sobre el llibre aparegut a la revista Arbor, número 305 de
Madrid; breu article de Pierre Gasnault al Bulletin des Bibliothèques de France el juliol
de 1971 on, aprofitant la publicació del llibre, fa un resum dels fons bibliogràfics de la
BC.
-1969-1982 - Llibre del Cinquantenari. Registre de lliuraments per donatius i vendes (c. 1166/1)
-1972-1973 - Índex d'una primera classificació i ordenament de la documentació que es troba
a l'Escola de Bibliotecàries. 1973 - Índex dels arxivadors de personal de la Biblioteca de
Catalunya i de les Populars existents a l’Arxiu Administratiu de la BC (c. 1166/5)
-1979-1980 - Actes de les reunions directives de la BC, (assistents: R. Guilleumas, directora;
J.M. Razquin, sotsdirector; Mercè Rossell, secretària, i els conservadors Joana Escobedo,
Francesc Fontbona i Amadeu Soberanas). (c. 1092/1)
-1981-1983 - Permisos i autoritzacions temporals de consulta (c. 1166/2)
-1981 Correspondència rebuda a Direcció de les Biblioteques Populars (c. 1166/4)
-1982 Secció de préstec (c. 1166/3)
- 1914-1940 - Còpies de documents relatius a història de la BC i de les Biblioteques Populars:
Estatuts de la BC publicats al primer Butlletí, 1914; Reglament de les Biblioteques Populars,
1915; Concurs de bibliotecàries per proveir les places d’Olot, el Vendrell, Valls i Figueres, 19221923; Projecte d’escalafó de bibliotecàries, 1923. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona,
de 28 de maig de 1927 amb convocatòria de concurs per a les biblioteques populars de Valls i
el Vendrell, i el temari. Nomenament de F. Mateu i Llopis com a director de la Biblioteca
Central i sessió de la Diputació de Barcelona sobre requisits de la direcció de la BC. Reglamento
del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona de 1956. (c. 1166/6)
3.1.5. Gestió de Josep M. Razquin -1971-1991
- 1971-1986 - Activitats (c. 1267/11)
-s.d. Article de J.M. Razquin “Eugenio d’Ors y las bibliotecas” (c. 1267/13)
- 1989-1991- Varia: (c. 1402/5)
- 1991, gener - Ajuntament de Barcelona (Àrea de Cultura)
- 1991 - Associació Prosalus.
- 1991 - Cartes entre Razquin i el director de la BC, Manuel Jorba (3 c)
- 1991 - J.E. Day (Deputy Librarian).
- 1989 - Plec de firmes que acompanya una lletra adreçada al director de la Biblioteca
referent al sotsdirector Razquin.
- 1991 - Diputación General de Aragón.
- s.d. - Article signat per Razquin publicat a Segarra
- 1991 - Emili Giralt (Institut d'Estudis Catalans)
- 1991 - Jacqueline A. Hurtley, (Catedràtica de Literatura Anglesa de la U.B.)
- 1989-1991 - Dossier amb documents i un retall de premsa sobre el treball de Razquin
com a coordinador de dipòsits externs.
3.1.6. Gestió de Jaume de Puig, 1982-1987
-1982-1987: Correspondència de Jaume de Puig amb la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya i l’IEC (c. 1403/4,5)
-1986: Decrets i informes sobre clàusules administratives i contractes laborals (c.1403/6)
-1982-1986: Cartes i informes sobre la secció de Música de la Biblioteca signades per de Puig
(c. 1403/8)
-1982-1987: Cartes i informes sobre inventari de béns i projectes d'obres (c.1403/9)
3.2. Memòries de la Biblioteca de Catalunya, 1913-1986
3.2.1. Memòries generals, 1913-1986
-1913 Memòria de Jaume Massó i Torrents (manuscrit) (c. 1435/2)
-1914-1917 Memòries de la Biblioteca de Catalunya (c. 1435/2)
-1919-1920 Memòries de la Biblioteca de Catalunya (c. 1435/2)
-1920-1921 Memòries de la Biblioteca de Catalunya (c. 1435/2)
-1922-1924 Memòries de la Biblioteca de Catalunya (c. 1435/2)
-1925-1927 Memòria de la Biblioteca de Catalunya i Biblioteques Populars. Notes manuscrites
d’Higini Anglès (c. 1435/2)
-1928-1932 Memòries. Text manuscrit de Jordi Rubió (c. 1435/2)
-1933 Memòria de la Biblioteca de Catalunya. Text manuscrit de J. Massó i Torrents i notes de
Pere Bohigas i d'Higini Anglès (c. 1435/2)
-1934 Memòria. Presentació memòria anual de la Biblioteca de Catalunya per Jaume Massó i
Torrents. Notes d'Higini Anglès, de Jordi Rubió i de Pere Bohigas (c. 1435/2)
-1935 - Memòria. Text manuscrit de Jordi Rubió (c. 1435/2)
-1936- Memòria. Text manuscrit de Jordi Rubió, Pere Bohigas i Higini Anglès (c. 1435/2)
-1949-1953: Memòria del quinquenni. Llistat de visitants il·lustres del 1951 (c. 30/4)
- 1968-1969 – Memòria (c. 35/8)
- 1974-1981 Memòries de la Biblioteca de Catalunya adreçades a la Diputació Provincial. (c.
1434/1)
- 1980-1981 - Memòries anuals de la Biblioteca de Catalunya, amb notes de Rosalia
Guilleumes. Informe sobre la Biblioteca de Catalunya. Carta del Ministeri a la Diputació de
Barcelona (còpia) de 5/12/1973 sobre l'ampliació dels locals a la BC. (c.1433/1)
-1980-1984 - Memòria anual de la Biblioteca de Catalunya i resum estadístic de les tasques
realitzades (c. 1433/1)
-1982 Memòria de la Biblioteca de Catalunya. (c. 1434/2)
-1985-1986 Memòria Biblioteca de Catalunya. Esborranys i notes (c. 1039)
3.2.2. Memòries per seccions, 1944-1982
-1944-1987 Memòria del Taller d'Enquadernació per Lluís Cuquerella i Antoni Penedès (c.
1062/1)
-1949-1953: Memòria de la Secció de Manuscrits (c. 30/4)
-[s.d.] Informe Secció d'Estampes i gravats (c. 30/4)
-[s.d.] Informe Secció de Reproducció Fotogràfica (c. 30/4)
- 1965 – Informe de la Secció de Música (c. 34/2)
-1981-1982 Memòries de la Secció de Gravats.(c. 1433/2)
-1982 Memòria del Magatzem General. (c. 1433/2)
-1982 Memòria de Reserva Manuscrita. (c. 1433/2)
-1982 Secció d'Informació Bibliogràfica, catàlegs i Sala de Lectura. (c. 1433/2)
-1982 Memòries parcials de diverses seccions de la Biblioteca de Catalunya i de les
Biblioteques Populars. (c. 1434/2)
-1982 Memòria de la Secció de Revistes. (c. 1433/2)
-1981-1982 Memòria Secció de Catalogació. (c. 1433/2)
-1982 Reserva Impresa. (c. 1433/2)
-1982 Adquisicions i Registre. (c. 1433/2)
-1982 Tallers d’Enquadernació i Restauració. (c. 1433/2)
3.3. Informes 1937-1988
- 1937 - Informes (c. 1435/2)
-1939,maig - Informe de Pere Bohigas sobre la recuperació bibliogràfica i d'altres qüestions de
tràmit (c. 508/4)
-1939, desembre - Informe de Pere Bohigas sobre l'organització d'una exposició
commemorativa de la inauguració de la BC a l'edifici de l'Hospital de la Santa Creu (c. 122/6)
-[1940-1941] Informe de Pere Bohigas sobre l’estat de la BC (c. 35/6)
- Informe (Bohigas?) per a un projecte de pressupost per a 1940 (c. 35/7)
-1939, maig - Escrit (Bohigas) sobre la seguretat a la Biblioteca (c. 508/4)
-1939, desembre – Informe de Pere Bohigas sobre l'organització d'una exposició
commemorativa de la inauguració de la Biblioteca de Catalunya a l'edifici de l'antic Hospital de
la Santa Creu (c. 122/6)
-1945-1947: Informes i estadístiques (c. 30/4)
-1960 - Informe de Pere Bohigas sobre les necessitats de reformes en les instal·lacions de la
Biblioteca (c. 11/8)
- 1967 - Informe exhaustiu sobre la història de la BC i Populars, l'estat actual i projecció futura
(c. 13/7)
-1971- Memòria de Pere Bohigas sobre la sala de Reserva (c. 1040/2)
- [s.d.] Separata de Pere Bohigas sobre la secció de reserva de la BC (c. 33/10)
-1971-1972 Informe i memoràndum de Pere Bohigas sobre la figura de Josep M. Muller i
Abadal (c. 1178/15)
-1973,agost- Informe de la Diputació (Rosalia Guilleumas?) contestant uns articles apareguts
al Noticiero Universal sobre les Biblioteques Catalanes. (c. 1230/1)
- 1974-1988 Informes rebuts sobre adquisicions, publicacions, personal, organigrama,
pressupostos i actes culturals (c. 1097/3)
-1975 La red de bibliotecas de la Diputación Provincial de Barcelona. Fulletó escrit per Rosalia
Guilleumas; M. Carme Illa; M. Àngels Viñes; Teresa Rovira; Concepció Carreras i Maria
Antonieta Cot. (c. 781/5)
-1976 Informe d’Amadeu Soberanas sobre la conveniència de separar l'Arxiu de la Secció de
Manuscrits i Reserva Impresa. (c. 781/5)
-1975 Informe de Pere Bohigas sobre l’Epistolari Verdaguer. (c. 1252/3)
-1976-1981 Informes adreçats al President de la Generalitat per Rosalia Guilleumas sobre la
manca d'espais a la Biblioteca. (c. 1220/2)
-1980 - Informe de Josep M. Razquin sobre el Pavelló Rosa de la casa de Maternitat (c. 1180/5)
-1981 Informe sobre la seguretat de la reserva, en general, a la BC. (signat R. Guilleumas,
Razquin, M. Mercè Rosell, Joana Escobedo, Francesc Fontbona i Teresa Rovira). (c. 1433/2)
-1981 - Informe de Josep M. Razquin sobre la seguretat a la Biblioteca de Catalunya (c. 1896/9)
- Desembre 1982. Informe sobre els fons pendents de registre i catalogació de la Biblioteca de
Catalunya.(c. 1171/1)
3.4. Estadístiques, 1940-1962
3.4.1. Generals, 1978-1982
- 1978-1982 - Estadístiques i qüestionaris (c. 1434/2)
3.4.2. Estadístiques per seccions, 1940-1982
- 1940-1962: Biblioteca de Catalunya: (c. 31/5)
- Estadístiques del Servei d'Intercanvi
- Estadístiques del Servei de Publicacions
- Estadístiques del Préstec Internacional i entre Biblioteques
- Estadístiques de la Col·lecció Cervantina
- Estadístiques del Servei de Microfilm
- Estadístiques del Laboratori de Restauració
- Estadístiques de la Secció d'Adquisicions i registre
- Estadístiques de la Secció de Préstec
- Estadístiques dels treballs realitzats al Taller d'Enquadernació
- Notes a mà sobre el nombre de fullets i de manuscrits
- 1951-1972: Estadístiques de cèdules incorporades al catàleg (c. 31/4)
-1982 Estadística Reprografia. (c. 1433/2)
-1982 Estadística del Servei de Préstec. (c. 1433/2)
3.5. Dietaris de la BC, 1940-1972
-1940, febrer 9 - 1948, des. 31 - Diari de la Biblioteca Central (Mateu i Llopis) vol. 1(c. 476/3)
-1949, gener 12 - 1972, set. 27 - Diari de la Biblioteca Central (Mateu i Llopis) vol 2(c. 476/4)
-1940, febrer 9 - 1966, nov. 3 - Llibre registre de personal de la Biblioteca Central. (c. 476/5)
-1972-1982 - Dietari de la BC. Fet per la directora, Rosalia Guilleumas. Hi adjunta notes soltes
del nombre de lectors dels anys 1981-82. (Llibre 725)
3.6. Circulars i avisos, 1940-1987
-1940-1946 –Avisos al públic (c. 30/6)
-1940-1972 -Avisos interns i als usuaris. (c. 35/6,7,8)
-1941-1943 – Avisos al públic (c. 34/4)
-1981-1984 – Avisos i circulars (c. 707/3)
- 1983-1984 - Avisos als usuaris sobre mesures de seguretat (c. 1238/4)
-1983-1986 – Normes i circulars interns (c. 1188/1,2,3)
-1985-1989 – Avisos interns i externs (c. 879/8)
-1986-1987 - Circulars i normes sobre inventari de béns mobles (c. 957/1)
3.7. Planificació de les seccions i serveis, 1921-1986
3.7.1. Servei de Publicacions i Intercanvi, 1921-1983
- 1921-1945 - Publicacions de la Biblioteca de Catalunya,. El dossier conté una instància de
1945 en la qual la direcció de la Biblioteca de Catalunya sol·licita al Diputat de Cultura el
restabliment de la publicació del Butlletí i la recuperació del nom originari de la biblioteca o, si
més no, el nom compost de Biblioteca Central de Catalunya. 1921-1938 - Carpeta amb notes
manuscrites de Jordi Rubió i articles- esborranys- de diversos autors per als butlletins de la
Biblioteca de Catalunya. (c. 1191/1)
- 1932-1939 – Canvis de llibres (c. 1207/2)
- 1975-1978 - Publicacions i Intercanvi,. Cap de la secció, Núria Cot i Miralpeix (c. 1092/8)
- 1978-1983 - Gestió de la Secció de Publicacions i Intercanvis. Cap, Margarida Tura i Soteras.
(c. 1191/4)
- 1978-1983 - Factures de proforma de la Secció de Publicacions i Intercanvis. (c. 1191/3)
- 1979 - Represa de la publicació del Butlletí. S'adjunta una carta de 1975 de Felip Mateu a
Rosalia Guilleumas felicitant-la per la iniciativa de restablir la publicació del Butlletí. (c. 1191/2)
- 1981-1985 – Factures (c. 1402/4)
- 1983: Correspondència de la secció de Publicacions i Intercanvi (Margarida Tura-Soteras) (c.
1403/7)
3.7.2. Secció de Música, 1965-1986
- 1965 – Informe de la Secció de Música (c. 34/2)
– 1980 - Trasllat de la Secció de Música (c. 1179/2)
– 1982-1986 - Queixes rebudes dels lectors a la Secció de Música. (c. 1179/3)
- Correspondència rebuda a la secció de Música, 1981-1982 (c. 1179/4)
-1982-1986- Correspondència i informes de Jaume de Puig (c. 1179/1; c. 1403/8)
-1983 - Avantprojecte de la catalogació dels fons musicals de la Biblioteca de Catalunya
presentat per Francesc Bonastre i Bertran. (c. 1193/3)
-Higini Anglès, 1926-1970
Viatges d’Higini Anglès per a estudis musicals – 1926 - 1931 (c. 226/1)
- 1926, juny 10 – Factures de viatges de la secció. Demanda de 4.250 pessetes per a la
impressió de la música de Pujol.
-1926, setembre 30 – Petició de 1.500 pessetes per al viatge d'Higini Anglès a les catedrals de
Madrid, el Escorial, Segovia, León, Toledo, Santiago i Sevilla per estudiar els còdexs musicals.
- 1927, febrer 17- Higini Anglès demana 1.500 pessetes per anar a Viena convidat per Guido
Adler al Congrés Internacional de Musicologia en commemoració del centenari de la mort de
Beethoven.
-1927, juliol 16 – Petició de 1.000 pessetes per el viatge d’Anglès a fotografiar un manuscrit de
música descobert al monestir de Las Huelgas.
-1928, juny 18 - Es demanen 2.000 pessetes per enviar Higini Anglès a Göttingen, al seminari
del professor Ludwig, a completar l'estudi preliminar de l'edició facsímil del “Tropario de las
Huelgas” de Burgos.
- 1928, octubre 22 - Demanda de 600 pessetes per enviar Higini Anglès a Vitòria al Congreso
Español de Música Sacra.
- 1929, setembre 17 - 600 pessetes a Higini Anglès per anar a Granada i Sevilla a estudiar
còdexs musicals novament descoberts a la catedral de Granada i a l'Exposició Internacional de
Sevilla.
-1931, març 9 - Autorització per lliurar 800 pessetes a Jordi Rubió per pagar a Josep Sanchís
Sivera, canonge de València, un cantoral del segle XV, de les monges clarisses de València, per
a l'estudi de l'antiga musicografia espanyola que fa el Departament de Música de la Biblioteca
de Catalunya.
-Correspondència d’Higini Anglès enviada i rebuda des de Roma, 1946-1969
- 1946-1949 - Correspondència d'Anglès enviada i rebuda. Set cartes de Felip Mateu i Pedro
Arellano a H. Anglès i 14 cartes d'Anglès a Mateu. S'hi aborda el tema de la biblioteca de
l'hispanista italià Arturo Farinelli, així com les publicacions de la secció de Música. [21 cartes ]
(c. 1151/1)
- 1950-1959 - Cartes de Felip Mateu i Pere Bohigas a H. Anglès sobre les publicacions de
música (Las Ensaladas de Mateo Flecha i la crítica de Las Cantigas); adquisicions que fa Mn.
Anglès a Roma per encàrrec de la BC i adquisició d'un còdex català de cant litúrgic del segle XII
ofert per Carreras Candi i Tusquets. També s’esmenta l'entrada de Mn. Llorens a la Biblioteca
de Catalunya per a fer-se càrrec de la Secció de Música.Hi ha també 2 cartes de la Segretaria di
Stato di Sua Santità, 1953-1954 a Higini Anglès. [100 cartes ] (c. 1151/2)
- 1960-1969 - 16 cartes enviades i rebudes per Higini Anglès des de Roma. Hi ha dues
paperetes de visita a Mateu i Llopis (1961), un retall de l diari Las Provincias amb un article
sobre una conferència d'Anglès (1-5-1962), i un catàleg de les publicacions de la Biblioteca de
Catalunya de 1968. [16 cartes] (c. 1151/3)
- 1972-1982 - Cartes enviades i rebudes per la Biblioteca de Catalunya, en relació amb les
obres de Mn. Anglès i especialment Studia Musicologica. (c. 1151/4)
- 1940-1969 - Fotografies d'Higini Anglès en diversos actes, homenatges i congressos [46
fotografies]. Documents sobre els següents homenatges (c. 1151/5) :
- 1955 - Distinció del Govern de la República d'Àustria.
- 1957 - La Medalla d'Or de Barcelona, 1957.
- 1958 - Homenatge a Mn. Anglès amb motiu dels 70 anys, organitzat pel CSIC (Miquel
Querol, Josep M. Llorens i Josep Romeu).
- 1960 - Imposició de la Gran Creu de l'Ordre de la República Federal Alemanya.
- 1965 - Carta d'agraïment del Sant Pare a la Diputació de Barcelona com a
patrocinadora de l'obra d'Higini Anglès.
- 1969- Acte d'Homenatge pòstum organitzat per la Diputació de Barcelona.
1970 - Fulletó d'una exposició sobre Higini Anglès de l'octubre de 1970, editat per
l'Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
- 1960-1970 - Llegat - Cartes i documents oficials del procés del llegat i trasllat des de Roma de
la biblioteca i papers personals d'Higini Anglès a la Biblioteca de Catalunya. (c. 1151/6)
3.7.3. Secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials, 1926-1983
- 1926- S’aprova la impressió del catàleg de la col·lecció cervàntica Bonsoms.( c. 226/1)
- [s.d.] - Informe de Pere Bohigas sobre la Biblioteca Font de Rubinat de Reus (c. 1195/2)
-1977-1980 Actes de reunions de la secció (c. 1195/3)
- 1979-1980 – Reunions tècniques de reserva (c. 1097/1)
-1966-1983 Gestió de la secció. Informes i correspondència(a destacar el memoràndum sobre
el fons Batista Roca), 1967. (c. 1195/4)
-1970 Valoració de la reserva impresa (Pere Bohigas). (c. 939/2)
-[s.d.] Separata de Pere Bohigas sobre la secció. (c. 33/10)
-1978 Fitxes de dades pels investigadors del fons de Reserva (c. 939/2)
-1984-1987 Reserva. Notes sobre la Secció. Reunions de bibliotecàries. (c. 1039/12)
3.7.4. Secció d’Estampes, Gravats i Mapes, 1929-1987
- 1929, maig 24 – Anada de Jaume Massó i Torrents a París a la Biblioteca Nacional per estudiar
"el funcionamiento y organización de su sección de estampas”. (c. 226/1)
- [1940-1947] Informe de la secció. (c. 30/4)
- 1986-1987- Notes i llistats sobre els fons de la secció. (c. 1039/11)
3.7.5. Secció de Revistes, 1940-1980
-1940-1973 Normatives, organització, llistat d' adquisicions. (c. 35/5)
- 1960-1973 - Gestió de la secció de publicacions periòdiques. Llibre d'actes de les reunions
presidides per la bibliotecària Maria Serrallach per a dur a terme un catàleg de les publicacions
periòdiques existents a les biblioteques de Barcelona, des del 1960/12/23 fins el 1963/02/01.
(c. 1196)
- 1974-1980 Gestió de la secció de publicacions periòdiques. Correspondència, normatives,
llistat de les bibliotecàries encarregades, llistat de publicacions rebudes) (c. 1196)
- 1975-1999 - Informes de la secció. Rosalia Guilleumas "La conveniencia de la creación de una
Hemeroteca de Cataluña, 1975". També, "La Hemeroteca de Catalunya”, 1981 signat per J.Mª
Razquin i d' altres posteriors signats per Mª del Tura Molas. (c. 1855/1)
-1973-1983 - Hemeroteca, Llistat de les publicacions rebudes, anul·lades i endarrerides.
Informes de la reunió i cartes de la secció. Dossier "Publicaciones periódicas que recibe la
Biblioteca" publicat per la Diputació de Barcelona, gener 1973 (c. 1092/2)
3.7.6. Laboratori de Restauració de llibres i Taller d’Enquadernació, 1940-1981
- 1940: Circular de la Biblioteca per oferir els serveis del Laboratori de Restauració de Llibres
(c. 31/2)
-1940 Presentació dels serveis de restauració per la direcció de la Biblioteca (c. 33/9)
- 1941-1953 Enquadernació i Laboratori de Restauració (c. 180)
- 1941-1947 Laboratori de Restauració i Taller (c. 180)
-1944-1987 Treballs realitzats (Lluís Cuquerella i Antoni Penedès) (c. 1062/1)
- 1948-1953 Laboratori de Restauració i Taller (c. 180)
- 1948-1952 - Biblioteca Central – Taller d’Enquadernació (c. 180)
-1944 Memòria i adquisicions (c. 33/9)
-1951 Memòria (c. 33/9)
-1953 Serveis encarregats pel Museu Marítim (c. 33/9)
-1954 Arxiu del Regne de València (c. 33/9)
-1958 Estadística (c. 33/9)
-1962 Secció de Manuscrits de la Biblioteca (c. 33/9)
- s.d. Varia (c. 33/9)
-1969-1972 Resum dels treballs realitzats (c. 1402/1)
-1970-1971 Concurso i oposicions per a provisió de vacants al Taller i al Laboratori de
Restauració (c. 1402/1-2)
-1975 Relació i descripció dels llocs de treball (c. 1402/1/2)
-1977 Inventari (c. 1402/1/)
-1977 Concurs per a provisió de vacants al Taller i Laboratori de Restauració (c. 1402/1)
-1978 Memòria (c. 1402/1)
-1979 Proposta de la plantilla ideal pel taller (c. 1402/1)
-1979 Proposta de reestructuració de la plantilla (c. 1402/1)
-1980 Informe sobre el treball (c. 1402/1)
-s.d. - Varia: places, relacions de personal, normes i treball (c. 1402/1)
-1981 Esborrany de la memòria del Taller de Restauració firmat per Domènec Palau i Sallent,
amb anotacions manuscrites d'Amadeu Soberanas i Mª Dolors Vives (c. 91/6)
- 1988 - Memòria (Antoni Penedès) (c. 1062/2)
- 1988 - Estudiants de pràctiques al Taller de Restauració (c. 1062/3)
- 1988 – Sol·licitud d' adquisició de material pel Taller d 'Enquadernació (c. 1062/4)
3.7.7. Laboratori Fotogràfic, 1940-1963
-1940-1967publicitaris de fotocopiadores i productes fotogràfics. (c. 33/3)
-1940-1950 Adquisició de material (c. 33/3)
-1950-51: Demanda de restablir places d'enquadernadors, restauradors i fotògraf. (c. 1402/3)
-Article il·lustrat a La Vanguardia del 23 d'abril de 1965 sobre "Los Avances de la Fotografía
incorporados a la Biblioteca Central. El microfilm pone en manos del erudito los tesoros más
valiosos de la cultura" (1f.) (c. 33/3)
-1968: Comunicació lliurada al President de la Diputació sobre la necessitat de restablir la plaça
de fotògraf a la plantilla de la Biblioteca (c. 1402/3)
-1980: Comunicació lliurada a tots els conservadors sobre les despeses de la Rank-Xerox (c.
1402/3)
3.7.8. Sales de Lectura, 1950-1983
-1950, març - Normes de la Direcció per a la reorganització dels serveis de les Sales. (c. 35/3)
-1982-1983 – Memòria (1982). Actes de reunions de 1982 (assistents: bibliotecàries de les
sales i Rosalia Guilleumas), 1982-1983. Informe sobre el funcionament de les sales presentat
per Montserrat Fonoll, [s. d.] (c.1092/4)
3.7.9. Secció de Manuscrits, 1941-1986 (c. 33/7)
- [s.d.] Inventari dels manuscrits de la Biblioteca Patxot .
-1941 Inventari de manuscrits fet per Pere Bohigas.
-1942 Relació dels números de registre d'obres reclamades als P.P. Caputxins.
-1943 Adquisició d’un missal manuscrit a Jaume Martí
- 1944 La Biblioteca demana la devolució d'un manuscrit de Boscà deixat al senyor Oliva de
Vilanova.
-1944 Sobre la devolució d'uns manuscrits àrabs de l'Institut Franco de Tetuán deixats a la
Biblioteca per a una exposició fotogràfica de manuscrits corànics entregats pel Servei de
Defensa del Patrimoni Artístic Nacional entre els anys 1941 -1946.
-1946 Donació col·lectiva d'un manuscrit català de finals del segle XIV, anomenat "La Història
d'Alexandre"
- 1968 Adquisició d'un manuscrit de Jaume Domènech del s. XV
- 1970 Tràmits per a l'adquisició d'un volum de cartes de don Lope de Hoces a Felip IV,
obstaculitzada des de Madrid que al·lega problemes burocràtics. Carta d'enuig de Felip Mateu
al director del Archivo Histórico Nacional.
- 1981-1982 Manuscrits inèdits de Verdaguer, Brins d'Espígol" (c. 1195/1)
-1982-1987 Cartes i notes d'Amadeu Soberanas. Normativa de descripció (c. 1039/13)
3.7.10. Secció de Fullets, 1942-1960
-1942-1960 - Memòries 1952 i de 1953, per Julita i Mercè Farnés. Informes manuscrits sobre la
secció de mapes i sobre tasques i organització de la secció. Croquis de secció de fullets.(c. 3/4)
3.7.11. Secció d’Arxiu, 1926-1976
-1926, maig 10 - Pressupost per a comprar carpetes per ordenar els lligalls recentment
classificats de l’arxiu històric de l’antic Hospital de la Santa Creu adquirit el 1918 per la
Biblioteca de Catalunya. (c. 226/1)
- 1940 - Inventari/guia elaborat per l'encarregat de la Secció, Agustí Palau Claveras. (36f)
Enquadernat amb tanques metàl·liques. (c. 3026/1)
- 1940 - Topogràfics de l'Arxiu. Plans de treball a l'arxiu. Informes de Palau Claveras.
- Bibliografia de l'Hospital General de la Santa Creu - A. Palau Claveras. (c. 3026/2)
- 1962 - Inventari topogràfic de l'Arxiu. Organigrama i normes generals per al registre i arxiu de
documents. (c. 3026/3)
- 1962 Materials de treball de Felío A. Vilarrubias a l'Arxiu de la BC i notes per a una bibliografia
del monestir de Poblet. (c. 91/7)
-1976 -Informe signat pel conservador Amadeu-J. Soberanas, sobre la conveniència de separar
l'Arxiu, de la Secció de Manuscrits i Reserva Impresa (c. 781/5)
3.7.12. Magatzem General de llibres , 1972-1984
-1972 Informe de Carme Bastardas al President de la Diputació sobre la desaparició d’obres
d’Émile Zola. (c. 1434/6)
-1975 - 1984 i s.d. - Notes, informes sobre el magatzem de Carme Bastardas adreçades a R.
Guilleumas. Informes de Jaume de Puig sobre els resultats de les revisions al Magatzem;
informe de J. de Puig en relació amb les necessitats de personal amb motiu de la prevista
recepció del dipòsit legal. (c. 1092/6)
3.7.13. Servei d'Adquisicions i Registre, 1975
-1975 Departament d'adquisicions i registre: Pla de treball i activitats del personal, per Maria
Carme Ribé, cap de secció (c. 1092/7)
3.7.14. Catalogació i classificació, 1978-1982
-1978 Informe per Núria Rossell; relació del personal, 1975; torns d'horaris; projecte de llistat
d'encapçalaments en català presentat per Jordi Rubió, 1980; catàleg alfabètic de matèries,
1982, Generalitat de Catalunya; Normes ISBD, 1983 (c. 1092/5)
-1978- Normes de catalogació publicades a Londres el 1978 per l'Oficina Internacional de la
FIAB (Dorothy Anderson) (c. 1197/1)
-1981-1982 - Reunions sobre la Sala de Catàlegs, (c. 1197/2)
-1981 - Comissió de les Normes de Catalogació, amb Lluís Anglada, de l'Institut Català de
Bibliografia (c. 1197/3)
3.7.15. Servei de Préstec, 1941-1986
[s.d.] 1941 Normativa de préstec (5 impresos) (c. 1208/12)
1960 - 1986 - Préstec. Estadístiques i normativa (c. 765)
1978-1982 Normativa interna i per als usuaris.1985-1986 Informe de J. De Puig sobre préstec
per a exposicions i sobre la normativa (c. 1092/3)
3.7.16. Dipòsit Legal, 1982
-1982 - Dipòsit Legal. Relació d'obres trameses a la BC. Decret 195/1982. Carta de Maria Porter
a la Diputació sobre l'aplicació del decret de dipòsit legal. (c. 1039/8)
4. RECURSOS D’INFORMACIÓ
4.1 Gestió de les aplicacions informàtiques, 1971-1986
4.1.1. Antecedents, 1971-1982 (c. 1018)
- 1971-1974 Oferta d'arxius, armaris compactes i transportadors.
- 1976 Mecanització del servei de catalogació.
- 1982 Oferta de microfilmadores i lector-impressor.
4.1.2. Projecte de mecanització del catàleg, 1977-1978 (c. 1178)
-1977 Dossier sobre "Projecto de mecanización del catálogo de la Biblioteca provincial y
universitaria y de las Bibliotecas de la Universidad Politécnica de Barcelona"
-1978 Contracte entre La Caixa i la Universitat Central de Barcelona per a la mecanització de la
Biblioteca Universitària.
-[s.d.]"Estudio-Informe sobre información y Documentación", firmat per la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
-[s.d.]Ofertes per a la mecanització.
4.1.3. Mecanització d’altres biblioteques, 1976-1986
-1976-1981 Mecanització de factures (c. 316/4)
-1975-1986 Procés de mecanització de la BC i de Biblioteques Populars (c. 882/2)
-1984-1985 CIRIT (c. 882/3)
-1986 Biblioteca Universitària de Barcelona: proposta de reorganització i creació d'un catàleg
informatitzat amb la BC (c. 1241/1)
-1986 Universitat Politècnica - Centre de Càlcul (c. 1241/2)
-1984-1986 Universitat Autònoma de Barcelona (c. 1241/3)
-4.1.4. Articles sobre la informatització a les biblioteques, 1985-1989
-1986-87 - Recull d'articles sobre la situació de diverses biblioteques europees i americanes
davant del repte de la informatització, (c. 714/5)
-1985-1988 - Recull d'articles sobre catalogació i base de dades (c. 714/6)
-1986-87 - Recull d'articles sobre la informatització a les biblioteques i centres de recerca (c.
714/7)
-1986-87 - Articles sobre el control de la llista d'autoritats de matèries, (c. 714/8)
5. AFERS EXTERNS, REPRESENTACIÓ I PROTOCOL
5.1. Actes, homenatges i commemoracions, 1914-1983
5.1.1. Discursos i presentacions, 1914-1975
-1914 Discurs de Jaume Massó i Torrents llegit a la sessió inaugural de la Biblioteca de
Catalunya (c. 959/2)
- 1915-1976 - Premi Isidre Bonsoms, (c. 503)
5.1.2. Homenatges, 1940-1983
-1983 - Projecte d’exposició d’homenatge a Jordi Rubió, (Vg. Exposicions, 5.1.5)
- Homenatges a Higini Anglès, 1955-1969 (c. 1151/5)
- 1940-1969 - Fotografies d'Higini Anglès (46) en diversos actes, homenatges i
congressos.
- 1955 - Distinció del Govern de la República d'Àustria.
- 1957 - Medalla d'Or de Barcelona
- 1958 - Homenatge a Mn. Anglès amb motiu dels 70 anys, organitzat pel CSIC (Miquel
Querol, Josep M. Llorens i Josep Romeu)
- 1960 - Imposició de la Gran Creu de l'Ordre de la República Federal Alemanya
- 1965 - Carta d'agraïment del Papa a la Diputació de Barcelona com a patrocinadora
de l'obra d'Higini Anglès
- 1969- Acte d'Homenatge pòstum organitzat per la Diputació de Barcelona
- 1970 - Fulletó d'una exposició sobre Higini Anglès l'octubre de 1970, editat per
l'Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
-1960-1970 - Llegat de la biblioteca d'Higini Anglès a la Biblioteca de Catalunya. Cartes i
documents oficials. (c. 1151/4)
5.1.3. Medalles commemoratives, 1928-1974
-1928 - Medalla commemorativa del IV Congrés Nacional de Música Sacra. Vitòria (c. 1152/2)
-1936-1961- Medalla commemorativa del XXV aniversari de la Orquestra de Cambra "Amics
dels Clàssics", Barcelona (c. 1152/2)
- 1952 – Medalles (3) commemoratives del Premi Bonsoms. Biblioteca de Catalunya. Diputació
de Barcelona (c. 1152/7/8/9)
- 1954 - Medalla commemorativa de la beatificació de Pius X (c. 1152/5)
- 1956 - Medalla commemorativa dels 200 anys del naixement de Wolfgang Amadeus Mozart
(c. 1152/10)
- 1975 - Medalla de la Diputació de Barcelona concedida a Higini Anglès (c. 1152/13)
- 1960 - Medalla concedida a Higini Anglès de la Gran Creu de l'Orde de la República Federal
Alemanya. (c. 1152/3)
- 1967-1972 - Medalla concedida a Josep M. de Muller i d'Abadal, president de la Diputació de
Barcelona amb motiu del 5è Aniversari del seu mandat. Barcelona (c. 1152/4)
- 1969 - Medalla dedicada a Josep Vives Gatell, oferta per la Fundació Balmesiana. (c. 1152/2)
- [s.d.]- Medalla de Sant Carles Borromeu (c. 1152/1)
-1974 - Medalla dels 500 anys del primer llibre imprès en català Trobes en lahors de la Verge
Maria, València, 1474. Medalles (2) del 50è aniversari de la fundació de la Biblioteca de
Catalunya. Barcelona (c. 1152/1)
- s.d. Medalla de l'Ajuntament d'Algemesí a Higini Anglès per haver donat a conèixer al mestre
Cabanilles (c. 1152/11)
-1974 - Medalla "Inauguración Casa Municipal de Cultura". 25 de gener de 1974 (c. 1152/12)
5.1.4. Invitacions i programes, 1940-1984
-1940-1965 - Invitacions a actes culturals organitzats per la Biblioteca Central i l’ Escola de
Bibliotecàries (c. 308-309)
-1965-1973 Invitacions i programes enviats i rebuts a la Biblioteca Central (c. 310)
-1973-1984 Programes de mà i ex-libris (c. 1143)
5.2. Relacions amb els mitjans de comunicació
5.2.1. Premsa i ràdio, 1907-1986
- 1907-1939 – Recull d’articles de premsa relacionats amb l’Institut d’Estudis Catalans, la
Biblioteca de Catalunya i amb el món bibliotecari català (Llibre 2454)
– Llibres amb reculls de premsa relacionats amb la BC i les Biblioteques Populars:
- 1939-1943 - (ll. 2455)
- 1944-1947 – (ll. 2456)
- 1948-1952 – (ll. 2457)
- 1953-1957 - (ll. 2458)
- 1958-1962 - (ll. 2459)
- 1963-1967 – (ll. 2460)
- 1968-1976 – (ll. 2461)
- 1977-1979 - (ll. 2462)
- 1981-1983 – (ll. 2463)
- 1987,gener-juliol (ll. 2464)
– Articles de premsa i programes radiofònics:
- 1942, agost i setembre Solidaridad Nacional article sobre la BC. (c. 35/1)
- [s.d.] Article de Mateu i Llopis sobre "Cervantismo barcelonés"(c. 35/1)
- 1944, abril 27 Solidaridad Nacional article firmat per Federico Ulsamer titulat "10.000
lectores asisten mensualmente a la Biblioteca Central. Un magnífico centro cultural de
Barcelona"(c. 35/1)
-1948-1972 - Ràdio Barcelona. Transcripció de programes sobre l'actualitat ciutadana;
crònica d'actualitat sobre la Biblioteca Central, per Rosalia Planas el desembre de 1963
(c. 23/12)
-1946-1952 - Ràdio Nacional d'Espanya. Transcripció radiofònica del maig de 1951 del
programa "Varón - Mosaico de cosas y de casos" dedicat a la Biblioteca Central amb
guió d'Emilio-Enrique Calvo Laplana; també són destacables dues transcripcions
d'entrevistes radiofòniques, de l'abril de 1952, una amb Luis María Plaza -conservador
de la Secció Cervantina de la BC- i l'altra amb Felipe Mateu i Llopis on parla de la festa
de la Producció Editorial Barcelonina. Totes dues estan extretes del programa
"Barcelona habla a Madrid" (c. 24/1)
-1951, abril - Entrevista radiofònica transcrita feta a Mateu i Llopis (c. 35/6)
-1950, gener 5 Solidaridad Nacional, breu notícia sobre la contribució econòmica que
fa l'Ajuntament de la ciutat per comprar la Biblioteca del hispanista italià Arturo
Farinelli1 (c. 35/1)
- 1953, maig. Article publicat a Solidaridad Nacional sobre la permuta entre l'Arxiu del
marquès de Dos Aguas, lliurat per la Biblioteca Central a la Diputació de València i el
fons del marquesat de Moja de l'antiquari Domènec Carbó, cedit per l'Ajuntament de
València a la Biblioteca Central. (c. 35/1)
-1963, març. Article aparegut a Destino sobre la història de la Casa de Convalescència
(c. 33/5)
-1967,desembre- Inundacions. Nota informativa dels fets i de la intervenció dels
bombers (c. 33/6)
1
Vegeu capsa 1170/7
-1973 Retalls de premsa sobre diverses notícies de la Diputació de Barcelona(c. 329/7)
- Retall de Tele/Exprés, 10 febrer 1973 "Sobre la Biblioteca de Cataluña y otros
problemas"(c. 1435/7)
- 1974-1975 Articles de premsa sobre la Biblioteca de Catalunya i altres biblioteques
"Cien millones para modernizar la BC", a Solidaridad Nacional, 1975 - "R.J.Sender en la
BC",a La Vanguardia, 1974 - "Problemas de las bibliotecarias de la Biblioteca
Universitaria" a El Correo Catalán, 1974 (c.1169/7)
- 1976-1989 Impresos, revistes i separates sobre temes bibliogràfics. S’hi inclou la
revista El Libro español, núm. 222 (1976), dedicat íntegrament al Vè Congrés Nacional
del Llibreter (c. 767)
-1982, juliol, Nota necrològica a Jordi Rubió de Jaume de Puig publicada a La
Vanguardia (c. 1230/4)
-1983-1986 Retalls de premsa (c. 1230/2/5)
-1984-1986 Sol·licituds de permisos per a fer fotografies i filmacions a la Biblioteca de
Catalunya (c. 1089)
-1938 – 1982 - Dossier de premsa: La Humanitat - 1938 (5 exemplars entre el 3 de maig i el 6
de juliol), amb articles de Joan Amades. Vària 1950-1982 (sense tema concret) (c. 326/1)
-1928-1956 - Pedro Sáinz Rodríguez "Interpretación histórica de la España contemporánea" a
Revista de las Españas, juny-juliol 1928, nº 22 i 23. Pere Bohigas "La Estela de Ausias March" a
Quaderni Ibero-Americani nº 18, maig 1956, vol III. Ll. N. d'Olwer: "Els pobles petits en el món
de demà" a La Nostra Revista, Mèxic, febrer març 1952, nº 63. Florentino Pérez Embid: text
mecanografiat tret d'Arbor , 1949, set-oct. nº 45-46. Exposició sobre el Concili de Trento Articles a El Correo Catalán (13 desembre 1945), amb fotografies i llista d'obres exposades i a
Las Provincias (18 desembre 45). Exposició d'obres seleccionades del Concurs Nacional de
Pintura per a Artistes Joves convocat per Blanco y Negro i celebrada a les sales gòtiques de la
Biblioteca Central (juny de 1960) Amb amplis reportatges i fotografies a color. (c. 326/2)
-1959-1981 - Revista de actualidades Artes y Letras 1959, abril 18 amb article de Dolors Orriols
"Las bibliotecas de Barcelona y sus bibliotecarias" p. 14 i 15. Fotografies de Teresa Rovira
(d'esquena), Maria Shelly i Maria Prats. Destino, 29 de juliol de 1967 "Prat de la Riba un
nombre inolvidable" (número monogràfic). Destino, 24 de febrer de 1968 "Pompeu Fabra
(1868-1968)" (número monogràfic). El Correo Catalán, Suplement del 30 de novembre de 1974
"500 anys de Llibre Català" amb referències a la Biblioteca de Catalunya (p.23). Revista Nova
Tàrrega (31 gener 1981) amb article sobre targarins il·lustres: Pau Ferran i Manuel Girona. (c.
326/3)
5.3. Relacions externes
5.3.1. Registre d’entrades i sortides de correspondència, 1940-1985
- 1961-1964-Registre de correspondència – Entrades (c. 480)
- 1940-1948-Registre de correspondència - Sortides (c. 480)
- 1948-1953-Registre de correspondència - Sortides (c. 480)
- 1969-1971-Registre de correspondència - Sortides (c. 480)
- 1942-1944 - Registre de correspondència - Entrades (c. 479)
- 1945-1946- Registre de correspondència – Entrades, (c. 479)
- 1947-1949- Registre de correspondència – Entrades, (c. 479)
- 1949-1952- Registre de correspondència – Entrades, (c. 479)
-Registre d'entrades de correspondència, del 7 de novembre de 1952 al 30 d'agost de 1955 (c.
726)
-1971-1973 -Registre de sortides, (c. 481)
-1952-1981 -Cartes i paquets enviats i rebuts, (c. 481)
-Registre d'entrades de correspondència, 1-IX- 1955, al 11-XI- 1958 (c. 727)
-Registre d'entrades de correspondència, del 12 -XI- 1958 a l'1 d'agost de 1961 (c. 728)
-Registre d'entrades de correspondència, del 8 -VII-1964 al 28 de setembre de 1967 (c. 729)
-Registre d'entrades de correspondència, del 29 -IX- 1967 al 21 de juliol de 1970 (c. 730)
-Registre d'entrades de correspondència, del 21-VII-1970 al 28 d'octubre de 1972 (c. 731)
-Registre de sortides de correspondència, del 26-X-1953 al 31 de gener de 1958(c. 739)
-Registre de sortides de correspondència, del 31-I- 1958 al 22 de novembre de 1961(c. 740)
-Registre de sortides de correspondència, del 22-X- 1961 al 30 de setembre de 1965 (c. 741)
-Registre sortides de correspondència, del 4 d'octubre de 1965 al 27 de febrer de 1969 (c. 742)
-Registre d’entrada de correspondència, 1972, octubre-1975, abril (c. 732)
-Registre d’entrada,1974, octubre a 1975, juny (c. 733)
-Registre d’entrada, 1975, abril a 1978, maig (c. 734)
-Registre d’entrada, 1978, maig a 1982, agost (c. 735)
-Registre de sortides, 1973, maig a1976, juny (c. 743)
-Registre de sortides, 1976, juny a 1980, juliol (c. 744)
-Registre de sortides, 1980, juliol a 1983, juliol (c. 745)
-Registre d’entrades, 1982, setembre a 1988, març (ll.736)
-Registre de sortides, 1983, juliol a 1985, abril (ll.746)
-Registre de sortides, 1985, abril a 1986, octubre (ll.747)
-1972-1985 -Cartes i paquets enviats, (ll.754-10 llibretes)
5.3.2. 1913-1939 – Correspondència - Etapa Jordi Rubió i Balaguer (Vg. Annex 1)
5.3.3. 1940-1972 – Correspondència - Etapa Felip Mateu i Llopis (Vg. Annex 2)
5.3.4. 1973-1983 – Correspondència - Etapa Rosalia Guilleumas (Vg. Annex 4)
5.3.5. 1983-1986 – Correspondència - Etapa Jaume de Puig (Vg. Annex 5)
5.4. Relacions amb organismes i entitats
5.4.1. Societat Catalana de Bibliòfils, 1903-1918
- 1903-1918 – Actes, correspondència, Secretaria i Consell Directiu (c.2863/1)
- 1903, abril, 11 - Notes manuscrites de la reunió constituent.
- 1909, juliol - Carta del President de la Societat (Pau Font de Rubinat) al President del
Consell de Ministres sobre les pèrdues bibliogràfiques i documentals durant la
Setmana Tràgica.
- 1908 -1910 - Correspondència de Lluis Carles Viada: cartes rebudes.
- 1905-1918 Varia de Secretaria de la Societat.
- 1917-1918 Renovació del Consell Directiu.
- 1917-1918 -Constitució de La Cámara del Libro.
- 1917 - Actes del Consell Directiu
- 1908-1917 Comprovants de pagaments i rebuts a cobrar
-1903 Control de quotes pagades (c. 2863/2)
-1905-1906 Cartes rebudes de Víctor Oliva, impressor de Vilanova i la Geltrú. (c. 2863/3)
- [s.d.] Revisió del llibre Regles d' amor (c. 2863/4)
- Impresos, sobres i papers de la societat. (c. 2863/5)
5.4.2. Institut d’Estudis Catalans, 1907-1987
5.4.2.1- 1907-1914 Memòries i informes de l’IEC (c. 1435/1):
-1907, novembre 13, Memòria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans al Excm. Sr.
Alcalde de Barcelona
-1908, juny 13, Informe que l'IEC va traslladar al president de la Diputació sobre l'estat
d'alguns arxius de Catalunya i la conveniència de la seva millor instal·lació.
-1914, febrer 19, Memòries presentades per l'IEC a la Diputació de Barcelona sobre
l'exploració d’estacions prehistòriques i la conservació de monuments.
-1914, febrer 26, Memòria presentada per l'IEC a la Diputació de Barcelona sobre la
conservació i catalogació d'arxius i biblioteques d'interès històric.
-1914, abril 30, Memòria presentada per l'IEC al president de la Diputació i a l’Alcalde
de Barcelona sobre la celebració del VI centenari de la mort de Ramon Lull.
-1914, agost 2, Memòria presentada per l'IEC al president de la Diputació de Barcelona
sobre la creació d'un Laboratori de Fonètica Experimental.
5.4.2. 2. Secretaria General (Eugeni d’Ors), 1909-1937 (c. 3147/1)
- Esborrany manuscrit (Eugeni d'Ors): Notícia dels acords adoptats per la ponència econòmica
de l'IEC, adreçada al secretari de la Secció Filològica, 1911
- Esborrany manuscrit d'Eugeni d'Ors: Avís de la inauguració de la BC, 1914
- Correspondència enviada per la Secretaria General (Eugeni d'Ors):
1914
Enric de Aguiar-Amat; Alcalde de l'Hospitalet de Llobregat; Antoni Mª Alcover; Ernesto Alvarez
y Corroto; Association française pour l'avencement des Sciences; Isidre Bonsoms; Brocà,
Guillem Mª; Eudald Canibell; Secretari de la Casa d'Amèrica de Barcelona; Centre Català de
Sabadell (2c.); Miquel A. Fargas (2 c.); Eladi Homs; Antonio López, editor; Joan Pich; Poal i
Aregall; F. Porcel (Residència d'Estudiants de Madrid); Enric Prat de la Riba (2 c.); Rubió i Lluch;
Sagnier Villavechia, alcalde de Barcelona (4 c.); Narciso Salillas; Ignasi Tarruella; Esteve
Terradas; G. Thilenius; rector de la Universitat de Barcelona; rector de la Universitat d'Oviedo;
Vicari Capitular de la Seu de Barcelona
1915
Alcalde de Barcelona (2 c.); President de l'Ateneu Enciclopèdic Popular; Isidre Bonsoms; Paul
Brochell; Secretari del Col·legi de Metges de Girona; Critchlow; Miquel A. Fargas; Federació
Femenina contra la tuberculosi; Institut Agrícola de Sant Isidre; Joan Pérez Lucia; Isaac Pitmann
& Sons Ltd.; Enric Prat de la Riba; Francesc
Surinyac Soler; Eduardo Surmerly; "Tägliche Rundschau"
1916
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; Agrupació "Nostra Parla"; Alcalde de
Castellterçol; Ajuntament de Barcelona; Ateneu Barcelonès; Josep Aupí; Isidre Bonsoms;
Francesc Cambó; Consell d'Investigació Pedagògica; Pere Corominas; J.L. Critchlow (2 c.); A.
Domènech (Llibreria Vergaguer); Director de Educación de Filipinas; Foster Watson; Grup
Excursionista "Gorg Negre"; Jocs Florals de Barcelona; M. Lantier; Mn. Llorens Lliteres; Missé
Germans; Piña de Rubies; Arturo Prieto; Royal Society of Victoria; José Rubio y Galí; Pau
Schneider(2 c.); Tresorer de l'Instiut de Ciències; Mr. Veth
1917
Associació d'Arquitectes de Catalunya; Manuel Betí; Brocà, Guillem Maria de; Emmanuel
Brousse (2 c.); Gaspar Brunet; Miguel Catalán Sañudo; Grup Excursionista de Catalunya; Eladi
Homs; Léon lhomme; Pere Muntañola; Joaquim Sarret i Arbós; Paul Schneider; G.E. Stechert et
Cie.; Esteve Terradas; Patronat de la Universitat Industrial
1918
- Notes manuscrites [Eugeni d'Ors?] 1918? Esborrany en francès i català d'una carta a Maria
Montessori, març de 1918
Almeda Vives; Alcalde de Barcelona; Antoni Mª Alcover (2 c.); J. Arnau i Cortina; Associació
Catalana d'Estudiants; ; Maria Biermé; J. Mª Bofill i Pichot; Bonte; Brocà, Fèlix de (2 c.); Calvet;
"Catalunya Nova";Clascar, Federic; (2 c.); Comissió organitzadora del II Congrés Universitari
Català; Col·legi de Metges de Girona; Comptador Dipositari de l'IEC; Diari de Catalunya; Fabra,
Pompeu; Jodrp <m. <odms<, Foment de les Arts Decoratives; M. Jules Pams; Puig i Cadafalch;
Ignasi Reynals
1919
Esborranys d'actes de sessió (10 de juliol; 2 i 15 d'octubre; 4 de novembre); Eusebi Busquets i
Cunill; Comptador Dipositari de l'IEC; Martí Esteve; Fabra, Pompeu (3 c.); Foment Autonomista
Català; Louis Gauchat; Fermín Lorand; Francesc Martorell; Massó Torrents; Joaquim Miret;
Josep Montañà; Josep Pardo; Roig i Roqué
1920
President del Col·legi d'Advocats; Pere Corominas; President de "La Confiança"; Liga de
Corredores y Representantes de Comercio; Ramon Turró i Ferran Valls i Taberner
-Correspondència rebuda a la Secretaria General (Eugeni d'Ors): (c. 3147/2)
1911
Antoni Mª Alcover des de Palma, 2 de novembre; Massó i Torrents, 1 de desembre (1 postal)
1912 Aurós
1913 Retana, C.
1914 Foster Watson
1915 César Uribe; Secretaría del Bisbat de Mallorca
1916 Aurelio Ribalta; Ajuntament de Valls
1917 Ignasi Reynals (2 c.)
1917-1918 Léon L'Homme Librarie des Sciences Naturelles
[s.d.] E. Moles; Pere Corominas; Pasqual Pardina; Ignasi Reynals; Alfred Nadal; 2 telegrames de
Junoy i d' Angel Ledesma
-Informes de l'Institut de Sant Isidre: 1 adreçat al President del Consell de Ministres (1917) i
l'altre, a l'alcalde de Barcelona (1918) (3147/3)
-Projectes d'estatuts de la "Cooperativa Sant Jordi" (funcionaris de la Diputació de Barcelona i
de la Mancomunitat, s.d.) (c. 3147/4)
-Conselleria d'Economia (Departament d'Indústria i Comerç)
LLista de municipis ordenats alfabèticament, 1936
Llista de municipis, per comarques, 1937
Divisió comarcal de Catalunya, suplement 1-2-3-4-5-6-7. 1937 (c. 3147/5)
- Varia (c. 3147/6)
Fitxes de literatura llatina amb referències a publ. periòdiques
Relació manuscrita de discursos. Festes anuals de l'IEC: 1914.1916-1918, 1921-1923, 19311932
Missatges de l'IEC a Joaquim Sagnier Villavechia, alcalde de Barcelona (1913-1914)
Relació de diputats de la província de Barcelona amb llurs adreces, maig 1913
Cronologia de Francesc Martorell, 1909-1913
Sobres de carta amb adreça de Esteve Terrades, J. Puig i Cadafalch, Ferran Valls i Taberner
Tarja de convocatòria a sessió general de l'IEC, amb rdre del dia al dors, 1934
Pes del Sant Jordi de la Capella de la Generalitat, 1936
Carta (no enviada) al notari Antoni Par sobre un llegat de Ferran de Sagarra i de Siscar, 1936
Correspondència dirigida a Josep Farran i Mayoral (bibliotecari del Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat, 1917)
Telegrames amb motiu de la mort de mossen Clascar, 1919
Acta de constitució de la Comissió d' Etnografia i Folklore, 1918
Telegrames de Cambó i d'Isidre Bonsoms, excusant la seva assistència a la festa anual de l'IEC
Invitació a exèquies del llibreter i editor francès Honoré Champion.
5.4.2.3.- Secció de Ciències de l’IEC, 1911-1919 (c. 3148)
Llibre de dietes del personal de la Secció: abril 1911-juny 1923 (c. 3148/1)
Fitxes amb llistat de geògrafs, geòlegs i cartògrafs
Deute de la Secció de Ciències a la S.A. Arnús-Garí, 1913
Relació de publicacions adquirides per la Secció, [s.d. ] (c. 3148/2)
Còpies de les actes de sessions de la Secció, 1911-1914 (c. 3148/3)
Còpies de les actes de sessions de la Secció, 1915-1919
Còpies de sessions científiques, 1919 (c. 3148/4)
Correspondència de la Secció, 1913-1919 (c. 3148/5)
1913: Ferdinand Rudio, Zurich
1914
Bertran i Musitu, Josep; Bofill i Pichot, Josep Maria (4 c.); Bofill i Poch, A.; Cadevall, Joan (4 c.);
President de la Comissió d'Instrucció Pública de la Diputació Provincial; Corominas, R. (2 c.);
Fargas, Miquel Àngel; Fontseré, Eduard (2 c.); Foster Watson(2 c.); His-Schlumberger, Ed.
(Basilea); Longinos Navàs, S.J. (2 c.); Maluquer i Nicolau, J.; Oliva, Víctor (4 c.); Pascual i Prats,
J.; Pich, Joan; Pi Sunyer, August; Pittaluga, Gustau; Prat de la Riba, Enric; President del Centre
Català de Sabadell; Président du V Congrés d'Electrologie et Radiologie médicales de
Lyon;Secretari de la Secció Històrico-Arqueològica; Serrano Mora, Frederic; Schneider, Pau;
Primer Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona; Vilarrubias, Vicens
1915
Bofill i Poch, Artur; Botey, Ricard; Cadevall, Joan; Delfino, Víctor (Buenos Aires), Duran i
Tortajada, M.; Fábregas, Fills d'Antoni (2 c.); Secretari de la Facultad de Ciencias de La Plata;
Fontseré, Eduard (2 c.); Fontseré, Manuel; Foster Watson; President de la Comissió d'Instrucció
Pública de la Diputació de Barcelona; Trésorier de la Commission Euler; Gibert, Agustí Maria;
Director de la Revista Ibérica, Tortosa; Mellican, Ormuth W.; Martínez Vargas, A.; Montoliu;
Oliva, Joan i Víctor; Palacios, José; Pasqual, J.(4 c.); Prat de la Riba, Enric; President de la
Institució Catalana d'Història Natural; Rapmund, Otto; Rey Pastor, Julio (3 c.);Schneider, Pau;
Sureda Blanes, J. (2 c.); Surmerly, Eduardo (4 c.); Tanini, Rafael; Torroja, José Maria
1916
Director del Butlletí de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales; Butlletí de la Sociedad
Astronómica de Barcelona; Directeur du Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de Saint
Pétersbourg; Busquets, Narcís; Cazurro, Manuel; Corominas, Pere; Société Léonard Euler,
Basilea; Foster Watson; L. Gauchat; Léon Lhomme (2 c.); Maluquer; Prat de la Riba, Enric (5 c.);
Rubio Molinello, Bernardo; Schneider, Pau (2 c.)
1917
Dupont, Maurice; Foster Watson (4 c.); Gauchat, L.; Gibert, Agustí Maria; Godeaux, L.; Lautier,
Raymond; Lhomme, Léon; Longinos Navas, S.J.; Directeur du Musée d'Histoire Naturelle de
Lyon; Palacios, José; Prat de la Riba, Enric (proposta de la Secció de les bases per instaurar els
premis Monturiol, abril); Puig i Cadafalch; Toda, Eduard; Schneider, Pau (2 c.)
1918
Bofill i Pichot, Josep Maria; Cabrera, J. ; Dorado Montero, Pedro; Foster Watson; Longinos
Navàs, S.J.; Palacios, J.; Plans, J.M.; Sennen, R.F.; Secretari del Sindicat de Pintors; Pius de Valls;
Vidal, Maria
1919
Sureda Blanes, F.
Anuncis de les pubicacions de la Secció (Insersions suplicades)
Escrits sense data (comunicacions, cartes, organigrama del Patronat de la BC)
5.4.2.4. Relacions externes, 1913-1933 (c. 3149)
Relació de persones i entitats a qui s'enviaven publicacions: carpeta d'anelles i quadern (c.
3149/1-2)
Publicacions trameses a benefactors, 1927; a la Biblioteca Nacional de Madrid, 1917;a la
Central de Biblioteques Populars, 1923-1935; a Cervera, 1933 (c. 3149/3)
Publicacions rebudes a l'IEC de particulars
Oferiment d'obres a la BC/IEC
Peticions diverses
Carta de suport a la tasca de l'IEC, 1916 (entre d'altres signatures: Llorenç Riber, J.M.
Casacuberta, Guillem Fortesa, Miquel Ferrà...)
Butlletes de subscripció. Programes culturals
Intercanvis de publicacions amb institucions acadèmiques i universitàries internacionals:
- Académie Royalle (Bruxelles)
- Archiv für das Studium der neuren Sprachen und Literatur
- Associazione Elettrotecnica Italiana (Milano)
- Biblioteca Ambrosiana (Milano)
- Bibliothèque Cantonale et Universitaire (Fribourg)
- Bibliothèque de la Université de Lyon
- Circolo Matematico (Palermo)
- Comune di Genova
- École Nationale des langues orientales vivantes (Paris)
- Gesellschaft der Wissenschäften (Göttingen)
- Institut de Carthage (Tunis)
- Monatshefte für Mathematik und Physik (Wien)
- Museu Etnologico Portugés (Lisboa)
- Scola Romana, Accademia di Romania
- Società Napoetana di Storia Patria (Napoli)
- Società Filologica Romana (Roma)
- Société Française de Dermatologie (Paris)
- Storia Patria per la Sicilia (Palermo)
- Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
- University Library (Cambridge)
- University of Arizona (Tuxon)
- Etiquetes (per enganxar a sobres) d'entitats culturals amb qui exitia intercanvi, amb
informacions manuscrites al dors, sobre les publicacions enviades. (c. 3149/5)
5.4.2.5. Cursos monogràfics, 1915-1918 (c. 3150)
Petició de subvenció a la Comissió d'Instrucció Pública (Diputació de Barcelona), 1915 [falta
pàgines 1,2]
Programes, horaris i llistat d'alumnes inscrits als cursos monogràfics d'Alts Estudis i
d'Intercanvi, [1916]
Rebuts dels professors participants, 1916
Programes impresos, 1918
Inscripcions
Anuncis dels cursos, 1915-1918 (per a la premsa?) (c. 3150/1)
Cartell del Premi Jordi Bonet, 23 d'abril de 1917 (c. 3150/2)
1917 Premi Jordi Bonet: Presentat i no premiat: José M. Ortega: "Estudi dels procediments que
podrian portar una millora en els salaris reals dels trevalladors" 3150/4
1917 Premi Jordi Bonet. Presentat i no premiat: Josep Vives Figuerola: "Els salaris, estudi sobre
el desnivell observat en les dugues dècades del s. XX i medis per a corretgirlo" (c. 3150/3)
5.4.2.6. Premi Francesc Vives, 1931-1936 (c. 3151)
Premi Francesc Vives, 1931: Premiat: Josep Serra i Robert, "Anàlisi cinemàtica dels diferents
tipus de pues emprades en la filatura" (c. 3151/1)
Carta d'Alòs Moner demanant una fotografia de Francesc Vives per poder-ne fer una medalla,
1936, 5 de juny (c. 3151/2)
Premi Francesc Vives, 1936. Presentat i no premiat: Pere Vayreda Olivas amb el treball,
"Festes del pi a Catalunya: llur filiació Cibeliana", desembre de 1935 (c. 3151/3)
Aspirant al premi Vives 1936, Salvador Vilaseca Anguera amb 2 treballs sobre prehistòria
[manca el 10], 1932-1936 (c. 3151/4)
5.4.2.7. Premis de Museus, 1917-1939 (c. 3152)
1917
Accèssit: Museu Diocesà de Mallorca (c. 3151/1)
3152/2
1917
Presentat i no premiat: Museu d'Art de l'Empordà (c. 3152/2)
1918
Premiat: Museu Diocesà de Tarragona (redactat pel prevere Jaume Bofarull i Cendra) (c.
3152/3)
1919
Premiat: Museu Diocesà de Lleida (redactat per Joan Fusté i Vila) (c. 3152/4)
1921
Premiat: Museu Diocesà de Solsona (redactat pel prevere Joan Serra i Vilaró) (c. 3152/5)
1921
Accèssit- Museu Municipal de Manresa (redactat per Joaquim Sarret i Arbós) (c. 3152/6)
Premiat: Manuel Trens, les pintures murals romàniques de Polinyà i Barberà (c. 3152/7)
1932
Premiat: Eduard Junyent, pvre. - "Catàleg dels hostiaris i neulers del Museu Episcolpal de Vic"
(c. 3152/8)
1939
Premiat: Pere Batlle Huguet, pvre. - "La Col·lecció de pintures gòtiques del Museu Diocesà de
Tarragona i la seva nova instal·lació" (c. 3152/9)
5.4.2.8. Premis Prat de la Riba, 1917-1939 (c. 3153)
1918
Premiat: Rafael Pons i Farreras - Manual sobre la indústria del teixit (c. 3153/1)
1921
Presentat i no premiat: Josep Cucurull Roqué: "Mètode de tall de pantalon a base de mides
directes" (c. 3153/2)
1924
Premiat: Joan Gelpí Blanco - "Turbines hidràuliques: fonaments teòrics i experimentals" (c.
3153/3)
Subvencions [a través de la Fundació Concepció Rabell, Vda. Romaguera]. Pensionats per la
Secció Històrico-Artística: 1916, Ignacio González Llubera ("Manuscrits hebraics referents a
Catalunya") (c. 3153/4)
[192-?] Josep Maria Millàs i Vallicrosa: relació de treballs sobre poesia hispano-musulmana,
elaborats al Universitat de Barcelona durant els anys 1918, 1919 i 1920 [potser presentats per
tenir accés a subvenció] (c. 3153/5)
5.4.2.9. Publicacions i recull de premsa, 1911-1937 (c. 3154)
- Institut d'Estudis Catalans, 1911
- Report dels treballs fets per les Oficines Lexicogràfiques durant el bienni de 1915-1916
- Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria (manifest de maig de 1934)
- Arxius de l'Institut de Ciències: anys VI.VII,VIII (portada)
- Rebuts de llibreries per a la venda de pubicacions de l'IEC
- Prospectes de publicacions de l'IEC: 1934, 1936, 1937 (c. 3154/1)
- L'IEC: els seus primers XXV anys (esborranys i proves d'impremta). Làmines enganxades en
còpies de fulls d'actes (c. 3154/2)
Sobre l'IEC i d'altres:
-"El Instituto de Estudios Catalanes. De educación" in "Ilustración Financiera" [1911?]
p. 71-72, il·lustracions de les estances de l'IEC i de Massó Torrents, Rubió i Lluch, Miquel S.
Oliver, Puig i Cadafalch i Jordi Rubió reunits en una Junta directiva.
- "El Institut d'Estudis Catalans celebró anoche una fiesta anual y la adjudicación de los premios
correspondientes al último curso"in "El Noticiero Universal", 21 de mayo de 1936
- "Pel monument a Mossèn Cinto" in "Catalunya", 1 desembre 1913
- "El sentiment de pàtria en l'obra de Mn. Cinto"/J. Fornell in: "Catalunya", 13 de juny de 1914.
- Pascual Galindo Romeo: "Los papiros pontificios de Tarragona" in: "El Debate" ?, 2 de març
1927
- "La restauració de butlles catalanes en papirus" in: "La Publicitat", 8 de març de 1927
- Adolphe Falgairalle: "Le Vatican et les dix papyrus" in :"Journal des débats politiques et
littéraires", 20 de juny 1927
- "Cómo fueron hallados los papiros pontificios" in: ? (2 de març de 1927) (c. 3153/3)
5.4.2.10. Gestió de béns mobles i immobles, 1907-1939 (c. 3155)
Documentació (rebuts, albarans, pressupostos) sobre publicacions de l'IEC:
- Anuari
- Monedes catalanes
- Arquitectura romànica
- Pintures murals
- Cròniques i memòries
- Catalech [sic] Pedrell
- Documents per l'Història de la Cultura Catalana Mig-eval [sic]
- Obres d'Ausies March (c. 3155/1)
Relacions comercials:
Impremtes
-Altés Alabart
-Anglada
L'Avenç
-Casa de la Caritat
-Elzeviriana
-Guinart i Pujolar
-Henrich
-Joaquín Horta
-La Neotípia
-Oliva (Vilanova)
-Vda. Luis Tasso
-Thomas
Fotogravats
-Vda. Luis Tasso
-La Luz (Zaragoza)
-Coll Salieti
-Émile Marcel
Paper
-Jordani, jFont y Cª.
-Suc. Torras Hnos.
Màquines i cintes d'escriure:
-Trúniger
Objectes d'escriptori:
-Casa Almirall
-Bazar Comercial
Catàlegs de llibreries
-Émile Blanchard
-Pablo Schneider
-J. Vrin
Mobles
-Fayans Català
-La Farola de Bronce
-W.Lazzoli
-Almacenes Jorba
-Electricidad Juvé y Sierra
Transports: duanes, correus i ports per ferrocarril
-José Herrero
-Mitjavile
-F.C. de M. Z.A.
-Telèfon:
-Sociedad General de Teléfonos
Calefacció (carbó):
-Catalana de Gas y Electricidad
-Almacén de carbón de Cok Pablo Llusià (c. 3155/2)
5.4.2.11. Publicacions, comunicacions, premsa, 1911-1987
- 1915-1920 - Mn Antoni Mª Alcover, membre de la Secció Filològica. Text necrològic
manuscrit de Pompeu Fabra sobre Mn. Alcover (2f.). Còpia mecanografiada i corregida (2f)
Fotografia Mn Alcover. Proves d'un capítol sobre Antoni Mª Alcover de la publicació del llibre
dels 25 anys de l'IEC amb correccions manuscrites (5f.) Premsa 1918-1920 - Retalls de premsa
sobre l'assumpte Alcover/IEC retolats en part per Jordi Rubió i Balaguer (22 f.). Cartes obertes
a Mn Alcover per J. Saderra, publicades a El Deber d'Olot (1915). Text, manuscrit en part, de
Mn Alcover adreçat a la Junta General de l'IEC declarant la seva posició sobre les "Normes
Ortogràfiques" i la seva versió de la controvèrsia.(3f). Còpia de la carta adreçada pel president i
secretari de l'IEC a Mn. Alcover notificant-li la seva suspensió com a president de la Secció
Filològica.(1f) (c. 1225/1)
- 1918-1920 - Afer Mn Alcover. Recull de premsa fet en part per Jordi Rubió sobre l'afer
Alcover / IEC. (15 f) (c. 1225/2)
- 1919-1933 - Mn. Frederic Clascar, membre de la Secció Filològica. Text necrològic (llibre 25
aniversari IEC?) de L. Nicolau d'Olwer (2f) Fotografia de Mn. Clascar. Galerades del llibre amb la
bibliografia de Clascar (2f) Mostres de condol per la mort de Mn. Clascar (1919-1920). Recull
de premsa sobre Mn. Clascar (1919-1933) (16f) (c. 1225/3)
- 1908-1930 - Secció Filològica. Retalls de premsa. "Relació sobre l'ensenyament y els estudis
dels Estipendiats de la ..Diputació de Barcelona a l'Universitat de Halle. 1908-1909" per
Bernhard Schaedel (7 p.) Ribera i Rovira: "L'Institut d'Estudis Catalans" (1913. 2f) Recull de
premsa sobre la Secció Filològica de l'IEC (1913-1930) (28 f.) (c. 1225/4)
- 1920-1922 - Seminari de Pedagogia. Carta de Maria Montessori del 6 de març de 1920 al
president de la Secció de Ciències. Carta del vicepresident de l'IEC al President de la
Mancomunitat proposant el repartiment dels materials de l' extingit Seminari de Pedagogia
entre diferents entitats (1922) (2f) (c. 1225/5)
- 1922 Col·lecció Filosòfica. Proposta de publicació d'una obra de Foster Watson dins la
col·lecció filosòfica dirigida per Eugeni d'Ors. (1f. + un resguard de correu certificat) (c. 1225/6)
-1907-1913 - Actes de la Comissió de Biblioteques de l'IEC. Actes manuscrites de Jaume Massó
i Torrents. Acta de fundació de la Biblioteca de Catalunya (6 f. manuscrits) Actes
mecanografiades de les sessions de la ponència econòmica i la ponència Biblioteca de
Catalunya (1911-1913) (c. 1225/7)
- Sobre amb la inscripció "Arxiu Mas", que conté fitxes descriptives manuscrites del fons del
Baró de Castellet (c. 1225/8)
– 1911 Fulletó de l'IEC de creació (c.1223/1)
- 1914-1936 Premis (premis Bonsoms, Vives, Duran i Bas, 1915 i Larratea, 1931) (c.1223/6)
- 1920 Conveni entre Rafael Patxot i l'IEC d'establiment d'una fundació per a la publicació de
cròniques catalanes.(c.496/1)
- 1924-1936 Correspondència IEC – BC (Jordi Rubió) (c.1223/7)
- 1940 Informe sobre l'IEC (c.1223/3)
- 1942-1944 Bancs (c.1223/5)
- 1954-Cartes enviades per la BC. a autors espanyols a fi de completar les bibliografies (c.
329/1)
- 1976-1982 Retalls de premsa (inclou una fotografia amb cinc membres de l’IEC al pati de la
Casa de Convalescència, [s.d.](c.1223/4)
- 1982-1987 Correspondència entre l’IEC (Enric Casassas) i la BC (J. de Puig)(c.1223/2)
5.4.3. Escola de Bibliotecàries, 1915-1985
-1915-1972 Història de l’escola (c.859/1)
-1915 Designació de Jordi Rubió com a professor de Bibliologia (c.1441/3)
-1920-1923. Programa. Reunions de bibliotecàries (c.1441/3)
-1922-1959 Documents (retribucions, dietes, certificats, llistats)i correspondència relacionada
amb el servei de pràctiques de les alumnes de tercer curs de l'escola (c.335/1/2)
-1931 Qüestionari per a l' ingrés. Notes (c.1441/3)
-1937-1938: apunts ms. de J. Rubió (c.1441/3)
-1938 Recomanació a les alumnes per a ingressar al curset de biblioteques per a infants. Notes
ms. de Jordi Rubió sobre alumnes (c.1441/4)
-1949-1972 Treballs sobre la formació dels bibliotecaris, ponències presentades a congressos
(c.859/2)
-1967-1983 Impresos i publicacions d’escoles de Bibliologia de països diversos(c.961)
-1972 Índex d'una primera classificació i ordenament de la documentació que es troba a
l'Escola de Bibliotecàries(c.1166/5)
-1973 Pla experimental d'estudis (esborranys) (c.859/3)
-1973-1977 Programes d'estudis (c.859/5)
-1973 1979 Disposicions legals (859/6)
-1974 Plànol i fotos de l'escola (859/4)
-1974 Convalidacions (c.859/7)
-1975-1977: Reivindicacions de l'Associació de Bibliotecàries; - la integració de l'Escola a la
Universitat de Barcelona; les qüestions de la revàlida, bibliografia i models d'exàmens;
correspondència (c.1401)
-1976 Places de professors de l'Escola de Bibliologia (c.1115/3)
-1976-1977 Supressió de la prova de revàlida (c.859/8)
-1978 Proposta d'estructuració dels estudis de bibliologia (c.859/9)
-1979-1983 Gestió de Personal (c.859/10)
-1980 Vaga a l'escola per demanar l'adscripció universitària (c.859/11)
-1982-1983 L'adscripció universitària de l' Escola, 1982-1983 (c.859/12)
-1983 Canvi de nom de l'Escola de Bibliologia (c.1441/3)
-1983 Convalidació del títol de Bibliotecari (c.1214/3)
-1983-1984 Escola de Bibliologia (c.1214/1)
-1984-1985 Escola de Bibliologia (c.1214/2)
5.4.4. Entitats i organismes diversos, 1922-1986
-1922-1962 Institut d’Investigacions Econòmiques- Registre de llibres en dipòsit (1952-1961) i
registre de llibres catalogats - estadística per matèries (1922-1932) (c.518)
-1934-1954 Discòfils – Associació Pro-Música (Donació Gomis i Bertrand) (c. 3156)
-[1934] Avantprojecte [de creació] [1] f. (c. 3156/2.1)
-27/12/1934 Estatuts en català (4 f.)(c. 3156/2.2)
-29/12/1934 Estatuts oficials, en castellà [4] f. Mecanoscrits, grapats (c. 3156/1.1)
-26/2/1935 Junta Directiva: esborrany d’acta (c.3156/3.4)
-1935-1936 Anunci de l’activitat per al curs 1935-1936 [1] f. (c. 3156/1.2)
-1935 Llibre d’actes oficial de l’Associació, obert el 12 de febrer de 1935. Conté l’acta
de constitució de l’Associació, celebrada el 25 de gener de 1935 (c. 3156/1.3)
-“Service Sheets and Technical Information TL. 12 Triple Loop Point one amplifier and
RE/PA/U Pre-amplifier” (c. 3156/1.4)
-[1935-1936] Acta de Discòfils en què s’aprova una assignació de 500 pts. a Robert
Gerhard per les conferències [1] f. (c. 3156/2.3)
- 13/5/1935 Carta de Manuel Clausells a Ricard Gomis acusant recepció de sol·licitud
d’audicions a Tàrrega (c. 2156/2.4)
-17/5/1935 Carta de l’arquitecte-delegat del G.A.T.C.P.A.C. al President de Discòfils,
amb els acords presos en la darrera junta en relació al lligam Discòfils-G.A.T.C.P.A.C. [1]
f. (c. 3156/2.5)
-15/7/1935 Carta de Robert Gerhard a Ricard Gomis, sobre la continuïtat de la
col·laboració del compositor amb Discòfils [1] f. (c. 3156/2.6)
-12/10/1935 Carta de Manuel Clausells a Ricard Gomis, notificant-li el projecte de
comunicació a Robert Gerhard (c. 3156/2.7)
-15/10/1935 Carta de Joan Prats a Robert Gerhard agraïnt la seva aportació i activitat
desinteressada (c. 3156/2.8)
-19/10/1935 Nota de Manuel Clausells a Ricard Gomis. (12 f.) (c. 3156/3.5)
-3/12/[1935] Carta de Robert Gerhard a Ricard Gomis informant-lo de la recepció
d’uns discos i de properes audicions [2] p. (c. 3156/3.6)
- [s.d.] Columbia History of Music. Full mecanoscrit unit a d’altres ms. de Robert
Gerhard, amb una llista de discos editats per la Cia del Gramófono. Inclou una nota a
destinatari desconegut demanant que miri els discos interessants d[e la casa]’Izábal, i
altres sol·licituds [7] f. (c. 3156/3.7)
-[1935] Nota de Robert Gerhard a Ricard Gomis, demanant que parli amb la Junta d’un
nou “prospecte”[1] f. (c. 3156/3.1)
-[1935] Nota de Robert Gerhard a Ricard Gomis demanant que acompanyi a casa seva
a “l’amica Alavedra” [2] p. (c. 3156/3.2)
-[1935] Manifest de Discòfils. “Si sou dels qui estimen la música...” [Josep Palau
Claveras] [1] f. (c. 3156/3.3)
-22/1/1936 SGAE. Requeriment a la Llibreria Catalònia perquè sol·liciti el permís
d’execució dels “conciertos” a la seva Seu (c. 3156/2.9)
-20/2/1936 Esborrany d’acta [2] f. (c. 3156/2.10)
-“The Leak dynamic pickup” [1] f. (c. 3156/2.11)
-TL.12 Feedback Amplifier. Installation, Peration and Maintenance [4] p. (c. 3156/2.12)
-[s.d.] Carta de Robert Gerhard a Ricard Gomis acusant rebut de la carta d’aquest de 12
d’octubre [1] f. (c. 3156/2.13)
-[s.d.] Carta de Robert Gerhard a Ricard Gomis, aduntant programes d’audicions [2] p.
(c. 3156/2.14)
-[s.d.] Carta del secretari i el president de Discòfils a Robert Gerhard, amb el resum
dels acords de la darrera Junta Directiva en relació a la seva continuïtat i a l’assignació
de 300 pts. de sou mensual [1] 1 f. (c. 3156/2.15)
-[s.d.] Escrit anònim proposant objectius de Discòfils [4] f. (c. 3156/3.8)
- Sobres Discòfils de l’Associació Pro-Música. 6 exemplars (c. 3156/3.9)
- Targeta d’adhesió. [1] f. (c. 3156/3.10)
-1963-1972 Associació de filatèlia i numismàtica (c.336)
-1978-1980 CSIC(Madrid) (c.1087)
-1983 Centre Islàmic de Barcelona (c.762/1)
-1984-1986 Universitats –correspondència, intercanvis- (c.1241)
- 1933-1934 Unió de Bibliotecaris de Catalunya. Estatuts (impresos) i notes de J. Rubió. --Actes
du Comité International des Bibliothèques (Madrid, 1934) - amb una fotografia del comitè (c.
1438/4)
- 1944-1984 Associació d’Exlibristes de Barcelona (c. 2847-2862)
5.5. Imatge corporativa
-1940 Targetes de direcció (c. 338/1)
-1950-1951 Ex-libris de la Biblioteca Central (c. 762/2)
-1979-1986 Protocol (c. 1189)
6. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS (Biblioteca de Catalunya i Servei de Biblioteques)
6.1. Selecció general de personal, 1922-1988
6.1.1. Concursos Biblioteques Populars -1922-1976
-1922-1935- Concursos de Bibliotecàries, (c. 361/1)
-1936-1938- Concursos de Bibliotecàries, (c. 361/2)
-1945 - Biblioteca de la Dona i de la Santa Creu, (c. 361/3)
-1948 - Biblioteca de l'Institut del Teatre i Oficina Central, (c. 361/4)
- 1950- Biblioteca Popular Districte IV (c. 361/5)
- 1952 - Biblioteca Escola del Treball, (c. 361/6)
- 1960 - Biblioteques Districte IV, Cardedeu, Bibliobús II i Vallirana, (c. 361/7)
-1962-Biblioteques Districte IX, l'Hospitalet, B. Museu Arts Escèniques, Residència d'Estudiants,
(c. 361/8)
- 1963- Biblioteques de Manresa, Cornellà, Esparreguera, Vilafranca, Pineda, Arenys de Munt,
Terrassa, Puig-reig i Vallirana, (c. 361/9)
- 1965 - Biblioteques de Cornellà, Sant Just Desvern, Badalona, Sant Martí de Provençals, (c.
361/10)
-1966 - Biblioteques de la Santa Creu, Santa Coloma de Gramanet, Vic, Manlleu, Olesa, B.
Itinerant, Arenys de Munt, Vilafranca i Escola del Treball,. (c. 361/11)
-1967- Biblioteques de Mollet, Arenys de Munt, Santpedor, Balsareny, Sant Martí de
Provençals, de la Santa Creu, de Sant Pau, de Sallent i del Districte IX (c. 361/12)
- 1968- Biblioteques de Sallent, Vilafranca, Arenys de Munt, Puig-reig i Manlleu, (c. 361/13)
- 1969 - Biblioteques de Lesseps i del Besòs, (c. 361/14)
- 1970- Biblioteques de Vivendes del Congrés, Martorell, Cerdanyola i Malgrat (c. 361/15)
- 1971- Biblioteques de Sant Pau i de Les Corts, (c. 361/16)
-1972- Biblioteques d'Arenys de Mar, Esparreguera, l'Hospitalet, Sabadell, Sant Pau (c. 361/17)
- 1973- Biblioteques "Julià de Capmany" i "Sofia Barat" de Barcelona, (c. 361/18)
- 1976 - Biblioteca de Escola del Treball, (c. 361/19)
-1936-1972 - Oposicions bibliotecàries (c. 334)
-1944-1972- Concursos de trasllat (c. 200; c. 1257)
-1968-1975 -Concursos i contractes (c. 1096)
-1972-1988 -Concursos-Oposicions interns i lliures. Concursos de trasllat (c. 651-655)
-1974-1975 - Currículums (c. 1267/2)
6.2. Provisió de llocs de treball, 1975-1981
- 1975-1985 -Contractes o canvis de personal per vacants (A-X) (c. 900-901)
- 1977-1981 -Comissió avaluadora dels concursos de trasllat i adjudicació de places (c. 1115/3)
- 1978 – Places de bibliotecària (c. 1097/1)
6.3. Concurs de càrrecs de comandament, 1972-1982
- 1971-1973 Jubilació de Felipe Mateu i direcció en funcions de la Biblioteca (c. 67/12)
- Tardor de 1971 – Cartes de Mateu comunicant a la Diputació de Barcelona la seva
imminent jubilació, el novembre de 1971
- Tres documents de Mateu anteriors a la jubilació: el primer són notes llegides per ell
al personal de la biblioteca; el segon, fa menció d’uns papers dipositats a la caixa forta
de la BC. i el tercer, és un escrit sobre els comptes des de 1940.
-desembre de 1971 – Pròrroga de prestació de serveis per Mateu fins el setembre de
1972
-gener 1971-febrer 1972 – Escrits de rèplica de Mateu a uns articles apareguts a la
premsa sobre la BC.
-31 de gener de 1972 – Mateu presenta un ofici adjuntant una memòria sobre
l’immoble de la BC. des de 1940 fins el novembre de 1971 (la memòria no hi figura)
-agost-setembre de 1972 – Convocatòria al B.O. de la Província del concurs de mèrits
per a la plaça de Director del Servei General de Biblioteques.
-gener de 1973 – Retalls de premsa que recullen el nomenament de Mercè Rossell com
a directora en funcions.
- 1972-1978 Concurs-Oposició per a conservadors (c. 650)
- 1973 Sobre la plaça de director del Servei de Biblioteques (c. 1435/7)
- 1982 Concurs de mèrits per a caps de serveis de la Diputació de Barcelona (c. 649/2)
6.4. Expedients de personal, 1907-1986
6.4.1 Expedients de personal jubilat (A-Z), 1907-1985
A-(c. 186)
1.- Albert Torrellas, Cèlia
2.- Alcega Garcia, Glòria
3.- Alda Velilla, José
4.- Almacellas Salvia, Rosa Pilar
5.- Alonso Llorca, Margarita
6.- Álvarez González, Mª Soledad
7.- Anglès i Pàmies, Higini
8.- Anton Martin, Fernando.
9.- Arellano Sada, Pedro
10.- Arenas Santacruz, Fernando
11.- Arqués Suriñach, Ramona
B-(c.186)
12.- Badia Vendrell, Ma. Carme
13.- Balañà Batalla, Maria
14.- Balló Salvà, Justa
15.- Bardina Latre, Emília
16.- Barsó Casamitjana, Montserrat
17.- Bastardas Parera, Carme
18.- Batariu Perez, Joaquima
19.- Batet Viniella, Juan
20.- Bayó Samsó, Carme
21.- Belmonte Vidal, Ma. Pilar
22.- Benavent Barberà, Carme
23.- Bertran Vallès, Pilar
24.- Bigorra Esteva de Ordal, Mercè
25.- Boada Vilallonga, Ma. Teresa
26.- Bohigas Balaguer, Pere
27.- Bonamich Font, Maria Magdalena.
28.- Bonay Albiges, Mercè
29.- Borrell Pons, Mercè
30.- Bosch Torrent, Glòria
31.- Bozzo Canela, Elvira
32.- Busquets Duran, Montserrat
C-(c.187)
1.- Cabanach i Ventura, Teresa
2.- Cachón Abella, Francisco
3.- Camps Urcelay, Carme
4.- Canadell Puig, Concepció
5.- Capdevila Valls, Carme
6.- Carnicero i Tomàs, Ma. Dolors
7.- Carrasco Robles, Ana
8.- Carré Casademont, Ma. Dolors
9.- Casadevall Duran, Andrea A.
10.- Casas Miticola, Enriqueta
11.- Caucaso Benfort, Raimundo
12.- Cervera Oliveras, Anna Maria.
13.- Coma Villagrasa, Isabel
14.- Comas Valls, Maria Carmen.
15.- Compte i Simó, Consol
16.- Condeminas i Soler, Maria
17-. Cortina Tort, Rosa Maria.
18.- Cot Gualba, Roser.
19.- Cot i Miralpeix, Maria Antònia.
20.- Cot i Miralpeix, Núria.
21.- Cots i Augé, Ma. Àngels.
22.- Cruzado Garcia, Miguel.
23.- Cugueró i Conchello, Maria C.
24.- Cumellas Alsina, Montserrat
25.- Cuquerella Mateu, Lluís
26.- Cuquerella Mateu, Remedios
27.- Cuxart i Solé, Carmen
D-(c. 187)
28.- Diaz de Cossio Cisneros, Maria Paz
29.- Díaz Plaja, Aurora
30.- Estorch Salamó, Pedro
F-(c.188)
1.- Fàbregas Santamaria, Montserrat
2.- Farnés Pagès, Julita
3.- Farnés Pagès, Mercè
4.- Farreny Boncompte, Miguel
5.- Farré Casamitjana, Mercè
6.- Farró Llorella, Francesca
7.- Feixas Balat, Antònia
8.- Felius Riera, Angelina
9.- Fernández Freixa, Emília
10.- Fernández Valdés, Urbano
11.- Ferrando García, Josep
12.- Ferré Florit, Dolors
13.- Ferré Florit, Ma. Teresa
14.- Ferrer Hill, Rosa
15.- Fleta Andrés, David
16.- Font Angelina, Carme
17.- Font Clua, Maria
18.- Forn Farga, Josefina
19.- Freire Correa, Alfonso
20.- Fuentes Pujol, Montserrat
21.- Freire Correa, Alfonso
G-(c.188)
22.- Galí Medina, Gemma
23.- Ganzenmuller Henrichs, Ma. Lluïsa.
24.- Garcia i Barris, María
25.- Garcia Hernández, Ma. Carmen
26.- Garcia Sabater, Mercedes
27.- Garcia Tejerina, José
28.- Gay Pons, Ana Maria
29.- Gil i Villena, Jesús.
30.- Givanel Mas, Joan
31.- Gómez Caton, Fernando
32.- González Cabrera, Emilio
33.- Gorriz Martínez, Amàlia
34.- Granés Noguer, Rosa
35.- Grau Noguera, Antònia
36.- Guardiola Soler, Elvira
37.- Guarro Vallbona, Concepció
38.- Güell Riberas, Francesca
39.- Guila Ros, Maria
40.- Guilleumas Brosa, Rosalia
H-(c.188)
41.- Herms Torres, Teresa
42.- Hernandez Rojo, Elisabet
43.- Herp Sanmartí, Pilar
44.- Hess Lubich Rosa Maria.
45.- Hostalrich Fa, Dolors
46.- Hostalrich Fa, Teresa
I-(c.188)
47.- Ibáñez Juan, Francisco
48.- Ibars Puigvert, Josepa
J-(c.188)
49.- Jaume Casajoana, Faustí
50.- Jaume Janer, Faustí
51.- Jaurés Grau, Maria
52.- Jové i Jové, Carme
53.- Juncà Comerma, Joaquima
K-(c.188)
54.- Kirchner Catalán, Olga.
L-(c.189)
1.- Lacasa Blasco, Júlia
2.- Lasalle Cortina, Dolors
3.- Latiegui Sanz, Ma. Asunción
4.- López Pérez, Esperanza
LL-(c.189)
5.- Llauger Banchs, Consolació
6.- Lleó Feliu, Roser
M-(c.189)
7.- Macià i d'Espona, Josep Ma.
8.- Malagelada Figa, Teresa
9.- Manchado Martinez, Clemencio
10.- Marín-Díaz Guerra, Fernando
11.- Massó i Torrents, Jaume
12.- Martín Danés, Mercedes
13.- Martinà Lozano, Argentina
14.- Martinà Lozano, Isabel
15.- Martinà Lozano, Júlia
16.- Martínez Bayó, José Antonio
17.- Martínez Ascaso, Rosa María.
18.- Martínez Garcia, Dolors
19.- Martínez Grande, Emilio
20.- Martínez Martínez, Dorotea
21.- Martínez de la Guardia, Emilio
22.- Martínez de Morentin López, Maria Jesús
23.- Martínez Pedrero, Concepción
24.- Martínez Valero, Martín
25.- Martorell Jordà, María Josefa
26.- Massaguer Rosdevall, Carme
27.- Masvidal i Coll, Mercè
28.- Masvidal i Salavert, Ramona
29.- Mata Garriga, Maria Eulàlia
30.- Mateu i Llopis, Felip
31.- Matosas Roca, Antònia
32.- Medina Claramunt, Enriqueta
33.- Melià, Maria
34.- Miguel Rodríguez, Emiliano
35.- Miquel Garriga, Engràcia
36.- Miró Socias, Josep
37.- Molins Montes, Josep
38.- Monedero Navarro, Miguel
39.- Monsó Pla, Anna Maria
40.- Montaner Serra, Maria
41.- Montserrat Esteve, Maria
42.- Mora Mateu, Antoni
43.- Moreu i Rey, Magdalena
44.- Morales Domínguez, María
45.- Morató Pou, Josefina
46.- Morros Bartrina, Ana Maria.
47.- Mumbrú Tomàs, Montserrat
48.- Múnera Masdevall, Concepció
49.- Muñoz Arbat, Maria Dolores
50.- Muñoz Ezquerra, Antonio
51.- Mussons Artigas, Montserrat
N- (c.190)
1.- Navarro Juan, Francisco
2.- Navarro Juan, Juan
3.- Navarro Juan, Pedro
4.- Navarro del Pozo, Carolina
5.- Nicolás Campillo, José Antonio
6.- Nieto Benítez, Francisco
O-(c. 190)
7.- Oliván Cebrián, Juan
8.- Oñate Camps, Modesta
P-(c.190)
9.- Palau Claveras, Agustí
10.- Pallach Estela, Maria
11.- Parés Pla, Maria Teresa
12.- Pastor Martínez, Consol
13.- Pérez i Riera, Anna
14.- Penedès i Llopis, Ferran
15.- Perpiñà Cairó, Josep
16.- Piera Gelabert, Mercè
17.- Pijuan Ferrer, Asumpció
18.- Piñol Espín, Josefa
19.- Plaza Escudero, Luis Maria
20.- Poch Jubert, Joaquim
21.- Poch Navarro, Anna
22.- Pomar Salamanca, Artur
23.- Pomés Coll, Carlota
24.- Ponjuan Miró, Maria
25.- Portella Feliu, Carme
26.- Portella Feliu, Josefina
27.- Prats Rom, Maria
28.- Puig Parcerissas, Magdalena
29.- Puig Querol, Consolació
30.- Puig Zuza, Montserrat
31.- Pujol Llagostera, Marta
32.- Pujol Roig, Francesc
R-(c. 190)
33.- Rahola Leal, Rosa
34.- Ramírez Morales, Adela
35.- Raspall Juanola, Joana
36.- Recasens Casado.- José Antonio
37.- Reyes i Camps, Lourdes
38.- Ribalta Gordoni, Anna
39.- Ribas Benavent, Jordi
40.- Ribas Garcia, Encarnació
41.- Ribas Roselló, Maria
42.- Riera Carré, Adela
43.- Riera Llorca, Maria
44.- Río Fernández, Avelino del
45.- Rius Camps, Maria
46.- Rivas Papasseït, Lluïsa
47.- Robles Ferrer, Mercè
48.- Roca Rossell, Maria
R-(cont. c. 191)
1.- Rodríguez Casanova, Ángeles
2.- Rodríguez Lon, Isabel
3.- Roig Albareda, Montserrat
4.- Roig Roca, Maria Candelària.
5.- Rossell Rosal, Núria
6.- Rossell Rosal, Maria Mercè
7.- Rossell Vilà, Maria
8.- Rovira i Comas, Teresa Maria
9.- Ruiz Martínez, Maria Lluïsa.
10.- Ruiz i Reyes, Manuel
11.- Ruta Sánchez, Artur
S-(c. 191)
12.- Sabanés Daurich, Aurèlia
13.- Sáenz Pérez, Justo
14.- Sala Boloix, Anna
15.- Sánchez López, Angelita
16.- Sàrraga Samper, Pablo de
17.- Segarra Guardia, Artur
18.- Seitún Balasch, Isabel
19.- Serra Barris, Maria Rosa
20.- Sesma Arcas, José Luis
21.- Solà Suñer, Natàlia
22.- Solé i Braceli, Ramón
23.- Solé Ribas, Maria Dolors
24.- Shelly Garcia, Maria
25.- Solà Ferrer, Concepció
26.- Solà i Llopis, Maria Lluïsa
27.- Soler Guàrdia, Josep
T-(c. 191)
28.-Tarragó Balagué, Roger
29.-Teixidor Ripoll , Carme
30.-Tomàs Monico, Antonio
31.- Tomàs Noguero, Josefina
V- (c. 191)
32.- Vallina Sanchis, Jesús
33.- Vallina Mas, José Antonio
34.- Valls Tolosa, Maria Teresa
35.- Vargas Lázaro, Francisco
36.- Velasco Guerrero, Luis
37.- Verger Ventayol, Maria.
38.- Vilarrubias Solanes, Felio
39.- Villena Estévez, Ana
40.- Viñes Vendrell, Maria Àngels
X-(c. 191)
41.- Xipell Garcia, Maria Dolors.
Z-(c. 191)
42.- Zamorano Biedma, Ascensión
6.4.2. Expedients de personal a partir de 1945
(c. 1846)
1 - Rubió Boada, Mercè
2 - Sancho Buch, Montserrat
3 - Soler Puntonet, Montserrat
4 - Vives Rovira, Carme
5 - Rojo Gallego, Joan Ramon
6 - Sagarra Castillo, Carme
(c. 1844)
7 - Gómez Esteban, Francisco
8 - Guirao Parga, Pilar
9 - Marmer Amagat, Montserrat
10- Costa Pérez, Abelard
11- Dorca Pujol, M. Dolors
12 - Meya Aguilar, Albert
(c. 1845)
13 - Montmany Torrella, Antònia
14 - Nin Olivé, Francesc
15 - Razquin Jené, Josep M.
(c. 659)
16 - Nin Olivé, Fernando
17 - Rectoret Closa, Maria Rosa
18 - Sánchez Montaña, Nicolàs
19 - Sánchez Pascual, Marcelina
20 - Soberanas i Lleó, Amadeu-Jesús
21 - Soler i Bachs, Magda
6.4.3. Servei de Biblioteques Populars: Expedients del personal que demana trasllat o causa
baixa abans de 1987 (c. 699)
Bibliotecàries
1 Arola Alentorn, Mercè
2 Campeny Queralt, Maria Rosa
3 Capdevila Font, Maria
4 Espadamala Codina, Concepció
5 Forn Homar, Maria
6 Gambús Picart, Carme
7 Gassó Farràs, Maria Teresa
8 Jiménez Serret, Maria de los Angeles
9 Latre Fernández, Núria
10 Llopart Mir, Pilar
11 Permanyer Sert, Elvira
12 Puigcerver Roca, Rosa Maria
13 Rossinés Bayó, Maria
14 Vela González, Leonor
15 Verdaguer Autonell, Asumpció
Auxiliars excedents
16 Boix Sala, Teresa
17 Gibernet Bas, Núria
18 Millan Tormes, Maria Dolores
19 Sanjuan Gómez, Rosario
Personal de suport
20 Serra Kiel, Dolores
Biblioteques especialitzades
21 Albó Vidal de Llobatera, Imma
22 Boixareu Solanas, Pilar
23 Camps Salvat, Concepció
24 Estivill Rius, Assumpció
25 Gasch Riudor, Mercè
26 Gil Gracia, Maria Elsa
27 Mora Vila, Maria Josep
28 Riera Masgrau, Roser
29 Rodón Valls, Maria Assumpció
30 Sastre Domènech, Teresa
31 Sebastià Salat, Montserrat
32 Tresserra Barnils, Maria Rosa
33 Vázquez Estévez, Ana
34 Vergés Serradell, Maria Dolors
35 Camprubí Calderó, Ferran
6.4.4 Primers llistats de personal i documentació d’incidències laborals de la Biblioteca de
Catalunya/ Biblioteca Central i Servei de Biblioteques Populars, 1921-1941
-1921-1938 Relació i documents d'incidències laborals del personal de la BC i del Servei de
Biblioteques Populars (c. 514/1)
Fulls amb els antecedents del personal de la Biblioteca de Catalunya, 1938 (c. 514/2)
-1939- Relació del personal que, amb data de juliol i setembre de 1939, queda provisionalment
adscrit a la BC. i al Servei de Biblioteques Populars (c. 514/3)
Relació que, amb data d'octubre de 1939, han seguit exercint les seves funcions sense cap
garantia de permanència (c. 514/3)
- 1940-1941 - Relació del personal readmès i nous destins (c. 514/3)
- 1942-1973 - Documents d'incidències laborals (c. 514/3)
-Fulls de servei de bibliotecàries que cessen abans de 1955 (Campmay, Maria; Capell,
Purificació; Casellas, Modesta; Colomé Aguilar, Presentació; Cugueró i Conchello, Maria;
Comas Corbera, Montserrat; Carbonell, Núria; Civil Jansana, Elvira) (c. 514/4)
-Full de servei del personal subaltern que cessa abans de gener de 1939 (Armengol, Joan;
Borràs Vilaplana, Ramon; Gallart Pallejà, Bru; Junyent, Joan; Macián Ventura, Joaquín; Serra
Enrich, Josep; Villo Vidal, Albertà) (c. 514/5)
6.4.5. Varia de personal de la Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central i Biblioteques
Populars.
- Llistats amb sou anyal, horaris , torns i vacances, renovacions de contractes, substitucions,
1935-1986 (c. 704-706; c. 698; c. 883; c. 199/4/6; c. 660; c. 500/1/3; c.1401/1)
6.4.6. Llista de registre de personal de la Biblioteca Central, 1940-1966 (c. 476/5)
6.4.7. Relació de personal del Servei de Biblioteques, 1940-1983 (c. 698)
6.4.8. Situació de la plantilla per serveis i unitats, 1980-1983 (c. 662/2/3/4)
6.5. Règim disciplinari, 1939-1942
6.5.1. Depuracions, 1939-1942
- 1939 - Documents sobre depuracions de persones per motius polítics, (c. 1431/12)
- 1940 - Sobreseïment d’expedients, (c. 333/2)
- 1940-1942 - Sanció i readmissió de Mercè Farnés, (c. 333/2)
6.6. Condicions de treball, 1957-1988
-Torns de servei de personal subaltern, 1957-1966 (c. 198)
- Horaris, torns, vacances i vestuari, 1968-1988 (c. 1144, c. 36/4)
- Full de dietes, 1975-1981 (c. 316/2)
6.7. Relacions laborals, 1918-1982
-1975 – Eleccions sindicals (c. 1267/6)
-1981 - Elecció dels representants dels funcionaris i conservadors, 1981 (c. 1115/3)
-1982 - Enquesta als treballadors, 1982 (c. 1140/3)
-1982, octubre – Permisos per a les eleccions (c. 1097/1)
7. GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS (Biblioteca de Catalunya i Servei
de Biblioteques)
7.1. Pressupost
7.1.1. Pressupostos del Servei de Biblioteques, 1918-1940 (c. 314)
7.1.2. Pressupostos de les Biblioteques Populars, 1920-1938 (c. 504-505; c. 498/11)
7.1.3. Pressupostos de la Biblioteca de Catalunya i Biblioteques Populars, 1922-1936 (c. 251;
c. 313; c. 498/11)
7.1.4. Pressupostos del Servei de Biblioteques, 1941-1976 (c. 315; c. 317)
7.1.5. Normes i decrets relatius als pressupostos, 1948-1981 (c. 316)
7.1.6. Pressupostos de la Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central, 1942-1981 (c. 316)
7.1.7. Pressupostos de la Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central, 1973-1982 (c. 776)
7.1.8. Aprovació de pressupostos, 1977-1985 (c. 779)
7.1.9. Pressupostos anuals, 1973-1982 (c. 1232; c. 1140/1/7)
7.1.10. Pressupost ordinari, 1975 i 1977 (c. 940/4)
7.1.11 Pressupostos, 1983-1986 (c. 1146/1)
7.1.12 Pressupostos anuals, 1982-1986 (c. 1231; c. 1233)
7.1.13 Gestió econòmica, 1982-1986 (c. 962)
7.2. Gestió dels ingressos
7.2.1.-1916-1945
- 1916-1933 - Ingressos del servei de préstec: dipòsits, comptes i targetes, (ll. 367; c. 490)
- 1931-1945 - Llibre major dels imports del servei de préstec, (ll. 264)
7.2.2.-1939-1983
-1939-1944 - Factures de vendes de publicacions de l’IEC i Biblioteca de Catalunya / Biblioteca
Central, (c. 261)
1940-1971 Factures de vendes de publicacions, (c. 868-872; c.778/2)
1941-1982 Registre d’ingressos per reprografia i publicacions, (c. 753; c. 245)
1959-1961 Comptabilitat de grups de valors immobiliaris, 1959-1961 (c. 271)
1959-1983 Relació de factures pendents de cobrament, (c. 778/1)
-1973-1984
1973-1982 Factures de reprografia, (c. 717- 719)
1977-1983 Factures de venda de publicacions, (c. 874)
1980-1982 Ingressos per vendes de publicacions i xerocòpies, (c. 1278/1)
1979-1984 Ingressos i taxes, (c. 843)
-1983-1991
1983-1986 Factures de reprografia i publicacions, (c. 1138/3)
1984-1987 Ingressos i taxes, (c. 724)
1984-1991 Balanços de publicacions, fotocòpies i microfilms, (c. 831-833)
7.3. Gestió de la despesa
7.3.1. Gestió comptable – Documents
-1915-1960
1915-1941 Aprovació de factures (c. 226-227)
1917-1960 Registre de factures del Servei de Biblioteques, (ll. 247)
1919-1931 Factures i rebuts de compres de llibres per a les Biblioteques Populars, (c. 352; c.
353)
1920-1938 Factures Biblioteques Populars, (c. 511/1)
1921-1960 Factures (A-Z), (c. 215-223; c. 352)
1925-1939 Comptes diversos, (c. 345)
1930-1938 Factures de llibreters i pendents, (c. 511/4/5)
1931-1940 Despeses menors Biblioteca de Catalunya i Biblioteques Populars, (c. 253; c. 499/1)
1931-1937 Registre de factures, (c. 236 -3 llibretes)
1932-1952 Justificació de comptes a les Biblioteques Populars, (c. 338/2)
1933-1939 Justificació de lliuraments, (c. 252; c. 254-255)
1933-1936 Lliuraments i transferències. Factures aprovades. Pressupostos. Intervenció, (c.
251)
1936 Caixa, (c. 840)
1937-1938 Factures, despeses menors i de manteniment de les Biblioteques Populars (c.
504/2; c. 499/1)
-1936-1983
1936-1959 Factures i rebuts, (c. 233-234)
1939-1959 Factures i papers (c. 228-231)
1940-1982 Pagaments (autoritzacions), (c. 777/1; c. 344)
1940-1983 Despeses, (c. 271; c. 357; c. 772-773; c. 775/1/3; c. 778/3; c. 835)
1940-1976 Justificació de lliuraments, (c. 256-258)
1941-1942 Registre de lliuraments, (c. 366)
1942-1976 Factures i rebuts de les Biblioteques Populars i relació de despeses del Servei de
Biblioteques, (c. 232; c. 531)
1949-1873 Factures d’enquadernació, (c. 181-185)
1960-1972 Factures, (c. 224-225; c. 235; c. 237-243; c. 942-952; c. 245)
1960-1969 Factures de les màquines de xerocòpies; pagaments i cobraments del servei de
microfilms, factures de fotògrafs, (c. 244-245; c.1115/5; c. 246)
1967-1974 Caixa, (c. 810-813)
1970-1975 Registre de factures, (ll. 841)
-1968-1985
1968-1982 Fitxes de despeses, Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central i Biblioteques
Populars (c. 778/5/6; c. 845-846)
1973-1985 Factures, (c. 953-955; c. 959; c. 711; c. 774; c. 748; c. 782-783; c. 785;
c. 857-858; c. 864)
1973-1982 Autorització de despeses (Casa Provincial de Caritat) (c. 865/1; c. 889/1)
1973-1983 Caixa, (c. 814-819; c. 838-839)
1974-1976 Factures Biblioteques Populars, (c. 1100-1103)
1975-1976 Registre de factures, (ll.842)
1975-1976 Biblioteques Populars – Factures, (c. 1101-1103)
1975-1983 Albarans, factures i pressupostos Biblioteca de Catalunya i Biblioteques Populars,
(c. 863-864)
1976-1983 Justificants de lliuraments, (c. 875-876; c. 1130-1131)
1980 - Biblioteca de Catalunya i Biblioteques Populars. Relació de factures, (c. 863)
1981 - Factura de compra de llibres, (c. 863)
-1980-1986
1980-1986 Factures i tramesa d’informació pressupostària, (c. 962/5)
1980-1986 Factures de compra de llibres, (c. 962/12; c. 860-862; c. 858)
1981-1985 Fulls de consignació de partides, (c. 962/11)
1982-1985 Gestió comptable, (c. 962/8/19)
1982-1986 Autorització de despeses, (c. 1146/2/3; c. 1109; c. 1110-1112; c. 865/2)
1983-1986 Circulars de pagaments, (c. 1139/4)
1983-1986 Biblioteca de Catalunya - Biblioteques Populars. Fitxes de despeses, (c. 847)
1983-1986 Caixa (c. 820-823)
1984-1985 Factures de la secció de música (c. 1138/4)
1984-1986 Biblioteca de Catalunya– Biblioteques Populars. Relació de factures (c. 860-862; c.
1099)
1984-1986 Registre de factures. Impostos (c. 807)
1985-1986 Factures, (c. 786-787; c. 962/12)
1983-1986 Justificants de lliuraments (c. 877-878)
1986 Factures pendents (c. 1139/1)
7.3.2. Gestió comptable - Llibres de registre
-1921-1983
1921-1983 Comptabilitat, (c. 271 –llibreta 1)
1923-1960 Llibre Major, (ll. 259)
1929-1970 Registre de factures del Servei de Biblioteques (ll. 248)
1931-1937 Registre de factures de les Biblioteques Populars (c. 236 -3 llibretes)
1931-1945 Llibre Major, (ll. 264)
1931-1941 i 1982 Llibre de Caixa (c. 753 -7 llibres)
1932-1938 Llibre Major, (ll. 260)
1932-1938 Llibre de Caixa, (ll. 265)
1935 Despeses Biblioteques Populars (c. 271 –llibreta 4)
-1943-1976
1943-1944 Llibre de Caixa, (c. 271 –llibreta 3)
1945-1960 Llibre Major, (ll. 262-263)
1960-1967 Llibres de Caixa. Impostos, (ll. 266-268; c. 270)
1970- 1976 Registre de factures de Biblioteca de Catalunya - Biblioteques Populars, (ll. 841842)
-1972-1983
1972-1983 Llibre de Caixa- Impostos, (ll. 269)
1975-1986 – Factures (c. 1267/1)
1978-1980 Despeses menors, (c. 271 –llibreta 2)
7.3.3. Gestió comptable - Creditors
1985-1986 Creditors (A-Z), (c. 801-805)
7.3.4. Gestió comptable - Habilitació
1938-1947 Habilitacions, (c. 333)
1959-1985 Actes d’arqueig, (c. 836)
7.4. Documentació bancària
7.4.1. Comptes bancaris
1917-1982 La Caixa de Pensions. Varia, (c. 1133)
1923-1973 Comptes corrents, (c. 271 -6 llibretes)
1980-1994 Extractes d’un compte corrent de La Caixa de Pensions, (c. 713)
1985-1986 Comptes bancaris, (c. 199/1/3)
1985-1987 Compte Corrent de la Caixa de Catalunya, (c. 829-830)
8. GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
8.1. Adquisició
8.1.1. Peticions i comandes
1970-1980 - Ofertes de mobiliari (c. 339)
1974-1978 - Ofertes de material (c. 983)
1974-1985 – Ofertes de material (c. 1266/3)
1985-1986 - Demandes de material (c. 1141/2)
8.1.2. Compra i donacions
1923-1936 - Prestatgeries (c. 1192/7)
1936-1939 - Material del Servei de Biblioteques (c. 1441/4)
1946-1948 - Encàrrec de la vitrina del Portolà de Vallseca (plànol i fotos) (c. 1140/7)
1984-1985 - Adquisició de material, (c. 962/1)
-1981.Tramesa de cinc pintures -olis- a la Biblioteca de Catalunya. Aquests quadres
procedeixen de l'antiga Biblioteca Popular de la Dona i foren propietat de Francesca
Bonnemaison de Verdaguer. Provisionalment havien estat dipositats a les Llars Mundet. (c.
1098/1)
8.1.3. Arrendament
1965-1979 - Contracte Rank-Xerox (c. 778/4)
1976-1986 – Neteja de bibliobusos (c. 1267/8)
1980-1982 – Factures de mobiliari (c. 1097/4)
1981 - Entrada en dipòsit de 5 olis de Francesca Bonnemaison (c. 1098/1)
1988-1996 - Contractes d’arrendament i manteniment (c. 866)
8.2. Inventari
8.2.1. Inventaris, 1942-1988
Inventari -1
1942-1984 Inventari dels objectes que pertanyen a la BC i a la Direcció Tècnica de
Biblioteques (c. 939/1)
1971- Inventari de les publicacions (c. 939/2)
s.d. - Inventari dels boixos Abadal (col·lecció Rubiralta), (c. 939/3)
1972 - Inventari llegat Anglès (fet per Montserrat Cumellas i Alsina) (c. 939/4)
1970 - Valoració de la reserva impresa (Pere Bohigas) (c. 939/5)
1972 - Inventari de les diverses seccions de Reserva (Amadeu Soberanas) (c. 939/6)
1986 - Compra de béns corrents i de serveis (Jaume de Puig) (c. 939/7)
Inventari -2
-1965-1985 -Talons d'alta de béns inventariables, (c. 940/1)
- 1965-1983 -Talons de baixa, (c. 940/2)
- 1964-1979 - Fitxes d'inventari de la BC, epígraf 3, dividides en tres grups: a) tapissos; b) fons
bibliogràfic de reserva (manuscrits, incunables i d'altres) i c) pintures, escultures i d'altres
objectes. (c. 940/3)
- 1978 - Rebut de dos tapissos de la BC (un, de la sèrie "Amors de Mercuri i Carmenta" que
representa l'himeneu i l'altre, de la sèrie "Triomf de Petrarca" que representa el triomf de la
mort sobre la castedat) per a repassar. Taller de la Casa Llossà, 22 de febrer de 1978 (c. 940/5)
Inventari -3
- 1986-1987 - Circulars i normes sobre inventari de béns mobles (c. 957/1)
- 1986-87 - Impresos i etiquetes de la secció d'Inventari de la Diputació, (c. 957/2)
- Fitxes de relació de béns inventariables, epígraf 7 (mobles no compresos en els altres 7);
epígraf 5 (vehicles) i epígraf 4 (valors mobiliaris, crèdits), [s. d.] (anterior a 1989) (c. 957/3)
- maig 1982 - Sol·licitud de la directora Guilleumas al Cap dels Serveis d'Arquitectura de la
Diputació de Barcelona de canviar de lloc un bust de bronze de Miguel de Cervantes que es
trobava a la sala d'exposicions i instal·lar-lo a la sala Bonsoms, (c. 957/5)
- 1986 - Diligència de la Comissió de Cultura de la Diputació manifestant la conveniència que la
Carta de Vallseca retorni a la BC, 1982. Retirada de diversos objectes de la BC destinats a
d'altres institucions de la Diputació de Barcelona (c. 957/6)
- 1985-1986 - Baixa de mobiliari de la BC: una part cedida a la Biblioteca Municipal de Les
Franqueses del Vallès, 1985 i l'altre a la Institució El Patriarca, 1986. (c. 957/7)
8.2.2. Inventari del patrimoni artístic: els tapissos, 1959-1973
- 1959 Nota sobre els tapissos de la Diputació (c. 1228/1)
- 1966-1978 Fotografia de tres tapissos penjats a la BC i enviats a restaurar a "Tapicería Llosá"
(c. 1228/2)
-1968-1975 - Sol·licitud per part de Presidència de la Diputació per retirar ocasionalment
diversos tapissos a d'altres dependències de la Diputació de Barcelona. (c. 1228/3)
1978 - El senyor Razquin rep en dipòsit tres tapissos i una escultura en bronze -retrat-bust de'n
Pijoan. (c. 1228/3)
-1980 - Lliurament al P. Joan Palau responsable de "Llar Anna G. de Mundet" d'un Naixement
de talla de fusta, integrat per cinc figures, dipositat a la BC l'any 1976. (c. 1228/4)
8.3. Conservació i protecció - Manteniment
1916-1987 - Manteniment Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central (c. 1149/2)
1937-1938 - Despeses menors de manteniment de les Biblioteques Populars (c. 499/1)
8.4 .Conservació i protecció – Transport
1913-1929 Dossier temàtic de transport, (c. 515)
1916-1930 - Comunicacions i transport, (c. 515)
1938 - Factures de transport i trasllat, (c. 236/1)
1974-1979 - Transport de llibres. Dietari de trasllats a la Secció de Música, (c. 983)
1980-1983 - Transport de llibres, (Trasllat al dipòsit de la Maternitat de la donació Vda.
Alzamora i Vda. Truñó) (c. 1129/5; c. 889/5)
9. GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
9.1. Construcció i adequació
-1931-1943 Obres de condicionament de l’antic hospital com a biblioteca
- 1920 Carta de Carles Jordà a Jordi Rubió sobre el trasllat de la BC a l'antic Hospital de Santa
Creu (amb notes manuscrites de Jordi Rubió) (c. 770/1)
- 1931 Actes de cessió de l'edifici de l'Hospital a la Biblioteca de Catalunya i a l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) per part de l'Ajuntament de Barcelona. Acte de possessió (c.770/2)
- 1931-1937 Mobiliari, fusteria (pressupostos), croquis de Rubió sobre la distribució de mobles
(c. 770/1)
- 1931-1936 Notes de J. Rubió sobre espais i pressupostos per als nous locals a l'Hospital (c.
770/1)
- 1931-1938 Correspondència rebuda i còpies de l'enviada sobre condicionament de l'antic
Hospital com a Biblioteca (c. 770/1)
- 1931-1939 Plànols i croquis, un d’ells fet per Rubió (c. 770/1)
-Plànols de l'edifici de l'antic Hospital de la Santa Creu. Un, original firmat per Florensa,
Falguera i Vilaseca (1931, gener 05). L'altre "Projecte de restauració de l'antic Hospital de la
Santa Creu... adaptant la seva distribució per a estatge de L'IEC i Biblioteca de Catalunya.
Planta Primer pis" [s.d.] (c. 1440/4)
- 1932, juny 13 Retall informant sobre la declaració d'urgència dels treballs de condicionament
de l'Hospital com a Biblioteca de Catalunya dictaminada en la sessió del 13 de juny de 1932 (c.
770/2)
-1932-1938 Premsa, documents i notes de Jordi Rubió sobre obres de trasllat de la BC a l'edifici
de l'Hospital, mobiliari i pressupostos (c. 1440/1)
- 1932-1949 Trasllat de la BC a l’antic Hospital de la Santa Creu (c. 1440/4)
- 1939-1943 Factures per les darreres feines de trasllat del Palau de la Diputació a l'Hospital
(c.770/1)
- 1931-1940 Plànols (996/2)
- 1936 Instal·lació elèctrica (c.770/1)
-1942 -Extintors d'incendis
1940-1984 Finalització de les obres de condicionament de l’antic hospital. Obertura de noves
sales i cessió de locals.
-1940-1984 Plànols de la Biblioteca de Catalunya per a les reformes diverses fetes entre els
anys 40 i el 1984. Hi ha fotocòpies de plànols de Falguera, Vilaseca i Florensa (1940) i de Jordi
Querol Piera (1975 i ss) (c. 770/7)
-1940-1982 Autorització de pagaments (pagaments per obres de restauració de l'edifici de la
BC. i dels espais interiors). S'adjunta una memòria dels arquitectes A. Florensa, A. de Falguera i
J. Vilaseca Rivera, sobre el procés de les obres de restauració i d'habilitació de l'antic hospital,
des de l'any 1931, així com el pressupost calculat per completar les obres d'habilitació a partir
de la data en què s'escriu, el 30 d'abril de 1940. També inclou una còpia de l'escrit de la cessió
per l'Ajuntament a l'IEC i a la BC., de l'ús dels edificis de la Casa de Convalescència i de
l'Hospital de la Santa Creu, el 1931 (c. 777/3)
-1940, juny 3 Plànols de l'ex-Hospital de la Santa Creu i Casa de Convalescència. Planta Baixa,
planta intermèdia i planta 1ª (juny 1940) Originals, firmats per Florensa, Falguera i Vilaseca. (c.
1440/4)
-1942 Obres d'habilitació de l'antic hospital de la Sta. Creu. Factures, 1937-1948 – Memòria informe i pressupost de les obres a realitzar. (c. 996/1)
-1946 Obertura d'una nova sala de lectura - Desallotjament dels locals de l'Institut d'Estudis
Mediterranis a l'edifici de la BC (c. 1431/7/8)
-1955 El secretari de la Diputació Provincial comunica al director de la BC que s'ha cedit a la
Reial Acadèmia de Farmàcia un local adjacent a la farmàcia de l'antic Hospital de la Santa Creu.
(1955/11/09) (c. 1436/1)
-1962 Projecte d'habilitació de l'ala sud de l'edifici de la BC per a auditori i museu de música
(c. 996/4)
-Documentació diversa de l’Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre que va ocupar una part dels
locals de la Biblioteca des del 1964 fins el 1974 (c. 328/2)
-1968-1973 4 cartes referents a l'ampliació del dipòsit de llibres de la BC. Només una diligència
de la Diputació, adreçada al director de la BC, és original. (c. 1431/4)
-1969, maig Sala Sarda - Acta Notarial segons la qual es crea aquesta sala per a donar cabuda
al donatiu procedent de Sardenya (Eduard Toda Güell). (c. 35/4)
-1969-1986 Projecte d’ampliació i millora dels espais.
- 1969-1981 Informes, pressupostos, propaganda comercial, etc. relatius al projecte
d'ampliació i millora de la BC (c. 774/4; c. 1436/2)
- 1972-1974 Cartes de la Direcció de la BC a diferents autoritats sobre el manteniment dels
edificis. Són còpies (c. 1431/3)
- 1972-1977 Casa de Caritat. Informe sobre l'expropiació feta per l'Ajuntament a la Diputació
l'any 1973 adreçada a la delegada de Cultura (fotocòpia) Plànol (1972). Article de Víctor
Argentí: “Un barri susceptible d'ésser revitalitzat, el de la Casa de Caritat”, Serra d'Or, 1975,
desembre, p.53-57) (c. 770/6)
- 1973 Locals, 1973 (c. 996/3)
- 1973-1978 Avantprojecte de construcció d’un nou dipòsit de llibres (c. 998/3)
- 1974-1981 Obres, pressupostos de diferents companyies. Reformes a la Biblioteca de Sant
Pau, a la de Sallent i a la Popular de la Dona. Pressupostos extraordinaris. Rellotgeria, fusteria
metàl·lica (c. 770/3)
- 1974-1975 Projectes: Reformes a diferents llocs de l'edifici de la BC; Biblioteques infantils i
juvenil; prestatgeries metàl·liques (c. 996/5)
- 1975 Croquis dels armaris de grans folis - Pati cobert, làmpades, aire condicionat (1981), etc.
Fulls d'inventari de béns de caràcter històric de la Diputació (tapissos belgues) (c. 996/6)
- 1975 Aprovació del projecte 8-4/75 de millora i ampliació de la BC - BOP 24/07/1975
Licitacions (BPO 12/10/1976) -Instal·lació elèctrica; construcció de dipòsits de llibres amb
prestatgeria metàl·lica; reparació de la coberta; ascensor al dipòsit de llibres, etc.. (c. 770/5)
- 1975 Instal·lació de la Secció d'Estampes i Gravats, restauració de la Sala Cervantina,
restauració de l'escala de la Caritat (Samaranch) (c. 770/5)
- 1975-1982 Projecte de reformes i mobiliari a la sala de fitxers (c. 770/8)
- Fotocòpies de l'article de l'Acadèmia de Farmàcia a la GEC2. (c. 770/8)
-1975 Projectes d’ampliació 1 i 2 fase, 1975.Projecte de millora i d'ampliació de la BC. Plànols
de l'arquitecte Jorge Querol Piera i plec de condicions de la primera fase de les obres (c. 11201121)
-1977 Informe de Rosalia Guilleumas, directora de la BC, sobre les obres de reforma i els canvis
provocats pel retorn de l'IEC a la Casa de Convalescència (c. 770/3)
-1978-1982 Pressupostos d'obres menors d'instal·lacions (c. 998/4)
-1979 Projecte de dipòsit de llibres subterrani al pati d' Egipcíaques (Jordi Querol, arquitecte
de la Diputació de Barcelona (c. 925/3)
-1980 Memòria de diversos treballs de reparació i habilitació de vàries dependències de la BC
(c. 998/2)
-1981-1982 Obres a l'antic hospital de la Santa Creu per la instal·lació de l'IEC als locals de la
Casa de Convalescència (c. 998/1)
-1982-1983 Locals ocupats per l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, Secció o Conservatori
de les Arts del Llibre des de 1953. Inclou plànol (c. 770/8)
- 1984 Estudi de reestructuració de l'antic Hospital de la Santa Creu (c. 999/1)
- 1983 Obres als locals de : escola de Biblioteconomia, escola Massana (c. 999/2)
-1985 Permís d’obres a la Sala de Ciències (c. 762/2)
-1986 Avantprojecte general de la Biblioteca de Catalunya a l'antic Hospital de la Santa Creu
(Martorell /Bohigas/Mackay, arquitectes) (c. 925/2)
- 1973-1986 Obres de canvi d’accés a la BC. Nou vestíbul a l’escala de Sant Roc. Obres a la
Secció de Gravats i a la Sala Prat de la Riba. Millores en calefacció i sanitaris (c. 1266/2)
9.2. Conservació i protecció
9.2.1. Manteniment
- 1973-1986 - Servei de manteniment: calefacció, electricitat i telèfon (c. 867)
- 1981-1982 - Pagament de telèfons (c. 1129/6)
- 1974-1983 - Diversos treballs de manteniment (c. 889/2/4/5)
9.2.2. Seguretat i vigilància
-1973 - Projecte de protecció contra els incendis, (c. 1122)
-1980-1981 - Informe de Josep M. Razquin sobre seguretat, (c. 1115/4)
-1981-1985 - Dossier sobre seguretat (c. 1239)
9.2.3. Utilització
- 1964-1974 - Documentació diversa de l’orde del Sant Sepulcre que va ocupar una part dels
locals de la Biblioteca des del 1964 fins el 1974 (c. 328/2)
10. LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
10.1. Legislació
- gener 1978 - Còpia de l'Ordre del restabliment de la Generalitat de Catalunya (c. 1193/4)
- 1983 - Decret de la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya (c. 649/5)
- 1958-1972 - Decrets d’aprovació de crèdits (c. 346)
10.2 .Informes jurídics
1984-1988 - Informes judicials (c. 1088/1)
10.3. Convenis
-1922 - Conveni entre la Fundació Patxot i la Biblioteca de Catalunya per a l’organització de
concursos i premis. Memòries Patxot (c. 496/1)
-1931, març 13 - Conveni entre l’Ajuntament i l’IEC. Bases de cessió a l'Institut d'Estudis
Catalans i Biblioteca de Catalunya de la Casa de Convalescència i part de l'Hospital de la Santa
Creu. 1931, març 30, Acte de donar possessió de part de l'edifici de l'antic Hospital de la Santa
Creu atorgada per l'Excm. Ajuntament de Barcelona a la Biblioteca de Catalunya (c.1435/4)
-1981 - Conveni Diputació-Generalitat per al fons bibliogràfic i Hemeroteca (c. 800/3)
-1982 - Conveni Generalitat- Maquinista Marítima i Terrestre per a transferir el fons
documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya (c. 884/8)
11. GESTIÓ DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL
11.1. Protecció del patrimoni bibliogràfic i documental – Incautacions i recuperacions, 19361944 (Vg. Annex 7)
11.2. Conservació de fons bibliogràfics – Enquadernació i restauració
11.2.1. Llibres de Registre d’enquadernació (vg. Annex 6)
- 1914-1978 - Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central (ll. 128-172)
- 1922-1935 - Biblioteques Populars (ll. 173-178)
11.2.2. Registre de trameses als enquadernadors - 1909-1973 (c. 179)
11.2.3 Laboratori de Restauració i Taller d’Enquadernació: formació - 1941-1953 (c. 180)
11.2.4. Enquadernació i restauració: registre de comandes - 1940-1984
- 1940-1971 Estadístiques de Restauració, (Jesús Vallina) (c. 1199/2)
- 1973-1976 Taller de Restauració (c. 1199/1)
- 1973-1985 Taller d'Enquadernació (c. 1199/3)
- 1974-1977 Descripcions de treball del Taller d'Enquadernació, 1974 i Qüestionaris del Taller
d'Enquadernació, 1977 (c. 1199/4)
- 1982-1986 Taller d'Enquadernació. Encàrrecs per a enquadernar (Llorens Castelló,
Enquadernacions Penedès i Roqué) (c. 1240/1)
- s.d. Projecte d'ampliació i reorganització dels Tallers d' Enquadernació i de Restauració (c.
1240/2)
- 1977-1984 Taller de Restauració (Domènec Palau Sallent i Monedero), 1977-1984 (c. 1240/3)
- 1960-1962 Registre de comandes d’Enquadernació (c. 365)
- 1956-1961 - Registre d'obres enviades a enquadernar (c. 491/1)
-1966-1982 - Enquadernació – Casa de la Caritat (c. 755-756)
11.3. Conservació de fons bibliogràfics – Control i catalogació de la producció editorial
11.3.1. Dipòsit Legal, 1977-1985
-1958-1972 Dipòsit Legal. (c. 11/3)
-1977-1979 Dipòsit Legal - Fulls de registre (xerocòpies) (c. 527)
-1979, març- Donatiu de llibres procedent del Dipòsit Legal donats a la Central de Biblioteques
Populars (hi ha llistat) (c. 768/1)
- 1982 - Llistat d'obres procedents del Dipòsit Legal per a la BC (c. 768/2)
- 1983 Correspondència entre J. de Puig i Maria Artal per agilitzar la incorporació de llibres del
Dipòsit Legal. (c. 768/3)
- Absorció del Dipòsit Legal per part de la BC, 1983 (c. 768/4)
- 1982 Dipòsit Legal. Relació d'obres trameses a la BC. Decret 195/1982. Carta de Maria Porter
a la Diputació sobre l'aplicació del decret de dipòsit legal. (c. 1039/8)
12. SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA
12.1. Biblioteques Populars
12.1.1. Biblioteques Populars - Planificació, organització, reglaments, gestió-1915-1986
- 1915-1966 Planificació i organització del Servei de Biblioteques de la Generalitat/ Diputació.
Normes de provisió de places de bibliotecàries. Reglaments i informes (c. 500/2)
- 1920-1938 Diversos models d’impresos utilitzats a les Biblioteques Populars. Llistat de
material per a oficina, maig 1920 (c. 3025/9)
- 1921-1942 Instruccions de Jordi Rubió com a director de la Central de Biblioteques, a les
Biblioteques Populars sobre estadístiques, préstec, llibre diari, secció infantil, celebracions de
la Diada del Llibre (c. 500/4)
- 1923-1931 Organització de cicles de conferències mensuals a les Biblioteques Populars.
Cartes entre Jordi Rubió i els diferents conferenciants. Programes, informes, factures,
honoraris dels conferenciants, esquemes i fulls de propaganda. Es refereix sobretot a les
biblioteques de Sallent, Pineda i Canet de Mar. Les conferències versen sobre temes tècnics,
de divulgació científica i culturals, a més de ornament de la llar i labors femenines. Els
conferenciants són, entre d'altres Antoni Cumella, M. San Miguel, Lluís Guitart, A. de Apraiz,
Adelaida Ferré, Bosch i Gimpera, E. Pérez Agudo, Adrià Gual, Alberto del Castillo, J. Fuset,
Josep Amoròs, Mª Luz Morales, Manuel de Montoliu, F. Riera Nadeu, Jaume Barrera, Manuel
Rubio, Pere Cirera, Anna Rubiés, Joan Estelrich, J. Serra Húnter, Santiago Marco, etc. (c. 500/8)
- 1923-1939 Publicacions oficials (c. 3025/1)
- 1924 Lots circulants - Organització, catàlegs (c. 3025/5)
- 1930 Publicacions: la Diputació commemora el cinquantenari de "La Atlàntida" de Verdaguer
amb una publicació commemorativa (c. 3025/4)
-[1925-1931] Escrit de la bibliotecària Josefina Ibaz i Puigvert enyorant les reunions de
bibliotecàries d’enguany (c. 3025/8)
- 1930-1958 Llibres tramesos a la BC (c. 3025/6)
- 1932, maig 25 - L'Ajuntament de Sallent s'adhereix a la petició de restabliment dels antics
patronats locals de biblioteques populars (c. 500/6)
- 1933-1959 Relacions del personal de les Biblioteques Populars i els seus sous i antiguitat (c.
500/1)
- 1935-1938 Adquisicions - Lots de llibres numerats (escolars i filials). La Generalitat compra el
1937 els exemplars de l'obra "Introducció de l'estudi de la Medicina Experimental" de Claude
Bernard, traduïda al català per jaume Pi-Sunyer i Bayó. El preu va ser de mil tres-centes
pessetes i es va pagar a Jaume Aguadé i Miró (c. 3025/3)
- 1936, maig 9 - Butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya amb el decret de creació dels
Patronats locals de Cultura. (c. 500/6)
- 1937, desembre- 1938, gener Cartes de Aurora Díaz Plaja i Mª Àngels Vinyes a Jordi Rubió
sobre la seva experiència d'intercanvi entre les seves places de Canet de Mar i Sallent, durant
15 dies. (3 doc) (c. 500/5)
- 1939-1942 Relacions de personal de les Biblioteques Populars amb notícia dels seus salaris,
antiguitat i depuracions abans de reincorporar-se als seus llocs de feina després de la guerra (c.
500/3)
- 1952-1968 Adquisicions - Donacions (editorials, institucions i particulars) (c. 3025/2)
- 1958-1959 Plànols de l'ampliació de la biblioteca pública de Pineda. Croquis de vitrina i
graons de fusta. Fullet d'instruccions del "Radicalor Hispania" (c. 500/7)
-1920-1925 Oficis enviats a la Mancomunitat tractant especialment de tramesa de
publicacions.(58 doc) (c. 513/1)
- 1921-1938 Llistes de llibres (1921-1922). Llistes de llibres per comprar, mobiliari, sistema de
classificació, horaris, etc...de les biblioteques populars de Canet, Sallent i Tarragona (19241927). Instruccions impreses per retre comptes (1926). Ordres de compra de llibres per a la
Central de Biblioteques Populars (1928). Instància de la R. Acadèmia de Bones Lletres
demanant personal bibliotecari (1930) Carta de Maria Brunet a Jordi Rubió (1932). Llibres
enviats a la URSS per a la Biblioteca de Moscú (1938) (c. 513/2)
- 1920 J. Rubió, "Coses privades": Carta d'Alexandre Galí a J. Rubió sobre places de bibliotecari
a la Universitat Industrial i Biblioteques Populars. Carta d'alumnes de 3er de l'Escola de
Bibliotecàries a J. Rubió sobre les seves retribucions. Visita d'inspecció a la biblioteca de
Sallent. Notes manuscrites de J. Rubió sobre les biblioteques de Sallent, Borges, Olot i Canet.
(c. 513/4)
- 1918-1925 Comunicacions de Joan Puig i Porta, arxiver de la Mancomunitat. (c. 513/5)
- 1923-1925 Oficis rebuts i enviats entre la secretaria particular del president de la
Mancomunitat, (Ramon Cunill, després Francesc d'A. Garrigó i finalment Lluís G. Ventalló) i
Jordi Rubió. (c. 513/6)
- 1917-1925 Oficis rebuts de Presidència de la Mancomunitat. (c. 513/7)
- 1924 - Dossiers de pressupostos de diverses Biblioteques Populars: Valls, Sallent, Borges
Blanques, Canet de Mar, Vendrell, Pineda i Figueres. (c. 498/11)
-1976-1982 -Justificants de pagaments de les Biblioteques Populars, (c. 1129)
- 1978-1981 Central de Biblioteques Populars, (Avisos, correspondència, recollida de llibres i
revistes) (c. 1137/5)
– 1986 -Factures de les Biblioteques Populars. (c. 1137/6)
-1981-1986 Llibre de registre del Servei de Biblioteques (ll. 1428)
-1985-1986 Normativa de la xarxa de Biblioteques Populars (c. 766/2)
12.1.2. Biblioteques Populars - Informes , 1915-1980
- [1915] [J. Rubió] Informe sobre la dependència de les Biblioteques Populars de la Biblioteca
de Catalunya (8f) (c.499/2)
- 1920-1925 Oficis enviats als Serveis de Cultura de la Mancomunitat. Informes enviats per
Jordi Rubió sobre les Biblioteques Populars i el personal bibliotecari. (85 doc) (c.507/1)
- 1920-1925 Comunicacions rebudes del Servei de Cultura de la Mancomunitat sobre
Biblioteques Populars. (135 doc) (c.507/1)
- 1920-1925 Comunicacions rebudes de la Mancomunitat de Catalunya sobre tramesa de
llibres, Biblioteques Populars i altres assumptes (46 doc) (c.507/1)
- (s.d.) [J. Rubió] Informe al director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat sobre els llibres
que haurien de constar en la secció d´'Història Literària de Catalunya" d'una Biblioteca Popular
(5f) (c.499/2)
- (s.d) [J. Rubió] Informe al director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat sobre els llibres
que haurien de constar en la secció "Bibliografia" d'una Biblioteca Popular (2f) (c.499/2)
- 1935 Informe [de Jordi Rubió] sobre les Biblioteques Populars (4f) (c.499/2)
- 1935 Resum de la tesi de Michel Plault "Etude sur les bibliothèques de Catalogne" presentada
a la universitat de Poitiers (5f). Nota de premsa (2f) (c.499/2)
- Informe sobre les Biblioteques Populars (3f) (c.499/2)
- 1937, febrer 25 Informe de Jordi Rubió sobre el funcionament del Servei de Biblioteques de la
Generalitat. Inclou els lots generals i específics de llibres de les Biblioteques Populars i els seus
preus. (8f) (c.499/2)
- 1937, març. Informe sobre les Biblioteques Populars de la Generalitat de Catalunya.
Informació donada al Comissariat de Propaganda per a la revista Nova Ibèria (III-37)
Percentatge de novel·les llegides a les BP entre 1934-1936 (5f) (c.499/2)
- 1937, novembre 11 Informe de J. Rubió al conseller de Cultura de l'ajuntament de Barcelona
sobre l'establiment de Biblioteques Populars a Barcelona (2f) (c.499/2)
- 1938, febrer-desembre. Oficis del departament de Cultura a la Direcció Tècnica de les
Biblioteques Populars demanant informes sobre la seva organització (3f) (c.499/2)
- 1938 Dos informes sobre les Biblioteques Populars i el seu personal (3f + 3f) (c.499/2)
- [1939] Informe sobre l'actuació del Servei de Biblioteques de la Diputació Provincial (7f)
(c.499/2)
- 1940 Ofici demanant al Servei Tècnic de Biblioteques un informe d'activitats durant l'any
1939 (1f). Resums estadístics del moviment de llibres els anys 1930, 1931 i 1940. (2f) (c.499/2)
- 1954 Estadística de lectura - segons la classificació decimal- i obres consultades (2f) (c.499/2)
- [s.d.] Llistat dels dies de tancament de les Biblioteques Populars (2f) (c.499/2)
– 1969 - Informe de Felip Mateu sobre el Servei General de Biblioteques (c. 11/8)
-1975-1976 – Inspecció a les biblioteques populars de Can Déu i Can Puigjaner de Sabadell,
Biblioteca Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet, Biblioteca de Sant Pau i Biblioteca Popular
de la Dona de Barcelona (c. 1267/14)
-1976 – Instruccions sobre el règim tècnic de les Biblioteques Populars (c. 1097/1)
- Biblioteca Popular de Manresa (c. 1267/9)
- 1979-1980 Notes i esborranys de Rosalia Guilleumas sobre el treball de la Comissió designada
per a modificar el Reglament Interior de les Biblioteques Populars, (c. 1137/3)
- 1980 "Projecte de reorganització del sistema bibliotecari de les Biblioteques Populars, 1980"
(c. 1137/1)
-1980 "Organització i funcionament de la xarxa de Biblioteques Populars en l'actualitat, 1980"
per M. Antonieta Cot, Teresa Rovira i Mercè Gasch. (c. 1137/2)
- febrer de 1980 Reunió de les Centrals Comarcals de les Biblioteques Populars de la Diputació
de Barcelona: Informes de les diverses Biblioteques (Granollers - Sant Vicenç de Castellet Sallent - Manlleu - El Prat de Llobregat - Sant Pau - Vic - Malgrat de Mar). (c. 1137/4)
12.1.3. Biblioteques Populars – Memòries i informes de les bibliotecàries, 1927 – 1979
- Biblioteca de Canet de Mar: Memòries, 1919-1921 (Maria Roca); 1927-1929, memòries i
informes : "Las Bibliotecas Populares y los niños", "Libros preferidos de la sección de Historia y
Geografía" i "Preferencias en Literatura"(Mercè Farnés i Maria Roca)(c. 125/1)
- Biblioteca de Sallent: Memòria, 1920-1922 (Glòria Sancho); 1927-1929, memòries i informes:
"Consideraciones sobre la lectura de novelas"; "Tendencia especial del pueblo de Sallent por la
lectura de libros de ciencias aplicadas", Festa del llibre, 1929. (Glòria Sancho i Consolació Puig)
(c. 125/2)
-Biblioteca de Pineda : Memòries, 1920-1922 i 1927-1929 (Rosa Sarrado) (c. 125/3)
-Biblioteca de Granollers: Memòries, 19927-1929 -Informes "Los libros de viajes y el servicio
de préstamo en la BP de Granollers", 1928 "Notas sobre la influencia de la profesión en la
lectura", (1929?)(Francesca Farró i Mª Pilar Herp)(c. 125/4)
-Biblioteca de Manresa (E. Fernández i Pilar Bertrán): Memòries, 1928 i 1930 -Trabajo para el
Anuario de 1928 (E. Fernández) (c. 125/5)
-Biblioteca de El Vendrell : Memòries, 1920 (desembre); 1921 i 1923 (Adela Riera i Jaume
Palau, President del Patronat) ; 1928-1929, memòries i informes: "La historia y geografía en la
Biblioteca Popular del Vendrell" [s.d.] (M. Pilar Belmonte i Elvira Guardiola) (c. 125/6)
-Bibliotec a de Valls: Memòries, 1919-1920-1921-1922 (Maria Solsona i Maria Mercè Enrich,
auxiliar) Informe "Libros leídos por los pequeños lectores, en la Biblioteca Popular de Valls"
[1928-1930] (c. 125/7)
-Tarragona (M. Mercè Enrich): Carta d'acceptació per a la participació en l'Anuari de les
Biblioteques Populars [1928] i Memòries, 1928 i 1929 (c. 125/8)
-Biblioteca de l'Escola del Treball: Memòries, 1919-1923 (Mercè Farnés?)i 1926-1929
(Montserrat Comas i Mercè Farnés)(c. 125/9)
-Biblioteca de Pedagogia: Memòria, 1928 (Montserrat Comas) (c. 125/10)
-Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell (Encarnació Ribas): Memòria i resum estadístic,
1929 (c. 125/11)
-Biblioteca de l'Escola de Bibliotecàries (Escola Superior per a la Dona)(Consol Pastor):
Memòria-resum, 1924-1929 (c. 125/12)
- Biblioteca de Les Borges Blanques - Memòria, 1918 (desembre); 1919-1921 (Mercè Rosell)(c.
125/13)
- Biblioteca d’Olot - Memòries, 1919-1920 (Olga Kirchner)(c. 125/14)
- Reunió de bibliotecàries [s.d.] (Notes de Josefina Ibars Puigvert) (c. 125/15)
12.1.4. Biblioteques Populars – Diaris, 1920-1933
-1920, agost 15-1925, juliol 16 Diari de la Biblioteca Popular de les Borges Blanques.(c. 476/1)
-1931, octubre 27 - 1933, maig 5 - Diari del Servei de Biblioteques Populars, escrit per Maria
Montaner i Jordi Rubió (factures i trameses de lots de llibres) (c. 476/2)
12.1.5. Biblioteques Populars – Organització d’actes culturals, 1917-1985
- 1917-1918 Direcció d'Instrucció Pública de la Mancomunitat. Cartes d'Eugeni d'Ors (2) i
invitació a un curs de Victor Bérard sobre "Homère et l'Espagne".(c. 513/3)
-1918-1923 Biblioteca de Sallent - Corrrespondència d’Anna Ribalta,Teresa Hostalrich i Glòria
Sancho amb Jordi Rubió (c. 498/3)
- 1930-1935 - Conferències organitzades per Jordi Rubió a les diferents biblioteques. S'hi
inclouen alguns programes impresos i cartes manuscrites d'Artur Martorell, Melcior Font, Feliu
Elies, Adela Mª Trepat, Josep Lleonart, A. Rovira i Virgili, Montserrat Bertran, Carles Rahola,
Aurora Bertrana, López Picó, Lluís Icart, Serra Húnter, Francesc Trabal, Marià Manent, S. Juan
Arbó, M. de Montoliu, J. Puig i Ferreter, Rossend Llates, Joan Oliver, J. Comas i Solà. (c. 501/2)
- 1932-1941 - Curset de Santiago Marco sobre "embelliment de la llar humil" donat a les
biblioteques populars de Calella, Olot i Sallent. Celebració del Dia del Llibre a les Biblioteques
Populars. Conferències organitzades per Jordi Rubió a les diferents biblioteques. S'hi inclouen
alguns programes impresos i cartes manuscrites d'Artur Martorell, Melcior Font, Feliu Elies,
Adela Mª Trepat, Josep Lleonart, A. Rovira i Virgili, Montserrat Bertran, Carles Rahola, Aurora
Bertrana, López Picó, Lluís Icart, Serra Húnter, Francesc Trabal, Marià Manent, S. Juan Arbó,
Manuel de Montoliu, J. Puig i Ferreter, Rossend Llates, Joan Oliver, J. Comas i Solà. (c. 501/2)
-1932-1981 Biblioteques Populars - Actes culturals
Argentona, Arenys de Mar (c. 532/1);
Arenys de Munt, Avinyó (c. 532/2)
Badalona (c. 532/3)
Balsareny (c. 532/4)
Les Borges Blanques (c. 532/5)
El Bruch (c. 532/6)
Calella (c. 532/7)
Canet (c. 532/8)
Cardedeu (c. 532/9)
Cervera (c. 532/10)
Cornellà (c. 532/11)
Esparreguera (c. 532/12)
Esplugues (c. 532/13)
Figueres (c. 532/14)
Granollers (1). Bases de concursos i guies (c. 532/15)
Granollers (2). Invitacions a actes culturals (c. 532/16)
L'Hospitalet, La Llagosta (c. 532/17)
Manlleu (c. 532/18)
Martorell (c. 532/19)
Mollet, Montmeló (c. 532/20)
Navarcles, Navàs (c. 532/21)
Valls (c. 532/22)
1940-1985 - Biblioteques Populars- Guies de lectura, inventaris i activitats
Biblioteques de Manresa, Olesa, Palafrugell, Pineda, Prat de Llobregat, Puig-reig, Roda, Rubí,
Sabadell, Sallent, Sant Hipòlit, Sant Adrià de Besòs, Sant Just Desvern, Sant Llorenç de Munt,
Sant Llorenç de Castellet, Santa Coloma de Gramanet, Santa Coloma de Cervelló, Cerdanyola,
Sentmenat, Sitges, Súria, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Tordera, Torelló (c.1114)
- 1944-1953 Conferències, exposicions i concerts a les Biblioteques Populars, (c. 362/2)
- 1948-1959 Invitacions i programes a actes culturals de les Biblioteques Populars (ll. 304-307)
12.1.6. Biblioteques Populars - Estadístiques de lectura , 1918-1938
- Les Borges Blanques, 1918-1938 (manquen gener-juny de 1937) (c.521/1)
- Olot, 1918-1926 (c. 364)- 1927-1938 (c.521/2)
- Palafrugell, 1938 (c.521/3)
- Figueres, 1922-1938 (c.521/4)
- Ripoll, 1938 (c.521/5)
- Cervera, 1934-1938 (c.521/6)
- Vic, 1931-35 (c.520/1)
- Sallent, 1927-35 (c.520/2)
- Vilafranca, 1934-35 (c.520/3)
- Canet de Mar, 1927-35 (c.520/4)
- Caixa d'Estalvis de Sabadell, 1929-32 (c.520/5)
- Calella, 1931-35 (c.520/6)
- Manresa, 1928-35 (c.523/1)
- Granollers, 1927-35 (c.523/2)
- Pineda, 1924-1935 (c.523/3)
- "Pere Vila", 1934-35 (c.523/4)
- Tarragona, 1927-38 (c.524/1)
- Ulldecona, 1930-38 (c.524/2)
- Valls, 1918-1926 (c. 364),1936-38 (c.524/3)
- Tortosa, 1931-37(c.524/4)
- El Vendrell, 1918-1926 (c. 364),1927-38 (c.524/5)
1924 – 1986 - Biblioteques Populars de Barcelona i província
- 1924-1935
Estadístiques de lectors
- Vic, 1931-35 (c. 520/1)
- Sallent, 1927-35 (c. 520/2)
- Vilafranca, 1934-35 (c. 520/3)
- Canet de Mar, 1927-35 (c. 520/4)
- Caixa d'Estalvis de Sabadell, 1929-32 (c. 520/5)
- Calella, 1931-35 (c. 520/6)
-Manresa, 1928-35 (c. 523/1)
- Granollers, 1927-35 (c. 523/2)
- Pineda, 1924-1935 (c. 523/3)
- "Pere Vila", 1934-35 (c. 523/4)
- 1936-1938
Pineda de Mar (c. 522/1)
Manresa (c. 522/2)
Vic (c. 522/3)
Canet de Mar (c. 522/4)
Esparraguera (c. 522/5)
Calella de Mar (c. 522/6)
Sallent (c. 522/7)
Professional Femenina, Barcelona ciutat (c. 522/8)
Granollers (c. 522/9)
Vilafranca de Penedès (c. 522/10)
Sitges (c. 522/11)
"Ignasi Iglesias", Barcelona ciutat (c. 522/12)
"Pere Vila", Barcelona ciutat (c. 522/13)
-1939-1940
Sitges (c. 519/1)
Pineda de Mar (c. 519/2)
Granollers (c. 519/3)
Calella (c. 519/4)
Esparreguera (c. 519/5)
Canet de Mar (c. 519/6)
Vic (c. 519/7)
Sallent (c. 519/8)
Manresa (c. 519/9)
Districte IX (c. 519/10)
Biblioteca Popular de la Dona (c. 519/11)
Biblioteca Juvenil de la Santa Creu (c. 519/12)
Districte IV (c. 519/13)
- 1980-1986
- Folch i Torres (BCN); Sofia Bara (BCN); Sant Pau (BCN); Arenys de Mar; Arenys de Munt;
Badalona; Calella de Mar; Canet de Mar; Cardedeu; Cornellà (c.1104)
- Esparreguera; Esplugues; Granollers; Hospitalet 1 (Lluís Hornos); Hospitalet 2 (Josep Janés);
Hospitalet 3 (Joaquim Costa); Hospitalet 4 (Santa Eulàlia); Hospitalet 5 (Bellvitge); La Llagosta
(c.1105)
- Malgrat de Mar; Manlleu; Manresa; Martorell; Mollet; Olesa de Montserrat; Pineda de Mar;
Prat de Llobregat; Rubí (c.1106)
- Infantil "Lola Anglada"; Biblioteca del Museu Marítim; Juvenil de la Santa Creu; Districte IV
"Pere Vila"; Districte VIII; Districte IX "Ignasi Iglesias"; Districte X "Ramon d' Alós"; Districte XI
Les Corts; de la Dona "Francesca Bonnemaison de Verdaguer" (c.1107)
- 1982 - Biblioteques del Baix Llobregat (c. 884/1)
Biblioteques Populars de Tarragona, 1927-1938
Tarragona, 1927-38 (c. 524/1)
Ulldecona, 1930-38 (c. 524/2)
Valls, 1936-38 (c. 524/3)
Tortosa, 1931-37 (c. 524/4)
El Vendrell, 1927-38 (c. 524/5)
12.1.7. Biblioteques Populars – Adquisició de llibres – 1930-1935
-1930 - 1935 Notes d'adquisició de llibres amb comentaris afegits per Jordi Rubió, ordenades
pel nom de les biblioteques que els demanen: Pere Vila (Barcelona), Borges Blanques, Calella,
Canet, Cervera, Figueres, Granollers, Manresa, Olot, Pineda, Sallent, Tarragona, Tortosa,
Ulldecona, Valls i Vendrell. Catàlegs de llibreters: Editorial Poblet, Llibreria Catalònia (19301931), Editorial Labor (1932). Alguns comentaris de lectura (Biblioteca de Manresa) (c. 501/1)
12.1.8. Biblioteques Populars i d’altres entitats – Vària - 1914-1956
- La Garriga (Biblioteca-Museu Plandiura i Biblioteca Popular) 1936-1938 (c. 498/1)
- Sallent, 1918-1923 - Correspondència Anna Ribalta – Teresa Hostalrich i Glòria Sancho a Jordi
Rubió (c. 498/3)
- Biblioteca de la Caixa d’Estalvis de Mataró - Estadística de lectors del desembre de 1929 (c.
498/2)
- Creació de la Biblioteca Pública de Roses (St. Feliu) de Llobregat, 1937-1938 (c. 498/4)
- Dossiers de pressupostos de diverses Biblioteques Populars (Valls, Sallent, Borges Blanques,
Canet de Mar, Vendrell, Pineda i Figueres), 1924 (c. 498/11)
-1920-1925 Oficis enviats a la Mancomunitat tractant especialment de tramesa de
publicacions.(58 doc) (c. 513/1)
- 1921-1938 Llistes de llibres (1921-1922)/Llistes de llibres per comprar, mobiliari, sistema de
classificació, horaris...de les biblioteques populars de Canet, Sallent i Tarragona (1924-1927).
Instruccions impreses per retre comptes (1926). Ordres de compra de llibres per a la Central de
Biblioteques Populars (1928). Instància de la R. Acadèmia de Bones Lletres demanant personal
bibliotecari (1930) Carta de Maria Brunet a Jordi Rubió (1932). Llibres enviats a la URSS per a la
Biblioteca de Moscou (1938) (c. 513/2)
- 1917-1918 Direcció d'Instrucció Pública de la Mancomunitat. Cartes d'Eugeni d'Ors (2) i
invitació a un curs de Victor Bérard sobre "Homère et l'Espagne". (c. 513/3)
4. 1920 J. Rubió, "Coses privades": Carta d'Alexandre Galí a J. Rubió sobre places de bibliotecari
a la Universitat Industrial i Biblioteques Populars. Carta d'alumnes de 3er de l'Escola de
Bibliotecàries a J. Rubió sobre les seves retribucions. Visita d'inspecció a la biblioteca de
Sallent. Notes manuscrites de J. Rubió sobre les biblioteques de Sallent, Borges, Olot i Canet.
(c. 513/4)
- 1918-1925 Comunicacions de Joan Puig i Porta, arxiver de la Mancomunitat. (c. 513/5)
- 1923-1925 Oficis rebuts i enviats entre la secretaria particular del president de la
Mancomunitat, (Ramon Cunill, després Francesc d'A. Garrigó i finalment Lluís G. Ventalló) i
Jordi Rubió. (c. 513/6)
- 1917-1925 Oficis rebuts de Presidència de la Mancomunitat. (c. 513/7)
12.1.9. Correspondència de les Biblioteques Populars - 1922-1939 (Vg. Annex 3)
12.1.10. Altres biblioteques catalanes
-1916-1937 - Ajuntament de Barcelona (c.495)
- 1920-1933 - Biblioteca Catalana de Perpinyà (c.495)
- 1913-1931 - Biblioteca dels Museus Artístics de Barcelona (Junta de Museus) (c.495)
- 1940 - Proposta de biblioteca al sr. Luis Riviere per als seus empleats, 1940 (llistat de 244
volums)(c. 3025/7)
- 1942 Inventari de la biblioteca Presidencial de la Generalitat de Catalunya. (c.495)
- 1921-25 Institut de Fisiologia de Barcelona (c.495)
- 1922-35 Institució Catalana d'Història Natural. Barcelona (c.495)
- 1926-1928 - Jutjats. Barcelona (c.495)
- 1924 - Oficina d'Informació Econòmica i Social (Museu Social) Barcelona (c.495)
- 1916 - Secretariat de l'Aprenentatge. Barcelona (c.495)
-1936-1938 - La Garriga (Biblioteca-Museu Plandiura i Biblioteca Popular) (c. 498/1)
- 1929 - Biblioteca de la Caixa d’Estalvis de Mataró - Estadística de lectors. (c. 498/2)
-1937-1938 Creació de la Biblioteca Pública de Roses de Llobregat (St. Feliu), (c. 498/4)
-1957 - Biblioteca Popular juvenil de la Santa Creu. (c. 35/6)
12.2. Sistema bibliotecari de Catalunya: Biblioteques especialitzades, 1914-1986
12.2.1 Biblioteca del Consell de Pedagogia, 1914-1939 (Eladi Homs i Alexandre Galí)
- 1914-1935 Comunicacions del Consell d'Investigació Pedagògica de la Mancomunitat - E.
Homs, A. Galí - amb Jordi Rubió. Informe manuscrit del bibliotecari sobre el públic de la
biblioteca (1933) Adscripció de la Biblioteca de Pedagogia i el seu personal (Montserrat Comas
i Agustí Palau Claveras) a la BC. (c.498/6-1)
- 1921-1939 Comunicacions internes (Montserrat Comas Corbera). Trameses de llibres. Carta
d'Antoni Palau Dulcet recomanant el seu fill Agustí. Ordre de trasllat de la biblioteca de
Pedagogia a la BC (1939) (c.498/6-2)
- 1923 - 1925 Noves adquisicions de la Biblioteca de Pedagogia (c.498/6-3)
- 1914-1929 Estadístiques de la Biblioteca de Pedagogia (c.498/6-4)
12.2.2 Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura, 1923-1936 (c. 498/7)
12.2.3 Biblioteca de l’Escola de Treball (Dolors Hostalrich i Mercè Farnés),1923-1937 (c.
498/9)
12.2.4 Biblioteca de la Universitat Industrial, 1927 (c. 498/2)
12.2.5 Biblioteca d’Estudis Administratius. Informe de l’advocat Sans i Buigas sobre la seva
creació 1928 (c. 508/4)
12.2.6 Biblioteca de l’Escola de Bibliotecàries, 1930-1932 (Consol Pastor) (c. 498/8)
12.2.7 Biblioteca dels Jesuïtes de Barcelona. Inventari ,1932 (c. 475/5)
12.2.8 Biblioteques infantils, 1933-1939
Creació de les primeres biblioteques infantils (c. 498/4)
1- Creació d'una biblioteca infantil a Sant Feliu de Llobregat, 1933-1934
2- 1935, maig-juny. Biblioteca de la Guarderia infantil de la plaça de les Palmeres de Sant
Andreu de Palomar
3- Documents de treball de la Comissió formada per a crear un sistema de sales de lectura per
a infants a Catalunya, 1937-1938
- 1937, desembre 27 Informe de Jordi Rubió (còpia)
- 1938, gener-febrer - Decrets de la Generalitat i oficis del departament de Cultura
- 1938, maig 17 Projecte de la Comissió formada per a estudiar la creació de biblioteques
infantils. Notes manuscrites de J. Rubió
- 1938, juliol - Correspondència entre J. Rubió i Joan Solé i Pla (membres de la Comissió) sobre
biblioteques infantils.
4- Sol·licitud per a obrir una biblioteca infantil a Manresa, 1938, juny
5- Concurs per a l'adjudicació de dues sales de lectura per infants a Barcelona i dues fora de
Barcelona (DOGC, 1938, 11 de desembre)
6- Biblioteca infantil Apel·les Mestres, 1939, gener.
La biblioteca infantil de Roses/Sant Feliu de Llobregat (c. 498/5)
- 1933, gener 25-1934, juny 4 Creació de la biblioteca per iniciativa de l'Escola de Declamació
"Miquel Rojas".
- 1937, agost 9 - novembre 1 - Informe municipal i ordre de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat per a la creació de la biblioteca.
- 1938, juny-juliol - Cartes entre J. Rubió i Climent Maynés, arquitecte.
- 1938- 1939 Intercanvi de llibres entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca infantil de
Roses/Sant Feliu de Llobregat (llistats d'abril i juny de 1938)
1939, juny 1-24 - Carta de Jordi Rubió (còpia) sobre la posada en marxa de la biblioteca i llista
de llibres de tècnica i infantils.
12.2.9 Biblioteca Bergnes de las Casas, 1935-1987. Llibres de registre (ll. 1413-1423)
12.2.10 Biblioteques del Front, 1937-1939 (c. 1446-1452; c. 516)
-1937-1938 -Conselleria. Comunicats. (9 doc)(top. antic: A1) (c. 1446/1)
- 1938, des. -Comunicats de Conselleria de Cultura que es refereixen a demandes però que no
ho són (5 doc.) (top antic: A2) (c. 1446/2)
- 1938, maig-desembre- Justificacions de pagaments al personal i de lots de llibres (16 doc)
(top antic : A3) (c. 1446/3)
- 1938, març-desembre -Lliuraments i pressupostos (20 doc) (top antic: A4) (c. 1446/4)
- 1938-1939 -Correspondència (44 cartes) Llistats de llibres (top antic: B1) (c. 1446/5)
- 1938, abril-desembre -Conselleria. Factures aprovades (9 doc) (top antic: C1) (c. 1446/6)
- 1938, juny- desembre -Factures llibres pagats al comptat (25 doc) / 1938, setembre-octubre.
Rebuts del salari de treballadores del Servei (10 doc) / Segells de correus (11 de 5 cts, 14 de 30
cts, 4 de 50 cts) (top antic: C2) (c. 1446/7)
- 1938, abril-setembre -Factures (100 doc) (top antic: C3) (c. 1446/8)
- 1938, setembre-desembre -Factures (25 doc) (top antic: C4) (c. 1446/9)
- 1938, juliol-octubre- Factures llibres especiales (28 doc) (top antic: C5) (c. 1446/10)
- 1938, marc-1939, gener. Factures no llibres (32 doc) (top antic: C6) (c. 1446/11)
- 1937, novembre-1938, octubre. Fulls enquadernador retornats amb preu. (29 doc) (top antic:
C7) (c. 1446/12)
-1938-1939 -Còpies demandes de llibres a diferents llibreries (41 impressos) (top antic: D1) (c.
1446/13)
- 1939, setembre-octubre. Llistes de donatius de llibres (13 doc) (top antic: E1) (c. 1446/14)
-1937-1938. 10è Cos de l'Exèrcit. Subcentral de Sarinyena. Demandes i proveïments de llibres,
classificats per unitats i divisions de l'exèrcit. Inclou 3 exemplars del Catàleg dels llibres. Llista
primera. (top antic F1) (c. 1447/1)
-1937-1938. 11è Cos de l'Exèrcit. Subcentral de Sarinyena. Demandes i proveïments de llibres,
classificats per unitats i divisions de l'exèrcit. Inclou 3 exemplars del Catàleg dels llibres. Llista
primera I 1 exemplar del Catàleg dels llibres. Llista segona). (top antic F2) (c. 1447/2)
-1937-1938. 21è Cos de l'Exèrcit. Subcentral de Sarinyena. Demandes i proveïments de llibres,
classificats per unitats i divisions de l'exèrcit. (top antic F3) (c. 1447/3)
-1937-1938 Subcentral de Sarinyena. Forces independents. Demandes i proveïments de llibres
classificats : Artilleria, Aviació, Lectors que es relacionen directament amb el servei. Inclou 3
exemplars del Catàleg dels llibres. Llista segona i 1 exemplar del Catàleg dels llibres. Llista
primera. (top antic F4) (c. 1448/1)
-1937 Subcentral de Sarinyena. Sanitat. Hospitals de Boltanya, Bujaraloç, Montçó, Sarinyena i
Barbastre. (top antic F5) (c. 1448/2)
-1938, novembre-desembre - Còpies correspondència (no demandes) (2 doc) (top antic G1) (c.
1448/3)
-1938, març agost - Demandes (numerades de la 178 a la 400) (top antic H1) (c. 1448/4)
- 1938, juliol-desembre - Demandes (numerades de la 401 a la 520) (top antic H2) (c. 1449/1)
- 1938, setembre - 1939 gener - Demandes (numerades de la 521 a la 541) (top antic H3) (c.
1449/2)
-1938, maig - Cartes de presentació (2 doc) (top antic H4) (c. 1449/3)
-1938, desembre-1939, gener - Correspondència que es refereix a demandes (3 doc) (top antic
H5) (c. 1449/4)
-1938, juny-desembre -Demandes de donatius de llibres (7 doc) (top antic H6) (c. 1449/5)
-1938 i s.d. Llistes de llibres demanats (4 doc) (top antic H7) (c. 1449/6)
-1939, maig-desembre -Correspondència. Oficis i agraïments (14 doc) (top antic H8) (c. 1449/7)
-1938, juny- Hospitals de Sang. Correspondència sobre préstec i assistència tècnica i
bibliogràfica. (33 doc. Ordenats alfabèticament) (top antic H9) (c. 1449/8)
-1938, juliol-1939, gener -Rebuts de donatius de llibres (2 doc) (top antic I1) (c. 1449/9)
-1938, octubre-agost -Rebuts de llibres (núm.300-374) (75 doc) (top antic I2) (c. 1450/1)
-1938, setembre-octubre -Rebuts de llibres (núm. 374bis-500) (125 doc) (top antic I3) (c.
1450/2)
-1938, nov. 1939, gener. -Rebuts de llibres (núm. 501-633) (134 doc) (top antic I4) (c. 1450/3)
-1938, setembre-1939, gener. -Rebuts de llibres (núm. 633-654) (22 doc) (top antic I5) (c.
1450/4)
-1938 abril-desembre -Rebuts mobiliari (top antic I6) (c. 1450/5)
-1938, abril-juliol -Correspondència (còpies) (74 doc) (top antic I7) (c. 1450/6)
-1938, juliol-octubre -Correspondència (còpies) (105 doc) (top antic I8) (c. 1450/7)
-1938, setembre-1939, gener- Correspondència (còpies) (top antic I9) (c. 1451/1)
-1938, juliol-setembre -Bibliobús. Avisos per recollir llibres (4 doc) (top antic I10) (c. 1451/2)
-1939, gener 5 Avís al Servei de Biblioteques del Front de trasllat d'una unitat d'aviació a Sant
Julià de Vilatorta (1 doc) (top antic I11) (c. 1451/3)
-1938, maig-octubre-Raports i diaris dels recorreguts del Bibliobús fets per Mª Felipa Espanyol,
Concepció Guarro i Aurora Díaz Plaja. Esborrany amb anotacions d'unes Normes per a
l'organització de les biblioteques d'Hospitals. Adjunta material tècnic. (top antic J1) (c. 1451/4)
-1938, maig-setembre -Justificacions de despeses en recorreguts del Bibliobús (top antic K1) (c.
1451/5)
- Annex - Treballs i documents d'Aurora Díaz Plaja. Preparatius del bloc “Guerra Civil” de
l'exposició projectada per la Biblioteca de Catalunya en homenatge a Jordi Rubió l'any 1983. Còpies dels diaris del bibliobús (top antic: L1) (c. 1451/6)
- 1938-1939 Estadístiques de lectura als hospitals. (c. 1451/7)
-1938, abril 6 - 1938, agost 18 (c. 1452)
Rebuts de llibres. (300 documents) (c. 1452)
- Abreviatures (c. 516/1)
- Bateries de la costa (c. 516/2)
- 1938, maig 1. Roses. Carta de Pere Montserrat, milicià de cultura, al Servei de Biblioteques
del Front, demanant llibres. Llista manuscrita. (c. 516/2-1)
- 1938, maig 3. Barcelona. Circular del comissari de guerra i del comandant principal de la
Defensa de Costes als caps dels sectors de Barcelona, Roses i Guíxols, disposant que cada
unitat tingui un milicià de cultura per atendre el bibliobús. Còpia. (c. 516/2-2)
- Sense data. Carta de Pere Montserrat, milicià de cultura al Servei de Biblioteques del Front,
proposant la creació d'una central a Roses per distribuir els llibres entre les 12 bateries del
sector (c. 516/2-3)
- Llista manuscrita de llibres o revistes que cal preparar per a Vilanova. (c. 516/2-4)
- Bibliobús (c. 516/3)
- Vuitè recorregut del bibliobús (20-22 de juliol de 1938). Fulls de notes . Recorregut del
bibliobús (12-14 de novembre de 1938) Unitats servides. Informe sobre el bibliobús quan es
troba a Barcelona entre viatges (esborrany). Nota sobre cartolina. (10f) (c. 516/3-1)
- Biblioteques Populars (c. 516/4)
- 1938, agost 16, Sitges -Llista mecanoscrita de llibres que ofereix la biblioteca Santiago Rusiñol
de Sitges (c. 516/4-1)
- 1938, maig -juliol - Notes d'Aurora Díaz Plaja sobre el moviment de llibres (c. 516/4-2)
- 1938, octubre 28. Manresa Carta de la bibliotecària Balanzó a Mª Felipa Espanyol sobre els
llibres que els ha ofert per a les Biblioteques del Front (c. 516/4-3)
- 1938, octubre 22 Palafrugell. Carta d'Antonieta Matosas a Felipa Espanyol. (c. 516/4-4)
- 1938- Estadístiques de lectures a les diferents casernes, campaments i bateries de soldats.
també a les biblioteques populars (c. 516/5)
- 1937-1938- Impressions. Valoracions literàries fetes pels soldats.(25 documents) (c. 516/6)
- Demandes de llibres (notes manuscrites) (c. 516/7)
- 1938 -Demandes especials (c. 516/8)
- 1938-1939 -Factures (2 documents) (c. 516/9)
- Fitxers. Contingut (notes manuscrites) (c. 516/10)
- Hospitals . Barcelona. Ofici enviat al Servei de Biblioteques del Front pel comissari delegat de
guerra de l'Hospital de Vallcarca (2f) (c. 516/11)
- Impremta. Mostres d'impresos. Notes manuscrites d'Aurora Díaz-Plaja sobre organització del
Servei. (c. 516/12)
- Organització. Informes i notes. (A. Díaz-Plaja i altra) (c. 516/13)
- Organització de la Central. Notes manuscrites (c. 516/14)
- Préstec. Instruccions (c. 516/15)
- Reunions. Acords. Notes sobre organització. A. Díaz Plaja, Espanyol, Ponjoan.. (c. 516/16)
- Reportatges Servei: Retalls de premsa amb reportatges sobre el Servei de Biblioteques del
Front. Fotografia d'un bibliobús. (c. 516/17)
12.2.11 Biblioteca dels Esports, 1955-1956 (c. 498/10)
12.2.12 Biblioteca Pública Figueras, 1976-1983 (c. 910)
12.2.13 Biblioteques universitàries, 1984-1986. Creació d’un catàleg uniformitzat (c. 1241)
12.3. Reunions de bibliotecàries
- 1918 1ª Reunió de Bibliotecàries. Convocatòria (esborrany).Carta d'Eugeni d'Ors. (c. 499/3)
- 1920 3ª Reunió de Bibliotecàries. Programa. Convocatòria. (c. 499/3)
-1920-1923. Programa. Reunions de bibliotecàries (c. 1441/3)
- 1921 4ª Reunió de Bibliotecàries. Programa dedicat al llibre infantil; convocatòries,
representació d'Eridon i Amina (Goethe) per l'Escola Catalana d'Art Dramàtic. Exposició de
llibres. Cartes de Francesc Galí, de R. Campalans, d'Eduard Fontseré, d'Eudald Canivell, de J.Mª
Folch i Torres, de Salvador Bonavia, d'Adrià Gual, V.Mª de Gibert, de Bohigas Tarragó. Remeses
de llibres infantils per diferents editorials. Informe de J. Rubió sobre la Reunió. (c. 499/3)
- 1922. 5ª Reunió de Bibliotecàries. Programa i convocatòries. Cartes de Víctor Oliva, de G.
Dwelshauvers, R. Campalans, Mª Lluïsa i Concepció Pelegrí. (c. 499/3)
- 1923 6ª Reunió de Bibliotecàries. Cartes de Bartomeu Amengual, d'Eudald Canivell, J. Folch i
Torres, Feliu Elies, Llorenç Riber. Índex dels llibres exposats. (c. 499/3)
- 1924- 7ª Reunió de Bibliotecàries. Programa. Enquesta de lectura. Cartes de Rubió per
organitzar visites culturals a les bibliotecàries. (c. 499/3)
- 1925 - 8ª Reunió de Bibliotecàries. Cartes de Mercè Barjau, Mercè Masvidal, Maria Verges,
Josefina Ibars, E. Malagelada i Mª Dolors Hostalrich(c. 499/3)
- 1931 - 9ª Reunió de Bibliotecàries, després de la Dictadura de Primo de Rivera.
Convocatòries, programa i resum dels punts tractats. (c. 499/3)
- 1932 - 10ª Reunió de Bibliotecàries. Cartes, despeses, discurs de la srta. Campmany. Resum
dels punts tractats. (c. 499/3)
- 1933 - 11ª Reunió de Bibliotecàries. Notes manuscrites del discurs de Rubió. (c. 499/3)
- 1934 - 12ª Reunió de Bibliotecàries. Convocatòria a les Populars. (c. 499/3)
- 1935 - 13ª Reunió de Bibliotecàries. Estadístiques de lectura. Notes manuscrites de Rubió. (c.
499/3)
- 1936-1937 - 14ª i 15ª Reunions de Bibliotecàries. Convocatòria, programa, carta de Mª Felipa
Espanyol (de les Biblioteques del Front) i informe de Rubió al Conseller de Cultura. (c. 499/3)
- 1941-1960 Reunions de bibliotecàries. Justificants de despeses (c. 362)
-1953-1954 Discursos de les reunions de bibliotecàries (c. 30/4)
- 1960-1975 Programes d’actes de les reunions de bibliotecàries (c. 311; c. 312)
13. GESTIÓ DELS INGRESSOS BIBLIOGRÀFICS
13.1. Donatius i llegats
-Col·lecció Isidre Bonsoms- Mercedes Chacón, 1910-1949 (c. 1170/1)
-1910, gener, 21- Document signat a Barcelona per Isidre Bonsoms i adreçat al President de
l'IEC on fa donació de fullets, llibres i manuscrits referents a Catalunya.
Esborrany de la carta de resposta de l'IEC al document anterior.
Esborrany [s.d.] sobre les bases del premi Bonsoms amb notes manuscrites de Jordi Rubió.
-1915-1918- Correspondència Bonsoms- Massó Torrents i Jordi Rubió. (15 cartes , 4
telegrames i 5 targetons de Bonsoms des de Valldemossa; 2 de Rubió i una de Massó). Proves
de la impressió del catàleg Bonsoms
-1919- Cartes de Bonsoms a Jordi Rubió. [8 cartes i un targetó]
-Desembre 1919- Novembre 1922. Un targetó, un telegrama i 9 cartes de Bonsoms algunes
de les quals estan escrites per Mercedes Chacón en nom del seu marit que per problemes de
salut no pot fer-ho personalment. Tres cartes de J. Rubió, la última de les quals (novembre de
1922) és de condol per la mort d'Isidre Bonsoms.
-1922, desembre-1925- Correspondència Mercedes Chacón - Jordi Rubió [9 cartes]. Còpia de la
clàusula del testament de Bonsoms on expressa la voluntat de llegar la seva biblioteca a la
Biblioteca de Catalunya. Còpia de l'acta de la sessió de l'IEC que dóna compte de la voluntat de
Bonsoms, 1922, desembre.
-1926-1931 - Còpia de l'informe [Ramon d'Alós] al President de l'IEC sobre la renúncia a favor
de la BC de la Vda. Bonsoms de l'usdefruit de la biblioteca del seu marit, [dos documents],
1931, novembre- desembre.
- Correspondència Jordi Rubió - Mercedes Chacón sobre els tràmits del llegat.
- També conté un informe de Rubió al President de l'Institut d'Estudis Catalans informant-lo
sobre els tràmits del Llegat Bonsoms.
-1931-1933 Correspondència Vda. Bonsoms i Jordi Rubió [10 cartes]. Inclou un plànol amb el
catàleg topogràfic de la Sala Blava del Palau.
1934-1936. Informe [Jordi Rubió] on anuncia l'acabament del catàleg topogràfic dels disset
armaris i la vitrina de la Sala Blava del Palau, 1934, abril.
- Inventari de la Col·lecció Cervantina, 1933. També inclou un estudi comparatiu dels
exemplars del Quixot pertanyents a la Biblioteca de Catalunya i a la Biblioteca Nacional de
Madrid, segons el catàleg d'aquesta última, imprès el 1930.
- Correspondència Jordi Rubió amb Mercedes Chacón [4 cartes]
-1948. Mort de la vídua Bonsoms. Últimes disposicions per a enllestir els tràmits del llegat.
(c. 1430/5)
- Inventari de la col·lecció Bonsoms (1159 núm) La primera part, de mà de Massó i Torrents; la
segona, de Mercedes Chacón. (c. 1430/5)
- Retalls de premsa sobre la donació: La Veu de Catalunya (1915) i El Día Gráfico (1916) (c.
1430/5)
Donatiu de Rafael Patxot i Jubert, 1911-1933
- Correspondència entre la Biblioteca de Catalunya i Rafael Patxot i Jubert. Sis cartes de Rafael
Patxot i quatre de Jordi Rubió. (c. 496/1)
Donatiu Josep Salvany i Blanch, 1929
- 1929, abril 26 Donatiu de clixés fotogràfics de Josep Salvany i Blanch fet pels seus
marmessors (còpia mecanoscrita) (c. 496/3)
Llegat Miret i Sans, 1919-1934
- 1919 Carta de l’Ajuntament de Puigcerdà sobre el llegat de Miret i Sans (c. 1192/6)
-1920-1934 Llegat testamentari dels seus llibres a la BC i de 3000 pessetes. a l'IEC. Dues cartes
del director de la BC al notari, Guillem Alcover, delegant Ramon d'Alòs-Moner i de Dou per
recollir el llegat (còpies) (c. 884/5)
Donatius diversos, 1915-1940
Borràs i Quintana (1939), Bofill i Pichot (1940), Joan Sedó Peris-Mencheta (1939), l'Oratori de
Sant Felip Neri (1939), Llorenç Riber (1939), Departament de Cultura de la Generalitat (1938,
un mapa de Catalunya), la 132 Brigada Mixta (1938, diversos manuscrits), Lluís Carles Viada i
Lluch (1938), Joan Torrandell (1935), Rodon, de la Banca Marsans (documents turístics)
(1937), autors i editors diversos (1935),cartes de Verdaguer a Mistral donades per Manuel
Alcántara i Colomer (1935), Antoni Bulbena Tusell (1933), Francesc Rocamora Betrán (llibres de
música i literatura)(1931-1932), Diputació Provincial de Barcelona (1928-1931), Enric Ainaud
(1930), Joan Terradas (manuscrit de capítols de Corts, privilegis i cartes reials -s. XVII) (1930),
biblioteca de Josep Roca i Roca (1927), Joan Terradas Carner (impresos, dibuixos i manuscrits s.
XIX) (1924), Oficina de Información Económica y Social (1924), Mancomunitat de Catalunya
(1918-1925), Dr. Jaume Ferran (1923), Joan Terradas (fulls de qüestions socials) (1922),
Quintana: llibres i memòries sobre el Felibrige (1921), Dr. Marimón, de Sevilla (biblioteca
científica), amb carta d'Eugeni d'Ors (1919), Eduard Gallego (1921); Francesc Bartrina (1917),
Josep Pasola (1915), Consolat de França (300 llibres) (s.d.) i donatius menors diversos (19191940) (c. 496/12)
Tramesa de llibres des del Servei de Biblioteques a la BC, 1930-1958 (c.3025/6)
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, 1934 (catàleg de 300 volums) (c.496/13)
1977- Bofill i Mates, Jaume . Document pel qual Montserrat de Quadras i Feliu, Vda. de Bofill i
Mates, fa donació a la Biblioteca de l'arxiu personal del seu marit. (c. 1173/1)
1980 - Coromines i Vigneaux, Joan - Escriptura notarial per la qual els germans Corominas i
Vigneaux fan donació a la Biblioteca de Catalunya del denominat "Arxiu Pere Corominas". (c.
1173/2)
1982 - Hugué, Manolo - Donació a la Biblioteca del fons bibliogràfic de la col·lecció de l'artista.
(c. 1173/3)
1981 - Matheu, Roser, vídua d'Antoni Gallardo. Gallardo, Antoni, donació d’un lot de llibres,
dos paquets de partitures i una col·lecció de gravats de "Fugides a Egipte". (c. 1173/4)
1974-1977- Juncadella, Castell de Montesquiu. Llistat de llibres procedents de la Biblioteca del
Castell de Montesquiu, donats a la Central de les Biblioteques Populars. (c. 1173/5)
1973-1975 - Ferrer de Navas, Francisco de A. (Marquès de Cornellà)- Carta de Jordi Rubió a
Francisco Ferrer de Navas agraint la seva donació (Inclou llistat) (c. 1173/6)
1979 - Vidal, Mercedes, Vda. de Bayerri i Bertomeu. Donació de la senyora Vidal de les
últimes obres escrites per l'historiador Bayerri. (c. 1173/7)
1980 - Hernández Yzal, Santiago. Carta d'Hernández Yzal a la Directora de la BC-R.Guilleumasexpressant la intenció de donar un fons especialitzat en Dret i Economia Marítima. (c. 1173/8)
1981 - Premsa Comarcal i Local. Amb motiu del Congrés de la Premsa Comarcal i Local, la
Biblioteca incrementa els fons de noves publicacions comarcals i locals. (c. 1173/9)
1980 - Llegat Lluís Pericot. Escriptura notarial per la qual les filles de l'arqueòleg fan donació
de l'epistolari del seu pare així com de l'arxiu i d'altres documents científics. (c. 1173/10)
1983, abril/maig - Bosch i Gimpera, Pere - La Vanguardia recull la notícia que els arxius
Bosch i Gimpera han arribat a Catalunya procedents de Mèxic.-Maig 1983. Carta de R.
Guilleumas al Conseller Adjunt a Presidència -M. Coll i Alentorn, manifestant la conveniència
de que l'Arxiu Bosch i Gimpera sigui destinat a la Biblioteca de Catalunya. (c. 1173/11)
1981-1982 -Rinck, Henri, enginyer. Llibres d’escacs (c. 1079/1-R)
1984- Immaculada Padrosa i Camps vídua de Roma. Obra musical.. (c. 1079/1-R)
1987- Royo i Royo, Carme, vídua de Ramon Domènech. Llibres de medicina. (c. 1079/1-R)
1986 - Ros i Sabater, Joan. Donació de les seves netes. Llibres sobre roses. (c. 1079/1-R)
s.d. Solsona, Joan A. Revista Maestria Industrial . (c. 1079/1-S)
1991 - Tello, Manuela. Llibres. (c. 1079/1-T)
1991 - Terrassa, Biblioteca. Donatiu fet per Elvira Morera i Pujals, a través de la Biblioteca de
Terrassa, de Jaccoud Nouveau Dicctionnaire de Medecine et de Chirurgie. París 1882. (c.
1079/1-T)
1986-1987 – Mn. Tarré, Joan, a travès d’Enric Carbonell i la biblioteca de Canet de Mar.
Col.lecció d’exemplars de L’ami de la religion, revista del segle XIX. (s’hi inclou un exemplar
duplicat de la citada revista). (c. 1079/1-T)
1988-1991 - Vidal i Guitart, J.M. Llibres donats pel seu nebot, Joan Maria Vidal i Tió. (c.
1079/1-T)
1983- Ochoa, Rosa. Vda. Edmon Vallès. Llibres de tema històric. (c. 1079/1-V)
1989 - Martín Sagrera, de la Universitat Simón Bolívar de Caracas, donatiu de llibres. (c.
1079/1-V)
1989 - Zaragoza Pascual, Ernesto. Donatiu de llibres. (c. 1079/1-Z)
-Varia: -Castro Laliena, José Maria. Llibres holandesos. 1982; Fernández i Mera, Joaquim.
Llibres. 1981; Farré, Rosa. Llibres. 1981; Franchetto. Llibres. 1981; Grífols, Laboratoris. Llibres i
revistes. 1980-81;FECSA. Llibres i publicacions diverses. 1979; Vila, Marc Aureli. Llibres
(temàtica de geografia), fullets. 1981; Masifern, Sabina. Llibres i publicacions. 1979; Pericot i
Garcia, Lluís. Epistolari. Gravats i obres de música. 1979; Trueta i Raspall, Josep. Llibres i
mobles. 1979; Bofill i Mates, Jaume. Documents personals, manuscrits, epistolari i papers
impresos. 1977; Pous, Josep. Obres literàries, diccionaris i llibres de viatges. 1975; Rahola,
Amparo. Llibres i revistes. 1975. (c. 1079/2)
1982-1987 - Donacions a la BC- Josefina Guarro, vídua Estiarte, Joan Tarré, Victorià Pal,
Ramon Carnicer, Josep Hurtado, Josep Abella, Ramon Sarró, Antoni Bulbena (nét), Ester
Montalbo Fernández de Córdova "Viva la mayoría de la reina...!”) (c. 1097/3)
-Llistat d’obres en donatius a la Central de Biblioteques Populars, 1937-1979 (c. 502)
- Llistat de donacions, 1940-1943 (c. 30/11)
- Donatiu de llibres de Pau Font de Rubinat, 1945 (c. 43/8)
- Fons Josep Oriol Borràs Quintana, 1946 (c. 1170/6)
- Donació Givanel i Mas, 1950 (c. 493/3)
- Donatius d’editorials, 1950-1970 (c. 323-324)
- Llegat Hermenegildo Miralles fet per la seva filla Eugènia, 1951-1957 (c. 1170/2)
- Cartes a autors per completar bibliografies, 1953-1954 (c. 329/1/2)
- Donatiu Biblioteca Esportiva Juan Antonio Samaranch, 1955-1993 (c. 1170/3; c. 1096/7/10)
- Donatiu Marquès de Saudín, 1958-1991 (c. 1096/6)
- Llegat Santiago Espona Brunet, 1959. Inventari i carta d’agraïment als marmessors (c. 43/3)
- Llegat de Mn. Higini Anglès, 1960-1972. (Inventari fet per Montserrat Cumellas) (c. 1151/6; c.
939/2)
- Donatiu de Manuel Tarín Iglesias, 1960 i llistat de donatiu de llibres, [s.d.] (c. 1170/11)
- Donatiu de llibres d’Armand de Fluvià, 1962 (c. 43/8)
- Llegat de Manuel Perdigó fet per la seva vídua Rosa Espona, 1962-1963 (c. 43/4)
- Llistat de llibres procedents de les Biblioteques del Front i del fons antic de la BC, desembre
del 1967 (c. 30/12))
- Llegat de la biblioteca Matons, 1968 (c. 19/3)
- Donació del mestre Josep Maria Roma i Roig i reclamació dels hereus, 1969-1982 (c.1170/10)
- Llegat de la biblioteca Agustín Pedro i Pons, 1971-1973 (c. 74/6)
- Donatiu Badia - Cardús, 1973-1989 (c. 1437)
-Llegat Roser Matheu i, en tràmit, llegat d’Àngel Zúñiga, 1976 (c. 762/2)
- Donatiu Agustí Vinyeta i Carrera, 1978 (c. 1140/8)
- Donatiu Ramon Masifern i Marcó, 1979 (c. 1170/8)
- Donatiu d’editors a la Central de Biblioteques Populars, 1979 (c. 527/2)
-Donatiu Monés i Roberdeau, 1982 (c. 1098/5)
- Donació Junyer-Canals, 1982-1986 (c. 800/2)
13.1.6. Llistat de donacions, 1921-1986
Llistat d'obres rebudes en donació .Duplicats sense numeració.1933-1936. (c. 510/1)
Llistat d'obres rebudes en donació. Duplicats nos. 201-449. Maig 1926-Març 1933. (c. 510/2)
Llistat d'obres rebudes en donació. nos. 0-200. Des. 1921-Abril 1926. (c. 510/3)
1983-1986 - Llistat de donants, (vg. Annex 13.1.42)
1984-1986 - Donacions de llibres i documents del Parlament de Catalunya (c. 1226)
13.1.7. Donacions, 1965-1986 (c. 1079)
-Ferrer de Navas. Llibres, 1965.
-Rinck, enginyer. Llibres, [s.d]
-Rosa, Andreu. Llibres, [s.d]
-Ochoa,Rosa. Vda. D’Edmon Vallès. Llibres de tema històric. 1983.
-Padrosa i Camps viuda de Roma. Obra musical. 1984.
-Ros i Sabater. Llibres sobre roses i rosers. 1986.
-Solsona, Joan A. Revistes (s.d.)
-Castro Laliena, José Maria. Llibres holandesos. 1982.
-Fernàndez i Mera, Joaquim.Llibres.1981.
-Farré, Rosa. Llibres. 1981.
-Franchetto. Llibres. 1981.
-Grífols, Laboratoris. Llibres i revistes. 1980-81.
-FECSA. Llibres i publicacions diverses. 1979.
-Vila, Marc Aureli. Llibres (temàtica de geografia), fullets. 1981.
-Masifern, Sabina. Llibres i publicacions. 1979.
-Biblioteca de Catalunya fa donació d'un lot de llibres destinat a
l'Ambaixada de Moscou per a diverses biblioteques a la U.R.S.S. 1978.
-Pericot i Garcia, Lluís. Epistolari. Gravats i obres de Música. 1979
-Trueta i Raspall, Josep. Llibres i mobles. (s.d.).
-Bofill i Mates, Jaume. Documents personals, manuscrits, epistolari i papers impresos. 1977.
-Pous, Josep. Obres literàries, diccionaris i llibres de viatges. 1975.
-Rahola, Amparo. Llibres i revistes. 1975.
- Donació de la Biblioteca de Catalunya al Consolat Argentí de Barcelona. 1975.
-Ferrer de Navas. Llibres. 1965.
- Llegat Jacint Puget, 1969-1972 (c. 1170/5)
-1969. Llegat Puget Munt amb una relació dels llibres i un llegat en metàl·lic.
-1969. Adquisició amb el llegat Puget de l'epistolari del poeta Francesc Matheu.
(Inclou una fotografia del monument Matheu i una invitació al acte commemoratiu al
poeta).
-Informe de Pere Bohigas sobre l’ Arxiu Literari Matheu.
-1971. Adquisició, a càrrec del llegat, de dos manuscrits de Francesc Tarafa (segle XVI).
-1972. Adquisició a l’abadia de Montserrat, també a càrrec del llegat, de l'incunable
Directorium Horarum Canonicarum.
13.1.8. Llistat de donants, 1983-1986 (c. 1171)
1985 - Donacions
-Casacuberta , Josep Maria (fons Marià Aguiló) (c.1174/1)
-Nogué Zabalza, Antoni. Llistat de llibres de música donats. (c.1174/2)
-Marés i Deulovol, Frederic. Document-esborrany que recull les clàusules que acompanyen la
donació de F. Marés. (c.1174/3)
-Vázquez-Esbarranch. Llistat manuscrit de la Biblioteca (c.1174/4)
-Llongueras, Joan. Donació de la Biblioteca del Mestre Joan Llongueras pel seus fills. (c.1174/5)
-Coromines, Joan. Llistat del donatiu (c.1174/6)
-Institut Francès. Llistat de les revistes. 1985 (Octubre). La notícia de la donació es recollida a El
Correo Catalán. (c.1174/7)
-ENHER. Escriptura notarial segons la qual l'empresa Hidroelèctrica fa un donatiu d'un lot de
llibres, entre els quals hi figuren volums de temes cervantins i una col·lecció de fullets.
(c.1174/8)
-Varia: -1985. Relació de revistes enviades a la Biblioteca de Catalunya des del Servei de
Catalogació i Restauració de Monuments.[s.d.] Llistat manuscrit amb els noms, les dates, les
quantitats i tipus de donacions fetes a la Biblioteca de Catalunya (c. 1174/9)
1984-1986
- 1986 Palanques i Granell, Eduard. Relació de les obres. (c. 1175/1)
- 1986 Caro i Llobera, Joaquim. Relació de les obres. (c. 1175/2)
- 1986 Glas, Marcel·la. Relació de les obres i carta d'agraïment per la donació. (c. 1175/3)
- 1986 Donoso Pareja, Miguel. Relació de les obres i carta d'agraïment. (c. 1175/4)
- 1986 Institut Montserrat. Llistat de publicacions periòdiques i carta d'agraïment. (c. 1175/5)
- 1986 Editora Nacional. A causa de la supressió d’aquesta editora, el Ministerio de Cultura
envia una col·lecció complerta del fons bibliogràfic. (c. 1175/6)
- 1986 Smith, Ismael. Informe del Subdelegat de la Academia de San Fernando a Francesc
Fontbona sobre el llegat. (c. 1175/7)
Llistat de 22 planxes originals que la vídua dóna a la Biblioteca.
- 1984-1986 Fàbrega i Esteva, Abelard. Col·lectiu de donants, residents a Mèxic, que ofereix un
llistat d'obres de l'art i la cultura mexicana en general. (El dossier inclou un llistat dels donants
i de les obres) (c. 1175/8)
- 1986 Varia: Mata, Jordi;Fortuny Escoda, Rosa;Graells i Solé, Pau; Rucabado i Verdaguer,
Manuel; Aubet, Maria Josep; Galera, Pilar; Cantó i Sala, Joaquim; Institut Francès; Gallardo I
Matheu, Joan; Josepa Dachs, vídua de Prat de la Riba; Sociedad Española de Problemistas de
Ajedrez; Richou Llimona, Montserrat; Satué, Àngels; Cables de Comunicaciones, S.A. (c.
1175/9)
- 1985-1986 - Leveroni i Valls, Rosa. Llegat de la seva biblioteca, correspondència i manuscrits.
(El dossier inclou articles de premsa i el llistat de llibres) (c.1078/2)
- Maluquer, Salvador (Representant de la Companyia FECSA). 1983. Donació de llibres i
publicacions periòdiques (c.1078/4)
- 1986 - Monterols, Col·legi Major. Donació de llibres (c.1078/8)
- 1986 - Par, Alfons. Donació de la seva biblioteca shakesperiana (c. 1078/22)
-1983 - Dalmases i Padró (germans Climent i Mercè de Palet). Llibres. (c. 1076/D)
-1986 - Carbonell, Jordi. Revistes. (c. 1076/C)
-1986 - Casacuberta, Josep Maria. Llibres. (c. 1076/C)
-1986 - Institut Alemany de Cultura. Revistes. (c. 1076/A)
13.1.9. Donacions rebudes a la Secció de Música 1917-1983
-[1917] - Relació de les obres de Felip Pedrell donades a la Biblioteca de Catalunya (c. 34/2)
- 1941 – Biblioteca Joaquim Pena i Costa (c. 34/2)
- 1959? – Llistat d’obres deixades en dipòsit per la vídua de Joaquim Pena. Informe de la Secció
de Música de Maria Josepa Martorell (c. 1193/1)
- 1967-1978 - Donació del P. Antoni Massana, S.J. (c. 1193/2)
13.2. Adquisicions. Compres
13.2.1. Compra biblioteca Aguiló, 1907-1912
-1907, juliol 4 - Carta d'Àngel Aguiló a Josep Pijoan acceptant la venda de la biblioteca del seu
pare a la BC. 1907, set. 27 - Proposta de Massó i Torrents i de Miquel dels Sants Oliver a l'IEC
sobre la compra de la Biblioteca Aguiló (esborrany) (21f) (c. 1430/1)
13.2.2. Adquisicions i propostes, 1908-1980
-1908 Document de venda dels béns de Verdaguer, comprats en subhasta per Cristòbal Creus,
a l’IEC (representat per Guillem de Brocà) (c. 1251/10)
- 1916-1936 Adquisicions i ofertes d'adquisicions a la BC: Octavi Saltor i Lavall, Valeri Serra
Boldú, B. Pereira Borrajo, F. de Icaza, Còdex de Roda, col·lecció Miracle d'exlibris, ofertes de
Salvador Babra, cantoral de les Clarisses de València (s. XV), exlibris Vindel...). Butlletes de l'IEC
de propostes d'adquisicions per a la futura biblioteca, signades per Rubió i Lluch, Massó
Torrents, 1910 (c. 494/2)
- 1930 Compra de la col·lecció d'exlibris de Frederic J. Miracle. (c. 494/3)
- 1915 Compra de la biblioteca de Mn Salvador Bové. Inclou llistat. (c. 494/4)
- 1945-1947 Compra de llibres francesos a la llibreria E. Droz de París a través de Juan Eraso. (c.
494/5)
- 1932-1954 Adquisició de l'arxiu dels marquesos de Dos Aguas i permuta amb la Diputació de
València amb un fons del marquesat de Moja i altres documents. (c. 494/7)
- [s.d.] Compra de la biblioteca Dalmau (c. 494/8)
- 1931-1936 Llistats d'adquisicions de llibres a la BC ordenats per matèries (c. 494/9)
- 1946-1956 Factures de devolució de llibres. Llibreria Bosch (c. 494/10)
- 1909 - Propostes d'adquisicions de l'Institut d'Estudis Catalans (Fitxes manuscrites de Rubió i
Massó i Torrents) (c. 494/11)
-1928, març 24 - 8.900 pessetes per pagar 17 manuscrits que pertanyien a Zurita. (c. 226/1)
-1927, maig 31 – 3.000 pessetes per compres importants realitzades a la casa de Gabriel
Molina de Madrid de llibres que foren del bibliòfil Juan Rosell. (c. 226/1)
- 1940-1954 -Duplicat d’adquisicions, (c. 493)
- 1943-1970 - Estadística d’entrada de llibres, (c. 201)
- 1950-1980 -Fitxes de comandes a llibreries, (c. 1268; c. 1259)
- 1957-1959 -Col.lecció Porter-Moix, Llistat i informe de Pere Bohigas (c. 75/9)
- 1966-1991 -Noves adquisicions, (c. 487/4/5; 1097/1)
- 1966-1972 -Fons de teatre Artur Sedó,. Institut del Teatre (c. 1170/4)
-1976-1982 -Compra de llibres i manuscrits Verdaguer, (c. 1129/2; c. 1251)
-1963-1977 – Publicacions Periòdiques rebudes a la Biblioteca (c. 884/6)
1986 - Estudi de l’adquisició de la biblioteca Prat de Serrat, (c. 1140/8)
13.2.3. Compra biblioteca Bofarull, 1911
- Sessió de l'IEC de 23 de gener de 1911 en què es decideix la compra de la col·lecció de
Francesc de Bofarull per 5000 pessetes. Original. Signatures autògrafes de Prat de la Riba, Pere
Coromines, J. Miret i Sans, A. Rubió i Lluch, F. de Bofarull i J. Massó i Torrents. S'afegeix
inventari de la segona partida de llibres rebuts, també signat. (c. 1430/2)
13.2.4. Catàlegs de llibreters i d’altres, 1931-1944
-Catàlegs de llibreters, anotats per Rubió, llistats de llibres i manuscrits, manuscrits de Girona
procedents d'incautacions, estadística, fitxes de llibres i sobres de correus i targetes sense text.
Factura de manuscrit de 1496 (Palma de Mallorca, 1931), aparentment cremat.
Factures de fotocòpies fetes a la Biblioteca Nacional de París per Joan Tarré (1931) (c. 1439)
13.2.5. La biblioteca Torres Amat, 1976-1991
1 - Informes sobre la Biblioteca Torres Amat (IEC -Aramon-, 1977; Jordi Rubió, 1976; Antoni
Comas, 1976; Amadeu Soberanas, 1976; Pere Bohigas, [s.d] ; Josep M. Razquin, 1976;
esborrany de la sol·licitud a Presidència sobre l'oferiment de la venda de la Biblioteca Torres
Amat escrit pel diputat Moreta, 1976)
- Compra per part de la Diputació de la Biblioteca Torres Amat, 1978
- Sol·licitud del retorn de la Biblioteca a Sallent, 1985
- Informe de Josep M. Razquin al respecte, 1989
- Conveni BC - Ajuntament de Sallent, 1989
- Memorial justificat dels llibres sol·licitats a Sallent, 1989
- Informe Manuel Jorba, 1991
- Inventari dels béns mobles de la Casa Museu Torres Amat, 1991(c. 1242/1)
2 - Informe Rosalia Guilleumas, 1979 ( l'adquisició de la Biblioteca Torres Amat de Sallent per la
Diputació Provincial de Barcelona, 1979). Documents, correspondència i retalls de premsa
sobre l'afer Torres Amat, 1943-1978. La polèmica a la premsa, 1977-1978. (c. 1242/2)
3 - Duplicats i negatius de fotos de la Casa Pairal dels Torres Amat a Sallent i dels retrats de
Fèlix i Ignasi Torres Amat, 1980. (c. 1242/3)
13.2.6. Adquisició de les biblioteques Porter i Miquel i Planas, 1977-1989
- Informe de Jordi Rubió i Balaguer sobre la compra de la biblioteca Miquel i Planas per part de
la Diputació, 22 de desembre de 1975 (c.1229/1)
- Informe d' Amadeu Soberanas sobre la compra de la biblioteca Porter (biblioteca, l'Institut
Bibliogràfic i l'epistolari de Manuel de Montoliu) 20 de juny de 1977; gestions de Samaranch
sobre el mateix tema i retalls de premsa, 1977-1986. Llistat de noms que integren la
correspondència de l' Arxiu Porter. (c.1229/2)
- Acord dels socis de la Biblioteca Catalana d'obres antigues de cedir tots els béns i llibres biblioteca Porter- a la BC, maig de 1985 (c.1229/3)
13.2.7. Adquisicions Sibiuda i Vda. Pla, entre d’altres, 1982-1986
c. 1200/1
– 1982. Adquisicions
-1982. Adquisició del Liber Creaturarum de Ramon Sibiuda, edició incunable.
- 1982 Decret de regulació dels tràmits per a les adquisicions i projectes d'obres.
-1983. Correspondència amb la llibreria Hereus de la Vídua Pla , (Montserrat Martínez de
Dalmases Viladevall).
-1987. Desestimació de l'adquisició d'un llibre sobre la Constitució espanyola.
c. 1200/2
-1982. Pressupost primer i segon trimestre per a la compra d'obres
-1983 Carta de la C I R I T recomanant adquisicions.
-1983 Pressupost per la compra de llibres
c. 1200/3
-1987. Col·lecció de gravats i planxes vidua Pla (hereva llibreter impressor Juan Jolis): proposta
d'adquisició i pressupost.(Gestió de Puig - Martínez de Dalmases)
c. 1200/4
-1985. Pressupost juliol
-1985-86. Propostes de diverses adquisicions
-1986. Adquisició de 83 incunables al llibreter Gómez Flores.
-1985. Adquisició Roig i Raventós.
-Varia (no adquisicions).
c. 1200/5
-1984. Adquisicions
-1984. Propostes d'adquisicions
-1985. Adquisició de la biblioteca d'Isabel Castells (relació llibres)
-1986. Adquisició d'un incunable a Pere de Montaner (fill dels comtes de Zavellà - Mallorca).
-1985. Adquisició de la Biblioteca John V. Murra.
-1983 i 1986. Informes sobre Adquisicions.
-1986. Llibre de Comas i Solà en custòdia.
-Varia (no adquisicions).
c. 1200/6
-1984. Adquisicions
-1984. Propostes d'adquisicions
c. 1150/2
-1980-1983:Riba i Arderiu, Jordi; Desiderata presentada per M. Rosa Planas i ofertes
presentades per Alaquàs, València i Editorial Laia, Barcelona.
13.3. Adquisicions. Dipòsits i oferiments
13.3.1. Entrades de fons en dipòsit, 1947-1961
-1947-1961- Llistat de llibres i revistes que han estat cedides en dipòsit a la Biblioteca (Lot
Capmany; Arxiu Milans-Salas; Arxiu Renart-Arús; Institut Francès de Barcelona; Diputació
Provincial de Barcelona; Institució Catalana d'Història Natural; Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona) (c. 31/3)
-1934-1935 Llibres de la Biblioteca de Poblet en dipòsit a la BC. lliurats al Patronat de Poblet,
(c. 508/1)
- 1923, octubre - Inventari de l'arxiu Renart, cedit en dipòsit per Bonaventura Cunill. Certificat
per Jordi Rubió (c. 496/4)
13.5.2 Certificat J. Rubió sobre la bibliografia d'impresos catalans finançada per R. Patxot,
dipositada a la biblioteca, 1925 (c. 496/1)
- Any 1930 - Esborrany i original del conveni de dipòsit de l'arxiu del marquès de Saudín,
firmat per Jordi Rubió, Pilar de Febrer i de Sanllehy, Luís Mª de Febrer i de Calvo Encalada,
marquès de Saudín, i Eugenio Canals. (c. 496/5)
-1947-1961 - Entrada de llibres i revistes en dipòsit, (vg. Annex 13.5.4) (c. 31/5)
- 1916-1917 - Oferta de la biblioteca Cortejón per Joan Suñé, (c. 496/7)
- 1939 - Oferta de la biblioteca Patxot de ciència, astronomia i matemàtiques (c. 496/1)
1947-1951 - Oferta biblioteca Arturo Farinelli- (c.1170/7)
-1947-48. 20 cartes i 5 postals formen la correspondència entre Arturo Farinelli i
Mateu.
-1948. Telegrama anunciant la mort de l'hispanista Farinelli seguida d'un altre
telegrama de condol del senyor Mateu.
s. d. Relació manuscrita dels treballs literaris de Farinelli i de la seva biblioteca.
Març 1948-Març 1951. Intensa correspondència entre Mateu i Juan Sedó PerisMencheta,principals representants de la Diputació de Barcelona, per un costat, i la
família Farinelli primer i després les autoritats de Madrid, per un altre.
-1975. Luis Batalla Ruiz de Gamarra ofereix números de El Diluvio. (c. 1098/6)
-1975. Informe sobre la microfilmació de les sèries històriques arxivístiques de l'Arxiu Diocesà i
Parroquials del Bisbat de Barcelona. (c. 1098/6)
-1980. Oferiment de l'Ambaixada de Sudàfrica. (c. 1098/6)
-1980. de FECSA.(Inclou llistat). (c. 1098/6)
-1980. de la Diputació (Inclou llistat). (c. 1098/6)
-1982 - Propostes d’adquisicions (c. 1140/6)
-s.d. de Manuel Llorens Martí, des de Madrid. (Inclou llistat). (c. 1098/6)
-s.d. de la filla del doctor Walter Leckie. Inclou llistat. (c. 1098/6)
-s.d. d'Antonio Martí Camprubí. Inclou llistat. (c. 1098/6)
-s.d. Oferiment de Josep Porter (c. 506)
- s.d. Informe sobre la revisió de l’arxiu Bofill i Mates (c. 1098/8)
- 1983-1985 - Donacions en tràmit i informades negativament (c. 1172)
13.4. Adquisicions. Intercanvis
- Pollença, parròquia (Mn. N. Alzamora): sobre intercanvis, 1917 (c. 1192/2)
-1940-1955 Intercanvi internacional (A-Z), (c. 340-342)
-1940-1952 Intercanvi Espanya (A-Z), (c. 348-350)
-1943-1951 Difusió i Intercanvi: - Relació de Biblioteques d' Espanya amb intercanvi amb la BC.
(s.d.); -Relació de llibreries d'ocasió de Barcelona [s.d]; - Relació de països i
Biblioteques estrangeres en relació d’intercanvi amb la BC [s.d] (c. 35/6)
[s.d.] Llistats de biblioteques d’intercanvi d’Espanya i estrangeres [s.d] (c. 35/6)
- Intercanvis internacional i d’Espanya, 1940-1966 (c. 351)
- Fitxes amb llistat d’obres donades i rebudes, 1942-1950 (c. 531)
- Intercanvi entre les Diputacions de València i la de Barcelona, segons el qual, entra l’Arxiu
Moja a canvi del dels marquesos de Dosaigües, 1954 (c. 494/7)
- Intercanvis internacionals, 1972-1979 (c. 1255/1)
13.5. Adquisicions. Subscripcions
-1961 - Estadística de subscripcions de revistes, per països (c. 201/3)
14. GESTIÓ DE SORTIDES DE FONS
14.1. Préstec
-1916-1935
- Registre de préstec, 1916-1939 (vg. Annex 14.1.1) (ll. 2124- 2147; ll. 368- 375)
- Servei de préstec: normes, cartes, 1927-1933 (c. 1192/4)
- Comptes i targetes de préstec, 1916-1935 (c. 490/4)
-1940-1974
- Registre de préstec, (vg. Annex 14.1.4) (ll. 376- 474)
- Estadística de llibres en préstec, 1940-1974 (c. 207)
- Carnets de préstec, (c. 1431)
-1974-1994
- Llibre comptable de registre de préstec internacional, 1974-1994 (c. 2373/ll.1)
- Secció de préstec, 1982 (c. 1166/3)
-1982-1986
- Permisos per a prestar determinades obres, 1982-1983 (c. 1166/2)
- Préstec per a exposicions, 1982-1986 (c. 1235- 1236)
14.2. Baixa de llibres
- 1917-1985 Cedularis de llibres perduts, (per autors A-Z) (ll. 2340- 2364)
- 1917-1985 Cedularis de llibres perduts, (per catàleg) (ll. 2365- 2371)
- 1939 - Índex de llibres prohibits difós per la Cambra Oficial del Llibre (c. 19/3)
- 1946 – Llibres perduts i robats (c. 35/6)
- 1968- Llibres perduts (c. 35/8)
- 1972-1987 Robatoris, incidents, (c. 1150/5; c. 1238)
- 1975 - La Biblioteca de Catalunya fa una donació de llibres al Consolat Argentí de Barcelona.
(c. 1079/2)
- 1978 – La Biblioteca de Catalunya dóna un lot de llibres a l'Ambaixada de Moscou per a
biblioteques d’aquell país (c. 1079/2)
15. ORGANITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE FONS
15.1. Registre
1915-1922 Registre de llibres catalogats: Estadística per matèries, (c. 490/2)
1916-1923 Registre de llibres i articles, (c. 477/4 llibres; ll.478)
1922-1962 Registre de llibres i revistes en dipòsit, (c. 518/2)
1935-1962 Registre de llibres de l’Institut d’Estudis Econòmics, (c. 518/1)
1940-1977 Estadístiques i registres d’entrada, (c. 201-205; c. 207/2; c. 337)
15.2 Catalogació del fons general i de Reserva
-1913 Notes de Jordi Rubió sobre el sistema decimal de catalogació i la organització de la
Biblioteca de Catalunya (c. 1441/1)
-1922-1932 Llibres catalogats: estadística per matèries (c. 518)
-1921,1925,1933.Inventaris i valoracions de mobiliari i documents de la BC (c. 122/5)
-1930-1935 Catàlegs i notes (c. 1439)
-1940 Instruccions per a la recepció i catalogació d'adquisicions.(c. 35/6)
- 1940-1962 Secció de Sèries Documentals. Organització i normativa de descripció de fons.
Inventaris i topogràfics (c. 3026)
-1942 Projecte de reorganització dels fons especials.(c. 35/6)
-1948 Catalogació del fons Catalunya (c. 475/6)
-1967-1983 Fitxes incloses al catàleg (c. 1176/2)
-1982-1983 Secció de catalogació (c. 1197)
-1982 Catalogació: canvis en el sistemàtic de matèries (c. 766/1)
-1985-1987 Normativa del catàleg alfabètic de matèries i autoritats (c. 1118/4-9)
-1986 Llistat d’obres que accedeixen a catalogació (fons Verdaguer) (c. 1118/10)
15.3 Gestió de dipòsits
-1970-1988 Obres lliurades a magatzem (c. 763-764; c. 754/2)
-1978-1986 Dipòsit del Pavelló Rosa de la Casa de Maternitat (c. 1189)
16. GESTIÓ D’USUARIS
16.1. Títols d’accés
- Registre de presentació de lectors, 1914-1986 (vg. Annex 16.1.1) (ll. 272-295)
- Sol·licituds de targetes de préstec i de lectors, 1923-1957 (c. 4855)
- Permisos per accedir a la Sala Blava o Cervantina, 1929-1936 (c. 1192/1)
- Avisos als usuaris, 1940-1972 (c. 35/6/7)
- Sol·licituds d’inscripció de lectors, 1946-1949 (c. 1124-1128)
- Sol·licituds d’inscripció de lectors (A-Z), 1948-1949 (c. 1142)
- Matrius de carnets provisionals, 1960-1978 (c. 1274; c. 1277)
- Permisos i autoritzacions temporals de consulta, 1981-1983 (c. 1166/2)
- Enquestes fetes als lectors, 1982-1986 (c. 1047-1048)
- Nova normativa sobre l’accés a la sala de reserva, 1983 (c. 1098/5)
16.2. Registre d’usuaris
- Registre de lectors, 1916-1949 i 1982 (ll. 299-303 ; ll. 2060-2123; c. 761)
- Estadística de lectors, 1941-1974 (c. 491/2/3)
16.3. Reclamacions
- Carta a Destino amb la protesta d’un lector pel retard en el lliurament de llibres,1961 (c.
35/7)
- Sol·licituds i queixes dels lectors, 1976-1986 (c. 1224-1225)
- Relació de lectors que no han tornat llibres de préstec, 1983 (c. 1098/5)
-Anònims rebuts a la BC . (c. 494/6)
17. SERVEI D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
17.1. Reprografia
-1926-1936 Fotocòpies, (c. 511/4)
-1950-1980 Servei de Reprografia – Varia, (c. 1402/3
-1952-1983 Registre de xerocòpies i microfilms, (c. 488/14 llibretes; c. 489)
-1960-1980 Matrius de resguard de microfilms, (c. 1269-1272)
-1971-1973 – Reprografia (c. 1267/3)
- 1976-1981 Comandes de reprografia, (c. 714/1/2)
- 1978 – Ajuntament d’Organyà. Reproducció de les Homilies d’Organyà (c. 1097/1)
- 1984-1986 – Autoritzacions per a reproduccions (c. 1097/1)
- [s.d] Microfilms de manuscrits (c. 1260)
17.2. Sales de consulta
- Estadística de la Sala de Lectura, 1914-1919 (c. 491/2)
- Estadística de llibres llegits, 1940-1974 (c. 491/3)
- Estadística de llibres no servits, 1941-1974 (c. 208)
- Estadística per sales - Ciències i Revistes, 1940-1974 (c. 206); Reserva i Humanitats, 19401974 (c. 209); Sala de Lectura, 1950 (c. 35/3); Sala de Revistes, 1957-1987 (c. 887); Sala de
Lectura, 1975-1985 (c. 1052); Préstec, Humanitats i Revistes, 1975-1985 (c. 1053); Ciències i
Reserva, 1975-1985 (c. 1054);
- Gestió de Reserva, 1979-1980 (c. 1097/6)
- Estadístiques de llibres de sala, 1984-1986 (c. 1040/3-6)
18. DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ
18.1. Exposicions
Exposicions 1915-1939 (c. 122/6)
-1915-16 - Exposició bibliogràfica Lul·liana - Valentí Carulla
-1917 - Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques de Barcelona
-1917 - Exposició de Medicina Catalana - Llista de manuscrits, incunables i altres impresos
-1918-1920 - Exposició de Barcelona - Comtessa del Castellà
-1922-1923 - Exposició Internacional del Moble - sobre llibres d'història del moble - Felip
Avinyó. Inclou llista bibliogràfica i informe sobre una Sala d'Exhibicions Tècniques.
-1927 - Exposició de la Indústria Hotelera i de l'Alimentació - préstec de "L'art del coch" de R.
de Nola.
-1928 - Exposició de l'Art a Espanya (1928)
-1929 - Exposició Internacional 1929 - Cartes nàutiques, Portolà de Vallseca i Llibre del
Consolat de Mar. Llibres de passanties del gremi de joiers i argenters de Barcelona. Dibuixos
originals d'Antoni Cellers i Azcona, Llibre d'Albeiteria, llibres per a la instal·lació d'Història, de
l'Ajuntament de Barcelona. Acords i assegurances.
-1929 - Exposició de Teatre. "Lo Comte l'Arnau", de Pedrell.
-1933 - Exposició del Llibre Espanyol a Buenos Aires
-1936, abril - Exposició de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (inclou llistat)
-1936,abril - Full de rebuda de manuscrits i documents d'arxiu per a l'Exposició Bibliogràfica del
Congrés Jurídic Català
-1937, febrer - Exposició d'Art Medieval Català a París- Missal de Santa Eulàlia
-1939, desembre - Informe de Pere Bohigas sobre l'organització d'una exposició
commemorativa de la inauguració de la BC a l'edifici de l'Hospital de la Santa Creu
-1939, agost - Acord de la Diputació sobre préstec de la Carta de Vallseca a l'Exposición de
Actividades Geográficas Españolas en la Región del Plata"
-1940, març:-Exposició bibliogràfica d'Escacs de la col·lecció Paluzie (c.31/7)
-1940, novembre:-Exposició de la bibliografia Hispano-Italiana dels segles XVI a XVIII de la
col·lecció d'Eduardo Toda (c. 31/8)
-1941, gener -Exposició bibliogràfica del “glorioso Movimiento Nacional” (c. 31/9)
-1941, maig-Exposició de la Música Espanyola en commemoració del centenari del Mestre
Pedrell (c. 31/10)
-1942 - Exposició del Llibre del Mar. Barcelona (c. 16/1)
- 1945 - Exposició bibliogràfica Verdagueriana commemorativa del centenari del naixement de
Mn. Cinto Verdaguer (c. 31/11)
- 1940, maig - Exposició Lluís Vives commemorativa del IV centenari de la seva mort (c. 31/12)
-1957, desembre -Exposició de pessebres i nadales (c. 31/13)
-1941, desembre - Exposició bibliogràfica del Kempis, a partir de la donació d'Ignasi de Janer
(c. 32/1)
-1942, abril - Exposició iconogràfica cervantina (c. 32/2)
-1942, setembre - Exposició de Sant Joan de la Creu, amb motiu de la celebració del IV
centenari del seu naixement. El dossier inclou algunes de les conferències pronunciades en els
actes programats; retalls de premsa; un extracte de la conferència de Lluis Maria Soler, donant
de la col·lecció bibliogràfica de Sant Joan a la Biblioteca i la transcripció d'una crítica
radiofònica sobre les exposicions a la Biblioteca de Martí de Riquer, l'abril del 1956 (c.32/3)
-1943, gener - Exposició- homenatge a Rodríguez Marín (c. 32/4)
-1943, febrer - Exposició Antoni de Capmany i de Montpalau (c. 32/5)
-1943, octubre - Exposició del llibre malalt i restaurat, organitzada pel Laboratori de
Restauració i d’Enquadernació de la Biblioteca de Catalunya (c. 32/6)
- 1944, febrer: Exposició Antonio de Nebrija /c. 32/7)
- 1944, abril -Exposició de Torquato Tasso, organitzada en col·laboració amb l'Institut de
Cultura Italià (c. 32/8)
-1944, abril - Exposició del llibre de luxe, organitzada en col·laboració amb l'Institut Nacional
del Llibre Espanyol (c. 32/9)
-1945, abril - Exposició Verdaguer (c. 32/10)
- 1945, abril - Exposició bibliogràfica del Consell Superior d'Investigacions Científiques (c.
32/11)
-1945, juny - Exposició del gravat romàntic i isabelí (c. 32/12)
-1945, novembre - Exposició del Concili de Trento, en commemoració del centenari. (resum de
la conferència inaugural i retalls de prensa) (c. 32/13)
-1946, març - Exposició bibliogràfica de clàssics catalans (c. 32/14)
-1949, octubre - Exposició Goethe (c. 32/15)
-1950, abril - Exposició bibliogràfica dedicada a Sant Vicenç Ferrer, Bernat Metge i el rei Joan I
d'Aragó (c. 32/15)
-1950, juny - II Exposició de l'Art de l'Imprès Comercial i Publicitari, organitzat pel Congrés
Nacional d'Arts Gràfiques (c. 32/16)
-1950, abril - Exposició de la producció editorial barcelonesa , en col·laboració amb l'Institut
nacional del Llibre Espanyol i el Gremi d'Editors (32/17)
-1967, juliol - Exposició Enric Prat de la Riba, en commemoració del 50 aniversari de la seva
mort. (32/18)
-1968, novembre - Exposició Joan Miró (c. 32/ 19)
-1972, maig - Exposició bibliogràfica oriental, organitzada per la Diputació de Barcelona,
l'Associació Espanyola d'Orientalistes, la Facultat Teològica de Sant Cugat del Vallès i el Museu
Etnològic de Barcelona. Hi figura una relació dels llibres de l'Associació Espanyola
d'Orientalistes que formen part de l'exposició i que queden en dipósit provisional a la
Biblioteca (c. 32/19)
-1942 - Exposició del Llibre del Mar. Barcelona, (c. 16/1)
-1943 - Exposició del Llibre Marroquí. (c. 16/2)
-1961 - Exposició Internacional d'Art Romànic (c. 15/14)
- 1968 - Exposició Miró (c. 15/15)
- 1966, març - Exposició Graphispack. (c. 15/16)
-1964 - Exposició "La Revista Infantil en Barcelona. Antología histórica" (c. 15/17)
1943-1963 - Exposicions. Varia 1 (c. 33/1)
-Beat Diego de Cádiz, març 1943; Joan Boscà. Centenari (març1943);Torras i Bages, abril 1947;
Orosio Belem, desembre 1947; Conferència a l'arxiu Històric Colonial de Lisboa, 1951; Cicle de
conferències organitzades pel "Diccionari Català-Valencià-Balear", 1951; Exposició wagneriana,
1952; Llibre alemany, gener 1954; "Viaje a través de Alemania", gener 1956; Llibre
nordamericà, març 1956 (transcripció d'una entrevista radiofònica a Mateu); Fotografies de
Madrid i província, octubre 1956; Exposició Ignaciana, desembre de 1956 (fotos de l'exposició
recollides a la revista A.C.I.); Llibre turisme italià, gener 1958; Exposició Políglota, juny 1958;
Ex-Libris, juliol 1958; Carles V, octubre 1958 (fotos i articles a la premsa); Numismàtica,
novembre-desembre 1958; 150 Aniversari dels setges de Girona, 1959; Manuscrits família
Maragall, maig 1960; Tàrrega i guitarres, 1960; Centenari d’Isaac Albéniz, desembre 1960;
Varia, 1960; Saló Internacional de Turisme i Esport, març 1961; Coplas de Jorge Manrique, juny
1961; Exposició d'Astronomia, desembre 1961; Idealisme i Romanticisme alemany, març-maig
1962; Art Negre, novembre-desembre 1962; Exposició d'Autógrafs per J.Martorell Òdena, maig
1963; Llibre de Mar [s.d.]; Exposició de Bibliofília [s.d.]; Quixot il·lustrat per Calsina [s.d.]
1964-1969 - Exposicions. Varia 2 (c. 33/2)
-Acte commemoratiu de la conversió de Sant Pau, gener 1964; Exposició fotogràfica sobre els
mosaics de Ravena, gener-febrer, 1964; Pintures rupestres del Llevant per Juan Porcar, febrer
1964; Informe de la direcció sobre la desaparició de la bandera mexicana que hi havia a
l'exposició fotogràfica de Puebla, febrer 1964; Programa del II Festival Internacional de Música,
octubre 1964; Galileo Galilei, IV centenari del naixement, novembre 1964; Fidel Camacho,
febrer 1965; Exposició commemorativa del VII centenari del Dant, maig 1965;Concurs Labor,
desembre 1965; Exposició filatèlica, setembre-octubre 1966; Exposició bibliogràfica
Gutenberg, febrer-març 1968; Exposició del Llibre Alemany, abril 1968; Exposició Marquès de
Valdeterrazo, maig 1968; X Congrés Nacional de Neuropsiquiatria, octubre, 1969; Curs de
capacitació per a llibrers Hispanoamericans, juliol 1969;Llibres italians traduïts al castellà i al
català en els anys 1967-1971, març 1971; Exposició Bibliogràfica Santiago Rusiñol, octubre
1969; Roberto Capurro [s.d.]; Elena Alvarez Laverón [s.d.]
1973-1983 - Exposicions
-1975 - Exposició d'Incunables catalans (c. 1213/6)
-1975 - Exposició "500 anys de llibre català”
- 1974-1975 - Organització, convocatòries i actes de reunions (c. 1093/1)
- 1975 - Llistat d'incunables seleccionats (c. 781/4)
- 1975 - Documentació de J.Mª Razquin sobre l’exposició (c. 1267/5)
- 1976 – Exposició conjunta BC i Departamento de Cultura Gallega “Mostra do libro galego” (c.
1266/10)
-1978 - Exposició Vè Centenari de la primera Edició de la Bíblia en Català, (c. 1213/5)
-1978 - Exposició del XXV Aniversari del Centre de Recuperació i Investigació Submarines
(C.R.I.S.) (c. 1213/3)
- 1978-1981 - Exposicions Ricard Vives i Sabaté (goigs). "Nebrija en Catalunya" (catàleg). "FAD.
de les Belles Arts al disseny actual"(c. 1097/1)
-1979 - Exposició VIè Centenari "Cisma d'Occident" (c. 1213/4)
- 1980 – Relació de documents de exposició del Congrés d’Història de la Medicina (c. 1267/12)
- 1980 - Exposició documental de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau" (c. 1213/13)
-1980 - Exposició Documental del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona (c. 1216/3)
-1980 - Exposició "Cincuenta años de cultura catalana". Madrid (c. 1216/4)
-1981 - Exposició "Dels bells oficis al disseny actual". Barcelona (c. 1216/1)
-1981 - Exposició "Estampas: cinco siglos de Imagen Impresa", Madrid (c. 1213/11)
-1982 - Exposició "Plantas tintóreas y su uso" organitzat pel CSIC, Madrid (c. 1213/8)
-1982 - Exposició "Passat, present i futur de l'agricultura a Catalunya", París (c. 1213/9)
-1982 - Exposició "Lewis Carroll". Granollers (c. 1216/2)
- 1982, juny - juliol - Exposició "España en su historia" celebrada a Madrid (c.1096/3)
- 1982, desembre - Llistat de llibres sol·licitats per a l'exposició "Passat, present i futur de
l'agricultura a Catalunya” celebrada a París (c.1096/4)
-1983 - Exposició "El Renaixement a Catalunya" (c. 1213/1)
-1983 - Exposició "Tirant lo Blanc", València (c. 1213/2)
-1983 - Exposició "Catalunya dins l'Espanya Moderna" (c. 1213/7)
-1983 - Exposició commemorativa de l’Orde Militar de Montesa, Montesa (c. 1213/10)
-1983 - Exposició "L'Època del Barroc" (c. 1213/12)
- Projecte d’exposició d’homenatge a Jordi Rubió, 1983
-Fotocòpies de documents que s'han d'exposar(1):Actes acadèmics i actes cívics (c.1442)
-Fotocòpies de documents que s'han d'exposar(2): 1. Biblioteques populars 2. Escola de
Bibliotecàries 3. Salvament de llibres i patrimoni durant la Guerra Civil 4. Biblioteca de
Catalunya. Edifici. Premsa i plànols 5. Universitat. Fotografies i premsa 6. Congrés de Llengua
Catalana 1906 7. La cultura catalana 8. Història del llibre i la impremta 9. El lul·lista 10. Estudis.
(c.1443)
-Documents sobre l'organització de l'exposició(3) (c.1444)
-Fotografies a exposar ordenades per temes(4):1. Biblioteques populars: Molins de Rei,
Vilafranca (5 fot), Sallent (2 fot), Vic, Esparreguera, Biblioteca Jaume Balmes, Granollers (2 fot),
Pineda. 2. Antic Hospital de la Santa Creu (30 fot) 3. Biblioteca de Catalunya (c/ del Bisbe)4.
Salvament de llibres durant la Guerra Civil 5. Escola de Bibliotecàries (2 fot) 6. Actes cívics i
acadèmics 7. Imatges biogràfiques 8. Contactes (4 fulls) 9. Àlbum de fotografies diverses (a
destacar, fotografies de Rosalia Guilleumas) (c.1445)
Altres exposicions internes i externes
1983-1986
-Petició per fer visites guiades i per a la utilització de sales, 1985-1986 (c. 1212/1)
-Exposició "Llibres de Suïssa", novembre 1984 (c. 1212/2)
- Exposició “Rosa Leveroni”, [s.d.] (c. 1212/3)
- Exposició "El Tòrcul i les lletres", 1986 (c. 1212/4)
- Exposició de llibres, revistes i fullets d'Astronomia amb motiu del LXXV de la Sociedad
Astronómica de España y América (SADEYA), 1986 (Llistat d'obres d'Antonio Paluzié Borrell) (c.
1212/5)
- Exposició "Centenari de Màrius Verdaguer", 1986 (c. 1212/6)
-Exposició "Centenari Wagner", 1983 (c. 1212/7)
- Exposició "Jacques Damase: trente ans d'éditions d'art", 1986 (c. 1212/8)
- Exposició BC - Karlsruhe, 1986 (Llistat de documents exposats, ponències, correspondència,
premsa i fotografies). (c. 1234/1)
- Setmana del llibre per a infants. 1985 (c. 1552/1)
- Exposició que commemora el IV centenari de la mort de Melchor Robledo. Novembre desembre 1986 (c. 1552/2)
- “Arquitectura teatral en España”. Novembre - desembre 1984 (c. 1552/3)
- “L’Anarquisme a Alacant: 1868 – 1945”. 1986 (c. 1552/4)
-La Fundació Caixa de Pensions sol·licita de la Biblioteca unes revistes per a una exposició
sobre el poeta portuguès Fernando Pessoa. Octubre 1986. (c. 1096/4)
-Llistat de volums sol·licitats per l'Institut de Tecnologia Ceràmica de la Diputació de Castelló
per a la seva catalogació fotogràfica. Desembre 1986. (c. 1096/4)
18.2. Actes culturals, congressos, etc.
18.2.1. Invitacions enviades i rebudes, 1973-1983
- Actes culturals i seminaris celebrats a l'Auditori de la BC, 1973-1983(c. 1153/1)
- Invitacions enviades i rebudes per la BC, 1973-1982. Entrevista radiofònica incomplerta
("Giravolt") emesa a la BC, 1974 (c. 1153/2)
18.2.2. Actes culturals a l’Auditori, 1982-1985
- Actes culturals a l'Auditori, 1982-1983(c.1201/1)
- Actes culturals a l'Auditori, 1984(c.1201/2)
- Visites culturals, 1983(c.1201/3)
- Actes culturals a l'Auditori, 1985(c.1201/4)
18.2.3.Congressos
- 1952 - Congrés Íber-Americà d’Arxius, Biblioteques i Propietat Intel·lectual (Comunicació de
Pere Bohigas sobre “El personal técnico de las bibliotecas”) (c. 55/10)
- 1952-1967 - Congressos d'Història de la Corona d'Aragó: Fullets informatius i qüestionaris de
la Comissió Permanent. Circulars i fulls informatius del cinquè Congrés (celebrat a Saragossa el
1952), el sisè (celebrat a Sardenya el 1957), el setè (celebrat a Barcelona el 1962) i el vuitè
(celebrat a València el 1967) (c. 329/2)
1962, febrer – I Assemblea d'Institucions de Cultura de les Diputacions Provincials, celebrada a
Saragossa. (c. 329/3)
1965 - II Assemblea d'Institucions de Cultura, celebrada a València l'octubre (c. 329/4)
1968 - III Assemblea d'Institucions de Cultura, celebrada a Barcelona el març (c. 329/5)
1970 - IV Assemblea d'Institucions de Cultura, celebrada a Bilbao l'octubre-novembre (c.
329/6)
1973 - Retalls de premsa sobre diverses notícies de la Diputació de Barcelona (c. 329/7)
- 1975 – Simposium de Relacions Públiques (c. 1267/4)
-1976 – Simposium sobre Defensa del Patrimoni Artístic. Monestir de Poblet. (c. 1267/7)
1983-1985 – Congrés de l’IFLA (c. 1266/1)
18.3. Visites guiades
-1942 i 1960 Visites del general Franco i el Jalifa, 1942 i 1960 (c. 36/5/6)
-1964- Projectes per a visites públiques a la Biblioteca (c. 35/7)
-1981-1989 Visites a la Biblioteca de Catalunya. (1378/15)
-1982-1985 Visites rebudes per Jaume de Puig (c. 800/4)
18.4. Publicacions
18.4.1. Publicació del Butlletí de la Biblioteca de Catalunya , 1921-1983
- Publicacions de la BC, 1921-1945. (el dossier acaba amb una instància del 1945 on la direcció
de la BC sol·licita al Diputat de Cultura, el restabliment de la publicació del Butlletí i la
recuperació del nom originari de la biblioteca o el nom compost de Biblioteca Central de
Catalunya). Carpeta amb notes ms. de Rubió i articles- esborranys de diversos autors pels
Butlletins de la BC, 1921-1938 (c. 1191/1)
-La represa de la publicació del Butlletí, 1979 (gestió de Rosalia Guilleumas). S'adjunta una
carta de Felip Mateu Llopis a Rosalia Guilleumas de 1975 felicitant-la per la iniciativa de
restablir la publicació del Butlletí. (c. 1191/2)
- Factures de Pro-forma de la Secció de Publicacions i Intercanvis, 1978-1983 (c. 1191/3)
- Gestió de la Secció de Publicacions i Intercanvis, 1978-1983 (cap M. Tura Soteras) (c. 1191/4)
- Preparació del volum XI del Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 1985-1986 (c. 1390)
18.4.2. Publicacions de la Secció de Música, 1926-1942
-1926-1942 - Publicacions, ordres de pagament de fotocòpies, transcripcions i treballs. Article
d'Otto Mayer sobre Higini Anglès i el Còdex de Las Huelgas i articles de premsa.
Correspondència i informe d'Higini Anglès sobre el seu viatge per Espanya amb el professor
Wagner per estudiar els manuscrits musicals amb notació visigòtica (set-oct. 1926) (c. 513/8)
- La Música de las Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso el Sabio, per Higini Anglès, Pbro.
Cap de la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya. Volum II. Transcripció musical.
Diputació Provincial de Barcelona, 1943 (c. 40/3)
- Anys 70-80 - Cartes enviades i rebudes per la Biblioteca de Catalunya / Biblioteca Central
sobre les publicacions de Mn. Anglès (c. 1151/4)
- Catàleg de publicacions, - 1983 Publicacions i intercanvis – (c. 1141/4)
18.4.3. Servei de publicacions - Control d’estocs, 1930-1965
- Fitxes de control de les vendes, donatiu i intercanvis de les publicacions de la Biblioteca de
Catalunya
Publicacions en catàleg, 1965 (c. 318/1)
-Exposicions, 1943-1950 (c. 318/2)
- Catàleg Col·lecció Cervantes, 1941-1965 (c. 318/3)
-Butlletins Bonsoms, 1959-1962 (c. 318/4)
-Conferències, 1949-1962 (c. 318/5)
- Catàleg Producció editorial, 1952-1965 (c. 318/6)
-Música, 1935-1955 (c. 318/7)
-Pujol, 1951-1961 (c. 318/8)
-Música de les Cantigues, 1961-1965 (c. 318/9)
-Anuaris, 1952-1964 (c. 321/1)
- Inventaris de publicacions, 1964-1965 (c. 321/2)
- Guies de la biblioteca, 1940-1965 (c. 321/3)
- Guies de catàlegs, 1960-1965 (c. 321/4)
- Revista infantil de Barcelona, 1964-1965 (c. 321/5)
- Butlletí Biblioteca de Catalunya, 1941-1961 (c. 321/6)
-Varia, 1962-1965 (c. 321/7)
-Exposicions, 1941-1954 (c. 321/8)
- Catálogo de la producció editorial - Barcelona, 1950-1961 (c. 321/9)
- Música, 1942-1951 (c. 321/10)
- Anuaris, 1942-1965 (c. 321/11)
- Postals, 1945-1948 (c. 321/12)
- Fitxes alfabètiques , 1941-1955 (c. 320)
- Control d’estocs, 1941-1965 (c. 322)
18.4.4. Inventari de publicacions, 1970-1972
-Inventari dels boixos Abadal (col.lecció Rubiralta), [s.d] (c. 939/2)
-Inventari del llegat Anglès, 1972 (Montserrat Cumellas i Alsina) (c. 939/2)
-Valoració de la reserva impresa, 1970 (Pere Bohigas) (c. 939/2)
-Inventari de les diverses seccions de Reserva, 1972 (Amadeu Soberanas) (c. 939/2)
18.4.5. Publicació de bibliotecàries, 1975
-Fulletó La red de bibliotecas de la Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona, 1975 per
Guilleumas, Rosalia; Illa, M. Carme; Viñes, M. Angels; Rovira, Teresa; Carreras, Concepció; Cot,
M. Antonieta. (c. 781/5)
18.4.6. Publicacions – 1932 - 1986
- Guia del lector [finals anys 40] (c. 30)
- Recensions (Bohigas, Givanel), 1940-1972 (c. 34/6)
- Difusió: documentació gràfica. Nadales. 1940-1969 (c. 1587)
- Control d’estocs, 1935-1965
Publicacions en catàleg, 1965 (c. 318/1)
Exposicions, 1943-1950 (c. 318/2)
Catàleg Cervantes, 1941-1965 (c. 318/3)
Butlletins Bonsoms, 1959-1962 (c. 318/4)
Conferències, 1949-1962(c. 318/5)
Catàleg de la Producció Editorial, 1952-1965 (c. 318/6)
Música, 1935-1955 (c. 318/7)
Pujol, 1951-1961(c. 318/8)
Música de les Cantigues, 1961-1965 (c. 318/9)
Anuaris, 1952-1964 (c. 321/1)
Inventaris de publicacions, 1964-1965 (c. 321/2)
Guies de la biblioteca, 1959-1965 (c. 321/3)
Guies de catàlegs, 1960-1965(c. 321/4)
Revista infantil de Barcelona, 1964-1965 (c. 321/5)
Butlletí Biblioteca de Catalunya, 1941-1961(c. 321/6)
Varia, 1962-1965 (c. 321/7)
Exposicions, 1941-1954 (c. 321/8)
Catálogo de la producció editorial - Barcelona, 1950-1961 (c. 321/9)
Música, 1942-1951 (c. 321/10)
Anuaris, 1942-1965 (c. 321/11)
Postals, 1945-1948 (c. 321/12)
- Servei de publicacions de l’IEC i control d’estocs, 1907-1945 (c. 319)
- Control d’estocs, 1941-1965 (c. 322)
- Venda de l’obra de Rubio Cambronero, 1948-1977 (c. 1098/5)
- Catàleg de publicacions, 1955-1970 (c. 328/1; c. 1590)
- Proposta de publicació d’una edició de postals de l’antic Hospital de la Santa Creu, 1968 (c.
1431/2)
-1969-1981 -Llibre del Cinquantenari de la BC. Registre de donatius i vendes (c. 1166/1)
- Difusió: invitacions enviades, 1970-1986 (c. 1588-c. 1589)
-Fulletó sobre el programa dels cicles de conferències a l’Auditori, 1974 (c. 1143)
- Impresos, revistes i separates sobre temes bibliogràfics, 1976-1982 (c. 880; c. 767)
- Anuari, 1979-1980 (c. 1108)
- Publicació de Brins d’Espígol de Verdaguer, per la Diputació de Tarragona, 1982 (c. 1195/1)
- Inventari del fons de publicacions dipositat a la sala de l’antiga Biblioteca Juvenil al 4art. pis d'
Egipcíaques, 1979 (c. 1025/20)
- Fons de les publicacions de la Diputació i de la Mancomunitat de Catalunya que es proposa
de regalar a diversos arxius municipals, 1982 (c. 1025/21)
18.4.7. Publicacions, 1982-1983
- Publicacions, 1982 - Avantprojecte de publicacions, preus de venda, relació de publicacions.
Intercanvi i donacions del Servei de Biblioteques de la Generalitat. Reedició de l'obra completa
de Joan B. Cabanilles. (c. 1190/1)
- Publicacions, 1983 - Biografia i blibliografia del Dr. Rubió i Balaguer i la nova edició de L'Oda
a la Pàtria d'Aribau prologada pel Dr. Joaquim Molas. Trasllat de capses dels Estudis
Universitaris Catalans. Reedició de Opera Omnia de Cabanilles. Edició de l'inventari de
publicacions periòdiques que es reben a les biblioteques de Barcelona (3ª ed) A. Soberanas
"Els autògrafs d'Aribau a la BC" Correcció de proves, esborranys, etc. (c. 1190/2)
- Publicacions, 1984-1986- La Pàtria. Textos de B.C. Aribau. Reedició amb pròleg de Joaquim
Molas. Planificació de les publicacions de 1984. Informes de Jaume de Puig. Proposta
d'incorporar la publicació de l'Arxiu de Textos Catalans Antics - i el seu director Perarnau - a la
Biblioteca de Catalunya. Publicació del Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1984) Proposta
de publicació de la Llista d'encapçalaments de matèries per a biblioteques. Publicació d'obres
de Música de C. Taltabull i B. Samper, Gargallo, Bertran. Publicació del Centenari de Màrius
Verdaguer, etc. (c. 1190/3)
****
ANNEX 1
CORRESPONDÈNCIA ENVIADA I REBUDA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER
1914-1939
A (Acció- Arxiu). Anys 1914-1939 (c. 90/1 )
Acció Catalana - Barcelona 1923 (1c)
Acció Comarcal - Lleida 1933-1935 (5c)
Achon, Joseph - Barcelona 1923 (1c)
Ackerman, Theodor - Munich 1926 (1c)
Acosta, Domingo P. - Mèxic D.F.1932 (2c)
Acosta de Varquer, Maria - Barcelona 1932 (1c)
Adams, Alfonso - Madrid 1932 (2c)
Adler, Arthur - Madrid 1935 (3c)
Afició Artística - Barcelona, 1922-1923 (3c)
Archivo del Arte Valenciano - València 1930 (1c)
Arco, Ricardo del - Biblioteca Provincial d'Osca - 1918 (1c)
Armenter de Monasterio, Federico (Sociedad Astronómica de España y América) Barcelona, 1919 (1c)
Arriaga, José de - Bilbao 1924 (1c+imprès) sobre donació a la BC d'obres de Juan C. de Arriaga i
d'Emiliano de Arriaga.
Arroyo, Antonio - Lisboa, 1922 (2c)
Arroyo, Leoncio - Presó de Guadalajara, 1932 (3 doc)
Ars Medica - Barcelona 1927 (1c)
Artà (Mallorca) - Andreu Ferrer (Revista Tresors dels Avis) 1927 (1c).
Arteaga, Lilly de - Oxford 1935 (3c + llista de llibres) sobre la possible compra de la biblioteca del seu
marit
Artes del Libro, Las - Barcelona 1932-35 (2c)
Artes Gráficas S.A - Barcelona 1931 (1c)
Arthaud, Editions B. - Grenoble 1931 (1c)
Artibus et Literis - Berlin 1935 (8 doc)
Artiñano, Gervasio de - Madrid, 1926-1927 (5c)
Artola, Bernat - s.d. (1tarja)
Arts et Métiers Graphiques - Paris, 1934-1935 (4c)
L'Arxiu - Llibreria J. B. Batlle - Barcelona, 1936 (1c)
Arxiu Mas - Barcelona, 1936 (1c)
Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa - 1923-1929 (2c)
A (Alarcón-Harrassowitz), 1914-1937 (c. 119)
1. 1929, maig 18 - 1932, febrer 1 -Alarcón, Maximiliano
Sobre manuscrits àrabs i siríacs. Diu Rubió a Alarcón en carta de 9 desembre1931: "un lector de la
biblioteca nos ha regalado un manuscrito árabe que me permito acompañarle rogándole que tenga la
bondad de darme idea de su contenido. El que nos lo ha regalado lo recibió de un soldado de la Mehalla
hacia el año 1925-26, quien lo había robado de una casa de Alucemas" També es refereix en carta de 30
set. 1931 a dos manuscrits àrabs dels quals un és una versió d'una gramàtica hebrea que creu Rubió que
procedeix de la biblioteca de Campomanes "y esto le da también valor porque era hombre, como V.
sabe, de olfato muy fino y no coleccionaba tonterías. Piden por él 420 ptas" (5 cartes d'Alarcón i 4 cartes
de Rubió (còpies))
2. 1921, juny 1 - 1921, juny 13 - Martín de la Cámara, Eduardo,. Bibliotecari de la Biblioteca Cervantina
d'Alcalà d'Henares, proposant a J. Rubió intercanvi de llibres cervantins. (1 carta de Martín de la Cámara
i 1 carta de Rubió, ambdues amb llista de llibres duplicats)
3. 1921, agost 24 - 1936, desembre 30 - Anglés, Higini - Viatges - 36 documents, dels quals 33 cartes,
postals i telegrames rebuts per Jordi Rubió. Una nota sobre la publicació del volum de l'obra de Joan
Pujol,una nota sobre fotocòpies i una autorització per cobrar el seu sou. [a una carta de 24 de gener de
1924 des de Friburg, diu : " I què ?, Com comença aquesta nova Mancomunitat? Pel diari vegí els noms
dels nous diputats i fora d'alguns que podran fer mal, em fa l'efecte que els restants no duran tanta
malícia. Haurem sí, de fer rebuts i escriure i parlar una temporada en castellà, però no deurà passar
d'això"]
4. 1923, febrer 10 - 1930, gener -Anònima Libraria Italiana. Libreria Internazionale Fratelli Treves - Torí Milà (33 cartes rebudes i enviades)
5. 1933, desembre 28 - 1936, març 25 - Araluce, Casa editorial- Barcelona (7 cartes enviades i rebudes)
6. 1920,juny 3 - 1926, agost 30 - Argus Suisse de la Presse (Ginebra) especialistes en retalls de premsa.
Envien a la BC un retall de " Democrate Délémont " del 17 d'agost de 1926 (suis?) sobre la Renaixença
catalana : La littérature catalane. La renaissance contemporaine, firmat per F.A. Schmid. (4 doc)
7. 1923, novembre 21 - Palamós - 1924,setembre18, Tàrrega - Arpa, Salvador- Cartes rebudes per Jordi
Rubió de l'antiquari de La Garriga (3 cartes), desde Palamós, Ponts i Tàrrega, oferint-li gravats i llibres.
(4 doc.)
8. 1914-1915 -Arqués y Arrufat, R. Notari de les Borges d'Urgell (2 cartes)
-1926, gener 29 - Revista Arquitectura (1 carta)
9. 1924, febrer 28 - Madrid - 1924, juliol 21 - Barcelona - Artiñano, Pedro Mª de - Sociedad Española de
Amigos del Arte - Madrid. Cartes entre Artiñano i Rubió sobre la petició de documents de la BC per a una
exposició que preparen a Madrid sobre còdexs espanyols (13 doc)
10. 1911,novembre 18 - 1937, novembre 2 - Barcelona - Babra, Salvador - Correspondencia enviada i
rebuda entre ell i Jordi Rubió sobre impresos i manuscrits. A partir de 1930 es liquida la Llibreria Babra i
se'n fa càrrec Pere Monge. (39 doc)
11. 1927, juny 11 - desembre 12 Badajoz - Centro de Estudios Extremeños (4 doc)
12. 1926, abril 15 -1932, setembre 12 Berlin i Jerusalem - Baer, Fritz . Intercanvi de publicacions (18
cartes)
13. 1926, set. 17 - 1934, juliol 4 - Frankfurt - Baer, Joseph, llibreter i antiquari (49 doc)
14. 1930, juny 13 - 1931, març 28 - Barcelona / París - Baltrusaitis, Jurgis. Cartes a Rubió demanant ajuda
i assessoraments en documents medievals catalans (4 cartes)
15. 1923, maig 26 - 1934,març 13 - Cardedeu - Balbey,Tomàs (12 cartes)
16. 1927, febrer 21 - 1939, desembre 16 - Madrid - Barbazán, Julián, llibreter (17 doc)
17. 1930, gener 22 -1936, febrer 17 - Florència - Barbéra, Editore (11 doc)
18. 1914, abril 30 - 1937, setembre 6 - Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (18 cartes)
19. 1923, nov. 20 - 1936, juny 15 - Acadèmia de Bones Lletres (8 cartes)
20. 1930,gener 20 - 1930, març 4 - Agrupació Fotogràfica de Catalunya (5 cartes)
21. 1927, agost 22 - 1927, nov. 3 - Societat Cooperativa <El Amparo del Obrero> (4 cartes) sobre una
visita a la BC.
22. 1924, nov. 12 - 1929, setembre 12 - Leipzig - Otto Harrassowitz Buchhandlung und Antiquariat Factures.
B (Barrau-Bosch). Anys 1914-1938 (c. 94)
94/1-BARRAU - Dighs L. París, 1914
94/2-BASEL- Friedrish List Gesellschaft, 1934
94/3-BASEL - Swederische Gellschaft fur Volskunde, 1921-1937
94/4-BASEL - Societé Internationale de Musicologie, 1936-1939
94/5-BASIL Matas, J.M - Mexico 1930-31
94/6-BAXARIAS, Bartomeu - Barcelona, 1917-18
94/7-BAYES, J. - Barcelona, 1917-1922
94/8-BELLIDO, J.M. - Barcelona, 1917-1919
94/9-BELLPUIG - RNT, P. Ramis. Residència de pp. Paüls, 1928.
94/10-BERGÒS, A - Lleida, 1931-32
94/11-BERLIN - Akademie der Wissenschaften, 1926-1940
94/12-BERLIN - Deutsche Chemische Gesellschaft (Verlag Chemie) 1922-1938
94/13-BERLIN - Cassiodor Gesellschaft, 1931-1932
94/14-BERLIN - Deutsches Institut fur Ausländer, 1923
94/15-BERLIN - Ibero Amerikanishes Institut, 1934-1939
94/16-BERLIN - Juedisches Verlag, 1930-1937
94/17-BERLIN - Komission für den Gesamtkatalog der Wigendruke, 1923-1933
94/18-BERLIN - Mundial, 1926
94/19-BERLIN - Nogemeinschaft Deutschen Wissenschaft, 1923-36
94/20-BERLIN - Preussische Drukerrei und Verlags Aktigersllschaft, 1932-1939
94/21-BERLIN - Preussische Staasbibliothek, 1927-1935.
94/22-BERLIN - Wigendruk Gesellschaft, 1927-1932
B (Berna-Bosch). Anys 1914-1938 (c. 95)
95/1-BERNA - Legación española 1918-1919
95/2-BERNA - Staadsbibliothek, 1916-1936
95/3-BERTRAN, JM - Barcelona, 1914
95/4-BETI, Manuel - San Mateu, 1917-1924
95/5-BIBILONI, Joan - Lleida, 1917-1924
95/6-BIBLIOTECA DE CATALUNYA - Targes de préstec lector. 1931-1938.
95/7-BIBLIOTECA DE CATALUNYA - Targes de lector. Duplicat. 1938
95/8-BILBAO - Cambra Oficial de Comerç, 1918-1939
95/9-BIRMINGHAM - Public Library, 1914-1930
95/10-BOCCA, A - Roma, 1915-1928
95/11-BOFARULL, Jaume, prevere - Tarragona, 1924-1931
95/12-BOSCH, A. - Llibreria, Barcelona, 1916-1939
95/13-BOSCH, J. - Llibreria Bastinos. Barcelona, 1927-1939
B (Bloud-Byzantinische) i Varia B (1) Anys 1914-19388 (c. 96)
96/1-Bloud y Gay - Revista Quincenal - Barcelona- sobre compra de llibres 1916-1918 (4c)
96/2-Bofill, J.Mª i Bofill i Matas, Jaume - Barcelona,- Sobre venda de fullets sobre fauna de
Catalunya de la biblioteca de Manuel Chia (1914-1917) (4c) - Amb Bofill i Matas sobre pressupostos i
sobre el Patronat de la BC 1921 (4c)
96/3-Bogotá - Academia Colombiana. Sobre intercanvi- 1917-1925 (4c)
96/4-Bogotá - Biblioteca Nacional. (Daniel Samper Ortega), 1934-1935 (7 doc)
96/5-Boileau A & Bernascoli - Barcelona, 1923-1938 (11 doc)
96/6-Bois Colombes - Association pour l'encouragement des études grecques, 1933-1937. Sobre
compres i intercanvis (36c)
96/7-Bonavia, Salvador - Barcelona, Llibreria de "La escena catalana" 1918-1924 (5c)(96/7)
96/8-Bonel y Conde Villavicencio, Juan (fotògraf)- Madrid. Sobre encàrrecs de fotografies de
manuscrits. 1923-1925 (4c)
96/9-Bonilla y Sanmartín, Adolfo - Madrid. Sobre intercanvi de publicacions. 1919 (5c)
96/10-Borràs, Joan - Inca (Mallorca) Manufactura del calçat. Sobre lliurament des de Mallorca i
pagament de la biblioteca del seu sogre, Alexandre de Riquer. Inclou l'inventari.
1923(6c més l'inventari i una targeta de Jaime Borrás)
96/11-Bosch Gimpera, Pere - Barcelona, Berlin, Madrid. Sobre llibres i reclamacions de préstecs. 19161935 (14c)
96/12-Bosch Jover, Miguel, mestre nacional - Torà de Tost. Informació bibliogràfica, sobre els seus
estudis i préstec. 1926-1932 (9c)
96/13-Botet i Sisó, Enric - Farmacèutic. Lloret de Mar. Sobre la biblioteca del seu germà difunt, Joaquim.
1918 (4c)
96/14-Botey, Josep - Barcelona. Amb donació de llibres seus d'excursions i cacera.1915-1923 (3c)
96/15-Boysen, C., llibreter - Hamburg, 1919 (3c)
96/16-Breitkopf und Härtel, llibreter - Leipzig (Alemanya), 1925-1934 (7c)
96/17-Breslau - Stadbibliothek, 1921-1930 (6c)
96/18-Breslauer, Martin, llibreter i antiquari - Berlin, 1922-1931 (4c)
96/19-Bretschneider, MAX, llibreter - Luzern - Roma. Comandes de llibres - 1915-1923 (8f)
96/20-Bristol - Municipal Public Libraries. Cartes d'agraïment pel lliurament del Butlletí 19151916 (5c)
96/21-Brocà, Guillem Mª i Felip de - Barcelona. Sobre compra de llibres i manuscrits. Parla d'un
manuscrit de la "Confraria de la casa del Rey Pere III" que pertanyia a Ferran Miró i d'Ortaffà. Les tres
darreres cartes són de Felip de Brocà i es refereixen al llegat testamentari de Brocà. 1915-1919 (11c)
96/22-Brousseau Duvernay, Georges. Oferiment de la venda de 3 llibres - Antibes (Alps Marítims), 19241927 (7doc)
96/23-Brunet Maria, filla de Gaspar Brunet - Barcelona. Oferiment de la venda de la biblioteca del seu
pare. 1929 (7f)
96/24-Brusel·les - Biblioteca Reial de Bèlgica. Sobre intercanvi de llibres i reproduccions. 1919-1932 (12
doc)
96/25-Brusel·les - Institut Internacional de Bibliografia. Sobre intercanvi de publicacions i congressos.
1914-1933 (15 doc)
96/26-Brusel·les - Universitat Lliure de Brusel·les.Sobre préstec de la Bibliografia crítica de L. Rius i sobre
intercanvi de publicacions. 1925 (6 doc)
96/27-Buenos aires - Biblioteca Catalana de la Facultat de Filosofia. Sobre formació d'una biblioteca
catalana a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Buenos Aires. 1933 (3doc)
96/28-Buenos aires - Instituto de Filologia. Facultad de Filosofia y Letras, sobre intercanvi de
publicacions. 1929-1931 (4c)
96/29-Buffalo - Buffalo Public Library. Intercanvi de publicacions 1914-1921 (3c)
96/30-Byzantinische - Zeitschrift. (Teubner i Dölger) 1921-1930 (4c)
96/31-Varia, Nº2 - 1914-1940
-Berlin - 1923 -1940 (44 cartes i doc)
-Berna - Bibliothèque Nationale Suisse; Centre Català-Suís. 1922-1937 (18 doc)
-Berned Balue, Joaquim - 1931 (1 doc)
-Berzunza, Julius - Illinois - 1922 (2 doc)
-Bertran i Pijoan, Lluís -- Barcelona - 1931 (1 doc)
-Bertony, G. - Mòdena - 1917 (2c)
-Bertrans Solsona, Josep - Barcelona - 1925 (2c)
-Besalú. Abadia de Sant Pere - 1921 (1c)
-Besora Cuello, Lluís - Tortosa-1922 (2c)
-Bessel - Barcelona - 1935 (1c)
-Beyer, Arturo- Barcelona - 1915 (1c)
-Biblica - Roma - 1920 (1 targeta)
-Bibliografia General Española e Hispano-Americana 1925 (1c)
-Biblioposta - Barcelona - 1935 (3c)
-Biblios - Coimbra - 1927
-Biblioteca de Catalunya - 1928-1931 (3c)
-Bigot, A.. Llista de llibres sobre química ceràmica-1916- (1 doc)
-Bilbao : Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial -1933-36 - (2c); Academia de la Lengua Vasca
(Gregorio Maidagán) - 1933 - 4c; Boletín de Estadística del Ayuntamiento de Bilbao - 1932-39 (6c);
Sociedad Bilbaína - 1918 (2 doc); Revista del País Vasco "Hermes" - 1920 (1c); El Mensajero del Corazón
de Jesús -1918-1939 (3c); Euskadi-Buru-Batzara - 1934 (2c); Mariano Monje - 1931 (2c); Comisión
Permanente "Arriaga" - 1933-34 (4c i 1 doc)
-Birmingham - 1932 (2 doc)
-Blanc, Josep Maria - Barcelona - 1919 (2c)
-Blanchard, Raoul - Université de Grenoble / Revue de Géographie - 1922 (2c)
-Blanes - Ateneo Popular / Alcaldia - 1922-1937 (6 doc)
-Blay, Jordi - Barcelona - 1920 (2 doc)
-Boccard, E. Editor - París - 1926 (2c)
-Boelaerts, J. - Anvers - 1934 (2c)
-Boerner, C.G. - Leipzig - 1914 (1 targeta)
-Bofill, Petrus - Barcelona - 1923 (2c)
-Bofill i Pichot, Josep Mª - 1927-1932 (3c i 3 targetes)
-Bohigas, Pere - Girona - Sobre manuscrits - 1937 (1c)
-Boix, Isidor - Barcelona - 1929 (1c)
-Boix, Carles - Barcelona - Sobre compra llibre Josefo - 1932 (2c)
-Boletín del Centro de Cultura S.P. de la Parr. De la Concepció - Barcelona - 1931 (1c)
-Boletín de la Feria Oficial de Muestras de Barcelona - Barcelona - 1923 (1c)
-Boletín del Grupo Helénico - Barcelona - 1922 (1c)
-Boletín de Información Religiosa - Barcelona - 1927 (1c)
-Boletín Oficial del Fomento Nacional de la Horticultura - Barcelona - 1931 (1c)
-Boletín de la Sociedad de Cirugía de Barcelona - Barcelona - 1931 (1c)
-Bollettino della R. Università Italiana per Stranieri - Perugia - 1931 (1c)
-Bologna - Biblioteca Universitària - Romeo Monari - Bolònia - 1930 (3c)
-Bolònia - Bollettino della Unione Matematica Italiana - 1934 (1c)
-Bombay - Homee Sorab & Co. - 1935 -(2c)
-Bonadona - Librairie Nouvelle S. De Bonadona - París - 1931 (1c)
-Bonanova - Hermanos de las Escuelas Cristianas - Barcelona - 1933 (1c)
-Bonastre Vilaseca, A. -Narcelona - 1928 (2c)
-Bonet Escarrer - Barcelona - 1919 (1c)
-Bonet Garí, Lluís - Barcelona - 1925 (1c)
-Bonn - Hubert Becher / Otto Quelle - 1920-1930 (2c)
-Boquet de Requesens, Pere - L'Havana / Vida Catalana - 1924 (1c)
-Bordoy Torrent, P.M.- Institut d'Estudis Catalans - 1923 (2 doc)
-Bordeaux - Burdeus /Bulletin Hispanique / Feret et Fils- 1924-1939 (8 doc)
-Bori, A. - Arquitecte de la Generalitat - Barcelona -1938
-Bori, Rafael - Barcelona - 1928 (1 targeta)
-Borralleras, Joaquim - Barcelona - 1931 (1c)
-Borràs, J.O. - 1932 (1c i llistat de llibres)
-Borràs, Manuel - Barcelona - sobre duplicat de carnet de préstec - 1923 (1c)
-Borràs ? - Sobre retorn de llibres a la BC -1931 (1c)
-Borràs, D.J. /Revista Foment - Reus - 1916 (1c)
-Borràs , Pere, prevere - Igualada -1930 (1c)
-Borràs - 1 targeta de Mª Àngels Sors, vídua Borràs –[s.d.]
-Borrell Rafart, Josep - Barcelona - 1931 (3c)
B (Bos-Clark) i Varia B nº3, 1919- 1938 (c. 97)
97/1 Bos kzn, H. - Rotterdam - 1933 (2c)
-Bosch - Barcelona - 1938 (2c)
-Bosch Labrús, Vescomte de - Barcelona - 1929 (1c)
-Bossavy, M.J. - Société Préhistorique Française - París -1922 (1 targeta)
-Boston - Public Librery - The Business Historical Society - Boston Medical Librery - 1919-1938 (6c)
-Bota i Villà, Lluís - Barcelona -1926 (2c)
-Boter I Maurí, Ferran, catedràtic - s.d. - (1 targeta)
-Botet, Pere - Igualada - 1917 (1c)
-Botey i Ducoing, Ricard (Mercedes Fontcuberta, vídua) Amb donatiu de Archivos de Rinología Barcelona -1928 (2c)
-Bozzo, Antoni - Barcelona - 1931 (1c i 2 targetes
-Brachfeld, Oliver - Madrid, Residencia de Estudiantes - 1932 (1c)
-Bravo, Federico A. - Sobre donació de l'Album Histórico del Estatuto de Cataluña - Barcelona - 1932 (2c)
-Bowker, R.R. - Nova York - 1933 (1c)
-Brasil (revista) - Agraïnt la tramesa de la revista - 1933 - (1c)
-Breslau - 1917-1937 (2c i 1 targeta)
-Breton, Adela - Bath - 1921-1922 - (3c)
-Brezosa Tablares, Pio - Barcelona - 1932-1933 (5c)
-Brooklyn Public Library - 1914-1919 (2 targetes)
-Bridgman, R.F. - Lyons-la-Fôret (Eure) -1934-1937 (5c)
-Brion, Librairie - Paris - 1919- (1c)
-Bronstein, Léo - Demanant informació -Nova York - American Institute For Persian Art and Archaeology
- 1934 (3c)
-Brousse, Emmanuel, Député des Pyrénées-Orientales - Perpignan (1 t)
-Brozzi-Quaracchi - Collegio di S. Bonaventura - 1917 (1c)
-Bruckmann, A.G.Llibreter - Múnic - 1911 (1c)
-Brugada y Panizo, Luis Mª, prevere - Barcelona, 1918 (1 t)
-Bruguera, Manuel de. Sobre compra del diccionari Palau - Barcelona - 1932 (1c)
-Brull, Lluís - Revista Tivissa - Tivissa - 1932 (5c)
-Brum (revista) - La Selva del Camp - 1933 - (1c)
-Brunet, Louis. Sobre venda de la biblioteca de Joseph Anglade - Lezignan - Corbières (L'Aude) - 1930 (2c)
-Brunet, G. Agraïnt donació a la BC - Barcelona - 1915 (1c)
-Brunschvig, R. Professor a l'Universitat d'Alger - 1935 (2c)
-Brusel·les: Académie Royale de Belgique; Conservatoire Royal; Le
Mouvement Communal, Société des Bollandistes; Casal Català... 1923-1939 (11c)
-Brutails, J. Auguste. Agraïment de donació de llibres a la BC - Burdeus - 1921 (1c)
-Bryn Mawr College - Pensilvània - Miss Mary Sweeney - 1936-1937 (6c)
-Buchenau & Reichert, Llibreter - Múnic - 1925 (2c)
-Buckeburg - 1921 (1c)
-Bucarest - 1914-1937 (3c)
-Budapest - Sobre traduccions hongareses del Quixot -1914-1935 (9 doc)
-Buenos Aires - Casal Català 1918-1937 (3c)
-Catalunya 1932 (1c)
-Llibreria "La Facultad" - 1933 (2c)
-Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional - 1933-35 (3c)
-Revista de Filosofía - 1923 (1c)
-Renovación - 1923 (1c)
-Fac. De Filosofía y Letras - 1931 (2c)
-Ignasi Puig - Observatorio de San Miguel -1936 (1c)
-O. Loudet - Rev. De Psiquiatría y Criminología 1936-39 (5c)
-J.R. Beltran (Història de la Medicina) - 1938 (1c)
-M.A.N. (revista) 1938-39 (3c)
-Buffalo (NY) - Buffalo Society of Natural Sciences - 1936 (1c)
-BUIS, Vicent - Barcelona - 1931 (1c)
-Bulbena Tosell, Antoni - Barcelona- 1934 (1c)
-Bulletin de Correspondance Hellenique - Atenes - 1922 (1c)
-Bulletin de la Chambre d'Industrie Française en Espagne -Barcelona - 1923 (1c)
-Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers 1923 (1c)
-Bulletin de la Société de Gégraphie et d'Etudes Coloniales -Marsella, 1934 (1c)
-Bulletin de la Société Préhistorique Française - París- 1922 (1c)
-Bulletin de Littérature Ecclésiastique - Toulouse - 1926 (1 targeta)
-Bulletin Mensuel de Statistique - Ginebra - 1927-28 (2c)
-Bulletin du Ministère du Travail et de l'Hygiène - París - 1928 (1c)
-Bulletin de la Participation aux bénéfices - París, 1929 (1c)
-BURGOS, Juan José, notari - Barcelona (s.d.) (1 targeta)
-Burlington Magazine, The - Londres - 1919 (1c)
-Burnham (Bucks) (Anglaterra) - 1926 (1c)
-Bustamante, José M. -Santiago de Compostela - 1936 Sobre retorn de llibres (2c)
-Butlletí A.D.I.Q. - Barcelona - 1930 (1c)
-Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial - Vilanova i la Geltrú - 1925 (1c)
-Butlletí de l'Asociació de Fabricants de Filats i Teixits del Pla de Barcelona - Barcelona, 1925 (2c)
-Butlletí de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques i Mecàniques - Barcelona - 1936 (1c)
-Butlletí de l'Ateneu Nacionalista Verdaguer - Barcelona - 1923 (1c)
-Butlletí mensual de la Secció Excursionista de l'Ateneu Tarraconense - Tarragona - 1924 (1c)
-Butlletí de l'Orfeó Barcelonès - Barcelona - 1928 (1c)
-Butlletí de les Juventuts Nacionalistes de Catalunya - Barcelona - 1921 (2c)
-Butlletí del Sindicat Agrícola "Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter" - Moià - 1928 (2c)
-Butlletí Oficial de la Generalitat - Barcelona - 1934 (1c)
-Butlletí de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense - Tarragona - 1921 (1c)
-Butlletí del Santuari de Santa Maria del Collell - Olot - 1928 (1c)
-Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya - Barcelona - 1924 (1c)
-Butlletí de la Societat Protectora d'Animals i Plantes de Catalunya - Barcelona -1927 (2c)
97/2 California - University of California Library - Berkeley- 1915-1938 - (33 doc)
97/3 Cambó, Francesc - Barcelona- Sobre donatius i tramesa de llibres,i, especialment, sobre l'adquisició
de la Carta de Navegar de Gabriel de Vallseca per la BC.- Barcelona - 1917-1936 (14 doc)
97/4 Cambrigde - Harvard College, 1914-1936 (12 cartes i 9 targetes)
97/5 Cambridge - University Library, 1915-1931(5 cartes i 7 targetes)
97/6 Camp Llopis, Frederic, advocat i publicista, fent de mitjancer en la venda d'una col·lecció
napoleònica de Kircheisen - Barcelona, 1922-1933 (8 cartes i 3 targetes)
97/7 Campalans, Rafael - Barcelona, sobre trameses de llibres. Interessant carta sobre el tropari de Las
Huelgas de mn. Higini Anglès. 1918-1932 (17 c)
97/8 Camps, marquès de (1c)- Camps, Jaume - Caldes de Montbui, (8c)1918-1926
97/9 Canadell Concepció - Barcelona, 1924-1932 (8 postals)
97/10 Canivell Masbernat, Eudald (18 cartes) - Canivell Boxó, Romà (7c) Barcelona, 1910-1929
97/11 Carbonell, Francesc - Barcelona, 1925-1937 (6c i 2 targetes)
97/12 Carrasco Formiguera, Rossend. Bonanova - Barcelona, 1917-1921
97/13 Carreras i Artau, Tomàs - Barcelona, 1914-1932
97/14 Carreras Bulbena, J.R. - Barcelona, 1928-1931
97/15 Casa de Caritat - Barcelona, 1927-1938
97/16 Castañeda, Vicente - Madrid, 1931
97/17 Castella, Gabriel - Igualada, 1916-1935
97/18 Castelló - Sociedad Castellonense de Cultura, 1921-1930
97/19 Catalonia S.A. - Llibreria, 1926-1938
97/20 "Catalunya" - Buenos Aires, 1920-1935
97/21 Catalunya Radio, Barcelona, 1933-1935
97/22 Catin, Paul - París, 1927-1933
97/23 Cebrian, Luis - València, 1931-1932
97/24 Centres Excursionistes de Barcelona i província - 1918-1934
97/25 Ceret - Mairie, 1927-1932
97/26 "Ceretania" - Puigcerdà, 1929-1932
97/27 Cidon, F - Tarragona, 1918.
97/28 Ciencia, Revista Catalana de Ciència i Tecnologia - Tarragona,
-1926-1933
97/29 Citta del Vaticano - Biblioteca Apostólica Vaticana, 1932-1936
97/30 "Ciutat" - Manresa, 1927-1929
97/31 Clark C.U. - Nova York, 1924-1925
C (Casal-Cultura) i Varia (c. 98)
98/1- 1937. Casal de Cultura. Comissariat de Propaganda de la Generalitat. (Acte constituent i Estatuts)
98/2- 1932-36. Clowes & Sons, LTD. Beccles, Suffolk. Memorandum.
98/3- 1915. Anais das Bibliotecas e Arquivos de Portugal. Coimbra.
98/4- 1915-36. Biblioteca da Universidade de Coimbra.
98/5- 1929. Armand Colin (Librairie). Paris
98/6- 1933. Comité International des Bibliothèques, Paris. Correspondència sobre el Congrés de
Bibliotecaris celebrat a Avignon, el novembre de 1933.
98/7
-1935-36. Congrés Jurídic Català, Barcelona.
-1935. II Congrés Internacional de Biblioteques i bibliografia, Madrid-Barcelona (fulletó "La obra cultural
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares", Barcelona, 1935)
98/8 Consulats, 1919-1940
98/9- 1931-36 - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
98/10- 1922. Corney, Bolton Glavill. Royal Geographical Society. London.
98/11- 1914-1935. Pere Corominas i Montañà, advocat i Maria Corominas, bibliotecària
98/12- 1933-36. El Correo de Tortosa, Tortosa
98/13- 1919-20. Dr. A. Cortés Lladó, Sevilla
98/14- 1922. Creus, Manuel. Secretari de la Junta del Port, Barcelona
98/15- 1934-35. Cruz y Raya. Ediciones del Arbol, Madrid
98/16- 1925-33. Cultura Cristiana, Sabadell
98/17 Varia-C- 1914-1940
1.-Cabarrocas-Lluch; Cabot, Just; Cáceres, Marquès de; Caen (Société française d'Archeologie);Cagliari
(Università di); Calcuta; Cadenas, E; Calderer, A; Calderon, E; Caldes de Montbui (Alcaldia); California
(American Association of Teachers of Spanish, University of California, Fitz-Gerald, Professor D.); Calsina
i Calsina, P; Calvente, Angel; Calvet, Agustí; Calvet, Enrique; Calvo, Julio; Calzada, Manuel; Calzone,
Editrize; Cambridge, Massachusetts ("Speculum", the Mediaeval Academy of America); Cambridge,
Anglaterra;"El Cami"; Camps i Lorés; Campero, Alejandro F;"El Campo";"El Campo Internacional".
2.-Canadá(Department of Labour; Canales, Rafael; Canet(Escola de Teixit de Punt);"Canigó"; Canyades,
F(Conseller Treball); Canyellas (Escola Industrial); Capdevila, Jaume (Arxiu Diocessà); Capdevila, Josep
Maria; Caracas (Academia Nacional de Historia); Carbó (HUSA); Carbonell,P ("Los Estados Unidos");
Carbonell, Jules; Carcassone ("Folklore"); Cardona, Maria; Cardona, Josep; Cardoner, Baltasar; Carner,
Josep; Carner Ribalta; Carnovale, Luigi; Caro Riaño, A; "La Caridad"; Carrera, Joan; Carreras, Jesús
(Sastreria); Carreras i Artau; Carreras, Lluis; Carreras Candi, F; Carreres Valls, R; Carreres i Zacaries, S;
Carroggio, F; Carrion, A; Carroll, H; CARVAJAL;
3.- "La Casa del Libro"; Casacuberta, Josep Maria; Casades, Pelegrí; Casal, Federico; Casal, Ramon;
Casadevall, Avelina; Casamada, B; Casanova, C; Casanovas, Ignasi; Casas, Enriqueta; Casas, T; Casas,
Víctor; Casajoana, J; Casases, José Maria; Casella, Mario; Cases, M; Cases-Carbó, Joaquim; Casino (Unió
Cardonense); Casefronce ; Castan, Fernando; Castelló de la Plana (Alcalde); Castells Vidal; Castells
(Llibreria); Castells i Vidal, Paulí; Castellví; Castillo, A del; Castropol; "Catalana"; "La Veu de Catalunya";
"Catalunya Maritima"; "Catalunya Franciscana"; "Catalunya Social"; "Catalunya Tèxtil"; "Catalonia";
Catania (Istituto Universitario); Cavallé Pi, Pere; Cavallé Llagostera, Pere; Cauchard, L; Caula, F; Cayuela,
Arturo Maria; Cazaña, Julian; Cazes, Jean.
4.-Cenname, Angelina; Centre de Lectura (Reus); Cerralbo, Marquès de; Cervera (Arxiu Municipal;
Misioneros del Corazón de Maria); Cervera, Francisco; "Ciencia Tomista, La"; "Ciencias Médicas, Las";
Cinnamond, Norman; "Cité des Livres"; "Ciudad y Campo"; Civil, Joan; "El Clamor"; Clapés i Trabal;
Claramunt, J; Clariana Roca, Lauro; "Clarinet"; "Claror"; Clerc-Renaud et Cie. Closas Abat, Antonio; Cluet,
Manuel S; Codina Altés, J; Cogullada (Monasterio de Benedictinos); Cohen, Friedrich; Coimbra
(Universidade de); Colas, René; Colom, Francisco; Colom, Guillem ; Colomer, Santiago; Columbia
University; Coll, Juan; Coll, Joseph; Collado, Fernando; Collell ( Butlletí de Santa Maria del); Collell, Jaime;
Collijn (Stockholm); Comandant dels Mossos d'Esquadra; Comas i Calvet, Pere; Comas, M; Comisario
General de Seguros; Comissió Pro -monument a Maragall; Compañía de los Ferrocarriles de Madrid;
Comité del Servicio Comercial; Compañía Telefónica Nacional; Compte i Galofré, Ramon; Condeminas,
Francisco; Conlledo, C; Console, Alfredo; "Consultor Mercantil e Industrial, El"; Contamine De Latour;
Cook, Arthur; Copenhague (Bibliothèque Royale); Corales, Francisco; Cordey, Jean; Cordoba (Boletín de
la Academia de Ciencias y Bellas Artes); Cornet, G; Corrales, Maria del Pilar; Cortadellas, Jaume; Cortés,
Esteve; Cortesao, Jaime; "Cossetània"; Cossio Gomez, Manuel de; "La Costa Brava"; Costa i Deu, J;
Costumà, J; Cots Augé; Cots i Gorchs, J; Cotton, Emily; Covas y Sampol; Cozcolluela, Carles; Cracóvia
(Académie Polonaise); Cramer, Hans-Hermann; "Crit de la Selva, El"; Croce, Benedetto; "Crònica Social";
"Crónica de Valls"; Crous, Ernst; Crudo, C. Edizioni; Crusells, Juan;"Cruz, La"; "Cuba Contemporánea";
Cubells & Cia. (Enquadernacions); Cuello, Eugenio; Cuerpo de Mozos de Escuadra, El; Cueto, Juan;
Cuevas, Emilia Vda. Gumà; Culi Verdaguer, F;"Cultura"; "Cultura, La"; Cultura i Esport (Generalitat);
"Cultura i Treball"; "Cultura Valenciana"; Cuní, Severa; Cunill, Bonaventura;Cunill Bastús, Ramon; Cuñat,
M.C. de; "Curiositats de Catalunya"; Cussó, Josep.
Ch-D- (Champion-Dalmau)i Varia, 1914-1940 (c. 99)
99/1- 1913-1936 Champion, E. Librairie, Paris (A: anys 1913-1920; B: 1921-1925; C: 1926-1936)
99/2 - 1928-29 Chelazzi, A. Firenze
99/3 - 1926 Crerar, John.Library, Chicago
99/4 - 1914-25 The Chicago Public Library
99/5 - 1917-36 The Library of the University of Chicago
99/6 Varia -CH-, 1920-36
Chevalier; American Library Association of Chicago;The Newberry Library of Chicago; The Papers of the
bibliographical society of Chicago; The University of Chicago; Colegio de Misioneros de Chipiona;
Christensen
99/7 - 1916 Dalmau, E. -Baltà, Miquel A.
99/8 - 1914 Delmo, Francisco. Librería de Madrid
99/9 - 1919-27 Die Deutsche Warte. Revista Comercial Hispano-Alemanya
99/10 - 1931-36 Díez Piernavieja, M. Llibreria de Madrid
99/11 -1916-25 Dorbon, Lucien. Llibreria de Paris
99/12 -1915-22 Königliche Bibliothek zu Dresden
99/13 -1920-37 Der Sächsischen Landesbibliothek, Dresden
99/14 - 1925-36 Droz, E. Llibreria de Paris
99/15 Varia -D-, 1914-1939
1.-Dalfau; D'aci, d'allà; Dalmases, J.m; Dalmau, Delfí; Dalmau Carles, Pla. s.a; Dameto, Nicolau; Danés
(B.P.d'Olot); Danino,Antoine; Daufí, Marina (Escola Corchuela); Daví, Domingo; "El Debate"; "De broma y
de veras"; De Bruyné; Della Casa; "De l'art i de la forja"; De marinis; Degollada Pouplana; Del Buril,
Edicions; Denoyer-Geppert Company; Département de la Propagande; Deschamps, Enrique; Desclée de
Brouwer et cie.; Detken, Llibreria; Deutsche Bücherei Leipzig; Deutsche National Bibliographie;
Deutschen Orient Gesellchaft; Deutsche Schule; Deutsche Zeitung für Spanien; Dezpuig, Ramon;
2.- "El Dia";"El Día Gráfico; "El Diario Español"; "Diari d'Igualada";"Diari de Mataró";"Diari de Sabadell";
"Diari de Vic"; Díaz, Rogelio; Diaz Estens, J; Diaz-Plaja, J; Diaz, Eugenio; Diccionario Gráfico de Arte y
Oficio; Dietrich, Felix (Leipzig); "Digest"; Dieste, Eduardo; Dillon's (Books); Dinamarca (Kgl. Bibliotek);
"Documentation Catholique"; Domènec de Bellmunt; Domènech, Feliu; Domènech, Eduard; Domingo,
Ricard; Doria, Evelí; Douarain, J; Draws-Tychsen, Hellmut; Dresde ("Photographie und Josesekung";
Wiegendruck-Gesellschaft); Dubà, Llibreria; Dubletten; Duchartre, Editions; Dudon, Paul; Duprés, A;
Duran, Alfons; Duran Alsina, Ricard; Duran i Guardia, J; Duran Sanpere, Agustí; Duran, F; Duran, Manuel;
Duran i Reynals, Estanislau; Duran i Ventosa, Lluis; Durand & Cie. Düsseldorf (Verlag)
D-F- (Dublin – Fontseré)i Varia –E-, 1914-1939 (c. 100)
100/1 - 1919-33 The Library, Trinity College. Dublin
100/2 - 1916 Dunot, H & Pinat, E. Libraires-Editeurs. París
100/3 - 1923-25 Dwelshauvers, G. Seminari de Psicologia. Barcelona
100/4 - 1926-30 Ebhardt, B. Arquitecte. Berlin
100/5 - 1928-35 Barcino, Editorial. Barcelona
100/6 - 1918-26 Catalana, Editorial. Barcelona
100/7 - 1925-37 Labor, Editorial. Barcelona
100/8 - 1930 The Enciclopaedia Britannica. London
100/9 - 1917-36 Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Madrid
100/10 - 1921-33 Espasa-Calpe, Editorial. Madrid
100/11 - 1920-30 Los Estados Unidos. Revista mensual, Barcelona
100/12 - 1921 Esclasans i Folch, A. Barcelona
100/13 - 1919-34 Estelrich, Joan. Secretaria Fundació Bernat Metge. Barcelonal
100/14 Varia -E- 1914-36
1.- "El Ebro"; "El Eco de Badalona"; "El Eco de Sitges"; "Economia i Finances"; Editions Spes; Edicions
Proa; Editions Albert; Editions d'Art Charles Moureau; Editions Historiques; Editorial Alpha; Editorial
Apolo; Editorial Bloud y Gay; Editorial Cervantes; Editorial David; Editorial F.T.D.; Editorial Fidias;
Editorial Fotográfica; Editorial Juventud; Editorial Martin; Editorial Molino; Editorial Orbis; Editorial
Políglota; Editorial Textil; Editorial Voluntad; Edizioni Psalterium; Educacion; Eggleston; Eguia; Ehrle
2.- Elias,Josep; Elias, Feliu; Elies Busquets; Elkan; Elmert;"L'Emigrant"; Emory University; Emporion; Engel
Evaroix; "Endavant"; Encyclopaedia Britannica; "Enllà"; "Era"; Escalas, Félix; Escofet, Josep; Escofet,
Pilar;" L'Escola Nostra"; Escola Elemental del Treball; Escudé,Manuel; "España y Marruecos";
"Esperanza"; Esqué; Esquerra; "L'Esquitx de les Fonts"; Essen; Estampa; Estela; Estellez; Esteva Marata;
Esteve de Rich; "Estímul"; Estorch; Estudis; Sanjurjo, Eulate; Eusebi, prevere;" Eureka";" Euskofolklore";" El Evangelista"; L'Exportateur français
100/15 - 1921 Farró, Francesca. Reus
100/16 - 1919-36 Faura i Sans, M. Doctor en Ciències Naturals. Barcelona
100/17 - 1930-32 Fe, Fernando. Llibreria, Madrid
100/18 - 1921-30 Ferrà, Miquel
100/19 - 1921-27 Figueiredo, Fidelino de. (Director d'una revista d'història). Lisboa
100/20 - [s.d.] Finke H. de Freiburg
100/21 - 1935-36 Les librairies Flammarion. Paris
100/22 - 1919-36 Fock, G. Llibreria. Leipzig
100/23 - 1920-34 Folch i Torres, Joaquim (Director de la Junta de Museus de Barcelona)
100/24 - 1923-34 Font de Sabaté, Carme
100/25 - 1924-31 Font de Rubinat, Pau. Advocat. Reus
100/26 - 1922-1939 Fontseré, Eduard (Servei Meteorològic)
100/27 - 1925-27 Fontseré, Maria
F-I (Facultat – Junta) i Varia –B(2)-, 1916-1939 (c. 91)
91/1. - Junta de Museus. Biblioteca d'art. Llista de publicacions incompletes existents a la biblioteca
d'art - 1935
91/2.- Facultat de Filosofia i Lletres - Universitat de Barcelona - Obertura al públic de la seva biblioteca.
Correspondència amb Josep Banqué i Faliu, Tomàs Carreras Artau, Joaquim Balcells, M. Bassols i
tramesa de publicacions del degà. (1907-1935)
91/3. - Foment de la sardana. Correspondència amb Joan Rocamora (1933-1934)
91/4. -Institut d'Investigacions Econòmiques - Correspondència amb Josep A. Vandellós sobre tramesa
de publicacions (1932-1937)
91/5. - Varia –B(2)- 1916-1939
-Bachem - Köln (1930-31)
-Babinger, F. - Berlin (1932)
-Badalona: Ajuntament (1935) / Associació de Premsa (1934) / Arxiu Municipal (1932-34)/ "Badalota"
(1927) / Biblioteca (1917) / Gráficas Harlem (1933)
-Badajoz (1939)
-Baix Empordà (1933)
-Balagué Pallarès, Joan (1928-30)
-Balanzó, marquès de (1924)
-Balcells,prof. (1919-1932) Vg. t. Universitat / Facultat de Filosofia i Lletres
-Bâle (Suïssa) - Société International de Musicologie (1924-1938)
-Baldó, Maria - Escola "La Farigola" (1925)
-Ballantyne, Jean - Waterloo (1939)
-Ballester, Francesc - Escola del Treball de Valls (1935)
-Ballester, Vicente (1916)
-Ballesteros, Mercedes G. de (1923)
-Ballmüller, Alf. (1935)
-Baltà, Miquel A.(1916-1919) Societat Química de Catalunya (donatiu)
-Baltimore - The Johns Hopkins University (1935)
-"Baluart de Sitges" (1935)
-Barceló i Oliver, Pere - Palma de Mallorca (1925)
-Baró, Clotilde, vda de Pere Manaut Taberner (donatiu biblioteca) (1921)
-Barrau, Consuelo (1916)
-Barrera Luyando,Emilio, capità general de Catalunya (1926-27)
-Barrera, Jaume, prevere (1917)
-Barrera, Mª Lluïsa (1927)
-Bartrina, Francesc d'Assís (1921)
-Barnils, P. (1931)
-Baroja, Antonio (1919)
-Basel (Suïssa) (1921-1940)
-Bassols, Claudi (dr) (1932-35)
-Bastos & Cia (1926-1927)
-Bates, Ralph (1935)
-Batlle, Joan (1923-28)
-Batlle, Lluís (1932-33)
-Batlle, Pere (1938)
-Batllori, Miquel (1934-39)
-Battistini, Mario - Florència (1925)
-Baude, Louis (arquitecte) - Bèlgica (1923) sobre donatiu del manuscrit 855
-Bauer, Luise - Múnic - (1932-36) (3c)
-Bayerri i Bertomeu, Enric - Museu de Tortosa (1934)
-Bayés, Llibreria (1922)
-"Beaux Arts" - París (1925)
-Bech, Bonaventura - Taller d'Enquadernacions - Barcelona (1925-33)
- Beirut - Líban-Universitat de Sant Josep, 1938 (r)
-Belda, Joan - València (3c) (1933)
-Belem (Lisboa) "O Arqueologo Portugués" (1932)
-"Bella Terra" - Eudald F. Vidal - Barcelona (1926)
-Bellido, J. - demanant la Sala Blava per a lliurament de medalal a Pi i Suñer (1930)
-Belloch, comte de (1928)
-Belfast - The Queen's University of Belfast - Ignacio González Llubera (1934)
-Bellpuig, Tomàs (pvre) - Tortosa (1932) (4c)
-Belver Vivas, Angel, delineant projectista - Barcelona (1928)
-Beltran Rózpide, R.- Real Sociedad Geográfica - Madrid (1924)
-Bendir, E (1918)
-Beneyto Pérez, Joan - València - (1936)
-Berchem-Anvers - Académie Royale de Belgique (1933)
-Berenguer i Solana, Joaquim - Barcelona (1933) Sobre cessió de pergamí de la sra. Gulart de Granollers.
-Berggsen, Elisabeth - Stadsbiblioteket - Estocolm (1934-35)
-Berkeley - University of California Press - Miss A. Hus, for the Sales Department (1936)
F-G (Franquesa – Gil) i Varia –F- (c. 101)
101/1 Franquesa i Gomis, Joseph. Barcelona, 1918-1932
101/2 Freiburg. Universitäts-Bibliothek. Freiburg, 1931-1936
101/3 Frischauer, Alma Stephanie. Viena, 1927-1930
101/4 Fundacio Bernat Metge. Barcelona, 1932
101/5 Furió, Vicens. Palma de Mallorca, 1920-1931
101/6 Varia (F), 1914-1938
1.-Fabra, Salvador; Fabra, Pompeu; FAE (Federación Amigos de la Enseñanza);Fages, Fèlix; "La familia",
Faraudo, Lluis; Farbenfabriken Kalle & Cie; Färber, E; Fargas, Miquel; Farran y Mayoral, J.; Federn, Etta;
Fernandez, Luis; Fernandez y Fernandez, A; Fernandez, Dimas; Fernandez, Emilia; Fernández, Pedro;
Ferran Fort; Ferraté, Joan; Ferré Casamada, F.; Ferré Cisla, Antonio; Ferrer de Dalmases, Carme; Ferrer
de Franganillo; Ferrer Roda, Francesc de Paula; Ferrer, Ricardo; Ferrer, Josep Mateu; Fichet, S.A. ; Ficker,
Johannes; Figueres ("Canigó"; Biblioteca Popular;"La Veu de l'Empordà"); Figuerola, J.B.;"El Filatélico
Español"; Filella, Jaume; Filgueira, José; Filser, Verlag;"Finestral"; Fins y Jalibert; Fischbacher, Librairie.
2.-Firenze (Barbèra, Editore; Biblioteca Mediceo;Biblioteca Nazionale Centrale; Fiera Internazionale del
Libro); Florensa, Adolf; Floury, Librairie; "Foc"; "Foc Nou"; Foguet, José; Floguera i Durán, Manuel; Folch
i Torres; Folquet, Francisco; "Foment"; "Foment de la Sardana"; Fondella, Ferran; Fons, Josep; Font,
Melchor; Font i Solsona, Josep; Fonta Manau, Joan; Fontanella, Lluis; Fontcuberta, Javier de; L'Esquitx de
"Les Fonts"; Font,Jaume; Ford Motor Ibèrica; Forns, Rafael; Forns, Agapit; Fronda, Mariano de; Fort i
Cogul, Eufemià; Forteza, Guillem; Fortunet, Rossend; Fortuny i Escoda, Joan; Fossa, François; FoulchéDelbosch; Fourgous, J.; Fraga, Josep; Franch, José; Frankfut, a. M. (Auffarth, Bauchhandlung; Deutschen
Entomologischen Verein; Senckenbergische Bibliothek; Internationales Institut für
Dokumentation);Franquesa, senyoretes; Fratelli Alinari; Freiburg (Universitätsbibliothek); Friburg, Suïssa
(Bulletin International); Freixes i Badia, Amadeu; Freixas i Freixas, Joan; Freixas, Maria Mercè; Frontera,
Ramon;"Fruïcions"; Früstück, Jorge;"Fuego"; "Full"; Fullana, Luis; "El Fulletó"; Fundació Bernat Metge;
Furest, Modesto; Furnells, Vda. Gómez; Furnó, Emilia.
101/7 Galmés, Salvador. Palma de Mallorca, 1925-39
101/8 Gamber, J. Librairie. Paris, 1921-1929
101/9 Garcia, Melchor. Librería. Madrid, 1917-1929
101/10 Garcia Nieto, Luis. Madrid, 1931-1932
101/11 Garcia Rico y cia. Librería. Madrid, 1915-1936
101/12-"Gaseta de les Arts." Barcelona, 1927-1929
-"Gazette des Beaux-Arts". Paris, 1927
-"La Gaceta Literaria". Madrid, 1928
- "Gaseta Municipal". Barcelona, 1931
-"Gazette du Travail". Otawa, 1926
-"Gazeta de Vich". Vic, 1923-1931
101/13 Geering, Rudolph. Basel, 1927
101/14 Genève. Bibliothèque Sino-Internationale. Genève, 1933-1935
101/15 Genève. Société des Nations. Genève, 1939
101/16 Genera Insectorum. Tervueren (Belgique), 1914-1937
101/17 Gènova. Lectorat de Català. Rapallo, 1932-1933
101/18 Géologie de la Méditerranée Occidentale. Barcelona, 1930-1938
101/19 "Germanor". Revista. Santiago de Chile, 1917-1934
101/20 Geuthner, Paul. Librairie Orientaliste. Paris, 1921-1936
101/21 Gil Miquel, Ramon. Madrid, 1922-1936
G (Gerhard-Gummà) i Varia (c.102)
102/1 -Gerhard, Robert. Barcelona, 1932-34
102/2 -Gili, Gustau. Editor. Barcelona, 1919-38
102/3 -Ginebra. Société des Nations, 1921-1938
102/4 -Giner de los Rios, Hermenegildo. Barcelona, 1918-21
102/5 -Galeria de Bells Oficis. Girona, 1921-22
102/6 -Gilhofer & Ranschburg. Viena, 1923-24
102/7 -Goldschmidt & Co. London, 1926-36
102/8 -Guayaquil. Biblioteca Nacional, 1914-32
102/9 -Gudiol, Josep. Vich, 1917-29
102/10 -Gummà, Alfredo. Blanes, 1917-24
102/11 - VARIA –G-, 1914-40
1.- Gabarró Garcia, A; Gaceta Municipal de Barcelona; Gaceta Musical;Gaiffrei, S.J. (Société des
Bollandistes); Gaitois, Mercedes; Galeria Emporium; Galeria Gráfica; Gali, Alexandre; Galí,
Francesc;Fernandez Galiano, E; Galimany, Francesc; Galindo, Pascual; Gallardo, Antonio; Gallego,
Antonio; Galleria Pesaro; Galliker, Adolf; Galvarriato, J.A; Galvaez, José; Galzuska, Emilio; Gamundi Roig,
A; Gano, Albert; Ganzenmüller, M. Lluisa; "Garba"; Garcia, Antonio; Garcia, Carlos; Garcia de Diego, E;
Garcia Guardiola, Consuelo; Garcia, Gerardo; Garcia, Joaquín; Garcia Mercadal, José; Garcia, Melchor;
Garcia Banús, A; Garcia Escobar, Rafael; Garcia Ramis; Garcia Faria, Pedro; Garriga, José; Garriga, Joseph;
Garriga, Francisco Xavier; Garriga Massó, Juan; Garrigues, Amparo; Garrouste, Casa; Gasca, Cecilio;
Gasperini, Guido; Gaussen, H;"Gazeta de Vic"; Gay, Anna Maria.
2.-Geheimrat; Gelpí, Juan; Genève (Bureau International d'Éducation; Centre d'Information Législative
International; International Federation of Library Associations; Institut de Recherches Sociales; RotoSadag,S.A; Rotschy frères); Generalitat de Catalunya (Comissariat de Propaganda);"Genossenschaftliches
Volksblatt"; Genova (Podestà di Genova; Studi Storici); Genovès, Vicenç; "Gent Nova"; Société
Géologique de France; Georg, Henry; Gerhard & Hey; Gessler, Jean; Giese, Wilhelm; Gifré, Adela;
Giginey Rodríguez, José; Gijon (Ateneo Obrero; Biblioteca Circulante; Instituto Jovellanos); Gil, Joaquim
Gil, Juan;GIL-Albert, Juan; Gil Doria, José; Gili Gustau; Gillet, Joseph; Gimbert, J.M; Gimenez Soler,
Andrés; Gimeno (Doctor); Giro i Vendrell, Ricard; Girolamo, P; Girona (Ateneu; Butlletí Municipal;
Cambra de Comerç i Indústria; Diputació Provincial; Escola Normal de Mestres; Biblioteca gerundensis);
Girona i Llagostera, Daniel;"El Gironès"; Gisbert, Maria; Gironza, Alfonso; Givanel i Mas, Joan
3.- Gladbach, M; Glas, A; Goerlich & Coch's Buch; Godayol, Juan; Godó, Francesc; Golferich, Macario de;
"La Goma"; Gomà, Isidre; Gomez Izquierdo, Antonio; González (Arxiu Històric Nacional); González,
Fernando; González Solesio, Ismael; González Oliveros, Wenceslao; Gorina, Jaime; Gostázar, Alvaro;
Göttingen (Gesellschaft und Wissenchaft; Universitäts-Bibliothek); Gottron, Adam; Goytisolo, Leopoldo;
"El Gramanet"; Grand Rapids, Michigan; Granada (Boletín de la Universidad); Granollers (Agrupació
Excursionista); Gras Casasayas, José; Gras, Santiago; Grases Gonzalez, Pere; Graumont; Gregori, Luigi de;
Grenoble (Université; Institut Géographie Alpine; Griera, A; Griera, Francesc, prevere; Grifols i Roig;
Grignau; Gritxenko, Alexis;"Grits & Grinds"; Grivé, Martí; Groningue (Bibliothèque Universitaire); Gros,
Alexandra G; Gros Raguer; Grossmann, Adolf; "Grup Excursionista Barceloní"; "Grup Excursionista
Germanor"; Gruyter & Company; Guardias, Antonio; Guarro, Concepció; Guarro, Llibreria; Guarro, Lluis;
Guatemala (Archivo General del Gobierno; Güell- Comillas, Comte; Guenther Koch & Co; Guillamet,
Venanci; Guillen, Bertomeu; Guitard,Librairie; Guri, Estanislau; Guri, Jacinto; Gurliss, W; Guasp, Joan;
Gutenberg, Gesellschat; Gutierrez, Julia; Gutierrez, Francisco; Gutierrez, Gustavo; Gutierrez, Marcelino;
Guyot; Guzucta, Jesús.
-H (Häbler-Hiersemann), 1913-1939 (c. 103)
103/1-HAEBLER, K. PROF. - Preussische Staatsbibliothek. Berlin, 1920-22
103/2-HAMBURG- Ibero-Amerikanisches Institut. 1919-1936
103/3-HAMBURG - Seminär für romanische sprachen und kultur, 1928-1936
103/4-HAMBURG - Staats und Universitats Bibliothek, 1927-1936
103/5-HARRASSOWITZ, OTTO - Buchhandlung. Leipzig, 1913-1940
103/6-HELLMANN RICHARD - Freiburg, 1924-1939
103/7-HERDER & Cº. - Barcelona, 1925-1939
103/8-HIERSEMANN, KARL - Leipzig, 1914-1939
H-I-J-K (Hirsch-Koehlers) i Varia –H-I-J-, 1916-1940 (c. 104)
104/1 Hirsch, Rodolfo. Brusel·les, 1934-38
104/2 Hirschwaldsche , Buchhandlung. Berlin, 1924-36
104/3 Varia (-J-), 1929-1934
Jaberg& Jud; Janer, Erasme de; Janini Janini, Rafael; Jaschke, Richard; "Jativa Turista"(Sarthou, Carlos);
Jerusalem ("Tarbiz"; Jewish National and University Library; Kirjath Sepher); Jimeno Gil, Emilio; Joaquin,
José; Jochs Florals de Barcelona; johannowsky, B; Jordà, Fernando; "La Jornada";"The Journal of the
Royal Astronomical Society of Canada"; Revista Ilustrada Jorba; Jouve, Margarita; Jové, Benito; Jove, B;
"Joventut"; "Joventut Catalana"; Juambelz, Jesús; Jue, Dolors; Julià Sauri, Angel; Juneda, Ajuntament;
Junta Organizadora del Monumento Nacional al Marqués de Estella; Junyent, Mossen Eduard;
Juvé,Ramon; "Juventus".
104/4 Hoja Oficial (Casa Provincial de Caritat). Barcelona, 1030-31
104/5 Homs, E (Escola Elemental del Treball). Barcelona, 1916-1932
104/6 Huici, Ambrosio. València, 1922
104/7 Hüni, Alfred. München, 1934-37
104/8 Varia (-H-), 1917-1939
(La) Habana (Academia Nacional de Artes y Letras; "Cuba Contemporánea"; Secretaria de Educación;
Universidad de La Habana); Haberland, Paul; "(La) Hacienda"; Hachette, Librairie; Hatzfeld, Helmut;
Haebler, K; Halle, J; Halle, Universität; Hamburg (Staats und Universitäts-Bibliothek); Hanquet, Paul;
Hannover (Consulado de España); Harvard University; von Heckel,R; Heffer & Sons; Heidelberg
(Universitäts-Bibliothek; Vowinckel Verlag; "Heimatdienst"; Heisenberg, A; Helsingfors (Ministro
Plenipotenciario de España en Finlandia); Hendrick,M; Hepding, Hugo; Henrich, Manuel; "(El) Heraldo de
Cristo"; "Heraldo de Tortosa"; Hermann & Co. "Hermes"; Hermes, Enrique; Hernandez Sanz, F; Herp, M.
R. "Hesperis"; "Higia"; Hildburgh, W; Hitler, Ronald; Hirsch, Paul; "Hisma"; "Hispania";Hoecker; Hoepli,
Ulrico; "(El)Hogar y La Moda"; Holyoke, Massachusetts; Hollande (Société Entomologique); Holzhener,
Armin; Hombruegue, Otto; Hönisch, Rudolph; Hopfer, August; Hornyanszky, Auguste; Hueber, Max;
Huertas, Ediciones; Huesca (Biblioteca Provincial); Huguet, Josep;"(La) Humanitat"; Humphrey Milford;
104/9 "Ibèrica". Barcelona, 1922-31
104/10 Illinois. The University, 1918-19
104/11 "Isis" (Socièté Internationale d'Histoire de la Science). Bruxelles, 1924
104/12 Ivars, Andreu. Barcelona, 1918-28
104/13 Varia -I-, 1934-1937
Ibero- Americano, Archivo; Ibarrola, César; Iberia musical; ICAZA, Vda. de; Iglesias, Maria Isabel;
"L'Ideal"; Ignatof, Sergio; Igualada (Ajuntament; "L'Eco d'Igualada";"L'Igualadí"; "Horitzons"); "La
Ilustracion Filatélica"; "Il·lustració Catalana"; Inchausti, J; Impremta Altés; Impremta Atenea; Impremta
Elzeviriana; Impremta Tasso; Impremta Josep Valls; Industrias Gráficas Seix & Barral; "Industria
Catalana"; "La Industria Metalúrgica"; "La Industria Tèxtil"; "Ifantia Nostra"; "Información"; "Ingenieria
Naval"; "Inquietud"; "Insektenborse";"L'Instant"; Institució Patxot; De Inventionibus; Istituto della
Enciclopedia Italiana; "Investigación y Progreso";Iriarte, Mauricio; Irla, Josep; Iruarrizaga, Juan; Iorga, M;
Isern, Joaquim; Viuda de Ispizúa, Segundo de; "Italia";
104/14 Junk, W. Berlín, 1920-1935
104/15 Kallmeyer, Georg. Verlag. Berlin, 1928-1939
104/16 Kaufmann, J. Verlag. Frankfurt am Main, 1931-1935
104/17 Koehlers, K.F. Antiquarium. Leipzig, 1919-1940
104/18 Varia -K-, 1921-1939
Kalle & Co; Karl, Louis; Karlsruhe (Landesbibliothek); "Kataluna Esperantista"; Kassel (Bärenreiter,
Verlag); Keins, Paul; Keller, Carl T. Keller-Schütz; Ker, Annita; Kharkov (Bibliothéque d'Etat); Kiev
(Ucrainian Geological Institute); KIRCHNER, Olga;KIRKCONNELL, Watson; KISTNER& Siegel; Klesper;
Klinkhardt& Biermann; Klincksiek, Librairie; Koch, Alexander; Koch, Günther; Köhler, Paul; Köhler,
Alexander; Kossack, Georg; Krah, Carl; Kraków, Slawkowska;"Die Kriegschuldfrage"; Krüger, Fritz; Kurz,
Martin.
L - (Leipzig-Lubrano) 1915-1939 (c. 105)
105/1- LEIPZIG - Deutschen Bücherei, 1931-1939
105/2- LEROUX & Cº - París, 1915-1934
105/3- LETOUZEY, LLIBRERIA - París, 1934
105/4- LEVILLAIN, P. - París, 1922-1927
105/5- LEWIN, I - Varsòvia, 1930-1936
105/6- LIBRERÍA AMERICANA - Barcelona, 1930-1934
105/7- LIBRERÍA INTERNACIONAL DE ROMO - Madrid, 1930-1936
105/8- LIBRERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA - Madrid, 1933-1936
105/9- LIBRAIRE ESPAGNOLE - París, 1935
105/10- LIBRAIRIE FRANÇAISE - París, 1931-1937
105/11- LIBRAIRIE FRANÇAISE - Barcelona, 1916-1937
105/12- LIBRERÍA FRANCESA - Barcelona, 1939
105/13- LECUYÈR, L. PHOTOGRAPHE - París, 1921.
105/14- LIBRAIRIE DE FRANCE - París, 1925-1934
105/15- LIBRERÍA PREGLIASCO - Torí, 1933-1934
105/16- LIEPMANNSSOHN, LEO - Antiquari. Berlin, 1927-1933
105/17- LISBOA - Biblioteca popular, 1918-1936
105/18- LIST & FRANCKE. - Leipzig, 1919-1922
105/19- LONDRES - British Museum, 1928-1937
105/20- LONDRES - London Directory Cº Ltd., 1930-1938
105/21- LONDRES - Entomological Society of London, 1917-1918
105/22- LONDRES - The Sciencie Museum, 1930-1931
105/23- LORENTZ, ALFRED - Leipzig, 1925-1939
105/24- LORENTZ, ALFRED - Leipzig, 1939
105/25- LUBRANO, LUIGI - Nàpols, 1916-1922
105/26- LA RONCIÈRE, C. De, 1922-1923
M- (Macià-Madrid) i Varia –L-LL, 1914-1940 (c. 106)
106/1 Varia -L-, 1914-1940
1.-"La Branca"; "La Florida"; La Haya (Koninklijke Bibliothek; Haaksche Post; Institut International de
Documentation; Bulletin de la Société Union Musicologique); "La Nuova Italia";"La Plata"(Biblioteca de la
Facultat de Ciències); "La Roca"; "La Tribune des Nations"; "La Verdad";Le Comte A. de Laborde; Ladico,
Antonia Vda. de Sardá; Lafont, Joaquim; Lamm, Louis; Lambert, P; Lambrós, Anna; Langsberg, Arthur;
Laporta, Vda. de Larousse, Librairie; Larsen, Knud; Lasalle, Dolors; Latin, Harriet; Laurens, Editeur;
Laurent, Edouard; Lauria, Arthur; Lausanne (Centre International d'Études sur le fascisme;Oficina Suiza
de Expansión Comercial); Lauxerois, Librairie; Lavarenne,M; Lavern,Comte de; Lecaldano, Franz; Leon;
Léonard, Émile; Lerda-Olberg, Oda; Lerida (Biblioteca Provincial; Boletín Médico; Director Espiritual del
Seminario; "LESA"; Levi, Ezio; Levin & Munksgaard; Lévy, Albert; Levillain, P;
2.-Libreria Barcelona; Libreria Católica; Libreria-Ediciones de Arte; Librairie René Colas; Librairie
Française d'Art et d'Architecture; Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence; Librairie C.Klincksieck;
Librairie de Maredsous; Librairie Militaire; Librairie Moderne; Libreria Royo; Librairie Technique et
Économique; Librairie Vanelsche; Libreria Vetusta; Liebisch, Bernh; Librairie ; Lima (Biblioteca de la
Universidad Mayor de San Marcos; Librairie Lipschutz; Lisboa ((Academia das Sciencias; Annais das
Bibliotecas e Arquivos; Archivo de Medicina Legal; Biblioteca da Ajuda; Boletin general das
Colonias;Centro de Estudos Filológicos; Fidelino de Figueiredo; Livraria Castro; Naçao Portuguesa); "Le
Livre"; Lockwood, P.; Loescher, Ermanno; Login & Son; "Logos"; London ("London Club"; "Camping"; The
Antiquaries Journal; The Book Society; British Esperanto Association; The Burlington Magazine; Hodder
& Stoughton Ltd. The Imperial Institute of Entomology; International Co-opéerative; The International
Guild of Hospital Librarians; The Library Association; Hans Preiss; Victoria and Albert Museum; Royal
Society of Tropical Medicine and Hygiene; The London School of Economics; Society of Chemical
Industry); Longás, Pedro; López, Antonio; López Robert; López, Quintín; López, M.; López Maroto,
Santiago; López- Picó; Losada y Puga, Cristóbal de; Los Angeles (University of Southern California);
"Lourdes"; Lovaina (Bibliothèque de l'Université; Revui d'Histoire Ecclésiastique); Loverola,S.J.; Lucca
(Biblioteca Governativa); Lüthi, Karl; Lyell, James; Lyon (Révue de Géographie Régionale; Bibliothèque de
l'Université)
106/2- Llibreria Verdaguer. - A. Domènech. Barcelona, 1939
106/3 - Varia(LL), 1919-1938
Llabrés, Gabriel; Llabrés, Juan; Llach, Eugenio; Lladó, Josep; Llagostera (Ajuntament); "El Llamp"; "La
Llar"; Llatas, Concepció Vda. d'Aguado; López Llausàs; Lleida (Lluis Borràs; Joan Bibiloni; Punyet Lloberas;
Roberto Pereña; Centre Excursionista;"El Pallaresa"; "Esperanza"; "Lleida"; Sindicat Agrícola Catòlic; "Lo
Rampill"; "Vida Lleidatana";Roca Lletjós); Llenas Viñas, Josep; "Llevant"; Llevat, Francisco; "Llibertat";
Llibreria Americana; Llibreria Católica; Llibreria Central; Llibreria Laietana; Llibreria Pairot; Llibreria
Palau; "Lliri de Sant Lluis"; Llobera, J.M. prevere; Llobera, Pere; Llobet, Lluis; "El Llobregat"; Llopis
Casagemas, Carles; Llopis, Manuel; Llopis i Puig, Manuel; Sant Llorenç Savall; Llorens, Antoni; Llorente
Falcó; Llosas, Pere; Llovet, Josep Maria; Llubera, Ignasi; Lluch, J.; "Llum"; "Llum Novella".
106/4- Macià, Josep Maria. Vilajuïga, 1920-1934
106/5- Maggs Bros. Londres, 1921-1940
106//6 Madison. University of Wisconsin, 1934-1935
106/7- Madrid. Reials Acadèmies, 1924-1936
106/8- Madrid. Bibliografia Hispano-Americana, 1925
106/9- Madrid. Biblioteca Real, 1919-1930
106/10- Madrid. Biblioteca Nacional, 1917-1936
106/11- Madrid. Butlletins de diferents entitats, 1918-1936
106/12- Madrid. Junta d'Ampliació d'Estudis (Centro de estudios históricos), 1915-1934
106/13- Madrid. Centro de Intercambios Germano-Español (Moldenhauer), 1928-1935
106/14- Madrid. Compañía Ibero Americana de Publicaciones, 1927-1931
106/15-Madrid. Ambaixada Alemanya, 1922
M- (Madrid- Maluquer), 1916-1940 (c. 107)
107/1- MADRID - Instituto geogràfico y estadístico, 1917-1931
107/2- MADRID - Instituto de Valencia de Don Juan, 1923-1933
107/3- MADRID - Junta de Ampliacion de Estudios. Veure tb. Centro de Estudios Históricos, 1918-1935
107/4- MADRID - Biblioteca de la Universidad, 1933-1935
107/5- MADRID - Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo, 1935
107/6- MADRID - Compañía Telefónica Nacional, 1930-1933
107/7- MADRID - Duque de Medinaceli, 1934-1935
107/8- MADRID - "Libros", 1935
107/9- MADRID - Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Bcas. Ps.1920-1936
107/10- MADRID - Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 1916-1936
107/11- MADRID - Marcet, José, 1931-1933
107/12- MADRID - Millares, Agustín, 1932-1933
107/13- MADRID - Ministeris, 1939 - 1940
107/14- MADRID - Museo Naval, 1932-1935
107/15- MADRID - Publicacions i diferents assumptes dels Ministeris, 1918-1936
107/16- MADRID - Publicitas S.A., 1932
107/17- MADRID - Residencia de Señoritas, 1931-1933
107/18- MADRID - Sociedad Española de Historia Natural, 1923-1935
107/19- MADRID - Sociedad Geográfica Nacional, 1917-1934
107/20- MADRID - Societat Hispania, 1921
107/21- MAIER, HERIBERTO - Barcelona, 1931
107/22- MAINZ - Gutemberg Museum, 1924-1930
107/23- MALUQUER, J - Barcelona, Berlin, Frankfurt, 1919-1921
M (Manchester-Monde), 1909-1949 (c. 108)
108/1- MANCHESTER - The John Rylands Library, 1914-1936
108/2- MANCHESTER - Public Libraries, 1915
108/3- MARATA, ESTEVE - Barcelona, 1932-1935
108/4- MARBURG/LAHN - Kunstgeschichtliches Seminari der Universität, 1932
108/5- MARINADA - Palamós, 1922-1931
108/6- MARINESCO, C. - París, 1921
108/7- MARTÍNEZ, AGUSTÍN - Palma de Mallorca, 1930-1931
108/8- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F. - València, 1917-1936
108/9- MARTÍNEZ PÉREZ, C. - Barcelona, Llibreria General d'Art, 1917-1939
108/10- MARTORELL - Sindicat Vitícola Comarcal, 1933-1934
108/11- MADRID - Masferrer i Cantó, 1933-1935
108/12- MAS, ADOLF - Barcelona, 1915-1927
108/13- MASERAS, ALFONS - Barcelona, 1920-1937
108/14- MASNOU - Laboratoris del nord d'Espanya, 1921-1935
108/15- MASSÓ TORRENS - Barcelona, 1918-1938
108/16- MASSÓ I VALENTÍ - Girona, 1922-1933
108/17- MEDICINA DE LOS NIÑOS - Barcelona, 1925-1932
108/18- MESTRE I NOÉ - Tortosa, 1918-1936
108/19- MEXICO - Academia Nacional de Ciencias "Antonio Alzate", 1933-34
108/20- MEXICO - Biblioteca Nacional, 1918-1936
108/21- MILANO - Biblioteca Ambrosiana, 1926-1935
108/22- MILLA - Llibreria. Barcelona, 1930-1932
108/23- MILLAS, J.M. - Madrid i Barcelona, 1927-1935
108/24- MINERVA - Wissenschaftliche Buchandlung. Viena, 1928-29
108/25- MIQUEL I PLANAS, R. - Barcelona, 1909-1933
108/26- MIQUEL RIUS - Barcelona, 1919-1935
108/27- MISSÉ, ANTONIO - 1916-1933
108/28- MITJANA DE LAS DOBLAS - 1931-1932
108/29- MOLINA, GABRIEL - Madrid, 1916-1940
108/30- MOLL, FRANCESC - Palma de Mallorca, 1933-1935
108/31- MOMMSEN, WILH - Marburg, 1931-1932
108/32- MÓNACO - Institut Océanographique, 1916-1935
108/33- MONDE NOVEAU - París, 1922-1933
M (Monestir-Münster) i Varia (c. 109)
109/1- MONTSERRAT, Monestir de - Rd. Antoni Mª Tobella O.S.B. i Rd. Antoni Mª Marcet O.S.B., 19181933
109/2- MONTSERRAT - Monestir, 1939
109/3- MONTAÑÉS, CECILIO - Madrid, 1933-1935
109/4- MORATÓ SADERRA, JOSEP - Moià, 1932
109/5- MORRIS MESTEL - Nova York, 1935-1936
109/6- MOSCOU - Pulicnaja Biblioteka, SSSR., 1932-1934
109/7- MUJER Y MADRE.- Barcelona, 1925-1932
109/8- MUNIC - Universitäts Bibliothek, 1923-1933
109/9- MUNIC - Bayerische Staatsbibliothek, 1921-1935
109/10- MONEVA Y PUYOL - Saragossa, 1917-1935
109/11- MONGE, PERE - Barcelona, 1922-1938
109/12- MONSALVATGE, JOSEP - Figueres, 1915-1931
109/13- MONER, BARTOMEU - Palma de Mallorca, 1927-1931
109/14- M - Varia, 1939 - 1940
Madrid (Ambasciata d'Italia; "Razón y Fe"; Real Sociedad Española de Física y Química); Marseille
(Bulletin de la Société de Geographie et d'Etudes Coloniales); Martin, F; Maspons y Anglasell, Francisco;
Melbourne ("Proceedings o the Royal Society of Victoria"); Miralles, Miguel; Molar, Nolasco del;
Montevideo (Revista de Tuberculosis); Muguruza, José Maria.
109/15- MUNIC - Bilbiothek der Bayer Akademie der Wissenschaften, 1925-1933
109/16- MÜNSTER - Aschendorffsche Buchandlung, 1930-1931
109/17- MÜNSTER - Deutsches Institut für Auslandkunde E.V., 1927-1938
109/18- M - Varia, 1914-1936
-1.- Maas, Otto; Mader, Willi; Madrid (Universidad de Madrid; Anuario del Cuerpo Facultativo de
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos; Anuario de la enseñanza elemental, técnica y superior;
archivero del duque de Medinaceli; Asociación española de coleccionistas; Asociación española para el
Progreso de las Ciencias; Asociación de Ingenieros industriales;Ateneo de Madrid; Ayuntamiento de
Madrid; Director General de Bellas Artes; Biblioteca cervantina; Biblioteca del Senado; Editorial Minerva;
el Síndico- Presidente del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa; Compañía Arrendataria de Tabacos;
Biblioteca del Congreso de los Diputados; Secretario del Consejo de Instrucción Pública; Consejo
Superior de Protección a la Infancia; el Director General de Agricultura; Director General de lo
Contencioso; el Director General de Contribuciones; Crónica de la Expedición Iglesias al Amazonas;
Dirección General de Aduanas; Dirección General de Estadística; "El Debate"; Duque de Almazán;
Erudición Ibero-Ultramarina; Facultad de Filosofía y Letras; Fundación de Amigos de la Enseñanza;Guías
COB; "Ilustración del Clero"; "Indice"; Boletín de la Institución Libre de Enseñanza; Instituto Católico de
Artes e Industrias; Instituto Español de Oceanografía; Instituto Forestal; Instituto Ibero-Americano;
Instituto de Ingenieros Civiles; Instituto Nacional de Higiene; Conde de Aybar, Intendencia General de la
Real Casa y Patrimonio; Interventor General de la Administración del Estado; Director de Investigación y
Progreso; Junta para Ampliación de Estudios; Presidente de la Junta Nacional de la Música y Teatro
Líricos; Servicios de Librería Española y Extranjera Reunidos; Señor Nuncio de Su Santidad; "Madrid
Turístico y Monumental"; Oficina Regionalista; Director General de Propiedades e Impuestos; Director
de la Residencia de Estudiantes; Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; Revista de Filología Española;
Revista de Historia y de Genealogía Española; Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias; Sindicato
exportador del Libro español;"Novelas y Cuentos"; Servicio Meteorológico Español; Anuario Judicial de
España; Sociedad Española de Física y Química; Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas); Mahó
(Revista de Menorca); "Mai Enrera"; Maisonneuve & Fils; Mallol, Ignasi; Mallorca ("Quadern Mensual";
Secretari del Casal Català; Biblioteca del Seminari de Mallorca); Maluquer, Manuel; Maison Mame;
Manchester; Manhès, Henri; Manila (The Philippine Library and Museum); "Manlleu";Manning,
Ethelwyn; Manresa (Biblioteca Popular; Butlletí del Centre Excursionista del Bages;"El Pla de
Bages";Casino de Manresa; "Jorba"); Manteiga, Eduard; Mañé, Vda. de Many; Manyà, mossen Joan B;
Marañón, D.G; Marburg (Internationaler Ausschuss für die Historischen Wissenschaften;
Kusntgeschichtliches Seminar der Universität); March, Josep Maria; Marcerón, Louis; Margarit i Calvet,
Arnald; Marimón, Sebastián; Marone, Gherardo; Marqués de Cerralbo; Marquina, Matilde; Marseille
(Bulletin de Géographie et d'Etudes Coloniales de Marseille; Tacussel, Editeur); Martí Monteys; Martí,
Carlos; Martí, Jaume; Martín y Alberó; Martín y Alsina; Martín, Alberto; Martín i Rovira, Ezequiel;
Martinell, Cèsar; Martí, Francisco; Martínez, Antonio; Martínez Ferrando, Ernest; Martínez Pérezl;
Martínez de Velasco, Fernando; Martino, José Maria; Martínez Vargas; Marr, Nicolàs; Martorell, Vicens;
Martorell, Oriol; Martorell, Bernardí; Martorell, Jeroni; Marx-Engels-Verlag.
- 2.-Mas, Mosen J.; Mas i Puig; Mascaró; Masaveu, Pedro; Masifern, Ramon; Masnou, Ajuntament;
Masó, Arquitecte; Maspons i Anglasell; Masriera, Arturo; Massaguer Fabre, Enric; Massons Esplugas,
Juan Maria; Masvidal, Mercè; Mata y Argüeso; Matalonga, Pere; Mataró ("Albada"; Escola d'Arts i Oficis;
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; "Esbarjo de Sant Lluis"; Matheu, Francesch;
Mathey, Georg Alexander; Mateu i Pla, Santiago; Maturana, Carles; Mayer, Maria Fuld; Mayol de
Senillosa; Mayolas Duñó; Mayer;"MedicinaCatalana”; Física"; Meidounarodnaya Kniga; Meiner, Félix;
Mejer, Wolfgang; Melbourne (Royal Society of Victoria); Melich, Jacint; Meli, Filippo; Melilla (President
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación); Mendoza (Centre Català); Menorca;
Mendioz; Meafrion, Lion; "Eusebi Mercader"; Mercy Sohn, Heinrich;"Mercurio"; "Messidor"; Mesquida,
señora de; Mestres,Apeles; Mexico (Biblioteca Histórica Mexicana; Escuela de Bibliotecarios y
Archiveros;"El Maestro"; Secretaria de Relaciones Exteriores; Secretaria de Educación Pública;"El Libro y
el Pueblo";"Canigó"); Meyerhof, Max; Michielsen; Michigan (University of Michigan); Milá Camps, Josep
Maria; Milano (Biblioteca Nazionale; Casa Editrice Lega Eucaristica; Librairie Ancienne Ulrico Hoepli;
Comune di Milano; "Reale Istituto Lombardo"); Millares, Agustín; Millàs, José; Minguell, Concepción;
Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad; Minguell, Concepción; Minguelle Rubio, J; Minkowsky,
Helmut; Minneapolis (Public Library; MIGUEL, Celia de; Mir, Ricardo de; Mir, Miguel; Mira, C; Miracle,
Carolina; Miracle, Ramon; Miravitlles, Jaume; Miró, Francesc; Miró, Oleguer; Modern Language Notes";
Mohr, C.B; Moharra, J.B; "Moianès"; Molas, José; Moldenhauer; Gerhard; Molina, G; Moliné, E; Mollet
(Associació Catalanista); Mollal; Monche, José; Monfort, Joan; "El Monitor de Farmacia"; Monje,
Mariano; Monografies Mèdiques; Montecarlo (Académie Méditerranéenne); Montcada (Centre
Nacionalista Republicà); Montevideo (Anales de la Facultad de Medicina; Anales de Instrucción
Primaria;"Iberia"; Revista del Ministerio de Industria); "Montly Labor Review"; Montllor, Mercè;
Montobbio, Pilar; Montoliu, Francesc; Montoliu, Manuel; Montpellier (Comptoir Général de
Photographie Aubès; Ajuntament; Bibliothèque de la Ville; Société Languedocienne de Géographie);
Montreal (The Municipal Review of Canada); "Montseny"; Moraes, Livraria de Joao d'Araujo; Moragas,
Fidel; Moragas, Vda. de Font; Morales, Francisco; Morata, Javier; Morató; Moreira Ramos, Joan;
Moreno, César; Morera, Carmen; Morera, Josep; Morley; Moser, Johannes; Mosse, Rudolf;Múgica,
Antonio; Múgica, Gregorio de;Mulert; Mulertt, Werner; Mulet, Josefa; Müller, Kurt; Mumbrú, Domingo;
München; "El Mundo en Auto"; "Mundo Musical"; Münster Verlag; Múnera, P;Munné, J.; Munuera
Zamora, Felipe; "Música Sacra"; Muntañola, Juan; Murna, Agustín; van Muyden, Arnaldo.
N (Naçao-Noticiero) i Varia; -O (Oliva-Oxford) i Varia. (c. 110)
110/1- Naçao Portuguerasa - Lisboa, 1927-1933
110/2- Neotipia, La - 1935-1936
110/3- NEW HAVEN CONN. - Yale University, 1914-1939
110/4- NOVA YORK - College Art Association of America, 1928-1932
110/5- NOVA YORK - Columbia University, 1916-1935
110/6- NOVA YORK - The New York Public Library, 1939-1940
110/7- NOVA YORK - Hispanic Society of America, 1919-1938
110/8- NOVA YORK - The Milbank Memorial Fund., 1932-1934
110/9- NOVA YORK - The New York Public Library, 1914-1937
110/10- NOVA YORK - The H. Wilson Cº, 1937-1939
110/11- NIJHOFF'S, MARTINUS - 'S-Gravenhage, 1926-1935
110/12- NOS -Santiago, 1932-1936
110/13- NOSTRA ACCIÓ - Barcelona, 1929-1934
110/14- NOSTRA TERRA - Palma de Mallorca, 1931-1935
110/15- NOSA TERRA - Pontevedra, 1924-1934
110/16- NORTON COMPANY - Worcester, 1932-1935
110/17- NOTICIERO - Barcelona, 1930 (Inclou un informe que sobre la Biblioteca de Catalunya es va
publicar per la Diada del Llibre).
110/18 N - Varia, 1914-1939
-Nacotri, Dr.; Nadal, Alfred; Nadal, Vicent; Nadal, A.; Nahum, Isaac; Nancy (Bibliothéque de la ville);
Napoli (Biblioteca Nazionale); Nardecchia, Editore; Narodowy, Zaklad; "Natació"; Navales Fuentes;
Navarra, Juan; Navarro Tomàs; Nabot i Tomàs; Nebot, Juan; Negre i Balet, Raimond; Nel·lo, Francesc;
Fundació Tipogràfica Successor de Neufville; Neumann, Eugen;" Neuphilologische Mitteilungen"; Neuss,
Wilhem; NÈVE, Joseph;Newark Public Library; New York (Columbia University; The Americana Institute;
The Art Bulletin; "El Campo Internacional"; Chemical & Metallurgical Engineering; Foreign Affairs;
Instituto de las Españas; The Journal of Educational Sociology; The Musicalo Quarterly; The University of
the State of New York; New York University; "Young Peoples Union); Nijhoff's, Martinus; Nogent-LeRotrou; Nicole.; Nicolau d'Olwer; Nicolau, Miquel; Nicóstrato, Editorial F.T.D.; Niemeyer, Max; de
Nobele, Librairie; Noguer, Erasmo; Noisy-Le-Grand;Nonó, Santiago;"Nostra Terra";"Nostra Veu";"Nostre
Ideal";"Noticiari"; "Noticiari Català"; "Noticiari Mensual de la Secció d'Excursions"; Nourry, Émile;
"Nouvelles Danubiennes";"Nova Catalunya"; "Nova Egara"; "Nova Ibèria"; "La Nova Revista"; Novellas de
Molins, Santiago;"El Noya"; Nugué, B; Núñez, José Maria; Nutt, David.
110/19 N – Varia New York, 1939
-International Congress of Musicologists; Bulletin of Bard College; "International Conciliation"; Kraus,
Hans P.; The Moore-Cottrell Subscription Agencies; Schirmer, Inc.; Norton Company; Niemeyer, Max.
110/20 Oliva de Vilanova - Barcelona, 1917-1936
110/21 OLOT - Bilbioteca Popular, 1919-1931
110/22 OLSCHKI, Leo S. - Florència, 1916-1936
110/23 OXFORD - Bodleian Library, 1925-1931
110/24 PAGÈS, Am - 1931-1937
110/25 PALAMAS, Nausica C - Atenes, 1918-1931
110/26 PARERA LLIBRERIA - Barcelona, 1914-1918
110/27 PARIS - Arts et Metièrs Graphiques, 1931-1937
110/28 O-Varia, 1914-1940
-Obiols, Josep; Obispado; "Obra"; Odena (Ajuntament); Orense (Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos); Odriozola, Carlos de; Ohin (Library of Cincinnati); "L'Oiseau Lyre";
Pare Olaguer de Barcelona; Olérdola, Marqués de; Olivart, Marqués de; Olivart, Josep; Oliver i Batlle,
Rafel; Oliver, Joana; Oliver i Castañer, Jaime; Olot(Biblioteca Pública; "El Deber"; "Orfeó Popular
Olotí";"Oreig"); Oller, Narcís; Onyate, Juan; Oñate, J.; Orbis, Editorial; Orense (Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos);Orfeó Gracienc";"Orfeó Llevant"; "Organització"; Orleans
(Bibliothèque de la Ville); Ortega, Impremta; Osma, Orriols, Josep; Osma, José Maria de; Ottawa
(Department of Labour; "Our Dumb Animals"; Oviedo (Boletín del Centro de Estudios Asturianos";
Fernández Ladreda); Oxford ("The Antiquaries Journal";"The Clarendon Press"; Blackwell, Basil;
University Press; Treasurer, Plaisong and Mediaeval Music Society).
P- (Paris –Porter) i Varia Paris, 1914-1938 (c. 111)
111/1- PARIS - Bilbiothèque Nationale, 1918-1936
111/2- PARIS - École Nationale des Langues Orientales Vivantes, 1930-31
111/3- PARIS - Éditions d'art et d'histoire, 1933-1936
111/4- PARIS - Institut de Cooperation Intel·lectuelle, 1926-1936
111/5- PARIS - Messageries Hachette, 1933-1934
111/6- PARIS - Tables annuelles de Constantes & Donées Numériques,1925-1935
111/7- PARIS - Varia, 1919-1935
Académie des Inscriptions et Belles Lettres; Archives et Bibliothèques; Conservateur des Archives de
l'État; Association des Bibliothécaires Français; Association des Études Grecques; Association pour le
Développement de la Lecture Publique; Association Ouvrière; Les Belles Lettres; Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie; Bibliothèque et Musée de l'Opéra; Bulletin of the International Committee of Historical
Sciences; Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle; Bulletin de la Société pour le
Développement des Institutions Sociales dans les entreprises; Bulletin de la Societé Entomologique de
France; Centre d'Études Hongroises en France; Cercle de la Librairie; Congrès des Bibliothécaires; Ecole
de Chartres; Chronique des Lettres Françaises; Éditions Albert; Éditions Historiques; Ministère de
l'Education National;"L'Employé"; Bureau de l'Enseignement et des Manufactures Nationales; Études
Franciscaines; Fédération Nationale des Coopératives;"Foyer National des Etudiantes; Gazette des
Beaux-Arts; Index Generalis; Institut Scientifique de Recherches Économiques et Sociales; Journal du
Droit International; Légation de Lithuanie; Librairie de Paris; Le Magasin Musical Pierre Schneider;
Maison de la Bonne Presse; Maison de la Presse Étrangère; Ministère de l'Instruction Publique; "Le
Monde Nouveau"; "Le Moyen Age"; "Le Musée Social; "Le Mouvement des Faits et des Idées"; Office
Central de Librairie et de Bibliographie; Office National des Universités et Ecoles françaises; "Por la
Salud"; Les Presses Universitaires de France; "La Renaissance"; Service Géographique de l'Armée;
Société des Anciens Textes Français; Liga de Sociedades de la Cruz Roja; Société des Editions su films;
Société des Études Historiques; Société d'Informations Économiques; Société Française de Musicologie;
Société Française de Reproductions de Manuscrits a Peintures; Société Nationale des Antiquaires de
France; Société des Nations; Société pour l'Étude pratique de la Participation du Personnel dans les
Bénéfices;"Romania"; Union Latine d'Éditions.
111/8- PEERS E.ALLISON - The University. Liverpool, 1922-1936
111/9- PEÑA GELABERT, MANUEL - Palma de Mallorca, 1914-1917
111/10- PERAIRE IGLESIAS, Nicomedes - Barcelona, 1931-1939
111/11- PEREIRA BORRAJO, BERNARDO - Madrid, 1926-1929
111/12- PHILOBIBLION (H.REICHNER VERLAG) - Viena, 1926-1935
111/13- PI I SUÑER - 1914-1938
111/14- PICARD AUGUSTE - París, 1914-1931
111/15- PORTER, JOSEP - Barcelona, 1925-1937
P-T (Pineda – Toda), 1911-1940 (c. 120)
-120/1: Inauguració Biblioteca de Pineda (1922), Justa Balló (4c)(1927); Núria Rossell - Borges Blanques
(1918-1924) (2c); Mercè Farnès - Canet de Mar (1919-1921) (8doc); Pilar Herp - Olot (1922-1924) (12
cartes)
120/2 "Cultura Cristiana", continuació de la revista "Joventut" (1925-1933) (6c)
120/3 Sabater, Isidre - arxiver de Badalona - Revista "Eco de Badalona" (1934-35); Sabanés, Aurèlia
(1926)
120/4 - P. Sala i Flotats (Terrassa) amb donatiu de dues xil·lografies facsimilades (1927-1931)
120/5 - Sala Parés - Llibreria - oferint les "Obres Completes de Joan Maragall" en paper japó (1926-1930)
120/6 - Salvat, editors (1923-1936) amb llista de donatius a la BC (14 doc)
120/7 - Correspondència amb Joan i M. Salvat Papasseit, de la Llibreria Nacional Catalana
(14 c)
120/8 - T'jan, bookseller& importer - San Francisco (1932) (6c)
120/9 - San Miguel de la Cámara, Maximino,catedràtic de la Universitat de Barcelona (1918-1931) (6c)
120/10- Sanchis Sivera, Josep, canonge - València (1931-1934) Sobre la venda de la biblioteca de Rodrigo
Pertegàs (1917-1934) (28c)
120/11 -Santiago de Compostela - Universitat (1933-1936)
120/12- Sayous, André E. - París (1931-1936) (10c)
120/13 -Scarabin, J. - Livres d'art - Paris (1927-1933)
120/14 - Schädel, Bernhard. -Professor de la Universitat d'Hamburg (1921-1926) (7c)
120/15 - Schiffrin, J. - Éditions de La Pléiade - París (1930) Sobre il·lustracions de Cervantes
120/16 - Schmidt, Hugo, editor - Múnic (1925-1930) (27c)
120/17 - Santander - Biblioteca Menéndez Pelayo (1919-1940) (9c)
120/18 - Varia- Reclamacions de revistes 1939 (etapa de transició Rubió-Mateu)
120/19 - Radio Terrassa (1936); "El Radium" (1932); Josep Rafel Carreres (1929)
120/20:
- 1925 - Recasens Siches, Luis - Madrid (1)
-1921-1927 - Regazzoni / Ragazzoni, Roberto - Barcelona (8c + llistat de llibres)
-1931-1935 - Regeneració - Revista mensual de Naturisme (2c)
-1915-1916 - Régné, Jean ,archiviste de l'Ardèche - Privas (4c)
-1916 - Reig, Josep (2c)
-1921 - Reimer, Dietrich - Berlin (1c)
-1935 - Reixac - Serveis Tècnics Industrials de la Generalitat (1c)
-1918 - Remon, Salvador (1c)
-1923-1936 - Renart Rovira, Dionís (8c + llistat)
-1927-1928 - Rennes, A. Ferrocarriles Andaluces- Màlaga (2c)
-1923-1925 - Renovación - Gabriel S. Moreau - Buenos Aires (2c)
-1928 - Rendi, Renzo - Roma (1c)
-1928-1929 - Reparaz, Gonçal de (fill) - Barcelona (3c)
-1932-1934 - República - Cervera (2c)
-1933-1936 - Ressorgiment - Vilafranca del Penedès (4c)
-1914 i 1917 - Retana, W.E., agraïnt donatiu de llibres (2c). La segona està adreçada a Eugeni d'Ors.
-1914-1932 - Reus: Cambra Oficial de Comerç i Indústria; diari "Foment"; Escola de Viticultura i Enologia;
Llibreria Nacional i Estrangera; "Puericultura" (8c)
-1928 - Reverte, Pedro, Regiment de Artilleria a Peu - Girona (1c)
120/21 - Revista:
-1920 - Revista AEG - Barcelona (1c)
-1931 - Revista del Casal de La Principal- Vilafrancadel Penedès (1)
-1936 - Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales - Madrid (1c)
-1933 - Revista Bimestral Cubana - l'Havana (1c)
-1929 - Revista del "Centro de Estudios Extremeños" - Badajoz (1c)
-1931 - Revista de Cirugía de Barcelona (3c)
-1935 - Revista del Commercio Italo-Spagnnolo- (1c)
-1931 - Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal - Buenos Aires (1c)
-1929 - Revista Cursos de Conferencias Semanales Revista Telefònica - Madrid (1c)
-1923 - Revista Chilena de Historia y Geografía - Santiago de Chile (1c)
-1924 - Revista Eclesiástica (1c)
-1928 - Revista de Escuelas Normales - Guadalajara (1c)
-1926-1929 - Revista de Filología Española - Madrid (3c)
-1923-1924 -Revista de Filosofía - Buenos Aires (2c)
-1931 - Revista Financiera de la Banca Marsans SA (1c)
-1934 - 24 x 36. Revista Fotogràfica - Barcelona (1c)
-1924-1929 - Revista Gràfica - Barcelona (4c)
-1921-1922 - Revista de Historia - Lisboa (2doc)
-1938 - Revista Il·lustrada Jorba (1c)
-1926-1930 - Revista de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre (2c)
-1932 - Revista Internacional del Trabajo - A. Fabra Ribas (1c)
-1924 - Revista Jurídica de Catalunya (1c)
-1935-1936 - Revista M.Z.A. - Barcelona (1c)
-1923 - Revista Matemática Hispano Americana - Madrid (1c)
-1937 - Revista Médica Germano-Ibera-Americana - Georg. Ethieme,ed- Leipzig (1c)
-1932 - Revista Mèdica de Barcelona - Barcelona (1)
-1926 - Revista de Medicina y Cirugía - B. Danès - Barcelona (1c)
-1926 - Revue des langues romanes - Montpeller (1c)
-1932-1936 - Revista de Menorca - Maó (2c)
-1928-1929 - Revista Mercedaria - Parròquia de la Mercè - Barcelona (2c)
-1935 - Revista Mexicana de Biología - Mèxic (1c)
-1934 - Ritmo. Revista Musical Ilustrada - Madrid (2c)
-1928 - Revista Musical Catalana - Barcelona (1c)
-1922 - Revista Muzicala Occitana- Toulouse (1c)
-1932 - Revista de Occidente - Madrid (3 doc)
-1926 - Revista d'Olot - Olot (1c)
-1935 - Revista de Organización Científica - Madrid (3c)
-1922 - Revista Parlamentaria de Cuba - l'Havana (1c)
-1929 - Revista de Política Social - Ministerio de Trabajo y Previsión - Madrid (1c)
-1933 - Revista dels Procuradors de Catalunya - Barcelona (2c)
-1924- Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses - Almeria (2c)
-1925 - Revista de la Sociedad de Filatelistas - Barcelona (1c)
-1927 - Revista Telefónica Española - Madrid (2c)
-1934-1937 - Revista de Tuberculosis del Uruguay - Montevideo (2c)
-1922 - Revista Universitaria - Lima (1c)
-193[5] - Revista Zurita - Saragossa. Facultat de Filosofia i Lletres (1c)
120/22 - REVUE
-1928 - Revue d'Allemagne - Paris (2c)
-1931 - Revue Belge des Industries Verrières - Charleroi (Bèlgica) (2c)
-1922-1939 - Revue Bénédictine -Abbaye de Mauredsous - Namour (Bèlgica) (5c)
-1929 - Revue de la Coopération Internationale Brusel·les (2c)
-[s.d.] - Revue des Deux Mondes - París (1c)
-1928 - Revue des Etudes Historiques - París 1c)
-1936 - Revue des Études Islamiques - París (1c)
-1937 - Revue de Geographie Alpine - Grenoble (2c)
-1927 - Revue d'Histoire Ecclésiastique - Lovaina (1c)
-[s.d.] - Revue Historique - París (1c)
-1921 - Revue des Études Grecques - París (1c)
-1923-1933 - Revue des Langues Romanes - Montpeller (3c)
-1929 - Revue du Livre Catholique - Avinyó (França) (1c)
-1923-1938 - Revue Musicale - París (5c)
-1930-1937 - Revue de Musicologie - París (1930)
-1934 - Archives de la France Monastique - Vienne (França) (1c)
-1934 - Revue de Roussillon - Revista Vallespir - Céret (1c)
-1925-1926 - Revue Téchnique Sulzer - Barcelona (2c)
-1936-1937 - Revue de l'Université de Bruxelles - Brusel·les (2c)
120/23 - Reynals - Rivista
-1932 - Reynals, Ignasi - Barcelona (1c)
-1933 - Reynals, Ramon - Barcelona (2c)
-1932-1933 Riba, Carles (sobre l'edició de l'Oda a la Pàtria) - Viladrau (5c)
-1918 - Riba S. En C. Construccions Mecàniques (1c)
-1932 - Ribas Clotet, Enric - Madrid (3c)
-1936-1937 - Ribas i Virgili, Enric (2c + llistat)
-1923 - Ribas, Isidor (1c)
-1927 - Ribas Mas, Salvador, gravador al boix (sobre venda de boixos) - Badalona (7c)
-1935 - Ribalta, A. (sobre venda d'un Lope de Vega de 1627) Múrcia (2c)
-1924 - Ribé, M., estudiant de l'Escola de Bibliotecàries - Valls (1c)
-1911-1936 - Ribelles Comín, Josep - Barcelona (3c)
-1920 - Riber, Llorenç - Ateneu Barcelonés (oferint biblioteca Martí Batllés) (1c)
-1920-1927 - Ribera Maneja, Antoni - Bayreuth - Madrid (3c)
-1918 - Ribera Llovet, Ramon (amb donació de llibres) - Sabadell (1c)
-1933-1935 - Ribera, La, periòdic nacionalista - Mora d'Ebre (2c)
-1922 - RICHERT, Gertrud - Barcelona (4c)
-1935 - RIERA NADEU, Francesc - Barcelona (1c)
-1938 - RIERA PUNTÍ, J. - Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria - Barcelona (3c)
-1919 - RIERA i SOLANICH, Eduard - Anuarios Bailly-Bailliere y Riera reunidos - Barcelona (1c)
-1920 - RIETZCHEL, Gustav A. - Leipzig (1c)
-1931 - RIEUSSET SA - Barcelona (demanant donació de cartells) (1c)
-1932 - Riga (Letònia) Latvijas Biologijas Biedriba (3c)
-1938 - Rincón (Cuba) - Club Cultural Deportivo - Biblioteca José Maria Heredia (1c)
-1932-1933 - Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional (2c)
-1935 - Rio de Janeiro - Boletim Mensal de Estadistica de Distrito (1c)
-1934 - Ripoll - Tomàs Raguer - Arxiu Parroquial (1c)
-1930-1931 - RIQUER PALAU, Josep de (amb amenaça de suïcidi) - Barcelona (3c)
-1934 - RIVA i GARCIA - Barcelona (1c)
-1935 - RIVERA, D. - Barcelona (1c)
-1927 - RITTI, Paul- Librairie Ancienne et Moderne - Paris (1c + butlletins d'obres sobre Catalunya) (7
doc)
-1923 -1924- RIU BUSQUETS, Esteve (sobre la venda del manuscrit Les urines d'Ysaach)- Sant Esteve de
Palautordera (5c)
1921 - RIUS, Felip de - Barcelona (1c)
1918 - RIUS, M. - Tortosa (1c)
1924 - RIVAROLA, Rodolfo (sobre donació de llibres) - Buenos Aires (1c)
1911 - RIVAS, Ricard - El Universo (amb oferta de venda d'una obra)- Madrid (1c)
1921-1928 - RIVERA, José de - Compañía Telefónica Nacional de España - Barcelona (2c)
-1932 - RIVERA y ATIENZA, Tomás - (2c)
-1935 - RIVERA, S. , Calados, Plisados, Bordados, Botones - Barcelona (2c)
-1940 - RIVIERE, Francisco Luis (1c)
-1927 - Rivista di Filosofia - Bolònia (Itàlia) (1c)
120/24 ROBERT - RODA
-1924-1936 - ROBERT, Antoni, diputat ponent d'Instrucció Pública (sobre pressupost de la BC i responent
a una consulta particular)
-1928? - ROBERT ENGELMANN, Hans - Berlin (1 targeta)
-1922 - ROBLES, José (sobre intercanvi amb Modern Language Notes - Johns Hopkins University Baltimore (USA)(1c)
-1928-1932 - ROBLES, Mercè (bibliotecària) - Barcelona (6c)
-1926-1927 - ROBLES, Francisco - (sobre la salut de la seva filla Mercè) Sta. Coloma de Gramanet (2c)
-1934 - ROBREDO, Pedro, llibreter - (Mèxic) (1c amb llistat de llibres cervantins)
-[s.d.] ROCA ALSINELLA, Pere, prevere i director del Centre Social de Betlem (1 targeta)
-1924 - ROCA, Ricardo, administrador de La Zuda - Tortosa (1 c)
-1931-1934 - ROCA LLETJÓS, Salvador, catedràtic - Lleida - (sobre fotocòpies, números de la revista Vida
Lleidatana i préstec de llibres) (3 c)
-1924 - ROVA RABELL Hnos. - Barcelona (1c)
-1914-1923 - ROCA i ROCA, Josep - Carta d'agraïment pel donatiu, en nom d'Antonieta Ladico de Sardà,
d'un exemplar de les obres de Joan Sardà. Petició de targeta de lector (2c)
-1927 - 1936 - ROCA, Vda de - Carta d'agraïment a la vídua de Josep Roca i Roca pel donatiu fet a la
Biblioteca de Catalunya de la biblioteca particular del periodista escriptor i polític. Oferta de compra
d'exlibris a la vídua de Roca. (2c)
-1936 - ROCALLA S.A. - Rebut del director de la BC de 10 dipòsits de 300 litres
-1936 - RODA DE TER, Grup Excursionista Fills del Ter - Sol·licitud d'intercanvi (3c)
120/25 RODON - ROMA
-1937 - RODON i AMIGÓ, P. - Badalona - Carta de Rubió demanant que completi les seves obres a la BC.
(1c)
-1925-1933 - RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco , director de la Biblioteca Nacional - Madrid - sobre envio de
3er tom del Catàleg de la Col·lecció Bonsoms. Agraïment de la conferència "Se lee mucho a Cervantes?"
per a la col·lecció cervantina, i petició de rebut del seu llibret "Coser i cantar" que va obsequiar a la BC.
(3c)
-[s.d.] - RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Dr. - Targeta d'agraïment adreçada a Massó i Torrents. (1c)
-1934 - RODRÍGUEZ PORRERO, Claudio - Madrid - Sobre les cartes d'Aribau adquirides recentment a un
llibreter de Barcelona sobre traduccions de Walter Scott i la col·lecció d'autògrafs de Rodríguez
Porrero.(3c)
-1917 - RODRÍGUEZ, Felipe, llibreter - Madrid (1 targeta)
-1917 - ROGENT PEDROSA, Josep, advocat i regidor de l'Ajuntament- Barcelona (sobre pagament de
factures de Champion (?) (3c)
-1916-1922 - ROGER i CROSA, Miquel - Palamós (sobre ensenyament de Llengua i Història de Catalunya
a l'Escola Municipal de Palamós (2c)
-1938 - ROHRER, Rudolf M., Editor - Brünn (Txecoslovàquia) (3c)
-1935 - ROIG i LLOP, Tomàs - Barcelona - Ateneu Barcelonès (amb donatiu d'un lot de llibres seus,
"responent a la crida que feu el sr. Duran i Ventosa") (2c)
-1914-1933 - ROIG PUNYED, Jaume i Josep - Barcelona - (agraïnt donatiu a la BC i sobre la venda d'una
col·lecció de 1077 goigs per 565 pessetes) (8c)
-1928 - ROIG CASANOVAS, Pere - Barcelona - Amb oferta, rebutjada, de venda de llibres i pergamins (1c)
-1915-1917 - ROIG ROQUÉ, F. - Barcelona - Amb donatiu de llibres i articles per part de la Lliga. (1
targeta i 1 carta)
-1934- ROIG, R. Bibliotecari de la Colònia Social Antituberculosa de Torrebonica, demanant carnet de
lector de la BC (2c)
-1934 - ROHMKOPF, Emil, llibreter - Leipzig (1 targeta)
-1931 - RÖKRIG, Annemarie - Leipzig - Oferint-se com a aprenent sense sou a la BC, oferiment que és
rebutjat per Jordi Rubió amb motiu de l'imminent trasllat d'edifici (2c)
-1934 - ROMA, Nicolau - Ribes de Fresser (1c)
-1930 - ROMA - (American Academy in Rome) (1c)
-1933 - ROMA - (Annalium) (1 targeta)
-1933 - ROMA - (Archivio di Storia della Filosofia) (1 targeta i 1 carta)
-1935 - ROMA - (Pompeo Sansaini, editor) (1 doc)
-1935 - ROMA - (Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei - Rendiconti) sobre intercanvi (2c)
-1917-1934 - ROMA - (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele) (5 targetes) sobre intercanvi
-1929 - ROMA - (Bottega di Libri) (1 targeta)
-1934 - ROMA - (Bollettino del Lavoro de della Providenza Sociale) (1c)
-1931 - ROMA - (Mn. Abili Bassets) (1c)
-1936 - ROMA - (Bollettino dei Musicisti) demanant "La Música a Catalunya fins al segle XIII" d'Higini
Anglès per fer-ne una recensió (1 targeta)
-1930 - ROMA - (Collegio S. Antonio) (1 targeta)
-[s.d.] - ROMA - (Commissione Nazionale Italiana per la Cooperazione Intellettuale (1 imprès)
-1929 - ROMA - Congresso Mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia - Targeta d'inscripció al congrés
de Jordi Rubió (1 targeta)
-1924 - ROMA - Cassa Nazionale d'Assicurazione per gl'Infortuni sul Lavoro (1c)
-1936 - ROMA - Instituto della Enciclopedia Italiana (1c)
-1932 - ROMA- (Feuille d'Informations Corporatives) (sobre intercanvi) (2c)
-1934 - ROMA - Istituto di Studi Romani (1c)
-1929 - ROMA - Institut Italien du Livre - Petició de dues obres a la Biblioteca de Catalunya amb motiu
d'una exposició sobre el llibre italià celebrada a Roma durant el I Congrés Mundial de Biblioteques.)
(1doc)
-1936 - ROMA -(Gregorianum) Sobre intercanvi (1c)
-1933 -ROMA - (Note d'Archivio per la Storia Musicale) (Intercanvi) (1c)
-1920 - ROMA - (La Rassegna Italiana) (1 postal)
-1937 - ROMA - (Rivista degli Studi Orientali ) (Intercanvi) (1c)
-1929-1935 - ROMA - (Instituto Internacional de Cinematografia Educativa) (2c)
-1933 - Roma - Cartes de Rubió i Fernando Liuzzi ( Uiversità degli Studi) sobre intercanvi de publicacions
(2c)
120/26 Romaní - Royo
-1920 - Romaní, Amador - Vilanova i la Geltrú - Proposant intercanvi de llibres i regalant alguns exlibris a
la BC (3c)
-1936 - Romaní, S. - Barcelona - Bibliotecària a la Santa Creu que notifica malaltia (1c)
-1934 - Romeau, A. - Madrid- Casa de Velázquez - sobre les Memòries de Mateu Orfila (2c)
-1930 - Roquer, Ramon, prevere - Ripoll- (consulta sobre datació d'un imprès antic) (2c)
-1917 - Rosario de Santa Fe (Argentina) - Centre Català (sobre intercanvi) (1c)
-1936 - Ros i Sabaté, Joan, secretari d'Amics de les Roses - Barcelona - Invitació (2c)
-1925 - Rosell, J.Mª - Barcelona - Begur - Cartes sobre llibres (2c)
-1925-1926 - Rossell, Carme G. Vídua de Joan Rossell - Madrid - (Proposta de la BC d'adquisició de la
biblioteca de Joan Rossell i respostes de la seva vídua) (6c)
-1926-1930 - Rosenberg, Sellier llibreters, - Torino (2c)
-1929- 1932 - Rossell i Vilà, M., secretari del Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos de la Generalitat Ateneu Barcelonès (amb presentació de professora i petició de llibre) (2c)
-1914 - Rosselló I Cort, Pompeu _ Madrid (amb consulta sobre la paraula "educació")
-1931 - Rosselló Porcel, Bartomeu - Ciutat de Mallorca - Carta manuscrita enviant a la BC una Antologia
de Poetes Mallorquins que va publicar a Madrid, a la col·lecció Los Poetas. Resposta d'agraïment de la
BC (2c)
-1921 - Rosselló, Francesc - Barcelona - (proposant la venda d'una obra que ha escrit) (1c)
-1932 - Rossi, Giorgio, col·leccionista d'ex libris - Verona (2c)
-1928 - Rostagno, Enrico , professor i director de la R. Biblioteca Medicea Laurenziana - Florència demanant de donar notícia del llibre J. Pujol. Opera Omnia a la seva revista Santa Cecilia i demanant a
Rubió fotografies de còdexs de la seva biblioteca (2c)
-1929 - Rothschild, Hans, antiquari - Köln (1c)
-1933 - Rouquette, Pierre, periodista - Marsella (1c)
-1932 - 1935 - Rovira i Virgili, Antoni - Reclamant-li la BC llibres que tenia en préstec (2c)
-1933 - Roviralta Civil, Felip - Barcelona - Sobre compra dels llibres del seu pare (3c)
-1917 - Royo Vilanova, Ricardo, rector de la Universitat de Saragossa, (sobre intercanvi de publicacions)
(1c)
-1936 - Royo, Llibreria - Barcelona - Sobre compra de llibre de St. Tomàs, Roma 1570 (1c)
120/27 - Rubí - Rubió
-1918-1922- Rubí, A. - Consell de Pedagogia (2c)
-1923- 1929 - Rubí, Casal Popular - Revista Endavant (demanant números que manquen) (5c)
-1934 - Rubies, Anna, directora del Grup Escolar Ramon Llull - Barcelona (amb resposta a consulta sobre
la història de la casa) (2f)
-1917-1933 - Rubió Bellver, Joan, arquitecte - Sobre obres a la BC (13c)
-1925-1935 - Rubió, Ignasi, arxiver de la Generalitat (6c)
-1929 - Rubio, José, condestable mayor de la Armada (1c)
-1932 - Rubio Cambronero, Manuel (1 targeta i 1 carta)
-1914 - Rubio, Marian (1c)
-1916-1931 - Rubio Borràs, Manuel (4d)
-1934-1935 - Rubió, Santiago (2c)
120/28 - Rucabado - Rylands
-1933 - Rucabado, Ramon (1 saluda)
-[s.d.] - Rudy Meyer (1 targeta)
-1916 - Rue Dalmau, Antonio - Diario "La Libertad" (1 saluda)
-1932 - Ruiz Egea, Florián - Madrid - (1c)
-1922-1926 - Ruiz Hermanos - Llibreria Gutenberg - Madrid (2c)
-1917 - Ruiz Morcuende, F. - Revista de Archivos - Madrid - (1c)
-1923 - Rull Villar, B. - Madrid- Amb consulta sobre regionalisme i la seva bibliografia (2c)
-1925-1936 - Ruppel, A. - Gutenberg Museum - Mainz (Alemanya)- (5c)
-1924 - Rus, Esteve - Sant Esteve de Palautordera - Sobre pagament de 500 pessetes que se li deuen pel
manuscrit Tresor de Pobres (1c)
-1917 - John Rylands Library - Manchester (1c)
120/29 – Eduard Toda a Ramon d' Alòs, des del castell d'Escornalbou, 1921, comentant la traducció
xinesa i manxú del Quixot (1c)
Barcelona –A-B- (Acadèmia- Butlletí),1914-1938 (c. 90/2)
-A-Acadèmia Calasància - 1921-1931 (3c)
-Acadèmia d'Educació Física de Catalunya - 1934-1935 (2c)
-Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona - 1934-1935 (3c)
-Acadèmia de Medicina - 1920-1937(7c)
-Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya - 1931-1935 (3c)
-Acadèmia Séneca - 1932 (1c)
- Acadèmia deTaquigrafia de Barcelona - 1930 (1c)
- Acción Cooperatista - 1938 (1c)
- Acció Social Popular - 1935-1936 (2c)
- Acció Catalana Republicana del Poblet - 1937 (1c)
- Acción Femenina - 1922 (1c)
- Acequia Comtal / Sèquia Comtal / Rec Comtal - 1919 (1c)
- Aeronàutica Naval - 1929 (1c)
- Afinitat - Instituto Químico de Sarrià - 1932 (1c)
- Agrupació Excursionista Joventut d'Ara - 1928-1933 (2c)
- Agrupament Escolar - 1933 (1c)
- Agrupació Forestal de Barcelona - 1931 (1c)
- Agrupación Fotográfica de Cataluña - 1931 (1c)
- Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria - 1933-1936 (2c)
- Agrupació Tradicionalista d'Estudis - 1921 (1c)
- Amfora - Butlletí dels Pomells de Joventut de Catalunya - 1923 (1c)
- L'Amic del Llibre - 1932 (2c + llistat de llibres)
- Els Amics dels Bells Llibres - 1921 (1c)
- Els Amics de les Roses - 1935-1936 (3c)
- Amor y Vida - 1935 (1c)
- Arnús Garí S.A. - 1915 (1c)
- Ateneu Barcelonès - Alfons Maseras - 1932 i 1938 (2 c)
- Artistas Reunidos de Barcelona - 1938 (1c)
- Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya - T. Carreras - 1921 (1c)
- Ascensoresy Aplicaciones Industriales - 1922-1932 (5c)
- Anuario de la Prensa Española - APE- 1935 (2c + imprès)
- Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de la Institució d'Estudis Comercials de la Generalitat de Catalunya 1935-1936 (2c)
- Asociación BArcelonesa -1917 (1c)
- Associació C.A. Catalunya - 1919 (2c)
- Associació Catalanista de Gràcia - 1921 (1c + imprès)
- Associació Catalana de Balnearis i Aigües Minero-Medicinals - 1931 (1c)
- Associació Catalana d'Antropologia, Etnologiai Prehistòria - 1931-1933 (2c)
- Associació Catalana de Periodistes Tècnics - 1933 (1c)
- Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Popular - 1933 (1c)
- Associació Cooperativa de Mercers al Detall de Barcelona - 1921-1935 (4c)
- Associació de Comptables de Catalunya - 1931-1932 (4c)
- Associació d'Idealistes Pràctics- 1935 (2c + imprès)
- Associació de Directors d'Indústries Elèctriquesi Mecàniques - Universitat Industrial
1931-1936 (5c)
- Associació de la Dependència Mercantil - 1914-1915 (3c)
- Associació d'Escriptors Novells - 1920 (3c)
- Associació Obrera de Concerts - 1933-1934 (3c)
- Associació de Periodistes de Barcelona - 1930-1935 (4c)
- Asociación Española de la Prensa Técnica - 1930 (1c)
- Associacions d'Estudiants Catòlics de Catalunya - 1925 (2c)
- Asociación General Agropecuaria de la Cuenca Hidrográfica del Ebro - 1928 (1c)
- Asociación de Maestrosde las Escuelas Nacionales de Barcelona - 1926 (1c)
- Asociación Nacional de Ingenieros Industriales - 1918-1922 (2c)
- Asociación Nacional de Ingenieros de Industrias Textiles - 1930 (2c)
- Associació de Pessebristes de Barcelona - 1933 (1c)
- Associació Regional de Tècnics de Catalunya - 1937 (3c)
- A.E. La Roca - 1927 (1c)
- Ateneu Empordanès - 1925-1934 (3c)
- Ateneu Republicà Català - 1934 (1c)
- Ateneu de Sant Lluís Gonzaga - 1921 (2c)
- Ateneu Enciclopèdic Popular - 1927 (1c)
- Atlante Amparo - Sants (concertant visita)- 1927 (2c)
- Automòbil Club de Catalunya (RACC) 1923-1928 (5c)
- Avant Garde - Foyer du Français Antifasciste -1938 (1c)
-B- Banca Arnús - 1933 (2c)
- Banca Marsans S.A. - 1922-1937 (5c)
- Banc de Barcelona - 1915-1924 (5c)
- Banc Comercial de Barcelona - 1935-1936 (3c)
- Banc Vitalici d'Espanya - 1934 (2c)
- Banco de Vizcaya - 1934-1936 (4c)
- Banda Municipal de Barcelona - Joan Lamote de Grignon - 1932 (1c)
- Barberà, Faustino - 1917
-Bibliografia General Española Hispano Americana (1934)
-Biblioteques: Víctor Balaguer, Pública de Sant Andreu de Palomar, Biblioteca Postal, Universitària,
Biblioteca Balmes. (1915-1939)
-Blanquerna, Mútua Escolar (s d)
-Boletín de la Federación Patronal de Cataluña /Boletín Oficial de la Diputación / Boletín de Información
Religiosa (1924-1939)
-Bolsa del Trabajo (1928)
-Brigada Topográfica de Ingenieros (1917)
-Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria
-Butlletí de l'Associació de Propietaris de Valldoreix
-Butlletí del Centre Excursionista Egara
-Butlletí Mercantil
-Butlletí de la Federació d'Alumnes dels Grups Escolars
-Butlletí del Centre Excursionista Els Blaus
-Butlletí de l'Associació del Personal de la Caixa de Pensions (1932-1937)
Barcelona – A-E- (Associació-Escola), 1914-1937 (c. 92)
-92/1. BARCELONA - Arxiu Històric Municipal. 1921-1937
-92/2. BARCELONA - Arxiu de la Corona d'Aragó. 1916-1936
-92/3. BARCELONA - Asociación prensa diaria de, 1923-25
-92/4. BARCELONA - Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya
-92/5. BARCELONA - Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 1917-1936
-92/6. BARCELONA - Asociación de Viajantes del Comercio y la Industria -1924-1936
-92/7. BARCELONA - Ateneu Barcelonès, 1922-1935
-92/8. BARCELONA - Ateneu Enciclopèdic Popular, 1915-33
-92/9. BARCELONA - Biblioteca Provincial i Universitària 1914-1935
-92/10. BARCELONA - Biblioteca pública Arús. 1914-1936
-92/11. BARCELONA - Cambra del Llibre i de la Propietat Intel·lectual, 1918-1937
-92/12. BARCELONA - Cambra Oficial de la Propietat Urbana, 1921-1936
-92/13. BARCELONA - Cambra Oficial de Comerç i Navegació, 1915-1936
-92/14. BARCELONA - Cambra Mercantil, 1922
-92/15. BARCELONA - Casa d'Amèrica, 1922-1935
-92/16. BARCELONA - Casa del Metge, 1917-1937
-92/17. BARCELONA - Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria, 1914-1921
-92/18. BARCELONA - Centro Social de Beneficencia de Belen, 1929-1931
-92/19. BARCELONA - Centre d'Estudis Alemanys, 1923-1936
-92/20. BARCELONA - Círculo de la Union Mercantil Hispano Americana, 1923-1930
-92/21. BARCELONA - Col·legi d'Advocats 1925-1935
-92/22. BARCELOLA - Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, 1934-1935
-92/23. BARCELONA - Comissaria Port Franc, 1923-1935
-92/24. BARCELONA - Comissió mixta de treball, 1922
-92/25. BARCELONA - Deutshe Shule, 1917
-92/26. BARCELONA - Escola d'Alts Estudis Comercials, 1921-1923
-92/27. BARCELONA - Escola Superior d'Agricultura.
Barcelona – C-I-(Caixa – Instituto), 1915-1939 (c. 90/3)
C
-Caixa de Pensions (1917-1935)
-Cámara Argentina de Comerç (1933)
-Cámara de Comercio Hispano-Brasileña (1937)
-Cámara de Comercio e Industria Portuguesa (1931)
-Casa d'Assistència President Macià (1939)
-Casa degli Italiani (1926-1933)
-Casa de Cultura (1938)
-"Cavanillesia - Rerum Botanicarum Acta" (1935)
-Centre Excursionista de Catalunya (1937)
-Centre Excursionista "Gent Nova" de Badalona (1916)
-Centre de Contractistes i Mestres Picapedrers (1916-1926)
-Centro de Cultura S.P. de la Parròquia de la Concepció
-Centro de Jóvenes para la Defensa Social (1916)
-Centre Meteorològic (1935)
-Centre de la Propietat Intel·lectual (1917)
-Centre Artístic de Sant Lluc (1921)
-Club Alemany "Germania" (1918)
-Club d'Esports de Muntanya (1936)
-Club Muntanyenc Barcelonès (1932-1936)
-Col·legi de Mestres Titulars Privats (1921-1922)
-Col·legi de la Bonanova dels Hermanos de las Escuelas Cristianas (1928)
-Col·legi Oficial del Secretariat d'Administració Local de Catalunya (1935-1936)
-Col·legi Peninsular (1935)
-Col·legi de Procuradors de Barcelona (1936)
-Col·legi Sant Josep del carrer Montcada (1929)
-Comandànciade Mossos d'Esquadra (1936)
-Comissió Mixta de Recrutament (1919)
-Comissariat General d'Ordre Públic (1936)
-Comissariat de Propaganda de la Generalitat, sobre Helmutt Draws-Tyschsen (1938)
-Comitè Diocesà de l'Escola Catòlica (1934)
-Comité Lituanien (1919)
-Companyia Arrendatària del Monopoli de Petrolis SA (1939)
-Companyia Barcelonesa d'Electricitat (1929-1936)
-Companyia de Correus (1939) Vg. també - Correus
-Companyia Telefònica (1931-1939)
-Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (1929)
-Congrès d'Educació Social (1933)
-Congrès Internacional de Publicitat (1935)
-Congrès Jurídic Català (1936)
-Congrès Universitari Català (1918)
-Conservatori del Liceu (1935)
-Consistori dels Jocs Florals (1936)
-Cooperativa Col·lectiva "El Amparo Obrero" (1930)
-Corporació Taquigràfica Sistema Garriga (1928)
-Correus (1934-1939)
-Correo Catalán, El - Jaume Barrera (1930)
-"Crónica Cervantina" (1933)
-"Cultura Musical Popular" (1915)
-"Cultura" - Escola Abat Oliva (1935)
-"Cultura i Treball" - Escola del Treball (1924)
-"Curiositats de Catalunya" (1937)
-Curs Internacional Montessori (1916)
-Consell de Pedagogia - Rafael Campalans (1919)
- Chambre de Commerce Française (1934-1936)
D
-Diari Oficial de la Generalitat (1938)
-"Diario de Barcelona" (1922)
-Direcció General d'Estadística (s.d.)
-Divisió de Ferrocarrils (1924-1925)
-Dritter Kongress der I.G.M.W (1936)
E
-"Economia i Finances" (1923)
-"El Poble Andorrà" (1938)
-Editorial Catalana (1924)
-Ensenyament Tècnic (1933) Vg. també Extensió d'Ensenyament Tècnic
-Escola d'Assistència Social (1935)
-Escola Industrial de Barcelona (1921-1933)
-Escola Municipal de Cecs (1920)
-Escola Municipal de Deficients (1920)
-Escola Municipal de Sords-Muts (1921)
-Escoles Pies de Sarrià (1926)
-Escola Especial d'Intendents Mercantils (1919)
-Escola d'Enginyers Industrials (1917)
-Escola Especial de Nàutica (1924)
-Estación de Fitopatologia Agrícola (1936)
-Estadística (1916-1938)
-Escola Normal de la Generalitat (1934-1937)
-Escola Professional per a la Dona (1920)
-Escola Social (1936)
-Escola Superior dels Bells Oficis (1917-1921)
-Establiments Maragall - Edicions (1924)
-"Excursiones" (1923)
-"Expanció Catalana" (1920)
-Exposició de Cartells de Guerra (1929)
-Exposició Internacional del Moble (1922)
-Exposició d'obres tècniques i d'art aplicat al teixit [s.d.]
-Extensió d'Ensenyament Tècnic (1920-1923)
F
-Federació Agrícola Catalana - Balear (1917)
-Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya - Inclou manifest imprès (1937)
-Federació de la Premsa Catalano - Balear (1932-33)
-Federació de Turisme de Catalunya i Balears (1933)
-Fira de Barcelona (1923-1932)
-"Flor de Mayo" - Sociedad Cooperativa Obrera de Ahorro y Consumo (1928)
-Foment Autonomista Català (1920-1924)
-Foment de les Arts Decoratives (1921-31)
-Fomento Comercial del Libro (1932)
-Fomento de la Sericicultura Española (1925)
-Ford Motor Ibérica (1931)
-Full Oficial del Dilluns (1939) V.t. "Hoja Oficial del Lunes".
-Fundició Ballarin (1920) per afegir noms de donants a la làpida de la Sala de Lectura.
-Fútbol Club Barcelona (1928)
G
-Galeries Laietanes-Secció Llibreria - J. Salvat-Papasseit (2 c) (1917-1920)
-Gaseta Municipal (1938)
-Gelabert (1937)
-Generalitat de Catalunya (1937-1938): Comissaria de Montserrat; Comissaria d'Espectacles; Comptes
pendents de l'arxiu-biblioteca de Lleida;Comissió de les Lletres Catalanes (exposició de París);
Comissariat de Propaganda (film "Guernica"); Comissió de la Indústria de Guerra; Escola d'Estudis
Socials; Sevei de Material Escolar; Ponència d'Arxius i Biblioteques.
-Gremi de Serrallers i Ferrers (1931-1935)
-Grup Escolar La Farigola" (1932)
-Grup Excursionista i Esportiu (1922)
-Grupo Helénico (1922)
H-I
-Hereus Vda. Pla (1925)
-Hoja Oficial dela Provincia (1939)
-Hoja Oficial del Lunes (1939) V. t. Full Oficial del Dilluns
-Hormiga de Oro,La (1933) - Lluís C. Viada i Lluch
-Ibérica de Electricidad S.A. (1921)
-Il·lustració Catalana (1915-16)
-"Indicador Seleccionado" (1929)
-Industria Catalana (1933)
-"La Industria Química" (1916)
-"Indústries Mecàniques" (butlletí) (1937)
-"Inquietud" (1938)
-Inspector Jefe Provincial de 1ª Enseñanza (1914)
-Institució Catalana d'Història Natural (1931)
-Institució d'Estudis Comercials (1937)
-Institució de les Lletres Catalanes (1939)
-Institució del Teatre (1930-1938)
-Institut d'Acció Social Universitària (1934)
-Institut Botànic (s.d.)
-Institut Català de les Arts del Llibre (1918)
-Institut Català de la Marina (1932)
-Institut de Ciències Econòmiques (1935)
-Institut del Desert de Sarrià per a obrers invàlids (1917)
-Institut Escola de la Generalitat (1936)
-Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades (Escola Industrial) (1918-1921)
- Institut del Teatre - Vg. Institució del Teatre
-Institut de Fisiologia de la Universitat de Barcelona (1932)
-Institut d'Investigacions Econòmiques (1938)
-Institut Municipal d'Higiene de Barcelona (1933)
-Institut d'Orientació Professional (1919)
-Institut Psicotècnic de la Generalitat (1933-34)
-Instituto Anatómico-Patológico (1932)
-Instituto di Cultura Italiana (1936-39)
-Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (1938)
-Instituto Gallach de Libreria y Ediciones (1932-1934)
-Instituto Gráfico Oliva de Vilanova (1935)
-Instituto de la Metalúrgia y de la Mecánica - Barcelona (1935)
Barcelona –J-Z – (Joventut – Zamenhof), 1914-1940 (c. 90/4)
J
-Joventut Catalunya (1920)
-Joventut Nacionalista (1921)
-Joventut Nou Horitzó (1933)
-Junta d'Aigües de la Sèquia Comtal (1919)
-Junta de Museus (1934)
K
-Kataluna Esperantista Federacio (1915-1930)
L
- Laboratori Municipal (s.d.)
- Laboratori d'Assaigs i Acondicionament (1930)
- London Club (1935)
- Lyceum Club de Barcelona - Carme Montoriol i Puig (1932)
- "Lletres Socialistes, Les" (1933)
- Lliga Catalana - Francesc Vendrell (1935)
- Lliga Regionalista - Ramon d'Abadal (1914-1923)
- Lliga Sardanista de Catalunya (1935)
M
-"Madrid" - Revista (1938)
- Maquinista Terrestre y Marítima (1934)
- Mercado Bursátil de Barcelona (1928)
- "El Misionero" i "Los Apóstoles de Guinea" (1924)
-"Monografies Mèdiques" (1930)
- Montepio de Sant Pere Pescador (1931)
- Montessori - XVIII Curs Internacional (1933)
- "Museum" Revista d'Art Espanyol (1915)
- Museus d'Art de Barcelona, Butlletí (1932)
-Mútua d'Arts i Lletres, sobre centralització de catàlegs (1919)
N
- "Nostra Parla" sobre donatiu a la biblioteca de Perpinyà (1922)
- Nostra Senyora del Port - Revista "Estrella del Mar" (1915)
- "Noticiero Universal" - Enrique de Angulo (1939)
- "Nova Galiza" (1938)
O
-Obra de Santa Maria del Mar,sobre llibres de música (1922)
-Office Français de Tourisme (1930-1931)
-Orfeó Català - Francesc Pujol, Lluís Millet, (1920-1935)
-Orfeó Gracienc (1921-1938)
-Orfeó de Llevant (1926)
-Orfeó de Sants (1920)
P
-"La Paraula Cristiana" (1932)
-Patronat de la Muntanya del Montseny (1931)
-Patronat de Previsió Social (1932-36)
-Patronat de Turisme de Catalunya (1935-36)
-Pedraforca - Agrupació Excursionista (1935)
-Portaveu de Puigmal - Agrupació Excursionista (1932)
-Portaveu de la Congregació Mariana de Sarrià (1936)
-Porvenir, El - Societat de Pintors Decoradors (1927)
-Pòsit Marítim de Barcelona (1931)
-Productes MEF (maquinària) R. Campalans (1932)
-El Productor Hispano-Americano (1935)
- Punxa, La - Agrupació Excursionista (1935)
R
-Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1939)
-Reial Politècnic Hispano-Americano (1939)
-Rector dela Universitat de Barcelona (1940)
-Regidor del districte - Jaume Bofill (1916)
-Residencia de Estudiantes de la Universidad Industrial sobre tramesa de llibres antics (1939)
-Revista de Educación (1914)
-Revista Médica de Barcelona (1924)
-Rotary Club de Barcelona (1935)
S.
-Sastreria del Padró (1938)
-Sección del Trabajo de la Mujer (1920)
-Segundo Congreso Nacional de Patología Digestiva (1934)
-IV Setmana de l'Organització Comercial (1929-1931)
-Seminari i Laboratori de Fisiologia (1922)
-Servei Central d'Estadística (1936) Vg.t. Estadística
-Servei Meteorològic - E. Fontserè (1921-1935)
-Sindicat d'Arquitectes de Catalunya (1937)
-Sindicat de Tècnics de Catalunya (1922)
-Societat Andorrana (1931-32)
-Societat Barcelonina d'Amics de la Instrucció (1919)
-Societat Canina de Catalunya (1929)
-Societat Catalana de Ciències (1933)
-Societat Catalana d'Edicions (1917)
-Societat Catalana de Geografia (1936)
-Societat Catalana d'Heràldica (1916)
-Societat Cooperativa La Flor de Mayo: Vg. Flor de Mayo
-Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (1936)
-Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox (1919)
-Sociedad Española de Librería (1923)
-Societat General d'Aigües de Barcelona (1925)
-Societat de Geografia Comercial de Barcelona (1914-1915)
-Sociedad Ibèrica de Construcciones Eléctricas (1926)
-Societat Mútua de Mestres Sastres "La Confiança" (1924-1925)
-Societat Naturista de Barcelona (1932)
-Sociedad de Publicidad Moderna (1916)
-Societat Química de Catalunya (1919)
"Stadium", Revista il·lustrada (1930)
T
-"Tècnica" Revista Tecnològico-industrial (1921)
-Textos Escolares (1933)
-Tinent d'alcalde del districte 4rt (1920)
-"Todo", Revista semanal - Rafael Marquina (1916)
-Tranvías de Barcelona - marquès de Foronda (1915)
-"Treball" (1930)
U
-Unió Catalanista (1915-17)
-Unió Cooperatista Barcelonesa (1927)
-Unió Democràtica de Catalunya (1932)
-Unió d'Estudiants de Barcelona - Joan Vilar (1937)
-Unió Excursionista Ferroviària (1925)
-Unió Sindical de les Indústries del Llibre (1926)
-Unió Ultramarina - Montepío (1920) Sol·licitant llibres per a la seva biblioteca
-Universitat de Barcelona - (1915-1940)
V
-La Vanguardia - Donatiu de llibres (inclou llista) (1938)
-Viatges Catalonia (1934)
-Zamenhof Instituto (esperanto) (1935)
Barcelona – (Patronat Massana- Monitor), 1915-1936 (c. 93)
-93/1. BARCELONA - Patronat Massana 1929-1934
-93/2. BARCELONA - Seminari de Filosofia i Psicologia, 1920-1921
-93/3. BARCELONA - Societat d'Estudis Econòmics, 1928-1930
-93/4. BARCELONA - Societat d'Atracció de Forasters, 1915-1933
-93/5. BARCELONA - Companyia Transatlàntica, 1915-1921
-93/6. BARCELONA - Unión Industrial Metalúrgica, 1922-1931
-93/7. BARCELONA - Foment de la Pietat Catalana, 1924-1934
-93/8. BARCELONA - Foment del Treball Nacional, 1916-1935
-93/9. BARCELONA - Institut de Cultura per a la Dona, 1915-36
-93/10. BARCELONA - Institut Català de Sant Isidre, 1922-1931
-93/11. BARCELONA - Institut Francès, 1923-1934
-93/12. BARCELONA - Joventut Sardanista Pep Ventura, 1929-1930
-93/13. BARCELONA - Junta de Ciències o Museu de Ciències Naturals, 1916-1935
-93/14. BARCELONA - Monitor d'Economia i Finances, 1935
1. Cartes rebudes i enviades per Jordi Rubió, 1914-1940 (c. 122/1)
1914
- Estanislau Aguiló - Palma de Mallorca
- Arnús Garí (r)(e)
- Colegio de Niños del Ave Maria - Aranjuez (r)
-Telesforo de Aranzadi - Barcelona (r)
-August M. Argimón - Caldes d'Estrac (r)
- Tiberio Avila - Barcelona (r)
- Màrius André - Barcelona (r)
1915
Mossèn Antoni Arenas - Barcelona
Jaume Almera
1916
Alcover, Antoni M. prevere - Palma de Mallorca (r)
Llibreria Bailly Baillière
Revista Castellana (r) - Narciso Alonso Cortés - Valladolid
Josep Agell Agell - Laboratori d'Estudis Sup. de Química (r)
Antoni de Padua Aleu - Buenos Aires (Nebrija) (r)
1917
University College of Wales - J.D. Williams (r)
Enric Arderiu - Lleida (r) (e)
Almirall i Forasté, Joan (2 targes) (r)
Biblioteca Ambrosiana
Gramatica, Luigi, prefetto de l'Ambrosiana
Amigos de España (r)
1918
Josep Agell Agell - Laboratori d'Estudis Sup. de Química (r)
VIctoriano Alvaro Perdiguero - Madrid (r)
Archivo Iberoamericano - Madrid (r)
A.G. de Agüera - Sevilla oferint carta població de Vinaixa (r)
Francisco Albó i Martí amb oferta de Vindel (r)
Guillermo Aris - Barcelona, oferint Anales de Zurita (r)
Claudi Arañó, agraïnt donatiu a la BC
Joan Altafull (r)
1919
Juan Mª Aguilar - Ateneo Científico Literario - Madrid (r)
Lo Rat Penat - Francès Almarche - València (2 cartes) (r)
Moisès Alujas Bros - Barcelona (r)
Antonio Altisent oferint llibres (r) (e)
1920
Prof. dr. A. E. Anspach - Dusseldorf (r) (e) (5 cartes)
Lo Rat Penat -Francès Almarche - València (r)
Manuel de Aguilera y Sigués Madrid- sobre documents (r )(e)
Ateneu Barcelonès - Marià Aguilar (r)
2. Correspondència rebuda (r) i enviada (e). Jordi Rubió 1921-1930 (c. 122/2)
1921
Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses - Juan A. Martínez de Castro (r) (e)
Bulletin de Correspondence Hellénique - Atenes
Joseph Anglade - Université de Toulouse (r)
Fr. Antoni Mª de Barcelona (r)
Arnaldo Alemany (r) (e)
1922
P. Augé oferint llibres (r)
Milagros de Alba (r)
Antoni Alsius i Ricart, apotecari, amb donació de llibres(r) (e)
Victorino Alvarez Perdiguero, per compra de llibre "Noticias venidas a Barcelona"
B. Amengual - Cambra de Comerç de Barcelona
Editions Victor Attinger - Neuchâtel (r)
1923
Revista "Alt Empordà" - Figueres (r) (e)
Revista "Archivo Íbero Americano"
Académie Royale d'Archéologie de Belgique - Anvers (r)(e)
Duc d'Alba - Madrid
"Amfora", Butlletí dels Pomells de Joventut de Catalunya
Obra del Bon Mot - Ricard Aragó (3 cartes) (r)
"Acció"
"Ateneo. Revista del Real Ateneo de Vitoria"
"Anals de Ciències Mèdiques"
1924
Ateneo Albacetense (r)
"La Alhambra" sra Vídua de Valladar - Granada
"Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses" (r)
Josep Tarruella - Anals de Ciències Mèdiques
Michael C. Andrews - Belfast (e)(r) (4 cartes) demanant fotos de Vallseca
"Anales de la Academia Nacional de Artes y Ciencias" - José Manuel Carbonell - La Habana (4 cartes)
W. Arndt - Zoologisches Museum - Berlin (r)
1925
University College of Wales J. D. Williams (r)
W. Arndt - Zoologisches Museum - Berlin (r) (e)
Academia Calasancia - Barcelona
Ayres de Sá - Lisboa (6 cartes) (r) (e)
Cèlia Albert - Barcelona (r)
Joan Avinyó - Vilassar de Mar amb donació de llibre (r)
Llista de centres científics amb intercanvi de publicacions
Joseph Anglade - Toulouse (2 targes) (r)
1926
Bailly Baillière y Riera - Eduard Riera (r)
Joseph Aubès - Tarbes (2 cartes) (r)
Academia Calasancia - Barcelona
Joan B. Altisent, arxiver de la seu de Lleida (r)
L'Almoina - Buenos Aires
Comte d'Aiamans - Oferta per llibres i manuscrits
J. Araujo Moraes, Livraria - Lisboa
1927
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos - Barcelona
J. Amorós- Universitat de Barcelona (r)
"Apostolat de Missions" Barcelona
Ricardo del Arco - Delegació Provincial de Belles Arts - Osca
Salvador Albert - Sant Feliu de Guíxols (r)
Lluïsa Rivas - Anals de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya - Barcelona
"Archivo Español de Arte y Arqueologia" - Madrid
1928
Cèlia Albert (2 cartes) (r)
"L'Almoina" - Buenos Aires
A.E. Anspach - Lleida (r)
Miquel Agellet . Arxiu de la Corona d'Aragó (2 cartes)
"L'Amic de les Arts" - Sitges (e) (r)
"Anales de la Facultad de Medicina - Montevideo (2 cartes)
"Annales du Midi" - Tolosa (2 cartes)
1929
Joan B. Altisent - Arxiver de la catedral de Lleida (r)
Archivo Bibliográfico Hispano Americano - Madrid
"L'Avi Pep" Butlletí de la Joventut Sardanista - Barcelona (2c)
Eduardo Ecevedo - Montevideo
Sindicato de Iniciativa "Aragón"- Saragossa (2 cartes)
Casa de Caritat de Barcelona - M. Alcántara
Gianetto Avanzi - Ferrara
Jaume Algarra (r)
Pere Armengol i Martí, prevere - Lleida (2 c) (r)
"Anales de la Sección de Orientación Profesional de la Escuela del Trabajo - Barcelona
1930
Sindicato de Iniciativa "Aragón" - Saragossa
Elisa Castells, vídua d'Almirall, sobre el donatiu a la BC
Edicions Victor Attinger - Neuchatel - Suissa (r)
A. Asher - Berlin (r)
Anales de la Academia de Arte y Letras - L'Havana
3. Correspondència rebuda (r) i enviada (e). Jordi Rubió 1931-1934 (c. 122/3)
1931
Joaquin Sánchez - Comisión de Monumentos - Albacete
Arxiu Mas (2 targes)
Claesa - neteja de catifes - Barcelona (r)
Laura Albéniz de Moya - Barcelona - cartes de Chausson
Agencia Soler - Barcelona - sobre cartells
Angel de Apraiz - Vitoria (7 c.) (r)
1932
Lluís Ardiaca - Ajuntament de Barcelona (2 c) (r) (e)
Ramiro Pedrós i Font - Alcoi (2 c) (r) (e)
"Anuarios Bailly Baillière y Riera Unidos" - Barcelona (r)
"Abril" setmanari d'Esquerra - Vilafranca del Penedès
"Agricultura & Ramaderia" - Barcelona (r) (e)
"Annals de Medicina" Barcelona
Editions Victor Attinger - Neuchatel (Suissa) (r)
Biblioteca "Cercle d'Estudis" d'Alforja - Alfred López (r) (e)
B. Alsina - Barcelona
Joan Avinyó, prevere - Vilassar de Mar (r)
Angel Anton i Puig - Delegació d'Hisenda Barcelona (r)
Enric Arderiu Hospital - Lleida (2c) (r)(e)
"Atenas" Revista de información y orientación pedagógica - Madrid
"AC" Revista del GATEPAC - Barcelona
"Acció" - Balaguer
"Annalium" - Roma (2 c) (r)
1933
"Ara" Setmanari Catalanista Republicà - Palafrugell (r)(e)
"Aires de la Conca" - Montblanc
"Avui" - Terrassa
Anuarios Bailly Laillière y Riera Reunidos - Barcelona (r)
"Avant" - Cervera
"L'Avi Pep" Butlletí de l'Agrupació Sardanística Pep Ventura
"Acció" - Vilafranca del Penedès
Agrupació Excursionista "La Punxa" - Barcelona
Agrupació Excursionista Pedraforca - Barcelona
Luis Aznar - Barcelona - venedor de 20 obres líriques valencianes, manuscrites, en català, amb partitura
i orquestració per a petita orquestra (inclou la llista)
Hirschwal Anzeiger - Berlin
Leon Amorós - Brozzi-Quaracchi (r) (e)
Agrupació Excursionista "Atlántida" - Barcelona
Acadèmia Séneca - S. Pey Ordeig (r)
Ramon Aramon i Serra
Francesc Macià (saluda)
University of Michigan - Cordelia L. Haagen (r) (e) (3c)
Editions Victor Attinger - Neuchatel (Suïssa) (r)
The Library, university College of Wales - Aberystwyth
1934
"Alt Urgell" - Seu d'Urgell
Anuarios Bailly Baillière y Riera Reunits - Barcelona (2c)
"Amunt Badalona" (4c)(r) (e)
Joan Anglada Vilardebó - Vic, sobre els papers del canonge Collell (r) (e)
"Albada" - Mataró (r) (e)
"Aires de la Conca" Montblanc
A.E. Anspach - Friburg, Dusseldorf (2c) (r)
Miquel Agelet Gosé - Lleida- Sobre la biblioteca provincial
"Avui" (r)
Universitat de Michigan - Biblioteca - Cordelia L. Haagen (r) inclou catàleg de publicacions de la BC
Llibreria l'Arxiu - Barcelona
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher - Atenes
N.V. Swets & Zeitlinger - Amsterdam (r) (e)
Andreu - Barcelona sobre gravats i boixos
4. Correspondència rebuda (r) i enviada (e). Jordi Rubió 1935-1940 (c. 122/4)
1935
"Amunt" - Badalona
Arxiu Mas - Barcelona
Luis Albert, arquitecte - València (r) (e)
Anuarios Bailly Baillière y Riera Reunidos - Barcelona (r)
Annals de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
A.E. Anspach - Castelló (2c) (r)
Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias - Madrid
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher - Atenes
Dario de Areitio - Bilbao
Anales de la Universidad de Valencia
A.E. Anspach - Castelló (2c)(r)
"Al-Andalus" - Madrid - Estanislao Maestre (2c)
Arxius d'Odontologia - Barcelona - J. Carol (r) (e)
Joan Anglada i Vilardebó - Vic - sobre arxiu Collell (r)(e)
"Atenas" - Madrid
"El Cultivador Moderno" "Agricultura i Ramaderia"
Llibreria L'Arxiu - Joan Batlle - Barcelona (5c)
1936
Anuarios Bailly Baillière y Riera Reunidos - Barcelona (r)
Agricultura i Ramaderia - Barcelona (r) (e)
Arnalot - Ponència d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts
"Ara" Setmanari Catalanista d'Esquerra - Palafrugell (2c)
Arxiu Mas - Barcelona (4 cartes)
Abbaye de Maredsous - Bèlgica (r)
A.E. Anspach - Friburg (r)
"Aires de la Conca" - Montblanc
Joan Amades - Barcelona, amb donació de llibres (r)
Ateneu Barcelonès - A. Hurtado (r)(e)
Miquel Agelet Gosé - Lleida (r)
Angel Aguiló - Bca de la Facultat de Medicina
"Albada" Sindicat d'Art Textil - Mataró
"Alt Urgell" - La Seu d'Urgell
Annals de l'Hospital General de Catalunya - Barcelona
"Avant" Organ dels Treballadors dels Laboratoris del Nord
Alcalde d'Alcarràs
"Amunt" - Badalona
Rafael Amat i Carreras, espeleòleg (r) (1 tarja)
1937
Casa de Montalvo- Ambato - Ecuador sobre intercanvi de publicacions (inclou llista) (r)
1938
Teresa Andrés - Ministerio de Instrucción Pública - Consejo Central de Archivos y Bibliotecas - Barcelona
(r) (e) (4c)
1939
Academia de Bellas Artes de Valladolid - Narciso Alonso Cortés - Valladolid (firmat P. Bohigas, encargado
de la Bca.)
1940
Universitat de Michigan - Bischop, librarian (r) (e)
"Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art" Anvers - Bèlgica
Martín Almagro - Museu Arqueològic - Barcelona (2c)
Cartes rebudes per Jordi Rubió entre 1925 i 1935 (c. 1438/1)
Libreria Nardecchia (Roma)
Denrmäler der Tonkunst in Österreich (Viena)
Collantes, Francisco - Exposición iberoamericana (Sevilla)
Harrassowitz, Otto (Leipzig)
Lorentz, Alfred (Leipzig)
Ruppel - Gutenberg Gesellschaft Mainz (Mainz)
Geschastsstelle des Börsenvereins des Deutschen Buchhandler zu Leipzig (Leipzig)
Seither, Carl - Libreria Nacional y Extranjera (Barcelona)
Levi d'Ancona, Ezio (Ancona - Ortignano)
Librairie E. Droz (París)
Harrassowitz, Otto (Leipzig)
Kienast W. - Historische Zeitschrift (Berlin)
Lamaître, Henri - Association des Bibliothécaires Français (Paris)
Miñana, Jesús (Barcelona)
Renaud, H - Institut des Hautes-Études Marocaines (Rabat)
Campos, Manuel (Epila)
Hiersemann, Karl W. (Leipzig)
College Art Association (New York)
Géologie de la Méditérranée Occidentale (Barcelona)
Orriols Artigas, Josep (Barcelona)
Gassol, Ventura (Barcelona)
Ursprung, Otto (Múnic)
Llibreria Bosch - Antoni Bou (Barcelona)
Schnurpfeil, H. - Glasfabrikbau Kohle - u. Chamotte (Múnic)
Ciasca, Raffaele (Cagliari)
Llibreria Bastinos - Josep Bosch (Barcelona)
Amengual, B. (Barcelona)
Gassol, Ventura (Barcelona)
Llibreria Bosch - Antoni Bou (Barcelona)
Granja, Agustín de la - La faz de la Tierra (Madrid)
Petit, Màrius (Barcelona)
Bergmann H. - Jewish National and University Library
Marcet - Riba, J. (Barcelona)
Centre Català - Suís (Berna)
Les Belles Lettres (Paris)
Iglesias, Francisco (Madrid)
Ràdio Terrassa (Terrassa)
Marcet - Riba, J. (Barcelona)
Revue Belge de Philologie et Histoire - F. Quicke (Brusel·les)
Llibreria Bastinos - Bosch, Josep (Barcelona)
Boixadé, Josep - Biblioteca Pública Arús (Barcelona)
Olivella, Salvador (Sitges)
Societat Ateneu - P. Martí (president) (Mollet)
Kungl. Biblioteket (Estocolm)
Casanelles Ybarz, Mercedes - Miró Bordas, Maria (Barcelona)
Mirabet, Martinià (Tremp)
Serra i Roure, E.
Sarró, Ramon
Bonet, Antoni
Serra, J.F.
Martí, Oriol de
Grau Salas, E.
Aymat, A
Calsamiglia, Josep Mª
Roure, V.
Dossiers temàtics –D- Diputació-Dipòsits, 1916-1940 (c.508)
1- Duplicats, 1916-1918
2- Diputació de Barcelona - Representant a Madrid, 1923-1931
3- Diputació provincial -Secretaria, 1920-1930
4- Diputació i comunicacions d'informació - Barcelona, 1928-1940
5- Duana - Pagès, Joaquim - Agents de duanes, 1920-1934
6- Duana - Franquícia de drets, 1921-1927
7- Duana de Port Bou, 1929
8- Direcció general de Duanes - Madrid, 1916-1918
9- Duana 1920-1935
10- Dipòsits, 1934-1939
ANNEX 2
CORRESPONDÈNCIA ENVIADA I REBUDA PER FELIPE MATEU I LLOPIS
1939-1972
A - (Ajedrez-Amorós) i Varia. 1939-1972 (c.1)
VÀRIA (Aa-/Al-) (c. 1/1)
Aarburg, Úrsula; Abadal, Col·lecció; Abadal, Joan; Abadal, Pedro; Abadal, Ramon d’; Abad Botella, Carlos;
Abascal Garayoa, Angel; Abeal, Juan José; Abeele, Emile; Abelló Prat, Juan; Abet, André; Abrera Barcelona- (Escuela Unitaria de Niños); Furnó Vda. de Acero, Adela; Adail Philidory de Faria, Maria; Adao
da Fonseca, Luis; Adelaide-Austràlia-(Principal Librarian); Adell, Alberto María; Adella, Joaquín;
Adroer,Anna Maria; Adserá, Josep; Aduana de Barcelona; Aebischen, Paul; Agaró; Aggio Garbini, Carla;
Aguadillo-Puerto Rico-(Departamento de Instrucción Pública); Aguado, Afrodisio; Aguado, Victorio;
Aguilar, S.A.; Aguilar Piñal,Francisco; Aguilar Prieto, Manuel; Ainaud de Lasarte, Joan; Aix-en-ProvenceFrança- (Faculté des Lettres; II Congrés Internacional de Langue et Littérature du Midi de la France); "Lou
Felibrige"; Akesson, Stig; Agaró, Agustí; Alamar Mocholí, José; Alarcón Capilla, Francisco; Alavall Comas,
V; Albacete (Biblioteca Provincial; Casa Biblos; Casa de Cultura; Sánchez Jiménez, Joaquín; "Ampurias");
Albadelejo Navarro, José; Albareda, Anselmo María; Casa Alberdi; Lope de Alberdi; Alberich, Montserrat;
Albert Borrell, Montserrat; Albert i Rivas, Lluís; Albiñana García-Quintana, César; Albystur, Carmen;
Albizu, Juan; Albó, Inmaculada; Albó Martí, Ramón; de Albuquerque, Fernanda; Albuquerque-New
Mèxic- (The University of N.M.); Alcalá de Henares (Centro de Formación y Perfeccionamiento de
funcionarios); Ajuntament; Juventudes Musicales; Alcantarilla Gil, Pedro; Alcaraz, Carmen; Alcaraz,
Margarita; Alcaraz del Castillo, Miguel; Alcira (Catálogo del Archivo Municipal; Alcalde; Escuela Nacional
de Niños); Alcolea, Santiago; Alcorta, José Ignacio de; Alcocer, Vicente; Alcocer, Pau; Alcoy (Biblioteca
Popular; Instituto Alcoyano de Cultura); Aldea Bueno, Carlos; Alella ("Alella"; Serra i Güell, Eduard);
Alemany Selfa, Bernardo; Alemany Vich, Luís; Algarra Ráfagas, Antonio; Algeciras (Academia de Música);
Algemesí, Ajuntament; Alger (Bibliothèque de l' Université; Algerie; Alges (Portugal); Alicante
(Universidad de Valencia; Ajuntament; Centre d'Estudis Universitaris; Librería Inmaculada); Alier,
Joaquín; Aliseda, Casimiro; Alm, José; "Almanaques Myrga"; Almandoz, Norberto; Almazán, Vincent;
Almela Casanova, José; Almela Vives, Francisco; Almería (Biblioteca "Francisco Villaespesa"; Alomar
Esteve, Gabriel; Alonso Alonso, Isidoro; Alonso Cortés, Narciso Antonio; Alonso Esteban, Pedro; de Alós
Ferry del Val, Fernando; de Alós, Francisco; Alsina Ribalta, Alberto; Alston (The University of Leeds);
Altabás, Julio J.; Altabella, José; Altamura, Antonio; Altisench Puigmartí, Eusebio; Alvarez, Carlos; Alvarez
Calvo, Joaquín; Alvarez y Fernández-Cid, Carlos; Alvarez de Buerfo, María Dolores; Alvarez Laverón,
Elena; Alvarez Osorio, Francisco; Alvarez, Maria Lourdes; Alvarez Osorio, Maria Teresa; Alvarez Pubiano,
Pablo; Alvarez del Vayo, José; Alvaro, Felipe; Alzamora Albéniz, Fernando; Allenspach, José; Allinger,
Helen.
VÀRIA (Am-/Ard-) (c. 1/2)
-Amalfi; Amat, J.; Amat di San Filippo, Enrico; Amat Llopart, Joaquín; d'Ambrosio, Angelo; Amer i
Clavaguera, Francesc; Amiet, Robert; del Amo, Gregorio; del Amo, Montserrat; Amorós, José; Ancochea,
N.; Andorra; Andres Skudin; Andras; Angermüller, Rudolph; Angiolino, Aliani; Anglés Civit, José; Angra do
Heroismo (Açores); Angulo Iñiguez, Diego; Agrigento -Sicilia-; Antioquia -Medellín- Colòmbia; Antoine,
Michel; Antolín Gutiérrez, Juan; Anton, Karl-Heinz; Antón, Vicente; Antón Puig, Angel; Antón Puig,
Vicente; Antón Cuadrado, Enrique de; Aparicio García, Enrique; Apfel, E.; Apraiz Buesa, Ricardo de;
Aragao, Gilberto de; Aragao, Ruth de; Aragó Cabañas, Antonio María; Aragón, Cesáreo; Aragonés,
Damián; Aragone, Elisa; Aranaz Muñido, Jesús; Araujo, Ernesto;Arbeloa, Víctor; Arbó, Sebastián Juan;
Arce Aguilar, Juan Felipe; Arce, Rdo. P.A.; Arce, Carlos de; del Arco y Gara, Ricardo; Arcusa Castellá,
Manuel; Arderiu, Enrique; Arderiu, Clementina
VÀRIA (Are -/Azz) (c. 1/3)
Aretillo y Mendiolea, Darío de; Gil, Candelaria viuda de Arellano; Arellano, María del Rosario; ArenyPlandolit, Javier de; Areny, Ramón; Arenys de Munt; Argelés sur Mer; Arévalo Capilla, Rafael; Argemí de
Martí, Luis; Argentona; Argerich, Jaime; Argüelles, Antonio F.; Aarhus -Dinamarca-; D'Arienzo, Luisa;
Armijo, Consuelo; Armisén, Joaquín; Arnaiz Sitges, Guillermo; Arnau Mont, Miquel; Arnau de Pons, Luís
María; Arocena, Fausto; Arquer, Armando de; Arribas Arranz, Filemón; Arrilucea, Elvira; Arrojo Muñoz,
Agustín; Artigas Riambau, José; Artigas Sabé, Ricardo; Artigas, José Antonio de; Artigues, Juan; Artís,
Avelino; Asenjo, Manuel; Ashbrook, H.F.; Assche, Hilda van; Assisi -Italia-; Atenas -Grecia-; Atlas, Allan;
Aubá, Enrique; Aubareda, María Teresa; Auboin, Michel; Auckland -Nueva Zelanda-; Auburn -Alabama-;
Aumatell, Ana María; Aunós, Antonio
-Ajedrez - Colección Bibliogràfica, 1940-1941 (c. 1/4)
- Albareda, José Maria - Madrid, 1966 (c. 1/5)
- Alcayde Vilar, Francisco - València, 1940-1943 (c. 1/6)
- Alicante - Biblioteca Pública - D. Isidro Albert, 1942-1953 (c. 1/7)
- Alonso, Dámaso -Madrid, 1941-1945 (c. 1/8)
- Amberes – Varia (1/9)
-Antiqua; Athenaeum Boekhaldel; Bibliothèque de la Ville; Librairie Veritas; Museum Plantin-Moretus;
Nationaal Scheepvaartmuseum; Stadsbibliotheek
- Amorós, Dr - Homenatge. 1958 (c. 1/10)
A- (Amsterdam-Ausiàs) i Barcelona Varia A (c. 2)
Barcelona Varia "A" (c. 2/1)
-Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres; Consell Diocesà d’Acció Catòlica;"Acció Sindicalista";
"El Acordeonista"; Acta Mèdica Hispànica; "Actualidat Filatèlica"; "AEG"; "Afinidad"; Agència de Publicitat
i Promoció; "Agermanament"; Agrupació d’Aquarel·lites de Catalunya; Agrupació d’antics alumnes dels
Maristes; Agrupació Astronàutica Espanyola; Agrupació de Bibliòfils de Tarragona; Agrupació
d’Ensenyaments Universitaris i Comercials; Agrupació Espanyola de Relacions Públiques; Agrupació
Excursionista de Catalunya; Agrupació Excursionista "Montaña"; Agrupació Fotogràfica de Catalunya;
Agrupació Hispana d’Escriptors Afeccionats; Agrupació Sindical de Delineants Espanyols; El Comissari
d’Agües del Pirineu Oriental; El Centre d’Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigüa; "Airetub";
Aismalibar, S.A.; Aguilar S.A.; "Alerta"; “Almacenes Jorba, S.A.”; Alta Comisaria d’España al Marroc; "Alta
Dirección"; "American Club"; Amics del Catecisme; Amics dels Cotxes Veterans; Amics dels Jardins; Amics
del Llibre i de les Arts Gràfiques; Ampliacions i Reproduccions Mas (dues fotos de gravats de Dalí sobre
"El Quixot"i una foto del quadre de Torres García "La Musa de la Filosofia"; ANABA; "ANABASIS"; “Anales
de Edafología y Agrobiología"; "Anales del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo"; ANEIE; "Anhel";
Anònima General Tèxtil; "Antártica"; Anuari Automovilista d’Espanya; "Apostolado Franciscano";
"Apostolado de la Oración"; Arxiu de l’Art; Arxiu Consultiu d’Hisenda; “Anuario Construcción 1945";
“Archivos Españoles de Medicina Interna"; "Archivos del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona";
"Argentina"; "Arpa"; "Ars Sacra"; "Arte"; Assemblea Nacional d’Avicultors i Exposició d’Avicultura; ASEA
ELÉCTRICA, S.A.; Assessoria d’Entitats Cooperatives; Associació Aquariòfila de Barcelona; Asociació
d’Amics de les Nacions Unides a Espanya; Associació Catòlica de Dirigents; Associació Catòlica de
Mestres; Associació Catòlica de Tècnics Mercantils; "Auditórium"; Asociació de Cirurgia de Barcelona;
Associació de Col·leccionistes; Associació de Cultura Espanyola; Associació Cultural Filatèlica Lope de
Vega (Exposició Filatèlica Cervantina); Associació Cultural Iberoamericana; Associació de Dibuixants
Espanyols; Associació de Directors de Grups Escolars; Associació d’Eclesiàstics per al Apostolat Popular .
- Amsterdam - Groen, Saul B. 1968-1972 (c. 2/2)
- Amsterdam - Llibreria Erasmus. A. Horodisch. 1956-1970 (c. 2/3)
- Amsterdam - Swets & Zeitlinger. 1947-1962 (c. 2/4)
- Amsterdam – Varia (c. 2/5) -Ad Libros; Asociación España América española; Association Internationale
des Bibliothèques; Association Internationale des Bibliothèques Musicales; Instituut voor
Muziekwetenschap; "Lingua";Musiekhandel Annie Bank; Nuclear Physics; The Paper Publications Society;
"Sonorum Speculum"; Stichting "Zingende Stemmen"; Union Internacional de Interlinguistik Service;
Universiteits-Bibliotheek
- Arenys de Mar – Varia (c. 2/6) Arxiu Històric; Ateneu Arenyenc; Ajuntament; Escola Oficial I Superior
d'Avicultura
- Asso (Como - Itàlia) - "Scientia". 1955-1958 (c. 2/7)
- Ausiàs March - Compra manuscrit. 1967-1968 (c. 2/8)
- Ausiàs March - Exposició Bibliogràfica. 1959-1960 (c. 2/9)
- Llei d'ajuda familiar a favor dels funcionaris públics. 1954 (c. 2/10)
VARIA (A-G). 1939-1959 (c. 112)
VARIA - A - Abteilung zur herausgabe Älterer Musik; Alvarez Valle, José; Amatller d’Art Hispànic, Institut;
Anuari del llibre i de les Arts Gràfiques; Anuario Marítim Espanyol; Argos, Llibreria; Arxiu d’Art; Arxiver de
la Diputació de València; Artibus et Literis; Artigas, J:; Asociation pour l'Etude Géologique de la
Mediterranée Occidentale; Asuntos Indígenas, Delegado; Auffarth, F.B.; Aymá Mayol, Jaume. (c. 112/1)
Aguado S.A. Gráficas Afrodisio. Madrid, 1947 (c. 112/2)
Aguilar, Editorial. Barcelona, 1953-1956 (c. 112/3)
Alpha, Editorial. Madrid, 1944-1953 (c. 112/4)
VARIA -B (c. 112/5) Barbazán, Julián; Barberà, Editore; Barchón López, Luis; Batlle, Libreria; Biographical
Encyclopedia of the World; Biblioteca Nacional; Bibliothèque Royale de Lund; Bodleian Library; Boix Fort,
J.; Borrás, Editorial; Maggs Bros. Ltd.; Burke's Peerage;
Bosch, Librería. Barcelona, 1940-1955 (c.112/6)
VARIA –C - Callejón, El; Cámara Oficial del Libro; Cannon, Marie W.; Caralt, Lluís de; Carré, Dolors;
Carreras Artau, Joaquim; Carroggio, Fernando; Casa del Libro; Casal Gómez, Manuel; Casella, Gaspare;
Cayo de Miguel; Chemical Age, The; Cercle Belge de la Librairie; Científico-Técnica, Editorial; Condeminas,
Maria; Cònsol francès; Consulat de Suisse. (c. 112/7)
Centro Importador del Libro Italiano. Barcelona, 1942-1953 (c.112/8)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona, 1942-1950 (c.112/9)
VARIA –D (c. 112/10) Dalmau, D.; Deutsche Bücherei; Diez Mateo, Félix;Distribuidora Europa, S.L.;
Doménech, D.A.; Doménech Camon, José; Dossat, S.A. Editorial; Distribución e Intercambio de
Publicaciones; Duba, Jaime; Dubá, Librería; Dunod
Domènech, A. (Llibreria Verdaguer). Barcelona, 1939-57 (c.112/11)
VARIA – E – F – G (c.112/12) Aymà, S.L. Edicions; Editorial Catòlica; Editorial Excelsior; Eraso, J;
Exclusives Editorials Espanyoles; Editorial Gredos; Editorial Labor; Editorial Alberto Martín; Editorial
Mediterrània; Editorial Salesiana; Escoles Professionals Salesianes; Editora Nacional; Emporion, Llibreria;
Espasa Calpe, S.A.; Estat Major de l’Exèrcit; Fernández Mera, Joaquín; Laietanes, Galeries; García, José
(Librería Letras); García Sánchez Lucas, Julio; Gilabert Botella, Aurelio; García Gil, José; Gauthier-Villars,
Librairie-Imprimerie; Gustau Gili, Editorial; González-Mariño del Rey, Nicolás; Guía Urbana de Barcelona;
Guzmán, Antonio de
Francesa, Llibreria. Barcelona, 1940-48 (c.112/13)
Barcelona -A – (Acadèmia – Arxiu). 1942 -1976) (c. 5)
Acadèmia de Ciències Mèdiques
-Acadèmia de Farmàcia
-Acadèmia de Medicina
-Airetub
-Amics dels Clàssics
-Amics dels Goigs
-Amics dels Museus
-Anuaris Bailly - Baillière
-Arxiu de la Catedral
-Arxiu de la Corona d'Aragó
Barcelona –A- (Arxiu- Ateneu) (c. 6)
Arxiu fotogràfic SALMER
Arxiu Històric de la Ciutat
Associació d'Amics de l'Índia
Associació de les Arts, Lletres i Ciències
Associació de Bibliòfils
Associació d' Exlibristes
Associació de Veïns del carrer del Carme
Associació Nacional d'Enginyers Industrials
Associació Nacional d'Enginyers Tèxtils
Associació de Veïns del Carrer del Carme
Ateneu Barcelonès
Barcelona –A- (Ayuntamiento- Biblioteca). 1940 -1972 (c. 7)
Ajuntaments
Bancs
Banc Espanyol de Crèdit
Biblioteca Balmes
Biblioteca Arús
Biblioteca Popular de la Dona
Barcelona - B- (Biblioteca- Centenari). 1940 -1973 (c. 8)
Biblioteca Universitària
Biblioteca d'Hospitals
Caja de Ahorros Provincial
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
Cambra Oficial de Comerç i Navegació
Cambra Oficial d'Indústria
Cambra Oficial de la Propietat
Capitania General.
Casa Provincial de Caritat
Casa degli Italiani
Casa del Llibre
Casa Provincial de la Caritat
Centenari de la Batalla de Lepant
Barcelona –C- (Centenari-Congrés) - 1940 -1971 (c. 9)
Centenari de la impremta
Central Nacional Sindicalista
Centre Meteorològic Nacional
Centre Excursionista de Catalunya
Centro importador del Libro Italiano
Club d'Amics de la Futurologia
Club d'Amics de la UNESCO
Col·legi d'Advocats
Col·legi Oficial d'Arquitectes
Col·legi Alemany
Col·legi Màxim de St. Ignasi (Sarrià)
Col·legi Notarial
Comissaria Provincial d'Extensió Cultural
Comissió Mixta de Coordinació Estadística
Companyia Telefònica Nacional d'Espanya
Congrés Eucarístic, 1952
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 1962
Congrés Internacional de Bibliòfils, 1963
Congrés Marià, 1947
Congrés Internacional d'Editors, 1962
Congrés Internacional de Història de la Medicina, 1970
Congrés Jurídic Català, 1971
Barcelona –C-(Congrés- Consolat). 1940-1973 (c. 10)
Congrés Nacional d'Arxius i de Biblioteques (IV), abril 1972. Barcelona (c. 10/1)
Consell Econòmic Sindical Provincial. Barcelona, 1959-1960 (c. 10/2)
Consell Superior d' Investigacions Científiques. Barcelona, 1945-1972 (c. 10/3)
Consolats de Barcelona (c. 10/4)Argentina; Bèlgica; Bolívia; Cambodja; Colòmbia; Cuba; Dinamarca;
Equador; Guatemala; Índia, Itàlia; Japó; Nicaragua; Països Baixos; Pakistan; Perú; República Àrab Unida;
República Dominicana; Romania; Suècia; Suïssa; Turquia; Uruguai; Veneçuela; Xile
Consolat d' Alemanya a Barcelona, 1940-1972 (c. 10/5)
Consolat de Brasil a Barcelona, 1945-1972 (c. 10/6)
Consolat Britànic a Barcelona, 1940-1962 (c. 10/7)
Consolat dels Estats Units a Barcelona, 1942-1972 (c. 10/8)
Consolat de França a Barcelona, 1944-1969 (c. 10/9)
Consolat de Portugal a Barcelona, 1942-1963 (c. 10/10)
Barcelona –C-D-(Correus- Diputació). 1940-1972 (c. 11)
Correus. 1940-1972 (c. 11/1)
Delegació Provincial. Ministeri d'Informació i Turisme. 1964 (c. 11/2)
Dipòsit Legal. 1958-1972 (c. 11/3)
Diputació. Cerimonial i Majordomia. 1940-1971 (c. 11/4)
Diputació. Comissió d'Esports i Turisme. 1955 (c. 11/5)
Diputació. Comissió d'Educació, d'Esports i de Turisme 1-1940-1955- (Inclou un informe sobre la
publicació de catàlegs i d'altres obres de caràcter bibliogràfic. 1952) (c. 11/6)
Diputació. Comissió d'Educació, d'Esports i de Turisme 2 -1956-1959 (Samaranch) (c. 11/7)
Diputació. Comissió d'Educació, d'Esports i de Turisme 3 -1960-1972- (Inclou un informe de Pere Bohigas,
de febrer de 1960, sobre la necessitat de reformes en les instal·lacions de la biblioteca. Informe de Felip
Mateu de gener de 1969, sobre la problemàtica del Servei General de Biblioteques) (c. 11/8)
Diputació. Comissió de Relacions Públiques. 1965-1972 (c. 11/9)
Diputació. Concursos de Sant Jordi. 1955-1958 (c. 11/10)
Diputació. Secció de Cultura. 1940-1972 (c. 11/11)
Diputació. Departament Tècnic de Presidència. 1941-1967 (c. 11/12)
Barcelona – Diputació (1). 1940-1972 (c. 12)
Diputació. Inspector del Servei Personal Subaltern. 1954-1969 (c. 12/1)
Diputació. Intervenció. 1940-1972 (c. 12/2)
Diputació. Negociat de Material. 1940-1957 (c. 12/3)
Diputació. Oficial Major. 1955-1967 (c. 12/4)
Diputació. Personal. 1942-1972 (c. 12/5)
Diputació. Ponència de Cultura 1. 1939-1945 (Inclou dos informes de l’agost de 1939, suposadament de
Pere Bohigas, sobre l’estat actual referent a l’adquisició de llibres i revistes estrangeres; instància del
personal de la BC. de l’abril de 1940, sol·licitant l’equiparació de sous amb els administratius de la
Diputació) (c. 12/6)
Diputació. Ponència de Cultura 2. 1946 (Inclou una memòria sobre les exposicions bibliogràfiques
organitzades per la biblioteca des de 1940) (c. 12/7)
Diputació. Ponència de Cultura 3. 1947-1949 (c. 12/8)
Diputació. Premsa. 1963-1972 (c. 12/9)
Diputació. Presidència 1. 1940-1942 (c. 12/10)
Diputació. Quadres per als damnificats del Vallès. 1969-1972 (c. 12/11)
Barcelona – Diputació (2) 1940-1973 (c. 13)
Diputació. Presidència 2. 1941-1950. Inclou un llistat d'una part del donatiu Joan Terrades fet entre el
1919 i el 1940 (c. 13/1)
Diputació. Presidència 3. 1951-1957 (c. 13/2)
Diputació. Presidència 4. 1958-1964 (c. 13/3)
Diputació. Presidència 5. 1965-1972 (c. 13/4)
Diputació. Presidència. Viatge a Hispanoamèrica. Novembre de 1969 (c. 13/5)
Diputació. Secretaria General 1. 1940-1965 (c. 13/6)
Diputació. Secretaria General 2. 1966-1967. Inclou un informe exhaustiu de 1967 sobre la història de la
BC i Populars, l'estat actual i projecció futura. (c. 13/7)
Barcelona – Diputació - Editorial. 1940-1973 (c. 14)
Diputació. Secretaria General 3. 1968-1972. (Inclou les memòries d'aquests cinc anys i un informe de les
principals activitats durant el quinquenni) (c. 14/1)
Diputació. Secretaria Particular. 1941-1967 (c. 14/2)
Diputació. Seguros Socials. 1952-1972 (c. 14/3)
Diputació. Serveis Generals. 1954-1972 (c. 14/14)
Diputació. Varia (A-D) - Arxiu; Arquitectura; Beneficència; Decrets; Dietes; Diligències; Distribució de
duplicats. (c. 14/5)
Diputació. Varia (E-Z) Economat; Estadística; Extensió i Ensenyaments Tècnics; Governació; Hisenda;
Médico; Obres Públiques; Oficina d’Informació, Iniciatives i Reclamacions; Patronat Provincial
d’Ensenyament Mitjà i Professional de Barcelona; Ponència Tècnica; Patrimoni Provincial de la Diputació;
President accidental; Recaudació; Registre; Sanitat; Secció Provincial d’ Administració Local; Servei
Cartogràfic; Serveis Industrials; Servei Provincial d’Extinció d’Incendis; Vicepresidència. (c. 14/6)
Editorial Alpha, S.A. 1943-1962 (c. 14/7)
Editorial Gustau Gili. 1944-1970 (c. 14/8)
Barcelona –E - (Editorial-Exposició) 1940-1972 (c. 15)
Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1944-1970 (c. 15/1)
Editorial Salvat. Barcelona, 1942-1972 (c. 15/2)
ENIT. Barcelona, 1959-1972 (c. 15/3)
Escola Superior d'Agricultura. Barcelona, 1951-1969 (c. 15/4)
Escola Superior d'Arquitectura. Barcelona, 1942-1948 (c. 15/5)
Escola Superior de Belles Arts. Barcelona, 1943-1952 (c. 15/6)
Escola d'Arts i Oficis. Barcelona, 1942-1953 (c. 15/7)
Escola de Bibliotecàries. Barcelona. (c. 15/8)
-1969-1971: Avisos de direcció
-1914-1963: Claustre de professors
-1940-(1950)-1965: Guia d'Estudis de l'Escola
-1967-1972: Correspondència
-1972: Relació de llibres entregats a l'Escola per la BC.
Escola per a la Dona. Barcelona, 1944-1947 (c. 15/9)
Escola Especial d'Enginyers Industrials. Barcelona, 1947-1971 (c. 15/10)
Escola de Perits Industrials. Barcelona, 1944-1959 (c. 15/11)
Escola Social. Barcelona, 1941-1950 (c. 15/12)
Escola del Treball. Barcelona, 1940-1971 (c. 15/13)
Exposició Internacional d'Art Romànic, 1961 (c. 15/14)
Exposició Miró, 1968 (c. 15/15)
Exposició Graphispack. Març de 1966 (c. 15/16)
Exposició "La Revista Infantil en Barcelona. Antología histórica".1964 (c. 15/17)
Barcelona –E- (Exposició-Institut) – 1940-1969 (c. 16)
Exposició del Llibre del Mar. Barcelona, 1942 (c. 16/1)
Exposició del Llibre Marroquí. 1943 (c. 16/2)
Festes Mercedàries, 1963 (c. 16/3)
Fira de Mostres, 1950-1970 (c. 16/4)
F.E.T. i de las J.O.N.S. Departamento de. 1943-1971 (c. 16/5)
Foment de les Arts i les Lletres. Barcelona, 1946 (c. 16/6)
Fundació Espanyola de la Vocació, 1968-1970 (c. 16/7)
Govern Civil, 1941-1971 (c. 16/8)
Grafos, S.A. 1961-1971 (c. 16/9)
Gremi Sindical de Llibreters, 1951-1971 (c. 16/10)
Grup de Bibliòfils "Tiempo Nuevo", 1946 (c. 16/11)
Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 1942-1957 (c. 16/12)
Institut Alemany de Cultura, 1940-1972 (c. 16/13)
Barcelona – I- (Institut-1)-1940-1969 (c. 17)
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1940-1944 (c. 17/1)
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1945-1971 (Recull la campanya que es va promoure a Barcelona
per a que el català quedés inclòs a la nova Llei General d'Educació de 1969) (c. 17/2)
Institut Ametller d'Art Hispànic. Barcelona, 1944 – 1972 (c. 17/3)
Institut "Ausiàs March". Barcelona, 1942 – 1944 (c. 17/4)
Institut Balmes. Barcelona, 1942 – 1948 (c. 17/5)
Institut Britànic. Barcelona, 1943 – 1964 (c. 17/6)
Institut Britànic. Barcelona, 1965 – 1972 (c. 17/7)
Institut de Ciències Socials. Barcelona, 1963 – 1972 (c. 17/8)
Institut Espanyol de Musicologia. Barcelona, 1948-1972 (c. 17/9)
Institut d'Estudis de la Mediterrània. Barcelona, 1940-1973 (c. 17/10)
Institut d'Estudis Hispànics. Barcelona, 1948-1967 (c. 17/11)
Barcelona – I-(Institut-2)-1940-1972 (c. 18/)
Institut Francès (1). 1940-1951 (c. 18/1)
Institut Francès (2). 1952-1964 (c. 18/2)
Institut Francès (3). 1965-1972 (c. 18/3)
Institut Gallach. 1947-1969 (c. 18/4)
Institut Ibèric –Oriental. 1940-1941 (c. 18/5)
Institut Italià de Cultura. 1941-1971 (c. 18/6)
Institut d’Investigacions Econòmiques.1943-1948 (c. 18/7)
Institut Maragall. 1942-1969 (c. 18/8)
Institut “Menéndez Y Pelayo”. 1945-1949 (c. 18/9)
Institut “Milà i Fontanals”. 1945-1949 (c. 18/10)
Institut Municipal d’Estadística. 1948-1972 (c. 18/11)
Institut Municipal d’Història. 1955-1973 (c. 18/12)
Barcelona – I- (Institut- Junta)-1940-1972 (c. 19/)
Institut Nacional d’Estadística (1). 1940-1964 (c. 19/1)
Institut Nacional d’Estadística (2). 1965-1972 (c. 19/2)
Institut Nacional del Llibre espanyol (1). 1939-1964. El primer document és un llistat d’obres prohibides
difós per la Cambra Oficial del Llibre, el novembre de 1939 (c. 19/3)
Institut Nacional del Llibre espanyol (2). 1965-1972 (c. 19/4)
Institut Nacional de Publicitat, 1970 (c. 19/5)
Institut Psicotècnic, 1941-1957 (c. 19/6)
Institut del Teatre, 1941-1972 (c. 19/7)
Institut Verdaguer, 1947 (c. 19/8)
Jefatura Provincial de Propaganda, 1940-1960 (c. 19/9)
Joventuts Musicals, 1966-1970 (c. 19/10)
Junta Diocesana d’ Acció Católica, 1941-1959 (c. 19/11)
Junta de Museus, 1941-196 (c. 19/12)
Barcelona – J-L-(Junta-Llibreria)-1940-1970 (c. 20)
Junta Provincial de Protecció de Menors. 1941-1970 (c. 20/1)
Jutjats. 1946-1961 (c. 20/2)
Llibreria Argos (1). 1942-1967 (c. 20/3)
Llibreria Argos (2). 1967-1972 (c. 20/4)
Llibreria Bosch (1). 1940-1943 (c. 20/5)
Llibreria Bosch (2). 1944-1947 (c. 20/6)
Llibreria Bosch (3). 1948-1952 (c. 20/7)
Barcelona –Ll- (Llibreria -1)-1940-1972 (c. 21)
Llibreria Bosch (4)- 1953-1959 (c. 21/1)
Llibreria Bosch (5)- 1960-1964 (c. 21/2)
Llibreria Bosch (6)- 1965-1967 (c. 21/3)
Llibreria Bosch (7)- 1968-1972 (c. 21/4)
Llibreria Francesa - 1940-1959 (c. 21/5)
Barcelona – Ll- (Llibreria -2)-1940-1972 (c. 22)
Llibreria Herder (1) - 1940-1959 (c. 22/1)
Llibreria Herder (2) - 1960-1964 (c. 22/2)
Llibreria Herder (3) - 1965-1967 (c. 22/3)
Llibreria Herder (4) - 1968-1973 (c. 22/4)
Llibreria Layetana - 1946-1948 (c. 22/5)
Barcelona –Ll-R- (Llibreria-Ràdio)-1940-1972 (c.23)
Llibreria Martínez Pérez. 1940-1971 (c.23/1)
Llibreria Porter (1). 1940-1954 (c.23/2)
Llibreria Porter (2). 1955-1970 (c.23/3)
Llibreria Tècnica Estrangera. 1958-1970 (c.23/4)
Llibreria Verdaguer. 1940-1956 (c.23/5)
Ministerio de Información y Turismo. 1953-1956 (c.23/6)
Museu Arqueològic. 1940-1972 (c.23/7)
Museu d’Història de la Ciutat. 1961-1972 (c.23/8)
Museu i Laboratori de Geologia. 1970-1971 (c.23/9)
Museu Marítim. 1940-1962 (c.23/10)
Obispado (Bisbat) 1940-1968 (Llistat de l’any 40 sobre manuscrits procedents de l’Arxiu Capitular de
Barcelona i del Seminari Conciliar, dipositats a la BC. durant la guerra civil) (c.23/11)
Ràdio (1) Barcelona- 1948-1972- Transcripció de programes sobre l’actualitat ciutadana; a destacar, una
crònica d’actualitat sobre la BC. feta per Rosalia Planas el desembre de 1963 (c.23/12)
Barcelona –R-U- (Ràdio Universitat)-1940-1972 (c. 24)
Ràdio (2) (c.24/1)
-Ràdio Espanya de Barcelona, 1943-1968
-Ràdio Nacional d’Espanya, 1946-1952. Transcripció radiofònica del maig de 1951 del programa
“Varón - Mosaico de cosas y de casos” dedicat a la Biblioteca Central. amb guió d’Emilio-Enrique
Calvo Laplana; també són destacables dues transcripcions d’entrevistes radiofòniques, de l’abril
de 1952, una amb Luis María Plaza –conservador de la Secció Cervantina de la BC- i l’altra amb
Mateu i Llopis on parla de la festa de la Producció Editorial barcelonina. Totes dues entrevistes
estan extretes del programa “Barcelona habla a Madrid”
Ratin, S.A. 1957-1970 (c.24/2)
RENFE, 1944-1963 (c.24/3)
Residència d’Estudiants, 1942-1970 (c.24/4)
I Semana Internacional de la Provincia, 1965 (c.24/5)
II Semana Internacional de Prensa, 1964 (c.24/6)
Seminari Conciliar, 1940-1959 (c.24/7)
Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional, 1940-1945 (c.24/8)
S.E.U. 1961-1962 (c.24/9)
Societat Ibero-Americana d’Estudis Numismàtics,1953-1954 (c.24/10)
Universitat. Varia (C-F) (c.24/11)Càtedra d’Antropologia; Càtedra d’ Astronomia; Càtedra de Física
Nuclear; Càtedra de Geologia; Càtedra de Paleografia i Diplomàtica; Càtedra de Paleontologia; Càtedra
de Química Orgànica; Centre d’ Estudis Històrics Internacionals; Congrés d’Història de la Corona
d’Aragó;“Convivium”; Cursos d’estiu per a estrangers; Departament de Botànica; Departament
d’Estratigrafia i Geologia Històrica; Departament d’Experimentació Educacional; Departament de
Psicologia; Escola de Criminologia; Facultat de Ciéncies; Facultat de Ciències Polítiques, Econòmiques i
Comercials; Facultat de Dret; Facultat de Filosofia i Lletres.
Universitat. Varia (F-V) (c.24/12)Facultat d’Història; Facultat de Medecina; Facultat de Teologia;
Habilitació; Història del Dret Espanyol; Indice Histórico Espanyol; Institut d’Arqueologia i Prehistòria;
Institut de Biologia Aplicada; Institut d’Estudis Pirinencs; Institut de Criminologia; Institut d’Estudis
Hel·lènics; Institut Geológic; Institut d’Història Medieval; Institut d’Investigacions Geològiques; Institut
Tecnològic Metalúrgic “Emilio Jimeno”; Intercanvi Científic i Extensió Universitària; Laboratori
d’Antropologia; Laboratori d’Histologia; Oficial Major; Rectorat; Secretaria General; Secretaria de
Publicacions; Schola Cantorum Universitaria; Seminari de Filologia Semítica; Seminari de Biològiques;
Seminari de Dret Procesal; Seminari de Geologia; Seminari d’Història; Seminari de Filosofia; Seminari de
Química de les Facultats de Farmàcia i Ciència; Vice-rector
Universitat Autònoma. Varia, 1971: -Institut de Biologia Fundamental; Rectorat (c.24/13)
B- (Batlle-Berlin) i Varia (-T-Z) 1940-1972 (c.29)
- Barcelona - Varia T – Z (c.29/1)
-T- Tapisseries Gancedo; Tècnica Metalúrgica; revista "Técnica y Práctica"; "Técnica Paramédica"; Tecnos;
"Teleclub"; Tele estel; "Tele-Expres"; Televisión Española; "Templo"; "Tesis"; "Tibidabo"; "Tierra, Mar y
Aire"; Transports de Barcelona; Transports "Ochoa"; Tramvies de Barcelona; El Trascacho; el Tribunal de
Responsabilitats Polítiques; Tribunal Tutelar de Menors;
-U- Unió Catalana de Agricultors i Cunicultors; Unió Cooperativista Barcelonesa; Unió Elèctrica de
Catalunya, S.A.; Unió Esportiva d’Horta; Unió Excursionista de Catalunya; Unió Gracienca d’ Escacs; Unió
Seglar de Sant Antoni Maria Claret; Uralita, S.A.; "Urania"; Uriach y Cia. S.A.
-V- La Vanguardia Española; "Vértex"; Viatges Galícia, S.L.; Viatges Ibèria, S.A.; Viatges Marsans,
S.A.;"Vida & Acción"; "Vida Acuática"; Vivendes del Congrés Eucarístic; La Veu de Catalunya EFE-50;
-W- Exclusives Walip; "Welcome"
-Z- "Zoo"
Basel (Basilea) –Varia (c.29/1) Académie Suisse des Sciences Médicales; Institute of Mediaeval Music,
Ltd.; Musikwissenschaftliches Institut der Universität; Société Internationale de Musicologie;
Universitätsbibliothek
Batlle, Pedro – Tarragona (c.29/3)
Batllori, Miquel - Palma de Mallorca (c.29/4)
Bayerri, Enrique – Tortosa (c.29/5)
Beneyto Pérez, Juan – Madrid (c.29/6)
Belo Horizonte (Brasil) –Varia (c.29/7) Instituto de Pesquisas Económicas; Intercambio de Publicaciones;
Facultade de Ciencias Econômicas; Universidade Federal de Minas Gerais
Berkeley. California - The University Library (c.29/8)
Berlín - Deustch Ausländischen Buchtausch (c.29/9)
Berlin - Ibero Ameikanisches Institut (c.29/10)
Berlin – Varia (c.29/11)"AEG-Telefunken al día"; "Aspa"; Deustsche Akademie der Wissenschaften;
Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut; Deutsche Staatsbibliothek; Ensayos y Estudios; Freie
Universität; Grabow, Ludwig; Hirschwaldsche Buchhandlung; Internacional Directory of Arts; Lange &
Springer; "Natura"; Preussische Staatsbibliothek; Revista Siemens; Romanisches Seminär; Soziale Praxis;
Terramare Office; Varia (Neue Preussische Zeitung; "Fehlmeldung"; Gmelins Handbuch der
Anorganischen Chemie); Verlag der Deutschen Arbeitsfront.
B - (Berna-Biblioteques)-1939-1947 (c. 30)
Berna-Varia: Atlas linguistique et ethnographique de l'Italie et de la Suisse mériodionale;
Hochschulbibliothek Bern; Bibliothèque Nationale Suisse; Cambra Oficial de Comerç d’ Espanya, Berna;
A. Francke, A.G. Buchhandlung, Bern; D.J. Kaberg, Berna; Schweizerische Landesbibliothek, Bern;
Association Suisse de Documentation; Verlag GMBH, Bern;URS Graf Verlag LTD. Bern; (c. 30/1)
Bertini, Giovanni M. Torí (Italia), 1948 (Carta sobre el llegat de l'hispanista Arturo Farinelli) (c. 30/2)
Bertran i Güell, Felip. Barcelona, 1961 (Carta en la qual Mateu li envia unes fotos de les sales de la
Biblioteca pendents de restauració) (c. 30/3)
Biblioteca Central 1941-1972 (c. 30/4)
Anuari, 1940 – 1943
1944: Informes i estadístiques
1945-1947: Informes i estadístiques
1949: Memòria
1949-1953: Memòria del quinquenni. Llistat de visitants il-lustres del 1951
1949-1953: Memòria de la Secció de Manuscrits
[s.d.] Informe Secció d'Estampes i gravats
[s.d.] Informe Secció de Reproducció Fotogràfica
1953-1954: Discursos de la Reunió de Bibliotecàries celebrades aquests anys
1953: Discurs de benvinguda amb motiu del VII Congrés Internacional de Filologia Romànica
1954: Memòria
1955: Memòria
1955: "Guia del Lector"
[s.d.] : Memòria (1956?)
1955: "Guia del Lector"
1957: Memòria
1960: Invitació cursada amb motiu del XX Aniversari de la reapertura de la Biblioteca
1941-1961: Llibres ingressats
1963: Targeta de lector del senyor Serrallonga
1949-1953: Memòria de la Secció de Manuscrits
[s.d.] Informe Secció d'Estampes i gravats
[s.d.] Informe Secció de Reproducció Fotogràfica
- Gràfic sobre les quantitats invertides en llibres per anualitats des de 1940
- Gràfic del nombre de bibliotecàries que treballen en institucions alienes al Servei de
Biblioteques
-Relació de Biblioteques Populars de la Diputació Provincial de Barcelona amb els títols actuals i
data d'inauguració
1965-66-67: Llistat d'invitacions cursades amb motiu de les reunions de bibliotecàries d'aquests
anys
1967: Subscripcions a revistes
1969: Carta de les "Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz" (adjunta una foto de dues monges
que visqueren i treballaren a l'hospital)
[s.d.] Tres discursos amb motiu de les celebracions de la Producció Editorial
1972: Informe sobre les obres de l'edifici de la biblioteca realitzades des del 1941
Horaris de la Biblioteca i llistat del personal
1941-1951: Anuaris
Biblioteca Central - Sobre els llibres mutilats. Barcelona, 1944 (c. 30/5)
Biblioteca Central - Avisos per al públic. 1940-1946 (c. 30/6)
30/7 Biblioteques Populars - Compra de llibres i revistes, 1939 – 1947 (c. 30/7)
30/8 Biblioteca de Catalunya - Actes, reunions, 1945 -1946 (c. 30/8)
30/9 Textos dobre altres biblioteques per a l'Anuari de 1942 (c. 30/9)
- Memòria i catàleg de publicacions de la Biblioteca Infantil de Protecció de Menors
- Memòria de la Biblioteca del Centre Excursionista
- Memòria de la Biblioteca de la Acadèmia de Ciènces Mèdiques
- Memòria de la Biblioteca episcopal (Seminari Conciliar)
- Correspondència sobre l'Anuari amb: Institut "Milà i Fontanals; Biblioteca del Col·legi de
Farmacèutics; Acadèmia de Belles Arts i de Sant Jordi; Caixa de Pensions; Cap de l'Arxiu
Provincial d'Hisenda; Centre Excursionista de Catalunya; Col·legi d'Advocats; Escola
d'Arquitectura; Escola del Treball; Institut Alemany de Cultura; Institut Agrícola Català de Sant
Isidre; Junta de Museus; Museu Arqueològic; Biblioteca Popular de Figueres; Junta de Museus
de Barcelona; Falange Espanyola; Museu Episcopal de Vic
Sobre d'altres biblioteques per a l'Anuari de 1943 (c. 30/10)
Llistat de donants dels anys 1940-1941-1942-1943 (c. 30/11)
B - (Bilbao-Bourligueux)-1942-1973 (c.36/8-14)
Bilbao – Varia (c. 36/8) Altos Hornos de Vizcaya; Anuario Financiero; Apartado 73; Asociación Nacional
de Ingenieros Industriales; Banco de Bilbao; Banco de Vizcaya; Boletinde Estudios Económicos; Cámara
de Comercio, Industria y Navegación; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación; Diputación
Provincial de Vizcaya; Ediciones Mensajero; La Editorial Vizcaína; Euskaltzaindia; "Euskera";Hijos de Justo
M. Estellez; Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino; Jefe Provincial del Movimiento; Librería
Arrilucea; "El Mensajero del Corazón de Jesús"; Publinort; Servicio de Información Firestone; Sociedad
Española de Fabricaciones Nitrogenadas; Universidad Comercial de Deusto
Bilbao - Junta de Cultura de Biscaia. Bilbao, 1944-1956 (c. 36/9)
Bloomington - Indiana University, 1954-1972 (c. 36/10)
BOGOTÀ – Varia Academia Colombiana; Academia Colombiana de Historia; Academia Colombiana de
Investigación y Cultura; Intercambio de Publicaciones; Banco de la República; Biblioteca Nacional;
Biblioteca Xaveriana; Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; Centro Interamericano de Vivienda;
"Eco"; Embajadorde España en Colombia; Instituto Caro y Cuervo; Instituto Colombiano de Antropología;
Instituto Etnológico y de Arqueología; Librería Buchholz; Librería San Pablo; Ministerio de Educación
Nacional; Ministerio de Justicia; Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas; Revista de América; Revista de
las Indias; Servicio Arqueológico Nacional; Servicio de Intercambio Científico; Universidad Nacional de
Colombia (c. 36/11)
Bogotá - Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 1940-1946 (c. 36/12)
Bohigas Tarragó, Pedro - Barcelona, 1939-1947 (c. 36/13)
Bourligueux, Guy - Rennes, 1967-1968 (c. 36/14)
B - (Bournemouth-Budapest)-1940-1972 (c. 37)
Bournemouth, Kenneth-Mummery, Ltd. 1957-1973 (c. 37/1)
Brussel·les (Bibliothèque Nationale de Belgique), 1946-1972 (c. 37/2)
37/3 Brussel·les - Congrés Internacional de Biblioteques, setembre de 1955. (c. 37/3)
-Correspondència sobre el Congrés (gener-agost de 1955). Mateu i Llopis i Francesca Carbó i
Amiguet hi van en representació de la BC. i de l'Escola de Bibliotecàries respectivament.
Prèviament-març de 1955- Mateu havia presentat la renúncia al càrrec de representant de
l'Associació Nacional de Bibliotecaris i Arxivers.
- Relació de les disset bibliotecàries depenents de la Diputació de Barcelona que s'inscriuen al
Congrés i els tràmits amb el "Instituto Español de Moneda Extranjera" per costejar les
inscripcions.
-Impresos del Congrés.
-Ponències presentades per la delegació espanyola, algunes signades per Ricardo Blasco Génova
i per Cesáreo Goicoechea, en nom d'aquesta delegació. Els temes d'aquestes ponències són els
següents: -La organització de la Lectura Pública en els centres urbans i en el món rural: el cas
espanyol; -Les tasques i les responsabilitats de les Biblioteques en la vida moderna: el cas
espanyol;- La formació de les Bibliotecàries; -Bibliografia internacional, nacional i científica; -
Biblioteques nacionals i científiques; -Centres nacionals d'informació bibliogràfica; -Principis de
col·laboració nacional i internacional;-Catàlegs col·lectius;-Plans comuns d' adquisicions; Relacions amb els diversos tipus d'usuaris.
Brussel·les - Fondation Universitaire. 1945-1963 (c. 37/4)
Brussel·les - Societé des Bollandistes, 19451952 (c. 37/5)
Brussel·les – Varia - Archivum Latinitatis Medii Aevi; Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire;
C.D.U.; "Cahiers Jeb"; Centre de Documentation Economique et Sociale africaine; "Feuillets"; Fonds
National de la Recherche Scientifique; Institut National Belge de Radiodiffusion; Institut National de
Statistique; "Jeunesse et Loisirs"; Ministère de l'Education National; Revista "Occident"; Revue Belge de
Philologie et d'Histoire; Revue Générale Belge; Service national de la Jeunesse; Schott Frères; Services de
Bibliothèques Publiques; Société de l'Exposition Universelle et Internationale de BruxellesSyndicat des
Editeurs Belges; Université Libre de Bruxelles. (c. 37/6)
Bucamaranga (Colombia) - Universidad Industrial de Santander. 1971-1972 (c. 37/7)
Bucarest Biblioteca Centrala de Stat. 1948-1973 (c. 37/8)
Budapest – Varia (c. 37/9) Akadémia Könyvtára; Horányi, Mátyás; The New Hungarian Quarterly Kultura;
Testnevelési Tudományos Tanács; Biblioteca Nacional széchényi; Országos Széchényi Könyvtár; Magyar
Tudományos akadémia Könyvtára; "Nouvelle Revue de Hongrie"
B - (Buenos Aires) i Varia (Ca-Cas-) 1940-1972 (c. 38)
- 38/1 BUENOS AIRES – Varia -Aeronáutica Argentina; Agencia periodística Garza; Bibliografía
Hispanoamericana; Biblioteca Nacional; Cámara de Diputados; Combustibles Vegetales y Deirvados;
Comisión de Cultura del Centro Gallego; Cuadernos de Historia de España; "Dinámica Social"; Ediciones
Historia del Libro; Editorial Sudamericana; Editorial Universitaria de Buenos Aires; Facultad de Agronomía
y Veterinaria; Facultad de Filosofía y Letras; Fondo Nacional de las Artes; "Informaciones Argentinas";
Institución Cultural Española; Instituto Argentino de Estudios Municipales; Intercambio de Publicaciones;
Instituto de Filología; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Educación; Sociedad Argentina de
Bibliotecarios de Instituciones Sociales (c. 38/1)
Buenos Aires, 1949-1968 -Caja Nacional de Ahorro Postal (c. 38/2)
Varia C -(Cab-Cap) (c. 38/3) Caballero, Juan; Cabanach, Juan; Cabañas Vázquez, Agustin; Cabo Delclos,
Lluís; Cabré, Dolores; Cabrera de Mataró (Ajuntament); Cabrera, Orosman; Cáceres (Colegio
Universitario; Delegación Provincial de Información y Turismo; Intercambio de Publicaciones; Guía de
Cáceres y su provincia; Biblioteca Extremeña; Jurado Premio Cáceres); Cadenas y Vicent, Vicente; Cádiz
(Biblioteca Pública; revista "Ponent"; Librería de la Marina; Caen (Universidad); Cagigós, Antonio; Cagni,
Giuseppe M.; Cailles Unson, Ben (La Publicidad); Caivano, Mario; Calabuig, V; Calafell (Biblioteca del
Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios); Calahorra (Revista Augustiniana de Espiritualidad); Calatayud
García, Eleuterio; Calatrava, Teófilo; Calcuta (Kothari Publications); Caldas de Montbuí (Ajuntament);
Caldentey, Rafael; Calderer Morales, Antonio; Calella (Convento de los PP. Agustinos); Cali -Colombia(Biblioteca "Cervantes"; Universidad del Valle); Calicó, J.; Calicó F.Xavier; Calvete, Rafael; Calvis, Jordi;
Calvo Alfaro, Julio; Calvo Laplana; Calvo Martínez, Antonio; Calvo Serer, Rafael; Calzada Pérez, Romualdo;
O'Callaghan, Rdo. P. José; Calle Saiz, Ricardo; Camarena Mahiques, José; Camarillo, Concepción;
Camarillo, Víctor; Cambell, Jacques; Cambridge, England (Fitzwilliam Museum; Booksellers & Publishers;
Trinity College); Cambridge, EE.UU. (Harvard University Library); Cambrils (Ajuntament); Cameroni,
Vittorio; Comín Masses, Teodoro; Camino, G; Camp Llopis, Federico; Campbell, Frank; Campdepadrós
Nogué, Juan; Capellades (Molí Museu Paperer); Campenhout, Agnes Van; Campeny, Maria Rosa;
Universidad de Campinas (Brasil); Campins de Codina, Antonio; Campins de Codina, Javier; Campos,
Francisco; Camprodón, Jaime; Camprubí, Francisco de A.; Camprubí Balet, Francisco; Camps, Rafael de;
Camps Giró, Juan; Camps Morga, Juan F.; Canals, María (concurso); Canals Guilera, Ramón; Canberra
(Department of Nacional Development); Canellas López, Angel; Canet de Mar (Cura Párroco de…);
Cannarsa, Rosalba; Cano Vega, Jacinto; Canut viuda de Mirapeix, Josefa; Cañadell, Rdo. P. Rafael;
Capdevila, María; Capelle, Henri; Capmany, Ricardo de (Conde del Valle de Canet); Capo,N; Caproni,
Timina; Capuzzo, Anna.
Varia C - (Car-Cas) (c. 38/4) Casas Mercadé, Ferran; Casas Martín, Feliciano; Casas Homs, J.M.; Casas,
Enrique; Casas, Enriqueta; Caralt, Delmiro de; Caralt, Luis; Caravaca, Francisco; Carbó, Paquita; Carbó
Marín, Domingo; Carbonell, Esteban; Carbonell, Francisco; Carbonell Blasco, Roberto; Carbonell
Mumbrú, María; Carcasona (França), Director de "Folklore"; Cardelús, Miguel; Cardellach, Enrique y Hno,
S.A.; Cardenal, Manuel; Cardona, Joseph Maria ("Destino"); Cardona, Alcalde de; Cardona, Salvador;
Cardoso, Coronel Mario; Cardús, S.; Carhart, Ernesto A.; Carnicer, Ramón; Carpentras (Bibliothèque
Inguimbertine); Carreño, Pedro Antonio; Carpio, Maria Josefa; Carr, Comyns; Carrafa, Margarita Prendes;
Carranza, Blanca E.; Carrasco Robles, Ana; Carrascosa, Fernando; Carrasquer, Francisco; Carratala, María;
Carré, Maria Dolores; Carreras, Enriqueta; Carreras Artau, Joaquín; Carreras Artau, Tomás; Carreras
Candi, Biblioteca…; Carreras Zacares, Salvador; Carriazo, Juan de Mata; Carroggio, Comercial Fernando;
Carrote, Domingo; Cartagena, Museo Arqueológico Municipal; Caruana, Jaime; Carulla i Canals, Lluís;
Carvalho, Joaquim de; Casa, Louis; Casa Matta, Carlo; Casacuberta, José Maria; Casalini, Mario; Casanova,
Josep; Casañas, Luis; Casas, Augusto; Casas, Enrique; Casas, Enriqueta; Casas Homs, José María; Casas
Martín, Feliciano; Casas Mercadé, Ferran; Casas Torres, José Manuel; Casasayas Truyols, José María;
Cases Riudelabre; Castañeda, Vicente; Castañón, Luciano; Castaños, Pedro; Castelo Branco (Portugal);
Castell, José; Castell, Pbro. Vicente; Castellá, Juan; Viñas Llonch, Francisco; Castello, Maulio; Castells,
Jaime; Castelltort, Pbro. José; Castellví, José María; Castillejo Sabio, Diego; Castillo, Alberto del; Castillo,
Antonio; Castillo, José del; Castro Calvo, José María.
C - (Cagliari-Cambridge)i Varia (Cas-Cuy-)1940-1972 (c. 39)
Varia (CAS-/COM-) - (c. 39/1) Castro Calvo, José María; Catalano, Michele; Catasús, Juan; Catrón, David;
Cau, Salvatore; Caudebec-en-Caux (Abbayé de fontenelle); "Caudete";Cavestany, Pablo; Cazes Vda. de
Coma; Cazorla (Jaén); Cebolla Sabater, Vicente; García Vda. de Cebrián, María; Ceccaldi, François; Celada,
Padre Benito; Cencillo, Manuel; Cerdá, Juan; Cerdá y Richart, Baldomero; Cerio Ogueta, José; Cervantes,
José; Cervenca, Bruno; Cervera, Biblioteca de; Ceuta, Biblioteca Municipal; Cid, Albert S; Cid, Carlos; da
Costa, Gabriel José; Ciervo, Joaquín; Cincinnati (World Library Publications); Cirac Estopañán, Sebastián;
Cirlot, Juan-Eduardo; Città di Barcellona Pozzo di Gotto (Itàlia); Ciudad Real, Casa de Cultura; Ciudad
Trujillo -República Dominicana- (Comité ejecutivo Permanente del Faro de Colón; Academia Dominicana
de la Historia; Cuadernos Dominicanos de Cultura; Biblioteca de la Dirección General de Estadística);
Ciurana Fernández, José maría; Ciurana Vidal, Antonio; Ciuró, Wenceslao; Ciuró Gabarró, Joaquín; Civit i
Girona, Ramon; Claes de Lovaina; Clapiers, Olga de; Clapp, Jane; Claramunt, J; Clark, N; Clarke, Anthony
W; Claseu, Walther; Clavería, Jacinto; Clementi, Deone; Clermont-Ferrand -França-Cleveland -Ohio-;
Climent, J; Clinkscale, Edgard; Closa Alegret, Francisco; Clotas Trullá, Pedro; CLUJ. Academia R.S.
Romania; Mac.Clure, H; Cnops, Micheline; Coch, Gisela; Coderque, Luis; Codina Armengol, Eduardo;
Codina Font, Miguel; Codinach Pararols; Coe, Ada M; Cohen, Albert; Colomer, Padre Eusebio; Colomer,
Ignacio; Colomer Marqués, Claudio; Colomina, Manuel; Colominas, J; Colón, German; Colònia -Alemanya(Bibliothekar-Lehrinstitut; Vereinigte Universitäts); Coltherd, M.A.; Columbus -Ohio-; Coll Castañer,
Jaime; Coll, padre José María; Coll, Josefina; Coll, María N; Coll, Wenceslao; Colldeforns, Francisco;
Comas, Antoni; Comas, Padre Luis; Comas, Montserrat.
Varia (COM-/CUY) (c. 39/2)Comella, Luís; Comelli, Adrio; Company Moya, Juan; Companys, Guillermo;
Conard, Pierre; Conde de Aybar; Conde Conde, Feliciano; Ballester Vda. Condeminas, Juana; Condeminas,
Francisco; Condeminas, María de los Ángeles; Condomines, Agustín; Condomines, Francisco de
A.;Condomines, Ramón María; Conlon, Patricia Mary; Cónsole, Alfredo; Constante, Luís; Constans, Padre
Luís; Construcciones Padrós; Contreras, Juan de (Marqués de Lozoya); Copelmayer, Roberto; Corbella,
Rosa; Costa Catalá, María Rosa; Cordilha, J; Córdoba -República de Argentina; República de Corea;
Cornagliotti, Anna; Cornellà (Alcalde; "Cornellá","El Pensamiento");Cornet Jaumandreu, José Maria;
Corominas, Joan; Coronas, Rosa; Coronas González, Santos; Correa Calderón, E; Correa Veglison, A;
Corry, Mary Jane; Cortázar, Roberto; Cortés, Juan; Cortes, Daniele; Cortón, Enrique; Corts Grau, Antonio;
Costa, Martín; Cotardo Vallenar, Armando; Coto, José Antonio; Cotogni, Alberto; Cots, María de los
Ángeles; Cots Gorchs, Jaume; Tours-Mach, Georges; Coves, J.J.; Craggs, T.F.; Cremona -Itàlia-; Creus
Vidal,Luís;Cristine, G; Crosby, James; Cruxent Pruna, José; Cruzet, José; de la Cuadra, Luís; Cuadrench,
Antoni; Clapés Vídua Cubas, Maria Mercè; Cuenca -Ecuador-; Cuenca (Seminario de San Pablo); Cuesta,
Luisa; Cuevas, José de las; Cuevas, David de las; Cullell Playà, Joan; Cullera; Cumalla -Venezuela-;
Camellas, Montserrat; Curell Suñol; Cusí, Josefina; Cusí Fontanet, Joaquín; Cushner, Nicholas; Cusó
Marisma, José; Cusick, Suzanne G; Custodio, Emilio; Cuyo -República Argentina-.
CAGLIARI - Biblioteca Universitària (c. 39/3)
1940-1962 - Intercanvi de Publicacions
1962-1970 - Relació i tramesa d'obres enviades a la BC. pel professor Alberto Boscolo. Fitxes de
distribució de les obres
CAGLIARI – Varia (c. 39/4)
Archivio-Biblioteca Comunale; Archivo Histórico; Archivio di Stato; Deputazione di Storia Patria per la
Sardegna; Instituto di Science Antropologiche; "S'Ischiglia"; Soprintendenza Bibliografica per la Sardegna;
Vice-cónsul de España
CAMBRIDGE (ANGLATERRA), 1950-1970 (c. 39/5)
CAMBRIDGE - Harvard College Library, 1958-1972. (c. 39/6)
C - (Cambridge- Castelló)-1940-1972 (c. 40)
Cambridge (Massachusets) Revista Speculum, 1940-1962 (c. 40/1)
Canet de Mar - Escola de teixits de punt, 1940-1972 (c. 40/2)
"La Música de las Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso el Sabio", per Higini Anglès, Pbro. Cap de la
Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya. Volum II. Transcripció musical. Diputació Provincial de
Barcelona, 1943 (c. 40/3)
Caracas –Varia (c. 40/4) -Academia Nacional de la Historia; Academia Venezolana; Archivo General de la
Nación; Biblioteca del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; Biblioteca Nacional; Biblioteca de la
Universidad Central; Compañía Shell de Venezuela, Ltd. Dirección de Cultura y Bienestar Social; Dirección
de Cultura y Bellas Artes; Fundación "Eugenio Mendoza"; Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes;
Instituto Panamericano de Geografía e Historia; Oficina de Planeamiento Integral de la Educación;
Sociedad Bolivariana de Venezuela; Universidad Católica "Andrés Bello"; Universidad Central de
Venezuela
Carreras, col·lecció. Barcelona, 1959 (c. 40/5)
Castelló de la Plana - Arxiu i Biblioteca Municipal. 1943-1947 (c. 40/6)
Castelló de la Plana - Biblioteca Pública Provincial. 1942-1948 (c. 40/7)
Castelló de la Plana - Sociedad Castellonense de Cultura. 1940-1972 (c. 40/8)
Castelló de la Plana – Varia (c. 40/9) "Al Vent"; Alcalde; Caja General de Ahorros y Monte de Piedad;
Diputación; Grup Castellonenc d'Estudis; Pont Gol, José; "Penya Golosa"
Catàleg de l'Exposició de Llibres Cervantins, maig de 1940 (c. 40/10)
Catàleg de la Col·lecció Cervantina, 1er. volum, per Juan Givanel Mas. Barcelona,1941. (Article publicat a
La Vanguardia de Ferran Valls i Taberner sobre el Catàleg) (c. 40/11)
Catàleg Col·lectiu de les revistes existents a les Biblioteques de Barcelona. 1962 (c. 40/12)
Catàleg Exposició d'Escacs. Barcelona, 1943 (c. 40/13)
Catàleg Exposició Hispano - Italiana. Barcelona, 1942 (c. 40/14)
Catàleg Exposició de Música ("La Música Española desde la Edad Media hasta nuestros días") per Higini
Anglès. Barcelona, 1942 (c. 40/15)
Catàleg Exposició Lluís Vives. Barcelona, 1940 (c. 40/16)
C - (Cervantes-Cuenca) i Varia (CH-), 1940-1972 (c. 41)
Cervantes, IV Centenari. Barcelona, 1948 (c. 41/1)
Cervera, donatiu Dr. (1969) (c. 41/2)
Ciudad Trujillo- Universidad de Santo Domingo (República Dominicana) 1940-1965 (c. 41/3)
Coimbra - Universitat de (1941-1972) (c. 41/4)
Coimbra – Varia Arquivo Coimbrao; Cámara Municipal de Coimbra; Casa do Castelo Editora; Facultade
de Medicina; "Bulletin des Etudes Portugezes et de l'Institut Français" ( c. 41/5)
Columbus - Chemical Abstracts Service. 1965-1972 (c. 41/6)
Comillas - Universidad de (1941-1965) (c. 41/7)
CSIC - Barcelona, 1946 (c. 41/8)
Copenhague – Varia: Biblioteca Real; Engstrom & Sodring; I.F.L.A.; Institut Danois des Echanges
Internationaux; Fog, Dan (Music Publisher and Antiquarian); "Felna"; "Libri"; "Novi Libri"; Munksgaard,
Einar (c. 41/9)
Cordeiro de Sousa - Josep Maria, Lisboa 1940-1963 (c. 41/10)
Cuenca (Ecuador) Biblioteca "Ecuador". 1946-1958 (c. 41/11)
Cuenca (Ecuador) Biblioteca Hispano Americana. 1946-1950 (c. 41/12)
Varia "CH" (c. 41/13) -Chacón y Silva, Mercedes; Chamagne, Bernard; Chamartín de la Rosa (Biblioteca
Municipal); Chamberlin, Vernon A.; Chambray-Les-Tours (França); Chamorro, Bonifacio; Chapel Hill (The
University of North Carolina); Chapelet, Francis; Chatterji, N; Chaves, J.R; Chávez, Margarita; Cheyne,
G.J.G.; Chiappini, Gaetano; Chairman, Committee for Greater Public Library; Chicago (teh Newberry
Library; The Library Quarterly; The University of Chicago; World Citizens Association; "Wold
Construction"; Childs, James B; Chocomeli, José; Chorro, Luís; Chuliá, Vicente.
Varia –A-B-C- 1940-1972 (c. 25)
Varia A (c. 25/1) Associació Electrotècnica Espanyola; Associació Espanyola dels amics dels Castells;
Associació de Directors i Caps de Personal; Associació Espanyola de Gemología; Associació Espanyola
d’Orientalistes; Associació Espanyola de Practicants, Escriptors i Artistes; Associació Espanyola de la
Premsa Tècnica i Periòdica; Associació Espanyola per al Progrés de las Ciències; Associación de
Universitarios Mejicanos; Associació per l’Estudi Geològic de la Mediterrània Occidental; Associació
Excursionista d’ Etnografia i Folklore; Associació Hispano Alemanya Altamira; Associació La Salle
Barceloneta; Associació de Mestres Industrials; Associació de Medicina Aeronàutica i Espacial; Associació
Nacional d’Enginyers d’ Indústries Tèxtils; Associació Nacional de Pèrits i Tècnics Industrials; Associació
Nacional de Químics d’Espanya; Associació Numismática d’Espanya; Associació d’ Orientalistes Espanyols;
Associació del Personal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’ Estalvis; Associació de Pessebristes;
Associació de la Pemsa de Barcelona; Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir; Associació
Tècnica Espanyola d’ Estudis Metalúrgics; Associació de veïns del carrer del Carme (Inclou una foto d'una
celebració al pati de la Biblioteca); Associació dels veïns del carrer de la Princesa; Associació de veïns de
la Plaça del Diamant; Association Internationale des Numismates Professionnels; ASSOCIATION pour
l'Étude Géologique de la Méditerranée Occidentale; Associació de veïns del carrer Monmany de Gràcia;
Associació de veïns del carrer de Petritxol; Associació de veïns de la Vall d’Hebró; Associació de
Visitadores Socials-Psicólogues i Assistents Socials; Asociación de Universitarios Peruanos; "Aspects
Ciba"; Agrupació Astronòmica; "Asteria"; Ateneu Catòlic de Sant Gervasi; Athenea Studium; Audiència
Territorial de Barcelona; AULA; AURORA de Clavé; AUXILIA; AUXILIADORES de Farmàcia; Unió Catalana
d’Avicultors i Cunicultors; "Avicultura Técnica"; "Azor"
VARIA -B- (c. 25/2) Banca Industrial de Barcelona; Hijos de Bachs, Esteban; "Barcelona Atracción";
"Barcelona Escolar"; "Barcelona, Revista de la Ciudad"; Bayer y Cia.; Biblioteca Alemanya; Biblioteca del
Cinema Delmiro de Caralt"; Biblioteca de la Facultat de Medicina; Biblioteca Universitat Industrial;
Boehringer Sohn; Boileau, Casa de Música; Boixareu, Editors; Butlletí d’Aplicacions Electròniques; Butlletí
de la Casa de Valencia; Butlletí del Real Club de Tenis de Barcelona; Butlletí Econòmic de la Construcció;
Butlletí Informatiu del Institut de Medicina Psicològica; Butlletí Mensual Climatològic; Butlletí Mensual
d’Estadística; Butlletí de l’Observatori Fabra; Butlletí Oficial de la província de Barcelona; Butlletí
parroquial de Santa Maria de Gràcia; Butlletí del Sindicat provincial del Metall; Borsa Oficial de Comerç;
Cap del Cos de Bombers de Barcelona; Bosch Batlle, Alfredo
VARIA - C (1) - (c. 25/3)Caixa d’ Estalvis i Mont de Pietat; Caixa de Compensació de l’Atur per escasetat
d’energia elèctrica; Caliban, S.A.; Cambra Barcelonesa d’Art Actual; Cambra de Comerç Americana;
Cambra de Comerç Britànica; Cambra de Comerç i Indústria Hispano Índia; Cambra Oficial d’Indústria;
Cambra Oficial Sindical Agrària; Camford; "Camp de l'Arpa"; Caputxins de Sarrià; Càritas; Casa
Americana; Casa de la Guinea Equatorial; Casa del Llibre; Casa Provincial de Maternitat; Casa de València;
Catalana de Gas i Electricitat; Catáleg d’ Antiquaris d’Espanya y Portugal; Catalunya Econòmica; Catedral;
Causa General (Palau de Justícia); "Ceam"; CEDEL; Centenari de la Reforma Teresiana; Central Catalana
de Publicacions; Centre Aragonès; Centre Comarcal Lleidatà; Centre Cultural de l’Exèrcit i l’ Armada;
Centre d’Estudis Interplanetaris; CEDEC; Centre d’ Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigua; Centre
d’Estudis Prat; Centre d’Estudis Universitaris; Centre Excursionista "Aguila"; Centre Excursionista i
Folklòric; Centre Gallec; Centre Gimnàstic Barceloní; Centre d’ Influència Catòlica Femenina (C.I.C.F.);
Centro Moral instructiu de Gràcia; Cercle Artístic de Sant Lluc; Cercle Artístic; Cercle Catòlic de Gràcia;
Cercle Estudiantil Centroamericà de Barcelona; Cercle Filatèlic i Numismàtic; Cercle de Lectors; Cercle
Social Metropolità; Ciba-Geigy; Cine Club Universitari; "Circo"; "Ciudadela"; "Club"; Real Automòbil Club
de Catalunya; Club Ciclista de Gràcia; Club Colón de Col·leccionisme; Club 49; Club Esportiu Espanyol;
Club de Dirigents de Vendes; Club Excursionista de Gracia; Club Hispamer; Club Montanyenc Barcelonés;
Club Montesco; Club Natació Barcelona.
D-E-(Diaz-Eble) i Varia- 1940-1972 (c. 42)
VARIA - D (c. 42/1) Dainicki, Akemi; Dalmases, Pare; Dalmau, Antoni; Dalmau, D.; dalle Fusine,
Constantina; del Burgo, Jaime; Danés, J.; Dapena, Tomás; Dardel; Dareitio, Dario; Darmstadt
(Internationale Gesellschaft für Neue Musik); Darnaude y Rojas Marco, Ignacio; Davies, Peter V.; Daw, J.;
Dean, Ruth; Dehenin, W; Delclós, Rafael; Delgado, Asunción; Delgado, Francisco; Delgado, José A.;
Delitala, Enrica; Delor, François; Delosme, R.; Delz, J.; Denis, Pierre; Descheemaeker, Jacques; Destaville,
Enrique Honorio; Dettori, Girolamo; Deulofeu, Alexandre; de Uriarte, Salvador; Deusto ("Boletín de
Estudios Económicos"; Associació de Llicenciats en Ciències Econòmiques; Universidad Comercial de...);
De Vine, George; "Dexter" (Mobles d'acer); Di Benedetto, Renato; Díaz, Francisco; Díaz, Eusebio; Díaz,
Luis María; Díaz, E. M.; Díaz Fernández, Cesáreo; Díaz-Plaja, Fernando (article publicat a La Prensa on
l'autor es queixa del funcionament de la biblioteca, l'any 1943; contestat pel senyor Mateu); Díaz -Plaja,
Guillermo; Díaz Macho, Alejandro; Díaz-Retg, Enrique; Dicenta de Vera, Fernando; Diego, Gerardo;
Diéguez, Arturo; Diemert, Astrid; Díez Mateo, Félix; Díez Piernavieja, Mauro; Diffie, Bailey W.; Dijon
(Bibliothèque Université); Diné, Henri; Dinmore, Nora; Diringer, David; Dixon, Helen; Djupedal, Reidar;
Dobson, David; Doménech Bargalló, José; Doménech Camón, José; Domingo, Germán; Domingo Abelló,
José María; Domínguez, Martín; Domínguez Alonso, Rafael; Alonso Arredondo, Vda. de Domínguez
Bordona; Donderís, Salvador; de Donostia, Revdo. P.José Antonio; Donovan, Richard; Dordrecht-Holland;
de Dornellas, Alfonso; Dosal, Felipe; Douteil, Herbert; Doval, María Luisa; Dower, Catherine; Dresden
(Bibliothek Universität; VEB Verlag der Kunst; Zeiss Ikon; "Photographie und Forschungen"; Dualde,
Manuel; Dubler, César; Dublin (University; Trinity College Library; Dufourcq, Norbert; Dufourcq, Charles
Emmanuel; Dumas, Danielle; Dürr, Niklaus; Durán Gudiol (Canonge de la Catedral d'Osca); Durán,
Manuel; Durán Quintana, Luís; Durany Bada, Ramón Ignacio; Durham, North Carolina (U.S.A.); Düsseldorf
(Universität; Verlag Stahleisen); D'Uva Corradina
Díaz-Plaja, Aurora. Barcelona, 1941-1970 (c. 42/2)
Acords sobre dietes aprovats per la Diputació l'any 1958 (c. 42/3)
Dietrich, Fèlix - Osnabrück, 1964-1972 (c. 42/4)
Servei de Biblioteques - Diplomes de la Diputació. Barcelona, 1950-1963 (c. 42/5)
Eble, Charles - Iowa City,1949-1950 (c. 42/6)
Varia, "E" (Eat-/Esp) (c. 42/7) Eaton, Thelma; Echaide, Javier; Echevarría Bravo, Pedro; Echevarría,
Fausto-Antonio; Eckert-Schwegler, Gerhard; Edinburgh (National Library of Scotland); Egea Gonrina,
Francisco; Eguiagaray Senarega, Antonio; Eigner, August; Eindhoven -Holanda- (Philips); Eisenberg,
Daniel; El Bruch (Biblioteca Filial d'Esparraguera); El Caire (Institut d'Egypte;"Revue Du Caire"); El Puig
(Real Monasterio de Santa María de); Eli, Bàrbara; Elías García, Colonel A.; Elías Juncosa, José; Elda Alacant- (Biblioteca Pública Municipal); Eliot Stone, Peter; Elizondo, José Luis; Elmgren Swenson, Euward;
Ella Milham, Mary; Enberg, Brita; Endres, José; Engels, Odilio; Enselme, J.; Entrambasaguas, Joaquín de;
Era, Antonio; Erdmann, Rudolf; Erfurt -Alemanya-; Ergueta, Juan; Erlich, Ludovico; Erro, Jesusa; Esclasans,
Agustí; Escobar Zarategui, Eduardo; Escofet y Giralt, Santiago; Escofet y Soler, Juan; Escolá Costa,
Josefina; Escudero, Maria Luisa Vda. Armenter; Escudero, Teresa; Escuela de Asistentes Sociales "Virgen
del Remedio"; Esparreguera, Alcalde de; Espasa-Calpe S.A.; Esperabé de Arteaga, Enrique; Espín Rael,
Joaquín; Espluga de Francolí (Vocal de Cultura); Espulgas y Bator, José; Esplugues de Llobregat.
Varia, "E" (Esp-/Ezq) (c. 42/8) Espona Raventós, Joaquín; Espresati, Espriu, Salvador; Carlos G.; Ezquerra,
Ramón; Dietrich Esser, Rdo. P.; Estanbul (Facultat de Lletres); Estapé, Fabià; Estadella, Eusebio; Esteban
Uranga, José; Hijos de Justo M. Estellez, S.A.; Esteva, R.; Esteve Barba, Francisco; Esteves Volckers,
Guillermo; Estévez, José Ramón; Estévez Martín, Tomás; Estrada Gallego, Esteban; Estradé Rodoreda,
Sebastián; Estrasburgo-França-(Bibliothèque Centrale de Prêt; Direction de l'Enseignement et des
Affaires Culturelles et Scientifiques; Bibliothèque Nationale et Universitaire); Estrem Grau, Antonio;
Estrems, Joaquín; Estudis Universitaris Catalans; Estayo, Carlos; Etienne de la Vierge, Rdo. P.; Etting
Lausen, Maurice Leon; de la Eucaristía, Rdo. Fraile Ignacio María; Ewerhart, Rudolf; Exaltier, Madeleine;
Extreman, Marinette; Ezquerra, Ramón.
Varia –C-CH-D-E- 1940-1972 (c. 26)
VARIA –C (2)- (c. 26/1) Club de Tenis Pedralbes; Club Universitari del SEU; Confraria de Sant Magí;
Confraria de Sant Marc Evangelista; Col·legi d’Agents de Canvi i Borsa; Col·legi Ibèric; Col.legi de Jesús i
Maria; Col·legi Lluís Vives; Col.legi Major Monterols; Col·legi Major Nostra Senyora de Montserrat;
Col·legi Notarial; Real Col·legi de Nostra Senyora de les Escoles Pies; Col·legio Oficial de Aparelladors;
Col·legi Oficial d’Arquitectes; Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats; Col·legi Oficial de Farmacèutics;
Col·legi Oficial de Funcionaris de la Administració Local de Barcelona; Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya; Col·legi Oficial de Metges; Col·legi Oficial d’ Odontòlegs; Col·legi
Oficial de Pèrits Agrícoles; Col·legi Oficial de Practicants A.T.S.; Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i
Dipositaris; Col·legi Oficial de Veterinaris; Col·legi Parroquial "Virgen de la Paz"; Col·legi Sagrat Cor de
Jesús; Associació Cultural del Col·legi "San Alberto Magno"; Col·legi de Sant Gregori; Col·legi de Sant
Josep; "Colònia Infantil Juan XXIII"; COMAR, S.A.; Comercial Atheneum; Comercial Fernando Carroggio;
Comercial Mecanogràfica, S.A.; Comissaria de la Quarta Zona del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic
Nacional; Comissió Provincial de Monuments; Comissió Abat Oliva; Comissió d’ Urbanisme; Comissió del
Centenario de la Vila de Gràcia; Comissió de Mobilització d’ Indústries Civils de la Quarta Regió; Comissió
d’UrbanismE
VARIA - C (3) - (c. 26/2) Compactus, Industries; Companyia Barcelonesa d’Electricitat; Companyia
Española de Editoriales Tecnológicas Internacionales; Companyia Internacional de Cotxes-llit; Companyia
Internacional Editora, S.A.; Companyia Roca-Radiadores; Concili Avui (Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Montserrat); Concurs Internacional "María Canals"; Conferència Club; Congregació Mariana
Universitària; Congregació de Nostra Senyora de la Bona Mort; Congrés Internacional dels Amics de los
Museus del Món; Associació de "Amigos los Museos"; IX Congrés Internacional de Joves Llibreters;
Congrés Internacional d’Art Psicopatològic; Congrés Internacional de Química Industrial; I Congrés
Nacional d’ Assistents Socials; X Congrés Nacional de Neuropsiquiatría; Commemoración Mercedàries;
Consell Sindical Provincial; Conservatori Municipal d’ Arts Suntuàries Massana; Consorci de la Zona
Franca de Barcelona; Construccions Colomina G. Serrano, S.A.; Control de Publicitat i Vendes; Convent de
Carmelites Descalces; Convent de Nostra Senyora de Pompeia; Cooperativa de Consum. Casa del Metge;
Cooperativa de Consum. Teixedors a mà; "COPRESA" S.A.; Corte Angélica de San Luís Gonzaga; El Correo
Catalán; El Correo de la Radio; Crédito Editorial Sánchez, S.A.; CRIC, S.L.; CRIS (Centre de Recuperació i
Investigaciones Submarines); Cristiandad; "Cromosoma X" (Institut Municipal de Maternologia); "Crónica
de Gracia"; Cruz Blanca; Cruz Roja Española; Cruz Roja Polaca; "Cruzado Español"; Cuadernos de
Arqueología e Historia de la Ciudad; Cuadernos de Arquitecatura y Urbanismo; Cuadernos de
Información Económica; Cuadernos Literarios Azor; Cuarteto de Cuerda de Barcelona; "Cuatroruedas"; El
Cultivador Moderno; Cultura y Folklore; Cúpula; "Cúrate"; Cursos para la formación técnica de Archiveros
y Bibliotecarios
Congrés Internacional de Biblioteques, celebrat a Brussel·les el setembre de 1955 (c. 26/3)
-Temari proposat pel Congrés
-Una ponència escrita per Angelina Rodríguez (Biblioteca Popular de Granollers) sobre "Les
Bibliothèques Filiales".
-Un altra ponència escrita per Maria Guilà (Bibliotecària de Manresa) sobre "Bibliothèques
Populaires. Éducation du lecteur et formation postécolaire".
-Una darrera ponència, sense firmar, sobre les Biblioteques Populars de la Diputació Provincial
de Barcelona.
-Una carta de la bibliotecària Maria Balañà, preparant el viatge cap a Brussel·les
Varia -CH- (c. 26/4)
Chabola
Varia -D- (c. 26/5)Delegació d’Indústria de Barcelona; Delegat d’Hisenda; Delegat Nacional de
Propaganda de las Obras Misionals Pontificies; Delegació Provincial de Cultura; Delegació Provincial
d’Educació i Ciència; Delegació Provincial del Ministeri d’Informació i Turisme; Delegat Regional de
Comerç a Catalunya; D.E.L.S.A.; D.A.S.A. (Derivats del Sofre); "Destino"; Comité Organitzador del "Día
Mundial del Urbanismo"; Diario de Barcelona; "Dietario Jorba"; Didoma S.A.; Dirección General del
Turismo; Distribuïdora Continental; Distrito Forestal de Barcelona; "Doctor"; "Documents d'Església";
DUX, Edicions y Publicacions, S.A.
Varia -E- (c. 26/6) El Eco del Seguro; Economía Mundial; "The Economist"; Edicions Aymà; Ediciones
Aedos; Ediciones Alma Mater; Ediciones C E A C; Ediciones Cedel; Ediciones Corinto; Ediciones de Cultura
Popular; Ediciones Daimon; E.D.H.A.S.A.; Ediciones Emeuve; Ediciones Hércules; Ediciones Mundilibro,
S.A.; Ediciones Reguera; Edicions 62 s/a; Ediciones Toray, S.A.; Ediciones Maria Urraca Pastor; Edicions d'
Aportació Catalana; Editora y Distribuidora Hispano Americana, S.A.; Editorial Alberto Martín; Editorial
Alpha, S.A.; Editorial Amaltea; Editorial Araluce; Editorial Arimany; Editorial Augusta; Editorial Ariel;
Editorial Balmes; Editorial Blume; Editorial Bruguera; Editorial Cervantes; Editorial Científico-Médica;
Editorial Columba; Editorial Eco; Editorial Estela; Editorial Exito; Editorial Fama; Editorial Galaxis; Editorial
Garriga; Editorial Iberia; Editorial Jims; Editorial Juris; Editorial Lectura y Estudio; Editorial Librería
Religiosa; Editorial Litúrgica Española, S.A.
E – F - (Estelrich-Faraudo) i Varia –F- 1940-1972 (c. 43)
Biblioteca Joan Estelrich. Barcelona, 1940-1959 (c. 43/1)
El Escorial - Monestir de (1941-1969) (c. 43/2)
Espona i Brunet- Llegat de D. Santiago. 1959. (Inventari i carta d'agraïment de Felip Mateu als
marmassors del testament). (c. 43/3)
Espona - Donatiu de Rosa Espona vda. Perdigó (Inventari i correspondència), 1962-1963 (c. 43/4)
Estocolmo - Kung L. Biblioteket. 1947-1972 (c. 43/5)
Estocolmo – Varia (c. 43/6) Ab Sandbergs; Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero-Americanos; Björck &
Börjesson; Congreso Internacional de Ciencias Históricas; Musikaliska Akademiens Bibliotek; Rönnell, G;
Stadsbibliotek; Stockholsm Högskola
Varia "F"(Fa-/Fe) (c. 43/7) Fábrega, Oscar; Fábrega, Padre Jorge; Fábrega, Raquel; Fábregas Surroca,
Javier; Fábregas, Rosendo; Fábregues Victory, Juan; Facchin, Fabrizia; Faenza (Museo Internazionale delle
Ceramiche); Fages de Climent, Carles; Falchi, Pierina; de Falgás y de Ciurana, María Viuda de Maciá;
Fargas, Alfredo; Fargas, José María; Faria, Francisco L. de; Farrarós Puig, Rafael; Farrerons solá, Mario;
Farrús, Manuel; Faulí Olivella, José; Faura Ubach, José Maria; Faust, Carlos; Favati, Guido; Febrer,
Academia; Febrer Carbó, Joaquín; Fedalto, Giorgio; Fedeli, Paolo; Fediuk, Simón; Felip, José; Feliu, E.;
Feliu y Quadreny, Sebastián; Feliu Valiente, Vicente; Fenech, Miguel; Fenosa, Apeles; Fermoso, Rdo.
Padre Paciano; Fernández, Gonzalo; Fernández, Emilia; Fernández, Joaquín; Fernández de Avilés,
Augusto; Fernández de Cañete, José María; Fernández Cienfuegos, Benedicto; Fernández Clemente, Eloy;
Fernández Ferrer, Julián E.; Fernández-Galiano, Manuel; Fernández Lopes, Francisco; Fernández y
Medina, Benjamín; Fernández Pousa, Ramón; Fernández Ramírez, José; Fernández Teijeiro, María Teresa;
Fernández Turienzo; Fernández del Villar Granados, Rafael; Féron, E.; Ferrà, Germaine; Ferrán, D.R.;
Ferrán Casals; Ferrán Salvador, Vicente; Ferrandis, José; Ferrando de Cuevas, Amparo; Ferrando, Ramón;
Ferraz, Félix; Ferraz, Vicente; Ferré, Dolores; Ferrer, Francisca; Ferrer, Rosa; Ferrer Clariana, Luis F.;
Ferrer Flórez, Miguel; Ferrer Flotats, Justo; Ferrer de Franganillo; Ferrer de Maluquer, Manuel; Ferrer de
Martínez, Marta; Ferrer Puig, Juan; Ferrer Sirvent, José; Ferrer Sirvent, Sebastián; Ferrero Casas,
Mariana; Fess, E.; Feucht, Otilia
Varia"F" (Fi-/Fz) (c. 43/8) Field, W.H.; Figueira da Foz-Portugal-; Figueras (Canigó; Instituto de Estudios
Ampurdaneses); Figueras Ballet, Francesc; Philadelphia (Hispanic review; Saunders Company); Finestres
Niubó, Pascual; Fink-Errera, Guy; Finoli, Anna Maria; Finscher, Ludwig; Firpo, Luigi; Fisas Comella, Carlos;
Hermens v. Fischer, Edith; Fischer, Hermeno D.; Fischer, K.v.; Fischer, Carl, Inc.; Fius, María Teresa;
Fleming, Alexandre; Florensa, Adolfo; Florián Cimbreño, Antonio; Flotats Canal, Luís; Fluviá, Armand de
(Relació de llibres de la donació a la BC. 1962); Fois, Foiso; Folch Vernet, José; Folkerts, Menso; Fonollosa
Obiol, Julio; Font Obrador, Bartolomé; Font, Lamberto; Font Binimelis, Jaime; Font i Quer, D.P.; Font i
Puig, Pedro; Fustero Font, Javier; Font Raventós, José María; Font Rius, José María; Font de Rubinat,
Pablo (Donació de llibres, 1945-1946); Fontaine, Amélie; "Fontilles"; Fontseré Riba, Eduard; Foraster Ruiz,
Ricardo; Forlani Binelli, Germán; Forli -Itàlia-; Fornaguera, Miquel; Fornell, Juan; Torre Nueva de Foronda,
Comte de; Fort Cogul, Eufemiano; Fort Martínez, Antonio-José; Forteza, Miquel; Fortique, José Rafael;
Fortuny, Luís; Fortuny, Rosa; Foster, Ruth; Franco Vda. de Tobar, Salud; Fountain & Sons; Fourneret,
Patrick; Fraenkel, Pierre; Franch, Joaquín; "Franciscalia"; Francisco Navarro, Cándido; Franco, Xavier;
Franco Badules, Javier; Frankfurt (Main) -Stadt und Unviersitäts-Bibliothek; "Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie"; Max-Planck Institut; "Das Deustche Buch"); Fransoy, Pío;
Fredericton -Canadà-(The University of New Brunswick); Freeman, Robert; Freire Fernández, Teófilo; de
Freitas, Federico; Freitas da Camara, Alberto; Freixa Pedrals, Enrique; Fresquet, Antonio; Freiburg
(Breisgau); Fribourg (Suïssa); Frigeri, Pier-Riccardo; Frugoni, Adolfo; Fuerst, J.S.; Fuertes de Villavicencio,
Fernando; Führing, Marlis; Fuhrmann, Horst; Fuld, James; Fusté Reichardt, Nuria
Fahlin, Carin - Uppsala, 1947-1950 (c. 43/9)
Faraudo de Saint Germain, Luís - Barcelona,1941-1957. (c. 43/10)
F – G - (Farré-Froldi) i Varia –G- 1940-1972 (c. 44)
-Farre de Calzadilla, J – Madrid (c. 44/1)
-Fernández Mera, Joaquim - Pobla de Segur, Lleida (c. 44/2)
-Figueres - Biblioteca Popular (c. 44/3)
Florència. Varia (c. 44/4) -Editores Barbera, G.; Biblioteca Marucelliana; Biblioteca Nazionale Centrale;
"Bulletino della R. Academia della Crusca"; Collegio di S. Bonaventura; Gonnelli & Figli, Luigi; "Il
Tesoretto"; Istituto Ispanico; Libraria Leo; La nuova Italia Bibliografica; Casa Editrice Leo S. Olschki;
Sansoni, G.S.; Società Dantesca Italiana; Società Italo-Ungherese
-Frankfurt - Ausstellungs und Messeburg der - Borsebvereinsdeustcher Verlaguer und Buchlander (c.
44/5)
-Franquícia Postal (c. 44/6)
-Freiburg - Universiatäts Bibliothek (c. 44/7)
-Freiburg (Suissa) Biblioteque Cantonale et Universitaire (c. 44/8)
-Freiburg (Suissa) – Scrinum (c. 44/9)
-Froldi, Rinaldo – Bolonia (c. 44/10)
Varia - G (GAB-/GAY") (c. 44/11) -Gabarró, P.; Gaia (Portugal); Gainesville, Florida; Galano, Ricardo;
Galbán -Jiménez, Manuel; Galcerán, Joaquín; Galiano, M.F.; Galicia, José Luis; Galimberti, Juan A.;
Galindo, Susan; Galmés, Lorenzo María; Galmés, Salvador; Galster, Georg; Gálvez, Genoveva; Gallardo,
Manuel; Gallardo, Miguel; Gallego, Manuel; Gallifa, José; Gallina, Annamaria; Gallo, Alberto; Gambarte,
Isidro; Gambier -Ohio-; Gancedo, Eduardo Rdo. P.; Gandía -Ajuntament-; Ganley, Eric H.; Gant -Bèlgica-;
Ganzenmüller de Blay, María Luisa; Gárate Córdoba, José Maria; Garcia OFM. Antonio; Garcés Ferrá,
Bartolomé; Garcés, Vicente; Vda. de Carlos García; García, Efrain; García, Honorio; García, J.; García,
Miguel; García Alonso, Valentín; García Bellido, Antonio; García Bellsolá, Domingo; García Campos,
Joaquín; García del Cid, Francisco; García Corredera, Eduardo; García Durán, J.; García Ejarque, Luís;
García Figueras, Tomás; García Gallo, Alfonso; García y García, P. Antonio; García Larragueta, Santos;
García Llovera, Julio -M.; García Menéndez, B.; García Morales, Justo; García Nieto, Luís; García de la
Parra, Benito; García Pueyo, Vicente; García Rámila, Ismael; García Ramo, Juan; García Royo, Luís; García
Sánchez, Juan; García Sanchiz, Federico; García Soriano, Justo; García-Tuñón Bonell, Fernando; Gari
Gimeno, José (llistat del donatiu de llibres d'art); Garhart, Ernesto; Garí, José Jorge; Garín Ortiz de
Taranco, Felipe María; Garofalo, Silvano; Garulo Sancho, Julio; Garralda Basterra, Faustino; Garrison,
Edward B.; Garrové, Domingo; Garrut Romá, J.M.; Gascón Pelegrí, Vicente; Gasparrini, Tulia; Gassiot
Llorens, Juan; Gasparetti, Antonio; Hijos de Mariano Gatius; Gatuellas, M.S.; Gauthier, Roland; Gavá Barcelona-; Gaya, Ramón; Gayano Lluch, Rafael
Varia - G (GEE-/GOM) (c. 44/12)-Geeurickx, Emmanuel; Gelabert, Antonio; Gelormini, F.M.; Gelken, G.;
Genera; -Vda. de Torras, Carolina; Genova -Itàlia-; Genovés Amorós, Vicente; Genovés i Molas, Esteve;
Geoffre, Renée; Gerhard, Robert; Gentil da Silva; Gerbeau, Pierre; Gessa, Antonio; Gete-Alonso de Ylera,
Antonio; Geuenich, J.; Geymonat, Mario; Ghérard, Leopoldine; Giachetti, Alejo; Gibert Queraltó, Juan;
Gibert Valls, Oriol; Giessen -Alemanya-; Giesey, Ralph E.; Gil Armangué, D.; Gil Vda. de Bofarull, Josefa
(Llistat biblioteca Bofarull); Gil García Vda. del Pino, Araceli; Gil Gil, Juan Bautista; Gil Miguel, Ramón; Gil
Moreno de Mora, Juan Pedro; Gil Munilla, Octavio; Gil Pareja, Juan; Gilabert Botella, Aurelio; Gilds,
James B.; Gilfond, M.E. & Duff; Gili, John L.; Gili, Juan; Gili Esteve, Gustavo; Gilman, Wayne C.; Gimbernat,
María; Gimeno Roy, Antonio; Gimeno, Fernando; Gimeno, Leopoldo; Gimeno, Emilio; Gimonet, Jean;
Ginard, Juan; Ginard Ferrer, Juan; Giner, J.; Giner, Carmelo; Giner, Miguel R.; Giner, Miguel R.; Giner,
Vicente; McGinnis & Marx; Giral de Arquer, Juan Manuel; Giralt Miracle, R.; Giralt Raventós, Emilio;
Gironés F.; Gisbert, Padre Pascual; Givanel de Ventalló, Juana; Vda. de Juan Givanel y Mas; Glendinning,
Nigel; Goichoechea, Cesàreo; Golobardes, Miguel; Gol, José María; Goldin, Grace; Gómez Maria del Pilar;
Gómez Brufal, Salvador; Gómez del Campillo, Miguel; Gómez Canela, Fray Lino; Gómez Flores, Diego;
Gómez, Rafael; Gómez García, Manuel; Gómez Iglesias, Agustín; Gómez Molleda, María Dolores; Gómez
Moreno, Manuel; Gómez Peláez, F.; Gómez Tarazona, José Vicente; Gomis, José Antonio; Gomis, Celso;
Gomis i Sardanyons, Mercè; Gomis, Fray Juan Bautista
Varia - G (GON-/GRO) (c. 44/13) -Gonzaga, Mary; González, Antonio; González, Félix; González, Julio;
González, Maria Luz; González de Amezúa, Agustín; González de Amezúa, Ramón; González de Antón,
Pedro; González Echegaray, Carlos; González Paracuellos, Juan; González Simancas, Manuel; González
Urrutia, Margarita; Gonçalves de Lemos, Francisco José; Goñi Gaztambide, José; Gordillo Arias, Juan;
Görlitz -Alemanya-; Gorria, Josefa; Gotti, Ettore Li; Göttingen -Alemanya-; Graaf, A. de; Gracia, Jorge J.;
Gracia Berniola, Alejandro; Graells, Eudaldo; Grahit Grau, José; Gramunt, José; Granada (Club Alambra;
Archivo Teológico Granadino; Biblioteca de Iniciación Cultural; Cuadernos de Teatro; Escuela de Estudios
Árabes; Instituto Femenino de Churriana de la Vega; Instituto Reyes Católicos; Librería Reliogiosa);
Grandmottet, O.; Grané Munné, Joaquín; Granell Doménech, J. Vicente; Granollers (Ajuntament;
Associació Cultural d'Antics Alumnes del Segon Ensenyament; Comissió Organitzadora del Homenatge a
Bartolomé Soler; Biblioteca Popular "Francisco Tarafa"; Editorial Alpina; "Vallès"); Grases, Pedro; Grau
Cuadrada, J.M.; Grau Novas Vda. de Torres, Teresa; Graz -Austria-; Green, Ray; Greener, Barbara;
Grenoble -França-; Groeneveld, Dagmar; Groneman, Alfons; Groeppe, Kenneth; Groneman, Alfons; Gros
Raguer, José; Grosbayne, Benjamín; von Groschwitz, Gustave.
G - (Galindo-Gotemburg) i Varia –G - (Gua-Guz-) 1940-1972 (c. 45)
Varia (GUA-GUZ) (c. 45/1) Gruyer, Françoise; Guadalajara (Méjico); Gual, Miguel; Gual Camarena,
Miguel; Gual Villalbí, Pedro; Guarda, Pedro Gabriel; Guardiola de Berga (Ajuntament); Guarro,
Concepció; Guasch, J.; Guayaquil, Ecuador; Guerra Jaramillo, Víctor M.; Vizconde Güell; Güell Vda. de
Moxó, Francisca (demana la devolució d' un llistat d'obres numerades dipositades a la Biblioteca durant
la guerra); Güell y Martos, Alfonso; Guerra, Carmen; Guerrero, Juan; Guidon; Guidou, Pierre; Guilemany,
Conrado; Guillén, Sagrario; Guillén, Julio F.; Guillén, Palma; Guilleumas, Rosalia; Guillén, Jean; Guitert
Fontseré, Joaquín; Guivernau Sans, Juan Bautista; Guix Sugrañes, José María; Gulsoy, J; Concerts Guller;
Gumiel de Hizan (Burgos); Gurb; Gurt, Jaime; Gütersloh -Alemanya-; Gutiérrez, Eleuterio; Gutiérrez,
Fernando; Gutiérrez, Francisco; Gutiérrez Montserrat, Juan María; Gutiérrez Moreno, Pablo;Gutiérrez de
Velasco, Antonio; Guzmán, Antonio de; Guzmán Gutiérrez, Alberto; Guzmán Hernández, Eladio (envia un
article sobre biblioteconomia)
Galindo, monseñor Pascual. Madrid, 1942-1947 (c. 45/2)
Gallo, Alfonso. Roma, 1948-1950 (c. 45/3)
García Carrafa, Arturo. Madrid, 1956-1948 (c. 45/4)
Ginebra (Suïssa). Varia (c. 45/5) Au Menestral; Biblioteca Pública y Universitaria; Biblioteca de la
Sociedad de Naciones; Bureau Internacional d'Éducation; Cámara de Comercio Española en Suiza; Centre
Européen de la Recherche Nucléaire; Comisión Internacional de Juristas; "Courrier Cern"; "Crónica de la
Organización mundial de la Salud"; Dotation Carnegie pour la Paix; Editions DIXI; Editions du Mont-Blanc,
S.A.; Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires; "Industries Atomiques"; Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales; Librairie E. Droz; Muestra Colombina Internacional;
Oficina Internacional del Trabajo; Organización Meterorológica Mundial; Palma; "Revista Internacional
del Trabajo"; Roto-Sadag, S.A.; Sécrétariat Européen de Fraternité Mondiale; UNESCO; United Nations
Girona. Biblioteca Pública, 1941-1966 (c. 45/6)
Girona. Diputació. 1945-1961 (c. 45/7)
Girona. Editorial J.M. Gironella. 1948-1949 (c. 45/8)
Girona. Varia (c. 45/9) Alcalde; Arxiu Municipal; Arxiu de la Catedral; Biblioteca i Arxiu Capitular; Dipósit
Legal; Cambra Oficial de Comerç i Indústria; Cúria Eclesiàstica; Governador Civil; Institut d'Estudis
Gironins; "Los Sitios"; Museu Arqueològic Diocesà; Museu Arqueològic Provincial; Bisbat; Patronat
Provincial per el Foment de Biblioteques; "Candor", Revista de Girona
González Jiménez, Epifanio. Madrid, 1948-1960 (c. 45/10)
González Oliveros, Wenceslao. Madrid, 1940-1943 (c. 45/11)
González Palencia, Ángel. Madrid, 1940-1949 (c. 45/12)
Goteborgs Stadsbibliotek, 1950-1970 (c. 45/13)
Gotemburg. Varia: Biblioteca Universitària; Instituto Ibero Americano. (c. 45/14)
G – H - (Granada-Hamburg) i Varia –H- 1940-1972 (c. 46)
Granada - Universidad de (c. 46/1)
Griera, Dr. Antonio - Sant Cugat del Vallès (c. 46/2)
Guia de Biblioteques (c. 46/3)
Guia de Fuentes de la Historia Iberoamericana (c. 46/4)
Grollo, Casa – València (c. 46/5)
Guarner, D. Luís – València (c. 46/6)
Guarro Casas, S.A. – Lluís (c. 46/7)
Guimaraes (Portugal) – Varia (c. 46/8)
Habilitació (c. 46/9)
Varia H (HAB-HIZ-) (c. 46/10)-Haarlem -Holanda-; Haberkamp, Gertraut; Hahner, Augustin; Halvorson,
Karl; Hall, -Hadrian; Halle (Saale); Hamard, André; Hamburg -Alemanya-(Centro Cultural Español; "IberoAmerika-Verlag; Musikwissenschaftliches Institut; Universität Hamburg); Hampton Institute, Virginia;
Handschin, J.; Hanke, Lewis; Harder, Hanna; Harlan, Mabel Margaret; Harrap Comp. George; Hartford
(The Seminary Foundation);Hartmann, Arnold; Harvard University -Massachusetts-; Hasenöhrl, Henri;
Hatchwell, Linci; Hauf Valls, Alberto; Heeren, Hanns; Heidelberg -Alemanya- (Universität); Kurt Vowinckel
Verlag); Heil, Renate; Heiler, Gisela; Heinen, Eugen; Heissig, Walther; "Helios"; Helsinki -Finlàndia(Société Finlandaise d'Archéologie); Hellman, Doris; Hellmann, Richard; Hémardinquer, Jean-Jacques;
Henderson,J.R.; Hendrick, George; Henning, Doktor; Heras, José María; Herley, A.J.; Hernáez, Gregorio;
Hernández, A.; Hernández, Fernando; Hernández, Luis; Hernández, Natalia; Hernández Batista, José
Fernando; Hernández León, Francisca; Hernández Parra, Pedro; Hernández Vega, Juan; Hernando, Juan;
Hernani -Guipúscoa-; Herrador Ruiz, Manuel; Herrera, Rosalía (Informe sobre l'epistolari Pérez GaldósRivagorda fet pel Dr. Soberanas); Herrera y Gés, Manuel; Herreras, Domiciano; Herrero, Víctor-José;
Hertfordshire -Anglaterra-; Heslington -Anglaterra-; Herp, Rosa Maria; Heyerdahl, Thor; Hickey, Leo;
Hiestand, Rudolf; Hindley, R.D.; Hitze, K.L.
Varia H (HOA-/HUR-) (c. 46/11)
-Hoag, Bárbara; Hobson, A.R.A.; Hocquart, Jean Victor; Hoening, Irene; Hofmann,
-Gerd; Hohl, Reinhold; Hölzle, Peter; Hölzle, Peter; Hollander, Raymond; Hollweg, Walter; Homs, Eladio;
Hong Kong -Xina-; Honolulu -Hawai-; van Hoorn, G.; Horain C.M.; Horch, Rosemarie Erika; von Horne,
John; Horrent, Julio; Hospitalet de Llobregat; de Hostos, Eugenio Carlos; Hove -Anglaterra-; del Hoyo
Alfaro, Rodolfo; Hubert, Etienne-Alain; Hubschmid, J.; Hudson, Barton; Hudson, Richard; Huelva
(Biblioteca Pública; Centro Coordinador de Bibliotecas Públicas; Instituto de Estudios Onubenses; Huesca
(Archivo de la Catedral; "Argensola"; Instituto de Estudios Oscenses; Museu Arqueològic d'Osca; Radio
Huesca); Huestis, Robert; Hüffer, Friedrich Leopold; Hüffer, Hermann J.; Huglo, Michel; Huici, Ambrosio;
Huidrobo, Emilio; van Hulst, Cesario; The University of Hull –Anglaterra; Hurliman, María Úrsula.
–H-J-(Hamburg-Janer) i Varia –I-J-1940-1972 (c. 47)
Hamburg - Staats und Universitäts-Bibliothek, 1949-1972 (c. 47/1)
Harrassowitz, Otto. Wiesbaden, 1941-1972 (c. 47/2)
Homenatge a Rodríguez Marín. Madrid, 1943 (c. 47/3)
Huesca. Biblioteca Pública, 1944-1948 (c. 47/4)
Humberto I (Santa Fe, República Argentina), 1941-1946 (c. 47/5)
Varia I (c. 47/6) -Ibáñez Martín, José Antonio; Ibarra, María Africa; Ibarra Folgado, José María; Icart,
Lluís; Icart, Joaquín; Igartua, Pablo; Iglesias, María Jesús; Iglesias Santos, Juan; Igual, Antonio; Igualada
(Agrupació Fotogràfica; Centre d'Estudis Comarcals; Agència Igualadina; Prior de Sant Crist d'Igualada donatiu de gravats Borràs Estruch -; Bibioteca de la Caixa de Pensions; "Vida"); Ille-sur-la- Tet -França-;
Imaz, Carmen; "Imperio"; Infiesta Monterde, José Manuel; Compañía Ibérica de Comercio, S.A.; Insúa,
Alberto (article a La Vanguardia sobre "Bibliotecas de Barcelona"); Iñiguez, Celina; Iowa City; Iquino,
Ignacio F.; Ferrer Iquino, Ignacio; de Iriarte, Padre Mauricio; de Irigoyen, Ciriaco; Isamat, Jesús; Isasi,
Amando; Isern, Joaquín; Isern, María -llistat de llibres per a adquirir, 1943-; Ithaca - New York-; Iturralde,
Máximo; Izquierdo, Evelina
Ibáñez Martín, José. Ministre d'Educació Nacional i Ambaixador a Lisboa. 1941-1969 (c. 47/1)
Igualada. Centre Excursionista, 1947-1949 (c. 47/1)
Varia "J" (c. 47/1) -Jacas de Sabaté, María; Jaen (Instituto de Estudios Giennenses); Jaime Gómez,
-José; Jalapa; James, S.; Jané Samsó, Joseph Maria; Janés Olivé, José; Jardí Casany, Enrique; Jardon,
Leonardo; Játiva; Japón -Concours Internacional sur la Culture Japonaise-; Jaumar de Bofarull,Manuel;
Jaumandreu, J.;Jaumot Mateu, Domingo; Javier Sánchez, Ricardo; Jefery, Brian; Jerusalem (The Jewish
Nacional and University Librery; Cónsul General de España; "Zion"; Jiménez de Claró, María de los
Angeles; Jiménez Díaz, Andrés; Jiménez Gil, Francisco; Jimeno Rua, Fernando; Joaniquet, Aurelio;
Joaquim, Manuel; Johnaron, Norman; Jonch, Antonio; Jorba, José María; Lefèvre Joslyn, M.; Jové Durán,
Pilar; Jover Aguilar, Emilio (donació Biblioteca, 1960); Juan Font, Lorenzo; Juery, Joaquín; Juliá, Miguel de
los Santos; Juliá de Capmany, A.; Juliá Martínez, Eduardo; Junyent, Albert; Juncosa, Padre; Junyent,
Monseñor Eduardo; Juretschke, Hans; Just, Martín; Juste, Desiderio; Juvé Finet, A.; Juvilla, Jorge
Jaca Varia (c. 47/10) -Ajuntament; Instituto de Estudios Pirenaicos;
Janer y Durán, Enrique, 1946-1969. (c. 47/11)
-Varia –E-F-G-H-I- 1940-1972 (c. 27)
Varia E (cont.) (c. 27/1)Editorial Martín; Editorial Noguer, S.A.; Editorial Occitania; Editorial Orbis;
Editorial Ossa Menor; Editorial Pentágono; Editorial Peñíscola; Editorial Planeta; Editorial Praxis, S.A.;
Editorial Pro Fide; Editorial Rauter, S.A.; Editorial Rocas; Editorial Salvat; Editorial Seix y Barral; Editorial
Selecciones Literarias y Científicas; Editorial Shepsa; Editorial y Librería Sintes; Editorial Ramón Sopena;
Editorial Teide; Editorial Vives; Casa E.F.I.C. (Adjunta a la carta un article de diari (febrer del 1944) on es
parla de "La importancia del "microfilm"); La Eléctrica Industrial; "Electro-Metalia"; Electrónica Popular;
Hidro-Eléctrica del Ribagorzana, S.A.; Enciclopedia Biográfica Española; Enquadernacions Balmes;
"Enlace"; Ensayos; Equipaments per a oficina; Escola d’Administració d’ Empresas; Escola Betània; Escola
Costa i Llobera; Escola de Llibrería; Escola de Magisterio; Escola de Comandaments Intermedis; Escola del
Mar; Escola Massana; Escoles Miramar; Escola Municipal de Música; Escola Municipal de Sordsmuds;
Escola Normal de Barcelona; Escola Oficial de Nàutica; Escola Normal de Magisteri Primari; Escola
d’Oleicultura; Escola Professional de l’Assegurança; Escola Social; Escola Tècnica d’Indústries Grasses i
Afins; Escola Thau; Escola de Visitadores Socials; Escoles Pies de San Antón; E S M O N (Publicidad
Médica); Espasa-Calpe, S.A.; Esperanta. Grupo Stelo de Paco (Cooperativa de Teixedors a mà); "Espíritu";
"Estilo"; Estudi de Creativitat DEM; "Estudios"; Estudis Franciscans; Estudis Rubio; "Estudios sobre
Hospitales y Beneficencia"; "Evasión"; Consell Mediterrani d’ Economies Regionals; "Expansión Regional";
"Expoquimia"; Ex-Alumnes de les Escoles dels Districtes II i VI
Varia F-G (c. 27/2)
-F- Fàbrica d’Aparells Químics en Vidre; "Facetas"; Facultat de Medicina (Facultat de Medicina; Catedràtic
de Psiquiatria; Decà de la Facultat); Facultat de Teologia; "La Familia"; FECSA; Federació Catalana de
Ciclisme; Federació Catòlica de Pares de Família; Federación española de Actividades Subacuáticas;
Federación Española de Pesca; Federación Española de Sociedades Filatélicas; Federación Farmacéutica;
Fédération Européenne de la Manutention; FISA Indústries Gràfiques; Ferrocarrils de Catalunya, S.A.;
Compañía de Ferrocarriles del Norte de España; Philips Ibérica, S.A.; Agrupació de Discòfils del Foment de
les Arts Decoratives; Foment Excursionista de Barcelona; Fomento del Trabajo Nacional; Fòrum Musical;
"Fossilia"; "France"; Pares Franciscans; Fruco s/a; Full Informatiu; Fundació Bernat Metge; Fundació
Bíblica; Fundation Tipogràfica Neufville, S.A.; Fundición Tipográfica Nacional; Fundiciones Cronit, S.A.
-G- Gabinet Numismàtic; Gaseta Municipal de Barcelona; "Gaceta Universitaria"; Galerías Layetanas;
Geigy S.A.; "Gemología"; Gestetner; Gobernador Militar de Barcelona; "Gracia"; Gran Enciclopèdia
Catalana; Gremi Mixte de Gravadors i similars; casa Grima; Grupo Sindical de Libreros de Lance; Guía
(Delegación Nacional del S.E.U.); "Guía Musical"; Guia Urbana; Guía Industrial y Comercial de España;
"Guía Páctica del Viajero y de Espectáculos Públicos.
Varia H-I (c. 27/3)
-H- Hermandad Nacional Universitaria; Hermes; Hispano Foxfilm, S.A.E.; Hispano Olivetti; El Hogar de
Santa Isabel de Barcelona; Hoja Diocesana; Hoja del Lunes; Hoja Nazarena; La Hormiga de Oro;
Horizontes; Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Hospital de la Creu Roja; Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau; Hospital de Sant Joan de Déu.
-I- I.B.M.; Iber-Amer; "Ibérica"; ICI España S.A.; "Imagen y Sonido"; "Imexco 71"; Imperial Chemical
Industries, Ltd.; Impremta Editorial Altés; Indice Histórico Español; Industria Fotoquímica Nacional, S.A.;
Indústria Tèxtil Cotonera; Industrial Frigorífica Española, S.A.; "Infantia Nostra"; "Infi"; "Información
Arqueológica"; Información Técnica y Comercial española, S.A.; Ingeniería Textil; "Inmersión y Ciencia";
Institució Catalana d'Història Natural; Institució Escolar "Sibiuda"; Institut Antituberculós "Francesc
Moragas"; Institut Barraquer; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; "Publicaciones del
Instituto de Biología Aplicada"; Institut Botànic; Institut Català de Cultura Hispànica; Institut Catòlic
d’Estudis Socials de Barcelona; Institut Corachán; Institut de Dret Comparat; Instituto d’Estudios
Norteamericans; Institut d’Estudis Superiors; Institut d’Economia Americana; Instituto Electroquímico
Sanz y Massuet, S.A.; Instituto Español del Caucho, S.A.; Institut d’Estudis Europeus; Instituto de Estudios
del Sur de España; Institut Gallach; Institut Geològico; Institut Gràfic; Institut de la Informació; Instituto
Intercontinental de Corte y Confección; Instituto Internacional de Estudios Ligures; Institut
d’Investigacions Geològiques; Institut d’Investigacions Mèdiques; Institut d’Investigacions Pesqueres;
Institut d’Investigacions Tècniques; Institut de Medicina Psicològica (Butlletí Informatiu); Intercanvi de
Publicacions; Institut Municipal de la Vivenda; Institut Nacional de Ensenyament Mitjà "Infanta Isabel de
Aragón"; Institut Nacional de E.M "Jaime Balmes"; Institut Nacional de E.M. "Juan de Austria"; Institut
Nacional de Geologia; Institut Nacional de la Moda en el Vestir; Institut de Pedagogia Comparada;
Instititut Nacional de Previsió; Institut Provincial de Bioquimica; Instituto Provincial de Paleontologia;
Institut de Psicologia Aplicada; Institut Químic Industrial "Moragas"; Institut "José de Calasanz"; Institut
de Sociologia i Pastoral Aplicades; Institut Tèxtil Cotoner; Institut de Urologia; Inter-Cultural de
Barcelona; Interamericana Española, S.L.; Investigació e Informació Tèxtil; revista "Ión".
–J-K-(Jaquetti-Kohlhoff) i Varia –L-1940-1972 (c. 48)
Jaquetti, Palmira. Barcelona, 1949-1953 (c. 48/1)
Jerez de la Frontera. Varia (c. 48/2) -I Curso Internacional de Arte Flamenco; Fiesta de la Vendimia; Orfeó
i Orquestra Simfònica
Varia "K" (c. 48/3 )-Kaeppeli, Rdo. P. Thomas; Kanda; Kafitz, Dieter; Kart, Johann; Karpp, Gerhard;
Kastner, Santiago; Kassel –Alemanya; Kast, Paul; Keller, Frank; Kemppinen, Iivar; Kent -Ohio-; Kerst, Rolf;
Kiel -Alemanya-; Kiev -URSS-; Kimura, Eiichi; Künsle, Pius; Kingston -Anglaterra-; Kirkendale-Schöttler,
Ursula; Kirsch, Winfried; Kirschner, Teresa; Klimisch, Sister Mary Jane; Klaiber, Ludwig; Knauer, Mathias;
Koehlers Antiquarium; Kolev, Svestoslav (envia el 1967 un exemplar del diari búlgar "Narodna Cultura"
que recull una traducció d'un conte de Fèlix Cucurull i un article introductori sobre la literatura catalana);
Konan, Jean; Kondo, Yutada; Konrad, E-M.; Krause, Ana; Kraus, Eberhard; Krüger, Joachim; Krumbach,
Wilhem; Krumbiegel, Sigrid; Kunze, Konrad; Küpniam, Gisela
Kadner, Rudolf. Madrid, 1941-1944 (c. 48/4)
Kassel. Association Internationale des Bibliothèques Musicales, 1962-1972 (c. 48/5)
Kassel. Bärenreiter-Verlag, 1952-1972 (c. 48/6)
Kiel. Institut für Weltwirtschaft. Bibliothek, 1941-1953 (c. 48/7)
Kindelán, Alfredo. Capità General de Barcelona, 1941-1942 (c. 48/8)
Kodak, 1966-1968 (c. 48/9)
Kohlhoff, Friedrich. Oberursel, 1950-1953 (c. 48/10)
Varia - L (LA-/LAZ) (c. 48/11) -La Bisbal; Gobernación de La Fortaleza; La Garriga; La Paz -Bolívia-;
Lahaye, - Marie Claire; Labrew, Arthur R.; Lacalle, Miguel; Lacasia, León; Lacassin, Francis; Lacerde Alves,
A.F. de; Lachance, Gabrielle; Laguerre, G.; Lahuerta Yuste, Tomás; Laín Entralgo, Pedro; Salt Lake City,
Utah; Lamaña, José María; Landerer, Manuel; Landry; Lake, Robert Frederick; Lange, Christian G.;
Lankenau, Ehrfried; Lanza, Graziella; Larache; Larraya, M.; Larraz, José J.; Larrea, Arcadio de; Larrucea,
Carmen; Lasala, Gregorio; Lasarte, E.; Latini, Mirella; Latorre, Luis; Laufer, Roger; Laughlin, Donalda;
Laurentin, R.; Lauriol, Claude; Laurvik, Elma; Lausanne-Suïsse-; Lauter, Dr.; Lavand, René; Laveron, Elena
A.; Universidad de Lawrence; University Theatre Lawrence; Lazzari, Silvia; Lázaro Blasco, Angel.
–Varia (-J-S-) 1940-1972 (c. 28)
Varia -J-K-L (c. 28/1)
-J- "Jano"; Col·legi Jesús i Maria; "Jóvenes"; Junta Diocesana d’Acció Catòlica; Junta d’Obres i Serveis del
Port; Junta d’Ordenació Econòmic-Social de la Província de Barcelona
-K- "Kanda"; "Kletor", S.L.; KLM (Royal Dutch Airlines); "Kemixon Reporter"; Kletor, S.L.; Kodak; Kölnische
Illustrierte Zeitung;
-L- Laboratoris del Doctor Andreu, S.A.; Laboratori General d’Essaigs; Laboratorio Municipal de
Barcelona; Laboratoris Drovyssa; Laboratori Roger, S.A.; Laboratoris Prodes, S.A.; "Laye"; Llibreria Austro
Ibérica; Llibreria Casulleras; Llibreria Central; Llibreria El Hogar; Llibreria Estai; Llibreria Orbiblio; Llibreria
Palau; Llibreria Pàssim, s.a.; Llibreria Hereus de la Moda; Llibreria Hereus de la Viuda Pla; Llibreria
Metropolitana; Llibreria Tallers; Llibreria Tuébols; Llibreries Cervantes i Canuda; revista "Liceo";
"Lípidos"; "Lo Rat Penat"; "Luz y Fuerza"
Varia -M- (c. 28/2) "Manresa"; "Manutención y Almacenaje"; "Maris Stella"; Material y Construcciones,
S.A.; "Materiales, Maquinaria y Métodos para la Construcción"; Materias Oleicolas, s.a.; "Mecànica
Práctica"; "Medicina Clínica"; "Menaje"; "Mercado Común Europeo"; Metales Viuda Solá, S.L.; MetroGoldwyn-Mayer Ibérica, S. A.; Compañía del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona; Microfilm Español;
Minimax Central Española; "Momento"; Montaner y Simón Editors; Motor Ibérica, S.A.; Mobles "La
Fábrica"; Edicions Mundo, S.A.; "Mundo Industrial"; Museu Etnológico y Colonial; Museu Frederic Marés;
Museu Marítim; Museu de Zoologia; Museus Municipals d’Art; Mútua General d’ Assegurances; "Mutual
Salus"
Varia -N-O- (c. 28/3)
-N- Negra Industrial, S.A.; Societat Nestlé, A.E.P.A.; Neumàtics Michelin; El Noticiero Universal;
"Novedades Editoriales Españolas"; Novo Studio; "Nuestra Acción"; Parròquia de Nostra Senyora del
Roser; "Nuestros Amigos"; "Nueva España"
-O- Obra del Diccionari;Obra de los Ejercicios Parroquiales de Barcelona; Obra Pontificia de la Santa
Infancia; Obra Misionales Pontificias; Obras del Puerto; La Oficina; Ona; "Orbe Médico"; "Orbiblio";
Orbis; Orfeó Català; Orfeó Gracienc; Orfeó de Sans; Organización Nacional de Ciegos; Organización
Sindical; Orientació Catòlica d’Oficinistes; Orientació Catòlica i Professional del Dependent; "Oriflama";
"Oro y Hora"; ORS-CV; "Otro Cine";
Varia -P- (c. 28/4) Pacisa; Pala, S.A.; Palabra Culta; "La Palabra del Papa"; Palau de la Música Catalana;
Pan American World Airways; Panorama Cultural de Barcelona; Papelería Delmar; "Papers de Son
Amadans"; Parròquia-Basílica de Nostra Senyora de la Mercè; Parròquia de Sant Agustí; Parròquia de
Sant Josep; Parròquia de Sant Pere Claver; Parròquia de Santa Maria del Mar; Patronat Municipal de la
Vivenda; Pau Cristiana; Pegaso; Penya Excursionista Guimerà; Penya Guitarrística Tàrrega; Pepsi-Cola;
"Pequeño Teatro de Barcelona”; Perspectiva Crestine; Pinturas y Acabados; Planas; "Plaza de Cataluña";
Portusach; La Prensa; Prisión Celular; Prisión Provincial de Hombres; "Pro Infancia y Juventud"; Pro
Música; Productos Químicos Schering, S.A.; Profilmes, S.A.; Promos; Productes Químic-Farmacéutics;
"Publicidad Filatélica"; Publicruz; "Publinter"; Pueblo; Port de Barcelona; Pulvimetalurgia Española, S.A.
Varia -Q-R-S- (c. 28/5)
-Q- "Quatre Cantons"; "Qüestions d'Art"
-R- Ràdio Club Catalunya; Rank Xerox; Real Club de Tenis de Barcelona; La Real Manguillot; El Regulador;
Relacions Financeres; Religiosas Adoratrices; Rellotjeria Cabrerizo; Residència d’Estudiantes; Residència
Monterols; II Reunió Tècnica del Vidre; Revista; Revista Española de Fisiología; "Revista Española de
Reumatismo"; Revista Española de Tisiología; Revista Europa; Revista de Geografía; Revista Ibérica;
Revista de Información Mundial; "Revista del Instituto de Derecho Comparado"; "Revista Jorba"; Revista
Jurídica de Catalunya; Revista Mercantil i Industrial; Revista Miniwatt; Revista Moderna de
Administración Local; Revista de Plásticos; Revista de Psiquiatría y Psicología Médica; "Revista del
Seminario de la Cátedra de Patología Médica de Barcelona"; Revista Sindical; Revista de la Sociedad
Lunar Internacional; "Riqueza"; "Riqueza y Tributación"; "Rosa Sensat"; Rosaleda; Rumbos; Sadagcolor;
Sagrada Família; Sala Gaspar; Sala Parés; Salinera Catalana, S.A.; Saló Nàutic Internacional; Sandoz,
S.A.E.; "Sans"; "Schola"; Schola Cordes Iesu; S.E.C.I.N.; Secció de Treball de la Indústria Tèxtil Cotonera;
Secció de Treballs Portuaris; "La Semana en Barcelona"; "Seminario de Ciencias Veterinarias"; Seminari
Matemàtic; "Senderos"; "Serra d'Or"; Servei de Colònies de Vacances; Servei de Defensa del Patrimoni
Artístic Nacional; Servei Espanyol del Magisteri; Servei Geològic d’Obres Públiques; Servei de Lectures als
Hospitals; Servei Meteorològic Nacional; Servicios Eléctricos, S.A.; "Siemens"; Simpar, S.A.; Sindicats
d’Agents de Publicitat; Sindicat Nacional Tèxtil; Sindicat Provincial del Metall; Societat Astronòmica d’
Espanya y Amèrica; Societat Canina de Catalunya; Sociedat Catalana d’Assegurances; Societat Espanyola
d’Il·lusionisme; Societat Espanyola de Làmpares Elèctriques "Z"; Societat Espanyola de Psicologia;
Societat General d’Aigües; Societat General Espanyola de Llibreria; Societat d’ Història Natural; Societat
Hispanoamericana de Edicions i Publicacions, S.A.; Societat Internacional de Cremades; Societat
Naturista Vegetariana; Societat de Técnics d’Automoció; Societat Catalana d'Estudis Històrics; Société
Générale de Banque; Solidaridad Nacional; Speiro, S.A.; Studium Atenea; Subgrupo Sindical de Libreros
de Nuevo.
L- (La Habana-Las Palmas) i Varia , 1940-1972 (c. 49)
Varia –L (LEB-/LOE-) (c. 49/1) Le Bayon, Anne-Marie; Lebermann, Walter; Le Bon, Aline; Lecaroz Navarra-; Lecertúa; Le Saulchois-Etiolles -França-; Lee, Carolyn; Leeds -Anglaterra-; de Legarda, padre
Anselmo; Leicester -Anglaterra-; Leiden -Holanda-; Leiria -Portugal-; Leite de Faria, Francisco; Leiva
Gonzalo, Florencio; León -Archivo Histórico Diocesano; Centro de Estudio e Investigación; Biblioteca
Regional "D. Mariano D.Berrueta"; "Tierras de León"; Lovanium -Université; Les Escaldes -Andorra-;
Letchworth -Anglaterra-; Leuschner, Mariana; Levasseur, Ivonne; Ley de Imprenta -El Alcázar, 1953-;
Leyden -Holanda-; de Lezo, Tomás; Liège -Bélgica-; Ligotti, Ettore; Lima, José S.; Lima -Perú-(Instituto
Peruano de Altos Estudios Islámicos; Pro-Biblioteca "Joaquín García Monge"; Universidad Nacional
Mayor de San Marcos); Linaje Conde, Antonio; Lozano Garrido, Manuel; Linares -Jaén-; Linares, Antonio;
Linares, Arturo, Linares, Abelardo; de Linares, Juan; Lindberg, Folke; Lindner, Kurt; Dr. Linke; Lipphardt,
Walther; Lisbona Alonso, monseñor Pedro; Lissen, María; Lisson, Manuel G.; Lisson, Emilio; Liverpool Anglaterra-; Lobato e hijo; Lochem- Holanda-; Lodares, Ramon; Lodz -Polònia-; Loerkens, A.; Loewy,
Richard
Varia – L (LOG-LYO-) (c. 49/2) Logroño (Casa Erviti); Instituto de Estudios Riojanos); Lohmann, Heinz; Loi
Puddu, Giuseppe; de Lojendio, Luis María; London -Canadá- (The University of Western Notario);
Longonam, Ida K.; Loos-Dietz, E.P.; López Arias, Claudio; López Galo, P. José; López Chacón, Rafael; López
Chávarri y Andújar, Eduardo; López Estévez, Enrique; López Flores, Manuel; López de Meneses, Amada;
López Matute, Manuel; López Oliva, J.; López Sainz, Celia; López Serrano, Fernando; Lora Tamayo,
Manuel; Lorda Alaiz, F.M .; Lorenzo, Félix; Lorichs, Ehrenborgh; Los Angeles-California-("Advance
Technology Libraries"; Musica Sacra et Profana); Losada Castro, Basilio; Lostáu, Eugenio; Lourenço
Marques -Moçambique-; Lourmabin -França-; Louvain -Belgica-; Love, Cornelia S.; Luanco -Oviedo-;
Lublin-Polonia; Luca de Tena Brunet, Torcuato; Luengo, Antonio; Lugo -Galicia-; Luján García, José;
Lunardi, Ernesto; Lund -Suècia-; Luria Palau, Carlos; Luxemburgo; "Luz"; Lyndonville, Vermont -EE.UU.-;
Lyon -FrançaLa Coruña- Varia: Real Academia Gallega; Archivo Regional de Galicia; Diputación Provincial; Instituto
José Cornide; PP. Franciscanos (c. 49/3)
La Habana- Varia (c. 49/4) Agrupación Bibliográfica Cubana; Asociación Cubana de Bibliotecarios;
Biblioteca General; Biblioteca Nacional; Biblioteca Pública; Centro Nacional
de Información de Ciencias Médicas; Ministerio de Comercio; Ministerio de Hacienda; Ministerio de
Industria; Ministerio de Salubridad; Sociedad Económica de Amigos del País; UNESCO; Universidad
La Habana - Academia Nacional de Artes y Letras, 1942-1969 (c. 49/5)
La Habana - Anuario Bibliográfico Cubano, 1950 (c. 49/6)
La Haya – Varia (c. 49/7) Enseñanza Superior e Investigación Científica en Holanda; Federation
Internationale de Documentation; IFLA
La Laguna - Biblioteca de la Universidad, 1942-1971 (c. 49/8)
La Laguna - Instituto de Estudios Canarios, 1948-1965 (c. 49/9)
La Plata- Varia (c. 49/10) Biblioteca de la Universidad Nacional; Dirección de Bibliotecas Populares; Instituto Bibliográfico; Instituto Bibliotecológico; Revista del Instituto de Investigaciones; Revista de la
Universidad de La Plata
Las Palmas- Varia (c. 49/11) Casa de Colón; Costa Canaria; Librería Hispania; "El Museo Canario";
Sindicato de Iniciativa y Turismo.
L- (Lacarra-Lima)- 1940- 1972 (c. 50)
Lacarra, José María. Zaragoza, 1940-1953 (c. 50/1)
Lafuente Ferrari, Enrique, Madrid, 1940-1949 (c. 50/2)
Lasso de la Vega, Javier. Editorial Labor, Madrid, 1940-1967 (c. 50/3)
Leiden. Bibliotheek der Rijks-Universiteit. 1947-1960 (c. 50/4)
Leipzig. Deutsche Bücherei, 1941-1969 (c. 50/5)
Leipzig. Varia (c. 50/6)-Zentral-Antiquariat; der Karl Marx-Universität; Dietrich, Felix; Alfred Lorentz, Verlag; "Reichsmesseamt"; Rohmkopf, Emil; Twietmeyer, Buchhandlung; revista W.E.Z.
Leningrad. Biblioteca de l'Acadèmia de Ciències, 196-1969 (c. 50/7)
Leningrad. Biblioteca Pública, 1956-1972 (c. 50/8)
Lérida. Institut d'Estudis Ilerdencs 1. 1942-1948 (c. 50/9)
Lérida (Lleida) Institut d'Estudis Ilerdencs 2. 1949-1972 (c. 50/10)
Lérida (Lleida) Varia (c. 50/11) -Ajuntament; Associació dels Amics dels Museus de Lleida; Audiència
Territorial; Biblioteca de l'Acadèmia Mariana; Biblioteca Pública; Casa de Cultura; Catedral; Dipòsit Legal;
Diari de Lleida; Diputació (President); Diputació (Secretari); Diputació (Vicepresident); Exposició Agrícola i
Industrial; Governador Civil; Llibreries; Premsa; Seminari Conciliar
Lexington. University of Kentucky, 1950-1972 (c. 50/12)
Lima. Biblioteca Nacional del Perú, 1945-1972 (c. 50/13)
Lima. Librería Internacional del Perú, 1948-1949 (c. 50/14)
L- (Lisboa-Londres)- 1940-1972 (c. 51)
Lisboa. Academia Nacional de Belhas Artes, 1940-1973 (c. 51/1)
Lisboa. Assemblea Nacional, 1940-1968 (c. 51/2)
Lisboa. Biblioteca Nacional, 1944-1967 (c. 51/3)
Lisboa. Câmara Municipal, 1940-1952 (c. 51/4)
Lisboa. Inspecçao Superior das Bibliotecas e Arquivos, 1946-1950 (c. 51/5)
Lisboa. Museo Etnologico, 1943-1947 (c. 51/6)
Lisboa. "Occidente", 1944-1947 (c. 51/7)
Lisboa. Sociedade de Geografia, 1942-1971 (c. 51/8)
Lisboa. Universidad - Faculdade de Letras, 19451971 (c. 51/9)
Lisboa. Varia 1(c. 51/10) Academia das Ciencias; Academia dos Congressos; Academia Portuguesa de Exlibris; Academia Portuguesa da Historia; Amigos de Lisboa; Arquivo Nacional da Torre - do Tombo;
Arnaldo H. De Oliveira; Arquivo Historico Militar; "Arquivos do Instituto Bacteriologico Amara Pestana";
Associaçao dos Arqueólogos Portugueses; Biblioteca do Congreso; Biblioteca General da Universidade;
Biblioteca da Marinha; Bibliotecas Municipales; "Boletim de Filología"; "Boletín de Noticias de la Unión
de Africa del Sur"; "Brotéria"; Centro de Documentaçao Científica"; Uniao Gráfica; Colegio Universitario
Pio XII; Comissao de Bibliografía General Portuguesa
Lisboa. Varia 2 (c. 51/11) Compañía de Diamantes de Angola; Congresso Internaiconal de História dos Descobimentos; Dirección General de Minas y Servicios Geológicos; Editorial Aster, Ldª.; Embajada de
España; "Espiral"; Estaçao Agronómica Nacional; "Ex-Libris"; Fundaçao Calouste Gulbenkian; Gremio
Nacional dos Editores e Livreiros; Institut Français au Portugal; Instituto Bacterológico Câmara Pestana;
Instituto Español; Instituto de Medicina Tropical; Instituto Portugés de Arqueología, Historia e Etnografía;
Junta Central da Acçao Católica; Junta de Província da Estremadura; Livraria Portugal; "Livros de
Portugal"; Museu Nacional de Arte Antiga; "O Archeologo Portugués";Observatório da Tapada da Ajuda;
"Olisipo"; "Portugal"; Presidència do Conselho; "Revista de Portugal"; Secretaria de Estado da
Informaçao e Turismo; Secretariado da Propaganda Nacional; Serviços Geologicos de Portugal; Sociedade
Editorial O Trabalhador; Uniao Gráfica
Liverpool. Bulletin of Spanish Studies, 1947-1965 (c. 51/12)
Londres. British Museum, 1946-1972 (c. 51/13)
Londres. Instituto de España, 1947-1969 (c. 51/14)
Londres. Maggs Bros. LTD, 1947-1966 (c. 51/15)
L- (Londres-Luño) i Varia – Ñ- 1940-1972 (c. 52)
Londres 1. Varia - (c. 52/1) -"Advertiseing Review"; "The Antiquaries Journal"; The Architectural Press;
"Architectural Review; Ashbrook, H.F.; Aslib, M.E. Mackiewicz; Bailey Bros & Swinfen, Ltd.; Baron, H.;
"Books to Come"; Britain Today; British Book News; The British Broadcasting Corporation; The British
Council; The British National Bibliography; British Standards Institutions; Burke's Peerage; Butterworths;
The City of London College; "Coins & Antiquities LRD.; Cortauld Institute of Art; Crowther Ltd. D.J.; The
Chemical Age; The Chemical Society; "Chemistry in Britain"; The China Quarterly; The Daily Telegraph;
Electrical Journal; Embajada de España; Endeavour; Eugrammia Press; Eurobooks; Europa Publications;
The Europa Service; FBI. Register of British Manufacturers; Flight; Foyle Ltd.; Grant & Cutler LTD; Haas,
Otto; Harrap, D. Ltd., George G.; The Institution of Electrical Engineers; International Library Directory;
The International year book and Statesmen's who's who; Keesing's; Lange, Maxwell & Springer Ltd.
Londres 2. Varia (c. 52/2) The Library Association; The London Directory Co. Ltd.; Low, David; Maxwell,
Robert & Co. Ltd.; The Migraine Trust; The National Central Library; "New left Review; "The Periodical";
The Pitman School of English; Prefabrication; D.T. Richnell, B.A. F.L.A.; The Royal Musical Association;The
Royal Numismatic Society; Science Progress; Society of Antiquaries London; The Society for Distributing
the Holy Scriptures to the Jews; Sotheby & Cº; "Soviet Journal of Instrumentation & Control; Taylor &
Francis, Ltd.; "The Times"; United Music Publishers, Ltd.; University College; University of London; The
Warburg Institute; The World of Learning
López Estrada, Francisco. Madrid, 1942-1947 (c. 52/3)
Los Angeles - University of California. Library, 1949-1972 (c. 52/4)
Los Angeles - University of Southern California, 1950-1968 (c. 52/5)
Louvain - Biblioteca de la Universidad, 1952-1972 (c. 52/6)
Lund - Biblioteca de la Universidad, 1943-1965 (c. 52/7)
Luño Peña, Enrique. Barcelona, 1940-1945 (c. 52/8)
Varia - LL - (c. 52/9) Llabrés, Joan; Lladó Ferragut, Jaume; Lladó León, Josep Maria; Lladó, Salvador;
Lladonosa, Josep; Llebot, Miquel; Lleonart, Alberto José; Llinás, Lucas; Lliteras, Llorenç; Llívia; Llobet,
Salvador; de Llobet, Lluís; Llobet, Josep Maria; Llobet Hewitson, Xavier; Llompart, P. Gabriel; Llopart
Ortiz, Alfons; Llop i Bonal, Josep; Llopis, Antoni Maria; Llopis, Mª Teresa; Llorens, Josep Maria; Llorca
Vives, Bernardino; Llorente, Teodoro; Llovera Salas, Lluís; Lloveras Jalencas, Enrique; Lluc (Palma de
Mallorca); Lluch Berga, Teresa; de Lluís i Navás, Jaume; Llussá, Jacint.
Madrid –A (Ambaixada)- E (Editorial) -1940-1972 (c. 58)
Ambaixada d’América. 1943-1965 (c. 58/1)
Ambaixada de l’Argentina. 1943-1969 (c. 58/2)
Ambaixada Britànica. 1943-1947 (c. 58/3)
Gráficas Afrodisio Aguado. 1941-1949 (c. 58/4)
Hemeroteca Municipal. 1945-1951(c. 58/5)
Inspección General de Bibliotecas. 1959-1969 (c. 58/6)
Instituto Bibliográfico Hispánico. 1971-1972 (c. 58/7)
Instituto Británico. 1944-1956 (c. 58/8)
Instituto de Cultura Hispánica. 1948-1972 (c. 58/9)
Instituto Español de Moneda Extranjera. 1944-1962 (c. 58/10)
Instituto de Estudios de Administración Local. 1945-1948 (c. 58/11)
Instituto de Estudios Políticos. 1940-1955 Instituto de Información y Documentación en Ciencia y
Tecnología (c. 58/12)
Instituto Geográfico y Catastral. 1946-1957 (c. 58/13)
Instituto Nacional del Libro Español. 1941-1967 (c. 58/14)
Instituto Nacional de Publicidad. 1969-1972 (Inclou un exemplar de “La Vanguardia” que es fa ressó del
XXI Congrés de la Publicitat, celebrat a Barcelona i a Palma de Mallorca, el maig de 1972) (c. 58/15)
Instituto de Valencia de Don Juan. 1943-1950 (c. 58/16)
Joyas Bibliográficas. 1948-1969 (c. 58/17)
Editorial Pueyo (c. 58/18)
Madrid –A (Academia)- B (Biblioteca) – 1940-1972 (c. 54)
Varia - M (MON-MOR) - Monasterio, Antonia de; Moncada y Reixach (Instituto de Enseñanza Media;
"Moncada Misión"; Moncada (Valencia); Moncanut, Alfons; Moncole, D.M.; Moncunill, Lluís; Monche
Escubós, José; Moncho Escribá, Benjamín; Mondfeld, Wolfram; Moneo Oyarzábal, Ramón; Monfasani, J.;
Monleón Macián, Joaquín; Monreal y Tejada, Luis; Monserrat, Josep Maria; Montagut, Ajuntament de;
Montalto, Donatella; Montané Tuca, Mireia; Montaner Giraudier, Joaquim de; Montañés Fontenla, Luis;
Montenegro; Monteagudo, Félix; Montesó, José; Monteverde, José Luis; Monteverde, Angelo; Montiel,
Francisco Félix; Montiel, Isidoro; Montoliu, Cebrià de; Montoliu Soler, Francesc d'Assís prevere;
Montoliu, Manuel de; Montoro Sanchís, Antonio; Montserrat Homs, Francisco; Montreal (Canadá);
Moore, Lillian; Mora, Antonio; Mora Sádaba, Francisco; Mora d'Ebre; Moral, Hildegarda; del Moral
Romero, María Pilar; Morales, José; Morant i Clanxet, Jordi; Moraschi, Vittoria; Morel, Giancarlo E.;
Morelos, Mary E.; Asociación de Amigos de Morella; Moreno, Daniel; Moreno Serna, Hermenegildo;
Moreno Gans, José; Moreno Garbayo, Natividad; Moreno Nieto, Luís; Moreno, Salvador (c. 54/1)
Varia - M - (MOR-MUZ) Moreu-Rey, E.; Moriá y Calbet, José; Moroder Mestre, José; Morreale,
Margherita; Morris, C.B.; Morton, Anthony; Mouraille, Madame; Mouzinho de Albuquerque, Fernanda;
Mourques, Marcella; Moyano, R.; Mucientes, Manuel; Mulas, Paolo; Mulder, Elisabeth; Munar, Gaspar;
Münster -Alemanya-; Muntada Bach, José; Muñoz, Ana María; Muñoz, Ignacio; Muñoz Sendino, José;
Muñoz, Marilí; Muraro, María Luciana; Murga-Hertel, Purificación; Murphy, Mabel A.; Mutzenbecher,
Almut; Múzquiz, Padre Tomás. (c. 54/2)
Madrid. Academia de Ciencias Morales y Políticas. 1953-1959 (c. 54/3)
Madrid. Anuario Católico Español. 1953-1971(c. 54/4)
Madrid. Anuario del Libro. 1947-1953 (c. 54/5)
Madrid. Anuario Marítimo Español. 1944-1972 (c. 54/6)
Madrid. Archivo Histórico Nacional. 1942-1961 (c. 54/7)
Madrid. Archivo Ibero-Americano. 1941-1970 (c. 54/8)
Madrid. Asociación Española de Ciencias Históricas. 1953-1972 (c. 54/9)
Madrid. Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 1942-1972 (c. 54/10)
Madrid. Biblioteca Nacional /1. 1940-1954 (c. 54/11)
Madrid. Biblioteca Nacional /2. 1955-1964 (Inclou un dossier sobre l'exposició bibliogràfica sefardí
mundial que va organitzar la Biblioteca Nacional l'any 1959) (c. 54/12)
Madrid. Biblioteca Nacional /3. 1965-1972 (Inclou retalls de premsa sobre dos temes d'actualitat
referents a la Biblioteca: el primer, el descobriment de dos manuscrits de Leonardo el 1967 en els fons
de la Biblioteca i el segon, una crítica sobre el funcionament de la Biblioteca publicada a La Codorniz,
l'any 1972). (c. 54/13)
Madrid –B (Biblioteca)-C (CSIC)- 1940-1972 (c. 55)
Biblioteca Nacional. Catálogo de Revistas. 1969-1972 (c. 55/1)
Biblioteca del Palacio Real. 1942-1965 (c. 55/2)
Biblioteca Universitaria. 1942-1971 (c. 55/3)
Boletín de la Asociación Católica Nacional de Propaganda. 1940-1944 (c. 55/4)
Boletín Oficial del Estado. 1940-1972 (c. 55/5)
Boletín Oficial del Movimiento. 1942-1947 (c. 55/6)
Canje Internacional de Publicaciones . 1955-1958 (Inclou normatives i projectes del Servei d’ Intercanvi
de Publicacions de la Biblioteca Nacional de Madrid) (c. 55/7)
Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro. 1953-1957 (c. 55/8)
I Congreso Ibero-Americano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual .1952 (c. 55/9)
I Congreso Ibero-Americano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual .1952 (Inclou algunes de les
ponències presentades per la Delegació de Barcelona de la A.N.A.B.A. i d’altres) (c. 55/10)
V Congreso Nacional de Pedagogía. 1972 (c. 55/11)
Consejo de la Hispanidad. 1944 (c. 55/12)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1. Varia - Becas de Intercambio; Bibliotecas; Bibliotecas
y Cambio Internacional; Boletín Informativo; Cambio Internacional; Cursos para Extranjeros; Escuela de
Estudios Árabes; Escuela de Estudios Hebraicos; Habilitación; “Hispania”; Instituto “Antonio de
Lebrija”;Instituto “Arias Montano”; Instituto “Balmes” de Sociología; Instituto “Diego de Velásquez”;
Instituto “Enrique Flórez”; Instituto Español de Aqueología; Instituto Español de Prehistoria; Instituto de
Estudios Africanos; Instituto “Francisco Suárez”; Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo; Instituto
“Francisco de Vitoria”; Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo” (c. 55/13)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2. Varia - Instituto “Jerónimo Zurita”; Instituto Jorge
Juan; Instituto “José Acosta”; Instituto “Juan Sebastián Elcano”; Instituto “Luis Vives de Filosofía”;
Instituto “Miguel de Cervantes”; Instituto Nacional de Ciencias Médicas; Instituto Nacional de Estudios
Jurídicos; Instituto Nacional de Geofísica; Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo;
Instituto“Nicolás Antonio”; Instituto “Sancho de Moncada”; Patronato “José María Cuadrado”; Patronato
“Juan de la Cierva”; Patronato “Marcelino Menéndez Pelayo”; Patronato “Raimundo Lulio”; “Revista de
Ciencias Aplicadas”; Revista de Dialectología; Revista Emérita; Revista Ibérica de Parasitologia; Revista de
Indias; Revista Internacional de Sociologia; Seminario Filológico de la Biblia Políglota; Varia. (c. 55/14)
Madrid –C (CSIC)- 1940-1972 (c. 56)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Asunto Montaner, 1943 (c. 56/1)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sección de Publicaciones, 1942-1971 (c. 56/2)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Secretario General, 1941-1962 (c. 56/3)
Cortijos y Rascacielos. Arquitectura y Decoración. 1945-1953 (c. 56/4)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas 1, 1940-1951 (c. 56/5)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas 2, 1952-1955 (c. 56/6)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas 3, 1956-1960 (c. 56/7)
Madrid –D (Dirección)- E (Editorial)- 1940-1972 (c. 57)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas 4. 1961-1964 (c. 57/1)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas 5. 1965-1972 (c. 57/2)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Avantprojecte de possible coordinació de les Biblioteques
Populars amb el Servei Nacional de Lectura, presentat per Felipe Mateu al Director General. 1958 (c.
57/3)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Catálogo de libros del siglo XVI. 1960 (c. 57/4)
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Secretaría Técnica. 1958 (c. 57/5)
Dirección General de Marruecos y colonias. 1943-1968 (c. 57/6)
Ediciones Atlas. 1945-1972 (c. 57/7)
Editora Nacional. 1946-1972 (c. 57/8)
Editorial Católica. 1943-1970 (c. 57/9)
Editorial Dossat, S.A. 1946-1963 (c. 57/10)
Madrid –J (Junta)-L (Librería) - 1940-1972 (c. 59)
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 1. 1940-1950 (c. 59/1)
Junta Técnica de Archivos y Bibliotecas 1. 1941-1960 (c. 59/2)
Junta Técnica de Archivos y Bibliotecas 2. 1961-1970 (c. 59/3)
Librería Aguilar. 1941-1972 (c. 59/4)
Librería Anaquel. 1948-1966 (c. 59/5)
Librería Barbazán 1. 1940-1967 (c. 59/6)
Madrid –L (Librería) - 1940-1972 (c. 60)
Librería Barbazán 2. 1967-1972 (c. 60/1)
Librería Buchholz, S.A. 1945-1972 (c. 60/2)
Librería Científica Medinaceli. 1950-1972 (c. 60/3)
Librería García Rico. 1945-1960 (c. 60/4)
Librería Antonio Guzmán.1946-1955 (c. 60/5)
Librería Gabriel Molina. 1940-72 (c. 60/6)
Librería Insula. 1948-1972 (c. 60/7)
Madrid – L (Librería) – M (Metalurgia) 1940-1972 (c. 61)
Librería Letras 1. 1940-1952 (c. 61/1)
Librería Letras 2. Factures, 1941-1947 (c. 61/2)
Librería Mirto. 1956-1972 (c. 61/3)
Librería Prieto. 1942-1947 (c. 61/4)
Librería Estanislao Rodríguez. 1946-1954 (c. 61/5)
Librería Sánchez Cuesta. 1948-1972 (c. 61/6)
Librería Victoriano Suárez. 1940-1961 (c. 61/7)
Librería Tormos. 1940-1945 (c. 61/8)
Librería Villegas. 1950-1961 (c. 61/9)
L.O.I.B.E. 1954-1963 (c. 61/10)
Metalurgia y Electricidad. 1943-1972 (c. 61/11)
M (Ministerios) - 0 (Oficina) 1940-1972 (c. 62)
Ministerios. Ministerio de Agricultura; Ministerio del Aire; Ministerio de la
Gobernación; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria y Comercio; Ministerio de Información y
Turismo; Ministerio de Trabajo (c. 62/1)
Ministerio de Asuntos Exteriores. 1940-1969 (c. 62/2)
Ministerio de Educación Nacional. 1940-1969 (c. 62/3)
Ministerio de Educación Nacional. Comisión para el estudio y reforma del catálogo alfabético en las
bibliotecas públicas del Estado (Inclou l’Avantprojecte de reforma del catàleg alfabètic d’autors i d’obres
anònimes de les biblioteques públiques de l’Estat. (1960) (c. 62/4)
Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Publicaciones. 1940-1972 (c. 62/5)
Ministerio del Ejército. 1940-1972 (c. 62/6)
Ministerio de la Marina. 1940-1961 (c. 62/7)
Museo Arqueológico Nacional. 1941-1956 (c. 62/8)
Oficina Informativa Española. 1948-1950 (c. 62/9)
Madrid –R (Real)- U (Universidad) 1940-1972 (c. 63)
Real Academia de Ciencias Exactas. 1940-1953 (c. 63/1)
Real Academia Española. 1940-1967 (c. 63/2)
Real Academia de la Historia. 1940-1971 (c. 63/3)
Real Musical. 1971-1972 (c. 63/4)
Real Sociedad Española de Física y Química. 1940-1972 (c. 63/5)
I Reunión de Mesa Redonda sobre Documentación. 22-27 de gener de 1962 (c. 63/6)
Revista Arbor. 1943-1966 (c. 63/7)
Revista Atenas. 1940-1950 (c. 63/8)
Revista de Ciencia Aplicada. 1956-1970 (c. 63/9)
Revista Mundo. 1960-1966 (c. 63/10)
Revista de Plásticos. 1951-1972 (c. 63/11)
Revista Ritmo. 1942-1972 (c. 63/12)
Servicio Histórico Militar. 1941-1966 (c. 63/13)
Servicio Nacional de Información. 1953-1970 (c. 63/14)
Servicio Nacional de Lectura. 1949-1965 (c. 63/15)
Unión Musical Española. 1944-1972 (c. 63/16)
Universidad de Madrid. 1940-1972 (c. 63/17)
Madrid – Varia (A-C) 1940-1972 (c. 64)
Varia – A - A.B.C.; A.E.G. Ibérica al día; Academia de Bellas Artes de San Fernando; Academia Breve de
Crítica de Arte; Academia Iberoamericana de Historia Hospital; Academia Luis Vives; Acanto; Acción
Católica Española; Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica; La Actualidad Española; Actualidad
Veterinaria; Africa; Agencia General de Librería; Ager; Federación Española de Ajedrez; "AGP"
(Almacenes Generales de Papel); Al Andalus;"Alcubilla";"Alter" publicaciones científicas; Amistad
hispano-francesa; Anales de Economía; Anales de Física y Química; Antena Misionera; Anuario Católico
Español; Anuario de Derecho Civil; Anuario de Estudios Atlánticos; Anuario Hispanoamericano; Anuario
de la Prensa Española; Archivo Español de Arqueología; Archivo de la Villa; "Archivos de la Sociedad
Oftalmológica"; Arquitectura; Arriba; Arte y Hogar; Artes; Asea Revue; Asociación Católica Nacional de
Propagandistas; Asociación Española de Amigos de los Castillos; Asociación Española de Bibliófilos;
Asociación Española de Orientalistas; Asociación Hispano Germana; Asociación de Investigación Técnica
de la Industria Papelera Española; Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos;
Asociación Nacional de Caballeros Excombatientes de las Campañas de Ultramar; Ateneo Científico y
Literario; Atlántico; "Auxiliares de Farmacia"; Avanzada; Ayuntamiento de Madrid; Azadón. (c. 64/1)
62/2 Varia - B - Balance; Banco Atlántico; Banco de España; Banco Urquijo; Barreiros Diesel; Bibliografía
Hispánica; Biblioteca Central Militar; Biblioteca Municipal; Blanco y Negro; B.A.C.; Boletín de la
Academia Iberoamericana de Historia Postal; Boletín Bibliográfico del Centro de Intercambio Intelectual
Germano Español; Boletín del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; Boletín
del Consejo General de Colegios Médicos de España; Boletín de Estadística; Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas; Boletín de Información Tecnológica de los Cereales; Boletín Oficial de
las Cortes; Boletín de Orientación Bibliográfica; Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual; Boletín y
Revista de la Dirección General de Arquitectura; Boletín de la Sociedad Española de Excursiones; Bordón;
British American Publishing Company; British Medical Bulletin. (c. 64/2)
Varia - C-D - Cámara de Comercio Alemana para España; Asociación Española de la Carretera; Casa
Americana; Casa de la Moneda; Casa Velásquez; Casino de Madrid; Castillos de España; Caza y Pesca;
Centro de Estudios de Bibliografía y Bibliofilia; Centro de Estudios Orientales; Centro de Información y
Documentación; Centropress, S.L.; Ciencia Veterinaria; Científico-Técnica; Cinestudio; Círculo Catalán de
Madrid; Cisneros; Clavileño; La Codorniz; Colegio Oficial de Arquitectos; Comisaría de Extensión Cultural;
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas; Comisaría General de la Música; Comisión Católica
Española de la Infancia; Comisión Interaliada; Comisión de Intercambio Cultural entre España y los
Estados Unidos; Comisión Interministerial para la Protección del Libro Español; Compañía Bibliográfica
Española; Congreso;V Congreso Internacional de Filosofía Medieval; Consejo Económico Sindical
Nacional; Conservatorio de Música y Declamación; Consigna; Consorcio de Diarios Españoles, S.A.; ViceCónsul de Nicaragua en Madrid; Crédito del Libro; Crédito Editorial F. Amela; "CRIBA"; Cuadernos para el
Diálogo; Cursos para la formación técnica de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; Dardo; Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda; D.E.L.S.A.; Departamento de Cinematografía del Servicio nacional de
Información y Publicaciones Sindicales; Diccionario Biográfico Universal; Difusión y Propaganda de la
obra"Francisco Franco"; Diputación Provincial; Director General de Aduanas; Director General de Bellas
Artes; Dirección General de Correos; Dirección General de Información; Dirección General de Justicia;
Dirección General de Moneda y Timbre; Dirección General de Relaciones Culturales; Dirección General
de Tributos Especiales; Distribución de Publicaciones; Distribuidora Europa; Documentación
Administrativa; Documentación Social; Dólar (c. 64/3)
Madrid – Varia (E - L) 1940-1972 (c. 65)
Varia - E 1 (EC-ED) - Ecclesia; Economía Mundial; Ediciones Biblis; Ediciones Britannica, S.A.; Ediciones
Castilla; Ediciones Cid; Ediciones Españolas; Ediciones FAX; Ediciones Guadarrama; Ediciones
Iberoamericana, S.A.; Ediciones Indice; Ediciones Marisal; Ediciones del Movimiento; Ediciones
Nacionales y Extranjeras; Ediciones Nueva Epoca, S.A.; Ediciones Politécnicas; Ediciones José Porrúa;
Ediciones Punta Europa, S.A.; Ediciones Recreativas, S.A.; Ediciones Reno; Ediciones Samarán; Ediciones
Verdad; Editorial Alhambra; Editorial Biblioteca Nueva; Editorial Castalia; Editorial de Derecho Financiero;
Editorial Gráficas Espejo, S.A.; Editorial Gredos; Editorial Labor, S.A.; Editorial Magisterio Español, S.A.;
Editorial Minerva; Editorial Plus Ultra; Editorial Pontificia; Editorial Pueyo; Editorial Razón y Fe; Editorial
Tecnos; Educadores. (c. 65/1)
Varia - E 2 (EI-EX) - Eidos; Ejército; El Bibliófilo; El Correo Erudito; El Economista; El Exportador Español;
Electro-Metalia; Embajada de Africa del Sur; Embajada de Bélgica; Embajada de Bolivia; Embajada de
Canadá; Embajada de Chile; Embajada de Filipinas; Embajada de Finlandia; Embajada de Francia;
Embajada de Haití; Embajada del Irán; Embajada de Italia; Embajada del Pakistán; Embajada del Perú;
Embajada de la R.A.U.; Embajada de la Unión Sudafricana; Enciclopedia General de los Deportes; “España
Semanal”; Escuela Nacional de Artes Gráficas; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales; Oficina
Internacional de Información y Observación del Español; Espigando; Estadística Textil; La Estafeta
Literaria; Estudios; Estudios Civiles; Estudios Eclesiásticos; Estudios Económicos Españoles y Europeos;
Estudios Monreal; Euclides; Expoplástico; Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte. (c. 65/2)
Varia - F – G – H - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Falange Española Tradicionalista y de las JONS;
Feria de Libros del Botánico; Familia Española; Fertilización; Flecha y Blanco; Fomento del Libro Español;
Fondo para la Investigación Económica y Social; Frente de Juventudes; Fuerza Nueva, Editorial, S.A.;
Gaceta Médica Española; Gaceta Papelera; Gaceta Universitaria; Gestetner; Mc. Graw-Hill Publishing
Company-Inc.; Grolier Internacional, Inc.; Grupo Escolar “Vázquez de Mella”; Guia; Hemeroteca
Nacional; Heráldica; Hermandad de Retirados de los Tres Ejércitos; Hermandad de San Isidoro de
Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras; Hidalguía; Hispavox, S.A.; Hojas Divulgadoras. (c. 65/3)
Varia – I - Iber-Amer, S.A.; Ibérica de Publicaciones, Ltda.; Ilustración del Clero; Indice Cultural Español;
Indice de las Artes; Información Comercial Española; Información Lasaliana; Inspección General de
Museos; Instituto Alemán de Cultura; Instituto Arqueológico Alemán; Instituto Eduardo Torroja; Instituto
Español del Envase y Embalaje; Instituto Etnológico Nacional; Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias; Instituto Francés; Instituto Geológico y Minero; Instituto de Información Científica de la
Iglesia Española; Instituto Italiano de Cultura; Instituto Nacional de Enseñanza Media de San Isidro;
Instituto Nacional de Estadística; Instituto Nacional de Estudios Jurídicos; Instituto Nacional de
Investigaciones Agrónomicas; Instituto Nacional del Libro Español; Instituto Nacional de Meteorología;
Instituto Nacional de Previsión; Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo; Instituto Nacional de la
Vivienda; Instituto de la Opinión Pública; Instituto Técnico de la construcción y del Cemento; Instituto
Técnico de la Construcción; Edificación; International Institute; Ion. (c. 65/4)
Varia - J – L - Jardín Botánico; Játiva; Junta Económica de los Cuerpos Facultativos y Auxiliares de
Archivo, Bibliotecas y Museos; Junta de Iconografía Nacional; Kodak S.A.; Lemos; Legación de Eslovaquia;
Legación del Japón; Legación Suiza; Librería Afrodisio Aguado; Librería Agrícola; Librería Bardón; Librería
Editorial Augustinus; Librería El Callejón; Librería Cayo de Miguel; Librería Científica General; Librería
Científico-Técnica; Librería Europa; Librería Fernando Fe; Librería Gaucín; Librería Hernando; Librería
Hispania; Librería Internacional; Librería Martínez; Librería Merced; Librería Pablo Maure; Librería El
Parnasillo; Librería Porrúa; Librería del Prado, S.A.; Librería Pueyo; Librería Romo; Librería San Martín;
Librería Santo Vanasia; Librería Universitas; Lifesa; Luz y Fuerza (c. 65/5)
Madrid –Varia – M – Z - 1940-1972 (c. 66)
Varia - M – Q - El Magisterio Español; "Manresa"; "Mares"; "Meridiano"; "Microbiología Española";
Microfilm Español, S.A.; Miessner Libreros; "Minería y Metalurgia"; Misioneros hijos del Inmaculado
Corazón de María; Misioneros Oblatos de María Inmaculada; "Momento"; "Motor Mundial"; "Mundo";
"Mundo Escolar"; "Mundo Cristiano"; "Mundo Hispánico";"Mundo Social"; "Municipalia"; Museo de
América; Museo Cerralbo; Museo del Ejército; Museo Naval; Museo de Reproducciones Artísticas;
Mutualidad de Previsión de los Funcionarios; Mutualidad de Previsión del Personal de Archivos,
Bibliotecas y Museos; Nuestro Tiempo; Nueva Economía Nacional; Obras Militares; Oficina General de
Información y Estadística de la Iglesia en España; Oficina Municipal de Información y Turismo; La
Papelera Española, S.A.; Patrimonio Nacional; Pensamiento; Patronato de Lecturas para el Marino;
Patronato de Estudios e Investigaciones Locales; Patronato Nacional de San Pablo para Presos y
Penados; Pax Romana; Physicalia; Plan de Obras, Colonización, Industrialización de la provincia de
Badajoz; Plaza Mayor; Poesía Española; "Polonia"; Práctica Médica; Prensa Española; Proceso de Datos;
Promos; "Publicaciones Científicas Alter"; Pueblo; Puertos Españoles; "Punta Europa" (c. 66/1)
Varia - R - S - "Radioelectricidad"; Razón y Fe; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas; Real Sociedad Española de Historia Natural; "Reales Sitios";
Registro General de la Propiedad Intelectual; Relaciones Culturales; Relaciones Públicas; Religión y
Cultura; "Reseña de Literatura, Arte y Espectáculos"; Residencia de Señoritas "Teresa de Cepeda";
Revista; Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; Revista Calasancia; Revista de Cálculo Automático y
Cibernética; Revista Clínica Española; Revista Cuadernos Hispanoamericanos; Revista de Cultura
Brasileña; Revista de Derecho Financiero; Revista de Derecho Privado; Revista Española de
Documentación; Revista Española de Lingüística; Revista Española de Pedagogía; Revista Española de
Teología; Revista de Espiritualidad; Revista de Estudios Políticos; Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid; Revista de Filología; Revista de Formación y Documentación Profesional; Revista
de Geografía Española; Revista Industrial y Fabril; Revista de Información Mundial; Revista Internacional
del Cine; Revista Matemática Hispano-Americana; Revista Mercantil e Industrial; Revista Nacional de
Arquitectura; Revista de Obras Públicas; Revista de Occidente; Revista "Religión y Cultura; Revista de
Sociología y de moral económica; Revista "Textil"; Revista de Trabajo; The Richards Co., Inc.; Roca Viva";
"Telva"; "S.P."; "SEAT"; Sección Cartográfica del Estado Mayor Central; Seminario de Historia Primitiva
del Hombre; "Seminarios"; Servicio Comercial del Libro; Servicio de Documentación del Gabinete Técnico
del Consejo Económico Sindical Nacional; Servicio Exterior y Cultural del Instituto Nacional de Previsión;
Servicio Geológico de Obras Públicas; Servicio Informativo Español; Servicio Meteorológico Nacional;
Servicio Nacional de Canje de Publicaciones; Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural; Servicio Nacional de Microfilm; Sistema Industria Eléctrica, S.A.; Sindicato Nacional
Textil; Sociedad Anónima Azamón; Sociedad Bibliófilos Españoles; Sociedad Española de Amigos de la
Medalla; Sociedad Española de automóviles de Turismo, S.A.; Sociedad Española de Estudios Clásicos;
Sociedad Española de Excursiones; Sociedad Española de Lingüística; Sociedad Española de Pedagogía;
Sociedad de Autores de España; Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos; Sombras; Speiro,
S.A.; Sprentex; Suiza Industrial y Comercial (c. 66/2)
Varia – T - Z - Revista Tajo; Taurus Ediciones, S.A.; Técnica Industrial; Temas de Diseño; Tesoro Sacro
Musical y Melodías; Tierra, Mar, Aire; Time-Life; Tipografía Clásica Española; Transistor; Trenes; Ultreya,
Asesoría-Gestoría; UNESCO; Unidad Cristiana; Unión Española de Explosivos, S.A.; Vaher, S.L.; Vatler, S.L.;
Velflex; Vida Nueva; Voces Amigas; Voy (c. 66/3)
Verdad y Vida (c. 66/4)
Maestre, Estanislao – Madrid (c. 66/5)
Magallon Anton, Tomàs (Madrid) (c. 66/6)
M - Maó – Mèxic (Méjico) 1940-1972 (c. 67)
Maó – Biblioteca Pública, 1943-1971 (c. 67/1)
Maó – Varia: Revista de Menorca; Ateneo Científico, Literario y Artístico (c. 67/2)
Málaga – Varia: Biblioteca Pública Cervantes; El Guadalhorce; Ajuntament de Málaga; VII Curso Superior
de Filología Española. (c. 67/3)
Manich Illa, Francesc d’Asís (President de la Junta Diocesana de Acción Católica). Barcelona, 1941-1951.
(c. 67/4)
Manlleu – Varia: Manlleu Intim; Director de la Caixa d’Estalvis Comarcal; col·legi del Sagrat Cor. (c. 67/5)
Manresa – Varia: Alcalde de Manresa; Associació d’ex alumnes de l’Institut E.M. “Lluís de Peguera”;
Bages; Banc Mercantil de Manresa; Amics de la Història de Manresa; Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis; Centre Excursionista de la Comarca del Bages; “Industrias y Almacenes Jorba, S.A.”; Lingua
Club; IX Jocs Florals de la Misteriosa Llum de Manresa. (c. 67/6)
Maracaibo – Varia: Universidad de Zulia; Millares, Agustín; Centro de Documentación e Información. (c.
67/7)
Marqués de Cerralbo. Madrid, 1953-1954 (el contingut gira entorn a la posible compra de documents de
la Guerra de Catalunya, campanya del Rosselló i la Cerdanya, 1641-1642) (c. 67/8)
Marsella – Varia: Académie des Sciences, Lettres et Beaux Arts; “Club du Livre”; Instituto Español de
Moneda Extranjera. (c. 67/9)
Martínez Morella, Vicente. Alacant, 1950-1971 (c. 67/10)
Mataró – Varia: Ajuntament de Mataró; Caixa d’Estalvis Laietana; Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat;
“Museu”. (c. 67/11)
Mateu i Llopis, jubilació (c. 67/12)
Mateu i Pla, Miguel. Barcelona, 1942-1972 (c. 67/13)
Medellín (Colòmbia). Varia: Escuela Interamericana de Bibliotecología (Universidad de Antioquia);
Universidad Pontificia Bolivariana. (c. 67/14)
Méjico (Mèxic). Antigua Librería Robredo, 1940-1948 (c. 67/15)
Méjico (Mèxic) - Varia: Abside; Archivo del Instituto de Cardiología de Méjico; Bulletin du Laboratoire de
Plasmogénie; Casa Trece; El Colegio de México; Dirección General de Enseñanza Superior; Distribuïdora
Sayrols de Publicaciones, S.A.; Fondo de Cultura Económica; Fuerza y Salud; Institució de Cultura
Catalana; Instituto Bibliográfico Mexicano; Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas; Instituto
Panamericano de Bibliografía; La Montaña; Las Españas; Librería Universitaria; Librería Zaplana; ONU.
Crónica mensual; Poder Ejecutivo Federal; Reseña de Hispanoamérica; Sociedad Mexicana de
Musicología; Editorial Hispano Americana; Universidad Nacional Autónoma; The University Society
Mexicana, S.A. (c. 67/16)
M - (Membretes-Montpeller) 1940-1972 (c. 68)
Membretes [s.d.] (c. 68/1)
Mendoza (Argentina). Varia: Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo; Cónsul de España;
Instituto de Estudios Hispánicos; Universidad Nacional de Cuyo. (c. 68/2)
Merlander, Kurt. Los Angeles, 1951-1972(c. 68/3)
Mestre Albareda, José María. Barcelona, 1954-1972 (c. 68/4)
Microcard. Madrid, 1954-1960 (c. 68/5)
Milá y Camps, Josep Maria. Barcelona, 1940-1945 (c. 68/6)
Milà (Itàlia)- Scientia, 1941-1943 (c. 68/7)
Milà - Varia: Associazione Italiana Editori; Associazione Librai Italiani; Associazione Italiana Editori;
Biblioteca Ambrosiana; Carisch s.p.a.; Editoriale A-Z; Fratelli Fabbri Editori; Istituto Editoriale Italiano; Il
Poligrafico Italiano; Rivista Internazionale; Rivista di Psicologia della Scripttura; ”L’Arte”; Hoepli, Ulrico;
Istituto di Indagini Psicologiche; Biblioteca Nazionale; Biblioteca Nazionale di Brera; Biblioteca de la
Universidad Católica; Enciclopedia della Musica; Libreria Internazionale H. & L. Garzanti; Luraschi,
Arnaldo; Rivista Musicale Italiana; Serigrafia; Università Cattolica del Sacro Cuore. (c. 68/8)
Millás Vallicrosa, José María. Barcelona, 1940-1959 (c. 68/9)
Molera, Ramón . Barcelona, 1958-1972 (c. 68/10)
Molino y Abreu, Rdo. D. Fernando. Lepe (Huelva), 1942 (c. 68/11)
Montblanc. Varia: Arxiprest i parròquia de Santa Maria; Padres Franciscanos; Museo-Archivo (c. 68/12)
Monterrey (Mèxic). Varia: Instituto Tecnológico y de Estudios superiores
Montevideo (Uruguai). Varia: Academia uruguaya de Numismática y Bibliofilia; Barreiro y Ramos, S.A.;
Biblioteca Colombina; Biblioteca Nacional; Biblioteca Pedagógica Central; Biblioteca del Poder
Legislativo; Centro Nacional de Documentación y Divulgación Pedagógicas; Dirección de Enseñanza
Primaria y Normal; Institución Cultural Española; Instituto Interamericano del Niño; Liga Uruguaya contra
el Reumatismo; Ministerio de Ganadería y Agricultura; Sociedad de Tisiología del Uruguay
Montpellier. Varia: Cercle d’Étude des Bibliothecaires des Regions Aquitaine et Languedoc; Bibliothèque
de la Ville de Montpellier; Revue des Langues Romanes; Bibliothèque Centrale de l’Université de
Montpellier. (c. 68/14)
M - (Montserrat-Noé) 1940-1972 (c. 69)
Montserrat, Monestir de. 1940-1972 (c. 69/1)
Moragas, Fidel de. Valls (Tarragona), 1941-1951 (c. 69/2)
Moscou. Varia: Biblioteca del Estado de Lenin; Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera; Instituto
de Información Científica de la Academia de las Ciencias; “Novie Knigi”; Museo Central de la Cultura
Musical Glinka; “Literatura Soviética”; Bibliothèque Publique, Scientifique et Technique de l’URSS. (c.
69/3)
Munich- Internationale Jugendbibliothek, 1959-1968 (c. 69/4)
Munich. Varia: Axel Matthes; Bayerische Akademie der Wissenschaften; Bayerische Staatsbibliothek;
Deutsch-Spanische Gesellschaft; Deutschland und Spanien; Die Fähre; Görres-Gesellschaft; « Historische
Zietschrift »; Instituto de España; Musikwissenschaftliches; Oldenbourg Verlag; Reallexikon zur
Deutschen Kunstgeschichte; Spörl, Johannes. (c. 69/5)
Murcia. Varia: Academia de Alfonso X el Sabio; Ayuntamiento de Murcia; Biblioteca Pública; Biblioteca
Universitaria; Colegio de Maristas « La Fuensanta »; Colegio Mayor del Cardenal Belluga; Montepío del
Clero; Museo Arqueológico; Universidad de Murcia (Servicio de Publicaciones e Intercambio) (c. 69/6)
Nàpols. Varia: Archivio Storico per Province Napoletane; Archivio di Stato; Biblioteca Nacional; “Carnet
del Turista”; Centro Internazionale di Studi Nimismatici; Instituto de Filología Moderna; Libreria Gaspare
Casella; Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti. (c. 69/7)
Navascués y de Juan, Joaquín María. Madrid, 1940-1970 (c. 69/8)
Nendeln (Liechtenstein). Graus Reprint Ltd. 1966-1972 (c. 69/9)
New Haven. Connecticut. (Yale University Library). 1940-1965 (c. 69/10)
Niemeijer, M. Wassenaar (Holanda). 1945-1972 (c. 69/11)
Varia – N- Nadal de Sanjuán, Ana; Nadal Gelabert, Guillem; de Nadal, Joaquim Maria; Namur (Bélgica);
Nancy (França); Narbonne (Aude) (França); Natale, Francesco; Cesari, Antonia; Navarro, José; Navarro,
Rosa; Navarro, T.; Navarro F.C.S. (República Argentina); Navarro Miró, Antonio; Navarro Pastor, Alberto;
Navarro Sedó, Antonio; Navarro, Vicente; Navás (Barcelona); Navas, Luciano J. (llibreter); Naya Pérez,
Juan; Nedlands (Western Australia); Negro Laínez, Luis; Neosan, Productos; Neptune (New Jersey);
Neuallschwil (Suïssa); Neugaard, Edward; Neumann, Werner; Neuper, Bárbara; Neuss, Wilhelm; New
York (USA); New Jersey (USA); New Orleans (Louisiana); New Zealand; Newman, Elaine; Newman,
Emanuel; Nicolsky, Miguel; Niemeyer, Max; Nieto, Gratiniano; Nieuwkoop (Holanda); Nijhoff’s, Martinus;
Nijmegen (Holanda); Nimes (França); Nin-Culmell, Joaquín; Nino, Manfredini; Nirouët, Marius; Nitschke,
August; Noell, René; Norwalk (Connecticut); Notre Dame(Indiana); Nubiola Armangué, Manuel; Núñez de
Cepeda, Marcelo; Núria (Girona) (c. 69/12)
Noé, Marcelle. (Biblioteca de Perpinyà). 1965-1968 (c. 69/13)
N (New York) 1940-1972 (c .70)
Broude Brothers. 1959-1972 (c .70/1)
Columbia University. 1940-1972 (c .70/2)
The Hispanic Society of America. 1942-1966 (c .70/3)
Johnson Reprint Corporation. 1960-1972 (c .70/4)
Kraus Reprint, Ltd. 1959-1967 (c .70/5)
The New York Public Library. 1940-1972 (c .70/6)
Rockefeller Institute for Medical Research. 1949-1967 (c .70/7)
Rosenthal, Inc. Bernard, M. 1961-1965 (c .70/8)
Nova York 1. Varia: Abrahams Magazine Service; The Academy of Political Science; Academic Press Inc.;
ADCO International Company; Airline Management and Marketing; American Chemical Society;
American Institute of Physics; American Musicological Society; American Society of Mechanical
Engineers; Baerenreiter; Bailey Bros & Swinfen Ltd.; Bibliographical Society of America; Board, The
Editorial; R.R. Bowker Company; Bryce Ltd., W.J.; Buschke, A.; Carnegie Endowment for International
Peace; The City College Library; Consultants Bureau Enterprises, Inc.; Chemical Engineering;Electrical
World; Exportador Americano, El; Fordham University; Foest Press, Inc.; Graduate Center; Graduate
Studies Division; Graw-Hill Publication; Heinman $ Co. (c .70/9)
Nova York 2. Varia:The History of Science Society; "I.B.M."; Ibero American Books; "Ingeniería
Industrial"; Instituto de Musicología Medieval; Intercultural Publications Inc.; Irregular Serials and
Annuals; Journal of research and development; Kraus Periodicals Inc.; Kress Foundation; The Linguistic
Circle of New York Inc.; MD Publications, Inc.; The Macmillan Company; Modern Language Association;
Music Library; Music Quarterly, The; The New York Choral Society; The New York Times; "Petroleum
Situation"; Plans and Projects; Plenum Publishing Corporation; "Power"; Reichner, Herbert; The
Renaissance Society of America; Revista Hispánica Moderna; The Romanic Review; The Russian Review;
Society of Automotive Engineers; Stechert-Hafner, Inc.; The Stevens Nelson Peper Corporation; Syracuse
University Library; Traditio; Ucranian Academy; United Nations Information Office; United Nations;
University of New York; Wilson Company, The H.W.; Winthrop Products Inc.; World Business (c .70/10)
5.8.2.64 –O(Odriozola-Oxford), 1940-1972 (c. 71)
Varia – O - Obrador, Josep; El director de Observatorio del Ebro; Odul, Pierre; The University of
Oklahoma; Oldenburg (Alemanya); Olesa de Montserrat (Barcelona); Oliete Chavarría, Antonio; Oliva
(València); Oliva, Victor; Oliván Baile, Francisco; Olivar Bertrán, Rafael; Oliver Belmás, Antonio; Oliver
Portolés, Francisco; Oliver de Liesa, Joana; Oliveras Caminal, José; Oliveró, Concepció; Oliveros Oliveros,
Domingo; Olives Canals, Jaume; Olivier, Hélène; Olmos Canalda, Elias; Olot: Biblioteca Popular;
Ajuntament; Llibreria Pallí; "Pyrené"; Urs Graf-Verlag); Olten (Suïssa); Ollé y Pinell, Antoni; Oller y
Campmany, Susanna; Onieva, Antonio J.; Onkelbach, Friedhelm; Onteniente -València-; Oñate Fletas,
Luis; Opp, Walter; Orán (Algèria); Orenga, José Maria; Orense (Biblioteca Pública); Organyà (Lleida);
Oriola (Alacant); Orlando, Carlos; Ornstein, Jacob; Orpí, Núria; Orr, Audrey; Orri Puigagut; Orriols Artigas,
Josep; Ortiz Orna, Antonio; Ortiz Muñoz, Antonio; Ortiz Castrillo, Félix; Ortiz Moreno, Nuria; Orts Aracil,
José Maria; Orts y Bosch, Pedro María; Oslo (Noruega); Ostermann, Helge; Ostero Berlán, Ludovik;
Osuna; Otaño, Nemesio; Otazu, Pascual; Oteiza, Alberto; OteroToranzo, Gerardo M.; Otero, Alfonso;
Ottawa (Canadà); Ovar, Museo de; Oviedo (Asturias); Oxford (Anglaterra); Oxford (Ohio) (c. 71/1)
Odriozola, Antonio. Pontevedra, 1945-1951 (c. 71/2)
Monasterio de Oña (Burgos), 1943-1950 (c. 71/3)
Oporto, Consulado de España, 1946-1947 (c. 71/4)
Oporto. Varia: Associaçao da Filosofía Natural; Biblioteca Pública Municipal; Câmara Municipal; Centro
de Estudios de Etnología Peninsular; Instituto de Etnología; Junta de Província do Douro Litoral; Liga
Portuguesa de Profilaxia Social; Livraria Apostolado de Imprensa; Livraria Civilização; Museo de
Etnografia e Historia da Província do Douro Litoral;Museo Nacional de Soares dos Reis; Portucale;
Portucalense Editora, S.A.R.L.; "Prometeu"; Sociedad Portugesa de Antropologia e Etnografia. (c. 71/5)
Organización juvenil de la F.E.T. y de las J.O.N.S. Barcelona, 1941 (c. 71/6)
Orgaz, Luis. Capità General de Barcelona, 1941 (c. 71/7)
d'Ors, Eugeni. Vilanova i la Geltrú-Madrid, 1949-1955 (c. 71/8)
Oviedo. Centro Coordinador de Bibliotecas, 1941-1951 (c. 71/9)
Oxford. Blackwell's Music Shop - A. Rosenthal, Ltd. 1952-1972 (c. 71/10)
Oxford. Bodleian Library, 1947-1972 (c. 71/11)
Varia – P - 1940-1972 (c. 72)
Varia 1 - P- (PAB-PAT-) Pablo Romero, Juan José, prevere; Pablos, José María; Pabón, Jesús; Padilla
Garcia, Javier; Padova (Itàlia); Padrol, Joan; Padrós Elías, Santiago; Pageart, Robert; Pagès, Amédé; Pagés
Maruny, S.; de Paiva Boléo, José; Palá Berdejo, Dolores; Palá, Dolores; Palafrugell (Girona); Palanca,
Abelardo; Palau, Agustí; Palau Boix, Manuel; Palau, Miquel; Palazón, Rdo. Hermano Felipe; Palencia
(Institución Tello Téllez de Meneses; Sindicato de Artes Gráficas); Palenzuela Sáinz, José Luis; Palermo
(Sicília) (Università di Palermo); de Palol, Carlos; Paluzie Borrell, Antoni; Pallejà (Barcelona); Pàmies
Carraté, J. (inclou llistat de llibres que dóna a la Biblioteca el 1959); Panamà; de Pano Mariano; Panyella,
Lluís; Pardo Hidalgo, José; Parellada, Diego; Parellada Santaló Vda. de Ferrer-Vidal, María; Parera, F.;
París Ferrè, Francisco de Paula; Parcelita, S.A.; Parker, Ian; Parma (Itàlia); Parramón, Lluís; ParramontAbellí, Lluís; Parton, Kenton; Pascual Ferrández, Antonio; Pascual Vila, José; Pascual Serres, José María;
Pascual de Miralles, Carmen; Pastor Domingo, César; Pastor Hernández, Manuel; Patterne Alomar, Carlos
María. (c. 72/1)
Varia 2 – P- (PAU-PENN) Paul Chalupka, Elisabeth; Paulí Meléndez, Antonio; Pausback, Rdo. Padre Ramón
Gabriel; Paust, Alberto; Pavia (Itàlia); Parton, Kenton; Pazos, Manuel; Pearce, John; Pearce, Arnold;
Péchabou -França-; Pechina (Almeria); Pedemonte Oliver, Alberto; Pedralbes, Monestir; Pego (Alacant);
Peiró Rando, Enrique; Peix Parera, Jose Marìa; Peixoto, Alfredo; Peixoto, Jorge; Pelayo, Julio; Pelegrín
Fernández-Bordas, Elena; Pellicer Alonso, Consol; Gil Antolí Vda. de Pellicer (inclou un llistat de la
donació Emili Pellicer Boulanger de 1960); Pellín, Aparicio; Pena, Carlos; de Aranda, Germaine Vda. de
Joaquim Pena (inclou els tràmits de la donació de J.Pena, 1943-1952); Penna, Mario; Penna, Carlos
Víctor; Pennsylvania (USA); Peña, Antonio; de la Peña, José; de la Peña Ferrer, Leandro; Peña León,
Rafael; Peñalver, Juan; Peñarroya Cruz, Jaime; Pera Planells, A.; Perallá, Federico; Perdiguero, H.; Pereda
Roig, Carlos; de Pereda, María Fernanda (venda de cartes); Pereira, Michela; Pereira de González, Ana
Maria; castell de Perelada (Girona); Perera, Albert; Peres, Damião; Perés, Ramón; Pérez, Conrado; Pérez
Agudo, Eduardo; Pérez Baró, Alberto; Pérez Búa, M.; Pérez Buriel, Juan; Pérez Bustamante, Ciriaco; Pérez
Cerrada, Agustín; Pérez Embid, Florentino; Pérez Fernández, José F.; Pérez Gómez, Antonio; Pérez
Martínez, Lorenzo; Pérez Mateos, José; Pérez Valle, Santos; Pérez Vitoria, Octavio; Pérez Vidal, José;
Perich i Valls, Joan; Pericot, Lluís; Perpiñá Grau, Romà; Perramón, Maurici; Pertierra y Polo, Roberto;
Pertierra, José María; Perxés Santomá, Maria; Peset, Marià; Peset Llorca, Vicenç; Peset Reig, Rafael;
Peterson, A.W.; Petit, Joan; de Petrocelli, Angelina; Petrópolis (Río de Janeiro);Pfeoffer, Helga; Pi,
Trinidad; Pi Suñer, Josep Maria; Picard, L.; Piccolo di Calanovellu, Lucio; Pich Salarich, Rosend; Pichois,
Claude; Piirainen, Ilpo; Piel, Joseph M.; Piles, Leopold; Pineda (Barcelona); Pinna, Maria Luisa; Pino Fuste,
Ramón (funcionari que està a “la División Azul”); Pinto García, Luís; Piñeiro, Miguel Angel; Piquer Puig,
Josep; Piquer Jover, Josep J.; Pisa (Itàlia); Pistarino, Geo; Pita, Ana Maria; Pita, Emilio; Pitts, Bill;
Pittsburgh (Pennsylvania) (c. 72/2)
Varia 3 - P - (PLA-PUY) Pla, Josep; Pla, Soledad; Pladevall, Antoni; Pladevall Font, Enric; Plaja,
Bonaventura; Plamenac, Dragan; Planell Porqueras, Leopold; Planell, Miquel; Plans, Josep Maria; Plaza,
Germán; Plaza i Escudero, Luis María; Plaza, Germán; Plo Pérez, José Ignacio; del Pobil, José P.; Poboleda
(Tarragona); Poch, Rdo. P. José; Poch Navarro, Anna; Navarro, Catalina Vda. de Joaquim Poch (inclou
fotografia de l’ex-conserge de la Biblioteca, Joaquim Poch); Poch, Frederic; Poch i Garí, Jauime; Pod,
Phoch; Podolski Michel; Poirier (Quebec); Poitrineau, Abel; Polanco, Jesús de; Polunsky, Harry; Ponce
(Puerto Rico); Ponce de León, Fray Brígido; Pons, Antoni; Pons, Juli; Pons Catchot, Josep Maria; Pons
Guri, Josep Maria; Pons Marqués, Joan; Pontevedra (Galicia); Ponz Piedrafita, Francisco; Pope Conant,
Isabel; Porcar, Jaume; de Porcioles, Josep Maria; de Porcioles, Montserrat; Port Bou (Girona); Porta
Rosés, Ventura; Porto (Portugal); Porto Alegre (Brasil); Poselli, Franco; Potella, José; Pou y Martí, P.
Giuseppe M.; Pourtau, Mlle.; van Praag, J.M.; Prades (França); de Prado Herranz, José; Prado, Rdo. Padre
Germán; Praga (Txecoslovàquia); El Prat del Llobregat (Barcelona); Prat Montoy, Antoni; Prat, Francesca;
Prat González, Pbro. Narcís; Prat Prat, Trinidad; Prat de la Riba (documents per a l’ exposició del
cinquantenari de la seva mort); Prats Tomás, Joan; Prats de Laplaza, Maria Teresa; Pratt, William A.;
Pressler, Guido; Pretoria (República de Sudàfrica); Prieto, Enrique; Primitivo Gómez, Nicolás; Profitós
Palou, Jaume; Providence (Rodhe Island); Fernández de la Puente y Gómez, Federico; Puerto de Santa
María (Cadis); Puga Vega, Mariano; Puig, Pilar; Puig de Ametller, F.; Puig Campillo, Antoni; Puig Espert,
Francisc; Puig, Miquel; Puig Pujol, Joan; Puig Rosell, Joan; Puig Vila, Flocel; Puigcerver, Joan; Puigdollers
Oliver, Josep; Puigferrat, Esteve; Fundación Puigvert (Dr. Antoni Puigvert); Pujiula Dilmé, Rdo. Jaume;
Pujol Casademont, Pere; Pujol, F.; Pujol Tubal, Pere; Pujols, Francesc; coronel Pumarola; Putzulu,
Evandro; Huici Goñi, Maria del Puy (c. 72/3)
P (Pàdua-París) 1940-1972 (c. 73)
Padova (Pàdua). Reale Istituto Veneto de Scienze, Lettere ed Arti. 1942-1943 (c. 73/1)
Palma de Mallorca. Biblioteca Pública. 1943-1968 (c. 73/2)
Palma de Mallorca. I Congreso Nacional de Bibliotecas. 9-13 de novembre de 1964 (inclou el discurs
d'obertura del Congrés a càrrec de García Morales de la Biblioteca Nacional; una ponència de García
Ejarque sobre "La formación profesional del bibliotecario"; un retall del diari "Baleares" recollint la
informació i correspondència). (c. 73/3)
Palma de Mallorca. Editorial Moll. 1940-1970 (c. 73/4)
Palma de Mallorca. Societat Arqueològica Lul·liana. 1942-1972 (c. 73/5)
Palma de Mallorca. Varia: Apostolat de Mar; Arxiu Històric Diocesà; Arxiu Històric Regional; Ajuntament;
Biblioteca "Bartolomé March Servera"; Biblioteca de Cultura Artesana; Bisbat; Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació; Club Nàutic; Col·legi Major de Nostra Senyora de la Sapiència; Col·legi de Nostra
Senyora de Montesión; Col·legi de la Puresa de Maria Santíssima; Convent de Sant Francesc; Consulat de
Mar; Diputació Provincial de Balears; Edicions i Investigacions Microgràfiques; El Faro de los Mares;
Governador Civil; Impremta Soler; Institut Nacional Femení d'Ensenyament Mitjà; Llibreria Ripoll; Llibres
Ereso; Llibres Mallorca; Lluch, revista; Papeles de Son Armadans; Quaderns literaris Ponent (c. 73/6)
Pamplona. Diputación Foral de Navarra. 1941-1970 (c. 73/7)
Pamplona. Institución Príncipe de Viana. 1944-1966 (c. 73/8)
Pamplona. Varia: Arbeiza, Padre Teófilo; Apostolado de Fátima; Biblioteca del Seminario Conciliar; Cercle
Català de Navarra; Editorial Aranzadi; Editorial Gómez; Instituto Nacional de Enseñanza Media;
"Lecaroz"; "Navarra. Temas de cultura popular"; Nuestro Tiempo; Revista Española de Fisiología;
Universidad de Navarra; Patronato Conservatorio de Música "Pablo Sarasate" (c. 73/9)
París. Association Internacional de Bibliophilie. 1968-1972 (c. 73/10)
París. Bibliothèque Nationale. 1945-1972 (c. 73/11)
P - (París – Pérez-Gómez) 1940-1972 (c. 74)
París. Institut de Recherche et d'histoire des textes. 1949-1970 (c. 74/1)
París. U.N.E.S.C.O . 1949-1971 (c. 74/2)
París. Varia (A-I) Académie de Recherches Morales et Politiques; Académie des Inscriptions et BellesLettres; Académie des Sciences; Agence Internationale de Documentation Contemporaine; Association
de Bibliothécaires Français; Annales de l'Université; Association Internationale des Bibliothèques
Musicales; Association pour la Conservation et la Reproduction Photographique de la Presse; Pierre
Berès; Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea; Biblioteca Española; Bibliothèque
Fornay; Bibliothèque de l'Institut de France; Bibliothèque du Musée de l'Homme; Biblioteca de la
Universidad; Bulletin Officiel. Ministère de l'Éducation Nationale; Bulletin de la Société de Linguistique de
París; Bulletin de la Société Préhistorique Française; Bulletin des Bibliothèques de France; Centre
Documentation; Centre National de la Recherche Scientifique; Centre de Psychologie Appliquée; Cercle
de la Librairie; Club Française des Bibliophiles; Colegio de España; Comptes Rendus; " Courrier de la
Recherche Pedagogique; Crédit Lyonnais; Diplôme Supérieur de Bibliothécaire; Direction des Archives de
France; Dirección de Bibliotecas de Francia; Direction des Bibliothèques et de la Lecture Publique; La
Documentation Française; Ediciones Hispano-Americanas; Editions albert Morancé; Editions d'Art Lucien
Mazenod; Editions Max Eschig; Embajada de España; Etudes; Gazette des Beaux-Arts; Fondation de
l'Institut d'Art et d'Archéologie; Imprimerie Nationale de France; Index Generalis; Informations
Catholiques Internationales; Institut d'Etudes Slaves; Institut de France; Institut d'Histoire Economique et
Sociale; Institut Pédagogique Nationale (c. 74/3)
París. Varia (J-Z): Journal de Psychologie Normale; Journal des Savants; La Presse Médicale; Le Contrat
Social; " Le Génie Civil "; Les éditions de Noël; Les Heures Claires; Librairie d' Argences; Librairie Armand
Colin;Librairie H. Champion; Librairie Marcel Didier; Librairie J. Gibert; Librairie Hachette; Librairie
Larousse; Librairie M.R. Legouix; Librairie Letouzey et Ané; Librairie Musicale; Librairie Philosophique J.
Vrin;Librairie Tralin; Masson & Cie. Editeurs; " Moissons de l'Esperit "; Mundo Nuevo; Musée de
l'Homme; New York Herald Tribune; New York Herald Tribune; Newsweek; Nivard, Flornoy & Cie;
L'oeuvre du XXème. Siècle; Office Général du Livre; Pharos; Presses Universitaires de France; "Preuves";
"Recueil Dalloz "; Recherches de Science Religieuse; Revue Archeologique; " Revue des Etudes Juives ";
Revue générale de l'Électricité; " Revue Libérale ";Revue de Métaphysique et de Morale; La Revue de
Métallurgie; La Revue de París; Revue Scientifique; The Robert Owen Lehman Foundation; IV Salón
Internacional del Libro; Science et Vie; Service Culturel Service International de Microfilm; Société de
l'Ecole de Chartres; Société d'Editions de Publications Artistiques et Litteraires; Société Française
d'Archéologie; La Table Ronde; M. Marcel Thomas; Université Bibliothèque de Documentation; " Vers
l'Education Nouvelle” (c. 74/4)
Patxot y Jubert, Rafael. (apoderat Josep Danés Torras). Barcelona, 1939-1948 (reclamació d'uns mobles i
d'unes fitxes bibliogràfiques del teatre català en dipòsit a la Biblioteca des de 1936) (c. 74/5)
Pedro i Pons, Agustí. Barcelona, 1971-1973. Llegat de la biblioteca particular del Dr. Agustí Pedro i Pons.
(c. 74/6)
Peray March, Josep Antoni de. i fill (Peray Batlle, J.A.) Barcelona, 1941-1946. (demanda de recuperació
de llibres i de ms. en dipòsit a la Biblioteca des de 1936) (c. 74/7)
Pérez Gómez, Antonio. Cieza (Murcia), 1949-1972 (c. 74/8)
P - (Perpinyà - Princeton) i Varia (Q - R) 1940-1972 (c. 75)
Perpinyà. Varia: Archives Départamentales; Bibliothèque Municipale; Centre d`Études et Recherches
Catalanes des Archives; Grup Rossellonès d'Estudis Catalans; Le Perpignan, Ville Universitaire; Revista
Catalana; Roussillon Étudiant; Terres Catalanes; Tramontane; La Vie Catalane (c. 75/1)
Perugia. Regia Università Italiana per Stranieri. 1940-1961 (c. 75/2)
Pidal, Roque. Madrid. 1946-1951 (c. 75/3)
Plandiura, Col·lecció.1963-1966 (Llistat dels manuscrits i documents de la col·lecció Plandiura, dipositada
a la Biblioteca durant la guerra i la carta en què els hereus especifiquen quins documents volen donar a
la Biblioteca) (c. 75/4)
Monestir de Poblet. 1942-1972 (Inclou un llistat del donatiu de la Biblioteca de Catalunya a la Biblioteca
del monestir de Poblet l'octubre de 1972) (c. 75/5)
Poitiers. Varia Cahiers de Civilisation Médiévale; Porphyre (c. 75/6)
Museo de Pontevedra. 1943-1972 (c. 75/7)
Pontevedra. Revista Spes. 1941-1961 (c. 75/8)
Porter-Moix, Col·lecció. 1957-1959 (Inclou el llistat que el llibreter ofereix a la Biblioteca, l'informe sobre
la proposta de Pere Bohigas i les negociacions) (c. 75/9)
Portugal R. Dos Santos, Luis. Lisboa, 1965 (c. 75/10)
Prèctec entre Biblioteques. 1941-1959 (Inclou reglaments per al préstec de llibres de les Biblioteques
Públiques d'Espanya dels anys 1941 i 1954. També inclou butlletes de préstec de la BC, 1940-1958) (c.
75/11)
Princeton (USA). Library of University. 1958-1967 (c. 75/12)
Varia – Q- : Québec (Canadá); Quera, Manuel; Queralt Romeu, Rosa Maria; de Querol, Lluís; Querol,
Miquel; de Querol, Montserrat (inclou el text d'una conferència, "Misión de la mujer bibliotecaria" de
1954); Barón de Quadras; Quiles, F. de A.; Quintana -Marí, Antoni; Dr. Quiring; Quiroga, Facundo N.;
Quito (Ecuador) (c. 75/13)
Varia 1 - R - (RAB-RIE): Rabaçal, Alfredo Joao; Radbill, Samuel X.; Rabat (Marroc); Rafart Febrer, Joan;
Ráfols Grau, Domènec; Ràfols Muchart, Lluís; Raga Miñana, Rafael; Rahola, Frederic; Raich, Salvador;
Ramil, Alfonso; Ramón Morro, José; de Ramón Laca, Julio; Ramos, M.G.; Ramos Carco-Villaseñor,
Aniceto; Ramos, Demetrio; Ramos, José; Ramos, M.C.; Ranch, Eduard; Raspall, Martí; Ratin, Corporación
Internacional S.A.; Rattu, Salvatore; Rauhut, Franz; Rauhut, Helmut; Raurich, Salvador; Ravasini, Jorge
José; Ricci, Giuliani; Rawolle, Ingeborg; Razquin, Josep Maria; Read de Pastor, Lucy Anne; Reboa, Alberto;
Rebollo, Alejandro; Rebollo,Tomás; Rebuffat, D.F.; Recasens Galbas, Àngel; Redondo, A.; van Ree
Bernard, Nelly; Régulo Pérez, Juan; Reichner, Herbert; Reig e Hijos; Reig Reig, Josep; dos Reis, Caetano;
Reixach, Amadeu; Reixach, Modest; Remada, Fernando; Remacha, Fernando; Renart García, Joaquim;
Rennes (França); Rens, Ivo; Renzi, Luciana; Retana, Eduardo; Retana, Gonzalo; Reus (Tarragona);
Reutlingen (Alemanya); Revest Corzo, Lluís; Revilla, Padre Alejo; Revilla Vielva, Ramón; Reyes Darias,
Alfredo;Reynard Ribera, Pilar; Reynhard, Guillermo; Rheinfelder, Dr. H.; Rhiemeier, Karin; Riart, Francesc;
Riba, Joan; Riba García, Carles; Riba Juliá, Ramón; Ribas Pinke, Maria Antònia; Ribas García, Eduard; Ribé,
Maria Carme; Ribeiro da Frada, Gabriel; Ribeiro Lima, José Stelio; Ribelles Comín, José; Riber, Llorenç;
Ribera Trías, Joan; Ribera Barnola, Joaquim; Ricart, Maria Angeles; Ricart, Domènec; Ricart, Enric C.;
Ricart, Rosa; Ricketts, Peter T.; Richard Rancourt, Joseph Richard; Richter, Alcino; Riemann-Musiklexikon;
Ridruejo, Dionisio; Riemer, Elke; Riera, Adela; Riera Clavillé, Manuel; Riera Milá, Josep Maria; Riera Sala,
Rosend; Riethus, Peter (c. 75/14)
R - (Rabat-Riviere) i Varia (R) 1940-1972 (c. 76)
Rabat. Biblioteca General i dels Arxius del Protectorat Francês. 1943-1945 (c. 76/1)
Reus. Centro de Lectura. 1940-1972 (c. 76/2)
Río Piedras (Puerto Rico). Varia: Editorial Universitaria; Universidad de Puerto Rico (c. 76/3)
Río de Janeiro (Brasil). Varia: Arquivos; Biblioteca Museo Nacional; Biblioteca Nacional; Escola de
Serviço Social; Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação; Instituto Nacional do Livro; Serviço de
Documentaçao. (c. 76/4)
Ripoll. Biblioteca Lambert Mata, 1931-1965 (c. 76/5)
Riquer, Martí de, Barcelona, 1942-1966 (c. 76/6)
Rivière, Francisco Luis. Barcelona, 1940-1960 (c. 76/7)
Roma 1. Varia - Reale Academia d'Italia; Agenzia Libraria; American Academy in Rome; Analecta Ordinis
Carmelitarium; Annales Minorum; "Antonianum",Archivi, Rassegna Internazionales degli Archivi;
Archivum Historicum S.I.; Associazione Italiana S. Cecilia; Azienda Editoriale italiana; Bibliografia Fascista;
Bibliopolis; Biblioteca Carmelitana; Biblioteca del Teresianum; Biblioteca Nazionale Centrale; Carmelus;
Centro de Documentación; Centro Mariano Internazionale; Centro Nazionale di Informazioni
Bibliografiche; Deutsches Historisches Institut; Direzione Generale della Academia e Biblioteche; Edizioni
Musicali Casimiri; Editrice Nanni Canesi; Ente Nazionale Italiano per il Turismo. (c. 76/8)
Roma 2. Varia - Gregorianum; Iglesia Nacional Española; Il Gridario; Instituto Español de Estudios
Eclesiásticos; Istituto di Filologia Romanza; Institutum Historicum Societatis Iesu; Instituto Español de
Lengua y Literatura; Istituto Storico Domenicano; Istituto Storico Italiano; Istituto per la Riconstruzione
Industriale; Istituto di Studi Orientali; Istituto Superiore di Pedagogia; Istituto Superiore di Sanità; ItaliaHoy; Librería Orbis Catholicum; Libri e Riviste; Marianum; Ministero della Publica Istruzione; Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana; Pontificio Istituto di Musica Sacra; Pontificia Università Gregoriana;
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Rivista delle Biblioteche; Rivista di Archeologia Christiana; Ufficio
Ricerche Storico Araldiche; Unione Editoriale. (c. 76/9)
Varia 2 - R (RI-ROW) Riley, Andrew; Riley, Maurice; Ripollés, Vicente; de Riquer, José María; Riu Balanzó,
Alberto; Riu, Fidel; Riudavets de Montes, Luís; Rius, Adolfo; Rius Serra, José; Riudord, Lluís; Rius Rovira,
Ignasi; Rius y Rius, M.; Rius Serra, Mon. Josep; Rive, Thomas; del Rivero, Casto Maria; Rivero de Andrea,
Fernando; Rivers, Elias L.; Alaluz. Revista de poesia y narración; Riverside (New Jersey); casa Rivière, S.A.;
Rizzardi, Vamia; Rizzi, Renzo; Roback, A.A.; de Robert, Cándido; Robert Sole, José; Robinat Cases, Ramon;
Robinson, J.M.; Robrero, Miguel; Robres, Ramón; Roca Heras, Josep Maria (memoràndum del llegat1967); Roca Pons, Gerard; Roca, Maria; Roca Garriga, Pere; Roca Roca, Santiago; Roca Traver, F.; de
Rocamora, Manuel (llistat del donatiu, 1954); Rocamora Valls, Pedro; Rocha y Rocha, Xavier; Rocher,
Francisco; Rochina Bofarull, Josep; Rodas Valls, Lluís; Rodeja Galter, Eduard; Rodés Cucurny, Dolors;
Rodés, Lolita; Rodrigo, Antonina; Rodríguez Baciero, Antonio; Rodrigo, Fray Gil; Rodríguez, Angelina;
Rodríguez Alba, Juan Antonio; Rodríguez Guerrero, Ignacio (inclou fotos del lliurament del premi "Isidre
Bonsoms" de l'any 1966 a Colòmbia); Rodrigues, L.; Rodriguez-Arias de Asso, Oscar; Rodriguez Bordona;
Rodríguez de Cueto, José; Rodríguez Fernández, Justiniano; Rodríguez y García de los Rios, Emilio;
Rodríguez Marin, Francisco; Rodríguez Mata, Magdalena; Rodríguez Puértolas, J.; Rodríguez Zuloaga,
Manuel; Rodríguez Muñoz, Sebastián; Roger, Jean-Claude; Roig, José S.A.; Roig Albareda, Maria Gabriela;
Roig Gironella, Joan; Roig y Raventós, Josep; Rois, Eugeni; Rojo, Daniel; Romanos, Melchora; Romero
Junqueras, Antonio; Romero de Lecea, Carlos; Romero, Luís; Romeu, José; Romeu, John; Romo, Ignacio;
Romo Arregui, J.; Ron Ledo, Ricardo; Ron y Pardo, José de; Roos, Charles; Roquer, Ramón; Roquetas
(Tarragona); Ros Torres, Antoni; Ros Torner, Antoni; Ros Batllevell, Vicenç; Rosario (República Argentina);
Roselló Martí, Àngel; Rosenblum, Sandra; Rosete Llano, Javier; Rosquellas de Masters, Adelina; Ross,
Alan S.C.; Rossebastieno, Alda Bart; Rossell Tremoleda, Josep; Rossell, Miquel; Rossell, Maria; Rossi,
Paolo; Rossi, Peter; Rossi, Silvano; del Río, Juan Antonio; Rotterdam (Holanda); Rouger, Gilbert; Rovira
Andreu, Josep Lluís; Rovira Artigues, J.M.; Rovira, Carme; Rovira, Joan; Rovira Munté, Rdo. P. Francesc;
Rovira Soler, Rosa Maria; Rowe, Camilo. (c. 76/10)
Varia - R - (RUBÍ - RUTTER): Rubí (Barcelona); de Rubí, Rdo. P. Basilio; Rubio Ubeda, Antonio; Rubió i
Balaguer, Jordi; Rubio Cambronero, Ignacio; Rubio Valenzuela, Francisco; Rubio Venegas, V.; Rubsamen,
Walter H.; Rucabado, Ramón; Rucabado Verdaguer, Joan E.; Ruffinatto, Aldo; Ruffini, Mario; Ruiz de
Velasco, Emilio; Ruiz, Inocencio; Ruiz, Leonor; Ruiz-Aznar, Valentín; Ruiz Cabriada, Agustín; Ruiz de Larios,
Juan; Ruiz Contreras, José; Ruiz González, M.; Ruiz Villalpando, Rafael; Rukser, Udo, Rumeu de Armas,
Antonio; Ruppert, C.H.; Rush B. Rook, W.G.; Russell, Raymond; Russell Cortez, Fernando; Russo, Patrick
E.; Rutter, Philip. (c. 76/11)
Varia – S - 1940-1972 (c. 78)
Varia 1 -S - ( SAA-/SANA-) Saalfrank, Margit; Sabanés de Balagué, Aurèlia; Sabat, J.; Sabaté, Francesc;
Sabater, Josep; Sable, Martin H.; Sacristán Luzón, Manuel; Sáenz Caro, S.; Sáenz-Rico Urbina, Alfredo;
Sáez Marín, Juan; Sagarra, Montserrat; Sage, Jack; Sagunto (València); Salaci-Couto, Salvador; Sainz
Camino, Eduardo; de Saja Carcedo, Fermín; Sala, Alfons, comte d’Egara; Sala, Anna; Sala Deulofeu,
Francesc d’ A.; Sala, Assumpció Ester; Matilde P. Vda de Sala; Salabarnada Torra, Víctor; Salanova,
Ramón; Salarich Torrents, J.; Salarich Verdaguer, Joaquim; Salat Fornells, J.; Salazar López, José María;
Saldaña Arteaga, Pilar; Sales-Balmes; Salom, Julio; Salter, Lionel; Saltor Soler, Octavio; Salvá, Jaume; Salvá
Miquel, Joan; Salvador (Bahia); Salvans i Corominas, Aniceto; Salvat Bové, Joan; Salvatella, Joan; Salvo,
Ch.; Salla Cherrail, Enrique; Sallent, Joan; Samper Galimany, Eduard; Samplón Valls, Sabino; Sant Andreu
de la Barca (Barcelona); Sant Adrià de Besós (Barcelona); Sant Boi de Llobregat (Barcelona) (Ollé Rius,
Joan); Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (informe a una instància presentada per Mn. Griera sol·licitant
una biblioteca; Patronat del Monestir; Llibreria Paideia; Universitat Autònoma); Sant Feliu de Guíxols
(Girona); Sant Feliu de Llobregat; San Francisco (Califòrnia); San Germán (Puerto Rico); Sant Genís de
Vilassar (Barcelona); San Isidro (República Argentina); San José de Costa Rica; San José de Rio Preto
(Brasil); San Juan (República Argentina); Sant Louis (EE.UU); San Luís Potosí (Mèxic) (P. Rafael Montejano
y Aguiñaga); San Marino; San Miguel de Tucumán (República Argentina); San Raimundo de Penyafort;
San Roman, Francisco de Borja; Sant Vicenç dels Horts (Barcelona); Sancliment Piñol, Ramon; Sánchez
Alonso, Benito; Sánchez Aspe, Alberto; Sánchez, Cristóbal; Sánchez, Genaro L.; Sánchez Belda, Luís;
Sánchez Cantalejo, Manuel; Sánchez Fernández, Antonio; Sánchez Gonzalbo, Ángel; Sánchez Jiménez,
Joaquín; Sánchez Juan, Sebastián; Sánchez López, José María; Sánchez Real, José; Sánchez Reyes,
Enrique; Sánchez Salgado, Julio; Sanahuja, Rdo. Fr. Pedro; Sanarica, Girolamo. (c. 78/1)
Varia 2 – S - (SANCHIS-SANTOS) Sanchis Guarner, Manuel; Sancho Sala, Esteban; Sandelewski,
Wiaroslaw; Sanjur, Diva; Sanllehy Marquès de Caldes de Montbuï; Orfeó de Sans; Sans, Francesc; Sans
Coll, Eusebi; Santa Clara (Cuba);Santa Coloma de Farners (Girona); Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona); Santa Cruz de Tenerife (Canarias); Santa Cruz del Valle de los Caídos (Madrid); Santa Cruz y
Siles, Manuel F.; Santa Fe (República Argentina); Santa Isabel (República de Panamá); Santa Mónica
(Califòrnia); Santa-Olalla de Muñoz, Marta; Santamaria, Domenico; Santamaría, Luís; Santander
(Cantabria); Santiago de Compostela (Galicia); Santiago de Chile (Biblioteca Nacional; Embajada de
España; Universidad Católica de Chile); Santisteve, José; Santo Amaro de Oeiras (Portugal); Santo
Domingo (República Dominicana); Santos Oromendía de Rubio, Angeles; dos Santos, Eduardo; Santos,
Ruy A.; Santos, Dr. (c. 78/2)
Varia 3 – S - (SANTURCE-SEDÓ) Santurce, Puerto Rico; Sanuy Gistau, Francesc; Sanuy, Ignasi Maria;
Sanvicens, Alexandre; Sanz López, Carlos; Sanz Pastor, Consuelo; Sarajevo (Iugoslavia); Sardanyola
(Barcelona); Sarrablo, Eugenio; de Sárraga, Pablo; Sarret, Xavier; Sarri, Jaume; Sarriera i Vilallonga, Enric,
marquès de Barberà (llistat d'obres entregades pel Servei de Recuperació); Sarró Burbano, Ramon;
Sarthou Carreres, Carlos; Sartori, Claudio; Cuaderni dell'Economia Sardà; Sàsser (Sardenya) Università
degli Studi-; Sasser, William; Sastre, J.M.; Sastre Roig, Llorenç; Satué Sillué, Manuel; Saugnieux, J.;
Saunders, James; Saunier, P.; Savant, Jean; Saxer, Abbé Víctor; Scala, vedova Verrone, Carmela; Scanu,
Pasquale; Scolnik, Jaime; Scott, Angus; Schaal, Richard; Schaale, Marlies; Schellens, Rdo. J.M.; Schilling,
Jean; Schilling, Rosy; Schlewinsky, Gabriel; Schlunk, Helmut; Schmid, E.; Schmidt, Hans; Schmidt,
Liselotte; Schneider, Marius; Schott's Söhne, B.: Schner, G.P.; Scholz, Johannes-Michael; Schop Soler, Ana
María; Schück, Adolf; Schuler, Manfred; Schüling, H.; Schulman, Hans M.F.; Schwind, Robert L.; Seck,
Federico; Sedó, Artur. (c. 78/3)
S - (SEDÓ - SALAMANCA) i Varia 1940-1972 (c. 79)
Varia 4 - S - (SEDÓ - SMITH) - Sedó Llagostera, Salvador; Segarra Portolés, Antoni; Segorbe (alcalde;
Boletín Oficial Eclesiástico; Instituto Técnico de Enseñanza Media; Segovia (Cultura Bíblica; Biblioteca
Pública de la Universidad; Academia de Historia y Arte de San Quirce; Instituto Diego de Colmenares);
Segrelles, José; Seguí, Rdo. Pare Gabriel; Sendieri Ruggieri; Shores, Louis; Seix y Barral Hnos. S.A.; de
Semir, Agustí; Senent, Antoni; Señán Martínez, Joana María; Seúl- Korea Newsreview-; Serch Torrents,
Jaume; alcaldia de Sercs; Serena, Juan; Serra, Enric; Serra Brujas, Joan; Serra Graupera, Joan; Serra
Martínez, José María; Serra Pujol, Lluís; Serra Ráfols, Elías; Serra Sallés, Josep; Serra Vila, J.; Serra,
Paquita; Rector de Serra (València); Serrallach, Maria, bibliotecària de la Universitat Central (inclou un
retall de premsa de 1959 amb una entrevista a la bibliotecària, arran d'una estada d'un any als EE.UU. );
Serramalera, Pere; Serrano, María Paz; Serrano, Pare Simón María; Serrano Calderó, Josep; Serrat, Joan;
Servatius, Carlo; Servitja, Domènec; Sevenoaks -Kent- (Federación Internacional de Associacióes de
Bibliotecarios); Shaffer, Peter; Sheffield City Libraries; Shelly, Maria; Shirley, Francis V.; Shrenbury,
Massachusetts (Classical Folia); Shubert, Joseph; Siemens, Lothar; Sidney (Australia); Sienkievich, Victor;
Sierra Corella, Antonio; Sigales, Bartolomé; Signan Soler, Miguel; Sigüenza, Manuel; Sikes, Herschel M.;
Silva, Aníbal; Simarro Puig, Antoni Maria; Simon, John K.; Simón Díaz, José; Simpson, E.M.; Sindreu, R.;
Sintes y Obrador, Francisco; Sitges (relació de duplicats de la BC. enviats en concepte de dipòsit a la
Biblioteca del Museu Romàntic de Sitges; El Eco de Sitges); Sívori, Ernesto Luís; Skriba, Jan; Smeaton,
W.A. (c. 79/1)
Varia 5 - S - (SMITH – SYRACUSE) Smith, André M.; Smith, Hance D.; Smith, Richard T.; Smith, Pedro J.;
Sobejano, Andrés; Sobejano, José María; Soberanas, Amadeu J.; Sobrino Casado, Floreal; Soehlein,
Edward John; Solà Bauló, Emili; de Solá Cañizares, F.; Solà, Montserrat; Solà Solé, J.H.; Solaní, Antoni;
Soldevila, Carles; Soldevila, Núria; Soldevila, Ferran; Solé de Miquel, Angelita; Solé, Maria Dolors; Solé
Sabarís, Lluís; Solé Sagarra, J.; Soler i Janer, Josep Maria; Soler Quintana, F.; Soler Bachs, Magda; Soler,
Ramon; Soler Calvet, Eulàlia; Soler Dopff, C.; Soler de Fígols, Joaquima; Soler Lagaz, Rafael; Soler Nolla,
Josep Maria; Soler Alvarez, Eliseu; Solervicens, Joan Baptista; Solesmes, Abadia de Sant Pere de ;
Soliterman, Mark; Solius, (Girona) - monestir de Santa Maria-; Solsona (Lleida) - Seminari Conciliar;
Ramón Sopena, Editorial; Sosa, Guillermo S.; del Soto Basil, José; de Sousa Soares, Torquato; Southern,
R.C.; Spohr, Helga; Spoleto (Itàlia); Sprague Smith, Carleton; Squartini, Pietro; Stäblein, Bruno;
Stalenhoef, G.A.A.; Stanford (California); Stefanoni, Grazia; Stegmüller, Friedrich; Stteiff, Jutta; Steiner,
Urban J.; Stengel, A.; Steppe, Juan Carlos; Stolp, M.; Stopp, K.; Strasbourg (França); Strobel Lucena de
Melzer, Mercedes; Stromgren, Paul; Struchtemeier, Erich; Stuttgart Alemanya-; Suárez, Francisco;
Subiela, Francisco de Borja; Subils Valls, Josep; Subirá Puig, Josep; Subirana, Eugeni; Suñé Arbussá, Josep
M.; Sunyer, F.; Suñer Coma, Enric; Sutherland, C.H.V.; Swinne, Axel; Syracuse (New York -USA-) (c. 79/2)
Sabadell. Archivo Histórico Municipal, 1943-1948 (c. 79/3)
Sabadell. Biblioteca de la Caja de Ahorros, 1942-1972 (c. 79/4)
Sabadell. Fundació Bosch i Cardellach, 1943-1972 (c. 79/5)
Sabadell. Museu d'Història, 1943-1969 (c. 79/6)
Sabadell - Varia: Agrupació Astronòmica; Ajuntament; Biblioteca Giralt; Cambra Oficial de Comerç i
Indústria; Centre d'Ensenyament Mitjà i Professional; Centre Excursionista; Col·legi de Religioses de les
Escoles Pies; Escola Industrial; Impremta Succesors de J. Sallent; Institut Provincial de Paleontologia;
Sabadell; Societat Coral Colón. (c. 79/7)
Sacavém (Portugal). Estaçao Agronomica Nacional, 1948-1957 (c. 79/8)
Sagarra, Josep Maria de. Compra de manuscrits, 1961-1962 (c. 79/9)
Biblioteca de D. Eduardo Sainz. Saragossa, 1940 (c. 79/10)
Salamanca. Biblioteca de la Universidad, 1942-1970 (c. 79/11)
Salamanca. La Ciencia Tomista, 1946-1948 (c. 79/12)
S (SALAMANCA - SANTANDER) 1940-1972 (c. 80)
Salamanca - Varia: Centro de Edafología y Biología Aplicada; Librería Cervantes; Publicaciones del
Monasterio de Poyo; Diputación Provincial; Ediciones Anaya; Helmántica;Librería Cervantes; Universidad
-Rectorado-; Universidad -Secretariado de Publicaciones-(inclou un llistat de llibres duplicats del Seminari
de Filologia Clàssica de la Universitat de Salamanca que s'envien a la BC.); Zephyrus. (c. 80/1)
Salas Bosch, Xavier de. Barcelona, 1940-1958 (c. 80/2)
San Sebastián. Biblioteca Pública Municipal de San Telmo, 1941-1949 (c. 80/3)
San Sebastián. Casa Erviti, 1942-1971 (c. 80/4)
San Sebastián - Varia - Academia de Bellas Artes de San Fernando; Archivo de la Diputación de
Guipúzcoa; Armerías del Norte; Asociación Filatélica Guipuzcoana; Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal; Diputación Provincial; Distribuidora del Norte; Editorial Española, S.A.; "Guipúzcoa
Económica"; Hoja del Lunes; Librería Easo; Librería Internacional; Mendiola, Rufino; Seminario de
Filología Vasca; Seminario Urquijo de Filología Vasca; R. Sociedad Vascongada de los Amigos del País. (c.
80/5)
Sánchez Castañer, Francisco. València, 1946-1952 (c. 80/6)
Sancho, Fr. Silvestre. Barcelona, 1942 (inclou retalls de premsa i programes del cicle de conferències que
va pronunciar Sancho a la BC. el febrer de 1942, sobre les Filipines) (c. 80/7)
Santa Bárbara. The American Bibliographical Center, 1965-1972 (c. 80/8)
Santander. Ateneo, 1944-1948 (c. 80/9)
Santander. Biblioteca "Menéndez y Pelayo", 1940-1972 (c. 80/10)
Santander. Casa de Salud Valdecilla, 1944-1971 (c. 80/11)
Santander. Centro de Estudios Montañeses, 1950-1972 (c. 80/12)
Santander. Reunió d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs, 23-31 de juliol de 1952 (c. 80/13)
S - (SANTES CREUS - SILOS) - 1940-1972 (c. 81)
Santes Creus. Arxiu Bibliogràfic, 1947-1972 (c. 81/1)
Santiago de Compostela. Universitat, 1942-1972 (c. 81/2)
São Paulo (Brasil) - Varia - Escola de Comunicaçoes e Artes; Agencia Difusora de Publicaçoes Ltda.;
Reitoria da Universidade de São Paulo; Centro Literário Excélsior; Conservatorio Dramatico e Musical de
São Paulo. (c. 81/3)
Sarrià. Institut Químic (IQS), 1955-1972 (c. 81/4)
Schulten, Adolfo. Tarragona, 1947-1948 (c. 81/5)
Sebastián, Santiago. Palma de Mallorca, 1968-1972 (c. 81/6)
Sedó Peris-Mencheta, Joan. Barcelona, 1940-1947 (c. 81/7)
Serra Vilaró, Mn. Joan. Tarragona, 1943-1970 (c. 81/8)
Seu d'Urgell. Bisbat, 1943-1957 (c. 81/9)
Sevilla. Universidad, 1940-1972 (c. 81/10)
Sevilla - Varia - Alcor; Archivo General de Indias; Artillería; Astilleros de Sevilla; Centro del
Libro; Colegio Mayor Universitario "Fernando el Santo"; Conservatorio Superior de Música;
Departamento de Estudios Bibliográficos; Diputación Provincial -Archivo y Biblioteca-; Diputación
Provincial Archivo Hispalense; Documentación Crítica Iberoamericana; Ecesa; Editorial Católica Española,
S.A.; Escuela de Estudios Hispano-Americanos; Librería Antiquaria; Librería Atlántica; Revista literaria
Mediodía; Universidad de Sevilla; Wiesenthal, Angelines. (c. 81/11)
Monasterio de Silos (Burgos), 1943-1965 (c. 81/12)
S - (SILVER - SUREDA) - 1940-1972 (c. 82)
Silver Spring (Maryland). Dale Music Co., Inc. 1969-1971 (c. 82/1)
Simancas (Valladolid). Archivo, 1942-1950 (c. 82/2)
Sofia. Varia: Académie Bulgare des Sciences; Bibliothèque Nationale "Cyrille et Methode"; Bulletin de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Sofia. (c. 82/3)
Soler, Lluís Maria. Liberian Consul General for Spain. Barcelona, 1942-1951 (c. 82/4)
Soria. Biblioteca Pública, 1948-1972 (c. 82/5)
Soria. Varia: Afán; Celtiberia; Centro de Estudios Sorianos; Instituto Nacional de Enseñanza Media (c.
82/6)
82/7 Subsidi Familiar. Diputació Provincial de Barcelona, 1940-1957 (c. 82/7)
82/8 Sureda, Joan. Palma de Mallorca, 1946-1950 (c. 82/8)
Varia 1 (TAG-TORRENT) - Mc Tague, Marilyn Ann; Taiwan (Formosa); Taizé -Communauté-; Talavera,
Elena; Tamborra, Luciana; Tamez, Ricardo; Tánger (Marroc); de la Tapia Pastor, Luis; Tapiolas y Pirretas,
Industrias de Peletería; Taracena, Blas; Tarín-Iglesias, José; Tarré, Jean; Tarré, Josep, prev.; Tarrés, Joan;
Tarruella, Dr.; Taulet, Enric; Tecoz, H.F.; Tefri; Tejerina, Belén; Tena García, Enrique; Tena, Rdo. P. Vicente
J.; Universidad de Tenri (Japó); Terencio Andrés, Rafael; Tèrmens, Jaume; Terrasa Ferrer, Josep Lluís;
Teruel -Biblioteca Pública; Instituto de Estudios Turolenses-; Vda. de Terrades; Terrasa, Ruth; Terrasa,
Joan; Tervueren (Bélgica); Tesolin, Daniela; Thessalonika (Grècia); Thió i Rodés, Josep Maria; Thomás, C.;
Thompson, R.W.; Tiana (Barcelona); Tiana Ragasol, FrancEsc; El Tibidabo -Temple del Sagrat Cor de
Jesús-; Tiedemann, H.; Tió Vda. de Olivé, Carme; Tirro, Frank; Toailes, Marylin; Tobella, Enric; El Toboso
(Ciudad Real); Toda Valcárcel, Eduard; Todesco, Tullia; Tòkio (Japó); Toldrá Rodón, Jaume; Toledo Girau,
Josep; Toledo -Asilo Provincial; Biblioteca Provincial-; Vda. de Carles Tolrá; Tomassone, R.; Topham,
W.S.; Topsfield, L.T.; Tornado-España; Torner, Josep Maria; del Toro, Antonio; del Toro, Antonio; Torra,
David; Torra-Balari i de Llavallol, Maurici; Torras, Francesc; de la Torre, Antonio; Torre Gil, Manuel; de la
Torre, Martín; Torredembarra (Tarragona); Torrell; Torremolinos (Màlaga); Torrent, Montserrat; Torrent
(València); Torrent García, Rdo. Martín; Torrent Orri, Rafael; de Torres, Adolfo; Torres, Carles; Torres,
Josep Maria; Torres Brull, Frederic; Torres, Rdo. P. Ismael; Torres Casals, Joan; Torres Gost, Bartomeu;
Torres Martí, Joaquim; Torres Marty, L.; Suc. de Torres & Virgili, Llibreria. (c. 82/9)
Varia 2 (TORRIJOS-TUYL) - Torrijos y Hortelano, Esteban; Torruella Ventura, Carme; Tort Raventós,
Miquel; Tortosa Durán, Josep; Toulon (França); Tous, Josefina; Tovar, Antonio; Tovo Gipson, Cándida;
Tragant i Carles, Josep; Trallero, Tomàs; Trassierre, Beatriz Vda. de Correa; Traveset i Hernández, Antoni
Ventura; Trecet, Josep Maria; Trenchs Boada, Joan; Trento (Itàlia); Trias, Sebastià; Trias Bertran, Carles;
Triebels, Hans; Trieste; Trigueros Engelmo, Francisco; Trimble, Robert G.; Trondheim -Norway-;
Trouquet, Enrique; Trujillo (Perú); Trumble, Ernest L.; Truniger, Guillermo; Tscheer, Rosamaria; Tucubay
(Méjico D.F); Tucumán (República Argentina); Tudela (Navarra); Tuèbols, Joaquim; Tuitje, Heinrich; Tulsa
(Oklahoma); Tunja (República de Colombia); Tuñí Bordalba, Josep Oriol; Turao, María Luciana; Turku
(Finlàndia); Turón, Ramiro; Turu Casao, Heribert; Turró de Maria, sor Francisca; Turull Fournols, Pau
Frederic; Tusquets, Joan; Tuyl, J. Van. (c. 82/10)
T - (Tarragona-Tolsada) 1940-1972 (c. 83)
Tarragona. Biblioteca Popular, 1940-1965 (c. 83/1)
Tarragona. Biblioteca Pública, 1941-1971 (c. 83/2)
Tarragona. Varia: Ajuntament (Arxiu Municipal); Butlletí d'Informació Municipal; Particular);Arxiu de la
Catedral; Associació d'antics alumnes del Germans de les Escoles Cristianes; Berlitz School of Languages;
Biblioteca "Antonio Agustín"; Biblioteca Pública; Cardenal Arquebisbe; Centro Coordinador de
Bibliotecas; Colegio Oficial de Farmacéuticos;"Diario Español"; Diputació Provincial (Arxiu); Diputació
Provincial. Presidència; Diputació Provincial. Sots-Presidència; Industrias Sanromà; Institut E.M. "Antonio
Martí y Franqués"; Institut d'Estudis Tarraconins; Museu Arqueològic; Museu Diocesà; Seminari Pontifici;
Sindicat d'Iniciativa; Societat Arqueològica Tarraconina; Sucursal de Torras i Virgili; Universitat Laboral.
(c. 83/3)
Terrassa. Biblioteca "Soler y Palet", 1942-1972 (c. 83/4)
Terrassa. Varia: Ajuntament; Centre Excursionista; Escola Industrial; Museu de la Ciutat (Castell-Cartoixa
de Vallparadís); Museu Provincial Tèxtil; Tarrasa i Tarrasa Información. (c. 83/5)
Tetuán. Alta Comisaría de España en Marruecos. 1943-1955 (c. 83/6)
Tetuán. Biblioteca General y Archivos, 1970 (c. 83/7)
Tetuán. Biblioteca General del Protectorado, 1942-1953 (c. 83/8)
Tetuán. Biblioteca Menéndez y Pelayo. Misión Cultural Española, 1970-1973 (c. 83/9)
Tetuán. Delegación de Educación y Cultura (Tomás García Figueras), 1943-1955 (c. 83/10)
Tetuán. Instituto General Franco, 1942-1953 (c. 83/11)
Tetuán. Varia: Delegación de Asuntos Indígenas; Centro de Estudios Marroquíes; Grupo Escolar "Padre
Pons"; Instituto Muley El-Hasan; Librería Cremades; de Montalbán, César Luis; Museo Arqueológico. (c.
83/12)
Tolsada, Francisco. Madrid, 1943-1958 (c. 83/13)
T-U (Torino-Upsala) 1940-1972 (c.84)
Torino. Varia - Biblioteca Civica; Biblioteca Nazionale di Torino; Bottega d'Erasmo; Centro Studi
Piemontesi; Editrice Libraria Italiana; Industria Libraria Tipografica Editrice; "Quaderni
Ibero-Americani; Unione Tipográfico. Editrice Torinese (c. 84/1)
Toronto. Varia Pontifical Institute of Mediaeval Studies; University ol Toronto Library; (c. 84/2)
Tortajada, Amadeo. Sección de Microfilm (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Madrid, 19421972 (c. 84/3)
Tortosa Varia - Alcaldia; Biblioteca Popular; Círculo Artístico; Museo Arqueológico; Obispado;
Observatorio del Ebro; La Zuda; (c. 84/4)
Toulouse. Varia - Association de Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines;
Bibliothèque de l'Institut Catholique; Bibliothèque Municipale; Bibliothèque de l'Université; Caravelle;
Centre de Chèques Postaux; IV Congrés International d'Études Pyrénéennes; Editions Edouard Privat;
Groupe de Recherches et de Travaux; Institut d'Études Hispaniques; Laboratoire Forestier; Lo Gai Saber;
Université. Service des Publications. (c. 84/5)
Trelles, Antonio. Librería General de Madrid, 1940-1949 (c. 84/6)
Varia -U- Ubach Aloy, Pedro; Ubeda, Joaquín; Ubeda Sánchez, José; Uchoa, E.F.A.; Udina Martorell,
Santiago; Udina, Federico; Uhagón y Casanueva, Valeriano; Ullastrell; Ulldecona; Uranga, José Eduardo;
Urbez Cabrera, Carlos; Urgell (Lleida); Uría, M. del Pilar; Uría Riu, Juan; de Urmeneta, Fermín; Urpí
Carbonell, Lluís; Urriza, Ramón; Usandizaga, Manuel; Usón Sesé, Mariano; Utrecht (Holanda); Utrilla
Carrasco, César. (c. 84/7)
Uppsala, Suècia. Universitat, 1941-1971 (c. 84/8)
Urbana, Illinois. University of Illinois Library, 1949-1971 (c. 84/9)
V (Vaduz-Valencia) 1940-1972 (c. 85)
Varia (Vaa-Vila)- Vaamonde, María Victoria; Vachier, J.; Vaduz (Office de Presse et d'Information du
Gouvernement Princier); Valdeavellano, Luís G.; Valera, Enrique; Valero Abadal, A.M; de la Válgoma y
Díaz-Varela, Dalmiro; Valdekens, S.; Valldoreix; Vallecas -Madrid-; Vallés, Salvador; Vallespinosa, B.; Valls,
Miquel; Valls Uyá, Francisco; Valls -Tarragona-; Valls Subirá, Oriol; Vancouver -Canadà-; Varela Hervías,
Eulogio; Varo, Carlos; Varsovia -Polònia- (Academia Polaca de Ciencias: Polska Akademia Nauk); Vaticà (
L'Osservatore Romano); Vázquez Camino, Manuel; Vázquez Dominguez, Antonio; Vázquez de Parga, Luís;
Veciana Vergés, José María; de Veciana, Ramón María; Vega, Alejandro; Vela Berdeguer, Antonio;
Velasco, Manuel; Velasco, Mariano; Velasco, Salvador; Venecia -Itàlia- Venhaus, Alexis; Ventalló,
Joaquín; Vente, M.A.; barón de Vilagayá -Esplugas-; Ventura Freixas, José; Ventura Fillet, J.; Ventura
Olivera, Alfonso; Ventura-Traveset Hernández, Antonio; Verbiest, Agnes; Verge i Albertos, Antoni;
Vercelli -Itàlia- Verdaguer, María Carmen (Biblioteca Popular d'Olot); Verdaguer, Miguel; Verdura
Montserrat, Juan; Verger, María; Vergés, Luís; Verhein, Klaus; Vernet, Juan; Verrier, René; Vesela, Blanka;
Viala, André; Viana do Castelo -Portugal-; Viana de Morais, Augusto; Vicens Vives, Jaume; Vicente
Granell, José; Víctor Moradillo, J.; Víctor, Federico; Vidal, Amadeo; Vidal, Augusto; Vidal Canadell,
Federico; Vidal, Fernando; Vidal Llenas, José María; Vidal Guitart, José María; Vidal, Llorenç; Vidal,Rafael;
Vidal y López; Videira Santos, A.; Viella -Lleida-; Vigo -Galícia- Vila Arrufat; Vila Coro, Mercedes; Vilá
Valentí, J.; Vilá, Miguel; Vila Pala, Claudio; Vila San-Juan, Pablo;Vilabella -Tarragona-; Vilahur Pedrals,
Jaume; Vilalta, Jaume; Vilanova, Antonio; Vilanova, Arnau (extracte del Butlletí de la Real Acadèmia de la
Història de 1897 on parla de la mort de Vilanova). (c. 85/1)
85/2 Varia (VILAR-VY) Vilar, Pierre; Vilardell, Francisco; Casa Vilardell; Vilarrubias, Felio A.; Vilasar de Mar
-Barcelona-; Vilasau Salat, José; Vilaseca Anguera, Salvador; Villalba, Dolores; de Villalba, Padre León;
Villanueva y la Geltrú; Ville d'Andernos-Les-Bains -França-; Le Villeurbanne -França-; Villoldo Roca,
Antonio; Villoldo, Bernardo; Vincke, Joh; Viniegra, Juan José; Viñes, Elvira; Vinyes de Ventura, María;
Comité Homenaje al tenor Francesc Viñas; Viñas Olivella, Celia; Viñolas, Palmira; Vinyoles de Oris (Vic);
Viseu -Portugal-; Vitone, Matilde; Vitoria -Biblioteca Pública; Caja de Ahorros Municipal; Diputación Foral
de Alava; PP. Carmelitas; Ediciones el Carmen; Seminario Conciliar Diocesano); Virgili, José María; Vivas,
Pbro. Eduardo; Vives Gatell, José; Vives Llambi, José María; Vives Sabaté, Ricard; Vives, Luís (inclou un
article de Farran y Mayoral al Butlletí "Apolo"; Vives de Mateo, Guillermina; Vizconde de Güell; de
Vleeschauwer, H.J.; Vogel, Harald; Völkl, Gerhard; Voltes Bou, Pedro; Vornholt, Ingrid; Voss, Thomas G.;
Vyrros, Paul. (c. 85/2)
Vaduz. Kraus Reprint Limited, 1965 (c. 85/3)
València. Arxiu General del Regne, 1941-1970 (c. 85/4)
València. Biblioteca i Documentació, 1945-1972 (c. 85/5)
València. Biblioteca Popular, 1943-1945 (c. 85/6)
València. Biblioteca Popular i de l'Escola del Treball, 1940-1950 (c. 85/7)
València. Biblioteca Universitària, 1941-1971 (c. 85/8)
València. Cambra Oficial de Comerç, 1940-1967 (c. 85/9)
València. Centre de Cultura Valenciana, 1941-1972 (c. 85/10)
València. Col·legi del Corpus Christi, 1942-1954 (c. 85/11)
5.8.2.78 –V (Valencia-Valladolid), 1940-1972 (c. 86)
València. VIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 1967 (c. 86/1)
València. Cursos de Llengua Valenciana i "Lo Rat Penat",1957-1972 (c. 86/2)
València. Institució Alfons el Magnànim, 1948-1972 (c. 86/3)
València. Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà " Lluís Vives" (c. 86/4)
València. Llibreria Universal, 1940-1954 (c. 86/5)
València. Llibreria Valenciana, 1942-1952 (c. 86/6)
València. Revista Fontilles,1945-1957 (c. 86/7)
València. Universitat, 1944-1971 (c. 86/8)
València. Varia 1 (ACA-CENTRO) Academia de Bellas Artes de San Carlos; Acción Bibliográfica Valenciana;
Alcaldia; "Anales del Seminario"; Archivo del Ayuntamiento; Archivo Biblioteca Municipal; Archivo de la
Catedral; Archivo de la Diputación; Archivo Histórico y Regional; Artes Gráficas Soler, S.A.; Arzobispado;
Ayuntamiento; Biblioteca Municipal; "Boletín de la Federación Esperantista";Boletín de Información
Municipal; Boletín Oficial del Arzobispado; Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; Catedral; Centro
Alemán de Cultura; Centro Aragonés (c. 86/9)
València. Varia 2 (CENTRO-JAN) Centro Escolar y Mercantil; Centro Excursionista; Congrés d'Història del
País Valencià; Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica; Conservatorio de Música; Coral
Polifónica Valentina; Cronometria; Diputació; Dusto Sallés, S.A.; Ediciones Aeternitas; Ediciones
Católicas; Ediciones Gaisa S.L.; Editorial Bello; Editorial Gorg; Escuela Especial de Orientación y
Aprovechamiento; "Esto Vir";"Feriario"; Fomento de Cultura - Ediciones; Fotos Grollo; Federació
Hispana-Esperanto; Interventor de Fondos Municipales; "Jornada"; "Las Provincias"; Librería de Álvaro
Janini. (c. 86/10)
València. Varia 3 (LIB-VAL) Librería Bonaire; Librería Lauria; Librería Manuel Martí; Librería Rigal; Librería
Vda. de J. Sena Alós; Librería Tormos; Llibreria Tres i Quatre; Llibreria Viridiana; Notas de Cardiología;
Patronato de Educación Rural; Peña Caridad; "Propiedad y Construcción"; R.E.I.C.O.; Revista Española de
Obstetricia y Ginecología; Revista General de Derecho; Revista de Industria y Comercio; Saitabi; Servicio
de Investigación Prehistórica; Sociedad Valenciana de Pediatría; Societat Bibliogràfica Valenciana, S.A.;
Valencia Atracción; València Cultural. (c. 86/11)
Valladolid. Universidad, 1940-1971 (c. 86/12)
V (Verdaguer-Vocabularium) 1940-1972 (c. 87)
Valladolid. Varia - Academia de Bellas Artes; Archivo Histórico Provincial y Universitario; Arzobispo de
Valladolid; Biblioteca "Cervantes"; Biblioteca Popular del Estado; Colegio Mayor Universitario; Comisión
de Monumentos; Diputación Provincial; Librería de ocasión; Relieve; El Norte de Castilla; Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología. (c. 87/1)
Valls. Biblioteca Popular, 1943-1962 (c. 87/2)
Valls i Taberner, Ferran i Valls i Taberner, Félix (fill). Barcelona, 1940-1962 (inclou una breu nota
biogràfica escrita el 1962) (c. 87/3)
Van Dam, C.F.A. Amsterdam, 1947-1948 (c. 87/4)
Vanasia, Santo. Milano, 1965-1967 (c. 87/5)
Vaticano. Biblioteca Apoóstolica Vaticana, 1940-1972 (c. 87/6)
Velasco, Luis. Barcelona, 1940-1941 (c. 87/7)
Velo de Seda. Barcelona, 1941-1954 (c. 87/8)
El Vendrell. Biblioteca Popular, 1942-1968 (c. 87/9)
Verdaguer.(Col·lecció de papers Verdaguerians). Compra, l'any 1956, a Josep María
Fondevila Refart d'un quadern de notes de Mn. Cinto Verdaguer (inclou un llistat de la
col·lecció de papers i un informe manuscrit de Pere Bohigas sobre la col·lecció) (c. 87/10)
Viatge de les alumnes de pràctiques a Madrid. Juny de 1942 (c. 87/11)
Vic. Varia Agrupación de Pescadores Deportivos; Alcaldia; "Ausa"(Estudios Ausonenses); Col·legi
d'Advocats; Comissió Executiva del Centenari de la mort de Jaume Balmes; Obispado; Seminari Conciliar.
(c. 87/12)
Viena. Varia - Biblioteca Academia de Música; Biblioteca Nacional; Bundessammlung von Medaillen;
Internationale Hochschulkurse; "Österreichische Ost-Hefte"; Verband der Österreichischen; Walter Krieg
Verlag (c. 87/13)
Vilafranca del Penedès. Varia - Alcalde; Caixa d'Estalvis; Cereals i Pinsos; "Dionysos"; II Exposició y Fira
Oficial de la Vinya i del Vi; Hospital Comarcal; Museu; "Panadés" . (c. 87/14)
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca-Museu Balaguer, 1941-1971 (inclou una instància de l'any 1947, adreçada
al President de l'Acadèmia de Bones Lletres, per a subvenir al manteniment de la Biblioteca-Museu) (c.
87/15)
Viñas Geis, Ricardo. Donatiu de 1956. (Inclou una valoració tècnica i una relació del donatiu) (c. 87/16)
Vitòria. Museo Provincial de Arqueología, 1972 (c. 87/17)
Vocabularium Bibliothecarii. Biblioteca Nacional. Madrid, 1959 (c. 87/18)
W (Washington) i Varia, 1940-1972 (c. 88)
Varia -W- Waco, Texas; Waddingo, Luca; Wagenaar, J.A.H.; Wagner (Teatro); Waister, G.L.; Wales England-; Walker, Helga; van der Walt; Wallington -Surrey-; Wangermee, R.; Wangüemert Morales,
Domingo; Ward, Samuel; Waterschei -Bèlgica-; Watson, Gayle; Webb, Richard; Weddige, Hilkert;
Weinheim -Alemanya-; Welch, Helen M.; Wellington - New Zeland-; Werner, Erich; Werner, Gerlind;
Westmisnter -Anglaterra-; Wharton, Eilene; Wiesbaden -Alemanya-; Wilmington -Ohio-; Wilson, Edward
M.; Will, Erich; Williams, Christopher; Winster, Ute; Withers, Josephine; Wittkopf, Rudolf; Wolfenbüttel,
Herzog August Bibliothek; Woltz, Philippe; Woodbridge, Hensley C.; World Neurology; Wurmbach,
Eckhardt; Wurtz, Jean-Paul; Würzburg -Alemanya- (c. 88/1)
Washington. American Chemical Society, 1941-1972 (c. 88/2)
Washington. The Library of Congress, 1946-1972 (c. 88/3)
Washington. The United States Book Echange, Inc. 1949-1952 (c. 88/4)
Washington. Varia - Academy of American Franciscan History; "American Aviation"; American Library
Association; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Biblioteca Conmemorativa de Colón;
Business Manager. Mills Building; Carnegie Endowment for International Peace; Washington Cathedral;
The Catholic University of America; Comisión de Intercambio Cultural entre España y los EE.UU. de
América; Department of Health, Education, and Welfare; Division of Public Documents; "La Educación";
Electrical World; Embajada de España en Washington; International Bank for Reconstruction and
Development; The Library of Smithsonian Institution; "National Geographic"; The National Museum of
History and Technology; National Research Council; "Nuclear Science Abstracts"; Organización de los
Estados Americanos; The Textile Museum; Unión Pan Americana. (c. 88/5)
X-Z (Zaragoza) i Varia (X.Y-Z), 1940-1972 (c. 89)
Varia X - Xalapa -México-; Xatruch, Dolores; Ximénez de Embun, Luis (c. 89/1)
Xalambrí, Arturo E. Montevideo, 1947-1963 (c. 89/2)
Xifra Riera, Ramón. Girona, 1940-1945 (c. 89/3)
Varia Y - Yela Utrilla, Juan Francisco; Yelo Templado, Rdo. P. Antonio; Yokoyama, Mitsuo;
Yoshimura, Isako; Yúfera de San Nicolás, Pedro (c. 89/4)
Varia Z - Zaandijk -Holanda-; Zabal, Julián; Zabala López, Arturo; Zaforteza, Diego; Zagreb -Iugoslàvia-;
Zalla -Vizcaya-; Zamora -Biblioteca Pública-; Zamora Vicente, Alonso; Zamora, Florentino; Zamorano
Biedma, Ascensión; Zaragoza de Forteza, Alfonsina; Zarauz -Vizcaya-; Zarco Castellano, Ismael; Zendrera
Fecha, José; Zimbleman, Gilda; Zimmermann, Harald; Zink, Karl; Zobel de Ayala, Alfonso; Zudaire, Rdo. P.;
Zuger, Nancy; Zürich -Zentralbibliothek-; Zwez, Richard E. (c. 89/5)
Zaragoza. Biblioteca Pública, 1952-1970 (c. 89/6)
Zaragoza. Biblioteca Universitaria. 1940-1972 (c. 89/7)
Zaragoza. Institución Fernando el Católico, 1945-1971 (c. 89/8)
Zaragoza. Librería Hesperia, 1961-1972 (c. 89/9)
Zaragoza. Semana Bíblica, 1940-1941 (c. 89/10)
Zaragoza. Universidad, 1942-1971 (c. 89/11)
Zaragoza. Varia - Academia de Ciencias Exactas; Academia de Nobles y Bellas Artes; "Aragón"; Archivo de
la Ciudad; Audiencia Provincial; Belsué Galindo, Santiago; "Boletín de la Federación Española de
Esperanto"; Casa Luna; Centro Coordinador de Bibliotecas; Colegio de Jesús-María; "Combustibles";
Comisión Ejecutiva del II Centenario del Nacimiento de Goya; Compañía de Tranvías; Delegación
Provincial de Educación; Departamento de Geografía Aplicada del Instituto Elcano; Diputación Provincial.
Comisión de Educación; Editorial "El Eco de la Cruz"; Editorial Icharopena; "Hechos y Dichos"; Federación
Española de Esperanto; Instituto de Estudios Pirenaicos; Institución "San José de Calasanz"; Librería Ars;
Librería General; Librería Pons; Museo Provincial de "Bellas Artes; El Noticiero; "Proa"; Sindicato de
Iniciativa y Propaganda de Aragón; Revista "Universidad". (c. 89/12)
H-Z – (HARRASSOWITZ - WITTICH) 1939-1959 (c. 113)
Varia H-I-J-K: Harrassowitz, Otto; Hellmann, Richard; Hiersemann, Karl W.; Hirschwaldsche
Buchhandlung; Hoepli, Ulrico; Institut Amatller d’Art Hispànic; Instituto de Estudios Políticos;
Instituto Editorial Laboratorio Tecnos; Instituto Electroquímico Sanz y Massuet, S.A.; Instituto Nacional
del Libro Español; Institut Agrícola Català de Sant Isidre; Instituto de Estudios
Políticos; Instituto
Químico de Sarriá; Insula, Librería de Ciencias y Letras; Janini, Alvaro; Joyas Bibliográficas; Klincsiech,
Librería; Koehlers Antiquarium (c. 113/1)
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. Madrid- Barcelona, 1944-55 (c. 113/2)
Herder, Llibreria. Barcelona, 1940-1958 (c. 113/3)
Varia L-M-N-O-P: Larrea Rodríguez, Manuel; Layetana, Librería; Librairie Encyclopédique; Librería
Internacional de Romo; Librería Letras; Librería Madrileña; Librería de Ocasión; Llibreria Ripoll; Livraria
Portugal; López Matute, Manuel ; Luño Peña, Manuel; Madoz, José; Mallafré Conill, Ramon; Martín, A.
Editorial; Moll, Francesc de Borja; Mallafré, Ramon; Martín, Alberto, Editorial; Martínez Pérez, Librería;
Martinus Nijhoff; Macmillan Company, The; El Mensajero del Corazón de Jesús, Editorial; Mestre, Josep
Maria; Meulemeester, Désiré de; Ministerio del Aire; Molina, Gabriel; Montaner y Simón, S.A.;
Monumenta Histórica Societatis Iesu; Moll, Editorial; Montoliu, Manuel de; Museo del Ejército; Ohio
(Columbus – USA); Olschki, Leo S.; Orbiblio (Organización Bibliográfica Burguet); Orbis, Editorial; Oteyza,
Joaquín de; Oxford University Press; Palau Ediciones del Librero Hispanoamericano; Parinco, S.L.;
Patronato del Monasterio de Poblet; Pidal, Roque; del Prado, Librería; Preussische Akademie der
Wissenschaften; "Pro- Libris" (Estudios y Difusión Bibliográfica); Pueyo, Editorial; Purcalla, Editorial (c.
113/4)
Porter, Llibreria. Barcelona, 1942-55 (c. 113/5)
Varia R-S - Radiodifusión, Sociedad Española (S.E.R.); Real Academia Española; Reig, Galerías;
Reimpresiones Bibliográficas; Relieve, Librería de Ocasión; Reverté, S.A., Editorial; Ripoll, Llibreria;
Rodríguez Fernández, Ángel; Rodríguez, Estanislao; Rovira Buixeda, Artur; Royo, Librería ; Ruiz Fina,
Ignacio; Sainz Ramírez, José; Salvat Editores; Sánchez López, José Manuel; Secretario del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro; Seminario Metropolitano; Seix, Francisco; Sociedad General Española de
Librería; Sociedad de Autores Españoles; Suárez, Victoriano (c. 113/6)
Varia - T – U – V - W: Tamayo, Manuel; Librería Técnica Extranjera; Tolsada, Francisco; Librería
Tormos; Unedi; Unión Musical Española; Universidad Literaria de Valencia; Biblioteca Universidad de
Madrid; Università degli Studi della Corsica; Velasco, Miguel; Vidal Tur, Gonçal; Vincke, Johannes; Wilson
Company, The; H.W.; Wittich Verlag, L.C. (c. 113/7)
ANNEX 3
CORRESPONDÈNCIA ENVIADA I REBUDA DE LES BIBLIOTEQUES POPULARS
1922-1939
VARIA A (c. 359/ 1)
-Joan Alavedra (Director de l’Institut del Teatre)- 1938-1939.
-Agricultura i Ramaderia (Revista) 1934-1935.
-Jaume Aguadé (Revista mèdica)-1934-35-36.
-Margarita de Alfaràs- 1930.
-J. Alzina (Negociat d'Estadística de la Generalitat)- 1936.
-Dalmacio Amat (Sastreria)- 1938.
-L'Amic del Llibre (Llibreria)- 1932.
-Miquel Angelet (Biblioteca Provincial Lleida)- 1936.
-Ann Arbor (General Library University of Michigan)- 1932-1936.
- J. Antonio Guardias (Llibreria Tarraconense) 1934-35-36.
-Anuaris. Director Biblioteques Populars: 1935.
-Mossen Ricart Aragó- 1931-32.
-Araluce(Editorial)-1932-38.
-Biblioteca Popular d’Arenys de Munt- 1934-36.
-Bonaventura Armengol (Andorra la Vella)- A. Rubió Lluch: 1930.
-L'Arxiu (Llibreria)-1934-35.
-Associació de Periodistes de Barcelona-1935.
-Associació Protectora l'Ensenyança Catalana- 1932-1937.
-Ateneu Enciclopèdic Popular-1936.
-Atracció de Forasters-(a Pere Bohigas) 1930.
VARIA B (c. 359/ 2)
-Biblioteca Balmes- Autorització: 1937.
-Francesc Ballester (Escola de Treball de Valls)-1935-38.
-Justa Balló-1935.
-Banca Marsans-1931.
-Barcino (Llibreria)- 1935.
-E.Bardina (Patronat de Poblet)-1935.
-Bartrina (Vicepresident de la Junta del Puerto)- s.d.
-Bastinos (Llibreria)- 1931-38.
-Eduard Batalla (Delegat Serveis Socials i del Ministeri Treball a Catalunya)- 1935.
-Pere Batlle(Oficines Museus Generalitat)- 1938.
-Bibliothèque Royale de Belgique- 1930.
-Acadèmia Belles Arts- 1934.
-Carme Benavent (des de Reus) 1935.
-Pere Benavent-1936
-Staats-Bibliothek de Berlin-Di 1934.
-Universitäts-Bibliothek de Berlin- 1936.
-"Asociación Bernardina Rivadavia" (B.P.)- 1930-34.
-Montserrat Bertran (des de Tarragona)- 1933.
-Viuda de Biosca 1932.
-Helena Blanco- 1938.
-Doctor Bellido (Institut de Fisiologia)-1935.
-J.Boada i Camps(Canonge de la Catedral)1936.
-M. Teresa Boada (des de Cassà de la Selva)- 1937-38.
-J.M. Boix (Director Caixa Pensions)-1935.
-Bonavia(Llibreria)- 1933-34.
-Josep Bonet(Secretari Ajuntament Sallent)-1933.
-A. Bosch (Escola de Teixits de Canet de Mar)-s.d.
-Alfred Bosch (Centre Excursionista Catalunya)-1931-35.
-Bosch (Llibreria)-1932-38.
-Simmons College de Boston-1930.
-Maria Brunet-1932.
-Biblioteca Nacional de Buenos Aires-1933-36.
-Stadtbibliothek Braunschweig- 1930.
-Bibliothèque Municipale Budapest- 1930-32.
-L'Academie Roumaine de Bucarest- 1930.
-Butlletí Oficial Generalitat-1933-35.
-Director Butlletí Mestres-1931-34.
-José Buxadé (Director Biblioteca Popular Arús)- 1931-36.
VARIA C (c. 359/3)
-J.Cabré (Conseller Regidor Cultura)- 1934
-Ferran Callicó- 1933.
-Director Caixa d'Estalvi-1935-37.
-Escola Mitjana Agricultura de Caldes de Montbui-1937.
- Cámara Oficial del Libro de Madrid - 1931
-Càmara Oficial del Llibre de Barcelona-1930-37.
-Camera di Commercio Italiana per la Spagna-1936.
-Rafel Campalans- 1932.
-Maria Campmany.1936-37.
-Victoriano Campo (Fomento Comercial del Libro)-1932.
-Ateneu Obrer de Canet de Mar-1930.
-Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar- 1935-38.
-Baltasar Cardoner (Col·legi d'Advocats de Barcelona)_ 1935.
-J.Carrera (Redacció La Veu de Catalunya)- 1936.
-Jesús Carreras (Sastreria)- 1937.
-R. Carreras Valls- 1937.
-Casa d'Assistència President Macià - 1938
-Casal de la Cultura -1937.
-Ferré Casamada (Oficina d'Estadística de la Generalitat)- 1938.
-Josep Maria Casasses (Secretari Unió Democràtica de Catalunya)- 1932.
-Casal del Metge- 1938.
-Castells (Llibreria)- 1935-36.
-Castropol (Biblioteca Popular Circulante-Asturias)- 1932-34 (inclou fotos).
-Catalònia (Llibreria)-1932-37.
-"Catalunya"(Associació de Catalans)-1933.
-"Cataluña Textil"- 1933.
-Pere Cavallé (Comissaria Generalitat)- 1933.
-Centre Excursionista de Catalunya- 1938.
-Acadèmia de Ciències Mèdiques- 1939.
-Ciència (Revista)- 1931-34.
-Joaquim Ciervo - Biblioteca de Catalunya: 1935-36.
-Lluis Claramunt (Director Institut Municipal d'Higiene)-1933.
"Claror"(Publicació de la B.P. de la Dona)- 1935.
-Antoni Clausell-1935.
- Colomé i Aguilar (targeta).
-Josefina Coll (Biblioteca Caixa de Pensions)-1935.
-Carta donatiu Barbieri a Balaguer- 1939.
-Pere Comas i Calvet (Comissió Cultura Ajuntament Barcelona)- 1931.
-Cònsul Republica Colòmbia- 1938.
-Federació Joves Cristians de Catalunya- 1933.
-J.Cots i Gorchs (Oficina d'Estudis Jurídics de la Generalitat)- 1933.
-Conselleria de Cultura de la Generalitat (Juliol 36-38):
1.- Dossier sobre Patrimoni: Decrets per a la Salvaguarda i Conservació del Patrimoni, Oficis,
Organització, Correspondència i Premsa. Hi ha una carpeta sobre els automòbils requisats per
Cultura i permisos de circulació.
2.- Llistats dels trasllats de llibres i documents (1937-38)
-Comissaria General d'Ordre Públic- 1936-37
-Comissió Municipal de Parcs i Palaus de Montjuich-1930.
-Director de la Companyia Arrendatària Monopoli Petrolis S.A. 1938.
-Congrés Geològic Internacional-: 1931.
Congreso Técnico de Industrias Textiles :1931-32.
-Teresa Andrés (Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Museos-Barcelona) : 1938.
-Alfredo Cónsole (des de Buenos Aires) :1933.
-Bibliothèque Royales de Copenhague : 1928-34.
-Pere Corominas (Comissari General de Museus): 1938.
-Jaume Cortadellas (Associació Cultural i Esportiva): 1936.
-Francesc Costas i Jové (des de Valls) : 1936.
-Administración de "Cruz y Raya" : 1938.
--J.D. Cowley (Librarian of teh Lancashire) : 1935.
-P. Cubells- Rubió: 1932.
-Lluís Cuquerella :1936
-J.Cuyàs (Secretari Associació del Personal de la Caixa) : 1937.
VARIA - CH (359/4)
-Carl H. Milam (Secretary of the American Library Association.Chicago) : 1932.
Inclou un escrit de Rubió sobre la història de les BP. a Catalunya com a contribució a un llibre promogut
per la Library Association.
-D.J. Chocomeli Galan (Secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universidat de Barcelona- Rubió
[s.d.]
VARIA - D (c. 359/ 5)
-Dalmau Carles (Editors) : 1935-36.
-Delfí Dalmau (Director del Dalmau Liceo) 1935.
-José Diaz Estens (Agente Comercial de Vigo) : 1935.
-Aurora Diaz Plaja : 1934.
-Feliu Domènech Roura : 1932.
-Ana Dorph (Bibliotecària a les Balears) : 1930-32. (manuscrites)
-Agustí Duran i Sanpere (Director de l'Arxiu Històric de la Ciutat) :1922-37.
Relació d'obres traspassades de la Biblioteca a l'Arxiu.
-Jean M. Durin (des de Sallent) : 1935.
VARIA E (c. 359/ 6)
-Director Arxiu Investigacions Econòmiques :1934.
-Economia i Finances (Revista)-Central BB.PP. 1936.
-Ediciones Iberia-Central BB.PP. 1936.
-Ediciones Europa-América-Central BB.PP. 1936-37.
-Edicions Proa-Central BB.PP. 1931-38.
-Editorial Alpha- Central BB.PP. 1931-37.
-Editorial Apolo-Central BB.PP. 1932-37.
-Editorial Ariel-Central BB.PP. 1932.
-Editorial Balmes-Central BB.PP. 1932 i 1938.
-Editorial Barcino-Central BB.PP. 1931-1938.
-Editorial Cervantes-Central BB.PP. 1933-37.
-Editorial L'Estel-Central BB.PP. 1937.
-Editorial Franciscana-Central BB.PP. 1933.
-Editorial F.T.D.- Central BBPP. 1929-30.
-Editorial Joventut-Central BB.PP. 1931-37-Editorial Labor-Central BB.PP. 1932-37.
-Editorial Manucci-Central BB.PP. 1936.
-Editorial Maynadé-Central BB.PP. 1936.
-Editorial Pegagògica-Central BB.PP. 1933-38.
-Editorial Políglota-Central BB.PP. 1932-37.
-Editorial Reus-Central: 1932.
-Editorial Sopena-Central: 1936
-Editorial Voluntad-Central: 1931.
-Editorial Luis Vives-Central: 1934.
-LluÍs Eimeric (El Dia Gráfico) : 1931.
-Impremta Elzeviriana :1936.
-Emory University-Direcció Tècnica BB.PP. 1934.
-Escola per a la Dona- Programa Estudis curs 33-34.
-Escola del Mar : 1934-37.
-Escola Normal : 1936.
-Agustí Esclasans (Director Ateneu Barcelonès) :1934-36
-Espasa-Calpe- Central BB.PP. 1932-36.
-Sección Provincial de Estadística : 1934.
-Exportació i Venda de llibres:Decrets del Departament de Cultura 1936-38.
-Instància i resolució presentada pel llibreter Josep Porter per exportar llibres i manuscrits venuts abans
del juliol del 36.
-Extensió d'Ensenyament Tècnic : 1933-34.
VARIA F (c. 360 /1)
-O. Willareth (des de Falkenheim, Alemanya)- 1930.
-Julita Farnés (Bibliotecària Escola Normal)-1933-38.
-Concepció Farran (Directora dels Serveis d'Ensenyament Domèstic de la Generalitat)-1936.
-Antònia Feixas (des de Figueres)- 1935.
-Dolors Ferré (B.P. Tarragona)- 1933.
-Josep Ferret i Carreras- 1935
-Festa del Llibre:Correspondència entre Cambra del Llibre, BB.PP. de Tarragona, Calella, Valls,Manresa, El
Vendrell, Pineda, Canet de Mar, Figueres i Tortosa -Central de BB.PP. 1932-36. (Llistat conferenciants a
les BB.PP. anys 33-34).
-University of the Philippines-Central BB.PP.1936-37.
-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze-1930-34.
-Istituto Italiano del Libro di Firenze- 1930-34.
-J. Firmat (Manresa)-1935.
-Queens College de Flushing (N.Y.)-1937.
-Anna Foiy (Biblioteca Museu Ciències Naturals)- 1935.
-Fomento Comercial del Libro-1932.
-Foment de les Arts Decoratives- 1934.
-Foment de la Pietat- 1936.
-Melcior Font (Secretaria Conseller Cultura)-1936.
-Pau Font de Rubinat- 1935.
-Josep Font- 1933.
-Ford Motor Ibérica-1931.
-Senyoretes Franquesa- 1933.
VARIA G (c. 360 /2)
-Gaceta Musical- 1932.
-Manuel Galés- 1932.
-Mossèn Salvador Galmés (Palma de Mallorca)- 1931-36. Abundant correspondència.
-Garcia Rico (Llibreters de Madrid)-1930-36.
-Merçè Garcia (Taradell)- 1936.
-Cecili Gasóliba- 1931.
-Géologie de la Méditerranée- 1935.
-Joaquim Gil, Editor- 1935-36.
-Dispensari per a la lluita antituberculosa a les comarques gironines- 1935.
-Gustau Gili, Editor-1931-37.
-Gerardo Gómez (del Banc de Biscaia)-1935-36.
-Gomila Mir- 1936.
-González Jiménez (Teniente)- 1935.
-Charles Gosnell (The N.Y. Public Library)-1935.
-Josep Gras (Mestre)-1931-34.
-Grup “Amor y Vida”- 1934.
-Joan Antonio Guàrdias (Llibreter)- 1932-37.
-Guillermo Guastavino Gallent- 1934.
-Biblioteca Municipal de Gauyaquil-1930-32.
-Comte de Güell (Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi)- 1935.
-Víctor Güell (d'Olot)-1935.
VARIA H (c. 360 /3)
-La Habana (Biblioteca Municipal)- 1937.
-Hamburger Bibliothek- 1935.
-Manuscrit sobre la història de les Biblioteques Populars a Catalunya (Rubió?).s.d.
VARIA I (c. 360 /4)
-IBERIA (Joaquín Gil, Editor) 1933.
-Ibérica (Revista)- 1931-34.
-Viñas Vda. Iglesias- 1936.
-Biblioteca Caixa Pensions de Igualada-1932.
-Indice de Libros (Revista bibliogràfica)- 1931.
-Industria Catalana (Revista Tèxtil) 1934-35.
-Industria Textil (revista)-1931 i 1935.
-Institut de Cultura i B.P. de la Dona - 1930.
-Institut d'Estudis Catalans (secció Històrico-Arqueològica)-1936.
-Institut Français- 1938.
-Institut Gallach- 1934.
-Institut Fisiologia- 1931.
-Institut d'Higiene- 1933
-Institut Ibero-Amerikanisches- 1933
-Institut Protector Cecs- 1935.
-Investigación y Progreso (Revista)- 1931.
-Josep Irla (Sotssecretari de Cultura)- 1936.
VARIA J (c. 360 /5)
-Josep Janés i Olivé (Serveis de Cultura al Front)-1936-38.
-Antoni Jansana i Llopart (Agrupació Forestal de Barcelona)- 1931.
-Viuda de Jorro (Apolo,Editorial)- 1931.
-Joaquim Juncà (Biblioteca Caixa de Pensions de Banyoles)- 1933.
-President Junta de Ciències Naturals- 1935.
-Junta d'Exposicions d'Art Catalunya- 1938.
-Junta de Museus de Barcelona- 1932-34.
VARIA K (c. 360 /6)
-Olga Kirchner 1932-33.
-Anna Kravchenko (de Moscou)- 1935.
VARIA L (c. 360 /7)
-D.M. de la Cueva (de Madrid)- 1930.
-Dolors Lasalle : 1936.
-Volkstümliches Büchereiwesen.Leipzig:1933.
-Librairie Française-:1931-37.
-Librería Universal-1936.
-Biblioteca Popular(Lisboa)-1930.
-Biblioteca Nacional de Lisboa-1931.
-Public Library Los Angeles 1930-32.
-The International Guild of Hospital Librarians of London-1936-38.
-British Museum of London-1930-32 i33.
-University College Library of London1932.
-Biblioteca Popular Circulante de Luarca-1931.
-Pere Monge (Llibreria Babra)-1930-31.
-Librería Barcelona-1931-33.
VARIA LL (c. 360 /8)
-Secretari Comité de la Llengua-1932.
-Roser Lleó-: 1933.
-Roca Lletjós (Institut de Lleida)- 1936.
-Llibreria Central- 1934.
-Llibreria Palau- 1937.
-Llibreria Porter-1936.
-Biblioteca Lliga Catalana 1935.
-Sara Llorens (des de Pineda)- 1932.
-R.Lloret (Alcalde de Tarragona)-1933.
-Virginia Llucià-1932.
VARIA M (c. 360 /9)
-Director de Agricultura (Madrid) 1931.
-Director Bibliotecas Circulantes y de los Parques de Madrid-1930-31.
-Oficina Adquisición de Libros y Cambio Internacional Ministerio de Instrucción Pública (València)Desembre 1937.
-Junta de intercambio y adquisición de libros para Bibliotecas Públicas (Madrid):1932-1933-34.
-Museo Pedagógico Nacional (Madrid)- 1936.
-Centro Estudios Históricos Madrid- 1930.
-Crónica de la Expedición Iglesias al Amazonas- 1933.
-Instituto Geográfico Catastral y de Estadística de Madrid-1930.
-Jefe de la Sección de Estadística. Ministerio de Instrucción Pública. Madrid- 33.
-Museo Pedagógico Nacional. Madrid:1932-33.
-Mainés, Arquitecte-1938.
-T. Malagelada (des d'Arenys de Mar)- 1937.
-Ignasi Mallol- 1938.
-Esteve Marata-1938.
-Enriqueta Martin (des de Residencia de Señoritas de Madrid)- 1934.
-Los Adventistas del Séptimo Día. Manresa-1933.
-J. Ferrer de Franganillo (Servei Mapa de Catalunya)-1932.
-Material Escolar i Científic- 1933.
-J. Marcet Riba-1933.
-J. Esteva Marata- 1932.
-Santiago Marco- 1934.
-Dolors Martínez- 1933.
-J. Massó ?- 1933.
-Francesc Vilà (Secretari Biblioteca Enciclopèdica Popular. Masnou) 1934.
-F. Maspons i Anglasel (Imprenta La Renaixença) 1935 i 1937.
-Carme Massaguer (Col·legi MM Escolàpies)-1935.
-Mercè Masvidal (B.P. Cervera)- 1933-34.
-Carme Matas-1932.
-Antònia Matoses (des d'Igualada)- 1937.
-Director "La Medicina Catalana"- 1938.
-M. Ruiz Vda. Mecca (?) 1934.
-Jacint Melich (fa llegat de llibres per a entitats culturals)- Desembre 1936.
-Joan Merli- 1937.
-Fèlix Mestres-R1931.
-Secretaría Educación Pública de Méjico- 1934.
-Pere Mias (Conseller d'Agricultura)-1933 i 1936.
-Università Cattolica de Milano-1936.
-Millàs Raurell (Secretaria de Presidència)- 1932.
-Lluis Miracle, Editor-1937.
-Maria Miralda (Biblioteca Soler i Palet de Terrassa)- 1936.
-Maria Miró (Biblioteca Popular Les Borges Blanques)- 1938 (Lectures Front).
-Emili Miró- 1934.
-Maria Moliner Ruiz (Ponent Secció Biblioteques regionals al Congrés) 1935.
-Antoni Madorell (Bibliotecari Fàbrica Samaranch de Molins de Rei)-1932 (foto).
-Ann Arbor (University of Michigan)-Central BB.PP. 1937.
-Monografies Mèdiques-Central BB.PP. 1935-36-37.
-Biblioteca Pública Municipal de Mongay (Lleida) : 1935.
-Montaner y Simón, Editors :1935-36.
-Lluis Montanyà (Secretari Relacions Interiors Lletres Catalanes i Cap Servei Biblioteques al Front) : 193738.
-Pere Montaña (Mestre Nacional) : 1932-33.
-Cecili Montañés (Dirección del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística) :1933-35.
-José Montesó, Editor :1933.
-Biblioteca Nacional de Montevideo : 1935.
-Jeroni Moragues : 1933.
-Fidel de Moragas (des de Valls) :1933-34.
-Maria Morales (Col·legi Farmacèutics) : 1933.
-Maria Luz Morales : 1935.
-Javier Morata (Editor de Madrid) : 1932.
-Josefina Morató : 1938.
-Institut de Bibliotheconomie de Moscou : 1935.
-Bayerische Staats-Bibliothek München-Central BB.PP. 1930-36.
-Reverend Josep Múnera : 1936.
-Vicenç Munné, Director Butlletí Oficial - Rubió:1936.
-Deutsches Institut für Auslandkunde. Münster- Central BB.PP. 1933-34-35.
-Jorge Arturo Muñoz (Consulado de Colombia)-Cap Secció Cultura: 1937.
VARIA N (c. 360 /10)
-Biblioteca Nazionale di Napoli-BB.PP. 1932.
-Andreu Navarro (Edicions Proa) : 1937.
-The Free Public Library of Newark, New Jersey-BB.PP. 1930-33.
-Columbia University (New York)-BB.PP. 1930-33.
-The Hispanic Society (New York)-BB.PP. 1931-37.
-The New York Public Library-BB.PP. 1930-38.
-Pratt Institute Free Library (Brooklyn, N.Y.-BB.PP. 1932.
-Esther Nicolau de Torra (Club Teosòfic) ; 1936.
-El Nostre Teatre (Revista) : 1935-36.
-Pere Català(Nova Ibèria) : 1937.
-Istituto Geografico de Agostini Novara : 1935.
VARIA O (c. 360 /11)
-L'Ocell de Paper (Llibreria) : 1934.
-Oficina de Relacions Meridionals : 1932.
-Oficina de Turisme de Catalunya : 1934-36.
-Rossend Oliveró : 1935-36.
-Joan Ors (Bibliotecari del Parlament) : 1933.
-Angel Ossorio : 1932.
-Bodleian Library Oxford-BB.PP. 1930-38.
VARIA P (c. 360bis /12)
-Cooperativa Obrera Palafrugellenca : 1936.
-J.M.Batista i Roca (Edicions Palestra) : 1932-1933.
-Antònia Parés (Biblioteca Municipal Palma) : 1931-35.
-Congrés International Lecture Publique (Alger) : 1931. Escrit de Rubió pel Congrés.
-Bibliothèque L'Heure Joyeuse de Paris 1934-35.
-Bibliotthèque Nationale de Paris-BB.PP. 1932-36.
-Bibliothèque Université de Paris-BB.PP. 1935.
-Forges de Strasbourg de Paris :1935.
-Institut International de Cooperation Intellectuelle Paris : 1934.
-Messageries du Livre Paris. 19312.
-Publications Pierre Lafitte (Librairie Hachette, Paris) : 1931.
-La Renaissance (Revue)-BB.PP. 1934.
-Consol Pastor : 1935.
-Ofici del Consell de Cultura de la Generalitat sobre la reorganització dels Patronats el gener del 1933 i
correspondència.
-National Library of Peiping, Xina-BB.PP. 1932-36.
-Joaquim Pena (Orquestra Pau Casals) : 1935.
-Fermín Peraza y Sarausa (Biblioteca Nacional La Habana) : 1933-34.
-Ramon Pérez Vilar : 1936.
-Josep Maria Petit (Fundador Llar Infantil Narcisa Freixas) :1932-38.
-Josep M. Pi i Sunyer (Secretari Ajuntament) : 1932
-Juan Pich y Pon (Alcalde de Barcelona) : 1935.
-Juan Pich Salarich (Governador de Catalunya) Saluda Rubió 1935.
-Biblioteca Municipal de Piera- Rubió: 1935.
-Rndo. Fray Ramiro de Pinedo (Vitoria) : 1930.
-Mercè Piera : 1932.
-Isidre Pijuan : 1932.
-F. Planell (Escola Industria) : 1936.
-Michel Plault: 1932-35. Abundant correspondència.
-Maria Ponjuan: 1934.
-Juan Pont (Olot) : 1936.
-Carme Portella : 1937.
-Porter (Llibreria) : 1932-38.
-J. Pous i Pagés (Lletres Catalanes) : 1937-38.
-Lluis Pou Santamaria (Lliberia) : 1934-36.
-Projecte de Llei sobre Patrimoni de la Generalitat. Octubre 1933.
-Puig i Alonso (Llibreria) : 1932-37.
-J. Puig i Ferreter : 1933.
-Pujol i Casademont : 1936.
VARIA Q (c. 360bis /13)
-Quaderns Literaris : 1937.
-Quintana : 1936.
-Biblioteca Municipal de Quito : 1930.
VARIA R (c. 360bis /14)
-Carles Rahola (Comissaria Generalitat) : 1934-35.
-Alejandro Ramos de Molins : 1932.
-J. Renart (Decorador) : 1931-38.
-Montserrat Pujol (B.P. Reus) : 1930-37.
-Revista "Ford" : 1935.
-Revista "Cataluña Textil" : 1933.
-Revista M.Z.A : 1935.
-Revista de Pedagogia : 1931-33.
-Carles Riba (Fundació Bernat Metge) : 1931-32.
-Encarnació Ribas (B.P. Caixa d'Estalvis de Sabadell) : 1933.
-J.Ribelles : 1931.
-Adela Riera 1931.
-Josep Rodergas i Calmell : 1934.
-Antoni Rodeja (Escoles Graduades d'Olot) : 1934.
-Camil Rodon i Font : 1933.
-Montserrat Roig (Seminari de Pedagogia de la Universitat de BCN) : 1935.
-Tomàs Roig i Llop : 1935.
-Institut International d'Agriculture de Roma-BB.PP. 1932.
-S. Rosàs : 1935.
-D.J. Roselló (revista Ford)-BB.PP. 1931.
-Antoni Pedrell (B.P. de Rourell) 1932.
-M. Rouret (Sots-Secretari Presidència) : 1937.
-Anna Rubiés (Grup Escolar Ramon Llull) : 1933-37.
-Margarita Ruiz Ascarza : 1933.
-Pasqual Ruiz (Alcalde d'Ulldecona) Saluda a Rubió 1935.
-J.M Ruiz Manent : 1930.
-Manuel Ruiz Morales (Ex-Oficial Marina i Mestre) : 1932.
VARIA S (c. 360bis /15)
-Isidre Sabater (Arxiver de Badalona) : 1936.
-Rosa Sagau : 1937.
-Sala Parés (Joan Antoni Maragall) :1933-34.
-Joan Sallent (Impressor) : 1934.
-Salvat, Editors : 1932-36.
-Miquel Salvatella : 1936.
-Josefina Sampere (Olot) : 1933.
-Ferdinando Ricci (Director Biblioteca Popular Petrarca, Florència) : 1934.
-Rufino Mendiola (Director Biblioteca Municipal de San Telmo de San Sebastián) : 1930-36.
-Manuel Sánchez Arcas (Butlletins) :1938.
-Angel Sánchez Blanco : 32.
-Dolors Sarró (des de Reus) : 1936.
-Associació Protectora Ensenyança Catalana . 1932.
-Silvestre Barindellis : 1934.
-M. Santullano (Junta de Ampliación Estudios, Madrid) :1932. Rubió envia unes notes sobre Biblioteques
Populars.
-Sastreria del Padró : 1938.
-Sastreria Sarralbo : 1938.
-J. Sedó Peris-Mencheta : 1935.
-Editorial Seguí :1938.
-Editorial Seix-Barral : 1932-38.
-Joaquim Sellés :1932.
-Homero Serís (Centro Estudios Históricos, Madrid) : 1930 i 1935.
-Jaume Serra Húnter (Conseller i President Parlament) : 1931-38.
-Manuel Serra i Moret (Diputat Parlament i Conseller Treball) sobre les imatges religioses de les
biblioteques de Calella i Pineda: 1931-37.
-Joan Serra Vilaró : 1932.
-Gonçal Serraclara (Comissió de Cultura) : 1932.
-Eduard Fontseré (Servei Meteorològic) : 1930.
-Francisco Sintes (Librería General) : 1937.
-Sociedad General Española de Librería : 1936.
-Josep Sol (des de Santa Coloma Gramanet) : 1937.
-Pere Solano (Comissaria Generalitat) : Maig 1936.
-Carles Soldevila (Conferentia Club) : 1935.
-Ramon Sopena, Editors : 1932-34.
-Subirana, arquitecte : 1938.
-Bibliothèque Royale d'Estocolm, Suècia (inclou una postal amb fotografia : 1930-32-37.
-Bibliothèque Nationalle Suisse, Berna : 1930-34.
VARIA T (c. 360bis /16)
-Enric Tarragó (donació de llibres de fusteria) : 1932.
-Oficines Museus Tarragona : 1937.
-Mossèn Jaume Toldrà (Biblioteca Antoni Agustí,Tarragona) :1932-35.
-Carme Teixidor (Bibliotecària des de Palau d'Anglesola) : 1938.
-Companya Telefònica Nacional : 1938.
-Centre Popular de Cultura de Terrassa : 1937.
-Jaume Toldrà : 1935.
-Jacinto Tort (President del "Tiro Nacional") 1930.
-Ramon Tor (Clínica l'Aliança) : 1931-33.
-Lluis Rodés (Director Observatori de l'Ebre,Tortosa) : 1931.
-Francesc Trabal (Institució de les Lletres Catalanes) : 1938 (Llistat d'obres per enviar a Moscou).
-Antoni Trias (President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques) :1937.
-Tribunal Tutelar de Menors :1934.
VARIA U (c. 360bis /17)
-Francesc Uriach : 1937.
-Comissari – Rector de la Universitat de Catalunya : 1937.
-Degà de la Facultat de Dret : 1937.
-Degà de la Facultat de Ciències : 1937.
VARIA V (c. 360bis /18)
-Tomás Navarro (Ministerio Instrucción Pública y Bellas Artes, Valencia) : Agost 1937.
-Ferran Valls i Taberner (Bibliotecari Col·legi Advocats)-Saluda Rubió 1930.
-Bibliotecari de la B.P. de Vandellós :1935.
-Bibliothèque Université de Varsovie-BB.PP. 1937.
-Ramon Vayreda (B.P. d'Olot) : 1936.
-Llibreria Verdaguer : 1931-38.
-Ventosa Roig (Biblioteca-Museu Víctor Balaguer,Vilanova i la Geltrú) :1934.
-President Grup Esperantista del Vendrell : 12933.
-Maria Verger (Bibliotecària Ajuntament Terrassa) : 1935.
-Juan Vicens (Ambaixada d'Espanya a París) : 1936-37.
-Jep Vidal, sobre obres de Lola Anglada: 1930
-J. Vilalta (Comandància d'Enginyers,Posició Delta) : 1938.
-Mobles Vilanova :1936.
-Escola d'Arts i Oficis, Vilassar de Dalt : 1937.
- Mn Miquel Vilatimó, Tarragona : 1936.
-Albertà Villó Vidal (des de 850 Batalló) : 1938
-Díaz Estens (Bibliotecari del Casino de Vigo) : 1930-31.
-David Vigodsky (Leningrad) : 1933.
-Josep Vila i Miravitlles (Departament Cultura): 1936-37-38.
-Joan Vinyas i Comas (Ajuntament de Girona): 1935.
-Maria Àngels Viñes (Cornudella, Tarragona) : 1933.
VARIA W (c. 360bis /19)
-Wa-L-IMP (Rebut d'una impremta). 1932.
-Library of Congress, Washington-BB.PP. 1931-36.
-National Bibliothek, Wien.-BB.PP. 1936.
VARIA Z (c. 360bis /20)
- Jaime Zardoya Morera (Capità d'Enginyers) : 1935.
ANNEX 4
CORRESPONDÈNCIA ENVIADA I REBUDA DE ROSALIA GUILLEUMAS I BROSA
1973-1983
A-I- (Amigos-Institut) i Varia (A-B), 1981-1983 (c. 1154)
-Correspondència, varia “A”: Alegre i Marcet, Josep; Alicante, Universidad de; Ameduri, Pascale; Amsterdam (Casal
Català); Anton, Dolores; Ajuntament d’Arenys de Mar; Asperti, Stefano; Ayarra, José Enrique; Ayerbe Iribar, Maria
Rosa. (c. 1154/1)
-Correspondència, varia “B”: Bamberg (Staatsbibliothek); Barbini, Giorgio; Baró i Ferrer, Margarida; Barón
Fernández, José; Barnola Echenique, Pere; Barrera López, José Maria; Barulich, Frances; Batlle Gallart, Carme; Batlle i
Prats, Lluis; Beltran Pepió, Vicente; Beltran i Llavador, Rafael; Benaiges i Buyó, M. Carme; Benson, Richard S.; Berdier
Vda. D’Alcántara, Laura; Berzosa González, Jesús; Burguete, Pilar; Blavia, Ramon; Bonner, Anthony; Butiñà, Julia. (c.
1154/2)
- Amigos de la India, 1981-1983 (c. 1154/3)
- Associació de veïns del carrer del Carme, 1982 (c. 1154/4)
- Ajuntament (c. 1154/5)
- Biblioteca Balmes (c. 1154/6)
- Biblioteca Arús, 1982 (c. 1154/7)
- Biblioteca Universitària (c. 1154/8)
- Bancs, 1982 (c. 1154/9)
- Cambra Oficial de Comerç i Navegació, 1982 (c. 1154/10)
- Casa Provincial de la Caritat, 1983 (c. 1154/11)
- Centre Català de Prospectivitat, 1982 (c. 1154/12)
- Centre Excursionista de Catalunya (c. 1154/13)
- Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, 1982 (c. 1154/14)
- CSIC (c. 1154/15)
- Diputació - Departament d'Organització i Mètodes (c. 1154/16)
- Diputació - President de la Comissió Informativa de Cultura (c. 1154/17)
- Diputació - Personal (c. 1154/18)
- Diputació - Presidència (c. 1154/19)
- Diputació - Cap del Servei de Cultura (c. 1154/20)
- Diputació - Secretaria General (c. 1154/21)
- Diputació - Servei de Museus i Biblioteques (c. 1154/22)
- Diputació - Varia : Clínica mental de la Diputació de Barcelona; Jefe del Depósito de Publicaciones; Director de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola i d’Especialitats Agropecuàries; Diputat-President de la Comissió
d’Ensenyament; Oficina d’Informació, Iniciatives i Reclamacions; Servei del Medi Ambient; Servei del Patrimoni;
Relacions Socials. (c. 1154/23)
- Escola de Bibliotecàries (c. 1154/24)
- Federació Farmacèutica (c. 1154/25)
- Generalitat de Catalunya (c. 1154/26)
- Institut Britànic (c. 1154/27)
–A-(Ainaud-Anton) i Varia, 1972-1983 (c. 1150)
- Correspondència, varia "A": Abbonen, Marueice; Abelló Prat, Juan; Abras, Joaquín Alfredo; Abrera; Ackermann,
Gerhard; Amsterdam (Servei Fotogràfic); Aguilar Piñal, Francisco; Aguilera, Rafael; Aguirre, Mario; Aguiló, Mercedes;
Aix en Provence (Marcellin); The University of Alabama; Alava (Gobierno Civil, Casa de Cultura); Alavedra, Salvador;
Albacete; Albaiges, Josep Maria; Albany, N.Y:Albéniz, Isaac (fons Albéniz gestionat per Vicente Moya Francés;
Alberch, Ramon; Lope de Alberdi; Almendralejo, Badajoz (Complejo Cultural "Santa Ana"); Albert, Esteban; Albizua
de Burillo, Dolores; Alcalá de Henares (Ajuntament); Alcoy; Alegre i Marcet, Josep; revista "Alella"; Alessandro, Boni;
de Alfonso Bozzo, Alfonso; Algemesí (Ponent d'Ensenyament); Alicante, Caja de Ahorros Provincial, Centro de
Estudios Universitarios); Allegra, Giovanni; Alonso, Gabriel; Alvarado, Julio; Alvarado, Manuel; Alvarez, Adelino;
Alvarez Márquez, M. Carmen; Amat i Noguera, Núria; Amiet, Robert; Amils i Pla, Joan; Amsterdam - Holanda
("Union", Union International de Interlinguistik Servicie, Universiteits- Bibliotheek); Marsal i Riba, Josep; Andorra la
Vella ("Posobra"); Andrés Escribá, Vicente; Angermüller, Rudolph; Anvers - Bèlgica; Alós Braco, Celestino; Aparicio
Quibus, Francisco; Aragón, Javier; Arbeloa, Víctor Manuel; Arenys, Javier de; Arenys de Munt (Ajuntament);
Argüelles, Antonio F.; Arias Real, Joaquín; Arié, Rachel; Ariño, Amparo; Armestó-Miró, Josep Maria; Armidale,
University of New England, Australia; Armistead, Samuel G. (University of Pennsylvania; Armonk, New York; Arnan,
Florenci; Arnau, Carme; Aróstegui, Julio; Arrojo Muñoz, Agustín; Artés; Asociación Española de Ciencias Históricas;
Asperti, Stefano; Atkinson, Charles M; Auleda, Sebastián; Augsburg (Universitätsbibliothek); Austin (University of
Texas); Aveiro (Arquivo do distrito); Avila, Carlos; Avinyó - França; Ayala, Leonor; Ayerbe Ventura, José Maria; Ayling,
Ronald; Aymamí, juan S.; Aymat, César. (c. 1150/1)
- Ainaud de Lasarte, Josep Maria, 1980 (c. 1150/2)
-Adquisicions, 1980-1983:Riba i Arderiu, Jordi; Desiderata presentada per la cap M. Rosa Planas i ofertes
presentades per Alaquàs, València i Editorial Laia, Barcelona(c. 1150/3)
- Alba, Víctor, 1974-1976 (c. 1150/4)
- Alujas, Moisès prevere, 1959-1977 (c. 1150/5)
- Amsterdam, Groen Saul, 1973-1977 (c. 1150/6)
- Amsterdam, Swets & Zeitunger, 1977 (c. 1150/7)
- Anton, Ferran - Informe de Carme Bastardas escrit el 1980 sobre la desaparició de llibres de Zola i d'altres, 19721980 (c. 1150/8)
–A-V-(Acadèmia-València) i Varia, 1961-1981 (c. 114/)
-Acadèmies de Bones Lletres, de Ciències i Arts i de Ciències Mèdiques de Catalunya 1973-1980. Andorra. (c. 114/1)
-Alacant. Centre Provincial Coordinador de Biblioteques. Centre d'Estudis Alacantins. Mediterránea - Departament
de Biologia de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant. Vària Alacant - Castelló - València. Alcoi - Institut
Alcoià de Cultura(c. 114/2)
Arxiu de la Corona d'Aragó. Associació de Bibliotecàries. Barral Editores 1967-1981 (c. 114/3)
Biblioteques Balmesiana, de l'Institut del Teatre, de la Dona, Provincial Universitària. Caja de Ahorros Provincial de la
Diputación de Barcelona. Caixa de Pensions i d'Estalvis de Catalunya i Balears. Cambra de Comerç. Casa de Caritat.
1972-1981(c. 114/4)
Igualada. Centre d'Estudis Comarcals./ Biblioteca popular de Mataró./ Biblioteca de Montserrat / Montblanc:
Museu-Arxiu / Sabadell. Biblioteca / Terrassa: Museu Tèxtil; Biblioteca Soler i Palet, Escola d'Enginyers / Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú / Patronat d'Estudis Ausonenses de Vic. 1963-1980. (c. 114/5)
Biblioteques populars de Manresa, La Llagosta, Navars, Esparreguera, Vilafranca del Penedès, Cabrils, Berga,
Hostafrancs, Cerdanyola, Sant Vicenç de Castellet, Canet de Mar 1971-1980. (c. 114/6)
Catalunya Cristiana (Joan E. Jarque i Jutglar) / Comisión Mixta de Coordinación Estadística. (c. 114/7)
CSIC 1963-1980. (c. 114/8)
Grup Independent d'Estudis Comarcals de Catalunya (GIECC) (c. 114/9)
-Girona i província. Perelada. Col·legi universitari de Girona. Diputació provincial. Institu d'Estudis Gironins. Institut
d'Estudis Empordanesos. 1965-1981(c. 114/10)
-Institut d'Estudis Catalans. Institut Municipal d'Història de la Ciutat - Ca l'Ardiaca - Institut Municipal de Ciències
Naturals. Institut Britànic. Instituto Espanyol de Musicología del CSIC. Edicions 62 . Escola de Treball. Internationale
Jugendbibliothek - München. Junta Provincial de Protecció de Menors. Llibreria Herder. Laboratoris Grifols SA. (c.
114/11)
-Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. 1963-1981 (c. 114/12)
-Mallorca i Menorca. Societat Arqueològica Lul·liana. Revista Lluch. Ateneu de Maó. Biblioteca Pública de Maó. 19621980. Varis (Centre de Lectura de Reus i Sant Cugat del Vallès- Jesuïtes) (c. 114/13)
-Museus de Zoologia (Barcelona) Museu d'Història de la Ciutat. Museu Arqueològic Provincial 1969-1980. (c. 114/14)
-Tarragona. Arxiu Diputació de Tarragona. Institut d'Estudis Tarragonins, Reial Societat Arqueològica Tarraconense.
Abadia de Santa Maria de Poblet. Arxiu del monestir de Santes Creus. Observatori de l'Ebre 1965-1977. (c. 114/15)
-Universitats. UB - Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials; Filosofía i Lletres. Seminari d'Història - Seminari de
Matemàtiques - Seminari de Pedagogia - Publicacions / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Politècnica
/ Marc-Aureli Vila 1970-1980. (c. 114/16)
-València. Cambra de la Propietat Urbana. Seminari Metropolità de València. Instituto Pontificio de Teología. Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. Ajuntament de València. Centro de Cultura valenciana del CSIC. Facultat de
Filosofia i Lletres-Història Medieval. Institució Alfons el Magnànim. Lo Rat Penat. Universitat de València Publicacions i Intercanvi. 1961-1981(c. 114/17)
Barcelona –“A”(Acadèmia-Banco), 1973-1983 (c. 1157)
- Acadèmia de les Bones Lletres (c. 1157/1)
- Acadèmia de Ciències i Arts (c. 1157/2)
- Acadèmia de Farmàcia (c. 1157/3)
- Acadèmia de Medicina (c. 1157/4)
- Amics dels Clàssics (c. 1157/5)
- Amics dels Goigs (c. 1157/6)
- Ajuntament (c. 1157/7)
- Arxiu de la Corona d'Aragó (c. 1157/8)
- Arxiu SALMER (c. 1157/9)
- Arxiu Històric de la Ciutat (c. 1157/10)
- Associació Amics de la India (c. 1157/11)
- Associació Ex - libristes (c. 1157/12)
- Associació de Veïns del carrer del Carme (c. 1157/13)
- Ateneu Barcelonès (c. 1157/14)
- Bancs (c. 1157/15)
- Banco Español de Crédito (c. 1157/16)
Barcelona – Varia “A-Z” , 1973-1983 (c. 1155; c. 1162; 1163)
– Barcelona, varia A-B”: Arxiu Mas; Associació de Bibliotecàries; Associació Catalana de Farmacèutics; Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana; Associació de Pares de Persones amb Retard Mental; Associació de Tècnics en
Animació Cultural; Biblioteca dels Museus d’Art. (c. 1155/1); Real Academia de Bellas Artes de San Jorge; Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears; “Acción Sindicalista”; “Acero y Energía”; “Actualidad Filatélica”; AEG
Ibérica de Electricidad; Asociación de Químicos del Instituto Químico de Sarrià; “Agermanament”; Agfa-Gevaert,
S.A.; Agrupación Astronómica Aster; Agrupación cultural y deportiva Sarrió; Agrupació Cultural Folklórica Barcelona;
Agrupació Excursionista Muntanyà; Agrupación Escolar Ribot; Agrupación Excursionista “Montaña”; Agrupación
Fotográfica de Cataluña; Agrupación Pedagógica, s.a.; Aguas del Pirineo Oriental; Amics de Mallorca; Ampliaciones y
reproducciones Mas; Amnesty International d’Espanya; Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo; Anuario de
Psicología; “Antártida”; “Anthropologica”;”Apostolado Franciscano”;”Arreu”;”Arquitectura Bis”; Artestudi, Edicions;
Arxiu Històric de Sants; “Asea Eléctrica, S.A.; Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial;
Asociación de Investigación Textil; Associació de Bibliotecaris de Catalunya; Associació de Bibliotecàries; Associació
de Bibliòfils de Barcelona; Associació Blanquerna; Associació pr a l’Ancianitat de Barcelona; Asociación de Vecinos
del Distrito V; Associació de Veïns de Les Corts; Asociación de Amigos de UNICEF; Asociación de Asistentes Sociales;
Asociación Cristiana de Dirigentes; Asociación para el Desarrollo Hospitalario del Distrito Univrsitario de Barcelona;
Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo; Asociación Española de
Gemología; Asociación Española de Orientalistas; Asociación Española de Prensa Técnica; Asociación para el Estudio
de la Ciencia de la Inteligencia Creativa; Asociación Nacional de Ingenieros Industriales; Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya“Ingeniería Textil”; Asociación Nacional de Ingenieros Industriales de Cataluña; Asociación de
Maestros Industriales “Técnica y Práctica”; Asociación para la Mujer Efectiva; Associació del Museu de la Ciència i de
la Tècnica; ANABA, Associación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos; Asociación Nacional de
Dirigentes; Asociación Nacional de Ingenieros de Industrias Textiles; Asociación de la Prensa Técnica; Asociación
Técnica Española de Estudios Metalúrgicos; Asociación de Vecinos de las Corts; Asociación Técnica Española de
Estudios Metalúrgicos; Associació d’antics funcionaris de la Generalitat de Catalunya; “Atalaya”; “Aspects Ciba”;
“Aurora de Clave”;”Avui”; “Azor”; Bankunion; “Barrabas”; Barral Editores; “Batik”; Bibliograf, S.A.; Biblioteca
“Francesc Moragas”; Biblioteca Museus d’Art; Biblioteca d’Urbanisme i Estudis Locals; Soliguer, Roser Vda. Bofill;
Boletin de Cotización Oficial; Bolsa de Barcelona; Bolsa Oficial de Comercio; Boletín de Cotización Oficial; Bolsa de
Comercio de Barcelona; “Boletín de la Asociación de Obstetricia y Ginecología”; “Boletín Informativo”; “Bona
Nova”;”Butlletí de l’Institut de Cinema Català” (c. 1163/1)
– Barcelona, varia “C-D”: Catalana de Gas y Electricidad; Club Excursionista de Gràcia; Club Natació Atlètic; Col·legi
Notarial de Barcelona; Col·legi de Químics; Comercial Atheneum; Compañía General de Tabacos de Filipinas (Jaime
Gil de Biedma)(c. 1155/2); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona; Caixa d’Estalvis “Sagrada
Família”;Caliban, S.A.; Cámara de Corredores de Algodón Hilado; Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; Caritas
Diocesana; Casa del Sordomudo de Barcelona; Casa Viceversa; Casino de l’Aliança de l Poble Nou; Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.; “Catalunya Gastronomica”; “Cau”; Cavall Fort; Cedin (Centro de Documentación de Ingeniería);
Centre Comarcal Lleidatà; Centro de Estudios Brasileños; Centre Excursionista Àliga; Centro de Estudios
Interplanetarios; Centre d’Estudis de Planificació; Centre de Recuperació i Investigacions Submarines –CRIS-; Centro
de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua; Centro Gallego; CEUMT (Centre d’Estudis Urbanístics, Municipals i
Territorials); Centro Nacional de Información y Documentación; “Ciudadela”; Clarke, Modet & Company; Club
Excursionista de Gracia; Club Natació Atlètic; Club Montañés Barcelonés; Club Natació Barcelona; Comissió Catalana
d’Organitzacions No Governamentals per a l’Any Internacional de l’Infant; Colegio de agentes de Cambio y Bolsa;
Colegio Alemán San Alberto Magno; Colegio Americano; Colegio Canigó; Colegio de Economistas de Barcelona;
Col·legi Oficial de Metges; Colegio del Salvador; Colegio Mayor Universitario La Salle; Colegio Nacional Milà y
Fontanals; Colegio Nacional “San José de Calasanz”; Colegio Notarial; Colegio Oficial de Aparejadores; Colegio Oficial
de Farmacéuticos; Colegio Oficial Nacional de funcionarios de la Administración Local; Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Cataluña; Col·legi Oficial de Metges de Barcelona; Colegio Notarial de Barcelona; Colegio Oficial de
Odontólogos; Colegio Oficial de Practicantes; Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de
Administración Local; Colegio sagrado Corazón de Jesús; Col·legi d’Economistes de Catalunya i Balears; “Collectanea
Botanica”;Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Comercial Atheneum, S.A.; Comercial
Mecanográfica, S.A.; Comercial Sapé, S.L.; Comisario del Cuerpo General de Policiía; Compañía Editorial Continental,
s.a.; Compañía Española de Editoriales Tecnológicas Internacionales; Compañía Roca-Radiadores; Comteco;
Congregación Nuestra Señora de la Estrada; 1 Congrés d’Economia i d’Economistes de Catalunya; Conseil
International des Machines a combustion; Consejo Sindical Nacional; Consell Català d’Ensenyament; Conservatorio
Superior Municipal de Música; Consorcio de Información y Documentación de Cataluña; Constitución Española;
Construcción de la Ciudad; Coordinadora d’espectacles infantils als barris; Corporación Metropolitana de Barcelona;
“El Correo Catalan”; “Cris”; “Cristiandad”;”Cromosoma X”; Cruzada Estudiantil y profesional para Cristo; “Cruzado
Español”; Cuffi, José O.; “Cuadernos de Pedagogía”; “El Cultivador Moderno” (c. 1162/2); “D’Art”; Delegación
Diocesana para los Medios de Comunicación Social; Delegaciópn Provincial de Cultura; Delegació Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia; Delegación Provincial de Sindicatos; Delegado Provincial de Información y
Turismo; “Deutsche Zeitung für Spanien; “Dial”; Dirección General de Trabajo; Dirección General de Servicios
Sociales; Dirección General de la Seguridad Social; “Diario de Barcelona”; “Diana”; Didoma, S.A.; “Doctor”;
“Documentación para Dirigentes; “Documents d’Església” (c. 1162/3)
– Barcelona, varia “E-F”: Ediciones Aguilar; Ediciones del Serbal; Edhasa; Editorial Delta; Editorial Planeta; Fundació
Anthropos; Fundació Miró; Fundació Roca Galès; (c. 1155/2); “Eco del Seguro”;”Economista”; Ediciones C.E.A.C.;
Ediciones CEDEL; Ediciones de Nuevo Arte THOR; Ediciones de Promoción Cultural; Edicions 62, S.A.; Ediciones
Hymsa; Ediciones Mundo; Ediciones Técnicas H.M.; Ediciones Zeus S.A.; Editorial Arimany; Editorial Barcino; Editorial
Eco, S.A.; Editorial Eco; Editorial Fontamara; Editorial Galaxis s.a.; Editorial Noguer, S.A.; Editorial Orbis; Editorial
Planeta; Editorial Praxis, S.A.; Editorial Scientia; Editorial SHEPSA; Editorial Teide; Editorial Vergara; “Educación
Hoy”;”EIKONOS”; Revista Española de Electrónica; E.N.I.T. “L’ITALIA”; L’Escaire”; Escola Betania; Escola Costa i
Llobera; Escola de l’Oratori de Sant Felip Neri; Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola; Escuela “Luisa Cura”; Escola
Massana; Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona; “España 21”; Espasa Calpe, S.A.; Esperanto; Estudio
Borràs; “Estudios Franciscanos”; Estudios sobre Hospitales; “Expansión Regional”;”Extracta”; “La Familia” revista del
hogar; Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.; Federación ECOM; Federación Española de Actividades Subacuáticas;
FISA Industrias Gráficas; FOAS Laboratorio Fotográfico; Foment Excursionista de Barcelona; Foment Martinenc;
Fomento de Producción; Forum Musical; Fomento del Trabajo; Fundació Jaume Bofill; Fundació Bosch y Cardellach;
Fundació Catalana; Fundación Dr. Melchor Colet; Fundació Güell; Fundació Jaume I; Fundació Joan Miró; Fundació
Roca Galès; Fundació Maria Francisca de Roviralta (c. 1163/4)
- Barcelona, varia “G-LL”: GRAFOS, S.A.; Gremi de Llibreters de Vell; Hispano Olivetti, S.A.; Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau; Institut Botànic de Barcelona; Institut d’Art Gràfic; “La Vanguardia”; Llar Torrel-Benavent; Llibreria
Catalònia; Llibreria Passim. (c. 1155/4); Galeria del Llibre; La Gaya Ciencia; Gestetner, S.A.; Gobero; “Gràcia”;
Gráficas Valero; Gran Enciclopèdia Catalana; Gran Enciclopedia Vasca; Gran Fraternidad Universal; “Lípidos”;
“Losan”; Llibreria del Sol i de la Lluna. (c. 1162/1); Gremi de Serrallers i Ferrers; Gremi de Llibreters; Gremi de
Llibreters de Vell; Gremio Sindical de Industrias Gráficas; Grup del Llibre; Guía Musical; “Historia 16” Hoechst Ibérica;
Hoja Nazarena; Imperial Chemical Industry; International Bussiness Machines; IBM; ICI España; Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días (La); “Imagen y Sonido”; I.N.B. “Casa Antúnez”; Ingeniería Textil; IPSI (Institució
Pedagògica Sant Isidor); Institut Amatller d’Art Hispànic; Instituto Agrícola Catalan; Instituto Antituberculoso
“francisco Moragas”; Instituto Barraquer de Barcelona; Instituto Behring; ICESB, Laboratori de Sociologia; Instituto
de Censores Jurados de Cuentas; Instituto Español de Estudios Mediterráneos; Instituto Internacional Terapéutico;
Instituto de Ciencias de la Educación; Instituto Internacional de Arte y Técnica de la Costura; Instituto de
Investigaciones Pesqueras; Instituto Lamboa; Instituto de Medicina Psicológica; INB “Milà i Fontanals”; INB
“Montserrat”; Instituto Nacional de Toxicología; Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana; Instituto
Provincial de Urbanismo; “Jano”; Jóven Cámara de Barcelona; Junta de Damas de la Asociación contra el Cáncer;
KLM; Kodak; Laboratorios Andreu; Leteradura; Librería Estai; Librería Herederos de la Viuda Pla; Librería Martínez
Pérez; Librería Mestre; Librería Metropolitana; Librería Ona; Librería Passim; (c. 1162/2)
- Barcelona, varia “M-P”: Món, El; Museu de la Indumentària; Museu Verdaguer; Òmnium Cultural; Puvill libros, (c.
1155/5); Museos de Arte; Medicina y cirugía de Grado Medio; Medicina Clínica; Medicina e Historia; Mercado
Común Internacional; Meridiana; Monjas Jerónimas del Monasterio de San Matías; “Monsalvat”; Morgan; “Mundo”;
“Mundo Industrial”; Museo de Arte de Cataluña; Museo del Arte Escénico; Museo Marítimo; Museos Municipales de
Arte; Mutua General de Seguros; Musical Emporium; “Natación”; Nestlé; Nosworth S.A.; Noticiero Universal; Novo
Studio; Olivetti; Orfeò Gracienc; Orfeó de Sants; Oriflama; Oro y Hora; Otro Cine; Palabra del Papa; Palacio de
Pedralbes; Palau de la Música Catalana; Parroquia de San Agustín; PSUC; Patronato Municipal de la Vivienda;
Patronato Pedro Prat Gaballí; “Pesca y Náutica”; “Pinturas y Acabados Industriales”; Plan Nacional de Higiene y
Seguridad del Trabajo en Barcelona; “Poble Andorrà”; “El Poble Català”; “La Prensa”; Prensa Científica; Publivisión;
Publicaciones Científicas Alter; Publicaciones Especializadas Internacionales; Puerto de Barcelona (c. 1162/2)
- Barcelona, varia “Q-Z”: Radiotelevisión Española; Santa María del Mar; (comissió organitzadora del VI Centenari);
Tapicería Llosà; Terraza Martini. (c. 1155/6); Quinta de Salud “La Alianza”; Radio España de Barcelona; Radio
Miramar; Radio Nacional de España; “Radioelectricidad”; Radiotelevisión Española; Rank Xerox; Real Academia de
Medicina de Barcelona; “Regenérate”; “Revista Española de Reumatología”; Revista Padres del Fert; Revista de
Geografía; Revista Las Corts; Revista Jurídica de Cataluña; Revista “Minwatt”; Revista Moderna de Administración
Local; Revista dels Orfeons de Catalunya; Revista de Plásticos Modernos; “Revista de Psiquiatría y Psicología”;
Revista del Seminario de la Cátedra de Patología Médica de Barcelona; “Rosa Sensat”; Samsó y Tejero; “Sants”;
Sarrió; “Senderos”; “Serra d’Or”; Servicio de Cartografía; Servicio Provincial de Formación Sindical; Servicio Social de
Higiene y Seguridad del Trabajo; Sociedad Española de Lámparas “Z”; Sociedad General de Aguas de Barcelona;
Sociedad General Española de Librería; Société Général de Banque; Solidaridad Nacional; Sperry Vickers; “Stendek”;
“SP”; “Stream”; Suministros para Artes Gráficas; “Tarotdequinze”; “Taula de Canvi”; “Técnica de la Regulación y
Mando Automático”; Tele/exprés; Televisió Catalana, S.A.; “Templo”; “Tierra, Mar y Aire”; Unió Excursionista de
Catalunya; Unió Seglar de Sant Antoni Maria Claret”; “Urania”; Uriach y cia., S.A.; Vanguardia, La; “Vértex”; “Vida
Acuática”; “Vivienda”; Walip; “Y la moda será así”; “Yorick” (c. 1162/3)
Auditori de la BC, 1973-1985
- Actes culturals i seminaris celebrats a l'Auditori de la BC, 1973-1983 (c. 1153/1)
- Invitacions enviades i rebudes per la BC, 1973-1982. Entrevista radiofònica incomplerta ("Giravolt") emesa a la BC,
1974 (c. 1153/2)
-Actes culturals a l'Auditori, 1982-1983 (c. 1201/1)
- Actes culturals a l'Auditori, 1984(c. 1201/2)
-Visites culturals, 1983 (c. 1201/3)
-Actes culturals a l'Auditori, 1985 (c. 1201/4)
“B” (Bad-Berlin)i Varia, 1973-1979 (c. 1156/)
- Varia "BA-BE": Bacchini, Federico; Badia i Torras, Lluis; Badia Tort, Hijo de Domingo; Baena Yedón, Miguel; Báguena
Garcés, Salvador; Baker, Norma K; Balasch, Manuel prevere; Balcells Domènech, Josep Maria; Balcells González,
Albert; Bahillo, Jesús, claretià; Mn. Francesc Baldelló, necrològica; Ballaira, G.; Bamberg, Staatsbibliothek; Barajas, E.;
Barañaín, Pamplona; Barberà Gayoso, Claudio; Barceló Barceló, Alfonso; Barcía Goyanes, Juan José; Barchiesi,
Roberto; Barclays Bank Limited; Barella Miró, Alberto; Università di Bari; Barnett, K.; Barnos Manzano, M. Pilar;
Baron Fernández, José; Baron, John H.; Barquet, Nicolàs; Barrera López, José Maria; Barrio Travé, Enrique; Bart
Rossebastiano, Alda; Barulich, Frances; Barranquilla – Colòmbia-; P Basili de Rubí; Basoa Barañano, Ildefonso; Bassa
Vallori, Joan; Bassegoda Nonell, Juan; Batalla, Luis; Bataller, Tomàs; Bates, William; Batista Roca, Joan (filiació del ms.
“Nobiliaris” de Jaume Ramon Vila); Baucells i Reig, Mn. Josep; Baude, Christian; Besseron, Dominique; Betrig,
Jacques; Bekhoven, Anton W. van; Belart, Lluis , Bellandi, Margherita; Bellinger, Dr.; Bellpuig d’Urgell; Bellver,
D.C.G.; Beltran Llavador, Rafael; Belza, Juan E.; Bemidji State University; Benavides, Rosario; Benavent de Barberà,
Pedro; Benítez, Joaquim M.; Benson, Richard S.; Bensoussan, Albert; Berchmans; Berga –Barcelona-; Berger,
Philippe; Bergez, Daniel; Bergós, Antoni; Berjillos Córdoba, Francisco; Bernard, Michel; Bernard, René; Bernasconi,
Fiorenzo; Bertelli, Sergio; Bertelsmeier- Kierst, Chista; Besalú; Besseron, Dominique; Beyrie, Jacques; Béziers
(Biblioteca d’Occitània) (c. 1556/1)
- Varia "BI-BU": Binghamton, State University of New York; Biosca Riu, Ricardo; Cissoko, Mario; Beca, Ramon; Blanc,
Jacques; Blanch, M.; Blanes –Barcelona-; Blasco, Ricard; Blasi Rabassa, Ramon; Blick, Gerd; Bloomington, Indiana
University Library; Bochum (Universitäts Bibliothek); Bodó Andrade, Juan; Boghardt, Martín; Bölm, Ludwig; Bohn,
Willard; Bois, Monique; Bolaño, Piedad; Bologna (Teatro Comunale); Bombin, Inocencio; Bonamich, Magdalena;
Bonet, Crestian; Bonet, Laureano; Bonfils, Jean; Bonille, Michel; Möller, Heinz; Bonner, Anthony; Bonet, Christian;
Bordeaux (Bibliotheque Mnicipale); Borràs, Teresa; Bosacoma Cruz, Bruno; Boston University; The British Library;
Botet, Rosa de Lourdes; Botrel, Jean-François; Bouvier, Jacqueline; Bové i Niubó, Francesc; Bové Prats, Carme;
Bowers, Myra E.; Box Maria Cospedal, Antonio; Boyer, Denise; Bradbury, Gail; “Bracara Augusta”, Revista; Brasilia
(“Educaçao”); Braun, Joan Maria; Brayer, E.; Breuer, János; Lester Brothers; Brown, Kenneth; Bufill i Jané, Neus;
Buffalo, N.Y.; Buigas, Carlos; Buren (Holanda); Burgos (Institución Fernan González); Butiñà, Julia; Button, D.S.W. (c.
1156/2)
- Bad Godesberg - Deutsche Forschungsgemeinschaft (c. 1156/3)
- Badajoz - Revista del Centro de Estudios Extremeños (c. 1156/4)
- Badalona – Varia: “Amistad”; Ayuntamiento; “Badalona”; Colegio Badalonés; Escuelas Minguella. (c. 1156/5)
- Baghdad – Varia: Butlletin of the College of Arts; “Sumer” (c. 1156/6)
- Bahía Blanca – Varia: Universidad Nacional del Sur; Cuadernos del Sur; Instituto de Estudios del “Tercer Mundo Eva
Peron” (c. 1156/7)
- Balbín, Rafael de - Madrid (c. 1156/8)
- Batista i Roca, Josep Maria (c. 1156/9)
- Basel (Basilea) – Varia: Société Internationale de Musicologie; Musik-Akademie der Stadt Basel; Schola Cantorum
Basiliensis; Universitätsbibliothek. (c. 1156/10)
- Belgrad – Varia: Narodna Biblioteka (sr. Srbije); Savez Sindikata Jugoslavije (c. 1156/11)
- Bellaterra - UAB (c. 1156/12)
- Berkeley, California, University Library (c. 1156/13)
- Belo Horizonte - Brasil - (c. 1156/14)
- Berlin -Varia: Deutsche Staatsbibliothek; Ibero-Amerikanisches Institut; Freie Universität; Technische Universität (c.
1156/15)
- Berna – Varia: “Iberia”; Centro del Libro Español (c. 1156/16)
“B-M”(Biblioteca-Museu), 1973-1981 (c. 1160/)
- Biblioteca Balmes (c. 1160/1)
- Biblioteca Universitària (c. 1160/2)
- Bisbat, Arxiu Diocesà i Biblioteca Episcopal (c. 1160/3)
- Caixa d'Estalvis i Provincial de Catalunya (c. 1160/4)
- Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (c. 1160/5)
- Cambra Oficial del Comerç i la Navegació (c. 1160/6)
- Capitania General (c. 1160/7)
- Casa Caritat - Impremta escola (c. 1160/8)
- Centenari de la Impremta (c. 1160/9)
- Centre Català de Prospectiva (c. 1160/10)
- Centre Excursionista de Catalunya (c. 1160/11)
- Centro Importador del Libro Italiano (c. 1160/12)
- Club d'Amics de la Futurologia (c. 1160/13)
- Club d'Amics de la UNESCO (c. 1160/14)
- Instituto Español de Musicologia (c. 1160/15)
- Institut d'Estudis Catalans (c. 1160/16)
- Institut d'Estudis Nord-Americans (c. 1160/17)
- Institut Francès (c. 1160/18)
- Institut Italià de Cultura (c. 1160/19)
- Institut Municipal d'Història (c. 1160/20)
- Llibreria Bosch (c. 1160/21)
- Llibreria Herder (c. 1160/22)
- Museu Arqueològic (c. 1160/23)
“B” – (Bibliotecaris – Bibliòfils), 1979-1986 (c. 1206)
- Associació de Bibliotecàries, 1979-1986 (inclou un dossier sobre la xarxa de biblioteques públiques catalanes) (c.
1206/1)
- Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes, 1986(c. 1206/2)
- Bibliòfils, 1984-1986(c. 1206/3)
- Correspondència – Barcelona – Bibliòfils, 1980(c. 1158)
“B”- (Biblioteconomia –Varia), 1973-1982 (c. 1164)
– Subscripcions (c. 1164/1)
– Factures (c. 1164/2)
- Biblioteconomia. Varia (c. 1164/3)
“B”- (Bilbao-Buenos Aires), 1970 (c. 1165/)
- Bilbao - Varia: Archivo y Biblioteca de la Diputación; Boletín de Estudios Económicos; Banco de Vizcaya; Ciudad
Sanitaria de Cruces; “DYNA”; Universidad de Bilbao; Universidad de Deusto (c. 1165/1)
- Boijenga's - Sneek, holanda (c. 1165/2)
- Bogotà- Varia : Academia Colombiana de Historia; Asociación Colombiana de Bibliotecarios; Banco de la República;
Biblioteca “Luis-Angel Arango”; Biblioteca Nacional de Colombia; Instituto “Caro y Cuervo” (c. 1165/3)
- Bourligueux, Guy (c. 1165/4)
- Bournemouth - Kennet Mummery (c. 1165/5)
- Brussel·les - Biblioteca Nacional de Bèlgica (c. 1165/6)
- Brussel·les – Varia: XI Congrés de l’AIB; Armorial Belge; Association Internationale des Juristes Démocrates;
Bibliotheque Royale Albert 1er. (c. 1165/7)
- Bucaramanga - Colombia – Varia: Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay; Universidad Industrial de Santander
(c. 1165/8)
- Bucarest - Biblioteca Centrala de Stat (c. 1165/9)
- Budapest – Varia: National Széchényi Library; Bibliotheca Academiae Hungaricae;National Széchenyi Library (c.
1165/10)
- Buenos Aires – Varia : Institución Cultural Española; Biblioteca Nacional; Fondo Nacional de las Artes; “Bibliografia
Argentina de Agronomia y Veterinaria”; Universidad de Buenos Aires (c. 1165/11)
“C” (Canvis-Copenhague) i Varia, 1973-1982 (c. 1207/)
- Varia C ("Cab-Cu-"), 1975-1983 : Caballero de Andrade, J.L.; Cabañas Vázquez, Agustín; Cabré, Dolors; Cáceres,
Colegio Universitario; Cádiz, “Ponent”; Caizergues, Pierre; Calahorra; Calcagno, Luigia; Calgary –Canadà- (The
University); Calella, “Estela”; Cali (Universidad del Valle); Calle González, Benjamin; Calmon, Babette; Calvo, Silvia;
Calvo Baquero, Antònia; Cambridge, Campos Garcia, Severiano; Campos Vadell, Carmen; Camprubí, Michel; Canals
Guilera, Ramon; Canani, Berni; Canberra, Austràlia-; Candau, Agnès; Canellas López, Angel(Saragossa); Cangiotti,
Gualtiero; Cánovas, Enrique; Canovelles, Ajuntament; Cañada, Silverio; Cañizo, Paula Maria del; Capdevila Serra,
José; Capel Martínez, Rosa Maria; Capellà i Bujosa; Capellades Català, Pere; Capelle, Henri; Caracuel, Juan;
Carasusan, Gloria; Cardedeu (Ajuntament; Casal de Cultura Dorctor Daurella); Carli, Robert; Carnero, Guillermo;
Carnicer, Ramon; Carpentras – Bibliothèque Inguimbertine; Carratalá, Ernesto; Carreras Fumaña, Enriqueta;
Carreras López, J.J. Carrillo, Palacín, Teresa; Carroggio, Ediciones; Carroll, Carleton W; Cartanyà i Nadal, Pere-Anton;
Carulla Canals, Lluis; Casa Matta, Carlo; Casademunt i Fiol, Sergi; Casals s.a. Edicions; Casanova, Emili; Casanovas i
Esclusa, Lina; Casanovas Molist, Josep; Casanovas, Xavier; Casasayas Truyols, José Maria; Casassas Cantó, José Maria;
Castellar del Vallès; Castellbisbal; Castells, Víctor; Castellterçol (Joan Mercadé i Montserrat) Castelltort, Alejo;
Castillon Cortada, Francisco; Casulleras, Juan; Catalano, Rafael D; Catalana de Gas y Electricidad, S.A.; Caudebec-enCaux; Caudete –Ajuntament-; Cazaubon, Pierre; Cazottes, G; Cebrian Badenes, Teresa; Cebrian, P.; Cervera, Lleida
(Centre Comarcal de Cultura); Cerdan, Francis; Cerrillo Llobet, Xavier; Rossell Rosal, Mercè; Cervoni Vaurillon, Marie;
Cleveland, Ohio;Cincinati, Ohio; Cingano, Erminio; Ciudad Real (Biblioteca Pública Provincial); Ciudad Sanitaria
“Enrique Sotomayor”; Ciuró Gabarró, Joaquín; Ciuró Rovira, Ricardo; Ciuti, Bruna; Claes, F.; Clar Hernández, Elena;
Clark, Keith; Claustral-Zellerfeld; Clawsey, Edwin G.; Clermont (Institut et Observatoire de Physique du Globe);
Cleson, Greta; Cleveland (University Libraries); Close, Lorna Juana; Codinach Pararols, Cuesta i Torres, Joan Josep (c.
1207/1)
- Canvis de llibres, 1938-1939 (c. 1207/2)
- Cagliari - Biblioteca Universitària, 1977-1982 (c. 1207/3)
- Cagliari - Varia, 1974-1977: Istituto di Storia Medevale; “Rendiconti” Seminario della Facoltà di Scienze (c. 1207/4)
- Cambridge (Anglaterra), 1979 (c. 1207/5)
- Cambridge, Harvard College Library, 1973-1979 (c. 1207/6)
- Caracas, Varia, 1973: Archivo General de la Nación; Biblioteca Nacional; Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes;
Instituto Nacional de Folklore; Sociedad Bolivariana de Venezuela (c. 1207/7)
- Castelló de la Plana, 1973-1979: Sociedad Castellonense de Cultura (c. 1207/8
- Varia C ("Coc-Cuy"), 1973-1985: Cocozzella, Peter; Codinach Pararols, S.; Cohen , Aaron I.; Colin, Jean Marie; Coll i
Alentorn, Miquel; Coll, Jaume; Coll Vda. Bertran, Ramona; Colom Coral·lina; Colom, Antonio J.; Colònia (Köln) –
Universität zu Köln-; Columbus – Ohio-; Comelli, Adrio; Company, Antonio; Conde, Carmen; Conde de las Lomas;
Consuegra (Toledo); Conte Pellicer, José; Coogan, Brian; Cook, Don; Coral Gables, Florida; Corbera de Llobregat;
Córdoba (Universidad); Corea –Biblioteca Central-; Cornagliotti, Anna; Corominas, Francisco; Coromines, Joan;
Coronas González, Santos; Corredor Matheos, José; Cortés, Àngel; Cortiella i Martret, Aureli; Cortit Orri, Juan; Costa i
Sarió, Josep Ramon; Cotterell, B.A.; Couchman, Jonathan Paul; Cours-Mach, Michel; Cramer, Eugène; Cranz, Edward;
Cremonesi Maurizzi, Bruna; Creus Vidal, Jaume; Criado, Miryam; Crosby, James O.; Cuéllar Bassols, Lluis; Cuello
Garnelo, Joaquin; Cuenca Cabeza, Manuel; Cuenca (Museo de Arte Abstracto Español); Cuesta Dutari, Norberto;
Cuesta i Torres, Joan Josep; Cumellas, Montserrat; Cunningham, Martin; Cuscó i Atzet, Frederic; Cuyàs Tolosa, José
(c. 1207/9)
- Coimbra, Universitat de...,1973 (c. 1207/10)
- Coimbra, Varia, 1973-1975: Biblioteca Municipal; “Biblos”; Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e
Documentaçao; Universidade. (c. 1207/11)
- Columbus - Chemical Abstracts Service, 1973-1979 (c. 1207/12)
- Compactus, 1970 (c. 1207/13)
-Copenhague, Varia, 1973-1983 : Det kongelige Biblioteks; Biblioteca Real; Biblioteca Universitaria; Bibliotekernes
Oplysningscentral; Engstrom & Sodring; I.F.L.A. 1974 (c. 1207/14)
- Chicago (Xicago), Varia "CH": The University – The Department of Music, 1982 (c. 1207/15)
“C-D” (Col·legi-Delegació), 1973-1981 (c. 1159)
- Col·legi d'Advocats (c. 1159/1)
- Col·legi Oficial d'Arquitectes (c. 1159/2)
- Comissió Mixta de Coordinació Estadística (c. 1159/3)
- Companyia Telefònica Nacional d'Espanya (c. 1159/4)
- Congrés de Cultura Catalana (c. 1159/5)
- Congrés Internacional "Teoría y Práctica", 1976 (c. 1159/6)
– CSIC (c. 1159/7)
- Conservatori de les Arts del Llibre (c. 1159/8)
– Consolats (c. 1159/9)
- Correus (c. 1159/10)
- Delegació Provincial del Ministeri de Cultura (c. 1159/11)
“D” (Díaz-Diputació) i varia”Ch-D”,1972-1983 (c. 1210)
- Varia "CH" 1974-1980 - Chamberlain Xancó, Mary-Lee; Chama (Grupo Estudios Afro-Hispánicos); Chambray-LesTlours (Francia) ;Leguy, Jean; Chevrette, Louis A.; Chicago, Biblioteca Pública; Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan; (c. 1210/1)
- Varia "D", 1976-1982 - Dalí, Salvador; Dalmases de Muller, Maria Isabel; Dalmau,Dardel Santeuil; Darrizcurren,
Nadia; Davies, Annabel; Dean Spaccarelli, Thomas; De Meo, Maria; Demeo-Granatiero; Maria; Del Arco, Pierre;
Delclaux, Federico; Delesalle, Odile; Delessert, Olivier; Demery, Peter; Deroy, Jean P.Th.; Deusto (Universidad
Comercial);Deutsch, Maximiliam; Deutsche Forschungsgemeinschaft; Di Febo, Giuliana; Dieter Verwert, Klaus; Dijon
(Bibliothèque de l'Université); Distilo, Rocco; Dixon, Victor; Dobbins, Frank; Doderer, Gerhard; Domènech Anna;
Domènech, Fernando; Domènech, Maria Victoria; Doménech Fargas, José Maria; Dortmund, Universität; Dotoli,
Giovanni; Duke University - Durham, North Carolina; Duncan, Mary Elizabeth; Dunyó i Clarà, Jacint; Duponcheel,
Jean; Duran, Miquel; Merritt, Gertrude; Düsseldorf, Verlag Stahleisen; Dutten, Prof. B; Duvivier, Roger; Dyar, Sarn. (c.
1210/2)
- Diaz Plaja, Aurora, 1973-1979 (inclou un dossier sobre "Los premios de literatura infantil", 1979) (c. 1210/3)
- Dietrich, Felix - Osnabruck, 1972-1980 (c. 1210/4)
- Dipòsit, Pavelló Rosa. Casa de la Maternitat, informes sobre els diversos usos d'aquest espai, 1976-1981 (Josep
Maria Razquin, Rosalia Guilleumas, Marcel-li Moreta, Miguel Ballester Fructuoso) (c. 1210/5)
- Dipòsit de Vallcarca (Donació Junyer-Canals), 1979-1982 (c. 1210/6)
- Diputació de Barcelona, 1975: Disposicions de Règim Interior - Diligències - Llistat amb funcions i càrrecs de la
Diputació. (c. 1210/7)
- Secció Tècnica de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (de Puig), 1982: Funcions. (c. 1210/8)
Diputació de Barcelona, 1966-1981 (c. 1161)
1 -Comissió d'Educació, Esports i Turisme (c. 1161/1)
2 - Departament d'Organitzacio i Mètodes (c. 1161/2)
3 - Diputat Delegat de Biblioteques i Ensenyament (c. 1161/3)
4 - Diputat President de la Comissió Informativa de Cultura (c. 1161/4)
5 - Oficial Major (c. 1161/5)
6 – Presidència (c. 1161/6)
7 - Secretaria de Presidència (c. 1161/7)
8 - Secció de Premsa (c. 1161/8)
9 - Secció de Cultura (c. 1161/9)
10 – Personal (c. 1161/10)
11 - Secretaria General de la Diputació de Barcelona1 -Comissió d'Educació, Esports i Turisme (c. 1161/11)
Diputació de Barcelona – Varia (Marcel·lí Moreta), 1973-1978 (c.1169)
- Comunicats interns del Gabinet de Presidència de la Diputació de Barcelona al Diputat del Servei de Biblioteques,
sr. Moreta, 1977 (c.1169/1)
- Correspondència sr. Moreta, 1973-1975: -Biblioteca Jovenil de la Santa Creu; Comisario Nacional de Turismo,
Madrid; Cruz Roja Española; Diputat- Delegat d'Informació i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona; Delegada
Provincial del Ministerio de Educación i Ciencia; Editorial Nova Terra; Escolania Santa Maria de Sallent; Instituto
Catalán de Cultura Hispánica, Instituto Británico de Barcelona; "Nueva Humanidad" de Bienvenido Pascual.
(c.1169/2)
- Peticions de celebració d'actes culturals a les BBPP: (c.1169/3)
-Petició per part d'Emili Bou-Cabré per publicar monografies de l'art romànic de la província de Barcelona,
1974
-Seminari sobre Biblioteques d'Hospitals, 1974
-Conveni entre Direcció General de Serveis Socials de la Seguretat Social i Diputació de Barcelona, 1976
-Duplicat del "Cartapacio Provincial". Març, 1975
-Dossier sobre la Biblioteca Borja: principals col·leccions. Llista de revistes, 1976
-Inauguració de la Biblioteca Pública Provincial de Castellbisbal, 1977 (hi ha fotografies de l'acte inaugural
amb el diputat Marcel·li Moreta, Rosalia Guilleumas i l'alcalde Farell de Castellbisbal.
- Peticions d'autorització d'actes culturals a les BBPP, 1975-1977(c.1169/4)
- Personal BBPP i BC, 1974-1976 (c.1169/5)
- Pressupostos, 1974-1976. Duplicat del Pressupost Extraordinari de dla Diputació Provincial de Barcelona, 1975.
(c.1169/6)
- Retalls de premsa sobre biblioteques, 1974-1975 ("Cien millones para modernizar la BC", Solidaridad Nacional,
1975 - "R.J.Sender en la BC", La Vanguardia, 1974 - "Problemas de las bibliotecarias de la Biblioteca Universitaria" El
Correo Catalán, 1974 (c.1169/7)
- Cartes de Marcel-li Moreta enviades i rebudes d'alcaldes, 1974-1975. (c.1169/8)
- Calendari d'onomàstiques, 1974-1975 (c.1169/9)
- Sol·licituds per a la utilització de l'Auditori de la BC, 1974-1977 (c.1169/10)
- Moció aprovada a la Sessió Plenària de la Diputació de Barcelona celebrada el novembre de 1974 segons la qual
l'Escola de Bibliotecàries passarà a anomenar-se Escola de Bibliologia de la Diputació de Barcelona. (c.1169/11)
- Correspondència BBPP- Marcel-lí Moreta, 1974-1975 (Manlleu, Montbau, servei de bibliobusos). Informe sobre la
"Escola Universitària Blanquerna", 1975 (c.1169/12)
“E-F” (Editorial-Fundació)- 1973-1978 (c. 1204)
- Editorial Gustau Gili, 1979 (c. 1204/1)
- Editorial Labor, 1975(c. 1204/2)
- Editorial Salvat, 1973-1979 (c. 1204/3)
- Escola de Bibliotecàries, 1974-1978 (c. 1204/4)
- Escola del Treball, 1975-1980 (c. 1204/5)
- Exposició Centenari de "L'Atlàntida", 1977 (c. 1204/6)
- Exposició del V Centenari de la Imprempta, 1977 (c. 1204/7)
- Exposició del Congrés de Cultura Catalana, 1977-1978 (c. 1204/8)
- Exposició "Cultura e Società", 1977 (c. 1204/9)
- Exposició "Egipte", 1974 (c. 1204/10)
- Exposició "Jaume I", 1976 (c. 1204/11)
- Festival Internacional de Música, 1976 (c. 1204/12)
- Federació Farmacèutica, 1973-1981 (c. 1204/13)
- Fira de Mostres, 1973-1975 (c. 1204/14)
- Departament de la FET i de les JONS, 1974-1975 (c. 1204/15)
- Fundació Espanyola de la Vocació, 1975 (c. 1204/16)
Florència –Varia “F”, 1973-1982 (c. 1217)
- Florència. Varia, 1973-1981: Biblioteca Nazionale Centrale; Ayuntamiento; Casa Editrice Leo S. Olschki; Libreria
Commissionaria; Istituto ispanico Università; Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento; Libreria Commissionaria
Sansoni, S.p.S. Università –Magisterio (c. 1217/1)
- Varia "F", 1973-1983: Fabre, Daniel; Fabrés i Torres, Antoni; Fàbregas i Barri, Esteve; Fàbregas, Xavier; Fàbregues,
Sebastià; Fabrizio, Margaret; María Falgàs Vda. Macià; Fantauzzo, Nadine; Fargas, Alfred; Faria, Francisco L. De;
Fässler, Ewald; Faulhaber, Charles B.; Federación Local; Federación Local de Sindicatos de Barcelona; Feiss, Hugh;
Feliu, Françoise Samuel-La jeunesse de; Fellows, Robin; Femenía Sanchis, Maria Luisa; Fermoso, Paciano; Fernández,
Pelayo; Fernández Catón, José Maria; Fernandez de la Cuesta, Ismael; Fernández i Mora, Joaquim; Fernández de la
Cuesta, Ismael; Fernández Fernández, Miguel; Fernández Gutiérrez, José María; Fernández Imaz, Loreto; Fernández
Pereiro, Jesús; Fernández Tijeiro, M. Teresa; Ferrando Francés, Antonio; Ferran, Maria José; Ferrando, Antoni;
Ferrando, Ottavio; Ferraté, Joan; Ferré, Rosario; Ferrer Romero, Vicent; Ferrer i Sensat, M. Àngels; Ferris i Garcia,
Vicent; Figueras (Ajuntament; Biblioteca Popular; “Canigó”;Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses);
Figueras, Fernando; Filadelfia (The Philadelphia Orchestra Association); Fink, Monika; Finke, Wayne H.;Firenze
(Biblioteca Pública; Università degli Studi di Firenze; Fleury, Gerard; Florensa Parés, Joan; Flores Silva, Carlos; Florida
(Interlibrary Loan); Fogelmark, Staffan; Folkerts, Dr. M.; Font, Maria Teresa; Font de Rubinat, Lluis; Fontanet Vilalta,
Ramon; Fontbona, Francesc; Forcione Alvin, Zuleika Maria; Ford, R.J.; Ford, Terry; Forestà, Gaetano; Forn, Gaetano;
Forni, Gaetano; Forns i Bardají, Josep; Fortuny, Rosa; Fraga (Biblioteca Pública Municipal);Francés Requena, Rosa;
Franzeson, Marie-Pierre; Frankfurt (Libreria Klaus D. Vervuert; Vittorio Klostermann); Franquesa i Artés, Ramon;
Freedman, Joseph E.; Freiburg (Breisgau); Freixa i Pedrals, Enric; Freixa, Josep Maria; Freixas, Vda. Lacalle, Mercedes;
Universidad de Friburgo (Schweizerische Landesbibliothek) Froldi, Rinaldo; Fucelli, Antonietta; Fuller-Lessard, Sarah;
(c. 1217/2)
“G-I” (Generalitat-Institut), 1973-1982 (c. 1203)
- Generalitat de Catalunya, 1977- 1981: Conseller de Cultura (Pere Pi i Sunyer i Max Cahner); Conseller d'Economia i
Finances (Joan Josep Folchi i Ramon Trias Fargas); Conseller de Governació (Frederic Rahola); conseller de Treball
(Joan Codina); Director General de Cultura (Jordi Maragall); Director General d'Ensenyament (Francesc Noy);
Secretari de la Presidència (Josep M. Bricall); Servei de Biblioteques (Dolors Lamarca); Servei del Llibre. Visita de
l'Honorable Tarradellas a la BC (1978/01/12) i correspondència amb el President, 1977-1979 (Adjunta instància de
1977 del personal de la BC i Biblioteques Populars sol·licitant el nomenament de Jordi Rubió com a Director Honorari
de la BC) (c. 1203/1)
- Govern Civil, 1974-1977 (c. 1203/2)
- Gremi Sindical de Llibreters, 1974-1975 (c. 1203/3)
- Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 1975-1978 (c. 1203/4)
- Institut Alemany de Cultura, 1976-1979 (c. 1203/5)
- Institut Britànic, 1973-1980 (c. 1203/6)
- Institut de Ciències Socials, 1973-1977 (c. 1203/7)
- Institut Espanyol de Musicologia, 1973-1975 (c. 1203/8)
- Institut d'Estudis Catalans, 1974-1978 (c. 1203/9)
- Institut Francès, 1973-1976 (c. 1203/10)
- Institut d'Investigacions Econòmiques, 1944 (c. 1203/11)
- Institut Italià de Cultura, 1973-1982 (c. 1203/12)
- Institut Municipal d'Història, 1975-1979 (c. 1203/13)
- Institut Nacional d'Estadística, 1973-1981 (c. 1203/14)
- Institut Nacional del Llibre Espanyol, 1973-1980 (c. 1203/15)
- Institut del Teatre, 1973-1981 (c. 1203/16)
“G” (Ginebra-Guarro) i Varia, 1974-1983 (c. 1222)
- Varia "G", 1973-1983: Gallardo-Matheu; Garcia Elias, Marc; Garcia Fuentes; García Perdices, Jesús; Garolera,
Narcís; Gasol, Josep Maria prevere; Gasull, Maria Lluïsa; Genova (Facoltà di Magisterio); Gerzman, Eugeni; Gil
Miranda; Gille, J.C.; Girgensohn, Dieter; Gómez de Antolín, Rosa Maria; Hna. Carmen González; González Loureiro,
Manuel-Angel; González Núñez, Demetrio; González-Refjinfo, Juan; Gravenghage, Nederland (IFLA);Griffiths,
Ann;Guerra Jardim Portela, Artur; Guisado López, Juan Maria; Guitera Lecuona, Angel Maria (c. 1222/1); Gago Orús,
Ricardo; Gago Bohórquez, Ramon; Gaja i Molist, Esteve; Galera Isern, Luís; Galitó Pubill, Miguel; Galofré, Jordi;
Gálvez, Genoveva; Galofré Morros, Joan; Gandía, Ajuntament; Gant (Bèlgica); Garcia Camino, Gerardo; García y
García, Antonio; García-Gómez, José Manuel; García Guillen, Mario; García Moreno Russo, Laura; Garelli Rossi,
Patrizia; Garilli, Francesco; Garrido, Juan; Garsse, Yvan Van; Gasc, M.; Gascon, Llorenç; Gasull, Lluis; Gatti, Luciana;
Gaudibert, J.; Gavà (INEM Nuestra Señora de Brugues); Gavazzeni, Giancarla; Gayá, Jordi; Gelida (Barcelona)- Rius i
Pasqual, Jaume; Gemehl, Alberto; Gerber, Luzia; Ghersi, Alda; Gil Miró, Carmen Laura; Gili, Joan; Giner Pereperez,
Francisco; Gini, Roberto; Giordano, Agostino; Giovine, Alfredo; Girau, Marcelino; Glendinning, Nigel; Goertz, Marc;
Goldberg, Rita; Gomà, F.; Gómez, Carmen; Gómez, Maria Carmen; Gómez, Jaime; Gómez García, Santos; Gómez Oña,
Francisco Javier; Gómez i Pardo, Carles; Gómez Pulín, Antonio; Gómez Quintero, Ángel; González, Antoni; González
Casanova, José Antonio; González, M. Christen de; Goñi Gaztambide, José; Goorden, Bernard; Gordillo Courcières,
José Luis; Gorrias Durán, Josefa; Göteborg-Suècia-; Götz, Roland; Gracia Bonilla, Carlos; Graells, Eudaldo; Gramenz,
Francis L.; “Granollers”, revista; Gracia Castro; “Grande Oriente Español”; Graullera Sanz, Vicente; Graz (Àustria);
Greene, Gordon K.; Greenwood, Barrie; Grenoble –França-; Griggio, Claudio; Grobe, Edwin P.; Gros Pujol, Miguel;
Gros, M.S.; Guarda, Gabriel; Guardia Massó, Luis; Guardia Solé, Jaime; Guasch, Ana Maria; Guastavino Gallent,
Guillermo; Guatemala (Instituto de Antropologia e Historia); Gubern Garriga-Nogués, Santiago; Guereña, Juan Luis;
Güell, Francisca; Guichard, Pierre; Guijarro, Cristina; Guillén-García, José Maria; Guimerà Climent, Javier; Guinebert,
Jacques; Gümpel, Karl-Werner; Guy, Alain (c. 1222/2)
- Ginebra, varia, 1973-1980: “Casa Nostra”; Oficina Internacional del Trabajo; Biblioteca Pública y Universitaria;
Comisión Internacional de Juristas; Organización Meteorológica Mundial; UNESCO. Bureau International d’Éducation
(c. 1222/3)
- Girona, varia, 1981-1983: Alcalde Joaquim Nadal; Biblioteca Pública; Col·legi Universitari de Girona; Delegació
Provincial del Ministeri de Cultura; Fontana d’Or; Govern Civil; Instituto de Estudios Gerundenses; Llibreria Sant
Josep; “Los Sitios”; “Presencia”; Cofradía de San Jorge; “Terres Catalanes” (c. 1222/4)
- Girona. Exposició "Què és i què ha estat la cultura catalana", març de 1978 (c. 1222/5)
- Goteborg - Suècia, Stadsbibliotek, 1978 (c. 1222/6)
- Granada, Varia: Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago de Granada; Hospital Clínico de Sant Cecilio;
Universidad de ...1973-1985: (c. 1222/7)
- Guarro i Casas, S.A. 1973-1979 (c. 1222/8)
“H-K” (Haas-Kasel) i Varia, 1973-1982 (c. 1218)
- Varia "H", 1973-1982: Haas, Theo de; Habner, P. Agustin; Halford, Margery; Hall, Monica; Halle (Universitäts und
Landesbibliothek); Hamburgo –Universität-; Hameau, Georges; Hamerlinck, Manuel; Hardie, Jane; Harriet Meyer,
Anna; Hartau, Johannes E.; Hauf i Valls, Albert; Hawthorn, Irene; Haynes, S.P.; Hays; Heemstede –Holand-; Helfer,
Paul; Helsinki –Finnland-; Heredia, Ana; Hering, Hans-Joachim; Hernández Hernández, Manuela; Hernández,
consuelo; Herts –Anglaterra-; Hill, George R.; Hildebrandt, Eva; Hina, Horst; Hind, John; Hoar, Leo J.; Hoffmann,
Roland J.; Hong Kong; Houston – Texas-; Hubert, Etienne-Alain; Hudson, Barton; Hudson, Jeffrey; Huesca (Federico
Balaguer; Instituto de Estudios Oscenses; Radio Huesca; Colegio Universitario); Hupfeld, Gerda (c. 1218/1)
- Hamburg - Staats und universitäts Bibliothek, 1975 (c. 1218/2)
- Harrassowitz, Otto - Wiesbaden, 1973-1982 (c. 1218/3)
- Hospitalet, l' - Varia, 1973-1983: Alcalde de; “Antropológica”;Aula de Cultura de La Florida; Concejal de Actos
Populares; Concejal Delegado de Festejos; Escuela de Estudios Artísticos; “Hospitalet Filatélico y Numismático”;
Residencia General del Instituto N. de Previsión; “Voz del Llobregat” (c. 1218/4)
- Varia "I", 1973-1983: Ibáñez Cerdà, J.;Ibi –Alicante-; Ibiza – Ajuntament-; Iglesia, Javier de la ; Iglesias Costa,
Manuel; Ill, R. – Lyon-; Illa i Munné, M. Carme; Illa Faustí; Illinois –Nevada-; Immelé, René; Imrie, Martyn; Infiesta,
manuel; Innsbruck –Àustria-; Iowa CityInca –Mallorca- (Ajuntament); Iruretagoiena, Juan José; Isasi Martínez,
Carmen; Iesué, Alberto; Ithaca, N.Y. (c. 1218/5)
- Varia "J", 1973-1983 : Joaniquet, Xavier; Jaca –Aragó-; Jacob, P.; Jacobi, Erwin R.; Jaen; Jalón Corominas, Manuel;
James, Donals; James, Gregory; Janson, Jan Willem; Jardí Casany, Enric; Jeffery, Brian; Jerusalem (Jewish National
and University Library); Jetter, Dieter; Jiménez Castellanos, Carmen Maria; Jiménez, Andrés; Jiménez Tofé, Emilio;
Johannesburgo –Sudáfrica); Johnsson, Bengt; Johnson, Calvert;Jones, Philip; Jongh, Elena de; Julián González,
Inmaculada; Junyent, Albert; Junyent, Eduard; Juretschke, Hans; Juste Ribes, Desiderio (c. 1218/6)
- Varia "K", 1973-1983: Kalfa, Jacqueline; Kagenfurt –Àustria-; Kalmar, Eósze; Kanchev, Ivan; Karsemeijer, Rudolf;
Karten, I.S.; Keen, Sherry; Kehler, George; Kelley rodgers, Paula; Kemp, Rudlph; Kerkhof, Maxim; Kiev –URSS-;
Kindermann, Jürgen; Kirby, Carol;Klett, Ernst; Klinge Cuervo, Adolfo; Klocke, Bernhard; Knighton, Tessa W.; KöhlerSchommer, Isolde; Kotsch, H.; Kowlon; Krek, Mirolslav; Krieger, Judy; Krüger, Joachim; Krumbach, Wilhelm (c.
1218/7)
- Kasel, Varia, 1973-1983: Association Internationale des Bibliothèques Musicales; Bärenreiter Neuwerk; Deutsches
Musikgeschichtliches Archiv; “Fontes antis Mucicae” (c. 1218/8)
“I” (Institut), 1973-1987 (c. 1219/)
-Instituto de Estudios de Administración Local, Barcelona, 1975 (c. 1219/1)
-Estadístiques de la Sala de Lectura, 1973-1984 (c. 1219/2)
- Institut Municipal d'Estadística, 1973-1984 (c. 1219/3)
- Instituto Nacional de Estadística, 1971-1987 (c. 1219/4)
“L” (La-Lexington)-i Varia, 1974-1983 (c. 1243)
-La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) - De Graaf Musicalia (c. 1243/1)
- La Coruña – Varia: Jefe Provincial de Correos; Diputació Provincial; Administració Central; Instituto “José Cornide”;
Real Academia de Bellas Artes; Real Academia Gallega (c. 1243/2)
- La Habana – Varia: Biblioteca Nacional “José Martí”;Biblioteca de la Universidad; Centro de Información Científica y
Técnica; Cuadernos de Historia de la Salud Pública (c. 1243/3)
- La Haia – Varia: Albersen & Co.; Aramco Overseas Company; F.I.A.B.; F.I.D.; I.F.L.A.; NUFFIC (c. 1243/4)
- Las Palmas – Varia: “Ajedrez Canario”; Casa de Colón; Casa de Colón –Exposición Cervantina-; “Costa Canaria”; El
Museo Canario (c. 1243/5)
- Leningrad - Biblioteca Pública (c. 1243/6)
- Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs (c. 1243/7)
- Varia "L" : La Bisbal, Girona; La Laguna, Tenerife; Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata; Departamento
de Literatura Española, Facultad de F. Y Letras de Zaragoza; Lagos, Beatriz; Laguna Paul, Teresa; La jeunesse,
Françoise; Langhehn, Regula; Langbehn, Regula; Laorga Sanchez, Susana; Lapeyre, Maria Teresa; Larkowski, Charles
S.; Larraz, Manuel; Larsen, Lawrence S.; Lasa, E.; Lastra y Terry, Juan de la ;Lauer, Robert;Lausanne (Suïssa); Lázaro
Hernández, Manuel; Lazerne, Philippe; Lecaroz – Navarra-; Lee, C.R.; Légasse, S.; Leinsle, U.G.; León; León i Ferrer,
Víctor; Les Escaldes – Andorra-; Letteron, Jacqueline; Levis Mirepoix, Elisabeth de; Lewis, Mary S.; Liège- Bèlgica-;
Lima –Perú-; Limoges –França-; Limpo, Alfonso; Linares, Antonio; Lindsay, Niobe; Lobies, Jean-Pierre; Logroño;
Löhndorf, Karl-Ludwig; Londoño González, Jorge; López Cerrato, Antonio; López-Acuña López, Fernando; López Calo,
José; López García, Dámaso; López Salamanca, Francisco; López Sellés, José; López Serrabona, Jesús; López Vera,
Fernando; Loubrier, Edmond; Lourenço Marques (Moçambique); Lourie, Elena; Los Angeles –USA_; Loy, Giuseppe;
Luanco – Asturias-; Lucas Sanmartí, José Maria; Lund –Suècia- ; Louxemburg; Colegio Universitario de La Rioja;
University of Lancaster, England; Limoges, Bibliothèque de l’Université; Lyon, Bibliotèque Inter-Universitaire de Lyon
(c. 1243/8)
“L” –“LL”Vària (c. 1177)
- Lima, varia: Universidad Nacional Federico Villarreal; Centro Nacional de Documentación e Información
Educacional; Instituto Nacional de Cultura (c. 1177/1)
- Lisboa, Varia: Academia Portuguesa de Ex-Libris; Amigos de Lisboa; Annais do Instituto de Higiene e Medicina;
Associaçao Portuguesa para o Progreso das Ciencias; Biblioteca Central. Facultad de Letras; Biblioteca Nacional;
Biblioteca de la Universidad; "Coloquio/ Letras"; Fundaçao Calouste Gulbenkian; Gremio Nacional dos Editores e
Livreiros; Grupo de Trabalho Permanente; Instituto de Alta Costura; Instituto Nacional de Estadística; Museu
Nacional de Arte Antiga; "Pasagarda"; "Portugal Hoje"; "Portugal Informaçao"; Sociedade de Geografia de Lisboa; (c.
1177/2)
- Londres, British Museum (c. 1177/3)
- Londres, Varia: "Atom"; British Book News; BBC; British Library; Coins & Antiquities, Ltd; Grant & Cutler, Ltd;
Grove's Dictionary of Music and Musicians; "Hemicrania"; "Heritages de l'Europe"; "Imago Mundi"; The Institution of
Electrical Engineers"; "The Periodical"; Peters Edition Llimited; Robinson Ltd., William M; Sotheby & Co. ; Souvenir
Press Ltd. ;University of London. (c. 1177/4)
- Los Angeles - University of California. Library. (c. 1177/5)
- Louvain - Biblioteca de la Universitat (c. 1177/6)
-LL- Varia: López Arias, Claudio; Llabrés, Juan; Lladó León, José Maria; Llagostera Cuenca, Esteban; Llamolla, lluis;
Llardem Palau, Francisco Javier; Llorca, Caterina; Lloret Prieto, Jordi; Llompart, Pare Gabriel; Llopis Casanovas, Núria;
Llopis, José J.; Llopis Ivars, Vicente; Llorens Raga, Peregrín Luis; Lloret de Mar; Lluchmajor. (c. 1177/7)
-Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs; (c. 1177/8)
- Lleida - Varia: "Ciudad de Lérida"; Diario de Lérida; "Hoja del Lunes"; "La Mañana" (c. 1177/9)
- Leiden Bibliotheek der Rijksuniversiteit (c. 1177/10)
- Leningrad - Biblioteca Pública (c. 1177/11)
- Lexington University of Kentucky (c. 1177/12)
“L-U” (Llibreria-Universitat), 1966-1981 (c. 1205)
- Llibreria i Editorial Argos, 1973-1976 (c. 1205/1)
- Llibreria Bosch, 1973-1979 (c. 1205/2)
- Llibreria Herder, 1973-1979 (c. 1205/3)
- Llibreria Porter, 1973-1978 (c. 1205/4)
- La Maquinista Terrestre i Marítima. Arxiu, 1966-1982 (c. 1205/5)
- Museu Arqueològic, 1973-1975 (c. 1205/6)
- Museu d'Història de la Ciutat, 1973-1979 (c. 1205/7)
- Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre, 1976-1979 (c. 1205/8)
- Parlament de Catalunya, 1980-1981 (c. 1205/9)
- Patronat del Vè Centenari de la Imprempta, 1974 (c. 1205/10)
- Seminari sobre la professió del bibliotecari, 1977 (c. 1205/11)
- Universitat, 1974-1979 (c. 1205/12)
“M” Varia, 1971-1983 (c. 1244)
– Varia Mac-Mat- : MacDonald, Robert; Macerata (Università degli Studi); Machado, Elena; Machuca Bonilla, José
Miguel; Mainz (Gutenberg-Museums); Maire, Marie Claire; Manaut Suñol, José; Madrel, Pierre; Maurell, Josep
Maria; Maiz Suárez, Ramon; Málaga (Archivo Histórico; Ayuntamiento; Managua (Nicaragua); Manaut Suñol, José;
Manent, Albert; Manent, Ramon (fotografia); Mangrané, Ferran; Mann, Nicholas; Mannheim (Alemanya);Maragall,
Joan Anton; Maragall, Helena; Marcos Aragüés, Guillermo; Maryland, University of; Marín, José; Marquès Bisquert,
Pau; Marqués i Planajumà, Josep Maria; Marquillas d’Esteban, Mercè; Marsol Farrero, Dolors; Martí i Armengol,
Teresa; Martí i Baiget, Josep; Martí i Pellicer, Magí; Martí i Morera, Josep; Martí i Palanca, Vicente; Martí i Vilà,
Carles; Martin Martin, FernandoMartín Martín, Antonio; Martínez, Alberto J.; Martínez de Taño, Marina;Martínez
Galera, Francisco; Martínez Gil, José; Martínez Marín, H.F.; Martínez Segarra, Rosa; Martorell; Mas Ribes, Rosa
Maria; Marzo, Lleó; Mas de Roda Griñó, David, Masnou, El; Masó, J.; Mateu i Llopis, Felipe; Matilla Barrientos,
Rogelio; Matons i Mitjavila, Lluis Matons, Yole Rossi de; Mathee, Ulrich; Matthes, Axel; Matosa, José; Maturana
Vargas, Carlos (c. 1244/1)
– Varia May-Mut- : Maynes, S.P.; McEachern, Jo-Ann; McPherson, Sheena; McMullan, Terence; Medel López, Rafael;
Medina Casanovas, Jaume; Mellen Blanco, Francisco S.; Melli, Elio; Menarini, Piero; Mendel, Colegio Mayor;
Méndez-Herrera, Alberto; Mendoza del Cañizo, Paula; Menéndez Aleyxandre, Arturo; Mérida Montoro, José
Antonio; Messina, Itàlia (Università di); Mestres- Quadreny, Josep Maria; Meszaros, Imre; Metz –França-; Meyran,
Daniel; Mielke, Andreas; Mihara, Yukihisa; Milhou, Alain; Millán, Jesús; Minervini, Vincenzo; Minnesota – USA-; Mira
Fuerte, Antonio; Miracle (“Josep Miracle i la seva obra”, volum d’homenatge; Miralbell, Andreu; Mirambell i Belloc,
Enric; Milhe, Christiane; Miyoshi, Junnosuke; Modena –Itàlia-; Modolell, José Carlos; Mola, Jaume Manuel; Moldon,
A.; Molero, R.; Molina Bordajandi, Encarnación; Molins de Rei; Moll, Francesc de Borja; Mollet del Vallès;
Mommaerts, Wilfried; Monaco (Institut Océanographique); Moncada –València- (Anales Valentinos); Mondfeld,
Wolfram; Monés i Giner, Antoni; Monóvar –Alicante-; Monreal y Tejada, Luis; Montoya, manuel; Mora Martínez,
Asunción; Morella; Morelli, Emilia; Montblanc –Tarragona-; Montesa Peydró, Salvador; Montoya Abad, Brauli;
Montoya Martínez, Manuel; Monzón –Huesca-; Moralejo, Maria Remedios; Morant i Clanxet, Jordi; Mordenti,
Alessandro; Moreno, Antonio; Moreno, Raul; Moriau, P.; Morlet Hardie, Jane; Morreale, Margherita; Morris, Brian;
Morton, Anthony; Msida –Malta-; Le Mouscron –Bèlgica- Mullor Vea, J.;Mundó, Manuel; München (Linguae Latinae;
Bayerische Staatsbibliothek) Münster (Universität); Munté, Josep; Muntaner, Antonio; Marquès de Mura (Ramon de
Dalmases Villavecchia); Mutgé, Guerau (c. 1244/2)
- La Maquinista (c. 1244/3)
- Matheu, Roser Vda. Gallart, 1975-1982 (c. 1244/4)
“M” (Maó- Murcia), 1971-1983 (Maó-Mateu) (c. 1181)
- Maó, Varia: Ateneo; Biblioteca Pública; Librería Juventus (c. 1181/1)
- Manlleu, Varia; Caixa d’Estalvis; Colomer i Caballeria, Josep; Caja de Ahorros Comarcal; Comarca Sindical de
Manlleu; “Manlleu” (c. 1181/2)
- Manresa, Varia: Banco Mercantil; Caixa d’Estalvis; Centre Excursionista del Bages; Escuela Universitaria Politécnica;
“Omnium Cultural”; (c. 1181/3)
- Maracaibo- Universidad de Zulia (c. 1181/4)
- Marquès de Cornellà. Donatiu, 1976 (c. 1181/5)
- Marsella, Varia: Chambre de commerce et d’Industrie de Marseille; Felibrige (c. 1181/6)
- Mataró, Varia: Caixa d’Estalvis i Biblioteca Popular; Crònica de Mataró; Museu Municipal; Periódico del Maresme
(c. 1181/7)
-Mateu i Llopis, Felipe - Jubilació, 1971 (c. 1181/8)
“M” (Medellín-Murcia) (c. 1187)
- Medellín, Colombia – Varia: Escuela Internacional de Bibliotecología; Universidad de Antioquía (c. 1187/1)
- Mendoza, Argentina – Universidad Nacional de Cuyo (c. 1187/2)
- Merlander, Kurt - Los Angeles, USA (c. 1187/3)
- Mestre i Albareda, Josep Maria (Librería Mestre, Barcelona) (c. 1187/4)
- Mèxic – Varia: Biblioteca Nacional; Centro de Información Científica y Humanística; Centro de Información de las
Naciones Unidas; Colegio de México; Dirección General de Bibliotecas; Instituto de Investigaciones Sociales y
Económicas; “ONU”. Crónica mensual; Universidad Nacional Autónoma; “Xaloc” (c. 1187/5)
- Milà (Carish) (c. 1187/6)
- Milà - Università Catolica del Sacro Cuore (c. 1187/7)
- Milà – Varia: La Bottega Discantica; Casa Musicale Eco; Fabbri Editore; El Poligrafico Italiano; “Successo”;Università
degli Studi; (c. 1187/8)
- Molera, Ramon - Moià, Barcelona (c. 1187/9)
- Monterrey, Mèxic – Univerdidad Autónoma de Nuevo León (c. 1187/10)
- Montevideo – Centro Nacional de Documentación Pedagógica (c. 1187/11)
- Montpellier, França – Varia: Université Paul Valéry; Bibliothèque Municipale; Bibliothèque Universitaire; Centre
d’Estudis Occitans; Congrès International de Langue et Littérature d’Oc; Federation Historique du Languedoc
Mediterraneen et du Roussillon; “Vida Nova”(c. 1187/12)
- Montserrat, Monestir de... - Varia (c. 1187/13)
- Moscou – Varia: The All-Union state Library of Foreing Literature; Biblioteca del Estado “Lenin”; Biblioteca Estatal
de Literatura Extrangera; Donatiu de llibres; Institut d’Information Scientifique de l’Academie des Sciences de l’URSS;
The Lenin State Library of the URSS (c. 1187/14)
-Muller y de Abadal, José Maria, President de la Diputació de Barcelona, 1971-1973 (inclou informe i memoràndum
de Pere Bohigas, 1971-1972) (c. 1187/15)
- Munic - Internationale Jugendbibliothek (c. 1187/16)
- Murcia - Academia de Alfonso X el Sabio (c. 1187/17)
- Murcia – Varia: Fernández-Villamil, Carmen; Biblioteca Universitaria (c. 1187/18)
Madrid 1 Varia, 1973-1983 (c. 1183)
- Dirección General de Archivos y Bibliotecas (c. 1183/1)
- Ediciones Atlas (c. 1183/2)
- Editora Nacional (c. 1183/3)
- Instituto Bibliográfico Hispánico (c. 1183/4)
- Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (c. 1183/5)
- Instituto de Estudios de Administración Local (c. 1183/6)
- Instituto Nacional de Publicidad (c. 1183/7)
- Ministerios (c. 1183/8)
- Instituto Nacional del Libro Español (c. 1183/9)
5.8.3.27 Madrid 2 Varia, 1973-1983 (c. 1184)
- Joyas Bibliográficas (c. 1184/1)
- Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (c. 1184/2)
- Librería Aguilar (c. 1184/3)
- Librería Barbazán (c. 1184/4)
- Librería Buccholz (c. 1184/5)
- Librería Científica Medinaceli (c. 1184/6)
- Librería Editorial Agustinos (c. 1184/7)
- Librería Ínsula (c. 1184/8)
- Librería Mirto (c. 1184/9)
- Librería Gabriel Molina (c. 1184/10)
- Librería León Sánchez (c. 1184/11)
Madrid 3 - Varia, 1973-1983 (c. 1185)
- Metalúrgia y Electricidad (c. 1185/1)
- Miessner Libreros (c. 1185/2)
– Ministeris (c. 1185/3)
- Ministerio de Educación Nacional (c. 1185/4)
- Patrimonio Artístico Cultural (c. 1185/5)
- Cooperació Cultural Espanya – USA (c. 1185/6)
- Real Academia Española (c. 1185/7)
- Real Academia de Historia (c. 1185/8)
- Real Musical (c. 1185/9)
- Revista "Ritmo" (c. 1185/10)
- Servicio Nacional de Lectura (c. 1185/11)
- Sociedad Española de revistas (SARPE) (c. 1185/12)
- Unión Musical Española (c. 1185/13)
– Universidad (c. 1185/14)
5.8.3.29 Madrid 4 Varia, 1973-1983 (c. 1186)
- Madrid - varia (A-B): Addressograph Multigraph, S.A.; Agulló, Mercedes (Museos Municipales); Agulló Ediciones;
Akal Editor; Alcantarilla, Pedro; ANABAD; Anales de Química; “Antena Misionera”; Anuario Católico Español;
Anuario Marítimo Español; “Arquitectura”; “Arte-Hogar”; A.S.E.A.; Asociación Cultural Hispano.Norteamericana;
Asociación Española de Amigos de la Biblioteca; Asociación Española de Amigos de los Castillos; Asociación Española
de Ciencias Históricas; Asociación Española de Orientalistas; Asociación Española para el progreso de las Ciencias;
Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales; Asociación Internacional de Hispanistas; Asociación Nacional de
Bibliotecarios; Auxiliares de Farmacia; “Avanzada”; Ayuntamiento de Madrid; Banco Atlántico; Banco de España;
Banco Español de Crédito; Biblioteca Hispánica; Boletín Oficial de las Cortes Españolas; (c. 1186/1)
- Madrid - varia (C-H): Calahorra –Rioja- “Hispania Nostra”; Cámara del Libro; “El Carabo”; Casa de Velázquez; Centro
Catalán; Centro Cultural de la Villa; Centro de Estudios de Bibliografía y Bibliofilia; Centro de Estudios a Distancia;
Centro de Estudios Sociales; Centro de Información y Documentación; “Científico Técnica, S.A.”; Círculo de amigos de
la Historia; Club de Múscia del Colegio Mayor Universitario “San Juan Evangelista”; Colegios Notariales de España;
Comisión de Intercambio Cultural España-Estados Unidos; Consejo Económico Nacional Sindical; Consulado de
Hungría; “Control”; Crédito Social Pesquero; Crespo Nogueira, Carmen; Cuadernos para el Diálogo; “Cuatroruedas”;
DELSA; Deporte 2000; Diputación Provincial; Díez, Raúl; Dirección General de Bellas Artes; Dirección General del
Patrimonio Artístico; Dirección General de la Seguridad Social; Director General de Cultura Popular; Documentación
Española; “Económicas y Empresariales”; “El Economista”; Ediciones Alcalá; Ediciones Alfaguara; Ediciones Giner;
Ediciones Iberoamericanas; Ediciones Morata; Ediciones Paraninfo; Ediciones Rialp; Edilán; Edinfa; Editora
Internacional de Libros Antiguos; Editorial Apostólica de la Prensa; Editorial Castalia; Editorial Gredos; Editorial
Magisterio Español; Egartorre Libros; Egipto, Oficina de Turismo; Electrónica y Física Aplicada; Elinter, S.A.; Canadian
Embassady; Embajada de Holanda; Embajada de Portugal; Embajada de la República Argentina; Embajada de la
República de Corea; Embajada de Sudáfrica; ERGOFLUX, S.A.; “Escaparate”; La Estafeta Literaria; Español Actual;
Exposición “Un siglo de Cultura Catalana”; La Familia Española; Federación Española de religiosos de Enseñanza;
“Fertilización”; Fundación Juan March; Fundación Universitaria Española; “Futuro-Presente”; Gaceta Papelera;
“Hispania Nostra” (c. 1186/2)
- Madrid - varia (I-P): IBERTEL, S.A.; “Ïndice”; “Informática”; Instituto Botánico Cavanilles; Instituto de Ciencias del
Hombre; Instituto de Cooperación Iberoamericana; Instituto Fe y Secularidad; Instituto Geológico y Minero; Instituto
Hispano-Arabe de Cultura; Instituto de Información Científica; Instituto Nacional de Estadística; Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias; Instituto Nacional de Investigaciones AgronómicasInstituto Nacional de Racionalización y
Normalización; Instituto de la Opinión Pública; “IREBI”; Jiménez Díaz, Andrés; Junta de Energía Nuclear; Juretschke;
Hans; Librería Luis Bardón López; Librería Fundación; Librería “El Callejón”; Librería Cincel; Librería García Peña;
Libreria Lines-Chiel; Librería Pérgamo; Librería Porrúa Turranzas, S.A.; Librería Rubiños; Librería Anticuaria Sanz;
Martín Veses Puig, Maria del Carmen; Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.; MULTIDATA, S.A.; “Mundo
Social”; Mutualidad de Previsión del Personal de Archivos, Biblotecas y Museos; “Noticia Catalana”; Oficina de
Educación iberoamericana; Oficina Internacional de Información y Observación del Español; Organización Sindical;
Poesía Hispánica; Porrúa Turanzas, S.A.; “Presente Futuro”; “Proceso de Datos”; Publicaciones Científicas “Alter” (c.
1186/3)
- Madrid - varia (Q-Z): Servicio Histórico Militar; Radio Electricidad; Rank Xerox Española SA; Real Academia de Bellas
Artes; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Sociedad Española de Física y Química; Real
Sociedad Española de Historia Natural; Revistas Médicas; Revista de Plásticos; Revista de Tele Comunicación; “Roca
Viva”; Servicio Comercial del Libro; Servicio Histórico Militar; Servicio de Recuperación y Rehabilitación de
Minusválidos Físicos y Psíquicos; Sociedad de Bibliófilos Españoles; Sociedad Española de Pedagogía; “SP”; Speiro
S.A.; Taurus Ediciones; Técnica Industrial Revista; Tesoro Sacro Musical; “Tierra, Mar y Aire”; Universidad Pontificia
de Comillas; “El Urogallo” Revista literaria; “Villa de Madrid”; “Zoom”(c. 1186/4)
- Madrid - "Verdad y Vida" (c. 1186/5)
“N-O” (Nàpols-Oxford) i Varia, 1973-1982 (c. 1245)
-Varia -N- : Namur –Bèlgica-; Nanterre –França-; Nantes –França-; Narváez Fernández, José; Navarro i Montaner,
Josep; Navarro Miralles, Luis; Nebot, Nati; Nebraska, University of; Nectaux, Jean Michel; Neugaard, Edward J.;
Neuhausen-Stuttgart –Alemanya ; Niça –França-; Nicolas i Amorós, Miquel; Nikolasch, Franz; Niemeijer, M.; Nijhoff,
Martinus; Nijmegen –Holand-; Noblitt, Thomas L.; Novell Bofarull, Antonio; Novosibirsk -USSR (c. 1245/1)
- Nàpols – Varia: Istituto Universitario Orientale; Biblioteca Nazionale; Carnet del Turista; Colonnese Editore; Società
Napoletana di Storia Patria; (c. 1245/2)
- Nendeln (Liechtenstein) -Kraus Reprint Ltd. (c. 1245/3)
- Nova York - Broude Brothers (c. 1245/)4
- Nova York - Columbia University (c. 1245/5)
- Nova York - Hispanic Society of America (c. 1245/6)
- Nova York - Public Library (c. 1245/7)
- Nova York – Blackwell’s Music Shop (c. 1245/8)
- Varia "O" : Oakland University –Michigan-; O’Bayle; Obiols Taberner; Odense –Dinamarca-; Olañeta, José J.; Oliver,
Maria-Antonia; Olot –Girona-Olson, Greta; Ontario –Canadà-; Orense –Biblioteca Pública; Orenstein, Arbie; Organyà,
Homilies de; Orihuela –Alicante-; Orleans –França-; Orense –Galícia-; Oro, Coralia; Ortiz Nájera, Agapito; Orta i
Bosch, Pere Maria; Orts i Bosch, Maria; Ortuño, Maribel; Osaka University Library; Osborne, Donald A.; Osterc,
Ludovik; O’Sullivan, John Bernard; Otaola, Concepción; Oterino Cervelló, Armando; Ouimette, Victor; Oviedo –
Asturias-; Oxford –England- (c. 1245/9)
- Oxford -Varia- (c. 1245/10)
- Oxford -Bodleian Library (c. 1245/11)
“-P-” (Palma-Pamplona) i Varia, 1976-1983 (c. 1198)
- Varia -P- :Padilla Minvielle, Alvaro; Padova –Itàlia-; Padrós, Fray José Luis; Pagano, Angela; Pagarolas i Sabaté,
Laureà; Pagden, A.R.D.; Paillard, A.; Paine, Richard P.; Palafrugell –Girona-; Palamós –Girona-; Palau Claveras, José;
Palau Claveras, Miquel; Palau Martí, Montserrat; Palau de Plegamans –Barcelona-; Palencia; Palermo –Itàlia-; Palma
de Mallorca; Palmarocchi, Grazia; Palmer, Pedro J.; Panadés de Ferrer, Maria Rosa; Panyella i Gualdo, Lluis; Pandé
Bastianelli, Maria; Panunzio, Saverio; Paper Japó; Pappas, Carol L.; Pando, A.; Paredes; Parellada, Dídac; Parés, Jules;
Parker, Andrew; Parkville- Victoria- Austràlia; Parma –Itàlia-; Parra, Nickole; Parrilla Garcia, Carmen; Pascual, Lope;
Pascual i Pons, E.M :Pastor i López, Felipe; Paul Gutiérrez, Josep Lluis; Pausàs i Ubach, Inmaculada; Paz Soldán,
Fernando; Pedersen, Frit< S.; Pedro y Pons, Agustín; Pego –Alicante-; Peiró Mir, Manuel; Peltzer, Marina; Penesco,
Anne; Peradejordi, Júlio; Perarnau, Josep; Peray Batlle, José A.; Garcia Perdices, Jesús; Perdigón, Pierre; Pereira,
Michèle; Pérez de Arrilucea, Elvira; Pérez, Lorenzo; Pérez Lázaro, José Carlos; Pérez López, José Luis; López Priego,
Miguel Angel; Pérez Velasco, Alicia; Pérez-Viotoria, A.; Perpiñá i Grau, Roman; Perugi, Maurizio; Perugia –Itàlia;
Petsch Arnold, Dieter; Peyre, Dominique; Piacenza –Itàlia-; Piazzoni, Ambrogio; Picanyol, Maria Carme; Piedra Rubí,
Sebastián; Piaghini, Simonetta; Piñol Aguadé, José Maria; Pittsburgh –Pennsylvania-; Pladevall, A.; Planas, Maria;
Plaskin, Glenn A.; Playa de Aro –Girona; Plaza y Janés; Plötz, Robert; Poch, Josep; Poesio, Carla; Pons, Marcial; Pons i
Brualla, Josep; Pons Cirac, Antonio; Pons i Gurí, Josep Maria; Pons Melià, Miguel; Pons Morla, Antonio; Pontiero,
Giovanni; Porcherot, Yves; Portella, Jaume; Portella, Josefina; Portero Moral, Gregorio; Porti, Pedro; Porti i Oliveras,
Pedro; Porto – Portugal-; Portoghese, Giuseppina; Posse, Maite; Possa, Marta; Pous, Josep; Pous Argila, Ramon;
Poullain, C.; Powell, Linton; Prades –França-; Prat de Llobregat; Prat, Montserrat; Prats de Laplace, Maria Teresa;
Prats de Lluçanés; Preciado, Dionisio; Princeton University;Pteiffer, Anja-Birgit; Puchades Benito, José Maria; Puig i
Batalla, Jordi; Puig Laborda, Jordi; Puig Salellas, I.;Pujana Fernández, Maria Begoña; Pujol, Josep Maria; Pulido,
Mercedes; Pumpe, Jutta 1975-1983 (c. 1198/1)
- Palma de Mallorca - Societat Arqueològica Lul·liana-, 1973-1976 (c. 1198/2)
- Palma de Mallorca – Varia: Fundació Bartolome March Servera; Bowden Musical; Conselleria d’Educació i Cultura;
Editorial Moll; Facultat de Ciències de Balears; Libreria Delgado; Libros Mallorca; “Lluc”; Papers de Son Armadans (c.
1198/3)
- Pamplona Varia: Conservatorio Superior de Música; Editorial Aranzadi; “Nuestro Tiempo”; Revista Española de
Fisiología; Editorial Salvat, S.A.; Universidad de Navarra (c. 1198/4)
- Pamplona - Diputació Foral de Navarra (c. 1198/5)
- Pamplona - Institució "Príncipe de Viana" (c. 1198/6)
- Pergamins perduts – Segons nota de la bibliotecària Güell, 1976 (c. 1198/7)
“Q-R” (Reglament-Rubió) i varia, 1971-1983 (c. 1246)
- Varia -Q- : Quenn’s College, Oxford (c. 1246/1)
- Varia -R- : Rabat, Marroc (Université Mohamed V); Ramírez Sánchez, Ricardo; Ráfols, Eduardo; Ragossnig, Konrad;
Rahola d’Espona, Frederic; Rais, Juan; Ramírez Palacios, Antonio; Ramírez Sánchez, Ricardo; Ramlot, Leon;
Ramonatxo, Héctor; Ramos Armero, Maneul; Range, Berndt; Rasico, Philip; Razquin, Josep Maria; Rebollo Alvarez,
Alejandro; Recife, Pernambuco, Brasil (Biblioteca Histórica “General San Martín”; Ree-Bernard, Van Nelly;
Regensburg, Alemanya Federal; Reinhardt, Klaus; Remus, Denise; Renau, Xavier; Renier, Leo; Renovales, Ana;
Retana, Eduardo; Reus (Ajuntament); Reventós, Joan; Revuelta Sañudo, Manuel; Reykjavik –Islàndia-; Rezeau, P.;
Reynolds, John J.; Riba, C.; Ribas Olivella, Jaime; Ribeiro Samico, José Luis; Ricard, Domènec; Richard, Anne-Marie;
Richthofen, Erich von; Rielo Carballo, Nicarnor; Riera i Sans, Jaume; Riera Simó, Joan; Riesco, Maria Soledad; Riethus,
Peter; Rifà, Jordi; Righetti, Maurizio; Ríos Carratalá, Juan Antonio; Ripoll –Girona-; Ripollet –Barcelona-; Rivas, Maria
Dolors; Rivera, Flor P.; Robles Carcedo, Laureano; Roca Torras, Jaume; Rochaix, N.; Rochefort –Bélgique-; Roda de
Ter; Rodés Partagás, Josep Maria; Rodríguez Baciero, Antonio; Rodríguez Biava, Juan; Rodríguez Pérez, José Luis;
Rofes, Antonia Vda. De Vives; Roig i Domingo, Jordi; Roma, Josep Maria; Romà i Espí, Andreu; Romano, Angelo;
Romay G. Arias, Luis; Romero Tobar, Leonardo; Ros Torner, Antonio; Rosario –Argentina-; Rosario –Argentina-;
Rossell i Rosal, Raimond (Cap de Relacions Públiques de Roca-Radiadores); Rossell i Rosal, Núria; Rossebastiano,
Bart; Rosenstock, Raymond; Rossi, Luciano; Rossi, Teresa M.; Rotterdam –Holanda-; Rougier, A.; Rousseau, Madame;
Rousseau, Jean-Marc; Rovira i Costa, Joan; Rovira Tena, Josep; Rovira i Virgili, Antoni; Royo Royo, José; Rubio
González, J.C.; Jiménez de Villegas, Natalia Vda. De Rubio Cambronero; Rubio Larrosa, Vicente; Rubio Merino, Pedro;
Ruiz, Blanca; Russell, Craig H. (c. 1246/2)
- Reglament, projecte, [s.d.] (c. 1246/3)
- Reus, Centre de Cultura (c. 1246/4)
- Río Piedra (Puerto Rico) (c. 1246/5)
- Roma, varia: Biblioteca Nazionale; Cassa di Risparmio; Centro Nazionale di Studi Cateriniani; “Congiuntura
Economica Laziale”; Congresso Internazionale Tomasso d’Aquino; Direzioni Generale degli Archivi di Stato; “Il
Veltro”; Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; Pontificio Istituto di Musica Sacra; Ufficio degli Scambi
Internazionali. (c. 1246/6)
- Rubió i Balaguer, Jordi, 1977. Sol·licitud del Patronat de nomenar Director Honorari de la Biblioteca de Catalunya i
del Servei de Biblioteques Populars a Jordi Rubió (Esborrany).
“S”- (Sabadell-Subalterns), 1969-1983 (c. 1248)
- Sabadell - Caixa d'Estalvis (c. 1248/1)
- Sabadell – Varia: Corominas i Vila, Joan; Crusafont i Sabater, Miquel; Caixa d’Estalvis de Sabadell; Escola d’Estudis
Empresarials; “ASTRUM”; Fundació Bosch i Cardellach; “Sabadell” (c. 1248/2)
- Salamanca - Biblioteca Universitaria (c. 1248/3)
- San Sebastián – Varia: Aranzadi; Ormazabal Altuna, José Angel; Etxabe, Joseba; Museo Municipal de Sant Telmo (c.
1248/4)
- Santa Bárbara - The American Bibliographical Center, Clio (c. 1248/5)
- Santander - Biblioteca Pública "Menéndez y Pelayo" (c. 1248/6)
- Sant Cugat - Facultat de Teologia Sant Francesc de Borja (c. 1248/7)
- Santes Creus - Arxiu Bibliogràfic (c. 1248/8)
- Santiago de Compostela – Varia: Centro de Investigación de Música Religiosa; Biblioteca de la Universidad; Instituto
del Padre Sarmiento; Librería Carballal; Librería González (c. 1248/9)
- Sao Paulo -Brasil- Varia : Biblioteca Municipal; Escola de Comunicaçoes e Artes (c. 1248/10)
- Sarrià - Institut Químic (c. 1248/11)
- Sevilla - Varia : Archivo de Indias; Centro de Estudios Catequeticos; Librería Sanz (c. 1248/12)
- Sevilla - Universitat (c. 1248/13)
- Sofia – Varia : Academia Búlgara de Ciencias; Cyril and Methodius National Library (c. 1248/14)
- Soria - Biblioteca Pública (c. 1248/15)
- Subalterns (plec de reivindicacions), 1981 (c. 1248/16)
–Varia –S-, 1969-1983 (c. 1247)
- Varia "S" (Saa-Sau-): Saabrücken (Universitätsbibliotek; Sabaté Geli, Antonio; Sáez, Jorge; Sáez Vidal, Joaquin;
Sáenz, Jorge; Safir, Rachid; Sagardia, Ángel (Conferencias – Concierto a cargo del musicólogo y pianista); Saint Sulpic,
Pierre; Saitta, Armando; Salamanca Salas, Xavier; Salvvador – Bahia- Brasil; Salvat i Bové, Joan; Sallent –Ajuntament;
San José, col·legi – Tortosa; Sant Andreu de la Barca; St. Andrews –Escòcia-; Sant Boi de Llobregat – Institut
Psiquiàtric; Sanford –North Carolina-; Sant Celoni –Barcelona-; Sanclimens, Mateu Prov.; Sant Cugat del Vallès; Sant
Feliu de Codines; Sant Feliu de Guíxols; Sant Feliu de Llobregat; Sant Joan de Vilatorrada; San José de Puerto Rico;
San Juan Despí; Saint Louis, USA; Saint Martin d’Hères; San Miguel de Tucuman; Sant Pau d’Ordal; Sant Pol de Mar;
Sant Quirze de Basora; Sánchez-Herrera de Fallola, Maria Rosario Enriqueta; Sánchez Marín Enciso, Antonio; Sánchez
Real, José; Sánchez Ron, José María; Sánchez Solà, Miguel; Sandelewski, Wiareslaw; Sáez Vidal, Alfonso; Salvà, F.;
Sanz de Bremond, Antonio; Sans, Josep Maria; Santa Clara –Cuba-; Santa Coloma –Andorra-; Santa Coloma de
Gramanet; Santa Coloma de Queralt; Santa Fe de Argentina; Santa Mónica; Santander –Diputació Provincial-;
Santiago de Chile; Santiago Núñez, Rosa de; Santo Domingo – República Dominicana; Sanz López, Carlos; Sardà,
Ignacio; Sárraga i Samper, Pablo de; Sarró, Ramon; Sastre Prieto, Celso; Sastre Sans, Juan; Sau, Victoria; Saugniex, J.
Saurin de la Iglesia, Maria Rosa; Sawick, P.; Savio, Marina (c. 1247/1)
- Varia "S" (Sca-Sza-): Scalia Rössler, Giovanna; Scarzelli, Simonetta; Schanz, Arthur; Schwarzwald, Jürgen; Schena,
Olivetta; Schreiber, Richard; Scully, Terence; Segal, David; Segura Noguera, Montserrat; Seix, Víctor; Sellés i Ortigosa,
Gaspar; Sendra, Francisco; Sendre i Mestre, Joan; Sentmenat; Seo de Urgel; Seoul –Korea-; Serra, Josep; Serrallach,
Maria; Serrano Molina, José Antonio; Serrano Montoliu, Rvd. P.; Shadko, Jacqueline Andrea; Shea, Katherine M.;
Sheneman, Beverly; Sherbrooke –Québec-; Sherman, Charles H.; Shields, Graham J.; Siegel, Richard; Sierra Larrinaga,
Jorge Luis; Sierro Malmierca, Feliciano; Santo Domingo de Silos –Librería de la Abadia-; Silver Spring –Maryland-;
Simó Cantos, José Maria; Simoni, Pino; Singer, Hans-Rudolf; Sitges –Exposició Homenatge a Pere Jou; Smith, Michael
E.; Smith, Richart; Smith, Virginia A.; Smith Brindle, R.; Snow, Robert J.; Sobki Scandar, Nelly; Sobrequés, Jaume; Solà,
Eudald; Solà i Camps, Josep Maria; Solà i Cortassa, Joan; Solà-Morales, Josep Maria; Solà Morales, Manuel de; Solé,
Mercè i Núria; Solé i Sabarís, Lluis; Solé i Vilanova, Joaquim; Soler Alvarez, Eliseu A.; Soler, Manuela G.; Soler Batlle,
Francisco; Soler Merenciano, Alicia; Soria (Centro de Estudios Sorianos); Sotelo Vázquez, Adolfo; Sottili, A.; Soupiset,
Kathryn; Spaccarelli, Thomas Dean; Spaggiari, Barbara; Spanu, Luigi; Stein, Louise K.; Stein, Louise K.; Steinhard,
Milton; Steiner, Bruce W.; Stella, Carlo; Stolp, Nic; Stony Brook; Strassburg; Stuttgart –“Universitas”;Suárez, Ada;
Suarez Pico, Alfredo; Subirana i Ollé, Rafael; Subirats Real, Juan; Suècia; Suilleabhain, Sean; Swanson, Eileen Erickson;
Syracuse University Press; Szaszdi, Adam (c. 1247/2)
“ T” (Tarragona-Toulouse) i Varia , 1967-1983 (c. 1249)
- Varia -T- : Taberner Prat, José Maria; Tachikawa, Yoshio; Talegón Heras, Félix; Tamarite de Litera –Huesca-;
Tárrega, Lleida; Tarrús i Galter, Jaume; Öptica Tarrús; Tax, Petrus; Tcheng, John; Teixidó, Raúl; Tel-Aviv –Israel-;
Tejedor Galmés, José ignacio; Ten Bokum, J.G.A.; Tendero, Dolores; Teramoto; Mariko; Teruel; Tetsuo Miyazawa;
Tetuán –Marruecos-; Texas .-Austin-; Tobella i Marcet, Maria Assumció; Todd, F.C.C.; Tokyo –Japón-(Tomiya
Akiyama); toledo; Tolosa, Angels; Dr. Tolosa; Tomàs i Morera, Estanislau; Tootill, Gwyneth; Tore, Gian Paolo; Torii,
Tokutoshi; Torino –Itàlia-; Tornamira i Canudas, Concepció; Toronto –Canadà-; Torredembarra –Tarragona-; Torrente
Baleato Vda. De Gómez, Leonor; Torrente – València-; Torres, José Maria; Torres, D.H.; Torres Gost, Bartolomé;
Torroella de Montgrí; Torroja i Pérez, Heribert; Tort, Ramon; Tort i Gimbernat, Enric; Tort Mensa, Juan; Tortosa –
Tarragona-; Toulon –França-; Tours –França-; Tours –França-; Toussaint-; Thomson, Ron B.; Tragant Carles, Josep;
Traverso, Emilio; Triaire, Dominique; Trias Fargas, Carles; Triers –Alemanya-; Trieste –Itàlia-; Troyes –França-;
Familia Trueta (Amèlia, Montserrat i Júlia); Tuligi, Silvia; Trujillo Suárez, Enrique; Tura Soteras, Margarida; Türk,
Arthur; Turner, Bruno; Tusa, Anthony (c. 1249/1)
- Tarragona - Varia : Arxiu Històric Provincial; Biblioteca Provincial; Biblioteca Popular de Vendrell; Boletín de
Información Municipal; Butlletí Arqueològic Caixa de Pensions; Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació;
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics; “Diario Español”; Institut d’Estudis Tarraconenses; Llibreria Catalunya;
Librería Guardias; Real Sociedad Arqueológica (c. 1249/2)
- Terrassa – Varia: Ajuntament; Arxiu Tobella; Biblioteca ETSIIT; Caixa d’Estalvis; Cambra Oficial de Comerç i
Indústria; Museu Provincial Tèxtil; “Tarrasa Información” (c. 1249/3)
- Terrassa - Biblioteca "Soler i Palet" (c. 1249/4)
- Toulouse – Varia : Bru, Josiane; Bibliothèque Municipale de Toulouse; Bibliothèque Interuniversitaire de Toulouse;
Université (c. 1249/5)
“U-V” (Universitat-València)i Varia, 1973-1983 (c. 1250)
- Varia "U": Ubalde Merino, J.; Ubasart Teixidor, Calassanç; Udina Martorell, Frederic; Ugel, Alvaro; Utrecht –
Holanda-; Uppsala –Suècia- (c. 1250/1)
- Universitat Autònoma (c. 1250/2)
- Urbana (Illinois) - University of Illinois Library (c. 1250/3)
- València - Arxiu General (c. 1250/4)
- València - Biblioteca Universitària (c. 1250/5)
- València - Centre de Cultura Valenciana (c. 1250/6)
- València - Institut d'Informació i Documentació en Biomedicina (c. 1250/7)
- València – Varia: Biblioteca y Documentación; Boletín Oficial del Arzobispado; Casa de Música Ribera; EDICEP;
Editorial GORG; Editorial Música; Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de Medicina; “Feriario”;Librería Maraguat;
“Lo Rat Penat”; Llibreria Tres i Quatre; “Propiedad y Construcción”; “Saitabi”; Sociedad Valenciana de Pediatría;
Unión Musical Española; Universidad –Facultad de Derecho; Facultad de Filosofía y Letras; Seminario de Historia
Medieval- “Valencia Atracción”; “Valencia Cultural, S.A.” (c. 1250/8)
- Varia "V": Vachier Palle, Joan Jaume; Vaduz –Liechtenstein-; Valero, C.; Valero Cano, Juan; Valparaiso –Chile-;
Valladolid –Delegación Provincial de la Familia, Estudios Filosóficos, Librería Isis-; Valle de los Caídos – Abadía de la
Santa Cruz-; Vallina, Jesús; Valls, Pere; Valls –Tarragona- Vallverdú –Edicions 62-; Vanhulst, Henri; Vanvolsem, Serge;
Vaqué, Luis G.; Vargas, Alfonso de; Varsòvia –Polònia-; Vaucher, Jean-François; Velasco Morales, Aniano; Vélez
Pardo, Guillermo; Vendrell, Nicolau; El Vendrell –Tarragona-; Venècia –Itàlia-; Venegas Díaz, José; Ventura i Ballbé,
Joan; Ventura Bort, Marcel; Ventura, Vicent; Vercesi, renata; Verrié i faget, Jordi; Vesely, Jan; Veses Ibáñez,
Mercedes; Viader i Font, Narcís; Vian, Ana; Vic (“Ausa”, Biblioteca Popular; Ajuntament; Biblioteca Episcopal);
Vicente Rull, José Ramon; Victoria –Austràlia- ; Vigier, Françoise; Viera, David J.; Vigo – Librería Valle Inclán-;Vidal,
Josep maria; Vidal Vda. Bayerri, Mercedes; Vidal Molné, Pompeu; Viena (Àustria); Vieson Koop, Isabel; Vila Figueras,
Amadeu; Vilà Valentí, J.; Vila, Josep Maria; Vilà Palà, Claudio; Vila, Marc Aureli; Viladecans –Barcelona- ; Vilahur
Pedrals, Jaime; Vilalta, Jaume; Vilanova i la Geltrú – Barcelona- ; Vila-Rodona – Barcelona- ; Vilar, Pierre; Vilarrubias,
Felio; Villatoro, Vicenç; Villora, Santiago; Vinyes, Maria; Viñals i Rovira, F.; Viñas, Joaquim; Virgili i Sanromà, josep;
Virgili i Blanquet, Antònia; Vitòria –Àlaba-; Vives, Maria Dolors; Vos, Henri; Voltes, Pere (c. 1250/9)
“V-W” (Valladolid-Washington) i Varia “W”, 1973-1983 (c. 1252)
- Valladolid, Universidad de (c. 1252/1)
- Vaticà - Biblioteca Apostolica Vaticana (c. 1252/2)
- Verdaguer -Compra epistolari, octubre 1975: 24 cartes i una poesia inèdita (1893-1898) propietat de Pompeu Vidal
Moliné i Lluïsa Barber. Les cartes anaven dirigides a Cosme Vidal (pseud. Josep Aladern), pare de Pompeu. Hi ha un
informe de'n Bohigas (set. 1975). Llistat inventari de la Bca. Verdaguer. (c. 1252/3)
- Verdaguer - Compra de mss. de Gibert Valls, d'Olot (duplicat a la capsa 1251) (c. 1252/4)
- Vilafranca del Penedès (c. 1252/5)
- Vilanova i la Geltrú -Biblioteca Museu Balaguer (c. 1252/6)
- Vitoria, Museu Provincial d'Arqueologia (c. 1252/7)
- W- Varia : Wade, Graham; Waesberghe, J. Smits; Wagner, Klaus; Waibel, Helmut; Waisbord, D.M.; Walip, S.A.;
Waltham, Massachusetts; Warburg Institut; Watanabe, Shin; Weinberg, Felix; Wesseling, Ari; Wessely, Othmar;
Wethebby; Witold Stankiewicz; Wilhelm, Rüdigen; Wilkes, Ian; Williman, Daniel; Wittkopf, Rudolf; Worcester,
Massachusetts; Wurmbach, Erkaut; Würzburg, Universität; Wynberg, Simon (c. 1252/8)
- Washington - American Chemical Center (c. 1252/9)
- Washington - Library of Congress ; Columbus Library (c. 1252/10)
“Z”(Zaragoza) i varia “X-Y-Z, 1965-1983 (c. 1253)
- Varia "X" : Xalapa –Mèxic-(Méndez Acosta); Xanxó, Alvaro; Xuriguera, J.B. (c. 1253/1)
- Varia "Y" : Yepes, Jairo; Ymbernón Tarrida, Alvaro; Yorkshire, U.K.; Youngstown State University; Yukihisa Mihara;
Yuste –Cáceres- (c. 1253/2)
- Varia "Z": Zamora –Biblioteca Pública; Biblioteca Religiosa-; Zafarana, Zelina; Zageb –Iuguslàvia-; Zambelli, Paola;
Zamorano Biedma, Ascensión; Zalacaín, D.A.; Zaza Cappanari, Lucio; Zilli, Carmelo; Zdreedman, Joseph L.; Zucchitello,
Mario; Zúñiga, Juan Eduardo; Zürich -Universität (c. 1253/3)
- Zaragoza - Biblioteca Universitaria (c. 1253/4)
- Zaragoza - X Congreso de Historia de la Corona de Aragón (c. 1253/5)
- Zaragoza - Institució "Fernando El Católico" (c. 1253/6)
- Zaragoza - Librería Hesperia (c. 1253/7)
- Zarargoza - Varia: Ayuntamiento; Centro de Estudios Marianos; Librerías Pórtico; Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón; Universidad (c. 1253/8)
–Varia “A-Z”, 1973-1982 (c. 1094)
- Argentina (Facultad de Filosofia y Letras, Buenos Aires); Bahia, Universidad Federal da Bahia, Brasil;Biblioteca de
Montserrat; Bilbao; Boletín Oficial de Barcelona; Bonn (Deutsche Forschungsgemeinschaft); Bucarest (Biblioteca
Centrala de Stat de Romania; Budapest (Library of the Hungarian Academy of Sciences); Caracas (Ministerio de
Educación); COE (Centro de Orientación Escolar Médico-Psicológica); Coimbra; Dijon; Estrada i Carbonell, Ramon;
GIEC (Grup Independent d'Estudis Comarcals de Catalunya); IBERIA, Fotograbados; Institut Ciències de l'Educació;
Institut d'Estudis Catalans; Instituto Bibliográfico Hispánico; Instituto Botánico; Instituto de Estudios Canarios;
Instituto Ibero-Americano; Leningrad; Madrid; Manresa; Maracaibo; Mateu Ibars (Arxiu de la Corona d’Aragó);
Medellín, Colombia; Milano, Itàlia; Moscú; Murcia; Nanterre; New York; Palma de Mallorca; Las Palmas de Gran
Canaria; Orense (Museo Arqueológico Nacional); Oxford (Blackwell's) ; Palencia; Roma, Itàlia; (Institutum
Carmelitanum); Sabadell (Fundació Bosch i Cardellach); Salamanca; Sánchez Cuesta, León; Santander (Biblioteca
Menéndez Pelayo); Sofia, Bulgaria; Soria (Centro de Estudios Sorianos); Tarragona (Archivos y Bibliotecas de la
Diputación Provincial; Biblioteca de la Abadía de Poblet); Toledo (Servicios Culturales de la Diputación Provincial);
Tárrega (Grup de Recerques de les Terres Lleidetanes); Terrassa (Biblioteca M. Soler i Palet); Teruel (Instituto de
Estudios Terulenses); UNESCO, París; Universidad de Barcelona; Université de Genève; Universidad de University of
Illinois, USA; Universidad de Cuba; The University of Leeds; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de
Maracaibo; Universidad de Navarra; Universidad de Santiago de Chile; Universidad de Puerto Rico; Universidad de
Santiago de Compostela; Universidad de Sevilla; Université de Toulouse; Universidad de Uppsala; Universidad de
Valencia; Universidad de Valladolid; The Library of Congress, Washington; Zaragoza, "Fernando el Católico"; Zamora,
(Biblioteca Fernandez Duro)
ANNEX 5
CORRESPONDÈNCIA ENVIADA I REBUDA DE JAUME DE PUIG I OLIVER
1983-1987
Varia -A-M- (c. 1209)
-Varia -A-BAgenda; Aigüadé, Carme; Ainaud de Lasarte, Josep Maria; Alberch i Fugueras; "Àrtics"; Ainaud,
Josep Maria; Ajo i Blanco, Carme; Alavedra, Macià; Alba, Victor; Albalate, Luis; Albet,
Montserrat; Albi i Llorà, Mercè; Alcalde de Barberà del Vallès; Alcolea i Blanch, Santiago;
Alemany de Coll, Glòria; Alfaràs i Castañeda, Miquel; Alice Kefer; Aloguín Pallach, Mariantònia;
Alonso Llorca, Margarita; Alòs-Moner, Adela; Amat, Núria; André Morel; Andrés, Julián;
Aramon i Serra, Ramon; Andreu i Abelló, Josep; Arderiu i Gras, Enric, Artal, Maria; Associació
Professional d'Informadors Turístics; "Avenç"; Baburés, Joan; Badia i Margarit, Antoni Maria;
Badia i Homs, J; Baltasar i Albesa, Francesc; Balletbó, Anna; "Barcanova", Societat Anònima
Editorial; Barrera, Heribert; Barrillón i Pi, Lluis; Bas, Joan; Bassols, Miquel A; Bastardas, Carme;
Baulich, Francesc; Bech i Borràs, Jaume; Bech, Montserrat; Bello i Hernaiz, Ferran; Beltran,
Maria C; Benet, Josep; Berdejo i Estevan, Lluis-Albert; Bergós, Advocat; Bergós, Antoni; Bertràn
i Carbonell, Jaume; The British Council Institute; Bierge, Carme; Bilbao i Bergés, Joan; Blanco i
Caballé, Carme; Blàvia, Marina; Boada, Teresa; Fundació Jaume Bofill; Bohigas i Balaguer, Pere;
Bonastre, Francesc; Bonet, Alic, Josefa; Bonet, Eduard; Bonnin, Hermann; Bramon de Lluch,
Dolors; Bruni, Aldo; Bueno i Escalero, Josep; Buxó de Voltes, Maria Josep. (c. 1209/1)
- Varia -C-DCaixa d'Estalvis; Calsina i Majó, Artur; Calzada i Salavedra, Arcadi; Cahner i Garcia, Max; Calvo,
Trinidad; Camagüey Libros; de la Campagne, Christian; Camps Salvat, Carme (Cap del Servei de
Biblioteques); Camps de Grossman, Carme; Ambaixador del Canadà (Molgat); Capmany i
Farnés, Maria Aurèlia; Carbonell, Jordi; Cardenal, Ferran; Carulla i Canals, Lluis; Carreras
Ezquerra, Pilar; Carreras, Concepció; Carreras i Laserrada, Jaume; Casado García, Eugenio;
Cassassas, Enric; Castells, Marina; Castells, Víctor; Castillo Moraga, Agustina; Catalana de Gas i
Electricitat; Ajuntament de Catarroja; Caymel, amadeu; Centre d'études Cathares; Centre de
Pedagogia Musical activa; "Ciència", Cheyns, M: "Cidisa";Climent Barber, Mn. Josep; Climent,
Elisenda; "Clivis", Publicacions; Coch, Teresa; Colomer i Caballeria, Josep;Coll i Alentorn,
Miquel; Coll i Major, Josep Maria; Colomines i Puig, Joan; Coll i Alentorn, Miquel; Conceiçao,
Carlos; Conill i Vall, Jordi; Coordinador de l'Àrea de Construccions Civils; Corominas i Puig, Joan;
Costa, Graciel·la; Costabella i Papiol, Francesc; Creus i Hernandez, Miquel; Cuesta i Torres, Joan
Josep; Cugueró, Maria; Culell i Nadal, Josep Maria; Cuxart i Bartolí, Jordi; Dalmau i Ribalta,
Antoni; Daulte, François; Díaz i Bielsa, Màrius; Diaz-Plaja, Aurora; Duran, Eulàlia; Durán,
Manuel. (c. 1209/2)
- Varia -E-F-G-
"Elmo" Elementos modulares; Enseñat de Villalonga, Alfonso; Ernst, Ulrich; Escobedo, Joana;
Esparreguera, Ajuntament; Esquerda i Roset, Josep maria; Faraudo Guiloche, Maria Elena;
Ferraté, Gabriel Antoni; Farrés Bernaldo, Jesús; Felip, Mai; Ferrer, Joaquim; Ferrer i Roig, Núria;
Ferrer Dubé, Francesca; Figuera de Serra, Margarita; Filabo, S.A.; Font i Cardona, Jordi; Font i
Prat, Joan; Font Roig, Margalida; Fornesa, Anna; Fontbona, Francesc; Frau Ribes, Josefa; Freixa i
Pedrals, Enric; Fundació Bernat Metge; Fundació Jaume Bofill; Fuentes Mollà, Rafael. Gabizón,
Mercè; Galera i Monegal, Montserrat; Gadea, Filomena; Galmés, Cap del Servei de Protocol de
la Diputació de Barcelona; Galofré i Ferrer, Josepa; Gallego i Rovira, Sebastià; Garcés , Tomàs;
Garmendia, Vincent; Garreta, J-C; de la Garza, Peter J; Garriga i Riera, Joaquim; Grauvilardell i
Soldevila, Carme; Gasset, Maria Rosa; Gehrmann, H; Geli, Francisco; Gené Vda. de Manent,
Antonieta; Gero de Miró, Montserrat; Gili, Neus; Gili, Gustau - Editorial, S.A.; Giralt- Miracle,
Daniel; Gispert i Català, Núria de; Guilleumas Brosa, Rosalia (10 c); Guitart i Agell, Joan; Gómez
Benosa, Pilar; González Agapito, Jaume; González Raurich, Ramon; Graells, Guillem-Jordi;
Granada, Universidad de; Granados, Joan; Gras i Isern, Josep Maria; Guardans, Ramon;
Guggenheim, John Simon, Memorial Foundation; Guy, Alain. (c. 1209/3)
- Varia -H-IHernandez i de Avilés, Natalia; l'Hospitalet de Llobregat, Alcalde - Amadeo Juan Prat-; Huguet i
Reverter, Josep Maria; Huguet i Martí, Telm; Hughes, Jeremy; Huici, Javier; Iglesia, Aquilino; Illa
Munné, Maria Carme; Institut Agrícola Català Sant Isidre; Istituto Italiano di Cultura; Illa
Munné, Maria Carme; Ivanco i Garcia, Jordi. (c. 1209/4)
- Varia -J-L-LL-MJoaniquet i Sirvent, Ignasi; Juan i Prat, Amadeu; Jubany i Arnau, Rvdm.; Julià i Muné, Joan;
Juncà, Joan Agustí; Junyer, Joan; Just, Dom Cassià; Labòria i Carbonell, Jordi; Lamarca, Dolors;
Lamarca, Montserrat; Laporte i Salas, Josep; Lapuente i Ballester, Mario; Latas i Lorenz, Pilar;
Levi i Brosa, Núria; "Lifes", Procedimientos Frigoríficos; Lines-Chiel, librerías; López i Bellés,
Pilar; López i Vera, Cèsar; Lluch i Capdevila, Ernest; Llor de Pifarré, Mercè; Llorens, Josep;
Llobet, Salvador; Sant Andreu de Llavaneres; Malfeito d'Alavedra, Doris; Manent, Albert;
Maragall i Mira, Pasqual; Marfà i Riera, Carles; Marquès, Mn. Josep Maria; Martí i Jusmet,
Francesc; Martínez i Fraile, Raimon; Mascarell, Ferran; Mata, Eulàlia; Mateu i Llopis, Felip;
Méndez, Aida; Miquel i Rodríguez, Carme; Morell, Beatriu; Moreso i Escoda, Carme. (c. 1209/5)
- Varia -M-Mañosas, Enric; Maragall i Mira, Pasqual; Marco, Joan Francesc; Marès, Frederic; Marquès Mn.
Josep Maria; Marnel·lo, M.R.; Martí de Riquer; Marti, Casimir; Martí i Bonet, Rvdn. Josep Maria;
Martí i Jusmet, Francesc; Martínez, José; Martínez Callen, Ramon; Martorell, Josep; Mata i
Garriga, Eulàlia; Mata, Marta; Mateu i Llopis, Felip; Mateu, Josefina; Mayol, Carme; Martín
Garcia, A; Marquès, Jose Maria; Martínez Show; Mena, Antònia de; Méndez Vigo, Marisa;
Mestres, Mercè; Mirabent, Maria Dolors; Mirambell i Belloc, Enric; Miró; Molas, Joaquim;
Mompou, Frederic; Montcada i Reixac; Moran, J;Mota, Fernando; Mullevas i Cassante, Ramon;
Mundó, Manuel; Muntané Miret, Bartomeu; Muntanyés, Josep; Münzer, Michael; MuñozReyes, Isabel; Rovira i Port, Jordi; Mut Calafell, Antoni; Nadal i Farreras, Joaquim; Nash, Mary;
Negre, Jordi. (c. 1168/1)
- Varia -O-P-QOctavio i Fabregat, Josep F; Olivella i Galofré, Miriam; Ajuntament d'Olot; Oller i soler, Martí;
Oriol Martorell; Fundación Ortega i Gasset; Ortiz, Teresa; Palet de Dalmau, Montserrat; Paris,
Bibliothèque National; Pau, Lluis; Pasola Badia, Núria; Ajuntament de Palamós; Ajuntament de
Palafrugell; Pausàs, Immaculada; Penacho Martínez, Maria Carme; Penadés i Llopis, Mercè;
Penalba, Mercè; Perarnau, Josep; Permanyer, Jordi; Pérez-Rosales, J; Periols i Sendra, Esteve;
Perpignan; Peypoch, Irene; Pi i Vendrell, Núria; Pi de Cabanyes, Oriol; Pi i Caparrós, Josep;
Picanyol i Tarrés, Carme; Pifarré i Riera, Màrius; Pijoan i Picas, Maria Isabel; Ajuntament de
Pineda de Mar; Plana Castellví, José Antonio; Plana, Miquel; Planas, Maria Rosa; Planas, Romà;
Pleguezuelos i Baeza, Carme; Polonia; Ponç i Torrents, Albert; Pons, Llibreria; Porta, Eduard;
Portella i Llebaria, Pilar; Porter, Josep; Porter, Maria; Prat i Roca, Josep; Prats, Modest; Preixats
i Fernandez, Maria Teresa; Presidencia del Gobierno; Pous i Ballbé, Josep; Primavera, E; Puig,
Andreu; Pujol, Jordi; Pujol i Marigot, Rafel; Pujol, Faust; Salvador de Pujol, Narcisa; Puig,
Gabriel;Puigjaner i Matas, Josep; Sant Martí de Provençals. (c. 1168/2)
-Varia –RRadio a Cent; Rahola, Frederic; Ramon i Llopart, Anna; Ramon i Martínez, Mercè; Ratliff, Meil;
Reichenburger, Kurt; Reverté, Editorial; Represa, Ferran; Reventós, Joan; Ribé, Carme; Riera i
Bou, Marcel; Rial i Ferrer, Manuel; Ribé i Ferré, Carme; Riera i Bou, Marcel; Riera i Sants,
Jaume; Rigol i Roig, Joan; Robles Serrano, José Antonio; Rodón i Valls, Maria Assumpta; Rodrigo
i Mol, Josep; Rodríguez de Labòria, Núria; Rodríguez Cortés, Armando; Rodrigo i Molí, Josep;
Roloff, Hans-Gert; Romaní, Maria Pilar; Römer, Gerhard; Romera, Glòria; Rosich, Albert;
Rossich, Albert; Rossinés; Roura, Gabriel; Rubió i Guilleumas, Antoni; Rubió i Lois, Jordi; Rubio,
Antonio; Ruiz Apilanez, Isabel. (c. 1168/3)
- Varia -SSàbat, Antoni; "Saber"; Sala, Maria A; Samaranch i Kirner, Josep Maria; Sánchez i Jualiachs,
Guillermo; Cartañà de Sánchez de Ocaña, Elvira; Sanchez Real, José; Sancho,
MontserratSanmartí i Greco, Enric; Sans i Travé, Josep Maria; Sardà, Albert; Sarró, Ramon;
Sardà Freixa, Carme; S.A.S.S.; Segura de Luna, Francesc; Seguridad Express; Sentís, Carles; Serra
i Ramoneda, Antoni; Serra, Jordi; Serra i Serra, Narcís; Serrano i Calderó, Josep; Segarra i
Castillo, Carme; Serrano i Calderó, Josep; Serrano i Montalvo, Antonio; Serrano Romaguera,
Matilde; Saura i Marin, Antoni; Simó, Carme; Simonutti, Luisa; Siurana i Zaragoza, Antoni;
Soberanas i Lleó, Amadeu; Sobrequés de Nadal, Maria Candelaria; Sobrequés i Callicó, Jaume;
Sobrevila, Carme; Société Internationale de Musicologie, Basel; Solà i Camps, Josep Maria; Solà
i Farrés, Eudald; Solà, Josep Maria; Solana Madariaga, Javier; Soler i Cot, Sebastià; Solé, Antoni;
Sternbuch, J.; Sunyer i Vilar, Lluís Maria. (c. 1168/4)
- Varia -T-U-VTarin-Iglesias, Josep; Tarradellas i Juan, Josep (11 c); Tarrats Bou, Francesc; Thió i de Pol,
Conxita; Thomson, Krobert W; Tierno Galván, Enrique; Tobaruela i Garcia, Joan; Torelló
(Patronat del Santuari de Ntra. Sra. de Rocaprevera); Tormo Ballester, Enric; Torra i Ribé, Josep
Maria; Torrent, Montserrat; Torrents, Ramon; Torres, M. Rosa; Torres, Jacinto; Tovar Botso,
Maria Isabel; Mestre Antoni Torrandell (Homenatge celebrat a Inca el 1983). Correspondència
amb Bernat Torrandell;Tulla, pare Francesc; Tura-Soteras, Margarida; Tusquets de Cabirol, Luis;
Vazquez, Anna; Verde i Aldea, Josep; Vilà i Valentí, Joan; Villalba, Pere; Ubeda Sánchez, José;
Urpinell i Jovani, Lluis; Vidal i Guitart, Josep Maria; Valls (President de l'Institut d'Estudis
Vallencs); Valls, Manuel; Vila i sobrevila, Eudald; Vinyes i Sabatés, Josep; Vallverdú, Francesc;
Vallverdú i Gimeno, Jordi; Valls i Martin, Pilar; Vela, Leonor; Verrié, Frederic-Pau; Vervuert,
Klaus; Ventura i Bort, Marcel; Verd, Gabriel Maria; Centenari del naixement de Màrius
Verdaguer; de Vicente, Begoña; Victoria de los Angeles; Viñas i Oliver, Joan; Vilarasau, Josep;
Viñas i Citoler, Jordi;Vilalta, Jaume; Vilà i Pous, Núria;The Warburg Institut, Londres;Ventura i
Bosch, Núria; Wolff, Philippe. (c. 1168/5)
- Varia -X-Y-ZWho's Who; Zvereff, John; Ylla Català, Genís (c. 1168/6)
- Varia, 1983-1984
Correspondència Jaume de Puig- Biblioteques Populars (Badalona -Barcelona (Les Roquetes)Calella - Castellbisbal - La Llagosta_ Manlleu - Manresa - Pineda - Sallent - Sant Adrià del Besòs Sant Andreu de Llavaneres - Sant Joan de Vilatorrada - Sant Vicenç de Castellet. (c. 1168/7)
- Instàncies - 1982. Instàncies adreçades al President de la Diputació, Martí Jusmet, i a la
direcció de la BC en relació a la gestió de les Biblioteques Populars i la BC. (c. 1168/8)
- Correspondència de de Puig com a Cap de la Secció Tècnica de Museus i Biblioteques i
avantprojecte de la Llei de Museus [s.d] -Dossiers didàctics dels diversos museus de la
Diputació dins del programa "El museu i l'escola",1983-1984. (c. 800/1)
- La Finca del carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6 (Donació Junyer-Canals), 1982-1986. (c. 800/2)
- Conveni Diputació-Generalitat sobre el fons bibliogràfic i hemeroteca, 1981. (c. 800/3)
- Varia, 1982-87- Correspondència enviada i rebuda per de Puig; Correspondència de Puig-José
Martínez, editor i fundador de Ruedo Ibérico, 1984-86; Difusió d'actes culturals (centenari del
naixement de Màrius Verdaguer; còpies de correspondencia J. Carner-J. Bofill), 1983-84; Visites
rebudes per J. de Puig a la BC. 1982-85; Ingressos i despeses a la BC. 1985-1987 i disposicions al
personal, 1986 (beques d'estudis per a funcionaris i/o pels fills). (c. 800/4)
ANNEX 6
LLISTA DE DONANTS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA
A-V - 1983 (c.1171/1)
Albalate, Lluis
Alí, Mahmoud
Balá i Abadia, Pere
Barcia Goyanes, Juan José
Bartolí i Bargalló, Joan
Beltran, Pare Gabriel
Bertran i Alegrí, Antoni
Bilbao, Joan
Carrasco, Salvador
Castells i Peig, Andreu
Champagne, Marie Hèléne
Closa, José
Corredera, Eduardo
Cortel, Adolf
Enbaeff, Eustolia
Fluvià (de), Armand
Font i Carbó, Joan
Religioses Franciscanes
Galiano Pérez, Antonio Luis
Galinde, Víctor
Gassó i Carbonell, Lluis
Gay, Montserrat
Grupo Español de Geodesia
Guillen i Preckler, Pare Ferran
Hughes, Jeremy
Joaniquet i Peguera, Manel
López i Felip, Rafel
Llona i Porredón, Albert
Mascaró i Pasarius, Josep
Mateu i Llopis, Felip
Medina Vicioso, Vicente A.
Mercé, Francesc
Mir, Jordi
Molina i Romero, J. Antoni
Moral i Reixach, Sixt
Olivari, Michele
Ponseti i Bosch, Santiago
Piquer i Jover, Josep
Prat
Prats, Ramon
Prim Bertran i Roitgé
Recolons, Lluis
Renau, Xavier
Requena Gallego, Manuel
Riaño de Castro, José Maria
Roca, Antoni
Rodriguez Suriñach, Jaime
Rodrigo, Antonina
Rozman, C.
Saenz Guallar, Francisco
Samaranch i Kirner, Josep Maria
Sanchez Rou, José Manuel
Solé i Cot, Sebastià
Tous i Sanabra, Joan
Voltes i Bou, Pere
Vuffray, F.
-Desembre 1982. Informe sobre els fons pendents de registre i catalogació de la Biblioteca de Catalunya.
1984 (c.1171/2)
Bertini, Giovanni M.
Bofarull i Terrades, Manuel
Gamazo, Joana Vda. Alsamora
Torras, Ana Maria Vda. de Benavent
Cables de Comunicaciones, S.A.
Calleja, Ramon
Carreras de Nadal, Josep Rafael
Cugat i Maristany, Maria Victoria
Fàbregas
Lapuente Ballester, Mario
Moran, Josep
Nogué i Zabalza, Antoni
Paluzzie i Borrell, Antoni (Campanyà, Gertrudis)
Penedés i Llopis, Ferran
Peypoch i Pich, Ramon
Planes i Albets, Ramon
Porcar Fiter, Manuel
Vidal
Vinyes i Sabater.
Octubre 1984. Document que recull els problemes per procedir a la catalogació de la donació dels esposos Badia i
Cardús en els terminis estipulats.
1985-86
A – 1985 (c.1171/3)
Arasa, Francesc
President de la Acadèmia de Ciències Mèdiques
Aguilar Maldonado
Agustin i Justribó, Antoni
Ainaud de Lasarte, Josep Maria
Alcoberro i Pericay, Agustí
Amezaya, Elias
Anderson, Raymond D.
Director de la Stadsbibliothek, Antwerpen (Bèlgica)
Areces, Ramon
Arribas, M.
1986:
Aguado, Victorio
Aguilar Maldonado, Rafael
Aisa-Pàmpols, Ferran
Albalate Guillamon, Luis
Alcaraz, Joan
Andres Gonzalez, Ramon
Ajuntament Atmella del Vallès
Ministerio de Asuntos Exteriores
Azcárate Ristori, Isabel de
B - 1985:
Montaner i Alonso, Pere (Govern Balear)
Balil, Alberto
Balanzó, Xavier
Barés i Soler, Josep
Barniol, Eugeni
Barrull i Pelegrí, Jaume
Catalán, Manuel (Alcalde de Benidorm)
Regidor de Cultura del Ajuntament de Benissa
Bertini, Giovanni M.
Bofarull i Terrades, Manuel
Bosselaers, Jan
Bruguera, Jordi
1986:
Conseller d'Educació i Cultura del Govern Balear
Barella, Albert
Bartrés i Sala, Gaspar
Barraquer i Bordas, Lluis
Batlle-Gallart, Carme
Beltran, Pare Gabriel
Bernal, Fernando
Blanco Ferrer, Andrés
Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya
Blanchon, Jean-Louis
Bofarull i Terrades, Manuel
Buch i Parera, Josep
Busquets, Loreto
C - 1985:
Cabestany, Juan
Calleja, J.M.
Fundació Pau Casals
CAPS
Carrau i Ramon, Josep
Castells, Víctor
Casullà i Vilanova, Joan
Ciurana i Roig, Josep M.
Clausell i Bernat, Carme
Closa i Farrés, J
Cocco-Angiuy, Marissa
Col·lectiu Jesús Lizano
Cortés Dejuán, Angel
Costa i Peretas, M.Mercè
Cotti, Claude
Cuesta i Torres, Joan Josep
1986:
Cabré i Masdeu, Francesc
Caixa d'Estalvis Laietana
Calleja, J.M.
Capó, Bernat
Càritas Diocesana
Caro i Llobera, Joaquim
Diputació Provincial de Castelló de la Plana
Castells, Víctor
Caymell, Amadeu
Closa i Farrés,Josep
Colomer i Presses, Ignasi
Cortés, Angel
Cortiella i Odena, Francesc
Costa i Paretas, Maria-Mercè
Cotti, Claude
Crusi, Ramon
D - 1985
Damon i Bretos, Josep
Damveld, K.
Domingo Marrassé, Josefina
Durán, Cesc
1986:
Danon i Bretos, Josep
Domínguez, Carmen Maria
Dunley de Amorin, Silvana
Duran i Albareda, Rosa
E - 1985:
Entrambasaguas, Joaquín de
Epalza, Mikel de
1986:
Empaytaz, Dionisia
Epalza, Mikel de
Religioses de les Escoles Pies
Esplugas i Bator, Josep
Estrada i Garriga, Josep
F - 1985:
Fazundo, Ana Maria
Feingold, Henry L.
Fernandez, Cristóbal
Fernández Daza, Mariano
Ferran i Hernández, Pilar
Ferré, José Maria
Formosa, Feliu
Fortuny Escoda, Rosa
Freedman, Paul
Fundació Mediterrània
1986:
Fernández, Cristóbal
Fuccelli, Antonietta
Fullat, Octavi
G - 1985:
Gabaldon Villora, Jesús
Garcia, Xosé Lois
Garcia Carrera, Raimundo
Garcia de la Fuente, Dionisio
Garcia Sastre,Andrea A.
Garcia Pérez, Guillermo
Güell, Ricard S.
Guerao, Antonio
Guillen i Preckler, Ferran
Goicoechea, Angel
González, Jordi
González Vaqué, L.
Greborio, Mada
1986:
Galiano Pérez, Antonio Luis
Gaja i Molist, Esteve
Arxiu Municipal de Gandia
Garcia Pérez, Guillermo
Genera i Monells, Margarida
Gili, Gustau
Giralt Miracle, Daniel
Gonzalez Beniandrés, Isabel
Gonzalez i Bou, Gener
Gonzalez Vaqué, L.
Grases, Pere
Grau i Montserrat, Manuel
Gummerer, Gotfried
H-I - 1985:
Hauf i Valls, Albert
Heitzmann, Maria Luisa
Editorial Herder
Herrero, Remigi
Huguet, Maria Teresa
Hordi, Ramon
Iglesia de Jesucristo
Inter Nationes
The Public Library of Iran
1986:
Hauf i Valls, Albert
Hernando i Delgado, Josep
President de l'Institut d'Estudis Catalans
J-K 1985:
Jorba i Soler, Antonio
Jover i Santiña, Maria Pilar
Johnston, Mark D.
1986:
Julve, Enrique
Amics de Krishnamurti
L-LL, 1985:
Lotti, Claude
Llanes, Miquel P.
Lloris i Martínez, Manuela
Lluis i Navas, Jaime
Llull i Martí, Antoni
1986:
Lalinde, Jesús
López Roa, Luis
López Soto, Vicente
Lluis i Navas, Jaime
M-N, 1985:
Mani Barneda, Joaquima
Martínez Barbeito, Carlos
Col·legi Major Monterols
Mateu i Llopis, Felip
Milà, Maria Dolors
Muntanyès, Josep
Mullevas i Cascante, Ramon
Publicacions de l’ Abadia de Montserrat
Mondejar, Celestino
Melero Moneo, M. Luisa
Maluquer i Maluquer, Salvador
Col·legi Notarial
Edicions Mirall de Glaç
Mazuecos, Rafael
Massegur i Giralt, Albert
Mellén Blanco, Francisco S.
Monreal i Tejada, Lluis
Mascaró i Passarius, J.
Meseguier, Lluis
Mon Robles, Elias
Montaner i Alonso, Pere
Montanyés, Josep
Moser, Wolf
Patronat Municipal de Cultura
1986:
Molas i Ribalta, Pere
Milà i Mallafré, Maria Dolors
Mateu i Ibars, Josefina
Montaner i Alonso, Pere
Levi Marrero
Centro del Libro Norteamericano
Marcet Rosales, Francesc
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Macri, Oreste
Moretó, J.
Mateu i Llopis, Felip
Maldonado, Mauricio
Millet i Tusell, Fèlix
Mestre i Ferrando, Cassandra
McCrank, Lawrence J.
Molinero Santamaría, Ponciano
Montaña Jaraloyes, Marius
Miyares i Morante, Felicitas
Madrigal, Héctor
Martínez i Pastor, Esther
Montandon-Hummel, Madeleine
Malla de Rosell, Maria de
Martí i Pérez, Josep
Mellén Blanco, Francisco S.
Marí i Marí, Joan
O - 1985:
Ortega, Virgilio
Oliveras i Samitier, Josep
1986:
Ortega, Virgilio
Orbis
P- 1985:
Ajuntament de Perpinyà
Peláez Albendea, Samuel
Prim Bertran
Parellada i Feliu, Dídac
Planes i Albets, Ramon
Puig i Reixach, Miquel
Plana, Miquel
Prats, Albert
Piguer i Jover
Panikkar, Raimond
Perrota, Antonio
Prats, Albert
Perpinyà i Grau, Romà
Peraire i Gili, Salvador
Planes Mundet, Josep
Planes i Albets, Ramon
Porta, A.
Padrós i Puig, Josep
Planes, Miquel
Pardell i Alentà, Hèlios
Palau i Rafecas, Salvador
Pagarolas i Sabaté, Laureà
Administrazione Provinciale de Pavia
Puig-Roda i Alcàcer, Gabriel
Parés i Maicas, Manuel
Palomar Ros, José
Pérez i Moya, Josep
Pastor Petit, Doménec
Pascual, José Luis
President del Patronat Català Pro-Europa
R - 1985:
Rubió i Lois, Jordi
Repollés Julbe, Florencio
Riera i Sans, Jaume
President de l'Agrupació d'Estudis Rubirencs
Riera i Bou, Marcel
Roca, Antoni
1986:
Roqué i Fíguls, Jordi
Ramonet i Riu, Ramon
Rodó i Carrero, Ramon
Rozman, C.
President de l'Agrupació d'Estudis Rubirencs
Rofes i Batista, Xavier
Centre de Lectura de Reus
Roqué i Fíguls, Jordi
S - 1985:
Solano, Antonio
Solé, Doménec
Sagrera, Martín
Sales i Masferrer, Jordi
Solà, Angie
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet
Sari, Aldo
Sampere i Gorina, Félix
Sofonea, Trian
The Soka Gakkai
Solsona, Joan
Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia
Sabater, Josep
Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell
Sayrach, Jaume
Solé i Calucho, Emili
T -1985:
Terés, J.
Centre d'Estudis de l'edificació de Tarragona
Torras i Ribé, Josep Maria
Tobar Diez, Rvd. P. Félix
1986:
Embajada de Turquía
Museu de Montgrí i de Baix Ter
Tornaveu
Tudela, Jean Louis
U-V –W - 1985:
Vilarrúbia i Estrany, Josep M.
Ventura i Solé, Daniel
Vidal i Pietx, Ramon
Alcalde de Vilafranca del Penedès
Ustrell i Torrent, Josep
Virella, Federico E.
Vila Figueras, Amadeu
Vidal i Guitart, Josep M.
Villar Iglesias, Enric
Woodbridge, Henslay
Viera, David J.
Valdés, Félix
Vilà i Palà, Claudi
Arxiu Municipal de Viladecans
Vidal, J.M.
Ajuntament de Valls
Vilà i Galí, Agustí M.
1986:
Udina i Martorell, Frederic
Ventura i Solé, Daniel
Vidal i Alcover, Jaume
Veny, Joany
Ustrell i Torrent, Josep Maria
Arxiu Municipal de Viladecans
Vidal i Guitart
Vidal i Pietx, Ramon
Vilanova i Yardetz, Manuel
Vergés i Cadanet, Robert
- X-Y-Z, 1985:
Yates, Alan
Zaragoza i Pascual, Ernest
1985 (c. 1174)
1174/1 Casacuberta , Josep Maria (fons Marià Aguiló)
1174/2 Nogué Zabalza, Antoni. Llistat de llibres de música donats.
1174/3 Marés i Deulovol, Frederic. Document-esborrany que recull les clàusules que acompanyen la donació de F.
Marés.
1174/4 Vázquez-Esbarranch. Llistat manuscrit de la Biblioteca
1174/5 Llongueras, Joan. Donació de la Biblioteca del Mestre Joan Llongueras pel seus fills.
1174/6 Coromines, Joan. Llistat del donatiu
1174/7 Institut Francès. Llistat de les revistes. 1985 (Octubre). La notícia de la donació es recollida a El Correo
Catalán.
1174/8 ENHER. Escriptura notarial segons la qual l'empresa Hidroelèctrica fa un donatiu d'un lot de llibres, entre els
quals hi figuren volums de temes cervantins i una col·lecció de fullets.
1174/9 Varia
-1985. Relació de revistes enviades a la Biblioteca de Catalunya des del Servei de Catalogació i Restauració de
Monuments.
-[s.d.] Llistat manuscrit amb els noms, les dates, les quantitats i tipus de donacions fetes a la Biblioteca de Catalunya
1984-1986 (c. 1175)
1. 1986 Palanques i Granell, Eduard. Relació de les obres.
2. 1986 Caro i Llobera, Joaquim. Relació de les obres.
3. 1986 Glas, Marcel·la. Relació de les obres i carta d'agraïment per la donació.
4. 1986 Donoso Pareja, Miguel. Relació de les obres i carta d'agraïment.
5. 1986 Institut Montserrat. Llistat de publicacions periòdiques i carta d'agraïment.
6. 1986 Editora Nacional. A causa de la supressió d’aquesta editora, el Ministerio de Cultura envia una col·lecció
complerta del fons bibliogràfic.
7. 1986 Smith, Ismael. Informe del Subdelegat de la Academia de San Fernando a Francesc Fontbona sobre el llegat.
Llistat de 22 planxes originals que la vídua dóna a la Biblioteca.
8. 1984-1986 Fàbrega i Esteba, Abelard. Col·lectiu de donants, residents a Mèxic, que ofereix un llistat d'obres de
l'art i la cultura mexicana en general. (El dossier inclou un llistat dels donants i de les obres)
9. Varia, 1986
-Mata, Jordi
-Fortuny Escoda, Rosa
-Graells i Solé, Pau
-Rucabado i Verdaguer, Manuel
-Aubet, Maria Josep
-Galera, Pilar
-Cantó i Sala, Joaquim
-Institut Francès
-Gallardo I Matheu, Joan
-Prat de la Riba, Sra.
-Sociedad Española de Problemistas de Ajedrez
-Richou Llimona, Montserrat
-Satué, Ángeles
-Cables de Comunicaciones, S.A.
c.1078
Leveroni i Valls, Rosa. 1985-1986. Llegat de la seva bibioteca, correspondència i manuscrits. (El dossier inclou
articles de premsa i el llistat de llibres) (c.1078/2)
Maluquer, Salvador (Representant de la Companyia FECSA). 1983. Donació de llibres i publicacions periòdiques
(c.1078/4)
Monterols, Col·legi Major. 1986. Donació de llibres (c.1078/8)
Par, Alfons. 1986. Donació de la biblioteca shakesperiana d'Alfons Par (c. 1078/22)
c. 1076
-Dalmases i Padró (germans Climent i Mercè de Palet). Llibres. 1983
-Carbonell, Jordi. Revistes. 1986
-Casacuberta, Josep Maria. Llibres. 1986
-Institut Alemany de Cultura. Revistes.1986
ANNEX 7
INCAUTACIONS I RECUPERACIONS DE GUERRA
11.1.1 Incautacions, 1936-1939
Incautacions a Barcelona ciutat (-A-M) (c. 124)
124/1. Abadal de Vinyals
124/2. Agrupació Cultural Escola
124/3. Agustí, Sant
124/4. Ajuda, Convent de l'
124/5. Albi, baró d'
124/6. Alcúdia, comtes d'
124/7. Algarra, Jaime
124/8. Alòs, marquès d'
124/9. Anglès, Higini
124/10. Anguera de Sojo, Oriol
124/11. Antich Noguera, Maria
124/12. Aragó, Ricard
124/13. Arxiu Històric
124/13 bis. Au Lyon d'Or
124/14. Balmes, Biblioteca i Editorial
124/15. Barberà, marquès de
124/16. Bassa Armengol, Manuel
124/17. Bastos i Cia
124/18. Batlle, dr
124/19. Benet, Ferran
124/19 bis. Bertran Musitu
124/20. Boada, J.M.
124/21. Bofill i Matas, Jaume
124/22. Bonet Garí (?) - (La Vanguardia ?)
124/23. Bell-lloc, comte de
124/25. Bonsuccés
124/26. Bosch, Hereus de la Vda
124/27. Brusi, Marquès de Casa
124/28. Camps, Marquès de
124/29. Caputxins de Sarrià i de Pompeia
124/30. Cardó, dr.
Carmelites Descalces - Vg. Tereses
124/31. Carmelites P.P.
124/32. Carreras Coronas, Josep
124/33. Casanova, Vda. Vives i Casanova R.
Casino Militar - Vg. Consell Sanitari de Guerra
124/34. Castelldosrius, Marquès de
124/35. Catedral de Barcelona
124/36. Concepció, parròquia
124/37. Conferències de Sant Vicenç de Paul
124/38. Consell Sanitari de Guerra
Corachan i Garcia, Manuel Vg. Consell Sanitari de Guerra
124/39. Coscojuela, marquès de
Cuyàs, M. Dr. - Vg. Consell Sanitari de Guerra
124/40. Churruca, Cosme de
124/41. Dalmases, Faust
124/42. Duran i Bas
124/43. Delàs, Ramon
124/44. Elizalde
124/45. Escolapis
124/46. Esponellà, baró d'
124/47. Estelrich, Joan
Fellner: Vg. Hartmann
Franco, biblioteca - Vg. Ros, Ignasi de
124/48. Garriga Massó
124/48 bis. Gili, G.
124/49. Godó, comte de
124/50. Guirao, Mariano
124/50 bis. Huguet, Josep
124/51. Institut Agrícola Català de Sant Isidre
124/51 bis. Isarre Bescos, Francesc
124/52. Juanpera, Carme
124/53. Juncadella, Emili
124/54. Janer, Ignasi de
124/55. Klein, Rossend
124/56. Kellner, German
124/57. Linari, Francisco Andrés (Biblioteca Ibèrica)
124/58. López Picó
124/59. Llovera, Josep Maria
124/59 bis. Macià, Francesc (biblioteca de Vallmanya - Alcarràs)
124/60. Maier, casa
124/61. Martí, Santiago
124/62. Maldà, arxiu [Dossier buit]
124/63. Martí Garcés
124/64. Massana, P. [Dossier buit]
124/65. Mestre i Noé, Francesc
124/66. Mestres, Joan
124/67. Milà i Camps, comte del Montseny
124/67 bis. Minguell, Manuel
124/68. Miserachs Rigalt, A.
124/69. Moncanut
124/69 bis. Monedero, Rosalia
124/70. Montoliu, Manuel de
124/71. Moixó, Francesca Güell, Vda.
Mur, A. Dr. Vg. Consell Sanitari de Guerra
(N-Z) (c. 126)
126/1.Joaquim de Nadal
126/2.Lluís Oriola Cortada, comte del Valle de Marlès
Pallarès, Dr. - Vg. Consell Sanitari de Guerra
126/2 bis. Patxot
126/3.Pedralbes, monestir
126/4Pella, Ramon i Maria Juncadella.
Pérez-Rosales, Dr. - Vg. Consell Sanitari de Guerra
126/4 bis. Pi, Santa Maria del, (Arxiu)
126/5. Pla, vda. (Gravats)
126/6. Plandiura.
126/7. Pompeia
126/8. Ignasi Puig
126/9. Puig i Cadafalch
126/10. Quadras Veiret, baró de
Reparadores [Dossier buit]
126/11. Rey, Víctor
Ribas Fabra, Maria [Dossier buit]
126/12. Riber, Llorenç
126/13. Ricart, Frederic
126/14. Riera, sr.
Riera, Concepció - El dossier diu :Vid. Riu
Riera, Francisca - [Dossier buit]
126/15. Ripoll, Francesc
126/16. Riu
126/17. Roig i Bofill, dr.
126/18. Romañà, baró de
126/19. Ros, Ignasi de
126/20. Roviralta Astoul, Raúl
126/20 bis. Rucabado, Ramon
126/21. Ruiz Contreras, Luis
126/22. Rupert de Manresa
126/23. Sagarra i Siscar, Ferran de
126/24. Sagnier, Lluís
126/25. Sagrado Corazón (Col·legi)
126/25 bis. Sallent - Biblioteca Torres Amat
126/26. Salvador, Felipe de
126/27. Sanfeliu
126/28. Sant Felip Neri
126/29. Sant Sever, parròquia
126/29 bis. Sant Vicenç de Sarrià, parròquia
126/30. Santa Clara, monestir de
126/30 bis. Santa Coloma
126/31. Santa Isabel, marquesos (La Roca)
126/31 bis. Santa Maria del Mar
126/32. Sedó Peris Mencheta
126/32 bis. Seminari
126/33. Sensat Maristany, Pere
126/33 bis. Serrano Flores, Miguel
126/34. Sert
126/34 bis. Sindicat de Transports - Banc d'Espanya
126/35. Solà, Fortià
126/35 bis. Soler, Lluís Mª
126/36. Soler Cabot, J. (Dr.)
126/37. Soler i Rovirosa, Francesc
126/37 bis. Sunyer, Estanislau - "La Llar" - E.R.C. - Torres 126/38. Teatre Principal (Principal Palace)
126/38 bis. Tébar Alemany, Geroni
126/39. Tereses (Carmelites Descalces)
126/40. Terrades, Vda. (Àngela Brutau)
Torres (carrer Montcada, 17) - Vg. Sunyer, Estanislau
Torres Amat - Vg. Torres Vaxeras. Vg. també Sallent - Biblioteca Torres Amat
126/41. Torres Vaxeras, Josep Maria
126/42. Tortosa
126/43. Tous Colomé, Ramon
126/44. Trias de Bes
126/45. Tusquets
126/46. Uclés, Monestir
Vallmanya (Alcarràs) - Vg. Macià, Francesc
126/47. Valls Taberner, Ferran
Vanguardia - Vg. Bonet Garí, P.
126/48. Vic - Biblioteques Públiques
126/49. Vidal Guardiola, Miquel
126/50. Vidal Quadras
126/51. Vilanova, comte de
Vilar, José de - Vg. Sant Boi de Lluçanès (capsa 127)
126/52. Vilardaga, comte de
126/53. Vilella Puig, Gaietà
126/54. Virreina, Palau de la
126/55. Vives, Josep Maria
126/56. Viza, Juan
-1936-1939 Llibres del Dr. Corachan. Dipòsit del Consell de Sanitat de Guerra. Papers de Narcís
Oller lliurats a la BC pel seu fill. Informe de Pere Bohigas sobre desaparició de llibres a la Casa
de Convalescència (1937, febrer 10). Llistat de llibres de la Sala Cervantes instal·lats a la Reserva
(1938). Manuscrits rebuts a la BC de Josep Huguet, subhastador municipal de la fira de Bellcaire
(s.d.). Dipòsit Carreres (s.d.). Llibres i manuscrits dipositats a la caixa forta [s.d.] (c. 494/1)
Incautacions i dipòsits de fora de Barcelona, 1936-1939 (c. 127)
127/1. Alp
127/2. Azara, Biblioteca de (Binéfar)
127/3. Badalona, Biblioteca Municipal
127/4. Badalona. La Conreria
127/5. Balaguer - Franciscans
127/6. Borredà
127/7. Cambrils - Biblioteca del Parc Samà
127/8. Canet de Mar
127/9. Castelló d'Empúries - Biblioteca Ruiz Contreras
127/10. Cervera - Universitat
127/11. Civís - Rectoria
127/12. Figueres - Escola del Treball - La Veu de l'Empordà - Sant Miquel de Fluvià - Alfons Cusí
- Casa Romaguera
127/13. La Garriga - Biblioteca-Museu Plandiura
127/14. Girona
127/15. Igualada
127/16. Lleida
127/17. Manresa127/18. La Manresana
127/19. Molló
127/20. Montesquiu, castell
127/21. Lanaja
127/22. Olot
127/23. Reus
127/24. Riudabella
127/25. Riudeperes
127/26. Roses de Llobregat
127/27. Saderra, Espona de
127/28. Sant Boi de Lluçanès - Casa Vilar
127/29. Sant Pere de Vilamajor [dossier buit]
127/30. Selva del Camp, La
127/31. Seu d'Urgell
127/32. Sitges / Rectoria d'Olivella
127/33. Tarragona
127/34. Tortosa [dossier buit]
127/35. Uclés (Cuenca), monestir d'
127/36. Vallbona
127/37. Vilafranca
127/38. Vilassar de Dalt
127/39. Vilanova i la Geltrú
127/40.[Post 1939] Llistes de manuscrits i impresos de les biblioteques incautades: Albi, baró
d'; Alcúdia, comte d'; Alòs, marquès d'; Carmelites Descalces; Carreras (la Virreina); Casanova,
vda. Vives; Castellbell, marquès de; Arxiu Capitular de Barcelona; Churruca, comte de; Delàs,
Ramon de; Franco, Ramon; Escolapis de Castellar; Casal Espartacus; Franco; Janer, Ignasi de;
Mestres, J.; Montseny, comte de; Moixó; Monistrol, marquès de; Pedralbes, monestir de; Riber,
Llorenç;Roviralta; Saavedra, Antoni de; Sagnier; Salvador, Felip; Santa Clara, convent de;
Seminari (incunables); Seu d'Urgell (Biblioteca Capitular i Arxiu Capitular); Solà, Fortià; Soler i
Rovirosa; Vidal Quadras; Vilar (Sant Boi de Llobregat); Vilassar de Dalt;
127/41. Varia: Recollides fracassades (notes). Procedència desconeguda. Notes soltes. Premsa
- [1937] Sobre, amb membret "Jorge Rubió. Biblioteca de Cataluña" que conté notes
manuscrites de Jordi Rubió, ordenades alfabèticament, sobre biblioteques incautades durant la
Guerra Civil. (c. 1225/9)
11.1.2. Recuperacions bibliogràfiques, 1939-1944
1939, juliol 21-octubre 4 - Comtesa de Vilardaga (llistat de llibres duplicat) (c. 77/1)
1939, agost 22 - Mariano Guirao Gabriel (c. 77/2)
1939, novembre 4- Ramon Guitart i Perarnau (c. 77/3)
1939, desembre 11 - Pedro Monzón, mercedari (c. 77/4)
1939, desembre 13 - Francesc Mestre i Noé - Tortosa (c. 77/5)
1940, gener 2 - Marcos Sanfeliu Casanovas, prevere (c. 77/6)
1940, gener 8 - Ramon Cunill Bastús (c. 77/7)
1940, gener 29 - El Correo Catalán (llistat de volums duplicat) (c. 77/8)
1940, febrer 12 - José de Quadras, baró de Quadras - Biblioteca del marquès de Camps (c.
77/9)
1940, abril 5 - Llorenç Riber (c. 77/10)
1940, abril 24 - Antoni Plandiura i Picó (amb llistat de llibres) (c. 77/11)
1940, abril 25 - Angel Gamboa y Sánchez Barcáiztegui - Biblioteca del seu sogre Otto Maier
(amb llistat de llibres). L'imprès inclou declaració jurada d'adhesió al Glorioso Movimiento
Nacional. (c. 77/12)
1940, maig 19 - Joan Garriga Massó (c. 77/13)
1940, juny 1 - Maria Montenegro de Carles Falcó (c. 77/14)
1940, juliol 5 - Carles Hartmann i Alice Fellver (c. 77/15)
1940, juliol 12 - Josep Sanabre, arxiver de l'Arxiu Diocesà de Barcelona (c. 77/16)
1940, agost 9 - Oliveras, José, arxiver de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona (c. 77/17)
1940, agost 5 i 24 - Marquès de Palmerola - Biblioteca del comte de Vilanova (c. 77/18)
1940, setembre 30 - Josep Llovera, arxiver de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell (c. 77/19)
1940, octubre 24 - Oratori de Sant Felip Neri (c. 77/20)
1941, abril 3 - Franciscanes de Santa isabel (c. 77/21)
1941, abril 4 - Manuel Doncel Bertran (c. 77/22)
1941, abril 12 - José Nicolás de Salas (c. 77/23)
1941, abril - Lluis Mª Brugada i Panizo, prevere (c. 77/24)
1941, maig 16 - Concepció de Martí Garcés de Marcilla (c. 77/25)
1941, novembre 11 - Ramon Pella i Tort, advocat (c. 77/26)
1941, novembre 16 - Manuel Barnola- Espona i Calvet (c. 77/27)
[s.d.] Carles i Josep Buigas Sans (c. 77/28)
[s.d.] Fomento de Cultura (c. 77/29)
[s.d.] Jesuïtes (c/ Llúria) (c. 77/30)
[ s.d.] Revista Ibérica (c. 77/31)
[s.d.] Montserrat Ribas Fabra (c. 77/32)
[s.d.] Llistat duplicat dels llibres de Manolita i Federico Ricart, marquesos de Santa Isabel, que
eren al Mas Grau de Vallderiola, a la Roca del Vallès (c. 77/33)
[s.d.] Joaquim de Vilar - Sant Boi de Lluçanès (c. 77/34)
Impresos sense omplir del Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Recuperación
Bibliogràfica (3 doc) (c. 77/35)
-Varia – A (c. 331/1)
1940-1941 Registre de despeses del Servei de Recuperació de Barcelona, signat per Felip
Mateu.
1940, desembre- 1941, febrer- Arxius Parroquials d’ Agramunt i de Montblanch.
1940, octubre – Arxiu Històric de la Ciutat (hi ha una relació dels lligalls, llibres i documents)
1945, novembre – Sol·licitud de Luisa de Casanova y de Parellada.
-Arxiu de la Corona d’Aragó (c. 331/2)
1940, octubre-novembre Trasllat de llibres i documents del monestir de Pedralbes a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó (hi ha relació dels documents).
-Biblioteca Universitària (c. 331/3)
1940, desembre- Inventari del dipòsit de la Biblioteca Universitària. (llistat de particulars i
institucions que tenen llibres en aquest dipòsit)
-Biblioteca- Museu Víctor Balaguer (c. 331/4)
1941, març- Recuperació de llibres i documents en dipòsit a la Biblioteca Balaguer de Vilanova i
la Geltrú pertanyents a Juan Pascual Ramon. Inclou relació .
-Servei de Recuperació Bibliogràfica (c. 331/5)
1940, desembre 1941, setembre- Mateu nomenat cap del Servei de Recuperació Bibliogràfica
per a la província de Barcelona. Devolució a Tomás Morató Cullaré (juny de 1941)
- Monestir de Pedralbes (c. 331/6)
1939, març – 1941, març- Dietari – inventari dels objectes i documents que surten del monestir
de Pedralbes (Una part està firmada per Josep Masip i Ignacio Fernández). Esborrany d’informe
sobre els fons dipositats al monestir de Pedralbes (Pedro Arellana? s.d.)
- Varia –C (c. 331/7)
1- 1940, agost - Biblioteca de Francesc Cambó dipositada a la Biblioteca Universitària.
2- [s.d.] – Biblioteca de Ramon Capmany Montaner retirada de la seva casa de Canet de Mar.
3- 1939, desembre – Biblioteca de José Carreras Coronas dipositada al monestir de Pedralbes.
4- 1941, febrer – Arxiu Municipal de Cervera dipositat a Pedralbes (relació detallada)
5- 1940, setembre - Reclamació del Pensionat del Sagrat Cor de Barcelona d'un volum de
l’enciclopèdia Espasa, dipositada a l'Ajuntament de Masquefa.
6- 1941, abril- Llistat d'obres de la Biblioteca de Pere Corominas destinada a la BC per decisió
del cap del Servei de Recuperació.
7- La Superiora del Col-legi Jesús i Maria de Sant Gervasi autoritza al prevere Prat que retiri les
Efemèrides de Jesús-Maria del monestir de Pedralbes.
8- 1941 Carta de Juan Camps del col·legi Sant Josep de Calasanç del carrer Ample, sol·licitant
l'entrega de llibres del col·legi dipositats a la BC; Antoni Coma, prior de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i Col·legi de Sant Vicenç del carrer de Las Carolinas.
331/8 Ricardo Espejo de Hinojosa
Relació d'obres de Ricardo Espejo de Hinojosa desaparegudes dels seus domicilis.
331/9 Antonio Ferrer Martín
1939, desembre- Instància del senyor Antonio Ferrer Martín per a que li siguin retornats els
llibres que va dipositar a la B.C.
331/10 Varia –I1940, desembre- Institut Balmes
1940, novembre- Igualada
-J- (c. 331/11)
1940, desembre- Biblioteca de la residència dels Jesuïtes del carrer Casp.
-K- (c. 331/12)
1941.- Felip Mateu envia al Capità General de la IV Regió, Alfredo Kindelán, uns llibres que
pertanyien a la Subsecretaria d'Armament del Ministeri de la Defensa Nacional del govern
republicà, dipositades al Servei de Recuperació Bibliogràfica (hi són detallats els títols)
–L- Legislació (c. 331/13)
1938 Legislació sobre recuperació bibliogràfica redactada pels nacionals a Vitòria.
-M- Bernat Metge (c. 331/14)
Relació de llibres de la Bernat Metge retornats a la Fundació.
- Varia –M- (c. 331/15)
1 - 1940, novembre – Arxiu Parroquial de Santa Maria de Montblanch dipositat al monestir de
Pedralbes. Relació dels documents.
2 - 1940, agost – Arxius parroquials de Sant Martí de Marlés dipositats al monestir de
Pedralbes.
3 - [s.d.] - Manuel de Montoliu (Ex- libris i un llibre).
4 -1940, desembre-1941, març - Felip Mateu en carta a Pedro Longás de Madrid dóna notícies
dels fons de Medinaceli procedents d’Hostalrich i dipositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
5 -1941, gener- Autorització a José Maria de Maciá des de Lledó per a fer gestions sobre uns
arxius de Besalú.
6 - 1940, setembre - Autorització a Mn. Prat, de la Basílica de la Mercè, per a retirar el llibre
Cofradía de la Virgen de la Merced del dipòsit de Pedralbes.
–N- Nicolau d’Olwer (c. 331/16)
1940, desembre – Carta (Mateu?) segons la qual entre els llibres de Nicolau d'Olwer, dipositats
als locals del carrer Nou de Sant Francesc, es troben llibres de la Biblioteca amb l'antic segell de
l'Institut d'Estudis Catalans. Se’n sol·licita el retorn.
331/17 – N- Navarro Reverter (c. 331/17)
1- 1941 Correspondència Felip Mateu – Navarro Reverter sobre el fons Uclés i l’arxiu dels
marquesos de Dos Aguas.
2 – 1941 Despeses del servei de recuperació
331/18 -O- Bisbat (Obispado) (c. 331/18)
1940, octubre – Carta d’agraïment del Bisbat de Barcelona a Mateu per la tramesa de missals i
breviaris.
331/19 – P- Varia (c. 331/19)
1 - 1941, agost –Parròquia de Santa Maria del Pi. Recuperació d’uns papers antics, un pergamí
original amb el segell de l'Infant D. Enrique de Aragón i diversos objectes.
2 - [s.d.] El diputat provincial Peray March.
331/20 –Q- (c. 331/20)
1940, octubre- Autorització al Baró Quadras per retirar el fons del seu arxiu particular.
331/21 – Varia –S- (c. 331/21)
1 - 1940, octubre – Fons de la Parròquia de Sant Just i Pastor.
2 – 1943 Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona.
3 – [s.d.] Josep Sala Pàmies, veí de Tàrrega.
4 - 1944, febrer - Félix de Sentmenat, marquès de Castelldosrius. Hi ha relació del fons. Donatiu
de manuscrits que fa el marquès a la Biblioteca Central en agraïment a la recuperació dels
fons.
5 - 1940, juny - La Corporació i el Bisbat de la Seu d'Urgell.
6 - Professor Georges Soubotian. Relació d'obres en alemany.
7 -1942, setembre - Leopoldo de Solà Segalés i Vendrell.
8 -1940 – Parròquia de Santa Fe de Calonge (Segarra).
9 -1944 – Relació del fons del dipòsit de la Caixa de Pensions de la Quarta Regió Militar que
passa a la BC.
1941, juliol- Joaquim Xirau i Jaume Serra Hunter: se’n sol·licita les adreces actuals. (c. 331/22)
-Varia (c. 331/23)
1 - [s. d.] Sr. Alanguez - Relació manuscrita.
2 – [s.d.] Luis Ballester Marin-Baldo, catedràtic de l’ Escola Mercantil. Relació d’obres.
3 – 1939 – 1955 – Juan Pablo Bosch. Incautació, recuperació i donació de llistes en agraïment.
4 - 1940, novembre -Instància del rector de les Borges Blanques per recuperar l'arxiu de la
parròquia.
(Expedients A-H)
- 1940, febrer - Relació detallada de les devolucions als seus propietaris fetes pel Servei de
Recuperació des del febrer de 1940 fins el febrer del 1941. (Adjunta llibreta ms. esborrany per
fer el document anterior).
-Article, titulat “El archivo de Santa Maria del Pino” publicat el 2/3/1975, al nº 3 del Full
Diocesà d'aquesta parròquia, en carta enviada a R.Guilleumas per P.Navarro, antic treballador
de la Biblioteca. (c. 332/1)
- A - (c.332/A)
-Expedient del marquès d'Alós. Devolució, agost de 1939 (31 llibres de física i química) i
setembre de 1941 (no hi ha relació).
-Expedient del convent dels Àngels. Devolució, juny 1944. (No hi ha relació).
-Expedient d'Oriol Anguera de Sojo. Devolució, desembre del 1940. Relació detallada dels
llibres i documents.
-Expedient Arqués Arrufat. Devolució, setembre de 1939. No hi ha llistat.
-Expedient de l'Arxiu Episcopal. Devolució, juliol de 1940. Hi ha relació.
-B- (c. 332/B)
-Expedient de l'arxiu de la Catedral de Barcelona.Devolució, maig 1940. Relació detallada del
contingut.
-Expedient Marquès de Barberà. Devolució, novembre de 1941. Relació del contingut.
-Expedient Bassols. Devolució, setembre de 1939. No hi figura relació.
-Expedient Basté. Devolució, agost 1939. No hi figura relació.
-Expedient Francisco Bastos Ansart. Devolució, juliol 1939.
-Expedient Bayerri. Devolució, juliol 1939.
-Expedient Comtessa de Belloch. Devolució, abril 1940. Hi ha relació.
-Expedient Ferran Benet. Devolució, gener 1942. Hi ha relació
-Expedient Bertran i Musitu. Devolució, març del 1941.
-Expedient Blanc. Devolució, maig 1941.
-Expedient Boada. Devolució, octubre 1939. Hi figura relació.
-Expedient Rdo. Bochaca Serra. Devolució, agost 1939. Hi figura relació.
-Expedient Eugenio Borés. Devolució, desembre 1939. Hi figura relació.
-Expedient Bosch Barrau. Devolució, maig del 1941. Relació detallada del contingut.
-Expedient Brugada. Devolució, abril 1941.
-Expedient Buigas. Devolució, maig 1941. Hi ha relació.
-C- (c. 332/C)
-Expedient Ricard de Campmany. Devolució, novembre 1941.
-Expedient Caputxins. Agost 1941. Hi ha relació.
-Expedient D.Carles. Devolució, juny 1940.
-Expedient Carmelitas Descalzas. Devolució, juny 1940. Hi ha relació.
-Expedient Marquesa de Casa Brusi. Devolució, agost 1939. Hi ha relació.
-Expedient José Carreras.Devolució, novembre 1941(1era. Entrega).
-Expedient Ramon y Luisa de Casanova. Devolució, gener 1940. Hi ha relació.
-Expedient Ignacio Casanovas. Devolució, juliol 1939.
-Expedient Marquès de Castelldosrius. Devolució, febrer-abril 1940. Hi ha relació.
-Expedient Pompeu Claret. Devolució, setembre 1939. Hi ha relació.
-Expedient Col·legi Cor de Maria. Devolució, juliol 1940.
-Expedient Convent de la Puríssima Concepció de Carmelites Descalces. Devolució, juny de
1940. Hi ha relació.
-Expedient Nicolàs Company. Devolució, octubre 1939. Hi ha relació.
-Expedient Parròquia de la Concepció. Devolució, setembre 1939. Hi figura relació.
-Expedient de "El Correo Catalán". Devolució, gener 1940. Hi ha relació.
-CH- (c. 332/CH)
-Expedient de Ricardo Churruca, comte de Churruca. Primer lliurament, octubre 1940. Segon,
abril 1941. Hi ha relació.
-D- (c. 332/D)
-Expedient Ramón de Dalmases. Devolució, desembre de 1939.
-Expedient Camila de Delàs. Devolució, setembre-desembre 1939. Hi ha relació.
-Expedient Duran i Ventosa. Devolució, 1940. Hi ha relació.
-E- (c. 332/E)
-Expedient PP. Escolapis. Desembre 1940.
-F- (c. 332/F)
-Expedient Biblioteca Fomento de Cultura de Barcelona. No hi ha data de devolució. Hi ha
relació.
-G- (c. 332/G)
-Expedient F. Garcia Sanchiz. Devolució, febrer 1940.
-Expedient Garriga Massó. Devolució, març 1940
-Expedient Güell. Devolució, abril 1940. Hi ha relació.
-Expedient R. Guitart. Devolució, maig 1941. Hi ha relació.
-H- (c. 332/H)
-Expedient Hartmann y esposa Alice Fellner. Devolució, març 1941. Hi ha relació.
(Expedients J-V) (c. 356)
J-K (c. 356/JK)
JK-1. Jesuïtes
- 1939, agost 2- Rebut de 387 paquets de llibres i 7 paquets del P. Ferreres, S.J. signat per
Rafael Fayos, S.J. (2 exemplars)
-1939, setembre 27- Rebut de part de la biblioteca de la Revista Ibérica i de l'Institut Químic de
Sarrià que havien estat a l'Institut Maurín, del POUM, i després es van dipositar a la BC. També
s'esmenta el rebut de la Biblioteca del Palau dipositats a la BC. Signa Joan Guim, S.J.
- 1940, juliol 31 - Nota de Luis Rivière, diputat de Cultura, agraint al Pare Provincial de la
Companyia de Jesús de la província d'Aragó el donatiu d'algunes obres incautades que va
renunciar a recuperar.
- Relació triplicada dels llibres retornats per la BC pertanyents a la "Biblioteca de la Revista
Ibérica"
JK-2. Jesuïtes
- [s.d.] Inventari de la Biblioteca "Revista Ibérica" signat A.M.D.G. i Y.M.V. (29 f.) Llistat de
llibres "Revista Ibérica" (26 f.)
JK-3. Jesuïtes
- Llistat de llibres de la biblioteca dels Jesuïtes de Casp (5f)
- Llistat de llibres de la biblioteca del "Palau" (2f)
- Llibres de l'Institut Químic de Sarrià (1f)
- Llista de 7 volums de la biblioteca dels Jesuïtes del carrer Llúria
- Llista de llibres dels segles XVII i XVIII de la Companyia de Jesús i carta de Felip Mateu i Llopis
agraïnt el donatiu de llibres a la BC, dels quals s'hi inclou la relació.
JK-4. Kellner, Marta - 1941, abril 25 -- Rebut del segon lliurament, amb llistat de llibres i els seus
números de registre (original i duplicat)
JK-5. Klein, Rosend - 1939, agost 5 -- Relació de llibres lliurats per la BC a R. Klein.
M. (c. 356/M)
M-1. Maier, Otto - 1940, maig 8 - Rebut dels llibres de la seva biblioteca (original i duplicat).
Llistat per triplicat (13f)
M-2. Martí Garcés - 1941, juny 16 - Rebut dels llibres de la col·lecció de Martí Garcés, signat per
la seva vídua (original i còpia)
M-3. Mercedaris - 1940, maig 1 - Rebut signat per fr. R. Monzón, dels llibres dels Mercedaris
(original i còpia)
-1944, juny 27 - Carta de lliurament de 8 volums al convent de Mercedaris de Barcelona i rebut
signat per fr. R. Monzón.
- Llistat de llibres lliurats als PP. Mercedaris pel Servei de Recuperació (6f)
M-4. Mestre i Noé, F. - 1940, maig 15- Rebut dels llibres i papers de F. Mestre i Noé, de Tortosa
(1 doc)
M-5. Mínimes, convent de monges (Horta) - 1944, juliol 5 - Carta de F. Mateu i Llopis a la
superiora, avisant-la que reculli 2 paquets amb 17 llibres de la seva propietat.
1944, juliol 29 - Autorització de la mare correctora del convent de les Mínimes al porter P.
Nogués per recollir els paquets de llibres.
M-6. Moncanut Geli, Alfons - 1940, maig 18 - Rebut del segon lliurament amb relació dels
llibres retornats.
- 1941, febrer 1 - Rebut del tercer lliurament, amb relació de llibres
- [s.d.] Llistat de llibres recuperats (7f)
M-7. Montseny, comte de (Josep Maria Milà i Camps) - 1940, febrer 16 - Rebut de 10 paquets
de documents diversos incautats durant la guerra, signat per Milà i Camps. (original i còpia)
- Cèdules de llibres del comte de Montseny que no es troben (57 fitxes)
M-8. Montserrat - 1944, juny 30 - Rebut de P. Montserrat, prevere, de 9 volums de la seva
propietat incautats durant la guerra.
P. (c. 356/P)
P-1. Palau – Vg. Jesuïtes
P-2. Palmerola, marquès de - 1940, agost 24 - Rebut d'un manuscrit (Ms 1525): Pujades.
Genealogia de la família de los Çaportellas (s. XVIII) pertanyent al comte de Vilanova que era,
per herència, propietat del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya.
P-3. Peraire Iglesias, Nicomedes - 1940, juliol 30 - Rebut de 2 capses amb figuretes i objectes de
plom (1 doc.)
P-4. - Peray March, Josep de - 1940, juliol 5 - Carta demanant a Mateu si a la Biblioteca de
Catalunya hi ha algun dels 6.000 llibres que li van desaparèixer durant la guerra. Resposta
negativa de Mateu i Llopis.
P-5. Pella i Forgas, Ramon - 1941, juny 4 - Carta de Pella a la BC sobre la recuperació dels seus
llibres.
- Llista d'obres dipositades a la BC, propietat de Pella i Forgas. (1f)
1941, novembre 11 - Rebut del primer lliurament, signat per Ramon Pella i Forgas.
P-6. Pi, església de Santa Maria del - 1941, agost 9 - Rebut de capsa amb objectes pietosos i
documents (1f)
P-7.Plandiura, Lluís i Antoni Plandiura i Picó - 1940, abril 30 - Rebut del primer lliurament
d'obres recuperades- Inclou llista amb els números de registre que els posaren a la BC.
1940, juny 15 - Rebut de les obres recuperades en el segon lliurament. Inclou llistat.
1940, juliol 31 - Rebut del tercer lliurament de les obres recuperades per Plandiura. Inclou
llistat (9f) (original i còpia)
1943, febrer 12 - Rebut del quart lliurament d'obres restituïdes a A. Plandiura. S'hi inclou
relació amb el número de registre que tenien a la BC (9 títols) (original i 2 còpies)
[s.d.] Relació per triplicat de part de les obres propietat d'Antoni Plandiura i Picó dipositades a
la BC durant la guerra i que li han estat retornades. (7f)
Q (c. 356/Q)
Q-1 Quadras, baró de - en nom dels germans i hereus del marquès de Camps
1940, febrer 16 - Rebut de la biblioteca propietat del marquès de Camps (original i còpia)
1940, març 11- Certificat de Mateu i Llopis sobre el dipòsit provisional a la BC d’un conjunt
d'obres procedents de la biblioteca del marquès de Camps les quals, per ser llibres rars o que
completen sèries bibliogràfiques, seran retornades "en el momento que permita hacerlo la
reorganización de la Biblioteca". Inclou una relació de les obres (2f)
1940, març 28 - Rebut firmat pel baró de Quadres en nom dels hereus del marquès de Camps,
de 51 volums que li han estat retornats en un segon lliurament (original i còpia). No inclou
relació dels volums
1940, octubre 9 - Rebut firmat pel baró de Quadras en nom dels hereus del marquès de Camps,
d'un manuscrit i 5 impresos antics que li han estat retornats.(original i còpia)
Q-2 - Quadras Veiret, Josep - 1939, setembre 23 - Rebut de 27 paquets de llibres, propietat del
baró de Quadras, retornats al seu propietari pel Servicio de defensa del Patrimonio Artístico
Nacional (original i còpia)
-1939, setembre 27 . Carta de la BC a Josep de Quadras per tal que retorni signat un rebut.
1940, febrer 15 - Certificat de Mateu i Llopis que queden dipositades provisionalment a la BC
un conjunt d'obres procedents de la biblioteca del baró de Quadras que, per ser llibres rars o
que completen sèries bibliogràfiques, seran retornats "en el momento que permita hacerlo la
reorganización de la Biblioteca". Inclou una relació de les obres (2f)
1940 octubre 10 - Rebut dels llibres i revistes que han estat retornats [al baró de Quadras]
(original i còpia). Inclou relació dels volums i dels seus números de registre de la BC.
R. (c. 356/R)
R-1. Recolons, Mercedes - 1941, abril 17 - Rebut d'un paquet de llibres (original i còpia)
R-2. Riber Campins, Llorenç - 1940, març 25- Autorització de Llorenç Riber al seu germà per a
que reculli 4 caixes de llibres dipositats a la Biblioteca de Catalunya.
- 1940, abril 5 - Relació dels llibres i papers particulars de Llorenç Riber, recuperats, amb els
núm. de registre de la BC.(original i còpia)
R-3 - Riera, Francesca - 1943, març 3- Rebut del retorn del Llibre d'Or del Rosari a Catalunya (1f)
R-4 - Riu, Hemeteri, prevere - 1940 - Rebut de 12 volums, com a segon lliurament, retornats a
Mossèn Riu, amb els seus registres de la BC (1 f).
R-5 - Rivas Fabra, M. 1940, octubre 16 - Rebut del primer lliurament de llibres. (1f)
- 1941, desembre 13 - Rebut del segon lliurament de llibres (1f)
R-6 - Ros, Ignasi de - 1940, febrer 22 - Rebut de 9 manuscrits recuperats per Ignasi de Ros, que
estan relacionats en el mateix rebut. (1 original i 2 còpies)
- 1940, març 29 - Certificat de dipòsit a la BC d'un manuscrit (ms. 1776) per al seu estudi.
(original i còpia)
- 1940, juny 27 - Certificat de dipòsit a la BC d'un manuscrit (ms. 1875) per al seu estudi.
(original i còpia)
- 1940, juny 27 - Rebut del ms. 1776 que ha estat retornat al sr. Ros després de ser estudiat (1f)
(original i còpia)
-1940, juliol 5 - Rebut d'un lligall de pergamins, recuperat pel sr. Ros (original i còpia)
-1940, juliol 31 - Rebut del ms. 1875 que ha estat retornat al sr. Ros després de ser estudiat (1f)
S. (c. 356/S)
S-1 - Salas, José Nicolás de 1941, abril 18 - Rebut d'una col·lecció de llibres que foren dipositats a la BC durant la guerra
(original i còpia).
- “Relación de libros” (19), llistat manuscrit de llibres, per duplicat. (2f)
S-2 - Sant Felip Neri, Oratori de 1940, octubre 25 - Rebut d'un harmònium, propietat de la Congregació de l'Oratori de Sant
Felip Neri, dipositat a la Biblioteca Central durant la guerra (original i còpia)
S-3 - Santa Clara, monges Benedictines –[s.d.] Relació de llibres de les religioses Benedictines
de Santa Clara dipositats a la Biblioteca Central (34 f. mecanografiats)
S-4- Santa Isabel, monges Franciscanes- 1941, abril 3 - Rebut d'una col·lecció de llibres, signat per Mª Rosa Mujal, abadessa de les
Religioses Franciscanes de Santa Isabel (original i còpia)
-1941, maig 1 - Rebut d'una col·lecció de llibres, signat per Mª Rosa Mujal, abadessa de les
Religioses Franciscanes de Santa Isabel (original i còpia)
S-5 - Santa Isabel, marquesos de 1940, febrer 5 - Rebut (original i còpia) de 20 paquets de llibres, 21 paquets de la Revue des
deux Mondes, àlbums i fotografies
1940, febrer 14 - Rebut de 11 obres dels segles XVIII al XX que es detallen, amb els núm. De
registre que se'ls hi va posar a la BC (original i duplicat)
1940, octubre 7 - Rebut de 3 vols. de la revista Illustrated London News i un volum de Le
Monde Illustré (original i còpia)
[s.d.] Llista de llibres "Libros propiedad de Dª Manolita y de D. Federico Ricart, marqués de
Santa Isabel, que estaban en la finca de Manso Grau de Vallderiola, en la Roca del Vallés y
encontrados en la Biblioteca de Cataluña" (6f mecanografiats)
- 15 fitxes de llibres de la BC.
S-6 - Sarrià, Sant Vicenç de - 1940, febrer 25 - Rebuts de 4 llibres de l'Arxiu de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
dipositats a la Biblioteca de Catalunya durant la guerra, dos llibres de batejos i 2 de matrimonis
(4 documents)
-[s.d.] Llistat dels llibres continguts en 33 paquets restituïts a la parròquia de Sarrià. Una nota
manuscrita diu: "Lista de libros recibidos por Mn. Fortián Solà" (13 f. mecanografiats)
S-7 Seminari Conciliar de Barcelona. Catàleg de llibres del Museu d'Història Natural del
Seminari restituïts pel Servei de Recuperació Bibliogràfica, el 23 d'ocubre de 1939
S-8 - Sensat, Gerard -
S.d. - Llistat mecanografiat, per triplicat, dels 12 paquets de llibres recuperats per Gerard
Sensat Estrada. Al dors a llapis: "Sensat. No se puede admitir esta lista"
S-9- Seu d'Urgell - 1940, juny 25 - Carta de Mateu i Llopis al director general de Archivos, Bibliotecas y Museos
demanant instruccions sobre la devolució dels documents de la Seu d'Urgell a Josep Maria
Llovera, canonge arxiver de la catedral, entre els quals hi ha 139 manuscrits (s. X - XVI), 63
incunables i 48 impresos antics, tenint en compte la situació de la frontera franco-espanyola i
l'estat dels locals on s'ha de guardar un fons tan valuós. (còpia)
- 1940, juliol 22 - Carta de Mateu i Llopis a Josep Maria Llovera, canonge arxiver de la catedral
de la Seu d'Urgell notificant-li que el director general de Archivos ha decidit deixar en suspens
la devolució dels documents de la Seu fins que es constitueixi la nova Junta de Archivos y
Bibliotecas Eclesiásticos (còpia)
- 1940, agost 5 - Carta de Josep Maria Llovera a Felip Mateu i Llopis en la que protesta de la
suspensió en el lliurament dels seus documents i insisteix en la petició de devolució, atribuint a
Mateu la culpa del retard.
- 1940, agost 8 - Carta de Mateu i Llopis al director general de Archivos... demanant
autorització per lliurar els fons al canonge arxiver de La Seu d'Urgell. (còpia)
-1940, agost 9 - Carta de Mateu i Llopis a Josep Maria Llobera en la que es defensa de l'acusació
del canonge arxiver reproduint la carta que va enviar al director de Archivos. (còpia. 2f)
- 1940, agost 12 - Carta de Josep Llovera, prevere, a Mateu i Llopis, demanant que l'avisin quan
es puguin recollir els documents.
- 1940, agost 20 - Carta del director general de Archivos a Mateu i Llopis autoritzant-lo per
lliurar els fons de la catedral de la Seu d'Urgell al seu canonge arxiver.
- 1940, agost 22 - Ofici de Mateu a Llovera notificant que ja pot retirar de la BC els fons de la
catedral de la Seu d'Urgell a excepció dels incunables que s'estan catalogant (còpia)
- 1940, agost 22 - Carta de Mateu a Llovera notificant que, malgrat la catalogació dels
incunables, si volen retirar els fons ho poden fer quan vulguin. (còpia)
- 1940, setembre 2 - Carta d'agraïment del canonge arxiver Josep Llovera a Mateu i Llopis.
- 1940, setembre 30 - Rebut firmat per Josep Llovera de la col·lecció d'impresos i manuscrits, el
registre dels quals es detalla, recuperats de la Biblioteca Central on foren dipositats durant la
guerra. Els manuscrits són 168, i els impresos 108.
-1941, agost 7 - Carta de vicari capitular d'Urgell autoritzant el canonge Odó Sansa a recollir
tres impresos gòtics de caire jurídic i un lligall de pergamins tot pertanyent a l'arxiu capitular de
la Seu, que han aparegut a la Biblioteca Central.
-1941, agost 9 - Autorització d'Odó Sansa al portador, de l'agència "El Rápido", a retirar els
llibres de la Catedral d'Urgell (1 full manuscrit)
-1941, agost 9 - Rebut firmat per O. Sansa de 4 impresos jurídics del segle XVI i un lligall de
pergamins pertanyents a l'arxiu de la Catedral d'Urgell.
T. (c. 356/T)
T-1 - Terradas, Rosa / Angela Brutau, vídua Terradas - 1941, juliol 8 - Rebut de 2 paquets de documents i un paquet de llibres (original i còpia)
T-2 - Tous Colomé, Ramon 1939, novembre 28 - Llista de llibres recuperats (4 f. mecanografiats)
U. (c. 356/U)
U-1 - Uclés, Monestir d'
- 1941, maig 30 - Llistes de manuscrits, impresos i incunables procedents de la biblioteca del
monestir d'Uclés, amb els seus corresponents números de registre a la Biblioteca de Catalunya
(4 llistes)
V. (c. 356/V)
V-1 - Vidal Quadras, Manuel - 1940, juny 40 - Rebut i llista de llibres cervantins amb el seu número de registre a la Biblioteca
de Catalunya. (original i còpia)
V-2 - Vilardaga, comtessa de - 1939, octubre 4 - Rebut i llistat de llibres recuperats (2 f mecanografiats)
V-3 - Vilella Puig, Gaietà - 1939, octubre 6 - Llistat dels 647 títols recuperats (6 f. dobles mecanografiats)
V-4 - Viza
- 1939, octubre 6 - Relació del contingut dels paquets retirats de la Biblioteca de Catalunya pel
Sr. Viza (1f. mecanografiat)
-1937-1939 Llistat d'obres dipositades a la BC. per a la seva preservació; rebut de retorn de la
Biblioteca Golferichs; disposicions de la Diputació sobre els documents i les obres en dipòsit. (c.
508/1)
****
ANNEX 8
FACTURES DE LA BC I BIBLIOTEQUES POPULARS , 1914-1970
FACTURES ANTERIORS A 1960 (A-BOI), 1923-1955 (c. 215)
215/1 Aguiló, Angel. Barcelona, 1925-1937
215/2 Alonso Vega, Miquel. Barcelona, 1930-1935
215/3 Amat, Gervasio. Barcelona, 1926-1941
215/4 Arxiu Mas. Barcelona, 1926-1940
215/5 Aviñana, José María. Barcelona, 1926-1933
215/6 Varia (A), 1927-1959: Abteilung... Deutschen Musikgesellschaft, Leipzig; Academia Borja,
València; Academia de la lengua vasca, Bilbao; Acción Bibliogràfica Valenciana, València; Agecia
Efe, Barcelona; Agfa-Foto, S.A. Barcelona; Gráficas Afrodisio Aguado, S.A., Madrid; José Maria
Aguilá, Barcelona; M. Aguilar, Madrid; A.G.P (Almacenes Generales de Papel), Madrid;
Agricultura i Ramaderia, Barcelona; J. Agustí Torres, Barcelona; Editions Albert, Paris; AlAndalus, Madrid; Ildefonso Alier, Madrid; Fratelli Alinari; Alma Mater, Barcelona; Grandes
Almacenes El Siglo; Casa Almirall, Barcelona; R. d'Alós-Moner, Louvain; Imprempta Altés,
Barcelona; Alvarez Alvarez, Barcelona; José Amat, Barcelona; Joan Amades; F. Amela, Madrid;
The American Chemical Society, Washington; Andreu -El Abanico-, Barcelona; Anglés, Higini
(llibres comprats per...); Anónima Libraria Italiana, Roma; Anuaris; Librería Araluce, Barcelona;
Librería Arca, Barcelona; Archivos; Librería Editorial Argos; Ediciones Ariel; Ediciones Atlas,
Madrid; Artibus et Literis, Berlin; Arts et Métiers Graphiques, Paris; Editions Artaud, Grenoble;
Gervasio de Artiñano, Madrid; Ascensores y Aplicaciones Industriales, Barcelona; Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid; Association pour l'Étude Geologique de la
Méditerranée Occidentale; Editions Victor Attinger, Neuchatel; Atlantis Verlag, Berlin;
Association pour l'Encouragement des Études Grecques, Paris; Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias, Madrid; Antoine Auda; Mercè Aymar, Barcelona ;Norberto Ayora,
Barcelona; F.B. Auffarth, Frankfurt a.M.; Luis Aznar, Barcelona
215/7 Babra, Librería. Barcelona, 1923-1938 Ofertes i factures de llibres i manuscrits (Llibre de
cuina del segle XV, paquet de ms. jueus, paquet de ms. Aguiló, Consuetes de Mallorca, Mirall de
divinals açots, papers de Pedro de Velasco (1653), etc...
215/8 Baer & Co. Joseph. Frankfurt, 1927-1934
215/9 Batlle, Joan B. (Llibreria l'Arxiu). Barcelona, 1923-1941
215/10 Bazar Comercial. Barcelona, 1926-1932
215/11 Bech, Bonaventura (Enquadernacions). Barcelona, 1925-1933
215/12 Boileau, Casa Editorial de Música. Barcelona, 1926-1943
215/13 Varia (B), 1925-1955: Badia Margarit, Antoni; J.P. Bachem Verlag, Köln; Hijos de Esteban
Bachs, Barcelona; Leo & Edwin Baer, Genève; Joan Balagué (Llibreria Lux); Biblioteca Balmes,
Barcelona; Alf Ballmüller, Barcelona; Julián Barbazán, Madrid; G. Barbèra Editore, Firenze; Luis
Bardon López, Madrid; Angel Batlle, Barcelona; E. Bendir, Barcelona; Joan Bertran Barrufet,
Barcelona; Lluis Bertran y Pijoan, Barcelona; Bertrand, S. Port Bou; La Bibliòfila, Barcelona;
Biblioteca "Les Illes d'Or", Palma; Biblioteca Vaticana; Blanco (Librería Jurídica), Barcelona;
Fratelli Bocca, Roma-Milano; Boccard, Editeur, Paris, Boekhandel , Leiden; Boelaerts, Anvers;
Bofarull Rodríguez, Barcelona; Pere Bohigas Tarragó; J. Boix Fort, Barcelona; Carles Boix,
Barcelona; Boletín Oficial de la Provincia; S. de Bonadona, Ëditeur, Paris; Llibreria Bonavia,
Barcelona; Pere Bordoy, Barcelona; Gino Bottiglioni, Cagliari; L. Breuner, Madrid; "Brisas",
Barcelona; British Museum, Londres; Maria Brunet, Barcelona; Guillaume Budé, Paris; Manuel
de Bruguera, Barcelona; Butlletí BC; Bureau International du Travail, Ginebra; Buchernau &
Reichert, München; Librería Buchholz, Madrid; Jaime del Burgo, Pamplona; Byzantion,
Brussel·les
FACTURES ANTERIORS A 1960 - B - 1923 – 1959 (c. 216)
216/1 Bosch, Agustí. Barcelona, 1923-1931
216/2 Bosch, Josep. Barcelona, 1927-1932
216/3 Bosch, Josep. Barcelona, 1932-1959
216/4 Breitkopf & Härtel. Leipzig, 1926-1940
216/5 Brugalla, Enquadernació. Barcelona, 1931-1937
FACTURES ANTERIORS A 1960, C.-Cha - 1923 – 1959 (c. 217)
217/1 Canals Sans, J. Barcelona, 1929-1937
217/2 Carroggio, Fernando. Barcelona, 1943-1959
217/3 Casa de Caritat, Impremta. Barcelona, 1925-1942
217/4 Catalonia, (Casa del Libro). Barcelona, 1927-1952
217/5 Catin, P. (Librairie). Paris, 1925-1932
217/6 Champion, H. (Librairie). Paris, 1923-1929
217/7 Champion, H. (Librairie). Paris, 1930-1936
217/8 Clowes & Sons Ltd. Londres, 1935-1936
217/9 CSIC. Barcelona, 1942-1949
217/10 Cubells, P. Barcelona, 1926-37
217/11 Varia (C), 1932-1957: Vicente Cadenas, Madrid; Calicó, numismáticos; Francesc Callicó,
Barcelona; Cámara Nacional de Industrias Químicas (revista); Juan Caminals, Barcelona; J.M.
Camp, Barcelona; Jaime Camps, Caldes de Montbuy; Dolores Campanera; Camprubí, Libros y
revistas, Barcelona;; Editorial Canosa, Barcelona; Enrique Capera, Barcelona; Pares Caputxins,
Barcelona; Luis de Caralt, Barcelona; Enrique Cardellach, Barcelona; Domingo Carbó Marín
(arxiu Moja); Cardunets, barcelona; sr. Carmany, Barcelona; Jesús Carrera, Barcelona;Cartea
Romaneasca, Bucarest; Casa Editrice Alpes, Milano; Casa del Libro, Barcelona; Casa Letamendi,
Barcelona; Casa del Vallès, Barcelona; Joan Casanellas, enquadernacions, Barcelona; sr.
Casacuberta, Barcelona; Cassieder Gesellschaft, Berlin; Castellan & Cie. Editeurs; Maria Castells
Vda. Alba; Elisa Castells Vda. Almirall; Librería Castells, Barcelona; Hijo de B. Castells, Barcelona;
Rafael Casulleras, Barcelona; Cataluña Tèxtil, Barcelona; "Cavanillesia", Barcelona; Librería
Central, Barcelona; Centro Editorial Minerva, Madrid; Ciacchi, Firenze; "Ciència", València;
"Civiltà Cattolica, Roma; Editorial Clásica, Barcelona; Carlos Clavería, Barcelona; Clowes & Son
(v. Maggs Bros);Club du Livre, Marseille; Manuel J. Cluet; Codina Altés, Barcelona; Lib. Armand
Colin, Paris; Josep Colominas; F. Collado Calvo; Carlos B. Comas Masoliver; Comissaria
Generalitat de Catalunya; Comité International des Sciences Historiques; Compañía General
Aduanera; Cia. Ibero-Americana de Publicaciones; Cia. Barcelonesa de Electricidad; Francisco de
A. Company; Compte Corominas; Enrique Cortón; Crédito Editorial Sanz, Barcelona; Llibreria
Creus, Barcelona; C. Crudo, Torino; "Cruz y Raya", Barcelona; M. de los Cuetos, Barcelona;
Llibreria Cultura.
FACTURES ANTERIORS A 1960. D - E- 1924-1959 (c. 218)
218/1 Deutsche Chemische Gesellschaft. Berlin, 1927-1937
218/2 Domènech, A. (Llibreria Verdaguer). Barcelona, 1924-1944
218/3 Domènech, A. (Llibreria Verdaguer). Barcelona, 1945-1955
218/4 Domènech, A. (Llibreria Verdaguer). Barcelona, 1956-1959
218/5 Droz, E. (Librairie). Paris, 1925-1935
218/6 Durán, José. Barcelona, 1928-1936
218/7 Varia (D), 1942-1955: D. Dalmau, Barcelona; Ediciones Dalmau i Jover; Giuseppe Daniele,
Imprimerie Daupeley-Gouverneur; Librairie Delagrave, Paris; DELSA, Barcelona; Desclee et Cie.
Bruges; F. Detaille, Marseille; Librairie Henri Didier, Paris; Félix Díez Mateo, Bilbao; Mauro Díez
Piernavieja, Madrid; Distribuiones Anfora, Barcelona; Distribuidora Europa; Alfons Doménech,
Barcelona; Félix Doménech, Barcelona; Lucien Dorbon, París; Droguerías Unidas, Barcelona;
Librería Dubá, Barcelona; Éditions Duchartre &Van Buggenhoudt, Paris; José Durán, Barcelona;
Miguel Durán, ´Barcelona; Isart Durán Editores, Barcelona; A. Durand & Fils, Paris
218/8 Éditions d'Art et d'Histoire. Paris, 1936
218/9 Editorial Alpha. Barcelona, 1928-1959
218/10 Editorial Barcino. Barcelona, 1926-1936
218/11 Editorial Labor. Barcelona, 1924-1953
218/12 Espasa Calpe, S.A. Barcelona, 1924-1944
218/13 Editrice Libraria Italiana. Torino, 1940
218/14 Estivill, Miquel. Barcelona, 1925-1929
218/15 Estorch, Pedro. Barcelona, 1925-1941
218/16 Varia (E), 1928-1959: "Economia i Finances", Barcelona ; Edhasa, Barcelona; Ediciones
Acción Católica Española, Madrid; Ediciones Alma Mater, S.A., Barcelona; Ediciones C.L.A.R.
Barcelona; Ediciones Españolas, Madrid; Ediciones Véritas, Madrid; EDIMAR, Barcelona;
Edicions Proa, Barcelona; Editions d'Art et d'Histoire, Paris; Editions de l'Oiseau -Lyre, Paris;
Éditions Historiques, Paris; Les Éditions du Pigeonnier; Editions Spes, Paris; Editora Nacional,
Barcelona; Editorial Arca, Barcelona; Editorial Balmes, BCN; Editorial Cervantes, BCN; Editorial
David, BCN; Editorial Dimitrakos, Atenes; Editorial Franciscana, BCN; Editorial Gironella, Girona;
Editorial Lux, BCN; Editorial Moll, Palma de Mallorca; Editorial Noguer, BCN; Editorial Orbis,
BCN; Editorial Pérgamo, BCN; Editorial Políglota, BCN; Editorial "Pro-Fide", Madrid; Editorial
Pueyo, Madrid; Editorial Reverté, BCN; Editorial Voluntad, BCN; Agencia EFE; Encuadernaciones
Balmes, BCN; Encuadernaciones Phoenix, BCN; Engineering Progress, Berlin; The Encyclopedia
Britannica, Londres; Agustí Esclasans; E.F. Escofet, BCN; Material Escolar i Científic, BCN;
Joaquín Estrems, BCN; Estudios Económicos Españoles y Europeos, Madrid; Exclusivas
Editoriales, BCN; Expositions du Livre Français, Paris.
FACTURES ANTERIORS A 1960. F - G - 1923 – 1960 (c. 219)
219/1 FABRE, J.M. Librería Artística, Barcelona, 1927-1940
219/2 Librería FE, Madrid, 1930-31
219/3 Fock, Gustav. Buchhandlung. Leipzig, 1925-34
219/4 Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1926-27
219/5 Varia (F), 1930-52: Paul Faider, Gant; J. Farré de Calzadilla, Madrid; La Casa del Libro
(Miquel Ferrer), Palma; Editorial Vicente Ferrer, BCN; Emilia Fernández viuda de Ruiz,
Barcelona; F. Ferrer Aymar, BCN; Benno Filser Verlag, Augsburg; Carlos Fisas, BCN; "Les
Librairies Flammarion", Paris; Librairie Floury, Paris; Foment del Llibre Català, BCN; Fomento de
la Producción Nacional, BCN; Fondazione Il Nuraghe, Cagliari; Llibreria Fontana, BCN; E.
Fontseré, BCN; Franquesa i Gomis (vg. c. 101/1); José Freixas, BCN; Vicenç Furió, Palma
219/6 Varia (G), 1925-60: Ramon Gabarró, BCN; La Gaceta de las Artes Gráficas; Mercedes
Gaibrois de Ballesteros; Librería Galerias Layetanas, BCN; Galerías Reig, BCN; Salvador Galmés,
Palma; Librairie Universitaire J. Gamber, Paris; Carlos García, Madrid; Lluis García Nieto, BCN;
Melchor García, Madrid; García Rico y Cia. Madrid; Gaseta de les Arts, BCN; Rudolf Geering,
Basel; Edouard Gelis, Paris; Genera Insectorum, Tervueren; Géologie de la Méditerranée,
BCN;Jules Gerzon, BCN; Librairie René Giard, Lille; Gesellschaft für vergleichende
Musikwissenschaft ; Gilil, BCN; Gil Doria; Gilhofer & Ranschburg, Wien; Editorial José Maria
Gironella, Gerona; Joan Givanel Mas, BCN; Gofferjé & Vollhaber, Erfurt; Goldschmidt & Co.,
Londres; Editorial Gómez, Pamplona; Enrique González, Pot-Bou; Gráficas Espejo, Madrid;
Gremio Nacional de los Editores y Libreros de Portugal; prof. Gritchenko; Alfred Guni,
München; Guía Nacional de Viajes y Turismo, Barcelona; Mn. A. Griera, Barcelona; Walter de
Gruyter & Cº Genthiner, Berlin; Francisco Guardia, BCN; Juan Antoni Guardias, Tarragona; Lluis
Guarro Casas, BCN; Imprenta-Libreria Guasp, Palma; Gutenberg Gesellschaft, Frankfurt;
Antonio de Guzmán, Madrid;
219/7 Geuthner, Paul. Librairie Orientaliste, París, 1923-36
219/8 Gili, Gustau. Barcelona, 1923-53
219/9 Giner, José Ramón. Barcelona, 1926-30
219/10 Guillamet, Venanci. Barcelona, 1928-36
FACTURES ANTERIORS A 1960. H - K - 1920 – 1959 (c. 220)
220/1 Harrassowitz, Otto. Leipzig, 1930-32
220/2 Harrassowitz, Otto. Leipzig, 1933-34
220/3 Harrassowitz, Otto. Leipzig, 1935-39
220/4 Hellmann, Richard. Freiburg, 1926-35
220/5 Herder, Llibreria. Barcelona, 1926-1959
220/6 Hiersemann, Karl W. Leipzig, 1925-42
220/7 Hirschwaldische Buchhandlung. Berlin, 1924-39
220/8 Varia (H), 1925-1957: J. Halle, München; "Heráldica", Madrid; Librería Pontificia "Hereus
Vda. Pla"; Librairie Scientifique A. Hermann et Fils, Paris; Rodolfo Hirsch, Barcelona; Hispano
Olivetti, S.A.; Ulrico Hoepli, Milano; Hogar del Libro, S.A. Barcelona; The Johns Hopkins Press,
Dr., Baltimore; Horizons de France; Horst Stobbe Verlag, München; Horta de Impresiones y
Ediciones, Barcelona; Ramon Horta Ferrer, Barcelona; Max Hüber, München
220/9 Varia (I), 1923-1961: Iber-Amer, Barcelona; Ibérica de Publicaciones, Ltda. Madrid;
Beatriz de León Vda. Icaza, Madrid; Biblioteca "Les Illes d'Or", Palma; Erasmo de Imbert,
Barcelona; "Industria Catalana", Barcelona; Industrias Colectivizadas, Barcelona; Información
Técnica y Comercial Española, Barcelona; Informaciones Municipales, Barcelona; Ingeniería
Naval, Cartagena; Institut de Geographie Alpine, Grenoble; Institut International de
Bibliographie, Bruxelles; Institut für wissenschaftliche Pädagogik", Münster; Institut
International de Cooperation Intellectuelle, Paris; Institut Océanographique, Monaco; Instituto
Amatller de Arte Hispánico, Barcelona; Instituto Bibliográfico, Barcelona; Instituto Británico de
España, Barcelona; Instituto Gallach, Barcelona; Instituto Marycel, Barcelona; "Isis", Brussel·les;
International Antiquariat, Amsterdam; International Federation of library Associations; Istituto
Biblico, Roma
220/10 Instituto Giovanni Treccani. Milano, 1930-34
220/11 Jüdischer Verlag. Berlin, 1930-36
220/12 Varia (J), 1920-1948: K. Jaberg, Berna; Ramon Jimeno, BCN;Frederic Juaneu Gasset,
Paris; F. Juaní, BCN; W. Junk, Leipzig; Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones,
Madrid
220/13 Kallmeyer, Georg. Berlin, 1928-41
220/14 Klincksieck, C. Paris, 1933-39
220/15 Klinkhardt & Biermann, Verlag. Berlin, 1926-32
220/16 Koehler, Paul. Büchhandler und Antiquar. Leipzig, 1925-43
220/17 Koehlers, K.F. Antiquarium. Leipzig, 1923-42
220/18 Varia (K), 1926-1942: Rudolf Kadner, Madrid; Kauffmann, Frankfurt a.M.; Seminarium
Kondakovianum, Prague; Carl Krah, Leipzig
FACTURES ANTERIORS A 1960. L - O - 1923 – 1959 (c. 221)
221/1 Varia (L), 1930-1959: La Hormiga de Oro, BCN; Editorial Labor, BCN; Orient Buchhandlung
Heinz Lafaire, Hannover; Anna S. Lambros, Athenes; Alejandro Landry, San Sebastian; Henri
Laurens, Paris; M. Lavarenne, Reims; Gustave Legouix; Levin & Munksgaard, Copenhagen;
Albert Lévy, Paris; I. Lewin, Varsòvia; Librairie de France, Paris; Librairie E. Droz, Paris; Librairie
de Maredsous, Brussel·les; Librairie Française d'Art et d'Architecture, Paris; Librairie Lauxerois,
Roanne; Librairie Ernest Leroux, Paris; Librairie Letouzey Ané, Paris; Librairie Musicale R.
Legouix, Paris; Librairie de Paris, Paris; Librairie Lipschutz, Paris; Libreria Internazionale aldo
Garzanti, Milano; Libreria Internazionale Fratelli Treves, Milano; Libreria Antiquaria Umberto
Saba, Trieste; Libreria Antiquaria Samonati, Roma; Libreria Barcelona, BCN; Librería de los
Bibliofilos Españoles (Gabriel Molina), Madrid; Librería Fontana, BCN; Antigua Librería
Cervantes, BCN;Librería Anticuaria Relieve, Valladolid; Librería Layetana; Librería de las Galerías
Layetanas, BCN; Librería El Callejón, Madrid; Librería Emporion, Barcelona; Librería Hispano
Americana, BCN;Libreria Internazionale Treves, Roma; Librería Lux, BCN; Librería San Martín,
Madrid; Librería Madrileña, València; Librería Montserrat, BCN;Librería Americana, BCN;
Libreria Ripoll, Palma; Librairie Tacussel, Marseille; Librería Vetusta, Madrid; José M. Llovet,
BCN; Libreria Vaticana; B. Login & Son, NY; The London Directory Company, Limited, Londres
221/2 Lamm, Louis. Berlin, 1926-30
221/3 Letouzey, Librairie. Paris, 1936
221/4 Librairie Française. Barcelona-Paris, 1927-1946
221/5 Lewin, I. Varsòvia, 1935-36
221/6 Liepmannssohn, Leo. Berlin, 1927-30
221/7 Lorentz, Alfred. Leipzig, 1925-35
221/8 Varia (LL), 1923-1933: Llibreria Americana, BCN; Studios Llovet, BCN; Llibreria Nacional
Catalana, BCN
221/9 Maggs Bros. Londres, 1925-41
221/10 MartinusNijshoffs, N V. Gravenhage, 1926-30
221/11 Martín, Alberto. Barcelona, 1925-36
221/12 Massó Torrents, Jaume (llistat de llibres venuts i cedits a la BC.), 1924-29
221/13 Miquel-Rius (Casa). Barcelona, 1925-38
221/14 Missé, Antoni. Barcelona, 1924-37
221/15 Molina, Gabriel. Madrid, 1926-47
221/16 Münster-Verlag. Münster, 1936-37
221/17 Muntané, Julio. Barcelona, 1931-38
221/18 Varia (M), 1932-1958: E. Maestre, Madrid; P. Maglione, Roma; Heriberto Maier, BCN;
Jean Maisonneuve & Fils, Paris; M.C. Marie, Paris; Lib. J. Marqueste; Agustí Martínez, Palma;
Pare Martí de BCN; Libreria Martínez Pérez, BCN; Mas Bagá, BCN; Relojería Maurer, BCN;Frans
Mayer, BCN; The Medieval Academy of America, Cambridge, Mass.; Meneses, BCN; Ferdinand
Mendel, Nürnberg; El Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao; "Menschen und
Menschenwerke", Wien; Messageries Hachettes, Paris; J. M. Mestre Albareda (CSIC, BCN);
Llibreter José Maria Mestre, BCN; Max Meyerhof, El Caire; Cayo de Miguel, Madrid; Llibreter
Angel Millá, BCN; Josep Millàs; Minerva Wissenschafliche Buchhandlung, Wien; Mercedes de
Miquel, BCN; Carolina Miracle (col·lecció d'Ex-libris del sr. Frederic J. Miracle); Montaner y
Simón, BCN; Monumenta Historica S.J. Roma; Livraria Moraes, Lisboa; Francisco Morales de
Acevedo; F. Morales; José Maria Moré, BCN; Charles Moreau, Editeur, Paris; Manuel Moreno
Comas, BCN;Münster Verlag, Münster; Museu Social, (Libreria Pablo Schneider), BCN; "Mundo"
Revista Semanal de Política Exterior y Economia, BCN; Museo del Ejército; The Musical
Quarterly, NY;
221/19 Varia (N), 1926-1935: Attilio Nardecchia, Roma; Newwerk Buchhandlung, Kassel; Max
Niemeyer Verlag, Halle; Martinus Nijhoff's; F. de Nebele, Paris; Nobiliario de la Corona de
Aragon; Nós; E. Nourry, Paris; D.B. Nugué, BCN;
221/20 Varia (O), 1926-1949: Oficina Informativa Española, Madrid; Oliva de Vilanova,
Impresor, BCN; sra. Isabel Oliver, BCN; Rossend Oliveró, BCN; "Orbiblio", BCN; Editorial Orbis,
BCN; Eduardo Ovejero, BCN;
221/21 Olschki, Leo S. Firenze, 1935
221/22 Ortega, Angel (Impremta). Barcelona, 1925-1936
FACTURES ANTERIORS A 1960. P - Q 1923 – 1959 (c. 222)
222/1 Varia (P), 1929-1958: "Pädagogischer Verlag"; Pañella, BCN; Sucesor de Joaquín Pagés,
BCN; Enquadernaciones Palau, BCN; William Paumefort; "La Paraula Cristiana"; Patronat del
Museu Naval de Madrid; José Pedreira (Ediciones Osa Menor); Vicente Pérez de la Torre,
Barcelona; Diana Pey, BCN; Pey Ordeix; Josep Piquer, BCN;
222/2 Palau, Llibreria. Barcelona, 1923-1956
222/3 Nicomedes Peraire Iglesias, 1928-1937
222/4 Picart, Auguste (Editeur). Paris, 1923-1934
222/5 Porter, Josep. Barcelona, 1925-1959
222/6 Preussische Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1926-1935
222/7 Preussische Druckerei. Berlin, 1935-1936
222/8 Puig y Alfonso, Francisco. Barcelona, 1923-1931; 1932-1938
222/9 Varia (Q), 1923-1931: Bernard Auaritch Ltd. Londres; J.A: Quereuil, Paris; Pere Quintana,
BCN;
222/10 Varia (R), 1933-1957:Talleres Ramonet, BCN; Manuel Ramos Cobos, BCN;"Raza
Española"; Real Colegio Alfonso XII; Real Aero Club de España; Herbert Reichner, Wien; Josep
Maria Renart, BCN; Gonzalo de Reparaz, BCN; Editorial Reverte, BCN; Revue Internationale du
Cinema Educateur; Revue Geographie Alpine, Grenoble; Revue des Etudes Slaves; Revue
Mabillon; La Revue Musicale, Paris; Alfredo Reyes Darias; Carles Riba Bracons;
Encuadernaciones Rib-Pal; Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.; Riera Feliu, BCN; Librería Ripoll,
Palma; Gerard Roca Pons; Dr. S. Roca; Viuda de Roca (col·lecció d'ex-libris); Magdalena Bofill
viuda de Roca Várez; Pedro Roca, Terrassa; Myaie Robertson, Manchester; Librería de Ocasión
Estanislao Rodríguez, Madrid; Librería Médica y Tipográfica Mariano Roig, Premià de Mar; Roig
Punyed; José Romeu Figueras, BCN; G. Rönnell, Stockholm; Rosenberg & Sollier, Torino; Ludwig
Rosenthal, München; Joan Romaní, BCN; Felip Roviralta, BCN; Jordi Rubió (Srta. Morató);
Herbert Reichner Verlag, Wien; Ruiz Hermanos (Librería Gutenberg), Madrid;
222/11 Roig, Ramón. Barcelona, 1930-1937
222/12 Roman, Constantino. Madrid, 1931-1932
222/13 Rosenthal, Jacques. München, 1929-1931
222/14 Rovira, Joan. Barcelona, 1925-1937
222/15 Royo, Llibreria. Barcelona, 1923-1937
222/16 Rubió, Joaquim (Wa-l-imp). Barcelona, 1925-1942
FACTURES ANTERIORS A 1960. S- Z - 1922 – 1959 (c. 223)
223/1 Sakellarius, P.D. Atenas, 1926-1931
223/2 Sala Parés. Barcelona, 1928-1937
223/3 Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1942-1947
223/4 Schneider, Pablo. Librería Universal. Barcelona, 1922-1925
223/5 Schneider, Pablo. Librería Universal. Barcelona, 1926-1936
223/6 Seither, Carl. Barcelona, 1925-1940
223/7 Subirana, Librería. Barcelona, 1922-1935
223/8 Varia (S), 1930-1959: Hijos de Francisco Sabater, BCN; Salas Molas, BCN; Manuel Salcedo,
BCN; Sallarés Armengol, BCN; S.A.M. Masbagá, BCN; Libreria Antiquaria Samonati, Roma; San
Jorge, BCN;León Sánchez Cuesta (Librería Española), Paris; Angel Sánchez Martínez; Josep
Sanchis Sivera, València; Sansaini, Roma; Sant Andrea, (Librairie de France), Paris; Carlos
Sarthou Carreras, BCN;A. Sastre, Palma; Sastrería del Padró, BCN; Schmidt & Erdel Verlag, Halle;
Hugo Schmidt Verlag, München; H. Schulze; Ignaz Schweitzer, München; Secretariado Nacional
de Información Portuguesa; M. Seguí; Francisco Seix Editor, BCN; Editorial Selecta, BCN;
Edicions Maurice Senart, Paris; Joaquín Serra; Manuel Serra, BCN;Servicio de Archivos; Serveis
Elèctrics de Catalunya; Servicio Nacional de Lectura, BCN; Sindicato de Inciativa y Propaganda
de Aragón; Francisco Sintes, BCN; Grandes Almacenes El Siglo, BCN; Sociedad de Bibliófilos
Españoles, BCN; Sociedad General Española (Llibreria Francesa); Société des Anciens Textes
français; Société des Bollandistes; Société Française d'Archeologie; Société Française de
Musicologie; Société Française de réproduction de manuscrits à peintures; Société
Internationale de Musicologie; Société des Nations; Société de Saint Jean l'Evangeliste, Tournai;
Soler y Mora, BCN; Miguel Soriano, BCN; Soubiron; J. Soubotian, BCN; Spanish American, BCN;
Standard Electrica, S.A.; Editions Spes; Stobbe, München; Struppe & Winckler, Berlin; Librería
Victoriano Suárez, Madrid; Librería Subirana; Francesc Sureda, Palma.
223/9 Varia (T)1948-1959: Viuda de Luis Tasso, BCN; Libreria Técnica Extranjera, BCN; Editorial
Tecnos, Madrid; Editorial Teide, BCN; Librairie Thomas, Paris; Tipogràfica Occitània, BCN;
Ramon Tor, BCN; Casa Torras, BCN; Francesc Torres, BCN; S. Torrontegui; Llibreria Tomas
Trallero, BCN; Librería Tuebols, BCN
223/10 Tarré, Mn. Joan. Barcelona, 1928-1931
223/11 Tortosa, Enrique. Barcelona, 1928-1941
223/12 Treves, Librería Internazionale. 1928-1935
223/13 Tuà, Antoni (Fusteria). Barcelona, 1926-1938
223/14 Varia (U-V), 1921-1943: Union Distribuidora de Ediciones, BCN; Union Latine d'Editions,
Paris; Union Musicologique de La Haye; Universal Edition, Wien; University Press, Oxford;
University of Liverpool; J. Valenciano; Joan Valentí, Mallorca; Arthur Vanelsche, Paris;
Vanhamme, Tervueren; Ramon de P. Vayreda; M. Velasco; Vergara S.A. BCN; Verlag Chimie,
Berlin;Verband Schweiz Konsumvereine, Basel; La Veu de Catalunya; Luis Carlos Viada y Lluch;
José Maria Viader, Imprempta; Llibreria Octavi Viader, Sant Feliu de Guíxols; José M. Vidal
Quadras; Juan Vila, Editor; Pau Vila, BCN; José Vilamala; Casa Vilardell; Librería J. Villegas;
Antonio Villoldo; PedroVindel; Victoria Vindel; Hijo de F. Vives Mora; Joseph Vrin
223/15 Università degli Studi. Cagliari, 1935-1936
223/16 University of Liverpool, 1936
223/17 Varia (W), 1929-1933: Luca Waddingo; Ferdinand Wendl; H. Welter; Wiegendruck
Gesellschaft, Berlin; Otto Wigand, Leipzig; The Wilson Company, N.Y.; Wölbing Verlag, Berlin;
223/18 Van Oest, G. París, 1927-1933
223/19 Vergara, S.A. (Barcelona) i Villegas, Librería (Madrid), 1956-1959
223/20 Verlag Chronika (Byzantinisch-Neugriegischen Jahrbücher), Athen, 1935-1936
223/21 Vidal Agramunt,Jep. Barcelona, 1925-1936
223/22 Vindel, Pedro, Anticuario. Madrid, 1927-1934
223/23 Waddingo, R.P. Luca. Roma, 1935
223/24 The Wilson Company. New York, 1940-1943
223/25 Varia (Y), 1936-195: P. Ynglada
223/26 Varia (Z), 1933-1944: Zahn & Yaensch; Nicola Zanichelli, S.A.
FACTURES 1960 - 1968 - A – H (c. 224)
224/1 Alpha, Editorial. Barcelona, 1960-1968
224/2 Argos, S.A. Barcelona, 1960-1968
224/3 Atlas, Ediciones. Madrid, 1960-1968
224/4 Bosch, Llibreria. 1960-1968
224/5 Carroggio, S.A. de Ediciones. Barcelona, 1961-1968
224/6 Centro Importador del Libro Italiano. Barcelona, 1960-1968
224/7 CSIC. Barcelona, 1961-1968
224/8 Estrems, Joaquim. Barcelona, 1960-1968
224/9 Varia (A-H), 1960-1967:Abadia de Montserrat; Editorial Acacia; Real Academia Gallega;
Ancora y Delfín; Distribuciones Ánfora; Anuario Financiero; Anuarios Bailly-Baillière; Anuario
Financiero; Archivo Corona de Aragón; Archivo Donostia;
Archivo Ibero-Americano; Ediciones Ariel; Ediciones Atlas; Editorial Augustinus; Librería J.
Balagué Pallarés; Editorial Barcino; Bärenreiter-Verlag, Kasel; Editorial Balmes; Joan Benet;
Bibliothèque Nationale; Casa Editorial de Música Boileau; Librería Bonaire; María M. Botrat
(Editorial Lucero); Jaime del Burgo (Pamplona);Cancionero Musical Popular Manchego; X. y F.
Calicó; Jacinto Cano Vegha; Antonio Canosa; Convento Carmelitas Descalzas de Barcelona;
Domingo Carrové; Casa del Libro (Catalonia); Editorial Católica; Central del Llibre Català; Centro
Internacional de Librería; Centro de Formación Profesional por Correo; Centropress; Librería
Cervantes; Germán Cid; Collier's Encyclopedia; Cruzado Español; Ediciones Chapultepec; Delsa
Distribución; Felix Dietrich; Archivo Donostia; Felipe Dosal; Ediciones del Movimiento; Editorial
del Patrimonio Nacional; Librería Estai; Editora Nacional; Editorial Católica Española; Elenchus;
Jordi Elias; Espasa Calpe; Estudios Lulianos; Lluis F. Ferrer i Clariana; Esteban Fusté; Editorial
Galaxia; Antonio Villoldo Garcia,Diego Gómez Flores; Gustavo Gili; Grolier
International;"Heráldica";Hermandad de Retirados de los tres Ejércitos; Les Heures Claires;
Hidalguía; Hispar; Historical Abstracts; Hogar del Libro
FACTURES 1960 - 1968 - H – Z (c. 225)
225/1 Herder, Llibreria. Barcelona, 1960-1968
225/2 Iber-Amer, Publicaciones Hispanoamericanas, S.A. Barcelona, 1960-1968
225/3 Martínez Pérez, Librería. Barcelona, 1960-1968
225/4 Molina, Gabriel. Madrid, 1961-1966
225/5 Palau, A. Madrid, 1961-1968
225/6 Pérez, Antonio. Cieza (Murcia), 1961-1968
225/7 Porter-Libros. Barcelona, 1960-1968
225/8 Praxis. Barcelona, 1961-1968
225/9 San Jorge, Librería. Barcelona, 1960-1968
225/10 Técnica Extranjera, Librería. Barcelona, 1960-1968
225/11 Varia (I-Z), 1960-1968: Ediciones EISA (Ibero-Americanas); Indika; Víctor Maria Imbert;
Instituto Internacional de cultura Románica; Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft,
Basel; Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo; Istituto Carlo d'Arco per la Storia di
Mantova; Joyas Bibliograficas; Editorial Juventud; Kraus Reprint corporation; Librería Francesa;
Librería Medinaceli; Librairie Universelle; Fernando López de Torres; Pilar Lozano;
Establecimientos Maragall; Editorial Alberto Martín; Mercado Común; Metalurgia y
Electricidad; Archivo Teatral Millà; Editorial Moll; "Mundo"; Martinus Nijhoff's; Editorial
Noguer; Ediciones Palestra;
Papeles de Son Armadans; Elena Pelegrín Fernández-Bordas; Federico Peralta; Libros P. Pujol
Casademont (viuda M. Moix); RadioElectricidad; Editorial Reverté;
Revista Española de Fisiología; Revista de Plásticos Modernos; The Richards Co.,Inc.; Fernando
Roqué; Francisco Sala Patau; José Sala Badal; Comercial Salvat Editores, S.A.; Sanatorio
Psiquiátrico de Ntra. Sra. de Montserrat; S. Sánchez Juan; Editorial Selecta; R. Sociedad
Española de Física y Química; "Marxismo-Leninismo"; Librería Tallers; Taurus Ediciones, S.A.;
Editores Técnicos Asociados; Editorial Teide; Librería Tomás Trallero; Libreria Tuebols; Santo
Vanasia; Verdad y Vida; Vergara, S.A.Dolores Vila Ribalta; Antonio Villoldo García; O. Wivdenko
de Clapiers Collongues.
FACTURES I PAPERS: Varia (1), 1936-1959 (c. 228)
228/1-ALMACENES POMPEYA - Barcelona, 1936-1943
228/2-AMAT - Fàbrica d'estores - Barcelona, 1942-1952
228/3-BACHS, FILLS D'ESTEVE - Barcelona, 1943-1959
228/4-BIBLIOTECA CENTRAL - Laboratori, restauració, 1941-1952
228/5-CANALS SANS, VDA. DE - Barcelona, 1943-1959
228/6-CARDELLACH, ENRIC - Barcelona, 1942-1963
228/7-CASA PROVINCIAL DE CARITAT -Biblioteques Populars, 1939-1944
228/8-CASA PROVINCIAL DE CARITAT - BC, 1942-1949
228/9-CASA PROVINCIAL DE CARITAT - BC, 1949-1959
228/10-COMPANYIA GENERAL D'ELECTRICITAT, 1956-195
228/11-EREBUS, calefacció, 1956-1959
FACTURES I PAPERS: Varia (2), 1939-1959 (c. 229)
229/1- COMPAÑIA BARCELONESA DE ELECTRICIDAD - 1939-1955
229/2- FACTURES DE L'ESTRANGER DE LA BC, 1942-1954
229/3 -FONT GIROL, JOAN - 1953-1959
229/4 -GRANDES ALMACENES EL SIGLO - Barcelona, 1941-1944
229/5 -GUARRO CASAS, L - Barcelona, 1954-1959
229/6 -LLADÓ, SALVADOR - Decoració. Barcelona, 1950-1959
229/7 -MAGALLÓN, TOMÁS - Biblioteca nacional. Madrid, 1951-1959
229/8 -PADROL, JUAN - fuster.Barcelona, 1948 - 1959
229/9 -PORTELL, JOSÉ - Barcelona, 1956-1959
229/10 -SERVICIOS ELÉCTRICOS - Barcelona, 1943-1959
229/11-SERVEI D'ADQUISICIONS DE LA BC. BUTLLETES DE SUBSCRIPCIÓ, 1940-59
FACTURES I PAPERS: Varia (3), 1939-1959 (c. 230)
230/1 -CASA DEL LLIBRE - 1950-1959
230/2 -COMERCIAL FERNANDO CARROGIO - Barcelona, 1945-1958
230/3 -C-D, Varia, 1940-1959: Camprubí; Concepció Canadell; J. Canals Sans; PP. Capuchinos;
Juan Carbó, Granollers; Manuel Canet Pedrós; Jesús Carrera; Francisco Casanovas; E. Casas
Font; Hijo de B. Castells; Rafael Casulleras; Centro de Acción Católica; Centro Excursionista del
Bages; Centro Importador del Libro Italiano; La Cerámica Decorativa; Miguel Claver Palacios;
Miguel Comella, Vic; Juan Comellas, Esparraguera; Comercial Gerplà; Rosa Compte, Canet de
Mar; CSIC (Mestre Albareda); "Consigna"; Crédito Editorial; "Cristiandad"; Ramon Crusat Arañó,
Canet de Mar; "El Cultivador Moderno"; Ediciones Dalmau y Jover; Distribuciones Demos;
D.E.S.A.; D.E.L.S.A.; Félix Díez Mateo; Difusora del Libro; "Distinción"; D.O.C. (Distribución Obras
Culturales); Joaquín Dotras
230/4 -E - Varia, 1939-1956: "Ecclesia"; Ediciones Aldecoa; Ediciones Alma Mater; Ediciones
Ariel; Ediciones Ars; Ediciones BYP; Ediciones Cedro; Ediciones Comtalia; Ediciones del Junco;
Ediciones "Domingo Savio"; Ediciones Españolas; Ediciones Garriga; E.D.I.G.E.S.A.; Ediciones
Técnico-Publicitarias; Ediciones Teide; Ediciones y Publicaciones Orbis; EDIMAR; Editora
Cultural Ibérica; Editora Nacional; Editorial Alberto Martín; Editorial Alpha; Editorial Altés;
Editorial Apolo; Editorial Arca; Editorial Balmes; Editorial Barna; Editorial Cervantes; Editorial
Cultura Española; Editorial Dirección y Productividad; Editorial Dossat; Editorial Exito; Editorial
Hispano-Europea; Editorial Litúrgica Española; Editorial Lumen; Editorial Mateu; Editorial
Miguel Arimany; Editorial Miva; Editorial Moll, Palma; Editorial Nereida; Editorial Orbis;
Editorial Pérgamo; Editorial Pro-Fide; Editorial Rauter; Editorial Reverté; Editorial Scientia;
Editorial Tecnos; Editorial Vilcar; Agencia EFE; Encuadernaciones Balmes; E.P.S.A.; EspasaCalpe; Estela; Joaquin Estrems; Exclusivas Editoriales Salvat; Servicio de Extensión de
Enseñanzas Técnicas
230/5 - "INSTRUCCIONES DE CATALOGACIÓN"- Madrid, 1941-1966
230/6 -L - Varia, 1942-1957: León Lacasia; Francisco Lacruz; José Antonio de Larpin; José
Antonio de Larrinaga; Librería Caralt; Librería Emporion; Librería Fontana; Librería Francesa;
Librería de las Galerías Layetanas; Librería Herder; Librería La Hormiga de Oro; Librería
Layetana; Librería Rambla; Librería San Jorge; El Libro Técnico; Ling-Ling; Juan Llistuella
230/7 -M- Varia, 1958
230/8 -M - Varia, 1948-1952
230/9 VERDAGUER - Llibreria - Barcelona, 1939-1950
230/10 VERDAGUER -Llibreria - Barcelona, 1951-1959
FACTURES I PAPERS: Varia (4), 1940-1959 (c. 231)
231/1 - EDICIONES ATLAS - Madrid, 1945-1959
231/2 - EDICIONS B I P. QUEROMON - Barcelona, 1940-1959
231/3 - EDITORIAL JUVENTUD - Barcelona, 1951-1959
231/4 - EDITORIAL LABOR - Barcelona, 1950-1959
231/5 - EDITORIAL REVERTÉ - Barcelona, 1950-1959
231/6 - EDITORIAL TEIDE - Barcelona, 1950-1959
231/7 - ESTREMS, JOAQUÍM. - Barcelona, 1950-1959
231/8 - EXCLUSIVAS EDITORIALES - Barcelona, 1950-1956
231/9 - F-Varia, 1940-1951: J. Fábregues Victory; Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S.; Construcciones Farré; Feliu Egidio; Fomento de la Producción Española; José María
Font; Talleres Font, Granollers; José Freixas; Frente de Juventudes del Distrito Universitario
231/10 - FACTURES DE L'ESTRANGER DE LA BC- 1955-1958
231/11 - G - Varia, 1940-1959: Manuela Gallardo y Gómez; Gaceta Ilustrada; Salvador Galmés;
Mª Lluïsa Ganzenmüller; Lluis Gili; Epifanio González Jiménez; Grabador Inglés; Juan Grasetas
231/12 - GILI, GUSTAVO - 1944-1959
231/13 - H-I-J - Varia, 1958-1959: Hechos y Dichos; Helios (Eliseo Cruz); "Historia de la Garriga";
J. Horta, editor; Iber-Amer; Ibérica; "Imperio" ; "Ímpetu"; Información Técnica y Comercial
Española; Juan Inglés Llopart; Instituto Nacional del Libro Español; José Janés editor; "Jóvenes";
231/14 - BERNADA, FEDERICO - 1959 -1959
231/15 - B - Varia, 1942-1955: Hijo de Domingo Badía Tort; Bazar (FET-JONS); Salvador
Berenguer; Biblioteca Sabadell; Biblioteca y Documentación, Valencia; Blanco, Librería Jurídica;
Hijos de Estaban Bachs; Bailly-Baillière y Riera Reunidos; Jaume Batlló; Tomàs Benezet,
Granollers; Transportes Beringues; Padre Pedro Blanco (Compañía de Jesús); J. Boix Fort;
Boletín del Movimiento; José María Bonay Prunera; Bosch Casa Editorial; Editorial Bruguera;
Joaquín Buscató
231/16 - BOSCH, LLIBRERIA - 1940-1959
FACTURES I REBUTS DE LA BC I POPULARS- 1942-1959 (c. 233)
233/1 Aguilar, S.A. de Ediciones. Barcelona, 1951-1959
233/2 Argos, Librería Editorial. Barcelona, 1942-1958
233/3 Soler y Mora, S.A. Barcelona, 1943-1959
233/4 Torrents Albet, Rómulo. Barcelona, 1945-1959
233/5 Varia (A-Z), 1942-1951: Afrodisio Aguado; Aeternitas; Almacenes Pompeia; Joan Amades;
Gervasio Amat; Juan Amat; Julián Amich Bert; AMigos de los Museos; Antonio Alemany;
Ayuntamiento de Sallent; Agustín Badía; "Biblos"; José Bosch; Vda. de José Buxó; Jaime Batlló;
J. Camps; Facturas de carbón; Jesús Clavero; J. Climent; José Comas Arenillas; P. Corberó; Casa
Cuyás; Salvador Doménech; Editorial Alpha; ElectroLux; Encuadernaciones Balmes; Escuela del
Trabajo; Pedro Estorch; Fundición Tipográfica Nacional; Casa Gorchs; Casa Grau; Almacenes
Jorba; José Lagarda; Tomas Magallón; Saúl Martínez; Mas Bagà; Juan Medina; Microfilm
Español; J. Mingot; Minimax Central Española; Casa Miquel Rius; Talleres Miró; Eduardo Mulá;
Talleres Picas; Manuel Pladevall; Juan Pons; Pou & Ripoll; José Quintana; Pedro Quintana;
Riviere; José Roig; Domingo Servitja; Soler Capdevila; Suministros Industriales Castillo; Francisco
Tort; Casa Triunfo; Guillermo Trúniger; La Urbana; Esteban Vallbona; Sociedad Anónima
Vilardell;
233/6 Varia (A-Z), 1952-1959: Amigos de la Historia de Manresa; Academia Breve de Crítica de
Arte; Academia VAM; A.E.D.O.S.; L. Alabart Ballesteros Ediciones; Francisco Alarcón, Madrid;
Aldaba de Poesía i Teatre; Publicaciones Algarra Rafegas; Amigos de la Historia de Manresa;
José Anfruns; Anuario Católico Español; Amigos de los Museos; Anuario Marítimo Español;
Editorial Araluce; Revista Arbor; Editorial Arca; Archivo Diocesano; Archivos de Genealogiía y
Heráldica; Viuda Agustí Arumí; Revista "Arte y Hogar"; Artes Gráficas; A.C.N. de P. Casa de San
Pablo; Asociación Católica Nacional; Asociación de Ex Libristas de BCN; Atlántida; Ayuntamiento
de Torelló; Empresa de limpieza "La Activa"; Mario Aguirre; Almacenes Rodriguez,
Autopullmans Acero; Hermanos Bassas; José Beltrán, pintor; A. Boileau y Bernasconi;
Encuadernación de Arte Brugalla; Ramon Calsina y Baró; Taller de Pintura Mateo Campmany;
Cerrajería Ramon Canalda; Domingo Carbó Martín; Ferretería Carbonell; Carbones Sanjuan;
Talleres J. Climent; F. Closa Alegret; Comercial e Industrial Buxó; Comercial Cervantes; Antonio
Cortina; Cosmo; Muebles Dexter; Papeles Dogwiler; The Dolphin Book; Muebles Salvador
Domènech; Joaquín Dotras; Endres & Bozung; Erebus; Juan Eritja; Francisco Esteve Feliu; Magin
Fargas; José Feliu; José María Fondevila Refart; Rosendo Font; J. Franès Estorch; Antonio
Garriga; Mariano Gatius e Hijos; Gestetner; Grabador Inglés; Luis Gracia; Gráficas Marina;
Granell y Cía.; Heriberto Gubianas; Jaime Gurt; Antonio Gutiérrez; Hispano Olivetti; Industria
Forestal Española; José Jonch; Almacenes Jorba; Junta Técnica; Lámparas Rosalía; M.
Manguillot; Bernardo Martí; Mas Bagá; Manuel Masferrer; Juan Medina; Microfilm Español;
Motores M.E.N.S.A.; Manuel Musach; Papeles Aryam; Antonia Parés Maciá; Antonio Parés
Portas; Philips Ibérica; Pedro Portí; Prat Fernández; Taller Puig; José Quintana; Radio
Universidad; Ramón Ramón; Revista Ibérica; Adolfo Rius; José Roig; A. Romaní; Teresa M.
Rovira Comas; José Rovira; Vda. de Joaquín Rovira; Hijos de Francisco Sabater; Vda. de jaime
Serras; J. Socías; Soler y Travería; Claudio Sopeña; Tornado España; Torres, cortinas; Ferretería
Tort; Domingo Villaseca
233/7 WA-L-IMP (Joaquim Rubió). Barcelona, 1942-1959
FACTURES I REBUTS DE LA BC I POPULARS- 1936-1959 (c. 234)
234/1 Compañía Telefónica Nacional de España. Barcelona, 1940-1943
234/2 CSIC. Barcelona, 1942-1947
234/3 La España Industrial. Barcelona, 1945-1959
234/4 Martínez Pérez, Librería. 1936-1956
234/5 Montaner y Simon, S.A. Barcelona, 1939-1955
234/6 Mundo. Revista Semanal de Política Exterior y Economía. Madrid, 1950-1959
234/7 Varia (N-Q), 1952-1957: Francisco Navío; Obres Originals de R. Llull; M.C. Oliveró;
"Nuevo Ajedrez"; Elías Olmos; Manuel Oller; Orbis, material de oficina; "Orientación
Catequística"; Antonio Ortiz Muñoz; "Otro Cine"; Librería y Papelería Palau; Parroquia de
Massanas (Girona); "La Patria"; "Paz Cristiana"; Arsenio Pellicer y Bru; Manufacturas
Metalúrgicas y Casa Peña; José Pera; Hogar Infantil "Narcisa Freixa"; J. Pedreira; Herederos
Viuda Plá (Librería Pontificia); J. Planet Travesa; José Porter; relojes Portusach; Lluis Pou
Santamaria; Libros Pujol Casademont
234/8 Revista Nacional de Educación. Madrid, 1941-1947
234/9 Roig, Ramón. Enquadernador. Barcelona, 1940-1951
234/10 Varia (R-S), 1940-1959: Radioelectricidad; Luis Reñé Padrisa; Revista; Eudaldo Ribera;
Adolfo Rius; Pedro Roca; Vda. de Joanquín Rovira; "Rumbo"; Enrique Sala Roca; Ramon
Salanova Mavilla; O. Saltor Soler; !Salud y felicidad!"; Comercial Salvat Editores; Ediciones
Samarán; Hijas de Soaquín Sarret y Arbós; Electro-Mecánica Santanach; Editorial Seix-Barral;
IEM Fernando Casablancas, Sabadell; Servicio de Archivos; Jaime Serras; Francisco Sintes;
Sociedad de Menendez y Pelayo; Soler y Mora; Simon Song Yu-Te; Victoriano Suárez
234/11 Varia (T-Z), 1940-1958: José Tarín Iglesias; Torres & Virgili; Imprenta Torroba; Librería
Tuebols; Ediciones Maria Rosa Urraca Pastor; Utzet Deás; Vicente Vacca; Mariano Velasco;
Vergara, S.A.; Juan Vidal Salvó; "El Vigía"; Antonio Vila; Felio A. Vilarrubias; Juan Vives; Wa-LImp; "Ya"; Juan Francisco Yela; Yllana y Cia.
FACTURES DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA - 1969-1971 (c. 237)
237/1 Argos, S.A. Librería Editorial. Barcelona, 1969-1971
237/2 Atlas, Ediciones. Barcelona, 1969-1971
237/3 Bosch, Llibreria. Barcelona, 1969-1971
237/4 Herder, Llibreria. Barcelona, 1969-1971
237/5 Espinal, Maria. Delegada de "Inter-Opera"(Paris). Barcelona, 1970-1971
237/6 San Jorge, Librería. Barcelona, 1969-1972
237/7 Técnica Extranjera, Librería. Barcelona, 1968-1971
237/8 Varia (Llibreries), 1969-1971