More CDs available from our online shop!

Comments

Transcription

More CDs available from our online shop!
Pumps
3VVW7\TW
.HaLSSL7\TW
,JSPWZL7\TW
‹,_JLSSLU[JOVPJLMVYILNPUULYZ
‹)LNPUULY0U[LYTLKPH[L
‹)LNPUULY0U[LYTLKPH[L
‹.YLH[]HS\L
‹;YHKP[PVUHSM\SSSLH[OLYZVSL
‹-SL_PISLISHJRZ\LKLZVSL
‹;YHKP[PVUHSM\SSSLH[OLYZVSL
‹:VM[SLH[OLY\WWLYZ
‹/PNOZOVJRHIZVYIPUNPUZVSLZ
‹,SHZ[PJH[LKZPKLSVVWZMVYHJSVZLÄ[
‹*VTMVY[HISLWHKKLKPUZVSL
‹:VM[SLH[OLY\WWLYZ
‹,SHZ[PJH[LKZPKLSVVWZMVYHJSVZLÄ[
‹,SHZ[PJH[LKZPKLSVVWZMVYHJSVZLÄ[
,SP[L7\TW
.YHJL7\TW
/\SSHJOHU7YV7\TW
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹+LKPJH[LKSLM[HUKYPNO[
‹<S[YHOPNOPTWHJ[HIZVYW[PVU
‹7VYVU:VSL
‹:LHTSLZZ[VLMVYTH_PT\TJVTMVY[
PUZVSLZPUWPUR
‹)SHJRZ\LKLZWSP[ZVSL
‹7YLZOHWLKHYJOZ\WWVY[
‹-SH[[LYPUNWYLZOHWLKHYJO
‹*VU[V\YLKOLLSMVYL_JLSSLU[Ä[HYV\UK
‹)SHJRZ\LKLZWSP[ZVSLMVYTH_PT\T
[OLOLLSHYLH
ÅL_PIPSP[`
‹/PNOZOVJRHIZVYIPUNPUZVSL
‹:WHYLSHJLZPUOV[WPUR
‹)SHJRZ\LKLZWSP[ZVSL
‹:LHTMYLL[VL
:PKLSVVWZ
‹:PKLL`LSL[Z
7HKKLKPUZVSL
:WSP[ZVSL
-\SSZVSL
:LHTSLZZ[VL
(YJOLUOHUJLY
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Jig Shoes
:\WLYÅL_P1PN:OVL
<S[YHÅL_P1PN:OVL
5V]H1PN:OVL
‹)LNPUULY0U[LYTLKPH[L
‹)LNPUULY0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹-SL_PISL5\I\JRSLH[OLYZVSL
‹<S[YHÅL_P)SHJRZ\LKLZVSLZ
‹<S[YHÅL_P)SHJRZ\LKLZVSL
‹7HKKLKPUZVSL
‹7HKKLKPUZVSL
‹7HKKLKPUZVSLHURSL[VUN\L
‹,_JLSSLU[Z\WWVY[
‹:[HUKHYK^PKLÄ[[PUN
‹3\_\Y`SLH[OLY\WWLYZ
‹:[HUKHYK^PKLÄ[[PUN
‹9LPUMVYJLZ[YHWZ
‹9LPUMVYJLZ[YHWZ
‹9LPUMVYJLKZ[YHWZ
‹)SPZ[LYLHZLOLLSZ
‹5VIYLHRPUNPU[PTL
‹)SPZ[LYLHZLOLLSZ
‹5VIYLHRPUNPU[PTL
9\[OLYMVYK1PN:OVL
-H`Z1PN:OVL
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹0U[LYTLKPH[L(K]HUJLK
‹)SHJRZ\LKLZVSL
‹)SHJRZ\LKLZVSL
‹:[HUKHYKÄ[[PUNVUS`
‹:[HUKHYKÄ[[PUNVUS`
‹:V\UKISHZ[LY[PW/`[LJOOLLSZ
‹/P;LJO[PWZHUKOLLSZ
3LH[OLYZVSL
)SHJRZ\LKL
7HKKLKPUZVSL
7HKKLKHURSL
7HKKLK[VUN\L
6US`[OL:\WLYÅL_P<S[YHÅL_PHUK
5V]HZOVLZHYLH]HPSHISL^P[OH
JOVPJLVM[PWZHUKOLLSZ
;PW/LLS
*VTWHYPZVU*OHY[
‹4V]PUN[V(U[VUPV7HJLSSPMYVT
HUV[OLYIYHUK&
‹5V[Z\YL^OH[[VI\`&
‹<ZLV\YJVTWHYPZVUJOHY[[VZLL
^OPJOVMV\YWYVK\J[ZHYLLX\P]HSLU[
[VV[OLYIYHUKZ
#SBOE
3VUIFSGPSE
'BZT
"OUPOJP1BDFMMJ
&RVJWBMFOU
*OUFSNFEJBUFT
#FHJOOFST
/"
%FOTJUZ
5JQT
-FJOTUFS
5JQT
/"
%FOTJUZ
)FFMT
-FJOTUFS
)FFMT
0QFO
)Z5FDI
5JQT
)J5FDI
5JQT
$PODPSEF
5JQT
)Z5FDI
)FFMT
)J5FDI
)FFMT
$PODPSEF
)FFMT
4PVOE
#MBTUFS5JQT
/"
-JCFSUZ
5JQT
$IBNQJPOTIJQ
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Boys Reel & Set Dance Shoes
;YHKP[PVUHS)V`Z9LLS
:L[+HUJL:OVL
(W\YWVZLI\PS[IV`ZYLLSZOVL
*HWLaPV:WSP[:VSL
9LLS:OVL
^P[OHU\S[YHÅL_PISHJRZ\LKLZVSL
;OL*HWLaPV:WSP[:VSL9LLS:OVL
JVTIPULKPU[OPZL]LUPUNZL[KHUJLZOVL
WYV]PKPUN[OLKHUJLY^P[OL_JLSSLU[
VMMLYZTVYLHK]HUJLKTHSLKHUJLYZ
;OLZOVLPZZL[VUH¹*\IHUOLLSHUK
Z\WWVY[HUKJVU[YVS
NYLH[LYJVU[YVSV]LYTV]LTLU[5V[
ÄUPZOLK^P[OHULSLNHU[KPHTHU[LI\JRSL
YLJVTTLUKLKMVYILNPUULYZVY`V\UN
MVY[OH[\UKLYZ[H[LK[V\JOVMZWHYRSL
*VTMVY[HUKLSLNHUJLHYLLMMVY[SLZZS`
KHUJLYZK\L[V[OLTPUPTHSZ\WWVY[
VMMLYLKI`[OPZTVKLS(]HPSHISL^P[O[OL
*VUJVYKLOLLSVUS`
3LPUZ[LY;PW
*VUJVYKL;PW
:\WLYIHSSYV\UKLY;OPZPZH
(PTLKH[*OHTWPVUZOPW
:V\UK
3L]LS
3PILY[`;PW
:V\UK
3L]LS
;OL3PILY[`OHZILLU
WLYMLJ[[PWMVYILNPUULYZVY
KHUJLYZ[OL*VUJVYKLPZH
LUNPULLYLK[VWYVK\JLHU
PU[LYTLKPH[LSL]LSKHUJLYZ
SV\KLYOLH]PLY[PW[OHU[OL
L_[YLTLS`SV\KZV\UKVU
.YLH[]HS\LHUK^P[OHU
3LPUZ[LY
PTWHJ[
:V\UK
3L]LS
L_JLSSLU[ZV\UK
3LPUZ[LY/LLS
*VUJVYKL/LLS
6\YUL^Z[YHPNO[LULK,HZ`*SPJR:V\UK
3L]LS
(OLLSKLZPNULKMVY
3LPUZ[LYOLLSHYLPKLHSMVY
*OHTWPVUZOPWKHUJLYZ[OL
ILNPUULYZVYPU[LYTLKPH[LSL]LS
*VUJVYKLPZHZVSPKOLLS
KHUJLYZ4HKLMYVTK\YHISL
^OPJOOHZHJVU]L_J\Y]LMVY
WVS`TLYZ^OPJOWYVK\JLH
LHZPLYTVYLWYLJPZLJSPJRZ
:V\UK
3L]LS
^VUKLYM\SS`JSLHYZV\UK
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Sock & tights
7VVKSL:VJRZ
(YJO:\WWVY[:VJRZ
(URSL:VJRZ
6\YZVJRZHYLKLZPNULKZWLJPÄJHSS`MVY
(U[VUPV7HJLSSPHYJOZ\WWVY[ZVJRZHYL
7LYMLJ[MVYKHUJLZ^HU[PUNHU0YPZO
0YPZOKHUJPUN;OL`MLLSZVM[LYZ[H`^OP[L
THKLMYVTV\YIYPSSPHU[^OP[LJV[[VUHUK
KHUJPUNZVJR^P[OHZOVY[LYSLN
SVUNLYHUKHYLH]HPSHISLPUMV\YZPaLZ"
OH]LHZLHTMYLL[VLHUKHYJOZ\WWVY[
4HKLMYVTIYPSSPHU[^OP[LJV[[VUHUK
7L[P[L:THSS4LKP\THUK3HYNL
MVYHZU\NÄ[(NYLH[JOVPJLMVYKHUJLYZ
H]HPSHISLPU:THSS4LKP\T3HYNL
(SZVH]HPSHISLPU2ULLSLUN[O^OPJOHYL
^OV^LHYW\TWZL_[YH[PNO[
[^VYPIZSVUNLY[OHUV\YZ[HUKHYK5L^
(]HPSHISLPU5L^*OHTWPVUZOPWSLUN[O
*OHTWPVUZOPWSLUN[OZVJR:PaLZ!:THSS
:THSS4LKP\T3HYNL
4LKP\T3HYNL
+PHTHU[L:VJRZ
:WHYRS`:VJR
;PNO[Z
(WVW\SHYJOVPJLMVYKHUJLYZ^HU[PUN
6\YMHTV\Z(U[VUPV7HJLSSPKHUJLZVJR
;OLWLYMLJ[JOVPJLMVYHK\S[ZVYKHUJLYZ
[OH[L_[YHZWHYRSL[VJH[JO[OLQ\KNL»Z
^P[OH[V\JOVMZWHYRSL
^OVKVU»[^LHYWVVKSLZVJRZ6\Y[PNO[Z
L`L,HJOWHPYOHZV]LYKPHTHU[LZ
>LOH]L^V]LUYLÅLJ[P]LTH[LYPHSPU[V
HYLKLUPLYHUKJVU[HPUS`JYH[V
HUKZ[H`VU^HZOHM[LY^HZO5VTVYL
[OLWVVKSLWHY[VM[OLZVJRZV[OL`
LUZ\YL[OL`MLLSZU\N[V[OLZRPUK\YPUN
SVZ[KPHTHU[LZPU[OL^HZOPUNTHJOPUL
NSPZ[LUPU[OLSPNO[
TV]LTLU[
(]HPSHISLPU5L^*OHTWPVUZOPWVY2ULL
(UL_JLSSLU[HS[LYUH[P]L[VV\YKPHTHU[L
(]HPSHISLPUZPaLZ
SLUN[O
ZVJRZH[OHSM[OLWYPJL
.PYS:PaLZ!
`YZ
:PaLZ!:THSS4LKP\T3HYNL
:PaLZ!:THSS4LKP\T3HYNL
`YZ
(K\S[:PaLZ! 4LKP\T¹[V¹OPW
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
3HYNL¹[V¹OPW
Bags
.`T:HJ
>H[LYYLZPZ[HU[U`SVU
N`TZHJ^P[O[^PU
KYH^Z[YPUNZ
(]HPSHISLPUHJOVPJL
VMTV[PMZ
+!JT_JT
4LZZLUNLY)HN
6\YTLZZLUNLYIHNZOH]LHUHKQ\Z[HISLWHKKLK
ZOV\SKLYZ[YHWPU[LYUHSaPWWLKWVJRL[HUKHZPKL
WV\JOWVJRL[
+!JT_JT_JT
;V[L)HN
-HZOPVUHISL[V[LIHN^P[O
PU[LYUHSaPWWLKWVJRL[
(]HPSHISL^P[OHJOVPJLVM
JVSV\YZHUKTV[PMZ
+! JT_JT_JT
-VSKV]LY+YLZZ*HYYPLY
*VZ[\TL*V]LY
:OVL)HNZ
6\YKYLZZJHYYPLYOHZWSLU[`VMZ[VYHNL
4HKLMYVTK\YHISLU`SVU[OPZW\YWVZL
6\YZOVLIHNZWYV]PKLHJVU]LUPLU[^H`
^P[OHSHYNLL_[LYUHSWVJRL[HUK
I\PS[JV]LYRLLWZ`V\YKYLZZZHML
[VZ[VYLHUKJHYY``V\YZOVLZHUKZVJRZ
PU[LYUHSWVJRL[ZHUKPZJVTMVY[HISL[V
WYV[LJ[PUNPMMYVTHJJPKLU[ZHUKMHKPUN
*OVVZLIL[^LLUZ[HUKHYKHUKKLS\_L
JHYY`@V\YKYLZZPZRLW[ZLJ\YL^P[OPU
(]HPSHISLPU4LKP\THUK3HYNL
]LYZPVUZ;OLKLS\_L]LYZPVUPZTHKL
HUKPUULYJVTWHY[TLU[[VYLK\JL
4LK!;VWJT_)V[[VTJT_
MYVTOHYK^LHYPUNJHU]HZHUKOHZH
TV]LTLU[HUKJYLHZPUN
+!;VWJT_)V[[VTJT_
PNO[JT
/LPNO[JT
3LUN[OJT
3NL!;VWJT_)V[[VTJT_
YLTV]HISLPU[LYUHSWV\JOHUK0+WVJRL[
VU[OLV\[ZPKL
3LUN[OJT
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Accessories
:VJR.S\L
:VSL9VZPU
:VJRNS\LPZHNLU[SLYVSSVU
(ULHZ`^H`[VYLK\JL
IVK`HKOLZP]L[OH[^HZOLZ
Z[HNLZSPWWHNL^P[OV\[
VMM^P[O^H[LY;OLWLYMLJ[
T\MÅPUN[OLZV\UKVM
ZVS\[PVUMVYKHUJLYZ^OV
`V\Y[PWZ(WWS`KPYLJ[S`
ÄUK[OLPYZVJRZZSPWWPUN
[V[PWZHUKKHUJL^P[O
KV^UK\YPUNWYHJ[PJLVY
JVUÄKLUJL,HZ`[V
JVTWL[P[PVUZ
Z[VYLHUKSHZ[ZTHU`
HWWSPJH[PVUZ
1PN:OVL)\JRSLZ
>LVMMLYHYHUNLVMI\JRSLZ[VZ\P[HSS[HZ[LZ;YHKP[PVUHSI\JRSLZJVTL
Ä[[LK^P[OSLH[OLYIHJRPUNZ>LHSZVVMMLY[^VKLZPNUZ^P[OHJOVPJLVM
JVSV\YLKLUHTLSNSHaL6YMVYZVTL[OPUNKPMMLYLU[^O`UV[[Y`HWHPYMYVT
V\YUL^º+PZJV»YHUNL&
3LN>HYTLYZ
1Haa\W`V\YWYHJ[PJL^P[OHWHPYVMSLN^HYTLYZ
(]HPSHISLPUHO\NLYHUNLVMJVSV\YZPUJTVYJTSLUN[O
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
CDs, DVDs & Books
*+).
*+***
*+*,
*++>
*+-(
*+-9
*+->
*+->
*+->
*+.1
*+0+
*+0-
*+1+
*+20)
*+3+
*+503
*+6:*
*+6:*
*+7*2
*+70+
*+70:
*+747
*+77
*+7:
*+9=
*+:0)
*+:0+
*+::
*+::
*+3+
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
CDs, DVDs & Books
0RUH&'VDYDLODEOH
IURPRXURQOLQHVKRS
ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
*+::
+=+Z
*+::
+=+::*
+=+::*
+=+::*
+=+::*
*+;)
+=+::
+=+::
+=+::
)VVRZ
*+;39
)
)
)
)
)
)
)
)
*+<5
*+<;:
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Jewellery, Gifts & Wigs
9 Z
9 Z
9 Z
9 Z
/7)()@
9Z
SPW
WZ‹
ÅV
9Z
[Z‹*HYKZ
)YHJLSL
‹*H
S LU
ZLGHUDQJHRI
JLIWLGHDVRQOLQH
KH
Y
Z
-
9 Z
*V
Z
H[
HZ
T
[LY
L
Z‹*
\Z
SVJRZ‹:[PJRLYZ‹4V
[email protected]@1
[email protected]
0YPZO+HUJPUN>PNZ
>PNZHYLHUPTWVY[HU[WHY[VMTVZ[
KHUJLYZ»RP[IHNZ*HTLSPH9VZLPZ
VULVM[OLTVZ[WVW\SHYIYHUKZVM
^PNZPU0YPZOKHUJPUNHUK[OL`HYL
H]HPSHISLKPYLJ[MYVT(U[VUPV7HJLSSP
(NKEMU
(UUH
2H[PL
*PHYH
*PHYH
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
T-Shirts
.PYSZ;:OPY[03\]0YPZO+HUJPUN*.;/
:OHWLKHUKZ[YL[JO` JV[[VULSHZ[HUL
*HWZSLL]L*\Y]LK/LT
(NLZ*OLZ[
¹
¹
¹
¹
¹
.PYSZ3HKPLZ+PHTHU[L;:OPY[Z:OHWLKHUKZ[YL[JO`
.PYSZ:PaLZ
(NLZ*OLZ[
¹
¹
¹
¹
¹
*VSV\YZ!.YLLU)S\L)SHJR
JV[[VULSHZ[HUL
3HKPLZ:PaLZ *OLZ[:PaL
?:THSS¹
:THSS¸¹
4LKP\T¸
3HYNL¹
?3HYNL¹
.PYSZ*.;+92
3HKPLZ*>;+92
.PYSZ*.;/+2
.PYSZ*.;;42
.PYSZ*.;1:2
3HKPLZ*>;/+2
3HKPLZ*>;;42
3HKPLZ*>;1:2
.PYSZ3HKPLZ+PHTHU[L9HJLYIHJR;VWZ:OHWLKHUKZ[YL[JO`
.PYSZ:PaLZ
(NLZ*OLZ[
¹
¹
¹
¹
¹
JV[[VULSHZ[HUL
3HKPLZ:PaLZ *OLZ[:PaL
?:THSS¹
:THSS¸¹
4LKP\T¸
3HYNL¹
?3HYNL¹
.PYSZ*.9)+92
3HKPLZ*>9)+92
.PYSZ*.9)/+2
.PYSZ*.9);42
.PYSZ*.9);1:2
3HKPLZ*>9)/+2
3HKPLZ*>9);42
3HKPLZ*>9);1:2
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Bottoms
-P[ULZZ7HU[Z
0YPZO+HUJL:RPY[::
+V\ISL7\TW4V[PM
(WVW\SHYJOVPJLMVYHU`VULZ[HY[PUN0YPZOKHUJL
7YLZOY\URJV[[VU
6\Y0YPZOKHUJPUNZRPY[OHZHMV\YWSLH[MYVU[HUKHULSHZ[PJH[LK
ZWHUKL_
^HPZ[IHUKH[[OLIHJR[VLUZ\YLHZU\NÄ[
:U\NÄ[-SHYLKSLN
(JVTMVY[HISLK\YHISLZRPY[^OPJOSVVRZNYLH[^HZOHM[LY^HZO
.PYS:PaLZ*.7+:2!
(NL
(NL>HPZ[ ¹
¹¹
(K\S[:PaLZ*>7+:2
:¹4¹
3 ¹
?3¹
>HPZ[-\SS`
,_[LUKLK,SHZ[PJ
JTJT
JTJT
JTJT
JTJT
JTJT
JTJT
JTJT
JTJT
3LUN[O
JT
JT
JT
JT
JT
JT
JT
JT
.PYSZ7SHPU:OVY[Z.PYSZ:OVY[Z2
.PYSZ:OVY[Z*.::2
:PaLZ!(NL +HUJL0YPZO4V[PM JV[[VULSHZ[PUL
:PaPUN0UMV^HPZ[!
:PaLZ!(NL (NL ¹(NL¹
(NL ¹(NL¹
(NL¹
.PYSZ:OVY[Z*.:+:2
+V\ISL7\TW4V[PM
*V[[VU,SHZ[HUL
:PaLZ!(NL 3HKPLZ:OVY[Z*>::2
3HKPLZ:OVY[Z*>:+:2
+HUJL0YPZO4V[PM
+V\ISL7\TW4V[PM JV[[VULSHZ[PUL
(K\S[:OVY[Z
:PaLZ!:43
:PaLZ0UMV!:¹4 ¹3 :PaLZ!:43 JV[[VULSHZ[PUL
*.:2;2.PYS:PaLZ!(NL>HPZ[
¹¹¸
*>:2;2(K\S[:PaLZ>HPZ[
?:¹:¹4¹
3¹?3¹
.PYSZ3HKPLZ:RVY[Z
.PYSZ3HKPLZ:RVY[Z1PN:OVL4V[PM JV[[VULSHZ[PUL*.:2;2.PYS
:PaLZ!(NL>HPZ[¹¹¸
*>:2;2(K\S[:PaLZ>HPZ[?:¹
:¹4¹3¹?3¹
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Tops
3HKPLZ*HKL[1HJRL[*>A+:
+V\ISL7\TW4V[PM JV[[VU:WHUKL_
:PaLZ*OLZ[!:¹4¹3¹?3¹
.PYSZ3HKPLZ/VVKPL
+V\ISL7\TW4V[PM-YVU[M\SSaPW
*V[[VU7VS`LZ[LY
.PYS:PaLZ*./77!:`YZ4`YZ
3 `YZ?3`YZ
(K\S[:PaLZ*>/+:*OLZ[!?:¹
:¹4¹3¹?3¹
.PYSZ3HKPLZ/VVKPL
1PN:OVL4V[PM
*V[[VU7VS`LZ[LY
.PYS:PaLZ*./1:!:`YZ4`YZ
3 `YZ?3`YZ
(K\S[:PaLZ*>/1:*OLZ[!
?:¹:¹4¹3¹?3¹
0YPZO+HUJL+YLZZ
,SLNHU[ILNPUULYZKYLZZ^P[OH
]LS]L[MYVU[WHULS^P[OHKPHTHU[L
TV[PM7LYMLJ[MVY[OVZLSVVRPUNMVY
[OLPYÄYZ[0YPZOKHUJLKYLZZ;OL
KYLZZPZTHKLMYVTS`JYHZV
P[KVLZUV[YLZ[YPJ[[OLKHUJLY»Z
TV]LTLU[HZ^LSSHZHSSV^PUNMVY
ZVTLNYV^PUNYVVT
.PYS:PaLZ0+9,::22
(NL *OLZ[
/PWZ
+YLZZSLUN[O
(K\S[:PaLZ0+9,::22(
+YLZZ:PaL
*OLZ[
¹
¹
¹
¹
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Trainers
*HWLaPV>LI+HUJL:ULHRLY+:
‹<WWLYJVUZ[Y\J[LKVMSPNO[^LPNO[IYLH[OHISL[LJOTLZO
^P[OZ`U[OL[PJSLH[OLY[YPT
‹(]HPSHISL^P[OWPURNYL`VY
ISHJRWH[LU[Z[YPWZ
‹7HKKLKJVSSHY
‹3V^[VWSPUL
‹*VU[V\YLKYLTV]HISL,=(MVV[ILK
‹5VUTHYRPUN7<ZVSL^P[OI\PS[PU
WH[LU[LKÅL_WVPU[Z
‹-SH[IV_LK[VLMVY[VLZ[HUKZ
‹:WPUZWV[
*HWLaPV+HWOUPZ+:
‹-LTPUPULZWSP[ZVSL[YHPULY
‹:H[PU\WWLYZ^P[OWH[LU[HJJLU[Z
‹ZL[ZVMSHJLZ"WVS`JV[[VU]LS]L[
‹-VSKLKWH[[LYUKLZPNUHJJLU[\H[LZHYJO
‹5VUTHYRPUNZVSL
‹9LTV]HISLMVV[ILK
‹)\PS[PUHYJOZ\WWVY[LSL]H[PVU[V
HJJLU[\H[L[OLHYJO
*HWLaPV-YLLKVT-9,,
‹,_[YLTLS`SPNO[^LPNO[UVUHIYHZP]L
Z[YL[JOWVS`LZ[LY
‹:[YH[LNPJHSS`WSHJLKMVV[O\NNPUNLSHZ[PJ
MVYHYJOZ\WWVY[
‹=LY`YLZWVUZP]L[V]HYPV\ZHY[PJ\SH[PVUZ
‹*HUMVSK\WHUKW\[PUWVJRL[
‹,_JLSSLU[]HS\LMVYTVUL`
)SVJO)VVZ[+9;:
‹)SVJO»ZILZ[ZLSSPUNKHUJL[YHPULYZ
‹KLNYLLZWPUZWV[
‹5VUTHYRPUNZVSL
‹)\PS[PUHYJOZ\WWVY[LSL]H[PVU
‹*\ZOPVULKOLLSMVYZOVJR
HIZVYW[PVUJVTMVY[
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
Trainers
)SVJO>H]L:5,>
‹(]HPSHISLPUHYHUNLVMJVSV\YZ
‹;7<ZWPUZWV[
‹*\ZOPVULKOLLSMVYZOVJR
HIZVYW[PVUJVTMVY[
‹5VUTHYRPUNZVSL
‹3PNO[^LPNO[
‹)\PS[PUHYJOZ\WWVY[LSL]H[PVU
‹9LJVTTLUKLKMVYA\TIHŽ
)SVJO-SHZO:5,>
‹:WSP[ZVSL^P[OLUOHUJLKHYJO
Z\WWVY[
‹;7<ZWPUZWV[
‹5VUTHYRPUNZVSL
‹3PNO[^LPNO[
‹*\ZOPVULKOLLSMVYZOVJR
HIZVYW[PVU
JVTMVY[
‹(]HPSHISLPUHYHUNLVMJVSV\YZ
)SVJO*YPZZ*YVZZ:5,>
‹:WSP[ZVSL^P[OLUOHUJLK
HYJOZ\WWVY[
‹;7<ZWPUZWV[
‹5VUTHYRPUNZVSL
‹3PNO[^LPNO[
‹*\ZOPVULKOLLSMVYZOVJR
HIZVYW[PVUJVTMVY[
‹(]HPSHISLPUHYHUNLVMJVSV\YZ
*HWLaPV1HN775,>
‹3PNO[^LPNO[MLLS
‹(YJOO\NNPUN7V^LY7VPU[9
JVUZ[Y\J[PVU
‹,SHZ[PJSHJPUNZ`Z[LT
‹,=(^YHWWLKZVSLMVYWLYMLJ[
IHSHUJL
‹=LSJYVZ[YHWMVYZLJ\YP[`
‹3PTP[LKHYJOZ\WWVY[
7(VDOHV#DQWRQLRSDFHOOLFRP:ZZZDQWRQLRSDFHOOLFRP
(U[VUPV7HJLSSPOHZWSH`LKHUPU[LNYHSWHY[PU0YPZOKHUJPUNMVY
V]LY`LHYZZ\WWS`PUN0YPZOKHUJLZOVLZHUKHJJLZZVYPLZ[V
KHUJLYZHYV\UK[OL^VYSK
>LHYLJOVZLUHZ[OLZ\WWSPLY[VTHQVYZ[HNLZOV^Z[PTLHM[LY
[PTLILJH\ZLVMV\YOPNOSL]LSZVMJ\Z[VTLYZLY]PJLHUKX\HSP[`
VM^VYRTHUZOPW>LHYLHSZV[OLÄYZ[JOVPJLZ\WWSPLYMVYTHU`
;=HUKWYVK\J[PVUJVTWHUPLZ
>LHYLJVU[PU\HSS`KL]LSVWPUNUL^WYVK\J[ZHUKHSZVVMMLY0YPZO
KHUJLNVVKZMYVTV[OLYWYLTP\T0YPZOKHUJLJVTWHUPLZZ\JO
HZ9\[OLYMVYK-H`Z/\SSHJOHU7YV>OVVWZH+HPZ`*HTLSPH
9VZL[VUHTLI\[HML^:VWSLHZL]PZP[V\Y^LIZP[L[V]PL^[OL
SH[LZ[HKKP[PVUZ[VV\YYHUNL
>LOVWL`V\ÄUKZVTL[OPUN`V\SV]LPU[OPZJH[HSVN\L
>LHYLHS^H`ZOHWW`[VVMMLYHOLSWPUNOHUKZVPM`V\ULLK
HK]PJLVYN\PKHUJL[OLUWSLHZLNL[PU[V\JO
(U[VUPV7HJLSSP3[K
/HSSTHYR;YHKPUN,Z[H[L
-V\Y[O>H`>LTISL`
/( 3)<UP[LK2PUNKVT
;LS! -H_! ,THPS!ZHSLZ'HU[VUPVWHJLSSPJVT
>LIZP[L!^^^HU[VUPVWHJLSSPJVT

Similar documents

Siemenluettelo 2014

Siemenluettelo 2014 Uutuuksia 2014! Uusia kasvivalaisimia, lämpöä eristäviä termoruukkuja talvehtiville kasveille, luujauhoa, altakasteluamppeli, kylvömultaa ym.

More information

Table of Contents

Table of Contents ;OLPUJS\KLK^P[OZLJ[PVUPKLU[PMPLZHSSV[OLY P[LTZ[OH[^PSSILPUJS\KLK^P[O[OLWYVK\J[ ;OLVW[PVUZZLJ[PVUSPZ[ZHSSMPUPZOTH[LYPHSHUK MLH[\YLVW[PVUZH]HPSHISLVU[OLWYVK\J[

More information

ART - World Evangelical Alliance

ART - World Evangelical Alliance (Y[ZPU4PZZPVU4HUKH[L!;OL(P4[HZR MVYJLL_PZ[Z[VILHJH[HS`Z[HK]VJH[PUN HUPU[LU[PVUHSLTIYHJPUNVM[OLHY[ZHZ H]P[HSHYLUHMVYTPZZPVUHSLUKLH]V\YZ 6]LY[OLWHZ[JV\WSLVMKLJHKLZ...

More information