Jan Buys - Schimmel

Comments

Transcription

Jan Buys - Schimmel
11 Jul 2016
Eerste generatie
1. Jan1 Buys, geboren CA. 1540, overleden NA 1612.
Van deze voorvader is geen informatie bekend, gezien de gebruikte familenamen Buys en Schimmel in de volgende geslachten is het
meer dan aannemelijk dat er een gezamenlijke voorvader geweest is.
De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen
ook daadwerkelijk bij elkaar horen.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
2.
i. Jan2 Buys geboren op CA. 1570.
3.
ii. Gysbert Jansz Buys geboren op CA. 1575.
iii. Aeltgen Jans Buys.
iv. Marrichgen Jans Buys, overleden 1609.
Marrichgen Buijsen is overleden en zij bezat in lijftocht een huisje in de Moystraat. Door haar overlijden is de lijftocht
beëindigd en wordt het huis als volgt verdeeld: 1/3 deel gaat naar Aeltgen Buijssen; 1/3 deel naar de erfgenamen van
Gerrit Buijs; 1/3 deel naar Adriaen Bastiaenszn., als man en voogd van Lijsgen Ghijsbert Buijssendr. Daarom zijn Willem
Buys en Jan Buys, zonen van Gerrit Buijs, ter ene zijde, en Adriaen bastiaenszn. in voornoemde kwaliteit, ter andere
zijde, bij deze accoord gegaan dat Aeltgen Buijssen haar leven lang het voornoemde huisje zal bewonen en onderhouden
en zo de 2/3 delen in lijftocht zal bezitten, op voorwaarde dat na haar dood haar 1/3 deel zal succederen op de twee
zonen van Gerrit Buijs, voor de helft, en voor de andere helft van het 1/3 deel op Lijsgen Ghijsbert Buijssendr. en bij
overlijden van één van hen, op de naaste erfgenamen van Aeltgen Buijssen. Zij zal daarvan met handen van haar haar
gecoren voogd, Jan van Ingen, een eigendomspositie behouden in verband met de lijftocht van de andere twee delen,
haar door de mede-erfgenamen gegund. De roerende goederen die door Marrichgen Buijsen nagelaten zijn, worden
tussen de erfgenamen verdeeld en de doodschulden mede betaald en alles geliquideerd. (GAA, Not. J. van Ingen
AT002b001, nr. 382; 21-12-1609).
v. Evert Jansz Buys.
Evert Janss Buys ende Henrickgen syn huysfrou (verkopers) Wulfer Helmertss en Meynsgen syn huysfrou (kopers) een
aandeel van een kamp land genaamd Die Watercamp, waarvan genoemde Wulpher de rest toekomt voor f 350,- te betalen
in twee termijnen. Wulpher Helmertss borg is Eylert Peterss die Evert Janss Buys f 11,- betaalt. (GAA, not. E. van der
Schuer AT001-001; 01-05-1604
In 1628 is sprake van de erfgenamen van Evert Jansz Buys (GAA, Not. J. van Ingen AT002a003 folio 47vo; 28-05-1628).
hij trouwde Henrickgen Nn.
4.
vi. Gerrit Jansz Buys.
Tweede generatie
2. Jan2 Buys (Jan1), geboren CA. 1570.
Stamvader van de Amersfoortse tak van de familie Schimmel.
De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen ook
daadwerkelijk bij elkaar horen.
Jan Willemsz, won. Leusbroek, verklaart t.v.v. Jan Jansz Schimmel dat hij 26-10-1612 met Jan Barten en Jan Schimmel, de vader van
Jan Jansz Schimmel, bij Thijs, waard in Leusbroek is geweest. Jan Barten en Jan Schimmel kregen ruzie, waarbij Jan Barten een glas
in het gezicht van Jan Jansz Schimmel gooide. Getuigen: Reijer Joppen en Hendrick Hendricxsz. (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol.
136vo; 17-11-1612).
Egbert Cornelisz, won. Emmikhuizen verklaart t.v.v. Jan Barten dat hij ook bij Thijs, waard in Leusbroek is geweest. Willem Jansz,
won. Voskuilen kreeg ruzie met Jan Barten. Zijn zoon Jan Willemsz daagde Jan Barten uit. Jan Jansz Schimmel sloeg Jan Barten met
een kan op zijn hoofd. Jan Barten trok zijn mes en sneed Jan Willemsz over zijn gezicht. (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 136vo-137;
17-11-1612).
Testament Jan Jansz Buys en zijn vrouw Willemtgen Willem Evertsdr. Zij vermaken elkaar de lijftocht van hun bezit tot wederhuwelijk
toe. Zij institueren tot hun erfgenamen: Jan, Willem, Buys, Evert en Adriaen, hun zonen, en Willemtgen en Mechtelt, hun dochters, en
degene die zij nog zouden mogen verwekken en bij overlijden van één van hun kinderen, diens kinderen, allen bij gelijke egale
portie, zonder dat d'oudste vóór de jongste of zoon vóór dochter enige voordeel of heerlijkheid zal genieten. Dan zal de oudste zoon
-1-
11 Jul 2016
die beleninge of heerlijkheid op zijn naam doen stellen, zonder daaraan meer te behouden, welverstaande dat zo enige van de broers
of zusters haarlieder portie in 't heerlijcke goed zou willen verkopen, en dat de oudste, op wiens naam het staat, de voorkeur mag
genieten en gepresenteerd moet worden. (GAA, not. J. van Ingen AT002a001 folio 253-254; 20-02-1612 en 01-01-1613).
Testament Henrick Henricksz en Ostgen Thijman Wulphertsdr, won. Leusbroek. Zij vermaken elkaar de lijftocht van hun bezit. Zij
vermaken aan Gijsbert Henricxzn., hun oudste zoon, zeker erf en goed gelegen in Leusderbroeck, streckende van de beecke af tot aan
de zijtwijnt toe, daar oostwaarts Jan Janzn. Buys, en westwaarts Meynsgen Reyers (tegenwoordig huysvrouw van Willem Janzn.) naast
gelant zijn. Bij de comparanten tegenwoordig bewoont en gebruikt, wesende thins en leengoed van de domeynen slants van Utrecht,
belast met 300 guldens hoofsoms. Hij zal gehouden zijn aan zijn broers en zusters de som van 1.700 guldens uit te reiken. Bij verdere
bezwaring van het erf zullen Gijsbert en broers en zusters bij gelijke portie belast worden. Mocht hij bezwaren hebben, dan zal het
goed tussen Gijsbert en zijn broers en zusters gelijkelijk worden verdeeld, evenals de lasten, en krijgt Gijsbert 300 gulden eens uit de
gemeene boedel. Mocht Gijsbert voor zijn vader overlijden, dan vererft op de dan oudste zoon of bij gebrek aan zonen, de oudste
dochter. Zij vermaken al hun verdere bezittingen en institueren daarbij tot hun erfgenamen: Gijsbert, Tijman en Henrick (hun zonen),
Aeltgen de oude en Aeltgen de jonge en Thoentgen (hun dochters) en de kinderen die zij nog zouden mogen verwekken, allen bij
gelijke portie, welverstaande dat de oudste 't voornoemde heerlijcke goet volgens voornoemde dispositie zal genieten en van de 1.700
guldens die hij moet uitreiken, zelf geen portie ontvangen. Bij overlijden van één van de kinderen zullen de anderen het erfdeel
verdelen. Gedaan ten huyze van Cornelis Jacobzn., lakenkoper te Amersfoort. (GAA, not. J. van Ingen AT002a001 folio 288-289vo;
11-01-1613 en 01-07-1613).
Jan Jansz, Willem Jansz, Buijs Jansz en Rijck Woutersz mede namens hun vrouwen, Adriaen Jansz, Jan Willemsz, wed. Mechteltgen
Jans, Jan Jansz en Willem Jansz als ooms en momber van de twee onmondige kinderen van Jan Willemsz en Mechteltgen Jans; allen
erfgenamen van hun (schoon)vader Jan Jansz Buijs. Zij verkopen aan Jacob Jansz en zijn vrouw Weijmtgen Gerrits een huis, hof en
hofstede met een kamp land in de Start, van de gemene weg tot aan de Woudsloot, in Leusbroek, onder Leusden. Zuid: de Armen de
Poth te Amersfoort, noord: de kinderen van Jan van Amerongen. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Dirck Verburch en Anthonis
van Houff. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 227vo-228vo; 11-11-1644).
hij trouwde Willemtgen Willem Evertsdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
5.
i. Jan3 Jansz.
ii. Willem Jansz Buys.
Willem Jansz Buys, won. Hamersveld, machtigt N. de Bruijn (procureur van de cleyne rolle hof van Utrecht), om uit zijn
naam te verklaren dat hij van Cors Jans Bijster op Spaeckenborch 22 guldens en 10 stuivers tegoed heeft, van de koop van
essen staecken, en dit te vorderen en alles te doen hetgeen nodig is. (GAA, Not. J. van Ingen 002a003 folio 46vo-47;
11-11-1628).
6.
iii. Buys Jansz Schimmel geboren op CA. 1600.
iv. Willempje Jans.
Nicasius Bor, lakenkoper te Amersfoort namens jkhr. Walraven van Weerdenburch en zijn vrouw jkvr. Judith Bentinck,
won. Woudenberg. Onderpand: een hofstede met ca. 40 morgen land, in Leusbroek, onder Leusden. Gebruikt door Rijck
Woutersz. Dit erf is gelijkwaardig aan een hofstede, genaamd De Roetert, in Langbroek, eigendom van wijlen jkhr. Peter
van Ruijtenberch, voormalig echtgenoot van jkvr. Judith Bentinck. Deze hofstede staat genoemd in zijn testament van
d.d. 24-07-1610, voor not. Johan van Wijck. Nu stelt men de hofstede in Leusbroek in plaats van De Roetert. De Roetert
komt uit de nalatenschap van jkhr. Adolph van Ruijtenbeeck. Mocht de Roetert meer waard zijn, dan wordt het verschil
uitgekeerd aan jkvr. Geertruijt van Ruijtenbeek, dochter uit het eerste huwelijk van jkvr. Judith Bentinck. De Roetert is
d.d. 27-11-1630 voor not. Jan van Wijck door jkvr. Geertruijt van Ruijtenbeek al verkocht aan haar broer jkhr. Adolph van
Ruijtenberch. Sabina Edmondt, wed. jkhr. Adolph van Ruijtenberch heeft de Roetert geërfd volgens een akte voor not.
Ruijsch gepasseerd.
Procuratie op Nicasius Bor voor not. Ruijsch te Utrecht d.d. 04-11-1641. Marge: akte is niet gepasseerd omdat hij voor de
rentmeester van de Domeinen gepasseerd moet worden. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Looch Woutersz en
Helmich Cluijt. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 199vo, 200-200vo; 13-11-1641).
zij trouwde Rijck Woutersz.
v. Evert Jansz Buys.
7.
vi. Adriaen Jans Schimmel geboren op CA. 1600.
vii. Mechtelt Jans overleden VR. 1644.
zij trouwde Jan Willemsz.
viii. Marritgen Jans.
Verband met ouders niet aangetoond.
zij trouwde (1) Cornelis Jans Couwenhoven.
-2-
11 Jul 2016
zij trouwde (2) Cornelis Jochems.
Cornelis: Op 3 Sept 1675 wordt een akte "Aflossing pachtschulden uit borgstelling" opgemaakt voor Jochems, Cornelis (als
man en voogd van Jans, Marritgen) Adriaens., Jan (zoon van Schimmel, Adriaen Jans.). Marritgen Jans was eerder weduwe
van Cornelis Jans. Couwenhoven en moeder en momberse van haar kinderen, welke mede-erfgenamen zijn van hun
bestevader Jan Jans. Couwenhoven saliger. Cornelis Jochems is tevens gemachtigde voor de vordere erfgenamen.
De erfgenamen van Jan Jans. hebben als borge voor Adriaen Jans. betaald en moeten nog betalen penningen ter zake van
pacht van 't erff tot Leusden, aan Willem Buijs Schimmel (als gemachtigde van de borgermeyster Vlooswijck). Omdat de
kinderen niet de gehele som konden voldoen, zijn de partijen overeengekomen dat Jan Adriaens., boven wat de
erfgenamen van Jan Jans. voor hun vader hebben betaald en nog zullen betalen inzake pachtpenningen, een som van 270
gulden zal betalen in drie termijnen, zonder rente, tot mei 1677. Getuigen: Anthoni van der Houve en Lodewijck
Doensen.
3. Gysbert Jansz2 Buys (Jan1), geboren CA. 1575.
Stamvader van de Soester tak van de familie Schimmel.
De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen
ook daadwerkelijk bij elkaar horen.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
8.
i. Willem Gysbertse3 Buys geboren op CA. 1605.
4. Gerrit Jansz2 Buys (Jan1).
Reyer Cornelis Taets heeft dit verkocht aan Gerrit Janszn Buijs, Meus Claeszn. en Tomas Henricxzn. gezamenlijk, vrij zonder enige
lasten, uitgezonderd 's Heeren ongelden (= grondbelasting), voor de som van 400 carolus gulden, te betalen 22-02-1611 - 200 gulden
en mei 1612 - 200 gulden, alles vrij geld, zowel van de 40e penning als anders, die de kopers bij deze tot hun lasten nemen.
Aanvaarding 22-02-1611. De wijnkoop zullen de kopers voorschieten en het 1/3 deel daarvan, zijnde 2 gulden, van de laatste
penningen aftrekken. Transport na betaling van de laatste termijn met belofte van "vrijnge en waringe".De helft van 4 dammaten land
zoals vanouds gelegen zijn in de Haer op de Haerse Weteringh na de Lodijck. Gemeenschappelijk en ongedeeld met Jan Aertszn.,
keersemaker. (GAA, not. J. van Ingen AT002b005 nr. 99; 25/26-11-1610).
In 1617 wordt Gerrit Jansz Buys genoemd als belending vandrie dammaten land op de Hoogenheert aan de Geldersche weg (GAA, not.
J. van Ingen AT002b005 nr. 224; 17-01-1617).
In 1628 is Gerrit Jansz Buys getuige (GAA, Not. J. van Ingen AT002a001 folio 492vo; 07-10-1616).
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Gerritsz3 Buys woonde te Amsterdam.
Comparanten/verkopers: - Willem Gerrits Buys en - Crijntgen Cornelis, echtelieden; - Adriaen Bastiaens en - Lijsbetgen
Gijsberts, echtelieden, mede-erfgenamen van Aeltgen Buysen, hun tante, die is overleden. Zij hebben dit in een
"gestadigen, eeuwige erfkoop" verkocht aan Jan Gerritzn. Buys en Geertgen Gerrits, echtelieden, hun respectieve broer
en neef, die als mede-erfgenaam van hun tante 1/3 van huisje en hofje hebben geërfd. Het te verkopen 2/3 deel zijnde
vrij van lasten, voor de som van 66 gulden en 12 stuivers vrij geld. De kopers nemen de 40e penning en de kosten voor
transport voor hun rekening die bij deze betaald worden. De voornoemde kooppenningen worden betaald bij de
aanvaarding en dat is terstond, waarbij behoorlijk transport met belofte van "vrijnge en waringe" zal worden gedaan.
(GAA, not. J. van Ingen AT002b003, nr. 400; 21-02-1614).
hij trouwde Crijntgen Cornelis.
ii. Jan Gerritsz Buys.
Christoffel van Blocklant en Margareta van Davelaer, echtelieden, hebben dit verkocht aan Jan Gerritszn. Buys en
Geertgen Gerritsdr., echtelieden, won. Amersfoort, voor de som van 70 carolus gulden vrij geld, te betalen de helft
Vastenavond en de andere helft mei 1611. De kopers zullen tevens de 40e penning betalen. De verkopers zullen op hun
kosten een schutting maken van 17½ voet lang aan hun (verkopers) zijde, welke omheining door de verkopers ten
eeuwigen dage op hun kosten zal worden onderhouden. De kopers zullen tot hun kosten nemen de omheining aan de
zijde van Gosen Reyers, behoudens de wijngaard met twee boompjes op het verkochte gedeelte van de hof staande. De
verkopers zullen tot zich nemen de "stakettingh" (hek) waar deze wijngaard tegen aan staat, waarmede de verkopers de
omheining, strekkende in de hof van de verkopers naar de Koeckoexstraat toe, zullen maken en op hun kosten
onderhouden ten eeuwigen dage. Transport na betaling van de laatste termijn. (GAA, not. J. van Ingen AT002b002 nr. 113;
14-12-1610).
Akte van verkoop van een huis door Jan Gerrits Buys en Geertgen, zijn vrouw, aan Aertghen Aerts, met Jorden van der
Maeth, haar neef als gemachtigde, voor de som van 300 gulden, en akte van verkoop van een huis door Aertgen Aerts aan
Jorden van der Maeth voor de som van 200 gulden, met kwitantie. Kopie, 1614-1615. 2stukken (GAA, Armen de Poth, nr.
136).
-3-
11 Jul 2016
hij trouwde Geertgen Gerrits.
iii. Cornelis Gerritsz Buys.
Onderhandse akte van verhuur van Lobberichgen vander Maeth, mede namens haar broer en zuster aan Bartgen Aert Jans
dochter van een perceel land van 2,5 dagmaat tussen de wetering en de Laak, 1624. Met marginale aantekening
betreffende de verhuur na het overlijden van Bartgen door de Armen de Poth aan Cornelis Gerrits Buijs, 1627 1stuk (GAA,
Armen de Poth, nr. 215).
Derde generatie
5. Jan3 Jansz (Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
9.
i. Hendrik4 Nn.
6. Buys Jansz3 Schimmel (Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1600.
25-5-1648 mr. Jacob van Sijpenesse x Christina van der Burch. Betreft het transport aan Simon Geraerts van Oosterhoff van een
perceel van 10 morgen land met huys, hof en hofstede daarop staande, gelegen in Leusderbroeck, wat thijnsgoed is van de Domeijnen
's Lands van Utrecht. Koopcedulle d.d. 28-02-1648 en acceptatie van koop op Buijs Janss. (wonend in 't Leusderbroeck) d.d.
05-03-1648. [GA Amersfoort, Not. Arch., AT008 a001 folio 13 R].
Onduidelijk is het verband tussen de namen Schimmel en Buys, daar de naam Buys in de regio Amersfoort ook veel voorkomt als
achternaam is het goed mogelijk dat beide namen patroniemen zijn.
Mr. Jacob van Sijpenesse x Christina van der Burch. Betreft het transport aan Simon Geraerts van Oosterhoff van een perceel van 10
morgen land met huys, hof en hofstede daarop staande, gelegen in Leusderbroeck, wat thijnsgoed is van de Domeijnen 's Lands van
Utrecht. Koopcedulle d.d. 28-02-1648 en acceptatie van koop op Buijs Janss, wonend in 't Leusderbroeck d.d. 05-03-1648. [GA
Amersfoort, Not. Arch., AT008 a001 fol. 13; 25-05-1648).
Johan Karmans, raad van Amersfoort namens Caerll Martensz, ontvanger van de gebenificeerde goederen van de Staten van Utrecht,
verkoopt aan Jan Jansz Couwenhoven, voor de helft en Buijs Jansz, won. Leusbroek, voor de andere helft, een huis met 4 1/2 morgen
land, genaamd de Crommestart, in Leusbroek, onder Leusden. Oost: het convent van St. Agatha te Amersfoort, west: Jacob Jansz,
zuid: de weduwe van Willem Moij Brouwer, noord: St. Pieters Gasthuis te Amersfoort. Het heeft behoord aan de Schoormans Vicarie in
de St. Joriskerk te Amersfoort. Procuratie op Johan Karmansz voor de Staten van Utrecht d.d. 07-06-1648 en voor not. Cornelis van
Vecht te Utrecht d.d. 10-06-1648. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Willem van der Eem en Helmisch Willemsz Cluijt.
(Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 245-246; 16-06-1648).
Gosen van Roijen, rentmeester van de St. Paulusabdij te Utrecht verkoopt aan Jacob Jansz 15 morgen 40 roeden land, in Leusbroek,
onder Leusden. Gebruikt door Buijs Jansz. Oost: de pastorie van Leusden, west: Gerrit Woutersz, zuid: het Woudenbergse Broek.
Procuratie op Gosen van Roijen voor de Staten van Utrecht d.d. 19-09-1648. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Buijs Jansz en
Cornelis Loochsz van Ruijtenbeeck. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 252-252vo; 29-09-1648).
Gosen van Roijen, rentmeester van de St. Paulusabdij te Utrecht verkoopt aan jkhr. Gerardt van Eck van Panthaleon, heer van
Groenewoude drie morgen 62 roeden land met de halve beek en steeg, in Leusbroek, onder Leusden. Tussen de beek en het land van
het St. Aechtenklooster te Amersfoort. Gebruikt door Buijs Jansz. Procuratie op Gosen van Roijen voor de Staten van Utrecht d.d.
19-09-1648. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Buijs Jansz en Cornelis Loochsz van Ruijtenbeeck. (Dorpsgerecht Leusden
1049, fol. 252vo-253; 29-09-1648).
Buijs Jansz en zijn vrouw Gijsbertgen Jans verkopen aan Cornelis Loochsz van Ruijtenbeeck, brouwer, de helft van vier morgen land
met de helft van de gebouwen, genaamd Het Withgen, in De Start van Leusbroek, onder Leusden. West: Jacob Jansz, oost: St. Pieters
Gasthuis te Amersfoort, noord: het Convent van St. Agatha, zuid: de weduwe van Willem Moij Brouwer. De andere helft is van Jan
Jansz, op Couwenhoven. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Helmich Cluijt en Thijman Henricksz. (Dorpsgerecht Leusden
1049, fol. 260vo-261vo; 01-06-1649).
hij trouwde Gijsbertgen Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
10.
i. Henrick4 Buijs.
11.
ii. Willem Buysen Schimmel geboren op CA. 1620.
iii. Hendrickje Buysen woonde 1695 te Leusden, op "Oyevaarshorst", overleden NA 1702. Verhuurde op 11 september 1695
het erff ende hofsteede c.a. en landeryen Groot Oyevaarshorst te Leusden (Heetvelt), groot 6 mergen bouw- en weylant
aan Petrus Philippus van Blocklant. Het goed ligt onder het gerecht Woudenberg, over de Grift. De landeryen zyn
genaamd: Duyvencamp, Elsencamp, de Ackers, Nieuwe Lant, de Bree met den Brink, Ouden hoff, Driescamp en de
-4-
11 Jul 2016
Vliecamp.
Reeds op 21 november 1695 wordt de huur beëindigd, er wordt een betalingsregeling getroffen in verband met
achterstallige pacht.
zij trouwde (1) Arris Jansz, getrouwd 16 Jul 1665 te Leusden, geboren te Maarsbergen (zoon van Jan Cornelisz en Nn).
zij trouwde (2) Jan Jansz, overleden VR. 1 Nov 1694.
iv. Evert Buys Schimmel woonde 1670 te Amersfoort, aan de Birkt. Hij wordt op 11 Mrt 1670 gemachtigd om voor Gerrit
Everts (jongesel, wonend op de Birckt te Amersfoort) (zijn zoon?), om te innen van Thiman Peters Raedemaeckers en
Grietje Jans, echtelieden wonend Huyssen; getuige was o.a. Willem Buys Schimmel.
v. Gysbert Buys woonde 1656 te Leusden, woonde 1686 te Leusden, beroep coster.
vi. Johanna Schimmelsen Buijs. Staat in 1688 ingeschreven als lidmaat in de Hervormde Gemeente te Amersfoort.
7. Adriaen Jans3 Schimmel (Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1600, woonde te Leusden, op "Schutterhoef", overleden CA. 1675.
Op 28 Okt 1675 wordt een akte "Uitkoop uit gemene boedel" opgemaakt voor de kinderen van Schimmel, Adriaen Jans. (overleden,
gewoond hebbend op Schutterhoeff): ter eenre zijde: Schimmel, Jan Adriaens, ter andere zijde: Schimmel, Evert Adriaens, Willem
Adriaens. en Jannitgen Adriaens. Zij hadden gemeen gehouden de peerdenbeesten, coorn, alle 't geene tot bouwen ende hooijhouden
behoort, door hun vader nagelaten op het Erff Schutterhoeff in de Vrijheid van Amersfoort. Zij hadden de gehele boedel bij uitkoop
verkocht aan Jan Adriaens. voornoemd, voor 1200 gulden, inclusief inboedel en huisraad en uitgezonderd het linnengoed voor
Jannitgen Adriaens. Hij zal ook alle schulden en lasten betalen en nog 50 gulden als zij die nodig hebben en 4% rente betalen en aan
Jannitgen Adriaens bij trouwen of anderszins een "eijcke kas" (= eiken kast) of 18 gulden. Mocht een van hen ziek worden, dan zal Jan
deze verzorgen, onder verval van de rente van dat jaar. Jan zal 200 gulden ontvangen voor de dienst in de boedel, af te trekken van
de uitkoop. Getuigen: Anthoni van der Houve en Lodewijck Doensen.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Adriaens4 Schimmel geboren CA. 1640.
ii. Evert Adriaens Schimmel geboren CA. 1642.
12.
iii. Willem Adriaens Schimmel geboren op CA. 1646.
iv. Jannitgen Adriaens Schimmel geboren CA. 1650.
8. Willem Gysbertse3 Buys, bijnaam de Jonge (Gysbert Jansz2, Jan1), geboren CA. 1605, woonde 1656 te Leusden.
Was in 1656 mede-eigenaar van een erf van 18 morgen te Leusden.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
13.
i. Lambert Willemse4 Buys geboren op 1634.
Vierde generatie
9. Hendrik4 Nn (Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1).
De relatie met de ouders volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen ook daadwerkelijk bij
elkaar horen.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
14.
i. Jan5 Schimmel geboren op CA. 1662.
10. Henrick4 Buijs (Buys Jansz3 Schimmel, Jan2 Buys, Jan1), woonde 1676 te Leusderbroeck (Leusden). In Okt. 1676 is een akte
van Borgstelling opgemaakt voor Schimmel, Willem Buijs (wonend Leusden) en Buijs, Evert (wonend op 't Hogheland). De
comparanten geven een verklaring van borgstelling voor Henrick Buijs, wonend in Leusderbroeck, inzake door hem verschuldigde
ongelden. De akte is niet ondertekend en doorgestreept.
Op 11 Okt. 1676 wordt een akte van verkoop (in erfkoop) opgemaakt voor Buijs, Henrick (verkoper, wonend in Leusderbroeck),
geassisteerd met zijn broeders: Buijs, Willem (ook: Schimmel, Willem Buijs, coster tot Leusden) en Buijs, Evert. De Superintendanten
-5-
11 Jul 2016
van het St. Agnieten Convent binnen Amersfoort (koper): Morraij, Jacob (borgermeester van Amersfoort), Van Schaeck, Henrick
(out-borgermeester van Amersfoort) en Harderwijck, Ghijsbertus (out-borgermeester van Amersfoort). Henrick Buijs verkoopt aan het
Convent een Erff groot 10 morgen lande met getimmer en bepoting in Leusderbroeck, waarvan 4 morgen in de Oude Vrede (met oost
Ruijtenbergh, west het gemelde Convent, zuid aan de Zijtwint en noord tot aan de wegh) en 6 morgen in de nieuwe Vrede, wesende
thins en keurmoedigh goet van de Domeijnen van den Lande van Utrecht. Willem en Evert Buijs maken zich sterk voor hun broeders
en zusters, dat zij geen rechten of actien op het Erff hebben. Het land zal door de verkoper gebruikt worden voor pachtpenningen tot
Carsmisse 1676. Henrick Buijs machtigt Johan van Westervelt, Rentmeester van het Convent van St. Agnieten, om het Erff voor de
Rentmeester van de Domeijnen 's Lande van Utrecht over te dragen als thins en keurmoedigh goet van de Domeijnen. Akte ten huijse
van Willem van Hoorn. Getuigen: Samuel Thiens en Arent van Ruijtenberch.
hij trouwde (1) Arrisje Helmerts, overleden VR. 1675.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna5 Hendricks geboren 1659 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 22 Mei 1659 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
ii. Buijs Hendricksz geboren 1662 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 1 Mei 1662 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
iii. Willem Hendricksz geboren 1663 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 8 Aug 1663 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
iv. Evertje Hendricks geboren 1666 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 22 Jul 1666 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
v. Evertje Hendricks geboren 1669 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 29 Jun 1669 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
vi. Hendrickje Hendricks geboren 1672 te Leusbroek (Leusden), gedoopt 9 Feb 1672 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
hij trouwde (2) Gijsbertje Aerts, getrouwd 8 Dec 1675 te Leusden.
11. Willem Buysen4 Schimmel, overige namen Wilhem Buys Schimmel, overige namen Willem Buijs Schimmel (Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1620 te Leusden, woonde te Leusbroek, op het Witgen, in de bocht voorbij
het Eind in de Staart van Leusbroek, beroep boer, beroep 1653 - 1672 koster te Leusden, ontslagen in het rampjaar bij de
zuivering, beroep 1655 - 1692 bijschoolhouder bij de Bavoortse Molen te Leusden (meester aan Bavoort), beroep 1682 1692 opnieuw aangesteld als koster, overleden 1692 te Leusden.
Willem trouwde mogelijk meerdere malen, namen onbekend.
Met Willem begint een periode van 125 jaar waarin de familie Schimmel schoolmeesters te Leusden levert.
Hij houdt aanvankelijk een bijschool bij de Bavoortse molen te Leusden.
In 1653 verklaard Dirk Lubberts Vlugh, die op 17 juni 1650 als koster en schoolmeester is aangesteld door de Staten van Utrecht (op
ca. 75 jarige leeftijd) dat Willem Buijs Schimmel en zijn vader Buijs Janszoon "geheel paapsgezind" zijn. Aangezien Willem Buijs in
die tijd een bijschool houdt bij de Bavoortse molen voegt Vlugh er aan toe dat daar niet uit gereformeerde boeken les wordt
gegeven en voorts dat hij door Willem "met schimpende vuyle woorden" is gejegend.
Op 31 juli 1655 legt Dirk Vlugh wegens hoge ouderdom zijn functie neer en wordt Willem door de Staten van Utrecht aangesteld als
koster en schoolmeester van Leusden, ondanks dat zijn voorganger enkele jaren eerder zijn gereformeerde gezindheid ernstig in
twijfel trok. Het beperkte inkomen van de koster bestond van oudsher uit "gerfkoren", eieren en brood dat hij zelf bij de boeren
moest halen, hetgeen niet altijd lukte. Na herhaalde malen bij de Staten om hulp te hebben gevraagd lukte het hem in 1687 om een
deel van de betaling in nature te doen vervangen door een vast traktement.
Het kosterschap is voor Willem slechts één van zijn vele bezigheden: hij is tapper/herbergier/administrateur en boer met eigen land.
Doch hij neemt het niet zo nauw met de rechten van anderen. Zo haalde hij eens ergens 20 voeder plaggen wederrechtelijk weg en
ontdook als tapper de belastingen. Zijn vrouw was hem daarbij behulpzaam want zij werd in 1666 betrapt toen zij een kan
brandewijn in het beddestro leeggoot terwijl een andere kan, onder een ton verstopt, werd gevonden. Dat kostte 300 gulden boete
en een jaar lang schorsing van de nering. Toch zag Willem kans op 25 maart 1670 het kosterhuis (terug) te kopen.
In 1672 is hij, bij de zuivering, het kosterschap kwijt. Prins Willem III van Oranje (de latere Koning-Stadhouder) stelt op 16 juni 1675,
kennelijk buiten de Staten van Utrecht om, een andere koster/voorlezer aan, namelijk Reinier van Hartogsveld, doch als deze in
1682 overlijdt wordt Willem wederom koster van Leusden. Het verlies aan inkomsten van het kosterschap compenseert Willem door
op 22 oktober 1675 voor 200 gulden het recht op de inning van het "paardjesgeld" en het "hondekoren" van de 26 hoeven onder
Leusden te verkrijgen. Met afdracht heeft hij kennelijk geen haast gemaakt want in 1688 voeren de Staten van Utrecht een proces
tegen de erfden van Leusden omdat zij 14 jaar lang geen hondekoren en paardjesgeld hebben betaald; de gedaagden verklaren
echter dat wel steeds te hebben afgedragen.
Al zijn activiteiten hebben Willem kennelijk geen windeieren gelegd want als in 1675 een hoofd- en familiegeld wordt ingevoerd
blijkt dat Willem Buijs vrij hoog wordt aangeslagen, niet alleen vanwege zijn grote gezin maar ook door zijn welstand.
Op 29 Juni 1673 (ouden stijl) wordt een Cessie van actien opgemaakt voor Schimmel, Willem Buijs ("qualitate qua") ten regarde van
de erfgenamen van Couwenhoven, Jan Jans.
Op 11 Juli 1673 (ouden stijl) wordt een volmacht opgemeekt voor Ghijsberts, Wouter (voor zichzelf en als vader en voogd van zijn
-6-
11 Jul 2016
onmundige kinderen, uit huwelijk met Couwenhoven, Willemtgen Jans saliger, zijn eerste huysfrou); Jans, Marritgen (weduwe en
boedelharster van Couwenhoven, Cornelis Jansz. en als moeder en momberse van hun kinderen), als erfgenamen van Couwenhoven,
Jan Jans. saliger. Gemachtigde is Willem Visscher, procureur voor den Ed. Gerechte deser stad, speciaal in de saecke Adriaen Jans. op
Schutterhoeff. Getuigen: Willem Buijs Schimmel, coster van Leusden, en Cornelis Jochems.
Op 29 maart 1686 worden aan Willem burgerrechten verleend (gewonnen).
Extra informatie over "BAVOORT": Van het huis Bavoort in Leusden onder Leusbroek is alleen een afbeelding van een ruïne bekend,
welke zich in het Museum Flehite te Amersfoort bevindt. Het moet een zwaar versterkt huis zijn geweest. Deze ruïne moet hebben
gestaan ten westen van de straatweg van Amersfoort naar Woudenberg juist waar deze weg naar de Treek aftakt en wel onder en
achter het café ter plaatse. Het gehucht aldaar heet nog Bavoort. In deze omgeving ongeveer 1 km zuidelijker ligt nog een
kasteelterrein met duidelijke grachten in de boomgaard van de oude boerderij "de Ooyevaarshorst" van de fam. de Beaufort.
Opgravingen op dit terrein gedaan in de zomer van 1965 hebben geen resultaat opgeleverd, waaraan positieve resultaten zouden
kunnen worden ontleend. Even ten noorden hiervan is een kleine verhoging in het terrein, een heuveltje dat ter plaatse bekend staat
als "het Veentje". Het is waarschijnlijk dat dit het laatste overblijfsel is van een heuvelkasteel, een z.g. "Chateau à Motte".
hij trouwde Jannetje Gysbertsz, overige namen Jannitje Gijsberts, geboren CA. 1630 (dochter van
Gysbert Nn en Nn), woonde 1695 te Leusden, beroep 1695 costerse, overleden 1718.
Jannetje:
Verhuurt op 12 september 1695 4 mergen weylant genaamd "het Veltschoor" te Leusden, Heetvelt aan
Petrus Philippus van Blocklant.
Op 2 Jan 1718 wordt de boedelscheiding beschreven van Gijsberts, Jannitje. Overleden (datum is niet
vermeld). Echtgenoot (wed. van:) Schimmel, Willem Buijs. Omschrijving: huysinghe, hoff en hoffstede in
Leusden aan 't kerckhoff met een campgen land aaan de voorzijde van 't kerckhoff; 21 mergen bouw- en weijland met een boschje
voor en achter de leusderkerk; huysinge, hoff en hoffstede met ½ mergen lant zuidelijk van de Dodeweg en naast de 21 mergen.
Erfgenamen, de kinderen en kleinkinderen van Buijs Schimmel: Buijs Schimmel (mr. schoenmaker tot Amersfoort), gehuwd met
Elbertje Tuijgh; Gijsbert Schimmel (wonende buiten de Slijkpoort), gehuwd met Jan Gijsbertsen, eerder gehuwd met Hendrik
Lodewijks van Stenfort; Abraham van Stenfort, de enige nagelaten zoon van Gijsbertje Schimmel uit haar eerste echt; Willemina
Schimmel (wonende tot Houten), gehuwd met Aelbert Cruijff; Johannes Schimmel (ook tot Houten); Wilhelmus Schimmel
(gerechtsbode tot Soest), gehuwd met Aeltje Valck; Johanna Schimmel, gehuwd met Gerrit Dompselaar (molenaar buiten de
Slijkpoort). Tot hier ter enen zijde. Ter anderen zijde: Adrianus Schimmel (koster tot Leusden), gehuwd met Jannitje Ariens van
Vulpen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Buys Willemsz5 Schimmel, overige namen Buijs Schimmel, geboren CA. 1653 te Leusden, beleidenis van het geloof 1688
te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, beroep 1718 mr. schoenmaker tot Amersfoort, overleden 1724, begraven 13
Nov 1724 te Amersfoort.
Dit echtpaar en 3 generaties onder hen zijn vermeld in Kwartierstatenboek VIII van de Genealogische Ver. Prometheus,
(1987), 186, 191, 198 en 205.
Op 24 mei 1680 worden (op verzoek) aan Buys burgerrechten verleend.
Koopt in 1682 een woonhuis te Amersfoort van Jacob van Eggen, transportdatum: 8 sept 1682.
Koopt op 11 Sept 1682 (transportdatum) een huis gelegen aan de Langestraat, omtrent de Varkensmarkt, met ten oosten
de stadsgracht of Sprengel en ten westen Herman Henricksz Krean, van Adriaen van Bronkhorst, adt. voor de Ed. Hove van
Utrecht en zijn vrouw Alette Ploos van Amstell, op last van 500 Car. gulden ten behoeve van regenten van Armen de Poth.
Op 14 Mei 1685 wordt een akte van volmacht opgemaakt voor Van Corler, Henrick Willems. (borgers van Amersfoort; beide
tekenen met huismerk) en echtgenoot Geurts, Marritgen. Zij machitgen hu zoon Leendert Henricks van Corler en hun
schoonzoon Buijs Willems Schimmel, om uit hun naam te compareren voor Willem Henrick Burgh-Graeff van Westerholt,
Bannerheer tot Bahr en Latum, heer tot Scherpenseel en Hacxfoort, Erf-Bannerheer des forstendoms Gelre en
Graefschaps Zutphen of zijn Stadhouder en mannen van Leen van den Huijse Scherpenseel, om ratificatie te verzoeken
van hun testament. Akte ten huijse van de comparanten. Getuigen: Lambert Dibbits en Jan Peters. Gort, Leenmannen van
den Huijse van Luttekewede, vermits het ontbreken van de Leenmannen van den Huijse van Scherpenseel.
Wordt op 3 Jan 1706 genoemd als momber bij de boedelscheiding van Van Lochorst, Pieter Woutersz. (mr. timmerman).
Overleden (datum is niet vermeld). Wouter en Godert van Lochorst, ieder 1/5 portie (= 2/5); Hermen, Wouter, Cornelis
en Maghdalena Bootsman, kinderen van Thijmen Bootsman en Geurtje van Lochorst, in hun beider leven echtelieden,
mede 1/5 portie; Evert Aartsz van Ginckel, mondige nagelaten zoon van Elisabeth van Lochorst, in leven vrouw van Aart
Evertsz van Ginckell, idem voor 1/5 portie; en Magdalena en Maria Tuijgh, onmondige nagelaten kinderen van Willem
Tuijgh en Geertruijd van Lochorst, de laatste 1/5 portie. Vrienden en erfgenamen, nevens Leendert Tuijgh en Buijs
Willemsz Schimmel als mombers over de voorn. kinderen Tuijgh en de voorsz. Hermen, Wouter en Cornelis Bootsman ook
als mombers over Maghdalena Bootsman, zijn niet genegen langer in gemeenschap van de boedel te blijven. Wouter van
Lochorst is toebedeeld het grote huis op 't Havick, nu door hem bewoond, alsmede 't kleine huis met schuur en hof annex
-7-
11 Jul 2016
achter 't voorgaande huis, in de Muurhuizen. Hij brengt in de boedel een som van 1438 gulden en 10 stuivers. Deze som
plus de opbrengst van verkochte goederen worden gelijkelijk verdeeld onder de erfgenamen.
Op 13 Mei 1725 verkopen Willemina Schimmel, weduwe van Aelbert de Cruijff wonende onder Werkhoven, van Johannes
Schimmel en zijn vrouw Engeltje Hendriks wonende onder de gerechte van Werkhoven, van Wilhelmus Schimmel en zijn
vrouw Oetje Valk wonende te Soest, van Adrianus Schimmel, koster tot Leusden en zijn vrouw Jannetje van Vulpen, en
van Johanna Schimmel weduwe van Gerrit van Dompselaar wonende alhier geassisteerd met haar bruidegom en
aanstaande man Jan Nagel te zamen erfgenamen van hun broeder Buijs Schimmel zaliger voor de ene helft mitsgaders
Gijsbertje Camperts, weduwe en boedelhoudster van Henrik Beetsel wonende alhier als moeder en momberse over haar
onmondige kinderen Willem, Godert, Margareta en Jacobus Beetsel alsmede van Helena Tuijgh weduwe van Jan Beetsel
alhier woonachtig als grootmoeder en momberse over haar kleinzoon Jan Beetsel, mede onmondig nagelaten kind van
Hendrik Beetsel door hem in het echt verwekt in zijn eerste huwelijk bij Margaretha Nieuwland welke Jan Willem,
Godert, Margareta en Jacobus Beetsel de erfgenamen zijn van Elbertje Thuijg voor de andere helft en uit dien hoofde de
enige erfgename van voorsz. Buis Schimmel en zijn vrouw Elbertje Tuijgh in haar leven echtelieden en borgers, aan
Johannes van Veerssen en zijn vrouw Johanne Jasperts, een huis erf en grond op de Varkensmarkt. Belending aan de ene
zijde de Stadsgragt off Sprengel. Belending aan de andere zijde de weduwe van Willem Breeker. Met een rente van 6
gulden en 5 stuivers t.b.v. deze stad.
-.
hij trouwde Elbertjen Hendriks Tuygh, overige namen Elbertjen Hendricks, getrouwd 2 Mrt 1679 te Amersfoort, kerkelijk
huwelijk 2 Mrt 1679 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk (dochter van Henrick Willems Tuijgh van Corler en Marritgen Geurts),
overleden 1683, beleidenis van het geloof 1688 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, ondertrouw 13 Feb 1679 te
Amersfoort.
Elbertjen:
Op 2 Nov 1682 wordt door Tuijgh, Henrick Willems. (schipper, borgers en inwoonders van Amersfoort) en echtgenoot
Geurts, Marritgen het gezamenlijk testament opgemaakt, zij willen hun codicil van 18-10-1680 veranderen: Zij herroepen
het prelegaat van het veer op Amsterdam aan hun zoon Leendert Henricks Tuijgh. Leendert Tuijgh moet van de 300
gulden, die hij volgens zijn huwelijkscontract voor het veer heeft betaald, 200 gulden inbrengen ter gemene delinge en
nog de 200 gulden die volgens de huwelijksbrief op renten zijn gezet, boven de 200 gulden van huwelijksgoed, of zolang
tot hun andere kinderen 400 gulden genoten zullen hebben. Aan hun schoonzoon Buijs Willems Schimmel en hun dochter
Elbertje Henricx Tuijgh hebben zij 300 gulden op rente gedaan tot betalinge van het van Ad. Bronckhorst gekochte huijs,
waarvan nog geen obligatie is gepasseerd, welke zij moeten betalen à 5% rente, wat zij moeten inbrengen ter gemene
delinge. Getuigen: Matheus van der Maath, Cornelis Jacobs. en Godert van Ghemen. Kantlijn: Henrick Willems Tuijgh van
Corler verklaart dat zijn schoonzoon Buijs Willems en zijn vrouw (hun dochter), op 28-03 300 gulden hebben afgelost met
de renten. Getekend 05-04-1688.
1712: Amersfoort:, akte van schenking door Elbertje Tuigh, echtgenote van Buys Schimmel aan zowel de Armen Noodhulp
als aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk van een bedrag van 100 gulden ten behoeve van een lijfrente.
15.
ii. Gijsbertje Willems Schimmel geboren op 1659.
16.
iii. Willemijntje Willems Schimmel geboren op 1664.
17.
iv. Johanna Willemse Schimmel geboren op 1667.
18.
v. Johannes Willemsz Schimmel geboren op 1668.
19.
vi. Wilhelmus Willems Schimmel geboren op 1670.
20.
vii. Adriaen Willems Schimmel geboren op 1673.
viii. Jordanis Schimmel geboren 1673 te Leusden, gedoopt 10 Aug 1673 te Amersfoort, overleden VR. 1718. Jordanis en
Adrianus zijn een tweeling.
ix. Jannitgen Willems Schimmel, overige namen Jannitje Schimmel, geboren 1674, gedoopt 1 Jan 1675 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, overleden VR. 1718.
12. Willem Adriaens4 Schimmel, overige namen Willem Arisse Schimmel (Adriaen Jans3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1646.
hij trouwde Jacobina Volkers.
Kinderen uit dit huwelijk:
21.
i. Elisabeth Willems5 Schimmel.
ii. Henrica Schimmel geboren 1711, gedoopt 15 Aug 1711 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
-8-
11 Jul 2016
13. Lambert Willemse4 Buys, roepnaam Lambert Schimmel (Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1634 te
Hamersveld (Leusden).
hij trouwde Niesjen Jans, getrouwd 9 Feb 1662 te Amersfoort, geboren te Hagenouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
22.
i. Willem Lambertsz5 Schimmel geboren op 1663.
23.
ii. Rijck Lambertsz Schimmel geboren op 1665.
iii. Weimtje Lamberts geboren 1667 te Hamersveld (Leusden), gedoopt 16 Okt 1667 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
iv. Jan Lambertsz geboren 1669 te Hamersveld (Leusden), gedoopt 6 Aug 1669 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
v. Jantje Lamberts geboren 1671 te Hamersveld (Leusden), gedoopt 31 Jul 1671 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
Vijfde generatie
14. Jan5 Schimmel (Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1662.
De relatie met de ouders volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen ook daadwerkelijk
bij elkaar horen.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Jansz6 Schimmel geboren CA. 1694 te Leusden.
hij trouwde Grietje Jans Coenen, getrouwd 1721, kerkelijk huwelijk 29 Nov 1721 te Achterveld, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 1, 2) (dochter van Jan Coenen en Nn), woonde ?? - 1721 te Snorrenhoef (Leusden), op "de Riet", ondertrouw 7 Nov
1721 te Leusden, voor het gerecht.
ii. Lysje Jans Schimmel overleden VR. 1730. Boedelscheiding: 05-03-1730 voor Schimmel, Lysje Jans, overleden (datum is
niet vermeld). Echtgenoot Jansen, Hendrick (cleermaker op 't Hooghland). (het o.g. wordt niet nader omschreven).
Kinderen erfgenamen: drie broers Geurt Burghje, Hendrick Evert en Arien Jansen en twee onmondige kinderen van Metje
Jans Schimmel: Jan en Evertje Willems. De weduwnaar behoudt roerend en onroerend goed; de anderen worden
uitbetaald.
zij trouwde Hendrick Jansen, woonde op 't Hooghland, beroep cleermaker.
24.
iii. Geurt Jansen Schimmel.
iv. Arien Jansen Schimmel.
25.
v. Metje Jans Schimmel.
15. Gijsbertje Willems5 Schimmel, overige namen Gijsbertien Willemse Schimmel (Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1659 te Leusden, gedoopt 19 Jul 1659 te Amersfoort, woonde 1686 te Leusden, woonde 1718 te Amersfoort, buiten
de Slijkpoort, overleden VR. 9 Nov 1723.
zij trouwde Jan Gijsbertsen van Breunis, overige namen Jan Gijsbertsz van Breunis Eng, getrouwd 5 Apr 1686 te Amersfoort, kerkelijk
huwelijk 5 Apr 1686 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, geboren te Barneveld, jongeman van Barneveld, woonde 1686 te Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbert Jansz.6 geboren 1686, gedoopt te Amersfoort, in de Gereformeerde Kerk.
ii. Gijsbert Jansz. geboren 1688, gedoopt te Amersfoort, in de Gereformeerde Kerk.
iii. Jacobus Jansz. geboren 1691, gedoopt te Amersfoort, in de Gereformeerde Kerk.
iv. Enickje Jansdr. geboren 1693, gedoopt te Amersfoort, in de Gereformeerde Kerk.
v. Willemijn Jansdr. geboren 1700, gedoopt te Amersfoort, in de Gereformeerde Kerk.
-9-
11 Jul 2016
16. Willemijntje Willems5 Schimmel, overige namen Willemina Schimmel, overige namen Willemtje Schimmel (Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1664 te Leusden, gedoopt 28 Jan 1664 te Amersfoort, woonde 1718 te Houten.
Verhuurt op 14 Mei 1729 4 mergen bouland te Bunnik, op Merevelt aan Hendriksz van den Berg, woonplaats Weyden.
Verkoopt op 2 Sep 1730 3½ mergen lants op Meervelt ofte Wiltenborgh (erfpacht van het Heilige Geesthuis te Utrecht) aan Jan
Hendriksz van den Berg, woonplaats Wulven en Wayen.
zij trouwde Aelbert Cornelisse de Cruyf, overige namen Aelbert de Kruijf, getrouwd 17 Jul 1687 te Amersfoort, kerkelijk huwelijk 17
Jul 1687 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, geboren te Houten, jongeman van Houten, woonde te Werkhoven (Bunnik), overleden VR.
1725.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Aelbertsz6 de Cruyf.
ii. Willem Aelbertsz de Cruyf.
iii. Evert Aelbertsz de Cruyf.
17. Johanna Willemse5 Schimmel (Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1667 te Leusden, gedoopt te
Amersfoort, woonde 1738 te Noordwijk.
Op 25 Sept 1726 verkoopt Jan Nagels en zijn vrouw Johanna Schimmel, burgers, aan Cornelis van Dompselaar, molenaar en zijn vrouw
Geertruijd van Hardeveld, burgers, een seekere windkorenmolen, vanouds genaamt "De Path" en nu genoemd wordende "De Koning"
met het huis en de schuur, hoven en de grond daarbij behorende, gelegen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), aan de Steenstraat
en Leusderweg (Leusderbroeckerwegh). Belending aan de stadszijde de herberg "de Swarte Arent". Belending achter Aart Woutersen
ter Bosch.
Op 19 Sept 1738 doet zij afstand van de legitieme portie uit de boedel van haar dochter Christina van Domselaar ten gunste van
Willem Brinck den Jonge (weduwnaar van Christina van Domselaar).
zij trouwde (1) Gerrit Cornelisz van Domselaar, getrouwd 9 Okt 1697 te Amersfoort, geboren 1666 te Amersfoort (zoon van Cornelis
Jansz van Donselaer en Nn), woonde 1696 te Amersfoort, woonde 1718 te Amersfoort, buiten de Slijkpoort, beroep 1718 molenaar,
overleden 1720 te Amersfoort, begraven 13 Jul 1720 te Amersfoort, ondertrouw 3 Okt 1696 te Zeist.
Gerrit:
Op 28 Jan 1719 verkoopt Diderick Wijborgh, raad in de vroedschap en cameraar en Gerbrand Wijborgh ontvanger van 't huisgeld voor
de ene helft en Aleijda van der Meulen weduwe Rutger van Geijn voor de andere helft, erfgenamen van Dirk van Onmeren, zaliger,
aan Anthonny van Bemmel, medicine doctor, een plegt of rentebrief van 350 gulden op 15-04-1680 door Anthony Bloeijlant, als
speciale gemachtigde van: Cornelis Jacobsz molenaar voor zich zelf en als weduwenaar en boedelharder van Jannitje Claas zijn
huisvrouw zaliger, en Claas Thomasz, mitgaders desselfs moeder Hendrickje Claas, weduwe van Thomas Aelten, in zijn leven mede
molenaar en Petronella Cocq, zijn huisvrouw t.b.v. Dirck van Ommeren gepasseerd waarbij zij tot onderpand hebben gesteld hun
molen mitsgaders hun huis, hof en hofstede met de landerijen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort) in de vrijheid dezer stad,
genaamd de Pad. Tegenwoordige eigenaars van de plegt: Gerrit van Dompselaar, molenaar en Johanna Schimmel, echtelieden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis6 van Domselaar geboren 1698, gedoopt 26 Jun 1698 te Amersfoort, beroep molenaar.
hij trouwde Geertruijd van Hardeveld.
ii. Elbertje van Domselaar geboren 1702, overleden 1702 - 1703, gedoopt 21 Mrt 1702 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk.
iii. Elbertjen Gerrits van Domselaar geboren 1703, overleden 1703 - 1742, gedoopt 15 Apr 1703 te Amersfoort.
iv. Christina van Domselaar geboren 1705, overleden 1705 - 1707, gedoopt 14 Mei 1705 te Amersfoort.
v. Christina van Domselaar geboren 1707, gedoopt 20 Nov 1707 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, overleden 1738.
zij trouwde Willem Brinck den Jonge.
vi. Willem van Domselaar geboren 1711, overleden 1711 - 1718, gedoopt 29 Apr 1711 te Amersfoort.
vii. Willem van Domselaar geboren 1718, gedoopt 13 Mrt 1718 te Amersfoort.
zij trouwde (2) Jan Nagel, getrouwd 23 Mrt 1725 te Amersfoort, kerkelijk huwelijk 22 Apr 1725 te Bunnik, geboren te Echten in 't
Landschap Drenthe, beroep tuinman.
Jan:
Op 25 Juni 1725 worden burgerrechten verleend van Amersfoort.
- 10 -
11 Jul 2016
Op 3 oktober 1740 wordt een akte van indemniteit opgemaakt ten laste van het stadsbestuur van Amersfoort: Vertrokken naar
Noordwijk-binnen, Jan Nagel met zijn echtgenote Johanna Willems Schimmel; enige jaren geleden vertrokken en thans wonende te
Noordwijk-binnen; Jan Nagel is van beroep tuinman; mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort.
18. Johannes Willemsz5 Schimmel, overige namen Jan Schimmel (Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
1668 te Leusden, gedoopt 23 Jan 1668 te Amersfoort, beroep 1692 - 1704 schoolmeester te Leusden, woonde 1718 te Houten,
overleden VR. 1732.
Jan wordt op 9 februari 1692 door de Staten van Utrecht aangesteld als koster. Zijn broer Arie neemt enige jaren voor hem waar
tijdens ziekte en volgt hem in 1704 op.
Op 12 Sept 1705 huurde Johannes Schimmel, woonplaats Schonauwen, aan de Weteringh huysinghe, hoffstede c.a. met 24 mergen
boomgaerd, bouw en weylanden te Wulven en Houten, huurder zal 12 mergen in huur overnemen, door verhuurder gehuurd van het
Duitse Huis, van Cornelis de Ruever (als secretaris van Utrecht).
Op 21 Jan 1713 en 10 Jul 1717 renversaal aktes, verlenging huur, van Anthony de Ruever (als secretaris gerechte van Utrecht).
hij trouwde Engeltje Hendricks van Waveren, overige namen Engeltjen Hendricks van Waveren, getrouwd 15 Mrt 1692 te Amersfoort,
geboren 1664 te 't Goy (Houten), jongedochter van 't Goy (dochter van Hendrick van Waveren en Nn), overleden VR. 1732,
ondertrouw 10 Mrt 1692 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, attestatie naar Odijck.
Engeltje:
Op 30 Apr 1729, huurde Engeltje Hendrix (weduwe van Johannes Schimmel) samen met Hendrik Schimmel (zoon) huysinghe, hoffstede
c.a. met 24 mergen boomgaart, bouw als weylanden te Wulven en Houten, 12 mergen soo bouw als weyland te Wulven van Anthony
de Reuver (als secretaris gerechte van Utrecht), het 2e perceel in onderhuur van Duitse Huis.
Deze percelen worden reeds in 1705 gehuurd door han echtgenoot.
Kinderen uit dit huwelijk:
26.
i. Hendrick6 Schimmel.
27.
ii. Willem Schimmel.
28.
iii. Gijsbert Jansen Schimmel.
29.
iv. Willemina Schimmel.
v. Jannichje Schimmel.
30.
vi. Adriana Schimmel geboren op CA. 1712.
19. Wilhelmus Willems5 Schimmel, overige namen Willem Willemsz Schimmel, overige
namen Willem Willemsen Schimmel (Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 1670 te Leusden, jongeman van Leusden, woonde 1716 te Soest, beroep 1716
geregtsbode, beroep 1730 hospes in de Drie Ringen te Soest, woonde 1734 te Soest,
Heuvelendal, overleden CA. 1745 te Soest, begraven te Soest, in de Oude Kerk.
Aangezien zijn broer de ouderlijke bedrijvigheden van koster, schoolmeester en herbergier
in Leusden overnam, naar Soest getrokken. Soort zoekt soort en dus trouwde Willem rond
1700 met de dochter van de kastelein van herberg De Posthoorn. In de onmiddellijke
omgeving van deze herberg en de Oude Kerk stond nog een herberg: De Drie Ringen. Willem en Oetje kregen de kans om daar waard
en waardin te worden.
Beide herbergen behoorden toe aan Amersfoortse brouwersfamilies maar Willem Willemsz Schimmel kon beide taveernes in het begin
van de 18e eeuw kopen. Eerstgenoemde herberg is in die tijd omgevormd tot bakkerij, bij de andere hangt nog steeds een
uithangbord met De Drie Ringen doch is niet meer als herberg in gebruik.
Behalve de aan het onroerend goed verbonden belastingen moest in de 18de eeuw ook belasting betaald worden over de consumptie
van het bier, namelijk de zogenaamde burgeraccijns en de koningsaccijns. De koningsaccijns werd blijkens de rekeningen over de
periode 1726-1742 betaald aan Willem Willemsz Schimmel en later aan diens weduwe Oetje. Zij woonden in de herberg De Drie
Ringen in de Kerkebuurt.
Op 14 mei 1702 en op 17 sep 1705 de eed afgelegd als schepen te Soest.
Koopt op 16 Mei 1729 van Wilhelmus van de erfgenamen van Assuerus van Dijk; te Zoest, sekere huysinge, hoff en hoffstede genaamd
De Drie Ringen, door de koper bewoond en gebruikt, met de kaatsbaan en hofje en bleekveldje daarbij, gelegen te Zoest bij de Kerk
en de Gemeene wegh.
Hij wordt in 1732 genoemd als voogd van Johanna van der Linden (dochter van Adriana van Emmenes, weduwe van Johannes van der
Linden, eerder weduwnaar van Fytje Cornelis van Altena).
Op oudere leeftijd (1734) woonde Willem op Heuvelendal in Soest.
hij trouwde Aeltje Everts Valk, overige namen Oetje Valk, overige namen Oetje Everts, overige namen Oetjen Everts, overige namen
Aeltjen Everts, getrouwd 1697, geboren 1673 te Soest, jongedochter van Soest (dochter van Evert Valk [
- 1716] en Heyltje
- 11 -
11 Jul 2016
Teunisse de Raad), ondertrouw 5 Nov 1697 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, attestatie naar Soest.
Aeltje:
Op 26 aug 1716: Notariële akte van verdeling goederen, nagelaten door hun ouders, comparanten zijn: Neeltje Valk (gehuwd met Jan
Claesen van Bunschoten), Willem Willemse Schimmel (geregtsbode te Soest) (gehuwd met Oetje Valk) en Jan Janse van Linden
(gehuwd met Adriana Valk).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert Willemsen6 Schimmel geboren 1698, gedoopt 9 Okt 1698 te Baarn, in de N.G.-kerk.
31.
ii. Willem Willemsz Schimmel geboren op CA. 1699.
32.
iii. Jan Willemsz Schimmel geboren op CA. 1704.
33.
iv. Abraham Willemsen Schimmel geboren op 1719.
20. Adriaen Willems5 Schimmel, overige namen Adrianus Schimmel, overige namen Arie Schimmel (Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 1673 te Leusden, gedoopt 10 Aug 1673 te Amersfoort, beroep 1704 - 1726 schoolmeester te Leusden,
beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1709 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, beroep 1718 koster te Leusden, overleden 1726.
In 1704 aangesteld als koster van Leusden nadat hij enige jaren daarvoor voor zijn zieke broer was ingevallen.
Op 29 Dec. 1764 wordt een akte van borgtocht opgemaakt. Willem Schimmel, woonplaats Leusden, laat deze opmaken voor ouders
Adrianus Schimmel en Jannetje Ariens van Velpen voor voldiening schuld groot f. 600,- en renten.
Op 20 Dec 1777 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel, Adrianus Willemse, overleden (datum is niet vermeld) "voor
enige jaren", Leusden , echtgenoot Van Vulpen, Jannetje Ariënse, overleden (2) (datum is niet vermeld) "voor enige jaren", Leusden.
Leusden: huis, hof, hofstede, bergen, schuren onder Leusden bij de kerk, met bouwland achter de kerk gelegen; 2
daghuurderswoningen bezijden de kerk. Kinderen-erfgenamen: Willem - en Jannetje Schimmel.
hij trouwde Jannigje Ariens van Vulpen, overige namen Jannetje Ariens, getrouwd 15 Aug 1706 te Overlangbroek (Wijk bij Duurstede),
kerkelijk huwelijk te Overlangbroek (Wijk bij Duurstede), geboren CA. 1682 te Overlangbroek, jongedochter van Overlangbroek
(dochter van Arien Gerritsen van Vulpen en Maria Nelligje van Rijn), ondertrouw 29 Jul 1706 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk,
attestatie naar Overlangbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
34.
i. Willem Adriaensz6 Schimmel geboren op VR. 28 Aug 1707.
ii. Petronella Adriaans Schimmel, overige namen Petronella Schimmel, geboren 1709, gedoopt 29 Okt 1709 te Amersfoort, in
de N.G.-Kerk, overleden VR. 1777.
iii. Jannetje Adriaans Schimmel geboren 1712, gedoopt 13 Mrt 1712 te Amersfoort.
35.
iv. Arijen Adriaansz Schimmel geboren op 1723.
21. Elisabeth Willems5 Schimmel (Willem Adriaens4, Adriaen Jans3, Jan2 Buys, Jan1), geloof 1724 Rooms-katholiek, overleden
1724, begraven 24 Apr 1724 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Joannis Dirckse.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Theodorus6 Dircxkse geboren 1720, gedoopt 8 Okt 1720 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
22. Willem Lambertsz5 Schimmel (Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1663 te
Hamersveld, jongeman uit Hamersveld, gedoopt 13 Nov 1663 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, overleden VR. 1728.
Op 8 Okt. 1728 wordt een schuldbekentenis opgemaakt voor Schimmel, Willem Lambertsen, overleden (datum is niet vermeld),
echtgenoot Knelis, Gerritje (Zoestdijk) (van Gerritje Knelis, weduwe en boedelhoudster, wonend te Zoestdijk aan haar oudste zoon
Lambert Willemsen Schimmel en zijn erfgenamen van f.150,00 in verband met een camp wei- en bouwland van 3 mergen op
Soestdijk).
Op 3 Aug 1736 wordt de boedelscheiding beschreven; huis, hof, hofstede, schuur en land te Soest; erfgenamen zijn 3 kinderen:
Niesje, Maria en Cornelis.
hij trouwde Gerrigje Cornelissen van Ginkel, getrouwd 8 Dec 1692 te Leusden, voor het gerecht, (zie getuige 3, 4, 5) geboren te
Maarsbergen, jongedochter van Valckenengh (dochter van Cornelis Stevensz en Nn), ondertrouw 8 Okt 1692 te Leusden.
- 12 -
11 Jul 2016
Gerrigje:
Op 8 Okt 1728 wordt een schuldbekentenis beschreven van Gerritje Knelis, weduwe en boedelhoudster, wonend te Zoestdijk aan haar
oudste zoon Lambert Willemsen Schimmel en zijn erfgenamen van f.150,00 in verband met een camp wei- en bouwland van 3 mergen
op Soestdijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lambert Willemsen6 Schimmel geboren VR. 1699, overleden VR. 1736.
36.
ii. Anna Willems Schimmel geboren op 1699.
37.
iii. Niesje Willems Schimmel geboren op 1701.
38.
iv. Maria Willems Schimmel geboren op 1702.
v. Teuntje Willems Schimmel geboren 1705, gedoopt 1 Sep 1705 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 6) overleden VR.
1736.
vi. Cornelis Willemsz Schimmel geboren 1709 te Soest, gedoopt 10 Okt 1709 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 7)
overleden VR. 1711 te Soest.
39.
vii. Cornelis Willemsz Schimmel geboren op 1711.
23. Rijck Lambertsz5 Schimmel, overige namen Richardi Schimmel, overige namen Rick Lammerse Schimmel (Lambert Willemse4
Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1665 te Hamersveld (Leusden), gedoopt 21 Sep 1665 Amersfoort, in de
R.K.-Kerk.
Op 1 Aug 1722 borgtocht voor pachtschulden van Ryck Lambertsz Schimmel aan Theodorus van Lielaar (brouwer te Amersfoort);
borgtocht wordt verleend door Elisabeth de Jong (gehuwd met Antony de Beer).
hij trouwde Aaltje Teunis, overige namen Aeltie Teunis, geboren 1672.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lambertus Ricksz6 Schimmel geboren 1698, overleden 1698 - 1702 te Soest, gedoopt 29 Jan 1698 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 8).
ii. Dionisia Ricks Schimmel geboren 1699, overleden 1699 - 1700, gedoopt 20 Apr 1699 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige
9).
iii. Dionisia Ricks Schimmel geboren 1700, gedoopt 3 Sep 1700 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 10).
40.
iv. Lammert Ricksz Schimmel geboren op 1702.
v. Antonis Ricksz Schimmel geboren 1706, gedoopt 25 Mei 1706 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 11).
Zesde generatie
24. Geurt Jansen6 Schimmel (Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), overleden VR. 1760. Op 5 Dec 1760 wordt
boedelscheiding beschreven: Schimmel, Geurt Jansen, overleden (datum is niet vermeld), Hoogland (op Oyevaarseldert), echtgenoot
Jans, Willemtje. 6 Kinderen erfgenamen: Johannis -, Maria -, Hendrik -, Metje -, Evert - en Jannetje Geurtsen Schimmel.
hij trouwde Willemptje Jans van Langelaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannis Geurtsen7 Schimmel.
41.
ii. Maria Geurtsen Schimmel.
42.
iii. Hendrik Geurtsen Schimmel geboren op CA. 1735.
iv. Metje Geurtsen Schimmel overleden VR. 1764. Op 4 Sept 1764 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel,
Metje Geurden, overleden ?-07-1764, Zevenhuijsen, echtgenoot Van de Kleut, Jan Willemse. Erfgename: moeder
Willemptje Jans van Langelaar, weduwe van Geurt Jansen Schimmel.
zij trouwde Jan Willemse van de Keut.
- 13 -
11 Jul 2016
43.
v. Evert Geurtsen Schimmel geboren op CA. 1735.
vi. Jannetje Geurtsen Schimmel.
25. Metje Jans6 Schimmel, overige namen Mechtildis Schimmel (Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Joannes Willemse.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan7 Nn.
ii. Evertje Willems Nn.
iii. Antonia Willemse geboren 1764, gedoopt 22 Jun 1764 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 12).
26. Hendrick6 Schimmel (Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1). Op 30 Apr 1729, huurde
Hendrik Schimmel (zoon) samen met Engeltje Hendrix (weduwe van Johannes Schimmel) huysinghe, hoffstede c.a. met 24 mergen
boomgaart, bouw als weylanden te Wulven en Houten, 12 mergen soo bouw als weyland te Wulven van Anthony de Reuver (als
secretaris gerechte van Utrecht), het 2e perceel in onderhuur van Duitse Huis.
Op 19 jan 1732: uitkoop door Hendrick Schimmel uit de boedel van Johannes Schimmel en Engeltje Hendrix van Waeveren, in leven
echtelieden; hun ouders. Uitgekocht worden Willem Schimmel (broer), Gysbert (Jansen) Schimmel (broer), Arien van der Star
(echtgenote van Willemina Schimmel, zuster), Jannichje Schimmel (zuster) en Adriana Schimmel (zuster, oud 22 jaar).
Op 30 Apr 1735 huurde Hendrik Schimmel huyzinge, hofstede c.a. met 24 mergen boomgaard, bouw en weylanden te Wulven en
Houten en 12 mergen soo bouw als weyland te Wulven van Sara Maria de Crauwelaar (weduwe van Antony de Ruever, in leven
secretaris geregte van Utrecht), het 2e perceel in onderhuur van Duytschen huyse.
Op 28 Nov 1746 en 16 Jan 1751: renversaal akte, verlenging huur, in 1751 door de kinderen en erfgenamen van Anthony de Ruever en
Sara Maria de Crauwelaer.
Op 8 Febr 1760 wordt door Jan Wynand de Ruever (secretaris van de momberkamer van Utrecht) aan Gysbert Dirck Casius
(rentmeester der balye des ridderlyke Duytschen Ordens binnen Utrecht) verkocht: hofstede, huysinge c.a. met 14 mergen wey- en
bouwlandt te Wulven en 10 mergen Bouwland te Houten (dit perceel leenroerig aan de ridderhofstad Wulven), bij de koop zal de
koper de 2 jaar achterstallige pacht van Hendrick Schimmel voldoen.
Op 24 September 1763 door Gysbert Dirk Cazius (rentmeester generaal des ridderlyke Duitschen Ordens te Utrecht) verhuurd aan
Hendrik Schimmel: hofstede, huizinge c.a. met 26 mergen 539 roeden zo boomgaard bouw als weilanden te Wulven en Houten en 12
mergen bouw en weiland te Wulven, dit laatste perceel onderhuur van de landcommandery van de Duitse Orde.
Op 5 Maart 1768 wordt deze huur verlengd.
In 1741 is Hendrick Schimmel diaken van de 'armen diaconye' te Houten.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
44.
i. Wilhelmus7 Schimmel geboren op CA. 1743.
27. Willem6 Schimmel (Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), woonde 1721 te Wulven
(Houten), woonde 1748 te Wulven (Houten), overleden VR. 1749. Huurde op 16 Jan 1723 thien mergen soo wey als hoyland aan de
Houtenseweteringe te Houten van Jacob van der Meer, woonplaats Utrecht.
Huurde op 27 Nov 1728 tien mergen wey en hooyland, in vyff kampen, aan de Houtense Wetering te Houten van Jacob van der Meer,
woonplaats Utrecht.
Huurde op 14 Mei 1735 10 mergen wey- en hooyland, in 5 kampen tussen de Houtense weteringh ende Hoin by Houten van Johan
Cauwen, woonplaats Utrecht.
Huurde op 28 Apr 1742 10 mergen zoo wey als hooyland tussen Houtense weetering en de Hoin by Houten van Johan Cauwen,
woonplaats Utrecht.
Naar waarschijnlijkheid steeds het zelfde stuk grond, waarvan de huur verlengd wordt.
Kocht op 25 Mei 1737, als gemachtigde van Esaye Gillot, 1 mergen hoyland aan de Heemstederbrugge te Wulven van George de
- 14 -
11 Jul 2016
Villegas (lieutenant collonel) (echtgenoot van Anna Charlotta Taets van Amerongen) (gemachtigde: Johan Carel van Wachendorf,
advocaat hove van Utrecht).
Kocht op 14 Mrt 1739 huysinge met camera en boomgaardt, groot 4 hondt te Houten, ½ hond is erfpachtgoed van kapittel St. Jan te
Urecht, van Hannes Willemse van Rossum, woonplaats Houten.
Verkocht op 18 Mei 1748 huysinge c.a. en 50 roeden landts te Houten (½ hond land is erfpachtgoed kapittel van St. Jan) aan Arien van
Rumfs (Arien van Reumst, echtgenoot van Petronella van Westerhoff).
Op 4 Okt 1727 is de volgende akte opgemaakt:
Het begraven van Abram Jansz Bremaet geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap. Getekend door Teunis Jansz Bremaet
(voogd Johan Brughman, schout en gadermeester van Wulven), Willem Schimmel (wedunaar van Metje Bremaet), Johannes Schimmel
(zoon van Willem Schimmel), Pieter Kreeft (echtgenoot van Maeygie van Straver, weduwe van Willem Jansz Bremaet) en Gerrigje
Bremaet (dochter van Willem Jansz Bremaet).
hij trouwde (1) Metje Bremaet, overige namen Metje Bremaat, overige namen Metje Breemaat, getrouwd 1721, kerkelijk huwelijk 12
Okt 1721 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk (dochter van Teunis Bremaet en Nn), woonde 1721 te Wulven (Houten), overleden VR.
1727.
Metje: Op 27 Sept 1721 akte van schenking door Teunis Bremaet van al zyn goederen aan Willem Schimmel en Metje Bremaet, in ruil
voor onderhoud.
Kinderen uit dit huwelijk:
45.
i. Johannes7 Schimmel.
hij trouwde (2) Hilligje Jans Verwey, ondertrouw 9 Feb 1727 te Utrecht.
Hilligje: Op 12 Mei 1750 boedelscheiding door Hilligje Verwey (weduwe van Willem Schimmel) t.b.v. Hannes Schimmel (echtgenoot
van Willemyntje van der Zwaan), Engeltje Schimmel (echtgenote van Cornelis van Maurik) en 'zyn onmondig' kind. Inhoud akte: van de
boedel onroerend goed: 2 mergen hanekoornsland met opstalle van de huysinge c.a. te Wulven naar Hannes Schimmel.
Kinderen uit dit huwelijk:
46.
ii. Engeltje Willems Schimmel geboren op CA. 1735.
28. Gijsbert Jansen6 Schimmel, roepnaam Geurt, overige namen Gijsbert Schimmel, overige namen Gijsbert Jansz Schimmel
(Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren te Houten.
hij trouwde Neeltje Jans van de Daal, overige namen Neeltje van den Daal, overige namen Neeltje Jans van den Daal, getrouwd
1732, kerkelijk huwelijk 20 Apr 1732 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, geboren te Tull en 't Waal (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes7 Schimmel geboren 1735, gedoopt 10 Apr 1735 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk.
ii. Engeltje Schimmel geboren 1737, gedoopt 10 Mrt 1737 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk.
zij trouwde Joost Brosius, getrouwd 1779, kerkelijk huwelijk 21 Mrt 1779 te Tull en 't Waal (Houten), ondertrouw 5 Mrt
1779.
iii. Hillegonda Schimmel geboren 1740, gedoopt 7 Feb 1740 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk.
47.
iv. Johannes Schimmel geboren op 1742.
29. Willemina6 Schimmel, roepnaam Willemyntje, overige namen Willemijntje Schimmel (Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), woonde 1739-1764 te Utrecht, buyten de Catharinapoort, aan de Leydsevaart. Stelt op 30 Jul
1764 in haar testament t.g.v. kinderen uit dit huwelijk (met Arien van der Star) op last van lyftocht voor echtgenoot.
zij trouwde Arien van der Star, roepnaam Ary, getrouwd 1728, woonde 1761 te Hoge Wyde en Lage Wyde (Utrecht).
Arien: Op 30 Okt 1728 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld.
Stelt op 30 Jul 1764 in zijn testament t.g.v. Dirk van der Starre (voorzoon), overige voorkinderen en kinderen uit dit huwelyk (met
Willemyntje Schimmel): helfte in houtzaagmolen met woonhuysinge c.a. aan de Leydsevaart te Hooge Weyde en Laage Weyde naar
Dirk van der Starre; de echtgenote krijgt een kindsgedeelte, de wederhelft van gemaakte onroerend goed behoort aan N.N., weduwe
van Cornelis van der Ven; Dirk van der Starre (voorzoon) wordt benoemd tot voogd.
Op 11 Apr 1771 wordt een codicil opgesteld: helft in houtsaagmolen en woonhuysinge c.a. naar Abraham van der Starre, de
wederhelft van deze molen behoort aan N.N., weduwe van Cornelis van der Ven; een tweede houtsaagmolen aan de Lydsevaart te
- 15 -
11 Jul 2016
Hoge Weyde en Lage Weyde met muysinge c.a. naar Dirk van der Starre.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Engeltje van der7 Star geboren 1730, gedoopt 15 Nov 1730 te Utrecht, in de N.G. Kerk.
ii. Claasje van der Star geboren 1732, gedoopt 21 Feb 1732 te Utrecht, in de N.G. Kerk, overleden VR. 1733.
iii. Claasje van der Star geboren 1733, gedoopt 8 Nov 1733 te Utrecht, in de N.G. Kerk. Huwelijkse voorwaarden worden
opgesteld op 15 Mei 1761 met benoeming van langstlevende tot voogd en tot erfgenaam.
zij trouwde Hendrik Beystra, getrouwd 1761.
iv. Abraham van der Starre.
30. Adriana6 Schimmel (Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1712 te Wulven
(Houten), overleden CA. 1748.
zij trouwde Teunis van Schaik (zoon van Willem Gerritse van Schayck [1676 - 1738] en Neeltje Nieuwkerk), woonde te Schonauwen
(Houten), beroep 1740 - 1778 landbouwer, woonde 1751 te Schonauwen (Houten), overleden 4 Feb 1778 te Schonauwen (Houten),
begraven te Houten, in de Kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
48.
i. Engeltje7 van Schaik geboren op CA. 1748.
31. Willem Willemsz6 Schimmel, overige namen Willem Willemsen Schimmel, overige namen Willem Willemze Schimmel (Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1699 te Soest, jongeman van Soest, overleden VR. 31
Aug 1791, begraven 31 Aug 1791 te Soest, in de N.G.-kerk.
hij trouwde Gerrigje Cornelis Timmer, overige namen Gerritjen Cornelissen Timmer, getrouwd 1723, kerkelijk huwelijk 24 Jan 1723 te
De Vuursche, in de N.G.-Kerk, geboren 1705 te Doorn, jongedochter van Doorn (dochter van Cornelis Jansz Timmer en Nn).
Gerrigje:
Verkoopt op 18 november 1730 (samen met beide zusters) helfte huysinge, hofstede c.a. met twaelff mergen bouw wey als heyland
te Seyst, Den Dolder aan Jan Gosensz van Schayck (is reeds eigenaar van de andere helft).
Kinderen uit dit huwelijk:
49.
i. Johannes7 Schimmel geboren op CA. 1727.
50.
ii. Corneelis Schimmel geboren op 1729.
iii. Wilhelmus Willemsz Schimmel geboren 1734, overleden 1734 - 1735, gedoopt 17 Jan 1734 te Soest, in de N.G.-kerk.
iv. Oetje Willems Schimmel geboren 1734, gedoopt 17 Jan 1734 te Soest, in de N.G.-kerk.
zij trouwde Ary van Leersum, getrouwd 27 Mrt 1780 te De Bilt, geboren te Baarn.
Ary: jongeman van Baaren (Baarn).
v. Wilhelmus Willemsz Schimmel geboren 1735, gedoopt 6 Nov 1735 te Soest, in de N.G.-kerk, overleden 14 Apr 1813 te
Soest.
vi. Abram Willemsz Schimmel geboren 1738, gedoopt 27 Apr 1738 te Soest, in de N.G.-kerk.
vii. Heiltje Willems Schimmel geboren 1742, gedoopt 25 Nov 1742 te Soest, in de N.G.-kerk.
32. Jan Willemsz6 Schimmel (Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1704,
woonde 1776 te Rotterdam.
Kocht op 15 Aug 1776 van Willem Willemse Schimmel (zijn vader) huysinge, hof en hofstede c.a. de Posthoorn te Soest, met een
schuurtje naast de hofstede, een stukje veen aan de Soesterzegge en met gereedschap van de bakkery en verdere inboedel.
hij trouwde Anna Groen, geboren CA. 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Jansz7 Schimmel geboren 1736, gedoopt 21 Sep 1736 te Soest, in de N.G.-kerk.
- 16 -
11 Jul 2016
ii. Maria Janse Schimmel geboren 1737, gedoopt 25 Dec 1737 te Soest, in de N.G.-kerk.
33. Abraham Willemsen6 Schimmel (Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1719 te
Soest, jongeman van Soest, overleden VR. 1769 te Soest.
hij trouwde Fijtje Gijsberts van Isselt, getrouwd 23 Apr 1748 te Soest, attestatie van Baarn, kerkelijk huwelijk 23 Apr 1748 te Soest,
in de N.G.-kerk, geboren te Soestdijk, jongedochter van Zoestdijk onder Baarn (dochter van Gijsbert van Isselt en Nn).
Kinderen uit dit huwelijk:
51.
i. Odillia Abrahams7 Schimmel geboren op 1749.
52.
ii. Dorothea Abrahams Schimmel geboren op 1751.
53.
iii. Heiltje Abrahams Schimmel geboren op 1753.
54.
iv. Wilhelmus Abrahamsz Schimmel geboren op 1755.
55.
v. Henderijntje Abrahams Schimmel geboren op 1756.
56.
vi. Hanna Abrahams Schimmel geboren op 1759.
vii. Gijsbert Schimmel overleden 1806, begraven 25 Jan 1806 te Soest, in de N.G.-kerk.
Als relatie wordt genoemd "Willem Schimmel".
Gijsbert is in 1787 hospes is in herberg de Drie Ringen, die dan dus nog steeds in bezit is van de familie Schimmel. Uit een
document uit 1787 blijkt dat Soest getroffen werd door een bende plunderende Pruisische soldaten. Waard Gijsbert
Schimmel van de Drie Ringen kwam er genadigvan af, Hij sluit in 1787 zijn boekhouding met ' Nog te goe van Drank, voor
Eeten en verders van het geenen dat bij mij is genomen door de Pruissen in het doorpasseeren. Zegge f 14,-'. Verder werd
onder 'gedruisch en roemoer' ontnomen een grote konkelpot (vuurpot), 'n tinnen pot, 2 vim boekweit, twee kassekienen
(dameskleding), een klok en 'n evangelieboek. (bron: ANWB Kampioen, oktober 1987).
34. Willem Adriaensz6 Schimmel, roepnaam Willem Arissen Schimmel (Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren VR. 28 Aug 1707, gedoopt 28 Aug 1707 te Amersfoort, beroep 1726 - 1780 schoolmeester te Leusden, beroep
1731 waarnemend koster te Leusden, beroep 1736 - 1749 koster te Leusden, beroep 1 Jan 1778 huysman en coster tot Leusden,
overleden CA. 1 Dec 1788, begraven te Leusden, in de kerk, 3e graf, betaald 2-0-0; geref. grafregister Leusden 1773-1896.
Hij wordt na de dood van zijn vader, in 1726, door de voogden van de ambachtsvrouwe aangesteld tot koster en voorzanger.
Het huis waarin hij woonde was zijn eigendom en hij zal daarin ook wel een herberg hebben gehouden, want in 1748 telt Leusden
twee herbergiers, waarvan één tevens koster is.
In 1760 werd hij door de classis vermaand omdat hij geen school hield. Zijn verweer was dat er te Leusden geen schoolhuis was. De
aansporing om dan toch maar, in afwachting van een nieuw schoolhuis, met lesgeven te beginnen heeft hij naast zich neergelegd en
er is ook niet meer op terruggekomen. Bezat in 1766 een erf bij de kerk en een gelagkamer. In 1748 telt Leusden 2 herbergiers,
waarvan één tevens koster is.
Op 29 dec. 1764 wordt een akte van borgtocht opgemaakt door Willem Schimmel, woonplaats Leusden, Teunis Arisse en Maria Ariens
van Velpen. Voor ouders Adrianus Schimmel en Jannetje Ariens van Velpen voor voldoening schuld groot f.600,- en renten.
Op 6 Juli 1789 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel, Willem Adriaansen (koster), overleden ?-12-1788, Leusden.
Leusden: huis, hof, hofstede, bergen, schuren bij de kerk + bouwland achter de kerk; weiland in het Leusder Heetveld; 2 huisjes bij
het Leusder Kerkhof, stadswaards; erf en goed Veldorp; bosch aan de Berg.
In 1789 wordt Caspar Hopman aangesteld als koster en is er een einde gekomen aan een lange reeks "Schimmel-kosters".
hij trouwde (1) Helmertje Elbertse van Ginkel, overige namen Helmertje Elbertze van Ginkel, getrouwd 3 Mrt 1728 te Amersfoort,
geboren CA. 1704 te Isselt (Amersfoort), jongedochter van Isselt (dochter van Elbert Jansz van Ginkel en Jannetje Willems),
overleden 1729 - 1730 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), ondertrouw 6 Feb 1728 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, attestatie naar
Leusden.
Helmertje:
8-11-1720 In 1720 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Jannitje Willems, wed. Elbert Jansz van Ginckel.
Erfgenamen zijn haar drie zonen Jan, Rutger en Brand Elbertsen van Ginckel en een dochter Helmertje. [Not. Amersfoort]
6- 2-1729 vindt boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Jannetje Willems, wed. Elbert Jansen. Erfgenamen zijn Jan, Brand en
Elbertje. [Amersfoort, Not. Arch.]
hij trouwde (2) Aeltje Gijsberts van Velthuysen, getrouwd 17 Nov 1730 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), kerkelijk huwelijk 19 Nov
1730 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren VR. 6 Aug 1699 te Leersum, jongedochter van Darthuisen (dochter van Gijsbert
Anthonisz van Velthuysen [1650 ] en Jannigje Jans [1670 ]), gedoopt 6 Aug 1699 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), overleden
1775.
- 17 -
11 Jul 2016
Aeltje:
Op 19 Dec 1777 wordt de boedelscheiding beschreven van Veldhuijsen, Aaltje Geysbertsen, overleden 28-03-1770, Leusden,
echtgenoot Schimmel, Willem. Leusden: huis, hof, hofstede met bouwland, bij de kerk; bosch aan de berg (Het Konijnenbosch);
bouwland aan de weg (Reymaarts Kamp); weiland aan het Leusder Heetveld in de Veldschooren. 5 kinderen erfgenamen: Arien -,
Geysbert -, Anthonia -, Johannes - en Albertus Schimmel en de kinderen van vooroverleden dochter Jannetje Schimmel.
Kinderen uit dit huwelijk:
57.
i. Jannigje Willems7 Schimmel geboren op 1731.
58.
ii. Arien Willemsz Schimmel geboren op VR. 21 Sep 1732.
iii. Antonia Willems Schimmel geboren 1733 te Leusden, gedoopt 9 Okt 1733 te Amersfoort, beleidenis van het geloof CA. 1
Mrt 1758 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente.
59.
iv. Gijsbert Willemsz Schimmel geboren op VR. 3 Dec 1734.
60.
v. Johannes Schimmel geboren op CA. 1736.
vi. Aelbert Willemsz Schimmel geboren 1739, gedoopt 8 Jan 1740 te Amersfoort, beleidenis van het geloof CA. 1 Apr 1760 te
Amersfoort, in de Hervormde Gemeente.
35. Arijen Adriaansz6 Schimmel, overige namen Aart Schimmel, overige namen Arian Schimmel (Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1723, gedoopt 30 Jul 1723 te Amersfoort, overleden VR. 1777.
hij trouwde Niesje van Hardefelt, kerkelijk huwelijk 1 Jan 1741 te Achterveld, in de R.K.-Kerk, geboren 1719, overleden 1748 - 1757.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joannes7 Schimmel geboren 1741, gedoopt 4 Nov 1741 te Achterveld, in de R.K.-Kerk.
61.
ii. Jan Aartsen Schimmel geboren op 4 Nov 1741.
62.
iii. Jannitje Aartsen Schimmel geboren op CA. 1745.
36. Anna Willems6 Schimmel (Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1),
geboren 1699, gedoopt 4 Apr 1699 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 13) overleden 1728.
Op 8 Okt 1728 wordt de boedelscheiding beschreven; Weduwnaar en boedelhouder Peter Rijkse wil de boedel scheiden, heeft aan
Gerritje Knelis, weduwe en boedelhoudster van Willem Lambertse Schimmel en moeder van Annetje Willems Schimmel en
grootmoeder van 't onmondige kind, een "nette en pertinente staat des boedels" overhandigd en de boedel is verdeeld.
De weduwnaar de gehele boedel, 't kind wordt opgevoed en onderhouden, krijgt een som geld bij meerderjarigheid. Geen onroerend
goed.
zij trouwde Peter Rijkse.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn (onmondig7 kind).
37. Niesje Willems6 Schimmel (Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1),
geboren 1701, gedoopt 12 Apr 1701 te Soest, in de R.K.-Kerk, overleden VR. 14 Nov 1752 te Baarn.
zij trouwde (1) Bart van de Velde, getrouwd 1722, kerkelijk huwelijk 6 Feb 1722 te Eemnes, in de R.K.-kerk, overleden VR. 2 Feb
1724.
zij trouwde (2) Evert Theunisz Kolfschoten, overige namen Evert Teunisz Cnelisse, getrouwd 20 Feb 1724 te Soest, voor het gerecht
(zoon van Theunis Cnelisse Kolfschoten en Evertie Evers), overleden VR. 3 Mei 1729, ondertrouw 2 Feb 1724.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Teunis7 Cnelisse geboren 1725, gedoopt 17 Apr 1725 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 14).
zij trouwde (3) Thijmen Cornelisz Daatselaar, overige namen Teijme Cnelisse, getrouwd 1729, geboren 1699, gedoopt 20 Apr 1699 te
Achterveld, in de R.K.-Kerk, overleden 15 Feb 1761, ondertrouw 3 Mei 1729 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 18 -
11 Jul 2016
ii. Cnelis Cnelisse geboren 1734, gedoopt 20 Jul 1734 te Soest, in de R.K.-Kerk.
38. Maria Willems6 Schimmel (Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1),
geboren 1702, gedoopt 3 Dec 1702 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 15).
zij trouwde Lubbert Claasz, woonde te Muiden, beroep boer, winkelier, overleden 30 Mrt 1740.
Lubbert: Op 30 Apr 1740 in Weesp boedelopmaak i.v.m. overlijden Lubbert Claasz. van een huis, erf en schuren aan de rechterzijde
van de Vecht, te Muiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan7 Lubbertz.
39. Cornelis Willemsz6 Schimmel, overige namen Cnelis Wilms Schimmel (Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem
Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1711 te Soest, gedoopt 26 Aug 1711 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 16)
geloof 1779 Rooms-katholiek, overleden 1779, begraven 6 Apr 1779 te Soest.
Op 11 Nov 1735 verkoopt Gerrit Schouten, kalkbrander en Evertje Jans, egtelieden; Cornelis Willemsen Schimmel en Willemtje
Schouten, Peter Geurtse Hilhorst als in huwelijk hebbende Luijtje Schouten, Peter Geurtsen Hilhorst met en beneffens deselve,
mitsgaders Arien van Smorenburg als aangestelde voogd over Hendrik en Trijntje Schouten, welke Gerrit, Willempje, Luijtje, Hendrik
en Trijntje Schouten kinderen en enige erfgenamen sijn van Jannitje Hendriks in haar leven huijsvrouw van Gijsbert Schouten, aan
Elbert en Johannes Jansen van Ginkel, onmundige kinderen van Jan Elbertse van Ginkel en Hendrikje Wouters. Voogd Rutger Elbertse
van Ginkel, drie mergen weij- of bouwland met alle bepotingen en beplantingen.
Belending aan de eene sijde Johannes van Lunen en Antonij van Veerssen. Belending aan de andere sijde de IJsselsesteeg en voor de
Soesderweg.
Op 21 Jun 1779 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel, Cornelis Willemse, overleden (datum is niet vermeld) "voor
enige tijd", Soest, echtgenoot Geijsbertse, Willemijntje.
Overleden (2) (datum is niet vermeld) "voor enige tijd", Soest. (betreft onroerend goed - gezamenlijke boedel); 5 kinderen
erfgenamen: Jannetje -, Lammert -, Wilhelmus -, Antje - en Geysbert Cornelissen Schimmel.
hij trouwde Willempje Gijsbert Schouten, overige namen Wilmpie Gerrits, getrouwd 9 Nov 1733 te Soest, voor het gerecht, kerkelijk
huwelijk 9 Nov 1733 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 17) geboren te Soest, jongedochter van Soest (dochter van Gijsbert
Gerritsz Schouten en Jannigje Hendriks), ondertrouw 22 Okt 1733 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Cornelisz7 Schimmel geboren 1734 te Soest, op Land End, gedoopt 21 Aug 1734 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 18) overleden VR. 1779.
ii. Jannigje Cornelis Schimmel geboren 1735 te Soestdijk (Soest), gedoopt 8 Okt 1735 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige
19).
zij trouwde Jan Hendrikse Mossinkhoff, getrouwd 13 Mei 1766 te Soest.
iii. Lammert Cornelisz Schimmel geboren CA. 1736.
iv. Wilhelmus Cornelisz Schimmel geboren 1737 te Soestdijk (Soest), overleden 1737 - 1746, gedoopt 23 Aug 1737 te Soest, in
de R.K.-Kerk, (zie getuige 20).
63.
v. Gijsbertus Cornelisz Schimmel geboren op 1739.
vi. Gerarda Cornelis Schimmel geboren 1741 te Soestdijk (Soest), overleden 1741 - 1744 te Soestdijk (Soest), gedoopt 14 Jan
1741 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 21).
vii. Gerarda Cornelis Schimmel, overige namen Gerritje Cornelisse Schimmel, geboren 1744, gedoopt 7 Nov 1744 te Soest, in
de R.K.-Kerk, (zie getuige 22) geloof 1763 Rooms-katholiek, overleden 1763, begraven 13 Aug 1763 te Soest.
64.
viii. Wilhelmus Cornelisz Schimmel geboren op 1746.
ix. Maria Cornelis Schimmel, overige namen Maria Cornelisse Schimmel, geboren 1748, gedoopt 15 Aug 1748 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 23) geloof 1779 Rooms-katholiek, overleden 1779, begraven 21 Apr 1779 te Soest.
x. Anna Cornelis Schimmel geboren 1749, gedoopt 16 Nov 1749 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 24).
xi. Antonia Cornelis Schimmel geboren 1756, gedoopt 28 Jun 1756 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 25) overleden VR.
1779.
- 19 -
11 Jul 2016
40. Lammert Ricksz6 Schimmel, overige namen Lambertus Schimmel, overige namen Lammert Richards Schimmel, overige namen
Lambert Schimmel (Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1702 te
Soest, jongeman van Soest, gedoopt 8 Mrt 1702 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 26) woonde 1761 te Soest, woonde 1773 te
Baarn, beroep 1773 huysman, geloof 1781 Rooms-katholiek, overleden 1781, begraven 13 Jan 1781 te Baarn.
Huurt op 11 Sept 1761 van Willemina de Leeuw (geesteliijke, ongehuwde dochter, wonend Amersfoort) te Soest: huis, hofstede,
schuren en landerijen bij de gemene Brink; maatland in de Lange Ende Maten.
De huurder zal de landvrouw moeten bezorgen "haar provisie van knolletjens, mitsgaders verplicht sijn deselve met haar bijhebbent
geselschap jaarlijks eens met zijn wagen en paarden uyttehaalen en op een ham te tracteren en weder thuijs te brengen".
Huurt op 16 sept. 1761 van: kinderen + Gerrit de Graeff, de onmondige kinderen, voogd: Elisabeth Lestevenon, moeder, Isaacq Ernest
de Petersze en echtgenote Geertruyda Johanna de Graaff, gemachtigde Huybert van Ryk. Onroerend goed: hoffsteede c.a.
huysmanswoningh, hoff werff en 14 morgen bouwland aan de Koningslaan. 6 dammaeten weyland en 4 dammaeten maatland, de
Agterwaerd. 4 dammaeten weyland, het Grascampje.
Belendingen: nw: Baertjes Camp. Gerecht onroerend goed: Baarn. Bijzonderheden: de Koningslaan onder 36.1 is gelegen voor het
Jachthuis op Soestdyk. Huybert van Ryk eigelyk als rentmeester van Elisabeth Lestevenon en van Isaacq Ernest de Petersze en
echtgenote.
Kocht op 20 Okt 1764 bij de openbare verkoping uit de boedel van Hillegonda Schoormond, 2½ mergen bouwland, de Geer te
Hoofsloot bij Baarn en een belendend perceel 1 mergen bouwland.
hij trouwde Jannetje Gerrits Dorrestijn, overige namen Jannitie Gerritse Loge, burgerlijk huwelijk 16 Nov 1728 te Soest, voor het
gerecht, kerkelijk huwelijk 16 Nov 1728 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren 1706 te Eemnes-Binnen, jongedochter van Eemnes-Binnen
(dochter van Gerrit Loge en Arisje Peters Dorrestein), ondertrouw 29 Okt 1728 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
65.
i. Rijck Lammertsz7 Schimmel geboren op VR. 13 Jun 1735.
66.
ii. Agnetis Lammersen Schimmel geboren op CA. 1735.
67.
iii. Aleijda Lammerts Schimmel geboren op 1736.
68.
iv. Gerardus Lammertsz Schimmel geboren op 1738.
69.
v. Maria Lammerts Schimmel geboren op 1740.
70.
vi. Cornelia Lammerts Schimmel geboren op 1742.
vii. Petrus Lammertsz Schimmel geboren 1744, gedoopt 27 Jun 1744 te Soest, (zie getuige 27).
Zevende generatie
41. Maria Geurtsen7 Schimmel, overige namen Maria Jans Schimmel (Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2
Buys, Jan1).
zij trouwde Reijer Barten van den Hoef, overige namen Reijer Barten, burgerlijk huwelijk 1 Mrt 1756 te Hoogland (Amersfoort),
overleden 1787, ondertrouw 14 Feb 1756 te Hoogland (Amersfoort).
Reijer: Op 30 Mrt 1787 wordt de boedelscheiding beschreven van Barten, Reijer, overleden (datum is niet vermeld) "voor enige tijd",
Hoogland (in de Hoef), echtgenoot Schimmel, Maria Geurtsen, eerder gehuwd met (2e echt) Jans, Cornelia en (1e echt) Dirks, Maria.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geurt van den8 Hoef geboren 1758 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Gerritje Jansen, getrouwd 15 Okt 1816 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1773 te Woudenberg (dochter van
Cornelis Jansen en Gerritje Brouwer).
ii. Henricus Barten geboren 1763, gedoopt 14 Dec 1763 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
iii. Antonius Barte geboren 1767, gedoopt 25 Sep 1767 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
42. Hendrik Geurtsen7 Schimmel, overige namen Henricus Schimmel (Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2
Buys, Jan1), geboren CA. 1735 te Hoogland (Amersfoort), woonde 1756 te Hoogland (Amersfoort), overleden CA. 1791 te
Nieuwer-Amstel (Amstelveen). De gegevens bij deze persoon zijn nog niet gecontroleerd met aktes.
Hij zou landeigenaar zijn geweest in de Bovenkerker polder.
- 20 -
11 Jul 2016
hij trouwde Joanna Willems, overige namen Joanna Boon, overige namen Jannetje Willems van den Dolder, burgerlijk huwelijk 23 Nov
1756 te Hoogland (Amersfoort), geboren te Baarn, woonde 1756 te Hoogland (Amersfoort), ondertrouw 5 Nov 1756 te Hoogland
(Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
71.
i. Anna8 Schimmel.
ii. Wilhelmina Schimmel geboren 1764, gedoopt 6 Apr 1764 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 28) overleden VR.
1770.
iii. Henricus Schimmel geboren 1766, gedoopt 3 Okt 1766 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 29).
iv. Joannes Schimmel geboren 1768, gedoopt 5 Sep 1768 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
v. Wilhelmina Schimmel geboren 1770, gedoopt 25 Dec 1770 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
vi. Derck Schimmel geboren 1773, gedoopt 16 Jan 1773 te Hoogland, in de R.K.-Kerk.
43. Evert Geurtsen7 Schimmel, overige namen Everhardus Geurtse Schimmel (Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz,
Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1735, woonde 1761 te Hoogland (Amersfoort), overleden 1809, begraven 23 Jan 1809 te Amersfoort.
Op 16 Dec 1793 worden burgerrechten verleend van Amersfoort.
hij trouwde Willemijna Aarts, overige namen Wilhelmina Arisse, overige namen Willempje Arissen, burgerlijk huwelijk 17 Nov 1761 te
Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1735 te Zevenhuizen (Bunschoten), woonde 1761 te Hoogland (Amersfoort), overleden 10 Jul
1819 te Amersfoort, ondertrouw 28 Okt 1761 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
72.
i. Geurt Evertze8 Schimmel geboren op 1763.
73.
ii. Ardianus Schimmel geboren op 1766.
iii. Joannes Schimmel geboren 1768, gedoopt 2 Mrt 1768 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, overleden VR. 1769.
74.
iv. Johannes Evertse Schimmel geboren op VR. 1 Okt 1769.
75.
v. Jannetje Schimmel geboren op 1771.
44. Wilhelmus7 Schimmel, overige namen Hellemse Schimmel (Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1743 te Wulven (Houten), woonde 1776 te Vleuten (Utrecht), overleden 21 Mei 1812 te Harmelen
(Woerden). Hij huurde op 9 Jun 1770 (reversaal akte) van Jan André van Westrenen (geëligeerde raad staten van Utrecht) huysinge
met 1 mergen land met boomgaerde te Sterkenburg en 6 mergen land.
Op 24 Aug 1776 renversaal akte, hij huurde van Johanna Stam (weduwe van Nicolaas Finje) uit Utrecht, huysinge c.a. met 8 mergen
boomgaardland te Vleuten.
hij trouwde Klaasje Klaasdr van Dijk, overige namen Klaesje van Dijk, getrouwd 20 Jul 1767 te Langbroek (Wijk bij Duurstede),
kerkelijk huwelijk 20 Jul 1767 te Nederlangbroek, in de Geref. Kerk, geboren 1745 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Klaas
Arrisse van Dijk en Evertje Teunisse Lagerwey), gedoopt 8 Aug 1745 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), overleden 15 Jul 1840 te
Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
76.
i. Evertje Willems8 Schimmel geboren op 1767.
77.
ii. Margje Willems Schimmel geboren op 1769.
iii. Hendrik Willems Schimmel geboren 1773, gedoopt 7 Feb 1773 te Nederlangbroek, in de Geref. Kerk, woonde te
Neerlangbroek (Wijk bij Duurstede).
78.
iv. Klaasje Willems Schimmel geboren op 1775.
79.
v. Hendrica Willems Schimmel geboren op 1777.
vi. Jannigje Schimmel geboren 1779, gedoopt 24 Okt 1779 te Vleuten, in de N.H.-kerk.
- 21 -
11 Jul 2016
80.
vii. Willem Willems Schimmel geboren op 17 Mrt 1782.
viii. Hendrik Schimmel geboren 1784, gedoopt 16 Mei 1784 te Vleuten, in de N.H.-kerk, overleden 10 Apr 1821 te Harmelen
(Woerden).
81.
ix. Maria Willems Schimmel geboren op 1788.
45. Johannes7 Schimmel, roepnaam Hannes (Willem6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren te Wulven (Houten), woonde 1750 te Wulven (Houten), woonde 1752 te Wulven (Houten). Op 21 Febr 1750 worden
huwelijkse voorwaarden opgesteld t.b.v. Hannes Schimmel en Willemijntie van der Zwaan, als voogden van Hannes worden genoemd
Arien van der Star en Hendrick Schimmel (ooms), bijzonderheden: lyftocht langstlevende en met benoeming van de langstlevende tot
voogd.
Op 12 mei 1750 wordt de boedel gescheiden ter voldoening moederlyk erfdeel.
Als voogd van de twee onmondige erven: Lambertus Commeceel, oom, woonplaats Zuylen.
Huurde op 22 Apr 1752 3 mergen weyland te Schoonauwen, Groot Vuylcop van de erven Arnoldus Josephus Peters dict Stomlyn, in
leven gehuwd met Tecla Victoria de Clercque de Wieze (gemachtigde Barend Kreylkamp).
Huurde op 29 Apr 1758 3 mergen weyland te Schoonauwen, Groot Vuylcop van de erven Arnoldus Josephus Peters dict Stommelyn,
weduwnaar van Tecla Victoria de Clercque de Wieze (gemachtigde Barend Kreylkamp).
Huurde op 3 Dec 1763 3 mergen weyland te Schoonauwen, Groot Vuylcop van Eugene François de Clercque en Sebastiaan François
Hyachinta de Clercque (gemachtigde Antoni van den Doorslag, advocaat hove van Utrecht)
Waarschijnlijk ging het hier steeds over hetzelfde stuk grond, waarvan de huur verlengd werd.
Hannis was in 1752 diaken van de 'diacony armen' te Houten.
hij trouwde (1) Willemyntie van der Zwaan, getrouwd VR. 1742, geboren te Wulven (Houten), overleden CA. 1750.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Metje8 Schimmel geboren CA. 1742.
82.
ii. Jan Schimmel geboren op CA. 1744.
hij trouwde (2) Annigje de Weert, getrouwd 20 Apr 1759 te Jutphaas (Nieuwegein), geboren te Zijderveld (Vianen), ondertrouw 20
Apr 1759 te Jutphaas (Nieuwegein).
46. Engeltje Willems7 Schimmel (Willem6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
CA. 1735 te Wulven (Houten), overleden 21 Mrt 1820 te Oud-Wulven (Houten).
zij trouwde (1) Cornelis van Maurik, overige namen Cornelis van Maurick den Jongen, overige namen Cornelius van Mourick, getrouwd
9 Feb 1749 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk, geboren te Werkhoven (Bunnik).
zij trouwde (2) Jan Corsse Keetel, overige namen Jan Hartse Ketel, overige namen Jan Aartse Ketel, overige namen Jan Aarts Ketel,
kerkelijk huwelijk 23 Apr 1764 te Utrecht, in de N.G. Kerk, ondertrouw 8 Apr 1764 te Utrecht.
Jan: Op 19 April 1764 wordt een huurakte opgemaakt. Verhuurder: Evert en Hendrica in den Engh. Huurder: Jan Hartse Ketel en
Engeltje Schimmel. Het betrof een hoffsteede bestaende in een huys c.a. bakhuys en tuyntje en 14 mergen bouwland en 21 mergen
weyland. De huurders zijn toekomstige echtelieden. Tevens wordt een schuldbekentenis opgemaakt van f. 1.400,- wegens gekochte
roerende goederen en vee. In plaats van rente wordt jaarlyks 200 pond kaas geleverd. Op 10 Sept. 1773 wordt deze lening geroyeerd
wegens aflossing.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aard8 Keetel geboren 1765 te Utrecht.
hij trouwde Grietje Deeken, getrouwd 25 Jul 1817 te Bunnik, geboren 1794 te Uithoorn (dochter van Arie Deeken en
Jannetje Keetel).
47. Johannes7 Schimmel, overige namen Joannes (Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1742, gedoopt 23 Mrt 1742 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk. Op 12 juni 1779: akte om te verschynen by
dykmeting, door Ferdinand Wttewaall ( F Wttewaall van Stoetwegen), canonicq capittule ten Dom te Utrecht, woonplaats Utrecht;
aan: Johannis Schimmel, woonplaats: 't Waall.
.
- 22 -
11 Jul 2016
hij trouwde Annigje de Ridder, overige namen Jannigje, getrouwd 1778, kerkelijk huwelijk 9 Aug 1778 te Tull en 't Waal, in de
N.H.-Kerk, geboren CA. 1750 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 20 Dec 1830 te Tull en 't Waal (Houten), ondertrouw 17 Jul 1778.
Kinderen uit dit huwelijk:
83.
i. Gijsberta8 Schimmel.
84.
ii. Gijsbert Schimmel geboren op 1779.
85.
iii. Abraham Schimmel geboren op 1782.
iv. Neeltje Schimmel geboren 1782, gedoopt 24 Nov 1782 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, overleden 29 Mei 1785.
48. Engeltje7 van Schaik (Adriana6 Schimmel, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren CA. 1748, beleidenis van het geloof 22 Nov 1779 te Houten, attestatie naar Vleuten, lidmaat aldaar, overleden 25 Jul 1824
te Vleuten (Utrecht). In 1751 zijn voogd: Hendrik Schimmel en Arien van der Star.
zij trouwde Evert Pauw, geboren 1752 (zoon van Ghijsbert Pauw en Cornelia van Munster), gedoopt 8 Okt 1752 te Werkhoven
(Bunnik), beleidenis van het geloof 9 Mei 1781 te Vleuten (Utrecht), overleden 6 Feb 1810 te Vleuten (Utrecht), begraven te Vleuten,
in de Kerk.
Evert: Hij was administrerend diaken te Vleuten.
Kinderen uit dit huwelijk:
86.
i. Gijsbertus8 Pauw geboren op 1781.
49. Johannes7 Schimmel, overige namen Jan Schimmel (Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1727 te Soest, woonde 1754 te Rotterdam, in de Oppert, overleden 11 Apr 1797 te
Rotterdam, begraven 14 Apr 1797 te Rotterdam, in de Franse kerk. Overledene liet na 2 meerderjarige kinderen.
hij trouwde Elisabeth de Groot, roepnaam Lijsje, kerkelijk huwelijk 5 Mei 1754 te Rotterdam, geboren te Rotterdam, woonde 1754 te
Rotterdam, in de Lombartstraat, overleden 17 Jan 1805 te Rotterdam, begraven 21 Jan 1805 te Rotterdam, in de Franse kerk,
ondertrouw 21 Apr 1754 te Rotterdam.
Elisabeth: Overledene liet na 2 meerderjarige kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerritie8 Schimmel geboren 30 Apr 1755 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 4 Mei 1755 te Rotterdam, in de Ger. Kerk,
(zie getuige 30, 31) overleden 15 Sep 1830 te Rotterdam.
87.
ii. Johannes Schimmel geboren op 1757.
iii. Nn geboren 1760, overleden 1760, begraven 11 Mrt 1760 te Rotterdam, op het Zuiderkerkhof. Kraamkind, overledene
werd begraven in een doosje.
iv. Nn geboren 1765, overleden 1765, begraven 14 Mrt 1765 te Rotterdam, op het Zuiderkerkhof. Kraamkind, overledene
werd begraven in een doosje.
v. Nn geboren 1767, overleden 1767, begraven 17 Nov 1767 te Rotterdam, op het Zuiderkerkhof. Kraamkind.
vi. Willem Schimmel geboren 1767 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 30 Aug 1767 te Rotterdam, in de Ger. Kerk.
88.
vii. Hendrik Schimmel geboren op CA. 1770.
89.
viii. Pieter Schimmel.
ix. Anna Elizabeth Schimmel geboren te Rotterdam, woonde 1797 te Rotterdam, overleden 24 Okt 1802 te Rotterdam,
begraven 27 Okt 1802 te Rotterdam, in de Prinsenkerk.
zij trouwde Roelof Wolf, getrouwd 26 Nov 1797 te Rotterdam, geboren 1758 te Rotterdam (zoon van Boij Wolf en Johanna
Punt), gedoopt 6 Jul 1758 te Rotterdam, woonde 1797 te Rotterdam, overleden VR. 1802, ondertrouw 11 Nov 1797 te
Rotterdam.
x. Antje Schimmel woonde 1807 te Rotterdam.
zij trouwde Frederik Riegert, woonde 1807 te Amsterdam, ondertrouw 16 Okt 1807 te Rotterdam.
- 23 -
11 Jul 2016
50. Corneelis7 Schimmel (Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
1729, gedoopt 1729 te Soest.
hij trouwde Weijntje Hogendoorn, overige namen Wijmpje Hogendoorn, getrouwd 1751, geboren VR. 27 Feb 1724 (dochter van
Cornelis Hoogedoorn en Neeltje van Soelen), gedoopt 27 Feb 1724 te Vianen, overleden VR. 10 Nov 1810, begraven 10 Nov 1810 te
Soest, in de N.G.-kerk, ondertrouw 4 Jun 1751 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
90.
i. Willem Cornelisz8 Schimmel geboren op VR. 3 Sep 1751.
91.
ii. Cornelis Cornelisz Schimmel geboren op 1759.
51. Odillia Abrahams7 Schimmel, roepnaam Oetje, Oedelica, Outje of Oltje, overige namen Oedelia Schimmel (Abraham
Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1749 te Soest, jongedochter van
Soest, gedoopt 9 Feb 1749 te Soest, in de N.G.-kerk, beroep 1779 melkmeyd, paysane (boerin), overleden 23 Mei 1820 te Hilversum.
Ontvangt op 1 november 1779 f 244-10-0 uit een legaat als melkmeid in dienst van Cornelis van der Hoop (in leven oud raad van de
Admiraliteit van Friesland).
Op 25 maart 1780 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:
- institutie tot erfgenaam op langstlevende by kinderloosheid
- lyftocht langstlevende indien kinderen worden nagelaten
- met benoeming van de langstlevende tot voogd.
zij trouwde (1) Arien Gijsbertsz van Leersum, overige namen Arij van Leersum, overige namen Arie van Leersum, getrouwd 27 Mrt
1780 te De Bilt, geboren 1749 te Baarn, jongeman van Baarn (zoon van Gijsbert van Leersum en Reijkje Kleijn), gedoopt 26 Dec 1749
te Baarn, (zie getuige 32) beroep paysant (boer), ondertrouw 10 Mrt 1780 te De Bilt.
Arien:
Huurde op 17 Jul 1779 van Jacoba Mauritia Eyck huysinge c.a. met 15 mergen soo wey, bouw als hooyland te Sigtberge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rijkje8 van Leersum geboren CA. 1784 te Loosdrecht (Wijdemeren), beroep servante (dienstbode), overleden 15 Feb
1842 te Hilversum.
zij trouwde Guillaume Snel, overige namen Willem Snel, getrouwd 2 Aug 1812 te 's-Graveland (Wijdemeren), geboren CA.
1783 te 's-Graveland (Wijdemeren) (zoon van Guillaume Snel en Nn), beroep journalier.
zij trouwde (2) Jan Larekamp, overige namen Jan Larikamp, getrouwd 23 Sep 1798 te Nieuw-Loosdrecht (Wijdemeren), geboren CA.
1761, beroep landbouwer.
52. Dorothea Abrahams7 Schimmel (Abraham Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1751, gedoopt 25 Apr 1751 te Soest, in de N.G.-kerk, overleden CA. 1 Jan 1801.
zij trouwde Jacob Bolleman, overige namen Jacob Bolman, kerkelijk huwelijk 18 Jul 1779 te Soest, in de N.G.-kerk (zoon van Nn en
Jannetje Jacobs van Voorthuizen), overleden 16 Sep 1807.
Jacob: Op 8 Sep 1808 wordt de boedelscheiding beschreven van Bolleman, Jacob, overleden 16-09-807, echtgenoot Van den Brijlert,
Geertje, eerder gehuwd met Schimmel, Dorothea, overleden: ?-01-1801. Eemnes, weiland in de Geeren. Soest: bouwland op de Eng;
2 huizen op het Kortend aan de Dorpsbrink (nr. 51 en 60); huis op het Soesterhart (nr. 9) Amersfoort: huis aan westzijde van
Scherbierstraat (Breul 202); huisje en tabaksschuur aan de weg vooraan de brug van de St. Andriespoort langs de Stadsgracht
noordwaarts.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sophia8 Bolman geboren 1781, gedoopt 6 Mei 1781 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 33) overleden 19 Feb 1858 te
Soest.
zij trouwde Dirk Timmer, overleden VR. 1858.
ii. Johanna Bolman geboren 1782 te Soest, gedoopt 8 Sep 1782 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 34).
zij trouwde (1) Johan Adam Tilman, overleden VR. 1814.
zij trouwde (2) Willem van der Muts, getrouwd 18 Mei 1814 te Amersfoort, geboren CA. 1792 te Amersfoort (zoon van Arie
van der Muts en Clasina Brinkkink).
iii. Dorothea Bolman geboren 1786, gedoopt 29 Jan 1786 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 35).
- 24 -
11 Jul 2016
iv. Pieter Bolman, overige namen Bolleman, geboren 1789 te Soest, gedoopt 3 Mei 1789 te Soest, in de N.G.-kerk, overleden
2 Feb 1857 te Amersfoort.
hij trouwde Hanna Dieterink, overige namen Johanna Dieters, getrouwd 1 Mei 1816 te Amersfoort, geboren CA. 1789 te
Amersfoort (dochter van Albert Dieterink en Maria Wiggeraad).
53. Heiltje Abrahams7 Schimmel, overige namen Heijltje Schimmel, overige namen Heiltje Schimmel (Abraham Willemsen6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1753 te Soest, gedoopt 15 Apr 1753 te Soest,
in de N.G.-kerk, woonde 1779 te Soestdijk (Soest), overleden 6 Jun 1794 te Soest, begraven te Baarn, in de Hervormde Kerk
(Pauluskerk) Brink.
zij trouwde Gijsbert Jacobs Zelf van Voorthuizen, overige namen Gijsbert Zelve van Voorthuizen, overige namen Gerrit Jacobse Zelf
van Voorthuisen, burgerlijk huwelijk 9 Mei 1779 te Soest, kerkelijk huwelijk 9 Mei 1779 te Soest, in de N.G.-kerk, geboren 1754 te
Soest (zoon van Zelf Jacobsz. en Marretje Aarts van Maaren), gedoopt 13 Okt 1754 te Soest, woonde 1779 te Soestdijk (Soest),
beroep werkman, arbeider, dagloner, overleden 20 Jul 1833 te Eemnes, begraven te Eemnes, op de Alg. Begraafplaats Laarderweg,
ondertrouw 16 Apr 1779 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Feijtje8 van Voorthuizen, overige namen Fijtje van Voorthuijzen, geboren 1 Feb 1780 te Baarn, gedoopt 6 Feb 1780 te
Baarn, (zie getuige 36) overleden 10 Nov 1842 te Baarn, begraven te Eemnes, op de Alg. Begraafplaats Laarderweg.
ii. Zelf van Voorthuizen, overige namen Selv van Voorthuijzen, geboren 8 Dec 1783 te Eemnes, gedoopt 14 Dec 1783 te
Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk., (zie getuige 37) overleden 22 Aug 1833 te Baarn.
hij trouwde Marritje de Jong, getrouwd 1805, kerkelijk huwelijk 19 Mei 1805 te Baarn, geboren CA. 1774 te Naarden
(dochter van Gijsbert Krijstijn en Trijntje Nn), overleden 28 Mrt 1842 te Baarn.
iii. Marretje van Voorthuizen, overige namen Mergje van Voorthuijzen, geboren 19 Apr 1785 te Baarn, gedoopt 27 Apr 1785 te
Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk., (zie getuige 38) overleden 4 Okt 1831 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Thijmen Klinkenberg, overige namen Tijmen Klinkenberg, getrouwd 9 Jan 1803 te Baarn, geboren 25 Mei 1777
te Eemnes-Binnendijks (zoon van Broer Woutersen de Waal en Gerritje Nn), beroep daggelder, beroep 1822 - 1827
dienaar der Justitie, overleden VR. 11 Dec 1868.
iv. Abraham van Voorthuizen geboren 12 Feb 1787 te Eemnes, gedoopt 18 Feb 1787 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk.,
(zie getuige 39) overleden VR. 25 Jun 1789.
v. Dorethea van Voorthuizen geboren 25 Jun 1789 te Eemnes, geboren 27 Jun 1789 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk.,
(zie getuige 40) overleden 28 Jul 1864 te Soest.
vi. Abraham van Voorthuizen geboren 25 Jun 1789 te Eemnes, gedoopt 27 Jun 1789 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk.,
(zie getuige 41).
vii. Jacob van Voorthuizen geboren 24 Aug 1790 te Eemnes, gedoopt 29 Aug 1790 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk., (zie
getuige 42) overleden VR. 30 Mrt 1792.
viii. Jacob van Voorthuizen geboren 30 Mrt 1792 te Eemnes, gedoopt 1 Apr 1792 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk., (zie
getuige 43) beroep boerenknecht, daggelder, overleden 2 Aug 1826 te Eemnes.
ix. Heiltje van Voorthuijzen geboren 30 Mei 1794 te Eemnes, gedoopt 8 Jun 1794 te Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk.,
beroep dienstbaar.
zij trouwde Elbert Borzeman, getrouwd 7 Mei 1826 te Naarden, geboren CA. 1800 te Naarden (zoon van Evert Borzeman
en Geertruij Jansen), beroep boerenknecht.
54. Wilhelmus Abrahamsz7 Schimmel, overige namen Helmus Schimmel, overige namen Helmig Schimmel (Abraham Willemsen6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1755 te Soest, jongeman van Soest, gedoopt 22
Jun 1755 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 44) overleden 1808, begraven 29 Dec 1808 te Soest, in de N.G.-kerk.
Deze combineerde dezelfde beroepen als zijn grootvader: herbergier in De Drie Ringen en gerechtsbode van Soest.
Op een lijst van 4 juli 1786 worden twee Schimmels (Helmus en Gijsbert) genoemd als Hospes (herbergier).
hij trouwde Jannigje van Pappelendam, overige namen Jansje Appelendam, overige namen Jannetje Pappelendam, getrouwd 1780 te
De Bilt, na 3 voorstellingen, geboren 1753 te De Bilt, jongedochter van De Bilt (dochter van Jan Ariesz van Pappelendam en Aaltje
Aalten van de Wetering), overleden 1808, begraven 8 Sep 1808 te Soest, in de N.G.-kerk, ondertrouw 12 Mei 1780 te De Bilt, met
attestatie van Soest.
Jannigje:
- 25 -
11 Jul 2016
Verwantschap met deze ouders is niet zeker.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Abraham Willemsz8 Schimmel, overige namen Abraham Helmusse Schimmel, geboren 26 Okt 1781 te Soest, gedoopt 28
Okt 1781 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 45).
ii. Jan Willemsz Schimmel, overige namen Jan Helmusse, geboren 16 Mrt 1784 te Soest, gedoopt 21 Mrt 1784 te Soest, in de
N.G.-kerk, (zie getuige 46).
iii. Gijsbert Willemsz Schimmel, overige namen Gijsbertus Schimmel, geboren 8 Mrt 1786 te Soest, gedoopt 12 Mrt 1786 te
Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 47) overleden 13 Dec 1848 te Amersfoort.
hij trouwde (1) Johanna Bouwman, getrouwd 27 Mei 1813 te Soest, geboren 1775 te Soest (dochter van Jan Meesz
Bouwman en Gerritje Roele Veenbrink), overleden 23 Nov 1838 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde (2) Elizabeth Anthoinnetta Niemuller, overige namen Elisabeth Niemoller, getrouwd 15 Nov 1840 te Soest,
geboren 1796 te Amsterdam (dochter van Hendrik Philip Niemuller en Dorothea Elisabeth Adolfs), overleden 27 Okt 1849
te Amersfoort.
iv. Willem Frederik Willemsz Schimmel geboren 4 Okt 1787 te Soest, gedoopt 7 Okt 1787 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie
getuige 48).
v. Aaltje Willems Schimmel, overige namen Aaltje Helmusse Schimmel, geboren 10 Aug 1789 te Soest, gedoopt 16 Aug 1789
te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 49) overleden 19 Jan 1855 te Soest.
vi. Sophia Willems Schimmel, overige namen Sophia Helmusse., geboren 26 Aug 1791 te Soest, gedoopt 28 Aug 1791 te Soest,
in de N.G.-kerk, (zie getuige 50).
92.
vii. Gerritje Willems Schimmel geboren op 15 Sep 1793.
viii. Cornelis Willemsz Schimmel geboren 31 Mei 1796 te Baarn, gedoopt 5 Jun 1796 te Baarn, in de N.G.-kerk, beroep
timmerman.
hij trouwde Clasina Catharina Jacoba Krebs, getrouwd 8 Jun 1836 te Amsterdam, geboren CA. 1793 te Amsterdam
(dochter van Johan Nicolaas Krebs en Catharina Baate).
ix. Maria Jacoba Willems Schimmel geboren 8 Aug 1798 te Baarn, gedoopt 12 Aug 1798 te Baarn, in de N.G.-kerk, beroep
huishoudster.
zij trouwde Jan Roosekrans, getrouwd 25 Aug 1841 te Amsterdam, geboren CA. 1792 te Amsterdam (zoon van Jan
Roosekrans en Anna Prinsse), beroep kastenmaker.
x. Nn Schimmel geboren 1800, overleden 1800, begraven 11 Dec 1800 te Soest.
55. Henderijntje Abrahams7 Schimmel, overige namen Hendrina Schimmel, overige namen Hendrijntje Schimmel (Abraham
Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1756, gedoopt 26 Dec 1756 te
Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 51) overleden VR. 1836.
zij trouwde Arien van Ommeren, overige namen Arij van Ommeren, kerkelijk huwelijk 6 Mei 1781 te Soest, in de N.G.-kerk, geboren
CA. 1753 (zoon van Willem van Ommeren en Sophia Schep), overleden 6 Feb 1836 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sophia8 van Ommeren geboren 1782, gedoopt 3 Feb 1782 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 52).
ii. Willem van Ommeren geboren 1784, gedoopt 11 Apr 1784 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 53).
iii. Dorothea van Ommeren geboren 1786, gedoopt 17 Dec 1786 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 54).
93.
iv. Teunisje van Ommeren geboren op 1792.
v. Heijltje van Ommeren geboren 1799 te Soest, gedoopt 7 Apr 1799 te Soest, in de N.G.-kerk, overleden 6 Jan 1867 te
Baarn.
56. Hanna Abrahams7 Schimmel, overige namen Johanna Schimmel (Abraham Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1759 te Soest, gedoopt 14 Jan 1759 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 55)
woonde 1782 te Baarn, woonde 1809 te Eemnes-Buiten (Eemnes), overleden 11 Sep 1825 te Eemnes.
- 26 -
11 Jul 2016
zij trouwde (1) Gosen Roodhart, overige namen Goosen Roodhart, overige namen Goose Roodhard, getrouwd 1 Apr 1782 te
Eemnes-Binnen (Eemnes), kerkelijk huwelijk 1 Apr 1782 te Eemnes-Binnendijks, in de N.G.-Kerk., geboren te De Vuursche (Baarn),
woonde 1782 te Eemnes-Binnen, op Oostindie, overleden VR. 1809, ondertrouw 14 Mrt 1782 te Eemnes-Binnen (Eemnes).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Fijtje8 Roodhart geboren 29 Dec 1782, gedoopt 1 Jan 1783 te Eemnes-Binnen, in de Geref. Kerk, (zie getuige 56).
ii. Trijntje Roodhart geboren 1784 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 26 Sep 1784 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk, (zie
getuige 57).
iii. Abraham Roodhart geboren 1785, gedoopt 13 Nov 1785 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk, (zie getuige 58).
iv. Cornelis Roodhart geboren 1786 te Eemnes, gedoopt 19 Nov 1786 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk, (zie getuige 59)
overleden 22 Mrt 1841 te Baarn.
v. Hendrik Roodhart geboren 1788 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 10 Feb 1788 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk,
(zie getuige 60).
vi. Gijsbert Roodhart geboren 1 Feb 1789 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 8 Feb 1789 te Eemnes-Buiten, in de
N.G.-Kerk, (zie getuige 61).
vii. Maartje Roodhart geboren 21 Jun 1790 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 27 Jun 1790 te Eemnes-Buiten, in de
N.G.-Kerk, (zie getuige 62).
viii. Doortje Roodhart geboren 14 Jul 1791 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 24 Jul 1791 te Eemnes-Buiten, in de
N.G.-Kerk, (zie getuige 63).
ix. Marretje Roodhart geboren 8 Mrt 1793 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 10 Mrt 1793 te Eemnes-Buiten, in de
N.G.-Kerk, (zie getuige 64) beroep dienstbaar.
zij trouwde Cornelis Bakker, getrouwd 1 Nov 1823 te Weesperkarspel (Weesp), geboren CA. 1791 te Zaandam (Zaanstad)
(zoon van Cornelis Bakker en Emmetje Willems de Jong), beroep boerengezel.
x. Gijsbert Roodhart geboren 13 Jul 1794 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 20 Jul 1794 te Eemnes-Buiten, in de
N.G.-Kerk, (zie getuige 65).
xi. Jan Roodhart geboren 12 Aug 1795 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 19 Aug 1795 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk,
(zie getuige 66).
xii. Jan Roodhart geboren 15 Nov 1797 te Eemnes-Buiten (Eemnes), gedoopt 19 Nov 1797 te Eemnes-Buiten, in de N.G.-Kerk.
zij trouwde (2) Teunis Bakker, overige namen Teunis Backer, getrouwd 16 Apr 1809 te Eemnes, kerkelijk huwelijk 16 Apr 1809 te
Eemnes-Binnendijks, in de NG-Kerk., geboren te Loosdrecht (Wijdemeren).
57. Jannigje Willems7 Schimmel, overige namen Jannetje Schimmel (Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1731, gedoopt 14 Okt 1731 te Leersum, wegens vacature te Leusden, beleidenis van het
geloof CA. 1 Mrt 1758 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde 1761 te Leusden, overleden VR. 1775.
zij trouwde Jan Evertsz van Ooijen, overige namen Jan Evertsz van Ojen, getrouwd 20 Jun 1761 te Amersfoort, kerkelijk huwelijk 21
Jun 1761 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, geboren 1733 (zoon van Evert Jansz van Ooyen en Elisabeth Dircksdr van der Eem), gedoopt
18 Okt 1733 te Rijswijk (Buren), ondertrouw 30 Mei 1761 te Maurik (Buren).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Jan8 van Ooijen geboren CA. 1765, gedoopt te Rijswijk, overleden 8 Jun 1816 te Beusichem (Buren).
hij trouwde Jacomijntje de Raad, overleden VR. 1816.
ii. Elisabeth van Ojen geboren CA. 1768, overleden 19 Okt 1839 te Maurik (Buren).
zij trouwde Philip Philipse.
58. Arien Willemsz7 Schimmel, roepnaam Arij, Arie (Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 21 Sep 1732 te Leusden, gedoopt 21 Sep 1732 te Amersfoort, woonde 1757 te Leusden, woonde
1763 te Hamersveld (Leusden), beroep 1764 huysman, woonde 1764 te Hamersveld (Leusden), woonde 18 Nov 1775 op De Bilt, op een
- 27 -
11 Jul 2016
hofstee, overleden 10 Jun 1798, begraven 15 Jun 1798 te De Bilt. Op 22 Oktober 1763 huurde Arien Willemsz Schimmel van Godard
Ph. C. Theodorus baron van Capellen, borgermeester van Zutphen hofstede bestaande in huysinge, bergen en schuuren, bakhuys en
schaapschot met boomgaard bouwlanden en heetvelden in De Bilt, in de Bunten (renversaal akte).
In 1766 woonde Arie op boerderij Leijenoord, vroeger gelegen aan de Leijenseweg in De Bilt (nu Bilthoven genoemd). Hij pachtte de
boerderij toen voor fl. 410 p/j van G.Ph.C.Th. van der Capellen burgemeester van Zutphen. In 1805 deed de Wde. Arie Schimmel de
bedrijfsvoering over aan haar schoonzoon en dochter Evert Janse van Ooijen (overl. 1842) en Cornelia Schimmel (overl. 1841) in ruil
voor de kosten van de inboedel (fl. 4063,-) en de verzorging van de weduwe Schimmel. De hofstede werd in 1866 omschreven als
Hofstede, bestaande in een Huijsinge, twee bergen, schuur, bakhuijs, schaapshok en boomgaard, bouw- en weiland, tot. 43 morgen.
hij trouwde Neeltje Cornelis Floor, overige namen Neeltje Flooren, overige namen Neeltje Cornelissen Vloor, overige namen Cornelia
Floor, getrouwd 6 Mrt 1757 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug), kerkelijk huwelijk 6 Mrt 1757 te Driebergen, in de N.H.-Kerk,
geboren VR. 28 Aug 1735 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Cornelis Cornelisz Floor [1711 - 1786] en Cornelia
Willemsdr van Rijswijk [1701 - 1791]), gedoopt 28 Aug 1735 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde 1757 te Driebergen
(Utrechtse Heuvelrug), overleden 31 Jan 1819 te De Bilt, begraven 8 Feb 1819 te De Bilt.
Kinderen uit dit huwelijk:
94.
i. Willem Ariensz8 Schimmel geboren op 1758.
ii. Cornelis Ariensz Schimmel geboren 1759 te Soest, jongeman van Soest, gedoopt 27 Nov 1759 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Jun 1791 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente.
iii. Aaltje Ariens Schimmel geboren 1761, gedoopt 11 Dec 1761 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk.
iv. Arien Ariensz Schimmel geboren 1763, gedoopt 26 Aug 1763 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk.
95.
v. Cornelia Ariens Schimmel geboren op 1765.
vi. Geijsje Ariens Schimmel gedoopt 5 Jul 176 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 67) geboren 1767.
vii. Aaltje Ariens Schimmel geboren 1768, gedoopt 13 Nov 1768 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 68).
viii. Gijsbertus Ariensz Schimmel geboren 1770, gedoopt 20 Mei 1770 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 69).
ix. Aartje Ariens Schimmel geboren 1772, gedoopt 19 Feb 1772 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 70).
x. Johannes Ariensz Schimmel geboren 1774, overleden 1774 - 1776 te De Bilt, gedoopt 20 Mrt 1774 te De Bilt, in de
NH-Kerk, (zie getuige 71).
96.
xi. Johannes Ariensz Schimmel geboren op 1776.
97.
xii. Albertus Ariensz Schimmel geboren op 1778.
59. Gijsbert Willemsz7 Schimmel (Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren VR. 3 Dec 1734 te Leusden, gedoopt 3 Dec 1734 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1758 te
Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, beroep landbouwer, overleden 5 Sep 1813 te Leusden.
Gijsbert: Woont te Lokhorst.
hij trouwde Maria Heijmense van Middendorp, burgerlijk huwelijk 22 Feb 1771 te Voorthuizen (Barneveld), kerkelijk huwelijk 22 Feb
1771 te Voorthuizen (Barneveld), geboren VR. 5 Jul 1747 te Voorthuizen (Barneveld) (dochter van Heijmen Evertsen van Middendorp
[1718 - 1797] en Evertje Dirks van Wenkum [1720 - 1804]), gedoopt 5 Jul 1747 te Voorthuizen (Barneveld), beroep landbouwster,
overleden 18 Mrt 1819 te Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
98.
i. Wilhelmus Gijsbertsz8 Schimmel geboren op VR. 25 Feb 1772.
ii. Alijda Gijsberts Schimmel geboren VR. 25 Feb 1772, gedoopt 25 Feb 1772 te Amersfoort, overleden 1775.
99.
iii. Evertje Gijsberts Schimmel geboren op VR. 15 Okt 1773.
100.
iv. Alijda Gijsberts Schimmel geboren op VR. 5 Okt 1775.
v. Johanna Gijsberts Schimmel geboren VR. 29 Mrt 1778, gedoopt 29 Mrt 1778 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, overleden
1779 te Amersfoort.
101.
vi. Johanna Gijsberts Schimmel geboren op 2 Apr 1779.
- 28 -
11 Jul 2016
102.
vii. Heijmen Everts Gijsbertsz Schimmel geboren op 7 Dec 1781.
103.
viii. Arien Gijsbertsz Schimmel geboren op 1784.
104.
ix. Aalbert Gijsbertsz Schimmel geboren op VR. 29 Nov 1787.
60. Johannes7 Schimmel, roepnaam Hannes of Hannis Schimmel (Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1736 te Leusden, Sticht van Utrecht, beleidenis van het
geloof CA. 1 Apr 1760 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde NA 1 Jun 1782 te Ede, beroep voerman,
logementhouder te Leusden en Ede, overleden 10 Sep 1800 te Ginkel (Ede), begraven 15 Sep 1800.
Op 28 februari 1795 provisionele volksrepresentant van het dorp Ede, vermeld in de resoluties met bijlagen van het
Hof van Gelderland van januari tot 21 maart 1795.
Extra informatie over het wapen van de familie Schimmel:
Het wapen bestaat uit:
1. Het SCHILD, dat beladen is met boven een stokloos anker en beneden twee sabels, schuingekruist met de punten naar boven en de
gevesten toegewend.
2. Op het schild rust een HELM, van metaal, rood gevoerd, goud getralied en omhangen met een gouden halssieraad.
3. Om het schild hangt vanaf de helm het HELMKLEED.
4. Op de helm ligt de WRONG, een in één geworden strook van dezelfde stof als het helmkleed.
5. Boven de helm staat het helmteken: een VLUCHT.
6. De kleur van het schild is goud.
Wrong en helmkleed dienden in de oude tijd om de helm te beschutten in de strijd, bij regen en tegen zonnebrand, enz.. Het kleed
was één geheel en hing tot over de schouders af. Later werden ze de kentekenen naar buiten, het wapen een familieteken en dus
een soort versiering. Men tekende het kleed nu uiteengerafeld en wordt in vaste stijl uitgevoerd. Bijgaand wapen is ontworpen in
moderne stijl. Het is ontleend aan lakzegels en dateert uit omstreeks 1795. Het is door "Hannis" Schimmel gebezigd op 28 februari
1795, zijnde de provisionele volksrepresentant van het dorp Ede, te Arnhem. Het wapen is ten kantore van het Centraal Bureau
Genealogie te 's-Gravenhage omschreven als volgt: d'Or a une ancre de sa en chef et deux épées au nat passees en saut. Gedeponeerd
tijdens de franse overheersing. Een anker heeft de betekenis van een pleisterplaats (mogelijk getuige de vele herbergen in de
familie) en de zwaarden duiden de strijd aan waarvoor men vechten wil; wiens belangen men vertegenwoordigen wil; opkomen
hetzij voor een bepaalde groep of bepaalde plaats.
Extra informatie over de provisionele representanten: Provisioneel: Tijdelijk in functie zijnde. Representant: Omwentel. in de
Vereenigde Nederlanden (aº. 1795). Van weegens de Provisioneele Representanten van 't Volk. Daar ... in sommige Dorpen de
autoriteiten zich hebben geabsenteerd, zoo gelasten wij, dat aldaar de meest gegoede en bestgezinde opgezetenen de handen in een
slaan, zich constitueren tot eene provisionele regering met een' president, gemagtigd, om, des noods, onverwijld in dringende zaken
te voorzien, Even ter aanvulling 1794/95, de franse armee staat op de stoep met in hun gelederen revolutionairen die eerder het land
hebben moeten ontvluchten in de strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten, zo vanaf 1785. De oude besturen worden
ontmanteld, functionarissen gaan er ook van door, etc. De provisonele representanten nemen in jan 1795 in Amsterdam de macht over
van de plaatselijke regering. In het gevolg hiervan nemen ook op andere plaatsen de revolutionairen de macht over. Vaak geholpen
van buitenaf. In de tweede helft van 1795, na het regelen met de verhoudingen met de Fransen, kwam er wat meer lijn in het
bestuur, hoewel het voorlopig nog niet rustig werd.
hij trouwde Geertruij Gerritsen van Ginkel, overige namen Geertruij Gerritse Klaasse, overige namen Geertruij Gerritsen, overige
namen Geertruij Gerritzen, getrouwd 12 Feb 1781 te Ede, kerkelijk huwelijk 12 Feb 1781 te Ede, geboren 1753 te Ede, jongedochter
van De Ginkel onder Ede (dochter van Gerrit Klaassen en Maartje Jansse), gedoopt 8 Apr 1753 te Ede, overleden 29 Nov 1835 te
Leusden, ondertrouw 26 Jan 1781 te Ede.
Geertruij:
Zij verkoopt op 8 Nov 1828 het uit nalatenschap van de ouders van Johannes verkregen onroerend goed te Leusden: huis (herberg) en
hofstede (nr.2) bij de voormalige Kerk, met bouwland achter de Kerk; bouwland aan Leusderwerg (Rijmaatskamp); bosch aan het
Kalkwegje; weiland in de Veldschoren, aan de Beek; bosch aan de berg, aan de weg op Utrecht; bouwland aan Leusderweg
(Hoogerpoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aaltje8 Schimmel geboren 1781 te Ginkel (Ede), gedoopt 22 Apr 1781 te Ede.
ii. Gerrit Klaassen Johansz Schimmel, overige namen Gerrit Klaaszen Schimmel, overige namen Gerrit Klaassen Schimmel,
geboren 3 Jul 1782 te Ede, beroep koopman, overleden 10 Aug 1817 te Arnhem.
hij trouwde Alida Catharina Berlinckhoff, getrouwd 1 Dec 1814 te Arnhem, geboren CA. 1781 te Amsterdam (dochter van
Gerrit Hermanus Berlinckhoff en Aaltje van Tarel), overleden 28 Nov 1861 te Petten (Schagen).
105.
iii. Wilhelmus Johansz Schimmel geboren op VR. 20 Jun 1783.
106.
iv. Wouter Johansz Schimmel geboren op 24 Dec 1784.
- 29 -
11 Jul 2016
107.
108.
v. Maartje Johans Schimmel geboren op 1788.
vi. Aalbert Johansz Schimmel geboren op 15 Jun 1795.
61. Jan Aartsen7 Schimmel (Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
4 Nov 1741 te Achterveld (Leusden), beroep boer.
hij trouwde Evertje Hendricksen Beijer, overige namen Evertje Hendricksen Bijer, overige namen Evertjen Hendricksen Beijer,
getrouwd 1777, kerkelijk huwelijk 1777 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren 25 Nov 1746 te Baarn (dochter van Hendrik Aartse Beijer
en Maria Aartse van de Woert), overleden 1807, begraven 22 Mei 1807 te Baarn, ondertrouw 30 Jul 1777 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
109.
i. Maria Jansen8 Schimmel geboren op 1777.
ii. Agnes Jansen Schimmel, roepnaam Niesje, geboren 1779 te Baarn, gedoopt 6 Okt 1779 te Baarn, (zie getuige 72)
overleden 15 Jul 1815 te Soest.
zij trouwde Rutgerus Zegerse de Beer, getrouwd 24 Okt 1814 te Soest, geboren te Soest (zoon van Zeger Rutgerse de Beer
en Johanna Hendrikze van 't Klooster).
110.
iii. Hendricus Jansz Schimmel geboren op 3 Feb 1782.
111.
iv. Joanna Jansen Schimmel geboren op 1784.
112.
v. Adriana Jansen Schimmel geboren op 1786.
113.
vi. Adrianus Jansz Schimmel geboren op 1788.
114.
vii. Joannes Jansz Schimmel geboren op 1791.
62. Jannitje Aartsen7 Schimmel, overige namen Jannitje van Maaren (Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1745.
zij trouwde Gijsbertus Cornelisz Schimmel, geboren 1739 (zoon van Cornelis Willemsz Schimmel [1711 - 1779] en Willempje Gijsbert
Schouten), gedoopt 23 Apr 1739 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 73).
Kinderen uit dit huwelijk:
115.
i. Willemijntje Gijsbertze8 Schimmel geboren op 1770.
116.
ii. Josina Gijsbertze Schimmel geboren op 1772.
117.
iii. Cornelis Gijsbertsz Schimmel geboren op 1775.
118.
iv. Wilhelmus Gijsbertse Schimmel geboren op 1777.
v. Willem Schimmel geboren CA. 1779, overleden 10 Jul 1825 te Soest.
63. Gijsbertus Cornelisz7 Schimmel (Cornelis Willemsz6, Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3,
Gysbert Jansz2, Jan1) (Zie huwelijksnummer 62.)
64. Wilhelmus Cornelisz7 Schimmel, overige namen Wilhelmus Cornelisse Schimmel (Cornelis Willemsz6, Willem Lambertsz5,
Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1746 te Soestdijk, jongeman wonend onder Soest,
onder Baarn, gedoopt 13 Okt 1746 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 74) beroep kastelein, geloof 1805 Rooms-katholiek,
overleden 4 Mei 1805 te Soestdijk (Soest), begraven 24 Mei 1805 te Baarn.
Op 9 Febr. 1780 wordt een koopakte opgemaakt. Wilhelmus Schimmel koopt van Jan Horst: huizinge, erve en grond, geapproprieert
tot en logement en herberg, met stallinge, paerde en koestal en wagenhuys, het Princenhuys oz Heerenwegh over de wiltbaan van
lusthuize Zoesdyk.
Belendingen zijn achter, plaats den Eult van de prince erfstadhouder.
Bij bijzonderheden: 144 vierkante roeden erfpacht van de prins erfstadhouder.
Op 4 Mei 1780 wordt een schuldbekentenis opgemaakt voor Wilhelmus Schimmel, woonplaats Baern, geassisteerd door Joachim Dirk
Cluysenaer, canonicq in den capittule St. Jan te Utrecht.
Tweede partij was Jan Horst, woonplaats Baern. Samenvatting inhoud akte: f. 2.500,- vanwege gekochte roerende goederen en vee.
- 30 -
11 Jul 2016
hij trouwde Elisabeth Maria van Everdingen, overige namen Elisabet Everding, overige namen Elisabetha Maria van Everdinge,
getrouwd 6 Mei 1780 te Utrecht, kerkelijk huwelijk 7 Mei 1780 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren 1756, beroep kastelein, overleden
1796, begraven 9 Feb 1796 te Baarn, in de Hervormde Kerk (Pauluskerk) Brink, ondertrouw 21 Apr 1780 te Utrecht, voor het gerecht.
Elisabeth:
Op 18 April 1780 worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor Wilhelmus Schimmel, woonplaats Soesdyk, en Elisabeth van
Everdingen, weduwe van Gerrit van Keysersweerd, woonplaats Utrecht. Zij wordt geassisteerd door haar broer Jacobus F. van
Everdingen. Bijzonderheden: insututie tot erfgenaam op langstlevende indien geen kinderen worden nagelaten; legatering en lyftocht
aan langstlevende indien kinderen worden nagelaten, met benoeming van de langstlevende tot voogd.
Den 9e Februarij 1796 is in de Kerk begraven, de Huisvrouwe van Wilhelmus Schimmel, genaamd ......
Kinderen uit dit huwelijk:
119.
i. Wilhelmina Willems8 Schimmel geboren op 1781.
120.
ii. Maria Elisabeth Willemsdr Schimmel geboren op 1782.
iii. Joannes Bernardus Willemsz Schimmel geboren 1784, gedoopt 1 Okt 1784 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 75).
iv. Anna Willems Schimmel geboren 1787, gedoopt 6 Aug 1787 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 76).
v. Bernardina Cornelia Willems Schimmel geboren 1788, gedoopt 25 Okt 1788 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 77).
vi. Anna Cornelia Willems Schimmel geboren 1790, gedoopt 19 Feb 1790 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 78).
vii. Gijsbertus Cornelis Willemsz Schimmel geboren 1791, gedoopt 6 Jun 1791 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 79, 80)
overleden VR. 1792.
viii. Gijsbertus Cornelis Willemsz Schimmel geboren 1792, gedoopt 25 Nov 1792 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 81).
ix. Willem Willemsz Schimmel geboren 1794, gedoopt 16 Sep 1794 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 82, 83).
65. Rijck Lammertsz7 Schimmel, overige namen Richardus Schimmel, overige namen Rijk Lammertse Schimmel (Lammert Ricksz6,
Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 13 Jun 1735, gedoopt 13
Jun 1735 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 84) woonde 1762 te Hoogland (Amersfoort), geloof 1783 Rooms-katholiek, overleden
VR. 26 Aug 1783, begraven 26 Aug 1783 te Soest.
hij trouwde Maritje Jansen van den Berg, overige namen Maritje Janse op den Berg, overige namen Maria Jans van den Berg, overige
namen Maria Jansen op de Berg, burgerlijk huwelijk 12 Jan 1762 te Hoogland (Amersfoort), kerkelijk huwelijk 12 Jan 1762 te Soest, in
de R.K.-Kerk, geboren 1738 te Soest, woonde 1762 te Hoogland (Amersfoort), overleden 4 Apr 1820 te Soest, ondertrouw 24 Dec 1761
te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
121.
i. Aartje Rijks8 Schimmel geboren op VR. 22 Apr 1762.
ii. Willemijntje Rijks Schimmel, overige namen Willemijntje Rijkze Schimmel, geboren VR. 29 Nov 1763, gedoopt 29 Nov
1763 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 85) overleden 3 Jan 1844 te Soest.
zij trouwde Jan Gerritz van Hilhorst, overige namen Jan Gerritze Hilhorst, burgerlijk huwelijk 27 Apr 1799 te Soest,
kerkelijk huwelijk 12 Mei 1799 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren CA. 1767 (zoon van Gerrit Jansz van Hilhorst en
Steijntje Willemse Smidt), overleden 7 Mrt 1852 te Soest.
iii. Barbara Rijks Jansen geboren VR. 31 Aug 1765, gedoopt 31 Aug 1765 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 86).
122.
iv. Joanna Rijks Schimmel geboren op VR. 31 Mrt 1767.
v. Jan Rijksz Schimmel geboren VR. 3 Nov 1769, gedoopt 3 Nov 1769 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 87).
vi. Aeltje Rijks Schimmel geboren VR. 13 Sep 1771, gedoopt 13 Sep 1771 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 88).
123.
vii. Neeltje Rijks Schimmel geboren op VR. 21 Nov 1773.
viii. Petronella Rijks Schimmel overleden 1775 - 1781, geboren VR. 8 Aug 1775, gedoopt 8 Aug 1775 te Soest, in de R.K.-Kerk,
(zie getuige 89).
124.
ix. Lambertus Rijksz Schimmel geboren op VR. 21 Apr 1777.
- 31 -
11 Jul 2016
125.
x. Maria Rijks Schimmel geboren op VR. 8 Apr 1779.
xi. Petronella Rijks Schimmel, overige namen Petronella Schimmel, geboren VR. 28 Mrt 1781 te Soest, gedoopt 28 Mrt 1781 te
Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 90) overleden 26 Feb 1835 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
66. Agnetis Lammersen7 Schimmel (Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3,
Gysbert Jansz2, Jan1), geboren CA. 1735.
zij trouwde Rijchardus Jansen, getrouwd 1762, ondertrouw 21 Apr 1762 te Baarn, in de N.G.-kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna8 Jansen geboren 1763, gedoopt 21 Apr 1763 te Baarn, in de R.K.-kerk.
ii. Cornelia Jansen geboren 1764, gedoopt 1 Jan 1764 te Baarn, in de R.K.-kerk.
iii. Arnolda Jansen geboren 1766, gedoopt 1 Feb 1766 te Baarn, in de R.K.-kerk.
iv. Maria Jansen geboren 1767, gedoopt 26 Okt 1767 te Baarn, in de R.K.-kerk.
v. Joannes Jansen geboren 1769, gedoopt 12 Mei 1769 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 91).
67. Aleijda Lammerts7 Schimmel, overige namen Aaltje Lammerts Schimmel, overige namen Alida Lammerts Schimmel (Lammert
Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1736, gedoopt 22
Okt 1736 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 92) overleden 1787, begraven 25 Apr 1787 te Blaricum.
zij trouwde Johannes Bakker, overige namen Joannes Hendriksz Bakker, getrouwd 1760, kerkelijk huwelijk 30 Jan 1760 te Blaricum, in
de R.K.-kerk, geboren VR. 6 Apr 1722 (zoon van Hendrik Lubbertsz Bakker en Grietje Teunis Vos), gedoopt 6 Apr 1722 te Blaricum, in
de R.K.-kerk, overleden VR. 16 Feb 1778, begraven 16 Feb 1778 te Blaricum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Margareta Jans8 Bakker geboren VR. 22 Jan 1761, gedoopt 22 Jan 1761 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
126.
ii. Marritje Jans Bakker geboren op VR. 24 Apr 1762.
127.
iii. Joanna Janz Bakker geboren op VR. 29 Sep 1763.
128.
iv. Geertje Jans Bakker geboren op VR. 24 Jan 1765.
v. Lamertus Jansz Bakker geboren VR. 20 Apr 1766, gedoopt 20 Apr 1766 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden VR. 29 Sep
1770, begraven 29 Sep 1770 te Blaricum.
129.
vi. Henricus Jansz Bakker geboren op VR. 20 Mrt 1768.
vii. Gertrudis Jans Bakker geboren VR. 13 Apr 1770, gedoopt 13 Apr 1770 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
viii. Lambertus Jansz Bakker geboren VR. 11 Mei 1772, gedoopt 11 Mei 1772 te Blaricum, in de R.K.-kerk, beroep broodbakker,
overleden 24 Mei 1830 te Blaricum.
ix. Peter Jansz Bakker geboren VR. 30 Mei 1774, gedoopt 30 Mei 1774 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
x. Joannes Jansz Bakker geboren VR. 7 Aug 1778, gedoopt 7 Aug 1778 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
68. Gerardus Lammertsz7 Schimmel, overige namen Gerrit Lammerste Schimmel (Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert
Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1738, gedoopt 9 Aug 1738 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 93).
hij trouwde Mechtildus Evertsen, overige namen Mecheltje Everts, overige namen Mechtildis Evertsen, overige namen Machteld
Evertse de Bruijn, getrouwd 1775, kerkelijk huwelijk 1775 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren 1738 (dochter van Evert de Bruijn en
Maria Aards), overleden 2 Jan 1825 te Baarn, ondertrouw 1 Mei 1775 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Everardus Gerritsz8 Schimmel, roepnaam Evert, geboren 1776 te Baarn, gedoopt 18 Aug 1776 te Baarn, in de R.K.-kerk,
(zie getuige 94) overleden 29 Aug 1857 te Baarn.
- 32 -
11 Jul 2016
ii. Joanna Gerrits Schimmel geboren 1783 te Baarn, gedoopt 10 Feb 1783 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 95).
69. Maria Lammerts7 Schimmel, roepnaam Mie, overige namen Maria Lammersen Schimmel (Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5,
Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1740, gedoopt 15 Sep 1740 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 96) overleden 24 Apr 1820 te Soest.
Op 25 Nov. 1786 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld voor Wouter van Ling, woonplaats Hoogland, en Maria Lammertse
Schimmel, weduwe van Pieter Janse Ebbenhorst, woonplaats Baarn. Aanbreng bruid: hofstede en landeryen te Baarn.
Bijzonderheden: lyftocht langstvelende, met benoeming van de langstlevende tot voogd.
zij trouwde (1) Pieter Janse Ebbenhorst, overige namen Pieter Jansen Ebbenhorst, overige namen Petrus Jansen Ebbenhorst, overige
namen Peeter Jansen Ebbenhorst, kerkelijk huwelijk 1 Mei 1775 te Baarn, in de N.G.-kerk, overleden 1784, geloof 1784
Rooms-katholiek, begraven 27 Jun 1784 te Baarn.
Pieter: Op 25 nov. 1786 akte van uitkoop: Maria Lammertse Schimmel echtgenote, weduwe van Pieter Janse Ebbenhorst voor haar 3
onmondige kinderen: Jan Jansse Ebbenhorst, Jannetje Jansse Ebbenhorst en Lammert Jansse Ebbenhorst. Voogd: Henricus
Ebbenhorst, oom en Gerrit Lammertse Schimmel, oom. Akte: uit de boedel ter voldoening vaderlyk erfdeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannetje Jansse8 Ebbenhorst geboren 1777 te Baarn, gedoopt 30 Jun 1777 te Baarn, in de R.K.-kerk, overleden VR.1781.
130.
ii. Jan Jansse Ebbenhorst geboren op 1778.
iii. Lambertus Jansse Ebbenhorst geboren 1779, gedoopt 1 Nov 1779 te Baarn, in de R.K.-kerk, overleden VR. 1783.
iv. Joanna Ebbenhorst geboren 1781, gedoopt 1 Jan 1781 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 97) overleden 10 Aug 1842 te
Baarn.
v. Lambertus Ebbenhorst geboren 1783, gedoopt 24 Apr 1783 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 98) overleden 21 Aug
1830 te Baarn.
zij trouwde (2) Wouter van Ling, kerkelijk huwelijk 28 Nov 1786 te Baarn, in de N.G.-kerk, overleden VR. 1803.
Wouter: Op 23 Mei 1803 verkoop erfportie van Van Ling, Wouter, overleden (datum is niet vermeld), Baarn, echtgenoot Schimmel,
Maria.
70. Cornelia Lammerts7 Schimmel, overige namen Cornelia Lammertsen Schimmel (Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert
Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1742, gedoopt 17 Nov 1742 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 99) geloof 1771 Rooms-katholiek, overleden 1771, begraven 5 Okt 1771 te Baarn.
zij trouwde Jan van Westerbeek, overige namen Joannis van Westerbeek, overige namen Joannes van Westerbeek, kerkelijk huwelijk
te Baarn, in de N.G.-kerk, ondertrouw 5 Mei 1767 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ignatius8 van Westerbeek geboren 1768 te Zandvoort (Baarn), gedoopt 30 Jun 1768 te Baarn, in de R.K.-kerk, overleden
26 Feb 1855 te Soest.
hij trouwde (1) Jannetje Zeelen van Edder.
hij trouwde (2) Alida Derkse, getrouwd 23 Dec 1824 te Soest, geboren 1771 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van Jan
Derkse en Alida Gerritse), overleden VR. 1855.
Achtste generatie
71. Anna8 Schimmel, roepnaam Annetje, overige namen Anna Maria Schimmel, overige namen Antje Schimmel (Hendrik Geurtsen7,
Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren te Hoogland (Amersfoort), overleden 23 Nov
1823 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
zij trouwde Pieter Sneeuw, overleden VR.1823.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthonetta9 Sneeuw geboren CA. 1781 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 22 Okt 1833 te Waverveen (De
Ronde Venen).
zij trouwde (1) Leendert Zwerver.
zij trouwde (2) Johannes Temmink, getrouwd 10 Nov 1830 te Waverveen (De Ronde Venen), geboren CA. 1801 te Mijdrecht
(De Ronde Venen) (zoon van Dirk Temmink en Johanna Wilhelmina Everings).
- 33 -
11 Jul 2016
ii. Johanna Sneeuw geboren CA. 1783, overleden 8 Aug 1840 te Alkemade (Kaag en Braassem).
zij trouwde Wouter Akerboom.
131.
iii. Cornelia Sneeuw geboren op CA. 1787.
iv. Erika Sneeuw, overige namen Erkje Sneeuw, geboren CA. 1791 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), ongehuwd, overleden 25
Sep 1825 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
v. Geertruida Sneeuw geboren CA. 1796, overleden 19 Apr 1876 te Alkemade (Kaag en Braassem).
zij trouwde (1) Jan Akerboom.
zij trouwde (2) Laurens van der Hoorn.
72. Geurt Evertze8 Schimmel (Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 1763 te Hoogland (Amersfoort), gedoopt 27 Jul 1763 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 100) woonde 1789 te
Hoogland (Amersfoort). Op 2 Nov 1789 worden burgerrechten verleend van Amersfoort aan hem en en zijn huisvrouw Maria Gerrits
van Leeuwenberg; met permissie de tapneringe te exerceren.
hij trouwde Maria Gerritze van Leeuwenberg, overige namen Marijtje Gerritz.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert9 Schimmel, overige namen Everdt Schimmel, geboren 1790, gedoopt 20 Jan 1790 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk,
beroep fuselier, overleden 30 Okt 1821 te Utrecht.
ii. Joannes Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren 1791 te Amersfoort, gedoopt 30 Jan 1791 te Amersfoort, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 101) overleden 1 Mrt 1815 te Amersfoort.
iii. Gerretje Schimmel geboren 1792, gedoopt 18 Jul 1792 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 102).
132.
iv. Willemijntje Schimmel geboren op 1794.
v. Gerarda Schimmel geboren 1796, gedoopt 23 Jan 1796 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 103).
73. Ardianus8 Schimmel, overige namen Cris, Aris, Arie (Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 1766 te Hoogland (Amersfoort), gedoopt 11 Feb 1766 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 104)
overleden 28 Jul 1821 te Amersfoort.
hij trouwde Jacoba Hoogland, getrouwd 10 Feb 1820 te Stoutenburg (Leusden), geboren CA. 1784 te Stoutenburg (Leusden) (dochter
van Jan Hendrikse Hoogland en Johanna Gerrits), overleden 26 Nov 1862 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert9 Schimmel geboren 19 Dec 1820 te Amersfoort, overleden 16 Mrt 1821 te Amersfoort.
ii. Aartje Schimmel geboren 24 Mrt 1822 te Amersfoort, overleden 4 Jan 1824 te Amersfoort.
74. Johannes Evertse8 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, overige namen Jan Evertze Schimmel, overige namen Jan Evertse
Schimmel (Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 1 Okt 1769,
gedoopt 1 Okt 1769 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 105) woonde te Amersfoort, beroep winkelier, beroep 1826
klompenmaker, overleden 29 Nov 1846 te Amersfoort. Op 7 Mrt 1857 wordt verkocht t.b.v. Schimmel, Jan (winkelier), overleden
29-11-1846, Amersfoort, echtgenoot Meijer, Clasina, overleden 06-10-1856, Amersfoort. Amersfoort E 973 (huis op Bloemendal: D nr.
252), 974 (huis er naast: D nr. 251).
hij trouwde Clasina Meijer, overige namen Klaasje Meijer, overige namen Claasje Meijer, burgerlijk huwelijk 9 Mei 1800 te
Amersfoort, kerkelijk huwelijk 11 Mei 1800 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, geboren 10 Jan 1780 te Amersfoort (dochter van Christiaan
Meijer en Maria Groenestein), overleden 6 Okt 1856 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
133.
i. Everardus9 Schimmel geboren op 26 Feb 1801.
ii. Christiaan Schimmel geboren 1802, gedoopt 21 Dec 1802 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, overleden VR. 1808.
134.
iii. Maria Schimmel geboren op 27 Nov 1804.
- 34 -
11 Jul 2016
135.
iv. Arnoldus Schimmel geboren op 23 Aug 1806.
136.
v. Christiaan Schimmel geboren op 27 Mrt 1808.
137.
vi. Gerrit Schimmel geboren op 4 Okt 1809.
vii. Willemina Schimmel, overige namen Wilhelmina Schimmel, geboren 29 Sep 1811 te Amersfoort, overleden 27 Jan 1812 te
Amersfoort.
138.
viii. Hendrik Schimmel geboren op 27 Nov 1812.
ix. Willemina Schimmel geboren 31 Jan 1815 te Amersfoort, overleden 3 Dec 1818 te Amersfoort.
x. Agatha Schimmel geboren 29 Mrt 1817 te Amersfoort, overleden 29 Okt 1818 te Amersfoort.
xi. Willem Schimmel geboren 1 Mei 1819 te Amersfoort, overleden 14 Jul 1819 te Amersfoort.
xii. Anna Maria Schimmel geboren 14 Aug 1820 te Amersfoort, overleden 7 Sep 1875 te Nijkerk.
zij trouwde Nicolaas Meijs, getrouwd 1 Aug 1866 te Amersfoort, geboren CA. 1827 te Amersfoort (zoon van Dirk Meijs en
Barendina Klaassen), overleden 23 Nov 1906 te Amersfoort.
139.
xiii. Jan Schimmel geboren op 19 Dec 1822.
75. Jannetje8 Schimmel, overige namen Joanna Schimmel, overige namen Jannetie Schimmel (Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1771, gedoopt 16 Dec 1771 te Hoogland, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 106) overleden 21 Mrt 1841 te Amersfoort.
zij trouwde Jacobus Willemsen, overige namen Jacobus Willemse, overige namen Jacob Willemse, burgerlijk huwelijk 26 Apr 1799 te
Amersfoort, kerkelijk huwelijk 30 Apr 1799 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, geboren CA. 1773 te Stoutenburg (Leusden) (zoon van
Willem Hendriks en Willemijntje Willems), overleden 25 Okt 1821 te Amersfoort, ondertrouw 12 Apr 1799 te Stoutenburg (Leusden).
Jacobus: Verkoopt op 1 Mei 1841: Amersfoort E.546 (huis Krommestraat, hoek Koornsteegje: Bloemendal 18).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem9 Willemse geboren 1802, gedoopt 8 Jul 1802 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk.
ii. Wilhelmina Willemse geboren 1805, gedoopt 8 Apr 1805 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 107).
iii. Wilhelmina Willemse geboren 1807, gedoopt 27 Nov 1807 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 108).
iv. Wilhelmus Willemze, overige namen Willem Willemse, geboren 1811 te Amersfoort, gedoopt 25 Mrt 1811 te Amersfoort, in
de R.K.-Kerk, (zie getuige 109) overleden 2 Nov 1845 te Amersfoort.
hij trouwde Arrisje van Minnen, overige namen Arda Laseur, getrouwd 20 Mei 1840 te Amersfoort (dochter van Nn en
Mietje van Minnen).
140.
v. Willemina Willemsen geboren op CA. 1813.
76. Evertje Willems8 Schimmel, roepnaam Eva, Evertie (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1767, woonde 1767 te Wulven (Houten), gedoopt 2 Aug 1767 te Nederlangbroek, in de Geref.
Kerk, overleden NA 1830. "Vader woont te Wulven waar het kind behoort".
zij trouwde Gerrit van Dam, geboren CA. 1761 (zoon van Sijbrand van Dam en Krijntje Uithol), overleden 7 Mrt 1830 te
Barwoutswaarder (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Krijntje9 van Dam geboren CA. 1791, overleden 4 Jun 1827 te Barwoutswaarder (Woerden).
ii. Claasje van Dam geboren CA. 1803 te Waarder (Bodegraven-Reeuwijk), overleden 29 Jun 1898 te Hazerswoude
(Rijnwoude).
zij trouwde Gijsbert Vredenburg, getrouwd 14 Apr 1843 te Barwoutswaarder (Woerden), geboren CA. 1781 te Bodegraven
(Bodegraven-Reeuwijk) (zoon van Herman Vredeburg en Marrigje Domburg).
- 35 -
11 Jul 2016
77. Margje Willems8 Schimmel, roepnaam Magie, Maagje, overige namen Maagje Schimmel (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1769 te Nederlangbroek (Wijk bij Duurstede), gedoopt 1
Jan 1770 te Nederlangbroek, in de Geref. Kerk.
zij trouwde Jacob de Wit, burgerlijk huwelijk 26 Apr 1808 te Utrecht, kerkelijk huwelijk 26 Apr 1808 te Utrecht, in de N.G. Kerk,
geboren 1781 (zoon van Willem Jans de Wit en Teuntje van Vliet), gedoopt 18 Feb 1781 te Harmelen (Woerden), ondertrouw 10 Apr
1808 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Teuntje9 de Wit geboren 1809 te Harmelen (Woerden), gedoopt 30 Jul 1809 te Harmelen, in de N.H.-kerk, overleden 14
Feb 1890 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Dirk Verweij, getrouwd 13 Dec 1834 te Harmelen (Woerden), geboren 1802 te Harmelen (Woerden) (zoon van
Willem Verweij en Niesje de Wit).
ii. Willem de Wit geboren 4 Feb 1813 te Harmelen (Woerden), overleden 16 Nov 1896 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde (1) Maria van der Laan, getrouwd 7 Feb 1838 te Waarder (Bodegraven-Reeuwijk), geboren CA. 1811 te
Waarder (Bodegraven-Reeuwijk) (dochter van Pancras van der Laan en Heiltje van Swieten).
hij trouwde (2) Antje Krommenhoek, overleden NA 1896.
78. Klaasje Willems8 Schimmel, overige namen Claasje Schimmel (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1775 te Neerlangbroek (Wijk bij Duurstede), gedoopt 3 Dec 1775 te Doorn, in
de Geref. Kerk, woonde 1808 te Harmelen (Woerden), overleden 17 Sep 1854 te Linschoten (Montfoort). Gedoopt te Doorn wegens
vacature.
zij trouwde Huijgh Boot, overige namen Huig Boot, getrouwd 21 Aug 1808 te Harmelen, voor het gerecht, kerkelijk huwelijk 21 Aug
1808 te Harmelen, in de N.H.-kerk, geboren 1781 te Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) (zoon van Pieter Boot en Emmetje van
Kamerik), gedoopt 11 Mrt 1781 te Oudshoorn (Alphen aan den Rijn), woonde 1808 te Harmelen (Woerden), overleden 1 Apr 1857 te
Linschoten (Montfoort), ondertrouw 6 Aug 1808 te Harmelen, voor het gerecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Emmigje9 Boot geboren 21 Sep 1808 te Harmelen (Woerden), gedoopt 25 Sep 1808 te Harmelen, in de N.H.-kerk,
overleden 18 Jan 1868 te Kamerik (Woerden).
zij trouwde Jan Veltwis, getrouwd 20 Okt 1837 te Linschoten (Montfoort), geboren 1798 te Zegveld (Woerden) (zoon van
Frans Veltwis en Cornelia van Nie).
ii. Wilhelmus Boot geboren CA. 1810, overleden 12 Jul 1863 te Linschoten (Montfoort).
iii. Pieter Boot geboren 1812 te Linschoten (Montfoort), overleden 26 Jan 1878 te Linschoten (Montfoort).
hij trouwde (1) Geertruij Klaren, getrouwd 27 Dec 1834 te Linschoten (Montfoort), geboren 1814 te Zegveld (Woerden)
(dochter van Leendert Klaren en Antje van Dommelen).
hij trouwde (2) Klaartje Leliveld, getrouwd 12 Mei 1837 te Linschoten (Montfoort), geboren 1812 te Bodegraven
(Bodegraven-Reeuwijk) (dochter van Nn en Cornelia Leliveld), overleden VR. 1878.
iv. Klaasje Boot geboren 1 Mrt 1814 te Linschoten (Montfoort), overleden 6 Jan 1863 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Gerrit Teunisse Niermeyer, getrouwd 20 Nov 1835 te Linschoten (Montfoort), geboren 1812 te Harmelen
(Woerden) (zoon van Jacob Niermeyer en Marrigje van Kamerik).
v. Teunis Boot geboren 26 Mei 1816 te Linschoten (Montfoort), overleden 8 Jan 1869 te Linschoten (Montfoort).
hij trouwde (1) Neeltje Edelkoort.
hij trouwde (2) Grietje Vermaat, getrouwd 27 Jan 1865 te Papekop (Oudewater), geboren CA. 1832 te Benschop (Lopik)
(dochter van Hendrik Vermaat [
- 1865] en Jannigje van Zessen [
- 1865]).
vi. Hendrik Boot geboren 18 Sep 1818 te Linschoten (Montfoort), overleden 7 Sep 1885 te Linschoten (Montfoort).
hij trouwde Pietertje Vermaat, getrouwd 17 Dec 1868 te Linschoten (Montfoort), geboren 1833 te Benschop (Lopik)
(dochter van Hendrik Vermaat [
- 1865] en Jannigje van Zessen [
- 1865]).
79. Hendrica Willems8 Schimmel (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1777 te Vleuten (Utrecht), gedoopt 20 Jul 1777 te Vleuten, in de N.H.-kerk, (zie getuige 110) overleden 1 Mei 1828
- 36 -
11 Jul 2016
te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem9 Schimmel geboren 2 Aug 1814 te Harmelen (Woerden), overleden 19 Aug 1849 te Kamerik-Houtdijken
(Woerden). Onecht kind aangegeven door de vroedvrouw Aenik van Sevenbergen.
zij trouwde (2) Bastiaan van Vliet, getrouwd 5 Mei 1827 te Harmelen (Woerden), geboren 1801 te Harmelen (Woerden) (zoon van Jan
van Vliet en Antje Hogendoorn).
80. Willem Willems8 Schimmel, overige namen Willem Schimmel (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Mrt 1782 te Vleuten (Utrecht), gedoopt 17 Mrt 1782 te Vleuten, in de
N.H.-kerk, (zie getuige 111) overleden 30 Dec 1865 te Naarden.
hij trouwde Dirkje Willems Verweij, getrouwd 17 Mrt 1824 te Harmelen (Woerden), geboren 1800 te Harmelen (Woerden) (dochter
van Willem Verweij en Niesje de Wit).
Kinderen uit dit huwelijk:
141.
i. Wilhelmus9 Schimmel geboren op 29 Jul 1824.
142.
ii. Hendrikus Schimmel geboren op 9 Dec 1825.
143.
iii. Niesje Schimmel geboren op 12 Sep 1827.
144.
iv. Klaasje Schimmel geboren op 4 Nov 1828.
v. Wilmpje Schimmel geboren 9 Feb 1830 te Harmelen (Woerden).
145.
vi. Arie Schimmel geboren op 24 Jul 1831.
81. Maria Willems8 Schimmel (Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1788 te Vleuten (Utrecht), gedoopt 22 Jun 1788 te Vleuten, in de N.H.-kerk, woonde 1810 te Harmelen (Woerden),
overleden 7 Aug 1856 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Jan Willemszn de Wit, getrouwd 8 Apr 1810 te Harmelen, voor het gerecht, geboren 1772 te Reijerskop (Zederik) (zoon
van Willem Jans de Wit en Teuntje van Vliet), gedoopt 26 Jul 1772 te Harmelen (Woerden), woonde 1810 te Reijerskop (Zederik),
woonde 1830 te Reijerskop (Zederik), overleden 12 Okt 1848 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), ondertrouw 23 Mrt 1810 te Harmelen,
voor het gerecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Teuntje9 de Wit geboren 19 Feb 1811 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), gedoopt 24 Feb 1811 te Harmelen, in de
N.H.-kerk, overleden 24 Nov 1884 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Cornelis Verdel, getrouwd 24 Sep 1830 te Harmelen (Woerden), geboren 1806 te Bodegraven
(Bodegraven-Reeuwijk) (zoon van Cornelis Verdel en Marregje van Vegten), overleden VR. 1884.
ii. Klaasje de Wit geboren CA. 1811, overleden 2 Apr 1812 te Gerverscop (Woerden).
iii. Willem Wilhelmus de Wit geboren 8 Sep 1812 te Harmelen (Woerden), overleden 28 Aug 1822 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern).
iv. Klazina de Wit geboren 26 Jul 1813 te Harmelen (Woerden), overleden 27 Jan 1814 te Harmelen (Woerden), doodsoorzaak
coliek. Oud 6 maanden.
v. Clasina de Wit geboren 23 Aug 1814 te Harmelen (Woerden), overleden 18 Mrt 1816 te Harmelen (Woerden).
vi. Jannigje de Wit, roepnaam Jansje, geboren 26 Aug 1815 te Harmelen (Woerden), overleden 8 Mrt 1817 te Harmelen
(Woerden), doodsoorzaak uitterende ziekte.
vii. Clasina de Wit, overige namen Klasina, geboren 23 Okt 1816 te Harmelen (Woerden), overleden 16 Sep 1882 te Harmelen
(Woerden).
zij trouwde Gerrit Aalberse, getrouwd 31 Aug 1860 te Harmelen (Woerden), geboren 1826 te De Bilt (zoon van Hendrik
Aalberse en Maria Fluit), overleden VR. 1882.
- 37 -
11 Jul 2016
viii. Jannigje de Wit geboren 22 Dec 1817 te Harmelen (Woerden), overleden 24 Feb 1872 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Johannes Hollaar, getrouwd 10 Nov 1854 te Harmelen (Woerden), geboren 1829 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern) (zoon van Bruno Hollaar en Gijsje Oostrom).
ix. Willem de Wit geboren 28 Jul 1819 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 19 Aug 1819 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern). 3 weken oud.
x. Marrigje de Wit geboren 17 Nov 1820 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), ongehuwd, overleden 20 Aug 1898 te Harmelen
(Woerden).
xi. Hendrica de Wit geboren 21 Okt 1821 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 11 Jan 1904 te Harmelen
(Woerden).
zij trouwde Dirk van Amerongen, getrouwd 28 Feb 1845 te Harmelen (Woerden), geboren 19 Sep 1815 te Langbroek (Wijk
bij Duurstede) (zoon van Aaldert Dirks van Amerongen en Aaltje Jans van Stroe).
xii. Willem Wilhelmus de Wit geboren 21 Mrt 1823 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 23 Jan 1900 te Harmelen
(Woerden).
hij trouwde Grietje Oskam, getrouwd 10 Jul 1857 te Harmelen (Woerden), geboren 1832 te Harmelen (Woerden) (dochter
van Cornelis Oskam en Cornelia van Eck), overleden 3 Mei 1894 te Harmelen (Woerden), aantal kinderen in dit gezin : 13.
xiii. Adriana de Wit geboren 21 Feb 1824 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 4 Jan 1904 te Linschoten
(Montfoort).
zij trouwde Gerrit van Amerongen, getrouwd 11 Mrt 1853 te Harmelen (Woerden), geboren 28 Mrt 1826 te Langbroek
(Wijk bij Duurstede) (zoon van Aaldert Dirks van Amerongen en Aaltje Jans van Stroe), overleden 19 Mrt 1874 te
Linschoten (Montfoort).
xiv. Jan de Wit geboren 16 Apr 1825 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 17 Jun 1825 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern). 2 maanden oud.
xv. Nn de Wit geboren 10 Aug 1826, overleden 10 Aug 1826 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern). Levenloos geboren kind.
xvi. Maria de Wit geboren 10 Okt 1827 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 28 Jan 1828 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern). 4 Maanden oud.
xvii. Jan de Wit geboren 4 Apr 1829 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 5 Sep 1830 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern). Één en een half jaar oud.
xviii. Maria de Wit geboren 4 Apr 1829 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 7 Sep 1830 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern). Één en een half jaar oud.
82. Jan8 Schimmel (Johannes7, Willem6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
CA. 1744 te Schalkwijk (Houten), woonde 1778 te Breukelen (Stichtse Vecht). In 1768 lidmaten te Houten.
hij trouwde (1) Evertje Dorresteijn, overleden VR. 1778.
Kinderen uit dit huwelijk:
146.
i. Gijsberta9 Schimmel geboren op CA. 1768.
hij trouwde (2) Gerritje Roos, getrouwd CA. 1778, geloof Nederlands-hervormd, overleden 1802, begraven 23 Apr 1802 te Vreeswijk
(Nieuwegein), ondertrouw 27 Mrt 1778 te Breukelen (Stichtse Vecht).
Kinderen uit dit huwelijk:
147.
ii. Adrianus de Vink.
83. Gijsberta8 Schimmel (Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), beroep naayster.
zij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 38 -
11 Jul 2016
148.
i. Hendrik9 Schimmel geboren op 1795.
84. Gijsbert8 Schimmel (Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1779 te 't Waal (Houten), gedoopt 4 Jul 1779 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, overleden 21 Nov 1828 te Tull en 't
Waal (Houten).
hij trouwde Maria Geurtse van Leeuwen, overige namen Maria van Leeuwen, burgerlijk huwelijk 30 Okt 1802 te Tull en 't Waal, voor
het terecht, kerkelijk huwelijk 31 Okt 1802 te Tull en 't Waal, in de N.G.-kerk, geboren CA. 1774 te Schalkwijk (Houten) (dochter van
Geurt van Leeuwen en Aaltje van Dijk), woonde 1802 te 't Waal (Houten), overleden 17 Jul 1845 te Tull en 't Waal (Houten),
ondertrouw 15 Okt 1802 te Tull en 't Waal, voor het terecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
149.
i. Johannes9 Schimmel geboren op 14 Sep 1803.
ii. Gerrit Schimmel, overige namen Geurt, geboren 1 Okt 1805, gedoopt 7 Okt 1805 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk,
overleden 25 Okt 1825 te Jutphaas (Nieuwegein).
150.
iii. Annigje Schimmel geboren op 2 Jul 1807.
85. Abraham8 Schimmel (Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1782 te 't Waal (Houten), gedoopt 24 Nov 1782 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, beroep schoenmaker, overleden 6
Nov 1845 te Tull en 't Waal (Houten). Tweeling.
hij trouwde Jannetje Stekelenburg, overige namen Jannigje Stekelenberg, overige namen Jannetje Steekelenburg, burgerlijk
huwelijk 8 Aug 1802 te Tull en 't Waal (Houten), kerkelijk huwelijk 8 Aug 1802 te Tull en 't Waal, in de N.G.-kerk, geboren CA. 1783 te
Vreeswijk, de Vaart (dochter van Hendrik Stekelenburg en Cornelia Spinhoven), overleden 20 Nov 1849 te Tull en 't Waal (Houten),
ondertrouw 23 Jul 1802 te Tull en 't Waal, voor het terecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes9 Schimmel geboren 13 Okt 1802 te Schalkwijk (Houten), gedoopt 17 Okt 1802 te Tull en 't Waal, in de
N.H.-Kerk, overleden 23 Feb 1867 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Clasina van Ooij, getrouwd 19 Jan 1827 te Schonauwen (Houten), geboren 1797 te Houten (dochter van Gerrit
van Ooij en Alida Knodsenburg), overleden 2 Feb 1881 te Vreeswijk (Nieuwegein).
151.
ii. Cornelia Schimmel geboren op 8 Jun 1805.
152.
iii. Hendrik Schimmel geboren op 23 Aug 1809.
153.
iv. Annigje Schimmel geboren op 18 Jun 1815.
154.
v. Catharina Maria Schimmel geboren op 23 Jan 1818.
86. Gijsbertus8 Pauw (Engeltje7 van Schaik, Adriana6 Schimmel, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1781 te Vleuten (Utrecht), gedoopt 25 Dec 1781 te Vleuten (Utrecht), overleden 4 Feb 1830 te Vleuten
(Utrecht).
hij trouwde Willemijntje Schimmel, getrouwd 4 Mrt 1812 te Vleuten (Utrecht), geboren CA. 1774 te Houten (dochter van Johannes
Schimmel en Aartje van Maurik), overleden 3 Mrt 1847 te Achttienhoven (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn9 Pauw geboren 29 Feb 1812, overleden 29 Feb 1812 te Vleuten (Utrecht). Levenloos geboren.
87. Johannes8 Schimmel, overige namen Jun Johannes Schimmel (Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1757 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 8 Mei 1757 te Rotterdam, in de
Ger. Kerk, woonde 1791 - 1794 te Rotterdam, in de Oppert hoek Broedersteeg, overleden 23 Aug 1838 te Rotterdam.
hij trouwde Johanna Kragt, kerkelijk huwelijk 30 Jul 1786 te Rotterdam, in de Ger. Kerk, geboren 1769 te Rotterdam (dochter van
Gijsbertus Kragt en Maaijke van Harp), gedoopt 19 Mrt 1769 te Rotterdam, woonde 1786 te Rotterdam, in de Hoogstraadt, overleden
25 Apr 1794 te Rotterdam, begraven 29 Apr 1794 te Rotterdam, in de Prinsenkerk, ondertrouw 16 Jul 1786 te Rotterdam.
Johanna: Overledene liet na 3 minderjarige kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 39 -
11 Jul 2016
i. Jan Francois Schiltmans9 Schimmel, overige namen Jan Frans Schilmans Schimmel, geboren CA. 1 Aug 1787 te
Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 24 Aug 1787 te Rotterdam, in de Ger. Kerk, (zie getuige 112, 113) overleden 15 Okt
1839 te Rotterdam.
hij trouwde Johanna Clasina Honcoop, getrouwd 19 Dec 1838 te Rotterdam, geboren CA. 1801 te Rotterdam (dochter van
Willem Andriesze Honcoop en Elisabeth Ophorst).
155.
ii. Pieter de Groot Schimmel geboren op 25 Okt 1789.
iii. Nn geboren 1791, overleden 1791, begraven 10 Jun 1791.
iv. Nn geboren 1792, overleden 1792, begraven 11 Jun 1792 te Rotterdam.
v. Willem Schimmel geboren 15 Sep 1793 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 22 Sep 1793 te Rotterdam, in de Ger. Kerk,
(zie getuige 114, 115) overleden 9 Jan 1794 te Rotterdam, begraven 11 Jan 1794 te Rotterdam. Gerrit en Willem zijn een
tweeling.
156.
vi. Gerrit Schimmel geboren op 15 Sep 1793.
88. Hendrik8 Schimmel, overige namen Heijnderik Schimmel (Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1770 te Rotterdam, woonde 1802 te Rotterdam, in het Haagsche Veer,
woonde 1808 te Rotterdam, in de Oppert, overleden 26 Jun 1852 te Rotterdam.
hij trouwde Johanna Heineeke, overige namen Anna Huncken, overige namen Anna Heincke, overige namen Johanna Heuncke,
getrouwd 16 Nov 1800 te Rotterdam, geboren CA. 1770 te Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) (dochter van Cornelis Heuneke en
Jannetje Sijmense Oudshoorn), overleden 19 Jan 1850 te Rotterdam, ondertrouw 1 Nov 1800 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Fransje9 Schimmel geboren CA. 1790, overleden 18 Dec 1792. Overledene was 2 jaar.
ii. Nn geboren 19 Apr 1802, overleden 19 Apr 1802, begraven 22 Apr 1802 te Rotterdam.
157.
iii. Jannetje Schimmel geboren op 19 Apr 1802.
iv. Willem Schimmel geboren 24 Mrt 1808 te Rotterdam, gedoopt 24 Apr 1808 te Rotterdam, in de Ger. Kerk.
89. Pieter8 Schimmel (Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren te Rotterdam, woonde 1793 te Rotterdam, in de St. Jacobsstraat, woonde 1793 te Rotterdam, in de
Gouseagestraat, overleden VR. 1808.
hij trouwde Catharina Dienaar, overige namen Anna Catharina Dienaar, overige namen Anna Catherina Diener, kerkelijk huwelijk 6 Aug
1793 te Rotterdam, geboren CA. 1774 te Rotterdam, woonde 1793 te Rotterdam, in de Baanstraat, overleden 28 Mei 1812, ondertrouw
21 Jul 1793 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieter9 Schimmel geboren 1793 te Rotterdam, gedoopt 22 Dec 1793 te Rotterdam, in de Ger. Kerk.
ii. Jacoba Hermina Schimmel geboren 10 Jan 1800 te Rotterdam, gedoopt 30 Jan 1800 te Rotterdam, in de Lutherse Kerk.
iii. Nn geboren 1804, overleden 1804, begraven 16 Aug 1804 te Rotterdam.
90. Willem Cornelisz8 Schimmel (Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren VR. 3 Sep 1751 te Amsterdam, gedoopt 3 Sep 1751 te Amsterdam, in de Westerkerk, (zie getuige 116, 117)
beroep daghuurder in spieringhorn, overleden 6 Jun 1799 te Sloten (Amsterdam).
hij trouwde Grietje Anthonissen Slip, geboren 5 Jun 1762 te Sloterdijk (Amsterdam) (dochter van Antonij Slip en Aaltje Wouters van
Tijlen), overleden 15 Sep 1826 te Heemstede.
Kinderen uit dit huwelijk:
158.
i. Cornelis9 Schimmel geboren op VR. 2 Mei 1784.
ii. Anthonij Slip Schimmel geboren VR. 12 Nov 1786 te Sloten (Amsterdam), gedoopt 12 Nov 1786 te Sloten (Amsterdam),
overleden VR. 25 Nov 1786 te Sloten (Amsterdam), begraven 25 Nov 1786 te Sloten (Amsterdam).
- 40 -
11 Jul 2016
iii. Aaltje Schimmel geboren 21 Jun 1789 te Sloten (Amsterdam).
iv. Wijntje Willems Schimmel geboren 27 Jan 1792 te Soest, gedoopt 29 Jan 1792 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige
118).
v. Nn Schimmel geboren VR. 20 Dec 1798 te Sloten (Amsterdam), overleden 20 Dec 1798 te Sloten (Amsterdam). Ongedoopt
kind.
91. Cornelis Cornelisz8 Schimmel (Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1759 te Soest, gedoopt 18 Nov 1759 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 119) woonde 1789 te Amersfoort,
overleden 25 Dec 1815 te Amersfoort.
hij trouwde Geertruij van Scherpenzeel, getrouwd 10 Mei 1789 te Soest, kerkelijk huwelijk 10 Mei 1789 te Soest, in de N.G.-kerk,
geboren 1765 te De Bilt, jongedochter van Soest, overleden 24 Mrt 1823 te Amersfoort, ondertrouw 17 Apr 1789 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, attestatie naar Soest.
Geertruij: Namen ouders onbekend.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Cornelisz9 Schimmel geboren 1790, overleden 1790 - 1801 te Amersfoort, gedoopt 14 Mrt 1790 te Amersfoort, in
de N.G.-Kerk.
159.
ii. Antje Cornelis Schimmel geboren op 1791.
160.
iii. Wilhelmus Schimmel geboren op 1793.
iv. Hendrika Cornelis Schimmel geboren 1794, gedoopt 14 Dec 1794 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk.
v. Gerritje Cornelis Schimmel geboren 1796, gedoopt 12 Jun 1796 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk.
161.
vi. Cornelis Cornelisz Schimmel geboren op 1801.
92. Gerritje Willems8 Schimmel, overige namen Gergje Schimmel, overige namen Gerrigje Schimmel (Wilhelmus Abrahamsz7,
Abraham Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Sep 1793 te Soest,
gedoopt 22 Sep 1793 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 120) overleden 18 Jan 1870 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Willem Correljé, getrouwd 23 Okt 1824 te Jutphaas (Nieuwegein), geboren 1798 te Jutphaas (Nieuwegein) (zoon van
Daniel Correljé en Willemijntje van Rooijen), overleden VR. 1870.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willemijntje9 Correljé geboren 23 Apr 1825 te Jutphaas (Nieuwegein).
zij trouwde (1) Rokus van Zeijll, getrouwd 30 Aug 1848 te IJsselstein, geboren CA. 1822 te IJsselstein (zoon van Rokus van
Zeijll en Hendrica Schut).
zij trouwde (2) Willem Raadgever, getrouwd 31 Okt 1855 te Amersfoort, geboren CA. 1825 te IJsselstein (zoon van
Johannes Raadgever en Sofie van Rossum).
ii. Willemhelmus Correljé geboren 21 Mei 1827 te Jutphaas (Nieuwegein), overleden 2 Jan 1892 te Vianen.
hij trouwde Teuntje de Wijman, getrouwd 27 Sep 1861 te Vianen, geboren CA. 1836 te Langerak (Molenwaard) (dochter
van Jan de Wijman en Niesje Schippers).
iii. Jannetje Correljé geboren 27 Nov 1829 te Jutphaas (Nieuwegein).
iv. Jan Correljé geboren 28 Okt 1832 te Jutphaas (Nieuwegein), overleden 28 Jul 1833 te Jutphaas (Nieuwegein).
93. Teunisje8 van Ommeren (Henderijntje Abrahams7 Schimmel, Abraham Willemsen6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1792, gedoopt 15 Apr 1792 te Soest, in de N.G.-kerk, (zie getuige 121) overleden 29 Okt
1860 te Soest.
zij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Theodorus9 van Ommeren geboren CA. 1815.
- 41 -
11 Jul 2016
94. Willem Ariensz8 Schimmel (Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1758 te Hamersveld (Leusden), gedoopt 6 Jan 1758 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, woonde 1790 te De Bilt,
overleden 15 Jun 1837 te Maartensdijk (De Bilt).
hij trouwde (1) Rijkje Cornelisse Hoek, getrouwd 7 Feb 1790 te Maartensdijk (De Bilt), kerkelijk huwelijk 7 Feb 1790 te Maartensdijk
(De Bilt), geboren 1759 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van Cornelis Dirksz Hoek en Marritje Bartels (van der) Staal), gedoopt 2 Sep
1759 te Maartensdijk (De Bilt), woonde 1790 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 3 Feb 1796 te Maartensdijk (De Bilt), begraven 8 Feb
1796 te Maartensdijk (De Bilt), ondertrouw 23 Jan 1790 te De Bilt, attestatie naar Maartensdijk.
Rijkje:
Volgens het begraafboek van Maartensdijk is er 1 kind uit dit huwelijk begraven; op 17 Nov 1795; mogelijk een levenloos geboren
kind.
Kinderen uit dit huwelijk:
162.
i. Neeltje Willems9 Schimmel geboren op 1790.
163.
ii. Marretje Schimmel geboren op 20 Jun 1791.
164.
iii. Aartje Schimmel geboren op 19 Jun 1792.
iv. Cornelia Schimmel geboren 6 Sep 1793 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 8 Sep 1793 te Maartensdijk (De Bilt), (zie
getuige 122).
v. Elsje Schimmel geboren 4 Dec 1794 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 7 Dec 1794 te Maartensdijk (De Bilt), (zie getuige
123) ongehuwd, overleden 14 Okt 1877 te Westbroek (De Bilt).
hij trouwde (2) Maria Floor, getrouwd 24 Jul 1796 te Maartensdijk (De Bilt), kerkelijk huwelijk 7 Aug 1796 te Maartensdijk (De Bilt),
geboren 5 Nov 1769 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van Teunis Cornelisz Floor en Maagje Hendriks van den Brandhoff), overleden
15 Nov 1846 te Maartensdijk (De Bilt).
Maria:
Uit dit huwelijk zijn volgens het begraafboek van Maartensdijk 3 kinderen begraven; op 19 Mrt 1799, 25 Feb 1807 en 8 Dec 1807.
Kinderen uit dit huwelijk:
vi. Maagje Schimmel geboren 10 Mei 1797 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 14 Mei 1797 te Maartensdijk (De Bilt), overleden
14 Mrt 1799, begraven 19 Mrt 1799 te Maartensdijk (De Bilt).
vii. Arie Schimmel geboren 14 Sep 1798 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 16 Sep 1798 te Maartensdijk (De Bilt), (zie getuige
124) ongehuwd, overleden 29 Okt 1869 te Maartensdijk (De Bilt).
165.
viii. Teunis Schimmel geboren op 19 Mrt 1800.
166.
ix. Evert Schimmel geboren op 11 Sep 1802.
x. Kornelis Schimmel, overige namen Cornelis, geboren 21 Jan 1807 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 1 Mrt 1807 te
Maartensdijk (De Bilt), (zie getuige 125) ongehuwd, overleden 28 Okt 1847 te Maartensdijk (De Bilt).
xi. Maagje Schimmel geboren 21 Jan 1807 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 1 Mrt 1807 te Maartensdijk (De Bilt), (zie
getuige 126).
Kornelis en Maagjen waren een tweeling.
xii. Willem Schimmel geboren 23 Nov 1808 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 11 Dec 1808 te Maartensdijk (De Bilt), overleden
4 Apr 1833 te Maartensdijk (De Bilt).
xiii. Rudolf Jacobus Schimmel geboren 8 Apr 1811 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 21 Apr 1811 te Maartensdijk (De Bilt), (zie
getuige 127) overleden 5 Nov 1835 te Maartensdijk (De Bilt).
95. Cornelia Ariens8 Schimmel (Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1765 te De Bilt, gedoopt 24 Nov 1765 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 128) woonde 1791 te De Bilt,
overleden 13 Sep 1841 te De Bilt.
zij trouwde Evert Jansz van Ooyen, overige namen Evert Jansz Oijen/Ooijen., getrouwd 1791 te De Bilt, na 3 voorstellingen, geboren
1759 te Renswoude (zoon van Jan Evertsz van Ooijen [1733 ] en Geertje Hendrikse Bouman [
- 1761]), gedoopt 29 Jul 1759 te
Renswoude, woonde 1791 te Renswoude, beroep landbouwer, overleden 4 Jun 1842 te De Bilt, ondertrouw 18 Nov 1791 te De Bilt.
Evert:
Evert Janse van Ooijen kocht in 1810 de boerderij Leijenoord, vroeger gelegen aan de Leijenseweg in De Bilt (nu Bilthoven
genoemd). Hun zoon Evert van Ooijen nam in 1842 de boerderij over, maar verkocht hem in 1857 voor fl. 23.000,- aan Elis. Both
- 42 -
11 Jul 2016
Hendriksen en vertrok het jaar daarop naar een boerderij in Blauwkapel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arie Evertsz9 van Ooyen geboren 1792 te De Bilt, gedoopt 20 Okt 1792 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 129)
ongehuwd, overleden 28 Okt 1827 te De Bilt.
ii. Jannetje Everts van Ooyen geboren 1794 te De Bilt, overleden 1794 - 1810 te De Bilt, gedoopt 1 Jun 1794 te De Bilt, in de
NH-Kerk.
iii. Neeltje Everts van Ooyen geboren 1796 te De Bilt, gedoopt 21 Mrt 1796 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 130)
overleden 22 Apr 1862 te Bunnik.
zij trouwde Jochem Floor, getrouwd 17 Apr 1823 te De Bilt, geboren 1790 te Blauwkapel (Utrecht/De Bilt) (zoon van
Jochem Floor en Aartje Floor).
iv. Jan Evertsz van Ooyen geboren 1798 te De Bilt, gedoopt 11 Mrt 1798 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 131)
overleden 7 Apr 1825 te De Bilt.
v. Willem Evertsz van Ooyen geboren 1800, gedoopt 11 Jun 1800 te De Bilt, in de NH-Kerk.
vi. Willem Evertsz van Ooyen geboren 20 Apr 1802 te De Bilt, gedoopt 2 Mei 1802 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 132)
overleden 28 Dec 1828 te De Bilt.
vii. Evert Evertsz van Ooyen geboren 30 Jun 1804 te De Bilt, gedoopt 8 Jul 1804 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 133)
overleden 3 Mrt 1878 te Maartensdijk (De Bilt).
hij trouwde Gijsbertje van Leersum, getrouwd 5 Nov 1841 te Baarn, geboren CA. 1804 te Soest (dochter van Jan van
Leersum en Marritje Roodhart), overleden VR. 1878.
viii. Cornelis Evertsz van Ooyen, overige namen van Ooijen, geboren 24 Jan 1807 te De Bilt, gedoopt 15 Feb 1807 te De Bilt, in
de NH-Kerk, beroep veehandelaar, overleden 24 Mrt 1856 te De Bilt.
hij trouwde Teunisje van de Haar, getrouwd 10 Dec 1841 te Scherpenzeel, geboren CA. 1819 te Woudenberg (dochter van
Erris van de Haar en Gerritje van de Broek), beroep dienstmeid.
ix. Jannigje Everts van Ooyen geboren 23 Apr 1810 te De Bilt, gedoopt 27 Mei 1810 te De Bilt, in de NH-Kerk, overleden 25
Jun 1890 te Maartensdijk (De Bilt).
zij trouwde Wulfer Floor, getrouwd 13 Apr 1836 te De Bilt, geboren 1810 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon van Jochem Floor
en Aartje Floor), overleden VR. 1890.
96. Johannes Ariensz8 Schimmel, overige namen Joannes Schimmel, roepnaam Jan (Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1776 te Baarn, jongeman van Baarn, gedoopt 12 Mei 1776
te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 134) overleden 29 Jan 1857 te Soest. Dood gevonden.
hij trouwde Jannetje Peeters van Roomen, overige namen Jannetje van Romen, overige namen Jannitje Peterze van Romen,
getrouwd 12 Feb 1809 te Soest, voor het gerecht, kerkelijk huwelijk 12 Feb 1809 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren CA. 1786 te Soest
(dochter van Pieter van Roomen en Rijkje van den Bremer), beroep landbouwster, overleden 26 Dec 1853 te Baarn, ondertrouw 27 Jan
1809 te Soest.
Jannetje:
Op 9 Mei 1854 wordt verkocht: Duist C 262, 263 (weiland van Bisschopsweg tot aan de Wetering) Baarn A 308, 309, 348; B 202 bis, 211,
237 t/m 241. 323, 342, 343, 344, 421; D 211 (boerenhofstede aan de Straatweg). Testament: 04-02-1836. Van Roomen, Jannetje
(landbouwster), overleden 26-12-1853, Baarn, echtgenoot Schimmel, Jan.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Jansz9 Schimmel geboren 1810, overleden 1810 - 1811, gedoopt 25 Jan 1810 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie
getuige 135).
ii. Willem Jansz Schimmel geboren 20 Jul 1811 te Baarn, gedoopt 20 Jul 1811 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 136)
overleden 27 Mrt 1816 te Baarn.
167.
iii. Rijkje Schimmel geboren op 5 Feb 1813.
iv. Elisabeth Maria Schimmel, overige namen Elizabeth Maria Schimmel, geboren 11 Mei 1814 te Baarn, overleden 12 Nov
1818 te Baarn.
- 43 -
11 Jul 2016
v. Pieter Schimmel geboren 28 Mrt 1815 te Baarn, overleden 31 Mrt 1816 te Baarn.
vi. Franciscus Schimmel geboren 26 Feb 1816 te Baarn, overleden 29 Nov 1879 te Baarn.
hij trouwde Fijtje Kaas, getrouwd 23 Mei 1857 te Baarn, geboren CA. 1822 te Leusden (dochter van Gerrit Willemse Kaas
en Teuntje Wouterse van den Heuvel), overleden 4 Jan 1895 te Baarn.
168.
vii. Willem Schimmel geboren op 23 Jan 1817.
169.
viii. Wilhelmina Schimmel geboren op CA. 1818.
ix. Elisabeth Schimmel geboren 9 Jul 1819 te Baarn, overleden 18 Okt 1845 te Baarn.
97. Albertus Ariensz8 Schimmel, overige namen Aalbert Schimmel (Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1778 te De Bilt, gedoopt 9 Aug 1778 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie
getuige 137) beroep schaapherder, landbouwer, overleden 7 Sep 1859 te Soest.
hij trouwde Neeltje Lagerweij, getrouwd 1806 te De Bilt, kerkelijk huwelijk 23 Feb 1806 te De Bilt, geboren 1784 te Lunteren (Ede)
(dochter van Cornelis Lagerwei en Nn), overleden 29 Sep 1848 te Soest.
Neeltje:
Bij huwelijk woonachtig te Zeist. Huwelijk met attestatie van het gerecht Zeijst en De Bilt.
Kinderen uit dit huwelijk:
170.
i. Arij Albertsz9 Schimmel geboren op 23 Okt 1806.
171.
ii. Hendrik Schimmel geboren op 1809.
172.
iii. Neeltje Schimmel geboren op 13 Mei 1814.
173.
iv. Willem Schimmel geboren op 13 Mei 1814.
98. Wilhelmus Gijsbertsz8 Schimmel, overige namen Willlem Schimmel (Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 25 Feb 1772 te Leusden, gedoopt 25 Feb 1772 te
Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Okt 1800 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde NA 5 Mei
1803 te Barneveld, beroep landbouwer, overleden 13 Feb 1835 te Esveld (Barneveld).
hij trouwde Cornelia Wouters Dekkers, overige namen Cornelia Wouters Dekker, getrouwd 28 Feb 1802 te Lunteren (Ede), geboren CA.
1773 te Lunteren (Ede) (dochter van Wouter Dekkers en Annetje van Holk), gedoopt te Lunteren (Ede), beroep landbouwster,
overleden 30 Jul 1844 te Esveld (Barneveld), ondertrouw 4 Feb 1802 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria9 Schimmel geboren 13 Jan 1803 te Leusden, beroep landbouwster, overleden 16 Mei 1870 te Garderbroek
(Barneveld).
zij trouwde Otto van Middendorp, getrouwd 31 Okt 1845 te Barneveld, geboren 16 Dec 1815 te Kootwijkerbroek
(Barneveld) (zoon van Klaas Otten van Middendorp [1788 - 1855] en Jannetje Willems [1785 - 1835]), gedoopt 14 Jan 1816
te Kootwijkerbroek (Barneveld), beroep dagloner, landbouwer, overleden 20 Jan 1882 te Barneveld.
ii. Anna Schimmel geboren 13 Mei 1804 te Leusden.
iii. Wouter Schimmel geboren 17 Jul 1805 te Leusden, overleden 15 Aug 1805.
iv. Wouter Schimmel geboren 11 Aug 1806 te Leusden, gedoopt te Barneveld, beroep schutter der mobiele schutterij,
overleden 14 Nov 1831 te Harderwijk.
v. Gijsbert Schimmel geboren 28 Aug 1807 te Leusden, beroep landbouwer, overleden 1 Aug 1843 te Esveld (Barneveld).
vi. Ariën Schimmel, overige namen Arie Schimmel, geboren 19 Nov 1809 te Leusden, beroep landbouwer, overleden 1 Mei
1864 te De Glind (Barneveld).
Volgens Militair Register geboren 16-11-1809 te Barneveld.
hij trouwde Gijsbertje Schut, overige namen Gijsbertha Schut, getrouwd 23 Feb 1844 te Barneveld, geboren 1816 te
Garderen (Barneveld) (dochter van Jacob Aartsen Schut en Grietje Dirksen), overleden 29 Mrt 1879 te Scherpenzeel.
- 44 -
11 Jul 2016
vii. Annetje Schimmel, overige namen Antje Schimmel, geboren 3 Jul 1811 te Barneveld, gedoopt te Barneveld, overleden 26
Aug 1833 te Barneveld.
99. Evertje Gijsberts8 Schimmel, overige namen Evertje Schimmel (Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 15 Okt 1773 te Leusden, gedoopt 15 Okt 1773 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1797 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde 1805 te Lokhorst
(Amersfoort), beroep landbouwster, overleden 15 Feb 1850 te Amersfoort.
Op 8 Mei 1847 wordt een akte van verkoop opgemaakt: 1 - Meerveld, Gerrit (te Stoutenburg) gemachtigde voor hemzelf en voor:
Schimmel, Evertje (zijn moeder, wed. van Meerfeld, Wulfert overleden te Amersfoort) en voor: Meerveld, Maria (zijn zuster, vrouw
van Koudijs, Willem); 2 - Geest, Cornelis van de (landbouwer te Leusden) gemachtigde voor zijn vrouw Meerveld, Aaltje; 3 Meerveld, Gijsbertus (kastelein te Amersfoort); 4 - Binnendijk, Reinier van (kaaskoper te Amersfoort) voor zijn vrouw Meerveld,
Gijsberta (alle 5 kinderen als erfgenamen van wijlen Meerveld, Wulfert) (Verkopers). Coenen, Jonkheer Jan Franciscus Leonard
(controleur 's rijksbelastingen te Amersfoort) (koper). Boerenhofstede "de Driftakker" te Stoutenburg, bestaande: behuizinghe, 2
schuren, 2 bergen en wei, bouw- en bosland plus riet, kad. Amersfoort B. 99 en 100, kad. Stoutenburg C 127, 127 bis, 128 t /m 132,
134 t/m 137 en 146 t/m 157. Verkregen in eigendom bij openbare verkoop dd. 26-11-1800. Onder de verkoop is begrepen de losse
balkslieten en de platen doch daarvan uitgesonderd, het hout en de stammen, midden in het weiland achter de schuur en in het
weiland achter de tuin, hetwelk de bruiker van het uitrooyen is gegund. Willem Koudijs heeft Maria en haar kinderen sedert enige
jaren verlaten en ondanks naspeuringen weet zij niet waar hij zich bevindt, zij is gerechtigd om voor haar eigen belangen op te
komen (19- 03-1847). Wulferd Meerveld en Evertje Schimmel waren onder huwelijkse voorwaarden in volkomen gemeenschap
getrouwd.
Op 15 Sept. 1847 wordt akte opgemaakt: Poot, Hendrik (veehouder te Baarn) is schuldig aan Evertje Schimmel, wed. van Wulfert
Meerveld, vertegenwoordigt door de gemachtigde Dirk van der Roemer, zaakwaarnemer, f. 500,-- met 5% rente. Tot waarborg van
geleend bedrag: huis en erf en hooiberg aan ter Eem, gemeente Baarn, kad. A 79 en 80.
Op 24 Sept,1847 wordt akte opgemaakt: Zeggelaar, Wouter (arbeider te Amersfoort) is schuldig aan Evertje Schimmel, wed. van
Wulfert Meerveld, vertegenwoordigd door de gemachtigde Bartholomeus Kruijff, f. 200,-- met 5% rente. Tot waarborg van geleend
bedrag: huizinge, erf, bouwland aan de Soesterstraatweg te Amersfoort, kad. C 89, 181 en D 424, 425.
Op 21 Feb 1850 wordt akte van inventaris opgemaakt: Comparanten: 1. Wilbrink, Gerardus (korenmolenaar te Walderveen, gem.
Lunteren, als voogd over drie minderjarige kinderen van wijlen Meerveld, Gijsbertus en wijlen Wilbrink, Gerarda. Benoemd bij akte
23-11-1847, not. Js. de Louter) t.w.: - Meerveld, Wulfert; - Meerveld, Geertruida; - Meerveld, Everdina. 2. Meerveld, Gerrit Wulferse
(landbouwer in Stoutenburg. Voor zichzelf en als toeziend voogd over genoemde drie kinderen. Benoemd door kantonrechter te
Amersfoort 28-01-1848.). 3. Meerveld, Maria (tapster te Amersfoort). 4. Meerveld, Gijsberta (gehuwd met en bijgestaan door Van
Binnendijk, Reinier, kaaskoper te Amersfoort). Gerrit, Maria en Gijsberta zijn kinderen van Evertje Schimmel (weduwe van Wulfert
Meerveld), op 16-02-1850 te Amersfoort overleden. De drie minderjarige kinderen: Wulfert, Geertruida en Everdina (kinderen van
haar zoon wijlen Gijsbertus Meerveld) zijn haar kleinkinderen. Deze zes kinderen/kleinkinderen zijn haar enige erfgenamen.
De boedel betreft: - huis aan het St. Joriskerkhof + inboedel; - obligatie met hypotheek dd. 15-09-1847, voor not. de Louter. (dit is
een schuldbekentenis van Hendrik Poot, veehouder te Baarn van f 500,- aan Evertje Schimmel); - idem een obligatie van f 200,- dd.
24-09-1847, not. de Louter, t.l.v. Wouter Zeggelaar, arbeider te Amersfoort; - een onderhandse schuldbekentenis t.l.v. Reinier van
Binnendijk en zijn vrouw Gijsberta Meerveld, van f 500,- dd. 16-08-1847; - idem t.l.v. Gerrit Meerveld, van f 1.628,- dd. 31-08-1847;
- er zijn ook enige schulden. Testament: 26-11-1849: Zij herroept eerdere testamenten en benoemt als erfgenamen haar kinderen:
Maria Meerveld, gehuwd met Koudijs, Gerrit Wulferse Meerveld en Gijsberta Meerveld, gehuwd met Reinier van Binnendijk.
Zij geeft hen recht en keuze om de inboedel tegen de schatting over te nemen.
zij trouwde Wulfert Gerritz van Meerveld, overige namen Wulfert Meerveld, burgerlijk huwelijk 1 Mrt 1805, kerkelijk huwelijk 3 Mrt
1805 te Amersfoort, in de Grote Kerk, geboren 1775 te Woudenberg (zoon van Gerrit Wulfertsz van Meerveld [1744 - 1827] en Aaltje
Jans van Voskuijlen [1752 ]), gedoopt 29 Jan 1775 te Woudenberg, (zie getuige 138) woonde 1805 te Barneveld, beroep bouwman,
landbouwer in gemeente Stoutenburg op de Driftakker., overleden 11 Dec 1846 te Amersfoort, ondertrouw 8 Feb 1805 te Leusden.
Wulfert:
Wulfert is schuldig aan Nelletje Logtenstein, wonend Soest, de som van f 1.000,- tegen 4%.
Waarborg: Stoutenburg C 127, 127 bis, 128 t/m 132, 134, 134 bis, 135 t/m 137, 146 t/m 157 (boerenhofstede De Driftakker tussen
Modderbeek en de Linie). Op 30 en 31 Dec 1845 verkoop op verzoek van Wulfert: roerende goederen. Op 8 Mei 1847 verkoop van De
Driftakker (vorengenoemd) alsmede: Amersfoort B 99 en 100.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Wulferts9 van Meerveld geboren 1806 te Stoutenburg (Leusden), gedoopt 13 Feb 1806 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, woonde 1850 te Amersfoort, beroep tapster, overleden 26 Sep 1871 te Amersfoort.
Willem Koudijs heeft Maria en haar kinderen sedert enige jaren verlaten en ondanks naspeuringen weet zij niet waar hij
zich bevindt, zij is gerechtigd om voor haar eigen belangen op te komen (19-03-1847).
zij trouwde Willem Louwen Koudijs, getrouwd 7 Nov 1826 te Stoutenburg (Leusden), geboren 1799 te Ede (zoon van Louw
Egbertsz Koudijs en Beertje Claasen), gedoopt 12 Mrt 1799 te Ede.
Willem:
Willem heeft Koudijs heeft (in 1847) Maria en zijn kinderen sedert enige jaren verlaten, Maria weet, ondanks
naspeuringen, niet waar hij zich bevindt.
- 45 -
11 Jul 2016
174.
ii. Gerrit Wulfertsz van Meerveld geboren op 1808.
175.
iii. Gijsbert Wulfertsz van Meerveld geboren op 1810.
iv. Gijsbertha Meerveld geboren 5 Sep 1813 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 24 Jun 1859 te Amersfoort.
zij trouwde Reinier van Binnendijk, getrouwd 9 Jun 1841 te Amersfoort, geboren CA. 1815 te Amersfoort (zoon van Petrus
van Binnendijk en Dirkje Mulder), woonde 1850 te Amersfoort, beroep kaaskoper.
100. Alijda Gijsberts8 Schimmel, overige namen Aaltje Schimmel, overige namen Alijda Schimmel (Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 5 Okt 1775 te Leusden,
gedoopt 5 Okt 1775 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Okt 1800 te Amersfoort, in de Hervormde
Gemeente, beroep landbouwster, dagloonster, overleden 2 Feb 1867 te Zwartebroek (Barneveld).
zij trouwde Teunis Jacobs van den Brink, roepnaam Kas, overige namen Teunis van den Brink, overige namen Teunis Jacobs van de
Brink, getrouwd 3 Jun 1812 te Leusden, geboren 15 Okt 1790 te Zwartebroek (Barneveld) (zoon van Jacob Stevensen van den Brink
[1757 - 1823] en Grietjen Teunis [1762 - 1807]), beroep landbouwer, schaapherder, dagloner, overleden 8 Nov 1876 te Zwartebroek
(Barneveld).
Teunis:
Woonde op boerderij 'Overbeek' en 'Het kleine Zwarte Varken' (1825-1857).
Woonde in daghuurderswoning ''t School' (1876).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbert van den9 Brink, overige namen Gijsbertus van den Brink, geboren 24 Jul 1812 te Leusden, beroep
molenaarsknegt, overleden 26 Jan 1868 te Amersfoort.
hij trouwde Maria Hendriksen, overige namen Maria Hendriks, getrouwd 28 Mrt 1834 te Barneveld, geboren 1805 te
Barneveld (dochter van Maas Hendriksen en Gerritje Gijsberts), beroep dienstbaar.
ii. Jacob van den Brink geboren 21 Jun 1814 te Barneveld, overleden 2 Jun 1816 te Voorthuizen (Barneveld). Oud 2 jaar.
iii. Johanna Hendrika van den Brink geboren 26 Mei 1817 te Voorthuizen (Barneveld), beroep huisvrouw, overleden 25 Apr
1896 te Zwartebroek (Barneveld).
zij trouwde Jacob van de Pol, getrouwd 14 Okt 1842 te Barneveld, geboren 1815 te Voorthuizen (Barneveld) (zoon van
Gerrit van de Pol en Jannetje Hardemans), beroep koornmolenaarsknecht, overleden VR. 1896.
iv. Jacob van den Brink geboren 1 Nov 1820 te Terschuur (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 10 Okt 1880 te
Barneveld.
hij trouwde Aaltje van de Pol, getrouwd 1 Jul 1842 te Barneveld, geboren 1822 te Voorthuizen (Barneveld) (dochter van
Gijsbert van de Pol en Jannetje van de Kuijlen), beroep boeremeid, overleden NA 1880.
Aaltje:
Bij het huwelijk van Jacob en Aaltje wordt 1 kind gewettigd.
101. Johanna Gijsberts8 Schimmel (Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Apr 1779 te Amersfoort, gedoopt 4 Apr 1779 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, overleden 2
Jul 1848 te Woudenberg.
zij trouwde Jan Gerritz van Meerveld, overige namen Jan Meerveld, overige namen Jan Neerveld, burgerlijk huwelijk 17 Jul 1808 te
Amersfoort, kerkelijk huwelijk 17 Jul 1808 te Amersfoort, in de St. Joriskerk, geboren 1783 te Stoutenburg (Leusden) (zoon van
Gerrit Wulfertsz van Meerveld [1744 - 1827] en Aaltje Jans van Voskuijlen [1752 ]), gedoopt 20 Apr 1783 te Amersfoort, woonde
te Woudenberg, in het buurtschap Voskuijlen, beroep Landbouwer, overleden 9 Okt 1829 te Woudenberg, ondertrouw 24 Jun 1808 te
Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
176.
i. Gerrit Wulfert Jansz9 van Meerveld geboren op 1810.
ii. Gijsbert Jansz van Meerveld, overige namen Gijsbert Meerveld, overige namen Gijsbert Neerveld, geboren 13 Nov 1812 te
Hoogland (Amersfoort), beroep landbouwer, overleden 18 Okt 1874 te Woudenberg.
hij trouwde (1) Geurtje Ruitenbeek, roepnaam Gerritje Ruitenbeek, getrouwd 17 Nov 1848 te Scherpenzeel, geboren CA.
1819 te Scherpenzeel (dochter van Aart Jacobsen van de Ruitenbeek [1775 - 1845] en Maria Helmerts Lokhorst [1778 1846]), overleden VR. 1856.
- 46 -
11 Jul 2016
hij trouwde (2) Hanna Pater, overige namen Johanna Pater, getrouwd 23 Okt 1856 te Barneveld, geboren 1829 te
Barneveld (dochter van Kors Pater en Evertje Reijers Loenhorst).
177.
iii. Aalbert Jansz van Meerveld geboren op 17 Feb 1815.
102. Heijmen Everts Gijsbertsz8 Schimmel, overige namen Heijmen Evertsen Schimmel, overige namen Heimen Schimmel (Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Dec 1781 te
Amersfoort, gedoopt 7 Feb 1782 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Okt 1800 te Amersfoort, in de
Hervormde Gemeente, overleden 6 Jan 1824 te Leusden.
hij trouwde Maartje Johans Schimmel, overige namen Marretje Schimmel, overige namen Martje Schimmel, getrouwd 9 Feb 1810 te
Leusden, voor het gerecht, geboren 1788 te Ede (dochter van Johannes Schimmel [1736 - 1800] en Geertruij Gerritsen van Ginkel
[1753 - 1835]), gedoopt 22 Aug 1788 te Ede, overleden 30 Jun 1836 te Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
178.
i. Maria9 Schimmel geboren op 7 Apr 1812.
179.
ii. Geertruijda Schimmel geboren op 29 Sep 1813.
iii. Gijsberta Schimmel geboren 2 Feb 1815 te Leusden, beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1833 te Amersfoort, in de
Hervormde Gemeente, overleden 30 Nov 1893 te Voorthuizen (Barneveld).
zij trouwde (1) Arris Groenestein, getrouwd 19 Nov 1847 te Langbroek (Wijk bij Duurstede), geboren 1809 te Leusden
(zoon van Cornelis Groenestein en Maria Dirkse Schimmel), overleden 12 Dec 1873 te Soest.
zij trouwde (2) Aalt Post, getrouwd 20 Dec 1876 te Amersfoort, geboren CA. 1824 te Nijkerk (zoon van Teunis Gerritsen
Post en Willempje Hendriks Hij), overleden 25 Aug 1912 te Voorthuizen (Barneveld).
iv. Johanna Schimmel geboren 17 Mei 1816 te Leusden, overleden 29 Mei 1816 te Leusden. 12 dagen oud.
v. Joannes Schimmel geboren 30 Apr 1818 te Leusden, overleden 21 Mei 1818 te Leusden. 3 weken oud.
180.
vi. Johannes Schimmel geboren op 22 Jun 1819.
vii. Nn Schimmel geboren 17 Apr 1821, overleden 17 Apr 1821 te Leusden. Doodgeboren kind.
181.
viii. Gijsbert Schimmel geboren op 10 Mrt 1822.
ix. Nn Schimmel geboren 27 Jul 1824, overleden 27 Jul 1824 te Leusden. Doodgeboren kind.
103. Arien Gijsbertsz8 Schimmel, overige namen Arijen, Arie (Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1784 te Leusden, gedoopt 25 Jul 1784 te Amersfoort, in de
N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Mei 1807 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, overleden 18 Jan 1844 te Leusden.
Op 21 Jan 1845 openbare verkoping van inboedel voor haarzelf en haar zoon Evert Schimmel (minderjarig), voor Gijsbertus
Schimmel, kastelein te Amersfoort, voor hemzelf en als voogd over Evert en voor Maria Schimmel, gehuwd met Cornelis Pothoven,
landbouwers te Leusden en Willem Schimmel, mede landbouwer te Leusden.
Kocht op 3 Febr 1845 van Cornelis Lagerwey te Woudenberg: erf en goed Klein Voskuilen, bestaande uit huizinge, achterhuis, schuur,
koornberg, bouw- en weiland met het houtgewas daarop in de gem. Woudenberg, buurtschap Voskuilen kad. 422 en 424 t/m 431.
Testamenten van Willem Gijsbert en Everardus Schimmel, beiden landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg. Erfgenaam: zijn
broer. Mocht zijn moeder Jannetje Jansen, wed. Arie Schimmel nog in leven zijn, dan krijgt zij haar wettelijk deel. Mocht broer
Everhard trouwen dan krijgt broer Petrus Schimmel, leverancier te Amersfoort f 200,=; zuster Maria Schimmel x Cornelis Pothoven,
landb. te Leusden f 50,=; broer Gijsbert Schimmel, kastelein te Amersfoort f 50,= (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 12 en 13;
21-03-1851).
In 1851 leent Jannetje Jansen, ook wel Jannetje Petersen, wed. Arie Schim­mel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg f
1000,= van haar zoon Willem Gijsbert Schimmel, landb. op Klein Voskuilen en f 1000,= van haar zoon Everardus Schimmel, landb. op
Klein Voskuilen. Onderpand: Klein Voskuilen. Voor een gedeelte tiendplichtig, sectie A 422. Belast met een hypotheek van f 1000,=
restant kooppenningen t.b.v. Cornelis Lagerweij, z.b. te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 23; 02-07-1851).
In 1851 laat Jannetje Jansen, ook wel Jannetje Petersen, wed. Arie Schim­mel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg haar
testament maken. Dochter Maria Schimmel x Cornelis Pothoven, landb. onder Leusden krijgt haar kleding en sieraden. Zoons Willem
Gijsbert en Everardus Schimmel krijgen Klein Voskuilen. Erfgenamen: Petrus, Gijsbert, Maria, Willem Gijsbert en Ever­ardus
Schimmel. Executeur: Willem Gijsbert Schimmel, voor f 50,=. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 24; 02-07-1851).
In 1852 verkoopt Jannetje Jansen, ook wel Petersen, wed. Arie Schimmel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg aan Aalbert
Meerveld, landb. op Voskuil onder Woudenberg het erf en goed Klein Voskuilen, een huizinge, achterhuis, bakhuis, schuur, twee
korenbergen en land in de buurtschap Voskuilen onder W., sectie A. 422,424-431, A 422(ged) + 3 bunder tiendplichtig, groot 8
- 47 -
11 Jul 2016
bunder, 74 roeden, 80 ellen, voor f 4500,=. Waarvan f 4000,= worden omgezet in een hypo­theek. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 29;
10-11-1852).
hij trouwde Jannetje Janse Jansen, overige namen Jannetje Peters/Peterse, getrouwd 28 Okt 1813 te Leusden, geboren VR. 15 Okt
1787 te Hoevelaken (Nijkerk) (dochter van Jan Peterse Jansen en Gysbertje Maassen), gedoopt 15 Okt 1787 te Hoevelaken (Nijkerk),
beroep dienstmeid, overleden 30 Mrt 1857 te Leusden.
Jannetje:
Op 21 Jan 1845 openbare verkoping van inboedel voor haarzelf en haar zoon Evert Schimmel (minderjarig), voor Gijsbertus
Schimmel, kastelein te Amersfoort, voor hemzelf en als voogd over Evert en voor Maria Schimmel, gehuwd met Cornelis Pothoven,
landbouwers te Leusden en Willem Schimmel, mede landbouwer te Leusden.
Kocht op 3 Febr 1845 van Cornelis Lagerwey te Woudenberg: erf en goed Klein Voskuilen, bestaande uit huizinge, achterhuis, schuur,
koornberg, bouw- en weiland met het houtgewas daarop in de gem. Woudenberg, buurtschap Voskuilen kad. 422 en 424 t/m 431.
Verkoopt op 27 Juni 1845 graan te velde.
Kinderen uit dit huwelijk:
182.
i. Gijsbertus9 Schimmel geboren op 15 Feb 1814.
183.
ii. Petrus Schimmel geboren op 25 Apr 1818.
184.
iii. Maria Schimmel geboren op 24 Sep 1819.
iv. Willem Schimmel geboren 6 Nov 1821 te Leusden, woonde 1845 te Leusden, beroep landbouwer, overleden 8 Aug 1852 te
Woudenberg.
v. Everardus Schimmel, overige namen Evert, geboren 13 Nov 1823 te Leusden, overleden 30 Sep 1851 te Woudenberg.
vi. Nn Schimmel geboren 20 Jul 1826, overleden 20 Jul 1826 te Leusden. Doodgeboren kind.
104. Aalbert Gijsbertsz8 Schimmel, overige namen Albert Schimmel (Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 29 Nov 1787 te Stoutenburg (Leusden), gedoopt 29 Nov 1787 te
Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beleidenis van het geloof CA. 1 Mei 1807 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde te De
Glind, huize "De Glind", woonde 1827 te Barneveld, Kallenbroek, Glindhorst, beroep landbouwer, overleden 1 Jun 1860 te De Glind
(Barneveld).
hij trouwde Fransje Wulpherts Pater, overige namen Fransje Korssen, overige namen Fransje Korsen, overige namen Fransje Pater,
getrouwd 15 Dec 1821 te Stoutenburg (Leusden), geboren VR. 8 Okt 1797 te Lunteren (Ede) (dochter van Wulfert Corsen Pater
[1758 - 1827] en Johanna Gerritsen van Soest [1771 - 1815]), gedoopt 8 Okt 1797 te Lunteren (Ede), beroep landbouwster, overleden
24 Jan 1872 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
185.
i. Gijsbertus9 Schimmel geboren op 25 Mrt 1822.
ii. Wulf Schimmel geboren 14 Jun 1824 te Esveld (Barneveld), overleden 9 Jun 1849 te Barneveld.
186.
iii. Willem Schimmel geboren op 5 Aug 1826.
iv. Johannes Schimmel geboren 20 Jun 1829 te Barneveld, beleidenis van het geloof 30 Mrt 1856 te Scherpenzeel.
Met attestatie vertrokken naar Noord Amerika april 1856.
187.
188.
v. Maria Schimmel geboren op 9 Dec 1831.
vi. Johanna Schimmel geboren op 8 Jun 1835.
105. Wilhelmus Johansz8 Schimmel, overige namen Willem Schimmel (Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 20 Jun 1783 te Ede, gedoopt 20 Jun 1783 te Ede, woonde 1806 te
Leusden, woonde 1827 te Barneveld, beroep 1827 kastelein, beroep 1850 logementshouder De Roskam te Barneveld, overleden 14
Jun 1867 te Barneveld.
Koopt in 1850 logement De Holevoet te Woudenberg voor 4.600 gulden. Deze wordt in 1854 verhuurd aan Evert Schimmel die deze
na de dood van Willem koopt voor 5.525 gulden.
hij trouwde Cornelia van Zadelhof, overige namen van Laadelhof, getrouwd 5 Feb 1806 te Rheden, kerkelijk huwelijk 5 Feb 1806 te
Rheden, geboren 23 Apr 1784 te Rheden (dochter van Anthonius van Zadelhof en Bartjen van Sadelhoff), beroep logementshoudster,
overleden 6 Jul 1859 te Barneveld, ondertrouw 10 Jan 1806 te Leusden, voor het gerecht.
- 48 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
189.
i. Johannis Willemsz9 Schimmel geboren op 13 Aug 1806.
ii. Hendrina Petronella Willems Schimmel, overige namen Hendrina Petronella Schimmel, geboren NA 1 Jun 1807 te
Amersfoort, gedoopt 13 Sep 1807 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, overleden 24 Mei 1859 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Hendrik van Veenschoten, overige namen Hendrik Veenschoten, getrouwd 4 Nov 1841 te Barneveld, geboren
1805 te Kootwijk (Barneveld) (zoon van Hendrik Hendriksen van Veenschoten en Jannetje Teunis), beroep landbouwer,
koperslager, overleden 10 Jan 1869 te Lunteren (Ede).
190.
iii. Anthonie Willemsz Schimmel geboren op 6 Jul 1809.
191.
iv. Aalbertus Schimmel geboren op 3 Jan 1811.
192.
v. Geertruida Schimmel geboren op 18 Mrt 1814.
193.
vi. Cornelis Bernardus Schimmel geboren op 10 Feb 1817.
vii. Martinus Schimmel geboren 23 Jan 1821 te Barneveld, beroep stalhouder, voerman, overleden 7 Mrt 1854 te
Barneveld.
hij trouwde Geertruida Schimmel, overige namen Geertruij Schimmel, getrouwd 28 Dec 1850 te Barneveld, geboren 30
Mrt 1826 te Barneveld (dochter van Aalbert Johansz Schimmel [1795 - 1857] en Aartje Haverkamp [1797 - 1890]),
overleden 28 Mrt 1909 te Barneveld.
194.
viii. Bartje Schimmel geboren op 23 Jan 1821.
106. Wouter Johansz8 Schimmel (Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 24 Dec 1784 te Ede, beroep herbergier, landbouwer, kastelein, overleden 9 Aug 1823 te Ede.
hij trouwde Gerritje Bartels, getrouwd 28 Mrt 1806 te Ede, geboren 1789 te Rosendael (Rozendaal), woonde 1806 te Ede, beroep
landbouwster, overleden 25 Mrt 1854 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
195.
i. Johannes Woutersz9 Schimmel geboren op 19 Okt 1806.
196.
ii. Johanna Wouters Schimmel geboren op 1808.
iii. Aalbertus Woutersz Schimmel geboren 24 Feb 1811 te Ede, beroep postillon.
hij trouwde Maria Schut, getrouwd 6 Apr 1833 te Putten, geboren CA. 1806 te Putten (dochter van Jurriaan Schut en
Harmina Stal), beroep tapster, overleden 16 Jun 1855 te Arnhem.
197.
iv. Gerrit Klaassen Schimmel geboren op 11 Mrt 1813.
v. Hendrik Schimmel geboren CA. 2 Jan 1815, overleden 19 Jan 1815 te Ginkel (Ede). Oud 17 dagen.
198.
vi. Geertruida Schimmel geboren op CA. 1816.
199.
vii. Aaltje Schimmel geboren op CA. 1818.
viii. Heintje Schimmel geboren CA. 1820 te Ede, beroep dienstmeid, overleden 21 Jul 1839 te Ede.
200.
ix. Hendrikus Schimmel geboren op 28 Mrt 1822.
201.
x. Woutertje Elisa Theodora Schimmel geboren op 1824.
107. Maartje Johans8 Schimmel, overige namen Marretje Schimmel, overige namen Martje Schimmel (Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1788 te Ede, gedoopt 22 Aug 1788
te Ede, overleden 30 Jun 1836 te Leusden.
zij trouwde (1) Heijmen Everts Gijsbertsz Schimmel, overige namen Heijmen Evertsen Schimmel, overige namen Heimen Schimmel,
getrouwd 9 Feb 1810 te Leusden, voor het gerecht (Zie huwelijksnummer 102).
- 49 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
(Zie huwelijksnummer 102)
zij trouwde (2) Hendrik Woutersen, getrouwd 1 Nov 1826 te Leusden, geboren CA. 1796 te Leusden (zoon van Gerrit Woutersen en
Maatje Jarissen), overleden 17 Apr 1876 te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
x. Gerrit Woutersen geboren 20 Feb 1827 te Leusden, overleden 22 Jan 1893 te Veenendaal.
hij trouwde Steventje Stevensen, overige namen Werkman, getrouwd 22 Nov 1849 te Renswoude, geboren CA. 1820 te
Lunteren (Ede) (dochter van Aart Stevensen en Rikje Gangolf).
xi. Heijmen Evert Wouterse geboren 26 Sep 1831 te Leusden, overleden 6 Apr 1904 te Zeumeren (Barneveld).
hij trouwde Maasje Wijnands, getrouwd 28 Nov 1866 te Utrecht, geboren CA. 1829 te Amersfoort (dochter van Gerrit
Wijnands en Evertje Hendriks).
108. Aalbert Johansz8 Schimmel (Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 15 Jun 1795 te Ede, gedoopt 15 Jun 1795 te Ede, beroep 1821 landman, landbouwer, beroep
logementshouder, woonde 1827 te Zwartebroek (Barneveld), woonde 1847 te Barneveld, woonde 1854 te Woudenberg, overleden 5
Mrt 1857 te Woudenberg.
hij trouwde Aartje Haverkamp, getrouwd 9 Feb 1817 te Woudenberg, geboren 16 Dec 1797 te Ede (dochter van Evert Cobussen
Haverkamp [1768 - 1857] en Dirkje Aartsen van Veldhuizen [1773 - 1841]), beroep 1821 dienstmaagd, beroep NA 1821 landbouwster,
beroep 1857 logementshoudenesse, overleden 3 Mrt 1890 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
202.
i. Johannes9 Schimmel geboren op 1822.
203.
ii. Dirkje Schimmel geboren op 1 Nov 1823.
iii. Geertruida Schimmel, overige namen Geertruij Schimmel, geboren 30 Mrt 1826 te Barneveld, overleden 28 Mrt 1909 te
Barneveld.
zij trouwde (1) Martinus Schimmel, getrouwd 28 Dec 1850 te Barneveld, geboren 23 Jan 1821 te Barneveld (zoon van
Wilhelmus Johansz Schimmel [1783 - 1867] en Cornelia van Zadelhof [1784 - 1859]), beroep stalhouder, voerman,
overleden 7 Mrt 1854 te Barneveld.
zij trouwde (2) Jan ten Ham, getrouwd 25 Sep 1867 te Barneveld, geboren 3 Mrt 1827 te Barneveld (zoon van Evert ten
Ham [1800 - 1844] en Gerritje Teeseling [1791 - 1860]), beroep schoenmaker, overleden 27 Sep 1888 te Barneveld.
204.
iv. Aalbert Schimmel geboren op 17 Jan 1827.
205.
v. Evert Schimmel geboren op 11 Mei 1828.
206.
vi. Wilhelmus Schimmel geboren op 8 Okt 1829.
vii. Jacob Schimmel geboren 28 Jul 1831 te Zwartebroek (Barneveld), overleden 10 Feb 1847 te Wageningen.
207.
208.
viii. Wouter Schimmel geboren op 21 Okt 1833.
ix. Aaltje Schimmel geboren op 1836.
x. Maria Schimmel geboren CA. 1838 te Wageningen, overleden 8 Sep 1845 te Wageningen.
109. Maria Jansen8 Schimmel (Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1777 te Baarn, gedoopt 23 Sep 1777 te Baarn, (zie getuige 139) beroep keukenmeid, overleden 5 Apr 1844 te
Baarn.
zij trouwde Jan Butselaar, overige namen Butzelaar, getrouwd 17 Jun 1812 te Baarn, geboren 1786 te Soest (zoon van Wouter
Butselaar [
- 1805] en Cornelia Hilhorst), beroep broodbakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
209.
i. Cornelia9 Butzelaar geboren op 26 Feb 1814.
- 50 -
11 Jul 2016
ii. Evertje Butzelaar geboren 24 Aug 1817 te Baarn, overleden 24 Dec 1817 te Baarn.
iii. Wouter Butzelaar geboren 21 Mei 1821 te Baarn, overleden 30 Okt 1845 te Baarn.
110. Hendricus Jansz8 Schimmel, roepnaam Hendrik Schimmel (Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Feb 1782 te Baarn, gedoopt 3 Feb 1782 te Baarn, (zie getuige 140)
overleden 14 Mei 1851 te Baarn.
hij trouwde (1) Hermina Brouwer, overige namen Harmina Brouwer, overige namen Hermijntje Brouwer, getrouwd 24 Nov 1811 te
Baarn, kerkelijk huwelijk 25 Nov 1811 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren CA. 1785 te Baarn (dochter van Jan Brouwer en Jannetje
Kerkhof), overleden 8 Dec 1812 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
210.
i. Evertje9 Schimmel geboren op 19 Nov 1812.
hij trouwde (2) Joanna de Beer, roepnaam Jantje de Beer, overige namen Jannetje de Beer, getrouwd 28 Mei 1815 te Soest, geboren
CA. 1792 te Soest (dochter van Dirk Rutgerse de Beer en Rijkje Klaasse Pannekoek), overleden 12 Jan 1855 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
211.
ii. Jan Schimmel geboren op 16 Apr 1816.
iii. Dirk Schimmel geboren 14 Sep 1817 te Baarn, overleden 23 Apr 1880 te Hilversum.
212.
iv. Rijkje Schimmel geboren op 4 Okt 1818.
213.
v. Agnes Schimmel geboren op 25 Mei 1820.
214.
vi. Adriana Schimmel geboren op CA. 1822.
215.
vii. Nicolaas Schimmel geboren op 5 Jan 1823.
viii. Johanna Louisa Schimmel geboren 13 Nov 1824 te Eemnes, overleden 4 Mei 1873 te Eemnes.
ix. Hendrik Schimmel geboren 15 Aug 1827 te Baarn, overleden 20 Aug 1827 te Baarn.
x. Stijntje Schimmel geboren 20 Aug 1828 te Baarn, overleden 15 Feb 1884 te Eemnes.
216.
xi. Jannetje Schimmel geboren op 27 Jan 1831.
xii. Hendrik Schimmel geboren 29 Okt 1832, overleden 29 Okt 1832 te Baarn, begraven 1 Nov 1832 te Baarn, op het Kerkhof te
Zandvoort. Oud een half uur.
xiii. Hendrik Schimmel geboren 26 Jan 1834 te Baarn, overleden 1 Feb 1834 te Baarn, begraven 4 Feb 1834 te Baarn, op het
Kerkhof te Zandvoort. 2 Dagen oud.
111. Joanna Jansen8 Schimmel, overige namen Jannetje Schimmel (Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1784 te Baarn, gedoopt 12 Mrt 1784 te Baarn, (zie getuige 141) overleden 17
Mei 1853 te Baarn.
zij trouwde Jan Helmich, overige namen Jan Anthoniusz. Helmich, burgerlijk huwelijk 12 Mei 1811 te Baarn, kerkelijk huwelijk 14
Mei 1811 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren CA. 1789 te Eemnes (zoon van Antonij Helmich en Gerritje Haage), overleden 19 Aug
1859 te Baarn, ondertrouw 27 Apr 1811 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthonij9 Helmich, overige namen Antonius Helmich, geboren 10 Jul 1811 te Baarn, gedoopt 10 Jul 1811 te Baarn, in de
R.K.-kerk, (zie getuige 142) beroep landbouwer.
hij trouwde (1) Maria Wessels, getrouwd 8 Sep 1847 te Mijdrecht (De Ronde Venen), geboren CA. 1813 te Rijnsaterwoude
(Kaag en Braassem) (dochter van Hannes de Koning [
- 1847] en Lena Wessels), overleden VR. 1853.
hij trouwde (2) Maria Helena van der Putte, getrouwd 28 Okt 1853 te Haarlemmerliede (Haarlemmerliede en
Spaarnwoude), geboren CA. 1816 (dochter van Jan van der Putte en Helena Steekers), beroep naaister, overleden VR.
1855.
hij trouwde (3) Maria Catharina Neeven, getrouwd 12 Aug 1855 te Haarlemmerliede (Haarlemmerliede en Spaarnwoude),
geboren CA. 1810 (dochter van Christianus Neeven en Maria van Aken), beroep dienstbode.
- 51 -
11 Jul 2016
ii. Johannes Helmich, overige namen Johannis Helmich, geboren 24 Sep 1813 te Baarn, overleden 13 Apr 1898 te Baarn.
iii. Evertje Helmich geboren 24 Okt 1815 te Baarn, overleden 23 Jun 1825 te Eemnes.
iv. Willem Helmich geboren 24 Jan 1818 te Baarn.
v. Arie Helmich geboren 29 Jan 1820 te Baarn, ongehuwd, overleden 28 Nov 1875 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug).
vi. Gerretje Helmich geboren 22 Mei 1822 te Baarn, overleden 27 Feb 1894 te Soest.
zij trouwde Cornelis van Agthoven, getrouwd 27 Nov 1851 te Eemnes, geboren 1823 te Amersfoort (zoon van Antonie
Josephus van Agthoven en Cornelia Introst), overleden VR. 1894.
vii. Evertje Helmich geboren 6 Okt 1825 te Baarn, overleden 11 Sep 1908 te Baarn.
viii. Niesje Helmich geboren 26 Mei 1828 te Baarn.
217.
ix. Agnes Helmich geboren op CA. 1829.
112. Adriana Jansen8 Schimmel (Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 1786 te Baarn, gedoopt 17 Mrt 1786 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 143) overleden 10 Jun 1853 te
Baarn.
zij trouwde Hendricus de Beer, overige namen Hendrikus de Beer, getrouwd 22 Sep 1814 te Baarn, geboren CA. 1786 te Soest (zoon
van Zeger Rutgerse de Beer en Johanna Hendrikze van 't Klooster), overleden 2 Mrt 1846 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Zeeger9 de Beer geboren 6 Feb 1815 te Baarn, overleden 12 Feb 1846 te Baarn.
hij trouwde Harmina Johanna Vink, getrouwd 6 Mei 1844 te Baarn, geboren CA. 1817 te Deventer (dochter van Johan
Hendrik Vink en Jannetje van Schie).
ii. Johannes Hendrik de Beer geboren 21 Okt 1816 te Baarn, overleden 19 Feb 1860 te Baarn.
hij trouwde Maria Ebbenhorst, getrouwd 8 Feb 1841 te Baarn, geboren CA. 1815 te Baarn (dochter van Jan Jansse
Ebbenhorst [1778 - 1821] en Maria Brouwer [1779 ]).
iii. Evertje de Beer geboren 12 Dec 1818 te Baarn, overleden 18 Dec 1818 te Baarn.
iv. Johanna Hendrica de Beer geboren 16 Dec 1819 te Baarn, overleden 8 Nov 1884 te Zutphen.
zij trouwde Johannes Martinus Josefus Joghems, getrouwd 26 Jun 1850 te Amsterdam, geboren CA. 1824 te Amsterdam
(zoon van Ruth Joghems en Anna Leenders), beroep suikerbakker, overleden VR. 1884.
v. Everarda de Beer geboren 12 Jul 1822 te Baarn.
zij trouwde (1) Jacob van der Geer, getrouwd 26 Jan 1848 te Baarn, geboren CA. 1821 te Baarn (zoon van Teunis van der
Geer en Jannetje Masen), overleden VR. 1864.
zij trouwde (2) Teunis Kuijer, getrouwd 2 Jun 1864 te Muiden, geboren CA. 1820 te Weesperkarspel (Weesp) (zoon van Izak
Kuijer en Hendrica Maas).
vi. Dirkje de Beer geboren 25 Okt 1824 te Baarn.
zij trouwde Willem van der Schouw, getrouwd 15 Okt 1851 te Baarn, geboren CA. 1824 te Wijk bij Duurstede (zoon van
Johannes van der Schouw en Alida van Leur).
218.
vii. Wilhelmus de Beer geboren op 19 Jun 1827.
113. Adrianus Jansz8 Schimmel, roepnaam Aard (Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1788 te Baarn, gedoopt 28 Okt 1788 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 144) overleden
20 Okt 1871 te Baarn.
hij trouwde Johanna Peterse Broek, getrouwd 11 Mei 1825 te Baarn, geboren CA. 1798 te Soest (dochter van Peter Janzen Broek en
Boortje Volkerse Schouten), overleden 15 Nov 1877 te Baarn.
- 52 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan9 Schimmel geboren 20 Feb 1826 te De Vuursche (Baarn), overleden 20 Apr 1836 te De Vuursche (Baarn), begraven 23
Apr 1836 te Baarn, op het Kerkhof te Zandvoort.
ii. Pieter Schimmel geboren 11 Mrt 1827 te De Vuursche (Baarn), overleden 30 Dec 1888 te Baarn.
219.
iii. Everdina Schimmel geboren op 31 Dec 1828.
220.
iv. Hendrik Schimmel geboren op 22 Jun 1830.
v. Arie Schimmel geboren 28 Feb 1832 te De Vuursche (Baarn), overleden 10 Jun 1910 te Baarn.
221.
vi. Barbara Schimmel geboren op 21 Dec 1833.
vii. Niesje Schimmel geboren 16 Okt 1835 te De Vuursche (Baarn), overleden 7 Jun 1907 te Soest.
zij trouwde Willem Staal, getrouwd 27 Apr 1877 te Baarn, geboren CA. 1842 te Soest (zoon van Johannes Staal en
Elisabeth Baars), overleden 15 Jun 1906 te Soest.
viii. Jan Schimmel geboren 21 Jun 1838 te De Vuursche (Baarn), overleden 8 Apr 1857 te De Vuursche (Baarn).
114. Joannes Jansz8 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, overige namen Johannes Schimmel (Jan Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1791 te Baarn, gedoopt 1 Okt 1791
te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 145) overleden 11 Sep 1859 te Baarn.
hij trouwde Stijntje de Beer, overige namen Christina, getrouwd 9 Nov 1819 te Baarn, geboren CA. 1795 te Soest (dochter van Zeger
Rutgerse de Beer en Johanna Hendrikze van 't Klooster), overleden 3 Feb 1878 te Eemnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evertje9 Schimmel geboren 7 Mei 1820 te Baarn, overleden 21 Aug 1820 te Baarn.
222.
ii. Johannes Schimmel geboren op 22 Jun 1821.
223.
iii. Jannetje Schimmel geboren op 29 Jul 1822.
224.
iv. Evertje Schimmel geboren op 10 Aug 1826.
v. Zeger Schimmel geboren 26 Mrt 1829 te Baarn, overleden 5 Okt 1860 te Baarn.
225.
vi. Gerarda Schimmel geboren op 20 Nov 1831.
226.
vii. Niesje Schimmel geboren op 29 Mrt 1834.
viii. Nn Schimmel geboren 7 Mrt 1836, overleden 7 Mrt 1836 te Baarn, begraven 8 Mrt 1836 te Baarn, op het Kerkhof te
Zandvoort. Levenloos geboren.
ix. Nn Schimmel geboren 7 Jun 1839, overleden 7 Jun 1839 te Baarn, begraven 8 Jun 1839 te Baarn, op het Kerkhof te
Zandvoort. Levenloos geboren.
115. Willemijntje Gijsbertze8 Schimmel, overige namen Wilhelmina Gijsbertze Schimmel, roepnaam Mijntje (Jannitje Aartsen7,
Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1770 te Amsterdam,
gedoopt 31 Dec 1770 te Amsterdam, in de Mozes- en Aäronkerk, overleden 15 Apr 1824 te Soest.
Op 3 Aug 1827 wordt de boedelascheiding beschreven van Schimmel, Willemijntje, overleden 15-04-1824, Soest (Soest nr. 118),
echtgenoot Dijkman, Peter Michielsen (landman). Soest, bouwland op de Neng; weiland aan de Soesterbrink tot aan Achterweg;
land aan de Eem; boerenwoning (nr. 118) ten zuiden van de Straatweg; bouwland achter Lazerenberg; weiland van de Brink tot de
Achterweg Baarn, weiland in Eemlandspolder.
zij trouwde Peter Michielze Dijkman, overige namen Petrus Michielze Dijkmans, burgerlijk huwelijk 5 Mei 1794 te Soest, kerkelijk
huwelijk 6 Mei 1794 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren CA. 1769 te Soest (zoon van Michiel Dijkman [1738 ] en Barbara Teunisse
Dorrestijn), beroep landbouwer, landman., overleden 16 Feb 1845 te Eemnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Michael9 Dijkman geboren 28 Apr 1795 te Soest, gedoopt 28 Apr 1795 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 146) beroep
landbouwer, overleden 31 Aug 1876 te Soest.
- 53 -
11 Jul 2016
hij trouwde Stijntje de Beer, overige namen Christina, getrouwd 12 Apr 1823 te Soest, geboren CA. 1795 te Soest (dochter
van Dirk Rutgerse de Beer en Rijkje Klaasse Pannekoek), overleden VR. 1876.
ii. Jannetje Dijkman geboren 5 Mei 1796 te Soest, gedoopt 5 Mei 1796 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 147) overleden
2 Aug 1860 te Leusden.
zij trouwde Antonius van Romen, overige namen Teunis van Roomen, getrouwd 5 Mei 1818 te Soest, geboren 1792 te Soest
(zoon van Peter van Romen en Rijkje Peterse van den Breemer).
iii. Gijsbertus Petersen Dijkman geboren VR. 16 Apr 1798, gedoopt 16 Apr 1798 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 148,
149) beroep landbouwer, overleden 24 Feb 1886 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Petronella Geurtsen Schoonderbeek, roepnaam Peeternel, getrouwd 11 Feb 1825 te Baarn, geboren 1802
(dochter van Geurt Jacobsen Schoonderbeek en Caecilia Petersen Keijzer), gedoopt 8 Mrt 1802 te Baarn, in de R.K.-kerk,
(zie getuige 150) overleden 6 Dec 1878 te Hoogland (Amersfoort), aantal kinderen in dit gezin : 9.
iv. Petrus Dijkman geboren 16 Aug 1800 te Soest, gedoopt 16 Aug 1800 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 151) beroep
landbouwer, overleden 8 Dec 1853 te Soest.
hij trouwde Luijtje Janse Hilhorst, roepnaam Lutje, getrouwd 30 Jan 1823 te Soest, geboren 26 Mrt 1802 te Soest
(dochter van Jan Peterse Hilhorst en Antje Reijerse de Graaf), beroep landbouwster.
v. Cornelis Dijkman geboren 1803 te Soest, gedoopt 29 Jul 1803 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 152) overleden 23
Apr 1882 te Stoutenburg (Leusden).
hij trouwde Teunisje Steenkamer, getrouwd 13 Nov 1831 te Soest (dochter van Aalbert Steenkamer en Teunisje van den
Bremer).
vi. Antonius Dijkman, roepnaam Theunis, geboren 1806 te Soest, gedoopt 14 Sep 1806 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige
153) overleden 30 Aug 1840 te Soest.
hij trouwde Antje van Maaren, getrouwd 12 Mei 1830 te Soest, geboren 1800 te Hilversum (dochter van Arie van Maaren [
- 1831] en Fijtje Aardze van 't Klooster [1759 - 1831]).
vii. Wilhelmus Dijkmans geboren 1808, gedoopt 27 Okt 1808 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 154).
227.
viii. Barbara Dijkman geboren op 8 Dec 1813.
ix. Willem Dijkman geboren 4 Mrt 1815 te Soest, ongehuwd, overleden 11 Sep 1886 te Soest.
116. Josina Gijsbertze8 Schimmel, overige namen Gesina Schimmel, overige namen Josepha Gijsbertze Schimmel (Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1772 te
Amsterdam, gedoopt 3 Okt 1772 te Amsterdam, in de Mozes- en Aäronkerk, overleden 7 Sep 1812 te Soest.
zij trouwde Hendrik Teunisse Steenbeek, getrouwd 19 Mei 1811 te Soest, kerkelijk huwelijk 19 Mei 1811 te Soest, in de R.K.-Kerk,
geboren CA. 1763 te Soest (zoon van Teunis Steenbeek en Antje Roeten), beroep herbergier, overleden 16 Mrt 1840 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
228.
i. Johanna9 Steenbeek geboren op 3 Jul 1812.
117. Cornelis Gijsbertsz8 Schimmel (Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 1775 te Amsterdam of Soest, jongeman van Soest, gedoopt 20 Jan 1775 te Amsterdam, in de Mozes- en
Aäronkerk, woonde te Hoogland, op "Hoogerhorst", beroep bouwman, landbouwer, overleden 4 Jun 1829 te Hoogland (Amersfoort).
Op 24 Mrt 1830 wordt uit het nalatenschap van Schimmel, Cornelis Gijsbertse, overleden 04-06-1829, Hoogland (hofstede
Hoogerhorst), echtgenoot Stalenhoef, Maria, eerder gehuwd met Bouwman, Aaltje, verkocht: (1) Soest, meerdere percelen bouwen weiland en (2) Eemnes, boerenwoning aan de Straatweg; meerdere percelen weiland en bouwland Hoogland, boerenhofstede
Hoogerhorst, met weiland van de Eem tot de Linie en van de Linie tot de Slaagscheweg en bouwland onder de Slaag.
Op 24 Apr 1841 wordt het onroerend goed, na zijn overlijden, verkocht: te Hoogland: Sectie A, nr.640 t/m 649 (boerenhofstede
"Hoogerhorst" met recht van visserij in de Eem), nr.657 t/m 659 (weiland aan de Slaagscheweg), nr.654 t/m 656, 660 t/m 663, 672
en 673 (weiland aan de Liniedijk), nr.664 en 665 (weiland) en Soest sectie G, nr.519 (veen in de Soestder Veenen).
hij trouwde (1) Aaltje Bouwman, getrouwd 10 Mei 1803 te Baarn, kerkelijk huwelijk 10 Mei 1803 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren
1779 te Ter Eem, jongedochter van Ter Eem (dochter van Nn en Nn), overleden 1807 te Soest, begraven 19 Mei 1807 te Soest, in de
N.G.-kerk, ondertrouw 22 Apr 1803 te Baarn, voor het gerecht.
- 54 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannitje Cornelis9 Schimmel geboren 1804, gedoopt 31 Mei 1804 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 155) overleden
14 Aug 1817 te Hoogland (Amersfoort).
ii. Cornelis Cornelisz Schimmel, overige namen Cornelius Schimmel, geboren 1805, gedoopt 6 Okt 1805 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 156) overleden 9 Okt 1832 te Hoogland (Amersfoort).
iii. Gijsbertus Cornelisz Schimmel geboren 1807, gedoopt 27 Apr 1807 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 157).
hij trouwde (2) Maria Hendricks Stalenhoef, overige namen Maria Staalehoef, getrouwd 20 Okt 1807 te Soest, kerkelijk huwelijk 20
Okt 1807 te Soest, in de R.K.-Kerk, geboren 1784 te Soest, jongedochter van Soest (dochter van Hendrick Isaaksz Stalenhoef en
Grietje Bieshaar), beroep bouwvrouw, overleden 24 Feb 1841 te Hoogland (Amersfoort), ondertrouw 2 Okt 1807 te Soest, voor het
gerecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
iv. Jannetje Schimmel geboren CA. 1804, overleden 14 Aug 1817 te Hoogland (Amersfoort).
229.
v. Henricus Cornelisz Schimmel geboren op VR. 1 Dec 1808.
230.
vi. Gijsbertus Schimmel geboren op 2 Apr 1812.
231.
vii. Willem Cornelisse Schimmel geboren op 30 Jan 1814.
232.
viii. Grietje Schimmel geboren op 18 Dec 1815.
233.
ix. Johanna Schimmel geboren op 12 Feb 1818.
118. Wilhelmus Gijsbertse8 Schimmel, overige namen Willem Gijsbertze Schimmel (Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1777 te Amsterdam, gedoopt 29 Sep 1777 te
Amsterdam, in de Mozes- en Aäronkerk, woonde 1800 te Soest, jongeman van Soest, beroep landbouwer, herbergier, overleden VR.
1837.
hij trouwde Maria Ariënse, overige namen Maria Gerritze, overige namen Maria Aardsen, overige namen Maria Ariënze, overige
namen Maria Aars, getrouwd 22 Apr 1800 te Soest, voor het gerecht, kerkelijk huwelijk 22 Apr 1800 te Soest, in de R.K.-Kerk,
geboren CA. 1779 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van Arien Gertzen en Nn), overleden 5 Mrt 1837 te Soest, ondertrouw 5 Apr
1800 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertus Willemsz9 Schimmel geboren 1800, overleden 1800 - 1803 te Soest, gedoopt 11 Jun 1800 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 158, 159).
ii. Johanna Willems Schimmel, roepnaam Jannetje, geboren 1801, gedoopt 21 Sep 1801 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 160) overleden 15 Okt 1840 te Soest.
zij trouwde Petrus Ebbenhorst, getrouwd 21 Jan 1839 te Soest, geboren 1811 te Soest (zoon van Hendrik Ebbenhorst en
Geertruy van 't Klooster).
iii. Gijsbertus Willemsz Schimmel geboren 1803, gedoopt 22 Mrt 1803 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 161, 162).
iv. Cornelis Willemsz Schimmel, overige namen Cornelius Schimmel, geboren 1804 te Soest, gedoopt 4 Jun 1804 te Soest, in
de R.K.-Kerk, (zie getuige 163) overleden 3 Jun 1858 te Soest.
hij trouwde Jannetje Schalkwijk, getrouwd 21 Apr 1842 te Utrecht, geboren CA. 1815 te Utrecht (dochter van Coenraad
Schalkwijk en Adriana van Dijk), overleden 16 Dec 1848 te Soest.
v. Gijsbertus Willemsz Schimmel geboren 1805, overleden 1805 - 1806 te Soest, gedoopt 3 Sep 1805 te Soest, (zie getuige
164).
234.
vi. Gijsbertus Willemsz Schimmel geboren op 1806.
vii. Joannes Willemsz Schimmel, overige namen Johannes Schimmel, geboren 1807, gedoopt 20 Aug 1807 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 165) overleden 18 Nov 1882 te Nijkerk.
- 55 -
11 Jul 2016
viii. Wilhelmina Willems Schimmel geboren 1808, gedoopt 11 Sep 1808 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 166).
ix. Wilhelmus Willemsz Schimmel, overige namen Willem Schimmel, geboren 1810, gedoopt 10 Jan 1810 te Soest, in de
R.K.-Kerk, (zie getuige 167) overleden 28 Feb 1853 te Soest.
235.
x. Josina Willems Schimmel geboren op 5 Apr 1811.
xi. Gerrit Schimmel geboren 16 Jul 1813 te Soest, ongehuwd, overleden 25 Okt 1863 te Soest.
xii. Caspaar Schimmel geboren 17 Aug 1814 te Soest, ongehuwd, overleden 2 Dec 1864 te Soest.
xiii. Hendrikus Schimmel geboren 16 Sep 1815 te Soest, overleden 6 Dec 1815 te Soest.
119. Wilhelmina Willems8 Schimmel, roepnaam Willemijntje Schimmel (Wilhelmus Cornelisz7, Cornelis Willemsz6, Willem
Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1781 te Baarn, gedoopt 1 Mrt
1781 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 168) overleden 30 Okt 1857 te Baarn.
zij trouwde Fransciscus Pen, roepnaam Frans Pen, getrouwd 1804, kerkelijk huwelijk 1804 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren CA.
1777 te Eemnes (zoon van Cornelis Harmensz Pen [1741 - 1785] en Neeltje Franse Makker [1744 - 1782]), overleden 7 Feb 1841 te
Baarn, ondertrouw 22 Jan 1804 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elisabeth Machtildis9 Pen geboren 1804 te Baarn, gedoopt 9 Sep 1804 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 169)
overleden VR. 1805 te Baarn.
ii. Elisabeth Machtildis Pen geboren 1805, gedoopt 1 Nov 1805 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 170) overleden 4 Jan
1878 te Baarn.
iii. Wilhelmus Joannes Pen geboren CA. 1807, overleden 8 Nov 1826 te Baarn.
iv. Jannetje Pen geboren 1809 te Baarn, gedoopt 9 Nov 1809 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 171).
zij trouwde Guilaume Louis Jacques van der Hucht, getrouwd 30 Okt 1839 te Loenen (Apeldoorn), geboren 1813 te Bergen
op Zoom (zoon van Albertus van der Hucht en Carolina Fréderica van Wijnbergen).
v. Cornelis Pen geboren 26 Apr 1811 te Baarn, gedoopt 26 Apr 1811 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 172).
hij trouwde Johanna Gerhardina van der Hucht, getrouwd 30 Okt 1839 te Loenen (Apeldoorn), geboren 1804 te Zierikzee
(Schouwen-Duiveland) (dochter van Albertus van der Hucht en Carolina Fréderica van Wijnbergen).
vi. Franciscus Hermanus Pen geboren 24 Feb 1813 te Baarn.
vii. Jan Pen geboren 16 Feb 1814 te Baarn, overleden 15 Aug 1858 te Baarn.
viii. Hermanus Pen, overige namen Harmanus Pen, geboren 12 Feb 1815 te Baarn, overleden 25 Aug 1884 te Baarn.
hij trouwde Barbera van Beusekom, getrouwd 21 Apr 1845 te Loenen (Apeldoorn), geboren 1818 te Vreeland (Stichtse
Vecht) (dochter van Evert van Beusekom en Jansje Maarschalkerwaard).
ix. Maria Cornelia Pen geboren 18 Jan 1817 te Baarn, overleden 2 Sep 1821 te Baarn.
x. Adriana Pietronella Carolina Pen geboren 13 Jun 1819 te Baarn, overleden 23 Aug 1826 te Baarn.
xi. Alida Wilhelmina Pen geboren 14 Jun 1821 te Baarn, overleden 13 Okt 1886 te Baarn.
xii. Maria Elisabeth Pen geboren 31 Dec 1822 te Baarn, overleden 2 Nov 1880 te Baarn.
zij trouwde Albertus Bernardus de Neff, getrouwd 26 Jul 1848 te Baarn, geboren CA. 1822 te Amsterdam (zoon van
Theodorus Nicolaas de Neff en Maria Lucia Schugman).
120. Maria Elisabeth Willemsdr8 Schimmel (Wilhelmus Cornelisz7, Cornelis Willemsz6, Willem Lambertsz5, Lambert
Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1782, gedoopt 22 Jul 1782 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie
getuige 173, 174) overleden 15 Aug 1847 te Baarn.
zij trouwde Harmen Pen, overige namen Hermanus Pen, getrouwd 1805, kerkelijk huwelijk 1805 te Baarn, in de N.G.-kerk, geboren
1774 (zoon van Cornelis Harmensz Pen [1741 - 1785] en Neeltje Franse Makker [1744 - 1782]), gedoopt 14 Jul 1774 te Eemnes,
- 56 -
11 Jul 2016
woonde te Baarn, beroep landbouwer, herbergier, raadslid en notaris, overleden 15 Apr 1859 te Baarn, ondertrouw 17 Nov 1805 te
Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
236.
i. Cornelis Joannes9 Pen geboren op 1 Jan 1807.
ii. Elisabeth Francina Pen geboren 1809 te Baarn, gedoopt 30 Jan 1809 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 175, 176)
overleden 12 Jul 1851 te Soest.
zij trouwde Franciscus Kuijper, getrouwd 2 Feb 1833 te Baarn, geboren 1808 te Zandvoort (Baarn) (zoon van Aart Kuijper
en Betje Neps), gedoopt 3 Nov 1808 te Baarn, beroep arts, overleden 18 Feb 1878 te Soest.
237.
iii. Wilhelmus Franciscus Pen geboren op 31 Dec 1815.
121. Aartje Rijks8 Schimmel, overige namen Aartje Rijcksen Schimmel (Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck
Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 22 Apr 1762, gedoopt 22 Apr
1762 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 177) overleden 2 Mrt 1837 te Soest, begraven 6 Mrt 1837 te Baarn, op het Kerkhof te
Zandvoort.
zij trouwde Cornelis Daatzelaar, overige namen Cornelis van Daeselaar, overige namen Cornelis van Daetselaar, overige namen
Cornelius Rutten van Dravelaar, overige namen Cornelius Rutten van Daselaar, overige namen Cornelius Rutten van Daatzelaar,
overige namen Cornelius van Daselaer, getrouwd 27 Sep 1785 te Baarn, kerkelijk huwelijk 27 Sep 1785 te Baarn, in de N.G.-kerk,
geboren 2 Jun 1755 te Soest (zoon van Ruth Cornellise Daatzelaar en Aaltje Hendrikse Steenbeek), beroep werkman, overleden 13
Aug 1835 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rutgerus9 van Daeselaar geboren vr. 4 Jan 1786, gedoopt 4 Jan 1786 te Baarn, in de R.K.-kerk, overleden VR. 1789.
ii. Johanna van Daeselaar geboren VR. 20 Jul 1787 te Zandvoort (Baarn), gedoopt 20 Jul 1787 te Baarn, in de R.K.-kerk,
overleden VR. 1792.
iii. Rutgerus van Daeselaar, overige namen Rutgerus van Dravelaar, geboren VR. 2 Jan 1789 te Baarn, gedoopt 2 Jan 1789 te
Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 178) overleden 2 Mrt 1860 te Amsterdam.
hij trouwde Antje Helmich, getrouwd 20 Jun 1817 te Baarn, geboren CA. 1798 te Baarn (dochter van Barnardus Helmich
en Willemijntje Herssing), aantal kinderen in dit gezin : 17.
238.
iv. Joanna van Daselaar geboren op VR. 2 Jan 1792.
v. Rijk van Daatzelaar geboren 1794, gedoopt 2 Mrt 1794 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 179).
vi. Lambert (van) Daatzelaar geboren 1796 te Baarn, gedoopt 17 Aug 1796 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 180)
overleden 8 Feb 1860 te Baarn.
hij trouwde Alletta Evertse van Maaren, getrouwd 9 Jan 1828 te Soest, geboren 1808 te Soest (dochter van Evert Jacobze
van Maaren en Geertje Gijsbertse).
vii. Maria van Daatzelaar geboren 1798, gedoopt 18 Mei 1798 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 181).
viii. Hendrik Daatzelaar geboren 1802, gedoopt 27 Jan 1802 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 182).
ix. Hendrik Daatzelaar geboren 21 Dec 1802 te Baarn, overleden 21 Dec 1862 te Baarn.
hij trouwde (1) Gerrarda Henrica van Heijs, getrouwd 11 Jun 1832 te Soest, geboren 1804 te Maurik (Buren) (dochter van
Franciscus van Heijs en Hendrika Bauman), overleden 13 Sep 1834 te Baarn.
hij trouwde (2) Geertje van de Heijsteeg, getrouwd 29 Jun 1837 te Baarn, geboren 17 Jul 1813 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Hendrik van de Heijsteeg en Maria Lammers van Louwerenburg), overleden 17 Jun 1893 te Baarn, aantal
kinderen in dit gezin : acht.
122. Joanna Rijks8 Schimmel (Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem
Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 31 Mrt 1767, gedoopt 31 Mrt 1767 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 183).
zij trouwde Goosen Roothart.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 57 -
11 Jul 2016
i. Fijtje9 Roothart geboren 1783 te Eemnes.
zij trouwde Hendrik Klinkenberg, getrouwd 3 Dec 1814 te Eemnes, geboren 1788 te Eemnes (zoon van Broer Klinkenberg
en Geertje Woutersen de Waal).
ii. Abraham Roothart geboren 1785 te Eemnes, overleden 27 Okt 1853 te Eemnes.
hij trouwde Mijntje van Woudenberg, getrouwd 25 Dec 1814 te Eemnes, geboren 1793 te De Vuursche (Baarn) (dochter
van Jan Cornelisse van Woudenberg en Jannigje Mijndertsen Haagen), overleden VR. 1853.
iii. Cornelis Roothart geboren 1787 te Eemnes.
hij trouwde Stijntje Veldhuijzen, getrouwd 11 Mei 1817 te Eemnes, geboren 1798 te De Vuursche (Baarn) (dochter van
Reijer Veldhuijzen en Dirkje Buijtenhuijzen).
123. Neeltje Rijks8 Schimmel, overige namen Neeltje Rijkze Schimmel (Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck
Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 21 Nov 1773, gedoopt 21 Nov
1773 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 184) woonde 1799 te Eemnes-Buiten (Eemnes), overleden VR. 1806.
zij trouwde Pieter Hilhorst, overige namen Peter Hilhorst, burgerlijk huwelijk 20 Okt 1799 te Eemnes-Buiten (Eemnes), kerkelijk
huwelijk 20 Okt 1799 te Eemnes, in de R.K.-kerk, geboren CA. 1777 te Eemnes-Buiten (Eemnes) (zoon van Lammert Hilhorst en Fijtje
Hendrikse), woonde 1799 te Eemnes-Buiten (Eemnes), woonde 1806 te Eemnes-Buiten (Eemnes), ondertrouw 4 Okt 1799 te
Eemnes-Buiten (Eemnes).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lammert9 Hilhorst geboren 1800 te Eemnes, gedoopt 7 Nov 1800 te Eemnes, in de R.K.-kerk, (zie getuige 185) overleden
4 Dec 1848 te Eemnes.
124. Lambertus Rijksz8 Schimmel (Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem
Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 21 Apr 1777 te Soest, gedoopt 21 Apr 1777 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 186) woonde 1798 te Eemnes-Buiten (Eemnes).
hij trouwde Cornelia van Wijnberg, overige namen Kee van Wijnbergen, overige namen Cornelia van Wijnbergen, burgerlijk huwelijk
1 Jun 1798 te Eemnes-Buiten (Eemnes), kerkelijk huwelijk 3 Jun 1798 te Eemnes, in de R.K.-kerk, geboren 1777 te Eemnes-Buiten
(Eemnes), ondertrouw 18 Mei 1798 te Eemnes, voor het gerecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rijk Lambertsz9 Schimmel geboren 1799, gedoopt 11 Apr 1799 te Eemnes, in de R.K.-kerk, (zie getuige 187).
Relatie met echtgenoot (en kinderen) niet geheel zeker.
125. Maria Rijks8 Schimmel (Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem
Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 8 Apr 1779 te Soest, gedoopt 8 Apr 1779 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 188) overleden 30 Dec 1844 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
zij trouwde Pieter van Snellenberg, geboren CA. 1782 te Watergraafsmeer (Amsterdam) (zoon van Gerardus van Snellenberg en
Geertruda Pieterse van Dijk), beroep watermolenaar, overleden 14 Mrt 1850 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bartholomeus9 van Snellenberg geboren CA. 1807 te Watergraafsmeer (Amsterdam), beroep wagenmaker.
hij trouwde Anna Catharina Elisabeth Gemke, getrouwd 20 Nov 1834 te Watergraafsmeer (Amsterdam), geboren CA. 1802
te Watergraafsmeer (Amsterdam) (dochter van Frederik Gemke en Elisabeth Helming), beroep dientsbaar.
ii. Maria van Snellenberg geboren CA. 1812 te Watergraafsmeer (Amsterdam), beroep naaister, overleden 7 Mrt 1853 te
Diemen.
zij trouwde Pieter Vervetjes, getrouwd 15 Nov 1835 te Watergraafsmeer (Amsterdam), geboren CA. 1798 te Diemen (zoon
van Gerrit Vervetjes en Geertruij Schouten), beroep dagloner.
iii. Geertruda van Snellenberg, overige namen Geertrudis van Snellenberg, geboren CA. 1818 te Watergraafsmeer
(Amsterdam), overleden 8 Apr 1854 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
zij trouwde Jacob den Haan, overige namen Jacobus de Haan, getrouwd 16 Aug 1840 te Watergraafsmeer (Amsterdam),
- 58 -
11 Jul 2016
geboren CA. 1813 te Baambrugge (De Ronde Venen) (zoon van Jan den Haan en Geertruij Heuft), beroep
wagenmakersknecht.
126. Marritje Jans8 Bakker (Aleijda Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys,
Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 24 Apr 1762, gedoopt 24 Apr 1762 te Blaricum, in de R.K.-kerk,
overleden VR. 11 Apr 1808, begraven 11 Apr 1808 te Blaricum.
zij trouwde Jacob Borstse de Jong, getrouwd 23 Aug 1789, kerkelijk huwelijk 23 Aug 1789 te Blaricum, in de R.K.-kerk, geboren 1762
(zoon van Bort Jacobsz de Jong en Jannetje Jans Kuier), gedoopt 1762 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 17 Jan 1819 te
Blaricum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aaltje9 de Jong geboren VR. 15 Sep 1792, gedoopt 15 Sep 1792 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
zij trouwde Willem Lakeman, geboren 23 Apr 1779 te Eemnes (zoon van Hendrik Janse Lakeman en Rutje Willems van
Driest).
ii. Jannetje de Jong geboren VR. 30 Dec 1795, gedoopt 30 Dec 1795 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 9 Mrt 1835 te
Blaricum.
iii. Grietje de Jong geboren VR. 10 Feb 1799, gedoopt 10 Feb 1799 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
127. Joanna Janz8 Bakker (Aleijda Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys,
Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 29 Sep 1763, gedoopt 29 Sep 1763 te Blaricum, in de R.K.-kerk,
overleden 14 Jan 1822 te Blaricum.
zij trouwde Barend Hendrikse van Ooijen, getrouwd 17 Mei 1793, kerkelijk huwelijk 17 Mei 1793 te Blaricum, in de R.K.-kerk,
overleden 1809, begraven 16 Nov 1809 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aaltje9 van Ooijen geboren 1795, gedoopt 21 Mrt 1795 te Blaricum.
ii. Hendrik van Ooijen geboren 1798, gedoopt 4 Mei 1798 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
iii. Jannetje van Ooijen geboren 1802, gedoopt 5 Apr 1802 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 12 Feb 1871 te Blaricum.
128. Geertje Jans8 Bakker (Aleijda Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys,
Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 24 Jan 1765, gedoopt 24 Jan 1765 te Blaricum, in de R.K.-kerk,
overleden 15 Jan 1847 te Blaricum.
zij trouwde Johannes Bernardus Speller, roepnaam Barend, getrouwd 23 Aug 1789, kerkelijk huwelijk 23 Aug 1789 te Blaricum, in de
R.K.-kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan9 Speller geboren 1790, gedoopt 18 Mei 1790 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
ii. Euphemia Speller geboren 1791, gedoopt 28 Sep 1791 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
iii. Barend Speller geboren 1792, gedoopt 28 Aug 1792 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 1793, begraven 4 Jun 1793 te
Blaricum.
iv. Hendrik Speller geboren 1793, gedoopt 6 Nov 1793 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
v. Barend Speller geboren 1794, overleden 1794, gedoopt 22 Nov 1794 te Blaricum, in de R.K.-kerk, begraven 6 Dec 1794 te
Blaricum.
vi. Barend Speller geboren 1795, gedoopt 18 Dec 1795 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
vii. Aaltje Speller geboren 1799, gedoopt 4 Jul 1799 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 1807, begraven 3 Okt 1807 te
Blaricum.
viii. Grietje Speller geboren 1802, gedoopt 27 Jul 1802 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
ix. Femmetje Speller geboren 1806, gedoopt 28 Apr 1806 te Blaricum, in de R.K.-kerk, overleden 27 Jun 1862 te Blaricum.
- 59 -
11 Jul 2016
x. Hendrik Speller geboren 1810, gedoopt 2 Dec 1810 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
129. Henricus Jansz8 Bakker (Aleijda Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys,
Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 20 Mrt 1768, gedoopt 20 Mrt 1768 te Blaricum, in de R.K.-kerk, beroep
broodbakker, overleden 23 Dec 1846 te Blaricum.
hij trouwde Marritje Hendriks Raven, getrouwd 22 Apr 1792, kerkelijk huwelijk 22 Apr 1792 te Blaricum, in de R.K.-kerk, geboren
1769 (dochter van Hendrik Hendrikse Raven en Geertje Tijmens de Zaijer), gedoopt 30 Aug 1769 te Blaricum, in de R.K.-kerk,
overleden 9 Apr 1831 te Blaricum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertje9 Bakker geboren 1793, gedoopt 30 Jun 1793 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
ii. Aaltje Bakker geboren 1795, overleden 1795, gedoopt 27 Aug 1795 te Blaricum, in de R.K.-kerk, begraven 3 Sep 1795 te
Blaricum.
iii. Aaltje Bakker geboren 1797, gedoopt 8 Mrt 1797 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
iv. Jan Bakker geboren 1799, gedoopt 27 Aug 1799 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
v. Hendrik Bakker geboren 1802, gedoopt 2 Mrt 1802 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
vi. Grietje Bakker geboren 1805, gedoopt 11 Mrt 1805 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
vii. Lijsje Bakker geboren 1807, gedoopt 27 Mei 1807 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
viii. Tijmen Bakker geboren 1810, gedoopt 1 Mrt 1810 te Blaricum, in de R.K.-kerk.
130. Jan Jansse8 Ebbenhorst (Maria Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys,
Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1778 te Baarn, gedoopt 18 Nov 1778 te Baarn, in de R.K.-kerk, overleden
13 Okt 1821 te Baarn.
hij trouwde Maria Brouwer, getrouwd 12 Jan 1814 te Baarn, geboren CA. 1779 te Baarn (dochter van Jan Brouwer en Jannetje
Kerkhof).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria9 Ebbenhorst geboren CA. 1815 te Baarn.
zij trouwde Johannes Hendrik de Beer, getrouwd 8 Feb 1841 te Baarn, geboren 21 Okt 1816 te Baarn (zoon van Hendricus
de Beer [1786 - 1846] en Adriana Jansen Schimmel [1786 - 1853]), overleden 19 Feb 1860 te Baarn.
239.
ii. Jannetje Ebbenhorst geboren op CA. 1816.
Negende generatie
131. Cornelia9 Sneeuw (Anna8 Schimmel, Hendrik Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys,
Jan1), geboren CA. 1787 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep dienstbaar, overleden 18 Jan 1836 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen).
zij trouwde IJsbrand Akerboom, getrouwd 27 Apr 1821 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren CA. 1795 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen) (zoon van Pieter Akerboom en Antje Breedijk), beroep scheepstimmerman, scheepmaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria10 Akerboom geboren CA. 20 Okt 1822 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 14 Nov 1822 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen). Oud 3 weken.
ii. Anna Maria Akerboom geboren CA. 1822 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
zij trouwde Pieter Alexander Buijs, getrouwd 12 Jun 1844 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren CA. 1817 te
Amsterdam (zoon van Jan Buijs en Maria van Teffelen).
iii. Maria Anthonia Akerboom geboren CA. 1824 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
- 60 -
11 Jul 2016
zij trouwde Arien Gouwerok, getrouwd 18 Sep 1851 te Ouder-Amstel, geboren CA. 1825 te Ouder-Amstel (zoon van
Nicolaas Gouwerok en Johanna Gillisen).
iv. Johanna Cornelia Akerboom geboren 9 Mrt 1828 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 11 Mrt 1828 te
Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
v. Nn Akerboom geboren 23 Jul 1829, overleden 23 Jul 1829 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen). Levenloos geboren.
132. Willemijntje9 Schimmel, overige namen Willempje Schimmel, overige namen Willemtje Schimmel (Geurt Evertze8, Evert
Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1794 te Hoevelaken (Nijkerk),
gedoopt 12 Jan 1794 te Amersfoort, (zie getuige 189) overleden 11 Aug 1842 te Baarn. Ook ganaamd Willemina.
zij trouwde Gerrit Louwerens van Ruitenbeek, overige namen Geurt van Ruitenbeek, overige namen Gerrit Ruitenbeek, getrouwd 9
Feb 1820 te Amersfoort, geboren CA. 1795 te Leusden (zoon van Lauwerens Wouters van Ruitenbeek en Aaltje Arens), woonde 1827
te Hoevelaken (Nijkerk), beroep broodbakker, koopman, overleden 26 Okt 1859 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Alida10 van Ruitenbeek geboren 7 Feb 1821 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 1 Dec 1907 te Baarn.
ii. Louwerens van Ruitenbeek geboren 19 Jul 1822 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 23 Nov 1851 te Baarn.
iii. Maria Ruitenbeek geboren 14 Sep 1824 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 2 Feb 1892 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Hendrik van Achteveld, getrouwd 6 Jul 1859 te Hoogland (Amersfoort), geboren 4 Mei 1825 te Hoogland
(Amersfoort) (zoon van Elbert van Achteveld [1792 - 1876] en Jannetje Post [1797 ]), overleden VR. 1892.
iv. Gerritje Ruitenbeek geboren 7 Apr 1826 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 15 Jul 1828 te Hoevelaken (Nijkerk).
v. Gerarda van Ruitenbeek, roepnaam Geurtje, geboren 7 Aug 1827 te Amersfoort, overleden 24 Aug 1827 te Hoevelaken
(Nijkerk). Oud 18 dagen.
vi. Geurt van Ruitenbeek geboren 8 Mrt 1829 te Hoevelaken (Nijkerk), beroep groenboer, overleden 11 Okt 1864 te
Baarn.
hij trouwde Catharina Smeur, getrouwd 22 Okt 1857 te Weesp, geboren CA. 1839 te Weesp (dochter van Dominicus
Coenradus Smeur en Maria Pool), beroep logementshoudster.
vii. Gerritje van Ruitenbeek geboren 18 Jul 1831 te Baarn, overleden 23 Dec 1831 te Baarn.
viii. Gerritje van Ruijtenbeek geboren 21 Apr 1833 te Baarn, overleden 7 Jul 1909 te Baarn.
ix. Franciscus Wouterus van Ruitenbeek geboren 23 Sep 1840 te Baarn, overleden 4 Jul 1921 te Baarn.
hij trouwde Maria Grada Tempelman, getrouwd 26 Nov 1872 te Baarn, geboren CA. 1825 te Deventer (dochter van Egbert
Lambatus Tempelman en Johanna Hendrika Dijkman).
133. Everardus9 Schimmel, roepnaam Evert Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Feb 1801 te Amersfoort, gedoopt 26 Feb 1801 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 190) beroep (meester) broodbakker, overleden 20 Mei 1857 te Amersfoort. Op 24 Juli 1847 koopt Everardus Schimmel,
bakker te Amersfoort bij een openbare verkoping: een huizinge, erve en grond, gelegen op Bloemendal, op de hoek van de
Koppelstraat, kad. Amersfoort E 912 en een gedeelte van 913, in gebruik bij Morre tot 01-11-1847. Verkopers: 1 - Mispelaar, Dirk van
(winkelier te Nijkerk); 2 - Bolleman, Pieter (timmerman te Amersfoort) als gemachtigde van: - a - Dieters, Johanna, zijne huisvrouw,
dochter van wijlen Dieters, Albert; - b - Dieters, Maria, dochter van wijlen Dieters, Albert, gehuwd met en bijgestaan door
Schuurman, Elbert, slagter te Amersfoort; - c - Wijland, Maria van, dochter van wijlen Wijland, Cornelis van en wijlen Dieters,
Geertuida (dochter van wijlen Dieters, Albert), ongehuwd en buiten beroep te Amersfoort; - d - Wijland, Alberta van, dochter van
wijlen Wijland, Cornelis van en wijlen Dieters, Geertruida (dochter van wijlen Dieters, Albert), ongehuwd en buiten beroep te
Amersfoort; - e - Wijland, Johanna van, dochter van wijlen Wijland, Cornelis van en wijlen Dieters, Geertruida (dochter van wijlen
Dieters, Albert), gehuwd met en bijgestaan door Kerkhoff, Willem Andries Hugo, s lagersknecht te Amersfoort; - f - Dieters,
Christina, dochter van wijlen Dieters, Albert, gehuwd met en bijgestaan door Visser, Lambertus, trompetter bij het Eerste regiment
Lansiers in garnisoen te Tilburg. ; 3 - Welling, Jacobus (kleermaker te Amersfoort) zoon van wijlen Welling, Dirk en wijlen Dieters,
Jansje (dochter van wijlen Dieters, Albert) in eigen naam en als gemachtigde van: Dieters, Alijda, dochter van wijlen Dieters,
Albert, ongehuwd te Amersfoort; 4 - Dieters, Hermanus (timmerman te Amersfoort) zoon van wijlen Dieters, Albert, in eigen naam
en als toeziend voogd over: Wijland, Geertruida van, minderjarige dochter van wijlen Wijland, Cornelis van en wijlen Dieters,
Geertruida (dochter van wijlen Dieters, Albert); 5 - Wijland, Willem van (bakker te Amersfoort) zoon van wijlen Wijland, Cornelis
van en wijlen Dieters, Geertruida (dochter van wijlen Dieters, Albert), in eigen naam en als voogd over Van Wijland, Geertruida,
- 61 -
11 Jul 2016
minderjarige dochter van wijlen Van Wijland, Cornelis en wijlen Dieters, Geertruida (dochter van wijlen Dieters, Albert).
Omschrijving Percelen 1 t/m 5 behoren aan Dirk van Mispelaar, aangekomen als enige erfgenaam van zijn zuster wijlen mej.
Hendrika van Mispelaar, bij testament dd. 21-03-1843, not. Js. de Louter. Perceel 6 was in eigendom van wijlen Albert Dieters,
verkregen bij akte van koop dd. 18-06-1807.
Op 20 Juli 1848 wordt akte opgemaakt: Brandsen, Christiaan (grutter, wonend Amersfoort) en
Schimmel, Evert (meester broodbakker, wonend Amersfoort), verkopers; Ter Beek, Johanna en Geertruida (wonend Amersfoort),
kopers. Huizinge en grond in de Krommestraat, wijk Bloemendal nr. 18 op de hoek van het Koornsteegje, kad. E 546 (verkregen door
koop 01-05-1841, not. H.W. van Werkhoven). Geldschieter voor de kopers is Albertus Kilian (f 200,- tegen 5%).
hij trouwde (1) Catharina Blank, getrouwd 22 Jun 1826 te Hoevelaken (Nijkerk), geboren 8 Mrt 1786 te Amersfoort (dochter van
Evert Jansen Blank en Derkje Hendriks van Moorselaar), overleden 18 Okt 1844 te Amersfoort.
Catharina: Volgens trouwakte zijn de vermeldde (pleeg)ouders haar grootouders.
hij trouwde (2) Hendrina van Kessel, overige namen Hendrika van Kessel, getrouwd 4 Feb 1846 te Amersfoort, geboren CA. 1810 te
Amersfoort (dochter van Antonius van Kessel en Joanna van Dulm), overleden 16 Feb 1887 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
240.
i. Clasina Maria Christiana10 Schimmel geboren op 24 Jul 1847.
241.
ii. Joanna Wilhelmina Schimmel geboren op 3 Jul 1848.
iii. Antonius Johannes Schimmel geboren 22 Jul 1849 te Amersfoort, overleden 21 Okt 1849 te Amersfoort.
iv. Antonia Wilhelmina Maria Schimmel geboren 12 Jul 1851 te Amersfoort, overleden 6 Jan 1852 te Amersfoort. Oud 6
maanden.
134. Maria9 Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 27 Nov 1804 te Amersfoort, gedoopt 27 Nov 1804 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 191) overleden 10 Aug
1883 te Utrecht.
zij trouwde Johannes Jansen, geboren CA. 1800 (zoon van Sebastianus Jansen en Nn), overleden 2 Sep 1868 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sebastianus Johannes10 Jansen geboren CA. 1832, overleden 14 Nov 1836 te Utrecht.
ii. Sebastianus Johannes Jansen geboren 17 Feb 1838 te Utrecht, overleden 26 Apr 1839 te Utrecht.
iii. Johanna Wilhelmina Jansen geboren 4 Feb 1840 te Utrecht, overleden 19 Nov 1926 te Nijkerk.
iv. Sebastianus Johannes Jansen geboren CA. 1842, overleden 2 Mrt 1904 te Dongen.
v. Everardus Balthasar Jansen geboren 6 Jan 1845 te Utrecht, overleden 16 Jan 1847 te Utrecht.
vi. Clasina Wilhelmina Jansen geboren CA. 1851 te Utrecht, overleden 15 Apr 1930 te Nijkerk.
135. Arnoldus9 Schimmel, roepnaam Arie Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Aug 1806 te Amersfoort, gedoopt 23 Aug 1806 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 192) beroep schoenmaker, koopman, overleden 5 Dec 1872 te Stoutenburg (Leusden).
hij trouwde Johanna Spijker, roepnaam Jannetje Spijker, geboren CA. 1805 (dochter van Hendrik Spijker en Cornelia van Soest),
overleden 1 Nov 1870 te Stoutenburg (Leusden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Clasina10 Schimmel, overige namen Klasina Schimmel, geboren 21 Jul 1834 te Amersfoort, overleden 4 Sep 1834 te
Amersfoort.
ii. Hendrik Schimmel geboren 20 Jul 1835 te Amersfoort, overleden 2 Mrt 1842 te Amersfoort.
iii. Johannes Schimmel geboren 29 Aug 1837 te Amersfoort.
242.
iv. Cornelis Bartholomeus Schimmel geboren op 24 Aug 1839.
v. Clasina Maria Schimmel geboren 21 Nov 1841 te Amersfoort, overleden 10 Okt 1843 te Amersfoort.
- 62 -
11 Jul 2016
vi. Clasina Catrina Schimmel geboren 23 Dec 1843 te Amersfoort, overleden 29 Dec 1858 te De Glind (Barneveld).
vii. Hendrika Alijda Schimmel geboren 22 Jan 1847 te Amersfoort, overleden 10 Jun 1898 te Stoutenburg (Leusden).
zij trouwde Jan Schouten, getrouwd 20 Jan 1887 te Stoutenburg (Leusden), geboren CA. 1855 te Barneveld (zoon van
Hermanus Schouten en Gerritje Eshof).
viii. Hendrik Schimmel geboren 20 Aug 1849 te De Glind (Barneveld), overleden 4 Mei 1868 te Stoutenburg (Leusden).
ix. Everhardus Schimmel geboren 8 Mei 1852 te De Glind (Barneveld), overleden 21 Jan 1854 te De Glind (Barneveld).
136. Christiaan9 Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2
Buys, Jan1), geboren 27 Mrt 1808 te Amersfoort, gedoopt 27 Mrt 1808 te Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 193) woonde te
Amersfoort, beroep winkelier, overleden 26 Mei 1857 te Amersfoort. Kocht op 6 Okt 1845 van Johannes van Altena: huizinge met
erve en grond, plaats en bleekveld, Lieve Vrouwestraat, wijk Breul 439, kad. E.289, belending hr. Schaap en de beek. Gekocht voor
f.700,00, welke som de koper schuldig blijft tegen 5%.
Op 23 Mei 1848 wordt akte opgemaakt: Schimmel, Christiaan (winkelier, wonend Amersfoort)
Omschrijving Schuldeiser is Frederik Bouman (landbouwer, wonend Overlangbroek, gem. Langbroek), voor de som van f.100,- tegen
5%. Tot waarborg: huizinge, erf en grond met plaats en bleekveld, staande in de Lievevrouwestraat, wijk Breul 439, kad. E 289 , van
achteren uitkomende aan de Singelgracht. (bezwaard met hypotheek van f. 700,- van Johannes van Altena, alhier). Tot borg:
Everardus Schimmel, broodbakker te Amersfoort.
hij trouwde Berendina Wenting, overige namen Alberdina Wenting, overige namen Berendina Wending, getrouwd 17 Mei 1837 te
Amersfoort, geboren CA. 1808 te Wehl (Doetinchem) (dochter van Derk Wenting en Joanna Reijswijk), overleden 13 Mrt 1863 te
Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
243.
i. Willemina Johanna10 Schimmel geboren op 28 Apr 1838.
ii. Johannes Schimmel geboren 31 Okt 1840 te Amersfoort, beroep 1866 schoorsteenveger.
hij trouwde Pelasia Stroombergen, overige namen Pelazia Stroombergen, getrouwd 28 Nov 1866 te Haarlem, geboren CA.
1843 te Sas van Gent (Terneuzen) (dochter van Josephus Stroombergen en Maria Constantia Vermandel), beroep 1866
werkster, woonde 1895 te Hillegom, overleden 4 Feb 1895 te Deventer.
iii. Christiaan Schimmel geboren 9 Mrt 1844 te Amersfoort, ongehuwd, overleden 20 Jul 1904 te Amersfoort.
244.
iv. Hendrika Everarda Schimmel geboren op 7 Aug 1846.
245.
v. Wilfridus Dirk Schimmel geboren op 21 Apr 1849.
137. Gerrit9 Schimmel, overige namen Geurt Schimmel, overige namen Geurd Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7,
Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Okt 1809 te Amersfoort, gedoopt 4 Okt 1809 te
Amersfoort, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 194) overleden 5 Dec 1858 te Amersfoort.
hij trouwde Johanna van Roozendaal, overige namen Joanna van Rosendal of van Roozendal, getrouwd 4 Okt 1837 te Amersfoort,
geboren CA. 1808 te Amersfoort (dochter van Nn en Grietje van Rosendal).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes10 Schimmel geboren 26 Jan 1839 te Amersfoort, overleden 27 Jan 1839 te Amersfoort. 1 dag oud.
246.
ii. Gerardus Schimmel geboren op 17 Dec 1839.
247.
iii. Clasina Schimmel geboren op 23 Nov 1840.
248.
iv. Maria Schimmel geboren op 31 Mrt 1844.
v. Everardus Schimmel geboren 8 Jun 1846 te Amersfoort, overleden 20 Dec 1869 te Utrecht.
138. Hendrik9 Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2
Buys, Jan1), geboren 27 Nov 1812 te Amersfoort, overleden 26 Mrt 1895 te Mierlo (Geldrop-Mierlo).
hij trouwde Johanna Jacoba Goossens, overige namen Johanna Jacoba van Goossens, overige namen Johanna Goossens, getrouwd 5
- 63 -
11 Jul 2016
Feb 1837 te Son en Breugel, geboren 17 Okt 1811 te Sint-Oedenrode (dochter van Lambert Goossens en Anna Barbara Strijbosch).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Barbara10 Schimmel geboren 7 Jan 1839 te Vianen, overleden 24 Mrt 1921 te 's-Hertogenbosch.
ii. Hendrikus Johannes Wilhelmus Schimmel geboren 6 Dec 1841 te Vianen, overleden 13 Mei 1843 te Utrecht.
iii. Lambertus Marcelis Schimmel geboren VR. 15 Jan 1847, overleden 15 Jan 1847 te 's-Hertogenbosch.
249.
iv. Nicolasina Jacoba Schimmel geboren op 8 Jan 1852.
v. Josephina Henrica Schimmel geboren VR. 19 Mrt 1858, overleden 19 Mrt 1858 te 's-Hertogenbosch.
139. Jan9 Schimmel (Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 19 Dec 1822 te Amersfoort, overleden 2 Okt 1896 te Montfoort.
hij trouwde (1) Aletta Gerarda Jacobi, getrouwd 4 Jul 1851 te Montfoort, geboren CA. 1829 te Montfoort (dochter van Gijsbertus
Jacobi en Johanna van Dijk), overleden 31 Aug 1871 te Montfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
250.
i. Johanna Clazina10 Schimmel geboren op 31 Mrt 1852.
ii. Clazina Maria Schimmel geboren 28 Aug 1853 te Montfoort, overleden 31 Mei 1858 te Montfoort.
251.
iii. Alida Christina Schimmel geboren op 21 Okt 1854.
iv. Gijsbertus Johannes Schimmel geboren 17 Nov 1855 te Montfoort, overleden 13 Dec 1855 te Montfoort. Oud zesentwintig
dagen.
v. Johannes Gijsbertus Schimmel geboren 11 Dec 1856 te Montfoort, overleden 27 Dec 1856 te Montfoort. Oud zestien
dagen.
vi. Johannes Gijsbertus Schimmel geboren 17 Okt 1858 te Montfoort, overleden 9 Nov 1859 te Montfoort.
vii. Joannes Gijsbertus Schimmel geboren 24 Sep 1860 te Montfoort, beroep zadelmaker, overleden 26 Mrt 1885 te Montfoort.
viii. Clazina Maria Schimmel geboren 5 Sep 1863 te Montfoort, overleden 21 Dec 1923 te Bussum.
ix. Maria Cornelia Schimmel geboren 23 Dec 1865 te Montfoort, overleden 9 Mrt 1883 te Montfoort.
x. Gijsbertus Jacobus Schimmel geboren 19 Jun 1867 te Montfoort, overleden 24 Jun 1867 te Montfoort. Oud 4 dagen.
xi. Gijsbertus Jacobus Maria Schimmel geboren 8 Dec 1869 te Montfoort, overleden 8 Dec 1870 te Montfoort. Oud 1 jaar.
xii. Nn Schimmel geboren 20 Mei 1871, overleden 20 Mei 1871 te Montfoort. Levenloos kind.
hij trouwde (2) Adriana Sas, getrouwd 5 Feb 1873 te Montfoort, geboren CA. 1826 te Montfoort (dochter van Hendrik Sas en Adriana
van den Engel), overleden 31 Dec 1905 te Montfoort.
140. Willemina9 Willemsen, roepnaam Wilsje, Willemse (Jannetje8 Schimmel, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5,
Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1813 te Amersfoort, overleden 7 Jan 1874 te Amersfoort.
zij trouwde (1) Cornelis Ottenhof, getrouwd 19 Mei 1841 te Amersfoort, geboren 1815 - 1816 te Amersfoort (zoon van Henricus
Ottenhof en Elisabeth Petronella van Vulpen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elisabeth10 Ottenhof.
zij trouwde (2) Hendrik Butselaar, getrouwd te Amersfoort, geboren CA. 1802 te Amersfoort (zoon van Sijme Butselaar en Geertruy
Kortman).
141. Wilhelmus9 Schimmel, overige namen Willem Schimmel (Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Jul 1824 te Harmelen (Woerden), overleden 5 Jul 1906 te
Veldhuizen (Vleuten-De Meern).
- 64 -
11 Jul 2016
hij trouwde Aaltje de Bruijn, overige namen Aaltje de Bruin, getrouwd 9 Dec 1853 te Harmelen (Woerden), geboren 1827 te
Veldhuizen (Vleuten-De Meern) (dochter van Teunis Albertus de Bruijn en Adriana de Beeld), overleden 21 Jun 1896 te Veldhuizen
(Vleuten-De Meern).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem10 Schimmel geboren 14 Jun 1855 te Harmelen (Woerden), overleden 29 Apr 1937 te Woerden.
hij trouwde Huibertje van Duin, getrouwd 12 Dec 1884 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), geboren 1856 te Zegveld
(Woerden) (dochter van Abraham van Duin en Lijsje de Jong), overleden 12 Mrt 1925 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern).
ii. Adriana Schimmel geboren 29 Dec 1856 te Harmelen (Woerden), overleden 18 Jun 1939 te Woerden.
iii. Teunis Schimmel geboren 21 Mei 1858 te Harmelen (Woerden), overleden 10 Aug 1929 te Harmelen (Woerden).
252.
iv. Dirkje Schimmel geboren op 8 Okt 1859.
253.
v. Gerritje Schimmel geboren op 18 Feb 1861.
vi. Nn Schimmel geboren 21 Sep 1864, overleden 21 Sep 1864 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern). Levenloos geboren kind.
vii. Nn Schimmel geboren 14 Feb 1868, overleden 14 Feb 1868 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern). Levenloos geboren kind.
viii. Aaltje Schimmel geboren 2 Aug 1872 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), overleden 18 Nov 1948 te Utrecht.
142. Hendrikus9 Schimmel, overige namen Hendricus (Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Dec 1825 te Harmelen (Woerden), overleden 23 Nov 1901 te Harmelen
(Woerden).
hij trouwde (1) Jannetje Schipper, getrouwd 22 Dec 1855 te Breukelen-St.Pieters, geboren 1829 te Tienhoven (Stichtse Vecht)
(dochter van Gerrit Schipper en Trijntje Dekker), overleden 31 Aug 1864 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem10 Schimmel geboren 4 Apr 1856 te Harmelen (Woerden), overleden 14 Apr 1867 te Breukelen-St.Pieters.
ii. Gerrit Leendert Schimmel geboren 24 Feb 1857 te Harmelen (Woerden), overleden VR. 1864.
254.
iii. Dirk Schimmel geboren op 16 Jul 1858.
iv. Trijntje Schimmel geboren 2 Feb 1860 te Harmelen (Woerden).
v. Adrianus Schimmel geboren 9 Aug 1861 te Harmelen (Woerden), overleden 12 Jul 1871 te Breukelen-St.Pieters.
vi. Arie Schimmel geboren 28 Dec 1862 te Harmelen (Woerden), overleden 26 Mrt 1863 te Harmelen (Woerden). Oud 3
maanden.
255.
vii. Gerrit Leendert Schimmel geboren op CA. 1864.
viii. Trijntje Schimmel geboren 23 Mrt 1864 te Harmelen (Woerden), overleden 15 Mei 1864 te Harmelen (Woerden). Oud 8
weken.
hij trouwde (2) Janna van der Wijngaard, getrouwd 31 Aug 1877 te Snelrewaard (Oudewater), geboren 1835 te Snelrewaard
(Oudewater) (dochter van Jacobus van der Wijngaard en Marrigje Kamerik), overleden 13 Aug 1912 te Breukelen-Nijenrode.
143. Niesje9 Schimmel (Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Sep 1827 te Harmelen (Woerden), overleden 14 Apr 1902 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Paulus Konijnenberg, getrouwd 26 Sep 1851 te Harmelen (Woerden), geboren 1818 te Waverveen (De Ronde Venen) (zoon
van Jan Konijnenberg en Anna van der Neut), overleden 30 Dec 1904 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Dirkje10 Konijnenberg geboren 25 Mrt 1853 te Harmelen (Woerden), overleden 11 Jan 1947 te Kamerik (Woerden).
zij trouwde Aart Versteegt, getrouwd 8 Dec 1882 te Harmelen (Woerden), geboren 1840 te Harmelen (Woerden) (zoon
- 65 -
11 Jul 2016
van Gerrit Versteegt en Gerritje Versloot).
256.
ii. Johanna Konijnenberg geboren op 21 Mei 1854.
iii. Jan Konijnenberg geboren 29 Sep 1856 te Harmelen (Woerden), overleden 23 Apr 1941 te Kamerik (Woerden).
hij trouwde Hendrikje Langerak, getrouwd 25 Jul 1884 te Harmelen (Woerden), geboren 1859 te Lopik (dochter van Teunis
Langerak en Cornelia van Schaik).
iv. Willem Konijnenburg geboren 17 Feb 1859 te Harmelen (Woerden), overleden VR. 1862.
v. Willem Konijnenburg geboren 29 Mrt 1862 te Harmelen (Woerden), overleden 24 Apr 1927 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Maria Brouwer, getrouwd 29 Nov 1899 te Laag Nieuwkoop (Stichtse Vecht), geboren 1871 te Laag Nieuwkoop
(Stichtse Vecht) (dochter van Dirk Brouwer en Jannigje van Huis).
vi. Pieter Konijnenberg geboren 10 Mei 1866 te Harmelen (Woerden), overleden 16 Aug 1873 te Harmelen (Woerden).
144. Klaasje9 Schimmel (Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Nov 1828 te Harmelen (Woerden), overleden VR. 1874.
zij trouwde (1) Huibert de Vos, overige namen Huijbert de Vos, getrouwd 2 Jul 1852 te Harmelen (Woerden), geboren 1823 te
Harmelen (Woerden) (zoon van Klaas de Vos en Lijsje Hofland), overleden 16 Nov 1867 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
257.
i. Leijsje10 de Vos geboren op 7 Jan 1853.
ii. Willem de Vos geboren 28 Okt 1854 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Maria Martijntje van Tilburg, getrouwd 6 Aug 1879 te Utrecht, geboren CA. 1861 te Kollum (Kollumerlân)
(dochter van Antonius van Tilburg en Grietje van Boomen).
iii. Klaas de Vos geboren 1 Apr 1856 te Harmelen (Woerden), overleden 22 Mrt 1939 te De Bilt.
hij trouwde (1) Cornelia van der Linden, getrouwd 15 Aug 1883 te Utrecht, geboren CA. 1853 te Vreeland (Stichtse Vecht)
(dochter van Jan van der Linden en Johanna Roetman), overleden VR. 1913.
hij trouwde (2) Cornelia Loef, getrouwd 12 Feb 1913 te Utrecht, geboren CA. 1857 te Wijk bij Duurstede (dochter van
Willem Loef en Petronella Schouten).
iv. Dirkje de Vos geboren 30 Mrt 1858 te Harmelen (Woerden), overleden 9 Jul 1910 te Rotterdam.
zij trouwde (1) Jan van Amerongen, getrouwd 8 Mei 1879 te Velsen, geboren 10 Mrt 1853 te Velsen (zoon van Willem van
Amerongen en Gijsberta van Eekeren), beroep rijksveldwachter, overleden 14 Sep 1880 te Velsen.
zij trouwde (2) Pieter Sprenger de Rover, getrouwd 13 Nov 1884 in Spaarndam (Haarlem), geboren CA. 1841 te
Papendrecht (zoon van Jan Sprenger de Rover en Cornelia Prins), beroep scheepstimmerman.
v. Teunis de Vos geboren 2 Nov 1860 te Harmelen (Woerden).
vi. Teuntje de Vos geboren 30 Jan 1862 te Harmelen (Woerden), overleden 12 Jul 1872 te Utrecht.
vii. Clasina de Vos, overige namen Klasina de Vos, geboren 6 Mei 1864 te Harmelen (Woerden), overleden 3 Jan 1868 te
Utrecht.
viii. Huibert de Vos geboren 9 Jan 1867 te Utrecht, overleden 18 Jan 1867 te Utrecht. Was 9 dagen oud.
zij trouwde (2) Teunis Marinus van der Weiden, overige namen Theunis van der Weijden, getrouwd 21 Okt 1874 te Utrecht, geboren
CA. 1842 te Woerden (zoon van Johannes van der Weiden en Maria Mol), overleden 22 Jan 1902 te Amersfoort.
145. Arie9 Schimmel (Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jul 1831 te Harmelen (Woerden), woonde 1858 te Harmelen (Woerden), overleden 17 Aug 1879 te
Harmelen (Woerden).
hij trouwde (1) Teuntje de Bruijn, getrouwd 3 Nov 1854 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), geboren CA. 1832 te Veldhuizen
(Vleuten-De Meern) (dochter van Teunis Albertus de Bruijn en Adriana de Beeld), overleden 13 Sep 1874 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 66 -
11 Jul 2016
258.
i. Adriana10 Schimmel geboren op 18 Aug 1855.
259.
ii. Willem Schimmel geboren op 22 Aug 1856.
iii. Teunis Lambertus Schimmel geboren 23 Sep 1857 te Harmelen (Woerden), overleden 14 Okt 1857 te Harmelen (Woerden).
iv. Teunis Lambertus Schimmel geboren 9 Nov 1858 te Harmelen (Woerden), overleden 12 Dec 1858 te Harmelen (Woerden).
v. Dirk Schimmel geboren 2 Feb 1860 te Harmelen (Woerden), overleden VR. 11 Sep 1863.
vi. Dirkje Schimmel geboren 17 Mrt 1861 te Harmelen (Woerden).
vii. Dirk Schimmel geboren 11 Sep 1863 te Harmelen (Woerden), overleden 31 Okt 1863 te Harmelen (Woerden). Oud 7
weken.
viii. Teunis Lambertus Schimmel geboren 4 Feb 1865 te Harmelen (Woerden), overleden 14 Mei 1865 te Zwammerdam (Alphen
aan den Rijn).
ix. Dirkje Schimmel geboren 30 Jul 1871 te Harmelen (Woerden), overleden 9 Aug 1871 te Harmelen (Woerden). Oud 11
dagen.
x. Nn Schimmel geboren 27 Aug 1874, overleden 27 Aug 1874 te Harmelen (Woerden). Levenloos kind.
hij trouwde (2) Neeltje Vonk, getrouwd 26 Feb 1875 te Harmelen (Woerden), geboren 1837 te Zeist (dochter van Anthonius Vonk en
Geertruida Henrietta Jacoba Westenengh).
146. Gijsberta9 Schimmel (Jan8, Johannes7, Willem6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren CA. 1768 te 't Waal (Houten), gedoopt 12 Jan 1768 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk.
zij trouwde Adrianus de Vink, overige namen Adrianus Vink, getrouwd 30 Jul 1797 te Vreeswijk, voor het gerecht, geboren te
Zijderveld (Vianen) (zoon van Jan Schimmel [1744 ] en Gerritje Roos [
- 1802]), ondertrouw 14 Jul 1797 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evertje10 de Vink geboren 1800, gedoopt 30 Nov 1800 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk, (zie getuige 195).
ii. Jan Vink geboren 1802, gedoopt 12 Sep 1802 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk.
iii. Jan de Vink geboren 1804, gedoopt 6 Mei 1804 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk, (zie getuige 196).
147. Adrianus9 de Vink, overige namen Adrianus Vink (Jan8 Schimmel, Johannes7, Willem6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 146.)
148. Hendrik9 Schimmel (Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 1795 te Vreeswijk (Nieuwegein), gedoopt 6 Dec 1795 te Vreeswijk, in de N.H.-kerk, beroep
scheepsmakersknegt, visser, overleden 20 Jan 1875 te IJsselstein.
hij trouwde (1) Adriana van Doorn, roepnaam Ariaantje, overige namen Jaantje van Beek, getrouwd 15 Jul 1821 te IJsselstein,
geboren CA. 1805 te IJsselstein (dochter van Gerrit van Doorn en Jannigje Nobel), overleden 13 Feb 1845 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
260.
i. Gijsberta10 Schimmel geboren op 2 Sep 1821.
261.
ii. Johannes Schimmel geboren op 2 Mrt 1823.
262.
iii. Gerrit Schimmel geboren op 15 Jun 1825.
263.
iv. Hendrik Schimmel geboren op 23 Jan 1827.
v. Johannes Schimmel geboren 26 Okt 1828 te IJsselstein, overleden 24 Jan 1829 te IJsselstein.
264.
vi. Johanna Adriana Schimmel geboren op 4 Jan 1830.
vii. Evertje Schimmel geboren 23 Okt 1831 te IJsselstein.
- 67 -
11 Jul 2016
265.
viii. Evertje Schimmel geboren op 15 Okt 1832.
ix. Andries Adrianus Schimmel geboren NA 1 Jul 1833 te IJsselstein, overleden 1 Jul 1836 te IJsselstein.
x. Adrianus Schimmel geboren 26 Apr 1834 te IJsselstein, overleden 19 Jul 1834 te IJsselstein.
xi. Grada Schimmel geboren 4 Jun 1835 te IJsselstein, overleden 15 Mrt 1837 te IJsselstein.
xii. Andries Schimmel geboren 29 Sep 1836 te IJsselstein, overleden 20 Jul 1843 te IJsselstein.
xiii. Grada Schimmel geboren 24 Aug 1838 te IJsselstein, overleden 23 Aug 1841 te IJsselstein.
xiv. Margrietha Adriana Schimmel geboren 24 Okt 1840 te IJsselstein, overleden 24 Apr 1843 te IJsselstein.
266.
xv. Huibertus Schimmel geboren op 20 Apr 1842.
xvi. Andries Schimmel geboren 19 Jul 1844 te IJsselstein, overleden 27 Nov 1845 te IJsselstein.
hij trouwde (2) Merrigje van Oosterom, overige namen Oostrom, getrouwd 17 Okt 1845 te IJsselstein, geboren CA. 1791 te Jaarsveld
(Lopik) (dochter van Willem van Oosterom en Beligje den Uijl), overleden 10 Nov 1874 te IJsselstein.
149. Johannes9 Schimmel, overige namen Joannes Schimmel (Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Sep 1803 te Tull en 't Waal (Houten), gedoopt 18 Sep 1803 te Tull
en 't Waal, in de N.H.-Kerk, beroep schipper, beroep 1862 gemeentebode, overleden 24 Mei 1875 te Tull en 't Waal (Houten).
hij trouwde Clasina de Jong, overige namen Clasiena de Jong, getrouwd 15 Apr 1831 te Schonauwen (Houten), geboren CA. 1809 te
Tull en 't Waal (Houten) (dochter van Adrianus de Jong en Jannigje Hol), overleden 28 Jan 1855 te Tull en 't Waal (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbert10 Schimmel geboren 22 Nov 1831 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 3 Jan 1832 te Tull en 't Waal (Houten).
ii. Jannigje Schimmel geboren 14 Feb 1833 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 24 Feb 1911 te Tull en 't Waal
(Houten).
zij trouwde (1) Eliza Boon, roepnaam Elies, getrouwd 8 Okt 1862 te Tull en 't Waal (Houten), geboren CA. 1829 te Tull en 't
Waal (Houten) (zoon van Jan Boon en Jantje Veltkamp), overleden 27 Sep 1863 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde (2) Jan van Dijk, getrouwd 28 Dec 1865 te Tull en 't Waal (Houten), geboren ca. 1830 te Tull en 't Waal
(Houten) (zoon van Cornelis van Dijk en Johanna Bron), overleden 3 Mrt 1912 te Tull en 't Waal (Houten).
267.
iii. Gijsbert Schimmel geboren op 17 Mrt 1835.
268.
iv. Adrianus Schimmel geboren op 5 Aug 1836.
269.
v. Gerrit Schimmel geboren op 29 Sep 1838.
270.
vi. Maria Schimmel geboren op 27 Sep 1840.
271.
vii. Clasina Schimmel geboren op 14 Jan 1843.
272.
viii. Johanna Schimmel geboren op 21 Aug 1845.
273.
ix. Hendrik Schimmel geboren op 11 Feb 1848.
274.
x. Cornelia Schimmel geboren op 23 Aug 1850.
275.
xi. Gijsbertha Schimmel geboren op 25 Aug 1854.
150. Annigje9 Schimmel, roepnaam Antje of Annetje, overige namen Annetje Schimmel (Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jul 1807 te Tull en 't Waal
(Houten), gedoopt 5 Jul 1807 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, overleden 3 Aug 1863 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde (1) Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 68 -
11 Jul 2016
i. Gerrit10 Schimmel geboren 28 Feb 1825 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 10 Jul 1849 te Utrecht. Moeder is 17 jaar
oud. Bevallen ten huize van haar vader Gijsbert.
zij trouwde (2) Gerrit van Ooij, overige namen Gerrit van Ooi, getrouwd 11 Jan 1832 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1810 te
Tull en 't Waal (Houten) (zoon van Gerrit van Ooij en Alida Knodsenburg), overleden 12 Feb 1855 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Alida van Ooij geboren 15 Feb 1832 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 23 Mei 1913 te Hei- en Boeicop (Zederik).
zij trouwde (1) Cornelis Peek, getrouwd 15 Jul 1865 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1816 te Everdingen (Vianen)
(zoon van Joost Peek en Ana den Besten).
zij trouwde (2) Arie van Elteren, getrouwd 27 Sep 1876 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1833 te Tull en 't Waal
(Houten) (zoon van Hendrik van Elteren en Merrigje van Nooij).
iii. Gijsbertus van Ooij geboren 9 Feb 1834 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 7 Jul 1910 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Jannetje Catharina van den Berg, getrouwd 30 Apr 1864 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1825 te Jutphaas
(Nieuwegein) (dochter van Jan van den Berg en Johanna Klee), overleden VR. 1910.
iv. Geurt van Ooij geboren 2 Jun 1835 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Aleijda Mulder, getrouwd 30 Mrt 1865 te Oudewater, geboren 1834 te Barneveld (dochter van Nn en
Wilhelmina Mulder).
v. Maria van Ooij geboren 26 Feb 1837 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 28 Jun 1866 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Jan Hendrik van der Haar, getrouwd 7 Nov 1857 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1835 te Vreeswijk
(Nieuwegein) (zoon van Cornelis van der Haar en Wilhelmina Homburg).
vi. Gerrit van Ooij geboren 19 Jan 1839 te Schalkwijk (Houten), overleden 2 Jun 1847 te Vreeswijk (Nieuwegein).
vii. Neeltje van Ooij, overige namen Neeltje van Ooi, geboren 13 Feb 1841 te Schalkwijk (Houten), beroep 1867
dienstbode.
zij trouwde Jacobus Fiege, getrouwd 6 Nov 1867 te Haarlem, geboren CA. 1839 te Haarlem (zoon van Hendrik Fiege en
Elisabeth van Dijk), beroep 1867 metselaar.
viii. Clasina van Ooij geboren 1 Dec 1842 te Schalkwijk (Houten), overleden 9 Apr 1847 te Vreeswijk (Nieuwegein).
ix. Antje van Ooij geboren 14 Aug 1844 te Schalkwijk (Houten).
zij trouwde Arie Beijen, getrouwd 6 Mei 1871 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1847 te Vianen (zoon van Nn en
Pieternella Beijen).
x. Gerrigje van Ooij geboren 1 Apr 1847 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 23 Jan 1925 te Utrecht.
zij trouwde Dirk de Kolfe, getrouwd 5 Mei 1875 te Utrecht, geboren CA. 1822 te Amsterdam (zoon van Dirk de Kolfe en
Geertrui Elisabeth Manche).
xi. Johanna Klasina van Ooij geboren 27 Aug 1849 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 16 Mei 1900 te Leerdam.
zij trouwde Cornelis Peek, getrouwd 5 Sep 1872 te Everdingen (Vianen), geboren CA. 1823 te Culemborg (Neder-Betuwe)
(zoon van Cornelis Peek en Antje Sterk).
xii. Jannigje van Ooij geboren 26 Sep 1852 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Markus van Arkel, getrouwd 6 Dec 1872 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1851 (zoon van Frank van Arkel en
Annigje Langerak).
151. Cornelia9 Schimmel (Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Jun 1805 te Tull en 't Waal (Houten), gedoopt 16 Jun 1805 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, beroep
boerendienstmaagd.
zij trouwde Evert Lantwaart, overige namen Evert Landewaard, overige namen Evert Landwaard, getrouwd 28 Mei 1836 te
Weesperkarspel (Weesp), geboren CA. 1805 te Muiderberg (Muiden) (zoon van Aart Lantwaart en Neeltje Boeschoten), beroep
landman.
- 69 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Abraham10 Landewaard, overige namen Abraham Landwaard, geboren CA. 1838 te Weesperkarspel (Weesp), beroep
boerenknecht, veehouder, overleden 13 Okt 1914 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
hij trouwde (1) Antje Claasen, overige namen Antje Claassens, getrouwd 23 Jan 1868 te Weesperkarspel (Weesp), geboren
CA. 1841 te Weesperkarspel (Weesp) (dochter van Nicolaas Claasen en Leentje van Rijn), overleden VR. 1884.
hij trouwde (2) Agatha de Vries, getrouwd 5 Mrt 1884 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren CA. 1842 te Amsterdam
(dochter van Bart de Vries en Leijsje Pet), beroep melkverkoopster.
ii. Ernst Landwaart geboren CA. 1840 te Muiden, beroep klompenmaker, overleden 3 Jan 1915 te Watergraafsmeer
(Amsterdam).
hij trouwde Dorothea Hendrica Maria Roos, getrouwd 11 Jul 1868 te Watergraafsmeer (Amsterdam), geboren CA. 1846 te
Aalsmeer (dochter van Hendrik Roos en Neeltje Been).
152. Hendrik9 Schimmel (Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Aug 1809 te Tull en 't Waal (Houten), gedoopt 27 Aug 1809 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk,
woonde 1839 te Vreeswijk (Nieuwegein), beroep schipper, overleden 5 Sep 1871 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde (1) Bartje van Kooten, getrouwd 20 Nov 1839 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1811 te Zeist (dochter van Reyer van
Kooten en Maria de Kruijf), overleden 5 Jan 1849 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannigje10 Schimmel geboren 29 Nov 1839 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 11 Nov 1843 te Vreeswijk (Nieuwegein).
ii. Nn Schimmel geboren 21 Nov 1841, overleden 21 Nov 1841 te Vreeswijk (Nieuwegein). Levenloos geboren.
276.
iii. Abraham Schimmel geboren op 30 Okt 1842.
iv. Jannigje Schimmel geboren 10 Apr 1844 te Vreeswijk (Nieuwegein).
v. Maria Schimmel geboren 21 Mei 1846 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 9 Mrt 1857 te Vreeswijk (Nieuwegein).
vi. Nn Schimmel geboren 3 Jan 1849, overleden 3 Jan 1849 te Vreeswijk (Nieuwegein). Levenloos geboren.
hij trouwde (2) Petronella Velthuijzen, overige namen Petronella Velthuizen, getrouwd 8 Jun 1850 te Vreeswijk (Nieuwegein),
geboren 1816 te Vreeswijk (Nieuwegein) (dochter van Jacob Velthuijzen en Aaltje Hoegee), overleden 25 Apr 1889 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
vii. Hendrik Schimmel geboren 27 Jun 1851 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 20 Dec 1852 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 18 maanden.
277.
viii. Hendrik Schimmel geboren op 22 Apr 1853.
ix. Aaltje Schimmel geboren 5 Apr 1855 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 17 Feb 1908 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Gerrit Jacob Smits, getrouwd 15 Dec 1898 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1851 te Vreeswijk
(Nieuwegein) (zoon van Antonie Smits en Geertje van Jaarsveld), overleden 1 Mrt 1908 te Vreeswijk (Nieuwegein).
x. Johannes Schimmel geboren 13 Apr 1858 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 8 Jan 1910 te Vreeswijk (Nieuwegein).
xi. Bartje Schimmel geboren 7 Jan 1864 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 23 Jan 1865 te Vreeswijk (Nieuwegein).
153. Annigje9 Schimmel (Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jun 1815 te Schalkwijk (Houten), gedoopt 21 Jun 1815 te Tull en 't Waal, in de N.H.-Kerk, overleden
1 Mrt 1891 te Utrecht.
zij trouwde Bartholomeus Eijkelenstam, getrouwd 8 Mei 1839 te Utrecht, geboren CA. 1812 te Vreeswijk (Nieuwegein) (zoon van Dirk
Eijkelenstam en Hendrika Oosterlaak), overleden 14 Mei 1891 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 70 -
11 Jul 2016
i. Hendrika Catharina10 Eijkelenstam geboren 17 Feb 1840 te Utrecht, overleden 10 Aug 1906 te Utrecht.
zij trouwde Willem van Ee, getrouwd 13 Nov 1867 te Utrecht, geboren CA. 1844 te Oudenrijn (Utrecht) (zoon van Jacobus
van Ee en Maria Hentenaar), overleden VR. 1906.
ii. Jannetje Eijkelenstam geboren 12 Sep 1841 te Utrecht, overleden 19 Aug 1915 te Utrecht.
zij trouwde Lambertus Adrianus de Coole, getrouwd 14 Feb 1872 te Utrecht, geboren CA. 1846 te Vianen (zoon van Dirk
de Coole en Cornelia de Kruif).
iii. Dirk Abraham Eijkelenstam geboren CA. 1843, overleden 18 Sep 1843 te Utrecht.
iv. Dirkje Adriana Eijkelenstam geboren CA. 1844, overleden 2 Nov 1897 te Utrecht.
278.
v. Bartha Cornelia Eijkelenstam geboren op CA. 1846.
vi. Annetta Agnita Eijkelenstam geboren CA. 1850 te Utrecht, overleden 12 Jul 1921 te Utrecht.
zij trouwde Jacob Bruelleman, getrouwd 4 Jan 1893 te Utrecht, geboren CA. 1844 te Culemborg (Neder-Betuwe) (zoon
van IJsak Bruelleman en Wilhelmina Frederika van Beekum).
154. Catharina Maria9 Schimmel (Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jan 1818 te Tull en 't Waal (Houten), gedoopt 12 Feb 1818 te Tull en 't Waal, in de
N.H.-Kerk, overleden 21 Feb 1875 te Schalkwijk (Houten).
zij trouwde (1) Abraham van Koten, overige namen Abraham van Kooten, getrouwd 6 Sep 1849 te Tull en 't Waal (Houten), geboren
1817 te Schalkwijk (Houten) (zoon van Reijer van Koten en Maria de Kruijf), overleden 15 Mrt 1855 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reijer Abraham10 van Kooten geboren 27 Mrt 1852 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 29 Jan 1856 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
zij trouwde (2) Gerrit van Kooten, getrouwd 14 Mei 1859 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1827 te Woudenberg (zoon van Nn en
Marrit van Kooten), overleden 6 Jan 1892 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Jannigje van Kooten geboren 9 Aug 1860 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 22 Feb 1936 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
zij trouwde Gerrit Verburgh, getrouwd 10 Aug 1881 te Jutphaas (Nieuwegein), geboren 1851 te Zeist (zoon van Hendrikus
Verburgh en Jannetje van Dijk).
155. Pieter de Groot9 Schimmel, overige namen Pieter Schimmel (Johannes8, Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Okt 1789 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 25 Okt
1789 te Rotterdam, in de Ger. Kerk, overleden 17 Mrt 1818 te Breda.
hij trouwde Elisabeth Wuijster, getrouwd 26 Dec 1816 te Breda, geboren 6 Dec 1787 te Purmerend (dochter van Gerardus Wuijster
en Cornelia Besemer), overleden 21 Aug 1848 te Kortenhoef (Wijdemeren).
Kinderen uit dit huwelijk:
279.
i. Johanna Cornelia de Groot10 Schimmel geboren op 2 Nov 1817.
156. Gerrit9 Schimmel (Johannes8, Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Sep 1793 te Rotterdam, in de Oppert, gedoopt 22 Sep 1793 te Rotterdam, in de Ger. Kerk, (zie
getuige 197, 198) beroep 1e luitenant afd. kuirassiers no.9, ritmeester cavallerie, overleden 6 Mrt 1859 te Gorinchem. De link met
de ouders is niet zeker.
hij trouwde Maria Bernardina Brade, getrouwd 1824, geboren CA. 1796 te Groningen (dochter van Willem Frederik Brade en Maria
Folkers), overleden 16 Aug 1882 te Zaltbommel, ondertrouw 8 Jul 1824 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Gerardus de Groot10 Schimmel geboren 20 Jul 1825 te Haarlem, beroep 1856 - 1859 burgemeester van
Nederhemert, beroep 1859 - 1862 burgemeester van Werkendam, beroep 1882 - 1893 burgemeester van Hurwenen,
- 71 -
11 Jul 2016
overleden 20 Jun 1901 te Zutphen.
hij trouwde Henrietta Helena van der Elst, getrouwd 31 Okt 1861 te Werkendam, geboren 2 Jul 1832 te Werkendam
(dochter van Jan Willem van der Elst en Maria Catharina Buschkens), overleden 7 Mrt 1905 te Gorssel (Lochem).
157. Jannetje9 Schimmel (Hendrik8, Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Apr 1802 te Rotterdam, gedoopt 11 Mei 1802 te Rotterdam, in de Ger. Kerk, overleden 23 Dec 1848
te Rotterdam.
zij trouwde Christoffel van Ettinger, getrouwd 4 Dec 1833 te Rotterdam, geboren CA. 1810 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg)
(zoon van Dirk van Ettinger en Pieternella Catharina Blanken).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert10 van Ettinger geboren CA. 1 Nov 1835 te Rotterdam, overleden 19 Dec 1848 te Rotterdam. Als moeder: Jannetje
Schimmer.
ii. Johanna Hendrika van Ettinger geboren 16 Apr 1837 te Rotterdam, overleden 13 Okt 1905 te Rotterdam.
iii. Pieternella Catharina van Ettinger geboren 13 Jul 1839 te Rotterdam, overleden 17 Dec 1895 te Rotterdam.
iv. Hendrik van Ettinger geboren 25 Nov 1840 te Rotterdam, overleden 11 Okt 1859 te Rotterdam.
v. Dirkje van Ettinger geboren 10 Sep 1842 te Rotterdam, overleden 17 Nov 1843 te Rotterdam.
vi. Bartholomeus van Ettinger geboren 27 Mei 1845 te Rotterdam, overleden 21 Dec 1848 te Rotterdam.
158. Cornelis9 Schimmel (Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 2 Mei 1784 te Sloten (Amsterdam), gedoopt 2 Mei 1784 te Sloten (Amsterdam), beroep
veehouder, molenaar, overleden 1 Dec 1862 te Amsterdam.
hij trouwde Trijntje van der Kroef, overige namen Trijntje van der Kroeg, overige namen Trijntje van der Kroog, geboren VR. 16 Aug
1781 (dochter van Jan van der Kroef en Emmetje Versloot), gedoopt 16 Aug 1781 te Wilnis (De Ronde Venen), overleden 12 Aug 1829
te Sloterdijk (Amsterdam).
Kinderen uit dit huwelijk:
280.
i. Willem10 Schimmel geboren op 12 Mrt 1807.
ii. Jannetje Schimmel geboren CA. 1809 te Ter Aa (Stichtse Vecht), overleden 27 Nov 1811 te Sloterdijk (Amsterdam).
iii. Jan Schimmel geboren 2 Jul 1812 te Sloten (Amsterdam), beroep stalknecht, werkman, veehouder, overleden 25 Jul 1895
te Amsterdam, begraven 29 Jul 1895 te Amsterdam, op Begraafplaats Huis Te Vraag.
hij trouwde (1) Aaltje van der Woerdt, getrouwd 4 Mei 1842 te Amsterdam, geboren 22 Jun 1822 te Amsterdam (dochter
van Jan van der Woerdt en Petronella Schipper), overleden 14 Jul 1842 te Amsterdam.
hij trouwde (2) Maria Swan, getrouwd 6 Nov 1844 te Amsterdam, geboren VR. 7 Dec 1806 te Amsterdam (dochter van
Johannes Cornelis Swan en Gijsbertje de Leng), gedoopt 7 Dec 1806 te Amsterdam, in de Westerkerk, beroep
melkslijtster, overleden 1 Jan 1858 te Amsterdam.
hij trouwde (3) Marretje van Beem, getrouwd 6 Mei 1858 te Amsterdam, geboren 31 Dec 1824 te Sloten (Amsterdam)
(dochter van Jacob van Beem en Joosje van Steenwijk), beroep veehoudster, overleden 14 Jan 1904 te Amsterdam,
begraven 19 Jan 1904 te Amsterdam, op Begraafplaats Huis Te Vraag.
iv. Cornelis Schimmel geboren 12 Apr 1814 te Sloterdijk (Amsterdam), overleden 26 Mei 1876 te Amsterdam.
281.
v. Arie Schimmel geboren op 30 Mei 1816.
vi. Emmetje Schimmel geboren 3 Mrt 1819 te Sloterdijk (Amsterdam), overleden 26 Sep 1883 te Amsterdam.
159. Antje Cornelis9 Schimmel (Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1791 te Hoogland (Amersfoort), gedoopt 17 Nov 1791 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk,
overleden 24 Jan 1843 te Kampen.
zij trouwde Joannes Carolus Henricus Naumann, getrouwd VR. 1819, overleden NA 1843.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 72 -
11 Jul 2016
i. Carolus Antonius Wilhelmus10 Naumann geboren 30 Jan 1819, gedoopt 2 Feb 1819 te Samarang (Indonesië).
160. Wilhelmus9 Schimmel, overige namen Willem Schimmel (Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1793 te Amersfoort, gedoopt 17 Mrt 1793 te Amersfoort,
in de N.G.-Kerk, overleden 11 Jan 1870 te Amersfoort.
hij trouwde Neeltje Mastenbroek, overige namen Neeltje Wouterse, getrouwd 28 Jul 1815 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA.
1790 te Barneveld (dochter van Wouter Mastenbroek en Grietje Jansen), overleden 17 Okt 1853 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn10 Schimmel geboren 27 Okt 1825 te Amersfoort, overleden 27 Okt 1825 te Amersfoort. Levenloos kind.
282.
ii. Cornelis Wouterus Schimmel geboren op 8 Mei 1828.
161. Cornelis Cornelisz9 Schimmel, overige namen Cornelis Schimmel (Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1801, gedoopt 19 Feb 1801 te Amersfoort, in
de N.G.-Kerk, beroep tuinman, overleden 2 Feb 1862 te Barneveld.
hij trouwde Cornelia van Koekenberg, overige namen Cornelia Kockenburg, getrouwd 1 Sep 1819 te Amersfoort, geboren CA. 1799 te
Amersfoort (dochter van Antony van Koekenberg en Johanna Buys), overleden 2 Apr 1879 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn10 Schimmel geboren 9 Feb 1820 te Amersfoort, overleden 9 Feb 1820 te Amersfoort. Levenloos kind.
ii. Nn Schimmel geboren 17 Apr 1821 te Amersfoort, overleden 17 Apr 1821 te Amersfoort. Levenloos kind.
iii. Nn Schimmel geboren 8 Dec 1822 te Amersfoort, overleden 8 Dec 1822 te Amersfoort. Levenloos kind.
iv. Cornelis Schimmel geboren 28 Mrt 1824 te Amersfoort, overleden 29 Jun 1824 te Amersfoort.
283.
284.
v. Cornelis Carel Antonij Schimmel geboren op 2 Aug 1825.
vi. Johanna Schimmel geboren op 3 Okt 1829.
vii. Geertruida Schimmel geboren 10 Nov 1832 te Zeist, overleden 23 Sep 1885 te Utrecht.
zij trouwde Frederik Wilhelmus Mariss, getrouwd 5 Mei 1858 te Utrecht, geboren 30 Jul 1820 te Utrecht (zoon van Joan
Heinrich Mariss en Theodora Nuij), overleden 21 Aug 1884 te Utrecht.
285.
viii. Johannes Schimmel geboren op 2 Jul 1835.
162. Neeltje Willems9 Schimmel (Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1790 te De Bilt, gedoopt 9 Mei 1790 te De Bilt, in de NH-Kerk, (zie getuige 199)
overleden 17 Mei 1871 te Maartensdijk (De Bilt).
zij trouwde Jan Kreuger, getrouwd 30 Apr 1814 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1783 (zoon van Jan Kreuger [
- 1808] en
Geertrui Elberdina Elbrink [
- 1793]), gedoopt 26 Okt 1783 te Maartensdijk (De Bilt), beroep wagenmaker, overleden 7 Okt 1843 te
Maartensdijk (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerardina10 Kreuger, overige namen Geradinas, geboren 26 Jan 1815 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 25 Sep 1870 te
Achttienhoven (De Bilt).
zij trouwde Jochem Davelaar, getrouwd 19 Mei 1843 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 23 Sep 1812 te Driebergen
(Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Hindrik Davelaar en Geertje van Dijk), overleden 26 Mrt 1884 te Utrecht.
ii. Willem Kreuger geboren 26 Sep 1816 te Maartensdijk (De Bilt), beroep wagenmaker, overleden 22 Nov 1886 te
Weesperkarspel (Weesp).
hij trouwde Teuntje Grotendorst, getrouwd 18 Apr 1845 te Kortenhoef (Wijdemeren), geboren CA. 1819 te Kortenhoef
(Wijdemeren) (dochter van Pieter Grotendorst en Gerritje Hol), overleden VR. 1886.
iii. Jan Kreuger geboren 21 Jul 1818 te Maartensdijk (De Bilt).
- 73 -
11 Jul 2016
iv. Rijkje Kreuger geboren 19 Jun 1820 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 8 Dec 1888 te Maartensdijk (De Bilt).
zij trouwde Jacobus Spelt, getrouwd 20 Feb 1846 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 16 Jan 1821 te Maartensdijk (De Bilt)
(zoon van Cornelis Spelt en Jannigje Bosch), overleden 15 Mei 1897 te Utrecht.
v. Nn Kreuger geboren 5 Apr 1822 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 5 Apr 1822 te Maartensdijk (De Bilt). Levenloos kind.
vi. Jannetje Kreuger geboren 17 Apr 1823 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 28 Apr 1903 te Breskens (Sluis).
zij trouwde Cornelis van de Bunt, getrouwd 17 Mrt 1853 te Achttienhoven (De Bilt), geboren 27 Apr 1816 te Bunschoten
(zoon van Cornelis van der Bunt en Rijkje van Haksvoort), overleden 15 Nov 1888 te Utrecht.
vii. Marritje Kreuger, roepnaam Marretje, geboren 25 Mei 1825 te Maartensdijk (De Bilt).
zij trouwde (1) Jan van der Linden, getrouwd 22 Feb 1850 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1805 te Maartensdijk (De
Bilt) (zoon van Jacobus van der Linden en Antje Kreuger).
zij trouwde (2) Hendrik Grotendorst, getrouwd 23 Dec 1857 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1813 (zoon van Pieter
Grotendorst en Gerritje Hol), overleden VR. 1872.
zij trouwde (3) Anthonie van Ravenswaaij, getrouwd 24 Feb 1872 te Kortenhoef (Wijdemeren), geboren CA. 1834 te
Veenendaal (zoon van Anthonie van Ravenswaaij en Neeltje van Lunteren), beroep veehouder.
viii. Antje Kreuger geboren 24 Jun 1827 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 30 Jan 1865 te Achttienhoven (De Bilt).
zij trouwde Gijsbert van de Bunt, roepnaam Gijs, getrouwd 19 Dec 1856 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1820 te
Achttienhoven (De Bilt) (zoon van Cornelis van der Bunt en Rijkje van Haksvoort).
ix. Jan Kreuger geboren 24 Okt 1830 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 21 Aug 1885 te Maartensdijk (De Bilt).
hij trouwde (1) Ariaantje van Zijtveld, getrouwd 27 Jul 1856 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1838 te Maartensdijk (De
Bilt) (dochter van Gijsbertus van Zijtveld en Neeltje Advocaat).
hij trouwde (2) Maria Verkerk, getrouwd 28 Dec 1877 te De Bilt, geboren 28 Sep 1851 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter
van Antonie Verkerk en Wilhelmina Cornelia Margaretha Oostveen).
x. Aartje Cornelia Kreuger geboren 21 Jan 1834 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 17 Mei 1872 te Maartensdijk (De
Bilt).
zij trouwde Jacobus van der Linden, getrouwd 2 Nov 1866 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1836 te Maartensdijk (De
Bilt) (zoon van Adrianus van der Linden en Adriaantje van Rooijen).
163. Marretje9 Schimmel, roepnaam Marregje, Margje of Maria Schimmel (Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jun 1791 te Maartensdijk (De
Bilt), gedoopt 26 Jun 1791 te Maartensdijk (De Bilt), (zie getuige 200) overleden 22 Dec 1867 te Westbroek (De Bilt).
zij trouwde Cornelis van Zijtveld, getrouwd 26 Sep 1823 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 22 Aug 1779 te Westbroek (De Bilt) (zoon
van Teunis Teunisz van Zijtveld en Neeltje Cornelisse de Waal), overleden 16 Okt 1852 te Westbroek (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem10 van Zijtveld geboren 9 Dec 1823 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 24 Mrt 1871 te Westbroek (De Bilt).
hij trouwde (1) Ariaantje Schuurman, roepnaam Jaantje, getrouwd 19 Nov 1858 te Westbroek (De Bilt), geboren 1823 te
Westbroek (De Bilt) (dochter van Willem Schuurman en Marretje Kirpenstein).
hij trouwde (2) Adriaantje de Waal, getrouwd 14 Feb 1868 te Westbroek (De Bilt), geboren 1835 te Achttienhoven (De
Bilt) (dochter van Hendrik de Waal en Trijntje de Jong), overleden 18 Dec 1885 te Westbroek (De Bilt).
ii. Nn van Zijtveld geboren 16 Sep 1825, overleden 16 Sep 1825 in Westbroek (De Bilt). Levenloos geboren.
164. Aartje9 Schimmel, roepnaam Ortje Schimmel (Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Jun 1792 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 26 Jun 1792 te
Maartensdijk (De Bilt), (zie getuige 201) beroep landbouwster, overleden 26 Nov 1857 te Westbroek (De Bilt).
zij trouwde Hendrik van Zijtveld, getrouwd 29 Sep 1819 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1793 te Westbroek (De Bilt) (zoon van
Teunis Teunisz van Zijtveld en Neeltje Cornelisse de Waal), gedoopt 29 Dec 1793 te Westbroek (De Bilt), overleden 19 Dec 1849 te
Westbroek (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 74 -
11 Jul 2016
i. Teunis10 van Zijtveld geboren 8 Apr 1824 te Westbroek (De Bilt), overleden 13 Dec 1889 te Westbroek (De Bilt).
hij trouwde (1) Metje Otten, getrouwd 4 Nov 1859 te Westbroek (De Bilt), geboren 1828 te Westbroek (De Bilt) (dochter
van Willem Otten en Marritje Hoek).
hij trouwde (2) Antje Versloot, getrouwd 15 Nov 1878 te Westbroek (De Bilt), geboren 1842 te Oudenrijn (Utrecht)
(dochter van Arie Versloot en Antje van der Neut), overleden VR. 1889.
ii. Willem van Zijtveld geboren 12 Jul 1830 te Westbroek (De Bilt), overleden 26 Okt 1896 te Diemen.
hij trouwde (1) Arisje de Groot, getrouwd 23 Apr 1858 te Westbroek (De Bilt), geboren 1835 te Westbroek (De Bilt)
(dochter van Joannes de Groot en Aafje de Waal).
hij trouwde (2) Cornelia Catherina de Groot, getrouwd 25 Sep 1863 te Westbroek (De Bilt), geboren 1842 te Westbroek
(De Bilt) (dochter van Joannes de Groot en Aafje de Waal).
165. Teunis9 Schimmel, roepnaam Juines (Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Mrt 1800 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 23 Mrt 1800 te Maartensdijk
(De Bilt), (zie getuige 202) beroep landbouwer, overleden 25 Jun 1881 te Utrecht.
hij trouwde Jannetje van Kappen, overige namen Jannigje van Kappe, getrouwd 15 Dec 1826 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 31
Aug 1802 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van Gerrit Kappen en Neeltje Staal), gedoopt 12 Sep 1802 te Maartensdijk (De Bilt),
overleden 24 Jul 1877 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
286.
i. Geurt10 Schimmel geboren op 13 Jan 1825.
ii. Maria Schimmel geboren 23 Feb 1827 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 25 Okt 1835 te Utrecht.
iii. Willem Schimmel geboren 3 Okt 1828 te Maarssenbroek (Maarssen), overleden 15 Mei 1830 te Maarssenbroek (Maarssen).
287.
iv. Willem Schimmel geboren op 18 Mrt 1831.
v. Lammert Schimmel geboren 30 Okt 1833 te Utrecht, overleden 25 Dec 1866 te Utrecht.
vi. Maria Schimmel geboren 24 Mrt 1836 te Utrecht, overleden 2 Apr 1837 te Utrecht.
vii. Jacobus Rudolph Schimmel geboren CA. 1838, overleden 11 Mei 1839 te Utrecht.
viii. Maria Hendrica Schimmel geboren 29 Aug 1839 te Utrecht, overleden 16 Jan 1908.
288.
ix. Teunis Schimmel geboren op 14 Jun 1843.
166. Evert9 Schimmel (Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Sep 1802 te Maartensdijk (De Bilt), gedoopt 19 Sep 1802 te Maartensdijk (De Bilt), (zie
getuige 203) overleden 23 Nov 1855 te Maartensdijk (De Bilt).
hij trouwde Adriaantje Kortschot, overige namen Korschot, getrouwd 18 Jan 1839 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1800 (dochter
van Anthonij Kortschot en Aaltje Floor), gedoopt 24 Aug 1800 te Blauwkapel (Utrecht/De Bilt), overleden 24 Dec 1868 te
Maartensdijk (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
289.
i. Aaltje10 Schimmel geboren op 21 Nov 1839.
290.
ii. Willem Schimmel geboren op 11 Jun 1842.
167. Rijkje9 Schimmel (Johannes Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Feb 1813 te Baarn, overleden 30 Mrt 1894 te Baarn.
zij trouwde Everardus Grift, roepnaam Evert, getrouwd 6 Nov 1854 te Baarn, geboren CA. 1808 te Baarn (zoon van Aart Evertze
Grift en Jannetje Rademaker), overleden 5 Nov 1891 te Eemnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aart10 Grift geboren 9 Okt 1856 te Baarn, overleden 8 Feb 1899 te Eemnes.
168. Willem9 Schimmel (Johannes Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
- 75 -
11 Jul 2016
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jan 1817 te Baarn, overleden 6 Jan 1859 te Soest. Verdronken in de Eem bij de Kleine
Melm.
hij trouwde Hendrika Verschuur, overige namen Hendrina, getrouwd 21 Aug 1844 te Amersfoort, geboren CA. 1820 te Amersfoort
(dochter van Gerrit Verschuur en Johanna Zegers), overleden 21 Mrt 1887 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Antonius10 Schimmel geboren 8 Mrt 1850 te Amersfoort, overleden 14 Aug 1850 te Amersfoort.
291.
ii. Johanna Maria Schimmel geboren op 20 Jul 1851.
iii. Elisabeth Gijsberta Schimmel geboren 8 Nov 1853 te Amersfoort, overleden 10 Okt 1911 te Arnhem.
zij trouwde Johannes Tullenaar, getrouwd 27 Jun 1893 te Amersfoort, geboren CA. 1829 te Bunnik (zoon van Hendricus
Tullenaar en Christina van Rootselaar), beroep winkelier, overleden 4 Jan 1911 te Arnhem.
iv. Elisabeth Jacoba Schimmel geboren CA. 1855 te Amersfoort, overleden 29 Sep 1895 te Arnhem.
v. Gerardus Schimmel geboren 10 Okt 1858 te Amersfoort, overleden 3 Feb 1860 te Amersfoort.
169. Wilhelmina9 Schimmel, overige namen Mijntje Schimmel (Johannes Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1818 te Baarn, overleden 6 Aug 1894 te
Woudenberg.
zij trouwde Evert Boersen, getrouwd 26 Jul 1853 te Baarn, geboren CA. 1823 te Woudenberg (zoon van Willem Boersen en Grietje
Teunissen), overleden 14 Sep 1890 te Woudenberg.
Evert: Op 21 Febr 1895 wordt de boedelscheidig beschreven: Boersen, Evert, overleden 14-09-1890, Woudenberg, echtgenoot
Schimmel, Mijntje, overleden 06-08-1894, Woudenberg. Woudenberg A 595, 596, 598 t/m 604, 606 t/m 609, 622, 623, 628, 634, 692,
697, 698, 700, 703, 705, 706, 722, 723, 742,745 en 746.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna10 Boersen geboren 17 Jun 1854 te Woudenberg, overleden 3 Jan 1855 te Woudenberg.
ii. Johanna Boersen, overige namen Jannetje Boersen, geboren 24 Nov 1855 te Woudenberg, overleden 10 Aug 1857 te
Woudenberg.
iii. Willem Boersen geboren 24 Dec 1856 te Woudenberg, overleden 2 Dec 1927 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Geertje Eshof, getrouwd 4 Mrt 1886 te Stoutenburg (Leusden), geboren CA. 1850 te Stoutenburg (Leusden)
(dochter van Hendrik Eshof en Jannetje Blank).
iv. Jannetje Boersen geboren 16 Dec 1857 te Woudenberg, overleden 23 Jun 1937 te Stoutenburg (Leusden).
v. Teunis Boersen geboren 14 Sep 1859 te Woudenberg, overleden 15 Feb 1938 te Stoutenburg (Leusden).
vi. Rijk Boersen geboren 23 Jan 1861 te Woudenberg, beroep landbouwer, overleden 27 Feb 1928 te Barneveld.
170. Arij Albertsz9 Schimmel, roepnaam Arie (Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Okt 1806 te De Bilt, gedoopt 25 Okt 1806 te De Bilt, in de
NH-Kerk, beroep bakker, landman, daghuurder, overleden 15 Jun 1868 te Baarn.
hij trouwde (1) Fransina Hasselaar, overige namen Francijntje, Francina, overige namen van Harselaar, getrouwd 26 Jun 1831 te
Soest, geboren 1789 (dochter van Geurt van Hasselaar en Gijsje van Eden), gedoopt 12 Feb 1789 te Amersfoort, overleden 18 Feb
1835 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Neeltje10 Schimmel geboren 30 Apr 1832 te Soest, overleden 27 Jan 1921 te Soest.
zij trouwde (1) Philippus van Kooij, getrouwd 25 Nov 1854 te Soest, geboren CA. 1824 te Soest (zoon van Rijk van Kooij
en Gerardina van Harreveld), overleden 2 Mei 1894 te Soest.
zij trouwde (2) Gijsbert Veldhuizen, getrouwd 7 Sep 1895 te Soest, geboren CA. 1841 te Soest (zoon van Jan Veldhuizen
en Petronella van Someren), overleden 31 Okt 1931 te Soest.
ii. Fransina Schimmel geboren 19 Feb 1834 te Soest, overleden 24 Apr 1856 te Soest.
- 76 -
11 Jul 2016
hij trouwde (2) Cornelia Schras, getrouwd 4 Feb 1849 te Soest, geboren 15 Jul 1807 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) (dochter
van Evert Schras en Grietje Overeem), gedoopt 2 Aug 1807 te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug), beroep boerenmeid, overleden 23
Feb 1866 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Neeltje Schimmel geboren 22 Mei 1849 te Soest, overleden 17 Jun 1861 te Soest.
171. Hendrik9 Schimmel (Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1809 te Soest, gedoopt 28 Mei 1809 te Blauwkapel, in de N.H.-Kerk, beroep tuinman,
overleden 11 Feb 1892 te Baarn, begraven 15 Feb 1892 te Lage Vuursche, op het Kerkhof.
hij trouwde Cornelia van Leeuwen, getrouwd 13 Mei 1838 te Zoeterwoude, geboren CA. 1815 te Lisse (dochter van Pieter van
Leeuwen en Alida van Parijs), overleden 26 Apr 1879 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
292.
i. Alida10 Schimmel geboren op 10 Sep 1838.
293.
ii. Cornelia Schimmel geboren op 28 Nov 1839.
294.
iii. Pietertje Schimmel geboren op 2 Jun 1841.
iv. Maria Jacoba Schimmel geboren 2 Jan 1843 te De Vuursche (Baarn), overleden 19 Nov 1861 te Baarn.
v. Alberta Schimmel geboren 4 Mrt 1844 te De Vuursche (Baarn), overleden 30 Mei 1844 te De Vuursche (Baarn).
295.
vi. Alberta Schimmel geboren op 9 Sep 1845.
296.
vii. Johanna Maria Schimmel geboren op 5 Feb 1847.
viii. Cornelia Schimmel geboren 22 Sep 1849 te De Vuursche (Baarn), overleden 22 Apr 1853 te De Vuursche (Baarn).
297.
ix. Hendrik Schimmel geboren op 2 Feb 1852.
298.
x. Kornelia Schimmel geboren op 20 Jul 1854.
172. Neeltje9 Schimmel (Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mei 1814 te De Bilt, overleden 26 Mei 1848 te Soest. Één van tweeling.
zij trouwde Goosen van de Fliert, overige namen van der Fliert, van der Vlierts, getrouwd 1 Dec 1839 te Soest, geboren 13 Mrt 1805
te Lunteren (Ede) (zoon van Cornelis Jansen van de Fliert en Maria Hendriks van Wagensveld), beroep knecht, dagloner, daghuurder,
overleden 5 Aug 1841 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis van der10 Vlierts geboren 3 Feb 1840 te Soest, overleden 9 Apr 1862 te Utrecht.
ii. Neeltje van der Fliert geboren 28 Mrt 1841 te Soest, overleden 18 Jul 1841 te Soest. Oud 6 maand.
173. Willem9 Schimmel (Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mei 1814 te De Bilt, beroep tuinman, overleden 8 Aug 1907 te Arnhem, begraven te
Oosterbeek, op de Oude Begraafplaats. Één van tweeling.
hij trouwde (1) Reintje Pannekoek, getrouwd 30 Jan 1847 te Rheden, geboren CA. 1821 te Laag-Soeren (Rheden) (dochter van
Abraham Pannekoek en Toontje van de Wal), beroep dienstbode, overleden 24 Sep 1850 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albert Cornelis10 Schimmel geboren 7 Sep 1849 te Arnhem, overleden 27 Sep 1849 te Arnhem. Oud 20 dagen.
hij trouwde (2) Toontje Pannekoek, getrouwd 27 Aug 1851 te Arnhem, geboren CA. 1824 te Spankeren (Rheden) (dochter van
Abraham Pannekoek en Toontje van de Wal), overleden 13 Apr 1872 te Arnhem, begraven te Oosterbeek, op de Oude Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 77 -
11 Jul 2016
299.
ii. Reintje Neeltje Schimmel geboren op 23 Feb 1852.
iii. Aalbert Schimmel geboren 29 Jul 1855 te Arnhem, overleden 29 Mrt 1912 te Arnhem, begraven te Arnhem, op
Begraafplaats Moscowa.
hij trouwde Hendrika Beek, getrouwd 1 Mrt 1893 te Arnhem, geboren CA. 1850 te Rheden (dochter van Hendrik Beek en
Catharina Kerkkamp), overleden 17 Jun 1920 te Arnhem, begraven te Arnhem, op Begraafplaats Moscowa.
hij trouwde (3) Hendrica Carolina Rijding, getrouwd 22 Apr 1874 te Arnhem, geboren CA. 1830 te Arnhem (dochter van Nn en
Johanna Catharina Rijding), overleden 16 Mrt 1912 te Arnhem.
174. Gerrit Wulfertsz9 van Meerveld (Evertje Gijsberts8 Schimmel, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1808 te Stoutenburg (Leusden), gedoopt 10 Mrt 1808 te Amersfoort,
in de N.G.-Kerk, woonde 1850 te Stoutenburg (Leusden), beroep landbouwer, overleden 24 Feb 1873 te Amersfoort.
hij trouwde Helena Catharina Arise Verbeek, getrouwd 15 Dec 1830 te Leusden, geboren 1806 te Culemborg (Neder-Betuwe)
(dochter van Ariën Egbertsz Verbeek en Johanna Cornelia Stevens van der Lingen).
Kinderen uit dit huwelijk:
300.
i. Johannes Cornelis10 Meerveld geboren op 3 Nov 1840.
175. Gijsbert Wulfertsz9 van Meerveld, overige namen Gijsbertus Meerveld (Evertje Gijsberts8 Schimmel, Gijsbert Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1810 te Leusden, gedoopt
6 Jun 1810 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, woonde te Amersfoort, beroep kastelein, logementshouder, overleden 27 Jan 1848 te
Amersfoort.
hij trouwde (1) Gerharda Wilbrink, getrouwd 19 Feb 1841 te Barneveld, geboren 1820 te Barneveld (dochter van Petrus Wilbrink en
Geurtje Woudenberg), overleden 1841 - 1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wulfert10 Meerveld.
ii. Geertruida Meerveld.
iii. Everdina Meerveld.
hij trouwde (2) Maria Westerveld, getrouwd 6 Mei 1847 te Barneveld, geboren 1820 te Barneveld (dochter van Meeuwis Evertsen
Westerveld en Maartje Hendriks van den Eng).
176. Gerrit Wulfert Jansz9 van Meerveld, overige namen Gerrit Wulven Meerveld, overige namen Gerrit Wulfert Meerveld (Johanna
Gijsberts8 Schimmel, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 1810 te Amersfoort, gedoopt 25 Apr 1810 te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beroep landbouwer, overleden 31 Mrt
1868 te Woudenberg.
hij trouwde Jannigje Ruitenbeek, overige namen Jannetje Ruitenbeek, getrouwd 27 Feb 1846 te Scherpenzeel, geboren 11 Apr 1809
te Scherpenzeel (dochter van Aart Jacobsen van de Ruitenbeek [1775 - 1845] en Maria Helmerts Lokhorst [1778 - 1846]), gedoopt 30
Apr 1809 te Scherpenzeel, overleden 22 Mrt 1889 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aart10 van Meerveld geboren 21 Apr 1851 te Woudenberg, overleden 8 Jan 1876 te Woudenberg.
177. Aalbert Jansz9 van Meerveld, overige namen Aalbert Meerveld (Johanna Gijsberts8 Schimmel, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Feb 1815 te Hoogland
(Amersfoort), overleden 11 Apr 1869 te Woudenberg.
hij trouwde Klaasje van Barneveld, getrouwd 4 Mei 1850 te Woudenberg, geboren 1815 te Veenendaal (Gelders) (dochter van
Lammert van Barneveld en Hillegonda Katherina van Remmerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan10 van Meerveld geboren 1851 te Woudenberg, overleden 23 Jan 1858 te Woudenberg.
ii. Johan van Meerveld geboren 19 Okt 1855 te Woudenberg.
- 78 -
11 Jul 2016
iii. Jan van Meerveld geboren 15 Jun 1859 te Woudenberg, overleden 20 Jun 1859 te Woudenberg.
iv. Jan van Meerveld geboren 10 Jul 1860 te Woudenberg.
v. Hendrik van Meerveld geboren 30 Dec 1864 te Woudenberg.
178. Maria9 Schimmel (Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Apr 1812 te Leusden, beleidenis van het geloof 2 Feb 1831 te Amersfoort,
in de Hervormde Gemeente, overleden 25 Mei 1866 te Leusden.
Bij het huwelijk in 1839 wordt één kind gewettigd: Martje, geboren 2 juni 1839.
zij trouwde (1) Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Christinus10 Schimmel geboren 15 Okt 1835 te Rhenen, overleden 15 Nov 1835 te Rhenen.
zij trouwde (2) Gijsbert Ruijter, getrouwd 8 Nov 1839 te Leusden, geboren 1812 te Putten (zoon van Evert Cornelissen Ruiter en
Janna Gijsberts).
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Martje Ruiter geboren 2 Jun 1839 te Leusden, overleden 22 Nov 1839 te Leusden.
Geëcht bij huwelijk van ouders op 8 november 1839.
iii. Evert Ruijter geboren CA. 1840 te Leusden, overleden 14 Nov 1880 te Amersfoort.
hij trouwde Geertje van Beek, getrouwd 2 Aug 1865 te Amersfoort, geboren CA. 1834 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug)
(dochter van Geurt van Beek en Geertje van Dijk).
179. Geertruijda9 Schimmel, overige namen Geertruida Schimmel (Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1813 te Leusden,
beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1832 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, overleden 20 Okt 1882 te Soest.
zij trouwde (1) Frans Wijnen, getrouwd 21 Mei 1845 te Amersfoort, geboren CA. 1813 te Amersfoort (zoon van Jan Wijnen en Heiltje
de Neling), beroep daglooner, overleden 8 Apr 1850 te Zutphen.
Frans: Op 25 Juli 1873 is de boedelscheiding beschreven: Wijnen, Frans, overleden 08-04-1850, Zutfen, woonde te Soest, echtgenoot
Schimmel, Geertruida. In Soest G 1373 en 1374; in 1851: Amersfoort C 58 (bouwland aan de Utrechtsestraatweg).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn10 Wijnen geboren 6 Apr 1846, overleden 6 Apr 1846 te Leusden. Doodgeboren kind.
ii. Jan Wijnen geboren 30 Mrt 1847 te Leusden, ongehuwd, overleden 10 Nov 1911 te Wadenoijen (Tiel).
iii. Martje Wijnen geboren 29 Jan 1849 te Leusden, overleden 22 Jun 1850 te Soest. Oud: 18 maanden.
iv. Frans Wijnen geboren 25 Mei 1850 te Soest, beroep polderwerker, arbeider, overleden 28 Apr 1907 te Wadenoijen
(Tiel).
hij trouwde Neeltje de Widt, getrouwd 8 Jul 1881 te Wadenoijen (Tiel), geboren CA. 1846 te Buren (dochter van Johannes
de Widt en Fenneke de Reuver).
zij trouwde (2) Berend van Goor, getrouwd 8 Feb 1851 te Soest, geboren 29 Sep 1822 te Nijkerk (zoon van Toon Gerritsen van Goor
en Jacoba Zwera Abrahams), beroep landbouwer, overleden 17 Nov 1901 te Nijkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
v. Marretje van Goor geboren 18 Dec 1851 te Soest, overleden 14 Jul 1852 te Soest. Ruim 6 maanden.
vi. Maria van Goor geboren 15 Mrt 1853 te Soest, overleden 8 Mrt 1915 te Achttienhoven (De Bilt).
zij trouwde Wouter van Ee, getrouwd 22 Nov 1877 te Oudenrijn (Utrecht), geboren 11 Apr 1850 te Leersum (Utrechtse
Heuvelrug) (zoon van Teunis van Ee [1820 - 1906] en Gijsbertje Bakker [1819 - 1893]), overleden 24 Feb 1930 te Leersum
(Utrechtse Heuvelrug).
vii. Antonie van Goor geboren 4 Jul 1856 te Soest, overleden 13 Nov 1926 te De Bilt.
- 79 -
11 Jul 2016
hij trouwde Lena van den Akker, getrouwd 16 Nov 1887 te Utrecht, geboren CA. 1862 te Oudenrijn (Utrecht) (dochter van
Hendrik van den Akker en Sophia van Rhee), overleden NA 1926.
180. Johannes9 Schimmel (Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jun 1819 te Leusden, beroep voerman, stalhouder, overleden 21 Sep 1865
te Apeldoorn. Johannes Schimmel uit Leusden vervoerde al vanaf tussen 1855 mensen met paard en wagen.Voor een paar gulden
vervoerde Johannes zijn klanten naar elke bestemming. Johannes werkte voor herberg/stalhouderij de Gouden Leeuw aan de
Deventerstraat (Hoek van 't derp). In Apeldoorn waren maar liefst 81 stalhouderijen gevestigd. Herberg/stalhouderij De Gouden
Leeuw werd al in 1621 opgericht. Eigenaar Hendrik Mouw en Johannes Schimmel werkte nauw samen met een aantal andere
stalhouderijen, (onder andere A.B. Streng) zij spraken samen de tarieven af. Er was namelijk animo genoeg in die jaren.
In 1860 trouwde Johannes met Hendrika Buitenhuis, samen haden zij al een kind genaamd Evert Heimen Schimmel. Hendrika was
dienstmeid in de herberg. In 1863 nam Johannes Schimmel de herberg over van Mouw Hendrik. 2 jaar later overleed Johannes op 35
jarige leeftijd. Evert Heimen Schimmel erfde het pand maar omdat hij nog maar 8 jaar was ging Hendrika Buitenhuis verder met de
herberg/stalhouderij. Ze veranderde de naam van de herberg naar ''stalhouderij Schimmel'' ter ere aan haar man. Hendrika ging
uitsluitend zelf mensen vervoeren met paard en wagen, dit maakt Schimmel het oudste taxibedrijf van Apeldoorn!
hij trouwde Hendrika Buijtenhuijs, roepnaam Hendrika Buitenhuis, getrouwd 5 Mei 1855 te Apeldoorn, geboren 3 Sep 1822 te
Apeldoorn (dochter van Jacobus Lamberts Buijtenhuijs en Aaltje Drost), beroep dienstmeid, overleden 14 Dec 1871 te Apeldoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
301.
i. Heimen Evert10 Schimmel geboren op 4 Okt 1855.
181. Gijsbert9 Schimmel (Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mrt 1822 te Leusden, beleidenis van het geloof 18 Mrt 1847 te
Scherpenzeel, beroep kastelein, stalhouder, overleden 7 Nov 1880 te Apeldoorn.
hij trouwde Grietje van Lingen, getrouwd 28 Apr 1864 te Cothen (Wijk bij Duurstede), geboren 1838 te Hasselt (Zwartewaterland)
(dochter van Christiaan van Lingen en Wiggertje van Es), woonde 1904 te Apeldoorn, overleden 22 Feb 1904 te Deventer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wiegertje Margaretha10 Schimmel geboren 10 Aug 1866 te Loenen aan de Vecht, overleden 6 Feb 1949 te
Apeldoorn.
zij trouwde Ruurd Klazes de Roos, getrouwd 31 Mei 1900 te Apeldoorn, geboren CA. 1869 te Utingeradeel (Boarnsterhim)
(zoon van Klaas Ruurds de Roos en Akke Baukes Westerterp), beroep hotelhouder.
ii. Gijsbert Christiaan Schimmel geboren 4 Dec 1868 te Loenen aan de Vecht, beroep rijtuigmaker, overleden 18 Feb 1942 te
Apeldoorn.
hij trouwde Gijsberta Adriana van de Poll, getrouwd 28 Apr 1910 te Bemmel (Lingewaard), geboren CA. 1878 te Bemmel
(Lingewaard) (dochter van Antoni Jacob van de Poll en Theodora Woutrina Jacoba Cochius), overleden 24 Feb 1945 te
Apeldoorn.
182. Gijsbertus9 Schimmel, overige namen Gijsbert (Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Feb 1814 te Leusden, gedoopt 16 Feb 1814 te
Amersfoort, woonde 1845 te Amersfoort, beroep kastelein, tapper, koffiehuishouder, overleden 3 Jan 1879 te Amersfoort.
Op 30 Aug 1880 akte van inventaris: Schimmel, Gijsbertus, overleden 03-01-1879, Amersfoort, echtgenoot Ravenhorst, Christina.
hij trouwde Christina van Ravenhorst, overige namen Stijntje van Raven Horst, getrouwd 23 Aug 1843 te Leusden, geboren 2 Mei
1823 te Soest (dochter van Aart Aartsz Ravenhorst en Elsje Willems van Ommeren), overleden 5 Nov 1905 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
302.
i. Johanna10 Schimmel geboren op 11 Dec 1843.
303.
ii. Adrianus Schimmel geboren op 7 Dec 1845.
304.
iii. Elisa Schimmel geboren op 4 Apr 1848.
iv. Maria Schimmel geboren 29 Nov 1850 te Amersfoort, overleden 13 Dec 1860 te Amersfoort. Jong overleden.
305.
v. Alberta Christina Schimmel geboren op 11 Aug 1853.
vi. Arie Schimmel geboren 6 Feb 1855 te Amersfoort.
- 80 -
11 Jul 2016
hij trouwde Agnes Maria Koop, getrouwd 15 Aug 1888 te Amersfoort, geboren CA. 1863 te Groningen (dochter van
Johannes Everardus Koop en Anna Hendrikusson).
vii. Willem Schimmel geboren 19 Jun 1856 te Amersfoort, beroep makelaar.
hij trouwde Margjen Schuttevaer, getrouwd 18 Mrt 1886 te Amsterdam, geboren CA. 1867 te Zwolle (dochter van Jan
Willem Schuttevaer en Hendrina de Jong).
viii. Everardus Schimmel geboren 8 Jan 1861 te Amersfoort.
ix. Matthijs Schimmel geboren 10 Apr 1864 te Amersfoort, overleden 19 Mrt 1865 te Amersfoort.
x. Matthijs Schimmel geboren 14 Mrt 1866 te Amersfoort, beroep schrijver-majoor bij de Marine, overleden 8 Jun 1913 te
Amersfoort.
hij trouwde Maria Sybilla van Heteren, getrouwd 23 Jan 1902 te Amsterdam, geboren 3 Feb 1870 te Amsterdam (dochter
van Teunis van Heteren en Barendina Westerink), overleden 23 Feb 1936 te Amersfoort.
183. Petrus9 Schimmel (Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Apr 1818 te Hoogland (Amersfoort), beleidenis van het geloof CA. 1 Mrt 1850 te
Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, overleden 27 Jun 1891 te Amersfoort. Op 14 Okt 1891 wordt de boedelscheiding
beschreven: Schimmel, Petrus, overleden 27-06-1891, Amersfoort, echtgenoot Ederveen, Elisje, eerder gehuwd met Schoonman,
Willemina, overleden: 01-05-1860, Amersfoort. Amersfoort A 419 en Hoogland E 1097 (Voor- en Achterspijker aan de Eem) Amersfoort
A 1174 en 1175. (Akte van inventaris 1 Mrt 1890).
hij trouwde (1) Willemina Schoonman, getrouwd 7 Feb 1844 te Leusden, geboren CA. 1818 te Brummen (dochter van Jacob
Scoonman en Elisabeth Antoinet Schoonman), overleden 1 Mei 1860 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn + Nn10 schimmel geboren 7 Apr 1844, overleden 7 Apr 1844 te Amersfoort. Tweeling, levenloos geboren.
ii. Johanna Frederika Schimmel geboren 11 Mei 1845 te Amersfoort, overleden 7 Okt 1868 te Amersfoort.
306.
iii. Jacobus Schimmel geboren op 14 Jan 1848.
iv. Elisabeth Antoinetta Schimmel geboren 19 Jun 1852 te Amersfoort, overleden 4 Okt 1855 te Amersfoort.
307.
v. Ariana Schimmel geboren op 6 Jun 1855.
vi. Elisabetha Antonetta Schimmel geboren 3 Sep 1858 te Amersfoort, overleden 26 Jun 1860 te Amersfoort.
hij trouwde (2) Elisje Ederveen, getrouwd 31 Okt 1860 te Amersfoort, geboren CA. 1832 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug)
(dochter van Hendrik Ederveen en Willemijntje van Kooten), overleden 25 Mei 1922 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
308.
vii. Willemina Hendrika Schimmel geboren op 17 Aug 1861.
viii. Petrus Schimmel geboren 7 Jan 1863 te Amersfoort, overleden 3 Mrt 1863 te Amersfoort.
309.
ix. Arie Schimmel geboren op 5 Dec 1866.
184. Maria9 Schimmel (Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Sep 1819 te Hoogland (Amersfoort), overleden 25 Nov 1884 te Leusden.
zij trouwde Cornelis Pothoven, getrouwd 21 Apr 1841 te Leusden, geboren CA. 1805 te Leusden (zoon van Willem Pothoven en
Gijsberta Bolderdijk), woonde 1845 te Leusden, beroep landbouwer, overleden 1 Aug 1885 te Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertha10 Pothoven geboren 16 Nov 1841 te Leusden, overleden 7 Dec 1873 te Amersfoort.
zij trouwde Rik van de Munt, getrouwd 3 Jul 1861 te Leusden, geboren CA. 1829 te Barneveld (zoon van Karel Jacobsen
van de Munt en Geurtje Broekhuizen).
- 81 -
11 Jul 2016
ii. Johanna Pothoven geboren 24 Feb 1844 te Leusden, overleden 29 Apr 1897 te Leusden.
iii. Willem Pothoven geboren 8 Apr 1846 te Leusden, overleden 15 Okt 1849 te Leusden.
iv. Adriana Pothoven, roepnaam Ariana, geboren 1 Okt 1848 te Leusden, overleden 14 Mrt 1891 te Amersfoort.
zij trouwde Frans de Kruijff, getrouwd 25 Jul 1872 te Leusden, geboren CA. 1844 te Leusden (zoon van Gijsbert de Kruijff
en Petronella Ter Maaten).
v. Willemina Pothoven geboren 13 Okt 1850 te Leusden, overleden 17 Nov 1930 te Leusden.
vi. Willem Arie Pothoven geboren 4 Feb 1853 te Leusden, overleden 12 Apr 1943 te Leusden.
vii. Arie Pothoven geboren 14 Jun 1855 te Leusden, overleden 5 Feb 1856 te Leusden. Dit kind is 6 maanden oud geworden.
viii. Maria Pothoven geboren 28 Apr 1857 te Leusden, overleden 20 Mei 1940 te Leusden.
ix. Cornelis Pothoven geboren 21 Sep 1861 te Leusden, overleden 17 Jul 1862 te Leusden. Dit kind is 10 maanden oud
geworden.
185. Gijsbertus9 Schimmel, overige namen Gijsbert Schimmel (Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mrt 1822 te
Esveld (Barneveld), beleidenis van het geloof 21 Mrt 1847 te Scherpenzeel, beroep landbouwer, overleden 9 Mei 1892
te Woudenberg. Testament Jannigje Overeem, wed. Jacob Roelofsen, landb. op Groot Kolf­schoten onder
Scherpenzeel. Dochter Melisje Roelofsen x Gijsbert Schimmel, landb. op Groot Kolfschoten mag de boerderij en
inboedel, uitgezonderd haar klerenkast met inhoud, kopen voor f 3000,=. Erfgenamen: haar dochters Maria
Roelofsen x Dirk van 't Net, landb. onder Putten en Melisje Roelofsen x Gijsbert Schimmel, ieder voor de helft (Not.
Scherpenzeel 4131, nr. 39; 05-12-1849).
In 1891 vindt er een boedelbeschrijving plaats op Groot Kolfschoten t.v.v. Gijsbertus Schimmel, landbouwer te Scherpenzeel.
Complete inboedel, o.a. 2 paarden, 11 koeien, 2 pinken, 3 zeugen en een hond. Totaal t.w.v. 2711,80 (Not. Amersfoort AT058a007;
16-12-1891).
hij trouwde Melisje Roelofsen, getrouwd 22 Feb 1849 te Scherpenzeel, geboren 5 Jul 1824 te Scherpenzeel (dochter
van Jacobus Roelofsen [1784 - 1847] en Jannigje Melissen van Overeem [1781 ]), gedoopt 25 Jul 1824 te
Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 21 Mrt 1847 te Scherpenzeel, overleden 3 Nov 1890 te Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
310.
311.
312.
313.
314.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Jannigje10 Schimmel geboren op 29 Mrt 1850.
Albertus Schimmel geboren op 29 Mei 1853.
Fransje Schimmel geboren op 5 Mrt 1854.
Jacob Schimmel geboren op 4 Jul 1857.
Arie Schimmel geboren op 19 Aug 1859.
Maria Schimmel geboren 11 Feb 1861 te Scherpenzeel, gedoopt 31 Mrt 1861 te Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 2
Apr 1882 te Scherpenzeel, overleden 22 Apr 1910 te Nijkerk.
Met attestatie vertrokken naar Nijkerk 25-11-1884.
zij trouwde Gijsbert Blokhuis, getrouwd 19 Dec 1894 te Nijkerk, geboren 1860 te Nijkerk (zoon van Rijkert Blokhuis en
Geurtje van Bielder), overleden 12 Okt 1937 te Nijkerk.
315.
vii. Gijsbertus Schimmel geboren op 9 Dec 1863.
316.
viii. Melisje Schimmel geboren op 22 Nov 1865.
186. Willem9 Schimmel (Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Aug 1826 te Barneveld, woonde 1856 te Barneveld, beleidenis van het geloof 30 Mrt
1856 te Scherpenzeel, overleden 6 Dec 1911 te Amersfoort.
hij trouwde Maria Wolfswinkel, getrouwd 6 Sep 1855 te Hoogland (Amersfoort), geboren 16 Mrt 1833 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Maas Wolfswinkel en Gerretje van Beek), overleden 21 Jun 1907 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
317.
i. Hermanus10 Schimmel geboren op 2 Jan 1856.
- 82 -
11 Jul 2016
ii. Aalberta Schimmel geboren 12 Aug 1859 te Amersfoort, overleden 23 Sep 1859 te Amersfoort.
318.
iii. Aalbert Schimmel geboren op 29 Sep 1861.
iv. Gerrit Schimmel geboren 11 Feb 1864 te Amersfoort, overleden 11 Mei 1871 te Amersfoort.
319.
v. Frans Schimmel geboren op 19 Apr 1866.
vi. Gerritje Schimmel geboren 4 Apr 1872 te Amersfoort, overleden 20 Sep 1872 te Amersfoort.
vii. Johanna Maria Schimmel geboren 28 Feb 1875 te Amersfoort, overleden 5 Mei 1875 te Amersfoort.
187. Maria9 Schimmel (Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Dec 1831 te Barneveld, woonde 1855 te Barneveld, beleidenis van het geloof 15 Apr
1855 te Scherpenzeel, overleden 13 Mei 1874 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
zij trouwde Tijmen Apeldoorn, burgerlijk huwelijk 10 Apr 1856 te Barneveld, kerkelijk huwelijk 13 Apr 1856 te Barneveld, geboren
14 Mei 1827 te Woudenberg (zoon van Wulfert Wulfersen van Apeldoorn [1780 - 1861] en Marretje van de Lagemaat [1791 - 1858]),
beroep landbouwer, overleden 30 Apr 1899 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maartje10 Apeldoorn geboren 28 Jul 1856 te Woudenberg, overleden 25 Okt 1914 te Scherpenzeel, begraven te
Scherpenzeel.
zij trouwde Cornelis Wolswinkel, getrouwd 21 Okt 1880 te Woudenberg, geboren 7 Jul 1854 te Scherpenzeel (zoon van
Lubbert Wolswinkel en Aaltje van Wolfswinkel), woonde te Scherpenzeel, op "Klein Kolfschoten", beroep landbouwer,
overleden 15 Mrt 1915 te Scherpenzeel, aantal kinderen in dit gezin : dertien, vijf zoons en acht dochters.
ii. Albertus Apeldoorn geboren 12 Nov 1858, overleden 13 Jan 1876 te Woudenberg.
iii. Wulfert Apeldoorn geboren 24 Mei 1860, beroep 1880 Miliciën bij het 8ste Regiment Infanterie, overleden 26 Okt 1880 te
Utrecht.
iv. Fransje Apeldoorn geboren 18 Apr 1862 te Woudenberg, overleden 21 Feb 1938 te Ede.
zij trouwde (1) Tijmen Lagerweij, getrouwd 21 Jan 1892 te Woudenberg, geboren 7 Feb 1855 te Ede (zoon van Hendrik
Lagerweij en Geertje van het Voort), overleden 5 Jun 1895 te Ede, aantal kinderen in dit gezin : twee.
zij trouwde (2) Steven Boonzaayer, getrouwd 24 Okt 1896 te Ede, geboren CA. 1873 te Ede (zoon van Steven Boonzaaijer
en Hendrika Carolina Derksen), beroep landbouwer, aantal kinderen in dit gezin : vijf.
v. Jan Apeldoorn geboren 15 Nov 1863 te Woudenberg, beroep landbouwer, overleden 18 Mrt 1919 te Barneveld.
hij trouwde Geurtje van Bennekom, getrouwd 16 Nov 1888 te Renswoude, geboren CA. 1867 te Renswoude (dochter van
Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert).
vi. Gijsbertus Apeldoorn geboren 3 Mei 1865 te Woudenberg, woonde te Leusden, op "De Hemel", beroep landbouwer,
overleden 12 Nov 1935 te Leusden.
hij trouwde Dirkje van de Lagemaat, getrouwd 2 Mrt 1893 te Leusden, kerkelijk huwelijk 5 Mrt 1893 te Leusden, geboren
29 Sep 1869 te Leusden (dochter van Jan van de Lagemaat en Teunisje Druijff), overleden 26 Jul 1956 te Leusden, aantal
kinderen in dit gezin : acht, 3 zoons en vijf dochters.
vii. Evert Apeldoorn geboren 27 Jan 1867 te Woudenberg, overleden 17 Dec 1953.
hij trouwde Antje van Galen, getrouwd 9 Nov 1901 te Woudenberg, geboren 1878 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug)
(dochter van Gerrit van Galen en Wijntje Blaauwendraad).
viii. Johanna Apeldoorn geboren 27 Apr 1869 te Woudenberg, overleden 29 Okt 1873 te Woudenberg.
ix. Mina Apeldoorn geboren 21 Feb 1873 te Woudenberg, overleden 14 Okt 1914.
zij trouwde Gerrit van de Lagemaat, getrouwd 26 Sep 1896 te Woudenberg, geboren 1871 te Leusden (zoon van Jan van
de Lagemaat en Teunisje Druijff), aantal kinderen in dit gezin : drie.
x. Maria Johanna Apeldoorn geboren 25 Mrt 1874 te Woudenberg, overleden 6 Feb 1875 te Woudenberg.
- 83 -
11 Jul 2016
188. Johanna9 Schimmel (Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Jun 1835 te De Glind (Barneveld), woonde 1855 te Barneveld, beleidenis van het
geloof 15 Apr 1855 te Scherpenzeel, overleden 21 Mrt 1872 te De Glind (Barneveld).
zij trouwde Willem van den Berg, getrouwd 16 Jun 1858 te Barneveld, geboren 23 Sep 1834 te Ede (zoon van Wouter van den Berg
en Jacobje Blankenspoor), beroep landbouwer, overleden 20 Mrt 1884 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albertus van den10 Berg geboren 2 Nov 1858 te De Glind (Barneveld), woonde te Meulunteren (Ede), beroep landbouwer,
overleden 24 Apr 1928 te Ede.
hij trouwde Gijsbertje Wolfswinkel, getrouwd 5 Sep 1885 te Lunteren (Ede), geboren 1 Nov 1863 te Lunteren (Ede)
(dochter van Willem Wolfswinkel en Gijsbertje van Veldhuizen), overleden 7 Feb 1908 te Ede.
189. Johannis Willemsz9 Schimmel, overige namen Johannis Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Aug 1806 te Barneveld, gedoopt 24 Aug 1806
te Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beroep boer, herbergier, kastelein, logementhouder, overleden 2 Dec 1853 te Ede.
hij trouwde Hermijntje Maris, overige namen Harmijntje Maris, getrouwd 23 Jan 1841 te Ede, geboren 4 Aug 1816 te Ede (dochter
van Dirk Maris en Elbertje Willemse), woonde te Ede, beroep herbergierster, logementhoudster, overleden 6 Nov 1892 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia10 Schimmel geboren CA. 1842 te Ede, overleden 26 Mei 1845 te Ede.
ii. Elbertje Schimmel geboren 28 Mei 1843 te Ede, overleden 1 Jan 1906 te Ede, begraven te Ede, op de begraafplaats aan
de Asakkerweg.
zij trouwde Willem Mulder, getrouwd 23 Jan 1873 te Ede, geboren 19 Mei 1837 te Ede (zoon van Arnoldus Cornelis Mulder
en Wilmpje Brouwer), beroep logementshouder, overleden 15 Jan 1912 te Ede, begraven te Ede, op de begraafplaats aan
de Asakkerweg.
iii. Geertruida Schimmel geboren 5 Jun 1844 te Ede, overleden 6 Jun 1844 te Ede. Oud 1 dag.
320.
iv. Willem Schimmel geboren op 15 Sep 1845.
321.
v. Derk Schimmel geboren op 24 Jul 1848.
322.
vi. Cornelis Schimmel geboren op 30 Jun 1850.
323.
vii. Hendrik Schimmel geboren op 15 Mei 1853.
190. Anthonie Willemsz9 Schimmel, overige namen Antonie Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jul 1809 te Leusden, gedoopt 6 Jul 1809 te
Amersfoort, in de N.G.-Kerk, beroep landbouwer, logementshouder, voerman, herbergier, overleden 15 Jan 1855 te Apeldoorn.
hij trouwde Agnietha Beerekamp, overige namen Agnietha Boerekamp, overige namen Agnietha Bovenkamp, overige namen Agnietha
Beerenkamp, overige namen Angenita Beerenkamp, getrouwd 3 Jul 1835 te Barneveld, geboren 2 Dec 1811 te Barneveld (dochter
van Rutger Beerekamp [1775 - 1859] en Rengertje Buitenhuis [1774 - 1850]), overleden 10 Dec 1873 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem10 Schimmel geboren 1 Mei 1836 te Apeldoorn, beroep koetsier, overleden 7 Sep 1921 te Barneveld.
324.
ii. Reijnarda Schimmel geboren op 27 Jul 1839.
iii. Cornelia Geertruida Schimmel geboren 24 Aug 1841 te Apeldoorn, overleden 22 Jan 1912 te Barneveld.
iv. Rutgera Schimmel geboren 28 Dec 1843 te Apeldoorn, overleden 1 Feb 1917 te Arnhem.
zij trouwde Carel Frederik Swaan, getrouwd 19 Aug 1896 te Barneveld, geboren CA. 1836 te Arnhem (zoon van Willem
Swaan en Hermina Euphemia Onstenk), overleden 14 Apr 1920 te Heemstede.
v. Henrietta Petronella Schimmel geboren 29 Mei 1846 te Apeldoorn, overleden 16 Dec 1935 te Barneveld.
- 84 -
11 Jul 2016
vi. Martiena Woutera Schimmel, overige namen Hartina Woutera Schimmel, geboren 21 Mei 1848 te Apeldoorn, overleden 6
Mrt 1913 te Barneveld.
325.
vii. Angenita Antonia Schimmel geboren op 11 Sep 1850.
viii. Arnolda Maria Schimmel geboren 20 Okt 1852 te Apeldoorn, overleden 19 Feb 1857 te Esveld (Barneveld).
191. Aalbertus9 Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jan 1811 - 6 Jan 1811 te Barneveld, woonde 1850 te Amersfoort, beroep logementshouder
te Voorthuizen, beroep hotelier te Amersfoort (Witte Paard, De Vergulde Zwaan), beroep ondernemer van diligence- en
omnibusdiensten, beleidenis van het geloof CA. 1 Jan 1850 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, overleden 18 Nov 1892 te
Amersfoort, begraven 21 Nov 1892.
Op 15 Feb 1850 wordt akte van verhuur opgemaakt: Kruiff, Hijmen Gerritszoon (collecteur der Staatsloterij en kerkelijken
ontvanger der Hervormde Gemeente te Amersfoort, aldaar wonend); Scheltus, Carel (wijnkoper te Amersfoort en penningmeester
van het Burgerweeshuis te Amersfoort) verhuurders.
Bouwland gen. Sintjoris, buiten de Kamppoort aan de Hoogeweg, in eigendom van de Hervormde Kerk, kad. A 651 en 652, verhuurd
aan Albert Schimmel, kastelein te Amersfoort.
Op 1 Mei 1893 wordt boedelscheiding beschreven: Schimmel, Aalbertus, overleden 18-11-1892, Amersfoort, echtgenoot Romeijn,
Gerritje. Amersfoort A 206, 265 t/m 270, 932, 4231, 4232; C 757; D 85, 86, 87, 1629; E 2964, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4230 en
4291; 3445. Leusden F 643 t/m 645, 647, 648, 651 t/m 654, 659 t/m 664, 667, 823, 824, 832, 833, 911 en 1049. Nijkerk A 154, 214;
B 1502; K 259, 260 en 261. Hoogland D 294, 295, 314, 671, 761 en 762. (Akte van inventaris 2 Dec 1892).
hij trouwde Gerritje Romeijn, getrouwd 28 Feb 1845 te Barneveld, geboren 26 Okt 1823 te Barneveld (dochter van Dirk Romeijn en
Gerritje van Essen), beleidenis van het geloof CA. 1 Jan 1850 te Amersfoort, in de Hervormde Gemeente, woonde NA 1896 te
Barneveld, overleden 29 Jan 1907 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
326.
i. Willem Cornelis10 Schimmel geboren op 21 Feb 1846.
327.
ii. Dirk Schimmel geboren op 11 Okt 1848.
iii. Cornelia Schimmel geboren 10 Dec 1850 te Amersfoort, woonde 1883 te Nijkerk.
iv. Cornelis Schimmel geboren 10 Dec 1850 te Amersfoort, overleden 20 Mrt 1913 te Amersfoort.
hij trouwde Elisabeth Schuuring, getrouwd 15 Apr 1886 te Amersfoort, geboren CA. 1859 te Leiden (dochter van Jan
Roelof Schuuring en Willemijntje van Bottenberg), overleden 22 Mrt 1921 te Arnhem.
328.
v. Gerrit Schimmel geboren op 14 Feb 1853.
329.
vi. Antonie Schimmel geboren op 3 Feb 1855.
vii. Lubbertus Schimmel geboren 6 Apr 1857 te Amersfoort, overleden 26 Aug 1857 te Amersfoort.
viii. Lubbertus Schimmel geboren 16 Jul 1858 te Amersfoort, woonde 1886 te Amsterdam, woonde 1890 te Apeldoorn, woonde
1906 te Amsterdam, woonde 1922 te Wiesbaden (Duitsland), beroep hotelier te Amsterdam en Apeldoorn, overleden 12
Jan 1933 te Wiesbaden (Duitsland).
hij trouwde Aleida Alberdina Voorthuis, getrouwd 19 Jan 1887 te Meppel, geboren 7 Dec 1860 te Meppel (dochter van
Pieter Willem Voorthuis en Jantina Rolina Schuttelaar), overleden 1922 - 1933, ondertrouw 30 Dec 1886.
ix. Cornelia Geertruida Schimmel geboren 21 Jul 1860 te Amersfoort, overleden 8 Mei 1861 te Amersfoort.
330.
x. Cornelia Geertruida Schimmel geboren op 27 Feb 1862.
331.
xi. Gerritje Schimmel geboren op 10 Okt 1864.
192. Geertruida9 Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Mrt 1814 te Barneveld, overleden 2 Aug 1840 te Amersfoort.
Op 17 Mrt 1841 wordt de inventaris opgemaakt van Schimmel,
Geertruida, overleden 02-08-1840, Amersfoort (Camp, buiten nr. 92), echtgenoot Van Versendaal, Gobel.
Amersfoort, herberg De Stroopaf of Oude Stoutenburg, buiten gewezen Kamppoort (Camp buiten nr. 92)(koop 11-07-1838 Hondius).
Amersfoort, bouwland buiten Kamppoort (koop 02-10-1839 Hondius). Lienders. Ochten.
zij trouwde Gobel van Versendaal, getrouwd 25 Jan 1839 te Barneveld, geboren CA. 1811 te Kesteren (Neder-Betuwe) (zoon van
- 85 -
11 Jul 2016
Gijsbert van Versendaal en Cornelia van Ommeren), beroep landbouwer, herbergier, overleden 14 Sep 1849 te Amersfoort.
Gobel:
Op 14 Sept 1849 wordt akte van inventaris opgemaakt: Van Versendaal, Gobel, overleden 14-09-1849, Amersfoort (herberg Het Witte
Paard buiten de Kamppoort), echtgenoot (wed. van:) Geertruida Schimmel, overleden 02-08-1840, Amersfoort.
Op 30 Dec 1862 wordt uit het nalatenschap van Versendaal, Gobel, overleden (datum is niet vermeld), Amersfoort, echtgenoot
Schimmel, Geertruida, overleden (2) (datum is niet vermeld), Amersfoort. Amersfoort A 762, 763 (logement Het Witte Paard: ruime
huizinge met onderscheidene kamers, wagenschuur, stallen voor 100 paarden geschikt, hooiberg, bakhuis en tuin, even buiten
Kamppoort aan den straatweg naar Zwolle en Deventer), 765 (weiland achter vorig perceel).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbert Cornelis10 van Versendaal geboren 3 Okt 1839 te Amersfoort, beroep logementshouder, overleden 2 Apr 1905 te
Barneveld.
hij trouwde Maria Alijda van Beek, getrouwd 17 Mrt 1869 te Barneveld, geboren CA. 1844 te Barneveld (dochter van Jan
van Beek en Cornelia van Wenum).
193. Cornelis Bernardus9 Schimmel, overige namen Bernardus Schimmel, overige namen Cornelis Schimmel, overige namen Kornelis
Bernardus Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Feb 1817 te Barneveld, beroep landbouwer, overleden 7 Jun 1891 te Kallenbroek
(Barneveld).
hij trouwde Aaltje van Weenen, overige namen Aaltje van Wenum, overige namen Aaltje van Wonen, getrouwd 15 Nov 1844 te
Barneveld, geboren 1819 te Barneveld (dochter van Marten Berends van Weenen en Maria Evertsen), beroep landbouwster, overleden
6 Nov 1890 te Kallenbroek (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn10 Schimmel geboren 11 Sep 1845 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 11 Sep 1845 te Kallenbroek (Barneveld).
Levenloos geboren.
332.
ii. Willem Schimmel geboren op 2 Dec 1846.
iii. Maria Geertruida Schimmel geboren 19 Nov 1850 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 23 Dec 1868 te Barneveld.
iv. Martinus Cornelis Schimmel geboren 26 Apr 1853 te Kallenbroek (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 4 Aug 1871 te
Kallenbroek (Barneveld).
333.
v. Cornelis Johannes Schimmel geboren op 13 Mrt 1855.
334.
vi. Cornelia Hendrika Schimmel geboren op 25 Aug 1859.
194. Bartje9 Schimmel (Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jan 1821 te Barneveld, beleidenis van het geloof CA. 1 Sep 1841 te Amersfoort, in de
Hervormde Gemeente, overleden 6 Jan 1858 te Amersfoort.
Martinus en Bartje zijn een tweeling.
Op 1 Juni 1858 wordt akte van inventaris opgemaakt: Naam Schimmel, Bartje , oerleden 06-01-1858, Amersfoort lw (Slijkstraat),
echtgenoot Van Nimwegen, Andries, eerder gehuwd met Van den Broek, Barend, overleden: 07-02-1855, Amersfoort. Amersfoort:
hooiberg aan de Buitengracht op stadsgrond
E 2390 (hooiberg tegenover de Buitengracht) Duist A 197 (weiland polder Bovenduist), 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 257,
258, 259, 260 (weiland aan de Zevenhuizerweg, polder Bovenduist).
zij trouwde (1) Barend van den Broek, getrouwd 25 Jul 1840 te Barneveld, geboren 1817 te Apeldoorn (zoon van Andries van den
Broek en Gerritje Jager), overleden 7 Feb 1855 te Amersfoort.
Barend:
Op 4 Apr 1856 wordt verkocht: te Amersfoort: hooiberg aan de Buitengracht op stadsgrond, E.2390 (hooiberg tegenover de
Buitengracht); Duist A.197 (weiland polder Bovenduist), 245 t/m 251, 256 t/m 260 (weiland aan de Zevenhuizerweg, polder
Bovenduist). Testament opgemaakt 20 Okt 1842.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerritje van den10 Broek geboren 16 Okt 1841 te Amersfoort, overleden 13 Mei 1853 te Amersfoort.
ii. Willem van den Broek geboren 31 Okt 1842 te Amersfoort, beroep voerman, vrachtrijder, overleden 7 Jul 1868 te
Barneveld.
- 86 -
11 Jul 2016
hij trouwde Teunisje Lam, getrouwd 18 Jan 1868 te Ede, geboren CA. 1843 te Ede (dochter van Aart Lam en Jantje
Otten).
iii. Andries van den Broek geboren 27 Nov 1843 te Amersfoort, overleden 8 Mei 1844 te Amersfoort. 6 Maanden oud.
iv. Andries Cornelis van den Broek geboren 10 Jan 1845 te Amersfoort, overleden 17 Okt 1845 te Amersfoort. 9 Maanden oud.
v. Cornelia van den Broek geboren 7 Feb 1846 te Amersfoort, overleden 23 Jul 1846 te Amersfoort.
vi. Andries van den Broek geboren 2 Jan 1848 te Amersfoort, overleden 14 Aug 1925 te Ede.
hij trouwde (1) Jacobje Lam, getrouwd 24 Okt 1868 te Ede, geboren CA. 1846 te Ede (dochter van Aart Lam en Jantje
Otten), overleden VR. 1925.
hij trouwde (2) Adriaantje van Wijhe, overleden VR. 1925.
vii. Martinus van den Broek geboren 18 Feb 1849 te Amersfoort, overleden 23 Dec 1849 te Amersfoort.
viii. Cornelia van den Broek geboren 14 Mei 1850 te Amersfoort, overleden 20 Mei 1853 te Amersfoort.
ix. Jannetje Jacoba van den Broek geboren 20 Mei 1851 te Amersfoort, overleden 5 Sep 1851 te Amersfoort. Oud 4 maanden.
zij trouwde (2) Andries van Nimwegen, getrouwd 14 Mei 1856 te Amersfoort, geboren CA. 1817 te Amersfoort (zoon van Arnoldus
van Nimwegen en Alyda Groenhuijsen).
Kinderen uit dit huwelijk:
x. Arnoldus van Nimwegen geboren 26 Mei 1856 te Amersfoort, overleden 9 Jul 1856 te Amersfoort.
xi. Cornelia Alijda van Nimwegen geboren 14 Apr 1857 te Amersfoort, overleden 5 Apr 1870 te Amersfoort.
195. Johannes Woutersz9 Schimmel, overige namen Johannis (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Okt 1806 te Ginkel (Ede), gedoopt 26 Okt 1806 te
Ginkel (Ede), beroep logementshouder, herbergier, overleden 24 Nov 1837 te Arnhem.
hij trouwde Aaltje van Tuijl, getrouwd 8 Mrt 1828 te Rhenen, geboren 6 Mrt 1805 te Rhenen (dochter van Geurt van Tuijl en Aartje
Vonk), gedoopt te Rhenen, beroep logementshoudster, overleden 15 Mei 1866 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
335.
i. Aartje10 Schimmel geboren op 16 Okt 1828.
196. Johanna Wouters9 Schimmel (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1808 te Ede, gedoopt 23 Okt 1808 te Ede, beroep landbouwster, overleden 8 Mrt 1891
te Ede.
zij trouwde Gijsbert Evertsen Brouwer, overige namen Gijsbert Brouwer, overige namen Gijsbert Evertsen, getrouwd 25 Apr 1835 te
Ede, geboren CA. 1800 te Ede (zoon van Rik Evertsen en Gerritje Teunissen), beroep boerenknecht, arbeider, landbouwer, overleden
10 Mrt 1875 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerritje10 Brouwer geboren 31 Mei 1835 te Ede, overleden 28 Okt 1914 te Ede.
ii. Woutertje Brouwer geboren 31 Jan 1838 te Ede, beroep dienstbode, overleden 10 Mei 1909 te Ede.
zij trouwde Gerrit van Essen, getrouwd 30 Aug 1866 te Barneveld, geboren CA. 1827 te Ede (zoon van Hendrik van Essen
en Jacoba Jansen), beroep veldwachter.
iii. Rijk Brouwer geboren 25 Apr 1840 te Ede, beroep spekslager, slager, overleden 5 Feb 1929 te Arnhem.
hij trouwde Maria Nab, getrouwd 10 Nov 1869 te Arnhem, geboren CA. 1844 te Elst (dochter van Willem Nab en Willemina
Peters), beroep dienstmeid, overleden VR. 1929.
iv. Derk Brouwer geboren CA. 1841 te Ede, beroep landbouwer, overleden 6 Okt 1915 te Ede.
v. Hendrika Brouwer geboren CA. 1843 te Ede, overleden 22 Mrt 1844 te Ede.
- 87 -
11 Jul 2016
vi. Gijsbertje Brouwer geboren CA. 1844 te Ede, beroep dienstmeid, overleden 23 Mrt 1916 te Ede.
zij trouwde Jan Beek, getrouwd 15 Jun 1872 te Ede, geboren CA. 1839 te Ede (zoon van Peter Beek en Jantje Hendriks),
beroep arbeider.
vii. Johannes Brouwer geboren CA. 1847 te Ede, overleden 16 Feb 1924 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug).
hij trouwde Maatje van de Weerdt, getrouwd 23 Okt 1879 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), geboren CA. 1841 te Maarn
(Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Gerrit van de Weerdt en Antje Lagerweij).
viii. Hendrik Brouwer geboren CA. 1849 te Ede, beroep landbouwer, overleden 4 Jul 1927 te Ede.
ix. Aaltje Brouwer geboren CA. 16 Nov 1849 te Ede, overleden 2 Dec 1849 te Ede. Oud 16 dagen.
197. Gerrit Klaassen9 Schimmel, overige namen Gerrit Claassen Schimmel, overige namen Gerrit Claas Schimmel (Wouter
Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
11 Mrt 1813 te Ede, beroep militair, beroep voerman, beroep 1860 - 1873 tapper, overleden 3 Jul 1873 te Harderwijk.
hij trouwde Catharina Petronella Teunissen, overige namen Catharina Petronella Teunisse, getrouwd 22 Sep 1838 te Doorwerth
(Renkum), geboren 1811 te Doorwerth (Renkum) (dochter van Jan Teunissen en Elizabeth Rhenes), gedoopt te Renkum, overleden 16
Sep 1864 te Harderwijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wouter10 Schimmel geboren 11 Mei 1839 te Amersfoort.
hij trouwde Anna Vrijman, getrouwd 12 Nov 1873 te Amsterdam, geboren CA. 1827 te Amsterdam (dochter van Johannes
Vrijman en Anna Willemans).
336.
ii. Jan Schimmel geboren op 18 Jan 1842.
iii. Dirk Schimmel geboren 25 Jun 1844 te Amersfoort.
iv. Gerrit Klaas Schimmel geboren 24 Jul 1846 te Amersfoort.
337.
338.
v. Gerritje Schimmel geboren op 19 Apr 1850.
vi. Jacob Hendrik Schimmel geboren op 8 Nov 1852.
198. Geertruida9 Schimmel, overige namen Geertrui Schimmel (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1816 te Ede, overleden 5 Mei 1847 te Arnhem.
zij trouwde Fredrich Wilhelm Keuth, overige namen Freidrich Wilhelm Keuth, getrouwd 15 Dec 1841 te Arnhem, geboren CA. 1799 te
Gorinchem (zoon van Johannis Pieter Keuth en Anna Christina Daamen), beroep spekslager, slager.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Lammertina10 Keuth geboren 2 Sep 1842 te Arnhem. Bij het huwelijk in 1862: voogd van de bruid: Jan van
Rees; toeziend voogd van de bruid: Jan Elbers van der Burg.
zij trouwde Elebertus Dikker, getrouwd 12 Nov 1862 te Arnhem, geboren CA. 1833 te Rheden (zoon van Evert Dikker en
Hendrika Pieper), beroep bakker.
ii. Lambertha Johanna Keuth geboren CA. 1843, overleden 4 Mei 1905 te Arnhem.
zij trouwde Elebertus Dekker, overleden VR. 1905.
iii. Frederik Willem Keuth geboren 27 Nov 1843 te Arnhem, beroep spekslager, overleden 22 Sep 1880 te Apeldoorn.
hij trouwde Antje Groot, getrouwd 7 Jul 1870 te Edam (Edam-Volendam), geboren CA. 1845 te Edam (Edam-Volendam)
(dochter van Lourens Groot en Elisabeth Berkhout).
iv. Gerritje Keuth geboren 5 Mei 1846 te Arnhem, overleden 26 Feb 1847 te Arnhem.
199. Aaltje9 Schimmel, overige namen Aleida Schimmel (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1818 te Ede, beroep dienstbode, overleden 12 Jan 1849 te
- 88 -
11 Jul 2016
Arnhem.
zij trouwde Lammert Kleinhout, overige namen Lambert Kleinhout, getrouwd 3 Mei 1843 te Arnhem, geboren CA. 1814 te Brummen
(zoon van Harmen Kleinhout en Jenneken Boschman), beroep timmermansknecht, timmerman, overleden 10 Nov 1880 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerritje10 Kleinhout geboren 22 Jan 1844 te Arnhem, overleden 12 Apr 1881 te Zwolle.
zij trouwde Gerrit van Unen, getrouwd 27 Okt 1869 te Arnhem, geboren CA. 1844 te Zwolle (zoon van Gerrit van Unen en
Willemina Brem), beroep timmerman.
ii. Hermanus Lambertus Kleinhout geboren 30 Aug 1845 te Arnhem, overleden 20 Dec 1850 te Arnhem.
200. Hendrikus9 Schimmel (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Mrt 1822 te Ede, beroep arbeider, landbouwer, timmermansknecht, overleden 9 Dec 1850
te Ede.
hij trouwde Carolina Weber, overige namen Lina Weber, getrouwd 11 Sep 1841 te Ede, geboren 1814 te Woerden (dochter van
Johannes Weber en Dina van der Zwam), beroep dienstmeid, overleden 10 Dec 1893 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
339.
i. Wouter10 Schimmel geboren op 10 Jan 1842.
ii. Johannes Schimmel geboren CA. 1844 te Ede, overleden 16 Mei 1845 te Ede.
iii. Gerritje Schimmel geboren CA. 1846 te Ede, overleden 7 Mrt 1847 te Ede.
iv. Johannes Schimmel geboren 28 Okt 1846 te Ede, beroep 1872 rijksveldwachter, overleden 21 Dec 1932 te Hasselt
(Zwartewaterland).
hij trouwde (1) Johanna Steer, getrouwd 28 Nov 1872 te Nijmegen, geboren 14 Apr 1851 te Nijmegen (dochter van
Johannes Steer en Jansje Schaafs), overleden 7 Feb 1880 te Hasselt (Zwartewaterland).
hij trouwde (2) Jentien Nieuwenkamp, getrouwd 6 Jun 1880 te Hasselt (Zwartewaterland), geboren CA. 1857 te Hasselt
(Zwartewaterland) (dochter van Wijnand Nieuwenkamp en Fennegien van de Vegte), overleden 7 Okt 1925 te Hasselt
(Zwartewaterland).
340.
v. Gerritje Schimmel geboren op 1849.
201. Woutertje Elisa Theodora9 Schimmel (Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1824 te Ede, overleden 12 Okt 1846 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Willem Sebastiaan du Pré, overige namen Willem Sebastiaan du Préé, getrouwd 1 Jun 1844 te Ede, geboren 1814 te
Lunteren (Ede) (zoon van Louis Beat Sebastiaan du Pré en Roelofje Willemsen), beroep timmerman, overleden 18 Mrt 1866 te
Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wouter du10 Pree geboren CA. 1846, overleden 10 Jan 1911 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug).
202. Johannes9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1822 te Ede, woonde te Amersfoort, herberg de Zwarte Arend buiten Slijkpoort, overleden 6
Feb 1864 te Amersfoort.
Op 23 Jan 1864 wordt de boedelscheiding opgemaakt: Schimmel, Johannes, overleden 06-02-1864, Amersfoort (herberg de Zwarte
Arend buiten Slijkpoort), echtgenoot Van Meerlant, Alida, eerder gehuwd met Scholten, Johanna Margaretha, overleden:
24-09-1857, Amersfoort (buiten Camppoort, wijk I nr. 6). Lunteren K 939 (huis aan de Grindweg).
hij trouwde (1) Johanna Margeretha Scholten, getrouwd 3 Mei 1854 te De Bilt, geboren 1818 te Utrecht (dochter van Maarten
Scholten en Wilhelmina Bettink), overleden 24 Sep 1857 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albert Marten10 Schimmel geboren 17 Feb 1855 te De Bilt.
ii. Johannes Schimmel geboren 18 Sep 1857 te Amersfoort, overleden 18 Jun 1858 te Amersfoort.
- 89 -
11 Jul 2016
iii. Wilhelmus Schimmel, overige namen Willem Schimmel, geboren 18 Sep 1857 te Amersfoort, overleden 30 Okt 1857 te
Lunteren (Ede). Oud 6 weken.
hij trouwde (2) Alijda van Meerlant, getrouwd 26 Okt 1859 te Amersfoort, geboren CA. 1817 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van
Roelof van Meerlant en Millemijntje Termaat), overleden 31 Jan 1881 te Utrecht.
203. Dirkje9 Schimmel, roepnaam Derkje Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Nov 1823 te Lunteren (Ede), overleden 1 Okt 1865 te Lunteren
(Ede).
zij trouwde Dirk Engelen, overige namen Derk Engelen, getrouwd 1851 te 's-Gravenhage, geboren 15 Feb 1825 te Zoelen-Avezaath
(Buren) (zoon van Dirk Engelen en Elisabeth van Dodewaard), beroep bakker, broodbakker, beroep kruidenier, koopman, winkelier,
overleden 16 Dec 1898 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn10 Engelen geboren 5 Sep 1851, overleden 5 Sep 1851 te Lunteren (Ede). Levenloos geboren.
ii. Derk Engelen geboren CA. 1853 te Lunteren (Ede), beroep broodbakker, overleden 12 Mei 1894 te Ede.
hij trouwde Aaltje Geerlofs, getrouwd 17 Jul 1884 te Elburg, geboren CA. 1850 te Elburg (dochter van Willem Geerlofs en
Jacoba van Triest).
iii. Aalbert Engelen geboren 31 Aug 1854 te Lunteren (Ede), beroep landbouwer, bakker, overleden 21 Sep 1918 te
Voorthuizen (Barneveld).
hij trouwde Cornelia van Prinsenhof, getrouwd 21 Dec 1878 te Ede (dochter van Gerrit van Prinsenhof en Cornelia van
Engelenhoven), overleden VR. 1918.
Cornelia: Bij het huwelijk in 1878 wordt één kind gewettigd.
iv. Elisabeth Maria Engelen geboren 31 Okt 1856 te Lunteren (Ede), overleden 23 Sep 1857 te Lunteren (Ede). Oud 11
maanden.
341.
342.
v. Elisabeth Maria Engelen geboren op 5 Feb 1859.
vi. Arend Engelen geboren op 22 Apr 1861.
vii. Nn Engelen geboren 12 Jun 1863, overleden 12 Jun 1863 te Lunteren (Ede). Levenloos geboren.
viii. Maria Hendrika Engelen geboren 26 Sep 1864 te Lunteren (Ede), overleden 15 Apr 1865 te Lunteren (Ede). Oud 6 maand.
204. Aalbert9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Jan 1827 te Wageningen, woonde te Scherpenzeel, aan het Oosteinde, beroep voerman,
landbouwer, overleden 22 Mrt 1913 te De Glind (Barneveld).
In 1865 staat Evert Schimmel, logementhouder in de Holevoet onder Woudenberg borg voor Aalbert Schimmel, voerman te
Scherpenzeel aan wie door het ministerie van binnenlandse zaken een vergunning is verleend voor een wagendienst tussen
Scherpenzeel en Utrecht, "zulks ten genoegen van het gemeente­bestuur van Scherpenzeel". Hij staat voor f 200,= borg voor de
goederen en boetes (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 51; 23-12-1865).
Hij had in 1865 toestemming gekregen van het ministerie van binnenlandse zaken voor een wagendiest tussen Scherpenzeel en
Utrecht, "zulks ten genoegen van het gemeentebestuur van Scherpenzeel". Hij houdt deze wagendienst tot 1875 en wordt dan boer
in Barneveld.
In 1866 verkoopt Philippus van Karsbergen, meester metselaar x Francina de Bruijn te Hoevelaken
Aan Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel een bouwmanswoning wijk A nr. 134, tuin en twee afzonderlijk ver­huurde
kamers, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te S., sectie C 5gfbis,364-366, erfpacht van f 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen, voor f
1010,=. Het huis en een groot ged. van de tuin gehuurd door Willem van Voorst, tot 01-12-1866, voor f 50,= per jaar. Een kamer
gehuurd door Albertus ter Burg, voor 70 cent per week en de andere kamer gehuurd door Aalt Alesen van den Brul, voor 60 cent per
week. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 25; 18-07-1866).
In 1869 staat Evert Schimmel, logementshouder in de Holevoet onder Woudenberg en Wilhelmus Ploeg, broodbakker te Scherpenzeel
namens Johannes van Klooster en Albertus Jacob de Bruijn, kooplieden in zeep te Zeist onder de firma­naam Van der Vrei & Van
Klooster borg. Zij storten f 800,= als doorlopend krediet voor de accijns op de zeep t.b.v. Willem Marinus Stephanus Junius,
ontvanger der directe belasting en accijnsen te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 6; 26-01-1869).
In 1872 staat Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg voor f 200,= borg voor Albert Schimmel, voerman te Scherpenzeel als
ondernemer van een wagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 66; 07-03-1872).
In 1874 verkoopt Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel aan Albertus ter Burg, wegwerker te Scherpenzeel een kamer, erf en
tuin met de gemeenschappelijk gang ten zuiden, aan het oosteind te S., sectie C 5bis(zuidelijk ged),364(zuidelijk ged),365,366,
erfpacht van f 2,= op het land waar het varkenshok staat, voor f 500,=. De koopsom wordt betaald door Nathan Mozes, vleeshouwer
te S., die het bedrag omzet in een hypotheek. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 192; 30-10-1874).
- 90 -
11 Jul 2016
In 1875 verkoopt Albertus Schimmel, landb. te Barneveld voor f 1200,= aan Jorden Morren, arbeider te Scherpenzeel een woonhuis,
erf en tuin aan het oosteind te S., sectie C? 385,386, erfpacht van f 5,50, groot 0.07.95 ha. De erfafscheiding is voor
gemeenschappelijke rekening met de buurman Albertus ter Burg. F 200,= wordt door Jorden betaald. F 1000,= wordt betaald door
Dirk van Ravenhorst, rentenier te Scherpenzeel. Deze f 1000,= wordt omgezet in een hypotheek t.b.v. Dirk. (Not. Scherpenzeel
4142, nr. 241; 01-11-1875).
hij trouwde Maria Blankenspoor, getrouwd 5 Nov 1864 te Ede, geboren 1838 te Ede (dochter van Hendrik Blankenspoor [1797 - 1840]
en Rikje van den Broek [1808 - 1871]), overleden 27 Dec 1921 te Barneveld, begraven te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
343.
i. Aalbert10 Schimmel geboren op 7 Aug 1865.
344.
ii. Rijkje Schimmel geboren op 20 Jan 1867.
345.
iii. Aartje Schimmel geboren op CA. 1870.
346.
iv. Aaltje Schimmel geboren op 5 Apr 1870.
347.
v. Hendrik Gerrit Schimmel geboren op 6 Jun 1872.
348.
vi. Evert Jan Schimmel geboren op 4 Okt 1873.
349.
vii. Willem Schimmel geboren op 1875.
viii. Geertruida Schimmel geboren CA. 1877, overleden 7 Sep 1929 te Barneveld, begraven 11 Sep 1929 te Barneveld.
350.
ix. Maria Schimmel geboren op 1879.
351.
x. Dirkje Schimmel geboren op 16 Jul 1882.
205. Evert9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Mei 1828 te Voorthuizen (Barneveld), beroep 1857
landbouwer, beroep NA 1857 logement- en stalhouder te Woudenberg, overleden 3 Sep 1889 te Woudenberg.
In 1854 huurt Evert Schimmel Logement De Holevoet te Woudenberg van Willem Schimmel. In 1868, na de dood van
Willem Schimmel koopt hij deze voor 5.525 gulden, "Het logement de Holevoet, staande en gelegen te Scherpenzeel
onder Woudenberg, met huis, schuur en verder getimmerte". Volgens de overlevering komt de naam Holevoet van
een dikke boom, omdat deze boom zo oud was had deze een hele dikke holle stam, een holle voet.
In 1865 staat Evert Schimmel, logementhouder in de Holevoet onder Woudenberg borg voor Aalbert Schimmel,
voerman te Scherpenzeel aan wie door het ministerie van binnenlandse zaken een vergunning is verleend voor een wagendienst
tussen Scherpenzeel en Utrecht, "zulks ten genoegen van het gemeente­bestuur van Scherpenzeel". Hij staat voor f 200,= borg voor
de goederen en boetes (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 51; 23-12-1865).
In 1869 staat Evert Schimmel, logementshouder in de Holevoet onder Woudenberg en Wilhelmus Ploeg, broodbakker te Scherpenzeel
namens Johannes van Klooster en Albertus Jacob de Bruijn, kooplieden in zeep te Zeist onder de firma­naam Van der Vrei & Van
Klooster borg. Zij storten f 800,= als doorlopend krediet voor de accijns op de zeep t.b.v. Willem Marinus Stephanus Junius,
ontvanger der directe belasting en accijnsen te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 6; 26-01-1869).
In 1872 staat Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg voor f 200,= borg voor Albert Schimmel, voerman te Scherpenzeel als
ondernemer van een wagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 66; 07-03-1872).
In 1880 begon Evert een diligencedienst met de glazen wagen op Utrecht.
Op 31 januari 1883 koopt Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg, van Jacob ter Maaten, landbouwer te Woudenberg, een
perceel grond te Woudenberg 'aan de Straatweg', groot 57 aren en 15 ca. Dit was een gedeelte van de kadastrale registratie
Woudenberg B 261bis. De koopprijs was fl. 1.000,== (notaris C. van Wieringen te Woudenberg).
Op 20 Nov 1889 wordt inventaris opgemaakt: Schimmel, Evert, overleden 03-09-1889, Woudenberg, echtgenoot Ploeg, Antje.
Woudenberg B 279a, 280 bis; C 464, 620, 634, 635;,D 5, 5a, 6, 7, 8 bis, 9, 10, 937, 938, 939, 940 en 941.
hij trouwde Antje Ploeg, getrouwd 6 Nov 1857 te Scherpenzeel, geboren 31 Aug 1831 te Scherpenzeel (dochter van
Jacob Evertsz Ploeg [1801 - 1873] en Willemijntje Willems van Wolfswinkel [1799 - 1873]), overleden 29 Dec 1902 te
Woudenberg.
Antje:
De Holevoet wordt in 1889, na de dood van Evert, toegescheiden aan Antje. Eind november 1902 verkoopt zij "Het
logement De Holevoet, bestaande uit huis met inrijstal, schuur en verder getimmerte, erf, tuin en boomgaard waarin
schuur" voor 8.000 gulden aan haar zoon Johannes Schimmel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albert10 Schimmel geboren 14 Okt 1858 te Woudenberg, gedoopt 31 Okt 1858 te Scherpenzeel, overleden 20 Jun 1859.
- 91 -
11 Jul 2016
352.
ii. Albert Schimmel geboren op 20 Jun 1859.
353.
iii. Jacob Schimmel geboren op 7 Apr 1860.
354.
iv. Arie Schimmel geboren op 1 Jan 1863.
355.
v. Willem Schimmel geboren op 3 Sep 1865.
vi. Wilhelmina Schimmel geboren 11 Mrt 1867 te Woudenberg, gedoopt 31 Mrt 1867 te Scherpenzeel, overleden 3 Apr 1867
te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
356.
vii. Wilhelmina Schimmel geboren op 4 Jun 1868.
viii. Aartje Schimmel geboren 25 Jan 1870 te Woudenberg, gedoopt 27 Nov 1870 te Scherpenzeel, beleidenis
van het geloof 11 Mrt 1891 te Scherpenzeel, overleden 5 Jan 1953, begraven te Lunteren (Ede).
Met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 01-04-1891.
zij trouwde Evert Florus Roelofsen, getrouwd 16 Mei 1902 te Woudenberg, geboren 3 Nov 1861 te Lunteren (Ede) (zoon
van Evert Jan Roelofsen [1828 - 1888] en Heintje van Surksum [1838 - 1897]), overleden 14 Jul 1955, begraven te
Lunteren (Ede).
357.
ix. Johannes Schimmel geboren op 2 Jul 1873.
x. Antje Schimmel geboren 20 Jun 1875 te Woudenberg, gedoopt 25 Jul 1875 te Scherpenzeel, beleidenis van
het geloof 29 Okt 1929 te Scherpenzeel, overleden 5 Dec 1944 te Scherpenzeel, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
zij trouwde Johan Cornelis Hendriksen, getrouwd 17 Okt 1929 te Scherpenzeel, geboren CA. 1874 te Scherpenzeel (zoon
van Gerhard Bernard Hendriksen en Gerarda Velten), overleden 26 Mrt 1946 te Amersfoort, begraven te Scherpenzeel, op
Begraafplaats Glashorst.
206. Wilhelmus9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Okt 1829 te Voorthuizen (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 6 Okt 1890 te Arnhem.
hij trouwde Gerritje Broekhuizen, getrouwd 13 Jun 1862 te Barneveld, geboren 1826 te Kootwijk (Barneveld) (dochter van Teunis
Gijsbertsen Broekhuizen [1798 - 1867] en Maartje Hijmen Bouw [1792 - 1855]), overleden 17 Mrt 1893 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aartje10 Schimmel geboren 30 jul 1862 te De Glind (Barneveld), overleden 11 Sep 1864 te Ede.
358.
ii. Teunis Schimmel geboren op 1 Nov 1863.
iii. Aalbert Schimmel geboren 30 Mei 1865 te Ede, overleden 11 Feb 1869 te Lunteren (Ede).
iv. Martinus Schimmel geboren 28 Nov 1866 te Ede, overleden 10 Jan 1867 te Ede.
v. Martina Schimmel geboren 23 Mrt 1868 te Lunteren (Ede), overleden 13 Jul 1868 te Lunteren (Ede). Oud 16 weken.
207. Wouter9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Okt 1833 te Voorthuizen (Barneveld), beleidenis van het geloof 14 Feb 1875 te
Scherpenzeel, woonde NA 1883 te Scherpenzeel, op "Groot Schaik", beroep landbouwer, overleden 16 Mei 1899 te Scherpenzeel.
In 1885 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van wijlen Jannigje van Wolfswinkel, t.v.v. 1. Wouter Schimmel,
wed. Jannigje van Wolfswinkel, landb. op Groot Schaik onder Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van Aartje, Neeltje,
Geertruida en Jannigje Schimmel; 2. Evert Schimmel, logementhouder onder Woudenberg als toeziend voogd. Taxateur: Dirk
Lokhorst, landb. op Klein Schaik onder Scherpenzeel. Roerend goed en vee t.w.v. f 8067,=. F 1839,50 kontant geld.f 250,= geleend
aan Teunis Teseling, landb. te Barneveld. F 500,= en f 300,= geleend aan Jan ten Ham, leerlooier te Barneveld. F 400,= geleend aan
Willem Schimmel, landb. onder Lunteren. Schulden: f 471,50. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 10; 17-02-1885).
- 92 -
11 Jul 2016
hij trouwde Jannigje van Wolfswinkel, overige namen Jannetje van Wolfswinkel, getrouwd 9 Feb 1867 te Woudenberg, geboren 1832
te Scherpenzeel (dochter van Johannes van Wolfswinkel en Neeltje Ravenhorst), overleden 9 Aug 1884 te Scherpenzeel.
Jannigje:
Uit de krant van 1884: Op de boerderij "Groot Schaik", onder Scherpenzeel, is de vrouw van de landbouwer S., bij het opladen van
een wagen met rogge daarvan gevallen, en heeft zich zoodanig bezeerd, dat zij twee dagen daarna aan de gevolgen overleed.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arie10 Schimmel.
359.
ii. Aartje Schimmel geboren op 22 Mrt 1869.
iii. Neeltje Schimmel geboren 11 Aug 1870 te De Glind (Barneveld), overleden 1 Sep 1870 te De Glind (Barneveld). Oud 20
dagen.
360.
iv. Neeltje Schimmel geboren op 1 Nov 1871.
361.
v. Geertruida Schimmel geboren op 24 Apr 1873.
362.
vi. Jannigje Schimmel geboren op 28 Aug 1876.
208. Aaltje9 Schimmel (Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1836 te Wageningen, overleden 23 Jul 1907 te Barneveld.
Bij het huwelijk in 1860 wordt één kind gewettigd, Bertha, geboren in 1858.
zij trouwde Matthijs Veldhuisen, overige namen Veldhuizen, getrouwd 18 Mei 1860 te Barneveld, geboren 1825 te Woudenberg (zoon
van Melis Veldhuisen en Maria de Jongh), beroep landbouwer, overleden 3 Jul 1904 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bertha10 Veldhuizen, overige namen Bertha Schimmel, geboren 14 Mrt 1858 te Woudenberg, beroep dienstbode.
zij trouwde Cornelis Bos, getrouwd 5 Nov 1885 te Amsterdam, geboren CA. 1861 te Scherpenzeel (zoon van Cornelis Bos
en Hendrijntje van Dijk), beroep tuinman.
ii. Melis Veldhuisen geboren 8 Dec 1860 te De Glind (Barneveld), overleden 19 Sep 1945 te Scherpenzeel.
hij trouwde Huberta Clasina den Uijl, getrouwd 14 Jun 1889 te Scherpenzeel (dochter van Hendrik den Uijl en Cornelia
Valkenburg).
iii. Aartje Veldhuijzen geboren CA. 1863 te Scherpenzeel, beroep dienstbode, overleden 7 Mrt 1886 te Rotterdam.
zij trouwde Johannes Cornelis Stam, getrouwd 5 Nov 1885 te Amsterdam, geboren CA. 1860 te Echteld (Neder-Betuwe)
(zoon van Peter Stam en Willemina van Hattum), beroep koetsier.
iv. Maria Veldhuizen geboren 1864 te Lunteren (Ede), woonde 1941 te Ede, beroep dienstbode, overleden 16 Sep 1941 te
Arnhem.
zij trouwde Gijsbert Beek, getrouwd 12 Mrt 1892 te Ede, geboren CA. 1846 te Ede (zoon van Jan Beek en Steventje
Bakkenes), beroep tapper, overleden VR. 1941.
v. Geertriuda Veldhuizen geboren CA. 1866 te Scherpenzeel, overleden 9 Nov 1936 te Baarn.
zij trouwde Anthonie van Gemeren, getrouwd 2 Jun 1893 te Barneveld, geboren CA. 1869 te Boskoop (zoon van Arie van
Gemeren en Johanna Tromp), beroep schoenmaker.
vi. Maartje Veldhuizen geboren CA. 1868 te Scherpenzeel, beroep winkelierster, overleden 27 Mrt 1929 te Barneveld.
zij trouwde (1) Jacob van Bruggen, getrouwd 20 Mei 1892 te Barneveld (zoon van Hendrik van Bruggen en Dirkje van der
Kaa), beroep voerman, overleden VR. 1904, aantal kinderen in dit gezin : drie.
zij trouwde (2) Nikolaas Schoonbeek, getrouwd 20 Mei 1904 te Barneveld, geboren CA. 1852 te Barneveld (zoon van Jan
Willem Schoonbeek en Gijsje Vlastuin), beroep schilder.
vii. Dirkje Veldhuizen geboren 2 Aug 1869 te Lunteren (Ede), overleden 20 Okt 1927 te Barneveld.
viii. Evertje Veldhuizen geboren 2 Feb 1871 te Lunteren (Ede).
- 93 -
11 Jul 2016
zij trouwde Evert van Boshuis, getrouwd 22 Feb 1890 te Ede, geboren CA. 1869 te Barneveld (zoon van Willem van
Boshuis en Evertje van Butselaar), beroep schoenmaker.
ix. Wilhelmina Gerardina Veldhuizen geboren 23 Feb 1873 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Hermanus Sirenus Sterkenburg, getrouwd 9 Apr 1898 te Ede, geboren CA. 1866 te Gorinchem (zoon van
Lambert Joost Sterkenburg en Alida Lammerink), beroep onderwijzer.
x. Anthonia Jacoba Veldhuizen geboren 29 Apr 1875 te Lunteren (Ede), overleden 29 Okt 1940 te Arnhem.
zij trouwde Willem Essenburg, getrouwd 15 Mrt 1901 te Barneveld, geboren CA. 1880 te Barneveld (zoon van Johannes
Essenburg en Sophia Frederika Wilhelmina Schouten), beroep horlogemaker, overleden NA 1940.
xi. Nn Veldhuizen geboren 1 Aug 1876, overleden 1 Aug 1876 te Lunteren (Ede). Levenloos geboren.
xii. Albertus Veldhuizen geboren 6 Sep 1877 te Lunteren (Ede), beroep spoorwegarbeider, overleden 16 Nov 1948 te
Barneveld.
hij trouwde Gerarda van den Brink, getrouwd 21 Mei 1909 te Barneveld, geboren CA. 1881 te Barneveld (dochter van
Evert Jan van den Brink en Wilhelmina van de Steeg), beroep dienstbode.
xiii. Woutera Veldhuizen geboren 31 Mrt 1882 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Jan Willem van Surksum, getrouwd 27 Nov 1908 te Barneveld, geboren CA. 1883 te Barneveld (zoon van Jan
van Surksum en Dirkje van Galen), beroep brievenbesteller.
209. Cornelia9 Butzelaar (Maria Jansen8 Schimmel, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Feb 1814 te Baarn, overleden 12 Jun 1870 te Baarn.
zij trouwde Wilhelmus Franciscus Pen, getrouwd 14 Mei 1841 te Baarn, geboren 31 Dec 1815 te Baarn (zoon van Harmen Pen [1774 1859] en Maria Elisabeth Willemsdr Schimmel [1782 - 1847]), beroep landbouwer, overleden 2 Feb 1895 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
363.
i. Francisca Elisabeth10 Pen geboren op 25 Mrt 1845.
210. Evertje9 Schimmel, overige namen Everdje Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Nov 1812 te Baarn, overleden 18 Dec 1852 te Baarn.
zij trouwde Tijmen Keizer, getrouwd 16 Mei 1838 te Baarn, geboren CA. 1806 te Baarn (zoon van Reijer Peetze Keizer en Gerritje
Mol), overleden 12 Dec 1869 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reijer10 Keizer geboren 18 Mei 1839 te De Vuursche (Baarn), overleden 21 Aug 1922 te Baarn.
hij trouwde Hendrika Werkhoven, getrouwd 12 Apr 1875 te Baarn, geboren CA. 1838 te Baarn (dochter van Chritinus
Werkhoven en Grietje Hilhorst).
ii. Willemina Keizer geboren 14 Nov 1840 te De Vuursche (Baarn), overleden 31 Dec 1906 te Hilversum.
zij trouwde Gerrit Prinsen, getrouwd 2 Nov 1870 te Hilversum, geboren CA. 1835 te Hilversum (zoon van Gerrit Prinsen en
Meijntje Tabak), beroep landbouwer, overleden VR. 1906.
iii. Gerretje Keizer geboren 2 Sep 1842 te De Vuursche (Baarn).
iv. Jannetje Keizer geboren 28 Apr 1844 te De Vuursche (Baarn), overleden 4 Mei 1921 te Soest.
zij trouwde Willem van den Bremert, getrouwd 2 Aug 1878 te Baarn, geboren CA. 1820 te Hoogland (Amersfoort) (zoon
van Pieter van den Bremert en Maria van Doorn), overleden VR. 1921.
v. Gijsberta Keizer geboren 5 Sep 1845 te De Vuursche (Baarn), beroep dienstbode, overleden 23 Dec 1920 te
Hilversum.
zij trouwde Bernardus Kluwers, getrouwd 17 Mei 1876 te Hilversum, geboren CA. 1830 te Hilversum (zoon van Jan Kluwers
en Jannetje Overhagen), beroep wever.
- 94 -
11 Jul 2016
vi. Hendrika Keizer geboren 16 Feb 1847 te De Vuursche (Baarn), overleden 5 Jan 1915 te Baarn.
zij trouwde Tijmen Bouwmeester, getrouwd 10 Nov 1876 te Baarn, geboren CA. 1845 te Eemnes (zoon van Arie
Bouwmeester en Grietje Bakker).
211. Jan9 Schimmel, overige namen Johannes (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Apr 1816 te Baarn, overleden 30 Okt 1857 te Baarn.
hij trouwde Jannetje Ebbenhorst, overige namen Johanna Ebbenhorst, getrouwd 24 Sep 1844 te Baarn, geboren CA. 1816 te Baarn
(dochter van Jan Jansse Ebbenhorst [1778 - 1821] en Maria Brouwer [1779 ]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannetje10 Schimmel geboren 2 Sep 1846 te Baarn, overleden 18 Mrt 1863 te Baarn.
364.
ii. Maria Schimmel geboren op 1 Jan 1848.
iii. Christina Schimmel, overige namen Steintje Schimmel, geboren 18 Feb 1850 te Baarn, overleden 9 Apr 1916 te Soest,
begraven 12 Apr 1916 te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
zij trouwde Cornelis Ebbenhorst, getrouwd 1 Jun 1877 te Baarn, geboren CA. 1851 te Soest (zoon van Teunis Ebbenhorst
en Gerarda Schouten), overleden 23 Mei 1892 te Soest.
iv. Hendrik Schimmel geboren 26 Sep 1852 te Baarn, overleden 12 Mei 1853 te Baarn.
365.
v. Agnes Schimmel geboren op 27 Aug 1854.
212. Rijkje9 Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Okt 1818 te Baarn, overleden 14 Jan 1861 te Hilversum.
zij trouwde Petrus Gabriel Bon, getrouwd 27 Apr 1853 te Hilversum, geboren CA. 1821 te Eemnes (zoon van Hendrik Bon en Aletta
Lucretia van Asschenberg), beroep boerenknecht, overleden 8 Feb 1862 te Hilversum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannetje10 Bon geboren 22 Feb 1856 te Eemnes, overleden 11 Mrt 1905 te Eemnes. Ongehuwde dochter.
213. Agnes9 Schimmel, overige namen Niesje Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mei 1820 te Baarn, overleden 29 Aug 1852 te
Hilversum.
zij trouwde Richard Stoutenburg, overige namen Rijk Schimmel, getrouwd 17 Okt 1848 te Baarn, geboren CA. 1819 te Eemnes (zoon
van Pieter Aerts Stoutenburg en Willemijntje Harder).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmina10 Stoutenburg geboren CA. 1852 te Hilversum, overleden 14 Jul 1904 te Rotterdam.
zij trouwde Hendrik Hilhorst, getrouwd 15 Sep 1873 te Eemnes, geboren 1850 te Eemnes (zoon van Hannes Hilhorst en
Lijsje de Groot). zij zijn gescheiden in 1886.
ii. Agnes Stoutenburg geboren 29 Aug 1852 te Hilversum, overleden 14 Okt 1928 te Eemnes.
zij trouwde Jan Rigter, getrouwd 1 Jun 1880 te Eemnes, geboren 1 Mrt 1849 te Blaricum (zoon van Klaas Rigter en Jaapje
Majoor), beroep landbouwer, overleden 9 Mrt 1923 te Eemnes, aantal kinderen in dit gezin : twee.
214. Adriana9 Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1822 te Baarn, beroep broodbakster.
zij trouwde (1) Jakob Kamer, getrouwd 5 Mei 1858 te Baarn, geboren CA. 1824 te Baarn (zoon van Tijs Kamer en Jannetje Bieshaar),
overleden VR. 1869.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna10 Kamer geboren CA. 1861 te Kortenhoef (Wijdemeren).
zij trouwde Pieter Fine, getrouwd 13 Jul 1881 te Kortenhoef (Wijdemeren), geboren CA. 1855 te Kortenhoef (Wijdemeren)
- 95 -
11 Jul 2016
(zoon van Gerbert Fine en Aaltje Laagland), beroep herbergier.
zij trouwde (2) Barend Mulder, getrouwd 10 Apr 1869 te Kortenhoef (Wijdemeren), geboren CA. 1834 te Bussum (zoon van Frans
Mulder en Maria van der Vloet), beroep bakkersknecht.
215. Nicolaas9 Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Jan 1823 te Baarn, woonde te Baarn, beroep arbeider, overleden 16 Jun 1904 te Baarn.
hij trouwde Marritje Kuijer, getrouwd 22 Feb 1865 te Eemnes, geboren 31 Mrt 1836 te Eemnes (dochter van Joannes Kuijer [1806 1886] en Aaltje Schoonoord [1803 ]), overleden 17 Nov 1872 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
366.
i. Hendrik10 Schimmel geboren op 22 Feb 1866.
367.
ii. Jan Schimmel geboren op 25 Jul 1869.
iii. Wilhelmus Schimmel geboren 16 Mei 1872 te Baarn, overleden 26 Jan 1921 te Baarn.
216. Jannetje9 Schimmel (Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Jan 1831 te Baarn, overleden 9 Feb 1903 te Eemnes, begraven 13 Feb 1903 te Eemnes, in
de H. Nicolaas Roomsch Katholieke Kerk.
zij trouwde (1) Gregorius van der Weijden, getrouwd 5 Feb 1862 te Baarn, geboren CA. 1835 te Weesperkarspel (Weesp) (zoon van
Jan van der Weijden en Anthonia Hoogeboom), overleden 21 Mei 1870 te Eemnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannetje van der10 Weijden geboren 31 Dec 1862 te Eemnes.
zij trouwde Johannes Krijgsman, getrouwd 22 Apr 1885 te Eemnes, geboren 1853 te Ouder-Amstel (zoon van Jacob
Krijgsman en Maria Kuhn).
ii. Antonia van der Weijden geboren 5 Mrt 1867 te Eemnes, overleden 28 Dec 1918 te Baarn.
zij trouwde Frans Bosman, getrouwd 24 Nov 1896 te Eemnes, geboren 1863 te Stoutenburg (Leusden) (zoon van Willem
Bosman en Mietje Steenkamp).
zij trouwde (2) Gijsbert Schoonoort, getrouwd 19 Apr 1871 te Eemnes, geboren 1821 te Eemnes (zoon van Evert Schoonoort en
Geertje van 't Klooster), overleden 21 Aug 1874 te Eemnes.
zij trouwde (3) Hendrik Bouwmeester, getrouwd 3 Mei 1876 te Eemnes, geboren 1836 te Eemnes (zoon van Arie Bouwmeester en
Grietje Bakker), overleden 15 Apr 1906 te Baarn.
217. Agnes9 Helmich, roepnaam Niesje (Joanna Jansen8 Schimmel, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1829 te Baarn, overleden 21 Jan 1879 te Soest. Erkennen bij
het huwelijk op 19 jan 1857 één kind: Gerritje, geboren 12 dec 1856.
zij trouwde Hendrik Timmers, getrouwd 19 Jan 1857 te Baarn, geboren CA. 1837 te Soest (zoon van Hendrik Timmers en Gerritje
van de Wetering).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerritje10 Timmers geboren 12 Dec 1856 te Baarn.
218. Wilhelmus9 de Beer (Adriana Jansen8 Schimmel, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Jun 1827 te Baarn, overleden 7 Feb 1908 te Baarn.
hij trouwde (1) Alberdina Bouwmeester, getrouwd 11 Nov 1857 te Baarn, geboren CA. 1827 te Baarn (dochter van Jan Bouwmeester
en Helena Hagen), overleden CA. 1860.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrikus Johannes10 de Beer geboren CA. 1860 te Baarn, overleden 23 Okt 1917 te Baarn.
hij trouwde Klasina Schimmel, getrouwd 1 Mei 1903 te Baarn, geboren CA,. 1866 te Bussum (dochter van Hendrikus
Schimmel [1839 - 1912] en Elisabeth Brouwer [1839 - 1912]), overleden 17 Nov 1913 te Baarn.
- 96 -
11 Jul 2016
hij trouwde (2) Catharina Frederica van Klaarwater, getrouwd 5 Nov 1860 te Baarn, geboren CA. 1831 te Baarn (dochter van
Bernardus Klaarwater en Lijzabeth van Halm), overleden VR. 1908.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Elisabeth Maria de Beer geboren CA. 1863 te Baarn, overleden 16 Nov 1928 te Breda.
zij trouwde Henrikus Schimmel, getrouwd 17 Feb 1905 te Baarn, geboren 4 Aug 1869 te Bussum (zoon van Hendrikus
Schimmel [1839 - 1912] en Elisabeth Brouwer [1839 - 1912]), overleden 20 Mrt 1944 te Breda.
219. Everdina9 Schimmel, roepnaam Evertje (Adrianus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Dec 1828 te De Vuursche (Baarn), overleden 29 Jun 1901 te Soest. Op 18
Nov 1901 wordt de boedelscheiding beschreven: Schimmel, Everdina, overleden 29-06-1901, Soest, echtgenoot Staal, Johannes.
Soest A 1559. Staal, Johannes was eerder gehuwd met Huynck, Johanna Wilhelmina, overleden: 18-06-1864, Soest.
zij trouwde Johannes Staal, getrouwd 30 Sep 1864 te Baarn, geboren CA. 1827 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon van Johannes Staal en
Elisabeth Baars), overleden 5 Feb 1902 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adrianus Johannes10 Staal geboren 23 Okt 1865 te Soest, overleden 18 Jan 1934 te Soest.
hij trouwde Alida Butzelaar, getrouwd 11 Mei 1895 te Soest, geboren CA. 1867 te Soest (dochter van Antonie Butzelaar en
Feijtje Dijkman), overleden NA 1934.
ii. Johanna Staal geboren 26 Dec 1866 te Soest, overleden 3 Jan 1867 te Soest. Oud 8 dagen.
iii. Johannes Staal geboren 4 Jan 1868 te Soest, overleden 19 Jan 1868 te Soest.
iv. Johanna Staal geboren 18 Sep 1869 te Soest, overleden 22 Nov 1869 te Soest. Oud 9 weken.
v. Johannes Staal geboren 2 Okt 1870 te Soest, overleden 24 Aug 1871 te Soest. Oud 11 maanden.
vi. Johanna Staal geboren 2 Apr 1872 te Soest, overleden 6 Jun 1911 te Soest.
zij trouwde Hendrikus Butzelaar, getrouwd 18 Apr 1902 te Soest, geboren 1871 te Soest (zoon van Antonie Butzelaar en
Feijtje Dijkman), overleden 1952.
220. Hendrik9 Schimmel (Adrianus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jun 1830 te De Vuursche (Baarn), beroep landbouwer en veehouder, overleden 20 Sep
1912 te Baarn.
hij trouwde Alijda Staal, getrouwd 1 Feb 1879 te Soest, geboren CA. 1838 te Barneveld (dochter van Arien Staal en Hendrika
Mulder), overleden 22 Feb 1921 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
368.
i. Arnoldus10 Schimmel geboren op 25 Sep 1880.
221. Barbara9 Schimmel, roepnaam Bartha (Adrianus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Dec 1833 te De Vuursche (Baarn), overleden 11 Nov 1907 te Soest.
zij trouwde Antonie de Beer, getrouwd 27 Mei 1870 te Baarn, geboren CA. 1825 te Soest (zoon van Reijer de Beer en Eva van
Logtensteijn), overleden 18 Sep 1907 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reijer10 de Beer geboren 23 Mei 1871 te Soest, overleden 26 Mei 1918 te Baarn.
ii. Johanna de Beer geboren 3 Jan 1873 te Soest, ongehuwd, overleden 3 Mrt 1945 te Soest.
iii. Adrianus de Beer geboren 19 Jun 1874 te Soest.
iv. Wilhelmus de Beer geboren 26 Jan 1876 te Soest, overleden 4 Feb 1876 te Soest.
222. Johannes9 Schimmel, overige namen Nicolaas ? (Joannes Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
- 97 -
11 Jul 2016
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jun 1821 te Baarn, overleden 15 Jul 1880 te Baarn.
hij trouwde Maria Jacoba Kuijer, getrouwd 23 Nov 1875 te Baarn, geboren CA. 1838 te Soest (dochter van Wilhelmus Kuijer en Maria
van Velzen).
Kinderen uit dit huwelijk:
369.
i. Christina Johanna10 Schimmel geboren op 18 Jan 1877.
223. Jannetje9 Schimmel (Joannes Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Jul 1822 te Baarn, overleden 20 Dec 1876 te Eemnes.
zij trouwde Dirk Steenbeek, getrouwd 7 Mei 1849 te Baarn, geboren CA. 1819 te Baarn (zoon van Nn en Jannetje Steenbeek).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Steintje10 Steenbeek, roepnaam Heintje, geboren 20 Jun 1850 te Eemnes, overleden 21 Mei 1872 te Eemnes.
ii. Johanna Steenbeek geboren 26 Jan 1854 te Eemnes, overleden 1 Aug 1856 te Eemnes.
iii. Johannes Steenbeek geboren 28 Aug 1857 te Eemnes, overleden 17 Dec 1858 te Eemnes.
224. Evertje9 Schimmel (Joannes Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Aug 1826 te Baarn, overleden 24 Sep 1859 te Baarn.
zij trouwde Gerrit Schouten, getrouwd 6 Nov 1858 te Baarn, geboren CA. 1816 te Baarn (zoon van Cornelis Schouten en Jaapje
Kuijer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis10 Schouten geboren 21 Sep 1859 te Baarn, overleden 22 Sep 1859 te Baarn.
225. Gerarda9 Schimmel, overige namen Gerretje Schimmel, overige namen Geertje Schimmel (Joannes Jansz8, Jan Aartsen7,
Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Nov 1831 te Baarn,
overleden 15 Dec 1895 te Eemnes.
zij trouwde Arnoldus van der Wardt, getrouwd 31 Mei 1867 te Baarn, geboren CA. 1832 te Eemnes (zoon van Dirk van der Wardt en
Maria Bieshaar), overleden 15 Jan 1908 te Eemnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Steintje van der10 Wardt geboren 7 Aug 1868 te Eemnes, overleden 20 Aug 1868 te Eemnes. Oud 12 dagen.
226. Niesje9 Schimmel, overige namen Agnes Schimmel (Joannes Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Mrt 1834 te Baarn, overleden 23 Mrt 1900 te Baarn, begraven 27
Mrt 1900 te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
zij trouwde Reijer Keijzer, getrouwd 22 Sep 1865 te Baarn, geboren CA. 1840 te Baarn (zoon van Teunis Keijzer en Gijsberta
Wouterse), overleden 15 Mrt 1885 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Christina Gijsberta10 Keijzer geboren 29 Sep 1866 te Hoogland (Amersfoort), overleden 28 Feb 1943 te Utrecht.
zij trouwde Bastiaan Franciscus van Dijen, getrouwd 18 Apr 1894 te Baarn, geboren CA. 1872 te Utrecht (zoon van
Hendrikus Gerardus van Dijen en Geertruida Cornelia Wouteleers), overleden NA 1943.
ii. Anthonius Johannes Keijzer geboren 24 Okt 1867 te Hoogland (Amersfoort), overleden 8 Apr 1868 te Hoogland
(Amersfoort).
iii. Johanna Keijzer geboren 9 Nov 1868 te Hoogland (Amersfoort), overleden 6 Dec 1868 te Hoogland (Amersfoort).
iv. Gijsberta Johanna Keijzer geboren 23 Dec 1869 te Hoogland (Amersfoort), overleden 29 Aug 1870 te Hoogland
(Amersfoort).
v. Johanna Gijsberta Keijzer geboren 18 Apr 1873 te Baarn.
- 98 -
11 Jul 2016
vi. Anthonius Johannes Keijzer geboren 27 Jun 1875 te Baarn, overleden 11 Mei 1957 te Baarn.
hij trouwde Petronella Schoonderbeek, getrouwd 13 Okt 1898 te Soest, geboren 28 Jun 1874 te Baarn (dochter van
Arnoldus Schoonderbeek en Louisa van Paridon).
227. Barbara9 Dijkman, overige namen Dijkmans (Willemijntje Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Dec 1813 te Soest, overleden 6 Jan 1889 te
Eemnes.
zij trouwde Johannes van Oostrum, getrouwd 16 Jan 1840 te Soest, geboren 1813 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon van Gerrit van
Oostrum en Maria Staal), overleden VR. 1889.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mietje10 van Oostrum geboren 4 Apr 1854 te Eemnes, overleden 2 Dec 1918 te Leusden.
zij trouwde Jan Schoonderbeek, getrouwd 29 Apr 1884 te Eemnes, geboren 20 Dec 1839 te Hoogland (Amersfoort) (zoon
van Jacob Schoonderbeek en Antje Keijzer), overleden 7 Mrt 1914 te Leusden.
228. Johanna9 Steenbeek, roepnaam Antje of Anna (Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jul 1812 te Soest, overleden 16 Mei 1881 te
Rotterdam.
zij trouwde Gijsbertus Willemsz Schimmel, getrouwd 17 Feb 1836 te Soest, geboren 1806 te Soest (zoon van Wilhelmus Gijsbertse
Schimmel [1777 - 1837] en Maria Ariënse [1779 - 1837]), gedoopt 15 Sep 1806 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie getuige 204) beroep
voerman, overleden 7 Feb 1872 te Soest.
Gijsbertus:
Op 2 Dec 1843 wordt een Obligatie met hypotheek opgemaakt; Gijsbertus Schimmel verklaren schuldig te zijn aan: Andries Nisters
(winkelier, wonend Amersfoort) de somma van f.2000,00 tegen 5% halfjaarlijks. Als waarborg:
1. Nieuw gebouwde huizinge, hooiberg, erve en grond en tuin te Zoestdijk gem. Soest kad. H 671, 672, gekocht op 12 Okt 1840;
2. Bouwland, gem. Soest op den Eng achter voorgaand perceel kad. H 648, gekocht op 9 Okt 1841;
3. Wei- en hooiland gem. Soest kad. A 56,57, verkregen via akte van scheiding voor 1/8 deel op 22 Okt 1834 en 1/8 deel door koop
op 13 Aug 1842.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria10 Schimmel geboren 30 Mrt 1836 te Soest.
zij trouwde Anne Willem Witsen Baron Straalman, getrouwd 12 Okt 1858 te Soest, geboren 1819 te Amsterdam (zoon van
Jonas Witsen Baron Straalman en Margaretha Hodshon), woonde 1869 te Soest, overleden 21 Feb 1887 te Kralingen
(Rotterdam).
370.
ii. Josina Johanna Schimmel geboren op 24 Mrt 1841.
371.
iii. Willem Schimmel geboren op 7 Okt 1843.
229. Henricus Cornelisz9 Schimmel (Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren VR. 1 Dec 1808 te Soest, gedoopt 1 Dec 1808 te Soest, in de R.K.-Kerk, (zie
getuige 205) beroep landbouwer, overleden 12 Aug 1869 te Leusden.
Boedelscheiding op 31 Okt 1884 beschreven: te Leusden G.647, 648, 656, 731 t/m 733, 944 t/m 949 (hofstede in Aschat, Leusden).
hij trouwde Gerritje van den Driftakker, overige namen van den Drifakker, getrouwd 30 Mrt 1842 te Stoutenburg (Leusden), geboren
18 Nov 1816 te Stoutenburg (Leusden) (dochter van Rut van den Driftakker en Jannetje van den Brink), overleden 8 Dec 1882 te
Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria10 Schimmel geboren 8 Jan 1843 te Soest, overleden 9 Jan 1843 te Soest. Oud: 12 uren.
ii. Maria Schimmel geboren 1 Sep 1844 te Soest, overleden 8 Nov 1925 te Leusden.
372.
iii. Jannetje Schimmel geboren op 17 Dec 1846.
iv. Cornelis Schimmel geboren 8 Jul 1848 te Soest, overleden 9 Nov 1924 te Leusden.
v. Nn Schimmel geboren 13 Mrt 1850, overleden 13 Mrt 1850 te Soest. Levenloos kind.
- 99 -
11 Jul 2016
vi. Dirkje Schimmel geboren 11 Nov 1851 te Soest, overleden 3 Jun 1858 te Soest.
vii. Ruthgerus Schimmel geboren 20 Mei 1853 te Soest, overleden 26 Jun 1934 te Leusden.
viii. Aaltje Schimmel geboren 12 Jan 1855 te Soest, overleden 19 Jan 1855 te Soest.
ix. Aleida Schimmel geboren 13 Dec 1856 te Soest, overleden 30 Sep 1858 te Soest. Oud 21 maanden.
x. Willem Schimmel geboren 21 Jul 1858 te Soest, overleden 23 Jul 1858 te Soest. Oud 2 dagen.
230. Gijsbertus9 Schimmel, overige namen Gijsbert Schimmel (Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Apr 1812 te Hoogland (Amersfoort), overleden
7 Apr 1858 te Amersfoort. Boedelscheiding beschreven op 14 Sept 1876, Amersfoort E.1324, 2838 en 2839. (Akte van inventaris 16
Dec 1868).
hij trouwde Theodora Kok, roepnaam Dirkje, Dorothea, getrouwd 10 Aug 1836 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1813 te Amersfoort
(dochter van Hendrik Janse Kok en Aaltje Peterse van Mispelaar), overleden 19 Sep 1868 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
373.
i. Cornelis10 Schimmel geboren op 4 Aug 1837.
ii. Alijda Schimmel geboren 9 Feb 1839 te Amersfoort, overleden 23 Jan 1872 te Amersfoort.
iii. Maria Schimmel geboren 4 Mrt 1841 te Amersfoort, ongehuwd, overleden 23 Feb 1925 te Amersfoort.
374.
iv. Hendrikus Schimmel geboren op 19 Dec 1842.
375.
v. Petronella Schimmel geboren op 13 Feb 1844.
vi. Margaretha Schimmel geboren 3 Jul 1846 te Amersfoort, overleden 8 Apr 1919 te Amersfoort.
vii. Cornelia Schimmel geboren 12 Okt 1848 te Amersfoort, overleden 7 Mrt 1913 te Amersfoort.
viii. Willebrordus Wilhelmus Schimmel geboren 5 Mrt 1852 te Amersfoort, overleden 11 Mrt 1877 te Amersfoort.
231. Willem Cornelisse9 Schimmel (Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Jan 1814 te Hoogland (Amersfoort), overleden 31 Mrt 1870 te Hoogland
(Amersfoort). Boedelscheiding op 25 Sept 1878 beschreven: Schimmel, Willem Cornelisse, overleden 04-1870, Hoogland, echtgenoot
Huurdeman, Aaltje, overleden 11-1876, Hoogland. Hoogland A 185; E 349, 349a, 350; F 150; H 82, 83, 84 en 85.
hij trouwde Alijda Joanna Huurdeman, roepnaam Aaltje Huurdeman, getrouwd 14 Okt 1840 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1805
te Hoogland (Amersfoort) (dochter van Hendrikus Huurdeman en Grietje Anthonisse Voskuijlen), overleden 16 Nov 1876 te Hoogland
(Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Margarita Maria10 Schimmel geboren 19 Sep 1841 te Hoogland (Amersfoort), overleden 18 Apr 1842 te Hoogland
(Amersfoort).
ii. Grietje Schimmel geboren 3 Jan 1843 te Hoogland (Amersfoort), overleden 8 Mei 1849 te Hoogland (Amersfoort).
376.
iii. Maria Schimmel geboren op 21 Nov 1843.
iv. Cornelis Tomas Schimmel geboren 30 Dec 1844 te Hoogland (Amersfoort), overleden 4 Jan 1908 te Hoogland
(Amersfoort).
hij trouwde Maria Voskuilen, getrouwd 19 Apr 1871 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1842 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Theodorus Voskuilen en Geertje van de Hoef), overleden 23 Feb 1923 te Hoogland (Amersfoort).
v. Hendrika Schimmel geboren 12 Okt 1846 te Hoogland (Amersfoort), ongehuwd, overleden 4 Okt 1870 te Hoogland
(Amersfoort).
232. Grietje9 Schimmel (Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Dec 1815 te Hoogland (Amersfoort), overleden 25 Dec 1882 te Leusden.
zij trouwde Dirk Boerssen, overige namen Dirk Boersen, getrouwd 14 Apr 1842 te Stoutenburg (Leusden), geboren 1810 te Leusden
- 100 -
11 Jul 2016
(zoon van Jan Boerssen en Jannetje Jacobse van Asch), overleden 13 Feb 1890 te Leusden.
Dirk: Op 5 Sept. 1890 akte van boedelscheiding: Boersen, Dirk, overleden 13-02-1890, Leusden, echtgenoot (wed. van:) Schimmel,
Grietje, overleden 25-12-1882, Leusden. Hoogland G 15 en 16.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannetje10 Boerssen geboren 28 Jun 1843 te Leusden, overleden 5 Aug 1919 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Cornelis Berg, getrouwd 14 Jan 1874 te Leusden, geboren CA. 1835 te Leusden (zoon van Cornelis Berg en
Aaltje van Beek), overleden VR. 1919.
ii. Cornelis Boerssen geboren 17 Mrt 1845 te Leusden, overleden 5 Mei 1928 te Leusden.
hij trouwde Gerritje Boersen, getrouwd 7 Jan 1892 te Leusden, geboren CA. 1862 te Barneveld (dochter van Hendrikus
Boersen en Aaltje Odijk).
iii. Lambertus Boerssen geboren 23 Feb 1847 te Leusden, overleden 27 Feb 1898 te Leusden.
hij trouwde Cornelia Langelaar, getrouwd 17 Apr 1890 te Leusden, geboren CA. 1843 te Amersfoort (dochter van Gerrit
Langelaar en Neeltje Aartse).
iv. Maria Boerssen geboren 11 Dec 1848 te Leusden, overleden 23 Dec 1848 te Leusden.
v. Antonie Andries Boerssen geboren 30 Nov 1849 te Leusden.
hij trouwde Francisca van Dummelen, getrouwd 21 Jan 1892 te Leusden, geboren CA. 1869 te Willeskop (Montfoort)
(dochter van Hendrik van Dummelen en Christina Daatselaar).
vi. Maria Boerssen geboren 20 Jan 1851 te Leusden, overleden 29 Dec 1933 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Rut van Daatselaar, getrouwd 14 Apr 1887 te Hoevelaken (Nijkerk), geboren CA. 1853 te Hoevelaken (Nijkerk)
(zoon van Antonie van Daatselaar en Johanna van den Drijfakker).
vii. Alijda Boerssen geboren 4 Aug 1852 te Leusden, overleden 18 Feb 1922 te Leusden.
zij trouwde Antonie Zwart, getrouwd 22 Okt 1891 te Leusden, geboren CA. 1856 te Leusden (zoon van Aart Zwart en
Klaasje van de Broek), overleden VR. 1922.
viii. Johanna Boerssen geboren 23 Feb 1854 te Leusden, overleden 24 Mei 1855 te Leusden.
ix. Agrietha Boerssen geboren 5 Sep 1855 te Leusden.
x. Margaretha Boerssen geboren CA. 1856, overleden 29 Mrt 1857 te Leusden.
233. Johanna9 Schimmel, roepnaam Jannetje (Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Feb 1818 te Hoogland (Amersfoort), beroep boerin, overleden 2
Jan 1870 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Hendrikus Voskuilen, getrouwd 12 Feb 1846 te Hoevelaken (Nijkerk), geboren CA. 1818 te Hoevelaken (Nijkerk) (zoon
van Jan Voskuilen en Lambarta Huurdeman), beroep bouwman, landbouwer, overleden 2 Mrt 1889 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joannes10 Voskuilen geboren 3 Apr 1847 te Hoogland (Amersfoort), overleden 8 Dec 1921 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde (1) Maria van 't Klooster, getrouwd 6 Nov 1878 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1843 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Gerbrand van 't Klooster en Grietje Kuijer), overleden VR. 1892.
hij trouwde (2) Aleida van Zuilen, getrouwd 10 Nov 1892 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1860 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Mees van Zuilen en Antonia van Hamersveld).
ii. Cornelis Voskuilen geboren 24 Jun 1848 te Hoogland (Amersfoort), beroep landbouwer, overleden 18 Mei 1922 te
Hoevelaken (Nijkerk).
hij trouwde Alijda Huurdeman, roepnaam Aaltje, getrouwd 23 Nov 1876 te Hoevelaken (Nijkerk), geboren CA. 1848 te
Hoevelaken (Nijkerk) (dochter van Johannis Huurdeman en Mietje Hoefsloot).
iii. Lamberta Voskuilen geboren 30 Nov 1849 te Hoogland (Amersfoort), overleden 11 Mrt 1913 te Hoogland (Amersfoort).
- 101 -
11 Jul 2016
zij trouwde Johannes Sandbrink, getrouwd 28 Jan 1880 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1853 te Hoevelaken
(Nijkerk) (zoon van Aalbert Sandbrink en Gerritje Huurdeman).
iv. Maria Voskuilen geboren 23 Aug 1851 te Hoogland (Amersfoort), overleden 6 Jun 1930 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Jan van den Heuvel, getrouwd 4 Jan 1893 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1857 te Hoogland
(Amersfoort) (zoon van Cornelis van den Heuvel en Aaltje van Zeldert).
v. Geertje Voskuilen geboren 21 Okt 1852 te Hoogland (Amersfoort), ongehuwd, overleden 5 Jan 1894 te Hoogland
(Amersfoort).
vi. Antonius Voskuilen geboren 18 Mei 1855 te Hoogland (Amersfoort), overleden 20 Jul 1855 te Hoogland (Amersfoort).
vii. Grietje Voskuilen geboren 26 Jul 1856 te Hoogland (Amersfoort), overleden 7 Jan 1908 te Amersfoort.
zij trouwde Reinierus Gerardus van Valkenhoef, getrouwd 18 Feb 1892 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1860 te
Amersfoort (zoon van Hendrik van Valkenhoef en Geipje van Eiden).
viii. Gijsbertus Voskuilen geboren 24 Mei 1858 te Hoogland (Amersfoort), overleden 26 Mei 1930 te Stoutenburg
(Leusden).
hij trouwde Rijkje van den Heuvel, getrouwd 10 Apr 1890 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1866 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Hendrik van den Heuvel en Lammertje van den Eshof).
234. Gijsbertus Willemsz9 Schimmel (Wilhelmus Gijsbertse8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 228.)
235. Josina Willems9 Schimmel, overige namen Josina Schimmel, overige namen Josine Schimmel (Wilhelmus Gijsbertse8,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Apr
1811 te Baarn, gedoopt 5 Apr 1811 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 206) overleden 12 Feb 1846 te Baarn.
zij trouwde Frederik Hendrik van Dommelen, getrouwd 3 Nov 1841 te Soest, geboren 1818 te Utrecht (zoon van Hendrik van
Dommelen en Anna Maria Stuber), overleden 9 Sep 1900 te Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Anna10 van Dommelen geboren 13 Apr 1843 te Baarn, woonde 1908 te Grave, overleden 24 Sep 1908 te
Nijmegen.
zij trouwde (1) Auguste Edmond Caron, overleden VR. 1875.
zij trouwde (2) Wilhelmus Andrias Martinus Sauveur, getrouwd 8 Apr 1875 te Amsterdam, geboren CA. 1842 te Leeuwarden
(Ljouwert) (zoon van Jean Henri Sauveur en Geselina Maria Zelle), beroep reiziger, overleden VR. 1908.
ii. Anna Johanna van Dommelen geboren 27 Apr 1844 te Baarn, overleden 31 Mei 1844 te Baarn.
iii. Hendrik Frederik van Dommelen geboren 2 Sep 1845 te Baarn, overleden 23 Okt 1845 te Baarn.
236. Cornelis Joannes9 Pen, overige namen Cornelis Johannes Pen (Maria Elisabeth Willemsdr8 Schimmel, Wilhelmus Cornelisz7,
Cornelis Willemsz6, Willem Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 1
Jan 1807 te Baarn, gedoopt 7 Jan 1807 te Baarn, in de R.K.-kerk, (zie getuige 207, 208) overleden 25 Okt 1846 te Eemnes.
hij trouwde Gijsbertje Schoonderbeek, getrouwd 27 Okt 1830 te Baarn, geboren 17 Jan 1801 te Baarn (dochter van Geurt Jacobsen
Schoonderbeek en Caecilia Petersen Keijzer), overleden 11 Jan 1869 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elisabeth Maria10 Pen geboren 10 Nov 1831 te Eemnes, overleden 2 Feb 1890 te Amsterdam.
zij trouwde Hannes Wegen, getrouwd 15 Feb 1854 te Eemnes, geboren 29 Mrt 1822 te Eemnes (zoon van Cornelis Wegen
en Woutje Klarenbeek), overleden 7 Jan 1898 te Baarn, aantal kinderen in dit gezin : 12.
ii. Hermanus Franciscus Pen geboren 30 Aug 1833 te Eemnes, overleden 4 Mrt 1890 te Eemnes.
hij trouwde Marretje Hoogeboom, getrouwd 11 Apr 1864 te Eemnes, geboren 22 Okt 1840 te Eemnes (dochter van Nn
Lammert en Klaasje Rigter), overleden 12 Mrt 1909 te Eemnes, aantal kinderen in dit gezin : 8.
- 102 -
11 Jul 2016
iii. Cecilia Petronella Pen geboren 3 Aug 1835 te Eemnes, overleden 15 Feb 1854 te Nijkerk.
iv. Willemijntje Pen geboren 28 Aug 1839 te Eemnes, overleden 21 Okt 1839 te Eemnes.
v. Nn Pen geboren 22 Jul 1840 te Eemnes, overleden te Eemnes.
vi. Nn Pen geboren 7 Jan 1842 te Eemnes, overleden te Eemnes.
237. Wilhelmus Franciscus9 Pen (Maria Elisabeth Willemsdr8 Schimmel, Wilhelmus Cornelisz7, Cornelis Willemsz6, Willem
Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren 31 Dec 1815 te Baarn, beroep
landbouwer, overleden 2 Feb 1895 te Baarn.
hij trouwde (1) Cornelia Butzelaar, getrouwd 14 Mei 1841 te Baarn (Zie huwelijksnummer 209).
Kinderen uit dit huwelijk:
(Zie huwelijksnummer 209)
hij trouwde (2) Jacoba Post, getrouwd 27 Jan 1875 te Baarn, geboren CA. 1825 te Baarn (dochter van Jacob Post en Maria Bakker).
238. Joanna9 van Daselaar (Aartje Rijks8 Schimmel, Rijck Lammertsz7, Lammert Ricksz6, Rijck Lambertsz5, Lambert
Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1), geboren VR. 2 Jan 1792, gedoopt 2 Jan 1792 te Baarn, in de
R.K.-kerk, overleden 18 Mei 1815 te Blaricum.
zij trouwde Aart Jansen Hol, getrouwd 23 Okt 1814 te Laren, geboren 17 Sep 1787 te Blaricum (zoon van Jan Rutten Hol en Mietje
Arends Bouwman), beroep landbouwer, overleden 30 Jan 1879 te Blaricum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mietje10 Hol geboren 1815 te Blaricum.
zij trouwde Klaas ter Weijden, getrouwd 7 Mei 1845 te Blaricum, geboren 1818 te Blaricum (zoon van Teunis ter Weijden
en Marretje Raven).
239. Jannetje9 Ebbenhorst, overige namen Johanna Ebbenhorst (Jan Jansse8, Maria Lammerts7 Schimmel, Lammert Ricksz6,
Rijck Lambertsz5, Lambert Willemse4 Buys, Willem Gysbertse3, Gysbert Jansz2, Jan1) (Zie huwelijksnummer 211.)
Tiende generatie
240. Clasina Maria Christiana10 Schimmel (Everardus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5,
Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jul 1847 te Amersfoort.
zij trouwde Wilhelmus Adrianus Houtkamp, getrouwd 26 Apr 1883 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren CA. 1850 te Princenhage
(Breda) (zoon van Hermanes Houtkamp en Geertruida Broekhoven), beroep warmoezier.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hermanus Hubertus Everardus11 Houtkamp geboren CA. 1886 te Sloten (Amsterdam), beroep werkman.
hij trouwde Tjitske van der Lei, getrouwd 17 Feb 1915 te Amsterdam, geboren CA. 1893 te Groningen (dochter van
Johannes van der Lei en Sjouktje Hijlkema).
241. Joanna Wilhelmina10 Schimmel (Everardus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jul 1848 te Amersfoort, overleden 5 Okt 1882 te Baarn.
zij trouwde Hendrik Hak, getrouwd 7 Apr 1880 te Amersfoort, geboren CA. 1849 te Baarn (zoon van Hermanus Hak en Geertruij
Mijnhout).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Harmanus Anthonius11 Hak geboren 13 Jan 1881 te Baarn, overleden 14 Nov 1944 te Zeist.
hij trouwde Hendrica Johanna Helena Hageman, getrouwd 16 Apr 1907 te Baarn, geboren CA. 1878 te Hilversum
(dochter van Hermanus Cornelis Hageman en Johanna Maria Jansen).
ii. Hendrika Maria Hak geboren 20 Sep 1882 te Baarn, overleden 20 Jan 1883 te Baarn.
- 103 -
11 Jul 2016
242. Cornelis Bartholomeus10 Schimmel (Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Aug 1839 te Amersfoort, beroep boerenknecht, overleden 4 Dec 1924 te
Amersfoort.
hij trouwde Geertruida van de Belt, overige namen Geertje van de Belt, getrouwd 10 Nov 1864 te Barneveld, geboren CA. 1833 te
Barneveld (dochter van Gerrit van de Belt en Adriana de Goede), beroep boerenmeid, overleden 20 Dec 1910 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arnoldus11 Schimmel geboren CA. 1866, overleden 31 Mrt 1867 te Stoutenburg (Leusden).
377.
ii. Adriana Schimmel geboren op 31 Dec 1866.
378.
iii. Arnoldus Schimmel geboren op 3 Nov 1869.
iv. Gerrit Schimmel geboren 17 Mei 1872 te Hoogland (Amersfoort), overleden 5 Feb 1950 te Amersfoort, ongehuwd.
v. Johanna Schimmel geboren 6 Dec 1874 te Hoogland (Amersfoort), overleden 7 Jul 1948 te Amersfoort.
zij trouwde Heinrich Stephan Ovink, getrouwd 28 Okt 1909 te Leusden, geboren CA. 1877 te Ochtrup (Duitsland) (zoon
van Arnoldus Ovink en Reintje op de Wegh), overleden 11 Okt 1937 te Amersfoort.
379.
vi. Cornelis Schimmel geboren op 4 Mrt 1879.
243. Willemina Johanna10 Schimmel (Christiaan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Apr 1838 te Amersfoort, overleden 6 Feb 1901 te Rotterdam.
zij trouwde Antonie Bekker, getrouwd 2 Aug 1865 te Amersfoort, geboren CA. 1841 te Utrecht (zoon van Bart Bekker en Alijda van
Duijst), overleden 1 Jun 1890 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Alberdina Alijda11 Bekker geboren 17 Mrt 1867 te Utrecht, overleden 12 Sep 1928 te Delft.
zij trouwde Pieter Hendrik de Koning, getrouwd 12 Sep 1888 te Utrecht, geboren CA. 1852 te Nijmegen (zoon van Willem
Frederik de Koning en Catarina Netto).
ii. Albertus Bekker geboren 17 Mrt 1867 te Utrecht, overleden 23 Jul 1867 te Utrecht. Ruim 4 maanden oud.
iii. Aleida Wilhelmina Bekker geboren 13 Feb 1870 te Utrecht, overleden 16 Apr 1890 te Utrecht.
iv. Wilhelmina Hendrica Bekker geboren CA. 1 Jan 1873, overleden 26 Jun 1873 te Utrecht. Oud zes maanden.
v. Hendrica Wilhelmina Bekker geboren 2 Jan 1876 te Utrecht.
zij trouwde Everardus Johannes van der Valk, getrouwd 10 Aug 1898 te Rotterdam, geboren CA. 1873 te Kralingen
(Rotterdam) (zoon van Cornelis van der Valk en Johanna Margaretha Linthuis).
244. Hendrika Everarda10 Schimmel (Christiaan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Aug 1846 te Amersfoort, overleden 5 Nov 1884 te Utrecht.
zij trouwde Teodorus Siskens, getrouwd 1 Mei 1872 te Utrecht, geboren CA. 1844 te IJsselstein (zoon van Johannis Siskens en Klazina
Veenbrink).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Clasina Maria11 Siskens geboren 1 Mrt 1873 te Utrecht, overleden 24 Apr 1962 te Amsterdam.
zij trouwde Anthonius Albertus Dekker, getrouwd 15 Apr 1896 te Utrecht, geboren CA. 1875 te Utrecht (zoon van
Anthonius Johannes Dekker en Johanna Aletta Kemeling).
ii. Wilhelmina Berdina Siskens geboren 4 Nov 1874 te Utrecht, overleden 30 Nov 1960 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Arie Bleijenberg, getrouwd 2 Aug 1899 te Utrecht, geboren CA. 1872 te Utrecht (zoon van Arie Bleijenberg en
Adriana Maria Terhorst).
380.
iii. Teodorus Siskens geboren op 1 Jan 1877.
- 104 -
11 Jul 2016
iv. Johannes Jozef Siskens geboren CA. 1879, overleden 22 Nov 1879 te Utrecht.
v. Dientje Siskens geboren 20 Feb 1884 te Utrecht, overleden 3 Mrt 1960 te Beverwijk.
zij trouwde Theodorus van Keulen, getrouwd 5 Sep 1912 te Velsen, geboren 10 Jun 1880 te Amersfoort (zoon van
Theodorus van Keulen en Jannetje de Bruin), beroep stoker, overleden 20 Jul 1958 te Velsen.
245. Wilfridus Dirk10 Schimmel (Christiaan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn,
Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Apr 1849 te Amersfoort.
hij trouwde Catharina Nederpelt.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Catharina11 Schimmel geboren CA. 1892 te Leiden.
zij trouwde Cornelis de Graaf, getrouwd 10 Sep 1930 te Haarlem, geboren CA. 1897 te Haarlem (zoon van Matthijs de
Graaf en Jansje Timmer), beroep nachtwaker.
246. Gerardus10 Schimmel, overige namen Gerard Schimmel (Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Dec 1839 te Amersfoort, overleden 14 Okt 1928 te Utrecht.
hij trouwde Margaretha van Wezel, getrouwd 4 Aug 1865 te Amersfoort, geboren CA. 1842 (dochter van Jan van Wezel en Annigje
Duijker), overleden 28 Dec 1911 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
381.
i. Gerardus11 Schimmel geboren op 16 Mei 1866.
382.
ii. Anna Maria Schimmel geboren op 16 Okt 1867.
383.
iii. Johannes Sebastianus Schimmel geboren op 19 Aug 1869.
iv. Jan Schimmel geboren 1 Dec 1870, overleden 9 Dec 1870 te Utrecht. Oud acht dagen.
v. Cornelia Maria Schimmel geboren CA. 1872, overleden 17 Aug 1879 te Utrecht.
vi. Johannes Schimmel geboren CA. 15 Jun 1874, overleden 20 Jul 1874 te Utrecht. Oud één maand.
384.
vii. Maria Schimmel geboren op CA. 1876.
385.
viii. Anna Maria Schimmel geboren op CA. 1878.
ix. Petrus Jozeph Schimmel geboren CA. 1 Dec 1878, overleden 7 Sep 1880 te Utrecht. Oud 21 maanden.
x. Cornelia Margaretha Schimmel geboren 8 Apr 1880 te Utrecht, overleden 18 Aug 1880 te Utrecht. Oud 4 maanden.
xi. Marinus Hendricus Schimmel geboren CA. 1881, overleden 9 Okt 1883 te Utrecht.
xii. Pieter Schimmel geboren 5 Jun 1883 te Utrecht, overleden 9 Sep 1953 te Utrecht.
hij trouwde Wilhelmina Helena van der Wurff, getrouwd 30 Mei 1906 te Utrecht, geboren CA. 1877 te Utrecht (dochter
van Willebrordus Petrus Hendrikus van der Wurff en Helena Hendrika de Mink). zij scheiden op 28 Jun 1920 te Utrecht.
xiii. Marinus Cornelis Schimmel geboren 23 Nov 1885 te Utrecht.
hij trouwde Alida Catharina Zigtman, getrouwd 7 Jul 1909 te Utrecht, geboren CA. 1865 te Utrecht (dochter van Johannes
Zigtman en Christina Spijker), overleden 3 Nov 1919 te Utrecht.
xiv. Cornelis Schimmel geboren 17 Nov 1887 te Utrecht.
247. Clasina10 Schimmel (Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Nov 1840 te Amersfoort, overleden 24 Jul 1866 te Utrecht. Bij huwelijk op 2 nov 1861 wordt één
kind erkend: Johanna.
zij trouwde Bartholomeus Lensink, overige namen Lambertus, overige namen Lensing, getrouwd 2 Okt 1861 te Amersfoort, geboren
- 105 -
11 Jul 2016
CA. 1840 te Amersfoort (zoon van Hermanus Lensink en Maria Migchelenbrink).
Kinderen uit dit huwelijk:
386.
i. Johanna11 Lensink geboren op 23 Mei 1861.
ii. Hermanus Lensing geboren 24 Apr 1864 te Amersfoort, overleden 27 Jul 1866 te Utrecht.
248. Maria10 Schimmel (Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt 1844 te Amersfoort, overleden 10 Apr 1916 te Utrecht.
zij trouwde Cornelis Johannes Beck, overige namen Cornelis Johannes Beek, getrouwd 11 Mei 1870 te Amsterdam, geboren CA. 1843
te 's-Gravenhage (zoon van Hendrik Beek en Louisa Brouwer), beroep letterzetter, overleden VR. 1916.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Johannes Bastianus11 Beck geboren CA. 1874 te Amsterdam, overleden 12 Apr 1945 te Utrecht.
hij trouwde Maria Elisabeth Rovers, getrouwd 12 Mei 1897 te Utrecht, geboren CA. 1874 te Utrecht (dochter van Antonie
Marinus Rovers en Johanna Sijbilla Eppings), overleden VR. 1945.
ii. Hendrikus Gerardus Beck geboren CA. 1876, overleden 6 Apr 1894 te Utrecht.
iii. Sebastianus Johannes Antonius Beck geboren CA. 1878 te Utrecht.
hij trouwde (1) Geertruida Johanna Lissenberg, getrouwd 13 Nov 1901 te Utrecht, geboren CA. 1878 te Utrecht (dochter
van Gerrit Lissenberg en Albarta Biljard), overleden VR. 1912.
hij trouwde (2) Anna Wilhelmina Jacoba Wiekenkamp, getrouwd 31 Jan 1912 te Utrecht, geboren CA. 1878 te Delft
(dochter van Wijnand Wiekenkamp en Anna Lissenberg).
249. Nicolasina Jacoba10 Schimmel (Hendrik9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn,
Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Jan 1852 te 's-Hertogenbosch, overleden 6 Jan 1940 te 's-Hertogenbosch.
zij trouwde Petrus Bernardus Bolle, getrouwd 9 Okt 1872 te 's-Hertogenbosch, geboren 14 Apr 1849 te 's-Hertogenbosch (zoon van
Johannes Petrus Bolle en Petronella de Beer), overleden 23 Mei 1924 te 's-Hertogenbosch.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Petronella11 Bolle geboren CA. 1877 te 's-Hertogenbosch, overleden 1 Jan 1941 te 's-Hertogenbosch.
zij trouwde Bernardus Franciscus van Herwijnen, getrouwd 27 Okt 1900 te 's-Hertogenbosch, geboren CA. 1878 te
's-Hertogenbosch (zoon van Francis van Herwijnen en Wilhelmina Vos).
ii. Clara Johanna Bolle geboren CA. 1884 te 's-Hertogenbosch.
zij trouwde Henricus Maria de Lau, getrouwd 22 Jul 1905 te 's-Hertogenbosch, geboren CA. 1885 te 's-Hertogenbosch
(zoon van Jacobus Willebrordus de Lau en Francisca van Rooij).
250. Johanna Clazina10 Schimmel (Jan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3
Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt 1852 te Montfoort, overleden 13 Jul 1890 te Montfoort.
zij trouwde Cornelis van Vegten, getrouwd 12 Jun 1878 te Montfoort, geboren CA. 1845 te Montfoort (zoon van Reinier van Vegten en
Elsje van Harmelen), woonde 1911 te Montfoort, beroep sigarenfabrikant, overleden 25 Nov 1911 te Linschoten (Montfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aletta Elisabeth11 van Vegten geboren 15 Feb 1880 te Montfoort, overleden 28 Jan 1955 te Oudewater.
zij trouwde Gerrit de Rijk, getrouwd 14 Jun 1927 te Montfoort, geboren CA. 1885 te Zevenhoven (Nieuwkoop) (zoon van
Nikolaas de Rijk en Johanna Kompier).
ii. Reinerus Johannes van Vegten geboren 25 Sep 1881 te Montfoort, overleden 8 Jun 1883 te Montfoort.
iii. Nn van Vegten geboren 27 Apr 1884, overleden 27 Apr 1884 te Montfoort. Levenloos kind.
iv. Johannes Gijsbertus van Vegten geboren 16 Apr 1885 te Montfoort, overleden 20 Jun 1947 te Montfoort.
- 106 -
11 Jul 2016
hij trouwde Joanna Spruit, getrouwd 14 Jun 1927 te Montfoort, geboren CA. 1897 te Montfoort (dochter van Gijsbert
Spruit en Cornelia van Putten).
v. Elisabeth Alida van Vegten geboren 23 Jul 1889 te Montfoort, overleden 15 Sep 1889 te Montfoort. Oud zeven weken.
251. Alida Christina10 Schimmel (Jan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3
Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Okt 1854 te Montfoort, overleden 8 Aug 1886 te Utrecht.
zij trouwde Hendrikus Gerardus Albertus Hillebrand, getrouwd 4 Nov 1885 te Utrecht, geboren CA. 1863 te Utrecht (zoon van
Wilhelmus Jacobus Hillebrand en Anna Clementina Geelen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Johannes11 Hillebrand geboren 4 Aug 1886, overleden 6 Aug 1886 te Utrecht. Oud twee dagen.
252. Dirkje10 Schimmel (Wilhelmus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Okt 1859 te Harmelen (Woerden), overleden 28 Jun 1932 te Loenen (Apeldoorn),
begraven te Loenen aan de Vecht, op Begraafplaats Rijksstraatweg/Driehovenlaan.
zij trouwde Gerrit de Haan, getrouwd 28 Dec 1883 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), geboren 12 Aug 1856 te Loosdrecht
(Wijdemeren) (zoon van Pieter de Haan en Hendrika van Wijngaarden), beroep winkelier, overleden 20 Aug 1929 te Utrecht,
begraven te Loenen aan de Vecht, op Begraafplaats Rijksstraatweg/Driehovenlaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrica Sophia11 de Haan geboren 14 Okt 1884 te Loenen (Apeldoorn), overleden 3 Mei 1890 te Loenen (Apeldoorn).
ii. Aaltje Adriana de Haan geboren 24 Nov 1885 te Loenen (Apeldoorn), overleden 9 Jun 1886 te Loenen (Apeldoorn).
iii. Willem de Haan geboren 12 Jan 1887 te Loenen (Apeldoorn), beroep slager.
hij trouwde Grietje Alida Hoogland, getrouwd 21 Dec 1916 te Amsterdam, geboren CA. 1889 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen) (dochter van Rijk Hoogland en Trijntje Belt).
iv. Pieter de Haan geboren 13 Feb 1889 te Loenen (Apeldoorn).
hij trouwde Johanna Peek, getrouwd 20 Nov 1913 te IJsselstein, geboren CA. 1890 te IJsselstein (dochter van Hendrik
Peek en Geertje Veltjesgraaf).
v. Gerrit de Haan geboren 14 Jan 1891 te Loenen aan de Vecht.
hij trouwde Jacoba Bensink, getrouwd 25 Feb 1916 te Loenen aan de Vecht, geboren 1892 te Brummen (dochter van Jacob
Bensink en Alida Frederica Ritz).
vi. Hendrica Sophia de Haan geboren 29 Jul 1892 te Loenen (Apeldoorn).
zij trouwde Hendrik Johan Koerselman, getrouwd 28 Mrt 1913 te Loenen (Apeldoorn), geboren 1887 te Laren (zoon van
Willem Koerselman en Aleida Gardina Ebbink).
vii. Aaltje Adriana de Haan geboren 13 Sep 1894 te Loenen (Apeldoorn).
zij trouwde Cornelis Gijsbertus Rijneveld, getrouwd 10 Sep 1920 te Loenen (Apeldoorn), geboren CA. 1880 te Mijdrecht
(De Ronde Venen) (zoon van Jan Rijneveld en Teuntje van Veen).
viii. Gijsbertus Adrianus de Haan geboren 11 Jul 1897 te Loenen (Apeldoorn).
hij trouwde Jannetje Bijl, getrouwd 17 Jun 1926 te Schiedam, geboren CA. 1891 te Schiedam (dochter van Laurens Bijl en
Sara Maria Romein).
ix. Teunis Lambertus de Haan geboren 8 Sep 1899 te Loenen (Apeldoorn).
253. Gerritje10 Schimmel (Wilhelmus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Feb 1861 te Harmelen (Woerden), overleden 6 Feb 1941 te Vianen.
zij trouwde Cornelis Wingelaar, getrouwd 24 Mei 1895 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern), geboren 1866 te Harmelen (Woerden)
(zoon van Adrianus Wingelaar en Neeltje Post), overleden 4 Okt 1933 te Utrecht.
- 107 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adrianus Willem11 Wingelaar geboren 5 Mei 1896 te Vianen.
hij trouwde Janna van Ieperen, getrouwd 6 Okt 1927 te Vianen, geboren CA. 1901 te Vianen (dochter van Leendert van
Ieperen en Maria van Bezoijen).
ii. Neeltje Adriana Wingelaar geboren 17 Mrt 1898 te Vianen.
zij trouwde Lambert Woudenberg, getrouwd 20 Mei 1926 te Vianen, geboren CA. 1891 te Ameide (Zederik) (zoon van
Gijsbert Johannis Woudenberg en Wilhelmina Bunschoten).
iii. Aaltje Gerritje Wingelaar geboren 23 Mrt 1900 te Vianen, overleden 6 Jun 1902 te Vianen.
iv. Cornelia Wingelaar geboren 10 Mei 1901 te Vianen, overleden 20 Okt 1901 te Vianen. Oud vijf maanden.
v. Cornelis Jan Wingelaar geboren 3 Jun 1902 te Vianen, overleden 8 Jul 1902 te Vianen. Oud vijf weken.
vi. Cornelis Jan Wingelaar geboren 8 Mrt 1904 te Vianen, overleden 5 Aug 1904 te Vianen. 4 Maanden oud.
vii. Cornelis Jan Wingelaar, overige namen Cornelis Jan Hingelaar, geboren 20 Feb 1905 te Vianen.
viii. Aaltje Gerritje Wingelaar geboren 26 Jul 1906 te Vianen, overleden 11 Aug 1906 te Vianen. Oud 16 dagen.
254. Dirk10 Schimmel (Hendrikus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jul 1858 te Harmelen (Woerden), beroep landbouwer, overleden 16 Feb 1943 te Lopik.
hij trouwde (1) Annigje Langerak, getrouwd 16 Dec 1887 te Harmelen (Woerden), geboren 1866 te Lopik (dochter van Teunis
Langerak en Cornelia van Schaik), overleden 27 Nov 1926 te Jaarsveld (Lopik).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrikus11 Schimmel geboren 24 Mei 1889 te Jaarsveld (Lopik).
hij trouwde Cornelia Willemijntje Berkhof, getrouwd 24 Aug 1932 te Soest, geboren CA. 1897 te Jutphaas (Nieuwegein)
(dochter van Jan Barend Berkhof en Jannigje Kool).
ii. Jannigje Cornelia Schimmel geboren 25 Aug 1891 te Jaarsveld (Lopik), overleden 1 Jan 1930 te Abcoude-Baambrugge (De
Ronde Venen).
zij trouwde Willem van der Wijngaard, getrouwd 13 Aug 1915 te Jaarsveld (Lopik), geboren 1888 te Linschoten
(Montfoort) (zoon van Jacobus van der Wijngaard [1856 ] en Johanna Konijnenberg [1854 - 1920]), overleden NA 1930.
iii. Teunis Schimmel geboren 30 Aug 1893 te Jaarsveld (Lopik), overleden 6 Aug 1972, begraven te Soest, op de Alg.
Begraafplaats.
hij trouwde Annigje Boere, getrouwd 3 Nov 1921 te Jaarsveld (Lopik), geboren 13 Dec 1886 te Jaarsveld (Lopik) (dochter
van Cornelis Boere en Annigje van Weverwijk), overleden 3 Apr 1957 te Soest, begraven te Soest, op de Alg.
Begraafplaats.
387.
iv. Gerrit Leendert Schimmel geboren op 5 Jun 1896.
v. Hendrika Schimmel geboren 21 Jun 1904 te Jaarsveld (Lopik), overleden 1 Mei 1964, begraven te Tull en 't Waal
(Houten).
zij trouwde Aart Slob, getrouwd 8 Mei 1929 te Jaarsveld (Lopik), geboren 14 Jul 1902 te Willige Langerak (Lopik) (zoon
van Govert Slob en Jannigje Verkerk), overleden 25 Mei 1965, begraven te Tull en 't Waal (Houten).
vi. Dirk Willem Schimmel geboren 16 Jun 1909 te Jaarsveld (Lopik), overleden 24 Mei 1968, begraven te Oost Jaarsveld
(Lopik).
hij trouwde Johanna Verbree, getrouwd 17 Dec 1936 te Benschop (Lopik), geboren 26 Jan 1913 (dochter van Cornelis
Johannes Verbree en Anna Berta Meerveld), overleden 11 Jul 1989, begraven te Oost Jaarsveld (Lopik).
hij trouwde (2) Merrigje Benschop, getrouwd 14 Nov 1929 te Benschop (Lopik), geboren CA. 1867 te Jaarsveld (Lopik) (dochter van
Arie Benschop en Pietertje Versluis), overleden 12 Mrt 1948 te Benschop (Lopik).
- 108 -
11 Jul 2016
255. Gerrit Leendert10 Schimmel (Hendrikus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1864 te Woerden, overleden 25 Jul 1912 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Aartje Verweij, getrouwd 1 Apr 1886 te Woerden, geboren CA. 1857 te Harmelen (Woerden) (dochter van Cornelis
Verweij en Fijtje van Dam), overleden 15 Mrt 1926 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis11 Schimmel geboren 5 Jun 1886 te Woerden, overleden 23 Jul 1893 te Woerden.
ii. Jannetje Schimmel geboren 31 Aug 1887 te Woerden, overleden 24 Aug 1893 te Woerden.
iii. Hendrik Schimmel geboren 8 Nov 1888 te Woerden, overleden 30 Okt 1962, begraven te Kamerik (Woerden).
hij trouwde Wilhelmina Tijsterman, getrouwd 6 Nov 1931 te Kamerik (Woerden), geboren 29 Mrt 1894 te Kamerik
(Woerden) (dochter van Adrianus Tijsterman en Neeltje Verwaai), overleden 14 Okt 1976, begraven te Kamerik
(Woerden).
iv. Willem Adrianus Schimmel geboren 18 Jun 1890 te Woerden, overleden 9 Nov 1890 te Woerden. Oud 4 maanden.
v. Fijtje Schimmel geboren 29 Apr 1892 te Woerden, overleden 16 Sep 1892 te Woerden. Oud 4 maanden.
vi. Cornelis Schimmel geboren 5 Nov 1893 te Woerden, overleden 21 Dec 1893 te Woerden. Oud 1 maand.
vii. Cornelis Schimmel geboren 17 Apr 1896 te Woerden, overleden 19 Jun 1900 te Woerden.
viii. Gerrit Leendert Schimmel geboren 5 Jan 1899 te Woerden, overleden 24 Mrt 1938 te Kamerik (Woerden).
ix. Jannetje Schimmel geboren 4 Jun 1900 te Woerden, overleden 21 Dec 1948 te Harmelen (Woerden).
zij trouwde Leendert Prins, getrouwd 4 Dec 1931 te Harmelen (Woerden), geboren CA. 1898 te Dordrecht (zoon van Pieter
Prins en Alberdina Zwaan).
x. Cornelis Schimmel geboren 27 Apr 1902 te Harmelen (Woerden), overleden 25 Apr 1903 te Harmelen (Woerden).
xi. Cornelis Schimmel geboren 29 Jul 1904 te Harmelen (Woerden), overleden 13 Okt 1956 te Utrecht.
256. Johanna10 Konijnenberg (Niesje9 Schimmel, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Mei 1854 te Harmelen (Woerden), overleden 17 Aug 1920 te
Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen).
zij trouwde Jacobus van der Wijngaard, getrouwd 28 Jan 1881 te Harmelen (Woerden), geboren 1856 te IJsselstein (zoon van Willem
van der Wijngaard en Dirkje den Oudsten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem van der11 Wijngaard geboren 1888 te Linschoten (Montfoort), overleden NA 1930.
hij trouwde Jannigje Cornelia Schimmel, getrouwd 13 Aug 1915 te Jaarsveld (Lopik), geboren 25 Aug 1891 te Jaarsveld
(Lopik) (dochter van Dirk Schimmel [1858 - 1943] en Annigje Langerak [1866 - 1926]), overleden 1 Jan 1930 te
Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen).
257. Leijsje10 de Vos, overige namen Lijsje de Vos (Klaasje9 Schimmel, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Jan 1853 te Harmelen (Woerden), overleden 1 Apr
1934 te Velsen.
zij trouwde Aart van Amerongen, getrouwd 8 Nov 1877 te Velsen, geboren 5 Nov 1851 te Velsen (zoon van Willem van Amerongen en
Gijsberta van Eekeren), beroep koetsier, overleden 29 Sep 1880 te Haastrecht (Vlist).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsberta Hendrika11 van Amerongen geboren 1878, overleden 26 Sep 1878 te Haastrecht (Vlist).
258. Adriana10 Schimmel (Arie9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Aug 1855 te Harmelen (Woerden), overleden 21 Dec 1933 te Ede.
zij trouwde Pieter Kulik, getrouwd 11 Jul 1873 te Harmelen (Woerden), geboren 1843 te Gouda (zoon van Andries Kulik en Judith van
- 109 -
11 Jul 2016
der Maas), overleden 28 Jan 1933 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Andries11 Kulik geboren 14 Feb 1877 te Kamerik (Woerden), overleden 13 Mrt 1877 te Kamerik (Woerden).
ii. Teuntje Kulik geboren 18 Feb 1884 te Kamerik (Woerden), overleden 16 Mei 1954 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Hendrik Spierenburg, getrouwd 12 Feb 1909 te Harmelen (Woerden), geboren 1884 te Harmelen (Woerden)
(zoon van Teunis Spierenburg en Maria Margaretha de Bruijn).
iii. Andries Kulik geboren 25 Feb 1888 te Kamerik (Woerden).
hij trouwde Hendrica van Rhenen, getrouwd 24 Dec 1908 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), geboren CA. 1890 te Kralingen
(Rotterdam) (dochter van Dirk Willem van Rhenen en Christina Johanna Zwitselaar).
259. Willem10 Schimmel (Arie9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Aug 1856 te Harmelen (Woerden), beroep meubelmaker, wisselwachter, overleden 22 Dec
1944 te 's-Gravenhage.
hij trouwde Katharina de Ridder, getrouwd 3 Dec 1880 te Jaarsveld (Lopik), geboren 7 Apr 1858 te Jaarsveld (Lopik) (dochter van
Helmud de Ridder en Willempje de Jong), overleden 27 Dec 1938 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arie11 Schimmel geboren 8 Mei 1881 te Jaarsveld (Lopik).
ii. Maagje Schimmel geboren 6 Jul 1882 te Kamerik (Woerden).
iii. Jannigje Schimmel geboren 13 Sep 1886 te 's-Gravenhage, overleden 4 Apr 1950 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Adrianus Johannes Albertus Permentier, getrouwd 3 Mei 1911 te 's-Gravenhage, geboren 8 Nov 1886 te
's-Gravenhage (zoon van Johannes Josephus Permentier en Wilhelmina Terstegen), beroep melkbezorger, grondwerker,
overleden 29 Jan 1945 te 's-Gravenhage.
iv. Pieter Schimmel geboren 3 Jan 1889 te 's-Gravenhage.
v. Katharina Schimmel geboren 20 Jul 1893 te 's-Gravenhage.
zij trouwde J. Damsma, getrouwd 12 Apr 1922 te 's-Gravenhage.
vi. Wilhelmina Schimmel geboren 20 Okt 1895 te 's-Gravenhage.
zij trouwde A.H. Wildersdijk, getrouwd 10 Mei 1922 te 's-Gravenhage.
vii. Adriana Schimmel geboren 5 Okt 1898 te 's-Gravenhage.
zij trouwde H. Keuning, getrouwd 22 Okt 1922 te 's-Gravenhage.
viii. Gerrit Schimmel geboren 22 Aug 1901 te 's-Gravenhage.
260. Gijsberta10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Sep 1821 te IJsselstein, overleden 8 Nov 1911 te Heemstede. Bij het huwelijk op
24-3-1845 met Johannes van Hezik is Johannes erkend en gewettigd.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes11 Schimmel geboren 6 Okt 1843 te IJsselstein, overleden 6 Okt 1843 te IJsselstein. Leeftijd: één half uur.
zij trouwde (2) Johannes van Hezik, overige namen Johannes van Heezik, getrouwd 21 Mrt 1845 te IJsselstein, geboren CA. 1822 te
IJsselstein (zoon van Cornelis van Hezik en Helena Kallibo), overleden 2 Jun 1873 te Maarssen (Stichtse Vecht).
Kinderen uit dit huwelijk:
388.
ii. Johannes van Hezik geboren op 20 Okt 1844.
iii. Nn van Heezik geboren 14 Apr 1846, overleden 14 Apr 1846 te IJsselstein. Levenloos kind.
- 110 -
11 Jul 2016
iv. Nn van Heezik geboren 16 Dec 1846, overleden 16 Dec 1846 te IJsselstein. Levenloos kind.
v. Cornelis van Heezik geboren 17 Dec 1847 te IJsselstein, overleden 8 Sep 1921 te Utrecht.
hij trouwde Adriana Hendrika Wolzak, getrouwd 31 Mei 1877 te Rijsenburg (Utrechtse Heuvelrug), geboren 1851 te
Westzaan (Zaanstad) (dochter van Johannes Wolzak en Geertruijda Wagenvoort), overleden NA 1921.
vi. Adriana van Heezik geboren CA. 1849 te IJsselstein, overleden 18 Sep 1889 te Maarssen (Stichtse Vecht).
zij trouwde Jan Rikkelman, getrouwd 30 Okt 1874 te Maarssen (Stichtse Vecht), geboren CA. 1851 te Maarssen (Stichtse
Vecht) (zoon van Pieter Rikkelman en Maria Geertruida Nedermowe).
Jan: Bij het huwelijk op 30 okt 1874 wordt één kind gewettigd: Maria Geertrui van Heezik.
vii. Hendrik van Heezik geboren 14 Dec 1850 te IJsselstein, overleden 8 Jan 1852 te IJsselstein.
viii. Nn van Heezik geboren 1 Mei 1852, overleden 1 Mei 1852 te IJsselstein. Levenloos kind.
ix. Hendrik van Heezik geboren 27 Sep 1853 te IJsselstein, overleden 13 Apr 1855 te IJsselstein.
x. Willemina Hendrika van Heezik geboren 4 Feb 1856 te IJsselstein, overleden 27 Feb 1856 te IJsselstein.
389.
xi. Willemina Hendrika van Heezik geboren op 6 Mei 1857.
xii. Helena van Heezik geboren 16 Dec 1859 te IJsselstein, overleden 12 Jul 1863 te Maarssen (Stichtse Vecht).
xiii. Nn van Heezik geboren 14 Nov 1861, overleden 14 Nov 1861 te Maarssen (Stichtse Vecht). Levenloos geboren.
261. Johannes10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Mrt 1823 te IJsselstein.
hij trouwde Suzanna de Graaff, overige namen Suzanna de Graaf, getrouwd 31 Aug 1849 te IJsselstein, geboren CA. 1828 (dochter
van Cornelis de Graaff en Maria Boonstoppel), overleden 29 Jan 1900 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
390.
i. Hendrik11 Schimmel geboren op 21 Jun 1850.
ii. Maria Schimmel geboren 25 Feb 1852 te IJsselstein, overleden 18 Mei 1852 te IJsselstein.
iii. Cornelis Schimmel geboren 7 Jun 1853 te IJsselstein, overleden 21 Aug 1853 te IJsselstein. Leeftijd: 10 weken.
391.
iv. Cornelis Schimmel geboren op 2 Okt 1854.
v. Adriana Schimmel geboren 26 Dec 1856 te IJsselstein, overleden 15 Nov 1944 te IJsselstein.
zij trouwde Arnoldus Hendrikus Boon, getrouwd 17 Nov 1881 te IJsselstein, geboren CA. 1854 te Alem (Maasdriel) (zoon
van Jacob Boon en Theodora Blom), overleden 22 Jan 1913 te IJsselstein.
vi. Frederik Schimmel geboren 8 Aug 1859 te IJsselstein, overleden 22 Apr 1860 te IJsselstein.
392.
vii. Frederik Schimmel geboren op 5 Okt 1861.
393.
viii. Maria Schimmel geboren op 31 Mrt 1864.
394.
ix. Johannes Schimmel geboren op 8 Mei 1866.
x. Nn Schimmel geboren 20 Mrt 1868, overleden 20 Mrt 1868 te IJsselstein. Levenloos kind.
395.
xi. Gerrit Schimmel geboren op 20 Mrt 1868.
262. Gerrit10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jun 1825 te IJsselstein, overleden 28 Mrt 1890 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Maria Fishauzer, overige namen Maria Tishauser, overige namen Maria Tishausen, getrouwd 24 Aug 1848 te Jutphaas
(Nieuwegein), geboren 1821 te Jutphaas (Nieuwegein) (dochter van Christiaan Fishauzer en Aaltje van Dijk), overleden 28 Jan 1899
te Vreeswijk (Nieuwegein).
- 111 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik11 Schimmel geboren 20 Aug 1849 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 17 Sep 1849 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 1 maand.
ii. Alida Schimmel geboren 10 Aug 1850 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 23 Mei 1852 te Vreeswijk (Nieuwegein).
iii. Hendrik Schimmel geboren 2 Nov 1851 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 15 Mei 1852 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud
28 weken.
396.
iv. Christiaan Schimmel geboren op 26 Jan 1853.
397.
v. Adriana Schimmel geboren op 8 Nov 1855.
vi. Hendrik Schimmel geboren 29 Aug 1858 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 27 Jun 1861 te Vreeswijk (Nieuwegein).
vii. Alida Schimmel geboren 9 Feb 1860 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 7 Aug 1944 te Utrecht.
viii. Maria Schimmel geboren 1 Feb 1862 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 27 Jul 1862 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud 6
maanden.
263. Hendrik10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jan 1827 te IJsselstein, overleden 21 Mei 1898 te IJsselstein.
hij trouwde Geertruij Streef, getrouwd 6 Mrt 1859 te IJsselstein, geboren CA. 1831 te IJsselstein (dochter van Arie Streef en Merrigje
van Oosterom [1791 - 1874]), overleden 25 Apr 1898 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana11 Schimmel geboren 29 Jul 1859 te IJsselstein, overleden 6 Okt 1859 te IJsselstein.
ii. Adriana Schimmel geboren 3 Feb 1861 te IJsselstein, overleden 14 Jun 1861 te IJsselstein.
398.
iii. Hendrik Schimmel geboren op 18 Mrt 1862.
iv. Margaretha Schimmel geboren 2 Jan 1864 te IJsselstein, overleden 6 Dec 1881 te IJsselstein.
v. Arie Schimmel geboren 21 Mei 1866 te IJsselstein, overleden 22 Jan 1867 te IJsselstein.
264. Johanna Adriana10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jan 1830 te IJsselstein, overleden 17 Dec 1910 te IJsselstein.
zij trouwde Gerard van Reenen, getrouwd 16 Nov 1853 te Utrecht, geboren CA. 1831 te Utrecht (zoon van Gerrit van Reenen en
Cornelia Block), beroep smid, overleden 30 Sep 1910 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik11 van Reenen geboren 17 Dec 1853 te Utrecht, beroep smid, overleden 10 Jul 1924 te Utrecht.
hij trouwde Gerarda Daniels, getrouwd 25 Feb 1881 te Nijmegen, geboren 30 Nov 1858 te Nijmegen (dochter van Pieter
Daniels en Josephina Schniedlin).
ii. Gerard van Reenen geboren CA. 1856, ongehuwd, overleden 24 Apr 1928 te Utrecht.
iii. Adriana Cornelia van Reenen geboren CA. 1858 te Utrecht, overleden 31 Mrt 1930 te Zeist.
zij trouwde Louis Jan Gerard Bouwmeester, getrouwd 17 Sep 1879 te Utrecht, geboren CA. 1858 te Utrecht (zoon van
Jacobus Bouwmeester en Louise Wilhelmina de Wilde).
iv. Johannes van Reenen geboren 28 Okt 1859 te Utrecht, overleden 15 Mrt 1944 te Hilversum.
hij trouwde Maria Bouwmeester, getrouwd 30 Jul 1884 te Utrecht, geboren CA. 1862 te Utrecht (dochter van Jacobus
Bouwmeester en Louise Wilhelmina de Wilde), overleden VR. 1944.
v. Cornelis Huibertus van Reenen geboren CA. 1861 te Utrecht, overleden 30 Jan 1912 te Utrecht.
- 112 -
11 Jul 2016
hij trouwde Maria Eppen, getrouwd 5 Dec 1894 te Utrecht, geboren CA. 1855 te Utrecht (dochter van Lammert Eppen en
Maria Hartwich).
vi. Gijsbertus van Reenen geboren CA. 1864 te Utrecht.
hij trouwde Johanna Petronella van Veenendaal, getrouwd 1 Apr 1885 te Utrecht, geboren CA. 1865 te Utrecht (dochter
van Jan van Veenendaal en Elisabeth van Emmerik).
vii. Nicolaas van Reenen geboren 16 Sep 1866 te Utrecht, overleden 6 Mrt 1871 te Utrecht.
399.
viii. Jansje van Reenen geboren op CA. 1870.
ix. Hubertus Nicolaas van Reenen geboren CA. 1872 te Utrecht, overleden 3 Apr 1951 te Utrecht.
hij trouwde Cornelia Maria van Reenen, getrouwd 22 Jan 1896 te Utrecht, geboren CA. 1867 te Hei- en Boeicop (Zederik)
(dochter van Johannes van Reenen en Wijntje Schotsman).
265. Evertje10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Okt 1832 te IJsselstein, overleden 25 Feb 1912 te Hilversum.
zij trouwde (1) Hermanus van Rhee, overige namen van Ree, getrouwd 21 Nov 1857 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), geboren
CA. 1827 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Gerrit van Rhee en Adriana van Gelder), beroep tuinman, overleden 20 Aug
1860 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit Hendrik11 van Rhee, overige namen Gerrit Hendrik van Ree, geboren 18 Mrt 1858 te Amerongen (Utrechtse
Heuvelrug), beroep winkelier, overleden 31 Mrt 1933 te Hilversum.
hij trouwde Alida Hoetmer, getrouwd 13 Feb 1892 te Ankeveen (Wijdemeren), geboren CA. 1864 te Ankeveen
(Wijdemeren) (dochter van Koenraad Hoetmer en Neeltje Schuiveling).
ii. Adriana Maria van Rhee, overige namen van Ree, geboren 20 Feb 1859 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), overleden 6
Jun 1859 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
iii. Hendrik Adriaan van Rhee, overige namen Hendrik Adriaan van Ree, geboren 9 Apr 1860 te Amerongen (Utrechtse
Heuvelrug), beroep timmerman, overleden 3 Jan 1934 te Hilversum. Bij het huwelijk in 1881 wordt één kind erkend.
hij trouwde Gerritje Drieënhuizen, getrouwd 21 Mei 1881 te Hilversum, geboren CA. 1858 te Hilversum (dochter van
Hendrik Drieënhuizen en Gijsbertje Gorlee).
zij trouwde (2) Jan Karel van Huis, getrouwd 26 Sep 1877 te Utrecht, geboren CA. 1832 te Ede (zoon van Melis van Huis en
Jacomijntje van Harten).
266. Huibertus10 Schimmel (Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Apr 1842 te IJsselstein, overleden 6 Jun 1925 te Schalkwijk (Houten).
hij trouwde (1) Dirkje de Graaf, getrouwd 21 Jan 1869 te IJsselstein, geboren CA. 1845 te Putten (dochter van Dirk de Graaf en
Aaltje van Drie), overleden 7 Mrt 1901 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana11 Schimmel geboren 23 Dec 1869 te Schalkwijk (Houten), overleden 22 Okt 1942 te Utrecht.
zij trouwde Arie Jacobus van Bekkum, getrouwd 24 Nov 1898 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren CA. 1869 te Schalkwijk
(Houten) (zoon van Johannes van Bekkum en Sandrina Paul), overleden 25 Nov 1943 te Geldermalsen.
ii. Dirk Schimmel geboren 23 Sep 1871 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 13 Mei 1872 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud 7
maanden.
iii. Aaltje Schimmel geboren 17 Dec 1872 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 25 Dec 1872 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud
7 dagen.
iv. Hendrika Schimmel geboren 27 Feb 1874 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 29 Dec 1874 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 10 maanden.
400.
v. Hendrik Schimmel geboren op 7 Sep 1875.
- 113 -
11 Jul 2016
vi. Dirk Schimmel geboren 26 Feb 1878 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 18 Mrt 1878 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud 19
dagen.
vii. Nn Schimmel geboren 19 Aug 1879, overleden 19 Aug 1879 te Vreeswijk (Nieuwegein). Levenloos geboren.
viii. Gerrit Schimmel geboren 7 Aug 1880 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 1 Mrt 1884 te Vreeswijk (Nieuwegein).
ix. Aaltje Schimmel geboren 31 Mei 1882 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 29 Apr 1883 te Vreeswijk (Nieuwegein). Oud
11 maanden.
x. Aaltje Schimmel geboren 7 Jan 1885 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 6 Jan 1937 te Bleiswijk (Lansingerland).
zij trouwde Jacob Groen, getrouwd 16 Mei 1913 te Bleiswijk (Lansingerland), geboren CA. 1889 (zoon van Cornelis Groen
en Catharina van der Wadding), overleden 27 Jun 1949 te Bleiswijk (Lansingerland).
xi. Gijsberta Schimmel geboren 12 Jun 1886 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 27 Jun 1886 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 15 dagen.
hij trouwde (2) Anna Verhoeven, getrouwd 2 Jul 1903 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1849 te Hagestein (Vianen) (dochter van
Adriaan Verhoeven en Hendrika de Graaff), overleden 3 Apr 1925 te Vreeswijk (Nieuwegein).
267. Gijsbert10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Mrt 1835 te Tull en 't Waal (Houten), beroep schipper, overleden 7 Mrt 1871 te Tull en
't Waal (Houten).
hij trouwde Johanna Deij, roepnaam Hanna, getrouwd 21 Mei 1862 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1837 te Ede (dochter van
Gerrit Deij en Catharina Top).
Kinderen uit dit huwelijk:
401.
i. Clasina11 Schimmel geboren op 18 Jan 1862.
ii. Catharina Schimmel geboren 27 Apr 1865 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 9 Sep 1865 te Tull en 't Waal (Houten).
iii. Gerritje Schimmel geboren 24 Okt 1869 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 23 Mrt 1871 te Tull en 't Waal (Houten).
268. Adrianus10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Aug 1836 te Tull en 't Waal (Houten), beroep arbeider.
hij trouwde Gerrigje van Dijk, getrouwd 29 Mei 1863 te Tull en 't Waal (Houten), geboren ca. 1832 te Tull en 't Waal (Houten)
(dochter van Jacobus van Dijk en Gijsje de Jong), overleden 4 Nov 1903 te Tull en 't Waal (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsberta11 Schimmel geboren 2 Feb 1865 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 14 Feb 1865 te Tull en 't Waal (Houten).
269. Gerrit10 Schimmel, roepnaam Geurt (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1838 te Tull en 't Waal (Houten), beroep arbeider, overleden
11 Apr 1913 te IJsselstein.
hij trouwde (1) Hendrika van den Berg, getrouwd 27 Nov 1862 te IJsselstein, geboren CA. 1836 te Tull en 't Waal (Houten), (dochter
van Hendrika van den Berg), overleden 22 Nov 1872 te Tull en 't Waal (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Clasina11 Schimmel geboren 2 Nov 1863 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 1 Nov 1869 te Tull en 't Waal (Houten).
ii. Hendrika Schimmel geboren 27 Okt 1864 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 1 Feb 1865 te Tull en 't Waal (Houten).
iii. Johannes Schimmel geboren 28 Okt 1865 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 16 Feb 1867 te Tull en 't Waal (Houten).
402.
iv. Hendrik Schimmel geboren op 16 Dec 1866.
v. Johanna Schimmel geboren 29 Jan 1868 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 13 Nov 1869 te Tull en 't Waal (Houten).
hij trouwde (2) Annigje Scheer, getrouwd 10 Mrt 1875 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1843 te IJsselstein (dochter van Simon
- 114 -
11 Jul 2016
Scheer en Aaltje Middag), overleden 14 Sep 1918 te IJsselstein.
270. Maria10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Sep 1840 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 3 Jul 1878 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde Friedrich Heinrich Wilhelm Wortmann, getrouwd 3 Jan 1868 te Tull en 't Waal (Houten), geboren ca. 1836 te
Diepholz-Hannover (Duitsland) (zoon van Nn en Sophie Dorothee Worthmann), beroep arbeider, overleden 13 Jul 1917 te Tull en 't
Waal (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
403.
i. Clasina11 Worthmann geboren op 9 Jan 1868.
ii. Sophia Dorothea Wortmann geboren 24 Sep 1869 te Schalkwijk (Houten), overleden 16 Mrt 1908 te Vleuten (Utrecht).
zij trouwde Gijsbert van Eck, getrouwd 21 Dec 1894 te Vleuten (Utrecht), geboren CA. 1867 te Vleuten (Utrecht) (zoon
van Gijsbert van Eck en Aaltje van Kooij).
iii. Johanna Worthmann geboren 18 Dec 1872 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 18 Jun 1893 te Tull en 't Waal (Houten).
iv. Jannetje Worthmann geboren 14 Feb 1875 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 27 Okt 1948 te Tull en 't Waal
(Houten).
zij trouwde Hendrik Adrianus van de Werken, getrouwd 8 Aug 1895 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1866 te
Nederhemert (Zaltbommel) (zoon van Jan van de Werken en Cornelia van Genderen), overleden VR. 1948.
v. Maria Worthmann geboren 1 Nov 1876 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 14 Dec 1959 te Houten.
zij trouwde Jan Gerrit van der Lit, getrouwd 8 Apr 1897 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1862 te Veenendaal (zoon
van Dirk van der Lit en Hendrika Weppelman).
271. Clasina10 Schimmel, overige namen Klazina Schimmel, overige namen Claziena Schimmel (Johannes9, Gijsbert8,
Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Jan 1843
te Tull en 't Waal (Houten), overleden 26 Jun 1924 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Willem van Doorn, getrouwd 18 Jun 1862 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 20 Aug 1838 te Schalkwijk (Houten) (zoon
van Klaas van Doorn en Adriana van Dijk), beroep arbeider, overleden 16 Okt 1900 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana11 van Doorn geboren 23 Jun 1863 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 3 Feb 1926 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
zij trouwde (1) Jan Hendrik van Dorssen, getrouwd 4 Aug 1887 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1863 te Jutphaas
(Nieuwegein) (zoon van Willem van Dorssen en Adriana Barendina Kooiman), overleden 1887 - 1895.
zij trouwde (2) Jan Speijer, getrouwd 17 Jan 1895 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1873 te Meerkerk (Zederik) (zoon
van Klaas Speijer en Catharina Hendrika van Kekem).
ii. Johannes van Doorn geboren 6 Dec 1864 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 23 Mei 1920 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
hij trouwde Cornelia Willemina Doeland, getrouwd 30 Mei 1888 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1866 te Vreeswijk
(Nieuwegein) (dochter van Willem Doeland en Hermina Francina van Zijtveld).
iii. Clasina van Doorn geboren 28 Mrt 1866 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 20 Jun 1918 te Werkendam.
zij trouwde Johannes Schaddelee, getrouwd 2 Nov 1888 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1865 te Werkendam (zoon
van Teunis Johan Schaddelee en Josina Johanna de Keijzer).
iv. Petronella Jacoba van Doorn geboren 9 Jan 1868 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 15 Sep 1868 te Vreeswijk
(Nieuwegein). Oud 8 maanden.
v. Nicolaas van Doorn geboren 22 Apr 1869 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 17 Mei 1891 te Vreeswijk (Nieuwegein).
vi. Adrianus van Doorn geboren 10 Aug 1870 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 14 Jan 1936 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
- 115 -
11 Jul 2016
hij trouwde Rijkje van Beest, getrouwd 9 Nov 1893 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1871 te Vreeswijk (Nieuwegein)
(dochter van Willem Jacobus van Beest en Huibertje Hoegee).
vii. Willem van Doorn geboren 26 Feb 1872 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Hendrica Schenkel, getrouwd 29 Jul 1897 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1870 te Tull en 't Waal
(Houten) (dochter van Anthonie Schenkel en Gerritje van Osnabrugge).
viii. Gijsbertus van Doorn geboren 28 Apr 1873 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 28 Jun 1873 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 2 maanden.
ix. Gijsbertus van Doorn geboren 15 Mei 1874 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 3 Feb 1875 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 8 maanden.
x. Pieter Jacobus van Doorn geboren 15 Aug 1875 te Vreeswijk (Nieuwegein), woonde 1898 te Loosduinen ('s-Gravenhage),
overleden 21 Jun 1900 te Loosduinen ('s-Gravenhage).
hij trouwde Krijna Helena van der Gaag, getrouwd 14 Dec 1898 te Loosduinen ('s-Gravenhage), geboren CA. 1874 te
Loosduinen ('s-Gravenhage) (dochter van Franc van der Gaag en Maria Johanna Appeldoorn), woonde 1898 te Loosduinen
('s-Gravenhage).
xi. Jan van Doorn geboren 19 Jan 1878 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 26 Mrt 1880 te Vreeswijk (Nieuwegein).
xii. Antonia van Doorn geboren 22 Feb 1880 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 18 Apr 1880 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Oud 7 weken.
xiii. Antonia van Doorn geboren 9 Aug 1881 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Cornelis Slob, getrouwd 14 Jan 1903 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1881 te Giessendam
(Hardinxveld-Giessendam) (zoon van Dirk Slob en Neeltje Pierhagen).
xiv. Nn van Doorn geboren 13 Apr 1883, overleden 13 Apr 1883 te Vreeswijk (Nieuwegein). Levenloos geboren.
xv. Jan van Doorn geboren 4 Jul 1884 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Aagje IJkelenstam, getrouwd 9 Aug 1906 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1885 te Vreeswijk (Nieuwegein)
(dochter van Andries Hendrik IJkelenstam en Femmigje van Hoeven).
xvi. Antonie van Doorn geboren 8 Mrt 1886 te Vreeswijk (Nieuwegein).
272. Johanna10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Aug 1845 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 12 Jun 1868 te Houten.
zij trouwde Teunis Jacobus de Wit, getrouwd 17 Okt 1867 te Houten, geboren 1842 te Houten (zoon van Dirk de Wit en Antje
Middelkoop).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Dirk11 de Wit geboren 7 Feb 1868 te Houten, overleden 30 Mei 1868 te Houten.
273. Hendrik10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Feb 1848 te Tull en 't Waal (Houten), beroep koopman, overleden 30 Dec 1927 te
Tiel. Bij het huwelijk op 25 Jul 1894 te Arnhem wordt één kind erkend: Catharina, oud 14 jaar.
hij trouwde Reinske Bergh, overige namen Renske Berg, getrouwd 25 Jul 1894 te Arnhem, geboren CA. 1858 te Sleen (Coevorden)
(dochter van Bernardus Bergh en Willempje Oosten), overleden 29 Jan 1929 te Tiel.
Kinderen uit dit huwelijk:
404.
i. Catharina11 Schimmel geboren op 6 Feb 1880.
274. Cornelia10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Aug 1850 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde Petrus van Beek, roepnaam Pieter van Beek, getrouwd 1 Mrt 1871 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1846 te Soest
(zoon van Wouter van Beek en Geertje Breeschoten), beroep arbeider, werkman, opzichter van huizen.
- 116 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wouter11 van Beek geboren 29 Jul 1871 te Linschoten (Montfoort), overleden 6 Nov 1876 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen).
ii. Clasina van Beek geboren CA. 1873 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
zij trouwde Pieter Vergunst, getrouwd 29 Aug 1894 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren CA. 1861 te Alkemade (Kaag
en Braassem) (zoon van Pieter Vergunst en Aagje Raaphorst), beroep arbeider.
iii. Geertruida van Beek geboren CA. 1875 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 30 Okt 1886 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen).
iv. Wouter van Beek geboren CA. 1877 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep loopknecht.
hij trouwde (1) Jantje Damstra, getrouwd 9 Mrt 1899 te Amsterdam, geboren CA. 1878 te Utrecht (dochter van Marten
Damstra en Johanna de Vries), overleden VR. 1909.
hij trouwde (2) Hilletje Broekhuizen, getrouwd 3 Nov 1909 te Amsterdam, geboren CA. 1882 te Nijkerk (dochter van
Berend Broekhuizen en Einikje Versteeg).
v. Pieter van Beek geboren CA. 1881 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep houtdraaier.
hij trouwde Johanna Mathilde Franke genaamd Weber, getrouwd 20 Aug 1902 te Amsterdam, geboren CA. 1881 te Schalke
(dochter van Carl Franke genaamd Weber en Johanna Büchner).
vi. Johan van Beek geboren CA. 1883 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep jaloezieënmaker.
hij trouwde Cornelia Kooijman, getrouwd 26 Sep 1907 te Amsterdam, geboren CA. 1884 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen)
(dochter van Hendrik Johannes Kooijman en Hendrica de Lange).
vii. Geertruida van Beek geboren CA. 1888 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
zij trouwde Johannes Gerardus Niesten, getrouwd 24 Mei 1911 te Amsterdam, geboren CA. 1885 te Amsterdam (zoon van
Petrus Niesten en Geertruida Petronella Grose), beroep agent van politie.
viii. Adrianus van Beek geboren CA. 1888 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep smid.
hij trouwde Catharina Kersbergen, getrouwd 16 Aug 1911 te Amsterdam, geboren CA. 1890 te Amsterdam (dochter van
Paulus Petrus Kersbergen en Maria Robers).
ix. Hendrik van Beek geboren CA. 1892 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep loopknecht.
hij trouwde Maria Catharina Niesten, getrouwd 7 Jan 1914 te Amsterdam, geboren CA. 1888 te Amsterdam (dochter van
Petrus Niesten en Geertruida Petronella Grose).
x. Cornelia van Beek geboren CA. 1 Dec 1893 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 5 Aug 1894 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen). Oud 8 maanden.
xi. Willem van Beek geboren CA. 1896, overleden 9 Dec 1958 te Zeist.
275. Gijsbertha10 Schimmel (Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Aug 1854 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 9 Mei 1932 te Veldhuizen (Vleuten-De
Meern).
zij trouwde Gijsbertus Middelman, getrouwd 8 Okt 1880 te Linschoten (Montfoort), geboren 1855 te Linschoten (Montfoort) (zoon
van Willem Middelman en Maria van Dijk), overleden 29 Jun 1926 te Veldhuizen (Vleuten-De Meern).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria11 Middelman geboren 13 Mrt 1881 te Linschoten (Montfoort), overleden 4 Feb 1924 te Driebergen (Utrechtse
Heuvelrug).
zij trouwde Gijsbertus van Beek, getrouwd 4 Dec 1903 te Linschoten (Montfoort), geboren 1880 te Doorn (Utrechtse
Heuvelrug) (zoon van Gijsbert van Beek en Grietje van de Weerd).
ii. Nn Middelman geboren 20 Nov 1882, overleden 20 Nov 1882 te Linschoten (Montfoort). Levenloos kind.
- 117 -
11 Jul 2016
iii. Nn Middelman geboren 20 Nov 1882, overleden 20 Nov 1882 te Linschoten (Montfoort). Levenloos kind.
iv. Clasina Middelman geboren 28 Apr 1884 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Wouter van der Ham, getrouwd 23 Dec 1904 te Linschoten (Montfoort), geboren 1877 te Barwoutswaarder
(Woerden) (zoon van Gijsbert van der Ham en Lijsje van den Berg).
v. Jannigje Middelman geboren 15 Jul 1887 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Meijndert van Breemen, getrouwd 16 Dec 1910 te Rietveld (Woerden), geboren CA. 1887 te Zegveld
(Woerden) (zoon van Pieter van Breemen en Willemijntje Voorbergen).
vi. Wilhelmina Middelman geboren 9 Jul 1890 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Nicolaas van Dam, getrouwd 29 Mrt 1918 te Linschoten (Montfoort), geboren 1898 te Gouda (zoon van Arie van
Dam en Teuntje Jaarsveld).
vii. Johanna Middelman geboren 1 Okt 1893 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Lambert Sander Ligterink, getrouwd 29 Nov 1918 te Linschoten (Montfoort), geboren 1898 te Vleuten
(Utrecht) (zoon van Teunis Ligterink en Elberta Maria Veldman).
viii. Gerrigje Middelman geboren 11 Aug 1896 te Linschoten (Montfoort).
zij trouwde Nicolaas Blonk, getrouwd 25 Mei 1921 te Linschoten (Montfoort), geboren 1894 te Linschoten (Montfoort)
(zoon van Hendrik Blonk en Cornelia van Kooten).
276. Abraham10 Schimmel (Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Okt 1842 te Vreeswijk (Nieuwegein), woonde 1878 te Culemborg (Neder-Betuwe),
beroep schipper.
hij trouwde Gezina Willemina Theodora Stapel, overige namen Wilhemina Gesina Theodora, getrouwd 25 Apr 1873 te Culemborg
(Neder-Betuwe), geboren CA. 1850 te Doesburg (dochter van Hendrik Stapel en Hendrika Elisabeth Schunck).
Kinderen uit dit huwelijk:
405.
i. Bartje Hendrika11 Schimmel geboren op 24 Mrt 1874.
406.
ii. Heinrich Schimmel geboren op CA. 1876.
iii. Wilhelmina Hendrika Schimmel geboren 3 Jun 1878 te Wijk bij Duurstede.
zij trouwde Eduard Hendrikus Koomen, getrouwd 30 Mrt 1921 te Utrecht, geboren CA. 1878 te Den Helder (zoon van
Albert Koomen en Klasina Aenee), overleden 15 Jul 1959 te Zeist.
iv. Abraham Schimmel geboren 16 Apr 1880 te Weesp, overleden 12 Feb 1958, begraven te Gouda, op Begraafplaats
IJsselhof.
hij trouwde Grietje Hukema, getrouwd 28 Apr 1920 te Gouda, geboren 23 Dec 1889 te Gaarkeuken (Zuidhorn), overleden
16 Apr 1970, begraven te Gouda, op Begraafplaats IJsselhof.
v. Petronella Schimmel geboren CA. 1883, ongehuwd, overleden 26 Sep 1934 te Utrecht.
277. Hendrik10 Schimmel (Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Apr 1853 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 19 Jan 1938 te Utrecht.
hij trouwde Elisabeth van der Voort, getrouwd 29 Feb 1884 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1858 te Vreeswijk (Nieuwegein)
(dochter van Gerrit van de Voort en Heiltje van Iperen), overleden 13 Feb 1930 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella11 Schimmel geboren 8 Apr 1885 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 3 Okt 1888 te Vreeswijk (Nieuwegein).
ii. Heiltje Schimmel geboren 11 Apr 1886 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 26 Mei 1895 te Vreeswijk (Nieuwegein).
iii. Hendrik Gerrit Schimmel geboren 18 Mrt 1890 te Vreeswijk (Nieuwegein).
- 118 -
11 Jul 2016
hij trouwde Marrigje van Oosterom, getrouwd 31 Jan 1919 te Jutphaas (Nieuwegein), geboren 1891 te Jutphaas
(Nieuwegein) (dochter van Arie van Ooterom en Adriana den Hartogh).
iv. Gerrit Hendrik Schimmel geboren 10 Sep 1893 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 2 Sep 1975, begraven te Vreeswijk
(Nieuwegein).
hij trouwde Maria Adriaantje Stöpetie, getrouwd 8 Mei 1920 te Leeuwarden (Ljouwert), geboren 13 Feb 1897 (dochter van
Nn en Nn Stöpetie), overleden 27 Mei 1979, begraven te Vreeswijk (Nieuwegein).
278. Bartha Cornelia10 Eijkelenstam (Annigje9 Schimmel, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1846 te Utrecht, overleden 10 Mrt 1871 te Utrecht. Bij het
huwelijk in 1869 wordt één kind gewettigd, Bartha Cornelia.
zij trouwde Lambertus Adrianus de Coole, getrouwd 2 Jun 1869 te Utrecht, geboren CA. 1846 te Vianen (zoon van Dirk de Coole en
Cornelia de Kruif).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bartha Cornelia11 Eijkelenstam geboren 28 Dec 1867 te Utrecht.
279. Johanna Cornelia de Groot10 Schimmel (Pieter de Groot9, Johannes8, Johannes7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Nov 1817 te Breda, beroep particuliere, overleden 10
Jan 1892 te 's-Hertogenbosch.
zij trouwde Corneille Jean Louis Pichot l'Espinasse, getrouwd 13 Nov 1840 te Schiedam, geboren 18 Mrt 1814 te Schiedam (zoon van
Samuel Paulus Pichot l'Espinasse en Jeanna Catherine Sigismunde Pichot), beroep particulier, overleden 17 Jan 1905 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jeanne Cornelie Pichot11 l'Espinasse geboren NA 1840 te 's-Hertogenbosch, overleden NA 1893.
ii. Elisabeth Louise Cornelia Pichot l'Espinasse geboren CA. 1846 te 's-Hertogenbosch, overleden 14 Nov 1931 te Arnhem.
iii. François Guillaume Pichot l'Espinasse geboren CA. 1851 te 's-Hertogenbosch, overleden 21 Mrt 1875 te 's-Hertogenbosch.
280. Willem10 Schimmel (Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Mrt 1807 te Amsterdam, gedoopt 22 Mrt 1807 te Amsterdam, in de
Westerkerk, beroep veenman, overleden 16 Mrt 1845 te Sloterdijk (Amsterdam).
hij trouwde (1) Maria Elisabeth Verhoek, getrouwd 21 Nov 1830 te Waverveen (De Ronde Venen), geboren CA. 1809 te Waverveen (De
Ronde Venen) (dochter van Lambertus Verhoek en Helena Slof), overleden 22 Nov 1834 te Waverveen (De Ronde Venen).
Kinderen uit dit huwelijk:
407.
i. Trijntje11 Schimmel geboren op 25 Jul 1831.
ii. Lambertus Schimmel geboren 5 Jan 1833 te Wilnis (De Ronde Venen), overleden 15 Sep 1838 te Amsterdam.
hij trouwde (2) Jannetje Verhoek, getrouwd 10 Sep 1835 te Waverveen (De Ronde Venen), geboren 24 Apr 1809 te Waverveen (De
Ronde Venen) (dochter van Lambertus Verhoek en Helena Slof), beroep werkster.
Kinderen uit dit huwelijk:
408.
iii. Cornelis Schimmel geboren op 24 Sep 1835.
409.
iv. Willem Schimmel geboren op CA. 1838.
410.
v. Helena Schimmel geboren op CA. 1844.
281. Arie10 Schimmel (Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Mei 1816 te Sloterdijk (Amsterdam), beroep molenaar, koorndrager,
overleden 27 Aug 1855 te Amsterdam.
hij trouwde Marritje van Steekelenburg, getrouwd 22 Nov 1843 te Amsterdam, geboren 4 Sep 1815 te Amsterdam (dochter van Jan
van Steekelenburg en Willemeijntje de Braie), beroep werkster, melkslijtster, dienstbaar, melkslijtster, overleden 11 Apr 1886 te
Amsterdam.
- 119 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
411.
i. Cornelis11 Schimmel geboren op 6 Jan 1844.
412.
ii. Jan Schimmel geboren op 12 Okt 1848.
iii. Wilhelmina Schimmel geboren 23 Jun 1851 te Amsterdam, overleden 5 Sep 1855 te Amsterdam.
iv. Arie Schimmel geboren 10 Feb 1854 te Amsterdam, beroep arbeider, overleden VR. 1919.
hij trouwde Trijntje Bellis, getrouwd 19 Nov 1886 te Barsingerhorn (Hollands Kroon), geboren 3 Nov 1866 te Barsingerhorn
(Hollands Kroon) (dochter van Gerrit Bellis en Trijntje Boender), beroep melkslijtster, overleden 21 Jul 1932 te Zijpe
(Schagen).
v. Willem Schimmel geboren 8 Mei 1856 te Amsterdam, overleden 30 Apr 1857 te Amsterdam.
282. Cornelis Wouterus10 Schimmel (Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Mei 1828 te Amersfoort, overleden 26 Jan 1876 te Amersfoort. Op
7 Feb 1876 wordt akte van inventaris opgemaakt: Schimmel, Cornelis Wouterus, overleden 26-01-1876, Amersfoort, echtgenoot
(wed. van:) Van Hoevelaken, Tennisje, overleden 27-09-1875, Aersfoort, Amersfoort B 582 en 583.
hij trouwde Teunisje Wulven, overige namen Tennisje van Hoevelaken, getrouwd 6 Mei 1863 te Amersfoort, geboren CA. 1831 te Ede
(dochter van Gerrit Wulven en Aaltje Aalberse Dekker), overleden 27 Sep 1875 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
413.
i. Willem11 Schimmel geboren op 20 Sep 1864.
414.
ii. Aaltje Schimmel geboren op 29 Dec 1865.
iii. Nn Schimmel geboren 2 Mei 1867, overleden 2 Mei 1867 te Amersfoort. Levenloos kind.
415.
iv. Grietje Schimmel geboren op 7 Okt 1868.
v. Gerrit Schimmel geboren 14 Jun 1870 te Amersfoort, overleden 1 Okt 1879 te Ede.
416.
vi. Cornelis Wouterus Schimmel geboren op 2 Nov 1871.
vii. Neeltje Schimmel geboren 13 Mei 1873 te Amersfoort, overleden 22 Aug 1876 te Wageningen.
417.
viii. Antoon Schimmel geboren op 7 Sep 1875.
283. Cornelis Carel Antonij10 Schimmel (Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Aug 1825 te Amersfoort, overleden 1 Mrt 1885 te
Utrecht.
hij trouwde Johanna Alberta Tieman, getrouwd 22 Dec 1847 te Utrecht, geboren 11 Jan 1825 te Utrecht (dochter van Theodorus
Tieman en Janna Elisabeth Ockeloen), overleden 25 Dec 1881 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Theodorus11 Schimmel geboren 26 Jul 1848 te Utrecht, overleden 28 Sep 1855 te Utrecht.
ii. Cornelis Schimmel geboren 7 Dec 1849 te Utrecht, overleden 4 Mrt 1852 te Utrecht.
iii. Cornelis Hermanus Schimmel geboren 4 Apr 1854 te Utrecht, overleden 24 Sep 1855 te Utrecht. Oud 1 jaar.
iv. Nn Schimmel geboren 22 Jul 1856, overleden 22 Jul 1856 te Utrecht. Levenloos kind.
v. Johanna Elisabeth Schimmel, overige namen Jannigje Elisabeth Schimmel, geboren 26 Mei 1859 te Utrecht, ongehuwd,
overleden 22 Jul 1929 te Utrecht.
418.
vi. Johanna Alberta Schimmel geboren op 8 Nov 1861.
419.
vii. Hermanus Arnoldus Schimmel geboren op 14 Nov 1863.
viii. Cornelia Schimmel geboren 14 Nov 1863 te Utrecht, overleden 25 Nov 1863 te Utrecht. Oud 11 dagen.
- 120 -
11 Jul 2016
284. Johanna10 Schimmel (Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Okt 1829 te Amersfoort, overleden 25 Apr 1912 te Utrecht.
zij trouwde (1) Kornelis Kulk, getrouwd 9 Jun 1858 te Utrecht, geboren CA. 1830 te Steenbergen (zoon van Dirk Kulk en Maatje van
Ree), overleden 16 Sep 1859 te Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia11 Kulk overleden 24 Feb 1869 te Utrecht.
zij trouwde (2) Johannes Hofman, overige namen Jan Hofman, getrouwd 19 Sep 1866 te Utrecht, geboren 11 Jun 1830 te Utrecht
(zoon van Jan Hofman en Wilhelmina van Bruggen), overleden 28 Jul 1882 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Cornelia Hofman geboren CA. 1848, overleden 24 Feb 1869 te Utrecht.
iii. Kornelis Hofman geboren CA. 1850, overleden 16 Sep 1859 te Steenbergen.
285. Johannes10 Schimmel (Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jul 1835 te Zwartebroek (Barneveld), overleden 23 Feb 1885 te
Delft.
hij trouwde Klara Josina van der Rijken, overige namen Clara Josina van der Reijken, overige namen Clara Josina van der Reiken,
overige namen Clara Josina van der Rijken, getrouwd 8 Aug 1860 te Delft, geboren CA. 1833 te 's-Gravenhage (dochter van Sirach
van der Rijken en Elisabeth Meijs), overleden 28 Apr 1909 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
420.
i. Cornelis Petrus11 Schimmel geboren op 4 Mrt 1861.
421.
ii. Maria Elisabeth Schimmel geboren op 28 Nov 1863.
422.
iii. Johannes Sirach Schimmel geboren op 26 Aug 1866.
iv. Cornelia Allegonda Schimmel geboren 18 Apr 1869 te Delft, overleden 1 Okt 1870 te Delft.
423.
424.
v. Cornelia Allegonda Schimmel geboren op 23 Okt 1871.
vi. Sirach Theodorus Schimmel geboren op 16 Apr 1875.
286. Geurt10 Schimmel, overige namen Geurt van Kappen (Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Jan 1825 te Maartensdijk (De Bilt),
overleden 17 Mei 1859 te Hilversum.
Bij aangifte geboorte Geurt van Kappen.
Wordt op 15 Jan 1835 erkend als zoon van Teunis middels een akte van wettiging te Maartensdijk.
hij trouwde Aartje Floor, overige namen Aaltje Floor, getrouwd 16 Mei 1851 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 21 Jun 1829 te
Achttienhoven (De Bilt) (dochter van Cornelis Floor en Maria Hoeger), overleden 8 Jun 1863 te Maartensdijk (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
425.
i. Cornelis11 Schimmel geboren op 19 Nov 1851.
426.
ii. Teunis Schimmel geboren op 6 Mrt 1853.
iii. Maria Schimmel geboren 14 Jun 1855 te De Bilt, overleden 24 Feb 1856 te Baarn.
iv. Nn Schimmel geboren 21 Nov 1857, overleden 21 Nov 1857 te Hilversum. Levenloos geboren kind.
287. Willem10 Schimmel (Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Mrt 1831 te Maarssenbroek (Maarssen), woonde 1865 - 1872 te Utrecht,
aan de Nicolaisteeg B231, beroep koopman, koetsier, overleden 26 Jun 1912 te Utrecht.
hij trouwde Wilhelmina van Elst, overige namen Willemina van Elst, getrouwd 11 Nov 1863 te Utrecht, geboren 27 Nov 1830 te
Rhenen (dochter van Antonie van Elst en Aartje Achterberg), overleden 30 Nov 1899 te Utrecht.
- 121 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
427.
i. Jan Willem11 Schimmel geboren op 16 Feb 1858.
ii. Nn Schimmel geboren 17 Jan 1864, overleden 17 Jan 1864 te Utrecht.
iii. Willem Schimmel geboren 27 Dec 1864 te Utrecht, overleden 24 Mrt 1872 te Utrecht. Oud 7 jaar, overleden des morgens
om 6.00 uur.
428.
iv. Antonie Schimmel geboren op 9 Sep 1866.
429.
v. Jannetje Schimmel geboren op 28 Dec 1867.
vi. Aartje Schimmel geboren CA. 1 Sep 1871 te Utrecht, overleden 25 Mrt 1872 te Utrecht. Oud 6 maaden, overleden des
avonds om 23.00 uur.
288. Teunis10 Schimmel (Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Jun 1843 te Utrecht, overleden 8 Mei 1914 te Utrecht.
hij trouwde Adriaantje de Waal, getrouwd 6 Dec 1872 te Westbroek (De Bilt), geboren 1835 te Achttienhoven (De Bilt) (dochter van
Hendrik de Waal en Trijntje de Jong), overleden 18 Dec 1885 te Westbroek (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn11 Schimmel geboren 29 Jul 1873, overleden 29 Jul 1873 te Westbroek (De Bilt). Levenloos geboren.
ii. Nn Schimmel geboren 29 Jul 1873, overleden 29 Jul 1873 te Westbroek (De Bilt). Levenloos geboren.
289. Aaltje10 Schimmel, overige namen Aartje Schimmel (Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Nov 1839 te Maartensdijk (De Bilt),
overleden 5 Jan 1894 te Baarn, begraven te Lage Vuursche (Baarn).
zij trouwde Jacob Westeneng, getrouwd 11 Mrt 1859 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 31 Aug 1832 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon
van Hendrik Westeneng en Jannetje Oostveen), overleden 9 Jan 1894 te Baarn.
Jacob:
Jacob en zijn echtgenote Aaltje Schimmel zijn beiden overleden aan de gevolgen van turfverstikking. Zij woonden op een
boerderijtje tegenover de 500 Roedenlaan te Lage Vuursche.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannigje11 Westeneng geboren 2 Aug 1859 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 12 Okt 1931 te Maartensdijk (De
Bilt).
zij trouwde Benjamin Blankenstein, getrouwd 5 Nov 1880 te Baarn, geboren CA. 1843 te Baarn (zoon van Johannes
Blankensteijn en Gerritje Veldhuisen), overleden VR. 1931.
ii. Adriaantje Westening geboren CA. 1 Sep 1861, overleden 28 Okt 1861 te De Bilt. Oud bijna zeven weken.
430.
iii. Hendrika Westeneng geboren op 16 Jun 1863.
iv. Evert Hendrik Westening geboren 13 Aug 1864 te De Bilt, overleden 1 Sep 1864 te De Bilt. Oud bijna drie weken.
431.
v. Jaantje Westeneng geboren op 26 Dec 1865.
vi. Jacob Westeneng geboren 22 Apr 1867 te De Bilt, overleden 2 Okt 1867 te De Bilt. Oud ruim vijf maanden.
vii. Jacob Westeneng geboren 14 Nov 1868 te Baarn, overleden 22 Mei 1928 te Hilversum.
viii. Evert Westeneng geboren 24 Mrt 1870 te Baarn, overleden 25 Sep 1870 te Baarn.
ix. Evert Westeneng geboren 2 Jul 1871 te Baarn, overleden 6 Mrt 1945 te Soest.
hij trouwde Ida van Velzen, getrouwd 31 Aug 1894 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1872 te Maartensdijk (De Bilt)
(dochter van Johannes van Velzen en Jannigje van der Heiden).
x. Hendrik Westeneng geboren 1 Jul 1873 te Baarn, overleden 26 Jul 1873 te Baarn.
- 122 -
11 Jul 2016
xi. Hendrik Westeneng geboren 11 Okt 1874 te Baarn, overleden 12 Nov 1874 te Baarn. Kind van een tweeling.
xii. Aaltje Westeneng geboren 11 Okt 1874 te Baarn, overleden 26 Apr 1947 te Soest. Kind van een tweeling.
zij trouwde Peter Constantius Floor, getrouwd 16 Jun 1899 te Baarn, geboren CA. 1862 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon van
Cornelis Andries Floor en Elisabeth Constantia van Brenk).
xiii. Marretje Westeneng geboren 13 Nov 1876 te Baarn, overleden 11 Dec 1876 te Baarn.
xiv. Hendrik Westeneng geboren 4 Apr 1880 te Baarn, overleden 3 Feb 1883 te Baarn.
290. Willem10 Schimmel (Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Jun 1842 te Maartensdijk (De Bilt), woonde 1895 te Westbroek (De Bilt),
beroep arbeider, veehouder, overleden 20 Mrt 1914 te Utrecht.
hij trouwde Gijsje van Vulpen, getrouwd 17 Aug 1866 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 10 Nov 1843 te Maartensdijk (De Bilt)
(dochter van Gijsbert van Vulpen en Maria van Kolfschoten), overleden 25 Okt 1881 te Achttienhoven (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
432.
i. Adriana11 Schimmel geboren op 27 Dec 1866.
433.
ii. Gijsbertus Schimmel geboren op 4 Jul 1868.
iii. Maria Schimmel geboren 29 Jun 1869 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 22 Jan 1871 te Achttienhoven (De Bilt).
iv. Evertje Schimmel geboren 27 Jul 1870 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 16 Aug 1870 te Achttienhoven (De Bilt).
434.
v. Maria Schimmel geboren op 20 Nov 1871.
vi. Evert Schimmel geboren 21 Jan 1873 te Achttienhoven (De Bilt), ongehuwd, overleden 17 Nov 1895 te Westbroek (De
Bilt).
vii. Teunis Schimmel geboren 29 Mrt 1874 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 25 Dec 1874 te Achttienhoven (De Bilt). Oud
9 maanden.
435.
viii. Teuntje Schimmel geboren op 31 Mrt 1875.
ix. Cornelia Schimmel geboren 15 Jul 1876 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 1 Aug 1876 te Achttienhoven (De Bilt). Oud
15 dagen.
x. Cornelia Schimmel geboren 28 Jul 1878 te Achttienhoven (De Bilt).
436.
xi. Willem Schimmel geboren op 28 Jun 1880.
xii. Lammert Schimmel geboren 25 Okt 1881 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 1 Okt 1924 te Utrecht.
hij trouwde Maria Stoof, getrouwd 21 Nov 1913 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 28 Nov 1887 te Vinkeveen, Waverveen
(De Ronde Venen) (dochter van Jacob Stoof en Maria Hoefakker), overleden 3 Dec 1957 te Utrecht.
291. Johanna Maria10 Schimmel (Willem9, Johannes Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jul 1851 te Amersfoort, overleden 16 Mei 1922 te Amersfoort.
zij trouwde Paulus Hertog, getrouwd 1 Sep 1880 te Amersfoort, geboren CA. 1857 te Vledder (Westerveld) (zoon van Antonius Hertog
en Anna Maria Janssen), overleden 8 Aug 1941 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Hendrika11 Hertog geboren 1 Aug 1881 te Amersfoort.
zij trouwde Josephus Gerhardus Hummels, getrouwd 27 Aug 1912 te Amersfoort, geboren CA. 1880 te Arnhem (zoon van
Johannes Hummels en Johanna Rasing).
ii. Wilhelmus Antonius Hertog geboren 10 Jan 1885 te Amersfoort.
hij trouwde Jannigje Adriana de Ruyter, getrouwd 18 Sep 1917 te Amersfoort, geboren CA. 1887 te Utrecht (dochter van
- 123 -
11 Jul 2016
Cornelis de Ruyter en Catharina Maria de Bie).
iii. Antonius Lambertus Hertog geboren 4 Mrt 1886 te Amersfoort, overleden 20 Mrt 1950 te Amersfoort.
iv. Hendrikus Gijsbertus Hertog geboren 21 Sep 1890 te Amersfoort, overleden 3 Aug 1946 te Amersfoort.
v. Lambertus Jacobus Hertog geboren 25 Jul 1892 te Amersfoort, overleden 20 Mei 1893 te Amersfoort.
292. Alida10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Sep 1838 te Zoeterwoude.
zij trouwde Pieter van 't Wout, getrouwd 22 Feb 1867 te Zegwaart (Zoetermeer), geboren 25 Jul 1841 te Oudshoorn (Alphen aan den
Rijn) (zoon van Jan van 't Wout en Marijtje van der Min), gedoopt te NH-Kerk, beroep broodbakker, aantal kinderen in dit gezin :
acht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia van 't11 Wout geboren 20 Nov 1868 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 7 Aug 1872 te Zoetermeer.
ii. Jan Dirk van 't Wout geboren 3 Mei 1870 te Zegwaart (Zoetermeer).
hij trouwde Willemijntje Kluis, getrouwd 24 Okt 1923 te Zegwaart (Zoetermeer), geboren CA. 1882 te Hazerswoude
(Rijnwoude) (dochter van Anthonie Kluis en Pleuntje Groeneweg).
iii. Hendrika van 't Wout geboren 7 Jun 1871 te Zegwaart (Zoetermeer).
iv. Keetje van 't Wout geboren 7 Aug 1872 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 8 Mrt 1874 te Zegwaart (Zoetermeer).
v. Jansje van 't Wout geboren 1 Dec 1873 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 15 Mrt 1874 te Zegwaart (Zoetermeer).
vi. Cornelia van 't Wout geboren 11 Mei 1875 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 15 Jan 1876 te Zegwaart (Zoetermeer).
vii. Cornelia van 't Wout geboren 29 Dec 1876 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 28 Okt 1952 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Hendrik van Ommen, getrouwd 3 Mrt 1897 te Nootdorp (Pijnacker-Nootdorp), geboren 26 Mei 1874 te Baarn
(zoon van Cornelis van Ommen [1842 - 1893] en Cornelia Schimmel [1839 - 1923]), beroep timmerman, overleden 29 Apr
1922 te Wassenaar.
293. Cornelia10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Nov 1839 te Zoeterwoude, overleden 5 Dec 1923 te Baarn, begraven 10
Dec 1923 te Baarn, op de Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg.
zij trouwde Cornelis van Ommen, getrouwd 24 Mei 1867 te Baarn, geboren 19 Apr 1842 te Baarn (zoon van Wouter van Ommen en
Johanna Katrina van Kesteren), woonde 1888 te Baarn, aan de Heemstralaan, beroep timmerman, overleden 7 Mei 1893 te Baarn,
begraven te Baarn, op de Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Catharina11 van Ommen geboren 16 Aug 1867 te Baarn.
zij trouwde Jacob Pieter Jacobszoon, getrouwd 29 Nov 1889 te Baarn, geboren CA. 1862 te Amsterdam (zoon van Pieter
Jacobszoon en Catharina Willems).
ii. Cornelia van Ommen geboren 8 Nov 1868 te Baarn, geëmigreerd 10 Dec 1892 naar -, Verenigde Staten van Amerika.
iii. Wouter van Ommen geboren 23 Apr 1870 te Baarn, overleden 29 Nov 1889 te Baarn.
iv. Hendrik van Ommen geboren 30 Jun 1872 te Baarn, overleden 2 Okt 1872 te Baarn.
v. Hendrik van Ommen geboren 26 Mei 1874 te Baarn, beroep timmerman, overleden 29 Apr 1922 te Wassenaar.
hij trouwde Cornelia van 't Wout, getrouwd 3 Mrt 1897 te Nootdorp (Pijnacker-Nootdorp), geboren 29 Dec 1876 te
Zegwaart (Zoetermeer) (dochter van Pieter van 't Wout [1841 ] en Alida Schimmel [1838 ]), overleden 28 Okt
1952 te 's-Gravenhage.
vi. Nelia van Ommen geboren 31 Jan 1876 te Baarn, overleden 26 Nov 1945 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg).
- 124 -
11 Jul 2016
zij trouwde Gerrit Booij, getrouwd 16 Jun 1899 te Baarn, geboren CA. 1867 te Amsterdam (zoon van Klaas Booij en
Neeltje Korte).
vii. Cornelis van Ommen geboren 26 Aug 1877 te Baarn.
viii. Maria Jacoba van Ommen geboren 12 Sep 1878 te Baarn, overleden 13 Mrt 1879 te Baarn.
ix. Jacobus Petrus van Ommen geboren 27 Dec 1879 te Baarn, overleden 20 Aug 1947 te Baarn.
hij trouwde Aukje Bouma, getrouwd 12 Mrt 1906 te Lemsterland (Lemsterlân), geboren CA. 1878 te Lemmer (Lemsterlân)
(dochter van Pier Bouma en Geertje de Boer).
x. Piet van Ommen geboren 29 Jan 1882 te Baarn, overleden 1 Jul 1950 te Baarn.
hij trouwde Pietje van Vliet, getrouwd 20 Sep 1906 te Baarn, geboren 9 Jan 1882 te Laag Nieuwkoop (Stichtse Vecht)
(dochter van Dirk van Vliet en Maria Oskam).
xi. Maria Jacoba van Ommen geboren 1 Feb 1884 te Baarn, overleden 27 Sep 1960 te Baarn.
zij trouwde Tijmen Stein, getrouwd 6 Jun 1912 te Baarn, geboren CA. 1874 te Baarn (zoon van Wilhelm Stein en Jannetje
Grootveld).
294. Pietertje10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jun 1841 te De Vuursche (Baarn).
zij trouwde Adrianus Johannes van der Voort, getrouwd 14 Aug 1863 te Baarn, geboren CA. 1833 te 's-Gravenhage (zoon van
Johannes van der Voort en Elisabeth van Spronsen), overleden 28 Jun 1901 te Zegwaart (Zoetermeer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia van der11 Voort geboren 2 Jun 1865 te Zegwaart (Zoetermeer).
zij trouwde Jan Bekink, getrouwd 20 Feb 1889 te Kralingen (Rotterdam), geboren CA. 1862 te Rotterdam (zoon van Gerrit
Bekink en Johanna Barendina van der Brugge).
ii. Johannes van der Voort geboren 15 Aug 1867 te Zegwaart (Zoetermeer).
hij trouwde Anna Maria van Daalen, getrouwd 10 Aug 1894 te Zoetermeer, geboren CA. 1869 (dochter van Dirk van Daalen
en Adriana van Leeuwen).
iii. Hendrik van der Voort geboren 19 Feb 1869 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 29 Mei 1888 te Zegwaart (Zoetermeer).
iv. Pieter Martinus van der Voort geboren 17 Okt 1870 te Zegwaart (Zoetermeer).
hij trouwde Maaike Bijl, getrouwd 2 Nov 1893 te Dubbeldam (Dordrecht), geboren 1870 te Dubbeldam (Dordrecht)
(dochter van Arie Bijl en Mieke Schipper).
v. Bernardus van der Voort geboren 30 Okt 1873 te Zegwaart (Zoetermeer), overleden 20 Apr 1933 te 's-Gravenhage.
hij trouwde Maria Johanna Jacoba Timmermans, getrouwd 14 Aug 1917 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg), geboren
1883 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg) (dochter van Gerardus Timmermans en Johanna Geertruida van der Vaart).
vi. Adrianus Johannes van der Voort geboren 24 Jun 1877 te Zegwaart (Zoetermeer).
hij trouwde Antje Barthe Wilhelmina van Wingerden, getrouwd 31 Aug 1904 te Gouderak (Ouderkerk), geboren CA. 1876
te Gouderak (Ouderkerk) (dochter van Barend van Wingerden en Wijna Philippina Manschot).
vii. Nn van der Voort geboren 9 Feb 1879, overleden 9 Feb 1879 te Zegwaart (Zoetermeer). Doodgeboren.
viii. Cornelis van der Voort geboren 12 Jul 1880 te Zegwaart (Zoetermeer), beroep broodbakker.
hij trouwde Daatje Mensema, getrouwd 11 Mrt 1908 te Hoogezand (Hoogezand-Sappemeer), geboren CA. 1886 te
Wildervank (Veendam) (dochter van Siemon Mensema en Bina de Boer).
ix. Nn van der Voort geboren 21 Dec 1882, overleden 21 Dec 1882 te Zegwaart (Zoetermeer).
295. Alberta10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
- 125 -
11 Jul 2016
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Sep 1845 te De Vuursche (Baarn), overleden 12 Okt 1895 te Baarn,
begraven 16 Okt 1895 te Baarn, op de Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg.
zij trouwde Arris Veenendaal, getrouwd 28 Okt 1881 te Baarn, geboren 11 Mrt 1849 te Veenendaal (zoon van Hendrik Veenendaal en
Teuntje van Dijk), beroep tuinbaas, overleden 11 Nov 1929 te Baarn, begraven 16 Nov 1929 te Baarn, op de Nieuwe Algemene
Begraafplaats Wijkamplaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik11 Veenendaal geboren 16 Aug 1882 te Baarn, beroep tuinman.
hij trouwde Roelofje van de Steeg, getrouwd 12 Feb 1913 te Hilversum, geboren CA. 1884 te Renkum (dochter van Antoon
van de Steeg en Roelofje Gerritsen).
ii. Willem Veenendaal geboren 11 Jul 1884 te Baarn, overleden 2 Jan 1959 te Utrecht.
hij trouwde Jannetje van Velzen, getrouwd 19 Mei 1911 te Baarn, geboren CA. 1888 te Lexmond (Zederik) (dochter van
Jan van Velzen en Maria Anna Duhen).
iii. Cornelia Veenendaal geboren 3 Feb 1886 te Baarn, overleden 13 Aug 1887 te Baarn.
296. Johanna Maria10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Feb 1847 te De Vuursche (Baarn).
zij trouwde Jacobus Petrus Kruisbrink, getrouwd 12 Nov 1875 te Baarn, geboren CA, 1843 te Amsterdam (zoon van Paulus Kruisbrink
en Jeanette Maria Schimmel).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Janette Maria11 Kruisbrink geboren 24 Okt 1876 te Bloemendaal, overleden 24 Okt 1918 te Sloten (Amsterdam).
zij trouwde Cornelis Rus, getrouwd 11 Okt 1906 te Amsterdam, geboren CA. 1881 te Bergen (zoon van Pieter Rus en
Trijntje Houtkooper), beroep vleeshouwer.
ii. Hendrik Kruisbrink geboren CA. 1878 te Amsterdam, beroep schoenmaker.
hij trouwde Anna Carolina Cornelia Petiet, getrouwd 16 Jun 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1879 te Amsterdam (dochter
van Cornelis Petiet en Anna Carolina Olssen).
iii. Jacobus Petrus Kruisbrink geboren CA. 1880 te Amsterdam, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Jannetje Kooij, getrouwd 22 Aug 1907 te Amsterdam, geboren CA. 1885 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug)
(dochter van Rijk Kooij en Evertje van Laar).
iv. Paulus Kruisbrink geboren CA. 1882 te Amsterdam, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Johanna Maria Schogt, getrouwd 13 Sep 1911 te Hilversum, geboren CA. 1891 te Hilversum (dochter van
Johannes Jacobus Schogt en Catharina Johanna Challa).
Johanna: Voogd Johannes Jacobus Schogt; toeziend voogd Jacobus Petrus Kruisbrink.
297. Hendrik10 Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Feb 1852 te De Vuursche (Baarn), beroep tuinknecht, tuinman, overleden 3
Feb 1942 te Velp (Rheden).
hij trouwde Sophia Catharina Gerritsen, getrouwd 5 Dec 1883 te Arnhem, geboren CA. 1856 te Renkum (dochter van Gerrit Gerritsen
en Maria Magdalena Ohlen), beroep dienstbode, overleden 30 Dec 1935 te Velp (Rheden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik11 Schimmel geboren 21 Jun 1884 te Arnhem, overleden 28 Jun 1884 te Arnhem. Oud 7 dagen.
ii. Nn Schimmel geboren 10 Mei 1885 te Arnhem, overleden 10 Mei 1885 te Arnhem. Levenloos geboren kind.
iii. Cornelia Schimmel geboren 27 Feb 1887 te Arnhem.
iv. Gerrit Schimmel geboren 16 Apr 1888 te Arnhem, overleden 9 Nov 1888 te Arnhem.
- 126 -
11 Jul 2016
v. Maria Magdalena Schimmel geboren 15 Apr 1890 te Arnhem, overleden 19 Sep 1968, begraven te Rolde (Aa en
Hunze).
zij trouwde Johan Frederik Gerritsen, getrouwd 12 Dec 1918 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), geboren 21 Jul 1891 te
Doorn (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Arie Gerritsen en Arnoldina Margaretha im Oldenhagen), overleden 1960, begraven
te Rolde (Aa en Hunze).
vi. Hendrika Schimmel geboren 2 Jul 1893 te Arnhem, overleden 11 Aug 1931 te Heteren (Overbetuwe).
vii. Sophia Geertruida Schimmel geboren 2 Jun 1897 te Arnhem.
zij trouwde Dirk de Jager, getrouwd 7 Apr 1921 te Rheden, geboren CA. 1886 te Middachtersteeg (Rheden) (zoon van Dirk
de Jager en Anna Fier).
298. Kornelia10 Schimmel, overige namen Cornelia Schimmel (Hendrik9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jul 1854 te Baarn, overleden 7
Jan 1926 te Amsterdam.
zij trouwde Johannes van den Burg, getrouwd 15 Aug 1878 te Baarn, geboren CA. 1849 te Oranjewoud (Hearrenfean) (zoon van
Hendrik van den Burg en Jansje Snellenberg), overleden 26 Dec 1898 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn van den11 Burg geboren 27 Jun 1879 te Baarn, overleden 27 Jun 1879 te Baarn. Levenloos geboren.
ii. Hendrik van den Burg geboren 1 Mei 1880 te Baarn, beroep koetsier.
hij trouwde Willemijntje Geerlings, getrouwd 6 Apr 1906 te Barneveld, geboren CA. 1885 te Barneveld (dochter van Jan
Geerlings en Hendrika Schouten), beroep dienstbode.
iii. Cornelia van den Burg geboren 30 Aug 1881 te Baarn.
iv. Aart van den Burg geboren 6 Dec 1882 te Baarn, beroep huisschilder, overleden 12 Apr 1956 te Baarn.
hij trouwde Johanna Maria Wilhelmina Peeters, getrouwd 24 Aug 1916 te Haarlem, geboren CA. 1877 te Haarlem (dochter
van Nn en Jansje Peeters).
v. Johannes van den Burg geboren 13 Nov 1884 te Baarn, overleden 19 Apr 1885 te Baarn.
vi. Johannes van den Burg geboren CA. 1888 te 's-Graveland (Wijdemeren), beroep stoker, overleden 10 Apr 1933 te
Bussum.
hij trouwde Gerritje Eggen, getrouwd 28 Mrt 1919 te Bussum, geboren CA. 1896 te Leiden (dochter van Gerrit Eggen en
Rika Alberta Hendrikse).
vii. Jan van den Burg geboren CA. 1891 te 's-Graveland (Wijdemeren), woonde 1951 te Naarden, beroep gemeentewerkman,
overleden 15 Jun 1951 te Naarden.
hij trouwde Elisebeth Sjoerdsma, overleden NA 1951.
viii. Annette van den Burg geboren 22 Jun 1893 te Schalkwijk (Houten), overleden 1 Mrt 1896 te Baarn.
ix. Jacobus Petrus van den Burg geboren 23 Apr 1896 te Baarn, beroep elektricien.
hij trouwde Jansje Gersie, getrouwd 20 Apr 1927 te Bussum, geboren CA. 1897 te Boskoop (dochter van Jacob Gersie en
Batje Boer).
299. Reintje Neeltje10 Schimmel (Willem9, Albertus Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Feb 1852 te Arnhem, overleden 14 Dec 1922 te Arnhem.
zij trouwde Gerrit Jan Abbing, getrouwd 29 Apr 1874 te Arnhem, geboren CA. 1850 te Arnhem (zoon van Gerrit Abbing en Theodora
ten Houten), beroep timmerman, overleden 24 Nov 1922 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit Hendrik Aalbert11 Abbing geboren CA. 1 Feb 1875 te Arnhem, overleden 19 Sep 1875 te Arnhem. Oud 7 maand.
- 127 -
11 Jul 2016
ii. Gerrit Willem Abbing geboren 11 Feb 1876 te Arnhem, beroep kleermaker, dameskleermaker, overleden 10 Jul 1926 te
Arnhem.
hij trouwde Alida Schnitzler, getrouwd 25 Mrt 1908 te Arnhem, geboren CA. 1884 te Leiden (dochter van Jan Willem
Albertus Schnitzler en Marretje de Boer), overleden NA 1926.
iii. Tonia Hendrika Cornelia Abbing geboren 19 Mei 1877 te Arnhem, overleden 3 Mei 1948 te Arnhem.
zij trouwde Willem Hei, getrouwd 5 Sep 1900 te Arnhem, geboren CA. 1876 te Ede (zoon van Willem Hei en Maria
Hendrika Roosink), beroep kantoorbediende, overleden VR. 1948.
iv. Theodora Hendrica Abbing geboren 21 Jul 1879 te Arnhem, overleden 27 Mei 1945 te Helmond.
zij trouwde Hendrik Jan Puijman, getrouwd 29 Okt 1902 te Arnhem, geboren CA. 1878 te Arnhem (zoon van Adrianus
Puijman en Alida Florentina van der Waal), beroep spoorwegambtenaar.
v. Alberta Reinira Abbing geboren 26 Mrt 1885 te Arnhem, overleden 21 Nov 1890 te Arnhem.
vi. Albertus Willem Rienier Abbing geboren 31 Mei 1893 te Arnhem, overleden 8 Jun 1893 te Arnhem. Oud 9 dagen.
300. Johannes Cornelis10 Meerveld (Gerrit Wulfertsz9 van Meerveld, Evertje Gijsberts8 Schimmel, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Nov 1840 te Leusden, overleden
7 Sep 1905 te Woudenberg.
hij trouwde Aartje Lagerweij, roepnaam Ortje, getrouwd 5 Nov 1877, geboren 17 Mei 1850 te Woudenberg (dochter van Dirk
Lagerweij en Cornelia Vermeulen), overleden 20 Dec 1922 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis11 Meerveld geboren 19 Jun 1880 te Woudenberg, op "Lambalgen", overleden 26 Jan 1959 te Woudenberg.
hij trouwde Aaltje van de Waerdt, getrouwd 27 Aug 1908 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), geboren 31 Aug 1885 te
Leersum (Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Cornelis Waerdt en Gerritje Ederveen), overleden 14 Jun 1956 te
Woudenberg, aantal kinderen in dit gezin : vier.
ii. Dirk Meerveld.
iii. Johannes Cornelis Meerveld.
iv. Grada Meerveld.
301. Heimen Evert10 Schimmel (Johannes9, Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Okt 1855 te Apeldoorn, beroep stalhouder, overleden
10 Jul 1910 te Apeldoorn, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg. Toen Evert Heimen oud genoeg was ging hij verder
met de stalhouderij. Hij trouwde op 35 jarige leeftijd met Clara Wentink en kregen 4 kinderen waarvan één doodgeboren. Het pand
van de herberg was oud en vervallen, daarom besloot de gemeente Apeldoorn de familie Schimmel uit te kopen en kregen ze een
nieuw pand op dezelfde locatie. Het pand werd in 1889 afgebroken. Tijdens de verbouwing overleed Evert Heimen op 54 jarige
leeftijd. De stalhouderij werd door zijn 2 zonen Berend (17) en Johannes (19) voortgezet.
hij trouwde Clara Wentink, getrouwd 28 Apr 1887 te Hummelo en Keppel (Bronckhorst), geboren 21 Dec 1859 te Drempt
(Bronckhorst) (dochter van Jacobus Reinirus Wentink en Berendina Theodora van Zadelhoff), overleden 8 Jan 1939 te Apeldoorn,
begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes11 Schimmel geboren 12 Feb 1888 te Apeldoorn, overleden 9 Apr 1888 te Apeldoorn.
ii. Jacoba Hendrika Schimmel geboren 28 Jan 1889 te Apeldoorn.
zij trouwde Durk Klazes de Roos, getrouwd 21 Nov 1912 te Apeldoorn, geboren CA. 1878 te Utingeradeel (Boarnsterhim)
(zoon van Klaas Ruurds de Roos en Akke Baukes Westerterp), beroep handelaar in gedist., overleden 13 Jun 1931 te
Apeldoorn.
437.
iii. Johannes Schimmel geboren op 26 Mrt 1891.
iv. Berend Thomas Schimmel geboren 8 Dec 1893 te Apeldoorn, beroep stalhouder, overleden 3 Mrt 1913 te Eldrik
(Bronckhorst), doodsoorzaak verkeersongeval, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg.
- 128 -
11 Jul 2016
302. Johanna10 Schimmel (Gijsbertus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Dec 1843 te Amersfoort.
Bij het huwelijk in 1876 wordt één kind gewettigd: Philippus Pieter.
zij trouwde Johannes Meerburg, getrouwd 5 Apr 1876 te Amersfoort, geboren CA. 1844 te Amsterdam (zoon van Johannes Meerburg
en Dorothea Wakker).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Philippus Pieter11 Meerburg geboren 21 Okt 1870 te Amersfoort, beroep ladingmeester.
hij trouwde (1) Cornelia Joling, getrouwd 5 Sep 1894 te Veldhoven, geboren 18 Feb 1870 te Veldhoven en Meerveldhoven
(dochter van Johannes Leonardus Joling en Dirkje van der Schans), overleden VR. 1921.
hij trouwde (2) Francina Johanna Geertruida Klaasen, getrouwd 22 Sep 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1875 te
's-Gravenhage (dochter van Frederik Klaasen en Johanna Pieternella Roosen).
ii. Christina Meerburg geboren CA. 1 Jun 1876, overleden 19 Mei 1877 te Amersfoort.
iii. Christina Meerburg geboren 8 Dec 1878 te Amersfoort, overleden 21 Okt 1931 te Utrecht.
zij trouwde Jan Pieter Coen Courbois, getrouwd 12 Nov 1901 te Amersfoort, geboren CA. 1874 te Magelang (Indonesië)
(zoon van Ferdinand Sebastiaan Hubertus Courbois en Helena Maria Roomer).
iv. Alberta Christina Dorothea Meerburg geboren 19 Dec 1884 te Amersfoort.
zij trouwde Dirk Kater, getrouwd 10 Mrt 1914 te Amersfoort, geboren CA. 1887 te Barsingerhorn (Hollands Kroon) (zoon
van Jan Kater en Immetje Winkel).
303. Adrianus10 Schimmel, overige namen Aart Gijsbertusz Schimmel, overige namen Aart Schimmel (Gijsbertus9, Arien
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 7 Dec 1845 te Amersfoort, beroep 1870 kantoorbediende, beroep 1874 winkelier, beroep 1878 klerk, beroep 1882
commissionair, beroep 1884 spoorwegambtenaar, beroep 1887 (weer) commissionair, beroep 1900 schilder., overleden 4 Sep 1908 te
Drunen (Heusden).
hij trouwde Cornelia Catharina Johanna Stoové, getrouwd 4 Mei 1870 te Amersfoort, geboren 3 Feb 1843 te Amersfoort (dochter van
Cornelis Adrianus Stoové en Marrigje Seldenrijk), overleden 9 Jan 1903 te Kootwijkerbroek (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
438.
i. Christina Marianna11 Schimmel geboren op 21 Feb 1871.
ii. Marianna Cornelia Schimmel, roepnaam Marritje Schimmel, geboren 7 Mei 1872 te Amersfoort, overleden 27 Okt 1887 te
Utrecht.
iii. Gijsbertus Schimmel geboren 12 Feb 1874 te Amersfoort, beroep aannemer, schilder.
hij trouwde Henriettha van der Burg, getrouwd 7 Mei 1902 te Haarlem, geboren CA. 1878 te Diepenheim (Hof van Twente)
(dochter van Gerrit Willem Herman van der Burg en Johanna van der Vegte).
439.
iv. Grietje Schimmel geboren op 2 Sep 1875.
v. Cornelis Adrianus Schimmel geboren 23 Jun 1877 te Amersfoort, overleden 8 Sep 1877 te Amersfoort.
vi. Pieternella Cornelia Schimmel geboren 29 Okt 1878 te Utrecht, overleden 23 Mei 1879 te Utrecht. Leeftijd: zes maanden.
vii. Nn Schimmel geboren 17 Jun 1880, overleden 17 Jun 1880 te Utrecht. Levenloos kind.
viii. Willem Schimmel geboren 5 Jan 1882 te Utrecht, overleden 31 Mrt 1884 te Utrecht.
ix. Albertha Christina Schimmel geboren 19 Mrt 1884 te Utrecht, overleden 2 Mei 1884 te Utrecht.
x. Willem Frederik Schimmel geboren 24 Jan 1886 te Utrecht, overleden 6 Feb 1887 te Utrecht. Oud twaalf maanden.
304. Elisa10 Schimmel, roepnaam Elsje Schimmel (Gijsbertus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Apr 1848 te Amersfoort, woonde 1884 te Zeist,
overleden 23 Jan 1884 te Amsterdam.
- 129 -
11 Jul 2016
zij trouwde Lambertus Kruiswijk, getrouwd 29 Okt 1873 te Amersfoort, geboren CA. 1844 te Zeist (zoon van Willem Kruiswijk en
Willempje van Essen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmina Alberta Christina11 Kruiswijk geboren 30 Mrt 1875 te Soest, overleden 1 Apr 1875 te Soest. Oud twee dagen.
ii. Willemina Kruiswijk geboren CA. 1876, overleden 17 Aug 1876 te Zeist.
iii. Christiaan Kruiswijk geboren CA. 1879, overleden 28 Mrt 1882 te Amsterdam.
iv. Willem Kruiswijk geboren 12 Sep 1880 te Zeist.
v. Lambertus Kruiswijk geboren 20 Aug 1882 te Zeist, overleden 19 Aug 1883 te Zeist.
305. Alberta Christina10 Schimmel (Gijsbertus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Aug 1853 te Amersfoort.
zij trouwde (1) Gerrit Koene, getrouwd 12 Jun 1878 te Amersfoort, geboren CA. 1850 te Zaandam (Zaanstad) (zoon van Jan Koene en
Aafje Slik), beroep sergant.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Agatha Gerardina11 Koene geboren CA. 1882 te Soerabaja (Indonesië), overleden 20 Sep 1900 te Delft.
zij trouwde (2) Jan Nieuwland, getrouwd 19 Jan 1899 te Delft, geboren CA. 1846 te Vier Polders (Opsterlân) (zoon van Jacob
Nieuwland en Lijsbeth Dekker). zij scheiden op 11 Dec 1906 te Delft.
306. Jacobus10 Schimmel (Petrus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Jan 1848 te Amersfoort, beroep adjudant, onder-officier, administrateur,
overleden 16 Feb 1911 te Breda.
hij trouwde Maria Margaretha Hubertina Gessel, getrouwd 14 Sep 1882 te Breda, geboren CA. 1864 te Roermond (dochter van
Hendrik Gessel en Johanna Hubertina Legez).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anne Margaretha Eliza11 Schimmel, overige namen Anna Margaretha Eliza Schimmel, geboren 6 Dec 1882 te Breda,
overleden 1 Mrt 1883 te Breda. Oud 3 maanden.
ii. Petrus Hubertus Jacobus Schimmel geboren 9 Dec 1883 te Breda, overleden 14 Okt 1887 te Breda. Oud 3 jaren.
iii. Elisa Petronella Schimmel geboren 18 Apr 1885 te Breda, overleden 26 Jun 1885 te Breda. Oud 2 maanden.
307. Ariana10 Schimmel (Petrus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jun 1855 te Amersfoort, overleden 5 Nov 1892 te Amersfoort.
zij trouwde Roelof Jan Graaf, getrouwd 6 Aug 1879 te Amersfoort, geboren CA. 1851 te Amersfoort (zoon van Harm Graaf en
Johanna Kreuzer), beroep soldaat, concierge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Herman Petrus11 Graaf geboren 4 Mrt 1881 te Amersfoort, beroep sergeant bij de infanterie, overleden 14 Feb 1933 te
Blerick (Venlo).
hij trouwde Antonia Johanna Meijer, getrouwd 8 Dec 1910 te Amsterdam (dochter van Jean Jacob Frederic Meijer en
Antonia Johanna von der Burg), overleden VR. 1933.
ii. Eliza Graaf, overige namen Elisa Graaf, geboren 4 Mrt 1883 te Arnhem, overleden 28 Jun 1883 te Arnhem. Oud 3 maand.
308. Willemina Hendrika10 Schimmel (Petrus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Aug 1861 te Amersfoort, overleden 31 Jul 1913 te
Utrecht.
zij trouwde Hendrik van der Veer, getrouwd 23 Mei 1901 te Amersfoort, geboren CA. 1869 te Veenendaal (zoon van Albertus van der
Veer en Cornelia de Liefde).
- 130 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Alberta Cornelia van der11 Veer, overige namen Albertha van der Veer, geboren 25 Feb 1904 te Veenendaal.
zij trouwde Steven Dirk Dorssen, getrouwd 27 Mrt 1929 te Veenendaal, geboren CA. 1895 te Arnhem (zoon van Dirk Willem
Dorssen en Anna Cornelia Boonzaaijer).
309. Arie10 Schimmel (Petrus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Dec 1866 te Amersfoort, overleden 11 Feb 1952 te Amersfoort.
hij trouwde Susanna Elisabeth Meyer, geboren CA. 1863 te Amsterdam (dochter van Arend Meijer en Elisabeth Metsch), overleden NA
15 Dec 1943 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
440.
i. Maria Margaretha Huberta11 Schimmel geboren op 11 Dec 1898.
ii. Elise Elisabeth Susanna Schimmel geboren 17 Jan 1902 te Amersfoort, overleden 17 Aug 1989, begraven te Hilversum, op
de Noorder Begraafplaats.
zij trouwde Gerardus Bikkers, getrouwd 27 Mei 1926 te Amersfoort, geboren 20 Mrt 1898 te Amersfoort (zoon van
Gerardus Bikkers en Maria van Dijk), overleden 30 Jan 1966 te Hilversum, begraven te Hilversum, op de Noorder
Begraafplaats.
iii. Anna Bernardina Schimmel geboren 24 Jan 1903 te Amersfoort, woonde 8 Aug 1927 te Tilburg, woonde 29 Dec 1931 te
Amsterdam.
zij trouwde Leendert de Wit, getrouwd 8 Aug 1927 te Amersfoort, geboren 2 Nov 1897 te Amersfoort (zoon van Reinder de
Wit en Alida Maria de Rue), woonde 2 Jul 1927 te Tilburg, woonde 29 Dec 1931 te Amsterdam, beroep handelsreiziger.
iv. Maria Margaretha Hubertina Schimmel geboren 21 Jun 1905 te Amersfoort.
v. Petrus Jacobus Schimmel geboren 3 Jan 1907 te Amersfoort, overleden 20 Jun 1907 te Amersfoort. Oud vijf maanden.
310. Jannigje10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Mrt 1850 te Scherpenzeel, gedoopt 5 Mei 1850 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 9 Apr 1873 te Scherpenzeel, beroep zonder beroep, overleden 19 Nov 1916 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
Met attestatie vertrokken naar Lunteren 15-04-1878.
zij trouwde Hendrik van Heerd, getrouwd 7 Mrt 1878 te Scherpenzeel, geboren CA. 1854 te Ede (zoon van Wouter van Heerd en
Stijntje Beek), beroep mandenmaker, landbouwer, overleden 4 Feb 1934 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wouter11 van Heerd geboren CA.1879 te Ede.
hij trouwde Janna Seemelink, getrouwd 13 Mei 1909 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren 30 Aug 1879 te Dodewaard
(Neder-Betuwe) (dochter van Antonie Seemelink en Gerritje van de Voort).
ii. Gijsbertus van Heerd geboren CA. 1881 te Ede, beroep landarbeider, overleden 19 Jun 1942 te Dodewaard
(Neder-Betuwe).
iii. Stinus van Heerd geboren 2 Jan 1884 te Hien (Neder-Betuwe), beroep zonder beroep, overleden 6 Dec 1906 te Dodewaard
(Neder-Betuwe).
iv. Melis van Heerd geboren 1 Okt 1886 te Hien (Neder-Betuwe).
hij trouwde Willemijntje Wolfswinkel, getrouwd 20 Feb 1919 te Amersfoort, geboren CA. 1891 te Leiden (dochter van
Gerrit Wolfswinkel en Elisabeth van Karsbergen).
v. Jannetje van Heerd geboren 9 Aug 1889 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
zij trouwde Dirk Roodbeen, getrouwd 16 Nov 1916 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren 1884 te Dodewaard
(Neder-Betuwe) (zoon van Jan Cornelis Roodbeen en Petronella Hoogakker), beroep arbeider.
- 131 -
11 Jul 2016
vi. Maria van Heerd geboren 8 Aug 1893 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
zij trouwde Mannis Meijering, getrouwd 25 Okt 1917 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren 1889 te Kesteren
(Neder-Betuwe) (zoon van Jan Meijering en Cornelia Agatha Jordaan), beroep boomkweker.
311. Albertus10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Mei 1853 te Scherpenzeel, gedoopt 26 Jun 1853 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 27 Mrt 1877 te Scherpenzeel, beroep landbouwer, beroep 1891 dagloner, overleden 6 Mei 1896 te Lunteren
(Ede).
hij trouwde Antje Roelofsen, getrouwd 24 Dec 1881 te Ede, geboren 1857 te Ede (dochter van Wouter Roelofsen en Antje van
Ginkel), overleden 12 Mrt 1895 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertus11 Schimmel geboren 4 Jun 1882 te Kootwijkerbroek (Barneveld).
ii. Nn Schimmel geboren 19 Aug 1883 te Barneveld, overleden 19 Aug 1883 te Barneveld. Levenloos geboren.
iii. Wouterus Schimmel geboren 13 Aug 1884 te Kootwijkerbroek (Barneveld), overleden 30 Jul 1896 te Ede.
iv. Nn Schimmel geboren 28 Sep 1886 te Barneveld, overleden 28 Sep 1886 te Barneveld. Levenloos geboren.
v. Melis Schimmel geboren 8 Nov 1887 te De Glind (Barneveld), beroep stalknecht.
hij trouwde Jannetje Termaat, getrouwd 29 Nov 1912 te Putten, geboren 30 Mei 1886 te Putten (dochter van Berend
Termaat en Aartje Mulder).
vi. Nn Schimmel geboren 1 Aug 1890 te De Glind (Barneveld), overleden 1 Aug 1890 te De Glind (Barneveld). Levenloos
geboren.
vii. Nn Schimmel geboren 29 Nov 1891 te De Glind (Barneveld), overleden 29 Nov 1891 te De Glind (Barneveld). Levenloos
geboren.
viii. Anthonie Schimmel geboren CA. 1894 te Lunteren (Ede), overleden 22 Mei 1908 te Ede.
312. Fransje10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Mrt 1854 te Scherpenzeel, gedoopt 25 Mrt 1855 te Scherpenzeel,
beroep arbeidster, overleden 10 Sep 1922 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
zij trouwde Evert Florus Roelofsen, getrouwd 4 Feb 1876 te Scherpenzeel, geboren 3 Okt 1845 te Lunteren (Ede) (zoon van Wouter
Roelofsen en Antje van Ginkel), beroep arbeider, landbouwer, overleden 1 Okt 1936 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Woutera Antonia11 Roelofsen geboren CA. 1876 te Scherpenzeel, overleden 16 Jun 1962.
zij trouwde Hendrik Jan Hoogakker, getrouwd 23 Apr 1902 te Bergharen (Wijchen), geboren 12 Feb 1872 te Dodewaard
(Neder-Betuwe) (zoon van Cornelis Hoogakker en Jenneke van Stralen), beroep wagenmaker, overleden 18 Jan 1951 te
Dodewaard (Neder-Betuwe).
ii. Melisje Roelofsen geboren 6 Dec 1877 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Johannes Leonardus Bouman, getrouwd 23 Apr 1902 te Bergharen (Wijchen), geboren 29 Aug 1877 te Zutphen
(zoon van Dirk Jan Bouman en Hendrika Niessen), beroep beambte staatsspoor.
iii. Anna Hendrika Roelofsen geboren 7 Aug 1879 te Nijkerk.
zij trouwde Sander Brienissen, getrouwd 24 Mei 1899 te Bergharen (Wijchen), geboren 19 Sep 1872 te Opheusden
(Neder-Betuwe) (zoon van Brienen Brienissen en Janna van Hattum), beroep bakker, overleden 21 Nov 1933 te Nijmegen.
iv. Gijsberta Roelofsen geboren 20 Jul 1881 te Nijkerk, overleden 25 Jul 1889 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
v. Woutera Hermina Roelofsen, overige namen Wouters Hermina Roelossen, geboren 8 Feb 1883 te Nijkerk, overleden 12 Jun
1963 te Kaalheide (Kerkrade).
zij trouwde (1) Elbertus van Stuijvenberg, getrouwd 29 Aug 1907 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren 28 Apr 1877 te
- 132 -
11 Jul 2016
Arnhem (zoon van Fier van Stuijvenberg en Gijsberta Jannetje Bouwman), beroep fabrieksarbeider, echtscheiding
aangevraagd 30 Sep 1926 te Maastricht.
zij trouwde (2) Hendrik Otten, getrouwd 21 Sep 1927 te Kerkrade, geboren CA. 1888 te Steenwijkerwold
(Steenwijkerland) (zoon van Berend Otten en Wiebigje Pit), beroep groentenhandelaar, overleden 26 Feb 1945 te
Kerkrade.
vi. Wouter Roelofsen geboren 6 Jun 1885 te Dodewaard (Neder-Betuwe), overleden 10 Mei 1964 te Oosterbeek
(Renkum).
hij trouwde Gerritje Cornelia Blom, getrouwd 3 Aug 1911 te Zaltbommel, geboren 4 Sep 1887 te Zaltbommel (dochter van
Marinus Robertus Blom en Maaike van Maren), overleden 15 Jun 1974 te Oosterbeek (Renkum).
vii. Jannigje Roelofsen geboren 24 Jul 1888 te Hien (Neder-Betuwe).
zij trouwde Cornelis Hoogakker, getrouwd 11 Mei 1915 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren 25 Nov 1875 te Dodewaard
(Neder-Betuwe) (zoon van Cornelis Hoogakker en Jenneke van Stralen), beroep timmerman.
viii. Gijsbertus Roelofsen geboren 25 Feb 1891 te Hien (Neder-Betuwe), overleden 30 Nov 1891 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
ix. Maria Gijsbertha Roelofsen geboren 31 Aug 1892 te Hien (Neder-Betuwe), overleden 6 Dec 1893 te Dodewaard
(Neder-Betuwe).
x. Francina Everdina Florentina Roelofsen geboren 23 Jun 1895 te Hien (Neder-Betuwe).
zij trouwde Hendrik Vergunst, getrouwd 4 Jul 1922 te Dodewaard (Neder-Betuwe), geboren CA. 1872 te Leiden (zoon van
Arie Vergunst en Maria Selier).
xi. Francientje Roelofsen geboren 2 Dec 1899 te Leur (Lochem), overleden 2 Jun 1975 te Dodewaard (Neder-Betuwe).
313. Jacob10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), woonde 1857 - 1883 te Scherpenzeel, geboren 4
Jul 1857 te Scherpenzeel, gedoopt 26 Jul 1857 te Scherpenzeel, beroep 1882 - 1898 boerenknecht, arbeider,
beleidenis van het geloof 2 Apr 1882 te Scherpenzeel, woonde 1883 - 1898 te Elst (Overbetuwe), woonde 1898 op
Scherpenzeel, op boerderij "Klein Gooswilligen", beroep 1898 boer, landbouwer, overleden 7 Mrt 1940 te
Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Met attestatie vertrokken naar Elst 01-05-1883, met attestatie van Elst febr. 1898 of van Renswoude 05-03-1898.
Jacob was ouderling in de Ned. Herv. Kerk van Scherpenzeel van 1905 tot 1934, meerdere periodes.
hij trouwde Geertruida Veldhuizen, overige namen Geertje Velthuijsen, overige namen Geertje Velthuizen, overige
namen Geertje Veldhuizen, getrouwd 26 Aug 1882 te Woudenberg, geboren 4 Mrt 1857 te Doorn (Utrechtse
Heuvelrug) (dochter van Antonie Veldhuizen [1822 - 1902] en Adriana van Rheenen [1835 - 1935]), overleden 25 Nov
1927 te Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Geertruida: Antonie Veldhuizen erkend bij zijn huwelijk Geertruida (Geertje) van Rheenen als zijn dochter.
Kinderen uit dit huwelijk:
441.
442.
443.
444.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Gijsbertus11 Schimmel geboren op 20 Sep 1882.
Adriana Schimmel geboren op 22 Apr 1884.
Antonie Schimmel geboren op 11 Okt 1885.
Melis Schimmel geboren op 10 Jun 1888.
Nn Schimmel geboren 10 Feb 1890, overleden 10 Feb 1890 te Elst (Overbetuwe). Levenloos geboren.
vi. Mietje Schimmel geboren 30 Jan 1891 te Elst (Overbetuwe), beleidenis van het geloof 2 Apr 1914 te
Scherpenzeel, overleden 9 Jan 1980, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Met attestatie vertrokken naar Barneveld aug. 1918.
zij trouwde Marinus van den Broek, getrouwd 24 Aug 1918 te Scherpenzeel, geboren 19 Jan 1892 te Scherpenzeel (zoon
van Cornelis van den Broek en Sophia Hendrika van Leeuwen), gedoopt 24 Apr 1892 te Scherpenzeel, overleden 22 Nov
1962, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
vii. Arie Schimmel geboren 1893 te Elst (Overbetuwe), overleden 6 Jul 1907 te Scherpenzeel.
- 133 -
11 Jul 2016
445.
446.
viii. Geertruida Schimmel geboren op 30 Aug 1895.
ix. Jansje Schimmel geboren op 13 Mei 1897.
x. Fransje Schimmel geboren 19 Mei 1899 te Scherpenzeel, gedoopt 26 Jun 1899 te Scherpenzeel, beleidenis van het geloof
6 Apr 1922 te Scherpenzeel, woonde 1924 te Scherpenzeel, overleden 4 Apr 1986, begraven te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 19-06-1924.
zij trouwde Albertus van Milligen, burgerlijk huwelijk 15 Mrt 1924 te Scherpenzeel, kerkelijk huwelijk 15 Mrt 1924 te
Scherpenzeel, in de N.H.-kerk, geboren 30 Mrt 1894 te Ede (zoon van Jacob van Milligen en Willemina Jansen), woonde
1924 te Leusden, overleden 17 Apr 1986, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats, ondertrouw 27 Feb
1924.
xi. Jacob Schimmel geboren 28 Jul 1900 te Scherpenzeel, overleden 20 Aug 1900 te Scherpenzeel. Oud 3 weken.
xii. Jacob Schimmel geboren 7 Mei 1901 te Scherpenzeel, overleden 10 Mei 1901 te Scherpenzeel. Oud 3 dagen.
314. Arie10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Aug 1859 te Scherpenzeel, gedoopt 25 Sep 1859 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 29 Mrt 1885 te Scherpenzeel, overleden 31 Jan 1948 te Woudenberg, begraven te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Johanna van de Vliert, getrouwd 6 Nov 1897 te Scherpenzeel, geboren 23 Nov 1872 te Woudenberg (dochter van Aart
van de Vliert en Maria Velthuizen), overleden 2 Jun 1933 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
447.
i. Gijsbert11 Schimmel geboren op 23 Mrt 1899.
ii. Maria Schimmel geboren 19 Mei 1900 te Woudenberg, gedoopt 24 Jun 1900 te Woudenberg, overleden 8 Mei 1924 te
Woudenberg.
448.
iii. Melisje Schimmel geboren op 10 Jul 1901.
449.
iv. Albertus Schimmel geboren op 5 Nov 1902.
v. Jakob Schimmel geboren 18 Feb 1904 te Woudenberg, overleden 16 Mei 1923 te Utrecht.
vi. Nn Schimmel geboren 1 Aug 1905, overleden 1 Aug 1905 te Woudenberg. Een doodgeboren kind.
vii. Johanna Schimmel geboren 18 Aug 1906 te Woudenberg, beleidenis van het geloof 24 Mrt 1929 te Scherpenzeel, overleden
12 Sep 2000 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), begraven te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.
zij trouwde Willem Berkhof, getrouwd 24 Mrt 1932 te Woudenberg, geboren 15 Apr 1904 te Woudenberg (zoon van
Marinus Berkhof en Willemina van den Berg), overleden 29 Nov 1986, begraven te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
450.
viii. Arie Schimmel geboren op 26 Jul 1908.
451.
ix. Jan Dirk Schimmel geboren op 4 Jan 1910.
452.
x. Willem Schimmel geboren op 17 Jul 1911.
xi. Gerrit Schimmel geboren CA. 1912, overleden 21 Nov 1912 te Woudenberg.
xii. Gerritje Schimmel geboren 11 Nov 1912 te Woudenberg, overleden VR. 1915.
xiii. Gerritje Schimmel geboren 15 Mei 1915 te Woudenberg, overleden 12 Mei 1991.
zij trouwde Aart Kleinveld, getrouwd 28 Aug 1936 te Woudenberg, geboren 1913 te Woudenberg (zoon van Aart Kleinveld
en Antje van Ingen), overleden 21 Feb 1989.
xiv. Francina Flora Dina Schimmel geboren 6 Dec 1917 te Woudenberg, overleden 12 Dec 2003, begraven te Amerongen, op de
Nieuwe Begraafplaats.
zij trouwde Maas Kleinveld, getrouwd 4 Nov 1938 te Woudenberg, geboren 23 Sep 1910 te Woudenberg (zoon van Aart
- 134 -
11 Jul 2016
Kleinveld en Antje van Ingen), overleden 25 Mei 1998, begraven te Amerongen, op de Nieuwe Begraafplaats.
315. Gijsbertus10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Dec 1863 te Scherpenzeel, gedoopt 3 Jan 1864 te Scherpenzeel,
overleden 26 Apr 1902 te Scherpenzeel.
Boedelscheiding: 21-01-1890 (Not. Amersfoort, P. v.d. Want; AT 058a004 rep 11).
In 1897 worden huw. voorw. gemaakt tussen Gijsbertus Schimmel Gijsbertuszoon, landbouwer te Scherpenzeel en Grietje Lokhorst,
wed. Hendrik Peelen (1 kind uit dit huw.), z.b. te Scherpenzeel. Gijsbert: f 3000,=. Grietje: de helft van de nal. schap van Hendrik
Peelen en 3/16 deel van de nal. schap van haar ouders Albertus Lokhorst en Geertje van Ginkel (Not. Amersfoort, AT058a014, nr.
110; 04-10-1897). Testament op de langstelevende (Not. Amersfoort, AT058a014, nr. 111 en 112; 04-10-1897).
Gijsbert Schimmel is boer geworden op Ebbenhorst en is jong overleden. Zijn zoon bleef met de weduwe achter. Grietje is toen naar
haar broer Gijsbert op 't dorp verhuisd.
hij trouwde Grietje Lokhorst, getrouwd 16 Okt 1897 te Scherpenzeel, geboren 7 Mei 1858 te Scherpenzeel (dochter van Albertus
Lokhorst [1816 - 1882] en Geertje van Ginkel [1821 - 1897]), gedoopt 30 Mei 1858 te Scherpenzeel, overleden 17 Jan 1918 te
Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
453.
i. Gijsbert11 Schimmel geboren op 24 Jun 1898.
316. Melisje10 Schimmel (Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Nov 1865 te Scherpenzeel, gedoopt 24 Dec 1865 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 11 Apr 1886 te Scherpenzeel, overleden 29 Sep 1928 te Scherpenzeel, aantal kinderen : vijf.
zij trouwde Willem Harthoorn, getrouwd 27 Jul 1889 te Scherpenzeel, geboren 3 Aug 1866 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van
Cornelis Gerrit Harthoorn [1835 - 1922] en Fransje Pater [1840 - 1924]), beroep landbouwer te S'zeel, overleden 25 Feb 1953 te
Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis11 Harthoorn geboren 1890 te Scherpenzeel.
hij trouwde Teunisje van Donkelaar, getrouwd 26 Feb 1914 te Ede, geboren 1890 te Ede (dochter van Cornelis van
Donkelaar en Derkje Kelderman).
ii. Melisje Harthoorn geboren CA. 1891 te Scherpenzeel, overleden 5 Aug 1918 te Scherpenzeel.
iii. Gijsbert Harthoorn geboren 8 Aug 1893 te Woudenberg, overleden 7 Jun 1961, begraven te Barneveld, op de Algemene
Begraafplaats.
hij trouwde Dirkje van de Fliert, getrouwd 26 Mei 1922 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 2 Jan 1891 te Leersum
(Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Jan van de Fliert [1856 ] en Derkje van de Pol), overleden 1 Feb 1976, begraven
te Barneveld, op de Algemene Begraafplaats, aantal kinderen in dit gezin : één zoon.
iv. Oedilia Mathilda Harthoorn geboren CA. 1897 te Woudenberg.
zij trouwde Gijsbertus Engelen, getrouwd 16 Mrt 1922 te Scherpenzeel, geboren CA. 1894 te Ede (zoon van Arend Engelen
[1861 - 1943] en Maria Bos [1857 ]).
317. Hermanus10 Schimmel (Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jan 1856 te Hoogland (Amersfoort), woonde 9 Mei 1883 te
Amersfoort, woonde 26 Feb 1885 te Woudenberg, woonde 3 Mrt 1906 te Hoogland (Amersfoort), beroep landbouwer, overleden 8 Nov
1940 te Maartensdijk (De Bilt). Hermanus pachtte een boerderij op De Schothorst te Hoogland van de familie Van Verloren van
Themaat.
hij trouwde Gijsje Floor, getrouwd 9 Mei 1883 te Amersfoort, geboren 3 Sep 1857 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van Elis Floor en
Maria van Voorst), overleden 18 Jun 1936 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
454.
i. Willem11 Schimmel geboren op 26 Aug 1883.
ii. Elis Schimmel geboren 7 Okt 1884 te Amersfoort, overleden 1 Dec 1884 te Amersfoort.
iii. Elis Schimmel geboren 5 Dec 1885 te Woudenberg, overleden 19 Jul 1886 te Woudenberg.
- 135 -
11 Jul 2016
iv. Maria Schimmel geboren 12 Nov 1886 te Woudenberg, woonde 14 Jan 1902 te Maartensdijk (De Bilt), woonde te
Amsterdam.
zij trouwde Willem Baas, getrouwd 24 Nov 1910 te Amsterdam, geboren CA. 1882 te Beemster (zoon van Jacob Baas en
Antje Hartog), beroep timmerman, aantal kinderen in dit gezin : één dochter.
455.
v. Maria Johanna Schimmel geboren op 5 Jan 1888.
vi. Elsje Schimmel geboren 21 Mrt 1889 te Woudenberg, overleden 21 Nov 1889 te Woudenberg.
vii. Alberta Jacoba Schimmel geboren 8 Mei 1890 te Woudenberg, woonde 3 Mrt 1906 te Hoogland (Amersfoort), ongehuwd,
overleden 14 Sep 1911 te Hoogland (Amersfoort).
viii. Nn Schimmel geboren 23 Apr 1891, overleden 23 Apr 1891 te Woudenberg. Een doodgeboren kind. Er zijn 2 aktes,
mogelijk was dit een tweeling.
ix. Elis Schimmel geboren 4 Sep 1893 te Woudenberg, overleden 3 Okt 1893 te Woudenberg.
456.
x. Frans Schimmel geboren op 4 Sep 1893.
457.
xi. Marinus Adrianus Schimmel geboren op 2 Nov 1897.
458.
xii. Hermanus Schimmel geboren op 24 Aug 1901.
318. Aalbert10 Schimmel (Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1861 te Amersfoort, beroep arbeider, landarbeider, werkman,
landbouwer.
hij trouwde Jaapje de Haas, getrouwd 4 Mrt 1886 te Amsterdam, geboren CA. 1867 te Amsterdam (dochter van Jan de Haas en
Johanna Bordina Rib).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem11 Schimmel geboren 9 Aug 1886 te Sloten (Amsterdam), beroep suikerbakker.
hij trouwde (1) Elisabeth Broerse, getrouwd 28 Jun 1911 te Amsterdam, geboren CA. 1888 te Amsterdam (dochter van
Gerrit Broerse en Gezina Heuperman), overleden VR. 1918.
hij trouwde (2) Neeltje van Meerendonk, getrouwd 9 Okt 1918 te Amsterdam, geboren CA. 1880 te Middelburg (dochter
van Adrianus van Meerendonk en Hendrika de Vos).
ii. Bartina Johanna Schimmel geboren CA. 1889 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
zij trouwde Gerardus Arnoldus Bander, getrouwd 8 Mei 1913 te Amsterdam, geboren CA. 1889 te Amsterdam (zoon van
Gerardus Arnoldus Bander en Henriëtte Maria Christina de Doodt), beroep werkman.
iii. Marinus Schimmel geboren 4 Sep 1890 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep koetsier.
hij trouwde Henriëtte Wilhelmina van Dongen, getrouwd 25 Aug 1915 te Amsterdam, geboren CA. 1894 te Amsterdam
(dochter van Theodorus van Dongen en Hendrika Lammerdina van Zutvent).
iv. Jan Schimmel geboren 31 Mei 1893 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep warmoeziersknecht.
hij trouwde Johanna Bordina de Haas, getrouwd 22 Feb 1918 te Sloten (Amsterdam), geboren CA. 1897 te Sloten
(Amsterdam) (dochter van Cornelis de Haas en Maria Gruson), beroep dienstbode.
v. Cornelis Schimmel geboren CA. 1898 te Amsterdam, beroep werkman.
hij trouwde Jacoba Kirchhoff, getrouwd 28 Jan 1925 te Amsterdam, geboren CA. 1906 te Amsterdam (dochter van
Friedrich Wilhelm Kirchhoff en Johanna Fortuijn).
vi. Fransje Schimmel geboren CA. 1901 te Amsterdam.
zij trouwde Bartus de Bruin, getrouwd 16 Mrt 1927 te Amsterdam, geboren CA. 1900 te Sloten (Amsterdam) (zoon van
Hendrik de Bruin en Jaantje de Kreij), beroep fabrieksarbeider.
459.
vii. Alberta Schimmel geboren op CA. 1904.
- 136 -
11 Jul 2016
viii. Clasina Sophia Schimmel geboren CA. 1906 te Amsterdam.
zij trouwde Reinier Theodorus Verhulsdonk, getrouwd 18 Aug 1927 te Amsterdam, geboren CA. 1894 te Amsterdam (zoon
van Reinier Theodorus Verhulsdonk en Gerritje Kroon), beroep monteur.
319. Frans10 Schimmel (Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Apr 1866 te Amersfoort, overleden 19 Okt 1932 te Amersfoort.
hij trouwde Evertje van de Pol, getrouwd 19 Dec 1894 te Amersfoort, geboren CA. 1869 te Barneveld (dochter van Gerrit van de Pol
en Rengertje van de Hee), overleden 24 Jan 1945 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
460.
i. Willem11 Schimmel geboren op 2 Okt 1895.
ii. Rijntje Schimmel geboren 13 Dec 1896 te Amersfoort.
zij trouwde Jan Cornelis Ariesen, geboren CA. 1884, overleden 13 Feb 1956 te Amersfoort.
iii. Maria Schimmel geboren 10 Nov 1898 te Amersfoort, overleden 18 Sep 1989 te Loosdrecht (Wijdemeren), begraven te
Loosdrecht (Wijdemeren).
zij trouwde Jacob van den Dolder, getrouwd 7 Aug 1924 te Amersfoort, geboren 28 Okt 1895 (zoon van Evert van den
Dolder en Gijsbertje Drieënhuizen), overleden 23 Mei 1970, begraven te Loosdrecht (Wijdemeren).
iv. Gerrit Schimmel geboren 29 Dec 1900 te Amersfoort, overleden 24 Jun 1978, begraven te Hoevelaken (Nijkerk). In de
geboorteakte wordt als moeder opgegeven de oma: Maria Wolfswinkel.
hij trouwde Hendrikje van Ree, getrouwd 26 Aug 1925 te Amersfoort, geboren CA. 1900 te Amersfoort (dochter van Bertus
van Ree en Aaltje van Batenburg), overleden 20 Okt 1974, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
v. Willempje Schimmel geboren 6 Mei 1903 te Amersfoort.
zij trouwde Willem Portengen, getrouwd 13 Mrt 1930 te Ankeveen (Wijdemeren), geboren CA. 1901 te Ankeveen
(Wijdemeren) (zoon van Willem Portengen en Aleida Dijkhuis), beroep groentekweker.
vi. Frans Schimmel geboren 20 Jul 1905 te Amersfoort, overleden 19 Sep 1982, begraven te Hoevelaken, op Begraafplaats
Kerkepad.
hij trouwde Aaltje van de Poll, geboren 1 Jun 1918, overleden 29 Dec 1994, begraven te Hoevelaken, op Begraafplaats
Kerkepad.
vii. Sientje Schimmel geboren 1 Nov 1908 te Amersfoort, overleden 14 Feb 1977, begraven te Hoogland, op de Hervormde
Begraafplaats Coelhorst.
zij trouwde Cornelis van Dijk, getrouwd 18 Mei 1938 te Amersfoort, geboren 14 Feb 1899 te Hoogland (Amersfoort) (zoon
van Karel Jan van Dijk en Reinira Rijnders), overleden 25 Dec 1987, begraven te Hoogland, op de Hervormde
Begraafplaats Coelhorst.
viii. Evertje Schimmel geboren 18 Jul 1911 te Amersfoort, overleden 3 Feb 1976, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
zij trouwde Jacobus van de Poll, getrouwd 22 Sep 1937 te Amersfoort, geboren 23 Jan 1904 te Hoevelaken (Nijkerk) (zoon
van Hendrik van de Poll en Aaltje van Drie), overleden 7 Sep 1982, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
ix. Gijsberta Schimmel geboren 13 Feb 1915 te Amersfoort, overleden 7 Sep 2008 te Amersfoort, begraven te Hoevelaken
(Nijkerk).
zij trouwde Hendrik van de Bunt, getrouwd 1 Apr 1936 te Amersfoort, geboren 11 Sep 1910 te Hoevelaken (Nijkerk) (zoon
van Arend van de Bunt en Willemina Walet), overleden 19 Jan 1993, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
320. Willem10 Schimmel (Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Sep 1845 te Ede, beroep landbouwer, overleden 11 Jul 1900 te
Ede.
hij trouwde Hendrika Broekhuizen, getrouwd 18 Jun 1885 te Ede, geboren CA. 1863 te Ede (dochter van Gijsbert Broekhuizen [1824 ] en Gijsbertje Jacobsen [1824 ]), overleden 9 Feb 1937 te Terborg (Oude IJsselstreek).
- 137 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
461.
i. Hermina11 Schimmel geboren op 3 Okt 1885.
462.
ii. Gijsbertus Schimmel geboren op 1 Mei 1888.
iii. Gijsbertha Schimmel geboren 15 Mrt 1894 te Ede, overleden 4 Apr 1894 te Ede. Oud 3 weken.
iv. Gijsbertha Schimmel geboren 6 Okt 1896 te Ede.
321. Derk10 Schimmel (Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jul 1848 te Ede, beroep landbouwer, overleden 23 Jun 1898 te Ede,
begraven te Ede.
hij trouwde Jantje van Engelenhoven, getrouwd 13 Okt 1877 te Ede, geboren 28 Sep 1854 te Ede (dochter van Jochem van
Engelenhoven en Elisabeth van de Berkt), overleden 2 Jul 1923 te Tracy (Iowa), Mahaska, begraven te Tracy (Iowa), Bethel
Cem.
Kinderen uit dit huwelijk:
463.
i. Hermijntje11 Schimmel geboren op 1878.
464.
ii. Jochem Schimmel geboren op 22 Jan 1880.
465.
iii. Johannes Schimmel geboren op 18 Jan 1882.
466.
iv. Elizabeth Schimmel geboren op 14 Nov 1883.
467.
v. Elbartje Willemina Schimmel geboren op 1887.
vi. Cornelis Schimmel geboren 31 Mei 1889 te Ede, overleden 29 Mrt 1976 te Pella (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika),
begraven te Tracy (Iowa), Bethel Cem. Aangekomen in New York (VS) op 2 maart 1909 met de Noordam vanuit Rotterdam.
hij trouwde Cora van Roekel, overleden 29 Mrt 1976.
vii. Derk Schimmel geboren 5 Jun 1891 te Ede, overleden 14 Sep 1986 te Pella (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika),
begraven 17 Sep 1986 te Tracy (Iowa), Bethel Cem. Aangekomen in New York (VS) op 2 maart 1909 met de Noordam
vanuit Rotterdam.
hij trouwde Hattie van Hal, getrouwd 29 Mei 1917 te Tracy (Iowa), Mahaska, geboren 31 Dec 1898, overleden 15 Nov 1992
te Pella (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika).
viii. Woutera Schimmel geboren 20 Dec 1893 te Ede, overleden 1986 te Albert Lea (Min.) (Verenigde Staten van Amerika).
zij trouwde Gerrit van Hal.
322. Cornelis10 Schimmel (Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Jun 1850 te Ede, beroep landbouwer, koopman, overleden 12 Jul
1913 te Ede.
hij trouwde Gijsberta Hupkes, getrouwd 29 Apr 1875 te Ede, geboren 1849 te Rheden (dochter van Geurt Hupkes en Maatje van den
Bosch), overleden 7 Sep 1926 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannis11 Schimmel geboren 27 Feb 1876 te Ede.
hij trouwde Helena Alida Floor, getrouwd 9 Apr 1915 te Ede, geboren 1885 te Ede (dochter van Hendrikus Floor en Celia
Elisabeth van Kattenbroek).
468.
ii. Maatje Schimmel geboren op 15 Aug 1877.
iii. Geurt Schimmel geboren CA. 1881 te Ede, overleden 19 Feb 1892 te Ede.
iv. Herman Schimmel geboren 9 Okt 1882 te Ede.
hij trouwde Hendrina Arnolda Vinkenborg, overige namen Wendelina Arnolda Vinkenborg, getrouwd 12 Jun 1913 te
- 138 -
11 Jul 2016
Doetinchem, Stad, geboren 1888 te Doetinchem, Stad (dochter van Derk Jan Vinkenborg en Gerdina Johanna Kluvers),
overleden 2 Jan 1950 te Arnhem.
v. Elbertha Hermina Gijsbertha Schimmel geboren 1886 te Ede, overleden 20 Aug 1917 te Wageningen.
zij trouwde Frederikus Wilhelmus Hijnekamp, getrouwd 14 Sep 1916 te Ede, geboren 1881 te Wageningen (zoon van Geurt
Hanekamp en Petronella Wessels), overleden 28 Feb 1946 te Wageningen.
vi. Hendrijntje Schimmel geboren 1886 te Ede, overleden 1970, begraven te Gorinchem, op de Oude Algemene
Begraafplaats.
zij trouwde Bastiaan Johan Sas, getrouwd 21 Apr 1909 te Gorinchem, geboren CA. 1884 te Gorinchem (zoon van Bastiaan
Sas en Margaretha Martina van Drogen), overleden 1969, begraven te Gorinchem, op de Oude Algemene Begraafplaats.
323. Hendrik10 Schimmel (Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Mei 1853 te Ede, beroep landbouwer, overleden 11 Okt 1921 te
Barneveld.
hij trouwde Neeltje Hooijer, getrouwd 16 Sep 1881 te Ede, geboren 1853 te Barneveld (dochter van Gerrit Hooijer en Aaltje
Bloemendaal), overleden 9 Dec 1907 te Kallenbroek (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
469.
i. Johannes11 Schimmel geboren op 22 Jun 1882.
ii. Ariën Schimmel geboren 3 Jun 1883 te Voorthuizen (Barneveld).
iii. Gerrit Schimmel geboren CA. 1885 te Kallenbroek (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 2 Feb 1933 te Barneveld,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Maria Boekhout, getrouwd 2 Mei 1919 te Barneveld, geboren 15 Feb 1886 te Barneveld (dochter van Arie
Boekhout [1855 - 1940] en Lamberdina de Vries [1860 - 1929]), overleden 11 Nov 1968, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
iv. Herman Schimmel geboren 18 Mrt 1886 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 18 Mei 1886 te Barneveld.
v. Alida Hermina Schimmel geboren 24 Feb 1889 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 9 Sep 1957, begraven te Barneveld,
op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Antonie Jacobus de Heus, getrouwd 18 Feb 1914 te Barneveld, geboren 13 Jul 1880 te Barneveld (zoon van
Jacobus Johannes de Heus en Marrigje Achterberg), beroep molenaar, overleden 18 Dec 1973, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
vi. Willem Hendrik Schimmel geboren 9 Mrt 1895 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 17 Mrt 1969, begraven te Barneveld,
op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Aartje van den Brandhof, getrouwd 2 Feb 1921 te Renswoude, geboren 1 Okt 1893 te Renswoude (dochter
van Johannes van den Brandhof [1844 - 1909] en Alida van Ginkel [1856 - 1921]), overleden 15 Mrt 1988, begraven te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
324. Reijnarda10 Schimmel, overige namen Reinanda Schimmel, overige namen Reinalda Schimmel, overige namen Rijnarda
Schimmel (Anthonie Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Jul 1839 te Apeldoorn, overleden 30 Jan 1914 te Barneveld.
zij trouwde Gerrit Elbertus van Beek, overige namen Gerrit Elbartus van Beek, getrouwd 11 Mei 1871 te Barneveld, geboren CA. 1835
te Barneveld (zoon van Albertus van Beek en Grietje van den Bosch), beroep bakker, overleden 9 Mrt 1916 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aalbert11 van Beek geboren 2 Sep 1872 te Barneveld, overleden 16 Sep 1872 te Barneveld.
ii. Agnieta Reinanda van Beek geboren CA. 1875, overleden 18 Jun 1956 te Woerden.
zij trouwde Rijk Ulrich Jongenburger.
iii. Antonie Willem van Beek geboren CA. 1876 te Utrecht.
- 139 -
11 Jul 2016
hij trouwde Anna Kooij, getrouwd 20 Nov 1907 te Gouda, geboren CA. 1885 te Krimpen aan den IJssel (dochter van
Cornelis Geertjenis André Kooij en Teuntje Verduin).
iv. Gerard van Beek geboren CA. 1879 te Barneveld.
hij trouwde Corina Margaretha Christina Soutendijk, getrouwd 8 Jan 1909 te Utrecht, geboren CA. 1879 te Utrecht
(dochter van Christoffel Willem Soutendijk en Cornelia Hartog).
v. Gerrit Elbertus van Beek geboren CA. 1 Jul 1880 te Barneveld, overleden 6 Sep 1880 te Barneveld. Oud 9 weken.
325. Angenita Antonia10 Schimmel, roepnaam Agneta (Anthonie Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Sep 1850 te Apeldoorn,
overleden 27 Jul 1929 te Amersfoort.
zij trouwde Roeland de Haas, getrouwd 17 Sep 1874 te Barneveld, geboren 1849 te Tiel (zoon van Cornelis de Haas en Sophia
Wilhelmina Verweij), beroep banketbakker, overleden 21 Aug 1921 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sophia Wilhelmina11 de Haas geboren 14 Jan 1876 te Amersfoort.
zij trouwde Wenceslaus Antonie Kleber, getrouwd 25 Feb 1904 te Amersfoort, geboren CA. 1865 te Amersfoort (zoon van
Jan Hermanus Kleber en Elisabeth Uijlenbroek).
ii. Agneta Antonia de Haas geboren 12 Apr 1878 te Amersfoort, overleden 4 Aug 1878 te Amersfoort.
iii. Cornelia Agneta de Haas geboren 22 Okt 1880 te Amersfoort, overleden 29 Mei 1948 te Amersfoort.
iv. Roeland Willem de Haas geboren 3 Jan 1883 te Amersfoort.
v. Anthonie Albertus de Haas geboren 11 Mrt 1885 te Amersfoort, overleden 6 Jun 1953 te Utrecht.
hij trouwde Cornelia Willemmina Elings, getrouwd 21 Dec 1916 te Leusden, geboren CA. 1893 te Baarn (dochter van
Cornelis Elings en Matthijsje van Es).
vi. Henriette Petronella de Haas geboren 13 Mei 1886 te Amersfoort, overleden 16 Sep 1886 te Amersfoort.
vii. Agneta Antonia de Haas geboren 13 Mei 1886 te Amersfoort, overleden 5 Sep 1886 te Amersfoort.
viii. Martina Woutera de Haas geboren 10 Okt 1887 te Amersfoort, overleden 17 Dec 1892 te Amersfoort.
ix. Willem Gerard de Haas geboren 25 Sep 1891 te Amersfoort.
hij trouwde Louise Charlotte Warendorf, getrouwd 19 Sep 1922 te Utrecht, geboren CA. 1904 te Utrecht (dochter van
Louis Warendorf en Charlotte Elias). zij scheiden op 14 Okt 1926 te Utrecht.
326. Willem Cornelis10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Feb 1846 te Voorthuizen (Barneveld),
woonde 1850 te Voorthuizen (Barneveld) en Amersfoort, beroep 4 Jul 1867 veearts, militaire dienst 29 Feb 1868
paardenarts 3e klasse, woonde 16 Apr 1868 te Deventer, beroep 1870 - 1877 paardenarts aan de K.M.A. te Breda,
militaire dienst 3 Mei 1876 paardenarts 2e klasse, beroep 1 Mei 1877 leraar Rijks Veeartsenijschool te Utrecht,
beroep 1 Feb 1910 directeur Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, beroep 4 Dec 1913 doctor h.c. geneeskunde
Utrecht, overleden 17 Dec 1914 te Utrecht, begraven 21 Dec 1914 te 's-Gravenhage, op Begraafplaats Oud Eik en
Duinen.
Auteur (m.m.v. J.H. Knel, H.M. Kroon en dr. M.H.J.C. Thomassen) van "Handleiding tot de paardenkennis voor de cadetten der
cavalerie en artillerie", 2 delen, 1914/1915.
In 1909 is hij voorzitter van het uitvoerend comité van het 9de Veeartsenijkundig Congres, gehouden te Scheveningen en geopend
door Z.K.H. Prins Hendrik. Uit alle werelddelen waren deelnemers aan dit belangrijk Congres gekomen.
Erevoorzitter Veterinair Studenten Corps Absyrtus, Ridder der orde van Oranje-Nassau (1895), Ridder Neederlandsche Leeuw (1910).
De Universiteit Utrecht heeft in de Uithof aan de Yalelaan 14 te Utrecht het Willem C. Schimmelgebouw.
In dit gebouw het Departement Gezondheidszorg Paard.
hij trouwde Maria Helena Jacoba Virulij, getrouwd 21 Aug 1873 te Delft, geboren 26 Mei 1845 - 1846 te Delft (dochter van Jan
Donusius Virulij en Helena Jacoba Scholten), overleden 3 Apr 1931 te 's-Gravenhage, begraven 7 Apr 1931 te 's-Gravenhage, op
Begraafplaats Oud Eik en Duinen, ondertrouw 31 Jul 1873 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 140 -
11 Jul 2016
i. Helena Jacoba11 Schimmel geboren 26 Jun 1880 te Utrecht, overleden 29 Feb 1956 te 's-Gravenhage, begraven 3 Mrt
1956 te Delft, op Begraafplaats Jaffa.
zij trouwde (1) Pieter Abraham van der Hoeven, getrouwd 24 Jan 1901 te Utrecht, geboren CA. 1878 te Vier Polders
(Opsterlân) (zoon van Hendrik van der Hoeven en Barbara Johanna Hendrika Cornelia van der Poest Clement), beroep
arts, overleden 8 Jan 1944 te Apeldoorn. zij scheiden op 14 Feb 1914 te 's-Gravenhage.
zij trouwde (2) Johan van Zijverden, getrouwd 12 Dec 1914 te Scheveningen ('s-Gravenhage), militaire dienst majoor,
beroep paardenarts, overleden 10 Mei 1940 te 's-Gravenhage, begraven 16 Mei 1940 te 's-Gravenhage. Er zijn geen
kinderen uit dit huwelijk.
327. Dirk10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Okt 1848 te Voorthuizen (Barneveld), beroep 1883 - 1886
logementshouder te Nijkerk, beroep 1886 - 1903 hotelier van Het Witte Paard te Amersfoort, woonde 1905 te Nijmegen, woonde
1907 te Rijswijk, overleden 8 Jan 1907 te Nijmegen.
hij trouwde (1) Johanna Friederica Mezger, getrouwd 12 Dec 1878 te Amersfoort, geboren CA. 1843 te Amsterdam (dochter van
Johan Georg Mezger en Etje Nijland), overleden 19 Nov 1879 te Amersfoort.
Johanna: Op 5 Mei 1902 wordt de boedelscheiding beschreven: Mezger, Johanna Frederica, overleden 19-11-1879, Amersfoort,
echtgenoot Schimmel, Dirk. Amersfoort E 4064 en 4065. (Akte van inventaris 21 Mei 1880).
Kinderen uit dit huwelijk:
470.
i. Gerarda Frederika Johanna11 Schimmel geboren op 20 Okt 1879.
ii. Aalbertus Gerardus Schimmel geboren 20 Okt 1879 te Amersfoort, overleden 4 Mei 1880 te Amersfoort.
hij trouwde (2) Cornelia Schuuring, getrouwd 28 Sep 1882 te Amersfoort, geboren 6 Feb 1857 te Leiden (dochter van Jan Roelof
Schuuring en Willemijntje van Bottenberg), overleden 21 Apr 1945 te Hilversum.
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Johanna Cornelia Schimmel geboren 5 Jul 1883 te Amersfoort, overleden 21 Nov 1883 te Amersfoort.
471.
iv. Johanna Cornelia Gerarda Schimmel geboren op 5 Okt 1884.
v. Aalbertus Schimmel geboren 29 Nov 1885 te Amersfoort, beroep 31 Okt 1904 scheikundig ingenieur (TH Delft).
Is in 1904 student te Delft (T.H. werktuigbouwkunde en elektrotechniek).
hij trouwde Catharina Gerardina van der Zee, getrouwd 27 Dec 1912 te Rijswijk, geboren CA. 1887 te Amsterdam (dochter
van Herman Coene van der Zee en Hinderkien Bakker).
vi. Cornelia Schimmel geboren 29 Aug 1887 - 31 Aug 1887 te Amersfoort, woonde 1905 te Nijmegen, woonde 1907 te
Rijswijk.
zij trouwde Ernst Theodoor Henri Wicherlink, getrouwd 4 Apr 1911 te Rijswijk, geboren CA. 1886 te Zwolle (zoon van
Daniel Wicherlink en Elisabeth Machielsen).
472.
vii. Elisabeth Johanna Schimmel geboren op 9 Jun 1892.
viii. Aleida Alberdina Schimmel geboren 9 Apr 1894 te Amersfoort, overleden 27 Nov 1895 te Amersfoort.
328. Gerrit10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Feb 1853 te Amersfoort, beroep ?? - 1883 winkelier te Zaandam, beroep
1883 logementshouder te Nijkerk (Langestraat), beroep hotelier te Amersfoort (De Vergulde Zwaan), overleden 18 Jul 1898 te
Amersfoort.
Op 20 Apr 1900 wordt de boedelscheiding beschreven: Schimmel, Gerrit, overleden 18-07-1899, Amersfoort, echtgenoot (wed. van:)
Cramer, Willemina Christina, overleden 18-07-1898, Amersfoort. Amersfoort E 4447. (Akte van inventaris 25 Aug 1899).
hij trouwde Wilhelmina Christina Cramer, getrouwd 20 Feb 1879 te Amsterdam, geboren 9 Dec 1855 te Amsterdam (dochter van
Gerard Cramer en Carolina Reuten), woonde 1870 te Zutphen, woonde 1872 te Amsterdam, woonde 1877 te Zaandam (Zaanstad),
woonde 1883 te Nijkerk, woonde 1886 te Amersfoort, overleden 18 Jul 1898 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
473.
i. Aalbertus Gerrit11 Schimmel geboren op 14 Feb 1880.
- 141 -
11 Jul 2016
ii. Gerrit Schimmel geboren 31 Jul 1881 te Zaandam (Zaanstad), beroep kelner, overleden 18 Dec 1947 te Amersfoort.
hij trouwde Agnes Marx, getrouwd 21 Dec 1908 te London (Engeland), geboren CA. 1875 (dochter van August Marx en Nn).
474.
iii. Carolina Schimmel geboren op 7 Dec 1885.
iv. Willem Christiaan Schimmel, overige namen Wim Schimmel, geboren 2 Okt 1889 te Amersfoort, beroep 1913 stuurman,
beroep agent Stoomvaart Mij Nederland te Genua, beroep 1931 consul der Nederlanden, overleden 29 Jun 1944 te Napels.
hij trouwde Willemina Baanders, overige namen Mien Baanders, getrouwd 20 Mei 1913 te Amsterdam, geboren 19 Jan
1889 te Amsterdam (dochter van Hermanus Hendrikus Baanders en Lena van den Berg), overleden 5 Jul 1961 te
Amsterdam, crematie 10 Jul 1961 te Driehuis (Velsen).
329. Antonie10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Feb 1855 te Amersfoort, woonde 1884 te Meppel, woonde 1887 te
Amersfoort, woonde 1891 te Putten, beroep hotelier te Meppel, logementshouder, overleden 10 Okt 1891 te Putten, begraven te
Amersfoort.
hij trouwde Rijkje Ubbink, getrouwd 17 Jan 1884 te Baarn, geboren 3 Mrt 1863 te Baarn (dochter van Hendrik Ubbink en Wijgje van
Herwaarden), overleden 14 Aug 1946 te Ermelo, begraven te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
475.
i. Antonie11 Schimmel geboren op 8 Okt 1885.
476.
ii. Albert Hendrik Schimmel geboren op 27 Aug 1886.
330. Cornelia Geertruida10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Feb 1862 te Amersfoort, woonde 1884 te Baarn, overleden 24 Dec
1939 te 's-Gravenhage, crematie te Velsen.
zij trouwde Gerrit Ubbink, getrouwd 27 Mrt 1883 te Amersfoort, geboren 19 Apr 1858 te Soestdijk (Soest) (zoon van Hendrik Ubbink
en Wijgje van Herwaarden), beroep hotelhouder, overleden 5 Jul 1897 - 6 Jul 1897 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Albertus11 Ubbink geboren 2 Jun 1884 te Baarn, woonde 1957 te Bussum, beroep tabakshandelaar,
koopman.
hij trouwde Alida Constance Kupfer, getrouwd 24 Apr 1928 te Bussum, geboren CA. 1893 te Amsterdam (dochter van
Willem Albertus Kupfer en Alida van Veen), aantal kinderen in dit gezin vier.
477.
ii. Alberta Ubbink geboren op 28 Jan 1887.
iii. Cornelia Geertruida Ubbink geboren 20 Aug 1891 te Baarn, overleden 23 Jul 1966, begraven 27 Jul 1966.
zij trouwde Franciscus Fokkinga, getrouwd 21 Dec 1915 te Renkum, geboren CA. 1886 te Goes (zoon van Johannes
Fokkinga en Elizabeth Jacoba Vonk), woonde 1957 te Breda, beroep 1957 majoor der intendance, aantal kinderen in dit
gezin drie.
331. Gerritje10 Schimmel (Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Okt 1864 te Amersfoort, woonde 1886 te Amsterdam, woonde 1887 te
Amersfoort en Amsterdam, overleden 30 Mei 1925 te Arnhem, begraven te Arnhem, op Begraafplaats Moscowa.
zij trouwde Berend Eikendal, getrouwd 2 Jun 1887 te Amersfoort, geboren 25 Nov 1860 te Apeldoorn (zoon van Egbert Eikendal en
Hendrika Meilink), beroep 1883 - 1904 emlpoyé De Twentsche Bank, beroep 1904 - 1927 directeur De Geldersche Bank N.V.,
overleden 20 Jun 1933 te Brussel, begraven te Arnhem, op Begraafplaats Moscowa, ondertrouw 9 Mei 1887.
Kinderen uit dit huwelijk:
478.
i. Egbert Hendrik11 Eikendal geboren op 2 Jun 1888.
479.
ii. Gerritje Aalberta Eikendal geboren op 19 Okt 1889.
332. Willem10 Schimmel (Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Dec 1846 te Kallenbroek (Barneveld), beroep landbouwer,
overleden 2 Mrt 1924 te Barneveld.
- 142 -
11 Jul 2016
hij trouwde Willempje van de Peut, getrouwd 1 Mei 1885 te Barneveld, geboren 21 Jan 1854 te Barneveld (dochter van Jan van de
Peut en Lijsje van den Brink), beroep dienstbode, overleden 18 Aug 1941 te Amersfoort, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lijsje11 Schimmel geboren 1 Jun 1885 te Harselaar (Barneveld).
zij trouwde Johannes van der Flier, getrouwd 16 Okt 1912 te Barneveld, geboren 1885 te Barneveld (zoon van Aris van der
Flier en Evertje van Ramselaar), beroep bakker.
480.
ii. Cornelia Schimmel geboren op 30 Okt 1887.
iii. Aaltje Schimmel geboren 4 Jul 1888 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 6 Jun 1978, begraven te Terschuur, op
Begraafplaats "Westerveld".
zij trouwde Willem Vaarkamp, geboren 15 Apr 1890, overleden 2 Jan 1954, begraven te Terschuur, op Begraafplaats
"Westerveld".
481.
iv. Jannetje Schimmel geboren op 3 Feb 1890.
482.
v. Maria Martina Schimmel geboren op 21 Jun 1893.
vi. Cornelis Willem Schimmel geboren 26 Jan 1895 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 22 Sep 1953, begraven te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Annetje Staal, geboren 26 Mrt 1895, overleden 30 Aug 1984, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
333. Cornelis Johannes10 Schimmel (Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mrt 1855 te Kallenbroek (Barneveld), woonde te
Barneveld, op "Middendorp" onder Harselaar, beroep landbouwer, overleden 26 Sep 1939 te Barneveld, begraven 30 Sep 1939 te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Hij was in Barneveld lid van de gemeenteraad van 1892 tot 1932 en wethouder van 1910 tot 1932, ridder Orde van Oranje Nassau.
Op 22 Apr 1898 krijgt hij van de gemeente Barneveld een hinderwetvergunning voor de oprichting van een stoomzuivelfabriek te
Harselaar op het perceel, kadastraal gemeente Voorthuizen, sectie A, nr. 89.
Op 2 Mei 1901 krijgt hij vergunning voor de uitbreiding met een meelfabriek.
hij trouwde (1) Barendina Floor, getrouwd 4 Mrt 1881 te Ede, geboren 1857 te Ede (dochter van Martinus Floor en Nelena Alida
Roelofsen), overleden 23 Mei 1900 te Harselaar (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn11 Schimmel geboren 28 Jan 1883 te Barneveld, overleden 28 Jan 1883 te Barneveld. Levenloos geboren.
ii. Cornelis Martinus Schimmel geboren 24 Apr 1884 te Harselaar (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 8 Mrt 1965,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Wilhelmina Christina Schuld, getrouwd 21 Sep 1921 te Barneveld, geboren 11 Mrt 1891 te Barneveld (dochter
van Cornelis Johannes Schuld en Woutera Wolleswinkel), woonde 1939 te Barneveld, woonde 1973 te Voorthuizen
(Barneveld), overleden 7 Aug 1983, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
iii. Martinus Schimmel geboren 27 Jun 1886 te Harselaar (Barneveld), overleden 9 Mrt 1890 te Harselaar (Barneveld).
iv. Aaltje Maria Schimmel geboren 4 Mrt 1889 te Harselaar (Barneveld), overleden 8 Mrt 1973, begraven 10 Mrt 1973 te
Nijkerk.
zij trouwde Nicolaas de Boer, getrouwd 13 Dec 1916 te Barneveld, geboren 1889 te Barneveld (zoon van Hendrik de Boer
en Maria Elizabeth van Wagensveld), woonde te Nijkerk, beroep timmerman, overleden NA 1973.
483.
v. Nelena Martina Schimmel geboren op 18 Sep 1891.
vi. Martinus Schimmel geboren 9 Jun 1893 te Harselaar (Barneveld), woonde te Voorthuizen (Barneveld), overleden 21 Feb
1990, begraven te Voorthuizen, op Begraafplaats Diepenbosch.
hij trouwde Gijsje Brandsen, geboren 26 Mrt 1903, overleden 10 Mei 1976, begraven te Voorthuizen, op Begraafplaats
- 143 -
11 Jul 2016
Diepenbosch.
hij trouwde (2) Petertje Wolleswinkel, getrouwd 9 Jan 1903 te Renswoude, geboren 21 Nov 1868 te Renswoude (dochter van Petrus
Wolleswinkel en Petertje van Schothorst), overleden 19 Aug 1945 te Barneveld, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
334. Cornelia Hendrika10 Schimmel (Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Aug 1859 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 12
Feb 1931 te Amersfoort.
zij trouwde Brand Jan Bloemendal, overige namen Barend Jan, getrouwd 29 Dec 1886 te Barneveld, geboren 24 Nov 1854 te
Barneveld (zoon van Jan Brand Bloemendal en Aaltje Lokhorst), beroep koopman, directeur olieslagerij, overleden 10 Jun 1934 te
Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Brand11 Bloemendal geboren 26 Dec 1887 te Amersfoort.
ii. Cornelis Martinus Bloemendal geboren 19 Apr 1889 te Amersfoort, beroep slachter.
hij trouwde Elbertha Meiling, getrouwd 1 Jul 1919 te Leusden, geboren CA. 1891 te Leusden (dochter van Barend Meiling
en Geertruida van Bielard).
iii. Arie Albert Bloemendal geboren 1 Jul 1893 te Amersfoort, overleden 9 Jun 1894 te Amersfoort.
iv. Alida Maria Bloemendal geboren 13 Jun 1895 te Amersfoort.
zij trouwde Jan Rothuizen, getrouwd 25 Mrt 1920 te Amersfoort, geboren CA. 1893 te Doorwerth (Renkum) (zoon van Jan
Rothuizen en Janna Renes).
v. Adriana Johanna Bloemendal geboren 24 Jan 1897 te Amersfoort.
zij trouwde Gerrit van den Burg, getrouwd 28 Aug 1919 te Amersfoort, geboren CA. 1893 te Amersfoort (zoon van Reijer
van den Burg en Gijsberta de Visser).
vi. Nn Bloemendal geboren 13 Mrt 1902, overleden 13 Mrt 1902 te Amersfoort. Levenloos kind.
335. Aartje10 Schimmel (Johannes Woutersz9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Okt 1828 te Arnhem, beroep dienstbode, overleden 8 Apr 1909 te
Arnhem.
zij trouwde Johan Hendrik Isselman, getrouwd 5 Mei 1852 te Arnhem, geboren CA. 1819 te Arnhem (zoon van Bernard Hendrik
Isselman en Maria van Brienen), beroep voerman, overleden 19 Okt 1863 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Antonia11 Isselman geboren 26 Feb 1853 te Arnhem, overleden 2 Sep 1941 te Arnhem.
ii. Hendrina Gerdina Isselman, overige namen Hendrika Gerdina Isselman, geboren 7 Mei 1854 te Arnhem, beroep
dienstbode, overleden 17 Jan 1926 te Zutphen.
zij trouwde Jan Willem Schnitzler, getrouwd 10 Nov 1880 te Arnhem, geboren CA. 1857 te Doesburg (zoon van Jan Willem
Schnitzler en Frederika Berendina Hess), beroep koetsier, overleden VR. 1926.
iii. Albertus Johannes Isselman geboren 21 Jan 1857 te Arnhem, overleden 17 Dec 1857 te Arnhem. Oud 11 maand.
iv. Aleida Johanna Isselman geboren 11 Jan 1859 te Arnhem, overleden 2 Okt 1859 te Arnhem. Oud 8 maand.
v. Hendrik Bernardus Johannes Isselman geboren 1 Jul 1860 te Arnhem, beroep koetsier, overleden 23 Apr 1897 te
Arnhem.
hij trouwde Johanna Berendina Groeneveld, getrouwd 1 Jul 1885 te Arnhem, geboren 21 Feb 1862 te Zutphen (dochter
van Berend Groeneveld en Berendina Baarschot), beroep dienstbode, overleden 20 Feb 1915 te Zutphen.
vi. Hendrik Albertus Isselman geboren 29 Apr 1863 te Arnhem, overleden 17 Aug 1863 te Arnhem. Oud 3 maand.
336. Jan10 Schimmel (Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
- 144 -
11 Jul 2016
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1842 te Amersfoort, beroep 1860 wever, beroep arbeider, werkman,
koperslager.
hij trouwde (1) Antjen Brouwer, overige namen Antje Brouwer, getrouwd 11 Jul 1860 te Harderwijk, geboren 1836 te Harderwijk
(dochter van Aart Brouwer en Beertjen Jansen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit Klaas11 Schimmel geboren 12 Okt 1860 te Harderwijk, overleden 27 Nov 1860 te Harderwijk. Oud 6 week.
ii. Barendina Catharina Schimmel geboren 3 Feb 1862 te Harderwijk, overleden 22 Apr 1862 te Harderwijk. Oud 12 week.
iii. Gerritje Schimmel geboren 27 Jan 1863 te Harderwijk, overleden 29 Aug 1864 te Harderwijk. Oud 18 maand.
iv. Aart Schimmel geboren 9 Mei 1864 te Harderwijk.
v. Catharina Petronella Schimmel geboren 5 Okt 1866 te Aalsmeer, overleden 7 Nov 1866 te Aalsmeer. Leeftijd: 1 maand.
484.
vi. Jacob Hendrik Schimmel geboren op 16 Jun 1876.
485.
vii. Catharina Petronella Schimmel geboren op CA. 1878.
hij trouwde (2) Beertje Brouwer, getrouwd 27 Nov 1890 te Amsterdam, geboren 1 Jun 1864 te Odoorn (Borger-Odoorn) (dochter van
Philip Brouwer en Cornelia Schans).
Kinderen uit dit huwelijk:
viii. Jan Schimmel geboren 5 Sep 1891 te Amsterdam, beroep koopman.
hij trouwde Maria Magdalena Cornelia Kerker, getrouwd 10 Jan 1912 te Amsterdam, geboren CA. 1890 te Amsterdam
(dochter van Johannes Geradus Kerker en Anna Lucina Cornelje).
ix. Cornelia Schimmel geboren CA. 1893 te Amsterdam. Bij het huwelijk in 1913: voogd Evert Broerse en toeziend voogd
Jacob Hendrik Schimmel.
zij trouwde Albertus Jacobus Schuszler, getrouwd 27 Mrt 1913 te Amsterdam, geboren CA. 1892 te Amsterdam (zoon van
Hermanus Gerhardus Schuszler en Maria Jansje Rozing), beroep werkman.
486.
x. Gerrit Klaas Schimmel geboren op 5 Jul 1896.
487.
xi. Philippus Schimmel geboren op CA. 1899.
xii. Antje Schimmel geboren CA. 1902 te Amsterdam. 1921: Voogd: Evert Broerse. Toeziend voogd: Jacob Hendrik
Schimmel.
zij trouwde Franciscus Post, getrouwd 24 Aug 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1893 te Amsterdam (zoon van Pieter Post
en Elisabeth Francina de Kok), beroep olieman ter koopvaardij.
xiii. Beertje Schimmel geboren CA. 1906 te Amsterdam. 1923: Voogd: Evert Broerse. Toeziend voogd: Jacob Hendrik
Schimmel.
zij trouwde Harm Hoogland, getrouwd 3 Okt 1923 te Amsterdam, geboren CA. 1902 te Hellevoetsluis (zoon van Harm
Hoogland en Elisabeth Wijkstra), beroep vuurstoker.
xiv. Everdina Schimmel geboren CA. 1910 te Amsterdam. 1928: Voogd: Evert Broerse. Toeziend voogd: Jacob Hendrik
Schimmel.
zij trouwde Berend Brouwer, getrouwd 9 Mei 1928 te Amsterdam, geboren CA. 1901 te Odoorn (Borger-Odoorn) (zoon van
Aart Brouwer en Harmpien Kappe), beroep grondwerker.
337. Gerritje10 Schimmel (Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Apr 1850 te Harderwijk, beroep 1874 winkelierster, overleden 23 Nov
1913 te Helmond.
zij trouwde Teunis van Dijk, getrouwd 16 Sep 1874 te Harderwijk, geboren 1842 te Harderwijk (zoon van Teunis van Dijk en Berentje
de Vente), beroep 1874 bakker, overleden 30 Jul 1930 te Helmond.
- 145 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Berendina11 van Dijk geboren 15 Dec 1876 te Harderwijk.
zij trouwde Reindert Jilmer Koopmeiners, getrouwd 27 Feb 1906 te Helmond, geboren CA. 1877 te Dordrecht (zoon van
Albert Koopmeiners en Tettje Steenhuizen).
ii. Catherina Petronella van Dijk geboren 23 Mrt 1879 te Harderwijk, overleden 15 Dec 1945 te Helmond.
zij trouwde Gerrit Bernhard Praasterink, getrouwd 28 Aug 1906 te Helmond, geboren CA. 1881 te Rheden (zoon van
Frederik Praasterink en Berendina Wentink).
iii. Zeger van Dijk geboren 28 Nov 1880 te Harderwijk.
hij trouwde Catharina Anna Maria Kelder, getrouwd 16 Mrt 1909 te Helmond, geboren CA. 1882 te Helmond (dochter van
Cornelis Kelder en Catharina Heszler).
iv. Antje van Dijk geboren 15 Sep 1883 te Harderwijk.
zij trouwde Dirk Sijmons, getrouwd 8 Okt 1907 te Helmond, geboren CA. 1879 te Amsterdam (zoon van Hermanus
Franciscus Sijmons en Alida Geertruida Numan).
338. Jacob Hendrik10 Schimmel (Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Nov 1852 te Harderwijk, beroep werkman, milicien.
hij trouwde Adriana Johanna Vrijhoeven, getrouwd 11 Jun 1879 te Amsterdam, geboren CA. 1852 te Baardwijk (Waalwijk) (dochter
van Willem Vrijhoeven en Maria Leijtens).
Adriana: Bij het huwelijk in 1879 worden twee kinderen erkend.
Kinderen uit dit huwelijk:
488.
i. Wilhelmus11 Schimmel geboren op CA. 1877.
ii. Catharina Petronella Schimmel geboren CA. 1881 te Haarlem, overleden 31 Jan 1885 te Haarlem.
iii. Maria Schimmel geboren CA. 1882, overleden 16 Apr 1951 te Leiden.
zij trouwde Frederik Johan Lorscheijd.
339. Wouter10 Schimmel (Hendrikus9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Jan 1842 te Ede, beroep kantoorlooper, oppasser, overleden 27 Okt 1913
te Arnhem.
hij trouwde Gerritje Davelaar, getrouwd 21 Aug 1872 te Arnhem, geboren CA. 1839 te Barneveld (dochter van Ariën Davelaar [1786 ] en Hendrikje Willems Pater [1796 ]), beroep dienstbode, overleden 8 Jan 1911 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Hendrika11 Schimmel, overige namen Carolina Hendrika Schimmel, geboren 9 Sep 1873 te Arnhem, overleden 18
Mrt 1940 te Lochem.
ii. Hendrika Schimmel geboren 12 Jun 1875 te Arnhem, overleden 17 Jul 1875 te Arnhem. Oud 1 maand.
340. Gerritje10 Schimmel (Hendrikus9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1849 te Ede, overleden 15 Dec 1922 te Ede.
zij trouwde Jacob van Ingen, getrouwd 14 Okt 1871 te Ede, geboren 1842 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Aart van
Ingen en Magdalena Schouten), beroep timmerman, timmermansknecht, overleden 9 Mrt 1898 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aart11 van Ingen geboren 23 Feb 1872 te Ede, overleden 10 Mrt 1949 te Ede.
hij trouwde Evertje Verkerk, getrouwd 3 Jun 1898 te Baarn, geboren CA. 1871 te Hilversum (dochter van Hendrik Verkerk
en Hendrica Batavier). zij zijn gescheiden.
ii. Carolina Hendrika van Ingen geboren 21 Apr 1873 te Ede.
- 146 -
11 Jul 2016
zij trouwde Aart Harmsen van der Vliet, getrouwd 5 Okt 1899 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), geboren CA. 1869 te
Amerongen (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Hendrik Harmsen van der Vliet en Elizabeth van Ingen).
iii. Magdalena van Ingen geboren 8 Mei 1874 te Ede, overleden 21 Jan 1875 te Ede. Oud 8 maand.
iv. Magdalena van Ingen geboren 26 Jun 1875 te Ede, overleden 9 Jul 1875 te Ede. Oud 13 dagen.
v. Hendrikus van Ingen geboren 1 Nov 1876 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), overleden 10 Feb 1950 te Ede.
hij trouwde Saartje Heijmenberg, getrouwd 18 Nov 1904 te Maarssen (Stichtse Vecht), geboren CA. 1869 te Maarssen
(Stichtse Vecht) (dochter van Gerrit Heijmenberg en Grietje Vorselman), overleden VR. 1950.
vi. Magdalena van Ingen geboren 22 Nov 1877 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), overleden 18 Jan 1879 te Ede. Oud 13
maand.
vii. Magdalena van Ingen geboren CA. 10 Sep 1880 te Ede, overleden 27 Sep 1880 te Ede. Oud 17 dagen.
viii. Jacob van Ingen geboren 29 Apr 1883 te Ede, overleden 21 Okt 1884 te Ede. Oud 17 maanden.
ix. Jacob van Ingen geboren 13 Nov 1885 te Ede, overleden 21 Sep 1888 te Ede.
x. Elizabeth van Ingen geboren CA. 1889 te Ede.
zij trouwde Jan Andries Keuning, getrouwd 3 Nov 1915 te Kollumerland (Kollumerlân), geboren CA. 1885 te Beesterswaag
(Opsterland) (zoon van Klaas Keuning en Iemkje Sevenster).
xi. Johanna Elizabeth van Ingen geboren CA. 1889 te Ede.
zij trouwde George Huijer, getrouwd 18 Mrt 1915 te Amsterdam, geboren CA. 1889 te Amsterdam (zoon van Johannes
Nicolaas Huijer en Adriana Monsee), beroep wachtmeester bij de veldartillerie.
341. Elisabeth Maria10 Engelen, overige namen Elizabeth Maria Engelen (Dirkje9 Schimmel, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 5 Feb 1859 te Lunteren (Ede), overleden 22 Jun 1945 te Amersfoort.
zij trouwde Wouter Salomons, getrouwd 1 Dec 1887 te Ede, geboren 28 Dec 1862 te Oosterbeek (Renkum) (zoon van
Geurt Salomons [1833 - 1915] en Anna Maria Gerritsen [1834 - 1867]), beroep timmerman, aannemer, beroep
architect, overleden 12 Mei 1958 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Maria11 Salomons geboren 13 Sep 1888 te Amersfoort.
zij trouwde Dirk de Boer, getrouwd 2 Mei 1912 te Amersfoort, geboren CA. 1886 te Amsterdam (zoon van Reijer de Boer en
Willemina de Boer).
ii. Dirkje Salomons geboren CA. 1890 te Amersfoort.
zij trouwde Evert Jan Rothuizen, overige namen E.J. Rotshuizen (naamsverandering bij K.B. 7 Sept 1939., getrouwd 26
Aug 1913 te Amersfoort, geboren CA. 1888 te Doorwerth (Renkum) (zoon van Jan Rothuizen en Janna Renes).
iii. Gijsbertha Hillegonda Salomons geboren 6 Sep 1894, overleden 25 Sep 1992.
zij trouwde Jan van der Veen, getrouwd 24 Apr 1919 te Amersfoort, geboren CA. 1895 te Haarlemmermeer (zoon van
Tiete Hendriks van der Veer en Niesje van Dijk).
iv. Gerard Salomons geboren CA. 1899 te Amersfoort.
hij trouwde Cornelia Leur, getrouwd 13 Okt 1921 te Amersfoort, geboren CA. 1901 te Aalsmeer (dochter van Willem
Hendrik Lodewijk Leur en Johanna Jacoba de Klerk).
- 147 -
11 Jul 2016
342. Arend10 Engelen (Dirkje9 Schimmel, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Apr 1861 te Lunteren (Ede), beroep landbouwer, overleden 22 Jul 1943
te Ede.
hij trouwde Maria Bos, getrouwd 22 Okt 1887 te Ede, geboren CA. 1857 (dochter van Jan Bos en Roelofje van de Pol).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan11 Engelen geboren 21 Mrt 1891, overleden 10 Mei 1984.
hij trouwde Cornelia de Vries, getrouwd 17 Nov 1921 te Leusden, geboren 8 Jan 1897 te Leusden (dochter van Jan Egbert
de Vries en Cornelia de Bruin), overleden 10 Apr 1985, begraven te Lunteren (Ede), aantal kinderen in dit gezin : tien.
ii. Gijsbertus Engelen geboren CA. 1894 te Ede.
hij trouwde Oedilia Mathilda Harthoorn, getrouwd 16 Mrt 1922 te Scherpenzeel, geboren CA. 1897 te Woudenberg
(dochter van Willem Harthoorn [1866 - 1953] en Melisje Schimmel [1865 - 1928]).
343. Aalbert10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Aug 1865 te Scherpenzeel, gedoopt 27 Aug 1865 te Scherpenzeel, beroep tapper,
voerman, overleden 26 Sep 1951 te Barneveld, begraven 1 Okt 1951 te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Hermina Geijtenbeek, getrouwd 15 Feb 1901 te Barneveld, geboren 2 Mrt 1869 te Barneveld (dochter van Izak Jan
Geijtenbeek en Grietje van Hoff), overleden 23 Jan 1951 te Barneveld, begraven 27 Jan 1951 te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albert Marinus11 Schimmel geboren 24 Mei 1902 te Barneveld.
hij trouwde G. Kuyt.
ii. Grietje Janna Schimmel geboren 13 Aug 1903 te Barneveld, woonde 1951 te Amsterdam, overleden 4 Okt 1962, begraven
te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
489.
iii. Maria Alberta Schimmel geboren op 27 Feb 1905.
iv. Ida Johanna Schimmel geboren 12 Dec 1906 te Barneveld, overleden 6 Feb 1992 te Barneveld, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Jan Pater, getrouwd 29 Aug 1947, geboren 29 Nov 1902 te Renswoude (zoon van Jacob Pater en Willemijntje
van de Lagemaat), overleden 6 Jun 1980 te Veenendaal, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
v. Hendrik Gerrit Schimmel geboren 31 Okt 1909 te Barneveld, overleden 2 Nov 1909 te Barneveld. Oud 2 dagen.
vi. Hermina Alberta Schimmel geboren 27 Okt 1910 te Barneveld, overleden 13 Feb 1984, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
490.
vii. Hendrika Ardina Schimmel geboren op 14 Apr 1912.
344. Rijkje10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jan 1867 te Scherpenzeel, gedoopt 3 Mrt 1867 te Scherpenzeel, overleden 24 Jun
1950 te Lunteren (Ede), begraven 28 Jun 1950 te Barneveld.
zij trouwde Willem van Voorthuizen, getrouwd 21 Feb 1896 te Barneveld, geboren CA. 1862 te Woudenberg (zoon van Cornelis van
Voorthuizen en Geertje Peelen), beroep landbouwer, overleden 27 Jun 1908 te De Glind (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis11 van Voorthuizen geboren 20 Jun 1897 te De Glind (Barneveld).
hij trouwde G. van Hooijer.
ii. Maria van Voorthuizen geboren 24 Sep 1899 te De Glind (Barneveld).
zij trouwde P. van Harten.
- 148 -
11 Jul 2016
iii. Aalbert van Voorthuizen geboren 14 Feb 1902 te De Glind (Barneveld), overleden 13 Nov 1902 te Barneveld.
iv. Geertje van Voorthuizen geboren 29 Jun 1904 te De Glind (Barneveld).
zij trouwde B. Hooijer.
v. Aalbert van Voorthuizen geboren 30 Mei 1906 te De Glind (Barneveld).
hij trouwde Alida van de Glint, getrouwd 12 Mrt 1937 te Woudenberg, geboren CA. 1911 te Groesbeek (dochter van Peter
van de Glint en Hendrika Pater).
345. Aartje10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1870 te Scherpenzeel.
zij trouwde (1) G. van den Brink.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. G. van den11 Brink geboren te Lunteren (Ede).
hij trouwde A. van Ginkel.
zij trouwde (2) Evert van Maanen, getrouwd 21 Okt 1905 te Ede, geboren 15 Jan 1872 te Scherpenzeel (zoon van Rijk Jan van
Maanen en Aaltje Lokhorst), gedoopt 3 Mrt 1872 te Scherpenzeel, beroep landbouwer, overleden 1 Jul 1950 te Ermelo.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Aaltje van Maanen geboren 29 Aug 1906 te Lunteren (Ede), overleden 17 Mei 1925 te Ede.
iii. Maria van Maanen geboren CA. 4 Aug 1908 te Lunteren (Ede), overleden 16 Aug 1908 te Ede. Oud 12 dagen.
iv. Albertha van Maanen geboren CA. 4 Aug 1908 te Lunteren (Ede), overleden 18 Aug 1908 te Ede. Oud 14 dagen.
v. M.A. van Maanen.
zij trouwde W. van Harten.
vi. Jannetje van Maanen geboren 30 Okt 1910 te Lunteren (Ede), woonde 1950 te Renswoude.
hij trouwde J. Blankers.
vii. Alberta Maria van Maanen geboren CA. 1916 te Ede, overleden 20 Apr 1927 te Ede.
346. Aaltje10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Apr 1870 te Scherpenzeel, gedoopt 1 Mei 1870 te Scherpenzeel, beroep dienstbode.
zij trouwde Gerrit van de Brink, overige namen Gerrit van den Brink, getrouwd 16 Aug 1890 te Ede, geboren 24 Apr 1831 te
Renswoude (zoon van Wouter van den Brink [1801 - 1871] en Gerritje Hendriks Jochemsen [1801 - 1877]), beroep landbouwer,
overleden 17 Sep 1903 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit van den11 Brink geboren CA. 1892 te Ede.
hij trouwde Adriana van Ginkel, getrouwd 4 Nov 1920 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), geboren CA. 1896 te Maarn
(Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Jan van Ginkel en Adriana van Vlastuin).
347. Hendrik Gerrit10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6
Jun 1872 te Scherpenzeel, gedoopt 23 Jun 1872 te Scherpenzeel, beroep hotelier (hotel,
café/restaurant), stalhouder, koetsier, overleden 9 Sep 1950 te Ede, begraven 13 Sep 1950 te Ede,
op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
Laat in 1903 Hotel Schimmel bouwen aan de Telefoonweg te Ede.
hij trouwde Gerritje van Steenbeek, getrouwd 11 Nov 1899 te Ede, geboren 25 Aug 1877 te Ede (dochter van Gerrit Derk van
- 149 -
11 Jul 2016
Steenbeek en Jantje Stronk), beroep hotelhoudster, overleden 14 Mei 1934 te Ede, begraven 17 Mei 1934 te Ede, op de begraafplaats
aan de Asakkerweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
491.
i. Maria Alberta11 Schimmel geboren op 3 Mrt 1900.
492.
ii. Jantje Schimmel geboren op 12 Jan 1904.
493.
iii. Albert Schimmel geboren op 4 Nov 1905.
494.
iv. Gerrit Derk Schimmel geboren op 29 Sep 1907.
495.
v. Hendrik Gerrit Schimmel geboren op 7 Mei 1911.
496.
vi. Cornelia Johanna Schimmel geboren op 8 Feb 1914.
497.
vii. Rika Schimmel geboren op 9 Jul 1916.
348. Evert Jan10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Okt 1873 te Scherpenzeel, gedoopt 26 Okt 1873 te Scherpenzeel, woonde
10 Okt 1920 te Renswoude, op "Klein Wagensveld", beroep landbouwer, overleden 15 Sep 1938 te Renswoude, begraven te
Renswoude.
Evert Jan kocht in 1920 "Klein Wagensveld" (Barneveldsestraat 40) van Jan Buitenhuis.
hij trouwde Arnesta Wilhelmina Harthoorn, getrouwd 26 Mei 1900 te Woudenberg, geboren 23 Feb 1879 te Maarn (Utrechtse
Heuvelrug) (dochter van Cornelis Gerrit Harthoorn [1835 - 1922] en Fransje Pater [1840 - 1924]), overleden 3 Aug 1967 te
Renswoude, begraven te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
498.
i. Albertus11 Schimmel geboren op 20 Okt 1900.
499.
ii. Cornelis Gerrit Schimmel geboren op 4 Jun 1902.
500.
iii. Maria Schimmel geboren op 3 Jun 1903.
iv. Frans Schimmel geboren 15 Jul 1904 te Lunteren (Ede), overleden 3 Dec 1904 te Ede. Oud 4 maand.
v. Jan Schimmel geboren CA. 1905.
501.
vi. Frans Schimmel geboren op 1 Mei 1906.
502.
vii. Evert Jan Schimmel geboren op 31 Mrt 1910.
503.
viii. Willem Schimmel geboren op 13 Mei 1913.
ix. Arnesta Wilhelmina Schimmel geboren 8 Jun 1920 te Ede, beleidenis van het geloof 29 Mrt 1942 te Scherpenzeel,
overleden 28 Mei 1983, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Met attestatie vertrokken naar Barneveld 31-07-1946.
zij trouwde Jacob Noorlander, getrouwd 5 Jun 1946, geboren 1 Mrt 1920 te Barneveld (zoon van Willem Noorlander [1878 1949] en Adriana Both [1879 - 1976]), overleden 22 Jul 1994 te Barneveld, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
349. Willem10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1875 te Woudenberg, beroep landbouwer, overleden 10 Apr 1952 te Avereest
(Hardenberg).
hij trouwde Fransje Harthoorn, getrouwd 21 Okt 1897 te Woudenberg, geboren 27 Okt 1876 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug) (dochter
van Cornelis Gerrit Harthoorn [1835 - 1922] en Fransje Pater [1840 - 1924]).
Kinderen uit dit huwelijk:
504.
i. Albert11 Schimmel geboren op 16 Feb 1898.
ii. Cornelis Gerrit Schimmel geboren 6 Aug 1899 te De Glind (Barneveld), overleden 27 Mrt 1989, begraven te Voorthuizen, op
- 150 -
11 Jul 2016
Begraafplaats Diepenbosch.
hij trouwde Hendrika van Maanen, geboren 12 Sep 1901, overleden 14 Feb 1989, begraven te Voorthuizen, op
Begraafplaats Diepenbosch.
505.
iii. Maria Schimmel geboren op 13 Mrt 1901.
iv. Frans Schimmel geboren 11 Jun 1906 te De Glind (Barneveld), beroep stalknecht op Paleis Het Loo, overleden 24 Nov
1988 te Vaassen (Epe), begraven te Vaassen, Wanenk.
hij trouwde Dirkje van Deelen, getrouwd 23 Nov 1933 te Heteren (Overbetuwe), geboren 19 Nov 1907 te Ederveen (Ede)
(dochter van Aalbert van Deelen en Dirkje van de Pol), overleden 28 Aug 1996 te Vaassen (Epe), begraven te Vaassen,
Wanenk.
350. Maria10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1879 te Barneveld, overleden te Lunteren (Ede).
zij trouwde Marinus van Veldhuizen, getrouwd 18 Jul 1902 te Barneveld, geboren 1881 te Ede (zoon van Hendrikus van Veldhuizen
en Maasje van den Top), beroep landbouwer, overleden 20 Dec 1958 te Lunteren (Ede), begraven 24 Dec 1958 te Lunteren (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. H.11 van Veldhuisen.
hij trouwde A.M. van de Berg.
ii. Albertus van Veldhuisen geboren 31 Mei 1904 te Lunteren (Ede).
iii. Maria van Veldhuisen geboren CA. 1909 te Ede, overleden 29 Mrt 1924 te Ede.
iv. Wilhelmina van Veldhuisen geboren 13 Mei 1911 te Lunteren (Ede), overleden 30 Mrt 1933 te Ede.
v. M. van Veldhuisen geboren te Lunteren (Ede).
vi. R. van Veldhuisen.
vii. E.J. van Veldhuisen geboren te Lunteren (Ede).
viii. C.G. van Veldhuisen geboren te Lunteren (Ede).
hij trouwde A. van Goor.
ix. A. van Veldhuisen geboren te Lunteren (Ede).
zij trouwde G. van Beek.
x. Willem van Veldhuisen geboren CA. 1921 te Ede, overleden 30 Aug 1926 te Ede.
xi. Marietje van Veldhuizen geboren CA. 1925 te Ede, overleden 28 Apr 1926 te Ede.
351. Dirkje10 Schimmel (Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jul 1882 te De Glind (Barneveld).
zij trouwde Willem van Veldhuizen, overige namen Willem van Veldhuisen, getrouwd 13 Mrt 1903 te Barneveld, geboren 1879 te Ede
(zoon van Hendrikus van Veldhuizen en Maasje van den Top), beroep landbouwer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria11 van Veldhuisen geboren 1 Sep 1903 te De Glind (Barneveld), woonde 1941 te Ede, overleden 14 Jun 1941 te
Wageningen.
zij trouwde Willem van Harten.
ii. Alberta van Veldhuisen geboren 31 Okt 1904 te Lunteren (Ede).
iii. Hendrika Maria van Veldhuisen geboren 15 Okt 1905 te Lunteren (Ede), overleden 29 Jun 1938 te Ede.
- 151 -
11 Jul 2016
iv. Willem van Veldhuizen, overige namen Willem van Veldhuisen, geboren 8 Jul 1910 te Lunteren (Ede).
352. Albert10 Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jun 1859 te Woudenberg, beroep korenmolonaar,
wethouder (later loco-burgemeester), ambtenaar van de burgerlijke stand en rijksschatter, assuradeur., overleden 15
Feb 1946 te Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Rijksschatter hield in dat hij voor de belastingdienst moest schatten wat de waarde van woningen was. Ook zat hij in
de verzekeringen.
In 1902 verkoopt Matthijs Dolron, z.b. te Woudenberg voor f 3000,= aan Albert Schimmel, assuradeur te Scherpenzeel
een bouwhoefje genaamd Batavia met huis, boomgaard, erf en tuin, sectie D 4-9, groot 2.95.10 ha. Gehuurd door Dirk Bruijss,
landbouwer voor f 130,= per jaar (Not. Amersfoort AT058c003, nr. 536; 22-12-1902).
hij trouwde Jannetje Berendse, overige namen Jantje Berendse, getrouwd 10 Jun 1882 te Scherpenzeel, geboren 8 Jun 1856 te
Scherpenzeel (dochter van Hendrik Berendse en Jannetje van Wolfswinkel), overleden 15 Apr 1931 te Scherpenzeel, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
506.
i. Jannetje11 Schimmel geboren op 19 Apr 1883.
ii. Antje Schimmel geboren 10 Mei 1885 te Scherpenzeel, gedoopt 28 Jun 1885 te Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 21
Mrt 1907 te Scherpenzeel.
Met attestatie vertrokken naar Wijk bij Duurstede juli 1918.
zij trouwde Anthonie van Amerongen, getrouwd 16 Mei 1918 te Scherpenzeel, geboren CA. 1887 te Wijk bij Duurstede
(zoon van Anthonie van Amerongen en Neeltje van Ree), overleden 24 Mrt 1959 te Wijk bij Duurstede, beroep
houthandelaar.
507.
iii. Willemina Hendrika Schimmel geboren op 10 Aug 1886.
508.
iv. Everdina Schimmel geboren op 26 Mrt 1888.
353. Jacob10 Schimmel, overige namen Jakob Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Apr 1860 te
Woudenberg, gedoopt 29 Apr 1860 te Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 17 Jul 1881 te Scherpenzeel, overleden
23 Okt 1924 te Woudenberg.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 27-05-1884.
hij trouwde Oetje van de Wetering, getrouwd 22 Mrt 1884 te Woudenberg, geboren 26 Sep 1859 te Woudenberg (dochter van Gerrit
van de Wetering [1831 - 1897] en Antonia Verhoeff [1825 - 1893]), overleden 18 Dec 1944 te Wijk bij Duurstede, ondertrouw 9 Mrt
1884 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
509.
i. Evert11 Schimmel geboren op 22 Feb 1885.
510.
ii. Antonia Schimmel geboren op 1 Jul 1886.
511.
iii. Gerdina Schimmel geboren op 3 Jun 1888.
iv. Antje Schimmel geboren 3 Feb 1890 te Woudenberg.
zij trouwde Gijsbertus van Dam, getrouwd 19 Okt 1922 te Woudenberg, geboren 25 Mrt 1892 te Wijk bij Duurstede (zoon
van Huibertus van Dam en Teuntje Vlastuin Bos).
v. Albert Schimmel geboren 22 Apr 1891 te Woudenberg, overleden 29 Feb 1960 te Woudenberg.
Volgens Militair Register geboren op 12 April 1891.
Op 16 maart 1909 aangekomen in de New York (VS) met het schip Ryndal vanuit Rotterdam.
hij trouwde Sijtje van de Grift, getrouwd 14 Apr 1937 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), geboren 25 Nov 1909 te
Amerongen (Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Pieter Johannes van de Grift en Grietje van der Grift).
512.
vi. Jacob Schimmel geboren op 21 Feb 1896.
- 152 -
11 Jul 2016
vii. Johannes Bernardus Schimmel geboren 22 Apr 1897 te Woudenberg, overleden 2 Mrt 1929 te Woudenberg.
354. Arie10 Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Jan 1863 te Woudenberg, gedoopt 25 Jan 1863 te
Scherpenzeel, overleden 23 Jun 1933 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
Op 29 januari 1890 koopt Arie Schimmel, kastelein te Woudenberg, van Jacob ter Maaten, landbouwer te
Woudenberg, een perceel heidegrond met houtwal gelegen te Woudenberg, ten oosten van de koper, ten westen de
verkoper, ten noorden Hendrik van Ravenhorst en ten zuiden de verkoper, kadastrale registratie Woudenberg Sectie B
1416. De delen zijn resp. 12 aren, 95 ca. en 64 aren, 40 ca. (notaris H.A.N. van Warmelo te Woudenberg).
Op 7 september 1893 verkopen Jacob ter Maaten en Arie Schimmel enkele percelen grond aan de Heer Johannes Bernardus de
Beaufort, burgemeester van Woudenberg. (notaris H.A.N. van Warmelo te Woudenberg).
hij trouwde Marrigje van Ravenhorst, getrouwd 30 Okt 1884 te Woudenberg, geboren 21 Nov 1864 te Woudenberg (dochter van
Hendrik van Ravenhorst en Aaltje van Egdom), overleden 17 Mrt 1937 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Lambalgen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Antje11 Schimmel geboren 29 Okt 1885 te Woudenberg, overleden 7 Sep 1911 te Woudenberg, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
513.
ii. Hendrik Schimmel geboren op 19 Mrt 1887.
iii. Evert Schimmel geboren 21 Dec 1888 te Woudenberg, woonde 1914 te Buitenzorg (Indonesië), beroep opzichter. Op 10
juni 1913 vertrokken van Smallingerland naar Ned. Oost Indië.
hij trouwde Geesje Eleveld, getrouwd 2 Nov 1914 te Assen, geboren 1890 te Beilen (Midden-Drenthe) (dochter van Jan
Eleveld en Marchje Beuving).
Geesje:
Huwelijk bij volmacht.
514.
iv. Albert Schimmel geboren op 27 Nov 1890.
v. Arie Schimmel geboren 23 Jan 1893 te Woudenberg, overleden 20 Jul 1893 te Woudenberg.
515.
vi. Arie Schimmel geboren op 4 Jul 1894.
516.
vii. Aaltje Schimmel geboren op 7 Jan 1896.
517.
viii. Marinus Schimmel geboren op 28 Feb 1898.
ix. Johan Schimmel geboren 3 Okt 1905 te Woudenberg.
355. Willem10 Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Sep 1865 te Woudenberg, gedoopt te
Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 11 Apr 1886 te Scherpenzeel, beroep hotelhouder in De Holevoet en
landeigenaar te Scherpenzeel, overleden 4 Jan 1939 te Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen), begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1886.
Hij neemt de stalhouderij op de Holevoet van zijn vader over. Naast de stalhouderij stond het huisje van de
brandspuit. Willem was dan ook brandwacht.
hij trouwde Jannetje van Wolfswinkel, getrouwd 2 Dec 1897 te Woudenberg, geboren 27 Aug 1872 te Scherpenzeel (dochter van
Cornelis van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst), gedoopt 22 Sep 1872 te Scherpenzeel, overleden 16 Aug 1954 te Woudenberg,
begraven te Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert11 Schimmel geboren 3 Sep 1898 te Woudenberg, gedoopt 6 Nov 1898 te Scherpenzeel, beroep 1921 kandidaat,
beroep 22 Jan 1922 predikant te Jaarsveld, beroep 3 Mei 1925 predikant te Lunteren, beroep 4 Nov 1928 predikant te
Ameide en Tienhoven, overleden 11 Okt 1949 te Nieuwland (Zederik), begraven te Nieuwland, op Begraafplaats
Nieuwland.
hij trouwde Neeltje Verrips, geboren 5 Jan 1908 te Nieuwland (Zederik), overleden 26 Jan 1986, begraven te Nieuwland,
op Begraafplaats Nieuwland.
- 153 -
11 Jul 2016
ii. Cornelis Schimmel geboren 17 Feb 1900 te Woudenberg, gedoopt 1 Apr 1900 te Scherpenzeel, overleden 2 Jul 1900 te
Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
518.
iii. Cornelia Schimmel geboren op 20 Okt 1901.
iv. Antje Schimmel geboren 24 Okt 1902 te Woudenberg, gedoopt 25 Jan 1903 te Scherpenzeel, overleden 21 Jan 2004 te
Ameide (Zederik), begraven te Ameide (Zederik).
zij trouwde Nicolaas Streefkerk, getrouwd 22 Mei 1930 te Scherpenzeel, geboren 1891 te Ameide (Zederik) (zoon van Arie
Streefkerk en Cornelia van Zessen), beroep manufacturier.
519.
520.
v. Jannetje Schimmel geboren op 31 Dec 1905.
vi. Willem Schimmel geboren op 23 Dec 1908.
356. Wilhelmina10 Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jun 1868 te Woudenberg, gedoopt 5 Jul 1868 te
Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 18 Mrt 1888 te Scherpenzeel, overleden 23 Nov 1957 te Woudenberg.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1888.
zij trouwde Franciscus de Roos, getrouwd 22 Dec 1892 te Woudenberg, geboren 1869 te Wageningen (zoon van Marinus de Roos en
Elisabeth van den Berg), beroep landbouwer, overleden 26 Dec 1933 te Wageningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elizabeth11 de Roos geboren CA. 1889 te Wageningen, overleden 28 Apr 1895 te Wageningen.
ii. Antje de Roos geboren CA. 1895 te Wageningen.
zij trouwde André Thomas Johan Bianchi, getrouwd 20 Mei 1915 te Wageningen, geboren CA. 1894 te Amsterdam (zoon
van Nicolaas Wilhelmus Bianchi en Elisabeth Catharina van der Laag).
iii. Marinus de Roos geboren CA. 1896 te Wageningen, beroep technisch opzichter. Huwelijk met de handschoen.
hij trouwde Everdina Josephina van Zetten, getrouwd 24 Feb 1920 te Enschede, geboren CA. 1898 te Nijmegen (dochter
van Goossen van Zetten en Carolina Jacoba Christina Verplanke).
iv. Franciscus de Roos geboren CA. 1 Mrt 1901 te Wageningen, overleden 16 Aug 1901 te Wageningen. Oud 5 maand.
v. Franciscus de Roos geboren CA. 6 Aug 1904 te Wageningen, overleden 20 Aug 1904 te Wageningen. Oud 2 weken.
357. Johannes10 Schimmel, overige namen Johan Schimmel (Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jul 1873 te
Woudenberg, gedoopt 27 Jul 1873 te Scherpenzeel, beroep hotelhouder, beleidenis van het geloof 31 Mrt 1898 te
Scherpenzeel, overleden 4 Jan 1929 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Eind november 1902 koopt hij "Het logement De Holevoet, bestaande uit huis met inrijstal, schuur en verder
getimmerte, erf, tuin en boomgaard waarin schuur" voor 8.000 gulden van zijn moeder Antje Ploeg.
hij trouwde Wilhelmina Bouw, getrouwd 14 Jan 1910 te Barneveld, geboren 5 Dec 1882 te Barneveld (dochter van Peter Bouw [1846 1918] en Maartje van den Heg [1852 - 1920]), overleden 16 Nov 1980, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Antje11 Schimmel geboren 16 Okt 1910 te Woudenberg, gedoopt 27 Nov 1910 te Scherpenzeel, overleden 15 Aug 1911 te
Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst. Jong overleden.
521.
ii. Antje Schimmel geboren op 25 Mei 1912.
522.
iii. Pieter Evert Schimmel geboren op 3 Sep 1914.
523.
iv. Martina Schimmel geboren op 15 Dec 1918.
358. Teunis10 Schimmel (Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
- 154 -
11 Jul 2016
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Nov 1863 te Ede, gedoopt te Lunteren (Ede), beroep landbouwer,
overleden 28 Okt 1903 te Ede.
hij trouwde Willempje Bouwman, getrouwd 22 Okt 1887 te Ede, geboren 1865 te Ede (dochter van Evert Bouwman en Jantje
Kattenbroek), overleden 28 Dec 1946 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
524.
i. Gerritje11 Schimmel geboren op 31 Jul 1888.
525.
ii. Evert Schimmel geboren op 26 Nov 1889.
526.
iii. Jan Schimmel geboren op 22 Jul 1893.
527.
iv. Jannetje Schimmel geboren op 26 Jan 1895.
v. Gerrit Schimmel geboren 4 Apr 1896 te Ede, beroep landbouwer, overleden 15 Apr 1973, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Cornelia van de Haar, getrouwd 9 Feb 1921 te Ede, geboren 22 Jun 1895 te Lunteren (Ede) (dochter van Jan
Willem van de Haar en Jannetje van Engelhoven), overleden 14 Apr 1972, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
vi. Gerard Schimmel geboren 16 Sep 1899 te Lunteren (Ede).
359. Aartje10 Schimmel (Wouter9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Mrt 1869 te De Glind (Barneveld), beleidenis van
het geloof 18 Mrt 1888 te Scherpenzeel, woonde op Woudenberg, aan de Brinkkant, overleden 17 Feb 1959 te
Leusden, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 03-01-1895.
zij trouwde Gijsbert Willemsen, getrouwd 12 Aug 1893 te Scherpenzeel, geboren 11 Jun 1864 te Woudenberg (zoon van Jacob
Willemsen en Maria Davelaar), overleden 5 Mrt 1941 te Barneveld, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannigje11 Willemsen geboren CA. 1893 te Scherpenzeel.
zij trouwde Jan de Lange, getrouwd 17 Okt 1918 te Woudenberg, geboren 13 Okt 1890 te Leusden (zoon van Adrianus de
Lange en Geertje ter Maaten).
ii. Wouter Willemsen geboren CA. 1898 te Woudenberg.
hij trouwde Adriana Veldhuizen, getrouwd 24 Feb 1927 te Woudenberg, geboren 16 Okt 1896 te Woudenberg (dochter van
Evert Veldhuizen [1868 - 1952] en Marretje van de Glind [1864 - 1945]).
iii. Willem Willemsen geboren 10 Jan 1901 te Woudenberg.
iv. Marinus Willemsen geboren 29 Dec 1905 te Woudenberg.
360. Neeltje10 Schimmel (Wouter9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Nov 1871 te De Glind (Barneveld), beleidenis van
het geloof 15 Apr 1892 te Scherpenzeel, beroep dienstbode, woonde VR. 1906 te Scherpenzeel, op "Groot Schaik",
woonde NA 1906 te Woudenberg, op "Voskuilen", overleden 29 Nov 1956 te Woudenberg, begraven 4 Dec 1956 te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 03-01-1895, met attestatie van Woudenberg febr. 1900.
zij trouwde Gerrit ter Maaten, getrouwd 17 Nov 1894 te Scherpenzeel, geboren 14 Okt 1859 te Woudenberg (zoon van Johannes ter
Maaten [1821 - 1893] en Cornelia Wolfswinkel [1825 - 1890]), woonde te Woudenberg, op "Schaik", later aan de Voskuilerweg, beroep
landbouwer, overleden 7 Apr 1929 te Woudenberg, begraven 11 Apr 1929 te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes ter11 Maaten geboren 8 Okt 1895 te Woudenberg, overleden 19 Nov 1906 te Woudenberg.
- 155 -
11 Jul 2016
ii. Wouter ter Maaten geboren 1 Nov 1896 te Woudenberg, overleden 10 Jan 1981, begraven te Woudenberg, op de Algemene
Begraafplaats.
hij trouwde Jannetje Wanner, getrouwd 17 Sep 1937 te Woudenberg, geboren 17 Mrt 1901 te Woudenberg (dochter van
Breunis Wanner en Christina Middeldorp), overleden 16 Mrt 1986, begraven te Woudenberg, op de Algemene
Begraafplaats.
iii. Cornelis ter Maaten geboren 26 Nov 1897 te Woudenberg, overleden 9 Aug 1898 te Woudenberg.
iv. Cornelis ter Maaten geboren 16 Apr 1899 te Woudenberg, overleden 24 Feb 1945 te Hamburg-Neuengamme
(Duitsland).
hij trouwde Klaasje Meerveld, getrouwd 16 Apr 1926 te Woudenberg, geboren 16 Nov 1899 te Woudenberg (dochter van
Hendrik Meerveld en Jannigje van Manen).
v. Jan ter Maaten geboren 4 Nov 1900 te Scherpenzeel, woonde te Woudenberg, beroep veehouder, overleden 15 Sep 1956
te Woudenberg.
hij trouwde Hendrika Wolswinkel, overige namen Hendrika Wolfswinkel, getrouwd 4 Nov 1927 te Woudenberg, geboren 7
Jan 1902 te Leusden (dochter van Cornelis Wolswinkel en Jannetje van de Lagemaat).
vi. Maria ter Maaten geboren 13 Mei 1902 te Woudenberg, overleden 18 Jul 1990, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Glashorst.
zij trouwde Wijnand Meerveld, getrouwd 22 Apr 1927 te Woudenberg, geboren 16 Aug 1902 te Woudenberg (zoon van
Hendrik Meerveld en Jannigje van Manen), overleden 13 Jan 1979 te Amersfoort, begraven te Scherpenzeel, op
Begraafplaats Glashorst.
vii. Arend ter Maaten geboren 26 Nov 1903 te Scherpenzeel, beroep landbouwer, overleden 3 Mrt 1950 te Woudenberg.
viii. Gerrit Johan ter Maaten geboren 22 Apr 1905 te Scherpenzeel, woonde te Leersum, aan de Haarweg, beroep landbouwer,
overleden 14 Apr 1987, begraven te Leersum, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Jannigje de Greef, getrouwd 24 Nov 1937 te Amersfoort, geboren 7 Sep 1904 te Renswoude (dochter van
Wulfert de Greef en Gerritje Pater), overleden 10 Feb 1996, begraven te Leersum, op de Algemene Begraafplaats, aantal
kinderen in dit gezin : drie dochters.
ix. Neeltje ter Maaten geboren 28 Mei 1906 te Woudenberg, overleden 1 Aug 1997, begraven te Barneveld, op Begraafplaats
De Plantage.
hij trouwde Teunis Bos, getrouwd 16 Apr 1936 te Woudenberg, geboren 4 Feb 1906 te Maartensdijk (De Bilt) (dochter van
Wulfert Bos en Johanna Dorresteijn), overleden 24 Okt 1988, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
x. Johannes ter Maaten geboren 10 Jan 1908 te Woudenberg.
hij trouwde Jannigje Veldhuizen, getrouwd 18 Mrt 1932 te Woudenberg, geboren 27 Mrt 1909 te Renswoude (dochter van
Wijnand Veldhuizen [1859 - 1941] en Evertje van de Glind [1881 - 1916]).
xi. Gerard ter Maaten geboren 24 Dec 1908 te Woudenberg, overleden 4 Feb 2003, begraven te Woudenberg, op de Algemene
Begraafplaats.
hij trouwde Johanna Jacoba van den Top, geboren 27 Aug 1912, overleden 25 Feb 2003, begraven te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
xii. Marinus ter Maaten geboren 17 Mei 1911 te Woudenberg, beroep landbouwer op Voskuilen, overleden 17 Jun 1986,
begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Jannigje van de Pol, geboren 1 Okt 1911, overleden 11 Sep 2008, begraven te Woudenberg, op de Algemene
Begraafplaats.
xiii. Jan Bertus ter Maaten geboren 22 Jan 1913 te Woudenberg, overleden 8 Dec 1995, begraven te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Gerritje Veldhuizen, getrouwd 28 Jan 1938 te Woudenberg, geboren 23 Jan 1916 te Renswoude (dochter van
Wijnand Veldhuizen [1859 - 1941] en Evertje van de Glind [1881 - 1916]), overleden 29 Apr 2005, begraven te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
- 156 -
11 Jul 2016
361. Geertruida10 Schimmel (Wouter9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Apr 1873 te Barneveld, woonde op 't
Vliet, overleden 29 Sep 1959 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel.
zij trouwde (1) Harmen van Ginkel, getrouwd 28 Jan 1893 te Scherpenzeel, geboren 2 Nov 1868 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug)
(zoon van Jan Aartsz van Ginkel [1817 - 1875] en Evertje Apeldoorn [1830 - 1890]), woonde te Scherpenzeel, op "'t Vliet", beroep
landbouwer, overleden 1 Mei 1900 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Harmen:
Op 20 Sept 1900 Akte van inventaris: Van Ginkel, Harmen, overleden 01-05-1900, Woudenberg, echtgenoot Schimmel, Geertruida.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannigje11 van Ginkel geboren 2 Sep 1893 te Scherpenzeel, overleden 5 Nov 1947 te Arnhem, begraven te Ede.
zij trouwde Egbertus Joosten, getrouwd 9 Okt 1919 te Ede, geboren 28 Sep 1892 te Ede (zoon van Martinus Joosten en
Grietje van den Berg), beroep landbouwer, veehouder, overleden 2 Sep 1967 te Ede, aantal kinderen in dit gezin : vier,
twee zoons en twee dochters.
ii. Jan van Ginkel geboren 20 Mrt 1895 te De Glind (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 28 Apr 1982 te Scherpenzeel,
begraven te Leersum (Utrechtse Heuvelrug).
hij trouwde Trijntje van Ginkel, getrouwd 3 Nov 1921 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 12 Jan 1893 te Leersum
(Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Willem van Ginkel en Dirkje van Ravenhorst), overleden 7 Aug 1980 te Ede, aantal
kinderen in dit gezin : vijf, vier zoons en één dochter.
iii. Wouter van Ginkel geboren 27 Jun 1897 te De Glind (Barneveld), woonde te Lunteren, op "Rootselaars Hoeve", beroep
landbouwer, overleden 6 Apr 1990 te Lunteren (Ede), begraven te Ederveen (Ede). Hij koopt in 1923 Rootselaars Hoeve
onder Lunteren van Mr. baron Taets van Amerongen. Eerder boerde hier Wouter van Rootselaar, Jan de Koning en begin
1800 de familie van de Fliert.
hij trouwde Roelofje Bos, getrouwd 29 Mrt 1923 te Renswoude, kerkelijk huwelijk 29 Mrt 1923 te Scherpenzeel, geboren
17 Dec 1897 te Renswoude (dochter van Cornelis Bos en Dirkje Lagerweij), overleden 14 Feb 1986 te Bennekom (Ede),
begraven te Ederveen (Ede), aantal kinderen in dit gezin : vier zoons.
iv. Evert van Ginkel geboren 18 Nov 1899 te De Glind (Barneveld), overleden 31 Okt 1978 te Brampton.
hij trouwde Georgina Smith, geboren CA. 1899.
zij trouwde (2) Jan van de Lagemaat, getrouwd 19 Okt 1901 te Woudenberg, geboren 19 Nov 1872 te Woudenberg (zoon van Matthijs
van de Lagemaat en Jannigje Steenbeek), overleden 12 Dec 1941 te Woudenberg, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
v. Janna van de Lagemaat, roepnaam Jennie, geboren 14 Okt 1902 te Woudenberg, overleden 24 Jun 1976, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
zij trouwde Jan Blaauwendraat, getrouwd 28 Jun 1923 te Woudenberg, geboren 6 Dec 1899 te Woudenberg (zoon van
Frank Blaauwendraat en Maria Ravenhorst), overleden 28 Jun 1981, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Glashorst.
vi. Tilly van de Lagemaat geboren CA. 1904.
vii. Nn van de Lagemaat geboren 12 Mei 1904, overleden 12 Mei 1904 te Woudenberg. Een doodgeboren kind.
viii. Arend van de Lagemaat geboren 21 Jan 1906 te Woudenberg, overleden 10 Nov 1995, begraven te Barneveld, op
Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Geertruida Schimmel, overige namen Geertje Schimmel, getrouwd 23 Aug 1934 te Scherpenzeel, geboren 19
Jul 1912 te Leusden (dochter van Gijsbertus Schimmel [1882 - 1954] en Geertje van Voorthuizen [1888 - 1974]), gedoopt
25 Aug 1912 te Woudenberg, overleden 2 Mrt 2008, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
ix. Geertruida van de Lagemaat geboren 22 Feb 1908 te Woudenberg.
- 157 -
11 Jul 2016
zij trouwde Jacobus van Donselaar, getrouwd 17 Mrt 1932 te Woudenberg, geboren CA. 1903 te Woudenberg (zoon van
Gerrit van Donselaar en Antonia van de Glint).
x. Mathilda van de Lagemaat geboren 8 Nov 1910 te Woudenberg.
zij trouwde Dirk Cornelis Lokhorst, getrouwd 28 Apr 1938 te Woudenberg, geboren CA. 1910 te Woudenberg (zoon van
Albertus Lokhorst en Dirkje Versteeg).
528.
xi. Mathijs van de Lagemaat geboren op 5 Nov 1912.
xii. Geert van de Lagemaat geboren CA. 1913.
xiii. Jannette van de Lagemaat geboren 3 Sep 1917 te Woudenberg, beroep pluimveehoudster, overleden 23 Jan 1994 te
Woudenberg, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
zij trouwde Cornelis van Ginkel, getrouwd 24 Jan 1946 te Woudenberg, geboren 4 Nov 1912 te Woudenberg (zoon van Jan
van Ginkel en Teunisje van Dijk), beroep vertegenwoordiger Coöp te Woudenberg, beroep pluimveehouder, overleden 29
Mrt 1981 te Woudenberg, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats, aantal kinderen in dit gezin : één
zoon.
362. Jannigje10 Schimmel (Wouter9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Aug 1876 te Scherpenzeel, beleidenis van het
geloof 31 Mrt 1895 te Scherpenzeel, woonde op De Meent, overleden 5 Mrt 1963 te Maarsbergen (Utrechtse
Heuvelrug).
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg juli 1901.
zij trouwde Marinus van Wolfswinkel, getrouwd 16 Mrt 1905 te Woudenberg, geboren 29 Nov 1874 te Scherpenzeel (zoon van
Cornelis van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst), woonde te Woudenberg, op "Lammersdam", beroep landbouwer, overleden
23 Apr 1963 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis11 van Wolfswinkel geboren 30 Dec 1905 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde te Maarsbergen, op
"Klein Haksvoort", beroep veehouder. Hij was in Maarn lid van de gemeenteraad van 1945-1970 en wethouder van
1949-1970. Hij was secretaris van de Coöp. Boerenleenbank en handelsvereniging te Woudenberg. Hij was Heemraad van
het Waterschap Heiligenbergerbeek.
hij trouwde Willempje van Donselaar, getrouwd 29 Jan 1931 te Woudenberg, geboren 27 Aug 1906 te Woudenberg
(dochter van Gerrit van Donselaar en Antonia van de Glint), aantal kinderen in dit gezin : vier, drie zoons en één dochter.
ii. Wouter van Wolfswinkel geboren 18 Aug 1908 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde te Barneveld, op "Veelust",
beroep veehouder, overleden 15 Nov 1975 te Barneveld.
hij trouwde Johanna Doornenbal, getrouwd 23 Okt 1940 te Barneveld, geboren 7 Sep 1908 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug)
(dochter van Johannes Doornenbal en Dirkje van den Broek), aantal kinderen in dit gezin : vijf, twee zoons en drie
dochters.
iii. Jan Wolfswinkel, overige namen Jan van Wolfswinkel, geboren 7 Mei 1910 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde
te Woudenberg, op "Lammersdam", beroep veehouder, overleden 4 Mrt 1971 te Amersfoort.
hij trouwde Grietje Gijsbertse van den Broek, getrouwd 6 Aug 1958 te Barneveld, geboren 21 Okt 1914 te Barneveld
(dochter van Teunis van den Broek en Elisabeth van den Bosch).
iv. Jannigje van Wolfswinkel geboren 12 Jul 1911 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), overleden 1 Apr 1989 te
Utrecht.
zij trouwde Dirk Doornenbal, getrouwd 4 Apr 1940 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), geboren 13 Mei 1912 te Doorn
(Utrechtse Heuvelrug) (zoon van Johannes Doornenbal en Dirkje van den Broek), woonde te Doorn (Utrechtse Heuvelrug),
beroep veehouder.
v. Jacob van Wolfswinkel geboren 26 Jul 1914 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde te Woudenberg, op
"Lammersdam", beroep landbouwer.
vi. Marinus van Wolfswinkel geboren 17 Jan 1918 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug), woonde te Leersum, op "Klein
- 158 -
11 Jul 2016
Groenbergen", beroep veehouder, overleden 26 Jan 1987 te Woudenberg.
hij trouwde Adriana Gerarda Floor, getrouwd 22 Apr 1948 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 27 Sep 1922 te
Leersum (Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Dirk Floor en Adriana Gerarda Lagerweij), aantal kinderen in dit gezin : zes,
één zoon en vijf dochters.
363. Francisca Elisabeth10 Pen (Cornelia9 Butzelaar, Maria Jansen8 Schimmel, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mrt 1845 te Baarn, overleden 11 Mrt 1906 te Baarn.
zij trouwde Hendrik Hilhorst, getrouwd 27 Apr 1870 te Baarn, geboren 16 Feb 1839 te Baarn, beroep landbouwer, overleden 4 Mei
1924 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
529.
i. Jansje11 Hilhorst geboren op 11 Feb 1880.
364. Maria10 Schimmel (Jan9, Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Jan 1848 te Baarn, overleden 22 Jan 1888 te Eemnes.
zij trouwde Arnoldus Hoogeboom, getrouwd 11 Okt 1878 te Baarn, geboren CA. 1847 te Baarn (zoon van Cornelis Hoogeboom en
Cornelia Kuiper).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna11 Hoogeboom geboren 5 Sep 1879 te Eemnes.
zij trouwde Johannes van den Tweel, getrouwd 24 Apr 1917 te Eemnes, geboren 1889 te Amersfoort (zoon van Peel van
den Tweel en Aleida Huyskes).
ii. Cornelia Hoogeboom geboren 27 Aug 1881 te Eemnes, overleden 31 Jan 1949 te Eemnes.
zij trouwde Jan Elders, getrouwd 28 Nov 1916 te Eemnes (zoon van Teunis Elders en Maria van Dijk).
iii. Stijntje Hoogeboom geboren 29 Okt 1882 te Eemnes, overleden 11 Apr 1884 te Eemnes.
iv. Cornelis Johannes Hoogeboom geboren 22 Jan 1888 te Eemnes.
hij trouwde Catharina van Hamersveld, getrouwd 17 Jan 1919 te Eemnes, geboren 1894 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Willem van Hamersveld en Jacoba van Hoeijen).
365. Agnes10 Schimmel (Jan9, Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Aug 1854 te Baarn, woonde 1928 te Baarn, overleden 10 Mei 1928 te Utrecht,
begraven 14 Mei 1928 te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
zij trouwde Johannes Koelen, getrouwd 27 Apr 1888 te Baarn, geboren CA. 1850 te Baarn (zoon van Gerrit Koelen en Maria
Bouwmeester), overleden 4 Feb 1917 te Baarn, begraven 9 Feb 1917 te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Johanna11 Koelen geboren 12 Jul 1890 te Baarn.
zij trouwde Wilhelmus Hartman, getrouwd 19 Nov 1912 te Baarn, geboren CA. 1881 te Soest (zoon van Pieter Hartman en
Alida Kok).
ii. Johanna Maria Koelen geboren 22 Dec 1892 te Baarn.
zij trouwde Willem van den Hoven, getrouwd 4 Mei 1920 te Baarn, geboren CA. 1891 te Hoogland (Amersfoort) (zoon van
Antonie van den Hoven en Antje van 't Klooster).
366. Hendrik10 Schimmel (Nicolaas9, Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Feb 1866 te Baarn, woonde te Baarn, beroep arbeider, overleden 17 Apr
1923 te Baarn.
hij trouwde Willemijntje van Drie, getrouwd 21 Okt 1898 te Baarn, geboren CA. 1872 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van Peter
van drie en Jacoba Bokkers), overleden 22 Dec 1932 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 159 -
11 Jul 2016
i. Nicolaas11 Schimmel geboren 17 Dec 1899 te Baarn, overleden 11 Nov 1927 te Baarn.
ii. Jacoba Schimmel geboren 12 Jan 1901 te Baarn, overleden 4 Jul 1926 te Baarn.
iii. Peter Schimmel geboren 15 Jun 1902 te Baarn, overleden 20 Jan 1903 te Baarn.
iv. Peter Schimmel geboren 24 Aug 1903 te Baarn.
v. Marretje Schimmel geboren 18 Mrt 1905 te Baarn, overleden 9 Jul 1905 te Baarn. Leeftijd drie maanden.
vi. Marretje Schimmel geboren 29 Mrt 1907 te Baarn, overleden 7 Aug 1907 te Baarn.
vii. Wilhelmus Schimmel geboren 23 Apr 1908 te Baarn, overleden 14 Jun 1908 te Baarn.
viii. Marretje Schimmel geboren 5 Jul 1909 te Baarn, overleden 13 Okt 1926 te Baarn.
ix. Teunis Schimmel geboren 1 Dec 1910 te Baarn.
hij trouwde Adriana van Oostrum, getrouwd 26 Okt 1938 te Baarn, geboren CA. 1916 te Eemnes (dochter van Johannes
van Oostrum en Gijsje Kuijer).
x. Grietje Schimmel geboren 23 Okt 1912 te Baarn.
xi. Johanna Cornelia Schimmel geboren CA. 1 Mrt 1916 te Baarn, overleden 21 Feb 1917 te Baarn. Leeftijd elf maanden.
367. Jan10 Schimmel (Nicolaas9, Hendricus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4,
Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Jul 1869 te Baarn, woonde te Baarn, beroep kleermaker, overleden 3 Feb 1935 te
Zaandam (Zaanstad).
hij trouwde Grietje Groen, getrouwd 2 Mei 1892 te Harenkarspel, geboren 10 Jan 1873 te Harenkarspel (dochter van Gerrit Groen en
Marijtje Mans).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nicolaas11 Schimmel geboren CA. 1893 te Nibbixwoud (Medemblik), overleden 28 Mei 1896 te Hoogwoud (Opmeer).
ii. Maria Clasina Schimmel geboren 20 Mrt 1897 te Hoogwoud (Opmeer), woonde 20 Aug 1924 te Alkmaar, woonde 11 Mei 1928
te Amsterdam.
zij trouwde Albertus Gerardus Zevenhuizen, getrouwd 20 Aug 1924 te Zaandam (Zaanstad), geboren 10 Feb 1900 te
Amsterdam (zoon van Albertus Gerardus Zevenhuizen en Wilhelmina Bertha Borst), beroep handelsreiziger.
iii. Nicolaas Schimmel geboren 7 Sep 1900 te Hoogwoud (Opmeer), overleden 26 Sep 1900 te Hoogwoud (Opmeer). Oud 19
dagen.
530.
iv. Nicolaas Joannes Schimmel geboren op 25 Aug 1901.
v. Nn Schimmel geboren 30 Jan 1904, overleden 30 Jan 1904 te Hoogwoud (Opmeer). Levenloos geboren kind.
vi. Cornelia Joanna Schimmel geboren 22 Mrt 1905 te Hoogwoud (Opmeer), woonde VR. 29 Apr 1918 te Hoogwoud (Opmeer),
woonde 29 Apr 1918 - 29 Apr 1919 te Alkmaar, woonde NA 29 Apr 1919 te Bloemendaal.
zij trouwde Hendrikus Petrus Maas, getrouwd 11 Nov 1931 te Zaandam (Zaanstad), geboren CA. 1902 te Amsterdam (zoon
van Johannes Maas en Anna Margaretha Kerkhoven), beroep koopman.
vii. Johannes Hendrikus Schimmel geboren 3 Sep 1907 te Hoogwoud (Opmeer), overleden 30 Jun 1927 te Zaandam (Zaanstad).
368. Arnoldus10 Schimmel (Hendrik9, Adrianus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Sep 1880 te Baarn, overleden 4 Jan 1973 te Baarn, begraven 8 Jan 1973
te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat. Hij vestigde zich in 1906 met zijn vrouw Anna Kok op de boerderij aan de
Zandvoortweg te Baarn en de oude Hendrik Schimmel kwam in een huisje naast de boerderij te wonen. Deze boerderij was te
vinden tussen de Esdoornlaan en de Nachtegaallaan, naast de boerderij van Van der Wardt. Het was een oude boerderij, gebouwd in
de 17e eeuw.
hij trouwde Anna Kok, getrouwd 2 Nov 1906 te Soest, geboren 9 Jan 1877 te Soest (dochter van Cornelis Kok en Christina
Beukeboom), overleden 20 Dec 1947 te Baarn, begraven te Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
- 160 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
531.
i. Hendrikus Cornelis11 Schimmel geboren op 25 Nov 1907.
ii. Christina Aleida Schimmel, roepnaam Stijn, geboren 19 Sep 1912 te Baarn, overleden 21 Okt 1986 te Baarn, begraven te
Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat.
zij trouwde Rigardus Hermanus Daatselaar, roepnaam Rijk, getrouwd 29 Jul 1942 te Baarn, geboren 27 Apr 1914 te Baarn
(zoon van Hendrikus Rigardus Daartzelaar en Cecilia Verhoef), overleden 4 Sep 2006 te Baarn, begraven te Baarn, op de
Katholieke Begraafplaats Kerkstraat, aantal kinderen in dit gezin : 5, Hendrikus Arnoldus Rigardus, Anna Cecilia, Arnoldus
Hendrikus Herman, Rigardus Hermanus Geertruida, Hermanus Johannes Henricus.
369. Christina Johanna10 Schimmel (Johannes9, Joannes Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1877 te Baarn.
zij trouwde Johannes Stut, getrouwd 22 Apr 1898 te Baarn, geboren CA. 1877 te Sloten (Amsterdam) (zoon van Willem Stut en Maria
Anna Schouten), beroep veehouder, slager.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Johannes Joseph11 Stut geboren CA. 1899 te Amsterdam, beroep melkslijter.
hij trouwde Margaretha Maria Schrama, getrouwd 25 Aug 1931 te Diemen, geboren CA. 1905 te Diemen (dochter van
Carolus Schrama en Maria Ermina Verdegaal).
ii. Jacoba Maria Hendrika Stut geboren CA. 1900, overleden 16 Aug 1901 te Sloten (Amsterdam).
iii. Maria Anna Clasina Stut geboren CA. 1903 te Sloten (Amsterdam).
zij trouwde Sebastianus Bakker, getrouwd 30 Mei 1929 te Amsterdam, geboren CA. 1899 te Sloten (Amsterdam) (zoon van
Theodoris Bakker en Cornelia Alida Pouw), beroep veehouder.
iv. Nn Stut geboren 15 Apr 1905, overleden 15 Apr 1905 te Sloten (Amsterdam). Levenloos geboren kind.
370. Josina Johanna10 Schimmel (Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Mrt 1841 te Soest, woonde 1913 te
's-Gravenhage.
zij trouwde Cornelis Langelaan, getrouwd 24 Okt 1866 te Soest, geboren 1837 te Delft (zoon van Jacobus Langelaan en Jacoba de
Koning), overleden VR. 1913.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacoba Johanna Maria11 Langelaan geboren 27 Sep 1867 te Rotterdam, overleden 1 Sep 1942 te Voorburg
(Leidschendam-Voorburg).
zij trouwde Antonius Mathias Franciscus ten Hagen, getrouwd 10 Mei 1900 te Rotterdam, geboren CA. 1862 te
's-Gravenhage (zoon van Theodorus Christianus Bernardus ten Hagen en Barbara Theresia Margaretha Reuser).
ii. Anna Maria Langelaan geboren 20 Nov 1868 te Rotterdam, overleden 25 Sep 1943 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg).
iii. Agnes Josepha Maria Langelaan geboren 21 Mrt 1871 te Rotterdam, overleden 22 Mrt 1949 te Alphen aan den Rijn.
zij trouwde Henricus Johannes Antonius Davids.
iv. Maria Willemina Josephina Langelaan geboren 17 Apr 1873 te Rotterdam.
371. Willem10 Schimmel (Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Okt 1843 te Soest, beroep landbouwer, overleden 2 Sep
1906 te Soest.
hij trouwde Gerritje van 't Klooster, getrouwd 21 Okt 1865 te Soest, geboren 1841 te Soest (dochter van Hendrik van 't Klooster en
Trijntje van Romen), overleden 11 Jan 1912 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 161 -
11 Jul 2016
532.
i. Gijsbertus Hendricus11 Schimmel geboren op 19 Okt 1866.
533.
ii. Hendrikus Petrus Schimmel geboren op 24 Mei 1869.
534.
iii. Johanna Maria Schimmel geboren op 13 Sep 1872.
iv. Petrus Hendrikus Schimmel geboren 24 Okt 1876 te Soest, overleden 7 Jan 1877 te Soest.
535.
v. Catharina Maria Schimmel geboren op 25 Nov 1878.
372. Jannetje10 Schimmel (Henricus Cornelisz9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Dec 1846 te Soest, overleden 1 Aug 1893 te
Stoutenburg (Leusden).
zij trouwde Gerrit Verhoef, getrouwd 5 Nov 1873 te Leusden, geboren 1844 te Stoutenburg (Leusden) (zoon van Gerrit Verhoef en
Gijsbertje Bitterling), beroep landbouwer, overleden 5 Sep 1925 te Stoutenburg (Leusden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit11 Verhoef geboren 14 Jun 1875 te Stoutenburg (Leusden), beroep landbouwer, overleden 21 Feb 1950 te
Stoutenburg (Leusden).
hij trouwde Johanna van den Hengel, getrouwd 8 Nov 1906 te Stoutenburg (Leusden), geboren CA. 1879 te Stoutenburg
(Leusden) (dochter van Jan van den Hengel en Catharina Aardse van de Zuidwind).
ii. Hendrikus Verhoef geboren 21 Jun 1877 te Stoutenburg (Leusden).
iii. Gijsbertha Verhoef geboren 25 Mrt 1879 te Stoutenburg (Leusden).
zij trouwde Theodorus Ebbelaar, getrouwd 8 Okt 1908 te Stoutenburg (Leusden), geboren CA. 1881 te Muiden (zoon van
Anthonius Ebbelaar en Elisabeth Poolman).
iv. Jan Verhoef geboren 2 Aug 1881 te Stoutenburg (Leusden), overleden 13 Okt 1943 te Stoutenburg (Leusden).
v. Gerritje Verhoef geboren 9 Sep 1883 te Stoutenburg (Leusden).
vi. Cornelis Verhoef geboren 6 Nov 1885 te Stoutenburg (Leusden), overleden 7 Feb 1891 te Stoutenburg (Leusden).
vii. Rutgerus Verhoef geboren 5 Okt 1887 te Stoutenburg (Leusden), beroep landbouwer.
hij trouwde Adriana van Esveld, getrouwd 6 Feb 1920 te Barneveld, geboren CA. 1896 te Stoutenburg (Leusden) (dochter
van Jan van Esveld en Johanna van Daatselaar).
373. Cornelis10 Schimmel (Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Aug 1837 te Amersfoort, overleden 16 Dec 1907 te Hoogland
(Amersfoort).
hij trouwde Elisabeth Maria Coenen, getrouwd 30 Apr 1862 te Amersfoort, geboren CA. 1838 te Amersfoort (dochter van Hendrik
Coenen en Anna Maria Brinkman), overleden 19 Nov 1915 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
536.
i. Dorothea Joanna11 Schimmel geboren op 28 Mei 1863.
ii. Henricus Gijsbertus Schimmel geboren 28 Okt 1864 te Eemnes, ongehuwd, overleden 9 Jun 1888 te Hoogland
(Amersfoort).
iii. Johanna Schimmel geboren 2 Mrt 1866 te Eemnes, overleden 1 Jul 1924 te Hoogland (Amersfoort).
iv. Alida Schimmel geboren 18 Dec 1867 te Eemnes.
v. Gijsberta Maria Schimmel geboren 21 Jan 1870 te Eemnes, ongehuwd, overleden 6 Jan 1893 te Hoogland (Amersfoort).
537.
vi. Gijsbertus Josephus Schimmel geboren op 1 Mrt 1874.
vii. Wilhelmus Willebrordus Schimmel geboren 25 Jun 1876 te Hoogland (Amersfoort), overleden 7 Nov 1884 te Hoogland
(Amersfoort).
- 162 -
11 Jul 2016
538.
viii. Gerardus Schimmel geboren op 18 Nov 1877.
374. Hendrikus10 Schimmel, overige namen Henricus Schimmel (Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Dec 1842 te Amersfoort, beroep
koopman, overleden 20 Dec 1912 te Amersfoort.
hij trouwde Sophia Catharina Willenborg, overige namen Catharina Sophia Willenborg, getrouwd 25 Aug 1878 te Alkmaar, geboren
CA. 1855 te Zaandam (Zaanstad) (dochter van Franciscus Johannes Willenborg en Maria Sophia Keuss), overleden 21 Jun 1930 te
Rijswijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
539.
i. Gijsbertus Franciscus Maria11 Schimmel geboren op 17 Dec 1879.
540.
ii. Maria Sophia Anna Schimmel geboren op 5 Nov 1881.
iii. Dorothea Christina Maria Schimmel geboren 7 Okt 1882 te Amersfoort, overleden 9 Jul 1883 te Amersfoort.
iv. Dora Christina Maria Schimmel geboren 31 Dec 1883 te Amersfoort, overleden 31 Aug 1886 te Amersfoort.
v. Franciscus Josephus Schimmel, overige namen Frans Joseph Schimmel, geboren 7 Jan 1885 te Amersfoort, beroep 28 Jun
1910 assistent te St. Nicolaasga, beroep 7 Sep 1911 assistent te Dronrijp, beroep 30 Okt 1912 kapelaan te Beltrum,
beroep 14 Dec 1915 kapelaan te Loenersloot, beroep 13 Okt 1916 kapelaan te Workum, beroep 19 Okt 1917 kapelaan te
Utrecht - H. Martinus, beroep 18 Dec 1919 kapelaan te Leeuwarden, beroep 29 Jan 1924 rector Rijksopvoedinggesticht
voor meisjes, De Goede Herder te Velp, beroep CA. 1 Apr 1931 pastoor te Joppe-Gorssel, beroep 29 Dec 1937 pastoor van
de Heilige Lucasparochie te Elden (Arnhem-zuid), overleden 6 Jun 1966 te Keijenburg (Roosendaal). Priesterwijding op:
15 Aug 1909; vierde op 17-8-1934 zijn 25-jarig Priesterjubileum als pastoor te Gorssel; schreef o.a. in De Tijd (17-2-1926)
het artikel 'De opvoeding der Mannelijke Jeugd, deel III'; emeritaat vanaf september 1958.
541.
vi. Cornelis Alphonsus Maria Schimmel geboren op 18 Apr 1886.
vii. Francisca Arnolda Hermina Wilhelmina Schimmel geboren 16 Aug 1887 te Amersfoort, overleden 16 Sep 1888 te
Amersfoort.
375. Petronella10 Schimmel (Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Feb 1844 te Amersfoort, overleden 26 Apr 1913 te Amersfoort.
zij trouwde Johannes van Loo, getrouwd 14 Mei 1873 te Amersfoort, geboren CA. 1845 te Amersfoort (zoon van Abraham van Loo en
Cornelia Putman), beroep koopman, overleden 26 Dec 1926 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Dorothea Josephina11 van Loo geboren 16 Mrt 1874 te Amersfoort, overleden 28 Mrt 1874 te Amersfoort.
ii. Nn van Loo geboren CA. 1875, overleden 6 Okt 1875 te Amersfoort.
iii. Dorothea Maria van Loo geboren 9 Nov 1876 te Amersfoort.
zij trouwde Bernardus Brom, getrouwd 23 Sep 1902 te Amersfoort, geboren CA. 1869 te Amersfoort (zoon van Johannes
Hendrikus Brom en Geertruida Beekman).
iv. Cornelia Maria van Loo geboren 21 Mei 1878 te Amersfoort.
zij trouwde Heinrich Bernard Hehenkamp, getrouwd 23 Sep 1902 te Amersfoort, geboren CA. 1872 te Norden (Duitsland)
(zoon van Johan Theodor Hehenkamp en Anna Holtkamp).
v. Gijsbertus Aloijsius van Loo geboren 26 Apr 1880 te Amersfoort, beroep koopman, overleden 18 Mrt 1958 te
Amersfoort.
hij trouwde Cornelia Elizabeth Maria Rigter, getrouwd 13 Sep 1905 te Blaricum, geboren CA. 1879 te Blaricum (dochter
van Lambert Rigter en Wilhelmina Hendrica de Jong).
vi. Abraham Aloijsius van Loo geboren 21 Jun 1881 te Amersfoort, overleden 22 Mei 1956 te Boekel.
vii. Maria Therasia van Loo geboren 15 Okt 1886 te Amersfoort.
- 163 -
11 Jul 2016
zij trouwde Petrus Mauritius Aloisius Marquering, getrouwd 15 Apr 1915 te Amersfoort, geboren CA. 1880 te Groningen
(zoon van Harmannus Hendrik Petrus Marquering en Catharina Margaretha Brinkman).
376. Maria10 Schimmel (Willem Cornelisse9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Nov 1843 te Hoogland (Amersfoort), overleden 8 Jul 1884 te
Hoogland (Amersfoort). Op 29 Sept 1902 wordt de boedelscheiding beschreven: Schimmel, Maria, overleden 08-07-1884, Hoogland,
echtgenoot Hilhorst, Pieter, overleden 16-02-1890, Hoogland. Hoogland A 10, 19, 20, 185;
B 32 t/m 39, 39a, 40 t/m 43, 43a, 44 t/m 58 (boerenhofstede Groot Calveen aan de Zevenhuizerweg), E 349, 349a, 350, H 83 en 84.
zij trouwde Peter Hilhorst, getrouwd 11 Mei 1870 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1841 te Hoogland (Amersfoort) (zoon van Peter
Hilhorst en Jannetje van Dijssen), woonde 1884 te Hoogland, op hofstede "Groot Kalveen", overleden 16 Feb 1890 te Hoogland
(Amersfoort).
Peter: Op 27 Mrt 1890 akte van inventaris: Hilhorst, Pieter, overleden 16-02-1890, Hoogland, echtgenoot Van den Tweel, Jannetje,
eerder gehuwd met Schimmel, Maria, overleden: 08-07-1884, Hoogland. Hoogland A 10, 19, 20, 32 t/m 39, 39a, 40, 41, 42, 42a, 43
t/m 58, 185; E 349, 349a, 350; H 83 en 84.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Peter11 Hilhorst geboren 20 Jul 1871 te Leusden, overleden 13 Jul 1947 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Cornelia van Zuilen, getrouwd 8 Okt 1902 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1873 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Mees van Zuilen en Antonia van Hamersveld), overleden VR. 1947.
ii. Alijda Hilhorst geboren 9 Feb 1873 te Leusden, overleden 19 Mrt 1893 te Hoogland (Amersfoort).
iii. Johanna Hilhorst geboren 31 Aug 1874 te Leusden, woonde 1945 te Hoogland (Amersfoort), overleden 11 Okt 1945 te
Amersfoort.
zij trouwde Teunis van de Wolfshaar, getrouwd 9 Apr 1902 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1874 te Hoogland
(Amersfoort) (zoon van Joännes van de Wolfshaar en Peternella van Zuilen), overleden VR. 1945.
iv. Hendrika Hilhorst geboren 27 Dec 1875 te Leusden, overleden 27 Mrt 1928 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Teunis Kok, getrouwd 16 Nov 1905 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1877 te Hoogland (Amersfoort)
(zoon van Willem Kok en Hendrica van de Hoef).
v. Wilhelmus Hilhorst geboren 15 Jun 1877 te Leusden, overleden 4 Jan 1949 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Johanna Voskuilen, getrouwd 11 Okt 1906 te Leusden, geboren CA. 1880 te Leusden (dochter van Theunis
Voskuilen en Lambertha Voskuilen).
vi. Antonia Hilhorst geboren CA. 1878, overleden 14 Jun 1885 te Hoogland (Amersfoort).
vii. Teunisje Hilhorst geboren 4 Mei 1878 te Hoogland (Amersfoort).
viii. Nn Hilhorst geboren 4 Mei 1878, overleden 4 Mei 1878 te Hoogland (Amersfoort). Levenloos kind.
ix. Maria Hilhorst geboren 26 Sep 1879 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Anthonius Voskuilen, getrouwd 6 Feb 1912 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1884 te Leusden (zoon van
Theunis Voskuilen en Lambertha Voskuilen).
x. Petronella Hilhorst geboren 3 Apr 1882 te Hoogland (Amersfoort), overleden 28 Jul 1883 te Hoogland (Amersfoort).
Elfde generatie
377. Adriana11 Schimmel (Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Dec 1866 te Stoutenburg (Leusden), overleden 31 Jan 1935 te
Eemnes, begraven te Eemnes, in de H. Nicolaas Roomsch Katholieke Kerk.
zij trouwde Luumen Eek, getrouwd 18 Jan 1900 te Hoogland (Amersfoort), geboren 5 Jun 1856 te Eemnes (zoon van Wilhelmus Eek
en Maria Nagel), overleden 26 Jan 1947 te Eemnes, begraven te Eemnes, in de H. Nicolaas Roomsch Katholieke Kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria12 Eek geboren 31 Dec 1900 te Eemnes.
- 164 -
11 Jul 2016
ii. Cornelis Wilhelmus Eek, overige namen Cornelis Wilhelmus Eck, geboren 29 Apr 1902 te Eemnes.
hij trouwde Maria Christina Cornelia van Rooij, getrouwd 23 Feb 1927 te Eemnes, geboren CA. 1902 te Udenhout (Tilburg)
(dochter van Franciscus van Rooij en Anna Michiels), woonde 1927 te Laren.
iii. Geertruida Maria Eek geboren 3 Nov 1903 te Eemnes.
iv. Fijtje Eek geboren 4 Mrt 1905 te Eemnes.
v. Wilhelmina Maria Eek geboren 19 Sep 1906 te Eemnes.
zij trouwde Martinus Zwanikken, getrouwd 30 Apr 1931 te Eemnes, geboren CA. 1905 te Laren (zoon van Johannes
Zwanikken en Gerretje Knuvers).
vi. Wilhelmus Eek geboren 7 Mrt 1908 te Eemnes, overleden 28 Okt 1908 te Eemnes.
378. Arnoldus11 Schimmel (Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Nov 1869 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 27 Nov 1950 te
Leusden.
hij trouwde Bartha van Beek, getrouwd 23 Okt 1901 te Amersfoort, geboren CA. 1875 te Leusden (dochter van Hermanus van Beek
en Klasina Kornelissen), overleden 3 Jun 1950 te Leusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
542.
i. Geertruida Klasina12 Schimmel geboren op 2 Nov 1902.
ii. Hermanus Cornelis Schimmel geboren 10 Mrt 1906 te Amersfoort.
iii. Cornelia Alberta Schimmel geboren 29 Mei 1907 te Amersfoort, overleden 4 Sep 1933 te Leusden.
543.
iv. Timotheus Arnoldus Schimmel geboren op 18 Jun 1908.
v. Anna Alberta Schimmel geboren 27 Sep 1909 te Amersfoort, overleden 29 Sep 1909 te Amersfoort. Leeftijd: 2 dagen.
vi. Arnoldus Albertus Schimmel geboren 13 Nov 1910 te Hamersveld (Leusden), overleden 28 Okt 2003 te Hooglanderveen
(Amersfoort).
hij trouwde Maria Helena van Westerlaak, getrouwd 11 Mei 1933 te Hoogland (Amersfoort), geboren 18 Mei 1908 te
Hoogland (Amersfoort) (dochter van Geurt Gerardus van Westerlaak en Maasje Smink), overleden VR. 2003.
544.
vii. Albertus Arnoldus Schimmel geboren op 25 Aug 1912.
545.
viii. Adriana Johanna Schimmel geboren op 23 Jul 1913.
379. Cornelis11 Schimmel (Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Mrt 1879 te Hoogland (Amersfoort), beroep landbouwer,
overleden 3 Apr 1958 te Soest, begraven te Soest, op de Begraafplaats Veldweg.
hij trouwde Petronella Hilhorst, getrouwd 11 Mei 1900 te Soest, geboren 12 Feb 1867 te Soest (dochter van Aart Gijsbertsz Hilhorst
en Alida van der Hoef), overleden 29 Feb 1948 te Soest, begraven te Soest, op de Begraafplaats Veldweg.
Petronella: Erkennen bij het huwelijk in 1900 een kind (Piet), geboren 6 mei 1893.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Piet12 Schimmel geboren 6 Mei 1893 te Soest.
hij trouwde Maria Elisabeth van de Pol, getrouwd 1 Okt 1919 te Tilburg, geboren CA. 1897 te Tilburg (dochter van
Franciscus Adrianus van de Pol en Anna Cornelia Spijkers).
ii. Geertruida Schimmel geboren 13 Aug 1901 te Soest, overleden 1971, begraven te Soest.
zij trouwde Petrus Kok, getrouwd 8 Aug 1928 te Soest, geboren 1899 (zoon van Gijsbert Kok en Johanna Vos), overleden
1969, begraven te Soest.
iii. Aleida Schimmel geboren 1 Aug 1902 te Soest, overleden 22 Nov 1987, begraven te Soest, op St. Annahof, de Roomsch
- 165 -
11 Jul 2016
Katholieke Begraafplaats.
zij trouwde Hermanus Henderikus Gerardus Beuke, getrouwd 21 Mei 1924 te Soest, geboren CA. 1899 te Weesp, beroep
kruideniersbediende. zij scheiden op 10 Mrt 1943 te Amsterdam.
iv. Cornelis Bartholomeus Schimmel geboren 8 Apr 1904 te Soest, overleden 12 Apr 1904 te Soest. Oud 3 dagen.
v. Cornelia Schimmel geboren 15 Aug 1905 te Soest, overleden 15 Mrt 1959 te Arnhem, begraven te Arnhem, op
Begraafplaats Moscowa.
zij trouwde Jan Verboom, getrouwd 29 Okt 1924 te Soest, geboren 17 Jan 1903 te Alphen aan den Rijn (zoon van Jan
Verboom en Neeltje van Wijk), beroep kruidenier, overleden 1 Feb 1979, begraven te Arnhem, op Begraafplaats Moscowa.
vi. Arnoldus Schimmel geboren 2 Mei 1907 te Soest.
vii. Gerrit Schimmel geboren 11 Feb 1909 te Soest, overleden 30 Apr 1978, begraven te Soest, op St. Annahof, de Roomsch
Katholieke Begraafplaats.
hij trouwde Clasina Brouwer, geboren 1 Jan 1913, overleden 31 Aug 1997, begraven te Soest, op St. Annahof, de Roomsch
Katholieke Begraafplaats.
380. Teodorus11 Siskens (Hendrika Everarda10 Schimmel, Christiaan9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Jan 1877 te Utrecht, overleden 20 Sep 1951 te 's-Gravenhage.
hij trouwde Dirkje Koppen, getrouwd 19 Mrt 1903 te Dordrecht, geboren 13 Jul 1878 te Dordrecht (dochter van Johannes Casper
Koppen en Ida Maria Pieters), overleden 30 Dec 1955, aantal kinderen in dit gezin : 3 zoons.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Hendrik12 Siskens.
381. Gerardus11 Schimmel (Gerardus10, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4
Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Mei 1866 te Utrecht, beroep broodbakker, meesterknecht in een broodfabriek.
hij trouwde Maria Anna van der Ven, getrouwd 1 Apr 1896 te Amsterdam, geboren CA. 1866 te Franeker (Frjentsjeradiel) (dochter
van Hendrik van der Ven en Hendrica Anna Emmeriks).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Margaretha Maria Wilhelmina12 Schimmel geboren CA. 1898 te Amsterdam.
zij trouwde Franciskus Johannes Henderikus ter Schiphorst, getrouwd 18 Dec 1919 te Amsterdam, geboren CA. 1897 te
Den Helder (zoon van Franciscus Wilhelmus ter Schiphorst en Antje de Vries), beroep kantoorbediende.
ii. Henderika Anna Schimmel geboren CA. 1900 te Amsterdam.
zij trouwde Pieter Johannes de Ruijter, getrouwd 14 Sep 1922 te Amsterdam, geboren CA. 1899 te Sloten (Amsterdam)
(zoon van Jacob de Ruijter en Aafje Koopman), beroep brievenbesteller.
iii. Gerardus Cornelis Schimmel geboren 26 Dec 1900 te Amsterdam, beroep broodbakker, overleden 15 Dec 1945 te
Utrecht.
hij trouwde (1) Bertha Wilhelmina van Heijst, getrouwd 18 Mei 1922 te Amsterdam (dochter van Nn en Johanna van
Heijst). zij scheiden op 12 Nov 1926.
hij trouwde (2) Eleonore Bertha Gutzat, getrouwd 22 Dec 1926 te Amsterdam, geboren CA. 1898 te Harklienen (dochter
van Ludwig Gutzat en Eleonore Sticklies).
iv. Johannes Jacobus Schimmel geboren CA. 1903 te Amsterdam, beroep broodbakker.
hij trouwde Johanna Catharina Aleida Thomass, getrouwd 5 Jul 1928 te Amsterdam, geboren CA. 1907 te Amsterdam
(dochter van Wilhelmus Josephus Thomass en Aleida Zernitz).
382. Anna Maria11 Schimmel (Gerardus10, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5,
Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Okt 1867 te Utrecht, overleden 14 Jul 1924 te Utrecht.
zij trouwde (1) Theodorus Johannes Leunen, getrouwd 16 Okt 1889 te Utrecht, geboren CA. 1867 te Utrecht (zoon van Jan Casper
Leunen en Maria Hendrica van den Brink), overleden 2 Sep 1908 te Utrecht.
- 166 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Elisabeth12 Leunen geboren 18 Mrt 1891 te Utrecht.
zij trouwde Jacob Ero, getrouwd 16 Mei 1912 te Zaandijk (Zaanstad), geboren CA. 1889 te Zaandijk (Zaanstad) (zoon van
Barthel Ero en Maartje Koopman), beroep broodbakker.
zij trouwde (2) Hermanus Sikkers, getrouwd 25 Okt 1911 te Utrecht, geboren CA. 1853 te Putten (zoon van Hendrik Sikkers en
Maartje van Leeuwen), overleden 23 Mei 1932 te Utrecht.
383. Johannes Sebastianus11 Schimmel (Gerardus10, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6,
Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Aug 1869 te Utrecht, overleden 4 Jul 1926 te Doorn (Utrechtse
Heuvelrug).
hij trouwde Pietje Oswald, getrouwd 20 Apr 1899 te Harlingen (Harns), geboren CA. 1872 te Harlingen (Harns) (dochter van
Hendrikus Oswald en Elbrijgje Collet), overleden 20 Okt 1930 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerardus12 Schimmel geboren 17 Mrt 1900 te Deventer.
hij trouwde Gerrigje Maria Cornelia Hoebee, getrouwd 23 Okt 1924 te Utrecht, geboren CA. 1896 te Utrecht (dochter van
Lambertus Hoebee en Dirkje Goosen).
ii. Elbrijgje Schimmel geboren CA. 1903 te Deventer.
zij trouwde Adrianus Koppert, getrouwd 17 Sep 1925 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), geboren CA. 1903 te Utrecht (zoon
van Cornelis Petrus Koppert en Anna van Luijn).
iii. Johannes Sebastianus Schimmel geboren CA. 1 Nov 1904 te Deventer, overleden 12 Mrt 1905 te Deventer. 5 Maanden
oud.
iv. Johannes Sebastianus Schimmel geboren 30 Nov 1906 te Utrecht.
hij trouwde Grietje Nomden, getrouwd 3 Nov 1930 te Zuilen (Stichtse Vecht), geboren CA. 1904 te Utrecht (dochter van
Jan Nomden en Trijntje Toren).
384. Maria11 Schimmel (Gerardus10, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn,
Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1876 te Utrecht, overleden 25 Mei 1948 te Utrecht.
zij trouwde Evert Anthonie de Koff, getrouwd 9 Feb 1899 te Utrecht, geboren CA. 1872 te Utrecht (zoon van Evert Anthonie de Koff
en Jannetje Vernee), overleden 21 Apr 1936 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert Anthonie12 de Koff geboren CA. 1902 te Utrecht, beroep leraar.
hij trouwde Neeltje Catharina de Vries, getrouwd 24 Apr 1930 te Zaandam (Zaanstad), geboren CA. 1904 te Zaandam
(Zaanstad) (dochter van Barend de Vries en Jansje Beekhoven).
385. Anna Maria11 Schimmel (Gerardus10, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5,
Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1878 te Utrecht, overleden 31 Aug 1951 te Utrecht.
zij trouwde Johannes Cornelis Visscher, getrouwd 17 Sep 1902 te Utrecht, geboren CA. 1874 te Utrecht (zoon van Cornelis Visscher
en Johanna Catharina van den Braak), overleden 27 Aug 1954 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Catharina Margaretha12 Visscher geboren 24 Dec 1904 te Utrecht.
386. Johanna11 Lensink (Clasina10 Schimmel, Gerrit9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5,
Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Mei 1861 te Amersfoort, overleden 11 Feb 1923 te Utrecht. Bij het
huwelijk in 1884 wordt één kind gewettigd: Maria Magdalena.
zij trouwde Andries Johannes van Weenen, getrouwd 30 Jan 1884 te Utrecht, geboren CA. 1860 te Den Helder (zoon van Andries van
Weenen en Jurrina Bos).
- 167 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Magdalena12 van Weenen geboren 9 Dec 1883 te Utrecht.
387. Gerrit Leendert11 Schimmel (Dirk10, Hendrikus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Jun 1896 te Jaarsveld (Lopik), overleden 17 Feb 1973, begraven te
Oost Jaarsveld (Lopik).
hij trouwde Marrigje Hogendoorn, getrouwd 13 Mei 1921 te Willige Langerak (Lopik), geboren 6 Okt 1897 te Willige Langerak (Lopik)
(dochter van Maarten Hogendoorn en Janna Loendersloot), overleden 26 Dec 1972, begraven te Oost Jaarsveld (Lopik).
Kinderen uit dit huwelijk:
546.
i. Dirk12 Schimmel geboren op 11 Aug 1921.
ii. Maarten Schimmel geboren 31 Mrt 1923, overleden 17 Dec 1992, begraven te Zijderveld (Vianen).
hij trouwde Dirkje Maaike Middelkoop, geboren 31 Okt 1925, overleden 28 Jul 1996, begraven te Zijderveld (Vianen). Er
zijn geen kinderen uit dit huwelijk.
iii. Annie Schimmel.
zij trouwde Arie den Oudsten.
388. Johannes11 van Hezik (Gijsberta10 Schimmel, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Okt 1844 te IJsselstein. Bij huwelijk op 27 april 1867
wordt één kind gewettigd: Hendrik.
hij trouwde Hendrica Beumer, getrouwd 27 Apr 1867 te Maarssen (Stichtse Vecht), geboren CA. 1848 te Maarsseveen (Stichtse
Vecht) (dochter van Evert Beumer en Cornelia van Garderen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik12 van Hezik.
389. Willemina Hendrika11 van Heezik (Gijsberta10 Schimmel, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Mei 1857 te IJsselstein, overleden 11 Jul
1923 te Voorschoten. Bij het huwelijk in 1879 wordt één kind gewettigd, Henri.
zij trouwde Arie Anthonie Johannes Verkerk, getrouwd 16 Mei 1879 te Utrecht, geboren CA. 1822 te Utrecht (zoon van Aalbertus
Verkerk en Geertrui Antonia Scheffer), overleden VR. 1923.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henri12 Verkerk geboren 17 Apr 1879 te Utrecht.
390. Hendrik11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jun 1850 te IJsselstein, overleden 10 Apr 1933 te Utrecht. Leeftijd: 6
maanden.
hij trouwde Maria Anthonia Segers, getrouwd 12 Okt 1873 te IJsselstein, geboren CA. 1850 te Avereest (Hardenberg) (dochter van
Hubert Segers en Maria Anthonia Hannesse), overleden 3 Apr 1919 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes12 Schimmel geboren 15 Nov 1873 te IJsselstein, overleden 14 Dec 1873 te IJsselstein.
ii. Maria Antonia Schimmel geboren 18 Dec 1874 te IJsselstein, overleden 6 Jan 1875 te IJsselstein.
iii. Johannes Schimmel geboren 15 Sep 1876 te IJsselstein, overleden 5 Apr 1879 te IJsselstein.
iv. Johannes Marinus Hubertus Schimmel geboren 28 Jun 1879 te IJsselstein, overleden 29 Mrt 1880 te IJsselstein.
v. Huberta Maria Schimmel geboren 15 Jan 1881 te IJsselstein.
zij trouwde Meindert Rooderkerk, getrouwd 6 Jun 1904 te IJsselstein, geboren CA. 1878 te Brielle (zoon van Meindert
- 168 -
11 Jul 2016
Rooderkerk en Arentje Emmerzaal).
vi. Suzanna Schimmel geboren 8 Feb 1883 te IJsselstein, overleden 23 Mei 1884 te IJsselstein.
vii. Marinus Antonius Schimmel geboren 25 Jan 1885 te IJsselstein, overleden 18 Apr 1885 te IJsselstein.
547.
viii. Johannes Schimmel geboren op 1 Aug 1887.
ix. Hendrik Martinus Schimmel geboren 9 Mei 1891 te IJsselstein.
x. Frederik Lodewijk Schimmel geboren 7 Jan 1893 te IJsselstein, overleden 11 Jul 1893 te IJsselstein.
xi. Cornelis Schimmel geboren 12 Jan 1896 te IJsselstein.
hij trouwde Cornelia Klein, getrouwd 11 Dec 1919 te IJsselstein, geboren CA. 1897 te IJsselstein (dochter van Jacob Klein
[1861 - 1942] en Gerritje van Kempen [1867 - 1938]).
391. Cornelis11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Okt 1854 te IJsselstein, overleden 17 Dec 1932 te Schoonhoven.
hij trouwde Christina Maria Schinkel, getrouwd 5 Sep 1878 te IJsselstein, geboren CA. 1853 te IJsselstein (dochter van Antonie
Schinkel en Johanna Maria Meere), overleden 6 Nov 1928 te Schoonhoven.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes12 Schimmel geboren 24 Sep 1879 te IJsselstein, overleden 13 Mrt 1880 te IJsselstein.
548.
ii. Antoon Schimmel geboren op 21 Jul 1882.
549.
iii. Suzanna Schimmel geboren op 31 Okt 1884.
iv. Cornelis Schimmel geboren 30 Mei 1887 te IJsselstein, overleden 14 Jun 1964, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
v. Johanna Maria Schimmel geboren 30 Mei 1887 te Schoonhoven.
zij trouwde Arie van Rijswijk, getrouwd 14 Sep 1910 te Schoonhoven, geboren 24 Jan 1886 te Willige Langerak (Lopik)
(zoon van Hendrik van Rijswijk en Jannigje Vonk), overleden 13 Mrt 1949 te Utrecht, begraven te Utrecht, aan de
Tolsteeg.
550.
vi. Christina Maria Schimmel geboren op 30 Jul 1890.
vii. Johanna Schimmel geboren 14 Aug 1892 te Schoonhoven, overleden 30 Dec 1893 te Schoonhoven.
viii. Johanna Schimmel geboren 9 Mrt 1895 te Schoonhoven, overleden 18 Feb 1896 te Schoonhoven. Leeftijd: 0.
392. Frederik11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Okt 1861 te IJsselstein, overleden 26 Okt 1945 te IJsselstein.
hij trouwde Artje Ruijs, roepnaam Antje, getrouwd 8 Mrt 1888 te IJsselstein, geboren CA. 1866 te Vianen (dochter van Albertus
Jacobus Ruijs en Elisabeth Petronella Verwers), overleden 4 Aug 1942 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren CA. 1888, overleden 8 Sep 1888 te IJsselstein.
551.
ii. Susanne Schimmel geboren op 5 Okt 1889.
iii. Albertus Jacobus Schimmel geboren 19 Apr 1891 te IJsselstein.
hij trouwde Maria Feddema, getrouwd 15 Apr 1921 te Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen), geboren 1901 te
Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen) (dochter van Martinus Feddema en Gerritje Moen).
iv. Johanna Schimmel geboren 24 Aug 1892 te IJsselstein.
zij trouwde Johan Leendert Frederik Blankenstein, getrouwd 16 Sep 1915 te IJsselstein, geboren CA. 1891 te Maarssen
(Stichtse Vecht) (zoon van Christoffel Blankenstein en Evertje Dibbet), overleden 13 Jul 1960 te Utrecht.
- 169 -
11 Jul 2016
552.
v. Elisabeth Pieternella Schimmel geboren op 14 Apr 1894.
vi. Johannes Schimmel geboren 31 Dec 1895 te IJsselstein, overleden 22 Feb 1899 te IJsselstein.
553.
vii. Adriana Schimmel geboren op 22 Aug 1897.
viii. Jansje Johanna Alida Schimmel geboren 16 Nov 1900 te IJsselstein.
zij trouwde Adriaan van Zoelen, getrouwd 10 Aug 1922 te IJsselstein, geboren CA. 1898 te IJsselstein (zoon van Jan van
Zoelen en Grietje van Kleef).
ix. Frederik Schimmel geboren 15 Okt 1902 te IJsselstein, overleden 21 Okt 1973, begraven te IJsselstein.
hij trouwde Petronella Cornelia de Bruin, getrouwd 13 Mrt 1930 te IJsselstein, geboren 14 Aug 1909 te IJsselstein (dochter
van Arie Cornelis de Bruin [1884 - 1964] en Adriana Johanna Schimmel [1888 - 1951]), overleden 6 Mrt 1971, begraven te
IJsselstein.
393. Maria11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt 1864 te IJsselstein, overleden 3 Mrt 1919 te IJsselstein.
zij trouwde Gijsbertus van Kooten, getrouwd 1 Feb 1883 te IJsselstein, geboren CA. 1863 te Breukelen-St.Pieters (zoon van
Gijsbertus van Kooten en Johanna Petronella Daamen), woonde 1927 te IJsselstein, beroep fabriekschef, steenfabrikant, overleden
29 Okt 1927 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertus12 van Kooten geboren 6 Apr 1883 te IJsselstein, overleden 15 Sep 1883 te IJsselstein.
ii. Suzanna van Kooten geboren 23 Jul 1884 te IJsselstein, overleden 27 Nov 1889 te IJsselstein.
iii. Gijsbertus van Kooten geboren 7 Apr 1886 te IJsselstein.
hij trouwde Aaltje Hubers, getrouwd 14 Jun 1917 te IJsselstein, geboren CA. 1894 te Tubbergen (dochter van Hermanus
Hubers en Maria van der Sluis).
iv. Johanna van Kooten geboren 6 Dec 1887 te IJsselstein, overleden 25 Nov 1889 te IJsselstein.
v. Gerritje van Kooten geboren 20 Jan 1889 te IJsselstein, overleden 22 Jun 1919 te Oostzaan.
zij trouwde Paulus de Heer, getrouwd 14 Mrt 1912 te IJsselstein, geboren CA. 1891 te Rotterdam (zoon van Willem de
Heer en Alberdina Kuipers).
vi. Suzanna van Kooten geboren 27 Sep 1891 te IJsselstein.
zij trouwde Weert de Bondt, getrouwd 19 Apr 1916 te Jutphaas (Nieuwegein), geboren 1887 te Jutphaas (Nieuwegein)
(zoon van Johannes de Bondt en Wilhelmina Lit).
vii. Johanna Pietronella van Kooten geboren 25 Dec 1893 te IJsselstein, overleden 18 Mrt 1940 te IJsselstein.
zij trouwde Arie Jan Hoogendoorn, getrouwd 31 Okt 1912 te IJsselstein, geboren CA. 1893 te Nederhemert (Zaltbommel)
(zoon van Huibert Hoogendoorn en Dirkje van Hemert).
viii. Johannes van Kooten geboren 14 Okt 1896 te IJsselstein, beroep agent van politie.
hij trouwde Elisabeth Aleida Schunck, getrouwd 6 Apr 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1897 te Doesburg (dochter van
Arend Coenraad Schunck en Elsje Temmink).
ix. Hendrik van Kooten geboren 13 Feb 1899 te IJsselstein, overleden 15 Feb 1899 te IJsselstein. Leeftijd: 1 dag.
x. Gerrit van Kooten geboren 13 Feb 1899 te IJsselstein, overleden 14 Feb 1899 te IJsselstein. Leeftijd: 1 dag.
xi. Maria van Kooten geboren 16 Sep 1902 te Jutphaas (Nieuwegein).
zij trouwde Johannes de Jong, getrouwd 17 Feb 1921 te IJsselstein, geboren CA. 1902 te IJsselstein (zoon van Teunis de
Jong en Adriana den Uijl).
xii. Gerrit van Kooten geboren 7 Feb 1905 te Jutphaas (Nieuwegein), overleden 4 Mei 1906 te IJsselstein. Leeftijd 14
- 170 -
11 Jul 2016
maanden.
394. Johannes11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Mei 1866 te IJsselstein, overleden 10 Nov 1889 te IJsselstein.
hij trouwde Elizabeth Alida Schinkel, getrouwd 20 Okt 1887 te IJsselstein, geboren 14 Feb 1864 te IJsselstein (dochter van Willem
Schinkel [1831 ] en Adriana van Zanten [1832 ]).
Kinderen uit dit huwelijk:
554.
i. Johannes12 Schimmel geboren op 18 Sep 1887.
555.
ii. Adriana Johanna Schimmel geboren op 16 Nov 1888.
iii. Johanna Elizabeth Schimmel geboren 14 Feb 1890 te IJsselstein, overleden 24 Mrt 1890 te IJsselstein. Leeftijd: 0 jaar.
395. Gerrit11 Schimmel (Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Mrt 1868 te IJsselstein, overleden 22 Nov 1929 te IJsselstein.
hij trouwde Jansje van Reenen, getrouwd 5 Feb 1902 te Utrecht, geboren CA. 1870 te Utrecht (dochter van Gerard van Reenen [1831
- 1910] en Johanna Adriana Schimmel [1830 - 1910]), overleden 2 Okt 1945 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Suzanna12 Schimmel, overige namen Susanna Schimmel, geboren 3 Jan 1904 te Utrecht.
zij trouwde Arie Kers, getrouwd 22 Jul 1926 te IJsselstein, geboren CA. 1904 te Jaarsveld (Lopik) (zoon van Arie Kers en
Catrina Wiegeraad), woonde 1926 te Utrecht.
556.
ii. Gerard Schimmel geboren op 6 Jun 1910.
396. Christiaan11 Schimmel (Gerrit10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Jan 1853 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 7 Feb 1881 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
hij trouwde Hendrika van Hoeven, getrouwd 15 Okt 1879 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1857 te Vreeswijk (Nieuwegein)
(dochter van Gerrit van Hoeven en Cornelia Vink).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria12 Schimmel geboren 27 Jun 1880 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 16 Nov 1961, begraven te Vreeswijk
(Nieuwegein).
zij trouwde Dirk Veen, getrouwd 5 Aug 1909 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 2 Sep 1881 te Sloten (Amsterdam) (zoon
van Gerrit Veen en Petronella Roele), overleden 4 Mrt 1967, begraven te Vreeswijk (Nieuwegein).
397. Adriana11 Schimmel (Gerrit10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Nov 1855 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 14 Sep 1906 te Vreeswijk
(Nieuwegein).
zij trouwde Hendrik van Beest, getrouwd 26 Jun 1891 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1866 te Vreeswijk (Nieuwegein) (zoon van
Gerrit Arend van Beest en Pieternella Catharina Zeltee), overleden 15 Dec 1950 te Vreeswijk (Nieuwegein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieternella Catharina12 van Beest geboren 13 Mei 1892 te Vreeswijk (Nieuwegein).
zij trouwde Arie van Donkelaar, getrouwd 28 Jul 1921 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1893 te Mijdrecht (De Ronde
Venen) (zoon van Albertus van Donkelaar en Maria van Fulpenhorst).
ii. Maria van Beest geboren 11 Jul 1893 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 23 Jul 1912 te Tonsel (Harderwijk).
iii. Gerrit Arend van Beest geboren 9 Dec 1894 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 22 Mei 1896 te Vreeswijk (Nieuwegein).
iv. Gerrit van Beest geboren 30 Dec 1895 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Hendrika Johanna Alberdina Giethoorn, getrouwd 6 Jun 1922 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1900 te
- 171 -
11 Jul 2016
Ammerzoden (Maasdriel) (dochter van Jan Giethoorn en Roelofje Pool).
v. Gerrit Arend van Beest geboren 19 Dec 1897 te Vreeswijk (Nieuwegein).
hij trouwde Adriana Cornelia Schalij, getrouwd 29 Sep 1921 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1899 te Vreeswijk
(Nieuwegein) (dochter van Gijsbertus Willem Schalij en Lyna van Leeuwen).
vi. Alida van Beest geboren 22 Jun 1900 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 15 Aug 1900 te Vreeswijk (Nieuwegein).
398. Hendrik11 Schimmel (Hendrik10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Mrt 1862 te IJsselstein, overleden 15 Feb 1917 te IJsselstein.
hij trouwde Adriana de Graaf, getrouwd 11 Mei 1899 te IJsselstein, geboren CA. 1867 te Nijkerk (dochter van Cornelis de Graaf en
Aaltje van Leeuwen), overleden 6 Mrt 1931 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertrui Margaretha12 Schimmel geboren 31 Jul 1905 te IJsselstein, overleden 9 Sep 1905 te IJsselstein. Leeftijd 5
weken.
399. Jansje11 van Reenen (Johanna Adriana10 Schimmel, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 395.)
400. Hendrik11 Schimmel (Huibertus10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Sep 1875 te Vreeswijk (Nieuwegein), beroep gemeentebode,
overleden 12 Sep 1937 te Culemborg (Neder-Betuwe).
hij trouwde Zwaantje Stavast, getrouwd 5 Mei 1902 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren 1879 te Groningen (dochter van Egbert
Stavast en Marchien Jonkman), overleden 11 Feb 1942 te Utrecht, aantal kinderen in dit gezin : zeven, vier jongens en drie
meisjes.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Huibertus12 Schimmel geboren 21 Mrt 1903 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 5 Mei 1919 te Utrecht.
ii. Egbert Schimmel geboren 23 Jul 1905 te Vreeswijk (Nieuwegein).
557.
iii. Dirkje Schimmel geboren op 6 Okt 1907.
iv. Marchiena Schimmel geboren 13 Nov 1909 te Vreeswijk (Nieuwegein).
558.
v. Hendrik Jan Schimmel geboren op 14 Mei 1917.
401. Clasina11 Schimmel (Gijsbert10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1862 te Tull en 't Waal (Houten), overleden 9 Jan 1928 te Schalkwijk
(Houten).
zij trouwde Cornelis van Dee, getrouwd 1 Dec 1886 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1855 te Geldermalsen (zoon van Willem van
Dee en Gosewina van Soelen), beroep landbouwer, overleden 21 Aug 1929 te Schalkwijk (Houten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Gijsbert12 van Dee geboren 2 Aug 1887 te Schalkwijk (Houten), overleden 26 Mrt 1920 te Schalkwijk (Houten).
ii. Johanna Geziena van Dee geboren NA 1 Mei 1888 te Schalkwijk (Houten).
zij trouwde Herman Koerts, getrouwd 11 Feb 1920 te Amsterdam, geboren CA. 1893 te Amsterdam (zoon van Herman
Koerts en Mathilda van Staveren), beroep goederenbesteller.
iii. Gerrit Johannes van Dee geboren 9 Dec 1890 te Schalkwijk (Houten), overleden 13 Jan 1891 te Schalkwijk (Houten). Oud
4 weken.
iv. Gerrigje Johanna van Dee geboren 16 Jan 1892 te Schalkwijk (Houten), overleden 17 Okt 1955 te Utrecht.
zij trouwde (1) Juurd van den Heuvel, getrouwd 7 Feb 1912 te Schalkwijk (Houten), geboren CA. 1890 te Rhenen (zoon
van Hendrik van den Heuvel en Geertruida Zwart). zij scheiden op 19 Jul 1932.
zij trouwde (2) Arie Onwezen, getrouwd 19 Dec 1934 te Utrecht, geboren CA. 1895 te Soest (zoon van Lambertus
- 172 -
11 Jul 2016
Onwezen en Rijkje van Soest).
zij trouwde (3) Johannes Theodorus Lemaire.
v. Gijsberta van Dee geboren 9 Okt 1894 te Schalkwijk (Houten), overleden 10 Apr 1896 te Schalkwijk (Houten).
vi. Gijsbertus van Dee geboren 14 Sep 1896 te Schalkwijk (Houten).
hij trouwde Neeltje van Meeteren, getrouwd 19 Nov 1925 te Vreeswijk (Nieuwegein), geboren CA. 1902 te Schoonrewoerd
(Leerdam) (dochter van Hendrik van Meeteren en Janna Keppel).
vii. Cornelis van Dee geboren 2 Mei 1901 te Schalkwijk (Houten), overleden 28 Mrt 1920 te Schalkwijk (Houten).
viii. Clasina van Dee geboren 19 Feb 1906 te Schalkwijk (Houten).
zij trouwde Jan Floor Oostrom, getrouwd 15 Mrt 1928 te Schalkwijk (Houten), geboren CA. 1906 te Jutphaas (Nieuwegein)
(zoon van Jan Floor Oostrom en Adriana Oudshoorn).
402. Hendrik11 Schimmel (Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Dec 1866 te Tull en 't Waal (Houten), beroep los werkman, overleden 10
Aug 1944 te Hilversum.
hij trouwde (1) Hendrika Verburg, getrouwd 8 Dec 1893 te Lopik, geboren CA. 1868 te Lopik (dochter van Jan Verburg en Wilhemina
Cornelia Kraaijeveld), overleden 1 Mrt 1908 te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan12 Schimmel geboren 25 Mrt 1894 te IJsselstein, beroep spoorwegarbeider.
hij trouwde Margaretha Maria van Thienen, getrouwd 5 Jul 1922 te Hilversum, geboren CA. 1888 te Naarden (dochter van
Jacobus van Thienen en Gerritje de Jong), overleden 13 Dec 1933 te Hilversum.
ii. Nn Schimmel geboren 21 Jun 1895, overleden 21 Jun 1895 te IJsselstein. Levenloos kind.
559.
iii. Hendrika Clasina Johanna Schimmel geboren op 17 Nov 1896.
560.
iv. Geurt Schimmel geboren op 9 Okt 1898.
561.
v. Wilhelmina Cornelia Schimmel geboren op 9 Okt 1898.
562.
vi. Grietje Schimmel geboren op 27 Apr 1901.
vii. Nn Schimmel geboren 2 Feb 1907, overleden 2 Feb 1907 te IJsselstein. Levenloos kind.
viii. Nn Schimmel geboren 27 Feb 1908, overleden 27 Feb 1908 te IJsselstein. Levenloos kind.
hij trouwde (2) Garrigje Voormolen, overige namen Gerrigje Schimmel, overige namen Gerrigje Voormolen, getrouwd 11 Jun 1908 te
IJsselstein, geboren CA. 1878 te Benschop (Lopik) (dochter van Corstiaan Voormolen en Willemijntje Langerak), overleden 1 Apr 1943
te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
ix. Nn Schimmel geboren 25 Apr 1909, overleden 25 Apr 1909 te IJsselstein. Levenloos kind, geslacht niet vermeld.
x. Willemijntje Schimmel geboren 25 Apr 1909 te IJsselstein, overleden 4 Aug 1909 te IJsselstein. Leeftijd 3 maanden.
xi. Mijntje Schimmel geboren 15 Jun 1910 te IJsselstein, overleden 31 Okt 1911 te IJsselstein. Leeftijd 16 maanden.
563.
xii. Wilhelmina Christina Schimmel geboren op 5 Okt 1912.
xiii. Annigje Schimmel geboren CA. 1914 te IJsselstein.
zij trouwde Pieter Krah, getrouwd 6 Nov 1935 te Utrecht, geboren CA. 1910 te Vianen (zoon van Jacob Krah en Anna Maria
Vos).
xiv. Ellekana Schimmel geboren CA. 1 Okt 1914, overleden 4 Feb 1915 te IJsselstein.
xv. Ellekana Schimmel geboren CA. 1917 te Utrecht.
- 173 -
11 Jul 2016
zij trouwde Daniel Wilhelmus Iseger, getrouwd 25 Mei 1938 te Utrecht, geboren CA. 1916 te Utrecht (zoon van Hermanus
Francisque Joan Iseger en Cornelia Hatzmann).
403. Clasina11 Worthmann (Maria10 Schimmel, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Jan 1868 te Schalkwijk (Houten), overleden 20 Feb 1926 te
Utrecht.
zij trouwde Wouter van Voskuijlen, getrouwd 23 Nov 1888 te Tull en 't Waal (Houten), geboren 1866 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug)
(zoon van Hendrik van Voskuijlen en Celia Methorst).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Friedriech12 van Voskuijlen geboren 1891 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug).
hij trouwde Wijnanda Mathilda Mijnders, getrouwd 27 Jan 1915 te Utrecht, geboren 1897 te Utrecht (dochter van Petrus
Johannes Mijnders en Maria Elisabeth Schrijver).
ii. Maria van Voskuijlen geboren 1892 te Utrecht.
zij trouwde Pieter Wilhelmus Jansen, getrouwd 11 Jun 1913 te Utrecht, geboren 1891 te Utrecht (zoon van Johannes
Jansen en Geertruida Eijkelenboom).
iii. Celia van Voskuijlen geboren 1895 te Utrecht.
zij trouwde Mattheus Wilhelmus Beeker, getrouwd 23 Nov 1922 te Utrecht, geboren 1897 te Utrecht (zoon van Johannes
Beeker en Jansje Cornelia de Wolf).
iv. Gerritje van Voskuijlen geboren 1900 te Utrecht.
zij trouwde Jan Berents, getrouwd 22 Dec 1921 te Utrecht, geboren 1899 te Amsterdam (zoon van Dirk Arend Berents en
Johanna Adriana Idenburg).
404. Catharina11 Schimmel (Hendrik10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Feb 1880 te Weststellingwerf.
zij trouwde Arend Zondergeld, getrouwd 20 Jul 1912 te Weststellingwerf, geboren CA. 1882 te Noordwolde (Weststellingwerf) (zoon
van Jan Arends Zondergeld en Janna Wybes van der Veen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik12 Zondergeld geboren CA. 1908 te Tiel, beroep boerenknecht.
hij trouwde Klaasje Boxum, getrouwd 20 Mei 1927 te Blankenham (Steenwijkerland), geboren CA. 1908 te Blankenham
(Steenwijkerland) (dochter van Otto Boxum en Impkjen Oosterkamp), beroep dienstbode. zij scheiden op 27 Apr 1973 te
Oldemarkt (Steenwijkerland).
405. Bartje Hendrika11 Schimmel (Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Mrt 1874 te Culemborg (Neder-Betuwe), overleden 9 Dec 1950 te
Harmelen (Woerden).
zij trouwde Lambertus Hulshof, overige namen Leonardus Hulshof, getrouwd 23 Sep 1904 te Harmelen (Woerden), geboren 1877 te
Harmelen (Woerden) (zoon van Gerrit Hulshof en Johanna van Woudenberg), overleden 27 Mei 1942 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit12 Hulshof geboren 2 Feb 1906 te Harmelen (Woerden), overleden 22 Mrt 1945 te Versen (Duitsland).
Overlijdensakte: Schalkwijk, d.d. 22-06-1951.
hij trouwde Adriana Willemina van der Zande, getrouwd 1 Jul 1938 te Schalkwijk (Houten) (dochter van Melis Gerrit van
der Zande en Geertje Willemse).
ii. Abraham Hulshof geboren 26 Jan 1907 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Johanna Klasina Wielink, getrouwd 22 Sep 1937 te Harmelen (Woerden), geboren CA. 1909 te Gramsbergen
(dochter van Berend Wielink en Johanna Klasina Fledderus).
- 174 -
11 Jul 2016
iii. Willem Theodorus Hulshof geboren 15 Mrt 1908 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Jannetje Adriana Budding, getrouwd 4 Jun 1936 te Woerden, geboren CA. 1911 te Rietveld (Woerden)
(dochter van Jan Willem Budding en Cornelia Willemsen).
iv. Johannes Wouter Hulshof geboren 15 Mrt 1908 te Harmelen (Woerden).
v. Lambertus Hendrikus Hulshof geboren 9 Jul 1909 te Harmelen (Woerden).
vi. Hendrik Jacobus Hulshof geboren 5 Nov 1910 te Harmelen (Woerden).
vii. Willemina Gesina Hulshof geboren 22 Mrt 1912 te Harmelen (Woerden), overleden 4 Okt 1912 te Harmelen (Woerden).
Oud 6 maand.
406. Heinrich11 Schimmel (Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1876 te Baerl (Duitsland), beroep schipper, overleden 8 Jan 1959 te
Middelburg.
hij trouwde Jacoba de Kock, getrouwd 12 Sep 1907 te Herwijnen (Lingewaal), geboren CA. 1873 te Herwijnen (Lingewaal) (dochter
van Willem de Kock en Jacoba de Fockert), overleden 15 Sep 1937 te Herwijnen (Lingewaal).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Abraham12 Schimmel geboren 7 Nov 1908 te Herwijnen (Lingewaal), overleden 24 Nov 1908 te Herwijnen (Lingewaal).
Oud 17 dagen.
564.
ii. Jacoba Wilhelmina Schimmel geboren op 25 Feb 1910.
565.
iii. Henriëtte Schimmel geboren op 13 Mrt 1911.
iv. Willem Schimmel geboren CA. 1 Jun 1912 te Nieuw-Lekkerland (Molenwaard), overleden 8 Sep 1912 te Zevenbergen
(Moerdijk). Oud 3 maand.
407. Trijntje11 Schimmel (Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Jul 1831 te Wilnis (De Ronde Venen), beroep dienstbaar,
overleden 24 Sep 1865 te Amsterdam. Overlijdt in het binnengasthuis, twee weken na haar dochtertje.
zij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem12 Schimmel geboren 21 Feb 1862 te Amsterdam, overleden 18 Jul 1862 te Amsterdam.
ii. Alida Schimmel geboren 6 Jul 1865 te Amsterdam, overleden 10 Sep 1865 te Amsterdam.
408. Cornelis11 Schimmel (Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Sep 1835 te Waverveen (De Ronde Venen), beroep
houtzaagmolenaarsknecht.
hij trouwde Steintje Schut, getrouwd 14 Nov 1860 te Amsterdam, geboren CA. 1839 te Amsterdam (dochter van Hendrik Schut en
Maria Smit), beroep werkster.
Kinderen uit dit huwelijk:
566.
i. Maria Helena12 Schimmel geboren op 24 Jan 1862.
567.
ii. Willem Cornelis Schimmel geboren op 8 Sep 1863.
409. Willem11 Schimmel (Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1838 te Amsterdam, beroep werkman. Bij het huwelijk in 1864
wordt één kind erkend.
hij trouwde Christina Bark, getrouwd 27 Jul 1864 te Amsterdam, geboren CA. 1841 te Amsterdam (dochter van Frederik Harmanus
Bark en Antje Onderwater), beroep werkster.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 175 -
11 Jul 2016
568.
i. Jannetje Helena12 Schimmel geboren op CA. 1864.
569.
ii. Anna Christina Schimmel geboren op 16 Okt 1865.
570.
iii. Willem Johannes Schimmel geboren op 5 Mei 1869.
410. Helena11 Schimmel (Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1844 te Amsterdam.
zij trouwde Lammert Anne de Vries, getrouwd 18 Mei 1864 te Amsterdam, geboren CA. 1843 te Amsterdam (zoon van Anne Klazes de
Vries en Maria Brink), beroep werkman, tapper, bootwerker, sjouwerman.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria12 de Vries geboren CA. 1865 te Amsterdam, beroep dienstbode.
zij trouwde Hendrik Cornelissen, getrouwd 3 Mrt 1886 te Amsterdam, geboren CA. 1865 te Amsterdam (zoon van Hendrik
Cornelissen en Alida de Smit), beroep werkman.
ii. Willem de Vries geboren CA. 1867 te Amsterdam, beroep pakhuisknecht, bediende.
hij trouwde (1) Maria Helena van Ditmar, getrouwd 16 Mei 1895 te Amsterdam, geboren CA. 1867 te Amsterdam (dochter
van Wilhelmus van Ditmar en Hendrika Cornelia Stroosaal), overleden VR. 1914.
hij trouwde (2) Ageta Theresia Gillhaus, getrouwd 27 Aug 1914 te Amsterdam, geboren CA. 1870 te Amsterdam (dochter
van Gerhard Joseph Gillhaus en Paulina Armee).
iii. Jannetje de Vries geboren CA. 1869 te Amsterdam.
zij trouwde Hendricus Gerardus Schotte, getrouwd 18 Jul 1888 te Amsterdam, geboren CA. 1866 te Amsterdam (zoon van
Hendrik Christiaan Lodewijk Schotte en Maria Anna Sieveking), beroep werkman.
iv. Anna de Vries geboren CA. 1874 te Amsterdam.
zij trouwde Hendrikus Ahazuerus van Doornik, getrouwd 14 Nov 1901 te Amsterdam, geboren CA. 1875 te Baarn (zoon van
Carel Frederik van Doornik en Barendina Brasz), beroep spoorbeambte.
v. Helena de Vries geboren CA. 1877 te Amsterdam.
zij trouwde Gerardus Hendricus van Doornik, getrouwd 12 Feb 1903 te Amsterdam, geboren CA. 1873 te Amsterdam (zoon
van Carel Frederik van Doornik en Barendina Brasz), beroep diamantbewerker.
vi. Johannes de Vries geboren CA. 1878 te Amsterdam, beroep werkman.
hij trouwde Anna Margaretha Verbaut, getrouwd 31 Dec 1903 te Amsterdam, geboren CA. 1878 te Amsterdam (dochter van
Pius Verbaut en Margaretha Coblens).
vii. Saartje de Vries geboren 26 Nov 1889 te Amsterdam, overleden 19 Okt 1921 te Ermelo.
411. Cornelis11 Schimmel (Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jan 1844 te Amsterdam, beroep pakhuisknecht, werkman,
sjouwersman, overleden 12 Mrt 1896 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen).
hij trouwde Helena Susanna van Kessel, getrouwd 10 Nov 1869 te Amsterdam, geboren CA. 1842 te Amsterdam (dochter van Cornelis
van Kessel en Helena Susanna Meijer), beroep dienstbaar, melkslijtster, overleden VR. 7 Jun 1908.
Kinderen uit dit huwelijk:
571.
i. Arie Cornelis12 Schimmel geboren op 27 Jan 1871.
572.
ii. Jacob Philip Schimmel geboren op 16 Feb 1873.
573.
iii. Jan Schimmel geboren op 26 Nov 1876.
iv. Helena Susanna Schimmel geboren 4 Nov 1878 te Amsterdam, overleden 7 Jan 1880 te Amsterdam.
574.
v. Cornelis Nicolaas Schimmel geboren op 10 Jun 1881.
- 176 -
11 Jul 2016
575.
vi. Willem Schimmel geboren op 16 Nov 1885.
412. Jan11 Schimmel (Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Okt 1848 te Amsterdam, beroep veehouder, melkslijter, overleden 3 Mei
1890 te Sloten (Amsterdam).
hij trouwde Geertje Salentijn, getrouwd 14 Mei 1876 te Sloten (Amsterdam), geboren CA. 1851 te Sloten (Amsterdam) (dochter van
Evert Salentijn en Cornelia Vlug), beroep veehoudster, overleden 1 Aug 1925 te Bunschoten.
Kinderen uit dit huwelijk:
576.
i. Marretje12 Schimmel geboren op 24 Mei 1877.
577.
ii. Cornelia Schimmel geboren op CA. 1881.
413. Willem11 Schimmel (Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Sep 1864 te Amersfoort, overleden 20 Dec 1903 te
Amersfoort.
hij trouwde Gerarda van Zwol, getrouwd 25 Mei 1887 te Amersfoort, geboren 12 Jun 1866 te Amersfoort (dochter van Lodevicus
Theodorus van Zwol en Maria Dieterink), overleden 6 Mei 1949 te Zeist.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Wouterus12 Schimmel geboren 27 Jun 1888 te Amersfoort.
ii. Maria Schimmel geboren 3 Dec 1889 te Amersfoort, overleden 20 Sep 1934 te Soest, begraven te Leusden, op
Begraafplaats Rusthof.
zij trouwde Jacobus Kroes, getrouwd 24 Apr 1913 te Amersfoort, geboren CA. 1882 te Amersfoort (zoon van Hermanus
Kroes en Cornelia van Ouwerkerk [1861 - 1932]).
578.
iii. Ludovicus Theodorus Schimmel geboren op 18 Sep 1892.
iv. Antoon Schimmel geboren 16 Nov 1894 te Amersfoort.
579.
v. Hendrika Schimmel geboren op 11 Nov 1895.
vi. Willem Schimmel geboren 14 Jul 1897 te Amersfoort.
vii. Gerarda Schimmel geboren 10 Dec 1898 te Amersfoort, beroep onderwijzeres, overleden 30 Jun 1955 te Amersfoort.
zij trouwde Johannes Julius Fritz Eijmann, getrouwd 14 Jun 1928 te Amersfoort, geboren CA. 1894 te Amersfoort (zoon
van August Wilhelm Hugo Eijmann en Wilhelmina Ehren), beroep boekdrukker.
viii. Theodorus Schimmel geboren 5 Sep 1900 te Amersfoort, overleden 30 Nov 1900 te Amersfoort.
ix. Aaltje Schimmel geboren 1 Feb 1902 te Amersfoort.
zij trouwde Jan Hendrik Lambert Stoel, getrouwd 6 Okt 1931 te Amersfoort, geboren CA. 1899 te Bloemendaal (zoon van
Lambert Stoel en Lamberta Witlam).
414. Aaltje11 Schimmel (Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Dec 1865 te Amersfoort, overleden 17 Jul 1903 te
Elst.
zij trouwde Hendrik Hartger van de Kamp, getrouwd 16 Okt 1889 te Amersfoort, geboren CA. 1858 te Apeldoorn (zoon van Migchel
van de Kamp en Egbertje Bitters), beroep 1896 molenaar, overleden 26 Nov 1908 te Elst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Egbertha van12 de Kamp geboren CA. 1890 te Elst (Overbetuwe), overleden 1 Okt 1906 te Elst (Overbetuwe).
ii. Tonia van de Kamp geboren CA. 1891 te Elst (Overbetuwe).
zij trouwde Jan van de Pol, getrouwd 7 Nov 1912 te Elst (Overbetuwe), geboren CA. 1881 te Bodegraven
(Bodegraven-Reeuwijk) (zoon van Jacob van de Pol en Petronella van Hanswijk), beroep molenaar.
- 177 -
11 Jul 2016
iii. Migchel van de Kamp geboren CA. 1893 te Elst (Overbetuwe), overleden 2 Jun 1906 te Elst (Overbetuwe).
iv. Cornelia Woutera van de Kamp geboren CA. 1894 te Elst (Overbetuwe), overleden 15 Nov 1903 te Elst (Overbetuwe).
v. Nn van de Kamp geboren 17 Feb 1896, overleden 17 Feb 1896 te Elst (Overbetuwe). Levenloos geboren.
vi. Wilhelmina Jacoba van de Kamp geboren 21 Dec 1896 te Elst (Overbetuwe), overleden 3 Feb 1916 te Elst (Overbetuwe).
vii. Willem van de Kamp geboren 8 Dec 1898 te Elst (Overbetuwe), beroep molenaar, overleden 22 Apr 1926 te Arnhem.
viii. Hendrik Hartger van de Kamp geboren 18 Mei 1901 te Elst (Overbetuwe).
ix. Albert van de Kamp geboren 21 Sep 1902 te Elst (Overbetuwe), overleden 27 Nov 1906 te Elst (Overbetuwe).
415. Grietje11 Schimmel (Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Okt 1868 te Amersfoort, overleden 6 Sep 1922 te
Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Barend Mijling, getrouwd 10 Nov 1898 te Stoutenburg (Leusden), geboren 15 Jun 1866 te Stoutenburg (Leusden) (zoon
van Jan Mijling en Grietje Mastenbroek), overleden 16 Feb 1935 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Grietje12 Mijling geboren 3 Jun 1900 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Roelof Lokhorst, getrouwd 3 Jun 1925 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1898 te Stoutenburg (Leusden)
(zoon van Frans Lokhorst en Jannetje van Ede).
416. Cornelis Wouterus11 Schimmel (Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Nov 1871 te Amersfoort, beroep arbeider,
landbouwer, overleden 7 Mei 1949 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren).
hij trouwde (1) Brandina Hendriks, getrouwd 12 Mrt 1892 te Ede, geboren CA. 1867 te Ede (dochter van Mees Hendriks en Gijsbertje
Methorst), overleden 27 Jun 1927 te Apeldoorn. zij scheiden op 31 Jan 1901 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
580.
i. Cornelis Wouterus12 Schimmel geboren op 29 Dec 1892.
581.
ii. Mees Schimmel geboren op 24 Jul 1894.
582.
iii. Brandina Schimmel geboren op 9 Mei 1896.
iv. Maria Schimmel geboren 3 Sep 1898 te Garderbroek (Barneveld).
v. Gijsje Schimmel geboren 29 Aug 1901 te Garderbroek (Barneveld).
hij trouwde (2) Jansje Struik, getrouwd 26 Apr 1901 te Nigtevecht (Stichtse Vecht), geboren 25 Dec 1881 (dochter van Cornelis Struik
en Johanna van Koutrik), overleden NA 1949.
Kinderen uit dit huwelijk:
vi. Johanna Antonia Schimmel geboren 31 Jul 1901 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren), overleden 28 Sep 1949 te
Hilversum.
zij trouwde Jacob Ledder, getrouwd 29 Jul 1921 te Vreeland (Stichtse Vecht), geboren CA. 1896 te Vreeland (Stichtse
Vecht) (zoon van Jan Ledder en Neeltje Griffioen), overleden 27 Apr 1942 te Hilversum.
vii. Cornelis Wouterus Schimmel geboren 15 Sep 1902 te Weesperkarspel (Weesp), overleden 28 Sep 1949 te Hilversum.
viii. Willem Frederik Schimmel geboren 23 Mei 1904 te Nigtevecht (Stichtse Vecht), overleden 3 Jun 1904 te Nigtevecht
(Stichtse Vecht). Leeftijd 12 dagen.
ix. Anthoon Schimmel geboren 28 Apr 1905 te Nigtevecht (Stichtse Vecht), overleden 18 Sep 1983 te Hilversum.
x. Cornelia Schimmel geboren 22 Jun 1906 te Nigtevecht (Stichtse Vecht).
- 178 -
11 Jul 2016
xi. Teuntje Schimmel geboren 18 Dec 1908 te Weesp.
xii. Lambertus Christiaan Schimmel geboren 29 Mrt 1911 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren).
xiii. Willem Schimmel geboren 23 Okt 1912 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren), overleden 30 Okt 1912 te Nederhorst den
Berg (Wijdemeren). Leeftijd: 7 dagen.
583.
xiv. Jan Schimmel geboren op 8 Nov 1913.
xv. Grietje Schimmel geboren 21 Mei 1915 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren).
417. Antoon11 Schimmel (Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Sep 1875 te Amersfoort, beroep bakker, overleden 2
Apr 1955 te Ermelo.
hij trouwde Margaretha Stolp, getrouwd 14 Sep 1898 te Hoogland (Amersfoort), geboren 6 Dec 1872 te Woudenberg (dochter van
Steven Stolp en Maria Vlastuin), overleden 8 Jun 1952 te Ermelo.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Wouterus12 Schimmel geboren 28 Jun 1899 te Hoevelaken (Nijkerk), overleden 10 Feb 1900 te Hoevelaken
(Nijkerk). Oud 7 maand.
584.
ii. Cornelis Wouterus Schimmel geboren op 4 Aug 1900.
585.
iii. Maria Stevina Schimmel geboren op 16 Apr 1902.
iv. Antoon Schimmel geboren 11 Jan 1904 te Hoevelaken (Nijkerk).
v. Stevina Gijsbertha Schimmel geboren 5 Jan 1905 te Hoogland (Amersfoort).
586.
vi. Willem Schimmel geboren op 6 Jan 1906.
vii. Nicolaas Schimmel geboren 26 Mei 1907 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Jannetje Schriever, getrouwd CA. 1930.
viii. Hendrik Hartger Schimmel geboren 3 Jul 1908 te Hoogland (Amersfoort), beroep tuinman, overleden 25 Aug 1997,
begraven te Haren, op "Eshof deel 2".
hij trouwde (1) Wubbina Hut, getrouwd 6 Jul 1935 te Groningen, geboren CA. 1906 te Nieuwolda (Oldambt) (dochter van
Evert Hut en Aagtje de Wit).
hij trouwde (2) Jantje Kingma, geboren 9 Aug 1914, overleden 17 Nov 2000, begraven te Haren, op "Eshof deel 2".
ix. Margaretha Schimmel geboren 16 Mrt 1910 te Hoogland (Amersfoort), overleden 27 Dec 1910 te Hoogland (Amersfoort).
x. Margaretha Schimmel geboren 8 Dec 1911 te Hoogland (Amersfoort), overleden 8 Jan 1912 te Hoogland (Amersfoort).
xi. Gijsbertha Schimmel geboren CA. 1918 te Hoogland (Amersfoort), overleden 4 Apr 1920 te Amersfoort.
418. Johanna Alberta11 Schimmel (Cornelis Carel Antonij10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Nov 1861 te Utrecht,
overleden 18 Jan 1925 te Utrecht.
zij trouwde Gerardus Zorn, getrouwd 7 Feb 1883 te Utrecht, geboren 10 Nov 1863 te Utrecht (zoon van Cornelis Zorn en Dirkje van
Dommelen), beroep kleermaker, overleden 30 Dec 1925 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Carel Anthonie12 Zorn geboren 23 Mrt 1883 te Utrecht.
hij trouwde Antje Oberink, getrouwd 17 Nov 1910 te Bunnik, geboren 1883 te Bunnik (dochter van Bernardus Hendrikus
Oberink en Kaatje Lam).
ii. Johanna Alberta Zorn geboren 4 Okt 1884 te Utrecht.
- 179 -
11 Jul 2016
zij trouwde Cornelis Johannes Verloove, getrouwd 8 Nov 1922 te Utrecht, geboren CA. 1866 te Rotterdam (zoon van
Pieter Verloove en Christina Elizabeth de Haan).
iii. Dirkje Zorn geboren 5 Dec 1885 te Utrecht.
zij trouwde Johan Melchior Seijffert, getrouwd 16 Aug 1911 te Hilversum, geboren CA. 1880 te Amsterdam (zoon van
Johan Melchior Seijffert en Johanna Tietken), beroep winkelbediende.
iv. Nn Zorn geboren 17 Mei 1887, overleden 17 Mei 1887 te Utrecht. Levenloze dochter.
v. Maria Hendrika Zorn geboren 11 Apr 1888 te Utrecht.
zij trouwde Everardus Steigenga, getrouwd 3 Jun 1914 te Utrecht, geboren CA. 1891 te Bergh (Montferland) (zoon van
Cornelis Steigenga en Tietje Koldermeulen).
vi. Gerardus Zorn geboren 14 Okt 1889 te Utrecht, overleden 19 Mrt 1956 te Utrecht.
hij trouwde Cornelia Maria Barbé, getrouwd 2 Mei 1923 te Utrecht, geboren CA. 1896 te Amsterdam (dochter van Hendrik
Lodewijk Barbé en Frederika Wilhelmina Tjaden).
vii. Hermanus Arnoldus Zorn geboren 26 Dec 1891 te Utrecht.
viii. Dina Zorn geboren 25 Nov 1893 te Utrecht.
zij trouwde Andreas Jacobus van Rassel, getrouwd 29 Okt 1914 te Utrecht, geboren CA. 1884 te Utrecht (zoon van Gerrit
van Rassel en Anthonia Johanna Greeve).
ix. Jansje Elisabeth Zorn geboren 19 Sep 1895 te Utrecht, overleden 31 Mei 1935 te Utrecht.
zij trouwde Willem van Leeuwen, getrouwd 12 Mei 1920 te Utrecht, geboren CA. 1894 te Utrecht (zoon van Willem Arnold
van Leeuwen en Adriana Kuneken).
x. Jacoba Josina Zorn geboren 19 Feb 1898 te Utrecht.
zij trouwde (1) Cornelis van Piggelen, getrouwd 14 Aug 1918 te Utrecht, geboren CA. 1892 te 's-Gravenhage (zoon van
Willem van Piggelen en Hendrika Maria van Geelen). zij scheiden op 5 Okt 1932.
zij trouwde (2) Jacob Nijhuis, getrouwd 22 Apr 1936 te Utrecht, geboren CA. 1888 te Hengelo (zoon van Hendrik Nijhuis
en Gesina Kokkelink).
xi. Hendrikus Zorn geboren 25 Dec 1899 te Utrecht, beroep monteur.
hij trouwde Agnes Hassenflug, getrouwd 22 Okt 1924 te Kerkrade, geboren CA. 1899 te Peterstal (Heidelberg) (Duitsland)
(dochter van Hermann Hassenflug en Margaretha Dewerth), beroep 1924 naaister.
xii. Johannes Frederik Adolf Zorn geboren 24 Nov 1901 te Utrecht.
hij trouwde Alida Cornelia Wilhelmina Rommes, getrouwd 20 Mrt 1929 te Utrecht, geboren CA. 1905 te Utrecht (dochter
van Joan Alexander Karel Rommes en Wilhelmina Tas).
xiii. Hendrika Zorn geboren 15 Mei 1904 te Utrecht.
xiv. Antje Zorn geboren 28 Jun 1907 te Utrecht.
419. Hermanus Arnoldus11 Schimmel (Cornelis Carel Antonij10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Nov 1863 te Utrecht, beroep
1893 - 1900 agent van politie, beroep 1923 portier, overleden 3 Mrt 1938 te 's-Gravenhage.
hij trouwde (1) Dina Horstman, getrouwd 25 Okt 1893 te 's-Gravenhage, geboren CA. 1864 te Zutphen (dochter van Hendrik Jan
Horstman en Jenneken Boersebroek), beroep dienstbode, overleden VR. 1930.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 9 Okt 1894, overleden 9 Okt 1894 te 's-Gravenhage. Levenlose dochter.
ii. Gerredina Johanna Alberta Schimmel geboren 13 Okt 1895 te 's-Gravenhage.
iii. Hermanus Arnoldus Schimmel geboren 6 Okt 1897 te 's-Gravenhage, overleden 13 Aug 1898 te 's-Gravenhage.
- 180 -
11 Jul 2016
iv. Hermanus Arnoldus Schimmel geboren 11 Feb 1900 te 's-Gravenhage, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Johanna Sara Ouwerkerk, getrouwd 2 Mei 1923 te 's-Gravenhage (dochter van Bartholomeus Ouwerkerk en
Sara Gunter).
hij trouwde (2) Anna Maria Magdalena de Roo, getrouwd 5 Nov 1930 te 's-Gravenhage, geboren CA. 1889 te 's-Gravenhage (dochter
van Thomas Kasper Johannes de Roo en Heintje van der Heijden), beroep strijkster, overleden NA 1938.
420. Cornelis Petrus11 Schimmel (Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Mrt 1861 te Delft, overleden 1 Dec 1934 te
Rotterdam.
hij trouwde (1) Johanna Catharina Vrijmoet, overige namen Johanna Catharina Vrijmoed, roepnaam Anna, getrouwd 10 Feb 1886 te
Delft, geboren 7 Jan 1867 te Delft (dochter van Simon Vrijmoet en Johanna van Rut), overleden 30 Okt 1926 te Zuilen (Stichtse
Vecht).
Kinderen uit dit huwelijk:
587.
i. Johannes Simon12 Schimmel geboren op 2 Sep 1886.
ii. Simon Schimmel geboren 21 Aug 1888 te Delft, overleden 6 Jan 1947 te Krimpen aan den IJssel.
hij trouwde Adriana van Suntenmaartensdijk, getrouwd 7 Aug 1912 te Dussen (Werkendam), geboren te Dussen
(Werkendam) (dochter van Adrianus van Suntenmaartensdijk en Maria van Tilborg).
588.
iii. Cornelis Petrus Schimmel geboren op 12 Jan 1893.
589.
iv. Johanna Catharina Maria Schimmel geboren op CA. 1895.
590.
v. Maria Elisabeth Schimmel geboren op 25 Dec 1896.
vi. Catharina Johanna Schimmel geboren 7 Dec 1898 te Raamsdonksveer (Geertruidenberg), overleden 30 Sep 1956 te
Rosmalen ('s-Hertogenbosch).
zij trouwde Theodorus Leopold Geerling.
591.
vii. Charlotte Maria Schimmel geboren op 16 Jun 1902.
hij trouwde (2) Pieternella Arends, getrouwd 25 Apr 1928 te Amsterdam, geboren CA. 1877 te Den Helder (dochter van Gilles Arends
en Elisabeth Heeres), overleden VR. 1928. zij scheiden op 7 Okt 1932.
421. Maria Elisabeth11 Schimmel (Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Nov 1863 te Delft, overleden 13 Feb 1945
te Delft.
zij trouwde Hendricus Theodorus Vollaars, getrouwd 24 Feb 1892 te Delft, geboren 15 Nov 1856 te Delft (zoon van Anthonius
Hendricus Vollaars en Clasina van der Burg), overleden 6 Okt 1938 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Cornelis Petrus12 Vollaars geboren 5 Jan 1893 te Delft, overleden 16 Sep 1893 te Delft.
ii. Anthonius Cornelis Vollaars geboren 7 Feb 1894 te Delft, overleden 22 Nov 1913 te Rijswijk.
iii. Clara Josina Vollaars geboren 7 Aug 1895 te Delft, overleden 1 Sep 1895 te Delft.
iv. Maria Agatha Vollaars geboren 7 Aug 1895 te Delft, overleden 6 Sep 1895 te Delft.
v. Clara Josina Vollaars geboren 9 Feb 1897 te Delft.
zij trouwde Theodorus Johannes Christianus A. Poppe, getrouwd 26 Jul 1929 te Delft, geboren CA. 1901 te Zwolle (zoon
van Bernardus Johannes Arnoldus Poppe en Charlotta Maria Christina Johanna Lokin).
vi. Johannes Petrus Vollaars geboren 26 Aug 1899 te Delft, overleden 14 Nov 1899 te Delft.
vii. Maria Agatha Vollaars geboren 1 Aug 1900 te Delft.
- 181 -
11 Jul 2016
zij trouwde Joannes Hermanus Oostendorp, getrouwd 9 Jul 1924 te Delft, geboren CA. 1898 te Delft (zoon van Wouterus
Antonius Oostendorp en Maria Elisabeth Koks).
viii. Cornelia Johanna Anthonia Vollaars geboren 17 Jun 1903 te Delft, overleden 4 Dec 1903 te Delft.
422. Johannes Sirach11 Schimmel (Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Aug 1866 te Delft, beroep portier,
overleden 15 Jun 1947 te Delft.
hij trouwde Cornelia Johanna Luken, getrouwd 13 Dec 1893 te Delft, geboren 16 Jul 1872 te Delft (dochter van Wilhelmus Andreas
Luken en Maria Elisabeth Geerse), overleden 21 Apr 1934 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johan Maria Cornelis12 Schimmel, overige namen Johan Marie Cornelis Schimmel, geboren 20 Aug 1894 te Delft, beroep
instrumentmaker.
hij trouwde Maria Hubertina Elisabeth Erven, getrouwd 5 Aug 1920 te Vaals, geboren 15 Jul 1900 te Aken (Duitsland)
(dochter van Johan Franz Hubert Erven en Christina Peters), beroep dienstbode.
ii. Wilhelmus Andreas Schimmel geboren 15 Sep 1895 te Delft, overleden 28 Dec 1981, begraven te Delft, op de R.K.
Begraafplaats.
hij trouwde Johanna Maria Overschie, getrouwd 3 Aug 1922 te Delft, geboren 18 Mei 1896 te Hof van Delft (Delft)
(dochter van Joannes Overschie en Theodora Geertruida Lampen), overleden 26 Mrt 1965, begraven te Delft, op de R.K.
Begraafplaats.
592.
iii. Cornelis Sirach Johannes Schimmel geboren op 12 Feb 1897.
iv. Clara Josina Maria Schimmel geboren 6 Mrt 1898 te Delft, overleden 26 Jun 1898 te Delft.
v. Sirach Theodorus Hendricus Schimmel geboren 31 Aug 1899 te Delft, overleden 26 Mei 1900 te Delft.
vi. Clara Josina Maria Schimmel geboren 17 Aug 1900 te Delft, overleden 18 Sep 1900 te Delft.
vii. Maria Clara Josina Schimmel geboren 16 Nov 1901 te Delft, overleden 21 Sep 1904 te Delft.
viii. Clara Josina Schimmel geboren 5 Mrt 1903 te Delft, overleden 25 Apr 1903 te Delft.
ix. Clara Josina Maria Schimmel geboren 25 Feb 1904 te Delft, overleden 21 Apr 1966 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Antonius Ludovicus Gerardus van Valkenburg, getrouwd 11 Jun 1930 te Delft, geboren CA. 1904 te
's-Hertogenbosch (zoon van Ludovicus Petrus Maria van Valkenburg en Elisabeth Johanna Donkers).
x. Sirach Theodorus Hendrikus Schimmel geboren 25 Jun 1905 te Delft.
hij trouwde Johanna Duvé, getrouwd 22 Aug 1934 te Delft, geboren CA. 1897 te Delft (dochter van Petrus Wilhelmus Duvé
en Maria Anna de Roo).
xi. Hendrikus Theodorus Sirach Schimmel geboren 22 Nov 1906 te Delft.
xii. Maria Elisabeth Schimmel geboren 21 Dec 1907 te Delft, overleden 30 Dec 1907 te Delft.
xiii. Christianus Johannes Schimmel geboren 10 Mei 1909 te Delft.
hij trouwde Alida Anthonia Haring, getrouwd 13 Apr 1934 te Delft, geboren CA. 1910 te Delft (dochter van Johannes
Franciscus Haring en Johanna Maria Antonia Wiegman).
xiv. Fredericus Johannes Schimmel geboren CA. 1910 te Delft, overleden 19 Sep 1914 te Delft.
xv. Anthonis Johannes Schimmel geboren 11 Okt 1911 te Delft, overleden 29 Okt 1911 te Delft.
593.
xvi. Maria Elisabeth Schimmel geboren op 15 Mrt 1914.
xvii. Johanna Cornelia Schimmel geboren CA. 1916 te Delft, overleden 10 Mrt 1924 te Delft.
- 182 -
11 Jul 2016
423. Cornelia Allegonda11 Schimmel (Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Okt 1871 te Delft, overleden 30 Nov 1949
te Delft.
zij trouwde Christiaan Lamb, getrouwd 24 Apr 1895 te Delft, geboren CA. 1874 te Delft (zoon van Arie Lamb en Catharina Lahnstein).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Catharina Johanna Cornelia12 Lamb geboren 3 Feb 1896 te Delft.
zij trouwde Johannes Bernardus Leeuwenberg, getrouwd 21 Apr 1922 te Delft, geboren CA. 1893 te Delft (zoon van
Johannes Petrus Gerardus Hendrikus Leeuwenberg en Melania Isabella Maria Theresia van Berckel).
ii. Johannes Christiaan Arnoldus Jacobus Lamb geboren 22 Apr 1900 te Delft, beroep handelsreiziger.
hij trouwde Marie Antoinette Pans, getrouwd 24 Dec 1926 te Maastricht, geboren 17 Aug 1901 te Maastricht (dochter van
Henricus Livinus Pans en Maria Philomena Smeets).
iii. Arnold Christiaan Cornelis Marie Lamb geboren 16 Nov 1901 te Delft.
iv. Clara Josina Maria Elisabeth Lamb geboren 2 Apr 1904 te Delft.
v. Cornelia Christina Lamb geboren 20 Apr 1906 te Delft.
zij trouwde Pierre Antoine Ignace Huydts, getrouwd 29 Jul 1927 te Delft, geboren CA. 1900 te Maastricht (zoon van
Henricus Hubertus Huydts en Joanna Maria Hubertina Frissen).
vi. Nn Lamb geboren 6 Dec 1912 te Delft, overleden 6 Dec 1912 te Delft. Doodgeboren kind.
424. Sirach Theodorus11 Schimmel (Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Apr 1875 te Delft, beroep stoker,
machinist, overleden 1 Jan 1920 te 's-Gravenhage.
hij trouwde Maria Jacoba Demmenie, getrouwd 15 Jun 1898 te Delft, geboren 20 Aug 1876 te Delft (dochter van Gerrit Demmenie en
Elisabeth Maria Nooijen), overleden 15 Sep 1947 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
594.
i. Clara Josina Maria12 Schimmel geboren op 10 Mrt 1899.
ii. Elisabeth Maria Hendrika Schimmel geboren 13 Mei 1900 te Delft.
iii. Johannes Hendricus Maria Schimmel geboren 15 Aug 1901 te 's-Gravenhage.
hij trouwde Geertruida Maria Hendrika Saraber, getrouwd 3 Feb 1932 te 's-Gravenhage.
iv. Gerardus Sirach Schimmel geboren 5 Dec 1902 te 's-Gravenhage, overleden 20 Jul 1903 te 's-Gravenhage.
v. Sirach Gerardus Maria Schimmel geboren CA. 1904, beroep assistent bij de PTT, overleden 2 Nov 1949 te
's-Gravenhage.
hij trouwde Johanna Gerarda Alberta Saraber.
vi. Cornelis Christiaan Johannes Schimmel geboren CA. 1 Mrt 1906 te 's-Gravenhage, overleden 16 Jul 1906 te 's-Gravenhage.
vii. Nn Schimmel geboren 10 Mrt 1906, overleden 10 Mrt 1906 te 's-Gravenhage. Tweeling, levenloos geboren.
viii. Nn Schimmel geboren 25 Okt 1913, overleden 25 Okt 1913 te 's-Gravenhage. Levenloos geboren kind.
ix. Maria Elisabeth Schimmel geboren CA. 1915, overleden 11 Okt 1946 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Johannes Antonius Bloemsaat.
x. Nn Schimmel geboren 26 Apr 1916, overleden 26 Apr 1916 te 's-Gravenhage. Levenloos geboren kind.
425. Cornelis11 Schimmel (Geurt10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Nov 1851 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 9 Apr 1902 te
- 183 -
11 Jul 2016
Utrecht.
hij trouwde Rijkje Klein, getrouwd 27 Okt 1875 te Baarn, geboren 29 Nov 1845 te Baarn (dochter van Aalbert Klein en Martina van
Mourik), overleden 31 Jul 1928 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aartje12 Schimmel geboren 11 Jan 1876 te Utrecht, overleden 27 Jan 1876 te Utrecht. Oud zestien dagen.
ii. Albertus Schimmel geboren 18 Mrt 1877 te Utrecht, overleden 23 Dec 1958 te Utrecht.
iii. Aartje Maria Schimmel geboren CA. 1880, ongehuwd, overleden 14 Apr 1926 te Utrecht.
iv. Cornelis Geurt Schimmel geboren CA. 1882, overleden 4 Apr 1882 te Utrecht.
v. Martina Cornelia Schimmel geboren 16 Sep 1883 te Utrecht, overleden 5 Mrt 1965, begraven te Utrecht, aan de
Tolsteeg.
zij trouwde Gerard Lindner, getrouwd 12 Mei 1921 te Utrecht, geboren 25 Okt 1886 te Utrecht (zoon van Klaas Lindner en
Geertje Rijnders), overleden 11 Okt 1953 te Utrecht, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
vi. Elisabeth Maria Schimmel geboren 24 Jun 1888 te Utrecht.
vii. Teuntje Gerarda Schimmel geboren 12 Nov 1890 te Utrecht, overleden 17 Jul 1893 te Utrecht.
426. Teunis11 Schimmel (Geurt10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Mrt 1853 te Voorthuizen (Barneveld), overleden 14 Mei 1934 te
Maartensdijk (De Bilt).
hij trouwde (1) Gerarda Knopper, getrouwd 18 Nov 1881 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 12 Aug 1848 te Maartensdijk (De Bilt)
(dochter van Teunis Knopper en Jannigje van Linth), overleden 22 Jul 1913 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 9 Aug 1882, overleden 9 Aug 1882 te Utrecht. Levenloos kind.
ii. Nn Schimmel geboren 11 Dec 1883, overleden 11 Dec 1883 te Utrecht. Levenloos kind.
iii. Nn Schimmel geboren 23 Jan 1885, overleden 23 Jan 1885 te Utrecht. Levenloos kind.
iv. Nn Schimmel geboren 30 Mei 1886, overleden 30 Mei 1886 te Utrecht. Levenloos kind.
v. Nn Schimmel geboren 8 Mei 1889, overleden 8 Mei 1889 te Utrecht. Als levenloos aangegeven.
hij trouwde (2) Grietje Bos, getrouwd 14 Apr 1915 te Utrecht, geboren CA. 1867 te Woerden (dochter van Isak Bos en Grietje
Jaarsveld), overleden 1 Dec 1951 te Maartensdijk (De Bilt).
427. Jan Willem11 Schimmel, overige namen Jan Willem van Ingen (Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Feb 1858 te Rhenen.
hij trouwde (1) Maria Hendrina Zillig, getrouwd 31 Jul 1885 te Gorinchem, geboren CA. 1864 te Gorinchem (dochter van Johan Zillig
en Gerarda Molenaar).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerarda Hendrika12 Schimmel geboren CA. 1886 te Dordrecht.
zij trouwde August Cornelis van Rooie, getrouwd 5 Sep 1912 te Gorinchem, geboren CA. 1887 te Graauw (Hulst) (zoon
van Jurrien van Rooie en Erna Maria Thiron).
hij trouwde (2) Willemina Mijnders, getrouwd 18 Jul 1901 te Dordrecht, geboren CA. 1854 te Dordrecht (dochter van Aart Mijnders
en Janna Zwang).
595.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Wilhelmina Schimmel geboren op CA. 1892.
- 184 -
11 Jul 2016
596.
iii. Mijndert Schimmel geboren op CA. 1894.
428. Antonie11 Schimmel (Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Sep 1866 te Lisse, beroep 1898 1e luitenant kwartiermeester,
beroep majoor Militaire Administratie, overleden 13 Mrt 1931 te Amsterdam.
hij trouwde Anna Catharina Schippers, overige namen Anna Catharina Schipper, getrouwd 10 Nov 1898 te Naarden, geboren 25 Aug
1876 te Naarden (dochter van Arie Gzn Schippers en Alida König), overleden 23 Feb 1977, begraven 28 Feb 1977 te Naarden, op de
oude Alg. Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Ary Antony12 Schimmel geboren 18 Mrt 1900 te Venlo, woonde 1 Jan 1921 te Den Helder, woonde 22 Sep 1926 te
Amsterdam. Komt voor in het register van de Koninklijke Marine te Den Helder, ingeschreven op 1 Jan 1921 als adelborst.
ii. Alida Wilhelmina Schimmel geboren 17 Jun 1901 te Venlo.
iii. Wilhemina Johanna Schimmel geboren 5 Nov 1903 te Venlo, overleden 17 jul 1904 te Venlo. 8 maanden oud.
iv. Antonie Schimmel geboren 24 Sep 1908 te 's-Hertogenbosch.
429. Jannetje11 Schimmel (Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Dec 1867 te Lisse, overleden 14 Jan 1916 te Utrecht.
zij trouwde Jan Pieterson, getrouwd 16 Apr 1890 te Utrecht, geboren CA. 1865 te Oldemarkt (Steenwijkerland) (zoon van Jacobus
Pieterson en Annigje de Boer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmina12 Pieterson geboren 12 Sep 1890 te Utrecht, ongehuwd, overleden 4 Jun 1914 te Utrecht.
ii. Jacoba Pieterson geboren CA. 1892, overleden 7 Apr 1956 te Utrecht.
iii. Jannetje Pieterson geboren CA. 1899 te Utrecht.
zij trouwde Louis Wilhelm Bergveld, getrouwd 9 Nov 1922 te Utrecht, geboren CA. 1896 te Utrecht (zoon van Gerrit
Frederik Bergveld en Hendrika Anthonia Engel).
iv. Jan Pieterson geboren CA. 1902 te Utrecht.
hij trouwde Maria Anna Hendrika Romeijn, getrouwd 6 Dec 1934 te Oudewater, geboren CA. 1904 te Oudewater (dochter
van Jan Brand Romeijn en Cornelia Vuijk).
v. Elisabeth Sjoukje Pieterson geboren 11 Mei 1904 te Utrecht.
vi. Roelofje Petronella Pieterson geboren 23 Mrt 1906 te Utrecht, overleden 21 Jul 1944 te Soest.
430. Hendrika11 Westeneng (Aaltje10 Schimmel, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jun 1863 te De Bilt, overleden 1 Feb 1939 te
Hilversum. Bij huwelijk in 1891 wordt één kind erkend: Gerrit.
zij trouwde Cornelis Blauwendraat, getrouwd 29 Mei 1891 te Baarn, geboren CA. 1854 te Zeist (zoon van Cornelis Blauwendraat en
Hanna Vermeulen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit12 Blauwendraat geboren 15 Jun 1885 te Utrecht.
431. Jaantje11 Westeneng (Aaltje10 Schimmel, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Dec 1865 te De Bilt, overleden 12 Sep 1939 te
Maarssen (Stichtse Vecht). Bij het huwelijk in 1889 wordt één kind erkend: Adriaantje.
zij trouwde (1) Rutger Manten, getrouwd 6 Dec 1889 te Baarn, geboren CA. 1861 te Tienhoven (Stichtse Vecht) (zoon van Arie
Manten en Petronella Verhoef). zij zijn gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 185 -
11 Jul 2016
i. Adriaantje12 Manten geboren 19 Feb 1888 te Baarn.
zij trouwde (2) Abraham de Graaf, getrouwd 23 Jul 1915 te Breukelen-St.Pieters, geboren 1869 te Breukelen-St.Pieters (zoon van
Jan de Graaf en Cornelia Valkenburg). zij scheiden op 11 Mrt 1924.
432. Adriana11 Schimmel (Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Dec 1866 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 11 Nov 1938 te
Maartensdijk (De Bilt), begraven te Maartensdijk (De Bilt).
zij trouwde (1) Gijsbert Donselaar, getrouwd 26 Jan 1893 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 3 Dec 1830 te Maartensdijk (De Bilt)
(zoon van Hendrik van Donselaar en Gijsbertje Wijnen), overleden 29 Mei 1909 te Maartensdijk (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertje Hendrika12 Donselaar geboren 9 Aug 1898 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 3 Dec 1910 te Maartensdijk (De
Bilt).
zij trouwde (2) Cornelis Lam, getrouwd 16 Jun 1910 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 28 Feb 1869 te Achttienhoven (De Bilt) (zoon
van Dirk Lam en Gijsje van Ettekoven), overleden 4 Okt 1945 te Maartensdijk (De Bilt), begraven te Maartensdijk (De Bilt).
433. Gijsbertus11 Schimmel (Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jul 1868 te Achttienhoven (De Bilt), beroep 1898 boerenknecht,
overleden 6 Nov 1933 te Utrecht.
hij trouwde Femmigje Tuin, overige namen Fennigje Tuin, getrouwd 4 Sep 1903 te Nigtevecht (Stichtse Vecht), geboren 1872
(dochter van Egbert Tuin en Aaltje Gol), overleden 7 Dec 1932 te Utrecht, aantal kinderen in dit gezin : vijf, vier zoons en één
dochter.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem12 Schimmel geboren CA. 1 Aug 1904, overleden 28 Aug 1904 te Nigtevecht (Stichtse Vecht). Leeftijd 4 weken.
ii. Willem Schimmel geboren CA. 1905, ongehuwd, overleden 20 Nov 1928 te Zeist.
597.
iii. Egbert Schimmel geboren op 20 Jun 1906.
598.
iv. Gijsje Schimmel geboren op 21 Dec 1910.
434. Maria11 Schimmel (Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Nov 1871 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 25 Mrt 1915 te
Ede.
zij trouwde (1) Barend Budding, getrouwd 13 Mei 1898 te Westbroek (De Bilt), geboren 10 Jun 1870 te Westbroek (De Bilt) (zoon van
Jan Budding en Cornelia de Vries), overleden 18 Mei 1903 te Westbroek (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Wilhelmina12 Budding geboren 8 Apr 1899 te Westbroek (De Bilt).
zij trouwde Arie de Kruijff, getrouwd 11 Nov 1920 te Leusden, geboren CA. 1899 te Westbroek (De Bilt) (zoon van Jacobus
de Kruijff en Alida van Dijk).
ii. Gijsbertha Maria Budding geboren 16 Dec 1902 te Westbroek (De Bilt), overleden 27 Dec 1902 te Westbroek (De Bilt).
zij trouwde (2) Nelis Drost, getrouwd 9 Sep 1904 te Westbroek (De Bilt), geboren 15 Jan 1872 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug)
(zoon van Hendrik Dorst en Jannigje Lubbers).
435. Teuntje11 Schimmel (Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt 1875 te Achttienhoven (De Bilt),
beroep 1898 dienstbode, overleden 5 Jul 1911 te Hilversum.
- 186 -
11 Jul 2016
zij trouwde Gerrit Schras, getrouwd 10 Nov 1898 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 11 Dec 1872 te Maartensdijk (De
Bilt) (zoon van Hendrik Schras en Elizabeth Verburgh), beroep arbeider, gemeentewerkman, overleden 16 Dec 1955 te
Hilversum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Teuntje12 Schimmel geboren 10 Aug 1895 te Utrecht, overleden 12 Sep 1895 te Westbroek (De Bilt).
Zou zijn gewettigd bij het huwelijk (in 1898, 3 jaar na haar overlijden) van Gerrit Schras en Teuntje Schimmel, echter
niet in de akte opgenomen.
ii. Hendrik Schras geboren 6 Jan 1899 te Maartensdijk (De Bilt), beroep seinhuiswachter NS, rangeerder,
overleden 24 Dec 1981 te Hilversum.
hij trouwde Regina de Paauw, getrouwd 4 Jun 1924 te Hilversum, geboren 25 Sep 1901 te Harderwijk (dochter van
Johannes Albertus de Paauw en Willemina Petronella Nederbergh), overleden 12 Dec 1996 te Hilversum.
iii. Gijsje Schras geboren 3 Mrt 1900 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 6 Okt 1980 te Amersfoort.
zij trouwde Jacobus Kroon, getrouwd 31 Jan 1923 te Hilversum, geboren 3 Sep 1901 te Bussum (zoon van Christiaan
Klazinus Kroon en Johanna Franken), beroep 1923 leerling machinist, overleden 22 Okt 1983 te Amersfoort.
iv. Elisabeth Schras geboren 5 Mei 1902 te Hilversum, overleden 1 Okt 1990 te Hilversum.
zij trouwde Lambertus Arnold Coster, getrouwd 19 Mrt 1921 te Hilversum, geboren 23 Feb 1897 te Amsterdam (zoon van
Albert Johannes Coster en Catharina Hendrika de Boer), beroep spoorwegarbeider, overleden 9 Mrt 1967 te Hilversum.
v. Willem Frans Schras geboren 26 Aug 1903 te Hilversum, overleden 17 Okt 1903 te Hilversum. Oud 52 dagen.
vi. Willem Schras geboren 19 Mei 1905 te Hilversum, overleden 23 Dec 1905 te Hilversum. Oud 218 dagen (7 maanden).
vii. Willem Schras geboren 15 Mei 1907 te Hilversum, beroep 1932 timmerman, beroep Chef Gaba, overleden 11 Feb 1965 te
Hilversum.
hij trouwde Hendrika Mathilda Antoinette Johanna van Boeijen, getrouwd 15 Jun 1932 te Hilversum, geboren 7 Jun 1910
te Hilversum (dochter van Johannes Willem van Boeijen en Aartje van Kampen).
viii. Nn Schras geboren 3 Jul 1911, overleden 3 Jul 1911 te Hilversum. Levenloos geboren.
436. Willem11 Schimmel (Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Jun 1880 te Achttienhoven (De Bilt), overleden 2 Nov 1918 te
Amersfoort.
hij trouwde Willemina van Zoeren, getrouwd 25 Mei 1906 te Westbroek (De Bilt), geboren 18 Okt 1884 te Nijkerk (dochter van
Antonie van Zoeren [1858 ] en Maria Doornekamp [1860 ]), overleden 30 Jan 1975 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsje12 Schimmel geboren 31 Okt 1906 te Utrecht, overleden 31 Dec 1968.
- 187 -
11 Jul 2016
zij trouwde Johannes Cornelis Voortman, getrouwd 26 Aug 1930 te Amersfoort, geboren CA. 1901 te Amersfoort (zoon van
Hendrik Voortman en Helena Johanna van der Voorden), overleden VR.1968.
599.
ii. Anthonie Schimmel geboren op 19 Mrt 1908.
iii. Maria Schimmel geboren 30 Okt 1909 te Utrecht.
zij trouwde F. Schuurman, getrouwd 10 Mei 1939 te Amersfoort.
iv. Willem Schimmel geboren 16 Mrt 1911 te Utrecht, overleden 2 Aug 1929 te Amersfoort.
600.
v. Philippus Schimmel geboren op 16 Feb 1913.
vi. Gijsbertus Schimmel geboren 15 Jul 1914 te Amersfoort, overleden 2 Apr 1918 te Amersfoort.
vii. Aart Schimmel geboren 15 Sep 1916 te Amersfoort.
viii. Adriana Wilhelmina Schimmel geboren 7 Mei 1919 te Amersfoort.
zij trouwde W.C. Blad, getrouwd 12 Mei 1942 te Amersfoort.
437. Johannes11 Schimmel (Heimen Evert10, Johannes9, Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Mrt 1891 te Apeldoorn, beroep
stalhouder, overleden 16 Dec 1948 te Apeldoorn, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg. in 1913 stapten Berend en
Johannes voor het eerst over op de automobile. Ze kochten een open T Ford voor 1920 gulden, die een topsnelheid van maar liefst
30 km per uur haalde. Bij de aankoop van deze wagen is bij de proefrit Berend Schimmel op 19 jarige leeftijd dodelijk verongelukt
door in een greppel te rijden. Ondanks alles ging Johannes verder met de taxibedrijf wat uiteindelijk een groot succes werd!
Rond 1920 liet Johannes het pand verbouwen tot garage/taxibedrijf en richte Citroén dealer ''Garage Schimmel'' op, ook hier bleef
Schimmel mensen vervoeren. Op de foto ziet u rechts het vernieuwde pand.
In 1925 kregen Johannes en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Scherrenburg een zoon genaamd: Johannes Willem Schimmel.
Aan het eind van de 2e wereldoorlog werd Papiermagazijn Van Reekum (ook aan de Deventerstraat) door de Duitsers beschoten en
uitgebrand, waarna de familie Schimmel dit pand overnam en hier de Garage voortzetten. Het oude pand van Schimmel werd
gebruikt als taxibedrijf.
In 1948 overleed Johannes Schimmel op 57 jarige leeftijd, zijn zoon Johannes Willem Schimmel erfde zowel het taxibedrijf als
garage.
hij trouwde Wilhelmina Johanna Scherrenburg, getrouwd 7 Jun 1922 te Apeldoorn, geboren 15 Mrt 1895 te Woerden (dochter van
Lucas Scherrenberg en Johanna van Kempen), overleden 24 Jul 1969, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
601.
i. Johannes Willem12 Schimmel geboren op 15 Jul 1925.
438. Christina Marianna11 Schimmel (Adrianus10, Gijsbertus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Feb 1871 te Amersfoort.
zij trouwde Jan Kooiman, getrouwd 20 Sep 1900 te Amsterdam, geboren 27 Jul 1868 te Schoonhoven (zoon van Willem Kooiman en
Jannigje Ridder), beroep predikant, overleden 27 Feb 1938 te Hollandscheveld (Hoogeveen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Catharina Johanna12 Kooiman geboren 22 Dec 1901 te Kootwijkerbroek (Barneveld).
zij trouwde Gerard Cornelis Hendricus Bos, getrouwd 30 Aug 1923 te Hoogeveen, geboren CA. 1900 te Amsterdam (zoon
van Cornelis Hendrikus Bos en Grietje de Vries), beroep predikant.
ii. Willem Jan Kooiman geboren 3 Sep 1903 te Kootwijkerbroek (Barneveld).
iii. Johannes Gijsbertus Cornelis Kooiman geboren 7 Jan 1905 te Kootwijkerbroek (Barneveld).
iv. Louis Marie Kooiman geboren 24 Mei 1907 te Kootwijkerbroek (Barneveld), overleden 9 Mei 1908 te Hollandscheveld
(Hoogeveen).
439. Grietje11 Schimmel (Adrianus10, Gijsbertus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Sep 1875 te Amersfoort, overleden 30 Sep 1952,
begraven te Veenhuizen (Noordenveld).
- 188 -
11 Jul 2016
zij trouwde Johannes Hendricus Cornelis van de Hoff, overige namen Johannes Hendricus Cornelis van der Hoff, getrouwd 6 Aug
1903 te Barneveld, geboren 24 Sep 1877 te Schoonhoven (zoon van Pieter Tieleman van der Hoff en Hermina Geertruida
Beerendsen), beroep 1903 beroepen predikant, beroep predikant te Drunen, overleden 24 Mrt 1942 te Veenhuizen (Noordenveld),
begraven te Veenhuizen (Noordenveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieter Arthus van der12 Hoff geboren VR. 14 Jul 1913, overleden 14 Jul 1913 te Drunen (Heusden).
440. Maria Margaretha Huberta11 Schimmel (Arie10, Petrus9, Arien Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Dec 1898 te Hoogwoud (Opmeer), beroep
1916 dienstbode, woonde VR. 31 Jan 1916 te Hoogwoud (Opmeer), woonde 31 Jan 1916 - 25 Sep 1919 te Alkmaar, woonde NA 25 Sep
1919 te Zaandam (Zaanstad).
zij trouwde Roelof Jacob Smit, getrouwd 13 Mei 1931 te Amersfoort, geboren ca. 1906 te Amersfoort (zoon van Everardus Smit en
Metje van Wijland).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Margaretha12 Smit geboren CA. 1931, overleden 9 Dec 1932 te Amersfoort.
ii. Susanna Smit geboren CA. 1945, overleden 4 Aug 1954 te Amersfoort.
441. Gijsbertus11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Sep 1882 te
Woudenberg, gedoopt 29 Okt 1882 te Woudenberg, beleidenis van het geloof 24 Mrt 1904 te Scherpenzeel, beroep
1911 boerenknecht, beroep landbouwer, woonde VR. 1924 te Leusden, woonde 1924 - 1930 te Veenendaal, op de
"Geerboerderij", woonde NA 1930 te Scherpenzeel, op "De Lucht", overleden 13 Sep 1954 te Scherpenzeel, begraven
te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Hij koopt in 1930 de boerderij "De Lucht" en later nog eens 2 ha. grond erbij.
hij trouwde Geertje van Voorthuizen, getrouwd 9 Sep 1911 te Scherpenzeel, geboren 2 Mei 1888 te Scherpenzeel (dochter van Gerrit
van Voorthuizen en Maria van Wolfswinkel), gedoopt 27 Mei 1888 te Scherpenzeel, overleden 11 Jul 1974 te Scherpenzeel, begraven
te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertruida12 Schimmel, overige namen Geertje Schimmel, geboren 19 Jul 1912 te Leusden, gedoopt 25 Aug 1912 te
Woudenberg, overleden 2 Mrt 2008, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Arend van de Lagemaat, getrouwd 23 Aug 1934 te Scherpenzeel, geboren 21 Jan 1906 te Woudenberg (zoon
van Jan van de Lagemaat [1872 - 1941] en Geertruida Schimmel [1873 - 1959]), overleden 10 Nov 1995, begraven te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
ii. Maria Schimmel geboren 7 Okt 1913 te Leusden, gedoopt 30 Nov 1913 te Woudenberg, overleden 17 Jan 1915 te Leusden.
602.
iii. Gerrit Schimmel geboren op 16 Apr 1915.
603.
iv. Jacob Schimmel geboren op 17 Okt 1916.
604.
v. Maria Schimmel geboren op 8 Dec 1918.
442. Adriana11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Apr 1884 te
Scherpenzeel, beleidenis van het geloof te Scherpenzeel, overleden 3 Mei 1974.
Met attetstatie vertrokken naar Leersum jan. 1911.
zij trouwde Dirk van Bennekom, getrouwd 21 Jan 1911 te Scherpenzeel, geboren 12 Apr 1881 te Renswoude (zoon van Jan van
Bennekom en Dirkje van de Vliert), beroep landbouwer, overleden 20 Feb 1963.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan12 van Bennekom geboren 31 Jan 1912 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug).
ii. Jacob van Bennekom geboren CA. 1914 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), overleden 23 Jul 1949 te Renswoude.
- 189 -
11 Jul 2016
hij trouwde Jannetje van Ginkel.
iii. Geertruida van Bennekom geboren CA. 1921, overleden 30 Jan 1921 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug).
iv. Nn van Bennekom geboren 20 Dec 1931 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), overleden 20 Dec 1931 te Leersum (Utrechtse
Heuvelrug). Levenloos kind.
443. Antonie11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Okt 1885 te
Elst (Overbetuwe), beleidenis van het geloof 2 Apr 1909 te Scherpenzeel, woonde 1915 - 1938 op Walderveen (Ede),
op boerderij "de Kuit", woonde 1938 te Scherpenzeel, op "Gooswilligen", beroep boer, overleden 27 Jun 1969 te
Amersfoort, begraven 2 Jul 1969 te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Met attestatie vertrokken naar Lunteren dec. 1915, met attestatie van Renswoude 04-04-1939.
Antonie was ouderling in de Ned. Herv. Kerk van Scherpenzeel van 1942 tot 1953, meerdere periodes.
Op 4 september 1937 kochten vier boeren het "landgoed Gooswilligen". Het begin van de ontginning van dit gebied. Op die bewuste
dag kwamen de vier boeren bijeen bij notaris A.J. Bok in Barneveld. Samen kochten ze Gooswilligen van Clara Betty von Hunteln,
weduwe van Eduard Adolph Lehman uit Amsterdam, voor f 80.500,=. Lehman had het sinds 1919 in zijn bezit. Gooswilligen bestond
toen uit vier landbouwerswoningen, met verdere getimmerte, erven en tuinen, gras- en bouwland, heidegronden, houtgewassen en
weg, groot 124.04.70 ha. De vier boeren waren:
1. Willem Gijsbert van de Fliert Janszoon, pluimveehouder op Jagersveld onder Ede en
2. Willem Gijsbert van de Fliert Franszoon, pluimveehouder op Zeldenrust onder Renswoude.
3. Hendrik Brons Heimenszoon, landbouwer op Gooswilligen onder Scherpenzeel.
4. Wijnand Veldhuizen Wijnandszoon, landbouwer op Veenschoten onder Scherpenzeel.
Er zal een nieuwe weg met sloten van 10 meter breed aangelegd worden voor gezamenlijke rekening. De lengte van de weg was
1725 meter. Groot Gooswilligen was verhuurd aan Hendrik Brons voor f 500,= per jaar. Klein Gooswilligen, Donkelaar en de
Pinkenweide waren verhuurd aan JanTeunissen voor f 550,= per jaar. Oud Gooswilligen was verhuurd aan Evert Jan van Ginkel voor f
250,= per jaar. De jacht werd verhuurd aan J.H. Engelkens voor f 1,= per hectare per jaar.
Op de nieuw ontgonnen grond werden enkele nieuwe boerderijen gesticht.
J(ob) van de Hoef was één van de boeren die op zo' n boerderij kwam. Hier volgt zijn verhaal: De buurtschap Gooswilligen is al heel
oud. In heel oude stukken uit de 13e en 15e eeuw werd al over Gooswilligen (Goitswillige) geschreven. In 1937-1938 was het nog
overwegend bos, hei en waterpoelen. Vier boerderijen, boerderijtjes waren er toen: Groot Gooswilligen met de fam. Hendrik Brons;
Klein Gooswilligen met de fam. J. Teunissen, daarachter een boerderijtje op het terrein van Donkelaar en de zogenaamde Pinkenwei
en aan de andere kant een boerderijtje van E. van Ginkel. Op een oude kaart kun je nog zien dat er een pad was vanaf Van Ginkel
naar Klein Gooswilligen. Dat vind je later soms terug. In 1957, met een hele droge zomer, kon ik het pad door het weiland nog
terugvinden. In 1937-1938 was Gooswilligen eigendom van de fam. Lehman uit Amsterdam. Het is toen verkocht voor 80.500 gulden
aan H. Brons, W. Veldhuizen, W.G. van de Fliert uit Ede en W.G. van de Fliert uit Renswoude. Brons en Veldhuizen verkochten 4
hectare aan Willem van de Fliert, later Veelust. Er bleef nog 120 hectare over. De Ned. Heidemaatschappij heeft toen middendoor
een weg geprojecteerd en alles ontgonnen. Evert van de Pol, een knecht van Jan Willem v.d. Brink, is daar maanden en maanden
bezig geweest met tractor met ijzeren wielen en ploeg. De Heidemaatschappij heeft later met kipkarren en rails de rest gedaan.
Onderwijl hadden de kopers het verdeeld. Brons en Wijnand Veldhuizen kregen de noordzijde en de Van de Flierten de zuidzijde.
Brons kocht de boerderij Groot Gooswilligen en Wijnand de boerderij van Van Ginkel. Wijnand verkocht er 12 hectare van aan zijn
oom Anton Schimmel. Die kreeg toen het boerderijtje van Evert van Ginkel. Dat was oud en klein en daarom bouwde hij op het
voorste stuk een nieuwe boerderij. Wijnand bouwde ook een nieuwe boerderij op 16 hectare; Schimmel op 12 hectare. Brons hield
32 hectare over, maar na een precieze meting moest hij 2 hectare afstaan aan de Van de Flierten. Zo kwam medio 1938-1939
vooraan de fam. Brons-Bieshaar, in het midden Wijnand Veldhuizen met dochter Maagje Brons en achteraan de fam. Schimmel-Van
de Glind en was de noordkant van Gooswilligen bewoond. In de loop der jaren is daar wel enige verandering in gekomen. Zoon Jan
van H. Brons is eerst getrouwd en er kwam een nieuwe boerderij op het perceel tegen Wijnand Veldhuizen, groot 8 hectare. Jan
trouwde met Gijsje Duinkerken uit Hoevelaken. Heimen, oudste zoon van H. Brons, werd dominee. Die kwam volgens zijn vader het
goedkoopste klaar. Zoon Henk trouwde met Berta van Ginkel van Oudenhorst. Zij kwamen op een boerderij aan de straatweg, groot
4 hectare. Zoon Wim emigreerde naar Amerika en Geurt kwam op de oude boerderij. De meisjes Berdien en Jans vonden hun eigen
weg. Wijnand en Maagje kregen twee dochters: Nelie en Evelien. Anton Schimmel boerde op de nieuwe plaats en het oude huis
werd veeschuur. Daar werd later een nieuw huis bijgebouwd voor Jan en Jacco van de Hee. Schimmel en de vrouw verhuisde naar
het dorp en zoon Jacob met Teunie Zandsteeg uit het Woud boerden verder. Twee dochters, Geertje en Heintje, trouwden en
vonden hun eigen weg. Dit is ongeveer het reilen en zeilen van de noordzijde van Gooswilligen. De weg was eigen weg en er werden
perenbomen gepoot, alleen aan de noordkant. Die waren eigendom van diegene, zover zijn grond aan de weg lag. Kweker van Eldik
uit de Betuwe heeft ze geleverd en gepoot. De zandweg is in de oorlog verhard met steenpuin van de kapot geschoten huizen van
Scherpenzeel. Alle boeren hebben met wagen en kar dagen gereden. De weg is toen voor de prijs van één gulden overgedragen aan
de gemeente Scherpenzeel. We gaan nu naar de zuidzijde. Daar zijn langs de weg drie nieuwe boerderijen gebouwd. In 1937 en 1938
de boerderij van Geurt van Kampen en Dien Bouw. Daarnaast aan de straat die van Gijp van Bennekom en Alie Veldhuizen. In 1938 en
1939, langs de weg: de boerderij van Peter van Grootheest en Mien van Steenbergen en daarachter Job v.d. Hoef en Gerrie Top.
Achter Van Bennekom stond de oude boerderij van Jacob Rauw en Reina Dikkenberg en daarachter Jan Vlastuin en Jans van
Bennekom. Dat waren de eerste bewoners van Gooswilligen-zuid. De Van de Flierten hadden inmiddels een keuze gemaakt. De
boerderij van Van Kampen en Van de Hoef en Rauw werden van Van de Fliert uit Ede en de boerderijen van Van Bennekom, Van
Grootheest en Vlastuin van Van de Fliert uit Renswoude. Het grootste gedeelte van Gooswilligen was ontginning van bos, heide en
- 190 -
11 Jul 2016
poelen. Bij de oude boerderijen was wel cultuurgrond. Ontginningsgrond moest eerst wel iets extra hebben. Veel kalk, kiseriet en
magnesium. Toen ze met de laatste boerderij aan het schilderen waren vroeg een landloper: Wat komt hier? Waarop de schilder zei:
Een paar jonge mensen. Zijn antwoord was: De eerste gaan failliet, de tweede zullen het net halen en de derden worden rijk. Maar
het was gelukkig een profeet die alleen brood eet en het ook niet weet. De oorlogsjaren zijn ze allemaal goed doorgekomen met
veel evacues en onderduikers. Alle bedrijven waren gemengde bedrijven met koeien, varkens en kippen. Heel veel kippen,
vermeerderingsbedrijven en bouwland. Gooswilligen was een hechte gemeenschap met, als het nodig was, altijd nabuurhulp!
hij trouwde Maria van de Glind, burgerlijk huwelijk 17 Dec 1915 te Renswoude, kerkelijk huwelijk 17 Dec 1915 te
Renswoude, in de N.H.-kerk, geboren 30 Okt 1891 te Renswoude (dochter van Jan van de Glind [1849 - 1926] en
Hendrikje van de Fliert [1852 - 1923]), overleden 14 Mei 1973 te Amersfoort, begraven 19 Mei 1973 te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
605.
606.
607.
608.
i.
ii.
iii.
iv.
Geertje12 Schimmel geboren op 4 Okt 1916.
Hendrika Schimmel geboren op 29 Apr 1918.
Jacob Schimmel geboren op 15 Nov 1921.
Jan Schimmel geboren op 10 Mei 1925.
444. Melis11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Jun 1888 te
Elst (Overbetuwe), woonde te Voorthuizen, onder "Boeschoten", beleidenis van het geloof 30 Mrt 1911 te
Scherpenzeel, overleden 15 Apr 1980 te Garderen (Barneveld), begraven te Garderen, op de Begraafplaats bij de
NH Kerk.
Met attestatie vertrokken naar Garderen febr.1914.
hij trouwde Evertje Hazeleger, roepnaam Eef, getrouwd 21 Feb 1914 te Scherpenzeel, geboren 16 Okt 1886 te
Lunteren (Ede) (dochter van Aart Hazeleger en Janna van Donkelaar), woonde te Boeschoten, Garderen (Barneveld),
overleden 10 Mrt 1957 te Garderen (Barneveld), begraven 14 Mrt 1957 te Garderen, op de Begraafplaats bij de NH
Kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
609.
610.
611.
612.
613.
614.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Jacob Gerard12 Schimmel geboren op 3 Jul 1916.
Janna Adriana Schimmel geboren op 5 Dec 1917.
Geertruida Jacoba Schimmel geboren op 21 Sep 1919.
Aart Jan Schimmel geboren op 25 Sep 1920.
Arie Schimmel geboren op 30 Apr 1925.
Evertje Melisje Schimmel geboren op 30 Apr 1925.
445. Geertruida11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Aug 1895 te
Elst (Overbetuwe), beleidenis van het geloof 6 Apr 1922 te Scherpenzeel, woonde te Scherpenzeel, op "De Lucht",
beroep landbouwer, overleden 20 Aug 1955 te Scherpenzeel.
zij trouwde Jacob Vaarkamp, getrouwd 30 Apr 1926 te Scherpenzeel, geboren 16 Aug 1894 te Leusden (zoon van Gijsbert Vaarkamp
[1856 - 1938] en Cornelia van de Kieft [1864 - 1948]), overleden 29 Jul 1982 te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Gijsbertha12 Vaarkamp geboren 8 Apr 1928 te Scherpenzeel.
zij trouwde Jan Dirk van de Glind, getrouwd 26 Sep 1951, geboren 22 Jun 1927.
ii. Geertruida Jacoba Vaarkamp geboren 8 Apr 1928 te Scherpenzeel.
zij trouwde Gijsbertus de Lange, getrouwd 21 Jun 1951, geboren 7 Jan 1928.
iii. Gijsbertha Vaarkamp geboren 27 Nov 1931 te Scherpenzeel.
zij trouwde Jan van Dijk, getrouwd 19 Sep 1956, geboren 5 Apr 1931.
- 191 -
11 Jul 2016
iv. Jacoba Vaarkamp geboren 7 Aug 1934 te Scherpenzeel.
zij trouwde Johannes van Deelen, getrouwd 7 Dec 1960 te Renswoude, geboren 28 Jun 1930 te Amerongen (Utrechtse
Heuvelrug) (zoon van Hendrik van Deelen [1902 - 1999] en Melisje Schimmel [1901 - 1982]), overleden 15 Dec 1991 te De
Glind (Barneveld).
446. Jansje11 Schimmel (Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mei 1897 te Elst (Overbetuwe), beleidenis van het
geloof 28 Mrt 1920 te Scherpenzeel, overleden 13 Mei 1987.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 06-02-1929.
zij trouwde Helmig van Milligen, getrouwd 31 Jan 1929, geboren 1899, overleden 20 Mrt 1967.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacob12 van Milligen.
615.
ii. Co van Milligen.
iii. Geertje van Milligen geboren CA. 1940 te Woudenberg, overleden 2 Apr 1944 te Woudenberg.
447. Gijsbert11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Mrt 1899 te Woudenberg, gedoopt 30 Apr 1899 te
Woudenberg, overleden 6 Apr 1975, begraven te Driebergen, op de Alg. Nieuwe Begraafplaats.
hij trouwde Petronella Cornelia Achtenberg, getrouwd 24 Jan 1929 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 8 Mrt 1904 te Houten
(dochter van Dirk Achterberg en Hendrika Achterberg), overleden 27 Dec 1995, begraven te Driebergen, op de Alg. Nieuwe
Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
616.
i. Arie12 Schimmel.
617.
ii. Dirk Schimmel.
448. Melisje11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Jul 1901 te Woudenberg, gedoopt 25 Aug 1901 te
Woudenberg, beleidenis van het geloof 25 Mrt 1923 te Scherpenzeel, overleden 7 Jan 1982 te De Glind (Barneveld), begraven te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Hendrik van Deelen, getrouwd 26 Jun 1924 te Woudenberg, geboren 2 Feb 1902 te Renswoude (zoon van Johannes van
Deelen en Maria van Ginkel), overleden 9 Mei 1999 te Scherpenzeel, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria12 van Deelen geboren 5 Aug 1924 te Woudenberg.
zij trouwde Jan Druijff, getrouwd 1 Mei 1952 te Barneveld, geboren 15 Dec 1919 te Achterveld (Leusden), overleden 5 Okt
1980 te Amersfoort.
ii. Johanna van Deelen geboren 27 Mrt 1926 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
zij trouwde William van Ginkel, getrouwd 30 Jul 1947 te Barneveld, geboren 22 Okt 1924 te Leersum (Utrechtse
Heuvelrug), overleden 23 Jan 1995 te Surrey (Canada).
iii. Adriana van Deelen geboren 28 Feb 1928 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
zij trouwde Jan van der Hee, getrouwd 21 Mei 1953 te Barneveld, geboren 2 Feb 1925 te Scherpenzeel.
iv. Johannes van Deelen geboren 28 Jun 1930 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), overleden 15 Dec 1991 te De Glind
(Barneveld).
hij trouwde Jacoba Vaarkamp, getrouwd 7 Dec 1960 te Renswoude, geboren 7 Aug 1934 te Scherpenzeel (dochter van
Jacob Vaarkamp [1894 - 1982] en Geertruida Schimmel [1895 - 1955]).
v. Wijntje van Deelen geboren 18 Okt 1933 te Barneveld.
- 192 -
11 Jul 2016
zij trouwde (1) Jan Gerrit van de Top, getrouwd 8 Apr 1954 te Barneveld, overleden 17 Sep 1960.
zij trouwde (2) Jan Kroesbergen, getrouwd 30 Dec 1963 te Ede, geboren 12 Sep 1930.
vi. Hendrik van Deelen geboren 14 Mrt 1936 te Barneveld.
hij trouwde Alie Esveld, getrouwd 1 Nov 1993 te Woudenberg.
vii. Melis Gijsbertus van Deelen geboren 24 Mei 1943 te Barneveld.
hij trouwde Maria Brouwer, getrouwd 22 Mei 1974 te Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse Heuvelrug), geboren 8 Okt 1944 te
Hilversum.
449. Albertus11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Nov 1902 te Woudenberg, gedoopt 28 Dec 1902 te
Woudenberg, beleidenis van het geloof 24 Mrt 1929 te Scherpenzeel, overleden 5 Mei 1998.
Met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.
hij trouwde Reintje van Deelen, getrouwd 18 Feb 1932 te Renswoude, geboren 26 Apr 1905 te Renswoude (dochter van Johannes
van Deelen en Maria van Ginkel), overleden 31 Mrt 1997.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Maria12 Schimmel geboren 25 Aug 1933 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), overleden 7 Jan 2007 te Wageningen,
begraven 12 Jan 2007 te Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
zij trouwde Cornelis Buys, roepnaam Kees Buys, getrouwd 23 Mei 1957, aantal kinderen in dit gezin : zeven.
618.
ii. Arie Schimmel geboren op 6 Jan 1935.
619.
iii. Johannes Schimmel geboren op 23 Apr 1937.
620.
iv. Marinus Schimmel geboren op 1939.
621.
v. Albertus Schimmel geboren op 1941.
vi. Henk Schimmel geboren 7 Dec 1942.
hij trouwde Marry van der Burg, getrouwd 1 Mei 1969.
vii. Reina Schimmel geboren 3 Mrt 1944.
zij trouwde Jan Thomas van Hussel, getrouwd 6 Jun 1967, geboren 1940, overleden 22 Jul 1990.
622.
viii. Gijsbert Schimmel geboren op 15 Jan 1946.
ix. Maria Schimmel geboren 21 Jan 1949.
zij trouwde J.E.M. Dunsbergen, getrouwd 17 Mrt 1976.
450. Arie11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Jul 1908 te Woudenberg, overleden 8 Feb 1985.
hij trouwde Hermina Jannetta Moesbergen, getrouwd 27 Sep 1930 te Woudenberg, geboren CA. 1912 te Woudenberg (dochter van
Harmen Moesbergen en Jannigje van de Lagemaat).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna12 Schimmel geboren 1935.
zij trouwde Albert Willem Brouwer, getrouwd 18 Mrt 1954.
ii. Nn Schimmel geboren 29 Jun 1945, overleden 29 Jun 1945 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug). Levenloos kind.
iii. Janetta Hermina Schimmel geboren 20 Jul 1946.
zij trouwde Bart Doornebal, getrouwd 7 Apr 1972.
- 193 -
11 Jul 2016
451. Jan Dirk11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jan 1910 te Woudenberg, overleden 20 Mrt 1989,
begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde (1) Gijsbertha Jacoba Berkhof, getrouwd 4 Nov 1943, geboren 20 Mei 1913, overleden 8 Feb 1972, begraven te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
623.
i. Johanne12 Schimmel.
hij trouwde (2) Cornelia Alida Ploeg, getrouwd 21 Mei 1980, geboren 18 Jan 1924, overleden 21 Mrt 2003, begraven te Amerongen,
op de Nieuwe Begraafplaats.
452. Willem11 Schimmel (Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Jul 1911 te Woudenberg, overleden 31 Jan 1998,
begraven te Amerongen, op de Nieuwe Begraafplaats.
hij trouwde Geertje van Donkelaar, getrouwd 28 Jun 1945, geboren 5 Okt 1916.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna12 Schimmel.
zij trouwde Theodorus Henricus Antonius Zumbrink, getrouwd 12 Dec 1968.
453. Gijsbert11 Schimmel (Gijsbertus10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jun 1898 te Scherpenzeel, gedoopt 30 Jul 1898 te
Scherpenzeel, overleden 26 Jan 1979, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
hij trouwde Arendina Johanna Doest, getrouwd 1940, kerkelijk huwelijk 19 Jan 1940 te Scherpenzeel, geboren 6 Jun 1905, overleden
3 Jun 1984, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Grietje Johanna12 Schimmel geboren 13 Dec 1941 te Scherpenzeel, gedoopt 1 Mrt 1942 te Scherpenzeel.
ii. Johanna Berendina Schimmel geboren 25 Mrt 1944 te Scherpenzeel, gedoopt 4 Jun 1944 te Scherpenzeel.
454. Willem11 Schimmel (Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Aug 1883 te Amersfoort, woonde 3 Mrt 1906 te
Hoogland (Amersfoort), woonde NA 1912 te Groenekan (De Bilt), beroep landbouwer (in dienst bij vader), overleden 11 Mrt 1962 te
Bilthoven (De Bilt), begraven te Groenekan (De Bilt). Willem heeft zich na zijn huwelijk in Groenekan/Maartensdijk gevestigd
(kleine boerderij, deed in het begin ook tuinonderhoud).
hij trouwde Elsje Cornelia Van Kouterik, getrouwd 14 Nov 1912 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 1 Feb 1888 te Echteld
(Neder-Betuwe) (dochter van Jacob van Kouterik en Willemina Adriana van Zoelen), overleden 19 Aug 1955 te Maartensdijk (De Bilt),
begraven te Groenekan (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
624.
i. Gijsje12 Schimmel geboren op 10 Mei 1913.
ii. Willemina Adriana Schimmel, roepnaam Mies, geboren 17 Sep 1914 te Groenekan (De Bilt), overleden 3 Jan 2004 te
Utrecht, begraven te Groenekan (De Bilt).
zij trouwde Jan Teunis Floor, geboren 1903 te Groenekan (De Bilt) (zoon van Evert Floor en Marrigje Bosch), woonde te
Groenekan (De Bilt), beroep landbouwer, overleden 17 Jan 1971 te Groenekan (De Bilt). Er zijn geen kinderen uit dit
huwelijk.
625.
iii. Elsje Schimmel geboren op 1916.
455. Maria Johanna11 Schimmel (Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Jan 1888 te Woudenberg, woonde 26 Mrt 1906
te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), woonde te Groenekan (De Bilt), overleden 12 Jul 1977, begraven te Bilthoven, op Begraafplaats Den
en Rust.
- 194 -
11 Jul 2016
zij trouwde Dirk Jan Pul, getrouwd 21 Nov 1912 te Maartensdijk (De Bilt), geboren 26 Nov 1885 te Maartensdijk (De Bilt) (zoon van
Aalt Pul en Jannigje van Eck), beroep tuinman, overleden 26 Jun 1980, begraven te Bilthoven, op Begraafplaats Den en Rust.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannigje M.12 Pul geboren 1913, overleden 30 Mrt 1997, begraven te Bilthoven, op Begraafplaats Den en Rust.
zij trouwde Nn Tap.
456. Frans11 Schimmel (Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Sep 1893 te Woudenberg, woonde 3 Mrt 1906 te
Hoogland (Amersfoort), woonde te Groenekan (De Bilt).
hij trouwde Melisje van der Zande, getrouwd 30 Mei 1923 te Amersfoort, geboren CA. 1895 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van
Reijer van der Zande en Wilhelmina van Schoonhorst), overleden 31 Mrt 1953 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reijer Hermanus12 Schimmel geboren CA. 1925 te Maartensdijk (De Bilt), overleden 9 Nov 1945 te Maartensdijk (De Bilt).
ii. Gijsje Schimmel.
iii. Hermanus Schimmel. Op jonge leeftijd overleden, ca. 16 jaar oud.
457. Marinus Adrianus11 Schimmel (Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Nov 1897 te Woudenberg, woonde 3 Mrt 1906
te Hoogland (Amersfoort), woonde te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), beroep werkzaam op boomkwekerij, pensionhouder., overleden
30 Mei 1975, begraven te Doorn, op de Oude Alg. Begraafplaats.
hij trouwde Ebeltje Verbruggen, getrouwd 28 Mei 1925 te Vreeland (Stichtse Vecht), geboren 11 Jul 1890 te Vinkeveen, Waverveen
(De Ronde Venen) (dochter van Adrianus Verbruggen en Adriaantje Mars), overleden 9 Mrt 1984, begraven te Doorn, op de Oude Alg.
Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hermanus Gijsbertus12 Schimmel geboren CA. 1 Apr 1928 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), overleden 10 Jan 1929 te
Doorn (Utrechtse Heuvelrug), begraven te Doorn, op de Oude Alg. Begraafplaats. Oud acht maanden.
ii. Marianne Schimmel.
iii. Marinus Schimmel overleden NA 1995.
458. Hermanus11 Schimmel (Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Aug 1901 te Woudenberg, woonde 3 Mrt 1906 te
Hoogland (Amersfoort), overleden 9 Sep 1990, begraven te Hoogland, op de Hervormde Begraafplaats Coelhorst.
hij trouwde Antje Adams, getrouwd 22 Apr 1925 te Hoogland (Amersfoort), geboren 23 Nov 1905 te Hoogland (Amersfoort) (dochter
van Hendrik Adams [1875 - 1964] en Aaltje Rouwendaal), overleden 31 Aug 1984, begraven te Hoogland, op de Hervormde
Begraafplaats Coelhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsberta12 Schimmel geboren 1925, overleden 28 Feb 1928 te Hoogland (Amersfoort).
626.
ii. Aaltje Schimmel geboren op 29 Aug 1926.
iii. Gijsberta Schimmel geboren 24 Jun 1929, beroep groepsverzorgster geestelijk gehandicapten.
zij trouwde Nn, aantal kinderen in dit gezin : drie.
iv. Hendrika Schimmel geboren 19 Okt 1932, beroep huisvrouw.
zij trouwde Nn, overleden VR. 2002, aantal kinderen in dit gezin twee.
v. Hermanus Schimmel geboren 28 Mei 1934, beroep ploegbaas NS spooronderhoud.
- 195 -
11 Jul 2016
hij trouwde Nn, aantal kinderen in dit gezin : twee dochters.
627.
vi. Jan Schimmel geboren op 11 Jun 1943.
459. Alberta11 Schimmel (Aalbert10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1904 te Amsterdam.
zij trouwde Johann Martin Schröder, getrouwd 31 Okt 1923 te Amsterdam, geboren CA. 1900 te Ouder-Amstel (zoon van Johann
Martin Schröder en Aagje van Ingen), beroep los arbeider.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schröder geboren 20 Mrt 1924, overleden 20 Mrt 1924 te Ouder-Amstel. Levenloos geboren kind.
460. Willem11 Schimmel (Frans10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Okt 1895 te Amersfoort, beroep landbouwer,
overleden 12 Nov 1970, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
hij trouwde Hendrika van de Pol, getrouwd 4 Mrt 1920 te Amersfoort, geboren 23 Dec 1893 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van
Johannes van de Pol en Nelletje van de Pol), overleden 14 Dec 1969, begraven te Hoevelaken (Nijkerk).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evertje12 Schimmel geboren CA. 1924 te Ede, overleden 1 Dec 1927 te Hoevelaken (Nijkerk).
ii. Nn Schimmel geboren 16 Nov 1926, overleden 16 Nov 1926 te Hoevelaken (Nijkerk). Levenloos geboren.
iii. Nn Schimmel geboren 13 Sep 1934, overleden 13 Sep 1934 te Hoevelaken (Nijkerk). Levenloos geboren.
461. Hermina11 Schimmel (Willem10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Okt 1885 te Ede, overleden 1972, begraven 15 Sep
1972 te Oosterbeek, op Begraafplaats Zuid.
zij trouwde Johan Hendrik Gerritsen, getrouwd 28 Feb 1907 te Renkum, geboren CA. 1860 te Oosterbeek (Renkum) (zoon van Arie
Gerritsen en Johanna Catharina Ohlen), beroep landbouwer, overleden 2 Feb 1924 te Oosterbeek (Renkum).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johan12 Gerritsen geboren CA. 1 Feb 1913 te Oosterbeek (Renkum), overleden 13 Apr 1914 te Oosterbeek (Renkum).
462. Gijsbertus11 Schimmel (Willem10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Mei 1888 te Ede, overleden 14 Nov 1971, begraven te
Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
hij trouwde Maatje van Engelenhoven, getrouwd 6 Apr 1921 te Ede, geboren 7 Mei 1890 te Ede (dochter van Wouter van
Engelenhoven en Hendrika van Haiten), overleden 23 Jul 1970, begraven te Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem12 Schimmel geboren 5 Feb 1922, overleden 11 Apr 1992, begraven te Ede, op de begraafplaats aan de
Asakkerweg.
463. Hermijntje11 Schimmel (Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1878 te Ede, overleden 16 Aug 1952 te Lunteren (Ede).
zij trouwde (1) Geurt Snetselaar, getrouwd 10 Sep 1904 te Ede, geboren 1854 te Ede (zoon van Breunis Snetselaar en Aartje Mora),
overleden 19 Dec 1923 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jantje12 Snetselaar geboren 10 Okt 1904 te Ede.
zij trouwde Rijk van Egdom, getrouwd 21 Mei 1937 te Woudenberg, geboren CA. 1904 te Woudenberg (zoon van Rijk van
Egdom en Antonia van den Bos).
zij trouwde (2) Arien van den Brink, geboren 13 Jan 1877 te Woudenberg, overleden 7 Mei 1956 te Veenendaal.
- 196 -
11 Jul 2016
464. Jochem11 Schimmel (Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jan 1880 te Ede, geëmigreerd 1920 - 1930 naar -,
(Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), overleden 26 Mrt 1949 te Tracy (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), begraven te Tracy
(Iowa), Bethel Cem.
Aangekomen in New York (VS) op 12 maart 1903 met de Potsdam vanuit Rotterdam.
hij trouwde Willempje Schut, getrouwd 18 Aug 1920 te Ede, geboren CA. 1895 te Ede (dochter van Gijsbert Schut en Maria van Hal).
Kinderen uit dit huwelijk:
628.
i. Gilbert12 Schimmel geboren op 2 Feb 1930.
465. Johannes11 Schimmel (Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1882 te Ede, overleden 18 Okt 1959 te Tracy
(Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), begraven 21 Okt 1959 te Tracy (Iowa), Bethel Cem.
Aangekomen in New York (VS) op 21 februari 1907 met de Noordam vanuit Rotterdam of op 19 februari 1914 met de Nieuw
Amsterdam vanuit Rotterdam, komt 2x in het bestand van Ellis Island voor.
hij trouwde Gerritje van de Weerd, getrouwd 22 Jan 1914 te Ede, geboren 1 Dec 1888 te Ede (dochter van Evert Jan van de Weerd
en Grietje van Elst), overleden 29 Dec 1977 te Pella (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), begraven 31 Dec 1977 te Tracy (Iowa),
Bethel Cem.
Gerritje:
Bij huwelijk van Johannes en Gerritje wordt één kind gewettigd.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Grietje12 Schimmel, roepnaam Grace, geboren 20 Okt 1906 te Ede, overleden 28 Sep 1987 te Pella (Iowa) (Verenigde
Staten van Amerika), begraven 1 Okt 1987 te Leigthon, Evergreen (Iowa, USA). Aangekomen in New York (VS) op 19
februari 1914 met de Nieuw Amsterdam vanuit Rotterdam.
zij trouwde William H. Vande Voort, getrouwd 13 Dec 1922 te Tracy (Iowa), Mahaska, geboren 18 Feb 1899 te Leigthon,
Mahaska (Iowa, USA) (zoon van Hendrik Vande Voort en Grada Hendrika Gosselink), overleden 14 Jun 1973 te Ottumwa
(Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), begraven 17 Jun 1973 te Leigthon, Evergreen (Iowa, USA).
466. Elizabeth11 Schimmel (Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Nov 1883 te Ede, overleden 16 Apr 1969 te Ede.
zij trouwde Willem van den Brink, getrouwd 2 Dec 1905 te Ede, geboren 10 Jan 1884 te Ede (zoon van Hermanus van den Brink en
Jenneke Rozeboom), beroep timmerman, koopman, overleden 3 Jun 1967.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jenneke van den12 Brink geboren 23 Apr 1906 te Ede.
ii. Dirk van den Brink geboren 9 Mei 1910 te Ede, overleden 1 Jun 1911 te Ede. Oud 12 maand.
iii. Johanna Elizabeth Wilhelmina van den Brink geboren CA. 1916 te Ede, overleden 17 Feb 1920 te Ede.
467. Elbartje Willemina11 Schimmel (Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1887 te Ede, overleden 1917, begraven te Tracy
(Iowa), Bethel Cem.
zij trouwde Jacob Jacobs, getrouwd 28 Mei 1910 te Ede, geboren CA. 1886 te Ede (zoon van Jan Teunis Jacobs en Gerritje
Veldhuizen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Teunis12 Jacobs geboren 1 Aug 1911 te Ede.
468. Maatje11 Schimmel (Cornelis10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Aug 1877 te Ede, overleden 5 Jan 1945, begraven te
Gorinchem, op de Oude Algemene Begraafplaats.
zij trouwde (1) Hendrik van Hardeveld, getrouwd 17 Mei 1900 te Ede, geboren 1877 te Veenendaal (zoon van Cornelis van Hardeveld
en Geertrui Bomas), beroep koopman, kastelein, overleden 1 Sep 1902 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 197 -
11 Jul 2016
i. Geertruida Cornelia12 van Hardeveld geboren 15 Nov 1900 te Gorinchem.
zij trouwde (2) Johannes Arie de Gier, getrouwd 1 Jul 1903 te Gorinchem, geboren 12 Apr 1876 te Gorinchem (zoon van Maarten de
Gier en Jenneke Bastiana Bronkhorst), overleden 4 Jan 1952, begraven te Gorinchem, op de Oude Algemene Begraafplaats.
469. Johannes11 Schimmel (Hendrik10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jun 1882 te Kallenbroek (Barneveld), beroep
landbouwer.
hij trouwde Petronella Wilhelmina Soetendal, getrouwd 25 Apr 1913 te Barneveld (dochter van Gijsbert Soetendal en Beertje
Jansen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Cornelis12 Schimmel geboren CA. 1 Jan 1914 te Barneveld, overleden 28 Apr 1914 te Esveld (Barneveld). Oud 3
maand.
470. Gerarda Frederika Johanna11 Schimmel (Dirk10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Okt 1879 te Amersfoort, woonde 1902 te
Utrecht, overleden 1 Aug 1933 te Utrecht, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
zij trouwde Harko Johannes Loor, getrouwd 18 Feb 1902 te Amersfoort, geboren CA. 1872 te Groningen (zoon van Tjebbe Johannes
Loor en Jacomina Harkens), overleden 28 Jul 1944 te Bloemendaal.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Louise Henriette12 Loor geboren 9 Nov 1908 te Utrecht, overleden 28 Nov 1909 te Utrecht. Oud: 1 jaar.
ii. Johan Frederik Harco Loor geboren 30 Nov 1912 te Utrecht.
iii. Hermine Loor geboren CA. 1918.
471. Johanna Cornelia Gerarda11 Schimmel (Dirk10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Okt 1884 te Amersfoort, woonde 1905 te
Nijmegen, woonde 1907 te Rijswijk, woonde 1910 te Arnhem, overleden 1934 - 1946.
zij trouwde Mattheus Anne Rees, getrouwd 9 Sep 1910 te Rijswijk, geboren 16 Dec 1884 te Breda (zoon van Adriaan Johan Rees en
Maria Schindler), beroep uitgever te Haarlem, overleden 4 Dec 1946 te Heemstede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Yvonne12 Rees geboren 20 Sep 1911 te Arnhem.
472. Elisabeth Johanna11 Schimmel (Dirk10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Jun 1892 te Amersfoort, woonde 1905 te Nijmegen,
woonde 1907 te Rijswijk, woonde 1913 te Amsterdam, overleden 7 Jun 1980, begraven te Hilversum, op de Noorder Begraafplaats.
zij trouwde Anne Otto Rees, overige namen Anne Otto Johan Rees, getrouwd 31 Mrt 1913 te Rijswijk, geboren 15 Mrt 1887 te Breda
(zoon van Adriaan Johan Rees en Maria Schindler), beroep uitgever te Haarlem, overleden 13 Apr 1940 te Bussum.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriaan Johan12 Rees geboren 6 Apr 1914 te Amsterdam.
ii. Cornelia Rees geboren 8 Okt 1917 te Zandvoort, overleden 17 Dec 1944 te Hilversum, begraven te Hilversum, op de
Noorder Begraafplaats.
473. Aalbertus Gerrit11 Schimmel (Gerrit10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Feb 1880 te Zaandam (Zaanstad), woonde 9 Apr 1930
te Egmond aan Zee (Bergen), woonde 29 Feb 1932 te Oosterbeek (Renkum), beroep hotelbediende, pensionhouder, overleden 21
Feb 1939 te Renkum, begraven 25 Feb 1939 te Oosterbeek (Renkum).
hij trouwde Geraldina Verhulst, overige namen Gerardina Verhulst, getrouwd 17 Nov 1908 te Amsterdam, geboren CA. 1886 te
Amsterdam (dochter van Gerardus Verhulst en Henrietta Johanna Wolff).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 198 -
11 Jul 2016
i. Gerard12 Schimmel woonde te -, Frankrijk.
hij trouwde Nn, aantal kinderen in dit gezin : enkele.
ii. Mieneke Schimmel.
zij trouwde Joop van Lith, aantal kinderen in dit gezin : twee, een dochter en een zoon.
iii. Hetty Schimmel beroep verpleegster.
Omgekomen op de oceaan aan boord van een schip bij een reddingspoging.
629.
iv. Aalbertus Gerrit Schimmel geboren op 6 Nov 1922.
474. Carolina11 Schimmel, overige namen Lien Schimmel (Gerrit10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Dec 1885 te Nijkerk, beroep
pianiste (conservatorium Amsterdam), overleden 16 Jul 1964.
zij trouwde Ambrosius Baanders, overige namen Broos Schimmel, getrouwd 6 Jun 1911 te Amsterdam, geboren 18 Jan 1883 te
Amsterdam (zoon van Hermanus Hendrikus Baanders en Lena van den Berg), beroep tandarts, overleden 10 Mrt 1950 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
630.
i. Ambrosius12 Baanders.
475. Antonie11 Schimmel (Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Okt 1885 te Meppel, beroep 1891 werktuigkundig
ingenieur bij de Ned. Spoorwegen (Werkspoor), woonde VR. 1915 te Maasbree, woonde 15 Jul 1915 te Maastricht, woonde 3 Jan
1917 te Utrecht, overleden 27 Jan 1973 te Bilthoven (De Bilt), begraven te Bilthoven, Brandenburg.
Studeerde in Delft aan de T.H. scheepsbouw en mijnbouw.
hij trouwde Hendrika Jacoba Leopold, getrouwd 5 Mei 1914 te Delft, geboren 11 Feb 1894 te Groningen (dochter van Hendrik
Martinus Leopold en Hendrika Johanna Bruins), overleden 17 Jul 1977 te Den Dolder (Zeist), begraven te Bilthoven,
Brandenburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
631.
i. Antonie12 Schimmel geboren op 21 Jan 1915.
632.
ii. Hendrika Johanna Schimmel geboren op 22 Mei 1922.
476. Albert Hendrik11 Schimmel (Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Aug 1886 te Meppel, beroep beroepsofficier bij
artillerie en generale staf, laatstelijk als generaal-majoor titulair, overleden 8 Jul 1971 te 's-Gravenhage.
Officier in de orde van Oranje-Nassau.
hij trouwde Mathilda Emilie Johanna Sluiter, getrouwd 4 Sep 1913 te Amsterdam, geboren 22 Mrt 1889 te Amsterdam (dochter van
Herman Sluiter en Johanna Maria van Beusekom), overleden 18 Feb 1981 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
633.
i. Annita Henriëtte Albertine Mathilde12 Schimmel geboren op 15 Jul 1914.
ii. Dolly Liëtte Schimmel geboren 31 Aug 1915 te Amersfoort, beroep lerares Nederlands, overleden 12 Okt 1943 te Zwolle.
634.
iii. Rudolf Albert Schimmel geboren op 11 Apr 1929.
477. Alberta11 Ubbink (Cornelia Geertruida10 Schimmel, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Jan 1887 te Baarn, overleden 30 Nov 1922 te
's-Gravenhage.
zij trouwde Hermanus Anthonie Dirk Nelemans, getrouwd 7 Jun 1909 te Nijmegen, geboren 10 Sep 1882 te Kerkdriel (Maasdriel)
(zoon van Frans Adolf Nelemans en Metje Jacoba Huijskes), beroep directeur baggeraannemersbedrijf, overleden 3 Jul 1946 te Delft,
aantal kinderen in dit gezin één.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 199 -
11 Jul 2016
i. Frans Adolf12 Nelemans geboren 18 Mei 1910 te Nijmegen, beroep hoofdingenieur R.L.D., overleden 29 Mrt 1997 te
Leiden, crematie 3 Apr 1997 te Rijswijk. Hij was medeoprichter van de N.G.V.
hij trouwde (1) Martha Margaretha Nicolspeyer, getrouwd 8 Mrt 1941 te 's-Gravenhage, geboren 28 Jan 1913 te Rotterdam,
overleden 22 Nov 1960 te Leiden.
hij trouwde (2) Mariam Tjoeng Sioe Mie, getrouwd 31 Mrt 1971 te Valkenburg (Katwijk), geboren 18 Dec 1920 te Batavia
(Indonesië), overleden 17 Jun 1988 te 's-Gravenhage.
478. Egbert Hendrik11 Eikendal (Gerritje10 Schimmel, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jun 1888 te Amsterdam, beroep 1920
kantoorbediende, beroep 1926 - 1957 employé Twentsche Bank, overleden 3 Mei 1982 te Arnhem, begraven 7 Mei 1982 te
Amsterdam.
hij trouwde Aaltje Henderika Slot, getrouwd 10 Jun 1920 te Amsterdam, geboren 31 Dec 1896 (dochter van Gerardus Slot [1866 1954] en Henderika Bekkering [1869 - 1946]), overleden 1 Dec 1963 te Amsterdam, begraven 6 Dec 1963 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ger12 Eikendal geboren 31 Mrt 1924.
ii. Fenna Eikendal geboren 26 Jan 1928.
479. Gerritje Aalberta11 Eikendal (Gerritje10 Schimmel, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Okt 1889 te Amsterdam, overleden 5 Jun
1956 te Amsterdam, begraven 9 Jun 1956 te Amsterdam.
zij trouwde Pieter Cornelis Knook, roepnaam Piet, getrouwd 19 Aug 1919 te Arnhem, geboren 3 Nov 1889 te Willemstad (Moerdijk)
(zoon van Cornelis Adrianus Knook [1849 ] en Catharina Pieternella Burgers [1866 ]), beroep doctor, leraar klassieke talen,
overleden 9 Mei 1963 te Baarn, begraven 14 Mei 1963 te Amsterdam, aantal kinderen in dit gezin : drie.
Kinderen uit dit huwelijk:
635.
i. Berendina12 Knook geboren op 26 Sep 1923.
480. Cornelia11 Schimmel (Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Okt 1887 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 30
Jan 1940 te Ede, begraven te Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
zij trouwde Gerrit Peelen, getrouwd 29 Okt 1915 te Barneveld, geboren 16 Jan 1882 te Barneveld (zoon van Gerrit Jacob Peelen en
Gerritje Rap), woonde te Ede, beroep landbouwer, overleden 8 Jul 1947 te Ede, begraven te Ede, op de begraafplaats aan de
Asakkerweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
636.
i. Gerrit Jacob12 Peelen geboren op 6 Apr 1917.
637.
ii. Willem Peelen geboren op 14 Mrt 1918.
638.
iii. Wilhelmina Peelen geboren op 6 Jul 1919.
iv. Gerard Peelen geboren 28 Aug 1920 te Renkum, beroep landbouwer.
hij trouwde Jantje van de Zandschulp, getrouwd 5 Okt 1945 te Ede, geboren 6 Aug 1920 te Ede.
639.
v. Jan Cornelis Peelen geboren op 10 Aug 1923.
vi. Johan Evert Peelen geboren 21 Sep 1927 te Ede, beroep landbouwer, overleden 8 Feb 1993 te -, Canada.
481. Jannetje11 Schimmel (Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Feb 1890 te Kallenbroek (Barneveld), overleden 6 Jul
1939 te Barneveld, begraven te Kootwijk (Barneveld).
zij trouwde Wouter van den Berg, getrouwd 29 Jul 1914 te Barneveld, geboren 8 Mrt 1880 te Ede (zoon van Teunis van den Berg en
Evertje van den Hul), beroep landbouwer, overleden 31 Aug 1961, begraven te Kootwijk (Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 200 -
11 Jul 2016
i. Nn van den12 Berg geboren 29 Dec 1919, overleden 29 Dec 1919 te Ede. Levenloos geboren.
ii. Nn van den Berg geboren 19 Jun 1928, overleden 19 Jun 1928 te Ede. Levenloos geboren.
iii. Wouter van den Berg geboren CA. 1 Sep 1934 te Barneveld, overleden 5 Nov 1934 te Barneveld.
482. Maria Martina11 Schimmel (Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jun 1893 te Kallenbroek (Barneveld),
overleden 1 Mrt 1944 te Barneveld, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Gerrit Hooijer, getrouwd 27 Nov 1918 te Barneveld, geboren 24 Mrt 1884 te Barneveld (zoon van Albertus Hooijer en
Wijmpje Bouwheer), beroep landbouwer, overleden 14 Apr 1964, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albertus12 Hooijer geboren 20 Feb 1923 te Barneveld, overleden 22 Feb 1923 te Barneveld.
ii. Gerrit Hooijer geboren CA. 15 Aug 1928 te Barneveld, overleden 6 Sep 1928 te Barneveld. Oud 3 weken.
483. Nelena Martina11 Schimmel (Cornelis Johannes10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Sep 1891 te Harselaar
(Barneveld), overleden 15 Aug 1972 te Bennekom (Ede), begraven te Bennekom, op de oude Begraafplaats.
zij trouwde Cornelis Gijsbertus Folmer, getrouwd 13 Dec 1922 te Barneveld, geboren 7 Mei 1892 te Bennekom (Ede) (zoon van
Cornelis Folmer [1831 - 1894] en Jacoba Cornelia van Grootheest [1850 - 1928]), woonde te Bennekom (Ede), beroep landbouwer,
overleden 4 Jun 1960 te Bennekom (Ede), begraven te Bennekom, op de oude Begraafplaats.
Cornelis:
In 1942 voorzitter van de Grondkamer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Frank12 Folmer geboren 7 Mei 1923 te Bennekom (Ede).
640.
ii. Cornelis Johannes Folmer geboren op 17 Apr 1926.
484. Jacob Hendrik11 Schimmel (Jan10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jun 1876 te Amsterdam, beroep venter, koopman.
hij trouwde Willempje Alida Heijnen, overige namen Alida Heijnen, getrouwd 29 Jun 1905 te Amsterdam, geboren CA. 1879 te
Diemen (dochter van Gerrit Heijnen en Alida van der Vuurst), beroep winkelierster.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Beertje Alida12 Schimmel geboren CA. 1906 te Amsterdam.
zij trouwde Klaas Lammers, getrouwd 6 Feb 1930 te Amsterdam, geboren CA. 1906 te Amsterdam (zoon van Gerrit
Lammers en Trijntje Kunst), beroep koopman.
485. Catharina Petronella11 Schimmel (Jan10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1878 te Amsterdam.
zij trouwde Jacobus Cornelis Kabboord, getrouwd 1 Sep 1904 te Amsterdam, geboren CA. 1882 te Amsterdam (zoon van Jacobus
Cornelis Kabboord en Johanna Tanis), beroep kopergieter, zandvormer, werkman.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacobus Cornelis12 Kabboord geboren CA. 1905 te Amsterdam, beroep wijnkopersknecht.
hij trouwde Flora Maria Bezem, getrouwd 31 Okt 1928 te Amsterdam, geboren CA. 1906 te Rotterdam (dochter van
Alexander Marcus Christiaan Bezem en Maria Petronella Hendrica Desson).
ii. Beertje Kabboord geboren CA. 1908 te Amsterdam.
zij trouwde Jacob Winter, getrouwd 22 Sep 1932 te Amsterdam, geboren CA. 1908 te Amsterdam (zoon van Pieter
Willem Winter en Hendrika Wilhelmina Krans), beroep corrector.
486. Gerrit Klaas11 Schimmel (Jan10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
- 201 -
11 Jul 2016
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Jul 1896 te Amsterdam, beroep vuurstoker, overleden 7
Jun 1966 te Amsterdam.
hij trouwde Margiena Tuinman, getrouwd 8 Jul 1920 te Amsterdam, geboren 13 Aug 1899 te Amsterdam (dochter van Johannes
Tuinman en Mardina Koops).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Beertje Mardina12 Schimmel geboren 5 Jul 1921 te Amsterdam.
zij trouwde Leen Jongkind, getrouwd 19 Feb 1942.
ii. Mardina Schimmel geboren 27 Aug 1923 te Amsterdam.
iii. Gerda Clasina Schimmel geboren 24 Mei 1934 te Amsterdam.
iv. Jeannette Schimmel geboren 29 Jul 1936 te Amsterdam.
487. Philippus11 Schimmel (Jan10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1899 te Amsterdam, beroep ketelbikker. In 1917: Voogd: Evert
Broerse. Toeziend voogd: Jacob Hendrik Schimmel.
.
hij trouwde Petronella Brons, getrouwd 18 Apr 1917 te Amsterdam, geboren 15 Jan 1899 te Amsterdam (dochter van Teunis Brons en
Jannigje Wiggermans).
Kinderen uit dit huwelijk:
641.
i. Beertje12 Schimmel geboren op 6 Sep 1917.
ii. Jannetje Schimmel geboren 18 Jun 1919 te Amsterdam.
iii. Jan Schimmel geboren 6 Aug 1920 te Amsterdam, overleden 29 Jan 2009, begraven te Zaandam, Gemeentelijke
Begraafplaats.
iv. Philippus Schimmel geboren 19 Mei 1926 te Amsterdam.
v. Jacob Schimmel geboren 5 Jul 1928 te Amsterdam, overleden 13 Nov 1969, begraven te Amsterdam, op Begraafplaats De
Nieuwe Noorder.
vi. Geertruida Schimmel geboren 3 Aug 1929 te Amsterdam.
vii. Petronella Schimmel geboren 1 Jan 1931 te Amsterdam.
viii. Evert Schimmel geboren 23 Jun 1932 te Amsterdam.
ix. Anieta Schimmel geboren 23 Jan 1934 te Amsterdam.
x. Frederik A. Schimmel geboren 15 Apr 1935 te Amsterdam.
xi. Jacobus Cornelis Schimmel geboren 6 Sep 1936 te Amsterdam.
xii. Hendrik Schimmel geboren 22 Okt 1937 te Amsterdam.
xiii. Marinus Cornelis Schimmel geboren 23 Apr 1939 te Amsterdam.
488. Wilhelmus11 Schimmel (Jacob Hendrik10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1877 te Amsterdam.
hij trouwde (1) Anna Piek, geboren CA. 1876 te Utrecht (dochter van Walterus Piek en Johanna Hillenbrink), overleden 22 Nov 1917
te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Anthonius Dominicus12 Schimmel geboren 6 Jan 1906 te Delft.
- 202 -
11 Jul 2016
hij trouwde (2) Susanna Fenna Harmanna Kerstholt, getrouwd 18 Sep 1918 te Delft, geboren CA. 1880 te Muntendam (Menterwolde)
(dochter van Joannes Georgius Cornelius Kerstholt en Susanna Kamphuis), overleden 18 Dec 1939 te Voorburg
(Leidschendam-Voorburg).
489. Maria Alberta11 Schimmel (Aalbert10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Feb 1905 te Barneveld, overleden 18 Mei 1984 te Barneveld,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Evert Bouw, getrouwd 28 Nov 1930 te Barneveld, geboren 18 Apr 1901 te Ede (zoon van Teunis Bouw en Hendrika Martina
Franken), beroep landbouwer, overleden 7 Mei 1998 te Barneveld, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
642.
i. Teunis12 Bouw geboren op 13 Sep 1931.
643.
ii. Albert Bouw geboren op 14 Sep 1932.
iii. Hendrika Martina Bouw geboren 16 Mrt 1934 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Dirk Doornenbal, getrouwd 20 Mei 1960 te Ede, geboren 13 Sep 1937 te Barneveld, beroep landbouwer.
iv. Hermina Bouw geboren 1 Aug 1936 te Ede.
zij trouwde Wilhelm Leijenhorst, getrouwd 12 Jun 1964 te Ede, geboren 27 Apr 1938 te Renswoude, beroep landbouwer.
v. Everdina Maria Bouw geboren CA. 1938 te Ede, overleden 28 Jun 1940 te Ede.
vi. Maria Everdina Bouw geboren 6 Mrt 1939 te Ede.
zij trouwde Hendrikus Bleijenberg, getrouwd 9 Jun 1960 te Ede, geboren 27 Okt 1938 te Ede, beroep vertegenwoordiger,
kuikenbroeder.
vii. Ida Albertha Bouw geboren 26 Jul 1942 te Ede.
zij trouwde Albert van de Braak, getrouwd 11 Okt 1963 te Ede, geboren 7 Mei 1941 te Terschuur (Barneveld), beroep
landbouwer.
490. Hendrika Ardina11 Schimmel (Aalbert10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Apr 1912 te Barneveld, overleden 24 Jul 1998,
begraven te Renswoude.
zij trouwde Hendrik Jan van Batenburg, geboren 5 Jan 1911, woonde 1953 te Renswoude, beroep fabrieksarbeider, overleden 15 Feb
1978, begraven te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Jan12 van Batenburg beroep chauffeur.
hij trouwde Christina de Roos.
491. Maria Alberta11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Mrt 1900 te Ede, overleden 27 Sep 1986 te Ede,
begraven 30 Sep 1986 te Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg. Op 15 april 1903 wordt door haar de eerste steen gelegd van
Hotel Schimmel aan de Telefoonweg te Ede.
zij trouwde Jacobus Spelt, getrouwd 31 Jul 1924 te Ede, geboren 4 Mei 1897 te Nieuwpoort (Molenwaard), overleden 27 Apr 1990 te
Ede, begraven 1 Mei 1990 te Ede, op de begraafplaats aan de Asakkerweg.
Jacobus: Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Kinderen uit dit huwelijk:
644.
i. Cornelis12 Spelt geboren op 22 Jan 1926.
645.
ii. Hendrik Gerrit Spelt geboren op 2 Jan 1928.
646.
iii. Johanna Spelt geboren op 15 Jul 1931.
- 203 -
11 Jul 2016
492. Jantje11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Jan 1904 te Ede, overleden 29 Jan 1979 te Ermelo,
begraven 2 Feb 1979 te Ermelo.
zij trouwde Evert Jan Anneveldt, getrouwd 12 Mei 1932 te Ede, geboren 4 Jan 1898 te Arnhem, beroep bedrijfseconoom, overleden
15 Dec 1966 te Breda, begraven te Ulvenhout (Breda).
Kinderen uit dit huwelijk:
647.
i. Gerrit12 Anneveldt geboren op 18 Feb 1922.
648.
ii. Enny Anneveldt geboren op 4 Aug 1924.
iii. Evert Anneveldt geboren 16 Jul 1926 te Ede, beroep schilder.
649.
iv. Evert Jan Anneveldt geboren op 31 Jan 1934.
650.
v. Yvonne Anneveldt geboren op 3 Jan 1938.
493. Albert11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Nov 1905 te Ede, geëmigreerd naar Engeland, beroep machinist,
havenmeester, overleden te Hove (Engeland).
hij trouwde (1) Pieternella Cornelia de Klerk, getrouwd 29 Okt 1930 te Rotterdam, geboren 23 Jul 1908 te Rotterdam (dochter van
Arie Frederik de Klerk en Hendrika van IJsseldijk), overleden 14 Jun 1983 te Rotterdam. zij zijn gescheiden VR. 1945.
Pieternella: Zij kreeg in WOII een kind van een Duitser; kind is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
651.
i. Gerda12 Schimmel geboren op 2 Jun 1932.
ii. Ewald Schimmel geboren CA. 15 Dec 1944 te Schwarmstedt (Duitsland), overleden 17 Apr 1945 te Coevorden. Oud 4
maanden.
hij trouwde (2) Beryl J. Mc Kenzie, geboren 24 Jul 1922 te -, Engeland, beroep mannequin, overleden 12 Okt 2001 te -, Engeland.
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Nn Schimmel geboren CA. 1945 te -, Engeland.
652.
iv. Sonja Dorothea Schimmel geboren op 9 Dec 1948.
653.
v. Anthony Albert Schimmel geboren op 8 Apr 1951.
654.
vi. Terence John Schimmel geboren op 15 Okt 1954.
655.
vii. Yvonne Schimmel geboren op 25 Mrt 1959.
494. Gerrit Derk11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1907 te Ede, beroep stalhouder, chauffeur,
overleden 15 Okt 1989 te Deventer, begraven 18 Okt 1989 te Deventer.
hij trouwde (1) Gerarda Diepenheim, getrouwd 15 Nov 1928 te Zwolle, geboren 24 Apr 1907 te Zwolle (dochter van Martinus
Johannes Diepenheim [1872 - 1959] en Geertje van der Bend [1875 - 1936]), beroep kantoorbediende, beroep boekhoudster,
overleden 2 Okt 1992 te Zwolle, begraven te Zwolle (Kranenburg), echtscheiding aangevraagd 18 Nov 1942 te Zwolle (Arr.Rb.),
ingeschreven 23 Jan 1943.
Gerarda:
In WOII krijgt zij een buitenecht kind van een Duitser; kind is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit12 Schimmel.
ii. Henk Schimmel.
hij trouwde (2) Elizabeth Peter, overige namen Elisabeth Peter, geboren CA. 1916 te Mannheim, Duitsland (dochter van Konraad
Peter en Margaretha Sekkele), overleden 26 Feb 1954 te Apeldoorn, begraven 2 Mrt 1954 te Deventer.
- 204 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Kuno Schimmel geboren CA. 1940 te -, Duitsland.
hij trouwde (3) Johanna Slots, geboren CA. 1914 te Holten (Rijssen-Holten) (dochter van Hendrikus Slots en Hendrika Meilink),
overleden 27 Feb 1955 te Deventer.
Johanna: Zij had 2 kinderen uit een eerder huwelijk; uit dit huwelijk geen kinderen.
hij trouwde (4) Rie Nn, overleden te Deventer.
Rie: Zij had 6 kinderen uit een eerder huwelijk.
Gerrit en Rie zijn meer dan 25 jaar getrouwd geweest.
Kinderen uit dit huwelijk:
iv. Marina Schimmel geboren te Deventer.
495. Hendrik Gerrit11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Mei 1911 te Ede, beroep ass. machinist op de
koopvaardij, machine bankwerker, overleden 17 Jan 1949 te Renkum, begraven 22 Jan 1949 te Ede, op de begraafplaats aan de
Asakkerweg.
Volgens grafzerk: overleden 1 Juli 1950.
hij trouwde Cornelia Maria Zoontjes, geboren 22 Sep 1916 te Beverwijk, overleden 7 Sep 1998 te Nieuwegein.
Kinderen uit dit huwelijk:
656.
i. Gerritje Marijtje12 Schimmel geboren op 15 Jun 1946.
496. Cornelia Johanna11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Feb 1914 te Ede, overleden 9 Jan 2000 te Doetinchem,
begraven 14 Jan 2000 te Doetinchem, op Begraafplaats Loolaan.
zij trouwde Jozef Ravestein, geboren CA. 1914 te Dichteren (Doetinchem), beroep chauffeur, automonteur, overleden 13 Feb 1979
te Doetinchem, begraven 17 Feb 1979 te Doetinchem, op Begraafplaats Loolaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
657.
i. Hendrika12 Ravestein geboren op 8 Mei 1941.
658.
ii. Hendrik Ravestein geboren op 1 Mei 1943.
497. Rika11 Schimmel (Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Jul 1916 te Ede, overleden 6 Jul 1989 te Rotterdam, begraven 11
Jul 1989 te Rotterdam.
zij trouwde Pieter van der Sluijs, getrouwd 29 Aug 1939 te Ede, geboren 29 Jul 1916 te Rotterdam, beroep slager, overleden 29 Mrt
1966 te Rotterdam, begraven 2 Apr 1966 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marinus Pieter van der12 Sluijs geboren 8 Nov 1941 te Rotterdam, beroep slager.
hij trouwde Sjoukje Leni van Amersfoort, getrouwd 12 Apr 1967 te Rotterdam, geboren 25 Mei 1942 te Rotterdam.
659.
ii. Hendrik Gerrit van der Sluijs geboren op 8 Jul 1943.
660.
iii. Pieter van der Sluijs geboren op 4 Nov 1946.
661.
iv. Maarten van der Sluijs geboren op 28 Mrt 1949.
v. Johannes Lizak van der Sluijs geboren 11 Mei 1956 te Rotterdam.
hij trouwde Mariët van Bemmel, getrouwd 19 Jan 1990 te 's-Gravenhage, geboren 12 Nov 1954 te 's-Gravenhage.
- 205 -
11 Jul 2016
498. Albertus11 Schimmel, overige namen Albert Schimmel (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 20 Okt 1900 te Woudenberg, woonde te Harskamp, in de molen, beroep molenaarsknecht, overleden 17
Feb 1969, begraven te Beekbergen, op Begraafplaats Koningsweg.
hij trouwde (1) Christina van Veldhuizen, getrouwd 4 Aug 1926 te Renswoude, geboren 23 Sep 1904 te Ede (dochter van Evert van
Veldhuizen en Jannigje Kelderman), overleden 5 Jul 1928 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ernesta Wilhelmina12 Schimmel, roepnaam Netta Schimmel, geboren 17 Mei 1927 te Ede, overleden 25 Apr 2012 te
Zutphen, begraven 1 Mei 2012 te Hall, op de Algemene Begraafplaats.
zij trouwde Johan Jan Hissink, getrouwd 21 Mei 1953 te Klarenbeek (Apeldoorn), geboren 10 Mei 1922 te Apeldoorn (zoon
van Lammert Hissink [1889 - 1981] en Antonia de Wever [1888 - 1978]), beroep landbouwer, overleden 20 Nov 2010 te
Tonden (Brummen), begraven te Hall, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde (2) Hendrika van den Hul, overige namen Rika van den Hul, getrouwd NA 1928, geboren 17 Feb 1903 te Ede, overleden 5
Mei 2005, begraven te Beekbergen, op Begraafplaats Koningsweg.
662.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Evert Jan Schimmel geboren op 18 Feb 1932.
iii. Wim Schimmel geboren NA 1933.
hij trouwde Aaltje Jochems, roepnaam Alie Jochems, geboren 4 Feb 1935 te Apeldoorn, overleden 28 Mei 2012 te
Apeldoorn, crematie 1 Jun 2012 te Ugchelen (Apeldoorn), begraven te Klarenbeek, op Begraafplaats Het Heidepark.
iv. Rika Albertha Schimmel geboren 24 Dec 1938 te Apeldoorn, overleden 8 Feb 1941 te Apeldoorn, begraven te Beekbergen,
op Begraafplaats Koningsweg.
499. Cornelis Gerrit11 Schimmel (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jun 1902 te Ede, woonde 1938 te Ede, beroep
veehouder, overleden 2 Nov 1975, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Adriana Spelt, geboren 14 Nov 1904, overleden 2 Feb 1973, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. E.J.12 Schimmel.
hij trouwde A. van den Top.
ii. Jan Schimmel geboren 23 Feb 1929, overleden 23 Jan 2013 te Lunteren (Ede), begraven te Lunteren, op de Alg.
Begraafplaats.
hij trouwde Roelofje Engelen.
663.
iii. Arnold Wilhelm Schimmel geboren op CA. 1932.
664.
iv. Mettinus Cornelis Schimmel geboren op 15 Dec 1934.
665.
v. Adriana Schimmel geboren op 13 Nov 1936.
vi. M.G. Schimmel.
zij trouwde E. Bunt, overleden VR. 2015.
vii. Cornelis Gerrit Schimmel, overige namen Ceesje Schimmel, geboren 17 Apr 1940 te Ede, overleden 19 Dec 1940 te Ede,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage. Oud 8 maand.
viii. C.G. Schimmel.
- 206 -
11 Jul 2016
hij trouwde C. van den Brink.
500. Maria11 Schimmel, roepnaam Marie (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jun 1903 te Lunteren (Ede), woonde 1938 te
Scherpenzeel, overleden 30 Mrt 1991, begraven te Renswoude.
zij trouwde Lubertus van de Fliert, getrouwd 30 Nov 1927 te Renswoude, geboren 16 Dec 1902 te Renswoude (zoon van Frans van de
Fliert [1862 - 1935] en Cornelia van de Pol [1864 - 1932]), woonde te Renswoude, op "Wittenoort", beroep landbouwer, overleden 17
Jul 1945 te Renswoude, begraven te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia van12 de Fliert geboren 23 Okt 1928 te Scherpenzeel.
zij trouwde Gerrit Veldhuizen, getrouwd CA. 1953, geboren CA. 1920 te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug) (zoon van
Willem Veldhuizen en Nn), overleden CA. 1973, aantal kinderen in dit gezin : twee zoons.
ii. Evert Jan van de Fliert geboren 12 Aug 1930.
hij trouwde Cornelia van Ginkel, getrouwd 19 Sep 1957 te Scherpenzeel, geboren 23 Dec 1937 te Scherpenzeel (dochter
van Aart van Ginkel en Jannigje Reemst), aantal kinderen in dit gezin : drie, twee zoons en één dochter.
iii. Arnesta Wilhelmina van de Fliert geboren 9 Aug 1932 te Scherpenzeel.
zij trouwde Nn Jansen, geboren CA. 1932.
iv. Francina Maria van de Fliert geboren 2 Okt 1933 te Scherpenzeel.
zij trouwde Hendrik Geytenbeek, geboren CA. 1929, aantal kinderen in dit gezin : één dochter.
501. Frans11 Schimmel (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Mei 1906 te Lunteren (Ede), woonde 1938 te Voorst, overleden 13
Okt 1967, begraven te Fergus, Ontario (Canada).
hij trouwde Maatje Blaauwendraad, geboren 5 Dec 1913 te Utrecht (dochter van Bernardus Blaauwendraad [1886 - 1976] en Jannetje
Druijff [1887 - 1982]), overleden 13 Mrt 2003 te Barneveld, begraven te Fergus, Ontario (Canada).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert Jan12 Schimmel geboren 1944 te Voorst.
502. Evert Jan11 Schimmel (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt 1910 te Lunteren (Ede), woonde 1938 te Renswoude, woonde
te Ede, beroep landbouwer, overleden 6 Jan 1979, begraven te Renswoude, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Clazina van de Pol, getrouwd 14 Dec 1939 te Scherpenzeel, kerkelijk huwelijk 14 Dec 1939 te Scherpenzeel, geboren 31
Mrt 1916 te Renswoude (dochter van Cornelis Dirk van de Pol en Clara van Ginkel), woonde 1981 te Renswoude, overleden 10 Sep
1981 te Renswoude, begraven te Renswoude, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Clara12 Schimmel.
zij trouwde Johan Groothuis.
ii. Evert Jan Schimmel.
iii. Arnesta Wilhelmina Schimmel, overige namen Netta Schimmel, geboren CA. 1940.
zij trouwde (1) Nn.
zij trouwde (2) Willem Koops, geboren 8 Aug 1938, overleden 23 Mrt 2016, begraven 29 Mrt 2016 te Renswoude, op de
Algemene Begraafplaats.
- 207 -
11 Jul 2016
503. Willem11 Schimmel (Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mei 1913 te Ede, woonde te Loenen
(Apeldoorn), beroep boer, overleden 18 Feb 1985 te Ugchelen (Apeldoorn), begraven 22 Feb 1985 te Ugchelen,
Begraafplaats Heidehof.
hij trouwde Geertje Schimmel, burgerlijk huwelijk 16 Nov 1938 te Ede, kerkelijk huwelijk 16 Nov 1938 te
Lunteren, in de N.H.-Kerk, geboren 4 Okt 1916 te Ede (dochter van Antonie Schimmel [1885 - 1969] en Maria van
de Glind [1891 - 1973]), gedoopt te Lunteren (Ede), beleidenis van het geloof 17 Mrt 1940 te Scherpenzeel,
overleden 27 Jun 2006 te Loenen (Apeldoorn), begraven 1 Jul 2006 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof,
ondertrouw 3 Nov 1938.
Kinderen uit dit huwelijk:
666.
667.
668.
669.
670.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Evert Jan12 Schimmel geboren op 26 Mrt 1939.
Maria Schimmel geboren op 11 Okt 1940.
Anthonie Schimmel geboren op 18 Jan 1944.
Arnesta Wilhelmina Schimmel geboren op 4 Aug 1945.
Willem Schimmel geboren op 23 Nov 1947.
Geertruida Schimmel geboren 21 Mrt 1949 te Ede, gedoopt te Renswoude.
vii. Albert Schimmel geboren 29 Jul 1951 te Ede, gedoopt 30 Sep 1951 te Renswoude.
hij trouwde Martina Reina Johanna Brand, getrouwd 12 Jan 1978 te Apeldoorn, geboren 10 Jan 1957 te Apeldoorn (dochter
van Aart Brand en Tiny van Tongeren), overleden 5 Jul 1992 te Lunteren (Ede).
504. Albert11 Schimmel (Willem10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Feb 1898 te Woudenberg, gedoopt 27 Mrt 1898 te Scherpenzeel, beroep
kippenboer, overleden 19 Apr 1968, begraven te Wenum, op Begraafplaats Ramsbrugweg.
hij trouwde Janna van de Fliert, getrouwd 11 Okt 1923 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 23 Okt 1894 te Leersum
(Utrechtse Heuvelrug) (dochter van Jan van de Fliert [1856 ] en Derkje van de Pol), overleden 20 Jan 1979, begraven te Wenum,
op Begraafplaats Ramsbrugweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 1 Mei 1934, overleden 1 Mei 1934 te Apeldoorn. Levenloos geboren.
505. Maria11 Schimmel (Willem10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mrt 1901 te De Glind (Barneveld), overleden 10 Okt 1933 te Ede.
zij trouwde Anthonie van Manen, beroep arbeider, landbouwer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis12 van Manen geboren CA. 1930 te Ede, overleden 1 Sep 1941 te Utrecht.
ii. Marinus Antoon van Manen geboren CA. 1 Okt 1933 te Ede, overleden 6 Apr 1934 te Assen. Oud 6 maand.
506. Jannetje11 Schimmel (Albert10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), gedoopt 3 Mrt 1883 te Scherpenzeel, geboren 19 Apr 1883 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 24 Mrt 1902 te Scherpenzeel.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.
zij trouwde Gerrit Carel Keij, getrouwd 29 Sep 1921 te Scherpenzeel, geboren 24 Apr 1879 te Zevenhuizen (Apeldoorn) (zoon van
Johannes Antonie Keij en Hendrika Drost), beroep kantoorbediende.
Gerrit:
Gerrit Keij was de oprichter van de Rotterdamsche Bank in Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Antonie12 Keij geboren CA. 1922.
ii. Albert Keij geboren 15 Feb 1925 te Scherpenzeel.
- 208 -
11 Jul 2016
hij trouwde Bep van Amerongen, getrouwd te Ede, geboren 26 Nov 1926 te Arnhem (dochter van Gerrit van Amerongen
[1901 ] en Aaltje Klomp [1905 ]).
507. Willemina Hendrika11 Schimmel (Albert10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Aug 1886 te Scherpenzeel, gedoopt 26 Sep 1886 te
Scherpenzeel, overleden 19 Dec 1967 te Zeist, begraven te Zeist, op de Nieuwe Begraafplaats.
zij trouwde Gerard Johan van den Bosch, getrouwd 26 Mei 1910 te Veenendaal, geboren 28 Mei 1879 te Veenendaal (zoon van Barend
van den Bosch en Hendrika van Leeuwen), overleden 31 Aug 1956 te Zeist, begraven te Zeist, op de Nieuwe Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jansje Albertha Wilhelmina van den12 Bosch, roepnaam Ans, geboren 23 Mei 1914 te Zeist, overleden 13 Jul 2004 te
Driebergen (Utrechtse Heuvelrug), begraven te Zeist.
ii. Hendrika Margaretha Brandina van den Bosch geboren CA. 1916 te Zeist.
zij trouwde Gijsbertus Jan Jacob Baars, getrouwd 25 Aug 1937 te Zeist, geboren CA. 1911 te Utrecht (zoon van Jacob
Baars en Elisabeth Wildeman).
508. Everdina11 Schimmel (Albert10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Mrt 1888 te Scherpenzeel, gedoopt 27 Mei 1888 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 9 Apr 1908 te Scherpenzeel.
zij trouwde Everardus Roelof van de Kamp, getrouwd 14 Okt 1909 te Scherpenzeel, geboren CA. 1884 te Amersfoort (zoon van Gerrit
van de Kamp en Petronella Antonetta Bangert), beroep vleeschhouwer, overleden 31 Dec 1940 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jansje Albertha van12 de Kamp geboren CA. 1913 te Amersfoort.
zij trouwde Henri Gerard Albert Ampers, getrouwd 15 Sep 1936 te Amersfoort, geboren CA. 1902 te Amersfoort (zoon van
Pieter Johannes Ampers en Lena Alijda Hopman).
ii. Gerrit van de Kamp geboren CA. 1916 te Amersfoort, overleden 3 Mei 1946 te Utrecht.
hij trouwde Rika Cornelia van Zwol.
509. Evert11 Schimmel (Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Feb 1885 te Woudenberg, overleden 12 Aug 1939 te Woudenberg,
begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Wilhelmina Gerdina van Maanen, getrouwd 23 Feb 1911 te Woudenberg, geboren 9 Sep 1888 te Woudenberg (dochter
van Steven van Maanen en Barta van Wolfswinkel), overleden 20 Jul 1973, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
671.
i. Bertha Odina12 Schimmel geboren op 10 Dec 1911.
ii. Odina Alida Schimmel geboren 5 Mei 1913 te Woudenberg, overleden 27 Apr 1995, begraven te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
672.
iii. Jacob Steven Schimmel geboren op 10 Aug 1917.
510. Antonia11 Schimmel (Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Jul 1886 te Woudenberg, overleden 10 Apr 1955 te Utrecht, begraven te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
zij trouwde Egbert Meerbeek, getrouwd 17 Jun 1909 te Woudenberg, geboren 12 Sep 1882 te Woudenberg (zoon van Hendrik
Meerbeek en Maria van de Wetering), overleden 20 Nov 1949 te Woudenberg, begraven te Woudenberg, op de Algemene
Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Hendrika12 Meerbeek geboren 10 Jul 1911 te Woudenberg.
673.
ii. Jakob Anton Meerbeek geboren op 16 Jul 1912.
- 209 -
11 Jul 2016
iii. Antonia Meerbeek geboren CA. 1915, overleden 22 Jun 1916 te Woudenberg.
iv. Odina Meerbeek geboren CA. 1915, overleden 9 Jul 1916 te Woudenberg.
511. Gerdina11 Schimmel (Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jun 1888 te Woudenberg.
zij trouwde Jacobus van Dam, getrouwd 19 Okt 1922 te Woudenberg, geboren 18 Jan 1889 te Wijk bij Duurstede (zoon van Huibertus
van Dam en Teuntje Vlastuin Bos).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Huibertus Jacob12 van Dam geboren CA. 1927 te Wijk bij Duurstede, overleden 1 Feb 1934 te Wijk bij Duurstede.
512. Jacob11 Schimmel (Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Feb 1896 te Woudenberg, woonde te Woudenberg, beroep bakker,
overleden 14 Dec 1966 te Woudenberg, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Wilhelmina Beszelzen, getrouwd 21 Dec 1922 te Woudenberg, geboren 7 Apr 1897 te Woudenberg (dochter van Lubertus
Enicus Beszelzen [1864 - 1935] en Willemijntje Dorrestijn [1866 - 1930]), overleden 25 Aug 1949 te Woudenberg, begraven te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
674.
i. Jacob Lubbertus Enicus12 Schimmel geboren op 3 Mrt 1925.
ii. Willemijntje Schimmel geboren 28 Okt 1934 te Woudenberg.
513. Hendrik11 Schimmel (Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Mrt 1887 te Woudenberg, woonde 1913 te Woudenberg, overleden 10 Mei
1959 te Woudenberg. Op 18 december 1913 zijn huwelijkse voorwaarden opgesteld.
hij trouwde Grietje Bangma, getrouwd 31 Dec 1913 te Wonseradeel (Súdwest-Fryslân), geboren 30 Mei 1889 te Wonseradeel
(Súdwest-Fryslân) (dochter van Jan Bangma en Taetske van Gosliga), woonde 1913 te Parrega (Súdwest-Fryslân), overleden 10 Mei
1959 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 8 Dec 1914, overleden 8 Dec 1914 te Amersfoort. Levenloos geboren kind.
ii. Taetske Schimmel geboren 20 Mei 1919 te Woudenberg.
zij trouwde Albert Wijlhuizen, geboren 3 Dec 1925 te Rheden (zoon van Barend Wijlhuizen [1901 Schimmel [1901 - 1997]).
] en Cornelia
iii. Arie Jan Schimmel geboren 14 Apr 1925 te Woudenberg.
514. Albert11 Schimmel (Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Nov 1890 te Woudenberg, geëmigreerd 1909 naar -, Verenigde Staten van
Amerika, woonde 1909 te Sioux County (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika).
Hij arriveerde in de U.S.A. in New York op 16 Maart 1909.
hij trouwde Dena Vermeer, getrouwd 4 Jan 1913 (dochter van Hendrik Vermeer en Hendrika te Grotenhuis).
Kinderen uit dit huwelijk:
675.
i. Arie12 Schimmel geboren op 20 Aug 1914.
676.
ii. Harriet Schimmel geboren op 15 Mei 1917.
515. Arie11 Schimmel (Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Jul 1894 te Woudenberg, overleden 15 Aug 1962, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
hij trouwde (1) Jasperina Christina van Spanje, getrouwd 18 Aug 1921 te Rhenen, geboren 1897 te Rhenen (dochter van Cornelis van
Spanje en Maria Gerarda van Altena), woonde 1934 te Woudenberg, overleden 30 Aug 1934 te Amersfoort, begraven te Scherpenzeel,
- 210 -
11 Jul 2016
op Begraafplaats Lambalgen.
Kinderen uit dit huwelijk:
677.
i. Arie12 Schimmel geboren op 6 Apr 1923.
678.
ii. Cornelis Schimmel geboren op 15 Jul 1926.
iii. Marretje Rijkje Schimmel geboren 27 Jul 1929 te Woudenberg, overleden 2 Okt 2001.
zij trouwde Jan Versteeg, geboren 17 Jan 1927 te Woudenberg.
iv. Maria Gerarda Schimmel geboren 1 Okt 1931 te Woudenberg, overleden 13 Nov 2011 te Drijber (Midden Drenthe),
crematie te Meppel.
zij trouwde Hendrikus Veldhuizen, geboren 18 Sep 1929 te Scherpenzeel.
v. Nn Schimmel geboren 24 Mei 1933, overleden 24 Mei 1933 te Woudenberg. Een doodgeboren kind.
hij trouwde (2) Stephania Vermij, getrouwd 28 Jan 1937 te Woudenberg, geboren 25 Jun 1902 te 's-Gravenhage (dochter van Otto
Vermij en Suzanna Noijen), overleden 25 Aug 1993, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
Kinderen uit dit huwelijk:
679.
vi. Otto Schimmel geboren op 22 Jun 1937.
516. Aaltje11 Schimmel (Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Jan 1896 te Woudenberg, overleden 15 Dec 1981, begraven te
Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
zij trouwde Bernard Hendrik Renes, getrouwd 3 Feb 1921 te Woudenberg, geboren 21 Mei 1895 te Scherpenzeel (zoon van Hendrik
Renes en Marina Judina Kwint), beroep schilder, overleden 3 Jan 1980, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Arie12 Renes geboren CA. 1922 te Scherpenzeel, overleden 25 Sep 1929 te Amersfoort.
517. Marinus11 Schimmel (Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Feb 1898 te Woudenberg, beroep Uitbater stationskoffiehuis te
Woudenberg.
hij trouwde Geertje Beszelzen, getrouwd 24 Dec 1922 te Woudenberg, geboren 11 Apr 1899 te Woudenberg (dochter van Lubertus
Enicus Beszelzen [1864 - 1935] en Willemijntje Dorrestijn [1866 - 1930]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marrigje12 Schimmel geboren 3 Mei 1926.
680.
ii. Lubbertus Enicus Schimmel geboren op 4 Feb 1934.
518. Cornelia11 Schimmel (Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Okt 1901 te Woudenberg, gedoopt 1 Dec 1901 te Scherpenzeel, overleden
5 Mrt 1997, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
zij trouwde Barend Wijlhuizen, getrouwd 21 Mei 1923 te Woudenberg, geboren 6 Mrt 1901 te Rheden (zoon van Albert Wijlhuizen en
Teuntje van Soest), beroep autoverhuurder. zij scheiden op 8 Apr 1933 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albert12 Wijlhuizen geboren 3 Dec 1925 te Rheden.
hij trouwde Taetske Schimmel, geboren 20 Mei 1919 te Woudenberg (dochter van Hendrik Schimmel [1887 - 1959] en
Grietje Bangma [1889 - 1959]).
ii. Nn Wijlhuizen geboren 2 Nov 1928, overleden 2 Nov 1928 te Velp (Rheden).
519. Jannetje11 Schimmel (Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
- 211 -
11 Jul 2016
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Dec 1905 te Woudenberg, gedoopt 4 Mrt 1906 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 24 Mrt 1929 te Scherpenzeel, overleden 29 Apr 2001 te Loenen aan de Vecht, begraven te Baambrugge, op
de Algemene begraafplaats.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.
zij trouwde Hendrik Jacobus de Groot, getrouwd 29 Sep 1932 te Woudenberg, geboren 19 Nov 1896 (zoon van Dirk de Groot en
Gesina van Schaik), overleden 4 Jul 1980, begraven te Baambrugge, op de Algemene begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 de Groot geboren 19 Jul 1933, overleden 19 Jul 1933 te Abcoude-Baambrugge (De Ronde Venen). Kind is
doodgeboren.
520. Willem11 Schimmel (Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem
Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Dec 1908 te Woudenberg, gedoopt 28 Mrt 1909 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 24 Mrt 1929 te Scherpenzeel, overleden 20 Dec 1989, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Glashorst.
Met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929, met attestatie van Woudenberg 1962.
Willem nam voor de 2e wereldoorlog het agrarisch- en transportbedrijf over van zijn vader.
Direct na de oorlog eindigde het agrarisch bedrijf.
Om gezondheidsredenen beëindigde hij in 1948 ook het transportbedrijf. In december 1949 nam hij het assurantiebedrijf over van
Willem Renes uit Scherpenzeel. Daarnaast was hij Rijkstaxateur.
Vanaf 1947 tot 1 januari 1960 was hij lid van de Gemeenteraad van Woudenberg als raadslid en wethouder.
Wegens zijn verdienste voor de gemeenschap in Scherpenzeel heeft hij de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.
hij trouwde Metje Arina Spek, geboren 16 Sep 1915 te Tienhoven (Stichtse Vecht) (dochter van Leendert Spek en Metje Sijgje
Verlek), overleden 11 Jul 1995, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Metha12 Schimmel geboren 23 Mei 1939 te Woudenberg, overleden 25 Mei 1939 te Woudenberg.
681.
ii. Willem Schimmel geboren op 19 Mei 1941.
682.
iii. Metje Arina Schimmel geboren op 23 Mei 1942.
683.
iv. Jannetje Cornelia Schimmel geboren op 28 Mrt 1947.
684.
v. Helena Schimmel geboren op 21 Mei 1949.
vi. Evert Schimmel geboren 31 Okt 1954 te Woudenberg.
hij trouwde Wilhelmina Geertruida Huijzendveld, geboren 24 Sep 1959 te Delft.
521. Antje11 Schimmel (Johannes10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mei 1912 te Woudenberg, gedoopt 30 Jun 1912 te Scherpenzeel,
beleidenis van het geloof 14 Apr 1935 te Scherpenzeel, overleden 5 Jul 1997, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Met attestatie vertrokken naar Arnhem 14-08-1971.
zij trouwde Helmert Jan Blanken, getrouwd 2 Sep 1937 te Scherpenzeel, geboren 19 Aug 1910 te Scherpenzeel, gedoopt 30 Okt 1910
te Scherpenzeel, beroep koopman, overleden 26 Feb 1982, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhemina Johanna12 Blanken geboren 11 Okt 1939 te Scherpenzeel, overleden 27 Okt 1939 te Utrecht. Oud 16 dagen.
ii. Eliza Marius Blanken geboren 8 Nov 1940 te Scherpenzeel, woonde te Vianen.
hij trouwde Marjolijn van der Velde.
iii. Wilhelmina Johanna Blanken geboren 9 Jun 1946 te Scherpenzeel, woonde te Aalten.
zij trouwde Sjaak van Duren.
iv. Johan Helmert Blanken geboren 8 Apr 1955 te Scherpenzeel, woonde te Linschoten (Montfoort).
- 212 -
11 Jul 2016
hij trouwde Heepke Kroeze.
522. Pieter Evert11 Schimmel (Johannes10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Sep 1914 te Woudenberg, gedoopt 1 Nov 1914 te Scherpenzeel,
beroep hoofdinspecteur titulair der Rijkbelastingen, overleden 22 Jan 2000 te Amersfoort, begraven 27 Jan 2000 te Scherpenzeel,
op Begraafplaats Lambalgen.
In 1929 wordt, na de dood van zijn vader, Hotel "De Holevoet" aan hem toegescheiden.
Op maandag 13 mei 1940, 2e Pinksterdag begint de Duitse aanval op Scherpenzeel. Van het hotel blijven alleen stapels puin en
enkele muren overeind.
Piet ziet een wederopbouw niet zitten en verkoopt de grond van het hotel in 1941 voor 1562 gulden aan Casper Johan Gerard
Hastrich, hotelhouder van hotel "De Witte" te Amersfoort.
In 1942 wordt de rest van de grond onteigend en voor 6450 gulden overgedragen aan Hastrich.
hij trouwde Willemien Bredenoord, getrouwd 1946, overleden 14 Mei 1999.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marja12 Schimmel geboren 10 Feb 1948 te Amsterdam, woonde 2000 te 's-Gravenhage, beroep notaris te 's-Gravenhage,
overleden 3 Apr 2010 te 's-Gravenhage, begraven 10 Apr 2010 te Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
685.
ii. Joke Schimmel.
523. Martina11 Schimmel, roepnaam Tineke (Johannes10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Dec 1918 te Woudenberg, gedoopt 9 Mrt 1919
te Scherpenzeel, beleidenis van het geloof 2 Apr 1939 te Scherpenzeel, overleden 23 Apr 2014 te Scherpenzeel, begraven 30 Apr
2014 te Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
zij trouwde Simon Vlastuin, getrouwd 18 Okt 1945 te Scherpenzeel, geboren 21 Mrt 1917 te Scherpenzeel (zoon van Jan Vlastuin en
Maria Wilhelmina van Loenen), gedoopt te Scherpenzeel, beroep rijwielfabrikant, overleden 11 Mei 2003 te Scherpenzeel, begraven
16 Mei 2003 te Scherpenzeel, op Begraafplaats Lambalgen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ineke12 Vlastuin.
zij trouwde Peter van Egdom.
ii. Marjan Vlastuin.
zij trouwde Ton Berg.
iii. Jan Vlastuin.
hij trouwde Eefje du Pree.
iv. Gert Vlastuin.
hij trouwde Joke Portengen.
v. Anneke Vlastuin.
zij trouwde Cees Haaring.
vi. Hans Vlastuin.
hij trouwde Astrid Mandersloot.
524. Gerritje11 Schimmel (Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Jul 1888 te Ede, overleden 16 Mrt 1978, begraven te Lunteren, op
de Alg. Begraafplaats.
Aangekomen in New York (VS) op 19 februari 1914 met de Nieuw Amsterdam vanuit Rotterdam.
zij trouwde Gerrit Jan van den Berg, getrouwd 19 Jun 1909 te Ede, geboren 6 Dec 1881 te Ede (zoon van Teunis van den Berg en
Evertje van den Hul), overleden 23 Aug 1972, begraven te Lunteren, op de Alg. Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 213 -
11 Jul 2016
i. Willempje van den12 Berg geboren 29 Jun 1911 te Lunteren (Ede).
525. Evert11 Schimmel (Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Nov 1889 te Ede, beroep landbouwer, overleden 29 Mei 1985,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Jannetje van den Brink, overige namen Jantje van den Brink, getrouwd 4 Nov 1911 te Ede, geboren 24 Mei 1890
(dochter van Gerrit van den Brink en Jannetje Bouwman), overleden 23 Jun 1982, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 21 Sep 1914, overleden 21 Sep 1914 te Ede. Levenloos geboren.
ii. Teunisje Schimmel geboren CA. 1 Mrt 1918 te Ede, overleden 23 Feb 1919 te Ede. Oud 11 maand.
iii. Gerritje Schimmel geboren CA. 1924 te Ede, overleden 12 Aug 1927 te Barneveld.
iv. Nn Schimmel geboren 31 Aug 1931, overleden 31 Aug 1931 te Ede. Levenloos geboren.
526. Jan11 Schimmel (Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jul 1893 te Lunteren (Ede), overleden 22 Okt 1984, begraven te
Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Lambertha Roelofsen, getrouwd 15 Jun 1916 te Ede, geboren 4 Mrt 1894 te Lunteren (Ede) (dochter van Jan Jacob
Roelofsen en Aaltje Lagerweij), overleden 15 Jan 1974, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
686.
i. Jan Jacob12 Schimmel geboren op 21 Jul 1919.
ii. Nn Schimmel geboren 15 Mrt 1922, overleden 15 Mrt 1922 te Ede. Levenloos geboren.
527. Jannetje11 Schimmel (Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Jan 1895 te Lunteren (Ede), overleden 31 Jul 1985, begraven te
Lunteren, op de Alg. Begraafplaats.
zij trouwde Jan Jacob Roelofsen, getrouwd 31 Jan 1918 te Ede, geboren 28 Jan 1888 te Ede (zoon van Jan Jacob Roelofsen en Aaltje
Lagerweij), beroep landbouwer, overleden 20 Sep 1950 te Ede, begraven te Lunteren, op de Alg. Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aalbert12 Roelofsen geboren CA. 1 Dec 1924 te Ede, overleden 8 Okt 1925 te Ede. Oud 10 maand.
ii. Jannetje Roelofsen, roepnaam Jannie, geboren 29 Dec 1938, overleden 21 Mrt 1959 te Amersfoort, begraven te Lunteren,
op de Alg. Begraafplaats.
iii. Evert Roelofsen geboren CA. 23 Jan 1940 te Ede, overleden 4 Feb 1940 te Ede. Oud 12 dagen.
528. Mathijs van11 de Lagemaat (Geertruida10 Schimmel, Wouter9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Nov 1912 te Woudenberg, overleden 29 Okt
1995 te Scherpenzeel.
hij trouwde Maria Schimmel, geboren 8 Dec 1918 te Leusden (dochter van Gijsbertus Schimmel [1882 - 1954] en Geertje van
Voorthuizen [1888 - 1974]), overleden 15 Apr 2004 te Scherpenzeel, begraven 20 Apr 2004 te Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan van12 de Lagemaat woonde te Scherpenzeel, op "'t Vliet", beroep landbouwer.
hij trouwde C.D. van de Pol, aantal kinderen in dit gezin : vier.
ii. G. van de Lagemaat.
zij trouwde J.L. Cozijnsen, aantal kinderen in dit gezin : vier.
iii. G. van de Lagemaat.
- 214 -
11 Jul 2016
zij trouwde W.M. Veldhuizen, aantal kinderen in dit gezin : vier.
529. Jansje11 Hilhorst (Francisca Elisabeth10 Pen, Cornelia9 Butzelaar, Maria Jansen8 Schimmel, Jan Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Feb 1880 te Baarn, overleden
23 Mei 1915 te Baarn.
zij trouwde Antonius Scheel, getrouwd 3 Mrt 1904 te Baarn, geboren 2 Feb 1879 te Montfoort (zoon van Cornelis Scheel [1850 1940] en Johanna van Angeren [1858 - 1882]), beroep schilder, overleden 5 Okt 1961 te Baarn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrikus Antonius12 Scheel geboren 3 Aug 1911 te Baarn, beroep machinebankwerker, overleden 4 Jan 1995 te
Baarn.
hij trouwde Geertruida Catharina Wilhelmina Bakker, getrouwd 31 Okt 1947 te Baarn, geboren 9 Okt 1924 te Valburg
(Overbetuwe).
530. Nicolaas Joannes11 Schimmel, overige namen Nicolaas Johannes Schimmel (Jan10, Nicolaas9, Hendricus Jansz8, Jan
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Aug 1901 te
Hoogwoud (Opmeer), beroep 1919 slagersknecht, woonde VR. 1 Jul 1919 te Hoogwoud (Opmeer), woonde 1 Jul 1919 - 25 Apr 1921
te Alkmaar, woonde 25 Apr 1921 - 14 Mrt 1927 te Zaandam (Zaanstad), woonde 14 Mrt 1927 - 22 Aug 1928 te Alkmaar, woonde NA 22
Aug 1928 te Zaandam (Zaanstad), beroep 1930 slager, woonde 1944 te Alkmaar.
hij trouwde Catharina Johanna Post, getrouwd 22 Aug 1928 te Zaandam (Zaanstad), geboren 3 Apr 1901 te Zaandam (Zaanstad)
(dochter van Cornelis Gijsbertus Gerardus Post en Maria de Mooij).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 Schimmel geboren 20 Nov 1930, overleden 20 Nov 1930 te Alkmaar. Levenloos geboren.
ii. Joannes Nicolaas Schimmel geboren 28 Mrt 1932 te Alkmaar, overleden 14 Mei 2000 te Alkmaar.
hij trouwde Riet Apeldoorn.
iii. Nicolaas Cornelis Maria Schimmel geboren 15 Apr 1933 te Alkmaar, overleden 20 Dec 2002, begraven te Egmond aan Zee
(Bergen).
iv. Catharina Jacoba Maria Schimmel geboren 11 Jul 1935 te Alkmaar.
v. Margaretha Maria Schimmel geboren 28 Sep 1937 te Alkmaar.
vi. Arnoud Gerardus Antonius Schimmel geboren 18 Mei 1944 te Alkmaar, overleden 24 Mei 1944 te Alkmaar. Oud 6 dagen.
531. Hendrikus Cornelis11 Schimmel (Arnoldus10, Hendrik9, Adrianus Jansz8, Jan Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Nov 1907 te Baarn, overleden 2 Mei 1978, begraven te
Baarn, op de Katholieke Begraafplaats Kerkstraat. Hij volgde zijn vader in 1950 op in de boerderij. Tot begin jaren zestig was de
boerderij in bedrijf. Er werden koeien en varkens gehouden en later vooral kippen. Op zeker moment waren er wel zo’n 2000
kippen. Deze kippen werden uiteraard voor de eieren gehouden. Ook stonden er wel paarden, maar die waren meestal van andere
boeren uit de omgeving. Zij stalden hun paarden bij boer Schimmel. Het jaar 1963 luidde het einde van de boerderij als bedrijf in.
Net als de boerderijen in de omgeving werd de boerderij opgekocht door de gemeente. In 1966 is de boerderij gesloopt om plaats te
maken voor de nieuw te bouwen wijk.
hij trouwde Johanna van Valkengoed, geboren 23 Jan 1916, overleden 1 Dec 2000, begraven te Baarn, op de Katholieke
Begraafplaats Kerkstraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arnold12 Schimmel.
ii. Hennie Schimmel.
iii. Henk Schimmel.
532. Gijsbertus Hendricus11 Schimmel (Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7,
Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Okt 1866 te Soest,
woonde 1917 te Soest, overleden 7 Jan 1967, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
- 215 -
11 Jul 2016
hij trouwde Johanna Stalenhoef, getrouwd 28 Aug 1897 te Soest, geboren 3 Dec 1870 te Soest (dochter van Pieter Stalenhoef en
Geertruida Kok), overleden 26 Okt 1943 te Soest, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Petrus12 Schimmel geboren 3 Aug 1898 te Soest, overleden 6 Aug 1977, begraven te Soest, op de
Kostverlorenweg.
hij trouwde Elisabeth Majoor, geboren 20 Feb 1900, overleden 18 Apr 1990, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
687.
ii. Petrus Antonius Schimmel geboren op 14 Sep 1899.
688.
iii. Gerarda Maria Schimmel geboren op 25 Feb 1901.
iv. Geertruida Wilhelmina Schimmel geboren 14 Jun 1902 te Soest, overleden 1 Mei 1907 te Soest.
v. Anna Catharina Schimmel geboren 20 Dec 1904 te Soest, overleden 9 Mei 1992, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
689.
vi. Maria Johanna Schimmel geboren op 28 Feb 1907.
vii. Geertruida Maria Schimmel geboren 9 Nov 1908 te Soest.
zij trouwde Petrus Amandus Tourné, getrouwd 29 Apr 1936 te Soest, geboren CA. 1911 te Woerden (zoon van Augustus
Joannes Tourné en Johanna Theodora Voordouw).
viii. Cornelis Schimmel geboren 26 Apr 1910 te Soest.
ix. Gijsbertus Hendricus Schimmel geboren 5 Dec 1913, overleden 16 Nov 1990, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg,
de Roomsch Katholieke Begraafplaats.
hij trouwde Johanna Richarda Kok, geboren 4 Jan 1917, overleden 20 Jan 1989, begraven te Soest, op de
Kostverlorenweg, de Roomsch Katholieke Begraafplaats.
533. Hendrikus Petrus11 Schimmel (Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Mei 1869 te Soest, beroep
landbouwer, woonde 1917 te Soest, overleden 5 Jun 1944 te Utrecht.
hij trouwde Alijda Anna van den Hengel, getrouwd 13 Okt 1911 te Barneveld, geboren 18 Sep 1885 te Leusden (dochter van
Hermanus van den Hengel en Johanna Voskuilen), overleden 22 Dec 1971.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerarda Johanna12 Schimmel, overige namen Grada Schimmel, geboren 11 Dec 1911 te Soest, overleden 30 Mei 1991.
690.
ii. Hermanus Wilhelmus Schimmel geboren op 3 Dec 1912.
691.
iii. Jo Schimmel geboren op 5 Apr 1914.
iv. Anna Catharina Schimmel geboren 17 Jul 1915, overleden 2 Okt 2007 te Ootmarsum, begraven 6 Okt 2007 te Ootmarsum,
op het R.K. Kerkhof.
zij trouwde Frans Heisterkamp, getrouwd 23 Okt 1951, geboren 15 Sep 1906, overleden 6 Aug 1981.
692.
v. Maria Wilhelmina Schimmel geboren op 6 Okt 1916.
693.
vi. Wim Schimmel geboren op 14 Nov 1918.
694.
vii. Anthonius Schimmel geboren op 21 Jul 1920.
695.
viii. Ali Schimmel geboren op 29 Sep 1922.
696.
ix. Henk Schimmel geboren op 8 Feb 1928.
697.
x. Toos Schimmel geboren op 10 Mrt 1932.
534. Johanna Maria11 Schimmel (Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen
- 216 -
11 Jul 2016
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Sep 1872 te Soest, woonde 1917
te Nijkerk, overleden 23 Feb 1948 te Nijkerk.
zij trouwde Hendrik Johannes van Bethlemen, getrouwd 26 Aug 1910 te Soest, geboren 1867 te Amsterdam (zoon van Hendrik van
Bethlemen en Maria van Schaik).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendricus Wilhelmus12 van Bethlemen geboren 4 Nov 1911 te Soest.
535. Catharina Maria11 Schimmel (Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Nov 1878 te Soest, overleden
20 Apr 1955 te Soest.
zij trouwde Theodorus Josephus Wagner, getrouwd 1 Feb 1907 te Soest, geboren 1878 te Utrecht (zoon van Pieter Franciscus
Theodorus Wagner en Helena Maria Susanne van Rijn), overleden 10 Dec 1932 te Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petrus Wilhelmus12 Wagner geboren 29 Nov 1907 te Soest.
ii. Wilhelmus Theodorus Wagner geboren 16 Jul 1910 te Soest, beroep 1936 Matroos bij de Koninklijke Marine.
hij trouwde Suzette Marie Cornelia Malefason, getrouwd 12 Aug 1936 te Vlissingen, geboren CA. 1910 te Hulst (dochter
van Alphonsus Augustinus Malefason [1876 ] en Mathilda Virginia de Kort [
- 1936]).
iii. Gerarda Helena Maria Wagner geboren CA. 1914 te Soest.
zij trouwde Wilhelm Petrus Dijkman, getrouwd 26 Sep 1936 te Soest, geboren CA. 1910 te Soest (zoon van Hendrik
Dijkman en Petronella Schouten).
536. Dorothea Joanna11 Schimmel (Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Mei 1863 te Eemnes, overleden 14 Feb 1904
te Vleuten (Utrecht).
zij trouwde Gerardus Mathias van Dijk, getrouwd 20 Okt 1898 te Hoogland (Amersfoort), geboren 1863 te Vleuten (Utrecht) (zoon
van Everardus van Dijk en Maria van Wijk).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn12 van Dijk geboren 17 Jan 1900, overleden 17 Jan 1900 te Vleuten (Utrecht). Levenloos kind.
ii. Nn van Dijk geboren 17 Jan 1900, overleden 17 Jan 1900 te Vleuten (Utrecht).
iii. Cornelis Everardus van Dijk geboren 17 Jan 1900 te Vleuten (Utrecht), overleden 20 Jan 1900 te Vleuten (Utrecht). Was 2
dagen oud.
iv. Elisabeth Maria van Dijk geboren 17 Mrt 1902 te Vleuten (Utrecht).
zij trouwde Herman Nicolaas Arnold Vocking, getrouwd 30 Sep 1926 te Vleuten (Utrecht), geboren CA. 1896 te Utrecht
(zoon van Herman Nicolaas Arnold Vocking en Jacomina Sussanna Maria Broekman).
537. Gijsbertus Josephus11 Schimmel (Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Mrt 1874 te Hoogland (Amersfoort), overleden
2 Okt 1955 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Gertrudes van Westerlaak, overige namen Geertriuda van Westerlaak, overige namen Gertrudis van Westerlaak,
getrouwd 5 Jun 1902 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1880 te Hoogland (Amersfoort) (dochter van Joannes van Westerlaak en
Cicilia Aleida Schoonderbeek).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis12 Schimmel geboren 12 Jul 1903 te Hoogland (Amersfoort).
hij trouwde Johanna Houtveen, getrouwd 28 Okt 1931 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1911 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Hendrik Houtveen en Engeltje de Jong).
- 217 -
11 Jul 2016
ii. Cicilia Elizabeth Schimmel geboren 5 Nov 1904 te Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Everhardus Josephus Johannes Meulenkamp, getrouwd 23 Mei 1928 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA.
1904 te Barneveld (zoon van Everhardus Josephus Johannes Meulenkamp en Johanna Maria Bosman), overleden 19 Sep
1956 te Utrecht.
698.
iii. Elisabeth Schimmel geboren op 29 Sep 1905.
699.
iv. Johanna Schimmel geboren op 27 Apr 1907.
v. Joännes Gerardus Schimmel geboren 5 Okt 1909 te Hoogland (Amersfoort).
700.
vi. Dorothea Johanna Schimmel geboren op 3 Apr 1911.
vii. Berendina Gertrudes Schimmel geboren 30 Nov 1912 te Hoogland (Amersfoort).
538. Gerardus11 Schimmel (Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Nov 1877 te Hoogland (Amersfoort), overleden 28 Jun
1934 te Amersfoort, begraven te Hooglanderveen (Amersfoort).
hij trouwde Geertruida van de Wolfshaar, getrouwd 10 Okt 1906 te Hoogland (Amersfoort), geboren 9 Nov 1875 te Hoogland
(Amersfoort) (dochter van Joännes van de Wolfshaar en Peternella van Zuilen), overleden 7 Mrt 1945 te Hoogland (Amersfoort),
begraven te Hooglanderveen (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
701.
i. Elisabeth Maria12 Schimmel geboren op 29 Jul 1907.
702.
ii. Johannes Cornelis Schimmel geboren op 6 Jan 1910.
iii. Cornelia Gijsbertha Schimmel geboren 29 Aug 1912 te Hoogland (Amersfoort).
539. Gijsbertus Franciscus Maria11 Schimmel (Hendrikus10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Dec 1879 te Amersfoort, beroep
handelsagent, overleden 16 Sep 1950 te Nijmegen.
hij trouwde Elisabeth Maria Theodora Jansen, getrouwd 27 Apr 1911 te Nijmegen, geboren 20 Aug 1884 te Nijmegen (dochter van
Johannes Elbertus Jansen en Hendrina Maria Derks).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrikus Johannes Maria12 Schimmel geboren 18 Aug 1912 te Utrecht.
ii. Gijsbertus Jozef Maria Schimmel geboren 18 Aug 1917 te Utrecht, beroep koopman in garens, overleden 22 Feb 1989 te
Amersfoort, begraven te Amersfoort, op R.K. Begraafplaats Maranatha.
hij trouwde Marquérite Fernande Haijkens, getrouwd 6 Mei 1953 te Eindhoven, geboren 23 Aug 1915 te Winschoten
(dochter van Henrikus Jan Haijkens en Margaretha Elwine Marie Martinson), overleden 26 Jan 2005 te Leusden, begraven
te Amersfoort, op R.K. Begraafplaats Maranatha.
iii. Sophia Maria Schimmel geboren 12 Mei 1930, overleden 13 Mei 1930 te Utrecht. Oud 1 dag.
540. Maria Sophia Anna11 Schimmel (Hendrikus10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Nov 1881 te Amersfoort.
zij trouwde Johannes Hendrikus Visser, getrouwd 24 Apr 1906 te Amersfoort, geboren CA. 1877 te Alkmaar (zoon van Johannes
Mattheus Visser en Engelina Maria Oortmeijer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Engelina Maria12 Visser geboren CA. 1911 te Dordrecht.
zij trouwde George Julius de Witte, getrouwd 9 Aug 1935 te Monster (Westland), geboren CA. 1904 te Roosendaal (zoon
van Anthonius Matheus Maria de Witte en Virginea Antonia Weijnen).
541. Cornelis Alphonsus Maria11 Schimmel (Hendrikus10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Apr 1886 te Amersfoort, beroep
- 218 -
11 Jul 2016
hotelhouder, overleden 14 Jul 1962, begraven te Apeldoorn, Haagwinde.
hij trouwde Commerina Wilhelmina Hoesen, getrouwd 5 Nov 1914 te Heemstede, geboren 1887 te Fort de Kock, Bukittinggi
(Indonesië) (dochter van Abraham Willem Hoesen en Commerina Sija van der Pauwert), overleden NA 1968.
Kinderen uit dit huwelijk:
703.
i. Hendrikus Josephus Wilhemus12 Schimmel geboren op 25 Sep 1915.
ii. Josephus Maria Schimmel geboren CA. 1 Mrt 1918 te Eindhoven, overleden 18 Feb 1919 te Apeldoorn.
Twaalfde generatie
542. Geertruida Klasina12 Schimmel (Arnoldus11, Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert
Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Nov 1902 te Amersfoort.
zij trouwde Bart van Westerlaak, getrouwd 13 Nov 1924 te Leusden, geboren CA. 1896 te Hoogland (Amersfoort) (zoon van Geurt
Gerardus van Westerlaak en Maasje Smink), overleden 26 Sep 1949 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arnoldus Gerardus13 van Westerlaak geboren CA. 1927 te Hoogland (Amersfoort), overleden 24 Aug 1938 te Amersfoort.
ii. Hendrikus Simon van Westerlaak geboren CA. 1937, overleden 22 Mei 1954 te Amersfoort.
543. Timotheus Arnoldus12 Schimmel, overige namen Simontheus Arnoldus Schimmel (Arnoldus11, Cornelis Bartholomeus10,
Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7, Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 18 Jun 1908 te Amersfoort, overleden 14 Feb 1995, begraven te Leusden, op R.K. Kerkhof Hamersveldseweg.
hij trouwde Johanna Tolboom, getrouwd 14 Jan 1932 te Stoutenburg (Leusden), geboren 24 Nov 1905 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Hendrik Tolboom en Dirkje van den Bedum), overleden 5 Dec 1997, begraven te Leusden, op R.K. Kerkhof
Hamersveldseweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arnold13 Schimmel geboren 4 Apr 1933, overleden 5 Mei 1995, begraven te Leusden, op R.K. Kerkhof Hamersveldseweg.
ii. Jozephus Schimmel geboren 18 Jun 1947 te Leusden, overleden 15 Jul 1947 te Leusden.
544. Albertus Arnoldus12 Schimmel (Arnoldus11, Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7,
Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Aug 1912 te Leusden.
hij trouwde Gerrie Groenestein, roepnaam Gerritje, getrouwd 5 Aug 1936 te Amersfoort, geboren 22 Jul 1915 te Stoutenburg
(Leusden) (dochter van Gerrit Groenenstijn en Hendrika van de Hoef), overleden 11 Aug 2001 te Amersfoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arnolda Gerarda13 Schimmel geboren CA. 1 Dec 1939, overleden 27 Mei 1940 te Amersfoort.
545. Adriana Johanna12 Schimmel (Arnoldus11, Cornelis Bartholomeus10, Arnoldus9, Johannes Evertse8, Evert Geurtsen7,
Geurt Jansen6, Jan5, Hendrik4 Nn, Jan3 Jansz, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jul 1913 te Leusden, overleden 5 Mrt 2005,
begraven te Leusden, op R.K. Kerkhof Hamersveldseweg.
zij trouwde Gijsbertus de Ridder, getrouwd 19 Sep 1935 te Leusden, geboren 19 Mei 1913 (zoon van Willem de Ridder en Rijkje van
Brakel), overleden 28 Aug 1983, begraven te Leusden, op R.K. Kerkhof Hamersveldseweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertus Adrianus13 de Ridder geboren CA. 1 Apr 1942 te Leusden, overleden 9 Nov 1942 te Leusden. Oud 7 maanden.
546. Dirk12 Schimmel (Gerrit Leendert11, Dirk10, Hendrikus9, Willem Willems8, Wilhelmus7, Hendrick6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Aug 1921 te Utrecht, beroep sjouwer, overleden 2
Mei 2000, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
hij trouwde Johanna Maria Hessel, roepnaam Annie, getrouwd 20 Nov 1947 te Utrecht, geboren 17 Jan 1923 te Utrecht (dochter van
Pieter Hessel [1893 ] en Johanna Maria Hessel), overleden 12 Jun 2001, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
- 219 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Margje Johanna13 Schimmel geboren 30 Mei 1948.
zij trouwde Albert van Ark.
ii. Johanna Maria Schimmel geboren 23 Jul 1949.
zij trouwde (1) Jochem van der Blom.
zij trouwde (2) Hermanus Johannes Wilhelmus Blokvoort.
iii. Gerrit Leendert Schimmel geboren 12 Aug 1950.
hij trouwde (1) Liesbeth Soesbergen.
hij trouwde (2) Elma Maria Rijnhout.
iv. Co Schimmel geboren 14 Okt 1951.
zij trouwde Guus Nn.
v. Marijke Schimmel geboren 14 Nov 1952.
zij trouwde Thomas van Rijswijk.
vi. Piet Schimmel geboren 13 Feb 1954.
hij trouwde Dorien Nn.
vii. Irene Christina Schimmel geboren 23 Jun 1955.
zij trouwde Theo Wagemaker.
viii. Dirk Schimmel geboren NA 1 Feb 1956, overleden 2 Okt 1956 te Utrecht.
ix. Dirkje Schimmel geboren NA 1 Feb 1956, overleden 9 Mei 1956.
x. Willem Dirk Schimmel geboren 26 Nov 1956.
hij trouwde Marga Vredendaal.
xi. Hessel Schimmel geboren 13 Sep 1959, overleden 26 Aug 2006 te Nieuwegein.
hij trouwde Marga van Eden.
xii. Ad Schimmel geboren 13 Mei 1962.
hij trouwde Jacqueline Nn.
xiii. Sabine Schimmel geboren 1 Jul 1966.
zij trouwde Jim van Veen.
547. Johannes12 Schimmel (Hendrik11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Aug 1887 te IJsselstein.
hij trouwde (1) Johanna Adriana Ebink, getrouwd 8 Feb 1911 te Utrecht, geboren CA. 1887 te IJsselstein (dochter van Cornelis
Johannes Ebink en Catharina Helena Bollebakker), overleden 14 Mrt 1925 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik13 Schimmel geboren 31 Dec 1911 te Utrecht.
hij trouwde (2) Margaretha Broersma, getrouwd 27 Jan 1927 te IJsselstein, geboren CA. 1884 te Amsterdam (dochter van Pieter
Broersma en Neeltje Pronk).
548. Antoon12 Schimmel (Cornelis11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
- 220 -
11 Jul 2016
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jul 1882 te IJsselstein.
hij trouwde Neeltje Hegmans, getrouwd 10 Sep 1902 te Schoonhoven, geboren CA. 1884 te Schoonhoven (dochter van Leonardus
Matheus Hegmans en Maria Snel).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Christina Maria13 Schimmel geboren 8 Dec 1902 te Schoonhoven.
zij trouwde Hendrik Arie van der Greef, getrouwd 16 Nov 1923 te Vianen, geboren CA. 1895 te Vianen (zoon van Jan van
der Greef en Neeltje de Jong).
ii. Maria Schimmel geboren CA. 1909 te Schoonhoven.
zij trouwde Hendrik Dubbeldam, getrouwd 25 Jul 1934 te Rotterdam, geboren CA. 1910 te Ammerstol (Bergambacht)
(zoon van Lambertus Cornelis Dubbeldam en Adriana Ooms).
549. Suzanna12 Schimmel (Cornelis11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Okt 1884 te IJsselstein, overleden 25 Sep 1963 te
Zeist, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
zij trouwde Willem Erica, getrouwd 6 Sep 1905 te Schoonhoven, geboren 15 Dec 1881 te Amsterdam (zoon van Jacobus Erica en
Aaltje Broekhuijzen), overleden 10 Jan 1961 te Utrecht, begraven te Utrecht, aan de Tolsteeg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacobus13 Erica geboren 15 Sep 1906 te Utrecht.
ii. Cornelis Erica geboren 21 Dec 1908 te Utrecht.
iii. Willem Erica geboren 5 Nov 1912 te Utrecht, overleden 8 Mei 1913 te Utrecht.
550. Christina Maria12 Schimmel (Cornelis11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Jul 1890 te Schoonhoven.
zij trouwde Jacobus Johannes van Geelen, getrouwd 26 Mei 1915 te Schoonhoven, geboren CA. 1889 (zoon van Willem van Geelen
en Fenneken Heijhoff), beroep fabrieksarbeider.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Fenneken13 van Geelen geboren CA. 1 Jun 1917 te Gameren, overleden 18 Jul 1917 te Gameren (Zaltbommel). Oud 7
week.
551. Susanne12 Schimmel, bijnaam Gijs (Frederik11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Okt 1889 te IJsselstein, overleden 12 Sep
1957 te Jutphaas (Nieuwegein).
zij trouwde (1) Cornelis Dijkland, getrouwd 23 Aug 1912 te Harmelen (Woerden), geboren 1889 te Harmelen (Woerden) (zoon van
Cornelis Dijkland en Cornelia van Vliet), overleden 2 Sep 1918 te Harmelen (Woerden).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis13 Dijkland geboren 4 Mrt 1913 te Harmelen (Woerden).
hij trouwde Maria Elisabeth Smit, aantal kinderen in dit gezin : drie dochters.
zij trouwde (2) Gijsbertus van der Wal, getrouwd 5 Aug 1919 te IJsselstein, geboren CA. 1891 te IJsselstein (zoon van Antonie van
der Wal en Fijtje van Ieperenburg), overleden 27 Aug 1951 te Jutphaas (Nieuwegein).
552. Elisabeth Pieternella12 Schimmel (Frederik11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Apr 1894 te IJsselstein, overleden 15 Nov
1918 te Hilversum.
zij trouwde Hermanus Bijdevier, getrouwd 14 Okt 1915 te IJsselstein, geboren CA. 1893 te IJsselstein (zoon van Casper Bijdevier en
Johanna Zevenboom).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 221 -
11 Jul 2016
i. Fredericus Hermanus13 Bijdevier geboren CA. 1916, overleden 24 Nov 1953 te Utrecht.
553. Adriana12 Schimmel (Frederik11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Aug 1897 te IJsselstein.
zij trouwde Gerrit Johannes Frankhuizen, getrouwd 27 Mei 1920 te IJsselstein, geboren CA. 1888 te Utrecht (zoon van Gerrit
Gijsbertus Cornelis Johannes Frankhuizen en Reintje van Apeldoorn).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Artje13 Frankhuisen geboren CA. 1921, overleden 5 Mrt 1944 te Utrecht.
zij trouwde Jacobus Johannes Maria Gieling.
554. Johannes12 Schimmel (Johannes11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Sep 1887 te IJsselstein, overleden 27 Nov 1964,
begraven te IJsselstein.
hij trouwde Neeltje Maria Langerak, getrouwd 15 Sep 1910 te IJsselstein, geboren 17 Sep 1883 te IJsselstein (dochter van Hendrik
Langerak [1845 - 1922] en Elisabeth Klerk [1849 ]), overleden 20 Aug 1957 te IJsselstein, begraven te IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes13 Schimmel geboren 12 Jun 1911 te IJsselstein, overleden 15 Jul 1980 te De Bilt, begraven te IJsselstein.
hij trouwde Geertruida Kool, getrouwd 11 Nov 1937 te Cothen (Wijk bij Duurstede), geboren 9 Apr 1911 te Utrecht
(dochter van Gerrit Kool en Petronella Mathilda Johanna Hartman), overleden 17 Aug 1995, begraven te IJsselstein.
ii. Elizabeth Pieternella Schimmel geboren 11 Feb 1917 te IJsselstein, overleden 25 Nov 1991 te Veenendaal, begraven te
IJsselstein.
zij trouwde Jan van Koten, getrouwd 1 Dec 1949, geboren 3 Jun 1916, overleden 2 Nov 1984, begraven te IJsselstein.
iii. Alida Elizabeth Schimmel geboren 9 Jul 1919 te IJsselstein, overleden 18 Aug 1992 te IJsselstein.
zij trouwde Antoon Cornelissen, getrouwd 22 Dec 1949 te IJsselstein, geboren 12 Mrt 1917, overleden 8 Sep 2003 te
IJsselstein.
704.
iv. Hendrik Schimmel geboren op 3 Feb 1923.
555. Adriana Johanna12 Schimmel (Johannes11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Nov 1888 te IJsselstein, overleden 3 Jul
1951 te IJsselstein, begraven te IJsselstein.
zij trouwde Arie Cornelis de Bruin, getrouwd 16 Jul 1908 te IJsselstein, geboren 18 Mrt 1884 te Benschop (Lopik) (zoon van Willem de
Bruin en Petronella Cornelia van Appel), overleden 14 Aug 1964.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella Cornelia13 de Bruin geboren 14 Aug 1909 te IJsselstein, overleden 6 Mrt 1971, begraven te IJsselstein.
zij trouwde Frederik Schimmel, getrouwd 13 Mrt 1930 te IJsselstein, geboren 15 Okt 1902 te IJsselstein (zoon van
Frederik Schimmel [1861 - 1945] en Artje Ruijs [1866 - 1942]), overleden 21 Okt 1973, begraven te IJsselstein.
ii. Johannes de Bruin geboren 13 Apr 1911 te IJsselstein.
iii. Willem Gijsbertus de Bruin geboren 8 Mei 1914, overleden 20 Jun 1981, begraven te IJsselstein.
556. Gerard12 Schimmel (Gerrit11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jun 1910 te IJsselstein.
hij trouwde Clasina van Mourik.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jansje Susanna13 Schimmel geboren CA. 1949, overleden 19 Jun 1951 te IJsselstein.
- 222 -
11 Jul 2016
557. Dirkje12 Schimmel (Hendrik11, Huibertus10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Okt 1907 te Vreeswijk (Nieuwegein), overleden 13
Dec 1993, begraven te Geldermalsen.
zij trouwde Machiel Baaijens, geboren 12 Dec 1902, beroep slager, overleden 19 Jan 1991, begraven te Geldermalsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Bartel Machiel13 Baaijens geboren CA. 1942 te Geldermalsen, overleden 16 Okt 1945 te Geldermalsen.
558. Hendrik Jan12 Schimmel (Hendrik11, Huibertus10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Mei 1917 te Culemborg (Neder-Betuwe), overleden
30 Jul 2005 te Kaatsheuvel.
hij trouwde Antje Monster, overleden VR. 2005.
Kinderen uit dit huwelijk:
705.
i. Hendrik13 Schimmel geboren op 20 Jul 1948.
706.
ii. Gerrit Adrianus Schimmel geboren op 25 Jul 1951.
559. Hendrika Clasina Johanna12 Schimmel, overige namen Hendrika Elazina Johanna Schimmel (Hendrik11, Gerrit10,
Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 17 Nov 1896 te IJsselstein.
zij trouwde Jan Rapstok, getrouwd 20 Jul 1929 te Hilversum, geboren CA. 1899 te Hilversum (zoon van Dirk Rapstok en Geertruida
Oomen), beroep schilder.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Dirk13 Rapstok geboren 27 Dec 1931 te Hilversum, overleden 29 Dec 1931 te Hilversum. Oud 2 dagen.
560. Geurt12 Schimmel (Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Okt 1898 te IJsselstein.
hij trouwde Gerrigje Kers, getrouwd 11 Dec 1924 te IJsselstein, geboren CA. 1901 te Jaarsveld (Lopik) (dochter van Huibert Kers en
Hendrina Voormolen).
Kinderen uit dit huwelijk:
707.
i. Huibert13 Schimmel geboren op 16 Apr 1931.
708.
ii. Hendrik Schimmel geboren op 1933.
561. Wilhelmina Cornelia12 Schimmel (Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Okt 1898 te IJsselstein.
zij trouwde Willem van Zoelen, getrouwd 19 Aug 1920 te IJsselstein, geboren CA. 1894 te IJsselstein (zoon van Barend van Zoelen en
Catherina de Vos).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Baligje13 van Zoelen geboren CA. 1 Jan 1927, overleden 29 Apr 1928 te IJsselstein. Leeftijd 16 maanden.
ii. Adriana van Zoelen geboren CA. 13 Jul 1929, overleden 31 Jul 1929 te IJsselstein. Leeftijd 18 dagen.
iii. Nn van Zoelen geboren 18 Apr 1934, overleden 18 Apr 1934 te Hilversum. Levenloos geboren kind.
562. Grietje12 Schimmel (Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Apr 1901 te IJsselstein.
zij trouwde (1) Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 223 -
11 Jul 2016
i. Nn13 Schimmel geboren 6 Mei 1921, overleden 6 Mei 1921 te Utrecht. Levenloos kind.
zij trouwde (2) Willem Pieter Brouwer, getrouwd 6 Jul 1922 te Benschop (Lopik), geboren 1899 te Benschop (Lopik) (zoon van
Gijsbert Brouwer en Hendrika Johanna van Oort).
563. Wilhelmina Christina12 Schimmel (Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Okt 1912 te IJsselstein.
zij trouwde Theodorus Johannes Spronk, getrouwd 7 Dec 1932 te Utrecht, geboren CA. 1907 te Utrecht (zoon van Johannes Spronk
en Willemina Broekhuizen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 Spronk geboren 9 Jul 1933, overleden 9 Jul 1933 te Utrecht. Levenloos kind.
564. Jacoba Wilhelmina12 Schimmel, roepnaam Coba (Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Feb 1910 te Herwijnen
(Lingewaal), overleden 13 Aug 1978 te Hardinxveld-Giessendam, begraven 17 Aug 1978 te Hardinxveld-Giessendam, op Begraafplaats
Neder Hardinxveld.
zij trouwde Korstiaan Bezemer, roepnaam Kors, geboren 29 Apr 1913 te Hardinxveld (Hardinxveld-Giessendam) (zoon van Arie
Bezemer en Aagje Woutrina Swets), overleden 10 Sep 2000 te Sliedrecht, begraven 14 Okt 2000 te Hardinxveld-Giessendam, op
Begraafplaats Neder Hardinxveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
709.
i. Coby13 Bezemer.
710.
ii. Arie Bezemer.
565. Henriëtte12 Schimmel (Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Mrt 1911 te Gorinchem.
zij trouwde Adam Molegraaf, getrouwd 5 Aug 1943 te Herwijnen (Lingewaal), geboren 13 Jul 1909 te Rotterdam (zoon van Arij
Molegraaf en Maria Pieterman), overleden 6 Okt 1985 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
711.
i. Ary Adam13 Molegraaf geboren op 10 Jan 1945.
712.
ii. Hendrik Jacob Molegraaf geboren op 11 Mrt 1946.
713.
iii. Marinus Jan Molegraaf geboren op 7 Dec 1947.
714.
iv. Jacoba Theodora Molegraaf geboren op 14 Sep 1949.
566. Maria Helena12 Schimmel (Cornelis11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jan 1862 te Amsterdam.
zij trouwde Josephus Andreas Johannes Becker, getrouwd 16 Jun 1886 te Amsterdam, geboren 8 Jul 1861 te Amsterdam (zoon van
Lambertus Becker en Catharina Joanna Seveke), beroep varensgezel, overleden 24 Aug 1904 te Rosmalen ('s-Hertogenbosch).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Catharina Josephine13 Becker geboren CA. 1889 te Amsterdam.
zij trouwde David Jessurun Lobo, getrouwd 24 Apr 1912 te Amsterdam, geboren CA. 1885 te Amsterdam (zoon van Isaac
Jessurun Lobo en Chrisje Zeehandelaar), beroep goudsmid.
ii. Josephus Andreas Johannes Becker geboren 19 Feb 1894 te Amsterdam, beroep assistent-magazijnmeester, werkman
posterijen, overleden 27 Jun 1949 te Amsterdam.
hij trouwde (1) Elisabeth Maria Tollens, getrouwd 23 Feb 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1899 te Vlissingen (dochter van
Gerardus Jacobus Ludovicus Tollens en Maria Elisabeth Kuijpers).
hij trouwde (2) Aleida Jacoba Minoli, getrouwd 12 Nov 1936 te Amsterdam, geboren 2 Sep 1893 te Arnhem (dochter van
Joseph Eusebius Minoli en Aleida Boekholt), overleden 29 Aug 1979 te Zandvoort.
- 224 -
11 Jul 2016
iii. Lambertus Cornelis Josephus Becker geboren CA. 1898 te Amsterdam, beroep handelsreiziger, advertentiereiziger.
hij trouwde (1) Maria Vis, getrouwd 22 Feb 1923 te Amsterdam, geboren CA. 1904 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg)
(dochter van Gerardus Jacobus Vis en Gesina Nijdam). zij scheiden op 28 Feb 1930.
hij trouwde (2) Hendrika van Lingen, getrouwd 10 Sep 1930 te Amsterdam, geboren CA. 1889 te Harlingen (Harns)
(dochter van Johannes van Lingen en Hendrika Nauta).
iv. Steintje Josephina Maria Becker geboren CA. 1899 te Amsterdam, woonde 1922 te Amsterdam, overleden 25 Apr 1922 te
Zeist.
zij trouwde Hendrikus Boersen, getrouwd 31 Mrt 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1898 te Alkmaar (zoon van Simon
Johannes Jacobus Petrus Boersen en Theodora de Best), beroep timmerman.
567. Willem Cornelis12 Schimmel (Cornelis11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Sep 1863 te Amsterdam, beroep bediende,
caféhouder, kastelein, diamantslijper.
hij trouwde Mijntje Volkens, getrouwd 15 Feb 1882 te Amsterdam, geboren CA. 1862 te Amsterdam (dochter van Hendrik Volkens en
Mijntje van Dam).
Kinderen uit dit huwelijk:
715.
i. Wilhelmina Christina13 Schimmel geboren op CA. 1882.
716.
ii. Hendrika Schimmel geboren op CA. 1887.
iii. Stijntje Maria Josephina Schimmel geboren CA. 1888 te Amsterdam.
zij trouwde Gustav Eduard Ferdinand Middelberg, getrouwd 30 Mrt 1910 te Amsterdam, geboren 11 Jan 1882 te
Leeuwarden (Ljouwert) (zoon van Lambartus Middelberg en Charlotte Emilie Auguste Elsmann), beroep barbier.
iv. Maria Magdalena Schimmel geboren CA. 1890 te Amsterdam, overleden 1971, begraven 13 Okt 1971 te Amsterdam, op
Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
zij trouwde Johannes Touber, getrouwd 27 Aug 1913 te Amsterdam, geboren CA. 1892 te Amsterdam (zoon van Klaas
Lodewijk Touber en Petronella van der Spaa), beroep papiersnijder.
v. Petronella Jacoba Schimmel geboren CA. 1893 te Amsterdam, overleden 1968, begraven 31 Dec 1968 te Amsterdam, op
Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
zij trouwde Adrianus Nicolaas Baars, getrouwd 16 Apr 1914 te Amsterdam, geboren CA. 1896 te Amsterdam (zoon van
Hendricus Josephus Baars en Maria Catharina Lageman), beroep machinehoutbewerker.
Adrianus: Bij het huwelijk in 1914: voogd Adrianus Nicolaas Baars.
.
vi. Anna Petronella Schimmel geboren 2 Apr 1896 te Amsterdam, overleden 1986, begraven 20 Okt 1986 te Amsterdam, op
Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
zij trouwde Johan Coenraad Ordas, getrouwd 16 Aug 1923 te Amsterdam, geboren CA. 1892 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen) (zoon van Johan Coenraad Ordas en Jeltje Kamman), beroep bankwerker.
vii. Cornelia Johanna Schimmel geboren 26 Mei 1897 te Amsterdam, overleden 10 Mei 1980, begraven te Amsterdam, op
Begraafplaats De Nieuwe Noorder.
zij trouwde Johannes Wilhelm Mantel, getrouwd 27 Jan 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1898 te Amsterdam (zoon van
Maarten Mantel en Elisabeth Margaretha Meijer), beroep chauffeur.
viii. Johanna Schimmel geboren CA. 1899 te Amsterdam.
zij trouwde Gerben Kuijper, getrouwd 16 Jun 1921 te Amsterdam, geboren CA. 1898 te Watergraafsmeer (Amsterdam)
(zoon van Hendrik Kuijper en Afke Post), beroep chauffeur. zij scheiden op 20 Feb 1940.
ix. Betsij Schimmel geboren CA. 1902 te Amsterdam.
zij trouwde Jacobus Bakker, getrouwd 29 Okt 1924 te Ouder-Amstel, geboren CA. 1902 te Edam (Edam-Volendam) (zoon
van Cornelis Bakker en Anna Langereis), beroep barbier.
- 225 -
11 Jul 2016
568. Jannetje Helena12 Schimmel (Willem11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1864 te Amsterdam, beroep dienstbode.
zij trouwde Gerrit Worm, getrouwd 17 Jun 1886 te Amsterdam, geboren CA. 1864 te Amsterdam (zoon van Pieter Worm en
Margaretha van den Boogaard), beroep controleur aan een melkfabriek, melkslijter.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieter13 Worm geboren CA. 1888 te Amsterdam, beroep boekhouder.
hij trouwde Iemtje Hendrika Reuman, getrouwd 25 Jun 1914 te Amsterdam, geboren CA. 1892 te Den Helder (dochter van
Wilhelm Carel IJlert Reuman en Iemtje Hendrika Willemse).
ii. Willem Worm geboren CA. 1889 te Amsterdam, beroep agent aan een Raad van Arbeid.
hij trouwde Dorothea Joanna Paulina Kesler, getrouwd 17 Jul 1924 te Amsterdam, geboren CA. 1881 te Amsterdam
(dochter van Nn en Bernardina Johanna Maria Kesler).
iii. Gerrit Worm geboren CA. 1892 te Amsterdam, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Judith Maria Adriana Becking, getrouwd 6 Dec 1917 te Amsterdam, geboren CA. 1892 te Middelburg (dochter
van Dirk Becking en Wilhelmina Maria Bauer).
iv. Christina Margaretha Worm geboren CA. 1894 te Amsterdam.
zij trouwde Herman Becking, getrouwd 6 Dec 1917 te Amsterdam, geboren CA. 1891 te Middelburg (zoon van Dirk Becking
en Wilhelmina Maria Bauer), beroep klerk bij de Rijks Postspaarbank.
569. Anna Christina12 Schimmel (Willem11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Okt 1865 te Amsterdam, overleden 4 Jul
1947 te Zeist, begraven te Zeist, op de Nieuwe Begraafplaats.
zij trouwde Johannes Hendricus Spaarkogel, getrouwd 28 Apr 1887 te Sloten (Amsterdam), geboren 27 Okt 1864 te Alkmaar (zoon van
Nicolaas Spaarkogel en Aaltjen Berenschot), woonde 1936 te Zeist, beroep timmerman, overleden 22 Jun 1936 te Amersfoort,
begraven te Zeist, op de Nieuwe Begraafplaats.
Johannes: Begon de 1e drogisterij (tevens 1e winkel) aan de Slotlaan in Zeist genaamd: 't Roode Kruis.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nicolaas13 Spaarkogel.
ii. Alida Christina Spaarkogel, roepnaam Tine, geboren CA. 1889 te Sloten (Amsterdam).
zij trouwde Carel Jacob Geijer, getrouwd 21 Apr 1926 te Zeist, geboren CA. 1873 te Rotterdam (zoon van Carel Jacob
Geijer en Rosetta Dirkje Cenijn).
iii. Christina Margaretha Spaarkogel geboren 26 Jun 1890 te Sloten (Amsterdam), overleden 14 Jul 1890 te Sloten
(Amsterdam). Leeftijd 19 dagen.
iv. Annie Spaarkogel geboren 7 Mei 1899, overleden 25 Jan 1948.
v. Jeannette Helena Spaarkogel geboren 1 Feb 1904 te Zeist, overleden 31 Okt 1947 te Zeist.
717.
vi. Johannes Hendricus Spaarkogel geboren op 3 Feb 1911.
570. Willem Johannes12 Schimmel (Willem11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Mei 1869 te Amsterdam, beroep boekbinder.
hij trouwde Fokje de Vries, getrouwd 9 Aug 1894 te Amsterdam, geboren 8 Jun 1870 te Opsterland (Opsterlân) (dochter van Durk
Geerts de Vries en Gaitske Jans Meijer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem13 Schimmel geboren CA. 1895 te Amsterdam, beroep sierkunstenaar.
hij trouwde Petronella Goeman, getrouwd 3 Dec 1925 te Amsterdam, geboren CA. 1895 te Den Helder (dochter van
Leendert Jan Goeman en Jenny Alexandra Salvesen).
- 226 -
11 Jul 2016
571. Arie Cornelis12 Schimmel (Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Jan 1871 te Amsterdam, woonde 1929 te
Amsterdam, beroep diamantslijper, diamantwerker, overleden 4 Aug 1929 te Egmond-Binnen.
hij trouwde Cornelia Helena Volcklandt, getrouwd 6 Sep 1894 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren 27 Mei 1865 te Amsterdam
(dochter van Gerrit Jan Volcklandt [1837 - 1925] en Cornelia Helena Frehse [
- 1869]), overleden 22 Nov 1947 te Amsterdam,
aantal kinderen in dit gezin : zeven, vier dochters, drie zonen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertruida Cornelia Helena13 Schimmel geboren CA. 1895 te Amsterdam.
zij trouwde Jan Koppies, getrouwd 5 Aug 1920 te Amsterdam, geboren CA. 1888 te Oostzaan (zoon van George Koppies
en Elisabeth Best), beroep kantoorbediende.
ii. Cornelis Schimmel geboren 25 Jul 1896 te Amsterdam, woonde 1932 te Balikapapan (Indonesië), woonde 1934 te
Pangkalanbrandan (Indonesië), beroep empl. Bataafse Petroleum Maatschappij, overleden NA 1954.
hij trouwde (1) Henrica Elisabeth Wichers, getrouwd 15 Sep 1920 te Soerabaja (Indonesië), geboren 25 Jan 1897 te
Appingedam (dochter van Joan Diderik Wichers en Wendelina Cornera Cardinaal). zij zijn gescheiden VR. 1938.
hij trouwde (2) Gerda Wilhelmina Ahlberg, getrouwd 2 Mrt 1938 te London (Engeland), geboren 18 Jul 1901 te Reval
(Estland) (dochter van Alexander Andreas Ahlberg en Vera Olga Alma Sengberg).
iii. Gerrit Jan Schimmel geboren 23 Sep 1897 te Amsterdam, woonde NA 1920 te -, Indonesië, woonde te Batavia-Centrum,
beroep 1920 - 1930 reserve tweede-luitenant, empl. Mirandoule Voute Co., beroep 1930 - 1936 proc. Rouwenhorst, tijd.
licentie ambtenaar voor den rijstinvoer, hoofd export- en productenzaken, beroep NA 1937 hoofdambtenaar kantoor voor
den handel te Batavia, hoofdambtenaar ter beschikking Dept. E.Z., beroep NA 1937 lid commissie bestudeering van de
werking van het stelsel van individuele restrictie van bevolkingsrubber in de buitengewesten, beroep 1939 - 1940 plv.
voorzitter Cassaven Centrale, plv. voorzitter Centrale voor aetherische oliën, beroep 1941 hoofd kantoor voor den handel
te Batavia-Centrum, beroep 1942 plv. voorzitter Stichting Het Coprafonds, lid raad van toezicht Stichting Het
Voedingsmiddelenfonds, beroep 1936 - 1942 lid, tevens secretaris commissie voor de handelsbetrekkingen met China,
beroep 1939 - 1942 plv. lid raad van beheer Kapokfonds.
hij trouwde W.C. Schaafsma, beroep 1942 penningmeesteres van de Ornithologische Vereeniging in Nederlandsch-Indië.
iv. Helena Susanna Schimmel geboren CA. 1899 te Amsterdam.
zij trouwde Klaas IJdenberg, getrouwd 7 Sep 1922 te Amsterdam, geboren CA. 1895 te Zaandam (Zaanstad) (zoon van
Fedde IJdenberg en Marretje Kaal), beroep onderwijzer.
718.
v. Jacob Philip Schimmel geboren op 26 Jun 1902.
572. Jacob Philip12 Schimmel (Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Feb 1873 te Amsterdam, beroep
diamantslijper, overleden 25 Nov 1918 te Amsterdam, begraven 29 Nov 1918 te Amsterdam, op Begraafplaats Huis Te Vraag.
Herbegraven 28 Maart 1919.
hij trouwde Geertruida Beths, getrouwd 29 Jun 1893 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), geboren 25 Apr 1870 te Huizen (dochter van
Barend Gerritsen Beths en Jannetje Brouwer), overleden 28 Mei 1935 te Amsterdam, begraven 31 Mei 1935 te Amsterdam, op
Begraafplaats Huis Te Vraag.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Helena Susanna13 Schimmel geboren 22 Sep 1893 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overleden 28 Sep 1968, begraven te
Soest, op de Alg. Begraafplaats.
zij trouwde Barend Bantjes, getrouwd 13 Aug 1914 te Amsterdam, geboren 28 Jun 1892 te Amsterdam (zoon van Johannes
Michiel Bantjes en Elisabeth Kraal), beroep stuurman ter koopvaardij, overleden 30 Dec 1964, begraven te Soest, op de
Alg. Begraafplaats.
ii. Johanna Geertruida Schimmel geboren CA. 1894 te Amsterdam.
zij trouwde Dirk van Kessel, getrouwd 9 Dec 1920 te Amsterdam, geboren CA. 1887 te Amsterdam (zoon van Dirk van
Kessel en Maria Johanna Pietersen), beroep kantoorbediende, agent ener levensverzekeringmaatschappij.
719.
iii. Jacob Philip Schimmel geboren op 6 Sep 1896.
- 227 -
11 Jul 2016
iv. Cornelis Johannes Schimmel geboren 21 Apr 1898 te Amsterdam, beroep diamantslijper, overleden 16 Okt 1944 te Lahde,
Landkreis Minden (Duitsland), begraven te Lahde, op het Evang. Friedhof.
hij trouwde Jantje Schuts, getrouwd 12 Mei 1920 te Amsterdam, geboren CA. 1894 te Amsterdam (dochter van Johan
Frederik Schuts en Gerritje Romviel), overleden 1955, begraven 16 Mrt 1955 te Amsterdam, op Begraafplaats De Nieuwe
Ooster.
573. Jan12 Schimmel (Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Nov 1876 te Amsterdam, beroep bootwerker,
ploegbaas, onderbaas stoomvaartmij., bootbaas, overleden 11 Aug 1952 te Zeist.
hij trouwde Frederica van der Vlies, getrouwd 29 Dec 1898 te Amsterdam, geboren 26 Jan 1879 te Schiedam (dochter van Willem
van der Vlies en Maria van Wassenaar), overleden NA 1952.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Helena Susanna13 Schimmel geboren CA. 1900 te Amsterdam.
zij trouwde (1) Petrus Johannes Antonius van Beek, getrouwd 24 Apr 1919 te Amsterdam, geboren CA. 1894 te Amsterdam
(zoon van Anthonius Johannes Josephus van Beek en Maria Johanna Smit), beroep lijnwerker. zij scheiden op 19 Okt 1926
te Amsterdam.
zij trouwde (2) Hilleginus Johan Herman Ohr, getrouwd 25 Aug 1927 te Amsterdam, geboren CA. 1873 te Amsterdam (zoon
van Jan Rudolph Ohr en Wilhelmina Maria Cornelia Hazenberg), beroep winkelier.
ii. Jan Schimmel geboren CA. 1904 te Amsterdam, beroep werkman.
hij trouwde Hendrika Paulis, getrouwd 5 Sep 1929 te Amsterdam, geboren CA. 1906 te Amsterdam (dochter van Hendrik
Paulis en Aaltje Hutters). zij scheiden op 29 Mrt 1941.
iii. Frederica Schimmel geboren CA. 1908 te Amsterdam.
zij trouwde Andries de Jong, getrouwd 26 Mrt 1931 te Amsterdam, geboren CA. 1900 te Amsterdam (zoon van Andries de
Jong en Neeltje Adriana Dekker), beroep timmerman. zij scheiden op 27 Aug 1953.
574. Cornelis Nicolaas12 Schimmel (Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Jun 1881 te Amsterdam, beroep
kantoorbediende.
hij trouwde Aaltje Wiersma, getrouwd 31 Mrt 1915 te 's-Gravenhage, geboren CA. 1884 te Workum (Súdwest-Fryslân) (dochter van
Sijbe Wiersma en Janke Olivier).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aleida13 Schimmel geboren 4 Aug 1919 te Sloten (Amsterdam), overleden 9 Aug 1919 te Sloten (Amsterdam).
575. Willem12 Schimmel (Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Nov 1885 te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), beroep
timmerman, aannemer, overleden 5 Feb 1954 te Landsmeer.
hij trouwde Helena Cornelia Boelhouwer, getrouwd 18 Jun 1908 te Amsterdam, geboren 21 Mrt 1887 te Amsterdam (dochter van
Hendrik Boelhouwer en Aaltje Schuit), overleden 24 Feb 1959 te Zaandam (Zaanstad), begraven 27 Feb 1959 te Amsterdam, op de
Nieuwe Openbare Begraafplaats, ondertrouw 7 Jun 1908 te Amsterdam, ondertrouw 14 Jun 1908.
Kinderen uit dit huwelijk:
720.
i. Willem13 Schimmel geboren op 20 Mrt 1909.
ii. Helena Cornelia Schimmel geboren 14 Aug 1910 te Amsterdam.
576. Marretje12 Schimmel (Jan11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Mei 1877 te Amsterdam, overleden 28 Sep 1948 te
Baarn, begraven te Baarn, op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan.
zij trouwde Jouke Sjaardema, overige namen Jouke Tjaardema, getrouwd 4 Aug 1898 te Amsterdam, geboren 22 Jun 1872 te
Oppenhuizen (Súdwest-Fryslân) (zoon van Jouke Sjaardema en Sibbeltje de Boer), beroep onderwijzer, overleden 1 Jan 1966,
begraven te Baarn, op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan.
- 228 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit Jan13 Sjaardema geboren 29 Jun 1899 te Bunschoten, overleden 22 Apr 1918 te Amsterdam.
ii. Geertje Sjaardema geboren 18 Mei 1900 te Bunschoten.
zij trouwde Johannes Janze, getrouwd 13 Dec 1929 te Bunschoten, geboren CA. 1905 te Amsterdam (zoon van Hendricus
Janze en Jeanetta Dorothea Bohlander), woonde 1929 te Bunschoten.
iii. Sibbelina Maria Sjaardema geboren 19 Aug 1901 te Bunschoten.
zij trouwde Jan Jansen, getrouwd 28 Mei 1935 te Bunschoten, geboren CA. 1906 te Baarn (zoon van Reindert Jan Jansen
en Maria Bakkenes).
iv. Cornelia Sjaardema, overige namen Cornelia Tjaardema, geboren 7 Jan 1903 te Bunschoten, overleden 5 Nov 1903 te
Bunschoten. Ze werd 9 maanden oud.
v. Cornelia Sjaardema, overige namen Cornelia Tjaardema, geboren 11 Sep 1904 te Bunschoten.
vi. Pieter Sjaardema geboren 5 Mrt 1908 te Bunschoten.
hij trouwde Jozina Alida Catharina Engel, getrouwd 22 Dec 1937 te Mijdrecht (De Ronde Venen), geboren CA. 1915 te
Mijdrecht (De Ronde Venen) (dochter van Johan Peter Engel en Jozina Alida Catharina van der Breggen).
vii. Johannes Gustaaf Ernst Sjaardema geboren 31 Okt 1909 te Bunschoten, overleden 9 Mrt 1919 te Bunschoten.
viii. Emma Sjaardema geboren 21 Apr 1911 te Bunschoten.
zij trouwde Lammert Koelewijn, getrouwd 16 Apr 1936 te Bunschoten, geboren CA. 1910 te Bunschoten (zoon van Peter
Koelewijn en Teuntje de Jong).
ix. Frederika Sjaardema geboren 13 Jan 1915 te Bunschoten, overleden 12 Dec 1939 te Baarn, begraven 16 Dec 1939 te
Baarn, op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan.
577. Cornelia12 Schimmel (Jan11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1881 te Amsterdam.
zij trouwde Antonie Brand, getrouwd 10 Aug 1899 te Amsterdam, geboren CA. 1876 te Amsterdam (zoon van Antonie Brand en
Johanna Bonzelaar), beroep winkelier, kantoorbediende, drogist.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerrit Jan13 Brand geboren CA. 1902 te Amsterdam, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Anna Kristina van der Leeden, getrouwd 19 Jun 1930 te Abcoude-Proostdij (De Ronde Venen), geboren CA.
1902 te Everdingen (Vianen) (dochter van Willem van Leeden en Kristina Maria Schouten).
ii. Antonie Brand geboren CA. 1903 te Hilversum, beroep kantoorbediende.
hij trouwde Gerardina Adriana de Boer, getrouwd 17 Okt 1929 te Amsterdam, geboren CA. 1904 te Hilversum (dochter van
Albert de Boer en Cornelia Catharina van Opzeeland).
iii. Cornelis Brand geboren CA. 1 Jul 1904 te Hilversum, overleden 1 Aug 1904 te Hilversum. Oud 1 maand.
578. Ludovicus Theodorus12 Schimmel (Willem11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Sep 1892 te Utrecht,
woonde 1940 te Amersfoort, beroep timmerman.
hij trouwde Jacoba Wilhelmina Middegaal, getrouwd 6 Dec 1916 te Amersfoort, geboren 2 Nov 1893 te Rotterdam (dochter van
Johannes Arnoldus Middegaal en Willemina Langras).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Arnoldus13 Schimmel geboren 31 Jan 1920 te Amersfoort, woonde 1940 te Amersfoort, beroep 1940 matroos
bij de Marine, overleden 14 Mei 1940 op de Noordzee, begraven te Amersfoort, op Gem. Begraafplaats Rusthof. Rang:
Matroos 3e klasse Koninklijke Marine. Hij sneuvelde als matroos Kon. Marinier op het Ms. Johan Maurits van Nassau. Komt
- 229 -
11 Jul 2016
voor op de "Erelijst van gevallenen 1940-1945" www.erelijst.nl. In de burgerlijke stand van Den Helder op 23 september
1940 ingeschreven als "overleden bevonden op 18 september 1940".
579. Hendrika12 Schimmel (Willem11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Nov 1895 te Amersfoort.
zij trouwde Albert Das, getrouwd 1 Mrt 1921 te Amersfoort, geboren CA. 1892 te Zutphen (zoon van Jacob Das en Johanna Everdina
Dorant).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerarda13 Das geboren 27 Apr 1924 te Amersfoort.
zij trouwde Jan Albert Bakkenes, getrouwd 20 Sep 1951 te Amersfoort, geboren 23 Jun 1923 te Amersfoort (zoon van
Albertus Bakkenes en Wijmpje van Voskuilen), overleden 18 Jan 1998 te Amersfoort, begraven 22 Jan 1998 te Amersfoort.
580. Cornelis Wouterus12 Schimmel (Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Dec
1892 te Esveld (Barneveld), beroep agent van politie, overleden 19 Apr 1974, begraven te Wageningen, op Begraafplaats
Leeuwerenk.
hij trouwde Maria Johanna Koedam, getrouwd 29 Mrt 1922 te Buurmalsen (Geldermalsen), geboren 8 Jan 1900 te Buurmalsen
(Geldermalsen) (dochter van Jan Willem Koedam en Antonia Bongers), overleden 15 Feb 1960, begraven te Wageningen, op
Begraafplaats Leeuwerenk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. A.M.13 Schimmel geboren 21 Jan 1929, overleden 9 Dec 1991, begraven te Wageningen, op Begraafplaats Leeuwerenk.
581. Mees12 Schimmel (Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Jul 1894 te Ede, beroep
agent van politie.
hij trouwde Woutertje van de Kuilen, getrouwd 25 Feb 1920 te Arnhem, geboren 2 Aug 1894 te Renswoude (dochter van Wouter van
de Kuilen en Willempje Bloemheuvel).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johan Marie13 Schimmel geboren CA. 1 Jul 1929 te Arnhem, overleden 25 Nov 1929 te Arnhem. Oud 4 maand.
582. Brandina12 Schimmel (Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Mei 1896 te
Garderbroek (Barneveld).
zij trouwde Johannes Berkhoff, getrouwd 14 Dec 1922 te Apeldoorn, geboren 18 Jun 1897 te Apeldoorn (zoon van Pieter Louis
Berkhoff en Gerritje Onderstal), beroep fabrieksarbeider.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieter Louis13 Berkhoff geboren 25 Nov 1923 te Apeldoorn, overleden 17 Mei 1945 te Staszfurt (Duitsland), begraven te
Osnabrück-Westerveld, Begraafplaats, ereveld rij H nr. 28 (Duitsland).
583. Jan12 Schimmel (Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Nov 1913 te Nederhorst den
Berg (Wijdemeren), overleden 1 Jul 1986 te Hilversum.
hij trouwde Reijertje de Man, getrouwd 3 Jul 1940 te Hilversum, geboren 17 Feb 1914 te Weesp (dochter van Willem de Man en
Jacoba Gaasenbeek), overleden 31 Dec 2000 te Nederhorst den Berg (Wijdemeren).
Kinderen uit dit huwelijk:
721.
i. Cornelis Wouterus13 Schimmel geboren op 15 Jul 1941.
ii. Coba Schimmel geboren 4 Mrt 1944 te Hilversum.
iii. Jan Schimmel geboren 6 Jul 1945 te Hilversum.
- 230 -
11 Jul 2016
iv. Willy Schimmel geboren 4 Nov 1949 te Hilversum.
v. Alfred Schimmel geboren 31 Jan 1952 te Hilversum.
584. Cornelis Wouterus12 Schimmel (Antoon11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Aug 1900 te Hoevelaken
(Nijkerk), overleden 24 Apr 1969, begraven te Zeist, op de Nieuwe Begraafplaats.
hij trouwde Luise Maria Selma Strohmeijer, getrouwd 27 Jan 1926 te Delft, geboren 2 Jul 1906 te Straasburg (Elzas Lotharingen)
(dochter van Karl August Christian Georg Strohmeijer en Josephine Löb), overleden 13 Feb 1983, begraven te Zeist, op de Nieuwe
Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 Schimmel geboren 24 Aug 1935, overleden 24 Aug 1935 te Utrecht. Levenloos kind.
585. Maria Stevina12 Schimmel (Antoon11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Apr 1902 te Hoevelaken
(Nijkerk), overleden 10 Jun 1989 te Beverwijk.
zij trouwde Hendrik Gerhard Elias Blom, geboren 4 Aug 1902 te Varsseveld (Oude IJsselstreek) (zoon van Hendrik Gerhard Blom en
Francina Ruitenberg), overleden 10 Jan 1979 te Amersfoort, beroep assurantie bemiddelaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Francina Henriette Hermina13 Blom.
ii. Anton Elias Blom.
586. Willem12 Schimmel (Antoon11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jan 1906 te Hoogland
(Amersfoort), overleden 7 Sep 1977 te Ermelo.
hij trouwde (1) Elisabeth Wildeman, getrouwd 24 Mei 1928 te Ermelo, geboren 28 Okt 1905 te Ermelo (dochter van Hendrik
Wildeman [1885 - 1953] en Berendje van de Beek [1883 - 1967]), overleden 27 Feb 1942 te Ermelo, begraven 4 Mrt 1942 te Ermelo,
op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Berendje13 Schimmel geboren 21 Nov 1932 te Ermelo, overleden 5 Okt 1990 te Ermelo.
hij trouwde (2) Fenna Wildeman, getrouwd 30 Mrt 1943 te Ermelo, geboren 5 Feb 1910 te Ermelo (dochter van Hendrik Wildeman
[1885 - 1953] en Berendje van de Beek [1883 - 1967]), begraven 4 Mrt 1970 te Ermelo, op de Algemene Begraafplaats, overleden 31
Mrt 1970 te Ermelo.
587. Johannes Simon12 Schimmel (Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Sep 1886 te Delft,
woonde 1918 te Dussen (Werkendam), beroep schipper, overleden 17 Mrt 1940 te Amsterdam.
hij trouwde Cornelia Rosalia Maria Groothaert, getrouwd 14 Apr 1909 te Dussen (Werkendam), geboren 6 Mrt 1883 te Sas van Gent
(Terneuzen) (dochter van Petrus Johannes Groothaert en Rosalia Maria van Weijnen), overleden 14 Okt 1969 te Westdorpe
(Terneuzen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Petrus13 Schimmel, roepnaam Cees, geboren 13 Mrt 1910 te Dussen (Werkendam), overleden 3 Dec 1993 te
Terneuzen.
hij trouwde Rosalia Maria Asselman, getrouwd CA. 1 Aug 1954 te Dordrecht, geboren 15 Jul 1909 te Hulst, overleden 2
Jan 1993 te Terneuzen.
ii. Petrus Johannes Schimmel geboren VR. 1912, overleden 7 Apr 1912 te Dussen (Werkendam).
iii. Rosalia Johanna Schimmel, roepnaam Rosa, geboren 26 Mrt 1912 te Dussen (Werkendam), overleden 14 Feb 1983 te
Terneuzen.
zij trouwde René Johannes Asselman, overige namen René Joannes Asselman, getrouwd 29 Okt 1938 te Sas van Gent
- 231 -
11 Jul 2016
(Terneuzen), geboren 10 Feb 1914 te Zelzate (België) (zoon van Joannes Asselman en Mathilda Rosalia de Theije), beroep
timmerman, overleden 30 Aug 1970 te Biervliet (Terneuzen).
722.
iv. Johannes Exaverius Schimmel geboren op 27 Nov 1913.
v. Clara Johanna Schimmel, roepnaam Clara, geboren 12 Jan 1916 te Amsterdam, overleden 22 Jul 1992 te Nijmegen.
zij trouwde Gijsbertus Herndricus Wigman, getrouwd 1942, geboren 24 Aug 1909 te Utrecht, overleden 15 Sep 1985 te
Nijmegen.
vi. Petrus Cornelis Schimmel geboren 8 Mrt 1918 te Assen, overleden 12 Mrt 1918 te Assen. Oud 4 dagen.
vii. Hendrik Simon Schimmel, roepnaam Henk, overige namen Hendrikus Schimmel, geboren 1923 te Geertruidenberg,
overleden 29 Aug 1933 te Katwijk (Klein Linden).
588. Cornelis Petrus12 Schimmel (Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Jan 1893 te Herpt
(Heusden), overleden 12 Dec 1958 te Utrecht.
hij trouwde Johanna Grada Blom, getrouwd 26 Sep 1917 te Utrecht, geboren 20 Mei 1898 te Doetinchem (dochter van Hendrikus
Marinus Blom en Gerharda Johanna Vels), overleden NA 1958.
Kinderen uit dit huwelijk:
723.
i. Johanna Catharina13 Schimmel geboren op 2 Jul 1918.
724.
ii. Grada Johanna Schimmel geboren op 9 Mrt 1920.
589. Johanna Catharina Maria12 Schimmel (Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1895 te
Raamsdonk (Geertruidenberg).
zij trouwde Steven Heiboer, getrouwd 8 Aug 1917 te Assen, geboren CA. 1887 te Wissekerke (Goes) (zoon van Kornelis Heiboer en
Janna de Looff), beroep schipper.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Petrus13 Heiboer geboren CA. 1 Jan 1920 te Beek en Donk (Laarbeek), woonde te Rotterdam, overleden 3 Apr
1920 te Delft. Leeftijd: 3 maanden.
590. Maria Elisabeth12 Schimmel (Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Dec 1896 te
Raamsdonksveer (Geertruidenberg), overleden 20 Mei 1985 te Millingen aan de Rijn.
zij trouwde Dominicus Arntz, getrouwd 24 Apr 1918 te Assen, geboren 26 Jan 1888 te Millingen aan de Rijn (zoon van Johannes
Hendricus Petrus Arntz en Elisabeth van Haren), woonde 1918 te Vlaardingen, beroep timmerman, scheepstimmerman, overleden 30
Sep 1944 te Millingen aan de Rijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Hendrikus13 Arntz geboren CA. 1922 te Vlaardingen, overleden 3 Mrt 1927 te Millingen aan de Rijn.
591. Charlotte Maria12 Schimmel, roepnaam Louise (Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9,
Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jun 1902 te Raamsdonksveer (Geertruidenberg), beroep winkeljuffrouw, overleden 1
Okt 1990 te Eibergen (Berkelland).
- 232 -
11 Jul 2016
zij trouwde Johannes Theodorus Doevelaar, getrouwd 27 Feb 1930 te Enschede, geboren 19 Apr 1907 te Enschede
(zoon van Johannes Doevelaar en Doortje Tiggelhove), beroep kapper, overleden 12 Jul 1960 te Groenlo (Oost Gelre).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joop13 Doevelaar geboren 3 Nov 1931.
ii. Johanna Dora Doevelaar geboren CA. 1934 te Eibergen (Berkelland), overleden 7 Dec 1935 te Eibergen (Berkelland).
iii. Ans Doevelaar geboren 30 Dec 1937, overleden 7 Aug 1996.
iv. Cor Doevelaar geboren 24 Aug 1939, overleden 19 Jan 2000.
592. Cornelis Sirach Johannes12 Schimmel (Johannes Sirach11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Feb
1897 te Delft, overleden 30 Dec 1972 te Delft.
hij trouwde Adriana Johanna de Bruin, getrouwd 26 Okt 1921 te Delft, geboren 18 Aug 1895 te Vrijeban (Delft) (dochter van Petrus
Arnoldus de Bruin en Catharina van Ede), overleden 6 Jun 1990 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Cornelis13 Schimmel geboren 17 Aug 1922 te Delft, overleden 29 Jan 1994 te Maastricht.
hij trouwde Johanna Maria Ammerlaan, getrouwd 28 Dec 1948, geboren 18 Dec 1921 te Schipluiden (Midden-Delfland),
overleden 8 Okt 1996 te Maastricht. Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk.
ii. Catharina Petronella Schimmel geboren 6 Apr 1924 te Schipluiden (Midden-Delfland), overleden 1998 te Breda.
zij trouwde Cornelis Adrianus Voesenek, geboren 27 Jan 1919 te Breda, overleden 29 Jan 1982 te Breda, aantal kinderen
in dit gezin : drie.
725.
iii. Petrus Arnoldus Schimmel geboren op 30 Mrt 1927.
iv. Cornelia Johanna Schimmel geboren 4 Jun 1936 te Delft.
zij trouwde Nn, aantal kinderen in dit gezin : twee.
593. Maria Elisabeth12 Schimmel (Johannes Sirach11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7,
Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Mrt 1914 te Delft,
overleden 6 Aug 2008, begraven te Delft, op Begraafplaats Iepenhof.
zij trouwde Evert van den Bos, getrouwd VR. 1942, geboren 18 Okt 1914, overleden 9 Okt 1981, begraven te Delft, op Begraafplaats
Iepenhof.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 233 -
11 Jul 2016
i. Frans van den13 Bos geboren CA. 1942, overleden 11 Apr 1945 te Delft.
ii. (doodgeboren kind) van den Bos geboren 27 Mrt 1948 te Delft, overleden 27 Mrt 1948 te Delft.
iii. Cornelia Johanna van den Bos geboren 24 Jan 1950 te Delft, overleden 26 Jan 1950 te Delft.
594. Clara Josina Maria12 Schimmel (Sirach Theodorus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mrt 1899
te Delft, overleden 6 Sep 1930 te Delft.
zij trouwde Arnoldus Johannes Kool, geboren 21 Sep 1897 te Delft (zoon van Johannes Kool en Helena Kampert), overleden NA 1930.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sirach Theodorus13 Kool geboren CA. 1920 te Vrijeban (Delft), overleden 28 Dec 1931 te Delft.
595. Wilhelmina12 Schimmel, overige namen Willemina Schimmel (Jan Willem11, Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1892 te
Dordrecht, overleden 8 Jan 1970 te Dordrecht, begraven 12 Jan 1970 te Dordrecht.
zij trouwde Petrus Gerardus de Ronde, getrouwd 30 Dec 1915 te Dordrecht, geboren CA. 1889 te Dussen (Werkendam) (zoon van
Adriaan de Ronde en Petronella van der Pluijm).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriaan13 de Ronde geboren VR. 1917, overleden 11 Nov 1917 te Dordrecht.
ii. Nn de Ronde geboren 10 Jan 1918, overleden 10 Jan 1918 te Dussen (Werkendam).
iii. Willemina de Ronde geboren CA. 1920, overleden 29 Jul 1943 te Utrecht.
596. Mijndert12 Schimmel (Jan Willem11, Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1894 te Dordrecht.
hij trouwde Elisabeth Maria Gelok, getrouwd 28 Jan 1925 te Rotterdam, geboren CA. 1909 te Middelburg (dochter van Adriaan Gelok
en Anna Catharina van Goethem).
Kinderen uit dit huwelijk:
726.
i. Elisabeth Maria13 Schimmel geboren op 12 Feb 1933.
597. Egbert12 Schimmel (Gijsbertus11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jun 1906 te Nigtevecht (Stichtse Vecht).
hij trouwde Brechtje Lekx, geboren 6 Feb 1916 te Koudekerk aan de Rijn (Rijnwoude).
Kinderen uit dit huwelijk:
727.
i. Gijsbertus Huibert13 Schimmel geboren op 26 Nov 1946.
598. Gijsje12 Schimmel (Gijsbertus11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Dec 1910 te Nigtevecht (Stichtse Vecht), beroep 1936
dienstbode, woonde VR. 4 Apr 1936 te Amsterdam, woonde NA 4 Apr 1936 te Alkmaar.
zij trouwde (1) Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsje13 Schimmel geboren 1929, overleden 28 Feb 1930 in Nigtevecht (Stichtse Vecht). Leeftijd 6 maanden.
zij trouwde (2) Klaas Dekker, getrouwd 5 Aug 1936 te Alkmaar, geboren 7 Jun 1910 te Sint Pancras (zoon van Gerrit Dekker en Antje
Krap), beroep fabrieksarbeider, ondertrouw 25 Jul 1936 te Alkmaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Antje Femmigje Dekker geboren 6 Aug 1937 te Alkmaar.
- 234 -
11 Jul 2016
iii. Femmigje Antje Dekker geboren 29 Jan 1939 te Alkmaar.
599. Anthonie12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Mrt 1908 te Utrecht, overleden 4 Nov 1943 te
Utrecht, begraven te Amersfoort, op Begraafplaats Soesterkwartier.
hij trouwde Heintje van den Heuvel, getrouwd 12 Mei 1936 te Amersfoort, geboren CA. 1912 te Amersfoort (dochter van Johannes
van den Heuvel en Jacoba Gijsbertse), overleden 1989, begraven te Amersfoort, op Begraafplaats Soesterkwartier.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem13 Schimmel geboren 15 Mrt 1937 te Amersfoort, overleden 25 Apr 1998 te Zutphen.
hij trouwde Nn, getrouwd 18 Jul 1956 te Amerongen (Utrechtse Heuvelrug).
600. Philippus12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Feb 1913 te Leusden, overleden 26 Mrt 1981,
begraven te Leusden, op Begraafplaats Rusthof.
hij trouwde Hendrika van de Bunt, getrouwd 30 Sep 1936 te Amersfoort, geboren 9 Mei 1915 te Nijkerk (dochter van Hermanus van
de Bunt en Melisje Jansen), overleden 8 Mrt 1994, begraven te Leusden, op Begraafplaats Rusthof.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Herman13 Schimmel geboren 30 Jul 1938, overleden 7 Jun 1986, begraven te Leusden, op Begraafplaats Rusthof.
ii. Melis Schimmel geboren CA. 1942 te Amersfoort, overleden 29 Aug 1943 te Amersfoort.
iii. Melisje Schimmel geboren CA. 1944 te Amersfoort, overleden 7 Dec 1945 te Amersfoort.
iv. Hendrika Schimmel geboren CA. 1 Aug 1945 te Amersfoort, overleden 17 Mrt 1946 te Amersfoort.
v. Nn Schimmel geboren 15 Sep 1951, overleden 15 Sep 1951 te Amersfoort. Levenloos geboren kind.
601. Johannes Willem12 Schimmel (Johannes11, Heimen Evert10, Johannes9, Heijmen Everts Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jul 1925
te Apeldoorn, overleden 21 Nov 2006 te Apeldoorn, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats Soerenseweg. Rond 1950 werd
Schimmel ook een Rijschool genaamd: K.N.A.C. Rijschool Schimmel. Dit deden ze in het pand van het taxibedrijf. Schimmel reed
toen met een Opel Kapitein. In deze tijd was Schimmel een Citroën garage, taxibedrijf én rijschool.
Na 20 succesvolle jaren nam Frank Slenters Garage Schimmel over. "Garage Schimmel" werd "Garage Slenters" en Schimmel richtte
zich weer uitsluitend op het taxi rijden. In 2001 werd Slenter uitgekocht door de Woonmensen en verhuisden naar Apeldoorn (Noord)
en heet momenteel: "Automobielbedrijf Coolen BV".
hij trouwde Mary van der Stel, geboren 25 Mrt 1928 te Apeldoorn, crematie 2015, begraven te Apeldoorn, op Begraafplaats
Soerenseweg, overleden 16 Apr 2015 te Apeldoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mary13 Schimmel.
zij trouwde Peter Kühne.
ii. Jan Willem Schimmel.
hij trouwde Isa ten Kate, aantal kinderen in dit gezin : twee.
602. Gerrit12 Schimmel (Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Apr 1915 te Leusden, gedoopt
30 Mei 1915 te Woudenberg, woonde te Renswoude, op "De Lucht", beroep agrarier, overleden 7 Feb 2004 te Renswoude, begraven
11 Feb 2004 te Renswoude.
hij trouwde Aaltje Verbeek, getrouwd 27 Nov 1947 te Renswoude, geboren 16 Jun 1918 te Renswoude (dochter van Arie Verbeek en
Cornelia van Reenen), overleden 22 Sep 1985 te Renswoude, begraven 26 Sep 1985 te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
728.
i. Geertje13 Schimmel geboren op 17 Nov 1948.
- 235 -
11 Jul 2016
729.
ii. Arie Schimmel geboren op 29 Dec 1949.
730.
iii. Gijsbertus Schimmel geboren op 19 Jul 1952.
731.
iv. Cornelis Schimmel geboren op 6 Jul 1954.
732.
v. Gerrit Schimmel geboren op 1 Dec 1955.
vi. Alie Schimmel geboren 3 Jul 1957 te Scherpenzeel, overleden 20 Dec 1975, doodsoorzaak verkeersongeval, begraven te
Renswoude.
vii. Cornelia Schimmel, roepnaam Corrie, geboren 10 Dec 1958 te Scherpenzeel, beroep account manager.
733.
viii. Geertruida Schimmel geboren op 25 Jul 1960.
603. Jacob12 Schimmel (Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Okt 1916 te Leusden, beroep landbouwer,
overleden 14 Okt 1994 te Stroe (Barneveld), begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
hij trouwde (1) Jacomijntje van de Glind, burgerlijk huwelijk 16 Sep 1943 te Scherpenzeel, kerkelijk huwelijk 16 Sep 1943 te
Scherpenzeel, geboren 16 Sep 1917 te Woudenberg (dochter van Willem Gijsbert van de Glind [1889 - 1974] en Evertje van Ginkel
[1896 - 1972]), gedoopt 25 Nov 1917 te Scherpenzeel, overleden 10 Jun 1960 te Amersfoort, begraven te Scherpenzeel, op
Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertje13 Schimmel geboren 12 Feb 1944 te Barneveld, overleden 4 Apr 1944 te Barneveld. Oud 7 weken.
ii. Geertje Schimmel geboren 6 Mrt 1945 te Barneveld.
zij trouwde Joop van de Vliert, getrouwd 27 Jun 1969 te Barneveld.
iii. Everdina Gijsbertha Schimmel geboren 25 Jul 1946 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde Lammert van de Bruinhorst, getrouwd 30 Jul 1965 te Barneveld.
iv. Wilhelmina Gijsberths Schimmel geboren 25 Jul 1946 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde Jan van Essen, getrouwd 25 Mrt 1965 te Woudenberg.
v. Gijs Schimmel geboren 14 Okt 1948 te Tull en 't Waal (Houten).
hij trouwde Alie Bol, getrouwd 30 Sep 1974 te Barneveld.
734.
vi. Jacomijntje Schimmel geboren op 10 Nov 1951.
735.
vii. Jacob Schimmel geboren op 7 Dec 1953.
hij trouwde (2) Neeltje Kwakenaak, getrouwd 28 Aug 1970, geboren 1917, overleden 20 Mei 1974.
hij trouwde (3) Annetje Bos, getrouwd 12 Jun 1975, geboren 26 Jan 1921, overleden 5 Okt 1988.
604. Maria12 Schimmel (Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 528.)
605. Geertje12 Schimmel (Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 503.)
606. Hendrika12 Schimmel (Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Apr
1918 te Ede, gedoopt te Lunteren (Ede), beleidenis van het geloof 17 Mrt 1940 te Scherpenzeel, overleden 27 Dec
2008 te Lunteren (Ede), begraven 2 Jan 2009 te Lunteren, op de Alg. Begraafplaats.
Met attestatie vertrokken naar Ede 20-06-1956.
- 236 -
11 Jul 2016
zij trouwde Klaas van den Top, burgerlijk huwelijk 6 Apr 1944 te Scherpenzeel, kerkelijk huwelijk 6
Apr 1944 te Scherpenzeel, in de N.H.-kerk, geboren 8 Aug 1917 te Ede, woonde te Lunteren (Ede),
beroep boer, overleden 5 Mei 1992 te Lunteren (Ede), begraven te Lunteren (Ede), ondertrouw 23 Mrt
1944.
Kinderen uit dit huwelijk:
736.
737.
738.
i.
ii.
iii.
iv.
Rikje van den13 Top geboren op 19 Aug 1944.
Anthonie van den Top geboren op 18 Apr 1948.
Wilhelmina Maria van den Top geboren op 20 Feb 1957.
Willem Gijsbert van den Top, roepnaam Wim, geboren 29 Okt 1959 te Ede.
hij trouwde Christien Nn.
607. Jacob12 Schimmel (Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Nov 1921 te
Ede, gedoopt te Lunteren (Ede), beleidenis van het geloof 2 Apr 1944 te Scherpenzeel, woonde te Scherpenzeel, op
"Gooswilligen", beroep boer, overleden 17 Jan 1997 te Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Lambalgen.
hij trouwde Teunisje Zandsteeg, burgerlijk huwelijk 17 Dec 1947 te Ede, kerkelijk huwelijk 17 Dec 1947 te Lunteren,
in de N.H.-Kerk, geboren 25 Aug 1921 te Lunteren (Ede) (dochter van Meeuwis Zandsteeg [1873 - 1962] en Teunisje
Zandsteeg [1880 - 1949]), gedoopt te Lunteren (Ede), ondertrouw 4 Dec 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
739.
740.
i. Antonie13 Schimmel geboren op 2 Nov 1948.
ii. Meeuwis Schimmel geboren op 15 Dec 1950.
iii. Marius Schimmel geboren 30 Nov 1955 te Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel, in de N.H.-kerk.
Ongehuwd.
741.
iv. Teunis Schimmel geboren op 8 Dec 1959.
608. Jan12 Schimmel (Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mei 1925 te
Ede, gedoopt te Lunteren (Ede), beleidenis van het geloof 4 Apr 1948 te Scherpenzeel, woonde te Scherpenzeel,
op "Gooswilligen", beroep boer, overleden 26 Jun 1989 te Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op
Begraafplaats Glashorst.
Op 30 januari 1945 opgebracht door de Duitsers en naar Kamp Amersfoort gebracht. Ingedeeld om te werk gesteld
te worden als dwangarbeider in Duitsland. Op 15 maart 1945 echter toch weer vrijgelaten.
hij trouwde Jacomijntje Geertruida van de Hee, roepnaam Jaco van de Hee, burgerlijk huwelijk 17 Mei 1951 te Scherpenzeel,
kerkelijk huwelijk 17 Mei 1951 te Scherpenzeel, geboren 1 Mrt 1925 te Leusden, overleden 7 Mei 2003 te Amersfoort, begraven 12
Mei 2003 te Scherpenzeel, op Begraafplaats Glashorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Jannetta13 Schimmel, roepnaam Ria, geboren 12 Feb 1952 te Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel.
zij trouwde Johannes Luigjes, roepnaam Hans, getrouwd 29 Aug 1973 te Scherpenzeel, kerkelijk huwelijk 29 Aug 1973 te
Scherpenzeel, geboren 18 Okt 1947 te Voorthuizen (Barneveld) (zoon van Teunis Luigjes en Woutera Pijpers), gedoopt te
Voorthuizen (Barneveld). zij zijn gescheiden.
ii. Janetta Gijsbertha Schimmel, roepnaam Jennie, geboren 22 Okt 1954 te Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel.
zij trouwde Johannes Geertsema, roepnaam Joop, getrouwd 8 Dec 1980 te Amersfoort, geboren 3 Jun 1935 te Zeist (zoon
van Abel Geertsema en Agatha Antonia Broere), overleden 8 Dec 2006 te Amersfoort, crematie 13 Dec 2006.
- 237 -
11 Jul 2016
iii. Nn Schimmel geboren 3 Feb 1958, overleden 3 Feb 1958 te Scherpenzeel, begraven te Scherpenzeel, op Begraafplaats
Glashorst. Levenloos geboren te 10 uur 30 minuten. Aangifte op 3 februari 1958 door Jacob van de Hoef (buurman).
609. Jacob Gerard12 Schimmel (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jul 1916, overleden 22 Mei 1997,
begraven te Garderen, op de Begraafplaats bij de NH Kerk.
hij trouwde (1) Johanna Bronkhorst, getrouwd 10 Okt 1946, geboren 29 Jun 1918, overleden 6 Aug 1983, begraven te Garderen, op
de Begraafplaats bij de NH Kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
742.
i. Melis13 Schimmel geboren op 30 Mrt 1948.
ii. Geertruida Johanna Schimmel geboren 21 Apr 1952, overleden 9 Mei 1955, begraven te Garderen, op de Begraafplaats bij
de NH Kerk.
iii. Johannes Gerard Schimmel geboren 24 Aug 1957.
hij trouwde (2) Albertha Dina van Hemel, getrouwd 28 Sep 1984, geboren 12 Sep 1919.
610. Janna Adriana12 Schimmel (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Dec 1917, overleden 20 Sep
2004, begraven te Voorthuizen, op Begraafplaats Diepenbosch.
zij trouwde Hendrik van Meerveld, getrouwd 21 Mrt 1946, geboren 5 Apr 1917, overleden 6 Aug 1998 te Nijkerk, begraven te
Voorthuizen, op Begraafplaats Diepenbosch.
Kinderen uit dit huwelijk:
743.
i. Willem13 van Meerveld geboren op 29 Mrt 1947.
744.
ii. Evertje Alida van Meerveld geboren op 11 Jun 1948.
745.
iii. Hendrik van Meerveld geboren op 28 Feb 1950.
746.
iv. Melis van Meerveld geboren op 18 Jul 1951.
747.
v. Jan Jacob van Meerveld geboren op 12 Okt 1952.
748.
vi. Antoon van Meerveld geboren op 23 Jun 1954.
749.
vii. Hendrika van Meerveld geboren op 7 Jul 1958.
viii. Gerard Adriaan van Meerveld geboren 18 Jun 1963.
611. Geertruida Jacoba12 Schimmel, roepnaam Geertje (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Sep 1919
te Boeschoten, Garderen (Barneveld), overleden 22 Sep 2006 te Stroe (Barneveld), begraven 27 Sep 2006 te Garderen, op de
Begraafplaats bij de NH Kerk.
zij trouwde Gerrit van Laar, getrouwd 23 Mei 1946, geboren 12 Sep 1914, overleden 21 Mrt 1961, begraven te Garderen, op de
Begraafplaats bij de NH Kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Barend13 van Laar geboren 15 Feb 1947.
750.
ii. Melis van Laar geboren op 18 Jan 1949.
751.
iii. Geurtje Albertha van Laar geboren op 24 Jun 1951.
752.
iv. Eveline van Laar geboren op 5 Sep 1955.
v. Gerard Gerrit van Laar geboren 4 Jan 1961.
- 238 -
11 Jul 2016
hij trouwde Anneke Akkerman.
612. Aart Jan12 Schimmel (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Sep 1920, overleden 20 Jan 1996 te
Voorthuizen (Barneveld), begraven te Voorthuizen, op Begraafplaats Diepenbosch.
hij trouwde Reintje de Vries, getrouwd 12 Jul 1945, geboren 25 Jan 1925.
Kinderen uit dit huwelijk:
753.
i. Melis13 Schimmel geboren op 1 Dec 1945.
754.
ii. Johannes Dirk Schimmel geboren op 21 Feb 1947.
755.
iii. Evert Schimmel geboren op 24 Mei 1948.
756.
iv. Dirk Jan Schimmel geboren op 30 Mei 1950.
v. Peter Schimmel geboren 13 Jun 1954.
757.
vi. Aart Jan Schimmel geboren op 8 Jan 1957.
vii. Reina Adriana Schimmel (Gegevens privé).
613. Arie12 Schimmel (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Apr 1925 te Boeschoten, Garderen
(Barneveld), woonde te Garderen (Barneveld), beroep landbouwer, overleden 27 Mei 1989 te Voorthuizen (Barneveld), begraven 1
Jun 1989 te Garderen, op de Begraafplaats bij de NH Kerk.
hij trouwde Hendrika Goodschalk, getrouwd 19 Feb 1953, geboren 1929.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Melis13 Schimmel geboren 6 Aug 1954.
758.
ii. Gerrit Schimmel geboren op 3 Mrt 1957.
iii. Evert Schimmel geboren 26 Nov 1960.
iv. Hendrikus Schimmel geboren 28 Jul 1964.
614. Evertje Melisje12 Schimmel (Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Apr 1925 te Boeschoten,
Garderen (Barneveld), woonde te Bennekom (Ede), overleden 11 Apr 2015 te Bennekom (Ede), begraven te Bennekom, op de
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
zij trouwde Jan Uilke Haanstra, getrouwd 7 Mei 1953, geboren 1 Mrt 1921, overleden 30 Apr 1986, begraven te Bennekom, op de
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
759.
i. Uilke Jan13 Haanstra geboren op 30 Jun 1956.
ii. E. L. Haanstra geboren CA. 1958 te Putten.
iii. Jan Uulke Haanstra geboren 15 Jun 1965 te Putten.
615. Co12 van Milligen (Jansje11 Schimmel, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
760.
i. Mina13 van Millingen.
616. Arie12 Schimmel (Gijsbert11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
- 239 -
11 Jul 2016
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Lena Snijder, getrouwd 1 Mei 1958.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella Cornelia13 Schimmel geboren 2 Feb 1959.
zij trouwde Rob Nn. zij zijn gescheiden.
761.
ii. Leemdert Jan Schimmel geboren op 19 Mrt 1961.
762.
iii. Andre Constatijn Schimmel geboren op 18 Sep 1964.
617. Dirk12 Schimmel (Gijsbert11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Gerritje Cornelia de Kruif, getrouwd 14 Jul 1966.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marianne Jolanda13 Schimmel (Gegevens privé).
zij trouwde Wim Geijtenbeek, (Gegevens privé).
ii. Annemieke Helga Schimmel (Gegevens privé).
618. Arie12 Schimmel (Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jan 1935 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug),
overleden 24 Jun 2014 te Linschoten (Montfoort), begraven te Linschoten, op de Hervormde begraafplaats.
hij trouwde Dirkje Lokhorst, getrouwd 29 Sep 1965.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Albertus Rene13 Schimmel geboren 15 Jan 1968, overleden 18 Jun 1994, begraven te Linschoten (Montfoort).
ii. Dirk Arien Schimmel (Gegevens privé).
iii. Reilinde Jannita Schimmel (Gegevens privé).
iv. Arjan Dirk Schimmel (Gegevens privé).
619. Johannes12 Schimmel (Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Apr 1937, overleden 26 Nov 2013, begraven 2
Dec 2013 te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Evertje Rijksen, getrouwd 25 Okt 1962.
Kinderen uit dit huwelijk:
763.
i. Albertus13 Schimmel geboren op 21 Apr 1963.
764.
ii. Greetha Marinette Schimmel geboren op 16 Feb 1966.
iii. Reina Jolanda Schimmel, roepnaam Reina (Gegevens privé).
zij trouwde Wimco Robbertsen, (Gegevens privé).
620. Marinus12 Schimmel (Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1939.
hij trouwde Alberta Antonia Jagtenberg, getrouwd 20 Apr 1966.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ariette Reinilde13 Schimmel (Gegevens privé).
- 240 -
11 Jul 2016
ii. Reinardus Cornelis Schimmel (Gegevens privé).
621. Albertus12 Schimmel (Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1941.
hij trouwde Delia S. van de Lagemaat, getrouwd 27 Nov 1963.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Eveline Albertine13 Schimmel (Gegevens privé).
622. Gijsbert12 Schimmel (Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jan 1946.
hij trouwde Gerda Everdina van de Lagemaat, getrouwd 12 Mrt 1970.
Kinderen uit dit huwelijk:
765.
i. Albertus13 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Elisabeth Flora Schimmel (Gegevens privé).
623. Johanne12 Schimmel (Jan Dirk11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Marcelis Cornelis van Bemmel, getrouwd 8 Nov 1978, geboren 26 Jan 1945 te Mijdrecht (De Ronde Venen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Machteld Jacoba13 van Bemmel (Gegevens privé).
ii. Cornelia Gerrianne van Bemmel (Gegevens privé).
iii. Elisabeth Johanne van Bemmel (Gegevens privé).
624. Gijsje12 Schimmel (Willem11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mei 1913 te Groenekan (De Bilt), woonde te
Groenekan (De Bilt), overleden 24 Jun 1989 te Utrecht, begraven te Groenekan (De Bilt).
zij trouwde Cornelis van Kouterik, geboren 10 Mei 1903 te Eck en Wiel (Buren), woonde te Groenekan (De Bilt), beroep
pluimveehouder, overleden 3 Jan 1985 te Utrecht, begraven te Groenekan (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Margeretha Cornelia13 van Kouterik geboren 1933.
ii. Willem van Kouterik geboren 1936.
iii. Cornelia van Kouterik geboren 1943.
625. Elsje12 Schimmel (Willem11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1916 te Groenekan (De Bilt), overleden 1952 te
's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis13 Schimmel, overige namen Cornelis Koorenneef, geboren 1938 te Groenekan (De Bilt).
zij trouwde (2) Andries Gerardus Koorenneef, getrouwd 1945, geboren te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Andreas Koorenneef.
626. Aaltje12 Schimmel (Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Aug 1926, beroep huisvrouw,
- 241 -
11 Jul 2016
overleden 21 Jan 2002 te Hooglanderveen (Amersfoort), begraven te Hoogland, op de Hervormde Begraafplaats Coelhorst.
zij trouwde Wouter de Leeuw, geboren 27 Nov 1918, woonde 1947 te Hoogland (Amersfoort), beroep opperman, overleden 7 Okt
1980, begraven te Hoogland, op de Hervormde Begraafplaats Coelhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rutger13 de Leeuw geboren 11 Sep 1947 te Hoogland (Amersfoort), overleden 29 Sep 1947 te Amersfoort. 18 dagen oud.
766.
ii. Antje de Leeuw geboren op 11 Sep 1947.
767.
iii. Aartje de Leeuw.
768.
iv. Gijsberta de Leeuw.
769.
v. Rutger de Leeuw geboren op 14 Nov 1953.
vi. Wouter de Leeuw geboren 10 Nov 1958.
hij trouwde Margriet Schokker.
770.
vii. Hendrika de Leeuw.
viii. Hermanus de Leeuw geboren 27 Nov 1963.
hij trouwde Lammie Malenstein.
627. Jan12 Schimmel (Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Jun 1943, beroep ploegchef storingsdienst
Hoogovens IJmuiden.
hij trouwde Emmy Christina Janssen-Andeweg, getrouwd 1967, geboren 13 Apr 1948. zij zijn gescheiden CA. 1989.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Eduard Alfons13 Schimmel, roepnaam Ed (Gegevens privé).
hij trouwde Anita Greeck, (Gegevens privé).
771.
ii. Rudolf Schimmel (Gegevens privé).
772.
iii. Albert Schimmel (Gegevens privé).
iv. Marianne Schimmel (Gegevens privé).
Partner Rolf Epke, (Gegevens privé).
v. Michiel Schimmel (Gegevens privé).
773.
vi. Freek Schimmel (Gegevens privé).
628. Gilbert12 Schimmel (Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Feb 1930 te Tracy (Iowa) (Verenigde Staten
van Amerika).
hij trouwde Grace Kamps, getrouwd 13 Apr 1950 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 27 Aug 1926 in
Hopkins (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika) (dochter van Geert Kamps en Pieternella Jaapje Nobel).
Kinderen uit dit huwelijk:
774.
i. James Alan13 Schimmel geboren op 7 Sep 1951.
775.
ii. Daniel Gilbert Schimmel geboren op 8 Mrt 1953.
776.
iii. Deborah Kay Schimmel geboren op 17 Sep 1954.
777.
iv. Ruth Schimmel geboren op 11 Jul 1957.
- 242 -
11 Jul 2016
778.
v. David Lee Schimmel geboren op 26 Aug 1960.
vi. Timothy Mark Schimmel geboren 23 Feb 1964 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
hij trouwde Yvonne Ramos, getrouwd 18 Okt 1991 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 26
Dec 1964 te Manhattan (New York) (Verenigde Staten van Amerika).
vii. Thomas Marvin Schimmel (Gegevens privé).
hij trouwde Beth DeWent, (Gegevens privé).
629. Aalbertus Gerrit12 Schimmel (Aalbertus Gerrit11, Gerrit10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Nov 1922, geëmigreerd 1955
naar -, Verenigde Staten van Amerika.
hij trouwde Adele F. Kornitzer, getrouwd 6 Nov 1951.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hetty Alice13 Schimmel geboren 31 Jan 1959 te Cliffside Park (NJ) (Verenigde Staten van Amerika), woonde te -,
Verenigde Staten van Amerika.
zij trouwde Peter Benjamin Lima, getrouwd 19 Jun 1982, aantal kinderen in dit gezin : twee zoons (1989 en 1991).
ii. Alexander Gerrit Schimmel geboren 31 Jul 1964 te Providence (RI) (Verenigde Staten van Amerika).
630. Ambrosius12 Baanders (Carolina11 Schimmel, Gerrit10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ambrosius13 Baanders, overige namen Broos Baanders, geboren 1944.
631. Antonie12 Schimmel (Antonie11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jan 1915 te Blerick (Venlo), beroep
administrateur rubberplantages in Sumatra, overleden 8 Aug 1994 te Wageningen.
hij trouwde (1) Elisabeth Pieternella Maria Stenger, getrouwd 31 Jul 1946 te Bilthoven (De Bilt), geboren 30 Jul 1922 te Tjimahi
(Indonesië).
Kinderen uit dit huwelijk:
779.
i. Antonia Jacobi13 Schimmel geboren op 28 Feb 1947.
hij trouwde (2) Margrethe Wittendorff Ipsen, getrouwd 27 Jun 1952 te Bilthoven (De Bilt), geboren 25 Feb 1927 te Vordingborg
(Denemarken) (dochter van Leonard Wittendorff Ipsen en Rigmor Christensen), overleden 17 Feb 2011 te Oosterbeek (Renkum).
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Caroline Schimmel geboren 13 Jun 1958 te Oosterbeek (Renkum).
zij trouwde Paul Hendriks, getrouwd 9 Jun 2000 te Oosterbeek (Renkum), geboren 14 Apr 1955 te Arnhem.
632. Hendrika Johanna12 Schimmel (Antonie11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Mei 1922 te Rotterdam,
overleden 15 Apr 2014 te Ermelo, begraven te Elspeet.
zij trouwde Hendrik Marinus Jacobus Schreuder, getrouwd 1 Mrt 1947 te Bilthoven (De Bilt), beroep arts, overleden VR. 2014.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrika Jacoba13 Schreuder geboren 24 Mrt 1948.
zij trouwde Lourens Henkelman.
- 243 -
11 Jul 2016
ii. Jeanne Petronella Schreuder geboren 18 Sep 1949.
iii. Foppe Henricus Schreuder geboren 13 Okt 1950, overleden 1966.
633. Annita Henriëtte Albertine Mathilde12 Schimmel (Albert Hendrik11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jul 1914
te Amersfoort.
zij trouwde Pieter Cornelis van Dijk, getrouwd 1 Nov 1940 te 's-Gravenhage, geboren 20 Dec 1911, beroep leraar Duits, overleden 22
Dec 1979.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Clara Mathilde13 van Dijk geboren 13 Okt 1941 te Huizum (Ljouwert).
ii. Albert Paulus Christiaan van Dijk geboren 25 Dec 1943 te Huizum (Ljouwert).
iii. Mathilde Dolly Sophia van Dijk geboren 27 Jun 1945 te Leeuwarden (Ljouwert).
iv. Paulus Christiaan van Dijk geboren 19 Mrt 1947 te Leeuwarden (Ljouwert).
v. Joke van Dijk geboren 18 Jul 1951 te Bandung (Indonesië).
vi. Liesbeth van Dijk geboren 18 Jul 1951 te Bandung (Indonesië). Joke en Liesbeth zijn een tweeling.
634. Rudolf Albert12 Schimmel (Albert Hendrik11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Apr 1929 te Amersfoort, beroep
officier van justitie, laatstelijk hoofdofficier van justitie te 's-Gravenhage. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
hij trouwde Wya Greta Bonder, getrouwd 5 Mrt 1955 te 's-Gravenhage, geboren 16 Jan 1929 te 's-Gravenhage (dochter van Harm
Bonder en Zwaantje Luberta Bijzeit), beroep ambtenaar bij het Ministerie van Justitie, laatstelijk als raadadviseur.
Wya: Officier in de orde van Oranje Nassau.
Kinderen uit dit huwelijk:
780.
i. Marjolein Wya13 Schimmel geboren op 29 Jun 1956.
ii. Vera Caroline Schimmel geboren 6 Aug 1959 te Rotterdam, overleden 14 Sep 1994 te 's-Gravenhage.
781.
iii. Harbert Rudolf Schimmel geboren op 18 Dec 1960.
iv. Evelien Paula Schimmel geboren 30 Dec 1964 te Rotterdam, beroep directiesecretaresse.
zij trouwde Eric Gótzsch, getrouwd 2 Sep 1994 te Oirschot, geboren 27 Jan 1963 te Best.
635. Berendina12 Knook, roepnaam Bé (Gerritje Aalberta11 Eikendal, Gerritje10 Schimmel, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Sep 1923
te Amsterdam, overleden 24 Jun 2001 te 's-Gravenhage.
zij trouwde Hendrik Jan Wijers, roepnaam Henk, getrouwd 14 Jun 1952 te Amsterdam, geboren 5 Jan 1923 te Amsterdam (zoon van
Hendrik Jan Wijers [1888 - 1956] en Jeannette Seinhorst [1895 - 1947]), beroep Drs economie, overleden 24 Dec 1992 te
's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Michiel13 Wijers geboren 1953. Beheerder van de website home.zonnet.nl/hjmwijers/schimmel-index.htm met
aanvullende genealogische gegevens.
ii. Joost Wijers geboren 1956.
iii. Jeannette Wijers geboren 1957.
iv. Jan Willem Wijers geboren 1961.
636. Gerrit Jacob12 Peelen (Cornelia11 Schimmel, Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Apr 1917 te Renkum, beroep
- 244 -
11 Jul 2016
zuivelhandelaar.
hij trouwde Martha Lagemaat, getrouwd 19 Jul 1942 te Hoogland (Amersfoort), geboren 30 Mei 1918 te Hoogland (Amersfoort)
(dochter van Teunis Lagemaat [1873 - 1953] en Geertruida Donselaar [1875 - 1953]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Gerda13 Peelen geboren 1 Jan 1944 te Ede.
zij trouwde Nn Groenendijk.
ii. Theodorus Gerardus Peelen geboren 2 Mrt 1945 te Stoutenburg (Leusden), beroep magazijnchef.
hij trouwde Aaltje Zaaijer, getrouwd 10 Jul 1968 te Ede (dochter van Jacob Sietser Zaaijer en Petronella Kelderman).
iii. Willemina Johanna Peelen geboren 28 Dec 1948 te Ede.
zij trouwde Gerard Bernard Dirk Eijgenraam, getrouwd 30 Jun 1971 te Ede, geboren 2 Nov 1946 te Bennekom (Ede) (zoon
van Dirk Eijgenraam en Hendrika Adriana Capel), beroep ondernemer.
iv. Aleida Hendrika Peelen geboren 28 Dec 1948 te Ede.
zij trouwde Bernard Leonard van Koesveld, getrouwd 9 Jun 1971 te Ede, geboren 27 Jun 1947 te Lunteren (Ede) (zoon van
Gerrit Albertus van Koesveld en Tjitske Frederika Bakker), beroep hoofd administratie.
v. Anne Marie Peelen geboren 22 Dec 1952 te Ede.
zij trouwde Fransiscus Carolus Jansen, getrouwd 9 Okt 1974 te Ede, geboren 14 Apr 1952 te Ede (zoon van Fransiscus
Carolus Jansen en Willemina Gerritsen), beroep beroepsmilitair.
637. Willem12 Peelen (Cornelia11 Schimmel, Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Mrt 1918 te Renkum, beroep
uitvoerder wegenbouw, overleden 8 Dec 1981 te Ede, begraven te Ede.
hij trouwde Elsje Johanna van Engelenburg, getrouwd 12 Apr 1946 te Ede, geboren 19 Apr 1920 te Ede (dochter van Marinus van
Engelenburg [1873 ] en Elsje Harselaar [1881 ]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elsje Johanna13 Peelen geboren 13 Okt 1947 te Ede.
zij trouwde Andries Schut, getrouwd 26 Apr 1967 te Ede, geboren 15 Mrt 1945 te Eindhoven (zoon van Gerrit Schut en
Maria van de Born), beroep service monteur.
638. Wilhelmina12 Peelen (Cornelia11 Schimmel, Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jul 1919 te Renkum.
zij trouwde Barend Janssen, getrouwd 30 Jul 1947 te Ede, geboren 13 Jun 1921 te Doorwerth (Renkum), beroep landbouwer,
overleden 6 Jan 1992 te Wolfheze (Renkum), begraven te Heelsum (Renkum).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jantje Marina13 Janssen.
ii. Gerrit Janssen.
iii. Cornelia Johanna Janssen.
iv. Gerda Jacoba Janssen.
v. Margaretha Jeanette Wilhelmina Janssen.
vi. Annette Elisabeth Janssen.
vii. Gerard Johan Janssen.
viii. Willem Barend Janssen.
- 245 -
11 Jul 2016
639. Jan Cornelis12 Peelen (Cornelia11 Schimmel, Willem10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Aug 1923 te Ede, beroep
pluimveehouder.
hij trouwde Dirkje Soetendaal, getrouwd 29 Sep 1949, geboren 28 Apr 1923 te Lunteren (Ede) (dochter van Rijk Soetendaal [1882 1969] en Reintje van de Berg [1878 - 1957]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerda Cornelia13 Peelen geboren 16 Jul 1950 te Lunteren (Ede).
zij trouwde Johan Justus Bos, getrouwd 2 Jul 1975 te Heerde, geboren 5 Okt 1950 te Wapenveld (Heerde), beroep
machinebankwerker.
ii. Reinald Peelen geboren 16 Mrt 1952 te Lunteren (Ede), beroep automonteur.
hij trouwde Else Schalkwijk, getrouwd 21 Dec 1978 te Twello (Voorst), geboren 28 Dec 1958 te Driebergen (Utrechtse
Heuvelrug).
iii. Erika Wilhelmina Peelen geboren 14 Mei 1955 te Velp (Rheden), beroep cheffin inkoop ziekenhuis.
640. Cornelis Johannes12 Folmer (Nelena Martina11 Schimmel, Cornelis Johannes10, Cornelis Bernardus9, Wilhelmus
Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
17 Apr 1926 te Bennekom (Ede), woonde VR. 1970 te Bennekom, aan de Rijnsteeg, woonde NA 1970 te Echten (Lemsterlân),
overleden 20 Feb 1995 te Hoogeveen, begraven te Echten (Lemsterlân).
hij trouwde Maasje Bloemendal, getrouwd 25 Mei 1954 te Bennekom (Ede), geboren 22 Aug 1927 te Barneveld, overleden 7 Apr 1998
te Ruinen (De Wolden), begraven te Echten (Lemsterlân).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis13 Folmer geboren 19 Mrt 1955 te Bennekom (Ede), woonde te Echten (Lemsterlân), ongehuwd, beroep
landbouwer.
ii. Hendrika Folmer geboren 11 Jun 1956 te Bennekom (Ede), woonde te Driebergen (Utrechtse Heuvelrug).
zij trouwde Hans Kaashoek.
iii. Gerrit Folmer geboren 5 Apr 1958 te Bennekom (Ede), woonde te Echten (Lemsterlân), ongehuwd, beroep landbouwer.
641. Beertje12 Schimmel (Philippus11, Jan10, Gerrit Klaassen9, Wouter Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Sep 1917 te Amsterdam, overleden te
Amsterdam.
zij trouwde Cornelis van Troost, geboren te Amsterdam (zoon van Joost van Troost [1874 - 1950] en Catharina Johanna de Ridder
[1875 - 1940]), beroep fabrieksarbeider, overleden te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Philippus13 van Troost geboren te Amsterdam.
ii. Cornelis van Troost geboren te Amsterdam.
hij trouwde J.G.C. Waanders.
iii. Petronella van Troost geboren te Amsterdam.
642. Teunis12 Bouw (Maria Alberta11 Schimmel, Aalbert10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Sep 1931 te Lunteren (Ede), beroep
landbouwer, fabrikant.
hij trouwde Johanna Bos, getrouwd 14 Nov 1957 te Barneveld, geboren 10 Mrt 1932 te Barneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Evelina13 Bouw geboren 27 Sep 1958 te Barneveld.
- 246 -
11 Jul 2016
ii. Elly Jolanda Bouw geboren 11 Jun 1961 te Barneveld.
iii. Evelinda Maria Bouw geboren 25 Jun 1965 te Barneveld.
iv. Evert Johan Bouw (Gegevens privé).
643. Albert12 Bouw (Maria Alberta11 Schimmel, Aalbert10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Sep 1932 te Lunteren (Ede), beroep
fabrikant.
hij trouwde (1) Hendrika Jacobs, getrouwd 23 Sep 1952 te Barneveld, geboren 30 Okt 1932 te Apeldoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Albertha13 Bouw geboren 12 Nov 1954 te Barneveld.
ii. Gerrit Jan Bouw geboren 30 Jul 1958 te Barneveld.
iii. Evelien Bouw geboren 7 Dec 1959 te Barneveld.
iv. Thomas Bouw (Gegevens privé).
hij trouwde (2) Anja Toet, geboren 16 Jun 1952 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
v. Marjan Bouw (Gegevens privé).
vi. Peter Bouw (Gegevens privé).
644. Cornelis12 Spelt (Maria Alberta11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jan 1926 te Arnhem, beroep
kapitein op de koopvaardij.
hij trouwde Rinske Sake Tiemersma, getrouwd 11 Mrt 1954 te Franeker (Frjentsjeradiel), geboren 9 Okt 1926 te Franeker
(Frjentsjeradiel), beroep verpleegster.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacobus13 Spelt geboren 15 Mrt 1955 te Oosterbeek (Renkum), gedoopt 27 Mrt 1955 te Oosterbeek (Renkum).
hij trouwde Elizabeth Zinnemers, getrouwd 25 Jun 1982 te Oosterbeek (Renkum), geboren 19 Jan 1957 te Arnhem,
gedoopt CA. 1 Mrt 1957 te Arnhem, aantal kinderen in dit gezin : twee.
ii. Sake Spelt geboren 17 Aug 1956 te Oosterbeek (Renkum), gedoopt te Oosterbeek (Renkum), overleden 3 Sep 1959 te
Oosterbeek (Renkum), begraven te Oosterbeek (Renkum).
iii. Hendrik Gerrit Spelt geboren 16 Feb 1958 te Oosterbeek (Renkum), gedoopt 23 Feb 1958 te Oosterbeek (Renkum).
hij trouwde Jacqueline Geertruida Johanna Willemsen, geboren 24 Jun 1962 te Elst.
iv. Fimkje Spelt geboren 2 Jun 1960 te Oosterbeek (Renkum), gedoopt 15 Jun 1960 te Oosterbeek (Renkum).
zij trouwde (1) Gert Jan Kromkamp, getrouwd 1991 te Oosterbeek (Renkum), geboren 5 Jan 1959 te Arnhem, overleden
17 Mei 1991 te Oosterbeek (Renkum).
zij trouwde (2) Herm Hendrik Selies, getrouwd 10 Sep 1996 te Oosterbeek (Renkum), geboren 24 Aug 1956 te Hattem,
aantal kinderen in dit gezin : twee.
v. Sake Dirk Spelt geboren 31 Okt 1964 te Oosterbeek (Renkum), gedoopt 15 Nov 1964 te Oosterbeek (Renkum).
645. Hendrik Gerrit12 Spelt (Maria Alberta11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jan 1928 te Arnhem, overleden 8
Okt 1963 te Wadenoijen (Tiel), begraven 12 Okt 1963 te Oosterbeek (Renkum).
hij trouwde Phelomena Theresia Geven, geboren 15 Jul 1931 te Breda, overleden 22 Sep 1978 te Arnhem, begraven te Oosterbeek
(Renkum).
- 247 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marijke Johanna13 Spelt geboren 5 Sep 1959 te Arnhem.
zij trouwde Jan Driessen, getrouwd 18 Aug 1978 te Arnhem, geboren 27 Aug 1955 te Arnhem, aantal kinderen in dit gezin :
twee.
ii. Irene Helene Spelt geboren 14 Mei 1963 te Arnhem.
zij trouwde Jaap-Jan Bosma, getrouwd 2 Okt 1986 te Arnhem, geboren 12 Nov 1961 te Arnhem, aantal kinderen in dit
gezin : drie.
646. Johanna12 Spelt (Maria Alberta11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jul 1931 te Arnhem, beroep
verpleegkundige.
zij trouwde Franz Leo Linde, getrouwd 8 Mei 1957 te Arnhem, beroep kapitein koopvaardij.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Franz Leo13 Linde geboren 2 Feb 1958 te Oosterbeek (Renkum).
ii. Maria Anna Jacqueline Linde geboren 28 Feb 1960 te Oosterbeek (Renkum).
iii. Rosemarie Elfriede Linde geboren 9 Aug 1962 te Ede.
iv. Marco Henk Linde geboren 1 Nov 1963 te Oosterbeek (Renkum).
647. Gerrit12 Anneveldt (Jantje11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Feb 1922 te Soerabaja
(Indonesië), gedoopt 5 Apr 1942 te Breda, geëmigreerd CA. 1961 naar -, Australië, overleden 1961 te -, Australië.
hij trouwde Fini Kassenaar, getrouwd 1949 te Amsterdam, geboren 19 Jan 1929 te Amsterdam, overleden 1989 te Shepperton,
Australië, begraven te Shepperton, Australië.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elizabeth13 Anneveldt geboren 27 Jan 1949 te Amsterdam.
zij trouwde Martin Langenberg, getrouwd 24 Aug 1968 te Shepperton, Australië, aantal kinderen in dit gezin : vier.
ii. Joyce Anneveldt geboren 14 Jun 1952 te Zeist.
zij trouwde (1) Nn Freeman, getrouwd te -, Australië, geboren 1 Feb 1951 te -, Australië. zij zijn gescheiden in 1980,
aantal kinderen in dit gezin : één.
zij trouwde (2) James Mc Kay, getrouwd te -, Australië, geboren 6 Sep 1953 te -, Australië. Er zijn geen kinderen uit dit
huwelijk.
iii. Eduard Anneveldt geboren 27 Sep 1953 te Den Dolder (Zeist).
hij trouwde (1) Beate Nn, getrouwd te -, Australië, geboren te -, Australië. zij zijn gescheiden, aantal kinderen in dit
gezin : twee.
hij trouwde (2) Linda Nn.
iv. Hans Anneveldt geboren 26 Jul 1956 te Den Dolder (Zeist).
hij trouwde Christine Ann Grant, getrouwd te -, Australië, geboren 22 Dec 1961 te Ayr (Australië), aantal kinderen in dit
gezin : drie.
v. Maryanne Anneveldt geboren 8 Jul 1960.
zij trouwde Craig Allen Frederickson, getrouwd te -, Australië, geboren 7 Mei 1959 te -, Australië, aantal kinderen in dit
gezin : drie.
vi. Gerard Anneveldt geboren NA 1 Mei 1961 te Shepperton, Australië.
- 248 -
11 Jul 2016
hij trouwde Lorraine Wade, getrouwd te -, Australië, geboren te -, Australië, aantal kinderen in dit gezin : twee.
648. Enny12 Anneveldt (Jantje11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Aug 1924 te Nijmegen, overleden
1998 te Nieuw-Loosdrecht (Wijdemeren), begraven te Nieuw-Loosdrecht (Wijdemeren).
zij trouwde Johan Beusekamp, getrouwd 6 Apr 1953 te Breda, geboren 6 Mrt 1927 te Harfsen (Gorssel).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Yvonne13 Beusekamp geboren 3 Okt 1960 te GuayaQuil (Ecuador), gedoopt 13 Mei 1962 te Breda.
649. Evert Jan12 Anneveldt (Jantje11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Jan 1934 te Breda, gedoopt 5
Apr 1942 te Breda, beroep huisarts.
hij trouwde Geertrui Hemelaar, getrouwd 22 Jan 1965 te Dordrecht, geboren 31 Jan 1940 te Dordrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marion Jeanne13 Anneveldt (Gegevens privé).
zij trouwde Christiaan Frederik van der Kaaden, (Gegevens privé).
ii. Annemieke Yvonne Anneveldt (Gegevens privé).
iii. Geertrui Anneveldt (Gegevens privé).
Partner Gert van Enk, (Gegevens privé).
650. Yvonne12 Anneveldt (Jantje11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jan 1938 te Breda, gedoopt 5
Apr 1942 te Breda.
zij trouwde Arthur Henderson, getrouwd 12 Jul 1967 te Breda, geboren 3 Feb 1933 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Andrea13 Henderson (Gegevens privé).
zij trouwde Eric Stout, (Gegevens privé).
ii. Marjolein Henderson (Gegevens privé).
651. Gerda12 Schimmel (Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jun 1932 te Schiedam.
zij trouwde Jacob Pieters Kuipers, getrouwd 5 Okt 1955 te Rotterdam, geboren 8 Mrt 1934 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
782.
i. Oscar Paul13 Kuipers geboren op 12 Mei 1956.
ii. Robert Kuipers geboren 21 Apr 1957 te Rotterdam.
iii. Arthur Kuipers geboren 24 Jul 1959 te Rotterdam, overleden 21 Mei 1991 te Rotterdam.
652. Sonja Dorothea12 Schimmel (Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 9 Dec 1948 te Ede.
zij trouwde Manfred Fehringer, getrouwd 29 Mei 1970, geboren 14 Jan 1947 te -, Duitsland.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mark Stefan13 Fehringer (Gegevens privé).
ii. Martin Terrance Fehringer (Gegevens privé).
- 249 -
11 Jul 2016
653. Anthony Albert12 Schimmel (Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Apr 1951 te Ede.
hij trouwde Bernadette Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Catharine13 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Alexandra Schimmel (Gegevens privé).
654. Terence John12 Schimmel (Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Okt 1954 te Breda.
hij trouwde (1) Karin Carmen, geboren te -, Engeland.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Andrew13 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Annemarie Schimmel (Gegevens privé).
hij trouwde (2) Debbie Nn, (Gegevens privé).
655. Yvonne12 Schimmel (Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mrt 1959 te -, Engeland.
zij trouwde Mark Bavin, getrouwd te -, Engeland, geboren te -, Engeland.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Emma13 Bavin (Gegevens privé).
ii. Andrew Bavin (Gegevens privé).
iii. Helena Bavin (Gegevens privé).
656. Gerritje Marijtje12 Schimmel, roepnaam Geraldine (Hendrik Gerrit11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jun 1946
te Ede.
zij trouwde (1) Hendrik Leendert G. Kraan, getrouwd 6 Sep 1966 te Utrecht, geboren 1 Jun 1946 te Utrecht. zij zijn gescheiden in
1978.
Kinderen uit dit huwelijk:
783.
i. Cindy13 Bergman (Gegevens privé).
784.
ii. Joyce Bergman (Gegevens privé).
785.
iii. Paul Bergman (Gegevens privé).
zij trouwde (2) Gerardus Johannes Martinus Bergman, getrouwd 7 Dec 1979 te Nieuwegein, geboren 29 Jan 1955 te Utrecht (zoon
van Johannes Hendricus Theodorus Bergman en Nn).
Kinderen uit dit huwelijk:
786.
iv. Marieke Bergman (Gegevens privé).
zij trouwde (3) Antonius Johannes Buts, getrouwd 6 Jun 2005, geboren 31 Mei 1959 te Haarzuilens (Utrecht).
657. Hendrika12 Ravestein (Cornelia Johanna11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Mei 1941 te Doetinchem.
zij trouwde Wim ter Maat.
- 250 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Frederik Hendrik ter13 Maat (Gegevens privé).
ii. Jan Willem ter Maat (Gegevens privé).
658. Hendrik12 Ravestein (Cornelia Johanna11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Mei 1943 te Doetinchem.
hij trouwde Gonnij Rexwinkel, geboren te Terborg (Oude IJsselstreek).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jeroen13 Ravestein (Gegevens privé).
ii. Remco Ravestein (Gegevens privé).
659. Hendrik Gerrit van der12 Sluijs, roepnaam Henk (Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Jul 1943 te
Rotterdam, geboren te Rotterdam, beroep accountmanager.
hij trouwde (1) Willy Spek, roepnaam Wil, getrouwd 10 Mei 1967 te Rotterdam, geboren 20 Jan 1947 te Rotterdam. zij scheiden op
12 Dec 1988.
Kinderen uit dit huwelijk:
787.
i. Pieter Wilco van der13 Sluijs (Gegevens privé).
788.
ii. Irene Henriëtte Carina van der Sluijs (Gegevens privé).
hij trouwde (2) Crees Leonie Gang, getrouwd 6 Okt 1995 te Rotterdam, geboren 8 Mei 1952 te Soerabaja (Indonesië) (dochter van
Henry Clifford Gang en Luna Maria Wolleswinkel), gedoopt te Soerabaja (Indonesië).
Crees: Ze heeft 2 dochters uit 1e huwelijk.
660. Pieter van der12 Sluijs (Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Nov 1946 te Rotterdam, geboren
te Rotterdam.
hij trouwde Lena Hendrika Kroesbergen, getrouwd te Rotterdam, geboren 30 Apr 1947 te Rotterdam, gedoopt 29 Jun 1947 te
Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
789.
i. Michel Pieter van der13 Sluijs (Gegevens privé).
790.
ii. Elisabeth Hendrika van der Sluijs (Gegevens privé).
791.
iii. Annemarieke van der Sluijs (Gegevens privé).
iv. Bastiaan Roelof van der Sluijs (Gegevens privé).
661. Maarten van der12 Sluijs (Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Mrt 1949 te Rotterdam,
gedoopt te Rotterdam, beroep dominee.
hij trouwde Janny Bouwmeester, getrouwd 7 Dec 1972 te Rotterdam, geboren 14 Apr 1950.
Kinderen uit dit huwelijk:
792.
i. Erik van der13 Sluijs (Gegevens privé).
ii. Corieke van der Sluijs (Gegevens privé).
zij trouwde Pieter Gerrit de Jong, (Gegevens privé).
793.
iii. Marianne van der Sluijs (Gegevens privé).
- 251 -
11 Jul 2016
iv. Hanneke van der Sluijs (Gegevens privé).
v. Marinus van der Sluijs (Gegevens privé).
vi. Gertilde van der Sluijs (Gegevens privé).
vii. Christine van der Sluijs (Gegevens privé).
viii. Elise van der Sluijs (Gegevens privé).
ix. Willemieke van der Sluijs (Gegevens privé).
x. Maarten van der Sluijs (Gegevens privé).
662. Evert Jan12 Schimmel, roepnaam Jan Schimmel (Albertus11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Feb 1932 te Klarenbeek
(Apeldoorn), overleden 21 Jun 2012 te Klarenbeek (Apeldoorn), crematie 27 Jun 2012 te Dieren (Rheden). Oprichter garage
Schimmel te Klarenbeek. De geschiedenis van Garage Schimmel begint al voor 1960. In Klarenbeek wordt door Evert Jan Schimmel,
een bedrijf opgericht in Kevers en tractoren. Dit moment vormt de start van een familiebedrijf. In 1965 begint ‘pa’ Schimmel
officieel met garage Schimmel.
hij trouwde Jenny Davelaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bert13 Schimmel.
663. Arnold Wilhelm12 Schimmel (Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1932, overleden 14 Jul 2008
te Otterlo (Ede), begraven 19 Jul 2008 te Assel, op natuurbegraafplaats "Westerwolde".
hij trouwde Gerritje van den Brink, overige namen Ger van den Brink, geboren CA. 1930, woonde 2016 te Otterlo (Ede), overleden
30 Apr 2016, begraven 4 Mei 2016 te Assel, op natuurbegraafplaats "Westerwolde".
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Kees13 Schimmel.
hij trouwde Truus Nn.
ii. Wilma Schimmel.
zij trouwde Jos Nn.
iii. Arjan Schimmel.
hij trouwde Marion Nn.
iv. Marika Schimmel.
zij trouwde Chris Nn.
664. Mettinus Cornelis12 Schimmel (Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Dec 1934 te Ede, overleden 29
Aug 2009 te Lunteren (Ede), begraven 2 Sep 2009 te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
hij trouwde Jacoba van de Fliert, roepnaam Cobie, getrouwd 24 Sep 1959 te Renswoude, geboren 22 Okt 1939 te Renswoude
(dochter van Jan van de Fliert en Hendrika van de Vliert).
Kinderen uit dit huwelijk:
794.
i. Cees13 Schimmel.
795.
ii. Henny Schimmel.
796.
iii. Ada Schimmel.
- 252 -
11 Jul 2016
797.
iv. Jan Schimmel.
798.
v. Marco Schimmel.
799.
vi. Jolanda Schimmel.
665. Adriana12 Schimmel (Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 13 Nov 1936, overleden 8 Dec 2015 te
Barneveld, begraven 12 Dec 2015 te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
zij trouwde Marinus van 't Voort, geboren 7 Aug 1939, overleden 13 Apr 2012, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rinie van 't13 Voort.
hij trouwde Evelien van Roekel, aantal kinderen in dit gezin : twee.
ii. Rianne van 't Voort.
zij trouwde Gerard Demkes, aantal kinderen in dit gezin : vier.
iii. Jeannet van 't Voort.
zij trouwde Jaap van den Top, aantal kinderen in dit gezin : drie.
iv. Jantine van 't Voort.
zij trouwde Henk Leppers, aantal kinderen in dit gezin : drie.
666. Evert Jan12 Schimmel, roepnaam Jan (Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Mrt 1939 te Ede, gedoopt te
Renswoude.
hij trouwde Jantje van Zeumeren, roepnaam Jenny, getrouwd 2 Dec 1965 te Apeldoorn, kerkelijk huwelijk 2 Dec 1965 te Loenen
(Apeldoorn), geboren 12 Aug 1944 te Apeldoorn (dochter van Otto van Zeumeren en Stientje Jochems), gedoopt te Beekbergen
(Apeldoorn).
Kinderen uit dit huwelijk:
800.
i. Willem Otto13 Schimmel geboren op 27 Mei 1966.
801.
ii. Robert Schimmel (Gegevens privé).
802.
iii. Christine Gertrude Schimmel (Gegevens privé).
667. Maria12 Schimmel (Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Okt 1940 te Ede, gedoopt te Renswoude.
zij trouwde Gerrit Koenders, getrouwd 19 Nov 1965 te Brummen, kerkelijk huwelijk 19 Nov 1965 te Loenen (Apeldoorn), geboren 21
Mei 1939 te Empe (Brummen), gedoopt te Voorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. H. W.13 Koenders (Gegevens privé).
hij trouwde Janette de Wilde, geboren 6 Feb 1965 te Epe (dochter van H. de Wilde en R. Keis).
ii. Fred Koenders (Gegevens privé).
668. Anthonie12 Schimmel (Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1944 te Ede, gedoopt te Renswoude.
hij trouwde Alie Jansen, getrouwd 31 Jul 1969 te Apeldoorn, kerkelijk huwelijk 31 Jul 1969 te Loenen (Apeldoorn), geboren 19 Apr
1943 te Apeldoorn (dochter van Hendrikus Jansen en Wilhelmina Hartgers), gedoopt te Beekbergen (Apeldoorn).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 253 -
11 Jul 2016
i. Geertrude Wilhelmina13 Schimmel (Gegevens privé).
zij trouwde Menno van de Gronden, (Gegevens privé).
ii. Pauline Henriëtte Schimmel (Gegevens privé).
iii. Martijn Anthonie Schimmel (Gegevens privé).
669. Arnesta Wilhelmina12 Schimmel (Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Aug 1945 te Ede, gedoopt te Renswoude.
zij trouwde Johan Herman ten Hoeve, getrouwd 29 Nov 1968 te Apeldoorn, kerkelijk huwelijk 29 Nov 1968 te Loenen (Apeldoorn)
(zoon van Dirk ten Hoeve en Johanna Hermina van den Hulst).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jolanda13 ten Hoeve (Gegevens privé).
zij trouwde Jeroen Wilfred van Lunteren, (Gegevens privé).
ii. Arno ten Hoeve (Gegevens privé).
hij trouwde Suzanne Sormanie, (Gegevens privé).
670. Willem12 Schimmel (Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Nov 1947 te Ede, gedoopt te Renswoude.
hij trouwde Elisabeth G. M. Wismans, getrouwd 21 Dec 1972 te De Steeg (Rheden), kerkelijk huwelijk 21 Dec 1972 te Arnhem,
geboren 17 Apr 1946 te Arnhem (dochter van Lodewijk M. Wismans en Antonia P. Stuart), gedoopt 20 Apr 1946 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marion13 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Judith Schimmel (Gegevens privé).
671. Bertha Odina12 Schimmel, overige namen Berta Odina Schimmel (Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Dec 1911
te Woudenberg, beroep 1931 assistente in de huishouding in Stadsziekenhuis te Alkmaar, woonde VR. 20 Feb 1931 te Woudenberg,
woonde 20 Feb 1931 - 25 Jan 1932 te Alkmaar, overleden 12 Okt 2005 te Woudenberg, begraven 17 Okt 2005 te Woudenberg, op de
Algemene Begraafplaats.
zij trouwde Mient Meindert de Jong, getrouwd 23 Apr 1936 te Woudenberg, geboren 4 Nov 1910 te Drachten (zoon van Meindert de
Jong en Durkje Kirkenier), overleden 8 Okt 1998, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
803.
i. Mini13 de Jong.
804.
ii. Meino de Jong.
805.
iii. Evert de Jong.
672. Jacob Steven12 Schimmel (Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Aug 1917 te Woudenberg, overleden 10 Sep 1990,
begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Johanna Albertha van der Vis, geboren 11 Mei 1920, overleden 9 Sep 2005 te Barneveld, begraven 14 Sep 2005 te
Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert Emile13 Schimmel, roepnaam Edie, geboren 10 Apr 1943 te Woudenberg, overleden 27 Nov 1999 te Maurik
(Buren), begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
806.
ii. Diderike Charlotte Schimmel geboren op 21 Nov 1945.
- 254 -
11 Jul 2016
673. Jakob Anton12 Meerbeek (Antonia11 Schimmel, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Jul 1912 te Woudenberg, overleden 1969.
hij trouwde Hendrika Oskam, getrouwd 2 Okt 1941 te Werkhoven (Bunnik), geboren 21 Okt 1914 te Werkhoven (Bunnik) (dochter van
Jan Oskam en Maria Merkens), overleden 17 Jun 2010 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug).
Kinderen uit dit huwelijk:
807.
i. Jan Marius13 Meerbeek geboren op 14 Jul 1944.
674. Jacob Lubbertus Enicus12 Schimmel (Jacob11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Mrt 1925 te Woudenberg, beroep bakker,
overleden 11 Jun 1986, begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
hij trouwde Christina Wilhelmina de Jonge, getrouwd 5 Nov 1952, geboren 30 Sep 1925 te Ellewoutsdijk (Borsele), overleden 17 Jun
2004 te Amersfoort, crematie 23 Jun 2004 te Bilthoven (De Bilt), begraven te Woudenberg, op de Algemene Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacob Lubbertus13 Schimmel, roepnaam Jaap, geboren 24 Sep 1953 te Woudenberg, beroep bakker.
hij trouwde Johanna Hendrika ter Maaten, roepnaam Hannie, getrouwd 18 Sep 1979, geboren 31 Mrt 1954 te
Woudenberg. Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk.
675. Arie12 Schimmel (Albert11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Aug 1914, woonde 1993 te Davis (CA) (Verenigde Staten van
Amerika).
hij trouwde Magdalena Scheffer, getrouwd 8 Jun 1939 te Carmel (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika) (dochter van Albert Scheffer
en Helena van Tilburg).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Allan13 Schimmel geboren 18 Jun 1940, woonde 2003 te Philadelphia (Verenigde Staten van Amerika).
ii. Leon Schimmel geboren 1 Aug 1941, woonde 2003 te Davis (CA) (Verenigde Staten van Amerika).
iii. Ardys Schimmel geboren 18 Jan 1946, woonde 2003 te Sacramento (Californië) (Verenigde Staten van Amerika).
iv. Nancy Schimmel geboren 18 Jan 1953, woonde 2003 te Salem (Oregon) (Verenigde Staten van Amerika).
676. Harriet12 Schimmel (Albert11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Mei 1917, overleden 2000 te Sioux Center (Iowa)
(Verenigde Staten van Amerika).
zij trouwde Wilbert J. Vermeer, getrouwd 4 Jan 1941 te Sioux Center (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika), overleden 1994 te
Sioux Center (Iowa) (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Diane13 Vermeer geboren 21 Feb 1942.
ii. Judy Vermeer geboren 11 Sep 1945.
iii. Beverly Vermeer geboren 29 Mei 1949.
iv. Jerry Vermeer geboren 20 Aug 1956.
v. Wade Vermeer geboren 21 Apr 1961.
677. Arie12 Schimmel (Arie11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Apr 1923 te Woudenberg, overleden 6 Nov 1984.
hij trouwde Wilhelmina Maria Susanna Schriks, geboren 14 Okt 1924 te Asten (dochter van Emile Christiaan Schriks en Petronella
Mathisdr van Hagen).
- 255 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jasperina Christina Wilhelmina13 Schimmel geboren 9 Dec 1950 te Woudenberg.
ii. Emile Cornelis Johannes Schimmel geboren 7 Aug 1952 te Woudenberg, overleden 18 Mei 2008, crematie 24 Mei 2008 te
Vlijmen (Heusden).
iii. Arie Pierre Antonius Maria Schimmel geboren 27 Mrt 1954 te Woudenberg.
678. Cornelis12 Schimmel, roepnaam Kees (Arie11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jul 1926 te Woudenberg, woonde 1958 te
Khartoum (Sudan), woonde 1961 te -, Nigeria, woonde 1966 te Engeland, woonde NA 1966 te Ethiopië, overleden 13 Jan 2008 te
's-Gravenhage, begraven 19 Jan 2008 te 's-Gravenhage, op Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Werkte voor Shell.
Na zijn pesionering o.a. algemeen directeur van het Juliana Kinderziekenhuis in 's-Gravenhage.
hij trouwde Suzanna Magdalena Tabeling, overige namen Magda Tabeling, geboren 10 Jul 1931 te 's-Gravenhage (dochter van
Diederich Herman Carsten Benjamin Tabeling en Jeannette Johanna Lagerweij).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Stella Jeannette13 Schimmel geboren 3 Mrt 1957 te Rijswijk.
ii. Carla Christina Schimmel geboren 26 Jun 1959 te 's-Gravenhage.
iii. Erik Cornelis Sarkis Schimmel geboren 15 Feb 1961 te Lagos (Nigeria).
iv. Suzanna Magdalena Schimmel (Gegevens privé).
679. Otto12 Schimmel (Arie11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5,
Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 22 Jun 1937 te Woudenberg.
hij trouwde Geertje Klasina Brederoo, getrouwd 3 Jun 1966, geboren 8 Aug 1941 te Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Stephania Hendrika13 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Gerben Otto Schimmel (Gegevens privé).
680. Lubbertus Enicus12 Schimmel (Marinus11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 4 Feb 1934 te Woudenberg, beroep hotelier te
Woudenberg, overleden 26 Nov 2014 te Doorn (Utrechtse Heuvelrug), crematie 2 Dec 2014 te Leusden.
hij trouwde Lia C. Visser, getrouwd 6 Jan 1960, geboren 11 Nov 1933 (dochter van Gerrit Visser en Cornelia Jacoba de Graaf).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martin13 Schimmel geboren 25 Aug 1961.
ii. Carla Schimmel geboren 5 Jan 1964.
808.
iii. Berno Schimmel (Gegevens privé).
681. Willem12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Mei 1941 te Scherpenzeel.
Willem werd in 1964 firmant in het assurantiebedrijf, dat zijn vader in 1949 had overgenomen van de rentmeester Willem Renes te
Scherpenzeel.
In 1969 werd Willem beëdigd als makelaar in onroerende goederen.
In 2009 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
hij trouwde Albertha van de Bovenkamp, getrouwd 4 Aug 1966, geboren 23 Apr 1944 te Veenendaal (dochter van Pieter van de
Bovenkamp [1910 - 1996] en Wilhelmina van Beek [1913 - 2005]).
Kinderen uit dit huwelijk:
809.
i. Willem13 Schimmel (Gegevens privé).
- 256 -
11 Jul 2016
810.
ii. Piet Schimmel (Gegevens privé).
iii. Irene Schimmel (Gegevens privé).
zij trouwde Robbert Frederik Theodoor van Rijswijk, (Gegevens privé).
682. Metje Arina12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Mei 1942 te Woudenberg.
zij trouwde Esdert Jan Prins, geboren 24 Dec 1934 te Maarssen (Stichtse Vecht), overleden 29 Aug 2009 te Putten.
Kinderen uit dit huwelijk:
811.
i. Marina Ellen13 Prins (Gegevens privé).
ii. Esdert Jan Willem Prins (Gegevens privé).
hij trouwde Jeanette Zorgwaard, (Gegevens privé).
683. Jannetje Cornelia12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Mrt 1947 te Woudenberg.
zij trouwde Antonie van Kolfschoten, geboren 7 Jun 1944 te Woudenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martine Geraldine13 van Kolfschoten (Gegevens privé).
zij trouwde Christian Wilhelm Sinemus Li Jan, (Gegevens privé).
684. Helena12 Schimmel (Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Mei 1949 te Woudenberg.
zij trouwde Evert de Jong (zoon van Mient Meindert de Jong [1910 - 1998] en Bertha Odina Schimmel [1911 - 2005]).
Kinderen uit dit huwelijk:
812.
i. Arina Odina13 de Jong (Gegevens privé).
ii. Mient Meindert de Jong (Gegevens privé).
hij trouwde Nadine Selma Celovic, (Gegevens privé).
iii. Eline Helena de Jong (Gegevens privé).
zij trouwde Antonius Johannes Gerrits, (Gegevens privé).
685. Joke12 Schimmel (Pieter Evert11, Johannes10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), woonde 2010 te West Lafayette (Verenigde Staten van Amerika).
zij trouwde Gert Breur, woonde 2000 te West Lafayette (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johan13 Breur woonde 2010 te West Lafayette (Verenigde Staten van Amerika).
ii. Christiaan Breur woonde 2010 te West Lafayette (Verenigde Staten van Amerika).
iii. Pieter Breur woonde 2010 te London (Engeland).
iv. Jorien Breur woonde 2010 te New York (Verenigde Staten van Amerika).
686. Jan Jacob12 Schimmel (Jan11, Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen
Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jul 1919 te Barneveld, overleden 1 Apr 1964,
begraven te Barneveld, op Begraafplaats De Plantage.
- 257 -
11 Jul 2016
hij trouwde Johanna van Ark, geboren 9 Jul 1919 te Barneveld, overleden 24 Apr 2008, begraven te Barneveld, op Begraafplaats De
Plantage.
Kinderen uit dit huwelijk:
813.
i. Lambertus13 Schimmel.
687. Petrus Antonius12 Schimmel (Gijsbertus Hendricus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Sep
1899 te Soest, overleden 27 Mrt 1989, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
hij trouwde Hendrika Maria van Zal, getrouwd 28 Mei 1930 te Soest, geboren 10 Apr 1908 te Soest (dochter van Wilhelmus van Zal en
Hendrika Maria Korrelboom), overleden 23 Dec 1989, begraven te Soest, op de Kostverlorenweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
814.
i. Hans Bernard13 Schimmel.
688. Gerarda Maria12 Schimmel (Gijsbertus Hendricus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Feb
1901 te Soest.
zij trouwde Bernardus Lambertus Koeleman, getrouwd 23 Sep 1931 te Soest, geboren CA. 1898 te Mijdrecht (De Ronde Venen) (zoon
van Johannes Koeleman en Geertruida Maria Bosman), overleden 20 Mei 1944 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 Koeleman geboren 23 Jul 1932 te Baarn, overleden 23 Jul 1932 te Baarn. Levenloos geboren.
689. Maria Johanna12 Schimmel (Gijsbertus Hendricus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Feb
1907 te Soest.
zij trouwde Johannes Cornelis Adrianus van der Kleij, getrouwd 3 Feb 1932 te Soest, geboren CA. 1910 te Reeuwijk (zoon van
Johannes van der Kleij en Cornelia Adriana Blonk).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Cornelia van der13 Kleij geboren CA. 1936, overleden 26 Jul 1945 te Soest.
690. Hermanus Wilhelmus12 Schimmel, roepnaam Herman (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina
Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 3 Dec 1912 te Soest, overleden 2 Jan 2011, begraven te Soest, op R.K. Begraafplaats Petrus en Paulus.
hij trouwde Cecilia Verhoef, geboren 25 Jul 1921 te Terschuur (Barneveld), overleden 23 Dec 2005 te Soest, begraven te Soest, op
R.K. Begraafplaats Petrus en Paulus.
Kinderen uit dit huwelijk:
815.
i. Hendrikus Petrus13 Schimmel geboren op 11 Apr 1951.
816.
ii. Wouterus Johannes Schimmel geboren op 30 Jun 1952.
iii. Hermanus Wilhelmus Schimmel geboren 13 Aug 1953.
817.
iv. Gerarda Anna Schimmel geboren op 4 Mrt 1955.
818.
v. Wilhelmus Hermanus Schimmel geboren op 20 Jul 1956.
819.
vi. Alesta Anna Schimmel geboren op 15 Sep 1957.
820.
vii. Gerardus Antonius Schimmel geboren op 29 Okt 1958.
821.
viii. Gerarda Johanna Schimmel geboren op 20 Jan 1960.
822.
ix. Hermanus Johannes Schimmel geboren op 11 Jun 1961.
- 258 -
11 Jul 2016
x. Johanna Maria Schimmel, roepnaam Jori, geboren 20 Jan 1964.
zij trouwde (1) Dirk van de Broek, geboren 5 Sep 1962.
zij trouwde (2) Raymond Schuurman.
xi. Gijsbertus Henricus Schimmel geboren 22 Apr 1966, overleden 26 Feb 2015, begraven te Soest, op R.K. Begraafplaats
Petrus en Paulus.
691. Jo12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7,
Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Apr 1914, overleden 10
Mrt 1978.
zij trouwde Toon Eertman, geboren 17 Okt 1914, overleden 1993.
Kinderen uit dit huwelijk:
823.
i. Henk13 Eertman geboren op 17 Nov 1946.
824.
ii. Dilly Eertman geboren op 5 Feb 1948.
825.
iii. Erna Eertman geboren op 26 Aug 1949.
iv. Henny Eertman geboren 22 Mrt 1951.
826.
v. Toon Eertman geboren op 28 Jun 1953.
692. Maria Wilhelmina12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Okt
1916, overleden 18 Jan 2004, begraven te Soest, op de Alg. Begraafplaats.
zij trouwde Petrus Anthonius Wantenaar, getrouwd 24 Mei 1939, geboren 15 Jul 1913, overleden 16 Jan 1989.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Riet13 Wantenaar geboren 15 Jul 1940.
zij trouwde Charles Gérard, geboren 12 Dec 1920.
827.
ii. Lia Wantenaar geboren op 21 Apr 1944.
828.
iii. Corrie Wantenaar geboren op 16 Okt 1946.
829.
iv. Kees Wantenaar geboren op 15 Sep 1949.
693. Wim12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Nov 1918,
overleden 28 Nov 1996, begraven te Soest.
hij trouwde Martha Petronella Johanna Hilhorst, getrouwd 12 Sep 1951, geboren 10 Dec 1925, overleden 28 Okt 2004, begraven te
Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik-Jan13 Schimmel geboren 30 Jun 1952.
ii. Piet Schimmel geboren 29 Jul 1953.
830.
iii. Johan Schimmel geboren op 31 Mrt 1956.
iv. Alice Schimmel geboren 3 Apr 1958.
v. Adelbert Schimmel geboren 31 Jul 1961.
hij trouwde Nicole van Noort, (Gegevens privé).
694. Anthonius12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Jul 1920,
- 259 -
11 Jul 2016
overleden 8 Dec 1993, begraven te Soest, op St. Annahof, de Roomsch Katholieke Begraafplaats.
hij trouwde Aleida Richarda Brouwer, getrouwd 28 Apr 1948, geboren 3 Jan 1914, overleden 18 Nov 1991, begraven te Soest, op St.
Annahof, de Roomsch Katholieke Begraafplaats.
Kinderen uit dit huwelijk:
831.
i. Ali13 Schimmel geboren op 14 Jun 1949.
832.
ii. Ida Schimmel geboren op 23 Jul 1950.
iii. Henk Schimmel geboren 17 Jan 1952.
hij trouwde Coby Nieuwenhuizen, geboren 1 Nov 1953.
833.
iv. Nico Schimmel geboren op 27 Jun 1953.
834.
v. Gerda Schimmel geboren op 14 Sep 1955.
835.
vi. Toon Schimmel geboren op 11 Nov 1956.
836.
vii. Rita Schimmel geboren op 15 Sep 1958.
695. Ali12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7,
Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1922.
zij trouwde Gerrit Pronk, getrouwd 14 Mei 1946, geboren 18 Dec 1908, overleden 16 Jun 1990.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Annie13 Pronk geboren 26 Aug 1946.
837.
ii. Henk Pronk geboren op 25 Mei 1949.
iii. Ida Pronk geboren 7 Jun 1950.
iv. Gerard Pronk geboren 21 Jan 1952.
838.
v. Riet Pronk geboren op 18 Mrt 1957.
696. Henk12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Feb 1928.
hij trouwde Catrien Roorda, geboren 14 Jun 1935.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wietske13 Schimmel geboren 21 Jan 1963.
zij trouwde Wim Streng, geboren 11 Mrt 1963.
839.
ii. Lydie Schimmel geboren op 15 Feb 1964.
840.
iii. Hendrikes Jacobes Schimmel (Gegevens privé).
iv. Nienke Schimmel (Gegevens privé).
zij trouwde Bart Rasch, (Gegevens privé).
697. Toos12 Schimmel (Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mrt 1932.
zij trouwde Arie van Daatselaar, getrouwd 29 Sep 1960, geboren 30 Apr 1927.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Toon13 van Daatselaar geboren 9 Apr 1962.
- 260 -
11 Jul 2016
ii. Alita van Daatselaar geboren 3 Okt 1963.
iii. Marianne van Daatselaar (Gegevens privé).
698. Elisabeth12 Schimmel (Gijsbertus Josephus11, Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Sep 1905 te Hoogland
(Amersfoort), overleden 18 Nov 2002 te Amersfoort.
zij trouwde Timotius Schoonderbeek, getrouwd 12 Feb 1930 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1881 te Hoogland (Amersfoort)
(zoon van Joannes Schoonderbeek en Dina van den Hoven), woonde 1947 te Hoogland (Amersfoort).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbertus Josephus13 Koelewijn geboren CA. 1931 te Hoogland (Amersfoort), overleden 30 Dec 1937 te Hoogland
(Amersfoort).
ii. Nn Schoonderbeek geboren 19 Jan 1947, overleden 19 Jan 1947 te Amersfoort. Doodgeboren kind.
iii. Nn Schoonderbeek geboren 21 Mei 1949, overleden 21 Mei 1949 te Hoogland (Amersfoort). Een doodgeboren kind.
699. Johanna12 Schimmel (Gijsbertus Josephus11, Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Apr 1907 te Hoogland
(Amersfoort).
zij trouwde Johannes Hendrikus van Lint, getrouwd 30 Apr 1930 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1902 te Soest (zoon van
Eibert Johannes van Lint en Alijda Koller).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 van Lint geboren 17 Sep 1937, overleden 17 Sep 1937 te Utrecht. Levenloos geboren kind.
700. Dorothea Johanna12 Schimmel (Gijsbertus Josephus11, Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje
Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Apr 1911 te
Hoogland (Amersfoort).
zij trouwde Johannes Gerrit van Hardeveld, getrouwd 12 Jul 1933 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1906 te Amersfoort (zoon
van Hendrikus van Hardeveld en Hendrika Hoksbergen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 van Hardeveld geboren 3 Nov 1935, overleden 3 Nov 1935 te Amersfoort. Levenloos geboren.
701. Elisabeth Maria12 Schimmel (Gerardus11, Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Jul 1907 te Hoogland
(Amersfoort), overleden 5 Mei 2001.
zij trouwde Hendrik Theodorus Huurdeman, getrouwd 7 Apr 1937 te Hoogland (Amersfoort), geboren CA. 1903 te Hoogland
(Amersfoort) (zoon van Dirk Huurdeman en Arnolda Blom), overleden VR. 2001.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nn13 Huurdeman geboren 9 Mrt 1942, overleden 9 Mrt 1942 te Hoogland (Amersfoort). Een doodgeboren kind.
702. Johannes Cornelis12 Schimmel (Gerardus11, Cornelis10, Gijsbertus9, Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen
Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jan 1910 te Hoogland
(Amersfoort), overleden 9 Jun 2000 te Hooglanderveen (Amersfoort).
hij trouwde Margaretha Wilhelmina van Lierop.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Josephus13 Schimmel geboren CA. 1945 te Hoogland (Amersfoort), woonde 1946 te Hoogland (Amersfoort),
overleden 22 Mei 1946 te Amersfoort.
ii. Elisabeth Wilhelmina Maria Schimmel geboren CA. 1957, overleden 7 Jul 1959 te Amersfoort.
- 261 -
11 Jul 2016
703. Hendrikus Josephus Wilhemus12 Schimmel, roepnaam Hein (Cornelis Alphonsus Maria11, Hendrikus10, Gijsbertus9,
Cornelis Gijsbertsz8, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 25 Sep 1915 te Eindhoven, beroep 1947 - 1980 botanisch medewerker afd. Natuurbescherming van
Staatsbosbeheer, overleden 25 Jun 2009 te Apeldoorn, begraven 30 Jun 2009 te Rheden, op Begraafplaats Heiderust. Zijn eerste
boek verscheen reeds in 1936 en handelde over de flora van de Oost-Veluwe. Aanvankelijk bewoog hij zich op het journalistieke
vlak, later ging hij zich steeds meer toeleggen op educatieve werkzaamheden. Botanisch medewerker afd. Natuurbescherming van
Staatsbosbeheer 1947-1980, later bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Redactioneel medewerker van het
NCRV-televisieprogramma ´Ja natuurlijk". In 1979 kreeg hij de ´Heimans en Thijsse prijs´ uitgereikt, op grond van zijn verdiensten
voor de natuurbescherming in Nederland.
hij trouwde Geertruida Hendrika Josephina Pieper, roepnaam Truus, getrouwd 17 Nov 1943, geboren 5 Mrt 1921 te Lonneker
(Enschede) (dochter van Jan Pieper en Hendrika Euphemia Carolina Klunder), overleden 8 Mrt 2003 te Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Carolina Maria13 Schimmel, roepnaam Carla, geboren 8 Sep 1944 te Apeldoorn.
ii. Franciscus Maria Schimmel, roepnaam Frans, geboren 15 Aug 1947 te Barneveld.
iii. Commerina Maria Schimmel, roepnaam Corine, geboren 19 Sep 1949 te Utrecht.
Dertiende generatie
704. Hendrik13 Schimmel (Johannes12, Johannes11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Feb 1923 te IJsselstein, overleden 7 Jun
1996 te Utrecht.
hij trouwde Gerritje Klein, getrouwd 7 Nov 1951 te IJsselstein, geboren 10 Dec 1929 te IJsselstein (dochter van Jacob Klein [1899 1975] en Cornelia Kersbergen [1895 - 1990]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jannie Cornelia14 Schimmel geboren 2 Aug 1952 te IJsselstein.
841.
ii. Johannes Schimmel geboren op 3 Jun 1955.
842.
iii. Jacob Schimmel geboren op 10 Mei 1960.
705. Hendrik13 Schimmel (Hendrik Jan12, Hendrik11, Huibertus10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jul 1948 te Doeveren (Heusden), woonde
2003 te Helmond.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ingrid14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Liesbeth Schimmel (Gegevens privé).
706. Gerrit Adrianus13 Schimmel (Hendrik Jan12, Hendrik11, Huibertus10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Jul 1951 te Doeveren
(Heusden), woonde 2003 te Veenendaal.
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anke14 Schimmel.
ii. Geertje Schimmel.
iii. Bart Schimmel.
iv. Johan Schimmel.
- 262 -
11 Jul 2016
707. Huibert13 Schimmel (Geurt12, Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes
Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16 Apr 1931, overleden 1 Okt 2009, begraven te
IJsselstein.
hij trouwde Jannigje Cornelia van Oort, getrouwd 3 Jul 1958, geboren 20 Jun 1933, overleden 24 Feb 2010.
Kinderen uit dit huwelijk:
843.
i. Geurt Huibert14 Schimmel geboren op 19 Dec 1960.
708. Hendrik13 Schimmel (Geurt12, Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert Jansen6,
Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1933.
hij trouwde Willy van Arnhem.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marcel14 Schimmel geboren 27 Jan 1962, overleden 1 Feb 2009 te Heerhugowaard, begraven te Heerhugowaard, op
Begraafplaats Krusemanlaan.
ii. John Schimmel.
iii. Gerwina Schimmel.
709. Coby13 Bezemer (Jacoba Wilhelmina12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7,
Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Cees van Genderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
844.
i. Jannigje Wilhelmina14 van Genderen (Gegevens privé).
710. Arie13 Bezemer (Jacoba Wilhelmina12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Netty Dekker, getrouwd 19 Nov 1982 te Gorinchem.
Kinderen uit dit huwelijk:
845.
i. Esther14 Bezemer.
ii. Marian Bezemer.
711. Ary Adam13 Molegraaf (Henriëtte12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Jan 1945 te Herwijnen
(Lingewaal).
hij trouwde Annie ter Steege, getrouwd 10 Aug 1971 te Rotterdam, geboren 4 Jan 1948 te Amsterdam (dochter van Wessel ter Steege
en Lukke de Vries).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Peter Adam14 Molegraaf (Gegevens privé).
ii. Richard Wessel Molegraaf (Gegevens privé).
iii. Martin Ary Molegraaf (Gegevens privé).
iv. Andrea Loekie Molegraaf (Gegevens privé).
712. Hendrik Jacob13 Molegraaf, roepnaam Henk (Henriëtte12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8,
Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Mrt 1946
te Herwijnen (Lingewaal).
hij trouwde Wilhelmina Elizabeth van der Meer, getrouwd 14 Dec 1971 te Amsterdam, geboren 8 Apr 1951 te Rotterdam (dochter van
Reinier van drer Meer en Elizabeth Cornelia Wilhelmina Wehner).
- 263 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Vincent Reinier14 Molegraaf (Gegevens privé).
ii. Marlinda Henriëtte Molegraaf (Gegevens privé).
713. Marinus Jan13 Molegraaf, roepnaam Rinus (Henriëtte12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8,
Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Dec 1947
te Rotterdam.
hij trouwde Elizabeth Cornelia Vermeer, roepnaam Liza, getrouwd 23 Dec 1970 te Amersfoort, geboren 26 Dec 1944 te Rotterdam
(dochter van George Vermeer en Wilhelmina Vermeer).
Kinderen uit dit huwelijk:
846.
i. Johanna Wilhelmina14 Molegraaf (Gegevens privé).
ii. Henriëtte Esmeralda Molegraaf (Gegevens privé).
zij trouwde Renz Jeroen van Ee, (Gegevens privé).
iii. Georgette Vanessa Molegraaf (Gegevens privé).
714. Jacoba Theodora13 Molegraaf, roepnaam Coosje (Henriëtte12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9,
Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren
14 Sep 1949 te Rotterdam, overleden 24 Dec 1996 te Dordrecht.
zij trouwde Jan Leendert Keijzer, getrouwd 6 Jul 1973 te Rotterdam, geboren 26 Apr 1950 (zoon van Maarten Keijzer en Arendje M.
Timmer).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maarten Ronald14 Keijzer (Gegevens privé).
ii. Alexander Adam Keijzer, roepnaam Alex (Gegevens privé).
iii. Daniëlle Henriëtte Keijzer (Gegevens privé).
715. Wilhelmina Christina13 Schimmel (Willem Cornelis12, Cornelis11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1882 te
Amsterdam, overleden 30 Aug 1969 te Amsterdam, begraven 3 Sep 1969 te Amsterdam, op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
zij trouwde Lambert Gregorius la Croix, getrouwd 16 Nov 1904 te Amsterdam, geboren CA. 1880 te Sloten (Amsterdam) (zoon van
Anthonius Stephanus la Croix en Helena Theodora la Croix), beroep werkman, caféhouder.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Helena Theodora la14 Croix geboren CA. 1906 te Amsterdam.
zij trouwde Nicolaas Petrus Visser, getrouwd 11 Jan 1928 te Amsterdam, geboren CA. 1905 te Amsterdam (zoon van
Nicolaas Petrus Visser en Cornelia van Doorn), beroep schoenmaker.
716. Hendrika13 Schimmel (Willem Cornelis12, Cornelis11, Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren CA. 1887 te Amsterdam.
zij trouwde Frederik Bernardus Franciscus Michiel Söhne, getrouwd 29 Mrt 1906 te Amsterdam, geboren CA. 1882 te Amsterdam
(zoon van Frederik Bernardus Söhne en Johanna Diesbergen), beroep diamantbewerker, diamantslijper.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrika14 Söhne geboren CA. 1907 te Amsterdam.
zij trouwde Adriaan Marinus Jongbloed, getrouwd 18 Mrt 1931 te Amsterdam, geboren CA. 1908 te Amsterdam, beroep
kleermaker.
717. Johannes Hendricus13 Spaarkogel, roepnaam Jan (Anna Christina12 Schimmel, Willem11, Willem10, Cornelis9, Willem
- 264 -
11 Jul 2016
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 3 Feb 1911 te Zeist, overleden 15 Feb 1980. Hij nam de winkel van zijn vader over.
hij trouwde Anna Margaretha Brandwijk, geboren CA. 1922 (dochter van Frans Willem Brandwijk en Anne Neeltje van de Berg),
overleden 1978.
Kinderen uit dit huwelijk:
847.
i. Anna Cristine14 Spaarkogel geboren op 27 Jan 1945.
848.
ii. Francisca Spaarkogel geboren op 5 Jun 1946.
718. Jacob Philip13 Schimmel, roepnaam Jaap Schimmel (Arie Cornelis12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Jun 1902
te Amsterdam, woonde NA 1926 te Medan, Sumatra, Indonesië, beroep 1930 - 1941 empl. Chartered Bank & Güntzel & Schumacher
te Medan, beroep 1942 soldaat stadswacht, overleden 6 Okt 1971 te Bennekom (Ede). Geïnterneerd in Japans kamp als
krijgsgevangene op 28 maart 1942.
hij trouwde Catharina Johanna Huizing, roepnaam Annie Huizing, getrouwd 9 Nov 1931 te Medan, Sumatra, Indonesië, geboren 25
Dec 1910 te Sawah Loento, Sumatra, Indonesië (dochter van Roel Huizing en Cornelia Josephina de Heer), overleden 19 Dec 1985 te
Naarden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rudie14 Schimmel.
zij trouwde Hendrik Hogenbirk, aantal kinderen in dit gezin : vier.
ii. Ingeborg Schimmel.
iii. Ellen Schimmel.
zij trouwde Robert Wildeman, aantal kinderen in dit gezin : drie.
719. Jacob Philip13 Schimmel (Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem
Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Sep 1896 te Amsterdam,
beroep kelner, overleden 5 Okt 1962 te Venlo.
hij trouwde Andrina Blankers, getrouwd 28 Okt 1920 te Amsterdam, geboren 19 Sep 1900 te Amsterdam (dochter van Andries
Blankers en Christina Hendrica Carsten), overleden 8 Jun 1974 te Rotterdam, begraven 11 Jun 1974 te Amsterdam, op Begraafplaats
De Nieuwe Ooster. zij scheiden op 2 Nov 1939.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Andrina Jacoba14 Schimmel geboren 8 Jun 1922 te Amsterdam, overleden 18 Mei 1980 te Amsterdam.
849.
ii. Jacob Philip Schimmel geboren op 15 Mei 1925.
720. Willem13 Schimmel (Willem12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6,
Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Mrt 1909 te Amsterdam, woonde 1944 te
Amsterdam, beroep timmerman.
hij trouwde Margaretha Agatha Bijl, geboren 13 Mrt 1912.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Helena Cornelia14 Schimmel geboren 7 Dec 1944 te Oostzaan, overleden 9 Dec 1944 te Oostzaan. Leeftijd: 2 dagen.
ii. Jacob Schimmel, roepnaam Job, geboren 22 Mei 1949.
721. Cornelis Wouterus13 Schimmel (Jan12, Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Jul 1941
te Hilversum, overleden 7 Nov 1995 te Hilversum, begraven te Hilversum, op de Noorder Begraafplaats.
hij trouwde Hendrika Elizabeth van den Broek, getrouwd 1 Sep 1964 te Laren, geboren 28 Mrt 1945 te Laren (dochter van Reinier
van den Broek en Elisabeth Alberta Schenk).
- 265 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
850.
i. André14 Schimmel geboren op 23 Jul 1965.
851.
ii. Karin Schimmel (Gegevens privé).
722. Johannes Exaverius13 Schimmel, roepnaam Jan (Johannes Simon12, Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis
Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 27 Nov 1913 te Breda, overleden 2 Dec 1989 te Nijmegen.
hij trouwde Petronella Johanna Herts, getrouwd 14 Mei 1949 te Druten, geboren 8 Jul 1929 te Druten (dochter van Cornelis
Johannes Herts [1890 - 1969] en Clasina Petronella Wilhelmina Benders [1894 - 1993]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Cornelis Exaverius14 Schimmel, roepnaam Jan, geboren 6 Mrt 1950 te Druten.
ii. Clasina Cornelia Clara Schimmel, roepnaam Ina, geboren 14 Feb 1959 te Nijmegen.
zij trouwde Antonius Klarenbeek, getrouwd 21 Jan 1983 te Nijmegen.
iii. Cornelia Rosalia Geertruida Schimmel, roepnaam Cora, geboren 29 Sep 1960 te Nijmegen.
zij trouwde Petrus Wilhelmus Antonius Wanders, getrouwd 10 Nov 1978 te Nijmegen, geboren 5 Mei 1953.
723. Johanna Catharina13 Schimmel (Cornelis Petrus12, Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 2 Jul 1918 te Utrecht.
zij trouwde Coenraad Werner, geboren 6 Feb 1904 te Rotterdam, overleden 23 Nov 1987.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Irene14 Werner geboren te Utrecht.
ii. Cees Werner geboren te Utrecht.
724. Grada Johanna13 Schimmel (Cornelis Petrus12, Cornelis Petrus11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 9 Mrt 1920 te Utrecht, overleden 28 Sep 2000.
zij trouwde Chris van Dijk, geboren 30 Aug 1917 te Utrecht, overleden 1986.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Yvonne14 van Dijk geboren te Utrecht.
ii. Peter van Dijk geboren te Spijkenisse.
725. Petrus Arnoldus13 Schimmel (Cornelis Sirach Johannes12, Johannes Sirach11, Johannes10, Cornelis Cornelisz9, Cornelis
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 30 Mrt 1927 te Delft.
hij trouwde Johanna Henrica Voesenek, getrouwd 10 Jun 1953, geboren 26 Apr 1930 te Ginneken en Bavel (Breda en
Nieuw-Ginneken).
Kinderen uit dit huwelijk:
852.
i. Petrus Johannes Cornelis14 Schimmel geboren op 6 Okt 1956.
853.
ii. Rudolf Cornelis Johannes Schimmel geboren op 2 Jan 1958.
726. Elisabeth Maria13 Schimmel (Mijndert12, Jan Willem11, Willem10, Teunis9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Feb 1933 te Rotterdam.
zij trouwde Cornelis Antonie Bottinga, getrouwd 6 Mei 1953 te Rotterdam, geboren 21 Jun 1929 te Rotterdam (zoon van Louis
Antonie Bottinga en Lena Martina Kurvink), beroep etaleur C&A, woonde 1964 te Rotterdam.
- 266 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martina Elisabeth14 Bottinga geboren 13 Mrt 1954 te Rotterdam.
ii. Deborah Bottinga geboren 18 Mei 1962 te Rotterdam.
727. Gijsbertus Huibert13 Schimmel (Egbert12, Gijsbertus11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Nov 1946 te Alphen aan
den Rijn.
hij trouwde Neeltje Cornelia Verboom, getrouwd 25 Nov 1971.
Kinderen uit dit huwelijk:
854.
i. Erwin14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Astrid Schimmel (Gegevens privé).
728. Geertje13 Schimmel (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Nov 1948 te Scherpenzeel.
zij trouwde Barend van Ginkel, getrouwd 7 Apr 1972 te Renswoude, geboren 15 Aug 1944 te Woudenberg, woonde te Woudenberg,
op "De Nieuwe Zevenmorgen", beroep veehouder/chauffeur.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aaltje14 van Ginkel (Gegevens privé).
Partner Terry Stefan van Loon, (Gegevens privé).
ii. Gerritje van Ginkel (Gegevens privé).
zij trouwde Dirk Anthonie Lokhorst, (Gegevens privé).
iii. Gerdina Barenda van Ginkel (Gegevens privé).
zij trouwde Elbertus Lagerwey, geboren 17 Jul 1964 te Renswoude, beroep storingstechnicus.
729. Arie13 Schimmel (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Dec 1949 te Scherpenzeel,
beroep veehouder.
hij trouwde Johanna Jansen, roepnaam Joke, getrouwd 16 Sep 1980 te Barneveld, geboren 7 Jan 1958 te Ede.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerwin14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Harry Schimmel (Gegevens privé).
iii. Janita Schimmel (Gegevens privé).
730. Gijsbertus13 Schimmel, roepnaam Gijs (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Jul 1952
te Scherpenzeel, woonde te Lexington (Verinigde Staten van Amerika), beroep manager pluimveebedrijf.
hij trouwde Louise Marian Pauptit, getrouwd 31 Mrt 1977 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug), geboren 21 Jan 1956 te Nieuwer-Amstel
(Amstelveen), beroep secretaresse.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bastiaan14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Ronald Schimmel (Gegevens privé).
iii. Elodie Schimmel (Gegevens privé).
- 267 -
11 Jul 2016
731. Cornelis13 Schimmel, roepnaam Kees (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Jul 1954 te
Scherpenzeel, beroep pluimveehouder.
hij trouwde Johanna Nijenhuis, roepnaam Anke, getrouwd 4 Jun 1986 te Renswoude, geboren 1 Jun 1959 te Borculo (Berkelland).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maarten14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Stefan Schimmel (Gegevens privé).
iii. Aalt Matthijs Schimmel (Gegevens privé).
732. Gerrit13 Schimmel (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Dec 1955 te Scherpenzeel,
beroep timmerman.
hij trouwde Everdiena Petronella Kamphorst, roepnaam Dinie, getrouwd 21 Nov 1985 te Scherpenzeel, geboren 28 Apr 1957 te
Scherpenzeel, beroep huisvrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Jan14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Willem Peter Schimmel (Gegevens privé).
iii. Patrick Schimmel (Gegevens privé).
iv. Evelien Schimmel (Gegevens privé).
v. Gerlinda Schimmel (Gegevens privé).
733. Geertruida13 Schimmel, roepnaam Truus (Gerrit12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Jul 1960 te
Renswoude, beroep huisvrouw.
zij trouwde Gerard van de Weerd, getrouwd 22 Apr 1983 te Scherpenzeel, geboren 9 Dec 1956 te Ede, beroep technisch
medewerker.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henko van14 de Weerd (Gegevens privé).
ii. Gerrit Jan van de Weerd (Gegevens privé).
iii. Berte van de Weerd (Gegevens privé).
iv. Alieke van de Weerd (Gegevens privé).
734. Jacomijntje13 Schimmel, roepnaam Mieke (Jacob12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8,
Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10
Nov 1951 te Tull en 't Waal (Houten).
zij trouwde Jan van Alphen, getrouwd 27 Nov 1974 te Leiden. zij zijn gescheiden in 2000.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. John14 van Alphen.
735. Jacob13 Schimmel (Jacob12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Dec 1953 te Tull en 't Waal
(Houten).
hij trouwde Marja Hek, getrouwd 23 Jul 1976 te Leersum (Utrechtse Heuvelrug), geboren 21 Jan 1955 te Leersum (Utrechtse
Heuvelrug) (dochter van Gerrit Jacob Hek en Berendje Harskamp).
- 268 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
855.
i. Jaquelien14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Bianca Schimmel (Gegevens privé).
iii. Ancella Schimmel (Gegevens privé).
iv. Marjolein Schimmel (Gegevens privé).
v. Jacco Schimmel (Gegevens privé).
736. Rikje van den13 Top, roepnaam Rieky (Hendrika12 Schimmel, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8,
Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19
Aug 1944 te Ede, gedoopt te Ede.
zij trouwde Dirk van de Lagemaat, getrouwd 23 Sep 1965 te Ede, kerkelijk huwelijk 23 Sep 1965 te Ede, geboren 24 Feb 1943 te
Leusden, gedoopt te Leusden, overleden 5 Nov 2003, begraven te Rhenen, op Begraafplaats Larikshof.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henrieke Karolinka van14 de Lagemaat (Gegevens privé).
zij trouwde Martinus Fransiscus Rosenburg, geboren 12 Mrt 1966 te Tilburg (zoon van Antonius Gerhardus Rosenburg en
M. J. F. H. Schuermans), gedoopt te Tilburg.
ii. Martine Jeanine van de Lagemaat (Gegevens privé).
737. Anthonie van den13 Top, roepnaam Anton (Hendrika12 Schimmel, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 18 Apr 1948 te Ede.
hij trouwde J.C. Septer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mariska van den14 Top.
ii. Karola van den Top (Gegevens privé).
iii. Anthonie Jacco van den Top (Gegevens privé).
738. Wilhelmina Maria van den13 Top, roepnaam Wilma (Hendrika12 Schimmel, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 20 Feb 1957 te Ede.
zij trouwde Hans Jansen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marleen14 Jansen (Gegevens privé).
ii. Dorien Jansen (Gegevens privé).
iii. Bram Jansen (Gegevens privé).
739. Antonie13 Schimmel, roepnaam Anton Schimmel (Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Nov 1948 te Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel, in de N.H.-kerk.
hij trouwde Cornelia Hendriks, roepnaam Corry Hendriks, getrouwd 20 Nov 1973 te Ede, kerkelijk huwelijk 20 Nov 1973 te Ede, in de
N.H.-kerk, geboren 11 Jun 1952 te Ede, gedoopt te Ede, in de N.H.-kerk.
- 269 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
856.
i. Jacob Teunis14 Schimmel (Gegevens privé).
857.
ii. Gert Anne Schimmel (Gegevens privé).
858.
iii. Antoinette Schimmel (Gegevens privé).
740. Meeuwis13 Schimmel, roepnaam Mees Schimmel (Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Dec 1950 te Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel, in de N.H.-kerk.
hij trouwde Cornelia Hendrika Ruijs, roepnaam Corrie Ruijs, getrouwd 25 Okt 1972 te Wageningen, kerkelijk huwelijk 25 Okt 1972 te
Wageningen, in de N.H.-kerk, geboren 21 Nov 1952 te Wageningen (dochter van Hendrik Ruijs en Janna Cornelia Baak), gedoopt te
Wageningen, in de N.H.-kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
859.
i. Jacob Hendrik14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Teunis Cornelis Schimmel, roepnaam Erik (Gegevens privé).
741. Teunis13 Schimmel, roepnaam Teus Schimmel (Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3,
Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Dec 1959 te Scherpenzeel, gedoopt 10 Jan 1960 te Scherpenzeel, in de N.H.-kerk.
Teus is opsteller van deze stamboom. Deze is op internet te vinden op www.tschimmel.nl (c) 1999-2016.
hij trouwde Anne Carise Taal, roepnaam Anneke Taal, getrouwd 20 Mei 1983 te Renswoude, kerkelijk huwelijk 20 Mei
1983 te Renswoude, in de N.H.-kerk, geboren 27 Jan 1962 te Scheveningen ('s-Gravenhage) (dochter van Cornelis Taal
[1939 ] en Johanna Blok [1939 ]), gedoopt 25 Feb 1962 te Scheveningen, in de N.H.-kerk, ondertrouw 8 Dec
1982 te Renswoude.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Teunette Jojanneke14 Schimmel, roepnaam Jantine Schimmel (Gegevens privé).
zij trouwde Jos Kampes, (Gegevens privé).
ii. Jacob Cornelis Schimmel, roepnaam Jake Schimmel (Gegevens privé).
iii. Dieuwerke Gerlinde Desiree Schimmel, roepnaam Dieuwke Schimmel (Gegevens privé).
iv. Gijsbertus Simon Schimmel, roepnaam Bart Schimmel (Gegevens privé).
v. Maarten Leendert Benjamin Schimmel, roepnaam Martin Schimmel (Gegevens privé).
742. Melis13 Schimmel (Jacob Gerard12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Mrt 1948.
hij trouwde Clazina Petronella Vos, getrouwd 27 Jul 1972, geboren 22 Mei 1946.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacob Gerard14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Jeanette Johanna Schimmel (Gegevens privé).
743. Willem13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
- 270 -
11 Jul 2016
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Mrt 1947.
hij trouwde (1) Antonia Schouten, geboren 25 Apr 1945.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Willem Alexander14 van Meerveld (Gegevens privé).
ii. Christiaan Peter van Meerveld (Gegevens privé).
hij trouwde (2) Loes van Kesteren, geboren 1 Aug 1955.
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Edwin van Meerveld (Gegevens privé).
744. Evertje Alida13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Jun 1948.
zij trouwde Steven van de Heuvel, geboren 5 Jun 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Evert van14 de Heuvel (Gegevens privé).
ii. Hendrik van de Heuvel (Gegevens privé).
iii. Gert Jan van de Heuvel (Gegevens privé).
iv. Wilco van de Heuvel (Gegevens privé).
745. Hendrik13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Feb 1950.
hij trouwde Ella van Dasler, geboren 21 Sep 1953 (dochter van Evert van Dasler [1909 - 1975] en Beerdje van Donkersgoed [1913 2002]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hendrik Jan14 van Meerveld (Gegevens privé).
ii. Everdine van Meerveld (Gegevens privé).
zij trouwde Jan Mol, (Gegevens privé).
iii. Beatrijs van Meerveld (Gegevens privé).
iv. Elrik van Meerveld (Gegevens privé).
v. Wilfried van Meerveld (Gegevens privé).
vi. Gertrudi van Meerveld (Gegevens privé).
746. Melis13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jul 1951.
hij trouwde Evertje Vreekamp, geboren 10 Feb 1954.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henri Bastiaan14 van Meerveld (Gegevens privé).
ii. Helena Anita van Meerveld (Gegevens privé).
iii. Ronald Jurri van Meerveld (Gegevens privé).
iv. Jolanda Adriana van Meerveld (Gegevens privé).
- 271 -
11 Jul 2016
747. Jan Jacob13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Okt 1952.
hij trouwde Jannetje Bos, geboren 1 Jun 1957 te Hierden (Harderwijk).
Kinderen uit dit huwelijk:
860.
i. Sandra Adriana14 van Meerveld (Gegevens privé).
ii. Reintje Corine van Meerveld (Gegevens privé).
iii. Jacob Henk Jan van Meerveld (Gegevens privé).
iv. Irene Willemijn van Meerveld (Gegevens privé).
748. Antoon13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jun 1954.
hij trouwde Dirkje van Meerveld, geboren 28 Sep 1958.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertruida Janna Adriana14 van Meerveld (Gegevens privé).
ii. Henk Willem van Meerveld (Gegevens privé).
749. Hendrika13 van Meerveld (Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Jul 1958.
zij trouwde Hendrik van Kerssen, geboren 29 Aug 1957.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Erika Andrea14 van Kerssen geboren 1 Jan 1982, overleden 18 Jul 1982.
ii. Annemieke van Kerssen (Gegevens privé).
750. Melis13 van Laar (Geertruida Jacoba12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Jan 1949.
hij trouwde Gerarda Hendrika Roosendal, geboren 22 Jan 1952.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Marie Jacoba14 van Laar (Gegevens privé).
ii. Else Eline van Laar, overige namen Elselina (Gegevens privé).
751. Geurtje Albertha13 van Laar, roepnaam Guda (Geertruida Jacoba12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 24 Jun 1951.
zij trouwde Cornelis Adriaan Samuel Zandijk, roepnaam Kees, getrouwd 15 Aug 1974, geboren 15 Apr 1952 te Kesteren
(Neder-Betuwe).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerben Jan André14 Zandijk, roepnaam Gerben Jan (Gegevens privé).
ii. Marie Jacquelien Zandijk, roepnaam Marieke (Gegevens privé).
752. Eveline13 van Laar (Geertruida Jacoba12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Sep 1955.
zij trouwde Gert Jan van den Top, geboren 9 Jun 1949.
- 272 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Jaap van den14 Top (Gegevens privé).
ii. Gerhard Willem van den Top (Gegevens privé).
iii. Willemieke Gertrude van den Top (Gegevens privé).
iv. Saskia Ingeborg van den Top (Gegevens privé).
v. Jennifer Tessa van den Top (Gegevens privé).
753. Melis13 Schimmel (Aart Jan12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 1 Dec 1945.
hij trouwde Cornelia Johanna Mazurel, getrouwd 9 Mei 1968, geboren 19 Sep 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Aart Jan14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Leonora Schimmel (Gegevens privé).
iii. Reinanke Schimmel geboren 28 Dec 1972, overleden 4 Mrt 1985, begraven te Houten, op de Alg. Begraafplaats Ireneweg.
iv. Pieter Gerhard Schimmel (Gegevens privé).
754. Johannes Dirk13 Schimmel (Aart Jan12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Feb 1947 te Nijkerk.
hij trouwde Teunisje Bouw, getrouwd 22 Jan 1969 te Putten, geboren 20 Jan 1947 (dochter van Bessel Bouw [1900 - 1973] en Aartje
van de Brink [1910 - 1971]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reinier14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Aart Jan Schimmel (Gegevens privé).
iii. Elze Maria Schimmel (Gegevens privé).
iv. Johannes Dirk Schimmel (Gegevens privé).
755. Evert13 Schimmel (Aart Jan12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 24 Mei 1948.
hij trouwde Tiny Adriana Zandijk, getrouwd 23 Dec 1969, geboren 8 Nov 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reina Maria14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Xandra Elisabeth Schimmel (Gegevens privé).
iii. Aart Johannes Schimmel (Gegevens privé).
iv. Anna Helena Schimmel (Gegevens privé).
756. Dirk Jan13 Schimmel (Aart Jan12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Mei 1950.
hij trouwde Marjan Dam, getrouwd 15 Mei 1977, geboren 6 Nov 1954.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henrieke Joan14 Schimmel (Gegevens privé).
- 273 -
11 Jul 2016
ii. Mazien Schimmel (Gegevens privé).
757. Aart Jan13 Schimmel (Aart Jan12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Jan 1957.
hij trouwde Geurtje Veldhuizen, getrouwd 21 Apr 1976, geboren 3 Jun 1957.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mark14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Peter Schimmel (Gegevens privé).
758. Gerrit13 Schimmel (Arie12, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Mrt 1957 te Garderen
(Barneveld).
hij trouwde Albertha Steventje van Wolfswinkel, getrouwd 16 Aug 1978 te Barneveld, geboren 20 Okt 1959 te Voorthuizen
(Barneveld).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arianne14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Melinda Schimmel (Gegevens privé).
759. Uilke Jan13 Haanstra (Evertje Melisje12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Jun 1956
te Putten.
hij trouwde Sabina Caecilia Petronella Hermana Teeuwisse, getrouwd 6 Jun 1981 te Amsterdam, geboren 7 Aug 1954 te Amsterdam
(dochter van Bernardus Hendrikus Teeuwisse en Magdalena Maria van Hove).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ben Jorrit Leopold14 Haanstra (Gegevens privé).
ii. Maud Sabina Pleuntje Haanstra (Gegevens privé).
760. Mina13 van Millingen (Co12 van Milligen, Jansje11 Schimmel, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Jan van Dam.
Kinderen uit dit huwelijk:
861.
i. Jannigje14 van Dam geboren op 18 Feb 1960.
761. Leemdert Jan13 Schimmel (Arie12, Gijsbert11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Mrt 1961.
hij trouwde Anke Duthler, getrouwd 10 Mrt 1988.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anne14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Nienke Schimmel (Gegevens privé).
iii. Gijs Schimmel (Gegevens privé).
762. Andre Constatijn13 Schimmel (Arie12, Gijsbert11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Sep 1964.
hij trouwde Mady Manen.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 274 -
11 Jul 2016
i. Anouk14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Kiki Schimmel (Gegevens privé).
763. Albertus13 Schimmel, roepnaam Bert (Johannes12, Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Apr 1963.
hij trouwde Ineke de Greef, getrouwd 25 Nov 1988.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Gijsbertus14 Schimmel, roepnaam Johan (Gegevens privé).
ii. Hendrikje Reijniera Schimmel, roepnaam Rianne (Gegevens privé).
iii. Johannes Albertus Schimmel, roepnaam Jan-Bart (Gegevens privé).
764. Greetha Marinette13 Schimmel, roepnaam Greet (Johannes12, Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8,
Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 16
Feb 1966.
zij trouwde Hendrik Cornelis Meerbeek, roepnaam Henk, getrouwd 20 Dec 1990 te Woudenberg, geboren 7 Aug 1962 te Woudenberg
(zoon van Cornelis Johannes Meerbeek [1919 - 2000] en Johanna Gerarda Bruggink [1927 - 1997]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Johannes14 Meerbeek, roepnaam Kees (Gegevens privé).
ii. Eefje Joanne Meerbeek, roepnaam Evelien (Gegevens privé).
765. Albertus13 Schimmel (Gijsbert12, Albertus11, Arie10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Wilma Theodora van Harten, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gijsbert14 Schimmel (Gegevens privé).
766. Antje13 de Leeuw (Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Sep 1947. Rutger en
Antje zijn een tweeling.
zij trouwde Hendrik de Jong.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Klaas14 de Jong.
ii. Wouter de Jong.
iii. Aaltje de Jong.
iv. Henk de Jong.
767. Aartje13 de Leeuw (Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Arie Ursinus.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bianca14 Ursinus.
ii. Andre Ursinus.
- 275 -
11 Jul 2016
768. Gijsberta13 de Leeuw (Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde (1) Nico Mulder.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rob14 Mulder.
zij trouwde (2) Jack Lamers. zij zijn gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Emile Lamers.
769. Rutger13 de Leeuw (Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Nov 1953.
hij trouwde Aaltje Duits, getrouwd 11 Mei 1975, geboren 21 Apr 1955.
Kinderen uit dit huwelijk:
862.
i. Danielle14 de Leeuw (Gegevens privé).
ii. Vanessa de Leeuw (Gegevens privé).
zij trouwde Jan Willem Gerritsen, (Gegevens privé).
iii. Lianne de Leeuw (Gegevens privé).
770. Hendrika13 de Leeuw (Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Cornelis van Noordenburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Delvin14 van Noordenburg.
ii. Vincent van Noordenburg.
iii. Cynthia van Noordenburg.
771. Rudolf13 Schimmel (Jan12, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
Partner Carolina Arnolda Brigitte Breur, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Michiel Myron14 Breur, roepnaam Mike (Gegevens privé).
ii. Rowan Sven Breur (Gegevens privé).
772. Albert13 Schimmel (Jan12, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Christiane Karen Pupkes, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Julia Anna14 Schimmel (Gegevens privé).
773. Freek13 Schimmel (Jan12, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Suzanne van Elburg, (Gegevens privé).
- 276 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mila14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Stijn Schimmel (Gegevens privé).
774. James Alan13 Schimmel (Gilbert12, Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 7 Sep 1951 te Grand Rapids
(Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
hij trouwde Carol Dijkstra, getrouwd 23 Aug 1973 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 16 Jan 1952
te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sarah Lynn14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. James Alan II Schimmel (Gegevens privé).
iii. Rebecca Grace Schimmel (Gegevens privé).
iv. Joseph R. Schimmel (Gegevens privé).
775. Daniel Gilbert13 Schimmel (Gilbert12, Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 8 Mrt 1953 te Grand Rapids
(Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
hij trouwde Judith Dijkema, getrouwd 3 Sep 1976 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 25 Apr 1953
te North Carolina (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anne Elizabeth14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Amy Ruth Schimmel (Gegevens privé).
iii. Andrew James Schimmel (Gegevens privé).
iv. Daniel Paul Schimmel (Gegevens privé).
776. Deborah Kay13 Schimmel (Gilbert12, Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Sep 1954 te Grand
Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
zij trouwde Henry van der Waal, getrouwd 14 Mei 1974 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 1 Apr
1955 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Melany Kay van der14 Waal (Gegevens privé).
ii. David Henry van der Waal (Gegevens privé).
iii. Rachel Lynn van der Waal (Gegevens privé).
iv. Thomas Henry van der Waal (Gegevens privé).
777. Ruth13 Schimmel (Gilbert12, Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Jul 1957 te Grand Rapids
(Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
zij trouwde Steven Kerkstra, getrouwd 14 Sep 1978 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 30 Sep 1956
in Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika). zij scheiden op 7 Apr 1992.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 277 -
11 Jul 2016
i. Michael James14 Kerkstra (Gegevens privé).
ii. Amanda Ruth Kerkstra (Gegevens privé).
iii. Jessica Raenea Kerkstra (Gegevens privé).
iv. Stephanie Joy Kerkstra (Gegevens privé).
v. Brittany Rae Kerkstra (Gegevens privé).
vi. Danielle Lea Kerkstra (Gegevens privé).
778. David Lee13 Schimmel (Gilbert12, Jochem11, Derk10, Johannis Willemsz9, Wilhelmus Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Aug 1960 te Grand Rapids
(Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
hij trouwde Michelle Miedema, getrouwd 9 Sep 1983 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika), geboren 12 Aug
1962 te Grand Rapids (Michigan) (Verenigde Staten van Amerika).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mitchell David14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Tyler James Schimmel (Gegevens privé).
iii. Tevor Cody Schimmel (Gegevens privé).
779. Antonia Jacobi13 Schimmel, roepnaam Tonny (Antonie12, Antonie11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Feb 1947
te Java of Sumatra (Indonesië).
zij trouwde (1) W.H. Proosdij, getrouwd 1972 te Delft.
zij trouwde (2) John Hekelaar, getrouwd 13 Jul 1988 te Voorburg (Leidschendam-Voorburg).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Eva14 Hekelaar (Gegevens privé).
780. Marjolein Wya13 Schimmel (Rudolf Albert12, Albert Hendrik11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Jun 1956
te Rotterdam.
zij trouwde Michiel Willem Baarslag, getrouwd 11 Mei 1989 te Utrecht, geboren 27 Feb 1956 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Tamara14 Baarslag (Gegevens privé).
781. Harbert Rudolf13 Schimmel (Rudolf Albert12, Albert Hendrik11, Antonie10, Aalbertus9, Wilhelmus Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Dec 1960
te Rotterdam, beroep rechter arrondisementsrechtbank te Zwolle.
hij trouwde Helena Johanna de Haan, getrouwd 11 Jun 1993 te Amsterdam, geboren 28 Sep 1964 te Apeldoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Victor Johannes Rudolf14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Rutger Peter Willem Schimmel (Gegevens privé).
iii. Caroline Ellen Wyamien Schimmel (Gegevens privé).
782. Oscar Paul13 Kuipers (Gerda12 Schimmel, Albert11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Mei 1956 te Rotterdam.
hij trouwde Maria Josephina Lubbers, getrouwd 3 Nov 1993 te Utrecht, geboren 2 Jul 1957.
- 278 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hugo Johan Arthur14 Kuipers (Gegevens privé).
ii. Astrid Gerda Louise Kuipers (Gegevens privé).
783. Cindy13 Bergman (Gerritje Marijtje12 Schimmel, Hendrik Gerrit11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde (1) Paul Schokkenkamp, geboren 10 Jul 1964 te Bilthoven (De Bilt).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Thijs14 Schokkenkamp (Gegevens privé).
ii. Max Schokkenkamp (Gegevens privé).
zij trouwde (2) Bob Weber, (Gegevens privé).
784. Joyce13 Bergman (Gerritje Marijtje12 Schimmel, Hendrik Gerrit11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
Partner M.F. de Boer, roepnaam Rini, geboren 11 Nov 1964 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anouk14 de Boer (Gegevens privé).
ii. Ramon de Boer (Gegevens privé).
zij trouwde Olaf Wielders, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Wessel Wielders (Gegevens privé).
785. Paul13 Bergman (Gerritje Marijtje12 Schimmel, Hendrik Gerrit11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Ursula van Raaij, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Justin14 Bergman (Gegevens privé).
786. Marieke13 Bergman (Gerritje Marijtje12 Schimmel, Hendrik Gerrit11, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
Partner S.I. Scheerman, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Fenne14 Scheerman (Gegevens privé).
ii. Sem Scheerman (Gegevens privé).
787. Pieter Wilco van der13 Sluijs, roepnaam Peter (Hendrik Gerrit van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9,
Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
hij trouwde Mandy Elaine Bijholt, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Noëlle Romée van der14 Sluijs, roepnaam Noëlle (Gegevens privé).
- 279 -
11 Jul 2016
788. Irene Henriëtte Carina van der13 Sluijs (Hendrik Gerrit van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9,
Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
Partner Albert Fafié, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Louise Willianne14 Fafié (Gegevens privé).
789. Michel Pieter van der13 Sluijs (Pieter van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Linda Magreet Göbel, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jo-Anne Henrieke van der14 Sluijs (Gegevens privé).
ii. Job Jonathan van der Sluijs (Gegevens privé).
790. Elisabeth Hendrika van der13 Sluijs (Pieter van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert
Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens
privé).
zij trouwde Jacobus Hendrik Boer, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jelle Pepijn14 Boer (Gegevens privé).
ii. Ilco Emanuel Boer (Gegevens privé).
791. Annemarieke van der13 Sluijs (Pieter van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Gideon Andreas Hertog, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Zaza14 Hertog (Gegevens privé).
ii. Cameron Minni Philips Hertog (Gegevens privé).
792. Erik van der13 Sluijs (Maarten van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Maaike van de Graaf, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maarten van der14 Sluijs (Gegevens privé).
ii. Dirk van der Sluijs (Gegevens privé).
iii. Pieter van der Sluijs (Gegevens privé).
iv. Leendert Arie van der Sluijs (Gegevens privé).
793. Marianne van der13 Sluijs (Maarten van der12, Rika11 Schimmel, Hendrik Gerrit10, Aalbert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Hendrik de Vries, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sybren Klaas14 de Vries (Gegevens privé).
- 280 -
11 Jul 2016
ii. Maarten Hendrik de Vries (Gegevens privé).
794. Cees13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Ria van Millingen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marjan14 Schimmel.
ii. Janita Schimmel.
iii. Martin Schimmel.
iv. Richard Schimmel.
795. Henny13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde (1) Nn Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Arjan14 Dekker.
ii. Jessica Dekker.
zij trouwde Bastiaan Nn.
zij trouwde (2) Henk Ritsema. zij zijn gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
iii. Roland Ritsema.
796. Ada13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Rijk van Dijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rikardo14 van Dijk.
ii. Pascal van Dijk.
iii. Sharon van Dijk.
iv. Sven van Dijk.
797. Jan13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Linda van den Top.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Amke14 Schimmel.
ii. Floortje Schimmel.
798. Marco13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Riek Westeneng.
- 281 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jelte14 Schimmel.
799. Jolanda13 Schimmel (Mettinus Cornelis12, Cornelis Gerrit11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Arno Zandsteeg, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerco14 Zandsteeg (Gegevens privé).
ii. Bianca Zandsteeg (Gegevens privé).
iii. Lisanne Zandsteeg (Gegevens privé).
800. Willem Otto13 Schimmel (Evert Jan12, Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Mei 1966 te Loenen
(Apeldoorn), gedoopt te Loenen (Apeldoorn).
hij trouwde Nancy Louws.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Justus Splinter14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Bente Fee Schimmel (Gegevens privé).
801. Robert13 Schimmel (Evert Jan12, Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Miranda Kruis, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Guus14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Josja Schimmel (Gegevens privé).
802. Christine Gertrude13 Schimmel (Evert Jan12, Willem11, Evert Jan10, Aalbert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Stijn Egidius van den Brand, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jona Tiuri van den14 Brand (Gegevens privé).
ii. Erno Lieven van den Brand (Gegevens privé).
803. Mini13 de Jong (Bertha Odina12 Schimmel, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Nn van Bentum.
Kinderen uit dit huwelijk:
863.
i. Bertine14 van Bentum.
804. Meino13 de Jong (Bertha Odina12 Schimmel, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 282 -
11 Jul 2016
i. Hendrik Jan14 de Jong.
864.
ii. Benita de Jong.
805. Evert13 de Jong (Bertha Odina12 Schimmel, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer 684.)
806. Diderike Charlotte13 Schimmel, roepnaam Didi (Jacob Steven12, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 21 Nov 1945
te Woudenberg.
zij trouwde Jan Marius Meerbeek, roepnaam Jan, geboren 14 Jul 1944 te Woudenberg (zoon van Jakob Anton Meerbeek [1912 - 1969]
en Hendrika Oskam [1914 - 2010]).
Kinderen uit dit huwelijk:
865.
i. Steven14 Meerbeek (Gegevens privé).
866.
ii. Annemarie Meerbeek (Gegevens privé).
807. Jan Marius13 Meerbeek, roepnaam Jan (Jakob Anton12, Antonia11 Schimmel, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Zie huwelijksnummer
806.)
808. Berno13 Schimmel (Lubbertus Enicus12, Marinus11, Arie10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Maaike Jansen, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Dauwe Jelle14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Tjebbe Benjamin Schimmel (Gegevens privé).
809. Willem13 Schimmel (Willem12, Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Stephanie van Essen, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Annabel14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Madelief Schimmel (Gegevens privé).
810. Piet13 Schimmel (Willem12, Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6,
Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Elisabeth Helena Catherina Koppers, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Frederique Elisabeth14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Willemijn Irene Schimmel (Gegevens privé).
iii. Josephine Catherine Schimmel (Gegevens privé).
811. Marina Ellen13 Prins (Metje Arina12 Schimmel, Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Lutz Güllner, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
- 283 -
11 Jul 2016
i. Maya Arina14 Güllner (Gegevens privé).
ii. Anna Marlene Güllner (Gegevens privé).
iii. Yann Quinten Güllner (Gegevens privé).
812. Arina Odina13 de Jong (Helena12 Schimmel, Willem11, Willem10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Robert de Groot, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Heleen Ilena14 de Groot (Gegevens privé).
ii. Lennert Robert de Groot (Gegevens privé).
813. Lambertus13 Schimmel (Jan Jacob12, Jan11, Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7, Willem
Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
hij trouwde Johanna Klazina Schoemaker, geboren 12 Feb 1951 te Vaassen (Epe).
Kinderen uit dit huwelijk:
867.
i. Jan Jacob14 Schimmel (Gegevens privé).
814. Hans Bernard13 Schimmel (Petrus Antonius12, Gijsbertus Hendricus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina
Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1).
hij trouwde Lucia Cornelia Calis (dochter van Hendrik Calis [1897 - 1965] en Lucia Maria Jenster [1900 - 1990]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Patrick Jan Lodewijk H.14 Schimmel.
815. Hendrikus Petrus13 Schimmel, roepnaam Henk (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Apr 1951.
hij trouwde Maria Elisabeth van Vliet, roepnaam Ria, geboren 6 Mei 1954.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wilhelmus Petrus14 Schimmel, roepnaam Pim (Gegevens privé).
ii. Catharina Maria Schimmel, roepnaam Katje (Gegevens privé).
iii. Allard Adrianus Schimmel, overige namen Allard Schimmel (Gegevens privé).
iv. Jurian Hendrikus Schimmel, bijnaam Jurian (Gegevens privé).
816. Wouterus Johannes13 Schimmel, bijnaam Wout (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 30 Jun 1952.
hij trouwde Anke Meijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Liane14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Gerhilde Schimmel (Gegevens privé).
iii. Harryt Schimmel (Gegevens privé).
817. Gerarda Anna13 Schimmel, roepnaam Bep (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek,
- 284 -
11 Jul 2016
Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 4 Mrt 1955.
zij trouwde Piet Rademaker, geboren 6 Sep 1954.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Linda14 Rademaker (Gegevens privé).
ii. Marja Rademaker (Gegevens privé).
818. Wilhelmus Hermanus13 Schimmel, roepnaam Wim (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jul 1956.
hij trouwde (1) Louise Beuken, geboren 15 Okt 1959.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Karel14 Schimmel (Gegevens privé).
hij trouwde (2) Vania de S Abreu, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Sinara Schimmel (Gegevens privé).
819. Alesta Anna13 Schimmel, roepnaam Ada (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek,
Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1), geboren 15 Sep 1957.
zij trouwde Jos Vrakking, geboren 12 Nov 1952.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nathalie14 Vrakking (Gegevens privé).
820. Gerardus Antonius13 Schimmel, roepnaam Gert (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 29 Okt 1958.
hij trouwde Gerda van Dorrestein, geboren 20 Mrt 1963.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maritta14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Arianne Schimmel (Gegevens privé).
821. Gerarda Johanna13 Schimmel, roepnaam Gerda (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 20 Jan 1960.
zij trouwde Ben Keizer, geboren 9 Jun 1950.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sophie14 Keizer (Gegevens privé).
ii. Herman Keizer (Gegevens privé).
822. Hermanus Johannes13 Schimmel, roepnaam Harry (Hermanus Wilhelmus12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9
Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Jun 1961.
hij trouwde Ella van Nimwegen, geboren 26 Jun 1965.
- 285 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Niels14 Schimmel (Gegevens privé).
823. Henk13 Eertman (Jo12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 17 Nov
1946.
hij trouwde Trees Mensink, geboren 2 Aug 1945.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Theun14 Eertman (Gegevens privé).
ii. Joost Eertman (Gegevens privé).
824. Dilly13 Eertman (Jo12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 5 Feb
1948.
zij trouwde Toon Raanhuis, geboren 22 Jul 1948.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Claartje14 Raanhuis (Gegevens privé).
ii. Hanneke Raanhuis (Gegevens privé).
iii. Toon Raanhuis (Gegevens privé).
iv. Cees Raanhuis (Gegevens privé).
825. Erna13 Eertman (Jo12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 26 Aug
1949.
zij trouwde Henk Haarhuis, geboren 16 Nov 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maaike14 Haarhuis (Gegevens privé).
ii. Henk Haarhuis (Gegevens privé).
iii. Lieke Haarhuis (Gegevens privé).
iv. Stijn Haarhuis (Gegevens privé).
826. Toon13 Eertman (Jo12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 28 Jun
1953.
hij trouwde Thea Borggreve, geboren 12 Okt 1952.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cas14 Eertman (Gegevens privé).
ii. Hanneke Eertman (Gegevens privé).
iii. Toon Eertman (Gegevens privé).
827. Lia13 Wantenaar (Maria Wilhelmina12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina
Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 21 Apr 1944.
zij trouwde Sjef de Gier, geboren 5 Sep 1945.
- 286 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marloes14 de Gier (Gegevens privé).
ii. Kitty de Gier (Gegevens privé).
828. Corrie13 Wantenaar (Maria Wilhelmina12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina
Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 16 Okt 1946.
zij trouwde Evert van de Pol, geboren 9 Okt 1943.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sandrina van14 de Pol (Gegevens privé).
ii. Martine van de Pol (Gegevens privé).
829. Kees13 Wantenaar (Maria Wilhelmina12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina
Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1), geboren 15 Sep 1949.
hij trouwde Martha van de Hengel, geboren 29 Jul 1949.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieter14 Wantenaar (Gegevens privé).
ii. Coen Wantenaar (Gegevens privé).
iii. Els Wantenaar (Gegevens privé).
830. Johan13 Schimmel (Wim12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 31 Mrt
1956.
hij trouwde Elisabeth Prouteau, geboren 14 Nov 1958.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mathieu14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Pierre Schimmel (Gegevens privé).
iii. Erik Schimmel (Gegevens privé).
831. Ali13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Jun
1949.
zij trouwde Paul Tebbens, geboren 8 Aug 1950.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anneke14 Tebbens (Gegevens privé).
ii. Stefan Tebbens (Gegevens privé).
832. Ida13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 23 Jul
1950.
zij trouwde Gerard Overgoor, geboren 1 Apr 1948.
Kinderen uit dit huwelijk:
- 287 -
11 Jul 2016
i. Erwin14 Overgoor (Gegevens privé).
ii. Chrisja Overgoor (Gegevens privé).
833. Nico13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 27 Jun
1953.
hij trouwde Carla Müller, geboren 10 Apr 1956.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bastiaan14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Rogier Schimmel (Gegevens privé).
834. Gerda13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 14 Sep
1955.
zij trouwde Paul Verhoeven, geboren 5 Jan 1953.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ilona14 Verhoeven (Gegevens privé).
ii. Anna-Mijn Verhoeven (Gegevens privé).
iii. Maarten Schimmel (Gegevens privé).
835. Toon13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 11 Nov
1956.
hij trouwde Majo Schotborg, geboren 6 Okt 1953.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Amanda14 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Gabriëlle Schimmel (Gegevens privé).
836. Rita13 Schimmel (Anthonius12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Sep
1958.
zij trouwde Hans Loohuizen, geboren 30 Apr 1958.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Imke14 Loohuizen (Gegevens privé).
837. Henk13 Pronk (Ali12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 25 Mei
1949.
hij trouwde Anneke Rebel, geboren 8 Mrt 1951.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jorine14 Pronk (Gegevens privé).
ii. Niels Pronk (Gegevens privé).
838. Riet13 Pronk (Ali12 Schimmel, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 18 Mrt
1957.
- 288 -
11 Jul 2016
zij trouwde Joop de Weger, geboren 6 Apr 1947.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Florentina14 de Weger (Gegevens privé).
ii. Julie de Weger (Gegevens privé).
839. Lydie13 Schimmel (Henk12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek, Josina Gijsbertze8 Schimmel,
Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Feb
1964.
zij trouwde Ron Bakker, geboren 17 Apr 1960.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Yoni14 Bakker (Gegevens privé).
840. Hendrikes Jacobes13 Schimmel, overige namen Henk (Henk12, Hendrikus Petrus11, Willem10, Johanna9 Steenbeek,
Josina Gijsbertze8 Schimmel, Jannitje Aartsen7, Arijen Adriaansz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2
Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Monica Johanna Maria Kreuk, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana Maria14 Schimmel, roepnaam Rianne (Gegevens privé).
ii. Eva Catharina Schimmel, roepnaam Evelien (Gegevens privé).
iii. Esther Anna Maria Schimmel, roepnaam Astrid (Gegevens privé).
iv. Helena Laura Schimmel, roepnaam Ilona (Gegevens privé).
Veertiende generatie
841. Johannes14 Schimmel (Hendrik13, Johannes12, Johannes11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7,
Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 3 Jun 1955 te IJsselstein.
hij trouwde Francina de Kruif, getrouwd te IJsselstein, geboren 24 Feb 1956 te Tiel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacob Johannes15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Joost Schimmel (Gegevens privé).
842. Jacob14 Schimmel (Hendrik13, Johannes12, Johannes11, Johannes10, Hendrik9, Gijsberta8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 10 Mei 1960 te IJsselstein.
hij trouwde Johanna Anita de Bruyn, getrouwd 15 Mei 1985, geboren 13 Apr 1963.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Dennis15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Serena Schimmel (Gegevens privé).
iii. Mervyn Schimmel (Gegevens privé).
843. Geurt Huibert14 Schimmel (Huibert13, Geurt12, Hendrik11, Gerrit10, Johannes9, Gijsbert8, Johannes7, Gijsbert
Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 19 Dec 1960 te IJsselstein.
hij trouwde Gerda Cecilia Veenstra, geboren 8 Feb 1964 te Utrecht.
- 289 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Mischa Anouk15 Veenstra (Gegevens privé).
ii. Danick Veenstra (Gegevens privé).
844. Jannigje Wilhelmina14 van Genderen (Coby13 Bezemer, Jacoba Wilhelmina12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10,
Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Martien Nn, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Thom15 Nn (Gegevens privé).
845. Esther14 Bezemer (Arie13, Jacoba Wilhelmina12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10, Hendrik9, Abraham8,
Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Danny Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nick15 Nn.
ii. Romy Nn.
846. Johanna Wilhelmina14 Molegraaf, roepnaam Willy (Marinus Jan13, Henriëtte12 Schimmel, Heinrich11, Abraham10,
Hendrik9, Abraham8, Johannes7, Gijsbert Jansen6, Johannes Willemsz5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys,
Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Marco Frank de Kruijf, geboren 1 Apr 1966 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Julia Elizabeth15 de Kruijf (Gegevens privé).
ii. Stefan George de Kruijf (Gegevens privé).
847. Anna Cristine14 Spaarkogel (Johannes Hendricus13, Anna Christina12 Schimmel, Willem11, Willem10, Cornelis9,
Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 27 Jan 1945 te Zeist, overleden 4 Jan 2008 te Soest.
zij trouwde Johannes Bernardus Boersen, roepnaam Joop, geboren 27 Jan 1927, woonde te Soest, overleden 31 Dec 2008.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Karen15 Boersen.
ii. Sacha Boersen (Gegevens privé).
iii. Menno Boersen geboren 11 Dec 1972, overleden 25 Jan 1973.
iv. Marijke Anne Margaretha Boersen (Gegevens privé).
v. Peter Reinier Boersen (Gegevens privé).
848. Francisca14 Spaarkogel (Johannes Hendricus13, Anna Christina12 Schimmel, Willem11, Willem10, Cornelis9, Willem
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 5 Jun 1946 te Zeist, overleden 5 Jun 1992 te Giethoorn (Steenwijkerland).
zij trouwde Leopold Otto, getrouwd 24 Mei 1968, geboren 20 Feb 1944. zij zijn gescheiden in 1983.
Kinderen uit dit huwelijk:
868.
i. Monique Jacqueline15 Otto (Gegevens privé).
- 290 -
11 Jul 2016
869.
ii. Nicolien Marian Otto (Gegevens privé).
849. Jacob Philip14 Schimmel (Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 15 Mei
1925 te Amsterdam.
hij trouwde Anna de Vries, geboren 30 Dec 1925 te Sneek (Snits) (dochter van Jan de Vries en Siementje Stevens).
Kinderen uit dit huwelijk:
870.
i. Bob Peter15 Schimmel geboren op 1 Dec 1947.
871.
ii. Andre Schimmel geboren op 10 Apr 1949.
872.
iii. Olga Schimmel geboren op 1 Mrt 1951.
873.
iv. Rudi Schimmel geboren op 12 Feb 1956.
850. André14 Schimmel (Cornelis Wouterus13, Jan12, Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 23 Jul 1965 te Hilversum.
hij trouwde Pascale Sikking, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lakeischa Georgia15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Sierra Roel Schimmel (Gegevens privé).
851. Karin14 Schimmel (Cornelis Wouterus13, Jan12, Cornelis Wouterus11, Cornelis Wouterus10, Wilhelmus9, Cornelis
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
zij trouwde Marcel Krijnen, geboren 14 Mei 1965.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jeffrey Brian15 Krijnen (Gegevens privé).
ii. Melanie Sharona Krijnen (Gegevens privé).
852. Petrus Johannes Cornelis14 Schimmel (Petrus Arnoldus13, Cornelis Sirach Johannes12, Johannes Sirach11, Johannes10,
Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 6 Okt 1956 te Delft.
hij trouwde Angela Suzanne Maria Stordiau, getrouwd 17 Aug 1984 te 's-Gravenhage, geboren 23 Jun 1960 te 's-Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Casper Petrus Jerôme15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Lysette Clementina Jeanne Schimmel (Gegevens privé).
853. Rudolf Cornelis Johannes14 Schimmel (Petrus Arnoldus13, Cornelis Sirach Johannes12, Johannes Sirach11, Johannes10,
Cornelis Cornelisz9, Cornelis Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 2 Jan 1958 te Eelde (Tynaarlo).
hij trouwde Anita Straatsma, getrouwd 15 Sep 1989, geboren 15 Mrt 1962.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Daniëlle15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Marije Schimmel (Gegevens privé).
854. Erwin14 Schimmel (Gijsbertus Huibert13, Egbert12, Gijsbertus11, Willem10, Evert9, Willem Ariensz8, Arien
- 291 -
11 Jul 2016
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Joscha Keijl, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Floyd15 Schimmel (Gegevens privé).
855. Jaquelien14 Schimmel (Jacob13, Jacob12, Gijsbertus11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Willie Bartels, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ilse Marit15 Bartels, roepnaam Ilse (Gegevens privé).
856. Jacob Teunis14 Schimmel, roepnaam Jos (Antonie13, Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
Partner Maike ter Wolbeek, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Linde15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Merlijn Schimmel (Gegevens privé).
857. Gert Anne14 Schimmel (Antonie13, Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Amke de Kok, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pepijn Coen15 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Joep Jelle Schimmel (Gegevens privé).
858. Antoinette14 Schimmel (Antonie13, Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert Gijsbertsz8, Gijsbert
Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
Partner Maarten Jeninga, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Thomas15 Jeninga (Gegevens privé).
859. Jacob Hendrik14 Schimmel, roepnaam Eelco (Meeuwis13, Jacob12, Antonie11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
hij trouwde Leonie van Neerbos, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Benthe Cornelia Wilhelmina15 Schimmel, roepnaam Benthe (Gegevens privé).
ii. Sterre Janne Meesje Schimmel (Gegevens privé).
860. Sandra Adriana14 van Meerveld (Jan Jacob13, Janna Adriana12 Schimmel, Melis11, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
zij trouwde Gerard Samuel Kramer, (Gegevens privé).
- 292 -
11 Jul 2016
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Sam15 Kramer (Gegevens privé).
861. Jannigje14 van Dam (Mina13 van Millingen, Co12 van Milligen, Jansje11 Schimmel, Jacob10, Gijsbertus9, Aalbert
Gijsbertsz8, Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 18 Feb 1960 te Loenersloot (Stichtse Vecht).
zij trouwde Cornelis Zandsteeg, geboren 16 Mrt 1959 te Ede (zoon van Cornelis Zandsteeg [1911 - 1998] en Johanna Hendrika van
den Top [1919 - 1989]).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Eline15 Zandsteeg (Gegevens privé).
ii. Rico Zandsteeg (Gegevens privé).
iii. Niels Zandsteeg (Gegevens privé).
iv. Kristian Zandsteeg (Gegevens privé).
862. Danielle14 de Leeuw (Rutger13, Aaltje12 Schimmel, Hermanus11, Hermanus10, Willem9, Aalbert Gijsbertsz8,
Gijsbert Willemsz7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens
privé).
zij trouwde Aart Vlijm, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nick15 Vlijm (Gegevens privé).
863. Bertine14 van Bentum (Mini13 de Jong, Bertha Odina12 Schimmel, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Ronald Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Indy15 Nn.
ii. Senna Nn.
864. Benita14 de Jong (Meino13, Bertha Odina12 Schimmel, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1).
zij trouwde Willem Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Bo15 Nn.
ii. Splinter Nn.
865. Steven14 Meerbeek (Diderike Charlotte13 Schimmel, Jacob Steven12, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert Johansz8,
Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Annette van Tienhoven, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jeffrey15 Meerbeek (Gegevens privé).
ii. Patrick Meerbeek (Gegevens privé).
866. Annemarie14 Meerbeek (Diderike Charlotte13 Schimmel, Jacob Steven12, Evert11, Jacob10, Evert9, Aalbert
Johansz8, Johannes7, Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens
privé).
- 293 -
11 Jul 2016
zij trouwde Mark van Winsen, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Erik15 van Winsen (Gegevens privé).
867. Jan Jacob14 Schimmel (Lambertus13, Jan Jacob12, Jan11, Teunis10, Wilhelmus9, Aalbert Johansz8, Johannes7,
Willem Adriaensz6, Adriaen Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
hij trouwde Monique Suzanne de Groot, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Yannick Frans15 Schimmel (Gegevens privé).
Vijftiende generatie
868. Monique Jacqueline15 Otto (Francisca14 Spaarkogel, Johannes Hendricus13, Anna Christina12 Schimmel, Willem11,
Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Johannes Phillipus Rolvink, roepnaam Johan, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Lonneke Francisca16 Rolvink (Gegevens privé).
ii. Melinda Ria Rolvink (Gegevens privé).
iii. Bas Willem Rolvink (Gegevens privé).
869. Nicolien Marian15 Otto (Francisca14 Spaarkogel, Johannes Hendricus13, Anna Christina12 Schimmel, Willem11,
Willem10, Cornelis9, Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys
Jansz3, Jan2 Buys, Jan1) (Gegevens privé).
zij trouwde Mourits Janssen, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martijn16 Janssen (Gegevens privé).
ii. Wouter Janssen (Gegevens privé).
870. Bob Peter15 Schimmel (Jacob Philip14, Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 1 Dec 1947 te Amsterdam.
hij trouwde Elaine Letourneau, geboren 31 Dec 1943 te Westlock, Alberta, Canada.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Chad16 Schimmel (Gegevens privé).
ii. Marty Schimmel geboren 14 Mei 1978 te Edmonton, Alberta, Canada, overleden 19 Aug 2009 te Edmonton, Alberta,
Canada, begraven 21 Aug 2009 te Edmonton, Alberta, Canada.
871. Andre15 Schimmel (Jacob Philip14, Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 10 Apr 1949 te Amsterdam.
hij trouwde (1) Dorothy Armour, geboren 30 Mrt 1950 te Newmarket, Ontario, Canada. zij zijn gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jesse16 Schimmel (Gegevens privé).
- 294 -
11 Jul 2016
hij trouwde (2) Jan Pizzaro, geboren 22 Sep 1955 te Bromley, Engeland.
Kinderen uit dit huwelijk:
ii. Alexandra Schimmel (Gegevens privé).
872. Olga15 Schimmel (Jacob Philip14, Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem
Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1),
geboren 1 Mrt 1951 te Amsterdam.
zij trouwde Allan Heather, getrouwd VR. 1978, geboren 1951 te Edmonton, Alberta, Canada. zij zijn gescheiden in 2004.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geoffrey16 Heather (Gegevens privé).
ii. Christopher Heather (Gegevens privé).
hij trouwde Samantha Peters, (Gegevens privé).
873. Rudi15 Schimmel (Jacob Philip14, Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9, Willem Cornelisz8,
Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1), geboren 12 Feb
1956 te Amsterdam.
hij trouwde Kathleen Kuynk, geboren 24 Apr 1956 te Edmonton, Alberta, Canada.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Kimberley16 Schimmel (Gegevens privé).
874.
ii. Kerri-Lynn Schimmel (Gegevens privé).
Zestiende generatie
874. Kerri-Lynn16 Schimmel (Rudi15, Jacob Philip14, Jacob Philip13, Jacob Philip12, Cornelis11, Arie10, Cornelis9,
Willem Cornelisz8, Corneelis7, Willem Willemsz6, Wilhelmus Willems5, Willem Buysen4, Buys Jansz3, Jan2 Buys, Jan1)
(Gegevens privé).
zij trouwde Adam Giesbrecht, (Gegevens privé).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Rylie17 Giesbrecht (Gegevens privé).
- 295 -
11 Jul 2016
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuigen
1 Willem Jansen Coenen
2 Hendrik Jansen Coenen
3 Rijck Lambertsz Schimmel
4 Cornelis Stevensz
5 Thonis Jansz
6 Hillegont Jans
7 Josina Jans Schimmel
8 Cornelia Vasterick
9 Hillena Joannis
10 Mergaretha Reineri
11 Marie Ruthen
12 Willemtje Jans
13 Hillegonda Joannis
14 Gerrigje Cnelis
15 Johanna van der Steen
16 Josina Jans Schimmel
17 Rijck Lambertsz Schimmel
18 Fijtje Geurts
19 Niesje Willems Schimmel
20 Stijntje Seegerse
21 Niesje Willems Schimmel
22 Luijtje Gijsbertse Schouten
23 Luijtje Gijsbertse Schouten
24 Petronella Hannes
25 Luijtje Gijsbertse Schouten
26 Elizabeth Antoni
27 Maria Gerts
28 Wilhelmina Jans
29 Wilhelmina Jans
30 Wilhelmus Willems Schimmel
31 Gerrigje Cornelis Timmer
32 Annetje van de Linde
33 Hanna Abrahams Schimmel
34 Dirkje Schimmel
35 Henderijntje Abrahams Schimmel
36 Heijntje Schimmel
37 Odillia Abrahams Schimmel
38 Rijkje Staf
39 Odillia Abrahams Schimmel
40 Betje Schimmel
41 Betje Schimmel
42 Odillia Abrahams Schimmel
43 Hanna Abrahams Schimmel
44 Dorothea Flierboom
45 Gerrigje Jansen van Pappelendam
46 Gerrigje Jansen van Pappelendam
47 Gerrigje Jansen van Pappelendam
48 Maria Jansen van Pappelendam
49 Aaltje van Pappelendam
50 Aaltje van Pappelendam
51 Dorothea Flierboom
52 Heiltje Abrahams Schimmel
53 Heiltje Abrahams Schimmel
54 Hanna Abrahams Schimmel
- 296 -
11 Jul 2016
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
55 Dorothea Flierboom
56 Heiltje Abrahams Schimmel
57 Heiltje Abrahams Schimmel
58 Heiltje Abrahams Schimmel
59 Neeltje Roodhart
60 Aaltie Kool
61 Heiltje Abrahams Schimmel
62 Aaltje Boekschoten
63 Heiltje Abrahams Schimmel
64 Heiltje Abrahams Schimmel
65 Hanna Knoppert
66 Hanna Knoppert
67 Steventje Cornelis van Doorn
68 Steventje Cornelis van Doorn
69 Neeltje Jans van Soest
70 Neeltje Jans van Soest
71 Neeltje Jans van Soest
72 Jannitje Hendricksen Beijer
73 Evfie Jans
74 Niesje Willems Schimmel
75 Bernarda van Everdingen
76 Joanna Nn
77 Bernarda van Everdingen
78 Maria van Rhijn
79 Gijsbertus Cornelisz Schimmel
80 Jannitje Aartsen Schimmel
81 Jannitje Aartsen Schimmel
82 Willemijntje Gijsbertze Schimmel
83 Zijmen Molenaar
84 Arisje Peters Dorrestein
85 Bertje Jansen
86 Maria Lammerts Schimmel
87 Nellitje Hannese Kok
88 Grietje Peters Pront
89 Maria Lammerts Schimmel
90 Jannitje Aartsen Schimmel
91 Joanna Peeters
92 Arisje Peters Dorrestein
93 Arisje Peters Dorrestein
94 Maria Aarts
95 Maria Lammerts Schimmel
96 Arisje Peters Dorrestein
97 Aleijda Lammerts Schimmel
98 Aleijda Lammerts Schimmel
99 Dirckje Goossens
100 Wilhelmina Jans
101 Lijsje Gerritze Leenburg
102 Jannetje Schimmel
103 Jannetje Schimmel
104 Antonia Arisse
105 Fransje Garrits
106 Everharda Aarts
107 Clasina Meijer
108 Willemina de Goede
- 297 -
11 Jul 2016
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Willemijna Aarts
Maria Schimmel
Engeltje Schimmel
Johannes Schimmel
Elisabeth de Groot
Johannes Schimmel
Elisabeth de Groot
Wilhelmus Willems Schimmel
Gerrigje Cornelis Timmer
Weijntje Hogendoorn
Nelletje Schimmel
Odillia Abrahams Schimmel
Hanna Abrahams Schimmel
Neeltje Cornelis Floor
Elsje Hoek
Cornelia Ariens Schimmel
Maagjen Floor
Maagjen Floor
Evertje Toelaar Keizer
Neeltje Jans van Soest
Rijkje Cornelisse Hoek
Neeltje Cornelis Floor
Maerigje Cornelis Floor
Marretje Schimmel
Marretje Schimmel
Steventje Cornelis van Doorn
Rijkje Peterse van den Breemer
Rijkje Peterse van den Breemer
Steventje Cornelis van Doorn
Evertje Wulferts van Meervelt
Jannitje Hendricksen Beijer
Ariaantje Hendricksen Beijer
Jannitje Hendricksen Beijer
Maria Jansen Schimmel
Ariaantje Hendricksen Beijer
Ariaantje Hendricksen Beijer
Jannitje Hendricksen Beijer
Barbara Michielsze Dijkmans
Josina Gijsbertze Schimmel
Josina Gijsbertze Schimmel
Cornelis Gijsbertsz Schimmel
Reijertje Jacobsen Schoonderbeek
Bartje Teunisse
Aaltje Bouwman
Josina Gijsbertze Schimmel
Josina Gijsbertze Schimmel
Willemijntje Gijsbertze Schimmel
Antje Bouman
Josina Gijsbertze Schimmel
Jannitje Aartsen Schimmel
Gijsbertus Cornelisz Schimmel
Jannitje Aartsen Schimmel
Jannitje Aartsen Schimmel
Gijsbertus Cornelisz Schimmel
- 298 -
11 Jul 2016
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
Getuige
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Jannitje Aartsen Schimmel
Peter Michielze Dijkman
Wilsje Gerritze
Wilsje Gerritze
Willemijntje Gijsbertze Schimmel
Jannigje Cornelis Schimmel
Aaltje Makker
Maria Elisabeth Willemsdr Schimmel
Jannetje Peeters van Roomen
Harmen Pen
Gijsbertus Cornelisz Schimmel
Jannitje Aartsen Schimmel
Fransciscus Pen
Wilhelmina Willems Schimmel
Bertje Jansen
Barbara Rijks Jansen
Maritje Jansen van den Berg
Joanna Rijks Schimmel
Maritje Jansen van den Berg
Willemijntje Rijks Schimmel
Jannetje Gerrits Dorrestijn
Nellitje Hannese Kok
Fijtje Correlaar
Henrica van 't Klooster
Willemijntje Rijks Schimmel
Rijkje Peters
Gerritje Garritz
Willempje Aartzen van Velden
Heijltje Meijer
Maria Hendrikse van Groenestijn
Joanna Meijer
Jannetje Schimmel
Cornelia van der Weert
Maria van den Berg
Johannes Schimmel
Elisabeth de Groot
Neeltje Cornelis Floor
Hendrikje Spelt
Elsje Hoek
Aaltje Floor
Cornelia Schimmel
Josina Gijsbertze Schimmel
Grietje Bieshaar
Josina Gijsbertze Schimmel
Wilhelmina Willems Schimmel
Joannes Bernardus Willemsz Schimmel
- 299 -