1 - IMR Library

Comments

Transcription

1 - IMR Library
Kanscr Mulut di Malaysia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sitometri Aliran . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Sistem Komputerdi IMR
. . . .
. . . . . . . . . . . . .3
Perkembangan Terbaru Hepatitis Viral . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kajian Bchaviournl dalam Pcrubatan Tradisional
. . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . 10
Sumbangan IMR dalam SEAMEO
. . . . .
Ringkasan-Ringkasan Penerbitan IMR .
. . . . . . . . . . . . .I 1
. . . 14
Tabung Penyelidikan dan Pembangunan
. . . . . . . . . . .
Kursus Biologi Mokkul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.1
Khidmat ~erundinganWHO bagi Kawalan Mutu Kimia Klinikal .
Kajian Luaran dan Makmal tcntang Nyamuk Mansonia dan Coquillettidia
18
dalam hubungannya dengan Ekologi dan Transmisi Filariasis di Malaysia .
Oral Cancel in Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-21
low Cytometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
.
I
1
Computcrization in IMR . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . .
Recent Advances in Viral Hepatitis
. .
Behaviaural Studics in Traditional Medicinc
. . .
.
. . . .
IMR's Participation in SEAMEO . . .
. . . . . . . .
Abstracts of Some IMR Publications
. . . . . .
Research and Dovelopmenl Funding .
Molecular B~ologyCourse . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
WHO Consultancy in Quality Control in Clinical Chemistry
Laboratory and Field Studics of Mansonia and Coquillettidia Mosquitoes
in Relation to Ecology and Transmission of Filariasis in Malaysia .
..
I
.
KETERANGA
(LEGENDS FOR COVER)
. . . . 23
. . . . 25
. 27
. . . . 29
. . . . 30
. . . . 34
. . . .35
. . . . 36
.
Kanser Mulut di Malaysia
i
Kanser mulut, dalam konteks artikel ini
merujuk kepada Karsinoma Sel Skuama,
satu penyakit yang perlu diberi perhatian
penting di negara ini. Penyakit ini
merupakan yang paling kerap di antara
tumor mulut malignan. Seperti di
kebanyakan negara Asia Tenggara, kanser
mulut di Malaysia berkait secara tradisi
dengan tabiat-tabiat mulut tertentu seperti
mengunyah sirih, merokok dan meminum
minuman keras beralkohol. Satu kajian
tempatan terhadap tabiat-tabiat mulut di
kalangan 100 orang pesakit kanser mulut
menunjukkan
1 %
daripadanya
mengamalkan satu tabiat manakala 59%lagi
mempunyai pelbagai tabiat. Bagi pesakit
yang hanya dengan satu tabiat, mengunyah
sirih adalah tabiat kaitan yang paling umum
(83%), diikuti dengan merokok (12%) dan
mengambil alkohol(5%).
Di kalangan pesakit berpelbagai tabiar,
kombinasi mengunyah sirih dan
pengambilan alkohol adalah paling umum
(59%), diikuti dengan mengunyah sirih,
merokok dan mengambil alkohol (23%).
merokok dan mengambil alkohol(13%) dan
mengunyah sirih dan merokok (5%).
Analisis statistik menunjukkan bahawa
prevalens kanser mulut di kalangan
pengunyah sirih mempunyai kaitan dengan
tempat kebiasaan sirih diletakkan di dalam
mulut.
Tidak sepcrti di ncgara Barat, kanser mulut
di Malaysia menunjukkan satu pola
prevalens yang jelas berkait dengan bangsa,
jantina, umur dan tempat kanser. Dua kajian
tempatan y a n g retrospektif telah
menunjukkan persamaan, iaitu lebih kurang
60% daripada kes kanser mulut melibatkan
kumpulan ctnik India. Kcs kanscr mulut
adalah rendah di kalangan kumpulan etnik
Melayu dan Cina, dibandingkan dengan
nisbah penduduk tempatan. Umumnya,
dapat diperhatikan kanser mulut ini lebih
melibatkan jantina lelaki dan begitu ketara
di peringkat umur enam puluhan dan tujuh
puluhan.
Taburan tempat kanser mulut mengikut
turutan kekerapan adalah dimulai dengan
mukosa bukal, gingiva dan alveolus,
lelangit, lidah, bibir dan komisur dan
akhirnya lantai mulut. Analisis histologi
menunjukkan satu aliran bererti ke arah
membezakan tumor-tumor dengan lebih
baik dalam dua pertiga daripada kes-kes ini.
Satu ciri khusus juga diperhatikan iaitu
peratus kejadian karsinoma yang tidak dapat
dibezakan dengan jelas di bahagian lidah
dan lantai mulut didapati lebih tinggi di
kalangan lelaki Cina.
Majoriti pesakit-pesakit kanser mulut yang
hadir untuk pemeriksaan telah berada di
tahap yang teruk (advanced lesions). Ini
adalah satu keadaan yang umum di negara
ini. Keadaan ini memaksa pembedahan
radikal dilakukan. Akibat pembedahan
tersebut, pesakit akan mengalami morbiditi
psikologi dan fizikal yang teruk, keadaan
penyakit yang berpanjangan dan hasil
telahan yang lemah. Mulut tempat yang
mudah untuk diperiksa. Oleh itu satu
tanggungjawab yang khusus terletak pada
doktor pergigian dan perubatan untuk
membantu mengenal pasti dan
mendiagnosis lesi-lesi kanser dan prakanser
di peringkat awal. Pencegahan melalui
pendidikan juga perlu dipertingkatkan di
kalangan orang ramai tentang tabiat-tabiat
mulut seperti mengunyah sirih, merokok
dan meminum minuman keras beralkohol
yang mempunyai risiko-risiko tinggi
mengakibatkan kanser mulut.
Sumbangan Ng Kok Hun
Rujukan
1. Ramanathan. K. and Lakshimi. S.
Oral Cancer in Peninsular Malaysia: Racial
variations in the Indians, Malays. Chinese and
Caucasians.
GANN Monograph on Cancer Research 1976;
18: 27-36.
2.
Ng. K.H., Siar, C.H.. Ramanathan. K.,
Murugasu, P. and Chelvanayagam, P.I.
Squamos Cell Carcinoma of the Oral Mucosa in
Malaysia - Any Change?
Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth. 1985;
16: 602- 06.
3.
Ng, K.H.. Siar. C.H.. Ramanathan, K . and
Murugasu, P.
A study on prevalence of oral habits in 100 cases
of Squamous Cell Carcinoma in Malaysia.
Annals of Dentistry, Offical Publication of the
New York Academy of Dentistry. 1986; 45(2):
7-10.
b
f
Sitometri Aliran
Sitometer aliran yang terawal dihasilkan
pada akhir tahun 1960-an. Dengan
p e r k e m b a n g a n p e s a t peralatan d a n
pembangunan prob biologis pada
tahun-tahun kebelakangan ini, kesan
penggunaan sitometer aliran begitu ketara
dalam pelbagai bidang perubatan.
Menggunakan sitometer aliran ini, analisis
pelbagai parameter (multiparametric) sel
tunggal dapat dijalankan dengan cepat.
Apa-apa komponen bersel, termasuk
penanda permukaan, organcl-organel bcrsel
dan DNA, yang bolch dicelup dengan
pencelup pendarfluor, sama ada secara
lansung atau tidak, boleh dihitung dengan
spesifik menggunakan sitometri aliran ini.
Penentuan parameter ini satu asas diagnostik
yang penting. Penanda permukaan sel boleh
an
digunakan untuk t ~ ~ j l ~pengelasan
l e u k e m i a d a n juga p e n d i a g n o s a n
kekurangan daya tahan primer dan sekunder.
Penghitungan DNA pula membolehkan
tahap anuploid ditentukan. Ini dijangka
mempunyai nilai telahan kejadian beberapa
jenis kanser.
Penghitungan DNA juga membolehkan
nisbah relatif jumlah sel ditentukan di
pelbagai peringkat kitaran sel iaitu GO, GI,
G2 dan S. Kesedaran mengenai parameter
ini boleh membantu pengurusan klinikal
pesakit. Sitometer aliran digunakan juga
untuk mengasingkan populasi sel tulen,
bcrdasarkan penanda permukaan yang
spesifik. Selepas diasing-tulenkan, sel ini
boleh dipelihara-biak dalam kultur untuk
analisis selanjutnya.
Sitometer aliran yang dipasang di IMR
sekarang ini digunakan dalam penentuan
jumlah subset kekurangan daya tahan
limfosit primer dan sekunder. Antara
kebaikan yang diperoleh menggunakan
s i t o m e t e r i n i i a l a h kepantasan d a n
objektiviti. Analisisnya juga memerlukan
jumlah darah yang sedikit. Bidang ini nanti
akan diperluas kepada pengelasan
leukemia. Projek- projek penyelidikan yang
melibatkan pengukuran DNA dalam sesuatu
jenis kanser juga dijalankan di IMR.
Sumbangan Jasbir S . Dhaliwal
Sistem Komputer di IMR
Pengkomputeran di Institut Penyelidikan
Perubatan (IPP) bermula pada tahun 1979
apabila komputer Data-General MP 200
diperoleh menerusi Pejabat Pusat Serantau
Penyelidikan dan Latihan Penyakit Tropika.
Kemudian ditambah pula dengan komputer
Hitachi L 330. Komputer Data-General
digunakan sebahagian besarnya untuk
analisis statistik, manakala Hitachi L. 330
d i g u n a k a n untuk s i s t e m m a k l u m a t
Biomedikal dan Kesihatan. Kedua-dua
komputer ini memberi khidmat yang baik
kepada IMR. Bagaimanapun dengan
permintaan yang bertambah daripada
p e n y e l i d i k - p e n y e l i d i k , muatan d a n
keupayaan perisian ini tidak mencukupi
untuk menampung keperluan pemprosesan
data IMR.
Salah satu masalah yang membebankan
penyelidik-penyelidik ialah kesukaran
untuk menganalisis set data yang besar,
khususnya kesukaran mendapatkan
kemudahan untuk menganalisis. Komputer
yang ada di IMR ketika itu tidak mampu
untuk menyediakan pakej statistik seperti
SPSS, S A S , MINITAB atau BMDP.
Langkah yang diambil hanyalah dengan
menulis aturcara komputer walaupun hanya
untuk analisis frekuensi mudah dan jadual
deskriptif, satu proses yang memakan masa
dan sukar. Selain itu, program bag! analisis
yang lebih sukar seperti regresi'logistik
pelbagai yang lazim digunakan dalam
bidang epidemiol ogi, tidak dapat digunakan
dalam komputer yang sedia ada.
Dengan itu IMR berusaha mendapatkan
khidmat menggunakan komputer dari
agensi-agensi lain seperti universiti dan
jabatan-jabatan kerajaan. Kadar bayaran
perkhidmatan yang tinggi ($900 sejam) dan
jumlah masa penggunaan yang terbatas
yang dibenarkan oleh jabatan-jabatan
kerajaan berkenaan menyebabkan IMR
berusaha
untuk
mendapatkan
kemudahan-kemudahan sendiri.
Geran kemasukan semula (Re-entry)
daripada WHO diperoleh untuk membeli
unit asas VAX 111730 pada tahun 1984.
Untuk menampung perbelanjaan yang
melebihi peruntukan geran kemasukan
semula WHO ini, IMR menyediakan
peruntukan tambahan daripada sumbernya
sendiri untuk memori tambahan papan
(board) terminal dan talian pencetak. Tidak
seperti komputer IMR yang diperoleh
sebelumnya, VAX mempunyai muatan untuk
menempatkan pelbagai perisian seperti yang
terdapat di Institusi ternama yang lain di
dunia.
Pada rahun 1989. IMR telah menaikkan Laral
sistem komputernya kepada VAX 8350,
dengan rangkaian komputer kawasan
setempat yang menghubungkannya kepada
semua bahagian. Setiap jabatan atau
bahagian dibekalkan dengan terminal dan
komputer peribadi sendiri.
Kemudahan yang terdapat di Unit Komputer
sekarang ialah:
CPU VAX 8350 dengan 32 megabyte memori utama
Pemacu pita ITU 81
Cakera keras 400 megabyte
CPU VAX 11/730 dengan 3 megabyte
memori
Cakera keras 121 megabyte
Pemacu pita TU SO
Talian Pencetak
Pek cakera mudah-alih 10 megabyte
Terminal-terminal, pencetak dan PC,
dihubungkan ke komputer pusat
menerusi rangkaian kawasan tempatan
eternet dengan talian optik gentian dari
bangunan ke bangunan di IMR.
Sekarang ini, kemudahan-kemudahan
memproses data membantu tugas-tugas
berikut:
1. kemasukan data
2. menyimpan data
3.
4.
5.
menganalisis data
backup
program pembangunan aplikasi
6. sistcm pcnyclcnggaraan
7. Penyelengaraan program yang sedia
ada.
8. Sistem perpustakaan
9. Pentadbiran (penjawatan, kewangan
dan stor)
10. Database untuk rekod makmal
Perisian statistik yang ada termasuklah
nlerangkumi SAS, MINITAB, BMDP dan
GLIM, diperoleh pada bulan November
1985.
penggunaan perisian komputer dalam
b i d a n g p e r u b a t a n d a n penyelidikan
kesihatan dan Bengkel Kebangsaan Sistem
Pcnyclidikan Kesihatan. Dengan pakej ini,
taburan frekuensi dan penjadualan
menyilang boleh dihitung dengan cepat dan
cekap. Sebagai tambahan kepada ujian
statistikal asas seperti 'chi-square' dan ujian
t, analisis lebih canggih juga diperoleh,
seperti analisis pelbagai 'multivariate'
contohnya analisis faktor, MANOVA regresi
logistik dan siri masa. Semua ini tidak
mampu dijalankan di IMR sebelum adanya
komputer VAX.
Perisian ini digunakan untuk melatih peserta
di R e n g k e l K e b a n g s a a n mengenai
Sumbangan Lye Munn Sann
Perkernbangan Terbaru
.If
Hepatitisviral
-
+
Jangkitan hati akibat virus yang dikenali
sebagai hepatitis viral mungkin disebabkan
oleh pelbagai agen viral iaitu Hepaitis
A,B,D d a n v i r u s B u k a n A-Bukan
B(NANB). Virus NANB mengandungi
dua virus yang baru dikenali, iaitu virus
Hepatitis C dan virus Hepatitis E. Ini
membawa kepada sejumlah lima jenis virus
yang dinamakan mengikut susunan abjad
iaitu Hepatitis A,B,C,D dan E. Sistem
penamaan yang sering digunakan untuk
merujuk kepada virus-virus ini ialah:
MAV (virus Hepatitis A )
H B V (virus Hepatitis B)
MCV (virus Hepatitis C)
EiUV (virus Hcpatitis Delta)
IHEV (virus Hepatitis E)
VIRUS HEPATITIS E
Penyakit hati yang disebabkan oleh HEV
mula disedari 30 tahun yang lampau, dan
dikcnali dengan ciri-ciri transmisi
'faeco-oral' (E-enterik), kadar kematian
yang tinggi bagi kehamilan dan berupaya
menyebabkan e p i d e m i k yang besar.
Penyakit ini juga dipanggil Hepatitis Bukan
A - Bukan B Transmisi-Enterik (ETNANBH). Virus Hepatitis E ini baru sahaja
dikenal pasti sebagai virus RNA.
Beberapa bukti menunjukkan apabila
berlaku epidemik demam kuning dalarn
. sesuatu masyarakat kedua-dua jenis virus
hepatitis yang menular secara 'faeco-oral'
iaitu HEV dan HAV berkemungkinan
menular serentak.
VIRUS HEPATITIS C
Salah satu penemuan terpenting dekad lalu
ialah pengenalan dan perkembangan asai
pengesan salah satu agen penyebab
hepatitis NANB. Sejak tahun 1974,
hepatitis yang dihidapi selepas sesuatu
pemindahan darah telah dikenal pasti
berentiti klinikal yang berbeza daripada
hepatitis yang disebabkan oleh Virus
Hepatitis Jenis A dan B. Jangkitan
hepatitis yang mempunyai tempoh eraman
yang lama ini (60 hari) juga terkenal dengan
gejala subklinikal yang sederhana tetapi
mepunyai kadar kronisiti yang tinggi.
Hampir 15 tahun, barulah virus yang
bertanggungjawab bagi hepatitis yang
terjangkit selepas suatu pemindahan darah
dikenal pasti dan ia dikenali sebagai virus
Hepatitis-C. Pada tahun 1985, Bradley et.
al. dari CDC, Atlanta, Georgia telah
menggunakan teknik genetik molekul untuk
mengklonkan dan mencirikan virus
tersebut. Kajian beliau membuktikan yang
agen infektif (dikenali kemudiannya
sebagai virus Hepatitis C atau HCV) adalah
virus bcasaiz kccil yang mcngandungi serat
. genom RNA positif dengan kira-kira 10,000
nukleotida dan tidak berkaitan rapat dengan
keluarga Flavivirus, keluarga bagi dua
kumpulan virus yang lebih dikenali, virus
Demam Kuning dan Demam Denggi.
Dengan teknologi rekombinan DNA Virus
Hepatitis C yang baru ditemui kini dapat
diklorlkari dan ditentukan jujukannya.
Perkembangan ini membantu pembentukan
asai serologi ELISA bagi mengesan antibodi
(anti-HCV). Pada masa-masa yang lalu,
Hepatitis NANB hanya boleh didiagnoskan
dengan mengetepikan penanda serum
(serum markers) virus hepatitis A dan B
(penanda surogat) tetapi ujian ELISA untuk
mengesan antibodi HCV boleh mengesan
jangkitan Hepatitis C secara terus.
Paras antibodi HCV yang tinggi telah
d i b u k t i k a n t e r d a p a t d a l a m serum
pesakit-pesakit hepatitis akut atau kronik.
Antibodi HCV (berbeza dengan antibodi
permukaan Hepatitis B dalam jangkitan
HBV) mungkin tidak menghasilkan imuniti
pencegahan dan hanya bertindak sebagai
penanda serum bagi jangkitan HCV.
Antibodi HCV tidak boleh dikesan semasa
fasa akut demam atau sebaik sahaja selepas
pendedahanljangkitan. Ia hanya dapat
dikesan dalam tempoh 4-6 bulan selepas
infeksi. Oleh itu, sekarang ini penyakit akut
atau viremia atau jangkitan berulang, tidak
dapat ditentukan melainkan jika asai viral
atau antigen baru dapat dikembangkan.
Dengan ujian antibodi HCV yang ada
sekarang, untuk mendapatkan sesuatu
diagnosis terakhir pesakit yang disyaki
menghidapi hepatitis-C akut tempoh masa
selama enam bulan diperlukan untuk
pemeriksaan-pemeriksaan susulan.
Kajian serologi di Amerika Syarikat, Jepun
dan Eropah menunjukkan bahawa HCV
jelas berkait rapat dengan pemindahan
produk
darah. Begitu juga dengan
hepatitis yang tersebar secara sporadik atau
menerusi sesuatu komuniti. Bagaimanapun
hanya sebahagian kecil jangkitan penyakit
akut dalam sesuatu komuniti berpunca
daripada pemindahan darah. Data
pengawasan penyakit dari Pusat Kawalan
Penyakit Amerika Syarikat menujukkan,
daripada kes-kes HCV yang dilaporkan,
yang melibatkan penggunaan dadah
p a r e n t e r a l a d a l a h s e b a n y a k 40%.
pemindahan darah (5-lo%), pendedahan
k e p a d a p e k e r j a a n ( 5 % ) , hubungan
homoseks atau pendedahan "household"
(10%) dan bagi 40% lagi, punca jangkitan
tidak dapat dikenal pasti.
Jabatan Virus IMR telah memulakan kajian
sejak awal 1990 untuk mengenal pasti
penduduk yang menghadapi risiko HCV dan
menentukan bagaimana mod transmisinya di
Malaysia. Kajian awal menunjukkan yang
virus hepatitis-c bukanlah baru muncul di
Malaysia tetapi wujud sejak beberapa tahun
yang lalu. Juga didapati HCV telah
menjangkiti pesakit-pesakit dialisis renal,
hemofilia, penagih-penagih dadah secara
intravena, penderma darah, pelacur dan
lelaki homoseks. Daripada penelitian ini
kami mcmbuat kesimpulan bahawa di
Malaysia, individu yang menghadapi risiko
tinggi terdedah kepada virus Hepatitis-B
juga mengalami risiko terdedah kepada virus
Hepatitis-C; dan HCV itu ditransmisi
daripada seseorang kepada seseorang yang
lain melalui darah, produk darah yang
tercemar, jarum suntikan yang tercemar dan
melalui hubungan seks. Beberapa bukti
menunjukkan HCV memainkan peranan
penting dalam perkembangan penyakit hati
kronik di Malaysia.
Penyaringan darah yang diderma boleh
mengurangkan sebahagian besar infeksi
h e p a t i t i s - C yang b e r k a i t a n d e n g a n
permindahan darah. Walau bagaimanapun,
ujian anti-HCV sahaja tidak mencukupi
untuk mengawal infeksi HCV dengan
berkesan memandangkan mod transmisi
melalui darah dan produk darah ini hanyalah
menyumbang sebahagian kecil kepada kadar
keseluruhan infeksi HCV dalam sesuatu
masyarakat. Langkah-langkah penting yang
lain hams merangkumi pendidikan kesihatan
bagi mengurangkan pendedahan seksual dan
pekerjaan, mengenal pasti kemungkinan
cara-cara transmisi yang lain dan
~llemperti~lgkatkarl
langkah- langkah
pencegahan.
Sumbangan Mangalam Sinniah
1"
'
Kajian Behavioral dalam Perubatan ,
Tradisional
*
Di Malaysia, terdapat beberapa sistem
kesihatan utama. Paling menonjol ialah
yang dirangkumi oleh hospital dan pusat
kesihatan kerajaan dan pusat perubatan dan
klinik swasta. Sistem kesihatan yang
dikenali dengan sinseh, bomoh dan
ayurveda mendukungi perubatan
tradisional masyarakat Cina, Melayu dan
India. Terdapat juga sistem perubatan
seperti homeopati dan naturopati. Sistem
i n i kebanyakannya terdapat di Kuala
Lumpur dan bandar-bandar besar yang lain
di negara ini, tetapi ia dikenali sebagai
'perubatan selain itu' atau 'perubatan
alternatif'.
Melihat keutamaan kemudahan-kemudahan
perubatan dan kesihatan moden di seluruh
negara, ramai akan mengandaikan yang
kebanyakan penduduk akan menggunakan
kemudahan tersebut. Tetapi pengamatan
yang tajam menunjukkan ia tidak begitu.
Kenyataan yang menonjol ialah kewujudan
dan berterusannya pengamal perubatan
tradisional di Kuala Lumpur dan di
bandar-bandar lain membuktikan bahawa
tidak semua penduduk pergi kc hospital
apabila mereka sakit. Timbulnya
kebimbangan kerajaan mengenai
kurangnya penggunaan kemudahan
p e r u b a t a n moden o l e h penduduk
nampaknya berasaskan pemerhatian
tersebut. Walaupun dimaklumi bahawa
perubatan tradisional itu sebahagian
daripada budaya masyarakat, tentu ingin
pula diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi fenomena itu.
Didorong oleh keperluan ingin tahu tentang
pilihan penduduk terhadap perubatan
tradisional, maka penyelidik dari dalam dan
luar Malaysia telah menjalankan
kajian-kajian behavioral pelbagai golongan
masyarakat. Yang penting diperhatikan
ialah
adanya
penduduk
yang
menggunakannya, sama ada sedikit atau
banyak dan ini bergantung kepada persepsi
kelompok berkenaan terhadap peranan dan
kepentingan jenis perubatan itu dalam
masyarakat tersebut.
Sejak beberapa tahun kebelakangan h i , isu
pcngiktirafan pcrubatan tradisional telah
bertambah ketara. Dalam suasana apabila
k e r a p didapati pengamal perubatan
tradisional mendakwa mereka boleh
mengubati penyakit-penyakit berat seperti
penyakit jantung, leukemia d m akhjr-akhir
ini AIDS, Kementerian Kesihatan telah
mengarahkan Bahagian Behavioral untuk
menyiasat dakwaan-dakwaan itu. Dua
langkah telah diambil. Pertama, dengan
mengadakan satu perjumpaan dengan
pengamal yang berkenaan, dan keduanya
dengan mengadakan satu bancian ke atas
pengamal di Selangor dan di Wilayah
Persekutuan. Sebelum kedua-kedua ini
dilaksanakan satu tinjauan semasa telah
dijalankan.
Perjumpaan dengan pengamal berkenaan
tidak membawa sebarang pengetahuan
tertentu mengenai kaedah dan keberkesanan
rawatan
yang dikatakan dapat
menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut.
Bancian k e atas pengamal perubatan
Melayu, Cina dan India didapati lebih
bermakna dalam memberikan asas teori dan
ciri- ciri pelakuan yang menentukan
perbezaan perubatan moden dengan
perubatan tradisional.
P a d a asasnya, perubatan tradisional
dibentuk daripada sistem kepercayaan dan
keyakinan mengenai sebab musabab
penyakit dan keuzuran, dan mengenai
kaedah dan bahan yang digunakan untuk
menyembuhkannya. Bahan-bahan yang
digunakan dalam perubatan tradisional
kebanyakannya
terdiri
daripada
herba-herba dan disediakan mengikut
kaedah tradisional. Walaupun ia tidak
dipiawaikan seperti yang dilakukan pada
perubatan moden, ia tetap melalui suatu
bentuk pengukuran dan penilaian yang
sistematik. Jika tidak, keberkesanannya
tentu terjejas. Namun demikian, semasa
melalui proses penyediaan untuk tujuan
penjualan sebahagian pengamal telah
mencampurkan ramuan mereka dengan
bahan-bahan yang berplumbum, beraksa
dan beracun. Apabila ia jatuh ke tangan
pengguna kemungkinan ramuan itu akan
membahayakan kesihatan mereka dan inilah
yang boleh menimbulkan kebimbangan
orang ramai dan pihak berkuasa kesihatan.
Pada amnya, khidmat perubatan tradisional
tidak diberikan di ruang klinik moden yang
didaftarkan. Namun, pesakit dari jauh dan
dekat bersusah payah datang berjumpa
pengamal di mana pun mereka berada.
Jelasnya, perhatian peribadi yang diberikan
kepada setiap pesakit, kefahaman yang
ditunjukkan kepada aspek kuasa ghaib dan
kejiwaan yang berhubung dengan penyaki t,
dan kadar bayaran yang sederhana untuk
rawatan merupakan sebab utama pesakit
sering
mengunjungi
pengamal.
Dibandingkan dengan perubatan moden
pula, seseorang pesakit dirawati atas sebab
bayaran yang diberikan untuk mengatasi
penyakit dan keuzuran. Tidak ada rawatan
dan perundingan yang diberikan percuma.
Sebaliknya, pengamal perubatan tradisional
boleh dikunjungi atas sebab-sebab selain
untuk mendapatkan rawatan. Ini kerana
pengamal adalah sebahagian daripada
masyarakat. Sedangkan doktor perubatan
moden tergolong kepada kelompok sosial
yang berbeza yang di dalamnya pesakit
tidak mempunyai peranan dan status.
Kajian behavioral mengenai perubatan
tradisional, pada umumnya menonjolkan
bahawa pengamal dan pengguna berkongsi
budaya yang sama. Walaupun dari
kacamata pengetahuan moden dan saintifik
sesetengah daripada cara pengubatan yang
dilakukan tidak munasabah, namun ia tclah
melalui ujian masa dan masyarakat telah
meletakkan kepercayaan kepada hakikat
bahawa sesuatu yang tidak dapat dilihat itu
tidak bermakna ia tidak wujud dan tidak
berkesan. Yang penting dalam perkara ini
ialah terdapatnya kepercayaan kepada
tradisi.
Sumbangan Haliza Mohd Riji
Sumbangan IMR dalam SEAMEO
x
Lapan pusat serantau dan projek SEAMEO,
kesemuanya bertempat di negara-negara
ASEAN, ditubuhkan untuk memberi
khidmat dalam pembangunan sumber
manusia bagi kcperluan negara-negara ahli.
Tujuan utama projek ini ialah untuk
menambahkan lagi kecekapan teknikal
dan profesional negara-negara rantau
ASEAN dengan
menganjur dan
menjalankan aktiviti-aktiviti latihan dan
penyelidikan, seminar, bengkel dan
persidangan- persidangan bertujuan untuk
mclancarkan lagi pembangunan sosial dan
ekonomi rantau ini.
Penyertaan IMR dalam SEAMEO bersabit
dengan Projek-projek Perubatan Tropika
Serantau (Regional Tropical Medicine) dan
Projek Kesihatan Umum (Public Health
Projects); dikenali dengan TROPMED, dan
tcrdapat empat buah PusaL Kebangsaan,
masing-masing di Bangkok, Manila,
Jakarta dan Kuala Lumpur. Sepanjang
dekad yang lalu, kesemua Pusat-pusat ini
berjuang ke arah satu matlamat yang sama
iaitu. "Untuk meningkatkan lagi kualiti
kehidupan masyarakat pedalaman yang
miskin dan penduduk metropolitan yang
berperldaparan rendah".
Bagi mencapai tujuan dan matlamat ini IMR
sebagai Pusat Kebangsaan bagi Malaysia,
telah mengendalikan Program Mengajar
ljazah Lanjutan Serantau - (Postgraduate
Regional Teaching Programmes), iaitu,
'Diploma in Applied Parasitology and
Entomology' (DAP&E) dan 'Diploma in
Medical Microbiology' (DMM). Kursus
DAP&E dimulakan pada tahun 1970 dan
sehingga hari ini telah melahirkan 295
orang profesional, dan daripada jumlah ini
267 d i b i a y a i o l e h T R O P M E D d a n
selebihnya dibiayai oleh WHO dan Program
Kerjasama Teknik Malaysia (PKTM).
Kursus DMM dimulakan pada tahun 1978,
dan telah melatih seramai 153 orang
profesional dari TROPMED dan 11 orang
dari WHO dan PKTM. Hingga kini, selain
menerima pelatih dari negara SEAMEO,
kedua-dua kursus ini mendapat perhatian
dan penyertaan dari Bangladesh, Myanmar,
China, Pulau Cook. Arab, Iran, India,
Republik Khmer, Kuwait, Laos, Nepal,
Nigeria, Papua New Guinea, Pakistan,
Pulau Solomon, Sri Lanka, Korea Selatan,
Vietnam Selatan, Sudan dan Samoa Barat.
IMR juga memberikan sumbangan yang
bermakna ke arah mengekalkan struktur
dan mekanisme TROPMED yang lain yang
telah dibangunkan untuk kerjasama dan
penyelarasan serantau. Ia meliputi
seminar, persidangan, mesyuarat teknikal,
pertukaran kakitangan, perkhidmatan
perunding d a n Mesyuarat Lembaga
Pentadbir.
Sumhangan Ow-Yang Chee Keong
Sesi praktikal dalarn kursus D.A.P.& E.
W Z " &-,
Ringkasan-Ringkasan Penerbitan IMR
Kajian Rinitis Perenial di Kelantan
Elango S, Purohit GN, Gan SC, Zahara
Manap dan Hilmi Raza
Med. J Malaysia 1989; 44(3): 231-235
Sembilan puluh lima orang pesakit rinitis
perenial diperiksa secara klinikal dan
pelbagai kajian susulan juga dijalankan
untuk mengetahui alergen-alergen penyebab
dan menentukan nilai diagnosis pelbagai
ujian bagi rinitis perenial. Bagi kumpulan
yang dikaji ini, 94% daripada kes-kes telah
dibuktikan sebagai kes-kes rinitis alergi.
*
Bulu kucing didapati sebagai alergen yang
paling biasa. Debunga rumput pula yang
merupakan alergen paling biasa di Eropah
hanya didapati dalam 18% kes sahaja.
Penggunaan X-ray sebagai pemeriksaan
rutin sinus paranasal didapati tidak begitu
diperlukan bagi rinitis perenial. Terdapat
korelasi yang bermakna antara keputusan
untuk alergen yang diuji menggunakan
imunoasai enzim dan ujian cucuk kulit.
Oleh kerana itu untuk diagnosis yang tepat
bagi rinitis alergi, sejarah kes, ujian kulit dan
imunoasai enzim adalah penting
kesebuanya. '
'1
*
AbStrak-abstrak berikut bukan abstrak tisal. ~ i n ~ k a s aini
n merupakan sumb&gan IMR ke
sains perubatan di Malaysia.
ski% k e h a j u d -
Meberkesirnnarn a8beandamie krRadap eiga
inf'eksi e a c i n g biasa yang
rnenular
mehlui tanah,
Foo LC, Lai PFK dan KhaPid Hassan
Trop Biorned 1989; 6 : 133-634
Kesesuaian rawatan albendazole sebagai
bahan eksperimen telah dinilaikan dalam
kajian untuk menentukan kesan infestasi
cacing di intestin ke atas pertumbuhan dan
status pemakanan telah dievaluasi. Kesan
anthehelmintik daripada 400mg dos tunggal
albendazole ke atas infeksi askaris, trikuris
dan cacing kait telah dibandingkan dengan
placebo keatas 82 murid-murid sekolah
bangsa Melayu yang mempunyai ketiga-tiga
parasit berkenaan.
Berbanding dengan
placebo, ablendazole mempunyai kelebihan
kadar penyembuhan sebanyak 6 1%
terhadap askaris, 39% terhadap cacing kait
dan 2.5% terhadap trikuris. Tiada
perbezaan statistik yang bermakna dalam
kadar pengurangan telur di antara dua regim
rawatan dalam infeksi trikuris yang teruk
dan infeksi cacing kait yang sederhana. Atas
dasar dos tunggal, albendazole didapati
mempunyai sedikit faedah untuk mengawal
infestasi cacing di intestin melalui rawatan
besar-besaran di kawasan- kawasan infeksi
campuran yang melibatkan infeksi di mana
berat trikuris adalah prevalens.
Schistssomiasis Malaysia :
epada populasi,
Greer G J , Dennis 19 T, La1 PF d a n Haniza
Anuar
.I Trop M e d H y g 1989; 92: 203-208
Dua kes schistosomiasis telah didapati, hasil
kajian retrospektif terhadap bahan autopsi
yang diperoleh dari perkampungan Orang
Asli di Kuala Koyan, Pahang. Schubungan
dengan ini satu kajian telah mendapati
penyakit ini disebabkan oleh Schistosoma
malayensis yang transmisinya melibatkan
perumah siput air tawar iaitu spesies
Robertsiella kaporensis dan tikus liar yang
terdapat di Sungai Kapor, sebatang sungai
yang kecil di Kuala Koyan. Kampung ini
telah memberikan salu laluan untuk kajian
terhadap satu populasi yang stabil yang
mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit
ini. Bancian dari rumah ke rumah telah
dilakukan terhadap kesemua 13buah rumah
yang ada di situ. Hasilnya telah didapati
bahawa lebih kurang satu suku daripada
populasi (jumlah 83) di situ menggunakan
Sungai Kapor sebagai punca air utama
untuk kegunaan harian seperti mandi,
minum dan sebagainya. Manakala
sebahagian lagi menggunakan sungai ini
sebagai tempat memancing dan
mengharunginya untuk pergi ke sesuatu
tempat sahaja. Hasil daripada pemeriksaan
najis yang diperoleh daripada 56 orang
penduduk dengan menggunakan teknik
'modified formol-ether concentration' ova
schistosoma tidak ditemui. Kajian serologi
pula menggunakan teknik ELISA dan COPT
untuk menganalisis darah
kapilari
daripada 67 sampel. Antibodi dikesan
dalam 6% sampel berdasarkan teknik
ELISA dan 9% dengan teknik COPT. Juga
didapati mereka yang menggunakan sungai
sebagai punca utama air, mempunyai
prevalens yang lebih tinggi daripada
penduduk-penduduk lain. Kajian ini
menunjukkan bahawa walaupun dari
kalangan populasi yang stabil d m berisiko
tinggi, prevalens infeksi adalah rendah. Ia
juga menyokong hipotesis bahawa
Schistosoma malayensis adalah infeksi
zoonotik terhadap manusia dan dengan itu
ia tidak mendatangkan masalah utama
kesihatan umum.
Satu kes miasis urogenital manusia yawg
disebabkan oleh I d a t Beba
Erixfabdx (Diptera: S y r g h i d g e ) di
Ma8ayni~,
IPenernnam spesimen eaatsmologis yang
pexnbiang d a l a m s i a s a t a n f o r e n s i k
daaipada rnayat rnanusia di Malaysia,
Lee HL
Malaysian 9 Patholl989; l l :33-36
Penemuan fauna serangga daripada mayat
manusia merupakan suatu ciri penting dalam
penyiasatan forensik.
Fauna ini
termasuklah berbagai-bagai jenis artropod,
tetapi spesies yang terbanyak biasanya ialah
ulat lalat. Di Malaysia peringkat
perkembangan ulat ini digunakan untuk
menentukan masa minimum kematian.
Dalam kajian ini, sejumlah 101 spesimen
serangga dijumpai daripada mayat manusia
di Malaysia telah diproses dan diperiksa.
Analisis data ini menunjukkan lebih kurang
95% daripada spesimen tersebut adalah ulat
lalat. Ulat lalat "blowfly" Chrysomya
(Family: Calliphoridae) terutamanya Ch
rufifacis dan Ch megacephala yang paling
banyak dijumpai iaitu 77 kes (76.2%),
manakala ulat daripada beberapa jenis lalat
yang lain iaitu daripada genera Sarcophaga.
Calliphora, Lucilia dan Hermetia juga
dijumpai. Telah dikenal pasti yang Musca
domestica atau jenis lalat lain yang bertalian
dengannya tidak dijumpai dalam semua
spesimen tersebut. Umur ulat ini adalah
petunjuk yang berguna untuk menentukan
masa minimum kematian. Bagaimanapun,
lebih banyak kajian biologi ke atas
bangkai-bangkai haiwan perlu dilakukan
untuk mendapatkan penentuan yang lebih
tepat.
Lee ML
Dop Biomed 1989; 6(1): 49-51.
Miasis merujuk kepada keadaan patogenik
apabila tisu-tisu dan organ-organ pada
manusia hidup atau vertebrata-vertebrata
lain telah dihurungi oleh lalat diptera. Di
Malaysia, kes-kes miasis jarang dilaporkan
d a n dikategorikan sebagai miasis
urogenital, kutanous, usus dan oral.
Kes-kes ini sebahagian besarnya disebabkan
oleh berenga-berenga spesies Chrysornya
dan Sarcophaga. Di dalam makalah ini,
satu kes miasis urogenital yang disebabkan
oleh lalat lain pada seorang wanita Melayu
telah dilaporkan. Pesakit ini telah didapati
mengeluarkan organisma seperti cacing
secara berkala semasa membuang air kecil
tetapi tidak menunjukkan gejala. Satu
spesimen telah didapati daripada air kencing
dan selepas pemprosesan serta penyediaan
slaid, spesimen tersebut telah dikenal pasti
sebagai kepompong lalat lebah spesies
Erisralis (Diptera: Syrphidae). Ini addah
laporan kes pertama mengenai miasis
urogenital pada manusia yang disebabkan
oleh spesies Eristalis di Malaysia. Walau
bagaimanapun, punca hurungan atau
infestasi pada pesakit ini tidak dapat
dipastikan.
Kelazirnan jangkitan virus hepatitis delta
di Malaysia
Tan SK, Dimitrakakis M, Mangalam S,
Lopez CG dan Ooi BG
Singapme Med J 1989; 30: 34-37
Kelaziman koinfeksi, superinfeksi dan
infeksi kronik vims hepatitis delta (HDV),
telah dikaji daripada 324 orang penduduk
Malaysia yang mempunyai antigen
permukaan hepatitis B (HBsAg). Sepuluh
peratus (5/50) daripada jumlah tersebut
didapati menghidapi koinfeksi, 5.7%
(111194) menghidapi superinfeksi tetapi
tiada seorang pun daripada 80 orang pesakit
penyakit hati (CLD) atau "Primary
hepatocellular carcinoma (PHC)" yang
dikaji, menghidapi infeksi krnnik HDV.
Keseluruhan jangkitan HDV ialah 4.9%
(161324).
Satu daripada kes koinfeksi
memperoleh jangkitan HDV seawal tahun
1982. Superinfeksi HDV dikesan
kebanyakamya di kalangan penyalahguna
dadah IV (20% atau 7/35) dan lelaki serta
perempuan yang berhubungan seks bebas
(13.6% atau 3/22). Kesemua mereka
asimptomatik. Hanya 0.8% (1/125)
penderma darah yang kelihatan sihat
dijangkiti oleh HDV. Tiada seorang pun
Ib,
daripada 12 pesakit "multi-transfused"
yang diperiksa menunjukkan keputusan
positif.
Malaysia satu-satunya negara di Asia
Tenggara yang menjalankan kajian yang
jangkitan HDV dapat dikesan. Hal ini
mungkin disebabkan penagih dadah IV dan
kumpulan yang melakukan seks secara
rambang terlepas daripada pemeriksaan
di negara-negara lain.
Apabila
membandingkan kadar jangkitan HDV
dalam empat (4) kategori rakyat Malaysia
yang terjangkit (iaitu, pesakit hepatitis B
akut, penyalahguna dadah IV, penderma
darah dan pesakit CLD) dengan kumpulan
yang sama dari negara lain, didapati kadar
kelaziman di Malaysia merupakan kadar
terendah dalam julat kadar kelaziman yang
diperoleh bagi setiap kategori di negara
lain. Kadar koinfeksi dalam kajian awal
pada tahun 1982 hingga 1984 (9.0% atau
1111) tidak terlalu berbeza daripada yang
diperoleh sekarang (10.0% atau 5/50).
"
Tabung ~ e n ~ e l i d i k adan
n Pembangunan
Sebagai mengiktiraf kepentingan sains dan
teknologi dalam pembangunan ekonomi
negara, satu tabung khas bagi Penyelidikan
dan Pembangunan (P&P) ditubuhkan oleh
kerajaan.
Sejumlah $400 juta
dipemntukkan untuk tabung ini di bawah
Rancangan Malaysia Kelima (RM5)
(1986- 1990). Bagi Rancangan Malaysia
Keenam (RM6), kira-kira $600 juta telah
dipohon daripada kerajaan. Bagi tujuan
tabungan, aktiviti-aktiviti Penyelidikan dan
Pembangunan (Pap) dibahagikan kepada
enam sektor; pertanian, perubatan,
perindustrian, strategi, sains sosial dan
pertahanan. Bagi tempoh RM6, sejumlah
kira-kira $60 juta dipohon untuk sektor
perubatan, ini merupakan kira-kira 10%
daripada jumlah tabung Penyelidikan dan
Pembangunan.
Tugas atau tanggungjawab menguruskan
tabung ini pada mulanya diserahkan kepada
Majlis Kebangsaan bagi Penyelidikan dan
Pembangunan Saintifik sebelum diambil
alih oleh Kementerian Sains, Teknologi dan
Alam Sekitar (KSTDAS). Untuk
menyelaras dan menyediakan arahan bagi
aktiviti-aktiviti Penyelidikan dan
Pembangunan dalam negara, satu
mekanisme 'Intensification of Research in
Priority Areas' (IRPA) atau Penyelidikan
Intensif bagi Bidang-bidang Keutamaan,
diwujudkan. Panel Pakar bagi setiap sektor
dilantik oleh Kementerian Sains, Teknologi
dan Alam Sekitar untuk menentukan
bidang-bidang keutamaan penyelidikan
negara. Tujuh bidang keutamaan yang
dikenal pasti untuk sektor perubatan ialah;
Penyelidikan untuk memudahkan
penggunaan teknologi-teknologi yang
ada bagi mengawal penyakit-penyakit
bawaan makananlair, kekurangan
pemakanan, kesuburan yang iidak
sesuai dan penyakit-penyakit yang
boleh diberi pelalian.
Penyelidikan mengenai penyakit tempatan yang pengetahuan asas
mengenai pengawalannya masih cetek.
Penyelidikan mengenai penyakit tidak
berjangkit - faktor berbahaya yang
diketahui, contohnya, merokok dan
alkohol - faktor berbahaya yang tidak
diketahui.
Penyelidikan untuk mengurangkan
penyakit-penyakit, kematian dan tahap
ketidakupayaan bagi keadaan yang pencegahannya tidak diketahui.
Penyelidikan untuk memenuhi keperluan penggubal polisi dan perancang.
Penyelidikan untuk pembangunan
teknologi
Penyelidikan dalam toksikologi
Hanya projek-projek yang tergolong dalam
salah satu atau lebih daripada bidangbidang keutamaan ini sahaja yang akan
dibiayai.
Di bawah mekanisme IRPA, Tabung
Penyelidikan dan Pembangunan
diperuntukkan untuk program penyelidikan
individu yang boleh mempunyai satu atau
lebih projek-projek yang bersangkutan.
Geran-germ hanya boleh digunakan untuk
perkara-perkara berikut sahaja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pengangkutan dan perjalanan
Bahan dan bekalan
Peralatan dan aksesori
Pengubahsuaian kecil dan pembaikan
Khidmat profesional
Gaji dan elaun kakitangan jangka pendek atau kontrak
g) Sewaan
Semua pemohonan bagi Geran Penyelidikan
dan Pembangunan hendaklah dibuat
menggunakan borang khas IRPA.
Permintaan bagi tabungan oleh
Institusi-institusi di bawah Kementerian
Kesihatan dari 1992 dan seterusnya,
hendaklah menerusi projek individu. Lima
belas salinan/set borang yang lengkap bagi
setiap projek yang dicadangkan hendaklah
diserahkan
kepada
Sekretariat
Jawatankuasa Tetap Penyelidikan,
Kementerian Kesihatan, d/a Pengarah
Institut Penyelidikan Perubatan, sebelum
minggu ketiga bulan Disember.
Cadangan-cadangan ini perlu diteliti semula
atau diperiksa oleh JawatankuasaPeneli tian
Penyelidikan Kementerian Kesihatan, dan
jika perlu oleh Jawatankuasa Etika,
Kementerian Kesihatan. Cadangan yang
diluluskan oleh kedua-dua jawatankuasa ini
akan diserahkan kepada Kementerian
Sains, Teknologi dan Alam Sekitar untuk
penilaian oleh Panel Pakar. Cadangan yang
disokong oleh Panel Pakar kemudiannya
diserahkan kepada Unit Perancang
Ekonomi dan Perbendaharaan Persekutuan
untuk pertimbangan anggaran belanjawan.
Kelulusan terakhir akan dibuat oleh
Parlimen.
Keterangan lanjut mengenai Penyelidikan
dan Pembangunan boleh diperoleh dari
Pejabat Pengarah, Institut Penyelidikan
Perubatan.
Sumbangan Ho Tze Ming
U
Kursus Biologi MolekuP
Kursus
yang
dianjurkan
oleh
SEAMEO-TROPMED ini dikendalikan oleh
Profesor B. Jordan dan Dr. M. Djabali dari
Pusat Immunologi Marseille-Luminy,
Peranchis, di IMR dari 8 hingga 15
Nobember 1989. P r o f e s o r Jordan
mengendalikan kuliah-kuliah mengenai
teknik-teknik asas rekombinan DNA
manakala Dr. Djabali pula menyentuh
mengenai aspek-aspek praktikal.
Kursus ini dikendalikan untuk jangkamasa
lapan (8) hari, dengan kuliah pada sebelah
pagi dan latihan praktikal pada sebelah
petangnya.
Kuliah-kuliah merangkumi aspek-aspek
praktikal mengenai manipulasi DNA,
pensubklonan dari pecahan-pecahan DNA:
Mengapa dan Bagaimana? Pelbagai jenis
plasmid dan kegunaannya, kuar (prob)
d i a g n o s t i k d a n tindak balas rantai
polimerase, bakteria yang berkeupayaan,
genomik selatan dan kaedah- kaedah
penandaan bagi kuar(prob), transfeksi sel
dengan gen berklon dan prospek untuk
erap pi gen pemelaan fizikal dan projek
genom manusia kaedah pembinaan
'perpustakaan', pembantutan mental
terhubung-x rapuh: pendekatan secara
genetik berlawanan dan susunan DNA.
Sesi praktikal berdasarkan kepada pecahan
klon dan DNA genom dengan enzim
pembatasan, elektroforesis gel, penyediaan
pecahan DNA, ikatan kepada plasmid,
penukaran campuran terikat kepada bakteria
yang berkeupayaan, penandaan prob,
penyediaan daripada subklon, blot Selatan,
penghibridan dan autoradiografi.
Kursus ini begitu lengkap dan dijayakan
dengan berkesan. Pelajar- pelajar diberi
peluang untuk mengalami sendiri pen
gendalian semasa sesi latihan amali.
Sumbangan Stephen Ambu
Khidmat perundingan WHO dalam kawalan
mutu kimia klinikal bagi tempoh sebulan,
berakhir pada 14 Julai 1990. Pakar
perunding WHO ialah En. Geary, T.D.,
Ketua Institut Sains Perubatan dan
Veterinar, Adelaide, Australia. Beliau
merupakan seorang ahli sains
berpengalaman luas dan terkenal dengan
memegang beberapa jawatan bertaraf
antarabangsa dalam bidang kimia klinikal.
Sementara bidang tugas adalah h a s dan
ditumpukan
sepenuhny a kepada
peningkatan amalan kawalan mutu di
negara ini, aspek-aspek lain kimia klinikal
berkaitan dengan prestasi penganalisisan
termasuk metodologi dan peralatan
masakini serta arah masa hadapan juga
dibincangkan menerusi beberapa sesi dialog
dan perbincangan sepanjang tempoh
perundingan tersebut. Bantuan telah
diminta dari Pusat Pengelola WHO, Makmal
Penyelidikan Wolfson, Birmingham, United
Kingdom bagi program Penilaian Kawalan
Mutu Luaran Kebangsaan yang
dikendalikan oleh Bahagian Kimiahayat.
IPP. Perisian komputer untuk skim
Penilaian Kawalan Mutu Luaran WHO UK
yang dengan mudah dapat mengatasi
masalah kami telah disesuaikan untuk
mikro-komputer dan telah dibekalkan
kepada Bahagian. Beberapa 'lawatan
pencarian maklumat' telah dilakukan ke
beberapa makmal peri feri di hospital negeri
dan daerah untuk menilai status amalan
kawalan mum di negara ini. Hasil daripada
aktiviti-aktiviti ini satu seminar bertajuk
'Quality in the Health Care Laboratories'
telah dianjurkan pada 12-13 Julai, yang
objektif utamanya merupakan perluasan
kemudahan perundingan ini kepada pakar
kajipenyakit dan ahli kimiahayat di
makmal.
Pada umumnya amalan kawalan mutu di
bidang kimia klinikal adalah memadai.
Namun begitu dengan perubahan pesat dan
kemajuan
teknologi,
dirasakan
perkembangan- perkembangan terbaru
dalam kawalan mutu perlu diberikan
pertimbangan. Penggunaan 'Westguard
Multi-Rule' dalam interpretasi keputusan
kawalan mutu misalnya, patut digalakkan.
Walau bagaimanapun adalah lebih praktis
jika peraturan ini digunakan secara
berlainan dan dalam kombinasi yang sesuai
dengan makmal bagi pelbagai peringkat
pembangunan.
Lima unsur yang
membentuk keseluruhan kawalan mutu
iaitu amalan makmal bermutu, kawalan
mutu, kepastian mutu, peningkatan mutu
dan perangkaan bemutu, hendaklah juga
diambil kira dalam pembentukan sistem
pengumsan yang berkualiti.
Cadangan-cadangan yang terdapat di dalam
laporan pakar perunding merangkumi
isu-isu yang ditimbulkan semasa seminar
dan resolusi yang dibuat bagi keperluan
masakini dan juga keper luan jangka panjang
makmal. Cadangan-cadangan tersebut
tennasuklah pembentukan dasar kejituan
untuk mengatasi masalah yang dialami di
dalam penggunaan serum kawalan sama ada
yang disediakan atau dibeli untuk kejituan
pengumpulan pengetahuan pakar dan
pengumpulan maklumat yang diperlukan
bagi amalan makmal yang bermutu,
pembentukan satu mekanisme yang
berdasarkan rangkaian bantuan bagi
kemudahan makmal-makmal yang lebih
kecil, forum, seminar serta bengkel
pembaharuan kawalan mutu yang selalu
diadakan bagi pertukaran pendapat dan
penyebaran maklumat untuk peningkatan
mutu. Pelaksanaan cadangan-cadangan ini
diakui rumit dan saranan telah dibuat bagi
menubuhkan satu urusetia untuk
menyelaraskan semua aktiviti-aktiviti yang
akan melibatkan kedua-dua kakitangan
pengurusan dan teknikal makmal.
Sumbangan Lim How Hin
I
I
Kajian Luaran dan Makmal
tentang Nyarnuk Mansonia dan Coquillettidii
dalam hubungannya dengan Ekologi dan
Transmisi Filariasis di Malaysia
(Ahstrak tesis Ph,D yang dikemukakan ke Universiti Sains Malaysia pada tahun 1987)
0
Filariasis Brugia merupakan masalah
kesihatan yang utama di pedalaman
Malaysia.
Cacing filaria yang
bertanggungjawab ialah Brugia malayi
yang kebanyakannya ditransmisikan
dengan banyaknya oleh nyamuk Mansonia.
yang berkaitan dengan dinamik transmisi
filariasis Brugia ini. Projek untuk
mengkaji bidang vektor dan transmisi
filaria di makmal dan juga luaran ini
me~p2lkandaya usaha untuk memenuhi
keperluan mendapatkan maklumat tersebut.
Nyamuk Mansonia telah menjadi satu
subjek kajian intensif di Semenanjung
Malaysia; pada awal tahun 1960-an lagi.
Walaupun telah banyak maklumat
terkumpul, tetapi masih terdapat jurang
dalam pengetahuan kita mengenai
ekologi nyamuk tersebut dan parameter
Semasa kajian, satu teknik telah dimajukan
untuk mengkolonikan beberapa spesies
Mansonia i.i. Ma. bonneae, Ma. uniformis,
Ma. indiana dan juga Coquitlettidia
crassipes, spesies yang mempunyai
hubungan rapat dan berkongsi habitat
pembiakm dengan Mansonia. Teknik ini
mengandungi medium, campuran hati
lembu-yis untuk pertumbuhan jentik-jentik
dan kertas tahan basah untuk melekatkan
jentik-jentik. Cara ini ringkas dan sesuai
untuk memelihara nyamuk dengan banyak
untuk kajian makmal.
Kesimpulan daripada kajian kerentanan
Mansonia spp. peliharaan makmal
terhadap Brugia malayi dan Brugia
pahangi periodik dan subperiodik adalah
sependapat dengan kajian terdahulu
sebelumnya. Strain Ma. uniformis dari
kawasan endemik dan tidak endemik telah
menunjukkan kecekapan yang sama dalam
membantu perkembangan B. malayi
subperiodik (p > 0.05).
Implikasi
daripada kesimpulan di atas ialah Ma.
uniformis dari kawasan tidak endemik juga
berkeupayaan untuk menyebabkan B .
malayi Subperiodik. Usaha perlu
ditumpukan untuk memastikan parasit
tersebut tidak menular di kawasan ini.
Kajian tentang komposisi spesies,
kelimpahan bermusim, jangkitan filaria,
kemandirian, komposisi umur dan pusingan
edaran gigitan Mansonia dijalankan di
dua ekotip di Selangor, Semenanjung
Malaysia - hutan paya di Jalan Tanjong
Karang dan paya terbuka - sawah padi di
Lubuk Pusing. Ma. uniformis adalah
spesies yang banyak terdapat di kedua-dua
ekotip ini.
Kelimpahan bermusim
umumnya sama dalam semua spesies
Mansonia. Terdapat peningkatan jumlah
nyamuk dari Julai hingga November, selari
denganmusim hujan. Keputusan jangkitan
menunjukkan Ma. uniformis dan Ma.
annulata di Jalan Tanjong Karang dan Ma.
uniformis dan Ma. indiana di Lubuk
Pusing adalah kemungkinan vektor-vektor
B. malayi. Tidak ada perbezaan d a l m
corak gigitan populasi nulliparus d m parus
di kedua-dua ekotip. Pada keselumhamya
aktiviti gigitan mencapai t&ap tertinggi
antara jam 1800 dan 2080. Perbezaan yang
didapati antara dua kawasan ini
dibincangkan. Kadar parus yang rendah
ditambah pula dengan kematian yang arnat
tinggi (27.9 - 43.8 %) mungkin menjadi
faktor utama menghalang transmisi giat di
kedua-dua ekotip sama seperti yang
ditunjukkan oleh Kadar Gigitan Infektif
Tahunan (AIBR) dan Kadar Potensi
Transmisi Tahunan (ATP) yang remdah
bagi vektor berkenaan.
Kepentingan
epidcmiologi parameter entomologi ini
(iaitu AIBR dan ATP) dibincangkan.
Kajian menanda-membebas-menangkap
(mark-release-recapture) menunjukkan Ma.
uniformis mempunyai jarak penyelerakan
antara 1.45 hingga 1.7 1 km di ekotip paya
terbuka. Jarak
terbang terjauh yang
dicatat ialah 3.50 km. Berdasarkan kcpada
keputusan ini, adalah penting mengambil
kira kemungkinan penyerangan semula,
apabila operasi kawalan itu terhad kepada
kawasan kecil. Jangkamasa edaran
gono tropik Ma. uniformis dianggarkan
selama 3-4 hari. Anggaran kemandirian
harian (0.783 0.867) yang berdasarkan
pcnangkapan semula ny anauk ktina y ang
telah ditanda hampir menyamai anggaran
tegak daripada pembedahan nyamuk betina
yang tidak ditanda (0.751 - 0.795).
-
Kajian jangkitan dan makmal menunjukkan
Cq. crassipes, berkeupayaan menyebarkan
B. malayi. Dua ekor nyamuk Cq. crassipes
yang mengandungi Brugia L3 telah dilemui
di Jalan Tanjong Karang dan ini merupakan
rekod penemuan pertama di Malaysia.
Kajian lapangan juga membuktikan
persamaan dalam kelimpahan bennusim,
aktiviti gigitan dan kemandirian antara Cq.
crassipes dan Mansonia di kawasan kajian
yang sama yang habitat pembiakan mereka
bertindih.
Dalam kajian pengawasan nyamuk dewasa
Cq. crassipes, didapati perangkap IMR
dengan menggunakan burung sebagai
umpan merupakan teknik yang senang
untuk menyampel nyamuk. Keputusan
yang didapati dalam taburan tegak
menunjukkan bahawa lebih banyak nyamuk
ditangkap pada paras yang tinggi daripada
paras yang rendah.
Berdasarkan kepada morfologi cacing
dewasa dan peringkat mikrofilaria daripada
ayam biasa dan ayam kajian, terbukti yang
filariod burung, Cardiofilaria nilesi
memang terdapat di Malaysia. Kehadiran
larva infektif filaria pada nyamuk liar
menunjukkan bahawa Cq. crassipes adalah
vektor utama bagi C. nilesi pada burung.
Transmisi makmal C. nilesi pada ayam dan
'jird' (tikus Mongolia) dijalankan dengan
jayanya menggunakan Cq. crassipes yang
dipelihara d i makmal. Keputusan
menunjukkan buat pertama kalinya parasit
filariod daripada burung boleh dijangkitkan
kepada mamalia. Tempoh singkat prepaten
dan tempoh panjang paten dan corak
subperiodik nokturnal yang diperhatikan
dalam kajian ini mungkin boleh membantu
dalam pembentukan satu model yang baik
menggunakan 'jird', bukan sahaja untuk
kajian hubungan parasit-perumah tetapi
juga untuk ujian keupayaan sesuatu ubat
filaria.
Sumbangan Chiang Geok Lain
Oral Cancer in Malaysia
r
Oral cancer in the context of this article
refers to oral squamous cell carcinoma, a
disease of vital concern in this country as il
is the most commonly encountered
malignant oral tumour. Like most countries
in South-east Asia, oral cancer in Malaysia
has been traditionally linked with certain
oral habits such as betel quid chewing (BQ),
smoking and alcohol consumption. A local
study of the oral habits of 100 patients with
oral cancer disclosed that 41% of patients
practised a single habit while the remaining
59% practised multiple habits. For single
habit, BQ was the commonest (83%)
followed by smoking (12%) and alcohol
consumption (5%). For multiple habits, BQ
and alcohol consumption was the
commonest combination (59%)followed by
BQ, smoking and alcohol (23%). smoking
and alcohol (13%). and BQ and smoking
(5%). Statistical analysis showed that the
prevalence of oral cancer in betel quid
chewers was significantly associated with
the site where the quid was habitually kcpt.
Unlike Western countries, oral cancer in
Malaysia exhibits a distinct prevalence
pattern in relation to race, sex, age and site.
Two main local retrospective studies
consistently showed that about 60% of oral
cancer cases involved the Indian ethnic
group. Compared to the local population
ratio, oral cancer is low among the Malays
and Chinese. A slight overall predilection
for the males and peak incidence between
the sixth and seventh decade of life were
generally recorded. The site distribution of
oral cancer in decreasing order of frequency
were the buccal mucosa, gingiva &
alveolus, palate. tongue. lips &
commissure and floor of mouth.
Histological analysis showed a significant
trend towards better differentiated tumours
in two-third of cases. A comparatively
higher percentage of poorly-differentiated
carcinoma affecting the tongue and floor of
mouth in Chinese males was
characteristically found.
It is the general impression that in this
country the majority of patients with oral
cancer have advanced lesions at the time of
presentation. This inevitably necessitates
radical surgery with resultant severe
psychological and physical morbidity to the
patient, a protracted disease course and poor
prognostic outcome, The mouth is a readily
accessible site for examination and
therefore a special responsibility rests on all
our dental and medical personnel to assist
in the early recognition and diagnosis of
oral cancers and precancers. Prevention
through the process of education of the
public on the high risks of betel quid
chewing, smoking and alcohol consumption
in the causation of oral cancer should be
actively promoted.
2.
Ng, K.H., Siar, C.H., Ramanathan, K.,
Murugasu.P. and Chelvanayagam,P.I.
Squamous Cell Carcinoma o f rhr: Oral
Mucosa in Malaysia - any change?
Southeast Asian J.Trop.Med. Pub. Hlth.
1985:;16: 602-06
3.
Ng, K.H.. Siar. C.H.. Ramanathan and
Contibuted by Ng Kok Hun
References
1.
Ramanathan, K., and Lakshimi, S.
Oral Canaer in Peninsular Malaysia: Racial
variations in the Indians, Malays, Chinese and
Caucasians.
GANN Monograph on Cancer Research 1976;
18: 27-36
9
Murugasu, K.
A study on the prevalence of oral habits in 100
cases of Squamous Cell Carcinoma in Malaysia.
Annals of Dentistry, Offical Publication of the
New YorkAcademy ofDentistry. 1986; 45(2): 710
Flow Cytometry
The earliest flow cytometers were produced
in the late 1960's. Rapid advances in
instrumentation and the development of
biological probes over the last few years
have enabled flow cytometers to have an
impact on many areas of medicine.
The flow cytometer permits the rapid,
multipararnetric analysis of single cells.
Any cellular component, including surface
markers, cellular organelles and DNA,
which can be directly or indirectly stained
with fluorescent dyes can be specifically
quantitated using flow cytometry.
Measurement of these parameters provide an
important diagnostic tool. Cell surface
markers may be used for the classification
of leukaemias as well as in the diagnosis of
both
primary
and
secondary
immunodeficiencies. The quantitation of
DNA allows the assessment of the degree of
aneuploidy. This is thought to have
prognostic value in certain types of cancer.
DNA quantitatibn also enables the
determination of the relative proportions of
%$-
cells at the various stages of the cell cycle
i.e. GO,GI,G2,and S. Awareness of these
parameters can assist in the clinical
management of patients. The flow
cytometer is also used for the separation of
pure populations of cells based on the
presence of specific markers. After
separation the cells can be grown in culture
and analysed further.
The flow cytometer recently installed at the
Institute for Medical Research is currently
being used in the enumeration of
lymphocytc subsets for primary and
secondary immunodeficiencies. Its
advantages include speed and objectivity.
Analysis also requires very small volumes
of blood. The use of the flow cytometer is
expected to be expanded to include the
typing of leukaemias. Research projects
involving the measurement of DNA in
certain types of cancer are also being carried
out at the Institute.
Contibuted by Jasbir S . Dhaliwal
Computerisation in IMR
Computerisation in the Institute for Medical
Research (IMR) started with the initial
acquisition of a Data-General MP200
through the office of the WHO Regional
Centre for Research and Training in
Tropical Disease in 1979. Later, this was
supplementedby the acquisition of a Hitachi
L330. The Data General was used mainly
for statistical analysis, while the Hitachi
L330 was used for the Biomedical and
Health Information System. Both these
computers served the IMR well. However,
with increasing demands from researchers
the capacity and software capabilities
became insufficient to handle the IMR's
data processing needs.
One of the pressing problems faced by
researchers is the analysis of large data sets,
in particular the difficulty in obtaining
facilities for their analysis. The computers
existing in the IMR were unable to
accomodate statistical packages such as
SPSS, SAS, MINITAB or BMDP. Thc
practice in the IMR therefore had been to
write computer programs even for simple
frequencies and descriptive tables, a process
which was time consuming and laborious.
In addition, programmes for more
sophisticated analyses, such as multiple
logistic regression, commonly used in
epidemiology, could not be run on the
existing computer. Attempts were made to
-
use computers from other agencies, such as
the universities and other government
departments. The high chargcs and the
restricted hours allowed, prompted us to
acquire our own facilities.
A re-entry grant from WHO was obtained to
purchase the basic unit of a VAX 111730 in
1984. Over and above the funding provided
by the WHO re-entry grant, the IMR
provided funding from its own resources for
additional memory, additional terminal
boards, and a line printer. Unlike the
previous computers acquired by the IMR,
the VAX has the capacity to accomodate a
very wide range of standard software
available in other institutes of international
repute.
In 1989, the IMR upgraded its system to a
VAX 8350, with a local area network
connecting all the divisions, each with its
own terminal or personal computer.
The facilities available at the computer unit
now include:1.
2.
3.
4.
VAX 8350 CPU with 32 megabytes of
main memory
I TU 81 tape drive
400 megabyte hard disk
VAX 11/730 CPU with 3 megabytes of
memory
5.
121 megabytcs kard-disk
6.
7.
8.
9.
TU 80 tape drive
a line printer
a 100 megabyte removable disk pack
terminals, printers and PCs linked to the
central computer by am ethernet local
area network with fibre optic lines linking IMR buildings.
Presently, the computer facilities support
the following functions:data entry
data storage
data analysis
backups
application programme development
systems maintenance
maintenance of existing programmes
the library system
administration (personnel, finance and
j)
store)
laboratory databases
The available statistical software include
SAS, MINITAB, BMDP and GLIM.These
software were utilized for training
participants at the National Workshop on the
use of Computer Software in Medical and
Health Research and the National Workshop
on Health Systems Research. With these
packages, frequency distributions and cross
tabulations can be efficiently computed. In
addition to simple statistical tests, such as
chi-square and t-tests, sophisticated
analyses are available, such as various
multivariate analyses like factor analysis,
MANOVA, stepwise logistic regression and
time series. None of these could have been
carried out at the IMR before the VAX
computer was available.
The M R Computer Rmm
Contributed by Lye M u m Sann
Recent Advances in Viral Hepatitis
Infection of liver due to viruses, termed as
viral hepatitis, may be caused by various
viral agents viz. Hepatitis A, B, D and
Non-A Non-B viruses. The NANB viruses
consist of two newcomers viz. the Hepatitis
virus C and E. This brings to a total of five
viruses named in alphabetical order viz.
Hepatitis A, B, C, D, and E. The
nomenclature often used to refer to these
viruses are:
HAV (Hepatitis A vims)
HBV (Hepatitis B vims)
HCV (Hepatitis C virus)
HDV (Hepatitis Delta vims)
WEV (Hepatitis E virus)
HEPATITIS E VIRUS
Liver disease due to I-IEV was first observed
30 years ago and is distinguished by its
faeco-oral transmission (E=enteric), high
fatality rate in pregnancy and capacity for
large epidemics. This disease is also termed
enterically-transmitted non-A non-B
hepatitis (ET-NANBH). The Hepatitis E
virus has only recently been identified to be
a RNA virus. There is some evidence that
when there is an epidemic of jaundiced
illness in certain communities, both types of
faeco-orally transmitted hepatitis viruses
viz. HEV and HAV are probably circulating
simultaneously.
HEPATITIS C VIRUS
One of the important discoveries of the last
decade was the identification and
development of a detection assay for one of
the causal agents of NANB hepatitis. Since
1974, hepatitis following transfusion has
been recognised as a clinical entity distinct
from hepatitis caused by the Type A and B
Hepatitis viruses. This long incubation
hepatitis (60 days) was notable for its mild,
often subclinical, presentation but high
rates of chronicity and progression to
cirrhosis. It has taken almost 15 years to
identify the virus responsible for post
transfusion hepatitis and the newcomer has
been termed hepatitis C virus. Bradley
and coworkers of the Center for Disease
Control (CDC), Atlanta Georgia in 1985
used molecular genetic techniques to clone
and characterise the virus. It has been
demonstrated that the infective agent
(subsequently termed Hepatitis C virus or
HCV) is a small sized virus which contained
a positive strand RNA genome of about
10,000 nucleotides and that it is distantly
related to the family of Flaviviruses, of
which the Yellow Fever virus and Dengue
virus are well known members.
Recombinant DNA technology has made it
possible for the newly discovered
Hepatitis-C Virus to be cloned and
sequenced resulting in the development of
a serologic ELISA assay to detect antibody
(anti-HCV).
Whereas in the past NANB Hepatitis could
only be diagnosed by excluding serum
markers of Hepatitis A and B viruses
(surrogate markers) the new ELTSA test for
HCV antibody can directly detect infection
with the Hepatitis C Virus. High HCV
antibody levels in serum have been
demonstrated in patients with acute or
chronic hepatitis. HCV antibodies (in
contrast to the Hepatitis-B surface antibody
in HBV infection) probably do not provide
protective immunity and serve only as
serum markers of HCV infection. HCV
antibodies cannot be detected during the
acute phase of illness or immediately after
exposure/infection. They are detectable in
serum after an interval of 4-6 months after
infection. It is not possible at present to
identify acute disease or to detect viremia
or persistent infection, as the appropriate
viral or antigen assays have not been
developed. With this currently available
HCV antibody test, in order to make a final
diagnosis in patients with suspected acute
Hepatitis-C, a six-month follow up is
required.
Serological studies in USA, Japan and
Europe have shown that HCV is clearly
linked to blood product transfusions as well
as to sporadic or community acquired
hepatitis. The blood transfusion mode of
transmission accounts for only a small
proportion of the acute disease observed in
the community. Surveillance data from the
CDC showed that of the notified HCV
cases, parented drug abuse accounted for
40% of cases, blood transfusion (5-lo%),
occupational exposure (5%), heterosexual
contact or household exposure (10%).
leaving 40% of patients withno identifiable
source of infection.
Since the early part of 1990 the Virus
Division in the IMR has embarked on a
survey to identify populations at risk for
HCV, and to identify possible modes of
transmission in Malaysia. Preliminary
studies indicated that the Hepatitis C Virus
is not new to this area but has been around
for some years and that the HCV infection
has been transmitted to renal dialysis
patients, haemophiliacs, intravenous drug
abusers, blood donors, commercial female
sex workers and homosexual males. From
this observation it can be deduced that, in
Malaysia, individuals who have a high risk
sf exposure to Hepatitis B virus also run the
risk of exposure to the Hepatitis C virus; and
that HCV is transmitted to individuals by
way of contaminated blood/blood products,
contaminated needles and possibly by
sexual routes. There is some evidence to
indicate that HCV may play an important
role in development of chronic liver disease
in Malaysia.
Screening of donated blood can reduce the
majority of transfusion associated
hepatitis-C. But anti-HCV testing alone is
not sufficient for successful control of HCV
in the community as this mode of
transmission via blood and blood products
contributes to only a small proportion of the
overall HCV infection rate in a community.
Successful control measures should include
health education to reduce sexual and
occupational exposure, identification of
other possible transmission routes and the
development of preventive measures.
Contributed by Mangalam Sirmiah.
methods and substances used to treat them.
The ingredients used in traditional medicine
are largely herbal and are prepared
according to traditional methods. Although
the preparations are not yet standardised as
in modem medicine, they do undergo some
kind of systematic measurement and
evaluation. Otherwise, their efficacies
would be affected. However, in the process
of commercializing their products some
healers have adulterated the natural
compounds with lead, mercury and
poisonous substances, which are harmful to
the consumers. This should be of concern to
the public as well as to the health
authorities.
By and large traditional medicine is not in
a modem clinic setting. Yet, patients from
near and far take the trouble to visit the
healers wherever they are. Apparently, the
personal attention rendered to each patient,
the understanding shown with regard to
spiritual and psychological aspects of
health and illness and the relatively
moderate amount in payment expected for
treatment are the main reasons why people
frequent the traditional healers. In modem
medicine, patients are treated for their
disease and or ill-health and they have to
pay for it. On the other hand, the traditional
healers are often sought for providing
explanations and not just for medicine. This
can be done because the healers are part of
the community. In the case of modem
doctors they belong to a different social
group in which the patients often have no
role and status.
13ehavioural studies in traditional medicine
in general reveal that both healers and users
share a common culture. Although by
modem, scientific standards, some of the
healing practices are illogical, they have
passed the test of time because people trust
that what cannot be seen is neither
non-existing nor non-effective. The key
element in the issue is that there is belief in
traditions.
Contributed by Haliza Mohd Riji
IMR's participation in SEAMEO
The eight regional centres and projects of
SEAMEO, all located in ASEAN countries,
were established to serve human resource
development needs of participating
countries. The main activities of these
centres are directed at projects aimed
towards enhancing the technical and
professional competence of nationals of
these countries through organising and
implementing training and research
activities, seminars, workshops and
conferences as a means of facilitating social
and economic development of the region.
The IMR's participation in SEAMEO is
through the Regional Tropical Medicine and
Public Health Project, the so-called
TROPMED, of which there are four
National Centres, located in Bangkok,
Manila, Jakarta and Kuala Lumpur. For the
last decade all these Centres have been
striving towards a common goal, i.e. "to
O*
Behavioural Studies in Traditional Medicine
In Malaysia, there exists several major
health systems. The most dominant is that
which comprises the government hospiLals
and health centres, and the private medical
centres and clinics. The sinreh, bomoh and
ayurvedic specialist constitute the
traditional medicine of the Chinese, Malays
and the Indians, respectively. There are
also other systems of medicine such as
homeopathy and naturopathy. These are
mainly found in Kuala Lumpur and other
major urban areas in the country but they
are what people refer to as 'the other kind
of medicine' or 'alternative medicine'.
In light of the prominence given to modem
medical and health facilities all over the
country, many would suppose that the
majority of the population would utilize it.
However, it has been observed that this may
not be so. The emergence and continuity of
the so-called traditional healers and
therapists in Kuala Lumpur and other big
towns is evidence enough that not all people
go to the hospitals when they are ill. Such
concern over the issue of non- maximization
of modem health facilities by the health
authorities is thus not without basis. It is
acknowledged that traditional medicine is
part of the country's cultural entity, and as
such it would be useful to know the factors
underlying its use.
The need to understand people's
preferences for traditional medicine has
stimulated researchers from outside and
inside Malaysia to undertake behavioural
studies in traditional medicine in various
communities. It is noted that people resort
to tradilional medicine, to a lesser or greater
degree, depending on the individual's or
group's perception of the role and
importance of this form of health system in
the community.
In recent years, the issue of recognition of
traditional medicine has become
increasingly prominent. In the wake of
claims made by some traditional healers that
they can treat chronic illnesses such as
hypertension, leukaemia, and of late AIDS,
the Ministry of Health directed the Division
of Behavioural Research, IMR to examine
these claims. Two steps were taken. One
was to meet the particular healers, and the
other was to conduct a survey on a sample
population of healers in Kuala Lumpur and
Selangor. Prior to this, a situational analysis
of the various forms of alternative medicine
in Malaysia had been attempted.
Interviews with the respective healers did
not result in any conclusiveknowledge about
the methods of treatment or of their
efficacies. On the other hand the survey on
healers and users of Malay, Chinese and
Indian traditional medicine was more
meaningful in that it provided the theoretical
basis and gave an insight into the
behavioural characteristics of the users.
Essentially, traditional medicine is made up
of a system of faith and beliefs about
causation of disease and illness, and of the
A case of human urogenital myiasis
caused by the drone fly Eristalis species
(Diptera: Surphidae) in Malaysia.
Lee HE
Trop Biomed 1989; 6(1):48-51
Myiasis refers to the pathogenic condition
in which the tissues and organs of live
human or other vertebrates are infestated
with dipterous larvae. In Malaysia, cases of
myiasis are reporled occassionally and are
categorised as urogenital, cutaneous and
intestinal myiasis. These cases are mainly
caused by maggots of Chrysomya and
Sarcophaga. In this paper, a case of
urogenital myiasis due to another fly is
reported in a Malay female. The patient was
found to pass worm-like organism
periodically during urination but otherwise
was asymptomatic. A specimen was
obtained from the urine and after processing
and mounting was identified as a puparium
of the drone fly Eristalis species (Diptera:
Syrphidae). This is the first case report of
urogenital myiasis in human due to Eristalis
species in Malaysia. However, the possible
source of infestation in this patient could not
be ascertained.
Prevalence of hepatitis delta virus
infection in Malaysia
Tan SK, Dimitrakis M, Mangalam S, Lopez
CG and Ooi BG
Singapore Med J 6989; 30s 34-37
The
prevalence
of
coinfection,
superinfection and chronic infection with
the hepatitis delta virus (HDV) was studied
in 324 hepatitis B surface antigen
(HBsAg)-positive Malaysians. Of these,
10.0%(5/50) had coinfection, 5.7% (11194)
had superinfection, but none of the 80
patients with chronic liver disease (CLD) or
primary hepatocellular carcinoma (PHC)
had chronic infection with HDV. The
overall HDV infection was 4.9% (161324).
One of the coinfection cases acquired the
HDV infection as early as 1982. HDV
superinfection was detected mainly among
IV drug abusers (20% or 7/35) and
promiscuous males and females (13.6% or
3/22). They were all asymptomatic. Only
0.8% (11125) apparently healthy blood
donors was infected with HDV. None of the
12 multitransfused patients examined were
positive. Malaysia is the only Southeast
Asian country examined so far in which
HDV infection was detected. The reason
could be that the IV drug abusers and the
sexually promiscuous groups missed being
examined i n the other countries.
Comparing the HDV infection rates in 4
categories of infected Malaysians (viz.
acute hepatitis B patients, IV drug abusers,
blood donors and CLD patients) with those
of other countries, it was noted that the
Malaysian rates were similar to the lowest
in the range of prevalence rates of each
category in the latter group. The rate of
coinfection in a preliminary study in
1982-84 (9.0% or 1/11) was not very
different from that obtained to date (10.0%
or 5/50).
RobensieIla kaporensie, hosts of Malaysian schistosome
Recovery of forensically important
entomslogicaI specimens from human
cadavers in Malaysia - An update.
Lee HE
Malaysian 9 Pathol 1989; 11 :33-36
The recovery of entomological fauna from
human corpses is one of the important
features of forensic investigations. These
fauna include a great variety of arthropods,
but the predominant species are usually the
maggots of the fly. In Malaysia, the
developmental stages of these maggots are
used to determine the minimum time lapsed
after death. In this study, a total of 101
entomologiciil specimens recovered from
human cadavers from Malaysia were
processed and examined. Analysis of the
data indicated that about 95% of these
specimens were maggots of flies. Maggots
of the blowfly Chrysomyia (Family:
Calliphoridae) especilly Ch. rufifacis and
Ch. megac'phala were predominant and
found in 77 cases (76.2%), while larvae of
several other flies of the genera Sarcophaga,
Calliphora, Lucilia and Hermetia were also
recovered. It was notable that Musca
domestics or other related flies were not
found in all these specimens. The age of
these larvae is a useful indicator of the
minimum time lapsed after death. However,
more biological studies on animal carcases
should be conducted for more accurate
determinations.
Laboratory and Field Studies of
Mansonia and Coquillettidia Mosquitoes
in Relation to Ecology and
Transmission of Filariasis in Malaysia
(Abstract of Ph.D thesis submitted in April 1987 to Universiti Sains Malaysia)
Brugian filariasis is an important rural health
problem in Malaysia. The filarioid worm
responsible is Brugia malayi and it is
transmitted predominantly by mosquitoes of
the genus Mansonia.
Mansonia mosquitoes have been subject of
intensive study in Peninsular Malaysia in the
early sixties. Despite the large amount of
information gathered, there are still gaps in
our knowledge on the ecology of these
mosquitoes and parameters associated with
the dynamics of transmission of Brugian
filariasis. Thus, the present project was
initiated to study the biology of the vectors
and filarial transmission in the laboratory as
well as in the field.
A technique was developed for colonizing
several species of Mansonia viz. Ma
bonneae, Ma. uniformis,Ma. indiana as well
as Coquillettidia crassipes, a closely related
species which has similar breeding habitats
as the Mansonia. The technique consists of
a liver-yeast infusion medium for larval
culture and wet strength paper for larval
attachment. It provides a simplified and
convenient method suitable for rearing the
mosquitoes on a large scale for laboratory
studies.
Findings on the susceptibility study of the
laboratory bred Mansonia spp. to periodic
and subperiodic Brugia malayi and Brugia
pahangi concur with those of earlier
workers. Strains of Ma.uniformis from
endemic and non- endemic areas were shown
to be equally efficient in supporting the
development of subperiodic B. malayi (p>
0.05). The implication of this finding is that
Ma. uniformis from non-endemic areas is
also capable of transmitting subperiodic B.
malayi. Efforts should be directed to ensure
that the parasites are not introduced into
these areas.
Studies on the species composition, seasonal
abundance, filarial infection, survivorship,
age composition and biting cycles of the
Mansonia were carried out in two ecotypes
in Selangor, Peninsular Malaysia - a swamp
forest in Jalan Tan jong Karang and an open
swamp rice-field in Lubuk Pusing. Ma.
uniformis was the predominant species in
both ecotypes. The seasonal abundance was
generally similar in all species. There was
an increase in numbers generally from July
to November coinciding with rainfall.
Results of infection indicated that Ma.
uniformis and Ma. annulata in Jalan Tanjong
Karang and Ma. uniformis and Ma. indiana
hospital laboratories. These include the
establishment of an "accuracy base" to
overcome the problems experienced in the
use of control sera prepared in-house or
obtained from commercial sources for
accuracy, the pooling of expert knowledge
and documentation of information needed
for quality laboratory practice, development
of a mechanism based on a chain of
assistance which is readily accessed by the
smaller laboratories, and regular quality
control update forums, seminars and
workshops for exchange of views and
dissemination of information for quality
improvement.
That the task of
implementing the recommendations would
by no means be simple is acknowledged by
the suggestion that a secretariat be set up to
co-ordinate all these activities and that it
should involve both management and
technical laboratory personnel.
Contributed by Lim HQW Hin
Speciwnr
4
All statistics ara rualculatd after aclvsion of results )S SD from t h i n i t i a l m a
BOD-PW Colorictrit
BOI kpronrtric
lkr Jinrr
ortho-toloidim i t h o d
A print-ontfnrm the MalayBian Extemal Quality Assessmeat
7
15
2
2
2.3
2.3
0.U
14.0
0.53
14.1
2.0
0.07
2.9
0.99
3.6
34.1
A study on perennial rhinitis In Kelantan.
Elango S, Purohio GN, Gan CS, Zahara
Manap and Hilmi Raza
Med J Malaysia (1989); 44(3):231-235.
Ninty-five patients with perennial rhinitis
were examined clinically and various
investigations were done in order to find out
the common allergens and to assess h e
values of various tests in perennial rhinitis.
In this study group, 94% of cases were
proven to be cases of allergic rhinitis. Cat
fur was found to be the commonest allergen.
Grass pollen, which is a common allergen
in European countries, was found in only
18% of cases in the present study. X-ray of
the paranasal sinuses as a routine
investigation was not found to be of much
use in perennial rhinitis. There was
significant correlation between results for
allergens tested by enzyme immnoassay and
skin prick test. Thus for a precise diagnosis
of allergic rhinitis, case history, skin test and
enzyme-immunoassay are all important,
Effisacy Q% dbendazole agafnt the three
common soil-transmitted helminthiases,
Foo LC, Lai PFK and Khalid Hassan
Trop Biomed 1989; 6: 133-136
*
The suitability of albendazole thcrapy as an
experimental tool in studies to determine the
impact of intestinal helrninthiases on growth
and nutritional status was evaluated. The
anthelmintic effects of a single dose of 400
mg albendazole on ascariasis, trichuriasis
and hookworm infections were compared to
that of a placebo in 82 school-going Malay
subjects harbouring all Lhree parasites.
Compared to the placebo, albendazole has a
cure rate advantage of 61 percentage points
against Ascaris, 39 percentage points against
hookworm and 2.5 percentage points against
Trichuris. No statistically significant
difference in egg reduction rates was
observed between the two treatment regimes
tested in heavy trichuriasis and moderate
hookworm infections. On a single-dose
basis, albendazole appears to have little
utility for the control, via mass therapy, of
intestinal helminthiases in areas when mixed
infection involving heavy trichuriasis are
prevalent.
MaPaysian schistosomiasis: description of
a population at risk.
Greer GJ, Dennis DT, Lai PF and Haniza
,
Anuar
J Trop Med Hyg 1989; 92: 203-208
The fullowing are not the original abstracts of the articles mentioned. These highlights are meant to convey
an understanding of the contribution made by each piece of research to medical science in Malaysia.
improve the quality of life of the rural poor
communities and the low income
metropolitan people".
Working towards this goal, the IMR as the
National Centre of Malaysia has been
conducting postgraduate regional teaching
programmes leading to the Diploma in
Applied Parasitology and Entomology
(DAP&E) and the Diploma in Medical
Microbiology (DMM). The DAP&E course
was started in 1970 and to date it has trained
295 professionals. Of these 267 were
sponsored by TROPMED, the rest by the
WHO and the Malaysian Technical
Cooperation Programme (MTCP). The
DMM course was started in Kuala Lumpur
somewhat later, in 1978, (having been held
in Saigon earlier) and has trained 153
professionals sponsored by TROPMED and
D.M.M.
11 by WHO and MTCP. Thus, apart from
receiving trainees from the SEAMEO
countries, both these courses have had
participants from Bangladesh, Burma,
China, Cook Islands, Egypt, Iran , India,
Khmer Republic, Kuwait, Laos, Nepal,
Nigeria, Papua New Guinea, Pakistan,
Solomon Islands, Sri Lanka, South Korea,
South Vietnam, Sudan and Western Samoa.
The IMR has also contributed significantly
towards maintaining other TROPMED
structures and mechanisms that have been
developed for regional cooperation and
coordination. These include the conduct of
regional seminars, conferences, technical
meetings, exchange of personnel and
consultative services.
Graduation Ceremony, 1991
Contributed by Ow-Yang Chee Kong
Research and Development Funding
o*
In recognition of the importance of science
and technology in economic developmentof
a country, a special fund was set up by the
Malaysian government for Research and
Development (R&D). A sum of $400
million was allocated to this fund under the
Fifth Malaysia Plan (1986 to 1990). For the
Sixth Malaysian Plan (6MP). approximately
$600 million is being requested. For the
purpose of funding, RBD activities are
divided into six sectors, i.e., agricultural,
medical, industrial, strategic, social science
and defence. For the period of the 6MP, a
total of about $60 million is requested for
the medical sector; this represents about
10%of the total R&D fund.
Initially the R&D fund was managed by the
National Council for Scientific Research
and Development and later this task was
entrusted to the Ministry of Science,
Technology and Environment (MSTE).
R&D activities in the country are directed
toward the "Intensification of Research in
Priority Areas (IRPA)". Expert Panels for
each sector were appointed by the MSTE to
determine these priority areas. In medical
sector seven priority areas were identified.
1. Research to facilitate application of
available technology
to control
food/water-borne diseases, nutritional
deficiencies, inappropriate fertility and
immunisable diseases.
Research in local diseases for which
basic knowledge regarding control is
still lacking.
Research in non-communicable diseases in which hazardous factors are
known, eg. smoking and alcohol, and in
which hazardous factors are unknown.
Research to reduce morbidity, mortality and limit disability for conditions
for which prevention is not known,
Research to meet needs of policy
makers and planners.
Research for technology development
Research in toxicology
Projects which fall within the bounds of one
or more of these priority areas are funded.
Grants are given for individual research
programmes which may comprise of one or
more related projects. The grants can only
be used for the following:
a)
b)
c)
d)
e)
transport and travelling
supplies
equipment and accessories
minor renovations and repairs
professional services
Two cases of schistosomiasis from a
retrospective review of autopsy material
had been traced to Kuala Koyan, an Orang
Asli village in Pahang. Subsequently,
transmission of Schistosoma malayensis,
involving the snail hosts Robertsiella
kaporensis and wild rats, was discovered at
Sungai Kapor, a small stream near Kuala
Koyan. This village offered an opportunity
to study a stable population at risk of
A
Malaysian schistosomiasis.
house-to-house census was taken of all 13
houses. It revealed that about one-fourth of
the population (total 83) used Sungai Kapor
as their principle source of water for
bathing, drinking and household tasks,
while the general population was often in
contact with this stream when fording or
while fishing. No schistosome ova were
detected in stool samples obtained from 56
individuals using the modified formal-ether
concentration technique.
T h e serological surveys using
enzyme-linked immunosorbent assay and
the circumoval precipitin test carried out on
capillary blood samples from 67 persons
revealed the presence of antibodies among
9% and 6%, respectively, and those
dependent on the foci of transmission for
water was found to have slightly higher
prevalences than the remainder of the
population. This study showed that even
among a stable population at risk of
schistosomiasis, the prevalence is low. It
also supported the hypothesis that S.
muluyensis is a zoonotic infection in man
and that it is unlikely to become a significant
public health problem.
Orang Asli family at Kuala Koyan
-- WHO Consultancy on Quality Control
in Clinical Chemistry
Mr T.D.Geary, a consultant appointed by
WHO spent one month ending, 14July 1990,
at the Institute for Medical Research. He is
the Head of the Institute of Medical and
Veterinary Science, in Adelaide, Australia.
A scientist with vast experience in clinical
chemistry, he has to his credit many
international appointments in the field.
quality control practices in the country.
These activities culminated in a seminar on
"Quality in the Health Care Laboratories" on
12-13th July at the IMR; the primary
objective of which was to extend some of
the benefits of the consultancy directly to
the pathologists and biochemists of the
laboratories.
While the terms of reference were broad and
directed essentially at the improvement of
quality control practices in the country,
various other aspects of clinical chemistry
bearing on quality of analytical
performance, including the state of the art
methodology and instrumentation and
future trends, were reviewed in dialogue
sessions and talks during the brief period of
the consultancy. Contact with the- WHO
Collaborating Centre, Wolfson Research
Laboratories, Birmingham, United
Kingdom was established to obtain
assistance for the national external quality
assessment programme conducted by the
Division of Biochcrnistry, IMR. The
software for the WHOIUK External Quality
Assessment Scheme which could easily
resolve problems, at the IMR, has been
appropriately adapted for use on
micro-computers and despatched to us.
Fact-finding tours of the peripheral state and
district hospital laboratories were also made
in order to assess the present status of
The general consensus of the meeting was
that adequate quality control in clinical
chemistry is practiced in the country's
hospital laboratories. It was felt necessary
that recent developments in quality control
practices be given due consideration. The
use of Westguard multi-rules in the
interpretation of quality control results, for
instance, should be encouraged. It would,
however, be practical if the rules were to be
applied differently and in combinations
according to the stage of development of the
laboratory. The various elements which
constitute "total quality control", that is,
quality laboratory practice, quality control,
quality assurance, quality improvement and
quality planning should also be appreciated
in the development of quality management
systems.
The recommendations in the report of the
consultant incorporate. the issues raised in
the seminar and resolutions arrived at for the
immediate and long term needs of IMR and
salaries and allowances for short-term
or contract staff g) rentals
f)
All applications for R&D grants must be
made on special forms. Requests for
funding by institutions of the Ministry of
Health (MOH) from 1992 onwards must be
in the form of individual projects. Fifteen
sets of completed forms for each proposed
project must be submitted to the Secretariat
of the Permanent Committee for Research,
Ministry of Health (MOH), c/o the Director,
Institute for Medical Research, before the
third week of December. These proposals
I
are vetted by the Research Review
Committee, Ministry of Health, and where
necessary, by the Ethical Committee.
Proposals approved by both these
committees are then forwarded to the MSTE
for evaluation by the Expert Panel. These
are then presented to the Economic Planning
Unit and the Federal Treasury for budget
considerations. Final approval is given by
Parliament.
Further information on this R&D funding
can be obtained from the Office .of the
Director, Institute for Medical Research.
Molecular Biology Course
A course in molecular biology which was
sponsored by SEAMEO- TROPMED was
conducted by Prof. B. Jordan and Dr. M.
Djabali of the Centre for Immunology at
Marseille-Luminity, France, in the IMR
from 8 to 15 November 1989.
Prof. Jordan conducted lectures on the
fundamentals of recombinant DNA
techniques and Dr. Djabali covered the
practical aspects of it.
Lectures covered the practical aspects of
DNA manipulation and subcloning of DNA
fragments: Why and How?, different kinds
of plasmids and their use, diagnostic probes
and polymerase chain reaction, competent
bacteria, genomic southerns and labelling
methods for probes, transfections of cells
with cloned genes and prospects for gene
therapy, physical mapping and the human
genome project, methods for the
construction of libraries, fragile x-linked
mental retardation: (approach by reverse
genetics and' DNA sequencing).
The practical sessions, at which participants
received hand-on experience, were based on
cleavage of cloned and genomic DNA with
restriction enzymes, gel electrophoresis,
preparation of DNA fragments, ligation into
plasmid, transformation of ligated mix into
competent bacteria, labelling of probes,
minipreparations from subclones, Southern
blots, hybridization and autoradiography.
Cor~tributedby Steven Arnbu
in Lubuk Pusing were the probable vectors
of B. malayi. There was no difference in the
pattern of biting of nulliparous and parous
populations, with a general peak period of
activity between 1800 and 2000 hours in
both ecotypes. The low parous rates
coupled with high daily mortality (27.9 43.8 1)of the mosquitoes could have been
important factors preventing active
transmission in the two ecotypes as
indicated by the low Annual Infective Biting
Rate (AIBR) and Annual Transmission
Potential (ATP) estimated for the vectors
concerned.
Mark-release-recapture experiments
demonstrated that Ma. uniformis had a
mean dispersal distance ranging from 1.45
to 1.71 km in the open swamp ecotype. The
longest flight distance recorded was 3.50
km. Based on these findings, the
importance of re-invasion must be
recognised when control operation is
restricted to small areas. The duration of
the gonotrophic cycle for Ma. uniformis was
estimated to be 3 to 4 days.
Daily
survivorship estimates (0.783 - 0.867)
based on the recapture rates of date specific
marked females was comparable to that
estimaled vertically from the dissection of
unmarked females (0.751 - 0.795).
Natural and laboratory infection studies
indicated that Cq. crassipes was capable of
transmitting B. malayi. l b o Cq. crassipes
with L3 Brugia in Jalan Tanjong Karang
appeared to be the first recorded in
Malaysia. The field studies also provided
evidence of similarity in seasonal
abundance, biting activity and survivorship
of Cq. crmsipes to the Mansonia vectors in
the same study area where their breeding
habitats also overlap.
In the studies on the surveillance of adult
Cq. crassipes, IMR traps with bird baits
proved to be a convenient and satisfactory
method of sampling the mosquitoes.
Vertical distribution showed that greater
numbers of the mosquitoes were caught at
the higher than at the lower elevations.
Based on the morphology of the adult
worms recovered and microfilarial stages in
naturally and experimentally infected
chickens, a bird filarioid Cardiofilaria
nilesi was shown to be present in Malaysia.
The presence of infective larvae in wild
caught mosquitoes indicated that Cq.
crassipes was the principal vector of C.
nilesi in birds.
Experimental transmission of C. nilesi in
chickens and jirds was succesfully carried
out using laboratory bred Cq. crassipes.
The results demonstrated for the first time
that a filarioid parasite from bird can be
transmitted to a mammal - jird. The short
prepatent period, prolonged patent period
and the nocturnal subperiodic pattern of
periodicity observed during the study could
contribute to the establishment of an ideal
model in the jird for not only basic studies
on host-parasite relationship but also for
screening potential filaricides.
Contributed by Chiang Geok Lian
LEMBAGA PENYUNTING
(EDITORIAL BOARD)
Pengerusi :
M. Jegathesan
Penyunting :
Josephine L. Ireland
Ahli :
Mohd. Zainuldin Taib
Siti Mizura Shahid
Joseph B. Lopez
Karen Lai Peng Foon
Chong Hen Kee
Chiang Geok 1,ian
Mansonin h e a e laying eggs on Salvinia leaves
Maosonia fernala feeding on a microfilaraemic cat
Bangunan IMR - 1977
Institut Penyelidikan Perubatan
(Institute for Medical Research)
Jalan F'ahang
50588 Kuala Lumpur
Malaysia
Tcl: 03-2986033
Fax: 03-2920675
Dicetak olnh Percetakan 7ainnn Ka++im ~ l n t JPN
~ ~ kKuala Lumour.

Similar documents