Infotainment manual

Comments

Transcription

Infotainment manual
OPEL ZAFIRA
Infotainment System
Conţinut
Touch & Connect ........................... 5
CD 40 USB .................................. 97
CD 30 / CD 30 MP3 ................... 139
Portalul de telefonie mobilă ....... 167
Touch & Connect
Introducere ..................................... 6
Aparatul radio .............................. 22
CD player ..................................... 27
Intrarea AUX ................................ 32
Portul USB ................................... 33
Fişiere muzică prin Bluetooth ...... 36
Sistemul de navigaţie ................... 38
Telefonul ...................................... 81
Index alfabetic .............................. 94
6
Introducere
Introducere
Informaţii generale ......................... 6
Funcţia antifurt ............................... 7
Prezentarea generală a
elementelor de comandă ............... 9
Funcţionarea ................................ 11
Informaţii generale
Sistemul Infotainment vă pune la
dispoziţie un sistem de tehnologie
avansată.
Aparatul radio dispune de şase
memorii de stocare a posturilor de
radio pentru banda de frecvenţă AM
şi de doisprezece memorii de stocare
a posturilor de radio pentru banda de
frecvenţă FM.
Playerul audio integrat vă asigură
redarea CD-urilor audio şi a CD-urilor
MP3/WMA.
Puteţi conecta surse audio externe,
de exemplu un iPod, un MP3-player,
un stick de memorie USB sau un CDplayer portabil la sistemul
Infotainment ca surse audio auxiliare;
fie prin intermediul unui cablu, fie prin
intermediul unei conexiuni Bluetooth.
Sistemul de navigaţie cu planificarea
dinamică a traseului vă va ghida în
siguranţă spre destinaţie, iar dacă
doriţi, va evita automat ambuteiajele
din trafic sau alte probleme de trafic.
Suplimentar, sistemul Infotainment
este echipat cu un portal de telefonie
care permite controlarea cu uşurinţă
şi în siguranţă a telefonului în
interiorul autovehiculului.
Opţional, sistemul Infotainment poate
fi utilizat cu ajutorul elementelor de
comandă instalate pe volan.
Designul atent conceput al
elementelor de comandă, al ecranului
tactil şi afişajele clare vă permit
controlarea uşoară şi intuitivă a
sistemului.
Notă
Acest manual descrie toate opţiunile
şi funcţiile disponibile pentru diverse
sisteme Infotainment. Unele
descrieri, inclusiv cele pentru
funcţiile afişajului şi ale meniurilor,
pot să nu fie disponibile la
autovehiculul dumneavoastră
datorită variantei de model,
specificaţiilor naţionale,
echipamentelor sau accesoriilor
speciale.
Introducere
Informaţii importante referitoare
la utilizare şi siguranţa în trafic
9 Avertisment
Sistemul Infotainment trebuie
utilizat astfel încât autovehiculul
să poată fi condus întotdeauna în
siguranţă. Dacă aveţi dubii, opriţi
autovehiculul şi acţionaţi sistemul
Infotainment când autovehiculul
este staţionat.
9 Avertisment
Utilizarea sistemului de navigaţie
nu exonerează şoferul de
răspunderea privind o atitudine
corectă, vigilentă în trafic. Trebuie
respectate întotdeauna
regulamentele corespunzătoare
de trafic.
Introduceţi date (de exemplu
adrese) doar când autovehiculul
este staţionar.
Dacă indicaţiile de traseu
contravin regulilor de circulaţie,
acestea din urmă vor avea
întotdeauna prioritate.
9 Avertisment
În anumite zone, străzile cu sens
unic şi alte căi de acces şi intrări
(de ex. zonele pietonale), unde nu
aveţi voie să intraţi, nu sunt
marcate pe hartă. În astfel de
zone, sistemul Infotainment va
emite un avertisment care va
trebui să fie acceptat. În acest caz,
va trebui să acordaţi atenţie
deosebită străzilor cu sens unic,
căilor de acces şi intrărilor unde nu
aveţi voie să intraţi cu
autovehiculul.
7
Recepţia radio
Recepţia radio poate fi perturbată de
zgomote de fond, distorsiuni sau
întreruperea completă a recepţiei
datorită:
■ modificării distanţei faţă de
emiţător,
■ recepţiei cu ecou datorate efectului
de reflexie,
■ efectului de ecranare.
Funcţia antifurt
În mod obişnuit, sistemul
Infotainment este deblocat şi
accesibil. În cazul în care se încearcă
extragerea cu forţa a sistemului
Infotainment, funcţia antifurt va fi
activată şi va bloca sistemul. În acest
caz, trebuie introdus un cod PIN din
patru cifre pentru deblocarea
sistemului Infotainment.
Notă
Codul PIN format din patru cifre este
tipărit pe cartela Carr Pass furnizată
împreună cu documentaţia
autovehiculului.
8
Introducere
Deblocarea sistemului
Infotainment
Dacă alimentarea cu energie a
sistemului Infotainment este
întreruptă, de exemplu în cazul în
care bateria autovehiculului este
deconectată, sistemul va fi blocat.
Atunci când se reia alimentarea cu
energie şi sistemul Infotainment este
pornit, pe afişaj va apărea un mesaj
care indică faptul că sistemul este
blocat.
Notă
Descrieri detaliate ale funcţionării
meniului prin intermediul ecranului
tactil sau a butonului multifuncţional
3 11.
1. Apăsaţi butonul tactil OK.
Se afişează o tastatură pentru
introducerea codului PIN.
2. Introduceţi cifrele codului
dumneavoastră PIN.
Pentru a debloca sistemul
Infotainment, introduceţi codul
dumneavoastră PIN din patru cifre:
Dacă este necesar, cifrele deja
introduse pot fi şterse apăsând pe
butonul tactil Delete (Ştergere).
3. După introducerea tuturor cifrelor,
apăsaţi butonul tactil OK pentru
confirmarea introducerii codului.
Se afişează un mesaj cu informaţii
importante cu privire la utilizarea
în siguranţă a sistemului
Infotainment, timp de câteva
secunde.
Sistemul Infotainment este
deblocat şi poate fi utilizat din nou.
Notă
Dacă codul PIN introdus a fost
incorect, se afişează un mesaj
corespondent. Sistemul
Infotainment este blocat în
continuare. Mai aveţi două încercări
pentru a introduce codul PIN corect.
Dacă codul PIN a fost introdus în
mod incorect de trei ori, sistemul
Infotainment va fi blocat timp de o
oră. Trebuie să aşteptaţi o oră, timp
în care sistemul Infotainment este
pornit, înainte de a încerca din nou
să introduceţi codul PIN corect.
Introducere
Prezentarea generală a elementelor de comandă
Touch & Connect
9
10
1
Introducere
l ......................................... 23
Radio: derulare în jos în
memoria posturilor de radio . . 23
2
CD/MP3: apăsare scurtă:
sărire piese spre înapoi;
apăsare lungă: derulare
rapidă spre înapoi ................. 28
W ......................................... 11
Modul Day (zi)/ Night
(noapte)/ Auto
(automatic): apăsare:
comutare între moduri ........... 11
3
Luminozitate: apăsare:
activare setare; rotire
buton multifuncţional:
reglare setare ........................ 11
m ......................................... 23
Radio: derulare în sus în
memoria posturilor de radio . . 23
4
CD/MP3: apăsare scurtă:
sărire piese spre înainte;
apăsare lungă: derulare
rapidă spre înainte ................ 28
Fanta CD ............................... 28
5
MAP ...................................... 39
11 / .......................................... 11
6
Afişarea hărţii ........................ 39
R .......................................... 28
7
Ejectarea CD-ului .................. 28
NAV ....................................... 39
Meniu: un nivel înapoi ........... 11
12 Butoanele pentru posturi
de radio 1...6 ........................ 23
8
Meniul de navigaţie ............... 39
TRAF ..................................... 70
9
Meniul Traffic info
(informaţii despre trafic) ........ 70
SETUP .................................. 11
Meniul Setup (Setări) ............ 11
10 Butonul multifuncţional .......... 11
Rotire: marcare butoane
de pe ecran sau opţiuni ale
meniurilor; stabilire
valoare numerică ................. 11
Apăsare: selectare/
activare butoane marcate
de pe ecran sau opţiuni din
meniu; confirmare valoare
setată; comutare la o
opţiune diferită din setări ....... 11
Apăsare lungă: salvarea
postului de radio ................... 23
Apăsare scurtă:
selectarea postului de radio . . 23
13 I .......................................... 85
Meniu Phone (Telefon) ......... 85
14 Butonul m .............................. 11
Apăsaţi: activarea/
dezactivarea sistemului
Infotainment .......................... 11
Rotiţi: reglarea volumului
sonor ..................................... 11
15 MEDIA ................................... 11
Modificare sursă audio
(radio, CD, AUX etc.) ............ 11
16 FM-AM .................................. 22
Activarea radioului sau
schimbarea benzii de
frecvenţe ............................... 22
Introducere
Comenzile audio de pe volan
3
Butonul p ............................ 85
Telefon conectat, niciun
apel activ: prima apăsare:
deschidere meniu telefon;
a doua apăsare: reapelare
(dacă numărul reapelat
este disponibil) ...................... 85
4
1
2
Butonul de reglare:
setarea manuală a orei
(consultaţi manualul de
utilizare a autovehiculului) ...... 9
Butonul q ............................. 11
Modificare sursă audio
(radio, CD, AUX etc.) ............ 11
Apăsare scurtă: acceptare
apeluri primite; apăsare
lungă: respingere apeluri
primite ................................... 85
Butonul d ............................... 23
Radio: derulare în sus în
memoria posturilor de radio . . 23
5
CD/MP3: sărire piese spre
înainte ................................... 28
Butonul c ............................... 23
Radio: derulare în jos în
memoria posturilor de radio . . 23
6
CD/MP3: sărire piese spre
înapoi .................................... 28
o Butonul de reglare ....... 11
Rotiţi: reglarea volumului
sonor ..................................... 11
11
Funcţionarea
Elementele de comandă
Sistemul Infotainment poate fi utilizat
prin intermediul butoanelor
funcţionale, al butoanelor
multifuncţionale, al ecranului tactil şi
al meniurilor care sunt prezentate pe
afişaj.
Comenzile sunt făcute opţional prin
intermediul:
■ unităţii centrale de comandă din
panoul de bord 3 9
■ comenzilor de pe volan 3 9
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment
Apăsaţi scurt butonul X. După
activarea sistemului Infotainment,
este activată ultima sursă selectată.
Dezactivarea automată
Dacă sistemul Infotainment a fost
activat cu ajutorul butonului X cu
contactul decuplat, acesta se va
dezactiva din nou automat la 1 oră
după ultima comandă a utilizatorului.
12
Introducere
Setarea volumului sonor
Rotiţi butonul X. Setarea curentă
este indicată pe afişaj.
La pornirea sistemului Infotainment,
va fi setat ultimul volum selectat.
Dacă volumul este comutat în
„surdină” (setat pe zero), se afişează
simbolul \ în rândul superior al
tuturor meniurilor.
Volumul sonor în funcţie de viteza
autovehiculului
Când este activat volumul sonor în
funcţie de viteza autovehiculului,
consultaţi secţiunea „Setarea
volumului sonor” de mai jos, volumul
sonor este adaptat automat pentru a
face faţă zgomotului produs de
carosabil şi de vânt în timp ce
conduceţi.
Reglarea volumului anunţurilor
despre trafic (TA)
Volumul anunţurilor despre trafic
poate fi reglat în timpul unui anunţ,
utilizând butonul X. Atunci când
anunţul s-a încheiat sau a fost anulat,
volumul este resetat în mod automat
la setarea originală.
Detalii suplimentare în legătură cu
funcţia TA 3 22 şi 3 25.
Reglarea volumului comenzilor
vocale (sistemul de navigaţie)
Volumul comenzilor vocale poate fi
reglat în timp ce este emisă o
comandă, utilizând butonul X sau
prin intermediul meniului de setare a
sistemului de navigaţie, consultaţi
secţiunea „Setarea volumului sonor”
de mai jos.
Setarea reglată este stocată de către
sistemul Infotainment şi va fi utilizată
în mod automat pentru toate
anunţurile de comenzi vocale
ulterioare, până când setarea nu este
modificată din nou.
Reglarea volumul surselor cu intrare
AUX
Nivelul relativ al volumului sonor al
surselor audio externe, de exemplu
un dispozitiv de redare CD portabil,
poate fi reglat prin intermediul
meniului de setare a sistemului audio,
consultaţi „Setarea volumului sonor”
de mai jos.
Reglarea volumului sonor al
telefonului
Volumul sonor al telefonului poate fi
reglat în timpul unui apel telefonic,
utilizând butonul X.
Setarea reglată este stocată de către
sistemul Infotainment şi va fi utilizată
în mod automat pentru toate apelurile
telefonice ulterioare, până când
setarea nu este modificată din nou.
Notă
Atunci când volumul sonor al
telefonului este modificat, volumul
tonului de apel se modifică în acelaşi
timp.
Modurile de funcţionare
Aparatul radio
Apăsaţi butonul FM-AM pentru a
deschide meniurile AM, FM1 sau
FM2 sau pentru a alterna între aceste
meniuri.
Descrierea detaliată a funcţiilor
radioului 3 22.
Introducere
Sistemele audio
Apăsaţi butonul MEDIA pentru a
deschide meniurile CD, CD MP3,
iPod, USB, AUX sau BLUETOOTH
AUDIO (AUDIO BLUETOOTH) (dacă
sunt disponibile) sau pentru a alterna
între aceste meniuri.
Descrierea detaliată a:
■ funcţiilor CD-player-ului 3 28
■ funcţiilor intrării AUX 3 32
■ funcţiilor portului USB 3 33
■ funcţiile de redare a fişierelor de
muzică prin Bluetooth 3 36
Sistemul de navigaţie
Apăsaţi butonul NAV pentru a
deschide meniul NAVIGATION
(NAVIGAŢIE).
Apăsaţi butonul MAP pentru a afişa o
hartă a drumurilor care indică poziţia
curentă a autovehiculului.
Descrierea detaliată a funcţiilor
sistemului de navigaţie 3 38.
Telefonul
Apăsaţi butonul I pentru a deschide
meniul PHONE (TELEFON).
Descrierea detaliată a funcţiilor
portalului de telefonie 3 81.
Comenzile pentru funcţionarea
meniului
Ecran tactil
Afişajul sistemului Infotainment are o
suprafaţă sensibilă la atingere care
permite interacţiunea directă cu
comenzile afişate ale meniului.
Puteţi, de exemplu, să activaţi un
buton de pe ecran lovindu-l uşor cu un
deget sau să modificaţi poziţia unui
element cursor de pe ecran,
deplasându-l cu ajutorul unui deget.
Atenţie
Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau
dure, precum stilouri cu gel,
creioane sau alte obiecte
asemănătoare pentru operarea
ecranului tactil.
13
Butonul multifuncţional
În cazul în care ecranul tactil nu este
utilizat pentru funcţionarea meniului,
butonul multifuncţional este
elementul central de control al
meniurilor.
Rotire:
■ pentru a selecta un buton tactil sau
un articol din meniu
■ pentru a modifica valoarea unei
setări
Apăsare:
■ pentru a activa un buton tactil sau
un articol din meniu selectat
■ pentru a confirma valoarea
modificată a unei setări
■ pentru a comuta la o altă opţiune
din setări
Butonul / (înapoi)
Apăsaţi butonul / pentru a reveni de
la un submeniu la următorul nivel
superior din meniu.
14
Introducere
Dacă un meniu este activ în mod
curent, de exemplu meniul FM1 sau
meniul CD, apăsând butonul / se
afişează harta cu poziţia curentă a
autovehiculului.
Exemple de utilizare a
meniurilor
Selectarea şi activarea unui buton
tactil sau a unui articol din meniu
Cu ajutorul ecranului tactil:
Loviţi uşor un buton tactil sau un
articol din meniu.
Este activată funcţia de sistem
corespunzătoare sau se afişează un
mesaj sau se afişează un submeniu
cu opţiuni suplimentare.
selectate/activate numai prin
intermediul ecranului tactil şi nu prin
intermediul butonului
multifuncţional.
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
1. Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar pentru
selectarea unui buton tactil sau a
unui articol din meniu.
Se evidenţiază butonul tactil sau
articolul din meniul selectat în
mod curent.
2. Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru activarea butonului tactil
sau a articolului din meniul
selectat.
Este activată funcţia de sistem
corespunzătoare, se afişează un
mesaj sau se afişează un
submeniu cu opţiuni
suplimentare.
Exemplu de meniu radio FM:
butoanele TA, FM List (Lista FM) şi
Tune (Acord) pot fi selectate/activate
numai prin intermediul ecranului
tactil.
Notă
În cadrul meniurilor audio principale
şi al meniurilor principale ale
telefonului, consultaţi exemplul de
mai jos, butoanele tactile din zona
inferioară a meniurilor pot fi
Notă
În capitolele următoare, paşii de
operare necesari pentru selectarea
şi activarea unui buton tactil sau a
unui articol din meniu prin
intermediul ecranului tactil sau al
unui buton multifuncţional vor fi
Introducere
descrişi astfel „...setaţi...butonul
tactil...” sau „...selectaţi...articolul din
meniu...”.
Mesajele
Apăsaţi butonul / dacă doriţi
suprimarea unui asemenea mesaj
fără declanşarea vreunei funcţii din
sistem.
Derularea printr-o listă lungă de
articole din meniu
15
sau
■ deplasaţi în sus sau în jos cursorul
din cadrul barei de derulare cu
ajutorul unui deget
pentru a derula prin lista de articole
din meniu.
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
Rotiţi butonul multifuncţional în sens
orar sau antiorar pentru a derula prin
lista de articole din meniu.
Ajustarea unei setări
Diferitele tipuri de setări disponibile în
cadrul diverselor meniuri cu setări
sunt afişate şi descrise mai jos.
Înainte ca o funcţie de sistem să fie
executată, se afişează adeseori un
mesaj care vă solicită confirmarea că
doriţi într-adevăr executarea funcţiei
sau confirmarea modului în care ar
trebui executată funcţia.
Selectarea şi activarea unui buton
tactil din cadrul unui mesaj
funcţionează la fel ca în cazul
butoanelor tactile dintr-un meniu.
Dacă sunt disponibile mai multe
articole din meniu decât cele afişate
pe ecran, se afişează o bară de
derulare.
Cu ajutorul ecranului tactil:
■ Loviţi uşor butonul tactil ∧ sau ∨ din
cadrul barei de derulare,
16
Introducere
Exemplu: Setările audio
Cu ajutorul ecranului tactil:
Loviţi uşor unul dintre butoanele
tactile, de exemplu - sau +, din dreptul
unei setări pentru a ajusta această
setare.
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
1. Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar pentru a
selecta un articol din meniu.
2. Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru a activa articolul selectat
din meniu.
Eticheta articolului din meniu este
evidenţiată în roşu.
3. Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar pentru a
ajusta setarea.
4. Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru a confirma setarea
ajustată.
Eticheta articolului din meniu nu
mai este colorată în roşu.
Notă
În capitolele următoare, paşii de
operare necesari pentru reglarea
unei setări prin intermediul ecranului
tactil sau al unui buton
multifuncţional vor fi descrişi astfel
„...reglaţi...setarea...”.
Exemplu: Setări pentru evitarea unui
drum
Cu ajutorul ecranului tactil:
Loviţi uşor butonul tactil - sau + din
dreptul unei setări pentru a ajusta
această setare.
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
Se execută aceiaşi paşi de operare
descrişi în „Exemplu: Setările audio”.
Introducere
Exemplu: Setările afişajului
Cu ajutorul ecranului tactil:
Loviţi uşor pe un articol din meniu
pentru a comuta la altă opţiune din
setări.
Notă
Punctele afişate sub o setare indică
numărul de opţiuni care sunt
disponibile pentru acea setare.
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
1. Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar pentru a
selecta un articol din meniu.
2. Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru a comuta la altă opţiune din
setări.
Notă
În capitolele următoare, paşii de
operare necesari pentru comutarea
la altă opţiune de setare prin
intermediul ecranului tactil sau al
unui buton multifuncţional vor fi
descrişi astfel „...setaţi...la...„nume
opţiune”...”.
17
Exemplu: Setările sistemului
Cu ajutorul ecranului tactil:
Loviţi uşor pe un articol din meniu, de
exemplu Touch Click (Clic tactil),
pentru a comuta setarea la On
(Activat) sau Off (Dezactivat).
Cu ajutorul butonului multifuncţional:
1. Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar pentru a
selecta un articol din meniu.
2. Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru a comuta setarea la On
(Activat) sau Off (Dezactivat).
18
Introducere
Notă
În capitolele următoare, paşii de
operare necesari pentru comutarea
unei setări la On (Activat) sau Off
(Dezactivat) prin intermediul
ecranului tactil sau al unui buton
multifuncţional vor fi descrişi astfel
„...setaţi...la...On (Activat)...” sau
„...setaţi...la...Off (Dezactivat)...”.
Setarea tonalităţii
sau
■ dacă un meniu audio principal este
activ în mod curent, de exemplu
meniul FM1 sau CD, apăsaţi
butonul multifuncţional.
Notă
Butonul tactil Audio din meniul
SETUP (CONFIGURARE) nu poate
fi selectat atunci când volumul este
redus la minim.
Fader (Atenuator)
Utilizaţi această setare pentru a regla
distribuţia volumului sonor între
difuzoarele din faţă şi din spate ale
autovehiculului.
Setarea volumului sonor
Reglarea volumului sonor în funcţie
de viteza autovehiculului
Bass (Joase)
Utilizaţi această setare pentru a
intensifica sau a atenua frecvenţele
joase ale surselor audio.
Treble (Înalte)
Utilizaţi această setare pentru a
intensifica sau a atenua frecvenţele
înalte ale surselor audio.
Pentru a deschide meniul AUDIO
SETUP (CONFIGURARE AUDIO):
■ Apăsaţi butonul SETUP, apoi
apăsaţi butonul tactil Audio,
Balance (Balans)
Utilizaţi această setare pentru a regla
distribuţia volumului sonor între
difuzoarele din partea dreaptă şi din
partea stângă a autovehiculului.
Pentru a deschide meniul AUDIO
SETUP (CONFIGURARE AUDIO):
■ Apăsaţi butonul SETUP, apoi
apăsaţi butonul tactil Audio,
Introducere
sau
■ dacă un meniu audio principal este
activ în mod curent, de exemplu
meniul FM1 sau CD, apăsaţi
butonul multifuncţional.
Notă
Butonul tactil Audio din meniul
SETUP (CONFIGURARE) nu poate
fi selectat atunci când volumul este
redus la minim.
Pentru a regla gradul de adaptare al
volumului sonor: setaţi Speed vol.
(Volum în funcţie de viteză) la o
valoare cuprinsă între 0 şi 5.
0: nicio intensificare a volumului
sonor pe măsură ce viteza
autovehiculului creşte.
5: o intensificare maximă a volumului
sonor pe măsură ce viteza
autovehiculului creşte.
Reglarea volumul surselor cu intrare
AUX
(consultaţi ilustraţia de mai sus a
meniului AUDIO SETUP
(CONFIGURARE AUDIO))
Pentru a regla nivelul relativ al
volumului sonor pentru sursele audio
externe, de exemplu un CD player:
setaţi AUX Level (Nivel AUX) la Quiet
(Silenţios), Medium (Mediu) sau Loud
(Tare).
Reglarea volumului comenzilor
vocale (sistemul de navigaţie)
Pentru a deschide meniul
NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE):
apăsaţi butonul SETUP şi apoi
selectaţi butonul tactil Navigation
(Navigaţie).
19
Dacă Voice Guidance (Ghidare
vocală) este setat la Off (Dezactivat),
setaţi-l la On (Activat).
Setaţi Voice Vol. (Volum voce) la
nivelul de volum sonor dorit. După
fiecare modificare va fi emis un
răspuns vocal.
Setările sistemului
Diverse setări şi adaptări pentru
sistemul Infotainment pot fi efectuate
prin intermediul meniului SYSTEM
SETUP (CONFIGURARE SISTEM).
20
Introducere
Pentru a deschide acest meniu:
apăsaţi butonul SETUP şi apoi
selectaţi butonul tactil System
(Sistem).
Reglarea afişajului
Pentru a deschide meniul DISPLAY
SETUP (CONFIGURARE AFIŞAJ):
selectaţi articolul Display (Afişaj) din
meniu.
luminos), Bright (Luminos), Medium
(Mediu), Dark (Întunecat) sau Very
Dark (Foarte întunecat).
Modul afişajului
Pentru a regla afişajul în funcţie de
condiţiile curente de iluminare
exterioară: setaţi Display Mode (Mod
afişaj) la Day (Ziua), Night (Noaptea)
sau Automatic (Automat).
Atunci când este selectat Automatic
(Automat), modul afişajului este
modificat în mod automat în funcţie
de condiţiile de iluminare exterioară.
Direcţia de derulare
Pentru a regla direcţia de derulare
pentru articolul din meniu selectat
prin intermediul butonului
multifuncţional: setaţi Scroll Direction
(Direcţie derulare) la [ sau la ].
Luminozitatea
Pentru a regla luminozitatea
afişajului: setaţi Brightness
(Luminozitate) la Very Bright (Foarte
Pentru a deschide meniul
LANGUAGE (LIMBA): selectaţi
articolul Language (Limba) din meniu.
Setarea limbii
Textele din meniurile afişajului
sistemului Infotainment pot fi afişate
în diverse limbi.
Atunci când se modifică limba textelor
din meniuri, se va modifica şi limba
comenzilor vocale.
Selectaţi limba dorită pentru textul
meniurilor.
Activarea sau dezactivarea clicurilor
tactile
Dacă articolul Touch Click (Clic
tactil) din meniul SYSTEM SETUP
(CONFIGURARE SISTEM) este
setat la On (Activat), fiecare lovire
uşoară a unui buton tactil sau a unui
articol din meniu este indicată printrun clic.
Introducere
Activarea sau dezactivarea sunetelor
de sistem
Dacă articolul System sounds
(Sunete de sistem) din meniul
SYSTEM SETUP (CONFIGURARE
SISTEM) este setat la On (Activat),
următoarele acţiuni efectuate de
către utilizator sau de către sistem
sunt indicate printr-un semnal sonor:
■ Radio: stocarea unui post de radio
prin intermediul butoanelor de la 1
la 6 ale postului de radio.
■ Dispozitivul de redare CD:
activarea derulării rapide înainte
sau înapoi.
■ Sistemul de navigaţie: activarea
sau dezactivarea ghidării vocale
prin intermediul butonului tactil
Voice (Voce) de pe afişajul hărţii.
Revenirea la setările din fabrică
Pentru a reseta toate setările şi
memoria sistemului la setările iniţiale
din fabrică: selectaţi articolul Factory
settings (Setări de fabrică) din meniul
SYSTEM SETUP (CONFIGURARE
SISTEM) şi confirmaţi mesajul
ulterior.
21
22
Aparatul radio
Aparatul radio
Utilizarea ...................................... 22
Căutarea unui post radio ............. 23
Sistemul de date radio (RDS) ...... 25
Utilizarea
Notă
În cadrul meniurilor radioului, puteţi
utiliza numai ecranul tactil pentru a
selecta/activa butoanele tactile din
zona inferioară a meniurilor.
Activarea radioului
Apăsaţi butonul FM-AM pentru a
accesa meniul principal radio.
Va fi recepţionat ultimul post de radio
selectat.
Dacă postul de radio redat în mod
curent este un post de radio RDS
3 25, se afişează denumirea
postului de radio şi informaţii legate
de programul difuzat.
Selectarea benzii de frecvenţe
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul FM-AM pentru a selecta
banda de frecvenţe dorită.
Va fi recepţionat ultimul post de radio
selectat din banda de frecvenţe
respectivă.
Dacă banda de frecvenţe este
modificată de la FM1 la FM2 sau
invers, postul de radio recepţionat în
mod curent va rămâne activ.
Dacă postul de radio recepţionat în
mod curent este stocat cu ajutorul
unuia dintre butoanele postului de
radio de la 1 la 6, numărul butonului
corespunzător, de exemplu P3, este
afişat în dreptul denumirii benzii de
frecvenţă în rândul superior al
meniului.
Aparatul radio
Notă
Sunt disponibile două meniuri bandă
de frecvenţe FM care vă permit să
stocaţi 12 posturi de radio FM cu
ajutorul butoanelor pentru posturile
de radio 1-6.
Activarea sau dezactivarea
anunţurilor despre trafic (TA)
Dacă nu este detectat niciun alt post
de radio care poate fi recepţionat,
ultimul post de radio redat va fi
recepţionat din nou.
Dacă nu este detectat niciun alt post
de radio care poate fi recepţionat,
ultimul post de radio redat va fi
recepţionat din nou.
Utilizarea afişajului frecvenţei
Apăsaţi butonul tactil Tune (Acord).
Se afişează o scală de frecvenţă.
Acordarea manuală a posturilor
de radio
(funcţia TA nu este disponibilă pentru
banda de frecvenţă AM)
Apăsaţi butonul tactil TA pentru a
activa sau a dezactiva recepţionarea
de anunţuri despre trafic.
Detalii suplimentare în legătură cu
funcţia TA 3 25.
Căutarea unui post radio
Căutarea automată a posturilor
de radio
Apăsaţi scurt butonul l sau butonul
m. Se caută următorul post de radio
ce poate fi recepţionat, acesta fiind
redat automat.
23
Apăsaţi butonul l sau butonul m
(de pe panoul de bord) şi menţineţi-l
apăsat. Eliberaţi butonul când
aproape s-a ajuns la frecvenţa dorită
pe scara de frecvenţă.
Se caută următorul post de radio ce
poate fi recepţionat, acesta fiind redat
automat.
Utilizarea butonului multifuncţional
În timp ce un meniu radio este activ:
rotiţi butonul multifuncţional în sens
orar sau antiorar pentru a modifica
frecvenţa de recepţie.
Utilizarea afişajului frecvenţei
Apăsaţi butonul tactil Tune (Acord).
Se afişează o scală de frecvenţă.
Sunt disponibile următoarele opţiuni
pentru acordarea frecvenţei
solicitate:
■ Loviţi uşor scara de frecvenţă.
■ Apăsaţi scurt butonul tactil k sau
l.
■ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
tactil k sau l.
■ Rotiţi butonul multifuncţional în
sens orar sau antiorar.
24
Aparatul radio
Lista posturilor FM
În lista posturilor de radio FM sunt
furnizate toate posturile de radio FM
care pot fi recepţionate în zona
curentă de recepţie pentru a fi
selectate.
Apăsaţi butonul tactil FM List (Lista
FM) pentru a afişa lista.
Înregistrarea din listă a postului de
radio FM redat în mod curent este
evidenţiată în roşu.
Dacă un post de radio este memorat
pentru unul dintre butoanele
presetate pentru posturile de radio
1-6, numele benzii de frecvenţă
corespunzătoare şi numărul
butonului sunt afişate în listă,
de exemplu, FM1-P3.
Selectaţi intrarea din listă a postului
FM care urmează a fi redat.
Notă
Receptorul dual al sistemului
Infotainment actualizează continuu,
în fundal, lista posturilor de radio
FM.
Astfel se asigură, de exemplu, ca în
lista posturilor de radio să fie inclus
permanent postul de radio FM
recepţionabil în zona parcursă la un
moment dat în cursul unei călătorii
mai lungi.
Cum actualizarea automată durează
un timp, s-ar putea să nu fie
disponibile la un moment dat toate
posturile de radio recepţionabile
atunci când are loc trecerea dintr-o
zonă de recepţie în alta.
Butoanele pentru posturi de
radio 1...6
Pentru fiecare bandă de frecvenţă
(AM, FM1 şi FM2), pot fi memorate
şase posturi de radio pentru
butoanele posturilor de radio 1-6.
Memorarea unui post de radio
1. Selectaţi banda de frecvenţă
dorită.
2. Acordaţi postul dorit sau selectaţil din lista posturilor FM.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat unul
dintre butoanele pentru posturile
de radio până când auziţi un
semnal sonor.
Numărul butonului
corespunzător, de ex., P3, se
afişează lângă numele benzii de
frecvenţă în rândul superior al
meniului.
Postul de radio recepţionat în mod
curent este memorat şi va putea fi
apelat în viitor prin intermediul
butonului pentru postul de radio.
Aparatul radio
Notă
Dacă nu se aude niciun semnal
sonor în momentul memorării unui
post de radio, înseamnă că sunetele
de sistem sunt dezactivate.
Activarea sunetelor de sistem 3 11.
Regăsirea unui post de radio
Selectaţi banda de frecvenţă dorită şi
apăsaţi scurt un buton pentru un post
de radio pentru a apela postul de
radio corespunzător.
Sistemul de date radio
(RDS)
RDS este un sistem prin intermediul
căruia se transmit informaţii codate
digital, transmise suplimentar
emisiilor normale ale posturilor de
radio FM. RDS oferă servicii
informative precum denumirea
postului de radio, informaţii despre
trafic şi mesaje radio.
Modul
RDS Regional (RDS regional)
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare programe
regionale diferite pe frecvenţe diferite.
Sistemul Infotainment se conectează
întotdeauna la frecvenţa de difuzare
cu cea mai bună recepţie a postului
de radio RDS redat în mod curent.
Dacă modul RDS Regional (RDS
regional) este activat, sunt luate în
considerare numai frecvenţele
postului de radio RDS recepţionat în
mod curent care coincid cu cele ale
programului regional.
Dacă modul RDS Regional (RDS
regional) este dezactivat, sunt luate
în considerare şi frecvenţele postului
de radio RDS recepţionat în mod
curent care nu coincid cu cele ale
programelor regionale.
Activarea sau dezactivarea modului
RDS Regional (RDS regional)
Apăsaţi butonul SETUP, apoi apăsaţi
butonul tactil Radio settings (Setări
radio).
25
Se afişează meniul RADIO SETUP
(CONFIGURARE RADIO).
Setaţi RDS Regional (RDS regional)
pe On (Activat) sau Off (Dezactivat).
Anunţurile despre trafic (TA)
Funcţia TA este disponibilă în orice
mod de operare (de exemplu modul
radio FM, modul CD sau modul de
navigaţie) cu excepţia modului radio
AM.
Dacă funcţia TA este activată, iar
sistemul Infotainment recepţionează
un anunţ despre trafic prin intermediul
unui post de radio RDS, sursa audio
activă în mod curent va fi întreruptă.
26
Aparatul radio
Se afişează un mesaj şi se emite un
anunţ vocal.
Pe parcursul anunţului vocal, volumul
sonor poate fi modificat prin rotirea
butonului m.
Anunţul despre trafic poate fi anulat
apăsând butonul tactil Cancel
(Anulare).
Atunci când anunţul despre trafic s-a
încheiat sau a fost anulat, volumul
sonor este resetat în mod automat la
setarea originală.
Notă
Atunci când este selectat un alt mod
de operare decât modul radio
(de exemplu modul CD sau modul
de navigaţie), radioul rămâne activ
în fundal.
Dacă ultimul post de radio selectat
nu emite anunţuri despre trafic,
sistemul Infotainment se
conectează în mod automat la un
post de radio care emite anunţuri
despre trafic (chiar dacă a fost
selectată banda de frecvenţe AM în
prealabil).
Acest lucru vă asigură că anunţurile
din trafic importante cu privire la o
anumită regiune pot fi recepţionate
în orice moment, indiferent de modul
de operare selectat.
Activarea sau dezactivarea
anunţurilor despre trafic
Apăsaţi butonul tactil TA pentru a
activa sau a dezactiva recepţionarea
de anunţuri despre trafic.
Atunci când este activată
recepţionarea de anunţuri despre
trafic, TA se afişează în rândul
superior al tuturor meniurilor
principale. Dacă anunţurile despre
trafic nu pot fi recepţionate, TA este
barat.
Notă
Butonul tactil TA este disponibil în
toate meniurile audio principale
(de exemplu în meniul FM1 sau CD)
precum şi în meniul TRAFFIC INFO
(INFORMAŢII PRIVIND
TRAFICUL).
În meniul TRAFFIC INFO
(INFORMAŢII PRIVIND
TRAFICUL), butonul tactil TA nu
poate fi selectat dacă volumul este
redus la minim.
Ascultarea în exclusivitate a
anunţurilor despre trafic
Activaţi anunţurile despre trafic şi
reduceţi complet volumul sonor al
sistemului Infotainment.
CD player
CD player
Informaţii generale ....................... 27
Utilizarea ...................................... 28
Informaţii generale
CD-playerul sistemului Infotainment
poate reda CD-uri audio şi CD-uri
MP3/WMA.
Atenţie
În niciun caz nu introduceţi în
playerul audio DVD-uri, CD-uri cu
diametrul de 8 cm sau CD-uri de
alte forme decât standard.
Nu aplicaţi niciun fel de etichete pe
CD-uri. Aceste discuri se pot bloca
în unitatea CD şi o pot defecta
iremediabil. În acest caz, va fi
necesară înlocuirea dispozitivului,
ceea ce va implica cheltuieli
substanţiale.
Informaţii importante referitoare
la CD-urile audio şi CD-urile
MP3/WMA
■ Pot fi utilizate următoarele formate
CD:
CD, CD-R şi CD-RW.
■ Pot fi utilizate următoarele formate
de fişiere:
27
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, (Romeo,
Joliet).
Fişierele MP3 şi WMA scrie în orice
format, altul decât cele menţionate
mai sus, pot să nu fie redate corect,
iar numele fişierelor şi numele
directoarele pot să nu fie afişate
corect.
■ Este posibil ca CD-urile audio cu
protecţie împotriva copierii
neconforme cu standardul referitor
la CD-urile audio să nu fie redate
corect sau chiar deloc.
■ CD-urile şi CD-RW-urile
inscripţionate pe cont propriu sunt
mult mai vulnerabile la manevrarea
incorectă decât CD-urile
preinscripţionate. Trebuie
asigurată manevrarea corectă, în
special în cazul CD-urilor şi CDRW-urilor inscripţionate pe cont
propriu, conform celor de mai jos.
■ Este posibil ca CD-urile şi CD-RWurile inscripţionate pe cont propriu
să nu fie redate corect sau chiar
deloc.
28
CD player
■ În cazul CD-urilor cu mod combinat
(combinaţii de muzică şi date,
de ex. MP3), numai pistele audio
vor fi detectate şi redate.
■ Evitaţi să lăsaţi amprente atunci
când schimbaţi CD-urile.
■ Puneţi CD-urile înapoi în carcase
imediat după scoaterea din playerul
audio pentru a le proteja împotriva
deteriorării şi murdăriei.
■ Murdăria şi lichidele de pe CD-uri
pot contamina lentilele CDplayerului din interiorul aparatului şi
pot cauza defecţiuni.
■ Protejaţi CD-urile împotriva căldurii
şi a radiaţiei solare directe.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe un CD
MP3/WMA:
Numărul maxim de directoare/liste
de redare: 200.
Numărul maxim de fişiere/melodii:
800.
Este suportată o ierarhie a
directoarelor cu cel puţin 8 niveluri.
Fişierele WMA cu DRM (Digital
Rights Management - management
digital al drepturilor) procurate de la
magazinele virtuale online nu pot fi
redate.
Fişierele WMA pot fi redate în
siguranţă numai dacă au fost
create cu versiunea Windows
Media Player 9 sau o versiune
ulterioară.
Extensii aplicabile pentru listele de
redare: .m3u, .pls, .wpl.
Poziţiile din lista de redare trebuie
să fie în formă de căi relative.
■ Acest capitol tratează numai
redarea fişierelor MP3, deoarece
modul de utilizare pentru fişierele
MP3 şi WMA este identic. Când
este încărcat un CD cu fişiere
WMA, sunt afişate meniurile
corespunzătoare MP3.
Iniţierea redării CD-ului
Împingeţi CD-ul audio sau CD-ul MP3
cu partea tipărită în sus în fanta CD
până când acesta este preluat.
Redarea CD-ului este iniţiată automat
şi este afişat meniul CD sau CD MP3.
Dacă CD-ul introdus a fost redat deja
în prealabil de către dispozitivul de
redare CD va fi reluată de la ultima
piesă redată.
Utilizarea
Notă
În cadrul meniurilor dispozitivului de
redare CD, puteţi utiliza numai
ecranul tactil pentru a selecta/activa
butoanele tactile din zona inferioară
a meniurilor.
Dacă există deja un CD în unitate, dar
meniul necesar redării CD-ului nu
este activ:
CD player
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a deschide
meniul CD audio sau CD MP3 şi
pentru a iniţia redarea CD-ului.
Redarea CD-ului va începe de la
ultima piesă care a fost redată.
În funcţie de datele memorate pe CDul audio sau pe CD-ul MP3, vor fi
prezentate pe afişaj diferite informaţii
cu privire la CD şi piesa muzicală în
curs de redare.
Dacă modul normal de redare CD-uri
este activ (nu este activat niciun mod
de mixare sau de repetare, consultaţi
mai jos): redarea începe din nou de la
prima piesă de pe CD, după redarea
tuturor pieselor de pe CD.
Notă
Directoarele şi listele de redare
stocate pe un CD MP3 sunt preluate
în acelaşi fel de către dispozitivul de
redare CD.
Descrierile de mai jos cu privire la
directoarele stocate pe un CD MP3
se aplică şi la listele de redare.
Oprirea temporară a redării
CD-ului
Pentru a opri temporar redarea CDului introdus: reduceţi volumul la
minim.
Pentru a relua redarea CD-ului: măriţi
din nou volumul.
Selectarea unei piese
29
Înregistrarea din listă a piesei redate
în mod curent este evidenţiată în
roşu.
Selectaţi piesa dorită.
În timpul redării unui CD MP3
Apăsaţi butonul tactil Browse
(Răsfoire) pentru a afişa o listă cu
toate piesele incluse în directorul
selectat în mod curent.
În timpul redării CD-ului audio
Apăsaţi butonul tactil Browse
(Răsfoire) pentru a afişa o listă cu
toate piesele incluse pe CD.
Înregistrarea din listă a piesei redate
în mod curent este evidenţiată în
roşu.
Pentru a selecta un alt director (dacă
este disponibil): selectaţi articolul
Folder Up (Director în sus) din listă
30
CD player
(prima înregistrare din listă) sau
apăsaţi butonul /. Se afişează o listă
cu toate directoarele incluse pe CD.
Selectaţi directorul dorit.
Selectaţi piesa dorită din director.
Modul mixare (aleatoriu)
Trecerea la piesa următoare
sau la piesa anterioară
Apăsaţi scurt o dată sau de mai multe
ori butonul l sau m.
Derularea rapidă înainte sau
înapoi
Apăsaţi butonul l sau m şi
menţineţi-l apăsat pentru a derula
rapid înainte sau înapoi piesa în curs
de redare.
Notă
Activarea funcţiei de derulare rapidă
înainte sau înapoi este indicată
printr-un semnal sonor, dacă
sunetele de sistem sunt activate
3 11.
În timpul redării CD-ului audio
Dacă modul mixare este activat, toate
piesele incluse pe CD-ul audio sunt
redate în ordine aleatorie.
Apăsaţi butonul tactil Mix (Mixare)
pentru a activa sau a dezactiva modul
mixare.
Dacă modul mixare este activat, va fi
prezentat Mix (Mixare) pe afişaj.
În timpul redării CD-ului MP3
Dacă este introdus un CD MP3, toate
piesele din directorul selectat în mod
curent sau toate piesele incluse pe
CD pot fi redate în ordine aleatorie.
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul tactil Mix (Mixare) pentru a
activa modul Mix folder (Mixare
director) sau modul Mix all (Mixare
toate), sau pentru a dezactiva modul
mixare.
În funcţie de modul activat, pe afişaj
va apărea Mix folder (Mixare
director) sau Mix all (Mixare toate).
Modul repetare
CD player
În timpul redării CD-ului audio
Dacă modul repetare este activat,
piesa redată în mod curent va fi
redată în mod repetat până când
modul repetare este dezactivat din
nou.
Apăsaţi butonul tactil Repeat
(Repetare) pentru a activa sau a
dezactiva modul repetare.
Dacă modul repetare este activat, va
fi prezentat Repeat track (Repetare
piesă) pe afişaj.
În timpul redării CD-ului MP3
Dacă este introdus un CD MP3, piesa
curentă sau toate piesele din
directorul selectat în mod curent pot fi
redate în mod repetat până când
modul repetare este dezactivat din
nou.
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul tactil Repeat (Repetare)
pentru a activa modul Repeat track
(Repetare piesă) sau modul Repeat
folder (Repetare director), sau pentru
a dezactiva modul repetare.
În funcţie de modul activat, pe afişaj
va apărea Repeat track (Repetare
piesă) sau Repeat folder (Repetare
director).
Activarea sau dezactivarea
anunţurilor despre trafic (TA)
Apăsaţi butonul tactil TA pentru a
activa sau a dezactiva recepţionarea
de anunţuri despre trafic.
Detalii suplimentare în legătură cu
funcţia TA 3 25.
Ejectarea unui CD
Apăsaţi butonul R.
CD-ul este ejectat din fanta CD.
Dacă CD-ul nu este îndepărtat după
ejectare, va fi automat preluat din nou
în interior după câteva secunde.
31
32
Intrarea AUX
Intrarea AUX
Informaţii generale ....................... 32
Utilizarea ...................................... 32
Informaţii generale
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Este posibilă, de exemplu,
conectarea la intrarea AUX a unui
CD-player portabil cu o fişă de
conectare de 3,5 mm.
Utilizarea
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
AUX.
În acest moment, semnalul audio al
sursei audio conectate se transmite
prin intermediul difuzoarelor
sistemului Infotainment.
Volumul sonor poate fi reglat cu
ajutorul butonului m sau al rotiţei de
reglare o de pe volan.
Pentru adaptarea setărilor volumului
sonor la cerinţele sursei audio
conectate: 3 11.
Portul USB
Portul USB
Informaţii generale ....................... 33
Redarea fişierelor audio salvate . . 34
Informaţii generale
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Puteţi conecta un MP3-player, o
unitate USB, un card SD (prin
intermediul unui conector/adaptor
USB) sau un iPod la portul USB.
Atunci când sunt conectate la portul
USB, diverse funcţii ale dispozitivelor
de mai sus pot fi utilizate prin
intermediul comenzilor şi al meniurilor
din cadrul sistemului Infotainment.
Notă
Nu toate modelele de MP3 playere,
porturi USB sau iPod-uri sunt
suportate de către sistemul
Infotainment.
Informaţii importante
■ Dispozitivele externe conectate la
portul USB trebuie să fie în
conformitate cu specificaţia USB
Mass Storage Class (USB MSC)
(Clasa de stocare în masă USB).
33
■ Dispozitivele conectate prin
intermediul portului USB sunt
suportate în conformitate cu
Specificaţia USB V 2.0. Viteza
maximă suportată: 12 Mbit/s.
■ Sunt suportate numai dispozitivele
cu sistem de fişiere FAT16/FAT32.
■ Nu sunt suportate HDD-urile
(unităţile hard disc).
■ Huburile USB nu sunt suportate.
■ Pot fi utilizate următoarele formate
de fişiere:
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, (Romeo,
Joliet).
Fişierele MP3 şi WMA scrie în orice
format, altul decât cele menţionate
mai sus, pot să nu fie redate corect,
iar numele fişierelor şi numele
directoarele pot să nu fie afişate
corect.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe dispozitive
externe conectate la portul USB:
Numărul maxim de directoare/liste
de redare: 5.000.
Numărul maxim de fişiere/melodii:
15.000.
34
Portul USB
Numărul maxim de fişiere/melodii
în director/listă de redare: 6.000.
Este suportată o ierarhie a
directoarelor cu cel puţin 8 niveluri.
Fişierele WMA cu DRM (Digital
Rights Management - management
digital al drepturilor) procurate de la
magazinele virtuale online nu pot fi
redate.
Fişierele WMA pot fi redate în
siguranţă, numai dacă au fost
create cu versiunea Windows
Media Player 9 sau o versiune
ulterioară.
Extensii aplicabile pentru listele de
redare: .m3u, .pls, .wpl.
Poziţiile din lista de redare trebuie
să fie în formă de căi relative.
Atributele sistemului pentru
directoare/ fişiere ce conţin date
audio nu trebuie să fie setate.
Redarea fişierelor audio
salvate
iPod-ul
MP3 player, port USB, card SD
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
USB audio.
Se iniţiază redarea datelor audio
memorate pe dispozitivul USB.
Operarea surselor de date audio
conectate prin intermediul USB se
face la fel ca în cazul unui CD MP3/
WMA 3 28.
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
iPod.
Se iniţiază redarea datelor audio
memorate pe iPod.
Operarea iPod-ului conectat prin
intermediul USB se face aproximativ
la fel ca în cazul unui CD MP3/WMA
3 28.
Mai jos sunt descrise doar aspectele
referitoare la operare ce diferă/ apar
în plus.
Portul USB
Navigator muzică
În funcţie de modelul/versiunea iPodului conectat şi a datelor stocate în
memoria acestuia, există numeroase
opţiuni de a selecta şi de a reda
piesele.
Apăsaţi butonul tactil Browse
(Răsfoire) pentru a afişa un meniu cu
opţiunile disponibile pentru navigarea
prin fişierele cu muzică.
Selectaţi opţiunea dorită pentru
navigarea prin fişierele cu muzică.
Următorii paşi de operare sun
aproximativ la fel cu cei descrişi
pentru selectarea pieselor din
directoarele din cadrul unui CD MP3/
WMA 3 28.
35
36
Fişiere muzică prin Bluetooth
Fişiere muzică prin
Bluetooth
Informaţii generale ....................... 36
Funcţionarea ................................ 36
Informaţii generale
Sursele audio cu funcţia Bluetooth
activată (de exemplu telefoane
mobile cu redare de fişiere de muzică,
MP3 playere cu funcţie Bluetooth
etc.) care suportă protocolul A2DP de
redare muzică prin Bluetooth pot fi
conectate printr-o conexiune fără fir la
sistemul Infotainment.
Informaţii importante
■ Sistemul Infotainment se
conectează numai la dispozitive
Bluetooth care suportă versiunea
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) 1.2 sau o
versiune ulterioară.
■ Dispozitivul Bluetooth trebuie să
suporte versiunea AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) 1.0
sau o vesiune ulterioară. Dacă
dispozitivul nu suportă AVRCP,
numai volumul sonor va putea fi
controlat prin intermediul sistemului
Infotainment.
■ Înainte de a conecta dispozitivul
Bluetooth la sistemul Infotainment,
familiarizaţi-vă cu ghidul de utilizare
pentru funcţiile Bluetooth.
Funcţionarea
Condiţii prealabile
Următoarele condiţii prealabile
trebuie îndeplinite în vederea utilizării
modului redare fişiere de muzică prin
Bluetooth din cadrul sistemului
Infotainment:
■ Trebuie activată funcţia Bluetooth a
sistemului Infotainment 3 82.
■ Trebuie activată funcţia Bluetooth a
sursei audio Bluetooh (consultaţi
ghidul de utilizare a dispozitivului).
Fişiere muzică prin Bluetooth
■ În funcţie de sursa audio Bluetooth
externă, vi se poate solicita să
setaţi dispozitivul ca „vizibil”
(consultaţi ghidul de utilizare a
dispozitivului).
■ Sursa audio Bluetooth externă
trebuie să fie sincronizată cu şi
conectată la sistemul Infotainment
3 82.
Cele mai importante funcţii ale sursei
audio externe pot fi utilizate acum prin
intermediul sistemului Infotainment.
Activarea modului redare fişiere
de muzică prin Bluetooth
Trecerea la piesa următoare sau la
cea anterioară
Apăsaţi scurt butonul t sau butonul
v (din panoul de bord).
Utilizarea prin intermediul
sistemului Infotainment
Iniţierea redării pieselor
Apăsaţi butonul tactil l.
Oprire temporară/oprire redare
Apăsaţi butonul tactil z.
Pentru a relua redarea: apăsaţi din
nou butonul tactil l.
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
redare fişiere de muzică prin
Bluetooth.
37
38
Sistemul de navigaţie
Sistemul de navigaţie
Informaţii generale ....................... 38
Utilizarea ...................................... 39
Introducerea destinaţiei ............... 51
Ghidarea ...................................... 70
Ghidarea dinamică ....................... 76
Hărţile .......................................... 77
Prezentare generală a
simbolurilor .................................. 79
Informaţii generale
Sistemul de navigaţie vă va ghida în
siguranţă către destinaţia
dumneavoastră fără a fi nevoie să
citiţi hărţi, chiar dacă nu aveţi
informaţii de la nivel local.
La calculul traseului, se ia în
considerare situaţia curentă a
traficului dacă ghidarea dinamică în
traseu este utilizată. În acest scop,
sistemul Infotainment recepţionează
anunţuri despre trafic din zona
curentă de recepţie prin intermediul
RDS TMC.
Sistemul de navigaţie nu poate totuşi
să ia în calcul incidentele din trafic,
reglementările de trafic modificate
recent şi pericolele sau problemele ce
survin brusc (de exemplu, lucrările la
carosabil).
Atenţie
Utilizarea sistemului de navigaţie
nu exonerează şoferul de
răspunderea privind o atitudine
corectă, vigilentă în trafic. Toate
reglementările de circulaţie
relevante trebuie respectate
întotdeauna. Dacă o instrucţiune
de navigaţie contravine
reglementărilor de circulaţie, se
vor aplica întotdeauna
reglementările de circulaţie.
Funcţionarea sistemului de
navigaţie
Poziţia şi deplasarea autovehiculului
sunt detectate prin sistemul de
navigaţie utilizând senzori. Distanţa
parcursă este determinată de
semnalul vitezometrului
autovehiculului, iar deplasările de
virare în curbe de un senzor
giroscopic. Poziţia este determinată
de sateliţii GPS (sistemul de
poziţionare globală).
Prin compararea semnalelor de la
senzori cu hărţile digitale de pe cardul
SD cu hărţi, poziţia poate fi
determinată cu o precizie de aprox.
10 m.
Sistemul de navigaţie
Sistemul va funcţiona şi cu o recepţie
defectuoasă a semnalului GPS,
totuşi, precizia determinării poziţiei va
fi redusă.
După ajungerea la adresa de
destinaţie sau la punctul de interes
(staţia de alimentare cea mai
apropiată, hotelul cel mai apropiat
etc.), traseul este calculat de la
locaţia curentă la destinaţia selectată.
Ghidarea în traseu este oferită prin
intermediul comenzilor vocale şi al
unei săgeţi direcţionale, precum şi cu
ajutorul afişării unei hărţii multicolore.
Sistemul de informaţii TMC
despre trafic şi ghidarea
dinamică în traseu
Sistemul de informaţii TMC despre
trafic recepţionează toate informaţiile
despre trafic de la posturile de radio
TMC. Dacă este activată ghidarea
dinamică în traseu, aceste informaţii
sunt luate în consideraţie la
calcularea traseului general. În cadrul
acestui proces, traseul este planificat
astfel încât problemele de trafic
referitoare la criteriile preselectate să
fie evitate.
Dacă apare o problemă de trafic în
cursul ghidării dinamice în traseu, în
funcţie de presetare, se afişează un
mesaj prin care se solicită decizia
şoferului cu privire la eventuala
modificare a traseului.
Informaţiile TMC despre trafic sunt
prezentate ca simboluri pe afişajul
hărţii sau ca text detaliat în meniul
TRAFFIC MESSAGES (MESAJE
PRIVIND TRAFICUL).
Pentru a putea utiliza informaţiile
TMC despre trafic, sistemul trebuie să
recepţioneze posturile de radio TMC
din regiunea respectivă.
Ghidarea dinamică în traseu
funcţionează numai dacă sunt
recepţionate informaţii despre trafic
prin intermediul sistemului de
informaţii TMC despre trafic.
Funcţia de ghidare dinamică în traseu
poate fi dezactivată, consultaţi
capitolul „Ghidarea” 3 70.
39
Date privind hărţile
Toate datele necesare cu privire la
hărţi sunt stocate pe un card SD
furnizat împreună cu sistemul
Infotainment.
Pentru descrieri detaliate cu privire la
manevrarea şi înlocuirea cardului SD
cu hărţi, consultaţi capitolul „Hărţile”
3 77.
Utilizarea
Elementele şi meniurile de
comandă
Cele mai importante elemente şi
meniuri de comandă ale sistemului de
navigaţie sunt:
Butonul MAP şi afişajul hărţii
Apăsaţi butonul MAP pentru a
vizualiza harta locaţiei curente şi
traseul de urmat (dacă ghidarea în
traseu este activă).
40
Sistemul de navigaţie
Pentru o descriere detaliată a
informaţiilor prezentate pe afişajul
hărţii, consultaţi „Informaţiile din
afişajul hărţii” de mai jos.
Butonul NAV şi meniul
NAVIGATION (NAVIGAŢIE)
Apăsaţi butonul NAV pentru a
deschide meniul NAVIGATION
(NAVIGAŢIE).
Meniul NAVIGATION (NAVIGAŢIE)
furnizează accesul la toate funcţiile
sistemului pentru introducerea
destinaţiei 3 51 şi pentru ghidarea
în traseu 3 70.
Butonul TRAF şi meniul
TRAFFIC MESSAGES (MESAJE
PRIVIND TRAFICUL)
Apăsaţi butonul TRAF pentru a
deschide meniul TRAFFIC
MESSAGES (MESAJE PRIVIND
TRAFICUL).
Meniul TRAFFIC MESSAGES
(MESAJE PRIVIND TRAFICUL)
afişează toate incidentele rutiere din
traseul curent (dacă ghidarea în
traseu este activă) şi/sau toate
incidentele rutiere din vecinătatea
poziţiei curente a autovehiculului,
consultaţi capitolul „Ghidarea”
3 70.
Butonul SETUP şi meniul
NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE)
Apăsaţi butonul SETUP pentru a
deschide meniul SETUP
(CONFIGURARE). În acest meniu,
apăsaţi articolul Navigation
Sistemul de navigaţie
(Navigaţie) pentru a deschide meniul
NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE).
Ghidarea în traseu nu este activă
■
■
■
Meniul NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE)
furnizează diverse setări pentru
configurarea sistemului de navigaţie.
Pentru o descriere detaliată a tuturor
setărilor disponibile, consultaţi
„Setările sistemului de navigaţie” de
mai jos.
Informaţiile de pe afişajul hărţii
Pentru a afişa harta locaţiei curente:
apăsaţi butonul MAP.
Dacă ghidarea în traseu nu este
activă, se afişează următoarele
informaţii:
■ În rândul superior: informaţii privind
sursa audio curentă activă şi ora
curentă.
■ Afişajul hărţii zonei din apropierea
poziţiei curente.
Harta poate fi afişată în diverse
vizualizări: loviţi uşor butonul tactil
Menu (Meniu), apoi selectaţi
articolul Map Setup (Configurare
hartă) din meniu pentru a deschide
meniul MAP SETUP
■
■
41
(CONFIGURARE HARTĂ),
consultaţi „Setările afişajului hărţii”
de mai jos.
Poziţia curentă este indicată cu un
triunghi roşu.
Numele străzii poziţiei curente.
Puncte de interes (POI),
de exemplu, staţii de alimentare,
parcări auto sau restaurante,
indicate prin simbolurile
corespunzătoare.
Afişarea punctelor de interes poate
fi activată/dezactivată, consultaţi
„Setările sistemului de navigaţie”
de mai jos.
O busolă care indică direcţia nord.
Scara hărţii curente selectate
(pentru a schimba scara: rotiţi
butonul multifuncţional).
42
Sistemul de navigaţie
Ghidarea în traseu este activă
Dacă ghidarea în traseu este activă,
se afişează următoarele informaţii:
■ În rândul superior: informaţii privind
sursa audio curentă activă şi ora
curentă.
■ Butonul tactil Voice (Voce): loviţi
uşor acest buton pentru a repeta
ultima comandă vocală emisă.
Atingeţi butonul tactil Voice (Voce)
pentru mai multe secunde pentru a
activa sau dezactiva ghidarea
vocală.
Dacă ghidarea vocală este
activată, eticheta butonului este
colorată în alb, iar dacă nu este
activată, eticheta butonului este
colorată în negru.
Notă
Activarea/dezactivarea ghidării
vocale este indicată printr-un
semnal sonor, dacă sunetele de
sistem sunt activate 3 11.
■ Afişajul hărţii zonei din apropierea
poziţiei curente.
Harta poate fi afişată în diverse
vizualizări: loviţi uşor butonul tactil
Menu (Meniu), apoi selectaţi
articolul Map Setup (Configurare
hartă) din meniu pentru a deschide
meniul MAP SETUP
(CONFIGURARE HARTĂ),
consultaţi „Setările afişajului hărţii”
de mai jos.
■ Poziţia curentă este indicată cu un
triunghi roşu.
■ Traseul este indicat de o linie
albastră.
■ Destinaţia finală este indicată de un
steag în carouri negru.
■ Punctul intermediar (destinaţia
intermediară) este indicată de un
steag în carouri roşu.
■ Puncte de interes (POI),
de exemplu, staţii de alimentare,
parcări auto sau restaurante,
indicate prin simbolurile
corespunzătoare, consultaţi
capitolul „Prezentarea generală a
simbolurilor” 3 79.
Afişarea punctelor de interes poate
fi activată/dezactivată, consultaţi
„Setările afişajului hărţii” de mai jos.
■ Incidentele rutiere, de exemplu,
ambuteiajele, sunt indicate prin
simbolurile corespunzătoare,
consultaţi capitolul „Prezentarea
generală a simbolurilor” 3 79.
Incidentele rutiere sunt indicate pe
afişajul hărţii numai dacă ghidarea
dinamică în trafic este activată,
consultaţi capitolul „Ghidarea”
3 70.
■ În partea inferioară a hărţii: numele
străzii poziţiei curente.
Sistemul de navigaţie
■ În partea superioară a hărţii:
denumirea străzii de urmat după
următoarea intersecţie.
■ Săgeata direcţională şi distanţa
până la următoarea manevră.
Pentru schimbarea unităţii de
distanţă, consultaţi „Setările
sistemului de navigaţie” de mai jos.
■ Timpul estimat de sosire sau timpul
de mers rămas.
Pentru a comuta între ora sosirii şi
timpul de mers rămas: loviţi uşor
timpul afişat.
■ Distanţa rămasă până la destinaţia
finală.
Pentru schimbarea unităţii de
distanţă, consultaţi „Setările
sistemului de navigaţie” de mai jos.
■ Un simbol al unei busole care
indică direcţia nord.
Dacă modul de vizualizare
bidimensională a hărţii este activ
(consultaţi „Setările afişajului hărţii”
de mai jos): loviţi uşor simbolul
busolei pentru a comuta
vizualizarea hărţii între modurile
„orientarea spre nord” şi „orientarea
în direcţia de mers”.
■ Scara hărţii curente selectate
(pentru a schimba scara: rotiţi
butonul multifuncţional).
Dacă modul mărire automată este
activ (consultaţi „Setările afişajului
hărţii” de mai jos): scala hărţii va fi
ajustată (mărire/micşorare) în mod
automat de către sistemul de
navigaţie pentru a garanta
fiabilitatea ghidării în traseu.
Deplasarea secţiunii vizibile a hărţii
Secţiunea vizibilă a hărţii din afişajul
hărţii poate fi deplasată liber în toate
direcţiile.
Activarea modului deplasare
Loviţi uşor harta. Se afişează meniul
SCROLL MAP (DERULARE
HARTĂ).
43
Modul de vizualizare a hărţii este
comutat automat în modul
bidimensional/sus spre nord
(consultaţi „Setările sistemului de
navigaţie” de mai jos), dacă acel mod
nu este deja activ.
Elementele din meniu care nu sunt
necesare cât timp modul de
deplasare este activ vor fi ascunse
temporar.
Notă
Atunci când modul deplasare este
activat, puteţi seta coordonatele
GPS pentru noile destinaţii lovind
uşor harta. Descrieri detaliate
3 51.
44
Sistemul de navigaţie
Deplasarea secţiunii vizibile a hărţii
Deplasaţi-vă degetul pe ecran în
direcţia dorită.
Revenirea la vizualizarea iniţială a
hărţii
Pentru a afişa din nou harta locaţiei
curente şi pentru a reactiva modul
iniţial de vizualizare a hărţii (dacă este
cazul): apăsaţi butonul MAP sau
butonul /.
Sunt disponibile următoarele opţiuni:
■ Store Current Position (Salvare
poziţie curentă): adresa/
coordonatele GPS ale poziţiei
curente pot fi memorate în agenda
de adrese folosind un nume
arbitrar.
Selectaţi articolul din meniu pentru
a afişa un meniu cu tastatură pentru
introducerea numelui.
Opţiuni hartă
Pentru a deschide meniul MAP
OPTIONS (OPŢIUNI HARTĂ):
apăsaţi butonul MAP şi apoi loviţi uşor
butonul tactil Menu (Meniu).
Introduceţi numele dorit pentru
poziţia curentă.
Pentru afişarea tastaturii pentru
introducerea numerelor şi
caracterelor speciale: selectaţi
butonul tactil More (Mai mult).
Pentru a şterge caracterele deja
introduse: selectaţi butonul tactil
Delete (Ştergere).
Selectaţi butonul tactil OK pentru a
memora adresa/coordonatele GPS
ale poziţiei curente utilizând
denumirea introdusă.
În acest moment, denumirea
introdusă poate fi găsită în agenda
de adrese 3 51.
■ Show Position Information (Afişare
informaţii poziţie): afişează adresa/
coordonatele GPS ale poziţiei
curente.
Pentru a memora adresa/
coordonatele GPS afişate în
agenda de adrese: selectaţi
butonul tactil Save (Salvare).
■ Show Destination Information
(Afişare informaţii destinaţie):
afişează adresa/coordonatele GPS
ale următorului punct intermediar
(destinaţie intermediară, dacă e
cazul) din traseu şi/sau adresa/
coordonatele GPS ale destinaţiei
finale.
Sistemul de navigaţie
Dacă sunt afişate adresa/
coordonatele GPS ale următorului
punct intermediar: selectaţi butonul
tactil Dest. (Dest.) pentru a afişa
adresa/coordonatele GPS ale
destinaţiei finale.
Dacă sunt afişate adresa/
coordonatele GPS ale destinaţiei
finale: selectaţi butonul tactil
Waypt. (Pct. interm.) pentru a afişa
adresa/coordonatele GPS ale
următorului punct intermediar
(dacă este cazul).
Pentru a memora adresa/
coordonatele GPS afişate în
agenda de adrese: selectaţi
butonul tactil Save (Salvare).
■ Map Setup (Configurare hartă):
afişează meniul MAP SETUP
(CONFIGURARE HARTĂ),
consultaţi secţiunea de mai jos.
Setările afişajului hărţii
Pentru a deschide meniul MAP
SETUP (CONFIGURARE HARTĂ):
apăsaţi butonul MAP, loviţi uşor
butonul tactil Menu (Meniu) şi apoi
selectaţi articolul Map Setup
(Configurare hartă) din meniu.
Sunt disponibile următoarele setări/
opţiuni:
■ Map View (Vizualizare hartă):
comută între vizualizarea „plată”,
bidimensională a hărţii (2D) şi
vizualizarea tridimensională „din
perspectivă” (3D).
În modul de vizualizare 2D a hărţii,
puteţi comuta între modul
„orientarea spre nord” şi modul
„orientarea în direcţia de mers”,
45
consultaţi Map orientation
(Orientare hartă) de mai jos.
În vizualizarea 3D a hărţii, este
disponibil numai modul „orientarea
în direcţia de mers”.
■ Map orientation (Orientare hartă):
comută vizualizarea 2D a hărţii
între modul „orientarea spre nord”
(north (nord)-up) (sus în nord) şi
modul „orientarea în direcţia de
mers” (head (în faţă)-up) (în câmpul
vizual).
În modul head (în faţă)-up (sus în
nord), harta se roteşte în funcţie de
direcţia de mers a autovehiculului.
■ Auto Zoom (Mărire auto): dacă
funcţia este On (Activat) (activată),
scara hărţii va fi ajustată automat
(mărire/micşorare) de către
sistemul de navigaţie pentru a
garanta fiabilitatea ghidării în
traseu.
■ Show POIs In Map (Afişare POI pe
hartă): dacă funcţia este On
(Activat) (activată), punctele de
interes, de exemplu, staţiile de
46
Sistemul de navigaţie
alimentare, parcările auto sau
restaurantele sunt indicate pe hartă
de simbolurile corespunzătoare.
■ Map Data Information (Informaţii
date hartă): afişează numele şi
versiunea datelor hărţilor
memorate pe cardul SD introdus.
Setarea sistemului de navigaţie
Pentru a deschide meniul
NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE):
apăsaţi butonul SETUP şi apoi
selectaţi articolul Navigation
(Navigaţie) din meniu.
Sunt disponibile următoarele setări/
opţiuni:
■ Map Setup (Configurare hartă):
afişează meniul MAP SETUP
(CONFIGURARE HARTĂ),
consultaţi „Setările afişajului hărţii”
de mai sus.
■ Voice Guidance (Ghidare vocală):
dacă funcţia este On (Activat)
(activată), comenzile vocale
(de exemplu, distanţa rămasă până
la următorul viraj, direcţia de virare)
sunt emise în timpul ghidării în
traseu.
■ Voice Vol. (Volum voce): dacă
ghidarea vocală este activată
(consultaţi secţiunea de mai sus),
modificaţi această setare pentru a
ajusta volumul sonor al comenzilor
vocale. După fiecare modificare va
fi emis un răspuns vocal.
■ Position Information (informaţii
poziţie): afişează adresa/
coordonatele GPS ale poziţiei
curente.
Pentru a memora adresa/
coordonatele GPS afişate în
agenda de adrese: selectaţi
butonul tactil Save (Salvare).
Sunt disponibile următoarele setări/
opţiuni suplimentare:
■ Time Display (Afişare oră): comută
între afişarea timpului estimat de
sosire şi timpul estimat rămas de
mers, consultaţi „Informaţiile de pe
afişajul hărţii”de mai sus.
■ Distance Units (Unităţi de distanţă):
schimbă unitatea pentru distanţă
de pe afişaj între mile şi kilometri.
■ POI Warning (Avertizare POI): se
aplică numai în cazul în care
punctele de interes (POI) definite
Sistemul de navigaţie
de utilizator cu mesajele de
avertizare corespunzătoare au fost
descărcate în sistemul
Infotainment, consultaţi „Punctele
de interes definite de utilizator” de
mai jos.
Dacă această opţiune este On
(Activat) (activată): în momentul în
care autovehiculul se apropie de un
POI definit de utilizator, se va afişa
mesajul de avertizare
corespunzător.
■ POI Warning Distance (Distanţă
avertizare POI): se aplică numai în
cazul în care punctele de interes
(POI) definite de utilizator şi
mesajele de avertizare
corespunzătoare au fost
descărcate în sistemul
Infotainment, consultaţi „Punctele
de interes definite de utilizator” de
mai jos.
Cu ajutorul acestei opţiuni din
meniu puteţi defini distanţa faţă de
un POI definit de utilizator la care
se va afişa mesajul de avertizare
corespunzător.
Selectaţi articolul din meniu pentru
a afişa o listă cu distanţele
selectabile pentru avertizarea POI.
Selectaţi distanţa de avertizare POI
dorită.
Sunt disponibile următoarele setări/
opţiuni suplimentare:
■ Download my POIs now
(Descărcare POI acum): se aplică
numai în cazul în care o unitate
USB având memorate punctele de
interes (POI) definite de utilizator,
consultaţi „Punctele de interes
definite de utilizator” de mai jos,
este conectată la portul USB 3 33.
47
Pentru descărcarea punctelor de
interes definite de utilizator de pe
unitatea USB, consultaţi „Punctele
de interes definite de utilizator” de
mai jos.
■ Remove User POIs From System
(Ştergere POI utilizator din sistem):
se aplică numai în cazul în care
punctele de interes (POI) definite
de utilizator au fost descărcate în
sistemul Infotainment, consultaţi
„Punctele de interes definite de
utilizator” de mai jos.
Selectaţi articolul din meniu pentru
a şterge toate datele privind
punctele de interes definite de
utilizator din sistemul Infotainment.
■ Demo Mode (Mod demo): modul
demo vă permite să vă planificaţi
călătoria şi vă oferă o prezentare
generală a traseului.
Modul demo solicită o poziţie de
pornire, care poate fi diferită de
poziţia dumneavoastră curentă, şi o
destinaţie.
Pentru setarea unei poziţii de
pornire: consultaţi Set Start
48
Sistemul de navigaţie
Location For Demo (Setare locaţie
de pornire pentru demo) de mai jos.
Pentru setarea unei destinaţii:
utilizaţi una dintre opţiunile normale
pentru introducerea destinaţiei
3 51.
Pentru activarea modului demo:
setaţi opţiunea din meniu la On
(Activat). În acest moment, este
simulată ghidarea în traseu.
Vă rugăm să observaţi că, în modul
demo, timpul estimat de sosire sau
timpul rămas de mers, consultaţi
„Informaţiile de pe afişajul hărţii” de
mai sus, nu sunt reali. În modul
demo, viteza simulată a
autovehiculului este foarte ridicată,
pentru a realiza un timp de execuţie
scurt pentru o călătorie simulată.
Pentru revenirea la ghidarea
normală în traseu: setaţi opţiunea
din meniu la Off (Dezactivat).
■ Set Start Location For Demo
(Setare locaţie de pornire pentru
demo): afişează un meniu pentru
introducerea manuală a unei poziţii
de pornire.
Introduceţi adresa poziţiei de
pornire dorite 3 51.
Activarea sau dezactivarea afişării
mesajelor TMC (mesajele privind
traficul)
Puteţi activa afişarea mesajelor TMC
chiar dacă ghidarea în traseu nu este
activă.
Notă
Pentru descrieri detaliate ale TMC
(mesajele privind traficul), consultaţi
capitolul „Ghidarea dinamică”
3 76.
Apăsaţi butonul SETUP, apoi
selectaţi articolul Traffic Messages
(Mesaje privind traficul) din meniu.
Activarea afişării mesajelor TMC
(mesajele privind traficul)
Setaţi Dynamic navigation (Navigaţie
dinamică) pe Prompt (Prompt). În
cazul unui ambuteiaj sau al altor
incidente de trafic, un mesaj TMC
corespunzător va fi afişat pe ecran.
Dezactivarea afişării mesajelor TMC
(mesajele privind traficul)
Setaţi Dynamic navigation (Navigaţie
dinamică) pe Off (Dezactivat) sau
Automatic (Automat). Niciun mesaj
TMC nu va fi apărea pe afişaj.
Sistemul de navigaţie
Notă
Pentru funcţionalităţile setărilor
Dynamic navigation (Navigaţie
dinamică) în timp ce ghidarea în
traseu este activă, consultaţi „Setări
pentru calcularea traseului şi
ghidarea” din capitolul „Ghidarea”
3 70.
Punctele de interes definite de
utilizator
Pe lângă punctele de interes (POI)
predefinite, stocate pe cardul SD cu
hărţi, puteţi crea POI-uri definite de
utilizator care să respecte cerinţele
dumneavoastră personale. După
creare, astfel de POI-uri definite de
utilizator pot fi descărcate în sistemul
Infotainment.
Dumneavoastră puteţi crea două
tipuri distincte de POI-uri definite de
utilizator:
(1) POI-uri de destinaţie: POI-uri pe
care le puteţi utiliza ca destinaţii
pentru ghidarea în traseu.
Petru fiecare POI, trebuie să definiţi
coordonatele GPS (valorile pentru
longitudine şi latitudine) ale locaţiei
punctului de interes şi o denumire
descriptivă.
După descărcarea datelor POI în
sistemul Infotainment, veţi găsi
numele POI-ului (de exemplu,
„Michaels house”) în meniul pentru
punctele de interes definite de
utilizator 3 51.Puteţi selecta acel
articol din meniu ca destinaţie pentru
ghidarea în traseu.
(2) Avertizări POI: POI-urile cu privire
la care vreţi să fiţi avertizaţi
(de exemplu curbe foarte strânse de
pe o şosea), înainte de a ajunge la
locaţia respectivă.
Petru fiecare POI, trebuie să definiţi
coordonatele GPS (valorile pentru
longitudine şi latitudine) ale locaţiei
punctului de interes şi un mesaj de
avertizare descriptiv.
După descărcarea datelor aferente
punctelor de interes în sistemul
Infotainment şi dacă ghidarea în
traseu este activă:
49
Atunci când autovehiculul se apropie
de locaţia POI-ului definit prin
coordonatele GPS, se va afişa
mesajul de avertizare corespunzător
(de exemplu, „Viraj foarte brusc”).
Cu ajutorul opţiunii POI Warning
Distance (Distanţă avertizare POI)
din meniul NAVIGATION SETUP
(CONFIGURARE NAVIGAŢIE),
consultaţi secţiunea de mai sus,
puteţi defini distanţa faţă de un POI
definit de utilizator la care se va afişa
mesajul de avertizare corespunzător.
Crearea POI-urilor definite de
utilizator
Pentru fiecare tip de POI, va trebui să
creaţi un fişier text distinct,
de exemplu, cu ajutorul uni program
simplu de editare a textului.
50
Sistemul de navigaţie
POI-uri de destinaţie
3.
4.
1. Creaţi un fişier text cu un nume
arbitrar şi cu extensia .asc,
de exemplu,
"TomsDestinationPOIs.asc".
2. Datele privind POI-urile trebuie
introduse în fişierul text în
formatul următor:
Coordonată longitudine,
coordonată latitudine, "Nume POI
[orice comentariu]"
De exemplu: 9.9800000,
52.0150000, "Michaels House
[ Fleet Street ]"
5.
6.
7.
Remarcaţi că textul prezentat mai
sus trebuie introdus într-un singur
rând, conform imaginii de mai sus.
Obţineţi coordonatele GPS
solicitate cu ajutorul unei hărţi
topografice, de exemplu.
Coordonatele GPS trebuie
exprimate în grade cu zecimale,
conform exemplului de mai sus.
Introduceţi coordonatele pentru
longitudine şi latitudine în fişierul
text, separate de o virgulă şi un
spaţiu.
Introduceţi un nume arbitrar
pentru acest POI şi, dacă doriţi, un
comentariu opţional între
paranteze pătrate.
Numele şi comentariul trebuie
introduse între ghilimele şi
separate de coordonatele GPS de
o virgulă şi un spaţiu.
Introduceţi restul datelor POI în
fişierul text, utilizând un rând
separat pentru fiecare POI, aşa
cum este descris mai sus.
Salvaţi fişierul text pe o unitate
hard locală, de exemplu.
Avertizări POI
Creaţi un fişier text distinct cu un
nume arbitrar şi cu extensia .asc,
de exemplu,
"TomsPOIWarnings.asc".
Paşii următori de operare pentru
crearea unui fişier text cu avertizări
POI sunt identici cu cei descrişi la
secţiunea POI-uri de destinaţie,
consultaţi secţiunea de mai sus.
Singura diferenţă este: în locul creării
unui nume (de exemplu "Michaels
house"), va trebui să creaţi un mesaj
de avertizare (de exemplu, "Viraj
foarte brusc").
Sistemul de navigaţie
Salvarea fişierelor text pe o unitate
USB
1. În directorul rădăcină al unităţii
USB: creaţi un folder denumit
„myPOIs”, de exemplu
„F:\myPOIs”, unde „F:\” este
directorul rădăcină al unităţii USB.
2. În directorul „myPOIs”, salvaţi
fişierul text cu POI-urile de
destinaţie, de exemplu,
„F:\myPOIs
\TomsDestinationPOIs.asc”.
3. În directorul „myPOIs”, creaţi un
subdirector denumit
„myPOIWarnings”.
4. În acel subdirector, salvaţi fişierul
text cu avertizările POI,
de exemplu,
„F:\myPOIs\myPOIWarnings
\TomsPOIWarnings.asc”.
Descărcarea POI-urilor definite de
utilizator
Conectaţi unitatea USB care conţine
datele privind POI-urile definite de
utilizator la portul USB 3 33 al
sistemului Infotainment.
51
Pentru iniţierea descărcării: apăsaţi
butonul SETUP, selectaţi butonul
tactil Navigation (Navigaţie), selectaţi
articolul din meniu Download my
POIs now (Descărcare POI acum) şi
confirmaţi apoi mesajul afişat.
Datele privind POI-urile vor fi
descărcate în sistemul Infotainment.
Introducerea destinaţiei
Sunt disponibile numeroase metode
de a seta destinaţia dorită pentru
ghidarea în traseu.
Apăsaţi butonul NAV pentru a
deschide meniul NAVIGATION
(NAVIGAŢIE).
Meniul NAVIGATION (NAVIGAŢIE)
prezintă trei opţiuni pe care le puteţi
utiliza în vederea introducerii
destinaţiei:
■ Destination (Destinaţia): deschide
meniul ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Notă
Dacă ghidarea în traseu este activă,
se afişează un mesaj înainte să fie
deschis meniul ENTER
DESTINATION (INTRODUCERE
DESTINAŢIE).
Mai întâi, trebuie să vă decideţi dacă
doriţi să adăugaţi un punct
intermediar (o destinaţie
52
Sistemul de navigaţie
intermediară) pentru destinaţia
setată în mod curent sau dacă doriţi
să înlocuiţi în totalitate destinaţia
setată în mod curent cu o destinaţie
nouă.
Pentru descrieri detaliate cu privire
la adăugarea unui punct intermediar
la o destinaţie, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
Meniul ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE)
reprezintă modalitatea principală
de a înregistra şi/sau a selecta
destinaţii, consultaţi „Introducerea
directă a unei adrese” şi
paragrafele care urmează mai jos.
■ Previous Destinations (Destinaţii
anterioare): afişează o listă cu
destinaţii, utilizate anterior pentru
ghidarea în traseu.
Puteţi selecta o înregistrare din
această listă pe care să o setaţi ca
destinaţie nouă, consultaţi
„Selectarea unei destinaţii
anterioare” de mai jos.
■ Home (Acasă): afişează un meniu
pe care îl puteţi utiliza pentru a
memora o adresă ca şi adresa
acasă şi/sau pentru a selecta
adresa acasă memorată anterior ca
destinaţie nouă, consultaţi
„Introducerea şi selectarea adresei
acasă” de mai jos.
Opţiunile Options (Opţiuni), Route
(Traseu), precum şi Cancel Route
(Anulare traseu) din meniu sunt
descrise în capitolul „Ghidarea”
3 70.
Utilizarea meniurilor cu
tastatură pentru introducerea
adresei
Când utilizaţi diferitele opţiuni pentru
introducerea adresei, adeseori este
necesară introducerea informaţiilor
cu privire la adresă utilizând meniuri
cu tastatură.
Tastatura utilizează o funcţie de
scriere inteligentă, care exclude
literele inexistente sau combinaţiile
de numere.
Utilizarea meniurilor cu tastatură este
descrisă mai jos, exemplul dat fiind
introducerea denumirii unei localităţi:
Sistemul de navigaţie
Selectaţi în mod succesiv literele care
alcătuiesc denumirea localităţii dorite.
În cursul acestui proces, sistemul va
bloca automat literele ce nu pot face
parte din denumirea localităţii.
Dacă este necesară introducerea
unei litere sau a unui caracter special
care nu apare în tastatura afişată în
mod curent, apăsaţi o dată sau în
mod repetat butonul tactil More (Mai
mult), până când este afişată o
tastatură care include litera sau
caracterul special necesare.
Numărul de tastaturi disponibile,
precum şi varietatea literelor sau a
caracterelor speciale incluse în cadrul
tastaturilor depinde de la caz la caz.
Pentru a şterge din memorie litere
deja introduse, apăsaţi o dată sau în
mod repetat butonul tactil Delete
(Ştergere).
Dacă sistemul identifică denumirea
unei localităţi în memoria cu adrese
care coincide cu literele deja
introduse, este afişate denumirea
respectivă (cu litere de culoare gri),
consultaţi ilustraţia de mai sus.
În cazul în care denumirea localităţii
afişată este cea pe care o căutaţi,
puteţi apăsa butonul tactil OK pentru
a adăuga în mod direct acea
denumire a localităţii la adresa de
destinaţie.
Numărul afişat în colţul dreapta sus al
meniului indică numărul denumirilor
localităţilor care încep cu literele
introduse care au fost găsite în
memoria de adrese a sistemului.
Dacă numărul afişat depăşeşte 999,
este afişat mesajul „> 999”, consultaţi
ilustraţia de mai sus.
53
Pe măsură ce introduceţi mai multe
litere, numărul denumirilor localităţilor
care coincid cu literele introduse va
scădea.
De îndată ce numărul de denumiri de
localităţi care coincid este egal sau
mai mic cu 5, va fi afişată în mod
automat o listă cu denumirile
localităţilor care coincid.
De asemenea, puteţi apăsa în orice
moment butonul tactil List (Lista)
pentru a solicita sistemului afişarea
forţată a listei cu toate denumirile
localităţilor care coincid cu literele
deja introduse.
54
Sistemul de navigaţie
În ambele cazuri, puteţi selecta apoi
o înregistrare din listă pentru a
adăuga denumirea localităţii
respective la adresa de destinaţie.
Notă
Dacă sistemul detectează o singură
denumire de localitate în memoria
sa cu adrese care coincide cu
literele introduse, nu va afişa o listă,
ci va adăuga direct denumirea
localităţii la adresa de destinaţie.
Înregistrarea directă a unei
adrese
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Selectaţi articolul Enter address
(Introducere adresă) din meniu.
Se afişează meniul ENTER
ADDRESS (INTRODUCERE
ADRESĂ).
Notă
Pentru descrieri detaliate ale
introducerii adresei prin intermediul
tastaturii, consultaţi secţiunea
„Utilizarea meniurilor cu tastatură
pentru introducerea adresei” de mai
sus.
Notă
Introducerea adresei este descrisă
mai jos utilizând următoarea
secvenţă de introducere : 1.) ţara de
Sistemul de navigaţie
55
destinaţie, 2.) denumirea localităţii/
codul poştal, 3.) denumirea străzii,
4.) numărul casei.
De asemenea, puteţi utiliza şi
următoarea secvenţă de
introducere: 1.) ţara de destinaţie,
2.) denumirea străzii, 3.) numărul
casei, 4.) denumirea localităţii/codul
poştal.
Efectuarea introducerii adresei
1. Înregistrarea ţării de destinaţie:
Dacă este necesar să înregistraţi
sau să modificaţi ţara de
destinaţie: selectaţi articolul
Country of dest. (Ţara de dest.)
din meniu.
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea ţării de
destinaţie.
Introduceţi ţara de destinaţie
dorită.
După efectuarea introducerii ţării
de destinaţie, meniul ENTER
ADDRESS (INTRODUCERE
ADRESĂ) este afişat din nou.
2. Înregistrarea denumirii localităţii
sau a codului poştal:
Selectaţi articolul City (Oraşul) din
meniu pentru a înregistra
denumirea sau codul poştal al
localităţii de destinaţie.
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea denumirii
localităţii sau a codului poştal al
acesteia.
Introduceţi denumirea sau codul
poştal al localităţii dorite.
După efectuarea introducerii
denumirii localităţii sau a codului
poştal, meniul ENTER ADDRESS
(INTRODUCERE ADRESĂ) este
afişat din nou.
3. Înregistrarea denumirii străzii:
Selectaţi articolul Street (Strada)
din meniu pentru a înregistra
denumirea străzii de destinaţie.
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea denumirii
străzii de destinaţie.
56
Sistemul de navigaţie
tastatură pentru introducerea
numărului de casă, consultaţi
ilustraţia de mai jos.
Introduceţi denumirea străzii
dorite.
Notă
În cazul în care sistemul nu solicită
un număr de casă pentru stabilirea
precisă a destinaţiei, nu va fi afişat
niciun meniu pentru introducerea
numărului de casă, ci va afişa meniul
CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
Continuaţi cu pasul 5.
4. Înregistrarea numărului de casă:
Notă
Cât timp nu este introdusă nicio
literă din denumirea unei străzi,
puteţi omite introducerea denumirii
străzii apăsând butonul tactil Centre
(Centru). În acest caz, destinaţia va
fi setată pentru centrul localităţii şi se
afişează meniul CONFIRM
DESTINATION (CONFIRMARE
DESTINAŢIE). Continuaţi cu
pasul 5.
După ce s-a efectuat introducerea
denumirii străzii, sistemul va fişa
în mod automat un meniu cu
Înregistraţi numărul de casă dorit,
sau, dacă nu ştiţi numărul de
casă, apăsaţi butonul tactil No
num. (Fără număr).
În cazul în care apăsaţi butonul
tactil No num. (Fără număr),
destinaţia va fi setată la mijlocul
străzii de destinaţie şi se afişează
meniul CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
Continuaţi cu pasul 5.
În cazul în care introduceţi un
număr de casă care nu există, va
fi afişat un mesaj care oferă
următoarele opţiuni:
No number (Fără număr): nu se ia
în considerare niciun număr de
casă.
Get number from list (Preluare
număr din listă): se afişează o listă
cu numerele de casă disponibile.
Selectaţi opţiunea dorită (butonul
tactil).
În cazul în care selectaţi opţiunea
No number (Fără număr), se
afişează meniul CONFIRM
DESTINATION (CONFIRMARE
DESTINAŢIE). Continuaţi cu
pasul 5.
Sistemul de navigaţie
În cazul în care selectaţi opţiunea
Get number from list (Preluare
număr din listă), se afişează o listă
cu numerele de casă şi/sau cu
intervalele de numere.
Selectaţi înregistrarea din listă
care conţine numărul de casă sau
intervalul de numere dorit.
Se afişează meniul CONFIRM
DESTINATION (CONFIRMARE
DESTINAŢIE).
5. Confirmarea noii destinaţiei:
Meniul CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE)
afişează o vedere hartă a zonei în
care se află adresa înregistrată
anterior. Destinaţia nouă este
indicată printr-un steguleţ în
carouri.
În cazul în care doriţi să demaraţi
imediat ghidarea în traseu către
adresa de destinaţie înregistrată,
continuaţi cu pasul 6.
În cazul în care doriţi (1) să
deplasaţi destinaţia nouă într-o
altă locaţie, sau (2) să memoraţi
adresa noii destinaţii în agenda de
57
adrese: apăsaţi butonul tactil
Menu (Meniu).
Se afişează un mesaj care oferă
opţiunile (1) Move (Deplasare) şi
(2) Store (Salvare) descrise mai
sus.
Selectaţi opţiunea dorită (butonul
tactil).
Deplasarea destinaţiei într-o
locaţie nouă:
În cazul în care apăsaţi butonul
tactil Move (Deplasare) afişat în
cadrul mesajului, se afişează
meniul SCROLL MAP
(DERULARE HARTĂ).
58
Sistemul de navigaţie
Dacă este necesar, puteţi deplasa
secţiunea vizibilă a hărţii într-o
direcţie arbitrară, deplasând unui
deget pe ecran şi modificând
scara hărţii prin rotirea butonului
multifuncţional.
Loviţi uşor harta pentru a deplasa
destinaţia într-o locaţie nouă.
Steguleţul care indică destinaţia
este afişat în locaţia nouă.
Apăsaţi butonul tactil OK pentru a
confirma locaţia nouă a
destinaţiei.
Se afişează din nou meniul
CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
În cazul în care doriţi să demaraţi
imediat ghidarea în traseu către
noua destinaţie, continuaţi cu
pasul 6.
Stocarea noii destinaţii în agenda
de adrese:
În cazul în care doriţi să stocaţi
adresa noii destinaţii în agenda de
adrese: apăsaţi butonul tactil
Menu (Meniu), apoi apăsaţi
butonul tactil Store (Salvare) din
mesajul afişat.
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea denumirii.
Înregistraţi denumirea dorită
pentru destinaţia setată anterior.
Apăsaţi butonul tactil OK pentru a
stoca adresa noii destinaţii în
agenda de adrese, utilizând
denumirea înregistrată anterior.
După stocarea informaţiilor cu
privire la adresă în agenda de
adrese, se afişează din nou
meniul CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
6. Demararea ghidării în traseu:
În meniul CONFIRM
DESTINATION (CONFIRMARE
DESTINAŢIE): apăsaţi butonul
tactil Start (Pornire) pentru a
demara ghidarea în traseu către
adresa setată anterior.
Traseul va fi calculat de către
sistemul de navigaţie, apoi va fi
demarată ghidarea în traseu.
Pentru descrierea ghidării în
traseu, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
Utilizarea agendei de adrese
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Sistemul de navigaţie
59
Se afişează un meniu cu mai multe
opţiuni pentru adăugarea de adrese
noi.
Selectaţi articolul Address book
(Agenda de adrese) din meniu.
Se afişează o listă cu toate adresele
(destinaţiile) stocate în agenda de
adrese.
Utilizând agenda de adrese, puteţi
stoca în mod convenabil adresele
destinaţiilor preferate, putând selecta
aceste adrese ca destinaţii pentru
ghidarea în traseu.
Adăugarea adreselor (destinaţiilor)
noi
Pot fi stocate maxim 50 de adrese în
agenda de adrese. Când a fost stocat
numărul maxim de adrese, este
necesar să ştergeţi o adresă înainte
de a adăuga una nouă.
Selectaţi înregistrarea din listă Add
New Entry (Adăugare intrare nouă)
(prima înregistrare din listă).
Sunt disponibile următoarele opţiuni:
■ New Address (Adresă nouă):
afişează meniul pentru
introducerea directă a adresei.
Pentru înregistrarea informaţiilor
noi cu privire la adresă, consultaţi
„Introducerea directă a unei
adrese” (paşii 1-4) de mai sus.
După înregistrarea tuturor
informaţiilor cu privire la adresă, se
afişează meniul CONFIRM
60
Sistemul de navigaţie
DESTINATION (CONFIRMARE
DESTINAŢIE).
Adresa înregistrată anterior este
indicată printr-un steguleţ în
carouri.
Pentru modificarea cu ajutorul hărţii
a adresei înregistrate anterior:
Apăsaţi butonul tactil Move
(Deplasare) pentru a deschide
meniul SCROLL MAP
(DERULARE HARTĂ).
Pentru a stoca adresa nouă în
agenda de adrese:
Apăsaţi butonul tactil Save
(Salvare).
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea denumirii.
Dacă este necesar, puteţi deplasa
secţiunea vizibilă a hărţii într-o
direcţie arbitrară, deplasând unui
deget pe ecran şi modificând scara
hărţii prin rotirea butonului
multifuncţional.
Loviţi uşor harta pentru a seta
locaţia corespunzătoare ca o
adresă nouă.
Steguleţul în carouri este afişat în
dreptul acelei adrese/locaţii noi.
Apăsaţi butonul tactil OK pentru a
confirma locaţia nouă a destinaţiei.
Se afişează din nou meniul
CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
Înregistraţi denumirea dorită pentru
noua intrare în agenda de adrese,
apoi apăsaţi butonul tactil OK
pentru a stoca informaţiile cu privire
la adresa nouă în agenda de
adrese.
■ From Previous Destinations (Din
destinaţiile anterioare): afişează o
listă cu destinaţii utilizate anterior
pentru ghidarea în traseu.
Sistemul de navigaţie
Pentru a stoca datele privind
adresa: consultaţi descrierile de
mai sus.
■ Current Position (Poziţia curentă):
stocaţi destinaţia curentă în agenda
de adrese.
Pentru a stoca datele privind
adresa: consultaţi descrierile de
mai sus.
Selectaţi o destinaţie anterioară pe
care doriţi să o stocaţi în agenda de
adrese.
Se afişează un meniu cu tastatură
pentru introducerea denumirii.
Înregistraţi denumirea dorită a noii
intrări din agenda de adrese, apoi
apăsaţi butonul tactil OK pentru a
stoca informaţiile cu privire la
adresa nouă în agenda de adrese.
■ Current Destination (Destinaţia
curentă): stochează destinaţia
curentă din agenda de adrese
(disponibilă numai dacă ghidarea în
traseu este activă).
61
Se afişează un meniu care indică
informaţii cu privire la adresa din
intrarea selectată din agenda de
adrese.
Selectarea adreselor (destinaţiilor)
pentru ghidarea în traseu,
redenumirea sau ştergerea adreselor
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Rename (Redenumire): afişează
un meniu cu tastatură pentru
introducerea denumirii.
Selectaţi intrarea dorită din agenda
de adrese.
62
Sistemul de navigaţie
Selectarea unui punct de interes
Înregistraţi o denumire nouă pentru
intrarea din agenda de adrese, apoi
apăsaţi butonul tactil OK pentru a
confirma denumirea nouă.
■ Del. all (Ştergere toate): şterge
toate intrările din agenda de
adrese.
■ Delete (Ştergere): şterge intrarea
selectată din agenda de adrese.
■ OK: setează adresa afişată sau
coordonatele GPS ca destinaţie
nouă, apoi demarează ghidarea în
traseu către acea destinaţie.
Pentru descrierea ghidării în
traseu, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
Un punct de interes (POI) reprezintă
o locaţie specifică care poate fi de
interes, ca de exemplu o staţie de
alimentare, o parcare auto sau un
restaurant.
În cadrul sistemului Infotainment, un
POI este definit prin coordonatele
GPS (longitudine şi latitudine) şi
printr-o denumire.
Informaţiile stocate pe cardul SD
pentru hărţi conţine un număr mare
de POI-uri predefinite, care sunt
indicate prin simboluri
corespunzătoare pe afişajul hărţii.
Puteţi selecta asemenea POI-uri ca
destinaţii pentru ghidarea în traseu.
Pentru selectarea unui punct de
interes:
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Selectaţi articolul Points of interest
(Puncte de interes) din meniu.
Se afişează meniul POINTS OF
INTEREST (PUNCTE DE INTERES).
Sistemul de navigaţie
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Restaurants nearby (Restaurante
în apropiere): afişează o listă cu
restaurante situate în imediata
apropiere a locaţiei curente.
Fiecare intrare din listă afişează
distanţa în linie dreaptă, precum şi
direcţia aproximativă către
restaurantul respectiv.
Selectaţi o intrare din listă pentru a
afişa un meniu care cuprinde
informaţii detaliate despre
restaurantul respectiv.
Pentru a reveni la lista cu
restaurante: apăsaţi butonul tactil
List (Lista).
Pentru a demara ghidarea în traseu
către restaurantul selectat: apăsaţi
butonul tactil Start (Pornire).
Pentru descrierea ghidării în
traseu, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
■ Parking nearby (Parcare în
apropiere): afişează o listă cu
parcările auto situate în imediata
apropiere a locaţiei curente.
Pentru a efectua paşii necesari în
vederea demarării ghidării în traseu
către o anumită parcare auto,
63
consultaţi instrucţiunile din
secţiunea Restaurants nearby
(Restaurante în apropiere) de mai
sus.
■ Petrol stations nearby (Benzinării în
apropiere): afişează o listă cu
staţiile de alimentare situate în
imediata apropiere a locaţiei
curente.
Pentru a efectua paşii necesari în
vederea demarării ghidării în traseu
către o anumită staţie de
alimentare, consultaţi instrucţiunile
din secţiunea Restaurants nearby
(Restaurante în apropiere) de mai
sus.
■ Search near here (Căutare în
apropiere): oferă acces la toate
POI-urile din imediata apropiere a
locaţiei curente.
Se afişează un mesaj după
selectarea articolului din meniu.
Pentru a identifica un anumit POI,
puteţi căuta după Category
(Categoria) sau după Name
(Nume).
64
Sistemul de navigaţie
Selectaţi opţiunea dorită (butonul
tactil) din mesaj.
Căutare după categorie:
După apăsarea butonului tactil
Category (Categoria) din mesaj, se
afişează o listă de categorii POI.
Selectaţi categoria dorită.
În funcţie de categoria selectată,
poate fi afişată o listă care conţine
subcategorii ale acesteia, pentru
rafinarea căutării de POI-uri.
În acest caz, selectaţi subcategoria
dorită.
Mai apoi, va fi afişată o listă cu POIuri specifice categoriei de căutare.
Pentru a efectua paşii necesari în
vederea demarării ghidării în traseu
către un anumit POI, consultaţi
instrucţiunile din secţiunea
Restaurants nearby (Restaurante
în apropiere) de mai sus.
Căutare după denumire:
După apăsarea butonului tactil
Name (Nume) din cadrul mesajului,
se afişează un meniu cu tastatură
pentru căutarea de POI-uri.
Introduceţi denumirea completă
sau parţială a unui POI, apoi
apăsaţi butonul tactil List (Lista)
pentru a începe căutarea acelui
POI, sau, respectiv, a tuturor POIurilor a căror denumire conţine
combinaţia de litere introdusă.
Notă
Dacă nu introduceţi nicio literă
înainte de a demara căutarea POIurilor, sistemul va căuta toate POIurile aflate în imediata apropiere a
poziţiei curente.
În timp ce se efectuează căutarea,
se afişează un mesaj care indică
distanţa pe care sistemul
efectuează căutarea respectivă de
POI-uri, faţă de poziţia curentă.
Puteţi opri căutarea în orice
moment apăsând butonul tactil
Stop (Oprire) din cadrul mesajului,
sau puteţi aştepta până se afişează
o listă cu toate POI-urile găsite.
Pentru a efectua paşii necesari în
vederea demarării ghidării în traseu
către un anumit POI, consultaţi
instrucţiunile din secţiunea
Restaurants nearby (Restaurante
în apropiere) de mai sus.
■ Search near destination (Căutare
în apropierea destinaţiei): oferă
acces la toate POI-urile din
imediata apropiere a destinaţiei
curente (disponibile numai dacă
ghidarea în traseu este activă).
Pentru a efectua paşii necesari în
vederea căutării de POI-uri şi
pentru a iniţia ghidarea în traseu
către un POI specific, consultaţi
instrucţiunile din secţiunea Search
Sistemul de navigaţie
near here (Căutare în apropiere) de
mai sus.
■ Search in another city (Căutare în
alt oraş): oferă acces la toate POIurile din perimetrul unui oraş
selectat.
Pentru selectarea unui oraş,
consultaţi „Introducerea directă a
unei adrese” (paşii 1-2) de mai sus.
După selectarea unui oraş, puteţi
căuta POI-uri în perimetrul acelui
oraş după Category (Categoria)
sau după Name (Nume), consultaţi
instrucţiunile din secţiunea Search
near here (Căutare în apropiere) de
mai sus.
Dacă POI-urile definite de utilizator
au fost descărcate în sistemul
Infotainment, puteţi selecta ulterior un
astfel de POI ca destinaţie a ghidării
în traseu.
Pentru selectarea unui punct de
interes definit de utilizator:
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Selectarea unui punct de interes
definit de utilizator
În plus faţă de punctele de interes
predefinite (POI) stocate pe cardul
SD cu hărţi, puteţi crea POI-uri
definite de utilizator, care satisfac
nevoile dumneavoastră personale
speciale, POI-uri pe care le puteţi
descărca în sistemul Infotainment,
consultaţi capitolul „Utilizarea” 3 39.
65
Se afişează o listă cu toate POI-urile
definite de utilizator care au fost
descărcate.
Selectaţi intrarea dorită din listă.
Se afişează un meniu care indică
coordonatele GPS, precum şi un
comentariu descriptiv (dacă este
disponibil) cu privire la POI-ul
selectat.
Pentru a reveni la lista cu POI-urile
definite de utilizator: apăsaţi butonul
tactil List (Lista).
Pentru a demara ghidarea în traseu
către POI-ul definit de utilizator
selectat: apăsaţi butonul tactil Start
(Pornire).
Pentru descrierea ghidării în traseu,
consultaţi capitolul „Ghidarea”
3 70.
Selectarea unei destinaţii de pe
hartă
Selectaţi articolul User POIs (Puncte
de interes utilizator) din meniu.
Această metodă de introducere a
destinaţiei vă permite să căutaţi o
destinaţie nouă deplasând secţiunea
vizibilă a hărţii, precum şi să setaţi
locaţia dorită a noii destinaţii lovind
uşor harta.
66
Sistemul de navigaţie
Pentru selectarea unei destinaţii de
pe hartă:
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Selectaţi articolul Destination from
map (Destinaţia de pe hartă) din
meniu.
Se afişează meniul DESTINATION
FROM MAP (DESTINAŢIE DIN
HARTĂ), care afişează o hartă a
zonei în care se află poziţia curentă.
Harta este afişată în mod
bidimensional/în direcţia cu nordul în
sus.
Puteţi deplasa secţiunea vizibilă a
hărţii într-o direcţie arbitrară,
deplasând un deget pe ecran.
Dacă este necesar, modificaţi scara
hărţii prin rotirea butonului
multifuncţional.
Deplasaţi secţiunea vizibilă a hărţii,
până când aceasta afişează zona în
care se găseşte locaţia pe care o
căutaţi.
Loviţi uşor harta pentru a deplasa
destinaţia în locaţia dorită.
Un steguleţ în carouri indică acum
noua destinaţie, iar în partea de jos a
hărţii se afişează denumirea străzii
(sau coordonatele GPS) ale noii
destinaţii.
Apăsaţi butonul tactil Set (Setare).
Se afişează un mesaj care indică
următoarele opţiuni:
Save (Salvare): stocheză informaţiile
cu privire la adresa noii destinaţii în
agenda de adrese.
Set as (Setare ca) Destination
(Destinaţia): iniţiază ghidarea în
traseu către noua destinaţie.
Sistemul de navigaţie
Selectaţi opţiunea dorită (butonul
tactil).
După apăsarea butonului tactil Save
(Salvare) din cadrul mesajului, se
afişează un meniu cu tastatură pentru
introducerea denumirii destinaţiei.
67
După apăsarea butonului tactil Set as
(Setare ca) Destination (Destinaţia)
din mesaj, este calculat traseul către
noua destinaţie, apoi este demarată
ghidarea în traseu.
Pentru descrierea ghidării în traseu,
consultaţi capitolul „Ghidarea”
3 70.
Selectarea unei intersecţii ca
destinaţie
Înregistraţi denumirea dorită pentru
noua destinaţie, apoi apăsaţi butonul
tactil OK pentru a stoca datele
adresei destinaţiei noi în agenda de
adrese.
Această metodă de introducere a
destinaţiei funcţionează aproape la
fel ca metoda descrisă în secţiunea
„Introducerea directă a unei adrese”
de mai sus.
În loc să specificaţi o locaţie situată pe
o anumită stradă, precizând numărul
de casă, este necesar să specificaţi
locaţia precizând o intersecţie.
Pentru selectarea unei intersecţii ca
destinaţie:
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu pentru a iniţializa meniul
ENTER DESTINATION
(INTRODUCERE DESTINAŢIE).
Selectaţi articolul Intersection as
destination (Intersecţia ca destinaţie)
din meniu.
Efectuaţi paşii 1-3 din secţiunea
„Introducerea directă a unei adrese”
de mai sus.
După introducerea denumirii străzii:
Dacă există o singură stradă care se
intersectează cu strada menţionată
anterior, se afişează meniul
CONFIRM DESTINATION
(CONFIRMARE DESTINAŢIE).
Continuaţi cu efectuarea pasului 5 din
secţiunea „Introducerea directă a
unei adrese” de mai sus.
68
Sistemul de navigaţie
Dacă există un număr de 5 sau mai
puţine străzi care intersectează, se
afişează o listă cu toate străzile care
se intersectează. Selectaţi strada
care se intersectează dorită, apoi
continuaţi cu pasul 5 din secţiunea
„Introducerea directă a unei adrese”
de mai sus.
Dacă există un număr mai mare de 5
străzi care intersectează, se afişează
un meniu cu tastatură pentru
introducerea denumirii.
Înregistraţi denumirea unei străzi care
intersectează strada menţionată
anterior, sau apăsaţi butonul tactil List
(Lista) pentru a afişa direct lista
tuturor străzilor care se intersectează.
Selectaţi strada care se intersectează
dorită, apoi continuaţi cu pasul 5 din
secţiunea „Introducerea directă a
unei adrese” de mai sus.
Selectarea unei destinaţii
anterioare
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Previous Destinations
(Destinaţii anterioare) din meniu.
Se afişează o listă cu destinaţiile
utilizate anterior în cadrul ghidării în
traseu.
Pot fi stocate în mod automat maxim
50 de destinaţii anterioare. Atunci
când numărul destinaţiilor anterioare
este mai mare de 50, cea mai veche
va fi ştearsă din listă şi va fi adăugată
noua destinaţie.
După selectarea unei destinaţii
anterioare din listă, se afişează un
meniu care cuprinde informaţii
detaliate (dacă este disponibil), sau
sunt afişate coordonatele GPS ale
destinaţiei:
Sistemul de navigaţie
69
■ Delete (Ştergere): şterge destinaţia
afişată din lista cu destinaţii
anterioare.
■ OK: setează adresa afişată sau
coordonatele GPS ca destinaţie
nouă, apoi demarează ghidarea în
traseu către acea destinaţie.
Pentru descrierea ghidării în
traseu, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Save (Salvare): stochează
informaţiile cu privire la destinaţia
afişată în agenda de adrese.
Pentru informaţii detaliate cu privire
la agenda de adrese, consultaţi
secţiunea „Utilizarea agendei de
adrese” de mai sus.
■ Del. all (Ştergere toate): şterge
întreaga listă cu destinaţii
anterioare.
Înregistrarea şi selectarea
adresei home (acasă)
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Home (Acasă) din meniu.
Se afişează un meniu care conţine
adresa home (acasă) setată în mod
curent sau coordonatele GPS,
consultaţi ilustraţia de mai jos.
Dacă nu a fost înregistrată nicio altă
adresă home (acasă) în prealabil,
spaţiul aferent adresei din meniu nu
conţine nicio informaţie.
De îndată ce a fost setata adresa
home (acasă), acest meniu vă oferă
ocazia de a demara în mod
convenabil ghidarea în traseu către
adresa home (acasă).
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Position (Poziţia): şterge adresa
home (acasă) anterioară (dacă
este disponibilă) şi stochează
poziţia curentă ca adresă home
(acasă).
Informaţiile cu privire la adresă sau
coordonatele GPS ale poziţiei
curente vor fi apoi afişate.
■ Change (Modificare): afişează
meniul pentru introducerea directă
a adresei.
Cu ajutorul acestui meniu, puteţi
înregistra şi stoca o adresă home
70
Sistemul de navigaţie
(acasă) nouă, consultaţi secţiunea
„Introducerea directă a unei
adrese” de mai sus.
Adresa home (acasă) anterioară
(dacă este disponibilă) va fi
ştearsă.
■ Start (Pornire): setează adresa
acasă afişată sau coordonatele
GPS ca destinaţie nouă, apoi
demarează ghidarea în traseu
către acea destinaţie.
Pentru descrierea ghidării în
traseu, consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
Ghidarea
Informaţii generale
Ghidarea în traseu este furnizată de
sistemul de navigaţie prin instrucţiuni
vizuale şi prin comenzi vocale
(ghidare vocală).
Instrucţiuni vizuale
Instrucţiunile vizuale sunt afişate pe
hartă, în meniul TRAFFIC INFO
(INFORMAŢII PRIVIND TRAFICUL),
în toate meniurile audio principale,
de exemplu în meniul CD şi în meniul
PHONE (TELEFON).
Instrucţiunile vizuale afişate pe hartă:
Pentru descrieri detaliate pe afişajul
hărţii şi informaţii vizuale de ghidare
în traseu, consultaţi capitolul
„Utilizarea” 3 39.
Instrucţiunile vizuale afişate în
meniuri, de exemplu în meniul radio
FM1:
Comenzi vocale
Comenzile vocale vor anunţa direcţia
care trebuie urmată, în momentul în
care ajungeţi la o intersecţie în care
este necesar să viraţi.
Pentru a activa sau a dezactiva
ghidarea vocală: atingeţi butonul tactil
Voice (Voce) de pe afişajul hărţii şi
menţineţi câteva secunde, conform
ilustraţiei de mai sus. Dacă ghidarea
vocală este activată, eticheta
Sistemul de navigaţie
butonului este colorată în alb, iar dacă
nu este activată, eticheta butonului
este colorată în negru.
Pentru a repeta ultima comandă
vocală emisă: loviţi uşor butonul tactil
Voice (Voce).
Pentru a ajusta volumul comenzii
vocale în timpul emiterii de comenzi
vocale: rotiţi butonul X.
Notă
Activarea/dezactivarea ghidării
vocale este indicată printr-un
semnal sonor, dacă sunetele de
sistem sunt activate 3 11.
Controlarea ghidării în traseu
prin intermediul meniului
NAVIGATION (NAVIGAŢIE)
Apăsaţi butonul NAV pentru a
deschide meniul NAVIGATION
(NAVIGAŢIE).
Meniul NAVIGATION (NAVIGAŢIE)
prezintă trei opţiuni pe care le puteţi
utiliza în vederea controlării ghidării în
traseu:
■ Options (Opţiuni): deschide meniul
ROUTE OPTIONS (OPŢIUNI
TRASEU) care oferă numeroase
setări pentru calcularea/
recalcularea traseului şi pentru
ghidarea în traseu, consultaţi
secţiunea „Setările pentru
calcularea traseului şi ghidarea în
traseu” de mai jos.
■ Route (Traseu): deschide meniul
ROUTE LIST (LISTA
TRASEELOR) care afişează toate
71
străzile de pe traseul curent,
consultaţi secţiunea „Afişarea listei
traseelor” de mai jos.
■ Cancel Route (Anulare traseu):
anulează ghidarea în traseu activă
în mod curent.
Dacă se setează un punct
intermediar suplimentar (o
destinaţie intermediară) pentru
ghidarea în traseu, se afişează un
mesaj care vă solicită să decideţi:
dacă anulaţi atât punctul
intermediar, cât şi destinaţia finală,
sau,
dacă anulaţi numai ghidarea în
traseu către punctul intermediar.
Dacă este anulată ghidarea în
traseu numai către un punct
intermediar: sistemul de navigaţie
va recalcula în mod automat
traseul, în vederea ghidării către
destinaţia finală.
Setările pentru calcularea traseului şi
ghidarea în traseu
Înainte de a demara ghidarea în
traseu, dar şi în momentul în care
ghidarea în traseu este deja activă,
72
Sistemul de navigaţie
puteţi seta mai multe criterii pentru
calcularea/recalcularea traseului şi
ghidarea în traseu.
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Options (Opţiuni) din meniu
pentru a iniţializa meniul ROUTE
OPTIONS (OPŢIUNI TRASEU).
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Dynamic navigation (Navigaţie
dinamică): selecteare, dacă
sistemul de navigaţie ar trebui să ia
în considerare mesajele TMC
(despre trafic) în calcularea/
recalcularea traseului, consultaţi
capitolul „Ghidarea dinamică”
3 76.
Setări disponibile:
Off (Dezactivat): nu este luate în
considerare niciun mesaj TMC
(privind traficul) în calcularea/
recalcularea traseului.
Automatic (Automat): toate
mesajele TMC (despre trafic) sunt
luate în considerare în mod
automat în calcularea/recalcularea
traseului.
Prompt (Prompt): în cazul în care
apare un ambuteiaj sau alte
incidente în trafic, cu privire la care
sistemul de navigaţie
recepţionează un mesaj TMC
(despre trafic), veţi fi înştiinţat
printr-un mesaj:
dacă este necesară calcularea unui
traseu alternativ către destinaţie
sau,
dacă se păstrează neschimbat
traseul calculat anterior.
Mesajele vor apărea pe afişaj chiar
dacă este activ în mod curent un
mod audio (de exemplu, AM/FM
sau CD) sau modul telefon.
■ Route mode (Mod traseu):
selectare, dacă se calculează
traseul cel mai rapid, cel mai
economic sau cel mai scurt pentru
ghidarea în traseu.
■ Motorways (Autostrăzi): selectare,
dacă autostrăzile trebuie evitate
sau utilizate pentru ghidarea în
traseu.
■ Tolls & Ferries (Drumuri cu taxă şi
feriboturi): selectare, dacă
drumurile cu taxă de acces şi
legăturile asigurate de feriboturi
trebuie evitate sau utilizate sau,
dacă utilizarea drumurilor cu taxă
de acces şi legăturile asigurate de
feriboturi, trebuie minimizate la
calcularea traseului către
destinaţie.
Afişarea listei traseelor
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Route (Traseu) din meniu
pentru a iniţializa ROUTE LIST
(LISTA TRASEELOR).
Sistemul de navigaţie
Lista traseelor afişează toate străzile
de pe traseul calculat, inclusiv locaţia
curentă.
Fiecare intrare din listă afişează
următoarele informaţii:
■ Denumirea străzii, autostrăzii sau a
nodului de autostradă.
■ Săgeată direcţională sau simbolul
autostradă.
Notă
Un triunghi mic roşu suplimentar în
cadrul unei săgeţi direcţionale sau al
unui simbol pentru autostradă indică
un incident rutier iminent pe
parcursul străzii sau al autostrăzii
respective.
■ Distanţa până la următoarea stradă
de pe traseu sau
■ timpul aproximativ necesar
parcurgerii distanţei până la
următoarea stradă de pe traseu
sau
■ ora sosirii calculată până la sosirea
la următoarea stradă de pe traseu.
Informaţiile cu privire la timp afişate
variază în funcţie de selectarea în
prealabil a afişării timpului
aproximativ rămas sau a orei sosirii
calculate pe afişajul hărţii.
Pentru modificarea modului de afişaj
a timpului: apăsaţi butonul MAP, apoi
loviţi uşor informaţia cu privire la timp,
afişată sub săgeata direcţională, pe
latura stângă a afişajului hărţii.
Pentru a afişa informaţiile disponibile
cu privire la un anumit articol din lista
de trasee: selectaţi acel articol din
listă.
73
Controlarea ghidării în traseu
prin intermediul meniului
TRAFFIC MESSAGES
(MESAJE PRIVIND TRAFICUL)
Apăsaţi butonul TRAF pentru a
deschide meniul TRAFFIC
MESSAGES (MESAJE PRIVIND
TRAFICUL).
Meniul TRAFFIC MESSAGES
(MESAJE PRIVIND TRAFICUL)
afişează cel mai apropiat incident
rutier (dacă există), de exemplu un
ambuteiaj, de pe traseul curent.
74
Sistemul de navigaţie
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Block (Blocare): utilizând acest
articol din meniu, puteţi exclude
străzi din ghidarea în traseu,
consultaţi „Excluderea de străzi din
ghidarea în traseu” de mai jos.
■ TA: activează sau dezactivează
recepţionarea de anunţuri despre
trafic 3 25.
■ Route (Traseu): afişează o listă cu
toate incidentele rutiere de pe
traseul curent.
Pentru a afişa informaţii detaliate
cu privire la un anumit incident
rutier: selectaţi o intrare din listă.
■ All (Toate): afişează toate
incidentele din trafic de pe traseul
curent şi, în plus, toate incidentele
rutiere din apropierea poziţiei
curente a autovehiculului.
Simbolurile TMC (despre trafic)
(consultaţi capitolul „Prezentarea
generală a simbolurilor” 3 79)
care indică incidente rutiere de pe
taseul curent sunt colorate în roşu.
Excluderea de străzi din ghidarea în
traseu
După ce a fost demarată ghidarea în
traseu, puteţi exclude străzi din
traseul calculat anterior.
Traseul poate fi apoi recalculat, în
acest caz vor fi omise străzile excluse
anterior.
Apăsaţi butonul TRAF, apoi apăsaţi
butonul tactil Block (Blocare) pentru a
iniţializa meniul AVOID ROUTE
SECTION (EVITARE SECŢIUNE
TRASEU).
Sunt disponibile următoarele opţiuni
din meniu:
■ Avoid Road Ahead (Evitare drum
înainte): deschide meniul AVOID
ROAD AHEAD (EVITARE DRUM
ÎNAINTE).
Sistemul de navigaţie
generală a simbolurilor” 3 79) de
pe afişajul hărţii.
■ Avoid Road In Route List (Evitare
drum în lista de trasee): deschide
un meniu care afişează lista
curentă a traseelor.
Utilizând acest meniu, puteţi
exclude primele străzi care
urmează din traseul curent,
stabilind lungimea secţiunii
excluse, începând de la poziţia
curentă a autovehiculului.
Pentru a exclude primele străzi
care urmează din traseu: setaţi
valoarea dorită a Avoid Dist.
(Evitare dist.), apoi selectaţi
articolul Recalculate Route
(Recalculare traseu) din meniu.
Traseul va fi recalculat, iar străzile
excluse vor fi indicate printr-o linie
neagră şi simbolul „Drum închis”
(vezi capitolul „Prezentarea
Utilizând acest meniu puteţi
exclude o singură stradă sau mai
multe străzi succesive (zona de
excludere) din traseul curent.
Pentru a exclude o singură stradă:
selectaţi strada dorită din listă.
Eticheta străzii selectate este
colorată acum în roşu.
Pentru a exclude mai multe străzi
care se succed: selectaţi prima
75
stradă şi ultima stradă din zona de
excludere dorită. Etichetele tuturor
străzilor care se succed, din cadrul
zonei de excludere definită sunt
acum colorate în roşu.
Notă
Puteţi defini o singură stradă sau o
singură secţiune pe care să o
excludeţi la un moment dat în lista
traseelor.
Pentru a efectua excluderea străzii:
selectaţi articolul Recalculate
Route (Recalculare traseu) din
meniu (prima intrare din lista
traseelor).
Traseul va fi recalculat, iar străzile
excluse vor fi indicate printr-o linie
neagră şi simbolul „Drum închis”
(vezi capitolul „Prezentarea
generală a simbolurilor” 3 79) de
pe afişajul hărţii.
76
Sistemul de navigaţie
■ Use Road Ahead (Utilizare drum
înainte): anulează excluderea
străzii efectuată anterior prin
intermediu Avoid Road Ahead
(Evitare drum înainte).
■ Use Road In Route List (Utilizare
drum din lista de trasee): anulează
excluderea străzii efectuată
anterior prin intermediu Avoid Road
In Route List (Evitare drum în lista
de trasee).
Adăugarea unui punct
intermediar (a unei destinaţii
intermediare) la traseu
În orice moment al ghidării active în
traseu, puteţi adăuga un punct
intermediar traseului dumneavoastră.
Apăsaţi butonul NAV, apoi selectaţi
articolul Destination (Destinaţia) din
meniu sau articolul Previous
Destinations (Destinaţii anterioare)
din meniu.
În mesajul care este afişat acum,
apăsaţi butonul tactil Add waypoint
(Adăugare punct intermediar).
Activarea avertizărilor POI
definite de utilizator
Înregistraţi sau selectaţi o destinaţie
pentru punctul intermediar, consultaţi
capitolul „Introducerea destinaţiei”
3 51.
După adăugarea punctului
intermediar dorit, sistemul de
navigaţie va calcula traseul de la
poziţia curentă la noua destinaţie
intermediară, precum şi traseul de la
destinaţia intermediară la destinaţia
finală.
Punctul intermediar va fi indicat pe
hartă printr-un steguleţ în carouri
roşu.
După sosirea în punctul intermediar,
ghidarea în traseu va continua în mod
automat cu ghidarea către destinaţia
finală.
Puteţi defini „Avertizări POI” pentru
POI-urile cu privire la care vreţi să fiţi
avertizaţi (de exemplu curbe foarte
strânse de pe o şosea), înainte de a
ajunge la locaţia respectivă.
Pentru definirea avertizărilor POI
personale şi descărcarea acestora în
sistemul Infotainment, consultaţi
capitolul „Utilizarea” 3 39.
Activarea avertizărilor POI
Apăsaţi butonul SETUP, selectaţi
articolul Navigation (Navigaţie) din
meniu, apoi setaţi POI Warning
(Avertizare POI) la On (Activat).
Notă
Pentru fiecare călătorie, puteţi seta
un singur punct intermediar la un
moment dat. Dacă este deja activ un
punct intermediar în momentul
setării unui nou punct intermediar,
ghidarea în traseu către punctul
intermediar stabilit anterior va fi
anulată.
Dacă este activată ghidarea dinamică
în traseu, întreaga situaţie curentă din
trafic pe care o recepţionează
sistemul Infotainment prin intermediul
TMC este inclusă în calculul traseului.
Traseul este propus cu luarea în
calcul a tuturor problemelor de trafic
Ghidarea dinamică
Sistemul de navigaţie
sau a restricţiilor în baza criteriilor
preselectate (de ex. „traseul cel mai
scurt”, „evitarea autostrăzilor” etc.).
În cazul unei probleme în trafic
(de ex. ambuteiaj, drum închis) pe
traseul parcurs, se afişează un mesaj
şi se indică natura problemei printr-un
anunţ vocal. Şoferul poate decide
dacă va face un ocol pentru evitarea
problemei din trafic acceptând
modificarea propusă sau dacă va
continua deplasarea pe traseul iniţial.
Problemele de trafic din apropiere
sunt raportate şi dacă nu este activată
ghidarea în traseu.
Dacă este activată ghidarea în
traseu, sistemul verifică permanent,
pe baza informaţiilor despre trafic,
dacă este mai bine să recalculeze
traseul sau să urmeze un traseu
alternativ prin luarea în calcul a
situaţiei curente din trafic.
Activarea şi dezactivarea ghidării
dinamice în traseu, precum şi a
criteriilor de calculare a traseului, se
efectuează în cadrul meniului
ROUTE OPTIONS (OPŢIUNI
TRASEU), consultaţi capitolul
„Ghidarea” 3 70.
77
recepţionat curent. Întârzierea
actuală poate devia de la întârzierea
calculată.
Hărţile
Toate datele privind hărţile necesare
pentru utilizarea sistemului de
navigaţie sunt stocate pe un card SD
furnizat împreună cu sistemul
Infotainment.
Card SD cu hărţi
Ghidarea dinamică în traseu
funcţionează numai dacă sunt
recepţionate informaţii despre trafic
prin intermediul sistemului de
informaţii RDS-TMC despre trafic.
Posibilele întârzieri datorate
problemelor de trafic calculate de
sistemul Infotainment se bazează pe
datele pe care sistemul le
recepţionează prin intermediul
postului de radio RDS-TMC
Cititorul de carduri SD al sistemului
Infotainment poate citi numai carduri
SD special prevăzute pentru
utilizarea în cadrul sistemului de
navigaţie al autovehiculului. Cititorul
de carduri SD nu poate citi alte tipuri
de carduri SD.
În funcţie de data de producţie a
datelor privind hărţile existente pe
cadrul SD, s-ar putea ca unele
drumuri să nu fie incluse sau ca unele
denumiri şi drumuri să nu coincidă cu
cele utilizate în momentul în care au
fost produse datele privind hărţile.
78
Sistemul de navigaţie
Pentru a comanda carduri SD
suplimentare sau date actualizate
privind hărţile, contactaţi partenerul
dumneavoastră Opel.
Pentru înlocuirea unui card SD cu
hărţi, consultaţi secţiunea de mai jos.
Informaţii importante cu privire la
manevrarea cardului SD
Atenţie
Nu încercaţi niciodată să utilizaţi
un card SD care prezintă fisuri,
care este deformat sau care a fost
reparat utilizând bandă adezivă.
Utilizarea unui astfel de card poate
deteriora echipamentul.
■ Manevraţi cardul SD cu grijă. Nu
atingeţi niciodată contactele din
metal.
■ Nu utilizaţi agenţi de curăţare
convenţionali, benzină, diluant sau
spray antistatic.
■ Dacă este necesar să curăţaţi
cardul SD, utilizaţi o cârpă moale.
■ Nu îndoiţi cardul SD. Nu utilizaţi un
card SD îndoit sau care prezintă
fisuri.
■ Nu lipiţi autocolante sau nu scrieţi
pe niciuna dintre suprafeţele
cardului.
■ Nu depozitaţi cardul SD în locaţii
unde este expus la lumina directă a
soarelui, la temperaturi ridicate sau
la umiditate.
■ Atunci când nu utilizaţi cardul SD,
păstraţi-l întotdeauna în carcasa de
depozitare.
Înlocuirea unui card SD cu hărţi
Fanta cardului SD se găseşte sub un
capac detaşabil de pe partea dreaptă
a panoului de bord.
Capacul poate fi demontat,
de exemplu cu ajutorul unei agrafe
mici de hârtie sau al unui dispozitiv
similar.
Sistemul de navigaţie
Scoaterea cardului SD
Inserarea cardului SD
79
Prezentare generală a
simbolurilor
Ghidarea în traseu şi simbolurile
POI
Apăsaţi pe cardul SD introdus pentru
a-l debloca, apoi extrageţi cu grijă
cardul SD din fanta cardului SD.
Împingeţi cardul SD cu partea
etichetată în sus şi cu marginea
zimţată pe partea dreaptă (consultaţi
ilustraţia de mai sus) în fanta cardului
SD, până când cardul se fixează.
La final, fixaţi din nou capacul pe
panoul de bord pentru a păstra cardul
SD şi a fanta cardului curate şi
uscate.
Nr. Explicaţie
1
Poziţia curentă
2
Destinaţia finală (steguleţ negru)
3
Punct intermediar/Destinaţie
intermediară (steguleţ roşu)
4
Hotel/Motel
5
Parcare auto
80
Sistemul de navigaţie
Nr. Explicaţie
Nr.
Explicaţie
6
Staţie de alimentare
1
Ambuteiaj
7
Restaurant
2
Drum închis
Simbolurile POI (puncte de interes)
sunt afişate numai pe afişajul hărţii,
dacă este activată afişarea POI-urilor.
Pentru a activa afişarea POI-urilor:
apăsaţi butonul SETUP, selectaţi
articolul Navigation (Navigaţie) din
meniu, selectaţi articolul Map Setup
(Configurare hartă) din meniu, apoi
setaţi Show POIs In Map (Afişare POI
pe hartă) la On (Activat).
3
Carosabil alunecos
4
Lucrări la carosabil
5
Drum cu polei
6
Ceaţă
7
Vânt lateral
8
Drum îngustat
9
Accident
10
Pericol
Simboluri TMC
11
Drum cu denivelări
Pe afişajul hărţii se afişează numai
simbolurile TMC (despre trafic) dacă
este activată ghidarea dinamică în
traseu prin intermediul mesajelor
TMC.
Pentru a activa ghidarea dinamică în
traseu: apăsaţi butonul NAV, selectaţi
articolul Options (Opţiuni) din meniu,
apoi setaţi Dynamic navigation
(Navigaţie dinamică) la Automatic
(Automat) sau la Prompt (Prompt),
consultaţi capitolul „Ghidarea” 3 70.
Telefonul
Telefonul
Informaţii generale ....................... 81
Conectarea la Bluetooth .............. 82
Apelul de urgenţă ........................ 84
Funcţionarea ................................ 85
Informaţii generale
Portalul de telefonie mobilă vă oferă
posibilitatea de a purta conversaţii la
telefonul mobil prin intermediul
microfonului din autovehicul şi al
difuzoarelor autovehiculului, precum
şi de a utiliza cele mai importante
funcţii ale telefonului mobil prin
intermediul sistemului Infotainment
din autovehicul. Pentru a se putea
utiliza portalul de telefonie mobilă,
telefonul mobil trebuie să fie conectat
la acesta prin intermediul funcţiei
Bluetooth 3 82.
Nu toate funcţiile portalului de
telefonie mobilă sunt suportate de
toate telefoanele mobile. Funcţiile
utilizabile ale telefonului depind de
telefonul mobil respectiv şi de
furnizorul de servicii de telefonie
mobilă. Puteţi găsi informaţii
suplimentare pe această temă în
instrucţiunile de utilizare a telefonului
mobil sau puteţi solicita precizări
furnizorului de servicii de telefonie
mobilă.
81
Informaţii importante privind
utilizarea şi siguranţa în trafic
9 Avertisment
Telefoanele mobile afectează
mediul înconjurător. Din acest
motiv, au fost elaborate
reglementări şi instrucţiuni de
siguranţă. Va trebui să vă
familiarizaţi cu instrucţiunile
respective înainte de a utiliza
funcţia pentru telefon.
9 Avertisment
Utilizarea facilităţii handsfree în
timpul conducerii poate fi
periculoasă deoarece
concentrarea şoferului se reduce
în cursul unei convorbiri
telefonice. Parcaţi autovehiculul
înainte de a utiliza facilitatea
82
Telefonul
handsfree. Respectaţi
reglementările din ţara în care vă
aflaţi în acel moment.
Nu uitaţi să respectaţi
reglementările speciale aplicabile
în anumite zone şi să dezactivaţi
întotdeauna telefonul mobil, dacă
utilizarea acestuia este interzisă,
dacă telefonul mobil poate cauza
interferenţe sau dacă pot apărea
situaţii periculoase.
Funcţia Bluetooth
Profilele Bluetooth HFP 1.1, PBAP,
GAP, SDP şi SPP sunt specificate în
conformitate cu standardul Bluetooth
2.0, iar portalul de telefonie mobilă
este certificat în conformitate cu
Bluetooth Special Interest Group
(SIG)/Grupul de interes special
Bluetooth.
Informaţii suplimentare despre
această specificaţie veţi găsi pe
internet la http://www.bluetooth.com.
Conformitatea EU R şi TTE
Cu ajutorul meniului BLUETOOTH
SETUP (CONFIGURARE
BLUETOOTH) se efectuează
sincronizarea meniului (schimbul de
cod PIN între dispozitivul Bluetooth şi
portalul de telefonie mobilă) şi
conectarea dispozitivelor Bluetooth la
sistemul Infotainment.
Prin prezenta, declarăm că Bluetooth
System Transceiver este conform cu
cerinţele esenţiale şi alte prevederi
aplicabile ale Directivei 1999/5/CE.
Conectarea la Bluetooth
Bluetooth este un standard radio
pentru conectarea fără fir, de
exemplu, a unui telefon mobil sau a
unui MP3 player la alte dispozitive.
Pentru a putea realiza o conexiune
Bluetooth la sistemul Infotainment,
funcţia Bluetooth a dispozitivului
Bluetooth trebuie să fie activată, iar
dispozitivul Bluetooth trebuie setat ca
vizibil (modul detectare). Pentru
informaţii suplimentare consultaţi
ghidul de utilizare a dispozitivului
Bluetooth.
Pentru a deschide meniul
BLUETOOTH SETUP
(CONFIGURARE BLUETOOTH):
apăsaţi butonul SETUP şi apoi
selectaţi articolul Bluetooth &
telephone (Bluetooth şi telefon) din
meniu.
Telefonul
Sincronizarea unui dispozitiv
Bluetooth
Informaţii importante
■ Pot fi sincronizate până la patru
dispozitive la sistem.
■ Puteţi conecta un singur dispozitiv
sincronizat la sistemul Infotainment
într-o sesiune de conectare.
■ Sincronizarea trebuie de obicei
efectuată o singură dată, în afară
de cazul în care dispozitivul a fost
şters din lista de dispozitive
sincronizate.
Efectuarea sincronizării
1. În meniul BLUETOOTH SETUP
(CONFIGURARE BLUETOOTH):
setaţi Bluetooth la On (Activat).
2. Selectaţi articolul Pair New
Device (Sincronizare dispozitiv
nou) din meniu.
Se afişează un mesaj care vă
solicită să introduceţi codul PIN
„1234” la dispozitivul Bluetooth.
3. La dispozitivul Bluetooth: dacă nu
a fost deja activată, activaţi funcţia
Bluetooth şi apoi activaţi modul
detectare (consultaţi ghidul de
utilizare a dispozitivului
Bluetooth).
La dispozitivul Bluetooth: dacă
modul detectare detectează
unitatea Bluetooth a sistemului
Infotainment, se afişează
CAR HF UNIT.
4. La dispozitivul Bluetooth: selectaţi
CAR HF UNIT şi apoi urmaţi
instrucţiunile pentru a introduce
codul PIN „1234”.
5. La dispozitivul Bluetooth:
confirmaţi codul PIN introdus.
Pe afişajul sistemului
Infotainment: după câteva
secunde, se afişează un mesaj
care indică dacă procesul de
sincronizare a fost efectuat cu
succes sau a eşuat.
Dacă conexiunea Bluetooth a fost
efectuată cu succes: în cazul în care
un alt dispozitiv Bluetooth a fost
conectat în prealabil la sistemul
Infotainment, acel dispozitiv este
acum deconectat de la sistem.
83
Dacă conexiunea Bluetooth a eşuat:
demaraţi din nou procedura descrisă
mai sus sau consultaţi ghidul de
utilizare a dispozitivului Bluetooth.
Conectarea la un alt dispozitiv
sincronizat
1. În meniul BLUETOOTH SETUP
(CONFIGURARE BLUETOOTH):
selectaţi articolul Select Paired
Device (Selectare dispozitiv
sincronizat) din meniu.
Se afişează o listă cu toate
dispozitivele Bluetooth
sincronizate în mod curent cu
sistemul Infotainment.
84
Telefonul
Înregistrarea din listă a
dispozitivului Bluetooth care este
conectat în mod curent la sistemul
Infotainment este indicat prin
simbolul 9.
2. Selectaţi dispozitivul dorit.
3. La dispozitivul Bluetooth: dacă nu
a fost deja activată, activaţi funcţia
Bluetooth (consultaţi ghidul de
utilizare a dispozitivului
Bluetooth).
Pe afişajul sistemului
Infotainment: după câteva
secunde, se afişează un mesaj
care indică dacă conexiunea
Bluetooth a fost efectuată cu
succes sau a eşuat.
Dacă conexiunea Bluetooth a fost
efectuată cu succes: în cazul în care
un alt dispozitiv Bluetooth a fost
conectat în prealabil la sistemul
Infotainment, acel dispozitiv este
acum deconectat de la sistem.
Dacă conexiunea Bluetooth a eşuat,
demaraţi din nou procedura descrisă
mai sus sau consultaţi ghidul de
utilizare a dispozitivului Bluetooth.
Eliminarea unui dispozitiv
sincronizat
Selectaţi dispozitivul dorit.
Dispozitivul este eliminat din lista cu
dispozitive sincronizate.
Apelul de urgenţă
9 Avertisment
În meniul BLUETOOTH SETUP
(CONFIGURARE BLUETOOTH):
selectaţi articolul Delete Paired
Device (Ştergere dispozitiv
sincronizat) din meniu.
Se afişează o listă cu toate
dispozitivele Bluetooth sincronizate
în mod curent cu sistemul
Infotainment.
Înregistrarea din listă a dispozitivului
Bluetooth care este conectat în mod
curent la sistemul Infotainment este
indicat prin simbolul 9.
Setarea conexiunii nu poate fi
garantată în orice situaţie. Din
acest motiv, nu trebuie să vă
bazaţi exclusiv pe telefonul mobil
în cazul unei comunicări de
importanţă vitală (de ex.o urgenţă
medicală).
În anumite reţele, poate fi
necesară inserarea corectă a unei
cartele SIM valabile în telefonul
mobil.
9 Avertisment
Reţineţi că puteţi efectua şi primi
apeluri pe telefonul mobil dacă
acesta se află într-o zonă de
acoperire cu semnal suficient de
puternic. În anumite situaţii,
Telefonul
apelurile de urgenţă nu pot fi
efectuate în orice reţele de
telefonie mobilă; este posibil ca
acestea să nu poată fi efectuate
când anumite servicii de reţea şi/
sau funcţii ale telefonului sunt
active. Puteţi solicita relaţii în
acest sens de la operatorii de
reţea locali.
Numărul de apel de urgenţă poate
diferi în funcţie de regiune şi ţară.
Informaţi-vă din timp despre
numărul de apel de urgenţă corect
pentru regiunea respectivă.
Efectuarea unui apel de urgenţă
Formaţi numărul apelului de urgenţă
(de ex. 112).
Se stabileşte conexiunea cu un
centru pentru apeluri de urgenţă.
Oferiţi detalii despre urgenţă atunci
când personalul de serviciu vi le
solicită.
9 Avertisment
Nu încheiaţi convorbirea înainte
ca centrul de apel de urgenţă să
vă solicite acest lucru.
Funcţionarea
Imediat ce s-a stabilit o conexiune
prin intermediul Bluetooth între
telefonul dumneavoastră mobil şi
sistemul Infotainment, puteţi utiliza
numeroase funcţii ale telefonului
mobil prin intermediul sistemului
Infotainment.
Notă
În modul handsfree, utilizarea
telefonului mobil continuă să fie
posibilă, de ex. preluarea unui apel
sau reglarea volumului.
După stabilirea unei conexiuni între
telefonul mobil şi sistemul
Infotainment, datele telefonului mobil
sunt transmise sistemului
Infotainment. Acest proces poate
dura mai mult timp, în funcţie de
modelul de telefon şi de cantitatea de
informaţii care trebuie transferate. În
85
acest timp, operarea telefonului mobil
prin intermediul sistemului
Infotainment este posibilă doar într-o
anumită măsură.
Notă
Nu toate telefoanele mobile suportă
toate funcţiile portalului de telefonie
mobilă. De aceea, sunt posibile
abateri de la gama de funcţii
descrise pentru aceste telefoane
mobile specifice.
Elementele de comandă pentru
operarea telefonului
Cele mai importante elemente de
comandă specifice telefonului sunt
următoarele:
Pe panoul de bord
Butonul m: rotiţi pentru reglarea
volumului.
Butonul I: apăsaţi pentru a afişa
meniul telefonului.
86
Telefonul
Pe volan
p buton:
■ Dacă portalul de telefonie mobilă
este inactiv: prima apăsare: afişare
meniu telefon; a doua apăsare:
reapelare (dacă telefonul este
conectat şi numărul este stocat în
lista de reapelare).
■ Dacă portalul de telefonie mobilă
este activ: apăsare scurtă:
acceptare apeluri primite sau
încheiere apeluri active; apăsare
lungă: respingere apeluri primite.
Butonul de reglare o: rotiţi pentru
reglarea volumului.
■ Telefonul mobil trebuie setat la
„vizibil” (consultaţi ghidul de
utilizare a dispozitivului).
■ Telefonul mobil trebuie sincronizat
cu sistemul Infotainment 3 82.
Activarea modului handsfree
Apăsaţi butonul I.
Pe ecran va apare meniul PHONE
(TELEFON).
Condiţii prealabile
Următoarele condiţii prealabile
trebuie îndeplinite în vederea utilizării
modului handsfree al sistemului
Infotainment:
■ Trebuie activată funcţia Bluetooth a
sistemului Infotainment 3 82.
■ Trebuie activată funcţia Bluetooth a
telefonului mobil (consultaţi ghidul
de utilizare a dispozitivului).
În cazul în care un telefon mobil care
are funcţia Bluetooth activată şi care
este sincronizat cu sistemul
Infotainment se găseşte în raza de
acţiune a sistemului Infotainment
3 82, se afişează după câteva
secunde fereastra meniului
prezentată mai jos.
Notă
Dacă meniul No Telephone Device
(Lipsă dispozitiv telefon) nu dispare,
verificaţi dacă telefonul
dumneavoastră mobil are funcţia
Bluetooth activată şi dacă este
sincronizat cu sistemul Infotainment
3 82. Pentru a deschide meniul
BLUETOOTH SETUP
(CONFIGURARE BLUETOOTH):
apăsaţi butonul tactil Connect
(Conectare).
Telefonul
Telefonul mobil este acum conectat la
sistemul Infotainment prin intermediul
sistemului Bluetooth, iar modul
handsfree este activat.
Multe dintre funcţiile telefonului mobil
pot fi acum controlate prin intermediul
meniului PHONE (TELEFON) (şi ale
meniurilor asociate), precum şi prin
intermediul comenzilor specifice de
pe volan, consultaţi secţiunea
„Elemente de comandă pentru
operarea telefonului mobil” de mai
sus şi 3 9.
Poate dura câteva minute până când
butoanele tactile Phonebk (Agenda
telefonică) şi Call lists (Liste de
apeluri) devin active, deoarece
informaţiile din agenda telefonică şi
datele privind listele de apeluri sunt
transferate din telefonul mobil în
sistemul Infotainment.
Pentru informaţii detaliate cu privire la
aceste aspecte, consultaţi secţiunea
„Setarea agendei telefonice” de mai
jos.
87
Iniţierea unui apel
Utilizarea agendei telefonice
În cadrul agendei telefonice,
contactele sunt stocate cu un anumit
nume şi un anumit număr de telefon.
Pentru detalii cu privire la
descărcarea agendei telefonice şi la
informaţii suplimentare cu privire la
agenda telefonică, consultaţi
secţiunea „Setarea agendei
telefonice” de mai jos.
În meniul PHONE (TELEFON):
apăsaţi butonul tactil Phonebk
(Agenda telefonică) pentru a
deschide meniul PHONEBOOK
(AGENDA TELEFONICĂ).
Dacă agenda telefonică conţine un
număr mare de înregistrări: consultaţi
secţiunea „Căutarea unui număr de
telefon” de mai jos.
Derulaţi prin lista înregistrărilor din
agenda telefonică şi selectaţi
contactul dorit. Se afişează un meniu
cu toate numerele de telefon stocate
pentru contactul selectat.
88
Telefonul
Pentru a iniţia un apel: selectaţi
numărul de telefon dorit. Numărul de
telefon dorit este apelat.
Căutarea unui număr de telefon
Dacă agenda telefonică conţine un
număr mare de înregistrări, puteţi
căuta în mod convenabil contactul
dorit prin intermediul meniului Search
(Căutare).
În cadrul meniului PHONEBOOK
(AGENDA TELEFONICĂ): selectaţi
articolul Search (Căutare) din meniu
(prima înregistrare din listă).
Se afişează meniul Search (Căutare).
Pentru a afişa toate înregistrările din
agenda telefonică care încep cu o
anumită literă:
Introduceţi litera respectivă (apăsaţi
butonul tactil Delete (Ştergere) pentru
a şterge o literă deja introdusă), apoi
apăsaţi butonul tactil List (Lista).
Se afişează din nou meniul
PHONEBOOK (AGENDA
TELEFONICĂ), afişând intrările din
agenda telefonică care încep cu litera
introdusă.
Pentru a afişa o singură înregistrare
din agenda telefonică:
Introduceţi primele litere ale numelui
contactului pe care îl căutaţi (apăsaţi
o singură dată sau de mai multe ori
butonul tactil Delete (Ştergere) pentru
a şterge literele deja introduse).
De îndată ce sistemul identifică
numele unui contact ale cărui prime
litere se potrivesc cu literele
introduse, se afişează întregul nume
al înregistrării corespunzătoare din
agenda telefonică (consultaţi
ilustraţia de mai sus).
Apăsaţi butonul tactil OK pentru a
afişa un meniu care conţine toate
numerele de telefon stocate pentru
contactul selectat.
Notă
În cazul în care căutaţi o înregistrare
din agenda telefonică care a fost
stocată utilizând numai numărul de
telefon sau care conţine caractere
speciale, apăsaţi butonul tactil
123ÄÖ pentru a modifica tipul de
tastatură utilizat.
Telefonul
89
Utilizarea listelor de apeluri
Toate apelurile primite, efectuate sau
pierdute sunt înregistrate în listele
corespunzătoare de apeluri.
În meniul PHONE (TELEFON):
apăsaţi butonul tactil Call lists (Liste
de apeluri) pentru a deschide meniul
CALL LIST (LISTA DE APELURI).
Selectaţi lista de apeluri dorită,
de exemplu Missed Calls (Apeluri
pierdute).
Se afişează un meniu cu lista
corespunzătoare de apeluri.
Pentru a iniţia un apel: selectaţi
înregistrarea dorită din listă. Numărul
de telefon corespunzător este apelat.
Pentru a iniţia un apel: apăsaţi
butonul tactil {. Numărul de telefon
afişat este apelat.
Reapelarea unui număr de telefon
Ultimul număr de telefon apelat poate
fi reapelat.
În meniul PHONE (TELEFON):
apăsaţi butonul tactil Redial
(Reapelare).
Se afişează meniul REDIAL
(REAPELARE), afişând numărul de
telefon şi date suplimentare ale
contactului (dacă sunt disponibile)
care aparţin ultimului număr de
telefon apelat.
Înregistrarea manuală a unui număr
de telefon
În meniul PHONE (TELEFON):
apăsaţi butonul tactil { pentru a afişa
meniul pentru introducerea manuală
a numărului de telefon.
90
Telefonul
Sau (dacă este disponibil în meniul
PHONEBOOK (AGENDA
TELEFONICĂ)): selectaţi
înregistrarea din căsuţa de
mesagerie vocală care are numărul
de telefon al telefonului mobil
conectat (numele acelei înregistrări
depinde de modelul de telefon mobil),
consultaţi secţiunea „Utilizarea
agendei telefonice” de mai sus.
Pentru a iniţia un apel: înregistraţi
numărul de telefon dorit (apăsaţi
butonul tactil Delete (Ştergere) pentru
a şterge numerele deja introduse),
apoi apăsaţi butonul tactil OK.
Numărul de telefon înregistrat este
apelat.
Accesarea căsuţei de mesagerie
vocale
Pentru înregistrarea în mod manual a
numărului de telefon al telefonului
mobil conectat, consultaţi secţiunea
„Înregistrarea manuală a unui număr
de telefon” de mai sus.
Notă
În funcţie de furnizorul de reţea, s-ar
putea să vi se solicite să introduceţi
un cod de acces pentru mesageria
vocală la telefonului mobil pentru a
putea accesa căsuţa mesageriei
vocale.
Apelurile primite
Dacă un mod audio, de exemplu
modul radio sau CD, este activ în
momentul primirii unui apel, sursa
audio respectivă va fi comutată în
„surdină” şi va rămâne astfel până la
încheierea apelului.
Se afişează un mesaj care include
numărul de telefon sau numele
apelantului (dacă este disponibil).
Pentru a recepţiona apelul: apăsaţi
butonul tactil { de culoare verde.
Pentru a respinge apelul: apăsaţi
butonul tactil } de culoare roşie.
Recepţionarea unui apel în aşteptare
În cazul în care este recepţionat un
apel în aşteptare pe durata unui apel
în desfăşurare, se afişează un mesaj
care include numărul de telefon sau
numele apelantului (dacă este
disponibil).
Notă
Dacă furnizorul de reţea permite
această funcţie, apelul în aşteptare
va fi semnalizat şi prin semnale
sonore.
Pentru a recepţiona apelul în
aşteptare şi a încheia apelul în
desfăşurare: apăsaţi butonul tactil
{ de culoare verde.
Pentru a respinge apelul în aşteptare
şi a continua apelul în desfăşurare:
apăsaţi butonul tactil } de culoare
roşie.
Telefonul
Funcţii în cursul unui apel
Pe parcursul unui apel în
desfăşurare, se afişează fereastra
meniului PHONE (TELEFON),
prezentată mai jos.
Notă
Dacă modul handsfree din cadrul
portalului de telefonie mobilă este
dezactivat temporar, eticheta
butonului tactil Handset (Receptor)
este evidenţiată în portocaliu.
Dezactivarea temporară a
microfonului
Apăsaţi butonul tactil Mic. off
(Microfon dezactivat). Apelantul nu vă
va mai auzi.
Pentru a activa din nou microfonul:
apăsaţi din nou butonul tactil Mic. off
(Microfon dezactivat).
Dezactivarea temporară a modului
handsfree (modul confidenţial)
Apăsaţi butonul tactil Handset
(Receptor). Conversaţia poate fi
continuată numai prin intermediul
telefonului mobil.
Pentru a reveni la modul handsfree:
apăsaţi din nou butonul tactil Handset
(Receptor) de culoare verde.
Notă
Dacă modul microfon din cadrul
portalului de telefonie mobilă este
dezactivat, eticheta butonului tactil
Mic. off (Microfon dezactivat) este
evidenţiată în portocaliu.
Notă
Dacă contactul este decuplat în
timpul unui apel, conexiunea
rămâne activă până la încheierea
apelului.
91
Încheierea unui apel
Apăsaţi butonul tactil }. Se afişează
din nou meniul principal al telefonului.
Setarea agendei telefonice
După sincronizarea şi conectarea
unui telefon mobil la sistemul
Infotainment, agenda telefonică a
telefonului dumneavoastră mobil,
care include numere de telefon şi
nume (dacă este disponibil) vor fi
descărcate în mod automat în cadrul
sistemului Infotainment.
Notă
În funcţie de numărul înregistrărilor
din agenda telefonică şi de telefonul
mobil conectat, descărcarea datelor
poate dura câteva minute.
Cât timp telefonul mobil este
sincronizat cu sistemul Infotainment,
agenda telefonică rămâne stocată în
mod permanent în cadrul sistemului
Infotainment.
În cazul în care aţi stocat înregistrări
noi în agenda telefonică a telefonului
dumneavoastră mobil, puteţi
descărca agenda telefonică extinsă
în cadrul sistemului Infotainment prin
92
Telefonul
intermediu meniului PHONE SETUP
(CONFIGURARE TELEFON),
consultaţi secţiunea „Descărcarea
agendei telefonice” de mai jos.
Fiecare înregistrare (contact) din
agenda telefonică poate include un
nume, un prenume şi maxim cinci
numere de telefon din categorii
diferite (de exemplu „Mobil”, „Muncă”
etc.). Agenda telefonică poate
conţine mai multe elemente
informaţionale care nu sunt
descărcate în cadrul sistemului
Infotainment.
Numărul maxim de înregistrări din
agenda telefonică care pot fi stocate
în cadrul sistemului Infotainment:
2500 înregistrări cu maxim 5 numere
pentru fiecare înregistrare.
Descărcarea agendei telefonice
Notă
În funcţie de numărul înregistrărilor
din agenda telefonică şi de telefonul
mobil conectat, descărcarea datelor
poate dura câteva minute.
Reglarea ordinii de sortare
Setaţi Sort Phonebook By (Sortare
agendă telefonică după) la First
Name (Prenume) sau la Last Name
(Nume) pentru a regla ordinea de
sortare a înregistrărilor din agenda
telefonică în funcţie de aceste criterii.
Pentru a deschide meniul PHONE
SETUP (CONFIGURARE
TELEFON): apăsaţi butonul SETUP,
selectaţi articolul Bluetooth &
telephone (Bluetooth şi telefon) din
meniu, apoi selectaţi articolul
Telephone settings (Setări telefon)
din meniu.
Selectaţi articolul Download
Phonebook Now (Descărcare
agendă telefonică acum) din meniu.
Descărcarea datelor din memoria
telefonului mobil conectat este
iniţiată.
Reglarea modului de afişare
În mod obişnuit, sunt disponibile două
tipuri de agende telefonice în cadrul
telefoanelor mobile: agenda
telefonică din cadrul cartelei SIM a
telefonului mobil şi agenda telefonică
stocată chiar în memoria telefonului,
consultaţi ghidul de utilizare a
telefonului dumneavoastră mobil.
Ambele agende telefonice ale
telefonului mobil conectat vor fi
descărcate în cadrul sistemului
Infotainment, dacă este posibil.
Telefonul
Puteţi regla setările astfel încât să
vizualizaţi numai înregistrările din
cadrul uneia dintre agendele
telefonice descărcate sau să
vizualizaţi înregistrările din ambele
agende telefonice (dacă sunt
disponibile):
Setaţi Phonebook (Agenda
telefonică) la Phone (Telefon), SIM
sau Both (Ambele).
Notă
În cazul în care selectaţi o agendă
telefonică care nu a fost descărcată
din memoria telefonului mobil
conectat, butonul tactil Phonebk
(Agenda telefonică) din meniul
PHONE (TELEFON) nu este
selectabil.
93
94
Index alfabetic
A
Activarea dispozitivului de
redare CD.................................. 28
Activarea radioului........................ 22
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment............. 11
Adăugarea de puncte
intermediare.............................. 70
Adresa Home (Acasă).................. 51
Afişajul hărţii................................. 39
Agenda de adrese........................ 51
Aparatul radio
Sistemul de date radio (RDS). . . 25
activarea.................................... 22
căutarea posturilor de radio...... 23
selectarea benzii de frecvenţe. . 22
utilizarea.................................... 22
Apelul de urgenţă......................... 84
B
Butonul multifuncţional................. 11
C
Calcularea traseului...................... 70
card SD......................................... 77
Card SD cu hărţi
înlocuire..................................... 77
manevrare................................. 77
Căutarea unui post radio.............. 23
Comenzi vocale............................ 70
Conectarea la Bluetooth............... 82
Conectarea unui dispozitiv
Bluetooth................................... 82
Conexiune Bluetooth.................... 82
D
Destinaţii anterioare...................... 51
Dispozitivul de redare CD
activarea.................................... 28
informaţii importante.................. 27
utilizarea.................................... 28
E
Ecran tactil.................................... 11
F
Funcţia antifurt ............................... 7
funcţia Bluetooth........................... 81
Funcţionarea ................... 11, 36, 85
G
Ghidarea ...................................... 70
Ghidarea dinamică....................... 76
Ghidarea în traseu.................. 70, 76
H
Hărţile .......................................... 77
95
I
Informaţii generale.....................
................ 6, 27, 32, 33, 36, 38, 81
Iniţierea redării CD-ului................. 28
Instrucţiuni vizuale........................ 70
Intrarea AUX
priza.......................................... 32
utilizarea.................................... 32
Introducerea destinaţiei ............... 51
Î
Înlocuirea unui card SD cu hărţi. . . 39
Înregistrarea adresei..................... 51
L
Lista traseelor............................... 70
M
Mesaje despre trafic..................... 70
Mesajele TMC.............................. 70
P
POI-uri utilizator
crearea şi descărcarea.............. 39
selectarea.................................. 51
Pornirea radioului......................... 22
Portul USB
informaţii importante.................. 33
redarea fişierelor audio salvate. 34
Prezentarea generală a
elementelor de comandă............ 9
Prezentare generală a
simbolurilor ............................... 79
Puncte intermediare..................... 70
R
RDS.............................................. 25
Redarea fişierelor audio salvate... 34
Regionalizarea.............................. 25
S
Selectarea benzii de frecvenţe..... 22
Setarea volumului sonor............... 11
Setările sistemului de navigaţie.... 39
Simboluri POI............................... 79
Simboluri rutiere........................... 79
Simboluri TMC.............................. 79
Sincronizarea unui dispozitiv
Bluetooth................................... 82
Sistemul de date radio (RDS) ...... 25
Sistemul de informaţii despre trafic 38
Sistemul de navigaţie
adăugarea de puncte
intermediare.............................. 70
Adresa Home (Acasă)............... 51
Afişajul hărţii.............................. 39
Agenda de adrese..................... 51
calcularea traseului................... 70
card SD cu hărţi.................. 38, 77
comenzi vocale......................... 70
crearea POI-urilor definite de
utilizator..................................... 39
destinaţii anterioare................... 51
elementele de comandă............ 39
funcţionarea.............................. 38
Ghidarea................................... 70
ghidarea dinamică..................... 76
ghidarea în traseu..................... 70
instrucţiuni vizuale..................... 70
înlocuirea unui card SD cu hărţi 39
înregistrarea directă a adresei. . 51
lista traseelor............................. 70
Mesaje tmc (despre trafic)......... 70
prezentare generală a
simbolurilor................................ 79
Punctele de interes................... 51
selectarea POI-urilor
utilizatorului............................... 51
setări......................................... 39
sistemul de informaţii despre
trafic (TMC)............................... 38
utilizarea.................................... 39
Sistemul Infotainment
activarea.................................... 11
comenzile sistemului audio de
pe volan....................................... 9
elementele de comandă.............. 9
panoul de bord............................ 9
96
setarea tonalităţii....................... 11
setarea volumului sonor............ 11
utilizarea.................................... 11
volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului................ 11
T
Telefonul....................................... 81
Agenda telefonică..................... 85
apelarea unui număr................. 85
apelurile de urgenţă.................. 84
elementele de comandă............ 81
funcţia Bluetooth....................... 81
funcţii în cursul unui apel.......... 85
informaţii importante.................. 81
listele de apeluri........................ 85
modul confidenţial..................... 85
TMC.............................................. 38
U
Utilizarea..................... 22, 28, 32, 39
Utilizarea CD-player-ului............... 28
Utilizarea intrării AUX................... 32
Utilizarea portului USB................. 33
Utilizarea radioului........................ 22
Utilizarea sistemului de navigaţie. 39
Utilizarea sistemului Infotainment. 11
Utilizarea unui dispozitiv de
redare fişiere de muzică prin
Bluetooth................................... 36
V
Volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului................ 11
CD 40 USB
Introducere ................................... 98
Aparatul radio ............................ 113
CD player ................................... 126
Intrarea AUX .............................. 131
Portul USB ................................. 132
Index alfabetic ............................ 136
98
Introducere
Introducere
Informaţii generale ....................... 98
Funcţia antifurt ............................. 99
Prezentarea generală ................ 100
Funcţionarea .............................. 103
Setări pentru tonalitate .............. 110
Setările de volum ....................... 111
Informaţii generale
Sistemul Infotainment vă pune la
dispoziţie un sistem de tehnologie
avansată.
Aparatul radio dispune de nouă
memorii de stocare automată a
posturilor de radio pentru fiecare
bandă de frecvenţă: FM, AM şi DAB
(dacă sunt disponibile).
Playerul audio integrat vă asigură
redarea CD-urilor audio şi a CD-urilor
MP3.
În plus, puteţi conecta la sistemul
Infotainment dispozitive externe de
memorie, de exemplu iPod, player
MP3 sau stick USB sau un player
portabil ca surse audio auxiliare.
Calculatorul instalat la bord poate fi
accesat din sistemul Infotainment.
Pentru detalii, consultaţi Manualul
proprietarului, pe care l-aţi primit
odată cu maşina.
Procesorul digital de sunet vă oferă
mai multe moduri de presetare a
egalizatorului, pentru optimizarea
sunetului.
Opţional, sistemul Infotainment poate
fi utilizat cu ajutorul elementelor de
comandă instalate pe volan.
Suplimentar, sistemul Infotainment
poate fi echipat cu un portal de
telefonie mobilă.
Designul atent conceput al
elementelor de comandă şi afişajele
clare vă permit controlarea cu
uşurinţă şi intuitivă a sistemului.
Notă
Acest manual descrie toate opţiunile
şi funcţiile disponibile pentru diverse
sisteme Infotainment. Unele
descrieri, inclusiv cele pentru
funcţiile afişajului şi ale meniurilor,
pot să nu fie disponibile la
autovehiculul dumneavoastră
datorită variantei de model,
specificaţiilor naţionale,
echipamentelor sau accesoriilor
speciale.
Introducere
Informaţii importante referitoare
la utilizare şi siguranţa în trafic
9 Avertisment
Sistemul Infotainment trebuie
utilizat astfel încât autovehiculul
să poată fi condus întotdeauna în
siguranţă. Dacă aveţi dubii, opriţi
autovehiculul şi acţionaţi sistemul
Infotainment când autovehiculul
este staţionat.
Recepţia radio
Recepţia radio poate fi perturbată de
zgomote de fond, distorsiuni sau
întreruperea completă a recepţiei
datorită:
■ modificării distanţei faţă de
emiţător,
■ recepţiei cu ecou datorate efectului
de reflexie,
■ efectului de ecranare.
Funcţia antifurt
Sistemul Infotainment este echipat cu
un sistem electronic de siguranţă cu
scop antifurt.
Sistemul Infotainment funcţionează
de aceea numai în autovehiculul
dumneavoastră şi este fără valoare
pentru un hoţ.
99
100
Introducere
Prezentarea generală
Elementele de comandă
Introducere
1
2
Butonul e ........................... 103
101
6
INFO ................................... 103
12 Butonul cu basculare .......... 127
Apăsare scurtă: activare/
dezactivare sistem
Infotainment ........................ 103
7
Pagina de informare ........... 103
SOUND ............................... 110
Rotiţi: reglarea volumului
sonor ................................... 103
TUNER ................................ 113
8
Selectarea programului
funcţiei audio ....................... 110
BC ....................................... 100
Radio: mn căutare
automată a posturilor, dc
căutare manuală a
posturilor (nu DAB) ............. 113
9
Computerul de bord ............ 100
1...9 ..................................... 113
Comutarea între FM şi AM .. 113
3
Dacă este conectat
receptorul DAB:
Comutarea între recepţia
analogică şi digitală ............ 113
MEDIA ................................. 127
4
Comutaţi între sursele
audio (cu excepţia
aparatului de radio) ............. 127
MAIN ................................... 103
5
Meniul principal ................... 103
Butonul multifuncţional ........ 103
Rotire: funcţie de selectare . 103
Apăsare: funcţie de
confirmare ........................... 103
Radio: butoane numere,
butoane posturi ................... 113
10 Fanta audio/CD MP3 .......... 127
11 SETTINGS .......................... 103
Setări în funcţie de context . 103
CD, USB, iPod: mn
selectare piese/derulare
rapidă spre înainte/
derulare rapidă spre
înapoi, dc selectare album
(nu iPod), c repetare
piesă, d scanare CD/USB
(nu iPod) ............................. 127
13 TP ....................................... 118
Programul de trafic .............. 118
14 j Ejectare CD .................... 127
102
Introducere
Comenzile audio de pe volan
4
Radio: discontinuarea
mesajelor TA şi PTY31 ....... 113
Discontinuarea mesajelor
TA şi PTY31 ....................... 113
Dacă este conectat un
receptor DAB: comutarea
între recepţia analogică şi
digitală ................................. 113
Butonul d ............................. 113
Modul CD, USB, iPod:
Sare înapoi peste o pistă,
derulează rapid înapoi
memoria posturilor .............. 127
Rotiţi: reglarea volumului
sonor ................................... 100
Radio: căutare în sus,
derulare spre înainte prin
memoria posturilor de radio 113
1
Discontinuarea mesajelor
TA şi PTY31 ....................... 113
Butonul de reglare .............. 103
Rotire: Deplasaţi cursorul .... 103
2
Apăsare: confirmarea unei
selecţii ................................. 103
Butonul q ........................... 113
3
Radio: următorul post
salvat ................................... 113
Butonul p .......................... 127
Comutaţi între sursele
audio ................................... 127
5
Modul CD, USB, iPod:
Sare înainte peste o pistă,
derulează rapid înainte ....... 127
Butonul c ............................. 113
Radio: căutare în jos,
derulare înapoi prin
memoria posturilor de radio 113
6
Introducere
Funcţionarea
Elementele de comandă
Sistemul Infotainment se poate utiliza
prin intermediul butoanelor
funcţionale, al butoanelor
multifuncţionale şi al meniurilor care
sunt prezentate pe afişaj.
Comenzile sunt făcute opţional prin
intermediul:
■ unităţii centrale de comandă din
panoul de bord 3 100
■ comenzilor de pe volan 3 100.
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment
Apăsaţi butonul e.
Este redată ultima sursă audio setată.
Activarea şi dezactivarea cu cheia din
contact (activarea automată)
Dacă este activată activarea
automată, sistemul Infotainment
poate fi dezactivat şi activat din nou
cu ajutorul contactului.
Această legătură dintre radio şi
contact este presetată din fabrică, dar
poate fi dezactivată.
■ Dacă activarea automată este
dezactivată, sistemul Infotainment
poate fi activat numai cu butonul
e şi cu butonul j pentru ejectarea
CD-ului şi dezactivat cu butonul e.
■ Dacă sistemul Infotainment este
dezactivat atunci când contactul
este dezactivat, indiferent de
setarea actuală a funcţiei de
activare automată, el poate fi
activat numai prin intermediul
butonului e şi cu ajutorul butonului
j pentru ejectarea CD-ului.
■ Pornirea automată este activată
întotdeauna după ce sistemul
Infotainment a fost deconectat şi
conectat la tensiunea de
funcţionare.
Activarea/dezactivarea logicii
contactului
Din meniul principal, apăsaţi butonul
SETTINGS.
Se afişează meniul Settings (Setări)
de sistem.
103
Activaţi/dezactivaţi caseta de bifare.
Activat: pe partea dreaptă a afişajului
apare mesajul „Porniţi/Opriţi aparatul
de radio prin intermediul circuitului
logic de aprindere”.
Dezactivat: pe partea dreaptă a
afişajului apare mesajul „Porniţi
aparatul de radio numai cu ajutorul
butonului PORNIT/OPRIT”.
Dezactivarea automată
Sistemul Infotainment se
dezactivează automat după o oră de
la activarea sa cu contactul
dezactivat.
Setarea volumului sonor
Rotiţi butonul e.
■ Sistemul Infotainment redă ultimul
volum sonor setat, cu condiţia ca
volumul sonor să fie sub volumul
maxim la pornire 3 111.
104
Introducere
■ Anunţurile despre radio şi sursele
audio externe sunt introduse la un
volum sonor minim presetat
3 111.
■ Dacă este activată sursa
respectivă, volumul sonor al
anunţurilor despre trafic, sursele
audio externe şi radioul şi CD-ul pot
fi reglate separat.
Volumul sonor în funcţie de viteza
autovehiculului (SDVC)
Când este activat SDVC 3 111,
volumul sonor este adaptat automat
pentru a face faţă zgomotului produs
de carosabil şi de vânt în timp ce
conduceţi.
Sursa externă
O sursă externă, de ex., un telefon
mobil sau un sistem de navigaţie,
poate fi conectată la sistemul
Infotainment.
În acest caz, pe afişaj apare External
In (In externă).
Vă recomandăm să apelaţi la un
partener Opel pentru a vă instala
aparatele.
Intrarea AUX
La intrarea AUX a vehiculului dvs. se
poate conecta o sursă audio externă,
de ex. un CD player portabil. Sunetul
stereo de la această sursă este redat
în difuzoarele sistemului
Infotainment.
Amplasarea conectorului de intrare
AUX 3 131.
Pentru ce mai bună calitate a audiţiei,
sursa audio externă trebuie setată la
volum maxim. La unităţile care dispun
de ieşire, semnalul de ieşire este
disponibil la un volum fix, care nu
poate fi modificat.
Pentru a evita anularea intrării AUX,
tensiunea efectivă de ieşire a sursei
audio externe trebuie să fie mai mică
de 1,5 V.
Conceptul meniului
Structura meniului sistemului
Infotainment este alcătuită din diferite
tipuri de pagini meniu:
■ Paginile de selecţie
■ Paginile de funcţii
■ Paginile de setări
Paginile diferite au întrebuinţări
diferite:
Paginile de selecţie
Paginile de selecţie au un meniu de
selecţie cu o previzualizare a fiecărui
articol din meniu în marginea stângă
a ecranului. Paginile de selecţie vă
conduc la paginile de funcţii sau de
setări.
Meniul Audio este un exemplu al unei
pagini de selecţie.
Introducere
105
Paginile de funcţii
Paginile de setări
Selectarea dintr-un meniu
Paginile de funcţii sunt pagini de
meniu unde rămâneţi, de exemplu,
atunci când ascultaţi radioul sau un
CD.
De asemenea, paginile cu funcţii au
articole de meniu care pot fi executate
şi care vă vor duce la alte pagini de
funcţii sau de setări.
Meniul radioului este un exemplu al
unei pagini de funcţii.
Paginile de setări sunt pagini de
meniu în care se pot face setări, de
ex., setări ale tonalităţii etc.
Meniul CD Extras (Extra CD) este un
exemplu al unei pagini de setări.
Articolele din cadrul unui meniu sunt
selectate utilizând cursorul care se
deplasează prin rotirea butonului
multifuncţional. Cursorul are forma
unui cadru (bară). Cursorul indică
articolul din meniu care este selectat.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când este marcat articolul dorit din
meniu.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se efectuează funcţia asociată sau
se afişează un alt meniu.
■ În cadrul următoarelor capitole ale
instrucţiunilor de utilizare,
solicitările de acţiune descrise mai
sus sunt rezumate în cadrul
următoarei solicitări de acţiune:
Nivelurile meniului
Meniurile sistemului Infotainment
sunt împărţite în niveluri. Nivelul
curent al meniului este afişat prin linii
verticale aflate la marginea ecranului
(de ex., afişajul principal = nicio linie,
pagina de funcţii radio = 1 linie etc.).
106
Introducere
Selectaţi articolul din meniu.
■ În unele meniuri, setările sunt
efectuate prin rotirea butonului
multifuncţional.
■ Funcţiile active sunt identificate prin
intermediul unei casete bifate sau
al câmpului opţiunii selectate din
faţa articolului din meniu.
■ Funcţiile dezactivate sunt
identificate printr-o casetă nebifată
sau printr-un câmp gol al opţiunii
din faţa articolului din meniu.
Selectarea dintr-o listă
Apăsaţi butonul multifuncţional
pentru a confirma selecţia
dumneavoastră.
În cadrul următoarelor capitole ale
instrucţiunilor de utilizare, solicitările
de acţiune descrise mai sus sunt
rezumate în cadrul următoarei
solicitări de acţiune:
Selectaţi articolul dorit din listă.
■ Dacă deplasaţi cursorul în partea
superioară sau inferioară a
afişajului, se vor afişa alte articole
din listă. O bară de derulare aflată
pe marginea dreaptă a afişajului
indică poziţia curentă a cursorului
în listă.
■ În unele liste, ultimul articol selectat
este marcat cu o săgeată.
■ Numele listei şi numărul articolelor
din aceasta sunt afişate deasupra
listei.
În acest scop, pop-up-ul se
suprapune pe meniul afişat în mod
curent.
Dumneavoastră trebuie să confirmaţi
unele pop-up-uri (de ex., anunţurile
despre trafic în timpul unei convorbiri
telefonice), altele vor dispărea
automat după un scurt timp.
În modul CD de exemplu, postul de
radio care emite informaţii despre
trafic este afişat în timpul unui anunţ
despre trafic atunci când funcţia TP
este activă.
Selectarea meniului principal
Meniurile tip pop-up
Unele meniuri sunt afişate sub forma
unor liste.
Deplasaţi cursorul în sus sau în jos
prin rotirea butonului multifuncţional.
În anumite cazuri, afişajul prezintă
note şi informaţii suplimentare cu
privire la sistemul Infotainment sau la
alte componente ale vehiculului sub
forma unui pop-up.
Pentru a accesa meniul principal,
procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi butonul MAIN.
Introducere
Se afişează meniul principal.
Sau:
Rotiţi butonul multifuncţional la
dreapta până când articolul Main
(Principal) din meniu apare în subsol.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul principal.
Sau:
Repetaţi paşii următori până când se
afişează meniul principal:
Rotiţi butonul multifuncţional la
stânga până când articolul Return
(Revenire) din meniu este afişat în
bara de titlu.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Selectarea meniului radioului
Apăsaţi butonul TUNER.
Se afişează meniul radioului.
107
Dacă nu este introdus niciun CD, este
afişat un mesaj corespunzător.
Se afişează ultima piesă redată de pe
CD.
Veţi auzi ultima piesă redată de pe
CD.
Selectarea meniului Audio
Se afişează ultimul post de radio
acordat.
Veţi auzi ultimul post de radio
acordat.
Selectarea meniului CD
Apăsaţi butonul MEDIA o dată sau în
mod repetat, până la afişarea
meniului CD.
Din meniul Audio, schimbaţi între
benzile de frecvenţă FM, AM, DAB
(dacă sunt disponibile) şi CD, USB,
AUX pentru a accesa meniul Sound
(Sunet).
Pentru a selecta meniul Audio,
procedaţi după cum urmează:
În meniurile aparatului de radio,
sursei audio sau Sound (Sunet):
Rotiţi butonul multifuncţional la
stânga până când articolul Return
(Revenire) din meniu este afişat în
bara de titlu.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul Audio.
108
Introducere
Ieşirea din meniu cu ajutorul
butonului multifuncţional
Selectarea meniului SOUND
Apăsaţi butonul SOUND.
Se afişează meniul Sound (Sunet).
Ieşirea dintr-un meniu
Există două modalităţi de a ieşi dintrun meniu:
Rotiţi butonul multifuncţional la
stânga până când articolul Return
(Revenire) din meniu este afişat în
bara de titlu.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul următor conform
ierarhiei.
Această opţiune nu este disponibilă
în meniul principal.
Sau:
Rotiţi butonul multifuncţional la
dreapta până când articolul Main
(Principal) din meniu este afişat în
bara din baza ecranului.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul principal.
Această opţiune nu este disponibilă
în cadrul listelor, al meniurilor de
introducere şi al meniului principal.
Utilizarea butoanelor funcţionale
pentru a ieşi din meniu
Puteţi utiliza butoanele funcţionale
MEDIA, TUNER, SETTINGS,
SOUND sau MAIN pentru a ieşi dintrun meniu.
■ Apăsaţi butonul MEDIA.
Este afişat un meniu al sursei
audio.
■ Apăsaţi butonul TUNER.
Se afişează meniul radioului.
■ Apăsaţi butonul SETTINGS.
Se afişează meniul Settings
(Setări).
Din meniurile accesate prin
intermediul butonului SETTINGS
se poate ieşi şi cu ajutorul acestui
buton.
Introducere
■ Apăsaţi butonul SOUND.
Se afişează meniul Sound (Sunet).
■ Apăsaţi butonul MAIN.
Se afişează meniul principal.
Meniul principal
Meniul principal este afişajul care
oferă numai informaţii. Pot fi selectate
trei vederi ale meniului principal:
audio, portalul de telefonie mobilă şi
computerul de bord.
Pentru a intra în meniul principal,
procedaţi conform instrucţiunilor de
mai sus.
Pot fi afişate următoarele informaţii:
Informaţii de la computerul de bord
Afişarea informaţiilor de la
computerul de bord care au fost
selectate cu ajutorul butonului BC.
Consultaţi manualul de utilizare al
autoturismului.
Informaţiile portalului de telefonie
mobilă
Afişarea informaţiei furnizate în cazul
în care există în dotare un portal de
telefonie mobilă. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare pentru
portalul de telefonie mobilă.
Informaţiile audio
Afişarea următoarelor informaţii
audio:
■ Slotul de memorie al posturilor de
radio curente.
■ Numele postului de radio curent
sau frecvenţa curentă a postului de
radio, numele albumului, numele
piesei şi numele artistului sau
numele piesei şi durata piesei.
■ Dacă radioul analog este activat, se
afişează FM, AM sau FMDAB
3 113.
109
■ Dacă radioul digital este activat, se
afişează DABFM sau DAB, plus
numele ansamblului şi al serviciului
3 122.
■ Dacă funcţia regională este
activată, se afişează REG 3 118.
■ Dacă este activată memoria AS, se
va afişa AS, 3 117.
■ Denumirea programului este
indicată în cazul în care funcţia
RDS este activă 3 118.
■ Dacă sunt activate anunţurile
despre trafic, se vor afişa [TP] sau
[ ] 3 118.
■ Dacă este introdus un CD, se va
afişa CD in (CD introdus). Dacă un
CD cu fişiere muzicale MP3 este în
curs de redare, se afişează şi MP3
3 127.
■ Dacă este activat Random CD (CD
aleatoriu), Random USB (Redare
aleatorie USB) sau Random Album
(Album aleatoriu) se afişează g
3 127.
110
Introducere
■ Dacă este activat Repeat Track
(Repetare piesă), se afişează i
3 127.
■ Dacă este activat Scan CD
(Scanare CD) sau Scan USB
(Scanare USB) se afişează k
3 127.
Temperatura exterioară
Indicarea temperaturii exterioare
curente. Consultaţi manualul de
utilizare al autoturismului.
Ora
Afişarea orei curente. Consultaţi
manualul de utilizare al
autoturismului.
Informaţii despre sistemul de
climatizare
Consultaţi manualul de utilizare al
autoturismului.
Setări pentru tonalitate
În meniul Sound (Sunet), regăsit prin
intermediul butonului SOUND, sunt
prezentate următoarele opţiuni:
■ Treble (Înalte) şi Bass (Bas)
■ Balance (Balans) şi Fader
(Atenuator)
■ Sound (Sunet)
Configurarea opţiunilor
Treble (Înalte) şi Bass (Bas)
Setările se aplică sursei audio
selectate în prezent şi sunt stocate
separat pentru fiecare bandă de
frecvenţe şi sursă audio disponibilă.
1. Selectaţi elementele de mediu
Treble (Înalte) sau Bass (Bas).
2. Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
3. Apăsaţi butonul multifuncţional.
4. Dacă se doreşte: selectaţi Treble
(Înalte) sau Bass (Bas).
5. Procedaţi aşa cum se descrie mai
sus.
Tonalităţile bas sunt reglate în mod
automat în funcţie de viteza de
deplasare a vehiculului, pentru a
compensa zgomotul ambiental sau
de rulare. Configurarea nu poate fi
modificată.
Setarea distribuţiei volumului
între dreapta - stânga sau faţă spate
1. Selectaţi elementele de mediu
Balance (Balans) sau Fader
(Atenuator).
2. Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
3. Apăsaţi butonul multifuncţional.
Introducere
4. Dacă se doreşte: selectaţi
Balance (Balans) sau Fader
(Atenuator).
5. Procedaţi aşa cum se descrie mai
sus.
Se afişează meniul Volumes
(Volume).
Sound (Sunet)
Dacă preferaţi un stil presetat de
tonalitate, există cinci opţiuni dintre
care puteţi alege.
Selectaţi articolul Sound (Sunet) din
meniu.
Sunt disponibile următoarele opţiuni:
User (Utilizator) (coloristică sonoră
personalizată), Jazz, Speech
(Conversaţii), Pop, Classic (Clasic) şi
Rock.
Activaţi stilul de tonalitate dorit.
Setările de volum
Meniul Volumes (Volume) poate fi
apelat din meniul radio sau meniurile
surselor audio.
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Selectaţi articolul Volumes (Volume)
din meniu.
111
■ External In (In externă): Volumul
sonor al unei surse externe (de ex.,
la conectarea unui telefon mobil)
■ Aux volume (Volum AUX): Volumul
sonor al unei surse audio externe
(de ex., la conectarea unui
dispozitiv de redare CD)
TA Volume (Volum TA)
Sunt disponibile următoarele articole
din meniu:
■ TA Volume (Volum TA): volumul
sonor al anunţurilor despre trafic
■ SDVC: Volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului
■ Start-up volume (Volum la pornire):
Volumul sonor maxim la activarea
sistemului Infotainment
Utilizaţi această funcţie pentru a regla
volumul anunţurilor despre trafic.
Selectaţi articolul TA Volume (Volum
TA) din meniu.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
SDVC
Pentru a compensa zgomotul
ambiental şi din mers, volumul sonor
al sistemului Infotainment este reglat
în funcţie de viteza autovehiculului.
Puteţi utiliza funcţia SDVC pentru a
regla volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului.
Selectaţi articolul SDVC din meniu.
112
Introducere
Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Start-up volume (Volum la
pornire)
Selectaţi articolul Start-up volume
(Volum la pornire) din meniu.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
■ Atunci când este activat, sistemul
Infotainment porneşte cu ultimul
volum sonor selectat dacă acel
volum sonor este sub volumul
sonor maxim la pornire.
■ Atunci când este activat, sistemul
Infotainment porneşte cu volumul
sonor maxim pentru pornire, dacă
acel volum este sub ultimul volum
sonor selectat.
External In (In externă)
Utilizaţi această funcţie pentru a regla
un volum sonor în cazul surselor
externe, precum un telefon mobil.
Selectaţi articolul External In (In
externă) din meniu.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Aux volume (Volum AUX)
Utilizaţi această funcţie pentru a regla
un volum sonor în cazul surselor
audio externe, precum un dispozitiv
de redare CD.
Selectaţi articolul Aux volume (Volum
AUX) din meniu.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când se setează valoarea dorită.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Aparatul radio
Aparatul radio
Utilizarea
Modul radio
Utilizarea .................................... 113
Căutarea unui post radio ........... 113
Liste de memorare automată ..... 117
Sistemul de date radio (RDS) .... 118
Emisia audio digitală .................. 122
Comutaţi dintr-un alt mod în modul
radio, conform instrucţiunilor de mai
jos:
Apăsaţi butonul TUNER.
113
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul Audio.
Selectaţi banda de unde FM, AM sau
DAB (dacă este disponibilă).
Se afişează şi se aude ultimul post de
radio selectat din banda de frecvenţe.
Se poate alege între FM/AM (radio
analogic) şi DAB (radio digital, dacă
este disponibil) apăsând butonul
TUNER.
Căutarea unui post radio
Meniul posturilor
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Selectarea unei benzi de unde
pentru modul radio
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Din meniul radio, rotiţi butonul
multifuncţional la stânga până când
articolul Return (Revenire) din meniu
este afişat pe bara de titlu.
Pornind din meniul radio, procedaţi
astfel pentru a accesa meniul Station
(Post de radio):
114
Aparatul radio
Selectaţi articolul Station (Post de
radio) din meniu.
Meniul Station (Post de radio) conţine
următoarele zone:
În zona superioară pot fi accesate
posturile salvate.
În zona inferioară pot fi accesate
toate posturile care pot fi
recepţionate.
Cu ajutorul elementului de mediu
Update stations (Actualizare posturi
de radio) din zona centrală, se începe
căutarea unui nou post de radio.
Accesarea posturilor salvate sau care
pot fi recepţionate din meniul
Station (Post de radio)
Deplasaţi cursorul în lista sloturilor de
memorie (zona superioară) sau în
lista posturilor de radio care pot fi
recepţionate (zona inferioară).
Postul curent selectat este marcat cu
o săgeată.
Selectaţi postul dorit.
Postul nou selectat este marcat cu o
săgeată.
Veţi auzi postul nou selectat.
Actualizarea listei posturilor de radio
Lista posturilor care pot fi
recepţionate este actualizată
automat. Performanţele actualizării
listei posturilor variază în funcţie de
banda de unde selectată.
Selectaţi elementul de meniu Update
stations (Actualizare posturi de
radio) (zona centrală).
Pentru recepţia radio analogică (FM
sau AM):
Se afişează Memory (Memorie)....
În timpul căutării, radioul este
estompat.
După terminarea căutării, va fi redat
primul post din lista de posturi
actualizată.
Pentru recepţia radio digitală (DAB):
Va fi afişată întreaga bandă de
frecvenţă.
După căutare, apare din nou lista
posturilor. Este redat primul post din
lista actualizată şi este marcat cu o
săgeată.
Pentru radioul digital (DAB), pe lângă
lista posturilor, există şi o listă de
ansambluri 3 122.
Căutarea automată
Apăsaţi scurt comutatorul basculant
m sau n pentru a se reda postul de
radio următor din memoria posturilor
de radio.
Sau:
Selectaţi opţiunea de meniu j sau
k din meniul radio.
La un radio digital (DAB), puteţi căuta
şi ansambluri 3 122.
Sau (numai FM/AM):
Aparatul radio
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
m sau n până când se afişează
Seek (Căutare).
Sau (numai FM/AM):
Setaţi RDS pe Off (Oprit) 3 118.
Selectaţi elementul de mediu j sau
k din meniul radio şi menţineţi apăsat
butonul multifuncţional până când se
afişează Seek (Căutare).
Sonorul aparatului radio este oprit
până la găsirea unui post de radio.
■ Dacă ştiţi frecvenţa postului dorit,
ţineţi apăsat comutatorul basculant
m sau n până când se ajunge în
apropierea frecvenţei respective.
■ După eliberarea comutatorului
basculant, va fi setat următorul post
care poate fi recepţionat.
■ Dacă aparatul radio nu poate găsi
un anumit post, va comuta automat
pe un nivel de căutare mai
sensibilă. Dacă aparatul radio nu
reuşeşte totuşi să găsească un
post, va fi stabilită ultima frecvenţă
activă.
Căutarea manuală a posturilor
de radio
115
ajunge în apropierea frecvenţei
dorite.
■ Acordul fin:
Apăsaţi repetat comutatorul
basculant c sau d până când se
selectează frecvenţa exactă.
Căutarea posturilor folosind butonul
multifuncţional
Căutarea posturilor folosind butonul
multifuncţional începe din meniul
radio.
Căutarea manuală a posturilor de
radio este folosită pentru acordarea la
posturile de radio a căror frecvenţă de
emisie este cunoscută.
Căutarea posturilor folosind
comutatorul basculant
(numai FM/AM)
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
c sau d până când se selectează
frecvenţa dorită.
■ Acordul aproximativ:
Ţineţi apăsat comutatorul
basculant c sau d până când se
În banda de unde FM sau AM,
procedaţi astfel:
Selectaţi articolul Manual din meniu.
În banda de unde DAB, procedaţi
astfel:
116
Aparatul radio
Selectaţi elementul de meniu Extras,
apoi elementul de meniu Manual.
Următoarele sunt valabile pentru
toate benzile de unde:
Este afişat un cursor cu întreaga
bandă de unde.
Este afişată ultima frecvenţă
selectată.
Rotiţi butonul multifuncţional până
când ajungeţi la frecvenţa exactă.
Veţi auzi postul nou selectat.
Apăsaţi butonul multifuncţional.
Se afişează meniul radioului.
Este afişată noua frecvenţă selectată.
Memoria posturilor de radio
Pentru fiecare bandă de frecvenţă
(FM, AM, DAB) sunt disponibile spaţii
de memorie separate:
pentru fiecare dintre benzile de
frecvenţă de mai jos sunt disponibile
9 spaţii de memorie
FM, FM-AS (posturi FM salvate
automat), AM, AM-AS (posturi AM
salvate automat), DAB şi DAB-AS
(posturi digitale salvate automat).
Sloturile de memorie pot fi selectate
direct din lungimea de undă
respectivă, de la butoanele posturilor
sau din lista posturilor.
Memorarea manuală
Pentru salvarea manuală a posturilor,
radioul trebuie să fie în modul normal
(nu modul AS).
RDS on sau RDS off sunt memorate
odată cu postul de radio.
Pentru salvarea manuală a posturilor
sunt disponibile două opţiuni:
Acordaţi-vă la postul de radio dorit.
Menţineţi apăsat butonul postului de
radio la care sunteţi acordat până
când acesta este memorat.
Sonorul aparatului radio este oprit
pentru scurtă vreme iar aparatul
prezintă postul de radio memorat
anterior în spaţiul de memorie.
Postul la care v-aţi acordat poate fi din
nou auzit şi este afişat pe ecran.
Postul de radio este memorat în
spaţiul de memorie dorit.
Sau:
În meniul radio, setaţi postul dorit.
Selectaţi articolul Store (Stocare) din
meniu.
Este afişată o listă a tuturor posturilor
salvate.
Selectaţi slotul de memorie pe care îl
doriţi.
Se afişează meniul radioului.
Este afişat noul slot de memorie.
Postul de radio este memorat în
spaţiul de memorie dorit.
Aparatul radio
Liste de memorare
automată
Memorare automată (AS)
Memorarea automată (AS) a
posturilor de radio care pot fi
recepţionate este posibilă în toate
benzile de frecvenţă. Aceste posturi
de radio sunt memorate într-o
memorie AS separată.
Pentru salvarea automată a
posturilor, radioul trebuie să fie în
modul AS, vezi mai multe informaţii
mai jos.
Dacă se doreşte, din meniul radio se
poate activa/dezactiva funcţia de
aşteptare pentru anunţurile din trafic
3 118.
Selectaţi articolul Autostore
(Autostocare) din meniu.
Va fi afişată întreaga bandă de
frecvenţă.
Începe memorarea automată a
posturilor de radio.
Primele 9 posturi de radio cu cea mai
bună calitate a recepţiei din banda de
frecvenţă selectată sunt memorate în
spaţiile de memorie de la 1 la 9.
După memorarea posturilor de radio,
postul dorit poate fi selectat prin
apăsarea butonului corespunzător
acestui post sau în meniul posturilor
de radio 3 113.
Funcţia RDS este activată în mod
automat odată cu activarea funcţiei
de memorare automată. Mai întâi
sunt memorate toate posturile RDS
care pot fi recepţionate.
117
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţurile referitoare la trafic este
activată anterior sau în timpul
memorării automate, aparatul radio
va selecta un spaţiu de memorie în
care a fost memorat un post de radio
cu anunţuri referitoare la trafic, în
momentul încheierii căutării automate
a posturilor de radio.
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţurile referitoare la trafic este
activată în timpul memorării
automate, căutarea automată a
posturilor de radio va rămâne activă
până la găsirea unui program cu
informaţii de trafic, cel puţin.
Comutarea între modul AS şi
modul normal
Comutarea în modul AS
Dacă elementul de meniu Autostore
(Autostocare) nu este disponibil în
meniul radio, procedaţi astfel:
Selectaţi articolul Extras din meniu.
Este afişată banda de unde
corespunzătoare, specifică meniului
Extras.
118
Aparatul radio
Regăsirea unui post de radio
Banda de frecvenţă dorită şi modul de
funcţionare dorit trebuie să fie active
3 113.
Selectaţi articolul AS level (Nivel AS)
din meniu.
Radioul trece în modul AS al benzii de
unde selectate.
Pe afişaj apare meniul radio, aici este
afişat meniul Autostore
(Autostocare).
Comutarea în modul normal
Dacă elementul de meniu Autostore
(Autostocare) este prezent în meniul
radio, procedaţi astfel:
Selectaţi articolul Extras din meniu.
Este afişată banda de unde
corespunzătoare, specifică meniului
Extras.
Selectaţi elementul de meniu FM
level (Nivel FM), AM level (Nivel AM)
sau DAB Level (Nivel DAB) (dacă
este disponibil).
Radioul trece în modul normal al
benzii de unde selectate.
Pe afişaj apare meniul radio, aici este
afişat meniul Store (Stocare).
Memorarea unor noi posturi
de radio prin intermediul
funcţiei AS
În cazul în care vă deplasaţi cu
vehiculul în afara zonei de recepţie a
unui post de radio memorat, va trebui
să memoraţi noi posturi de radio.
Accesarea unui post de la butonul
posturilor
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Selectaţi postul dorit cu ajutorul unui
buton pentru post.
Accesarea posturilor din meniu
Pentru accesarea posturilor dintr-un
meniu 3 113.
Sistemul de date radio
(RDS)
RDS este un serviciu al posturilor de
radio FM care facilitează considerabil
găsirea postului de radio dorit şi
recepţionarea fără probleme a
acestuia.
Aparatul radio
Avantajele RDS
■ Pe afişaj apare numele programului
postului de radio setat în locul
frecvenţei acestuia.
■ La căutarea posturilor de radio,
sistemul Infotainment se
acordează numai pe posturile de
radio RDS.
■ Sistemul Infotainment se
acordează întotdeauna pe
frecvenţele de emisie cu cea mai
bună recepţie a postului de radio
setat prin intermediul funcţiei AF
(frecvenţe alternative).
■ În funcţie de postul de radio
recepţionat, sistemul Infotainment
afişează un text radio care poate
conţine, de exemplu, informaţii
despre programul curent.
Recepţia RDS este posibilă numai în
banda FM.
Această funcţie este configurată în
meniul radio.
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Se afişează meniul pentru setările
audio.
119
Dacă funcţia RDS nu este activată, se
afişează frecvenţa unui post RDS.
Activarea/dezactivarea modului
RDS
Dacă activaţi RDS, funcţiile RDS vor
fi activate, iar în timpul căutării
automate a posturilor vor fi reţinute
numai posturile RDS.
Dacă dezactivaţi RDS, funcţiile RDS
vor fi dezactivate, iar căutarea
automată a posturilor nu va căuta
doar posturi RDS.
Selectaţi articolul RDS din meniu.
Selectaţi câmpul opţiunii On (Pornit)
sau Off (Oprit).
Dacă funcţia RDS este activată, se
afişează numele programului unui
post RDS.
RDS automat
Folosiţi această funcţie pentru a vă
asigura că funcţia RDS este activată,
chiar dacă RDS este dezactivat. Cu
toate acestea, căutarea automată a
posturilor va răspunde şi la posturile
non RDS.
Această funcţie poate fi utilizată doar
dacă RDS este dezactivat.
Selectaţi articolul RDS din meniu.
Activaţi/dezactivaţi caseta Automatic
(Automat).
Tip de program (PTY)
Numeroase posturi RDS transmit un
cod PTY care descrie tipul de
program difuzat (ştiri, de exemplu).
Codul PTY permite selectarea
posturilor în funcţie de tipul de
program.
■ Tipul de program şi selectarea
posturilor sunt posibile numai în
banda de undă FM.
■ Această funcţie este configurată în
meniul radio.
120
Aparatul radio
Selectarea tipului de program
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Selectaţi articolul Extras din meniu.
Selectaţi articolul PTY selection
(Selecţie PTY) din meniu.
Sunt disponibile mai multe tipuri de
programe, cum ar fi de ex. News
(Ştiri) sau Sport.
Selectaţi tipul de program dorit.
Pe afişaj apare meniul radio şi este
afişat PTY Search (Căutare PTY).
Este afişat ultimul post găsit.
Veţi auzi postul găsit.
Lista posturilor cu tipul de program
Puteţi alege dintr-o listă a tuturor
posturilor care pot fi recepţionate, cu
tipul de program respectiv.
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Selectaţi articolul Extras din meniu.
Selectaţi articolul PTY stations
(Posturi PTY) din meniu.
Este afişată lista posturilor PTY, cu
posturile care pot fi recepţionate şi cu
tipurile de programe pe care le-aţi
selectat.
Dacă nu poate fi recepţionat niciun
post PTY, se va afişa No station
available (Niciun post nu este
disponibil). Selectaţi acest mesaj
pentru a accesa meniul radio.
Selectaţi postul dorit.
Postul nou selectat este marcat cu o
săgeată.
Veţi auzi postul găsit.
Programe regionale
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare diferite
programe regionale pe frecvenţe
diferite.
■ Programele regionale pot fi
recepţionate doar în banda de unde
FM.
■ Trebuie activată funcţia RDS.
■ Această funcţie este configurată în
meniul radio.
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Selectaţi articolul REG din meniu.
Pentru programele regionale sunt
disponibile trei câmpuri cu opţiuni.
Aparatul radio
În cazul în care calitatea recepţiei
programului regional nu mai este
suficientă pentru a permite recepţia
fără interferenţe, radioul selectează
un alt program regional.
On (Pornit)
În timp ce căutaţi postul cu cea mai
bună recepţie, radioul rămâne setat
pe programul regional.
Off (Oprit)
Radioul permite comutarea la un alt
program regional.
Automatic (Automat)
În timp ce căutaţi frecvenţa de
difuzare cu cea mai bună recepţie
(AF), radioul rămâne setat pe
programul regional, până când
programul nu mai poate fi recepţionat
fără interferenţe.
Activarea, dezactivarea şi selectarea
automată a programelor regionale
Selectaţi articolul REG din meniu.
Selectaţi câmpul opţiunii Automatic
(Automat) / On (Pornit) / Off (Oprit).
Programul de anunţuri
referitoare la trafic (TP)
Posturile cu programe din trafic sunt
posturi FM RDS care difuzează ştiri
din trafic.
Posturile de radio care difuzează
informaţii de trafic pot fi recunoscute
pe baza simbolului TP afişat pe
ecran.
Activarea/dezactivarea programelor
despre trafic
■ Dacă este activat modul aşteptare
pentru un anunţ din trafic, pe primul
rând al afişajului apare [TP] sau [ ].
121
■ Dacă postul curent este cu
programe din trafic, pe primul rând
al afişajului apare [TP].
■ Această funcţie este setată de la
butonul TP.
Apăsaţi butonul TP pentru a activa/
dezactiva sau a trece în modul
aşteptare pentru anunţul din trafic.
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţuri din trafic este activată, se
afişează [ ]. Dacă funcţia de
aşteptare pentru anunţuri din trafic
este dezactivată, nu se afişează [ ].
Sau:
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Se afişează meniul pentru setările
audio.
122
Aparatul radio
Activaţi/dezactivaţi caseta TP.
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţuri din trafic este activată, se
afişează [ ].
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţuri din trafic este dezactivată,
nu se afişează [ ].
■ Dacă este activată funcţia în
aşteptare pentru anunţuri din trafic,
în timpul unui anunţ din trafic
redarea unei surse audio sau
recepţia DAB este întreruptă.
■ Anunţurile despre trafic sunt redate
la volumul prestabilit pentru
anunţurile despre trafic 3 111.
Căutarea posturilor cu programe din
trafic
Această funcţie este posibilă doar în
banda de unde FM.
Activaţi caseta TP.
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
m sau n până când se afişează
Seek (Căutare).
Radioul caută numai posturile cu
programe din trafic.
Ascultarea în exclusivitate a
anunţurilor referitoare la trafic
Trebuie activată funcţia în aşteptare
pentru anunţuri din trafic.
Rotiţi butonul e spre stânga pentru a
reduce volumul la zero.
Dezactivarea anunţurilor referitoare
la trafic
Pentru a dezactiva un anunţ din trafic,
de ex. în timpul redării unei surse
audio, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi butonul TP.
Anunţul referitor la trafic este
întrerupt.
Funcţia în aşteptare pentru anunţuri
din trafic rămâne activată.
Anunţ din trafic în timp ce este activă
o sursă externă
Sursa externă (de ex. telefonul mobil)
are prioritate faţă de anunţurile din
trafic. Cu toate acestea, dacă este
necesar, puteţi auzi un anunţ din
trafic. Pentru a face acest lucru,
trebuie activată funcţia în aşteptare
pentru anunţuri din trafic.
În timpul unui apel telefonic, volumul
radioului sau al sursei audio este
estompat.
Pe afişaj apar External In (In
externă) şi [TP].
Informaţii despre anunţurile din trafic
în modul DAB 3 122.
În timpul anunţului din trafic este
afişat mesajul A traffic message is
just received (Tocmai a fost
recepţionat un mesaj trafic).
Apelul telefonic nu este întrerupt.
Pentru a respinge anunţul din trafic,
selectaţi elementul de meniu Reject
(Respingere).
Pentru a asculta anunţul din trafic,
selectaţi elementul de meniu Accept
(Acceptare).
Emisia audio digitală
Emisia audio digitală (DAB) este un
sistem de emisie inovator şi universal.
Posturile de radio DAB sunt indicate
după denumirea programului, în loc
să fie indicate după frecvenţa de
emisie.
Aparatul radio
Informaţii generale
■ Cu DAB, pot fi emise mai multe
programe radio (servicii) pe o
singură frecvenţă (ansamblu).
■ Atât timp cât un receptor DAB
poate capta semnale transmise de
o staţie de emisie (chiar dacă
semnalul este foarte slab),
reproducerea sunetului este
asigurată.
■ Nu apare fenomenul de atenuare
(slăbire a sunetului) caracteristic
recepţiei AM sau FM. Semnalul
DAB este reprodus la un volum
sonor constant.
■ Dacă semnalul DAB este prea slab
pentru a fi captat de receptor,
recepţia este întreruptă complet.
Acest lucru poate fi evitat prin
activarea DAB AF (AF DAB) şi/sau
DABFM din meniul setărilor DAB.
■ Interferenţa cauzată de programele
care sunt transmise pe frecvenţe
apropiate (un fenomen caracteristic
recepţiei AM şi FM) nu se produce
în cazul DAB.
■ Dacă semnalul DAB este reflectat
de obstacole naturale sau clădiri,
calitatea recepţiei DAB se
îmbunătăţeşte, pe când recepţia
AM sau FM este înrăutăţită
considerabil în astfel de cazuri.
■ Radioul este capabil să primească
semnal DAB+ şi DMB-Audio.
■ La activarea recepţiei DAB, tunerul
FM al sistemului Infotainment
rămâne activ în fundal şi continuă
să caute posturile FM care pot fi
recepţionate cel mai bine. Dacă
este activat TP 3 118, sunt emise
anunţurile din trafic ale postului FM
care poate fi recepţionat cel mai
bine în momentul respectiv.
Dezactivaţi TP dacă recepţia DAB
nu trebuie întreruptă de anunţurile
din trafic FM.
Ansamble
Mai multe programe sunt întotdeauna
combinate într-un aşa numit
ansamblu pe o singură frecvenţă.
123
Derularea ansamblelor
Puteţi derula ansamblele pe care leaţi recepţionat deja (ansamblele
trebuie să poată fi recepţionate).
Apăsaţi tasta c sau d.
Pe ecran va apare pentru scurtă
vreme precedentul sau următorul
nivel de memorie ocupat.
După care, pe ecran vor apare
ansamblul memorat la acest nivel de
memorie şi primul program disponibil
din cadrul acestui ansamblu.
Este redat primul program disponibil
din cadrul ansamblului.
Selectarea unui ansamblu
Puteţi selecta direct ansamblele pe
care le-aţi recepţionat deja
(ansamblul trebuie să poată fi
recepţionat).
Această funcţie este configurată în
meniul radio.
Selectaţi săgeata aflată în dreptul
numelui ansamblului.
Selectaţi ansamblul dorit.
Se afişează meniul radioului.
124
Aparatul radio
Pe ecran vor apare ansamblul dorit şi
primul program disponibil din cadrul
acestui ansamblu.
Este redat primul program disponibil
din cadrul ansamblului.
Căutarea automată a ansamblului
Menţineţi apăsată tasta c sau d până
când căutarea ansamblului.
Sonorul aparatului radio este oprit
până la găsirea ansamblului.
Este redat primul program disponibil
din cadrul ansamblului.
Sau:
Această funcţie este configurată în
meniul radio.
Selectaţi săgeata aflată în dreptul
numelui ansamblului.
Selectaţi articolul Search available
ensembles (Căutare canale
disponibile) din meniu.
Se afişează meniul DAB Ensemble
(Canal DAB).
Va fi afişată întreaga bandă de
frecvenţă.
Începe căutarea automată a
ansamblului.
După căutarea întregii benzi de
frecvenţă, sistemul revine la lista de
ansambluri.
Veţi auzi primul program disponibil
din cadrul primului ansamblu. Acest
program este marcat cu o săgeată.
Meniul DAB
Funcţiile meniului DAB sunt
configurate în meniul radio.
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Se afişează meniul pentru setările
audio.
Următoarele articole din meniu sunt
disponibile în meniul DAB:
DABFM
Puteţi stabili ca, atunci când semnalul
DAB este prea slab pentru a fi citit de
receptor, sistemul comută la un post
de radio FM corespondent (dacă este
disponibil) al programului DAB activ.
Selectaţi articolul DAB din meniu.
Pentru modificarea configurării
activaţi/dezactivaţi caseta DABFM.
DAB AF (AF DAB)
Puteţi stabili ca, atunci când vă aflaţi
cu vehiculul în zona de difuzare a unui
alt ansamblu să recepţionaţi acelaşi
post de radio ca şi în zona de difuzare
a ansamblului precedent.
Această funcţie poate fi realizată
numai dacă postul de radio este
inclus în noul ansamblu.
Selectaţi articolul DAB din meniu.
Pentru modificarea configurării
activaţi/dezactivaţi caseta DAB AF
(AF DAB).
Radio text (Text radio)
Unele posturi de radio DAB difuzează
informaţiile (ştirile, de exemplu) şi sub
formă de text afişat pe ecran.
Aparatul radio
■ Textul radio este disponibil numai
pe banda de frecvenţă DAB.
■ Nu toate posturile de radio
difuzează text radio în mod
constant.
9 Avertisment
Deoarece afişarea textelor radio
vă poate distrage atenţia de la
condus, ar trebui să folosiţi funcţia
text radio DAB doar dacă vehiculul
este staţionar.
Selectaţi articolul DAB din meniu.
Activaţi/dezactivaţi caseta Radio text
(Text radio).
Pentru afişarea primelor 20 până la
25 de caractere ale textului radio:
apăsaţi butonul INFO.
125
126
CD player
CD player
Informaţii generale ..................... 126
Utilizarea .................................... 127
Informaţii generale
Pe acest aparat puteţi reda CD-uri
comerciale standard cu diametrul de
12 cm. CD-urile cu diametrul de 8 cm
pot fi redate numai cu ajutorul unui
adaptor.
Atenţie
În niciun caz nu introduceţi în
playerul audio DVD-uri, CD-uri cu
diametrul de 8 cm sau CD-uri de
alte forme decât standard.
Nu aplicaţi niciun fel de etichete pe
CD-uri. Aceste discuri se pot bloca
în unitatea CD şi o pot defecta
iremediabil. În acest caz, va fi
necesară înlocuirea dispozitivului,
ceea ce va implica cheltuieli
substanţiale.
■ Formatul CD-ului trebuie să fie
ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2 sau
JOLIET. Toate celelalte formate nu
pot fi redate corect.
■ Este posibil ca CD-urile audio cu
protecţie împotriva copierii
neconforme cu standardul referitor
la CD-urile audio să nu fie redate
corect sau chiar deloc.
■ De asemenea, puteţi utiliza
sistemul Infotainment pentru a reda
CD-uri cu muzică MP3 şi CD-uri
Mixed Mode.
■ CD-urile şi CD-RW-urile
inscripţionate pe cont propriu sunt
mult mai vulnerabile la manevrarea
incorectă decât CD-urile
preinscripţionate. Trebuie
asigurată manevrarea corectă, în
special în cazul CD-urilor şi CDRW-urilor inscripţionate pe cont
propriu. A se vedea mai jos.
■ Este posibil ca CD-urile şi CD-RWurile inscripţionate pe cont propriu
să nu fie redate corect sau chiar
deloc. În astfel de cazuri, nu
echipamentul este defect.
■ Evitaţi să lăsaţi amprente atunci
când schimbaţi CD-urile.
CD player
■ Puneţi CD-urile la loc în carcasele
lor imediat după ce le-aţi scos din
CD-player, în scopul protejării lor
împotriva deteriorării şi murdăriei.
■ Murdăria şi lichidele de pe CD-uri
pot contamina lentilele CD-playerului din interiorul aparatului şi pot
cauza defecţiuni.
■ Protejaţi CD-urile împotriva căldurii
şi a radiaţiei solare directe.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe un CD MP3:
Atunci când denumiţi albume şi
piese, umlautul sau alte caractere
speciale nu trebuie incluse.
Extensii aplicabile pentru listele de
redare: "m3u" sau "pls".
La generarea (codarea) fişierelor
MP3 din date audio, trebuie
utilizată o rată de transfer de maxim
256 kbiţi/s.
Pentru a utiliza fişierele MP3 cu
sistemul Infotainment, fişierele
MP3 trebuie să aibă extensia
".mp3".
■ Pe un CD pot fi memorate un număr
de 65.535 de piese care pot fi
redate. Redarea unor piese
suplimentare nu va fi posibilă.
■ Pe un CD MP3 utilizabil cu sistemul
Infotainment pot fi memorate un
număr maxim de 253 de albume.
Cu sistemul Infotainment, albumele
pot fi selectate în mod individual.
127
Redarea unui CD
Comutaţi de la un alt mod audio sau
mod radio la modul CD, după cum
urmează:
Este introdus un CD.
Apăsaţi butonul MEDIA o dată sau de
câteva ori, până la afişarea meniului
CD.
Utilizarea
Introducerea unui CD
Introduceţi CD-ul în fanta pentru CDuri.
CD-ul este preluat în mod automat.
Nu întrerupeţi şi nu ajutaţi preluarea
CD-ului.
În partea de sus a afişajului apare CD
in (CD introdus) pentru CD-uri audio,
cu un MP3 suplimentar pentru CD-uri
MP3 şi numele CD-ului pentru CD-uri
cu text.
Ascultaţi CD-ul.
În funcţie de tipul de CD, în meniul
CD sunt afişate diferite informaţii de
pe CD. Informaţiile text apar doar
dacă Show title (Afişare titlu) este
activat în meniul Extras, consultaţi
mai jos „Activarea/dezactivarea
textului CD-ului”.
128
CD player
Selectarea pieselor
La CD-urile audio, pista se
selectează în cadrul CD-ului, la CDurile MP3 şi mixte pista se selectează
în cadrul albumului selectat.
În timp ce ascultaţi o piesă.
Apăsaţi repetat comutatorul
basculant m sau n până când se
afişează pista dorită.
Începe redarea piesei solicitate.
Sau:
În meniul CD, rotiţi butonul
multifuncţional până când se
marchează elementul de meniu j
sau k.
Apăsaţi repetat butonul
multifuncţional până se afişează pista
dorită.
Începe redarea piesei solicitate.
Sau:
În meniul CD, selectaţi opţiunea de
meniu Track (Piesă).
Este afişată o listă a tuturor pistelor.
Pista curentă redată este marcată cu
o săgeată.
Selectaţi pista dorită.
Se afişează meniul CD.
Pista nouă selectată este afişată şi
redată.
Căutarea rapidă înainte/înapoi
Pentru a ajunge într-un anumit punct
de pe un CD, procedaţi în felul
următor:
În timp ce ascultaţi o piesă.
Menţineţi apăsată tasta m sau n
până când ajungeţi în punctul dorit.
Dispozitivul de redare CD redă CD-ul
cu o viteză mai mare şi cu un volum
sonor mai scăzut.
La pistele MP3, în timpul cutării
rapide nu se aude sonorul.
Sau:
În meniul CD, selectaţi opţiunea de
meniu __ sau 66.
Magazia de CD-uri redă CD-ul cu o
viteză mai mare şi cu un volum sonor
mai scăzut.
La pistele MP3, în timpul cutării
rapide nu se aude sonorul.
Selectaţi din nou elementul de meniu
__ sau 66 când se ajunge la pasajul
dorit.
Selectarea albumului pentru
CD-urile MP3 sau mixte
În timp ce ascultaţi o piesă dintr-un
album.
Apăsaţi comutatorul basculant c sau
d până când pe afişaj apare albumul
pe care îl doriţi.
Veţi auzi prima pistă de pe albumul
sau CD-ul selectat.
Sau:
Vă aflaţi în meniul CD.
Selectaţi articolul Album din meniu.
Pe afişaj apare lista albumului de pe
CD.
Albumul care tocmai a fost redat este
marcat cu o săgeată.
Selectaţi albumul dorit.
Se afişează meniul CD.
Pe afişaj apare prima pistă a
albumului nou selectat.
Pista nouă selectată este redată.
CD player
CD Extras (Extra CD)
În meniul CD, selectaţi opţiunea de
meniu Extras.
Se afişează meniul CD Extras (Extra
CD).
Următoarele câmpuri de opţiuni sunt
disponibile în meniul Extras:
Normal
Cu această opţiune, funcţiile Random
CD (CD aleatoriu), Repeat Track
(Repetare piesă) şi Scan CD
(Scanare CD) vor fi dezactivate
Random CD (CD aleatoriu) (Redare
aleatorie)
CD audio:
Atunci când este selectată redarea
aleatorie a unui CD audio, piesele de
pe CD vor fi redate în ordine aleatorie.
CD MP3
Dacă pe un CD MP3 sunt 5 sau mai
puţine albume, sunt redate 4 piste de
pe fiecare album, în ordine aleatorie.
Dacă pe un CD MP3 sunt 5 sau mai
multe albume, este redată câte 1
pistă de pe fiecare album.
CD mixt:
La un CD mixt, sunt redate mai întâi
pistele audio, în ordine aleatorie. Apoi
sunt redate pistele MP3, după cum se
descrie mai sus.
Activarea
Random CD (CD aleatoriu)
Selectaţi câmpul opţiunii Random CD
(CD aleatoriu).
Pe ecran va apare simbolul g.
Repeat Track (Repetare piesă)
Dispozitivul de redare CD repetă
pista curentă prin intermediul funcţiei
de repetare.
129
Activarea
Repeat Track (Repetare piesă)
Va fi redată o pistă.
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
c până când pe afişaj apare simbolul
i.
Pe afişaj apare pentru câteva
secunde Repeat (Repetare) On
(Pornit).
Această pistă va fi repetată continuu.
Sau:
Selectaţi câmpul opţiunii Repeat
Track (Repetare piesă).
Pe ecran va apare simbolul i.
Această pistă va fi repetată continuu.
Dezactivarea
Repeat Track (Repetare piesă)
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
c până când simbolul i nu mai este
afişat.
Pe afişaj apare pentru câteva
secunde Repeat (Repetare) Off
(Oprit).
Sau:
Selectaţi o pistă nouă.
130
CD player
Sau:
Selectaţi câmpul opţiunii Normal.
Simbolul i nu mai este afişat.
Selectaţi câmpul opţiunii Normal.
Pe ecran va apare meniul CD.
Simbolul k nu mai este afişat.
Scan CD (Scanare CD)
Cu funcţia Scanare CD, magazia de
CD redă fiecare pistă timp de 10
secunde.
Activarea Scan CD (Scanare CD)
Va fi redată o pistă.
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
d până când pe afişaj apare simbolul
k.
Sau:
Selectaţi câmpul opţiunii Scan CD
(Scanare CD).
Pe ecran va apare simbolul k.
Activarea/dezactivarea textului
CD-ului
Dezactivarea
Scan CD (Scanare CD)
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
d până când simbolul 6⃒ nu mai este
afişat.
Sau:
Selectaţi o pistă nouă.
Sau:
În funcţie de starea de activare pentru
textul CD-ului pot fi afişate diferite
informaţii.
Activat
= Numele CD-ului
Denumirea pieselor
Numele artistului
Numele albumului
Dezactivat = Numărul pistei
Numele albumului
Timpul de redare
Nu toate CD-urile conţin text. În astfel
de cazuri, numerele pistelor şi timpii
de redare sunt afişate în permanenţă.
Bifaţi/debifaţi caseta de validare
Show title (Afişare titlu).
Anunţurile referitoare la trafic în
timpul redării unui CD
Anunţurile referitoare la trafic pot fi
recepţionate în timpul redării unui CD.
Programul de anunţuri referitoare la
trafic (TP) 3 118.
Anunţurile referitoare la trafic pot fi
întrerupte cu ajutorul butonului TP,
continuând redarea CD-ul ascultat în
momentul respectiv.
Ejectarea unui CD
Apăsaţi butonul j.
CD-ul este ejectat din fanta CD.
Va fi redat ultimul post setat sau
ultima sursă audio redată.
Dacă un CD nu este scos, sistemul va
reveni automat la modul redare, iar
procesul de scoatere se va întrerupe.
Intrarea AUX
Intrarea AUX
Informaţii generale ..................... 131
Utilizarea .................................... 131
Informaţii generale
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Este posibilă, de exemplu,
conectarea la intrarea AUX a unui
CD-player portabil cu o fişă de
conectare de 3,5 mm.
Utilizarea
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
AUX.
131
În acest moment, semnalul audio al
sursei audio conectate se transmite
prin intermediul difuzoarelor
sistemului Infotainment.
Volumul sonor poate fi reglat cu
ajutorul butonului m sau al rotiţei de
reglare o de pe volan.
Pentru adaptarea setărilor volumului
sonor la cerinţele sursei audio
conectate: 3 111.
132
Portul USB
Portul USB
Informaţii generale ..................... 132
Redarea fişierelor audio salvate 133
Informaţii generale
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Puteţi conecta un MP3-player, o
unitate USB, un card SD (prin
intermediul unui conector/adaptor
USB) sau un iPod la portul USB.
Atunci când sunt conectate la portul
USB, diverse funcţii ale dispozitivelor
de mai sus pot fi utilizate prin
intermediul comenzilor şi al meniurilor
din cadrul sistemului Infotainment.
Notă
Nu toate modelele de MP3 playere,
unităţi USB şi iPod-uri sunt
suportate de către sistemul
Infotainment.
Informaţii importante
■ Dispozitivele externe conectate la
portul USB trebuie să fie în
conformitate cu specificaţia USB
Mass Storage Class (USB MSC)
(Clasa de stocare în masă USB).
■ Dispozitivele conectate prin
intermediul portului USB sunt
suportate în conformitate cu
Specificaţia USB V 2.0. Viteza
maximă suportată: 12 Mbit/s.
■ Sunt suportate numai dispozitivele
cu sistem de fişiere FAT16/FAT32.
■ Numai prima partiţie de pe o unitate
USB conectată este recunoscută
de sistem.
Dimensiunea respectivei partiţii nu
va fi mai mare de 250 GB. Poate fi
suportată o dimensiune mai mare
(până la 1000 GB), dar nu este
garantată.
■ Pot fi utilizate următoarele formate
de fişiere:
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, (Romeo,
Joliet).
Fişierele MP3 şi WMA scrie în orice
format, altul decât cele menţionate
mai sus, pot să nu fie redate corect,
iar numele fişierelor şi numele
Portul USB
directoarele pot să nu fie afişate
corect.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe dispozitive
externe conectate la portul USB:
Numărul maxim de fişiere/melodii:
5000.
Adâncimea acceptată a structurii
folderului: minim 8 niveluri.
Fişierele WMA cu DRM (Digital
Rights Management - management
digital al drepturilor) procurate de la
magazinele virtuale online nu pot fi
redate.
Fişierele WMA pot fi redate în
siguranţă, numai dacă au fost
create cu versiunea Windows
Media Player 9 sau o versiune
ulterioară.
Lungimea maximă a numelui
directorului: 28 octeţi.
Lungimea maximă a numelui
fişierului: 128 octeţi.
Extensii aplicabile pentru listele de
redare: .m3u, .pls, .wpl.
Poziţiile din lista de redare trebuie
să fie în formă de căi relative.
Atributele sistemului pentru
directoare/ fişiere ce conţin date
audio nu trebuie să fie setate.
133
iPod-ul
Redarea fişierelor audio
salvate
MP3 player, port USB, card SD
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
USB audio.
Se iniţiază redarea datelor audio
memorate pe dispozitivul USB.
Operarea surselor de date audio
conectate prin intermediul USB se
face la fel ca în cazul unui CD MP3
3 127.
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
butonul MEDIA pentru a activa modul
iPod.
Se iniţiază redarea datelor audio
memorate pe iPod.
Operarea iPod-ului conectat prin
intermediul USB se face în principal
la fel ca în cazul unui CD MP3 3 127.
Mai jos sunt descrise doar aspectele
referitoare la operare ce diferă/ apar
în plus.
134
Portul USB
Navigator muzică
Paşii de operare pentru selectarea
pieselor cu ajutorul elementelor de
meniu iPod sau al comutatoarelor
basculante m şi n, sunt aceleaşi
cu cei descrişi pentru un CD audio
MP3 3 127.
Notă
Butoanele comutatoare basculante
c şi d nu au nicio funcţie dacă este
conectat un iPod.
În funcţie de modelul/versiunea iPodului conectat şi a datelor stocate în
memoria acestuia, există numeroase
opţiuni de a selecta şi de a reda
piesele.
În meniul iPod-ului, selectaţi Album
pentru a afişa un meniu cu opţiunile
disponibile pentru navigarea prin
fişierele cu muzică.
Selectaţi opţiunea dorită pentru
navigarea prin fişierele cu muzică.
În funcţie de opţiunea selectată, este
afişat un meniu ulterior pentru
răsfoirea fişierelor cu muzică sau
meniul iPod.
Portul USB
135
136
Index alfabetic
A
Accesarea posturilor................... 113
Activarea CD-player-ului............. 127
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment........... 103
Actualizarea posturilor de radio. . 113
Afişajul principal.......................... 103
Afişare titlu.................................. 127
Album aleatoriu........................... 127
AM.............................................. 113
Ansamblul................................... 122
Anunţurile despre trafic.............. 118
AS............................................... 117
Atenuare..................................... 110
B
Balans......................................... 110
Butonul multifuncţional............... 103
C
Căutarea automată..................... 113
Căutarea manuală a posturilor
de radio................................... 113
Căutarea unui post radio............ 113
CD, ejectare................................ 127
CD, inserare............................... 127
CD text........................................ 127
D
DAB.................................... 113, 122
Dezactivarea automată.............. 103
E
Emisia audio digitală.................. 122
External In.................................. 111
F
FM.............................................. 113
Funcţia antifurt ............................. 99
Funcţionarea .............................. 103
I
Ieşirea dintr-un meniu................. 103
Informaţii generale 98, 126, 131, 132
Iniţierea redării CD-ului............... 127
Intrarea AUX
priza........................................ 131
utilizarea.................................. 131
Î
Înalte........................................... 110
J
Joase.......................................... 110
L
Lista posturilor de radio.............. 113
Liste de memorare automată..... 117
Logica contactului....................... 103
137
M
Memorare................................... 113
Memoria posturilor de radio........ 113
Meniul DAB................................. 122
Meniul posturilor......................... 113
Meniul tip pop-up........................ 103
O
Operarea meniului...................... 103
Opţiuni CD.................................. 127
P
Portul USB
informaţii importante................ 132
redarea fişierelor audio salvate 133
Poziţia......................................... 110
Prezentarea generală ................ 100
Programe regionale.................... 118
Programul de trafic..................... 118
PTY............................................. 118
R
Redarea fişierelor audio salvate. 133
Redare aleatorie......................... 127
Repetare pistă............................ 127
S
Scanare CD................................ 127
SDVC.......................................... 111
Setarea tonalităţii........................ 110
Setarea volumului sonor............. 103
Setările de volum........................ 111
Setări pentru tonalitate............... 110
Sistemul de date radio (RDS) .... 118
Start-up volume.......................... 111
Subwoofer.................................. 110
T
TA volume.................................. 111
Text radio DAB........................... 122
Textul radio................................. 122
Tip de program........................... 118
TP............................................... 118
U
Utilizarea.................... 113, 127, 131
Utilizarea CD-player-ului............. 127
Utilizarea intrării AUX................. 131
Utilizarea portului USB............... 132
Utilizarea sistemului
Infotainment............................ 103
Utilizator...................................... 110
V
Volumul sonor............................. 103
Volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului (SDVC) 111
138
CD 30 / CD 30 MP3
Introducere ................................. 140
Aparatul radio ............................ 151
CD player ................................... 159
Intrarea AUX .............................. 163
Index alfabetic ............................ 164
140
Introducere
Introducere
Informaţii generale ..................... 140
Funcţia antifurt ........................... 141
Prezentarea generală ................ 142
Funcţionarea .............................. 145
Setări pentru tonalitate .............. 148
Setările de volum ....................... 149
Informaţii generale
Sistemul Infotainment vă pune la
dispoziţie un sistem de tehnologie
avansată.
Aparatul radio dispune de nouă
memorii de stocare automată a
posturilor de radio pentru fiecare
bandă de frecvenţă: FM, AM şi DAB
(dacă sunt disponibile).
Procesorul digital de sunet vă oferă
mai multe moduri de presetare a
egalizatorului, pentru optimizarea
sunetului.
CD playerul integrat vă delectează cu
CD-uri şi cu CD-uri MP3.
Calculatorul instalat la bord poate fi
accesat din sistemul Infotainment.
Pentru detalii, consultaţi Manualul
proprietarului, pe care l-aţi primit
odată cu maşina.
În plus, puteţi conecta la sistemul
Infotainment o sursă externă, cum
este un telefon mobil.
O sursă audio conectată la intrarea
AUX a vehiculului dv., un CD player
portabil sau un MP3 player, de
exemplu, poate fi redată prin
intermediul difuzoarelor sistemului
Infotainment.
Suplimentar, sistemul Infotainment
poate fi echipat cu un portal de
telefonie mobilă.
Opţional, sistemul Infotainment poate
fi utilizat cu ajutorul elementelor de
comandă instalate pe volan.
Designul atent conceput al
elementelor de comandă şi afişajele
clare vă permit controlarea cu
uşurinţă şi intuitivă a sistemului.
Informaţii importante referitoare
la utilizare şi siguranţa în trafic
9 Avertisment
Sistemul Infotainment trebuie
utilizat astfel încât autovehiculul
să poată fi condus întotdeauna în
siguranţă. Dacă aveţi dubii, opriţi
autovehiculul şi acţionaţi sistemul
Infotainment când autovehiculul
este staţionat.
Introducere
Recepţia radio
Recepţia radio poate fi perturbată de
zgomote de fond, distorsiuni sau
întreruperea completă a recepţiei
datorită:
■ modificării distanţei faţă de
emiţător,
■ recepţiei cu ecou datorate efectului
de reflexie,
■ efectului de ecranare.
Funcţia antifurt
Sistemul Infotainment este echipat cu
un sistem electronic de siguranţă cu
scop antifurt.
Sistemul Infotainment funcţionează
de aceea numai în autovehiculul
dumneavoastră şi este fără valoare
pentru un hoţ.
141
142
Introducere
Prezentarea generală
Elementele de comandă
Introducere
1
RDS .................................... 154
7
Afişarea denumirii
programului sau a
frecvenţei transmisiei
postului de radio ................. 154
2
Radio: O pagină înapoi în
memoria posturilor de
radio, căutarea manuală şi
automată a posturilor de
radio .................................... 151
Actualizarea listei
posturilor de radio ............... 151
AS ....................................... 153
CD/MP3: Piesa
anterioară, derulare rapidă
spre înapoi .......................... 160
Activarea/dezactivarea
nivelului AS ......................... 153
3
Memorarea automată a
posturilor de radio ............... 153
TP ....................................... 154
4
Programul de trafic .............. 154
REG .................................... 154
5
Activarea/dezactivarea
programului regional ........... 154
TUNER ................................ 151
6
Comutaţi între FM, AM şi
DAB (dacă sunt disponibile) 151
BC ....................................... 142
Computerul de bord ............ 142
m ....................................... 148
8
9
Schimbarea valorilor din
meniu .................................. 145
Butonul oe .................. 145
143
Activare/dezactivare
redare aleatorie ................... 160
Intrarea AUX: Comutarea
sursei audio la intrarea
exterioară ............................ 151
10 OK ....................................... 145
Confirmare selecţie sau
pagină înainte în meniul de
setări ................................... 145
11 n ....................................... 151
Apăsare: Activare/
dezactivare sistem
Infotainment ........................ 145
Radio: O pagină înainte în
memoria posturilor de
radio, căutarea manuală şi
automată a posturilor de
radio .................................... 151
Rotire: Reglare volum ......... 145
MEDIA ................................. 160
CD/MP3: Piesa
următoare, derulare
rapidă spre înainte .............. 160
Mod CD/MP3 ...................... 160
Schimbarea valorilor din
meniu .................................. 145
12 1...9 ..................................... 151
Afişarea informaţiilor CD/
MP3 ..................................... 160
Butoanele de presetare
posturi de radio ................... 151
144
Introducere
13 SETTINGS .......................... 149
Comenzile audio de pe volan
Apăsare: TID: nicio funcţie .. 145
Setările audio ...................... 149
Setările sistemului ............... 145
14 Fanta audio/CD MP3 .......... 160
15 SOUND ............................... 148
2
Introducerea setărilor
tonalităţii .............................. 148
16 j ......................................... 160
Apăsare: GID: apelare/
resetare computer de
bord, selectare o intrare
din computerul de bord ....... 145
Butonul q ........................... 151
Radio: Următorul post de
radio memorat ..................... 151
CD: iniţiere redare CD ......... 160
Ejectare CD ......................... 160
1
Butonul de reglare .............. 145
Rotire: TID (afişaj pentru
informaţii triple): căutare
manuală posturi de radio .... 145
Rotire: GID (afişajul grafic
pentru informaţii): Intrare
anterioară/ulterioară în
computerul de bord,
căutarea manuală a
posturilor de radio
(împreună cu un computer
de bord, rotirea butonului
de reglare nu are nicio
funcţie radio) ....................... 145
3
MP3: următorul album ......... 160
Butonul p .......................... 160
4
Comutare între modul
radio/CD/MP3 şi AUX ......... 160
Butonul d ............................. 151
Radio: căutare în sus,
derulare spre înainte prin
memoria posturilor de radio 151
CD: Apăsare scurtă:
Sărire o piesă spre înainte . . 160
CD: Apăsare lungă:
derulare rapidă spre înainte 160
Introducere
5
Butonul c ............................. 151
Radio: căutare în jos,
derulare înapoi prin
memoria posturilor de radio 151
CD: Apăsare scurtă:
Sărire o piesă spre înapoi ... 160
6
CD: Apăsare lungă:
derulare rapidă spre înapoi . 160
o ................................... 145
Rotiţi: reglarea volumului
sonor ................................... 145
Menţinere: reglarea
continuă a volumului ........... 145
Telecomanda din volan are alte
funcţii legate de portalul telefonului
mobil, consultaţi capitolul privind
Portalul pentru telefonie mobilă.
Funcţionarea
Elementele de comandă
Opţional, sistemul Infotainment poate
fi acţionat de la:
■ unităţii centrale de comandă din
panoul de bord 3 142
■ comenzilor de pe volan 3 142.
Funcţionarea sistemului Infotainment
poate varia în funcţie de tipul de afişaj
cu informaţii. Există două tipuri
diferite de afişaje cu informaţii: Afişaj
cu informaţii triplu (TID) şi afişaj cu
informaţii grafice (GID). Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi
„Afişaje cu informaţii” în manualul de
utilizare.
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment
Apăsaţi butonul e.
Este redată ultima sursă audio setată.
145
Activarea şi dezactivarea cu cheia din
contact (activarea automată)
Dacă este activată activarea
automată, sistemul Infotainment
poate fi dezactivat şi activat din nou
cu ajutorul contactului.
Această legătură dintre radio şi
contact este presetată din fabrică, dar
poate fi dezactivată.
■ Dacă activarea automată este
dezactivată, sistemul Infotainment
poate fi activat numai cu butonul
e sau prin introducerea unui CD şi
poate fi dezactivat cu butonul e.
■ Dacă sistemul Infotainment este
dezactivat atunci când contactul
este dezactivat, indiferent de
setarea actuală a funcţiei de
activare automată, el poate fi
activat numai prin intermediul
butonului e şi prin introducerea
unui CD.
■ Pornirea automată este activată
întotdeauna după ce sistemul
Infotainment a fost deconectat şi
conectat la tensiunea de
funcţionare.
146
Introducere
Activarea/dezactivarea logicii
contactului
Numai TID:
1. Apăsaţi butonul SETTINGS
pentru a afişa Audio.
2. Apăsaţi butonul n pentru a afişa
System.
3. Apăsaţi în mod repetat butonul
OK până când se afişează
Ign.Logic ON sau OFF (în funcţie
de setarea curentă).
4. Selectaţi starea dorită de la
butoanele m n.
După câteva secunde se afişează
Audio, urmat de sursa audio
selectată.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
Numai GID:
1. Apăsaţi butonul SETTINGS
pentru a afişa meniul Settings.
2. Apăsaţi butonul n pentru a
selecta System.
3. Apăsaţi butonul OK şi apoi în mod
repetat butonul n pentru a
selecta Ign. logic.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a
modifica setarea curentă.
După schimbarea setării:
Apăsaţi butonul n şi apoi butonul
OK pentru a ieşi din meniul Settings.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
■ Anunţurile despre radio şi sursele
audio externe sunt introduse la un
volum sonor minim presetat
3 149.
■ Volumul unei surse audio
conectate la intrarea AUX poate fi
reglat în funcţie de volumele altor
surse audio (de ex. radioul) 3 149.
■ Dacă este activată sursa
respectivă, volumul sonor al
anunţurilor despre trafic, sursele
audio externe şi radioul şi CD-ul pot
fi reglate separat.
Dezactivarea automată
Sistemul Infotainment se
dezactivează automat după o oră de
la activarea sa cu contactul
dezactivat.
Volumul sonor în funcţie de viteza
autovehiculului (SDVC)
Când este activat SDVC 3 149,
volumul sonor este adaptat automat
pentru a face faţă zgomotului produs
de carosabil şi de vânt în timp ce
conduceţi.
Setarea volumului sonor
Rotiţi butonul o.
■ Sistemul Infotainment redă ultimul
volum sonor setat, cu condiţia ca
volumul sonor să fie sub volumul
maxim la pornire 3 149.
Sursa externă
O sursă externă, de ex., un telefon
mobil sau un sistem de navigaţie,
poate fi conectată la sistemul
Infotainment.
Introducere
Sursa externă este transferată
automat prin intermediul unui semnal
de comandă de la aparatul conectat,
chiar dacă sistemul Infotainment este
oprit. În acest caz, se afişează
External In.
Vă recomandăm să apelaţi la un
partener Opel pentru a vă instala
aparatele.
Intrarea AUX
La intrarea AUX a vehiculului dvs. se
poate conecta o sursă audio externă,
de ex. un CD player portabil. Sunetul
stereo de la această sursă este redat
în difuzoarele sistemului
Infotainment.
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Asiguraţi-vă întotdeauna că intrarea
AUX este curată şi uscată.
Pentru ce mai bună calitate a audiţiei,
sursa audio externă trebuie setată la
volum maxim. La unităţile care dispun
de ieşire, semnalul de ieşire este
disponibil la un volum fix, care nu
poate fi modificat.
Pentru a evita anularea intrării AUX,
tensiunea efectivă de ieşire a sursei
audio externe trebuie să fie mai mică
de 1,5 V.
Afişajul principal
Meniul principal este afişajul care
apare după activarea sistemului
Infotainment.
Afişajul variază în funcţie de nivelul
de echipare al vehiculului.
Pot fi afişate următoarele informaţii:
Informaţiile computerului de bord
Afişarea informaţiilor de la
computerul de bord care au fost
selectate cu ajutorul butonului BC.
Consultaţi manualul de utilizare al
autoturismului.
Informaţiile portalului de telefonie
mobilă
Afişarea informaţiei furnizate în cazul
în care există în dotare un portal de
telefonie mobilă. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare pentru
portalul de telefonie mobilă.
147
Informaţiile audio
Afişarea următoarelor informaţii
audio:
■ Banda de unde curentă sau AUX/
CD.
■ Numele sau frecvenţa postului
curent sau numărul sau pista CDului.
■ Dacă funcţia regională este
activată, se afişează REG 3 154.
■ Dacă este activat nivelul AS, se va
afişa AS 3 153.
■ Dacă funcţia RDS este activată, se
afişează RDS 3 154.
■ Dacă sunt activate anunţurile
despre trafic, se vor afişa [TP] sau
[ ] 3 154.
■ Dacă este introdus un CD, se va
afişa CD sau CD in. Dacă un CD cu
fişiere muzicale MP3 este în curs
de redare, se afişează şi MP3
3 160.
■ Dacă este activat CD-ul aleatoriu,
se afişează RDM sau g 3 160.
148
Introducere
■ Treble
■ Sound
Setarea distribuţiei faţă - spate a
volumului sonor
Temperatura exterioară
Indicarea temperaturii exterioare
curente. Consultaţi manualul de
utilizare al autoturismului.
Ora
Afişarea orei curente. Consultaţi
manualul de utilizare al
autoturismului.
Informaţii despre sistemul de
climatizare
Consultaţi manualul de utilizare al
autoturismului.
Setări pentru tonalitate
Apăsaţi butonul SOUND pentru
realizarea următoarelor setări:
■ Fader
■ Balance
■ Bass
1. Apăsaţi butonul SOUND.
Se afişează Fader.
2. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
Setarea distribuţiei stânga dreapta a volumului sonor
1. Apăsaţi repetat butonul SOUND
până când Balance se afişează
pe ecran.
2. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
Configurarea opţiunilor Bass şi
Treble
Asiguraţi-vă că toate funcţiile de
optimizare a sunetului (consultaţi
secţiunea de mai jos „Sunetul”) sunt
dezactivate.
1. Apăsaţi repetat butonul SOUND
până când Bass sau Treble se
afişează pe ecran.
2. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
Introducere
Sound
1. Apăsaţi repetat butonul SOUND
până când Sound şi coloratura
sonoră setată în prezent sau Off
sunt afişate pe ecran.
2. Selectaţi o coloratură sonoră, de
ex. Rock sau Classic sau Off cu
m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
Sau:
Apăsaţi unul dintre butoanele
funcţiilor TUNER, MEDIA sau BC
pentru afişarea funcţiei respective.
Configurarea setărilor pentru
tonalitate în meniul Settings
Ca variantă, configurarea opţiunilor
Fader, Balance şi Sound poate fi
modificată în meniul Settings:
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
3. Stabiliţi valoarea sau selectaţi o
variantă de coloratură sonoră
(conform celor de mai sus) cu
ajutorul tastelor m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
4. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
Setările de volum
Apăsaţi butonul SETTINGS.
Sunt disponibile următoarele articole
din meniu:
■ AUX Vol.: Volumul sonor al intrării
AUX, de ex., un CD-player portabil
■ TA Volume: Volumul sonor al
anunţurilor despre trafic
■ SDVC: Volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului
■ On Volume: Volumul sonor maxim
la activarea sistemului Infotainment
■ Ext. In Vol.: Volumul sonor al unei
surse externe (de ex., la
conectarea unui telefon mobil)
149
AUX Vol.
Utilizaţi această funcţie pentru a regla
nivelul intrării AUX, în funcţie de alte
surse audio (de ex., radioul). Această
funcţie este disponibilă atunci când
este activată sursa audio AUX.
1. Setaţi sursa audio externă la
volumul sonor maxim.
2. Apăsaţi butonul SETTINGS.
3. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
4. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
5. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
TA Volume
Dacă funcţia TP este activată,
sistemul măreşte volumul sonor
pentru anunţurile despre trafic în mod
implicit. Această funcţie permite
setarea unui volum minim pentru
anunţurile despre trafic.
150
Introducere
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
3. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
4. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
Volumul sonor este setat la un nivel
minim numai în cazul anunţurilor,
dacă setarea curentă a volumului
sonor este mai mică decât volumul
sonor pentru anunţuri selectat.
SDVC
Pentru a compensa zgomotul
ambiental şi din mers, volumul sonor
al sistemului Infotainment este reglat
în funcţie de viteza autovehiculului.
Puteţi utiliza funcţia SDVC pentru a
regla volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului.
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
3. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
4. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
On Volume
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
3. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
4. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
Volumul maxim selectat la activare
este utilizat numai în cazul în care
volumul sonor anterior dezactivării a
fost mai mare decât volumul sonor
maxim la activare, iar sistemul
Infotainment a fost dezactivat pentru
cel puţin cinci minute având contactul
decuplat.
Ext. In Vol.
Utilizaţi această funcţie pentru a seta
un volum sonor minim în cazul
surselor audio externe, precum un
telefon mobil.
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi repetat butonul OK până
când este afişată funcţia
relevantă.
3. Reglaţi valoarea cu m sau n.
După câteva secunde apare din
nou ultimul mesaj afişat.
4. Apăsaţi din nou butonul
SETTINGS pentru a reveni la cel
mai recent afişaj.
Aparatul radio
Aparatul radio
Utilizarea .................................... 151
Căutarea unui post radio ........... 151
Liste de memorare automată ..... 153
Sistemul de date radio (RDS) .... 154
Emisia audio digitală .................. 157
151
Utilizarea
Căutarea unui post radio
Modul radio
Selectarea posturilor, căutare
automată
Comutaţi din modul CD sau AUX în
modul radio, conform instrucţiunilor
de mai jos:
Apăsaţi butonul TUNER.
Ascultaţi ultimul post de radio
acordat.
Selectarea unei benzi de
frecvenţă
Sistemul Infotainment asigură
următoarele benzi de frecvenţă: FM,
AM sau DAB (dacă sunt disponibile).
În plus, fiecare dintre benzile de
frecvenţă are o locaţie a memoriei
pentru stocare automată (AS) în care
posturile de radio pot fi stocate
automat 3 153.
Radioul este pornit.
Apăsaţi scurt butonul TUNER.
Radioul comută între FM, FM-AS,
AM, AM-AS, DAB şi DAB-AS.
Se afişează şi se aude ultimul post de
radio selectat din banda de frecvenţe.
Banda de frecvenţe FM este
selectată, iar RDS 3 154 este activat.
Sau:
Banda de frecvenţe DAB este
selectată (dacă este disponibilă), iar
AS 3 153 este activat.
Apăsaţi butonul m sau n pentru a
se reda postul de radio următor din
memoria posturilor de radio.
Dacă nu se găseşte niciun post în
memoria posturilor, Seek este afişat
şi se începe o căutare automată
pentru posturile de radio.
Sonorul aparatului radio este oprit
până la găsirea unui post de radio.
152
Aparatul radio
Dacă aparatul radio nu poate găsi un
anumit post, va comuta automat pe
un nivel de căutare mai sensibilă (nu
DAB). Dacă în continuare nu se poate
găsi un post, se va activa ultima
frecvenţă activă (FM) sau ultimul
ansamblul activ (DAB).
Căutarea manuală a posturilor
de radio
Căutarea manuală a unui post radio
este folosită pentru reglarea
posturilor (AM, FM) sau a
ansamblurilor (DAB) cu frecvenţe
cunoscute.
Menţineţi apăsată tasta m sau n
până când pe ecran apare MAN.
■ Acordul aproximativ:
Menţineţi apăsat m sau n până
se ajunge în apropierea frecvenţei
(AM, FM) sau a ansamblului (DAB)
dorit.
■ Acordul fin:
Apăsaţi scurt tasta m sau n
până când ajungeţi exact la
frecvenţa/ansamblul dorit.
Dacă funcţia RDS 3 154 este
dezactivată în banda de frecvenţă FM
sau dacă banda de frecvenţă AM este
activă, apăsarea scurtă a tastei m
sau n va creşte valoarea frecvenţei
cu o unitate.
Memoria posturilor de radio
Pentru fiecare bandă de frecvenţă
(FM, AM) sunt disponibile spaţii de
memorie separate:
pentru fiecare dintre benzile de
frecvenţă de mai jos sunt disponibile
9 spaţii de memorie
FM, FM-AS (posturi FM salvate
automat), AM, AM-AS (posturi AM
salvate automat), DAB şi DAB-AS
(posturi DAB salvate automat).
Spaţiile de memorie pot fi selectate
direct în banda de frecvenţă
respectivă prin intermediul
butoanelor posturilor de radio.
Memorarea manuală
Acordaţi-vă la postul de radio dorit.
Menţineţi apăsat butonul postului de
radio la care sunteţi acordat până
când acesta este memorat.
Sonorul aparatului radio este oprit
pentru scurtă vreme iar aparatul
prezintă postul de radio memorat
anterior în spaţiul de memorie.
Postul la care v-aţi acordat poate fi din
nou auzit şi este afişat pe ecran.
Postul de radio este memorat în
spaţiul de memorie dorit.
RDS on or RDS off 3 154 sunt
memorate odată cu postul de radio.
Lista posturilor FM
Sistemul Infotainment memorează
toate posturile de radio FM care pot fi
recepţionate în fundal.
Aparatul radio
Lista posturilor de radio care pot fi
recepţionate este actualizată în
permanenţă dacă aparatul de radio
caută un post TP 3 154 sau dacă
este realizată o memorare automată
cu ajutorul funcţiei de memorare
automată (AS) 3 153.
Posturile RDS 3 154 aflate pe lista
posturilor de radio sunt sortate după
compania de radiodifuziune (HR1,
HR2...)
Liste de memorare
automată
Activarea/dezactivarea nivelului
AS
Apăsaţi scurt butonul AS.
Atunci când nivelul AS este activ, pe
ecran apare AS.
Nivelul AS poate fi activat şi
dezactivat şi cu ajutorul butonului FM/
AM 3 151.
Memorare automată (AS)
Memorarea automată (AS) a
posturilor de radio care pot fi
recepţionate este posibilă în toate
benzile de frecvenţă. Aceste posturi
de radio sunt memorate într-o
memorie AS separată.
Pentru memorarea automată a
posturilor, procedaţi în felul următor:
1. Selectaţi banda de frecvenţe
dorită.
2. Activaţi/dezactivaţi în regim de
aşteptare anunţurile referitoare la
trafic, dacă doriţi 3 154.
3. Apăsaţi în mod continuu butonul
AS până când se aude semnalul
de confirmare.
Aparatul radio comută pe nivelul AS
al benzii de frecvenţă selectate (FMAS sau AM-AS).
Începe memorarea automată a
posturilor de radio.
Primele 9 posturi de radio cu cea mai
bună calitate a recepţiei din banda de
frecvenţă selectată sunt memorate în
spaţiile de memorie de la 1 la 9.
153
După memorarea posturilor de radio,
postul dorit poate fi selectat prin
apăsarea butonului corespunzător
acestui post.
Funcţia RDS este activată în mod
automat odată cu activarea funcţiei
de memorare automată. Mai întâi
sunt memorate toate posturile RDS
care pot fi recepţionate.
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţurile referitoare la trafic este
activată anterior sau în timpul
memorării automate, aparatul radio
va selecta un spaţiu de memorie în
care a fost memorat un post de radio
cu anunţuri referitoare la trafic, în
momentul încheierii căutării automate
a posturilor de radio.
Dacă funcţia de aşteptare pentru
anunţurile referitoare la trafic este
activată în timpul memorării
automate, căutarea automată a
posturilor de radio va rămâne activă
până la găsirea unui program cu
informaţii de trafic, cel puţin.
154
Aparatul radio
Memorarea unor noi posturi
de radio prin intermediul
funcţiei AS
În cazul în care vă deplasaţi cu
vehiculul în afara zonei de recepţie a
unui post de radio memorat, va trebui
să memoraţi noi posturi de radio.
Regăsirea unui post de radio
Banda de frecvenţă dorită şi modul de
funcţionare dorit trebuie să fie active
3 151.
Apăsaţi butonul AS pentru a activa
nivelul AS.
Selectaţi locaţia de memorie cu
ajutorul butoanelor de memorare.
Sistemul de date radio
(RDS)
RDS este un serviciu al posturilor de
radio FM care facilitează considerabil
găsirea postului de radio dorit şi
recepţionarea fără probleme a
acestuia.
Avantajele RDS
■ Pe afişaj apare numele programului
postului de radio setat în locul
frecvenţei acestuia.
■ La căutarea posturilor de radio,
sistemul Infotainment se
acordează numai pe posturile de
radio RDS.
■ Sistemul Infotainment se
acordează întotdeauna pe
frecvenţele de emisie cu cea mai
bună recepţie a postului de radio
setat prin intermediul funcţiei AF
(frecvenţe alternative).
■ În funcţie de postul de radio
recepţionat, sistemul Infotainment
afişează un text radio care poate
conţine, de exemplu, informaţii
despre programul curent.
Recepţia RDS este posibilă numai în
banda FM.
Activarea/dezactivarea modului
RDS
Dacă RDS este activat, funcţiile RDS
sunt activate, iar în timpul căutării
automate a posturilor vor fi reţinute
numai posturile RDS.
Dacă dezactivaţi RDS, funcţiile RDS
vor fi dezactivate, iar căutarea
automată a posturilor nu va căuta
doar posturi RDS.
Pentru a activa RDS, apăsaţi butonul
RDS.
Dacă funcţia RDS este activată, se
afişează RDS şi numele programului
unui post RDS.
Dacă postul curent selectat nu este
un post RDS, radioul caută automat
următorul post RDS care poate fi
recepţionat.
Pentru dezactivarea RDS, apăsaţi din
nou butonul RDS.
Dacă funcţia RDS nu este activată, se
afişează frecvenţa unui post RDS, iar
RDS nu se afişează.
Aparatul radio
Tip de program (PTY)
RDS automat
Activat RDS automat (RDS Auto On)
pentru a vă asigura că funcţia RDS
este activată, chiar dacă RDS este
dezactivat. Cu toate acestea,
căutarea automată a posturilor va
răspunde şi la posturile non RDS.
Această funcţie poate fi utilizată doar
dacă RDS este dezactivat.
Pentru activarea/dezactivarea RDS
automat:
Apăsaţi butonul RDS până când se
afişează RDS Auto On sau Off,
indicând starea curentă a RDS
automat.
Eliberaţi butonul RDS pentru
schimbarea stării curente.
Numeroase posturi RDS transmit un
cod PTY care descrie tipul de
program difuzat (ştiri, de exemplu).
Codul PTY permite selectarea
posturilor în funcţie de tipul de
program.
Selectarea tipului de program
1. Apăsaţi butonul SETTINGS.
2. Apăsaţi OK până când se
afişează PTY.
3. Selectaţi unul dintre cele 29 de
tipuri de programe, de ex. News
sau Entertainment cu m sau n.
4. Ţineţi apăsat butonul OK până
când începe căutarea postului.
După ce începe căutarea posturilor,
apare afişajul radio.
Dacă radioul nu găseşte un post
corespunzător, va reda postul pe care
a fost setat ultima dată.
Programe regionale
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare diferite
programe regionale pe frecvenţe
diferite.
155
Pornirea/oprirea regionalizării
Trebuie activată funcţia RDS.
Apăsaţi scurt butonul REG pentru
activarea sau dezactivarea
regionalizării.
Dacă regionalizarea este activată, pe
afişaj este prezentat REG.
În timp ce căutaţi postul cu cea mai
bună recepţie, radioul rămâne setat
pe programul regional.
Dacă regionalizarea este dezactivată
(fără REG pe afişaj), aparatul de radio
permite comutarea la un alt program
regional.
Programe regionale selectate
automat
Dacă regionalizarea automată este
activată (REG Auto On): în timp ce
căutaţi frecvenţa de difuzare cu cea
mai bună recepţie (AF), radioul
rămâne setat pe programul regional,
până când programul nu mai poate fi
recepţionat fără interferenţe.
156
Aparatul radio
În cazul în care calitatea recepţiei
programului regional nu mai este
suficientă pentru a permite recepţia
fără interferenţe, radioul selectează
un alt program regional.
Pentru activarea/dezactivarea
regionalizării automate:
Apăsaţi butonul REG până când se
afişează REG Auto On sau Off,
indicând starea curentă a
regionalizării automate.
Eliberaţi butonul REG pentru
schimbarea stării curente.
Programul de anunţuri
referitoare la trafic (TP)
Posturile cu programe din trafic sunt
posturi FM RDS care difuzează ştiri
din trafic.
Posturile de radio care difuzează
informaţii de trafic pot fi recunoscute
pe baza simbolului TP afişat pe
ecran.
Activarea/dezactivarea programelor
despre trafic
■ Dacă este activată recepţia radio a
anunţurilor din trafic, se afişează
[TP] sau [ ].
■ Dacă postul curent este unul cu
programe din trafic, pe afişaj apare
[TP].
■ Dacă postul curent este unul fără
programe din trafic, radioul va
căuta automat postul cu informaţii
din trafic cu cea mai bună recepţie.
[ ] nu apare pe afişaj.
Apăsaţi butonul TP pentru a activa
funcţia TP.
Este afişat [ ].
■ Funcţia de căutare automată a
posturilor caută numai anunţuri din
trafic.
■ În timpul căutării automate sau
dacă recepţia unui program din
trafic nu este posibilă, se afişează
[ ].
■ Dacă este activată funcţia în
aşteptare pentru anunţuri din trafic,
în timpul unui anunţ din trafic
redarea CD-ului sau recepţia DAB
este întreruptă.
■ Anunţurile despre trafic sunt redate
la volumul prestabilit pentru
anunţurile despre trafic 3 149.
Pentru a dezactiva TP, apăsaţi din
nou butonul TP.
[ ] nu mai este afişat.
Căutarea posturilor cu programe din
trafic
Această funcţie este posibilă doar în
banda de unde FM.
Ţineţi apăsat m sau n pentru
aproximativ 1 secundă.
Radioul caută numai posturile cu
programe din trafic.
Ascultarea în exclusivitate a
anunţurilor referitoare la trafic
Trebuie activată funcţia în aşteptare
pentru anunţuri din trafic.
Rotiţi butonul o spre stânga
pentru a reduce volumul la zero.
Aparatul radio
Anunţurile din trafic sunt redate la
volumul presetat pentru acestea
3 149.
Dezactivarea anunţurilor referitoare
la trafic
Pentru a dezactiva un anunţ din trafic,
de ex.în timpul redării unui CD,
procedaţi astfel:
Apăsaţi butonul TP.
Anunţul referitor la trafic este
întrerupt.
Este redată cea mai recentă pistă CD/
MP3.
Funcţia în aşteptare pentru anunţuri
din trafic rămâne activată.
Anunţ din trafic în timp ce este activă
o sursă externă
Sursa externă (de ex.telefonul mobil)
are prioritate faţă de anunţurile din
trafic.
În timpul apelului telefonic nu se va
auzi şi nu se va afişa niciun anunţ din
trafic.
Emisia audio digitală
Emisia audio digitală (DAB) este un
sistem de emisie inovator şi universal.
Posturile de radio DAB sunt indicate
după denumirea programului, în loc
să fie indicate după frecvenţa de
emisie.
Informaţii generale
■ Cu DAB, pot fi emise mai multe
programe radio (servicii) pe o
singură frecvenţă (ansamblu).
■ Atât timp cât un receptor DAB
poate capta semnale transmise de
o staţie de emisie (chiar dacă
semnalul este foarte slab),
reproducerea sunetului este
asigurată.
■ Nu apare fenomenul de atenuare
(slăbire a sunetului) caracteristic
recepţiei AM sau FM. Semnalul
DAB este reprodus la un volum
sonor constant.
■ Dacă semnalul DAB este prea slab
pentru a fi captat de receptor,
recepţia este întreruptă complet.
157
Acest lucru poate fi evitat prin
activarea DAB AF şi/sau DAB FM
din meniul setărilor audio.
■ Interferenţa cauzată de programele
care sunt transmise pe frecvenţe
apropiate (un fenomen caracteristic
recepţiei AM şi FM) nu se produce
în cazul DAB.
■ Dacă semnalul DAB este reflectat
de obstacole naturale sau clădiri,
calitatea recepţiei DAB se
îmbunătăţeşte, pe când recepţia
AM sau FM este înrăutăţită
considerabil în astfel de cazuri.
■ Recepţia posturilor DAB+ nu este
de asemenea suportată de
receptorul DAB.
Ansamblul
Mai multe programe sunt întotdeauna
combinate într-un aşa numit
ansamblu pe o singură frecvenţă.
Derularea ansamblelor
Puteţi derula ansamblele pe care leaţi recepţionat deja (ansamblele
trebuie să poată fi recepţionate).
158
Aparatul radio
Banda de frecvenţe DAB trebuie
selectată.
Ţineţi apăsat comutatorul basculant
m sau n.
Este redat primul program disponibil
din cadrul ansamblului.
DAB AF
Prin setarea DAB AF la On, puteţi
stabili ca, atunci când vă aflaţi cu
vehiculul în zona de difuzare a unui
alt ansamblu să recepţionaţi acelaşi
post de radio ca şi în zona de difuzare
a ansamblului precedent.
Această funcţie poate fi realizată
numai dacă postul de radio este
inclus în noul ansamblu.
Banda de frecvenţe DAB trebuie
selectată.
Apăsaţi butonul SETTINGS pentru a
afişa meniul Settings.
Apăsaţi butonul OK pentru afişarea
DAB AF On sau Off, care indică
starea curentă a respectivei setări.
Apăsaţi comutatorul basculant m
sau n pentru a schimba setarea.
Apăsaţi butonul TUNER pentru a
reveni la meniul aparatului de radio.
DAB FM
Prin setarea DAB FM la On, puteţi
stabili ca, atunci când semnalul DAB
este prea slab pentru a fi citit de
receptor, sistemul comută la un post
de radio FM corespondent (dacă este
disponibil) al programului DAB activ.
Banda de frecvenţe DAB trebuie
selectată.
Apăsaţi butonul SETTINGS pentru a
afişa meniul Settings.
Apăsaţi butonul OK de două ori
pentru afişarea DAB FM On sau Off,
care indică starea curentă a
respectivei setări.
Apăsaţi comutatorul basculant m
sau n pentru a schimba setarea.
Apăsaţi butonul TUNER pentru a
reveni la meniul aparatului de radio.
CD player
CD player
Informaţii generale ..................... 159
Utilizarea .................................... 160
Informaţii generale
Cu ajutorul CD-playerului puteţi reda
CD-uri standard comerciale, cu un
diametru de 12 cm.
Atenţie
În niciun caz nu introduceţi în
playerul audio DVD-uri, CD-uri cu
diametrul de 8 cm sau CD-uri de
alte forme decât standard.
Nu aplicaţi niciun fel de etichete pe
CD-uri. Aceste discuri se pot bloca
în unitatea CD şi o pot defecta
iremediabil. În acest caz, va fi
necesară înlocuirea dispozitivului,
ceea ce va implica cheltuieli
substanţiale.
■ Formatul CD-ului trebuie să fie
ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2 sau
JOLIET. Toate celelalte formate nu
pot fi redate corect.
■ Este posibil ca CD-urile audio cu
protecţie împotriva copierii
neconforme cu standardul referitor
la CD-urile audio să nu fie redate
corect sau chiar deloc.
159
■ De asemenea, puteţi utiliza
sistemul Infotainment pentru a reda
CD-uri cu muzică MP3 şi CD-uri
Mixed Mode.
■ CD-urile şi CD-RW-urile
inscripţionate pe cont propriu sunt
mult mai vulnerabile la manevrarea
incorectă decât CD-urile
preinscripţionate. Trebuie
asigurată manevrarea corectă, în
special în cazul CD-urilor şi CDRW-urilor inscripţionate pe cont
propriu. A se vedea mai jos.
■ Este posibil ca CD-urile şi CD-RWurile inscripţionate pe cont propriu
să nu fie redate corect sau chiar
deloc. În astfel de cazuri, nu
echipamentul este defect.
■ Evitaţi să lăsaţi amprente atunci
când schimbaţi CD-urile.
■ Puneţi CD-urile la loc în carcasele
lor imediat după ce le-aţi scos din
CD-player, în scopul protejării lor
împotriva deteriorării şi murdăriei.
■ Murdăria şi lichidele de pe CD-uri
pot contamina lentilele CD-playerului din interiorul aparatului şi pot
cauza defecţiuni.
160
CD player
■ Protejaţi CD-urile împotriva căldurii
şi a radiaţiei solare directe.
■ Următoarele restricţii se aplică
datelor memorate pe un CD MP3:
Atunci când denumiţi albume şi
piese, umlautul sau alte caractere
speciale nu trebuie incluse.
Extensii aplicabile pentru listele de
redare: "m3u" sau "pls".
La generarea (codarea) fişierelor
MP3 din date audio, trebuie
utilizată o rată de transfer de maxim
256 kbiţi/s.
Pentru a utiliza fişierele MP3 cu
sistemul Infotainment, fişierele
MP3 trebuie să aibă extensia
".mp3".
■ Pe un CD pot fi memorate un număr
de 367 de piese care pot fi redate.
Redarea unor piese suplimentare
nu va fi posibilă.
■ Pe un CD MP3 utilizabil cu sistemul
Infotainment pot fi memorate un
număr maxim de 99 de albume. Cu
sistemul Infotainment, albumele
pot fi selectate în mod individual.
Utilizarea
Introducerea unui CD
Împingeţi CD-ul cu partea tipărită în
sus în fanta CD.
CD-ul este preluat în mod automat.
Nu întrerupeţi şi nu ajutaţi preluarea
CD-ului.
Read CD şi CD in apar pe ecran, după
care va fi afişat numărul pieselor
înregistrate pe CD.
Informaţiile referitoare la piesă (titlul,
artistul) sunt afişate imediat după
începerea redării primei piese.
Redarea unui CD
Comutaţi din modul radio în modul
CD, după cum urmează:
Apăsaţi butonul MEDIA.
Este afişată ultima piesă ascultată de
pe CD, a cărei redare începe din nou.
Selectarea pieselor
Pentru a selecta o piesă în timpul
redării unui CD, apăsaţi scurt tasta
m sau n de mai multe ori, până la
afişarea piesei dorite.
Începe redarea piesei.
Imediat după începerea redării primei
piese, pe ecran va apare Track 1
împreună cu durata de redare sau cu
informaţii referitoare la piesa redată
(titlu, artist).
În cazul CD-urilor MP3, pe ecran
apare MP3 şi va fi afişat numele
primului album.
Căutarea rapidă înainte/înapoi
Pentru a ajunge într-un anumit punct
de pe un CD, procedaţi în felul
următor:
În timp ce ascultaţi o piesă.
Menţineţi apăsată tasta m sau n
până când ajungeţi în punctul dorit.
CD-ul este redat cu o viteză mai mare
şi cu un volum sonor mai scăzut.
CD player
În cazul căutării rapide înapoi pe un
MP3, căutarea se opreşte la
începutul piesei în curs de redare.
Selecţia albumelor pe CD-urile
MP3
În timp ce ascultaţi o piesă dintr-un
album.
Apăsaţi butonul MEDIA.
Este afişată ultima piesă redată de pe
CD.
Apăsaţi scurt tasta m sau n de mai
multe ori, până la afişarea albumului
dorit.
Este afişată prima piesă de pe album
şi începe redarea acesteia.
Toate albumele care nu conţin fişiere
MP3 vor fi omise în mod automat.
Mod aleatoriu
Random CD (Redare aleatorie)
Atunci când este selectată redarea
aleatorie, piesele de pe un CD vor fi
redate în ordine aleatorie.
Apăsaţi butonul MEDIA de trei ori.
Va fi afişată configurarea aleatorie
curentă.
Apăsaţi scurt tasta m sau n pentru
a selecta o configurare.
CD audio:
■ Random on: activează modul de
redare aleatorie
■ Random off: dezactivează modul
de redare aleatorie
CD MP3
■ Random album: Redarea aleatorie
a pieselor unui album
■ Random CD: Redarea aleatorie a
pieselor unui CD
■ Random off: dezactivează modul
de redare aleatorie
Dacă este activată funcţia de redare
aleatorie, pe ecran va apare RDM sau
g.
Modificarea tipului de afişaj
Pot fi afişate diferite informaţii.
Apăsaţi de două ori butonul CD/MP3.
Se afişează CD info.
161
Apăsaţi scurt tasta m sau n pentru
a selecta un tip de afişare.
În funcţie de tipul de CD (CD audio cu
sau fără text CD, CD MP3 cu sau fără
denumirea pieselor (etichete de
identificare ID3)), pot fi afişate
următoarele informaţii.
CD audio fără text CD:
Numărul piesei şi durata de redare
CD audio cu text CD:
■ Denumirea pieselor
■ Numele artistului
■ Numele CD-ului
■ Numărul piesei şi durata de redare
CD MP3 fără etichete de identificare
ID3
■ Numele fişierului
■ Numărul piesei şi durata de redare
■ Numele albumului
CD MP3 cu etichete de identificare
ID3
■ Denumirea pieselor
■ Numele artistului
162
CD player
■ Numele albumului
■ Numărul piesei şi durata de redare
Anunţurile referitoare la trafic în
timpul redării unui CD
Anunţurile referitoare la trafic pot fi
recepţionate în timpul redării unui CD.
Programul de anunţuri referitoare la
trafic (TP) 3 154.
Anunţurile referitoare la trafic pot fi
întrerupte cu ajutorul butonului TP,
continuând redarea CD-ul ascultat în
momentul respectiv.
Ejectarea unui CD
Apăsaţi butonul j.
Se afişează Eject CD.
Dacă CD-ul este ejectat, va fi redat în
mod automat ultimul post de radio
ascultat.
CD-urile pot fi ejectate şi cu aparatul
închis. Aparatul se închide după
scoaterea CD-ului.
Dacă CD-ul nu este scos, va fi preluat
în mod automat de către aparat la
scurt timp.
Intrarea AUX
Intrarea AUX
Informaţii generale ..................... 163
Utilizarea .................................... 163
Informaţii generale
Conectorul este amplasat în zona
consolei centrale.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Este posibilă, de exemplu,
conectarea la intrarea AUX a unui
CD-player portabil cu o fişă de
conectare de 3,5 mm.
Utilizarea
Pentru a reda o sursă audio
conectată la intrarea AUX a unui
vehicul, un CD player portabil, de
exemplu, prin intermediul
difuzoarelor sistemului Infotainment,
trebuie activată sursa audio:
Când aparatul radio este deschis.
Conectaţi sursa audio la intrarea AUX
a vehiculului.
Apăsaţi butonul MEDIA până când
Aux se afişează pe ecran.
Sursa audio externă este transferată
prin intermediul sistemului
Infotainment.
163
Activaţi sursa audio externă şi stabiliţi
volumul sonor la maximum.
Dacă este necesar: reglaţi nivelul
intrării AUX faţă de sursa externă
conectată 3 149.
Semnalul transmis de sursa audio
este redat prin intermediul
difuzoarelor sistemului Infotainment.
164
Index alfabetic
A
Acordarea manuală.................... 151
Activarea CD-player-ului............. 160
Activarea sau dezactivarea
sistemului Infotainment........... 145
Actualizarea posturilor de radio. . 151
Afişajul principal.......................... 145
AM.............................................. 151
Ansamblul................................... 157
Anunţurile despre trafic.............. 154
AS............................................... 153
Atenuare..................................... 148
B
Balans......................................... 148
Butonul multifuncţional............... 145
C
Căutarea automată..................... 151
Căutarea unui post radio............ 151
CD, ejectare................................ 160
CD, inserare............................... 160
CD text........................................ 160
D
DAB............................................ 157
Dezactivarea automată.............. 145
E
Emisia audio digitală.................. 157
F
FM.............................................. 151
Funcţia antifurt ........................... 141
Funcţionarea .............................. 145
I
Informaţii generale...... 140, 159, 163
Iniţierea redării CD-ului............... 160
Intrarea AUX....................... 145, 163
priza........................................ 163
Î
Înalte........................................... 148
J
Joase.......................................... 148
L
Lista posturilor de radio.............. 151
Liste de memorare automată..... 153
Logica contactului....................... 145
M
Memorare................................... 151
Memoria posturilor de radio........ 151
Mod aleatoriu.............................. 160
N
Nivel de memorare automată..... 153
165
P
Prezentarea generală ................ 142
Programe regionale.................... 154
Programul de trafic..................... 154
PTY............................................. 154
S
SDVC.......................................... 149
Setarea tonalităţii........................ 148
Setarea volumului sonor............. 145
Setările de volum........................ 149
Setări pentru tonalitate............... 148
Sistemul de date radio (RDS) .... 154
T
TA volume.................................. 149
Tip de program........................... 154
TP............................................... 154
U
Utilizarea.................... 151, 160, 163
Utilizarea CD-player-ului............. 160
Utilizarea sistemului
Infotainment............................ 145
V
Volum activat.............................. 149
Volum sursă externă................... 149
Volumul sonor............................. 145
Volumul sonor AUX.................... 149
Volumul sonor în funcţie de
viteza autovehiculului (SDVC) 149
166
Portalul de telefonie mobilă
Introducere ................................. 168
Sistemul de comandă vocală ..... 179
Index alfabetic ............................ 186
168
Introducere
Introducere
Informaţii generale ..................... 168
Conectarea la Bluetooth ............ 171
Apelul de urgenţă ...................... 173
Funcţionarea .............................. 174
Telefonul mobil şi echipamentul
radio CB ..................................... 177
Informaţii generale
Portalul de telefonie mobilă asigură
desfăşurarea unor convorbiri
telefonice cu ajutorul telefonului mobil
prin intermediul sistemului de
microfoane şi difuzoare al vehiculului,
precum şi utilizarea celor mai
importante funcţii ale telefonului mobil
prin intermediul sistemului
Infotainment cu care este dotat
vehiculul.
Portalul de telefonie mobilă este
utilizat prin intermediul sistemului de
telecomandă instalat pe volan, al
sistemului de comandă vocală şi al
butonului multifuncţional al aparatului
radio. Operaţiunile şi stările selectate
din meniu sunt prezentate prin
intermediul ecranului info.
Faptul că cea mai mare parte a
informaţiilor existente pe ecranul
telefonului sunt prezentate pe ecranul
info vă permite să utilizaţi întregul
portal în mod confortabil.
Atunci când este stabilită o conexiune
telefonică, volumul sonor radio este
închis. După întreruperea conexiunii
telefonice, volumul sonor radio este
deschis la loc.
Recomandări generale cu
privire la instrucţiunile de
utilizare
Descrierea detaliată a funcţiilor
sistemului Infotainment pot fi găsite în
instrucţiunile de utilizare furnizate
odată cu sistemul Infotainment.
Nu toate funcţiile portalului de
telefonie mobilă sunt suportate de
toate telefoanele mobile. Funcţiile
telefonice disponibile depind de
telefonul mobil utilizat şi de furnizorul
de servicii de telefonie mobilă.
Informaţii suplimentare pot fi găsite în
instrucţiunile de utilizare a telefonului
mobil şi în instrucţiunile adaptorului
telefonic special şi pot fi obţinute de la
furnizorul de servicii de telefonie
mobilă.
Introducere
9 Avertisment
Sistemul Infotainment trebuie
utilizat astfel încât autovehiculul
să poată fi condus întotdeauna în
siguranţă. Dacă aveţi dubii, opriţi
autovehiculul şi acţionaţi sistemul
Infotainment când autovehiculul
este staţionat.
Utilizarea telefonului mobil
Telefoanele mobile au efect asupra
mediului înconjurător. Din acest motiv
au fost elaborate reguli şi norme de
securitate. Înainte de utilizarea
funcţiilor telefonului aveţi datoria să
vă informaţi în legătură cu normele
aplicate.
9 Avertisment
Utilizarea facilităţii handsfree în
timpul conducerii poate fi
periculoasă deoarece
concentrarea şoferului se reduce
în cursul unei convorbiri
telefonice. Parcaţi autovehiculul
înainte de a utiliza facilitatea
handsfree. Respectaţi
reglementările din ţara în care vă
aflaţi în acel moment.
Nu uitaţi să respectaţi
reglementările speciale aplicabile
în anumite zone şi să dezactivaţi
întotdeauna telefonul mobil, dacă
utilizarea acestuia este interzisă,
dacă telefonul mobil poate cauza
interferenţe sau dacă pot apărea
situaţii periculoase.
Funcţia Bluetooth™
Portalul de telefonie mobilă suportă
profilul Bluetooth™ Handsfree V. 1.5
şi este specificat în conformitate cu
Bluetooth™ Special Interest Group
(SIG)/Grupul de interes special
Bluetooth™.
Informaţii suplimentare referitoare la
specificaţie pot fi găsite pe internet la
http://qualweb.bluetooth.org. Codul
Bluetooth™ de calificare a Portalului
de telefonie mobilă este B02237.
169
Din motive de siguranţă, în timpul
sincronizării dispozitivelor trebuie
selectat un cod PIN aleatoriu, alcătuit
din cel puţin patru cifre.
Declaraţie de conformitate
Prin prezenta declarăm că Portalul de
telefonie mobilă îndeplineşte
condiţiile de bază precum şi celelalte
prevederi relevante ale liniei
directoare 1999/5/CE.
Utilizarea sistemului de
comandă vocală
Nu folosiţi sistemul de comandă
vocală în situaţii de urgenţă deoarece
vocea dv. se poate modifica atât de
mult în condiţii de stres, încât nu mai
poată fi recunoscută în suficientă
măsură pentru stabilirea conexiunii
dorite în timp util.
Elementele de comandă
Portalul de telefonie mobilă poate fi
utilizat prin intermediul unui sistem de
telecomandă instalat pe volan, a unui
sistem de comandă vocală şi a unui
buton multifuncţional prevăzut pe
aparatul radio.
170
Introducere
Imediat după deschiderea Portalului
de telefonie mobilă şi după
conectarea telefonului, pe ecran va
apare pagina de pornire.
Sistemul de telecomandă instalat pe
volan
1 Butonul de reglare
Rotire: selectare articole şi
comenzi din meniu
Apăsare: confirmarea unei selecţii
(OK)
2 Butonul q
Apăsare: Selectarea/deschiderea
sistemului de comandă vocală
3 179
În continuare sunt descrise
modalităţile de selectare a nivelurilor
funcţionale din titlu, precum şi alte
operaţiuni:
3 Butonul p
Apăsare: Acceptarea sau
încheierea unei convorbiri telefo‐
nice sau accesarea directă a listei
de apeluri
4 o rotire: reglare volum
Utilizarea sistemului Infotainment cu
ajutorul butonului multifuncţional
Consultaţi secţiunea „Elementele de
comandă ale tabloului de bord” din
manualul sistemului Infotainment
respectiv.
Portalul de telefonie mobilă poate fi
operat opţional prin intermediul
sistemului de comandă vocală
3 179.
Introducere
Conectarea la Bluetooth
Funcţia Bluetooth™ de pe telefonul
mobil trebuie activată; consultaţi
instrucţiunile de utilizare a telefonului
mobil.
Bluetooth™ este un standard radio
pentru conexiunea fără fir între un
telefon mobil şi alte dispozitive, de
exemplu. Pot fi transferate informaţii
cum ar fi agenda telefonică, listele de
apeluri, numele furnizorului de servicii
de telefonie mobilă şi puterea
semnalului. Funcţiile disponibile pot fi
limitate de tipul telefonului.
Atunci când telefonul mobil este
aşezat în adaptor, pe ecran va apare
meniul telefonic sau Bluetooth™.
Dacă telefonul mobil nu este aşezat
în adaptor, pe ecran va apare
Bluetooth™.
Selectaţi articolul Bluetooth din
meniu.
Stabilirea unei conexiuni
În meniul principal, selectaţi din titlu
simbolul telefon.
171
Dacă funcţia Bluetooth™ a fost
dezactivată, procedaţi în felul
următor:
1. Selectaţi articolul Bluetooth din
meniu.
Dacă funcţia Bluetooth™ a fost
activată, pe ecran vor fi afişate
opţiunile de meniu rămase.
2. Selectaţi articolul Bluetooth PIN
din meniu.
3. Introduceţi un cod PIN
Bluetooth™ aleatoriu şi confirmaţi
cu OK.
Din motive de securitate, trebuie
folosit un cod PIN ales în mod
aleatoriu şi format din cel puţin
patru cifre.
4. Asiguraţi-vă că funcţia
Bluetooth™ a telefonului mobil
este activată şi selectaţi „vizibil”.
5. Selectaţi articolul Start searching
(Iniţiere căutare) din meniu.
În timpul procesului de căutare a
dispozitivelor Bluetooth™, pe
ecran este afişat cuvântul
172
Introducere
Searching... (În curs de
căutare...).
Când procesul de căutare s-a
încheiat, dispozitivele
Bluetooth™ sunt prezentate în
meniul Found devices
(Dispozitive găsite).
6. Selectaţi telefonul mobil
respectiv.
În timpul stabilirii conexiunii, pe
ecran apare mesajul The
connection will be established...
(Conexiune în curs de stabilire...).
Pe ecranul telefonului mobil apare
solicitarea "Please enter the
Bluetooth PIN/Introduceţi codul
PIN Bluetooth" sau o cerere
similară.
7. Cu ajutorul tastaturii telefonului
mobil, introduceţi acelaşi cod PIN
Bluetooth™ ca şi pentru utilizarea
sistemului Infotainment şi
confirmaţi-l cu OK.
Pe ecranul telefonului mobil va fi
afişat mesajul "Add device to
known devices?/Adăugarea unui
dispozitiv nou la dispozitivele
cunoscute?" sau un mesaj similar.
8. Confirmaţi acest lucru pe
tastatura telefonului mobil,
apăsând OK.
După stabilirea conexiunii, pe ecran
va apare mesajul is added to paired
devices (este adăugat la dispozitivele
sincronizate).
Conexiunea între telefonul mobil şi
sistemul Infotainment a fost stabilită.
Pe listă pot fi adăugate până la cinci
dispozitive.
Pe ecran va apare meniul Paired
devices (Dispozitive
sincronizate).
2. Selectaţi telefonul mobil
respectiv.
Pe ecran va apare meniul
Bluetooth™.
Întreruperea conexiunii
1. În meniul Bluetooth™, selectaţi
Paired devices (Dispozitive
sincronizate).
3. Dezactivaţi Connect (Conectare).
Introducere
Pe ecran va apare mesajul
Disconnected! (Deconectat!)
urmat din nou de meniul
Bluetooth™.
4. Selectaţi Remove (Ştergere).
Pe ecran va apare mesajul
Removed! (Şters!) urmat din nou
de meniul Bluetooth™.
UHP vizibil
Activarea acestei funcţii face posibilă
detectarea portalului de telefonie
mobilă de către alte dispozitive
Bluetooth™. În acest fel poate fi
stabilită o conexiune Bluetooth™,
între telefonul mobil şi Portalul de
telefonie mobilă, de exemplu.
1. În meniul Bluetooth™ selectaţi
UHP visible (UHP vizibil).
Portalul de telefonie mobilă va
putea fi detectat de celelalte
dispozitive timp de încă 3 minute.
2. Activaţi funcţia telefonului mobil
de căutare a dispozitivelor
Bluetooth™ (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
telefonului mobil).
Pe ecranul telefonului mobil va fi
afişat mesajul "Device found:
UHP/Dispozitiv găsit: UHP".
3. Activaţi funcţia telefonului mobil
de stabilire a conexiunii
(consultaţi instrucţiunile de
utilizare a telefonului mobil).
4. Introduceţi Bluetooth PIN în
sistemul Infotainment).
5. Introduceţi codul "Bluetooth PIN"
în telefonul mobil.
Este stabilită conexiunea între
telefonul mobil şi sistemul
Infotainment Bluetooth™.
Freespeech (Vorbire liberă)
Este stabilită o conexiune telefonică.
Acţionaţi butonul rotativ.
Este deschis meniul contextual.
Activaţi funcţia Freespeech (Vorbire
liberă). Sunetul este transmis către
difuzoarele autovehiculului.
173
Apelul de urgenţă
9 Avertisment
Setarea conexiunii nu poate fi
garantată în orice situaţie. Din
acest motiv, nu trebuie să vă
bazaţi exclusiv pe telefonul mobil
în cazul unei comunicări de
importanţă vitală (de ex. o urgenţă
medicală).
În anumite reţele, poate fi
necesară inserarea corectă a unei
cartele SIM valabile în telefonul
mobil.
9 Avertisment
Reţineţi că puteţi efectua şi primi
apeluri pe telefonul mobil dacă
acesta se află într-o zonă de
acoperire cu semnal suficient de
puternic. În anumite situaţii,
apelurile de urgenţă nu pot fi
efectuate în orice reţele de
telefonie mobilă; este posibil ca
acestea să nu poată fi efectuate
174
Introducere
când anumite servicii de reţea şi/
sau funcţii ale telefonului sunt
active. Puteţi solicita relaţii în
acest sens de la operatorii de
reţea locali.
Numărul de apel de urgenţă poate
diferi în funcţie de regiune şi ţară.
Informaţi-vă din timp despre
numărul de apel de urgenţă corect
pentru regiunea respectivă.
Efectuarea apelurilor de urgenţă
Formaţi numărul apelului de urgenţă
(de ex., 112).
Conexiunea cu centrul pentru apeluri
de urgenţă este stabilită.
Răspundeţi dacă personalul centrului
pentru apeluri de urgenţă vă pune
întrebări în legătură cu situaţia de
urgenţă.
Încheierea apelurilor de urgenţă
Selectaţi articolul Hang-up
(Închidere) din meniu.
Sau:
Apăsaţi butonul p.
9 Avertisment
Nu încheiaţi convorbirea înainte
ca centrul de apel de urgenţă să
vă solicite acest lucru.
Funcţionarea
Introducere
Imediat după stabilirea unei conexiuni
între telefonul mobil şi sistemul
Infotainment prin intermediul funcţiei
Bluetooth™, puteţi de asemenea
utiliza multe dintre funcţiile telefonului
prin intermediul sistemului
Infotainment.
De exemplu, prin intermediul
sistemului Infotainment puteţi stabili o
conexiune cu numerele de telefon
memorate în telefonul mobil sau
puteţi schimba aceste numere.
De regulă, puteţi utiliza în continuare
sistemul cu ajutorul telefonului mobil,
acceptând un apel sau stabilind
volumul sonor, de exemplu.
După stabilirea unei conexiuni între
telefonul mobil şi sistemul
Infotainment, datele sunt transferate
de pe telefonul mobil pe sistemul
Infotainment. Durata acestei
operaţiuni depinde de marca
telefonului. În acest interval, utilizarea
telefonului mobil prin intermediul
sistemului Infotainment poate fi
limitată.
Există şi telefoane care nu sunt
compatibile cu toate funcţiile
Portalului de telefonie mobilă. În
consecinţă, aceste telefoane pot
funcţiona diferit faţă de prezentarea
din manual.
În afară de utilizarea cu ajutorul
sistemului de telecomandă instalat pe
volan, sunt funcţii care pot fi utilizate
şi cu ajutorul sistemului de comandă
vocală 3 179.
Introducere
Efectuarea apelurilor
Pentru formarea unui număr de
telefon sunt disponibile trei opţiuni:
■ formarea manuală a numărului
■ selectarea numărului de telefon din
agenda telefonică
■ selectarea numărului din lista de
apeluri (apeluri efectuate, apeluri
primite şi apeluri pierdute)
Dial (Formare număr)
Formarea manuală a numărului
În meniul telefon:
Selectaţi articolul Dial (Formare
număr) din meniu.
Se afişează Enter No... (Introducere
număr...).
175
Selectaţi cifrele apelurilor telefonice
din partea de jos a ecranului în ordine
şi începeţi procesul de formare
folosind Dial (Formare număr).
Agenda telefonică
După stabilirea conexiunii, agenda
telefonică este comparată cu agenda
telefonică temporară dacă se
utilizează aceeaşi cartelă SIM sau
acelaşi telefon. În acest interval, noile
înregistrări nu sunt afişate pe ecran.
Dacă este vorba despre un alt telefon
sau o altă cartelă SIM, este
reîncărcată noua agendă telefonică.
Acest proces poate dura câteva
minute, în funcţie de modelul
telefonului. Noile înregistrări sunt
memorate numai după aducerea
cheii de contact în poziţie închis şi
după scoaterea acesteia din contact.
Selectarea numerelor de telefon din
agenda telefonică
În meniul telefon selectaţi Phone
book (Agenda telefonică).
Pe ecran va apare lista tuturor
înregistrărilor din agenda telefonică.
Selectaţi intrarea dorită şi iniţiaţi
procesul de apelare.
Înregistrările cuprinzând mai multe
numere
În funcţie de tipul de telefon, mai
multe numere pot fi memorate în
cadrul unei singure înregistrări din
agenda telefonică.
În Phone book (Agenda telefonică),
selectaţi înregistrarea dorită.
Pe ecran va apare lista tuturor
numerelor memorate în cadrul
acestei înregistrări.
176
Introducere
Selectaţi intrarea dorită şi iniţiaţi
procesul de apelare.
Selectaţi numărul dorit şi începeţi
procesul de formare.
Filtrarea
Pentru a găsi mai uşor înregistrările
din agenda telefonică, puteţi activa un
filtru:
Selectaţi articolul Phone book
(Agenda telefonică) din meniu.
Pe ecran va apare lista tuturor
înregistrărilor din agenda telefonică.
Selectaţi articolul Filtering (Filtrare)
din meniu.
Caseta selectată indică activarea
funcţiei de filtrare. Înregistrările din
agenda telefonică sunt grupate după
iniţială (abc, def, …).
Selectaţi înregistrarea dorită şi
începeţi procesul de formare.
Lista de apeluri
Selectarea numerelor de telefon din
lista de apeluri
Selectaţi articolul Call list (Listă
apeluri) din meniu.
Pe ecran este afişată lista celor mai
recente numere de telefon apelate.
Statutul numărului de telefon (format,
primit sau pierdut) este afişat în
partea de jos.
Apelurile recepţionate
În momentul primirii unui apel apare
un meniu de selectare, pentru
acceptarea sau pentru respingerea
apelului.
Acceptarea apelurilor
Selectaţi articolul Accept (Acceptare)
din meniu.
sau:
Apăsaţi butonul p.
Respingerea apelurilor
Selectaţi articolul Reject
(Respingere) din meniu.
Încheierea apelurilor
Pentru a încheia convorbirea
telefonică, procedaţi în felul următor;
Apăsaţi p.
sau:
Acţionaţi butonul rotativ.
Este deschis meniul contextual.
Selectaţi Hang-up (Închidere).
Introducere
Funcţii în cursul unui apel
Unele funcţii sunt disponibile numai în
timpul unei convorbiri.
Este stabilită o conexiune telefonică.
Acţionaţi butonul rotativ.
Este deschis meniul contextual.
Sunt disponibile următoarele funcţii:
Hang-up (Închidere)
Această funcţie întrerupe conexiunea
telefonică.
Micro off (Microfon dezactivat)
Această funcţie închide microfonul
telefonului.
DTMF (ton)
Diferite servicii telefonice (Voice-Mail
sau serviciile bancare telefonice, de
exemplu) cer introducerea unor tonuri
de control.
Atunci când este stabilită o conexiune
telefonică:
Selectaţi articolul DTMF din meniu.
Se afişează meniul DTMF.
Puteţi introduce acum numere de
telefon cu ajutorul butonului rotativ.
În partea de jos a ecranului, selectaţi
cifrele necesare.
Tonurile de semnal sunt acum
transmise.
177
Freespeech (Vorbire liberă)
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi
dezactiva funcţia hands-free 3 171.
Telefonul mobil şi
echipamentul radio CB
Instrucţiuni de instalare şi
instrucţiuni de utilizare
La montarea şi utilizarea telefonului
mobil, trebuie să ţineţi cont de
instrucţiunile de instalare şi de
utilizare furnizate de producătorul
telefonului mobil şi al sistemului
hands-free. Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate avea drept
consecinţă anularea certificatului de
înmatriculare (Directiva UE 95/54/
EC).
178
Introducere
Recomandări pentru funcţionarea
corespunzătoare:
■ Instalarea antenei exterioare de
către specialişti, pentru a se obţine
o rază de acţiune maximă,
■ Puterea maximă de transmisie
10 W,
■ Instalarea telefonului într-un loc
adecvat, cu luarea în consideraţie a
observaţiilor relevante din
Manualul de utilizare, capitolul
Sistemul airbag.
Solicitaţi informaţii despre locurile
prevăzute pentru instalarea antenei şi
a suportului pentru telefon, cât şi
despre utilizarea echipamentelor de
transmisie cu putere mai mare de
10 W.
Este admisă ataşarea unui set
handsfree fără antenă externă la un
telefon mobil standard GSM
900/1800/1900 şi UMTS numai dacă
puterea maximă de transmisie a
telefonului mobil nu depăşeşte 2 W în
reţeaua GSM 900, respectiv 1 W în
alte reţele.
Din motive de siguranţă, nu utilizaţi
telefonul în timp ce conduceţi. Chiar
şi folosirea unui set handsfree vă
poate distrage atenţia în timpul
condusului.
9 Avertisment
Utilizarea echipamentelor radio şi
a telefoanelor mobile care nu
respectă standardele de telefonie
mobilă sus menţionate este
permisă numai dacă instalaţi o
antenă exterioară pe autovehicul.
Atenţie
Telefoanele mobile şi
echipamentele radio pot afecta
funcţionarea unităţilor electronice
de control ale autovehiculului când
sunt utilizate în habitaclu fără
antenă exterioară, dacă nu se
respectă reglementările
menţionate mai sus.
Sistemul de comandă vocală
Sistemul de comandă
vocală
Recunoaşterea vocală ............... 179
Recunoaşterea vocală
Sistemul de comandă vocală vă
permite să utilizaţi unele dintre
funcţiile telefonului mobil cu ajutorul
comenzilor vocale. Acesta
recunoaşte comenzile şi secvenţele
de cifre, indiferent de persoana care
vorbeşte. Comenzile şi secvenţele de
cifre pot fi rostite fără o pauză între
cuvintele individuale.
De asemenea, puteţi salva numerele
de telefon utilizând un nume ales
aleatoriu (o etichetă vocală).
Conexiunea telefonică poate fi
stabilită utilizând acest nume.
Dacă sistemul de comandă vocală nu
funcţionează corespunzător sau nu
recunoaşte vocea dumneavoastră,
acesta va emite un mesaj sonor şi vă
va solicita să rostiţi comanda dorită
din nou. De asemenea, sistemul de
comandă vocală vă oferă un răspuns
la comenzile importante şi, dacă este
cazul, pune întrebări.
Puteţi opri dialogul vocal în orice
moment apăsând q.
179
Înainte de a forma un număr de
telefon, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
■ Telefonul mobil trebuie să fie gata
de utilizare şi trebuie să existe
conexiune Bluetooth™.
■ Telefonul mobil trebuie conectat.
Pentru a preveni controlul accidental
asupra telefonului mobil sau
sistemului audio, sistemul de
comandă vocală se iniţiază numai
atunci când este activat.
Activarea sistemului de
comandă vocală
Prin apăsarea q, se activează
sistemul de recunoaştere vocală, iar
simbolul q se afişează pe ecran. În
timpul duratei convorbirii, radioul este
comutat în "surdină". Toate ştirile
despre trafic vor fi întrerupte.
Funcţiile pot fi realizate numai dacă
telefonul mobil este conectat la o
reţea.
180
Sistemul de comandă vocală
Finalizarea dialogului
Există mai multe modalităţi de a
dezactiva sistemul de comandă şi de
a finaliza dialogul:
■ Prin apăsarea q
■ Expirarea timpului: dacă nu a fost
enunţat nimic pentru o anumită
perioadă de timp
Sistemul de comandă vocală este
întrerupt şi de primirea unui apel.
Operarea
Cu ajutorul sistemului de comandă
vocală, telefonul mobil poate fi operat
foarte convenabil prin comandă
vocală. Simplu, activaţi sistemul de
comandă vocală şi enunţaţi comanda
dorită. După ce comanda a fost
rostită, veţi fi condus printr-un dialog
cu ajutorul întrebărilor şi mesajelor
adecvate pentru a ajunge la acţiunea
dorită.
Enunţaţi comenzile şi cifrele cu o
voce normală, fără pauze artificiale
între cifre. Comanda vocală este mai
eficientă atunci când introduceţi o
pauză de cel puţin o jumătate de
secundă la fiecare trei-cinci cifre.
Sistemul Infotainment reacţionează
în acelaşi timp la comenzile cu
mesaje vocale şi afişări.
Cartela SIM
Dacă nu a fost introdusă o cartelă
SIM, se va afişa mesajul următor:
Please insert a SIM card! (Introduceţi
o cartelă SIM!)
După ce aţi introdus cartela SIM, veţi
fi rugat să introduceţi codul PIN.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
secţiunea următoare.
Codul PIN
Dacă codul PIN nu a fost introdus, va
apare următorul mesaj: Please enter
the PIN code! (Introduceţi codul
PIN!).
Acum enunţaţi codul PIN cu o voce
normală, fără pauze artificiale între
cifre.
Sunt disponibile următoarele
comenzi:
■ "Accept (Acceptare)": Codul PIN
este confirmat.
■ "Change (Modificare)": Ultimul
număr introdus este şters.
■ "Delete (Ştergere)": Codul PIN este
şters.
■ "Additional digits (Cifre
suplimentare)": Pot fi introduse alte
numere.
Exemplu de dialog de introducere a
codului PIN:
Anunţ vocal: "Please enter the PIN
code! (Introduceţi codul PIN!)"
Utilizator: "One (Unu) Two (Doi)
Three (Trei) Four (Patru) - Accept
(Acceptare)"
Anunţ vocal: "The PIN code is
incorrect! (Codul PIN este incorect!)"
Utilizator: "Four (Patru) Three (Trei)
Two (Doi) One (Unu) - Accept
(Acceptare)"
Anunţ vocal: "The PIN code has been
accepted (Codul PIN a fost acceptat)"
Comenzile principale
După activarea comenzii vocale, un
ton scurt vă semnalează că sistemul
de comandă vocală aşteaptă
emiterea unei comenzi.
Sistemul de comandă vocală
Sunt disponibile următoarele
comenzi:
■ "Call (Apleare)"
■ "Redial (Reapelare)"
■ "Save (Salvare)"
■ "Delete (Ştergere)"
■ "Phonebook (Agenda telefonică)"
■ "Help (Ajutor)"
■ "Cancel (Anulare)"
Descrierea detaliată a acestor
comenzi este prezentată în
continuare.
"Call (Apleare)"
Cu ajutorul acestei comenzi, puteţi
apela un număr de telefon care a fost
memorat în agenda telefonică sub un
nume (amprentă vocală) sau care
urmează să fie utilizat pentru a stabili
o conexiune. După această
comandă, sunt disponibile
următoarele comenzi:
■ "Number (Număr)": Conexiunea
este realizată prin utilizarea
numărului introdus.
■ "Name (Nume)": Conexiunea este
realizată prin utilizarea amprentei
vocale.
"Number (Număr)"
După această comandă, sistemul de
comandă vocală va solicita enunţarea
numărului. Sistemul Infotainment va
repeta numere recunoscute. În
continuare, puteţi enunţa cifre
suplimentare sau una dintre
următoarele comenzi:
■ "Call (Apleare)" sau "Accept
(Acceptare)": Enunţul este
acceptat.
■ "Change (Modificare)": Ultimul grup
de cifre este şters.
■ "Delete (Ştergere)": Toate datele
enunţate sunt şterse.
■ "Help (Ajutor)": Dialogul se încheie
şi vor fi prezentate toate comenzile
disponibile în acest context.
■ "Plus": Pentru a efectua un apel
internaţional, este necesar un
„plus” (+) la începutul numărului.
181
■ "Additional digits (Cifre
suplimentare)": Sunt adăugate alte
cifre.
■ "Cancel (Anulare):" Încheierea
procesului de formare a numărului.
După solicitarea unei corecţii,
sistemul de comandă vocală va
repeta toate grupurile de cifre
introduse anterior, cu excepţia
ultimului grup. Dacă toate datele
enunţate au fost şterse, sistemul va
solicita din nou să enunţaţi un
număr de telefon.
Dacă faceţi o pauză mai mare de o
secundă între cifrele enunţate,
sistemul Infotainment va presupune
că procesul de enunţare a grupurilor
de cifre s-a încheiat şi va repeta
grupul de cifre.
Pentru a efectua un apel
internaţional, puteţi rosti cuvântul
"Plus" (+) înainte de enunţarea
numărului. Acest "plus" vă permite să
realizaţi un apel dintr-o anumită ţară
fără să cunoaşteţi prefixul pentru
apelurile internaţionale efectuate din
ţara respectivă. În continuare,
enunţaţi codul de ţară.
182
Sistemul de comandă vocală
Codul de ţară are un format
convenţional, de exemplu 49 pentru
Germania, 44 pentru Marea Britanie
etc. Cifra "0" din prefixul reţelei locale
(prefixul de formare a numărului)
trebuie omisă, cu excepţia Italiei.
Exemplu de dialog între utilizator şi
sistemul de comandă vocală pentru
formarea unui număr de telefon:
Utilizator: "Call (Apleare)"
Anunţ vocal: "Name (Nume) sau
Number (Număr)?"
Utilizator: "Number (Număr)"
Anunţ vocal: "The number, please!
(Numărul, vă rog!)"
Utilizator: "Plus Four (Patru) Nine
(Nouă)"
Sistemul de comandă vocală va
repeta: "Plus Four (Patru) Nine
(Nouă)"
Utilizator: "Seven (Şapte) Three
(Trei) One (Unu)"
Sistemul de comandă vocală va
repeta: "Seven (Şapte) Three (Trei)
One (Unu)"
Utilizator: "One (Unu) One (Unu) Nine
(Nouă) Nine (Nouă)"
Sistemul de comandă vocală va
repeta: "One (Unu) One (Unu) Nine
(Nouă) Nine (Nouă)"
Utilizator: "Change (Modificare)"
Sistemul de comandă vocală va
repeta grupurile de cifre enunţate
anterior: "Plus Four (Patru) Nine
(Nouă) - Seven (Şapte) Three (Trei)
One (Unu)"
Utilizator: "One (Unu) One (Unu) Nine
(Nouă) One (Unu)"
Sistemul de comandă vocală va
repeta: "One (Unu) One (Unu) Nine
(Nouă) One (Unu)"
Utilizator: "Call (Apleare)"
Anunţ vocal: "The number is being
dialled (În curs de formare număr)"
"Name (Nume)"
Cu ajutorul acestei comenzi, puteţi
selecta numărul de telefon memorat
sub un nume (amprentă vocală).
Dacă sistemul recunoaşte un nume
înregistrat ca fiind disponibil, va afişa
acest nume pe ecran. Simbolul q
reprezentând o amprentă vocală va fi
afişat în partea dreaptă a numelui.
Conexiunea este realizată prin
utilizarea amprentei vocale.
"Redial (Reapelare)"
Cu ajutorul comenzii "Redial
(Reapelare)", ultimul număr format
poate fi format din nou.
"Save (Salvare)"
Cu ajutorul acestei comenzi, puteţi
salva numărul de telefon memorat
sub o amprentă vocală.
În plus, poate fi inclusă şi amprenta
vocală precedentă din agenda
telefonică.
Amprentele vocale pot fi incluse în
agenda telefonică numai dacă sunt
memorate în sistemul Infotainment.
Maxim 25 de etichete vocale pot fi
memorate în agenda telefonică. Dacă
deja sunt memorate 25 de amprente
vocale, va apare mesajul "The
speech memory is full! (Memoria de
vorbire este plină!)".
Sistemul de comandă vocală
Amprentele vocale sunt corelate cu
vorbitorul, ceea ce înseamnă că pot fi
selectate numai de persoana care lea înregistrat.
După trei încercări nereuşite,
sistemul de comandă vocală este
închis automat.
Se poate întâmpla ca felul în care
este rostit un nume să difere prea
mult de felul în care a fost înregistrat,
fiind dificil de recunoscut de către
sistemul de comandă vocală, care îl
va respinge. În aceste condiţii, puteţi
alege între a enunţa numele din nou
sau a încheia procesul.
■ "Yes (Da)": Enunţarea numelor din
nou.
■ "No (Nu)"/"Cancel (Anulare)":
Dialogul este încheiat fără ca nicio
informaţie să fie memorată.
Pentru a evita ştergerea la începutul
unei înregistrări memorate, trebuie
lăsată o scurtă pauză după solicitarea
unei înregistrări.
Pentru a putea utiliza etichetele
vocale indiferent de locaţie, adică
inclusiv în alte ţări, toate numerele de
telefon trebuie înregistrate cu "Plus"
şi codul de ţară.
Exemplu de nume memorat ca
amprentă vocală:
Utilizator: "Call (Apleare)"
Anunţ vocal: "Name (Nume) sau
Number (Număr)?"
Utilizator: "Name (Nume)"
Anunţ vocal: "The name, please!
(Numele, vă rog!)"
Utilizator: <Miriam>
Anunţ vocal: "The number, please!
(Numărul, vă rog!)".
Utilizator: "Plus Four (Patru) Nine
(Nouă)"
Anunţ vocal: "Plus Four (Patru) Nine
(Nouă)"
Utilizator: Seven (Şapte) Three (Trei)
One (Unu).
Anunţ vocal: "Seven (Şapte) Three
(Trei) One (Unu)"
Utilizator: "One (Unu) One (Unu) Nine
(Nouă) One (Unu)"
183
Anunţ vocal: "One (Unu) One (Unu)
Nine (Nouă) One (Unu)"
Utilizator: "Save (Salvare)"
În locul comenzii "Save (Salvare)"
puteţi folosi şi comanda "Accept
(Acceptare)".
"Delete (Ştergere)"
Cu ajutorul comenzii "Delete
(Ştergere)", puteţi şterge o amprentă
vocală memorată anterior.
"Phonebook (Agenda telefonică)"
Cu ajutorul comenzii "Phonebook
(Agenda telefonică)", puteţi forma un
număr memorat ca amprentă vocală,
inclus în agenda telefonică. Puteţi de
asemenea şterge o amprentă vocală.
După comanda "Phonebook (Agenda
telefonică)", sistemul de comandă
vocală va solicita enunţarea unui
nume.
184
Sistemul de comandă vocală
După repetarea numelui de către
sistemul de comandă vocală, aveţi la
dispoziţie următoarele comenzi:
■ "Call (Apleare)": Conexiunea cu
numărul memorat este stabilită.
■ "Delete (Ştergere)": Amprenta este
ştearsă
■ "Cancel (Anulare)": Dialogul este
încheiat.
■ "Help (Ajutor)": Dialogul se încheie
şi vor fi prezentate toate comenzile
disponibile în acest context.
Exemplu de formare a unui număr de
telefon memorat în agenda
telefonică:
Utilizator: "Phonebook (Agenda
telefonică)".
Anunţ vocal: <Karl-Heinz>
Anunţ vocal: <Markus>
Anunţ vocal: <Miriam>
Utilizator: "Call (Apleare)"
În locul comenzii "Call (Apleare)"
puteţi folosi şi comanda "Accept
(Acceptare)".
Anunţ vocal: "The number is being
dialled (În curs de formare număr)"
"Help (Ajutor)"
Cu ajutorul comenzii "Help (Ajutor)",
sunt prezentate toate comenzile
disponibile în acest context.
"Cancel (Anulare)"
Cu ajutorul comenzii "Cancel
(Anulare)", sistemul de comandă
vocală poate fi dezactivat.
Schimbarea limbii
Schimbarea limbii afişate
Sistemul Infotainment permite
afişarea pe ecran a unui număr de 12
limbi prestabilite. Luaţi legătura cu
partenerul dv. Opel pentru a activa o
limbă în afara celor prestabilite.
Schimbarea limbii vorbite
Sistemul de comandă vocală permite
utilizarea următoarelor 6 limbi:
■ Germană
■ Engleză (britanică)
■ Franceză (UE)
■ Italiană
■ Spaniolă (UE)
■ Olandeză
Luaţi legătura cu partenerul dv. Opel
pentru a activa o limbă în afara celor
prestabilite.
Sistemul de comandă vocală
185
186
Index alfabetic
A
Acceptarea apelurilor................. 174
Activarea comenzii vocale.......... 179
Agenda telefonică....................... 174
Apelarea..................................... 174
Apelul de urgenţă....................... 173
C
Conectarea la Bluetooth............. 171
Convorbirea liberă...................... 171
D
DTMF.......................................... 174
E
Efectuarea apelurilor.................. 174
F
Filtrarea...................................... 174
Funcţii în cursul unui apel........... 174
Funcţionarea............................... 174
I
Informaţii generale...................... 168
Introducerea codurilor PIN......... 174
Î
Încheierea apelurilor................... 174
Încheierea convorbirilor.............. 174
Închiderea microfonului.............. 174
Înregistrările cuprinzând mai
multe numere.......................... 174
L
Liste............................................ 174
Listele de apeluri........................ 174
M
Modificarea limbii........................ 179
N
Număr......................................... 179
Nume.......................................... 179
Numerele de telefon................... 174
R
Reapelarea................................. 174
Recunoaşterea vocală ............... 179
Respingerea apelurilor............... 174
S
Selectarea numerelor de telefon 174
Sistemul de comandă vocală..... 179
T
Telecomanda instalată pe volan. 168
Telefonul mobil şi echipamentul
radio CB ................................. 177
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informaţiile conţinute în acest manual intră în vigoare începând cu data specificată mai jos. Adam Opel AG îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice,
caracteristicile şi designul autovehiculelor în legătură cu informaţiile prezentate în această publicaţie, precum şi modificări ale publicaţiei în sine.
Ediţia: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tipărit pe hârtie albă fără clor.
KTA-2729/2-ro
*KTA-2729/2-RO*
08/2013

Similar documents

Infotainment manual - Astra, v.5 (rev ), ro-RO

Infotainment manual - Astra, v.5 (rev ), ro-RO comandă instalate pe volan. Designul atent conceput al elementelor de comandă şi afişajele clare vă permit controlarea cu uşurinţă şi intuitivă a sistemului. Notă Acest manual descrie toate opţiuni...

More information

Infotainment Manual

Infotainment Manual poate fi echipat cu un portal de telefonie mobilă. Designul atent conceput al elementelor de comandă, afişajele clare şi butoanele multifuncţionale mari vă permit controlarea cu uşurinţă şi intuiti...

More information

Manual de utilizare BlackBerry Curve 8520

Manual de utilizare BlackBerry Curve 8520 Numere de telefon multiple............................................................................................................................................................. Opţiunile tel...

More information

Aprilie 2014 - Forever Living

Aprilie 2014 - Forever Living Să faci mai bine şi într-un timp mai scurt mai multe dintre acţiunile pe care ţi le programezi zilnic este semnul liderilor adevăraţi. Pentru asta ai nevoie să te antrenezi, să-ţi exersezi capacită...

More information

Infotainment manual - Astra-J, v.1 (rev ), ro-RO

Infotainment manual - Astra-J, v.1 (rev ), ro-RO Designul atent conceput al elementelor de comandă şi afişajele clare vă permit controlarea cu uşurinţă şi intuitivă a sistemului. Notă Acest manual descrie toate opţiunile şi funcţiile disponibile ...

More information