Recruitment Hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?

Comments

Transcription

Recruitment Hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
Recruitment
Hacking
R=
H = nábo
prů r za
nik
m
do ěstna
sys
tém nců
u
?
Ě
M
R
I
F
VE
Recruitment Hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
aneb chceš dnes práci
• jak na to v dnešní době se dozvíš od lidí
z praxe, kteří ovlivňují tvoji kariéru
• tipy & shrnutí toho nejdůležitějšího
pro tebe přímo od kariérového poradce
PhDr. Petra Drahoňovská
Recruitment
Hacking
?
Ě
M
R
I
VE F
aneb chceš dnes práci
RECRUITMENT HACKING
aneb CHCEŠ DNES PRÁCI VE FIRMĚ?
© Petra Drahoňovská, 2015
grafika a ilustrace Markéta Kudláčová
PhDr. Petra Drahoňovská
úvod Petra Drahoňovská
Petra Drahoňovská úvod
ENÍ?
T
Č
O
D
T
Ě
T
Š
MÁM SE POU
Ě?
M
O
R
P
C
E
B
JE TO VŮ
Jsi
Jsi
rodič
ým
ma hlavně sv
hou dobu do
ou
a ty
dl
ly
s
st
se
ro
l
vy
va
a věno
ti trochu po
dě
už
ak.
ná
e
ož
M
trhu prác jin
potomkům?
tovat, co je na
en
ri
zo
se
s
ou
cítíš, že je ča
které ti pomoh
rpej novinky,
če
na
a
í.
l
án
dá
ti
tn
Č
do zaměs
vrátit se zpět
student,
at
a budeš hled
brzy po škole
zaměstnání?
a hacky, jak
tu najdeš tipy
e
ož
ot
ofi.
pr
l,
dá
ezentovat pr
Čti rozhodně
pohovoru pr
na
se
k
ja
a
s
na životopi
ít
který bude m
i
c
á
r
p
ít
j
a
n
š
e
Nemůž
co za sebou
erý už má ně
ně:)
Jsi člověk, kt
hlavně profes
(myslím teď
ce?
u prá
n
ě
m
z
š
e
j
u
ž
a zva
Možná jsi jen
bě pracuješ?
a přesto na so
u cestou.
no
ci šel špat
vě
é
er
kt
ně
na
ěnit strategii.
iruj se, jak zm
sp
in
a
l
dá
Čti rozhodně
ti bude
CVčko. Pak se
ho neposílal
ou
.
dl
es
už
i
dn
js
í
aj
Možná
jak se věci m
možná hodit,
r věcí od doby
možná se pá
l,
.
dá
tě
či
ur
ti
Č
ru proměnilo
ního pohovo
tvého posled
Jsi
6 www.nejlepsicv.cz
ce
uči
d
a
r
o
p
ý
v
o
r
é
i
r
tel nebo ka
ty či klienty?
o své studen
pr
py
ti
a
dy
tren
ny
at nejnovější
davky ze stra
a chceš před
ístupy a poža
př
é
ů.
zn
nt
rů
ie
na
kl
tů či
vej se
tvých studen
Čti dál a podí
městnavatelů
za
h
íc
uc
do
bu
MENT
T
I
U
R
C
E
R
K
JA
HO
O
T
Z
K
A
J
A
ST
HACKING ČÍ
MUM?i, kteří
I
X
A
M
T
I
Ž
Ě
m
VYT
ů s různými lid iv ovlivňují
ol
sada rozhovor
TIPY:
PROČTI SI VŠE OD LIDÍ, KTEŘÍ
PŮSOBÍ V ORGANIZACÍCH,
KTERÉ PRÁVĚ TEBE ZAJÍMAJÍ
ci jakk
Hacking je
pracovní pozi
R tj. human
Recruitment
at vysněnou
st
alisty (lidi z H
do
on
u
rs
es
pe
oc
o
n
je
e
t třeba
jd
bý
e
ve tvém pr
že
,
ovce to můž
ně neříkám
sk
ěr
zi
ám
ne
Z
v
.
ek
bo
m kole s tvým
výsled
mě ne
UDĚLEJ SI CVIČENÍ NA KONCI
tkáš v nějaké
ože v malé fir
se
ot
a
pr
,
eb
s)
tř
a ne
ce
se
ur
ě
reso
větší firm
ogramování
pr
Ve
l.
na
.
te
př
di
ře
na
KAŽDÉHO ROZHOVORU
u
ta
proces
specialis
majitel nebo
o přijímacího
ým, což bude
éh
tv
en
íz
ci
dř
m
rá
na
,
v
přímým
é místo
ti mohou
ní, jestli to tv
o všichni lidé
všichni ovliv
ti
na nábor. Tit
UDĚLEJ SI VÝPISKY, NA ČEM SE
tě
os
Pr
.
nebo „go“
dát „stop“ a
.
co
áš
V,
C
sk
v
VŠICHNI ZPOVÍDANÍ SHODUJÍ
zí
házíš,
/oceňují
o které se uc
ědomil,
otázky. Co ne
uv
s
né
si
ej
y
st
ab
la
,
ad
je
ílem
lidem jsem kl
googlí atp. C
ravit
Všem těmto
ch, zda si vás
re
V, jak se přip
C
vo
UDĚLEJ SI VÝPISKY, KDE SE
ho
né
va
po
co
na
ra
jí
zp
ňu
ít
ch velmi
ce
m
ni
/o
k
z
í
ne
é množstv
idla (např. ja
lk
av
,
ve
pr
e
ci
á
zi
al
er
í,
po
kt
NÁZORY
LIŠÍ A PŘIPRAV SE
ln
na jakou
že jen ně
univerzá
ce se hlásíš,
jsou opravdu
za
)
ni
…
ga
r,
or
vo
ho
pu
na po
V BUDOUCNOSTI NA RŮZNÉ
kého ty
na tom, do ja
ozradil.
(velmi!) závisí
.
pr
de
a,
al
ve
íd
po
r
ov
VARIANTY
zp
pohovo
ten, koho jsem ni se na jeho/její
kdo s tebou
ti, co o sobě
rk
eč
M
.
př
ci
ě
zi
rn
po
zo
é
I proto si po
e je, na kter
entu trhu prác
do čtení.
e,
Z jakého segm o optikou se pusť teprve
ntní informac
ut
to
l rychle releva
še
.
ly
LinkedIn. A s
na
i
dí
js
4
ň
na
ve
y
ovor
tvůj čas a záro
ila jsem rozh
Abych šetřila
míříš, rozděl
ně
zisk, veřejná
es
ne
of
y,
pr
m
m
fir
ka
e:
,
ác
ho
pr
to
,
hu
e
tr
dl
po
entů
z personálek
UVĚDOM SI, ŽE INSTANTNÍCH
né podle segm
personalisty
a
at
al
st
íd
do
ov
Tři jsou děle
eš
zp
em
ně se můž
vrtém díle js
„10 RAD JAK NA …“ V TÉTO OBLASTI
s
protože přes
pi
e,
ri
to
správa. Ve čt
go
vo
ži
te
ůj
ka
na tv
specifická
avně se dívají
což je trochu
FAKT NEEXISTUJE. ZÍSKAT DOBROU
tnavateli. A hl
té.
ěs
is
m
al
za
on
iv
rs
ol
a interní pe
k jakémuk
eb
tř
ž
která
ne
u
PRÁCI JE O KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ
ko
opti
ho a cvičení,
trochu jinou
nejdůležitější
ctivě
ho
po
to
í
je
ut
si
rn
d
A O TOM, ŽE VŽDY MUSÍME MYSLET
m, že poku
ě najdeš sh
ří
m
e
Vě
u.
od
r
ovat.
or
vě
ac
ov
zá
pr
Na
o rozh
toužíš
z konkrétníh
ijetí tam, kde
př
V AKTUÁLNÍM KONTEXTU!
t
tím
os
ě
áv
bn
pr
do
vycházejí vždy
po
příprava je
eš tím pravdě
ent Google,
id
es
pr
uděláš, zvyšuj
ce
vi
lo Bock, HR
pozici.
Jak uvádí Lasz , jak se dostat k vysněné
em
íč
správným kl
www.nejlepsicv.cz 7
úvod Petra Drahoňovská
Petra Drahoňovská úvod
ENT
M
T
I
U
R
C
E
R
PROČ
B CO
E
N
A
L
K
I
N
Z
HACKING V
ŘÍCI?
L
Ě
T
H
C
K
Í
N
TÍM BÁS ? Jeden kouč se mě kdysi zept, alže, jejsemstli toužho
stila
yslu
se do toho pu
em něco ve sm
A proč jsem
dpověděla js
honit hlavou
O
lo
k.
ča
oo
za
eb
to
i
ůj
m
sv
a
se
jde
ě
al
ps
én
m
na
jsem
ne:) Nic
ždý a někdy
st, ale ebook
má teď fakt ka je součást
do
k
oo
už
a
Eb
UVĚDOM SI, ŽE INSTANTNÍCH
al
t.
ps
ou
na
jm
, ebook
jsem, jak to po
víc.
hodnoty. Ano
co
é
ně
an
at
id
př
ed
a přemýšlela
z
př
be
„10 RAD JAK NA …“ V TÉTO OBLASTI
esto
o marketing
ale já chci př
opravdu jen
jvíce
iznávám i já),
ne
př
a,
se
or
u
kt
m
le
to
FAKT
NEEXISTUJE. ZÍSKAT DOBROU
a
kouče
marketingu (k
kariérového
k to, že lidi
ko
ta
ja
í,
ě,
rz
m
m
íš
co
,
sp
říkala
PRÁCI JE O KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ
, nebo
mé základní
Když jsem si
hlediska štve
neustále ty sa
ch
í z profesního
se
ol
pi
ok
to
ém
vo
ži
.
sv
A O TOM, ŽE VŽDY MUSÍME MYSLET
ve
tu, v
vorech
síce tipů na ne i ty samé chyby na poho
si
mají, i přes ti
jí
ou
la
oh
dě
m
la
V AKTUÁLNÍM KONTEXTU!
a
ko
e
ále do
ého kouč
chyby. A že st
ého kariérov
i moji
í
dn
aj
žá
pt
it
o
at
st
pl
ča
í
mě
si ani nemus
skládat? To se
Jak to? Vždyť
ací na netu po
rm
fo
in
ch
tě
ve
to prostě z
dnešní době
co nás trápí v
,
ete
m
jd
to
v
na
ě
známí.
bě
jm
, v dnešní do
s je samozře
no
pe
A
i.
ný
pa
em
ko
ac
tví odborí inform
Nicméně za
rovské množs
to je přehlcen
ob
A
že
h.
,
ec
lé
st
vě
la
také obrovská
liv. Je sk
všech ob
(!) téměř coko
icméně je tam
N
no
e.
ad
lin
sn
on
ě
i
vn
ic
relati
dispoz
rných. A jak se
í je zdarma k
jících, neodbo
ac
dě
rm
vá
fo
za
in
,
ch
ch
ný
vantní
ucí)
rmací nerele
(a doby budo
spousta info
at?
zn
vy
a
oh
dnešní doby
í
ob
t projít
nc
pr
e
te
os
pe
pn
ám
m
m
ho
ých ko
v tom
yšlení, sc
m
ho
vytáhké
ic
Jedna z klíčov
it
kr
a relevanci a
ě schopnost
dnotit zdroje
odování
ho
zh
vy
je a bude práv
í,
ro
í
ac
lš
rm
da
žství info
u pro své
no
vd
m
ra
ké
op
vs
co
,
ro
ob
se to
v krátkém ča
nout si z toho
ujeme také
i.
ebuj
… ale potřeb
:)
y“
et
a konání potř
rn
te
ám k tomu,
ě, „ty in
rz opět dostáv
třebuješ? Jasn
ku
po
ex
u
m
ký
ic
to
k
og
A co
sociol
se skrz tento
MYSLET! A já
la říci.
tě
ch
í
ac
ik
o publ
co jsem tout
8 www.nejlepsicv.cz
A DÁouLve?rzi ebooku Recruitment Hvaaczukingje ta, ktkéerveý sirzesaaumdiozo.řejmě
na
xtov
ut a šířit dál,
Na online te
třeby vytiskno .nejlepsicv.cz.
po
é
sv
o
pr
můžeš
acking –
ebu www
cruitment H
spozici na w
ické knize Re
as
erá ti vše
Vše bude k di
kl
kt
na
a
i
je
uj
době prac
ory navazu
ov
né
zh
as
ro
uč
to
so
v
ty
erá na
fografických
Zároveň
áci? Mysli!, kt tématech a za pomocí in
pr
u
lo
vě
sk
Chceš
otlivých
vit a zajímat.
áce začalo ba
ledně po jedn
pr
úh
í
án
dá
lá
ed
sk
hl
a
po
m
o tebe
tak, aby tě i té
uješ, jsem pr
prvků. Prostě
kariérně směř
papírové
m
v
ka
e
a
uč
d
ko
ku
věděl, od
osobního
ho
vé
ačí
ko
ta
o
Pro to, abys
t
Jde
svůj živo z pt
iérový diJÁř.
podívat se na
á
áh
m
vytvořila Kar
po
k
ý ti každý ro
podobě, kter
y.
perspektiv
covat vize
o roku a zpra
éh
ul
in
m
xi
at refle
y, mnohokrát
si v něm uděl
číst rozhovor
ě
rn
dna
zo
po
š
Máš možnost
bude
ně míříš, je je
ucí. A pokud
(nejen) profes si můžeš
m
ka
d
pro rok budo
ku
od
JÁř
právě vědět,
i. Kariérový di
tu najdeš, že
hazečů o prác rovydijar.cz, kde také brzy
uc
it
al
kv
h
tředí.
z oceňovanýc é podobě na www.karie
v online pros
štěn
erujete práci
ef
pr
í
eř
kt
objednat v ti
s,
Kudláčová
ace pro ty z vá
čka Markéta
afi
gr
lí
přibude aplik
dí
po
, se
or, autorka
to to baví číst
ý kouč a lekt
ov
ér
ri
ka
Na tom, že tě
,
já
ká
adesign.cz) a
tra Drahoňovs
(www.maket
e) nástrojů Pe
lin
on
en
ej
(n
kariérových
).
ahonovska.cz
(www.petradr
POD ČAROU
Stejně jako obor IT, tak i obor HR trpí nedostatkem českých pojmů. No,
i když pojmy by možná byly, ale standard je prostě používání spousty pojmů
přejatých z angličtiny. Už jen ty samotné zkratky! Nicméně je to prostě fakt
a je dobré si minimálně „vygůglit“, co jednotlivé pojmy znamenají. Pro ty dva,
které se ocitly v názvu, jsem to udělala za tebe:
HACKING = obecně se jedná o metody vnikání do systému zvenčí, původně
se pojem začal používat u aktivit souvisejících s počítačovou kriminalitou,
v přeneseném případě se pojem používá pro tipy, triky, jak zvládnout
určité bariéry, překážky (např. hacky pro time-management atp.)
RECRUITMENT = přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby
zabývající se zprostředkováním práce
A protože mě pobavilo jedno vysvětlení resp. překlad, že recruitment
rovná se headhunting, tak ještě výklad tohoto pojmu pro ne-angličtináře jako bonus:
HEADHUNTING = přímé vyhledávání (angl. executive search),
slangově headhunting (pův. lovení lebek), je termín označující
vyhledávání pracovníků pro vrcholovou pozici v organizaci veřejného
sektoru nebo soukromé firmě, personalista specializované personální
agentury (headhunter) přímo vyhledává a oslovuje potenciálního
kandidáta, i když ten je zaměstnán jinde
(zdroj: Wikipedie)
www.nejlepsicv.cz 9
Petra Drahoňovská úvod
RKA
KDO JE AUTO
ING?máhám lidem
K
C
A
H
T
N
E
uč a lektor. Po
RECRUITM
kariérový ko
ňují nebo
ňovská a jsem
ch, které ovliv
je Petra Draho tých životních křižovatká
v hledání
Moje jméno
podporu lidí
důleži
na
na
n
í
je
oj
ne
st
y
se
i
kd
.jasro.cz),
Zaměřuj
ve chvílích,
jich kariéru.
Já s.r.o. (www
je
t
tu
va
ep
u.
ňo
nc
liv
ko
a
autork
mohou ov
line marketing
osobního on
, ale také, jako
a
e“
ky
ác
r
ač
pr
é
zn
ig
av
ní
„té pr
osob
areer Des ne
í při budování
d značkou C
lid
po
u
la
et
or
by
ář
dp
tv
ku
po
in
vy
na
o kouč
naplňovat, je
a kariérovéh
nemají
erou mě těší
tak, aby form
je
když ti, kteří
ro
,
st
Moje vize, kt
da
ná
rá
é
du
ěn
št
Bu
ti
í.
i
at
e
lid
ov
u
ac
ac
lik
u pr
nímu počt
kariérové ap
koučem, budo nástrojům,
elná maximál
ým
it
ov
ér
um
ri
oz
ka
sr
s
a
mým
dostupná
obní schůzky
ávě třeba díky
bo čas na os
cesty sami, pr
í
tn
vo
ži
prostředky ne
í
tn
i a řízení vlas
Vaše
na seberozvoj
.
ím
ac
lik
ap
knihám či
ahonovska.cz
www.petradr
10 www.nejlepsicv.cz
www.nejlepsicv.cz 11
Lucie Krajíčková Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
CV – životopis Lucie Krajíčková
Jako HR Manažer se náboru zaměstnanců věnuji přes 2,5 roku, nejprve
v IT startupu a nyní ve firmě zaměřené na on-line prodej.
Výběr zaměstnanců je rozhodně jeden velký zajímavý segment v HR. Na jedné
straně v celém výběrovém procesu musíte „protrpět“ dlouhou cestu selekce
desítek až stovek životopisů, ale na straně druhé mě vždy čeká odměna
v podobě nového kolegy/kolegyně v našem týmu.
Lucie Krajíčková
LinkedIn
pro kterou
ísto ve firmě,
m
o
jí
pro
ze
há
Co je typické
kteří se uc
usí připravit?
Na co se lidi,
m
,
a
ce
rm
an
fi
tn
menší
zaměs
(IT start-up,
é
nabíráš nové
bila, působíš
so
tyto jednotliv
k
pů
ja
i
js
–
e
í)
lš
kd
da
či
iska
firmy,
…
,
ed
od
hl
firem z
online obch
uje od jiných
liš
zaměřená na
od
je
co
,
í? Je něco
firmy funguj
kultury?
to
ní
m
re
např. fi
firmy s napros
stejně velké
ě
kde
,
dv
up
at
tvn
ar
ro
st
tí po
é straně IT
dn
je
Mám to štěs
a
N
domů,
.
li
si
ou
ní kultur
práci si no
odlišnou firem dardně 12 hodin denně,
gy
le
ko
s
u piva
i stan
0, v hospodě
lidé pracoval
vídali i ve 24:0 i. Jednoduše práce pro ně
po
od
ly
ai
na em
n prác
tšinu času je
ě řečeno).
probírali po vě
jmě nadnesen
ře
oz
am
(s
m
te
vo
ži
h
byla jejic
POHOVORY BERU JAKO OBCHODNÍ SCHŮZKY –
UCHAZEČ NABÍZÍ, JÁ KUPUJI. PROTO JSOU
UCHAZEČI PRO MĚ SPÍŠE PARTNERY, SE KTERÝMI
SI JDU POPOVÍDAT A ZJISTIT, ZDA SI MŮŽEME
BÝT VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÍ.
bě
é pracovní do
inutu po pevn piva se rozhodně
m
e
kd
a,
m
u
ně fir
, a v hospodě
Na druhé stra
u
ete ani nohu
jd
s čistou hlav
na
e
ne
ác
í
pr
ář
z
el
í
ej
áz
v kanc
ch
od
dé
o práci. Li
ům a rodině.
nebavíme jen
t svým koníčk
va
no
vě
se
s
a mají ča
versus
9–17 hodin
12 www.nejlepsicv.cz
24
hodin
nevýhod,
hod a několik
vý
lik
ci:
ko
ně
firem
následující vě
ždá z těchto
) spojuje, jsou
py
-u
rt
Určitě má ka
ta
(s
i
ě společnost
rporace
co ale tyto dv
u než velké ko
ur
lt
ku
rd
ní
em
prostý standa
odlišnou fir
ditelem je na
• mají úplně
ře
s
vo
pi
na
a jít
ření
mě si tykáme
lidé jsou otev
• všichni ve fir
á atmosféra,
sk
el
át
př
ne
ech vlád
• ve start-up
ní firmy)
de
ve
ě
ručičku“,
tn
(vče
ují „vodit za
eb
tř
po
úkoly
í
eř
kt
tu trhu práce,
vykonali své
ísto pro lidi,
v tom segmen upech)?
k tomu, aby
t
e
le
• není zde m
kc
5
ru
ch
st
ní
in
ed
artí přesné
za posl
ně přesně
avně řeč o st
tedy potřebuj
Co se změnilo
ješ (byla tu hl
čekejte rozhod
ilitu? Jaká je
bu
ne
ab
í,
hy
st
uj
e
po
íš
rm
se
fo
sp
e
ém
ál
bo
er
st
ne
e
?
kt
y,
zd
ve
ěn
se
zm
sadní
ližších letech
• procesy
ktoru v nejb
tam nějaké zá
postupy
se
íš
é
m
id
hl
ku
V
it
né
bě
už
za
da
k
a
v
ž
st
dané
obtíž ne
doucno
, abych mohla
c je spíše na
podle tebe bu
u tak dlouho
idel a směrni
or
av
ob
pr
v
íra
em
m
js
ře
• p
ještě ne
Myslím si, že
povědět.
tuto otázku od
na
ně
iv
objekt
CV nějakého
stane do ruky
Když se ti do
y nejčastěji
áci, jaké chyb
uchazeče o pr tam štve?
o tě
v CV vidíš? C
adně
o chybí? Příp
st
Co ti tam ča
CV –
tebe
e
dl
po
ak
naop
je něco, co je
ebývá?
zbytečné a př
í?
mi tam chyb
ronologicky,
Co mě štve, co
e seřazuje ch
vš
se
že
,
ví
ne
či
u (to samé u
• když uchaze
tnání k prvním
ěs
m
za
ho
ní
od posled
písma, špatné
vzdělání)
é (několik typů
dn
le
eh
př
ne
yž je CV
• kd
formátování)
ni,
odsazování a
pracovní nápl
informace o
í
jš
ně
es
bo
př
ne
í
i,
dl
yž mi chyb
• kd
ojekty jste ve
íklady, jaké pr
ideálně i s př
te se podíleli
je
na kterých js
(ideální délka
ohová práce
sl
e
al
t
bý
í
V nesm
•C
1–2 stránky)
životopis
p
Jsem člověk, který má rád lidi. A proto, když jsem byla na profesní křižovatce a řešila jsem,
co chci jednou dělat, byla HR jasná volba. HR (za mě spíše Human Relations, než
Human Resources) je pro mě hlavně koníček. Baví mě rozvíjet zaměstnance,
pomáhat jim proaktivně přijímat změny a výzvy, posilovat přátelské vztahy
a jejich vzájemnou spolupráci.
adresa
ná emailová
také nevhod
ě
ořte
jm
tv
ře
vy
oz
si
m
, pro CV
atně je sa
• šp
[email protected]
do
í
la
en
ks
íjm
ce
př
ba
např. bu
ho jména a
resu dle Vaše
é, jazykové)
emailovou ad
tí (počítačov
os
dn
ve
do
u
i, když
evyhovuje m
•n
t
jejich znalos
a
„selfie“
en
ed
není uv
volené nebo
do
z
y
tk
fo
ou
odné js
aprosto nevh
•n
ce Word
CV ve MS Offi f)
dí mi také
• va
pd
v
o
ěl
t by se m
(pozn. posíla
e
lž
, když se v CV
• a nejhorší je
[email protected]
www.nejlepsicv.cz 13
Lucie Krajíčková CV – životopis, pohovor
o práci.
jemcem
á
z
e
s
í
n
u setká
í,
k osobním šimneš jako prvn
A teď už
v
ě
ě?
n
tn
b
ré
o
k
s
n
o
o
Čeho si k hazečem setkáte odle CV
uc
la p
chůzku
když se s dy, žes očekáva
š první s
k
je
ě
n
ru
e
fe
s
re
Stalo
ého? P
koho jin
preferuji
úplně ně o on-site?
Schůzky
y.
k
si
b
ru
e
u
n
k
, všímat
a stis
on-line
úsměvu
ka naživo
ě
v
m
á
lo
č
ím
t
š
ě
v
í vid
ě si
Rozhodn site. Je vždy lepš a řeči těla.
ny
o
ik
,
ě
uchazeč
im
n
b
m
o
os
chůzky – ,
s
oru jeho
í
v
n
o
d
h
o
o
h
p
obc
nery
během
vory jako
píše part
bní poho ro mě uchazeči s me být přínosní
o
s
o
ru
e
b
p
že
Celkově
roto jsou jistit, zda si mů
z
kupuji, p
nabízí, já i jdu popovídat a
is
at.
se kterým tah může fungov
z
v
š
á
n
a
d
az
14 www.nejlepsicv.cz
pozitivně
slední době
po
v
tě
lo
pi
uješ? Překva
Co v CV oceň
ém CV?
CV
uchazeč ve sv
ěl
m
co
,
odní dopis u
co
ně
zajímavý prův
le
dá
t,
os
dn
přehle
Oceňuji určitě avé grafické zpracování.
jím
za
e
ic
et
a do tř
pohovor
vapil při
pozitivně přek
o
kd
ně
u
bo
ední do
V čem tě posl
jsi ocenila?
o
C
?
ru
pohovo
ebu) a začala
ší služby (z w
na
em
atel
sk
ti
vý
s
koncový uživ
Holčina přišla
, kde vidí, jako
la
vi
to
ra
by
up
k
ja
by
hy,
povídat, co
ou také návr
ala navíc rovn
r přípravou
pe
su
o
ut
chyby, a přid
to
i
m
o
st
ro
ap
N
ak.
šlo udělat jin
.
ch
de
la
zi
ra
vy
10 minut
před začátkem
IDEÁL
těji štve?
vorech nejčas
ho
po
ch
ní
Co tě na osob
ále opakují?
y, které se st
zici se hlásí.
Co jsou chyb
a na jakou po
m
ka
,
ví
ne
či
uchaze
ají na mzdu.
Vadí mi, když
minutách pt
10
h
íc
ístě
vn
pr
po
měl být na m
Dále když se
– uchazeč by
t
os
ln
vi
ch
!
Vadí mi nedo
em pohovoru
in před začátk
eální, když
ideálně 10 m
ní opravdu id
ne
u
or
č
ov
zh
ro
Když uchaze
Přímo během
každé slovo.
t
fity.
ha
ne
ta
be
a
ím
u
us
jen na mzd
á
z uchazeče m
pt
se
bo
ne
otázky,
nemá žádné
či neumí
často uchaze
ru
vo
ho
po
lá problém?
i otázku na
, který jim dě
ek
Na jakou tvoj
áz
ot
p
ty
mi:
Je nějaký
třemi otázka
odpovědět?
lémy s těmito
ob
pr
či
ze
ha
ají uc
ohodnocení?
Nejčastěji m
u o finančním
av
st
ed
př
e
át
m si plácli?
Jakou m
vní, kdybycho
pr
ko
ja
/a
al
ušenosti?
Co byste uděl
to pracovní zk
té
od
í
án
áv
ek
Jaké je Vaše oč
é
jim dáváš?
hazeči, o kter
sy? Jakou váhu
u zajímaví uc
m
pi
vd
dá
do
ra
í
lá
ní
ik
us
op
u
m
ač
př
iv
ed
tě
ký
urči
iál? Ja
Čteš mot
ého pohl
vyžaduji, ale
a má potenc
Kdo jsou z tv
uchazečů ne
a člověk
be zajímavý
od
zd
te
,
sy
o
to
pi
pr
na
je
do
ní
ám
do
K
Motivač
stojíš?
ailu. Kouk
lně i proč.
ůvodnímu em
mít?
pozice od po
c hlásí a ideá
be
důležitost pr
být, co musí
su
vů
pi
se
to
motivační
m
davky se liší
vo
ka
ži
ža
,
a
.
po
ví
–
V
ím
ím
C
ci
en
ří
um
ní
oc
už při zasílá
íru“ určitě
dopis To je hrozně těžké tay,khtalekže takhle obecně to popsat ne
ail „ušitý na m
firm
Originalitu, em m větší pozornost!
voru,
zice a firma od
nohe
obním poho
os
i
př
pak věnuji m
ť
(a
každý, když
čů
m může být
ity uchaze
le
al
)?
iá
ci
in
ig
ta
nc
te
or
en
š
po
ez
ní
s
pr
zeč
jedno, zda je
online
Jak moc si ce
Zajímavý ucha něco proto udělá. Pak je
m dopise či v
čů.
ní
ze
ač
ha
iv
uc
ot
h
m
a
íc
t
V,
lš
tí
ící se na top
ale i v C
ovek da
sám bude ch
mi tituly hlás
č odliší od st
yř
ze
čt
ha
se
ti
uc
ní školou
ák
os
se
ol
rn
litou
více pozo
zeč se základ
to vysokošk
ha
ed
uc
hn
ji
MOC! Origina
bo
nu
ne
vě
ci
pozi
sp. jeho CV,
manažerskou
nu.
Tj. já jemu, re
lší prezentace
sca na poklad
da
Te
V
C
do
e
se
dl
í
íc
ve
u
ás
hl
ed
hl
po
bo
o
edIn ne
má z tvéh
na jejich Link
Jaký význam
lidi? Koukáš
si
přijde
íš
ti
gl
ce
oo
ta
G
online?
e prezen
lin
on
a
rm
fo
Jaká
jiné profily?
?
í.
edu užitečná
hl
po
o
éh
kci Doporučen
tv
z
e hlavně na se
m
Zd
.
tí
ly
s
si
ofi
k
pr
aný, ja
nkedIn
edIn vypracov
Koukám na Li
, jak má Link
to
na
ě
ov
lk
Také ce
ál/a.
e
profilem pohr
. koukám spíš
G+, Twitter ad
yž
,
kd
FB
,
m
ko
zí
ja
ra
te
ní sí
profil ale na
vý
ko
Na jiné sociál
ta
ký
m
ja
poručuji ít
bčas na ně
če. I proto do
ze
minimálně. O
ha
uc
i
afi
jít fotogr
se snažím na
tí CV.
grafii součás
to
fo
í
tn
adekvá
p
zdětná/3
zbytečné?
Co mi přijde
/svobodná, be
ná
da
(v
í
ac
zbytečně zabí
ních inform
dné bydliště)
řemíra osob
ho
•p
ec
př
+
lé
t, trva
děti, národnos jším informacím
žitě
le
dů
ní jediné ukon
to
ís
rají m
ud to tedy ne
ok
(p
e
ol
šk
základní
• informace o
)
ní
lá
dě
čení vz
koníčků
ních zájmů a
nt
va
le
ire
oc
m
•
pohovor, motivační dopis Lucie Krajíčková
e-mail šitý na míru
www.nejlepsicv.cz 15
Lucie Krajíčková Petra shrnuje
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Lucie Krajíčková
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
m.
často problé
pohovorech
na
či
ze
ha
uc
ají
, se kterými m
rétní 3 otázky
.
nk
ní
ko
ny
ila
již
ín
di
vě
zm
Lucka
ravit odpo
ip
př
ně
na
dy
okud zrovna
Pojďme si te
teď plácli? (p
práci
•a pohovoru ve vaší
ybychom si
d
k
n
í,
li
n
ě
v
d
pr
ě
o
v
k
po
dělali ja
ticky od
ká)
• Co byste u
zice se to tý
byste hypote
po
o
í
c
n
,
v
si
o
c
e
a
št
pr
pi
a
y, jaké
nehledáte, n
ale do závork
e
št
pi
a
n
i,
c
vysněné prá
:
e
j
u
n
r
h
s
a
Petr
z na to,
vá velký důra
tka, která dá
is
nou pozici,
al
da
on
rs
na
n
pe
sedět neje
Lucka je HR/
de
bu
ý
er
kt
ověka,
aby vybrala čl
e do týmu.
átování
eálně zapadn
id
ké
ta
ý
špatného form
er
od
y
ale kt
ar
šv
ne
ké
ř. ICT).
shrnuje klasic
vednosti (nap
V životopisech
ovni dané do
úr
o
e
ac
rm
info
po chybějící
tím 2 věci:
trolujte si před du do pdf
on
zk
e,
et
šl
Než CV po
rve CV z Wor
á
převést nejp
ně nějaká jin
nezapomeňte
hodná výslov
/v
ý
na
er
vá
kt
,
do
lu
ža
ai
vy
te z em
(pokud není
zda ho odesílá
i
,
an
se
e
se
jt
ě
ve
dn
dí
ho
forma) a po
abc.xx (roz
[email protected]
nepozná,
erého nikdo
má formát jm
kt
ze
,
tu
úč
o
éh
sv
nelogujte do
ete).
jak se jmenuj
ole. Ani nejste
zkouška ve šk
ní
ne
ého
r
vo
ho
, že po
jte z podobn
Nezapomeňte reček“. Spíše se na to díve
ždá
ka
e
kd
u,
kobe
odní schůzk
ch
ob
pozváni „na
o
e
er
jd
a“, se kt ým
jako Lucie:
vého „partner
ko
úhlu pohledu
ta
e
át
ed
něco a hl
strana nabízí
vdu setká.
nabídka opra
a
ka
áv
se popt
i
věryhodné lid
, požádejte dů
In
ed
nk
Li
e
vt
upra
Rozhodně si
pomůže.
které vám ale
,
ní
če
ru
po
o do
ísto nejen
i, kteří nové m
lid
ty
e
uj
eň
skvěle
ně oc
ělají – např. se
Lucka rozhod
ud
co
ně
to
o
pr
chtějí, ale také ví.
ipra
př
r
vo
ho
po
na
máte
pište si, jaké
a
n
,
e
t
á
d
le
áci neh
týká)
kud zrovna pr
pozice se to
o
í
n
(p
v
?
o
e
c
c
a
á
pr
pr
é
o
y, jak
í od tét
ale do závork
še očekáván
e
a
št
v
pi
je
a
n
é
,
k
e
a
c
J
á
•
pr
vaší ideální
očekávání od
te vaši
představuje
si
k
li
o
k
,
si
e
webu,
št
e si také na
nocení? Napi
jt
d
o
e
h
d
o
le
h
ím
y
n
v
č
,
n
fina
s zajímá
představu o
zici, která vá
po
u
ledáte.
o
sn
ja
• Jakou máte
e
t
d má
, kde práci h
u
ě
k
st
Po
ě
.
o
m
h
e
é
v
b
i
vé pozic
mzdu hru
zda na tako
m
lá
k
y
v
b
o
kolik je
převést CV z Wordu do Pdf
PS – Lucie upozorňuje: nezapomeňte si zkontrolovat, zda jste svoje CV převedli do pdf ; )
16 www.nejlepsicv.cz
www.nejlepsicv.cz 17
Pavel Sodomka Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
CV – životopis Pavel Sodomka
Co dělám a co mě baví? Baví mě dělat věci, které ostatní lidi nedělají a které jsou na pomezí
společenského a technologického rozvoje („on the edge“). Baví mě měnit zaběhlé způsoby
uvažování a práce. Nechávám příležitosti přicházet ke mně a snažím se být na tyto
příležitosti připraven. Na LinkedIn jsem to nazval ve zkratce: „Entrepreneur
and Internet Visionary“.
Jsem spoluvlastníkem a/nebo zakladatelem různých start-upů, menších
či větších společností. Ale prošel jsem si v minulosti i korporátním
prostředím – např. jsem byl zodpovědný za marketing v Microsoftu.
Pavel Sodomka
e,
entu trhu prác
t v tom segm
le
5
ch
m
ní
ta
ed
idíš
za posl
, … či jiné)? V
Co se změnilo
ješ (start-upy
je podle
bu
ká
hy
Ja
?
po
tu
se
ili
ve kterém
spíše stab
bo
ne
tech?
y,
le
ěn
ch
zm
í
nejbližší
nějaké zásadn
m sektoru v
né
da
v
í.
st
no
mnohem širš
tebe budouc
podhoubí je
é
lidí.
ov
h
up
ýc
tav
ar
dr
řekl, že st
dšených
na
ch
dý
la
m
lid
Obecně bych
stu
sta í,
lem sebe spou ed 15 lety – je tu teď spou
Vidím teď ko
př
m např. dobu
.
Když srovnává nové věci a nebojí se toho
šet
ou
zk
jí
tě
ch
co
ijdete
lejší. Když př
vývoj je rych
že
le
l,
ch
da
ry
i
do
lm
bude ve
Také bych
dalších
íte počítat, že
a
us
at
m
,
om
m
ev
de
s nápa
např. na Sl
se
e
jt
ve
dí
po
zkopírován –
rtálů.
x slevových po
CHCI MÍT KOLEKTIV INDIVIDUALIT –
NE MRAVENCŮ.
týmu, musí
místo ve tvém
o
jí
cké
ze
há
uc
m. technologi
kteří se
oje firmy (zej
Na co se lidi,
uje od
tv
o
liš
pr
od
é
s
ck
vá
pi
je ty
Je něco, co
e?
et
uj
připravit? Co
ng
fu
či další) – jak
ltury?
start-upy …
př. firemní ku
dy,
z hlediska na
jí sami s nápa
jiných firem
kteří přicháze
at
i,
ov
m
ac
lid
pr
i
jí
m
tě
ní
inovativ
ležité, že ch
dů
ě
ojí
m
ok
o
Rád dělám s
sp
pr
práce – ne
dit za ruce. Je
dardy kvality
an
st
nemusím je vo
é
ov
ět
ími.
, udržují sv
s těmi nejlepš
sami na sobě
, poměřují se
em
ěr
ům
pr
se s českým
100 %
zákazník
18 www.nejlepsicv.cz
+
ání na 100 %
při svém jedn
lí
ys
m
i,
a
í
aj
u dých
acovat s lidm
t, že pro firm
oty – chci pr
dn
ho
i
ě
m
o
Potřebuji vidě
pr
Důležité jsou
na zákazníka.
.
ou
lž
ne
a
í
kteří jsou přím
+
je přímý
lež +
nelže
dýchá pro firmu
i
hazeče o prác
nějakého uc
V
C
ky
ně
ru
ad
íp
do
í? Př
stane
m často chyb
Když se ti do
štve? Co ti ta
přebývá?
m
a
ta
né
tě
eč
co
,
yt
u tebe
dle tebe zb
po
ak
op
na
kudrlinky,
je něco, co je
ně: překlepy,
od
zh
ro
ou
js
: blbé
CV
Začnu obecně
.
s blbou fotkou
V
C
a
y
nejsem
–
i
hl
3 stránk
sá
do
čeho
vástavě.
yž lidi píšou,
je to psané ch
Nesedí mi, kd
že
e,
ijd
př
i
m
často
že ten člověk
na to zvyklý,
ndární znak,
ku
se
t
bý
e
ůž
ě např. když
To pro mě m
ahý. Odradí m
dr
t
bý
e
výšil obchod
ůž
m
4. kvartálu na
pak pro mě
ve
že
ě,
tn
ré
konk
na pohovoru
někdo napíše
to pak spíše
ví
ezi
ba
ce
ví
ě
m
řední cesta m
o 30 % – asi
prostě zlatá st
je
um
im
pt
O
odhalovat.
chvástáním.
hu více
skromností a
ru, to CV troc
e mého názo
dl
e mi
po
ijd
i,
Př
ěl
í.
m
ás
i
Také by lid
u, kde se hl
m
fir
napíše
na
ně
ta
levant
R a on si m
upravovat re
člověka na H
p.
ám
ho
ed
hl
os
ot
yž
že umí Ph
např. divné, kd
rmaci, např.
fo
in
ní
nt
va
zcela nerela
– životopis
p
LinkedIn
bě
v poslední do
Překvapilo tě
?
eš
?
uj
V
C
eň
oc
Co v CV
hazeč ve svém
co, co měl uc
y,
pozitivně ně
ví. Sekce hobb vídá
po
píšou, co je ba
vy
na
.
V
př
C
v
na
i
To
lid
e v nezisku.
ác
Baví mě, když
pr
í
n
te
en
že
ed
také uv
ě signál,
koníčky, nebo
h. Je to pro m
ác
.
it
ah
al
es
kv
př
ch
orální
ké určitý
o určitých m
nězi, že má ta
pe
za
n
je
ne
člověk se neže
kudrlinky ne!!!
www.nejlepsicv.cz 19
pohovor, motivační dopis Pavel Sodomka
pohovor
Čeho
cem o práci.
ání se zájem
tk
m setkáte
se
če
u
ze
m
ha
ní
ob
yž se s uc
kd
í,
A teď už k os
vn
pr
ko
bo on-site?
všimneš ja
zku on-line ne
si konkrétně
hů
sc
í
vn
pr
eruješ
ver-dressed“
osobně? Pref
ressed“ ani „o
-d
er
ne úplně
nd
„u
ní
yž ne
i na pohovor
lid
se
že
.
,
Ideální je, kd
to
ž
do čeho jdou
start-upu). U
e, že nevědí,
uj
iz
(např. do SW
al
gn
si
čou, trochu
bí prostředí.
vhodně oble
a nepřizpůso
eb
tř
k
pa
mi piercingy
se
Anebo že
it, ale nelíbí se
ot
dn
ho
á
m
moc ne
ny, ale ne moc
Vím, že se to
… hledáš bláz
„
l:
va
to
ci
bych
atp. (k tomu
.
“)
e klidně
…
ny
bláz
používám, al
vorů tolik ne
ho
spíš
po
em
u
js
rm
m
fo
tí
Online
bráním, za
ne
u
m
to
é
se
l
dobr
do dalších ko
ě mohou být
ebu. Podle m
neměl tu potř
videovizitky.
vlastní
hodnoty
nezisk
práce
přímost
20 www.nejlepsicv.cz
ed
V čem tě posl
tně?
il?
en
oc
gle). A konkré
i
js
Co
cka (HR Goo
neBo
be
la
na
sz
n
La
je
p
tu
ne
i líbí přís
ě ptají (a
vn
ti
ak
ru
ěk
vo
Obecně se m
ho
člov nad
yž se lidi na po tak se mi líbí, když se ten
,
Líbí se mi, kd
já
když se ptám
vu.
fity). Ve chvíli, ýšlí a nesype je jen z ruká
oru
tom svém ob
m
za
i
vidět, když v
té
odpověďmi
ži
je
le
ř.
dů
ap
ě
(n
m
e
je pro
blikac
Na pohovoru
), poslední pu dané oblasti).
nky, trendy (!!
íz
vi
ac
no
ik
ví
bl
č
pu
ze
ucha
pokladní
sledních 5
po
at
ov
pů práce – u
en
ty
jm
h
íc
vy
n
nn
ti
pe
ru
ho
ne
sc
avně
mě primárně
mozřejmě hl
du, ale bude
bu
ne
t
To se týká sa
va
ťo
iš
ivitu a prokliost trendů zj
ístup. Proakt
př
ý
sk
cích
opravdu znal
nt
lie
na všech pozi
ktivita a prok
řejmý téměř
áoz
zajímat proa
oz
m
pr
sa
za
ém
ji
st
p považu
pracovaný sy
vy
lý
pohovor
vě
entský přístu
sk
á
m
m třeba DM
(mimochode
i).
oc
m
‑kaznické po
ilo dávat
u se mi osvědč
es
oc
y
pr
o
íh
ťáka chci, ab
přijímac
např. u marke ně považuji,
Během celého
y:
ol
úk
to
ís
dané m
y obec
zájemcům o
alitní výstup
u.
zprávu. Za kv
hezkou form
ou
to
ov
á
sk
m
ti
a
al
ip
vt
naps
ký
ja
ně
,
tý přesah
vor poděkují.
když mají urči
i lidi za poho
m
yž
kd
i,
m
í se
y,
A na závěr: líb
? Co jsou chyb
nejčastěji štve
ch
re
vo
ho
ních po
Co tě na osob
tně
opakují?
e
ál
st
končí. Konkré
se
které
nic neví, tak
í,
ás
u,
hl
ur
se
kt
m
kou stru
č o firmě, ka
nek, vlastnic
Když uchaze
sledních novi
po
í zprávu atp.
t:
čn
os
ro
al
vý
zn
e, přečíst si
očekávám
uj
ěř
sm
a
m
m fir
musí vědět, ka
koníčky
nasazení
co čte
vlastní
svět
i pohovoru?
ě překvapil př
o pozitivn
ní dobou někd
p…
ček, knížku at
ptám na koní
ně.
ze
ex
pl
se
m
yž
ko
kd
í
ké, že
zajímaj
Ale štve mě ta nevědí. Mě prostě ty lidi
ně
i nic
otázka, co m
tak o tom an
sledku (viz ta
at …
vý
ov
m
ul
ní
ip
od
an
ch
m
dá dost
číslo o ob
se
y
né
sl
ot
čí
m
s
je.
sa
–
zu
o
ní
ra
Prot
tě od
levant
nemusí být re
tak mě to pros
e,
uj
až
ev
př
í
nesedí v CV)
ac
vý typ inform
í odpovědět?
Když tam tako
hazeči neum
uc
o
st
ča
ru
hovo
i otázku na po dělá problém?
Na jakou tvoj
jim
ásí.
ý
er
kt
,
otázek
oru, kam se hl
Je nějaký typ
endy v tom ob apř. dělat věci
tr
ty
í
aj
zn
ne
iňoval: často
dává smysl (n
.
Jak jsem už zm povědět, co je baví, co jim
o hodnotách)
od
ě
í
je to vlastn
–
i
A často neum
,
ác
pr
em
ja
íme do zyka
čovat lid
půlce přehod
poctivě, uleh
v
ce
yž
zy
kd
ja
li,
m
ví
to
umí v
ké ve ch
ten člověk ne
Problém je ta
ěk napíše – a
ov
čl
m
ta
si
který
zareagovat.
videovizitka
i osobním
hazečů (ať př
uc
y
it
al
in
ig
níš or
či v online
Jak moc si ce
ačním dopise
iv
ot
m
V,
C
v
motivační
ei
pohovoru, al
dopis
.
)?
tu
ci
vi
ta
ti
en
ea
ez
kr
pr
o, ocením
an
–
ce
zi
o­
po
dn
které stojíš?
eativní
: čím je
í uchazeči, o
platí pravidlo
Pokud jde o kr
av
ě
m
jím
o
za
pr
u
c
zi
vd
opra
t,
ích po
ého pohledu
Jaký musí bý
U nekreativn
Kdo jsou z tv
á potenciál?
m
í.
a
pš
ý
ce
le
ta
av
m
en
tí
jím
í,
ez
za
be
dušš
lší pr
Kdo je pro te
u vedle CV da
aný
tvého pohled
In nebo jiné
z
?
ed
á
ít
m
m
nk
í
Li
am
us
h
vnitřně vyrovn
m
zn
jic
co
Jaký vý
n člověk byl
oukáš na je
o
K
stečně.
te
y
i?
éh
čá
n
ab
tv
lid
,
z
je
si
té
e
e
ži
íš
al
ijd
le
gl
ně je dů
tace ti př
ojektoval,
ob
pr
en
online? Goo
y
os
ez
m
ě
pr
m
fir
e
o
lin
do
Pr
se
forma on
svůj svět. Aby
nců.
profily? Jaká
a měl nějaký
alit a ne mrave
?
alitní
ná
du
kv
vi
á
eč
di
it
m
in
už
že
iv
u
é,
kt
tn
le
ta
ko
pohled
ds
ít
m
po
i
ě
Chc
“. Je pro m
ých pozic.
zeče „gůglim
ecifika u různ
sp
í
ké
Určitě si ucha
us
ta
sk
ou
di
js
ch
jaký
l. A pak tu
ích
a se účastní ně
LinkedIn profi
me koukali, zd ofesí např. účast na diskus
js
řů
já
vo
vý
pr
)–
h
m
ýc
Např. u
lá
jin
dě
u
moc ne
h fórech. Ale
šili (já sám to
ře
ne
na odbornýc
oc
m
e
fórech jsm
.
v odborných
ten LinkedIn
ravdu důraz na
op
u
tam klad
www.nejlepsicv.cz 21
p
Pavel Sodomka
Pavel Sodomka Petra shrnuje
:
e
j
u
n
r
h
s
a
r
t
Pe
evážně
ých firem, př
e majitel různ
dívá
al
,
dy
ta
is
te
al
ch
on
de
rs
erých ohle
kt
Pavel není pe
ně
v
říká
se
í
Ja
.
onalista k
a výběr lid
rporátní pers
start-upů. N
é,
ko
ý
lid
i,
ck
st
pi
ty
no
ž
ak ne
álé osob
rozhodně jin
j důležité vyzr oty také žijí. Na
ně
o
pr
ou
js
u:
dn
hned v úvod
y a kteří ty ho
ém
nané hodnot
to ne „v česk
kteří mají srov pro něj důležitý výkon, a
je
druhou stranu světové úrovni.
na
e
al
,
u“
ěr
prům
vads vašich dosa
uchvátí popi
.
ne
at
lik
ov
to
ul
a
ip
vl
Pa
dost man
V životopise
ní část
, s čísly se dá
ká
ov
ří
ac
k
pr
Ja
.
ne
i
ků
oj
ních výsled
dle praxe i sv
olnické
jte ukázat ve
ů nebo dobrov
čk
ní
Spíše se nebo
ko
s
pi
po
mýšvy
rz
sk
ne
.
e
př
na
zhodně si al
Ro
.
osobnosti –
ku
ov
sk
je např. jóga,
jakou nezi
m koníčkem
práce pro ně
ší
va
že
e,
et
ptá.
uved
pár detailů po
lejte – jakmile
se vás Pavel na
že
,
tí
jis
é koleji.
si
uh
te
buď
ochu na dr
u Pavla tak tr
někde
je
ák
s
iv
pi
ot
do
m
ní
Motivač
Pokud jste
t.
di
ko
uš
i
e.
e
i, al
sílejt
Může pomoc
snad ani nepo
netu, radši ho
z
li
va
íro
op
zk
zhodně
e připravte. Ro
(velmi!) dobř
cete
i
ch
lm
e
ve
kd
se
y,
r
epage firm
Na pohovo
m
ho
,
t
ou
kn
(n
it zkou
mě píše ejen
nebude stač
te, co se o fir
dě
oj
u,
pr
m
e,
to
et
gl
.K
pracovat. Goo bě), udělejte si poznámky
o so
še
pí
.
a
ky
m
áz
fir
ot
co
ravte
jasné, si přip
co vám není
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Pavel Sodomka
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
y
Tip
partnerský
Pavel, ocení
je
u
ko
ja
i
st
zaměňovat
že typ osobno
át). Pozor, ne
pt
se
Obecně platí,
te
oj
eb
aktivitu (n
přístup, vaší
áním se.
ancí a chvást
og
ar
–
ovšem s
e prezentace
t! Další onlin
os
jm
ře
oz
m
In – sa
levantní:)
Kvalitní Linked
y pokud je re
ed
(t
us
ké hledá.
pl
ně
rozhod
é osobnosti ta
zn
ra
vý
ají
a
st
á osobno
n, ale kteří m
Pavel je výrazn acovně dávají 110 % výko
eří pr
Hledá lidi, kt
osobní život.
ůj
sv
ň
ve
záro
te
to, co napíše
ďte si jistí, že
bu
p
A
tu
.
ís
st
př
no
takový
ou osob
Pojďme se na
jako o celistv
s.
vá
dy
vž
od
á
ké
jím
ta
za
ekává
ěstnance
eň otázky oč
doucího zam
ázkám. Zárov
ot
Pavel se o bu
ím
lš
da
o
podroben
době
do CV, bude
e v poslední
t
js
ipravit:
),
př
t
a
ně
v
eč
o
c
st
a
čá
pr
alespoň
(kde chcete
četli?
acujete
boru, kde pr
nih z o
• Jakých 5 k
at)?
cete pracov
e ch
acujete (kd
pr
e
d
k
,
ru
o
b
yvo
e.
jímavé trend
zdroj citujet
ý
k
• Popište 3 za
ja
i
č
o
h
o
k
ďte,
Případně uve
edli
ého byste uv
• Co zajímav
u?
ětším koníčk
sném nejv
o svém souča
hledá individualitu
22 www.nejlepsicv.cz
www.nejlepsicv.cz 23
Kateřina Urbánková Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
Kateřina Urbánková
LinkedIn
n
firem
24 www.nejlepsicv.cz
í kultura
JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FAKTORŮ
PRO ÚSPĚCH PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
JSOU MOTIVOVANOST A URČITÁ FLEXIBILITA
nabíráš
ě, pro kterou
rm
fi
ve
to
ís
olečnosti,
zejí o m
kteří se uchá
typické pro sp
je
o
C
t?
vi
ra
Na co se lidi,
ip
firmy) – jak
ance, musí př
mezinárodní
é
lk
ve
o
nové zaměstn
pr
ediska
j.
olečností z hl
la, působíš (t
kde jsi působi co je odlišuje od jiných sp
co,
fungují? Je ně ury?
na nejen
lt
ku
ní
m
lturu a ta je dá
ku
,
ní
em
např. fire
fir
ě jinou
také odvětvím
má samozřejm olečnost, ale samozřejmě
st
no
eč
je
ol
íc
sp
av
.N
Každá
česká sp
logická firma)
zahraniční či
ctví vs. techno rejské společnosti.
ni
tím, zda je to
ov
nk
ba
ř.
vs. ko
sobí (nap
lně
. v americké
ve kterém pů
ec dopředu úp
pracovat např
né
liš
od
se zaměstnan
ké
ti.
os
co
ul
na
in
,
určitě ta
m
co
z
á
ně
a je
enost nem
uš
zk
Firemní kultur
ou
bn
nosti,
kud už obdo
o dané společ
nepřipraví, po
poručila, je si
schopen
do
em
tě
js
či
a
ur
zd
e
,
pak zvážit
Co bych al
A
.
st
čí
na
u
obor
národnosti či
vat.
ecifika adapto
sp
tá
či
ur
se na
požadavky
V současné době působím v mezinárodní společnosti Samsung Electronics,
kde se mi moc líbí možnost sdílet “best-practices” s HR kolegy z jiných zemí
a navzájem si vyměňovat naše zkušenosti.
ních
v mezinárod
5 let v náboru idíš tam nějaké
ch
ní
ed
sl
po
za
t? V
Co se změnilo máš ty osobně zkušenos
e
podle tebe
kd
je
h,
ká
íc
Ja
ac
?
or
tu
korp
spíše stabili
bo
tech?
ne
le
y,
ch
ěn
nejbližší
zásadní zm
m sektoru v
né
da
v
st
m těžší
no
budouc
každým roke
idáti to mají
nd
produkty
ka
či
y
že
,
up
si
Myslím
emi, post
gi
lo
no
ch
te
i
m
e vzájemná
a těžší. S nový
vky. Také rost
da
ža
po
í
uj
se na ně zvyš
konkurence.
2000 2007
áci,
uchazeče o pr
CV nějakého
ky
?
ru
je
do
ilu
e
zč
an
st
tam ro
Když se ti do
vidíš? Co tě
jčastěji v CV
ne
, co je naopak
y
co
yb
ně
ch
je
ké
ně
ja
ad
íp
Př
í?
o chyb
Co ti tam čast
ývá?
CV – životopis
ytečné a přeb
zb
be
ám
te
e
podl
e více setkáv
ál
st
se
u
bo
o
ckéh
poslední do
týká jen grafi
Musím říct, že
pisy, a to se ne
m,
to
se
vo
pi
ži
to
i“
vo
ím
ži
s
s „origináln
již setkala
se
em
js
ad
.
říkl
tace
ztvárnění. Nap rmou PowerPoint prezen
dání práce
fo
án
sl
za
l
by
úspěch při žá
ý
ít
m
kter
ou
oh
m
CV
ní, tak v ICT
le originální
jak v bankov
em
vš
čitě
O
.
Věřím, že takh
ře
tu
nologie) je ur
reklamní agen
unikační tech
m
ě
ko
a
v grafické či
sn
ja
ní
ta
ač
is
rsonal
T = inform
a CV, kde se pe
sféře (pozn. IC
urovaná form
kt
ru
.
st
če
á
ze
an
preferov
dělání ucha
ozí praxi či vz
dočte předch
p
V oboru HR jsem se začala pohybovat již při studiu na VŠ, kde jsem také personalistiku
studovala. Jsem moc ráda, že mohu říci, že práce je mým koníčkem, jelikož mám
možnost spolupracovat se spoustou zajímavých lidí napříč různými obory
a mám tak pocit, že se neustále učím něco nového.
CV – životopis Kateřina Urbánková
2015
slední době
vapilo tě v po
ek
Př
?
eš
uj
ak oceň
ve svém CV?
Co v CV naop
měl uchazeč
co
,
co
e
ně
ě
vn
poziti
y časové údaj
jasně uveden
ou
js
su
yž
pi
kd
po
i,
ho
V CV oceňuj
srozumitelné
praxi, včetně
ké mě dokáže
Ta
.
tí
os
o vzdělání a
en
uš
zk
edIn
ch
ní
ov
prac
odkaz na Link
jednotlivých
hypertextový
d
se
la
c
ík
ví
př
na
na
a
t
ajů
mile překvapi
pravdivost úd
mohu ověřit
če.
ze
ha
uc
profil. Tam si
ho
né
rencím na da
dostat i k refe
hypertextový odkaz
www.nejlepsicv.cz 25
Kateřina Urbánková pohovor
motivační dopis Kateřina Urbánková
váš?
u váhu jim dá
dopisy? Jako
ní
ač
iv
solventů,
ot
m
š
Čte
studentů či ab
u
i
uj
er
vanou
ef
pr
aci pro obsazo
pisy určitě
iv
do
ot
ní
m
h
ač
iv
jic
ot
je
M
ěřit
U seniorních
podrobněji ov
vyjadřování.
a
ce
ta
en
kde si mohu
ez
úroveň sebepr ný dokument.
pozici a také
od
spíše doprov
to
uchazečů je
obním
zečů (ať při os
iginality ucha
line
or
on
š
v
ní
či
ce
se
si
Jak moc
ačním dopi
iv
ot
m
V,
C
v
ei
pohovoru, al
ní
)?
ci
ta
d kreativita ne
en
ez
pr
l častěji. Poku
dá
.
m
čí
m
motivační
lé
ám
ob
se setkáv
zásadní pr
S originalitou
s tím nemám
k
ké
dopis
ja
pa
,
do
hu
a
sa
y ob
pozici
na úkor kvalit
ážit, na jakou
stituce).
zv
in
č
ní
ze
ov
ha
nk
uc
ba
e
.
al
vs
Určitě by měl
ent agentura
zeči, o které
hlásí (např. ev
zajímaví ucha
u
vd
í
ra
í být,
lš
op
da
u
V
C
společnosti se
ed
iál? Jaký mus
o pohl
u vedle
ý a má potenc
tvého pohled
do jsou z tvéh
K
z
av
á
m
jím
za
am
be
zn
pro te
Jaký vý
stojíš? Kdo je
line?
,
In
prezentace on
?
ed
ít
m
nk
sebevědomí,
í
Li
us
co m
využívám
ý má zdravé
er
e
da
kt
rá
nc
,
,
re
la
át
fe
id
ka
re
ří
í
nd
lávat. Zároveň
doplňujíc
avý ten ka
Ano, jak jsem
chuť se vzdě
hazeči zjistit
á
o mě je zajím
m
uc
Pr
a
o
e
st
.
uj
no
ěř
ož
kariéra sm
izpůsobivost
kde je m
ví, kam jeho
u pokoru a př
í praxe.
to
oz
jis
ch
že
it
ed
ev
př
oj
ké pr
z jeho
na sobě doká
ale dokáže ta
iálem, jelikož
ry
nc
zo
te
ná
po
at
s
ím
ěk
mě člov
hopen vn
sc
ké
ta
je
e
To pak je pro
al
ým,
at, jít si za sv
tvrdě pracov
ostatních.
bankovní
instituce
event
agentura
p
i. Čeho si konmcem o prác
je
ně?
zá
se
í
án
setkáte osob
obnímu setk
s uchazečem
se
o?
yž
A teď už k os
éh
kd
í,
jin
vn
ho
š jako pr
lně něko
krétně všimne s očekávala podle CV úp
že
ite?
y,
-s
kd
on
ně
Stalo se
-line nebo
í schůzku on
vn
pr
zeče
eš
uj
er
Pref
CV jsem ucha
dle fotky na
že
nverbální
o,
no
al
st
ám
i
m
ím
Určitě si vš
a.
Mnohokrát se
al
zn
po
í
.
ěž
i jen st
hazeče
ího dojmu uc
ve skutečnost
lkového prvn
ce
a
e
ac
ik
komun
i časovém
tě užitečné př
jis
ou
js
e
lin
idátů, ale já
Pohovory on
nožství kand
m
ém
lk
ve
i
presu či př
setkání.
st osobnímu
dávám předno
ru?
pil při pohovo
zitivně překva
po
o
kd
ně
u
ední dobo
V čem tě posl
k
?
tahující se ja
ila
Co jsi ocen
uchazeče, vz
st
no
ave
jím
ra
za
ip
př
č zná
určitě ocením
i to, že uchaze
U pohovoru
tak například
, že uchazeč
i,
m
st
je
no
do
eč
ě
ol
sp
volá to u m
Vy
.
na produkty
vé
chazeč“
ko
ta
ný
jen „věč ob
nosti jako
eč
to
ol
ní
sp
ne
o
a
i
st
at
vo
acov
vdu zájem pr
má u nás opra ící jakoukoliv práci.
mnohdy
aj
ed
udenti, kteří
st
t
pi
pohovorů, hl
va
ek
př
hazeče.
ě dokáží
čit seniorní uc
Velice mile m
ed
př
ží
ká
do
tace
úrovní prezen
?
nejčastěji štve
pohovorech
ch
ní
ob
os
Co tě na
ále opakují?
y, které se st
zici někým
Co jsou chyb
li na danou po
by
í
eř
kt
i,
át
štvat kandid
k,
Dokáží mě na
se chovají ta
pohovor
na pohovoru
a
ni
e.
ps
ka
doporuče
v
ěli
nou pozici m
i se chybami,
jak kdyby da
s opakujícím
ám
áv
idátů.
tk
se
se
, že
raveností kand
Neřekla bych
atečnou přip
st
do
ne
s
ná
ale spíše mož
í
uchazeči neum
hovoru často
m?
po
lé
na
ob
pr
ku
lá
áz
ot
dě
i
jim
Na jakou tvoj
otázek, který
sobě
Je nějaký typ
lém mluvit o
odpovědět?
idátům prob
nd
nky,
rá
ka
st
lá
é“
dě
e
ab
nejvíc
m „silné/sl
je
po
o
at
Mám pocit, že
o
dn
je
, co je pr ně
usí se nutně
nosti či toho
ob
os
é
samém. Nem
sv
í
án
jen o pops
.
ale například
cítili příjemně
té, aby se tam
ži
le
v práci dů
neverbální komunikace
26 www.nejlepsicv.cz
www.nejlepsicv.cz 27
Kateřina Urbánková Petra shrnuje
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Kateřina Urbánková
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
:
e
j
u
n
r
h
s
a
r
t
Pe
áti
té, aby kandid
erou je důleži
kt
o
pr
se
a,
é
tk
er
is
kt
onal
tech,
Katka je pers
tak o produk
e jak o firmě,
entovat svoji
ac
ez
rm
pr
fo
i
in
i
pn
al
ho
zn
sc
ou
js
ň
A zárove
vým věcem.
pozice týkají.
chuť se učit no
í
aj
m
a
zi
vi
kariérní
jako je Katka,
setkáte s HR
ní
ze
ří
ho,
ím
ac
ijím
na základě to
Pokud se v př
sebevědomí,
plo
ně
ou
ze
eh
iro
př
př
ne
t
í
bevědom
se
nebojte se bý
se
y
ab
e,
al
Pozor
co je za vámi.
anci.
og
ar
k
směrem
Proč právě
toto místo?
28 www.nejlepsicv.cz
.
vorů problém
o během poho
st
ča
či
ze
ha
i mají uc
at, se kterým
věc.
halila pár tém
t? Pojďme na
od
vi
ra
m
ip
vá
př
ka
ne
Kat
ně
na
se
me, proč
Když je teď ví
příjemně?
itní popis
třeďte na kval
us
so
u origině
od
se rozh
ch údajů. Mír
V životopise
dných časový
le
eh
,
př
.
ci
zi
vč
ně
bit po
pracovní nápl
eňte přizpůso
vání nezapom
co
ra
zp
y
lit
na
e zájem.
o kterou mát
u absolventů
klišé, zvláště
na
r
zo
po
su
dopi
e, proč se
U motivačního jímá váš zájem a motivac
za
u
Katku opravd
ě o místo xy.
áv
pr
te
zí
há
uc
vají
ověřují, srovná ém
a velmi často
sv
tk
na
Ka
e
je
át
m
ko
é
ja
s údaji, kter
Personalisti
se
pi
e,
to
re
vo
ži
máte v
odné refe nc
údaje, které
máte také vh
m
ta
d
ku
Po
In.
profilu Linked
body navíc.
tě
či
ur
a
to
jsou
tupem jako on
dobným přís
po
s
do
té
vě
is
al
be
se
Katka a person
at se a zdravé
hopnost prod
ale i názory
be
se
n
je
ne
ocení nejen sc
at
ím
vn
t
os
hopn
mí, ale také sc
h.
íc
tn
osta
é, abyste se
o vás důležit
• Co je pr
v práci cítili
níkem.
, kdo je vlast
si
ě
e
t
ě
jd
a
n
si na základ
ovat,
k
c
a
Pa
.
pr
e
e
t
t
le
e
g
c
o
h
o
trejte, g
kterou c
hu více zapá
ou firmu, pro
c
n
covat.
ě
ro
t
sn
y
le
v
a
e
t
y,
á
u chcete pra
é firm
n
rm
a
fi
d
• Pokud m
o
u
t
b
u
t
e
w
o
právě pr
pouze na
e body, proč
Nehledejte
št
pi
se
í
c
a
rm
info
vyhledaných
i,
si o referenc
e
t
ě
n
k
ře
r,
o? Supe
í
teď! Máte h
áte i kvalitn
ě
M
v
.
á
e
t
pr
l
je
fi
lu
o
fi
pr
o
aložte si
kde se pr
:)
nost v oboru,
ě LinkedIn? Z
d
št
o
je
h
e
ry
t
nčete psa…
ě
á
v
e
v
ů
m
y
e
d
v
ši
o
• N
a
b
v
e
n
t
,
ši
uzu, kafe
může zvý
která vám po
jte si tedy pa
e
D
.
e
c
á
pr
obrá
reference? D
www.nejlepsicv.cz 29
Francírek František Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
Jsem zaměstnavatel, a to v ziskovém i neziskovém sektoru, kde se pohybuji
více než 25 let.
Přednáším na vysokých školách a jsem autorem knih pro studenty
(případně pedagogy a rodiče) Absolventská práce a Bakalářská práce
aneb co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit).
Francírek František
více info
OD SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VYŽADUJI
SAMOSTATNOST, ODPOVĚDNOST
A PROAKTIVNOST. A TO BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA PRO MĚ PRACUJÍ VE FIRMĚ NEBO
V NEZISKOVÉ ORGANIZACI.
ať jako
e,
vašem týmu,
entu trhu prác
jí o místo ve
t?
ze
vi
há
ra
uc
ip
let v tom segm jiné)? Vidíte
se
př
í
í
5
eř
us
ch
kt
m
ní
,
i,
ti
ed
lid
is
sl
rn
se
za po
, … či
aně,
Na co
jako exte
ě, účetnictví
dle
Co se změnilo
l, působíte (d
tnanci nebo
hybujete (dan spíše stabilitu? Jaká je po
e jste působi
í?
po
uj
kd
interní zaměs
,
se
ng
ce
fu
ém
za
ce
er
ni
kt
za
ga
bo
ni
or
ve
ne
ga
o
y,
pr
or
?
é
é
ěn
ch
lete
y?
sadní zm
Co je typick
tyto jednotliv
v nejbližších
firemní kultur
tam nějaké zá
či další) – jak
ném sektoru
ediska např.
da
v
hl
z
st
h,
íše stabilní.
účetnictví, …
no
ýc
sp
uc
t
jin
vás budo
lišuje od
ních pět le
požaduji od
od
á)
ed
je
sl
ov
po
co
sk
,
zi
za
co
či
je
Je ně
prostředí
ce (nezisková
ktivnost.
Řekl bych, že
typ organiza
dnost a proa
Bez ohledu na ců samostatnost, odpově
tnan
y.
svých zaměs
obodné firm
uji koncept sv
az
os
pr
í
lid
ji chybí to, co
áci,
Ve vedení
, mi nejčastě
uchazeče o pr
ám
ít
ho
oč
ké
pr
ja
budoucnosé
ně
er
V
prognózy do
do ruky C
topisech, kt
? Co vám
e
té
vo
je
či
an
ži
ilu
ur
st
V
e.
i
zč
do
le
ro
A
m
s
a ideální prác
dokázali.
te? Co vá
Když se vá
podle vás
jich představ
těji v CV vidí
jemci o práci
ak
je
as
zá
je
op
jč
na
ká
ne
ja
y
je
li,
yb
co
dokáza
jaké ch
je něco,
ti – co by rádi
ílní.
ybí? Případně
v CV málo sd
tam často ch
é
lid
zitivně
ou
js
to
á?
as
ýv
Č
eb
ední době po
př
CV – životopis
lo vás v posl
zbytečné a
pi
va
ek
Př
e?
ujet
Co v CV oceň
ém CV?
co
uchazeč ve sv
ěl
m
hazeče. Plus
co
,
něco
akteristiku uc
ar
ch
ní
ob
os
.
ilnější
Oceňuji deta
do budoucna
še, tj. i pohled
vý
ěl
ád
uv
jsem
30 www.nejlepsicv.cz
pohovor, motivační dopis Francírek František
dochvilnost
cem o práci.
ání se zájem
tk
se
u
m
ní
ob
í, když se
A teď už k os
nete jako prvn kdy, že jste
im
vš
ě
tn
ré
ně
Čeho si konk
ně? Stalo se
setkáte osob
o?
éh
jin
ho
s uchazečem
ko
e CV úplně ně
bo on-site?
očekával podl
zku on-line ne
hů
sc
í
vn
pr
lnosti.
Preferujete
ám si dochvi
setkání. Vším
ní
.
ob
ný
os
i
ně
uj
ol
Prefer
nní a uv
člověk spontá
I toho, jak je
pohovor
jim dáváte?
sy? Jakou váhu
pi
do
ní
ač
iv
í.
Čtete mot
o mě zásadn
dopisy jsou pr
ní
ač
iv
ot
m
,
ť
Ano
zečů (a při
iginality ucha
or
te
ní
ce
ním dopise
si
Jak moc
v CV, motivač
i
e
al
,
ru
vo
osobním poho taci)?
ezen
či v online pr
m velmi.
hazečů si cení
Originality uc
motivační
u vedle CV
dopis
šeho pohled
va
z
á
m
i?
am
Jaký význ
ooglíte si lid
G
e?
lin
on
ce
ly?
další prezenta
nebo jiné profi
jich LinkedIn
je
e
na
ijd
te
př
ká
m
ou
K
ce vá
line prezenta
Jaká forma on
?
ná
eč
it
už
u
ed
. Je to i tím,
z vašeho pohl
, nevyužívám
ám
m
ofily
ou
zk
nějak ne
ty. A ti tyto pr
Online profily
ty, s absolven
en
ud
st
se
tšinou
že pracuji vě
ají.
m
ne
ou
in
větš
vně
někdo poziti
slední dobou
il?
en
oc
te
V čem vás po
o js
pohovoru? C
.
překvapil při
spoň z webu)
le
(a
ě
ost o firm
Oceňuji znal
u.
oru jako celk
sto uchazeči
A znalost ob
pohovoru ča
na
u
zk
tá
erý jim dělá
o
ši
typ otázek, kt
Na jakou va
ký
ja
ně
Je
?
ědět
neumí odpov
.
?
jen finančně)
ém
probl
tit (a nemyslím ěnu/plat.
no
od
oh
í
m
neum
ost říci si o od
Často se lidé
ké neschopn
ta
í
is
uv
so
m
A s tí
či,
jímaví uchaze
u opravdu za
ed
hl
po
ý
ho
av
še
jím
Kdo jsou z va
je pro vás za
ě stojíte? Kdo
mít?
í
us
m
co
o které ve firm
t,
í bý
iál? Jaký mus
a má potenc
ty.
en
lv
enty, abso
Preferuji stud
neschopnost
ohodnotit se
www.nejlepsicv.cz 31
Francírek František Petra shrnuje
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Francírek František
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
šek cení,
praxi si Franti
ší
en
m
k
i
nc
tolera
te.
cméně i přes
ho místa chce
studentům, ni e a konkrétního pracovní
a
te
m
ví
tů
ne
en
ď
lv
so
ác
že te
dává šanci ab
dat. Nevadí,
ě od života, pr
František sice
áce měla vypa charakteristiky:
, co konkrétn
pr
no
í
ln
ná
eá
ov
id
sr
ě
še
hlav
livé
by va
se měl
když máte v
to přes jednot
ě sepsat, jak
áce – jak by
pr
strukturovan
í
y. Půjdeme na
ln
dy
m
á
te
fir
e
é
si
id
ěn
te
ší
jď
sn
e/měl
a
Po
v vy
stavu v
pozice či náze
jak by vám n
t,
a
k
ří
l
ě
• Popište před
přesně název
/m
y ne
:
e
j
u
n
r
h
s
a
Petr
nizací, ale
skových orga
zi
ne
ch
ší
en
.
lika m
í a účetnictví
í v čele něko
František stoj
vé poradenstv vysoké škole, velmi
ňo
da
na
é
en
měř
g na
také firmy za
bí jako pedago
vá jejich
veň stále půso
erým často dá
kt
ro
,
zá
ty
e
en
ož
lv
ot
so
Pr
ab
a
ty
en
igády.
i se stud
ěstnání či br
oceňuje prác
prvního zam
ou
rm
fo
i
nc
ša
první
íně neocení př
topise rozhod v CV ukážete
vo
ži
v
k
še
ti
Fran
yž už
ost. Ocení, kd
tě
lišnou stručn
t, kam v živo
dě
vi
de
st a bu
svoji osobno
směřujete.
pis je pro lidi
motivační do
že
,
m
tí
ravdu
s
ké
te si s ním op
To souvisí ta
i důležitý. Dej
jak to
lm
a
ve
e
k
ít
še
oj
ti
st
jako Fran
oč o místo
pr
,
te
uj
ul
rm
fo
.
práci a jasně
pracovní vize
vaší celkové
do
dá
pa
za
e
vš
šek ucházet
jako je Franti
í
lid
u
se
te
de
Před dveřmi
Pokud se bu
přijďte včas.
ně
e
st
od
ku
zh
ro
po
,
o místo
chněte a
ch
chněte a vyde
dí
de
vě
na
po
ka
od
v
bo
zhlu
ebojte se
N
.
ek
j”
vů
“s
př
u
e
di podl íruč
se být opravd
čené odpově
au
N
.
st
no
ob
ukázat os
pravé.
zde nejsou to
k by
lní práce – ja
á
e
id
ší
a
v
a:
u
stav
pracovní dob
í,
d
ře
• Popište před
st
o
pr
í
n
t pracov
mělo vypada
f (co b
lovat):
chovat váš šé
ne/měl kontro
je
y
b
k
ja
,
ly
zadávat úko
ili den.
ste rádi tráv
y
b
ím
č
–
ň
ou?
pl
zka za druh
í pracovní ná
ů
ln
h
á
sc
e
a
id
n
d
še
je
a
v
dat
ní? Je to
by měla vypa
a organizová
í
n
á
íh
b
po
o
• Popište, jak
b
e
a počítači, n
Je to práce n
nebuďte struční
32 www.nejlepsicv.cz
P. S. – A jeden úkol pod čarou: „vygůglete“ si, co je to přesně ta „svobodná firma“ –
chtěli byste v takové firmě pracovat?
www.nejlepsicv.cz 33
Petra Velíková Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
Na bankovním trhu se pohybuji už čtrnáctým rokem. Vypracovala jsem se postupně
přes řadové pozice operátora, pracovnice pobočkové sítě, přes nižší vedoucí pozice,
až do centrály. Dnes pracuji pro Českou spořitelnu, kde mám konkrétně na starost
velké IT projekty. V současné době pomáhám s praktickým využitím Google Apps
v našich interních procesech a zároveň podporuji rozvoj zdravé firemní kultury.
V době mých prvních nižších vedoucích pozic jsem na výběru lidí do svého
týmu prakticky neparticipovala. V případě,že ano, pak jen okrajově. Prostě
jsem je dostala do týmu „přidělené“. Nyní jsem ráda, že na současné pozici
si lidi do svého týmu vybírat mohu osobně. Primárně jde o interní nábor –
na specifické projekty si vybírám lidi hlavně ze stávajících zaměstnanců.
Petra Velíková
LinkedIn
velké firmy fungují jako
několik menších
34 www.nejlepsicv.cz
PŘI PRVNÍM KONTAKTU S ČLOVĚKEM SI VŠÍMÁM
KLASICKY NEJEN PODÁNÍ RUKY A POHLEDU
DO OČÍ. ALE TAKÉ TOHO, ZDA PŘEDE MNOU SEDÍ
JAKO ROVNÝ S ROVNÝM. MUSÍ BÝT Z TOHO JASNÉ,
ŽE MNĚ MÁ CO NABÍDNOUT.
,
erou pracuješ
firmě, pro kt
ve
an(b
to
š
ís
bí
m
so
o
jí
sobila, pů
pů
í se ucháze
i
eř
js
e
kt
i,
kd
lid
u,
se
Na co
lišuje
é pro firm
t? Co je typick funguje? Je něco, co je od
musí připravi
ět
sv
ní
át
y?
o korpor
firemní kultur
ka) – jak tent
í
ediska např.
hl
z
m
re
oupit, se mus
fi
h
od jinýc
ořitelny nast
sp
ho
ké
ou
es
Č
dl
la
do
ě
doce
tějí konkrétn
bně jim bude
Lidé, kteří ch
. Pravděpodo
ec
ožná obecná
m
um
p.
šr
ý
es
(r
lik
da
je nevýho
připravit na ve
To
jí.
tu
ností Česká
eč
en
ri
ol
zcela zo
A velkou sp
í.
st
no
eč
trvat, než se
u firmu,
ol
a?) velkých sp cké, že ač jde zvenčí o jedn
charakteristik
pi
ty
k
ostě je. Je pa
společností.
spořitelna pr
kolik různých
d mateřské
ně
ko
ja
e
uj
my je „dohle
fir
ní
át
or
uvnitř fung
rp
lké ko
zpolcenost.
m typické ve
tou vnitřní ro
Další specifiku ý místy může působit jis
atelů
, kter
ch zaměstnav
společnosti“
h korporátní
ýc
mo­
lk
sa
ve
k
to
pa
ch
ňuje to
sy takový
počítat. Ovliv
em
S těmito ry
ed
př
č
ze
ucha
by měl každý
enní práci.
od
žd
ka
ě
m
zřej
CV – životopis, pohovor Petra Velíková
e,
entu trhu prác
let v tom segm ké zásadní změ5
ch
ní
ed
sl
něja
za po
)? Vidíš tam
ném
Co se změnilo
buješ (banka
doucnost v da
hy
bu
po
be
se
te
e
ém
dl
po
je
ve kter
ká
Ja
e stabilitu?
ny, nebo spíš
?
ližších letech
vnitřní
jb
ne
itelně určité
sektoru v
v České spoř
ám
at
ím
áp
vn
ch
t
ě
le
5
nečn
Z
a posledních
. Začínáme ko
pro
ovém přístupu a co to vlastně znamená
lk
ce
v
y
ěn
zm
a
nt
ie
kl
to
ntaci na
Začínáme na
důležitou orie
y i navenek.
m
fir
tř
ni
uv
vztahy
větší důraz.
víc o opravdoklást čím dál
pocit, že je to
ám
m
v budoucJá osobně
to
když se to
,
lé
vě
sk
de
ho, jak a koho
CV – životopis
vosti. Bu
ítat také do to
om
pr
de
bu
i
nost
rat.
budeme nabí
o práci. Čeho
í se zájemcem hazečem
án
tk
se
u
m
obní
s uc
A teď už k os
vní, když se
V
imneš jako pr
vš
ávala podle C
ě
ek
tn
oč
ré
s
nk
že
y,
si ko
kd
ně
e
se
in
-l
o
u on
ně? Stal
první schůzk
setkáte osob
o? Preferuješ
éh
jin
ho
ko
úplně ně
ní
nebo on-site?
klasicky podá
em si všímám
ěk
ov
čl
u
s
no
tu
em
ntak
toho, zda před má
Při prvním ko
do očí. A také
mi
u
že
ed
é,
hl
sn
po
ja
a
t
ruky
. Musí bý
ým
vn
ro
s
ý
vn
sedí jako ro
t.
co nabídnou
pohovor
klient!!!
če
kého uchaze
ruky CV něja
m
do
ta
e
tě
an
o
st
C
do
V vidíš?
Když se ti
,
nejčastěji v C
co
y
ně
yb
je
ch
ně
ké
ad
ja
o práci,
chybí? Příp
o
st
ča
m
ta
ti
ývá?
rozčiluje? Co
ytečné a přeb
ám
podle tebe zb
Já sama nem
.
ní
co je naopak
avé moc ne
é
lid
jím
za
že
ě
o,
m
o
dn
ta. Je mi je
vo
C
V vlastně pr
ži
u
ol
šk
k jsem
u – mám
naučit. Ale ja
vysokou škol
ochotna je to
ě, takže
rn
em
js
te
i,
in
ax
ně
pr
í
av
nemaj
vybírám hl
u
m
tý
elny,
it
do
i
oř
uvedla, já si lid standardní nábor České sp
za
m
ví
.
teď nemlu
ance zvenčí
nové zaměstn
kdy vybíráme
pil
tivně překva
u někdo pozi
bo
do
ní
ed
sl
V čem tě po
ila?
? Co jsi ocen
na pohovoru
při pohovoru
do týmu, tak
bě
so
k
pen
a
ěk
ov
čl
n člověk scho
K
dyž hledám
st. Když je te
no
Když
.
ře
za
ev
pó
ot
n
ně
je
yž to není
oceňuji hlav
Kd
y.
vd
ra
uč
op
bě do
nich na il.
říci něco o so
ách a co se na
yb
ch
o
i
t
ři
vo
je schopen ho
e se učíme.
ný prostor, kd
di
je
je
kažení
ba
hy
C
de vlak, je po
ě naopak neje
ací zpátky.
m
vr
o
k
pr
pa
co
to
s
P ře
a. Těžko se
dn
je
n
je
je
důvěry - ta
z očí do očí
www.nejlepsicv.cz 35
Krejsa
Rozhovory
Petra shrnujePavel
Petra
Velíková
Petra Velíková pohovor, motivační dopis
chyba je
jediný prostor,
kde se učíme
? Co jsou
nejčastěji štve
rech
ních pohovo
Co tě na osob
í?
uj
ak
op
e
se stál
alování chyb
chyby, které
dlejzavost a sv nepřijetí
po
je
ím
áš
sn
ne
ba
u
„leklá ry “,
C
o opravd
obnosti typu
os
e
ál
D
ostatních,
í.
tn
na osta
t, hodnocení
vo
ži
lý
má
ce
za
i
st
, že člověk ne
zodpovědno
to, když cítím
ké
ta
A
.
st
neupřímno
podstatě.
odvahu jít k
1+3
motivační
dopis
p
í
ravdu zajímav avý
o pohledu op
jím
éh
za
tv
z
be
te
ou
o
js
je pr
Kdo
eré stojíš? Kdo co musí mít?
kt
o
,
či
ze
ha
uc
í být,
iál? Jaký mus
a má potenc
mu, musí být
eré chci do tý
kt
é,
lid
věci novým
í
av
Zajím
ci, dívat se na
vě
vé
no
se
i jiní mohou
ochotni učit
pni uznat, že
ho
sc
t
námi
bý
,
a musí mezi
způsobem
í být otevření
us
M
.
du
av
mít pr
ostá důvěra.
panovat napr
je schopen
práci zájem a
o
á
m
ga
le
ostě je
t, že nový ko
oblastech. Pr
Potřebuji cíti
jednotlivých
maximální
na
e
em
js
ác
l
pr
ti
é
jis
t a říct: za
samostatn
ijí
př
bu
do
u
čito
schopen za ur
.
bočkové sítě
po
ní
le
adu s vizí
ko
oš
pr
usí být v soul
m
e
al
edu
k
pa
h
ec
v tomto pohl
Práce na úkol
né, abychom
yt
zb
ne
Je
u.
našeho tým
byli zajedno.
edá
první linii“ hl
řem, který „v
rá
ci,
zi
bo
ná
po
m
na
ký
je
asic
ce. Ovšem
an
tn
Petra není kl
týmů.
ěs
m
ch
za
vý
projekto
enčí nové
ě do různých
livnit
pro banku zv
rn
ov
i
te
in
lm
í
ve
lid
a
r
nábo
é jako Petr
lid
ví
ko
kdy ovlivňuje
ta
ou
rporátu moh
Zejména v ko
.
st
rů
váš kariérní
firmy
hovor uvnitř
nejsou pro po ří vaše praxe
s
pi
do
ní
ač
vo
i motiv
primárně ho
Životopis an
tšinou za vás
Vě
.
.
te
té
uj
ži
le
eň
dů
dc
již tolik
odně nepo
zh
ro
ou
er
kt
,
a vaše pověst
který bude
momentem,
ým
ov
íč
kl
výsledcích,
ě
jm
mozře
nejen o vašich k jinak
t
ři
vo
ho
Pohovor je sa
ni
ve
át – ja
Buďte připra
Nebojte se pt
rozhodovat.
tupu k práci.
ís
šéfa opravdu
o
př
o
íh
,
uc
ch
do
zí
a vašeho bu
ale také o vi
še
va
ze
vi
a jsou
se dozvíte, zd
u?
ad
v soul
h firem
uvnitř velkýc
Petra, kteří i
je
dstatný
po
ko
ja
je
i
,
la
lid
í
id
Pro akčn
ěnit prav
,
m
a
e
ic
an
hr
bý
at
y a t osobní
dokáží posouv u. Nebojte se odkrýt kart
úkol
váš přístup k
ní.
ře
ev
féroví a ot
2+2
3+1
36 www.nejlepsicv.cz
:
e
j
u
n
r
h
s
a
r
t
Pe
Nebojte se odkrýt karty
www.nejlepsicv.cz 37
Petra Velíková Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě?
Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě? Miloš Maxa
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
y
Tip
,
bo s klientem
dřízeným, ne
na
s
je
ť
u
(a
í
tr
án
Pe
. Pro
ní jedn
ím pohovoru
slední pracov
ucím
ním přijímac
dalo vaše po
ed
nebo s budo
sl
pa
u
vy
po
to
k
is
na
ja
al
o
ě,
on
eb
av
rs
N
hl
dalo
).
pe
v
s
si
em
vy
ať
or
te
í
a,
jednán pa
. s profes
Promítně
a schůzk
toho, jak vaše
studentů např celkově je jasné, že i jedn
xe
ě
fle
ad
re
íp
př
do
v
t
hnou
nebo
té. A
me se tedy vr
í velmi důleži
budoucí.
ní cestu. Pojď
ním
y a pohovory
ér
osobní jednán
ri
zk
ka
hů
ši
sc
va
t
na
ni
u
liv
vo
nání s pozitiv
ra
ov
d
e
íp
je
př
ůž
s
é
e
n
ůž
m
m
íje
šéfem, m
po
př
řím, že vám to
klepaní?
ovali jste si
naposledy. Vě
i stresem roz
veří? Vizualiz
Začínal jsem na vedoucí pozici ve Středisku volného času Lužánky (v Brně),
zde jsem měl na starost trochu specifický nábor, a to externích lektorů
dramatické výchovy.
Následně jsem jako vedoucí vzdělávacího centra Netmail
(Premium Google Partner) měl na starost nábor týmu externích
lektorů, kteří pro nás školili Google Apps ve firmách.
No a nemohu nezmínit, co se týká výběru lidí, že jsem si také
vybral manželku.:)
li do d
rémou č
jste vstupova
bo jste byli t
ž
e
y
n
,
d
o
k
h
,
é
li
n
e
ji
sl
y
ě
m
co úpln
• Na co jste
mysleli na ně
e
t
js
o
b
e
n
,
m
výsledke
Miloš Maxa
LinkedIn
ě opřen
ěli? Uvolněn
bem jste sed
• Jakým způso
o křečovitě
i v židli? Neb
říkali, kdo
te konkrétně
Co js
zku ukončili?
ů
h
sc
e
t
js
m
be
• Jakým způso
éra?
konci atmosf
a
n
la
y
b
á
k
Ja
38 www.nejlepsicv.cz
BAVÍ MĚ, KDYŽ JE NĚKDO VE SVÉM OBORU
ZAPÁLENÝ, VĚŘÍ TOMU A UMÍ O TOM MLUVIT
vky?
na kraji poho
měl poslední
slovo?
tvém
ém týmu, ve
jí o místo v tv vit? Co je typické
ze
há
uc
se
í
kteř
,
ipra
Na co se lidi,
vadlo,
ě vždy doučit
rnisty, musí př
ůžete relativn
vzdělávání, di
jména o exte
m
T,
ze
za
(I
se
o
š
se
šl
e,
bí
ě
ít
To
so
ol
ad
i.
pů
šk
íp
ax
př
í pr
co,
sobil,
t, který
ti jsou o delš
fungují? Je ně
ce, kde jsi pů
Každý produk
soft dovednos
é organizace
pro organiza
é,
liv
sk
ot
y?
or
dn
ur
kt
lt
je
le
ku
ě
to
k ty
nicmén
firemní
e,
… či další) – ja
ediska např.
íte.
entu trhu prác
od jiných z hl
e
víkend nenauč
uj
liš
dy
od
vž
let v tom segm … či jiné)? Vidíš
t
je
5
bý
í
co
ch
ní
us
m
ed
,
sl
m
y
za po
vačk
a nabírá
Co se změnilo
rt-upy, vzdělá
jsem nabíral
podle tebe
hybuješ (sta
ilitu? Jaká je
Lektoři, které
po
ab
se
st
e
ém
.
íš
er
vé
o
sp
kt
lo
nt
bo
ve
ná
te
ne
io
že
y,
,
es
of
ěn
ku
ín
letech?
100 % pr
sadní zm
y mám podm
tam nějaké zá ném sektoru v nejbližších
atické výchov
dveře mají
da
v
osti, která
st
no
U lektorů dram studovaný. Ale otevřené
budouc
aktivní
siness zkušen
ké
bu
ja
i
oj
vy
ně
m
ít
ň
m
té
po
í
z
es
čerpat
mají al
line produkty
obor mus
oboru, kteří
dšený,
du trochu více , že v poslední době se on
to
na
bu
t
ké
ho
ď
bý
to
Te
í
ti
us
en
m
i stud
cit, že jsou ta
pozici
ní.
myslím
firmy. Mám po
e být i junior
o mě cenná:
z
lověk na této
Č
ůž
ra
pr
né
.
m
ti
je
dů
da
k
e
os
pá
Pa
ax
.
en
ou
lá
pr
uš
st
dě
zk
stále více
, musí více aplikovat do
tomu, co
t
ku
dě
ři
ín
řa
vě
ní
a
dm
ý
ed
po
sl
en
ěl
po
m
přesvědč
ované. A v ne
nabíral, jsem
více customiz
pps, které jsem í, sami používat. Nemůže
A
a.
e
ík
gl
zn
oo
ka
G
ů
zá
na
U lektor
které škol
na orientaci
ktor v tomto
line aplikace,
ecialistu, i le
sp
,
že musí ty on
ti
bo
os
ne
dn
ce
ve
ěkké do
IT nadšen
(pozn. má m
jít ale „jen“ o
ftově zdatný
so
t
bý
í
us
m
oboru
s).
tzv. soft skill
www.nejlepsicv.cz 39
Miloš Maxa CV – životopis, pohovor
40 www.nejlepsicv.cz
CV – životopis
pozitivně
slední době
po
v
tě
lo
pi
uješ? Překva
CV?
Co v CV oceň
hazeč ve svém
uc
ěl
le je pravda,
něco, co m
originalitu. A
t,
os
čn
ve své
ne
di
je
oceňuji
em pracoval
Já rozhodně
tl, protože js
če
ho
ne
to
oc
em
m
js
k
s ta
mi. Nebo
že jsem CV za
nizace.
i doporučení
ga
m
or
ní
vé
ob
no
os
s
em si ho do
js
l
pozici hlavně
áh
uje
et
ng
př
fu
a
i
ce, m
z minula
nové organiza
člověka znal
do
i
“
du
ve
ři
ho „p
ziko).
To, že si něko
to vidí jako ri
(i když někdo
ů
ád
ar
m
ka
iu
ji štve?
rech nejčastě
zeči neumí
ních pohovo
ob
os
í?
na
ru často ucha
uj
tě
vo
ak
?
ho
Co
op
e
po
ál
na
st
dělá problém
oji otázku
y, které se
ázek, který jim
, Na jakou tv
Co jsou chyb
ot
ce
p
an
ty
og
ký
ar
i
ja
dí m
Je ně
e vypadat
odpovědět?
ám rád a nese
zní: „Jak můž
ta
A
y.
or
kt
Opravdu nem domí a vtíravost.
le
á otázka pro
vě
Je to specifick
přehnané sebe
tréninku?“
v
a
interaktivit
jim dáváš?
sy? Jakou váhu
pi
í
do
ní
ač
iv
dně to souvis
Čteš mot
, nečetl. Ale ho
al
st
es
do
př
i
ne
i
lid
as
dný
bírám
še (hodně na
Nikdy jsem žá
pisoval už vý
po
dle dojmu
po
em
js
ně
ár
co
,
im
s tím
zhoduji pr
ro
se
k
pa
a
doporučení
z pohovoru).
ť při osobním
y uchazečů (a v online
it
motivační
al
in
ig
or
š
ní
se či
Jak moc si ce
ivačním dopi
ot
dopis
m
V,
C
v
i
e
pohovoru, al
ity,
prezentaci)?
nace: original
to trojkombi
té
m
ní
ce
si
Vysoce
í prezentace
a pokory.
vedle CV dalš
u
sebevědomí
ed
é
hl
po
o
edIn nebo jin
má z tvéh
na jejich Link
š
Jaký význam
ká
ou
o
K
i?
éh
tv
ijde z
glíš si lid
online? Goo
ezentace ti př
rma online pr
fo
ká
Ja
?
ly
profi
ečná?
í pro mě
pohledu užit
hodnotu maj
ší
ět
jv
ne
le
A
věřím.
sleduji.
od lidí, kterým
Ano, LinkedIn
ní
če
ru
po
do
ímá
reference a př
p
práci. Čeho si
zájemcem o
se
í
án
setkáte
tk
se
u
obním
s uchazečem
se
yž
kd
ho
í,
A teď už k os
vn
V úplně něko
imneš jako pr
ával podle C
ek
konkrétně vš
oč
s
že
e?
y,
it
on-s
o se někd
u on-line nebo
osobně? Stal
první schůzk
eš
uj
er
ef
k vypadá,
Pr
jiného?
irozenosti. Ja
Př
í.
oč
do
u
ed
t, zda s ním
zhodně pohl
čím zaujmou
ně
že
Všímám si ro
ká
do
ě
ě tak nějak
isma. Zda m
yne. A zda m
pl
á
jaké má char
er
kt
č,
ře
formální
mohu vést ne
.
ví
ba
ě
celkov
osobní doporučení
p
áci
uchazeče o pr
CV nějakého
externích
ky
m
ru
tý
ý
do
lk
e
ve
an
st
l poměrně
va
Když se ti do
do
je?
bu
i
ilu
js
zč
Co tě ro
ední době
(např. v posl
ji v CV vidíš?
dle
tě
po
as
jč
ak
ne
op
y
chyb
co, co je na
ně
je
ně
lektorů), jaké
ad
íp
o chybí? Př
Co ti tam čast
a přebývá?
né
mohlo by mi,
tebe zbyteč
mě zdržuje. Po
e
ož
ot
jak
pr
t,
ehlednos
zici a mělo ně
Vadí mi nepř
vybíranou po
.
na
ci
é
zi
en
po
ěř
m
né
V za
ci k té da
kdyby bylo C
relevantní vě
,
né
ně
az
ýr
vyznačené, zv
pohovor, motivační dopis Miloš Maxa
pohovor
pil
zitivně překva
bou někdo po
do
ní
ed
sl
po
V čem tě
il?
? Co jsi ocen
ě to
při pohovoru
rtizu. Baví m
nějakou expe
je
ěk
ov
yž
čl
kd
á
ě,
m
. Baví m
Baví mě, když
od něj naučit
co
ně
t.
se
vi
i
lu
–
m
poslouchat
a umí o tom
ný, věří tomu
někdo zapále
či, o které
jímaví uchaze
za
u
vd
ra
í být,
op
iál? Jaký mus
ého pohledu
a má potenc
ý
Kdo jsou z tv
av
jím
za
pro tebe
stojíš? Kdo je
?
s budoucí
ít
m
co musí
dou souviset
bu
é
er
kt
,
ti
os
ležité, zda je
odně zkušen
o mě také dů
pr
Je
í.
ěk
Musí mít rozh
vn
ti
ea
sedět ten člov
Musí být kr
, zda mi bude
dě
náplní práce.
řa
ní
ed
sl
v nepo
člověk milý. A
u.
do tým
sebevědomí
pokora
originalita
www.nejlepsicv.cz 41
Miloš Maxa Petra shrnuje
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Miloš Maxa
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
m setkání.
íte na osobní
dč
vě
es
ně
př
ho
é, jak
ci, vás rozhod
ě je pak klíčov
na nové pozi
jm
i,
ře
ác
oz
pr
m
vé
sa
e
no
e, al
lat v
i na referenc
, co chcete dě
Miloš dá velm
jí vidět, že to
tě
ch
vi
šo
ilo
íM
Lidé podobn
ravu:
vídat? Je to
si udělat příp
e
m
jď
Po
.
ví
ba
u zapáleně po
:
e
j
u
n
r
h
s
a
Petr
t několikrát
měl na staros
e
al
,
ta
is
al
lektory/
pický person
zaměřením na
ým
Miloš není ty
ck
ifi
na to,
ec
sp
. A to se
é se podívat
vystavět tým
m je zajímav
ku
ivní
ifi
nz
ec
te
sp
in
i
to
es to
á je o velm
er
kt
,
ce
školitele. I př
zi
po
to pracovní
co se u takové
ekává.
oč
i,
práci s lidm
která dokáže
ta osobnost,
t
ou
ho
m
uj
za
zároveň je z to
Miloše dokáže
t v oboru, ale
os
rn
bo
od
i
nejen svoj
věc.
t zapálení pro
člověka vidě
ení, pokud
rozhodně oc
š
ilo
M
eré se
se
pi
V životo
te ty části, kt
em vypíchne
ob
álně:
ůs
zu
vi
zp
ř.
m
ap
ký
něja
ucházíte. N
se
é
er
kt
o
,
týkají místa
atp.
tučné písmo
také něco
přípravu.
uto tématu
avd
dokážete opr
m
si k tom
e
č
O
s?
á
v
í
bav
íříte? Napište
u
m
d
m
v
a
a
k
pr
o
o
b
o
e
c
• A
jete n
terém pracu
z oboru, ve k
uste pracovat
e, ale spíše zk
čt
ne
oc
m
š
typu práce se
pisy Milo
. K takovému
Motivační do
ng
ki
or
tw
ne
čení.
zvíjet
obní doporu
a průběžně ro
e dostat na os
et
ůž
m
o
st
ča
ávě
totiž
strojem mj. pr
enitelným ná
oc
ne
je
u
m
K to
In.
třeba Linked
odbornost v oboru
42 www.nejlepsicv.cz
každé
a zároveň u
je
si
e
št
pi
y
vní
soft skills? V
e vaší praco
v
v.
í
z
t
n
á
i,
n
st
d
o
n
je
d
v
e
í
odráž
ké dov
á dovednost
ejsilnější měk
n
n
a
3
d
še
se
a
v
k
u
ja
o
,
příklad
• A jaké js
te konkrétní
ď
e
v
i:
u
i
st
o
n
d
dove
dnické) prax
á
g
ri
b
i
č
í
n
ij
stud
(u studentů
i? Jak je
budoucí prác
o
pr
í
n
e
č
ru
át dopo
ě teď:
nkrétně práv
ám ochotni d
o
v
k
u
o
o
t
js
si
ří
e
e
t
št
k
pi
i,
oláte? Vy
inimálně 3 lid
inkedIn, zav
L
s
e
• Jmenujte m
př
,
m
e
il
bně, e-ma
oslovíte? Oso
www.nejlepsicv.cz 43
Michaela Vraná Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
CV – životopis Michaela Vraná
Pracuji pro náborovou kancelář, která zprostředkovává práci na mezinárodním
námořním trhu. Jde tedy o nábor především českých a slovenských profesionálních námořníků pro
zahraniční rejdařské společnosti.
Mojí prací je výběr uchazečů o práci na moři nebo o studium na námořních
školách (kde studují budoucí důstojníci). Dále mám na starost jejich další výcvik
a vzdělávání, sestavování vhodných týmů na jednotlivé lodě, dlouhodobé
plánování plaveb a střídání posádek. V tomto oboru pracuji tři roky.
Michaela Vraná
LinkedIn
PRO VĚTŠINU POZIC V NAŠEM OBORU NENÍ SLOVNÍ
OBRATNOST TOLIK DŮLEŽITÁ. NAOPAK JE NĚKDY
LEPŠÍ, KDYŽ NÁMOŘNÍK UMÍ MLČET
k
í připravit? Ja
mořníků, mus
ná
u
to
ko
ís
ja
m
,
o
di
zejí
na lo
kteří se uchá
ůže pracovat
Na co se lidi,
nguje? Kdo m zice zprostředkováváte?
fu
dě
lo
é
sk
oř
ké po
oru
nábor na zám
má šanci a ja
, i v tomto ob
usí mít? Kdo
m
ci
ka
ifi
ě individuální
al
ce
dn
kv
ch
ho
li
st
je
je
,
k”
m
ní
ní námoř
zdíl je v to
ál
ro
í
de
“i
dn
je
la
oo
ák
ud
Z
kd
st
.
Určit,
uchází
ce dále
ci, o kterou se
jovně, jestli ch
zi
ro
po
st
na
ve
ží
bo
le
zá
, ne
ovat na palubě
kandidát prac
ít
.
ásí, nemusí m
vat, nebo ne
kový člověk hl
ní
ta
ad
se
kl
d
zá
ku
ít
m
Po
váčky.
by měl
stava
Nabíráme i no í zkušenost, ale rozhodně
př
í
motivac ed
choz
. Když je jeho
ší
ou
ná
čn
žádnou před
ob
ro
e
ná
ác
velmi
, co tato pr
špatně. Jde o
dom.
přehled o tom
ání, tak to je
ov
ho měl být vě
st
to
ce
si
by
ém
č
ze
ha
uc
ý
o romantick
žd
ka
od domova a
lá strojnická
práci, daleko
ínkou předeš
dm
po
ní
ne
y
strojovn
U uchazečů do
hodou.
ak velikou vý
vš
je
t,
zkušenos
44 www.nejlepsicv.cz
jako
t. Zní to sice
samostatnos
se,
ké
e
ta
st
k
by
pa
li
a
vi
, ale di
gličtina
Důležitá je an inzerátu resp. v životopisu
u
brou víro
ov
marádů s do
u
výplňové slov
učitelek a ka
,
ek
už na začátk
in
u
m
am
m
m
Bohužel tí
i.
kolik mi volá
ác
pr
u
m
ké
u blíz
domluvit svém
esu škodí.
oc
e,
pr
ho
vé
výběro
entu trhu prác
t v tom segm
le
bo
5
ne
3–
y,
ch
ěn
ní
í zm
za posled
nějaké zásadn
Co se změnilo
to oblasti
ješ? Vidíš tam
té
bu
v
hy
st
po
no
se
uc
do
bu
be
ve kterém
te
e
? Jaká je podl
spíše stabilitu ch?
nuje,
te
le
přeprava stag
v nejbližších
ech: námořní
or
t
ob
va
h
po
ýc
tu
jin
is
ha
ni př
Asi jako v mno zakázek, a tak jsou nuce
ě
én
a inklinují
m
í
dě
aj
lo
m
jí
i
va
ař
rejd
. Rozprodá
m
ní
ře
at
op
e.
k úsporným
i často z Asi
sádkám, velm
k levnějším po
námořník =
náročná práce
h
zvoje vlastníc
programů a ro kde má tato
ch
ký
ts
en
ud
st
ích,
Neinvestují do ickou část nabírají v zem
připravených
tojn
ůs
ho
D
no
k.
m
de
jít
sá
na
po
e
dy
lz
m
ta
ž
e rozhodně vž
i, a tudí
ojníků. Což al
o,
profese tradic
st
sk
dů
Ru
ě)
je
čn
ko
ta
ja
men
se o země
á
dn
Je
(zejména doku
u.
it
al
ručenou kv
neznamená za
lsko.
ím případě Po
pš
le
ěji negativně
Ukrajina, v
e často pozd
al
se
í
lid
do
by lodi, nebo
ování investic
opravy a údrž
na
h
Toto podceň
ec
ad
kl
ýšených ná
na životech.
projeví na zv
ím a ztrátách
liz
ko
kvalitních
ke
í
áz
hůř, doch
investovat do
že
p,
ci
kud ne,
in
pr
o
lkou šanci. Po
chápe tent
ve
ař
y
jd
dk
re
sá
d
po
ku
Po
í naše
elmi často
í, tak tam maj
ími náklady (v
žš
ni
s
i
ž
dí
lidí se vyplat
tu
,a
žší kvalifikací
naši vytlačí.
posádka s ni
á), většinou tu
sk
ín
ip
fil
bě
v poslední do
če o práci,
ého uchaze
k
ja
m
ě
n
V
C
ruky
ve? Co ti ta
ostane do
Co tě tam št le tebe
?
íš
id
v
V
Když se ti d
C
nejčastěji v ěco, co je naopak pod
jaké chyby
n
Případně je
í?
často chyb
?
á
v
přebý
zbytečné a
led.
základní přeh
itější stručný
íše
ež
sp
ůl
á
jd
ív
ne
už
je
po
V
UC
také proto
se
í
a
ax
pr
en
s
ed
ků
e jsou uv
U námořní
V formulář, kd
sti
C
no
ho
ve
CV – životopis
ké
ba
ic
vy
as
místo kl
jazykové
ně
et
vč
,
e
ta
zd
da
e
ál
ní
D
ob
il.
os
zd
ní
je
i
ad
zákl
sádkam
se kterými po
ného platu
ho požadova
a informace,
ní
ál
im
in
m
a výše
bývá uveden
kuktu.
ra
nt
mořnické do
ko
y
a délk
žit všechny ná
il,
lo
zd
do
je
č
ze
již
y
ha
ždý uc
kdy do kd
Dále musí ka
na lodi
ořní praxi (od
ci
m
nk
ná
fu
k
u
e
ko
ac
rm
dě, ja
menty a info
typ motoru lo
mozřejmě
tým na lodi,
. Nováček sa
il)
zd
je
ry
tu
jméno lodě a
agen
kého rejdaře/
plnit).
zastával, u ja
tam ani co vy
by
ěl
em
(n
í
us
kta
m
ne
ít
m
toto
jsou hlavně fa
out: důležitá
rn
sh
k
ja
ně
Pokud to mám ích plavbách.
choz
o všech před
námořní
dokumenty
době
v poslední
řekvapilo tě svém CV?
P
š?
je
u
ň
Co v CV oce , co měl uchazeč ve
levantní :)
ěco
inou ty nere
pozitivně n
tš
vě
–
cí
vě
ilo hodně
Mě překvap
www.nejlepsicv.cz 45
Michaela Vraná pohovor
motivační dopis Michaela Vraná
jim dáváš?
? Jakou váhu
sy
pi
do
ým nás zání
ač
V emailu, kter
Čteš motiv
é.
vn
en.
ba
zá
jí
ní dopis uved
pisy čtu, býva
pis i motivač
to
vo
ži
Motivační do
t
bý
ěl
tuje, by m
ikládám.
jemce kontak
u,
ale moc nepř
jim
ani v motivák
hu
Ovšem vá
ost ani v CV,
tn
í,
ra
pš
ob
le
ní
je
k
ov
Naopa
zic není sl
tě v češtině).
áš
vl
Pro většinu po
bz
(o
tá
ži
ru důle
ani na pohovo
umí mlčet :).
k
ní
oř
m
když ná
těji štve?
vorech nejčas
ho
po
ch
ní
Co tě na osob eré se stále opakují?
y, kt
kdo
Co jsou chyb
ance. Když ně
e mě štve arog
íc
jv
ne
du
av
Opr
ude byl.
všechno ví, vš
pohovor
pil
zitivně překva
bou někdo po
do
ní
ed
sl
po
V čem tě
ila?
? Co jsi ocen
při pohovoru
eňuji, když už
pohovoru oc
u
,
la
ed
tě ví,
uv
vědomí. Pros
Jak už jsem
naší práci po
té
ho jdou.
o
če
ce
m
do
,
je
má zá
nováčků)
(u
ví
ba
ru
zh
e
nebo alespoň
a pokoru. Mám
tou vyzrálost
,
či
la
ur
dě
ké
vě
ta
ji
Oceňu
okamžitě
o kterých jsem ně spolehnutí.
tu pár kluků,
na
de
bu
vedou a
že si dobře po
ilo.
rd
tv
po
ké
c ta
A to se nakone
uchazeči
hovoru často
po
na
ku
áz
ot
i
ázek, který jim
Na jakou tvoj
nějaký typ ot
Je
t?
dě
vě
neumí odpo
?
angličtina.
dělá problém
áci problém
pr
o
m
ců
m
čný
dělá záje
které by doty
Docela často
vé otázky, na
ko
ta
m
vá
dá
Já jinak ne
povědět.
, co je to
nedokázal od
abych zjistila
ecné rovině,
ob
ecifickou
v
sp
ám
to
pt
Spíše se
hodí pro tu
dy
te
se
a
zd
aa
za typ člověk
i.
es
of
pr
ví, do čeho jde
46 www.nejlepsicv.cz
(ať při osobity uchazečů
al
in
ig
or
š
ní
ním dopise či
Jak moc si ce
v CV, motivač
i
e
al
,
ru
vo
ním poho
entaci)?
v online prez
cením, ale
si sice osobně
čů
ze
iv.
ha
uc
y
nemá velký vl
Originalit
nábor u nás to sech u nás
na
.
sp
re
i
ác
na pr
životopi
la již výše, v
Jak jsem uved
a. Originalita
kt
fa
primárně
t dokonce
vyžadujeme
h by mohla bý
ec
ad
íp
př
to
v těch
motivační
tivní.
kontraproduk
í
dopis
lš
da
V
C
e
dl
hledu ve
jejich
á z tvého po
na
m
š
ká
am
eré
ou
zn
K
vý
i?
Jaký
si lid
uchazeči, o kt t,
e prezentace
line? Googlíš
vdu zajímaví
ra
í bý
us
op
u
m
ed
ký
hl
prezentace on é profily? Jaká forma onlin
nciál? Ja
ého po
jin
Kdo jsou z tv
avý a má pote
jím
?
za
ná
be
eč
LinkedIn nebo
it
te
pro
o pohledu už
entace
stojíš? Kdo je
ti přijde z tvéh
ku 25–35
line sebeprez
on
?
ní
ít
ne
m
R,
í
u
Č
us
or
v
nás kluk ve vě
m
ob
u
ků
i
co
m
ní
ác
še
oř
pr
m
na
o
v
ná
r
m
r
doma není
hazeče
Pro nábo
pro nábo
rutinní práce
je ideálním uc
tá. A to platí
člověk až po
že
ě
ži
,
je
m
le
ví
o
zu
a
dů
Pr
u
su
čů
bo
po
ze
ucha
o se více
á něco za se
ní předtím
Obecně vzat
let, který už m
koliv profilová
tak i ve světě.
ké
Ja
i.
ovou prací
oř
m
raktu na
li za kontrakt
je
pro něj.
vy
a
eb
dotř
prvním kont
již
edají dlouho
hazeče, kteří
dem.
jim sedí. A hl
e
ác
Oceňuji ty uc
pr
je spíše odha
ob
ůs
a tento zp
do zahraničí
at.
má
takto pracov
který sice ne
st
no
bou mož
hazeč je ten,
uc
í
ln
eá
id
š
azuje, že ná
Praxe také uk
ni potenciál.
na
á
VŠ, ale m
don`t speak
please
p
i. Čeho si konmcem o prác
je
ně?
zá
se
í
án
setkáte osob
obnímu setk
s uchazečem
se
o?
yž
A teď už k os
éh
kd
í,
jin
vn
ho
š jako pr
lně něko
krétně všimne s očekávala podle CV úp
že
ite?
y,
-s
kd
on
ně
Stalo se
-line nebo
.
é konstituce
í schůzku on
vn
pr
eš
uj
ám
er
ím tělesn
vš
Pref
si
í
i.
vn
ác
pr
ko
ou pr
ní schůzku. Ja
ročnou fyzick
Preferuji osob lodi jde z velké části o ná
ní výběr
liv
ov
ne
ě
dn
e na
zcela zása
ou
in
Proč? Protož
tš
vě
).
m
vá
jem ovše
ozřejmě dá
Tento první do tou informaci mi to sam
či
lý
ur
le
(a
lodi není zvyk
uchazeče
zeč o práci na
lmi
ve
ha
di
uc
lo
d
ku
na
k
po
že
at, zažije pa
ov
Upozorňuji,
ac
pr
h
ě
ln
ýc
ročn
bo manuá
o psychicky ná
sportovat ne
mluvím také
ne
to
(a
le
ví
těžké ch
ávala někoho
situacích).
že bych oček
o,
al
st
ne
y
ího hovoru.
mi nikd
Myslím, že se
ozího telefonn
ch
ed
př
bo
ne
CV
votopisu/
jiného podle
dá již podle ži
se
e
bř
do
a
el
Doc
přijde.
hadnout, kdo
telefonátu od
linkedin
www.nejlepsicv.cz 47
Michaela
Vraná
Rozhovory
Pavel
KrejsaPetra shrnuje
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Michaela Vraná
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
:
e
j
u
n
r
h
s
a
Petr
ou některé
oru, i proto js
ob
ém
ck
ifi
spec
i úzce
bor ve velmi
eří dělají velm velmi
Míša dělá ná
ifické. Lidé, kt
eří,
ec
kt
sp
,
u
če
es
ze
oc
pr
oceňují ucha
a,
o“.
části tohoto
íš
M
ko
i
ja
o prác „mim
r, stejně
ojí představou aximum
zacílený nábo
sv
se
ou
js
ne
čeno,
zkou m
jednoduše ře
istit před schů
onalisty.
eří si snaží zj
kt
i časem pers
i,
an
,
lid
jí
ým
ňu
sv
m
Oce
se
ča
k
plýtvají ta
informací a ne
ckých
kta. U specifi
a primárně fa
íš
M
ké
ce
ta
ch
V
C
se
V životopi
vyplnit vedle
muset často
ného oboru.
pozic budete
ír
áře na m u da
ul
rm
fo
í
ln
iá
spec
konkrétně
ratnost není,
ob
ní
i
ov
sl
ě
e hledáte prác
pis a celkov
tná. Pokud al
ta
Motivační do
ds
po
.
,
ně
by
ti
anglič
ořní plav
ustále ve své
v oboru nám
onalujte se ne z domluvy s kolegy se
ok
zd
í,
ič
an
v zahr
lní, be
e bude manuá
Přestože prác
kde.
neobejdete ni
ček,
oru jako nová
atypického ob
áci
ho
pr
ké
vé
ja
no
ně
o
jete do
okázat, že
pr
i
pn
ho
Pokud vstupu
t
sc
e měli bý
t na pohovoru
v oboru byst
y,
měli byste bý
u. Jako profík
av
ínit představ
st
st
ed
na
př
a
i
u
vadní prax
sa
máte reálno
do
t
va
to
ě prezen
schopni jasn
e.
esně směřujet
of
pr
l
dá
kam
vaná, ani
u není požado ckých
or
ob
m
ní
oř
ecifi
line v nám
ná. U jiných sp
Prezentace on
a kontrolova
který
tr
d,
ex
en
k
tr
ja
ni
to
ty
Je
ji ověřit.
personalis
ču
ru
po
ed
př
do
ě
to
št
m to
ste to je
oborů si ovše
oborů, kde by
do
je
pu
tu
postupně pros i nečekali.
ná an
pár lety mož
Míša,
ěkem jako je
setkáte s člov
ost,
ru
tn
bo
ta
ná
os
u
m
okáže sa
Pokud se
Naopak
á ten, kdo pr
.
ry
sk
zí
ko
e
ti
po
u
pa
ír
m
pak sy
á určitou m
m
a
e
A důležité
ál
n.
zr
ve
vy
tuje z kola
au
prezentuje se
vy
le
ch
ry
mozřejmostí
, co vás
bavenost je sa
arogance je to
vy
vá
ko
zy
ja
at, že
áce.
je nezapomín
e manuální pr
kde převažuj
,
ch
cí
zi
po
i na
specifický
formulář
48 www.nejlepsicv.cz
u vybavenost
z na jazykovo
ra
dů
l
ik
un
vám ne
o pohovor.
zorně, určitě
ou přípravu pr V.
po
al
m
ou
íš
at
ěl
M
s
ud
C
tedy
tli rozhovor
ké do vašeho
ičí. Pojďme si
Pokud jste če
fajn doplnit ta
axe v zahran
lo
pr
by
du
,
te
ho
ní
vý
pl
a
kandidátů
z toho, co vy
te, že by něco
ážete
Možná objeví
e? Např. dok
e
v cizím jazyc
aci?
t
krizovou si u
kážete řešit
jazyc
řešit v cizím
e
t
o
e
ž
á
k
o
d
vní náplně? D
o
tuace
c
si
a
í
n
pr
v
o
ší
c
a
a
v
pr
• Jaké
ýkající se
ovní postup t
c
a
pr
t
li
t
ě
sv
vy
ká
i dobrovolnic
.
př
a
n
v,
li
o
k
o
ítá se c
CV?
ahraničí? Poč
z
v
e
uvedenou v
c
á
st
pr
o
i
n
st
še
o
u
n
k
z
še
u
o
t
k
z
Máte tu
• Jaké máte
hem studia.
ě
b
a
d
á
g
ri
b
práce či
zyk?
užívat cizí ja
li po
kde jste muse
,
R
Č
v
i
st
o
n
še
pracovní zku
• Jaké máte
denou v CV?
e
v
u
nost
še
u
k
z
o
t
u
t
Máte
www.nejlepsicv.cz 49
Pavel Krejsa Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
CV – životopis Pavel Krejsa
ce,
ntu trhu prá
tom segme
v
ké
t
ja
ě
le
n
5
h
m
íc
ta
posledn
)? Vidíš
T
za
IC
o
,
cil
ie
n
g
ě
d
lo
u
echno
tebe b ou
Co se zm
ohybuješ (t abilitu? Jaká je podle
p
se
m
ré
te
ve k
íše st
ěny, nebo sp jbližších letech?
ješ? Překva
zásadní zm
ne
v
ru
ousta
to
ísto oceňu
sp
k
m
ěl
se
se
o
m
m
že
čů
é
,
co
n
,
ze
a
to
a
ně něco
hlavně
č- Co v CV uch
nost v d
jako trend
obě pozitiv
lkých spole
d
ím
í
ve
d
n
o
d
vi
d
e
t
á
sl
le
o
áv
5
p
ích
dost
ou pilo tě v
Za posledn
technologií lečnosti. Příkladem js
svém CV?
produktů a
o
r“
sp
e
é
m
al
reference.
uchazeč ve
su
m
.
n
o
ty
ie
g
„c
m
lo
to
o
n
v
informací a
ch
m
ji
st
te
í
o
aj
iv
vé
o
áh
vd
d
m
u
ra
o
o
p
ji
ností a p
likace, cl
V CV oceňu
nologie a ap
mobilní tech
různé
l, působíš (tj.
kde jsi působi
é
,
liv
ce
ot
za
ni
dn
je
ga
pro or
k tyto
Co je typické
ých firem)? Ja
en
ěř
m
za
y
ck
logi
typy techno
usí připravit?
ost. I když
ngují?
fu
ce
za
ni
tvém týmu, m
ga
často setrvačn
v
or
st
to
do
ís
m
bí
o
so
jí
ze
nadnástech pů
návrh na konkteří se uchá
acoval jsem v
ých společno
pším případě
Pr
lk
le
í?
ve
v
uj
itější
už
Ve
Na co se lidi,
ng
bo
fu
,
ů.
ne
acoval
je delší a slož
start-up
ý nápad
které jsem pr
ení do praxe
stech, včetně
á někdo dobr
á
ed
m
m
no
uv
h
eč
es
ec
ol
oc
st
sp
pr
Jak firmy, pro
no
h
,
né rysy:
ementaci
ch i malýc
ých společ
pl
od
cí
lk
sh
za
im
ve
ni
ní
to
Ve
en”.
ga
ty
ét
.
í
or
kr
uš
jít
aj
h
“r
ničím
rodníc
musí do
ště
icméně m
y na něj ani ne ho prostoru na práci, není
více rolí, zvlá
nost je jiná. N
t
kd
pi
eč
ně
lo
ol
ou
a
no
sp
st
á
za
ch
í
žd
Ka
časové
y,
ražším te
sto mus
ěk často více
tvůrčí svobod
k novějším/d
člověk dost ča
ov
p
íra
h
čl
tu
kl
m
ác
ís
í
ře
m
tš
př
ch
fir
ší
vě
by
h
uš
m
tam
o, co
jednod
V malýc
m mnohe
zhodnutí. Jde
terizující slov
Má také dost
pozicích. Je ta
jedno charak
vědnost za ro
to
po
ky
je
od
v seniorních
ed
í
ta
sl
tš
ili
Vý
vě
.
ab
změn
giím. St
u nese také
pak
implementaci
ečnostech.
ale to s sebo
oval, jsem si
ání a rychlou
, co bych řekl
ov
to
o velkých spol
je
od
zh
to
–
ro
eré jsem prac
st
ta
kt
ili
ým
o
ib
ck
pr
ex
ni
i,
Fl
o rychlo
st
ch
t.
te
no
dě
oleč
s úzkým
ké rychleji vi
Podle typu sp
specializací,
u
ko
práce jsou ta
so
vy
s
i
lid
ách.
vždy vybíral
o malých firm
zaměřením.
flexibilita
50 www.nejlepsicv.cz
setrvačnost
stabilita
cloud
pravdivost
reference
CV – životopis
IT
ba toho, kdy
yslím si, že do na poštu nebo
M
?
st
no
uc
do
ku
A jaká bude bu stli nemají malou schrán
výkonu
je
,
lo
táhnout 10%
ši
vy
ře
u
ní
er
le
rv
se
o
oddě
éh
ar
st
o
u ze svéh
jestli dokážo
at
.
budou směřov
yč
pr
navíc, je
ímají stejně,
,
vn
e)
d
ic
en
rv
tr
Se
o
a
nt
IT, kteří te
tructure as
u
as
fr
or
(In
ob
z
aS
e
Ia
dé
dl
í
Li
ytuj
ice). Po
stí, které posk
are as a Serv
do společno
, SaaS (Softw
e)
ic
byznysem
s
rv
Se
ně
a
eč
m as
řešit spol
ce
ví
l
PaaS (Platfor
dá
m
čí
ěma stranám
doucnu IT
esů, které ob
oc
mě bude v bu
spopr
a
í
gi
lo
ečností bude
techno
zavádění těch efektivněji. IT spolu s bezp práci. Obě dvě
ovat
pro svojí
umožní prac
u mít nástroje
do
bu
é
el
at
kojeno a uživ
.
dou partnery
„oddělení“ bu
JS
,H
TM
L
Jse
a u m flex
nov čím s ibilní
é v e rá
ěci
d
LinkedIn
NEVADÍ MI, KDYŽ ČLOVĚK PŘIJDE NA POHOVOR
V TRIKU S TUČŇÁKEM – ZAJÍMAJÍ MĚ LIDI, KTEŘÍ
MAJÍ V ICT KVALITNÍ ODBORNÉ ZNALOSTI
A OPRAVDU SE CHTĚJÍ DÁLE VZDĚLÁVAT.
le...
Pavel Krejsa
Orac
W
Posledních 10 let své IT kariéry jsem teamleader v odděleních zaměřených
na IT implementaci a support. K této roli patří také spolupráce na výběru
lidí do mého týmu. Kromě role teamleadera dělám technický pre-sales,
technické prezentace zákazníkům a technickou konzultační činnost.
Stále ale dělám také technickou exekutivu z cca 50 % pracovního času.
koš
p
Mám pracovní praxi v oboru IT cca 21 roků, ale už na základní a střední škole jsem
se zajímal o elektroniku. Později, když byla dostupná, také o výpočetní techniku.
ti tam
zčiluje? Co
uchazečů ro podle tebe zby­
ch
e
is
p
to
ak
ak v živo
, co je naop
Co tě naop
adně je něco
p
ří
P
í?
b
y
často ch
ez
bývá?
chnologií b ­
tečné a pře
ch slov a te
vý
kon
k
čo
lí
ja
k
a
is
č
p
e
rý uchaz
pouhý vý
e
í
d
kt
n
va
,
i
te
m
á
V
ím
m
VC
raxi
m vid JS
ho, jakou p
val. Když ta
,
upřesnění to nou technologií praco , jestli to dělal denně
e
m
d
ví
e
ve
n
u
m
s
k
krétně
S, atp. ta
stli nad tí
cle RAC, Saa tací jiné firmě nebo je
HTML, Ora
n
e
m
le
p
al s im
aral.
jestli pomáh ní a aktivně se o to st
utečnost –
še
ře
l
ě
e a co je sk
av
íš
p
V
C
sám st
v
, co se
or mezi tím
vé
ý problém.
Vadí mi rozp
cn
e
b
o
m se rád no
i
as
m
lí
ys
m
xibilní a učí
e
čil
fl
au
m
n
e
ale to je
Js
se
:
e jako
í půl rok
obecné fráz
za posledn
d
rá
že
,
e
ám
íš
p
m
e
ři
N
ši p
k tomu rad
í).
věci. Ať tam ť je to hlavně konkrétn
(a
o
n
o
o
b
to ne
www.nejlepsicv.cz 51
Pavel Krejsa pohovor
motivační dopis Pavel Krejsa
mlžení
52 www.nejlepsicv.cz
Linux
zeči neumí
ru často ucha
vo
?
ho
po
na
dělá problém
i otázku
Na jakou tvoj
ázek, který jim
ot
p
ty
ký
ja
Je ně
nické
odpovědět?
ost. Mám tech
kovou zkušen
ta
ám
m
ne
ci
Na moji pozi
nebo neví.
někdo buď ví
otázky, takže
hu jim dáváš?
pisy? Jakou vá
do
ní
ač
iv
ot
moc
Čteš m
u – pro mě to
pisy moc nečt zajímá, proč ten
do
ní
ač
iv
ot
Ne, m
ě z nich
Maximálně m
neznamená.
dál dělat.
ce
ch
co
práci a
člověk mění
ť při
y uchazečů (a
níš originalit
m
ce
ní
si
ač
iv
oc
m
ot
k
m
Ja
, ale i v CV,
ru
vo
ho
po
osobním
ci)?
line prezenta
zidopise či v on
jestli to je po
tě zaujme. Ale
či
ur
a
.
lit
ní
ál
na
gi
du
Ori
indivi
gativní, to je
tivní nebo ne
motivační
lší pre­zen­­­­­
u vedle CV da
ed
dopis
hl
po
o
In
éh
ed
má z tv
jich Link
Jaký význam
Koukáš na je
i?
e
lid
ijd
é
si
př
íš
ti
gl
Goo
hazeči, o kter
ezentace
tace online?
u zajímaví uc
rma online pr
t,
vd
fo
bý
ra
í
ká
us
op
Ja
?
u
m
ly
ed
ký
nciál? Ja
te
tvého pohl
z
po
nebo jiné profi
á
ou
m
js
?
a
ná
ý
do
K
eč
av
ají)
edu užit
pro tebe zajím
nky (pokud m
z tvého pohl
stojíš? Kdo je
jich www strá o, jestli tam
je
e,
gl
oo
G
věc je
jedn
l vzdělávat
co musí mít?
Jasně - první
booku, je mi
ole
vdu chtějí dá
ce
st
ra
Fa
u
op
na
í
e
paná
se
oj
m
í
st
js
eř
ci
Když
vní ak
o lidi, kt
í to jako otře
a Facebook.
na poslední pi koukám, co ten
ístě. Jasně, zn
dy se zajímám
m
že
Vž
eme
,
om
dn
ho
to
dn
ho
y
je
do
tk
el. Spíš se
zůstávat na
e společně
át
jí
al
má člověk fo
př
tě
ě
se
it
ch
ch
yž
ní
ne
un
kd
ol
a
m
se
d
e, že
řské ko
zpěvu ok
m nemám rá
vyhodnotím
jen ve vývojá
a tancuje za
fráze, které sá
je např. zapo
berry Pi
pak je po čase
li
firmě
a
sp
st
ve
Ra
je
ch
i
,
ce
lá
na
hn
i
vě
ic
dě
ac
h
vš
člověk
prospěch
konkrétníc
il automatiz
to
na
av
to
st
z
st,
po
e
a
no
ám
m
m
předu, m
t, neupří
nebo že si do
posunuly do
ám rád křivos
neznám
em
–
N
.
rd
če
da
ze
ucha
apod.
to je asi stan
le
A
.
včetně toho
od
ap
pletichaření
politikaření,
di.
í toto mají rá
eř
moc lidí, kt
p
konpráci. Čeho si
zájemcem o
obně?
se
í
os
e
án
át
tk
tk
se
se
u
obním
s uchazečem
se
yž
A teď už k os
kd
í,
š jako prvn
ho jiného?
krétně všimne
CV úplně něko
e
dl
po
al
áv
y, žes oček
e (osobně)?
Stalo se někd
e nebo on-sit
in
-l
on
u
zk
tšinou
vní schů
č, který měl vě pním
Preferuješ pr
hovor uchaze
tu
po
vs
ní
po
ob
a
dl
os
ijde na
ý je zpravi
Ke mně už př
ocházím
rní HR a kter
pr
te
in
ru
s
těji štve?
vo
or
ho
ov
rozh
vorech nejčas
k během po
ho
pa
po
m
přede mnou
ch
sá
ní
m
ob
ní
ují?
Co tě na os
testu. Ten s
se stále opak
technickém
chyby, které
kouou
se
js
ě
o
to normálně
vn
C
pr
že
odpověď, tak
o než to,
a opravuji.
í
m
éh
ví
vn
jin
pr
ne
co
mnou vede
yž
na
ně
kd
ám
kl
ybych ře
ě mlžení
m a vním
s toho, kdo se
kd
m
dí
ča
,
vi
i
al
ve
t
an
lh
co
Št
,
s
í
ch
to
ča
lš
i
by
ůj
da
Asi
je přec
tím sv
moje
ět si to přizna
jvětší vliv na
u, neztrácím
ěk vypadá. To
znamená a um lžit a ještě
ne
kn
á
ne
ře
c
m
ni
to
t
že
os
,
kám, jak člov
al
m
a nezn
voru m
éně tím neříká
čne na poho
pohovor. Jedn
osti
přijde
pohled. Nicm
kud někdo za
jestli člověk
často i neznal
Po
o,
e.
lím
dn
bř
je
ha
i
do
od
h
m
,
ké
ác
Je
at
.
ta
ck
tí
áv
je
ke
nu
ed
v
,
bř
od
rozh
obleku
lému více za
ákem nebo v
do toho prob
v tričku s tučn
s ponožkami.
h
ec
témat.
ál
základní
ch
nd
ný
sa
h, v
děl poměrně
z přidruže
vě
ne
ěk
nebo lakýrkác l čistota a hygiena ještě
ov
čl
é: jeden
sám začal mlu
že
ale dvojsečn
m, že o tom
tí
to
lo
Je
Nicméně bohu
em
By
.
vš
O
se
.
l
c.
vi
ra
pohovor
nickou vě
standardem
odpověď a op
síťovou tech
nejsou vždy
dl na správnou
stému, a tak
ve
m, co je v CV
sy
tí
í
na
i
st
ez
m
čá
m
sá
h
u
se
ýc
or
zp
ti z jin
vit, tak
Co se týká ro
voru: Jednou
hlubší znalos
v pořádku.
obním poho
vidět, že má
os
případě je to
m
na
ta
o­
m
u
čl
vé
u
jm
ko
m
do
ta
to
a
V
že
l.
,
di
to
vo
lo
od
da
dí.
a vypa
si to z toho
cí, které nevě
jsem četl CV
í práci a jít dě
lžení okolo vě
t předat svoj
m
oc
to
.
m
se
de
du
je
ve
bu
ku
Opa
věku
to celé po
admina a on
me se s tím
js
lat řadového
ku
ro
m
lé
po nece
ě překvapil
a vytýkacích
Nicméně asi
kdo pozitivn
ně
čili po několik
u
ou
bo
zl
do
ro
ní
em
e.
ed
člověk
jeho prác
V čem tě posl
il?
ledně kvality
ru? Co jsi ocen
li
vo
dopisech oh
st
,
je
ho
o,
po
i
dn
př
je
ně
ěr
il to, že člověk
m
po
i
je m
u
posledy ocen
zk
na
co
hů
ně
em
sc
e
js
–
A k té formě:
al
e
ru
,
it
vo
testem
Na poho
ine nebo on-s
el vstupním
la,
to bude on-l
ý.
n tak tak proš
je
jin
l do dalšího ko erá
ý
o
pi
er
kd
kt
ou
ně
st
je
po
k
ta
kt
a
o
ně
al
na
uj
za mě vyřizu
nebo se
mě na něm za
plnil znalosti
akonec
do
N
y
e.
zk
jd
hů
co
sc
o
í
si do dalš
aby věděl,
l,
nu
uk
ko
st
álně
pní te spotémata minim e opravil, když jsme vstu
nc
ko
sám sebe do
li.
lečně probíra
Rapsberry Pi
www.nejlepsicv.cz 53
Pavel Pavel
KrejsaKrejsa
Petra shrnuje
Rozhovory
Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě? Pavel Krejsa
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy neplatí pouze pro zájemce o ICT):
:
e
j
u
n
r
h
s
a
r
Pet
svém týmu
, který chce ve t o pozice
ik
at
m
ag
pr
,
ý člověk
te ucháze
nicky zaměřen výsledky. Pokud se bude
či vyššího
Pavel je tech
é
sn
e interní HR
ja
dl
na
ve
é
,
de
en
ěř
bu
m
ru
za
y
bě
šem vý
te, právě on
odborník
kud si plácne
často se na va
Po
T,
.
IC
lu
re
na
é
tu
raveni,
en
na
zaměř
ěk jeho
e buďte přip
dílet také člov
k důležitý, al
.
ta
po
ým
ní
a,
Zajímat
.
en
er
ne
íz
j
ru
až
dř
vo
ně
an
m
dopis pro
hem poho
přímým na
ní
bě
m
i
ší
ač
it
iv
á
va
át
a
ot
vr
dl
M
e
vi
se můž
vaše opravdov
bude zpra
nkrétní
kterým věcem ze, důvod změny práce,
ko
ně
,
k
cí
vě
že
t.
va
ch
lá
ní
vzdě
dard
profesní vi
a chuť se dále
dět, vedle stan likacemi, systémy.
ho může vaše
čtené fráze:)
chce Pavel vi
vy
ap
su
,
e
pi
W
kd
H
to
,
ně
vo
e
–
SW
ži
e
(n
V
ým
lnít
motivace
áce s jednotliv ícími vyjádřeními ho neos
p k práci.
specifikaci pr
kazy na
ho váš přístu
íkaj
á
od
eř
í
ím
cn
tn
aj
ni
Z
ré
a
i
nk
ázem
jasné ko
Obecnými fr
stranu ocení
. Na druhou
ak
op
na
e
íš
sp
áce.
sledky vaší pr
– připravte
reference a vý
adně prověří
kl
dů
i
lm
ve
konkrétní od
si vás ale také
vené jasné a
ra
e
ip
ět
př
Na pohovoru
kn
te
ře
ěj
to
é otázky. M
víte, raději
se na technick lejte si a nemlžte! Když ne
ýš
povědi. Nevym
.
nu
na rovi
nout,
ete se spoleh
é práce? Můž
sv
pokud
a
ky
t
ed
ze
sl
há
vý
online
předu proc
do
u
do
Máte někde
bu
je
é jeho typu si
také ocení.
že Pavel a lid
pozici, tak je
ší
va
k
í
vné, jasné
tn
vá
u vás ocení ro
l
budou adek
ve
Pa
ko
ja
ch
výsledky.
bných pozicí
ientovaný na
or
i
ác
Lidé na podo
pr
k
p
tivní přístu
jednání a pozi
HW
sW
konkrétní
specifikace
práce
systémy
54 www.nejlepsicv.cz
konkrétní
reference
jasné výsledky
es vyžadovány
giemi jsou dn
lo
no
i
ch
te
s
okážete svoj
ti práce
(a
ti máte vy. D
éně dovednos
os
ty,
dn
cm
ek
ni
ve
oj
T,
pr
do
é
IC
a
i
ti
av
T znalos
ty v oblast
jaké zajím
IC
lis
ně
ké
ia
ja
ké
ec
,
ta
sp
at
t
t
ov
ce
és
ni
si
evid
dopl
ostí uv
Pavel nabírá
jďme si teď zr
chto dovedn
bylo přínosné
ahy pozic. Po
co z toho by
ážete vedle tě
,
ok
se
D
e
?
jt
at
ve
u drtivé přev
ps
dí
ě po
te, po
e a konkrétn
cvičení vyplní
úroveň dobř
ni? Pokud si
je
po
za
li
by
te
ve kterých js
nalost/
ho CV.
také do vaše
textu tuto z
ém kon
veďte, v jak
u
”).
é
d
ž
a
k
u
ls a
př. “pokročilý
il
a
n
sk
ě
T
n
v
IC
ro
y
ú
n
h
šec
e u popisu
• Vypište si v
ůstaňte pouz
z
e
(n
e
t
á
m
dovednost
le?
byla vaše ro
h
ic
n
v
á
k
ja
,
rtfolio.
v nich šlo
e si z nich po
ojekty: O co
řt
pr
o
v
í
t
jš
y
ě
v
šn
t,
ě
a
z
sp
aše nejú
lze odká
• Sepište si v
Pokud na ně
?
k
e
d
e
sl
ý
v
í
tn
Co byl konkré
–
nline komunit
o
)
vky,
h
c
ý
sk
e
č
e si tři webo
ejen
št
(n
pi
h
y
c
V
ý
.
h
rn
c
o
sí
b
u
d
na disk
aktivně do o
podílejte se
y,
d
n
• Zapojte se
re
t
é
v
o
inky, svět
sledujte nov
nete.
vě dnes zač
á
pr
ím
t
s
e
d
k
www.nejlepsicv.cz 55
Lenka Mrvová Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve firmě?
Lenka Mrvová
OCEŇUJI A HLEDÁM LIDI, KTEŘÍ UMÍ PROJEVIT
RADOST Z PRÁCE A ZÁJEM O OBOR.
zeče o práci,
jakého ucha
ně
V
C
ky
ru
štve?
stane do
š? Co tě tam
Když se ti do
těji v CV vidí
as
je
jč
ne
co
,
y
co
yb
jaké ch
ně je ně
chybí? Případ ebývá?
o
st
ča
m
ta
Co ti
né a př
e tebe zbyteč
naopak podl
s pracovních
lmi často popi
Ve
í?
CV
nnosti
yb
ch
V
že už popis či
Co mi v C
u
o i v případě,
vd
st
ra
ča
op
le
a
A
.
án
tí
činnos
zice pops
huje, není po
životopis obsa
jasně.
konkrétně a
profesní cíl
– životopis
p
10 let se pohybuji v oblasti marketingové komunikace. Mám zkušenost s tzv.
„rychloobrátkovým“ zbožím FMCG (pozn. Fast Moving Consumer Goods)
a 5 let zkušenost s marketingem v technickém oboru. Právě v poslední
zmiňované oblasti mám zkušenost s náborem do týmu.
CV – životopis, pohovor Lenka Mrvová
LinkedIn
přijde
decentralizace?
56 www.nejlepsicv.cz
nabíráš
ě, pro kterou
rm
fi
ve
to
ís
zejí o m
rmy, kde jsi
kteří se uchá
typické pro fi
je
o
C
t?
co je
vi
ra
Na co se lidi,
ip
ují? Je něco,
ance, musí př
é firmy fung
liv
ot
dn
nové zaměstn
je
to
kultury?
sobíš – jak ty
např. firemní
působila, pů
m z hlediska
re
fi
h
ém, řízený
ýc
jin
náborový syst sám do
ý
odlišuje od
an
ov
ip
nc
gie
, má ko
ovi, kolik ener že je
kde působím
ží na manažer
Společnost,
ě,
le
ad
zá
íp
tě
př
či
v
,
ur
ní
le
R. A
astní zadá
vl
i
it
oř
centrálním H
tv
vy
í, a může si
pohovorů vlož alosti v určité oblasti.
zn
it
ěř
trhu práce, ve
nutné prov
m segmentu
to
v
t
… či
le
5
ch
komunikace
za poslední
arketingová
m
Jaká je
t,
?
Co se změnilo
rá
tu
ili
po
or
ab
hybuješ (k
bo spíše st
po
ne
y,
se
ěn
ém
zm
er
í
ch
kt
dn
te ?
m nějaké zása m sektoru v nejbližších le
jiné)? Vidíš ta
né
doucnost v da
ntralizovat. Z
podle tebe bu
snahu vše ce
m
dí
vi
telé vyšší
i,
st
la
uze vykonava
orátní ob
rp
po
í
ko
aj
áv
ká
st
tý
y
se
Co
mnohd
ijde ale zase
R partnerů se
ntralizace, př
ce
ně
li své
vl
po
oblastních H
, že
isté (po-)zna
had je takový
aby personal
é,
tn
nu
moci. Můj od
de
lizace. Kdy bu
í do očí“.
vlna decentra
ěstnance „z oč
m
za
í
uc
do
nynější a bu
i.
mcem o prác
tkání se záje
se
u
m
ní
se
ob
yž
kd
A teď už k os
š jako první,
rétně všimne
se někdy,
o
al
St
?
Čeho si konk
ně
setkáte osob
ého?
s uchazečem
lně někoho jin
podle CV úp
a
-site?
al
on
áv
bo
ek
ne
oč
e
s
že
zku on-lin
hů
sc
í
vn
pr
Preferuješ
pohovor
slední době
vapilo tě v po
ek
Př
?
eš
uj
ve svém CV?
Co v CV oceň
měl uchazeč
co
,
co
ně
ě
jí opravdu
pozitivn
ndidáti posíla
ka
už
že
,
oduchost.
ím
dnot
rétnost, jedn
nk
ko
i
cíl.
Pozitivně ho
uj
eň
aný profesní
á CV. Dále oc
otto, či pops
m
í
strukturovan
tn
as
vl
é
itého – sv
A něco osob
CV.
v
i
afi
A fotogr
jako
Může to znít
stisk ruky. :-)
je
se
a
ů
ál
zd
i,
gn
uj
si
h
íc
sled
Jedním z prvn žádnou leklou rybu. Dále
:
ím
klišé, ale pros
kontakt.
č udržuje oční
ávala
mnou uchaze
CV jsem oček
mi, že podle
se
nějaký
o
e
al
al
,
st
,
st
no
no
A
jinou osob
hu
oc
tr
a
al
a předjím
em nezažila.
„velký úlet“ js
obně. Věřím
u on-site, os
zk
hů
sc
í
vn
pr
Preferuji
ii.
lidskou chem
na pracovní a
Proč právě Vás?
www.nejlepsicv.cz 57
Lenka Mrvová pohovor, motivační dopis
Petra shrnuje Lenka Mrvová
ekvapil
o pozitivně př
kd
ně
u
bo
do
ední
V čem tě posl
ila?
y,
? Co jsi ocen
ru
vo
jedné adeptk
ho
při po
ační dopis u
iv
la
ot
ni
m
ce
ila
O
en
s?
ační dopi
bě jsem oc
. A proč motiv
V poslední do
ný
m
iž
to
st
po
vý
á
a
, kter
oduchý
ku kandidátky
stručný, jedn
k vyššímu vě
at celý
ov
em
ed
ud
st
hl
vz
na
a
jsem ho
jak si musel
a,
ěl
ěnil
áv
zm
pr
st
vy
asnosti do
při pohovoru
erý se v souč
kt
,
t.
ém
le
st
ch
sy
náborový
h studentský
s dobou jejíc
ve srovnáním
y,
? Co jsou chyb
nejčastěji štve
ch
re
vo
ho
ních po
Co tě na osob
opakují?
at
e
ál
st
uze zaměstn
které se
adept chce po
se
že
,
m
dí
i.
vi
d
prác
Nejvíce? Poku ový zájem o tu konkrétní
ravd
op
m
uchazeči
dí
vi
ne
a
hovoru často
po
na
ku
áz
ot
i
ázek, který jim
Na jakou tvoj
nějaký typ ot
Je
t?
dě
vě
neumí odpo
?
:
dělá problém
to dvě otázky
povědět na ty
od
í
um
ne
Někdy
právě Vás?
pohovor
měla vybrat
selhání?
Proč bych si
jvětší profesní
ne
e
oj
sv
za
Co považujete
entace
CV další prez
hledu vedle
jiné
po
bo
o
ne
éh
tv
In
z
znam má
jich Linked
je
vý
na
ký
š
Ja
š?
ká
vá
ou
dá
tvého
glíš si lidi? K
kou váhu jim
ce ti přijde z
online? Goo
ní dopisy? Ja
line prezenta
on
y.
a
ur
lt
rm
fo
ku
Čteš motivač
ní
ká
profily? Ja
lněním štáb
pro mě více sp
ečná?
avá a zvídavá
m
Čtu, ale jsou
pohledu užit
ní
řád ještě zvěd
ob
po
os
i
ené
em
př
Js
ť
“.
(a
ím
ají např. ulož
uchazečů
Lidi si „googl
když adepti m
š originality
v online
i,
ní
či
m
ce
se
se
si
pi
bí
oc
Li
do
.
m
m
Jak
ivační
manažerka
e i v CV, mot
ažení.
í uchazeči,
pohovoru, al
portfolio ke st
ravdu zajímav
op
u
iál?
ed
hl
)?
ci
po
ta
o
éh
ý a má potenc
prezen
unikaci
Kdo jsou z tv
tebe zajímav
tingové kom
o
ke
pr
ar
je
m
V
do
i.
K
?
uj
eň
o které stojíš
Originalitu oc
ít?
také očekávám
motivační
t, co musí m
or. Nemusí
. Ale zároveň
ět
yb
ch
í
Jaký musí bý
sm
a zájem o ob
ne
e
ác
pr
dopis
ky“,
z
st
do
šířené zornič
ějí projevit ra
spolehlivost.
e ocením „roz
al
,
ti
er
Lidé, kteří um
ov
tr
i.
é lid
i asertivní ex
ráda pracovit
to být všichn
práci. A mám
é
sv
o
ví
lu
m
když adept
:
e
j
u
n
r
h
s
a
r
t
Pe
lidi
týmu vybírá
ý si do svého
er
kt
t,
a,
os
ěk
it
ov
ov
čl
ac
Lenka je typ
je ale nejen pr
e
aticky. Oceňu
e, pokud mát
jd
ně
ze
iro
velmi pragm
př
s
vá
z
é
er
kt
ení,
ale také nadš
m.
i opravdu záje
ác
pr
u
no
o da
ně hodnotný
ý, ale informač
čn
st
ru
st
í
en
oc
veň ne stroho
V životopise
vání“, ale záro
ete
cá
ůž
ke
m
it
„o
é
od
dn
ih
ko plus a př
popis. Tj. žá
ja
re
co,
be
ně
u
.
tk
tj
hu. Fo
úřadu“
na úkor obsa
„formuláře z
od
V
C
ní
še
ob
va
os
í
.
liš
př
i něco, co od
osobnost – na
t trochu vaše
kde bude vidě
motto atp.
zcela zvrátilo
zásadní, co by r. V té zkušenosti,
to
ní
ne
s
pi
Motivační do
vás na pohovo
nky pozvat si
pisem u starší
rozhodnutí Le
otivačním do
m
s
zejména
je
su
pi
po
samotný, ale
ák
iv
ot
kterou Lenka
m
o
n
rnuto: kvalitní
jde totiž je
y stála. Tj. sh
m
uchazečky, ne
dá
té
u
m
erá za tí
o přípravu, kt
í!
m vždy vyplat
vá
se
va
přípra
p
Lidi si „googlím“
58 www.nejlepsicv.cz
59 www.nejlepsicv.cz
žádné „okecávání“
ní
stisk ruky a oč
lete na dobrý
ys
m
í,
a
eř
ěn
dv
ín
zm
Jak vejdete do
která najdete
a
, to jsou klišé,
nicméně Lenk
u,
eb
w
kontakt. Ano
ém
ck
ti
abina
is
sl
al
to
on
pers
že stále je
na kdejakém
právě proto,
e
uj
iň
zm
ti
tyto zkušenos
zečů.
u hodně ucha
s pěkně před
ery, kteří si vá
až
áte
an
m
ty
i
mez
př. to, když m
I Lenka patří
line. Ocení na zejména
on
ou
pn
le
ok
í
plat
pohovorem pr
stažení. A to
í portfolio ke
design,
eb
w
,
ka
online vlastn
afi
pozicích gr
na
e
vc
ti
ea
pro kr
webů atp.
optimalizace
Lenka Mrvová Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě?
í
n
v
i
t
k
a
o
r
p
Tipy
hazeči na
sto neumí uc
ča
é
er
kt
na
,
dvě otázky
.
Lenka zmínila předejít v dnešní přípravě
u
m
to
Pokuste se
povědět.
pohovoru od
s?
rat právě vá
měla vyb
• P roč bych
erpejte
e student, č
t
js
d
u
k
o
(p
í?
ktu).
ofesní selhán
ntském proje
e
pr
d
ší
u
t
st
ě
jv
m
e
é
n
k
na něja
te za svoje
o např. práce
b
e
• Co považuje
n
,
e
x
a
pr
nické
ze své brigád
otku?
a aktuální f
í
n
t
á
v
k
e
d
a
trochu
áte v CV
řuje alespoň
ní fotku? A m
d
t
á
ja
v
y
k
v
e
rý
d
e
a
t
V
k
evC
výrazem,
i?
fotku? A mát
y z výletu), s
k
t
o
f
ptávané pozic
z
po
• Máte v CV
ře
ě
ý
n
v
t
á
e
v
k
(n
e
d
ím
zad
povídá a
Tj. s čistým po
ním, které od
e
č
le
b
o
s
,
o
íh
něco pozitivn
60 www.nejlepsicv.cz
Chceš na sobě pracovat?
www.recruitmenthacking.cz

Similar documents