ordin hta - Ministerul Sanatatii

Comments

Transcription

ordin hta - Ministerul Sanatatii
ORDIN
pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care
trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de
evaluare si a metodologiei de evaluare privind includerea, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fără contribuţie personală
Văzând Referatul de aprobare al Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale nr.
50/23.05.2013 ,
în temeiul art. 4^1 şi al art. 7 al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă criteriile si metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale privind
includerea, neincluderea/excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune
internaţionale (DCI) ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă continutul dosarului pe care solicitanţii trebuie să-l depună la secretariatul
Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale în vederea susţinerii propunerii de
includere a unui medicament în Lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă instrumentele metodologice adaptate dupa metodologia colaborarii
EVIDEM, prevazute in anexele 3 si 4 ale prezentului ordin.
ART. 4
Se aprobă lista niminală cu reprezentanţii Comisiei Naţionale de coordonare a
Comisiilor de specialitate cu atribuţii in domeniul evaluarii tehnologiilor medicale si cu
reprezentanţii acelaşi Comisii care fac parte din comisia de solutionare a litigiilor,
prevazute în anexele 6 şi 7 apre prezentului ordin.
ART. 5
Se aproba modelul tip al protocolului de colaborare pentru schemele de acces facilitat
al pacientilor la tratamentele costisitoare, prevazut in anexa 5 la prezentul ordin.
1
ART. 6
Începând cu trimestrul II al anului 2013, Lista cu DCI ale medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, se revizuieşte la interval de 90
de zile, la care se pot adauga 90 de zile suplimentare daca se solicita documentatie
suplimentara, prin includerea DCI-urilor care au fost evaluate în trimestrul precedent, cu
respectarea prevederilor directivei 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 şi se aprobă prin
hotărâre de guvern pânâ în data de 15 a primei luni a trimestrului ulterior evaluării.
ART. 7
Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, reprezentantii Comisiei Nationale de
coordonare a Comisiilor de Specialitate cu atributii in evaluarea tehnologiilor medicale,
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile şi instituţiile
aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Anexele nr. 1, 2, 3, 4,5, 6 si 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de
care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care
trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a
procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 210 din 19 martie 2008.
ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune aspectele privind întocmirea listelor de medicamente de uz
uman care se acordă cu şi fără contribuţia personală a asiguraţilor, reglementate de art. 6
din Directiva Consiliului 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa
măsurilor care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea
lor în sfera de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.
MINISTRU,
EUGEN NICOLAESCU
2
Avizatori
Direcţia de asistenta medicala si politici publice
Director
Dr Calin Alexandru
Data...................................
Semnatura....................
Direcţia farmaceutică
Director
şi dispozitive medicale
farm. Mihaela Udrea
Data............................................
Semnătura....................................
Serviciul programe de sănătate
Şef Serviciu
Dr. Mihaela Bardoş
Data............................................
Semnătura....................................
Direcţia sănătate publică şi
Director Adjunct
control în sănătate publică
Dr. Simona Parvu
Data............................................
Semnătura....................................
Direcţia juridică şi contencios
Director
Cons.Juridic Gabriela Angheloiu
Data........................................
Semnătura...............................................
Secretar de Stat
Dr. Adrian Pana
Data........................................
Semnătura...............................................
3
Secretar de Stat
Dr. Raed Arafat
Data........................................
Semnătura...............................................
Secretar de Stat
Francisk Iulian Chiriac
Data........................................
Semnătura...............................................
Subsecretar de Stat
Razvan Teohari Vulcanescu.
Data........................................
Semnătura...............................................
Secretar general
George Diga
Data.................
Semnătura................................
4
ANEXA 1
CRITERIILE SI METODOLOGIA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR
MEDICALE
referitoare la includerea sau neincluderea/excluderea medicamentelor în Lista cu
denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, in sistemul social de asigurari de
sanatate
Procesul de evaluare a tehnologiilor medicale se aplică in cazul medicamentelor pentru :
1. DCI-urile sau combinatiile noi
2. DCI-urile pentru care se solicită extinderea indicaţiilor
Medicamentele generice care au primit autorizaţie de punere pe piaţă direct, fără a avea un
medicament originator pe piaţa din România se supun aceleiaşi proceduri si criteria de evaluare ca şi
medicamentele biosimilare.
Includerea, excluderea si modificarea statutului de compensare (trecerea de pe o lista pe alta,
modificarea restrictiilor de prescriptive) a medicamentelor de pe Lista cu denumiri comune
internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe baza de prescriptie medicala, cu
sau fără contribuţie personală, se efectueaza de catre Comisia Nationala de Coordonare a Comisiilor
de Specialitate, la propunerea comisiilor de specialitate, cu avizul Unitatii de Evaluare a
Tehnologiilor Medicale.
5
1. CRITERIILE DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE
Tabel nr. 1. CRITERIILE DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE PENTRU DCI-URILE
CORESPUNZATOARE ALTOR MEDICAMENTE DECAT CELE BIOSIMILARE
Nr
crt.
A
CRITERIU
PUNCTE
Rezultat evaluare tehnologie medicala in Franta
A1

DCI cu beneficiu terapeutic clasa I-II
1
A2

DCI cu beneficiu therapeutic clasa III-IV
0,5
A3

DCI fara beneficiu terapeutic
0
B
Rezultat evaluare tehnologie medicala in Marea Britanie
(NICE/SMC/AWMSG)
B1

DCI aprobat pt rambursare fara restrictii fata de RCP
1
B2

DCI aprobat pt rambursare cu restrictii fata de RCP
0,5
B3

DCI neaprobat pentru rambursare
0
C
Dimensiunea rambursarii tehnologiei medicale in UE
C1

DCI rambursat in minim 16 si maxim 24 state UE
2
C2

DCI rambursat in minim 11 si maxim 15 state UE
1,5
C3

DCI rambursat in minim 6 si maxim 10 state UE
1
C4

DCI rambursat in minim 1 si maxim 5 state UE
0,5
D
Eficacitate relativa

D1

D2

D3
Eficacitate superioara a DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedita prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
Eficacitate non-inferioara a DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedita prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
Eficacitate inferioara a DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedita prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
2
1
0
6
E
Siguranta relativa

E1
E2
E3
F
Reactii adverse mai scazute ale DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedite prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
 Reactii adverse similare/egale ale DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedita prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
 Reactii adverse superioare ale DCI-ului fata de
comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedita prin
studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la momentul
depunerii cererii de includere pe Lista
Rezultate raportate de catre pacienti

F1

F2

F3
Rezultate superioare raportate de catre pacienti ale DCI-ului
fata de comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedite
prin studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la
momentul depunerii cererii de includere pe Lista
Rezultate similare / egale raportate de catre pacienti ale DCIului fata de comparator/comparatori activ(i) sau placebo,
dovedite prin studii cu cel mai inalt nivel de evidenta
disponibil la momentul depunerii cererii de includere pe Lista
Rezultate inferioare raportate de catre pacienti ale DCI-ului
fata de comparator/comparatori activ(i) sau placebo, dovedite
prin studii cu cel mai inalt nivel de evidenta disponibil la
momentul depunerii cererii de includere pe Lista
TOTAL
2
1
0
2
1
0
10
*Pentru DCI-urile care nu au trecut printr-o evaluare a institutiilor de evaluare Franta, dar sunt
rambursate in sistemul de sanatate din Franta, deţinătorii de APP sau reprezentanţii legali ai acestora
depun o declaraţie pe proprie răspundere a filialelor din Franta, obţinând acelaşi număr de puncte.
**Pentru DCI-urile care nu au trecut printr-o evaluare a institutiilor de evaluare din Marea Britanie
(NICE, SMC sau AWSMG) dar sunt compensate în Marea Britanie, deţinătorii de APP sau
reprezentanţii legali ai acestora depun o declaraţie pe proprie răspundere a filialelor din Marea
Britanie, obţinând acelaşi număr de puncte.
***Termenul de compensare se referă atât la compensarea DCI-urilor medicamentelor în regim
ambulatoriu, cât şi la medicamentele care sunt compensate în cadrul programelor naţionale de
sănătate sau prin alte modalităţi în cele 24 de state membre ale Uniunii Europene.
Cele 24 de state membre ale Uniunii Europene pentru care trebuie dovedită compensarea sunt :
1. Austria
2. Belgia
3. Bulgaria
4. Cipru
5. Republica Cehă
6. Danemarca
7
7. Estonia
8. Finlanda
9. Germania
10.Grecia
11. Ungaria
12. Irlanda
13. Italia
14. Letonia
15. Lituania
16. Luxemburg
17. Malta
18. Olanda
19. Polonia
20. Portugalia
21. Slovacia
22. Slovenia
23. Spania
24. Suedia
****Documentatia depusă reprezintă cel mai înalt nivel de evidenţă existent în momentul depunerii
cererii de evaluare. Clasificarea nivelurilor de evidenţă, conform recomandărilor internaţionale,
prezentata in ordine descrescatoare, este urmatoarea :
1. revizia sistematică însoţită sau nu de metaanaliză
2. studiul clinic randomizat dublu-orb
3. studiul clinic randomizat
4. studiul de cohorta
5. studiul caz-control
6. seriile de cazuri
7. studiile de cazuri individuale
8. opinii de experti, editorial, etc.
În cazul medicamentelor biosimilare, datorită particularităţilor structurale ale acestora, procedura de
evaluare este diferită şi are ca bază următorul criteriu:
8
Tabel nr. 2. EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE APLICATE MEDICAMENTELOR
BIOSIMILARE
STATUTUL DE COMPENSARE IN CELE 26 DE
STATE ALE UE
Numar de puncte
Medicament compensat în minim 16 state din cele 26
state membre ale Uniunii Europene
1
Medicament compensat în minim 11 şi maxim 15 state
din cele 26 state membre ale Uniunii Europene
0,75
Medicament compensat în minim 6 şi maxim 10 state
din cele 26 state membre ale Uniunii Europene
0,50
Medicament compensat în minim 1 stat şi maxim 5
state din cele 26 state membre ale Uniunii
Europene
0,25
La medicamentele biosimilare se adauga fata de cele 24 de state prevazute anterior, Franta si
Marea Britanie, ca state ale Uniunii Europene unde a fost dovedita rambursarea.
Pentru medicamentele biosimilare se prezinta dovada statutului de compensare pe denumirea
comerciala, nu pe denumirea comuna internationala.
In cazul combinatiilor cu doze fixe in care componentele sunt deja incluse in Lista, se
prezinta o analiza de minimizare a costurilor, in care costurile/DDD anuale sunt comparate cu
costurile/DDD anuale, separate ale celor doua componente ale combinatiei. Combinatia se va
introduce pe Lista numai in conditia in care costurile/DDD anuale ale acesteia sunt mai mici sau cel
mult egale cu suma costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat.
I. CRITERII DE INCLUDERE
1. Obţinerea unui punctaj de 7 puncte în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale ;
2. Pentru medicamentele biosimilare, obţinerea unui punctaj de minim 0,75 de puncte în urma
procesului de evaluare a tehnologiilor medicale.
3. Pentru combinatiile cu doze fixe in care componentele sunt deja incluse in Lista, daca
costurile/DDD anuale sunt mai mici sau cel mult egale cu suma costurilor/DDD anuale ale
componentelor
luate
separat.
9
II. CRITERII DE NEINCLUDERE/EXCLUDERE
1. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care, conform autorizaţiei de punere pe piaţă, sunt
destinate tratamentului în spital ;
2. Medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), cu excepţia celor cu indicaţie
specifică într-o boală rară gravă şi celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani, tinerilor de la 18
ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu, până la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă,
precum şi femeilor gravide şi lăuze ;
3. DCI-uri care obţin un punctaj mai mic de 7, conform criteriilor de evaluare a tehnologiilor
medicale ;
4. În cazul medicamentelor biosimilare, DCI-urile medicamentelor care obţin un punctaj inferior
limitei de 0,75 de puncte
10
2.METODOLOGIA DE EVALUARE
2.1. Cronologia evaluarii si procesul de evaluare
Etapele evaluarii si perioada alocata fiecarei etape sunt urmatoarele :
a. Depunerea dosarului la secretariatul tehnic al Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale –
T0 ; dosarele se depun in format electronic (pe CD sau DVD) la secretariatul tehnic al Unitatii
de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, in fiecare zi, intre orele 10-12h30; cererea se depune
atat in format electronic cat si in format hartie ; studiile la care se face referinta in cerere se
depun in forma integrala, in format electronic
b. Trimiterea confirmarii de depunere a dosarului catre reprezentantii detinatorului de APP –
maxim 5 zile de la depunerea dosarului ; confirmarea depunerii se face prin scrisoare cu
confirmare de primire si prin mail al Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, cu
confirmare de primare si de lectura din partea destinatarului ;
c. Trimiterea partii dosarului referitoare la eficacitatea comparativa si la siguranta comparativa
catre comisiile de specialitate – maxim 10 zile de la depunerea dosarului
d. Analizarea rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale, analiza critica a literaturii de
specialitate, analiza modelului de impact bugetar – maxim 15 zile de la depunerea dosarului
e. Primirea raspunsului Comisiei de Specialitate – maxim 25 de zile de la depunerea dosarului
f.
Compararea concluziilor Comisiei si a concluziilor UETM – maxim 40 de zile de la
depunerea dosarului ; daca exista neconcordante intre punctele de vedere ale Comisiei si punctul
de vedere al UETM, va avea loc o intalnire de mediere la maxim 45 de zile de la depunerea
dosarului
g. Solicitarea de documente suplimentare, intalniri tehnice cu reprezentantii detinatorilor de APP
– incepand cu 50 de zile de la depunerea dosarului – durata de evaluare se suspenda pe perioada
in care se asteapta documentatia suplimentara sau in care au loc intalnirile
h. Daca nu sunt necesare documente suplimentare, la maxim 50 de zile de la depunerea
dosarului, raportul tehnic al UETM si al reprezentantilor comisiilor de specialitate va fi trimis
reprezentantilor desemnati ai Comisiei Nationale de Coordonare a Comisiilor de Specialitate
cu atributii in domeniul evaluarii tehnologiilor medicale
i. Evaluarea reprezentantilor Comisiei Nationale cu atributii in evaluarea tehnologiilor
medicalese va face pe baza raportului tehnic al UETM si reprezentantilor Comisiei de
Specialitate, la care se adauga punctul de vedere al UETM asupra impactului bugetar si
propria evaluare a Comisiei, pe baza instrumentului pentru sinteza dovezilor, adaptat dupa
materialul produs de colaborarea EVIDEM si prezentat in anexa 4 ; evaluarea Comisiei
Nationale va avea loc in intervalul 50-80 de zile de la depunerea dosarului
j. Obtinerea aprobarilor interne si elaborarea hotararii de guvern pentru actualizarea Listei– T0
+80 zile – T0 + 85 zile
k. Publicarea sintezei raportului de evaluare pe site-ul Ministerului Sanatatii – intre 85 si 90 de
zile de la depunerea dosarului
l. Publicarea in Monitorul Oficial a ordinului privind includerea medicamentelor in Lista – la
maxim 90 de zile dupa depunerea dosarului
11
2.2 Atributiile Comisiilor de Specialitate, ale Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor
Medicale si ale Comisiei Nationale de Coordonare a activitatii Comisiilor de
Specialitate in procesul de evaluare
2.2.1. Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii in procesul de evaluare a
tehnologiilor medicale :
a. realizeaza evaluarea eficacitatii, a sigurantei relative şi a rezultateor raportate de
pacienţi, analizand totodata si calitatea metodologica a documentatiei depuse si
justificarea alegerii comparatorului de catre detinatorii de APP si acorda punctajele
corespunzatoare ; analiza calitatii metodologice se face prin utilizarea instrumentelor
de evaluare a calitatii dovezilor,adaptate dupa materialele produse de colaborarea
EVIDEM, prevazute in anexa 3 ; punctajul acordat de catre Comisie in evaluarea
criteriilor de eficacitate si siguranta relative are o pondere de 50% in evaluarea totala a
acestor criterii
b. elaboreaza si propun modificarea protocoalelor terapeutice, dupa introducerea in Lista
a DCI-urilor/extinderea indicatiilor ; protocoalele terapeutice se elaboreaza in
conformitate cu ghidurile internationale de realizare a protocoalelor si ghidurilor,
mentionandu-se calitatea metodologica a studiilor utilizate (nivelul evidentelor) si
taria/intensitatea recomandarilor
c. analizeaza din punct de vedere al practicii clinice si elaboreaza un unct de vedere
asupra schemelor de acces facilitat al pacientilor pentru terapiile costisitoare
2.2.2. Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale are urmatoarele atributii in
procesul de evaluare a tehnologiilor medicale
a. analizeaza rapoartele de evaluare a tehnologiilor medicale din Franta si Marea Britanie
b. analizeaza si controleaza statutul rambursarii tehnologiilor in statele Uniunii Europene
prevazute in tabelul nr. 1 si tabelul nr. 2
c. realizeaza evaluarea eficacitatii şi sigurantei relative şi a rezultatelor raportate de
pacienţi, analizand totodata si calitatea metodologica documentatiei depuse si acorda
punctajele corespunzatoare ; analiza calitatii metodologice se face prin utilizarea
instrumentelor de evaluare a calitatii dovezilor,adaptate dupa materialele produse de
colaborarea EVIDEM, prevazute in anexa 3 ; punctajul acordat de catre UETM in
evaluarea criteriilor de eficacitate si siguranta relative are o pondere de 50% in
evaluarea totala a acestor criterii
d. realizeaza cercetarea documentara si evaluarea critica a literaturii de specialitate
existenta in patologia si pentru medicamentul care solicita compensarea
e. analizeaza critic si avizeaza protocoalele terapeutice elaborate si/sau modificate de
Comisii
f. evalueaza impactul bugetar, din punct de vedere al validitatii modelului propus si al
rezultatelor
g. analizeaza si evalueaza studiile de cost-minimizare pentru combinatiile cu doza fixa,
in care se regasesc componente deja compensate in sistemul de asigurari sociale de
sanatate din Romania
h. prezinta un punct de vedere asupra impactului bugetar al introducerii tehnologiei
evaluate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania
i. elaboreaza raportul de sinteza in urma evaluarii dosarelor depuse de detinatorii de
APP, utilizand criteriile prevazute in tabelul 1 si instrumentele metodologice din
anexa 3
12
j. evalueaza din punct de vedere financiar si al organizarii sistemului sanitar schemele
de acces ale pacientilor la tratamentele cu impact bugetar superior terapiilor deja
utilizate pentru patologiile respective in Romania
13
2.2.3. Reprezentantii Comisiei Nationale de Coordonare a Comisiilor de Specialitate
desemnati prin ordin de ministru au urmatoarele atributii in procesul de evaluare a
tehnologiilor medicale
a. primesc de la Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale raportul de sinteza
prevazut la lit. i a subpunctului 2.2.2
b. primesc de la Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale punctul de vedere asupra
impactului bugetar
c. realizeaza sinteza documentelor primite, utilizand instrumentul de sinteza al dovezilor
prevazut in anexa 4
d. sintetizeaza punctele de vedere ale comisiilor de specialitate si ale Unitatii de Evaluare
a Tehnologiilor Medicale privind schemele de acces facilitat la tratamentele
costisitoare ale pacientilor
e. propun includerea in Lista a DCI-urilor sau combinatiilor noi sau modificarea
compensarii DCI-urilor sau combinatiilor cunoscute ; Comisia poate decide, pe baza
dovezilor stiintifice existente in momentul depunerii dosarului, compensarea
diferentiata a unui DCI, propunand o compensare maxima la acel subgrup de pacienti
la care beneficiul terapeutic este cel mai clar dovedit, si o compensare mai scazuta
pentru celelalte grupuri de pacienti
f. elaboreaza o fisa de sinteza in vederea argumentarii introducerii pe Lista sau a
modificarii compensarii DCI-urilor, pentru fiecare DCI evaluat si publica aceasta fisa
pe site-ul Ministerului Sanatatii
g. inainteaza lista de propuneri ministrului sanatatii
2.3. Transparenta procesului de evaluare
Raportul de sinteza al Unitatii de Evaluare a tehnologiilor Medicale prevazut la lit. i a
subpunctului 2.2.2, precum si fisa de sinteza a Comisiei Nationale de Coordonare a Comisiilor de
Specialitate sunt publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii, inaintea publicarii hotaririi de guvern in
Monitorul Oficial.
2.4 Consideratii metodologice
2.4.1 Criteriile de eficacitate si de siguranta relativa
2.4.1.1. Tipul de studii prezentate
Se prezinta studii clinice cele mai recente si cu cel mai inalt nivel de evidenta la data
solicitarii de compensare a medicamentului considerat.
Studiile clinice mentionate in dosarul solicitantului se depun in integralitate.
Se depune minim 1 studiu identificat ca avand cel mai inalt nivel de evidenta. Daca
exista una sau mai multe revizii sistematice, nu se vor mai prezenta studii clinice izolate.
Este de preferat prezentarea studiilor care compara in mod direct eficacitatea si
efectele adverse ale medicamentului de referinta si ale comparatorului ; daca, din motive bine
justificate si demonstrate de catre detinatorul de APP, aceste studii directe nu exista, se
accepta prezentarea de studii care compara medicamentul si comparatorul prin intermediul
unuia sau mai multor altor medicamente.
Daca nu exista comparatie directa intre tehnologia de evaluat si tehnologiile
alternative, se depun minim doua studii si se realizeaza comparatie indirecta, conform
tabelelor prevazute in anexa 2a.
14
Pentru comparatiile indirecte, se poate utiliza instrumentul Agentiei Canadiene de
Evaluarea
Tehnologiilor
Medicale
(CADTH),
disponibil
la
adresa
http://www.cadth.ca/en/resources/about-this-guide/download-software, care este gratuit ; la
aceeasi adresa se gaseste si ghidul de utilizare al software-ului. Alt instrument care poate fi
utilizat pentru comparatiile directe si indirecte, pentru partea de metaanaliza, este
ReviewManager, elaborat de catre Cochrane Collaboration, disponibil gratuit la adresa
http://ims.cochrane.org/revman/download
Este preferabil sa se prezinte studiile care compara eficacitatea medicamentului de
referinta si a comparatorului in conditii de utilizare uzuala (efectivitate) (relative
effectiveness) ; daca, din motive bine justificate si demonstrate de detinatorul de APP, nu
exista acest tip de studii, se vor prezenta studii care evalueaza eficacitatea „in conditii ideale”
(efficacy).
.
2.4.1.2. Alegerea comparatorului
Comparatorul din studiile prezentate trebuie sa respecte obligatoriu conditiile de mai jos:
a. sa fie un medicament cu APP in Romania sau prin procedura centralizata la nivelul
Agentiei Europene a Medicamentelor
b. sa fie un medicament rambursat in Romania, pe indicatiile si la categoriile de pacienti la
care noul medicament solicita introducerea pe lista sau extinderea indicatiilor
c. in cazul medicamentelor orfane sau a celor care nu au inca un comparator rambursat in
cadrul sistemului de asigurari sociale din Romania, comparatia se va face cu placebo, cu
terapia paliativa sau cu lipsa tratamentului.
Alte criterii care pot fi utilizate pentru selectia comparatorului, cu respectarea criteriilor
obligatorii de mai sus, sunt :
d. medicament recunoscut ca standard de aur in ghidurile europene sau nationale cu un inalt
nivel stiintific pentru indicatiile pentru care se solicita compensarea
e. medicamentul cel mai frecvent utilizat pentru indicatiile pentru care se solicita
compensarea in sistemul de sanatate din Romania
Aceste criterii au tittru indicativ si nu pot fi substituite in alegerea comparatorului
criteriilor obligatorii.
Detinatorii de APP pot prezenta studii in care medicamentul pentru care se solicita
compensarea este evaluat fata de 1 sau mai multi comparatori.
In cazul in care se prezinta un studiu cu comparatori diferiti, daca nu exista o metaanaliza
realizata in acest studiu, este obligatorie efectuarea unei metaanalize de catre detinatorul de
APP, atat pentru eficacitate, masurata prin influenta asupra efectului primar, cat si pentru
siguranta.
In cazul in care se prezinta studii cu comparatori diferiti, este obligatorie prezentarea unei
metaanalize de catre detinatorul de APP, atat pentru efectul primar, cat si pentru reactiile
adverse considerate ; totodata, in cadrul metaanalizei, este obligatorie testarea heterogeneitatii
studiilor si prezentarea rezultatelor testarii ; daca se constata ca heterogeneitatea studiilor este
atat de importanta incat poate afecta validitatea concluziilor metaanalizei, aceste studii, cat si
metaanaliza subsecventa, nu pot fi acceptate ca documentatie relevanta. In aceasta situatie,
detinatorul de APP va furniza alte studii relevante.
15
2.4.1.3. Eficacitatea si siguranta
Eficacitatea se va evalua in functie de rezultatele masurarii efectului primar si de
compararea acestor rezultate intre medicamentul de referinta si comparator.
Este de dorit ca efectul primar din studiile prezentate sa fie unul clinic si final pentru
patologia respectiva (ex. mortalitate globala sau determinata de o anumita cauza,) si nu
unul de tip intermediar sau surogat (care masoara marimi fiziologice ce se presupun a fi
corelate cu evolutia bolii). Numai in cazul in care studiile cu cel mai inalt nivel de
evidenta nu prezinta acest tip de efect primar, se accepta studii cu efecte primare surogat
sau intermediare.
Compararea sigurantei si a efectelor adverse se face prin compararea ratei de
producere a reactiilor adverse majore. Reactiile adverse majore sunt acele reactii care
provoaca fie decesul pacientului, fie pun in pericol viata pacientului, fie induc aparitia de
complicatii ce necesita spitalizarea.
2.4.1.4 Evaluarea calitatii metodologice a studiilor depuse
Evaluarea se realizeaza in paralel de catre reprezentantii Comisiei de Specialitate
desemnati de aceasta ca avand competente in analiza critica a literaturii de specialitate si
de reprezentantii UETM, utilizand instrumentele de evaluare a calitatii dovezilor din
anexa 3.
Detinatorii de APP depun la secretariatul tehnic al UETM o autoevaluare a calitatii
dovezilor, realizata pe baza aceluiasi instrument prevazut in anexa 3.
2.4.2. Evaluarea rezultatelor raportate de pacienti
Se masoara prin anii de viata ajustati la calitatea vietii (QALY) a caror determinare a
fost realizata fie prin utilizarea unui instrument generalist, de tip grila EQ-5D, fie prin
grile specifice patologiei respective, daca acestea exista.
2.4.3. Evaluarea impactului bugetar
Evaluarea impactului bugetar se face din perspectiva platitorului, in cazul Romaniei,
CNAS prin FNUASS.
Impactul bugetar se calculeaza pe o perioada de 2 ani, in cazul de fata, pentru 2013 si
2014.
Datele utilizate pentru calcularea impactului bugetar sunt urmatoarele :
- prevalenta patologiei pentru care se utilizeaza medicamentul si comparatorul
- incidenta patologiei pentru care se utilizeaza medicamentul si comparatorul
- numarul pacientilor eligibili pentru tratament, atat pentru comparator, cat si pentru
DCI-ul nou sau cunoscut
- costul anual al tratamentului, atat pentru comparator, cat si pentru DCI-ul nou sau
cunoscut; in costul tratamentului se introduce atat costurile legate de medicatia
propriu-zisa, cat si cele legate de monitorizarea evolutiei bolii (investigatii de la
borator si imagistice, vizite la medicul de familie, consultatii la medical specialist, etc)
Pentru impactul bugetar din anii 2013 si 2014 se ia ca an referinta 2012 pentru toate
datele legate de epidemiologie si de costuri.
Impactul bugetar este dat de diferenta dintre costurile noii terapii si cele ale
comparatorului.
Datele pentru comparator si pentru DCI-ul nou sau cunoscut se prezinta in urmatorul
format :
2012
2013
2014
1)Populatia eligibila pentru
tratament (nr pacienti)
2)Pretul pe UT compensat de
CNAS
3)Doza medie zilnica
4)Durata tratamentului
5)Alte costuri directe asociate
admistrarii medicamentului
- investigatii de laborator
- consultatii medic de familie
-……
TOTAL (1x2x3x4 + 5)
Sursele datelor utilizate sunt :
pentru datele epidemiologice, Centrul National pentru Statistica si Informatica in
Sanatatea Publica
- pentru datele legate de costuri, CANAMED si Casa Nationala de Asigurari de
Sanatate
Impactul bugetar are caracter informativ si UETM va prezenta un punct de vedere
Comisiei Nationale de Coordonare a Activitatii Comisiilor de Specialitate asupra acestuia,
pentru a furniza informatiile obiective ce decid modalitatea de rambursare a tehnologiei
evaluate.
-
2.4.4 Schemele de acces facilitat al pacientilor la terapii costisitoare
In cazul in care un medicament nu obtine punctajul minim necesar pentru includerea pe lista
si detinatorii de APP doresc sa ofere pacientilor acces la acel tratament, ei solicita in scris
Ministerului Sanatatii acest lucru, propunand un protocol de colaborare care se faciliteze accesul
pacientilor la acest tratament. Modelul tip al protocolului de colaborare se regaseste in anexa 5. Acest
protocol nu reprezinta o conditie obligatorie pentru includerea medicamentului pe Lista si se bazeaza
pe o intelegere de comun acord intre parti.Acest protocol poate fi prezentat si de catre detinatorii de
APP care obtin punctajul minim, dar pentru care Comisia Nationala decide ca impactul bugetar nu
justifica introducerea pe Lista si compensarea subsecventa.
2.4.5 Modalitatile de solutionare ale litigiilor
În cazul solicitărilor de includere în listă care nu sunt avizate favorabil de reprezentantii
Comisiei Nationale de Coordonare a Comisiilor de Specialitate cu atributii in domeniul evaluarii
tehnologiilor emdicale, precum şi în cazul produselor excluse de pe listă, solicitantul este anunţat în
scris, adresa de înştiinţare fiind însoţită de raportul de evaluare, care se publică şi pe site-ul
Ministerului Sănătăţii, în secţiunea dedicată Unităţii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale.
Contestaţiile faţă de avizul de neincludere/excludere se depun în termen de 7 zile lucrătoare
de la primirea avizului , la Secretariatul General al Ministerului Sănătăţii. Pentru soluţionarea
acestora se desemnează prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la
înregistrarea cererii la Secretariatul General, o comisie în a cărei componenţă se regăsesc minim :
reprezentanti ai Comisiei Nationale de Coordonare a Comisiilor de Specialitate (altii decat cei care
iau deciziile privins includerea, neincluderea sau excluderea), 2 reprezentanţi ai mediului academic
17
(cu studii de specialitate în farmacologie clinică sau sănătate publică sau economie sanitară), 2
reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, câte 1 reprezentant al asociaţiilor
reprezentative naţional ale producătorilor de medicamente şi al asociaţiilor de pacienţi si 1
reprezentant al Avocatului Poporului.
Deciziile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă, după examinarea
documentaţiei depusă de solicitant şi a raportului de evaluare a Unităţii de Evaluare a Tehnologiilor
Medicale, în cadrul unei şedinţe la care participă reprezentanţii solicitantului şi ai Unităţii de
Evaluare a Tehnologiilor Medicale. Această şedinţă are loc în maxim 10 zile lucrătoare de la numirea
membrilor comisiei.
2.4.6 Glosar de temeni utilizati in cuprinsul prezentului ordin
În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizati au următoarea semnificaţie:
a) AWSMG – All Wales Strategy Medicines Group – institutia care efectueaza evaluarea
tehnologiilor medicale in vederea compensarii medicamentelor in Wales
b) BT – beneficiul terapeutic (fr. Service Medical Rendu) ; criteriu utilizat de către instituţia ce
realizează evaluarea tehnologiilor medicale în Franţa (Haute Autorite de Sante – HAS), în
scopul includerii/excluderii medicamentelor în/din lista şi a stabilirii gradului de rambursare ;
există 5 clase de BT : BT 1 –major ; BT 2 –important ; BT 3 – moderat ; BT 4 –slab sau
minor ; BT 5 – insuficient pentru a justifica rambursarea ;
c) Bias – eroare sistematică sau deviere sistematică de la standard ; în studiile epidemiologice,
principalele tipuri de bias sunt determinate de diferenţele sistematice între grupurile care sunt
comparate (bias de selecţie), serviciile care sunt furnizate, expunerea la alţi factori decât cei
studiaţi (bias de interpretare), retragerea sau excluderea persoanelor incluse iniţial într-un
studiu sau evaluarea rezultatelor (bias de detectie) ; reviziile sistematice, ca şi celelalte tipuri
de studii, mai pot fi afectate de bias-ul de raportare, în care doar anumite date sunt furnizate ;
d) Biosimilar – produs similar unui alt produs biologic, deja autorizat, numit produs biologic de
referinţã şi înregistrat în baza procedurilor specifice ;
e) Cochrane Collaboration – organizaţie internaţională creată cu scopul de a oferi informaţii
tuturor celor care studiază serviciile de sănătate prin elaborarea, mentenanţa si creşterea
accesibilităţii reviziilor sistematice despre efectele unor intervenţii asupra stării de sănătate ;
f) Comparatie directa – reprezinta combinatia a mai multor studii care evalueaza in mod direct
medicamentul de referinta si comparatorul pentru a genera o estimare sintetica a eficacitatii
relative a celor doua medicamente
g) Comparatie indirecta – reprezinta estimarea eficacitatii relative a doua sau mai multe
medicamente in absenta unor studii directe
h) Comparatie de tratamente multiple – reprezinta estimarea eficacitatii relative a trei sau mai
multe medicamente
i) Comparatie mixta – reprezinta estimarea simultana a eficacitatii relative a trei sau mai multe
medicamente utilizand o combinatie de evidente directe si indirecte
j) DCI – denumire comună internaţională
k) DCI nou – DCI care nu este introdus în lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală ;
l) DCI cunoscut cu extindere de indicaţie – DCI care se află pe lista cu DCI ale medicamentelor
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, şi pentru care se solicită
extinderea indicaţiei ;
m) Efect clinic – este o masura directa a modului in care se simte, functioneaza sau
supravietuieste un pacient (Biomakers Definitions Working Group 2001)
n) Efect compus – combina doua sau mai multe efecte primare intr-un singur rezultat (outcome)
pentru a demonstra efectul global al tratamentului ; la pacientii la care s-a constatat aparitia
18
unuia sau altuia dintre efectele considerate ca si componente se considera ca a aparut efectul
compus
o) Efect intermediar – este un efect clinic care masoara o functie sau un simptom (ex.
supravietuirea fara semnele si simptomele bolii, frecventa anginei, toleranta la efort), dar nu
reprezinta efectul final prin care se evalueaza raspunsul la o interventie (ex. supravietuire, rata
de aparitie a evenimentelor ireversibile, etc.)
p) Efect surogat – un efect care intentioneaza sa inlocuiasca un efect clinic care nu poate fi
observant si masurat intr-un studiu ; este o variabila care furnizeaza o masura indirecta a
efectului terapeutic in situatiile in care masura directa a efectului clinic nu este fezabila sau
masurarea ei nu este practica
q) Eficacitate relativa (comparativa) – exista doua tipuri : in conditii ideale (relative efficacy),
reprezinta gradul/masura in care o interventie are mai degraba un efect benefic decat negativ,
in conditii ideale, fata de una sau mai multe interventii alternative ; “in conditii uzuale de
utilizare” (relative effectiveness), reprezinta gradul/masura in care o interventie are mai
degraba un efect benefic decat negativ, fata de una sau mai multe interventii alternative,
pentru atingerea scopului propus, in conditiile utilizarii uzuale in sistemul de sanatate
r) ETM – evaluarea tehnologiilor medicale
s) HAS – Haute Autorite de Sante, instituţia care realizează evaluarea tehnologiilor medicale în
Franţa ;
t) Heterogeneitatea studiilor – utilizat ca termen general pentru a descrie variaţia sau diversitate
participanţilor, intervenţiilor si măsurarea rezultatelor într-un set de studii clinice, sau variaţii
ale validităţii interne a acestora ; heterogeneitatea statistica descrie gradul de variaţie în
estimarea efectelor mai multor studii ;
u) Literatura “gri” – documentaţii sau publicaţii elaborate de catre instituţii guvernamentale,
mediul academic, mediul industrial sau de afaceri şi care nu apare în reviste uşor accesibile
sau în bazele de căutare uzuale ;
v) Marker biologic – este o caracteristica care poate fi masurata obiectiv si evaluata ca indicator
al unor procese biologice, procese patogenice sau raspunsuri farmacologice normale care apar
ca o consecinta a unei interventii (Biomakers Definition Working Group 2001)
w) Mascare (blinding in engleza) – procesul de prevenţie a persoanelor implicate într-un studiu
(participanţi, investigatori, evaluatori şi alţii) de a cunoaşte alocarea specifică a participanţilor
în grupurile care primesc sau nu intervenţia studiată ;
x) Metaanaliza – utilizarea metodelor statistice pentru a integra rezultatele mai multor studii
clinice ;
y) NICE – National Institute of Clinical Excellence, instituţia care realizează evaluarea
tehnologiilor medicale în Anglia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor ;
z) RCP – rezumatul caracteristicilor produsului ;
aa) Retea de evidente – totalitatea studiilor disponibile pentru analiza eficacitatii si sigurantei
relative a medicamentului de referinta si comparatorului(ilor)
bb) Revizie sistematică – o revizie a unei ipoteze de cercetare clar formulate, ce utilizează o
metodologie sistematică şi explicită pentru identificarea, selectarea şi analiza critică a
studiilor relevante, precum şi pentru colectarea şi analizarea datelor din studiile
incluse.Metodele statistice (metaanaliza) pot fi utilizate pentru analiza si sumarizarea
rezultatelor studiilor incluse ;
cc) Scottish Medicines Consortium (SMC) – instituţia care realizează evaluarea tehnologiilor
medicale în Scoţia ;
dd) SCR – studii clinice randomizate (traducere a expresiei anglo-saxone randomized controlled
trial) ; studii în care două sau mai multe intervenţii (incluzând medicamente, proceduri
medicale, servicii de sănătate) sunt comparate prin alocarea aleatorie a acestora grupurilor de
19
participanţi. Studiile clinice randomizate pot include o intervenţie de comparaţie sau
comparaţia se poate face cu situaţia în care nu se aplică nici o intervenţie ;
ee) Serii de cazuri – studiu care raportează observaţii asupra unei serii de persoane, de obicei
toate supuse aceleiaşi intervenţii, fără a exista un grup de control ;
ff) Studiu caz-control – studiu care compară persoane cu o boala sau cu un rezultat (cazuri) cu
persoane din aceeaşi populatie fără acea boala sau rezultat (control) şi care îşi propune să
determine asocierile între rezultat şi expunerea prealabilă la un factor de risc specific ; acest
tip de studiu este foarte util când rezultatul sau boala sunt rare şi expunerea prealabilă poate fi
măsurată cu acurateţe ; o mare parte a studiilor caz-control sunt retrospective, dar nu
întotdeauna ;
gg) Studiu de cohortă - studiu observaţional în care caracteristicile unui grup de subiecţi expuşi la
un factor de risc sunt comparate cu cele ale unui grup similar fărăr expunere la factori de risc
hh) Studiu observaţional – studiu în care investigatorii nu intervin, ci doar observă desfăşurarea
evenimentelor ; schimbările sau diferenţele observate la o caracteristică (ex. dacă participanţii
au primit sau nu terapia/serviciul studiat(ă)) sunt observate in corelatie cu schimbările sau
diferenţele altor caracteristici (ex. daca pacienţii au murit), fără ca investigatorul să intervină ;
ii) Validitatea internă a unui studiu – măsura în care designul şi desfăşurarea unui studiu previn
posibilitatea de bias
jj) Validitatea externă a unui studiu –generalizabilitatea rezultatelor unui studio
kk) Variabila continua (sau ordinala) – se pot gasi valori intermediare ale acesteia intre oricare
doua valori (ex. timp, temperatura, glicemie, tensiune arteriala, etc.)
ll) Variabila dihotomica (sau nominala) – poate lua o singugra valoare dintre doua valori posibile
masurate sau observate (ex. sanatos/bolnav, viu/mort, cu infarct miocardic/fara miocardic,
etc.)
mm)
Clawback - contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.104/2009 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.
20
ANEXA 2
CONTINUTUL DOSARULUI pe care solicitanţii trebuie să-l depună în vederea
susţinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu DCI a
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,pe baza de prescriptive medicala,
cu sau fără contribuţie personală
În vederea includerii în listă a unui medicament sau extinderii indicaţiilor pentru compensare,
solicitantul trebuie să depună la secretariatul Unitătii de Evaluarea Tehnologiilor Medicale din cadrul
Ministerului Sănătăţii dosarul in al carui titlu vor fi precizate :
 DCI-ul
 Indicatia pentru care se doreste includerea in Lista (daca un DCI are mai multe
indicatii, se vor depune dosare separate pentru fiecare indicatie)
 Populatia de pacienti careia i se adreseaza medicamentul (se precizeaza daca este o
populatie cu caracteristici genetice, de varsta sau cu factori de risc specifici)
 Comparatorul/comparatorii activ(i) utilizati in studiile prezentate ca support pentru
cererea de includere in Lista
Continutul dosarului este urmatorul :
1. cererea de includere/extindere a indicatiei in Lista, al carei model este furnizat in Anexa
2a
2. cele mai recente rapoarte de evaluare a tehnologiilor medicale din Franta si Marea
Britanie, descarcate de site-ul HAS si NICE sau SMC sau AWSMG
3. dovada statutului de compensare din cele 24 (pentru medicamentele biosimilare, 26) state
membre ale Uniunii Europene
4. studiile cu cel mai inalt nivel de evidenta prezentate ca suport decizional in favoarea
cererii (se includ studiile in totalitate si in limba de publicare, cu precizarea bazei de date
accesate si a datei de accesare)
5. evaluarea impactului bugetar ; daca pentru aceasta evaluarea a fost utilizat un soft special,
se va furniza softul sau reprezentantii detinatorilor de APP vor fi disponibili pentru a
prezenta modelul utilizat, ipotezele de lucru si analizele efectuate personalului Unitatii de
Evaluare a Tehnologiilor Medicale
6. checklist cu prezentarea tuturor elementelor mentionate anterior
Dosarul se depune in format electronic (pe CD sau DVD), in 4 exemplare.
Cererea se depune si in format de hartie, cu semnatura detinatorului de APP.
21
ANEXA 2a
CERERE
pentru includerea unui medicament pe Lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii
in sistemul de asigurari de sanatate cu sau fără contribuţie personală
______________________________________________________________________________
| 1. Date de identificare a medicamentului
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Denumire comercială
|
|
|____________________________________________|_________________________________|
| Denumire comună internaţională
|
|
|____________________________________________|_________________________________|
| Cod ATC
|
|
|____________________________________________|_________________________________|
| Data eliberării APP
|
|
|____________________________________________|_________________________________|
2. Forma farmaceutică, concentraţia, calea de administrare şi mărimea ambalajului
| Forma farmaceutică
|
|
|_____________________________|________________________________________________|
| Concentraţia
|
|
|_____________________________|________________________________________________|
| Calea de administrare
|
|
|_____________________________|________________________________________________|
| Mărimea ambalajului
|
|
|_____________________________|________________________________________________|
3. Date despre preţul medicamentului
______________________________________________________________________________
| Preţul cu amănuntul pe ambalaj
|
|
|____________________________________________________|_________________________|
| Preţul cu amănuntul pe unitatea terapeutică
|
|
|____________________________________________________|_________________________|
4. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
Numele companiei
Persoana de contact
Adresa
Orasul
Tara
Telefon
E-mail
5. Tipul medicamentului
|_| DCI nou;
|_| DCI cunoscut
|_| Asocieri de doua sau mai multe DCI-uri
22
6. Indicaţia terapeutică
Indicatie
terapeutica
Doza zilnica
minima
Doza zilnica
maxima
Doza zilnica
uzuala
Durata medie a tratamentului
conform RCP
7. Prezentarea compratiilor directe ale studiilor clinice randomizate
a) Identificarea studiilor clinice randomizate directe prin cautarea bazelor de date si prin
cautarea manuala
MEDLINE
EMBASE
Baze de date
de studii
clinice (trial
registries)
Alte baze
Cautare manuala
de date
Numarul
de
studii
identificate prin cautare
Numarul de studii excluse
dupa
parcurgerea
titlului/rezumatului
 nu
este
studiu
randomizat
 studiul randomizat
nu
diferentiaza
participantii care au
primit
tehnologia
evaluata
si
comparatorul
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 1
Numarul de studii excluse
dupa parcurgerea articolelor
integrale
 nu
este
studiu
randomizat
 studiul randomizat nu
diferentiaza
participantii care au
primit
tehnologia
evaluata
si
comparatorul
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 2
Numarul
studiilor
clinice
ramase
dupa
excludere
(pentru fiecare baza de date
si pentru cautarea manuala)
23
Numarul
studiilor
clinice
ramase dupa ce s-a eliminate
dublurile intre diferitele baze
de date si intre bazele de
date si cautarea manuala
TOTAL
Dintre studiile clinice ramase, se vor identifica studiile incluse in cererea de rambursare si cele
excluse, explicand ratiunea excluderii acestora din urma.
Identifian
t studiu
Titlul
studiulu
i
Autor
(i)
studi
u
Revista
de
publicare
, numarul
acesteia
si nr
pagini
Baza de
date
accesat
a si data
accesari
i
Tehnologi
a de
evaluat
Comparato
r
Scurta
descriere
aa
studiului
Motivele
excluderi
i
studiului
b) Identificarea studiilor incluse in cererea de includere
Identificantul
studiului
Titlul
studiului
Autor(i)
studiu
Revista de
publicare,
numarul
acesteia si
nr pagini
Autor
Data
publicarii
Baza de
date
accesata si
data
accesarii
c) Rezumatul comparativ al caracteristicilor studiilor clinice randomizate
Identificantul
studiului
Design
Caracteristicile
tehnologiilor
comparate (nr de
participanti/tehnologie,
doze, frecventa de
administrare, perioada
de derulare a studiului,
etc)
Primare
Rezultatele
(outcomes)
principale
Secundare
24
d) Rezumatul comparativ al rezultatelor studiilor clinice randomizate directe
Identificantul
studiului
Rezultatul
secundar
(secondary
outcome) cu CI
95%
Efecte adverse
majore pentru
tehnologia
evaluata
* interval de incredere (confidence interval
e) Rezumatul masurilor luate pentru a scadea riscul de bias in studiile clinice randomizate
directe
Identificant
studiu
Secretizarea (concealment)
Mascarea randomizarii (blinding)
alocarii randomizate
Participanti
(da/nu)
Studiul 1
Studiul 2
Rezultatul primar
(primary outcome)
*
cu CI 95%
Investigatori
(da/nu)
A/B/C/nici o secretizare
Tipul de
analiza
Evaluatori
(da/nu)
D/E/F/G
……
…….
….
Studiul n
A = randomizarea este facuta prin alegerea aleatorie din cartea de telefon/baza de date a unei
companii de telefonie
B = randomizarea este facuta de o terta parte (farmacist, companie producatoare, etc)
C = randomizarea se face prin distributia aleatoare de plicuri sigilate, opace
D = analiza intentiei-de-tratament (intention-to-treat analysis)
E = analiza se face pt toti participantii
F = analiza per protocol
G = alt tip de analiza
Pentru tipul de analiza, se va specifica cum au fost analizate datele lipsa (datorate fie abandonului
studiului de catre o parte din participant, fie din alte cauze).
f) Circuitul pacientilor in studiile clinice randomizate directe
Identificant
studiu
Numarul initial
al pacientilor
randomizati
Numarul
pacientilor care
nu au primit
tratamentul (se
exprima ca
Numarul
pacientilor care
nu au mai fost
monitorizati
ulterior (lost to
Numarul
pacientilor care
au abandonat
(discontinued)
(se exprima ca
Numarul
pacientilor
analizati
(se
exprima
25
valoare
absoluta si
procent)
follow-up) (se
exprima ca
valoare
absoluta si
procent)
valoare absoluta
si procent)
ca valoare
absoluta
si
procent)
Studiul nr 1
Tratamentul
de
N
evaluat
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
- tratamentul de
evaluat
(doza
de initiere)
- tratamentul de
evaluat
(doza
crescuta)
Comparator
N
n (%)
Studiul nr 2
g) Criteriile de eligibilitate ale pacientilor in studiile clinice randomizate directe
Identifiant studiu
Criterii de
includere
Criterii de
excludere
Studiul nr 1
Studiul nr 2
….
h) Caracteristicile participantilor care variaza intre grupurile randomizate din studiile clinice
randomizate directe
Identifiant studiu
Primul grup
randomizat
Al doilea grup
randomizat
Al treilea grup
randomizat
etc
26
Studiul nr 1
Varsta
Sex
etc
i) Interventiile/tehnologiile/medicamentele comparate in cadrul studiilor clinice randomizate
directe
Identifiant
studiu
Studiul nr 1
Tehnologie/interventie/tratament
Doze
Perioada
studiului
(valoarea
medie si
intervalul de
valori)
Perioada de
monitorizare
ulterioara
(follow-up)
(valoarea medie
si intrevalul de
valori)
Tehnologia de evaluat
Comparator
Studiul nr 2
Tehnologia de evaluat
Comparator
j) Rezultatele primare ale studiilor clinice randomizate directe si metoda statistica de analiza a
acestora
Identifiant studiu
Definirea rezultatului
primar (primary
outcome)
Metoda de analiza
statistica
Studiul nr 1
Studiul nr 2
etc
27
k) Rezultatele secundare ale studiilor clinice randomizate si metoda statistica de analiza a
acestora
Identifiant studiu
Definirea
rezultatului
secundar
(secondary
outcome)
Metoda de analiza
statistica
Studiul nr 1
Studiul nr 2
etc
l) Metaanaliza rezultatelor (outcomes) relevante (disponibile ca date dihotomice) in studiile
clinice randomizate (exprimat ca risc relativ)
N.B. Este vorba de metaanaliza pentru primary/secondary outcomes, cu rezultatele exprimate
sub forma de risc relativ ; se vor face tabele separate pentru primary si secondary outcomes.
Identifiant studiu
Tehnologia de
*
evaluat
Comparator
Grafic (forest plot)
(se introduce aici) –
se introduce doar
un singur forest
plot pentru cele 2
studii
Riscul relativ – cu
CI 95%
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Rezultatele cumulate
– numai daca s-a
aplicat
modelul
efectelor
aleatorii
(random
effects
model)
Testul chi patrat
pentru
heterogeneitate ; p =
*
rezultatul se exprima ca fractie (numarul celor care au obtinut primary sau secondary
outcome/numarul total al persoanelor din grup) si ca procent
Daca se prezinta mai mult de 2 studii in cererea de includere si nu toate studiile se regasesc in
metaanliza, se va justifica alegerea studiilor selectionate pentru metaanaliza.
28
m) Metaanaliza rezultatelor (outcomes) relevante (disponibile ca date dihotomice) in studiile
clinice randomizate (exprimat ca diferenta de risc)
N.B. Este vorba de metaanaliza pentru primary/secondary outcomes, cu rezultatele exprimate sub
forma de diferenta de risc (risc absolut) ; se vor face tabele separate pentru primary si secondary
outcomes.
Tehnologia de
*
evaluat
Identifiant studiu
Comparator
Grafic (forest plot)
(se introduce aici)
Diferenta de risc –
cu CI 95%
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Rezultatele cumulate –
numai daca s-a aplicat un
modelul
efectelor
aleatorii (random effects
model)
Testul chi patrat pentru
heterogeneitate ; p =
n) Metaanaliza rezultatelor (outcomes) relevante (disponibile ca date continui) in studiile clinice
randomizate directe (exprimate ca end point)
Identifiant
studiu
Tehnologia de evaluat
Numarul de
pacienti la care
apare
outcome-ul/nr
total de
pacienti din
grup (%)
Valoarea
medie a
outcome-ului
la finalul
studiului (end
point mean)
(+deviatia
standard –
DS)
Comparator
Numarul de
pacienti la
care apare
outcomeul/nr total de
pacienti din
grup (%)
Grafic
(forest
plot)
Diferenta
medie (este
diferenta
intre
coloana 3 si
5) cu un CI
95%
Valoarea
medie a
outcome-ului
la finalul
studiului (end
point mean)
(+deviatia
standard –
DS)
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Rezultatele
cumulate –
29
numai daca s-a
aplicat un
modelul
efectelor
aleatorii
(random
effects model)
Testul chi
patrat pentru
heterogeneitate
;p=
o) Metaanaliza rezultatelor (outcomes) relevante (disponibile ca date continui) in studiile
clinice randomizate directe (exprimate ca modificare fata de starea bazala)
Identifiant
studiu
Tehnologia de evaluat
Valoarea
bazala
(+ DS)
Valoarea
la finalul
studiului
(end
point
mean)
(+DS)
Modificare
(+ DS) –
este
diferenta
dintre
coloana 3
si coloana
2
Grafic
(forest
plot)
Comparator
Valoarea
bazala
(+ DS)
Valoarea
la finalul
studiului
(end
point
mean)
(+DS)
Diferenta
medie
(este
diferenta
intre
coloana
4 si 6) cu
un CI
95%
Modificare
(+ DS) –
este
diferenta
dintre
coloana 6
si coloana
5
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Rezultatele
cumulate –
numai daca s-a
aplicat un
modelul
efectelor
aleatorii
(random
effects model)
Testul chi
patrat pentru
30
heterogeneitate
;p=
31
p) Metaanaliza rezultatelor (outcomes) relevante (disponibile ca date de tip timp pana la
producerea evenimentului – time-to-event data) in studiile clinice randomizate directe
Identifiant studiu
Rata hazardului (hazard ratio) –
95% CI
Log p
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Etc
8. Prezentarea comparatiilor indirecte ale studiilor clinice randomizate
Comparatiile indirecte se prezinta atunci cand nu exista o studii ce compara direct tehnologia
A (tehnologia de evaluat) cu B (comparatorul ales), dar exista studii ce compara, de exemplu
A cu C (un alt comparator, ce reprezinta referinta comuna) si B cu C (sau A cu C, C cu D si B
cu D).
Aceste studii pot fi introduse intr-o comparative indirecta numai daca masoara acelasi tip de
outcome si au efecte primare/secundare (primary/secondary endpoint) similare.
a) Prezentarea rezultatelor cautarii studiilor clinice de inclus in comparatia indirecta
MEDLINE
Numarul de studii identificate
prin cautare
Numarul de studii excluse
dupa
parcurgerea
titlului/rezumatului
 nu
este
studiu
randomizat
 studiul randomizat nu
diferentiaza
participantii care au
primit
tehnologia
evaluata
si
comparatorul
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 1
Numarul de studii excluse
dupa parcurgerea articolelor
integrale
 nu
este
studiu
randomizat
 studiul randomizat nu
EMBASE
Baze de date
de studii
clinice (trial
registries)
Alte baze
de date
Cautare
manuala
diferentiaza
participantii care au
primit
tehnologia
evaluata
si
comparatorul
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 2
Numarul
studiilor
clinice
ramase
dupa
excludere
(pentru fiecare baza de date
si pentru cautarea manuala)
Numarul
studiilor
clinice
ramase dupa ce s-a eliminate
dublurile intre diferitele baze
de date si intre bazele de
date si cautarea manuala
TOTAL
b) Prezentare studiilor clinice incluse in dosarul solicitantului si incluse in comparatia indirecta
Identifian
t studiu
Titlul
studiulu
i
Autor
(i)
studi
u
Revista
de
publicar
e,
numarul
acesteia
si nr
pagini
Baza de
date
accesat
a si data
accesari
i
Tehnologi
a de
evaluat
Comparato
r
Scurta
descriere
aa
studiului
Studiile
sunt
comparabil
e (da/nu)?
c) Prezentarea studiilor clinice identificate prin cautare care au fost excluse de la introducerea in
comparatia indirecta si a motivelor excluderii
Identifian
t studiu
Titlul
studiulu
i
Autor
(i)
studi
u
Revista
de
publicare
, numarul
acesteia
si nr
pagini
Baza de
date
accesat
a si data
accesari
i
Tehnologi
a de
evaluat
Comparato
r
Scurta
descriere
aa
studiului
Motivele
excluderi
i
studiului
33
d) Rezumatul studiilor clinice randomizate incluse in comparatia indirecta
Identifiant
studiu
Tehnologia de
evaluat (doza)
Tehnologii de referinta (comparatori
intermediari)
Comparatorul
ales pentru
evaluare
(doza)
Placebo Tratament Tratament Tratament
A (doza) B (doza)
C (doza)
Studiul nr 1
Studiul nr 2
Studiul nr 3
etc
e) Rezumatul rezultatelor comparatiei indirecte
Identifiant
studiu
Studiile clinice pentru tehnologia de
evaluat
Studiile clinice pentru comparatorul ales
pentru evaluare
Riscul
r
e
l
a
t
i
v
i
n
d
i
r
e
c
t
–
C
I
9
5
%
c
Efectul
tratamentului
exprimat prin
riscul relativ
a
– CI 95%
Proportia
pacientilor
la care sa atins
outcomeul sau
endpointul/totalul
pacientilor
din grup
(pentru
Proportia
pacientilor la
care s-a atins
outcome-ul
sau endpointul/totalul
pacientilor din
grup (pentru
comparatorul
de referinta) %
Proportia
pacientilor la
care s-a
atins
outcome-ul
sau
endpointul/totalul
pacientilor
din grup
(pentru
Proportia
pacientilor la
care s-a
atins
outcome-ul
sau
endpointul/totalul
pacientilor
din grup
(pentru
Efectul
tratamentului
exprimat prin
riscul relativ
b
– CI 95%
34
tehnologia
de
evaluat) %
comparatorul
de referinta)
comparatorul
ales pentru
evaluare)
Studiul nr 1
Studiul nr 2
etc
Rezultate
cumulate
(pooled
d
results)
a
este vorba de RR al tehnologiei de evaluat fata de comparatorul de referinta
b
este vorba de RR al comparatorului ales pentru evaluare fata de comparatorul de referinta
c
este vorba de RR al tehnologiei de evaluat fata de compratorul ales pentru evaluare
d
rezultatele cumulative se obtin aplicand modelul efectelor aleatorii
9. Prezentarea datelor provenite din studii clinice nerandomizate
a) Prezentarea rezultatelor cautarilor in bazele de date si ale cautarii manual
MEDLINE
EMBASE
Baze de date
de studii
clinice (trial
registries)
Alte baze
de date
Cautare
manuala
Numarul de studii identificate
prin cautare
Numarul de studii excluse
dupa
parcurgerea
titlului/rezumatului
 nu
este
studiu
nerandomizat
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 1
Numarul de studii excluse
dupa parcurgerea articolelor
integrale
 nu
este
studiu
nerandomizat
 participantii selectati
nu
corespund
indicatiilor tehnologiei
evaluate
SUBTOTAL 2
Numarul
studiilor
clinice
ramase
dupa
excludere
(pentru fiecare baza de date
si pentru cautarea manuala)
Numarul
studiilor
clinice
ramase dupa ce s-a eliminate
dublurile intre diferitele baze
de date si intre bazele de
35
date si cautarea manuala
TOTAL
b) Prezentarea studiilor nerandomizate incluse in dosarul solicitantului
Identifiant
studiu
Titlul
studiului
Autor
(i)
studiu
Revista
de
publicare,
numarul
acesteia
si nr
pagini
Baza de
date
accesata
si data
accesarii
Tipul
studiului
Scurta
descrierea
a studiului
Studiile
sunt
comparabile
(da/nu)?
10. Date privind evaluarea tehnologiilor medicale (se va completa numai pentru rapoartele din
Franţa şi Marea Britanie). Care sunt cele mai importante şi relevante studii de evaluarea
tehnologiilor medicale efectuate în legătură cu medicamentul propus? Se furnizeaza link-ul
raportului de evaluare a tehnologiilor medicale din Franta si Marea Britanie.
11. Datele privind rambursarea în statele membre ale Uniunii Europene (se iau în considerare
cele 24 state membre ale Uniunii Europene prevăzute în anexa 1 a prezentului ordin sau 26 pentru
medicamentele biosimilare).
Nr. Crt.
Tara
Compensare
(da/nu)
Nivel de
compensare
Restrictii de
prescriere
(da/nu) ; se
precizeaza
tipul de
restrictii*
Protocol de
prescriere
(da/nu)
Scheme de
acces facilitat
al pacientilor
la tratamente
costisitoare
sau scheme
de impartire a
riscului
(da/nu) ; se
precizeaza
tipul
schemei**
*Termenul de restrictii are urmatoarele semnificatii in contextual prezentului ordin :
 restrictii referitoarea la sexul, varsta, prezenta unor factori de risc, prezenta unor factori
genetici specifici la nivelul populatiei care beneficiaza de tratament
 restrictii referitoare la durata tratamentului
 restrictii referitoare la modalitatea de prescriere : ex. medicamente prescrise numai in spital
 restrictii referitoare la tipul de compensare : ex. compensare pe termen limitat, cu conditia
unor studii sau evidente suplimentare ce trebuie oferite autoritatilor pentru continuarea
compensarii
**Termenii de scheme de impartire a riscului si de scheme de acces facilitat al pacientilor la
tratamente costisitoare au urmatoarele semnificatii in contextual prezentului ordin :
36
 contracte de tip cost-volum sau cost-volum-rezultat
 contracte sau protocoale de tip price caps
 contracte sau protocoale prin care se ofera un anumit numar de cicluri de tratament gratuit, in
conditii bine determinate si cu o monitorizare adecvata a raspunsului
Declar că informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt corecte şi complete în fiecare detaliu şi
înţeleg că Ministerul Sănătăţii are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această cerere nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
10. Semnătura solicitantului, ştampila şi data
Semnătura solicitantului şi ştampila
Data
37
ANEXA 3
INSTRUMENTE DE EVALUAREA A CALITATII DOVEZILOR
Aceste grile au fost elaborate de colaborarea EVIDEM si Ministerul Sanatatii a obtinut dreptul de ala
adapta si utiliza in mod gratuit din partea acesteia .
Prezentul document reprezintă traducerea din limba engleză în limba română a grilei de evaluare.
Aceste grille se completeaza pentru fiecare studiu clinic in parte.
Date epidemiologice
Integralitatea şi consistenţa raportării
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Tipul de dovezi
Întrebare
Date epidemiologice
Sunt raportate toate aspectele studiului?
Este raportarea completă şi
transparentă? (da/nu)
Sunt informaţiile concordante în toate
secţiunile raportului de studii/publicaţiei
(rezumat, metode, rezultate, discuţii)?
(da/nu)
Prezentare
critică de
ansamblu
Nivelul calităţii
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
A se consulta aspectele mai jos
Criteriu
Întrebare
1
Populaţia
studiată
Sunt raportate caracteristicile populaţiei
(vârstă, sex, stadiul bolii, comorbidităţi,
criteriile de includere/criteriile de
excludere etc.)? Este raportat fluxul
participanţilor?
2
Situaţia/contextul
şi perioada de
colectare a
datelor
Este contextul descrisă în mod clar,
incluzând locul (locurile) şi perioadele de
colectare a datelor?
Masurarea
rezultatelor
Sunt definite măsurile pentru toate
rezultatele principale şi secundare? Sunt
raportate
instrumentele/metodele/unităţile/sursele
folosite pentru măsurarea rezultatelor?
Sunt raportate ipotezele pentru
selectarea rezultatelor?
3
4
Designul studiului
DA/NU
OBSERVATII
Este designul raportat detaliat?
(estimările dimensiunii eşantionului,
metoda de alocare a pacienţilor,
mascarea (blinding), controlul factorilor
de confuzie
38
5
6
Analiza statistică
Rezultate
Sunt analizele principale şi secundare
descrise în mod clar?
Sunt rezultatele raportate în mod clar?
Sunt raportate toate rezultatele? Sunt
raportate rezultatele tuturor analizelor?
Sunt acestea concordante în toate
secţiunile raportului de studiu/publicaţiei
(rezumat, rezultate, discuţii)?
Date epidemiologice
Relevanţă şi validitate
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Prezentare
critică de
ansamblu
Tipul de dovezi
Întrebare
Date epidemiologice
Este problematica studiului relevantă (context, orizont
de timp, populaţia studiată şi rezultate)?
Este designul corespunzător (context & design, mărimea
eşantionului, alocarea pacienţilor, analiza statistică,
statistici)?
A se consulta aspectele mai jos
Aspect
Întrebare
1
Populaţia studiată
Este relevantă populaţia studiată (vârstă, sex, stadiul
bolii, comorbidităţi, criteriile de includere/criteriile de
excludere etc.)? Corespunde populaţiei reale pentru care
se intenţionează utilizarea intervenţiei?
2
Situaţia/contextul şi
perioada de colectare
a datelor
Sunt relevante şi valide contextul şi perioada de
colectare a datelor?
3
Rezultatele măsurate
Sunt relevante rezultatele măsurate selectate
(prevalenţa, incidenţa)? Sunt valide justificările pentru
selectarea rezultatelor? Sunt valide
instrumentele/metodele/unităţile/sursele folosite
pentru rezultatele măsurate?
4
Designul studiului
A fost adecvată mărimea eşantionului? Este adecvat
designul, inclusiv metodele adecvate de selectare a
participanţilor şi controlul variabilelor de tip confounder?
5
Analiza statistică
Este analiza statistică adecvate şi completă? Sunt
utilizate metode statistice solide şi relevante (de
exemplu, date-lipsă; controlul variabilelor tip
confounder; analiza pe subgrupuri)?
6
Rezultate
DA/NU
Nivel de caliatte
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
OBSERVATII
Reflectă rezultatele observate epidemiologia populaţiei
din care a fost selectat eşantionul studiului?
39
DATE CLINICE, DATE PRIVIND EFICACITATEA ŞI DATE PRIVIND REZULTATELE REPORTATE DE
PACIENŢI
Date clinice, date privind eficacitatea reală şi date privind rezultatele reportate de
pacienţi
Integralitatea şi consistenţa raportării
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Tipul de dovezi
Întrebare
Date privind
eficacitatea/siguranţ
a
Sunt raportate toate aspectele studiului? Este
raportarea completă şi transparentă?
Prezentare critică de ansamblu
Nivel de calitate
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
A se consulta aspectele mai jos
4
Excelent
Aspect
Întrebare
DA/NU
1
Populaţia ţintă
Sunt raportate caracteristicile populaţiei (vârstă, sex, stadiul bolii,
comorbidităţi, criteriile de includere/criteriile de excludere, contextul etc.)?
Este raportat fluxul pacienţilor ?
2
Intervenţii &
comparatori
Sunt descrise în întregime intervenţiile şi comparatorii intervenţiilor? Este
menţionată justificarea pentru selectarea comparatorilor?
3
Orizont de
timp
Este raportată durata recrutării, intervenţiei şi a urmăririi pacienţilor?
4
Rezultatele
măsurate
Sunt raportate toate rezultatele principale şi secundare măsurate
(eficacitatea, siguranţa şi RPP)? Sunt raportate
instrumentele/metodele/unităţile/sursele folosite pentru rezultatele
măsurate? Sunt raportate ipotezele pentru selectarea rezultatelor raportate?
5
Designul
studiului
Este designul raportat în detaliu? (estimările dimensiunii eşantionului, metoda
de alocare/randomizare a pacienţilor, , controlul factorilor de confuzie etc.)?
6
Analiza
statistică
Sunt descrise în mod clar analiza principală şi analizele secundare?
7
Evenimente
adverse
Sunt raportate metodele utilizate pentru monitorizarea producerii de
evenimente adverse? Este descrisă justificarea pentru raportarea
evenimentelor adverse? Sunt evenimentele adverse raportate pentru
intervenţie şi comparatori?
8
Rezultate
Sunt rezultatele raportate în mod clar? Sunt raportate toate rezultatele? Sunt
raportate rezultatele tuturor analizelor? Sunt acestea concordante în toate
secţiunile raportului de studiu/publicaţiei (rezumat, rezultate, discuţii)?
Sunt informaţiile concordante în toate secţiunile
raportului de studiu/publicaţiei (rezumat,
metode, rezultate, discuţii)?
OBSERVAŢIE
40
Date clinice, date privind eficacitatea reala şi date privind rezultatele reportate de
pacienţi
Relevanţă şi validitate
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Tipul de dovezi
Întrebare
Date privind
eficacitatea/siguranţa
Este problematica studiului relevantă (alegere a
comparatorilor, orizont de timp, populaţia
studiată şi rezultate)?
Prezentare critică de ansamblu
Este designul corespunzător (context & design,
mărimea eşantionului, alocarea pacienţilor,
analiza statistică, statistici)?
Nivel de calitate
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
A se consulta aspectele mai jos
Aspect
Întrebare
1
Populaţia ţintă
Este relevantă populaţia ţintă (vârstă, sex, stadiul bolii, comorbidităţi, criteriile de
includere/criteriile de excludere, context etc.)? Corespunde populaţiei reale pentru
care se intenţionează utilizarea intervenţiei?
2
Intervenţii &
comparatori
Este intervenţia în concordanţă cu utilizarea preconizată? Reflectă alegerea
comparatorilor practica standard?
3
Rezultatele
măsurate
Sunt relevante măsurile de exprimare a rezultatelor selectate (eficacitate, siguranţă şi
RPP)? Sunt valide justificările pentru selectarea rezultatelor? Sunt valide
instrumentele/metodele/unităţile/sursele folosite pentru rezultatele măsurate
(eficacitate, RRP*)?
4
Designul
studiului
A fost adecvată mărimea eşantionului? Este adecvat designul? În cazul SCR (RCTs)
acestea includ: randomizare; alocare ascunsă a pacienţilor; alegerea procedurii
adecvate de mascare (blinding); urmărirea completă a pacienţilor; evitarea efectelor
remanente.
Evenimente
adverse
Sunt relevante şi valide metodele pentru monitorizarea incidenţei evenimentelor
adverse şi ipotezele privind legătura dintre evenimentele adverse și intervenţile din
studiu, având în vedere experienţa anterioară cu intervenţii/populaţii similare? Sunt
raportate toate cazurile relevante de evenimente adverse (decese, evenimente grave,
comune, întreruperile), atât evenimentele cauzate de tratament cât şi cele cu diferite
cauze?
6
Orizont de timp
Este orizontul de timp suficient de lung pentru a surprinde toate diferenţele relevante
în ceea ce priveşte rezultatele cheie între intervenţie şi comparatori? (de exemplu, A
fost studiul oprit în mod prematur din cauza efectelor negative sau benefice
observate?)
7
Analiza statistică
Este analiza statistică adecvată şi completă și utilizează statistici solide şi relevante (de
exemplu, intenţia de a trata; date-lipsă; controlul variabilelor de tip confounder; analiza
pe subgrupuri)?
8
Rezultate
(precizia şi
puterea
efectului)
Sunt diferenţele observate relevante (din punct de vedere clinic sau statistic)? Exista
dovada unei relații doză-efect?
5
DA/NU
OBSERVAŢIE
41
MODEL PRIVIND IMPACTUL BUGETAR
Model privind impactul bugetar
Integralitatea şi consistenţa raportării
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Tipul de dovezi
Întrebare
Impactul bugetar
Conţine modelul privind impactul
bugetar toate elementele standard
privind raportarea? Sunt raportate toate
aspectele modelului? Sunt estimările
folosite concordante cu sursele? Sunt
informaţiile concordante în toate
secţiunile raportului de studiu/publicaţiei
(rezumat, metode, rezultate, discuţii)?
Prezentare critică de ansamblu
Nivel de calitate
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
A se consulta aspectele mai jos
Aspect
Întrebare
1
Populaţia ţintă
Este definită populaţia ţintă? Sunt definite acoperirea
ţintă/utilizarea preconizată?
2
Intervenţie
context
şi
OBSERVAŢIE
Sunt raportate ipotezele/designul privind intervenţiile
(doza de tratament, durata tratamentului, modul de
administrare)?
Model & Proiecție
Este descris modelul? Sunt raportate ipotezele pentru
proiecții (pacienţi noi, comutarea între intervenţii şi
mişcările de piaţă & introducerea în viitor a altor
intervenţii)? Este orizontul de timp raportat în mod clar?
4
Date
privind
intrarile (input)
Sunt raportate datele pentru intrari, sursele acestora şi
metodele pentru estimări (solicitări de rambursarei,
pacienţi, epidemiologie, costuri unitare pentru
intervenţie, date clinice)?
5
Costul intervenţiei
Sunt raportate ipoteze pentru estimarea costului
intervenţiei?
6
Analiza de
sensibilitate
Sunt raportate analizele de sensibilitate? Sunt raportate
justificările pentru selectarea parametrilor şi a
intervalelor utilizate în analizele de sensibilitate?
7
Rezultate
Sunt raportate rezultatele defalcate (de exemplu, în
funcţie de an # solicitări, # pacienţi şi costuri pentru
fiecare intervenţie)?
3
DA/NU
42
EVIDEM
Model privind impactul bugetar
Relevanţă şi validitate
Boala:
Intervenţia:
Contextul:
Studiul:
Tipul de dovezi
Întrebare
Prezentare critică de ansamblu
Impact bugetar
Este problematica studiului relevantă
(alegerea medicamentului/a pieţei care va fi
captată, orizont de timp, populaţia de
pacienţi, taxe de eliberare a retetelot şi
adaosul distribuitorului)?
Este designul adecvat (de exemplu, cât este
de aproape de evoluţia pieţei reale, forţa
ipotezelor, analizele de sensibilitate,
calitatea surselor [clinice, costuri,
epidemiologie])? Sunt incluse genericele?
Nivel de calitate
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
A se consulta aspectele mai jos
Aspect
Întrebare
1
Populaţia ţintă
Corespunde populaţia ţintă utilizării
preconizate/acoperirii vizate (vârstă, stadiul bolii,
comorbidităţi, prima linie, a 2-a linie după eșec cu XX,
etc.)?
2
Intervenţie şi
context
Sunt ipotezele/designul privind intervenţiile (doza de
tratament, durata tratamentului, modul de
administrare) valide în ceea ce priveşte
indicaţiile/acoperirea propusă?
3
Model & proiecții
Este structura modelului validă? Sunt justificările
pentru proiecțiile de viitor (pacienţi noi, comutări între
intervenţii, mişcarea pieţei & introducerea în viitor a
altor intervenţii) bazate pe dovezi? Este proiecția
realistă conform cunoştinţelor actuale?
Este orizontul de timp suficient de lung?
4
Date privind
intrarile
Sunt valide datele de intrare, sursele acestora şi
metodele pentru estimări (pacienţi, epidemiologie,
costuri unitare pentru intervenţie, date clinice)? În
privinţa medicamentelor, sunt genericele incluse?
5
Costul
intervenţiei
Sunt luate în calcul toate costurile relevante ale
intervenţiei preconizate? (de exemplu, pentru
medicamente, taxele de eliberare a retetelor) Sunt
valide ipotezele pentru estimările costurilor?
6
Analize de
sensibilitate
Acoperă analizele de sensibilitate parametri cei mai
importanţi in cadrul unui interval valid?
7
Concluzie
Sunt concluziile susţinute prin rezultate?
DA/NU
OBSERVAŢIE
EVIDEM
REZUMAT AL EVALUĂRII CALITĂŢII PENTRU O SERIE DE STUDII
SUMAR
Integralitatea şi consistența raportării
Seria de studii
Boala:
Intervenţia:
Context:
o
Tipul de dovezi
Întrebare (Întrebări)
Date privind
eficacitatea/sig
uranţa
Cât este de completă şi transparentă raportarea
seriei de studii în ceea ce priveşte tipul de
dovezi?
SAU
Date
epidemiologice
SAU
Economice
Enumeraţi studiile individuale incluse; folosind
instrumentele de mai sus, prezentaţi o evaluare
detaliată pentru fiecare studiu înaintea sintezei pentru
seria de studii pentru un anumit tip de dovezi.
Prezentare critică de ansamblu
Sunt studiile clinice individuale relevante şi
valide? COMPLETAŢI INSTRUMENTELE DE MAI
SUS PENTRU FIECARE STUDIU INDIVIDUAL
Nivel de calitate
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
Notă: Consistenţa se referă în acest caz la
consecvenţa raportării în toate secţiunile
studiilor individuale (de exemplu, rezumat,
metode, rezultate, discuţii). Consistenţa între
studiil se referă la validitatea unui corpus
(ansamblu) de date şi este explorată în
instrumentul „SUMAR-Relevanţă şi Validitate” de
mai jos.
SUMAR Relevanţă şi validitate
Boala:
Intervenţia:
Situaţia:
Tipul de dovezi
Întrebare (Întrebări)
Date privind
eficacitatea/sig
uranţa
Cât este de relevant programul de cercetare în
ceea ce priveşte tipul de dovezi? Sunt concluziile
valide pentru paleta de studii (concluziile între
studii sunt concordante sau contradictorii)?
SAU
Date
epidemiologice
SAU
Economice
Sunt studiile clinice individuale relevante şi
valide? COMPLETAŢI INSTRUMENTELE DE MAI
SUS PENTRU FIECARE STUDIU ÎN PARTE
Seria de studii
o
Enumeraţi studiile individuale incluse; folosind
instrumentele de mai sus, prezentaţi o evaluare
detaliată pentru fiecare studiu înaintea sintetizării
pentru seria de studii pentru un anumit tip de dovezi
Prezentare critică de ansamblu
Indicator al calităţii
1
Scăzut
2
Mediu
3
Înalt
4
Excelent
EVIDEM
ANEXA 4
INSTRUMENT PENTRU SINTEZA DOVEZILOR
Aceste grile au fost elaborate de colaborarea EVIDEM si Ministerul Sanatatii a obtinut dreptul
de ala adapta si utiliza in mod gratuit din parte acesteia .
Prezentul document reprezintă traducerea din limba engleză în limba română a grilei.
Surse
Sursă
Date căutate
PubMed/Medline,
Embase
Centre de Analiză și Diseminare (CRD) al Universitatii din York (UK)
Registre ale trialurilor (CLINICALTRIALS.GOV)
Site-uri web ale Asociațiilor pentru diferite boli
Analize Cochrane
Rapoarte de Evaluare ale AHRQ, NICE, CADTH etc…
Căutare manuală a bibliografiilor
Alte ( specificați)
Cuvinte cheie
Concept 1
Boală
Tratament &
comparatori
Concept 2
Concept 3
Boală
Mortalitate, morbiditate, calitatea vieții, etc
Epidemiologie
Prevalență, incidență, etc
Povara
Povara, calit. vieții, RRP, povara economică etc
Interventie
Comparatori
Ghiduri, recomandari
Practica clinica, scheme/ tipare terapeutice, practica
Concept 4
EVIDEM
curentă, prescriere, etc
Context
Rezultate clinice
Eficacitate teoretica și practică,siguranță
Evaluare economică
Utilitate, cost*, eval economică*, productivitate, costeficacitate, cost-beneficiu etc
Etică
echitate, utilitate, eficiență, contextul de priorități
Context general
Capacitatea sistemului , utilizare inadecvata, bariere de
implementare, presiuni, context politic/istoric ,etc.
1
1.1
SINTEZA DOVEZILOR
Criteriile MODELULUI DE BAZĂ MCDA
Instructiuni pentru realizarea sintezei dovezilor privind intervenția:
o Analizati, extrageti si sintetizati datele relevante intr-un format concis si transparent (v. instructiuni detaliate cu exemple mai jos – alte
exemple pe pagina web a Collaborative Registry)
o Datele sintetizate trebuie revizuite de experti în sinteza datelor si validate de experti din domeniile relevante (clinic, economic)
Sinteza dovezilor pentru Modelul de Bază MCDA
Patologia:
Intervenția:
Context:
Clasa terapeutică/Tipul intervenției: unde este cazul
Indicație: inserati informatiile privind indicația aprobată (sursă: de ex. monografia produsului, fișa tehnică, rezumatul caracteristicilor produsului )
Administrare/Descriere: inserati informatia relevantă (de ex doză și mod de administrare pentru un medicament, e.g. descrierea testului de screening) (sursa: de
ex , Monografia Produsului, Fișa Tehnică)
Durata intervenției: unde este cazul (sursa: monografia produsului, fișa Tehnică, studii clinice, studii ale modelelor de practică, opinia expertilor etc, după
disponibilitate)
Comparator(i): listați comparatorii luați în considerare (cu o scurta justificare a alegerii comparatorilor), și includeți indicația pentru comparatori
Povara economică a bolii: inserați informații privind analiza literaturii despre povara economică a bolii (costuri totale, costuri medicale și non-medicale,
determinanți de cost principali)
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
Impactul Bolii
D1 – Gravitatea bolii
Posbile sub-criterii:
 Impactul bolii asupra
calității vieții associate cu
sănătatea (health-related
Surse:
 Analiza literaturii (de ex., articole de peer-review, recenzii recente
in reviste prestigioase, manuale de tip Harrison)
Repere de conținut: Furnizați informatiile esentiale necesare pentru
înțelegerea bolii și a consecințelor ei, cât și pentru clarificarea
conceptelor/rezultatelor privind datele clinice/ RRP( rezultate
raportate de pacienți).
Va recomandăm să:
În stadiile timpurii ale cancerului de col uterin, când tumora este limitata la nivelul colului, boala nu
este observată. Simptomele apar atunci când cancerul se extinde la nivelul vaginului, vezicii urinare ,
sau rectului și includ: sângerări vaginale anormale, picături de sange post-coitale, secreții vaginale și
dureri pelviene sau lombare care iradiază spre extremitățile inferioare. În stadiile avansate,
pacientele pot avea dureri de spate severe, anemie severă, scădere ponderală și incontinență urinară
și fecală prin vagin.
Fără tratament adecvat, 50% dintre paciente vor supraviețui mai puțin de 18 luni de la apariția
simptomelor și numai 3,1% vor supraviețui mai mult de cinci ani. Cu tratament adecvat,
47
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
quality of life)
 Impactul bolii asupra
dizabilitatii
 Impactul bolii asupra
sperantei de viata
 Descrieți boala (de ex, definiția bolii, simptome, etiologie,
prezentare clinică, co-morbidități & riscuri asociate) și istorie
naturală
 Arătați impactul bolii asupra mortalității, morbidității, calității vieții
 Unde se aplică, descrieți stadiile și subtipurile de boală care
diferențiază intervențiile, evoluția și populațiile țintă.
supraviețuirea la 5 ani depinde de stadiul bolii la diagnostic, variind de la aproape 100% pentru
stadiul IA ( carcinom micro-invaziv), între 30-50% pentru stadiul III ( afectarea planseului pelvin sau a
treimii inferioare a vaginului) până la 5 -15 % pentru stadiul IV ( afectarea vezicii sau a
rectului;metastaze la distanță)
Va recomandăm să evitați:
 Să includeți informatii de epidemiologie
 Să includeți descrieri ale practicilor curente de tratament
D2 – Marimea populatiei
Posibile sub-criterii:
• Marimea populatiei pe subgrupuri (de exemplu, în
functie de vârstă și/sau sex)
• Prevalenta
• Incidenta
Surse:
 Analiza literaturii (de ex., studii examinate prin peer-review,
statistici naționale, asociatii ale bolnavilor, recenzii recente)
 Acordați prioritate studiilor epidemiologice evaluate prin peerreview și a recenziilor/ analizelor recente care se bazează pe
acestea; în aczul în care nu sunt disponibile consultați statistici
naționale, anchete și alte surse neexaminate prin peer-review ( de
ex. baze de date)
Pe baza datelor cumulate ale studiilor citogenetice din Canada, Japonia, Rusia, Danemarca și Scotia
care au inclus un total de 48,744 noi-nascuti de sex feminin, s-a estimat ca 50 din 100.000 de femei
se nasc cu sindromul Turner ( 1 din 200 noi-nascuti de sex feminin)
Repere de conținut: Identificați mărimea populației afectate de
boală în rândul unei populații nespecificate la un moment dat și
clarificați cine este de obicei afectat( de ex vârstă, sex și etnie)
Va recomandăm să:
 Raportați prevalența/incidența locală; numărul anual de cazuri
(dacă nu este disponibil, folosiți date ale unei țări/ populații
comparabile)
 Descrieți pe scurt construcția studiului ( ex. locul/ sectorul de
desfasurare, numărul indivizilor studiați)
Va recomandăm să evitați:
 Să includeți informații asupra procentului de pacienți care au
beneficiat de diferite intervenții
Contextul interventiei
48
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
C1 – Ghiduri clinice
privind intervenția
Surse:
 Analiza literaturii (de ex., articole recenzate prin peer-review,
organizațiile profesionale ale specialiștilor, asociatii ale bolnavilor,
agenții de ETM)
Repere de conținut: Adunați informații din Ghidurile pentru Practica
Clinică (GPC), ca de ex linia terapeutică si nivelul recomandării, pentru
a poziționa intervenția sau tipuri similare de intervenție în contextul
managementului afecțiunii vizate.
Va recomandăm să:
 Raportați poziția ghidurilor clinice curente ( naționale sau
internationale) privind intervenția sau tipuri de intervenție similare
(recomandare puternică, recomandare de a-2 a intenție, etc)
 Indicați organizația care a elaborat ghidurile, metodologia, cadrul,
participanții, finanțarea
 În cazul în care nu sunt găsite ghiduri, identificați un articol recent/
raport recent de ETM pentru a furniza suportul de justifcare
Va recomandăm să evitați:
Ghidurile Societații Canadiene a Durerii:
Durerea cronică necanceroasă: ușoară până la moderată: nu este menționat tramadolul; Neopiaceu de primă linie, opiaceu pentru a 2-a linie ( pentru durere moderată si severă: treceți pe
opiacee mai devreme)
Durerea cronică neuropatică : 1-a linie antidepresive triciclice, gabapentin sau pregabalin; a 2a
linie venlafaxine sau duloxetine; a3a linie tramadol sau opioid conventional
Informațiile limitate despre utilizarea tramadolului în ghidurile Canadiene au fost suplimenatte
prin ghiduri ale altor țări care recomandă tramadol pentru:
Durerea lombară cronică, a 2a linie, SUA și Europa
Osteoartrita: a2a linie, SUA
Fibromialgia: a2a linie, SUA
Inserați Tabelul pentru a facilita comparația
 Includerea de informații privind deciziile de finanțare a intervenției
prpouse de alte foruri decizionale(v. contextul politic/istoric)
49
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
C2 - Limitarile
interventiior
comparative
Posibile sub-criterii:
 Nevoi nesatisfăcute de
eficacitate
 Nevoi nesatisfăcute de
siguranță
 Nevoi nesatisfăcute la
nivelul rezultatelor
raportate de pacienți
 Cererea pacienților
Surse:
 Analiza literaturii (de ex., articole de peer-review, GPC recenzii
recente in reviste prestigioase, analize Cochrane)
 Acordați prioritate analizelor/recenziilor recente efectuate de
cercetători de prestigiu și ghidurilor clinice bazate pe dovezi.
În prezent, screeningul pentru cancerul de col este efectuat prin utilizarea citologiei conventionale
( frotiul Pap).
Repere de conținut: Oferiți informatii asupra limitărilor de eficacitate,
siguranță și RRP ale interventiilor comparative
Limitarile citologiei conventionale prin testare cu frotiul Pap includ:
Va recomandăm să:
 Listați limitarile principale ale interventiilor deja in uz la nivelul țării
privind eficacitatea, siguranța, RRP și comoditatea, acceptabilitatea
pentru pacienți, etc..
 Acolo unde este disponibil, raportați procentul de indivizi eligibili
tratați în mod curent
Va recomandăm să evitați:
 Sensibilitate relativ scăzută (74%): aceasta înseamnă că 26% dintre probele pozitive sunt
clasificate greșit ca fiind negative
 Specificitate (87%): 13% din probele negative sunt clasificate greșit ca fiind pozitive ( cu o
afectare potentială a calității vieții pacientelor)
 Circa 3% din probe sunt nesatisfacatoare (nu pot fi examinate cu acuratețe) ceea ce impune
rechemarea pacientei pentru repetarea testului de screening
 Participare scăzută a populației (adoptare redusă a programelor de screening): in Africa de Sud
, frotiurile pap au fost prelevate la 4.1% din populația feminine cu vârsta între 15 și 65 ani în
2002.
 să raportați limitarile legate de cost ( acoperite de E1)
 să comentați dacă intervenția propusă se poate adresa limitărilor sau
sa comparați intervenția propusă cu intervențiile curenet în uz
(acoperite de I3, I4, și I5)
Rezultatele Intervenției
I1 - Îmbunătățirea eficacității
/ efectivitatii
Posibile sub-criterii:
• Magnitudinea beneficiilor
de sanatate dobandite
• Procentul din populatiatintă la care se asteapta
beneficiul de sanatate scontat
• Apariția si durata
imbunatatirii stării de
Surse:
 Analiza literaturii (de ex., studii evaluate prin peer-review, [studii
clinice randomizate, revizii sistematice, meta-analize, studii
observationale], registre),
 Date nepublicate [e.g. ale producătorului]), literatura gri
 Acordați prioritate trialurilor comparative publicate
Repere de conținut: Raportați datele de eficacitate teoretică și
practică pentru rezultatele de interes. Oferiți informațiile cheie asupra
design-ului trialului pentru a asigura înțelegerea acestuia și asupra
rezultatelor in cauză pentru a arăta diefrențele între intervenții
Va recomandăm să:
 Utilizați tabelul generic pentru dovezi de la finalul acestui document
pentru a organiza datele trialurilor clinice inainte de a le sumariza
 Sumarizati datele studiilor-pivot; dacă sunt multe studii clinice
selectați-le pe cele mai mari, de comparare directa intre tehnologia
DATE DE EFICACITATE
Meta-analiza a 2 studii-pivot (studii controlate randomizate prospective; pacienți ne-tratați
anterior; 24 luni, analiza intenției-de –tratament (Intention to treat analysis [ITT])
 Studiul 1: Tratament Y vs comparator 1 vs placebo
 Studiul 2: Comparator 1 vs comparator 2
Criterii de includere: varsta > 50 ani; toate tipurile de pacienți pentru tratamentul Y, comparator 1
și placebo; numai pacienți cu subtipul specific X de afecțiune oculară pentru comparatorul 2
(indicatia pt. comparatorul 2)
50
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
sănătate






de evaluat si comparatori (head-to-head) folosind comparatorii cei
mai relevanți pentru context,
Includeți o scurta descriere a studiilor clinice (tipul studiului,
interventie, durata tratamenului, numar de pacienți, criterii de
includere/excludere, tipul de analiza, repartizarea pacienților)
Raportați cele mai sintetice și mai relevante date de eficacitate
(respectiv, valoarea rezultatelor celor mai semnificative/standard;
analiza principiala) într-un format care este cel mai ușor de parcurs (
de ex utilizati procente in loc de fracții, în tabele păstrați semnele
procentelor langă cifre, rotunjiți cifrele păstrând numai zecimalele
semnificative); raportați date absolute mai degrabă decât relative
dacă valoarea de referință pre-test (baseline) este comparabilă;
indicați semnificația statistică
Atunci când există publicări multiple referitoare la aceeași populație
de pacienți, raportați datele după cohortă și nu după publicare (evitați
dubla raportare a rezultatelor la aceeași populație)
Dacă sunt disponibile, raportați pe scurt rezultatele-cheie ale reviziilor
sistematice, meta-analizelor și ale studiilor de efectivitate și
observaționale
Dacă nu sunt disponibile decât studii clinice controlate fata de
placebo,furnizați rezumate ale studiilor-pivot ale comparatorilor.
Unde este cazul, indicați diferențele de eligibilitate a populației între
intervenția propusă și comparatori
Va recomandăm să evitați:
 Includerea studiilor de modelare/simulare
Criterii de excludere: previous tratament/interventie anterioară pentru afecțiunea oculară X;
boală hepatică; chirurgie ocular în ultimele 2 luni
Rezultat primar la 24 luni: Modificarea medie a acuității vizuale, număr de litere ( măsura standard
de rezultat pentru afecțiunea oculară X, o pierdere de 45 litere fiind defniția legală a cecității)
Tratament Y
Comp. 1
Comp. 2
Placebo
Toate tipurile de afecțiune
X
-7* (n=200)
-6* (n=300)
NA
-15 (n=200)
Numai subtipul
-6†
-6†
-8†
-16
(n=100)
(n=200)
(n=100)
(n=100)
Diferențe semnificative față de placebo: *P<.01, †P<.05
 Caracteristicile pacientilor sunt comparabile între grupuri: vârsta medie 62 ani, 45% femei,
56% cu comorbiditate, 38% fumători, 59% la pensie
 Analiza subgrupurilor a arătat că beneficiile scad cu vârsta pentru toate tratamentele; nu s-au
observat diferențe între bărbați și femei
 Repartizarea pacienților: aproximativ 90% din pacienții randomizați au completat studiile
Populatia de pacienți eligibilă pentru tratament
Tratamentul Y și comparatorul 1 sunt eficace pentru toate tipurile bolii oculare X; comparatorul 2
este eficace numai în un subtip al afecțiunii oculare X.
DATE DE EFICACITATE PRACTICA (EFECTIVA)
Nu sunt disponibile
51
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
I2 - Îmbunătățirea siguranței
și tolerabilității
Posibile sub-criterii:
Surse:
 Analiza literaturii (studii evaluate prin peer-review, [studii clinice
randomizate, studii observationale, cazuri clinice ]
 Monografii ale produsului, fișe tehnice, date de supraveghere
(farmacovigilenta) si clinice [ de ex din partea autorităților de
reglementare ])
• siguranta pe termen scurt
• siguranta pe termen lung
Repere de conținut: Includeți toate riscurile/daune potentiale (efecte
adverse, averizari) legate de utilizarea intervenției și a comparatorilor
 efecte adverse grave
• tolerabilitatea
Va recomandăm să:
 Raportați evenimentele adverse (EA) in format tabelar (toate-cauzele
precum și cele legate de tratament) pentru interventie și principalii
comparatori in populatia țintă; specificați expunerea , durata urmăririi
și dimensiunea populației
 Daca lista EA e foarte lungă, raportați numai acele EA cu rate mai
mari de o valoare de prag specifică ( specificați pragul folosit)
 Raportați toate EA severe si decesele
 Raportați întreruperea datorată EA
 Raportați avertismentele pentru interventie și comparatori
DATE DE SIGURANȚĂ
Bazate pe meta-analiza studiilor clinice cele mai relevante (vezi detalii referitoare la studiile
clinice in I3)
Incidența evenimentelor adverse (EAs): urmărire la 24-luni
Tratament Y
Comp. 1
Comp. 2
Placebo
N=200
N=300
N=100
N=200
EA comune, % din pacienții cu AE toate-cauzele ( legate de tratament)
Durere oculară
15 (1)
34 (9)
22 (4)
9 (0)
Inflamație oculară
6 (0.5)
17 (4)
NA
4 (0.1)
Opacități în vitros
8 (0)
22 (3)
NA
7 (0)
Fotosensibilitate
4 (0)
2 (0)
11 (2.5)
3 (0)
EA la locul injecției
NA
NA
12 (9)
NA
EA severe legate de tratament, % pacienți
Endophthalmitis
0
1
NA
NA
Vitreous hemorrhage
0
2
NA
NA
Traumatic cataract
0
1
NA
NA
1
4
0
Întrerupere tratament datorată EA, % pacienți
1
AVERTISMENTE (din monografia produsului)
52
Exemple - v. site-ul web EVIDEM pentru mai multe exemple din cadrul Collaborative Registry
Criterii intrinseci
Sintetizare dovezi
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
I3 - Îmbunătățirea
rezultatelor raportate de
pacienti
Surse:
 Analiza literaturii (studii evaluate prin peer-review,registre)
 Date nepublicate [feedback al pacienților])
Posibile sub-criterii:
Repere de conținut: Furnizați toatedatele legate de RRP legate de
utilizarea intervenției și a comparatorilor săi
• Îmbunătătirea calitătii vietii
• QALYs
• DALYs
• Confort
• Autonomie
• Demnitate
Va recomandăm să:
 Raportați datele de RRP ale intervenției si comparatorilor in format
tabular (populatie, instrument utilizat, rezultatele raportate, durata
tratamentului)
 Specificați dacă instrumentul utilizat a fost validat pentru populatia in
cauza
 Raportați datele de la pacienți privind caracterul convenabil și
aderențala intervenție si comparatori
 Indicati inputul pacienților sintetizat (dupa cum este disponibil)
REZULTATE RAPORTATE DE PACIENȚI:
Rezultate la 24 luni: schimbări față de nivelul măsurat inițial pentru calitatea percepută a vieții
utilizând un instrument generic de punctaj pentru calitatea vieții între 1 (probleme majore) și 5
(sănătate perfectă)
Tratament Y
Comp. 1
Comp. 2
Placebo
N=200
N=300
N=100
N=200
Scoruri la nivelul măsurat
inițial
3.2
3.3
3.4
3.1
Schimbări față de nivelul
initial la 24 luni
-0.2
-0.4
-0.6
-1.2
Va recomandăm să evitați:
 Nu includeți date de convenabilitate/comoditate pentru furnizorul de
servicii sau aderența acestuia la ghiduri
(această secțiune acoperă numai perspectiva pacientului)
CONFORT:
 Traatment Y: picături auto-administrate zilnic
 Comparator 1: injecție intravitroasă (in globul ocular) la fiecare 6 săptămâni de către un
specialist instruit
 Comparator 2: perfuzie i-v a medicamentului A (peste 10 min) urmată, după 15 minute, de
administrarea unui fascicul laser de către un specialist instruit; evitarea expunerii pielii sau
ochilor în lumină solară direct sau iluminat interior pentru 2 zile ; pacientul trebuie reevaluat la
fiecare 3 luni
ADERENȚĂ: Nu sunt disponibile date despre aderență – masuri de aproximare indirectă:
 Comparator 1: 90% din pacentii fiecarui brat de tratament au finalizat cele 24 luni
 Comparator 2: 85% au finalizat examinarea la 24 luni
53
Exemplu
Criterii intrinseci
Dovezi sintetizate
(referințele au fost scoase pentru simplitate –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
Tipul beneficiului
Surse:
 Analiza literaturii (studii evaluate prin peer-review); v.și I1
Repere de conținut:
Raportați natura beneficiului interventiei la nivel populațional
T1 - Interes pentru
sanatatea publica
Va recomandăm să:
 Raportați ratele de reducere a riscului prin intervenția
preventive
 Furnizați informatia necesară identificării naturii
beneficiului pe care intervenția propusa îl poateaduce
sănătății publice, adică la nivel de populație (de ex.
reducerea mortalității, reducerea transmiterii bolii)
De când au fost introduse, programele de screening pentru cancerul de col uterin au scăzut în mod
semnificativ morbiditatetea și mortalitatea prin cancer de col în țările dezvoltate. În Africa de Sud,
laboratoarele pentru screeningul cancerului de col au fost introduse pentru prima data la sfârșitul anilor ’50.
Pentru albi, RSM a scăzut continuu cu aproape 50% între 1960 și 1990; pentru asiatici mortalitatea a scăzut
din 1970 cu aproximativ 40%. În același timp mortalitatea a continuat sa crească în rândul sud-africanilor de
rasa neagra. Exista un interes considerabil de sănătate publică pentru ameliorarea în continuare a metodelor
și programelor de screening și creșterea acoperirii populației.
Va recomandăm să evitați:
 Nu comparați interventia propusă cu comparatori
Surse:
 Analiza literaturii ( de ex.studii evaluate prin peer-review)
Repere de conținut:
Raportați natura beneficiului interventiei la nivel de pacient
T2 – Tipul beneficiului
clinic
Va recomandăm să:
 Furnizați
informațiile
pentru identificarea
naturii
beneficiului pe care intervenția propusă îl poate oferi
pacienților individuali (de ex., vindecare, prelungirea
vietii, ameliorarea simptomelor)
Scopul final al tratamentului cu hormon de creștere (HC) este să favorizeze creșterea și să amelioreze starea
psihosociala a pacienților cu hipostatură prin sindrom Turner. Datele de eficacitate demonstrează că
tratamentul timp de 5-7 ani cu HC la pacienți cu sindrom Turner duce la o creștere în înălțime cu aprox. 7 cm
mai mare față de cei netratați (v. I3)
 Datele RRP sunt limitate și neconcludente (v. I5)
Va recomandăm să evitați:
 Nu comparat intervenția propusă cu comparatori
54
Exemplu
Criterii intrinseci
Dovezi sintetizate
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
Evaluare Economică
55
Exemplu
Criterii intrinseci
Dovezi sintetizate
(referințele au fost scoase pentru simplificare –
afirmațiile trebuie sa aibă referințe cu acces la surse ale textului integral)
Surse:
 Analiza literaturii ( de ex.studii evaluate prin peer-review,
registre)
Impactul net al rambursării interventiei asupra bugetului sistemului de asigurări (include numai cheltuielile
de interventie – pentru alte cheltuieli v. E3); datele bazate pe modelul/modelele de impact bugetar pentru
schemele provincial/teritoriale de acoperire a medicamentelor in Canada
 Date nepublicate [de ex ale asiguratorilor)
 Prețul interventiei, frecvența și/sau durata administrării
 Estimari simple bazate pe date epidemiologice
Repere de conținut:
Capturați mărimea cheltuielilor suplimentare/ sau reduse
care rezultă din rambursarea intervenției
E1 - impactul asupra
bugetului planului/
pachetului de asigurare
Posibile sub-criterii:
• Costul interventiei
• Costul de achizitiea
• Costuri de
implementare/
mentenanta
Va recomandăm să:
 Prezentati sub form de tabel datele privind costul pe
pacient al implementării intervenției și comparatorilor (
prețul
intervenției,
frecvența/durata
tratamentului,
estimarea anuală, costurile asociate cu echipamentele,
etc)
 Indicati
tipul
de
date
utilizate
(rambursări,
epidemiologice), costurile incluse (taxe de eliberare a
retetelor, adaosuri, costurile administrarii tratamentului,
etc) si cele mai semnificative ipoteze de lucru
 Prezentati sub form de tabel impactul bugetar (numar de
pacienti, costul pentru sistemul de asigurări, impactul
incremental asupra bugetului [daca va interventia
evaluate va inlocui intervenția existentă)
 Explicați diferența dintre costul pentru sistemul de
asigurari și impactul incremental asupra bugetului
 Furnizați datele relevante care pot afecta în mod
semnificativ estimările (de ex. generice daca nu sunt
incluse in model)
Absența tratamentului
Pret mediul al HC pe mg
$42.36*
NA
Doza și frecvența recomandate
0.3 mg/kg/wk†
‡
NA
Greutatea medie a pacientilor
43.17 kg
NA
Nr mediu de tratamente anuale
52
NA
Costul mediu anual per pacient
$28,525
0
*Pretul mediu de angrosist pentru toate preparatele de HC aprobate pentru Sdr. Turner pe piața Canadiana
†
Din studiile clinice
‡
Bazat pe media populației fetelor cu vârsta între 10 și 15 ani
 Impactul bugetar total anual proiectat pentru planurile provinciale/ teritoriale canadiene de rambursare
a medicamentelor bazat pe Primul an după rambursarea integral a intervenției
( pe baza modelului
epidemiologic)
Va recomandăm să evitați:
Nu includeți impactul asupra altor cheltuieli (v.E3)
Hormon de
Crestere (HC)
Nr de pacienti tratati prin
interventie*
Cost pe pacient tratat
prin interventie*†
Costul interventiei
pentru sistemul de
asigurare
Impactul bugetar
incremental al
interventiei asupra
planului/schemei de
asigurare
396
$28,525
$11.3 million
$11.3 million
*Presupunând că:
- prevalența of Sindromului Turner in Canada este de 1 la 2,500 femei (40/100,000)
- toate fetele între 10- si 15 ani cu Sindrom Turner sunt tratate începând cu anul 1 de la rambursare
a
Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru utilizarea sau intrarea in
- toate pacientele sunt acoperite de sistemul public de rambursare a medicamentelor
gestiune a bunului respectiv
†
56
Nu include taxe de eliberare a retetelor și adaosurile
 Pe baza studiilor canadiene si daneze, numai 40% până la 60% din fetele cu sdr. Turner sunt asteptate să
E2 - cost-eficacitatea
interventiei
(* optional)
Surse:
 Analiza literaturii ( de ex.studii evaluate prin peer-review)
 Date nepublicate [de ex ale asiguratorilor,producătorului),
literatura gri
 Acordați prioritate studiilor cu comparatori și populații
relevante pentru contextul local
Repere de conținut:
Redați costul și eficacitatea reală (efectivă) comparativ cu
alte intervenții pentru aceeași afecțiune
Va recomandăm să:
 Furnizați informații suficiente înțelegerea design-ului și a
rezultatelor evaluării economice
 Descrieți pe scurt: populatia, interventia, comparator(i),
perspectiva analizei, tipul de model și orizontul de timp,
eficacitate teoretică/efectivă, datele de RRP folosite,
costurile incluse, aspectele cheie ale modelului
 Prezentati rapoartele de cost-eficacitate incrementală
(ICER) pentru scenariul de referință (setul de ipoteze
pe baza căruia se construieste modelarea)
 Prezentați analizele de sensibilitate cu intervalul
parametrilor
 Dacă sunt disponibile și alte evaluări economice în alte
contexte, furnizați raportul de cost-eficacitate
incrementală( ICER† ) numai pentru comparative
Va recomandăm să evitați:
 ?
EVALUAREA ECONOMICĂ APLICATĂ LA NIVEL SPECIFIC DE ȚARĂ






Populatie: fete cu Sindrom Turner în vârstă de 10 ani, aceeași ca in trialul clinic randomizat Canadian
Interventia: rhGH (somatropin) auto-injectat în doză de 0.3 mg/(kg sapt) timp de 6 ani
Comparator(i): absența tratamentului
Perspectiva analizei: sistemul public de sănătate Canadian
Tipul modelului și orizontul de timp: model de analiza deciziei cu orizont de timp - toata viață
Date de eficacitate: diferența medie de înălțimr finală între fetele tratate și cele netratate cu HC din trialul
Canadian (6.5 cm) (v. I3)
 RRP: câștigul de utilitate în lotul cu tratatament a fost estimate la 0.042 pe baza studiu care a utilizat
tehnica compromisului de timp (time trade-off‡) pentru a obtine percepția utilității privind înălțimea medie
din partea a 23 de femei cu Sindrom Turner (vârsta medie 28 ani, înălțimea medie 147.5 cm) care nu
făcuseră niciodată tratament cu HC și locuiau în Olanda
 Costuri incluse: costul medicamentului HC in Can$ per mg (costuri de achizitie en-gros din catalog) prin
efectuarea mediei tuturor preparatelor de HC disponibile Canada care sunt indicate pt Sdr Turner; costul
serviciilor de sănătate legate de tratamentul cu HC (1 sesiune de instruire pentru asistente plus 3 consultatii
anuale in ambulator) bazat pe opiniile și estimarile experților
 Aspecte cheie ale modelului: Evenimentele adverse nu au fost incluse. Calitatea vieții a fost presupusă ca
fiind aceeași pentru pacienți tratați și netratați până la finalul perioadei de tratament de 6 ani. După
finalizarea tratamentului (la varsta de 16 ani), fetele tratate au raportat o mai buna calitate a vieții datorată
staturii lor mai înalte, cu mentinerea constantă a câstigului de utilitate pe parcursul intregii vieți. Speranța
de viață a fost estimate ca fiind media pentru populația canadiană.
Greutatea fetelor pe an de varsta a fodt calculate pe baza greutătii medii a fetelor de ceeeași vârstă din
populația generală. Aderența la tratament a fost estimată la 100%. Actualizarea utilizata pentru costuri si
Anii-de Viață-Ajustați-pentru-Calitate (QALY) a fost 5%.
 Raportul de Cost-Eficacitate Incrementală (ICER):
Cost incremental per
centimetru adăugat la înâlțimea finală
QALY câștigați
Reducere 5%
$23,630
$243,087
Fara reducere
$26,529
$62,206
 Analize de Sensibilitate: Analizele de sensibilitate au fost efectuate pentru : ICER uri bazate pe
sensibilitatea QALY (≥ 20% variație) la creșterea utilității (interval: 0.32 la 0.95), durata terapiei cu HC
(interval: 4 la 8 ani), vârsta la care este initiate terapia (interval: 7 la 13 ani), și doza de HC (0.375 mg/kg
sapt); sensibilitate mai mică la prețul medicamentului (interval: de la cel mai ieftin la cel mai scump produs)
ALTE EVALUARI ECONOMICE ALE INTERVENTIEI
 Centrul de ETM Southampton, Wessex Institute for Health Research and Development, Universitatea
Southampton, UK: Presupunând o durată de tratament de 5 ani și o diferență finală medie de înălțime de
3.7 cm între feetele tratate si cele netratate (ajustate pentru cazurile care au abandonat tratamentul și
pentru o reducere anuală de 1%) , costul incremental al tratamentului cu HC per cm de înălțime finală a fost
de $37,400 (interval: $10,500 la $90,000) in Can$ la valoare anului 2000 transformați din UK₤ la un curs de
schimb de 1 la 2.24.
†
incremental cost-effectiveness ratio (ICER) –raportul de cost-eficacitate incrementală este raportul dintre variația de cost (c1-c2) și variatia beneficiilor (E1-E2) = (c1-c2)/(E1-E2)
57
Calitatea dovezilor
Q2 - integralitatea si
consistenta raportării
dovezilor
Posibil sub-criterii:
• Integralitate
• Consistența
• Calitatea raportării datelor
clinice
• Calitatea raportării datelor
economice
• Calitatea de raportare a
datelor privind RRP
• Calitatea de raportare a
datelor epidemiologice.
Utilizați instrumentele disponibile în cadrul matricei: EVIDEM
v2.2 Raport pentru ETM dupa criteria multiple – Instrument
pentru evaluarea calității dovezilor
Tipul
dovezilor
Surse:
 Datele se obțin prin aplicarea instrumentelor EVIDEM
pentru studii cheie pentru fiecare tip de dovezi (de obicei
includ date clinice si economice)
Date Clinice
Evaluarea calității
In general, toate dimensiunile studiului sunt raportate. Cu toate acestea, nivelurile
măsurate ale rezultatelor primare și secundare, precum și analizele de sensibilitate nu
sunt clar specificate. Detalii mai multe asupra stdiilor individuale ar fi putut fi furnizate in
Anexa.
Repere de conținut:
Redați calitatea globală a tuturor tipurilor de dovezi pentru
felul în care au fost raportate
Informatia consistenta între sectiuni.
Va recomandăm să:
 Raportați un sumar de evaluare a calitatii pt fiecare tip de
dovezi
 Atunci când sunt mai multe studii pentru un anume tip de
dovezi (ex date clinicel), raportați un sumar global care
acoperă toate studiile
 Oferiti link-uri pentru accesarea evaluărilor integrale de
calitate
Toate dimensiunile studiului evaluarii economice sunt raportate, și estimarea pentru
eficacitatea practică ( efectivă) utilizată de model este în acord cu sursa. Totuși, costurile
dezagregate nu sunt raportate, și unele rezultate ăn termen de eficacitate efectivă nu
sunt raportate pentru toate scenariile.
V. evaluarea integrală (Anexa)
Evaluarea
Economică
Informatia consistenta între sectiuni.
V. evaluarea integrală (Anexa)
Va recomandăm să evitați:
 Nu raportați gradele de calitate
58
*Acest criteriu este un compozit din mai multe elemente ale altor criterii și nu respectă cerința de non-redundanță a construcției MCDA. A fost inclus în matrice deoarece un mare număr de procese de luare a
deciziei se bazează în mod curent pe această măsură compozită, dar rămâne opțional
Q3 - Relevanța și validitatea
dovezilor
 Posibile sub-criterii:
• validitate
• Puterea dovezilor
• Relevanta dovezilor
• Validitatea si relevanta
datelor clinice
• Validitatea si relevanta
datelor economice
• Validitatea si relevanta
datelor RRP
• Validitatea si relevanta
datelor epidemiologice
Utilizați instrumentele disponibile în cadrul matricei: EVIDEM
v2.2 Raport pentru ETM dupa criteria multiple – Instrument
pentru evaluarea calității dovezilor
Același format ca mai sus dar utilizand instrumentele pentru Relevanță & Validitate
Surse:
 Datele se obțin prin aplicarea instrumentelor EVIDEM
pentru studii cheie pentru fiecare tip de dovezi (de obicei
includ date clinice & economice)
Repere de conținut:
Capturați calitatea globală a tuturor tipurilor de dovezi
referitoare la relevanță și validitate
Va recomandăm să:
 Raportați un sumar de evaluare a calitatii pt fiecare tip de
dovezi
 Atunci când sunt mai multe studii pentru un anume tip de
dovezi (ex date clinicel), raportați un sumar global care
acoperă toate studiile
 Oferiti link-uri pentru accesarea evaluărilor integrale de
calitate
Va recomandăm să evitați:
 Nu raportați gradele de calitate
‡
“compromisul de timp” Time-trade-off (TTO): metoda de apreciere a utilitatii unei interventii prin care respondenții sunt solicitați să aleagă între a rămâne bolnavi pentru o anumita perioadă de
timp și a recăpăta integral sănătatea dar cu prețul unei speranțe de viață reduse
59
1.2
Criterii ale INSTRUMENTULUI CONTEXTUAL
Instructiuni pentru realizarea sintezei dovezilor privind intervenția:
o
o
Culegeți datele din literature, opiniile experților, etc pentru a furniza un suport discutării și examinării acestor criterii
Datele sintetizate trebuie revizuite și validate de experți din domeniile relevante
Notă: Odata completate, ștergeți instrucțiunileși lipiți tabelul ca anexă la pachetul de instrumente EVIDEM v2.2 Aprecierea valorii pentru criterii
multiple (Multicriteria value assessment)
Sinteza dovezilor pentru INSTRUMENTUL CONTEXTUAL
Criterii extrinseci
Instructiuni
Matricea etică*
ET1 - utilitatea - scopurile asistenței
medicale *
Posibile sub-criterii:
• Alinierea fata de obiectivele /
strategia sistemului de
sanatate/sistemului de asigurari
• Caracterul benefic
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura considerarea faptului dacă intervenția produce un bine
care este un beneficiu în termeni de sănătate și care face parte din strategia/obiectivele sistemului de
sănătate/ sistemului de asigurari (ceea ce adesea este implicit). În termeni generali scopul asistenței
medicale este de a menține funcționalitatea normal. O astfel de considerație este în consens cu
principiul utilității, adică actul de a produce cel mai mare bine sau “cele mai mari beneficii pentru cât
mai mulți“
Surse de date
Furnizați orice informatie care poate susține discuția privind alinierea intervenției propuse fata de
obiectivele sistemului de sănătate și dacă într-adevăr produce o utilitate reală în termeni de sănătate.
Aceasta poate include:
 Literatura, paginile web ale asociațiilor pentru diferite boli, care discută astfel de aspecte privind
intervenția sau intervențiile legate de aceasta (de ex., trebuie sau nu sa acopere sistemul de
sănătate intervențiile adresate stilului de viață ; se adresează această interventie unor probleme
medicale sau sociale)
 Informatii provenind din sistemul/planul de săanatate însusi privind scopuri explicit definite așa
cum sunt ele indicate în regulamente, legi, reglementări ( de ex un plan de asigurări de sănătate ar
putea considera ca inetrvențiile adreate stilului de viață nu fac parte din mandatul sau )
 Alte informatii specifice din partea planului de asigurări
ET3 - Eficiență-costuri de
oportunitate si sustenabilitate
/suportabilitate financiară*
Posibile sub-criterii:
• Eficientă
• Costurile de oportunitate pentru
pacient (resurse renunțate)
• Costurile de oportunitate pentru
populatie (resurse enunțate)
• suportabilitate financiară
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura considerarea lucrurilor care ar putea sa nu mai fie
disponibile dacă se utilizează/rambursează inetrvenția (identificarea investițiilor la care se renunță în
contextul unui buget limitat) și dacă procedând astfel, resursele disponibile sunt actualmente
maximizate (la nivel de pacient si de societate). Acest criteriu acoperă si criteriul suportabilității
financiare. Ambele considerente : suportabilitatea și costul de oportunitate - presupun o simulare
finaciara.
Surse de date
 La nivel de pacient: Literatura, paginile web ale asociațiilor pentru diferite boli, etc care discută
rolul și costul interventiei luând în considerare alte tipuri de intervenții pentru
managementul/tratamentul afecțiunii/ condiției (de ex.., suport psihologic pentru hipostatură în loc
de tratament cu HC)
 La nivel sistemului de asigurari: obțineți informatii de la asigurator asura investițiilor la care va
trebui sa se renunțe dacă intervenția evaluatăeste adoptată/rambursată; suportabilitate financiară
 Alte informatii specifice din partea sistemului de asigurări
60
ET2 - Echitate-prioritate si acces
pentru anumite populatii
Posibile sub-criterii:
• pentru persoane cu handicap
 • Statut socio-economic scăzut
• Copii 0-5 ani
• Vârstnici (65 ani si peste)
• Femeile de vârstă fertilă
• Populatie activă
• Populatii speciale (de ex etnii)
• Boli rare
• Comunităti izolate
• Arii terapeutice specifice
• Facilitează accesul la îngrijiri
medicale
• Prioritătile strategice actuale ale
sistemului de sănătate
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura luarea în considerare a sistemul de sănătate/ decidentul
individual. Astfel de priorități ar putea să nu fie clar definite, dar acest criteriu are ca scop să
stimuleze reflecția asupra priorităților și dacă inetrvenția vizează un grup de pacienți care aparține
unei populații prioritizate. Prioritățile privind grupuri specifice de pacienți sunt definite de societatei/
decidenți și reflectă valorile lor morale. Astfel de considerații sunt aliniate cu principiul echități, care
prevede tratarea cazurilor similare în mod similar, a cazurilor diferite ăn mod diferit și adesea acordă
prioritate celor care se află în cea mai rea situație ( teoria justiției)
Surse de date
 Literatura care discută prioritățile în contexte relevante (de ex., prioritatea pentru populatii
vulnerabile, boli rare, populatii izolate, arii terapeutice prioritizate, etc)
 Literatura care prezinta date asupra existentei unui grup prioritar de pacienti; dacă pacienții
afectați de o anumită boală/ problemă de sănătate sunt considerați a fi in cea mai rea situație și
dacă în consecință ar trebui prioritizați pe baza “teoriei justiției”; dacă intervenția are legătură cu
probleme de acces la asistența medicală; orice discuție care dezbate dacă intervenția deschide
subiecte privind conceptul care prevede ”tratarea cazurilor similare în mod similar”
 Legi si reglementări ale sistemului de asigurări/ sistemului de sănătate care arată prioritățile, dacă
există
 Alte informatii specifice din partea sistemului de asigurări
Criterii de context general
O1 - Capacitatea sistemului si
utilizarea adecvată a intervenției
Posibile sub-criterii:
• Cerintele organizationale (de
exemplu, procese de ingrjire,
spații, echipamente)
• Cerinte de competențe și
abilități
• Cerinte legislative
• Cerinte de
monitorizare/supraveghere
• Riscul de utilizare
necorespunzătoare
• Bariere institutionale /
personale de adoptare a
intervenției
• Capacitatea de a atinge/acoperi
întreaga regiune / populatie țintă
O2
–
Presiuni/bariere din partea
actorilor-cheie
Posibile sub- criterii
 Presiunile partilor interesate pe
categorii (colegi, grupuri de
advocacy , industria de profil,etc)
 Barierele din partea actorilorcheie
• Conflictul de interese
O3- Contextul politic/istoric
Posibile sub-criterii
 Prioritatile și contextul politic
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura luarea în considerare a capacității sistemului de
sănătate de a implementa intervenția și a asigura utilizarea sa adecvată; aceasta depinde de
infrastructura acestuia, de organizare, competențe, legislație, bariere și riscuri de utilizare
inadecvată. Astfel de considerații au in vedere cartografierea sistemelor actuale si anticiparea
necesitaților de capacitati suplimentare în utilizarea interventiei evaluate ( Nota: daca sunt
disponibile date economice privind aceste aspecte
ele ar putea fi incluse in cadrul criteriilor
economice ale modelului MCDA )
Surse de date
 Literatura privind riscul de utilizare inadecvată a intervenției și consecințele acesteia
 Literatura asupra problemelor de implementare (infrastructura, organizare, competențe, legislație,
bariere incluzând bariere de ordin uman)
 Informatii specifice din partea planului de asigurări
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura luarea în considerare a presiunilor / barierelor din partea
unor grupuri de actori-cheie, care sunt adesea parte din contextul din jurul intervențiilor medicale.
Astfel de considerații includ conștientizarea presiunilor și intereselor aflate în joc și modul în care
acestea pot afecta decizia.
Surse de date
 Literatura/site-uri ale asociatiilor de pacienti care discuta presiunile societale, presiunile din partea
unor grupuri specifice de actori-cheie (medici, pacienți , industria de profil,etc), mediile populare de
informare
 Alte informatii specifice din partea sistemului de asigurări
Obiectivul acestui criteriu este de a asigura luarea în considerare a contextului politic/ istoric
specific care poate influența decizia prin considerarea priorităților și situațiilor politice
(de exemplu, prioritate pentru inovare); precum și obiceiurile, tradițiile și existența
precedentelor.
61
 Acceptabilitatea culturala
Surse de date
 Precedența ( congruenta cu
deciziile anterioare si viitoare)
 Literatura/ pagini web ale asociatiilor bolnavilor, media de largă informare, care descrie un astfel
de precedente și tradiții associate cu intervenția sau cu intervențiile asociate.
 Impactul asupra inovarii si
cercetarii
 Impactul asupra parteneriatului si
cooperării intre partile interesate/
actorii-cheie din asistenta
medicala
 Informatii asupra deciziilor de finanțare pentru intervenția propusă de către alte organisme
decidente
 Prioritiăți guvernamentale explicite (de ex., inovarea în sănătate, constrângeri bugetare în condiții
de recesiune economică) care exced priorităților de asistență medicală (acoperite de Et3)
 Alte informatii specifice din partea planului de asigurări
*Matricea etică are la bază trei principii; atuncicand acestea se contrazic, identificați cu claritate compromisurile și să legitimați decizia prin implicarea
unei plaje largi de părți interesate ( actori-cheie) și explicarea deciziei ; legitimarea deciziei este de importanță critică pentru a conferi responsabilitatea
ratiunilor asumate.
2
LISTA BIBLIOGRAFICĂ
Listați bibliografia citată
5 TABELE ALE DOVEZILOR
o Tabelele de dovezi pot fi utilizate pentru a organiza datele provenite din studii separate pentru
a facilita sinteza în raportul de ETM pentru fiecare criteriu. Modelul de mai jos include
instrucțiuni și un exemplu pentru a facilita procesul
o In raportuld de ETM EVIDEM pentru fiecare criteriu ( v. mai sus), datele sunt prezentate
după rezultat mai degrabă decât după studiu, iar datele din aceeași cohortă (dar care potential
au fost prezentate în mai multe publicații) sunt prezentate o singură data în concordanța cu
bunele practici de ETM
Studiu
Nume sau
citare,
tara, nivel
CEBM
Design
Populatie
Interventie
Rezultate
Principalele constatări
Tipul de
studiu,
tipul de
analiza,
context/loc
ație
Pacienți/ stadiu de boală,
numar, pierderi (abandon),
n & vârstă per cohortă,
criterii de includere și/sau
excludere
Tratamente
și doze,
durată, alte
interventii
Primare,
secondar
e
Tabel comparativ (rezultat, interventie, comparatori, P-value); date
statistice ( de ex deviatie standard (DS), amplitudine interquartilă
(IQR), etc)
Design:
TCR de
comparare
a HC
versus
absența
tratamentu
lui (control)
Pacienti: sugari și copii de
vârstă prepubertară cu
PWS
HC; 1
mg/m2/zi
s.c.
Primare
Sugari
Inrolați: n = 91
Control:
fără
treatment
Exemplu
John et al.
2011
Olanda
Nivel CEBM:
2
Pierderi:
2
retrageri
Masa
corporală
slabă
(DEXA
Lunar
Prodigy);
Rezultat
(median [IQR])
Înălțime SDS
Inițial
HC
Control
-2.3 (-2.8 - -0.7)
An 1
-1.0 (-1.9 – 0.1)
%
grăsime
-2.1 (-3.2 - 1.0)
-1.8 (-3.5 - 1.4)
etc
Pa
<0.001
62
(hyperlink)
Analiza
critica
(hyperlink)
Analize:
per
protocol
Context/lo
cație: 20
centre
spitalicești
olandeze
datorate
evenimentelor
adverse
ale
creșterii
nivelului
IGF, chirurgie
spinală, CPAP, evenimente
psihotice), 18 excluși din
analize (date nedisponibile
încă la momentul analizei)
Populatie 1 - sugari,
n= 42
HC: inrolați: n=20 (vârsta
2.0 ani); analizați: n= 16
an 1
Control: inrolați: n=22
(vârsta 1.3 ani); analizați:
n= 15 yr 1
Populatie 2: copii inainte
de pubertate,
n= 49
HC: inrolați: n=25 (vârsta
6.8 ani)
analizați: n= 21 (yr 1), n=
20 (yr 2)
Control: inrolați: n=22
(vârsta 5.9 ani)
analizați: n= 21 (yr 1), n=
20 (yr 2)
Criterii
de
includere/excludere:
Tratament
-durata
Grup 1: 1
an (după
anul1,
sugarilor li
s-a dat un
an de
tratament
HC –
neraportați
aici pentru
ca nu a
existat grup
control)
(DEXA
lunar
Prodigy)
a
Circumfe
rință
craniană
(neraport
ată aici);
Copii inainte de pubertate
Secondar
e:
Change from baseline vs control
Rezultat
(median (IQR)
LDL a jeun (mmol/L)
Initial
An 1
An1
etc
HC
Control
P
etc
Grup 2: 2
ani
Alte
interventii:
63
ANEXA 5
MODEL-TIP DE PROPUNERE DE SCHEMA DE ACCES FACILITAT AL PACIENTILOR
LA TRATAMENTE COSTISITOARE
1.
ASPECTE GENERALE
1.1
DCI
1.2
LISTA FORMELOR DE CONDITIONARE ALE DCI CARE INTRA SUB INCIDENTA SCHEMEI
1.3
LISTA FORMELOR DE CONDITIONARE ALE DCI CARE NU INTRA SUB INCIDENTA SCHEMEI
1.4
INDICATIILE SI SUBINDICATIILE DCI (conform datelor prezentate in cererea de includere in Lista)
1.6
Mecanismul financiar propus (descriere detailata)
1.7
Raspundeti cu “da” sau “nu” la urmatoarele intrebari :
1. Forma farmaceutica la care se refera prezenta schema se poate utiliza in farmaciile cu circuit
deschis da/nu
2. Medicamentul poate fi prescris de medicii de familie ?
da/nu
3. Medicaemntul poate fi prescris numai de medicii specialist ? (da/nu)
4. Mecanismul financiar propus este aplicabil si viitoarelor posibile indicatii ale medicamentului ? da /
nu
5.
Mecanismul financiar se aplica tuturor posibilelor indicatii ale medicamentului pe durata acestei
scheme (minim 2 ani) ? da / nu
6. Mecanismul financiar propus se aplica la pretul maximal cu TVA/UT din CANAMED ?
da / nu
7. Societatea/compania (se insereaza numele) confirma acceptarea termenilor si conditiilor
Ministerului Sanatatii pentru prezenta schema
da / nu
8. Societatea/compania (se insereaza numele) confirma ca durata schemei prezentate in aceasta
propunere va fi de minimum 2 ni de la data acceptarii prezentei scheme de Ministerul Sanatatii
da / nu
DATA
SEMNATURA REPREZENTANTULUI DETINATORULUI DE APP
64
ANEXA 6
REPREZENTANŢII COMISIEI NAŢIONALE DE COORDONARE A COMISIILOR DE SPECIALITATE CU
ATRIBUŢII ÎN EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE
Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel
Prof. Dr. Alexandru Irimie
Prof Dr. Gheorghe Peltecu
Prof. Dr Ioanel Sinescu
Prof. Dr. Mihai Voiculescu
Prof. Dr. Maria Dorobanţu
Prof. Dr. Constantin Popa
65
ANEXA 7
REPREZENTANŢII COMISIEI NAŢIONALE DE COORDONARE A COMISIILOR DE SPECIALITATE CU
ATRIBUŢII ÎN COMISIA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR
Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie
Prof. Dr. Monica Pop
Prof. Dr. Mircea Beuran
Prof. Dr. Irinel Popescu
Prof. Dr. Radu Deac
Prof. Dr. Daniela Bardoş
66

Similar documents

Proiect: Plan de actiune pentru energie durabila

Proiect: Plan de actiune pentru energie durabila utilizării de energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice şi de servicii. • planificator, factor de dezvoltare şi autoritate de reglementare Amenajarea teritoriului şi organizarea sistemulu...

More information

Ghid utilizator Nokia Asha 210 Dual SIM

Ghid utilizator Nokia Asha 210 Dual SIM vocală > Mesaje apel vocal > Nr. căsuță poștală vocală, apoi tastați numărul căsuței poștale vocale. 1. Pentru a consulta căsuța poștală vocală după ce tocmai ați pierdut un apel, selectați Afișați...

More information

Lista suplimentelor alimentare notificate

Lista suplimentelor alimentare notificate S.C. FARMEX COMPANY S.R.L. S.C. DUX MDPHARMA SOLUTIONS S.R.L. S.C. DUX MDPHARMA SOLUTIONS S.R.L. S.C. DUX MDPHARMA SOLUTIONS S.R.L. S.C. ROMFARMACHIM S.A. S.C. ROMFARMACHIM S.A. S.C. ROMFARMACHIM S...

More information