Kvarter Trasten-Trädgårdsmästaren

Comments

Transcription

Kvarter Trasten-Trädgårdsmästaren
TRASTEN
Trasten 2
Birger Jarlsgatan 92.
Kyrkobyggnad S:t Georgios Grekisk-Ortodoxa Metropolitkyrka, inventerad 1976 och 1988.
Byggnadsår 1889-1890, arkitekt A G Forsberg,
byggherre Katolsk-Apostoliska församlingen, byggmästare P Sundahl.
Kyrkan uppfördes av den svenska grenen av den katolsk-apostoliska rörelsen som grundades i London
på 1830-talet av den skotske prästen Edward Irving. Medlemmarna kallades irvingianerna. Den
svenska församlingen uttunnades efter hand och
kyrkan stod praktiskt taget oanvänd i flera decennier. På 1970-talet Överläts den till det grekisk-ortodoxa metropolitdömet i Skandinavien.
Kyrkan är uppförd i nygotisk stil med fasader i
rött maskinslaget tegel, mönstermurad takfris,
listverk och omfattningar av grå cement. Spetsbågiga fönster och dörröppningar, kor med femsidig
absid i öster, torn i väster med hög spetsig kopparkladd spira. Taket ar klatt med svart plåt. På
kvrkans norra sida en tillbvqqnad i en vån med
fiackt tak, i stil och ma<<Gal anpassad till
kyrkan. Dar inryms bonings- och samlingsrum.
Kyrkorummet ar enskeppigt, täckt med ett högt,
lätt spetsbågigt valv med kassett indelad panel.
Golvet ar av trä. Pilasterindelade väggar med hög
traådrad panel. Fönstren har gotisk spröjsning, i
absiden blyinfattade glasmålningar med stiliserad
vaxtornamentik. Absiden ar i övrigt smyckad med
en hög dekorativt skuren träpanel i gotisk stil.
Träaltaret, korskranket och predikstolen har liknande utförande. Orgelläktaren i väster bars upp
av rikt snidade konsoler och har en dekorativ
barriär i stil med den övriga träinredningen. Orgeln ar borttagen på 1970-talet. Den ursprungliga
bankinredningen har formskurna gavelpartier. Ikonostas, stenaltare m m har insatts på 1970-talet.
Trasten 3
B i r g e r J a r l s g a t a n 94
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1901-1904, a r k i t e k t G Rydberg, byggh e r r e J A Johansson, byggmästare G E L i n d s t r ö m .
1949 f a s a d r e n o v e r i n g .
Gathus, 5 vån. Gatufasad: bv g r å g u l s l a t p u t s med
k v a d e r r i t s n i n g . Sockel av g r a n i t och grovhuggen
kalksten. I ö v r i g t r ö d s l a t p u t s ( n o r r a halvan)
och m a s k i n s l a g e t t e g e l ( s ö d r a h a l v a n ) . Grågul a
1 is t e r och f ö n s t e r o m f a t t n i n g a r . B u r s p r å k e t b a r s
av ornerade k o n s o l e r och a r k r ö n t med en s p e t s i g
t o r n h u v f lankerad av f i a l e r . Gårdsfasad: g u l
slatputs. Svart p l å t t a k .
E n t r é : u r s p r u n g l i g glasad p o r t i n y g o t i s k s t i l ,
g o l v av s v a r t och v i t marmor, hög panel, e n f a r g a de vaggar, konsolburen s t u c k t a k l i s t . Trapphuset
har k a l kstenstrappa, t r a p p 1 an med s v a r t och v i t a
mönsterlagda k e r a m i k p l a t t o r , enfärgade vaggar,
h a l v f r a n s k a p a r d ö r r a r och ornerade s t u c k t a k l i s ter.
Inventerade lägenheter bevarar u r s p r u n g l i g p l a n
och s n i c k e r i i n r e d n i n g : p r o f i l e r a d e s o c k e l p a n e l e r ,
fönstersmyg- och b r ö s t p a n e l e r , f y l l n i n g s d ö r r a r .
S t u c k t a k l i s t e r med vaxtornamentik i j u g e n d s t i l .
Runda v i t a e l l e r gröna kakelugnar med r e l i e f m ö n s t e r . Serveringsgång med p ä r l spåntpanel ade skåp.
Bv inrymde t i d i g a r e Café Skandia, numera a n t i k v i t e t s a f f ä r . Den u r s p r u n g l i g a i n r e d n i n g e n a r d e l v i s
bevarad, t ex g o l v av k o n s t s t e n med blommönster i
r ö t t , g r å t t och v i t t , höga p a n e l e r med f y l l n i n g ar, s t u c k t a k l i s t e r och g l a s t a k .
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1904: i g a t h u s e t 3 och 4 r o k , i
f l y g e l n 2 rok.
Gård: underbyggd och a s f a l t e r a d ,
ner.
stora lanterni-
Sedan 1975 h a r gårdshus och gårdsunderbyggnad r i v i t s och fasaden r e n o v e r a t s .
Trasten 4
B i r g e r J a r l s g a t a n 96, Surbrunnsgatan 17
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972174.
Byggnadsår 1895-96, a r k i t e k t O Jansson, byggherre
Stockholms Nya Tomt AB, byggmästare J G Linde1 l.
1909 ä n d r i n g av b u t i k s f ö n s t e r .
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: g r å g u l s l a t p u t s med k v a d e r r i t s a d bv och h ö r n k e d j o r , k o n s o l buren t a k 1 is t . S k u l p t e r a t p o r t a l ö v e r s t y c k e . Gårdsf asad: g u l s1 a t p u t s . S v a r t p1 å t t a k .
E n t r é ( 9 6 ) : u r s p r u n g l i g g l a s a d p o r t mot B i r g e r
J a r l s g a t a n , g o l v av s v a r t och r ö d marmor, e n f a r gade vaggar, glasade m e l l a n d ö r r a r , s t u c k t a k l i s t
med t a n d s n i t t . Trapphuset har t r a p p o r av k a l k s t e n
och t r a p p l a n som g o l v e t i entrén, f y l l n i n g s d ö r r a r . Mot Surbrunnsgatan g o l v i g r å och v i t marmor, i ö v r i g t l i k n a n d e i n r e d n i n g som ovan.
I n v e n t e r a d e l ä g e n h e t e r bevarar u r s p r u n g l i g p l a n
och s n i c k e r i i n r e d n i n g samt r u n d grön kakelugn med
f l e r f ä r g a t blommönster.
Kök med ursprung1 i g
i n r e d n i n g såsom brädgolv, skåp med p ä r l spånt,
öppna h y l l o r och zinkbänk.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1896: 1-3 r o k .
Gård: belagd med s t o r g a t s t e n .
Sedan 1974 h a r fasaden r e n o v e r a t s .
Trasten 5
Surbrunnsgatan 15
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175
Byggnadsår 1895-96, a r k i t e k t G A F r i s t e d t , byggh e r r e Stockholms Nya Tomt AB, byggmastare G A
F r i s t e d t . 1975 ombyggnad, cv.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: g r å r ö d s p r i t p u t s , omf a t t n i n g a r och våninqsband i r ö d s l a t p u t s , bv r ö d
k v a d e r r i t s a d s1 ätput;.
Skulpterat p o r t a l ö ~ e r s t ~ c ke. Gårdsfasad: g u l s l a t p u t s . R ö t t p1 å t t a k .
E n t r é : sekundär p o r t . Golv av å t t k a n t i g a k a l k s t e n s p l a t t o r och v i t marmor, hög t r ä m å l ad panel,
enfargade väggar, f y l l n i n g s d ö r r a r . S t u c k t a k l i s t
med t a n d s n i t t . Glasade m e l l a n d ö r r a r t i l l t r a p p h u s e t som h a r k a l k s t e n s t r a p p a och f ö n s t e r med
b l y i n f a t t a d e färgade g l a s . Golv som ovan.
I n v e n t e r a d e l ä g e n h e t e r bevarar kakelugnar i grön
e l l e r b r u n m a j o l i k a med f l e r f ä r g a d e blommönster.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1896: 1 och 2 r o k .
Gård: belagd med s t o r g a t s t e n . L i t e n t v ä t t s t u g a
med gulputsade vaggar och s v a r t p l å t t a k .
Sedan 1975 har fasaden r e n o v e r a t s .
Trasten 6
Surbrunnsgatan 13
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1885-87, osignerade r i t n i n g a r , byggh e r r e och byggmästare J A E d q v i s t . 1925 i n r e d n i n g
av k ä l l a r e n t i l l b u t i k s - och f a b r i k s l o k a l e r . 1954
i n r e d n i n g av v i n d s l ä g e n h e t .
Gathus, 4 vån + soutvån och vindsvån. Gatufasad:
u r s p r u n g l i g putsdekor med k v a d e r r i t s a d r ö d s l a t p u t s , bv och soutvån r u s t i c e r a d , g r å g u l s p r u t p u t s . S i d o r i s a l i t e r med h ö r n k e d j o r . O m f a t t n i n g a r
och lis t e r g r å v i t a . Tak1 i s t e n konsol buren. Kol o n n p o r t a l . Gårdsfasad: g r å g u l s l a t p u t s . Sekundär a fönster, svart plåttak.
E n t r é : sekundär glasad p o r t , g o l v och t r a p p o r med
l i n o l e u m , enfargade väggar, sekundära f a n e r d ö r rar, stucktaklister.
I n v e n t e r a d e l ä g e n h e t e r : u r s p r u n g l i g p l a n och
s n i c k e r i i n r e d n i n g , k ä l a d e t a k med m i t t r o s e t t , v i t a kakelugnar med ornerade krön. Kökens renove-
ringsgrad varierar f r å n oförändrat till delvis
moderniserat.
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1885: 1 och 2 r o k .
Gård: cementerad. L i t e n t v ä t t s t u g a med
puts, s v a r t p l å t t a k , avtradeslänga i t r ä .
gulvit
Sedan 1975 h a r t v ä t t s t u g a n r i v i t s och f a s a d e n omfärgats.
Trasten 7
S u r b r u n n s g a t a n 11
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1885-86, a r k i t e k t A G F o r s b e r g , byggh e r r e och byggmästare H Munkhammar. 1940 i n s t a l l e r a d e s cv, h i s s , nya kök och bad, n y a l a g e n h e t s dörrar.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: g-r å g.u l s l a t p u t s . Den
u r s p r u n g l i g a p u t s d e k o r e n a r b e v a r a d med de t v å
nedersta våningarna r u s t i c e r a d e . Konsolburna l i s t e r ö v e r t r e d j e vån och v i d t a k f o t e n . P o r t a l k o m p o s i t i o n med t r e p i l a s t r a r .
E n t r é : sekundär g l a s a d p o r t , g o l v och t r a p p o r av
g r å marmor, marmorerade vaggar.
I n v e n t e r a d lägenhet a r h e l t moderniserad.
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1886: 2 och 4 r o k .
Gård: b e l a g d med s t o r g a t s t e n .
Sedan 1975 h a r fasaden r e n o v e r a t s .
Trasten 8
Surbrunnsgatan 9
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1885-86, a r k i t e k t S i ö s t e e n & Johansson, b y g g h e r r e och byggmästare A G Bergström.
1905 ä n d r i n g av b u t i k s f ö n s t e r , 1925 wc.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: s l ä t p u t s a d , b a n d r i t s a d
på vån 1 tr, bv grå, i ö v r i g t g u l . M i t t p a r t i e t
h y v l a t o v a n f ö r andra våningen. S i d o r i s a l it e r med
r e f f l a d e p i l a s t r a r och k o p p l a d e f ö n s t e r med m i t t k o l o n n . Gårdsfasad: g r å g u l s l a t p u t s . R ö t t p l å t tak.
E n t r é : i n k ö r s p o r t med cementgolv och hög p a r l s p å n t p a n e l . D ä r i f r å n i n g å n g t i ll t r a p p h u s e t med
k a l k s t e n s t r a p p o r , e n f ä r g a d e vaggar med lit e n mål a d b å r d i b r ö s t h ö j d , g1 asade f y 1 l n i n g s d ö r r a r .
Inventerad lägenhet bevarar usprungliga s n i c k e r i e r , s t u c k t a k l i s t e r och k a k e l u g n a r .
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1886: 2 r o k .
Gård: b e l a g d med s t o r g a t s t e n ,
g r å p u t s a t med s v a r t p1 å t t a k .
uthus ( f d s t a l l )
1
Trasten 9
Surbrunnsgatan 7
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1895-96, a r k i t e k t G Bohman, b y g g h e r r e
S t o c k h o l m s Nya Tomt AB, byggmästare J Nyberg.
1923 f ö r ä n d r i n g av I g h å 3 t r .
Gathus, 5 vån. G a t u f a s a d : g r å g u l s p r i t p u t s med
s l ä t a o m f a t t n i n g a r , g r å s l ä t p u t s a d bv med k v a d e r r i t s n i n g . D e k o r a t i v t p o r t a l ö v e r s t y c k e . Gårdsfasad: g r å g u l s p r u t p u t s . R ö t t p l å t t a k .
E n t r e : sekundär g l a s a d p o r t , s v a r t och v i t t r u t i g t marmorgolv, e n f a r g a d e vaggar, s t u c k t a k l i s t e r
med t a n d s n i t t . K a l k s t e n s t r a p p o r och g l a s a d e f y l l n ingsdörrar .
I n v e n t e r a d lägenhet b e v a r a r u r s p r u n g 1 ig p1 an och
i n r e d n i n g , r i k t d e k o r e r a d e k a k e l u g n a r med speglar.
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1896: 1 o c h 2 r o k .
Gård: cementerad, l i t e t u t h u s ( f d t v ä t t s t u g a ) i
grå slätputs, g r å t t plåttak.
Trasten 10
Surbrunnsgatan 5
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1895-97, a r k i t e k t A Jansson, b y g g h e r r e
Stockholms Nya Tomt AB, byggmästare J Nyberg.
Gathus, 5 vån. G a t u f a s a d : h e l t h y v l a d , r ö d s p r u t p u t s med s l ä t a r e o m f a t t n i n g a r . P o r t a l e n med dekor a t i v t ö v e r s t y c k e ä r u r s p r u n g l i g . Sekundära f ö n s t e r . Gårdsfasad: g u l s p r u t p u t s . R ö t t p l å t t a k .
E n t r e : u r s p r u n g l i g g l a s a d p o r t , g o l v av å t t k a n t i ga m a r m o r p l a t t o r , e n f a r g a d e väggar, s t u c k t a k l i s t e r . K a l k s t e n s t r a p p a , t r ä r ä c k e med s v a r v a d e balusterdockor.
Lägenheter e j inventerade.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1897: 1 och 2 r o k .
Gård: cementerad, lit e n t v ä t t s t u g a med g u l s p r i t p u t s och s v a r t p l å t t a k .
T r a s t e n 11
Surbrunnsgatan 3
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1895-96, o s i g n e r a d e r i t n i n g a r , byggh e r r e Stockholms Nya Tomt AB, byggmästare J Nyb e r g . 1939 c v och t v å badrum i k ä l l a r e n , 1967 f a s a d f ö r e n k l i n g , 1973 ä n d r i n g å 2 t r .
Gathus, 5 vån. G a t u f asad: b r u n och g r å s p r u t p u t s ,
k v a d e r r i t s a d bv.
Dekorativt portalöverstycke.
Gårdsfasad: g u l s p r i t p u t s . S v a r t p l å t t a k .
E n t r é : sekundär g l a s a d p o r t , g o l v av å t t k a n t i g a
m a r m o r p l a t t o r , e n f a r g a d e väggar med d e k o r av r a n k o r , s t u c k t a k l i s t med t a n d s n i t t . T r a p p h u s e t r e d a t i v t nymål a t med t v å f ä r g a d e vaggar och b l o m r a n k a
i b r ö s t h ö j d . T r a p p r ä c k e av t r ä med s v a r v a d e balusterdockor. Fyllningsdörrar.
Lägenheter e j inventerade.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1896: 1 och 2 r o k .
Gård: cementerad med l i t e n p l a n t e r i n g . F d t v ä t t s t u g a med g u l s p r u t p u t s och s v a r t p l å t t a k .
T r a s t e n 12
S u r b r u n n s g a t a n 1, v a l h a l l a v ä g e n 50
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1894-95, a r k i t e k t G Bohman, b y g g h e r r e
f r u L Nyberg, byggmästare J Nyberg. 1936 c e n t r a l värme, badrum i k ä l l a r e n och i v å n i n g a r n a , 1953
ombyggnad av c a f é , 1968 r i v n i n g av gårdsbyggnad.
Gathus ( h ö r n h u s ) , 5 vån. G a t u f asad: g r å g u l s p r i t p u t s med g u l a o m f a t t n i n g a r och l i s t e r . I d e n t i s k a
p o r t a l o m f a t t n i n g a r med k a n n e l e r a d e p i l a s t r a r mot
båda g a t o r n a . A v f a s a t h ö r n . T a k l i s t med t a n d s n i t t . Gårdsfasad: g u l s l ä t p u t s . S v a r t p l å t t a k .
E n t r é ( 1 ) : sekundär g l a s a d p o r t , s v a r t och v i t r u t i g t marmorgolv, e n f a r g a d e väggar, s t u c k t a k l i s t e r , kalkstenstrappor, s l a t a (Överklädda) d ö r r a r
med p r o f i l e r a d e f o d e r .
Inventerad lägenhet bevarar ursprunglig s n i c k e r i i n r e d n i n g , s t u c k t a k l i s t e r och m i t t r o s e t t e r .
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1895: 1 - 3 r o k .
Gård: cementerad med l i t e n p l a n t e r i n g . 1968 r e v s
e t t t v å v å n i n g s gårdshus inrymmande en l ä g e n h e t om
3 rok.
Sedan 1975 h a r f a s a d e n r e n o v e r a t s .
T r a s t e n 13
V a l h a l l a v a g e n 52, 54
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1967-76, a r k i t e k t Hagströms a r k i t e k t k o n t o r , B Rehnwall, b y g g h e r r e AB B Lundström,
byggmästasre N o r w e l l .
Gathus, 6 vån. Gotufasad: g u l g r å s p r u t p u t s med
g r å s o c k e l . Gårdsfasad: 1j u s g r å s p r u t p u t s . B r u n t
plåttak.
E n t r e : g o l v och t r a p p o r av v i t marmor, e n f a r g a d e
väggar o c h t a k , s l a t a f a n é r d ö r r a r .
Lägenheter e j inventerade.
Gård: b e l a g d med k o n s t s t e n s p l a t t o r .
Trasten 14
valhallavägen 56, Odengatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1972175.
Byggnadsår 1891-92, arkitekt A Fri stedt, byggherrar T o P J Sandgren, byggmästare A Fristedt.
1907 hiss i Odengatan 2, 1907-08 (arkitekt Ludw.
Peterson) installation av wc och bad, smärre
rumsförandringar m m. 1927-35 uppdelning till
mindre lägenheter.
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: hörnet betonat med rundat torn krönt med huv. Mörkgrå grov
puts (under denna syns gul slatputs), bv kvaderritsad. Bal konger med smidesracken på hörntornet
samt mot valhallavägen. Mot Odengatan ett burspråk i tre våningar. Fasaden från 1907, senare
förenkl ad. Identiska portaler mot båda gatorna.
Gårdsfasad: gul slatputs. Svart plåttak.
Entré (2) : ursprungl i g port med dekorativt spröjsat överfönster. Golv av cementmosaik i rutor,
bröstpanel och kraftigt räcke med svarvade balusterdockor. Enfärgade vaggar, kälat tak, ursprungliga glasade mellandörrar. Trapphuset har steg av
cementmosai k på gjutjärnsstomme med rel iefdekorerad sida och utsirade racken. Fyllningsdörrar.
Inventerade lägenheter: ursprungliga snickerier,
rikt ornerade stucktaklister och mittrosetter,
parkettgol v. Serveringsgångar med bradgol v och
höga skåp.
Lagenhetsstorlekar 1892: 5-11 rok, på vån 2 tr en
lägenhet med 11 rok samt lokaler för Ryska kyrkan.
Gård: asfalterad.
Sedan 1975 har fasadens gula slatputs återstä1 l ts.
I husets västra del inrymdes den ryska kyrkan som
1907 flyttades till Birger Jarlsgatan 98.
\\.
*Tq
.
,+--*
\:: %h.?
fji
-
:.I
.
,
b'!
r-
Trasten 15
Odengatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1895-96, arkitekt A G Forsberg, byggherre F Jansson, byggmästare K Andersson. 1913
butik i bv, 1919 fasadförenkling, 1944 badrum,
1965-75 ful l ständig ombyggnad, 1 vån påbyggs,
gårdsf lygel n rivs, gården underbyggs, f asadandring.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: gulgrå sprutputs, bv konststenspl attor. Fasaden hel t hyvlad,
sekundära fönster, vissa med smi desracken. Gårdsfasad: gulgrå sprutputs. Brunt plåttak.
Entré: sekundär glasad port, golv och trappor av
grågrön marmor, enfärgade vaggar, kal at tak, s1ata f anérade dörrar, ursprungl i ga g1 asade me1 l andörrar.
Lägenheter e j i n v e n t e r a d e .
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1896: 3 och 5 r o k samt i f l y g e l n 1 och 2 r o k .
Gård: b e l a g d med k o n s t s t e n s p l a t t o r .
Trasten 1 6
Odengatan 6
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1903-07, a r k i t e k t t r o l i g e n W Dähn,
b y g g h e r r e H Sandberg, byggmästare A Lund. 1928
h i s s , badrum, 1951 f a s a d f ö r e n k l i n g .
Gathus ( I ) , 5 vån + d e l v i s soutvån. Gatufasad:
lj u s g r å s p r u t p u t s , bv g r å r o s a d i t o med s o c k e l av
s p r u t a d g r a n i t i m i t a t i o n . Svagt r u n d a t b u r s p r å k
a v s l u t a t med svängd f r o n t e s p i s. Gårdsf asad: g r å
sprutputs. Svart p l å t t a k .
E n t r é : v i t marmortrappa, sekundär hög f a l t i n d e l a d
panel, enfargade väggar och t a k , glasade m e l l a n d ö r r a r . Trapphuset h a r g o l v av marmor- och k a l k s t e n s p l a t t o r med mönsterbård, s l ä t a f a n é r d ö r r a r ,
s t u c k t a k l i s t e r . K ö r p o r t med g o l v av k o n s t s t e n s p l a t t o r , enfargade väggar och t a k .
Gårdshus ( I I ) ,
S v a r t p1 å t t a k .
4 vån.
Fasad i g r å s p r u t p u t s .
Lägenheter e j i n v e n t e r a d e .
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1907:
gårdshuset 1 och 2 r o k .
i g a t h u s e t 3-5
rok,
i
Gård: b e l a g d med k o n s t s t e n s p l a t t o r .
T r a s t e n 17
Odengatan 8
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1885-86, o s i g n e r a d e r i t n i n g a r , byggh e r r e och byggmästare J A Jansson. 1929 ä n d r i n g i
bv, 1933 h i s s , 1935 cv, bad och wc i g a t h u s e t ,
1940 wc i gårdshuset.
Gathus ( I ) , 5 vån. Gatufasad: u r s p r u n g l i g r i k f a sadutsmyckning med r u s t i k , k v a d e r r i t s n i n g , p r o f i l e r a d e l i s t v e r k och f ö n s t e r ö v e r s t y c k e n . T a k l i s t
med t a n d s n i t t . H e l t ö v e r s p r u t a d med g u l p u t s , bv
g r å . Gårdsfasad: bv g r å s p r u t p u t s , i ö v r i g t g u l
s l a t p u t s . Svart p l å t t a k .
E n t r é : k ö r p o r t med sekundär g l a s a d p o r t , g o l v av
k o n s t s t e n s p l a t t o r , väggarna i k v a d e r r i t s a d p u t s
med p r o f i l e r a d ö v e r l i g g a r e i b r ö s t h ö j d , s v a r t m a r morerade p i l a s t r a r . I ö v r i g t enfargade väggar och
t a k . Trapphuset h a r g o l v och t r a p p o r av k a l k sten, f y l l n i n g s d ö r r a r , k ä l a d e t a k , t a k r o s e t t e r
med gasmunstycken.
Gårdshus ( I I ) , 4 vån. Fasader: g u l s l ä t p u t s ,
s v a r t p1 å t t a k .
Gårdshus ( I I I ) , 1 van. F d s t a l l . Gul s l a t p u t s
och s v a r t p l å t t a k .
skullen.
Inventerad lägenhet bevarar ursprunglig plan och
snickeri inredning, kakelugnar av f lera typer med
rik dekor, stucktaklister med blomdekor, parkettgolv med intarsiarand.
Lägenhetsstorlekar 1886: i gathuset 1-4 rok, i
gårdshuset 1-2 rok.
Gårdar: båda gårdarna asfal terade.
Trasten 18
Odengatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1972/75.
Byggnadsår 1891-93, arkitekt C Flycht, byggherre
C Vagt, byggmästare C Flycht. 1932 hiss, 1933 wc
i gårdshuset, 1936 cv och bad i gathuset.
Gathus (I), 5 vån. Gatufasad: gul spritputs med
omfattningar och våninqsband i slatputs, bv rusticerad gul slatputs. -~årdsfasad: gul slatputs.
Grått plåttak.
Entré: f d körport med sekundär glasad port.
Grått marmorgol v, väggarna gråmarmorerade ti l l
brösthöjd darovan gulgrå marmorering. Kälade tak.
Hiss. Trapphus med refflade kalkstenstrappor,
golv av cementplattor, marmorerade väggar, stucktaklister med konsoler, glasade fyllningsdörrar.
Gårdshus (II), 4 vån. Fasad i gul slatputs, mot
bakgården grå slatputs, grått p1 åttak.
Gårdshus (III), f d uthus med avträden m m, numere verkstadshus.
Lägenheter ej inventerade.
Lagenhetsstorlekar 1893: i gathuset 3 och 4 rok,
i gårdshuset 1-2 rok.
Gård: grus med cementerade gångar, träd.
Sedan 1975 har gårdsbyggnaden I II rivits.
Trasten 19
Odengatan 12
Bostadsfastighet, inventerad 1972173.
Byggnadsår 1892-93, arkitekt C Flycht, byggherre
C Vagt, byggmästare C Flycht. 1931 wc i gat- och
gårdshus, 1939-40 hiss, cv, bad, utrivning av kakel ugnar, f asadandr i ng.
Gathus (I), 5 vån. Gatufasad: bv helt moderniserad i grov brun puts. Fasaden i övrigt i grå
spritputs med slata fönsteromfattningar. Gårdsfasad: gul slatputs. Rött plåttak.
Entré: sekundär glasad metallport. Golv och trappor av kalksten, enfärgade vaggar, slata fanérdörrar.
Gårdshus (II), 4 vån. Fasader: gul slatputs, rött
p1 åttak.
Lägenheter ej inventerade.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1893:
g å r d s h u s e t 1-2 r o k .
i g a t h u s e t 1-3 r o k ,
i
Gårdar: f rämre gården cementerad, bakgården bel a g d med s t o r g a t s t e n . L i t e n f d t v ä t t s t u g a , p u t sad och med p l å t t a k .
Sedan 1975 h a r fasaden o m f ä r g a t s .
T r a s t e n 20
Odengatan 20
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1972175.
Byggnadsår 1892-95, a r k i t e k t P L i n d b l a d , byggherr e Stockholms Nya Tomt AB, byggmastare J G L i n d e l l. 1900 ombyggnad av gårdsbyggnad. 1932 wc i
g a t - och gårdshus, 1945 f a s a d r e n o v e r i n g .
Gathus ( I ) , 5 vån. Gatufasad: g r å g u l s p r i t p u t s
med s l ä t p u t s a d e våningsband, o m f a t t n i n g a r och
h ö r n k e d j o r . Konsolburen t a k l i s t . Gårdsfasad: g u l
slatputs. Rött plåttak.
E n t r 4 : k ö r p o r t med a s f a l t e r a t g o l v , e n f ä r g a d e
väggar med b r ö s t p a n e l , k ä l a t t a k , v ä l v d a öppninga r . Trapphuset h a r s v a r t och v i t r u t i g t marmorg o l v , s t u c k t a k l i s t med t a n d s n i t t och m i t t r o s e t t e r . Kalkstenstrappor, f y l l n i n g s d ö r r a r .
Gårdshus ( I I ) , 4 vån. Fasad: g r å g u l s l a t p u t s , mot
bakgården lj u s g r å s l a t p u t s . S v a r t p1 å t t a k .
Gårdshus ( I I I ) , p l å t s l a g a r v e r k s t a d .
s l a t puts, r ö t t p l å t t a k .
Fasad
grå
I n v e n t e r a d e l ä g e n h e t e r i g a t h u s e t : 1 o 2 r o k bev a r a r u r s p r u n g l i g p l a n och s n i c k e r i i n r e d n i n g med
b l a sockelpaneler, f y l l n i n g s d ö r r a r , kälade tak,
m i t t r o s e t t e r . Runda v i t a k a k e l u g n a r med r e l i e f d e k o r e r a t k r ö n . Kök med v e d s p i s a r , p l å t k å p a , vedl å r , z i n k b ä n k och öppna h y l l o r . I g å r d s h u s e t : 2
r o k med l i k n a n d e i n r e d n i n g .
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1895:
g å r d s h u s e t 1-2 r o k .
i gathuset 1-3 rok,
i
Gårdar: på f r ä m r e gården g r u s och s t o r g a t s t e n .
E t t u r s p r u n g 1 i g t u t h u s i t r ä med m ö n s t e r l a g d pan e l och p1 å t t a k , grönmål a t . Bakgården b e l agd med
storgatsten.
Sedan 1975 h a r gårdshuset III r i v i t s .
T r a s t e n 21
Odengatan 16
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1896-97, a r k i t e k t A Wal l i n , b y g g h e r r e
O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1927 wc i
båda husen. 1941 ä n d r i n g a r i g å r d s h u s e t .
Gathus ( I ) , 5 vån. Gatufasad: r ö d g r å s p r i t p u t s
med o m f a t t n i n g a r och h ö r n k e d j o r i s l a t p u t s . Bv
g r å s l a t p u t s , släthuggen g r a n i t s o c k e l . Portalomf a t t n i n g e n och de f l a n k e r a n d e f ö n s t r e n h a r dekor a t i o n e r i p u t s r e l i e f . Ornerade våningsband, de-
-.
a
d
--
'?
!_
20.
-
a
l
,
'
i
-
le
r--
1
ii ii--;-;-
s +--5
'
I
.
5,.
I
T t u t e n 74 dedd dfiin Valhaltavugen. Lökkupolen mcuzheficur
p t a a e n höfi Rydka hyfikan .
Foto Ktemming ornkfiing 7893.
korativa ankarslutar och konsolburen taklist.
Gårdsfasad: gul slatputs. Rött p1 åttak.
Entr6: u r s p r u n g l i g port, svart och vitt marmorgolv, helfranska bröstpaneler, väggarna har målad
fältindelning. S t u c k t a k l i s t e r med äggstav och
tandsni tt, takrosetter. Från portgången två si doordnade trapphus med g o l v av kalkstensplattor,
enfarqade väqqar, hörnlister med knoppar.
Gårdshus (II), 4 vån. Fasad: gul slätputs ,mot
bakgården gråröd slatputs. Rött p1 åttak.
Inventerade
lägenheter i gathuset bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning, stucktaklister och takrosetter med rik dekor samt kakelugnar av olika typer, dels vita, dels flerfärgade
med reliefdekor. Kök med ursprunglig inredning
såsom pärl spåntpanel, skafferier, vedspi sar och
marmordiskbänkar. Aven i gårdshuset finns kakelugnar och vedspisar.
Lägenhetsstorlekar 1897: i gathuset 2-3 rok, i
gårdshuset 1-2 rok.
Gårdar: bel agda med storgatsten. Uthus med p1 åttak.
TRADGARDSMASTAREN
Tradgårdsmastaren 3
Surbrunnsgatan 37, Döbelnsgatan 79
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975/76.
Byggnadsar 1885, a r k i t e k t K G y l l e n c r e u t z & W i d e l l , b y g g h e r r e och byggmastare 1) N S j ö s t r ö m 2)
E Lundgren. 1887 b u t i k s f ö n s t e r mot Döbelnsgatan,
1929 bad och wc, 1931 cv, 1932 entré och b u t i k s l o k a l e r , 1934 h i s s Surbrunnsgatan och fasadandring.
Gathus ( h ö r n h u s ) , 5 vån. Gatufasad: g r å s l a t p u t s ,
s i d o r i s a l i t e r med s l ä t a p i l a s t r a r och f l a c k a
f r o n t o n e r . A v f a s a t hörn, k o n s o l b u r e n t a k l i s t . Fasaden ä r sekundärt f ö r e n k l a d . Gårdsfasad: lj u s g u l
s p r u t p u t s . R ö t t p1 å t t a k .
E n t r é ( 3 7 ) : sekundär g l a s a d p o r t , g o l v av g r å g r ö n
marmor, enfärgade väggar, s t u c k t a k l i s t med t a n d s n i t t , t a k r o s e t t . Trapphuset h a r g o l v och t r a p p o r
av g r å g r ö n marmor upp t i l l vån 2 tr. I ö v r i g t
s v a r t - och v i t r u t i g t marmorgolv, g r å k a l k s t e n s f r i s och d i t o t r a p p o r . Glasade t r ä å d r a d e f y l l n i n g s d ö r r a r , t a k l i s t som e n t r é n .
E n t r e ( 7 9 ) : sekundär g1 asad p o r t , i n r e d n i n g lik nande f öregående.
K ö r p o r t med cementgolv,
t a k l i s t och t a k r o s e t t .
pärlspåntpanel,
konsol-
Inventerade lägenheter s t å r
under ombyggnad
(1976).
Ursprung1 ig i n r e d n i n g såsom p a n e l e r ,
f y l l n i n g s d ö r r a r och t a k l i s t e r f i n n s bevarad. Köken ä r h e l t moderniserade.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1885: enkelrum samt 2-4 r o k .
Gård: b e l agd med s t o r g a t s t e n . T v ä t t s t u g a med g u l
s l a t p u t s , r ö t t p1 å t t a k .
1976 s p r u t a d e s fasaden med b e i g e p u t s .
Trädgårdsmästaren 4
Surbrunnsgatan 39
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1885, o s i g n e r a d e r i t n i n g a r , byggherre
och byggmästare 1 ) E Lundgren, 2 ) E Andersson.
1886 a v t r ä d e på gården, 1905-1 1 smärre ä n d r i n g a r ,
1928-29 ä n d r i n g i bv, b u t i k .
Gathus ( I ) , 5 vån. Gatufasad: s l a t p u t s , i bv g r å målad, i ö v r i g t orange. R i k p u t s d e k o r med de t v å
n e d e r s t a våningarna r u s t i c e r a d e . M e l l a n v å n i n g a r n a
h a r k r a f t i g t utformade f ö n s t e r ö v e r s t y c k e n . Kons o l b u r e n t a k l i s t . Gårdsfasad: g u l s l a t p u t s . R ö t t
p1 å t t a k .
E n t r é ( f d k ö r p o r t ) : cementgolv och s t r u k t u r m å l a de vaggar. Trapphuset h a r g o l v av cementmosaik i
g r å t t , r ö t t och s v a r t med s v a r t bård, k a l k s t e n s t r a p p o r , målade vaggar, f y 1 l n i n g s d ö r r a r och t a k rosett.
Gårdshus ( I I ) ,
r ö t t p1 å t t a k .
4 vån.
Fasaden i g u l s l a t p u t s ,
I n v e n t e r a d lägenhet bevarar sockel och smygpanel e r , t a k r o s e t t e r och en r u n d v i t kakelugn. I kök e t vedspis och s k a f f e r i med p ä r l s p å n t .
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1885: i g a t h u s e t enkelrum och
1-3 r o k , i gårdshuset 1-2 r o k .
Gård: belagd med s t o r g a t s t e n , några t r a d och buskar.
Sedan 1975 har f asaden
s l a t p u t s med g r å g u l bv.
omfärgats,
nu
ljusgul
Trädgårdsmästaren 5
Odengatan 42, Döbelnsgatan 77
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975176.
Byggnadsår 1903-05,
a r k i t e k t e r Dorph & Höög,
byggherre N Kalmér, byggmästare J P Gustafsson.
1921 garage under gården, 1923 cv, 1935 f a s a d r e n o v e r i n g och samlingssal vån 1 tr.
Gathus ( I ) (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: g u l b r u n
s l a t p u t s , bv i sandsten. Två burspråk mot v a r d e r a
gatan. U r s p r u n g l i g v ä l v d p o r t a l i huggen sandsten
v a r s ö v r e d e l (med e t t l i t e t ö v e r f ö n s t e r ) omramas
av s k u l p t e r a d blomdekor. Bv:s h ö r n a r a v f a s a t med
en d e k o r a t i v t utformad u t k r a g n i n g . Gårdsfasad:
g u l b r u n s l a t p u t s . S v a r t p1 å t t a k .
E n t r é ( 4 2 ) : u r s p r u n g l i g p o r t med s l i p a d e g l a s ,
skuren blomdekor och smasprö j s a t ö v e r f ö n s t e r .
Golv av v i t marmor med r ö d bård, sockel av v i t
marmor, f a l t i n d e l a d e vaggar med m a r m o r i m i t a t i o n i
v i t t och l j u s g r ö n t . S p e g e l v a l v t s t u c k t a k med
l i s t . Over s orten en blomdekor i s t u c k . G l a s a t
me1 la n d ö r r s p a r t i med skuren dekor. I t r a p p h u s e t
g o l v som e n t r e n , t r a p p o r av v i t marmor, l i s t i n d e l a d e vaggar, f y l l n i n g s d ö r r a r . S t u c k t a k l i s t , u r s p r u n g l i g armatur. B l y s p r ö j s a d e f ö n s t e r med r å g l a s , blomsterdekor.
E n t r e ( 7 7 ) : u r s p r u n g l i g g l a s a d p o r t , r ö d - och
v i t r u t i g t cementmosai k g o l v med mönstrad bård.
Gårdshus
plåttak.
(II),
5 vån.
Gulbrun s l a t p u t s ,
svart
I n v e n t e r a d lägenhet bevarar u r s p r u n g l i g i n r e d n i n g
som p a n e l e r , f y 1 l n i n g s d ö r r a r och k a l ade t a k . Kak e l u g n i i m i t e r a d 1 7 0 0 - t a l s s t i l . Serveringsrum
med skåp. D e l v i s m o d e r n i s e r a t kök.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1905: 1-5 r o k + jungfrukammare.
Gård: överbyggd, a s f a l t e r a d , l a n t e r n i n e r .
Sedan 1976 har g å r d s f l y g e l n r i v i t s , fasaden omf ä r g a t s (nu g u l ) samt entrevaggarna (Odengatan)
övermålats.
i
(
-A,.
A
Trädgårdsmästaren 6
Odengatan 44
Bostadsfastighet, inventerad 1975 och 1976.
Byggnadsår 1904-06, arkitekt sannolikt Dorph och
Höög (ritningarna osignerade), byggherre N Kalmer, byggmästare J P Gustavsson. 1942-43 flyttning av portal, nya fönster till butik.
Gathus (I), 6 vån + inredd vind. Gatufasad: gul
s1 atputs, bv i sandsten. Burspråk med sekundär
p1 åtöverbyggnad. Portal med överfönster omgivet
av skulpterad blomdekor i sandsten. Gårdsfasad:
gulbeige slatputs. Svart plåttak.
Entré: ursprung1 i g port, gol v av grågrön marmor.
Trapphuset har vi tt marmorgol v med röd bård,
trappor av grå cementmosai
..
k, g1 asade spröjsade
fyllningsdörrar. Over dörrarna stuckkartuscher
med blom- och bladdekor. Blyspröjsade fönster med
stiliserad bladornamentik i färgat glas.Ursprunglig hiss med dekorativt smidesgaller.
Inventerad lägenhet ar nyligen ombyggd, men bevarar delv's ursprunglig inredning som paneler,
fyllningsdörrar och taklister samt en turkosfargad skankkakelugn. Köket ar flyttat och helt modernt.
Gårdshus (II), 5 vån. Fasad i gulbeige slatputs,
svart p1 åttak.
Lagenhetsstorlekar 1906: I gathuset 3-4 rok +
jungfrukammare, i gårdsflygeln 1-2 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad.
Ombyggnad av huset genomförd i juli 1976.
Trädgårdsmästaren 7
Odengatan 46
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1903-05, arkitekt E Ohlsson, byggherre
J Johnsson & A Ekman. 1926 ändring i bv och kallare, 1928 hiss, 1936 cv, badrum
Gathus (I), 5 vån. Gatufasad: grå sprutputs, bv i
grovhuggen sandsten. Två rundade burspråk symmetriskt placerade. Fasadens mittparti kröns av en
hög svängd fronton. Skulpterad sandstensportal i
mittaxeln med bandade pilastrar och högt överstycke innefattari2e ?tt ovalt fönster. Fasaden ar
samkomponerad med grannfastigheten (Tradgårdsmastaren 8). Gårdsfasad: 1 jusbrun slatputs. Rött
p1 åttak.
Entré: sekundär glasad port, svart- och vitrutigt
marmorgolv med vit bård, trappa av vit marmor,
vaggar bandade med gul och brun stucco lustro.
Välvt stucktak med. . refflade band, girlanger på
övre väggpartiet. Over porten stuckdekor med girlanger. Glasade mellandörrar, hörnlister i mässing. Trapphuset har svart- och vitrutigt marmorgolv, vit fris, trappor av grå cementmosaik,
fyllningsdörrar. Stucktaklister och takrosett.
Trapphusfönstren är blyspröjsade med blomdekor i
jugendmönster.
Inventerad l agenhet (nu kontor) bevarar smygpaneler och fyllningsdörrar, taklister med bladdekor,
takrosett. öppen spis av grönt kakel. Serveringsgång med skänkskåp. Köket delvis moderniserat.
Gårdshus (II): fasad i ljusbrun slatputs, rött
p1 åttak.
Lagenhetsstorlekar 1905: 3 och 4 rok + jungfrukammare. I gårdshuset 1-2 rok.
Gård: underbyggd, asfal terad. Bakgård.
Sedan 1975 har fasaden omfargats i tegelrosa.
Tradqårdsmästaren 8
Bostadsfasti-ghet, inventerad 1974.
Byggnadsår 1903-05, arkitekt E Ohlsson, byggherre
och byggmästare J Johnson. 1928 hiss, 1956 fasadrenovering.
Gathus (I); 6 vån. Gatufasad: grå slatputs, bv i
grovt huggen sandsten. Två rundade burspråk i 4
våningar, krönta med kraftiga tornhuvar. Skulpterad portal i mittaxeln med bandade pi lastrar och
högt överstycke innefattande ett ovalt fönster.
Ursprung1 iga fönster med småspröjsad överdel. Fasaden ar samkomponerad med grannf ast i gheten(Trädgårdsmästaren 7). Gårdsfasad: gul slatputs, rödgul bv, bal konger. Rött p1 åttak.
Entré: sekundär glasad port, trappa av vit marmor, väggarna bandade i l jusare och mörkare brun
stucco lustro. Välvt stucktak med refflade band
och girlanger på väggarnas övre parti. Over porten stuckdekor med gir1 anger. På övre entréplanet
svart- och vitrutigt marmorgolv. Fyllningsdörrar
med glasade överstycken. Trapphuset har trappor
av konststen, golv som entréplan, marmorerade
väggbröstningar, stucktaklist, Överklädda dörrar
med överfönster. Blyinfattade fönster med blomdekor i jugendstil.
Inventerade lägenheter har ursprungliga snickerier bevarade, stucktaklister, delvis med blomdekor, takrosett. Ursprungliga kakelugnar i olika
utförande, del s imiterad 1700-tal ssti l med flerfärgad dekor, dels enklare vita.
Gårdshus (II), 4 vån. Fasad i grå slatputs, bv
rödgul, balkonger. Mot bakgården l jusbrun slätputs.
Lägenhetsstorlekar 1903-05: i gathuset 3 och 4
rok, i gårdshuset 1-2 rok.
Gård: asfalterad, glasbetong.
Sedan 1974 har fasaden omfargats i mörkt tegelrosa.
Trädgårdsmästaren 9
Odengatan 50, Sveavägen 116
B o s t a d s f a s t i g h e t , d e l v i s k o n t o r , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1916-17, a r k i t e k t S K j e l l b e.r. g , byggh e r r e N J N i l s s o n . 1936-55 smärre a n d r i n g a r ,
1956-58 i n r e d n i n g av v i n d e n m m, 1968 ombyggnad
av b a n k l o k a l . 1974 f a s a d ä n d r i n g m m.
Gathus ( h ö r n h u s ) , 6 vån + i n r e d d v i n d . Gatufasad:
b l å g r a t e r r a s i t p u t s , bv och p o r t a l o m f a t t n i n g a r av
g r a n i t med s l ä t a p i l a s t r a r och t a n d s n i t t s g e s i m s e r . D u b b e l p o r t a l mot Sveavägen t i l l f d b i o g r a f .
Två b u r s p r å k mot v a r d e r a gatan, b a l k o n g e r med
smidesräcken mot Odengatan, småspröjsade f ö n s t e r .
Gårdsf asad: g u l s p r u t p u t s . R ö t t t e g e l t a k mot gat a n , r ö t t p l å t t a k mot gården.
E n t r é ( 1 1 6 ) : sekundär p o r t , g o l v och t r a p p o r av
g r å g r ö n marmor, väggarnas nedre d e l s t r ö p p e l m å l ad
med f ä l t i n d e l n i n g , ö v r e d e l e n målad med y p p i g dek o r i b l å t t och r ö t t (som d e l v i s qår ö v e r i d e t
v ä l vda t a k e t ) . Over p o r t e n lu n e t t f ö r m a t b l y i n f a t t a t f ö n s t e r med f a r g a t g l a s . Glasade m e l l a n d ö r r a r . Trapphuset h a r g o l v och t r a p p o r av g r å g r ö n
marmor, f y l l n i n g s d ö r r a r av ek. T r e d e l a t v i l p l a n s t a k med målad dekor. B l y i n f a t t a d e f ö n s t e r med r å g l a s och f a r g a t g l a s .
E n t r é ( 5 0 ) : u r s p r u n g l i g g l a s a d p o r t , g o l v och
t r a p p o r av g r å cementmosai k, f y 1 ln i n g s d ö r r a r av
ek. U r s p r u n g l i g h i s s .
Inventerad lägenhet: u r s p r u n g l i g s n i c k e r i i n r e d n i n g med v ä g g f ä l t s i n d e l n i n g . H a l l e n h a r öppen
s p i s med kalkstensbänk, f ö r g y l l d r e l i e f d e k o r e r a d
vägg1 is t . S e r v e r i n g s r u m med skåp. Hel t moderni ser a t kök. Bad.
K o n t o r vån 1 o 2 tr a r h e l t moderniserade.
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1917: 4-6 r o k , h a l l och j u n g frukammare, bad. I bv b u t i k e r , l a q e r , v e s t i b u l ,
b i o g r a f öda L y k t a n ( s e n a r e k a l - l a d Svea och s l u t ligen Star).
Gård, a s f a l t e r a d .
Tradgardsmastaren 10
Sveavägen 118, S u ~ b r u n n s g a t a n45
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1976.
Byggnadsår 1927-29, a r k i t e k t S Wal lander, byggh e r r e 1 ) HSB, 2 ) B o s t a d s f ö r e n i ngen Trädgårdsmast a r e n 10 upa, byggmästare R Svanhammar F a c k f ö r .
Byggnadsprod. 1934 ombyggnad i kv, 1961-74 ombyggnad i kv, b o w l i n g h a l l . 1969 ombyggnad av but i k s - och l a g e r l o k a l e r t i l l b i b l i o t e k .
Gathus (hörnhus), 6 vån + e n t r e s o l v å n . Gatufasad:
b r u n g r o v p u t s , bv g r å s l ä t p u t s , s t o r a g l a s p a r t i e r . Fasaden i n d e l a d med v å n i nqsband, h a l v r u n d a
b a l k o n g e r mot Sveavägen. Gårdsfasad: g u l s p r u t p u t s . R ö t t t e g e l t a k mot gatan, r ö t t p l å t t a k mot
gården.
p-
E n t r é ( 1 1 8 ) : g l a s a d u r s p r u n g l i g p o r t , g o l v och
t r a p p o r av g r å k a l k s t e n . Grönmålade väggar med
r e l i e f d e k o r i ljusbrun puts (motiv i a n t i k s t i l
med f i s k e , . j a k t , åkerbruk och b o s k a p s s k ö t s e l ) .
F y l l n i n g s d ö r r a r , h i s s d ö r r med t i d s t y p i s k dekor.
.
E n t r é (45) : r u t l a g t g o l v i s v a r t a
s t e n s p l a t t o r , enfargade vaggar
(dansande k v i n n o r med blommor).
d ö r r a r , t r a p p o r av cementmosaik,
smidesracken i t r a p p s p i n d e l n .
och b e i g e k o n s t med r e l i e f d e k o r
G1 asade me1 l a n fyllningsdörrar,
Inventerade lägenheter bevarar u r s p r u n g l i g i n r e d n i n g som f y l l n i n g s d ö r r a r , t a k r o s e t t e r , h a l l med
öppen s p i s , s e r v e r i n g s g å n g med skåp. Kök med marmordiskbänk och u r s p r u n g l i g s k å p i n r e d n i n g , öppna
h y l lo r .
L ä g e n h e t s s t o r l e k a r 1929: 1-2 rum och kokvrå, 3-4
r o k + jungfrukammare, bad.
Gård: överbyggd, b e l agd med k o n s t s t e n s p l a t t o r .
L i t e n uthusbyggnad med g u l s p r u t p u t s och g r å t t
p1 å t t a k .
Trädgårdsmästaren 11
Surbrunnsgatan 43 A, B
B o s t a d s f a s t i g h e t , i n v e n t e r a d 1975.
Byggnadsår 1909, a r k i t e k t A P Sel li n g , byggherre
Stockholms s t a d s byggnadskontor. 1962-70 fasadr e p a r a t i o n , 1961-74 i n r e d n i n g av v i n d med a t e l j e lägenhet, 1961-63 ombyggnad, 1970 fasadrenovering.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: b e i g e s p r u t p u t s , bv
s p r i t p u t s a d med s l ä t a o m f a t t n i n g a r , s o c k e l av
g r o v t huggen sandsten. Två i d e n t i ska sandstensp o r t a l e r med e n k e l g e o m e t r i s k dekor i l å g r e l i e f
i ö v e r s t y c k e t . ~ å n i n q s b a n dm e l l a n 1 och 2 tr med
liknande- dekor. ård di fasad: g r å s p r u t p u t s . S v a r t
p1 å t t a k .
E n t r e ( 4 3 ) : ursprung1 ig g1 asad p o r t , r u t la g t g o l v
av r ö d a och b e i g e k o n s t s t e n s p l a t t o r med mönstrad
bård, enfargade vaggar, g1 a s a t me1 la n d ö r r s p a r t i .
Trappor av g r å k a l k s t e n , t r a å d r a d e f y 1 l n i ngsdörr a r med ö v e r f ö n s t e r .
I n v e n t e r a d l ä g e n h e t ( 1 r o k ) a r upprustad, men bev a r a r d e l v i s u r s p r u n g l i g a s n i c k e r i e r t ex f y l l n i n g s d ö r r a r med ö v e r l j u s . M o d e r n i s e r a t kök.
L a g e n h e t s s t o r l e k a r 1909: a r b e t a r b o s t a d s h u s
enbart 1 r o k i h e l a huset.
Gård: b e l a g d med k o n s t s t e n s p l a t t o r ,
med buskar och t r a d .
med
planteringar
",,,",
_...--
s
<
-
. .
,
;L-
7-7
g; --
"..
- -.
m
.
w~
-
-.G-
--
j(
m
- "E
-4
Trädgårdsmästaren 12
Surbrunnsgatan 41
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1903-04, arkitekt okänd, byggherre
Stockholms stads byggnadskontor, byggmästare A
Andersson. 1934-44 smärre ändringar, 1961-63 ombyggnad, 1970 fasadrenovering.
Gathus, 4 vån. Gatufasad: brungrå spritputs, bv i
sandstenskvadrar. Släthuggen portalomfattning med
profilerad list. Svängd fronton med litet lunettfönster. Gårdsfasad: grå sprutputs, balkonger.
Rött p1 åttak.
Entre: ursprunglig glasad port, golv av konststensplattor, röd- och beigerutigt med meanderbård. Enfärgade väggar och tak, kalkstenstrappor,
glasat mellandörrsparti, träådrade fyllningsdörrar.
Inventerad lägenhet 2 rok har moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1904: enkelrum samt l och 2
rok.
Gård: belagd med kalkstensplattor, p1 anteri ngar
med buskar och träd.

Similar documents

Konsten i tunnelbanan

Konsten i tunnelbanan Betongstolen – Jonas Bohlin

More information

läsarnas favorit - Amazon Web Services

läsarnas favorit - Amazon Web Services man förstår att den är favorit för våra läsare.

More information

Kvarter Målaren

Kvarter Målaren Byggnadsår 1904-05, arkitekt, byggherre och byggmästare J A Sandberg. 1915-16 inredning av bostader i gårdshusets bv, f d fabrikslokal. Gathus (I), 5 vån. Gatufasad: gulbrun slatputs, rundbågiga öp...

More information

Kvarter Fanan

Kvarter Fanan Besökt lägenhet bevarar ursprunglig snickeriinredning såsom helfranska pardörrar med överstycken i nyrokoko samt paneler av olika slag. Rik stuckatur i taken. Moderniserad. Gård: asfalterad. Sedan...

More information

Kvarter Provisorn

Kvarter Provisorn badrum. 1954-55, 1958 och 1960 ombyggnad av bostadslagenheter till kontor. Gathus, 3 vån + takvån samt gårdsflygel, 5 vån. Gatufasad: brun sprutputs. Gårdsfasad: gul sprutputs. Rött plåttak. Entré:...

More information

Kvarter Ladugårdsbron

Kvarter Ladugårdsbron Kontorsfastighet, en bostad (urspr endast bostads-). Byggnadsår 1885-87, a r k i t e k t O E r n g r e n ( f a s a d C K l e i t z ) , b y g g h e r r e 1. K A Lundh, 2. A H a l l g r e n , byggmäs...

More information

Kvarter Postsäcken

Kvarter Postsäcken rik reliefdekor av bladrankor och kartuscher. Hiss med dekorativt smide på grinden. Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom i hallen väggfasta garderober med rundade hörn och k...

More information