Forbidden Nectar - atmaramadasa.org

Comments

Transcription

Forbidden Nectar - atmaramadasa.org
Forbidden Nectar
1. Mangala Arati – Sri Guruvastakam
Samsara-davanala-lidha-loka
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guroh sri-caranaravindam
Mahaprabhoh kirtana-nitya-gita
vaditra-madyan-manaso rasena
romanca-kampasru-taranga-bhajo
vande guroh sri-caranaravindam
Sri-vigraharadhana-nitya-nanasrngara-tan-mandira-marjanadau
yuktasya bhaktams ca niyunjato pi
vande guroh sri-caranaravindam
Catur-vidha-såi-bhagavat-prasadasvadv-anna-tåptam hari-bhakta-sanghan
katvaiva trptim bhajatah sadaiva
vande guroh sri-caranaravindam
Sri-radhika-madhavayor aparamadhurya-lila-guna-rupa-namnam
prati-ksanasvadana-lolupasya
vande guroh sri-caranaravindam
Nikunja-yuno rati-keli-siddhyai
ya yalibhir yuktir apeksaniya
tatrati-daksyad ati-vallabhasya
vande guroh sri-caranaravindam
Saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-caranaravindam
Yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-caranaravindam
2. Nrsimha Prayers
Namas te narasimhaya
prahladahlada-dayine
hiranyakasipor vaksahsila-tanka-nakhalaye
Ito nrsimhah parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimho
bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim saranam prapadye
Tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare
jaya jagadisa hare
Jaya nrsimhadeva, jaya nrsimhadeva
jaya prahlada maharaja, jaya prahlada maharaja
3. Jaya Radha Madhava
Jaya radha-madhava jaya kunja-bihari
gopi jana-vallabha giri-bara-dhari
jasoda-nandana, braja-jana-rañjana
jamuna-tira-vana-cari
4. Maha Mantra Kirtan
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
5. Gaura Arati & Maha Mantra
Jaya jaya goracander aratiko sobha
jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha
goranger arotik sobha
jaga-jana-mano-lobha
Dakhine nitaicand, bame gadadhara
nikate advaita, srinivasa chatra-dhara
Bosiyache goracand, ratna-simhasane
arati koren brahma-adi deva-gane
Narahari-adi kori camara dhulaya
sanjaya-mukunda-basu-ghos-adi gaya
Sankha baje ghanta baje baje karatala
madura mrdanga baje parama rasala
Sankha baje ghanta baje
madhur madhur madhur baje
Bahu-koti candra jini vadana ujjvala
gala-dese bana-mala kore jhalamala
Siva-suka-narada preme gada gada
bhakativinoda dekhe gorara sampada

Similar documents