Vragenlijst september 2015

Comments

Transcription

Vragenlijst september 2015
VRAGENLIJST
Beste mantelzorger,
Deze vragenlijst is bedoeld voor u.
Door het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de oorzaken van uw belasting.
Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst staan vragen over uw persoonlijke
situatie zoals uw gezondheid en uw contacten met familie, vrienden en kennissen. Aan het
eind van de vragenlijst vindt u algemene tips over mogelijke ondersteuning. We raden u aan
om eerst de vragenlijst in te vullen, alvorens u het advies leest. Als u advies wilt dat is
toegespitst op uw gemeente, adviseren wij u om de digitale vragenlijst in te vullen op
www.zichtopmijnmantelzorg.nl Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 20 minuten.
Onder 'mantelzorger' verstaan we een persoon die voor een naaste zorgt. Een ‘naaste’ is een
dierbare persoon die uw zorg nodig heeft door een aandoening, ziekte of beperking. ‘Zorg’
zijn de werkzaamheden waarmee u uw naaste helpt, zoals huishoudelijk werk, verzorging,
vervoer, enz. De voorbeelden hiervan staan in vraag 3.
Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde
van de vragenlijst doen.
De bedoeling is dat u de vragenlijst invult voor uw huidige leven/situatie.
Als u voor meerdere naasten mantelzorger bent, kunt u de vragenlijst het beste invullen voor
de situatie die u als meest belastend ervaart.
Aan het einde van de vragenlijst zijn twee vragen opgenomen over de vragenlijst zelf. De
vragenlijst is nog in ontwikkeling en we willen dus graag weten wat u ervan vindt. Ook
ontvangen we graag (een kopie) van de ingevulde vragenlijst. Uw naam of andere gegevens
worden niet gevraagd, behalve als u aan de evaluatie mee wilt werken.
U kunt de ingevulde vragenlijst sturen naar:
Zicht op mijn mantelzorg, t.a.v. Anita Huis in ’t Veld, antwoordnummer 5467, 4760 VN
Zevenbergen. Een postzegel is niet nodig.
Als het invullen van de vragenlijst problemen geeft of als u anderszins vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de projectmedewerker, Anita Huis in 't Veld. U kunt haar maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17 uur bereiken.
•
•
Telefoon: 0651982679
Email: [email protected]
Deze vragenlijst is onderdeel van het project ‘Zicht op mijn mantelzorg’. Het project wordt
uitgevoerd door HOOM, met financiering van het ministerie van VWS.
Op dit moment is er nog weinig bekend over mantelzorg. Daarom worden de anonieme
antwoorden op de vragenlijst bewaard en misschien gebruikt voor onderzoek. Op die manier
ontstaat er meer bekendheid over mantelzorg in West Brabant. Uw antwoorden op de vragen
zijn niet tot uw persoon herleidbaar.
De adviezen zijn met zorg samengesteld en bij de gemeenten nagevraagd. Aan de adviezen
kunnen geen rechten worden ontleend
Deze vragenlijst is ontwikkeld door
Met subsidie van
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Vragenlijst
1. Aan wie verleent u mantelzorg?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Partner
Ouder
Schoonouder
Kind
Broer of zus
Grootouder
Ander familielid
Vriend of kennis
Buurman of buurvrouw
Anders, namelijk: …
2. Wat is de ziekte, aandoening of beperking van uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Algemene beperkingen vanwege ouderdom
Dementie
Een andere vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel
Verstandelijke beperking
Lichamelijke beperking
Verslaving
Psychosociale problemen
Psychiatrische problematiek
Chronische ziekte
Anders, namelijk: …
3. Waarmee helpt u uw naaste?
(meer antwoorden mogelijk)
o Hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld schoonmaken, de was doen, boodschappen
o Persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld wassen, aankleden
o Verpleegkundige hulp, bijvoorbeeld klaarzetten/toedienen van medicijnen,
wondverzorging
o Administratieve hulp / aanvragen en regelen van voorzieningen
o Onderhoud van huis en tuin
o Vervoer en begeleiding bij bezoeken, bijvoorbeeld aan arts, kapper, familiebezoek
o Gezelschap, troost, afleiding, het bespreken van problemen
o Structuur bieden, toezicht houden en aanwezig zijn
o Anders, namelijk: …
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
2
Met subsidie van
2
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
4. Op hoeveel kilometer woont u van uw naaste?
(inclusief reistijd)
o
o
o
o
o
o
Ik woon in hetzelfde huis als mijn naaste.
0-5 km
6-25 km
26-50 km
51-100 km
Meer dan 100 km
5. Hoeveel uur verleent u gemiddeld per week zorg aan uw naaste?
o
o
o
o
o
o
0 tot 2 uur
2 tot 8 uur
8 tot 16 uur
16 tot 48 uur
48 tot 80 uur
80 uur of meer
6. Is dit gemiddeld aantal uren zorg de afgelopen drie maanden veranderd?
o
o
o
o
Nee, hetzelfde gebleven
Ja, het is minder geworden
Ja, het is meer geworden
Ja, het is altijd wisselend
7. Kunt u uw naaste met een gerust hart alleen laten?
o
o
o
o
o
o
o
o
Nee, helemaal niet
Ja, maximaal 1 uur
Ja, maximaal 4 uur
Ja, maximaal 8 uur
Ja, maximaal 12 uur
Ja, maximaal 24 uur (een dag en een nacht)
Ja, het alleen laten van mijn naaste is geen probleem
Anders, nl.
8. Welke mensen zorgen, naast u, voor uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
Er is niemand anders die voor mijn naaste zorgt
Er is hulp van anderen uit de omgeving, zoals familie, vrienden en/of buren
Er is hulp van vrijwilliger(s)
Er is professionele hulp, bijvoorbeeld van de wijkverpleegkundige, dagopvang/school,
crisisopvang, logeerhuis
Mijn naaste woont in een instelling.
Anders, namelijk …
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
3
Met subsidie van
3
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
9a. Kunt u de zorg combineren met een betaalde baan?
Nee,
helemaal
niet
-3
Ja,
zonder
problemen
-2
-1
0
+1
+2
+3
0 niet van toepassing
9b. Kunt u de zorg combineren met vrijwilligerswerk?
Nee,
helemaal
niet
-3
Ja,
zonder
problemen
-2
-1
0
+1
+2
+3
0 niet van toepassing
9c. Kunt u de zorg combineren met uw eigen huishouden?
Nee,
helemaal
niet
-3
Ja,
zonder
problemen
-2
-1
0
+1
+2
+3
0 niet van toepassing
9d. Kunt u de zorg combineren met uw eigen gezin?
Nee,
helemaal
niet
-3
Ja,
zonder
problemen
-2
-1
0
+1
+2
+3
0 niet van toepassing
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
4
Met subsidie van
4
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
9e. Kunt u de zorg combineren met tijd voor uzelf (hobby's, sport en ontspanning)?
Nee,
helemaal
niet
-3
Ja,
zonder
problemen
-2
-1
0
+1
+2
+3
0 niet van toepassing
10. Heeft het zorgen voor en begeleiden van uw naaste invloed op uw contact met
familie, vrienden en kennissen?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
11. Is door het zorgen uw band met uw naaste veranderd?
Nee
Ja, beter geworden
Ja, slechter geworden
Ja, de relatie is veranderd, maar niet beter of slechter geworden
o
o
o
o
12. Heeft het karakter/gedrag van uw naaste invloed op de mantelzorgsituatie?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
13a. Heeft het zorgen invloed op uw eigen lichamelijke gezondheid?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
5
Met subsidie van
5
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
13b. Heeft het zorgen invloed op uw nachtrust?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
13c. Heeft het zorgen invloed op uw gemoedstoestand/ stemming?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
13d. Heeft het zorgen invloed op uw toekomstplannen en -ideeën?
(dingen die u wenst te realiseren, zoals carrière of vakantie,
ideeën over de toekomst)
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
13e. Heeft het zorgen invloed op uw financiële situatie?
Negatieve
invloed
-3
-2
Positieve
invloed
-1
0
+1
+2
+3
14. Heeft u de informatie die u nodig heeft over de ziekte, aandoening,
beperking van uw naaste en hoe hiermee om te gaan?
o
o
Ja
Nee
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
6
Met subsidie van
6
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
15. Ontvangt u persoonlijk zelf als mantelzorger ondersteuning?
Ja, daar ben ik tevreden mee
Ja, maar ik zou graag meer ondersteuning willen
Nee, maar daar heb ik ook geen behoefte aan
Nee, maar ik zou wel ondersteuning willen
Anders, nl.
o
o
o
o
o
16. Hoe zwaar vindt u het geven van zorg aan uw naaste op dit moment?
Geef op de meetschaal hieronder aan hoe zwaar u het vindt. De “0” betekent dat u het
helemaal niet zwaar vindt. de“10” dat u het eigenlijk veel te zwaar vindt.
helemaal
veel
niet
te
zwaar
zwaar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
7
Met subsidie van
7
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Conclusies en adviezen
Wij raden u aan om eerst de vragen te beantwoorden voordat u deze conclusies en
adviezen leest.
Krachtbronnen
De vragen waar u ‘heeft een positieve invloed’ of ‘zonder problemen’ op heeft
geantwoord, zijn uw krachtbronnen. Wellicht haalt u er kracht uit dat bijvoorbeeld uw
contacten beter zijn geworden of dat uw financiële situatie beter is geworden.
Als u toch met iemand over die onderwerpen verder wilt praten, kunt u het advies bij de
aandachtspunten lezen.
Aandachtspunten
De aandachtspunten zijn gebaseerd op uw antwoorden. U kunt dus terugkijken naar uw
antwoorden op de vragen.
Conclusie 1
veel zorg verlenen
Indien u veel uren zorg verleent (vraag 5), het aantal uren stilaan meer wordt (vraag 6), uw
naaste (bijna) niet alleen kan worden gelaten (vraag 7) en/of u als enige zorg verleend aan deze
naaste (vraag 8) dan heeft u meer kans op (over)belasting.
Indien u veel uren zorgt voor uw naaste (vraag 5) én u daardoor geen tijd heeft voor uw andere
bezigheden en/of geen tijd heeft voor uzelf (vraag 9), dan heeft u meer kans op (over)belasting.
Advies 1
Praktische hulp en vervangende hulp kunnen uw taak wellicht verlichten.
U kunt hiervoor terecht bij:
Aalburg:
Zorgteam Aalburg
tlf. 0416 69 87 00
Alphen Chaam:
WMO loket
tlf. 013 508 3070
Baarle Nassau:
WMO loket
tlf. 013 507 52 00
Bergen op Zoom:
Vraagwijzer
tlf. 0164 299 491
Breda:
Zorg voor elkaar Breda
tlf. 076 525 15 15
Drimmelen:
WMO loket
tlf. 14 01 62
Etten Leur:
Wijkteam
tlf 076 502 40 30
Geertruidenberg:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Halderberge:
Wijkteam
tlf. 14 01 65
Moerdijk:
WMO loket
tlf. 14 01 68
Oosterhout:
Sociaal wijkteam
tlf. 0900 162 16 20
Roosendaal:
WMO loket
tlf. 14 01 65
Rucphen:
De Groene Mantel
tlf. 088-5574890
Steenbergen:
Vraagwijzer
tlf. 0167 54 11 31
Werkendam:
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Woensdrecht:
Brede welzijnsinstelling Woensdrecht
tlf. 0164 67 20 49
Woudrichem:
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Zundert:
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
tlf. 076 502 40 25
Stichting Welzijn Zundert
tlf. 076 597 22 00
Als uw werk en privésituatie moeilijk te combineren zijn, kunt u de situatie ook bespreken met de
bedrijfsarts of vertrouwenspersoon van de organisatie waar u werkt.
zicht op mijn mantelzorg
8
Met subsidie van
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Conclusie 2
U en uw naaste
Het zorgen voor uw naaste kan positief of negatief voor u uitpakken. Het kan iets betekenen voor:
•
uw contact met familie, vrienden en kennissen (vraag 10)
•
uw eigen lichamelijke gezondheid (vraag 13a) en uw nachtrust (vraag 13b)
•
uw ideeën of beelden over de toekomst (vraag 13d)
Misschien wordt uw band met de naaste beter of juist slechter. Het contact met familie, vrienden
en kennissen kan juist beter of minder goed worden door het zorgen voor de naaste. Het kan zijn
dat uw eigen lichamelijke gezondheid te lijden heeft onder het zorgen voor uw naaste. Ook kan uw
beeld van de toekomst veranderd zijn.
Soms verandert het karakter/gedrag van de naaste (vraag 12), kan uw relatie met de naaste door
het zorgen veranderen (vraag 11) of verandert uw eigen stemming of gemoedstoestand door het
zorgen voor uw naaste (vraag 13c).
Bij de laatste vraag van de vragenlijst (vraag 15) geeft u zelf een cijfer voor uw belasting. Indien u
zelf vindt dat u te zwaar belast bent, adviseren we u om hulp te vragen.
Advies 2
Als u over deze onderwerpen verder wilt praten kunt u contact opnemen met:
Aalburg:
Zorgteam Aalburg
tlf. 0416 69 87 00
Alphen Chaam:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Baarle Nassau:
WMO loket
tlf. 013 507 52 00
Bergen op Zoom:
Mantelzorg Bergen op Zoom
tlf. 0164 299 491
Breda:
Zorg voor elkaar Breda
tlf. 076 525 15 15
Stib
tlf. 076 750 32 00
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Drimmelen:
SWO
tlf. 0162 45 18 94
Wijkzuster
tlf. 0164 54 66 13
Etten-Leur:
Wijkteam
tlf. 076 502 40 30
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Geertruidenberg:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Halderberge:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Wijkzuster Halderberge
tlf. 0165 54 66 13
Moerdijk:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Wijkzuster Moerdijk
tlf. 0165 54 66 13
Oosterhout:
Sociaal wijkteam
tlf. 0900 162 16 20
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Roosendaal:
De Groene Mantel
tlf. 088 557 48 90
Wijkzuster Roosendaal
tlf. 0165 54 66 13
Rucphen:
Wijkzuster Rucphen
tlf. 0165 54 66 13
De Groene Mantel
tlf. 088 557 48 90
Steenbergen:
Vraagwijzer
tlf. 0167 54 11 31
Werkendam:
Trema
tlf. 0183 408 444
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Woensdrecht:
Brede welzijnsinstelling Woensdrecht
tlf. 0164 67 20 49
Woudrichem:
Trema
tlf. 0183 408 444
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Welzijnstichting de Vleet
tlf. 0183 30 17 10
Zundert:
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
tlf. 076 502 40 25
Stichting Welzijn Zundert
tlf. 076 597 22 00
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
9
Met subsidie van
9
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Conclusie 3
Financiële gevolgen
Het is mogelijk dat het zorgen voor uw naaste financiële gevolgen voor u heeft (vraag 13e)
Advies 3
Als u meer wilt weten over mogelijke vergoedingen en compensatieregelingen dan kunt u contact
opnemen met
Aalburg:
Zorgteam Aalburg
tlf. 0416 69 87 00
Alphen Chaam:
WMO loket
tlf. 013 508 3070
Baarle Nassau:
WMO loket
tlf. 013 507 52 00
Bergen op Zoom:
Vraagwijzer
tlf. 0164 299 491
Breda:
Zorg voor elkaar Breda
tlf. 076 525 15 15
Drimmelen:
WMO loket
tlf. 14 01 62
Etten Leur:
Wijkteam
tlf. 076 502 40 30
Geertruidenberg:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Halderberge:
Wijkteam
tlf. 14 01 65
Moerdijk:
WMO loket
tlf. 14 01 68
Oosterhout:
Sociale wijkteam
tlf. 0900 162 16 20
Roosendaal:
WMO loket
tlf. 14 01 65
Rucphen:
Zorgloket
tlf. 0164 34 99 90
Steenbergen:
Vraagwijzer
tlf. 0167 54 11 31
Werkendam:
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Woensdrecht:
Brede welzijnsinstelling Woensdrecht
tlf. 0164 67 20 49
Woudrichem:
Loket Altena
tlf. 0183 507 307
Zundert:
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
tlf. 076 502 40 25
Conclusie 4
Informatie
Als uw naaste een ziekte, aandoening, beperking krijgt of heeft, kan er veel veranderen. Informatie
(vraag 14) kan u inzicht geven en het makkelijker maken om met de situatie om te gaan.
Advies 3
Meer informatie over de ziekte, aandoening of beperking kunt u vragen bij de huisarts of
behandelend arts. Ook op internet is veel informatie over ziekten, aandoeningen of beperkingen.
Als u in uw gemeente meer informatie wilt vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Aalburg:
Zorgteam Aalburg
tlf. 0416 69 87 00
Alphen Chaam:
WMO loket
tlf. 013 508 3070
Baarle Nassau:
WMO loket
tlf. 013 507 52 00
Bergen op Zoom:
Vraagwijzer
tlf. 0164 299 491
Breda:
Zorg voor elkaar Breda
tlf. 076 525 15 15
Stib
tlf. 076 750 32 00
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Drimmelen:
WMO loket
tlf. 14 01 62
Etten Leur:
Wijkteam
tlf. 076 502 40 30
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Geertruidenberg:
HOOM
tlf. 0168 35 65 55
Halderberge:
Wijkteam
tlf. 14 01 65
Moerdijk:
WMO loket
tlf. 14 01 68
Oosterhout:
Sociale wijkteam
tlf. 0900 162 16 20
Roosendaal:
WMO loket
tlf. 14 01 65
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
10
Met subsidie van
10
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Rucphen:
Steenbergen:
Werkendam:
Woensdrecht:
Woudrichem:
Zundert:
De Groene Mantel
Vraagwijzer
Trema
Loket Altena
Brede welzijnsinstelling Woensdrecht
Trema
Loket Altena
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Stichting Welzijn Zundert
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
088 557 48 90
0167 54 11 31
0183 408 444
0183 507 307
0164 67 20 49
0183 408 444
0183 507 307
076 502 40 25
076 597 22 00
Algemene tips
Naast bovenstaande klachtbronnen en aandachtspunten, hebben we tenslotte de
volgende algemene tips voor u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt eerst in uw eigen omgeving kijken naar mogelijkheden voor praktische hulp, emotionele
steun en vervanging.
U kunt uw huisarts vragen om advies of een verwijzing.
U kunt informatie opvragen bij een patiënten- of belangenorganisatie.
U kunt zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.
Indien u werknemer bent bij een organisatie of bedrijf, kunt u uw situatie wellicht bespreken
met de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon van de organisatie.
Meer informatie over mogelijke zorg en ondersteuning vindt u in de meeste gemeenten op de
digitale sociale kaart van de gemeente.
Indien u contact opneemt met een organisatie, dan zal de organisatie een aantal vragen en
verdiepingsvragen aan u stellen om goed op de hoogte te zijn van uw situatie. U kunt daardoor
het gevoel krijgen dat u uw verhaal twee keer (of vaker) moet vertellen. Onze excuses
daarvoor.
De organisatie heeft geen inzage in uw antwoorden op de vragenlijst, behalve als u afspreekt
dat u de ingevulde vragenlijst naar hen opstuurt.
Ook kan het voorkomen dat de organisatie die u belt, niet goed op de hoogte is van mogelijke
situaties van mantelzorgers en ondersteuningsmogelijkheden. Organisaties zijn erg in
ontwikkeling en moeten soms nog wennen aan hun (nieuwe) taken. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
De adviezen zijn met zorg samengesteld en bij de gemeenten nagevraagd. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
11
Met subsidie van
11
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Vragenlijst in ontwikkeling
In 2015 is de vragenlijst nog in ontwikkeling. We willen dus heel graag weten wat u ervan vindt.
Daarom vragen we u op de onderstaande twee vragen te beantwoorden. Ook vragen we u (een
kopie van) de ingevulde vragenlijst naar ons toe te sturen, zodat we weten welke antwoorden
gegeven zijn. De gegevens worden anoniem verwerkt.
U kunt de ingevulde vragenlijst sturen naar:
Zicht op mijn mantelzorg, t.a.v. Anita Huis in ’t Veld, antwoordnummer 5467, 4760 VN
Zevenbergen. Een postzegel is niet nodig.
Twee vragen
1.
Was de vragenlijst duidelijk voor u? Zo nee, wat niet en waarom?
U kunt hier uw antwoord schrijven
2.
Mogen we over 2 maanden contact met u opnemen om te vragen wat u aan ons advies heeft
gehad?
Ja / nee
Als wij met u contact op mogen nemen, kunt u hier uw mailadres of telefoonnummer
noteren:
Hartelijk dank voor uw medewerking !
( in de voettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht op mijn mantelzorg
zicht op mijn mantelzorg
12
Met subsidie van
12

Similar documents

Memorie van toelichting Wet maatschappelijke

Memorie van toelichting Wet maatschappelijke bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid - een beroep kunnen doen op de AWBZ, kunnen zich na de inwerkingtreding ervan, wenden tot de gemeente. De gemeente zal beoordelen of iemand...

More information