Saulė - Dzūkų žinios

Comments

Transcription

Saulė - Dzūkų žinios
N e p r i k l a u s o m a s L a z d i j ų r a j o n o l a i k r a š t i s www.dzukuzinios.lt
Nr. 8 (8259)
2016 02 25, ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,33 Eur
Pedagogų streikas
Net socialdemokratai streikuoja prieš savus...
N
Vaidotas Morkūnas
uo atlyginimo
iki atlyginimo
gyvenantiems
pedagogams
nusibodo maitintis Vyriausybės pažadais. Pirmadienį jie
paskelbė neterminuotą streiką.
Užuot mokęsi mokiniai lepinosi
poilsiu, kurio šių metų vasaris
atseikėjo su kaupu: tai gripo epidemija, tai pastaroji mokytojų
kova.
Šiandien Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijoje jau vyksta
pamokos. Tris dienas šioje didžiausioje Lazdijų rajone švietimo įstaigoje buvo nutrauktas
ugdymo procesas, gimnazijos
profsąjungos komiteto paraginti
streikavo 54 pedagogai. Vieninteliai rajone gimnazijos pedagogai
prisijungė prie kitų streikuojančių šalies pedagogų, nepatenkintų mažais atlyginimais ir kitomis
darbo sąlygomis. Kitose rajono
švietimo įstaigose streikas nevyko, kadangi nėra susikūrusių
profsąjungos komitetų.
Priminsime, kad šios gimnazijos pedagogų streikui vadovavo
Socialdemokratų partijos narė,
atstovaujanti šiai partijai rajono
savivaldybės taryboje, kūno kultūros mokytoja Joalita Lynikienė. Kitaip tariant, savi streikuoja
prieš savus. Tačiau vakar kalbinti pedagogai tvirtino, kad šis
atvejis parodė, kad net ir patys
socialdemokratai yra nusivylę
vykdoma šios partijos švietimo
politika ir pažadais pedagogams.
Anot jų, peršasi išvada, kad situacija yra labai rimta.
Lazdijų rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas
tvirtino, kad streikas vyksta teisėtai ir neįžvelgė jokių streiko organizavimo tvarkos pažeidimų.
„Kadangi įstatymas numato tokią
protesto galimybę pedagogams,
jie ir pasinaudojo tuo. Tai pati
demokratiškiausia protesto for-
ma. Streiko organizatoriai, gimnazijos profsąjungos komitetas,
apie streiką tvarkingai pranešė
rajono savivaldybės administracijai, informavo tėvus, jog tomis
dienomis, kai bus streikuojama,
nevyks pamokos. Mokytojai už
tas dienas, kai streikavo, negaus
atlyginimų, tačiau per jas privalėjo būti mokykloje. Aš manau,
kad į jų reikalavimus atsižvelgs
Vyriausybė. Vyksta profsąjungos derybos su šalies vadovais
ir, manau, bus priimti atitinkami
sprendimai“, – sakė vedėjas. J.
Gudžiauskas taip pat prisiminė,
kad tai jau antras streikas šioje
gimnazijoje. Anksčiau profsąjungos komitetas buvo surengęs
mažesnį, vos keletą valandų trukusį, įspėjamąjį streiką, tačiau
į jų reikalavimus Vyriausybė
tuomet neatsižvelgė.
Vakar kalbinti Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
pedagogai, nenorintys skelbti
savo pavardžių, teigė, kad jau
pribrendo reikalas švietimo sistemoje keisti pedagogų darbo
apmokėjimo tvarką ir ne žodžiais, o darbais kelti pedagogų prestižą visuomenėje. „Mes
norėtume, kad už darbą mums
būtų deramai apmokėta, kad nereikėtų ieškoti, kur prisidurti
prie atlyginimo papildomai. Juk
nėra normalu, kad mūsų kolegos po darbo dar turi ieškoti papildomų uždarbių, kad galėtų
išlaikyti savo šeimas. Tas 460–
500 eurų atlyginimas yra tikrai
mažas, žinant, kad pedagogas
turi dar patikrinti mokinių darbus, pasiruošti pamokoms ir t. t.
Kita vertus, gaunant tokį atlygį
mokytojui sunku tobulėti. Apie
kokį tobulėjimą jis gali galvoti,
kai vos galą su galu suduria. Dar
Nukelta į 5 psl.
»
„Vineta“ veislės bulvės
Pristatome į namus
Tel. 8 614 80988.
Informuok merą!
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos pedagogų streikui vadovavo Socialdemokratų partijos narė, atstovaujanti šiai partijai rajono savivaldybės taryboje, kūno kultūros mokytoja Joalita Lynikienė.
Nemokamas
pagalbos
vaikams
telefonas
8 800 20002
PREKIAUJAME
8 800 77475
baltarusiškais durpių
briketais.
Atvežame.
[email protected] lt
UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
nemokamu telefonu
arba el. paštu
Kirpyklose vis
2p. randama
pažeidimų
KUBATŪROS DYDŽIO
NUOLAIDA.
KUO GALINGESNIS
PJŪKLAS - TUO
DIDESNĖ NUOLAIDA.
Nuolaida apskaičiuojama taip:
Pjūklas Husqvarna 435 = 40,9 cm3 = 40,90 € NUOLAIDA
Pjūklas Husqvarna 555 = 59,8 cm3 = 59,80 € NUOLAIDA
Visų akcijoje dalyvaujančių pjūklų sąrašo teiraukitės Husqvarna parduotuvėje.
Seinų g. 15A, Lazdijai, tel. (8 318) 5 11 95
Specialūs pasiūlymai galioja iki tol, kol akcinių prekių bus sandėlyje.
www.husqvarna.lt
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.
Būk patriotas —
Gripas pasiglemžė 5p. Gyventojus
3p.auGink
4p.
keturių mažamečių
savo
džiugina renovacijos
kraštą
vaikų tėvą
rezultatai
ISSN 1648-8482
9 771648 848019
2
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Savaitės komentaras
Ministras J. Olekas įvesdamas cenzūrą nusilenkė sovietmečiui
Algimantas Mikelionis
Vienas keisčiausių ir labiausiai
stebinančių teiginių, kuriuos
vis dar tenka išgirsti iš kai kurių
žmonių, yra tai, kad sovietmečiu
buvo geriau gyventi. Sovietmetį
prisimenu pats itin gerai, nes
tuo metu prabėgo mano vaikystė ir paauglystė, taip pat baigiau
mokyklą. Dar geriau sovietmetį
prisimena mano seserys, kurios
gerokai vyresnės už mane, jau
nekalbant apie tėvus. Prisimenu, kokios skurdžios buvo parduotuvės, kokios neįdomios ir
sovietine propaganda persunktos televizijos ir radijo laidos,
filmai, muzika. Kokia pilka ir
prasta buvo žmonių apranga
ir avalynė. Šį sąrašą būtų galima tęsti dar ilgai. Sovietmečiu
visi pavydėjome minėtų dalykų
laisvoms ir demokratiškoms Vakarų šalims. Itin norėjome, kad
sovietinė žiniasklaida kasdien
neplautų smegenų ir esant skurdžiai realybei nepasakotų apie
pačią šauniausią šalį pasaulyje
– Sovietų Sąjungą, – kurioje taip
nuostabu gyventi.
Vienas didžiausių sovietinės
valdžios gerbėjų dar ir dabar
kartojamų melų yra teiginys,
kad anksčiau už algą ar pensiją galėdavai nusipirkti kalnus
itin kokybiškos mėsos ir dešros.
Kartą su bičiuliu susėdę apskaičiavome, kiek sovietmečiu už 60
rublių (tuo metu didelę) pensiją
buvo galima nusipirkti kai kurių sovietinių maisto prekių ir
kiek panašios kokybės prekių
galima įsigyti dabar už tikrai
ne pačią didžiausią 200 eurų
pensiją. Už 60 rublių sovietmečiu buvo galima nusipirkti
28 kilogramus „nuostabiosios“
daktariškos dešros. Už 200 eurų
dabar galima nusipirkti 40 kilogramų panašios kokybės dešros.
Sovietmečiu už 60 rublių buvo
galima nusipirkti 300 kepaliukų duonos, o už 200 eurų dabar
galima nusipirkti 500 kepaliukų panašios kokybės ir svorio
duonos pakuočių. Ir kitų prekių
palyginimas – ne sovietmečio
naudai. Be to, prekių kokybė
sovietmečiu buvo apgailėtina.
O prisiminkite, kiek prekių apskritai nebuvo arba jos būdavo
didelis deficitas, arba jų gaudavo
tik komunistų grietinėlė.
Pakalbėjus apie dešrą ir
duoną, kuriais sotus žmogus
nebūna, verta prisiminti, kad
sovietmečiu žmogų labiausiai
morališkai ir apskritai žlugdė
kasdienis melas ir neteisybė.
Viskas jais buvo taip persunkta,
kad darydavosi net koktu. Todėl
žmonės gaudė bet kokį tiesos
krislą: klausydavo „Amerikos
balso“ ir kitų laisvojo pasaulio
radijo stočių, žiūrėdavo Lenkijos televiziją, kuri, nors būdama
„socialistinio lagerio“ šalis, savo
programoje nestokojo palyginus
objektyvios informacijos apie
pasaulio įvykius, rodydavo daug
tiesioginių sporto varžybų transliacijų ir geriausius vakarietiškus filmus, kuriuose itin gerai
būdavo matomas kapitalistinio
pasaulio materialinis ir dvasinis pranašumas prieš sovietinį
gyvenimą. Itin didelį įspūdį palikdavo JAV produkcija, kurioje
atsispindėdavo tikrosios laisvės
ir demokratijos idealai.
Iš senų laikų grįžkime į šias
dienas. Tiksliau prie dar vieno
skandalo, kurio pagrindinis asmuo – krašto apsaugos ministras
socialdemokratas J. Olekas. Šis
politikas nutarė neskirti Patriotų premijos filosofei Nerijai
Putinaitei už knygą „Nugenėta
pušis. Ateizmas kaip asmeninis
apsisprendimas tarybų Lietuvoje“. Krašto apsaugos ministerijos komentare teigiama, kad
taip J. Olekas pasielgė dėl knygoje išdėstyto požiūrio į poetą J.
Marcinkevičių. Galima pasakyti,
kad kai tik nuo socialdemokratų
priklauso kokios nors premijos
skyrimas, nieko gero iš to nebus.
Labiausiai Lietuvoje nusipelniusiam žmogui, kuris vadovavo kovai už Lietuvos laisvę 1991 m.,
prof. V. Landsbergiui nebuvo
skirta Laisvės premija. Filosofei
N. Putinaitei socdemai irgi skėlė antausį. J. Oleko sprendimas
ypač netikęs ir prastas dėl to,
kad konkurso vertinimo komisija, sudaryta iš ekspertų, Patriotų premiją N. Putinaitei nutarė
skirti. Bet, gerbiamieji, ši premija
nėra asmeninė J. Oleko ar socialdemokratų partijos simpatijų
premija. Ministrui šioje srityje
paprasčiausiai nepakanka kompetencijos, kad imtų ir pakeistų
kompetentingos ir autoritetingos
konkurso vertinimo komisijos
sprendimą. Bet jis ėmė ir nusispjovė į komisijos nuomonę.
Ministras J. Olekas teigia,
kad Patriotų premijos neskyrė
todėl, kad jam nepatiko ir neįtiko
autorės požiūris į poetą J. Marcinkevičių. Bet susidaro stiprus
įspūdis, kad ministras šios premijos neskyrė pataikaudamas
kairiajam elektoratui prieš artėjančius Seimo rinkimus. Juk
iš Lietuvos komunistų partijos
susiformavo LDDP, o iš pastarosios Socialdemokratų partija.
Visos šios trys partijos yra vieno
lizdo paukščiai arba trys panelės,
paveldėjusios viena iš kitos tą
pačią raudoną suknelę.
Ministras J. Olekas vienoje iš
televizijos laidų teigė, kad žmonės gali reikšti mintis. Gali, tai
gali, bet kai tik N. Putinaitės
mintys nesutapo su ministro
nuomone, pastarasis ėmė ir neskyrė premijos, t. y. įvedė cenzū-
rą. Vis dėlto reikia kalbėti apie
abi poeto J. Marcinkevičiaus puses ir pripažinti, kad šis poetas
buvo sovietinės propagandos
formuotojas. Tiksliau sakant,
nekritikavo sovietinės valdžios,
jai nesipriešino, nebuvo disidentas, o prisitaikėlis. Kitaip jis nebūtų patogus sovietinei valdžiai
ir nebūtų užsitikrinęs ramaus ir
patogaus gyvenimo: milžiniškų
savo knygų tiražų ir solidaus atlygio. Juk pirmieji J. Marcinkevičiaus kūriniai buvo stalininiai,
lenininiai ir propagandiniai. Iki
šiol apie šį poetą buvo kalbama
kaip apie kultūros šventąjį, bet
jis tebuvo žmogus, ir nereikia
iš jo daryti stabo. Taip sukuriami mitai, kurie prasilenkia su
tiesa. Viename straipsnyje N.
Putinaitė rašo: „ Ar kas nors yra
girdėjęs, kad J. Marcinkevičius
kur nors būtų užsiminęs, kad
tarybinė tvarka buvusi statoma
ant melo, ir kad jis prisidėjęs
prie jos statybos, net jei padaręs
ir gerų darbų ar parašęs gerų
eilėraščių...“
Juk niekas neneigia, kad Sąjūdžio metu J. Marcinkevičiaus
vaidmuo buvo labai didelis. Niekas neneigia ir jo kūrybos genialumo. Deja, bandymas kalbėti
objektyviai apie J. Marcinkevičių sovietmečiu dabar daugelio
priimamas kaip kėsinimasis į
tautos šventąjį. Taip elgiantis
prasilenkiama su realybe, ir ji
tiesiog klastojama.
metrų. Jį bandė gaivinti žygio
organizatoriai, atvykusi rajono
medikų brigada. Žinomam medikui sustojo širdis.
Jam buvo 68 metai. V. Gudukas
– urologas, medicinos mokslų
daktaras, karo mokslų kandidatas, docentas, aukščiausios
klasės karo chirurgas, pirmos
kategorijos vaikų chirurgas. Jis
buvo ne tik gydytojas, dėstytojas,
tačiau ir politinis bei visuomenės
veikėjas, sklandymo sporto meistras, kuris Alytaus aeroklube ir
kitose vietose atliko 127 šuolius
parašiutu ir 4 eksperimentinius
šuolius su katapulta iš 10 tūkst.
ir 15 tūkst. metrų aukščio. Jam
buvo įteikti žymūs apdovanojimai – Sausio 13-osios atminimo
medalis ir Vyčio kryžiaus ordino
medalis.
gienos reikalavimų.
Grožio paslaugų gavėjų prašome informuoti Alytaus VSC
Lazdijų skyriaus specialistus
apie pastebėtus higienos normų
pažeidimus.
Alytaus visuomenės sveikatos centro
Lazdijų skyriaus informacija
•
Žygio metu mirė garsus medikas
Vaidotas Morkūnas
Šeštadienį Būdviečio seniūnijoje
įvyko trečiasis „Protėvių valdovų
ir partizanų kovų žygis“, skirtas Sembos žemės karvedžiui
Glandui (1238–1274) bei Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS)
gynybos pajėgų vadui dms. br.
gen. Adolfui Ramanauskui-Vanagui (1918–1957) atminti. Šio žygio metu Bielėnų kaime, Adolfo
Ramanausko-Vanago tėviškėje,
buvo atidengtas skulptūrinis stogastulpis šiai vienai ryškiausių
pokario ginkluotos rezistencijos asmenybių mūsų krašte.
Į trečiąjį pėsčiųjų žygį, kurį organizavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Vinco Kudirkos Marijampolės
apskrities skyrius kartu su Lazdijų rajono savivaldybe ir kitais
partneriais, susirinko per 700
dalyvių iš visos Lietuvos. Išlydėti
iš Būdviečio kaimo, jie patraukė
skirtingų distancijų – 24 km ir 35
km – maršrutais.
Tačiau vienam iš dalyvių šis
žygis buvo paskutinis. Jo metu
mirė Alytaus apskrities Stasio
Kudirkos ligoninės urologas
Vincas Gudukas. Vyriškis ant
žemės nukrito įveikęs 30 kilo-
•
Kirpyklose vis randama pažeidimų
Alytaus visuomenės
sveikatos centro Lazdijų
skyriaus specialistai 2015
metais atliko 44 periodinės kontrolės (iš anksto
informavus objektą apie
numatytą patikrinimą),
5 grįžtamosios kontrolės bei 6 operatyviosios
kontrolės (be išankstinio
objekto informavimo) patikrinimus grožio paslaugų teikėjų objektuose.
Iš neplanine tvarka patikrintų šešių grožio paslaugų teikėjų objektų penkiuose (83 %)
buvo nustatyti HN 117:2007
pažeidimai, už kuriuos su-
rašyti administracinės teisės
pažeidimo protokolai, skirtos
piniginės baudos. Didžiausias
dėmesys šių patikrinimų metu
buvo skirtas darbo įrankių dezinfekcijai bei sterilizacijai, jų
laikymui, taip pat į atidarytų
kosmetikos gaminių, kurių
tinkamumo naudoti terminas
ilgesnis kaip 30 mėnesių, registrą, kosmetikos gaminių galiojimo datas. Pasibaigus šių
pažeidimų pašalinimui duotam
terminui, atlikti grįžtamosios
kontrolės patikrinimai, kurių
metu nustatyta, kad visi pažeidimai pašalinti.
Praėjusiais metais išduoti 8
nauji leidimai – higienos pasai
grožio paslaugų teikimui. Stebima tendencija, kad kasmet
rajone atsiranda vis daugiau
grožio paslaugų teikėjų, kurių
gausėjimas leis gyventojams
rinktis juos pagal higieninę
paslaugų atlikimo kokybę.
Nesilaikant higienos reikalavimų, paslaugas teikiančiuose
objektuose galima užsikrėsti
odos ir nagų grybeliu, per kraują plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis (hepatitu B ir
C, ŽIV), niežais, odos virusais,
bakterinėmis infekcijomis.
Infekcinės ligos gali būti perduodamos netinkamai valant,
dezinfekuojant instrumentus,
patalpas, nesilaikant kitų hi-
•
KETVIRTADIENIO AIDAS
Vaidybinis filmas
Televizijos programoje parašyta: vaidybinis filmas „Mano
žmona ragana“, romantinė komedija. Kad žmona ragana,
tai teisybė, bet kokia šiuo atveju gali būti komedija? Ir dar
romantinė?..
•
AIDAS KELIONIS
3
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Būk patriotas — AuGink savo kraštą — rinkis prekę lietuvišką, savą!
„Šia akcija norime atkreipti žmonių dėmesį į vietinės gamybos produktus, paskatinti juos valgyti šviežią,
sveiką ir kokybišką maistą, labiau rūpintis savo sveikata, o kartu ir šalies ekonomine gerove“, — kalbėjo
žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė.
Dar praėjusių metų rugsėjį
visos Lietuvos savivaldybės, tarp jų ir Lazdijų,
prisijungė prie pilietinės
iniciatyvos „AuGink savo
kraštą“.
Gintarė Teisutis
„Kviečiame visų miestų vadovus
ne tik pasirašyti memorandumą,
bet ir savo sprendimais prisidėti
prie regiono ekonomikos augimo. Labai svarbu yra populiarinti vietinę produkciją ir skatinti
augintojus didinti gamybą“, – pa-
sveiką mitybą, siekti ilgalaikio
bendradarbiavimo su vietos augintojais.
Lazdijų rajono savivaldybė ir
meras Artūras Margelis neliko
abejingi Žemės ūkio ministerijos
inicijuotai pilietinei akcijai, kuria
skatinama pirkti ir vartoti vietinių
ūkininkų, gamintojų užaugintą
bei pagamintą produkciją.
Koks šio patriotinio
projekto „AuGink savo
kraštą“ tikslas?
„Šia akcija norime atkreipti
„„AuGink savo kraštą“ — tai savotiškas priminimas kiekvienam iš mūsų, kad galime prisidėti prie savo
krašto vystymo. Šia iniciatyva remiame vietos verslininkus, ūkininkus, gamintojus, paslaugų teikėjus
ir kviečiame rinktis prekę lietuvišką, savą“, — sako meras A. Margelis.
ir geriausias žmogui maistas
yra tas, kuris buvo išaugintas
jo klimatinėje juostoje. „Mūsų
tikslas, kad žmonės rinktųsi
tai, kas užauginta natūralioje
aplinkoje, pagaminta švariais
ir gamtą tausojančiais būdais.
Kad būtų vertinami sveiki bei
skanūs produktai, užauginti ir
pagaminti netoli namų“, – apie
akciją „AuGink savo kraštą“ kalbėjo meras A. Margelis.
„Vietinės gamybos maistas yra
įprastas mums nuo kūdikystės,
mūsų organizmas jį gerai tole-
Rinkdamiesi šviežią, sveiką ir kokybišką
maistą, tausojame savo didžiausią turtą
— sveikatą, o pirkdami vietinės gamybos
produktą, įnešame indėlį į savo šalies
biudžetą, iš kurio paskui patys gauname
atlyginimus, pensijas, pašalpas... Kuo
daugiau įnešime, tuo daugiau gausime atgal.
sirašydama memorandumą tuomet kalbėjo žemės ūkio ministrė
Virginija Baltraitienė. „AuGink
savo kraštą“ – tai pilietinė iniciatyva, kurios tikslas – ugdyti
sveiką, stiprią ir pilietišką visuomenę, didinti žinomumą apie
vietinius žemės ūkio produktus,
stiprinti jų įvaizdį. Tai ne tik padės išlaikyti daugiau darbo vietų
regionuose, bet ir stiprins kaimo
bendruomenes. Savivaldybės,
pasirašiusios memorandumą,
įsipareigojo populiarinti vietos regiono produktus, skatinti
žmonių dėmesį į vietinės gamybos produktus, paskatinti juos
valgyti šviežią, sveiką ir kokybišką maistą, labiau rūpintis
savo sveikata, o kartu ir šalies
ekonomine gerove“, – kalbėjo
žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė. Ministrė pabrėžė, jog
esame stiprūs savo gaminių kokybe, tokį pripažinimą esame
pelnę pasaulinėje rinkoje, tad
dabar norima šią mintį akcentuoti ir savo šalies gyventojams,
produkcijos vartotojams. Mokslininkai įrodė, kad sveikiausias
ruoja. Augalai ir gyvūnai, kurie
auga mūsų įprastoje klimatinėje
aplinkoje, labiausiai tinka mūsų
maistui“, – sako mitybos specialistai.
Maisto produktų pasirinkimas šiuo metu yra tikrai didelis,
tad atėję į parduotuvę dažnai
nė negalvojame, ką renkamės,
imame pirmą pasitaikiusią prekę. Šia iniciatyva Žemės ūkio
ministerija kviečia stabtelti ir
pagalvoti – ką aš renkuosi? „Jei
rinksiuosi vietinės gamybos
produktą, padėsiu savo kraštui
augti ir klestėti, tapsiu svarbus
savo krašto kūrėjas be didelių
žygdarbių ir prakilnių žodžių.
Ar ne to mes visi siekiame, kad
mūsų kraštas augtų ir klestėtų,
kad gerai gyventume mes visi
čia, Lietuvoje? Mūsų sąmoningas pasirinkimas yra itin svarbus, tik turime būti geranoriški
ir skirti tam truputėlį dėmesio,
kuris atsipirks su kaupu, kai
sukursime gerovę savo šalyje“,
– kalbėjo žemės ūkio ministrė
V. Baltraitienė.
Prisijungė prie iniciatyvos
Pasak Lazdijų rajono savivaldybės mero A. Margelio, „AuGink savo kraštą“ – tai savotiškas priminimas kiekvienam iš
mūsų, kad galime prisidėti prie
savo krašto vystymo, nes jame
vis dar turime tai, apie ką kai
kurių valstybių vartotojai tik
svajoja – produktus, kurie yra
saugūs ir sveiki, užauginti ir
pagaminti ekologiškoje aplinkoje, gamtą tausojančiais būdais. Tai stiprina jų vertę ir gali
būti pagrindinis motyvas juos
renkantis. Tačiau akivaizdu,
kad mūsų visuomenė apie tai
mažai informuota. Todėl turime ne tik didžiuotis savo išskirtinumu, bet ir kuo plačiau
skleisti informaciją apie tai, kuo
ypatingi mūsų krašto tautinio
paveldo produktai, kur ir kaip
užauginami ir pagaminami.
„Negalime paveikti žmonių
pasirinkimo, bet galime tiesiog
atkreipti dėmesį į šviežius ir kokybiškus produktus, kurie buvo
pagaminti netoli nuo mūsų pačių
gyvenamosios vietos“, – kalbėjo
meras A. Margelis, pridurdamas,
jog šia iniciatyva remiame vietos
verslininkus, ūkininkus, gamintojus, paslaugų teikėjus ir kviečiame
rinktis prekę lietuvišką, savą.
Taupoma sveikatos sąskaita
Žiniasklaidoje teigiama, jog
mūsų ūkininkų produktai nėra
patys pigiausi, tad žmonės verčiau renkasi kitų gamintojų prekes. Kyla natūralus klausimas,
kokia logika mums derėtų vadovautis? Be abejo, kiekvienam iš
mūsų kainos kriterijus yra labai
svarbus. Natūralu, kad žmogus,
leisdamas pinigus, dažnai rinksis analogišką pigesnį produktą.
Tačiau ar išleisdami keliais centais mažiau iš tiesų sutaupome?
„Rinkdamiesi šviežią, sveiką ir
kokybišką maistą, tausojame
savo didžiausią turtą – sveikatą, o pirkdami vietinės gamybos produktą, įnešame indėlį
į savo šalies biudžetą, iš kurio
paskui patys gauname atlyginimus, pensijas, pašalpas... Kuo
daugiau įnešime, tuo daugiau
gausime atgal. Visos šalys rūpinasi, kaip palaikyti savo vietinius augintojus, gamintojus,
kaip paskatinti vartoti vietinę
produkciją. Kiti tai daro kur kas
seniau, o mes tiktai pradedame
tą daryti. Štai kaimynėje Latvijoje kai kurie prekybos tinklai
netaiko ūkininkų produkcijai
lentynų mokesčio arba suteikia nuolaidų. Tą galėtų daryti
ir mūsų prekybininkai“, – kalbėjo žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė.
Prie projekto „AuGink savo
kraštą“ kviečiama prisidėta visa
visuomenė, visi prekybos tinklai,
perdirbėjai, maitinimo įstaigos,
kariuomenė, švietimo įstaigos,
ligoninės ir kitos institucijos.
Asmeniniai skelbimai — nemokamai!
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. [email protected]
•
4
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Pėsčiųjų žygio metu atidengtas stogastulpis Adolfui
Ramanauskui-Vanagui
Stogastulpis A. Ramanauskui-Vanagui atminti (Lazdijų r. Būdviečio sen. Bielėnų k.).
Šeštadienį Būdviečio
seniūnijoje buvo rengiamas trečiasis ,,Protėvių
valdovų ir partizanų kovų
žygis”, skirtas Sembos
žemės karvedžiui Glandui
(1238–1274) bei Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio
(LLKS) gynybos pajėgų
vadui dms. br. gen. Adolfui Ramanauskui-Vanagui
(1918–1957) atminti. Šio
žygio metu Bielėnų kaime
(Lazdijų r. sav., Būdviečio
sen.), Adolfo Ramanausko-Vanago tėviškėje, buvo
atidengtas skulptūrinis
stogastulpis šiai vienai ryškiausių pokario ginkluotos
rezistencijos asmenybių
mūsų krašte.
Sigita Vaitkevičė
Į trečiąjį pėsčiųjų žygį, kurį or-
ganizavo Lietuvos kariuomenės
kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities skyrius kartu su Lazdijų
rajono savivaldybe ir kitais partneriais, susirinko per 700 dalyvių iš visos Lietuvos. Išlydėti iš
Būdviečio kaimo, jie patraukė
skirtingų distancijų – 24 km ir
35 km – maršrutais. Netrumpos kelionės metu pailsėti žygeiviai sustojo Bielėnų kaime, kur
partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti buvo
atidengtas medinis stogastulpis. Iškilmingoje ceremonijoje
dalyvavo Adolfo RamanauskoVanago brolis Albinas Ramanauskas, dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė bei kiti
artimieji, renginį vedė sūnėnas
Arūnas Sujeta. Šios ceremonijos
metu, siekiant išsaugoti istorinę
atmintį, prie stogastulpio į žemę
buvo įkasta kapsulė su simboliniu laišku ateities kartoms. Po
juo pasirašė garbingi svečiai bei
stogastulpio pastatymo iniciatoriai ir rėmėjai. Įleisti kapsulę
į žemę buvo pakviesti Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras Margelis ir Punsko valsčiaus
viršaitis Vytautas Liškauskas.
„Didžiuojuosi galėdamas būti
šio istorinio momento dalyvis.
Džiugu matyti tokį gausų būrį
patriotiškai nusiteikusių tautiečių. Šis žygis bei stogastulpio
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
gynybos pajėgų vadui dms. br.
gen. A. Ramanauskui-Vanagui
atidengimas yra puikus pavyzdys jaunajai kartai, kaip reikia
ugdyti ištvermę bei puoselėti
tautos istorinę atmintį“, – sakė
ceremonijoje dalyvavęs meras
A. Margelis.
Būdviečio Jėzaus Nazarie-
čio bažnyčios klebonui Gintautui Černiauskui pašventinus
stogastulpį, prie jo buvo padėta gėlių bei uždegtos atminimo
žvakelės. Tylos minute pagerbus
partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą bei narsius jo
bendražygius, nuaidėjo Dainavos apygardos 1-osios rinktinės
karių atliekamos garbės salvės –
„Už nepriklausomą Lietuvą ir jos
piliečius“, „Už žuvusius vardan
Lietuvos nepriklausomybės“,
„Už Lietuvos signatarus“.
Po stogastulpio atidengimo ceremonijos žygeiviai toliau keliavo
numatytais maršrutais. Aplankę
Aštriosios Kirsnos dvarą, Kybartų kaime esantį akmenų muziejų
„Jotvingių kiemas“, ištvermingiausieji nužingsniavo net iki
šalia Punsko (Lenkija) esančios
jotvingių-prūsų gyvenvietės, įsikūrusios Ožkinių kaime.
Deja, tenka nuoširdžiai apgailestauti, jog vienam žygeiviui iš
Alytaus ši kelionė buvo paskutinė. Įveikus 30 kilometrų nuotolį,
pirminiais duomenimis, vyrui
sustojo širdis.
Trečiojo ,,Protėvių valdovų ir
partizanų kovų žygio”, skirto
Sembos žemės karvedžiui Glandui (1238–1274) bei LLKS gynybos pajėgų vadui dms. br. gen.
Adolfui Ramanauskui-Vanagui
(1918–1957) atminti, žygeivių sutiktuvės įvyko Būdviečio kaime.
Organizatoriai dalyviams įteikė diplomus ir atminimo medalius bei ragino dar aktyviau
prisijungti rengiant ketvirtąjį
pėsčiųjų žygį ir taip visiems
kartu ugdyti pilietiškumą, kelti
sąmoningumą, skiepyti meilę ir
pilietinę pareigą Tėvynei, prisimenant jos kovą už laisvę ir
nepriklausomybę.
•
Gripas pasiglemžė keturių mažamečių vaikų tėvą
Lazdijų rajono ligoninės
vyriausiasis gydytojas
Vitas Šimkonis „Dzūkų
žinioms“ patvirtino faktą,
jog nuo gripo komplikacijų
Kauno klinikose mirė 48
metų Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojas.
Daina Baranauskaitė
„Lazdijų ligoninės Vaikų ligų
skyriuje gydyta to vyriškio dukrytė. Ji karščiavo. Medikai iš
karto pastebėjo, kad ir vyriškis
negaluoja, tačiau gydymo jis atsisakė, manė, kad savijauta pagerės. Dar penkias dienas jis gydėsi
namuose, o pas mus atvežtas jau
labai blogos būklės“, – pasakojo
V. Šimkonis.
Vyriškis nedelsiant paguldytas
į Reanimacijos skyrių. „Vyriškis
turėjo invalidumą, problemų,
susijusių su širdimi, todėl, greičiausiai, liga dar stipriau smogė.
Kadangi buvo kvėpavimo nepakankamumas, prijungėme prie
aparatų, susisiekėme su Kauno
klinikomis. Atvykus reanimobiliui jis nugabentas į klinikas.
O po 7 dienų mirė nuo gripo
komplikacijų. Didelė nelaimė,
užuojauta artimiesiems“, – sakė
vyriausiasis gydytojas, darsyk
primindamas, jog sunegalavus
būtina kreiptis į gydytojus, pasidaryti plaučių nuotrauką.
Gripo epidemiją paskelbusioje
Lazdijų rajono savivaldybėje tai
pirmoji gripo auka. Be tėvo liko
keturi nepilnamečiai vaikai.
•
Žygeivių rastuose šerno griaučiuose maro pėdsakų neaptikta
Vaidotas Morkūnas
Savaitgalį Būdviečio seniūnijoje
vykusio žygio įsimintinais istoriniais takais metu žygio dalyviai
Bielėnų kaime aptiko negyvą šerną. Iš šerno buvo likę tik griaučiai, net kailio nebebuvo.
Iškviesti rajono Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai
paėmė šerno likučius ir pristatė į valstybinę laboratoriją, kad
ištirtų, ar šernas nesirgo maru.
Vakar rajono Maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas
Auridas Marcinkus redakciją
informavo, kad ištyrus rasto
šerno griaučius maro neaptikta. Paklaustas, dėl kokių priežasčių šernas galėjo nugaišti,
viršininkas negalėjo pasakyti.
„Taip, neatmetu tikimybės, kad
šerną galėjo užpulti vilkai, papjauti ir sudoroti. Mat iš šerno buvo likę tik griaučiai, net
kailio nebuvo. Galėjo jį plėšrūnai kur nutempti“, – sakė
viršininkas.
A. Marcinkus teigė, kad rajone
buvo keletas atvejų, kai teko jo
tarnybos specialistams pristatyti šerno mėginius tyrimui. Šiais
atvejais šernai buvo rasti negyvi
prie kelio, užmušti autoįvykių
metu. Jiems irgi nebuvo nustatytas maras.
•
5
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Atnaujintų daugiabučių gyventojai džiaugiasi rezultatais
Baigtas įgyvendinti projektas „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono
savivaldybėje“. Kaip sakė
projekto vadovė Investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Sinkevičienė,
atnaujinant daugiabučius
namus buvo įgyvendinamos
tos priemonės, kurios taupo
energijos vartojimą bei
mažina dėl blogos daugiabučių namų būklės anksčiau
patirtus energijos nuostolius. „Atliekant daugiabučių namų modernizavimą,
buvo keičiami laiptinių ir
rūsių langai, išorinės įėjimo
durys, atnaujinami namų
šilumos punktai, įstatomi
balansavimo ventiliai, apšiltintos išorinės sienos bei
stogai, keičiami butų langai,
atlikti kiti statybos darbai“,
– sakė specialistė, pabrėžusi, jog, atnaujinant daugiabučius namus, pirmiausia
buvo didinamos jų energijos vartojimo efektyvumą
lemiančios savybės.
Renovuotas Dainavos g. 6 daugiabutis.
Šilumos suvartojimas
sumažėjo per pusę
Projektas įgyvendinti pradėtas
2010 metais, darbai pabaigti 2015
metų liepos pabaigoje. Projekto
metu Lazdijų rajono savivaldybė
visuose Lazdijuose ir Veisiejuose esančiuose daugiabučiuose
namuose pakeitė bendro naudojimo laiptinių ir rūsių langus
bei išorines įėjimo duris, buvo
atnaujinti (modernizuoti) penkiolikos namų šilumos punktai,
vienuolikai daugiabučių namų,
gavus papildomą finansavimą,
buvo atnaujinti stogai, juos apšiltinant ir keičiant dangą. Taip
pat buvo atlikti konkurso būdu,
atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, atrinktų daugiabučių namų
atnaujinimo darbai. Pažymima,
kad renovacijai pritarti turėjo mažiausiai pusė namo butų ir kitų
patalpų savininkų, tik tuomet
buvo galima pradėti procesą.
Iš viso šio projekto metu buvo
atnaujinti net 6 daugiabučiai namai: Tiesos g. 8, Sodų g. 6, Dzūkų
g. 9, Senamiesčio g. 3, Dainavos g.
6, Vilniaus g. 14. Viename name
(Kauno g. 19.), gyventojams sutikus, atlikti dalinio atnaujinimo
darbai. Šių daugiabučių namų
gyventojai jau džiaugiasi užbaigtais darbais: akį džiugina išgražė-
Renovuotas Senamiesčio g. 3 namas (vaizdas prieš ir po renovacijos), namo bendrijos pirmininkas J. Paciukonis teigė, kad tie, kas priešinosi renovacijai, pajautę naudą
padėkojo patys pirmi.
ję fasadai, smarkiai sumažėjusios
šildymo sąskaitos.
„Mūsų name šilumos suvartojimas sumažėjo net 50 procentų“, – kaip vieną iš didžiausių
renovacijos privalumų įvardino
Senamiesčio g. 3 daugiabučio
namo bendrijos pirmininkas
Jonas Paciukonis.
Renovacija — atkaklių
bendrijų pirmininkų dėka
Svarbu pažymėti, jog projekto
metu daugiabučių namų laiptinių bei rūsio langų ir lauko durų
keitimo, taip pat šildymo punktų
renovacijos darbai buvo įvykdyti
be finansinio šių namų gyventojų prisidėjimo, visas lėšas skyrė
Lazdijų rajono savivaldybė.
Projekto rezultatais džiaugiasi
ir visiškai renovuotų namų gyventojai. „Dėl atliktų darbų smarkiai pagerėjo gyvenimo sąlygos:
nedrėksta sienos, šaltis nepatenka pro sienų plyšius, be abejo, ir
sąskaitos už šildymą gerokai ma-
žesnės nei prieš modernizavimą“,
– džiaugėsi Virginija Venckuvienė,
vieno iš projekto metu atnaujintų
daugiabučių pirmininkė.
Kalbėdama apie pabaigtą įgyvendinti projektą, jo vadovė S.
Sinkevičienė teigė ypatingai besidžiaugianti daugiabučių namų
bendrijų pirmininkais, kurie dėl
savo atkaklaus darbo ir atsidavimo, nepaisydami negražių apkalbų ir piktų žodžių, dėjo visas
pastangas ir stengėsi, kad jų daugiabučiai būtų atnaujinti.
Vienas iš tokių atkaklių pirmininkų buvo ir Dzūkų gatvės
9-o daugiabučio namo bendrijos
pirmininkas Gintautas Čepanonis, kuris neslepia, jog įkurti
bendriją ir įtikinti žmones renovuoti daugiabutį buvęs ypatingai
sunkus darbas, tačiau pastangos
atsipirkę su kaupu. Dabar, sako
pirmininkas, visi namo gyventojai džiaugiasi pagerėjusia gyvenimo kokybe. „Žinoma, didžiausia
nauda yra daugiau nei 30 pro-
centų sumažėjusios išlaidos šildymui, o kur dar estetinis namo
vaizdas, šilti ir jaukūs butai“, –
sakė bendrijos pirmininkas G.
Čepanonis, pridurdamas, jog
įgyvendinta renovacija jų bendrijos planai nesibaigia. Gintautas
Čepanonis pasakojo, jog ateities
planuose yra kapitalinis laiptinės
remontas, senų suklypusių pašto dėžučių keitimas naujomis ir
dar daugybė planų. „Gyvendami
daugiabutyje žmonės taip pat juo
rūpinasi, kaip ir gyvenantys individualiuose namuose. Juk niekas už mus nepadarys, renkam
pinigus ir tvarkomės“, – kalbėjo
Dzūkų g. 9 namo bendrijos pirmininkas.
Kalbant apie renovacijos priešininkus, Gintautui Čepanoniui
antrino ir Senamiesčio g. 3 daugiabučio namo bendrijos pirmininkas J. Paciukonis, sakydamas,
jog nors ir netrūko tų, kurie iš
pradžių nepritarė projektui, tačiau vėliau, pajutę renovacijos
naudą, pirmieji dėkojo bendrijos
pirmininkui.
Apie projektą
Viso projekto vertė 1 549 141, 01
Eur, didžiąją dalį skyrė Europos
Sąjunga, likusia suma prisidėjo
Lazdijų rajono savivaldybė bei
atnaujintų daugiabučių gyventojai.
Projektas buvo vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetą „Vietinė
ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai“,
veiksmų programos prioriteto
priemonę „Daugiabučių namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.
Kiti daugiabučiai namai Lazdijų rajone yra renovuojami
įgyvendinant kitus daugiabučių
namų modernizavimo skatinimo
projektus.
Lazdijų r. sav. inf.
•
Pedagogų streikas
Net socialdemokratai streikuoja prieš savus...
» Atkelta iš 1 psl.
norėčiau, kad keldama atlyginimus Vyriausybė neimituotų to, o
realiai padarytų, kad mokytojas
pokytį pajustų. O dabar keliais
procentais pakelia ir trimituoja, tarsi būtų padarę didžiausią
paslaugą. Tuo tarpu mokytojas
apskaičiavęs nustemba, kad jis
gauna vos keletą ar keliolika
eurų daugiau. Tai neišsprendžia
problemos. Aš suprantu, kad
biudžete sunku surasti pinigų,
jų nėra. Tačiau Vyriausybė formuodama biudžetą turi sudėlioti prioritetus ir surasti daugiau
pinigų, jeigu galvoja apie jaunimo išsilavinimą ir pedagogų
darbą. 1 200 Eur – tokį darbo
užmokestį pedagogas turi gauti
„į rankas“, kad jaustųsi oriai.
Dabar mokytojo paveikslas yra
labai liūdnas“, – sakė pedagogė,
15 metų dirbanti švietimo įstaigoje ir gaunanti vos 500 eurų
atlyginimą.
•
TAI ŽINOTINA
Iš viso šešios šalies švietimo profesinės sąjungos vasario 22 d. paskelbė švietimo šakos
streiką. Profesinių sąjungų duomenimis, pirmą streiko dieną prie jo prisijungė daugiau nei
11 000 švietimo darbuotojų iš daugiau nei 300 švietimo įstaigų visoje šalyje.
Tą pačią dieną Vyriausybės iniciatyva vyko derybos dėl galimybės sustabdyti ir atidėti
streiką. Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus įgaliotas vicekancleris Rimantas Vaitkus
dar kartą pakartojo nuostatą, kad pedagogų atlyginimams didinti valstybės biudžete lėšos
nenumatytos ir realių galimybių tenkinti streiko reikalavimus nėra.
Kitas susitikimas su Vyriausybės atstovais suplanuotas vasario 24 d., trečiadienį. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Finansų ministerija įpareigotos pateikti patikslintus
skaičiavimus, kiek lėšų reikia tenkinti streiko reikalavimus, ir nurodyti tų lėšų šaltinį.
•
•
•
6
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Remigijus Paulionis: „Negalima atidėlioti, reikia veikti čia ir dabar!“
Šių metų vasario 10 d.
Lazdijų sporto klubas
„Sakalas“ šventė jau 19-ąjį
savo gimtadienį. Kitais
metais laukia gražus 20-ies
metų jubiliejus. Ta proga
„Dzūkų žinios“ pakalbino Lazdijų sporto klubo
„Sakalas“ prezidentą bei
Lietuvos kultūrizmo federacijos generalinį sekretorių Remigijų Paulionį.
Remigijus Paulionis ir Renata Škarnulytė.
Zigmas Pūkelis
– Gerbiamas prezidente, trumpai papasakokite, nuo ko viskas
prasidėjo?
– Lazdijų sporto klubą „Sakalas“ 1997 m. vasario 10 d. įkūrė
Audrius Klėjus. Jis yra klubo
steigėjas ir pirmasis vadovas.
Aš pats klubui vadovauju nuo
2009 m.
– Papasakokite apie klubo veiklą ir patalpas.
– Sporto klubas „Sakalas“ yra
įsikūręs Dzūkų gatvėje, Lazdijuose. Klubas užsiima kūno rengyba. Iš dviejų buvusios sporto
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)
viešo aukciono būdu parduoda mokyklos pastatą (unikalus Nr. 5998-5004-7010,
plotas 418,45 kv. m, pastatas gelžbetonio blokų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1/b,
statybos metai 1985 m.), katilinę (unikalus Nr. 5998-5004-7020, plotas 45,57
kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 2H1/p), kiemo statinius (unikalus Nr.
5998-5004-7031) ir objektui priskirtą 0,2895 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr.
5913/0006:401), esančius Lazdijų r. sav. Noragėlių sen. Krikštonių k. Kalninė g.
1.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo
kaina – 11045,08 Eur, iš kurių žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1500,00
Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 145,08 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 1104,51 Eur (10 proc.), žiūrovo
mokestis – 10 Eur.
Aukciono data ir laikas – 2016-04-04, 14 val. Aukcionas vyks Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos mažojoje posėdžių salėje (101 kab., Vilniaus g. 1,
Lazdijai), tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų
pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178.
Objektų apžiūros laikas 2016-03-24 darbo valandomis.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2016-03-30, 9 val., pabaiga – 2016-03-31, 17 val., Vilniaus g. 1, Lazdijai (218 kabinetas). Asmenys, norintys
dalyvauti aukcione, dokumentus registruotis pateikia Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Ekonomikos skyriui adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 218 kabinetas.
Darbuotojas, atsakingas už registraciją ir informacijos teikimą: Zita Klimaitė,
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyresn. ekonomistė, tel. (8 318) 51 460, el. p. [email protected]
Su Pastatų pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kuris yra Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo,
patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo
11 d. įsakymu Nr. 10V-582 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų
pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 priedas, galite
susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje, su Žemės
sklypo valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kuris yra Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260
„Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“,
1 priedas, galite susipažinti Teisės aktų paieškos sistemoje.
Parduodamų pastatų bei žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Noragėlių sen.
Krikštonių k. Kalninė g. 1, viešo aukciono sąlygos yra paskelbtos Lazdijų rajono
savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.
mokyklos klasių buvo padaryta
viena 100 kvadratinių metrų salė.
Savo jėgomis ją suremontavome,
nors vietos ir nedaug, tačiau išsitenkame. Labai svajojame apie
didesnes patalpas.
Jau antrus metus iš eilės rengiame įvairias akcijas prieš didžiąsias metų šventes, klubo nariai ir jam prijaučiantys aukoja
žaislus, saldumynus, kitas dovanas, kurias prieš pat šventes įteikiame likimo nuskriaustiesiems,
vaikams, kurių tėveliai neįstengia pradžiuginti dovanomis, ar
seneliams, kurie jau nebeturi kas
jiems parodytų dėmesį.
– Kiek šiuo metu klube sportuoja žmonių?
– Šiuo metu sportuoja apie
penkiasdešimt žmonių ne tik iš
Lazdijų, bet ir iš aplinkinių gyvenviečių. Klubas dirba nuo 17
iki 22 val. Mano manymu, klubo laikas yra per trumpas, daug
sportuojančių žmonių norėtų,
kad dirbtumėm ne tik minėtu
laiku, bet ir visą dieną. Kadangi
esu vienintelis treneris, dėl kitų
darbų negaliu dirbti anksčiau.
– Ar sulaukiate palaikymo iš
Lazdijų valdžios?
– Iškilus sunkumams visada
pagelbsti rajono valdžia. Daug
prisideda ir nuolat klubui padeda
ir Renata Škarnulytė, ir Dovilė
Paulionienė. Taip pat aktyviai
dalyvaujame Lazdijų rajono savivaldybės skelbiamuose projektuose. Šiuo metu esame įgyvendinę net keturis. O 2010 m.
Lazdijų sporto klubas „Sakalas“
išrinktas geriausia jaunimo organizacija Lazdijų rajone.
– Kokie ateities planai ar svajonės?
– Viskas atsiremia į pinigus, jeigu jų būtų daugiau, galvotume apie
klubo plėtrą esamose patalpose
arba net naujas patalpas. Manau,
laikui bėgant visos svajonės išsipildys ir artimoje ateityje turėsime
naują modernų sporto klubą.
Pasinaudodamas proga noriu
pakviesti visus norinčius sportuoti. Niekada neatidėliokite, nes
nei nuo ateinančio pirmadienio,
nei nuo naujų metų niekas nepasikeis, reikia veikti čia ir dabar!
– Ačiū už pokalbį.
•
Meilė žmogui ir Tėvynei
Mūsų istorija turtinga
svarbių, pasididžiavimo
vertų ir minėtinų datų,
tačiau dalis jų yra ne šiaip
sau garsios, bet atraminės,
pamatinės. Būtent tokia
yra Vasario 16-oji – diena,
labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam
ir gerbiančiam savo šalies
praeitį.
Lazdijų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras,
paminėdamas Vasario 16-ąją,
organizavo neatlygintiną kraujo
donorystės akciją, kurios šūkis:
„Meilė žmogui ir Tėvynei“. Visuomenės sveikatos biuras savo
vykdoma veikla stengiasi didinti
žmonių išprusimą sveiko gyvenimo srityje, skatina pareikšti
savo nuomonę bei stengiasi, kad
bendruomenės ir pilietinės visuomenės nariai taptų jautresni
sergantiesiems. Vasario 17 dieną biure vyko jau antra kartu su
VšĮ Nacionaliniu kraujo centru
organizuota akcija. Nors ir baimintasi, kad rajone paskelbtas
gripo karantinas sukliudys neatlygintinai kraujo donorystės
akcijai, nesulauks gyventojų
susidomėjimo ir teateis vienas
kitas pavienis žmogus, tačiau
visos baimės buvo išsklaidytos
jau po pietų. Akcijoje sudalyvavo
per 20 rajono gyventojų.
Žmogaus kraujas yra unikalus.
Iki šiol pasaulyje jam nėra sukurta dirbtinio pakaitalo, kuris
galėtų pakeisti donoro kraują.
Būtent dėl šios priežasties yra
labai svarbu, kad nuolat atsirastų
žmonių, kurie padovanotų kraujo sužeistiesiems ir ligoniams.
Lietuvoje per metus reikia tūkstančių litrų kraujo, kad būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį
kraujo kiekį dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų traumų,
avarijų, žarnyno kraujavimo ar
komplikuoto gimdymo. Kraujo
perpylimas skiriamas ir kraujo ligomis ar vėžiu sergantiems
pacientams. Pagrindinis kraujo
donorystės principas – jokios žalos donorui ir didžiausia nauda
ligonio sveikatai. Šis principas
kraujo donorystėje yra pagrindinis jau daugelį dešimtmečių, nes
vienas iš svarbių tikslų – remti
kilnią kraujo donorystės misiją
ir skatinti žmones duoti kraujo
kelis kartus per metus.
Straipsnį parengė:
Dovilė Paulionienė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė
•
7
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Prancūzijoje — ovacijos svečiui iš Dzūkijos
Praėjusią savaitę Strasbūre, viename seniausias tradicijas turinčių ir
labiausiai žiūrovų pamėgtų
„Odisėjaus“ kino teatre,
buvo parodytas lietuvių
režisieriaus Aleksandro
Broko dokumentinis filmas
„Begalinis koridorius“.
Ši juosta jau kurį laiką
sulaukia didelio susidomėjimo visame pasaulyje ir
skina laurus prestižiniuose
tarptautiniuose kino festivaliuose. Į šio filmo premjerą buvo pakviestas karo
žurnalistas, Tarptautinio
Europos-Azijos spaudos
fondo atstovas Lietuvoje,
o šiuo metu Lazdijų meno
mokykloje dirbantis Ričardas Lapaitis.
Rimvidas Kalvaitis
Daugiau nei dešimties šalių kurtos juostos režisierių akys ne kartą krypo į Dzūkijos kraštą. Čia jie
lankėsi daugelį kartų ir vykdė
juostos kūrimo darbus. Aplankė
įžymias rajono vietas. Ypač buvo
sužavėti Kalniškės mūšio istorijos detalėmis. Dokumentinis filmas „Begalinis koridorius“ taip
ir prasideda: dideliame ekrane
nušvinta žodžiai: Lazdijai, Lietuva... netoli Lenkijos sienos...
Visa tai įgarsinta profesionalių Holivudo aktorių, parinkta
puiki, filmo scenarijų atitinkanti
muzika, kelianti šiurpuliukus ir
sukaustanti žiūrovo dėmesį iki
nusileidžiant uždangai. Žinant,
jog tai ne meninė, o dokumentinė juosta, tai tikrai didelis filmo
kūrėjų pasiekimas, priverčiantis
žiūrovą susimąstyti. Pati juostos
tema labai aktuali šiandienai, nes
Ukrainoje, Sirijoje, Kalnų Karabacho priefrontės zonoje, Pales-
tinoje, Irake, Afganistane vyksta
tikras karas. Žūva civiliai: vaikai,
moterys ir net kūdikiai...
Pasibaigus filmo premjerai,
„Odisėjo“ salėje įsiviešpatavo
tyla... Tačiau ją sudrumstė prancūzų styginių instrumentų ansamblio „Pandora“ atlikėjai. Prancūzų kompozitorius Pierre Thilloy
specialiai Khodžaly tragedijos
įvykiams atminti parašė kūrinį,
kuris tarsi pratęsė žiūrovų mintis
apie ekrane matytus siaubingus
įvykius ir žmonių likimus. Visi šie
renginiai siekia vieno tikslo – kad
panašios tragedijos nepasikartotų.
Šiame filme nebandoma stovėti
kurios nors kariaujančių šalių pusėje. Žiūrovas turi pats nuspręsti,
kas teisus, o kas kaltas. Juolab,
kad „Begaliniame koridoriuje“
dalyvauja ne tik karo žurnalistai,
Khodžaly šturmo pragarą išgyvenę žmonės, buvę belaisviai, bet ir
šio miestelio šturmo organizatoriai
– Levon Melik-Šachnazarianas ir
Arkady Ter-Tadevasianas. Jie tiesiogiai dalyvavo miesto apgultyje,
nes tuo metu buvo karo vadai. Galbūt Strasbūras irgi pasirinktas neatsitiktinai: pačioje Europos širdyje esantis miestas garsėja žmogaus
teises ginančiu teismu. Po filmo
premjeros vyko audringi debatai,
prancūzams klausimų kilo tikrai
daug... Ar bus nubausti kaltieji?
Kaip filmo pagrindinis herojus
R. Lapaitis pateko į karo zoną?
Koks buvo tolimesnis į nelaisvę
paimtų žmonių likimas? Ir kodėl
vien per vieną naktį buvo nužudyta šimtai žmonių? Kokia okupuotos Azerbaidžano teritorijos
ateitis? Kalbintas R. Lapaitis pasakojo, jog jautėsi fantastiškai, kai
„Odisėjaus“ kino teatre prancūzai
plojo atsistoję. „Prancūzija pati
išgyveno kraupius teroristinius
išpuolius. Jiems žodžio laisvė –
Prancūzijoje, Strasbūre, karo žurnalistas Ričardas Lapaitis susitiko su garsiu prancūzų kompozitoriumi Pierre Thilloy ir
Azerbaidžano Vyriausybės nepaprastuoju įgaliotiniu Europos Sąjungoje Jo Ekscelencija ambasadoriumi Eminu Eyyubovu.
aukščiau už viską. Galbūt todėl jie
mane lengvai suprato. Aišku, esu
dėkingas ir savo vertėjai Marinai
Šultais. Taip pat kelionės organizatorėms Ulvijai Allahverdijevai
ir Elizai Pieter, „Begalinio koridoriaus“ režisieriui, prodiuseriui
Aleksandrui Brokui. Priminsiu,
jog už kompanijos JUSTICE
FOR Khodžaly propagavimą ir
sklaidą atsakinga Azerbaidžano
prezidento Ilhamo Alijevo dukra
Leyla Alijeva. Šio renginio svarbą
atspindėjo ir tai, jog buvo didelis žiniasklaidos susidomėjimas.
Europos Parlamente platinamo
žurnalo TEAS redaktorius Neilas
Vatsonas į premjerą atvyko net iš
Londono. Lazdijų miesto vardą
jau išgirdo amerikiečiai, airiai,
anglai, italai, prancūzai, švedai,
vokiečiai, turkai, rusai, ispanai.
Galima drąsiai teigti, jog šis filmas
jau apkeliavo visą pasaulį. Filmo
režisierius A. Brokas pažadėjo
atvykti su premjera į Dzūkiją,
jeigu tik to panorės Lazdijų rajono savivaldybės vadovai“, – sakė
R. Lapaitis.
Karo žurnalistas R. Lapaitis
prancūzams sakė, jog atvyko į
Prancūziją dėl vienos priežasties:
kad būtų pagerbta atmintis visų
613 žuvusiųjų, kurie gyvybių neteko vos per vieną naktį. Kai armėnų
būriai, palaikomi Rusijos 366-ojo
pulko, dislokuoto Stepanakerte,
užpuolė blokados, bado ir šalčio iškankintą Kalnų Karabacho miestą
Khodžaly. Jame tuo metu glaudėsi
per 7000 pabėgėlių.
Patekusios į armėnų nelaisvę,
buvo išprievartautos 12–15 metų
mergaitės. Iš nužudytųjų lavonų buvo išsityčiota. Medicinos
ekspertų užfiksuotas atvejis, kai
vienas vyras buvo nuskalpuotas
dar gyvas. Renginio organizatorė
Eliza Pieter sakė, jog buvo atvejis, kai dėl teroristinio išpuolio
renginio metu juos saugojo per
70 prancūzų policininkų. Šįkart,
pasak R. Lapaičio, buvo apsieita
be didesnių incidentų.
Karo žurnalistas R. Lapaitis
sakė, jog vienas Khodžaly tragedijos liudytojų, televizijos žurnalistas Čingizas Mustafajevas,
pabuvojęs vietovėje, kur nufilmavo žuvusius khodžaliečius, po
keturių mėnesių buvo nušautas
snaiperio.
„Begalinis koridorius“ – tai atminimo filmas žmonėms, kurie
vis dar tikisi teisingumo, tačiau
iki šiolei gyvena pabėgėlių stovyklose be teisės grįžti namo, nes
ta teritorija vis dar okupuota“, –
sakė R. Lapaitis.
•
Nacionalinio diktanto organizatoriai kviečia: ATEIK, RAŠYK, IŠSAUGOK!
Nacionalinio diktanto organizatoriai ir šio projekto
partneriai vėl kviečia visus
lietuvių kalbos mylėtojus
pasitikrinti kalbos žinias. VšĮ Pilietinės minties
instituto jau devintą kartą
organizuojamas Nacionalinis diktantas šiemet vyks
vasario 27 dieną 11 valandą.
Jis bus transliuojamas per
LRT radiją ir internetu.
Taigi tiek moksleiviai,
tiek suaugusieji kviečiami
varžytis dėl raštingiausiojo
titulo.
Džiugu, jog Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai vis aktyviau
prisijungia prie šios gražios akcijos, vis daugiau skirtingų kartų
ir įvairių profesijų žmonių atvyksta rašyti Nacionalinio diktanto ir pasitikrinti savo kalbos
žinių. Praėjusiais metais savivaldybėje Nacionalinį diktantą rašė
beveik 200 žmonių.
Šiemet tradiciškai Nacionalinį
diktantą bus galima rašyti visose
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose Lazdijų rajono
savivaldybės mokyklose: Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje,
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje,
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus
gimnazijoje, Šeštokų mokykloje, Šventežerio mokykloje, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės
mokykloje, Kučiūnų mokykloje,
Aštriosios Kirsnos mokykloje,
Krosnos mokykloje ir Stebulių
mokykloje. Pirmą kartą kalbos
mylėtojų laukia ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
(Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų
sen.). Į jas pasitikrinti savo žinių
kviečiami ne tik mokiniai, bet ir
suaugusieji.
Jau antrus metus rašyti Nacionalinį diktantą kviečia ir bibliotekos: Lazdijų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka (Seinų g. 1, Lazdijai), Abarauskų biblioteka (Mokyklos g. 22, Viktarino k.), Kapčiamiesčio biblioteka (Taikos g.
11, Kapčiamiestis), Krikštonių
biblioteka (Kalninės g. 2, Krikštonys), Krosnos biblioteka (Alytaus g. 57, Krosna), Verstaminų
biblioteka (Mokyklos g. 25,
Verstaminų k.), Rudaminos biblioteka (Karaliaus Mindaugo
g. 14, Rudamina). Bibliotekose
diktantą rašiusieji mokiniai konkurse nedalyvaus, nes jų darbai
nustatyta tvarka bus vertinami ir
atrenkami tik mokyklose.
Į pasirinktą patogiausią vietą
rašyti diktanto prašome atvykti vasario 27 d. 10.30 val.
Kiekvienas diktantą rašantis
asmuo lapo viršuje turi nurodyti
savo vardą, pavardę, profesiją,
adresą, telefoną, el. paštą, o mokiniai – dar savo klasę ir mokyklą.
Dalyviai Nacionalinį diktantą rašys ant save kopijuojančio popieriaus, tad jau tą pačią akimirką,
kai tik bus viešai paskelbtas diktanto tekstas, rašiusieji sužinos,
kiek klaidų padarė.
Suaugusiųjų parašyti diktantai
iš karto bus surenkami, pristatomi į savivaldybę ir paštu išsiunčiami organizatoriams į Vilnių.
Mokinių darbų pirminį taisymą
atliks mokyklos sudaryta vertinimo komisija, tik geriausiai
parašyti darbai ( ne daugiau kaip
5 klaidos) bus siunčiami į Vilnių.
Dėl raštingiausiojo vardo bus
varžomasi keliose kategorijose
– raštingiausio moksleivio, suau-
gusiojo ir užsienio lietuvio.
Be to, diktantą bus galima rašyti namuose ir išsiųsti organizatoriams paštu iki vasario 29
dienos imtinai. Projekto organizatoriai paštu gautus diktantus
įsipareigoja patikrinti, ištaisyti ir
išsiųsti autoriams. Rašiusieji savarankiškai negalės konkuruoti
dėl raštingiausiojo titulo. Taip
pat, kaip ir anksčiau, konkurse
negalės dalyvauti lituanistai.
Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 28 dieną svetainėse www.diktantas.lt, DELFI ir
www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais).
Asmenys, dalyvausiantys konkurso finale, apie tai bus informuoti asmeniškai.
Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais
projekto partneriais – DELFI,
LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos komisija,
Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka. Projektą
globoja Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Rašantys diktantą namuose
jį siunčia paštu adresu:
Nacionalinio diktanto konkursui
AB Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius
Daugiau informacijos www.
diktantas.lt.
Dėl informacijos Nacionalinio
diktanto organizavimo ir dalyvavimo jame klausimais prašome
kreiptis į savivaldybės vyriausiąją kalbos tvarkytoją Jurgutę
Muliuolienę, tel.: (8 318) 66 131,
8 686 70 841, el. p. [email protected], Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyr.
specialistę Jūratę Jasiulevičienę,
tel.: (8 318) 66 146, 8 686 52 738,
el. p. jurate.jasiulevič[email protected], savivaldybės viešosios
bibliotekos bibliotekininkę Vaidą
Barauskienę, tel. 8 606 88 751,
el. p. [email protected] ir
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę etnokultūrai
Neringą Rasiulienę (viešinimo
klausimais), tel. (318) 66153, 8 613
84 930, el. p. [email protected]
lazdijai.lt.
•
8
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Sporto žinios
„Žara“ — moterų tinklinio
pirmenybių nugalėtoja
Vasario 18 ir 21 dienomis Lazdijų
sporto centre vyko Lietuvos pietvakarių tinklinio asociacijos
moterų pirmenybės. Pirmenybėse nenugalima buvo Lazdijų
„Žara“ komanda. Komanda, nepatyrusi nei vieno pralaimėjimo,
iškovojo pirmąją vietą. Lazdijų
sporto centro mergaičių komanda, treniruojama Daivos Pacukonytės, iškovojo antrąją vietą,
pralaimėjusios tik prieš „Žara“
komandą. Trečia vieta atiteko
Jonavos komandai „Aušrinė“.
Ketvirtą vietą užėmė „Alytaus
SRC“ komanda, penkta vieta pirmenybėse atiteko Marijampolės
„Adelytė“ komandai. Geriausiomis pirmenybių žaidėjomis
buvo pripažintos: Jurgita Margevičiūtė, komandos „Žara“ narė,
ir Ugnė Zemeckaitė, atstovavusi
Lazdijų SC komandai.
„MKL“ Lietuvos moksleivių
lygos krepšinio varžybų
naujienos
Vasario 17 d. Kaune vyko „MKL“
Lietuvos moksleivių lygos krepšinio varžybos. Vaikų (2002 m. g.)
U14 amžiaus grupės čempionate
susitiko Lazdijų „SC-Pietų Megrame“ ir Kauno „Tornado KM“
komandos. Lazdijų „SC-Pietų
Megrame“ komanda, treniruojama Ričardo Čepononio, nusileido
namuose žaidusiai komandai rezultatu 43:49. Rezultatyviausias
žaidėjas Lazdijų „SC-Pietų Megrame” komandoje – Dominykas
Varnelis (9 tšk.).
Tą pačią dieną Kaune Lietuvos
jaunučių U16 krepšinio čempionato varžybose susitiko Lazdijų
„SC-Dzūkų žinios“, treniruojama
Ričardo Čepononio, ir „A. Sabonio KC“ komandos. Šiose varžybose sėkmė lydėjo lazdijiečių
komandą. Rezultatu 93:46 nugalėjo Lazdijų „SC-Dzūkų žinios“.
Rezultatyviausi buvo Mantas
Valukonis (38 tšk.), Marijonas
Žukauskas (19 tšk.) ir Nojus Valenta (10 tšk.).
Vasario 18 d. Druskininkuose
vyko „MKL“ Lietuvos moksleivių lygos krepšinio varžybos.
Vaikinų U18 amžiaus grupės
čempionate susitiko Lazdijų
sporto centro ir Druskininkų komandos. Lazdijų SC ko-
manda, treniruojama Dariaus
Liaukevičiaus, nugalėjo salės
šeimininkus. Rungtynių rezultatas 100:63. Rezultatyviausi
žaidėjai Lazdijų SC komandoje
– Dovydas Zdančius (23 tšk.),
Justas Burdulis (20 tšk.), Rytis
Matulevičius (18 tšk.), Arūnas
Ringys (12 tšk.), Ignas Magilevičius (10 tšk.).
Šv. Valentino diena
paminėta tinklinio
varžybomis
Vasario 14-ąją, Šv. Valentino dieną, Lazdijų sporto centras šventė
sportiškai. Čia vyko tinklinio 2x2
varžybos, skirtos meilės dienai
paminėti. Komandą sudarė vaikinas ir dailiosios lyties atstovė.
Iš viso varžybose dalyvavo dešimt komandų – „Iloro“, „BMW“,
„Sporto centras“, „Viktorija NE“,
„Audi 80”, „Guoga”, „Belekoks”,
„Vakai”, „Seniausi” ir „AJ”. Komandos buvo suskirstytos į du
pogrupius. Sužaista net keturiasdešimt varžybų pagal paplūdimio tinklinio taisykles. Susumavus taškus paaiškėjo prizines
vietas užėmusios komandos.
Trečioji vieta atiteko komandai
„Seniausi“, kurią sudarė Rasa
Žukauskienė ir Tadas Kundrotas. Antra liko „Sporto centro“
komanda – Martynas Lynikas su
sese Ingrida Lynikaite. Na, ir patys stipriausi meilės dieną buvo
„Viktorija NE“ komanda, kurią
sudarė Viktorija Žukauskaitė ir
Laimonas Juškauskas.
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
varžybos Lazdijų sporto
centre
Vasario 10 d. Lazdijų sporto centre vyko 2015–2016 m. m. Lazdijų rajono moksleivių (2005
m. g.) „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
varžybos. Varžybose dalyvavo trys komandos: A. Kirsnos
mokyklos, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ir Veisiejų
S. Gedos gimnazijos. Dalyviams
reikėjo atlikti devynias rungtis.
Po visų rungčių susumavus
taškus paaiškėjo, kad treti liko
A. Kirsnos mokyklos mokinukai, antrąją vietą užėmė Seirijų
A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos komanda. Po varžybų buvo
aišku, kad drąsiausi, stipriausi
ir vikriausi – Veisiejų S. Gedos
gimnazijos mokiniai.
Futbolas
Lazdijų sporto centro futbolininkai paskutinėse Alytaus apskrities salės futbolo pirmenybių
rungtynėse tik po pratęsimo išplėšė pergalę prieš Alytaus 98
komandą rezultatu 4:2 ir iškovoję
4 pergales bei patyrę 4 pralaimėjimus užėmė 9 vietą tarp 16
komandų.
Jaunieji (2005 m. g.) sporto centro futbolininkai Lietuvos vaikų
mažojo futbolo čempionate du
kartus pralaimėjo Kazlų Rūdos
futbolininkams: namuose 2:6,
išvykoje 1:3. Grupėje iškovojo 3
pergales ir 3 kartus pralaimėjo, komandos galutinė vieta dar
nežinoma, nes nesužaistos visos
grupės rungtynės.
•
VšĮ Lazdijų sporto centras inf.
9
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Lazdijų rajono savivaldybės
administracija ir Alytaus
teritorinė darbo birža
skelbia
viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursą viešiesiems darbams atlikti 2016 metais Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje.
Viešieji darbai organizuojami laikino pobūdžio darbams,
teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės
socialinę infrastruktūrą.
Į viešuosius darbus bus nukreipti Alytaus teritorinės darbo
biržos Lazdijų skyriuje įsiregistravusieji asmenys: bedarbiai, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys
pagal nuolatinės formos studijų programas, jų atostogų
metu. Planuojama įdarbinti 448 darbo ieškančius Lazdijų
rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma viešųjų darbų
trukmė vienam asmeniui – 2 mėn.
Įdarbinamų asmenų kvalifikacija – techninio profilio, paslaugų profilio, nekvalifikuoti.
Lazdijų rajono savivaldybėje viešieji darbai organizuojami
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Viešųjų
darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei,
skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės
socialinę infrastruktūrą, sąraše numatytiems šiems visuomenei naudingiems darbams atlikti:
1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio
darbai.
2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto tvarkymo
laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros darbai.
3. Laikinojo pobūdžio darbai antrinės sveikatos priežiūros
įstaigose.
4. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai teikiant socialinę
pagalbą (globą).
5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbai valstybines funkcijas vykdančiose
įstaigose.
6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros tvarkymo laikino pobūdžio darbai. Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus,
paraiškų formas viešiesiems darbams vykdyti ir pažymų
apie galiojančias administracines nuobaudas formas gali
rasti Lazdijų rajono savivaldybės ir Alytaus teritorinės darbo biržos internetinėse svetainėse adresais: www.lazdijai.lt
ir www.ldb.lt/alytus.
Paraiškas viešiesiems darbams vykdyti gali teikti darbdaviai, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo
restruktūrizacijos; neturi likviduojamos įmonės statuso;
neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai.
Darbdavys turi pateikti 2 originalius paraiškos egzempliorius. Kiekvienas paraiškos su pažyma ir visais pridedamais
dokumentais egzempliorius turi būti sunumeruotas ir
susiūtas taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima
į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti.
Paskutiniojo paraiškos lapo antroji pusė turi būti patvirtinta darbdavio parašu bei antspaudu. Paraiškos ir pažymos
apie galiojančias administracines nuobaudas užklijuotuose
ir antspauduotuose vokuose priimamos iki 2016 m. kovo
14 d. 9.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, 202 kab.,
LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi būti užrašyta „Lazdijų
rajono savivaldybės administracijai. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai“. Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis
nuo 8 iki 17 val. (penktadienį nuo 8 iki 15 val. 45 min.).
Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66 112 ir Alytaus
teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriuje tel. (8 318) 51 660.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)
viešo aukciono būdu parduoda gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 5994-8008-4013,
plotas 467,81 kv. m, pastatas rąstų, apmūrytas, 1 aukšto, avarinis, pažymėjimas plane 1A1/m), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 5994-8008-4024, plotas 223,00 kv. m,
pastatas rąstų, apmūrytas, 1 aukšto, avarinis, pažymėjimas plane 2A1/mp), degalinę
(unikalus Nr. 5994-8008-4057, plotas 21,68 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas
plane 4H1/p), šunidę (unikalus Nr. 5994-8008-4068, plotas 19,29 kv. m, pastatas
mūrinis, pažymėjimas plane 5H1/p), sandėlį (unikalus Nr. 5994-8008-4079, plotas
51,96 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 6F1/m), arklidę (unikalus Nr. 59948008-4080, plotas 129,29 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 7Ž1/p), pirtį
(unikalus Nr. 5994-8008-4035, plotas 37,45 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas
plane 9L1/p), garažą (unikalus Nr. 5994-8008-4046, plotas 39,88 kv. m, pastatas
mūrinis, pažymėjimas plane 10G1/p), sandėlį (unikalus Nr. 5994-8008-4102, plotas
98,11 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 12F1/m), sandėlį (unikalus Nr. 59948008-4113, plotas 149,08 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 18F1/m), kiaulidę
(unikalus Nr. 5994-8008-4094, plotas 40,96 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas
plane 8Ž1/p), kiemo rūsį (unikalus Nr. 5994-8008-4124, plotas 76,36 kv. m, pastatas
betono blokų, pažymėjimas plane 3I0/b), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-80084135, plotas 15,09 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 13I1/p), ūkinį pastatą
(unikalus Nr. 5994-8008-4146, plotas 34,36 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas
plane 14I1/m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-8008-4157, plotas 19,79 kv. m, pastatas
medinis, pažymėjimas plane 15I1/m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-8008-4168,
plotas 12,60 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 16I1/p), kiemo rūsį (unikalus Nr. 5994-8008-4179, plotas 16,92 kv. m, pastatas akmeninis, pažymėjimas plane
17I1/b), kiemo statinius (unikalus Nr. 5994-8008-4182), ir objektui priskirtą 2,6609
ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5918/0005:121), esančius Lazdijų r. sav. Kučiūnų
sen. Aradninkų k. 7.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina –
30184,78 Eur, iš kurių žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 13800,00 Eur, žemės
sklypo formavimo išlaidos – 1884,78 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5
Eur, dalyvio garantinis įnašas – 3018,00 Eur (10 proc.), žiūrovo mokestis – 10 Eur.
Aukciono data ir laikas – 2016-03-10, 10 val. Aukcionas vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mažojoje posėdžių salėje (101 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai)
tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo
viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-10-28 nutarimu Nr. 1178.
Objektų apžiūros laikas 2016-03-07 darbo valandomis.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2016-03-08, 9 val., pabaiga –
2016-03-09, 17 val., Vilniaus g. 1, Lazdijai (218 kabinetas). Asmenys, norintys dalyvauti
aukcione, dokumentus registruotis pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos skyriui adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 218 kabinetas.
Darbuotojas, atsakingas už registraciją ir informacijos teikimą: Zita Klimaitė, Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyresn. ekonomistė, tel. (8
318) 51 460, el. p. [email protected]
Su Statinių pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kuris yra Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu
Nr. 10V-582 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo
aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 priedas, galite susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje, su Žemės sklypo valstybinės žemės
pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kuris yra Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 1 priedas, galite susipažinti Teisės
aktų paieškos sistemoje.
Parduodamų statinių bei žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Aradninkų
k. 7, viešo aukciono sąlygos yra paskelbtos Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame
tinklalapyje adresu: www.lazdijai.lt.
DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO
Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus teisininkai,
Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., tel. (8 318) 51 481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15 val. 45 min. (pietų
pertrauka nuo 12 iki 13 val.).
Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.
Už pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Juridinio skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 209
kab., tel. (8 318) 66 136, el. p. [email protected]
Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepagalba.lt.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
10
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
TARYBOS ŽINIOS: Nustatytu
atstumu prekiauti alkoholiniais
gėrimais bus draudžiama
Praėjusio Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos posėdžio metu priimtas daug
diskusijų sukėlęs sprendimas „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“.
Atsižvelgiant į rajono ugdymo įstaigų,
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos
komisariato, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ bei
UAB „Lazdijų sveikatos centras“ pateiktus prašymus Lazdijų rajono savivaldybės taryba, penkiolikai tarybos narių
balsavus „už“, septyniems susilaikius,
uždraudė prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko
ir kitų renginių, vykstančių Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijoje, metu
ir vienkartinių licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais neišduoti 500 metrų
atstumu nuo šių Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teritorijų: Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos, Veisiejų
Sigito Gedos gimnazijos, Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Antano Žmuidzinavičiaus
gimnazijos, Aštriosios Kirsnos mokyklos, Kučiūnų mokyklos, Stebulių mokyklos, Šeštokų mokyklos, Šventežerio
mokyklos, Krosnos mokyklos, Krosnos
mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės
mokyklos, Lazdijų mokyklos-darželio
„Vyturėlis“, Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“, Lazdijų r. Seirijų lopšeliodarželio „Žibutė“, VšĮ Lazdijų sporto
centro, Lazdijų meno mokyklos. Taip pat
draudimas galioja 30 metrų atstumu nuo
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato, 100 metrų atstumu nuo VšĮ
„Lazdijų ligoninė“ ir nuo UAB „Lazdijų
sveikatos centras“.
Vadovaujantis Alkoholio kontrolės
įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, savivaldybės taryba turi teisę riboti arba
uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių, masinių renginių,
parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko
ir kitų renginių metu.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies
1 punkte nustatyta, kad prekiauti alkoholiniais gėrimais yra draudžiama
laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos
tarnybos, policijos ir kitose statutinėse,
sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose,
šių įstaigų ir maldos namų teritorijose.
Savivaldybės taryba, gavusi šių įstaigų
ar religinių bendruomenių vadovybės
rašytinį prašymą ir įvertinusi, ar jame
išdėstyti argumentai pagrindžia, kad,
siekiant apsaugoti visuomenės saugumą,
viešąjį interesą ir (ar) viešąją tvarką, yra
būtina uždrausti prekiauti alkoholiniais
gėrimais prie įstaigos ar maldos namų,
kurių vadovybės prašymas yra gautas,
nustato, kokiu atstumu nuo šios įstaigos
ar maldos namų teritorijos draudžiama
prekiauti alkoholiniais gėrimais.
Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo
įstaigų vadovai pateikė raštiškus prašymus nustatyti ne mažesnį kaip 500 metrų
atstumą nuo ugdymo įstaigos, kuriuo
būtų draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais. Gautuose prašymuose
yra konstatuojama, jog ugdymo įstaigų bendruomenė siekia ugdyti asmenį,
motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, sukurti saugią, sveiką
ir palankią bei vaiko ugdymosi poreikius atitinkančią aplinką, siekia, kad
mokiniai mažiau matytų negatyvius
veiksnius, žalojančius jų organizmą ir
psichiką, kad jie nevartotų alkoholinių
gėrimų. Dėl šių priežasčių ugdymo įstaigų vadovai prašė nustatyti 500 metrų
atstumą nuo ugdymo įstaigos teritorijos,
kuriuo būtų draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos
komisariato viršininkas prašė nustatyti
30 metrų atstumą, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojas – 50 metrų atstumą,
o UAB „Lazdijų sveikatos centras“ vyr.
gydytojas – 100 metrų atstumą nuo jų
vadovaujamų įstaigų iki prekybos alkoholiniais gėrimais vietų.
Priėmus sprendimo projektą, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos įmonėms, esančioms arčiau kaip nustatyta sprendimo
projekte iki atitinkamų įstaigų, nebus
išduodamos. Taip pat nebus išduodamos
vienkartinės licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių
renginių metu.
•
Lazdijų r. sav. inf.
Prašo padovanoti
pilstomo bespalvio bekvapio glicerino, kuris tarybiniais laikais buvo parduodamas dideliuose buteliuose
Lazdijų vaistinėje.
Tel. 8 645 83600.
PIGIAUSIAS popierius
LAZDIJUOSE
Knygynėlis, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. [email protected]
Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 25 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 17.44, dienos
ilgumas 10.23. Pilnatis. Vardadieniai: Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas.
LRT televizija
televitrina.
6.00 Lietuvos Respu-
TV3
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Komisaras
Reksas“.
10.05 „Komisaras
Štolbergas“.
11.05 „Kaip atsiranda
daiktai“.
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.10 „Komisaras
Štolbergas“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Šiandien.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. „Ieškojimai“.
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 Stilius.
LNK
6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis Vaiduo-
kliukas“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Diagnozė – žmogžudystė“.
10.50 24 valandos.
11.55 Yra, kaip yra.
13.00 Pričiupom!
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Verslas.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 VAKARO SEANSAS.
„Kerštas“.
0.15 „Kultas“.
1.05 „Juodasis sąrašas“.
1.55 Sveikatos ABC
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du
sūnūs“.
11.00 „Paskutinis iš
vyrų“.
12.00 Svogūnų Lietuva.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“.
20.00Farai.
21.00 „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Ramūs tarp vilkų“.
0.15 „Kaulai“.
1.15 „Naujokė“.
2.05 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto“.
2.30 „Vilfredas“.
„Ramūs tarp vilkų“, 22.30, TV3
19.20 O
rai.
19.25 „Jūsų sveikatai“.
20.00Žinios.
20.20 Orai.
20.25 „Kulinaras“.
21.30 Vaivos pranašystės.
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.
23.20 Ginčas.
0.20 „Leningradas.
Pokario gatvės“.
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
9.20 „Miškinis“.
10.25 „Slaptieji agentai“.
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 Ginčas.
13.30 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 „Vandentvarkos
naujienos“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo
šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū.
gyvūnai“.
5.05 „Genijai iš prigimties“.
5.35 „Jaunikliai“.
6.05 „Genijai iš prigimties“.
9.35 „Mano mylimiausia
LRT kultūra
6.05 Septynios Kauno
6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji
ties“.
6.15 „Policija ir Ko“.
7.15 „Muchtaro sugrį-
3.25 „Jaunikliai“.
3.55 „Laukinis pasaulis“.
4.15 „Neprilygstamieji
6.00 Lietuvos Respu-
Dzūkijos TV
žvaigždės. „Trys
tigrai“.
1.30 Laba diena,
Lietuva.
3.30 „Nuodėminga
meilė“.
4.15 Anapus čia ir dabar.
5.10 Istorijos detektyvai.
gyvūnai“.
2.55 „Genijai iš prigim-
BTV
žimas“.
8.15 „Mistinės istorijos“.
9.15 „Kvapų detektyvas“.
10.20 „Kalbame ir
rodome“.
11.20 „Prokurorų patikrinimas“.
12.30 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.35 „Amerikos
talentai“.
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga
laida.
19.00 Dainuok mano
dainą.
21.30 „Kitos 48 valandos“.
23.20 „Alfis“.
1.10 „Liežuvautoja“.
0.45 Muzikos pasaulio
blikos himnas.
dienos.
6.35 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Kosto
Smorigino dainos.
7.00 „Nuodėminga
meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 Prisiminkime. Ansamblis „Lietuva“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 ARTi. Peizažas.
12.45 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
14.25 Režisieriaus Gyčio
Lukšo filmų retrospektyva. „Vakar ir
visados“.
15.30 Atspindžiai.
16.05 Gustavo enciklopedija.
16.35 „Pasauliniai karai“.
17.30 Teatras.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
19.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
19.50 Sustingęs tvermės
metas. Apybraiža
apie Balį Gajauską.
20.15 Legendos.
21.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
21.50 DW naujienos rusų
kalba.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 Sabaka.
0.15 Dabar pasaulyje.
Paslapčių biuras“.
ragana“.
10.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
11.00 „Detektyvė
Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyve-
nimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Paprastai ir greitai
su Reičele Alen“.
13.50 „Keksiukų karai“.
14.50 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Kalėdų vaiduokliai“.
16.45 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
18.55 „Tėvas Motiejus“.
20.00„CSI. Niujorkas“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAI. „Foilo
karas. Bailių
prieglauda“.
23.00 PREMJERA.
„Begėdis“.
0.00 „Ties riba“.
1.30 „Detektyvė
Džonson“.
TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 Iš peties.
9.00 Vienam gale
kablys.
9.30 „Kobra 11“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.30 „Kaulai“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Saša ir Tania“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties.
16.00 „Robinzonas
Kruzas“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Kaulai“.
19.00 „CSI kriminalistai“.
20.00„Saša ir Tania“.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 „Sakalo akis“.
0.15 Eurolygos rung-
tynės. Vitorijos
„Laboral Kutxa“–
Kauno „Žalgiris“.
2.00 „Po kupolu“.
2.45 „Lujis“.
3.35 „Bobo užkandinė“.
11
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Eteris
Penktadienis
, vasario 26 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 17.46, dienos ilgumas
10.27. Pilnatis. Vardadieniai: Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.
LRT televizija
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Komisaras
Reksas“.
10.05 „Komisaras
Štolbergas“.
11.05 „Kaip atsiranda
daiktai“.
11.30 Specialus
tyrimas.
12.25 Karinės
paslaptys.
13.10 Klauskite
daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.10 „Komisaras
Štolbergas“.
17.10 Klauskite
daktaro.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Šiandien.
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Brolių Grimų pasakos. „Snieguolė“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija
„Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija
„Perlas“.
21.00 Duokim
garo!
22.40 Trumposios
žinios.
22.45 „Oliveris ir vaiduoklis“.
0.10 Trumposios
žinios.
0.15 Pinigų
karta.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.10 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.10 „Pavojingi
jausmai“.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 Gyvenimas.
LNK
6.25 Dienos
programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis Vaiduo-
šefas. Žvaigždžių
iššūkis.
13.00 Pričiupom!
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų
mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 24 valandos.
18.30 Žinios.
Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Didysis pasivaikščiojimas“.
23.20 „Universalus karys.
Atsiskaitymo
diena“.
1.15 „Kerštas“.
TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du
sūnūs“.
11.00 „Paskutinis iš vyrų“.
12.00 Farai.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Šrekas Trečiasis“.
21.15 „Pompėja“.
23.25 „Išleistuvės“.
1.25 „Kelionė į Ame-
riką“.
BTV
6.15 „Policija ir Ko“.
7.15 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
8.15 „Mistinės istorijos“.
9.15 „Kvapų detek-
tyvas“.
10.20 „Kalbame ir
rodome“.
11.20 „Prokurorų patikrinimas“.
12.30 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.35 „Amerikos
talentai“.
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom!
19.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 „Tiksintis laikrodis“.
23.20 „Tikras kraujas“.
1.15 „Liežuvautoja“.
kliukas“.
Dzūkijos TV
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Diagnozė – žmog-
žudystė“.
10.50 Pagalbos skam-
butis.
11.40 Lietuvos super-
6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
9.20 „Miškinis“.
10.25 „Slaptieji agentai“.
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 Vaivos pranašystės.
13.30 „Neprilygstamieji
0.10 Muzikos savaitė.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Koncertuojanti
gyvūnai“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Pasaulis nuostabus
2.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Apie žūklę“ .
20.00Žinios.
20.20 Orai.
20.25 Muzikinis gimta-
dienis.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 Premjera. „Gyvųjų
numirėlių naktis.
Atgijimas“.
1.00 „Nuostabioji“.
2.50 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
3.40 „Gyvųjų numirėlių
naktis. Atgijimas“.
5.05 „Genijai iš prigimties“.
5.35 „Laukinis pasaulis“.
6.15 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 „Mūsų miestelių“
25-mečiui. Mūsų
miesteliai. Pabiržė.
7.00 „Nuodėminga
meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 ...formatas. Poetas
Eugenijus Ališanka.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzika gyvai. Los
Andželo gitarų
kvartetas.
14.10 „Stebimi“.
15.25 Sustingęs tvermės
metas. Apybraiža
apie Balį Gajauską.
15.45 Pažvelk į profesiją
kitaip.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 Legendos.
17.30 Linija, spalva,
forma.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija: Vilnija.
19.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
20.00Premjera. „Amžių
aidas. Aleksandrija“.
20.30 Premjera. „Maidanas. Gimimas“.
21.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
21.50 DW naujienos rusų
kalba.
22.00 „Ieškojimai“.
Europa.
1.50 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Kosto
Smorigino dainos.
2.10 Laba diena,
Lietuva.
4.10 „Nuodėminga
meilė“.
5.00 Atspindžiai.
5.30 Rusų gatvė. Žinios.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo
šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia
ragana“.
10.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
11.00 „Detektyvė
Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Paprastai ir greitai
su Reičele Alen“.
13.50 „Keksiukų karai“.
14.50 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Žmogžudystės
pagal freską“.
16.45 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
18.50 „Nebylus liudijimas.
Dingęs vaikas“.
21.00 DETEKTYVO
PREMJERA. „Inspektorius Džordžas
Džentlis. Ginklo
sūnus“.
22.45 SNOBO KINAS.
„Anglas ligonis“.
1.40 „Detektyvė
Džonson“.
2.25 „Karadajus“.
TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 Iš peties.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 „Kobra 11“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.30 „Kaulai“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Saša ir Tania“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties.
16.00 „Robinzonas
Kruzas“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Kaulai“.
19.00 „CSI kriminalistai“.
20.00„Saša ir Tania“.
21.00 Farai.
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 orai.
22.28 TV3 sportas.
22.30 Nakties TOP.
23.00 Bušido. KOK
Pasaulio didžiojo
prizo turnyras.
1.00 „Sakalo akis“.
3.05 „Tėvynė“.
šeštadienis
, vasario 27 d. Saulė teka 7.17, leidžiasi 17.48, dienos ilgumas 10.31.
Pilnatis. Vardadieniai: Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, Fortunatas, Livija, Mandravas, Mandravė.
LRT televizija
virtuvė.
6.00 Lietuvos Respu-
17.00 Lietuvos super-
blikos himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija: Vilnija.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gėlių
odisėjos. Vilkdalgiai
ir tulpės“.
13.00 Pasaulio dokumentika. „Akistatos.
Džobsas prieš
Geitsą: hipis ir
moksliukas.
14.00 „Daktaro Bleiko
paslaptys“.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Eurovizija 2016.
Nacionalinė
atranka.
22.50 Trumposios
žinios.
22.55 „Dvigubos vestuvės“.
0.25 Trumposios
žinios.
0.30 Pasaulio dokumentika. „Gėlių
odisėjos. Vilkdalgiai
ir tulpės“.
1.25 Pasaulio dokumentika. „Akistatos.
Džobsas prieš
Geitsą: hipis ir
moksliukas“.
2.20 „Daktaro Bleiko
paslaptys“.
4.15 Klausimėlis.lt.
4.30 Emigrantai.
5.25 Durys atsidaro.
šefas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 SUPERKINAS.
„Viena diena
Niujorke“.
21.10 „Nuotakų karai“.
22.55 „Išbadėjusių
žaidynės“.
0.25 „Didysis pasivaikščiojimas“.
LNK
6.25 Dienos
programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
7.20 „„Nickelodeon“
valanda. Žybsnis
ir stebuklingos
mašinėlės“.
7.45 „Sandžėjus ir
Kreigas“.
8.10 „Harvis
Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Nauji papūgos
Kešos nuotykiai“.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai tęsiasi“.
11.45 „Peliuko Perio
nuotykiai 2“.
13.30 Pričiupom!
14.00 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Beatos
TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo
meistrai“.
7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas Do-
naldas ir draugai“.
8.30 „Legenda apie
Korą“.
9.00 „Ančiukų istorijos“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 „Daktaras Dolitlis
4. Prezidento šuo“.
12.45 „101 dalmatinas“.
14.20 „Meilė ir šokiai“.
16.15 Ekstrasensai
detektyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Sunkus vaikas“.
21.05 „Džekas Ryčeris“.
23.45 „Hanibalas.
Pradžia“.
2.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto“.
2.25 „Lyga“.
dienis.
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 „80-ieji“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „80-ieji“.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 „Plyta prie plytos“.
18.00 Sveikinimų kon-
certas.
18.30 „Miestai ir
žmonės“.
18.40 „Kaip užauginti
planetą. Gyvybė iš
šviesos“.
19.50 „Įspūdingiausi
gamtos reiškiniai“.
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 Premjera. „Mirtininkų sąrašas“.
23.35 „Kruvina žinutė“.
1.35 „Detektyvas Linlis“.
3.05 „Mirtininkų
sąrašas“.
4.30 „Kruvina žinutė“.
6.00 „Laukinis pasaulis“.
6.40 „Gamink sveikiau!“.
LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
6.50 Rytas su... An-
driumi Žebrausku.
7.30 Duokim garo!
9.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
9.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
9.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.45 Kultūrų kryžkelė.
BTV
Vilniaus sąsiuvinis.
7.10 „Amerikos
talentai“.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Lietuvos galiūnų
čempionato I
etapas.
12.00 „Viena už visus“.
14.00 „Mistinės istorijos“.
16.00 Akivaizdu, bet
neįtikėtina.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 „Kvapų detektyvas“.
19.00 Labai juokinga
laida.
19.30 Dainuok mano
dainą.
21.30 MANO HEROJUS.
„Drakono bučinys“.
23.20 AŠTRUS KINAS.
„Bebaimis vairuotojas Dekeris“.
1.10 „Melagių žaidimas“.
Dzūkijos TV
7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
9.00 „Viskas apie
gyvūnus“.
10.00 Vaivos pranašystės.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 Muzikinis gimta-
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Amžių aidas.
Aleksandrija“.
11.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
11.50 „Dainų dainelė
2016“.
13.30 Williamo
Shakespeare'o
„Globe“ teatras.
„Vasarvidžio
nakties sapnas“.
16.20 „Ištesėtas pažadas.
Vilniaus paslaptys“.
17.20 „Vakavilis“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Koncertas, skirtas
Vytauto Laurušo
85-mečiui.
19.30 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
20.20 ARTS21.
21.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
21.50 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
22.52 Sportas.
22.57 Orai.
23.00 Koncertuojanti
Europa.
23.45 Sabaka.
23.55 Sustingęs tvermės
metas. Apybraiža
apie Balį Gajauską.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
1.35 „Ištesėtas pažadas.
Vilniaus paslaptys“.
2.30 Muzikos savaitė.
3.00 Linija, spalva,
forma.
3.45 Elito kinas. „Jie par-
duoda net lietų“.
5.25 Septynios Kauno
dienos.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.45 „Didingojo amžiaus
paslaptys. Istoriją
pakeitusi meilė“.
9.35 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
10.30 „Kalahario dykumos surikatos“.
11.05 „Tai bent žvėrynėlis!“.
11.30 „Gelbėkim pingvinus“.
12.00 „Paprasti Naidželo
Sleiterio patiekalai“.
12.30 „Paprastai ir greitai
su Reičele Alen“.
13.00 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“.
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS.
„Meilė fiorduose.
Vasaros audra“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAI. „Detektyvas Kolambas.
Keista partnerystė“.
22.45 „Žavūs pamišėliai“.
0.20 „Magai“.
TV6
6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai.
7.29 Gražiausi žemės
kampeliai.
8.00 Ledo kelias.
9.00 Vienam gale
kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Sunkiausios profe-
sijos pasaulyje.
11.30 Adrenalinas.
12.00 Topmodeliai.
13.00 Jokių kliūčių!
14.00 Aukščiausia pavara.
Top 41.
15.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
15.30 Sunkiausios profesijos pasaulyje.
17.00 Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės.
Klaipėdos
„Neptūnas“–Vilniaus „Lietuvos
rytas“.
19.00 „Seni vilkai“.
21.00 „Be stabdžių“.
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 sportas.
22.28 TV3 orai.
22.30 „Rokis 4“.
0.15 „Artimi priešai“.
12
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Eteris
sekmadienis
, vasario 28 d. Saulė teka 7.14, leidžiasi 17.50, dienos ilgumas
10.36. Pilnatis. Vardadieniai: Osvaldas, Romanas, Vilgardas, Žygimantė, Romas.
LRT televizija
6.00 Lietuvos Respu-
„Šuo vampyras“.
11.55 „Kam atiteks
blikos himnas.
6.05 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio
mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
9.15 Premjera. „Pasakininkas. Hanso Kristiano Anderseno
šiuolaikinė klasika“.
9.45 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė
2016“.
12.40 Pasaulio dokumentika. „Nuostabieji
Japonijos gamtos
kampeliai. Honšiū“.
13.40 Auksinė Agatos
Kristi kolekcija.
„Mis Marpl. Nesibaigianti naktis“.
15.15 Stilius.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
18.30 Šiandien.
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Karaliaus kalba“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 „Pavojingi
jausmai“.
23.55 Trumposios žinios.
24.00 Pasaulio dokumentika. „Nuostabieji
Japonijos gamtos
kampeliai. Honšiū“.
0.50 Auksinė Agatos
Kristi kolekcija.
„Mis Marpl. Nesibaigianti naktis“.
2.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
3.15 Savaitė.
4.10 Eurovizija 2016.
Nacionalinė
atranka.
LNK
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
7.20 „„Nickelodeon“
valanda. Žybsnis
ir stebuklingos
mašinėlės“.
7.45 „Sandžėjus ir
Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC
televitrina.
9.30 „Lydekai paliepus,
man panorėjus“.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
namai?“.
14.00 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.10 „Priešprieša“.
0.05 „Palata“.
1.40 „Universalus karys.
Atsiskaitymo
diena“.
TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo
meistrai“.
7.25 „Vėžliukai nindzės“.
7.55 „Ančiukas Do-
naldas ir draugai“.
8.30 „Legenda apie
Korą“.
9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Ilgakojis Džekas
atvyksta į Ameriką“.
12.30 „Jaunosios verslininkės dienoraštis“.
14.20 „Šėlionės už
kadro“.
16.10 Ekstrasensai
detektyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Kadagys“.
22.30 „Vaizduotės
žaidimas“.
0.45 „Priesaika“.
2.20 „Lyga“.
BTV
7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų
čempionato I
etapas.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. Kriminalistikos istorija“.
12.00 „BBC dokumentika. Australijos
kaubojus“.
13.00 Savaitės kriminalai.
13.30 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 „Kvapų detektyvas“.
19.05 „Sniego diena“.
21.00 „Įkaitai“.
23.00 „Velnio ašara“.
0.40 „Melagių žaidimas“.
Dzūkijos TV
7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Gamink sveikiau!“.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
pirmadienis
, vasario 29 d. Saulė teka 7.12, leidžiasi 17.52, dienos ilgumas
10.40. Pilnatis. Vardadieniai: Gustis, Tolvaldas.
11.10 „Didysis barjerinis
21.00 LRT studija Vilniaus
LRT televizija
rifas“.
12.10 Nacionalinė
loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs.
Vikrūs.
13.15 „Genijai iš prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“.
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 „80-ieji“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „80-ieji“.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 „24/7“.
18.30 Patriotai.
19.30 Viskas. Aišku.
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 „Slaptieji agentai“.
23.50 „Paslapčių sala“.
1.50 „24/7“.
2.35 „Vandens žiurkės“.
3.20 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
4.10 „Kaip užauginti
planetą. Gyvybė iš
šviesos“.
5.00 „24/7“.
5.45 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
6.35 „Laukinis pasaulis“.
knygų mugėje
2016.
21.50 Visu garsu.
22.35 Panorama.
22.57 Sportas.
23.02 Orai.
23.05 LRT OPUS ORE.
Grupė B. A.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Akacijų alėja 2013.
1.45 Arbatvakaris „Lig
Tave sulauksim“.
3.15 Koncertas, skirtas
Vytauto Laurušo
85-mečiui.
4.45 Teatras.
5.30 Misija: Vilnija.
6.00 Lietuvos Respu-
LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
6.50 Nacionalinei M. K.
Čiurlionio menų
mokyklai – 70.
8.45 ...formatas. Poetas
Gintaras Patackas.
9.00 Pažvelk į profesiją
kitaip.
9.30 ARTS21.
10.00 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimas
salose. Havajis, Didžioji sala, – ugnies
žiedo apsuptyje“.
10.30 „Maidanas.
Gimimas“.
11.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
11.50 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.20 Legendos.
13.05 „Mūsų miestelių“
25-mečiui. Mūsų
miesteliai. Pabiržė.
14.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
14.45 Šventadienio
mintys.
15.15 Mokslo ekspresas.
15.30 Durys atsidaro.
16.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– dirigentas Walter
Attanasi.
16.50 „Mažasis princas“.
17.20 „Vakavilis“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Metai be Romualdo Ozolo.
19.15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2016.
20.10 Linija, spalva,
forma.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.45 „Didingojo amžiaus
paslaptys. Istoriją
pakeitusi meilė“.
9.35 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
10.30 „Kalahario dykumos surikatos“.
11.30 „Gelbėkim pingvinus“.
12.00 „Paprasti Naidželo
Sleiterio patiekalai“.
12.30 „Kasdien virtuvėje
su Reičele Alen“.
13.00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.00 „Superauklė“.
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas.
„Angelai sargai“.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS.
„Tebūnie meilė“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAI. „Detektyvas Kolambas.
Meilė – ne amžina“.
22.45 „Netark nė žodžio“.
0.45 „Šeštasis pojūtis“.
TV6
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai.
7.50 Aukščiausia
pavara. Top 41.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sunkiausios profe-
sijos pasaulyje.
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Komisaras
Reksas“.
10.05 „Komisaras
Štolbergas“.
11.05 „Kaip atsiranda
daiktai“.
11.30 Bėdų
turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite
daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.10 „Komisaras
Štolbergas“.
17.10 Klauskite
daktaro.
18.00 „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Šiandien.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
20.25 Loterija
„Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
Kultūra.
21.05 Dėmesio
centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios
žinios.
22.30 Premjera. „Ebolos
protrūkis“.
23.20 Trumposios
žinios.
23.25 Durys atsidaro.
23.55 Istorijos detektyvai.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.10 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Teisė žinoti.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Karinės paslaptys.
LNK
11.30 Adrenalinas.
12.00 Topmodeliai.
13.00 Jokių kliūčių!
14.00 Gražiausi žemės
6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis Vaiduo-
kampeliai.
14.30 Ledo kelias.
15.30 Sunkiausios profesijos pasaulyje.
17.00 Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės.
Pasvalio „Pieno
žvaigždės“–Kauno
„Žalgiris“.
19.00 „Transformeriai“.
21.55 TV3 žinios.
22.50 TV3 sportas.
22.53 TV3 orai.
22.55 „Neliečiamieji“.
1.20 „Rokis 4“.
7.25 „Kempiniukas
kliukas“.
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 24 valandos.
10.40 „Nuotakų karai“.
12.20 „Viena diena
Niujorke“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 24 valandos.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.25 Nuo... Iki...
21.30 Žinios. Verslas.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 VAKARO SEANSAS.
„Kaulų kolekcininkas“.
0.25 „Kultas“.
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Strėlė“.
TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du
sūnūs“.
11.00 „Sunkus vaikas“.
12.40 „Vėžliukai nindzės“.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“.
20.00„Apie mus ir
Kazlauskus“.
21.00 „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Kerštas“.
23.30 „Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę“.
0.30 „Detektyvas
Bekstriomas“.
1.25 „Naujokė“.
2.15 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto“.
7.45 Vantos lapas.
8.15 Drąsūs. Stiprūs.
Vikrūs.
BTV
2 2.00 Euromaxx.
22.30 „Dvigubos ves-
gyvūnai“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Sveikinimų koncertas.
18.25 „Alytaus istorijos
slenksčiai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Vandentvarkos
naujienos“.
20.00Žinios.
20.20 Orai.
20.25 „Kulinaras“.
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.
23.20 Vaivos pranašystės.
0.20 „Leningradas.
Pokario gatvės“.
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
2.55 „Genijai iš prigimties“.
3.25 „Jaunikliai“.
3.55 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
4.45 „Genijai iš prigimties“.
5.15 „Laukinis pasaulis“.
5.35 „Jaunikliai“.
6.05 „Genijai iš prigimties“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Vizijos ir tikrovė.
LRT kultūra
blikos himnas.
televitrina.
7.15 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
10.20 „Kalbame ir
rodome“.
11.20 „Prokurorų patikrinimas“.
12.30 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.35 „Amerikos
talentai“.
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet
neįtikėtina.
19.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
20.00Ant liežuvio galo.
21.00 „Visi vyrai –
kiaulės...“.
21.30 „Paskutinės dienos
Marse“.
23.25 „Drakono bučinys“.
1.10 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
1.55 „Liežuvautoja“.
Dzūkijos TV
6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
kalba.
9.20 „Miškinis“.
10.25 „Kulinaras“.
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 „24/7“.
13.30 „Neprilygstamieji
6.00 Lietuvos Respu-
6.45 Sveikatos ABC
D667.
21.50 DW naujienos rusų
6.05 Durys atsidaro.
6.30 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
Dainuoja Gražina
Apanavičiūtė.
7.00 „Nuodėminga
meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 ...formatas. Poetas
Julius Keleras.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Williamo
Shakespeare'o
„Globe“ teatras.
„Vasarvidžio
nakties sapnas“.
15.35 IQ presingas.
16.05 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimas
salose. Havajis, Didžioji sala, – ugnies
žiedo apsuptyje“.
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas.
„Peliukas Lukas“.
19.20 „Ponas Selfridžas“.
21.00 Francas Šubertas.
Kvintetas A - dur
tuvės“.
24.00 ...formatas. Poetas
Julius Keleras.
Dvarų ir rūmų
saloninė muzika ir
šokiai.
1.30 Laba diena,
Lietuva.
3.30 „Nuodėminga
meilė“.
4.15 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
5.05 „Mūsų miestelių“
25-mečiui. Mūsų
miesteliai. Pabiržė.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.50 „Keksiukų karai“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia
ragana“.
10.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
11.00 „Detektyvė
Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.50 „Nebylus
liudijimas. Dingęs
vaikas“.
16.45 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
18.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
20.00„CSI. Niujorkas“.
21.00 „Velvet“.
22.30 „Bėgantis laikas“.
0.40 „Detektyvė
Džonson“.
1.25 „Karadajus“.
TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 Iš peties.
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.30 „Kaulai“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Saša ir Tania“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties.
16.00 „Robinzonas
Kruzas“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Kaulai“.
19.00 „CSI kriminalistai“.
20.00„Univeras“.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai.
23.00 „Paranormalūs
reiškiniai 2“.
0.45 „Transformeriai“.
3.15 „Bobo užkandinė“.
13
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Eteris
Antradienis
, kovo 1 d. Saulė teka 7.10, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas 10.44.
Delčia. Vardadieniai: Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Antanina, Antanė.
LRT televizija
22.15 VAKARO SEANSAS.
6.00 Lietuvos Respu-
„Moteris-Katė“.
0.15 „Kultas“.
1.05 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Strėlė“.
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Komisaras
Štolbergas“.
11.05 „Kaip atsiranda
daiktai“.
11.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
12.20 „Ebolos protrūkis“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.10 „Komisaras
Štolbergas“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Šiandien.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Atspėk dainą“.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Bėdų turgus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Atspėk dainą“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Atspėk dainą“.
LNK
6.25 Dienos
programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 24 valandos.
10.40 „Kam atiteks
namai?“.
12.40 Pričiupom!
13.05 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
blikos himnas.
Lietuva.
Reksas“.
sūnūs“.
11.00 „Paskutinis iš
vyrų“.
12.00 „Apie mus ir
Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“.
20.00Prieš srovę.
21.00 „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Bibliotekininkai“.
23.30 „Legendos“.
0.30 „Gražuolė ir
pabaisa“.
1.25 „Paskutinis iš
vyrų“.
2.15 „Du tėvai ir du
sūnūs“.
BTV
6.15 „Policija ir Ko“.
7.15 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
8.15 „Mistinės istorijos“.
9.15 „Viena už visus“.
10.20 „Kalbame ir
rodome“.
11.20 „Prokurorų patikrinimas“.
12.30 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.35 „Amerikos
talentai“.
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet
neįtikėtina.
19.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
20.00Ant liežuvio galo.
21.00 „Visi vyrai –
kiaulės...“.
21.30 „Blondinė ieško
vyro“.
23.30 „Velnio ašara“.
1.05 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
1.50 „Liežuvautoja“.
Dzūkijos TV
6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
9.20 „Miškinis“.
10.25 „Kulinaras“.
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 Nuoga tiesa.
13.30 „Neprilygstamieji
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Strėlė“.
TV3
6.05 Labas rytas,
9.15 „Komisaras
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du
LRT televizija
6.00 Lietuvos Respu-
TV3
Reksas“.
10.05 „Komisaras
Trečiadienis
, kovo 2 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 17.56, dienos ilgumas
10.49. Delčia. Vardadieniai: Simplicijus, Eitautas, Dautara, Marcelinas, Elena.
10.05 „Komisaras
Štolbergas“.
„Moteris-Katė“, 22.15, LNK
11.05 „Kaip atsiranda
gyvūnai“.
1.00 Muzikos
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 „Magda M.“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 „Gyvenu čia“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Politiko išpa-
pasaulio žvaigždės.
Dainuoja Gražina
Apanavičiūtė.
1.30 Laba diena,
Lietuva.
3.30 „Nuodėminga
meilė“.
4.15 Metai be Romualdo Ozolo.
5.30 Muzikos savaitė.
žintis“.
2 0.00Žinios.
20.20 Orai.
20.25 „Kulinaras“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.
23.20 Nuoga tiesa.
0.20 „Miškinis“.
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
2.55 „Genijai iš prigimties“.
3.25 „Jaunikliai“.
3.55 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
4.45 „Genijai iš prigimties“.
5.15 „Laukinis pasaulis“.
5.35 „Jaunikliai“.
6.05 „Genijai iš prigimties“.
LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Bronius
Kutavičius. Iš
jotvingių akmens.
7.00 „Nuodėminga
meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 IQ presingas.
12.45 Euromaxx.
13.20 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
14.15 „Ponas Selfridžas“.
15.55 Visu garsu.
16.45 Francas Šubertas.
Kvintetas A-dur
D667.
17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno
dienos.
19.00 Labanaktukas.
„Peliukas Lukas“.
19.20 „Ten, kur namai“.
21.00 Premjera. „Visata.
Senovės mįslės
įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų
kalba.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Karaliaus kalba“.
0.30 Dabar pasaulyje.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.50 „Keksiukų karai“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia
ragana“.
10.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
11.00 „Detektyvė
Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“.
13.50 „Judantis
objektas“.
14.50 „Detektyvas
Kolambas. Keista
partnerystė“.
16.45 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
18.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
20.00„CSI. Niujorkas“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAI. „Midsomerio žmogžudystės XVI. Laukinė
puota“.
22.50 „Bėgantis laikas“.
1.00 „Detektyvė
Džonson“.
1.45 „Karadajus“.
TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 Iš peties.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.30 „Kaulai“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties.
16.00 „Robinzonas
Kruzas“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Kaulai“.
19.00 „CSI kriminalistai“.
20.00„Univeras“.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 „Ties riba“.
0.05 „Atpildas“.
1.45 „Po kupolu“.
2.35 „Salemas“.
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 „Nuovada“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Du tėvai ir du
daiktai“.
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.10 „Komisaras
Štolbergas“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Šiandien.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Auksinis protas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Auksinis protas.
5.30 Pinigų karta.
LNK
sūnūs“.
11.00 „Paskutinis iš
vyrų“.
12.00 Prieš srovę.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“.
20.00Svogūnų Lietuva.
21.00 „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Aligatorių alėja“.
0.15 „Elementaru“.
1.15 „Paskutinis iš
vyrų“.
2.05 „Du tėvai ir du
sūnūs“.
naujienos“.
18.20 „Politiko išpažintis“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00Žinios.
20.20 Orai.
20.25 „Kulinaras“.
21.30 Ginčas.
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.
23.20 Patriotai.
0.20 „Miškinis“.
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
2.55 „Genijai iš prigimties“.
3.25 „Jaunikliai“.
3.55 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
4.45 „Genijai iš prigimties“.
5.15 „Laukinis pasaulis“.
5.35 „Jaunikliai“.
6.05 „Genijai iš prigimties“.
LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Muzikos pasaulio
BTV
6.15 „Policija ir Ko“.
7.15 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
8.15 „Mistinės istorijos“.
9.15 „Viena už visus“.
10.20 „Kalbame ir
rodome“.
11.20 „Prokurorų patikri-
nimas“.
12.30 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
14.35 „Amerikos
talentai“.
15.35 „Prokurorų patikri-
nimas“.
16.55 „Muchtaro sugrį-
žimas“.
6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis Vaiduo-
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga
kliukas“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 24 valandos.
11.55 Yra, kaip
yra.
13.00 Pričiupom!
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.25 „Eskimų mergaitė“.
14.30 „Ištark sudie“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.25 Su cinkeliu.
21.30 Žinios. Verslas.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 VAKARO SEANSAS.
„Snaiperis 2“.
0.00 „Kultas“.
19.00 „Sunkių nusikal-
laida.
timų skyrius“.
21.00 „Visi vyrai –
kiaulės...“.
21.30 „Be įsipareigo-
jimų“.
23.30 „Paskutinės dienos
Marse“.
1.15 „Sunkių nusikal-
timų skyrius“.
2.00 „Liežuvautoja“.
Dzūkijos TV
16.25 „Magda M.“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 „Vandentvarkos
6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
9.20 „Miškinis“.
10.25 „Kulinaras“.
11.30 „Moterų daktaras“.
12.30 Patriotai.
13.30 „Neprilygstamieji
gyvūnai“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
žvaigždės. Johanesas Bramsas.
7.00 „Nuodėminga
meilė“.
7.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.35 „Vakavilis“.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Makchu
Pikchu“.
14.15 „Ten, kur namai“.
15.45 Septynios Kauno
dienos.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.45 Premjera. „Visata.
Senovės mįslės
įmintos“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas.
„Peliukas Lukas“.
19.25 Kelias į namus.
Vaidotas Žukas.
20.00LRT Kultūros akademija. Prof. Tomas
Kačerauskas. Kūrybos visuomenė.
20.45 ...formatas. Poetas
Romas Daugirdas.
21.00 „Pasauliniai karai“.
21.50 DW naujienos rusų
kalba.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Elito kinas. „Metro
Manila“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Iš atminties ežerų.
Operų arijas atlieka
Gražina Apanavi-
čiūtė.
1.30 Laba diena,
Lietuva.
3.30 „Nuodėminga
meilė“.
4.15 Francas Šubertas.
Kvintetas A-dur
D667.
5.00 ...formatas. Poetas
Romas Daugirdas.
5.15 Vizijos ir tikrovė.
Dvarų ir rūmų
saloninė muzika ir
šokiai.
TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.50 „Keksiukų karai“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
9.35 „Mano mylimiausia
ragana“.
10.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
11.00 „Detektyvė
Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.15 „Paprasti Naidželo
Sleiterio patiekalai“.
13.50 „Judantis
objektas“.
14.50 „Detektyvas Kolambas. Meilė – ne
amžina“.
16.45 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
18.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
20.00„CSI. Niujorkas“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAI.
„Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Aeroklubas“.
22.50 „Bėgantis laikas“.
0.50 „Detektyvė
Džonson“.
1.35 „Karadajus“.
TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 Iš peties.
9.00 Adrenalinas.
9.30 „Kobra 11“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.30 „Kaulai“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties.
16.00 „Robinzonas
Kruzas“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 Lietuvos futbolo A
lygos rungtynės.
Vilniaus „Žalgiris“–
Trakų „Trakai“.
20.00„Univeras“.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 „Pagrobtas gyvenimas“.
0.05 „Meteorų
audra“.
1.55 „Specialioji jūrų
policijos tarnyba“.
2.45 „Salemas“.
14
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. [email protected]
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS
••
Pusę gyvenamojo namo Vytauto g. 38, Lazdijai (16 a namų
valda), kaina 10 000 Eur.
Tel.: 8 616 26044, 8 652 17511.
••
Žemės sklypą Jūratės g.,
Alytuje (12 a, namų valda, visos
miesto komunikacijos), kaina
13 000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.
••
2 a. namą puikioje vietoje,
šalia ežero (buvęs sodo namelis,
su priestatu, šildymas krosnimi).
Tel. 8 695 84634.
••
Sodybą netoli Nemajūnų kaimo (2 km nuo Lazdijų, medinis
dviejų galų namas, su ūkiniais
pastatais, yra šulinys, 5,6 ha
žemės, pasodybinio sklypo ir žemės ploto geodeziniai matavimai
atlikti atskirai). Galimi įvairūs
pirkimo būdai.
Tel.: 8 699 77360, 8 699 45820.
••
10 ha žemės ūkio paskirties
žemės Karužų kaime.
Tel. 8 698 49826.
••
Žemės sklypą Lazdijų r.
šalia ežero arba keičia į sklypą
Alytuje.
Tel. 8 686 70841.
••
Sodo namelį bendrijoje „Baltasis“ (11 a žemės). Garažą.
Tel. 8 656 12800.
••
Namą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste.
Tel. 8 603 24679.
••
1 k. butą Simne (2 aukštas,
34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotos
durys, nauja santechnika) kartu
su kolektyviniu sodu (6 a).
Tel. 8 601 93000.
••
Žemės sklypus namų statybai
šalia Lazdijų (įvairaus dydžio,
visos komunikacijos, šalia interneto linija), kaina sutartinė.
Tel. 8 616 33781.
Informuojame, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (individuali veikla pagal pažymą Nr. 037942, tel. 8 680 83000) atlieka
geodezinius (kadastrinius) matavimus:
2016 m. kovo 8 d. 9.30 val. bus atliekami Petrui Kukliui nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Strumbagalvės k.,
Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. (kadastrinis Nr. 5903/0007:0068),
geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Prašau atsiliepti gretimo
žemės sklypo (kad. Nr. 5903/0007:0005) Adelės Krakauskienės
turtinių teisių paveldėtuojus.
••
Namą Vytauto g. 41, Lazdijai
(15 a namų valda) ir 15 a sklypą
Sodų g.
Tel. 8 672 05028.
••
••
••
••
••
Pusę medinio namo ramioje
vietoje (iki centro 400 m, 15 a
žemės sklypas).
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.
Žemės sklypą Alekniškių k.,
Kapčiamiesčio sen.
Tel.: 8 676 38841, 8 672 98822.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
••
••
Traktoriaus T-25 kablį.
Tel. 8 673 91941.
Traktorių „Massey Ferguson
3080“ (1990 m., 105 AG, visi
varomieji ratai), kaina 8 600 Eur.
Savikrovę miško priekabą prie
traktoriaus su hidromanipuliatoriumi (12 t).
Tel. 8 625 93679.
••
230V/400V MALŪNUS,
automatinius INKUBATORIUS,
TRAIŠKYTUVUS, GRANULIATORIUS, SMULKINTUVUS, medienos STAKLES, MOTOBLOKUS,
SEPARATORIUS, MELŽIMO
aparatus. Garantija,
atvežame.
Tel. 8 643 85 888.
www.VisiMalunai.lt.
••
Traktorių „T-40 AM“ (dvitiltis, 1986 m.), kaina 2 500 Eur.
Bulvių sodinamąją, kultivatorių,
grūdų sėjamąją.
Tel. 8 630 93471.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
NESTANDARTINIŲ BALDŲ GAMYBA
tiesiai iš gamintojo ir gamintojo kainomis!
Plokštės pjovimo, briaunavimo paslauga.
Tel.: 8 618 57296, 8 611 34548 (baldų projektavimas).
Marijampolė, prekybos centras Jotvingis.
••
„Audi 80“ (1989 m., 1964
kub. cm, 83 kW) dalimis.
Tel. 8 656 26705.
••
Naudotas žiemines geros
kokybės padangas MS.
Lazdijai.
Tel. 8 641 28084.
naujus lėkštinius ir giluminius skutiklius, trąšų barstytuvus,
rapsų stalus, šienapjoves, mulčerius, vartomus plūgus, germinatorius, Kembridžo volus, frontalinius krautuvus ir jų priedus,
chemikalų purkštuvus, grūdų sėjamąsias, priekabas ir kt. Rašome sąskaitas, komercinius, dokumentus ES paramoms.
Kreiptis tel. 8 686 73022, UAB „Romudava“,
Beržų g. 3, Pilviškiai, Vilkaviškio r., sav.
[email protected], www.romudava.lt
Ginto Vasiukonio gėlininkystės ūkis prekiauja įvairių spalvų
našlaitėmis. Tel. 8 626 02129.
Maistines lietuviškas „Vineta“ veislės bulves. Atvežame.
Tel.: 8 614 56206, 8 614 80988.
KITI
Metalinę statinę (tinka kurui
laikyti) ir 3 medines statines.
Tel. 8 673 91941.
••
Atvežame beržines malkas
(rąsteliais, kapotas). Iškrauname
manipuliatoriumi. Tikslų kiekį
matuojame vietoje.
Tel. 8 639 59593.
••
••
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Baltarusiškus durpių briketus.
Atvežame. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.
••
PIGIOS MALKOS SU ATVEŽIMU: beržo, alksnio, pušies,
drebulės, ąžuolo, eglės. Atraižos. Tel. 8 657 88458.
••
MALKOS, MALKOS, pagal
pageidavimus. Vežame bet kokį
kiekį nemokamai.
Tel. 8 657 44976.
••
Naudotas miegamojo lovas,
stalą-knygą, fotelius, arbatinį
staliuką. Tel. 8 614 80988.
••
••
Sekciją. Tel. 8 657 74624.
Vežame beržines malkas
rąsteliais, kapotas. Iškrauname manipuliatoriumi. Vežame
savaitgaliais.
Tel. 8 655 72191.
••
Labai gerą 5 m. karvę.
Tel. 8 663 53306.
Beržines arba juodalksnio
skaldytas malkas. Vežame ir
savaitgaliais.
Tel. 8 600 70500.
Veislines avis.
Tel. 8 642 07624.
••
••
••
ParduodA
GYVULIAI
Melasą 25 l talpose.
Tel. 8 687 69915.
••
Laminuotų grindų išpardavimas, kaina nuo 1 Eur/m2.
Laminuotų plokščių išpardavimas, kaina nuo 0.70
Eur/m2.
Šventežerio mstl., Lazdijų r.,
prie UAB „Pietų Megrame“.
Tel. 8 648 50873.
PE R K A
AUGALAI
3 kub. m ir 10 kub. m cisternas be ratų ir mišrias pjautas
malkas (kaladėmis).
Tel. 8 678 78637.
NEKILNOJAMASIS TURTAS
••
Žemę.
Tel.: 8 625 97997,
8 629 10914.
••
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.
••
Įvairų mišką su žeme arba
iškirtimui. Atsiskaitome iš
karto.
Tel. 8 699 29992.
••
Perkame miškus iškirtimui su
žeme ar be jos. Taip pat atliekame valymus (krūmų, medžių
kirtimas) apleistuose žemės
ūkio paskirties plotuose. Jeigu
sklypas daug apaugęs, už žaliavą
sumokame.
Tel. 8 616 11603.
••
Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70 841.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
••
MTZ-82 mažos kabinos
galinį rėmą su stiklu.
Tel. 8 614 80988.
••
MTZ-82 naudotas priekines
padangas (83-20).
Tel. 8 616 33781.
••
Bet kokią žemės ūkio techniką. Gali būti neveikianti, su
defektais.
Tel. 8 680 77728.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
••
Lengvąjį automobilį ar mikroautobusą, pagamintą nuo 1990
m. Gali būti daužtas, techniškai
netvarkingas, nevažiuojantis.
Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.
••
GYVULIAI
Mėsinę Šarolė veislės telyčaitę iki 2–3 sav. auginimui.
Tel. 8 687 69915.
••
Mėsinius buliukus iki 2 sav.
auginimui.
Tel. 8 687 69915.
••
Brangiai – pienu girdomus
buliukus ir telyčaites (2–8 sav.,
nuo 50 iki 90 kg). Moka 6 ir
21 proc. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.
„Vineta“ veislės bulvės
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.
15
www.dzukuzinios.lt Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis Dzūkų žinios
Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. [email protected]
perka
••
••
KITI
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.
Seno namo gerai išlaikytus,
nesupuvusius balkius arba sienojus (5 vnt., 230 cm
ilgio).
Tel. 8 671 50589.
DAR BAS
••
SIŪLO
Reikalingas rimtas, tvarkingas
vyras darbui ūkyje.
Tel. 0048 730 624163.
••
Reikalingas tarptautinių reisų
vairuotojas važinėti maršrutu
Lietuva–Italija–Lietuva.
Tel. 8 698 33553.
••
Autoservisui Veisiejuose
reikalingas
autošaltkalvis.
Tel. 8 656 49922.
••
IEŠKO
Vyras ieško darbo (gali pjauti
medžius, kapoti malkas).
Tel. 8 668 63215.
••
Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus žmones bei tvarkyti
namus.
Tel. 8 673 91941.
••
DOVAN OJA
Dovanoju žymių žmonių
biografijų knygas.
Tel. 8 610 13577.
••
K EIČ IA
2 kambarių butą (1 aukšte)
Veisiejuose į 1 kambario
butą.
Tel. 8 612 23962.
••
NU O MA
Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
••
Brangiai išsinuomočiau žemės Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 625 97997.
••
Jauna šeima išsinuomotų
būstą Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.
••
Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.
••
Brangiai išsinuomočiau arba
pirkčiau žemės ūkio paskirties
žemę Liudvinavo, Krosnos,
Simno, Krokialaukio, Balbieriškio,
Alytaus ir Gudelių seniūnijose.
Tel. 8 603 51616.
••
••
Giedame laidotuvėse, keturnedėliuose, metinėse.
Tel. 8 682 49807.
••
Taisome automatines skalbimo mašinas. Atvykstame į
namus.
Tel. 8 615 73404.
••
UAB „Staigūs sprendimai“
autoservisas. Važiuoklės remontas, virinimo darbai, padangų
montavimas ir balansavimas,
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
padangų montavimas ir remontas, tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos,
prekyba naudota žemės ūkio
technika. Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034,
8 614 15051.
••
Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų.
Tel. 8 678 29667.
Labai užjaučiame Jus netekties valandą.
Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę,
Bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai,
O žodis „niekada” vis žeidžia tolstant praradimui.
Mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Aldoną
Linykienę.
Kaimynai
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.
Mirus Mylimam vyrui ir tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Onutę Čepanonienę, dukras Aldutę ir Dalytę.
O. ir B. Baliukai, Talandzevičiai, Čapanoniai
Teužpildo netekties tuštumą mūsų nuoširdi atjauta ir palinkėjimas
stiprybės.
Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Linykienę dėl mylimo
tėvelio mirties.
Klasės draugai
PASLAUGOS
Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Atliekame
skardinimo darbus, gaminame
skardines tvoras (žaliuzines).
Tel. 8 615 51571.
••
Atliekame visus vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 623 00597.
••
Šaldytuvų, skalbyklių, orkaičių remontas. Atvyksta į namus.
Parduoda naują ir naudotą buitinę techniką. Garantija.
Tel. 8 600 23832.
••
Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame.
Tel. 8 686 71689.
••
Valau kaminus, krosnis, latakus. Išvežu seną buitinę techniką.
Tel. 8 614 85763.
PRANEŠIMAS
Kredito unijos „Šešiagrašis“ narių dėmesiui!
2016 m. kovo 17 d. 11 val. Kredito unijos patalpose šaukiamas
kredito unijos „Šešiagrašis”, buveinės adresas Sodų g. 6-17, Lazdijai,
eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo
(nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos valdybos nario ir pirmininko rinkimas.
8. Kredito unijos paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.
9. Dėl kredito unijos kapitalo.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti
kredito unijos patalpose, adresu Sodų g. 6-17, Lazdijai.
Tel. pasiteiravimui: (8 318) 53078.
Kredito unijos valdyba
„Dzūkų žinios“
Šviežios naujienos
Politinės aktualijos
* *
16
Dzūkų žinios Nr. 8 / 2016 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt
PERKAME MEDŽIO RSTUS
Tel. 8 626 72800
Brangiai perkame
mišką su žeme ir iškirtimui.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 03607
Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir
kokybiškai kasame, valome ir
giliname tvenkinius. Formuojame šlaitą, išlyginame žemes.
Patariame dėl kasimo darbų.
Tel. 8 614 55 717.
Firma brangiai perka
Brangiai
perka ir
parduoda
pienu girdomus veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.
Tel. 8 634 23551.
arklius arba keičia
į ramius darbinius.
Tel. 8 683 00890.
“Sūduvos galvijai“
UAB „Galvijų eksportas“
Brangiai perka
Miško paslaugos
•Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Pirkimas stataus miško su žeme ir be jos
• Miško atkūrimas
• Biržių rėžimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel. (8 313) 43248,
[email protected]
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.
Tel. 8 612 34503.
PERKA žemę.
Tel.: 8 625 97997,
8 629 10914.
PERKAME MIŠKĄ
PARDUODA
Malkas.
Pristatome į vietą.
Tel. 8 685 33661
Tel. 8 633 59539.
SUPERKA
visų modelių automobilius,
mikroautobusus, sunkvežimius,
tinkamus eksploatuoti ir su
defektais, jų kėbulus.
Išrašo sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.
Tel. : 8 684 26629,
8 603 62208.
Brangiai perkame
mišką visoje Lietuvoje,
dirbame operatyviai,
atsiskaitome iš karto.
arklius arba
keičia į
darbinius
Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su lietuviškos
pirties tradicijomis ir ritualais.
Tel. 8 680 81777.
Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000.
perka
VANTOS
Su žeme arba iškirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.
karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.
Tel. 8 670 00 784
su žeme ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.superkamiska.lt
PERKAME
MIŠKĄ
Ir apvaliąją medieną.
Pirminės sveikatos
priežiūros centre (PSPC)
dirba BURNOS
HIGIENISTĖ.
Darbo laikas –
pirmadieniais
nuo 8.00 iki 17.00 val.
Kviečiame apsilankyti!
Registruotiems klientams
kaina nuo
4,34 EUR/15 Lt iki
13,03 EUR/45 Lt.
Neregistruotiems
nuo 4,34 EUR/15 Lt iki
21,72 EUR/75 Lt.
Registracija telefonu
(8 318) 51451
arba el. paštu
[email protected] lt
ose
lp
ata
p
e
s
ujo
Na
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas
Tel. 8 625 93679.
Įmonė superka gyvulius:
karves, bulius, telyčias.
Ypač brangiai perka bulius ir
telyčias iki 500 kg.
Sveriame vietoje,
atsiskaitome iš karto,
mokame PVM.
Laukiame jūsų skambučių
tel. 8 621 67681.
Gaminu šiltas saugias
Brangiai
išsinuomočiau
DURIS
nuosaviems namams.
žemės Krosnos ir
Šeštokų
seniūnijose.
Tel. 8 653 93193.
Antspaudų gamyba
pagal užsakymą.
Tel. 8 625 97997.
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
PARDUODA
„Vineta“ veislės bulves.
Galime atvežti.
Tel.: 8 614 56206,
8 614 80988.
Gėlės apželdinimui.
Tel. 8 626 02129.
Stambi įmonė brangiai perka
įvairaus brandumo miškus.
Tel.: 8 633 33333, 8 644 44444.
Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.
Tel. 8 699 03929.
Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922
El. p. : [email protected] com,
[email protected] lt,
www. ntkarolis. lt
Ovidijaus Balčiūno IĮ
Perka
veršelius.
Tel. 8 686 46230.
Įmonė labai brangiai
perka
gyvulius (bulius, telyčias,
veršelius ir avis). Moka PVM.
Sveria vietoje. Atsiskaito iš
karto.
Tel. 8 644 02481.
Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 4000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
[email protected]
Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybininkės
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882
Rūta Margelytė-Brindzienė
Tel. 8 614 56206
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Similar documents

Po šventės Šeštokuose — į Kauno klinikų reanimaciją

Po šventės Šeštokuose — į Kauno klinikų reanimaciją valandą, prieš tai išklausę organizatorių instruktažą bei pasimankštinę. Rytinę mankštą ves Lazdijų visuomenės sveikatos biuro specialistės. Viso žygio metu dviratininkus

More information

Saulė - Dzūkų žinios

Saulė - Dzūkų žinios kartotis arba nauja yra pamiršta sena. Šviesaus atminimo senelis, mamos tėtis, buvo tarpukario Lietuvos policininkas. Mama šiomis dienomis prisiminė, kaip jis 1940 m. prieš sovietų armijai okupuoja...

More information

Nr. 13 - Respublika.lt

Nr. 13 - Respublika.lt - Šeimoje vairuojate visi. Ar nekyla kartais noras trasoje pakonkuruoti vieniems su kitais? - Puiki mintis, dėkui už pasiūlymą, būtinai pabandysime. Tik kas pirmas ir paskutinis iš mūsų finišą kirs...

More information

sportinį darbingumą lemiantys veiksniai

sportinį darbingumą lemiantys veiksniai kovotojų, o atliekant tikslumo užduotį šios grup÷s boksininkų dešin÷s rankos judesio greitis buvo didesnis negu rankininkų ir dziudo kovotojų, o kair÷s rankos judesio greitis toks pats, kaip rankin...

More information

2014-11-08 Nr. 127/8860

2014-11-08 Nr. 127/8860 nustatytus mokesčius už šunis ir kates, tačiau jos negali nustatyti tvarkos, kaip tie augintiniai bus ženklinami ir registruojami. Tai yra Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinar...

More information