gminy komprachcice - Gmina Komprachcice

Comments

Transcription

gminy komprachcice - Gmina Komprachcice
Wieści
GMINY KOMPRACHCICE
Chmielowice - Domecko - Dziekaństwo - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno - Żerkowice
Nr 2/2013
KOMPRACHCICE:
JEDYNA TAKA SZKOŁA
Od połowy października minionego
ro ku o b o w i ą z u j e w P u b l i c z ny m
G i m n a z j u m w K o m p ra c h c i c a c h
dziennik elektroniczny. Nowoczesne
narzędzie umożliwia kontrolę nad
o s i ą g n i ę c i a m i n i e t y l ko s a my m
uczniom, czy nauczycielom, ale także
rodzicom i opiekunom dzieci. Od
uruchomienia e-dziennika minęło
niespełna pięć miesięcy, a w tym czasie 4049 razy był on przeglądany on line.
To satysfakcjonująca liczba, zważywszy, że w szkole jest 220 uczniów,
a jedynie rodzice 160 zalogowali się do systemu. Leonard Pietruszka,
dyrektor szkoły podsumowuje: - Spotkania z rodzicami odbywają się u nas
raz w miesiącu. Traktując rzecz statystycznie, każdy z uczestniczących
w systemie rodziców, czy opiekunów przeglądał dziennika w tym czasie
dwadzieścia pięć razy. W tym czasie mieliśmy pięć spotkań w tradycyjnej
formie, jak widać dziennik elektroniczny systematyzuje kontrolę
rodzicielską.
DOKOŃCZENIE NA STRONIE 4
Luty 2013
ISSN 1642-6126
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Wójt Gminy
Paweł Smolarek
Radni
Gminy Komprachcice
ZMIANA USTAWY „ŚMIECIOWEJ”:
ZAPRASZAMY NA DYŻURY
Zapraszamy wszystkich
na
Gminny Konkurs Wielkanocny
Od 11 marca br. odbędą się dyżury, podczas których mieszkańcom Gminy
Komprachcice w wypełnianiu deklaracji pomagać będą pracownicy Urzędu
Gminy. Podczas dyżurów przyjmowane będą wypełnione deklaracje
i umowy wypowiedzenia.
Wszystkie dyżury odbywają się w godz. od 18.00 do 20.00.
ORGANIZATOR:
Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła
w Ochodzach
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach
Polska Nowa Wieś, świetlica OSP przy ul. Lipowej - 11.03.2013 r.
Wawelno, remiza OSP - 12.03.2013 r.
Komprachcice, sala SOK, świetlica I piętro - 13.03.2013 r.
Ochodze, remiza OSP - 12.03.2013 r.
Chmielowice, remiza OSP - 13.03.2013 r.
Dziekaństwo, Dom Spotkań , ul. Polna - 12.03.2013 r.
Domecko, świetlica DFK w budynku starej szkoły,
przy ul. Opolskiej - 13.03.2013 r.
Osiny, świetlica w Osinach - 12.03.2013 r.
Żerkowie, Dom Strażaka ul. Młyńska - 13.03.2013 r.
UWAGA!
TERMIN: 27.03.2013r. (środa), godz.9:3.
MIEJSCE: Sala Widowiskowa SOK
Komprachcice, ul. Niemodlińska 2
DEKLARACJE wraz z oświadczeniem
oraz UMOWĘ WYPOWIEDZENIA
można oddać w siedzibie
ZGKiM w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6
oraz w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 5
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
2
VI EDYCJA KONKURSU:
POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie policjantów, działających
na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą
do 31 maja 2013 roku.
Organizatorem akcji jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
I n st y t u t Psyc h o l o g i i Zd ro w i a .
Patronat nad wydarzeniem objął
Komendant Główny Policji oraz
Rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych
zachowań "Razem Bezpieczniej".
Konkurs ma służyć promowaniu
postaw i umiejętności dobrze
służących ochronie ofiar przemocy
w rodzinie; podkreśleniu roli
policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
wsparciu policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc
osobom krzywdzonym; zwiększeniu motywacji policjantów do
podejmowania skutecznych działań
w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji
i instytucji można nadsyłać za
pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie
www.policjant.niebieskalinia.pl,
a także tradycyjną pocztą na adres:
"Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego
13, 02-121 Warszawa, podając:
dane kontaktowe zgłaszającego,
dane policjanta, którego
chcielibyście Państwo wyróżnić
oraz uzasadnienie tego wyboru
(można skorzystać z załączonego na
podanej obok stronie formularza).
Kandydatury nadesłane po 31 maja
2012 r. zostaną uwzględnione
w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród
osób zgłoszonych wyłoni kapituła
złożona z pracowników Pogotowia
"Niebieska Linia", patrona konkursu
i l a u re ató w ko n ku rs u z l at
WIEŚCI Z SESJI
UWAGA BENEFICJENCI
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013
LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłasza OSTATNI – w tej
perspektywie finansowej - NABÓR na operacje realizowane w ramach
tzw. „małych projektów” ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju
Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
Pula w tym naborze wynosi 626 971,78 zł.
Podstawowe wytyczne dla ostatniego naboru, wynikające z nowelizacji
rozporządzenia i wyników ewaluacji LSR:
- maksymalna wielkość wniosku: 100 000 zł (dla biznesu 50 000 zł),
- maksymalne dofinansowanie: 50 000 zł,
- pula na jednego wnioskodawcę została zwiększona ze 100 tys. do 200 tys. zł,
- utrzymano zaliczki, do 50% kosztów inwestycyjnych (konieczna gwarancja
bankowa),
- przywrócono WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE, do 20% kosztów (bez
konieczności gwarancji bankowej, i tylko dla stowarzyszeń bez OPP!),
- z naboru wyłączone zostało Przedsięwzięcie 6 LSR PBN (monitoring wykazał już
przekroczenie ilości projektów w tym zakresie).
Aktualny wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie
www.boryniemodlinskie.pl od 27 lutego 2013 roku, w zakładce INFO DLA
BENEFICJENTA.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin, tel. 77 3606351
www.boryniemodlinskie.pl
poprzednich. Rozstrzygnięcie V
edycji konkursu nastąpi z końcem
czerwca 2013 roku. Tradycyjnie
Laureaci otrzymują nagrody z rąk
Komendanta Głównego Policji oraz
organizatora konkursu w lipcu 2013
roku, podczas obchodów Dnia
Policji.
Radni Gminy Komprachcice podjęli na ostatniej sesji – 28 lutego
2013 r. - uchwały:
Nr XX/125/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno.
Nr XX/126/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś.
Nr XX/127/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze.
Nr XX/128/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko.
Nr XX/129/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo.
Nr XX/130/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2014.
Nr XX/131/13 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do
realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla
aglomeracji Opole - TRIAS OPOLSKI III etap".
Nr XX/132/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
ROK SZKOLNY 2013/2014
Terminy rekrutacji
Lp. Nazwa placówki
1.
PP w Chmielowicach
2.
PP w Komprachcicach
3.
PP w Ochodzach
4.
PP w Polskiej Nowej Wsi
5.
PSP w Domecku-oddział przedszkolny
6.
PSP w Wawelnie-oddział przedszkolny
Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać w siedzibie
placówki codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00, a do
oddziału przedszkolnego w szkole w godz.8.00-15.00. Przedszkola
i oddziały przedszkolne działają na zasadzie powszechnej dostępności.
Uwaga! Rekrutacja obejmuje rok szkolny, więc niezbędne jest,
w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału
przedszkolnego, ponowne złożenie karty zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Termin rekrutacji
01.03.2013r. - 15.04.2013r.
01.03.2013r. – 15.04.2013r.
15.03.2013r. - 15.04.2013r.
01.03.2013r. – 15.04.2013r.
15.03.2013r. - 15.04.2013r.
01.03.2013r. – 31.03.2013r.
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
3
CZAS WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391).
Składający deklarację: właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Komprachcice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych, współposiadaczy samoistnych,
użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych, posiadaczy zależnych, współposiadaczy zależnych, zarządców.
Termin składania: W terminie do dnia 31 marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Rolnicza 6.
INFORMACJA DO DEKLARACJI
1. Składający deklarację: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
Komprachcice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych,
współposiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, współużytkowników
wieczystych, posiadaczy zależnych, współposiadaczy zależnych, zarządców.
2. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego - pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie
uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).
3. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady należy złożyć
odrębną deklarację.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie
wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz
z zaległymi odsetkami.
5. Deklarację należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Komprachcicach w terminie:
a. do 31 marca 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,
b. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
c. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem
postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.).
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po
upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z uchwałą Nr XVII/104/12
Rady Gminy Komprachcice w sprawie określenia terminu. częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 22 listopada 2012r.
•Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach
poszczególnych rodzajów odpadów:
a) szkło – zielony pojemnik,
b) frakcja sucha - papier i makulatura, tworzywa sztuczne, tworzywa wielo-materiałowe,
metale „żółta klapa”,
c) pozostałe odpady zmieszane – czarny pojemnik plastikowy
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
4
NADCHODZI WIOSNA:
KOMPRACHCICE:
ROWY ZAPCHANE
JEDYNA TAKA SZKOŁA
Można nazwać to już tradycją – niestety, niezbyt chlubną.
Przychodzi wiosna, temperatury rosną, a śniegi topnieją.
Podwyższony stan wód nie byłby problemem, gdyby nie fakt,
że rowy melioracyjne i drenaże są często wykorzystywane przez
niektórych mieszkańców w nieodpowiednich celach. Jednak,
gdy trzeba brodzić po kostki w wodzie, najłatwiej oskarżyć
o fatalny stan dróg samorząd.
W Polskiej Nowej Wsi, na ulicy
Szczerkowej woda dokucza brod z ą c y m w n i e j m i e s z ka ń c o m .
Żwirowa nawierzchnia drogi i rowy
melioracyjne powinny przyjąć
topniejący śnieg, nie naruszając
standardu życia tej społeczności.
- Nie szukamy winnych tej sytuacji
we własnym środowisku, a powinniśmy. Nasze, urzędowe,
doświadczenia wskazują, że gdy
dochodzi do zalania ulic jest to
najczęściej efekt działalności
człowieka. Mieliśmy już podobne
sytuacje w Polskiej Nowej Wsi.
W jednym przypadku właściciel
domu podłączył swoje rynny do
systemu melioracji, skutecznie je
uszkadzając. W drugim zadziałała
natura – korzenie iglaków i żywopłotu uszczelniły dreny. Nad tym też
należy się zastanowić, gdy planujemy nasadzenia na działce –
przypomina Wójt Gminy, Paweł
Smolarek.
Szukanie przyczyny awarii systemu
melioracyjnego wiąże się z koniecznością dokonania odkrywek ziemi
– ręcznie, bo nikt nie pozwoli na
wjazd do swojego ogrodu ciężkiego
sprzętu. Jeżeli okaże się, że wpływ
n a d z i a ł a n i e o d wo d n i e n i a m a
właściciel posesji, urząd obciąży go
kosztami usunięcia szkody.
Utrzymanie, renowacja i monitoring stanu rowów melioracyjnych
spoczywa na właścicielu gruntu, na
którym znajduje się rów. Obowiązki
te p r ze j m u j e n a s i e b i e s p ó ł ka
wodna, jeżeli istnieje. W gminie
Komprachcice spółka istnieje, ale
ściągalność składek jest niska,
działania są więc ograniczane do
najbardziej potrzebnych. Kontrola
nad utrzymywaniem urządzeń
melioracyjnych prowadzona jest
przez starostę, w przypadku gminy
Komprachcice, przez Starostę
Opolskiego.
- Poszukiwanie winnych należy
zacząć od siebie. Powinniśmy
zapytać się, czy płacimy regularnie
składki, jeżeli taki obowiązek na nas
ciąży. A także, czy dla własnej
wygody i źle pojętej oszczędności
nie podłączyłem swoich rynien,
a czasami i ścieków, do systemu
melioracji? – pyta Wójt Gminy.
Dagmara Duchnowska
GARŚĆ PRZEPISÓW
- zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie
zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana rur
przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury
pod zjazdem winna wynosić 40 cm);
- utrzymanie drożności pod zjazdami z dróg powiatowych na drogi gminne należy do
właściwego terenowo urzędu gminy;
- rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych
z pasa drogowego dla tego też przy drogach powiatowych są to rowy niejednokrotnie
odparowywujące. Zgodnie z art. 39 wyżej cyt. ustawy zabrania się odprowadzania wód
melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny
i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby podłączania się do
rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
- do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia
melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy
z urzędem gminy;
- na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie
zarządcy drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych
urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do zarządcy drogi publicznej;
- utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami
pod drogą należy do zarządcy drogi. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania
urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym;
- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli
nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych przy
nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na
którym jest dopuszczony płatny postój i parkowanie pojazdów samochodowych;
- podłączenie rynien i innych urządzeń posesji do systemu melioracji jest przestępstwem
i naruszeniem prawa budowlanego.
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
Chociaż jeszcze nie wszyscy rodzice
złożyli deklaracje umożliwiające im
korzystanie z elektronicznego
d z i e n n i ka , l i c z b a ta w c i ą ż s i ę
zwiększa. Inspiracją dla kolejnych są
doświadczenia już zalogowanych
opiekunów.
Czym różni się dziennik
elektroniczny od jego papierowej
wersji? – pytamy dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach, Leonarda Pietruszkę.
- Przede wszystkim rodzice,
opiekunowie mogą w każdej chwili,
poświęcając – w przeciwieństwie do
bezpośredniego kontaktu ze szkołą
- mało czasu, zobaczyć, jak uczy się
dziecko. Trudno utrzymać
w takiej sytuacji argument
rodziców pracujących za granicą, że
nie wiedzą, jakie są osiągnięcia
dziecka. Teraz można to sprawdzić
w ciągu kilku minut, w każdym
miejscu na świecie. Ważnym
elementem tego narzędzia jest
także możliwość sprawdzenia wagi
oceny. Nauczyciele przedmiotów
wskazują za jakie elementy
przyznawane są konkretne wagi.
Spoglądając na przedmiot „język
polski” widzimy, że za recytację
waga jest mniejsza, niż za prace
pisemne. Czyli piątka piątce nie
równa. Systematycznie wyliczana
jest średnia z każdego przedmiotu –
właśnie średnia ważona, nie
arytmetyczna. W dodatku każdy
z nauczycieli wprowadza dane
dotyczące przyszłych zadań,
sprawdzianów. Trudno więc
tłumaczyć się uczniowi, że o czymś
nie wiedział. Automatycznie
podawane są daty zapowiedzi
i realizacji. Ponadto na bieżąco
sprawdzana jest frekwencja.
Pamiętajmy też, że z e-dziennika nie
można usunąć żadnych danych.
W projekcie, w efekcie którego
komprachcickie gimnazjum zostało
wyposażone w system elektronicznego dziennika, uczestniczyło
tylko 100 szkół w województwie. To
jedyna taka jednostka na terenie
gminy.
PG KOMPRACHCICE:
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Gimnazjaliści – wspólnie z rówieśnikami z gminy Prószków – uczestniczyli
w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym. Dwóch uczniów zajęło
pierwsze miejsca: Krzysztof Waliczek z chemii oraz Marcin Langner z języka
niemieckiego. Drugie miejsce przypadło Markowi Knosali (matematyka),
trzecie – Marcelowi Wyskowskiemu (technika), Krzysztofowi Waliczkowi
(matematyka i biologia) oraz Justynie Kasperek (historia).
Dwóch reprezentantów – Marcin Langner i Marek Knosala - otrzymało
ponadto liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego etapu.
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
CZY DOZNAJESZ
PRZEMOCY W RODZINIE?
(kwestionariusz Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego)
• Czy zdarza się, że ktoś bliski:
traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
zmusza Cię do robienia rzeczy,
które Cię poniżają?
popycha Cię, policzkuje, uderza,
szarpie?
nie pozwala Ci widywać się
z przyjaciółmi i rodziną?
grozi, że Cię zabije lub zrani?
niszczy Twoją własność?
mówi ci, że wie, co jest
słuszne dla ciebie?
ośmiesza lub obraża ludzi, których
lubisz i cenisz?
stale krytykuje Twoją osobę (poglądy,
uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego
się nie nadajesz?
nie pozwala ci widywać się
i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
dusił, kopał, obezwładniał,
wykręcał ręce?
groził ci nożem, siekierą, bronią palną?
groził ci, że cię zabije lub dotkliwie
zrani?
obwinia cię za swoje agresywne
zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu
ty jesteś winna?
zmuszał cię do pożycia seksualnego?
zmusza cię do uprawiania praktyk
seksualnych, które ci się nie
podobają?
straszył cię, że pobije twoich
przyjaciół, jeśli będą próbowali
ci pomóc?
zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić
lub po prostu nie chce ich dawać?
zachowuje się wobec dzieci w sposób
budzący Twój sprzeciw?
grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci,
pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu
posłuszna?
przeprasza cię, rozpieszcza prezentami
po tym, jak cię pobił?
• Czy czujesz się nieswojo, gdy
dochodzi do spotkania z twoimi
przyjaciółmi w obecności partnera?
• Czy w czasie trwania małżeństwa
zerwałaś kontakty z przyjaciółmi,
rodziną?
• Czy jesteś z partnerem, bo mówił ci,
że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
• Czy kiedykolwiek byłaś tak pobita
przez partnera, że wymagałaś pomocy
lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
• Czy czujesz się zagrożona w swoim
domu?
Jeśli choć na jedno pytanie
odpowiedź brzmiała twierdząco,
istnieje duże prawdopodobieństwo,
że doznajesz przemocy w rodzinie.
Zastanów się, czy czujesz się
bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj
porozmawiać z kimś zaufanym, o tym
co się dzieje w Twoim związku.
Na pytania z jakimi formami
przemocy najczęściej stykają się
pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Komprachcicach
odpowiada zastępca kierownika
OPS, Lidia Pietruszka:
- N a j c zę ś c i e j s p o t y ka my s i ę
z ofiarami przemocy fizycznej
i psychicznej. Tak, jak w pierwszym rodzaju przemocy łatwo
zauważyć jej oznaki, tak w drugim
j e st to n i e s ł yc h a n i e t r u d n e .
Przemoc psychiczną najłatwiej
ukryć, ale jest to bardzo poważny
problem i kwestia, której nie
l e kc e w a ż y my. W p r z y p a d ku
zgłoszenia nam faktu przemocy
natychmiast podejmujemy kroki,
k t ó r e m a j ą d o p ro w a d z i ć d o
ograniczenia tej sytuacji.
Ws p ó ł p r a c u j e m y z p o l i c j ą ,
szkołami, komisją alkoholową
i innymi instytucjami, kierujemy
ofiary na terapię, zachęcamy do
współpracy z psychologiem.
Często udaje nam się przerwać
cykl przemocy domowej, wiele
jednak zależy od samych
zainteresowanych - zarówno
ofiar, jak i sprawców. Najczęściej
przemoc kończy się, gdy sprawca bądź ofiara - wyprowadzą się i nie
ma już żadnego kontaktu między
nimi. Zazwyczaj to kobiety są
o f i a ra m i p r ze m o c y, c h o c i a ż
zdarzają się sytuacje, kiedy te role
s i ę o d w ra c a j ą . J e d n a k s ą t o
rzadkie wypadki. Przemoc nie
istnieje sama w sobie, razem z tą
patologią występują też inne
problemy, a wśród nich przede
wszystkim alkoholizm.
5
PRZEMOC W RODZINIE:
PRACA W ZESPOLE
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie
Komprachcice został powołany
Zarządzeniem Nr 7/11 Wójta Gminy
Komprachcice z dn. 8 lutego 2011 r.
Do jego zadań należy: wspieranie
ofiar przemocy w rodzinie
w przezwyciężaniu sytuacji
kryzysowej oraz przerwanie cyklu
przemocy, a także zapobieganie
ko l e j ny m a k to m p r ze m o c y
w rodzinie; monitorowanie sytuacji
w rodzinach, w których dochodzi do
p r z e m o c y, a w p r z y p a d k u
podejrzenia
popełnienia
przestępstwa, poinformowanie
o tym odpowiednich służb;
diagnoza na temat skali zjawiska
przemocy na terenie gminy oraz
przekazywanie uzyskanych informacji do środowiska lokalnego,
a także gromadzenie informacji
oraz ich upowszechnianie na temat
miejsc i osób uprawnionych do
udzielania pomocy oraz możliwości
udzielania pomocy w środowisku
lokalnym oraz inicjowanie
tworzenia nowych miejsc pomocy
dla osób pokrzywdzonych.
Obecnie Zespół tworzą:
Lidia Pietruszka – zastępca
kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Komprachcicach
Anna Toma – starszy pracownik
socjalny, przedstawiciel Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komprachcicach
RODZAJE PRZEMOCY
przemoc fizyczna – zachowanie agresywne, skierowane przeciwko ciału
ofiary i skutkuje bólem oraz obrażeniami fizycznymi (popychanie,
uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie,
uszkodzenia ciała)
przemoc psychiczna – zachowania agresywne, mające charakter
poniżający lub wzbudzający poczucie zagrożenia, wywołujące
emocjonalny ból lub cierpienie (izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby,
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie,
demoralizację, ciągłe niepokojenie)
przemoc ekonomiczna – uniemożliwienie dostępu do rodzinnych
środków finansowych
przemoc seksualna – zachowania, które naruszają granice człowieka
w sferze seksualnej (zmuszanie do obcowania płciowego i innych
czynności seksualnych)
zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny,
która prowadzi do jego cierpienia; dotyczy przede wszystkim dzieci
D o ro t a M a c i o s ze k – p e d a g o g
szkolny, przedstawiciel Zespołu
Placówek Oświatowych w Komprachcicach
Edyta Jurek - pedagog szkolny,
przedstawiciel Zespołu Placówek
Oświatowych w Komprachcicach
Anna Koszyk – pełnomocnik Wójta
GK ds. PRA – przedstawiciel
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Komprachcicach
Maria Grot – Sekretarz Gminy
Komprachcice - przedstawiciel
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Komprachcicach
Edyta Brzezina – Caritas Diecezji
Opolskiej w Opolu, przedstawiciel
organizacji pozarządowych
Bożena Gregulec - Caritas Diecezji
Opolskiej w Opolu, przedstawiciel
organizacji pozarządowych
Zo f i a J a s i ń s ka – p i e l ę g n i a r ka
środowiskowa – przedstawiciel
NZOZ MEDICOM w Komprachcicach
Irena Hyl - pielęgniarka środowiskowa – przedstawiciel NZOZ
MEDICOM w Komprachcicach
Alicja Kalinowska-Marek – sierżant,
przedstawiciel Komisariatu Policji
w Niemodlinie
Barbara Kownacka – kurator zawodowy dla dorosłych przy Sądzie
Rejonowym w Opolu
Jolanta Uryga-Zdebik – kurator
zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym
w Opolu
PAMIĘTAJMY:
Każde zgłoszenie przemocy
uruchamia procedurę
„Niebieskiej Karty”, której nie
można cofnąć lub przerwać.
Uruchomienie procedury nie
wymaga zgody osoby, będącej
ofiarą przemocy w rodzinie.
Podejmowanie procedury wiąże
się z uruchamianiem różnych
działań, w których uczestniczą
zarówno instytucje, jak również
osoby, które wykorzystują
w relacjach przemoc oraz osoby,
doznające przemocy.
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
6
CHMIELOWICE:
WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW
Członkowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chmielowicach nawiązali współpracę ze swoimi niemieckimi
kolegami z Nickenich. Pierwsze spotkanie miało miejsce jesienią
2012 r. w Dreźnie.
- Było to spotkanie nieformalne, ale
okazało się, że oni chcieliby, aby
ewentualna współpraca miała
charakter nie tylko związany
z działalnością straży, ale także
sołecki – mówi Edward Odelga,
sołtys Chmielowic.
Szybko przyszło zaproszenie ze
strony niemieckiej na tamtejsze
spotkanie karnawałowe, które
odbyło się w pierwszy weekend
lutego.
Nasze
sołectwo
reprezentowało siedem osób.
- Zdecydowaliśmy się pojechać na
własny koszt, wynajęliśmy bus.
Miałem wiele wątpliwości, ale
okazało się, że zostaliśmy bardzo
miło przyjęci. Nasi partnerzy gościli
nas przez trzy dni. Mogliśmy też
poznać współpracującą z nimi
g m i n ę f r a n c u s k ą – ws p o m i n a
sołtys.
Kooperacja będzie miała
kontynuację – w drugi weekend
czerwca tego roku Chmielowice
organizują kolejną edycję festynu
śląskiego „Ojczyzna Wielu
Narodów”, połączonego z obchodami 85 lat istnienia tamtejszej
jednostki OSP. Przybędą także
goście z Niemiec.
- Zdecydowaliśmy, że na razie nie
będzie oficjalnych deklaracji
o współpracy, na początek będą to
spotkania robocze, które pokażą,
jak takie partnerstwo miałoby
wyglądać – zapowiada Edward
Odelga.
Dag
Na zdjęciach: Nickenich
(miejscowość i gmina
w Niemczech, w kraju związkowym
Nadrenia-Palatynat, w powiecie
Mayen-Koblenz, wchodzi w skład
gminy związkowej Pellenz) - orszak
karnawałowy.
WYDARZENIA PARTNERA
GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE PARTNER:
MARZEC
15 - Delegacja strażaków Město Albrechtice odwiedza jednostkę OSP Żerkowice
ZAPLANOWANY ROK
22 – W Sesji Rady Gminy Komprachcice uczestniczą przedstawiciele czeskiego
partnera
W GSP „Partner” już po
dorocznym walnym zebraniu –
przewodniczący Zarządu,
Jan Przywara, przedstawił plan
pracy na rok 2013. Niemal każdy
miesiąc przynosi kolejny etap
współpracy międzynarodowej
Gminy Komprachcice i jej
partnerów: czeskiego Město
Albrechtice oraz niemieckiego
Hasbergen.
MAJ
11 – spotkanie integracyjne wszystkich grup społecznych polskiej i czeskiej strony
w kompleksie sportowym „Orlik” w Komprachcicach
12 – przyjazd 35. osobowej delegacji z Hasbergen do Komprachcic
13 – spotkanie reprezentacji partnerów z Wójtem Gminy, Pawłem Smolarkiem
13, 14, 15 – zwiedzanie przez gości najciekawszych zakątków Polski
25 – wyjazd komprachcickiej delegacji na koncert orkiestr dętych do Město
Albrechtice
CZERWIEC
6 – wyjazd do Hasbergen strażaków współpracujących z tamtejszą jednostką,
rolników, przedstawicieli biznesu oraz członków GSP „Partner”
16 – młodzi strażacy z Żerkowic uczestniczą w memoriale Petra Šolca w Město
Albrechtice
22 – wyjazd komprachcickiej delegacji do Czech
- Z roku na rok coraz więcej się
dzieje. To fantastyczne, ponieważ
okazuje się, że nie tylko my jesteśmy
zainteresowani tą współpracą, ale
nasi partnerzy także. Wydaje mi się,
że doceniają nasze starania, by kontakty międzynarodowe były jak
najczęstsze. Współpraca się zacieśnia, a przedstawiciele Mesto
Albrechtice, a także Hasbergen włączają też własne pomysły do naszych
planów działań. W przyszłym roku będziemy obchodzi dziesięć lat od
daty podpisania współpracy z Czechami, z pewnością będzie to rok
poświęcony podsumowaniu tego właśnie partnerstwa.
Na zdjęciu: przewodniczący Zarządu, Jan Przywara.
30 – czeska reprezentacja strażaków uczestniczy w Gminnych Zawodach
Pożarniczych w Komprachcicach
LIPIEC
13 – wyjazd na spotkanie integracyjne do Město Albrechtice
SIERPIEŃ
23 – delegacje Hasbergen i Město Albrechtice uczestniczą w wydarzeniu
sportowo-integracyjnym w Wawelnie
WRZESIEŃ
7 – przyjazd delegacji z Město Albrechtice
LISTOPAD
8 – wizyta delegacji Město Albrechtice podczas Dnia Partnerstwa
w Komprachcicach
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
7
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY:
„SUKCES” KOMPRACHCICE
35 młodych adeptek piłki siatkowej trenuje obecnie w klubie
„Sukces” Komprachcice. Dziewczęta w wieku od 9 do 12 lat,
przyjeżdżają na treningi dwa razy w tygodniu z terenu całej
gminy. W kwietniu czekają je rozgrywki, które mogą przynieść
pierwszy w tym roku tytuł.
Siatkarki w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji trenuje Piotr Szczubiał
oraz Małgorzata Szczubiał.
Wcześniej istniały w klubie trzy
sekcje, prócz tej także zespoły piłki
ręcznej, jednak - jak przyznaje
Katarzyna Podkanowicz, prezes
Klubu od stycznia minionego roku –
naturalną koleją rzeczy, piłkarze
p r z e s z l i d o i n n y c h k l u b ó w,
a „Sukces” skupił się na tworzeniu
mocnego zaplecza w postaci
młodziutkich siatkarek.
Anna Bodzioch, mama jednej
z zawodniczek, docenia jakość
proponowanych zajęć:
- Dziewczynki są mocno zaangażowane w treningi, jest ich naprawdę bardzo dużo i nikt nie chce opuszczać zajęć. Moja córka również,
nawet wtedy gdy jest chora.
„Sukces” to drugi w kolejności klub
pod względem czynnych
za wo d n i kó w, a j e d n o c ze ś n i e
jedynym na terenie gminy, którego
wszys c y c z ł o n ko w i e s ą j e j
mieszkańcami.
Najważniejszy w pracy trenerów
i zawodniczek jest dobrze rozpisany
plan - systematyczne szkolenie,
sparingi, wyjazdy na rozgrywki.
Kadra szkoleniowa, która pracuje
w klubie społecznie, nie tylko
prowadzi treningi, ale także
wzmacnia zainteresowanie
sportem i aktywną rekreacją. Dla
m ł o d yc h d z i e wc z ąt , to wa ż ny
przykład, który może zaważyć na ich
życiu.
„Sukces” to także jedyny gminny
k l u b s p o r t o w y, k t ó r y d a j e
dziewczętom możliwość trenowania dyscypliny zespołowej. Praca
z trenującymi siatkówkę zawodniczkami wymaga wsparcia zarówno
w treningach, jak i poszerzania
DZIEKAŃSTWO, CHMIELOWICE, ŻERKOWICE:
horyzontów sportowych, dlatego
tak istotne jest zwracanie uwagi na
ogólny rozwój i integrację grupy.
Oprócz treningów, członkowie
klubu i trenerzy organizują zawody
sportowe - w roku 2012
zdecydowaną większość zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży
odbywających się na terenie naszej
gminy, nie tylko piłki siatkowej, ale
również piłki nożnej dziewcząt
i c h ł o p c ó w. P l a n u j ą r ó w n i e ż
wyjazdy dla dzieci na wydarzenia
sportowe oraz letni obóz sportowo
- rekreacyjny dla dzieci i młodzieży.
Klub już od lat uznawany jest za
znaczący w siatkarskim świecie –
współpracuje z innymi klubami
województwa, a treningi, mecze
towarzyskie i turnieje to za każdym
ra ze m d o s ko n a ł y s p o s ó b n a
sprawdzenie formy. Zawodniczki
LUKS „Sukces” od lat są
systematycznie powoływane do
kadr województwa różnych
kategorii wiekowych piłki siatkowej
dziewcząt. Skuteczna działalność
trenerska pozwoliła na osiągnięcie
dwa razy z rzędu z rzędu finału
wojewódzkiej gimnazjady oraz
zdobycie mistrzostwa województwa szkół wiejskich w piłce
siatkowej dziewcząt.
Klub dzięki osiąganym wynikom
sportowym zajmuje wysokie
miejsce w ogólnopolskim „Systemie
współzawodnictwa sportu
młodzieżowego” w piłce siatkowej.
Dzięki temu jest objęty „Wsparciem
dla działań młodzieżowych klubów
i sekcji piłki siatkowej”. Sprzęt
sportowy zapewnia Polski Związek
Piłki Siatkowej zgodnie z umową
podpisaną z Ministerstwem Sportu
i Turystyki.
KONKURS:
OPOLSKIE KWITNĄCE
MAŁE, ALE JARE
DFK Chmielowice, które skupia w swoich strukturach także
członków Mniejszości Niemieckiej z sołectw: Dziekaństwo
i Żerkowice nawiązało współpracę z Folwarkiem (gm. Prószków).
Hildegarda Lazik, sołtyska Dziekańtwa, zdradza, że to z terenu Gminy
Komprachcice został wysłany sygnał zachęcający do integracji, chętnie
przyjęty przez społeczność Folwarku.
- Pomyśleliśmy, że to przecież sąsiednia gmina, a sołectwo takie małe, jak
nasze. Zaprosiliśmy ich w styczniu, a teraz, 9 marca, z okazji Dnia Kobiet
czeka nas rewizyta – mówi pani sołtys.
Nasze sołectwa będzie w sumie reprezentować 26 osób, spotkanie
zapewne będzie sprzyjać integracji. Kto wie, może narodzą się jakieś nowe
projekty?
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza
wszystkich mieszkańców gminy Komprachcice do udziału
w V edycji konkursu „Opolskie Kwitnące”.
Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych
i zadbanych posesji prywatnych oraz obiektów użyteczności
publicznej w województwie opolskim .
W tym roku konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
I „Najpiękniej ukwiecona wieś”
– do której zalicza się m.in.: przysiółek, wieś,
II „Obiekt prywatny”
– do której zalicza się.: domy jednorodzinne, pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,
NAJLEPSI GIMNAZJALIŚCI
Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach przyznało swoim uczniom
stypendia za osiągnięte wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego
2012/2013. Gratulujemy.
III „Obiekt dostępności publicznej”
– do której zaliczane są m.in.: obiekty rekreacyjno – sportowe, obiekty
socjalne, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorstwo, obiekty
hotelowy, obiekty gastronomiczne oraz gospodarstwa agroturystyczne.
KRZYSZTOF MIKA KL. IB
PAULINA BRONEK KL. IB
KACPER BRZDĄK KL. ID
ARTUR JöRGEN KL. IIC
MAREK SKRZYPCZYK KL. IIC
ANGELIKA PRZYWARA KL. IIIC
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie „Konkursu Opolskie
kwitnące 2013” oraz na stronie www.opolskie.pl w zakładce „Opolskie
kwitnące”, a także na stronie Urzędu Gminy – www.komprachcice.pl.
TOMASZ NOGA KL. IB
MARIA MAJER KL. IB
PAWEŁ KAUF KL. ID
RAFAŁ WRZOS KL. IIC
JUSTYNA KASPEREK KL. IIIB
KRZYSZTOF WALICZEK KL. IIID
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
8
LIGA NA FINISZU
WIOSENNA LIGA
Rusza kolejna, dziewiąta edycja Komprachcickiej Wiosennej Ligi
Halowej Piłki Nożnej. Rozgrywki, które zaczną się w pierwszym,
lub w drugim tygodniu kwietnia potrwają do końca maja 2013r.
Organizatorzy przewidują, że w przypadku większej liczby zgłoszonych
zespołów piłkarskie zmagania mogą potrwać do połowy czerwca. Mecze
będą rozgrywane w soboty oraz w niedziele. Wystartuje od 10 do 16 ekip,
które w jednej rundzie zagrają systemem "każdy z każdym".
Dla pierwszych czterech drużyn ligi zostaną ufundowane pamiątkowe
puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Przewiduje
się również nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, bramkarza
oraz "króla strzelców".
Organizator, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w zapewnia:
sędziów, opiekę medyczną oraz możliwość ubezpieczenia zawodników
NNW.
Wpisowe do ligi wynosi:
- ok. 400 - 700 zł (w zależności od liczby zgłoszonych ekip),
Zniżki:
- 30% – dla drużyn, które wcześniej brały udział w rozgrywkach ligowych w
Komprachcicach,
- 40% – dla drużyn z terenu gminy Komprachcice,
Zgłoszenia zespołów do ligi są przyjmowane do 25 marca br. pod tel. 77 46
46 040 lub mailem: [email protected]
ZAPRASZAMY
LIGA OLDBOJÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach po raz kolejny zaprasza
drużyny piłkarskie do udziału w Lidze Oldbojów. W rozgrywkach mogą
brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat. W każdym z zespołów
będzie można zgłosić do gry dodatkowo 2 zawodników, którzy ukończyli
30 lat.
Rozgrywki rozpoczną się w połowie kwietnia br. i potrwają do końca maja
2013r. Mecze będą rozgrywane w soboty oraz w niedziele (również na
Orliku). Organizatorzy planują rozegranie jednej lub dwóch rund systemem
"każdy z każdym", w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
Dla najlepszych drużyn ligi zostaną ufundowane pamiątkowe puchary oraz
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Przewiduje się również
nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, bramkarza oraz "króla
strzelców".
Organizator zapewnia: profesjonalne sędziowanie, opiekę medyczną oraz
możliwość ubezpieczenia zawodników NNW. Wpisowe do ligi będzie
zależało od ilości zgłoszonych ekip (4 drużyny – 200zł, 5 drużyn – 250zł,
6 drużyn – 300zł).
Termin zgłoszeń upływa 29 marca 2013 r. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są
w biurze OSiR w Komprachcicach przy ul. Szkolnej 18, tel. 46 46 040,
[email protected]
Kończą się rozgrywki największej i najlepszej amatorskiej ligi futsalu
w województwie. W chwili oddawania „Wieści” do druku znana była tabela
wyników I i III ligi. Zawodników II i IV ligi ostatnie mecze czekają 9 marca br.
Wtedy też odbędzie się uroczyste zakończenie Komprachcickiej Ligi Futsalu.
LIGA I (TABELA OSTATECZNA)
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drużyna
CASTORAMA OPOLE
GRON-TECH OPOLE
FUTSAL TEAM BOGSTAR OP.
BONGO OPOLE
MARKAM RODŁO
GLADIATORS OPOLE
BAUMAR FUTSAL TEAM
DESPERADOS OPOLE
CLIMBEX PIORUN ZAODRZE
OLD-GOLD ZŁOTNIKI
R
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
W
16
12
12
11
8
8
6
5
4
3
R
1
1
0
0
1
1
1
2
3
0
P
1
5
6
7
9
9
11
11
11
15
R
87 - 33
98 - 65
80 - 45
77 - 56
74 - 70
58 - 66
62 - 80
58 - 81
33 - 55
45 - 121
Punkty
49
37
36
33
25
25
19
17
15
9
R
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
W
11
11
10
10
9
7
6
7
5
1
R
2
2
1
0
1
3
5
1
1
0
P
4
4
6
7
7
7
6
9
11
16
R
94 - 56
65 - 43
72 - 68
75 - 55
76 - 64
57 - 45
60 - 48
66 - 59
52 - 64
27 - 142
Punkty
35
35
31
30
28
24
23
22
16
3
LIGA II
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drużyna
FOOTBALL SPORT
SĄSIEDZI OPOLE
GRUPA JD OPOLE
ZAODRZE OPOLE
STARA GWARDIA OPOLE
GRUNT OPOLE
LICON FIRSTONE CHRZĄSTOW.
LM OPOLE
GALA DACHY OCHODZE
WILD DOGS
LIGA III (TABELA OSTATECZNA)
M
1
2
3
4
5
6
7
8
Drużyna
CDB FUTSAL TEAM
ECO S.A. OPOLE
BRUTAL OPOLE
AZS UNIWERSYTET OPOLSKI
DKO ELEKTRO
BASSAU PRÓSZKÓW
MIREK SERVICE DOMECKO
MANIEX TEAM
R
14
14
14
14
14
14
14
14
W
10
9
7
7
5
4
3
3
R
3
2
4
1
2
2
2
0
P
1
3
3
6
7
8
9
11
R
74 - 30
64 - 42
52 - 30
39 - 38
44 - 49
35 - 70
35 - 51
37 - 70
Punkty
33
29
25
22
17
14
11
9
R
15
15
15
15
15
15
15
15
16
W
14
13
12
7
6
5
5
3
1
R
0
0
0
1
1
1
0
0
1
P
1
2
3
7
8
9
10
12
14
R
126 - 56
92 - 44
90 - 48
67 - 77
74 - 75
60 - 78
58 - 78
62 - 107
32 - 98
Punkty
42
39
36
22
19
16
15
9
4
LIGA IV
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Drużyna
DZIELNICA OPOLE
APC PRESMET
FC ŻELAZNA
OUTSIDER OPOLE
OSTOJA OPOLE
OSP PNW
NUTRICIA OPOLE
D-H OPOLE
LEGION KOMPRACHCICE
XI DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW
W PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR BISKUPA ANDRZEJA CZAI
ZAPRASZAMY NA TURNIEJ
PUCHAR KOMPRACHCICKIEJ LIGI FUTSALU „PROFI SPORT”
FINAŁ: 23 MARCA 2013 R., GODZINA 10.00
KIEDY? 17 marca br., rozpoczęcie o godz. 9.00.
GDZIE? Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
JAK? Mecze rozgrywane systemem pucharowym (przegrany odpada)
Wieści
GMINY KOMPRACHCICE
MIEJSCE: OSiR KOMPRACHCICE
Wydawca: Projekt Dagmara Duchnowska
E-mail: [email protected],
tel. 77 437 13 35, 504 024 321
Nakład - 1000 egz., ISSN 1642-6125
Na zlecenie Urzędu Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, tel. 77 403 17 00
Skład i opracowanie graficzne: opole4x4.pl
2 x 20 minut. Przy liczbie zespołów mniejszej od 12 organizator
dopuszcza inny system rozgrywek.
NAGRODY: Dla zwycięzcy turnieju zostanie ufundowany pamiątkowy puchar,
a dla najlepszego zawodnika, bramkarza
oraz "króla strzelców" indywidualne nagrody.
ORGANIZATOR - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
zapewnia: profesjonalne sędziowanie, opiekę medyczną oraz ciepły posiłek.
Zgłoszenia zespołów do ligi są przyjmowane do 6 marca br.
pod tel. 77 46 46 040 lub mailem: [email protected]

Similar documents

Czerwiec - Gmina Komprachcice

Czerwiec - Gmina Komprachcice należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna śred...

More information