ffiflEq qrqioq`i{qt sios ,- EffrFfirw rt (cifl tg rr s4 w ( y ) ffIrlt r

Comments

Transcription

ffiflEq qrqioq`i{qt sios ,- EffrFfirw rt (cifl tg rr s4 w ( y ) ffIrlt r
yrd
ffiflEq qrqioq'i{qt
sios ,- EffrFfirw rt (cifl tg rr
w ( y ) ffIrlt
6.rJ
ft'{ia
r
en/tr* 6,r{q crT (f til
Gr{'rqfl Irrlm*rrfl d u5sr)
(q) Err/brflE,r Wr rlc (3iffi t)
@qr erpl-Yit d ergvn Gapital Letters li)
r.
(o)
2.
(o) fifrr?DIrTrrl (Eriqr$ilsl-TrlS ergwn)
3.
ftrnorclc(oiffi it), .
wry ffU : Gr*Qo Irqrul-rn d
8.
?nn src qs wrRqroq
.
s4
*o
Gc)
.
ergsm)..... ...........;..'........
..'....'......"".'..
'-
wr cier tg qqfrf,
er
dt$
sTerqr
d
yrqrroffi 6 gz/gfrfrfi t. sR d df $16I ffI q ftqFr sifud ot
o,qr it fr.rd
s{
mqr6q.rtqr.t
srTdtot
orgFffi
tt
sr cfrcnr
vrqt cfrr
t
qsFryfrrs
G
t qrrdl fiqr€ Se *t
wr qrqroq ERr sTFr+1ffi + qrtrd t sw fuiI tut go-qqr Rlrqrcrq t fuqRrSH t
qI qglltT qfffiqf ?f qFI q qC qT qIqSI ull"lil EI rOg Urn-O S{ WB-4II q EI i
(ftyq
i
dlE-ftqmot qG
vrBq
le. wr unq q'c. fr. fi. /T{. vs. r's.ffe /ffi tqtt t
s{f cMn d
r'o
t
qn
#
srgqfr *rFlrqfl: q€t
sr6t
*
qr},t
r
t (gffo' o'et d ftq)
20. TiErclir
P.T.O.
v,r{{qr
qften
s{
frsq
8i-EFflO
dr€/fr0fr0
Illqrfi
{qto
qrro'
sPd{rc
eier
tg
{mro,
ttqr
orstfrq
ulq tg
r.e('qa
2. Yo-s{
s. froco
cem qd
+. ftoqo
EfrqEq
s. froco
Tfrcst
6. gcoqc
T.f-d
'7.
7
.
srdl
wro'(oT)...,...
STENRT
d frc
ftqtk
(q)
........:...
siol
t
6 6'drft
qd Ere/ Errtt qs sIIA-q-{ qe t
qts $r{fuq s(r.r Grder d6n{ fft stR t'{$ gw S vrq €l
qr$Bs [email protected]/€rnl src{ [email protected]
...srnqqr of (dI frtctii it)
(2) {s sreiTr-q, d sret fuqfrfuH d sslfrf, cfrftTfr €rE{q aqr$ I (q)
crTrur-rr-r (eiftr dwt orl
dre : (r) rsr{ft-o/erq sr6{
sni
s{ ftfU sqrur-qa (q) sio' ErMt
t. T'{rFrd orarffi i fr Bc{ffi vS qffi
(q)
.
@'
o,req
t
rru ctql r{E rrrrfl
"ft,
I
iilrt
n strr
ETT
rrftr"q
t
qFrorfr dR frr{ns lt
Tiilqr vs t. y{ q*ndt d .rre dri vs
qrq
thn fr'elr T* tt ftdr/cft/ffiryqQ al EH
T* sqFqd slffidt ot frotq
Xot
t
nelr
tft
ffisdfi-wfrffi=qnzno-qtffis-mrfidlA+CIrot$ sIfYoRT€tdFrIsREr&qitct$fif6rd{ffiqrf,qdwrrw
sr
scReft wi wrErkqrflq TRINFT dr qu sTfktrrtdrfl fr frqqfrqrf,q cter
wq or a.n
: cifl qntr) + ffird ftqr rrqr ctcr sfi: futa qrn qri.n tfus6l vmerfug
c1.-sm
o-r& Ss qr.r
r
*c
Em/qttfrrsq fu oe*eii fr
EA
sri uai
,*.,
drrn
r
ftdr/cfr/srftqr+o SERTqN
crff/ vrQffi 6ffireilt
frqiff.
f{Tiff
6rqtwFfrIId