2P Namu Darbai 11-29-2013

Comments

Transcription

2P Namu Darbai 11-29-2013
.2-[9''r
JM
SttsitifiStftw $nnd*io 6
ft
p,:Xeq;n4
/{)
dieq
e?
',,
& "ffir#* sftnhru
il*,z e- j'"
Cr*sfe*sse
"ffiwd pssd
ffi
QJ,'6
trfuffiw
I-rl/t'
ll'r I
it
lp
,
,Thip ar
ne?6. Pabaikite
pildyti tentelq pagal pavyzd!.
R.eikia ra5yti taip
khffi
Balionas
Varli
Svarbai
Sifibavo
ctraaitta
Saudas
ataattaaa
aaaalaala
aaattaalo
Ulrg-a!--"
.F..trf EIs
Sodiius
aataafaoa
aaaataoaa
sffe'
aatataaaa
ulai
- Kadiukas
ID6Ioti
ffifirutas
aaataacaa
Thi,ryklfngai surf€liokite skirimenis
ir uira$ykite lod;fius.
Nru
5tr
KAS
Lnt
DAR
KAS
NE
u(}
KE
s/_:
lnlT
.iT.tfr.i
sAd
Zrer
BU
DRA
RU
BO
LE
KAS
Lru
ZO
W
Srnuures
RruS
Kryliaiodis.
[rankis htmei akdti.
Profesijp, susijusi su clarbais iI merjiio.
I_"
ft;
*r :l
r--- i--_-l
l---T_*_l-T*
T--***l
-;".-'
Ire$ylfft " prateisas dvibatsss.
Sunku
n
Lauk
X'
s
Pa
d**g
se
!
aan{I
n
k$te I i arnsl
p
rn4
sn
grafi
lah
pavesff.rj-s.
sedi
s
Le ir
ff*Sykit dvihatrsns - ai-
aH *-$1
mss
n
3
ii:s
at"
alt
\r
Sns
L)
p
kus
t
M
frI
|
lla .
d
na
F
s
go
{W
las
ias
165 k"
V
kai
Akm
* rs * 111* us*
q
$m
F
tuva
'
kas
ku
$n
:9tis
ob
lys
P
nas
fugas--n
rna
u
na
k$tl
ry.-*'*j as
d#.i#i.i*';:-Hl;*.;i|..ft*;**;;a#qar'**..l;'*"ilH*il"**@j*a.**i;&;;;J;;;;.;:-'.=..;*'.-;.,*i;
'+..^J"-.4*..Ai,s_.-.-_^JJ-,...!-'..;-E**&.;.4*.---...-...-'..,--..-*-._*-.^*,''..'.*....*.;;;;]:";;:;*-;:;
s
"
p
s.].a,
IIERFK K{*rE REI KiA tufll\i Kg TI-IX,{L} ZEHKL,q
Keirl vaiii*jri aLr:*-husa3. Takeiel Eittgsftu*ja
t'nz*gus. #raEat ialuoja
i*ie.
fuf*ii:te
n$g1**j* 11:tigi*i+.
iEF,ASY=E{
s
NETAi$Ylll-.ii.i#jJE Z+_*Zii,.S._
&j i H-{ j;.
JST4]S}-K
ilicis 4{isilr_ s LST{TELEJE
i
Spanririlias, kadukas, a:rtis, iaibas, maiiukas, pauli*telai, vaiu*ja,
keli*s, lneriEiai, k*p*f*s, iied*1ir;" riredu#*, gri*vcti=. *r:*iia. grtidel*,
,4ulir::o, , triuFukas, dcbiiiukai,
hr*lukai, rirugelirg pavasarc,
spigiuo*iai, pasiuvo, kadukai, krause, kauliukai, snniukas, vaikiukas,
saelut*, kampu*ias.
A'EE''*, ll oTCkja rflCrate, REEmas, ZlTlylvile,
Rma *EEt.g uffi*te, nauffite,
"roSu*, siml rlTdku', affia"r,
**ffie,
ngpta, Rffitis,
MartfTlyl
nas,
Jonftr kur,Suffi
Modiute gane
oZk_.
Ji i5tauie
ru*.
fvor_
o
morkai Son_-. Paskui i5dykele i5oko i darl,el
nulauZe
gel_.
Modiute bare neklauZad
nugraule
Dvi voveraitds
Dideleje girioje, mediiq drevese, gyveno dvi
vove(aites, Viena per kiauras dienas rinkdavo
rieSutus, grybus, giles ir ne$e visa tai namo. Antroji
vovere be jokio riipesdio gyveno. Per dienas ii
Sokinddavo nuo vienos Sakeles ant kitos.. Baide
paukldius i5 lizdg, arba tup€davo ir Svilpaudavo.
Vasar4 maisto visur pilna. .{iuoluose auge daug
gilig, egl€se ir pulyse daug kankor6Zig, rieSatg
lazdynuose.'PagrauZia voverait€ vieno kito daikto ir
v€l linksma liuoksi tarp Sakeliq.
Kai viena voverait€ vis4 vasarg linksminosi, jos
kaimynd, darbldioji vover€, nede rrnaisto atsarg4.
Ruo5e liemai savo trobelg, kad butq mink$ta ir Silta
Tuip prabdgo vasara, vienai voverei bedirbant, o
kitai beiaidiiant.
eje $a lta ii€maJifussrtiegas,apdenge_mig[+; - 'I
neliko nei laptl, nei rielutdliq.
l"upi
rftsesting*ji voverait*, Jai
minklta ir 5ifta, ir Ji sodiai pavalgius. N€ra kuo
rtrpintis: rnaisto uiteks visai liemai. Bet ne taip
gweno ios draug€ voveraitd. Ios'trobeleje 5alta, v6jas
.--,,p
n:r.ediic, d,:e'rdje
udia s nieg4,ir lie t g vidun,
$ u$
Iapo .voverait6,:dreb€jg
r
visu kunu. Megino girioje rasti ko nors valgyti, beti
visur rado tik sniego pusnis. Nusimind voveraitC, o
valgyti niekur neranda,
f
__l
auss.,,pam .ginsi u,
4i 4
saKo,_kreiptis
l:
.dr
iiil:, ;"' l"lbu:i
iia. vis4 vasare rinko maisto
atsargE. Gal,uSeipr'ii Ji
mane. VasarE ai jai
gr4iinsiu.,'
visk4
-
Voveraite nedr4siai pabeldej
kaimynes dureles.
,,Kas ten?,'
puttu"re;:ffi.,,_iai"g,
*
_ ;i*y.,e,,.
DarbJdioii voveraite
net nustebo, pamaiius
nelaimin*a, alkan*,
nus *aliio dr-;;;:;; .,rvo1,erait9.
,,Pradau.
ouk"juf li
vargde voveraits. _
Einam rlgyii. stai
samanere.se susidirdyk
kojukes.
A5 tuoj tau duosiu kur,ko.tli,I,
sili;-.;;;ulrrut,u...
Dabar valgyk, glauik.
G;r;l;iad
atejai,
nuobodu. Cyvenkime
d.a-ur. irr, pavasario,,.
'an rzienaj
-
,lY{ofiih
;Ji
/n*{i,MlA, l,r, d,it(ffi,