Pelita Bahasa Melayu Penggal III 1960

Comments

Transcription

Pelita Bahasa Melayu Penggal III 1960
IE MALAY SCHOOL SERIES/
No. 30
Published for the Department oj Education
FEDERATION OF MALAYA
v
v
PELITA BAHASA MELAYU
pENGGAL III
BAGI M~LATEH MURID-MURID M~NGARA G
DALAM DARJAH2 TINGGI DI-S~KOLAH M~LAYU
DAN TAHUN I DI-COLLEGE GURU-GURU
Tlrkarang O[elt
ZAINAL-'ABIDIN BIN AHMAD
(ZA'BA)
Di-keJuarkan OJeh
PEJABAT KARANG-MENGARANG, JABATAN PELAJARAN,
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
MACMILLAN ADO LIMITED
ST MARTIN'S STREET LONDON
19 60
PtNDAH ULUAN
Bismi ' l-lahi 'r-Rahmani 'r-Rahim
Hamid«n Wa-MusalliallIni Penggal yang ketiga dan akhir bagi kitab " Felita Bahasa
M elayu " - di-maksudkan bagi pergun aan murid-murid berlateh mengarang dalam Darjah V, VI dan ka-atas di-sekolahsekolah Melayu dan Tahun I. di-College Guru-Guru M elayu.
K ebanyakan daripada bab-bab-nya penggal ini telah dikarangkan di-antara pertengahan bulan December 194.6 dengan
pertengahan bulan April tahun ini (1947 ). Maka sa-bagaimana dalam Penggal II. dahulu juga beberapa daripada babbab ini telah di-petek isi-nya daripada buku-buku pelajaran
mengarang bahasa Inggeris-di-penda, di-padan, dan diatorkan sa-mula mengikut chara yang di-rasa lebeh menasabah
bagi bahasa Melayu dan murid-murid di -sekolah-sekolah
Melayu. THapi mithal-mithal yang di-beri j adi chontoh dan
Latehan di-akhir tiap-tiap bahagian itu hampir-hampir semuanya telah di-pungut daripada yang sa-benar-nya terjumpa
dal am karangan-karangan dan surat-surat khabar Melayu
sekarang ini.
Mudah-mudahan dapat-lah kitab ini j adi uatu panduan
kapada . anak-anak sekolah dan " pemuda-pemudi" Melayu
berlateh mengarang dengan bHul dan elok dalam bahasa
mereka sendiri, sa-hingga chukup tahu akan salah betul sasuatu ayat, terang atau ti ada terang-nya, dan sedap atau tiad a
sedap-nya sa-suatu karangan itu.
Kita orang-orang Mclayu memang sangat berkehendak
akan bahasa Melayu kita ini di-maj ukan dan di-pakai j adi
bahasa rasmi dal am pemerentahan negeri apabila sampai
masa-nya kelak. Maka di-harap dengan kitab ini guru-guru
akan dapat menghidupkan perasaan anak-anak Melayu gemar
kapada pengajian-pengajian bahasa Melayu, hingga kenaI
dan terasa akan keindahan-nya, sombong dan megah akan
segala kelebehan-nya, sentiasa chemburu memelihara keberv
3
ISI-NYA
MUKA.
PtNDAHULUAN dan FIHRIST
BAB I.
Bagaimana Hendak M engarang:
Petua-petua yang senang- Io chontoh rangka-ra ngka
karangan renchana-lO lagi chontoh rangka-rangka
karangan yang Icbch susah-Petua kapada guru-guru
- Bagaimana memberi dan mcmcreksa karangan-3
kumpulan soal-soal Latehan .
Sadikit Lagi Petua-Petua Mengarang:
M emakai perkataan-perkataan yang mudah- J auhi
p crkataan-perkataan yang belum masok surat-Jauhi
pcrkataan-perkataan ya ng tidak mustahak-Bah a
hendak-Iah lichin dan sedap di-bacha-Bagaimana
menguatkan perkataan-Maksud hcndak-Iah tcrang-4
kumpulan soal-soal La tehan .
19
Ill.
K esalahan-K esalahan Yang Biasa Dalam Karangan:
Ayat-ayat salah d i-bctul kan dcnga n kcterangan-Pcrkataan-pcrkataan tersalah tempat-Berulang-Perkataan
yang tidak perlu-Maksud tiada terang- Isi berkachaukachau--dan lain-lain-8 kumpulan soal-soa.l Latehan .
37
IV.
Chara M emakai Satengah-Satcngah Pcrkataan :
Ganti-nama apa, siapa, mana, yang mana-sini, situ, sanaPerbuatan " balzagi ", kasi, bikin, bilang, buat- mahu, Mndak
- Perkataan ilzi, itu, demikian- bagaimana, bagini, bagitubila, apabila, manakala, tatkala-mengapa-tiba-tiba, sakunyong-kunyong-moga-moga-3
kumpulan
soal-soal
Latehan
Chara Mcmakai Satengah-Satengah Perkataan Sendi-nama:
di-, ka-, dari-pada, kapada, daripada-akan, kerana, sebab,
bagi- oleh, dengan, serla-3 kumpulan soal-soal Latehan
Chara Memakai Satengah-Satengah Perkataan Sendi-kata:
sambil, seraya, sementara, serta, lalu-kerana, sebab, dan
kawan-kawall-nya-oleh itu, sebab itu, dan kawan-kawannya-(Jleh itu, sebab ilu, dan kawan-kawan-nya-sebab !Juntetapi, sunggoh pun, walau pun, sa-kali pun-kalau, j ikalau,
jika-semenjak, sa-lagi, sa-hingga, sampai-melainkan, kiehuali
- pada hal-ia-itll, ia-lalz-4 kumpu lan soal-soal Latehan .
II.
V.
VI.
VII.
Kechachatan Karangan:
Memakai ayat-ayat panjang berbolot-Ayat-ayat panjang
d alam hikayat-hikayat lama-Susunan mengikut nahu
dagang-'Arab-Inggeris-s kumpulan soal-soal Latehan
vii
79
89
108
BAB I
BAGAIMANA HE DAK MENGARANG
!.-
P ETUA SENANG - SENANG BAGI M EN GARANG.
I . Pctua-petua yang besar sa-kali bagi mengarang itu bol eh
di-rengkaskan demikian :
(I) Hendak-lah tahu Iebeh dahulu apa yang kamu hend ak
kata dan sa-banyak mana.
(2) Katakan-lah perkara-perkara itu dengan perkataan
yang betul dan berato r serta berpatutan sukatan
isi-nya.
(3) Pakai-lah perkataan-perka taan yang terbit daripada
hati kamu sendiri sa-boleh-boleh-nya-jangan
meniru orang.
(4) Tinggalkan segala susunan kata yang indah-indah
bunyi-nya.
(5) Perkataan yang pendek lebeh baik daripada perkataan
yang panjang.
(6) Sa-makin sadikit perkataan-nya kamu pakai sa-makin
baik.
(7) J aga-Iah waktu yang di-untokkan bagi karangan itu.
M ENENTUKAN l SI.
2. Petua yang pertama ia-Iah fasal isi. Sa-belum di-mulai:
mcngarang di-atas apa-apa perkara, baik cherita atau darihal
sa-suatu barang atau sa-suatu perkara fikiran sa-mata-mata,
hendak-lah tahu dahulu apa-apa hal-nya yang hendak dikatakan. Sa-telah ada dan tentu itu neschaya perkataan-nya
akan mendatang sendiri bagi mengatakan isi itu- bukan sabalek-nya, ya'ani bukan di-siapkan perkataan-nya dahulu
kemudian baharu di-fikirkan isi-nya.
Bahawa perkara menentukan isi ini-Iah yang terutama sakali dalam apa-apa karangan pun.
3. Dalam " PClita Bahasa" penggal II Bab yang kedelapan
(cheraian 126) telah di-beri beberapa rangka-rangka cherita
s
HDJONGAN
(A)-BERKENAAN M ENGAJAR KARANGAN RENCHANA.
K arangan renchana tentu boleh m enjadi mudah bagi murid-murid jika
di-i kut langkah beransor-ansor saperti eli-bawah ini:
I. Tunjokkan satu gambar (sa-baik-baik-nya gam bar berwarna atau
gambar-gambar postcard dan sa-bagai-nya), umpama-nya gambar gajah;
atau pun letakkan satu barang di-hadapan murid-murid sakal ian dalam
clarjah. K emudian so'al mereka clarihal segala perkara yang teringat
a tau terlihat pada gambar atau barang itu.
Tuliskan satu-persatu ayat-ayat tunggal-nya eli-alas papan hitam sabaga imana yang di-beri oleh tia p-tiap sa-orang murid menjawab so'also'al itu. Ayat-ayat itu henelak-Iah terator dengan baik dan berpalutan
an tara sa tu dengan satu-nya sa-bagai suatu karangan mensifatkan gambar itu.
'
II. Pileh apa-apa satu barang atau pcrkara yang biasa kapada muridmuriel itu, dan bahathkan ' hal-nya bersama-sama mereka dengan jalan
so'al jawab dan sa-bagai-nya. (Murid-muriel itu hendak-Iah cli-galakkan
menyo'al, bukan guru sahaja menyo'al mereka.)
Lepa~ itu suroh-Iah tiap-tiap murid menulis (buat macham suatu sural
kiriman kapada kawan-kawan-nya) menyatakan apa yang ia tahu darihal
barang atau pel'kal'a itu.
III. Bacha-Iah salah satu tuladan karangan rench ana yang telah eli-beri
dalam Bab 15 (Fasal iii), dan terangkan kapaela muriel-muriel atOl'an isi-nya
kal'angan itu,
Kemudian suroh-lah m urid-murid itu menuliskan rangka karangan ilU
ciengan perkataan mereka seneliri masing-masing-rangka sahaja, jangan
panjang-panjang,
IV. Pileh-lah mana-m ana salu elaripaela kepala-kepala berangka yang
di-beri elalam Hujongan bahagian (B) di-bawah ini, dan bahathkan dia
bersama murid-murid elalam Darjah.
Kemud ian suroh-lah muriel-muriel meluaskan rangka itu (atau saberapa elaripada chawangan-nya yang m enasabah) jadi karangan belul
yang sedap di-bacha.
Keraskan mereka mesti memakai perkataan mereka sendiri.
V. Pilch-lah mana-mana salah satu daripada isi ,yang d i-bayangkan
dalam kepong persegi dalam rangka-rangka (bahagian B) di-bawa h ini
-so'al-so'alkan dan tengok-lah jawab yang di-bed oleh muriel-murid itu,
betul atau tidak- kalau ta' betul, betulkan.
Kemudian suroh murid-muriel itu tulis suatu kara ngan pendek di-atas
perkara yang di-isharat.kan dal am bayangan itu.
286
HUJONG N
VI. Suroh murid-m rid menulis suatu karangan renchana di-atas salah
satu perkara yang di-beri rangka-rangka -nya dal am bahagian (B) di-bawah
ini. Boleh-lah mereka lengok buku ini.
VII. Beri murid-murid itu dua tiga perkara yang hendak di-karangkan.
Bcri tempoh kadar sa-hari dua sa-belum d i-suroh mereka mengarangk annya betul-be tul. Dalam masa itu suroh-lah mcreka chari dan fik ir-fikirkan
isi di-atas perkara-perkara itu serta suroh buatkan rangka-nya sa-kali.
Pereksa-lah rangka itu sa-telah chukup tempo h yang di-beri , dan baiki
mana-mana ten tang yang tiada betul a lau kurang baik.
VIII. Suroh murid-murid itu mengarangkan kara ngan daripada isi dan
rangka yang telah di-sediakan-nya demikian ilu. Mula-mula suroh-lab
kadar 200 perkataan panjang-nya , kemuclian naikkan sampai 300 dan 400
dan 500 perkataan, dan kemuclian bole h hingga kira-kira 1000 perk ataan.
IX. Suroh-lah muriel-muriel menulis karangan claripada salah atu
perkara yang eli-beri rangka-nya dalam Hujongan bahag ian (B) cli-bawah
1111.
X. K eraskan mereka mesti m engikut petua-petu a cli-bawah ini:
(i) Sa-bClum mu la! mengarang atas apa-apa p · rkara pun(I) Jangan sa-kali-kali m ereka takut memakai waktu sa-kurangkurang-nya agak 10 minit memikir-mikirkan isi dall aLOrannya.
(2) Buat suatu rangka pcnelek sa-bagai ' tulang penuboh' tempat
meletakkan claging karangan itu, atau sa-bagai ringkasan
bagi isi yang henelak mercka katakan dalam karangan itu .
(ii) Masa menu lis karangan ituPakai-la h hanya perkalaan-pcrkataan yang muclah dan
senang sahaja yang mereka seneliri faham betul akan ma'ana-nya
-dan pakai itu dalam ayat-ayat penelek, atau tidak terlampau
panjang.
(iii) Sa-telah sudah mengarangkan karangan ituBacha-lah balek dengan chermat, betu lkan segala silap sala h
pada nahu, cjaan dan tanda-tanda berhenti-nya, dan m a~okkan
apa-apa yang ketinggalan.
(B) -
R ANGKA-R ANGKA KARANGAN RENeHAN
•
Rangka-rangka yang di-beri di-bawah ini bukan-Iah eli-kehendakkan
mesti di-karangkan kesemua-nya pechahan-pechahan dalam tiap-tiap satu
kepala itu, tetapi bolch-lah eli-pilch olch guru mana yang di-fik irkan
menasabab elan tidak menjadikan tcrlampau panjang. Karangan itu sapcndek-pcnclek-nya hendak-lah acla kadar 200 atau 300 patah perkataan.
Sa-tcngah kepala-kepala ini lelah acla cli-beri dalam chonloh-chon toh
rangka yang eli-claftarkan clalam Bab yang pertama dahulu- umpama-nya
, Darihal Paeli '. Tetapi itu sengaja di-ulang di-sini, supaya menunj okl.an
bagaimana rangka sa-suatu kara ngan itu boleh di-buat berlain-Iain walau
olch orang itu juga, apa lagi jika berlain-Iai n orang.
PELITA BAHASA MELAYU
I . Darihal Klrbau: (I) Suatu binatang peliharaan yang sangat b~rguna
- membajak sawah-menarek bebanan- ta' pernah di-buat p<'!narek
kereta. (2) Ta' tahan berpanas-berkubang-badah-nya kuat dan tegap.
(3) Kebanyakan warna hitam- bulu jarang- ada kerbau balar, puteh
kemerah-merahan . (4) Sangat senang memelihara-nya-ta' banyak
belanja-makan rumput dan daun-daun muda. (5) Di-kampongkampong di-bantai masa na' Puasa dan Hari R aya. (6) Sa-tengah n~geri
ada p ' nnainan melaga kerbau- sekarang sudah ktu·ang. (7) Orang badan
besar, kurang 'akal, di-katakan kerbau-mandi ta ' berseh di-katakan mandi
kerbau.
2 . Darihal Semut: (I) Selalu raj in, selalu bekerja- pepatah ' Pergi-Iah .
bclajar kapada semut, hai pemalas' . (2) Suatu binatang yang sangat
'ajaib--pandai bekelja-pandai berator. (3) Sa-tengah bangsa banyak
menyebabkan kerosakan, saperti anai-anai. (4) Berguna menghisap dan
mengangkat barang-barang yang boleh jadi busok dan m erbahaya kapada
kes ihatan. (5) Membuat sarang-menyimpan makanan di-dalam-nya.
(6) Terbahagi kapada kumpulan-kumpulan kllli, soldadll, tukang, pengangkat dan lain-lain-kllat bersatu bertolong-tolongan.
3. Darihal Un/a: (I) Suatu binatang yang burok rupa-nya. [Chcritakan
leher-nya panjang-belaka ng-nya berbonggol-bonggol- kaki-nya panjang
bcngkok, ta' mahu terbenam ka-dalam pasir- muka-nya hodoh). (2) Oleh
sebab perut-nya ganjil dan belakang-nya ada bonggol-bonggol yang berisi
lemak, ia tahan ta' makan ta' minum sampai sa-minggu. (3) Sangat
berguna mengangkat bebanan di-negeri-negeri yang kurang ayer dan ta'
ada jalan raya. (4) Terutama di-gunakan di-negeri Masir, di-padang
:)ahara (15..>6..,..), di-tanah' rab dan lain-lain negeri padang pasir-kadang
kadang di-gclar " Kapal Padang Pasir " .
4. Darihal Kuchillg : ( I) Binatang peliharaan yang di-sayangi-kuchiug
Melayu tidak bagitu chantek saperti ku ching Siam atau kuching Farsikllching Farsi kerap-ka li mahal harga-nya. (2) Makan daging-sa-akanakan harimau- bergerak senyap ta' berbunyi- kua t beriari. (3) Mata-nya
bolch melihat da lam gelap. (4) Berguna kapada manusia scbab dia
menangkap tikus. (5) Perangai-nya suka bersch.
5. Darihal MOl/yet: (1) angat hampil' macham manusia pada rupagcrak gcri-pandai memanjat- diam a tas pokok kayu. (2) Perangai-nya
suk a l1leniru- banyak cherita-cherita monyct meniru. (3) Bermachamm ach am jenis-nya- kera, berok, ungka, siamang, lotong, chikah, chengkok.
[Cheritakan rupa dua tiga jenis yang biasaJ. (4) Orang Mclayu selalu
pelihal'a berok- di-ajar memetek buah kClapa. (5) Berok tunggal garang
-merbahaya- [ria] am Afrika ada berok b sar bernama gurilla-Iebch besar
daripada orang- sangat kuatJ. (6) Ahli-ahli siasat Eropah menyangka
manusia berasal daripad a monyet. (7) Banyak pepatah Melayu terbit
daripada monyet.
6 . Darihal Hal'imalt Dall Singa: (I) Chcl'itakan rupa-nya masingmasingJ. (2) Bersaudara karib tt'tapi tidak di-dapati dalam nege ri yang
satu- inga binatang Afrika- harimau binatang Asia. (3) Kedua-nya
HUJONGAN
tidor pada siang-menchari makan pad a malam. (4) Singa kebanyakan
dudok di-padang-padang pasir dan tempat-tempat berbatu-harimau
dalam hutan-hutan yang tedoh-sebab itu-I ah warn a singa p erang kepohharimau perang kekuning-kuningan serta berbclang-belang. (5) Singa
jantan panjang bulu tengkok- menjaga yang betina serta anak-a nak-nyaharimau tidak. (6) K ed ua-nya sangat tegap badan dan kuat. (7) Keduanya jarang mengusek orang kechuali jika di-ganggu.
7. Darihal Gagak: (I) Banyak ada di-satengah-satengah tempat-terutama tempat yang kotor. (2) Sangat berguna membersehkan negerirnemakan bangkai-bangkai kotol'. (3) Penchuri besar-menchuri ikan
kering, belachan, jika di-jemorkan keluar-di-kampong-kampong ia
menangkap anak ayam. (4) Kadang-kadang gagak berkumpul ramairarnai rnacham orang bermeshuarat-ganjil. (5) Macham-macham kepel'chayaan karut berhubong dengan gagak-' telinga di-siatkan gagak '.
(6) Bidalan' macham gagak pulang ka-Bcnua '-' gagak buta ketinggalan',
8. Darihal Nyamok: (I) Di-mana di-dapati-perigi-perigi, kolam-kolam,
paloh, tempat-tempat ayer bertakong. (2) Apa sebab jadi merbahaya
kapada kcsihatan ?- kclambu. (3) Demam malaria-deman nyamok.
(4) J enis yang ta' m erbahaya pun sa-kurang-kurang mer isaukan-gatal
di-gigit-nya. (5) Bagaimana na' menghapuskan nyamok-minyak tanah.
g. Darihal Padi : (I) Jadi beras dan nasi- makanan yang terutama bagi
orang Melayu, orang-orang Timor Tengah, dan Timor Jauh. (2) Ditanam di-Ind ia, Burma, China, Indo-China, Indonesia- berkehendakkan
hawa panas dan basah. (3) [Ch itakan rupa batang padi dan buah-nyaJ .
(4) jenis-jenis padi-" padi keras " bermacham-macham- " padi lembut "
- padi pulut-padi Taiwan. (5) j erami padi di-buat topi-alas jalan
bichak dan lain-lain.
10. Darihal Pokok Buloh : (I) Sa-jenis rumput besar-bangsa yang besarnya tumboh sa-hingga lima puloh kaki tinggi- r u'p a-nya-berua '-ruas,
bt'!rchabang-chabang, berlubang. (2) Sangat berguna-dalam neg~l'i
China dan j epun orang gunakan hampir-hampir bagi segal a maksud.
(3) Boleh m enggantikan kayu, besi, dan bekas-bekas daripada tanah liat.
(4) [Cheritakan guna-nya yang bcrmacham-macham dalam negeri kita
ini]. (5) Berjenis-jenis buloh- buloh akar, buloh aur, buloh telor, buloh
tilan, buloh kasap, buloh padi, buloh betong, buloh China.
II. D arihal Pokok Kelapa : (I) Terlebeh b rguna sa-kali di-antara pokokpokok bcrpelepah-pokok-nya chantck. [Cheritakan rupa-nya dari mulamula tumboh hingga saka]- buah-nya bertandan . (2) Di-dapati di-negeri
panas sa-belah timor sahaja- tumboh baik di-tanah berpasir-pasir-di-tepitepi sungai, laut. (3) Guna-nya bermacham-macham- buah-nya di-makan,
buat santan- ayer-nya di-minum- isi-nya di-keringkan-di-buat minyak
-dagangan besar- tempurong-nya di-buat bermacham-macham bekas dan
perkakas-sabut-nya di-buat tikar, tali. (4) AyeI' mayang-nya di-buat
tuak, gula, chuka- daun-nya boleh di-bua t atap- lidi-nya di-buat penyapu
- umbut-nya di-buat sayor-batang-nya di-buat lantai, tiang, titian-arainya dan pelepah-nya di-buat kayu api.
T (III.)

Similar documents