2003 U1WUJ//F No. 74 STAATSBLAD REPUBUEK SURINAME

Comments

Transcription

2003 U1WUJ//F No. 74 STAATSBLAD REPUBUEK SURINAME
2003
U1WUJ//F
No. 74
STAATSBLAD
VAN DE
REPUBUEK SURINAME
AATSBESLUIT van 18 September 2003 ter uitvoering van
artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer
B. 2003 no. 58). (Besluit Negatieve LijsJ>2003).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
erwegende, dat - ter uitvoering van de artikelen 3 lid 3 en 8 van
Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) - het nodig is het
gende vast te stellen;
2ft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de
id van Ministers voorbereid staatsbesluit:
Artikel 1
lit Staatsbesluit wordt verstaan onder:
de Wet:
de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 No. 58);
de Dienst:
de Dienst Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole van het Ministerie van Handel en
Industrie;
2003
-2-
2003
No.74
het Aangifteformulier: het Enig Document zoals vastgesteld
bij de beschikking d.d. 16 januari 1995
La.B. no. 110 van de Minister van
Financien.
Artikel2
De goederen waarvan de invoer of uitvoer is verboden,
aan een vergunning gebonden danwel anderszins beperkt
is, zijn vermeld op de Negatieve Lijst die is opgenomen als
bijlage bij dit Staatsbesluit.
De invoer of uitvoer van goederen die niet zijn vermeld op de
in lid 1 van dit artikel bedoelde Negatieve Lijst is vrij.
Artikel 3
Ter verkrijging van de in artikel 3 van de Wet bedoelde
vergunningen, zal de belanghebbende een door hem
ondertekende aanvraag in drievoud, volgens het bij dit
Staatsbesluit bepaalde model H03 indienen bij de Dienst. ,
Importeurs en exporteurs van goederen waarvan de invoer
en uitvoer niet aan een vergunning zijn gebonden zullen
alvorens daadwerkelijke invoer of uitvoer van deze
niet-vergunningplichtige goederen plaatsvindt het
aangifteformulier, de betreffende factuur en het
cognossement ter registratie aanbieden bij de Dienst.
.3.
No. 74
Artikel 4
1.
Dit Staatsbesluit kan worden aangehaald als Besluit
Negatieve Lijst 2003.
2."
Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
3.
Het treedt in werking met ingang van de dag, waarop de
Wet Goederenverkeer in werking treedt.
4.
De Minister van Handel en Industrie draagt zorg voor de
, - uitvoering van dit Staatsbesluit.
,...•,-.
%
Gegeven te Paramaribo, de 18e September 2003
R. R. VENETIAAN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste September 2003
De Minister van Binnenlandse Zaken,
U. JOELLA - SEWNUNDUN
V
2003
-4-
No. 74
2003
FAATSBESLUIT van 18 September 2003 ter uitvoering van de
rtikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer
S.B. 2003 no. 58 ). ( Besluit Negatieve Lijst 2003).
-5-
Bij dit Staatsbesluit wordt het model-formulier vastgesteld
waarmee vergunningen door belanghebbenden moeten worden
aangevraagd (artikel 3 lid 1 van het Staatsbesluit).
\\n het Staatsbesluit is een bepaling opgenomen betreffende
NOTA VAN TOELICHTING
registratie van voorgenomen in- of uitvoer van goederen welke
niet aan een vergunning verbonden is.
Hiermede wordt bedoeld dat het Ministerie van Handel en Industrie
ook inzicht heeft op de invoer of uitvoer van vrije goederen
waarvoor een en ander geldt.
er uitvoering van artikel 3 lid 3 van de Wet Goederenverkeer wordt
liddels dit Staatsbesluit een negatieve lijst vastgesteld waarin is
mgegeven voor welke goederen de in- of uitvoer aan beperkingen
verbod, vergunningen of bijzondere behandeling ) is ondeiworpen.
Paramaribo, 18 September 2003,
i de negatieve lijst worden conform artikel 8 lid 1 van de Wet
oederenverkeer aangegeven:
identificatienummer volgens internationaal gehanteerde
goederennomenclatuur;
een gedetailleerde omschrijving van het goed;
de grondslag van de maatregel;
de wettelijke grondslag van het verbod of de beperking, j
waarbij tevens melding wordt gemaakt van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties waar Suriname bij is aangesloten
en die betrekking hebben op de handel in het betreffende
goed;
in voorkomende gevallen, het orgaan of de instantie,
belast met het verstrekken van het certificaat.
r
it de grondslag blijkt de beweegreden om voor het betreffende
oed voor wat in- of uitvoer betreft maatregelen te treffen.
No.74
R. R.VENETIAAN
A
)
2003
-4-
No. 74
2003
FAATSBESLUIT van 18 September 2003 ter uitvoering van de
rtikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer
S.B. 2003 no. 58 ). ( Besluit Negatieve Lijst 2003).
-5-
Bij dit Staatsbesluit wordt het model-formulier vastgesteld
waarmee vergunningen door belanghebbenden moeten worden
aangevraagd (artikel 3 lid 1 van het Staatsbesluit).
If
'An het Staatsbesluit is een bepaling opgenomen betreffende
registratie van voorgenomen in- of uitvoer van goederen welke
niet aan een vergunning verbonden is.
Hiermede wordt bedoeld dat het Ministerie van Handel en Industrie
ook inzicht heeft op de invoer of uitvoer van vrije goederen
waarvoor een en ander geldt.
,
NOTA VAN TOELICHTING
er uitvoering van artikel 3 lid 3 van de Wet Goederenverkeer wordt
liddels dit Staatsbesluit een negatieve lijst vastgesteld waarin is
mgegeven voor welke goederen de in- of uitvoer aan beperkingen
verbod, vergunningen of bijzondere behandeling ) is onderworpen.
Paramaribo, 18 September 2003,
i de negatieve lijst worden conform artikel 8 lid 1 van de Wet
roederenverkeer aangegeven:
identificatienummer volgens internationaal gehanteerde
goederennomenclatuur;
een gedetailleerde omschrijving van het goed;
de grondslag van de maatregel;
de wettelijke grondslag van het verbod of de beperking, j
waarbij tevens melding wordt gemaakt van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties waar Suriname bij is aangesloten
en die betrekking bebben op de handel in het betreffende
goed;
in voorkomende gevallen, het orgaan of de instantie,
belast met het verstrekken van het certificaat.
fit de grondslag blijkt de beweegreden om voor het betreffende
oed voor wat in- of uitvoer betreft maatregelen te treffen.
No.74
R. R.VENETIAAN
)
Bijlage behorende bij Staatsbesluit van 18 September 2003 (S.B. 2003 no. 74).
I
NEGATIEVE LUST
2003
No. 74
-8|INVOEtt
—f-
HScode
Beschrijving van het
goed
Verboden eoederen
bestrijdingsmiddelen (FAO negatieve
lijst)
38.08
Grondslag
maatregel (artikel
2 lid 2 Wet
Goederenverkeer)
Bijzondefe
nationale
regeling i>f
beshr Xv,^
Internationale
verdragen of
o vereenko msten
Bescherming milieu
Bestrijdin fesmiddelem tat
1972 (G.I
1972, no. 151)
Food and Agriculture
Organisation (United
Nations)
ChemicaliSn (FAO negatieve lijst)
38.08
Bescherming milieu
chemische en radioactieve
afvalstoffen
28.44
Bescherming milieu
en nationale
veiligheid
chemische, biologische en nucleaire
wapens, alsmede de stoffen welke
worden aangewend voor de aanmaak
van voornoemde produkten
93.01
Goederen die in het land van
herkomst onwettig zijn verkregen,
verzameld, vervaardigd, vervoerd of
uitgevoerd.
Tweedehandse bussen ouder dan tien
jaar
Hoofdstuk 87
Tweedehands personenauto's ouder
dan acht jaar.
Bescherming
nationale veiligheid
Food and Agriculture
Organisation (United
Nations)
Verdrag Chemische
Wapens, Parijs 1993
>}
Bescherming
openbare zedelijkheid
1
Bescherming milieu
Bescherming milieu
Orgaan dat het certificaat
uitgeeft of waar registratie
dient plaats te vinden
•
2003
No. 74
4.9-
L
JNVOER
!
HS-code
Beschrijving van het
goed
Grondslag
Bijzondere
maatregel (artikel I nationale regeling
of besluit
Ud 2 Wet
Goederenverke Jjjj*V )
L
Vergunningplichtige goederen
Bescherming
Vuurwapens, waaronder
nationale
veiligheid
explosieven, en munitie in de zin van
artikel 1 van de Vuurwapenwet (G.B.
'.i
1930 no 73, zoals laatstelijk
gewijzigdbij S.B. 1990 no 1)
Hoofdstuk 93.02 t/m 93.07
Vuurwerk
36.04
Internationale
verdragen of
overeenkorasten
Bescherming
nationale veiligheid
Orgaanwaar het
certificaat dient te
worden aangevraagd of
waar registratie dient
plaats te vinden
Dienst HID
Ministerie van
Handel en
Industrie
Vuurwapen-wet
(G.B. 1930 no. 73,
zoals iaatstelijk
gewijzigd bij S.B.
1990 no. 1)
*
:*;•!.
.
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
'••I
-10-
2003
verdovende middelen en
psychotropen stoffen bedoeld in
artikel 3 lid 1 van de Wet Verdovende
Middelen (S.B. 1998 no. 14) .
Medicamenten (geneesmiddelen voor
mensen), sera.
Hoofdstuk 30
12.11:13.02
Hoofdstuk 28,29,38,53.02
( Hennep Can. L.)
Bescherming
openbare orde en
volksgezondheid
'•
Medicamenten( genees- en
bestrijdingsmiddelen t.b.v. dieren en
planten)
38.08
Hoofdstuk 30
Bescherming
volksgezondheid en
sanitaire en
phytosanitaire
gronden
Kwik
28.05
Bescherming
volksgezondheid en
milieu
Wet Vejdovende
Middeldn (S.B.
1998nd 14)
No. 74
Dienst IUD
- Enkelvoudig
Ministerie van
Verdrag inzake
Handel en
verdovende
Industrie
middelen, 30
maart 1961,
New York (
Protocol tot
wijziging van
25 maart 1972)
- Verdrag van
de Verenigde
Naties inzake
psychotrope
stoffen, 21
februaril971,
Wenen.
- Verdrag van
de Verenigde
Naties tegen de
sluikhandel in
verdovende
middelen en
psychotrope
stoffen, 20
december 1988.
Ministerie van
Handel en Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
-n-i
2003
bestrijdingsmiddelen (met
uitzondering van de
bestrijdingsmiddelen die voorkomen
op de FAO-negatieve lijst)
38.08
Bescherming
volksgezondheid en
Milieu
radioactieve mineralen
28.44 en 28.45
Bescherming
volksgezondheid
Beschermde diersoorten (CITES app.
I) Hoofdstuk 1
In het wild levende diersoorten
alsmede delen of produkten daarvan
incl. eiren
Bescherming leven
dieren
No. 74
Bestrijdingsrr jlddelenwet 1972
(< IB. 1972, no.
1 51)
Food and
Agriculture
Organisation
(United Nations)
u
-vr *.>,
^
Ji Ichtwet 1954
(i
.B. 1994 no. 54),
at £t 1 en 2
CITES
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
('
t
Hoofdstuk 1,2,3,4,5 en 96.01
Eieren, huiden, delen van huiden,
veren en andere lichaamsdelen van
beschermde diersoorten, al of niet
geprepareerd, zomede de daaruit
vervaardigde goederen
Hoofdstukken 2,3,4,5,41,42,43
Dieren, dierlijke produkten en
produkten van dierlijke herkomst.
Tweedehandse banden
40.12
polychloorbifenylen (PCB) en
polychloorterfenylen (PCT)
bevattenden apparatuur;
29.03
Bescherming leven
dieren
Bescherming levende
dieren en
volksgezondheid
Bescherming milieu
Bescherming milieu
Jc Ichtwet
1954
(Si.B. 1994 no. 54),
a tt3en4
j
i•
)
1
1;
i
i
;
1
1
Dienst IUD
Ministerie van
Handel &Industrie
Dienst IUD Ministerie
van Handel & Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en
Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en
Industrie
2003
Zaad, voortplantings-materialen,
teelaarde en andere onbewerkte
grond.
05.11; 06.02
Hoofdstukken 5,6,7,8,10,12 en 25
Motorfietsen en bromfietsen ouder
dan drie jaar
Hoofdstuk 87
No.74
-12Bescherming
gezondheid van
personen en planten
Bescherming milieu
Plantenb sschermin
gswet 19 56, artt. 3,
4 lid 3 e i 5
•;•,*
tiff
N
%____
"^
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en
Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en
Industrie
- 1^ -
2003
No. 74
55/OER
HS-code
Beschrij ving van het
goed
Grondslag
Bijzondere
maatregel (artikei 2 nationale
lid 2 Wet
regeling of
Goederenverkeer)
besluit
' •»*> ' *l n\
Gereguleerde goederen (certificerine of registratie)
' ^ TV
Orgaan waar het
certificaat dient te
worden aangevraagd
of waar registratie
dient plaats te vinden
[certificering] /
[registratie] bij
Ministerie van
Volksgezond-heid
micro-organismen (bacterien, gist en
schimmels)
21. 02; 30.02
Bescherming
volksgezondheid
afvalstoffen (met uitzondering van
chemische of radioactieve
afvalstoffen)
Hoofdstuk 23
Bescherming milieu
alle chlorofluorcarbons (CFC's)
bevattende apparaten
29.03
Bescherming milieu
Planten, plantedelen en het
pakmateriaal daarvan
6,7,8,10,12 en 25
Plastiek 39
Papier 48
Jute
53
.Zakken 63. 05
Plantenbescher
Bescherming
1
mingswet
gezondheid van
personen en planten il *^)56, artt 3,
4b, 6
Reeds gebruikte ledige zakken voor
baaltransport
63.05
Internationale
verdragen of
overeenkomsten
;
Bescherming
gezondheid van
personen en planten
Plantenbescher
mingswet
1956, art. 3, 4
lid 2
1987 Montreal
Protocol on
substances that
deplete the ozone
layer
Internationale
Plantenbeschermings
conventie 1951
[certificering] /
[registratie] bij
Ministerie van Arbeid
,Technologische
Ontwikkeling en Milieu
Certificering door land
van herkomst (m.u.v.
diepvriesfruit- en
groenten) en keuring
door Directeur LVV
Certificaat land van
herkomst dat goederen
voor verzending
afdoende zijn ontsmet
of gefumigeerd.
2003
No.74
-14-
UITVOER
HScode
Beschrijving van het
goed
Grondslag
maatregel (artikel
2 lid 2 Wet
Goederenverkeer)
Bijz ndere
wett ilijke
rege ing of
l
'\))-be
Internationale
verdragen of
overeenko msten
'«sS
slnil ,
Verboden goederen
Antiquiteiten
Hoofdstuk 17
Chemische wapens
Hoofdstuk 28 en 29
Goederen die in Suriname onwettig
zijn verkregen, verzameld,
vervaardigd, vervoerd of zouden
worden uitgevoerd
Bescherming
nationaal artistiek
historisch en
archeologisch bezit.
Bescherming
openbare veiligheid
Bescherming
openbare
zedelijkheid
>
Verdrag chemische
wapens, Parijs 1993
Orgaan waar
het certiflcaat
dient te
worden
aangevraagd
of waar
registratie
dient plaats te
vinden
No. 74
2003
UITtOER
HScode
Beschrijving van het
goed
V UU1 V* upvsiiu,
,.
explosieven, en munitie in de zin
van artikel 1 van de Vuurwapenwet
(G.B. 1930 no 73, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 1990 no 1)
Hoofdstuk 93
Geneeskrachtige kruiden en
planten
Hoofdstuk 12
Grondslag
maatregel (artikel,
2 lid 2 Wet
Goederenverkeer)
Bescherming
openbare veiligheid
Jijzondere
telijke
aing of
^estuurs>elsuit
Aiurwapen-wet
i.B. 1930 no.
jf 3, zoals
atstelijk
|ewijzigd bij
j.B. 1990 no. 1)
Internationale
verdragen of
overeenkomsten
Orgaanwaar het
certificaat dient te
worden
aangevraagd of
waar registratie
dient plaats te
vinden
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
'<m x
.-&W
2003
De verdovende middelen en
psychotropen stoffen bedoeld in
artikel 3 lid 1 van de Wet
Verdovende Middelen (S.B. 1998
no. 14)
Medicamenten (geneesmiddelen voor
mensen), sera.
Hoofdstuk 30
12.11: 13.02
Hoofdstuk 28,29,38,53.02
( Hennep Can. L.)
|
,
No. 74
- 16 Bescherming
We t
openbare orde en
Ver dbvende
internationale
MicIdelen (S.B.
rechtsorde
199 I no. 14)
, . _ ..
- • - - • - . . - - - --
em
.:./•„?'.* !, ..,;,
1
* -V, "*, ; ' —•
> •,
.
' ; '':
'•".,
Beschermde diersoorten (CITES app.
I) Hoofdstuk 1
In het wild levende diersoorten,
alsmede delen of produkten daarvan
incl. Eieren.
Hoofdstuk 1,2,3,4,5 en 96.01
Eieren, huiden, delen van huiden,
veren en andere lichaamsdelen van
beschermde diersoorten, al of niet
geprepareerd, zomede de daaruit
vervaardigde goederen
Hoofdstukken 4,5,41,42,43, 96.01
Onbewerkt hout, rondhout,
paalhout rond of bekapt,
bewerkt hout, houtprodukten en
bosbijprodukten
- Enkelvoudig
Verdrag inzake
verdovende
middelen, 30 maart
1 961, New York (
Protocol tot wijziging
van 25 maart 1972)
- Verdrag van de
Verenigde Naties
inzake psychotrope
stoffen, 21 februari
1971,Wenen.
- Verdrag van de
Verenigde Naties
tegen de sluikhandel
in verdovende
middelen en
psychotrope stoffen,
20 december 1988.
CITES
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
Bescherming leven
dieren
Jac twet 1954
(S. . 1994 no.
54; artt 1 en 2
Bescherming leven
dieren
Jaclitwet 1954
(SIi. 1994 no.
54) artt 3 en 4
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
Bescherming milieu
At ikelen 46 en
4< lid 1 Wet
B>!sbeheer
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
$
!
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
2003
Planten en dieren, onderdelen
daarvan voor commercieel gebruik
als geneesmiddelen, reukstoffen,
kleurstoffen, smaakstoffen,
bedrijfsrniddelen e.d. (in verband
met bioprospecting)
Hoofdstuk5,12,32en33
47-
No. 74
Dienst IUD
Ministerie van
Handel en Industrie
2003
No. 74
- 18 -
UITVOER
HScode
Beschrijving van het
goed
Grondslag
maatregel (artikel
2 lid 2 Wet
Goederenverkeer)
Bijz mdere
Hfjp,
T?
pkJ/of
«•*
bes aursbe! lit
Gereguleerde goederen
[alle andere goederen waarvan de
wet- of regelgeving van het land
van invoer registratie of keuring in
het land van uitvoer vereist.]
Bescherming
internationale
rechtsorde
.",.*>
Internationale
verdragen of
overeenkomsten
Orgaan waar
het certificaat
dient te
worden
aangevraagd
of waar
registratie
dient plaats te
vinden
.
No. 20
2006
STAATSBLAD
vande
REPUBLIEK SURINAME
STAATSBESLUIT van 2 februari 2006, houdende wijziging van
het Besluii Negatieve Lijst 2003 (S.B. 2003 no. 74).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEKSURINAME
Overwegende, dat - ter uitvoering van de artikelen 3 lid 3 en 8 van de
Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) - het nodig is het volgende
vast te stellen;
Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, de Staatsraad
gehoord, bekrachtigd het onderstaand staatsbesluit:
Artikel I
In de Negatieve Lijst welke deel uitmaakt van het Besluit Negatieve
Lijst 2003 (S.B. 2003 no. 74) worden de voigende wijzigingen
aangebracht:
No. 20
2006
2006
No. 20
C.
A.
HS-code
2903.0000
2844.0000
B.
In de lijst van goederen waarvan de invoer verboden is wordt
na "tweedehands personenauto's ouder dan acht. jaar"
opgenomen:
Beschrijving v/h
goed
Alle apparaten of
producten die
ozonafbre-kende
stoften bevatten en
alle ozonafbrekende stoffen, zoals
vervat in Annex A
en B van het
Montreal Protocol
Alle afVal-soorten
Grondslag
maatiegel
Bescherming
milieu
Bijzondere
nationaie
regeling
Intemationaie verdragen of overeenkomsten
i
Orgaan of
instantie
belast met
het verstrekken van het
certificaat
HScode
Beschrijving v/h goed
Grondslag
maatregel
Alle ozonafbrekende stoffen
en apparaten of producten
die ozonafbre-kende stoffen
bevatten (met uitzondering
van zowet alle apparaien of
producten die zowel ozonafbrekende stoffen bevatten
als alle ozonafbre-kende
stoffen, zoals vervat in
Annex A en B van het Montreal Protocol ).
Alle chemica-lien (m.u.v.
chemical ien op de FAO
Nega-tieve Lijst) inclusicf
methylbromide en
chemische en radioactieve
stoffen
Bescherming
milieu
Bijzondere
nationale
regeling
Internationale
verdragen of
overeenkomsten
>
Montreal
Protocol,
Beschermingmilieu
In de lijst van goederen waarvan de invoer verboden is wordt
aan de beschrijving "Chemicalien (FAO negatieve lijst)
38.08" toegevoegd: inclusief methylbromide.
In de iijst van goederen waarvan de invoer
vergimniugpHehtig is wordt na "motorfietsen en bronifietsen
ouder dan drie jaar" opgenomen:
D.
Orgaan of
instantie
belast met het
verstrekken
van het
certificaat
Montreal
Protocol
Bescherming
milieu
In de lijst van goederen waarvan de uitvoer
vergunningplichtig is wordt na "planten en dieren, onderdelen
daarvan voor commercieei gebruik als geneesmiddelen,
reukstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen, bedrijfsmiddelen e.d.
(in verband met bioprospecting) Hoofdstuk 5, 12, 32 en 33"
opgenomen:
No. 20
7204,1000
7204.2000
7204.3000
7204.4000
7204.5000
7404.0000
7406.0000
7503.0000
7504.0000
7602.0000
7603.0000
7802.0000
Resten en afva! van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot);
afval ingots van ijzer of staal
No. 20
2006
STAATSBESLUIT van 2 febraari 2006, houdende wijziging van
het Besluit Negatieve Lijst 2003 (S.B. 2003 no. 74),
NOTA VAN TOELICHTING
Resten en afval van koper; poeder en schilfers van koper
Resten en afval van nikkel
Poeder en schilfers van nikkel
Resten en afVa! van aluminium
Poeder en schilfers van alumiium
Resten en afval van lood
Poeuei eii schiifers van iood
/OLTt.jiUvO
7902.0000 Resten en afval van zink
7903.1000 Zinkstof
7903.9000 Poeder en schilfers
Artikel II
Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek
Suriname afgekondigd.
Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
van zijn bekendmaking.
De Minister belast met de zorg voor de handel en industrie
draagt zorg voor de uitvoering van dit staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de 2e februari 2006,
R. R.VENETIAAN
Uitgegeven te Paramaribo, de 20stc februari 20006
De Minister van Binnenlandse Zaken
M.S.H. HASSANKHAN
Gelet op ontwikkelingen die zich in de praktijk hebben voorgedaan is
het noodzakeiijk gebleken om het Besluit Negatieve Lijst 2003
(S.B. 2003 no. 74) aan te passen.
De voorgenomen wijzigingen hebben ondermeer betrekking op het
^verbieden van de invoer van alle apparaten of producten die
ozonafbrekende stoffen bevatten, zoals genoemd in Annex A en B van
het Montreal Protocol (bijv. mobiele en statische airco's (inclusief
auto airco's), spuitbussen, vries- en ijskasten) alsmede aile
afvalsoorten (zoals industrieel, chemisch, huishoudelijk en radio-actief
afval).
Voorts zullen een tweetal categorien goederen worden toegevoegd aan
de lijst van goederen waarvan de invoer gereguleerd is (certificering
of registratie vereist). Het gaat hier om (1) alle ozonafbrekende stoffen
en apparaten of producten die ozonafbrekende stoffen bevatten, met
uitzondering van alle apparaten of producten die ozonafbrekende
stoffen bevatten zoals vervat in Annex A en B van het Montreal
Protocol alsmede (2) alle chemicalien (m.u.v. chemicalien op de FAO
Negatieve Lijst) inclusief methylbromide en chemische en
radioactieve stoffen (zoals cyanide, natrium hydroxide, salpeterzuur,
\ aceton en indium).Onder ozonafbrekende stoffen wordt verstaan (1)
alle chloorfluorkoolstoffen (CFK's) en him mengsels, (2) alle
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) en hun mengsels; (3) alle
broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) en hun mengsels en (4) alle
Halonen en hun mengsels.
Met het voorgaande wordt voldaan aan verplichtingen die Suriname
middels internationale overeenkomsten is aangegaan.
2006
6
No. 20
Ook de uitvoer van diverse soorten "metaal-afval (metal-scrap)" wordt
vergunningplichtig gesteid. Het beleid is er namelijk op gericht zoveel
mogelijk de uitvoer te bevorderen van producten waarvan hier te lande
waarde is toegevoegd. In het kader van de bevorderirig van lokale
metaalverwerkingsindustrie is het nodig om de uitvoer van metaalafval vergunningplichtig te stellen.
Met het onderhavige staatsbesluit wordt beoogd het bovenstaande te
realiseren.
Paramaribo, 2 februari 2006,
R. R.VENETIAAN
^
J
,
c
2006
-2-
2006
No. 100
NOTA VAN TOELICHTING
ARTIKEL II
In de periode sedert de in werkingtreding van de Wet
Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) en het Besluit Negatieve
Lijst 2003 (S.B. 2003 no. 74, zoals gewijzigd bij S.B. 2006 no. 20)
is gebleken dat het Besluit Negatieve Lijst 2003 voor wat de
categorieen "tweedehandse bussen ouder dan tien jaar" en
"tweedehandse personenauto's ouder dan acht jaar" waarvan de
import verboden is, aanpassing behoeft.
1. Dit Staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek
Suriname afgekondigd.
2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
van zijn afkondiging.
3. De Minister van Handel en Industrue draagt zorg voor de
uitvoering van dit Staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de 25ste oktober 2006,
R. R. VENETIAAN
M.S.H. HASSANKHAN
No. 100
STAATSBESLUIT van 25 oktober 2006, houdende wijziging
van het Besluit Negatieve Lijst 2003 (S.B. 2003 no. 74, zoals
gewijzigd bij S.B. 2006 no. 20).
(1). voertuigen welke aantoonbaar langer dan twee jaar deel
uitmaken van de inboedel van remigranten die toelating tot
Suriname hebben aangevraagd c.q verkregen;
(2). voertuigen ouder dan vijfentwintig jaar, zgn. "collectors's
items".
Uitgegeven te Paramaribo, de 22ste november 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken,
-3-
•
)
Voor wat de tweedehandse bussen betreft is gebleken dat het
bestand aan particuliere bussen bestemd voor het openbaar
vervoer voornamelijk werd aangevuld middels import van
voertuigen die ouder zijn dan tien jaar. Deze voertuigen - welke
. goedkoper zijn dan nieuwe bussen - blijken in de praktijk nog
geruime tijd mee te kunnen. De mogelijkheid om oudere bussen te
importeren zal er toe bijdragen dat de tarieven van het bustransport
enigszins kunnen worden gedrukt.
Ten aanzien van de tweedehandse personenauto's is komen vast te
staan dat er bepaalde categorieen personenauto's - ouder dan acht
jaar - zijn, zoals onder andere voertuigen van remigranten en zgn.
"collectors items", waarvan de import mogelijk moet zijn.