Zoznam publikačnej činnosti zamestnancov a študentov UPJŠ v

Comments

Transcription

Zoznam publikačnej činnosti zamestnancov a študentov UPJŠ v
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zoznam publikačnej činnosti zamestnancov a študentov v roku 2011
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 3 )
AAA1 Česko-slovenské kontexty obchodního práva
Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 529 s., ISBN 9788073577070 (viaz.)
AAA2
Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi
Karel Pacák, Ivica Lazúrová, Michal Kršek, Mikuláš Pura, Luboslav Stárka, Sabina Šufliarska,
Hedviga Wagnerová, Jiří Widimský
Praha : Galen, 2011, 240 s., ISBN 9788072628193 (brož.)
AAA3
The structure of the real line
Lev Bukovský
Bazilej : Birkhäuser, Springer Basel AG, 2011, 538 s., ISBN 9783034800051 (viaz.)
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 21 )
AAB1 Biochemická terminológia
Mária Kožurková, Martin Putala
Košice : Equilibria, 2011, 147 s., ISBN 9788070978320 (brož.)
AAB2
Celiakia - choroba a základy výživy
Kvetoslava Rimárová, Emeše Majorová, Viera Lovayová
Košice : Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou - Nadácia UPJŠ - Nestlé
Slovensko, 2011, 154 s., ISBN 9788070979082 (brož.)
AAB3
Civilné delikty v rímskom práve
Blažena Antalová, Vladimír Vrana
Košice : UPJŠ, 2011, 126 s., ISBN 9788070978993 (brož.)
AAB4
Dejiny súkromného práva v Uhorsku
Erik Štenpien
Košice : UPJŠ, 2011, 142 s., ISBN 9788070978757 (brož.)
AAB5
Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 - 1945 : A Survey
Martin Pekár, Peter Borza, Ján Džujko, Soňa Gabzdilová-Olejníková, Marcela Gbúrová, Anna Jurová,
Tomáš Koziak, Milan Olejník, Ondrej Podolec, Zuzana Tokárová
Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011, 195 s., ISBN 9788055504421 (brož.)
AAB6
Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci
Miroslav Štrkolec, Anna Románová, Michal Karabinoš, Michal Kočiš, Martina Chmurová, Tomáš
Bačo
Košice : UPJŠ, 2011, 204 s., ISBN 9788070978979 (brož.)
AAB7
Lichens and heavy metals: toxicity and tolerance
Martin Bačkor
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 130 s., ISBN 9788070978535 (brož.)
AAB8
Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana
Ján Mazák, Martina Jánošíková
Bratislava : IURA EDITION, 2011, 306 s., ISBN 9788080784164 (brož.)
AAB9
Mikrovyučovanie v pregraduálnej príprave učiteľov
Ján Bajtoš, Renáta Orosová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 86 s., ISBN 9788070979143 (brož.)
AAB10 Niektoré aktuálne otázky neinvazívnej kardiológie III.
Štefan Kujaník
Košice : Knihy Hanzluvka, 2011, 191 s., ISBN 9788089546008 (brož.)
AAB11 Philosophy of the History of Philosophy
Vladimír Leško
Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011, 408 s., ISBN 9788070978726 (brož.)
AAB12 Poranenia orgánov brušnej dutiny
Miroslav Kitka, Michal Čierny, Štefan Durdík, Leopold Pleva
Košice : Zbierka Jána Bauera, 2011, 93 s., ISBN 9788089082353 (brož.)
AAB13 Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa
Gabriela Kravčáková, Jana Lukáčová, Taťjana Búgelová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 328 s., ISBN 9788070979273 (e-book)
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Praca-a-kariera-vysokoskolskeho-ucitela.pdf
AAB14 Profesijná zodpovednosť
Kristián Csach, Tomáš Doležal, Ján Husár, Jozef Suchoža, Ľubica Gregová Širicová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 528 s., ISBN 9788070978917 (viaz.)
AAB15 Samospráva obce - obecné zriadenie na Slovensku
Jozef Sotolář
Košice : SOTAC, 2011, 317 s., ISBN 9788089446230 (brož.)
AAB16 Sociálne postavenie osôb so zdravotným znevýhodnením. Vývoj právnej úpravy
Mária Sedláková
Košice : Vienala, 2011, 70 s. [3 AH]., ISBN 9788081260384 (brož.)
AAB17 Využitie uhlíkových nanotrubičiek v produkcii a uskladnení vodíka
Renáta Oriňáková, Andrej Oriňák
Košice : UPJŠ, 2011, 140 s., ISBN 9788070979099 (brož.)
AAB18 Vývin a inervácia týmusu (týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie)
František Dorko, Ivan Varga
Bratislava : Asklepios, 2011, 136 s., ISBN 9788071671565 (viaz.)
AAB19 Vývinové aspekty sebakontroly
Beáta Ráczová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 110 s., ISBN 9788070979242 (viaz.)
AAB20 Záťaž laických rodinných opatrovateľov a syndróm vyhorenia
Anna Bérešová, Zita Baníková
Košice : Equilibria s.r.o., 2011, 98 s., ISBN 9788081430008 (brož.)
AAB21 Zážitková pedagogika vo výchovnom pôsobení triedneho učiteľa
Renáta Orosová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 128 s., ISBN 9788070979204 (viaz.)
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavateľstvách ( 2 )
ABB1 Kant a modely filozofie vedy v 20. storočí
Eugen Andreanský
Návraty ku Kantovi, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN 9788055504575,
S. 155-209 [3,2 AH]
ABB2
Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém
etiky a morálky II
Silvia Binderová, Eva Bolfíková
Sociálne a politické analýzy, ISSN 1337-5555, Roč. 5, č. 1 (2011), s. 57-118 [3 AH]
http://sapa.ff.upjs.sk
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 10 )
ABC1 Breast Cancer and Current Therapeutic Approaches: From Radiation to Photodynamic Therapy
Peter Ferenc, Peter Solár, Jaromír Mikeš, Ján Kovaľ, Peter Fedoročko
Breast cancer - current and alternative therapeutic modalities, Rijeka : InTech, 2011, ISBN
9789533077765, S. 63-88
ABC2
Drugs and hypoglycemia
Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová
Hypoglycemia - causes and occurrences [elektronický zdroj], Rijeka : InTech, 2011, ISBN
9789533076577, S. 131-149 [1 AH]
http://www.intechopen.com/articles/show/title/drugs-and-hypoglycemia
ABC3
Changes in the management of treatment in acute pancreatitis patients
Juraj Bober, Jana Kaťuchová, Jozef Radoňák
Acute pancreatitis [elektronický zdroj], Rijeka : InTech, 2011, ISBN 9789533079844, S. 235-258
http://www.intechopen.com/books/show/title/acute-pancreatitis
ABC4
Intravenous Immunoglobulin Therapy in Primary Vasculitides
Norbert Lukán
Advances in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis, Rijeka : InTech, 2011, ISBN 9789533077864,
S. 149-166 [1 AH]
ABC5
Lipid and lipoprotein abnormalities in chronic renal insufficiency : review
Oliver Rácz, Rudolf Gaško, Eleonóra Klímová
Progress in hemodialysis - from emergent biotechnology to clinical practice, Rijeka : InTech, 2011, S.
349-364 [1AH]
http://www.intechopen.com/books/show/title/progress-in-hemodialysis-from-emergent-biotechnologyto-clinical-practice
ABC6
Polycystic Ovary Syndrome
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Amenorrhea [elektronický zdroj], S. 45-64, ISBN 9789533079882, Rijeka : InTech, 2011
http://www.intechopen.com/books/show/title/amenorrhea
ABC7
Quasi-Particle Spectra on Substrate and Embedded Graphene Monolayers
Alexander Feher, E.S. Syrkin, Sergey Feodosyev, I.A. Gospodarev, Kirill Kravchenko
Physics and Applications of Graphene – Theory, Rijeka : InTech, 2011, ISBN 9789533071527, S. 93112
ABC8
Targeting HER2 with photodynamic therapy
Ján Kovaľ, Peter Solár, Jaromír Mikeš, Rastislav Jendželovský, Peter Fedoročko
Her2 and cancer: Mechanism, testing and targeted therapy., New York : Nova Science Publishers,
2011, ISBN 9781611226508, S. 1-46
ABC9
The Features of Low Frequency Atomic Vibrations and Propagation of Acoustic Waves in
Heterogeneous Systems
Alexander Feher, E.S. Syrkin, S.B. Fedosjev, I.A. Gospodarev, E.V. Manželij, Alexander Kotlar, Kirill
Kravchenko
Waves in Fluids and Solids, Rieka : InTech, 2011, ISBN 9789533072852, S. 103-126
ABC10 The Magyar minority in Slovakia before and after the Second World War
Štefan Šutaj
Slovakia in history, Cambridge : Cambridge University Press, 2011, ISBN 9780521802536, S. 269-283
[1,5 AH]
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ( 12 )
ABD1 Administratívnoprávna zodpovednosť so zameraním na ekologickú ujmu a environmentálnu škodu v
legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie a jej dopad na právny poriadok SR
Róbert Gyuri
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 90-111 [1 AH]
ABD2
American Dream
Martina Martausová
Myths and Manipulation in Political Discourse, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979112, S. 46-71 [1 AH]
ABD3
American Wartime Rhetoric
Jaroslav Marcin
Myths and Manipulation in Political Discourse, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979112, S. 24-45 [1 AH]
ABD4
Cut Down the Tall Trees: Little Words, Huge Impact
Eduard Sotak
Myths and Manipulation in Political Discourse, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979112, S. 92-110 [1 AH]
ABD5
Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky (vybrané problémy)
Alena Krunková
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 7-29 [1 AH]
ABD6
Lillian Hellman: The playwright as the agent (of a social change)
Viktória Marcinová
Myths and Manipulation in Political Discourse, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979112, S. 2-23 [1 AH]
ABD7
Odraz dlhovej krízy v recentnej legislatíve Európskej únie a Slovenskej republiky
Peter Molitoris
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 112-132 [1 AH]
ABD8
Perspektívy rozpočtovej politiky SR v nadväznosti na vývoj európskych financií - vybrané otázky
Jana Knežová
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 133-156 [1 AH]
ABD9
Postavenie a úlohy Európskeho ombudsmana, ako orgánu kreovaného Európskym parlamentom
Michal Jesenko
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 30-48 [1 AH]
ABD10 Postavenie zamestnanca optikou legislatívy Európskej únie
Vladimíra Žofčínová
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 68-89 [1 AH]
ABD11 Stone of Destiny and the Myth of Golden Age
Božena Velebná
Myths and Manipulation in Political Discourse, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979112, S. 70-91 [1 AH]
ABD12 Ukladanie povinností podľa Ústavy Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie
Igor Palúš
Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979174, S. 49-67 [1 AH]
ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 2 )
ACA1 Biomechanika ljudyny
Jozef Živčák, Andrej Jenča, Anna Eliášová
Užhorod : Prat "Vydavnyctvo Zakarpattja", 2011, 90 s., ISBN 9789663470580 (viaz.)
ACA2
Provedennja zanjať z chimiji v serednich ta vyščich navčaľnych zakladach
Volodymyr I. Starosta, V. M. Somov, Ž. O. Kormoš
Luck : Volynskyj nacionaľnyj universytet, 2011, 231 s., ISBN 9789666005789 (brož.)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 13 )
ACB1 Anatómia
Mária Miklošová
Košice : UPJŠ, 2011, 328 s., ISBN 9788070978764 (viaz.)
ACB2
Basics of nursing : texbook for medical and nursing students
Michaela Dingová, Martina Lepiešová, Adriana Rosenbergová, Anna Ovšonková, Mária Tabaková,
Mária Zamboriová, Martina Tomagová, Michaela Miertová
Martin : Comenius University in Bratislava Jessenius Faculty of Medicine in Martin, 2011, 283 s.,
ISBN 9788088866886 (brož.)
ACB3
Finančná situácia a výkonnosť v samospráve
Eva Mihaliková, Slavka Sedláková, Kristína Guzyová, Peter Čisárik
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 144 s., ISBN 9788070978986 (viaz.)
ACB4
Introduction to functional histology : textbook
Marián Adamkov, Soňa Bálentová, Ľudmila Bošeľová, Iveta Domoráková, Elena Fuseková, Eva
Mechírová, Eva Ochodnická, Štefan Polák, Július Rajčáni, Silvia Rybárová, Štefan Tóth, Ivan Varga
Turany : P + M Turany, 2011, 422 s., ISBN 9788089410125 (brož.)
ACB5
Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Ján Klučka
Bratislava : Iura Edition, 2011, 725 s., ISBN 9788080784140 (viaz.)
ACB6
Mikroskopické vláknité huby a mykotoxíny v potravinách a krmivách
Anna Laciaková, Eva Čonková, František Malíř, Vladimír Ostrý, Monika Pipová, Dionýz Máté, Elena
Piecková, Soňa Tkáčiková, Jana Výrostková
Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011, 298 s., ISBN
9788080772529 (viaz.)
ACB7
Selected topics from neurosurgery : texbook for physicians and students of General Medicine
Igor Šulla, Martina Pilátová, Vladimír Balik, Aurélia Kollová, Jarmila Szilasiová, Igor Šulla jr., Tatiana
Foltánová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 309 s., ISBN 9788070978832 (brož.)
ACB8
Sociálna práca : teoretické východiská a praktické kontexty
Eva Žiaková, Anton Fabian, Dušan Šlosár, Soňa Lovašová, Agnesa Kočišová, Mária Sedláková,
Katarína Šiňanská
Košice : Equilibria, 2011, 286 s., ISBN 9788070978702 (brož.)
ACB9
Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného
Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová
Košice : UPJŠ, 2011, 222 s., ISBN 9788070978801 (brož.)
ACB10 Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov : Low flow a minimal flow anestézia a
anestézia xenónom
Pavol Török, Milan Májek, Albert Hermely
Martin : Osveta, 2011, 144 s., ISBN 9788080633714 (brož.)
ACB11 Základy experimentálnych metód vo fyzike kondenzovaných látok
Martin Orendáč
Košice : UPJŠ, 2011, 196 s., ISBN 9788070978719 (brož.)
ACB12 Základy hygieny I.
Kvetoslava Rimárová, Viera Lovayová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 273 s., ISBN 9788070979068 (CD-ROM)
ACB13 Základy teórie konštitucionalizmu
Ladislav Orosz, Ján Svák, Boris Balog
Bratislava : EUROKÓDEX, 2011, 544 s., ISBN 9788089447541 (brož.)
ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 )
ACC1 Vlastnosti tuhých látok pri nízkych teplotách
Alexander Feher, Miloš Rotter
Fyzika nízkých teplot I. a II. část, Praha : matfyzpress, 2011, ISBN 9788073781682, S. 526-564
ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
ACD1 Determinanty zdravia alebo čo ovplyvňuje zdravie ľudí
Ivan Rovný, Peter Juriš, Martin Starzyk
Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I, Bratislava : INTERPHARM Slovakia, a.s. Bratislava,
2011, ISBN 9788089057337, S. 179-232
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ( 227 )
ADC1 (E)-2-Benzylidenecyclanones : Part VI. Solvent effect on the UV and fluorescence properties of some
chalcones and their cyclic analogues. Interaction of 4-dimenthylaminochalcones with bovine and
human serum albumin : a UV-vis study
Krisztina Fodor, Vladimíra Tomečková, Tamás Köszegi, Ivan Kron, Pál Perjési
Monatshefte für Chemie, ISSN 0026-9247, Vol. 142, no. 5 (2011), s. 463-468
ADC2
A dispersive liquid-liquid microextraction for determination of boron in water after ultrasound-assisted
conversion to tetrafluoroborate
Lenka Rusnáková, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh, Jana Šandrejová
Talanta, ISSN 0039-9140, Vol. 85, no. 1 (2011), s. 541-545
ADC3
A facile synthesis of D-ribo-C20-phytosphingosine and its C2 epimer from D-ribose
Miroslava Martinková, Jozef Gonda, Kvetoslava Pomikalová, Jozef Kožíšek, Juraj Kuchár
Carbohydrate Research, ISSN 0008-6215, Vol. 346, no. 13 (2011), s. 1728-1738
ADC4
Amino acids binding to Zn2+-cyclen molecular receptor in aqueous solution
Zuzana Vargová, Eva Balentová, Martin Walko, Lili Arabuli, Petr Hermann, Ivan Lukeš
Journal of Molecular Recognition, ISSN 0952-3499, Vol. 24, no. 2 (2011), s. 295-302
ADC5
Analysis of shower particle pseudorapidity spectra in interactions of relativistic Au and Pb ions with
emulsion nuclei
B.Z. Belashev, M.K. Suleymanov, Stanislav Vokál, Janka Vrláková, M. Ajaz, Ali Zaman, K.H. Khan,
Z. Wazir
Chinese Physics C, ISSN 1674-1137, vol. 35, no. 12 (2011), s. 1095-1099
ADC6
Analysis of the low temperature magnetic contributions to the specific heat of (NdxY1x)2/3CA1/3MnO3 (x=0, 0.1)
Alexander Feher, S.N. Dolya, Elena Fertman, Marcela Kajňaková, Denis Sheptyakov, V. Desnenko,
Josef Šebek, Eva Šantavá
Journal of Low Temperature Physics, ISSN 0022-2291, Vol. 162 (2011), s. 529-535
ADC7
Anatomical study of blood supply to the spinal cord in the rabbit
Dávid Maženský, Jozef Radoňák, Ján Danko, Eva Petrovová, Mária Frankovičová
Spinal Cord, ISSN 1362-4393, Vol. 49, no. 4 (2011), s. 525-528
ADC8
An efficient implementation of the equilibrium algorithm for housing markets with duplicate houses
Katarína Cechlárová, Eva Jelínková
Information Processing Letters, ISSN 0020-0190, Vol. 111, no. 13 (2011), s. 667-670
ADC9
Anomalous effect in the domain-wall dynamics in magnetic microwires
Rastislav Varga, German Infante, Kornel Richter, Manuel Vazquez
Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, ISSN 1862-6300, Vol. 208, no. 3 (2011),
s. 509-514
ADC10 A novel, environmentally friendly dispersive liquid–liquid microextraction procedure for the
determination of copper
Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh, Lívia Kocúrová, Lajos Nagy, Yaroslav R. Bazeľ
Microchemical Journal, ISSN 0026-265X, Vol. 99, no. 1 (2011), s. 40-45
ADC11 A novel, environmentally friendly procedure for copper extraction using dimethylindodicarbocyanine
dye and subsequent graphite furnace atomic absorption spectrometric detection
Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh, József Posta, Yaroslav R. Bazeľ, Alexander
Hudák, Veronika Jalčoviková, Lívia Kocúrová
Analytical Methods, ISSN 1759-9660, Vol. 3, no. 10 (2011), s. 2412-2415
ADC12 A novel method for the detection of liver damage using fluorescence of hepatic mitochondria in a rat
model following ischaemia/reperfusion injury of the small intestine
Vladimíra Tomečková, Miroslava Štefanišinová, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Eliška Kriššáková,
Marián Tomečko, Štefan Tóth jr., Tímea Pekárová, Mária Mareková
Spectroscopy-an International Journal, ISSN 0712-4813, Vol. 26, no. 4-5 (2011), s. 237-243
ADC13 A novel non-extractive sequential injection procedure for determination of cadmium
Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Hana Sklenářová, Petr Solich, Ioseph S. Balogh, Ferenc Billes
Analytical Letters, ISSN 0003-2719, Vol. 44, no. 1-3 (2011), s. 431-445
ADC14 A potential anticancer agent: 5-chloro-7-iodo-8-hydroxyquinolinium dichlorido(5-chloro-7iodoquinolin-8-olato-κ2N,O)-palladium(II) dihydrate
Peter Vranec, Ivan Potočňák
Acta Crystallographica section E-Structure Reports Online, ISSN 1600-5368, Vol. 67, no. 6 (2011), s.
m1508-m1509
ADC15 Application of a bisindocarbocyanine reagent for dispersive liquid-liquid microextraction of silver with
subsequent spectrophotometric determination
Lívia Kocúrová, Ioseph S. Balogh, Lajos Nagy, Ferenc Billes, András Simon, Vasiľ Andruch
Microchemical Journal, ISSN 0026-265X, Vol. 99, no. 2 (2011), s. 514-522
ADC16 A prospective study of the standardized diagnostic evaluation of syncope
Peter Mitro, Peter Kirsch, Gabriel Valočik, Pavol Murín
Europace, ISSN 1099-5129, Vol. 13, no. 4 (2011), s. 566-571
ADC17 A short stereoselective synthesis of the protected uraci 3`-epi-polyoxin C
Jozef Gonda, Miroslava Martinková, Andrea Baur
Tetrahedron-Asymmetry, ISSN 0957-4166, Vol. 22, no. 2 (2011), s. 207-214
ADC18 Aspects of self differ among physically active and inactive younths
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, Vol. 56, no. 3 (2011), s. 311-318
ADC19 Association between polymorphisms of XRCC1, p53 and MDR1 genes, the expression of their protein
products and prognostic significance in human breast cancer
Silvia Rybárová, Janka Vecanová, Ingrid Hodorová, Jozef Mihalik, Martina Čižmáriková, Ján Mojžiš,
Peter Solár, Marián Benický, Marián Adamkov, Ladislav Mirossay
Medical Science Monitor, ISSN 1234-1010, Vol. 17, no. 12 (2011), s. BR354-363
ADC20 A survey of the outcome of prophylaxis, on-demand or combined treatment in 20-35 year old men with
severe haemophilia in four European countries
D. Noone, B. O'Mahony, Lucia Príhodová
Haemophilia, ISSN 1351-8216, Vol. 17, no. 5 (2011), s. e842-e843
ADC21 Avoidance behaviour and anxiety in rats irradiated with a sublethal dose of gamma-rays
Lenka Tomášová, Beňadik Šmajda, Martin Bona
Acta Biologica Hungarica, ISSN 0236-5383, Vol. 62, no. 4 (2011), s. 341-348
ADC22 Centipede (Chilopoda) Diversity in Forest Habitats of Ojców National Park
Malgorzata Leśniewska, Andrej Mock, Grzegorz Kania
Polish Journal of Environmental Studies, ISSN 1230-1485, Vol. 20, no. 3 (2011), s. 581-590
ADC23 Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions
at √sNN=2.76TeV
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, Vol. 106, no. 3 (2011), art.no. 032301
ADC24 Clinical history in the diagnosis of the cardiac syncope - the predictive scoring system
Peter Mitro, Peter Kirsch, Gabriel Valočik, Pavol Murín
Pace - Pacing and Clinical Electrophysiology, ISSN 0147-8389, Vol. 34, no. 11 (2011), s. 1480-1485
ADC25 Clinically silent adrenal adenomas : their relation to the metabolic syndrome and GNB3 C825T gene
polymorphism
Ivica Lazúrová, Daniela Spišáková, Hedviga Wagnerová, Viera Habalová, Ingrid Dravecká, Darina
Petrášová, Ivica Drahovská, Lýdia Pundová
Wiener klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, Vol. 123, no. 19-20 (2011), s. 618-622
ADC26 Comparison of methyl jasmonate and cadmium effect on selected physiological parameters in
scenedesmus quadricauda (CHLOROPHYTA, CHLOROPHYCEAE)
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, František Štork, Josef Hedbavny, Martin Bačkor
Journal of Phycology, ISSN 0022-3646, Vol. 47, no. 5 (2011), s. 1044-1049
ADC27 Copper tolerance in the macrolichens Cladonia furcata and Cladina arbuscula subsp. mitis is
constitutive rather than inducible
Martin Bačkor, Evelin Ramóna Péli, Ivana Slepáková
Chemosphere, ISSN 0045-6535, Vol. 85, no. 1 (2011), s. 106-113
ADC28 Copper Uptake, Physiology and Cytogenetic Characteristics in Three Matricaria chamomilla Cultivars
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, Josef Hedbavny, Pavol Mártonfi, František Štork, Lenka Mártonfiová
Water Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, Vol. 218, no. 1-4 (2011), s. 681-691
ADC29 Crystal structure of two aromatic zinc(II) carboxylates: [Zn(4-Chlorosalicylato)2(H2O)4]
·2theophylline·(H2O)2 and unique [Zn(5-Chlorosalicylato)2(isonicotinamide)2(H2O)]
Zuzana Bujdošová, Katarína Györyová, Aleš Růžička, Milan Melník, Marian Koman
Journal of Chemical Crystallography, ISSN 1074-1542, Vol. 41, no. 7 (2011), s. 1077-1084
ADC30 CTLA4 exon1 A49G polymorphism in Slovak patients with rheumatoid arthritis and Hashimoto
thyroiditis - results and the review of the literature
Karim Benhatchi, Ivana Jochmanová, Viera Habalová, Hedviga Wagnerová, Ivica Lazúrová
Clinical Rheumatology, ISSN 0770-3198, Vol. 30, no. 10 (2011), s. 1319-1324
ADC31 Cytotoxic 3,6-bis((imidazolidinone)imino)acridines: Synthesis, DNA binding and molecular modeling
Ladislav Janovec, Mária Kožurková, Danica Sabolová, Ján Ungvarský, Helena Paulíková, Jana
Plšíková, Zuzana Vantová, Ján Imrich
Bioorganic & Medicinal Chemistry, ISSN 0968-0896, Vol. 19, no. 5 (2011), s. 1790-1801
ADC32 Degree of urbanization and gender differences in substance use among Slovak adolescents
Lukáš Pitel, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. Dijk van, Sijmen A. Reijneveld
International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, Vol. 56, no. 6 (2011), s. 645-651
ADC33 Dehydration status of ABA-treated and cold-acclimated Hypericum perforatum L. shoot tips subjected
to cryopreservation
Katarína Bruňáková, Jiří Zámečník, Martina Urbanová, Eva Čellárová
Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, vol. 525 (2011), s. 62-70
ADC34 Der Beitrag der Bindanalyse für di Differenzialdiagnose der fokalen Nierenparenchymveränderungen
Jan Tuma, Božena Nováková, H. R. Schwarzenbach, K. P. Jungius, Alois Hollerweger, František
Záťura, Milan Kuchta, Christoph F. Dietrich
Ultraschall in der Medizin, ISSN 0172-4614, Vol. 32, no. 3 (2011), s. 286-292
ADC35 Design and Application of a Triiodide-Selective Membrane Electrode
Zholt Kormosh, T.I. Savchuk, Svitlana Korolchuk, Yaroslav R. Bazeľ
Electroanalysis, ISSN 1040-0397, Vol. 23, no. 9 (2011), s. 2144-2147
ADC36 Design and synthesis of bimetallic electrocatalyst with multilayered Pt-skin surfaces
Chao Wang, Miaofang Chi, Dongguo Li, Dušan S. Strmčnik, Dennis Vliet van der, Guofeng Wang,
Vladimír Komanický, Kee-Chul Chang, Arvydas P. Paulikas, Dušan V. Tripkovic, John Pearson,
Karren L. More, Nenad M. Marković, Vojislav, R. Stamenkovic
Journal of the American Chemical Society, ISSN 0002-7863, Vol. 133, no. 36 (2011), s. 14396-14403
ADC37 Detection of maduramycin residues in the tissues of chickens and pheasants by the screening test for
antibiotic residues (STAR)
Ivona Kožárová, Ján Mačanga, Mária Goldová, Peter Major, Soňa Tkáčiková
Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment,
ISSN 1944-0049, Vol. 28, no. 5 (2011), s. 608-618
ADC38 Differentially expressed genes associated with cisplatin resistance in human ovarian adenocarcinoma
cell line A2780
Peter Solár, Arthur Sytkowski
Cancer Letters, ISSN 0304-3835, vol. 309, no. 1 (2011), s. 11-18
ADC39 Different ischemic preconditioning regimens affecting preservation injury of intestines
Ján Varga, Štefan Tóth, Pavel Staško, Martin Bujdoš, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Mikuláš
Pomfy
European Surgical Research, ISSN 0014-312X, Vol. 46, no. 4 (2011), s. 207-213
ADC40 Does social support mediate or moderate socioeconomic differences in self-rated health among
adolescents?
Ferdinand Salonna, Andrea Madarasová Gecková, Ivan Žežula, Mária Bačíková, Johan W. Groothoff,
Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, (2011), s. [1-9]
ADC41 Effect of aluminium on nitrogen assimilation in roots of Lotus japonicus
Peter Paľove-Balang, Igor Mistrík
Plant Biosystems, ISSN 1126-3504, Vol. 145, no. 3 (2011), s. 527-531
ADC42 Effect of lifetime low dose exposure to heavy metals on selected serum proteins of Wistar rats during
three subsequent generations
Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Eva Lovásová, František Ništiar
Ecotoxicology and Environmental Safety, ISSN 0147-6513, Vol. 74, no. 6 (2011), s. 1747-1755
ADC43 Effect of NAT2 gene polymorphism on bladder cancer risk in Slovak population
Lucia Klimčáková, Viera Habalová, Monika Sivoňová, Vincent Nagy, Ján Šalagovič, Jozef Židzik
Molecular Biology Reports, ISSN 0301-4851, Vol. 38, no. 2 (2011), s. 1287-1293
ADC44 Effect of on-site interaction on the magnetic properties of an exactly solvable spin-electron system
Lucia Gálisová, Jozef Strečka, Akinori Tanaka, Taras Verkholyak
Journal of Physics: Condensed Matter, ISSN 0953-8984, Vol. 23, no. 17 (2011), art.no. 175602
ADC45 Effect of pesticide bendiocarbamate on distribution of acetylcholine-and butyrylcholine-positive nerves
in rabit's thymus
František Dorko, Ján Danko, Slávka Flešárová, Erich Boroš, Anna Sobeková
European Journal of Histochemistry, ISSN 1121-760X, Vol. 55, no. 3 (2011), s. 206-209
ADC46 Effect of sulphonylurea treatment on glycaemic control is related to TCF7L2 genotype in patients with
type 2 diabetes
Zbynek Schroner, Martin Javorský, Ružena Tkáčová, Lucia Klimčáková, Martina Dobríková, Viera
Habalová, Miriam Kozárová, Jozef Židzik, M. Rudiková, Ivan Tkáč
Diabetes, Obesity & Metabolism, ISSN 1462-8902, Vol. 13, no. 1 (2011), s. 89-91
ADC47 Effects of a probiotic in combination with prebiotics on intestinal lactobacilli and coliforms and
activities of bacterial enzymes in 1,2-dimethylhydrazine exposed rats
Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Emília Hijová, Anna Chmelárová, Gabriela Mojžišová, Izabela
Bertková, Judita Koprovičová, Mikuláš Pomfy, Viera Strompfová, Mária Molokáčová
Czech Journal of Animal Science, ISSN 1212-1819, Vol. 56, no. 3 (2011), s. 99-106
ADC48 Effects of humic acids in vitro
Janka Vašková, Beáta Veliká, Martina Pilátová, Ivan Kron, Ladislav Vaško
In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, ISSN 1071-2690, Vol. 47, no. 5-6 (2011), s. 376382
ADC49 Effects of Li(+), K(+), and Ba(2+) Cations on the ORR at Model and High Surface Area Pt and Au
Surfaces in Alkaline Solutions
Dušan S. Strmčnik, Dennis Vliet van der, K.C. Chang, Vladimír Komanický, K. Kodama, Hoydoo
You, Vojislav, R. Stamenkovic, Nenad M. Marković
Journal of Physical Chemistry Letters, ISSN 1948-7185, Vol. 2, no. 21 (2011), s. 2733-2736
ADC50 Electrodeposition of composite Ni-B coatings in a stirred heterogeneous system
Renáta Oriňáková, Katarína Rošáková, Andrej Oriňák, Miriam Kupková, Jean Nicolas Audinot, HenriNoel Migeon, Jan T. Andersson, Karol Kovaľ
Journal of Solid State Electrochemistry, ISSN 1432-8488, Vol. 15, no. 6 (2011), s. 1159-1168
ADC51 Electrochemical and TOF-SIMS investigations of PPy/PEG-modified LiFePO4 composite electrodes
for Li-ion batteries
Andrea Fedorková, Renáta Oriňáková, Andrej Oriňák, Andreas Heile, Hans-Dieter Wiemhöfer,
Heinrich Frank Arlinghaus
Solid State Sciences, ISSN 1293-2558, Vol. 13, no. 5 (2011), s. 824-830
ADC52 Element determination in environmental samples using Z-GFAAS with variable megnetic field
Viera Vojteková, Ján Vojtek, Juraj Bakoš
Environmental Chemistry Letters, ISSN 1610-3653, Vol. 9, no. 2 (2011), s. 285-291
ADC53 Enantioseparation of novel amino analogs of indole phytoalexins on macrocyclic glycopeptide-based
chiral stationary phase
Taťána Gondová, Ján Petrovaj, Peter Kutschy, Zuzana Čurillová, Aneta Salayová, Martin Fabián,
Daniel W. Armstrong
Chromatographia, ISSN 0009-5893, Vol. 74, no. 11 (2011), s. 751-757
ADC54 Endopolyploidy in Trifolium pratense L.
Valéria Kocová, Pavol Mártonfi
Caryologia, ISSN 0008-7114, Vol. 64, no. 4 (2011), s. 419-426
ADC55 End-stage renal disease in Slovak children : epidemiology from a European perspective
Gabriel Koľvek, Sijmen A. Reijneveld, Ľudmila Podracká, Jaroslav Rosenberger, Iveta Nagyová, Roy
E. Stewart, Jitse P. Dijk van
European Journal of Pediatrics, ISSN 0340-6199, Vol. 170, no. 11 (2011), s. 1445-1451
ADC56 Enhanced Antiproliferative and Apoptotic Response of HT-29 Adenocarcinoma Cells to Combination
of Photoactivated Hypericin and Farnesyltransferase Inhibitor Manumycin A
Veronika Sačková, Lucia Kuliková , Martin Kello, Ivana Uhrinová, Peter Fedoročko
International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1661-6596, Vol. 12, no. 12 (2011), s. 8388-8405
ADC57 ER-alpha agonist induces conversion of fibroblasts into myofibroblasts, while ER-beta agonist
increases ECM production and wound tensile strenght of healing skin wounds in ovariectomised rats
Martin Novotný, Tomáš Vasilenko, Lenka Varinská, Karel, Smetana jr., Pavol Szabó, Marek Šarišský,
Barbora Dvořánková, Ján Mojžiš, Nikita Bobrov, Silvia Toporcerová, František Sabol, Bryan J.O.
Matthews, Peter Gál
Experimental Dermatology, ISSN 0906-6705, Vol. 20, no. 9 (2011), s. 703-708
ADC58 Evolution of the differential transverse momentum correlation function with centrality in Au + Au
collisions at √ sNN = 200 GeV
G. Agakishiev, Stanislav Vokál
Physics Letters B, ISSN 0370-2693, Vol. 704, no. 5 (2011), s. 467-473
ADC59 Experimental investigation of the asymmetric charge exchange reaction in the Ar+ - Ni system in the
afterglow of a pulsed glow discharge
Ihor Korolov, Gregor Bánó, Zoltan Donkó
Spectrochimica Acta part B-Atomic Spectroscopy, ISSN 0584-8547, Vol. 66, no. 9-10 (2011), s. 706711
ADC60 Experimental studies of di-jet survival and surface emission bias in Au + Au collisions via angular
correlations with respect to back-to-back leading hadrons
H. Agakishiev, Stanislav Vokál
Physical Review C, ISSN 0556-2813, Vol. 83, no. 6 (2011), art.no. 061901
ADC61 Experimental study of the asymmetric charge transfer reaction between Ar+ ions and Fe atoms
Ihor Korolov, Gregor Bánó, Zoltan Donkó, Aranka Derzsi, Peter Hartmann
Journal of Chemical Physics, ISSN 0021-9606, Vol. 134, no. 6 (2011), art.no. 064308
ADC62 Experiments on the study of deuteron-proton interaction at internal target at Nuclotron
S.M. Piyadin, Jurij Vitalevič Gurchin, P.K. Kurilkin, A.A. Terekhin, Viktor Viktorovič Glagolev, A.Ju.
Isupov, K. Itoh, Marián Janek, Ju.T. Karachuk, T. Kawabata, A.N. Khrenov, A.S. Kiselev, V.A. Kizka,
V.A. Krasnov, A.K. Kurilkin, Vladimir Ladygin, Nadežda Borisovna Ladygina, Alexej Nikolajevič
Livanov, Y. Maeda, A.I. Malakhov, Gabriela Martinská, E.B. Plekhanov, S.G. Reznikov, S.
Sakaguchi, H. Sakai, Y. Sasamoto, K. Sekiguchi, A.K. Semenov, M.A. Shikhalev, K. Suda, A.E.
Tumanov, T. Uesaka, T.A. Vasiliev, H. Witala
International Journal of Modern Physics A, ISSN 0217-751X, Vol. 26, no. 3-4 (2011), s. 683-685
ADC63 Exponentially many perfect matchings in cubic graphs
Louis Esperet, František Kardoš, Andrew King, Daniel Kráľ, S. Norine
Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708, Vol. 227, no. 4 (2011), s. 1646-1664
ADC64 Extraction separation, preconcentration, spectrophotometric and atomic absorption determination of
gold as an ion associate with 2-[2-(4-methoxyphenylamino)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium
chloride
Rastislav Serbin, Yaroslav R. Bazeľ, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh
Journal of Analytical Chemistry, ISSN 1061-9348, vol. 66, no. 9 (2011), s. 800-806
ADC65 Facial non-repetitive edge-colouring of plane graphs
Frédéric Havet, Stanislav Jendroľ, Roman Soták, Erika Škrabuľáková
Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, Vol. 66, no. 1 (2011), s. 38-48
ADC66 Factors associated with self-rated health after kidney transplantation: a prospective study
Mária Majerníková, Lucia Príhodová, Jaroslav Rosenberger, Iveta Nagyová, Róbert Roland, Jitse P.
Dijk van, Johan W. Groothoff
American Journal of Nephrology, ISSN 0250-8095, Vol. 33, no. 4 (2011), s. 364-369
ADC67 Field-induced gap in a quantum spin-1/2 chain in a strong magnetic field
S.A. Zvyagin, Erik Čižmár, Mikhaylo Ozerov, Jochen Wosnitza, R. Feyerherm, S.R. Manmana, F.
Mila
Physical Review B, ISSN 1098-0121, Vol. 83, no. 9 (2011), art.no. 060409
ADC68 Field theory approach in kinetic reaction: role of random sources and sinks
Michal Hnatič, Juha Honkonen, Tomáš Lučivjanský
Theoretical and Mathematical Physics, ISSN 0040-5779, Vol. 169, no. 1 (2011), s. 1489-1498
ADC69 Fluorescence properties of paracetamol during interactions with mitochondria
Vladimíra Tomečková, Alena Gajová, Beáta Veliká, Zuzana Šteffeková, Lucia Lichardusová
Spectroscopy Letters, ISSN 0038-7010, Vol. 44, no. 2 (2011), s. 122-127
ADC70 Fractional colorings of cubic graphs with large girth
František Kardoš, Daniel Kráľ, Jan Volec
SIAM Journal on Discrete Mathematics, ISSN 0895-4801, Vol. 25, no. 3 (2011), s. 1454-1476
ADC71 Genes of intestinal Escherichia coli and their relation to the inflammatory activity in patients with
ulcerative colitis and Crohn's disease
Laura Gombošová, Ivica Lazúrová, Mária Zakuciová, Katarína Čurová, Marta Kmeťová, Darina
Petrášová, Leonard Siegfried
Folia Microbiologica, ISSN 0015-5632, Vol. 56, no. 5 (2011), s. 367-372
ADC72 G-Quadruplex Motifs Arranged in Tandem Occurring in Telomeric Repeats and the Insulin-Linked
Polymorphic Region
Ľuboš Bauer, Katarína Tlučková, Petra Tóthová, Viktor Víglaský
Biochemistry, ISSN 0006-2960, Vol. 50, no. 35 (2011), s. 7484-7491
ADC73 Haemophilia care in Europe: a survey of 19 contries
B. O'Mahony, D. Noone, P.L.F. Giangrande, Lucia Príhodová
Haemophilia, ISSN 1351-8216, Vol. 17, no. 1 (2011), s. 35-40
ADC74 Higher Harmonic Anisotropic Flow Measurements of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at
√sNN=2.76TeV
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Zuzana Harmanová, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, Vol. 107, no. 3 (2011), art.no. 032301
ADC75 High PT nonphotonic electron production in p + p collisions at SQRT(s) = 200 GeV
H. Agakishiev, Ján Fedorišin, Stanislav Vokál
Physical Review D, ISSN 1550-7998, Vol. 83, no. 5 (2011), s. 052006-1 - 052006-17
ADC76 Hydrogen bond and exchange interaction in the CuSO4en(H2O)2 and CuSO4(en)(D2O)2
organometallic compounds
O.V. Kravchyna, A.I. Kaplienko, E.P. Nikolova, Alexander G. Anders, D. V. Ziolkovskiy, Alžbeta
Orendáčová, Marcela Kajňaková
Russian Journal of Physical Chemistry B, ISSN 1990-7931, Vol. 5, no. 2 (2011), s. 209-214
ADC77 Hydrogen production by catalysed pyrolysis of polymer blends
Peter Bober, Andrej Oriňák, Renáta Oriňáková, Petr Zamostný, Juraj Ladomerský, Andrea Fedorková
Fuel, ISSN 0016-2361, Vol. 90, no. 6 (2011), s. 2334-2339
ADC78 Hypoxic damage to pancreatic beta cells - The hidden link between sleep apnea and diabetes
Mária Pallayová, Ivica Lazúrová, Viliam Donič
Medical Hypotheses, ISSN 20110306-9877, Vol. 77, no. 5 (2011), s. 930-934
ADC79 Changes in surveillance of acute respiratory infections including influenza in the Slovak Republic
during 1993-2008
Jana Seligová, Andrea Čulmanová, Zuzana Krištufková, Lýdia Čisláková, Henrieta Hudečková
Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, Vol. 19, no. 1 (2011), s. 20-25
ADC80 Characteristics of adolescent excessive drinkers compared with consumers and abstainers
Zuzana Tomčíková, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. Dijk van, Sijmen A. Reijneveld
Drug and Alcohol Review, ISSN 0959-5236, Vol. 30, no. 2 (2011), s. 157-165
ADC81 Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Central Pb-Pb Collisions at √sNN=2.76TeV
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, Vol. 105, no. 25 (2010), art.no. 252301
ADC82 Chlamydophila felis in cats - are the stray cats dangerous source of infection?
Monika Halánová, Zlatana Sulinová, Lýdia Čisláková, A. Trbolová, Ľ. Páleník, T. Weissová, Miloš
Halán, Zuzana Kalinová, Miroslava Holičková
Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, Vol. 58, no. 7 (2011), s. 519-522
ADC83 Chronobiological aspects of changes in acid-base balance during artificial ventilation in
ketamine/xylazine-anaesthetized Wistar rats : methodological study in vivo
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Alexander Marossy, Pavol, Švorc Jr.
Biological Rhythm Research, ISSN 0929-1016, Vol. 42, no. 5 (2011), s. 427-436
ADC84 Identification of NO/sGC signalling in the bulbospinal respiratory pathway after C2-C3 hemisection of
the spinal cord in rats
Ľudmila Capková, Alexandra Dávidová, Jaroslav Pavel, Andrea Kucharíková, Jozef Radoňák,
Karolína Kuchárová, Viera Cigánková, Martin Maršala, Nadežda Lukáčová
Acta Histochemica, ISSN 0065-1281, Vol. 113, no. 7 (2011), s. 749-755
ADC85 Immunogenicity and safety of human papillomavirus- 16/18 AS04-adjuvanted vaccine administered
according to an alternative dosing schedule compared with the standard dosing schedule in healthy
women aged 15 to 25 years : results from a randomized study
Susanna Esposito, Victoria Birlutiu, Pavol Jarčuška, Antonio Perino, Sorin Claudiu Man, Radu
Vladareanu, Dorothée Meric, Kurt Dobbelaere, Florence Thomas, Diminique Descamps
Pediatric Infectious Disease Journal, ISSN 0891-3668, Vol. 30, no. 3 (2011), s. e49-e55
ADC86 Improved approximation bounds for the minimum rainbow subgraph problem
Ján Katrenič, Ingo Schiermeyer
Information Processing Letters, ISSN 0020-0190, Vol. 111, no. 3 (2011), s. 110-114
ADC87 Increased Adipose Tissue Expression of Proinflammatory CD40, MKK4 and JNK in Patients with
Very Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Ružena Tkáčová, Jozef Ukropec, Peter Skyba, Barbara Ukropcová, Pavol Pobeha, Timea Kurdiová,
Pavol Joppa, Iwar Klimeš, Ivan Tkáč, Daniela Gašperíková
Respiration, ISSN 0025-7931, Vol. 81, no. 5 (2011), s. 386-393
ADC88 Influence of long-term exposure to copper on the lichen photobiont Trebouxia erici and the free-living
algae Scenedesmus quadricauda
Juraj Piovár, Eliza Stavrou, Jana Kaduková, Tatiana Kimáková, Martin Bačkor
Plant Growth Regulation, ISSN 0167-6903, Vol. 63, no.1 (2011), s. 81-88
ADC89 Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in
thymuses of adult rats
František Dorko, Darina Kluchová, Adriana Boleková, Tatiana Špakovská, Tatiana Borošová, Květuše
Lovásová
European Journal of Histochemistry, ISSN 1121-760X, Vol. 55, no. e22 (2011), s. 119-123
ADC90 In situ structural investigation of amorphous and nanocrystalline Fe40Co38Mo4B18 microwires
Štefan Michalík, Jana Gamcová, Jozef Bednarčík, Rastislav Varga
Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, Vol. 509, no. 7 (2011), s. 3409-3412
ADC91 In situ tensile deformation of fe-rich metallic glass at eleveted temperatures using hard X-ray
diffraction
Jozef Bednarčík, Štefan Michalík, Hermann Franz
Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, Vol. 509, no. 1 (2011), s. S92-S94
ADC92 Interaction of a copper(II)-Schiff base complexes with calf thymus DNA and their antimicrobial
acivity
Danica Sabolová, Mária Kožurková, Tomáš Plichta, Zuzana Ondrušová, Daniela Hudecová, Martin
Šimkovič, Helena Paulíková, Aladár Valent
International Journal of Biological Macromolecules, ISSN 0141-8130, Vol. 48, no. 2 (2011), s. 319325
ADC93 Isolation and basic characterization of human term amnion and chorion mesenchymal stromal cells
Darina Bačenková, Ján Rosocha, Tímea Tóthová, Ladislav Rosocha, Marek Šarišský
Cytotherapy, ISSN 1465-3249, Vol. 13, no. 11 (2011), s. 1047-1056
ADC94 IT Delivery of ChABC Modulates NG2 and Promotes GAP-43 Axonal Regrowth After Spinal Cord
Injury
Ivana Novotná, Lucia Slovinská, Ivo Vanický, Milan Čížek, Jozef Radoňák, Dáša Čížková
Cellular and Molecular Neurobiology, ISSN 0272-4340, Vol. 31, no. 8 (2011), s. 1129-1139
ADC95 Juxtaglomerular cell tumor, causing fetal demise
Ľubomír Lachváč, Marián Švajdler, Ladislav Valanský, Vincent Nagy, Marián Benický, Lucia
Frohlichová, Olga Nyitrayová
International Urology and Nephrology, ISSN 0301-1623, Vol. 43, no. 2 (2011), s. 365-370
ADC96 Kinetics of Hypericin Association With Low-Density Lipoproteins
Ľuboslava Buriánková, Diana Búzová, Dušan Chorváth jr., Franck Sureau, Daniel Brault, Pavol
Miškovský, Daniel Jancura
Photochemistry and Photobiology, ISSN 0031-8655, vol. 87, no. 1, (2011), s. 56-63
ADC97 Low–dimensional compounds containing cyanido groups. XXI. Crystal structure, spectroscopic,
thermal and magnetic properties of two polymorphous modifications of [Cu(men)2Pt(CN)4]n complex
(men = N–methyl–1,2–diaminoethane)
Martin Vavra, Ivan Potočňák, Erik Čižmár, Marcela Kajňaková, Michal Dušek, Harry Schmidt,
Mikhaylo Ozerov, S.A. Zvyagin, Ľubor Dlháň, Roman Boča
Polyhedron, ISSN 0277-5387, Vol. 30, no. 2 (2011), s. 269-278
ADC98 Lower sensitivity of FHC fetal colon epithelial cells to photodynamic therapy compared to HT-29
colon adenocarcinoma cells despite higher intracellular accumulation of hypericin
Jaromír Mikeš, Martina Hýžďalová, Lenka Kočí, Rastislav Jendželovský, Ján Kovaľ, Alena Vaculová,
Jiřina Hofmanová, Alois Kozubík, Peter Fedoročko
Photochemical & Photobiological Sciences, ISSN 1474-905X, Vol. 10, no. 4 (2011), s. 626-632
ADC99 Low-Temperature specific heat of single crystal bismuth oxyhalides
V.V. Bunda, S. O. Bunda, Marcela Kajňaková, Alexander Feher, E.S. Syrkin, S.B. Fedosjev
Low Temperature Physics, ISSN 1063-777X, Vol. 37, no. 4 (2011), s. 326-328
ADC100 Magnetic and structural properties of Ni-Mn-Ga Heusler-type microwivers
Rastislav Varga, Tomáš Ryba, Zuzana Vargová, Karel Saksl, V. Zhuková, A.P. Zhukov
Scripta Materialia, ISSN 1359-6462, Vol. 65, no. 8 (2011), s. 703-706
ADC101 Magnetic - Field Induced Isotropic to Nematic Phase Transition in Ferronematics
Peter Kopčanský, Natália Tomašovičová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Milan Timko, Michal
Hnatič, Nándor Éber, Tibor Tóth-Katona, J. Jadzyn, Juha Honkonen, Eric Beaugnon, Xavier Chaud
IEEE Transactions on Magnetics, ISSN 0018-9464, Vol. 47, no. 10 (2011), s. [1-4]
ADC102 Magnetic properties of the mixed spin-3/2 and spin-1/2 anisotropic Heisenberg model
Andrej Bobák, Zuzana Fecková, Milan Žukovič
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 323, no. 6 (2011), s. 813-818
ADC103 Magnetic properties of the quantum spin-1/2 XX diamond chain: the Jordan-Wigner approach
Taras Verkholyak, Jozef Strečka, Michal Jaščur, Johannes Richter
European Physical Journal B, ISSN 1434-6028, vol. 80, no. 4 (2011), s. 433-444
ADC104 Malignant changes in adenomyosis in patients with endometrioid adenocarcinoma
Eduard Kučera, V. Hejda, Róbert Dankovčík, Petr Valha, Marek Dudáš, Jaroslav Feyereisl
European Journal of Gynaecological Oncology, ISSN 0392-2936, Vol. 32, no. 2 (2011), s. 182-184
ADC105 Meaning predictability and conversion
Pavol Stekauer, Ana Diáz-Negrillo, Salvador Valera
Folia Linguistica, ISSN 0165-4004, Vol. 45, no. 1 (2011), s. 165-198
ADC106 Measurement of the parity-violating longitudital single-spin asymmetry for W+- boson production in
polarized proton + proton collisions at SQRT(s) = 500 GeV
M. M. Aggarwal, Ján Fedorišin, Stanislav Vokál
Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, Vol. 106, no. 6 (2011), s. 062002-1 - 062002-6
ADC107 Mesenchymal stem cells rescue the Alzheimer's disease cell model from cell death induced by
misfolded truncated tau
Norbert Žilka, Monika Žilková, Zuzana Kázmerová, Marek Šarišský, Viera Cigánková, Michal Novák
Neuroscience, ISSN 0306-4522, Vol. 193 (2011), s. 330-337
ADC108 Metabolic Effects of Pioglitazone in Chemically-Induced Mammary Carcinogenesis in Rats
Bianka Bojková, Miroslava Garajová, J. Péč, Peter Kubatka, K. Kajo, Marián Mokáň, Monika
Kassayová, Peter Orendáš, Terézia Kisková, Eva Ahlersová, Ivan Ahlers
Pathology & Oncology Research, ISSN 1219-4956, Vol. 17, no. 4 (2011), s. 887-892
ADC109 Metronidazole radical anion formation studied by means of electrochemical impedance spectroscopy
Miroslav Gál, Romana Sokolová, Viliam Kolivoška, Andrea Turoňová, Marta Ambrová, Ján Híveš
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, ISSN 0010-0765, Vol. 76, no. 12 (2011), s.
1607-1617
ADC110 Minimum k-path vertex cover
Boštjan Brešar, František Kardoš, Ján Katrenič, Gabriel Semanišin
Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X, Vol. 159, no. 12 (2011), s. 1189-1195
ADC111 Monitoring of local pH in photodynamic therapy-treated live cancer cells using surface-enhanced
Raman scattering probes
Štefan Bálint, Satish Rao, Mónica Marro, Pavol Miškovský, Dmitri Petrov
Journal of Raman Spectroscopy, ISSN 0377-0486, Vol. 42, no. 6 (2011), s. 1215-1221
ADC112 Mössbauer study of magnetic texture of finement-type ribbons
Katarzyna Brzózka, Pavol Sovák, Bogumil Górka, Tadeusz Szumiata, Michal Gawronski
Acta Physica Polonica A, ISSN 0587-4246, Vol. 119, no. 1 (2011), s. 33-36
ADC113 NADPH-diaphorase expression in the rat jejunum after intestinal ischemdia/reperfusion
Adriana Boleková, Darina Kluchová, Tatiana Špakovská, Štefan Tóth, Jarmila Veselá
European Journal of Histochemistry, ISSN 1121-760X, Vol. 55, no. e23 (2011), s. 124-128
ADC114 Nitrate deficiency reduces cadmium and nickel accumulation in chamomile plants
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, František Štork, Josef Hedbavny
Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN 0021-8561, Vol. 59, no. 9 (2011), s. 5139-5149
ADC115 Nočnica brandta (Myotis Brandtii (Chiroptera, vespertilionidae)) – novyj vid rukokrylych v faune
Kryma
Suren Gazaryan, Petr Benda, Marcel Uhrin
Zoologichesky zhurnal, ISSN 0044-5134, Vol. 90, no. 9 (2011), s. 1150-1152
ADC116 Novel observations on the origin of ependymal cells in the ventricular zone of the rat spinal cord
Juraj Ševc, Zuzana Daxnerová, Viera Haňová, Ján Kovaľ
Acta Histochemica, ISSN 0065-1281, Vol. 113, no. 2 (2011), s. 156-162
ADC117 O'Connell effect in early-type contact binaries: DU Boo and AG Vir
Theodor Pribulla, Martin Vaňko, Drahomír Chochol, Ľubomír Hambálek, Štefan Parimucha
Astronomische Nachrichten, ISSN 0004-6337, Vol. 332, no. 6 (2011), s. 607-615
ADC118 Obesity and risk of pneumonia in patients with influenza
Ivan Schréter, Pavol Kristian jr., Ružena Tkáčová
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 37, no. 5 (2011), s. 1298
ADC119 Observation of the antimatter helium-4 nucleus
H. Agakishiev, Stanislav Vokál
Nature, ISSN 0028-0836, Vol. 473, no. 7347 (2011), s. 353-356
ADC120 Obturator artery injury after hip fracture surgery
Radoslav Morochovič, Rastislav Burda, Carrol Christie, Natália Šimková, Lucia Lakyová, Vladimír
Sihotský, Róbert Dankovčík, Ľuboš Tomčovčík, René Hako
Hip International, ISSN 1120-7000, Vol. 21, no. 2 (2011), s. 270-272
ADC121 On boundedness of Calderón-Toeplitz operators
Ondrej Hutník
Integral Equations and Operator Theory, ISSN 0378-620X, vol. 70, no. 4 (2011) s. 583-600
ADC122 On computing the minimum 3-path vertex cover and dissociation number of graphs
František Kardoš, Ján Katrenič, Ingo Schiermeyer
Theoretical Computer Science, ISSN 0304-3975, Vol. 412 (2011), s. 7009-7017
ADC123 On L-fuzzy Chu correspondences
Ondrej Krídlo, Manuel Ojeda-Aciego
International Journal of Computer Mathematics, ISSN 0020-7160, Vol. 88, no. 9 (2011), s. 1808-1818
ADC124 On some classes of distance distribution function-valued submeasures
Lenka Halčinová, Ondrej Hutník, Radko Mesiar
Nonlinear Analysis-Theory Methods and Applications, ISSN 0362-546X, Vol. 74, no. 5 (2011), s.
1545-1554
ADC125 On the diffusion of hypericin in dimethylsulfoxide/water mixtures - the effect of aggregation
Gregor Bánó, Jana Staničová, Daniel Jancura, Jozef Marek, Mikuláš Bánó, Jozef Uličný, Alena
Strejčková, Pavol Miškovský
Journal of Physical Chemistry B, ISSN 1520-6106, Vol. 115, no. 10 (2011), s. 2417-2423
ADC126 On the spontaneous ordering of the mixed-spin Ising square lattice with singly and triply decorated
bonds
Jana Čisárová, Jozef Strečka
Physica Scripta, ISSN 0031-8949, Vol. 83, no. 4 (2011), art.no. 45006
ADC127 On the terminology of cranial nerves
František Šimon, Elena Marečková, Libor Páč
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, ISSN 0940-9602, Vol. 193, no. 5 (2011), p. 447-452
ADC128 On Toeplitz localization operators
Ondrej Hutník, Mária Hutníková
Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, Vol. 97, no. 3 (2011), s. 333-344
ADC129 Paediatric pneumococcal disease in Central Europe
Roman Prymula, Roman Chlibek, Inga Ivaskeviciene, Atanas Mangarov, Zsófia Mészner, Penka
Perenovska, Darko Richter, Nuran Salman, Pavol Šimurka, Eda Tamm, Goran Tešovič, Ingrid
Urbančíková, Vytautas Usonis
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ISSN 0934-9723, Vol. 30, no. 11
(2011), s. 1311-1320
ADC130 Parental Divorce, Adolescents' Feelings toward Parents and Drunkenness in Adolescents
Zuzana Tomčíková, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Addiction Research, ISSN 1022-6877, Vol. 17, no. 3 (2011), s. 113-118
ADC131 Parental support and adolescents' health in the context of parental employment status
Mária Bačíková, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. Dijk van, Johan W. Groothoff, Sijmen A.
Reijneveld
Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, Vol. 34, no. 1 (2011), s. 141-149
ADC132 Perioperative and follow-up results in chronic pancreatitis patients after pancreatic resection
Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Pavol Harbuľák, Jozef Radoňák
Wiener klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, Vol. 123, no. 11-12 (2011), s. 359-363
ADC133 Persistent oscillations of x-ray speckles: Pt (001) step flow
M.S. Pierce, Daniel Hennessy, K.C. Chang, Vladimír Komanický, Joseph Strzalka, A. Sandy, Andi
Barbour, Hoydoo You
Applied Physics Letters, ISSN 0003-6951, Vol. 99 (2011), art.no. 121910
ADC134 Phase diagrams of the mixed spin-1 and spin-1/2 Ising-Heisenberg model on the diamond-like
decorated Bethe lattice
Cesur Ekiz, Jozef Strečka, Michal Jaščur
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 323, no. 5 (2011), s. 493-498
ADC135 Phase separation in asymmetric binary mixture of large hexagonal and small rhombus particles
described within the generalised Frenkel–Louis model
Jozef Strečka, Magdaléna Strečková
Journal of Molecular Liquids, ISSN 0167-7322, Vol. 158, no. 3 (2011), s. 187-191
ADC136 Phase transition and compensation temperature in the mixed spin-1 and spin-1/2 anisotropic
Heisenberg ferrimagnet
Andrej Bobák, Ján Dely, Milan Žukovič
Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, ISSN 0378-4371, Vol. 390, no. 11 (2011), s.
1953-1960
ADC137 Phase transitions of geometrially frustrated mixed spin-1/2 and spin-1 Ising-Heisenberg model on
diamond-like decorated planar lattices
Lucia Gálisová, Jozef Strečka
Condensed Matter Physics, ISSN 1607-324X, Vol. 14, no. 1 (2011), art.no. 13002
ADC138 Photoactivated Hypericin Induces Downregulation of HER2 Gene Expression
Peter Solár, Peter Ferenc, Ján Kovaľ, Jaromír Mikeš, Zuzana Solárová, Gabriela Hrčková, Benjamin L.
Fulton, Peter Fedoročko
Radiation Research, ISSN 0033-7587, Vol. 175, no. 1 (2011), s. 51-56
ADC139 Physiological effects of arsenic in the lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Tommaso Pisani, Silvana Munzi, Luca Paoli, Martin Bačkor, Stefano Loppi
Chemosphere, ISSN 0045-6535, Vol. 82, no. 7 (2011), s. 963-969
ADC140 Physiological effects of mercury in the lichens Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss and
Peltigera rufescens (Weiss) Humb
Tommaso Pisani, Silvana Munzi, Luca Paoli, Martin Bačkor, Jozef Kováčik, Juraj Piovár, Stefano
Loppi
Chemosphere, ISSN 0045-6535, Vol. 82, no. 7 (2011), s. 1030-1037
ADC141
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, Martin Bačkor, František Štork, Josef Hedbavny
Ecotoxicology, ISSN 0963-9292, vol. 20, no. 2 (2011), s. 348-357
ADC142 Pion femtoscopy in p + p collisions at SQRT(s) = 200 GeV
M. M. Aggarwal, Stanislav Vokál
Physical Review C, ISSN 0556-2813, Vol. 83, no. 6 (2011), art.no. 064905
ADC143 Polymerase chain reaction Confirmation of Babesia canis canis and Anaplasma phagocytophilum in
dogs suspected of babesiosis in Slovakia
Viktória Majláthová, Igor Majláth, Bronislava Víchová, Ivana Gulová, Markéta Derdáková, Edina
Szestáková, Branislav Peťko
Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, Vol. 11, no. 11 (2011), s. 1447-1451
ADC144 Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientiek s karcinómom prsníka
Anna Kubincová, Peter Takáč, Martina Chylová, Miroslav Skorodenský, Viktória Hézselyová,
Ľubomír Legáth
Československá psychologie, ISSN 0009-062X, Roč. LV, č. 3 (2011), s. 257-268
ADC145 Postnatal development of nitrergic and cholinergic structures in rat spinal cord
Adriana Boleková, Darina Kluchová, Tatiana Špakovská, František Dorko, Květuše Lovásová
Archives Italiennes de Biologie, ISSN 0003-9829, Vol. 149, no. 3 (2011), s. 293-302
ADC146 Postoperative complications and survival rates for pancreatic cancer patients
Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Jozef Radoňák
Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, Vol. 123, no. 3-4 (2011), s. 94-99
ADC147 Potential association between Coxiella burnetii seroprevalence and selected risk factors among
veterinary students in Slovakia
Erik Dorko, Kvetoslava Rimárová, Annamária Kecerová, Emil Pilipčinec, Eva Dudriková, Viera
Lovayová, Jozefína Petrovičová, Erich Boroš
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ISSN 1232-1966, Vol. 18, no. 1 (2011), s. 47-53
ADC148 Potential role of melatonin in DNA damage caused by nitrosourea-induced mammary carcinogenesis
Janka Vašková, Monika Kassayová, Ladislav Vaško
Acta Histochemica, ISSN 0065-1281, Vol. 113, no. 4 (2011), s. 423-427
ADC149 Preparation, Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni2(dpa)2(pyz)(H2O)4
Chen Liu, Erik Čižmár, Ju-Hyun Park, Khalil A. Abboud, Mark Wiliam Meisel, Daniel R. Talham
Polyhedron, ISSN 0277-5387, Vol. 30, no. 8 (2011), s. 1420-1424
ADC150 Preparation, Crystal Structure and Spectroscopic Properties of Dimeric [Zn(2bromobenzoato)(2)(phenazone)](2) and Monomeric [Zn(2-bromobenzoato)(2)(thiourea)(2)]center dot
2H(2)O
Annamária Krajníková, Robert Gyepes, Katarína Györyová, Jan Šubrt, Ján Imrich
Journal of Chemical Crystallography, ISSN 1074-1542, Vol. 41, no. 7 (2011), s. 1036-1043
ADC151 Preparation of polypyrrole by direct electrochemical oxidation of paraffin impregnated graphite
electrode
Mária Filkusová, Renáta Oriňáková, Kvetoslava Markušová, Karol Kovaľ
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, ISSN 0010-0765, Vol. 76, no. 12 (2011), s.
1931-1954
ADC152 Prevalence and risk factors for prehypertension and hypertension in five Indian cities
Ram B. Singh, Ján Fedačko, Daniel Pella, Želmíra Macejová, Saraswati Ghosh, K. De Amit, Raheena
Begom, Zubeda A. Tumbi, Memuna Haque, Shaillendra K. Vajpeyee, Fabien De Meester, Chibisov
Sergey, Radjhesh K. Agarval, Veerappan V. Muthusamy, Alok K. Gupta
Acta Cardiologica, ISSN 0001-5385, Vol. 66, no. 1 (2011), s. 29-37
ADC153 Prieskum suicidálneho správania v období dospievania
Martina Chylová, Eva Pálová, Milana Kovaničová, Dagmar Breznoščáková
Československá psychologie, ISSN 0009-062X, Roč. LV, č. 4 (2011), s. 306-315
ADC154 Production of pions, kaons and protons in pp collisions at √s=900GeV with ALICE at the LHC
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Adela Kravčáková, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
European Physical Journal C, ISSN 1434-6044, Vol. 71, no. 6 (2011), s. 1655-1 - 1655-22
ADC155 Prognostic significance of p53 protein and X-ray repair cross-complementing protein 1 in non-small
cell lung cancer
Silvia Rybárová, Ingrid Hodorová, Jozef Muri, Jozef Mihalik, Marián Adamkov, Marián Švajdler,
Dalibor Piovarči, Ladislav Mirossay
Tumori, ISSN 0300-8916, Vol. 97, no. 1 (2011), s. 79-85
ADC156 Prooxidative and fluorescence properties of paracetamol during interactions with mitochondria
Vladimíra Tomečková, Alena Gajová, Beáta Veliká, Lýdia Saxunová, Zdenka Hertelyová
Spectroscopy-an International Journal, ISSN 0712-4813, Vol. 25, no. 1 (2011), s. 45-51
ADC157 Proton-proton correlations in dp and 16Op interactions
Viktor Viktorovič Glagolev, Gabriela Martinská, Ján Mušinský, Jozef Urbán, Kosyn Olimov, Anvar
Artykovič Yuldashev
Central European Journal of Physics, ISSN 1895-1082, Vol. 9, no. 6 (2011), s. 1387-1392
ADC158 Psychosocial factors associated with sexual behaviour in early adolescence
Ondrej Kalina, Andrea Madarasová Gecková, Daniel Klein, Pavol Jarčuška, Oľga Orosová, Jitse P.
Dijk van, Sijmen A. Reijneveld
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, ISSN 1362-5187, Vol. 16, no. 4
(2011), s. 298-306
ADC159 Psychosocial predictors of change in quality of life in patients after coronary interventions
Zuzana Škodová, Jitse P. Dijk van, Iveta Nagyová, Jaroslav Rosenberger, Daniela Ondrušová, Berrie
Middel, Sijmen A. Reijneveld
Heart & Lung, ISSN 0147-9563, Vol. 40, no. 4 (2011), s. 331-339
ADC160 Quality of life in patients with multiple sclerosis in Eastern Slovakia
Jarmila Szilasiová, Martina Chylová, Zuzana Gdovinová, Jaroslav Rosenberger, Jitse P. Dijk van
Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, Vol. 33, no. 17-18 (2011), s. 1587-1593
ADC161 Rapid communication rare positive laboratory tests for the presence of influenza virus A/H1N1-2009
in May, June, July, 2011, in the districts of Košice I-IV and surroundings of Košice in the Slovak
Republic
Jana Seligová, Anna Belyová, Andrea Čulmanová, Vladimír Oleár, Lýdia Čisláková
Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, Vol. 19, no. 4 (2011), s. 235-237
ADC162 Recent applications of carbon nanotubes in hydrogen production and storage
Renáta Oriňáková, Andrej Oriňák
Fuel, ISSN 0016-2361, Vol. 90, no. 11 (2011), s. 3123-3140
ADC163 Reduced inflammation accompanies diminished myelin damage and repair in the NG2 null mouse
spinal cord
Karolína Kuchárová, Yunchao Chang, Andrej Böör, Voon Wee Yong, William B. Stallcup
Journal of Neuroinflammation, ISSN 1742-2094, Vol. 8, no. 158 (2011), s. [1-13]
ADC164 Regional socioeconomic indicators and ethnicity as predictors of regional infant mortality rate in
Slovakia
Katarína Rosičová, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. Dijk van, Jana Kollárová, Martin Rosič,
Johan W. Groothoff
International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, Vol. 56, no. 5 (2011), s. 523-531
ADC165 Relation between expression pattern of p53 and survivin in cutaneous basal cell carcinomas
Marián Adamkov, Erika Halásová, Július Rajčáni, Marián Benčat, Desanka Výbohová, Silvia
Rybárová, Štefan Galbavý
Medical Science Monitor, ISSN 1234-1010, Vol. 17, no. 3 (2011), s. BR74-80
ADC166 Relationship between osteoporosis and adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with
chronic obstructive pulmonary disease
Pavol Pobeha, Jozef Ukropec, Peter Skyba, Barbara Ukropcová, Pavol Joppa, Timea Kurdiová, Martin
Javorský, Iwar Klimeš, Ivan Tkáč, Daniela Gašperíková, Ružena Tkáčová
Bone, ISSN 8756-3282, Vol. 48, no. 5 (2011), s. 1008-1014
ADC167 Relationship between type 2 diabetes mellitus and hypothalamic-pituitary-adrenal axis
Marek Felšöci, Zbynek Schroner, Jozefína Petrovičová, Ivica Lazúrová
Wiener klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, Vol. 123, no. 1-2 (2011), s. 28-33
ADC168 Relationships between correlation lengths and integral scales for covariance models with more than
two parameters
Dionissios,T. Hristopulos, Milan Žukovič
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, ISSN 1436-3240, Vol. 25, no. 1 (2011), s.
11-19
ADC169 Removal of pyridine from liquid and gas phase by copper forms of natural and synthetic zeolites
Mária Reháková, Ľubica Fortunová, Zdeněk Bastl, Stanislava Nagyová, Silvia Dolinská, Vladimír
Jorík, Eugen Jóna
Journal of Hazardous Materials, ISSN 0304-3894, Vol. 186, no. 1 (2011), s. 699-706
ADC170 Repetitive intrathecal catheter delivery of bone marrow mesenchymal stromal cells improves
functional recovery in a rat model of contusive spinal cord injury
Dáša Čížková, Ivana Novotná, Lucia Slovinská, Ivo Vanický, Stanislava Jergová, Ján Rosocha, Jozef
Radoňák
Journal of Neurotrauma, ISSN 0897-7151, Vol. 28, no. 9 (2011), s. 1951-1961
ADC171 Rosuvastatin in the chemoprevention of N-Methyl-N-Nitrosourea – Induced mamary carcinogenesis in
female rats
Peter Kubatka, Katarína Žihlavníková, K. Kajo, Nadežda Stollárová, Martin Péč, Bianka Bojková,
Monika Kassayová, Peter Orendáš, Ivan Ahlers
Acta Veterinaria-Beograd, ISSN 0567-8315, Vol. 61, no. 5-6 (2011), s. 445-460
ADC172 RP TLC analysis of new antidepressants in pharmaceutical preparations
Taťána Gondová, Ibrahim Amar
JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, ISSN 0933-4173, Vol. 24, no. 1 (2011), s. 40-43
ADC173 Rubella revisited : where are on the road to disease elimination in Central Europe?
Vytautas Usonis, Ioana Anca, Francis André, Roman Chlibek, Milan Čižman, Inga Ivaskeviciene,
Atanas Mangarov, Zsófia Mészner, Penka Perenovska, Marko Pokorn, Roman Prymula, Darko
Richter, Nuran Salman, Pavol Šimurka, Eda Tamm, Goran Tešovič, Ingrid Urbančíková
Vaccine, ISSN 0264-410X, Vol. 29, no. 49 (2011), s. 9141-9147
ADC174 Scaling properties at freeze-out in relativistic heavy-ion collisions
M. M. Aggarwal, Ján Fedorišin, Stanislav Vokál
Physical Review C, ISSN 0556-2813, Vol. 83, no. 3 (2011), art.no. 034910
ADC175 Self-efficacy, affectivity and smoking behavior in adolescence
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Addiction Research, ISSN 1022-6877, Vol. 17, no. 4 (2011), s. 172-177
ADC176 Sensitivity of Xanthoria parietina to UV-A: Role of metabolic modulators
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, František Štork, Silvia Malčovská
Journal of Photochemistry and Photobiology B- Biology, ISSN 1011-1344, Vol. 103, no. 3 (2011), s.
243-250
ADC177 Sequential injection determination of orthophosphate as ion associate of 12-molybdophosphate with
Astra Phloxine
Svetlana V. Khlyntseva, Andriy Vishnikin, Mohammed K.E.A. Al-Shwaiyat, Hana Sklenářová, Petr
Solich, Yaroslav R. Bazeľ, Vasiľ Andruch
Talanta, ISSN 0039-9140, Vol. 84, no. 5 (2011), s. 1355-1360
ADC178 Serotonin receptors - from molecular biology to clinical applications
Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 1 (2011), s. 15-25
ADC179 Significance of phenols in cadmium and nickel uptake
Jozef Kováčik, Bořivoj Klejdus, Josef Hedbavny, Jerzy Zoň
Journal of Plant Physiology, ISSN 0176-1617, Vol. 168, no. 6 (2011), 576-584
ADC180 Singh's verbal autopsy questionnaire for the assessment of causes of death, social autopsy, tobacco
autopsy and dietary autopsy, based on medical records and interview
Ram B. Singh, Ján Fedačko, Viola Vargová, Adarsh Kumar, Varun Mohan, Daniel Pella, Fabien De
Meester, Douglas Wilson
Acta Cardiologica, ISSN 0001-5385, Vol. 66, no. 4 (2011), s. 471-481
ADC181 Sleep Apnea Determines Soluble TNF-α Receptor 2 Response to Massive Weight Loss
Mária Pallayová, Kimberley E. Steele, Thomas H. Magnuson, Michael A. Schweitzer, Philip L. Smith,
Susheel P. Patil, Shannon Bevans-Fonti, Vsevolod Y. Polotsky, Alan R. Schwartz
Obesity Surgery, ISSN 0960-8923, Vol. 21, no. 9 (2011), s. 1413-1423
ADC182 Social support and psychological distress in rheumatoid arthritis: a 4-year prospective study
Jozef Benka, Iveta Nagyová, Jaroslav Rosenberger, Anna Čalfová, Želmíra Macejová, Berrie Middel,
Ivica Lazúrová, Jitse P. Dijk van, Johan W. Groothoff
Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, Vol. 33 (2011), s. 1-8
ADC183 Socioeconomic factors, ethnicity and alcohol-related mortality in regions in Slovakia. What might a
tree analysis add to our understanding?
Katarína Rosičová, Andrea Madarasová Gecková, Martin Rosič, Niko Speybroeck, Johan W.
Groothoff, Jitse P. Dijk van
Health & Place, ISSN 1353-8292, Vol. 17, no. 3 (2011), s. 701-709
ADC184 Socio-economic status and physical activity among adolescents : the mediating role of self-esteem
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
Public Health, ISSN 0033-3506, Vol. 125, no. 11 (2011), s. 763-768
ADC185 Spectrophotometric determination of piroxicam
Zholt Kormosh, Iryna Hunka, Yaroslav R. Bazeľ
Journal of Analytical Chemistry, ISSN 1061-9348, vol. 66, no. 4 (2011), s. 378-383
ADC186 Spin-1/2 Ising-Heisenberg model with the pair XY Z Heisenberg interaction and quartic Ising
interactions as the exactly soluble zero-field eight-vertex model (vol 79, 051103, 2009)
Jozef Strečka, Lucia Gálisová, Kazuhiko Minami
Physical Review E, ISSN 1539-3755, Vol. 83, no. 6 (2011), art.no. 069904
ADC187 Stereoselective HPLC determination of thyroxine enantiomers in pharmaceuticals
Taťána Gondová, Ján Petrovaj, Mária Suchá, Daniel W. Armstrong
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, ISSN 1082-6076, vol. 34, no. 19 (2011) s.
2304-2314
ADC188 Strange and multistrange particle production in Au + Au collisions at SQRT(s) = 62.4 GeV
M. M. Aggarwal, Ján Fedorišin, Stanislav Vokál
Physical Review C, ISSN 0556-2813, Vol. 83, no. 2 (2011), art.no. 024901-1 - 024901-17
ADC189 Strange particle production in proton–proton collisions at √s=0.9TeV with ALICE at the LHC
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
European Physical Journal C, ISSN 1434-6044, Vol. 71, no. 3 (2011), s. 1594-1 - 1594-24
ADC190 Structure-activity relationship of acridine derivatives to amyloid aggregation of lysozyme
Andrea Antošová, Beatrice Chelli, Eva Bystrenová, Katarína Šipošová, Francesco Valle, Ján Imrich,
Mária Vilková, Pavol Kristian, Fabio Biscarini, Zuzana Gažová
Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects, ISSN 0304-4165, Vol. 1810, no. 4 (2011), s. 465474
ADC191 Study of anomalous kinetics of the anihilation reaction A+A-->0
Michal Hnatič, Juha Honkonen, Tomáš Lučivjanský
Theoretical and Mathematical Physics, ISSN 0040-5779, Vol. 169, no. 1 (2011), s. 1481-1488
ADC192 Study of DNA interactions with cyclic chalcone derivatives by spectroscopic techniques
Miroslava Štefanišinová, Vladimíra Tomečková, Mária Kožurková, Alexander Ostró, Mária Mareková
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN 1386-1425, Vol. 81,
no. 1 (2011), 666-671
ADC193 Study of domain structure and magnetization reversal after thermal treatments in Fe40Co38Mo4B18
microwires
Peter Klein, Rastislav Varga, G.A. Badini-Confalonieri, Manuel Vazquez
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 323, no. 24 (2011), s. 3265-3270
ADC194 Suppression of charged particle production at large transverse momentum in central Pb–Pb collisions
at √sNN=2.76TeV
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
Physics Letters B, ISSN 0370-2693, Vol. 696, no. 1-2 (2011), s. 30-39
ADC195 Survival-strategies of endophytic Fusarium solani against indigenous camptothecin biosynthesis
Souvik Kusari, Ján Košuth, Eva Čellárová, Michael Spiteller
Fungal Ecology, ISSN 1754-5048, Vol. 4, no. 3 (2011), s. 219-223
ADC196 The circular dichroism and differential scanning calorimetry study of the properties of DNA aptamer
dimers
Slavomíra Poníková, Katarína Tlučková, Marián Antalík, Viktor Víglaský, Tibor Hianik
Biophysical Chemistry, ISSN 0301-4622, Vol. 155, no. 1 (2011), p. 29-35
ADC197 The European Sleep Apnoea Database (ESADA) : report from 22 European sleep laboratories
Jan Hedner, Ludger Grote, M. R. Bonsignore, Walter T. McNicholas, P. Lavie, Gianfranco Parati,
Pawel Sliwinski, F. Barbé, W. De Backer, P. Escourrou, Ingo Fietze, J.A. Kvamme, C. Lombardi, O.
Marrone, J.F. Masa, Josep M. Montserrat, Thomas Penzel, Martin Pretl, R. Riha, Daniela O.
Rodenstein, T. Saaresranta, R. Schulz, Ružena Tkáčová, G. Varoneckas, A. Vitols, H. Vrints, Jan
Zielinski
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, no. 3 (2011), s. 635-642
ADC198 The first derivative of a function of circular dichroism spectra: biophysical study of human telomeric
G-quadruplex
Viktor Víglaský, Katarína Tlučková, Ľuboš Bauer
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, no. 1 (2011), s. 29-37
ADC199 The hyp-1 gene is not a limiting factor for hypericin biosynthesis in the genus Hypericum
Ján Košuth, Andrija Smelcerovic, Thomas Borsch, Sebastian Zühlke, Katja Karppinen, Michael
Spiteller, Anja Hohtola, Eva Čellárová
Functional Plant Biology, ISSN 1445-4408, Vol. 38, no. 1 (2011), s. 35-43
ADC200 The impact of sleep and mood disorders on guality of life in Parkinson's disease patients
Eva Havlíková, Jitse P. Dijk van, Iveta Nagyová, Jaroslav Rosenberger, Berrie Middel, Tatiana
Dubayová, Zuzana Gdovinová, Johan W. Groothoff
Journal of Neurology, ISSN 0340-5354, Vol. 258, no. 12 (2011), s. 2222-2229
ADC201 The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients : an exploratory
analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial
Ian Roberts, Štefan Trenkler
Lancet, ISSN 0140-6736, Vol. 377, no. 9771 (2011), s. 1096-1101
ADC202 The Importance of Local and Regional Factors on the Vegetation of Created Wetlands in Central
Europe
Marek Svitok, Richard Hrivnák, Helena Oťaheľová, Daniela Dúbravková, Peter Paľove-Balang,
Vladimír Slobodník
Wetlands, ISSN 0277-5212, Vol. 31, no. 4 (2011), s. 663-674
ADC203 The influence of the magnetic subsystem on the heat transport in CsMnCl3.2H2O
Vladimír Tkáč, Katarína Tibenská, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Josef Šebek, Vladimír
Sechovský, Alexander G. Anders, Vladimír Pavlík, Alexander Feher
Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, ISSN 0370-1972, Vol. 248, no. 12 (2011), s. 28342838
ADC204 The Nd-Mn exange interaction, low temperature specific heat and magnetism of Nd2/3Ca1/3MnO3
A. B. Beznosov, Elena Fertman, V. Desnenko, Marcela Kajňaková, Alexander Feher
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 323, no. 18-19 (2011), s. 23802385
ADC205 The prevalence of cigarette smoking and its relation to certain risk predictors of cardiovascular
diseases in central-Slovakian roma children and adolescents
Zuzana Hujová, Roman Alberty, Edita Paulíková, Ivan Ahlers, Eva Ahlersová, Drahoslav Gábor,
Michael Dove
Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, Vol. 19, no. 2 (2011), s. 63-68
ADC206 Thermal analysis of cryopreserved Hypericum perforatum L. shoot tips: Cooling regime dependent
dehydration and ice growth
Matúš Skyba, Miloš Faltus, Jiří Zámečník, Eva Čellárová
Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, vol. 514, no. 1-2 (2011), s. 22-27
ADC207 Thermal decomposition and antimicrobial activity of zinc(II) 2-bromobenzoates with organic ligands
Annamária Krajníková, Katarína Györyová, Daniela Hudecová, Jana Kovářová, Zuzana Vargová
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Vol. 105, no. 2 (2011), s. 451-460
ADC208 Thermal expension of a La-based bulk metallic glass: insight from in-situ high energy X-ray diffraction
Jozef Bednarčík, Štefan Michalík, M. Sikorski, C. Curfs, Xiaodong Wang, Jianzhong Jiang, Franz
Hermann
Journal of Physics - Condensed Matter, ISSN 0953-8984, Vol. 23, no. 25 (2011), art.no. 254204
ADC209 Thermal stability and magnetic properties of partially Co-substituted (Fe71.2B24Y4.8)96Nb4 bulk
metallic glasses
Mihai Stoica, Vladimír Kolesár, Jozef Bednarčík, Stefan Roth, Hermann Franz, Jürgen Eckert
Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, Vol. 109, no. 5 (2011), art.no. 054901
ADC210 Thermodynamic properties of a diluted Heisenberg ferromagnet with interaction
anisotropy−Magnetocaloric point of view
Karol Szalowski, Tadeusz Balcerzak, Andrej Bobák
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 323, no. 15 (2011), s. 2095-2102
ADC211 Thermochemical study of sorption of pyridine derivatives by copper forms of synthetic and natural
zeolites
Ľubica Fortunová, Mária Reháková, Stanislava Nagyová, Silvia Dolinská, S.C. Mojumdar, Eugen Jóna
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Vol. 104, no. 3 (2011), s. 955-962
ADC212 Three-Nucleon interaction dynamics studied via the deuteron-proton breakup
E. Stephan, S. Kistryn, N. Kalantar-Nayestanaki, A. Biegun, K. Bodek, I. Ciepal, M. Eslami-Kalantari,
Vishvajet Jha, D. Kirillov, D.I. Kirillov, M. Kis, S. Kliczewski, B. Klos, A. Kozela, Mária Kravčíková,
V.M. Kyryanchuk, Mariola Lesiak, Hartmut Machner, Andrej Magiera, M. Mahjour-Shafiei, Gabriela
Martinská, H. Messchendorp, A. Micherdzińska, N.M. Piskunov, D. Protic, A. Ramazani, P. Rossen
von, B.J. Roy, H. Sakai, K. Sekiguchi, I. Sitnik, R. Siudak, R. Sworst, Jozef Urbán, J. Zejma, W.
Zipper
International Journal of Modern Physics A, ISSN 0217-751X, Vol. 26, no. 3-4 (2011), s. 725-727
ADC213 Two-pion Bose–Einstein correlations in central Pb–Pb collisions at √sNN=2.76TeV
Kenneth Aamodt, Marek Bombara, Marián Putiš, Jozef Urbán, Janka Vrláková
Physics Letters B, ISSN 0370-2693, Vol. 696, no. 4 (2011), s. 328-337
ADC214 Two-way unary automata versus logarithmic space
Viliam Geffert, Giovanni Pighizzini
Information and Computation, ISSN 0890-5401, Vol. 209, no. 7 (2011), s. 1016-1025
ADC215 Umbilical cord blood cells CD 133+/CD 133 - cultivation in neural proliferation media differentiates
towards neural cell lineages
Lucia Slovinská, Ivana Novotná, Miroslav Kubeš, Jozef Radoňák, Stanislava Jergová, Viera
Cigánková, Ján Rosocha, Dáša Čížková
Archives of Medical Research, ISSN 0188-4409, Vol. 42, no. 7 (2011), s. 555-562
ADC216 Unusual field-induced transitions in exactly solved mixed spin-(1/2, 1) Ising chain with axial and
rhombic zero-field splitting parameters
Jozef Strečka, Michal Dančo
Physica B-Condensed Matter, ISSN 0921-4526, Vol. 406, no. 15-16 (2011), s. 2967-2976
ADC217 Upper bounds on the sum of powers of the degrees of a simple planar graph
Jochen Harant, Stanislav Jendroľ, Tomáš Madaras
Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, Vol. 67, no. 2 (2011), s. 112-123
ADC218 Upper limits for a narrow resonance in the reaction p + p →K(plus) + (lambda p)
Andrzej Budzanowski, A. Chatterjee, H. Clement, Piotr Hawranek, F. Hinterberger, R. Jahn, R.
Joosten, K. Kilian, Da. Kirillov, Di. Kirillov, S. Kliczewski, D. Kolev, Mária Kravčíková, Mariola
Lesiak, Hartmut Machner, Andrej Magiera, Gabriela Martinská, N.M. Piskunov, D. Protic, J. Ritman,
P. Rossen von, B.J. Roy, A. Sibirtsev, I. Sitnik, R. Siudak, R. Tsenov, K. Ulbrich, Jozef Urbán, G.J.
Wagner
Physical Review D, ISSN 1550-7998, Vol. 84, no. 3 (2011), art.no. 032002
ADC219 Urinary tract anomalies associated with MTHFR gene polymorphism C677T in girls
Jana Behunová, Lucia Klimčáková, Ľudmila Podracká
Kidney & Blood Pressure Research, ISSN 1420-4096, Vol. 34, no. 6 (2011), s. 465-471
ADC220 Use of an implantable loop recorder to increase the diagnostic yield in unexplained syncope : results
from the PICTURE registry
Nils Edvardsson, Viveka Frykman, Rob van Mechelen, Peter Mitro, Afsaneh Mohii-Oskarsson, Jean-
Luc Pasquié, Hemanth Ramanna, Frank Schwertfeger, Rodolfo Ventura, Despina Voulgaraki, Claudio
Garutti, Pelle Stolt, Nicholas J. Linker
Europace, ISSN 1099-5129, Vol. 13, no. 2 (2011), s. 262-269
ADC221 Utilization of IR spectral detailed analysis for coordination mode determination in novel Zn–cyclen–
aminoacid complexes
Zuzana Vargová, Miroslav Almáši, Lili Arabuli, Katarína Györyová, Vladimír Zeleňák, Juraj Kuchár
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN 1386-1425, Vol. 78,
no. 2 (2011), 788-793
ADC222 Variable responses of different human cancer cells to the lichen compounds parietin, atranorin, usnic
acid and gyrophoric acid
Miriam Bačkorová, Martin Bačkor, Jaromír Mikeš, Rastislav Jendželovský, Peter Fedoročko
Toxicology in Vitro, ISSN 0887-2333, Vol. 25, no. 1 (2011), s. 37-44
ADC223 Variation in KCNQ1 is associated with therapeutic response to sulphonylureas
Zbynek Schroner, Martina Dobríková, Lucia Klimčáková, Martin Javorský, Jozef Židzik, Miriam
Kozárová, Terézia Hudáková, Ružena Tkáčová, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Medical Science Monitor, ISSN 1234-1010, Vol. 17, no. 17 (2011), s. CR392-396
ADC224 Volatile components of whole and different plant parts of Bastard Balm (Melittis melissophyllum L.,
Lamiaceae) collected in central Italy and Slovakia
Filippo Maggi, Pavol Mártonfi, Fabio Conti, Gloria Cristalli, Fabrizio Papa, Gianni Sagratini, Sauro
Vittori
Chemistry & Biodiversity, ISSN 1612-1872, Vol. 8, no. 11 (2011), s. 2057-2079
ADC225 Vysoké dávky vitamínu A počas embryogenézy a postnatálny antioxidačný status v pečeni potkana
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Juraj Guzy, Darina Kluchová
Chemické listy, ISSN 0009-2770, Roč. 105, č. 1 (2011), s. 46-49
ADC226 Wavelets from Laguerre Polynomials and Toeplitz-Type Operators
Ondrej Hutník
Integral Equations and Operator Theory, ISSN 0378-620X, vol. 71, no. 3 (2011) s. 357-388
ADC227 Zn/Pb-tolerant lichens with higher content of secondary metabolites produce less phytochelatins than
specimens living in unpolluted habitats
Barbara Pawlik-Skowronska, Martin Bačkor
Environmental and Experimental Botany, ISSN 0098-8472, Vol. 72, no. 1 (2011), s. 64-70
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ( 7 )
ADD1 Antitumor effects of atorvastatin in the chemoprevention of rat mammary carcinogenesis
Peter Kubatka, Katarína Žihlavníková, Peter Solár, K. Kajo, Vanda Valentová, Martin Péč, Bianka
Bojková, Monika Kassayová, Nadežda Stollárová, Ivan Ahlers
Biologia, ISSN 0006-3088, Roč. 66, č. 4 (2011), s. 727-734
ADD2
Cytogenetic abnormalities predict treatment-free interval and response to therapy in previously
untreated chronic lymphocytic leukemia patients
Mária Giertlová, Martina Hájiková, Judita Vašková, Adriana Kafková, Natália Štecová, Ladislav
Mirossay, Anton Karabinoš, Elena Tóthová, Marek Šarišský
Neoplasma, ISSN 0028-2685, Roč. 58, č. 1 (2011), s. 82-88
ADD3
Dynamic of apoptosis of cells in duodenal villi infected with Eimeria acervulina in broiler chickens
Peter Major, Štefan Tóth, Mária Goldová, Viera Revajová, Ivona Kožárová, Mikuláš Levkut, Jana
Mojžišová, Vladimír Hisira, Tomáš Mihok
Biologia, ISSN 0006-3088, Roč. 66, č. 4 (2011), s. 696-700
ADD4
Parasitic infections and pregnancy complications
Jana Pavlinová, Jana Kinčeková, Alexander Ostró, Ladislav Saksun, Zuzana Vasilková, Alžbeta
Königová
Helminthologia, ISSN 0440-6605, Roč. 48, č. 1 (2011), s. 8-12
ADD5
PCR detection of re-emerging tick-borne pathogen, Anaplasma phagocytophilum, in deer ked
(Lipoptena cervi) a blood-sucking ectoparasite of cervids
Bronislava Víchová, Viktória Majláthová, Mária Nováková, Igor Majláth, J. Čurlík, Martin Bona,
Martina Komjáti-Nagyová, Branislav Peťko
Biologia, ISSN 0006-3088, Roč. 66, č. 6 (2011), s. 1082-1086
ADD6
Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti
Soňa Gabzdilová-Olejníková
Historický časopis, ISSN 0018-2575, Roč. 59, č. 2 (2011), s. 263-284
ADD7
Stereoselective synthesis of the polar part of mycestericins E and G
Miroslava Martinková, Jozef Gonda, Alena Uhríková, Margaréta Kováčová
Chemical Papers, ISSN 0366-6352, Roč. 65, no. 4 (2011), s. 527-535
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 148 )
ADE1 Aktivita materskej kolónie Myotis myotis v úkryte a počas večerného výletu
Edita Miková, Peter Kaňuch, Marcel Uhrin
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 63-70
ADE2
Algorytmični ta evrystyčni pidchody zastosuvannja navčaľnych zavdaň u procesi profesijnoji
pidgotovky majbutnich učyteliv
Volodymyr I. Starosta
Naukovyj časopys NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija 16. Tvorča osobystisť učytelja: problemy
teoriji i praktyky, Vol. 14, no. 24 (2011), s. 268-272
ADE3
Anaplasmataceae and Borrelia burgdorferi sensu lato in the sand lizard Lacerta agilis and co-infection
of these bacteria in hosted Ixodes ricinus ticks
Anna Ekner, Krzysztof Dudek, Zofia Sajkowska, Viktória Majláthová, Igor Majláth, Piotr Tryjanowski
Parasites & Vectors, ISSN 1756-3305, Vol. 4 (2011), art.no. 182
ADE4
Antineoplastic Effects of Simvastatin in Experimental Breast Cancer
Peter Kubatka, Katarína Žihlavníková, K. Kajo, Martin Péč, Nadežda Stollárová, Bianka Bojková,
Monika Kassayová, Peter Orendáš
Klinická onkologie = The Journal of Czech and Slovak Oncological Societies, ISSN 0862-495X, Roč.
24, č. 1 (2011), s. 41-45
ADE5
Aromatase inhibitors in breast cancer: review and possible benefits in premenopausal women
Peter Kubatka, Martin Péč, K. Kajo, Nadežda Stollárová, Bianka Bojková, Monika Kassayová, Peter
Orendáš
Praktická gynekologie, ISSN 1211-6645, Roč. 15, č. 3-4 (2011), s. 174-180
ADE6
Beneficial modification of functional renal parameters in 5/6 nephrectomized rats by nutraceutical. In
view of a kidney-protective intervention
Matsuko Harada, Hala Sweed, Roberto Catanzaro, Archana Kumari, Alojz Bomba, Emilio Minelli,
Ascanio Polimeni, Umberto Solimene, Francesco Marotta
Acta Bio Medica, ISSN 0392-4203, Vol. 82, no. 3 (2011), s. 200-207
ADE7
Bolesť, funkčný stav, úzkosť, depresia a sociálna interakcia u seniorov s reumatoidnou artritídou
Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková
Ošetrovatelství a porodní asistence, ISSN 1804-2740, Roč. 2, č. 3 (2011), s. 239-247
ADE8
Camalexin induces apoptosis in T-leukemia Jurkat cells by increased concentration of reactive oxygen
species and activation of caspase-8 and caspase-9
Roman Mezencev, T. Updegrove, Peter Kutschy, Mária Repovská, John McDonald
Journal of Natural Medicines, ISSN 1340-3443, Vol. 65, no. 3-4 (2011), s. 488-499
ADE9
Can a high W-6/W-3 fatty acid ratio in the tissues predispose infertility?
Ján Fedačko, Viola Vargová, Ram B. Singh, Fabien De Meester, Amit K. Singh, Douglas Wilson,
Suniti M. Dharwadkar
The Open Nutraceuticals Journal [elektronický zdroj], ISSN 1876-3960, Vol. 4 (2011), s. 156-162
http://www.benthamscience.com/open/tonutraj/articles/V004/156TONUTRAJ.pdf
ADE10 Can nuts consumption modulate cardiovascular diseases? Report of a case and review of literature
Viola Vargová, Viola Mechírová, Ján Fedačko, Rafael Rybár, Daniel Pella, Agnieska Wilczynska,
Fabien De Meester, Ram B. Singh
The Open Nutraceuticals Journal [elektronický zdroj], ISSN 1876-3960, Vol. 4 (2011), s. 88-96
http://benthamscience.com/open/tonutraj/articles/V004/SI0025TONUTRAJ/88TONUTRAJ.pdf
ADE11 Comparison and recalculation of the very different QTc interval durations in young healthy women
Štefan Kujaník
Acta Physiologica Hungarica, ISSN 0231-424X, Vol. 98, no. 3 (2011) s. 262-272
ADE12 Competency model as a condition for development and performance of human resources in the
company
Jana Slaninková, Mária Girgošková
Trendy v podnikání, ISSN 1805-0603, Roč. I, č. 1 (2011), s. 28-34
www.fek.zcu.cz/tvp
ADE13 Complemented quasiorder lattices of monounary algebras
Danica Jakubíková-Studenovská, Mária Petrejčíková
Algebra Universalis, ISSN 0002-5240, Vol. 65 (2011), s. 363-369
ADE14 CT diagnostika a staging karcinómu pľúc - 7. vydanie TNM klasifikácie 2009
René Hako, Helena Haková, Ivan Bernasovský ml., Andrej Somoš, I. Gulová
Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a
Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, ISSN 1213-810X, Roč. 71, č. 3 (2011), s. 105114
ADE15 DeltaE-E Detector for Proton Registration in Nonmesonic Deuteron Breakup at the Nuclotron Internal
Target
S.M. Piyadin, T.A. Vasiliev, Jurij Vitalevič Gurchin, A.Ju. Isupov, Ju.T. Karachuk, V.A. Krasnov,
A.K. Kurilkin, P.K. Kurilkin, Vladimir Ladygin, Alexej Nikolajevič Livanov, Gabriela Martinská, S.G.
Reznikov, Dimitry Semenov, A.E. Tumanov, A.N. Khrenov, Marián Janek
Physics of Particles and Nuclei Letters, ISSN 1547-4771, Vol. 8, no. 2 (2011), s. 107-113
ADE16 Detekcia cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi u pacientov s urotelovým karcinómom pilotná štúdia. Porovnanie so štandardným histologickým vyšetrením
Vincent Nagy, Ján Rosocha, Jozef Židzik, Peter Bohuš
Klinická onkologie, ISSN 0862-495X, Roč. 24, č. 4 (2011), s. 287-292
ADE17 Diabetes mellitus 2. typu - "vaskulárne ochorenie"
Dáša Kmecová, Miriam Kozárová, Mária Rašiová, Eva Szabóová, Ján Kmec
Praktický lékař, ISSN 0032-6739, Roč. 91, č. 2 (2011), s. 78-81
ADE18 Die Sprachgeschichts- und Mundartforschung in den beiden letzten Jahrzehnten
Mária Papsonová
Slowakische Zeitschrift für Germanistik, ISSN 1338-0796, Jahr. 3, Heft 2 (2011), s. 28-36
ADE19 Doubtful Conversion of Faith
Zuzana Buráková
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, ISSN 2066-768X, Vol. 4, (53), no. 1 (2011), p. 3942
http://but.unitbv.ro/Bulletin/BU_2011/Series%20IV/Contents_IV.html
ADE20 Drogová kriminalita v Slovenskej republike
Lívia Jamnická
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 3 (2011), s. 75-83
ADE21 Education of prosthetics, orthotics and rehabilitation in Slovakia. Current situation and perspectives
Peter Takáč
Rehabilitáció : az Orvosi Rehabilitáció és a Fizikális Medicina Magyarországi Társaságának folyóirata,
ISSN 0866-479X, Roč. 21, č. 2-3 (2011), s. 180
ADE22 Effect of exogenous morphogenetic signals on differentiation in vitro and secondary metabolite
formation in the genus Hypericum
Eva Čellárová
Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, ISSN 1752-3389, Vol. 5, sp.no. 1 (2011), s.
62-69
ADE23 Efficacy and safety of treatment of hypertensive patients with fixed combination
perindopril/indapamide up to 10/2.5 mg : results of the FALCO FORTE programme
Daniel Pella
High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, ISSN 1120-9879, Vol. 18, no. 3 (2011), s. 107-113
ADE24 Enerhija zviazku sinhletnych ta tripletnych staniv nehativnoho iona miuoniju
M. Ivan Haysak, Michal Hnatič, Ju. Fedornjak
Naukovij visnik Užgorodskogo universitetu, seria Fizika, Vyp. 30 (2011), s. 240-245
ADE25 Epi-Lasek - naše skúsenosti
Tomáš Juhás jr., Tomáš Juhás
Česká a slovenská oftalmologie, ISSN 1211-9059, Roč. 67, č. 2 (2011), s. 56-59
ADE26 Evaluative Morphology and (Mor)phonological Changes in Diminutives of Indo-European Languages
Renáta Gregová
B.A.S. = British and American Studies : A Journal of The Romanian Society of English and American
Studies, ISSN 1224-3086, Vol. XVII (2011), s. 333-343
ADE27 Evaluative Suffixes in Slavic
Renáta Panocová
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, ISSN 2066-768X, Vol. 4, (53), no. 1 (2011), p. 175182
ADE28 Facial parity edge colouring
Július Czap, Stanislav Jendroľ, František Kardoš
Ars Mathematica Contemporanea, ISSN 1855-3966, Vol. 4, no. 2 (2011), s. 255-269
ADE29 Finding Identity through Trauma
Zuzana Buráková
Ostrava Journal of English Philology, ISSN 1803-8174, Vol. 3, no. 2 (2011), s. 87-95
ADE30 First record of Nycteris macrotis in Mauritania (Chiroptera: Nycteridae)
Petr Benda, Antonín Reiter, Marcel Uhrin
Lynx, ISSN 0024-7774, Roč. 42 (2011), s. 267-270
ADE31 First records of the bat fly Phthiridium biarticulatum (Diptera: Nycteribiidae) in Crimea
Martin Ševčík, Petr Benda, Marcel Uhrin
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 159-160
ADE32 Funkčné výsledky rekonštrukcie blany bubienka na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku v Košiciach
Silvia Krempaská, Juraj Kovaľ
Otorinolaryngologie a foniatrie, ISSN 1210-7867, Roč. 60, č. 1 (2011), s. 33-37
ADE33 Funkčný stav a kvalita života u pacientov s včasnou a etablovanou reumatoidnou artritídou
Anna Čalfová, Želmíra Macejová, Ivica Lazúrová
Česká revmatologie, ISSN 1210-7905, Roč. 19, č. 4 (2011), s. 164-168
ADE34 Generalized circular colouring of graphs
Peter Mihók, Janka Oravcová, Roman Soták
Discussiones Mathematicae - Graph Theory, ISSN 1234-3099, Vol. 31 (2011), s. 345-356
ADE35 Genetické polymorfizmy ako nové prediktívne faktory úspešnosti liečby chronickej hepatitídy C
Ivana Valková, Pavol Kristian jr., Ivan Schréter, Viera Habalová
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, ISSN 1211-264X, Roč. 17, č. 6 (2011), s. 190-193
ADE36 Grotesque Motif of Madness and Feminist Critique of Enlightenment Reason
Soňa Šnircová
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, ISSN 2066-768X, Vol. 4, (53), no. 1 (2011), p. 1724
ADE37 Heart-rate changes in asphyxic preconditioning in rats depend on light-dark cycle
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Roman Beňačka, Pavol, Švorc Jr., Ružena Galanová, Benjamin Lee Fulton
Central European Journal of Medicine, ISSN 1895-1058, Vol. 6, no. 3 (2011), s. 312-319
ADE38 Heidegger wobec kartezjańskiej koncepcji nauki nowožytnej
Milovan Ješič, Eugen Andreanský
Idea - Studia nad struktura i rozwojem pojeć filozoficznych, ISSN 0860-4487, Roč. 23, č. 1 (2011), s.
101-113
ADE39 Hodnotenie kvality života a funkčného stavu u pacientov s reumatoidnou artritídou
Anna Čalfová, Ivica Lazúrová, Jozef Benka, Želmíra Macejová
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 2 (2011), s. 170-175
ADE40 Hranie videohier, ich preferencia a vnímanie adolescentnými hráčmi a hráčkami
Bibiána Kováčová Holevová
Psychologie pro praxi, ISSN 1803-8670, Roč. XLVI, č. 1-2 (2011), s. 45-60
ADE41 Humanista Jerzy Werner - wychowanek Akademii Krakowskiej
Jana Balegová
Prace historyczne, ISSN 0083-4351, Z. 138 (2011), s. 83-95
ADE42 Characterization of standard extreme value distributions using records.
Valéria Skřivánková, Matej Juhás
Journal of the Chungcheong Mathematical Society, ISSN 1226-3524, Vol. 24, no. 3 (2011), s. 401-407
ADE43 Chimična zadača: osnovni etapy rozv’jazuvannja
Volodymyr I. Starosta
Biologija i chimija v školi, No. 1 (83) (2011), s. 17-20
ADE44 Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model
Pavol, Švorc Jr., Pavol Švorc, Benjamin Lee Fulton
Trends in Comparative Biochemistry and Physiology, ISSN 0972-4540, Vol. 15, no. 1 (2011), s. 55-61
ADE45 Chthonius (Chthonius) carinthiacus and Chthonius (Ephippiochthonius) tuberculatus new to the fauna
of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chthoniidae)
Jana Christophoryová, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik
Arachnologische Mitteilungen, ISSN ISSN 1018 - 4171, Vol. 42, december (2011), s. 24-29
ADE46 Identification of Applied moral Philosophy accentuating Ecological Reflections
Ľubov Vladyková
The Holistic Approach to Environment, ISSN 1848-0071, Vol. 3, no. 1 (2011), s. 97-107
ADE47 Idiopátiás és látszólagosan idiopátiás nervus trigeminus fájdalom
Juraj Kovaľ, Silvia Krempaská, Magdaléna Andrašovská
Fül-, Orr-, Gégedyógyászat, ISSN 0016-237X, Vol. LVII, no. 3 (2011), s. 4-9
ADE48 Idiopatická a zdanlivo idiopatická neuralgia nervus trigeminus
Juraj Kovaľ, Silvia Krempaská, Magdaléna Andrašovská
Otorinolaryngologie a foniatrie, ISSN 1210-7867, Roč. 60, č. 3 (2011), s. 145-151
ADE49 Increasing the Analytical Sensitivity by Oligonucleotides Modified with Para- and Ortho- Twisted
Intercalating Nucleic Acids - TINA [elektronický zdroj]
Uffe, V. Schneider, Imrich Géci, Nina Johnk, Nikolaj D. Mikkelsen, Erik B. Pedersen, Gorm Lisby
PLoS ONE, Vol. 6, no. 6 (2011), s. e20565-1-20565-10, ISSN 1932-6203
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020565
ADE50 Individual and Social Aspects of Word Formation
Ten Pius Hacken, Renáta Panocová
Kwartalnik Neofilologizcny, ISSN 0023-5911, Roc. LVIII, zes. 3 (2011), s. 283-300
ADE51 Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách
Daniela Džuganová
ProInflow : časopis pro informační vědy [elektronický zdroj], ISSN 1804-2406, Roč. 3, č. 1 (2011), s.
77-89
http://pro.inflow.cz/informacna-gramotnost-jako-klucova-kompetencia-vzdelavania-na-slovenskychvysokych-skolach
ADE52 Inovácie, konkurencieschopnosť a vznik aglomeračných procesov v európskych regiónoch
Zlata Vaľovská
Ekonomika Mangement Inovace = Economics Management Innovation, ISSN 1804-1299, Roč. III., č.
2 (2011), s. 9-20
ADE53 Inštitút oddĺženia v slovenskom právnom poriadku
Milan Sudzina
Humanum : międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, ISSN 1898-8431, No. 7 (2011), s.
399-407
ADE54 Inveterovaná súčasná luxácia proximálneho a distálneho radioulnárneho kĺbu bez pridruženej
zlomeniny
Ľuboš Tomčovčík, Miroslav Kitka, Radoslav Morochovič, Rastislav Burda
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 4 (2011), s. 240-243
ADE55 Isolation and characterization of synovial mesenchymal stem cells
Denisa Harvanová, Tímea Tóthová, Marek Šarišský, Judita Amrichová, Ján Rosocha
Folia Biologica, ISSN 0015-5500, Vol. 57, no. 3 (2011), s. 119-124
ADE56 Kvázikryštály - Aperiodické štruktúry
Vladimír Girman
Československý časopis pro fyziku, ISSN 0009-0700, Roč. 61, č. 6 (2011), s. 334-336
ADE57 Locus standi v konaní o neplatnosť: od Plaumannovho testu k regulačným aktom
Ján Mazák
Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, ISSN 0231-6625, Roč. 150, č. 3 (2011), s. 209231
ADE58 Looseness of plane graphs
Július Czap, Stanislav Jendroľ, František Kardoš, Jozef Miškuf
Graphs and Combinatorics, ISSN 0911-0119, Vol. 27, no. 1 (2011), s. 73-85
ADE59 Management of obstructive sleep apnea in Europe
I. Fietze, Thomas Penzel, Viliam Donič, Zoltán Tomori
Sleep Medicine, ISSN 1389-9457, Vol. 12, no. 2 (2011), s. 190-197
ADE60 Mimetyczne i diegetyczne konstrukcje w narracjach wiadomosci telewizyjnych
Slávka Tomaščíková
Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, ISSN 2081-9048, Č. 1 (2011), s. 349362
ADE61 Minima times of selected eclipsing binaries
Štefan Parimucha, Pavol Dubovský, Martin Vaňko, Theodor Pribulla, Igor Kudzej, R. Barsa
Information Bulletin on Variable Stars, ISSN 0374-0676, No. 5980 (2011), s. 1-7
ADE62 Model for Assessment of Key Competencies for Knowledge Society in University Students
František Mesároš, Margita Mesárošová, Peter Mesároš
International Journal of Arts and Sciences, ISSN 1944-6934, Vol. 4, no. 5 (2011), s. 252-259
ADE63 Modern man as a philosophical problem?
Ľubomír Belás, Eugen Andreanský, Sandra Zákutná
Filosofskoje obrazovanije, Vol. 23, no. 1 (2011), s. 3-21
ADE64 Monounary algebras with same quasiorders or retracts
Danica Jakubíková-Studenovská, Mária Petrejčíková, Jozef Pócs
Demonstratio Mathematica, ISSN 0420-1213, Vol. XLIV, no. 3 (2011), s. 481-496
ADE65 Morphometric analysis of rat testes after intraperitoneal administration of single dose of cadmium and
diazinon
Mária Adamkovičová, Róbert Toman, Michal Cabaj, Jozef Golian, Peter Massányi, Norbert Lukáč,
Monika Martiniaková, Tatiana Kimáková
Current Topics in Toxicology, ISSN 0972-8228, Vol. 7 (2011), s. 51-58
ADE66 Multidetector computed tomography and coronary risk stratification - from research to clinical practice
Jozef Gonsorčík, Adela Dobrovičová, Claudia Gibarti
Interventional Medicine & Applied Science, ISSN 2061-1617, Vol. 3, no. 3 (2011), s. 100-103
ADE67 Naše prvé skúsenosti so záchovnými operáciami aortálnej chlopne
František Sabol, Adrian Kolesár, Ján Luczy, Gabriel Valočik, Anton Bereš, Lucia Mistríková, Martin
Beňa, Martin Ledecký, Marta Jakubová, Peter Čandík, Imrich Sopko, Pavol Török, Jozefína
Cocherová, Jana Jevčáková, Ingrid Schusterová, Matúš Marcin, Martin Vaľko
Cor et Vasa, ISSN 0010-8650, Roč. 53, č. 10 (2011), s. 542-546
ADE68 Navčaľne zavdannja jak ponjattja dydaktyky
Volodymyr I. Starosta
Naukovyj visnyk užgorodskogo nacionaľnogo universytetu. Serija "Pedagogika. Sociaľna rabota", No
21 (2011), s. 185-188
ADE69 Neplodnosť - etiológia a diagnostika
Katarína Balasičová, Lenka Hančikovská, Silvia Toporcerová, Vladimír Kraus ml., Alexander Ostró
Gynekolog : časopis ženských lékařů, ISSN 1210-1133, Roč. 20, č. 1 (2011), s. 22-27
ADE70 Neuroactive multifunctional tacrine congeners with cholinesterase, anti-amyloid aggregation and
neuroprotective properties
Mária Kožurková, Slávka Hamuľaková, Zuzana Gažová, Helena Paulíková, Pavol Kristian
Pharmaceuticals, ISSN 1424-8247, Vol. 4, no. 2 (2011), s. 382-418
ADE71 Notes to somatic proportions of the Eurasian wolf (Canis lupus lupus Linnaeus, 1758) from Eastern
Slovakia
Ľuboš Čomor, Alexander Čanády
Lynx, ISSN 0024-7774, Roč. 42 (2011), s. 91-97
ADE72 Nové možnosti diagnostiky karcinómu pankreasu
Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Pavol Harbuľák, Jozef Radoňák
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 3 (2011), s. 184-189
ADE73 Numerical Modeling of Magnetic Drug Targeting
Peter Kopčanský, Milan Timko, Michal Hnatič, Martin Vala, Grigorij Arzumanyan, Edik Hayryan,
Lucia Jancurova, Jozef Jadlovský
Physics of Particles and Nuclei Letters, ISSN 1547-4771, Vol. 8, no. 5 (2011), s. 502-505
ADE74 Obhajca a jeho postavenie v trestnom konaní
Mária Voľanská
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 3 (2011), s. 111-122
ADE75 Obraz Kanta w filozofii analitycznej
Eugen Andreanský
Czasopismo Filozoficzne, ISSN 1896-5059, Nr. 7 (2011), s. 110-129
http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl
ADE76 Oddanosť organizácii a povolaniu u lekárok vo vzťahu k vybraným osobným a organizačným
premenným
Ivana Urbančíková, Ján Ferjenčík, Martin Čižmárik
Psychologie pro praxi, ISSN 1803-8670, Roč. XLVI, č. 1-2 (2011), s. 61-80
ADE77 On conservative and supermagic graphs
Ľudmila Bezegová, Jaroslav Ivančo
Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, Vol. 311, no. 21 (2011), s. 2428-2436
ADE78 On doubly light vertices in plane graphs
Veronika Kozáková, Tomáš Madaras
Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, Vol. 31 (2011), s. 333-344
ADE79 On local properties of 1-planar graphs with high minimum degree
Dávid Hudák, Tomáš Madaras
Ars Mathematica Contemporanea, ISSN 1855-3966, Vol. 4, no. 2 (2011), s. 245-254
ADE80 On one experimental test of the Samaritans’ dilemma
Karolína Barinková, Vladimír Gazda, Marek Gróf, Matúš Kubák, Marko Lalič, Tomáš Rosival
Amfiteatru Economic, ISSN 1582-9146, Vol. XIII, no. 29 (2011), s. 259-304
ADE81 On the existence of nonoscillatory solutions of third-order nonlinear differential equations
Ivan Mojsej
Advances in Pure and Applied Mathematics, ISSN 1867-1152, Vol. 2, no. 2 (2011), s. 265-287
ADE82 On the strong parity chromatic number
Július Czap, Stanislav Jendroľ, František Kardoš
Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, Vol. 31, no. 1 (2011), s. 587-600
ADE83 Overview of Recent Results in Growth-curve-type Multivariate Linear Models
Ivan Žežula, Daniel Klein
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, ISSN 02319721, Roč. 50, č. 2 (2011), s. 137-146
ADE84 Parity vertex colouring of graphs
Piotr Borowiecki, Kristína Budajová, Stanislav Jendroľ, Stanislav Krajči
Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, Vol. 31, no. 1 (2011), s. 183-195
ADE85 Parity vertex colouring of plane graphs
Július Czap, Stanislav Jendroľ, Margit Voigt
Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, Vol. 311, no. 6 (2011), s. 512-520
ADE86 Perforácia rekta a vagíny u dieťaťa
Ľuboš Tomčovčík, Ladislav Rosocha, Radoslav Morochovič, Rastislav Burda, Miroslav Kitka
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 4 (2011), s. 229-231
ADE87 Periodontitis and preterm low birth weight : is there any association?
Michaela Trapezanlidis, Milan Straka, Milan Kotráň, [online].
Reproductive System & Sexual Disorders [elektronický zdroj], ISSN 2161-038X, doi:10.4172/2161038X.S2-001 (2011), s. [1-5]
http://dx.doi.org/10.4172/2161-038X.S2-001
ADE88 Peroperačné monitorovanie funkcie hlavových nervov v otorinolaryngológii, neurootológii a chirurgii
bázy lebky na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a UN L. Pasteura (2000-2010)
Ladislav Kaliarik, Juraj Kovaľ
Otorinolaryngologie a foniatrie, ISSN 1210-7867, Roč. 60, č. 3 (2011), s. 139-144
ADE89 Phonetic iconicty - lost in universality
Lívia Körtvélyessy
Bulletin of the Transilvania University of Brasov : Series IV Philology and Cultural Studies, ISSN
2066-768X, Vol. 4, no. 53 (2011), s. 137-144
http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IV/BULETIN%20IV/g_18_Kortvelyessy_Livia.pdf
ADE90 Photodynamic therapy with hypericin improved by targeting HSP90 associated proteins [elektronický
zdroj]
Peter Solár, Mária Chytilová, Zuzana Solárová, Ján Mojžiš, Peter Ferenc, Peter Fedoročko
Pharmaceuticals, ISSN 1424-8247, Vol. 4, no. 11 (2011), s. 1488-1502
http://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals/
ADE91 Pilonidálny sinus - klasická plastika podľa Limberga alebo modifikovaná verzia?
Miloš Kička, Tomáš Toporcer, Jozef Radoňák
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 8 (2011), s. 482-487
ADE92 Pľúcna alveolárna hemorágia - zriedkavá komplikácia izolovaného poranenia hrudníka
Rastislav Burda, Radoslav Morochovič, Ľuboš Tomčovčík, Miroslav Kitka
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 4 (2011), s. 211-212
ADE93 Plurality of methods and approaches that constitue concept of Wellbeing
Ivan Uher
Česká kinantropologie, ISSN 1211-9261, Vol. 15, no. 2 (2011), s. 75-79
ADE94 Polycystic ovary syndrome and autoimmunity
Jana Petríková, Ivica Lazúrová, Yehuda Shoenfeld
Medicina Interna = Internal Medicine, Vol. VIII, no. 1 (2011), s. 31-36
ADE95 Polyganglionitída pri Bellovej obrne - klinická analýza
Ladislav Kaliarik, Silvia Krempaská, Juraj Kovaľ, Lucia Schullerová
Otorinolaryngologie a foniatrie, ISSN 1210-7867, Roč. 60, č. 3 (2011), s. 152-156
ADE96 Porovnanie efektivity korekcie defektu stredného a zadného kompartmentu: polypropylénová sieťka
(MESH) versus vaginaefixatio sacrospinalis sec. Amreich-Richter II
Peter Urdzík, Róbert Dankovčík, Andrea Grešová, Danka Nevická, Alexander Ostró
Gynekolog : časopis ženských lékařů, ISSN 1210-1133, Roč. 20, č. 3 (2011), s. 105-109
ADE97 Pracovní lékařství ve Slovenské a České republice - srovnání
Z. Topolovská, Marek Varga
Pracovní lékařství, ISSN 0032-6291, Roč. 63, č. 3-4 (2011), s. 137-143
ADE98 Pramene a právo EÚ a ES so zameraním na drogovú problematiku
Lívia Jamnická
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 115-120
ADE99 Právna úprava niektorých vojnových trestných činov v Slovenskej republike
Ján Mihaľov, Mária Durkošová
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 105-114
ADE100 Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky
Milena Barinková, Vladimíra Žofčínová
Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN 1210-9126, Roč. 19, č. 1 (2011), s. 48-53
ADE101 Prečo vzniká fibrilácia predsiení po kardiochirurgických operáciách?
Marta Jakubová, Ľudmila Družbacká, Branislav Stančák, Peter Mitro, František Sabol, Albert
Hermely, Peter Olexa, Pavol Török
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 1 (2011), s. 92-96
ADE102 Princíp "dvoch ciest" v románovom torze M. Kukučína - Syn výtečníka
Ivica Hajdučeková
Zrkadlenie - Zrcadlení : česko-slovenská revue, Roč. VIII, č. 4 (2011), s. 130-135
ADE103 Prvá skúsenosť s využitím kryoprezervovaného alogénneho homografu v liečbe protetickej
endokarditídy
František Sabol, Adrian Kolesár, Martin Beňa, Marta Jakubová, Jaroslav Špatenka, Ján Luczy,
Branislav Stančák, Jana Jevčáková, Ingrid Schusterová
Cor et Vasa, ISSN 0010-8650, Roč. 53, č. 11 (2011), s. 649-653
ADE104 Recent results with polarized deuterons and polarimetry at Nuklotron-NICA
Vladimir Ladygin, Gabriela Martinská, Jozef Urbán
Journal of Physics: Conference series, ISSN 1742-6588, Vol. 295 (2011), art.no. 012131
ADE105 Reflection Effect Under Different Risk Attitudes
Vladimír Gazda, Matúš Kubák, Marek Gróf, Karolína Barinková, Michaela Žecová
Ştiinte Economice, ISSN 0379-7864, Vol. 1, no. 8 (2011), s. 375-386
ADE106 Reproduction Mode in Hypericum and its Consequences
Pavol Mártonfi, Lenka Mártonfiová
Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, ISSN 1752-3389, Vol. 5, sp.no. 1 (2011), s.
48-52
ADE107 Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania - stále veľa otáznikov
Pavol Murín, Peter Mitro, Gabriel Valočik, Branislav Stančák
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 10 (2011), s. 819-825
ADE108 Riziko vzniku prolapsu "de novo" v primárne nepostihnutom komparmente pri použití syntetického
implantátu v rámci operačnej liečby prolapsu panvových orgánov
Peter Urdzík, Ján Galád, Alexander Ostró
Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti, ISSN 1210-7832, Roč. 76,
č. 4 (2011), s. 321-326
ADE109 Rousettus aegyptiacus (Pteropodidae) in the Palaearctic: list of records and revision of the distribution
range
Petr Benda, Mounir Abi-Said, Tomáš Bartonička, Rasit Bilgin, Kaveh Faizolahi, Radek K. Lučan,
Haris Nikolaou, Antonín Reiter, Wael M. Shohdi, Marcel Uhrin, Ivan Horáček
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 3-36
ADE110 Rozsah a dopady podpory výzkumu a inovací v zemích bývalého Československa
Ivana Kraftová, Eva Mihaliková
Scientific Papers of the University of Pardubice, ISSN 1211-555X, Vol. XVI, no. 4 (2011), s. 81-93
ADE111 Sebaúčinnosť
Karolína Barinková, Margita Mesárošová
Psychologie a její kontexty, ISSN 1803-9278, Roč. 2, č. 2 (2011), s. 155-164
ADE112 Sledovanie vzťahu inkontinencie moču so syndrómom kostrče a panvového dna a s výskytom bolesti v
krížovej oblasti chrbtice
Magdaléna Hagovská
Rehabilitace a fyzikální lékařství, ISSN 1211-2658, Roč. 18, č. 4 (2011), s. 183-187
ADE113 Sleep HERMES : a European Core Syllabus in respiratory disorders during sleep
W. De Backer, A. Simonds, V. Horn, S. Andreas, M. R. Bonsignore, P. Calverley, Viliam Donič, P.
Levy, S. Mitchell, W. T. McNicholas, M. Morrell, W. Randerath, R. Riha, H. Trang, J. Verbraecken, P.
Palange
Breathe, ISSN 1810-6838, Vol. 8, no. 1 (2011), s. 61-68
ADE114 Social Norms of Polydrug Use in Europe: Project SNIPE
Guido Van Hal, Bart Vriesacker, John McAlaney, Rafael T. Mikolajczyk, Hajo Zeeb, Stefanie Helmer,
Claudia Pischke, Brigette Bewick, Yildiz Akvardar, Francisco Guillén, Ferdinand Salonna, Oľga
Orosová, Christiane Stock, Solveig, B. Dohrmann
The Addictions Newsletter, Vol. 18, no. 2 (2011), p. 20-21
http://www.apa.org/divisions/div50/doc/TAN_SUMMER_2011_FINAL%5B1%5D.pdf
ADE115 Some remarks on private delict theft in Roman law
Vladimír Vrana
Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, ISSN 1898-8431, No. 6 (2011), s.
433-443
ADE116 Súčasné možnosti chirurgickej liečby chronickej pankreatitídy - literárny prehľad
Jana Kaťuchová, Jozef Radoňák
Časopis lékařů českých, ISSN 0008-7335, Roč. 150, č. 7 (2011), s. 378-383
ADE117 Sufficient conditions for the existence of some nonoscillatory solutions of third-order nonlinear
differerential equations
Ivan Mojsej, Alena Tartaľová
Carpathian Journal of Mathematics, ISSN 1584-2851, Vol. 27, no. 1 (2011), s. 105-113
ADE118 Sulodexid a nefrotický syndróm pri diabetickej nefropatii
Ivana Valočiková
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 5 (2011), s. 507-510
ADE119 Svedok - jeho právne postavenie
Mária Voľanská
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 4 (2011), s. 102-112
ADE120 Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu ako prvý prejav malobunkového karcinómu
pľúc u pacienta s diabetickou gastroparézou
Jana Petríková, Jana Figurová, Monika Vlasatá, Ivica Lazúrová
Kazuistiky v diabetologii, ISSN 1214-231X, Roč. 9, č. 3 (2011), s. 33-37
ADE121 Ťažký priebeh Stillovej choroby s multiorgánovým zlyhávaním a závažnou pečeňovou dysfunkciou
Ladislav Kočan, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Hana Hoková, Miloš Majerník, Beáta Krištofová,
Jana Šimonová, Jozef Firment
Anesteziologie a intenzivní medicína, ISSN 1214-2158, Roč. 22, č. 6 (2011), s. 337-342
ADE122 Termické lézie v laparoskopickej chirurgii
Marek Šoltés, Peter Pažinka, Jozef Radoňák
Endoskopie, ISSN 1211-1074, Roč. 20, č. 1 (2011), s. 14-16
ADE123 The CVX Theory of Syllable: The Analysis of Word-Final Rhymes in English and in Slovak
Renáta Gregová
Belgrade English Language and Literature Studies (Belgrade BELLS), ISSN 1821-3138, Vol. III
(2011), s. 111-126
ADE124 The CVX Theory of Syllable. A Single-Slot Analysis of the Initial Consonant Clusters in English and
in Slovak
Renáta Gregová
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, ISSN 2066-768X, Vol. 4, (53), no. 1 (2011), p. 205212
ADE125 The IQ motif is crucial for Cav1.1 function
Katarína Štroffeková
Journal of Biomedicine and Biotechnology, ISSN 1110-7243, art.no. 504649 (2011), [1-9]
ADE126 The lattice of compatible quasiorders of acyclic monounary algebras
Danica Jakubíková-Studenovská, Reinhard Pöschel, Sándor Radeleczki
Order - A Journal on the Theory of Ordered Sets and its Applications, ISSN 0167-8094, Vol. 28, no. 3
(2011), s. 481-497
ADE127 The Law of the Constant Ratio
Igor Podlubný, Katarína Kassayová
Notices of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9920, Vol. 58, no. 5 (2011), s. 653-654
ADE128 The protection (?) of personal rights in employment relationships
Martina Kovalčíková, Milena Barinková
AD Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890, Vol. 1, no. 2 (2011), s. 55-58
ADE129 Tinea capitis
Zuzana Baranová
Referátový výber z dermatovenerologie, ISSN 1213-9106, Roč. 53, č. 4 (2011), s. 26-34
ADE130 Transgenosis in the genus Hypericum: transgenic St. John's wort plants
Jana Koperdáková, Hedviga Komarovská, Ján Košuth, Eva Čellárová
Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, ISSN 1752-3389, Vol. 5, sp.no. 1 (2011), s.
53-61
ADE131 Trianon a szlovákiai történelmi emlékezetben
Štefan Šutaj
Limes, ISSN 0238-9266, No. 1 (2011), s. 71-86
ADE132 Unique Factorization Theorem For Object-Systems
Peter Mihók, Gabriel Semanišin
Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, Vol. 31, no. 3 (2011), s. 559-575
ADE133 Úvod do konkurzného konania v Slovenskej republike
Milan Sudzina
Humanum : międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, ISSN 1898-8431, No. 6 (2011), s.
467-479
ADE134 Úvod do reštrukturalizačného konania v Slovenskej republike
Milan Sudzina
Humanum : międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, ISSN 1898-8431, No. 7 (2011), s.
409-419
ADE135 V akej zhode sú výsledky priameho a vypočítaného stanovenia LDL cholesterolu v hraničných
hodnotách podľa Európskych odporúčaní (2007)?
Rudolf Gaško, Oliver Rácz, B. Jedličková, R. Průša, Iveta Mocnejová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 6 (2011), s. 468-475
ADE136 Verbal and Mathematical Competencies of University Students as Predictor of the Success in
Knowledge Society
Margita Mesárošová, František Mesároš
International Journal of Arts and Sciences, ISSN 1944-6934, Vol. 4, no. 5 (2011), s. 244-251
ADE137 Vplyv exogénneho luteinizačného hormónu na parametre IVF/ICSI cyklov
Silvia Toporcerová, Peter Urdzík, Miroslava Popelková, Katarína Balasičová, Alexander Ostró
Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti, ISSN 1210-7832, Roč. 76,
č. 4 (2011), s. 268-273
ADE138 Vplyv fajčenia na mieru vylučovania biomarkerov expozície benzénu
I. Bajusová, Peter Kolarčik, M. Ihnatko, Ľubomír Legáth
Pracovní lékařství, ISSN 0032-6291, Roč. 63, č. 3-4 (2011), s. 123-130
ADE139 Vplyv kyseliny tranexámovej na mortalitu, cievne okluzívne príhody a transfúzie krvi u pacientov s
veľkým poúrazovým krvácaním (CRASH-2) - randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia
Štefan Trenkler, Anton Laincz, Jozef Valky, Yaghi Ajtham, Petr Svoboda
Anesteziologie a intenzivní medicína, ISSN 1214-2158, Roč. 22, č. 2 (2011), s. 103-114
ADE140 Vplyv pooperačných komplikácií na prežívanie pacientov s karcinómom pankreasu
Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Jozef Radoňák
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 3 (2011), s. 174-181
ADE141 Výskyt komplikácií po rekonštrukcii blany bubienka
Silvia Krempaská, Juraj Kovaľ
Otorinolaryngologie a foniatrie, ISSN 1210-7867, Roč. 60, č. 1 (2011), s. 38-42
ADE142 Využitie epiteliálnych buniek príjemcu pri allotransplantácii trachey v experimente - prvé výsledky
Jozef Belák, Marián Kudláč, Valent Ledecký, Ján Rosocha, Ružena Tkáčová, Z. Ševčíková, Ivan
Čavarga, Andrej Somoš
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 11 (2011), s. 621-624
ADE143 Význam a možnosti skríningu v diagnostike celiakie
Peter Makovický, Kvetoslava Rimárová
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 2 (2011), s. 183-187
ADE144 Vzťah osobnostných faktorov, reziliencie a sebaúcty k výskytu pravidelného fajčenia tabakových
cigariet a skúseností s marihuanou medzi slovenskými dospievajúcimi
Beáta Gajdošová, Oľga Orosová
Adiktologie = Addictology, ISSN 1213-3841, Roč. 11, č. 4 (2011), s. 226-234
ADE145 Vzťah polymorfizmov génov CDKAL1 a KCNQ1 k veku diagnózy diabetu 2. typu v populácii
Slovenska
Martina Dobríková, Martin Javorský, Viera Habalová, Lucia Klimčáková, Miriam Kozárová, Jozef
Židzik, Jana Halušková, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Vnitřní lékařství, ISSN 0042-773X, Roč. 57, č. 2 (2011), s. 155-158
ADE146 Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania
Martin Vernarský
Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, ISSN 0231-6625, Roč. 150, č. 1 (2011), s. 68-78
ADE147 Závažné pneumónie počas pandémie vírusom chrípky A(H1N1) 2009 v Univerzitnej nemocnici L.
Pasteura v Košiciach
Kateřina Pospíšilová, Ivan Schréter, Pavol Jarčuška, Ružena Tkáčová, Pavol Kristian jr., Pavol Pobeha,
Ladislav Virág, Ján Mikas, René Hako, Martin Novotný, Zuzana Paraličová
Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a
Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, ISSN 1213-810X, Roč. 71, č. 6 (2011), s. 232237
ADE148 Životní styl sester a porodních asistentek na Slovensku
Lucia Dimunová
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnícke pracovníky, ISSN 1210-0404, Roč. 21 č. 3
(2011), s. 19-20
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 255 )
ADF1 "Od depresie k demencii" (Creutzfeldtova - Jakobova choroba, F 02.1)
Aneta Bednářová, Ivan Dóci, René Hako, Jana Vančíková
Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, ISSN 1335-423X, Roč. 18, č. 1 (2011), s. 16-19
ADF2
21. storočie- "Doba inkretínová"?
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 9 (2011), s. 408-411
ADF3
Activity of monoamine oxidases in rat female genital organs during preimplatation period of pregnancy
Jozef Mihalik, Petra Kravčuková, Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Silvia Rybárová
Acta Medica Martiniana, ISSN 1335-8421, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 14-20
ADF4
Ad Exekúcia predajom nehnuteľnosti bez súhlasu záložného veriteľa
Peter Molnár
Bulletin slovenskej advokácie, ISSN 1335-1079, Roč. XVII, č. 7-8 (2011), s. 6-10
ADF5
Alimentárne infekcie z potravín a vody, ich vplyv na verejné zdravie
Peter Juriš, Lýdia Čisláková, Silvia Jurišová, Monika Halánová, Zuzana Kalinová
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 6 (2011), s. 318-320
ADF6
Alkoholizmus a zmeny laboratórnych parametrov - súbor dospelých pacientov so syndrómom
závislosti od alkoholu hospitalizovaných na II. psychiatrickej klinike v prvom polroku 2009
Jana Vančíková, Aneta Bednářová, Ivan Dóci
Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor), ISSN 0862-0350, Roč. 46, č. 3 (2011), s.
168-173
ADF7
Altitudinálny gradient v rozšírení motýľov (Lepidoptera) na transekte vo Velickej doline (Vysoké
Tatry)
Ľubomír Panigaj, Miroslav Kulfan
Naturae Tutela, ISSN 1336-7609, Roč. 15, č. 2 (2011), s. 179-186
ADF8
Aminokyseliny a ich metabolity v moči pacientov s karcinómom obličiek pred nefrektómiou a po
nefrektómii
Ivan Kron, Patrik Jalč, Ladislav Valanský, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Igor Andrašina
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 33-35
ADF9
Analýza klinických problémov pacientov v rámci pľúcnej rehabilitácie s využitím medzinárodnej ICF
klasifikácie
Anna Kubincová, Peter Takáč, Ľubomír Legáth
Rehabilitačná Medicína & Fyzioterapia [elektronický zdroj], ISSN 1338-4759, Roč. 1, č. 1 (2011), s.
26-32
http://www.rehmed.sk/analyza-klinickych-problemov-pacientov-v-ramci-plucnej-rehabilitacie-svyuzitim-medzinarodnej-icf-klasifikacie-4.html
ADF10 Analýza vybraného modulu vnútorného informačného systému samosprávy
Eva Mihaliková
Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI, ISSN 1336-3514, Roč. IX., č.
1 (2011), s. 78-86
ADF11 Anomálie hrudníka a brucha v čase prvého ultrazvukového skríningu
František Grochal, Róbert Dankovčík
Gynekológia pre prax, ISSN 1336-3425, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 71-74
ADF12 Another Proof of Hurewicz Theorem
Miroslav Repický
Tatra Mountains Mathematical Publications : Differential and Difference equations and Applications,
ISSN 1210-3195, Roč. 49 (2011), s. 1-7
ADF13 Antioxidačná adjuvantná terapia u pacienta s purulentnou meningitídou
Ladislav Kočan, Janka Vašková, Jozef Firment, Ladislav Vaško, Jana Šimonová, Iveta Damankošová,
Juraj Guzy
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 1-4
ADF14 Antiparazitárna liečba raticovej zveri a jej limitujúce faktory
M. Rajský, Peter Juriš, Miroslav Vodňanský, Peter Forejtek, Tibor Lebocký, Dušan Rajský
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 3 (2011), s. 161-165
ADF15 Antiproliferatívny a protinádorový účinok prírodne sa vyskytujúcich chalkónov
Dávid Drutovič, Martina Pilátová, Martina Chripková, Ján Mojžiš
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 27-32
ADF16 Antiproliferatívny účinok indolových fytoalexínov a ich syntetických derivátov
Martina Chripková, Martina Pilátová, Dávid Drutovič, Ján Mojžiš
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 33-38
ADF17 Aplikácia metódy Global Sourcing pri získavaní pracovníkov
Gabriela Kravčáková, Přemysl Mikšovský
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 106-115
ADF18 Argentíma, nie celkom neznáma
Paulína Šišmišová, Ladislav Šimon
Revue svetovej literatúry, ISSN 0231-6269, Roč. XLVII, č. 2 (2011), s. 145-152
ADF19 Artériová hypertenzia a kardiovaskulárna prevencia, súčasný stav
Marian Sninčák, Kamil Kolesár
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, no. 5 (2011), s. 435-440
ADF20 Biologická liečba a chronická myelocytová leukémia
Elena Tóthová
Onkológia, ISSN 1336-8176, Roč. VI., č. 1 (2011), s. 33-38
ADF21 Bronchiálna hyperreaktivita
Marek Varga
I-med [elektronický zdroj], Roč. 1, č. 1 (2011), s. [1-31], ISSN 1338-4392
http://www.i-med.sk/moodle/login/index.php
ADF22 Carotid intima-media thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Pavol Pobeha, Peter Skyba, Pavol Joppa, Zuzana Kluchová, Eva Szabóová, Ivan Tkáč, Ružena
Tkáčová
Bratislava Medical Journal = Bratislavské lekárske listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 1 (2011), s. 2428
ADF23 Ceftibutén v klinickej praxi
Pavol Jarčuška, Katarína Cáriková, Monika Jarčušková
Via practica, ISSN 1336-4790, Roč. 8, č. 1 (2011), s. 21-27
ADF24 CLIL - obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie
Stela Csachová, Stanislava Jesenková
Didaktika, ISSN 1338-2845, Č. 6 (2011), s. 18-23
ADF25 Comparison of breeding behaviour of Taraxacum sect. Ruderalia and Taraxacum sect. Erythrosperma
(Asteraceae)
Lenka Mártonfiová
Thaiszia - Journal of Botany, ISSN 1210-0420, Vol. 21, no. 2 (2011), s. 177-184
http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/info/thaiszia
ADF26 Comparison of the influence of selected plant extracts on mitochondria of leukemic cells in vitro
Martina Šutorová, Vladimíra Tomečková, Gabriela Mojžišová, Marek Stupák
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 2 (2011), s. 7-9
ADF27 Cruciferous vegetables in cancer prevention
Martina Pilátová, Martina Chripková, Ján Mojžiš
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Bratislava, 2005, ISSN 0301-2298, Tomus
LVIII, no. 1 (2011), s. 62-71
ADF28 Činnosť Laboratória pre diagnostiku porúch plodnosti pri Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ a UN
L. Pasteura, Košice
Ladislav Bobák, Ján Rosocha, Erika Barlová
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 1 (2011), s. 8
ADF29 Členkovo-brachiálny index ako prediktor kardiovaskulárnej morbidity a mortality
Dáša Kmecová, Miriam Kozárová, Mária Rašiová, Ján Kmec
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 3 (2011), s. 215-220
ADF30 Čo mal Martin s Klárou klinicky spoločné?
Kristína Kubejová, Ľudmila Podracká
Orgánové transpantácie, ISSN 1336-7129, Roč. 7, č. 1-2 (2011), s. 5-7
ADF31 Dataloger labQuest – meranie časových závislostí a udalostí s prerušením
Ján Degro
Fyzikálne listy, ISSN 1337-7795, Roč. XVI, č. 2 (2011), s. 3-6
ADF32 Demokracia v zrkadle občianskej participácie
Richard Geffert
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 24-37
ADF33 Diagnostický potenciál prokalcitonínu
Renáta Lenártová, Anna Birková, Juraj Guzy, Mária Mareková
Laboratórna diagnostika, ISSN 1335-2644, Roč. XVI., č. 1-2 (2011), s. 90-97
ADF34 Diagnostika orofaciálnych rázštepov v prvom trimestri tehotnosti
Róbert Dankovčík, Stela Muránska, František Grochal, Eva Čečková, Martina Maďarová, Marek
Dudáš
Gynekológia pre prax, ISSN 1336-3425, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 67-69
ADF35 Dopad ochorenia na kvalitu života pri systémovom lupus erythematosus
Michaele Záriková, Želmíra Macejová, Mária Oetterová
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre
farmakoekonomiku, ISSN 1336-7021, Roč. 7, č. 4 (2011), s. 4-7
ADF36 Dose-response relationship of Aesculus Hippocastanum extracts
Janka Vašková, Gabriela Mojžišová, Ladislav Vaško
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 4 (2011), s. 151-154
ADF37 Dyssynchrónia ľavej komory pri srdcovom zlyhávaní a možnosti jej liečby
Pavol Murín, Peter Mitro
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 5 (2011), s. 231-235
ADF38 Eastern European stereotypes in the British media
Július Rozenfeld
X Linguae.eu : A Trimestrial European Scientific Language Review, ISSN 1337-8384, Vol. 3, no 2
(2011), s. 36-41
ADF39 Efektivita programov primárnej prevencie
Gabriela Štefková, Kamila Bernasovská
Slovak Journal of Health Sciences, ISSN 1338-161X, Roč. 2, č. 1 a 2 (2010), s. 30-36
ADF40 Ekonomické aspekty laparoskopickej chirurgie
Marek Šoltés
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti, ISSN 1336-6572, Roč. XV, č. 3 (2011), s.
7-10
ADF41 Ekvivalencia Ohlsonovho a Žežulovho prístupu k rovnomernej korelačnej štruktúre v modeli rastových
kriviek
Rastislav Rusnačko
Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Roč. VII, č. 7 (2011), s. 199-204
ADF42 Epidemiologická situácia vo výskyte salmonelózy u ľudí v Košickom kraji
Jana Seligová, Dušan Chvojka, Lýdia Čisláková, Peter Juriš
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 5 (2011), s. 277-279
ADF43 Európske právo životného prostredia v judikatúre Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k Slovenskej republike
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 3 (2011), s. 5-12
ADF44 Farmakoekonomika liečby chronickej hepatitídy C telaprevirom
Martin Lukáč, Pavol Kristian jr., Ján Bielik
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre
farmakoekonomiku, ISSN 1336-7021, Roč. 7, č. 4 (2011), s. 19-23
ADF45 Farmakogenetika protinádorových liečív
Martina Pilátová, Lucia Frohlichová
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 53-57
ADF46 Farmakologická liečba hyperkalciémie pri primárnej hyperparatyreóze
Ivica Lazúrová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 21-24
ADF47 Farmakoterapia a nefarmakologické opatrenia u pacienta po prekonanom infarkte myokardu
Peter Mitro
Via practica, ISSN 1336-4790, Roč. 8, č. 2 (2011), s. 58-61
ADF48 Fenomém žobrania v slovenských obciach
Jozef Tekeli
Právo pre ROPO a obce v praxi, ISSN 1337-7523, Roč. IV, č. 1 (2011), s. 7-11
ADF49 Filozofia kresťanského kríža v básnickom cykle P. O. Hviezdoslava Sonety
Ivica Hajdučeková
Slovenské pohľady : na literatúru umenie a život, ISSN 1335-7786, Roč. IV + 127, č. 12 (2011), s. 7983
ADF50 Fiškálna nerovnováha a cyklický vývoj ekonomiky
Viktória Bobáková-Oráčová
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII, č. 1 (2011), s. 99-105
ADF51 Funkčné mestské regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja
Ladislav Novotný
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 93-102
ADF52 Funkčný stav posturálneho systému športujúcej a nešportujúcej mládeže
Wioletta Mikuľáková, Kamila Kociová, Eva Labunová, Mirianna Brtková
Telesna výchova & Šport = Physical Education and Sport, ISSN 1335-2245, Roč. XXI, č. 4 (2011), s.
15-18
ADF53 Gaucherova choroba a jej manažment - kazuistika
Eduard Veseliny, Peter Jarčuška, Anna Hlavatá, Jana Šaligová, Martin Janičko
Gastroenterológia pre prax, ISSN 1336-1473, Roč. 10, č. 3 (2011), s. 153-158
ADF54 Geografická distribúcia fibropapilomatózy v populáciach vnímaných cervidov na Slovensku : srnec
lesný (Capreolus capreolus) a jeleň lesný (Cervus elaphus)
Dušan Rajský, Peter Juriš, František Lešník, Miroslav Vodňanský, Rudolf Kropil, M. Rajský, Tibor
Lebocký, P. Garaj, Peter Forejtek, A. Figura, K. Erdélyi, L. Sugár
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 4 (2011), s. 214-216
ADF55 Geological and geomorphological characteristics of the area of Botanical Garden of PJŠU in Košice
and the use of these data in botanical practice
Peter Kelbel, Ján Košťálik
Thaiszia - Journal of Botany, ISSN 1210-0420, Vol. 21, no. 2 (2011), s. 153-159
ADF56 Heart rate variability in hypertension caused by sleep disordered breathing and its modification by
CPAP
Soňa Grešová, Zoltán Tomori, J. G. Widdicombe, Viliam Donič, Martin Kundrík, Ivana Bačová, Mária
Pallayová
Bratislavské lekárske listy = Bratislava Medical Journal, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 3 (2011), s.
125-130
ADF57 Heat shock proteín HSP96 a jeho biologické a imunologické vlastnosti
Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Jozef Mihalik, Silvia Rybárová
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21 (35), č. 5-6 (2011), s. 94-98
ADF58 Hepatitídy E, potencionálne riziko ohrozenia verejného zdravia, epizootológia a epidemiológia
Peter Juriš, Dušan Rajský, Ingrid Papajová, Silvia Jurišová, Ivan Rovný, Lýdia Čisláková, Pavol
Jarčuška, Monika Halánová
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 2 (2011), s. 96-98
ADF59 Histochemical detection of monoamine oxidases in rat female genital organs during preimplatation
period of pregnancy
Jozef Mihalik, Štefan Tóth, Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Silvia Rybárová
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 5 (2011), s.
244-248
ADF60 Hodnotenie vybraných farmakogenetických markerov vo vzťahu k neoadjuvantnej liečbe karcinómu
prsníka
Martina Čižmáriková, Mária Wagnerová, Viera Habalová, Ladislav Mirossay
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 58-65
ADF61 Humic acids in redox regulation
Janka Vašková, Ladislav Vaško
Folia Veterinaria, ISSN 0015-5748, Vol. 55, suppl. I. (2011), s. 56-58
ADF62 Hygienic aspects and geographic conditions for production of milk farm products as traditional
speciality guaranteed
Jana Pukáčová, Eva Michaeli, Lucia Poľaková, Viera Lovayová, Eva Dudriková
Folia Geographica : Prírodné vedy, ISSN 1336-6149, Roč. LII, č. 7 (2011), s. 307-313
ADF63
Viola Mechírová, Viola Vargová, Marek Pytliak
I-med [elektronický zdroj], (2011), s. [1-20], ISSN 1338-4392
www.i-med.sk/moodle/form/?page=clanok&id=291
ADF64 Charakteristika výskytu mikrosporídií ako oportúnnych patogénov u imumodeficientných pacientov
Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Alexandra Valenčáková, Beáta Malčeková, Zuzana Kalinová,
Antónia Pohorencová
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 3 (2011), s. 9-15
ADF65 Charta základných práv Európskej únie a prvé otázky
Ján Mazák, Martina Jánošíková
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 1 (2011), s. 5-10
ADF66 Charta základných práv Európskej únie – nové výzvy alebo voľné pokračovanie príbehu ochrany
základných práv v Európskej únii?
Ján Mazák, Martina Jánošíková
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 2 (2011), s. 167-180
ADF67 Chlamydophila psittaci in pigeons - are the feral pigeons (Columba livia domestica) a dangerous source
of Chlamydial infections?
Zlatana Sulinová, Monika Halánová, Ladislav Molnár, Lýdia Čisláková, Ľ. Páleník, Miloš Halán
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 1 (2011), s. 42-44
ADF68 Chronická hepatitída C - epidemiologický a klinický pohľad
Ivana Valková, Pavol Kristian jr.
Gastroenterológia pre prax, ISSN 1336-1473, Roč. 10, č. 1 (2011), s. 11-14
ADF69 Chronobiologické aspekty zmien v pH a krvných plynov počas umelej ventilácie u potkanov kmeňa
Wistar v ketamín/xylazínovej anestézii
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Alexander Marossy, Pavol, Švorc Jr.
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 39-44
ADF70 Chronobiologický pohľad na podiel autonómneho nervového systému v procese prekonditioningu
systémovou asfyxiou v modeli potkana kmeňa Wistar
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Roman Beňačka, Ružena Galanová, Benjamin Lee Fulton, Soňa Grešová
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 3-4 (2011), s. 149-154
ADF71 Immunohistochemical evaluation of Pi class glutathione S-transferase expression in invasive breast
carcinoma
Janka Vecanová, Ingrid Hodorová, Jozef Mihalik, Marián Benický, Darina Kluchová, Silvia Rybárová
Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 2 (2011), s. 6770
ADF72 Impact of Matricaria chamomilla L. on Japanese quails exposed to cadmium
Andrea Fejerčáková, Magdaléna Skalická, Pavol Naď, Beáta Koréneková
Folia Veterinaria, ISSN 0015-5748, Vol. 55, no. 4 (2011), s. 124-126
ADF73 Improved efficacy of prebiotic by flaxseed oil and horse chestnut in experimental colon cancer
Emília Hijová, Anna Chmelárová, Alojz Bomba
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 4 (2011), s.
161-164
ADF74 Interaktívne vzdelávacie aktivity stimulujúce rozvíjanie kľúčových kompetencií
Stanislav Lukáč, Jozef Sekerák
Matematika Informatika Fyzika : didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky a fyziky, ISSN
1335-7794, Roč. XIX., č. 36 (2011), s. 61-67
ADF75 Intra-abdominálna obezita - kardiometabolické riziko
Darina Petrášová
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 1-2 (2011), s. 112-116
ADF76 Intrakraniálna translucencia
Róbert Dankovčík, Andrea Grešová, Stela Muránska, František Grochal, Eva Čečková, Peter Urdzík
Gynekológia pre prax, ISSN 1336-3425, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 62-65
ADF77 Ischemická choroba srdca a objem ľavej predsiene
Ľudmila Družbacká, Gabriel Valočik, Marta Jakubová, Lívia Fojtíková, Branislav Stančák
Ateroskleróza, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 1-2 (2011), s. 67-72
ADF78 Katecholamíny - fyziológia a patológia
Jana Mašlanková, Marek Stupák, Jozef Mihalik, Mária Mareková
Ateroskleróza, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 1-2 (2011), s. 117-126
ADF79 Katecholamíny v klinickej biochémii
Eva. Ďurovcová, Jana Mašlanková, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Anna Birková, Mária Mareková
Laboratórna diagnostika, ISSN 1335-2644, Roč. XVI., č. 1-2 (2011), s. 98-107
ADF80 Kleineov-Levinov syndróm - neuropsychiatrická problematika
Mária Tormašiová
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 2 (2011), s. 54-57
ADF81 Klinická manifestácia nematodóz u detí
Alžbeta Königová, Jana Kinčeková, Samuel Velebný, Marian Várady, Jana Pavlinová, Milan Kuchta
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. 1 (2011), s. 37-41
ADF82 Komentár k štúdii
Elena Tóthová
Farmakoterapia, Roč. 1, č. 1 (2011), s. 106-108
ADF83 Kompetencie a ich význam vo vzdelávaní a povolaní
Margita Mesárošová, Peter Mesároš
Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management : časopis pre ekonomickú
teóriu a prax = Journal for economic theory and practice, ISSN 1336-4103, Roč. 9, č. 1-2 (2011), s. 516
ADF84 Komplexná liečba neinvazívneho karcinómu prsníka
Ján Varga, Zuzana Pribulová, Ján Bujňák, Róbert Tóth
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 95-100
ADF85 Komunálne odpadové vody a ich biologické riziko ohrozenia zdravia
Adriána Dudlová, Ingrid Papajová, Peter Juriš, Lýdia Čisláková
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 6 (2011), s. 309-310
ADF86 Korekcia pozadia v atómovej absorpčnej spektrometrii - História a súčasnosť
Viera Vojteková
Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, ISSN 1338-0656, Roč. 18, č. 1 (2011), s. 9-14
ADF87 Koronárne riziko a multidetektorová počítačová tomografia u nediabetických pacientov s miernou
renálnou insuficienciou
Adela Dobrovičová, Jozef Gonsorčík, Claudia Gibarti, Eva Kolesárová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 5 (2011), s. 390-395
ADF88 Kryptosporídie ako oportúnne infekcie u imunokompromitovaných pacientov
Antónia Pohorencová, Monika Halánová, Alexandra Valenčáková, Lýdia Čisláková, Petra Ravaszová,
Zuzana Kalinová
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 1-2 (2011), s. 13-17
ADF89 Kryptosporidióza: u nás zriedkavá, ale závažná protozoárna infekcia
Alexandra Valenčáková, Mária Goldová, Monika Halánová, Petra Ravaszová, Antónia Pohorencová
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 3 (2011), s. 16-24
ADF90 Ľanový olej a jeho benefity v karcinogéze
Viktória Szabadosová, Emília Hijová
Ateroskleróza, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 1-2 (2011), s. 73-78
ADF91 Lattice of retracts of monounary algebras
Danica Jakubíková-Studenovská, Jozef Pócs
Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918, Roč. 61, č. 1 (2011), s. 107-125
ADF92 Lymfatické cievy srdca a ich význam za patologických stavov myokardu
Štefan Kujaník
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 1-2 (2011), s. 7-12
ADF93 Malé vzorky a štatistika v medicíne 1 - deskriptívna a inferenčná štatistika
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 27-32
ADF94 Manažment pacienta s Gaucherovou chorobou - kazuistika
Eduard Veseliny, Peter Jarčuška, Jana Šaligová, Martin Janičko
Trendy v hepatológii, ISSN 1337-9836, Roč. 3, č. 2 (2011), s. 16-22
ADF95 Manažment znalostí a spoločnosť
Anna Čepelová
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 71-80
ADF96 Matematika a nakupovanie
Veronika Ivanová
Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ISSN 1335-4981, Roč. 40, č. 1 (2011), s. 13-22
ADF97 Metabolický syndróm a riziko vzniku nádorov
Viola Mechírová, Marek Pytliak, Viola Vargová
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 29-32
ADF98 Metabolický syndróm - nevalvulárna fibrilácia predsiení a zápalový stav
Jozef Pella, Tomáš Lopuchovský
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 25-28
ADF99 Miesto a funkcia deliktuálneho práva v obchodnom práve
Kristián Csach
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 4 (2011), s. 327-349
ADF100 Mikrovaskulárna dekompresia n. trigeminus, n. facialis a n. cochleovestibularis: idiopatická neuralgia
n. trigeminus, hemifaciálny spasmus, invalidizujúce vertigo
Juraj Kovaľ, Silvia Krempaská, Magdaléna Andrašovská
Lekársky obzor, ISSN 0457-4214, Roč. LX, č. 11 (2011), s. 453-459
ADF101 Močová inkontinencia u seniorov v domácej starostlivosti
Mária Zamboriová, Viera Simočková
Sestra : a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ISSN 13359444, Č. 11-12 (2011), s. 20-22
ADF102 Možnosti a význam modulácie tonusu sympatika a parasympatika v priebehu kardiorehabilitácie
Peter Takáč, Monika Guľašová, Miroslav Skorodenský
Rehabilitačná Medicína & Fyzioterapia [elektronický zdroj], ISSN 1338-4759, Roč. 1, č. 1 (2011), s. 613
http://www.rehmed.sk
ADF103 Možnosti liečby reumatoidnej artritídy
Želmíra Macejová
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva, ISSN 1210-1931, Roč. XXV,
č. 4 (2011), s. 205-208
ADF104 Naše skúsenosti s liečbou anakinrou u pacientky s CINCA/NOMID syndrómom
Viola Vargová, Želmíra Macejová
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva, ISSN 1210-1931, Roč. XXV,
č. 3 (2011), s. 121-125
ADF105 Neelus Koseli (Collembola) – nový troglobiont slovenských jaskýň
Ľubomír Kováč, Vladimír Papáč
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 17-19
ADF106 Neústavné ústavné zákony? - I. časť
Marta Breichová Lapčáková
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 1 (2011), s. 1-15
ADF107 Neústavné ústavné zákony? - II. časť
Marta Breichová Lapčáková
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 2 (2011), s. 181-192
ADF108 Nezaplatenie dane
Martina Kantorová
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 61-69
ADF109 NSAID indukované poškodenie sliznice dolného tráviacieho traktu
Laura Gombošová, Mária Zakuciová, Eduard Veseliny, Ivica Drahovská, Marián Švajdler, Juraj Bober,
Mária Oetterová
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva, ISSN 1210-1931, Roč. XXV,
č. 2 (2011), s. 91-97
ADF110 Obesity paradox and chronic kidney disease
Ivana Valočiková, Gabriel Valočik, B. Krištofová, Ľudmila Družbacká
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 7 (2011), s.
402-406
ADF111 Obezita a metabolický syndróm
Ivan Majerčák
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 6-11
ADF112 Objektivizácia zmien svalového tonusu povrchovou EMG po aplikácii McKenzie metódy v liečbe
diskopatií lumbálnej oblasti
Magdaléna Hagovská, Peter Takáč
I-med [elektronický zdroj], Č. 1 (2011), s. [1-30], ISSN 1338-4392
http://www.imed.sk/moodle/search/query.php?query_string=hagovska&mode=&id=&fullsearch=1&searchtype=all
ADF113
Nikola Regináčová, Ladislav Gergely
Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti
spoločenských vied [elektronický zdroj], ISSN 1335-3608, Roč. 14, č. 2 (2011), s. [1-15]
http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/2/5932/
ADF114 Odhady parametrov v modeli extrémnych hodnôt a ich výpočet
Matej Juhás, Valéria Skřivánková
Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Roč. VII, č. 7 (2011), s. 77-83
ADF115 Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov
Ľubomíra Fábryová, Anna Hlavatá, Eva Čižmárová, Pavol Šimurka, Mária Debreová, Andrej Dukát,
Dušan Meško, Daniel Pella, Katarína Rašlová, Jana Šaligová, Viera Vršanská
Pediatria pre prax, ISSN 1336-8168, Roč. XII., č. S1 (2011), s. 4-9
ADF116 Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecnej samosprávy I. časť
Jozef Tekeli
Právo pre ROPO a obce v praxi, ISSN 1337-7523, Roč. IV, č. 11 (2011), s. 19-21
ADF117 Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecnej samosprávy II. časť
Jozef Tekeli
Právo pre ROPO a obce v praxi, ISSN 1337-7523, Roč. IV, č. 12 (2011), s. 22-25
ADF118 On nonoscilatory solutions tending to zero of third-order nonlinear differential equations
Ivan Mojsej, Alena Tartaľová
Tatra Mountains Mathematical Publications, ISSN 1210-3195, Roč. 48 (2011), s. 135-143
ADF119 Orechy ako kardioprotektívna potrava
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 14-16
ADF120 Osobnostné a psychosociálne aspekty kvality života a komplexná rehabilitačná liečba u žien so
stresovou inkontinenciou moču po hysterektómii
Magdaléna Hagovská, Oliver Dzvoník
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 22-27
ADF121 Otvorené otázky rodinných dávok pri striedavej starostlivosti o dieťa
Milena Barinková, Jana Kakaščíková
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 1 (2011), s. 66-74
ADF122 Parametrický model pre 3D vyhladzovanie
Imrich Szabó, Csaba Török
Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Roč. VII, č. 7 (2011), s. 228-233
ADF123 Patologická hyperaktivácia endokanabinoidného systému a jeho impakt na kardiovaskulárne ochorenia
Eva Joppová, Darina Petrášová
Ateroskleróza, ISSN 1335-2253, Roč. XV, č. 3-4 (2011), s. 183-190
ADF124 Pharmacogenetics of oral antidiabetic treatment
Zbynek Schroner, Martin Javorský, Miriam Kozárová, Ivan Tkáč
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 8 (2011), s.
441-446
ADF125 Počítačová navigácia pri implantáciách endoprotéz kolenného kĺbu
Marek Lacko, Gabriel Vaško
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 20-27
ADF126 Podmienky registrácie náboženských organizácií na Slovensku
Róbert Gyuri
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 39-53
ADF127 Poliekové dyslipidémie
Viola Mechírová, Marek Pytliak, Viola Vargová, [online].
I-med [elektronický zdroj], Č. 1 (2011), s. [1-18], ISSN 1338-4392
http://www.i-med.sk/moodle/form/?page=clanok&id=411
ADF128 Politická teória K. R. Poppera - aktuálne perspektívy jednej "plavby" do prístavu otvorená spoločnosť
na vlnách demokracie
Daniel Dobiaš
Studia Politica Slovaca, ISSN 1337-8163, Roč. IV, č. 1 (2011), s. 3-15
ADF129 Politika jedného dieťaťa v Číne
Stela Csachová
BIGECHE : odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a
strednej škole, ISSN 1335-9940, Č. 13 (2011), s. 29-33
ADF130 Porovnanie cytotoxického vplyvu pagaštanu a escínu na mitochondrie leukemických buniek in vitro
Vladimíra Tomečková, Marek Stupák, Gabriela Mojžišová, Martina Šutorová
INFOVET : veterinársky odborný a informačný časopis, ISSN 1335-1907, Roč. XVIII, č. 4 (2011), s.
37-39
ADF131 Porovnanie efektivity korekcie defektu predného kompartmentu : polypropylénová sieťka (MESH)
versus colporrhaphia anterior
Peter Urdzík, Róbert Dankovčík, Ivan Minčík, Andrea Grešová, Alexander Ostró
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 3136
ADF132 Porovnanie vertikálnej presnosti digitálnych modelov georeliéfu z údajov získaných moderným
pozemným meraním a leteckým laserovým skenovaním
Michal Gallay, Chris Lloyd, Jennifer McKinley, Lorraine Barry
Kartografické listy : ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, Bratislava, 2011, ISSN
1336-5274, S. 61-71
ADF133 Poruchy hemokoagulácie pri metabolickom syndróme
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová, Gabriela Štefková
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 21-24
ADF134 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Marcel Dolobáč
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, ISSN 0032-6984, Roč. 94, č. 1 (2011), s. 7580
ADF135 Postavenie a prínos exenatidu raz týždenne v terapii diabetu mellitu 2. typu
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 12 (2011), s. 553-557
ADF136 Postoje sestier k determinatnom zdravia
Viera Simočková, Mária Zamboriová
Sestra : a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ISSN 13359444, Č. 3-4 (2011), s. 16-21
ADF137 Potreba vybilancovania stratégie v sociálnej sfére
Bohuslava Mihalčová, Michal Pružinský
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII, č. 1 (2011), s. 92-98
ADF138 Pôsobenie anorganických chemických látok (Pb, Hg a CO) na človeka a ochrana zdravia pred ich
nepriaznivými účinkami
Marek Varga
I-med [elektronický zdroj], Roč. 1, č. 1 (2011), s. [1-31], ISSN 1338-4392
http://www.i-med.sk/moodle/login/index.php
ADF139 Právna úprava Európskej únie v oblasti cestnej dopravy a motorizmu
Radoslav Benko
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 5 (2011), s. 5-13
ADF140 Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s mentálnym postihnutím v podmienkach
zariadenia sociálnych služieb
Ľubica Demeková
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 1 (2011), s. 95-111
ADF141 Prečo je vhodné konzumovať viac medu?
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 17-22
ADF142 Predatory and parasitic insects in greenhouses of Botanical Garden of P. J. Šafárik University in
Košice, Slovakia
Martin Suvák
Thaiszia - Journal of Botany, ISSN 1210-0420, Vol. 21, no. 2 (2011), s. 185-205
http://www.upjs.sk/public/media/6567/185-205-suvak-upr-mod.pdf
ADF143 Prechod pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku prevodu podniku
Marcel Dolobáč
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 2 (2011), s. 5-14
ADF144 Preskúmateľnosť a právna povaha rozhodnutí obcí vydávaných v susedských sporoch
Jozef Tekeli
Právo pre ROPO a obce v praxi, ISSN 1337-7523, Roč. IV, č. 6 (2011), s. 15-19
ADF145 Prevencia a liečba komplikácií trombofílie v gravidite
Katarína Balasičová, Silvia Toporcerová, Lenka Hančikovská, Vladimír Kraus ml., Alexander Ostró
Gynekológia pre prax, ISSN 1336-3425, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 39-41
ADF146 Prieskum, topografia a náčrt genézy horných častí jaskyne Skalistý potok
Zdenko Hochmuth, Stanislav Danko, Daniel Hutňan
Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca, ISSN 0560-3137, Roč. 49, č. 2 (2011) s. 111-122
ADF147 Prieskum pochopenia reálneho čísla
Andrea Kanáliková, Jana Pócsová
Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ISSN 1335-4981, Roč. 40, č. 3 (2011), s. 5-14
ADF148 Príspevok k poznaniu reliéfu a terra ross v Slovenskom krase. Geologická stavba a vývoj
Ján Košťálik
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 59-66
ADF149 Príspevok k poznaniu výskytu denných motýľov (Hesperioidea, Papilionoidea) okolia obcí východného
Slovenska, časť I. – Duplín (Ondavská vrchovina)
Alexander Čanády
Folia Faunistica Slovaca, ISSN 1335-7522, Roč. 16, č. 2 (2011), s. 79-83
ADF150 Príspevok k poznatkom o výskyte Modráčika rozchodníkového (Scolitandites orion pallas, 1771)
okolia vodnej nádrže Malá Lodina (Čierna hora)
Alexander Čanády
Folia Faunistica Slovaca, ISSN 1335-7522, Roč. 16, č. 3 (2011), s. 165-167
ADF151 Problematika voľných radikálov, oxidačného stresu a antioxidantov vo vzťahu k neinfekčným
ochoreniam - 1. časť
Tatiana Kimáková, Peter Krištúfek, Marián Bernadič
Monitor medicíny SLS, ISSN 1338-2551, Roč. 1, č. 3-4 (2011), s. 13-16
ADF152 Profile fluorescent analysis - new method of biological material distinction of animals
Anna Birková, Zuzana Šteffeková, Darina Baranová, Peter Supuka, Miroslav Húska, Igor Valocký,
Mária Mareková
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 2 (2011), s. 37-38
ADF153 Progresia röntgenologických zmien u pacientov s reumatoidnou artritídou na začiatku ochorenia
Želmíra Macejová
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva, ISSN 1210-1931, Roč. XXV,
č. 1 (2011), s. 29-32
ADF154 Prokalcitonín - biochémia, genetika a fyziológia
Renáta Lenártová, Anna Birková, Juraj Guzy, Mária Mareková
Laboratórna diagnostika, ISSN 1335-2644, Roč. XVI., č. 1-2 (2011), s. 81-89
ADF155 Proteomika - "nový smer vo vedeckom výskume"
Marianna Trebuňová, Kamila Lacjaková, Galina Laputková, Ján Sabo
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 1-2
ADF156 Pulmonary administration of activated recombinant factor VII
Monika Grochová, Blanka Kalnášová, Jozef Firment, Ingrid Olejárová, Róbert Roland, Ivica Lazúrová
Bratislava Medical Journal-Bratislavské Lekárske Listy, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 1 (2011), s. 2933
ADF157 Rastlinné spoločenstvá antropogénnych vodných nádrží Štiavnických vrchov
Helena Oťaheľová, Richard Hrivnák, Judita Kochjarová, Milan Valachovič, Peter Paľove-Balang
Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, ISSN 1337-7043, Roč. 33, č. 1 (2011), s. 67-82
ADF158 Reflexie Veľkej Británie k európskym integračným procesom
Drahomíra Ondrová
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 5-16
ADF159 Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (I.)
Ladislav Orosz
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 10 (2011), s. 1219-1233
ADF160 Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (II.)
Ladislav Orosz
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 11 (2011), s. 1421-1434
ADF161 Relationship between serotonin and norepinephrine levels and the preimplatation embryo development
in rat
Jozef Mihalik, Jana Mašlanková, Ingrid Hodorová, Peter Ferenc, Silvia Rybárová, Mária Mareková
Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal, ISSN 0006-9248, Roč. 112, č. 2 (2011), s. 5257
ADF162 Relationship of rational nutrition for the risk of cancer of the breast in the female population in
Slovakia
Michaela Tirpáková, Viera Lovayová
Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo, ISSN 1338-0230, Roč. 5, č. 4 (2011), s. 58-63
ADF163 Renal ontogeny of P-glycoprotein/MDR1 in rat
Ingrid Hodorová, Jozef Mihalik, Janka Vecanová, Marianna Danková, Silvia Rybárová
Acta Medica Martiniana, ISSN 1335-8421, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 21-25
ADF164 Review of regression equations for calculation of the corrected QTc interval of the electrocardiagram
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 6-11
ADF165 Rozhodovanie súdu o registrácii kandidátov v komunálnych voľbách
Radomír Jakab
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 2 (2011), s. 193-199
ADF166 Rozšírenie dvoch druhov rodu Niphargus (Crustacea, Amphipoda) na Slovensku
Igor Hudec, Andrej Mock
Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), ISSN 0560-3137, Roč. 49, č. 2 (2011), s. 153-160
ADF167 Rozvoj znalostnej spoločnosti podporou jej znalostných pilierov
Eva Mihaliková
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 70-77
ADF168 Sankcie daňovo-právnych noriem
Anna Románová
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 2 (2011), s. 228-237
ADF169 Selected invasive and expansive tree species in conditions of the Botanical garden of P.J. Šafárik
University in Košice
Peter Kelbel, Zuzana Adamčiková
Thaiszia - Journal of Botany, ISSN 1210-0420, Vol. 21, no. 2 (2011), s. 141-152
ADF170 Selektívna embolizácia vetiev renálnej artérie pre protrahovanú makrohematúriu po parciálnej
nefrektómii pre renal cell karcinóm
Ľubomír Lachváč, Ľubomír Špak, Ladislav Valanský, Vincent Nagy
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 7, č. 2-3 (2011), s. 82-85
ADF171 Sérologická depistáž výskytu antimikrosporidiálnych protilátok u pacientov s rôznymi diagnózami
Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Jozef, Adam Jr.
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 3 (2011), s. 30-34
ADF172 Sezónne a pereniálne alergény vo vzťahu k bronchiálnej hyperreaktivite
Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth, Marek Varga, Jozefína Petrovičová, Jana Kiseľová
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 4 (2011), s. 12-18
ADF173 Silikóza - naďalej diagnostickým a terapeutickým problémom
Ľubomír Legáth, Marek Varga
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 6 (2011), s. 293-299
ADF174 Sitcoms: A Case for Stereotypes
Jaroslav Marcin
XLinguae.eu, ISSN 1337-8384, Č. 2 (2011), s. 26-30
ADF175 Skríning encefalitozoonózy u detí minoritnej populácie na východnom Slovensku
Beáta Malčeková, Alexandra Valenčáková, Monika Halánová, Lenka Luptáková, Petra Ravaszová,
Antónia Pohorencová
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 3 (2011), s. 35-40
ADF176 Skúsenosti s Bortezomibom v 1. línii liečby mnohopočetného myelómu u pacientov nevhodných na
autológnu transplantáciu kmeňových buniek
Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Alexander Wild, Jana Baňáková, Erika Čellárová, Viera
Štulajterová, Emília Flochová, Juraj Chudej, Ľubica Váleková, Natália Štecová, Erika Švorcová,
Adriana Kafková, Elena Kružliaková, Ľubica Škopková, M. Šimek, Alexander Varga
Farmakoterapia, Roč. 1, č. 1 (2011), s. 13-17
ADF177 Slovak-English Vocalic Approximation
Zdena Kráľová, Július Zimmermann
Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, ISSN 1335-4205, Vol. 13, no. 1
(2011), s. 67-71
ADF178 Speech-acts focus of dynamic equivalence in legal translation
Slávka Janigová
SKASE Journal of Translation and Interpretation [elektronický zdroj], ISSN 1336-7811, Vol. 5, no. 1
(2011), s. 65-78
http://www.skase.sk/Volumes/JTI05/pdf_doc/05.pdf
ADF179 Spoločenstvá chvostoskokov (Collembola, Hexapoda) krasových jaskýň pohoria Vihorlat (Východné
Karpaty)
Andrea Parimuchová, Ľubomír Kováč
Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca, ISSN 0560-3137, Roč. 49, č. 2 (2011) s. 141-151
ADF180 Stála aktuálnosť chrípkových vírusov
František Lešník, Peter Juriš
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 17-19
ADF181 Starnutie a sirtuíny
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 33-37
ADF182 Status Quo and perspective of Institute of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, P.J. Šafárik
University in Košice
Andrea Baloghová, Silvia Farkašová Iannaccone, Nikita Bobrov, František Longauer
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, ISSN 1338-4589, Vol. I, nr. I (2011), s. 37-42
ADF183 Stratégie primárnej prevencie zubného kazu u detí
Lucia Kovácsová, Jana Kaiferová, Neda Markovská
Stomatológ, ISSN 1335-0005, Roč. XXI, č. 1 (2011), s. 22-25
ADF184 Súčasné možnosti liečby chronickej hepatitídy B a C
Pavol Kristian jr., Ivan Schréter
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 5 (2011), s. 241-245
ADF185 Surveillance cicavčích chlamydióz v Slovenskej republike za rok 2010
Daniela Kováčová, Lýdia Čisláková
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 33-35
ADF186 Suverenita štátu a legitimita moci v kontexte Európskej únie
Alena Krunková, Monika Skalická
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 38-47
ADF187 Syndróm vyhorenia u sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku
Lucia Dimunová, Mária Levyová, Alžbeta Hanzlíková
Ošetrovateľsvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X, Roč. IX., č. 1 (2011), s. III-V
ADF188 Takrolimus v liečbe atopickej dermatitídy
Janette Baloghová, Jagienka Jautová
Dermatológia pre prax, ISSN 1337-1746, Roč. 5, č. 3 (2011), s. 123-124
ADF189 Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 14- až 15-ročnej mládeže Prešovského regiónu
Květa Perečinská, Mirianna Brtková, Bibiana Vadašová, Róbert Kandráč
Telesna výchova & Šport = Physical Education and Sport, ISSN 1335-2245, Roč. XXI, č. 4 (2011), s.
19-22
ADF190 Territorial structure of local government in the Slovak republic, the Czech republic and the Hungarian
republic - a comparative view
Stela Csachová, Janetta Nestorová-Dická
Geografický Časopis : Geographical Journal, ISSN 0016-7193, Roč. 63, č. 3 (2011), s. 209-225
ADF191 The cranial and caudal mesenteric arteries in the rat
Katarína Vdoviaková, Dávid Maženský, Eva Petrovová, Mária Frankovičová
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 1 (2011), s. 38-41
ADF192 The effect of Matricaria chamomilla extract on accumulation of biogenic elements in muscles and liver
of poultry
Magdaléna Skalická, Andrea Fejerčáková, Beáta Koréneková, Pavol Naď, Alena Šamudovská
Folia veterinaria, ISSN 0015-5748, Roč. 55, č. 4 (2011), s. 120-123
ADF193 The latest studies on SIDS
Vlasta Vyhnálková, Andrea Baloghová, Silvia Farkašová Iannaccone
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, ISSN 1338-4589, Vol. I, nr. II (2011), s. 92-100
ADF194 Totálna náhrada driekových medzistavcových platničiek predným extraperitoneálnym prístupom
V. Novotný, Vladimír Kaťuch
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 7-8 (2011), s. 123-127
ADF195 Transcendencia a spiritualita v cykle Sonety P. O. Hviezdoslava
Ivica Hajdučeková
Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry, ISSN 1335-2040, Roč. 57,
č. 7-8 (2010/11), s. 213-221
ADF196 Transformácia siete predškolských zariadení v Košiciach po roku 1989
Janetta Nestorová-Dická
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 2 (2011), s. 77-92
ADF197 Trestnoprávna ochrana účasti občana na správe verejných vecí
Mária Hencovská
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 54-60
ADF198 Trojkombinačná liečba s použitím proteázových inhibítorov - nový štandard v liečbe chronickej
hepatitídy C
Pavol Kristian jr., Ivan Schréter, Peter Jarčuška
Via practica, ISSN 1336-4790, Roč. 8, č. 6 (2011), s. 250-254
ADF199 Trombocytóza a trombóza u myeloproliferatívnych ochorení
Elena Tóthová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0206, Roč. III., č. 1 (2011), s. 14-17
ADF200 Typizácia okresov Prešovského kraja z aspektu vybraných ekonomických ukazovateľov v rokoch 2002
a 2006
Katarína Kozáková
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 67-72
ADF201 Typy riečnych sietí východného Slovenska
Ladislav Dzurovčin
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 2 (2011), s. 31-34
ADF202 Účasť na výkone verejnej moci ako dôvod na neaplikáciu ustanovení o voľnom pohybe osôb
Martina Jánošíková
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 4 (2011), s. 5-8
ADF203 Účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín v diéte na hyperlipidémiu u experimentálnych
potkanov
Judita Koprovičová, Darina Petrášová
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 42-44
ADF204 Úloha rádioterapie v liečbe karcinómu prsníka
Ján Varga
Onkológia, ISSN 1337-4435, Roč. VI, supl. 1 (2011), s. 34-36
ADF205 Urticaria cholinergica, urticaria adrenergica
Janette Baloghová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 1-2 (2011), s. 24-28
ADF206 Urticaria pigmentosa, kožná mastocytóza
Janette Baloghová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 65-71
ADF207 Urtikariálna vaskulitída
Jagienka Jautová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 81-82
ADF208 Územná samospráva ako princíp slovenského konštitucionalizmu (ústavná schéma a prax)
Igor Palúš
Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment, ISSN 1337-2955, Roč. VII., č. 2 (2011),
s. 7-17
ADF209 Vestibulárny schwanóm odstránený translabyrintovým prístupom
Juraj Kovaľ, Silvia Krempaská, Ladislav Kaliarik, Magdaléna Andrašovská
Lekársky obzor, ISSN 0457-4214, Roč. LX, č. 11 (2011), s. 460-465
ADF210 Vládne výdavky vs. konvergencia v rámci EÚ - osobitosti regiónu V4
Zlata Vaľovská
Region Direct, ISSN 1337-8473, Roč. 4, č. 1 (2011), s. 90-107
ADF211 Volebné obdobie starostu obce a nezlučiteľnosť jeho funkcie
Igor Palúš
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 32-38
ADF212 Vplyv antidepresív na lipidový profil
Dagmar Breznoščáková, Martina Chylová, Klára Maceková
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 4 (2011), s. 157-159
ADF213 Vplyv fungicídov na funkčnú interakciu buniek terciárnych folikulov ovárií v procese dominancie
počas asistovaného estru bahníc
Imrich Maraček, Zuzana Kostecká, J. Kaľatová, D. Sopková, K. Klapačová, Marcel Falis, Róbert
Dankovčík, J. Legáth, Alexander Ostró
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 27-30
ADF214 Vplyv inštitucionálnej skúsenosti na individuálnu krivku nadobúdania skúseností v laparoskopickej
hernioplastike TAPP
Marek Šoltés, Peter Pažinka
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti, ISSN 1336-6572, Roč. XV, č. 1 (2011), s.
4-7
ADF215 Vplyv plazmy bohatej na trombocyty na proliferáciu ľudských mezenchýmových kmeňových buniek in
vitro monitorovaný pomocou systéme xCELLIgence® v reálnom čase
Judita Amrichová, Tímea Špaková, Ján Rosocha, Vladislav Cucak, Peter Cibur, Denisa Harvanová,
Helga Kostelná, Sylvia Gromošová, Darina Bačenková, Marek Lacko, Gabriel Vaško
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 28-34
ADF216 Vplyv probiotík na virulenciu kmeňov Escherichia coli izolovaných pri ulceróznej kolititíde
Marta Kmeťová, Lucia Frankovičová, Vladimír Hrabovský, Marián Sabol, Ivica Lazúrová, Laura
Gombošová, Leonard Siegfried
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 2 (2011), s. 2-10
ADF217 Vreckový sprievodca pre manažment a prevenciu astmy (Pre dospelých a deti nad 5 rokov)
Marek Varga
I-med [elektronický zdroj], Roč. 1, č. 1 (2011), s. [1-54], ISSN 1338-4392
http://www.i-med.sk/moodle/login/index.php
ADF218 Všestranné využitie mometazón furoátu v liečbe kožných ochorení, s dôrazom na letné obdobie
Janette Baloghová, Jagienka Jautová
Dermatológia pre prax, ISSN 1337-1746, Roč. 5, č. 2 (2011), s. 71-74
ADF219 Vybrané aspekty cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave
Marián Kulla
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 73-78
ADF220 Vybrané aspekty daňovej trestnej činnosti
Anna Románová
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 1 (2011), s. 72-79
ADF221 Výskum rurálnej krajiny v posttransformačnom období na Slovensku
Peter Spišiak
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 93-99
ADF222 Výskyt a závažnosť artériovej hypertenzie u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
Zuzana Sopková, Miroslav Brúsik, Zuzana Dorková, Radovan Tiško, Ružena Tkáčová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 6 (2011), s. 309-314
ADF223 Výskyt kampylobakteriových enteríd na Slovensku v rokoch 2007-2011
Jana Seligová, Peter Juriš, Lýdia Čisláková
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 6 (2011), s. 342-345
ADF224 Výskyt preeklampsie u pacientok s liečenou trombofíliou
Katarína Balasičová, Silvia Toporcerová, Róbert Dankovčík, J. Hulíková, Alexander Ostró
Gynekolog : časopis ženských lékařů, ISSN 1210-1133, Roč. 20, č. 3 (2011), s. 99-102
ADF225 Výskyt syndrómu vyhorenia u sesier na Slovensku
Lucia Dimunová, Mária Levyová
Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ISSN 13359444, Č. 5-6 (2011), s. 20-21
ADF226 Výsledky prieskumu zameraného na zhodnotenie životného štýlu sestier a pôrodných asistentiek na
Slovensku
Lucia Dimunová, Mária Levyová
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X, Roč. IX, č. 1 (2011), s. 5-6
ADF227 Výsledky programu DUAL PROTECTION 2010 - redukcia kardiovaskulárneho rizika a zlepšenie
kvality života pacientov s artériovou hypertenziou
Daniel Pella, Lucia Jedličková, Lucia Merkovská, Rastislav Šidlo
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 11 (2011), s. 495-501
ADF228 Výsledky vedeckých programov SYMBIO I a SYMBIO II - príklad úspešného manažmentu
hypertonikov
Daniel Pella, Robert Hatala, Rastislav Šidlo
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 6 (2011), s. 315-322
ADF229 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách
Martina Compľová
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 18-24
ADF230 Využitie podtlakovej liečby v plastickej chirurgii
Marianna Zábavníková
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 50-51
ADF231 Využitie učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Nataša Kocová
Didaktika, ISSN 1338-2845, Roč. II, č. 6 (2011), s. 13-17
ADF232 Význam 3D temporomandibulárneho kĺbu v terapii jeho ochorení
Milan Kotráň, Marián Kyseľ, Marcel Zachar, Dušan Hrubaľa
Stomatológ, ISSN 1335-0005, Roč. XXI, č. 2 (2011), s. 13-22
ADF233 Význam doktrinálneho výkladu z hľadiska prameňov práva
Mária Dorková
Historia et Theoria Iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt,
ISSN 1338-0133, Roč. 3, č. 6 (2011), s. 113-125
ADF234 Význam teleologického výkladu a jeho vzťah k ďalším výkladovým metódam
Mária Dorková
Historia et Theoria Iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt,
ISSN 1338-0133, Roč. 3, č. 5 (2011), s. 19-30
ADF235 Význam tímovej spolupráce pre bezpečnosť v laparoskopickej chirurgii - review
Marek Šoltés
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti, ISSN 1336-6572, Roč. XV, č. 2 (2011), s.
18-22
ADF236 Vzájomný vzťah ústneho zdravia a celkového zdravotného stavu
Neda Markovská, Eva Janitorová
Stomatológ, ISSN 1335-0005, Roč. XXI, č. 3 (2011), s. 4-8
ADF237 Vzťah medzi osteoporózou a expresiou leptínu a osteoprotegerínu v tukovom tkanive u pacientov s
chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Pobeha, Jozef Ukropec, Peter Skyba, Barbara Ukropcová, Pavol Joppa, Timea Kurdiová, Iwar
Klimeš, Ivan Tkáč, Daniela Gašperíková, Ružena Tkáčová
Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii, ISSN 1335-3985, Roč. 13, č.
2 (2011), s. 29-35
ADF238 Vzťah pohlavných hormónov a átriového nátriuretického faktora srdca
Štefan Kujaník
Orbis Medicinae, Roč. XII, č. 1, vol. 2 (2011), s. 2-5
ADF239 Zákonné vecné bremená v kontexte ochrany vlastníctva nehnuteľností
Adrián Graban
Bulletin slovenskej advokácie, ISSN 1335-1079, Roč. XVII, č. 10 (2011), s. 22-29
ADF240 Zakotvenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb: Formálne splnenie diktátu alebo skutočná
snaha o efektívny postup proti nadnárodnému organizovanému zločinu?
Mária Durkošová
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 3 (2011), s. 370-381
ADF241 Zápal charakterizovaný ako obranná reakcia organizmu
Darina Petrášová, Judita Koprovičová
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 4 (2011), s. 220-222
ADF242 Zápis inžinierskych stavieb a práv k nim do katastra nehnuteľností
Adrián Graban
Bulletin slovenskej advokácie, ISSN 1335-1079, Roč. XVII, č. 12 (2011), s. 8-14
ADF243 Zdravie cez prizmu sesterskej profesie
Viera Simočková, Mária Zamboriová
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X, Roč. IX, č. 1 (2011), s. VIII-XII
ADF244 Zisťovanie prevalencie Cryptosporidium spp. u detí minoritnej skupiny obyvateľstva na východe
Slovenskej republiky
Petra Ravaszová, Monika Halánová, Mária Goldová, Alexandra Valenčáková, Antónia Pohorencová,
Beáta Malčeková
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 3 (2011), s. 25-29
ADF245 Zlepšuje použitie elektronického monitorovacieho zariadenia "Helping Hand" compliance pri liečbe
telmisartanom? Výsledky randomizovanej štúdie COAST
Daniel Pella
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 31-36
ADF246 Zmeny extrémov zrážkovo-odtokových parametrov v povodí Olšavy v rokoch 1985-2009
Dušan Barabas, Matúš Tkáč
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 1 (2011), s. 12-17
ADF247 Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
Jozef Dragašek, Simona Líšková
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 2 (2011), s. 69-74
ADF248 Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Bratislava spôsobené
migráciou (1991 - 2001)
Ladislav Novotný
Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Roč. VII, č. 6 (2011), s. 130-136
ADF249 Zmeny v spektre a antimikrobiálnej citlivosti uropatogénov pri vstupnom vyšetrení hospitalizovaných
pacientov
Jaroslav Beck, Ladislav Valanský
Klinická urológia, ISSN 1336-7579, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 11-14
ADF250 Zmeny v účtovníctve verejného sektora ako odraz potrieb manažmentu v nových podmienkach
Nora Štangová, Štefan Fabian
Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment, ISSN 1337-2955, Roč. VII., č. 1 (2011),
s. 122-129
ADF251 Zodpovednosť za spálenie cudzej veci v rímskom práve
Blažena Antalová
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 6-7 (2011), s. 922-929
ADF252 Zoonózne infekcie mačiek - zdravotné riziko pre človeka
Peter Juriš, Lýdia Čisláková
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 4 (2011), s. 193-195
ADF253 Zosuvy v Nižnej Myšli (južná časť Košickej kotliny) a blízkom okolí v roku 2010
Ján Košťálik
Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748, Roč. V., č. 2 (2011), s. 67-72
ADF254 Zverejňovanie záverečných a kvalifikačných prác na internete.
Peter Vojčík
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, ISSN 1335-2881, Roč.
XV, č. 2 (2011), s. 11-14
ADF255 Zvyšuje biliárna kolika v posledných 3 týždňoch pred operáciou náročnosť elektívnej laparoskopickej
cholecystektómie?
Marek Šoltés, Jozef Radoňák
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti, ISSN 1336-6572, Roč. XV, č. 4 (2011), s.
15-18
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 45 )
AEC1 Abysmal World of (Homo)Erotic Desire: Vampires, Demons and Mad Puppeteers
Soňa Šnircová
Visnik Lugaňskogo nacionaľnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka, Lugansk : Vidavnictvo
Deržavnogo zakladu, 2011, S. 227-233
AEC2
A corpus-based view of predicatives in Russian
Renáta Panocová
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji, Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011,
ISBN 9789662303001, S. 364-368
AEC3
Ako priestor rozpráva príbeh o anestetike alebo Čo majú spoločné Gregory Crewdson a Monika
Kompaníková
Daniela Lešová
Intermediální poetika příběhu, Praha : Akropolis, 2011, ISBN 9788087481561, S. 31-51
AEC4
A kto tu hovorí o práve...
Alexander Bröstl
Právo a dobro v ústavní demokracii, Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2011, ISBN
9788074190452, S. 108-116
AEC5
Auctoritas aliter quam Graece medicinam tractantibus non est alebo mystérium grécko-latinskej
lekárskej terminológie
František Šimon, Elena Marečková
Decus Sapientiae : Sambucus Supplementum III, Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011,
ISBN 9788374904469, S. 92-99
AEC6
Begründung von Gerichtsentscheidungen in der Slowakischen Republik
Alexander Bröstl
Oduvodnění soudního rozhodnutí. Begründung von Gerichtsentscheidungen, Praha : nakladatelství Eva
Roztoková, Univerzita Karlova v Praze, 2011, ISBN 9788087488058, S. 190-208
AEC7
Cierpenie osamotnenia u osób z chorobami nowotworowymi
Eva Žiaková
Człowiek - Religia - Zdrowie, Szczecin : Wydawnictwo Kadruk w Szczecinie, 2011, ISBN
9788361233497, S. 363-379
AEC8
Descartes, Kant a Husserl a problém transcendentálnej filozofie
Milovan Ješič
Filozofia Kanta i jej recepcja, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2011, ISBN
9788322620304, S. 77-88
AEC9
Dr. Gejza Fritz - zabudnutý príbeh ľudáckeho poslanca a ministra
Martin Pekár
Jan Šrámek a jeho doba, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, ISBN
9788073252526, S. 394-404
AEC10 Effect of lifetime exposure to low doses of lead on selected physiological parameters in Wistar rats
Eva Lovásová, Agnesa Lukačínová, Iveta Cimboláková, Jaroslava Nováková, František Ništiar
Xenobiotics : environmental exposure, toxicity and physiological response, Rzeszów : Wydawnictvo
Universytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387195, S. 168-174
AEC11 Effect of lifetime low level cadmium exposure on selected parameters of lipid metabolism of Wistar
rats during three subsequent generations
Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Eva Lovásová, Viera Almášiová, František Ništiar
Xenobiotics : environmental exposure, toxicity and physiological response, Rzeszów : Wydawnictvo
Universytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387195, S. 120-132
AEC12 Foreign Language Education in a European Context
Drahomíra Ondrová
Universities in Central Europe, 20 Years After : Volume 1: Transformations and Stakes, Brusel :
Etablissements Emile Bruylant, 2011, ISBN 9782802729334, S. 243-250
AEC13 Changing aspects of immigration into the UK
Július Rozenfeld
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 398-401
AEC14 Images of Grotesque Degradation in a Feminist Critique of Patriarchy
Soňa Šnircová
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 515-518
AEC15 Inštitucionálne zabezpečenie športu v Slovenskej republike
Milena Pullmannová Švedová
Sport a sociálni stratifikace, Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova v Praze, 2011,
ISBN 9788086317908, S. 78-83
AEC16 Kľúčové kognitívne kompetencie vysokoškolských študentov pre celoživotné vzdelávanie
Margita Mesárošová, František Mesároš, Peter Mesároš
Key Competencies in Knowledge Society: today´s trends, methods of development and researches,
Brussels : EuroScientia vzw, 2011, ISBN 9789081852951, S. 8-27
AEC17 K niektorým prípadom uplatňovania aequitas v konaní pred súdmi
Vladimír Vrana
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011,
ISBN 9788073803254, S. 376-387
AEC18 Kontroverzní Tatra 613
Mikuláš Jančura
Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Praha : Národní technické muzeum, 2011,
ISBN 9788070372036, S. 63-72
AEC19 Lifetime low dose exposure to lead on selected reproductive parameters in rats
Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Jaroslava Nováková, Eva Lovásová, František Ništiar
Xenobiotics : environmental exposure, toxicity and physiological response, Rzeszów : Wydawnictvo
Universytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387195, S. 185-194
AEC20 Niekoľko poznámok k motivácii výberu účastníkov dialógu v ekloge Jána Bocatia Celadon
Jana Balegová
Decus Sapientiae : Sambucus Supplementum III, Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011,
ISBN 9788374904469, S. 130-138
AEC21 On Faces and Traces of Justice
Alexander Bröstl
Gerechtigkeit – Theorie und Praxis Justice – Theory and Practice, Baden-Baden : Nomos
Vergsgesellschaft, 2011, ISBN 9783832962968, S. 19-27
AEC22 On some issues of diminutives from a cross-linguistic perspective
Pavol Stekauer
Rahmen des Sprechens : Beiträge zu Valenztheorie, Varietätenlinguistik, Kreolistik, Kognitiver und
Historischer Semantik. Peter Koch zum 60. Geburtstag, Tubingen : Narr Verlag, 2011, ISBN
9783823366430, S. 425-435
AEC23 On the importance of intercultural communication within the study of literature
Silvia Marcinová
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 312-317
AEC24 Parallel multilingual corpora and their advantages for translators and researchers
Michaela Duruttyová
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 175-177
AEC25 Performative Account of English Contracts
Slávka Janigová
Visnik Luganskogo nacionaľnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka, Lugansk : Vidavnictvo
Deržavnogo zakladu, 2011, S. 181-187
AEC26 Point de vue comparatif sur les aspects linguistiques des procédés de traduction dans les textes
communautaires. Quelques remarques sur l´analyse en perspective anglo-francaise
Mariana Zeleňáková
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 192-196
AEC27 Portrayal of British society in humour
Noemi Evinová
Sučasni dosliždennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnyk naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 178-180
AEC28 Preferovaný prístup k učeniu a stratégia učenia u vysokoškolských študentov
Tatiana Lorincová, Margita Mesárošová
Key Competencies in Knowledge Society: today´s trends, methods of development and researches,
Brussels : EuroScientia vzw, 2011, ISBN 9789081852951, S. 128-137
AEC29 Rozvojové vzdelávanie ako potreba i nový trend
Michal Pružinský, Bohuslava Mihalčová
Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne, Chełm : Uniwersytet Warszawski, 2011, ISBN
9788361149057, S. 13-19
AEC30 Samostijna robota studentiv u procesi vyvčennja kursu "Pedagogika" v umovach klasyčnogo
universytetu
Volodymyr I. Starosta, Marija Kuchta, Ljubov Maljar
Pedagogični innovaciji u fachovij osviti, Užgorod : Zakarpatskyj deržavnyj universytet, 2011, ISBN
9789662075212, S. 14-20
AEC31 Sebaúčinnosť vo vzťahu k intelektovým schopnostiam u vysokoškolských študentov
Karolína Barinková, Margita Mesárošová
Key Competencies in Knowledge Society: today´s trends, methods of development and researches,
Brussels : EuroScientia vzw, 2011, ISBN 9789081852951, S. 96-108
AEC32 Sens ludzkiego cierpienia. Aspekty pozytywne, społeczne i teologiczne
Anton Fabian
Człowiek - Religia - Zdrowie, Szczecin : Wydawnictwo Kadruk w Szczecinie, 2011, ISBN
9788361233497, S. 285-306 [1 AH]
AEC33 Social class in contemporary British society and how it is portrayed in the newsprint media
Ján Haláček
Sučasni dosliždennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnyk naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 93-95
AEC34 Sociálna kompetencia a možnosti jej merania
Miriam Slavkovská
Key Competencies in Knowledge Society: today´s trends, methods of development and researches,
Brussels : EuroScientia vzw, 2011, ISBN 9789081852951, S. 138-146
AEC35 Sociálna práca ako súčasť sociálnej opory u žien s onkologickým ochorením
Anna Bérešová, Zuzana Klobušníková
Nové trendy v práci pomáhajících profesí, Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2011, ISBN
9788087386149, S. 4-13
AEC36 Tax policy of the European Union and its influence on national legislation
Anna Románová
Zasada pomocniczości wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Rzeszów : Wydawnictwo
Universyetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387072, S. 114-121
AEC37 The advantages of using corpora in teaching English as a foreign language
Michaela Duruttyová
Visnik Luganskogo nacionaľnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka, Lugansk : Vidavnictvo
Deržavnogo zakladu, 2011, S. 120-125
AEC38 The effect of lifetime exposure to low doses of lead to selected parameters of carbohydrate metabolism
in rats
Jaroslava Nováková, Agnesa Lukačínová, Eva Lovásová, Oliver Rácz, František Ništiar, Iveta
Cimboláková
Xenobiotics : environmental exposure, toxicity and physiological response, Rzeszów : Wydawnictvo
Universytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387195, S. 175-184
AEC39 The principle of subsidiarity, its legal regulation in European law and its review of compliance
Michal Karabinoš
Zasada pomocniczości wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Rzesow : Wydawnictwo
Uniwersitetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387072, S. 107-113
AEC40 The principle of subsidiarity in the decision - making activity of the constitutional court of the Slovak
republik
Gabriela Dobrovičová, Marek Pipa
Zasada pomocniczości wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Rzesow : Wydawnictwo
Uniwersitetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373387072, S. 142-148
AEC41 Tipi etiketnogo spilkuvanja v sucasnij angliskij movi
Myroslava Fabian
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 7-9
AEC42 Travel Brochures and their Manipulative Strategies
Boris Mudrak
Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac, Užgorod :
Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011, ISBN 9789662303001, S. 362-364
AEC43 Volebné súdnictvo na Slovensku
Ladislav Orosz
Roczniki administracji i prawa rok XI, Sosnowiec : Oficina Wydawnicza ,,Humanitas", 2011, ISSN
1644-9126, S. 9-29
AEC44 Vybrané kriminologické a trestně právní aspekty počítačové kriminality
Simona Štefanková, Pavel Němec
Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních
specializací : sborník vědeckých prací, Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2011, ISBN
9788087236093, S. 158-162
AEC45 Zastosuvannja procedury formalizovanogo analizu lekcyčnoj sematyky v zistavnych doslidžennjach
Myroslava Fabian
Problemy zistavnoj semantyky. Vypusk 10 : zbirnyk naukovych statej, Kyiv, 2011, ISBN 9666381281,
S. 202-207
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 229 )
AED1 (Ne)stabilita pracovného trhu po novele Zákonníka práce
Tomáš Sninčák
Acta Iuris Laboris : Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011 : recenzovaný zborník
vedeckých príspevkov, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISBN 9788080824822, S. 6-19
AED2
Alternatívne tresty
Ján Mihaľov
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 63-73
AED3
Antibiotiká a chemoterapeutiká pri zníženej funkcii pečene
Ivan Schréter
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 335-338
AED4
Antiinfekčná liečba pohlavne prenášaných ochorení
Pavol Jarčuška
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 293-299
AED5
Antiinfekčná liečba u pacientov s HIV/AIDS
Pavol Jarčuška
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 300-307
AED6
Antiinfekčná liečba vírusových hepatitíd
Ivan Schréter
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 290-292
AED7
Antioxidačný účinok probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum u modelov aterosklerózy a
karcinogenézy
Beáta Pramuková, Viktória Szabadosová, Denisa Čokášová, Jana Žofčáková, Anna Supuková,
Rastislav Salaj, Alena Šoltésová, Andrea Brandeburová, Emília Hijová, Izabela Bertková, Ladislav
Strojný, Alojz Bomba
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 340-344
AED8
Antivírusová chemoterapia
Ivan Schréter, Pavol Kristian jr.
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 119-130
AED9
Aplikácia obručí v pohybovo - rekreačných aktivitách
Milena Pullmannová Švedová
Šport a zdravie = Sport and Health : zborník vedeckých prác, Nitra : UKF PF KTVŠ Nitra, 2011, ISBN
9788080949624, S. 193-196
AED10 Artrogénne čeľustné kontraktúry
Milan Kotráň
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 359360
AED11 Asociácia protilátok proti Coxiella burnetti a niektorých rizikových faktorov u študentov veterinárnej
medicíny
Erik Dorko, Ľubica Zákutná, Emil Pilipčinec
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 150-156
AED12 Benefičný účinok probiotík v prevencii a terapii srdcovo-cievnych a iných ochorení
Judita Koprovičová, Alojz Bomba
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 163-169
AED13 Bibliografický prehľad lokalít výskytu denných motýľov (Rhopalocera) na území Malej Fatry
Alexander Čanády, Lenka Kočíková
Natura Carpatica : zborník východoslovenského múzea : prírodne vedy LII (2011), Košice :
Východoslovenské múzeum, 2011, ISBN 9788089093281, S. 51-78
AED14 Bielenie zubov
Milan Kotráň
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 5557
AED15 Cefalosporíny
Adriana Liptáková, Pavol Jarčuška
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 50-57
AED16 Celosvetové reprodukčné zdravie - dosiahnutie cieľov Millenium Development Goals v kontexte
reprodukčných rómskych ukazovateľov
Kvetoslava Rimárová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 411-415
AED17 Cvičenia svalovej sily pre starších jedincov
Ivan Uher, Alena Buková
Šport a zdravie = Sport and Health : zborník vedeckých prác, Nitra : UKF PF KTVŠ Nitra, 2011, ISBN
9788080949624, S. 212-215
AED18 Človek verzus hluk
Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 122-128
AED19 Daňová politika ako regulačný mechanizmus štátu vplývajúci na podnikateľské prostredie
Anna Románová
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979037,
S. 437-451
AED20 Dezinfekcia a sterilizácia
Lýdia Čisláková
Epidemiológia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022329293, S. 250-270
AED21 Dezinsekcia
Lýdia Čisláková
Epidemiológia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022329293, S. 270-278
AED22 Dialektika osvietenstva a Hegel
Vladimír Leško
Philosophica XXXV : Osvietenstvo ako spôsob myslenia : zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022330121, S. 73-82
AED23 Die Bedeutung der Kulturaspekte für den translatorischen Beruf
Helga Antalová
Deutsch-slawische Kontakte - Geschichte und Kultur, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979075, S. 217-224
AED24 Diferenciálna diagnostika raritnej nozologickej jednotky - meningocystoencephalocystocele
Mária Korpová, Róbert Dankovčík, Beáta Kaľatová, Mária Miklošová, Marek Dudáš
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava : Vydavateľstvo ÚNIA, 2011, ISBN
9788097058937, S. 169-173
AED25 Dôsledky pracovných expozícií na mužskú reprodukciu : fyzikálne a psychologické faktory
Kvetoslava Rimárová
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 319-322
AED26 Droga ako kriminogénny činiteľ
Svetlana Soľaníková, Eduard Bruna, Lívia Jamnická
Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282685, S. 151-154
AED27 Dynamika fonologického vývinu v detskej reči
Iveta Bónová
Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329422, S. 257-264
AED28 Edukácia detí rómskeho etnika, východisko z chudoby ...
Mária Tomová
Nové trendy v terénnej sociálnej a komunitnej práci I., Košice : Rómske mediálne a dokumentačné
centrum, 2011, ISBN 9788097061401, S. 68-74
AED29 Ekologické poznanie ako cesta proprírodnosti
Andrea Klimková
Aplikovaná etika a profesionálna prax, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici, 2011, ISBN 9788055702179, S. 258-291
AED30 Etická dimenzia verejnej správy: Vybrané etické aspekty fungovania organizácií v demokratickej
verejnej správe
Richard Geffert
Vybrané problémy verejnej správy, Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011, ISBN
9788081051807, S. 58-75
AED31 Etika a prax consultingu v slovenskom kontexte
Marián Bednár
Aplikovaná etika a profesionálna prax, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici, 2011, ISBN 9788055702179, S. 68-72
AED32 Etymologické poznámky k protikladu apelatívum - proprium
Ján Sabol
Philologica LXVII : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava :
Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022329675, S. 27-33
AED33 Európsky ochranný príkaz
Ján Mihaľov
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 75-80
AED34 Exekučné právo a európske perspektívy
Peter Molnár
Súkromné právo v európskej perspektíve, Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
2011, ISBN 9788080824778, S. 108-116
AED35 Faktory konkurencieschopnosti podniku
Viktória Bobáková-Oráčová
Výskum vývojových tendeciií a determinantov zvyšovania reálnej konkurenčnej schopnosti ekonomiky
a návrh koncepčného modelu politiky konkurencieschopnosti v podmienkach slovenskej ekonomiky,
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503233, S. 46-51
AED36 Faktory ovplyvňujúce hodnotenie kvality
Renáta Shafout, Gabriela Štefková, Lucia Dimunová
Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie : zborník vedeckých prác, Trenčín : Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, 2011, ISBN 9788080754877, S. 172-177
AED37 Faktory ovplyvňujúce odvykanie od fajčenia v ambulancii lekára prvého kontaktu
Gabriela Štefková, Kamila Bernasovská
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 427-432
AED38 Faktory sebaposudzovaného zdravia u pacientov s diabetes mellitus
Marcela Linková, Zuzana Katreniaková, Oliver Rácz
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 205-212
AED39 Filmová adaptácia literárnej predlohy Andrzeja Stasiuka Haličské poviedky (genologické východiská)
S. Ján Sabol
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788080689261, S. 133-140
AED40 Finančný manažment a finančné ukazovatele obce
Slavka Sedláková
Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác, Bratislava : ALDO, 2011, ISBN
9788097075903, Roč. I, č. 1 (2011), s. 194-199
AED41
Zuzana Buráková
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 9397
AED42 Fiškálna politika členských štátov EÚ a otázka zodpovednosti Welfare state v oblasti sociálneho
zabezpečenia
Ján Čipkár
Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja : zborník vedeckých prác,
Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978542, S. 5-29
AED43 Fixné mostíky bez preparácie pilierových zubov
Martin Tvrdoň, Milan Kotráň
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 168179
AED44 Fonologické podnety výskumu protikladu a kontrastu v umeleckom texte
Ján Sabol, Oľga Sabolová
Studia Academica Slovaca 40 : prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Bratislava
: Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022330688, S. 259-265
AED45 Fyzická aktivita
Martina Bašková, Andrea Madarasová Gecková
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 37-42
AED46 Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty ukladania a výkonu peňažného trestu de lege lata a de lege
ferenda
Simona Štefanková, Juraj Ferenčík ml.
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 81-98
AED47 Hmotnoprávne podmienky výkonu ochranného liečenia vo vzťahu k páchateľom so špecifickou
poruchou osobnosti
Simona Štefanková
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 99-109
AED48 Hodnotenie faktorov životného štýlu v etiológii karcinómu krčka maternice vo vybranej populačnej
skupine
Michaela Tirpáková
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 424-432
AED49 Charakteristika niektorých druhov trestov
Mária Voľanská, Eduard Bruna
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 96-101
AED50 Charakterizácia izolátov Staphylococcus Aureus animálneho a potravinového pôvodu so zameraním sa
na antimikrobiálnu rezistenciu
Miriam Revallová, Zuzana Čuvalová, Mária Kantíková, Peter Juriš
Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso, Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN
9788089271955, S. 140-147
AED51 Chlamýdiové urogenitálne infekcie - rizikové faktory ich šírenia v populácii
Lýdia Čisláková, Peter Juriš
Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso, Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN
9788089271955, S. 120-125
AED52 Imunita súdom ustanovených znalcov voči nárokon na náhradu škody
Kristián Csach
Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií,
Pezinok : Justičná akadémia SR, 2011, ISBN 9788097020736, S. 331-336
AED53 Imunomodulačný účinok Lactobacillus plantarum, inulínu a ľanového oleja u potkanov s chemicky
indukovanou karcinogenézou
Jana Žofčáková, Izabela Bertková, Alojz Bomba, Norbert Lukán
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 449-461
AED54 Inkontinencia a kvalita života seniorov
Mária Zamboriová, Viera Simočková
Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, Martin : Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2011, ISBN 9788089544004, S. 438-443
AED55 Inovácie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti
Viktória Bobáková-Oráčová
Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na
Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, ISBN
9788022533287, S. 22-28
AED56 Interdisciplinárny rozmer systému Balanced Scorecard
Michal Grell, Eva Mihaliková
Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia končiacich grantových úloh, Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2011, ISBN 9788022533300, S. 8-11
AED57 Intervencia do životného štýlu vo vybranej populačnej skupine - pilotná štúdia
Michaela Tirpáková, Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 96-98
AED58 Ján Galen a jeho knižná zbierka z roku 1583
Bernadeta Fabová
Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II., Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011,
ISBN 9788085734898, S. 166-171
AED59 Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre regióny, výhoda pre Bratislavu
Alexander Onufrák
Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky : Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et
Methodii Tyrnaviae Res Publica 2011, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, ISBN
9788081052750, S. 65-80
AED60 Kant, Hegel, Patočka a problém (filozofie) dejín
Milovan Ješič
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 108-117
AED61 Kantovské chápanie komunikácie z hľadiska praktickej racionality
Eugen Andreanský
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 45-54
AED62 Kant v zrkadle súčasných výskumov
Eugen Andreanský
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 5-12
AED63 Kassa történelmi jelentősége = Historický význam mesta Košice
Aranka Sápos, Štefan Šutaj
Dejiny a kultúra : multikulturalita a ceszhraničná spolupráca mesta Košice a Miškovec = Történelem és
kultura : multikulturalitás és a határon átnyúló együttműkdés Kassa és Miskolc között, Prešov :
UNIVERSUM-EU, 2011, ISBN 9788089046713, S. 7-24
AED64 Keď prehnaná iniciatíva škodí (Stručná úvaha o súčasnosti a budúcnosti právnej úpravy
rozhodcovského konania)
Regina Hučková
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 157-166
AED65 Kľúčové zistenia
Daniela Bobáková
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 76-82
AED66 Kompozičné osobitosti v próze Martina Kukučína Na jarmok! : (Kus života v estetickej štruktúre)
Ivica Hajdučeková, Lucia Jasinská
Reálna podoba realizmu, Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, ISBN 9788088746171, S.
184-198
AED67 Komunálna reforma verejnej správy v oblasti abovského mikroregiónu
Zuzana Lacková
Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy : zborník vedeckých
prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979266, S. 93-96
AED68 Kontrola tabaku na Slovensku - právne normy
Vladimír Feľbaba, Tatiana Kimáková, Jana Kimáková
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 462-466
AED69 Košická bašta odporu- prípad Frucona
Kristián Csach
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 187-191
AED70 Košický lekár Kis-Witzay (1746-1810) a jeho dizertácia De lingua ut signo in morbis
František Šimon, Diana Kojecká
Kniha 2011 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Martin : Slovenská národná knižnica,
2011, ISBN 9788089301799, ISSN 1336-5436, S. 250-255
AED71 Kultúrna rôznorodosť - literárne paralely v maďarsko-slovenských vzťahoch
Ján Gbúr
Dejiny a kultúra : multikulturalita a ceszhraničná spolupráca mesta Košice a Miškovec = Történelem és
kultura : multikulturalitás és a határon átnyúló együttműkdés Kassa és Miskolc között, Prešov :
UNIVERSUM-EU, 2011, ISBN 9788089046713, S. 40-45
AED72 Liečba chronických ochorení probiotickými potravinami
Denisa Čokášová, Leonard Siegfried, Ladislav Strojný, Alojz Bomba
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 179-182
AED73 Lifetime low lever exposure to cadmium during three generations of rats : difficulties and outcomes
František Ništiar, Oliver Rácz, Agnesa Lukačínová, Eva Lovásová
Risk Factors and Biological Systems Volume I., Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN
9788055205670, S. 62-69
AED74 Linkozamidové antibiotiká
Pavol Jarčuška
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 77-81
AED75 Lipidový profil u chlapcov s kardiovaskulárnou rodinnou záťažou
Judita Koprovičová, Darina Petrášová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 279-283
AED76 Literarische Übersetzung und Übersetzungskritik in der slowakischen Rezeption der deutschsprachigen
Kultur
Ladislav Šimon
Deutsch-Slawische Kontakte - Geschichte und Kultur, Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979075, S. 225-239
AED77 Ľudská dôstojnosť (aj v pracovnoprávnych vzťahoch) optikou Lisabonskej zmluvy
Milena Barinková, Martina Kovalčíková
Právo v európskej perspektíve II. diel, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISBN 9788080824617, S.
930-940
AED78 Makrolidy, azalidy
Pavol Jarčuška
Antiinfekčná chemoterapia pre prax, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329958, S. 62-68
AED79 Marketingové inštrumentárium nonprofit organizácií
Peter Čisárik
Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011, Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011, ISBN 9788055504155, S. 49-76
AED80 Mediálne a spoločenské kontexty prezentácie divadelnej tvorby v televízii
Jozef Puchala
Kontexty alternatívneho divadla IV, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055504643, S. 276-285
AED81 Medzinárodná unifikácia leasingu v réžii UNIDROIT
Mária Ivanecká
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 509-519
AED82 Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy
Anna Románová
Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja : zborník vedeckých prác,
Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978545, S. 63-68
AED83 Mimoriadne zníženie trestu a podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Mária Voľanská
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavala Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978818, S.
163-168
AED84 Mincová reforma v období neskorého cisárstva za vlády Diokleciána
Marta Sendeková, Stanislav Sendek
Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011, Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011, ISBN 9788055504155, S. 319-333
AED85 Morfologicko-syntaktický aspekt v komunikácii dieťaťa
Lucia Jasinská
Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN
9788022329422, S. 184-191
AED86 Mozaicizmus ako biologický fenomén
Beáta Kaľatová, Mária Miklošová, Daniel Hlinka, Marek Dudáš
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava : Vydavateľstvo ÚNIA, 2011, ISBN
9788097058937, S. 141-146
AED87 Možnosti a hranice regulačného pôsobenia daňového práva na ekonomiku
Vladimír Babčák
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 147-162
AED88 Možnosti vakcinácie proti tularémii
Ľubica Zákutná, Erik Dorko
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 340-342
AED89 Možnosti zásahov do práva na ochranu osobného súkromia zamestnancov
Peter Demek
Právo v európskej perspektíve II. diel, Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011,
ISBN 9788080824617, S. 957-971
AED90 Multigenerational life-time exposure with low doses of cadmium on selected reproduction parameters
in rats
Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Eva Lovásová, František Ništiar
Risk Factors and Biological Systems Volume I., Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN
9788055205670, S. 54-61
AED91 Mušketier Cardozo v boji za Nový údel (1932-1938)
Alexander Bröstl
Podstata súdneho procesu, Bratislava : KALLIGRAM, 2011, ISBN 9788081014185, S. 9-26
AED92 Náhrady s čiastočnou - šetriacou preparáciou klinických koruniek zubov
Milan Kotráň, I. Čech, J. Bittner, Martin Tvrdoň
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 114119
AED93 Najstaršie dejiny územia Košíc - osídlenie v dobách kamenných
Ľubomíra Kaminská
Acta Historiae Cassoviensis : ročenka Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach : Košice
v dejinách - dejiny Košíc, Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979105, S. 18-29
AED94 Neviem intubovať, neviem ventilovať
Štefan Trenkler, Judita Capková, Jozef Firment
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 111-121
AED95 Novela zákona o službách zamestnanosti - inovatívne riešenie problémov trhu práce?
Tomáš Sninčák
Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy : zborník vedeckých
prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979266, S. 123-136
AED96 Nutričné ukazovatele a riziko vzniku rakoviny prsníka v ženskej populácii na Slovensku
Michaela Tirpáková
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 414-423
AED97 Obezita - hrozba súčasnosti
Alena Buková
Šport a zdravie = Sport and Health : zborník vedeckých prác, Nitra : UKF PF KTVŠ Nitra, 2011, ISBN
9788080949624, S. 58-64
AED98 Obezita - primárny rizikový faktor
Darina Petrášová, Miroslava Petrášová, Judita Koprovičová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 174-178
AED99 Obchodná arbitráž-(staro)nové výzvy a podnety pre tuzemskú legislatívu (zaostrené na formu
rozhodcovskej zmluvy)
Regina Hučková
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 429-435
AED100 Od Broskyňového súmraku k Zatmeniu Slnka
Marián Andričík
K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788055503240, S. 75-80
AED101 Odplatnosť zmluvy o prevode podniku
Marián Rušin
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 502-508
AED102 Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu
Milan Kotráň, Marián Kyseľ, Peter Kártik
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 335346
AED103 Ochrana pilierových zubov v procese zhotovavovania fixných náhrad
Milan Kotráň, Žaneta Majerníková, Marcela Šestáková, J. Šnegoň
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 102109
AED104 Ochrana záujmov slabšej strany vo vzťahoch vo vnútri spoločnosti s ručením obmedzeným
Ján Husár
Právo v európskej perspektíve II. diel, Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011, ISBN
9788080824617, S. 748-760
AED105 Ochranné opatrenia lacnejší i účinnejší boj
Eduard Bruna, Svetlana Soľaníková
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 4-11
AED106 O postojoch východoslovenskej verejnosti k občianskej participácii a ku korupcii vo verejnej činnosti
na Slovensku
Ľuba Kráľová, Iveta Jeleňová
Etika a politika, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN 9788055502663, S.
319-329
AED107 Partnerstvo ako nástroj sociálnej práce
Dušan Šlosár
Nové trendy v terénnej sociálnej a komunitnej práci I., Košice : Lokálne združenie partnerstiev
sociálnej inklúzie Košice, 2011, ISBN 9788097061401, S. 9-15
AED108 Perspektívy porovnávacieho výskumu fónickej stavby slovenčiny a poľštiny
Ján Sabol, Július Zimmermann
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788080689261, S. 39-56
AED109 Podiel na dani z príjomv fyzických osôb - vlastný/nevlastný príjem obce
Peter Molitoris, Jana Knežová
Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja : zborník vedeckých prác,
Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978545, S. 55-62
AED110 Podpora zdravia na pracovisku z pohľadu ošetrovateľstva
Lucia Dimunová, Renáta Shafout, Marcela Poláková
Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie : zborník vedeckých prác, Trenčín : Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, 2011, ISBN 9788080754877, S. 21-26
AED111 Poézia ako gesto
Marián Milčák
K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788055503240, S. 17-22
AED112 Pojem a účel trestu
Jozef Madliak
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 7-18
AED113 Politické prostredie a jeho vplyv na rozhodovaciu činnosť ústavných súdov ako špecializovaných
súdnych orgánov ochrany ústavnosti
Ladislav Orosz
Barány, Eduard a kolektív. Právo a jeho prostredie., Bratislava : SAP, 2011, ISBN 9788080950729, S.
121-134
AED114 Poľská menšina na Slovensku 1918-1989. Náčrt problematiky v legislatívno-historickom kontexte
Martin Pekár, Ján Džujko
Slovensko a Poľsko – geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti :
vybrané problémy, Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN
9788055504728, S. 112-127
AED115 Popis HBSC štúdie a prieskumu realizovaného na Slovensku v roku 2009/2010
Tibor Baška, Daniela Bobáková, Andrea Madarasová Gecková, Peter Kolarčik, Peter Koncz, Zuzana
Tomčíková, Ivan Žežula
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 12-19
AED116 Poruchy mobility sánky a auskultačné fenomény
Milan Kotráň, Marián Kyseľ, Peter Kártik
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie, Bratislava : Science, 2011, ISBN 9788097063276, S. 347358
AED117 Porušenie daňovej povinnosti a odvodovej povinnosti zamestnávateľom za zamestnanca
Martina Kantorová
Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy : zborník vedeckých
prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979266, S. 138-146
AED118 Pôsobenie hluku na zdravotný stav jedinca
Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 245-250
AED119 Právne dôsledky striedavej starostlivosti o dieťa na právny status zamestnaných rodičov
Jana Kakaščíková
Právo v európskej perspektíve II. diel, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISBN 9788080824617, S.
1012-1019
AED120 Právno-teoretické aspekty potencionálnej rezistencie vnútroštátneho práva voči nadnárodnému právu
Európskej únie
Radoslav Benko
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 20-40
AED121 Prehľad možností prevencie klientského násilia v sociálnej práci
Soňa Lovašová
Nové trendy v terénnej sociálnej a komunitnej práci I., Košice : Rómske mediálne a dokumentačné
centrum, 2011, ISBN 9788097061401, S. 41-48
AED122 Prenatálny skríning vrodených chýb
Saskia Dolinská, Marián Kyselý, Marek Dudáš
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava . Vydavateľstvo únia, 2011, ISBN
9788097058937, S. 129-134
AED123 Preventabilné rizikové faktory nádorov prsníka
Michaela Tirpáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 395-400
AED124 Príčiny a podmienky vzniku drogových závislostí
Eduard Bruna, Svetlana Soľaníková
Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282685, S. 24-27
AED125 Prieskum rozhodcovských rozsudkov ústavným súdom
Kristián Csach
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 386-395
AED126 Prístup k dýchacím cestám v prednemocničnej starostlivosti
Štefan Trenkler, Monika Paulíková
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 122-126
AED127 Prístupy a postoje sestier k vlastnému zdraviu
Viera Simočková, Mária Zamboriová
Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, Martin : Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2011, ISBN 9788089544004, S. 345-352
AED128 Problematika trestania v slovenskom trestnom práve
Dušan Šlosár
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 91-95
AED129 Problém egoizmu v Kantovej "Antropológii z pragmatického hľadiska"
Kristína Bosáková
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 143-150
AED130 Proces vzniku trestu odňatia slobody
Jozef Madliak
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 26-33
AED131 Prospešné účinky ľanových semien a ich produktov v prevencii civilizačných ochorení
Viktória Szabadosová, Emília Hijová, Alojz Bomba
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 401-407
AED132 Protinádorový účinok vybraných derivátov fytoalexínov
Lenka Ivanová, Lenka Varinská, Róbert Seliga, Martina Pilátová, Peter Kutschy, Ján Mojžiš
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej Republike VI, Bratislava : Univerzita Komenského,
Farmaceutická fakulta, 2011, ISBN 9788022330732, S. 56-62
AED133 Prvotné spôsoby trestania a vznik trestu odňatia slobody
Jozef Madliak, Eduard Bruna
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 42-49
AED134 QUO VADIS verejné financie Slovenskej republiky?
Miroslav Štrkolec
Verejné financie Slovenskej republiky - Vybrané aspekty a tencie vývoja : zborník vedeckých prác,
Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978542, S. 83-92
AED135 Rast a telesná proporcionalita rómskych detí
Annamária Kecerová, Kvetoslava Rimárová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 231-239
AED136 Referenčné hodnoty u samcov potkana Wistar : 1. vybrané fyziologické parametre a vekové obdobia
František Ništiar, Jaroslava Nováková, Oliver Rácz, Agnesa Lukačínová, Peter Dombrovský
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 316-323
AED137 Referenčné hodnoty u samcov potkana Wistar : 3. vybrané parametre metabolizmu lipidov
Agnesa Lukačínová, Jaroslava Nováková, Oliver Rácz, František Ništiar
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 332-339
AED138 Referenčné hodnoty u samcov potkana Wistar 2. Vybrané parametre metabolizmu sacharidov
Agnesa Lukačínová, Jaroslava Nováková, Eva Sedláková, Eva Lovásová, Peter Dombrovský, František
Ništiar
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 324-331
AED139 Reflections of Post Traumatic Stress Disorder in Cynthia Ozick's "The Shawl" and "Rosa"
Silvia Marcinová
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 115125
AED140 Reforma verejnej správy a niektoré otázky súvisiace s decentralizáciou kompetencií
Michal Jesenko, Róbert Gyuri
Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy : zborník vedeckých
prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979266, S. 97-104
AED141 Regionálne rozdiely
Lukáš Pitel
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 108-116
AED142 Rekodifikácia občianskeho zákonníka a duševné vlastníctvo
Peter Vojčík
Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií,
Pezinok : Justičná akadémia SR, 2011, ISBN 9788097020736, S. 27-33
AED143 Rezistencia hospodárskeho práva
Marián Rušin
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 55-73
AED144 Rezistencia mimoprávnych pravidiel voči vnútroštátnemu, nadnárodnému i sudcovskému právu
Jozef Čorba
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 41-54
AED145 Rezistencia vnútroštátneho práva a problém právnych transplantátov
Kristián Csach
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 10-13
AED146 Rizikové faktory kolorektálneho karcinómu - vnútorné faktory
Erich Boroš, Erik Dorko
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 443-449
AED147 Rizikové faktory kolorektálneho karcinómu - vonkajšie faktory
Erich Boroš, Erik Dorko
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 436-442
AED148 Rodová analýza ako nástroj etickej expertízy
Adriana Jesenková
Aplikovaná etika a profesionálna prax, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici, 2011, ISBN 9788055702179, S. 98-106
AED149 Rovnosť nadovšetko! (Už žiadny slovenský majster Slovenska?)
Jozef Čorba
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 99-109
AED150 Rytmus prózy v ekvivalenciách prekladu
Oľga Sabolová
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788080689261, S. 95-103
AED151
Monika Vavricová
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 30-44
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AED152 Semiotické pozadie kompozície umeleckého textu
Ján Sabol, Oľga Sabolová
Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2011, ISBN 9788022330664, S. 241-248
AED153 Sexuálne správanie
Peter Kolarčik, Tibor Baška
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 63-67
AED154 Sledovanie vybraných rizikových faktorov životného štýlu u darcov krvi
Tatiana Kimáková, Jitka Mačalová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 329-337
AED155 Slovak and Hungian History – Common, Different, and Conflingting Histories
Štefan Šutaj
Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians), Prešov : UNIVERSUMEU, 2011, ISBN 9788089046669, S. 8-13
AED156
Július Rozenfeld
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 210-
214
AED157 Slovakia and the Hungarian Minority between 1945 and 1948
Štefan Šutaj
Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians), Prešov : UNIVERSUMEU, 2011, ISBN 9788089046669, S. 227-243 [1,2 AH]
AED158 Slovakia in Czechoslovakia and Hungary – Slovak-Hungarian Relations Between the Two World Wars
Štefan Šutaj
Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians), Prešov : UNIVERSUMEU, 2011, ISBN 9788089046669, S. 198-212
AED159 Socioekonomické faktory
Andrea Madarasová Gecková
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 12-19
AED160 Sociolingvistická sonda do používania honoratívu v bežnej komunikácii v slovenčine
Marianna Sedláková
Studia Academica Slovaca 40, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022330688, S.
267-275
AED161 Sonda do životního stylu žáků základní školy před jejich vstupem na střední školu
Petr Kachlík, Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 47-55
AED162 Stimulácia regionálnej a miestnej zamestnanosti v podmienkach obcí a miest právnymi nástrojmi
monetárnej povahy
Peter Demek, Eva Janičová
Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy : zborník vedeckých
prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979266, S. 51-65
AED163 Strabón o Kykladách
Alexandra Kavečanská
Sambucus VII : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2011, ISBN 9788080824877, S. 46-54
AED164 Subjektivizácia podniku ako neakceptovaný právny transplantát v slovenskom právnom poriadku?
Marián Rušin
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 173-179
AED165 Súčasné poznatky o výžive športovcov
Beáta Pramuková, Rastislav Salaj
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 189-192
AED166 Súčasný právny stav alternatívnych trestov
Jana Schäfferová
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 78-85
AED167 Syndróm vyhorenia - dôsledok zvyšujúcej sa záťaže sestier
Jana Sušinková, Anna Bérešová
Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie : zborník vedeckých prác, Trenčín : Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, 2011, ISBN 9788080754877, S. 184-194
AED168 Širší pohľad na možnosti využitia konceptu komunitnej práce
Katarína Šiňanská, Katarína Špirová
Nové trendy v terénnej sociálnej a komunitnej práci I., Košice : Rómske mediálne a dokumentačné
centrum, 2011, ISBN 9788097061401, S. 82-88
AED169 Škola
Zuzana Katreniaková, Andrea Madarasová Gecková, Mária Sarková
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 83-90
AED170 Školský dotazník
Jana Kollárová, Andrea Madarasová Gecková, Jaroslava Rondošová
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 91-107
AED171 Špecifika letnej školy z komunikačného hľadiska
Marianna Sedláková
Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2011, ISBN 9788022330664, S. 167-173
AED172 Štúdia používania návykových látok u adolescentov
Gabriela Holéczyová, Kamila Gömöriová
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 245-250
AED173 Štúdium probiotického kmeňa Lactobacilus Plantarum a jeho kombinácií s bioaktívnymi látkami na
mikroflóru kolónu potkanov
Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Emília Hijová
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 372-380
AED174
Viktória Marcinová
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 126134
AED175 Teoretické východiská riešenej problematiky
Anna Čepelová
Riadenie ludských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu,
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011, ISBN 9788097080228, S. 8-22
AED176 The Innateness of Language and Regular and Irregular Verbs in English
Katarína Hrnčiarová
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 4348
AED177 Trest odňatia slobody
Ivana Pastvová
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 169-183
AED178 Trest odňatia slobody- teoreticko-právne aspekty
Ivana Pastvová
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 64-70
AED179 Trest povinnej práce
Jana Schäfferová
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 184-188
AED180 Trest zákazu činnosti a trest zákazu pobytu
Lívia Jamnická, Antoni Olak
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 153-162
AED181 Trh práce v Slovenskej republike v období rokov 2004 – 2011 a faktory vplývajúce na trh práce
Silvia Ručinská
Riadenie ludských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu,
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011, ISBN 9788097080228, S. 34-45
AED182 Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti
Ján Husár
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 145-156
AED183 Účinok inulínu v procese experimentálnej karcinogenézy
Emília Hijová, Viktória Szabadosová, Anna Chmelárová, Alojz Bomba
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 193-198
AED184 Ukladanie trestov mladistvým
Svetlana Soľaníková
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 189-195
AED185 Ukladanie trestov v Slovenskej republike
Jozef Madliak
Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty :
zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978818, S. 34-47
AED186 Ukladanie trestov v Slovenskej republike
Mária Voľanská, Jozef Madliak
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 102-109
AED187 Úlohy obce v manažmente odpadov
Slavka Sedláková
Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011, Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011, ISBN 9788055504155, S. 196-206
http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html
AED188 Úvaha nad vybranými rizikami životného štýlu detí a mládeže
Petr Kachlík, Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 89-95
AED189 Vitamín A v biologickom systéme
Peter Patlevič, František Dorko, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava : Vydavateľstvo ÚNIA, 2011, ISBN
9788097058937, S. 135-139
AED190 Vplyv farmakologického prekondicionovania na prežívanie motorických neurónov po ischémii a
reperfúzii v mieche králika
Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Milan Stebnický, Michal Žofčák, Viera Danielisová, Jozef Burda
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava : Vydavateľstvo ÚNIA, 2011, ISBN
9788097058937, S. 93-95
AED191 Vplyv glutamínu na zmeny populácie mastocytov a makrofágov v pľúcnom parenchýme po ischémii reperfúzii tenkého čreva
Milan Maretta jr., Štefan Tóth, Pavel Kočan, Zuzana Jonecová, Jarmila Veselá
Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II., Bratislava : Vydavateľstvo ÚNIA, 2011, ISBN
9788097058937, S. 109-112
AED192 Vplyv chronickej expozície nízkymi dávkami ortuti na celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy u
potkanov
Eva Lovásová, Anna Chmelárová, Jaroslava Nováková, Iveta Cimboláková, Peter Dombrovský
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 372-380
AED193 Vplyv ľudského séra na antiangiogénny účinok 4-hydroxychalkónu
Lenka Varinská, Lenka Ivanová, Peter Urdzík, Róbert Dankovčík, Alexander Ostró, Ján Mojžiš
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej Republike VI, Bratislava : Univerzita Komenského,
Farmaceutická fakulta, 2011, ISBN 9788022330732, S. 63-69
AED194 Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na kolonizáciu tráviaceho traktu
Anna Supuková, Peter Supuka, Dávid Maženský, Beáta Pramuková, Júlia Ričanyová
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 396-400
AED195 Vplyv zásahu verejnej moci na motiváciu subjektov na trhu s vysielacími právami
Jozef Čorba
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 346-354
AED196 Všeobecnolingvistické a semiotické impulzy výskumu rytmu (porovnávací aspekt)
Ján Sabol
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788080689261, S. 11-23
AED197 Vybrané aspekty účinkov regulačných mechanizmov v období hospodárskych kríz - teória a prax
Karolína Červená
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979037,
S. 246-253
AED198 Vybrané problémy financovania verejných vysokých škôl v Slovenskej republike
Zuzana Hrabovská
Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, Bratislava : Slovenská akadémia
manažmentu, 2011, ISBN 9788097075903, Roč. I., č. 1 (2001), s. 171-177
AED199 Vybrané problémy miest a obcí v riadení odpadového hospodárstva
Slavka Sedláková
Vybrané problémy verejnej správy, Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011, ISBN
9788081051807, S. 97-109
AED200 Vybrané ukazovatele životného štýlu darcov krvi
Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 71-79
AED201 Vybrané ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona modifikujúce trestné sadzby trestu odňatia
slobody
Simona Ferenčíková
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 12-20
AED202 Výskyt črevných parazitárnych infekcií u marginalizovanej skupiny Rómov žijúcich v osadách
Peter Juriš, Ingrid Papajová, Gejza Adam, Martina Miterpáková, Peter Kalanin
Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I. : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva in extenso, Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN
9788089271955, S. 126-131
AED203 Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede
Svetlana Kapalková, Daniela Slančová, Jana Kesselová, Iveta Bónová, Marína Mikulajová, Stanislava
Zajacová
Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,
2011, ISBN 9788055503356, S. 104-115
AED204 Vývoj makroekonomických ukazovateľov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
Silvia Ručinská
Riadenie ludských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu,
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011, ISBN 9788097080228, S. 23-30
AED205 Vývoj podpôr v poľnohospodárstve a ich vybrané aspekty
Jana Korimová, Michal Hadbavný, Karolína Červená
Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja : zborník vedeckých prác,
Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978542, S. 30-45
AED206 Význam zabezpečovacích inštitútov a ich využitie v období pôsobenia krízových javov v podnikaní
Diana Treščáková
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 336-345
AED207 Women in Leading Positions [elektronický zdroj]
Viera Nováková
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 203209
AED208 Zabezpečovacie inštitúty v správe daní
Miroslav Štrkolec
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979037,
S. 181-190
AED209
Marcel Dolobáč
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 118-123
AED210 Základné reprodukčné ukazovatele potkanov po expozícii nízkymi dávkami ortuti v pitnej vode
Jaroslava Nováková, Iveta Cimboláková, Agnesa Lukačínová, Eva Sedláková, Oliver Rácz, Eva
Lovásová, Roman Beňačka, Peter Dombrovský, František Ništiar
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 310-315
AED211 Základné reprodukčné ukazovatele potkanov po multigeneračnej expozícii nízkymi dávkami ortuti v
pitnej vode
Iveta Cimboláková, Jaroslava Nováková, Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Eva Lovásová, František
Ništiar
Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
2011, ISBN 9788055206998, S. 345-349
AED212 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladajú tresty bez odňatia slobody alebo probačné
opatrenia
Ján Mihaľov
Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác, Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, ISBN 9788089282739, S. 50-54
AED213 Zaostrené na harmonizáciu pracovného a rodinného života zamestnancov starajúcich sa o deti (po
novele Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 9. 2011)
Jana Kakaščíková
Acta Iuris Laboris : Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011 : recenzovaný zborník
vedeckých príspevkov, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISBN 9788080824822, S. 106-117
AED214 Záťaž sestier v súvislosti s uspokojováním ľudských potrieb v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Jana Sušinková, Mária Sováriová Soósová
Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie : zborník vedeckých prác, Trenčín : Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, 2011, ISBN 9788080754877, S. 194-203
AED215 Zdravie a so zdravím súvisiace správanie sa rómskych školákov
Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 130-136
AED216 Zdravie školákov
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková, Martina Bašková, Jana Kollárová
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 20-28
AED217 Zdravotná politika a determinanty zdravia
Lucia Dimunová, Mária Zamboriová
Aktuálne otázky politiky = Current political issues : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov,
Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, ISBN 9788080754853, S. 69-74
AED218 Zdravotné uvedomenie mladých ľudí o rizikách spojených s výživou, fajčením a požívaním alkoholu
Gabriela Štefková, Kamila Bernasovská, Viola Vargová
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 36-40
AED219 Zhrnutie kľúčových zistení a odporúčaní
Tibor Baška, Martina Bašková, Ladislav Bobák, Daniela Bobáková, Ján Fedačko, Martina Gibalová,
Viktória Jakubková, Zuzana Katreniaková, Peter Kolarčik, Jana Kollárová, Zuzana Veselská
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice : Equilibria, s.r.o.,,
2011, ISBN 9788089284733, S. 8-11
AED220 Zmeny v spoločenstvách chvostoskokov (Collembola, Hexapoda) na plochách polomového porastu
smrekového lesa Vysokých Tatier dva roky po požiari
Peter Čuchta, Dana Miklisová, Ľubomír Kováč
Štúdie o Tatranskom národnom parku, Poprad : Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, 2011,
ISBN 9788089309092, Roč. 10, č. 43 (2011), s. 209-220
AED221 Zmierzch czy odrodzenie państwa? Jakiego?
Stanislav Konečný
Polityczne wyzwania wspólczesnych państw. Perspektywa globalna, Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszalek, 2011, ISBN 9788377800263, S. 24-29
AED222 Zmluvné vzťahy vo verejnej sfére
Ján Husár
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979037,
S. 201-219
AED223 Zmluvy k predmetom priemyselného vlastníctva
Peter Vojčík
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979037,
S. 96-109
AED224 Zodpovednosť súdneho exekútora
Peter Molnár
Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií,
Pezinok : Justičná akadémia SR, 2011, ISBN 9788097020736, S. 319-330
AED225 Zodpovednosť za škodu a jej funkcie
Dušan Marják
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 468-477
AED226 Zodpovednosť za vady diela-aktuálne problémy
Darina Ostrožovičová
Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979037, S. 478-492
AED227 Zvieratá ako pramene nákazy
Lýdia Čisláková
Epidemiológia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788022329293, S. 103-108
AED228 Zwei Sprache und eine Welt von Irena Brežná
Ingrid Puchalová
Deutsch-Slawische Kontakte - Geschichte und Kultur, Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979075, S. 187-199
AED229 „Lex Nováky“ ako výsledok vzdoru Slovenskej republiky pred zásahmi do jej záujmov
Marián Rušin
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979167, S. 180-186
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 11 )
AEE1 Influence of aspiration reflex on cough reflex sensitivity in asthmatic children
Renáta Péčová, T. Michnová, J. Fábry, T. Zatko, M. Neuschlová, Zoltán Tomori
Allergy, asthma & immunology : from genes to clinical application, Bologna : Medimond, 2011, ISBN
9788875876043, S. 101-104
AEE2
Nano-gold applications in MALDI TOF MS of peptides
Lenka Rusnáková, Josef Havel
CollectionSymposiu Series, Biologically Active Peptides : XIIth Conference : 27. - 29. apríl 2011,
Praha, Praha : Institut of Organic Chemistry and Biochemistry Academy of Sciences, 2011, ISBN
9788086241449, Vol. 13, s. 57
AEE3
Nanomasštabnoje fazovoje rassslojenije i klasternoje steklo v Nd2/3Ca1/3MnO3
Alexander Feher, Marcela Kajňaková, Elena Fertman, A. B. Beznosov, V. Desnenko, S.N. Dolja
Nanosistemi, nanomateriali, nanotechnologii : zbirnik naukovich prac, Kijev, 2011, ISSN 1816-5230,
Tom 9, vip. 1 (2011), s. 189-196
AEE4
Reflections on Arbitration Proceedings: A Chance for Dispute Resolutions Missed Forever?
Jozef Suchoža, Regina Palková
The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration, New York : JurisNet,
LLC, 2011, ISBN 97819333833712, S. 161-180
AEE5
Slovakia and Hungarians in Slovakia in the Aftermath of World War II, 1945-1948
Štefan Šutaj
Auflösung historischer Konflikte im Donauraum, Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011, ISBN 978 963
05 9118 8, S. 619-633 [1 AH]
AEE6
Sulodexid v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
Dáša Kmecová, Július Kmec, Eva Szabóová
Angiologie 2011 : pokroky v angiologii, Praha : Maxdorf s.r.o., 2011, ISBN 9788073452605, S. 67-71
AEE7
Tax procedure code as the basis of procedural tax reforms in Slovakia
Vladimír Babčák
Publičnyje finansy i nalogovoje pravo : ježegodnik, vyp. 2 : Bjudžetnyje i nalogovyje reformy v
stranach Centraľnoj i Bostočnoj Jevropy, Voronež, Izdateľstvo Voronežskovo gosudarstvennovo
universiteta, 2011, ISBN 9785927318490, S. 162-178
AEE8
The Place of Memorizing in Language Learning
Július Rozenfeld
Visnik Luganskogo nacionaľnogo universitety imeni Tarasa Ševčenka : filologični nauki, Luhansk :
Taras Shevchenko National University, 2011, No. 9 (220), 2011, s. 143-151
AEE9
Vazoakrálne syndrómy z pohľadu angiológa - možnosti diagnostiky
Dáša Kmecová, Július Kmec, Eva Szabóová, Miriam Kozárová
Angiologie 2011 : pokroky v angiologii, Praha : Maxdorf s.r.o., 2011, ISBN 9788073452605, S. 36-40
AEE10 Verstehensprozesse beim Übersetzen
Helga Antalová
Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und -methodik 1. Übungsentwürfe, Norderstedt, 2011,
ISBN 9783842365858, S. 13-19
AEE11 Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike a analýza názorov evidovaných nezamestnaných na rolu
sociálneho systému pri riešení nezamestnanosti
Katarína Kočišová, Gabriela Kravčáková
Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2011,
ISBN 9788090447783, S. 122-143
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 14 )
AEF1 2,2´- dipyridylamine as blocking ligand in nickel complexes
Juraj Černák, Nela Farkašová, Anna Uhrinová, Juraj Kuchár
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 61-64
AEF2
Anomalous behavior of magnetic susceptibility in ternary-metal Prussian blue analog
Milan Žukovič, Andrej Bobák
Material Research under Extreme Conditions, Košice : Pavol Jozef Šafarik University in Košice, 2011,
ISBN 9788070978672, S. 124-127
AEF3
Atomic force microscope as a nanofabrication tool
Vladimír Komanický, Ivan Baťko, Mariana Baťková
Material Research under Extreme Conditions, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070978672, S. 10-11
AEF4
Crystal structure of La1-xCaxMnO3-d powders
Marián Mihálik, Marek Antoňák, Martin Vavra, Mária Zentková, Matúš Mihalik, Juraj Ďurišin, Václav
Ocelík
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 14-16
AEF5
Effect of the magnetic subsystem on the thermal conductivity of CsGd(MoO4)2
Katarína Tibenská, Vladimír Tkáč, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Alexander Feher, Josef
Šebek, Vladimír Sechovský
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 66-69
AEF6
Graphene: electronic properties, preparation, characterization and nanomachining
Vladimír Komanický, Alexander Feher
Material Research under Extreme Conditions, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070978672, S. 8-9
AEF7
High-field magnetization of spin-1 Heisenberg dimer using exact numerical diagonalization
Jozef Strečka, Masayuki Hagiwara, S. Kimura, Pavel Baláž
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 114-119
AEF8
Characterization of La0.85Ca0.15MnO3-δ compounds
Mária Zentková, Marek Antoňák, Martin Vavra, Marián Mihálik
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 17-18
AEF9
Iron(II) complexes with bidentate N-donor ligands and tricyanomethanide anions
Lucia Váhovská, Ivan Potočňák
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 55-60
AEF10 Low temperature study of specific heat of the sodium-rich layered cobaltates
Martin Botko, Anton Baran, Anna Zorkovská, Marcela Kajňaková, Alena Radváková, Alexander Feher
Material Research under Extreme Conditions, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070978672, S. 76-79
AEF11 Mean free path in the magnetic insulator CsMnCl3.2H2O
Vladimír Tkáč, Katarína Tibenská, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Josef Šebek, Vladimír
Sechovský, Alexander G. Anders, Vladimír Pavlík, Alexander Feher
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 70-73
AEF12 Posibility of low-temperature multicompensation behavior in binary-alloy Ising ferrimagnet
Milan Žukovič, Andrej Bobák
Material Research under Extreme Conditions, Košice : Pavol Jozef Šafarik University in Košice, 2011,
ISBN 9788070978672, S. 120-123
AEF13 Preparation of La1-xCaxMnO3-d oxides by glycine-nitrate method
Martin Vavra, Marián Mihálik, Mária Zentková, Pavel Diko
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 12-13
AEF14 Specific heat of spin-1 quantum Heisenberg dimer with uniaxial and biaxial single-ion anisotropy using
exact numerical diagonalization
Jozef Strečka, Michal Jaščur
Material Research under Extreme Conditions, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978672, S. 110-113
AEG - Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ( 92 )
AEG1 Aggressive behaviour and emotional well-being among Palestinian adolescents of incarcerated family
members
Luay Z. M. Zaool, René Šebeňa, Ladislav Lovaš
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, 14 september (2011), s. 243
AEG2
Antiapoptotic and protective effect of tetramethylpyrazine during the ischemic - reperfusion injury of
small intensive
Tímea Pekárová, Štefan Tóth jr., Vladimíra Tomečková, Štefan Tóth, Ján Varga
European Journal of Medical Research, ISSN 0949-2321, Vol. 16, suppl. I (2011), s. 95-96
AEG3
Apolipoproteins and lipids in metabolic syndrome
Judita Koprovičová, Darina Petrášová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 31P-32P
AEG4
Aproach to learn practical gross anatomy relevant to dental students
Adriana Boleková, Květuše Lovásová, Darina Kluchová
Surgical and Radiologic Anatomy, ISSN 0930-1038, Vol. 33, suppl. 1 (2011), s. S55-S56
AEG5
Are area-level and individual-level socioeconomic factors associated with self-perceived health in adult
urban citizens?
Martina Behanová, Jitse P. Dijk van, Zuzana Katreniaková, Iveta Nagyová, Sijmen A. Reijneveld
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 32
AEG6
Area under the maximum expiratory flow-volume curve a sensitive parameter in the evaluation if
arway obstruction
Ľubomír Legáth, Marek Varga, Slavomír Perečinský, Martin Orolín
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 160s
AEG7
Are depressive symptoms, perceived stress and binge drinking associated with marihujana use among
university students?
René Šebeňa, Oľga Orosová, Beáta Gajdošová
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, 14 september (2011), s. 216
AEG8
A survey into basic school pupil lifestyle
Petr Kachlík, Janka Poráčová, Marie Havelková, Mária Zahatňanská, Tatiana Kimáková
Epidemiology, ISSN 1044-3983, Vol. 22, no. 1, suppl. (2011), s. S279
AEG9
Attitudes towards (e)migration in socioeconomic and psychosocial context among Slovak university
students
Ondrej Kalina, Oľga Orosová, Beáta Gajdošová, Ferdinand Salonna
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 140
AEG10 Auto-CPAP an efficient method to commence the ventilatory treatment of severe sleep apnea in obese
male adults in sleep laboratory
Igor Peregrim, Mária Pallayová, Ivana Bačová, Soňa Grešová, Benjamin Lee Fulton, Pavol, Švorc Jr.,
Zoltán Tomori, Viliam Donič
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 37P
AEG11 Bioimpedance spectroscopy-derived body composition indices reveal lean tissue mass depletion in
pediatric cystic fibrosis patients
Martina Švekušová, Anna Feketeová, Ľudmila Podracká
Journal of Cystic Fibrosis, ISSN 1569-1993, Vol. 10, suppl. 1 (2011), s. S72
AEG12 Cognitive abilities changes after electroconvulsive treatment
Peter Sabol, Jozef Dragašek, Milana Kovaničová, Eva Pálová
European Psychiatry, ISSN 0924-9338, Vol. 26, suppl. 1 (2011), s. 1138
AEG13 Communicable diseases among Roma population in selected district of Slovakia, 1997-2006
Kvetoslava Rimárová, Marta Fecková, Matej Rimár
Clinical Microbiology and Infection, ISSN 1198-743X, Vol. 17, suppl. 4 (2011), s. S287-S288
AEG14 Comparison of occurrence of conjunctivitis cause by Chlamydiaceae ssp. among domestic and stray
cats in East Slovakia
Miroslava Holičková, Monika Halánová, Zuzana Kalinová, Z. Kováčová, Lucia Grunermelová, A.
Trbolová
Veterinary Ophthalmology, ISSN 1463-5216, Vol. 14, no. 4 (2011), s. 277
AEG15 Conjugation of zinc oxide nanoparticles with cytochrome c
Michaela Šimšíková, Marián Antalík
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s.
S232
AEG16 Coping self-efficacy and neuroticism as explanatory variables of anxiety at early and established stages
of rheumatoid arthritis
Jozef Benka, Iveta Nagyová, Jaroslav Rosenberger, Želmíra Macejová, Johan W. Groothoff, Jitse P.
Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 252
AEG17 Degree of urbanization and substance use among Slovak adolescent boys and girls in 2010
Lukáš Pitel, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 32-33
AEG18 Depression, anxiety and self-esteem in relation to quality of life in patients with cystic fibrosis
Iveta Nagyová, Katarína Štepánková, Anna Feketeová, Branko Takáč, Lenka Kopčová, Eva Bérešová
Pediatric Pulmonology, ISSN 8755-6863, Vol. 46, suppl. 34 (2011), s. 413
AEG19 Determinants of poor self-rated health in recently diagnosed rheumatoid arthritis patients
Iveta Nagyová, Želmíra Macejová, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 166-167
AEG20 Development of NADPH-d spinal cord neurons after administration of retinoic acid
Darina Kluchová, Adriana Boleková, Lenka Tomášová
Surgical and Radiologic Anatomy, ISSN 0930-1038, Vol. 33, suppl. 1 (2011), s. S71-S72
AEG21 Difference of symptomatology of unipolar and bipolar depression - pilot findings
Branislav Moťovský, Dagmar Breznoščáková
International Clinical Psychopharmacology, ISSN 0268-1315, Vol. 26, e-suppl. (2011), s. e42-e43
AEG22 Different forms of sedentary behaviours and aggressive behaviour among school-aged children
Ferdinand Salonna, Ondrej Kalina, Jozef Benka, Beáta Gajdošová, Oľga Orosová
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 147
AEG23 Disaccharidase - new blood markers of small intestine injury
Štefan Tóth jr., Tímea Pekárová, Vladimíra Tomečková, Štefan Tóth
European Journal of Medical Research, ISSN 0949-2321, Vol. 16, suppl. I (2011), s. 32
AEG24 Distribution of nitrergic hippocampal neurons after prenatal application of retinoic acid
Darina Kluchová, Tatiana Špakovská
Surgical and Radiologic Anatomy, ISSN 0930-1038, Vol. 33, suppl. 1 (2011), s. S72
AEG25 Does affectivity influence the association between self-efficacy and smoking behaviour among
adolescents?
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011), s. 68
AEG26 Does unequalness in feelings toward mother and father matter?
Mária Bačíková, Oľga Orosová
Psychology and Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011), s. 84-85
AEG27 Early morning surge, a predictor of stroke and myocardial infarction in elderly
Mohamed Hassan Zain El-Abdin, Marian Sninčák
European Heart Journal, ISSN 0195-668X, Vol. 32, suppl. (2011), s. 430
AEG28 Electric equipment failure in laparoscopic surgery - myth or reality? Prospective observational study
Marek Šoltés
Gut, ISSN 0017-5749, Vol. 60, suppl. 3 (2011), s. A349-A350
AEG29 End-stage renal disease in Slovak children : epidemiology from a European perspective
Gabriel Koľvek, Sijmen A. Reijneveld, Ľudmila Podracká, Jaroslav Rosenberger, Iveta Nagyová, Roy
E. Stewart, Jitse P. Dijk van
Pediatric Nephrology, ISSN 0931-041X, Vol. 26, no. 9 (2011), s. 1603
AEG30 Epidemiological study of occurrence of urogenital chlamydial infection in women from Slovakia
Lýdia Čisláková, Monika Halánová, Jana Mikulová, Zuzana Szövényiová, Pavol Jarčuška
Clinical Microbiology and Infection, ISSN 1198-743X, Vol. 17, suppl. 4 (2011), s. S608
AEG31 Estimation of the humic acid repealing effect on mitochondria activities evoked by selected synthetic
methoxy-isoflavones
Janka Vašková, Ladislav Vaško, Peter Patlevič, Pál Perjési
FEBS Journal, ISSN 1742-464X, Vol. 278, suppl. 1 (2011), s. 339
AEG32 Fatigue and psychological distress in rheumatoid arthritis : the mediation effect of adjustment to
disease
Iveta Nagyová, Jozef Benka, Želmíra Macejová, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 251
AEG33 Functionality of erythropoietin receptor in ovarian adenocarcinoma cells: the effect of conditioned
medium obtained from erythropoietin induced A2780 cells [elektronický zdroj]
Peter Solár, Lenka Varinská, Gabriela Hrčková, Ján Kriška, Zuzana Solárová, Ján Mojžiš, Peter
Fedoročko
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 21, suppl. 3 (2011), s. [1], ISSN 1048-891X
AEG34 Gender differences in sleep apnea severity are diminished during REM sleep
Mária Pallayová, Igor Peregrim, Zoltán Tomori, Viliam Donič
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 388s
AEG35 Gene polymorphisms of the endothelin system in patient with vasovagal syncope
Peter Mitro, Pavol Murín, Peter Kirsch, Viera Habalová, Eva Slabá, Eva Matyášová
Europace, ISSN 1099-5129, Vol. 13, suppl. 3 (2011), s. P1060
AEG36 Genetic polymorphisms as predictors of treatment response in chronic hepatitis C
Pavol Kristian jr., Ivan Schréter, Viera Habalová, Ivana Valková, Lucia Klimčáková, Jozef Židzik,
Zuzana Paraličová, Ján Šalagovič
Hepatology, ISSN 0270-9139, Vol. 54, no. 4, suppl (2011), s. 867a
AEG37 Health-related quality of life in multiple sclerosis patients with bladder, bowel and sexual dysfunction
Marianna Vitková, Martina Chylová, Jarmila Szilasiová, Iveta Nagyová, Jaroslav Rosenberger, Zuzana
Gdovinová, Johan W. Groothoff, Jitse P. Dijk van
Multiple Sclerosis Journal, ISSN 1352-4585, Vol. 17, suppl. 10 (2011), s. S256
AEG38 How strongly is youth subculture membership associated with adolescence substance use?
Daniela Bobáková, Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk
van
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011) s. 92
AEG39 Changes in PQ and QT intervals during apnoic episode and reoxygeneration in rat model.
Chronobiological study
Ivana Bačová, Pavol, Švorc Jr., Soňa Grešová, Pavol Švorc, Igor Peregrim
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 25P
AEG40 Characteristic changes of blood pressure in patients with sleep disorders breating
Soňa Grešová, Ivana Bačová, Judita Štimmelová, Igor Peregrim, Benjamin Lee Fulton, Viliam Donič,
Zoltán Tomori
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 29P
AEG41 Chronobiological aspects of apnoic episode impact on myocardial parameters in rat experimental
model
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol, Švorc Jr., Benjamin Lee Fulton, Andrea Grešová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 41P
AEG42 Impact of environment conditions on hypertension occurence in human population
Janka Poráčová, Tatiana Kimáková
Epidemiology, ISSN 1044-3983, Vol. 22, no. 1, suppl. (2011), s. S267
AEG43 Impact of chemical preconditioning in lung damage induced by intestinal ischemia-reperfusion injury
Milan Maretta jr., Martin Bujdoš, Štefan Tóth, Jarmila Veselá
European Journal of Medical Research, ISSN 0949-2321, Vol. 16, suppl. I (2011), s. 71-72
AEG44 Impact of stable surgical team on performance in laparoscopic procedures. Prospective clinical cohort
study
Marek Šoltés
Gut, ISSN 0017-5749, Vol. 60, suppl. 3 (2011), s. A349
AEG45 Inhibition of insulin fibrillization by albumin magnetic fluid
Katarína Šipošová, Zuzana Bednáriková, Martina Kubovčíková, Andrea Antošová, Martina Koneracká,
Vlasta Závišová, Peter Kopčanský, Zuzana Gažová
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s. 89
AEG46 Inulin and natural bioactive food substances in colon cancer prevention
Emília Hijová, Anna Chmelárová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 29P
AEG47 Is antisocial behaviour among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia related to accidents and
injuries prevalence?
Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 236
AEG48 Laparoscopic distal pancreatectomy and splenectomy in lateral decubitus for tumor of pancreatic tail
suspected from malignancy
Peter Pažinka, Marek Šoltés, Jozef Radoňák
Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, ISSN 0930-2794, Vol. 25, no. 1 (2011), s.
S181
AEG49 Laparoscopic left adrenalectomy for bulky metastasis after previous open resection of the sigmoid
colon for cancer cholecystectomy
Peter Pažinka, Marek Šoltés, Jozef Radoňák
Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, ISSN 0930-2794, Vol. 25, no. 1 (2011), s.
S160
AEG50 Late-breaking abstract : noctural intermittent hypoxia strongly predicts systematic hypertension in the
European Sleep Apnoea Cohort Study
Ružena Tkáčová, Walter T. McNicholas, Martin Javorský, Ingo Fietze, Gianfranco Parati, Pawel
Sliwinski, Ludger Grote, Jan Hedner
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 252s
AEG51 Mercury content in selected organs of potato (Solanum tuberosum) plants in the areas with elevated
mercury soil content in Slovakia
Tatiana Kimáková, Janka Poráčová
Epidemiology, ISSN 1044-3983, Vol. 22, no. 1, suppl. (2011), s. S290
AEG52 Metabolic phenotype and adipose tissue inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary
disease
Pavol Joppa, Jozef Ukropec, Peter Skyba, Barbara Ukropcová, Pavol Pobeha, Katarína Štroffeková,
Miroslav Brúsik, Daniela Gašperíková, Ružena Tkáčová
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 827s
AEG53 Minerals oils and harmful effects on human and animal skin
Tatiana Kimáková, Janka Poráčová, Tatiana Dopiráková, Marta Blaščáková
Epidemiology, ISSN 1044-3983, Vol. 22, no. 1, suppl. (2011), s. S243
AEG54 Minimal extracorporeal circulation significantly reduces the occurence of postoperative atrial
fibrillation
Marta Jakubová, František Sabol, Branislav Stančák, Ján Luczy, Adrian Kolesár, Albert Hermely,
Pavol Török
Pace - Pacing and Clinical Electrophysiology, ISSN 0147-8389, Vol. 34, no. 11 (2011), s. 1384
AEG55 Monitoring of occurrence of thyroid gland disorders in human population in industrial regions
Janka Poráčová, Tatiana Kimáková, Marta Blaščáková
Epidemiology, ISSN 1044-3983, Vol. 22, no. 1, suppl. (2011), s. S152
AEG56 Myocardial contractile reserve predicts improvement after cardiac resynchronization therapy
Pavol Murín, Peter Mitro, Gabriel Valočik, Branislav Stančák
Europace, ISSN 1099-5129, Vol. 13, suppl. 3 (2011), s. 126
AEG57 Myocardial deformation indexes predict coronary artery disease severity
Gabriel Valočik, Ivana Valočiková, Lívia Fojtíková, Peter Mitro, Stanislav Juhás
European Heart Journal, ISSN 0195-668X, Vol. 32, suppl. (2011), s. 210
AEG58 Nutritional habits among Roma schoolchildren in Slovakia
Kvetoslava Rimárová
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 235
AEG59 Obstructive sleep disorders breating and obesity
Soňa Grešová, Judita Štimmelová, Ivana Bačová, Igor Peregrim, Pavol, Švorc Jr., Alexander Marossy,
Zoltán Tomori
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 28P
AEG60 Orofacial clefts and MTHFR gene polymorphisms in Slovak population
Jana Behunová, Marianna Zábavníková, Lucia Klimčáková, Ľudmila Podracká
European Journal of Human Genetics, ISSN 1018-4813, Vol. 19, suppl. 2 (2011), s. 309
AEG61 Our experience with the use of the Interleukin-1 receptor antagonist in the treatment of the patient with
CINDA/NOMID syndrome (case study - 5 years therapy)
Veronika Vargová, Želmíra Macejová
Pediatric Rheumatology, ISSN 1546-0096, Vol. 9, suppl. 1 (2011), s. 19-20
AEG62 Overweight children tend to underreport their weight
Andrea Madarasová Gecková, Daniel Klein, Zuzana Veselská, Jana Kollárová, Martina Bašková,
Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 143
AEG63 Peak expiratory flow monitoring - Optimal criterion for diagnosis of professional astma?
Ľubomír Legáth, Slavomír Perečinský, Jozef Labus, Marek Varga, Martin Orolín
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 903s
AEG64 PEG-ylated LDL particles: a potential drug delivery system
Diana Búzová, Peter Kasák, Daniel Jancura, Pavol Miškovský
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s.
S40
AEG65 Perceived accessibility of substances, normative estimates of substance use and substance use among
young adolescents in Slovakia
Oľga Orosová, Ferdinand Salonna, Ondrej Kalina, Beáta Gajdošová
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 139
AEG66 Phytoalexins in prevention of amyloid aggregation
Katarína Šipošová, Andrea Antošová, Peter Kutschy, Zuzana Daxnerová, Diana Fedunová, Jaroslava
Bágeľová, Zuzana Gažová
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s. 93
AEG67 Polymorphic endothelin gene and endothelin receptor A gene interaction is associated with increased
susceptibility to vasovagal syncope
Peter Mitro, Pavol Murín, Viera Habalová, Peter Kirsch, Eva Slabá, Eva Matyášová
European Heart Journal, ISSN 0195-668X, Vol. 32, suppl. (2011), s. 968
AEG68 Postnatal development of nitrergic neurons in the rat prefrontal cortex
Adriana Boleková, Ľudmila Prokopčáková, Dalibor Kolesár
Surgical and Radiologic Anatomy, ISSN 0930-1038, Vol. 33, suppl. 1 (2011), s. S17
AEG69 Prenatal irradiation causes impairment of hippocampal neurogenesis and behavioral changes in adult
rats
Beňadik Šmajda, Lenka Tomášová, Natália Kokošová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 41P
AEG70 Protective factors of substance use in youth subcultures
Daniela Bobáková, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. Dijk van
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 70-71
AEG71 Recurrent groin hernia after TAPP - is there a place for endoscopic repair? Prospective feasibility study
Marek Šoltés
Gut, ISSN 0017-5749, Vol. 60, suppl. 3 (2011), s. A349
AEG72 Relationship between osteoporosis and adipose tissue leptin and osteoprotegerin expression in patients
with chronic obstructive pulmonary disease
Pavol Pobeha, Jozef Ukropec, Pavol Joppa, Barbara Ukropcová, Peter Skyba, Martin Javorský, Daniela
Gašperíková, Ružena Tkáčová
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 828s
AEG73 Relationship between personality characteristics and risk behaviour among young
Beáta Gajdošová, Oľga Orosová, Jozef Benka
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, 14 september (2011), s. 127-128
AEG74 Response to Sulphonylurea treatment is related to common variants in TCF7L2 and KCNQ1 genes
Ivan Tkáč, Zbynek Schroner, Martin Javorský, Lucia Klimčáková, Viera Habalová, Martina
Dobríková, Jozef Židzik, Ružena Tkáčová
Diabetes, ISSN 0012-1797, Vol. 60, suppl. 1 (2011), s. A388
AEG75 Resting energy expenditure and adipose tissue leptin expression in patients with COPD
Miroslav Brúsik, Peter Skyba, Pavol Pobeha, Jozef Ukropec, Barbara Ukropcová, Daniela
Gašperíková, Ružena Tkáčová, Pavol Joppa
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 531s
AEG76 Selenium administration to severe acute pancreatitis may reduce inflammatory state and improve
clinical outcome
Ladislav Kočan, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Jozef Firment, Juraj Guzy
FEBS Journal, ISSN 1742-464X, Vol. 278, suppl. 1 (2011), s. 404
AEG77 Sense of coherence as a buffer of academic stress on psychological well-being among university
students
Jozef Benka, Tatiana Pirčáková, Beáta Gajdošová
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011) s. 91
AEG78 Short-term and long-term memory changes after electroconvulsive treatment
Jozef Dragašek, Peter Sabol, Milana Kovaničová, Eva Pálová
European Neuropsychopharmacology, ISSN 0924-977X, Vol. 21, suppl. 3 (2011), S347
AEG79 Social support among Roma and non-Roma adolescents : does it contribute to risky health behaviours?
Peter Kolarčik, Daniela Bobáková, Kvetoslava Rimárová, Andrea Madarasová Gecková, Sijmen A.
Reijneveld, Jitse P. Dijk van
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011) s. 150
AEG80 The associations between personality factors, marijuana availability and marihuana experiences among
young adolescents
Beáta Gajdošová, Oľga Orosová, Ferdinand Salonna, Ondrej Kalina
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 70
AEG81 The effects of breathing manoeuvres on the trigeminocardiac reflex reversal of artificially induced
supraventricualr tachyarrhythmias into the sinus rhythm
Roman Beňačka, Eva Sedláková, Ján Sedlák
European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, Vol. 38, suppl. 55 (2011), s. 714s
AEG82 The health of grandchildren in relation to perceived social support from grandparents
Peter Tavel, Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková, Jan Sandora
Psychology & Health, ISSN 0887-0446, Vol. 26, suppl. 2 (2011) s. 225
AEG83 The occurrence of selected intestinal helminthoses in marginalised group of Roma living in settlements
Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Peter Juriš, Ingrid Papajová, Pavol Jarčuška, Petra Rudohradská
Clinical Microbiology and Infection, ISSN 1198-743X, Vol. 17, suppl. 4 (2011), s. S756
AEG84 The prevalence of psychoses among in-patients with alcohol related problems
Dagmar Breznoščáková, Branislav Moťovský, Boris Bodnár
International Clinical Psychopharmacology, ISSN 0268-1315, Vol. 26, e-suppl. (2011), s. e49
AEG85 The selected risk factors of metabolic syndrome in romany and majority children population
Darina Petrášová, Izabela Bertková, Judita Koprovičová, Miroslava Petrášová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 38P
AEG86 The Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug usE (SNIPE) project
Guido Van Hal, Brigette Bewick, J. Nunez-Cordoba, John McAlaney, Stefanie Helmer, Ferdinand
Salonna, Christiane Stock
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 139
AEG87 The year of noncommunicable diseases : implications of the global movement for the European Region
Gauden Galea, Iveta Nagyová
European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 21, suppl. 1 (2011), s. 21-22
AEG88 Tone of the autonomic nervous system in conditions of ketamine/xylazine and pentobarbital anesthesia
in Wistar rats. Chronobiological study
Pavol, Švorc Jr., Ivana Bačová, Patrik Sivčo, Monika Nováková, Erika Švorcová, Benjamin Lee
Fulton, Andrea Grešová
Physiological Research, ISSN 0862-8408, Vol. 60, no. 4 (2011), s. 42P
AEG89 Väzobné vlastnosti a protinádorový účinok nových bis-takrínových derivátov
Jana Plšíková, Ján Kovaľ, Rastislav Jendželovský, Slávka Hamuľaková, Peter Fedoročko, Mária
Kožurková
Chemické listy, ISSN 0009-2770, Roč. 105, č. 5 (2011), s. 413
AEG90 Viscosimetric detection of conformational transition and aggregation of polylysine
Diana Fedunová, Jaroslava Bágeľová, Zuzana Gažová, Marián Antalík
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s.
S88
AEG91 Visualisation of subcellular localization of pro/anti-apoptotic factors after Hypericin induced
photodynamic treatment
Lenka Dzurová, Veronika Huntošová, Dana Petrovajová, Franck Sureau, Pavol Miškovský, Zuzana
Naďová
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, suppl. 1 (2011), s.
125
AEG92 Voriconazole for secondary prophylaxis of invasive fungal infections in autologous stem cell trnsplant
recipients
Elena Tóthová, Tomáš Guman, Adriana Kafková, I. Duľová, Natália Štecová
Bone Marrow Transplantation, ISSN 0268-3369, Vol. 46, suppl. 1 (2011), s. S225
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 7 )
AFA1 Das ABGB und das slowakische Zivilrecht
Kristián Csach, Miriam Laclavíková
200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen., Viedeň : MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
2011, ISBN 9783214177867, S. 157-168
AFA2
Effect of environmental pollution and social factors on respiratory disease among children in Slovakia
Kvetoslava Rimárová
CAPAC II : international conference on air pollution and control : 19-23 September 2011, Antalya,
Turkey, Ankara : Middle East Technical University, 2011, S. 325-330
AFA3
Generalized linear models
Ivan Žežula
Biometric Methods and Models in Current Science and Research : proceedings of the XIX. Summer
School of Biometrics : 6. - 10. september 2010, Lednice, Brno, 2011, ISBN 9788074010286, S. 39-58
AFA4
Športová psychologická príprava ako systematická súčasť športového tréningového procesu mladých
hráčov vo futbale a volejbale
Klaudia Zusková
Psychologie sportu v praxi 2011 aneb nedílná součást přípravy sportovce : sborník příspěvkú z
mezinárodní konference konané 2.-3.12.2011 na katedre psychologie FF UK v Praze, Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, ISBN 9788073083755, S. 103-109
AFA5
The Past and Present Narrative Spaces of Slovak Television
Slávka Tomaščíková
Pasado, presente y futuro de la cultura popular: espacios y contextos : Actas del IV Congreso de la
SELICUP : Palma de Mallorca, del 20 al 22 de octubre de 2010, Palma de Mallorca : Universitat de les
Illes Balears, 2011, ISBN 9788483841976, S. 1-18
AFA6
Thermodynamics and kinetics of multimer formation from oligonucleotides
Viktor Víglaský
2nd Training School on G-quadruplexes : 11. - 15. september 2011, Spa (Belgicko), Spa, 2011, S. [120]
AFA7
Vaskulitídy očami imunológa
Norbert Lukán
Angiologie 2011 : pokroky v angiologii, Praha : Maxdorf s.r.o., 2011, ISBN 9788073452605, S. 45-49
AFB - Publikované pozvané príspeky na domácich vedeckých konferenciách ( 15 )
AFB1 Dobrovoľníctvo ako fenomén sociálnej práce
Dušan Šlosár
Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sary Salkaházi :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 19. septembra 2011 v Košiciach, Košice : Katolícka
univerzita v Ružomberku, 2011, ISBN 9788081260421, S. 199-207
AFB2
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako nástroj sociálno-právnej ochrany
cieľovej skupiny adresátov
Peter Demek
Svet, život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, Košice : Katolícka univerzita v
Ružomberku, 2011, ISBN 9788081260346, S. 152-159
AFB3
Economic equilibrium in markets with indivisible goods
Katarína Cechlárová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.- 20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 100-107
AFB4
Hodnoty v živote rodiny
Dušan Šlosár
Sanácia rodiny ako teoretický a praktický problém : zborník z vedeckej konferencie, Košice : Vienala,
2011, ISBN 9788081260445, S. 176-183
AFB5
Interpretácia v procese riešenia slovných úloh
Matúš Harminc
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 108-113
AFB6
Katedra analytickej chémie: Na začiatku cesty
Yaroslav R. Bazeľ, Vasiľ Andruch, Taťána Gondová, Katarína Reiffová, Viera Vojteková
Pokroky v analytickej chémii : seminár s medzinárodnou účasťou : 12. - 13. máj 2011, Kočovce
[elektronický zdroj], Bratislava : STU, 2011, ISSN 1336-6831, S.
AFB7
Mestské zdivočelé holuby Columba livia f. domestica - zdravotné riziko pre ľudí
Lýdia Čisláková, Monika Halánová
Manažment miest a obcí - právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi
živočíchmi : zborník publikácii z XI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 22.-24.
jún 2011, Vysoké Tatry, Tatranská Javorina, Košice : ELSEWA, 2011, ISBN 9788089385157, S. 9699
AFB8
Metodika výučby digitálneho spracovania a programovania zvukov
Ľubomír Šnajder
DidInfo 2011 : 17. ročník národnej konferencie : [7. - 8. apríl] 2011, Banská Bystrica, Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 9788055701424, S. 35-48
AFB9
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Ján Imrich
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 49-62
AFB10 Ochrana spotrebiteľa z pohľadu podnikateľa
Kristián Csach
17. slovenské dni práva : zborník z konferencie : 6. - 7. október 2011, Bratislava, Bratislava :
Slovenská advokátska komora, 2011, S. 14-24
AFB11 Protein conformational stability
Marián Antalík
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 43-48
AFB12 Súčinnosť vzdelávania, výskumnej a inovačnej politiky
Viktória Bobáková-Oráčová
Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov
z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, dňa 19. a 20. apríla 2011 v Poprade,
Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, ISBN
9788080847661, S. 54-61
AFB13 The history of biological thinking and the perspectives of biology for the 21th century
Beňadik Šmajda
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.- 20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 27-36
AFB14 Túlavé mačky ako pramene chlamydiózy a iných infekcií
Lýdia Čisláková, Peter Juriš, Zuzana Kalinová, Monika Halánová
Manažment miest a obcí - právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi
živočíchmi : zborník publikácii z XI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 22.-24.
jún 2011, Vysoké Tatry, Tatranská Javorina, Košice : ELSEWA, 2011, ISBN 9788089385157, S. 9295
AFB15 Základné aspekty vnímania ľudských práv a slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky
(ústavnoprávna koncepcia)
Alena Krunková
Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie z medzinárodnou
účasťou, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503431, S. 67-79
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 133 )
AFC1 3D animations in education of medical students
Jaroslav Majerník, Darina Kluchová, Katarína Kozlíková
Mefanet 2011 conference proceedings : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of
medicine, focused on e-learning and medical informatics, November 24–25, 2011, Brno [elektronický
zdroj], Brno : MSD Brno, 2011, ISBN 9788073921798, S. [1-6]
AFC2
Ako zabezpečiť dýchacie cesty v prednemocničnej starostlivosti
Štefan Trenkler, Monika Paulíková
Urgentní medicína 2011 : XVIII. Dostálovy dny : Ostrava, 11.-12.10.2011, Ostrava : ČLS JEP
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2011, ISBN 9788026003250, S. 73-76
AFC3
Analýza prítomnosti protilátok proti Coxiella burnetii v populácii žien
Erik Dorko, Alexander Ostró, Ľubica Zákutná
Český kongres o infekčních nemocech : Mikulov, 9.-11.11.2011, Praha : Fileno, 2011, S. 69-70
AFC4
Aneuryzma popliteálnej artérie
Norbert Torma, Mária Kubíková, Vladimír Sihotský, František Arendarčík, Andrej Smola, Marián
Tomečko, Martina Závacká
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 142-146
AFC5
A novel, fast and effective method for determination of flavonoids with cyanine dyes. Monitoring of
biologically active compounds in pharmaceutical preparations
Lívia Kocúrová, Ioseph S. Balogh, Vasiľ Andruch
4th European Conference on Chemistry for Life Sciences : book of abstracts : 31. august - 3. september
2011, Budapešť, Budapešť : Hungarian Chemical Society, 2011, ISBN 9789639970144, S. 210
AFC6
Antioxidanty a ischemické postkondicionovanie v mozgu potkana
Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Viera Danielisová, Jozef Burda
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 37-41
AFC7
Approximability of economic equilibrium for housing markets with duplicate houses
Katarína Cechlárová, Eva Jelínková
Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, ser. LNCS 6986 : 37th International Workshop, WG
2011 : 21. - 24. jún 2011, Teplá Monastery, Berlin : Springer-Verlag, 2011, ISBN 9783642258695, S.
95-106
AFC8
Centrální žilní vstupy
Ľ. Poliak, František Dorko, Ján Mihálik
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 129-132
AFC9
Cievny prístup u pacientov so zlyhaním obličiek
Norbert Torma, Vladimír Sihotský, Mária Kubíková, František Arendarčík, Andrej Smola, Marián
Tomečko, Martina Závacká, Pavel Staško, Mária Frankovičová
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 147-151
AFC10 Context-Aware Factorization for Personalized Student's Task Recommendation
Nguyen Thai-Nghe, Tomáš Horváth, Lars Schmidt-Thieme
(PALE 2011) Personalization Approaches in Learning Environments : international workshop :
proceedings : 15. júl 2011, Girona (Španielsko), Girona, 2011, S. [1-6]
AFC11 Cooperation between universities and society - results of a survey in Slovakia
Silvia Ručinská, Jana Knežová, Eva Výrostová
Novyje strategii i praktiki vzaimodejctvija gosudarstva i graždanskogo obščestva: rossijskij i
evropejskij opyt : sbornik naučnych statej, Saratov : Povolžskij institut im. P.A. Stolypina, 2011, ISBN
9785818003924, S. 194-202
AFC12 Coordination price in one Bimatrix game experiment
Karolína Barinková, Marek Gróf, Matúš Kubák, Marcel Rešovský
Economy - Innovation - Communication - Universities : 3rd International Symposium Workshop EICU : June 2011, Baia Mare : North University of Baia Mare, 2011, ISSN 2067-5216, S. 104-112
AFC13 Daňové aspekty práva duševného vlastníctva
Michal Karabinoš
Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce,
Praha : Leges, 2011, ISBN 9788087576144, S. 361-368
AFC14 Detekcia HSP a ubikvitínu v neurónoch miechy králika po farmakologickom prekondicioningu
Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Viera Danielisová, Miroslava Janitorová, Milan Stebnický, Michal
Žofčák, Zuzana Gdovinová, Jozef Burda
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosti 20.
výročí založení Ostravské univerzity, Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
2011, ISBN 9788073688066, S. 118-121
AFC15 Dimensional changes caused by sintering of compacts from Cu or Cu/hydrocarbon coated iron powders
[elektronický zdroj]
Miriam Kupková, Marcela Selecká, Jordan Georgiev, Martin Kupka, Renáta Oriňáková
NDT Days 2011 : Naučni izvestija scientific proceedings : 26th International Conference
Defectoscopy´11 : 13. - 17. jún 2011, Sozopol (Bulharsko) [elktronický zdroj], Sozopol, 2011, ISSN
1310-3946, S. 181-184
AFC16 Dotváranie práva sudcom a sudcovská tvorba práva. Náčrt problematiky
Marek Pipa
Naděje právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků : 23. - 25. apríl
2010 na Zámeckém statku Býkov, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN
9788073803230, S. 335-343
AFC17 Ekologični aspekty škiľnoji chimičnoji osvity v pedagogičnij spadščini O.I. Astachova
S. A. Luco, Volodymyr I. Starosta
Karpatska konferencija z problem ochoroni dovkillja : mižnarodna naukovo-praktična konferencija,
Mukačevo, Ukrajina, 15-18 travnja 2011, Mukačevo-Užgorod, 2011, S. 460-461
AFC18 Electromagnetic biosignals and electromagnetic radiation in electronic education of medical biophysics
- a pedagogic project
Katarína Kozlíková, Juraj Martinka, Libuša Šikurová, Ján Sabo, Jaroslav Majerník, Michal Trnka
Mefanet 2011 conference proceedings : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of
medicine, focused on e-learning and medical informatics, November 24–25, 2011, Brno [elektronický
zdroj], Brno : MSD Brno, 2011, ISBN 9788073921798, S. [1-5]
AFC19 Emócie v kontexte agresívneho správania a sebakontroly v konfliktných situáciách
Katarína Vasková, Ladislav Lovaš
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříž 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. [1-7]
AFC20 Experiential activities oriented to discovery of selected computer sciences concepts and principles
Ľubomír Šnajder, Ján Guniš
Information and Communication Technology in Education : proceedings : 13.-15.september 2011,
Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, ISBN 9788073689797, S. 361-373
AFC21 Filmová adaptácia prózy Pála Závadu Jadvigin vankúšik (úvodné teoretické poznámky)
S. Ján Sabol
Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie,
ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2011, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011, ISBN
9789731070728, S. 122-125
AFC22 Functorial Connection Between L-ChuCors and a Category of Supremum Preserving Mappings
Ondrej Krídlo, Stanislav Krajči, Manuel Ojeda-Aciego
Contributions to ICFCA 2011 : 9th International Conference : 2.-6.máj 2011, Nicosia (Cyprus), ISBN
9789963996704, S. 38-52
AFC23 Hardness and indentation size effect in PM materials prepared from coated powders
Miriam Kupková, Iveta Sinaiová, Renáta Oriňáková, Daniela Kladeková, František Kaľavský
Vrstvy a povlaky 2011 : zborník prednášok : 17. - 18. október 2011, Rožnov pod Radhošťěm, Trenčín :
Miloš Vavrík, 2011, ISBN 9788097082406, S. 95-100
AFC24 Historický vývoj inštitútu leasingu (od staroveku až po súčasnosť) [elektronický zdroj]
Mária Ivanecká
Právní Rozpravy 2011 : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník
příspěvků : 8.-12.február 2011, Hradec Králové [elektronický zdroj], Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487703, S. 137-143
AFC25 Hluk nie je zvuk
Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková, Petr Kachlík
School and Health 21, 2011 : Health Literacy through Education [elektronický zdroj], Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788073921828, S. 131-134
AFC26 Hluk v živote mladého človeka
Lucia Kuzmová
School and Health 21, 2011 : Health Literacy through Education [elektronický zdroj], Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788073921828, S. 135-141
AFC27 How to change the sensitivity of liquid crystals in external magnetic field
Peter Kopčanský, Natália Tomašovičová, Milan Timko, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Zuzana
Mitróová, Michal Hnatič, J. Jadzyn, Xavier Chaud, Eric Beaugnon, Juha Honkonen
8th International pamir Conference on Fundamental and Applied MHD : 5. - 9. september 2011, Borgo,
Korzika (Francúzsko), Borgo, 2011, S. 1009-1013
AFC28 Chronická expozícia nízkymi dávkami ortuti a jej vplyv na hematologické parametre u potkanov
Eva Lovásová, Edina Sesztáková, Iveta Cimboláková, Jaroslava Nováková, Peter Dombrovský
Animal protection and Welfare 2011 : 18th scientific conference with international participation : 20-21
September 2011, Brno : proceedings, Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2011, ISBN
9788073055875, S. 78-82
AFC29 Idea humanizmu - "mýtus", ktorý sklamal?
Daniel Dobiaš
Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století : sborník textů z mezinárodní vědecké
konference Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíne a Zastoupení Středočeského kraje
při Evropských společenstvích v Bruselu, Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky VŠPSV,
2011, ISBN 9788086879338, S. 281-293
AFC30 Identifikácia parametrov vplývajúcich na obtiažnosť kombinatorických úloh
Daša Palenčárová, Anna Polomčáková
Dva dny s didaktikou matematiky 2011 : sborník příspěvků : 17. - 18. február 2011, Praha, Plzeň :
Vydavatelský servis, 2011, ISBN 9788086843322, S. 66-70
AFC31 Improved epsilon- expansion in theory of turbulence. Calculation of Kolmogorov constant and
skewness factor
L.Ts. Adzhemyan, Michal Hnatič, Juha Honkonen
Chaos Theory : Modeling, Simulation and Applications : selected papers from the 3rd Chaotic
Modeling and Simulation International Conference : 1. - 4. jún 2010, Chania, Kréta (Grécko), Londýn :
World Scientific, 2011, ISBN 9789814350334, S. 89-96
AFC32 Informational background for process management in self-government
Nora Štangová, Jana Knežová
Kačestvo obrazovanija v uslovijach modernizacii rossijskogo obščestva = The Quality of Education in
the Conditions of Modernization of the Russian Society : 8 aprelja 2011 goda, Sankt-Peterburg :
Knižnyj Dom, 2011, ISBN 9785947772449, S. 162-169
AFC33 Iracionálne čísla na gymnáziu
Andrea Kanáliková
Dva dny s didaktikou matematiky 2011 : sborník příspěvků : 17. - 18. február 2011, Praha, Plzeň :
Vydavatelský servis, 2011, ISBN 9788086843322, S. 43-46
AFC34 Je rozdiel medzi tým čo by sme chceli a naozaj spravíme v náročnej životnej situácii
Monika Vavricová
PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech :
04.-05.4.2011 Olomouc, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024428581, S.
51
AFC35 Kapnografia v prednemocničnej starostlivosti - poster
Štefan Trenkler
Urgentní medicína 2011 : XVIII. Dostálovy dny : Ostrava, 11.-12.10.2011, Ostrava : ČLS JEP
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2011, ISBN 9788026003250, S. 82-85
AFC36
Monika Smoleňová
COFOLA 2011 : the Conference Proceedings : 29.4. - 1.5. 2011, Brno, Brno : Masarykova Univerzita,
2011, ISBN 9788021055827, S. 1745-1757
AFC37 Kvalita života a emocionálne prežívanie u onkologických pacientok
Karolína Barinková, Margita Mesárošová
PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech :
04.-05.4.2011 Olomouc, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024428581, S.
98-110
AFC38 K vybraným alternatívnym smerom vo výžive
Tatiana Kimáková, Petr Kachlík
Škola a zdraví 21, 2011 : Studie k výchově ke zdraví [elektronický zdroj], Brno : Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 978802105722, S. 279-285
AFC39 Kyslíková liečba v prednemocničnej starostlivost : menej je viac?
Štefan Trenkler
Urgentní medicína 2011 : XVIII. Dostálovy dny : Ostrava, 11.-12.10.2011, Ostrava : ČLS JEP
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2011, ISBN 9788026003250, S. 82-85
AFC40 Lokaľnyje diskretnyje primesnyje urovni v elektronnom spektre grafena
Alexander Feher, I.A. Gospodarev, Alexander Kotlar, Kirill Kravchenko, E.V. Manželij, E.S. Syrkin,
S.B. Fedosjev
FTT-2011 : Aktuaľnyje problemy fiziki tverdovo tela : sbornik dokladov meždunarodnoj naučnoj
konferencii : 18. - 21. október 2011, Minsk (Bielorusko), Minsk : A.N. Varksin, 2011, ISBN
9789856986683, S. 324-325
AFC41 Lomonosova u formuvanni osnov vitčyznjanoji chimiji ta metodyky jiji vykladannja (do 300-riččja vid
dnja narodžennja)
M.V. Roľ, V. V. Starosta, Volodymyr I. Starosta
Metodika vykladannja pryrodnyčych dyscyplin u vyščij i serednij školi : zbirnik naukovych prac : 26 27 travnja 2011, Poltava, 2011, S. 47-49
AFC42 Magnetic fluids have potential to treat amyloid-related diseases
Zuzana Gažová, Martina Koneracká, Katarína Šipošová, Vlasta Závišová, Martina Kubovčíková,
Andrea Antošová, Milan Timko, Zuzana Daxnerová, Natália Tomašovičová, Diana Fedunová,
Jaroslava Bágeľová, Ivo Vávra, Peter Kopčanský
Fundamental and Applied MHD : 8th International pamir Conference : 5. - 9. september 2011, Borgo
(Korzika), Borgo, 2011, S. 1003-1007
AFC43 Malígne neepitelové nádory tráviacej rúry
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 14-17
AFC44 Matematické vzdelávanie s podporou digitálnych technológií v kontexte národného projektu
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ“ v Slovenskej republike
Stanislav Lukáč, Dušan Šveda
SCO 2011 : sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky : 22. - 23. jún 2011, Brno,
Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055285, S. 60-65
AFC45 Matrix and Tensor Factorization for Predicting Student Performance
Nguyen Thai-Nghe, Lucas Drumond, Tomáš Horváth, Alexandros Nanopoulos, Lars Schmidt-Thieme
CSEDU 2011 : 3rd International Conference on Computer Supported Education : proceedings, vol. 1 :
6. - 8. máj 2011, Noordwijkerhout, (Holandsko), Noordwijkerhout, 2011, ISBN 97898984255492, S.
69-78
AFC46 MEFANET after four years of progressing : standardization of educational web platform among
medical faculties
Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Vladimír Mihál, Stanislav Štípek, Ladislav
Dušek
MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education : Brno 24.–25.
listopadu 2010, Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055391, ISSN 1804-2961, S. 119124
AFC47 Metastázovanie karcinómu žalúdka do lymfatických uzlín v ľavej axile
Tatiana Borošová, Erich Boroš, R. Tóth, František Dorko, Peter Bohuš
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 23-26
AFC48 Mezenteriálna ischémia-reperfúzia - morfometrické parametre steny tenkého čreva
Zuzana Jonecová, Štefan Tóth, Ján Varga, Pavel Staško, Barbora Kovalčinová, Jarmila Veselá
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 61-65
AFC49 Monitoring rizikových faktorov aterosklerózy u detí s familiárnou záťažou
Darina Petrášová, Izabela Bertková, Judita Koprovičová
Atherosklerosa 2011 : diagnostika, léčba, prevence v dětském věku : Praha, 7.-9.9.2011, Praha : IV.
interní klinika 1. LF UK, 2011, ISBN 9788025488096, S. 42-45
AFC50 Možnosti prevencie negatívnych dôsledkov mobingu v oblasti zdravia: Senzitiva voči nespravodlivosti
a sebakontrola
Ladislav Lovaš, Kamila Chovancová
Konference Psychologie práce a organizace 2011, Brno : Masarykova Univerzita, 2011, ISBN
9788021054905, S. 1-5
AFC51 Multi-Relational Matrix Factorization Models for Predicting Student Performance
Nguyen Thai-Nghe, Lucas Drumond, Tomáš Horváth, Lars Schmidt-Thieme
KDD-2011 : The 17th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and data Mining : 21. 24. august 2011, San Diego (Kalifornia), San Diego, 2011, ISBN 9781450308137, S. [1-10]
AFC52 Nadváha u mužov stredného veku v korelácii s rizikom vzniku metabolického syndrómu
Judita Koprovičová, Darina Petrášová
Atherosklerosa 2011 : diagnostika, léčba, prevence v dětském věku : Praha, 7.-9.9.2011, Praha : IV.
interní klinika 1. LF UK, 2011, ISBN 9788025488096, S. 14-18
AFC53 Národný register zastavení obehu, ako ďalej
Adriana Kilianová, Monika Paulíková, Štefan Trenkler
Urgentní medicína 2011 : XVIII. Dostálovy dny : Ostrava, 11.-12.10.2011, Ostrava : ČLS JEP
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2011, ISBN 9788026003250, S. 34-35
AFC54 Narušenie sociálnych väzieb ako príčina delikvencie adolescentov
Monika Nigutová, Tatiana Kimáková, Petr Kachlík
School and Health 21, 2011 : Education and Healthcare [elektronický zdroj], Brno : Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 9788021057210, S. 233-241
AFC55 Navčaľno-metodyčne zabezpečennja pedagogičnoji praktyky studentiv-ekologiv
Volodymyr I. Starosta, S.V. Galla-Bobyk
Karpatska konferencija z problem ochoroni dovkillja : mižnarodna naukovo-praktična konferencija,
Mukačevo, Ukrajina, 15-18 travnja 2011, Mukačevo-Užgorod, 2011, S. 423-424
AFC56 Netradičná lézia a. carotis communis
Vladimír Sihotský, Mária Frankovičová
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 133-136
AFC57 Netradičný spôsob sankcionovania právnických osôb [elektronický zdroj]
Svetlana Soľaníková
Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva : sborník příspěvků z
mezinárodní konference : 2. február 2011, Brno [elektronický zdroj], Brno : Masarykova univerzita,
2011, ISBN 9788021054936, S. [1-16]
AFC58 New fluorescent methods in clinical biochemistry
Zuzana Šteffeková, Anna Birková, Darina Baranová, Mária Mareková
New Frontiers in the Research of PhD Students : conference of Medica Schools : the 8th international
medical postgraduate conference : Hradec Králové, 10-12 November 2011, Hradec Králové : Karlova
univerzita, Lekárska fakulta v Hradci Králové, 2011, ISBN 9788026009221, S. 106-107
AFC59 New trends in undergraduate education on human anatomy
Adriana Boleková
MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education : Brno 24.–25.
listopadu 2010, Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055391, ISSN 1804-2961, S. 29-31
AFC60 Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky III
Ľudmila Onderová
Veletrhnápadů učitelů fyziky 15 : sborník z konference : 3. - 5. september 2010, Praha, Praha, 2011,
ISBN 9788071964179, S. 168-172
AFC61 Normatívno-motivačné pozadie sebakontroly
Ladislav Lovaš, Barbora Živčáková
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříš 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 176-178
AFC62 Obchodovanie s ľuďmi
Jozef Madliak, Lívia Jamnická, Svetlana Soľaníková
Bezpečnostní management a společnost : mezinárodní konference : sborník : 11.-12.máj 2011, Brno,
Brno : Univerzita obrany, 2011, ISBN 9788072317905, S. 355-363
AFC63 On Computing an Optimal Semi-matching
František Galčík, Ján Katrenič, Gabriel Semanišin
LNCS 6986 : Graph-Theoretic Concepts in Computer Science : International Workshop : 21. - 24. jún,
2011, Teplá Monastery (Česká republika), Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2011, ISBN
9783642258695, ISSN 0302-9743, S. 250-261
AFC64 Ongoing unhealthy trends in eating of older pupils
Magdaléna Szárazová, Tatiana Janušová, Tatiana Kimáková
School and Health 21, 2011 : Education and Healthcare [elektronický zdroj], Brno : Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 9788021057210, S. 185-192
AFC65 Personalized Forecasting Student Performance
Nguyen Thai-Nghe, Tomáš Horváth, Lars Schmidt-Thieme
ICALT 2011 : 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies : 6. - 8. júl
2011, Athens (Georgia), Athens : IEEE Computer Society, 2011, ISBN 9780769543468, S. 412-414
AFC66 Podnikateľská činnosť obcí- jej možnosti a obmedzenia
Slavka Sedláková
Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = Business
Trends 2011 : reviewed conference proceedings : Plzeň, 30.11.-1.12.2011, Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011, ISBN 9788026100515, S. [1-5]
AFC67 Podnikateľská kompetencia ako predpoklad úspešného riadenia podniku v znalostnej spoločnosti
Peter Mesároš, Margita Mesárošová
Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = Business
Trends 2011 : reviewed conference proceedings : Plzeň, 30.11.-1.12.2011, Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011, ISBN 9788026100515, S. [1-7]
AFC68 Poetika kontrastu a lyrickej sugescie (Nad krátkou prózou Dagmar Márie Anoca)
Marián Milčák
Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie,
ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2011, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011, ISBN
9789731070728, S. 81-83
AFC69 Porovnanie životného štýlu poslucháčov Lekárskej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Tatiana Kimáková, Eva Onačillová, Karin Zeisbergová
School and Health 21, 2011 : Health Literacy through Education [elektronický zdroj], Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788073921828, S. 245-251
AFC70 Pracovná záťaž vo vybranej skupine sociálnych pracovníkov v súvislosti so syndrómom vyhorenia
Anna Bérešová
Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme? : sborník z konference, Zlín
: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, ISBN 9788073189945, S. 80-85
AFC71 Pramene medzinárodnej výmeny informácií v oblasti priamych daní
Michal Kočiš
QUAERE 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : 25.-29.apríl 2011,
Hradec Králové, Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487734, S. 292-300
AFC72 Právo a legislatíva pri výkone manažéra správy BD a NP
Adrián Graban, 6 s.
DIritto Mercato Tecnologia, 2011(9.6.2011), ISSN 2239-7442
http://www.dimt.it/interna.php?id_sezione=35&id_articolo=282&noNav=1
AFC73 Právo proti domácemu násiliu v kontexte slovenského právneho poriadku
Jana Schäfferová
Dny práva - 2010 - Days of Law : sborník příspěvků : 4.ročník mezinárodní konference : [10.- 11.
november 2010], Brno [elektronický zdroj], S. 1362-1375, ISBN 9788021053052, Brno : Masarykova
univerzita, 2010
AFC74 Právo zamestnanca na súkromie
Martina Kovalčíková
Naděje právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků : 23. - 25. apríl
2010 na Zámeckém statku Býkov, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN
9788073803230, S. 304-313
AFC75 Pregraduálna výučba humánnej anatómie so zavedením nových alternatívnych prístupov
Adriana Boleková
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosti 20.
výročí založení Ostravské univerzity, Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
2011, ISBN 9788073688066, S. 10-13
AFC76 Preparation of Cu and Cu-Ni coated iron microparticles and their behaviour during compaction
Miriam Kupková, Renáta Oriňáková, Daniela Kladeková
Vrstvy a povlaky 2011 : zborník prednášok : 17. - 18. október 2011, Rožnov pod Radhošťěm, Trenčín :
Miloš Vavrík, 2011, ISBN 9788097082406, S. 89-93
AFC77 Prierezová štúdia "tabak alkohol a drogy" v rómskych komunitách u detí školského veku
Anna Bérešová, Kvetoslava Rimárová
Aspekty práce pomáhajících profesí : konference AWHP 2011 : 12.9.2011 v Praze : sborník z
konference, Praha : MANUS, 2011, ISBN 9788086571126, S. 15-23
AFC78 Problematika hodnotenia rinomanometrických nálezov
Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth, J. Tomčová, Marek Varga, Katarína Furcoňová, P. Dittrichová
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. [1-6]
AFC79 Problematika právnických osôb v trestnom práve Slovenskej republiky
Ivana Pastvová
COFOLA 2011 : the Conference Proceedings : 29.4. - 1.5. 2011, Brno, Brno : Masarykova univerzita,
2011, ISBN 9788021055827, S. 930-938
AFC80 Problematika predporozumenia v práve
Mária Dorková
MMK 2011 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 12. 16. december 2011, Hradec Králové, Hradec Králové : MANAMAGNITAS, 2011, ISBN
9788090487772, S. 146-151
AFC81 Processing Acyclic Data Structures Using Modified Self-Organizing Maps
Gabriela Andrejková, Jozef Oravec
LNCS 6692 : Advances in Computational Intelligence : proceedings, part II : 11th International WorkConference : 8.-10.jún 2011, Torremolinos-Málaga (Španielsko), Berlin Heidelberg : Springer-Verlag,
2011, ISBN 9783642214974, S. 145-152
AFC82 Prozaická tvorba v zborníku Variácie XII
Ján Gbúr
Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie,
ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2011, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011, ISBN
9789731070728, S. 77-80
AFC83 První rok výuky anatomie na lékařske fakulte Ostravské univerzity v Ostravě
František Dorko, Eva Výborná, Alžběta Holibková
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 42-46
AFC84 Pseudorapidity spectra of relativistic particles emitted in the Au and Pb induced reactions at high
energies
B.Z. Belashev, M.K. Suleymanov, Stanislav Vokál, Janka Vrláková, M. Ajaz, K.H. Khan, Ali Zaman,
Z. Wazir
Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics vol. II : proceedings of the XX
International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems : 4. - 9. október 2010, Dubna (Rusko),
Dubna : OIJaI, 2011, ISBN 9785953003087, S. 15-21
AFC85 Regionálna anestézia
Ján Mihálik, František Dorko, Ľ. Poliak
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 122-124
AFC86 Rektovaginálna fistula
Erich Boroš, Tatiana Borošová, František Dorko
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 19-22
AFC87 Rod, záťaž, sebaúčinnosť, sebaregulácia, sociálne spôsobilosti a problémová konzumácia alkoholu
medzi vysokoškolákmi
Oľga Orosová, René Šebeňa, Viktória Kopuničová, Jozef Benka, Beáta Gajdošová
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříž 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 217-222
AFC88 Rodina zamestnanca podľa ustanovení Zákonníka práce [elektronický zdroj]
Jana Kakaščíková
Právní Rozpravy 2011 : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník
příspěvků : 8.-12.február 2011, Hradec Králové [elektronický zdroj], Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487703, S. 86-92
AFC89 Rodinné procesy z pohľadu adolescenta a rodiča
Mária Bačíková, Lucia Čarná
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříš 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 13-16
AFC90 Rodové stereotypy do/zo škôlky
Natália Sedlák Vendelová, Vladimíra Gajdošová, Lenka Mesarčová
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. : vybrané aspekty teorie a praxe, Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024429069, S. 85-93
AFC91 Rozsah aplikácie § 16 Obchodného zákonníka v elektronickom obchode
Kristián Csach
Vliv nových technologií a technického rozvoje na obchodní právo : sborník příspěvků z konference :
15. jún 2011, Brno, Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055803, S. 115-125
AFC92 Rozvíjanie vedeckej a informačnej gramotnosti študentov v e-learningovom prostredí
Marián Kireš
SCO 2011 : sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky : 22. - 23. jún 2011, Brno,
Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 978021055285, S. 193-198
AFC93 Science on stage activities as an inspiration for inquiry based science education
Marián Kireš, Zuzana Ješková
HSCI2011 : Proceedings of the 8th International Conference on Hands-on Science Focus on
multimedia : 15. - 17. september 2011, Ljubljana (Slovinsko), Ljubljana, 2011, ISBN 9789899509573,
S. 145-147
AFC94 Sebaregulácia, percepcia stresu vysokoškolákov a problémová konzumácia alkoholu
Viktória Kopuničová, Oľga Orosová, René Šebeňa, Jozef Benka, Beáta Gajdošová
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříš 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 132-137
AFC95 Sekundárne nádory prsníka
Tatiana Borošová, Erich Boroš, R. Tóth, František Dorko, Peter Bohuš
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 27-31
AFC96 Sérové proteíny v závislosti na veku u samcov potkana Wistar
Jaroslava Nováková, Agnesa Lukačínová, Beáta Hubková, Oliver Rácz, Eva Lovásová, Iveta
Cimboláková, František Ništiar
Animal protection and Welfare 2011 : 18th scientific conference with international participation : 20-21
September 2011, Brno : proceedings, Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2011, ISBN
9788073055875, S. 109-116
AFC97 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi poskytované obcou
Jana Kakaščíková
QUAERE 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : 25. - 29. apríl
2011, Hradec Králové, Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487734, S. 168-175
AFC98 Sociologický pojem platnosti práva
Monika Smoleňová
QUAERE 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : 25. - 29. apríl
2011, Hradec Králové, Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487734, S. 160-167
AFC99 Sostoyanije i perspektivy obrazovanyja i prosveščenyja v Ukraine po otvetstvennomu otnošenyju k
energii: gosudarstvo, vuzy, HGO, Cerkov
Volodymyr I. Starosta, Ruslan Maryjčuk
Responsibility for Creation and Energy Challenges of Modernity in Eastern Europe : May 6-11, 2011,
Uzhhorod, Užgorod, 2011, S. 65-73
AFC100 Spatial Aspects of Contextual Plasticity in Sound Localization
Beáta Tomoriová, Ľuboš Hládek, Rudolf Andoga, Norbert Kopčo
6th Forum Acusticum : proceedings : 27. jún - 1. júl 2011, Aalborg (Dánsko), Aalborg, 2011
[elektronický zdroj], S. [1-6]
AFC101 Specific factors of quality of life in children with diabetes mellitus
Marcela Linková, Tatiana Kimáková, Róbert Link
School and Health 21, 2011 : Education and Healthcare [elektronický zdroj], Brno : Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 9788021057210, S. 227-231
AFC102 Spectral Slope Parameters and Detection of Word Stress
Jan Volín, Július Zimmermann
TCP 2011 : mezinárodní konference Technical Computing Prague 2011, Praha : The Institute of
Chemical Technology, Prague ; Humusoft, s. r. o., Prague, 2011, S. 125-129
AFC103 Študenti odhaľujú krásu časticovej fyziky Masterclasses 2011
Alexander Dirner, Sabina Lehocká, Marek Bombara, Gabriela Martinská, Janka Vrláková, Barbora
Petrušková, Zuzana Harmanová, Mária Špavorová, Marián Kireš, Júlia Hlaváčová, František Franko,
Ivan Melo, Gabriela Tarjányiová, Mikuláš Gintner, Boris Tomášik, Katarína Beniačiková, Peter
Perichta, Mária Krišková, Július Vanko
Tvorivý učiteľ fyziky IV : národný festival fyziky 2011 : 12. - 15. apríl 2011, Smolenice, Bratislava :
Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011, ISBN 9788097062538, S. 50-63
AFC104 Štúdia životného štýlu poslucháčov Univerzity tretieho veku v Košiciach
Tatiana Kimáková, Michaela Tirpáková, Lucia Kuzmová
Škola a zdraví 21, 2011 : Studie k výchově ke zdraví [elektronický zdroj], Brno : Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 978802105722, S. 169-175
AFC105 Telesný rozvoj a vybrané faktory životosprávy študentov telesnej výchovy
Mirianna Brtková, Bibiana Štefanková, Ivan Uher
Health Education and Quality of Life III : 11.-13.10.2011, Hluboká nad Vltavou [elektronický zdroj],
České Budějovice : University of South Bohemia, 2011, ISBN 9788073943035, S. 83-93
AFC106 The management of the waste economy of the municipality in Slovakia
Slavka Sedláková
Majska konferencija o strategijskom menadžmentu : zbornik radova : Zaječar, 26 - 28 maj 2011, Srbija,
Bor : Univerzitet u Beogradu, Technički fakultet u Boru, 2011, ISBN 9788680987859, S. 648-653
AFC107 The prevention of digestive disorders in domestic rabbit with probiotic cultures of Lactobacillus and
Enterococcus
Peter Supuka, Anna Supuková
XIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Brno
1.6.2011, Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011, ISBN 9788073050108, S. 289-291
AFC108 Top-k search in product catalogues
Martin Šumák, Peter Gurský
DATESO 2011 : Databases Texts Specifications Objects : proceedings of the 11th annual workshop :
20.-22.apríl 2011, Písek, Ostrava : Technická univerzita, 2011, ISBN 9788024823911, S. 1-12
AFC109 Traja pátrači a súbeh výkonu zárobkovej činnosti
Jana Kakaščíková, Martina Kovalčíková
Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce,
Praha : Leges, 2011, ISBN 9788087576144, S. 233-241
AFC110 Trestná politika po vstupe do Shengenu
Svetlana Soľaníková
COFOLA 2011 : the Conference Proceedings : 29.4. - 1.5. 2011, Brno, Brno : Masaryk University,
2011, ISBN 9788021055827, S. 649-668
AFC111 Trestná zodpovednosť v konkurznom konaní [elektronický zdroj]
Tomáš Petraško
Právní Rozpravy 2011 : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník
příspěvků : 8. - 12. február 2011, Hradec Králové [elektronický zdroj], Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487703, S. 93-102
AFC112 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku
Jana Schäfferová
COFOLA 2011 : the Conference Proceedings : 29.4. - 1.5. 2011, Brno, Brno : Masaryk University,
2011, ISBN 9788021055827, S. 965-974
AFC113 Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materialů mezi lékařskými
fakultami v síti MEFANET
Daniel Schwarz, Martin Komenda, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek, Jaroslav Majerník, Vladimír
Mihál, Stanislav Štípek
INFORUM 2011 : 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích : 24.–26. května
2011, Praha [elektronický zdroj], S. [1-6], Praha : Albertina icome, 2011
http://www.inforum.cz/pdf/2011/schwarz-daniel.pdf
AFC114 Úloha emócií v konfliktných situáciách na pracovisku z hľadiska sebakontroly
Katarína Vasková
Konference psychologie práce a organizace 2011, Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN
9788021054905, S. [1-11]
AFC115 Unsolicited E-mail Advertising in the EU Law
Radomír Jakab
Jogász doktoranduszok I. Pécsi találkozója : tanulmánykötet : [13. máj 2011], Pécs, Pécs :
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, 2011, ISBN 9789636424053, S.
35-43
AFC116 Ústavnoprávna zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky
Tomáš Majerčák
Naděje právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků : 23. - 25. apríl
2010 na Zámeckém statku Býkov, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN
9788073803230, S. 374-382
AFC117 Value-transformation for Monotone Prediction by Approximating Fuzzy Membership Functions
Tomáš Horváth, Alan Eckhardt, Krisztian Buza, Peter Vojtáš, Lars Schmidt-Thieme
12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics : proceedings : 21.
- 22. november 2011, Budapešť, Budapešť, 2011, ISBN 9781457700453, S. 367-372
AFC118 Visualization of education in dental medicine at Faculty of medicine in Kosice
Andrej Jenča, Jaroslav Majerník, Andrej Jenča ml.
Mefanet 2011 conference proceedings : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of
medicine, focused on e-learning and medical informatics, November 24–25, 2011, Brno [elektronický
zdroj], Brno : MSD Brno, 2011, ISBN 9788073921798, S. [1-5]
AFC119 Vplyv celoživotnej expozície ortuťou na vybrané ukazovatele sacharidového a lipidového metabolizmu
potkanov Wistar
Iveta Cimboláková, Eva Lovásová, Jaroslava Nováková, Beáta Hubková, Oliver Rácz
Animal protection and Welfare 2011 : 18th scientific conference with international participation : 20-21
September 2011, Brno : proceedings, Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2011, ISBN
9788073055875, S. 45-51
AFC120 Vplyv hrania vs. sledovania násilnej videohry na agresiu a inhibíciu agresie
Bibiána Kováčová Holevová
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříž 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 95-103
AFC121 Vplyv krízy na páchanie trestnej činnosti [elektronický zdroj]
Jana Schäfferová
Právní Rozpravy 2011 : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník
příspěvků : 8.-12.február 2011, Hradec Králové [elektronický zdroj], Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487703, S. 131-136
AFC122 Výučba pravdepodobnosti s podporou IKT
Katarína Kocová Mičkaninová
Dva dny s didaktikou matematiky 2011 : sborník příspěvků : 17. - 18. február 2011, Praha, Plzeň :
Vydavatelský servis, 2011, ISBN 9788086843322, S. 47-51
AFC123 Využitie programu EpiInfo vo výučbe študentov veterinárskeho lekárstva
Eva Dudriková, Viera Lovayová, Kvetoslava Rimárová
Food Hygiene and Technology : 41st Lenfeld's and Hökl's Days : konference při příležitosti 250. výročí
založení první zvěrolékařské školy v Lyonu : sborník přednášek a posterů : Brno, 12. a 13. října 2011,
Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011, ISBN 9788073055943, S. 86-89
AFC124 Záťaž v práci sestier a riziká syndrómu vyhorenia
Anna Bérešová
Aspekty práce pomáhajících profesí : konference AWHP 2011 : 12.9.2011 v Praze : sborník z
konference, Praha : MANUS, 2011, ISBN 9788086571126, S. 24-31
AFC125 Zaujímavé nápady pre vyučovanie fyziky
Ľudmila Onderová, Jozef Ondera
Veletrh nápadů učitelů fyziky 16 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 2. - 4. september
2011, Olomouc, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024428949, S. 192198
AFC126 Zavdannja z ekologičnym zmistom na chimičnych olimpiadach Zakarpattja
Volodymyr I. Starosta, G. I. Frojin
Karpatska konferencija z problem ochoroni dovkillja : mižnarodna naukovo-praktična konferencija,
Mukačevo, Ukrajina, 15-18 travnja 2011, Mukačevo-Užgorod, 2011, S. 444-445
AFC127 Zdaňovanie príjmov umelcov v kontexte modelových zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
Michal Kočiš
Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce,
Praha : Leges, 2011, ISBN 9788087576144, S. 385-392
AFC128 Zdroje svetla
Ján Degro
Veletrh nápadů učitelů fyziky 15 : sborník z konference : [3. - 5. september] 2010, Praha, Praha :
Prometheus, 2011, ISBN 9788071964179, S. 32-37
AFC129 Zmeny právnej regulácie v dôsledku vytvorenia elektronických komunikácií
Ján Husár
Vlyv nových technologií a technického rozvoje na obchodní právo : sborník příspěvků z konference :
15. jún 2011, Brno, Brno : Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055803, S. 22-35
AFC130 Zmeny v bunkovej populácii lamina epithelialis mucoase po ischemicko-reperfúznom poškodení a
ischemickej prekondícií tenkého čreva
Milan Maretta jr., Martin Bujdoš, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Barbora Kovalčinová,
Štefan Tóth jr.
Morfologie v Čechách a na Slovensku : 1. Klinicko-morfologický den pořádaný při příležitosi 20.
výročí založení Ostravské univerzity : Ostrava, 3.6.2011, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, 2011, ISBN 9788073688066, S. 102-105
AFC131 Změny v množství podkožního tuku na základě aplikace intervenčního pohybového programu u
adolescentů
Ján Schuster, Tatiana Kimáková
Health Education and Quality of Life III : 11.-13.10.2011, Hluboká nad Vltavou [elektronický zdroj],
České Budějovice : University of South Bohemia, 2011, ISBN 9788073943035, S. 336-343
AFC132 Životná perspektíva z pohľadu Seba - determinačnej teórie
Jozef Benka, Oľga Orosová
Sociální procesy a osobnost 2011. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty : Kroměříš 14.16.9.2011 : sborník příspěvků, Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Tribun EU, 2011, ISBN 9788026300298, S. 26-29
AFC133 Životný štýl mládeže zhoršuje sluch
Lucia Kuzmová
School and Health 21, 2011 : Health Literacy through Education [elektronický zdroj], Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788073921828, S. 143-150
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 343 )
AFD1 3D technologies in education of human anatomy
Jaroslav Majerník, Radovan Hudák, T. Tóth
YBERC 2010 Young Biomedical Engineers and Researches Conference : conference proceedings,
Košice : Technická univerzita, 2011, ISBN 9788055305967, S. 1-3
AFD2
Ladislav Lovaš
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 7-13
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD3
Aktuálne výzvy daňového práva a ich didaktická transformácia do výučby
Michal Kočiš, Anna Románová
Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých
vysokoškolských učiteľov : 22. - 24. jún 2011, Prešov, Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v
Prešove, 2011, ISBN 9788055504827, S. 516-526
AFD4
Alfa privativum v morfematickej analýze latinských slov gréckeho pôvodu
František Šimon
Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej : 20. – 21. mája 2010, Prešov, Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503356, S. 326-330
AFD5
Aminomethylphosphonate complexing properties to Zn-cyclen biomolecular receptor
Ingrida Rostášová, Mária Vilková, Zuzana Vargová, Petr Hermann, Katarína Györyová, Ivan Lukeš,
Ján Imrich
New Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry : XXIII. International
Conference : 5.-10.jún 2011, Smolenice [elektronický zdroj], Bratislava : Slovak University of
Technology, 2011, ISBN 9788022735094, S. 613-619
AFD6
Analysis of occurance of records in car insurance
Matej Juhás, Valéria Skřivánková
Aktuárska veda v teórii a praxi : 8. medzinárodná konferencia : zborník príspevkov : 14. október 2011,
Bratislava, Bratislava : EKONÓM, 2011, ISBN 9788022532426, S. 54-62
AFD7
Analýza príčin nezamestnanosti a ochota evidovaných nezamestnaných prekonávať prekážky pri
zamestnaní sa
Gabriela Kravčáková
Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10 = Actual Questions of Economic and Human
Sciences ´10 : zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : Bratislava, 17. december
2010, Slovenská republika, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, ISBN
9788022734479, S. 163-181
AFD8
Analýza vyhratých a prehratých setov vo volejbale u extraligového družstva žien
Karol Lukáč
Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie :
7. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská
Bystrica a SAKT, 2011, ISBN 9788089090976, S. 136-144
AFD9
Animálne modely v stomatologickom výskume (prehľad)
Tomáš Klabník, Agnesa Lukačínová, Miroslava Gadžinovská, František Ništiar
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 58-64
AFD10 Anomalous kinetics of the annihilation process in the random environment
Michal Hnatič, Juha Honkonen, Tomáš Lučivjanský
The 12th Small Triangle Meeting on theoretical physics . 19.-22.september 2010, Stakčín, Košice :
SAV, 2011, ISBN 9788089284887, S. 47-53
AFD11 Antikarcinogénny účinok bexaroténu v experimentálnej mamárnej karcinogenéze u samíc potkanov
Peter Orendáš, Peter Kubatka, Ivan Ahlers, K. Kajo, Nadežda Stollárová, Monika Kassayová, Bianka
Bojková, Martin Péč, Eva Ahlersová, Terézia Kisková, Miroslava Garajová, Natália Kokošová, Radka
Karšňáková
Animal Physiology 2011 : proceedings of scientific publications : 1-2.jún 2011, Mojmírovce, Nitra,
2011, ISBN 9788055205823, S. 204-210
AFD12 Antioxidant properties of dimethylamino benzosuberone analogue
Janka Vašková, Ladislav Vaško, Beáta Veliká, Ivan Kron
Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2011 : book of contributions : 7th international
conference : September 6-9, 2011, Košice, Košice : Slovenská akadémia vied, 2011, ISBN
9788097077907, S. 114-115
AFD13 Aplikácia vybraných rímskoprávnych inštitútov v Tripartite
Pavol Bašista
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 19-37
AFD14 Apológia dobra (Solovjov a Patočka - Antigona ešte raz...)
Peter Nezník
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 337-344
AFD15 Applied moral Philosophy and Ecological reflections for the twenty-first Century
Ľubov Vladyková
Applied Natural Science 2011 : International Conference : Papiernička - Častá, October 5 - 7, 2011 :
proceedings, Trnava : Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Metodius in Trnava,
2011, ISBN 9788081052668, S. 418-425
AFD16 Bariéry kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením
Mária Sedláková
"Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet" : Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti : zborník z medzinárodnej konferencie : 14. - 15. apríl 2011, Ružomberok, Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2011, ISBN 9788080847371, S. 647-651
AFD17 Biomedicínska analýza dynamiky kazivosti zubov u majoritných a rómskych predškolákov
Koloman Frankovič, Eva Schnitzerová ml., Soňa Gregová, Gabriela Čisláková, Marián Švída
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 132-143
AFD18 Celiakia - výskum v oblasti kvality života a starostlivosti štátu
Kvetoslava Rimárová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
317-323
AFD19 Celoživotná expozícia nízkymi dávkami ortuti počas troch následných generácii a vplyv na vybrané
sérové proteíny u potkanov kmeňa Wistar
Iveta Cimboláková, Jaroslava Nováková, Eva Sedláková, Peter Dombrovský
Animal Physiology 2011 : proceedidngs of scientitic publications : 1.-2. June 2011, Castle in
Mojmirovce, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN 9788055205823, S. 13-27
AFD20 Complexing properties comparison between glycine and its phosphorous analogue toward Zn(II)cyclen host [elektronický zdroj]
Ingrida Rostášová, Zuzana Vargová, Petr Hermann, Katarína Györyová, Ivan Lukeš
Young Researchers 2011 : PhD Students, Young Scientists and Pedagogues Conference Proceedings :
september 2011, Nitra [elektronický zdroj], Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra,
2011, ISBN 9788080949464, S. 658-664
AFD21 Daňové príjmy obcí na Slovensku v kontexte hospodárskej krízy
Slavka Sedláková
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 147-152
AFD22 Dejiny Košíc - perspektívy výskumu a možnosti prezentácie výsledkov výskumu
Štefan Šutaj
Košice a dejiny - dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc,
zorganizovanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 16. - 17.
septembra 2010 v Košiciach, Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979105, S. 4-12
AFD23 Determinanty zdravia a ich vplyv na životný štýl vo vybranej monitorovanej populačnej skupine pilotná štúdia
Michaela Tirpáková
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 92-94
AFD24 Diabetes mellitus a anestézia
Štefan Trenkler
Novinky v anestéziológii, algeziológii a intenzívnej medicíne 2011 : 3. postraduálny kurz CEEA :
Košice 28.-30.11.2011, Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2011, ISBN 97880892953604, S. 171189
AFD25 Diagnostika vnútorného zaťaženia vo volejbalovom zápase žien
Karol Lukáč, Martin Pupiš
Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie :
7. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV Banská
Bystrica a SAKT, 2011, ISBN 9788089090976, S. 123-135
AFD26 Differential scanning calorimetry study of interaction of emodin with human serum albumin
Gabriela Fabriciová, Jana Kubacková, Dominik Belej, Diana Fedunová, Daniel Jancura
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 99-100
AFD27 Dištančné poradenstvo pre deti a mládež
Soňa Lovašová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2011 v Košiciach,
Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 135-140
AFD28 Dlhodobý príjem nízkych dávok kadmia - vplyv na niektoré vybrané fyziologické ukazovatele
Jaroslava Nováková, Eva Lovásová, Iveta Cimboláková, František Ništiar
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 206-208
AFD29 Dobré mravy v stredoeurópskej právnej kultúre
Tivadar Ötvös
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 144-149
AFD30 Dobrovoľnícka činnosť študentiek a študentov Katedry sociálnej práce, Filozofickej fakulty, UPJŠ v
Košiciach
Katarína Šiňanská
Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10.-11.2.2011,
Bratislava, Slovakia, Bratislava : Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2011, ISBN 9788022330756,
S. 336-342
AFD31 Dobrovoľníctvo v centre pozornosti
Tatiana Juhásová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2011 v Košiciach,
Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 165-172
AFD32 Dopad všeobecnej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia na družstevné podnikanie v Prešove
Zuzana Tokárová
Kapitoly z dejín hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období (1918 – 1939), Bratislava
: Slovenský národný archív, 2011, ISBN 9788097066604, S. 287-312
AFD33 Dopady štátoprávnych zmien v Česku a na Slovensku v 20. storočí na akciové spoločnosti a ich
akcionárov
Ján Husár
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 102-120
AFD34 Efektivita preventívneho programu zameraného na redukciu užívania návykových látok
Miriam Slavkovská
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 231-245
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD35 Efektívnosť vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky
Karolína Červená
Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : zborník vedeckých prác : medzinárodné
kolokvium : 22. jún 2011, Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022735308, S. 5-9
AFD36 Effective field theoretic model for the special class of chemical reactions
Tomáš Lučivjanský, Michal Hnatič, Juha Honkonen
18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6.-9.september 2010, Banská Bystrica, Košice :
Slovak Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 49-50
AFD37 Effect of humic acids combined with selected chalcone analogues on mitochondria coupling
Janka Vašková, Andrea Fejerčáková, Beáta Hubková, Ladislav Vaško
Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2011 : book of contributions : 7th international
conference : September 6-9, 2011, Košice, Košice : Slovenská akadémia vied, 2011, ISBN
9788097077907, S. 112-113
AFD38 Effects of natural and synthetic antioxidants on mitochondria
Juraj Guzy, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2011 : book of contributions : 7th international
conference : September 6-9 2011, Košice, Košice : Slovenská akadémia vied, 2011, ISBN
9788097077907, S. 110-111
AFD39 eGovernment - dôležitý pilier efektívnej verejnej správy
Eva Mihaliková
Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Bratislava, 24.11.2011, Bratislava : Ekonóm, 2011, ISBN 9788022533034, S. [1-5]
AFD40 Emocionálne správanie mláďat a dospelých potkanov v behaviorálnych testoch
Lenka Tomášová, Dalibor Kolesár, Natália Kokošová, Darina Kluchová
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 101-103
AFD41 Endogénne fluorofóry mitochondrií ako diagnostické markery ischémie
Miroslava Štefanišinová, Vladimíra Tomečková, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Eliška Kriššáková,
Mária Mareková
Vedecké práce doktorandov 2011 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika
Boďu : VI. ročník : Košice, 13-14. september 2011, Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, 2011, ISBN 9788080772482, S. 136-139
AFD42 Endokrinné zmeny u kriticky chorých
Monika Grochová
Novinky v anestéziológii, algeziológii a intenzívnej medicíne 2011 : 3. postraduálny kurz CEEA :
Košice 28.-30.11.2011, Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2011, ISBN 97880892953604, S. 41-63
AFD43 Epidemiologická situácia vo výskyte povinne hlásených zoonóz bakteriálneho a parazitárneho pôvodu
v SR
Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Zuzana Kalinová, Antónia Pohorencová, Peter Juriš
Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september
2011 : zborník príspevkov a abstraktov, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772307, S. 137-139
AFD44 Epidemiologická situácia vo výskyte povinne hlásených zoonóz vírusového pôvodu v SR
Zuzana Kalinová, Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Peter Juriš
Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september
2011 : zborník príspevkov a abstraktov, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772307, S. 19-21
AFD45 Európa 3. tisícročia - čas na dušu?
Ivana Vaľková
Disputationes quodlibetales : Duša & Európa : 25. novembra 2010, Prešov, Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503745, S. 80-89
AFD46 Európske kodifikácie občianskeho práva a sudcovská aplikácia práva
Marek Pipa
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 243-262
AFD47 Európsky ombudsman a právo na dobrú správu
Michal Jesenko
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, ISBN
9788070979051, S. 17-26
AFD48 Expanzia nacionalizmu v členských štátoch EÚ - destabilizujúci prvok v európskom integračnom
procese
Alexander Onufrák
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011, Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2011, ISBN 9788022532716, S. 410-422
AFD49 Faktory zdravia u sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku
Lucia Dimunová, Jana Raková
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
47-52
AFD50 Farmakologický prekondicioning spôsobuje zvýšenie HSP a antioxidačných enzýmov v mieche králika
po ischémii
Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Viera Danielisová, Miroslava Janitorová, Marianna Danková,
Milan Stebnický, Michal Žofčák, Helena Mičková, Jozef Burda
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 74-76
AFD51 Feministická etika v kontexte morálnej filozofie na Slovensku
Adriana Jesenková
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 414-421
AFD52 Finančné ukazovatele a ich uplatnenie v samospráve
Eva Mihaliková
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN
9788070978634, S. 130-137
AFD53 Finančný manažment a možnosti financovania ďalšieho rozvoja podniku
Viktória Bobáková-Oráčová
Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckejuniverzity v Ružomberku : zborník
prednášok z týždňa európskej vedy, Ružomberok 29.11.-3.12.2010, Ružomberok : Verbum, 2011,
ISBN 9788080846824, S. 121-130
AFD54 Fluorescenčné profilovanie vybraných hadích jedov
Vladimír Petrilla, Lucia Lichardusová, Vladimíra Tomečková
Vedecké práce doktorandov 2011 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika
Boďu : VI. ročník : Košice, 13-14. september 2011, Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, 2011, ISBN 9788080772482, S. 117-119
AFD55 Fyzika zaujímavo
Ľudmila Onderová, Jozef Ondera
Tvorivý učiteľ fyziky IV : národný festival fyziky 2011 : 12. - 15. apríl 2011, Smolenice, Košice, 2011,
ISBN 9788097062538, S. 174-179
AFD56 Generatívna gramatika a jej aplikácie v českom lingvistickom prostredí
Katarína Hrnčiarová
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 407-413
AFD57 Geogebra - a complex digital tool for highly effective math and science teaching [elektronický zdroj]
Jozef Hanč, Stanislav Lukáč, Jozef Sekerák, Dušan Šveda
ICETA 2011 : 9th IEEE International Conference on Energing eLearning Technologies and
Applications : 27. - 28. október 2011, Stará Lesná [elektronický zdroj], S. 131-136, ISBN
9781457700507, Piscataway : IEEE, 2011
AFD58 Globalizácia a jej vplyv na sociálny štát
Ján Čipkár
Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť : medzinárodné kolokvium : 20.10.2011,
Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 97880227358558, S. 9-16
AFD59 Globalizačný proces v kontexte hospodárskej krízy
Karolína Červená
Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť : medzinárodné kolokvium : 20.10.2011,
Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 97880227358558, S. 4-8
AFD60 Glycylglycine binding to Zn(II)-cyclen artificial bioreceptor in aqueous solution [elektronický zdroj]
Zuzana Vargová, Mária Vilková, Martin Walko, Ingrida Rostášová, Petr Hermann, Ivan Lukeš
New Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry : XXIII. International
Conference : 5.-10.jún 2011, Smolenice [elektronický zdroj], Bratislava : Slovak University of
Technology, 2011, ISBN 9788022735094, S. 574-580
AFD61 Helsinská deklarácia a bezpečnosť pacienta počas anestézie
Monika Grochová, Štefan Trenkler, Jozef Firment
Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne 2011, Lipovce : A print s.r.o., 2011, ISBN
9788097070809, S. 78-86
AFD62 Historické aspekty konkurzného konania
Milan Sudzina
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 283-301
AFD63 Historický vývoj pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti
Jana Kakaščíková
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 145-159
AFD64 Hľadanie rozdielov v napĺňaní komponentov zmyslu života u ľudí so zrakovým handicapom
Stanislava Štofanová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2011 v Košiciach,
Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 281-286
AFD65 Hluk a mladý človek
Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-5]
AFD66 Hodnotenie efektívnosti verejných projektov prostredníctvom CBA analýzy
Eva Výrostová
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 153-162
AFD67 Hodnotenie rastu a vývoja v rómskej detskej populácii
Annamária Kecerová, Kvetoslava Rimárová
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 67-73
AFD68 Hodnotenie úrovne eGovernmentu v SR a potreba jeho inovácie
Eva Mihaliková
Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania, Bratislava : Ekonomická
univerzita v Bratislave, 2011, ISBN 9788022533140, S. [1-5]
AFD69 Hodnotenie výskytu preventabilných fekálno-orálnych nákaz v okrese Bardejov podľa vekovošpecifickej chorobnosti
Kvetoslava Rimárová, Marta Fecková, Annamária Kecerová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
250-260
AFD70 Holuby - potencionálne riziko ohrozenia zdravia ľudí
Lýdia Čisláková, Monika Halánová
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 105-107
AFD71 Humanitárna pomoc
Bohuslava Mihalčová, Anna Vistánová
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011,
Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011, ISBN 9788080847371, S. 439-445
AFD72 Humanizácia vzdelávania v postmodernej spoločnosti
Ján Čipkár
Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : zborník vedeckých prác : medzinárodné
kolokvium : 22. jún 2011, Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022735308, S. 10-17
AFD73 Humanizmus na rázcestí?
Karolína Červená, Ján Čipkár
(Úvahy) o biocentrizme a humanizme : zborník zo sympózia : 7. september 2011, Zvolen, Zvolen :
Technická univerzita, 2011, ISBN 9788080931568, S. 62-67
AFD74 Humánna papilomavírusová infekcia a jej dopad na verejné zdravie
Lýdia Čisláková, Monika Halánová, Jozef, Adam Jr., Mária Huljaková, Jana Mikulová, Zuzana
Szövényiová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
162-167
AFD75 Humínové kyseliny, perspektívne látky pri výrobe zdravších krmív a potravín živočíšneho pôvodu
Ladislav Vaško, Janka Vašková
Odborný seminár pri príležitosti životného jubilea (80. narodenín) Prof. Ing. Štefana Ivanka, DrSc. :
zborník prednášok a posterov : 26.5.2011, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772345, S. 21-24
AFD76 Humínové kyseliny ako intenzifikátory produkcie krmív a potravín
Ladislav Vaško, Janka Vašková
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 69-71
AFD77 Child abuse in sport
Milena Pullmannová Švedová
Professional ethics as a part of professional competence of supporting professions : book of
proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d : 22nd to
23rd November 2010, Prešov, Slovakia, Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503202, S. 84-86
AFD78 Imunohistochemická štúdia motorických neurónov v mieche králika: farmakologické
prekondicionovanie pred ischémiou/reperfúziou
Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Milan Stebnický, Viera Danielisová, Jozef Burda
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 24-26
AFD79 Infekcia protézy aortofemorálneho by passu - kazuistika
Vladimír Sihotský
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 89-92
AFD80 Informačné zabezpečenie samosprávy
Eva Mihaliková, Marcela Taušová
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN
9788070978634, S. 67-73
AFD81 Informačné zázemie pre procesné riadenie v samospráve
Nora Štangová, Jana Knežová
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 74-79
AFD82 Informovanosť sestier a laickej verejnosti vo vzťahu k prevencii karcinómu krčka maternice
Jana Raková, Petra Gašparová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
242-249
AFD83 Inovatívne a interaktívne vyučovanie fyziky
Eva Durná, Lenka Romanová, Jozef Sekerák
Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov : zborník z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 24. - 25. november 2011, Prešov, S. 113-118, ISBN
9788055504384, Prešov : Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove a Katedra
prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešove, 2011
AFD84 In-Place Sorting
Viliam Geffert, Jozef Gajdoš
LNCS 6543 : SOFSEM 2011 : Theory and Practice of Computer Science : 37th Conference :
proceedings : 22.-28.január 2011, Nový Smokovec, Verlag Berlin Heidelberg : Springer, 2011, ISBN
9783642183805, S. 248-259
AFD85 Integrovaný JCR projekt Krakov - informácie z projektu Európskej únie
Kvetoslava Rimárová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
343-349
AFD86 Interaction of novel antiproliferative active fluorescent dyes with lipids and proteins
Miroslava Štefanišinová, Vladimíra Tomečková, Pál Perjési, Mária Mareková
Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2011 : book of contributions : 7th international
conference : September 6-9 2011, Košice, Košice : Slovenská akadémia vied, 2011, ISBN
9788097077907, S. 132-133
AFD87 Interpretácia noriem daňového práva - problematika interných inštrukcií
Anna Románová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 354-359
AFD88 Intervenčné aktivity zamerané na prevenciu syndrómu vyhorenia u sestier a pôrodných asistentiek
Lucia Dimunová, Viola Mechírová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
53-57
AFD89 Ischemicko-reperfúzne poškodenie a kritická končatinová ischémia
Martina Závacká, Mária Frankovičová, Peter Závacký, Zuzana Tormová
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 126-129
AFD90 Karcinómy pľúc z pohľadu profesie
J. Buchancová, Henrieta Hudečková, Ľubomír Legáth, I. Bátora, Ján Buchanec, Viera Švihrová, M.
Machata
XXIII. Slovensko-poľské Vojtekove Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie :
recenzovaný zboník prác, Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb, 2011, ISBN 9788089544035, S. 47-51
AFD91 K dejinám košických médií a mediálnej komunikácie v košickom regióne
Marián Gladiš
Košice a dejiny - dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc,
zorganizovanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 16. - 17.
septembra 2010 v Košiciach, Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070979105, S. 165-172
AFD92 Klamstvo ako fenomén v elektronickej komunikácii
Martina Vicianová, Ladislav Lovaš
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 406-412
AFD93 Klinický význam topografie vetiev nervus mandibularis na báze lebky
Květuše Lovásová
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 53-55
AFD94
Margita Mesárošová, Peter Mesároš
Semafor 2011. Slovenská ekonomika - mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Košice 6.-7.10.2011 [elektronický zdroj], Košice : Vydavateľstvo Ekonóm,
2011, ISBN 9788022532648, S. [1-8]
AFD95 Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov pre znalostnú spoločnosť
Margita Mesárošová, František Mesároš, Peter Mesároš
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 236-242
AFD96 K obraznosti v anglických lekárskych textoch
Helena Petruňová
Terminologické fórum III. : zborník z vedeckej konferencie dňa 4. novembra 2010, Trenčín :
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011, ISBN 9788080754785, S. 69-72
AFD97 Kompenzačný účinok humínových kyselín v regulácii redoxného stavu mitochondrií
Janka Vašková, Peter Patlevič, Ladislav Vaško
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 244-246
AFD98 Koncentrácia ortuti vo vybraných rastlinách stredného Spiša
Tatiana Kimáková
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 72-76
AFD99 Koncepcia "učiacej sa" spoločnosti ako protipól civilizačným a spoločenským problémom
Igor Kominarec
Sociálno - pedagogické aspekty agresie stredoškolákov a jej prevencie : Prešov, 2011, Prešov : Katedra
pedagogiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN
9788055504810, S. 101-104
AFD100 Konflikty v školskom prostredí
Dušan Šlosár, Soňa Lovašová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.
11. 2011 v Košiciach, Košice : Košický samosprávny kraj ; Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 96-101
AFD101 Konvolučné neurónové siete v 3D rozpoznávaní identifikačných znakov ucha
Gabriela Andrejková, Peter Kažimír
Kognice a umělý život XI : 11. ročník konference : apríl 2011, Smolenice, Opava : Slezská univerzita,
2011, ISBN 9788072486441, S. 13-18
AFD102 Korózne vlastnosti dutých pokovených častíc
Andrea Fedorková, Renáta Oriňáková, Miriam Kupková, František Kaľavský
53. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok : 15. - 16. jún 2011, Kočovce,
Bratislava, 2011, ISBN 9788022735254, S. 36-41
AFD103 Košice ako sídlo Abovsko - Turnianskeho komitátu
Erik Štenpien
Košice a dejiny – dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc : 16. 17. september 2010, Košice, Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2011, ISBN 9788070979105, S. 69-76
AFD104 Kozie syry z hľadiska kvality a bezpečnosti pre výživu ľudí
Lucia Poľaková, Eva Dudriková, Viera Lovayová, Mária Griefová, Juraj Gallo
Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 30.31. marec 2011, Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, ISBN 9788055205595,
S. 391-397
AFD105 K problému "kvality života" v kontexte biocentrizmu
Andrea Klimková
(Úvahy) o biocentrizme a humanizme : zborník zo sympózia : 7. september 2011, Zvolen, Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2011, ISBN 9788080931568, S. 32-37
AFD106 Krátkodobé efekty hrania násilnej videohry v závislosti od osobnostných vlastnosti agresivity a
sebakontroly
Bibiána Kováčová Holevová
Sociálne procesy a osobnosť 2010, Košice : Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2011, ISBN
9788089524013, S. 138-144
AFD107 Kritika transcendencie (metafyziky) vo filozofii S. Štúra v dialógu s pokusom o prekonanie
metafyzickosti myslenia F. Nietzscheho
Katarína Mayerová, Dušan Hruška
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 134-147
AFD108 Kúpeľníctvo na Slovensku - trendy a perspektívy
Marián Kulla
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : 2. ročník : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 22. - 24. september 2011, Dudunce, Dudince, 2011, ISBN 9788097027780, S.
117-122
AFD109 Kvalita zdravia laických rodinných opatrovateľov
Anna Bérešová, Zita Baníková
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
37-46
AFD110 Kvalita života a sebaposudzované zdravie u pacientov s diabetes mellitus 1 a 2 typu
Marcela Linková, Iveta Nagyová, Zuzana Katreniaková, Róbert Link, Oliver Rácz
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
265-274
AFD111 Kvalita života a stratégie zvládania ochorenia u pacientiek s onkologickým ochorením
Karolína Barinková, Margita Mesárošová
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 163-170
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD112 Kvalita života na mikroregionálnej úrovni
Viktória Kandráčová
Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. - 27.
október 2011, Bratislava, Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011, ISBN 9788081211072, S. 183-194
AFD113 Kvalita života v zázemí rurálneho priestoru slovenských metropol Bratislava, Košice
Peter Spišiak, Marián Kulla
Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. - 27.
október 2011, Bratislava, Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011, ISBN 9788081211072, S. 196-209
AFD114 Latinčina v systéme odbornej jazykovej prípravy na UPJŠ a UVLF v Košiciach
Alexandra Kavečanská, Anabela Obyšovská
Latinský jazyk. Súčasť odbornej jazykovej prípravy v akademickom prostredí : zborník príspevkov z
konferencie 11. júna 2010, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN
9788022330671, S. 28-39
AFD115 Legislatívne orgány Európskej únie - vývoj a perspektívy
Alena Krunková
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, ISBN
9788070979051, S. 5-16
AFD116 LEX AQUILIA - Právna úprava deliktu protiprávne poškodenie cudzej veci (DAMNUM INIURIA
DATUM)
Blažena Antalová
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 7-18
AFD117 Low-Dimensional system Cu3(tmen)3(tma)2(H2O)2·6.5H2O
Peter Vrábel, Alžbeta Orendáčová, Juraj Černák, Martin Orendáč
18th Conference of Slovak Physicists : 6. - 9. september 2010, Banská Bystrica, Košice : Slovak
Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 141-142
AFD118 Ľudská dôstojnosť ako prejav zmluvnej slobody v pracovnom práve
Eva Janičová
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca - súčasnosť a budúcnosť slovenského
pracovného práva : 12. december 2011,Trnava, Bratislava : Sprint dva, 2011, ISBN 978-80-89393-671, S. 101-115
AFD119 Manažment transfúzie
Štefan Trenkler
Novinky v anestéziológii, algeziológii a intenzívnej medicíne 2011 : 3. postraduálny kurz CEEA :
Košice 28.-30.11.2011, Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2011, ISBN 97880892953604, S. 205214
AFD120 Mastné kyseliny v rastlinných olejoch
Zdenka Hertelyová, Andrea Fejerčáková, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : zborník XX. vedecké
sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok 20-21. október 2011, Košice : Slovenská banícka
spoločnosť pri ZSVTS, 2011, ISBN 9788097003432, S. 17-22
AFD121 Mäso a mäsové výrobky v jedálničku vysokoškolských študentov
Eva Dudriková, Viera Lovayová, Lucia Poľaková
Hygiena alimentorum XXXII : medzinárodná vedecká konferencia : Mäso a mäsové výrobky produkcia, bezpečnosť a kvalita : zborník prednášok a posterov : 11.-13. mája 2011, Štrbské Pleso,
Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2011, ISBN
9788080772314, S. 105-108
AFD122 Mediácia v škole
Dušan Šlosár
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.
11. 2011 v Košiciach, Košice : Košický samosprávny kraj ; Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 254-258
AFD123 Medzinárodné dvojité zdanenie
Michal Karabinoš
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788071603184, S.
216-222
AFD124 Mesoporous silica membranes deposited on macroporous supports using a DIP-coating technique
[elektronický zdroj]
Jozef Magura, Vladimír Zeleňák
Young Researchers 2011 : PhD Students, Young Scientists and Pedagogues Conference Proceedings :
september 2011, Nitra [elektronický zdroj], Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra,
2011, ISBN 9788080949464, S. 644-649
AFD125 Metodologický význam jazykového výkladu
Mária Dorková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 68-74
AFD126 Mezenteriálna ischémia-reperfúzia - histochemická kvantifikácia populácie Panethových buniek
Štefan Tóth, Zuzana Jonecová, Milan Maretta jr., Ján Varga, Pavel Staško, Barbora Kovalčinová,
Jarmila Veselá
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 104-106
AFD127 Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ
František Dorko
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 27-28
AFD128 Modulácia zápalu v pečeni myší s infekciou cestódom Mesocestoides vogae po liečbe antihelmintikom
praziquantelom v kombinácii s flavonoidom
Gabriela Hrčková, Mária Mrázová, Emília Vendeľová, Samuel Velebný, Peter Solár
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22. 23. september 2011, Košice, Košice : UVL, 2011, ISBN 9788080772499, S. 153-155
AFD129 Möglichkeiten und Grenzen des Fremdsprachenunterrichts in der Slowakei. Die Rolle der
interkulturellen, integrativen und motivierenden Mehrsprachigkeitsdidaktik für Deutsch als zweite
Fremdsprache
Katarína Fedáková
FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : zborník z medzinárodnej konferencie
usporiadanej v dňoch 13. - 14. septembra 2011 [elektronický zdroj], Košice : TU, 2011, ISBN
9788055307435, S. 45-54
AFD130 Monitoring chlamydióz v SR za roky 2009-2010
Lýdia Čisláková, Daniela Kováčová, Monika Halánová, Zuzana Kalinová
Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september
2011 : zborník príspevkov a abstraktov, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772307, S. 22-24
AFD131 Monitoring výskytu urogenitálnych infekcií u HPV pozitívnych žien na východnom Slovensku
Monika Halánová, Jozef, Adam Jr., Lýdia Čisláková
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
168-173
AFD132
Michaela Kováčová
FORLANG 2011 : cudzie jazyky v akademickom prostredí : zborník z medzinárodnej konferencie
usporiadanej v dňoch 13. - 14. septembra 2011 [elektronický zdroj], Košice : Technická univerzita v
Košiciach, 2011, ISBN 9788055307435, ISSN 1338-5496, S. 171-180
AFD133 Možnosti aktívneho zapájania verejnosti do procesu zostavovania Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce
Zuzana Hrabovská
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN
9788070978634, S. 59-66
AFD134 Možnosti financovania rozvoja obcí
Zuzana Hrabovská, Slavka Sedláková
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a
podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november
2011, Bratislava : VŠEMVS v Bratislave, 2011, ISBN 9788097080211, S. 163-171
AFD135 Možnosti podpory zdravia starších ľudí - výstupy z európskeho projektu healthPROelderly
Zuzana Katreniaková
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-2]
AFD136 Možnosti prevencie klientského násilia v sociálnej práci v rámci prípravy sociálnych pracovníkov
Soňa Lovašová
Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10.-11.2.2011,
Bratislava, Bratislava : Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2011, ISBN 9788022330756, S. 97-104
AFD137 Možnosti samosprávy pri zamestnávaní Rómov
Dušan Šlosár
Pokrízová obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov : 10. – 11. júna 2011, Prešov,
Prešov : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku ; Prešovská univerzita v Prešove ; Úrad vlády
SR, 2011, ISBN 9788089356300, S. 43-48
AFD138 Možnosť využitia biofeedbacku v liečbe inkontinencie moču - kazuistiky
Magdaléna Hagovská
Pôrodná asistencia v krajinách EÚ : zborník príspevkov z odborného seminára na regionálnej úrovni s
medzinárodnou účasťou konaného 23. júna 2011, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN
9788055503936, S. 54-66
AFD139 Multigeneračná celoživotná expozícia nízkymi dávkami ťažkých kovov na vybrané reprodukčné
parametre potkanov
Agnesa Lukačínová, Oliver Rácz, Eva Lovásová, František Ništiar
Animal Physiology 2011 : proceedidngs of scientitic publications : 1.-2. June 2011, Castle in
Mojmirovce, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN 9788055205823, S. 158-169
AFD140 Náboženská sloboda v európskom práve
Margita Čeplíková, Róbert Gyuri
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
2011, ISBN 9788070979051, S. 80-94
AFD141 NAT 1*10 variant allele in patients with invasive ductal carcinoma
Martina Pilátová, Martina Čižmáriková, Viera Habalová, Lucia Klimčáková, Lucia Frohlichová,
Marián Švajdler, Mária Wagnerová
Genetic Toxicology and Cancer Prevention : book of abstracts, Bratislava : Ústav experimentálnej
onkológie SAV, 2011, ISBN 9788097012854, S. 67-70
AFD142 Nebojte sa fyziky , alebo interaktívne aktivity z fyziky pre žiakov základných škôl
Ľudmila Onderová, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Jozef Hanč, Ján Degro
DIDFYZ 2010 : Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore : zborník referátov
zo XVII. medzinárodnej konferencie : 20. - 23. október 2010, Račkova dolina, Nitra : Fakulta
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitre, 2011, ISBN
9788080949884, S. 318-323
AFD143 Neriešené riziká pracovnoprávneho vzťahu profesionálnych rodičov
Jana Kakaščíková
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca - súčasnosť a budúcnosť slovenského
pracovného práva : 12. december 2011,Trnava, Bratislava : Sprint dva, 2011, ISBN 978-80-89393-671, S. 116-128
AFD144 Nezamestnaný občan v sociálnej politike
Jana Slaninková
Aeronautika 2011: medzinárodná vedecká konferencia : 22. - 21. októbra 2011, Košice : Technická
univerzita v Košiciach, 2011, ISBN 9788055307589, S. 1-4
http://web.tuke.sk/lf/aeronautika11/
AFD145 Nie je myš ako myš - stav poznatkov o ekológií myši kopčiarky (Mus spicilegus, Petényi, 1882) na
Slovensku
L. Mošanský, Michal Stanko, Alexander Čanády
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22. 23. september 2011, Košice, Košice : UVLF, 2011, ISBN 9788080772499, S. 204-205
AFD146 Niekoľko poznámok k činnosti rímskych právnikov- ius respondendi
Ján Havrilčák
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 12-16
AFD147 Niekoľko poznámok k vývoju deliktu krádeže
Viktor Pančišin
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 214-227
AFD148 Niekoľko poznámok o otázkach diskriminácie v činnosti legislatívnych orgánov Európskej únie
Vladimíra Žofčínová
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, ISBN
9788070979051, S. 37-45
AFD149 Niektoré otázky preskúmania právoplatných rozhodnutí v správnom súdnictve na základe žaloby podľa
druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku
Tibor Seman
Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 7. - 8. marec
2011, Trnava, Bratislava : Ikarus, 2011, ISBN 9788097076009, S. 238-245
AFD150 Niektoré sociálno-humanitné dôsledky ekonomickej krízy (otázka zodpovednosti welfare state v oblasti
sociálneho zabezpečenia)
Ján Čipkár
Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10 : zborník príspevkov z interdisciplinárneho
vedeckého kolokvia : 17.december 2010, Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022734479, S.
73-84
AFD151 Niektoré vybrané otázky z problematiky furtum manifestum a furtum nec manifestum
Viktor Pančišin
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 17-22
AFD152 Nový prístup k fluorescenčnej analýze a definícii biologických tekutín vybraných živočíšnych druhov
Zuzana Šteffeková, Anna Birková, Darina Baranová, Peter Supuka, Igor Valocký, Miroslav Húska,
Mária Mareková
Vedecké práce doktorandov 2011 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika
Boďu : VI. ročník : Košice, 13-14. september 2011, Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, 2011, ISBN 9788080772482, S. 140-142
AFD153 Nutričné odporúčania z aspektov zdravia a kvality života
Michaela Tirpáková, Viera Lovayová
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 75-80
AFD154 Občianskoprávne zásady v európskom kontexte
Tivadar Ötvös
Súkromné právo v európskej perspektíve : zborník z konferencie : [február 2011], Trnava, Trnava :
Trnavská univerzita, 2011, ISBN 9788080824778, S. 131-142
AFD155 Obchodovanie s ľuďmi na medzinárodnej úrovni
Mária Voľanská
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11.-12.november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 604-611
AFD156 Odborne orientovaná výučba cudzieho jazyka v kontexte nefilologických odborov
Mária Zavatčanová
Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov
z vedeckého seminára, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011, ISBN 9788022822404, S. 151156
AFD157 Odôvodnenie súdnych rozhodnutí
Marek Pipa
Akademické akcenty : zborník príspevkov z odborného seminára : 9.september 2010, Bratislava, 2011,
ISBN 978808994477398, S. 31-42
AFD158 Odraz vplyvu socio-ekonomických faktorov na rast a vývoj Rómskych detí
Annamária Kecerová, Kvetoslava Rimárová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
194-202
AFD159 Ochrana majetkových práv autora
Gabriela Simková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN
9788071603184, S. 150-155
AFD160 Ochrana obchodných spoločností ako dlžníkov pred veriteľmi inštitútmi konkurzného práva
Ján Husár
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : Vedecký zborník z
medzinárodnej konferencie : 25. - 27. máj 2010, Banská Štiavnica, Banská Bystrica : UMB, 2011,
ISBN 9788055701394, S. 60-69
AFD161 Ochrana svedka
Svetlana Soľaníková
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11.-12.november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 503-513
AFD162 Ochrana svedka v boji proti organizovanému zločinu
Svetlana Soľaníková
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie :
10.-11.november 2011, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282654, S. 445-451
AFD163 Ochranné opatrenia ako účinný prostriedok nápravy marginalizovaných skupín
Svetlana Soľaníková
"Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet" : Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti : zborník z medzinárodnej konferencie : 14. - 15. apríl 2011, Ružomberok, Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2011, ISBN 9788080847371, S. 685-694
AFD164 Operácie karotických ciev
Norbert Torma, Mária Kubíková, František Arendarčík, Marián Tomečko, Andrej Smola, Martina
Závacká
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 122-125
AFD165 Osobitosti získavania finančných zdrojov
Kristína Guzyová
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 101-105
AFD166 Osobná a komunálna hygiena - problém aj v 21. storočí
Petra Rudohradská, Ingrid Papajová, Peter Juriš
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 220-222
AFD167 O úrokoch z omeškania a (najmä) o vzťahu súkromnoprávnych kódexov
Kristián Csach
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z
medzinárodnej konferencie : 25.-27.máj 2010, Banská Štiavnica, Banská Bystrica : UMB, 2011, ISBN
9788055701394, S. 20-27
AFD168 Ovplyvnenie pericentrálnych nitrergických neurónov miechy potkana kyselinou retinovou
Adriana Boleková
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 18-20
AFD169 Particle production in relativistic nuclear collisions
Janka Vrláková, Stanislav Vokál
18th Conference of Slovak Physicists : 6. - 9. september 2010, Banská Bystrica, Košice : Slovak
Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 113-114
AFD170 Patočka, nový obraz Komenského a Descartes
Milovan Ješič
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 158-166
AFD171 Patočkova asubjektívna fenomenológia a problém metafyziky
Pavol Tholt
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 167-177
AFD172 Patrí právna obyčaj medzi recentné pramene práva v Slovenskej republike
Mária Dorková
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 38-51
AFD173 Penitenciárna starostlivosť
Dušan Šlosár
Nové prístupy k riešeniu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti : zborník z vedeckej
konferencie, Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2011, ISBN 9788071658665, S. 24-31
AFD174 Pluralizmus v tvorbe práva: sudcovská tvorba práva v európsko-kontinentálnom type právnej kultúry
Marek Pipa
Historical Legal systems and European Integration : Historic-Legal Section. The Fundamental Values
of Law : Section of Theory and Philosophy of Law : 21. - 23. október 2010, Bratislava, Bratislava :
Comenius University in Bratislava, 2011, ISBN 9788071603146, S. 573-581
AFD175 Počiatky rozvoja logiky v stredoeurópskom priestore (s prihliadnutím na poľsko-česko-slovenský
kontext)
Eugen Andreanský
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 294-303
AFD176 Po-európska doba v Patočkovej filozofii dejín
Róbert Stojka
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788097030322, S. 178-187
AFD177 Pojem a predmet výkonov trestov bez odňatia slobody
Jana Schäfferová
Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe : zborník
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou : 9. február 2011, Bratislava, Bratislava :
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Paneurópska vysoká škola , 2011, ISBN 9788089447572,
S. 349-358
AFD178 Pooperačná respiračná dysfunkcia
Pavol Török, Albert Hermely, Imrich Sopko, Dušan Rybár, Jozefína Cocherová, Peter Čandík
Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne 2011, Lipovce : A print s.r.o., 2011, ISBN
9788097070809, S. 412-413
AFD179 Porovnanie veku potkana a človeka v biomedicínskom výskume
František Ništiar, Agnesa Lukačínová, Tomáš Klabník, Radoslav Minčič
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 52-57
AFD180 Posledná priama novelizácia ústavy SR
Monika Smoleňová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788071603184, S.
99-104
AFD181 Postavenie komunitného ošetrovateľstva v oblasti reprodukčného zdravia vzhľadom na rómske
etnikum
Jana Kostovčíková, Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
199-207
AFD182 Postavenie medzinárodných zmlúv v systéme prameňov daňového práva a ich interpretácia
Michal Kočiš
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN
9788071603184, S. 386-392
AFD183 Postavenie správcu v reštrukturalizačnom konaní
Milan Sudzina
Právne vedomie verejnosti v demokratickom štáte : celoštátny vedecký seminár : 22. november 2010,
Bratislava, Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2011, ISBN 9788080545185, S. 208-214
AFD184 Postavenie účtovníctva v podnikateľskom procese
Karolína Červená, Jana Korimová
„Právne vedomie verejnosti v demokratickom štáte" : zborník : celoštátny vedecký seminár : 22.
november 2010, Bratislava, Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2011, ISBN 9788080545185, S.
190-197
AFD185 Použitie modifikovanej SOM pri rozhodovaní
Jozef Oravec
Kognice a umělý život XI : 11. ročník konference : apríl 2011, Smolenice, Opava : Slezská univerzita,
2011, ISBN 9788072486441, S. 179-183
AFD186 Pôsobenie ropných produktov na epidermu ľudí a zvierat
Michal Šak, Tatiana Kimáková
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 77-79
AFD187 Pôsobenie vysokotukovej diéty a vybraných účinných látok na aktivitu antioxidačných enzýmov v
pečeni
Andrea Fejerčáková, Zdenka Hertelyová, Rastislav Salaj, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : zborník XX. vedecké
sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok 20-21. október 2011, Košice : Slovenská banícka
spoločnosť pri ZSVTS, 2011, ISBN 9788097003432, S. 23-25
AFD188 Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových vzťahov
Mária Ivanecká
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 157-162
AFD189 Pôsobnosť Ústavného súdu SR a princíp subsidiarity
Lucia Nedzbalová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 245-250
AFD190 Pracovné podmienky zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu vo svetele judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie
Jana Kakaščíková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN
9788071603184, S. 275-281
AFD191 Pramene rímskeho práva – leges regiae. Názory vybraných právnych romanistov
Ján Havrilčák
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 458-465
AFD192 Právna regulácia medzinárodnej spolupráce pri správe daní v rámci Európskej únie
Peter Molitoris
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, ISBN
9788070979051, S. 46-54
AFD193 Právna regulácia odpadového hospodárstva
Veronika Perduková
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18. február 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978733, S. 147-160
AFD194 Právna úprava inštitútu sebaobrany v Tripartite
Miroslav Fico
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 102-120
AFD195 Právna úprava kúpnej zmluvy v obchodovaní a súvisiace problémy
Darina Ostrožovičová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISBN 9788071603184, S.
163-168
AFD196 Právne aspekty bezpečnosti bytových domov
Jozef Madliak, Stanislav Križovský
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11.-12.november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 267-272
AFD197 Právo stavby
Katarína Kirstová
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 160-174
AFD198 Prediktory sebaposudzovania zdravia u pacientov s diabetes mellitus
Marcela Linková, Iveta Nagyová, Zuzana Katreniaková, Oliver Rácz
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S. 6572
AFD199 Prelamovanie ústavy
Marta Breichová Lapčáková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 269-276
AFD200 Prenatálna aplikácia atRA zapríčiňuje perinatálnu úmrtnosť u potkanov
Tatiana Špakovská, František Dorko, Květuše Lovásová, Darina Kluchová
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 92-94
AFD201 Prevalencia kryptosporidiózy u líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na východnom Slovensku
Mária Goldová, Zuzana Hurníková, Monika Halánová, Martin Oravec, Alexandra Valenčáková, Petra
Ravaszová, Miloš Halán
Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september
2011 : zborník príspevkov a abstraktov, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772307, S. 203-205
AFD202 Prevencia duševných chorôb u stredoškolákov
Zdenka Behunová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa
25.11.2011 v Košiciach, Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN
9788097097899, S. 259-264
AFD203 Prevencia kriminality mládeže
Dušan Šlosár
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11.-12.november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 551-554
AFD204 Prevencia protispoločenskej činnosti v podmienkach samosprávy
Dušan Šlosár
Bezpečná Európa : 7. ročník medzinárodnej konferencie uskutočnenej v dňoch 23. a 24. marca 2011 v
Košiciach, Košice : Obvodný úrad Košice, BEKI design, 2011, ISBN 9788097049805, S. 158-166
AFD205 Prírodné látky a zdravie
Ladislav Vaško, Janka Vašková
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : zborník XX. vedecké
sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok 20-21. október 2011, Košice : Slovenská banícka
spoločnosť pri ZSVTS, 2011, ISBN 9788097003432, S. 13-16
AFD206 Problematika pitnej vody v okrese Michalovce a Sobrance z pohľadu verejného zdravotníctva
Gabriela Holéczyová, Jana Marjovová, Lýdia Čisláková
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmáci v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 150-152
AFD207 Problematika rómskej komunity
Jana Schäfferová
"Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet" : Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti : zborník z medzinárodnej konferencie : 14. - 15. apríl 2011, Ružomberok, Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2011, ISBN 9788080847371, S. 652-658
AFD208 Problém kriminality mládeže
Ivana Pastvová
"Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet" : Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti : zborník z medzinárodnej konferencie : 14. - 15. apríl 2011, Ružomberok, Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2011, ISBN 9788080847371, S. 522-527
AFD209 Proces segmentácie návštevníkov múzea
Peter Čisárik
Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
"Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem"
organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 15. - 16. novembra 2011 v
Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, ISBN 9788081053337, S. 20-42
http://fmk.ucm.sk/casopisy-a-publikacie/publikacie-fmk
AFD210 Proces začlenenia problematiky zdravia do strategického rozvojového materiálu na úrovni Košického
samosprávneho kraja
Jana Kollárová, Zuzana Katreniaková
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 35-40
AFD211 Profesijná komunikácia ako súčasť kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti
Mária Zamboriová, Viera Simočková
Ružomberské zdravotnícke dni 2011 - VI. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie, Ružomberok :
VERBUM, 2011, ISBN 9788080848019, S. 257-262
AFD212 Programové rozpočtovanie vo verejnej správe v SR ako súčasť zlepšenia rozpočtovej politiky v
kontexte výziev Európskej únie
Jana Knežová
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
2011, ISBN 9788070979051, S. 55-64
AFD213 Projekt pružnosti - odkrývanie paradoxov biocentrizmu a humanizmu v ekoetickej reflexii
Ľubov Vladyková
(Úvahy) o biocentrizme a humanizme : zborník zo sympózia : 7. september 2011, Zvolen, Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2011, ISBN 9788080931568, S. 20-24
AFD214 Proveniencia alochtónnych sedimentov Mošnickej jaskyne (Nízke Tatry, Demänovské vrchy)
Katarína Bónová, Pavel Bella, Ján Bóna, Martin Kováčik, Ľubomír Petro, Ján Derco, Ľubica
Kovaničová, Viera Kollárová
Geochémia 2011 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : 1. - 2. december 2011, Bratislava,
Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, ISBN 9788089343591, S. 19-20
AFD215 Prvá identifikácia a genotypizácia mikrosporidiálneho druhu Enterocytozoon bieneusi na Slovensku
Beáta Malčeková, Alexandra Valenčáková, Monika Halánová, Lenka Luptáková, Petra Ravaszová,
Darina Novotná
Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september
2011 : zborník príspevkov a abstraktov, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772307, S. 200-202
AFD216 Racionálna výživa ako preventabilný rizikový faktor rozvoja onkologických ochorení
Michaela Tirpáková
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 81-86
AFD217 Rast a vývoj rómskych detí v porovnaní s majoritnou skupinou
Annamária Kecerová, Kvetoslava Rimárová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
158-165
AFD218 Realita informačného vzdelávania, alebo čo zistila analýza prieskumov informačnej gramotnosti na
Slovensku
Eva Matušovičová, Daniela Gondová
INFOS 2011 : zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia
pre pamäťové inštitúcie : Stará Lesná - Vysoké Tatry, 9. - 12. máj 2011, Bratislava : Spolok
slovenských knihovníkov, 2011, ISBN 9788097069308, S. 196-206
AFD219 Recording of posture stability maintaining strategies
Jaroslav Majerník, Michal Molčan
YBERC 2010 Young Biomedical Engineers and Researches Conference : conference proceedings,
Košice : Technická univerzita, 2011, ISBN 9788055305967, S. 1-4
AFD220 Reflexia fundamentálnych kategórií Hegelovej teórie štátu v tvorbe Ľ. Štúra
Soňa Dobiašová
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 108-115
AFD221 Resiliencia vo vzťahu ku kumulatívnemu indexu rizikového správania sa dospievajúcich
Viktória Kopuničová, Oľga Orosová
VI. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a sociálna práca, 29.4.2011 : zborník
príspevkov, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, ISBN 9788080949365, S. 135-144
AFD222 Response of different cultivars of Lotus sp. to low pH and aluminium
Peter Paľove-Balang, Ján Pavlovkin, Milada Čiamporová, Veronika Zelinová
Structure and Function of Roots : 7th International Symposium : programme & proceedings : 5. - 9.
september 2011, Nový Smokovec, Bratislava, 2011, ISBN 9788089257331, S. 138-139
AFD223 Retroaktivita v práve - historicko právny prierez
Monika Smoleňová
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 263-282
AFD224 Rezilinecia, vybrané rodinné procesy a užívanie drog dospievajúcimi
Oľga Orosová, Mária Bačíková, Beáta Gajdošová, Jozef Benka
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 221-230
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD225 Riešenie defektu kĺbnej chrupky pomocou autológnych kultivovaných chondrocytov v 3-D nosiči
Róbert Čellár, Štefan Štolfa, Marek Lacko, Ahmad Gharaibeh, Ján Rosocha, Gabriel Vaško
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 64-68
AFD226 Rímske právo - základ európskeho právneho myslenia
Vladimír Vrana
Historické právne systémy a integrácia Európy. Hodnotový základ práva : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 21. - 23. októbra 2010, Bratislava, Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788071603146, S. 169-171
AFD227 Riziká a prevencia zoonóz u detí a mládeže
Ľubica Zákutná, Erik Dorko
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 58-62
AFD228 Rizikové faktory súvisiace so suicidálnym správaním v období adolescencie
Martina Chylová, Eva Pálová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S. 2431
AFD229 Rodové stereotypy v presvedčeniach a v práci učiteliek materských škôl
Natália Sedlák Vendelová, Vladimíra Gajdošová
Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých
vysokoškolských učiteľov : Prešov 22. - 24. júna 2011, Prešov : FHPV Prešovská univerzita, 2011,
ISBN 9788055504827, S. 287-295
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/index.html
AFD230 Rozvoj mikroregiónu Hontianka vo vzťahu k pólom rastu
Peter Spišiak, Peter Kamenec
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : 2. ročník : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 22. - 24. september 2011, Dudunce, Dudince, 2011, ISBN 9788097027780, S.
278-288
AFD231 Scattering of Phonos in Quasi-one Dimensional Antiferomagnet CsMnCl3.2H2O
Vladimír Tkáč, Katarína Tibenská, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Josef Šebek, Vladimír
Sechovský, Alexander G. Anders, Alexander Feher
18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6.-9.september 2010, Banská Bystrica, Košice :
Slovak Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 111-112
AFD232
Ladislav Lovaš
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 45-50
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD233 Sebakontrola a injunktívne normy týkajúce sa agresie palestínskych detí väznených rodičov
Luay Z. M. Zaool, Ladislav Lovaš
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šašárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 72-79
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD234 Sebakontrola ľudí v strednom veku v súvislosti s prežívaním krízy stredu a naplnením života zmyslom
Beáta Ráczová, Zuzana Najmíková
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 297-303
AFD235 Sebakontrola v kontexte "problémov" stredného veku
Beáta Ráczová
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 51-61
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#ff
AFD236 Sebakontrola v kontexte hrania násilnej videohry
Bibiána Kováčová Holevová
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 62-71
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#ff
AFD237 Sérologická analýza prítomnosti protilátok proti Coxiella burnetii pôvodcovi Q-horúčky u študentov
medicíny
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 195-200
AFD238 Sexuálne obťažovanie v škole
Katarína Vasková, Ladislav Lovaš
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov, Košice : Spoločenskovedný ústav SAV
Košice, 2011, ISBN 9788089524013, S. 376-382
AFD239 Shift of the transition temperature in ferronematics due to ferroparticles
Peter Kopčanský, Natália Tomašovičová, Martina Koneracká, Milan Timko, Vlasta Závišová, Michal
Hnatič, J. Jadzyn, Juha Honkonen
The 12th Small Triangle Meeting on theoretical physics : 19.-22.september 2010, Stakčín, Košice :
SAV, 2011, ISBN 9788089284887, S. 31-36
AFD240 Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce
Jozef Tekeli
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 504-510
AFD241 Skúmame javy okolo nás
Marián Kireš
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní II. Vzduch v pohybe : zborník prednášok : 4. - 7. máj 2011,
Bratislava, Bratislava : SAV, 2011, ISBN 9788085754230, S. 81-84
AFD242 Sledovanie vybraných rizikových faktorov životného štýlu u vysokoškolákov
Tatiana Kimáková, Eva Onačillová, Karin Zeisbergová
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-4]
AFD243 Sociálna "pseudoochrana" zamestnanca po novele Zákonníka práce
Milena Barinková
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca - súčasnosť a budúcnosť slovenského
pracovného práva : 12. december 2011,Trnava, Bratislava : Sprint dva, 2011, ISBN 978-80-89393-671, S. 31-41
AFD244 Sociálna práca s osobami s mentálnym postihnutím a ich rodinami
Agnesa Kočišová
Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10.-11.2.2011,
Bratislava, Bratislava : Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2011, ISBN 9788022330756, S. 260-269
AFD245 Sociálne aspekty života detí na okraji spoločnosti
Zuzana Lacková, Helena Milická
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2011 v Košiciach,
Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 292-295
AFD246 Sociálne faktory a výživové zvyklosti u rómskych detí školského veku
Kvetoslava Rimárová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
335-342
AFD247 Sociálno-právne postavenie človeka v spoločnosti cez optiku sociálnych práv
Vladimíra Žofčínová
Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie s medzinárodnou
účasťou, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503431, S. 189-197
AFD248 Socio-ekonomické faktory prostredia a jednotlivca vo vzťahu k vnímaniu vlastného zdravia u dospelej
mestskej populácie
Martina Behanová, Zuzana Katreniaková, Iveta Nagyová, Jitse P. Dijk van, Sijmen A. Reijneveld
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S. 3341
AFD249 Socioekonomický rozvoj európskych regiónov
Zlata Vaľovská
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a
podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november
2011, Bratislava : VŠEMVS v Bratislave, 2011, ISBN 9788097080211, S. 536-544
AFD250 Spirituálne potreby v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu sestry
Jana Sušinková, Mária Sováriová Soósová, Renáta Shafout
Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie : Bardejov, 2011, Bratislava : Vvysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety Bratislava, 2011, ISBN 9788081320163, S. 209-299
AFD251 Stabilizačná funkcia verejných financií v podmienkach Slovenskej republiky
Peter Čisárik
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a
podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november
2011, Bratislava : VŠEMVS v Bratislave, 2011, ISBN 9788097080211, S. 82-93
AFD252 STEPS project : introduction and background
Zuzana Katreniaková
Strengthening public health systems : book of proceedings from the V4 STEPS Workshop : 4th
international SAVEZ conference, 9.-10.6. 2011, Kosice, Slovak Republic [elektronický zdroj], Košice :
Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284931, S. 16-17
AFD253 Stratégie zvládania záťažových situácií a sebakontrola
Monika Vavricová
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov, Košice : Spoločenskovedný ústav SAV
Košice, 2011, ISBN 9788089524013, S. 387-393
AFD254 Súčasné náhľady na tvorbu respiračného rytmu a vznik niektorých centrálnych porúch dýchania
Roman Beňačka, Eva Sedláková
8. Vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc : na Zámku v
Topoľčiankach, 18. marca 2011, Topoľčianky, 2011, ISBN 9788096985364, S. 18-21
AFD255 Súdny exekútor ako súčasť súdneho systému
Peter Molnár
Súdny exekútor a vymožiteľnosť práva : zborník z odbornej konferencie : 31. marec 2011, Bratislava,
Bratislava : Slovenská komora exekútorov, 2011, ISBN 9788089415052, S. 9-13
AFD256 Svätopluk Štúr a dejiny filozofie
Mária Mičaninová
Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4.
ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s
predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788097030322,
S. 126-133
AFD257 Symetria a asymetria medzi formou a obsahom v slovenčine
Lena Ivančová
Zborník z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie : Trnava, 10.
decembra 2010, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011, ISBN
9788081052583, S. 409-433
AFD258 Štefan Werbőczy - život a dielo
Erik Štenpien
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 302-320
AFD259 Švajčiarska demokracia v réžií propagandy ľudovcov z SVP
Alexander Onufrák
INTERPOLIS’ 11 : zborník príspevkov zo VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011, Banská
Bystrica : UMB, 2011, ISBN 9788055703374, S. 488-496
AFD260 The influence of magnetic impurities on magnetic properties of alumina ceramics
Róbert Tarasenko, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Marcela Kajňaková, Alexander Feher
18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6.-9.september 2010, Banská Bystrica, Košice :
Slovak Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 109-110
AFD261 The involvement of CSOs in the system of public health research : experience from Slovakia
Zuzana Katreniaková, Iveta Nagyová
Strengthening public health systems : book of proceedings from the V4 STEPS Workshop : 4th
international SAVEZ conference, 9.-10.6. 2011, Kosice, Slovak Republic [elektronický zdroj], Košice :
Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284931, S. 30-35
AFD262 Trestné právo a sloboda vyznania v rokoch 1948-1950
Dana Perúnová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 330-339
AFD263 Trestnoprávna úprava prechovávania drog pre vlastnú potrebu
Lívia Jamnická
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11.-12.november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 167-175
AFD264 Trestný čin ako základ trestnej zodpovednosti
Mária Voľanská
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie :
10.-11.november 2011, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282654, S. 563-568
AFD265 Trest odňatia slobody v Slovenskej republike po rekodifikácii trestného práva
Ján Mihaľov
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :
11. -12. november 2010, Košice, Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011, ISBN
9788089282449, S. 343-349
AFD266 Tvorivá dielňa - inovačná metóda dejepisného vyučovania
Alžbeta Bojková, Alžbeta Bojková st.
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII : 31. mája 2011,
Ružomberok, Ružomberok : Verbum, 2011, ISBN 9788080846763, S. 11-18
AFD267 Typológia verejnej správy v krajinách Európskej únie
Stanislav Konečný
Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého
seminára, Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011, ISBN
9788081370014, S. 171-182
AFD268 Učebné a výučbové štýly u učiteľov informatiky a informatickej výchovy
Gabriela Andrejková
DidInfo 2011 : 17. ročník národnej konferencie : [7. - 8. apríl] 2011, Banská Bystrica, Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 9788055701424, S. 50-54
AFD269 Účinky fajčenia v tehotenstve
Kvetoslava Rimárová, Anna Bérešová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
350-360
AFD270 Účinok celoživotnej expozície nízkymi dávkami kadmia u potkanov na vybrané sérové proteíny počas
generácií
Jaroslava Nováková, Iveta Cimboláková, Eva Sedláková, Peter Dombrovský
Animal Physiology 2011 : proceedidngs of scientitic publications : 1.-2. June 2011, Castle in
Mojmirovce, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN 9788055205823, S. 186-196
AFD271 Účinok liečby antihelmintikom praziquantelom v kombinácii s flavonoidom na zápal a peritoneálnu
infekciu cestódom Mesocestoides vogae
Emília Vendeľová, Gabriela Hrčková, Peter Solár
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 250-253
AFD272 Účinok vybraných antioxidantov na funkčné parametre mitochondrií
Juraj Guzy, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Odborný seminár pri príležitosti životného jubilea (80. narodenín) Prof. Ing. Štefana Ivanka, DrSc. :
zborník prednášok a posterov : 26.5.2011, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772345, S. 17-20
AFD273 Ukladanie sankcií obci za nesplnenie zákonných povinností na úseku ochrany životného prostredia
Tibor Seman
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18.február 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978733, S. 126-146
AFD274 Úloha klastrov cestovného ruchu v regionálnom rozvoji
Zuzana Hrabovská
Scientia Iuventa 2011 : medzinárodná doktorandská konferencia : Banská Bystrica, 24. júna 2011,
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011, ISBN
9788055701905, S. [1-10]
AFD275 Úloha národných parlamentov v Európskej únii
Soňa Rakušanová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN
9788071603184, S. 550-555
AFD276 Úloha plemien pietren a yorkshire "C" v slovenskom hybridizačnom programe
Peter Supuka, Peter Turek, Anna Supuková
Hygiena alimentorum XXXII : medzinárodná vedecká konferencia : Mäso a mäsové výrobky produkcia, bezpečnosť a kvalita : zborník prednášok a posterov : 11.-13. mája 2011, Štrbské Pleso,
Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2011, ISBN
9788080772314, S. 221-224
AFD277 Úlohy zamerané na aktívne učenie sa vybraných pojmov a princípov informatiky
Ján Guniš, Ľubomír Šnajder
DidInfo 2011 : 17. ročník národnej konferencie :[7. - 8. apríl] 2011, Banská Bystrica, Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 9788055701424, S. 98-106
AFD278 Uplatnenie Plaumannovho testu na Slovensku
Anna Stančáková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 572-576
AFD279 Uplatnenie Smernice o službách v SR a jej dopady na ekonomické subjekty
Silvia Ručinská, Miroslav Fečko, Martin Vernarský
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach, Košice : UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, ISBN
9788070979051, S. 65-69
AFD280 Úroveň vedomostí adolescentov o poskytovaní prvej pomoci
Jana Čmelová, Jana Raková
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 233-239
AFD281 Ustanovenie správcu ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky
Andrea Oreničová
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : Vedecký zborník z
medzinárodnej konferencie : 25. - 27. máj 2010, Banská Štiavnica, Banská Bystrica : UMB, 2011,
ISBN 9788055701394, S. 170-176
AFD282 Ústavnoprávny rozmer práva na priaznivé životné prostredie
Tomáš Majerčák
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18. február 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978733, S. 7-16
AFD283 Úvodný kurz programovania v Jave na PF UPJŠ
František Galčík, Peter Gurský, Róbert Novotný
DidInfo 2011 : 17. ročník národnej konferencie : [7. - 8. apríl] 2011, Banská Bystrica, Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 9788055701424, S. 84-91
AFD284 Územné plánovanie a miestna samospráva
Stanislava Koľová
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18. február 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978733, S. 58-67
AFD285 Veda, výskum a inovácie v znalostnej ekonomike
Viktória Bobáková-Oráčová
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a
podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november
2011, Bratislava : VŠEMVS v Bratislave, 2011, ISBN 9788097080211, S. 22-29
AFD286 Verejná osoba ako podnik (súťažiteľ) v kontexte práva Európskej únie
Marián Rušin
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 185-189
AFD287 Violence in sport
Ivan Uher
Professional ethics as a part of professional competence of supporting professions : book of
proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d : 22nd to
23rd November 2010, Prešov, Slovakia, Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503202, S. 98-101
AFD288 Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování
Petr Kachlík, Tatiana Kimáková
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
183-193
AFD289 Vnímané dôsledky agresie a agresivita v partnerských vzťahoch
Ladislav Lovaš, Martina Marečáková
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 214-219
AFD290 Vnímanie úrovne vlastných vedomostí. Overenie efektu sebapreceňovania
Jozef Bavoľár, Mária Ťakušová
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 32-37
AFD291 Vnímanie významných osôb v sociálnom svete a obraz seba v rôznych situáciách u adolescentov/tiek
po absolvovaní rovesníckeho preventívneho programu
Miriam Slavkovská
Psychologické poradenstvo na celoživotnej ceste človeka : zborník príspevkov vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila dňa 29. júna 2010 na FF PU v Prešove, Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove, 2011, ISBN 9788055503691, S. 103-111
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Vendel1/index.html
AFD292 Vnútorná a vonkajšia motivácia u detí vo vzťahu k tvorivosti a inteligencii
Monika Bobáková, Margita Mesárošová
Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov : Stará Lesná, 20 - 22 september 2010, Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, ISBN 9788089524013, S. 38-41
AFD293 Vplyv celoživotnej expozície nízkymi dávkami olova na vybrané ukazovatele
Agnesa Lukačínová, Beáta Hubková, Eva Lovásová, Oliver Rácz, František Ništiar
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 201-203
AFD294 Vplyv environmentálnych faktorov na vznik onkologických ochorení v detskej populácii
Michaela Tirpáková
Informačný bulletin Hlavného hygienika Slovenskej republiky : XI. Dni hygieny detí a mládeže, 19-20.
mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, S.
87-91
AFD295 Vplyv gama žiarenia, Lipkavca marinkového a ich kombinácie na celkovú antioxidačnú kapacitu
plazmy u kurčiat
Eva Lovásová, Edina Sesztáková, Katarína Beňová, Jaroslava Nováková
Animal Physiology 2011 : proceedidngs of scientitic publications : 1.-2. June 2011, Castle in
Mojmirovce, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN 9788055205823, S. 152-157
AFD296 Vplyv genotypov NN, Nn a nn na kvalitu bravčového mäsa
Peter Supuka, Peter Turek, Anna Supuková
Hygiena alimentorum XXXII : medzinárodná vedecká konferencia : Mäso a mäsové výrobky produkcia, bezpečnosť a kvalita : zborník prednášok a posterov : 11.-13. mája 2011, Štrbské Pleso,
Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2011, ISBN
9788080772314, S. 217-220
AFD297 Vplyv glutamínu na histologické zmeny pľúc indukované ischemicko-reperfúznym poškodením jejuna
Milan Maretta jr., Martin Bujdoš, Štefan Tóth, Štefan Tóth jr., Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 59-61
AFD298 Vplyv hospodárskej krízy na podnikanie
Karolína Červená
Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10 : zborník príspevkov z interdisciplinárneho
vedeckého kolokvia : 17.december 2010, Bratislava, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022734479, S.
65-71
AFD299 Vplyv humínových kyselín na zdravie zvierat a produkciu mäsa
Janka Vašková, Ladislav Vaško
Hygiena alimentorum XXXII : medzinárodná vedecká konferencia : Mäso a mäsové výrobky produkcia, bezpečnosť a kvalita : zborník prednášok a posterov : 11.-13. mája 2011, Štrbské Pleso,
Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2011, ISBN
9788080772314, S. 233-236
AFD300 Vplyv chronickej expozície kadmia na reprodukčné parametre u potkanov
Iveta Cimboláková, Oľga Ondrašovičová, Eva Lovásová, Roman Beňačka, Oliver Rácz, Jaroslava
Nováková
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 102-104
AFD301 Vplyv chronickej expozície subtoxickými dávkami kadmia a ortuti na hematologické parametre u
potkanov
Eva Lovásová, Edina Sesztáková, Iveta Cimboláková, Jaroslava Nováková, Peter Dombrovský
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 198-200
AFD302 Vplyv košickej spaľovne komunálneho odpadu na zložky životného prostredia a environmentálne
zdravie
Zuzana Dietzová, Jana Labancová, Alexander Hudák, Zuzana Szeghyová, Stanislav Rapant
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21. - 22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 147-152
AFD303 Vplyv mastnokyselinového zloženia tukov na zdravie
Ladislav Vaško, Janka Vašková
Hygiena alimentorum XXXII : medzinárodná vedecká konferencia : Mäso a mäsové výrobky produkcia, bezpečnosť a kvalita : zborník prednášok a posterov : 11.-13. mája 2011, Štrbské Pleso,
Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2011, ISBN
9788080772314, S. 229-232
AFD304 Vplyv nízkovýkonnostného laserového žiarenia na zápalovú reakciu po ischemicko-reperfúznom
poškodení M. gracilis u potkana
Lucia Lakyová, Tomáš Toporcer, Jozef Radoňák
1. Klinická a aplikovaná morfológia = 1st Clinical and applied morphology : 14. Košický morfologický
deň : zborník príspevkov : Košice, 31. máj 2011, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011, ISBN 9788070978795, S. 117-119
AFD305 Vplyv pH na fluorescenciu vybraných metabolitov tryptofánu prítomných v moči
Lucia Lichardusová, Anna Birková, Jaroslav Kušnír, Mária Mareková
Vedecké práce doktorandov 2011 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika
Boďu : VI. ročník : Košice, 13-14. september 2011, Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, 2011, ISBN 9788080772482, S. 97-100
AFD306 Vplyv pracovného prostredia na výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov u sestier
Lucia Dimunová
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 75-82
AFD307 Vplyv selénu na prežívanie septických pacientov s respiračným zlyhaním
Janka Vašková, Ladislav Kočan, Ladislav Vaško, Jozef Firment
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : zborník XX. vedecké
sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok 20-21. október 2011, Košice : Slovenská banícka
spoločnosť pri ZSVTS, 2011, ISBN 9788097003432, S. 26-28
AFD308 Vplyv sociálnych a environmentálnych faktorov na respiračné ochorenia u detí - prierezová štúdia
Kvetoslava Rimárová
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 149-153
AFD309 Vplyv sociálnych faktorov a znečistenia ovzdušia na respiračné zdravie u školských detí
Kvetoslava Rimárová, Annamária Kecerová
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 162-168
AFD310 Vplyv vybraných probiotík a prírodných látok na antioxidačný stav pečene potkanov
Beáta Hubková, Andrea Fejerčáková, Zdenka Hertelyová, Rastislav Salaj, Janka Vašková, Ladislav
Vaško
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 162-163
AFD311 Vplyv vysokotukovej diéty na antioxidačný stav pečene
Andrea Fejerčáková, Zdenka Hertelyová, Beáta Hubková, Rastislav Salaj, Janka Vašková, Ladislav
Vaško
Ekológia a veterinárna medicína VIII : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011 v Košiciach, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
2011, ISBN 9788080772499, S. 131-133
AFD312 Vybrané aspekty kvality života u pacientov s diabetes mellitus
Marcela Linková, Oliver Rácz, Jozefína Petrovičová, Róbert Link
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 129-138
AFD313 Vybrané aspekty prétorských deliktov v rímskom súkromnom práve
Vladimír Vrana
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 327-343
AFD314 Vybrané fyziologické parametre u samcov potkana kmeňa Wistar v závislosti na veku
František Ništiar, Oliver Rácz, Agnesa Lukačínová, Jaroslava Nováková, Eva Lovásová, Eva
Sedláková
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 66-68
AFD315 Vybrané otázky emptio- venditio v kontexte náuky sabiniánskej a prokuliánskej právnej školy
Ján Havrilčák
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 76-88
AFD316 Vybrané otázky zodpovednosti za škodu
Dušan Marják
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 121-125
AFD317 Vybrané reprodukčné ukazovatele potkanov kmeňa Wistar
František Ništiar, Agnesa Lukačínová, Jaroslava Nováková, Eva Lovásová, Oliver Rácz
Animal Physiology 2011 : proceedidngs of scientitic publications : 1.-2. June 2011, Castle in
Mojmirovce, Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011, ISBN 9788055205823, S. 177-185
AFD318 Vybrané rizikové faktory životného štýlu poslucháčov Univerzity tretieho veku Košiciach
Tatiana Kimáková, Michaela Tirpáková, Lucia Kuzmová, Róbert Ochaba
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-4]
AFD319 Vybrané zložky životného prostredia ako objekt susedských sporov obyvateľov obce
Jozef Tekeli
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18.február 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978733, S. 28-43
AFD320 Výchova k zdraviu ako primárna oblasť edukačného pôsobenia zdravotníckych pracovníkov
Jana Raková, Lucia Dimunová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
312-316
AFD321 Výkon ochranných opatrení
Svetlana Soľaníková
Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe : zborník
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou : 9. február 2011, Bratislava, Bratislava :
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Paneurópska vysoká škola , 2011, ISBN 9788089447572,
S. 317-327
AFD322 Výkon trestu odňatia slobody
Ivana Pastvová
Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe : zborník
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou : 9. február 2011, Bratislava, Bratislava :
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Paneurópska vysoká škola , 2011, ISBN 9788089447572,
S. 341-348
AFD323 Výskum vplyvu polychlórovaných bifenylov na organizmus človeka od počiatku ich výroby na území
Slovenskej republiky po súčasnosť
Tatiana Kimáková, Gabriel Šimko
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-4]
AFD324 Výskyt preventabilných črevných nákaz v marginalizovaných komunitách okresu Bardejov
Kvetoslava Rimárová, Marta Fecková, Erik Dorko
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
324-334
AFD325 Výsledky epidemiologických štúdii zdravia Rómov v rámci národných a medzinárodných projektov
Kvetoslava Rimárová, Annamária Kecerová
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 252-258
AFD326 Využitie business intelligence v dopravných podnikoch
Jana Slaninková
Faktory úspešnosti zavádzania a využívania business intelligence v riadení podnikov na Slovensku :
zborník vedeckých prác : Košice, 10.12.2010, Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010,
ISBN 9788089338092, S. 126-134
AFD327 Využitie metódy rýchlej informácie na rozvoj rýchlostných schopností študentov UPJŠ Košice
Ivan Šulc
Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 1.12.2011, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022736190, S. 115-119
AFD328 Využitie metódy rýchlej objektívnej informácie na zvýšenie presnosti prihrávok v basketbale
Ivan Šulc
Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 1.12.2011, Bratislava : STU, 2011, ISBN 9788022736190, S. [1-6]
AFD329 Vývoj konkurzného práva najmä v Rímskom práve
Tomáš Petraško
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 228-242
AFD330 Význam dobrovoľníctva pre študentov stredných škôl
Katarína Šiňanská, Barbora Zemčáková
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.
11. 2011 v Košiciach, Košice : Košický samosprávny kraj ; Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 160-164
AFD331 Význam inklúzie a integrácie rómskych detí v procese vzdelávania
Katarína Šiňanská, Miroslava Danková
Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých
vysokoškolských učiteľov : 22. - 24. jún 2011, Prešov, Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v
Prešove, 2011, ISBN 9788055504827, S. 70-78
AFD332 Význam komplexnej multiodborovej prevencie sociálnej deviácie a sociálnej patológie mládeže preventívne programy v zahraničí i u nás
Agnesa Kočišová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.11.2011 v Košiciach,
Košice : KSK Košice a KSP FF UPJŠ v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 154-159
AFD333 Význam religiozity a rodiny pri predchádzaní vzniku sociálno-patologických javov u mládeže
Anton Fabian, Beáta Kubušová
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.
11. 2011 v Košiciach, Košice : Košický samosprávny kraj ; Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097097899, S. 19-26
AFD334 Výživné v pripravovanej rekodifikácii Občianskeho zákonníka
Natália Richterová
Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 21.- 23. október 2010, Bratislava, Bratislava : UK, 2011, ISBN
9788071603115, S. 85-88
AFD335 Zákaz majetkového a personálneho prepojenia súťažiteľov ako prostriedok ochrany trhu
Jozef Čorba
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : Vedecký zborník z
medzinárodnej konferencie : 25. - 27. máj 2010, Banská Štiavnica, Banská Bystrica : UMB, 2011,
ISBN 9788055701394, S. 7-19
AFD336 Základné parametre a ukazovatele zdravia Rómov v oblasti reprodukčného zdravia, detského rastu a
infekčných ochorení
Kvetoslava Rimárová
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 177-181
AFD337 Zaťaženie študentov LF UPJŠ v Košiciach ortuťou
Tatiana Kimáková, Kamila Bernasovská
Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou
účasťou, 21.-22. mája 2009, Košice, SR, Košice : Equilibria, 2011, ISBN 9788089284450, S. 169-176
AFD338 Zdravie sestier a bezpečnosť pri práci s cytotoxickými látkami
Ľuba Palková, Mária Vyšňanová, Lucia Dimunová
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov, Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, ISBN 9788089464067, S.
302-305
AFD339 Zmeny v rómskych komunitách a ich dopad na sociálnu prácu
Dušan Šlosár
Realita a vízia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10.-11.2.2011,
Bratislava, Slovakia, Bratislava : Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2011, ISBN 9788022330756,
S. 382-387
AFD340 Zodpovednosť v obchodnom práve ako následok porušenia zmluvných povinností
Diana Treščáková
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z
medzinárodnej konferencie : 25. - 27.máj 2010, Banská Štiavnica, Banská Bystrica : UMB, 2011, ISBN
9788055701394, S. 268-274
AFD341 Zoonotické ochorenia mačiek vo vzťahu k verejnému zdraviu
Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Peter Juriš, Zuzana Kalinová
Ekológia a veterinárna medicína VIII. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc. : 22. - 23.
september 2011, Košice, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011,
ISBN 9788080772499, S. 145-147
AFD342 Zvládanie a rizikové správanie u vysokoškolských študentov z pohľadu Seba-determinačnej teórie
Jozef Benka, Oľga Orosová
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070979334 (E-publikácia), S. 118-128
http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf
AFD343 Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
Peter Čisárik
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 12-20
AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií ( 8 )
AFE1 British and Slovak Media Narratives in Comparison
Slávka Tomaščíková
Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies : Research Proposals, Torun :
Wydawnictvo Adam Marszalek, 2011, ISBN 9788376119250, S. 21
AFE2
Fingerprint recognition of estrogens via molecularly imprinted polymers and hyphenated separation
techniques
Júlia Ričanyová, Renata Gadzala-Kopciuch, Michal Szumski, Boguslaw Buszewski
Quo vadis life science? Quo vadis chemistry?, Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2011, S. P-34
AFE3
Inkontinencia moču v starobe
Ladislav Valanský
Česká urologie : časopis České urologické společnosti ČSL JEP, ISSN 1211-8729, Roč. 15, suppl. 1
(2011), s. 22
AFE4
Narrative as the Means of Connection in the World of Media
Slávka Tomaščíková
Book of Abstracts : Only Connect… : First ASSE International Conference on British and American
Studies, University of Vlora, Albania, 11-13 June 2011, Vlora : University of Vlora, 2011, S. 2-3
AFE5
Nutrimetabolomics measurement of interactions between probiotic superorganisms and omega-3 fatty
acids by gas chromatography/mass spectrometry
Júlia Ričanyová, Alojz Bomba
Quo vadis life science? Quo vadis chemistry?, Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2011, S. P-1
AFE6
Polycystic ovary syndrome and autoimmunity
Jana Petríková, Jana Vrbíková, Darina Kozáková, Ivica Lazúrová, Yehuda Shoenfeld
BIT's 3rd Annual International Congress of Antibodies-2011, Beijing, 2011, S. 307
AFE7
Recruitment manéver vykonaný viac-hladinovou ventiláciou u pacientov po mimotelovom obehu
Pavol Török, Albert Hermely, Jozefína Cocherová, František Sabol, Adrian Kolesár, Imrich Sopko,
Peter Čandík, Jana Beňová, D. Rybár, Stanislav Saladiak
XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny : 6.-8.10.2011,
Praha, Praha, 2011, ISBN 9788026005414, S. [1]
AFE8
Role of coenzyme Q10 and selenium in statin-associated myopathy treatment. Results of randomized
double-blind clinical study
Daniel Pella, Ján Fedačko, Rafael Rybár
Thai Journal of Clinical Nutrition [elektronický zdroj], ISSN 1905-8187, Vol. 5, no. 1 (2011), s. 1085
http://tjcn.bigbig.com/
AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií ( 12 )
AFF1 DR6, GPM6B in blood of patients with ductal and lobular invasive breast cancer
Miroslava Bilecová-Rabajdová, Peter Urban, Anna Birková, Ján Varga, Alexander Ostró, Mária
Mareková
Well Being, Health and Humanity-Common Values for both, Students and Teachers : fourth
interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory investigating
methods with international involvement : abstracts, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISSN
9788080824792, S. 11
AFF2
Genomika a klinická prax
Ján Šalagovič
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 9
AFF3
Očkovanie detí s poruchou imunity
Ingrid Urbančíková, Miloš Jeseňák, Dana Hudáčková, Peter Bánovčin
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 12 S
AFF4
On edge colourings distinguishing vertices
Mirko Horňák
46 th Czech-Slovak Conference on Graph Theory : 6.-10.jún 2011, Šachtičky : abstracts, Banská
Bystrica : UMB, 2011, S. 10
AFF5
On magic graph
Jaroslav Ivančo
12. Konferencia košických matematikov : 13.-16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 9
AFF6
On the history of the concept of real number
Lev Bukovský
12. Konferencia košických matematikov : 13.-16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 7
AFF7
Perfect matchings in cubic graphs
František Kardoš, Louis Esperet, Andrew King, Daniel Kráľ, S. Norine
46 th Czech-Slovak Conference on Graph Theory : 6.-10.jún 2011, Šachtičky : abstracts, Banská
Bystrica : UMB, 2011, S. 10
AFF8
Protein evolution in a tube - ribosome display
Erik Sedlák, Andreas Plückthun
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 33-34
AFF9
Spektrálna definícia moču, krok k personalizovanej medicíne aj v pediatrickej gastroenterológii
Milan Kuchta, Katarína Dubayová
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 18S-19S
AFF10 Tri podoby jednej matematickej témy
František Kardoš
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 38
AFF11 Urogenitálne chlamýdiové, mykoplazmové a ureaplazmové infekcie - aktuálny zdravotný problém
populácie východoslovenského regiónu
Lýdia Čisláková, Monika Halánová, Jana Mikulová, Mária Huljaková, Zuzana Szövényiová, Iveta
Fandáková
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 10
AFF12 Vlastnosti cyklických slov a zafarbenia rovinných grafov
Stanislav Jendroľ
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 36-37
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií ( 234 )
AFG [(Cu0.74Ni0.26)2(5,5’-dmbpy)2(OH)(H2O)(ac)](ClO4)2 – an unconventional quasi-two-dimensional
1
system
Peter Vrábel, Martin Orendáč, Marcela Kajňaková, Ivana Kočanová, Juraj Černák
Physics of Magnetism 2011 (PM´11) : The European Conference : 27. jún - 1. júl 2011, Poznaň, Poznaň :
Institut of Molecular Physics, Polish Academy of Science, 2011, ISBN 8392240766, S. 70
AFG [M(CQ)2] complexes (M = Ni, Pd and Pt, CQ = clioquinol) - analogues of carboplatin
2
Peter Vranec, Ivan Potočňák
54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inžynierów i Techników
Przemyslu Chemicznego : 18. - 22. septembra 2011, Lublin (Poľsko), Varšava, 2011, ISBN
9788360988084, S. 170
AFG 2D elektroforéza cytoplazmatických proteínov izolovaných z buniek bunkovej línie MCF7
3
Galina Laputková, Marianna Trebuňová, Ján Sabo
Sborník abstrakt : XXXIV. dnů lékařské biofyziky, Plzeň : Facultas Medica Pilsnensis, 2011, ISBN
9788025498989, S. 66
AFG Abiotic stress evoked by cryogenic treatment and its impact on secondary metabolite synthesis in
4
medicinal plants: Hypericum spp. as an example
Eva Čellárová, Matúš Skyba, Katarína Bruňáková, Linda Petijová
The 23rd IIR International Congress of Refrigeration : 21. - 26. august 2011, Praha, Praha, 2011, S. 320
AFG Absorption of bovine serum albumin on magnetic nanoparticles
5
Martina Kubovčíková, Zuzana Gažová, Katarína Šipošová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Peter
Kopčanský
25th ECIS : 4. - 9. september 2011, Berlín, Berlín, 2011, S. [705]
AFG Acardius myelacephalus s kongenitálnou cytomegalovírusovou chorobou
6
Daniel Farkaš, Vlasta Vyhnálková, Silvia Farkašová Iannaccone, Andrea Baloghová
XVI. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny : program a abstrakta sdělení : 6.-8. dubna 2011, Kouty
nad Desnou, Olomouc, 2011, S. 9
AFG A case of polymyositis and vasculitis induced by ovulation induction therapy with GnRH : case report
7
Jana Petríková, Jana Figurová, Marián Švajdler, Ivica Lazúrová
Endocrine Abstracts, ISSN 1470-3947, Vol. 26 (2011), s. [1]
AFG Acid-base balance and artificial controled ventilation in Wistar rats : a chronophysiological view
8
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Erika Švorcová, Benjamin Lee Fulton
Turkish-FEPS Physiology Congress : Istanbul, September 3-7, 2011 [elektronický zdroj], Istanbul :
Yeditepe univertsity, 2011, S. [1]
AFG AC magnetic properties of composite materials based on the mixture of two different ferromagnets
9
Lukáš Hegedűs, Peter Kollár, Ján Füzer, Radovan Bureš, Mária Fáberová
SMM 2011 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22.
september 2011, Kos (Grécko), Piraeus : X. Mpenou, 2011, ISBN 9789609534147, S. 279
AFG Adipokíny ako markery kardiovaskulárneho rizika
10 Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání, ISSN 12119326, Roč. 14, suppl. 2 (2011), s. 58
AFG Analysing the pattern of superficial flow in the eastern part of the Slovak Karst region
11 Michal Gallay, Dušan Barabas, Peter Bandura
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : book of abstracts : 17. - 20. október 2011,
Ostravice, Ostrava, 2011, ISBN 9788073684440, S. 30-31
AFG Analysis of expression of drug resistance proteins in non-small cell lung cancer in relation to prognosis
12 Silvia Rybárová, Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Jozef Muri
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 142
AFG Analysis of the components contributing to the total losses of Fe-based composite material
13 Peter Kollár, Zuzana Birčáková, Ján Füzer, Radovan Bureš, Mária Fáberová
SMM 2011 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22.
september 2011, Kos (Grécko), Piraeus : X. Mpenou, 2011, ISBN 9789609534147, S. 281
AFG Analysis of the initial complex permeability versus frequency of soft magnetic composites consisting of
14 iron and Fe73Cu1Nb3Si16B7
Jana Füzerová, Ján Füzer, Lukáš Hegedűs, Peter Kollár, Radovan Bureš, Mária Fáberová
SMM 2011 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22.
september 2011, Kos (Grécko), Piraeus : X. Mpenou, 2011, ISBN 9789609534147, S. 278
AFG Analýza kinematických parametrov a identifikácia osôb
15 Jaroslav Majerník, Dušan Šimšík, Ján Sabo
XXXIV. Dny lékařské biofyziky : Plzeň 1.-3.6.2011 : sborník abstrakt, Plzeň : Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Plzni, 2011, ISBN 9788025498989, S. 8
AFG Analýza rizikových faktorov životného štýlu podieľajúcich sa na vzniku karcinómu krčka maternice
16 Michaela Tirpáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 63
AFG A novel and simple method for determination of cobalt using 3-[(E)-3-(2-methoxyphenyl)-2-propenoyl]-617 methyl-3,4-dihydro-2H-2,4-pyrandione as a ligand. A method for monitoring the cobalt level in biological
samples
Lenka Rusnáková, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh
4th European Conference on Chemistry for Life Sciences : program & abstracts : 31. august - 3. september
2011, Budapešť, Budapešť : Hungarian Chemical Society, 2011, ISBN 9789639970144, S. 283
AFG Antiangiogenic activities of natural compounds
18 Ján Mojžiš, Lenka Varinská, Martina Pilátová, Gabriela Mojžišová, Andrej Miroššay, Ladislav Mirossay
International Symposium on Natural Products and their Applications in Health and Agriculture : Kandy,
Sri Lanka, 3-8 October, 2011 : abstracts, Kandy, 2011, S. 87
AFG Antiangiogenic effects of photoactivated hypericin in human umbilical endothelial cells
19 Ladislav Mirossay, Lenka Varinská, Gabriela Mojžišová, Andrej Miroššay, Ján Mojžiš
International Symposium on Natural Products and their Applications in Health and Agriculture : Kandy,
Sri Lanka, 3-8 October, 2011 : abstracts, Kandy, 2011, S. 59
AFG Anticancer effect of La(III) complex of orotic acid
20 Gabriela Mojžišová, Ján Mojžiš, I. Kostova, Ladislav Strojný, Ladislav Mirossay
International Symposium on Natural Products and their Applications in Health and Agriculture : Kandy,
Sri Lanka, 3-8 October, 2011 : abstracts, Kandy, 2011, S. 85
AFG Antiferromagnetic Ordering in Genuine Organic Anion-Radical Salt (N-Me-2,6-Di-Me-Pz)(TCNQ)2 at
21 Very Low Temperatures
Martin Botko, Marcela Kajňaková, Erik Čižmár, Yu. Eliyashevskyy, V. A. Starodub, Alexander Feher
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011, Beijing
(Čína), Beijing, 2011, S. 48
AFG Antiproliferative effect of cyclobrassinin and its synthetic analogs on different cancer cell lines
22 Martina Pilátová, Peter Kutschy, Ján Mojžiš, Mariana Budovská, Ladislav Mirossay
61. Česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium : Brno, 14.-16.9.2011, Brno, 2011, S. 119
AFG Application of dispersive liquid-liquid microextraction for determination of silver in the form of ion pair
23 with bisindocarbocyanine dye
Lívia Kocúrová, Ioseph S. Balogh, Vasiľ Andruch
Analytical Techniques and Preservation of Natural Resources : XIV Hungarian - Italian symposium on
Spectrochemistry : abstract book : 5. - 7. október 2011, Sümeg (Maďarsko), Sümeg, 2011, ISBN
9789639970229, S. 23
AFG Application of ligands based on 3-acetyl-6-methyl-3,4-dihydro-2H-2,4-pyrandione in analytical chemistry:
24 Determination of biologically active elements [elektronický zdroj]
Lenka Rusnáková, Vasiľ Andruch, Ioseph S. Balogh
Euroanalysis 2011 : Challenges in Modern Analytical Chemistry : abstracts : 11. - 15. september 2011,
Belehrad (Srbsko) [elektronický zdroj], Belehrad, 2011, S. EN91
AFG A rare case of malignant melanoma of the rectum
25 Milan Stebnický, Róbert Šimon, Andrej Böör, Marián Kudláč, Jozef Belák
What's new in rectal cancer? 29th November-2nd December 2011 [elektronický zdroj], StGallen, 2011, s.
[1]
https://conferences.medkongress.ch/frontend/index.php?page_id=183&ses_id=78540a43bff1207416ba067
acaf8d858&from=%2Ffrontend%2Findex.php%3Fpage_id%3D184
AFG A role of CD163 and iNOS in development of acute respiratory distress syndrome : a case report
26 Milan Maretta jr., Štefan Tóth, Stanislava Pingorová, Zuzana Jonecová, Radoslav Morochovič, Jarmila
Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 113
AFG Asociácia séroprevalencie Coxiella burnetii a vybraných rizikových faktorov u študentov veterinárnej
27 medicíny
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 50
AFG Asociačná štúdia šiestich kandidátskych génov diabetu 2. typu vo vzťahu k efektu liečby derivátmi
28 sulfonylurey
Martin Javorský, Zbynek Schroner, Lucia Klimčáková, Martina Dobríková, Viera Habalová, Eva
Babjaková, Jozef Židzik, Mária Fabianová, Eva Slabá, Ružena Tkáčová, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání, ISSN 12119326, Roč. 14, suppl. 1 (2011), s. 19
AFG Assessment of life-time of metallic nanoparticles in simulated body fluids
29 Maroš Halama, Andrea Fedorková, Udo Starzacher
3rd European Science Foundation Summer School in Nanomedicine 2011 : abstract book : 19. - 24. jún
2011, Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, 2011, S. 92
AFG Association study of six type 2 diabetes genes and glucose-lowering effect of sulfonylurea drugs
30 Zbynek Schroner, Martin Javorský, Lucia Klimčáková, Martina Dobríková, Viera Habalová, Eva
Babjaková, Jozef Židzik, Mária Fabianová, Eva Slabá, Miriam Kozárová, Ružena Tkáčová, Ján Šalagovič,
Ivan Tkáč
Diabetologia, ISSN 0012-186X, Vol. 54, suppl. 1 (2011), s. S123
AFG Automation and miniaturization of liquid-liquid extraction applied for determination of thiocyanate in
31 human saliva
Carolina Cecilia Acebal, Ivana Šrámková, Hana Sklenářová, Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Ioseph S.
Balogh, Petr Solich
6. Congreso Argentino de Quimica Analítica : 26. - 29. september 2011, Santa Fe (Argentína), Santa Fe :
Universidad Nacional Litoral, 2011, S. P7
AFG Automation of liquid-liquid extraction procedure in the DV-SIA system - determination of thiocyanate
32 Carolina Cecilia Acebal, Ivana Šrámková, Hana Sklenářová, Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Ioseph S.
Balogh, Petr Solich
17th International Conference on Flow Injection Analysis : 3. - 8. júl 2011, Krakov, Varšava :
Wydawnictwo MALAMUT, 2011, ISBN 9788392526988, S. 135
AFG Beta-lactam and fluoroquinolone resistance of Escherichia coli isolated from poultry environment
33 Vladimír Kmeť, Marta Kmeťová
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 8
AFG Bioavailability of BrdU in the rat serum after intraperitoneal administration [elektronický zdroj]
34 Anna Matiašová, Juraj Ševc, Viera Kútna, Jaromír Mikeš, Rastislav Jendželovský, Peter Fedoročko,
Zuzana Daxnerová
8th IBRO World Congress of Neuroscience : 14. 18. júl, 2011, Florencia, Florencia, 2011, S. [1923]
AFG Biomarkery v liečbe CHOCHP a protizápalová liečba. Výsledky štúdie ECLIPSE
35 Ružena Tkáčová
Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a
Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, ISSN 1213-810X, Roč. 71, supl. (2011), s. 1
AFG Capsaicin-induced cough reflex is inhibited by deep inspiration in children with mild asthma
36 Renáta Péčová, T. Michnová, J. Fábry, T. Zatko, M. Neuschlová, Zoltán Tomori
ERS Annual Congress, Amsterdam 2011, 24-28 september, Amsterdam, 2011, S. [1]
AFG Carbon dioxide sorption capacity and isosteric heats of carbon dioxide adsorption on SBA-15 silica
37 modified by diamine and triamine ligands
Mária Badaničová, Vladimír Zeleňák, Arnošt Zukal, Jiří Čejka
Adsorption on Porous Materials : book of abstracts : 14.-15.marec 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, S. [1]
AFG Carbon dioxide sorption on SBA-15 silica modified by metal ions
38 Vladimír Zeleňák, Mária Badaničová, Jozef Magura
43. Symposium on Catalysis : program and abstracts : 7. - 8. november 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, ISBN 9788087351154, S. [1-2]
AFG Central aortic blood pressure in arterial hypertension treatment management - pilot study
39 Ivan Majerčák, E. Györgyová, T. Pohl
7th International Symposium on Arterial Stiffness and the 5th Congress of the Hungarian Society of
Arterial Stiffness : April 17-19, 2011, Debrecen, Hungary, Debrecen, 2011, S. 40
AFG Co(II) complexes with N-donor bidentate ligands and pseudohalides anions
40 Lucia Váhovská, Ivan Potočňák
54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inžynierów i Techników
Przemyslu Chemicznego : 18. - 22. septembra 2011, Lublin (Poľsko), Varšava, 2011, ISBN
9788360988084, S. 170
AFG Comparison of dolines inthe Jasovská and Zádielska plateau (Slovak karst)
41 Alena Petrvalská
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : book of abstracts : 17. - 20. október 2011,
Ostravice, Ostrava, 2011, ISBN 9788073684440, S. 49-50
AFG Comparison of epigeic arthropod communities during summer and winter period in differently managed
42 spruce forests stands in the High Tatras Mts. (Slovakia)
Veronika Urbanovičová, Silvia Tomaszová, Ľubomír Kováč, Dana Miklisová
11th Central European Workshop on Soil Zoology : abstract book : 11.-14.apríl 2011, České Budějovice,
České Budějovice, 2011, ISBN 9788086525198, S. 52
AFG Comparison of the knowledge of anatomy students at the Faculties of Medicine in Ostrava and Košice
43 František Dorko, Eva Výborná, Adriana Boleková
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 45
AFG Components of the Core Losses at Low ac Frequency Magnetic Field of the Bulk Ni-Fe Compacted
44 Powder material
Denisa Olekšáková, Ján Füzer, Ján Kollár
SMM 2011 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22.
september 2011, Kos (Grécko), Piraeus : X. Mpenou, 2011, ISBN 9789609534147, S. 246
AFG Contrasting adipose tissue expressions of proinflammatory and proapoptotic cytokines in obese versus
45 cachectic patients with COPD
Ružena Tkáčová, Peter Skyba, Jozef Ukropec, Pavol Pobeha, Barbara Ukropcová, Katarína Štroffeková,
Timea Kurdiová, Pavol Joppa, Iwar Klimeš, Ivan Tkáč, Daniela Gasperiková
ATS.2011 : International Conference : 13. - 18. máj 2011, Denver (Colorado), Denver, 2011, S. [1]
AFG Contribution of noncaspase signalling pathways in programmed cell death induced by photodynamic
46 therapy with hypericin
Lucia Mikešová, Jaromír Mikeš, Peter Fedoročko
The Student Scientific Conference on Cancer Research : conference book : 7.-8.apríl 2011, Brno, Brno,
2011, ISBN 9788021054424, S. 144
AFG Controlling the domain wall dynamics by induced anisotropies
47 Kornel Richter, Rastislav Varga, A.P. Zhukov
SMM 20 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22. september
2011, Kos (Grécko), Kos : X. Mpenou Publication House, 2011, ISBN 9789609534147, S. 415
AFG Cooling regime dependent dehydration and ice growth in cryopreserved Hypericum perforatum L. shoot
48 tips
Matúš Skyba, Miloš Faltus, Jiří Zámečník, Eva Čellárová
Cryopreservation Symposium COST Action 871 Cryopreservation of crop species in Europe : 8. - 11.
február 2011, Angers (Francúzsko), Angers, 2011, S. [1]
AFG Correlation of the expression of apoptic genes between donor and recipient in small intestine
49 transplantation model
Kristína Gregová, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Peter Urban, Mária Mareková, Jarmila Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 58
AFG CTLA4exon1 A49G polymorphism in Slovak patients with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroid
50 disease
Ivica Lazúrová, Karim Benhatchi, Ivana Jochmanová, Viera Habalová
Endocrine Abstracts, ISSN 1470-3947, Vol. 26 (2011), s. [1]
AFG Cudzie teleso ako príčina zápalu slinnej žľazy - kazuistika
51 Lucia Kovácsová, Jana Kaiferová, Mária Tomová
VIII. Jindřichohradecké dny : 15.-16.4.2011 : program abstrakta, Jindřichov Hradec, 2011, S. 18
AFG Delayed pharmacologic preconditioning provides elevation of HSP and antioxidant enzymes after spinal
52 cord ischemia
Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Viera Danielisová, Marianna Danková, Milan Stebnický, Michal
Žofčák, Jozef Burda
8th IBRO World Congress of Neuroscience : international brain research organization : Florencia - Italy,
July 14-18, 2011, Florence, 2011, S. [1]
AFG Demyelinizačné ochorenie CNS u dieťaťa
53 Andrea Baloghová, Vlasta Vyhnálková, Daniel Farkaš, Tibor Mátyás
XVI. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny : program a abstrakta sdělení : 6.-8. dubna 2011, Kouty
nad Desnou, Olomouc, 2011, S. 7
AFG Der Aufbau der Online-Bibliothek bei der Themenlehre neue und erneuerbare Energiequellen=Creating a
54 digital library for teaching the topic New and Renewable Sources of Energy
Júlia Sečková, Mária Ganajová, Katarína Györyová, Mária Zavatčanová, Ján Bajtoš, Renáta Orosová
Chemie hat Energie : kongressband : 11. Europäischer chemielehrer/innenkongress : 27.- 30. apríl 2011,
Klagenfurt (Rakúsko)=Chemistry has energy : book of congress : 11th European conference for chemistry
teachers : 27.-30.apríl 2011, Klagenfurt, Seeham : Verband der Chemielehrer/innen Ősterreichs, 2011,
ISSN 1026-5031, S. 75-76
AFG Detekcia protilátok proti Coxiella burnetii (pôvodcovi Q-horúčky) u zamestnancov Univerzity
55
veterinárskeho lekárstva v Košiciach ELISA metódou
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 83
AFG Determination of molybdenum by batch and SIA method
56 Martina Lešková, Yaroslav R. Bazeľ, Vasiľ Andruch, Hana Sklenářová, Petr Solich, Petr Chocholouš
17th International Conference on Flow Injection Analysis : 3. - 8. júl 2011, Krakov, Varšava :
Wydawnictwo MALAMUT, 2011, ISBN 9788392526988, S. 134
AFG Determination of some drugs using Wells-Dawson molybdophosphate
57 Mohammed K.E.A. Al-Shwaiyat, Andriy Vishnikin, Ludmila P. Tsiganok, Galina Petrushina, Yaroslav R.
Bazeľ, Vasiľ Andruch
17th International Conference on Flow Injection Analysis : 3. - 8. júl 2011, Krakov, Varšava :
Wydawnictwo MALAMUT, 2011, ISBN 9788392526988, S. 77
AFG Deti a domáce spotřebiče
58 Silvia Farkašová Iannaccone, Daniel Farkaš, Zuzana Grochová, Claudio Furioso, Andrea Sabot, Fabio
Pedroni, Carlo Moreschi
XIX. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí : Ostravice, 5.-7. října 2011, Ostrava : Česká
společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026001942, S. 6-7
AFG Didaktisches Begleitheft für Grundschullehrer PROJEKTUNTERRICHT CHEMIE=Methodology
59 handbook for elementary school teachers PROJECT BASED LEARNING IN CHEMISTRY
Mária Ganajová, Júlia Sečková, Mária Siváková, Katarína Györyová, Mária Zavatčanová
Chemie hat Energie : kongressband : 11. Europäischer chemielehrer/innenkongress : 27.-30.apríl 2011,
Klagenfurt (Rakúsko)=Chemistry has energy : book of congress : 11th European conference for chemistry
teachers : 27.- 30. apríl 2011, Klagenfurt, Seeham : Verband der Chemielehrer/innen Ősterreichs, 2011,
ISSN 1026-5031, S. 74-75
AFG Differential adipose tissue expression of NFB, CD40, MKK4 and JNK in chronic sustained versus chronic
60 intermittent hypoxia
Ružena Tkáčová, Jozef Ukropec, Peter Skyba, Viera Habalová, Miroslav Brúsik, Barbara Ukropcová,
Pavol Pobeha, Zuzana Sopková, Lucia Klimčáková, Pavol Joppa, Radovan Tiško, Daniela Gašperíková
EPS Montreal biomedicine forum 2011 : November 3-4, 2011, Montreal, Canada : program & abstract
book, Montreal, 2011, S. [1]
AFG Direct evidence of the low temperature cluster glass state of (Nd0.9Y0.1)2/3Ca1/3MnO3 perovskite
61 Elena Fertman, V. Desnenko, A. B. Beznosov, S.N. Dolya, Marcela Kajňaková, Alexander Feher
Moscow International Symposium on Magnetism : book of abstracts : 21. - 25. august 2011, Moskva,
Moskva, 2011, S. 186
AFG Distribution of monoamine oxidase A in normal and tumor kidney tissue
62 Ingrid Hodorová, Silvia Rybárová, Jozef Mihalik
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 64
AFG Dokumenty a programy podporujúce zdravý životný štýl v Slovenskej republike
63 Jana Kimáková, Petr Kachlík, Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 24-25
AFG Domination of Subgraphs
64 Boštjan Brešar, František Kardoš, Ján Katrenič, Gabriel Semanišin
Colourings, Independence and Domination : 14th Workshop on Graph Theory : abstracts : 18. - 23.
september 2011, Szklarska Poreba, Zielona Gora, 2011, S. 76
AFG Down-regulation of hepatic fibrogenesis and TGF-B expression during metacestode infection following
65 silymarin therapy is mediated by elimination of oxidative stress
Gabriela Hrčková, Samuel Velebný, Peter Solár, Emília Dvorožňáková
Liver Fibrogenesis : Common and Organ specific Mechanisms : abstracts : 17.-18.jún 2011, Petersberg
(Nemecko), Ženeva, 2011, S. [1]
AFG Dupuytrenová kontraktúra - poškodenie zdravia z práce?
66 Ľubomír Legáth, Slavomír Perečinský, Marek Varga
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. 10
AFG Efekt ionizovaného kyslíka pri expozícií oxidom uhoľnatým
67 Slavomír Perečinský, L. Murínová, P. Dittrichová, Ľubomír Legáth, Viliam Donič, Ivan Engler
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. 7-8
AFG Effect of reoxygeneration on heart rate variability after apneic episode in wistar rats : a chronobiological
68 study
Pavol, Švorc Jr., Erika Švorcová, Ivana Bačová, Judita Štimmelová, Benjamin Lee Fulton, Monika
Nováková
Turkish-FEPS Physiology Congress : Istanbul, September 3-7, 2011 [elektronický zdroj], Istanbul :
Yeditepe univertsity, 2011, S. [1]
AFG Ektoparazity netopierov Maroka a Mauretánie: nové nálezy s poznámkami k distribúcii a hostiteľom
69 Martin Ševčík, O. Balvín, Petr Benda, Stanislav Kalúz, Peter Mašán, Antonín Reiter, Marcel Uhrin
Zoologické dny Brno 2011 : sborník abstraktů : 17.-18.február 2011, Brno, Brno : AV ČR, 2011, ISBN
9788087189092, S. 216-217
AFG Elektronnyj spektr grafena, soderzhaschego lokalnyje defekty
70 I.A. Gospodarev, V.I. Grišajev, Alexander Kotlar, Kirill Kravchenko, E.V. Manželij, E.S. Syrkin, S.B.
Fedosjev, Alexander Feher
Fizični javyšča v tverdych tilach : 6. - 9. december, 2011, Charkov (Ukrajina), Charkov : CHNU, 2011, S.
118
AFG Endoplasmic reticulum stress in ischemic small intestine
71 Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Kristína Gregová, Mária Mareková, Jarmila Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 163
AFG Epithelial changes after ischemic-reperfusion injury and ischemic preconditioning of small intestine in rats
72 Milan Maretta jr., Martin Bujdoš, Zuzana Jonecová, Štefan Tóth, Jarmila Veselá
International Congress of Young Medical Scientists : abstract book : May 13th-14th 2011, Poznań, Poland,
Poznan : Wydawnictwo Naukowe Universytetu Medicznego, 2011, ISBN 9788375971255, S. 23
AFG EPR Study of The Two-Dimensional Quantum Magnet Cu(en)(H2O)2SO4
73 Róbert Tarasenko, Alžbeta Orendáčová, Erik Čižmár, Martin Orendáč, S.A. Zvyagin, Jochen Wosnitza
Physics of Magnetism 2011 (PM´11) : The European Conference : 27. jún - 1. júl 2011, Poznaň, Poznaň :
Polish Academy of Science, 2011, ISBN 8392240766, S. 69
AFG Evaluative Morphology
74 Lívia Körtvélyessy
Societas Linguistica Europaea : SLE 2011 - 44th Annual Meetong, 8 - 11 September 2011 : Book of
Abstracts, Logrono : Univesidad de La Rioja, 2011, S. 371-372
AFG Exact results of the mixed spin-1/2 and spin-1 Ising model on a decorated Bethe lattice
75 Cesur Ekiz, Jozef Strečka
MECO 36 : The 36th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics : programme
and abstracts : 5.-7.apríl 2011, Ľvov (Ukrajina), Ľvov, 2011, S. 81
AFG Experimentálna štúdia modulačného účinku probiotického kmeňa L. plantarum a bioaktívnych substancií
76 na mikroflóru kolónu potkanov
Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Emília Hijová, Izabela Bertková, Anna Chmelárová, Gabriela Mojžišová,
Darina Petrášová, Judita Koprovičová
Sborník přednášek VI. sympozia společnosti pro probiotika a prebiotika : 19.4.2011, Praha, Praha : Česká
Zemědelská Univerzita, 2011, ISBN 9788021321731, S. 20
AFG Experimental Study of Magnetocaloric Effect in the Two-Dimensional Quantum System
77 Cu(en)(H2O)2SO4
Róbert Tarasenko, Lucia Sedláková, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Alexander Feher
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011, Beijing
(Čína), Beijing, 2011, S. 41
AFG Experimental Study of the Thermal Transport in CsNiF3 - S=1 Quantum Chain
78 Vladimír Tkáč, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Katarína Tibenská, Alexander Feher, M. Poirier,
Mark Wiliam Meisel
Physics of Magnetism 2011 (PM´11) : The European Conference : 27. jún - 1. júl 2011, Poznaň, Poznaň :
Polish Academy of Science, 2011, ISBN 8392240766, S. 70
AFG Expression of the cathelicidine gene in patients with urinary tract infection
79 Vladimír Hrabovský, Gabriel Koľvek, Viera Lovayová, Zuzana Hrabovská, Leonard Siegfried
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 87
AFG Facial parity edge colouring of bridgeless plane graphs
80 Stanislav Jendroľ, Július Czap, František Kardoš, Roman Soták
Colourings, Independence and Domination : 14th Workshop on Graph Theory : abstracts : 18. - 23.
september 2011, Szklarska Poreba, Zielona Gora, 2011, S. 39
AFG Faktory ovlpyvňujúce kvalitu života seniorov
81 Lucia Dimunová, Jana Sušinková, Renáta Shafout
Zdravotnictví a sociální práce, ISSN 1336-9326, Roč. 6, č. 3-4 (2011), s. 59-60
AFG Fast domain wall dynamics in amorphous and nanocrystalline magnetic microwires
82 Rastislav Varga, Kornel Richter, Peter Klein, A.P. Zhukov, Manuel Vazquez
Moscow International Symposium on Magnetism : book of abstracts : 21. - 25. august 2011, Moskva,
Moskva, 2011, ISBN 9785317037666, S. 830
AFG Feeding habits of arthropod cave dwellers
83 Jaroslav Smrž, Vladimír Šustr, Ľubomír Kováč
11th Central European Workshop on Soil Zoology : abstract book : 11.-14.apríl 2011, České Budějovice,
České Budějovice, 2011, ISBN 9788086525198, S. 45
AFG Fluid-structure interaction for complex geometries
84 Mária Lukáčová-Medviďová, Gabriela Rusnáková
Fluid-Structure Interaction for Biomedical Applications : workshop : 31. august 2011, Praha, Praha, 2011,
S. 34-35
AFG Fluoroquinolone resistance of commensal Escherichia coli isolated from broilers
85 Vladimír Kmeť, Marta Kmeťová, Z. Drugdová
FEMS 2011 : 4th Congress of European Microbiologists, Geneva, Switzerland, June 26-30, 2011, Geneva,
2011, S. P416
AFG Fractional total colorings of graphs with large girth
86 František Kardoš, Daniel Kráľ, Jean-Sébastien Sereni
Fourth International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications : 21.-25.marec 2011,
Elgersburg (Nemecko), Elgersburg, 2011, S. 11
AFG Frekvencia extrasystol a pulzu u ľudí: prevaha cirkalunidiánu proti cirkasolidiánu?
87 Miroslav Mikulecký, Štefan Kujaník, Miroslav Mikulecký jr., Štefan, Kujaník jr.
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 2011 : abstrakty referátů : Úpice, 17.-19. května
2011, Úpice, 2011, S. 22-23
AFG Generalized fractional and circular colorings
88 Roman Soták
Fourth International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications : 21.- 25.marec 2011,
Elgersburg (Nemecko), Elgersburg, 2011, S. 25
AFG Generation and persistance of AOS in plants of Hypericum perforatum L. subjected to cryopreservation
89 Matúš Skyba, Linda Petijová, Eva Čellárová
10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants : program, abstracts and
list of participants : 5. - 8. júl 2011, Budapešť (Maďarsko), Budapešť, 2011, S. 153
AFG Glutamine effect in development of lung damage after intestinal ischemia-reperfusion injury
90 Milan Maretta jr., Martin Bujdoš, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Štefan Tóth jr.
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 112
AFG Hamilton paths and cycles in distance graphs
91 Christian Löwenstein, Dieter Rautenbach, Friedrich Regen, Roman Soták
Fourth International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications : 21.-25.marec 2011,
Elgersburg (Nemecko), Elgersburg, 2011, S. 14
AFG Hluk v živote mladého človeka
92 Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 33
AFG Hodnotenie dotazníkov "Vedomosti - prístup - prax" u pracovníkov v primárnej zdravotníckej
93 starostlivosti
Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Ľubica Zákutná, Annamária Kecerová
VII. Hradecké vakcinologické dny : 29.9.-1.10.2011, Hradec Králové : sborník abstrakt, Praha : Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026003359, S. 51
AFG Hormones affecting bone mineral metabolism in children/adolescents with chronic renal disease
94 Katarína Šebeková, Juliana Ferenczová, Kristína Klenovicsová, Ľudmila Podracká
7th International Congress on Uremia Research and Toxicity : Nagoya, Japan, May 12-14, 2011 : program
and abstracts, Nagoya, 2011, S. 60
AFG HSP and antioxidant enzymes participate in acquisition of delayed pharmacologic preconditioning in the
95 spinal cord
Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Viera Danielisová, Milan Stebnický, Michal Žofčák, Jozef Burda
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 118
AFG Hungarian physician Kis-Witzay (1746-1810) and Chinese medicine
96 František Šimon
VI Meeting of the International Society for the History of Medicine : programme book : Barcelona (Spain)
7-10 September 2011, Barcelona : Societas Internationalis Historiae Medicinae, 2011, S. 111
AFG Hypercapnic coma and respiratory failure in a patient with obesity - hypoventilation syndrome : effect of
97 noninvasive positive pressure ventilation
Zuzana Dorková, Lucia Kizeková, Zuzana Sopková, Miroslav Brúsik, Ružena Tkáčová
Sleep and Breathing : an international conference organized the European Respiratory Society (ERS) and
the European Sleep Research Society (ESRS) : 31 March - 2 April 2011 Prague, Praha : ERS Corporate
Relations, 2011, S. 24
AFG Hypericin as a compound with a possible negative impact on cisplatin action
98 Zuzana Papčová, Rastislav Jendželovský, Ján Kovaľ, Jaromír Mikeš, Peter Fedoročko
The Student Scientific Conference on Cancer Research : conference book : 7.-8.apríl 2011, Brno, Brno,
2011, ISBN 9788021054424, S. 148
AFG Hyperpigmentated hyperkeratotic plaques as unusual type of the ichtyosis
99 Janette Baloghová, Tomáš Kampe, Jagienka Jautová, Peter Bohuš
22nd World Congress of Dermatology : May 24-29, 2011 Seoul, Seoul, 2011, S. [1]
AFG Changes in left ventricular mechanics in patients with obstructive sleep apnea
100 Ružena Tkáčová, Gabriel Valočik, Miroslav Brúsik, Zuzana Sopková, Ivan Tkáč
The Journal of Heart Disease, ISSN 1556-7451, Vol. 8, no. 1 (2011), s. 130
AFG Changes of electrophysiological parameters of ECG after administration of pentobarbital anaesthesia in
101 intact animals : chronobiological study
Monika Nováková, Ivana Bačová, Pavol, Švorc Jr., Patrik Sivčo
International Congress on Young Medical Scientists : May 13th-14th 2011, Poznań, Poland : abstract
book, Poznań : University of Medical Sciences, 2011, ISBN 9788375971255, S. 14
AFG Chronic alcoholism affects adversely the course of narcolepsy with cataplexy. A case
102 Eva Feketeová, Mária Tormašiová
Sleep and Breathing : an international conference organized the European Respiratory Society (ERS) and
the European Sleep Research Society (ESRS) : 31 March - 2 April 2011 Prague, Praha : ERS Corporate
Relations, 2011, S. 28
AFG Chronické venózne ochorenie
103 Mária Frankovičová, František Arendarčík, Mária Kubíková, Norbert Torma, Vladimír Sihotský, Marián
Tomečko, Andrej Smola, Martina Závacká, Pavel Staško
Praktická flebologie, ISSN 1210-3411, Roč. 20, č. 1-2 (2011), s. 31
AFG Immunohistochemical evaluation of new possible predictive marker in breast carcinoma
104 Janka Vecanová, Ingrid Hodorová, Silvia Rybárová
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 166
AFG Immunohistochemical study of the spinal motor neurons in rabbits after pharmacologic preconditioning
105 and ischemia/reperfusion
Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Milan Stebnický, Michal Žofčák, Marianna Danková, Miroslava
Janitorová, Viera Danielisová, Jozef Burda
8th IBRO World Congress of Neuroscience : international brain research organization : Florencia - Italy,
July 14-18, 2011, Florence, 2011, S. [1]
AFG Implementing an inquiry based approach to teaching sound in five different national contexts
106 Marián Kireš, Zuzana Ješková, Leoš Dvořák, Claudio Fazio, Ellish McLoughlin, Tom Ellermeijer
Science Education Research : 9th International Conference Science Learning & Citizenship : 5. - 9.
september 2011, Lyon (Francúzsko), Lyon, 2011, S. 205
AFG Importance of sperm defects interpretation in case of failure of special microbiological diagnostics
107 Ladislav Bobák, Ján Rosocha, Zuzana Váczy, Alexander Halagovec
XVII. symposium českých reprodukčních imonologů s mezinárodní účastí věnováno památce Dr.
Radslava Kinského : Ždár nad Sázavou, 26.5.-29.5.2011, Praha, 2011, S. 27-28
AFG Improving LiFePO4 cathode material by conducting PPy-MWCNTs coating
108 Andrea Fedorková, Renáta Oriňáková, Andrej Oriňák, Hans-Dieter Wiemhöfer
12th ABAF : International Conference : 11. - 14. september 2011, Brno, Brno : University of technology,
2011, ISBN 9788021443105, S. 30
AFG Influence of ischemia and transplantation of small intestine to expression of ER chaperones in lungs
109 Miroslava Bilecová-Rabajdová, Peter Urban, Kristína Gregová, Mária Mareková, Jarmila Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 32
AFG Influence of pharmacologic preconditioning and ischemia/reperfusion on rabbit spinal cord neurons
110 Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Milan Stebnický, Michal Žofčák, Viera Danielisová, Jozef Burda
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 44
AFG Influence of photoactivated hypericin on metabolic state of mitochondria
111 Dana Petrovajová, Zuzana Naďová, Xavier Ragas, Maria Garcia, Daniel Jancura, Santi Nonell, Alžbeta
Chorvátová, Pavol Miškovský
14th Congress of the European Society for Photobiology : book of abstracts : 1. - 6. september 2011,
Ženeva, Ženeva, 2011, S. 114
AFG Initial complex permeability and core loss of soft magnetic Fe73Cu1Nb3Si16B7 powder cores
112 Ján Füzer, Jana Füzerová, Peter Kollár
SMM 2011 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22.
september 2011, Kos (Grécko), Piraeus : X. Mpenou, 2011, ISBN 9789609534147, S. 216
AFG Interaction of magnetic fluids with amyloid structures
113 Peter Kopčanský, Katarína Šipošová, Martina Kubovčíková, Zuzana Bednáriková, Martina Koneracká,
Vlasta Závišová, Andrea Antošová, Zuzana Daxnerová, Zuzana Gažová
Structural aspects of biocompatible ferrocolloids: book of abstracts : 19. - 20. august 2011, Dubna, Dubna,
2011, S. 18
AFG Investigation of capacitance sensor CS-501 GR under influence of external magnetic field up to 2 T
114 Yu. Eliyashevskyy, Erik Čižmár, Martin Botko, Alexander Feher
The 23rd IIR International Congress of Refrigeration : 21. - 26. august 2011, Praha, Praha : Icaris, 2011, S.
290
AFG Je rozdiel medzi tým čo by sme chceli a naozaj spravíme v záťažovej situácii
115 Monika Vavricová
PhD existence : česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy : 04.05.4.2011 Olomouc, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024427348, S. 22
AFG Klinické aspekty intoxikácií benzénom
116 Marek Varga, Ľubomír Legáth, S. Svocáková, I. Bajusová
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. 40-41
AFG Knowledge-Attitude-Practice- KAP- questionnaires about vaccination importance and effectiveness
117 among parents
Kvetoslava Rimárová, Monika Halánová, Annamária Kecerová, Ľubica Zákutná, Zlatana Sulinová
World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID) : 7th World Congress : abstracts : November 1619, 2011 Melbourne, Australia [elektronický zdroj], Melbourne : WSPID, 2011, S. [1]
AFG Knowledge-Attitude-Practice- KAP- questionnaires about vaccination importance and effectiveness
118 among primary health care workers
Kvetoslava Rimárová, Monika Halánová, Annamária Kecerová, Ľubica Zákutná, Zlatana Sulinová
World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID) : 7th World Congress : abstracts : November 1619, 2011 Melbourne, Australia [elektronický zdroj], Melbourne : WSPID, 2011, S. [1]
AFG Koncentrácia ortuti v rôznych častiach rastlín
119 Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 26
AFG Kristaličeskaja struktura i magnitnyje svojstva smešanno-ligandnych kompleksov Cu(II) i Ni(II) na osnove
120 DMIT
Svitlana Vitushkina, V. A. Starodub, Ivan Potočňák, Alexander Feher
XVIIIth UCIC : XVIII Ukrajinskaja konferencija z neorganičnoj chimii : tezi : 27. jún - 1. júl 2011,
Charkov, Charkov, 2011, S. 72
AFG Latent mycoplasma infection in infertile men
121 Alexander Halagovec, Ladislav Bobák, Vladimír Kraus, Martin Hrivňák
XVII. symposium českých reprodukčních imonologů s mezinárodní účastí věnováno památce Dr.
Radslava Kinského : Ždár nad Sázavou, 26.5.-29.5.2011, Praha, 2011, S. 29
AFG LC enantioseparation of new indole phytoalexins [elektronický zdroj]
122 Ján Petrovaj, Taťána Gondová, Peter Kutschy, Zuzana Čurillová, Aneta Salayová
14. Ősterreichische chemietage : Austrian Chemistry Days, September 26 - 29, 2011 [elektronický zdroj],
Linz : Johannes Kepler University, 2011, S. PO-15
AFG Lokálne aplikované kortikoidy a ich systémové účinky
123 Juliana Ferenczová, Ľudmila Podracká
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 40
AFG Magnetic and transport properties of granular and Heusler-type glass-coated microwires
124 A.P. Zhukov, C. Garcia, M. Ilyn, Rastislav Varga, J.J del Val, A. Granovsky, V. Zhuková
Moscow International Symposium on Magnetism : book of abstracts : 21. - 25. august 2011, Moskva,
Moskva, 2011, ISBN 9785317037666, S. 542
AFG Magnetic properties of Co2MnSi Heusler microwires
125 Tomáš Ryba, Rastislav Varga, V. Zhuková, A.P. Zhukov
SMM 20 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22. september
2011, Kos (Grécko), Kos : X. Mpenou Publication House, 2011, ISBN 9789609534147, S. 308
AFG Mapping slope failures on the western slope of the Heringeš Massive in Košice
126 Michal Gallay
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : book of abstracts : 17. - 20. október 2011,
Ostravice, Ostrava, 2011, ISBN 9788073684440, S. 30
AFG Mechanochemical synthesis and characterization of II-VI nanocrystals : challenge for cytotoxicity issues
127 Pavel Baláž, R. Jardin, Gabriela Mojžišová, Ján Mojžiš, E. Dutková, M.J. Saygues, E. Turianicová, Matej
Baláž
YUCOMAT 2011, Thirteenth annual conference : Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011 : book
of abstracts, Herceg Novi, 2011, S. 67
AFG Mesoporous materials deposited on macroporous supports
128 Jozef Magura, Vladimír Zeleňák
Adsorption on Porous Materials : book of abstracts : 14.- 15. marec 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, S. [1]
AFG Metabolické profilovanie pomocou fluorescenčných fingerprintov
129 Anna Birková, Zuzana Šteffeková, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Mária Mareková
13. vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů lékařských fakult v ČR a SR : abstrakta
přednášek : 15.-16.9.2011 Hradec Králové, Hradec Králové : Lékařská fakulta UK, 2011, S. 9
AFG Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
130 Zuzana Sopková, Radovan Tiško, Miroslav Brúsik, Zuzana Dorková, Ružena Tkáčová
XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství : Český Krumlov 20.-22. října 2011 :
sborník abstraktů, Český Krumlov, 2011, S. 48
AFG Monitoring of Chlamydia trachomatis infection in newborns and children from Slovakia
131 Monika Halánová, Lýdia Čisláková, Ladislav Várady, Kvetoslava Rimárová
World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID) : 7th World Congress : abstracts : November 1619, 2011 Melbourne, Australia [elektronický zdroj], Melbourne : WSPID, 2011, S. [1]
AFG Možnosti antioxidantov pri ovplyvnení oxidačného stresu
132 Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 25-26
AFG Možnosti a riziká vakcinácie proti tularémii
133 Ľubica Zákutná, Erik Dorko, Kvetoslava Rimárová
VII. Hradecké vakcinologické dny : 29.9.-1.10.2011, Hradec Králové : sborník abstrakt, Praha : Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026003359, S. 53
AFG Možnosti ošetrenia fisurového kazu - preventívne výplne
134 Marcela Šatanková, Ľubomíra Tišťanová
Konference stomatologů Úsměv 011 : sborník abstrakt : NH Olomouc congress, 1.-2.4.2011, Olomouc,
2011, S. [1]
AFG Možnosť liečby diabetes mellitus typu 1 pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek
135 Silvia Farkašová Iannaccone, Jana Kaťuchová, Denisa Harvanová, Tímea Tóthová, Daniel Farkaš, Tomáš
Toporcer, Tomáš Hildebrand, Lucia Frohlichová, Ján Rosocha
XIX. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí : Ostravice, 5.-7. října 2011, Ostrava : Česká
společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026001942, S. 6-7
AFG Nanophase separation and magnetic glass in Nd2/3Ca1/3MnO3
136 Marcela Kajňaková, Alexander Feher, A. B. Beznosov, Elena Fertman, V. Desnenko
Moscow International Symposium on Magnetism : book of abstracts : 21. - 25. august 2011, Moskva,
Moskva, 2011, S. 187
AFG Nečakané nálezy pri pitve psychiatrických pacientov - pika syndróm
137 Silvia Farkašová Iannaccone, Daniel Farkaš, Z. Sekelská, Nikita Bobrov, František Longauer
XVI. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny : program a abstrakta sdělení : 6.-8. dubna 2011, Kouty
nad Desnou, Olomouc, 2011, S. 9-10
AFG Nefrotický syndróm u detí - molekulové mechanizky farmakorezistencie
138 Ľudmila Podracká, Andrej Böör, Katarína Szilágyi, Martina Čižmáriková, Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 77
AFG New knowledges on parasitological and epidemiological significance of mound-building mouse (Mus
139 spicilegus petényi, 1882) in the Slovakia
Michal Stanko, Jana Fričová, D. Várfalvyová, Lýdia Čisláková, Katarína Reiterová, J. Kvíčerová,
Grzegorz Karbowiak
XII międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie
Medyczne i Sanitarne : Kazimierz Dolny, 7-9 Czerwca 2010 = The 12th International Symposium
Parasitic and Allergic Arthropods - Medical and Sanitary Significance : Kazimierz Dolny, Poland, 7-9
June, 2010, Lublin : AKAPIT, 2011, ISBN 9788389616081, S. 71
AFG New pathways in teaching and learning human anatomy
140 Adriana Boleková, František Dorko, Dalibor Kolesár, Květuše Lovásová, Darina Kluchová
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 34
AFG New potentiometric sensor for the dodecylsulphate determination [elektronický zdroj]
141 Yaroslav R. Bazeľ, V. Lavra, T. A. Kulakova, Ivan Shepa, Volodymyr Pauk, Lenka Rusnáková
Euroanalysis 2011 : Challenges in Modern Analytical Chemistry : abstracts : 11. - 15. september 2011,
Belehrad (Srbsko) [elektronický zdroj], Belehrad, 2011, S. EC47
AFG Non-alcoholic fatty liver (NAFLD) in children and adolescents
142 Katarína Gombošová, Božena Nováková, Adriana Schuszter, Milan Kuchta
Evidence-Based Child Health, ISSN 1777-2327, Vol. 6, suppl. 1 (2011), s. 94
AFG Nonalcoholoc fatty liver disease (NAFLD) in children and adolescents
143 Katarína Gombošová, Božena Nováková, Adriana Schuszter, Milan Kuchta
20th Meeting of ES-PCR : Jule 1st, 2011, Brno, Brno, 2011, S. 36
AFG Novel cerium and lanthanum metal organic frameworks
144 Miroslav Almáši, Vladimír Zeleňák, Ivana Císařová
43. Symposium on Catalysis : program and abstracts : 7. - 8. november 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, ISBN 9788087351154, S. [1-2]
AFG Objektivizácia účinku liečby detí s chybným držaním tela pohybovou analýzou videozáznamov
145 Miriam Dziaková, Jaroslav Majerník, Dušan Šimšík, Zlatica Dolná
XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny : který se koná ve dnech 13.-14. května 2011 v
Luhačovicích : sborník abstrakt, Praha : Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2011, ISBN
9788087450024, S. 14
AFG On a Pk-free Colouring
146 Gabriel Semanišin, Boštjan Brešar, František Kardoš, Ján Katrenič
Bled´11 : 7th Slovenian International Conference on Graph Theory : abstracts : 19.- 25.jún 2011, Bled
(Slovinsko), Bled, 2011, S. 64
AFG On light edges in 1-planar graphs
147 Dávid Hudák, Peter Šugerek
Colourings, Independence and Domination : 14th Workshop on Graph Theory : abstracts : 18. - 23.
september 2011, Szklarska Poreba, Zielona Gora, 2011, S. 36
AFG On properties of k-planar and outer-k-planar graphs
148 Tomáš Madaras, Martin Cibuľa, Dávid Hudák, Yusuke Suzuki
Bled ´11 : 7th International Conference on Graph Theory : 19. - 25. jún 2011, Bled (Slovinsko), Slovinsko,
2011, S. 81
AFG On the palette number of a graph
149 Mirko Horňák, Rafal Kalinowski, Mariusz Woźniak
Colourings, Independence and Domination : 14th Workshop on Graph Theory : abstracts : 18. - 23.
september 2011, Szklarska Poreba, Zielona Gora, 2011, S. 35
AFG On wavelets related Toeplitz operators
150 Ondrej Hutník
IWOTA Sevilla 2011 : book of abstracts : 3. - 9. júl 2011, Sevila (Španielsko), Sevila, 2011, S. 35
AFG Osteomyelitída sánky ako zriedkavá komplikácia po vakcinácii proti TBC - kazuistika
151 Jana Kaiferová, Lucia Kovácsová, Marián Kyseľ, Anna Feketeová
VIII. Jindřichohradecké dny : 15.-16.4.2011 : program abstrakta, Jindřichov Hradec, 2011, S. 17
AFG Our first experience in interstitial Foscan based photodynamic therapy
152 Dušan Poruban, Ivan Čavarga, Peter Mĺkvy, Anton Mateášik, Jozef Uličný, Dušan Chorváth jr.
International Photodynamic association in Association wit EPPM/HNODS : 13th IPA World Congress :
10. - 14. máj 2011, Insbruk (Rakúsko), Insbruk, 2011, S. 69
AFG Perioperative and follow-up results in chronic pancreatitis patients after pancreatic resection
153 Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Pavol Harbuľák, Peter Závacký, Jozef Radoňák
4th European Congress of Surgery 11 : book of abstracts : Budapest, April 28-30, 2011, Budapest, 2011,
S. 18
AFG Photoactivated Hypericin induced PKC isoforms subcellular relocalization
154 Lenka Dzurová, Veronika Huntošová, Franck Sureau, Pavol Miškovský, Zuzana Naďová
14th Congress of the European Society for Photobiology : book of abstracts : 1. - 6. september 2011,
Ženeva, Ženeva, 2011, S. 113
AFG Physical properties of magnetite nanoparticles covered by 11-mercaptoundecanoic acid
155 Milan Timko, Peter Kopčanský, Marián Antalík, Michaela Šimšíková, Eva Valušová, Jozef Kováč
The European Conference Physics of Magnetism 2011 (PM´11) : abstracts : 27. jún - 1. júl 2011, Poznaň,
Poznaň : Polish Acadeny of Science, 2011, ISBN 83-922407-6-6, S. 174
AFG Pokračujúce nezdravé trendy v stravovaní starších žiakov
156 Magdaléna Szárazová, Tatiana Janušová, Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 59-60
AFG Potential antiangiogenic effect of newly-synthesized derivates of natural compounds
157 Lenka Varinská, Lenka Ivanová, Michiel Wijhe van, Ján Mojžiš, Pieter Koolwijk
4th International Meeting on Angiogenesis : VU University Medical Center, March 2-4, 2011, Amsterdam
: program and abstract book, Amsterdam, 2011, S. 146
AFG Pre- and/or post-surgical administration of estradiol reduces skin flap necrosis in ovariectomised rats
158 Ivan Kováč, Martin Slezák, Martina Kostelníková, Ján Jakubčo, Tomáš Vasilenko, Martin Novotný, Iveta
Tomková, Ľudovít Lenhardt, Peter Gál
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 89
AFG Prechodné zlepšenie narkolepsie s kataplexiou po imunomodulačnej liečbe
159 Eva Feketeová, Mária Tormašiová, Karel Šonka
XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství : Český Krumlov 20.-22. října 2011 :
sborník abstraktů, Český Krumlov, 2011, S. 65
AFG Presence of magnetic fluids led to the inhibition of insulin amyloid aggregation
160 Peter Kopčanský, Katarína Šipošová, Andrea Antošová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Natália
Tomašovičová, Milan Timko, Zuzana Gažová
INTERMAG : Asia International Magnetic Conference : 25. - 29. apríl 2011, Taipei, Taiwan, Taipei,
2011, S. [100-101]
AFG Presence of magnetic fluids led to the inhibition of insulin amyloid aggregation
161 Katarína Šipošová, Andrea Antošová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Peter Kopčanský, Zuzana
Gažová
The European Conference Physics of Magnetism 201 (PM´11) : abstracts 27. jún - 1. júl 2011, Poznaň,
Poznaň : Polish Academy of Science, 2011, ISBN 83-922407-6-6, S. 170
AFG Primary hypothyroidism in patient with severe obstructive sleep apnoea
162 Zuzana Sopková, Miroslav Brúsik, Zuzana Dorková, Ružena Tkáčová
Sleep and Breathing : an international conference organized the European Respiratory Society (ERS) and
the European Sleep Research Society (ESRS) : 31 March - 2 April 2011 Prague, Praha : ERS Corporate
Relations, 2011, S. 39
AFG Problematika klinickej a neurofyziologickej diagnostiky narkolepsie
163 Mária Tormašiová, Eva Feketeová, Vladimír Haň
XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství : Český Krumlov 20.-22. října 2011 :
sborník abstraktů, Český Krumlov, 2011, S. 42
AFG Prostorová aktivita kolonie Rhinolophus euryale ze synantropního úkrytu: předběžné výsledky
164 Veronika Jehličková, Michal Andreas, Peter Bačkor, Edita Miková, Martin Ševčík, Marcel Uhrin
Zoologické dny Brno 2011 : sborník abstraktů : 17.-18.február 2011, Brno, Brno : AV ČR, 2011, ISBN
9788087189092, S. 95-96
AFG Q-horúčka a špecifická profylaxia (vakcinácia)
165 Erik Dorko, Ľubica Zákutná
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 82
AFG Rastlinné bunky v kryogénnych podmienkach: stresor alebo elicítor?
166 Katarína Bruňáková, Matúš Skyba, Linda Petijová, Eva Čellárová
Genetická konference GSGM 2011 : konferenční sborník : 14. - 16. september 2011, Lednice, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, S. 48
AFG Relationship between caves and their relief in the Slovak karst
167 Alena Petrvalská
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : book of abstracts : 17. - 20. október 2011,
Ostravice, Ostrava, 2011, ISBN 9788073684440, S. 50
AFG Relationship between obstructive sleep apnoea and carotid atherosclerosis in males
168 Eva Szabóová, Zoltán Tomori, Viliam Donič, Dáša Kmecová
Central European Vascular Journal, Vol. 10, no. 1 (2011), s. 38
AFG Resistance to antibiotics, phylogeny group and virulence genes in Escherichia coli isolated from blood in
169 critically diseased patients
Marta Kmeťová, Lucia Frankovičová, Mária Molokáčová, Viktória Takáčová, Vladimír Kmeť, Leonard
Siegfried
World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID) : 7th World Congress : abstracts : November 1619, 2011 Melbourne, Australia [elektronický zdroj], Melbourne : WSPID, 2011, S. 782
AFG Responses of different human cancer cells to the presence of lichen secondary metabolites
170 Miriam Bačkorová, Martin Bačkor, Rastislav Jendželovský, Martin Kello, Peter Fedoročko
The Student Scientific Conference on Cancer Research : conference book : 7.- 8.apríl 2011, Brno, Brno,
2011, ISBN 9788021054424, S. 124
AFG Retroesophageal parathyroid adenoma - scintigraphic and intraoperative scintimetric localization of an
171 ectopic parathyroid adenoma with TC-99M tetrofosmin : a case report
V. Cápová, Ján Lepej, Igor Marin, Marián Kudláč
Parathyroids 2010 : international symposium from pathophysiology to the clinical use of PTH : Pisa,
February 11-13, 2010 : abstract book, Pisa, 2010, S. 3
AFG Retrospective analysis of 303 stage II and III cervival cancer patients treated with external beam
172 radiotherapy and HDR brachytherapy
Pavol Dubinský, Pavel Matula, Katarína Belánová, Natália Janíčková, Ján Varga, Tibor Packáň
Journal of Contemporary Brachytherapy, ISSN 1689-832X, Vol. 3, no. 3 (2011), s. 164-165
AFG Retrospective evaluation of pregnancies in European narcoleptic women
173 Eszter Maurovich-Horvat, David Kemlink, B. Högl, B. Frauscher, L. Ehrmann, P. Geisler, K. Ettenhuber,
G. Mayer, R. Peraita Adrados, E. Calvo, J. Lammers, A. Van der Heide, L. Ferini-Strambi, G. Plazzi, F.
Poli, Y. Dauvilliers, Poul J. Jennum, H. Leontin, J. Mathis, A. Wierzbicka, F.J. Puertas, P.A. Beitinger, I.
Arnulf, R. Riha, Mária Tormašiová, Jana Slonková, Soňa Nevšímalová, Karel Šonka
XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství : Český Krumlov 20.-22. října 2011 :
sborník abstraktů, Český Krumlov, 2011, S. 43
AFG Rizikové environmentálne faktory v etiológii onkologických ochorení v detskej populácii
174 Michaela Tirpáková, Tatiana Kimáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 64-65
AFG Sebakontrola a agresívne správanie palestínskych adolescentov pochádzajúcich z rodín s uväzneným
175 členom
Luay Z. M. Zaool, Ladislav Lovaš
PhD existence : česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy : 04.05.4.2011 Olomouc, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 9788024427348, S. 57
AFG Sequence Selection Properties for Quasi-normal Convergence
176 Lev Bukovský, Jaroslav Šupina
Toposym 2011 : book of abstracts : 11th Topological Symposium : 7.- 13.august 2011, Praha, Praha, 2011,
ISBN 9788085823585, S. 112
AFG Severity of sleep apnea does not differ between men and women in REM sleep
177 Mária Pallayová, Igor Peregrim, Zoltán Tomori, Viliam Donič
Sleep an Breathing : 31 March - 2 April 2011 Prague, Praha : ERS, 2011, S. 35-36
AFG Simulation of aperiodic DNA structure in native conditions - modeling of coherent X-ray scattering
178 experiments
Jozef Uličný, Ladislav Mikeš, Jozef Jirásek, Marek Dudáš
SimBioMa : Conference on Molecular Simulation in Biosystems and Material Science : book of abstracts :
28. september - 1. október 2011, Konstanz (Nemecko), Konstanz, 2011, S. 138
AFG Simultaneous confidence region for rho and sigma^2 in the growth curve model with uniform correlation
179 structure
Daniel Klein, Ivan Žežula
The IX Tartu Conference on Multivariate Statistic & The XX International Workshop on Matrices and
Statistics : abstracts : 26. jún - 1. júl 2011, Tartu (Estónsko), Tartu, 2011, ISBN 9789949197231, S. 38
AFG Spectrophotometrc determination of aluminum in water samples using sequential injection system
180 Barbora Fialová, Hana Sklenářová, Jana Šandrejová, Vasiľ Andruch, Petr Solich
17th International Conference on Flow Injection Analysis : 3. - 8. júl 2011, Krakov, Varšava :
Wydawnictwo MALAMUT, 2011, ISBN 9788392526988, S. 133
AFG Spin dynamics in a low-dimensional dipolar magnet CsGd(MoO4)2
181 Alžbeta Orendáčová, Vladimír Tkáč, Katarína Tibenská, Erik Čižmár, Martin Orendáč
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011, Beijing
(Čína), Beijing, 2011, S. 40-41
AFG Spin glass state in Kagome antiferromagnet Co(NO3)2(bpg)DMF4/3
182 Peter Vrábel, Martin Orendáč, Erik Čižmár, Alžbeta Orendáčová, L. Ru-Yin, Song Gao
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011, Beijing
(Čína), Beijing, 2011, S. 38-39
AFG Static and Dynamic Low Temperature Magnetic Properties of the (Nd0.9Y0.1)2/3Ca1/3MnO3 Perovskite
183 Elena Fertman, A. B. Beznosov, A. Desnenko, S.N. Dolya, Marcela Kajňaková, Alexander Feher
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011, Beijing
(Čína), Beijing, 2011, S. 29
AFG Stereoselective HPLC analysis of thyroxine enantiomers in pharmaceuticals [elektronický zdroj]
184 Ján Petrovaj, Taťána Gondová
14. Ősterreichische chemietage : Austrian Chemistry Days, September 26 - 29, 2011 [elektronický zdroj],
Linz : Johannes Kepler University, 2011, S. PO-16
AFG Study of invertebrates in the superficial subterranean habitat on NNR Sivec (Slovakia) with emphasis on
185 macrofauna and some methodological aspects
Michal Rendoš, Andrej Mock
11th Central European Workshop on Soil Zoology : abstract book : 11. - 14. apríl 2011, České Budějovice,
České Budějovice, 2011, ISBN 9788086525198, S. 39
AFG Súčasnosť a trendy chorôb z povolania v Slovenskej republike
186 Ľubomír Legáth
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. 3-4
AFG Súčasný pohľad na meningitídy v detskom veku
187 Dana Hudáčková, Ingrid Urbančíková
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 29-30
AFG Súčasný stav možností vakcinácie proti Q-horúčke
188 Erik Dorko, Ľubica Zákutná
VII. Hradecké vakcinologické dny : 29.9.-1.10.2011, Hradec Králové : sborník abstrakt, Praha : Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026003359, S. 54
AFG Superconducting density of states and vortex studies on SrPd2Ge2
189 Tomáš Samuely, Pavol Szabó, Jose Gabriel Rodrigo, Peter Samuely
Vortex Matter in Nanostructured Superconductors : seventh International Conference : 10. - 17. september
2011, Rodos (Grécko), Rodos, 2011, S. 70
AFG Synthesis, spectral and thermal properties of zinc (II) 2-aminobenzoate complex compounds with bioactive
190 ligands
Annamária Krajníková, Katarína Györyová, Andrei Rotaru, Petre Rotaru, F.A. Nour El-Dien
CEEC-TAC1 : 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : book
of abstracts : 7. - 10. september 2011, Craiova (Rumunsko), Craiova, 2011, S. 393
AFG Temperature, stress and frequency dependence of the switching field in bistable magnetic microwires
191 Rastislav Varga, Jana Gamcová, Peter Klein, A.P. Zhukov, M. Vázquez
SMM 20 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22. september
2011, Kos (Grécko), Kos : X. Mpenou Publication House, 2011, ISBN 9789609534147, S. 236
AFG Temperature and frequency dependences of the switching field in glass-coated FeNbSiB microwires
192 R. Sabol, Rastislav Varga, J. Hudák, J. Blažek, D. Praslička, Pavol Vojtaník, G. Badini, M. Vázquez
SMM 20 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22. september
2011, Kos (Grécko), Kos : X. Mpenou Publication House, 2011, ISBN 9789609534147, S. 189
AFG Terminálne zlyhanie obličiek u detí na Slovensku
193 Gabriel Koľvek, Zuzana Kizeková, Martin Dluholucký, Magdaléna Antonyová, Ľudmila Podracká
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 76
AFG Terrestrial isopods (Oniscidea) and centipedes (Chilopoda) of the Latorica Protected Landscape Area (East
194 Slovakia), the first results of soil monitoring
Andrej Mock, Karel Tajovský, Soňa Škovranová, Dominika Lukáčová
11th Central European Workshop on Soil Zoology : abstract book : 11. - 14. apríl 2011, České Budějovice,
České Budějovice, 2011, ISBN 9788086525198, S. 34
AFG The cave paleolevels of the Skalisty potok Brook (the Slovak Karst)
195 Zdenko Hochmuth
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : book of abstracts : 17. - 20. október 2011,
Ostravice, Ostrava, 2011, ISBN 9788073684440, S. 33-34
AFG The effect of mesenteric ischemia-reperfusion on the intestinal wall morphology in rats
196 Zuzana Jonecová, Štefan Tóth, Ján Varga, Pavel Staško, Barbora Kovalčinová, Jarmila Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 176
AFG The effect of windthrow on soil arthropod communities in the spruce forests of the High Tatras (Slovakia)
197 Jana Lóšková, Peter Čuchta, Dana Miklisová, Peter Ľuptáčik
11th Central European Workshop on Soil Zoology : abstract book : 11.-14.apríl 2011, České Budějovice,
České Budějovice, 2011, ISBN 9788086525198, S. 45
AFG The expression of NADPH-d in developing and adult rat hippocampus
198 Darina Kluchová, Tatiana Špakovská, Adriana Boleková, František Dorko, Květuše Lovásová, Lenka
Tomášová
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 82
AFG The changes in jejunal mucosa cell populations during mesenteric ischemia-reperfusion injury in rats
199 Štefan Tóth, Zuzana Jonecová, Ján Varga, Pavel Staško, Barbora Kovalčinová, Jarmila Veselá
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 160
AFG The impact of pentobarbital anaesthesia on changes of electrophysiological parameters of ECG :
200 chronobiological study
Monika Nováková, Pavol, Švorc Jr., Patrik Sivčo
International Medical Students' Congress in Novi Sad : abstract book 2011 : July 14th-17th 2011, Novi
Sad, Republic of Serbia, Novi Sad : Faculty of Medicine, 2011, ISBN 9788671973564, S. 64
AFG The lining of central canal serves as the source of gliogenesis even during the first weeks of postnatal
201 development of rat
Juraj Ševc, Viera Kútna, Anna Matiašová, Štefánia Gedrová, Zuzana Daxnerová
8th IBRO World Congress of Neuroscience : 14. 18. júl, 2011, Florencia, Florencia, 2011, S. [1924]
AFG The phytohormone resveratrol and the pineal hormone melatonin in the rat mammary carcinogenesis
202 Terézia Kisková, Miroslava Garajová, Michaela Böhmdorfer, Martin Svoboda, Monika Kassayová, Bianka
Bojková, Peter Orendáš, Nikita Bobrov, Walter Jäger, Theresia Thalhammer
The Student Scientific Conference on Cancer Research : conference book : 7.- 8.apríl 2011, Brno, Brno,
2011, ISBN 9788021054424, S. 138
AFG The possibilities of improving the teaching process of Anatomy in study program of Dental Medicine
203 Květuše Lovásová, Darina Kluchová, Adriana Boleková
Morphology 2011 : 46rd International Congress on Anatomy : 48rd Lojda Symposium on Histochemistry :
September 4-7, 2011, Prague, Praha : Czech Anatomical Society, Czech Society for Histochemistry and
Cytochemistry, 2011, S. 109
AFG Therapy trophic defects of lower limb with manuka honey
204 Pavel Staško, Norbert Torma, Vladimír Sihotský
New Frontiers in the Research of PhD Students : conference of Medica Schools : the 8th international
medical postgraduate conference : Hradec Králové, 10-12 November 2011, Hradec Králové : Karlova
univerzita, Lekárska fakulta v Hradci Králové, 2011, ISBN 9788026009221, S. 102-104
AFG Thermoanalytical, spectral and biological study of 4-aminobenzoato zinc (II) complex containing bioactive
205 organic ligands
Jana Kovářová, Annamária Krajníková, Katarína Györyová, Daniela Hudecová
MEDICTA 2011 : 10th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 24. - 27. júl
2011, Porto (Portugalsko), Porto : University of Porto, 2011, S. 132
AFG Thermoanalytical investigation and biological properties of Zinc(II) 4- a 5-chlorsalicylates with N-donor
206 ligands
Zuzana Bujdošová, Katarína Györyová, Dagmar Mudroňová, Daniela Hudecová
CEEC-TAC1 : 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : book
of abstracts : 7. - 10. september 2011, Craiova (Rumunsko), Craiova, 2011, S. 392
AFG Thermodynamic properties of the spin-1/2 Ising-Heisenberg model on a triangle-hexagon lattice
207 Jana Čisárová, Jozef Strečka
MECO 36 : The 36th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics : programme
and abstracts : 5.- 7.apríl 2011, Ľvov (Ukrajina), Ľvov, 2011, S. 162
AFG The use of the nitrogen adsorption in characterization of inorganic-organic hybrid mesoporous materials
208 Vladimír Zeleňák
Adsorption on Porous Materials : book of abstracts : 14.-15.marec 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, S. [1]
AFG Thin films of mesoporous silica deposited on macroporous alumina support [elektronický zdroj]
209 Jozef Magura, Vladimír Zeleňák
14. Ősterreichische chemietage : Austrian Chemistry Days, September 26 - 29, 2011 [elektronický zdroj],
Linz : Johannes Kepler University, 2011, S. PO-59
AFG Thin films of nanoporous silica deposited on supports using dip-coating
210 Jozef Magura, Vladimír Zeleňák
43. Symposium on Catalysis : program and abstracts : 7. - 8. november 2011, Praha, Praha : Heyrovského
inštitút, 2011, ISBN 9788087351154, S. [1]
AFG Transgenóza v rode Hypericum
211 Hedviga Košuthová Komarovská, Jana Koperdáková, Ján Košuth, Annalisa Giovannini, Eva Čellárová
Genetická konference GSGM 2011 : konferenční sborník : 14. - 16. september 2011, Lednice, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, S. 52
AFG Transport of Hypericin and Emodin through bilayer lipid memdranes
212 Alena Strejčková, Jana Staničová, Gregor Bánó, Katarína Štroffeková, Gabriela Fabriciová, Pavol
Miškovský
14th Congress of the European Society for Photobiology : book of abstracts : 1. - 6. september 2011,
Ženeva, Ženeva, 2011, S. 113
AFG Trehalase as a novel marker of small intensive injury
213 Tímea Pekárová, Štefan Tóth, Martin Bujdoš, Vladimíra Tomečková, Ján Varga, Štefan Tóth, Jarmila
Veselá
7th International Biomedical CROatian Student Summit : 13 to 16 April 2011 : book of abstracts, Zagreb :
University of Zagreb, 2011, S. 36
AFG Trend početnosti netopierov zimujúcich vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
214 Peter Bačkor, Lucia Bobáková, Miroslav Fulín, Blanka Lehotská, Roman Lehotský, Marcel Uhrin, Zuzana
Višňovská
Zoologické dny Brno 2011 : sborník abstraktů : 17.-18.február 2011, Brno, Brno : AV ČR, 2011, ISBN
9788087189092, S. 24-25
AFG Tunable damain wall velocity in micro wires with localized longitudinal magnetic field
215 Gounda A. Basheed, German Infante, Rafael Pérez, Rastislav Varga, Manuel Vazquez
SMM 20 : 20th International Conference on Soft Magnetic Materials : abstracts book : 18. - 22. september
2011, Kos (Grécko), Kos : X. Mpenou Publication House, 2011, ISBN 9789609534147, S. 439
AFG Typical karst forms - doline in the Slovak karst region
216 Alena Petrvalská
Proceedings of the International Conference Environment – Landscape – European Identity : 4. - 6.
november 2011, Bukurešť (Rumunsko), Bukurešť : University of Bucharest, 2011, S. 22
AFG Use flash presentation on medical portal of slovak medical chamber (www.i-med.sk)
217 Marek Varga
mefanet.2011 : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on elearning and medical informatics, Brno : MSD Brno, s.r.o., 2011, ISBN 9788073921798, S. 44
AFG Úvod do proteomiky - proteomika a jej oblasti
218 Marianna Trebuňová, Kamila Lacjaková, Galina Laputková, Ján Sabo
Sborník abstrakt : XXXIV. dnů lékařské biofyziky, Plzeň : Facultas Medica Pilsnensis, 2011, ISBN
9788025498989, S. 61
AFG Variácie canalis mandibulae v závislosti od stavu chrupu a externej morfológie sánky - uplatnenie
219 poznatkov v klinickej praxi
Jana Ohlasová, Mirela Rozprávková, Ľubomír Redaj, Marian Mráz, Ivana Šinaľová, Renáta Poľuchová,
Martin Lapár, Květuše Lovásová
Celostátní konference SVOČ Lékařských fakult České a Slovenské Republiky : Olomouc, 8.-9. Listopadu
2011, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, S. 24
AFG Variations of mandibular canal in dependence on the state of dentition and external morphology of
220 mandible. Dental medicine students research integrated in preclinical education of anatomy
Jana Ohlasová, Mirela Rozprávková, Květuše Lovásová, Marian Mráz, Ľubomír Redaj, Ivana Šinaľová,
Renáta Poľuchová
37th ADEE Annual meeting Research and its impact on dental education : 7 - 10 September 2011, Antalya
- Turkey, Antalya, 2011, S. 82
AFG Vedomostný dotazník o povinnej vakcinácii u rodičov vzhľadom na socio-ekonomický status
221 Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Annamária Kecerová, Ľubica Zákutná
VII. Hradecké vakcinologické dny : 29.9.-1.10.2011, Hradec Králové : sborník abstrakt, Praha : Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026003359, S. 52
AFG Vertex k-path Cover of Graphs
222 Andrej Tarasenko, Boštjan Brešar, Marko Jakovac, Ján Katrenič, Gabriel Semanišin
Bled´11 : 7th Slovenian International Conference on Graph Theory : abstracts : 19.- 25.jún 2011, Bled
(Slovinsko), Bled, 2011, S. 161
AFG Vlastnosti kmeňov Escherichia coli izolovaných z hemokultúr
223 Marta Kmeťová, Viktória Takáčová, Mária Molokáčová, Lucia Frankovičová, Vladimír Hrabovský,
Leonard Siegfried
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 93
AFG Vlijanije lokalnych defektov na elektronnyj spektr grafena
224 I.A. Gospodarev, Alexander Feher, V.I. Grišajev, Alexander Kotlar, Kirill Kravchenko, E.V. Manželij,
E.S. Syrkin, S.B. Feodosiev
V Ukrajinska naukova konferencija z fiziki napivprovibnykiv : 9. - 15. október, 2011, Užhorod (Ukrajina),
Užhorod, 2011, S. [1]
AFG Využitie medzinárodnej ICF klasifikácie pri analýze klinických problémov pacientov v priebehu pľúcnej
225 rehabilitácie
Peter Takáč, Anna Kubincová, Ľubomír Legáth
XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny : který se koná ve dnech 13.-14. května 2011 v
Luhačovicích : sborník abstrakt, Praha : Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2011, ISBN
9788087450024, S. 49
AFG Využitie spiroergometrických meraní na pracovisku pri určovaní celkovej fyzickej záťaže
226 Marek Varga, Ľubomír Legáth
XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : Praha, 13.-14.10.2011 [elektronický zdroj],
Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 2011, ISBN 9788070713198, S. 29
AFG Význam adipokínov pri odhade inzulínovej rezistencie
227 Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání, ISSN 12119326, Roč. 14, suppl. 2 (2011), s. 62
AFG Výživa ako preventabilný rizikový faktor prsníka
228 Michaela Tirpáková
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 63
AFG Výživa z hľadiska zdravia ako základ prevencie proti onkologickým ochoreniam
229 Michaela Tirpáková, Tatiana Kimáková, Petr Kachlík
Škola a zdraví pro 21. století = School and Health for 21st century : 7. konference s mezinárodní účastí =
7th conference with international participation : 27.-29. června 2011 = June 27-29, 2011, Brno :
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 9788021055322, S. 65
AFG Vzdelávanie cez e-learning a jeho využitie v urgentnej medicíne - poster
230 Monika Paulíková, Štefan Trenkler, Jozef Karaš
Urgentní medicína 2011 : XVIII. Dostálovy dny : Ostrava, 11.-12.10.2011, Ostrava : ČLS JEP Společnost
urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2011, ISBN 9788026003250, S. 81
AFG Vzťah medzi Epworthskou škálou spavosti a apnoe-hypopnoe indexom u mužov so spánkovými
231 poruchami dýchania
Igor Peregrim, Mária Pallayová, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, Ivana Bačová, Zoltán Tomori, Viliam
Donič
XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství : Český Krumlov 20.-22. října 2011 :
sborník abstraktů, Český Krumlov, 2011, S. 67
AFG Weak-universal critical behavior in the exactly solved mixed-spin Ising model with the triplet interaction
232 on a centered square lattice
Jozef Strečka
MECO 36 : The 36th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics : programme
and abstracts : 5.- 7.apríl 2011, Ľvov (Ukrajina), Ľvov, 2011, S. 58
AFG Zdravie a jeho ochrana v podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu noriem správneho práva
233 Ľubica Demeková
Škola zdraví pro 21. století : 7. konference : 27. - 29. jún 2011, Brno, Brno : Masarykova univerzita, 2011,
ISBN 9788021055322, S. 9
AFG Zoonózy u pracovne exponovaných ľudí
234 Ľubica Zákutná, Erik Dorko
Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí : sborník abstraktů přednášek : 21.-23. září 2011,
Plzeň : Euroverlag, 2011, ISBN 9788071779971, S. 84
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií ( 337 )
AFH1 Accumulation of coumaroylspermine in Matricaria chamomilla L. during floral development and
nitrogen deficiency
Adriana Eliašová, Veronika Poracká, Peter Paľove-Balang, Ján Imrich, Miroslav Repčák
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 148
AFH2
A construction of balanced degree-magic graphs
Ľudmila Bezegová
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 2
AFH3
A construction of balanced degree-magic labelling
Ľudmila Bezegová, Jaroslav Ivančo
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [192]
AFH4
Acridine derivatives as metal-chalators and radical-scavengers
Lukáš Gaľa, Ladislav Drajna, Ján Imrich, Marián Valko
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011) 148
AFH5
Agent based analyses of financial data
Tomáš Tokár, Denis Horváth, Michal Hnatič
MMCP 2011 : book of abstracts : 4.- 8.júl 2011, Stará Lesná, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055307039, S. 69-70
AFH6
Akútna promyelocytová leukémia : prehľad pacientov diagnostikovaných na jednom pracovisku od
roku 2005
Jana Jurkovičová, Adriana Kafková, Tomáš Guman, Natália Štecová, Elena Tóthová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 17-18
AFH7
Akútny obštrukčný hydrocefalus ako obraz pseudomonádovej meningitídy
Martin Novotný, Peter Lenčeš, A. Stromplová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 30-31
AFH8
Alergická rinitída a bronchiálna astma v súvislostiach so senzibilizáciou voči rôznym druhom
alegrénov
Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 36
AFH9
Alergická rinitída ako profesionálne ochorenie. Máme dostatok vedomosti?
Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 36
AFH10 Algorithms for alignment of two or more strings
Mária Palušáková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 183-184
AFH11 Aminomethylphosphonate complexing properties to Zn(II) in aqueous solution and solid state
Ingrida Rostášová, Zuzana Vargová, Robert Gyepes, Katarína Györyová, Petr Hermann, Ivan Lukeš
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 195
AFH12 Amyloidná agregácia inzulínu v prítomnosti magnetických kvapalín
Katarína Šipošová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Andrea Antošová, Peter Kopčanský, Zuzana
Gažová
Vedecké práce doktorandov 2011 : zborník zo seminára VI, ročník : 13. - 14. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 9788080772482, S. 132-135
AFH13 Amyloidná agregácia inzulínu v prítomnosti magnetických nanokvapalín
Katarína Šipošová, Martina Koneracká, Vlasta Závišová, Peter Kopčanský, Zuzana Gažová
Preveda : interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011], Banská
Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 139
AFH14 Analýza výskytu salmonelóz v Košickom kraji v období rokov 2006-2010
Zuzana Kalinová, Jana Seligová, Monika Halánová, Lýdia Čisláková
Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : III. kongres s medzinárodnou účasťou :
zborník abstraktov : Bratislava 19.-21.10.2011, Bratislava, 2011, S. 71
AFH15 Anamnestický diagnostický skórovací systém v diferenciálnej diagnostike synkopálnych stavov
Peter Mitro, Peter Kirsch, Pavol Murín
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 1 (2011), s. 80
AFH16 A near equitable cake-cutting algorithm for three player
Eva Pillárová, Katarína Cechlárová, Jozef Doboš
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [204]
AFH17 A near equitable cake cutting algorithm for three players
Katarína Cechlárová, Eva Pillárová
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 12
AFH18 Aneuryzmy brušnej aorty v našom klinickom materiály
Mária Kubíková, Mária Frankovičová, Vladimír Sihotský, Norbert Torma, František Arendarčík,
Andrej Smola, Marián Tomečko, Martina Závacká, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 52
AFH19 Antikoagulačná liečba v cievnej chirurgii
Mária Frankovičová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 45
AFH20 Application of aza-Claisen rearrangement in the azasugars synthesis
Ján Elečko, Zuzana Cicmanová, Monika Nagyová, Miroslava Martinková, Jozef Gonda
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 158-159
AFH21 Association study of six type 2 diabetes candidate genes with glucose-lowering effect of sulfonylurea
drugs
Martin Javorský, Zbynek Schroner, Lucia Klimčáková, Viera Habalová, Martina Dobríková, Jozef
Židzik, Eva Babjaková, Mária Fabianová, Eva Slabá, Jana Halušková, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
The Genetic of Diabetes in the Post-Genome Wide Association Era : September 30st - October 3nd,
2011, Smolenice : abstracts, Bratislava, 2011, S. 168
AFH22 Asymptotic behaviour of the nonoscillatory solutions for neutral differential systems
Stanislava Andrejkovičová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 190-191
AFH23 Autoimúnne bulózne dermatózy - pemfigózne
Jagienka Jautová
Dermatológia pre prax, ISSN 1337-1746, Roč. 5, č. S1 (2011), s. 12
AFH24 Balanced Degree-Magic Complements of Bipartite Graphs
Ľudmila Bezegová
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 11
AFH25 Behavioral risk factors of cardiavascular diseases among youths
Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 23
AFH26 Betweenness centrality of a graph
Jana Hurajová, Silvia Gago, Tomáš Madaras
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [194]
AFH27 Bioavailability of BrdU in the rat serum after intraperitoneal administration
Anna Matiašová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [143]
AFH28 Biologické vlastnosti E. coli izolovaných z hemokultúr
Marta Kmeťová, Lucia Frankovičová, Mária Molokáčová, Viktória Takáčová, Leonard Siegfried
Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : III. kongres s medzinárodnou účasťou :
zborník abstraktov : Bratislava 19.-21.10.2011, Bratislava, 2011, S. 59
AFH29 Cell viability in the presence of lysozyme amyloid fibrils and magnetic fluids
Katarína Šipošová, M. Múčková, J. Lazová, M.M. Mocanu, C. Ganea, Andrea Antošová, Zuzana
Gažová
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 135-136
AFH30 Cicavčie chlamydiózy na Slovensku - aktuálna situácia
Lýdia Čisláková, Daniela Kováčová, Monika Halánová, Peter Juriš
II. Labudove dni : vedecká konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, 28.-29. apríl 2011, Bratislava :
Virologický ústav, 2011, ISBN 9788097069254, S. 32-33
AFH31 Cievny prístup pre potreby dlhodobej hemodialyzácie
Mária Kubíková, Mária Frankovičová, Norbert Torma, Andrej Smola, Marián Tomečko, František
Arendarčík, Vladimír Sihotský, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 30
AFH32 Citlivosť voči antibakteriálnym látkam a molekulárna charakterizácia kmeňov Escherichia coli
izolovaných pri urosepse
Marta Kmeťová, Mária Molokáčová, Viktória Takáčová, Lucia Frankovičová, Leonard Siegfried
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. 2 (2011), s. 50
AFH33 Colour preference in butterflies
Lenka Kočíková, Alexander Čanády, Ľubomír Panigaj
VI. Lepidopterologické kolokvium : program a zborník abstraktov : 30. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 97880709790006, S. 12-13
AFH34 Comparison of Collembola communities in karstic and volcanic caves of central Slovakia
Vladimír Papáč, Dana Miklisová, Ľubomír Kováč
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 77
AFH35 Comparison of the effects of retinoic acid applied in different prenatal periods
Tatiana Špakovská
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 144-145
AFH36 Comparison the effect of combination probiotic, prebiotic and oil on their combination in caecal
microflora of rats
Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Emília Hijová
International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics 2011: conference proceedings : 14th-16th
June 2011, Košice, Slovakia, Kysucké Nové Mesto : PAMIDA International, 2011, ISBN
9788097016883, S. 118-119
AFH37 Comparison the effect of probiotic application alone in combination with oil on ceacal microflora in
chemically induced carcinogenesis
Denisa Čokášová, Leonard Siegfried, Alojz Bomba, Ladislav Strojný, Viktória Szabadosová, Beáta
Pramuková, Andrea Brandeburová, Rastislav Salaj, Jana Žofčáková, Anna Supuková, Alena Šoltésová,
Emília Hijová
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 32-33
AFH38 Contribution of MRI in the diagnostic of the knee soft tissues injuries
Róbert Čellár, Dávid Sokol, Marek Lacko, Štefan Štolfa, Ahmad Gharaibeh, Gabriel Vaško
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 100
AFH39 Cooper tolerance in the lichens is constitutive rather than inducible form of metal protection
Ivana Slepáková, Juraj Piovár, Veronika Lokajová, Martin Bačkor
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.- 20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : Faculty of
Science of P.J. Šafárik University in Košice, 2011, S. 152-153
AFH40 Coordination compounds of transition metals with 8-hydroxyquinoline derivatives
Peter Vranec, Ivan Potočňák
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.- 20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 171-172
AFH41 Copulas - compatibility problem and Fréchet classes
Martin Rybár
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [212]
AFH42 Core of a housing market
Michal Repiský, Katarína Cechlárová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 207
AFH43 Core of Geometric Housing Markets
Katarína Cechlárová, Michal Repiský
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 12-13
AFH44 Cytotoxicity of novel acridines: intracellular accumulation and interaction with thiols and DNA
Helena Paulíková, Lýdia Čižeková, Zuzana Vantová, M. Záškvarová, Júlia Kluka, Mária Kožurková,
Othman Salem, Danica Sabolová, Ján Imrich, Pavol Kristian, Jozef Janovec, Slávka Hamuľaková,
Mária Vilková
XXVI. Xenobiochemické sympózium : program & abstracts : 7. - 9. september 2011, Trenčianske
Teplice, Bratislava : SAV, 2011, ISBN 9788089233489, S. 52
AFH45 Činnosť laboratória pre diagnostiku porúch plodnosti
Ladislav Bobák, Ján Rosocha, Erika Barlová
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 1 (2011), s. 27-28
AFH46 Čo bolo skutočnou príčinou meningoencefalitídy?
Dana Hudáčková, Ingrid Urbančíková, Milan Greš, Gabriela Kissová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 5. celoslovenská infektologická konferencia v
Nitre : 13.-15. október 2011, Nitra : abstrakty prednášok : suplement, Nitra, 2011, ISBN
9788097082505, S. 8 S
AFH47 Čo mali Karol a Klára spoločné?
Kristína Kubejová
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 17
AFH48 Čo sa skrývalo za "nevinnou" bolesťou zápästia u 17-ročnej Ľubky?
R. Gerová, Milan Kuchta
Festival kazuistík z pediatrie : Žilina 26.-27.03.2010 : zborník abstraktov [elektronický zdroj], Žilina,
2011, ISBN 9788097016838, S. 15
AFH49 Čo sa skrýva za analýzou nestacionárnych signálov?
Ondrej Hutník
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 35
AFH50 Depression and glucose metabolism
Dagmar Breznoščáková, Ivana Kormaníková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 74
AFH51 Deriváty akridínu ako interkalátory DNA kvadruplexu
Mária Vojtičková, Ladislav Janovec, Ján Imrich
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 246
AFH52 Detection of education effects and effects of two types antidepressants in depression treatment
Daniel Durkáč, Dagmar Breznoščáková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 75
AFH53 Detection of releasable ectonucleotidases in CNS during physiological conditions and epileptic seizures
Viera Kútna, Ján Lopatář, Bruno G. Franguelli
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 141-142
AFH54 Diabetes mellitus 2. typu a inzulínová liečba
Zbynek Schroner
Abstrakta : 8. vedecká konferencia = 8th Scientific Conference : 18. marca 2011 na Zámku v
Topoľčiankach, Bratislava, 2011, ISBN 9788096985364, S. 12
AFH55 Diagnostické a terapeutické využitie kontinuálneho monitorovania glukózy - porovnanie
retrospektívnej a "real-time" technológie
Mária Pallayová, Ingrid Dravecká
XXI. Diabetologické dni : XXXIX. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou : 15.-17. jún 2011,
Prešov, Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011, ISBN 9788097072391, S. 37
AFH56 Diagnostické úskalia neuroinfekcií u pacienta s morbus bechterev
Martin Novotný, Zuzana Paraličová, Lenka Balogová, Andrea Baloghová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 5. celoslovenská infektologická konferencia v
Nitre : 13.-15. október 2011, Nitra : abstrakty prednášok : suplement, Nitra, 2011, ISBN
9788097082505, S. 8 S
AFH57 Dokáže ovplyvniť prentálne ožiarenie nízkou dávkou správanie dospelých potkanov ?
Beňadik Šmajda, Lenka Tomášová, Natália Kokošová
XII. Štiavnické dni : zborník prednášok : 4. - 6. október 2011, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica,
2011, ISBN 9788097079703, S. 11
AFH58 Dynamika vývoja antimikrobiálnej rezistencie animálnych Escherichia coli na Slovensku
Vladimír Kmeť, Marta Kmeťová, Dobroslava Bujňáková, Z. Drugdová
Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : III. kongres s medzinárodnou účasťou :
zborník abstraktov : Bratislava 19.-21.10.2011, Bratislava, 2011, S. 23
AFH59 Dyslipoproteinaemia among patients with rhematoid arthritis is not the only result of inflammatory
activity
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 5 (2011), s. 98
AFH60 Effect of environment on spectral characteristics of urine fluorophores
Lucia Lichardusová, Jaroslav Kušnír, Mária Mareková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011),
s. 140-141
AFH61 E-learning a jeho využitie v urgentnej medicíne
Monika Paulíková, Štefan Trenkler, Jozef Karaš
Aktuality urgentnej medicíny, ISSN 1338-4171, 2011, s. 63-64
AFH62 Elektrofílna-nukleofílna difunkcionalizácia indolu za vzniku novej C-C väzby
Peter Očenáš, Lucia Tomášová, Peter Kutschy
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [166]
AFH63 Empirical predictors in finite discrete spectrum linear regression models
Martina Hančová
PROBASTAT 2011 : the sixth international conference : 4. - 8. júl 2011, Smolenice, Bratislava : SAV,
2011, S. 25-26
AFH64 Enantioseparation of novel amino analogs of indole phytoalexins by HPLC
Ján Petrovaj, Taťána Gondová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 167-168
AFH65 Enforced hamiltonian cycles in two classes of graphs
Mária Kopperová
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 13
AFH66 Epilepsia a gravidita
Branislav Murín, Peter Suchánek, Vladimír Kraus, Milan Matta, Božena Fialová, Katarína Dianišková,
Richard Molokáč, Jana Jesenská
XVIII. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS : 12.-14.5.2011, Nitra, Nitra,
2011, S. 26-27
AFH67 Erythropoietin receptor and ovarian cancer cells: from resistance to angiogenesis
Peter Solár, Lenka Varinská, Gabriela Hrčková, Ján Kriška, Zuzana Solárová, Ján Mojžiš, Peter
Fedoročko
The 2nd Drugs Resistance in Cancer : program and abstracts : 29.máj-1.jún 2011, Smolenice,
Bratislava : SAV, 2011, ISBN 9788097012847, S. L7
AFH68 Eutektické rozpúšťadlá a ich potenciál ako proteín stabilizujúce systémy
Jozef Parnica, Marián Antalík
Preveda : [III.] interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011],
Banská Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 62
AFH69 Experimenty s vodou na hodinách biológie a chémie pre žiakov ZŠ a SŠ
Zdenka Hertelyová, Mária Reháková
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Banská Bystrica : PREVEDA,
2011, ISBN 9788097071202, S. 92
AFH70 Expression of the cathelicidine gene in patients with urinary tract infection
Vladimír Hrabovský, Marta Kmeťová, Leonard Siegfried
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. SA (2011), s. 49
AFH71 Extraanatomické arteriálne rekonštrukcie v našom klinickom materiáli
Norbert Torma, Vladimír Sihotský, Mária Kubíková, Andrej Smola, Marián Tomečko, Mária
Frankovičová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 24
AFH72 Extreme value analysis in nonlife insurance
Matej Juhás
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [195]
AFH73 Faktory ovplyvňujúce vznik pooperačnej fibrilácie predsiení
Marta Jakubová, Pavol Murín, Ľudmila Družbacká, Branislav Stančák, Peter Mitro, Pavol Török,
František Sabol
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 16S
AFH74 Farmakogenetika derivátov sulfonylurey pri diabete 2. typu
Ivan Tkáč, Martin Javorský, Zbynek Schroner
Abstrakta : 8. vedecká konferencia = 8th Scientific Conference : 18. marca 2011 na Zámku v
Topoľčiankach, Bratislava, 2011, ISBN 9788096985364, S. 13-14
AFH75 Farmakogenetika chronickej hepatitídy C
Ivana Valková, Pavol Kristian jr., Ivan Schréter, Viera Habalová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 36-37
AFH76 Fauna motýľov (Lepidoptera) CHKO Vihorlat
Ľubomír Panigaj
VI. Lepidopterologické kolokvium : program a zborník abstraktov : 30. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 9788070979006, S. 17
AFH77 Fe(II) and Co(II) complexes of phenanthroline with pseudohalide anions
Lucia Váhovská, Ivan Potočňák
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.-20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 154-155
AFH78 Flower colour preference by butterflies
Lenka Kočíková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 137-138
AFH79 Fluorescent profile analysis of selected mammalian urine
Zuzana Šteffeková, Anna Birková, Peter Supuka, Darina Baranová, Miroslav Húska, Igor Valocký,
Mária Mareková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 72-73
AFH80 Fréchet classes fo copulas
Martin Rybár
PROBASTAT 2011 : the sixth international conference : 4. - 8. júl 2011, Smolenice, Bratislava : SAV,
2011, S. 38
AFH81 Funkčná anatómia panvového dna u žien
Ľubomír Lachváč, Peter Urdzík
Vesicofórum : Stresová inkontinencia moču u žien : súhrn abstraktov prednášok, Bratislava : FarmiProfi, 2011, S. 4
AFH82 Genodermatózy a vrodené poruchy kože -vybrané kazuistiky
Janette Baloghová, Jana Behunová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 17
AFH83 Gingivostomatitis herpetica
Neda Markovská, Lucia Kovácsová, Jana Kaiferová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 30
AFH84 Gow-Gatesova technika anestézie n. alveolaris inferior
Marián Kyseľ
Medzinárodné parodontologicko-implantologické stretnutie - 4. ročník : Košice, Zlatá Idka, 15.-16.
apríla 2011, Turany : P+M, 2011, ISBN 9788089410101, S. 22
AFH85 G-quadruplex DNA: structural variability, occurrence in cells and biological role
Ľuboš Bauer, Katarína Tlučková, Petra Tóthová, Viktor Víglaský
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 156-157
AFH86 Hepatitída B z pohľadu gynekológa - pôrodníka
Milan Matta, Ivana Valková, Vladimír Kraus, Branislav Murín, Peter Suchánek, Anton Mikolaj,
Richard Molokáč
XVIII. kongres gynekologicko - pôrodníckej spoločnosti SLS : 12.-14.5.2011, Nitra, Nitra, 2011, S. 57
AFH87 Heterocycklické analógy takrínu s významnou anticholinesterázovou aktivitou
Ladislav Drajna, Ján Imrich, Slávka Hamuľaková, Pavol Kristian
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 212
AFH88 How to survive PhD study
Daniela Bobáková, Peter Kolarčik, Lukáš Pitel, Zuzana Veselská, Andrea Madarasová Gecková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011),
s. 25-26
AFH89 Hyperkaciémia v detskom veku
Gabriel Koľvek
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 35
AFH90 Hyponatriémia
Martin Mráz
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 34
AFH91 Changes in cognitive functions after electroconvulsive treatment
Peter Sabol, Jozef Dragašek
Activitas Nervosa Superior Rediviva, ISSN 1337-933X, Vol. 53, no. 3 (2011), s. 147
AFH92 Charakterizácia moču fluorescenčnými koncentračnými matricami
Lucia Lichardusová, Katarína Dubayová, Jaroslav Kušnír, Mária Mareková
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 61
AFH93 Charakterizácia patotypov E. coli a mechanizmus ich uplatnenia pri vzniku infekcií
Marta Kmeťová, Leonard Siegfried
Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : III. kongres s medzinárodnou účasťou :
zborník abstraktov : Bratislava 19.-21.10.2011, Bratislava, 2011, S. 21
AFH94 Chirurgická liečba SUI u žien - slučkové operácie
Ladislav Valanský
Vesicofórum : Stresová inkontinencia moču u žien : súhrn abstraktov prednášok, Bratislava : FarmiProfi, 2011, S. 26
AFH95 Chronická venózna insuficiencia - pohľad cievneho chirurga
Mária Frankovičová, František Arendarčík, Mária Kubíková, Norbert Torma, Vladimír Sihotský,
Marián Tomečko, Andrej Smola, Martina Závacká, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 16
AFH96 Iatrogénne poškodenie a. femoralis communis - kazuistika
Pavel Staško, Andrej Smola, Štefan Tóth, Mária Frankovičová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 20
AFH97 Ikterus a výlet na MARS
Ivo Topoľský, Darina Buzássyová, Katarína Zamborská, S. Gajniaková, Milan Kuchta, Ján Kovaľ
Festival kazuistík z pediatrie : Žilina 26.-27.03.2010 : zborník abstraktov [elektronický zdroj], Žilina,
2011, ISBN 9788097016876, S. 37-38
AFH98 Imaging markers as a way how to predict viability of early human embryos
Ivana Uhrinová, Daniel Hlinka, Marek Dudáš
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 150-151
AFH99 Imunologická odozva potkanov s chemicky indukovanou karcinogenézou po aplikácii Lactrobacillus
plantarum a ľanového oleja
Jana Žofčáková, Alojz Bomba, Norbert Lukán
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 50
AFH100 Infekcia protézy aortofemorálneho bypassu
Vladimír Sihotský, Mária Frankovičová, Norbert Torma
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 26-27
AFH101 Infekcia protézy aortofemorálneho bypassu - kazuistika
Vladimír Sihotský, Norbert Torma, Mária Frankovičová, Mária Kubíková, Andrej Smola, Peter
Závacký
Dies Jessenii XIX : infekcie v dutine brušnej, diagnostika a terapia : Košice, 26.-27. máj 2011 : zborník
abstrakt [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, S. 3
AFH102 Infekcia v cievnej protéze - najzávažnejšia komplikácia v cievnej chirurgii
Mária Frankovičová, P. Šebesta, Mária Kubíková, Norbert Torma, Vladimír Sihotský, František
Arendarčík, Marián Tomečko, Andrej Smola, Pavel Staško, Martina Závacká
Dies Jessenii XIX : infekcie v dutine brušnej, diagnostika a terapia : Košice, 26.-27. máj 2011 : zborník
abstrakt [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, S. 18
AFH103 Influence of deep eutectic solvents on conformation transition of proteins
Jozef Parnica, Marián Antalík
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 102-103
AFH104 Influence of dietary beta glucans and humic acids on the small intestine antioxidants in broiler chickens
Beáta Hubková, Andrea Fejerčáková, Zdenka Hertelyová, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011),
s. 42
AFH105 Interakcie nových derivátov Braco-19 s DNA
Jana Plšíková, Zuzana Plačková, Danica Sabolová, Ladislav Janovec, Ján Ungvarský, Ján Imrich,
Mária Kožurková
Preveda : interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011], Banská
Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 63
AFH106 Intersection of compact congruences of algebras
Filip Krajník
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 202
AFH107 Intersection of compact congruences of algebras
Filip Krajník
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 17
AFH108 Intracellular distribution of Hypericin studied by time-resolved fluorescence measurement
Lenka Dzurová, Veronika Huntošová, Zuzana Naďová, Franck Sureau, Pavol Miškovský
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 215-216
AFH109 Intravenózna trombolýza na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP Košice v rokoch 2006-2011
Norbert Leško, Vladimír Pavlík, Matej Škorvánek, Natália Holoubeková, Zuzana Gdovinová
Neurológia, ISSN 1336-8621, Roč. 6, suppl. (2011), s. 21
AFH110 Iónové kvapaliny ako proteín stabilizujúce systémy
Jozef Parnica, Marián Antalík
Drobnicov memoriál VI. ročník : program a zborník abstraktov : 21. - 23. september 2011, Piešťany,
Bratislava : Petrus, 2011, ISBN 9788097016432, S. 58
AFH111 Irrational numbers at grammar school in the past and today
Andrea Kanáliková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 196-197
AFH112 Je adrenomedulín markerom koronárnej aterosklerózy u renálnych pacientov?
Adela Dobrovičová, Jozef Gonsorčík, Claudia Gibarti, Eva Žemberová, Branislav Stančák
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 10S
AFH113 Kapnografia v prednemocničnej starostlivosti
Štefan Trenkler
Aktuality urgentnej medicíny, ISSN 1338-4171, 2011, s. 51-52
AFH114 Kardiovaskulárne riziko u detí s pokročilou chronickou obličkovou chorobou
Ľudmila Podracká
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 14
AFH115 K diferenciálnej diagnostike malignómov neznámenho východiska
Andrej Böör, Katarína Dudríková, Ľudmila Babjaková, Ivan Jurkovič
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 9-10
AFH116 Klinefelter's syndrome and autoimmunity
Marek Felšöci, Jana Petríková, Dušan Pavai, Ivica Lazúrová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 2 (2011), s. 102
AFH117 Klinické použitie azacitidínu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom s vyšším rizikom,
chronickou myelomonocytovou leukémiou a akútnou myeloblastovou leukémiou - súbor pacientov
KHAOH, Košice
Adriana Kafková, Elena Tóthová, Monika Hlebašková, Natália Štecová, Erika Švorcová, Tomáš
Guman
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 23
AFH118 Klinické skúsenosti s antirabickou profilaxiou
Gabriela Kissová, Dana Hudáčková, Ingrid Urbančíková
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 17
AFH119 Komplikácie karotickej endarterektómie
Vladimír Sihotský, Mária Frankovičová, Norbert Torma, Mária Kubíková, Andrej Smola, Marián
Tomečko
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 42
AFH120 Konkrétne ukážky aplikácie moderných didaktických metód vo výučbe a popularizácii matematiky
Martina Hančová, Jozef Hanč
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 30
AFH121 Konzervatívne grafy a d-magické ohodnotenia.
Ľudmila Bezegová, Jaroslav Ivančo
46th Czech-Slovak Conference on Graph Theory : abstracts : 6.- 10.jún 2011, Šachtičky, Banská
Bystrica, 2011, S. 18
AFH122 Korelácia autofluorescencie krvného séra s biochemickými markermi akútnej ischémie myokardu
Alexander Bohó, Vladimíra Tomečková, Eva Sedláková
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 8-9
AFH123 Koreluje vyliečenie stresovej inkontinencie moču u žien so subjektívnym hodnotením výsledkov
operačnej liečby?
Ľubomír Lachváč, Ladislav Valanský, Vincent Nagy, Marek Vargovčák
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 11
AFH124 Kvalita života pacientov so sclerosis multiplex
Jarmila Szilasiová, Zuzana Gdovinová, Marianna Vitková, Martina Chylová, Jaroslav Rosenberger,
Jitse P. Dijk van
Neurológia, ISSN 1336-8621, Roč. 6, suppl. (2011), s. 9-10
AFH125 Kysacká jaskyňa ako fragment predkvartérneho krasovatenia v doline Hornádu
Zdenko Hochmuth
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 68
AFH126 Liečba striktúr uretry optickou uretrotómiou
Zuzana Pajdičová, Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 13
AFH127 Lipid peroxidation in maternal and umbilical cord plasma
Denisa Macekova
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 137-139
AFH128 Loss of the Y chromosome in Philadelphia-positive cells predicts a poor response of chronic response
of chronic myelogenous leukemia patients to Imatinib Mesylate therapy
Elena Tóthová, Adriana Kafková, Natália Štecová, Andrea Copáková, Anton Karabinoš
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 10-11
AFH129 Lysozyme amyloid fibrils inhibit the growing of LLC-PK1 renal cells
M.M. Mocanu, C. Ganea, Katarína Šipošová, I. Baran, E. Katona, M. Gheorghiu, Andrea Antošová,
Zuzana Gažová
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 93-94
AFH130 Majú lokálne aplikované kortikoidy systémové účinky?
Juliana Ferenczová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 43
AFH131 Mapovanie denných motýľov (Rhopalocera) okolia obcí východného Slovenska - Duplín (Ondavská
vrchovina)
Alexander Čanády
VI. Lepidopterologické kolokvium : program a zborník abstraktov : 30. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 97880709790006, S. 7
AFH132 Medzimolekulové interakcie v kryštálových štruktúrach dvoch komplexných zlúčenín medi s
hexafluoridokremičitanovým aniónom
Jaroslava Haníková, Juraj Kuchár, Juraj Černák
63. zjazd chemikov : 5. - 9. september 2011, Tatranské Matliare, Tatranske Matliare, 2011, S. 183
AFH133 Membránovoproliferatívna glomerulonefritída
Ľudmila Podracká, Andrej Böör
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 7
AFH134 Mesenchymal stromal cells from human amnion and chorion, isolation and basic characterisation
Darina Bačenková, Ján Rosocha, Tímea Tóthová
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 137
AFH135 Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
Zuzana Sopková, Miroslav Brúsik, Ľubomír Slávik, Zuzana Dorková, Radovan Tiško, Ružena Tkáčová
IX. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 18.-19.11.2011, Vyhne, Bratislava :
Slovenská lekárska spoločnosť, 2011, S. 31
AFH136 Metabolizmus omega-6 a omega-3 PNMK
Zdenka Hertelyová, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 10
AFH137 Metric Preserving Functions
Veronika Ivanová
12. Konferencia košických matematikov : 13.-16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 14
AFH138 Mikrobiologické spektrum pri akútnej prostatitíde
Vincent Nagy, Dušan Kubej, Ladislav Valanský
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 15
AFH139 Minimal k-rankings of some regular graphs
Peter Šugerek
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [213]
AFH140 Moderné didaktické metódy vo výučbe a popularizácii matematiky
Jozef Hanč, Martina Hančová
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 29
AFH141 Monitoring of cave fauna in Slovakia (2010 – 2012) - methods and preliminary results
Ľubomír Kováč, Peter Ľuptáčik, Andrej Mock, Igor Hudec, Vladimír Košel, Peter Fenďa
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 75
AFH142 Morfologické prejavy adenokarcinómu pľúc
Adela Mikuľaková, Erika Štammová, Katarína Dudríková, Ľudmila Babjaková, Andrej Böör
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 14
AFH143 Morfometrická analýza populácií Erebia aethiops a Erebia euryale (Lepidoptera, Satyridae) z rôznych
lokalít Západných karpát
Katarína Varcholová
VI. Lepidopterologické kolokvium : program a zborník abstraktov : 30. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 97880709790006, S. 20-21
AFH144 Možnosti a hranice výučby nemeckého jazyka na vysokých školách
Katarína Fedáková
FORLANG 2011 : 5. ročník medzinárodnej konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí :
13. - 14. septembra 2011, Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, S. 9
AFH145 Možnosti detekcie karcinómu prsníka fluorescenčnou profilovou analýzou moču
Anna Birková, Andrea Grešová, Zuzana Šteffeková, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Ladislav Saksun,
Alexander Ostró, Mária Mareková
Onkológia, ISSN 1337-4435, Roč. VI, supl. 2 (2011), s. 42
AFH146 Možnosti využitia digitálnych technológií v matematickom vzdelávaní (v kontexte národných
projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ/SŠ)
Dušan Šveda, Stanislav Lukáč, Jozef Sekerák
43. konferencia slovenských matematikov : 1. - 4. december 2011, Jasná pod Chopkom, Žilina : EDISVydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011, ISBN 9788055404547, S. 46-47
AFH147 Multivariate linear model
Rastislav Rusnačko
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 208-209
AFH148 Najčastejšie zoonózy v domácnostiach
Ľubica Zákutná, Erik Dorko, Kvetoslava Rimárová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 45
AFH149 Naše skúsenosti s aplikáciou lipozomálneho cytarabínu (Depocyte) v liečbe a profylaxii agresívnych a
vysokoagresívnych NHL (skúsenosti 2 pracovísk)
Tomáš Guman, Adriana Kafková, Elena Tóthová, Natália Štecová, Monika Hlebašková, M. Surová, V.
Takáč, I. Duľová, Jana Jurkovičová, Juraj Chudej, I. Plameňová, Ľubica Váleková
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 35
AFH150 Názorová prierezová štúdia rodičov a zdravotníckych pracovníkov o význame očkovania
Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Ľubica Zákutná
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 45
AFH151 Nekaspázové dráhy apoptózy a ich podiel na bunkovej smrti nádorov vystavených fotodynamickej
terapii s hypericínom
Lucia Mikešová, Jaromír Mikeš, Peter Fedoročko
Drobnicov memoriál VI. ročník : program a zborník abstraktov : 21. - 23. september 2011, Piešťany,
Bratislava : Petrus, 2011, ISBN 9788097016432, S. 63
AFH152 Niekoľko poznámok k výskytu denných motýľov (Rhopalocera) okolia Priemyselného parku Kechnec
(Košická kotlina)
Alexander Čanády, Lenka Kočíková
VI. Lepidopterologické kolokvium : program a zborník abstraktov : 30. september 2011, Košice,
Košice, 2011, ISBN 97880709790006, S. 8
AFH153 Nové cieľové skupiny odporúčané na očkovanie proti vírusovým hepatitídam A a B
Pavol Kristian jr., Ivan Schréter
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 35
AFH154 Nové DNA-viažuce ligandy inhibujúce acetylcholínesterázu
Lucia Krajňáková, Jana Plšíková, Helena Paulíková
Preveda : interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011], Banská
Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 17
AFH155 Novel Acridines with Antitumor and Anticholinesterase Activity
Ján Imrich, Slávka Hamuľaková, Ladislav Drajna, Lucia Maľučká, Mária Vilková, Marianna Vargová,
Ladislav Janovec, Mária Vojtičková
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 103
AFH156 Novel Cu(II) complexes based on square tetracyanidometallates
Juraj Kuchár, Veronika Suchá, Juraj Černák
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 188
AFH157 Novel derivatives of acridine: reactions with thiols, binding to DNA and anticancer potencies
Lýdia Čižeková, Zuzana Vantová, M. Záškvarová, Lucia Krajňáková, Othman Salem, Mária
Kožurková, Danica Sabolová, Ján Imrich, Pavol Kristian, Ladislav Janovec, Slávka Hamuľaková,
Mária Vilková, Helena Paulíková
Interdisciplinary Toxicology, ISSN 1337-6853, Vol. 4, no. 2 (2011), s. A27
AFH158 Novel DNA binding ligands with acetylcholinesterase inhibitory potency
Lucia Krajňáková, Zuzana Vantová, Lýdia Čižeková, Zuzana Bačová, Ján Bakeš, Slávka Hamuľaková,
Mária Kožurková, Danica Sabolová, Jana Plšíková, Ján Imrich, Pavol Kristian, Ivan Danihel, Ladislav
Drajna, Helena Paulíková
Interdisciplinary Toxicology, ISSN 1337-6853, Vol. 4, no. 2 (2011), s. A40-A41
AFH159 Novel tacrine derivatives characterized by high potent inhibition of acetylcholinesterase appropriate for
treatment of Alzheimer´s disease
Slávka Hamuľaková, Ladislav Janovec, Kamil Kuča, Pavol Kristian, Mária Baňasová, Ján Imrich
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011) [1]
AFH160 Nové možnosti v liečbe myeloproliferatívnych PH- negatívnych neoplázií
Elena Tóthová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 16
AFH161 Novinky z Európskej únie medicínskych špecialistov - Belehrad 2011
Peter Takáč, Jarmila Petrovičová
Rehabilitačná medicína & Fyzioterapia [elektronický zdroj], ISSN 1338-4759, Roč. 1, č. 1 (2011), s. 1
http://www.rehmed.sk/files/23/full/2011-jrk-abstrakty_1322559331.pdf
AFH162 Novšie markery kardiovaskulárneho rizika
Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 33S
AFH163 Numerical modelling of blood flow in compliant vessels: numerical results & stability analysis
Gabriela Rusnáková, Mária Lukáčová-Medviďová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 210-211
AFH164 Nutritional abnormalities in patients with COPD: clinical relevance, assessment and exploring the
underlying mechanisms
Pavol Joppa, Peter Skyba, Pavol Pobeha, Miroslav Brúsik, Ružena Tkáčová
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 80-81
AFH165 Obštrukčné spánkové apnoe a kardiometabolické riziko
Eva Szabóová, Zoltán Tomori
IX. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 18.-19.11.2011, Vyhne, Bratislava :
Slovenská lekárska spoločnosť, 2011, S. 31
AFH166 Očkovanie alebo následky profesionálnych nákaz - čo je výhodnejšie?
Pavol Jarčuška, Diana Vološinová
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 23-24
AFH167 Odhad inzulínovej rezistencie na základe pomeru leptín/adiponektín
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 40S
AFH168 On 1-planar complete multipartite graphs
Dávid Hudák, Július Czap
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [193]
AFH169 On doubly light triangles in plane graphs
Tomáš Madaras, Peter Hudák
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 17
AFH170 On magic joins of graphs
Tatiana Polláková
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 22
AFH171 On selfcentric graphs
Jana Hurajová, Silvia Gago, Tomáš Madaras
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 10
AFH172 On the mathematical modelling of the annihilation process
Michal Hnatič, Tomáš Lučivjanský, Juha Honkonen
MMCP 2011 : book of abstracts : 4.- 8.júl 2011, Stará Lesná, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055307039, S. 43
AFH173 On vertices enforcing a hamiltonian cycle
Mária Kopperová, Igor Fabrici
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 200
AFH174 On Vertices Enforcing a Hamiltonian Cycle
Mária Kopperová
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 16
AFH175 Ovplyvní odporúčané očkovanie proti hepatitíde A výskyt ochorenia na Slovensku?
Ingrid Urbančíková, Dana Hudáčková, Gabriela Kissová
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 25
AFH176 Parity vertex colouring of regular and semiregular plane graphs
Peter Šugerek
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 29
AFH177 Parity Vertex Colouring of Semiregular Graphs
Stanislav Jendroľ, Peter Šugerek
12. Konferencia košických matematikov : 13.-16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 15
AFH178 Physical properties of highly sodium doped layered cobaltates
Martin Botko, Anna Zorkovská, Marcela Kajňaková, Alena Radváková, Alexander Feher
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 214
AFH179 Pilotná štúdia diagnostikovaného potenciálu fluorescenčných spektrálnych techník v praxi malých
zvierat
Zuzana Šteffeková, Anna Birková, Darina Baranová
ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť - 54. ročník : pri príležitosti svetového roka
veterinárskej medicíny 2011 : zborník abstraktov : Košice 4. máj 2011, Košice : Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011, ISBN 9788080772277, S. 30-31
AFH180 Pioglitazone and rosiglitazone in the prevention of NMU-induced mammary carcinogenesis
Miroslava Garajová, Bianka Bojková, Peter Kubatka, Terézia Kisková, Monika Kassayová, Peter
Orendáš, Martin Péč, K. Kajo, Natália Kokošová, Ivan Ahlers
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 133-134
AFH181 Pľuzgiernaté kožné ochorenia v detskom veku
Janette Baloghová
Dermatológia pre prax, ISSN 1337-1746, Roč. 5, č. S1 (2011), s. 12
AFH182 Populační analýza výsledků léčby zaměřená na léčbu imatinibem u 1087 nemocných s chronickou
myeloidní leukemií (CML) léčených v centrech intenzívní hematologické péče SR a ČR kooperujících
v registru Camelia
K. Indrák, E. Demečková, Ľ. Demitrovičová, Eva Mikušková, Elena Tóthová, Juraj Chudej, Imrich
Markuliak, Martin Mistrík, J. Voglová, Viktor Koza, E. Cmunt, M. Jarošová, K. Michalová, K.
Steinerová, M. Karas, L. Dušek, E. Faber, J. Mužík
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 9
AFH183 Poruchy kŕmenia v detskom veku
Martina Švekušová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 21
AFH184 Poruchy metabolizmu kalcia a fosforu u detí s chronickou obličkovou chorobou
Juliana Ferenczová, Ľudmila Podracká, Katarína Šebeková
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 15
AFH185 Postimplatačné skrátenie trvania QRS komplexu predikuje respondentov na resynchronizačnú liečbu
Pavol Murín, Peter Mitro, Gabriel Valočik, Branislav Stančák, Peter Olexa, Erika Komanová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 28S
AFH186 Potrebujeme skríningové sérologické vyšetrenie v gravidite?
Zuzana Paraličová, Mária Kičková, Ivana Valková
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 43
AFH187 Povrchová modifikácia ZnO nanočastíc organickými kyselinami pre možnosť bioaplikácií
Michaela Šimšíková, Marián Antalík
Preveda : interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Banská Bystrica : OZ
Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 76
AFH188 Prediction of financial markets using agent-based modeling with optimization driven by statistical
evaluation of historical data
Jana Kočišová, Denis Horváth, Tomáš Kasanický, Ján Buša jr.
MMCP 2011 : International Conference on Mathematical Modeling and Computational Physics : book
of abstracts : 4.- 8.júl 2011, Stará Lesná, Košice : TU, 2011, ISBN 9788055307039, S. 47
AFH189 Prehľad importovaných infekčných ochorení v r. 2005-2009 vo východoslovenskom regióne
Lenka Balogová, Elena Adamkovičová, Zuzana Paraličová, D. Sidorjaková
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 47
AFH190 Prehliadnutá kožná lézia a jej závažná komplikácia
Eva Bálintová, Milan Kuchta, Š. Huk
Festival kazuistík z pediatrie : Žilina 26.-27.03.2010 : zborník abstraktov [elektronický zdroj], Žilina,
2011, ISBN 9788097016876, S. 9-10
AFH191 Preparation, characterization and DNA binding studies of new acridine derivatives
Othman Salem, Jana Plšíková, Danica Sabolová, Mária Vilková, Ján Imrich, Mária Kožurková
Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2011 : 7th International Conference : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice, 2011, ISBN 9788097077907, S. 79-80
AFH192 Presence of omega-3 and omega-6 fatty acids in vegetable oils and their effect on disease prevention
and treatment
Zdenka Hertelyová, Beáta Hubková, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 147-148
AFH193 Pretreatment step in analysis of 17β-estradiol in real sample
Dušan Krnáč, Katarína Reiffová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 162-163
AFH194 Prevalencia končatinovej ischémie u chorých s mediokalcinózou
Eva Szabóová, M. Pavúková, Dáša Kmecová, Mária Takáčová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 60
AFH195 Prevencia kortikoidmi indukovanej osteoporózy u detí
Kristína Kubejová, Veronika Vargová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 28
AFH196 Prevencia rekurencie infekcií močových ciest non-antimikrobiálnymi látkami
Ľudmila Podracká
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 25
AFH197 Primárne a sekundárne malígne nádory pľúc v 5-ročnom materiáli pracoviska
Erika Štammová, Adela Mikuľaková, Andrej Böör
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 16
AFH198 Prínos bioimpedačnej spektroskopie k manažmentu malnutrície u detí s chronickou obličkovou
chorobou
Martina Švekušová, Ľudmila Podracká
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.-
6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 18
AFH199 Probiotics, natural bioactive compounds and functional foods in modulation of the common pathogenic
mechanisms of chronic diseases development and progression
Alojz Bomba, Andrea Brandeburová, Júlia Ričanyová, Ladislav Strojný, Anna Chmelárová, Viktória
Szabadosová, Beáta Pramuková, Jana Žofčáková, Rastislav Salaj, Anna Supuková
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 10
AFH200 Probiotics, prebiotics and bioactive compounds of natural origin in prevention of colorectal cancer and
atherosclerosis
Alojz Bomba, Ladislav Strojný, Anna Chmelárová, Andrea Brandeburová, Naďa Rozumyková, Júlia
Ričanyová, Viktória Szabadosová, Beáta Pramuková, Jana Žofčáková, Rastislav Salaj
International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics 2011 : conference proceedings : 14th-16th
June 2011, Košice, Slovakia, Kysucké Nové Mesto : PAMIDA International, 2011, ISBN
9788097016883, S. 14
AFH201 Profilová fluorescenčná analýza - nový spôsob rozlišovania biologického materiálu zvierat
Anna Birková, Zuzana Šteffeková, Darina Baranová, Miroslav Húska, Igor Valocký
ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť - 54. ročník : pri príležitosti svetového roka
veterinárskej medicíny 2011 : zborník abstraktov : Košice 4. máj 2011, Košice : Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011, ISBN 9788080772277, S. 30
AFH202 Pros and cons of photodynamic therapy with hypericin
Jaromír Mikeš, Rastislav Jendželovský, Ján Kovaľ, Ján Kleban, Lucia Kuliková , Lucia Mikešová,
Zuzana Papčová, Peter Fedoročko
The 2nd Drug Resistance in Cancer : program and abstracts : 29.máj - 1.jún 2011, Smolenice,
Bratislava : SAV, 2011, ISBN 9788097012847, S. L13
AFH203 Protein amyloid aggregation in presence of phytoalexins
Katarína Šipošová, Andrea Antošová, Peter Kutschy, Zuzana Daxnerová, Diana Fedunová, Jaroslava
Bágeľová, Zuzana Gažová
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 95-96
AFH204 Proteomika moču - bližšie ku klinickej praxi?
Eva. Ďurovcová, Anna Birková
Laboratórna diagnostika, ISSN 1335-2644, Roč. XVI., č. 1-2 (2011), s. 130
AFH205 Prvé skúsenosti s kontrastným ultrasonografickým vyšetrením nádorov obličiek
Ľuboš Tešľa, Božena Nováková, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Miroslav Iláš, Ladislav Valanský,
Jan Tuma
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 1516
AFH206 Prvé skúsenosti s vyšetrením genetického polymorfizmu IL28B ako prediktora chronickej hepatitídy C
Pavol Kristian jr., Ivana Valková, Viera Habalová, Ivan Schréter, Lucia Klimčáková, Ján Šalagovič,
Zuzana Paraličová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 37
AFH207 PSA u pacientov s akútnou prostatitídou
Vincent Nagy, Dušan Kubej
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 21
AFH208 Q-horúčka, séroepidemiologická štúdia u študentov veterinárskeho lekárstva
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
X. Červenkove dni preventívnej medicíny : Tále, 14.-16. november 2011, Banská Bystrica :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2011, S. [1]
AFH209 Q-horúčka a špecifická prevencia
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
X. Červenkove dni preventívnej medicíny : Tále, 14.-16. november 2011, Banská Bystrica :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2011, S. [1]
AFH210 Radical Classes
Zuzana Farkasova, Danica Jakubíková-Studenovská
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 13
AFH211 Radiobiological models in radiotherapy
Barbora Petrušková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 223-224
AFH212 Raynaudov fenomén v adolescentnom veku - racionálna diferenciálna diagnostika
Veronika Vargová
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 14 S
AFH213 Reakcie 1-metoxyspiroindol[3,5´]tiazolín-1-iumbromidu s Grignardovými činidlami
Peter Očenáš, Lucia Tomášová, Peter Kutschy, Ján Mojžiš, Martina Pilátová
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 232
AFH214 Recidivujúci liposarkóm
Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Peter Závacký, Juraj Bober
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 15
AFH215 Reduction of insulin amyloid aggregates by albumin magnetic fluid
Katarína Šipošová, Martina Kubovčíková, Zuzana Bednáriková, Martina Koneracká, Vlasta Závišová,
Peter Kopčanský, Zuzana Gažová
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 74-75
AFH216 Redukčné diéty a medicína dôkazov
Ivan Majerčák
IX. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 18.-19.11.2011, Vyhne, Bratislava :
Slovenská lekárska spoločnosť, 2011, S. 21-22
AFH217 Registry of patients with myelodysplastic syndrome (MYDYS) in Slovakia
Martin Mistrík, Katarína Richterová, Ľubica Váleková, Imrich Markuliak, Elena Tóthová, Tomáš
Guman, Stanislav Palašthy, Ľ. Forraiová, P. Brabec
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 23
AFH218 Rekonštrukcie skeletálnych defektov tváre
Marianna Zábavníková
6th Central European Congress of Burns 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive
Surgery in Košice, 17.Výročná konferencia českej popáleninovej spoločnosti : May 26 - 27, 2011,
Košice [elektronický zdroj], Košice, 2011, S. [1]
AFH219 Relationship between osteoporosis and adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with
chronic obstructive pulmonary disease
Pavol Pobeha, Jozef Ukropec, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 165-166
AFH220 Resting energy expenditure and adipose tissue leptin expression in patients with chronic obstructive
pulmonary disease
Miroslav Brúsik, Peter Skyba, Jozef Ukropec, Ružena Tkáčová, Pavol Joppa
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 166-167
AFH221 Resveratrol and melatonin in the chemoprevention of mammary carcinogenesis in female SpragueDawley rats
Terézia Kisková, Miroslava Garajová, Michaela Böhmdorfer, Martin Svoboda, Monika Kassayová,
Bianka Bojková, Peter Orendáš, Nikita Bobrov, Walter Jäger, Theresia Thalhammer
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 135-136
AFH222 Rôzne tváre hypogamaglobulinémie u detí
Katarína Gerecová, Veronika Vargová, Natália Galóová
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 21
AFH223 Sebakontrola ako faktor preferencie stratégií zvládania vo vybraných záťažových situáciách
Monika Vavricová
Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. = Personality in the Context of Cognition,
Emotionality and Motivation III. : medzinárodná konferencia, 23. - 24. november 2011, Univerzita
Komenského, Bratislava : kniha abstraktov, Bratislava : STIMUL, 2011, S. 72
AFH224 Sebaúčinnosť (self-efficacy) a sebaregulácia u matematicky nadaných vysokoškolských študentov
Karolína Barinková
Cesty k múdrosti = Ways to Wisdom : 29 Psychologické dni : medzinárodná konferencia, Bratislava, 5.
- 6. september 2011 : kniha abstraktov, Bratislava : STIMUL, 2011, ISBN 9788081270277, S. 7
AFH225 Selektívna embolizácia vetvy renálnej artérie pre protrahovanú makrohematúriu po parciálnej
nefrektómii pre renal cell karcinóm
Ľubomír Lachváč, Ľubomír Špak, Ladislav Valanský, Vincent Nagy
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 1617
AFH226 Septické komplikácie po gynekologicko-pôrodníckych operáciách
Alexander Ostró, Lenka Hančikovská
Dies Jessenii XIX. : infekcia v dutine brušnej, diagnostika a liečba : Košice, 26.-27. máj 2011 : zborník
abstrakt [elektronický zdroj], Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, S. [1]
http://www.lf.upjs.sk/dies.jessenii.XIX/doc/23.pdf
AFH227 Septické komplikácie po resekciách pankreasu
Jana Kaťuchová, Juraj Bober, Peter Závacký, Pavol Harbuľák, Jozef Radoňák
Dies Jessenii XIX : infekcia v dutine brušnej, diagnostika a liečba : Košice, 26. - 27. máj 2011 :
zborník abstrakt, Košice : ÚLI- Videocentrum, LF UPJŠ, 2011, S. 24
AFH228 Séroepidemiologická štúdia Q-horúčky u študentov medicíny
Erik Dorko, Ľubica Zákutná
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 44-45
AFH229 Short time influence of nitrogen substances to metabolism of lichen Evernia prunastri (L.) and
Xanthoria parietina (L.)
Juraj Piovár, Ivana Slepáková, Veronika Lokajová, Martin Bačkor
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.- 20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : Faculty of
Science of P.J. Šafárik University in Košice, 2011, S. 146-147
AFH230 Silymarín v liečbe metabolického syndrómu indukovanom antipsychotikami
Jozef Dragašek
Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor), ISSN 0862-0350, Supl. 1 (2011), s. 7
AFH231 Simplification of the linear program for generalized fractional total coloring of complete graphs
Gabriela Karafová, Roman Soták
46th Czech-Slovak Conference on Graph Theory : abstracts : 6.-10.jún 2011, Šachtičky, Banská
Bystrica, 2011, S. 24
AFH232 Sledovanie účinku ß-glukánov a huminových kyselín na aktivitu vybraných antioxidačných enzýmov v
tenkom čreve brojlerových kurčiat
Andrea Fejerčáková, Beáta Hubková, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 6
AFH233 Sledovanie vybraných faktorov životného štýlu u poslucháčov Lekárskej a Právnickej fakulty UPJŠ v
Košiciach
Tatiana Kimáková, Eva Onačillová, Karin Zeisbergová
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 43
AFH234 Slovenské skúsenosti s Bortezomibom v 1. línii liečby pacientov s mnohopočetným myelómom
Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Alexander Wild, Jana Baňáková, Erika Čellárová, Viera
Štulajterová, Emília Flochová, Juraj Chudej, Ľubica Váleková, Natália Štecová, Erika Švorcová,
Adriana Kafková, Elena Kružliaková, Ľubica Škopková, M. Šimek, Alexander Varga
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 30-31
AFH235 Spánkové apnoe predurčuje zmeny v homeostáze glukózy a biomarkerov u obéznych dospelých
Mária Pallayová, Kimberley E. Steele, Thomas H. Magnuson, Michael A. Schweitzer, Nathan R. Hill,
Shannon Bevans-Fonti, Alan R. Schwartz
XXI. Diabetologické dni : XXXIX. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou : 15.-17. jún 2011,
Prešov, Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011, ISBN 9788097072391, S. 25
AFH236 Spectral studies on cycle chalcone derivatives and DNA binding properties
Miroslava Štefanišinová, Mária Kožurková, Mária Mareková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 139-140
AFH237 Spektrochemické sledovanie nečistôt v katalyzátoroch
Ashraf Mustafa M. Abusenaina, Karol Flórián, Miroslava Hámborská, Viera Vojteková
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011) 150
AFH238 Spirometry workshop
Marek Varga
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011),
s. 22-23
AFH239 Spontánne a traumatické ruptúry obličiek - klinický priebeh diagnostika a liečba
Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč
Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti, ISSN 1335-3071, Roč. XVII., č. 1 (2011), s. 16
AFH240 SSP-Property and Similar Principles
Jaroslav Šupina
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 21
AFH241 Stabilita zlepšenej kvality života u pacientov s ICHS navodená HRV biofeedbackom po časovom
odstupe 6 mesiacov
Monika Guľašová, Miroslav Skorodenský, Peter Takáč
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice, Košice : Equilibria, 2011, S. 43
AFH242 Statins in the chemoprevention of mammary carcinogenesis in female rats
Katarína Žihlavníková, Peter Kubatka, K. Kajo, Martin Péč, Nadežda Stollárová, Monika Kassayová,
Bianka Bojková, Peter Orendáš
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 170
AFH243 Stereoselektívna syntéza mycestericínov D-G
Alena Uhríková, Beáta Oroszová, Margaréta Kováčová, Simona Podolínska, Jana Špaková
Raschmanová, Miroslava Martinková, Jozef Gonda
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011) s. 101-102
AFH244 Stratégie na zlepšenie kontroly tlaku krvi v klinickej praxi
Marian Sninčák, Mohamed Hassan Zain El-Abdin, Kamil Kolesár, Petra Hrabčáková, Zuzana Solárová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, no. 5 (2011), s. 451
AFH245 Strengthening public health research in Europe - "STEPS" from SPHERE to PHIRE
Zuzana Katreniaková, Iveta Nagyová, Mark McCarthy, C. Conceicao, Gabriel Guliš
Well Being, Health and Humanity-Common Values for both, Students and Teachers : fourth
interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory investigating
methods with international involvement : abstracts, Trnava : Trnavská univerzita, 2011, ISSN
9788080824792, S. 27
AFH246 Structural determination of chemical constituents from Matricaria Chamomilla
Mária Vilková, Ján Imrich, Miroslav Repčák, Veronika Poracká
Magnetic Moments in Central Europe : program and book of abstracts : 16.- 20.marec 2011, Tatranská
Lomnica, Košice : Slovak National NMR Centre, 2011, ISBN 9788089284771, S. 63
AFH247 Structure of physical and movement state of young spostmen
Mirianna Brtková, Bibiana Vadašová, Květa Perečinská, Wioletta Mikuľáková, Kamila Kociová
Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva : program a abstrakty, Bratislava : Peter Mačura - PEEM,
2011, ISBN 9788081130465, S. 9-10
AFH248 Subjektívne normy a sebakontrola v kontexte agresie v konfliktných situáciách
Katarína Vasková
Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. = Personality in the Context of Cognition,
Emotionality and Motivation III. : medzinárodná konferencia, 23. - 24. november 2011, Univerzita
Komenského, Bratislava : kniha abstraktov, Bratislava : STIMUL, 2011, S. 71
AFH249 Subtulárna luxácia nohy
Marek Lacko, Róbert Čellár, Štefan Štolfa, Gabriel Vaško
Ortopédia : príloha časopisu Bedeker zdravia, Č. 1 (2011), s. 42
AFH250 Súčasné možnosti vyšetrenia respiračných svalov v klinickej praxi
Anna Kubincová, Peter Takáč, Ľubomír Legáth
Rehabilitačná medicína & Fyzioterapia [elektronický zdroj], ISSN 1338-4759, Roč. 1, č. 1 (2011), s.
[1]
http://www.rehmed.sk/files/23/full/2011-jrk-abstrakty_1322559331.pdf
AFH251 Supermagic non-regular graphs
Tatiana Polláková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 205-206
AFH252 Supermagic non-regular graphs
Tatiana Polláková
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 18-19
AFH253 Sweetov syndróm
Vladimíra Flimerová, Janette Baloghová, Jagienka Jautová, Marta Ficová, Zuzana Hrabovská, Marián
Švajdler
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 53
AFH254 Synthesis, DNA binding, and molecular modeling of cytotoxic 3,6-bis(imidazolidinone) acridines
Ladislav Janovec, Mária Kožurková, Danica Sabolová, Ján Ungvarský, Helena Paulíková, Jana
Plšíková, Zuzana Vantová, Pavol Kristian, Ján Imrich
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 219-220
AFH255 Synthesis and bio-functionalization of ZnO nanoparticles by thiol acids
Michaela Šimšíková, Marián Antalík
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 118-119
AFH256 Synthesis and NMR study of novel spiro acridin-imidazolidinthiones
Marianna Vargová, Ján Imrich, Mária Vilková
Magnetic Moments in Central Europe : program and book of abstracts : 16.- 20.marec 2011, Tatranská
Lomnica, Košice : Slovak National NMR Centre, 2011, ISBN 9788089284771, S. 62
AFH257 Synthesis of the protected D-ribo-C20-phytoshingosine and its C(2) -epimer using Overman
rearrangement as the key reaction
Kvetoslava Pomikalová, Miroslava Martinková, Jozef Gonda, Jozef Kožíšek, Juraj Kuchár
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 169-170
AFH258 Štátny policajný úrad v Michalovciach v rokoch 1939-1941 ako súčasť mocensko-represívneho aparátu
prvej Slovenskej republiky
Zuzana Tokárová
Študentská vedecká konferencia : zborník abstraktov zo 7. študentskej vedeckej konferencie
Filozofickej fakulty PU v Prešove dňa 28. apríla 2011, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 2011, S. 100-101
AFH259 Štúdium endogénnej fluorescencie mitochondrií pomocou fluorescenčných techník
Miroslava Štefanišinová, Vladimíra Tomečková, Mária Mareková
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 176
AFH260 Štúdium nových glukozinolátov s akridínovým skeletom a ich interakcie s DNA
Monika Bazelová, Mária Kožurková
13. študentská vedecká konferencia : 9.11.2011, Bratislava [elektronický zdroj], Bratislava : STU,
2011, ISBN 9788022736046, S. 123
AFH261 Štúdium spektrálnych vlastností akridínových derivátov a ich biologická aktivita
Othman Salem, Jana Plšíková, Danica Sabolová, Ján Kovaľ, Rastislav Jendželovský, Mária Vilková,
Ján Imrich, Peter Fedoročko, Mária Kožurková
Preveda : interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011], Banská
Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 166
AFH262 Štúdium vplyvu zmeny prostredia na teplotnú stabilitu a konformáciu Glukóza oxidázy
Lukáš Kandráč, Marián Antalík
Preveda : [III.] interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011],
Banská Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 60
AFH263 Štúdium vzájomnej premeny spiroindolín[3,5’]tiazolínov a tiazíno[6,5-b]indolov
Mariana Budovská, Peter Kutschy, Martina Pilátová, Ján Mojžiš
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 207
AFH264 Štúdium zlúčenín kryštalizujúcich zo sústav Cu2+-baped-[M(CN)4]2- (Baped=N, N´-bis(3aminopropyl)-1,2-diaminoetán, M=Ni,Pd)
Monika Stolárová, Juraj Černák, Erik Čižmár, Millagros Tomás, Larry R. Falvello
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 199-200
AFH265 Takrínové dreiváty ako potencionálne protinádorové liečivá
Jana Plšíková, Ján Kovaľ, Rastislav Jendželovský, Jana Janočková, Slávka Hamuľaková, Peter
Fedoročko, Ján Imrich, Mária Kožurková
Drobnicov memoriál VI. ročník : program a zborník abstraktov : 21. - 23. september 2011, Piešťany,
Bratislava : Petrus, 2011, ISBN 9788097016432, S. 26
AFH266 Teaching and Learning Styles in Informatics
Gabriela Andrejková, František Galčík, Ľubomír Šnajder
Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives : proceedings of 5th international
conference ISSEP 2011 : 26. - 29. október 2011, Bratislava, Bratislava : UK, 2011, ISBN
9788089186907, S. 45
AFH267 Teaching of probability using ICT
Katarína Kocová Mičkaninová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 198-199
AFH268 Tepnožilové spojenia pre potreby dlhodobej hemodialýzy
Mária Frankovičová, Mária Kubíková, Andrej Smola, Vladimír Sihotský, Norbert Torma, Marián
Tomečko, František Arendarčík, Martina Závacká, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 63
AFH269 The comparison of estimators of variance parameters in the growth curve model
Rastislav Rusnačko
PROBASTAT 2011 : The sixth international conference : 4. - 8. júl 2011, Smolenice, Bratislava : SAV,
2011, S. 38
AFH270 The cooperation of probiotics with polyunsaturated fatty acids and their effect on atherosclerosis and
colorectal cancer
Júlia Ričanyová, Anna Supuková, Rastislav Salaj, Alojz Bomba
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 41
AFH271 The effect of probiotics and natural bioactive substances on rat mucosal immune system and the
activity of cecal microflora
Jana Žofčáková, Viktória Szabadosová, Emília Hijová, Alojz Bomba, Norbert Lukán, Rastislav Salaj,
Beáta Pramuková, Izabela Bertková, Andrea Brandeburová, Anna Supuková, Denisa Čokášová
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 47
AFH272 The effect of probiotics potentiated with omega-3 polyunsaturated fatty acids on the digestive tract of
rabbits
Anna Supuková, Peter Supuka, Beáta Pramuková, Júlia Ričanyová, Alojz Bomba, Jana Žofčáková,
Viktória Szabadosová, Denisa Čokášová
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 43-44
AFH273 The effect of windthrow on soil arthropod communities in the spruce forests of the High Tatras
(Slovakia)
Jana Lóšková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 149
AFH274 The Growth Curve Model with Uniform Correlation Structure
Rastislav Rusnačko
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 19
AFH275 The high orderer G-quadruplexes
Viktor Víglaský, Ľuboš Bauer, Katarína Tlučková, Petra Tóthová
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 51-52
AFH276 The impact of prenatal irradiation with gamma rays on hippocampal neurogenesis and behavior in adult
rats
Natália Kokošová, Lenka Tomášová, Beňadik Šmajda
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 139-140
AFH277 The incorporation of Hypericin and Emodin into artificial lipid membranes
Alena Strejčková, Jana Staničová, Gregor Bánó, Katarína Štroffeková, Gabriela Fabriciová, Pavol
Miškovský
European Biophysics Journal with Biophysics Letters, ISSN 0175-7571, Vol. 40, no. 1 (2011), s. 29-37
AFH278 The incorporation of Hypericin and Emodin into artificial lipid membranes
Alena Strejčková, Jana Staničová, Gregor Bánó, Katarína Štroffeková, Gabriela Fabriciová, Pavol
Miškovský
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 227-228
AFH279 The influence of polyunsaturated fatty acids (PUFA) on the serum lipids in rats with hyperlipidemia
Judita Koprovičová, Darina Petrášová, Alojz Bomba
Food and Function 2011 : International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods :
conference proceedings : 25-27 October 2011, Košice, Slovakia, Košice, 2011, ISBN 9788097016890,
S. 2-3
AFH280 The mechanism of cytotoxicity of novel acridine derivatives
Zuzana Vantová, Helena Paulíková, Mária Kožurková, Ján Imrich, Ladislav Janovec, Danica Sabolová,
Ján Ungvarský, Jana Plšíková
XXVI. Xenobiochemické sympózium : program & abstracts : 7. - 9. september 2011, Trenčianske
Teplice, Bratislava : SAV, 2011, ISBN 9788089233489, S. 34
AFH281 Thermal conductivity of CsNiF3
Vladimír Tkáč, Alžbeta Orendáčová, Martin Orendáč, Katarína Tibenská, Alexander Feher, M. Poirier,
Mark Wiliam Meisel
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 231
AFH282 The structural variability and biological implication of G-quadruplex nucleic acids
Ľuboš Bauer, Petra Tóthová, Katarína Tlučková, Viktor Víglaský
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 53-54
AFH283 The study of magneto-structural correlations in two-dimensional quantum system Cu(en)(H2O)2SO4
Róbert Tarasenko, Alžbeta Orendáčová, Erik Čižmár, Martin Orendáč, S.A. Zvyagin, Jochen Wosnitza
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16.-20.máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 229-230
AFH284 The study of proton-proton collisions at small angles to the ALICE experiment at the LHC in terms of
study perturbative regime of quantum chromodynamics
Zuzana Harmanová
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. [217-218]
AFH285 The use of probiotics in horses
Anna Supuková, Peter Supuka, Ľudovít Černek, Miriam Arvayová
International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics 2011 : conference proceedings : 14th-16th
June 2011, Košice, Slovakia, Kysucké Nové Mesto : PAMIDA International, 2011, ISBN
9788097016883, S. 119-120
AFH286 The using of Overman [3,3]-sigmatropic rearrangement for stereoselective synthesis of (+)-lactacystin
Dávid Maliňák, Eva Mezeiová, Viera Chrenková, Miroslava Martinková, Jozef Gonda
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 164-165
AFH287 Transfúzia krvi u detí : kedy áno a kedy nie?
Ľudmila Podracká
28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a
abstrakty, Košice, 2011, S. 23
AFH288 Traumatická lézia a. poplitea - kazuistiky
Andrej Smola, Mária Frankovičová, Marián Tomečko, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S4 (2011), s. 63-64
AFH289 Trombóza vena portae na podklade antifosfolipidového syndrómu ako príčina horúčky neznámenhom
pôvodu - kazuistika
Ivana Valková, Štefan Porubčin, Eva Mattová, Pavol Kristian jr.
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 5. celoslovenská infektologická konferencia v
Nitre : 13.-15. október 2011, Nitra : abstrakty prednášok : suplement, Nitra, 2011, ISBN
9788097082505, S. 11 S
AFH290 Tumor glomus caroticum v našom súbore - kazuistiky
Norbert Torma, Mária Frankovičová, Mária Kubíková, Vladimír Sihotský, Andrej Smola, Marián
Tomečko, Martina Závacká, Pavel Staško
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 16
AFH291 Tumor vascular markers new possibilities in the diagnosis of gynecological malignancies
Miroslava Bilecová-Rabajdová, Peter Urban, Andrea Grešová, Ladislav Saksun, Alexander Ostró,
Mária Mareková
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 71-72
AFH292 Úkryty a priestorová aktivita podkovára južného (Rhinolophus euryale) v Slovenskom krase
Michal Andreas, Peter Bačkor, Martin Dobrý, Veronika Jehličková, Matúš Hudák, Denisa Lobbová,
Edita Miková, Ladislav Perďoch, Martin Ševčík, Marcel Uhrin, Lenka Žďárská
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 77-78
AFH293 Úloha GDF-15 vo fotodynamickej terapii s hypericínom
Jaromír Mikeš, Rastislav Jendželovský, Ján Kovaľ, Lucia Mikešová, Zuzana Papčová, Barbora
Valeková, Otto Dóč, Peter Fedoročko
Drobnicov memoriál VI. ročník : program a zborník abstraktov : 21. - 23. september 2011, Piešťany,
Bratislava : Petrus, 2011, ISBN 9788097016432, S. 35
AFH294 Understanding of the Rational Number Notion by First Year Undergeaduates
Andrea Kanáliková, Jana Pócsová
12. Konferencia košických matematikov : 13.- 16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 16
AFH295 Urodynamické vyšetrenia stresovej inkontinencie moču u žien
Ľubomír Lachváč
Vesicofórum : Stresová inkontinencia moču u žien : súhrn abstraktov prednášok, Bratislava : FarmiProfi, 2011, S. 16
AFH296 Urogenitálna myiáza
Vincent Nagy, Marek Vargovčák, Dana Nagyová
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 14-15
AFH297 Ústne zdravie rómskych detí
Koloman Frankovič, Eva Schnitzerová ml., Soňa Gregová, Gabriela Čisláková, Marián Švída
Slovenské dentálne dni 2011 : Bratislava 22.-24. september 2011, Bratislava : Slovenská komora
zubných lekárov, 2011, S. 10-11
AFH298 Utsteinský protokol a register KPR vo Falck Záchranná
Adriana Kilianová, Monika Paulíková, Štefan Trenkler
Aktuality urgentnej medicíny, ISSN 1338-4171, 2011, s. 71-72
AFH299 Variations of mandibular canal in dependence on the state of dentition and the external morphology of
mandible
Marian Mráz, Jana Ohlasová, Mirela Rozprávková, Ľubomír Redaj, Ivana Šinaľová, Renáta
Poľuchová, Květuše Lovásová
Folia Medica Cassoviensia, ISBN 9788070978870, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 125-126
AFH300 Vertex-distinguishing edge colorings of circulant graphs
Martina Mockovčiaková, Roman Soták
Workshop Cycles and Colourings 2011 : 4. - 9. september 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 17
AFH301 Vertex-distinguishing Edge Colorings of Circulant Graphs
Martina Mockovčiaková
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 203
AFH302 Vertex-Distinguishing Edge Colorings of Circulant Graphs
Martina Mockovčiaková
12. Konferencia košických matematikov : 13.-16.apríl 2011, Herľany, Košice : TU, 2011, ISBN
9788055306582, S. 17
AFH303 Vírusová hepatitída A u detí hospitalizovaných v DFN Košice v r. 2009-2010
Ingrid Urbančíková, Dana Hudáčková, Gabriela Kissová, Mária Avdičová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 5. celoslovenská infektologická konferencia v
Nitre : 13.-15. október 2011, Nitra : abstrakty prednášok : suplement, Nitra, 2011, ISBN
9788097082505, S. 37 S
AFH304 Vplyv huminových kyselín na zdravie človeka
Lýdia Saxunová, Zdenka Hertelyová, Ladislav Vaško
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 30
AFH305 Vplyv mimotelového obehu a systémovej zápalovej odpovede na vznik fibrilácie predsiení po
kardiochirurgickej operácii
Marta Jakubová, Ľudmila Družbacká, Branislav Stančák, Peter Mitro, Albert Hermely, Pavol Török,
František Sabol
IX. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii : 6.2.-8.2.2011, Horný Smokovec,
Košice, 2011, S. [1]
AFH306 Vplyv prečnievajúcej sekvencie na stabilitu a konformáciu G-kvadruplexovej DNA
Petra Tóthová, Katarína Tlučková, Ľuboš Bauer, Viktor Víglaský
Preveda : [III.] interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov : [20.4.2011],
Banská Bystrica : OZ Preveda, 2011, ISBN 9788097071202, S. 69
AFH307 Vplyv probiotických preparátov na báze laktobacilov a bifidobaktérií na virulentné vlastnosti E.coli
Marta Kmeťová, Lucia Frankovičová, Laura Gombošová, Ivica Lazúrová, Vladimír Kmeť, Leonard
Siegfried
Správy klinickej mikrobiológie, ISSN 1335-8219, Roč. XI, č. SA (2011), s. 50
AFH308 Vplyv sezónnych a pereniálnych alergénov na bronchiálnu hyperreaktivitu. Existuje rozdiel?
Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth, Marek Varga, Jana Kiseľová
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 1 (2011), s. 44
AFH309 Východoslovenské lekárske dni po roku 2003 a perspektívy do budúcnosti
Andrej Böör
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 6
AFH310 Výskyt črevných parazitárnych infekcií u marginalizovanej skupiny Rómov žijúcich v osadách
východného Slovenska
Peter Juriš, Ingrid Papajová, Petra Rudohradská, Gejza Adam, Lýdia Čisláková, Monika Halánová,
Pavol Jarčuška
Jubilejné 50. východoslovenské lekárske dni : Nový Smokovec, 19.-20. mája 2011 : súhrny a
príspevky, Košice, 2011, S. 12-13
AFH311 Výskyt dysplastického névu na Klinike dermatovenerológie za ročné obdobie
Zuzana Hrabovská, Jagienka Jautová, Vladimíra Flimerová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 52-53
AFH312 Výskyt postihnutia srdca u detí s chronickou obličkovou chorobou
Juraj Hedvig, Ľudmila Podracká
5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : 5.6. máj 2011, Levoča : program, abstrakty, Levoča, 2011, S. 16
AFH313 Výsledky liečby ALL u dospelých - analýza dát registra ALERT z centier ČR a SR za obdobie 19962010
E. Demečková, Elena Tóthová, Ľ. Demitrovičová, K. Indrák, Viktor Koza, J. Voglová, J. Čermák, T.
Kozák, J. Mužík, L. Dušek
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 17
AFH314 Využitie centrálneho aortálneho tlaku v manažmente artériovej hypertenzie
Ivan Majerčák, E. Györgyová
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 25S-26S
AFH315 Využitie fluorescenčných spektrálnych metód na analýzu biologických tekutín zvierat
Zuzana Šteffeková, Anna Birková, Darina Baranová, Peter Supuka, Igor Valocký, Miroslav Húska,
Mária Mareková
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 67
AFH316 Využitie testov bronchiálnej hyperreaktivity v diagnostike bronchiálnej astmy
Marek Varga, Ľubomír Legáth, Slavomír Perečinský
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 48-49
AFH317 Využitie včelieho vosku v terapii kožných ochorení
Michal Šak, Tatiana Kimáková
XIII. Fyto-apiterapeutické dni : s medzinárodnou účasťou v Košiciach konané v dňoch 17. a 18.
septembra 2011 : zborník súhrnov prednášok, Košice, 2011, S. 7
AFH318 Význam "speckle-tracking" echokardiografie v diagnostike koronárnej choroby srdca
Lívia Fojtíková, Gabriel Valočik, Ľudmila Družbacká, Branislav Stančák
Cardiology Letters, ISSN 1338-3655, Vol. 20, suppl. 1 (2011), s. 13S
AFH319 Význam interaktívnej komunikácie o očkovaní
Ingrid Urbančíková, Svetozár Dluholucký, Pavol Šimurka
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. S (2011), s. 15
AFH320 Význam koronárnych a sagitálnych rezov CT vyšetrenia pre diagnózu vertexového epidurálneho
hematómu. Naše skúsenosti v kontexte publikovaných prác
Vladimír Balik, Igor Šulla
Neurológia, ISSN 1336-8621, Roč. 6, č. S (2011), s. 23-24
AFH321 Význam markerov molekulovej genetiky pre monitoring lymfomalignít
Katarína Dubayová, Jana Vašková, Adriana Kafková, Monika Hlebašková, M. Surová, Erika Švorcová,
Natália Štecová, Elena Tóthová, Stanislav Palašthy, Anton Karabinoš
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, supl. (2011), s. 20
AFH322 Význam očkovania detí proti vírusovým hepatitídam
Pavol Kristian jr.
Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast : program, súbor abstraktov : Horný Smokovec, 6.8. máj 2011, Bratislava, 2011, ISBN 9788089305193, S. 23
AFH323 Význam profundoplastiky pri záchrane ohrozenej končatiny
Mária Frankovičová
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0214, Roč. III., S2 (2011), s. 35
AFH324 Význam viability myokardu pri predikcii odpovede na resynchronizačnú liečbu
Pavol Murín, Peter Mitro, Gabriel Valočik, Branislav Stančák
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 1 (2011), s. 80
AFH325 Vzťah jaskyne Skalistý potok k povrchu Jasovskej planiny
Alena Petrvalská
Aragonit, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 68
AFH326 Vzťah medzi copingovými stratégiami a kvalitou života u pacientov trpiacich sklerózou multiplex
Pavol Mikula, Iveta Nagyová, Marta Chylová, Jaroslav Rosenberger, Zuzana Gdovinová, Jitse P. Dijk
van
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice, Košice : Equilibria, 2011, S. 33
AFH327 Vzťah medzi Epwortskou škálou spavosti a Body-Mass indexom a závažnosťou obštrukčného
spánkového apnoe u obéznych mužov
Igor Peregrim, Mária Pallayová, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, Ivana Bačová, Zoltán Tomori,
Viliam Donič
IX. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 18.-19.11.2011, Vyhne, Bratislava :
Slovenská lekárska spoločnosť, 2011, S. 27-28
AFH328 Zabezpečenie dýchacích ciest v prednemocničnej starostlivosti
Štefan Trenkler, Monika Paulíková
Aktuality urgentnej medicíny, ISSN 1338-4171, 2011, s. 53
AFH329 Závažné pneumónie počas pandémie vírusom chrípky A(H1N1) 2009 v Univerzitnej nemocnici L.
Pasteura v Košiciach
Ivan Schréter, Pavol Jarčuška, Ružena Tkáčová, Pavol Kristian jr., Ladislav Virág, Martin Novotný,
Zuzana Paraličová
XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : 1.-3.6.2011, Martin, Spišská Nová Ves :
KAMI, 2011, S. 24
AFH330 Závrty Jasovskej planiny a ich priestorové usporiadanie
Alena Petrvalská
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 68-69
AFH331 Zhrnutie poznatkov o netopieroch v sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Blanka Lehotská, Peter Bačkor, Lucia Bobáková, Miroslav Fulín, Roman Lehotský, Štefan Matis, Peter
Pjenčák, Marcel Uhrin, Zuzana Višňovská
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 76-77
AFH332 Zjednodušenie interpretácie a vyhodnocovania fluorescenčných spektrálnych matric biologických
tekutín na diagnostické účely
Anna Birková, Andrea Grešová, Zuzana Šteffeková, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Mária Mareková
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011 : zborník abstraktov, Bratislava : PREVEDA, 2011,
ISBN 9788097071202, S. 135
AFH333 Zmeny ľadovej výplne vo Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi
Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň, ISSN 1335-213X, Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 73
AFH334 Zmeny vybraných metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
Jozef Dragašek
Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor), ISSN 0862-0350, Supl. 1 (2011), s. 6
AFH335 Zmysel pre koherenciu ako prediktor kvality života súvisiacej so zdravím u pacientov s ischemickou
chorobou srdca
Barbora Šilarová, Iveta Nagyová, Jitse P. Dijk van, Jaroslav Rosenberger, Daniela Ondušová, Sijmen
A. Reijneveld
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice, Košice : Equilibria, 2011, S. 44
AFH336 Zoonózy a profesionálna expozícia
Ľubica Zákutná, Erik Dorko
X. Červenkove dni preventívnej medicíny : Tále, 14.-16. november 2011, Banská Bystrica :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2011, S. [1]
AFH337 Zvládanie a kontrolované reakcie na záťaž rodičov detí s ťažkým sluchovým postihnutím
Monika Vavricová
Cesty k múdrosti = Ways to Wisdom : 29 Psychologické dni : medzinárodná konferencia, Bratislava, 5.
- 6. september 2011 : kniha abstraktov, Bratislava : STIMUL, 2011, ISBN 9788081270277, S. 73-74
AFI - Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 2 )
AFI1
Irreducible quasiorders of monounary algebras
Danica Jakubíková-Studenovská, Reinhard Pöschel, Sándor Radeleczki
Drážďany : Technische Universität, 2011, 29 s.
AFI2
Minimum number of palettes in edge colorings
Mirko Horňák, Rafal Kalinowski, Mariusz Meszka, Mariusz Woźniak
Krakow : [Universytet Jagielloński], 2011, 10 s.
AFJ - Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách ( 5 )
AFJ1
Generalized fractional total coloring of complete graphs
Gabriela Karafová
Košice : UPJŠ, 2011, 11 s.
AFJ2
Generalized fractional total coloring of complete graphs for sparse edge properties
Gabriela Karafová, Roman Soták
Košice : UPJŠ, 2011, 8 s.
AFJ3
On neighbour-distingushing index of planar graphs
Mirko Horňák
Košice : UPJŠ, 2011, 26 s.
AFJ4
On the existence of equitable cake divisions
Katarína Cechlárová, Jozef Doboš, Eva Pillárová
Košice : UPJŠ, 2011, 10 s.
AFJ5
On the structure of the core of housing markets
Katarína Cechlárová, Michal Repiský
Košice : UPJŠ, 2011, 20 s.
AFK - Postery zo zahraničných konferencií ( 7 )
AFK1 Anylysis of G-quadruplex formation in telomeric 3´G-tails
Petra Tóthová, Ľuboš Bauer, Katarína Tlučková, Viktor Víglaský
2nd Training School on G-quadruplexes : 11. - 15. september 2011, Spa (Belgicko), Spa, 2011, S. 39
AFK2
A view inside the structure and stability of euaryotic telomeric repeats
Ľuboš Bauer, Petra Tóthová, Katarína Tlučková, Viktor Víglaský
2nd Training School on G-quadruplexes : 11. - 15. september 2011, Spa (Belgicko), Spa, 2011, S. 2
AFK3
Dynamics of episodic transient correlations in financial time series and their predictability
Milan Žukovič
International Conference os Statistical Physics : abstracts booklet : 11. - 15. júl 2011, Larnaca (Cyprus),
Larnaca, 2011, ISBN 9789963735501, S. 178
AFK4
Parametric 3D model of sperm cell surface applied in confocal microscopy
Jozef Marek, Ivana Uhrinová, Erna Demjén, Zoltán Tomori jr.
WSCG´2011 : The 19th International Conference : poster papers proceedings : 31.január-3.február
2011, Plzeň, Plzeň : Vaclav Skala - Union Agency, 2011, ISBN 9788086943817, S. 25-28
AFK5
Respiračné zlyhanie a ťažká sepsa u onkohematologických pacientov
Monika Grochová, Jozef Firment, Jana Šimonová, Štefan Trenkler, Judita Capková, Blanka Kalnášová,
Vladimír Hudák, Jana Jurkovičová
13. postgraduálny kurz Sepse a MODS : 25.-28. leden 2011, Ostrava, Ostrava, 2011, S. [1]
AFK6
Thermodynamic and magnetic properties of triangular spin cluster system
Cu3(C12H9N2O)(OH)(NO3)3.CH3CN
Erik Čižmár, Martin Orendáč, Alžbeta Orendáčová, Alexander Feher, Shang-Da Jiang, Song Gao
LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : 10. - 17. august 2011,
Beijing (Čína), Beijing, 2011, S. 36
AFK7
Thermodynamic and structural properties of human genome G-quadruplexes
Katarína Tlučková, Petra Tóthová, Ľuboš Bauer, Viktor Víglaský
2nd Training School on G-quadruplexes : 11. - 15. september 2011, Spa (Belgicko), Spa, 2011, S. 38
AFL - Postery z domácich konferencií ( 8 )
AFL1 Alfa-Lactalbumin and cytochrome c complexes - calorimetric and spectrofotometric study
Diana Fedunová, Zuzana Flachbartová, Jaroslava Bágeľová, Zuzana Gažová, Marián Antalík
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 100-101
AFL2
An environment for visualization of microscopic objects and scattering of radiation
Ladislav Mikeš
Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2011 : proceedings conference materials and posters :
28.-30.apríl 2011, Viničné, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, ISSN 1335-5694, S. 41-42
AFL3
An incremental algorithm for inserting objects into one-sided fuzzy concept lattices
Lenka Pisková, Stanislav Krajči
Znalosti 2011 : sborník příspěvků 10.ročníku konference : 31.január-2.február 2011, Stará Lesná,
Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2011, ISBN 9788024823690, S. 295-298
AFL4
Demencia pri Alzheimerovaj chorobe, jej liečba z pohľadu psychiatra
Jozef Dragašek
Nové pohľady v liečbe schizofrénie a Alzheimerovej demencie : Hotel Chateau Belá, 6.-7.5.2011,
Bratislava : Vipharm Slovakia, 2011, S. 12
AFL5
Occurrence of novel guanine quadruplex motifs in the HPV genome
Petra Tóthová, Ľuboš Bauer, Katarína Tlučková, Viktor Víglaský
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 81-82
AFL6
Silver Covered Magnetic Charcoals as New Agents for Water Purification
Eva Valušová, Anna Vandžurová, Peter Pristaš, Peter Javorský, Marián Antalík
SSB 2011: 7th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : book of
contributions : 6. - 9. september 2011, Košice, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788097077907, S. 116-117
AFL7
Social aspects in media discourse: Analysis of Dr. Who and Star Trek [elektronický zdroj]
Martin Tóth
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj], Košice : SKASE, 2011, ISBN 9788097082130, S. 224234
AFL8
Study of physicochemical and biological properties of zinc (II) 2-chlorobenzoate complexes
Lenka Findoráková, Jana Kovářová, Katarína Györyová, Daniela Hudecová, Dagmar Mudroňová
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 13 (2011), s. 222
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách ( 1 )
AGI1
Sociokultúrne determinanty tvorby a pôsobenia práva v európskom právnom priestore
Ján Čipkár
Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2011, 22 s.
BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 )
BAA1 On Pejoration of Women Terms in the History of English
Božena Kochman-Haładyj, Grzegorz A. Kleparski
Rzeszów : Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, 235 s., ISBN 9788373386440 (brož.)
BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 10 )
BAB1 Akútna liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody
Norbert Leško
Bratislava : Pre Lundbeck Slovensko s.r.o. vydala Zuzana Číčelová, 2011, 79 s., ISBN 9788089434107
(brož.)
BAB2
Alma Alcohol Mater : Názory študentov na konzumáciu alkoholu a alkoholové politiky v univerzitnom
prostredí
Mária Bačíková, Jozef Benka, Beáta Gajdošová, Ondrej Kalina, Oľga Orosová, Ferdinand Salonna,
Natália Sedlák Vendelová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 80 s., ISBN 9788070979211 (brož.)
BAB3
Atlas anatomických modelov
František Dorko, Adriana Boleková, Dalibor Kolesár
Košice : Equilibria, 2011, 367 s., ISBN 9788089284917 (brož.)
BAB4
Biológia : modelové otázky na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu UPJŠ
Helena Mičková, Anna Ondruššeková, Viera Habalová, Jozef Židzik, Eva Slabá
Košice : Typopress, 2011, 319 s., ISBN 9788081290084 (brož.)
BAB5
Chémia : modelové otázky na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach
Mária Mareková, Peter Urban, Marek Stupák, Ivan Kron, Juraj Guzy
Košice : Typopress, 2011, 337 s., ISBN 9788081290091 (brož.)
BAB6
Chronická obštrukčná choroba pľúc : národné smernice pre prevenciu a terapiu
Mária Drugdová, Peter Krištúfek krištúfek, Ivan Majer, Eva Rozborilová, Ružena Tkáčová
Bratislava : Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2011, 63 s., ISBN 9788088866985
(viaz.)
BAB7
Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Košice : SchronerMED, 2011, 111 s., ISBN 9788097071479 (viaz.)
BAB8
Nomina Anatomica Veterinaria. Slovenské veterinárske anatomické názvoslovie
Ján Danko, František Šimon, Jozefa Artimová
Košice : Univerzita veterárskej medicíny a farmácie v Košiciach, 2011, 267 s., ISBN 9788080772598
(viaz.)
BAB9
Repetitorium anatómie
Mária Miklošová
Košice : Equilibria, 2011, 72 s., ISBN 9788089284818 (brož.)
BAB10 Situational analysis Kecerovce, Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov
Blanka Berkyová, Katarína Šiňanská, Františka Ondrašiková, Július Pecha
Rankovce : Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, 2011, 62 s., ISBN 9788097072629 (brož.)
BCI - Skriptá a učebné texty ( 30 )
BCI1
Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory
Silvia Rybárová, Ingrid Hodorová, František Dorko, Janka Vecanová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 134 s., ISBN 9788070979020 (brož.)
BCI2
Cvičenia z biochémie mikroorganizmov [elektronický zdroj]
Mária Kožurková
Košice : UPJŠ, 2011, 102 s., ISBN 97880709778962
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#pf
BCI3
Dejiny cirkevného práva
Vladimír Vrana
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 188 s., ISBN 9788070978771 (brož.)
BCI4
Ekológia I : všeobecná ekológia
Igor Hudec, Ľubomír Kováč
Košice : UPJŠ, 2011, 136 s., ISBN 9788070978481 (brož.)
BCI5
Ekonomika podniku a manažment 1
Michal Hadbavný, Jana Korimová, Karolína Červená
Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011, 172 s., ISBN
9788080772369 (brož.)
BCI6
Ekonomika podniku a manažment 2
Michal Hadbavný, Jana Korimová, Karolína Červená
Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011, 205 s., ISBN
9788080772376 (brož.)
BCI7
Finančné účtovníctvo verejnej správy po aplikácii medzinárodných štandardov
Nora Štangová, Eva Mihaliková, Štefan Fabian
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 205 s., ISBN 9788070978788 (brož.)
BCI8
Glomerulopatie
Ivana Valočiková
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, 63 s., ISBN 9788070978559 (brož.)
BCI9
Guide through Anatomy of Human Body
Darina Kluchová, Květuše Lovásová, Adriana Boleková
Košice : Knihy Hanzluvka, 2011, 94 s., ISBN 9788089546039 (brož.)
BCI10
Hygiena životného prostredia
Gabriela Holéczyová, Andrea Čipáková, Zuzana Dietzová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 201 s., ISBN 9788070978924 (brož.)
BCI11
Jadrová chémia [elektronický zdroj]
Andrea Turoňová
Košice : UPJŠ, 2011, 128 s., ISBN 9788070978689
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/elektronicke-publikovanie/ep-pfupjs/
BCI12
Kapitoly z informatiky 3
Michal Winczer, František Galčík, Michal Forišek
Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011, 36 s. [3,08 AH]., ISBN 9788081180927 (brož.)
BCI13
Kontextuálne východiská lekárskej etiky [elektronický zdroj]
Ľubov Vladyková, Marek Petrů, Adriana Jesenková, Marián Bednár, Andrea Klimková, Jana
Trizuljaková, Ján Uhrin, Jozef Dragašek
Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2011, 110 s. [6 AH]., ISBN 9788070978948
BCI14
Nové trendy v biofyzike
Marián Antalík, Zuzana Gažová
Košice : Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2011, 106 s., ISBN 9788097077938 (brož.)
BCI15
Nursing care. Clinical procedures II
Renáta Shafout, Gabriela Štefková
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 144 s., ISBN 9788070978900 (brož.)
BCI16
Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov [elektronický zdroj]
Silvia Kontírová, Beáta Gajdošová, Júlia Sečková, Katarína Kimáková, Andrea Lešková, Ľudmila
Onderová, Oľga Orosová, Ľubomír Šnajder
Košice : UPJŠ, 2011, 101 s. [4,5 AH]., ISBN 9788070979044
http://www.upjs.sk/public/media/3839/skripta_aktualizacia.pdf
BCI17
Praktikum z urológie
Vincent Nagy
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 126 s., ISBN 9788070978658 (brož.)
BCI18
Právne myslenie 19. - 20. storočia
Alexander Bröstl
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 168 s., ISBN 9788070979150 (brož.)
BCI19
Prehľad neurológie pre fyzioterapeutov
Magdaléna Hagovská
Košice : Knihy Hanzluvka, 2011, 139 s., ISBN 9788089546015 (brož.)
BCI20
Seminars from biochemistry [elektronický zdroj]
Mária Mareková, Ivan Kron, Anna Birková, Eva. Ďurovcová, Juraj Guzy, Ján Suržin
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 158 s., ISBN 9788070978955
http://portal.lf.upjs.sk/articles.php?aid=33
BCI21
Špeciálna a liečebná pedagogika pre sociálnych pracovníkov
Miroslav Paľun, Anna Bérešová
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011, 142 s., ISBN
9788089464074 (brož.)
BCI22
Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných
softwerových aplikácií [elektronický zdroj]
Kvetoslava Rimárová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, 59 s. [3AH]., ISBN 9788070978887
http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=125
BCI23
Úvod do elektrónovej paramagnetickej rezonancie
Alžbeta Orendáčová
Košice : Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2011, 94 s., ISBN 9788097077921 (brož.)
BCI24
Vybrané kapitoly z koloidnej chémie [elektronický zdroj]
Daniela Kladeková
Košice : UPJŠ, 2011, 109 s.
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#pf
BCI25
Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva
Jarmila Szilasiová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 234 s., ISBN 9788070978696 (brož.)
BCI26
Základy psychiatrie pre sociálnych pracovníkov
Ivan Dóci, Mária Kovářová, Aneta Bednářová, Jana Vančíková
Rožňava : ROVEN, 2011, 72 s., ISBN 9788089168378 (brož.)
BCI27
Základy reprodukčnej medicíny a asistovanej reprodukcie
Silvia Toporcerová
Košice : Cassonic, 2011, 68 s., ISBN 9788097058159 (brož.)
BCI28
Základy toxikológie a intoxikácie
Ingrid Papajová, Lýdia Čisláková
Košice : Harlequin, 2011, 67 s., ISBN 9788089082339 (brož.)
BCI29
Základy urogynekológie
Peter Urdzík
Košice : Cassonic, 2011, 60 s., ISBN 9788097058142
BCI30
Zbierka úloh z matematickej analýzy III. (Postupnosti reálnych čísel)
Ondrej Hutník, Oľga Kulcsárová, Štefan Kulcsár, Ivan Mojsej
Košice : UPJŠ, 2011, 148 s., ISBN 9788070978849 (brož.)
BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 19 )
BDE1 Cataclysmit Variables - X-ray and Optical Activity in V1223 Sgr and V709 Cas
Rudolf Gális, Ladislav Hric, Emil Kundra, F. Münz
Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Vol. 51, no. 6 (2011), s. 13-16
BDE2
Current knowledge about sports nutrition
Beáta Pramuková, Viktória Szabadosová, Alena Šoltésová
Australasian Medical Journal, ISSN 1836-1935, Vol. 4, no. 3 (2011), s. 107-110
BDE3
Duševné vlastníctvo v procese rekodifikácie súkromného práva
Gabriela Simková
Právní fórum : měsíčník věnovaný soukromému právu, ISSN 1214-7966, Roč. 8, č. 7 (2011), s. 328333
BDE4
Event marketing Ľubovnianského hradu
Peter Čisárik
COT business, ISSN 1212-4281, Roč. 13, č. 6 (2011), s. 90-91
BDE5
Chronobiologické aspekty v hematológii
Pavol Švorc, Erika Švorcová
Transfuze a hematologie dnes : časopis Společnosti pro transfuzní lékařství a hematologické
společnosti, ISSN 1213-5763, Roč. 17, č. 2 (2011), s. 98-103
BDE6
Knoten am Hals : CME-Sonographie 40/Auflösung
Jan Tuma, Božena Nováková
Praxis, ISSN 1661-8157, Vol. 100, no. 12 (2011), s. 742-745
BDE7
Marketing múzea - Slovenské národné múzeum v Martine
Peter Čisárik
COT business, ISSN 1212-4281, Roč. 13, č. 8 (2011), s. 78-79
BDE8
Obchodovanie s ľuďmi
Simona Štefanková
Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV, ISSN 1801-2193, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 94-104
BDE9
Odborný komentár k článku
Ladislav Vaško
Exota, ISSN 1213-6549, Roč. X, č. 7-8 (2011), s. 62-63
BDE10 Poruchy kŕmenia v detskom veku
Martina Švekušová, Ľudmila Podracká
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. 1 (2011), s. 19-25
BDE11 Postavenie a význam zásad v rekodifikovanom súkromnom práve
Anna Stančáková
Právní fórum : měsíčník věnovaný soukromému právu, ISSN 1214-7966, Roč. 8, č. 7 (2011), s. 297301
BDE12 Posúdenie záverečnej správy o plnení výskumného zámeru Právnickej fakulty Masarykovej univerzity
Brno "Európsky kontext vývoja českého práva po roku 2004" - kapitola Obchodné právo
Ján Husár
Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN 1210-9126, Roč. XIX, č. 4 (2011), s. 401-403
BDE13 Prehľad potenciálnych onkomarkerov detekcie skorých fáz rakoviny vaječníkov
Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Zuzana Šteffeková, Alexander Ostró, Mária Mareková
Klinická onkologie, ISSN 0862-495X, Roč. 24, č. 2 (2011), s. 106-111
BDE14 Prenatal diagnosis of Arnold-Chiari syndrome using multi-slice view 3D/4D ultrasound and MRI
Róbert Dankovčík, Eduard Kučera, Lydia Frigová, Patrik Štovčík, Anna Plichtová, Marek Dudáš
Aktuální gynekologie a porodnictví, ISSN 1803-9588, Č. 3 (2011), s. 17-20
BDE15 Royovej adaptačný model ako teoretické východisko v ošetrovateľskom výskume
Mária Sováriová Soósová
Profese on-line [elektronický zdroj], ISSN 1803-4330, Roč. 4, č. 2 (2011), s. 17-21
profeseonline.upol.cz/upload/soubory/2011_02/62-sovariova.pdf
BDE16 Selfmonitoring ako kľúčová súčasť edukácie diabetika z pohľadu sestry
Jana Raková, Mária Nábožná
Florence : časopis moderního ošetřovatelství [elektronický zdroj], Roč. 7 (2011), s. [1-4]
http://www.florence.cz/osetrovatelstvi/florence-plus/selfmonitoring-ako-k-ucova-sucast-edukaciediabetika-z-poh-adu-sestry
BDE17 Torzia dyspotickej sleziny - možnosti riešenia
Milan Šudák, Pavol Drahovský
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 12 (2011), s. 697-700
BDE18 Úlohy ošetrovateľstva v podpore adaptácie pacientov s reumatickou artritídou
Mária Sováriová Soósová
Kontakt, ISSN 1212-4117, Roč. 13, č. 3 (2011), s. 287-297
BDE19 Využitie elektrokonvulzivnej terapie v liečbe depresívnych porúch
Jozef Dragašek
Psychiatrie, ISSN 1211-7579, Roč. 15, č. 1 (2011), s. 9-12
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 124 )
BDF1
Advokát ako svedok v trestnom konaní a povinnosť mlčanlivosti
Jozef Olej, Alexander Bröstl ml.
Bulletin slovenskej advokácie, ISSN 1335-1079, Roč. XVII, č. 5 (2011), s. 15-23
BDF2
Akné už dávno nie je iba kozmetický problém
Zuzana Baranová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 7 (2011), s. 6-7
BDF3
Aktuálne názory na generalizovanú úzkostnú poruchu
Ivan Dóci, Aneta Bednářová, Jana Vančíková
Psychiatria pre prax, ISSN 1337-446X, Roč. 12, supl. 1 (2011), s. 13-16
BDF4
Akútna a chronická urtikária
Zuzana Baranová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 1-2 (2011), s. 16-19
BDF5
Albánsko - malá krajina veľkých bohatstiev
Ladislav Novotný, Jana Letková
Geografia, ISSN 1335-9258, Roč. 19, č. 3 (2011), s. 76-81
BDF6
Artériová hypertenzia: súčasné klinické trendy
Marian Sninčák, Mohamed Zain El Abdin
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 24 (2011), s. 25-31
BDF7
Batrachologicko-herpetologické pozorovania z východného Slovenska, časť II. (2011)
Alexander Čanády
Chránené územia Slovenska, ISSN 1335-1737, Č. 82 (2011), s. 22-24
BDF8
Bipolárna afektívna porucha - "hojdačka" v psychiatrii?
Dagmar Breznoščáková
Medikom, Č. 3 (2011), s. 22-25
BDF9
Composition of the athletes diet
Beáta Pramuková, Denisa Čokášová, Rastislav Salaj
Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo, ISSN 1338-0230, Roč. 5, č. 2 (2011), s. 59-62
BDF10 Depresie v detskom veku a adolescencii
Jana Vančíková, Ivan Dóci
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 11-12 (2011), s. 220-224
BDF11 Detské onkologické ochorenia
Michaela Tirpáková, Tatiana Kimáková
Bedeker zdravia : sprievodca svetom zdravia, ISSN 1337-2734, Roč. 7, č. 1 (2011), s. 26-27
BDF12 Diferenciálna diagnóza hematúrie
Ľudmila Podracká, Kamila Šamudovská
Pediatria pre prax, ISSN 1336-8168, Roč. XII., č. 4 (2011), s. 143-145
BDF13 Diskusné fórum psychiatrov
Dagmar Breznoščáková
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 3 (2011), s. 130
BDF14 Do novej éry s novým logom, alebo ako sa z NW stala TATRA
Mikuláš Jančura
Veterán.Sk : časopis pre milovníkov historických vozidiel, ISSN 1336-8508, Roč. VI., č. 3 (2011), s.
19-22
BDF15 Ektoparazity u exotických vtákov
Martin Mesarč, Peter Supuka, Anna Supuková
Chovateľ, ISSN 0862-5573, Roč. 47, č. 10 (2011), s. 14-15
BDF16 Elektrokonvulzívna terapia v kontexte vybraných terapeutických odporúčaní
Jozef Dragašek
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 1 (2011), s. 9-12
BDF17 Energetická a biologická hodnota potravín - bielkoviny
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-3]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-47684/energeticka-a-biologicka-hodnota-potravinbielkoviny.html
BDF18
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-3]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-47695/energeticka-a-biologicka-hodnota-potravincholesterol.html
BDF19 Energetická a biologická hodnota potravín - sacharidy
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-4]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-47685/energeticka-a-biologicka-hodnota-potravin-sacharidy.html
BDF20 Energetická a biologická hodnota potravín - tuky
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-3]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-47686/energeticka-a-biologicka-hodnota-potravin-tuky.html
BDF21 Energetická a biologická hodnota potravín - všeobecné informácie
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-2]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-47683/energeticka-a-biologicka-hodnota-potravin-vseobecneinformacie.html
BDF22 Epidemiológia reumatoidnej artritídy - rizikové faktory, incidencia, prevalencia, priemerné trvanie
choroby
Želmíra Macejová, Marián Macej
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva, ISSN 1210-1931, Roč. XXV,
č. 2 (2011), s. 85-89
BDF23 Epilepsia a gravidita
Branislav Murín, Barbara Lamprechtová, Eva Feketeová, Štefan Lukačín
Gynekológia pre prax, ISSN 1336-3425, Roč. 9, č. 3 (2011), s. 143-147
BDF24 Epilepsia - klinický prehľad
Mária Tormašiová
Revue medicíny v praxi, ISSN 1336-202X, Roč. 9, č. 3 (2011), s. 1-2
BDF25 Erózia suverenity
Monika Skalická
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 2 (2011), s. 103-113
BDF26 Etiopatogenéza urtikárií, delenie urtikárií
Jagienka Jautová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 1-2 (2011), s. 6-10
BDF27 Extraanatomický AV zkrat u 4letého dítěte jako most k transplantaci ledviny - kazuistika
R. Fiala, M. Roček, J. Šimonek, J. Feber, J. Peregrin, Tomáš Seeman, Ľudmila Podracká, J. Špatenka
Orgánové transpantácie, ISSN 1336-7129, Roč. 7, č. 1-2 (2011), s. 3-5
BDF28 Faktor H a komplementová rezistencia borélií
Lucia Vargová, Lucia Pulzová, Marián Maďar, Rastislav Mucha, Mangesh Bhide
INFOVET : veterinársky odborný a informačný časopis, ISSN 1335-1907, Roč. XVIII, č. 4 (2011), s.
162-164
BDF29 Flavonoidy a ich protinádorový účinok v experimente
Ján Mojžiš, Gabriela Mojžišová, Ladislav Mirossay, Andrej Miroššay
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 39-47
BDF30 Fyzické a psychologické vplyvy na mužskú neplodnosť
Kvetoslava Rimárová
CME.sk : Continuing Medical Education [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1338-8842, S.
[1-3]
www.cme.sk/sz/689-4645/fyzicke-a-psychologicke-vplyvy-na-muzsku-neplodnost.html
BDF31 Gaucherova choroba - aktuálne možnosti diagnostiky a terapie
Eduard Veseliny, Peter Jarčuška, Jana Šaligová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 2 (2011), s. 61-67
BDF32 Gustáv Maurícius Reuss a jeho súpis vtákov okolia Revúcej z rokov 1853-1854
Marcel Uhrin, Jiří Mlíkovský
Tichodroma, ISSN 1337-026X, Č. 23 (2011), s. 83-98
BDF33 Hepatitída E
Dušan Rajský, Peter Juriš
Poľovníctvo a rybárstvo, ISSN 0231-8768, Roč. 63, č. 8 (2011), s. 40
BDF34 Hladovka nie je pôst
Tatiana Kimáková
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-5]
http://www.zdravie.sk/sz/content/680-47264/hladovka-nie-je-post.html
BDF35 Horizonty klinickej hypertenziológie 2011
Marian Sninčák, Mohamed Hassan Zain El-Abdin
Cardiology Letters, ISSN 1338-3760, Vol. 20, no. 4 (2011), s. 352-359
BDF36 Jazvy u detí nemusia byť pamiatkou na celý život
Marianna Zábavníková
Mama a ja : časopis mladej rodiny, ISSN 1335-9320, Roč. X, č. 1 (2011), s. 93-95
BDF37 Karcinóm prsníka
Michaela Tirpáková, Tatiana Kimáková
Bedeker zdravia : sprievodca svetom zdravia, ISSN 1337-2734, Roč. 7, č. 2 (2011), s. 74
BDF38 Klinické skúšanie prípravku PROFOAL tbl. a.u.v.
Ľudovít Černek, Miriam Arvayová, Danica Černeková, Peter Supuka, Anna Supuková
Spravodajca Bioveta SK, ISSN 1337-6691, Č. 1 (2011), s. 14-15
BDF39 Komunálna reforma ako nástroj riešenia vybraných problémov
Lukáš Rešetka
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 6-11
BDF40 Kras Lačnovského kaňonu na Branisku
Zdenko Hochmuth, Rudolf Košč
Spravodaj SSS, ISSN 1335-5023, Roč. XXV, č. 4 (2004), s. 19-31
BDF41 Krvný tlak pod kontrolou
Marian Sninčák
Pacientske listy, Roč. 1, č. 1 (2011), s. 3-5
BDF42 Ľanové semiačka ako nepriateľ rakoviny
Viktória Szabadosová, Beáta Pramuková, Emília Hijová
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 3-4 (2011), s. 52-57
BDF43 Mačky ako pramene zoonóznych infekcií u človeka
Peter Juriš, Lýdia Čisláková
Pes a mačka, ISSN 1335-7778, Roč. XI., č. 8 (2011), s. 38-39
BDF44 Mapovací kurz SSS v Demänovskej doline
Zdenko Hochmuth
Spravodaj SSS, ISSN 1335-5023, Roč. XLII, č. 4 (2011), s. 38-39
BDF45 Marketing a virtuálne akademické prostredie
Daniela Džuganová, Zuzana Babicová
Košický knižničný kaleidoskop, ISSN 1338-0028, (2011), s. 58-67
BDF46 Metabolický syndróm a hypertenzia
Mikuláš Szakács, Jarmila Harvanová
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 12-16
BDF47 Minerálne oleje a zdravie
Tatiana Kimáková
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-6]
http://www.zdravie.sk/sz/content/674-47867/mineralne-oleje-a-zdravie.html
BDF48 Míting Európskej únie medicínskych špecialistov - Istanbul 2011
Peter Takáč, Jarmila Petrovičová
Rehabilitačná medicína & Fyzioterapia [elektronický zdroj], ISSN 1338-4759, Roč. 1, č. 1 (2011), s.
25-28
BDF49 Modulácia funkcií imunitného systému funkčnými potravinami
Jana Žofčáková, Alena Šoltésová, Rastislav Salaj, Alojz Bomba
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 3 (2011), s. 143-146
BDF50 Môžu náhodné nálezy uhynutých jedincov hmyzožravcov (Eulipotyphla) prispieť k faunistickým
poznatkom o ich rozšírení?
Alexander Čanády
Chránené územia Slovenska, ISSN 1335-1737, Č. 82 (2011), s. 25-27
BDF51 Mykotické infekcie kože a kožných adnex
Zuzana Baranová
I-med [elektronický zdroj], (2011), s. [1-46], ISSN 1338-4392
http://www.imed.sk/moodle/search/query.php?query_string=baranova&mode=&id=&fullsearch=1&searchtype=all
BDF52 Mykotické ochorenia kože morčiat
Peter Supuka, Peter Váczi, Eva Čonková, Anna Supuková
Spravodajca Bioveta SK, ISSN 1337-6691, Č. 1 (2011), s. 14-15
BDF53 Nealkoholové stukovatenie pečene u detí - patofyziologické a klinické aspekty
Milan Kuchta, Katarína Gombošová, Božena Nováková
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. N (2011), s. 11-13
BDF54 Nežiadúce vedľajšie účinky bisfosfonátov na čeľusti a sánke
Vladimíra Schwartzová, Marián Kyseľ, Lívia Sladká
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1-2 (2011), s. 45-48
BDF55 Nové možnosti diagnostiky karcinómu prsníka
Viera Fialkovičová, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Mária Mareková, Alexander Ostró
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 91-95
BDF56 Omega 6 a omega 3 polynenasýtené mastné kyseliny a ich vplyv na kolonizáciu tráviaceho traktu
Anna Supuková, Rudolf Kašteľ, Alojz Bomba, Peter Supuka
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 1 (2011), s. 15-16
BDF57 Otázniky nad reformou literárneho vzdelávania
Ivica Hajdučeková
Pedagogické rozhľady, ISSN 1335-0404, Roč. 20, č. 2 (2011), s. 11
BDF58 Parkinsonova choroba
Matej Škorvánek
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 2 (2011), s. 8-11
BDF59 Pasteurelóza králikov - infekčná nádcha králikov
Peter Supuka, Darina Pospíšilová, Anna Supuková
Spravodajca Bioveta SK, ISSN 1337-6691, Č. 5 (2011), s. 10-11
BDF60 Pes ako potenciálny prameň infekcií u ľudí
Peter Juriš, Lýdia Čisláková
Pes a mačka, ISSN 1335-7778, Roč. XI., č. 9 (2011), s. 12-13
BDF61 Pes ako potenciálny prameň infekcií u ľudí 2. časť
Adriána Dudlová, Lýdia Čisláková, Peter Juriš
Pes a mačka, ISSN 1335-7778, Roč. XI., č. 10 (2011), s. 8-9
BDF62 Plemená morčiat : časť 4. - americký crested
Peter Supuka, Anna Supuková
Chovateľ, ISSN 0862-5573, Roč. 47, č. 12 (2011), s. 16-17
BDF63 Postrehy z kongresu Európskej kardiologickej spoločnosti v Štokholme
Marian Sninčák, Petra Hrabčáková, Zuzana Solárová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 4 (2011), s. 17-24
BDF64 Potravinové alergény
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-4]
http://www.zdravie.sk/sz/content/674-46530/potravinove-alergeny.html?print=1
BDF65 Pozastavenie účinnosti právnych predpisov Ústavným súdom Slovenskej republiky
Stanislava Koľová
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 5 (2011), s. 682-690
BDF66 Prebiotiká, synbiotiká, potencované probiotiká a ich zdravotne prospešné účinky
Denisa Čokášová, Ladislav Strojný, Alojz Bomba, Leonard Siegfried
Revue medicíny v praxi, ISSN 1336-202X, Roč. 9, č. 3 (2011), s. 5-7
BDF67 Presun čerpania rodičovskej dovolenky
Jana Kakaščíková
Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ISSN 1337-060X, Č. 12 (2011), s. 16-19
BDF68 Prevencia KV ochorení polynenasýtenými mastnými kyselinami a extraktom pagaštanu konského
Beáta Pramuková, Anna Supuková, Viktória Szabadosová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 4 (2011), s. 24-25
BDF69 Príklad vyučovacej hodiny literatúry
Ivica Hajdučeková
Pedagogické rozhľady, ISSN 1335-0404, Roč. 20, č. 4 (2011), s. 17-19
http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr4-2011.pdf
BDF70 Prime Guest Editorial
Daniel Pella
Prime, Vol. 1, no. 4 (2011), s. 5
BDF71 Problém narkolepsie
Eva Feketeová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 2 (2011), s. 12-14
BDF72 Problémy reziduálneho rizika po akútnom koronárnom syndróme aktuálne i v staršom veku. Nové látky
v liečbe a prevencii - súčasný stav (2011)
Marian Sninčák, Petra Hrabčáková, Zuzana Solárová, Kamil Kolesár, Mohamed Hassan Zain El-Abdin
Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov, ISSN 1335-1850, Roč. XVII, č. 4 (2011),
s. 178-181
BDF73 Protinádorové účinky organokovových komplexov železa
Gabriela Mojžišová, Vladimíra Tomečková
Acta Chemotherapeutica, ISSN 1335-0579, Roč. 19-20, č. 2-3 (2011), s. 49-52
BDF74 Pseudoalergická reakcia
Zuzana Baranová
Derma 3. tisícročia, ISSN 1335-7913, Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 72-74
BDF75 Psoriáza: vzájomné súvislosti s vnútornými ochoreniami
Janette Baloghová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 7 (2011), s. 3-5
BDF76 Púť Albásnka a jeho ľudu k vyspelej demokratickej spoločnosti
Jana Letková, Ladislav Novotný
Geografia, ISSN 1335-9258, Roč. 19, č. 3 (2011), s. 82-87
BDF77 Realizácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školách
Nataša Kocová
Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919, Roč. LIX, č. 3-4 (2011), s. 19-24
BDF78 Retrovírusy a embryogenéza
František Lešník, Alexander Ostró, Silvia Toporcerová
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 26 (2011), s. 10-11
BDF79 Rozhodcovské konanie-alternatíva k súdnemu konaniu?
Regina Hučková
Zodpovedná firma v praxi, ISSN 1338-4791, august (2011), s. 2-5
BDF80 Rozsudok "CLECE" - poznámky
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 2 (2011), s. 43-46
BDF81 Rozsudok "DEB a právna pomoc" - komentár
Ján Mazák
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 1 (2011), s. 86-91
BDF82 Rozsudok "Komisia proti Taliansku" - poznámky
Ján Klučka
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 3 (2011), s. 26-29
BDF83 Rozsudok "Lesoochranárske zoskupenie VLK"
Radoslav Benko
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 3 (2011), s. 44-47
BDF84 Rozsudok "Právo na rodičovskú dovolenku" - komentár
Ján Mazák
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 1 (2011), s. 41-44
BDF85 Rozsudok "Scarlet Extended SA"
Radoslav Benko
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 6 (2011), s. 62-65
BDF86 Rozsudok "Sodexho" - poznámky
Marcel Dolobáč
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 2 (2011), s. 31-33
BDF87 Rozsudok "Spijkers" - poznámky
Kristián Csach
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 2 (2011), s. 19-22
BDF88 Rozsudok "Štátna príslušnosť notárov" - poznámky
Kristián Csach
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 4 (2011), s. 54-58
BDF89 Rozsudok "Thijssen" - poznámky
Martina Jánošíková
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 4 (2011), s. 14-15
BDF90 Rozsudok "Uznávanie dokladov o vzdelaní notárov"
Radoslav Benko
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 4 (2011), s. 25-28
BDF91 Rozsudok "Volker" - komentár
Ján Mazák
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 1 (2011), s. 70-72
BDF92 Rozsudok eDate Advertising a i. - komentár
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 6 (2011), s. 46-48
BDF93 Rozsudok Kücükdeveci - komentár
Martina Jánošíková
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 1 (2011), s. 25-27
BDF94 Rozsudok Schwarz - komentár
Kristián Csach
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 5 (2011), s. 71-73
BDF95 Rozsudok Sjoberg a Gerdin - komentár
Kristián Csach
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 6 (2011), s. 27-29
BDF96 Rozsudok Trianel Kohlekraftwerk Lunen - komentár
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 3 (2011), s. 62-65
BDF97 Rozsudok Weber - komentár
Ján Klučka
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 5 (2011), s. 49-51
BDF98 Rozsudok Wiedemann - komentár
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 5 (2011), s. 36-39
BDF99 Ruky a ich "omyly"
Marianna Zábavníková
Mama a ja : časopis mladej rodiny, ISSN 1335-9320, Roč. X, č. 12 (2011), s. 94-96
BDF100 Septické komplikácie po gynekologicko-pôrodníckych operáciách
Alexander Ostró, Lenka Hančikovská, Róbert Dankovčík, Peter Urdzík
Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín, Č. 29 (2011), s. 15-17
BDF101 Skupinová edukácia u pacientov s depresiou
Magdaléna Kureková, Jana Raková
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X, Roč. IX, č. 6 (2011), s. XI-XII
BDF102 Speloterapia - jaskyňa lieči
Tatiana Kimáková
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-4]
http://www.zdravie.sk/sz/content/680-47506/speloterapia-jaskyna-lieci.html
BDF103 Statíny - benefit len zo znižovania lipidov?
Daniel Pella
Vaskulárna medicína, ISSN 1338-0206, Roč. III., č. 3 (2011), s. 91
BDF104 Steatóza pečene, dyslipidémia a metabolický syndróm
Božena Nováková, Ján Fedačko
Kardiológia pre prax, ISSN 1336-3433, Roč. 9, č. 1 (2011), s. 17-20
BDF105 Stredoeurópska olympiáda v informatike - CEOI 2011
Gabriela Andrejková
Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ISSN 1335-4981, Roč. 40, č. 3 (2011), s. 59-60
BDF106 Symptomatológia akútnej končatinovej ischémie
Pavel Staško
I-med [elektronický zdroj], Roč. 1, č. 1 (2011), s. 1-30, ISSN 1338-4392
http://www.i-med.sk/moodle/course/view.php?id=590
BDF107 Školíme, učíme a vzdelávame na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach
Eva Matušovičová, Daniela Džuganová
ITlib. Informačné technológie a knižnice [elektronický zdroj], ISSN 1336-0779, Roč. 15, č. 3 (2011), s.
[1-5]
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib113/matusovicova_dzuganova.htm
BDF108 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vnútornom lekárstve
Jana Raková, Lucia Dimunová
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X, Roč. IX, č. 5 (2011), s. IX-X
BDF109 Teriofaunistické pozorovania z východného Slovenska, časť II. (2008 – 2010)
Alexander Čanády
Chránené územia Slovenska, ISSN 1335-1737, Č. 82 (2011), s. 14-18
BDF110 Tunel v jaskyni Skalistý potok
Zdenko Hochmuth
Spravodaj SSS, ISSN 1335-5023, Roč. XLII, č. 1 (2011), s. 55-60
BDF111 Vákuopres
Tatiana Kimáková
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-3]
http://www.zdravie.sk/sz/content/730-47973/kupele-procedury-vakuopres.html
BDF112 Vaptany - nový prístup v liečbe hyponatriémie pri syndróme neprimeranej sekrécie antidiuretického
hormónu
Petra Hrabčáková, Ivica Lazúrová
Interná medicína, ISSN 1335-8359, Roč. 11, č. 12 (2011), s. 537-540
BDF113 Voľný čas a jeho využitie
Nataša Kocová
Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919, Roč. LVIII, č. 7-8 (2011), s. 42-44
BDF114 Výchovné pôsobenie triedneho učiteľa implementáciou prvkov zážitkovej pedagogiky do
mimoškolských aktivít
Renáta Orosová, Katarína Šmajdová Búšová
Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919, Roč. LIX, č. 3-4 (2011), s. 33-37
BDF115 Využitie probiotík v prevencii a liečbe ulceróznej kolitídy
Alena Šoltésová, Emília Hijová, Alojz Bomba
Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, Roč. XXXVI, č. 5 (2011), s. 272-275
BDF116 Význam diferenciálnej diagnostiky v klinickej medicíne
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Štefan Markovič, Oliver Rácz
Monitor medicíny SLS, ISSN 1338-2551, Roč. 1, č. 1-2 (2011), s. 22-23
BDF117 Význam komunitného umenia a zapájania dobrovoľníkov : Dôležitá súčasť nezávislej kultúry
spoločnosti
Katarína Šiňanská
Národná osveta, ISSN 1335-4515, Roč XXI, č. 12 (2011), s. 19-21
BDF118 Vzdelávanie profesijných skupín samosprávy
Peter Čisárik
Územná samospráva, ISSN 1336-6475, Roč. VII, č. 4 (2011), s. 46-50
BDF119 X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. - 16. september 2011
Martin Pekár
Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, ISSN 1337-0707, Roč. 6, č. 2 (2011), s.
135-136
http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_1_2011.pdf
BDF120 Zásady a princípy v procese výchovy a vzdelávania
Nataša Kocová
Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919, Roč. LVIII, č. 5-6 (2011), s. 19-21
BDF121 Zaujímavé prírodovedné záznamy z kroník mesta Tisovec
Dušan Hutka, Marcel Uhrin
Reussia, ISSN 1336-345X, Roč. 6, č. 1-2 (2011), s. 111-122
BDF122 Zaujímavý montanistický objekt v Kopytovskej doline (Branisko)
Zdenko Hochmuth
Spravodaj SSS, ISSN 1335-5023, Roč. XLII, č. 4 (2011), s. 31-32
BDF123 Zdravá výživa potravín
Kvetoslava Rimárová
Zdravie.sk : pre tých čo chcú vedieť viac [elektronický zdroj], Bratislava, 2011, ISSN 1336-8745, S.
[1-3]
http://www.zdravie.sk/sz/content/675-46491/zdrava-vyziva-potravin.html?print=1
BDF124 Zmeny sérotonínergického systému ako markera suicidality
Aneta Bednářová, Ján Pečeňák
Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, ISSN 1335-423X, Roč. 17, č. 3 (2010), s. 150-156
BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) ( 4
)
BEC1 Duševní vlastnictví- pojem, předmět, systém a jeho místo v právním řádu SR
Gabriela Simková
Právní Rozpravy 2011 : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník
příspěvků : 8.-12.február 2011, Hradec Králové [elektronický zdroj], Hradec Králové :
MAGNANIMITAS, 2011, ISBN 9788090487703, S. 70-77
BEC2
Slovak Republic
Jozef Dragašek, Alexander Nawka
International perspectives on mental health, London : The Royal College of Psychiatrists, 2011, ISBN
9781908020000, S. 391-395
BEC3
Spektrálna definícia moču - fingerprint a jej možnosti využitia v pediatrii
Milan Kuchta, Katarína Dubayová, Božena Nováková
Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii, Zlín : Bořek/Procházka/Produkce Zlín, 2011, ISBN
9788026009559, S. 41-46
BEC4
Unconventional therapies in oncology - review of literature
Jolanta Sawicka, Elzbieta Cipora, Rzysztof Jakubowski, Aneta Mielnik, Marek Wojtaszek, Oliver Rácz
Malignant diseases as a health problem of modern society, Sanok : Panstwowa Wyszsa Szkola
Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2011, ISBN 9788361802327, S. 216-226
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) ( 30 )
BED1 Ako písať a publikovať vedecký článok
Martina Chylová, Iveta Nagyová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
140-145
BED2
Aktívna procesná legitimácia v konaní o súlade právnych predpisov
Stanislava Koľová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 377-383
BED3
Cesty Slovenskej modernej gymnastiky v ére samostatnej Slovenskej republiky
Milena Pullmannová Švedová
Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác, Bratislava : Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, 2011, ISBN 9788055206967, S. 149-153
BED4
Diagnostika a liečba vzduchovej embólie
Tomáš Šefara, Judita Capková, Peter Žitva, Martin Nosáľ
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 389-400
BED5
Ed. Ľ. Belás - E. Andreanský, Der siebte Sammelband der wissenschaftlichen Studien zur Philosophie
von Immanuel Kant
Kristína Bosáková
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 255-259
BED6
Elektronickým zdravotným záznamom k bezpečnejšej intenzívnej medicíne
Teodor Bachleda, Jozef Firment
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 244-251
BED7
Esej o priateľstve
Ján Sabol
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788080689261, S. 7-8
BED8
Extrakt pagaštanu konského v prevencii rakoviny
Viktória Szabadosová, Emília Hijová, Beáta Pramuková, Jana Žofčáková
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 189-192
BED9
Gejovia a lesby v slovenskej literatúre na prelome storočí
Katarína Šandorová
K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV, Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN 9788055503240, S. 155-167
BED10 Hladovka - minulosť a súčasnosť (hľadanie možného prínosu pre dnešnú medicínu)
Tatiana Kimáková
Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin : Jesseniova lekárska fakulta v
Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788088866930, S. 96-98
BED11 Jednodňová anestetická starostlivosť - úvod do problematiky
Jozef Firment, Judita Capková
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 9-21
BED12 K niektorým aspektom úspešnej konvergencie v práve
Marta Tóthová
Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. Bezpečnostné priority súčasnosti a nové
pohľady na vývoj medzinárodného práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax : 21. - 23. október 2010, Bratislava, Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 9788071603078, S. 131-136
BED13 Komplikácie cievneho prístupu pre potrebu hemodialýzy
Martina Závacká, Zuzana Tormová, Mária Frankovičová
Implantológia a pokročilé implantáty : zborník referátov : Košice, 28.11.2011, Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788097096410, S. 84-88
BED14 Kvalita života u pacientov s chronickými psychickými poruchami
Milana Kovaničová, Eva Pálová
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
114-117
BED15 Merchandising - komerčné využívanie popularity
Jozef Čorba
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 17-28
BED16 Možnosti redukcie rizikových momentov školskej dochádzky
Tatiana Kimáková, Petr Kachlík
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov, Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, ISBN 9788089284924, S.
103-111
BED17 Niekoľko úvah o vývoji zmenky a zmenkového práva
Janka Vykročová
Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 27. - 28. máj 2011, Košice, Košice : UPJŠ, 2011, ISBN 9788070978931, S. 344-354
BED18 Občianstvo Európskej únie
Veronika Perduková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20.
marec 2010, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603085, S. 942-951
BED19 Obtiažna intubácia u tehotných
Judita Capková, Ľubica Merjavá Škripecká, Jozef Firment
Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne 2011, Prešov : A-print, 2011, ISBN 9788097070809,
S. 127-131
BED20 Odlišné stanoviská v praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
Stanislava Koľová
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 144-149
BED21 Probiotické funkčné potraviny a ich antikarcinogénny účinok
Jana Žofčáková, Viktória Szabadosová, Rastislav Salaj, Alojz Bomba
Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, ISBN 9788071592082, S. 183-188
BED22 Problematika dvojitého občianstva, novela zákona LV z roku 1993 o maďarskom štátnom občianstve
Veronika Perduková
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec 2. apríl 2011, Častá-Papiernička, Bratislava : UK, 2011, ISBN 9788071603184, S. 144-149
BED23 Problémy a perspektívy voľného času
Nataša Kocová
Medzinárodná vedecká elektornická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých
vysokoškolských učiteľov, Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove, 2011, ISBN
9788055504827, S. 126-131
BED24 Skenovacia tunelová spektroskopia
Tomáš Samuely
Kryofyzika a nanoelektronika, Košice : SAV, 2011, ISBN 9788096806096, S. 306-323
BED25 Some Views on Intonation of Slovak and English Language
Renáta Timková
Problémy vzdelávania v kontexte súčasnosti, Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, 2011, ISBN 9788080755171, S. 210-214
BED26 Tumor angiogenesis - a perspective target in cancer therapy
Ján Mojžiš, Lenka Varinská, Lenka Ivanová, Ladislav Mirossay
Odborný seminár pri príležitosti životného jubilea (80. narodenín) Prof. Ing. Štefana Ivanka, DrSc. :
zborník prednášok a posterov : 26.5.2011, Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, 2011, ISBN 9788080772345, S. 94-101
BED27 Účtovníctvo ako zdroj informácií pre riadenie v samospráve
Viera Jankoviková
Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konferencie, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, ISBN 9788070978634,
S. 106-111
BED28 Uplatňovanie profesijných zručností študentov počas pedagogickej praxe
Andrea Lešková, Jana Fančovičová
Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania : zborník príspevkov z konferencie s
medzinárodnou účasťou : 22. - 23. september 2011, Trnava, Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2011, ISBN 9788080825096, S. 115-120
BED29 Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie
Ján Sabol
O interpretácii umeleckého textu 25, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, ISBN
9788080948764, S. 196
BED30 Závery z vedeckej konferencie 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : Hodnotenie
dopadov na verejné zdravie : 18.-19.10.2011, hotel Remata, Ráztočno
Tibor Baška, Vojtech Ozorovský, Róbert Ochaba, Daniela Kállayová, Jozef Domenik, Kvetoslava
Koppová, Adriana Račková, Tatiana Kimáková, Alena Cvopová
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj], Bratislava :
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011, ISBN 9788071592105, S. [1-4]
BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (
12 )
BEE1 Cezhraničné fúzie obchodných spoločností v slovenskom právnom poriadku
Karolína Červená
„Regulační prostředí pro akvizice a fúze" : sborník příspěvků a prezentací : 11. november 2011, Praha,
Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011, S. 89-97
BEE2
Filozofia komunikácie
Ľubica Fedáková
Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2011,
ISBN 9788090447783, S. 61-66
BEE3
Jerry Maguire poodhaľuje zákulisie činnosti hráčskych agentov
Jozef Čorba
Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce,
Praha : Leges, 2011, ISBN 9788087576144, S. 249-266
BEE4
Nové poznatky ku chronológii szeletienu na Morave a na Slovensku
Ľubomíra Kaminská, Petr Škrdla
17. Kvartér 2011 : Brno, 25.11.2011 : sborník abstrakt, Brno, 2011, S. 14-17
BEE5
Právne aspekty zásahu do umeleckého diela podľa Dana Browna
Gabriela Simková
Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce,
Praha : Leges, 2011, ISBN 9788087576144, S. 281-287
BEE6
Príbeh ako gnozeologický nástroj
Jozef Palaščák ml
Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu, Praha : Ústav pro českou literaturu AV
ČR, 2011, ISBN 9788085778854, S. 33-39
http://www.ucl.cas.cz/slk/index.php?expand=/2010/sbornik
BEE7
Príbeh anestetiky vo fotografie a literatúre
Daniela Lešová
Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu : 9. ročník studentské (intermediální)
konference, Praha 28. a 29. dubna 2010, Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, ISBN
9788085778854, S. 138-144
http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2010/sbornik/
BEE8
Súčasné možnosti vakcinácie proti tularémii
Ľubica Zákutná, Erik Dorko
Český kongres o infekčních nemocech : Mikulov, 9.-11.11.2011, Praha : Fileno, 2011, S. 71-72
BEE9
Veda, výskum, vedecké metódy a ich aplikácia
Michal Pružinský, Bohuslava Mihalčová, Iveta Jeleňová
Systémové přístupy ’11, Praha : Oeconomica, 2011, ISBN 9788024518442, S. 89-97
BEE10 Výkon územnej samosprávy prostredníctvom miestneho referenda
Soňa Rakušanová
Gumanitnyje nauki: issledovania molodych učonych : materialy vserossijskoj naučno-praktičeskoj
konferencii studentov i aspirantov : 23. november 2011, Sankt-Peterburg (Rusko), Sankt-Peterburg :
Sankt-Peterburgskij institut, 2011, ISBN 9785903606214, S. 30-35
BEE11 Využívanie elektronických informačných zdrojov vo výučbe na slovenských univerzitách z pohľadu
študentov i knihovníkov
Daniela Gondová, Daniela Džuganová
Inforum 2011 : 17. konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch : Praha, 24.-26.5.2011
[elektronický zdroj], S. [1-6], Praha : Albertina icome, 2011
http://www.inforum.cz/pdf/2011/gondova-daniela.pdf
BEE12 Zoonózy u detí a mládeže - riziká a prevencia
Ľubica Zákutná, Erik Dorko
Český kongres o infekčních nemocech : Mikulov, 9.-11.11.2011, Praha : Fileno, 2011, S. 73-74
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) ( 7 )
BEF1 Environmental Law and Governance: Linking Policy-Making and Law, the Example of the
International Regime of Abating Acidification in Europe
Ľubica Gregová Širicová
Medzinárodné právo životného prostredia : zborník príspevkov zo študentského sympózia : 20. apríl
2011, Košice, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, ISBN 9788070978863, S.
68- 72
BEF2
Korešpondenčný matematický seminár ako komplexný prostriedok rozvoja osobnosti stredoškoláka
Róbert Hajduk
Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách : zborník príspevkov zo IV. odbornej
konferencie : 7. - 9. november 2011, Bratislava, Bratislava : Mladí vedci Slovenska Občianske
združenie, 2011, ISBN 9788097049669, S. 92-96
BEF3
O niektorých perspektívach súdneho exekútora v Európskej únii
Ján Mazák
Súdny exekútor a vymožiteľnosť práva : zborník z odbornej konferencie : 31. marec 2011, Bratislava :
Slovenská komora exekútorov, 2011, ISBN 9788089415052, S. 14-21
BEF4
Project the implementation of the Bologna process reforms into physics programmes in Europe
Zuzana Ješková
18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6.-9.september 2010, Banská Bystrica, Košice :
Slovak Physical Society, 2011, ISBN 9788097062507, S. 119-120
BEF5
Rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv v SR za rok 2010
Ľubomír Legáth
Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2010 = Occupational diseases or
threats of occupational diseases in SR 2010, Bratislava : Národné centrum zdravotníckych informácií,
2011, S. 7-11
BEF6
S dalekohľadom druhý rok na cestách
Rudolf Gális, Peter Kaňuk
Zborník príspevkov zo IV. odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných
školách : 7. - 9. november 2011, Brtaislava, Bratislava : Mladí vedci Slovenska, 2011, ISBN
9788097049669, S. 134-138
BEF7
Vplyv sociálnych faktorov na zdravie detí - celosvetové hľadisko priority Millenium Development
Goals
Kvetoslava Rimárová
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR z vedeckej konferencie : XI. Dni hygieny detí a mládeže,
19-20. mája 2011 v hoteli Therma v Dunajskej Strede, Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2011, S. 125-128
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) ( 4 )
BFA1 Aktuálne možnosti očkovania proti pneumokokovým infekciám
Ingrid Urbančíková
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 33-34
BFA2
Očkovanie detí v špeciálnych klinických situáciach
Ingrid Urbančíková, Dana Hudáčková
Česko-slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328, Roč. 66, č. S1 (2011), s. 46-47
BFA3
Očkovanie v špeciálnych situáciách a reakcie po očkovaní
Ingrid Urbančíková
VII. Hradecké vakcinologické dny : 29.9.-1.10.2011, Hradec Králové : sborník abstrakt, Praha : Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP, 2011, ISBN 9788026003359, S. 43
BFA4
Polycystic ovary syndrome
Ivica Lazúrová
Lectures and meet-the-expert's presentations : the 10th ESE postgraduate course in clinical
endocrinology : May 26-28, 2011 Polańczyk, Poland, Polańczyk : Ready Mate Sp, 2011, ISBN
9788393320004, S. 138
BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) ( 8 )
BFB1 Cardiopulmonary resuscitation - changes in 2010
Štefan Trenkler
Folia Medica Cassoviensia, ISSN 1337-7817, Tomus 66, no. 1, suppl. 1 (2011), s. 156-157
BFB2
Denné symptómy spánkového apnoe
Mária Tormašiová
IX. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 18.-19.11.2011, Vyhne, Bratislava :
Slovenská lekárska spoločnosť, 2011, S. 33
BFB3
Green analytical chemistry – "Zelená" analytická chémia [elektronický zdroj]
Vasiľ Andruch, Yaroslav R. Bazeľ, Lívia Kocúrová, Lenka Rusnáková, Jana Šandrejová
Pokroky v analytickej chémii : seminár s medzinárodnou účasťou : 12. - 13. máj 2011, Kočovce
[elektronický zdroj], Bratislava : STU, 2011, ISSN 1336-6831, S. [1]
BFB4
Helicobacter pylori u detí a možnosti prevencie
Milan Kuchta, Eva Bálintová, Emeše Majorová, Stella Majlingová
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. 2 (2011), s. 99-100
BFB5
Kongres eRC v Porto - správa z podujatia
Richard Koyš, Jozef Karaš, Štefan Trenkler, Monika Paulíková
Aktuality urgentnej medicíny, ISSN 1338-4171, 2011, s. 68-69
BFB6
Magnetocaloric Effect in Dynamic Spin Ice Pr2Sn2O7
Peter Vrábel, Martin Orendáč
Week of Doctoral Studies 2011 : proceedings : 16. - 20. máj 2011, Nový Smokovec, Košice : UPJŠ,
2011, S. 232
BFB7
Očkovanie detí s vrodenou poruchou imunity
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Ingrid Urbančíková, Peter Bánovčin
Klinická imunológia a alergológia, ISSN 1335-0013, Roč. 21, č. 3 (2011), s. 24
BFB8
Petrussis - klinický pohľad
Ingrid Urbančíková
Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast : program, súbor abstraktov : Horný Smokovec, 6.8. máj 2011, Bratislava, 2011, ISBN 9788089305193, S. 22
CAB - Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
CAB1
Polovica života
Friedrich Hölderlin, Ladislav Šimon
Bratislava : Literárna nadácia STUDŇA, 2011, 159 s., ISBN 9788089207121 (brož.)
CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch ( 3 )
CDF1 Krajina Kaina
Jozef Puchala
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 12
CDF2
Na biely obrus
Jozef Puchala
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 12
CDF3
Quijotovo a Sanchovo víťazstvo nad mlynmi
Jozef Palaščák ml
Romboid, ISSN 0231-6714, Roč. XLVI, č. 6 (2011), s. 30-33
CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch
vydaných v domácich vydavateľstvách ( 1 )
CED1 Inschriftentext
Marek Havrila
Deutsch-Slawische Kontakte - Geschichte und Kultur, Košice : FF UPJŠ, 2011, ISBN 9788070979075,
S. 42-43
DAI - Dizertačné a habilitačné práce ( 11 )
DAI1
Alkohol a tabak, súčasť životného štýlu mládeže : zástoj sociálnej práce v prevencii užívania
psychoaktívnych látok : dizertačná práca
Mária Tomová
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, 164 s.
DAI2
Diagnostická aplikácia fluorescenčných spektrálnych matríc biologických tekutín : dizertačná práca na
získanie vedecko - akademickej hodnosti philosophiae doctor
Anna Birková
Košice, 2011, 165 s.
DAI3
Epidemiologické aspekty ehrlichiózy/anaplazmózy u ľudí vo východoslovenskom regióne : dizertačná
práca
Zuzana Kalinová
Košice, 2011, 104 s.
DAI4
Komplexná liečba chronických rán v ischemickom teréne : dizertačná práca
Tomáš Toporcer
Košice, 2011, 104 s.
DAI5
Kvalita života pacientov so sclerosis multiplex : habilitačná práca
Jarmila Szilasiová
Košice, 2011, 113 s.
DAI6
Ľavá predsieň ako barometer funkcie srdca : dizertačná práca.
Ľudmila Družbacká
Košice, 2011, 140 s.
DAI7
Počítačová navigácia pri implantáciách endoprotéz kolenného kĺbu : dizertačná práca
Marek Lacko
Košice, 2011, 109 s. + DVD.
DAI8
Religiozita, zdravie a zmysel života : rigorózna práca
Beáta Kubušová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 92 s.
DAI9
Resekčné výkony na pankrease : habilitačná práca [elektronický zdroj]
Jana Kaťuchová
Košice, 2011, 114 s.
DAI10
Vzťah uväznenia člena rodiny a agresivity adolescentov : dizertačná práca
Luay Z. M. Zaool
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 143 s. obr., tab.
DAI11
Why you can’t kick the bucket as you slowly die: A discrete feature-based explanation
Marek Havrila
Košice : UPJŠ, 2011, 222 + (príloha 223-324) s.
EAJ - Odborné preklady publikácií - knižné ( 4 )
EAJ1
Kant a novokantovstvo - Bádenská a marburská škola
Andrzej J. Noras, Eugen Andreanský, Vladimír Leško, Pavol Tholt
Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011, 356 s., ISBN 9788070978894 (viaz.)
EAJ2
Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy
Erik Štenpien
Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, [221] s., ISBN 9788055504261 (brož.)
EAJ3
Podstata súdneho procesu
Alexander Bröstl
Bratislava : KALLIGRAM, 2011, 136 s. [5 AH]., ISBN 9788081014185 (viaz.)
EAJ4
Prejudiciálna otázka v európskom práve. Praktický sprievodca
Ján Mazák
Bratislava : Iura Edition, 2011, 280 s., ISBN 9788080784157 (brož.)
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch ( 31 )
EDI1
Agnelli P. & Riccucci M. (eds.): Studies on Bats in Honour of Benedetto Lanza. Hystrix, The Italian
Journal of Mammalogy
Marcel Uhrin
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 150
Rec.: Studies on Bats in Honour of Benedetto Lanza. In Hystrix the Italian Journal of Mammalogy /
Agnelli, P., Riccucci, M., Pavia : Associazione Teriologica Italiana, 2011, vol. 22, no. 1.
EDI2
Ako sa vám páči
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 6
Rec.: As You Like It / Shakespeare, William.
EDI3
Bohumil Vžentek: Štyri príbehy
Ivana Vaľková
Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, ISSN 0231-6714, Roč. XLVI, č. 4 (2011), s.
74-75
Rec.: Štyri príbehy / Vžentek, Bohumil, Bratislava : Európa, 2010.
EDI4
Bonvojáž
Daniela Lešová
Rak : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702, Roč. XVI, č. 8 (2011), s. 48-49
Rec.: Bon voyage / Mojžišová, Zuzana, Bratislava : Artforum, 2010.
EDI5
Deborah A. Boyle: Descartes on Innate Ideas
Katarína Hrnčiarová
Organon F : international journal of analytic philosophy, ISSN 1335-0668, Vol. 18, no. 3 (2011), s.
412-416
Rec.: Descartes on Innate Ideas / Boyle, Deborah A., London : Continuum, 2009.
EDI6
Filozofia Ibn Gabirola v básni Koruna kráľovstva
Ivica Hajdučeková
Knižnica, ISSN 1335-7026, Roč. 12 č. 2 (2011), s. 42-43
Rec.: Koruna kráľovstva - rabi Šlomo ben Gabirola / Mičaninová, Mária, Praha : Bergman, 2010 ISBN
9788090420755.
EDI7
Helena Pavlincová, Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii
Mária Mičaninová
Idea - Studia nad struktura i rozwojem pojec filozoficznych, ISSN 0860-4487, Roč. XXIII (2011), s.
337-341
Rec.: Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii / Pavlincová, Helena, Praha : "Filozofia", 2010
ISBN 9788070073315.
EDI8
Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl (analytická štúdia)
Daniela Džuganová
ITlib. Informačné technológie a knižnice [elektronický zdroj], ISSN 1336-0779, Roč. 15, č. 3 (2011), s.
[1]
Rec.: Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl - analytická štúdia / Beáta
Bellérová ... [et al.], Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2010 ISBN 9788089284696.
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib113/dzuganova.htm
EDI9
Invenčné interpretácie "neklasických" klasikov slovenskej prózy
Ján Gbúr
Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, ISSN 0231-6714, Roč. XLVI, č. 4 (2011), s.
78-80
Rec.: Invenčné interpretácie "neklasických" klasikov slovenskej prózy / Mikulová, Marcela, Bratislava
: VEDA, 2010.
EDI10
Ján Klučka, Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Adam Giertl
Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461, Roč. 63, č. 11 (2011), s. 1573-1574
Rec.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) / Ján Klučka, Bratislava : IURA
Edition, 2011.
EDI11
Andrea Klimková
Z vedeckého života [elektronický zdroj] : www.fhv.umb.sk. Katedra etiky a aplikovanej etiky, Banská
Bystrica : FHV UMB, 2011, S. [1-3]
Rec.: Morálno-filozofické implikácie netradičných ekologických vied v ekofilozofickom diskurze /
Vladyková, Ľubov., Košice : FF UPJŠ, 2009 ISBN 9788070977347.
http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=4226
EDI12
Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom (Krone des Königtums
des Rabbi Solomon ben Gabirol, mit Kommentar)
Kristína Bosáková
Freiburger Rundbrief : Neue Folge : Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung, Begründet von Dr.
Gertrud Luckner, ISSN 0344-1385, Vol. 18, no. 4 (2011), s. 292-294
Rec.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom / Mičaninová, Mária, Praha :
Bergman, 2010 ISBN 978-80-904207-5-5.
EDI13
Mária Mičaninová: Koruna kráľovstva Rabi Šlomo Ben Gabirola
Katarína Mayerová
Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, Roč. 59, č. 5 (2011), s. 783-786
Rec.: Koruna kráľovstva Rabi Šlomo Ben Gabirola / Mičaninová, Mária, Praha : Bergman, 2010 ISBN
9788090420755.
EDI14
Mária Mičaninová: Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom
Štefan Jusko
Filozofia, ISSN 0046-385X, Roč. 66, č. 3 (2011), s. 292-295
Rec.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom / Mičaninová, Mária, Praha :
Bergman, 2010 ISBN 978-80-904207-5-5.
EDI15
Melzer, Filip: Právní jednání a jeho výklad
Kristián Csach
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva., ISSN 0032-6984, Roč. 94, č. 2 (2011), s.
222-226
Rec.: Právní jednání a jeho výklad / Melzer, Filip, Brno : Václav Klemm, 2009.
EDI16
Michaela Náhliková: Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction
Zuzana Buráková
Revue svetovej literatúry, ISSN 0231-6269, Roč. XLVII, č. 4 (2011), s. 138-139
Rec.: Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction / Náhliková, Michaela, Olomouc :
Univerzita Palackého, 2010.
EDI17
Milada Říhová a kol.: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Luxemburského
František Šimon
Sambucus VII : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2011, ISBN 9788080824877, S. 221-223
Rec.: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Luxemburského / Říhová, Marta, Praha : Paseka, 2010 ISBN
9788074320477.
EDI18
Na prahu nekonečna
Ivica Hajdučeková
Literárny týždenník, ISSN 0862-5999, Roč. XXIV., č. 7-8 (2011), s. 13-14
Rec.: (Z)rodenie / Lomenčík, Július, Poniky : Partner, 2010.
EDI19
Nová knižná publikácia: Obec ako základ územnej samosprávy
Vladimíra Žofčínová
Územná samospráva, ISSN 1336-6475, Roč. VII, č. 1 (2011), s. 52
Rec.: Obec ako základ územnej samosprávy / Palúš, I. et al., Košice : UPJŠ, 2010 ISBN
9788081290039.
EDI20
P. LEINS & C. ERBAR: Flower and Fruit. Morphology, Ontogeny, Phylogeny, Function and Ecology
Martin Suvák
Thaiszia - Journal of Botany, ISSN 1210-0420, Vol. 21, no. 1 (2011), s. 63
Rec.: Flower and Fruit. Morphology, Ontogeny, Phylogeny, Function and Ecology / Leins, P., Erbar,
C., Stuttgart, 2010 ISBN 9783510652617.
EDI21
Poviedka 2010
Ivana Vaľková
Romboid, ISSN 0231-6714, Roč. 46, č. 8 (2011), s. 59-60
Rec.: Poviedka 2010 / Bagala, Koloman Kertész, Levice, 2011.
EDI22
Recenzia: Finančné účtovníctvo verejnej správy po aplikácii medzinárodných štandardov
Kristína Guzyová
Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182, Roč. XII., č. 1 (2011), s. 133-134
Rec.: Finančné účtovníctvo verejnej správy po aplikácii medzinárodných štandardov / Nora Štangová a
kol., Košice : UPJŠ, 2011 ISBN 978-80-7097-878-8.
EDI23
Regionálna ekonomika a rozvoj, Bratislava: IURA Edition. 2010
Slavka Sedláková
Region Direct, ISSN 1337-8473, Roč. 4, č. 1 (2011), s. 117-119
Rec.: Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová, Bratislava : IURA Edition, 2010 ISBN
9788080783617.
EDI24
Richard Psík: Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
František Šimon
Sambucus VII : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2011, ISBN 9788080824877, S. 220-221
Rec.: Richard Psík: Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum / Psík, Richard, Ostrava :
Universitas Ostraviensis, 2008 ISBN 9788073685799.
EDI25
Selected Topics from Neurosurgery. Texbook for physicians and students of general medicine
Darina Kluchová, Květuše Lovásová
Slovenský lekár, ISSN 1335-0234, Roč. 21(35), č. 9-10 (2011), s. 27-28
Rec. : Selected Topics from Neurosurgery. Texbook for physicians and students of general medicine /
Šulla, Igor J., Košice : Equilibria, 2011 ISBN 9788070978832.
EDI26
Smútok kladie otázky
Jozef Palaščák ml
Katolícke noviny : Iluminácie - literárna príloha Katolíckych novín, ISSN 0139-8512, Roč. 126, č. 46
(2011), s. 11
Rec.: Elegickosť ako výrazový archezyp lyriky / Rédey, Zoltán, Nitra : FF UKF, 2010.
EDI27
Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva
Blažena Antalová
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 5 (2011), s. 527-529
Rec.: Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva.
Zborník príspevkov z 11. konferencie právnych romanistov SR a ČR, Trnava, 2010.
EDI28
Theodoz Molčányi, Jozef Živčák, Angela Molčányiová: Prejavy kompartment syndrómu
Július Vajó
Rozhledy v chirurgii, ISSN 0035-9351, Roč. 90, č. 7 (2011), s. 427-428
Rec.: Prejavy kompartment syndrómu / Molčányi, Theodoz, Prešov : Mona Con, 2010 ISBN
9788089040377.
EDI29
Tirpák P. : Rodinná výchova
Alena Krunková
Theologos, ISSN 1335-5570, (2011), s. 316-318
Rec.: Rodinná výchova / Tirpák, P., Prešov : Prešovská univerzita, 2010 ISBN 978-80-555-0142-0.
EDI30
Zachráň sa, kto môžeš alebo America na plytčine
Daniela Lešová
Rak : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702, Roč. XVI, č. 12 (2011), s. 39-41
Rec.: Dunaj v Amerike / Hvorecký, Michal, Bratislava, 2010.
EDI31
Zrkadlá sú ohavnosti...
Ivana Vaľková
Jazyk a kultúra, ISSN 1338-1148, Roč. 2, č. 5 (2011), s. [1-2]
Rec.: Pes na ceste / Vilikovský, Pavel, Bratislava : Kalligram, 2010 ISBN 9788081013904.
http://www.ff.unipo.sk/jak/rus/5_2011/valkova.pdf
EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch ( 25 )
EDJ1
"Partnerstvo alebo spojme svoje sily" - tradícia pokračuje aj v roku 2011
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 1 (2011), s. 32-33
EDJ2
Aplikácia metód rtg. difrakcie na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied
Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Juraj Černák
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, ISSN 1211-5894, Vol. 18, no. 4
(2011), s. 269-270
EDJ3
Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus,
Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio
Marcel Uhrin, Štefan Danko, Hana Latková
Slovak Raport Journal, ISSN 1337-3463, Č. 5 (2011), s. 137-163
EDJ4
Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice - SAKAČIK 2010
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 1 (2011), s. 31
EDJ5
Čo nové priniesol rok 2010 do služieb Univerzitnej knižnice UPJŠ
Zuzana Babicová, Eva Matušovičová
Universitas Šafarikiana, ISSN 1338-1377, Roč. XXXVIII, č. 1 (2011), s. 18-19
EDJ6
Experimentálna fonetika? Uchvacujúca, fascinujúca, očarúvajúca, omamujúca...
Marián Gladiš, Vladimír Varecha, Július Zimmermann
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 4-5
EDJ7
Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ sú najlepšie vo svojich kategóriách na Slovensku
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 13
EDJ8
Glosa: Jakyj sme my partner?
Alexander Onufrák
info Rusyn, Roč. VIII, č. 18-19 (2011), s. 1
http://www.holosy.sk/attach/ir_18-19-2011.pdf
EDJ9
Chiropterologická bibliografia Slovenska 3. Práce z obdobia 2006–2010 a doplnky z predchádzajúceho
obdobia
Marcel Uhrin, Martin Ševčík
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 121-149
EDJ10
Immanuel Kant: Antropológia z pragmatického hľadiska (predslov)
Kristína Bosáková
8. kantovský vedecký zborník, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN
9788055503912, S. 225-236
EDJ11
INFORUM 2011 očami slovenského knihovníka
Iveta Krjaková, Zuzana Babicová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 3 (2011), s. 46-50
EDJ12
Katedra analytickej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach - 5 rokov samostatnej cesty
Katarína Reiffová
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, ISSN 13367242, Roč. 7, č. 14 (2011) s. 336
EDJ13
Medzinárodná doktorandská konferencia
Zuzana Buráková
Universitas Šafarikiana, ISSN 1338-1377, Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 15
EDJ14
Prezentácia knihy "Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Bratislava 10. február 2011
Zuzana Tokárová
Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, ISSN 1337-0707, Roč. 6, č. 1 (2011), s.
220-221
http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_1_2011.pdf
EDJ15
Projekcia dokumentárnych filmov o období komunistickej totality
Zuzana Tokárová
Pamäť národa, ISSN 1336-6297, Roč. VII, č. 1 (2011), s. 105
EDJ16
Puchalove básne ocenili aj v Poľsku
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 12
EDJ17
Rozhodovacia prax Súdneho dvora EÚ (od 1. januára do 28. februára 2011)
Ľubica Gregová Širicová
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 2 (2011), s. 47-53
EDJ18
Rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie (od 1. júla do 31. augusta 2011)
Ľudmila Pošiváková, Adam Giertl
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ISSN 1336-5312, Roč. VIII, č. 5 (2011), s. 74-84
EDJ19
Správa o činnosti SAK od valného zhromaždenia v roku 2010
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 1 (2011), s. 5-12
EDJ20
Stereotyping in Media in English
Slávka Tomaščíková, Maria Jose Coperias-Aguilar
The European English Messenger, ISSN 0960-4545, Vol. 20, no. 1 (2011), p. 53
EDJ21
TEKO plní energetické požiadavky SR aj EÚ
Marián Gladiš
Futurum : ľudia, energie, vízie ..., ISSN 1337-6039, Roč. 5, č. 1 (2011), s. 11
EDJ22
Tepláreň Košice má integrovaný systém manažérstva
Marián Gladiš
Futurum : ľudia, energie, vízie ..., ISSN 1337-6039, Roč. 5, č. 1 (2011), s. 8-9
EDJ23
Úroveň slovenčiny v našich médiách je katastrofálna
Marián Andričík, Vladimír Varecha
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 4-5
EDJ24
Významné životné jubileá členov Slovenskej spektroskopickej spoločnosti v roku 2011
Viera Vojteková
Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, ISSN 1338-0656, Roč. 18, č. 1 (2011), s. 31-32
EDJ25
Zaujímavosti z medzinárodného sympózia INFOS 2011. Pohľad medzi knihovníkov
Eva Matušovičová
Universitas Šafarikiana, ISSN 1338-1377, Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 8-9
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...) ( 36 )
FAI1
8. kantovský vedecký zborník
Ľubomír Belás, Eugen Andreanský
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 261 s., ISBN 9788055503912
(brož.)
FAI2
Deutsch-slawische Kontakte - Geschichte und Kultur
Michaela Kováčová, Jörg Meier, Ingrid Puchalová
Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011, 261 s., ISBN 9788070979075 (brož.)
FAI3
DidInfo 2011 : 17. ročník národnej konferencie
Gabriela Andrejková
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, 57 s., ISBN 9788055701424
(brož.)
FAI4
Ekonomické aspekty v územnej samospráve [elektronický zdroj]
Eva Mihaliková
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, CD-ROM, 186 s. [9 AH]., ISBN
9788070978634
FAI5
Eucharistia : štúdie z patristiky
Juraj Pigula, Anabela Obyšovská
Košice : Equilibria, 2011, 133 s., ISBN 9788089284849 (brož.)
FAI6
Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky
Alena Krunková
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 158 s., ISBN 9788070979174 (viaz.)
FAI7
Galicia Studies in Language. Historical semantics brought to the fore
Lívia Körtvélyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska
Chelm : TAWA, 2011, 175 s., ISBN 9788362638284
FAI8
Historický vývoj súkromného práva v Európe
Erik Štenpien
Košice : UPJŠ, 2011, 356 s., ISBN 9788070978931 (brož.)
FAI9
Ideen. Nemčina pre stredné školy. Pracovný zošit 2
Michaela Kováčová, Marianna Mulfinger
Ismaning : Hueber Verlag, 2011, 211 s., ISBN 9783192718243 (brož.)
FAI10
Key Competencies in Knowledge Society: today´s trends, methods of development and researches
Peter Mesároš, Margita Mesárošová
Brussels : EuroScientia vzw, 2011, 270 s., ISBN 9789081852951 (brož.)
FAI11
Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians)
Štefan Šutaj
Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011, 258 s., ISBN 9788089046669 (brož.)
FAI12
Klasická elektrodynamika. Konspekt prednášok
Michal Hnatič
Košice : SORS Research, 2011, 221 s., ISBN 9788089284986 (viaz.)
FAI13
Košice a dejiny - dejiny Košíc
Štefan Šutaj
Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 206 s., ISBN
9788070979105 (brož.)
FAI14
Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in
Anglophone PhD Studies [elektronický zdroj]
Renáta Gregová, Soňa Šnircová, Slávka Tomaščíková
Košice : SKASE, 2011, CD-ROM, 247 s., ISBN 9788097082130
FAI15
Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR
Alena Krunková
Košice : UPJŠ v Košiciach, 2011, 138 s., ISBN 9788070979051 (brož.)
FAI16
Medzinárodné právo životného prostredia - zborník príspevkov zo študentského sympózia : 20. apríl
2011, Košice
Ľubica Gregová Širicová
Košice : UPJŠ, 2011, 212 s., ISBN 9788070978863 (brož.)
FAI17
Morfologie v Čechách a na Slovensku
František Dorko, Jaroslav Horáček, Vojtěch Kamarád, Hana Hronzová
Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, 162 s., ISBN 9788073688066 (brož.)
FAI18
Návraty ku Kantovi
Ľubomír Belás, Eugen Andreanský, Sandra Zákutná
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, 301 s., ISBN 9788055504575 (viaz.)
FAI19
Neznámy sused : dvadsať rokov Maďarska (1990-2010)
Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otčenášová
Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2011, 254 s., ISBN 9788081230165 (brož.)
FAI20
Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie : 18.február 2010, Košice
Veronika Perduková, Stanislava Koľová
Košice : UPJŠ, 2011, 168 s., ISBN 9788070978733(brož.)
FAI21
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva : 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 9.10.6.2011, Košice : zborník príspevkov
Zuzana Katreniaková, Iveta Nagyová
Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, 276 s., ISBN 9788089284924 (CD-ROM)
FAI22
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košické dni
sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25.
11. 2011 v Košiciach
Dušan Šlosár
Košice : Košický samosprávny kraj ; Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 338 s., ISBN 9788097097899 (brož.)
FAI23
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj]
Ladislav Lovaš, Margita Mesárošová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 240 s., ISBN 9788070979228 (CD Rom)
FAI24
Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch
Ján Sabol, Halina Mieczkowska, Július Zimmermann
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 151 s., ISBN 9788080689261
FAI25
Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác
Marcel Dolobáč, Ľubica Gregová Širicová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 218 s., ISBN 9788070979167 (brož.)
FAI26
Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2009/2010
Andrea Madarasová Gecková, Zuzana Veselská, Jana Kollárová
Košice : Equilibria, s.r.o., 2011, 157 s., ISBN 9788089284733 (brož.)
FAI27
Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v
kontexte členstva krajiny v Európskej únii I.
Peter Juriš, Štefan Bugri
Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, 215 s., ISBN 9788089271955
FAI28
Sucasni doslidžennja z inozemnoj filologii
Myroslava Fabian
Užhorod : Užhorodskij nacionaľnij universitet, 2011, 638 s., ISBN 9789662303001 (brož.)
FAI29
The 12th Small Triangle Meeting on theoretical physisc : 19.-22.september 2010, Stakčín
Ján Buša, Michal Hnatič, Peter Kopčanský
Košice : SAV, 2011, 100 s., ISBN 9788089284887 (brož.)
FAI30
Tréningový denník modernej gymnastky
Milena Pullmannová Švedová
Prešov : Klub modernej gymnastiky CHARM Prešov, 2011, 72 s., ISBN 9788097064716 (brož.)
FAI31
Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja : zborník vedeckých prác
Anna Románová, Miroslav Štrkolec
Košice : UPJŠ, 2011, 94 s., ISBN 9788070978542(brož.)
FAI32
VI. Lepidopterologické kolokvium : 30.9.2011, Košice : program a zborník abstraktov
Lenka Kočíková, Alexander Čanády, Ľubomír Panigaj
Košice, 2011, 24 s., ISBN 9788070979006 (brož.)
FAI33
Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie
Martin Tvrdoň, Milan Kotráň, Mária Čižmarovičová
Bratislava : Science, 2011, 467 s., ISBN 9788097063276 (viaz.)
FAI34
Workshop Cycles and Colourings 2011
Igor Fabrici, Mirko Horňák, Stanislav Jendroľ, František Kardoš
Košice : UPJŠ, 2011, 42 s.
FAI35
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií : zborník príspevkov VI.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. október 2010, Prešov
Anna Bérešová, Miron Šramka
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011, 437 s., ISBN
9788089464067 (brož.)
FAI36
Zdravie vo všetkých politikách : 3. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou : 21.-22.5.2009,
Košice : zborník príspevkov
Zuzana Katreniaková
Košice : Equilibria, 2011, 269 s., ISBN 9788089284450 (brož.)
GHG - Práce zverejnené na internete ( 12 )
GHG1 2-facial edge coloring of plane graphs [elektronický zdroj]
Peter Šugerek
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Sugerek2011.pdf
GHG2
Lívia Körtvélyessy
Diminutives and Augmentatives in the Languages of the World, Lyon, 2011, S. 27-40
http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/IMG/pdf/Lexis_6.pdf
GHG3
Arbitrarily large difference between d-strong chromatic index and its trivial lower bound [elektronický
zdroj]
Martina Mockovčiaková, Roman Soták
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Mockovciakova2011.pdf
GHG4
Conservative labellings and degree-magic graphs [elektronický zdroj]
Ľudmila Bezegová, Jaroslav Ivančo
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Bezegova2011.pdf
GHG5
Diminutives and Augmentatives in the Languages of the World [elektronický zdroj]
Lívia Körtvélyessy, Pavol Stekauer
Lyon, 2011, 103 s.
http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/IMG/pdf/Lexis_6.pdf
GHG6
H-force number in two classes of graphs [elektronický zdroj]
Mária Kopperová
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Kopperova2011.pdf
GHG7
Kinematical splitting of flow in moving domains [elektronický zdroj]
Gabriela Rusnáková, Mária Lukáčová, Anna Hundertmark-Zaušková
http://www.wpi.ac.at/event_view.php?id_activity=151
GHG8
Kovové materiály automobilových konštrukcií - I. Motor a jeho súčasti [elektronický zdroj]
Vladimír Girman, Valentína Hrabčáková
Materials Engineer/Materiálový inžinier [elektronický zdroj], 2011, ISSN 1337-8953
http://www.materialing.com/materialy_motorov_castI
GHG9
On Betweenness-selfcentric graphs [elektronický zdroj]
Jana Hurajová, Silvia Gago, Tomáš Madaras
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Hudak2011.pdf
GHG10 On the sum of powers of degrees of 1-planar graphs [elektronický zdroj]
Dávid Hudák, Július Czap, Jochen Harant
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Hudak2011.pdf
GHG11 S "pánom reportérom" o reportáži [elektronický zdroj]
Marián Gladiš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie [elektronický zdroj], (2011)
http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/zozivota-katedry
GHG12 Supermagic graphs [elektronický zdroj]
Tatiana Polláková
http://home.agh.edu.pl/~3in1/pdf/Pollakova2011.pdf
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií ( 38
)
GII1
Akademické akcenty 2011
Marek Pipa
Historia et Theoria Iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt,
ISSN 1338-0133, Roč. 3, č. 6 (2011), s. 167
GII2
Časť Filozofickej fakulty UPJŠ už pôsobí v budove Aristoteles
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 8-9
GII3
Editoriál
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 1 (2011), s. 3
GII4
ERASMUS STAFF Training na Masarykovej univerzite v Brne
Iveta Krjaková, Daniela Džuganová
Universitas Šafarikiana, ISSN 1338-1377, Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 7
GII5
Euro, euro, euríčko
Iveta Bónová
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 9
GII6
International Symposium Selected issues of Commercial Law in a Broader Context: A Report
Mária Ivanecká
The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration : CYArB-Czech (&
Central European) Yearbook of Arbitration, New York : JurisNet, LCC, 2011, ISBN 9781933833712,
S. 460-462
GII7
Jesenná škola práva 2010
Marek Pipa
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 2 (2011), s. 204-211
GII8
Kolega Janko Obuch jubiluje
Ľudovít Kocian, Ján Topercer, Marcel Uhrin, Anton Krištín
Tichodroma, ISSN 1337-026X, Č. 23 (2011), s. 126-130
GII9
Koľko variantov máme na výber?
Lucia Jasinská
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 14
GII10
Košice - mesto svätého Valentína?
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 1 (2011), s. 6
GII11
Najčastejšie psychické poruchy u pacientov s epilepsiou
Jozef Dragašek
Bratislava : UCB, [2011], 15 s.
GII12
Nakoľko je správne používať nakoľko?
Lucia Jasinská
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 9
GII13
Nerada pozerám do tmy ...
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 2 (2011), s. 3-4
GII14
Nová docentka na katedre slovakistiky
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 4 (2011), s. 8
GII15
Obsedantno kompulzívna porucha u detí a mládeže
Aneta Bednářová
Rožňava : ROVEN, 2011, 81 s., ISBN 9788089168361 (brož.)
GII16
O divadle s profesorom Karolom Horákom
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 2 (2011), s. 8
GII17
O médiách s Václavom Moravcom
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 2 (2011), s. 9
GII18
O metafore s profesorom Jánom Zamborom
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 2 (2011), s. 8
GII19
Pamätný kameň Johna Lennona: Odysea sa nekončí
Marián Gladiš
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 1 (2011), s. 6
GII20
Peter Patek 1950-2010
Zdenko Hochmuth
Spravodaj SSS, ISSN 1335-5023, Roč. XLII, č. 1 (2011), s. 82-84
GII21
Predstavujeme Regionálne občianske združenie ODOS Košice : (ROZ ODOS - KE, o.z.)
Martina Solvarová, Dagmar Breznoščáková
Druný breh : fórum pre duševné zdravie, ISBN 9788097100001, Roč. 2, č. 1-2 (2011), s. 8
GII22
Predstavujeme Regionálny ODOS Košice
Dagmar Breznoščáková
Druný breh : fórum pre duševné zdravie, ISBN 9788097100001, Roč. 2, č. 1-2 (2011), s. 7
GII23
Preface
Grzegorz A. Kleparski
Skirts, Jacks, Piece of Flesh do make people: metonymic developments to the macrocategory human
being, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 9788373386174, S. 7-12
GII24
Preface
Grzegorz A. Kleparski
Galicia studies in Language, Chelm : Wydawnictwo TAWA, 2011, ISBN 9788362638284, S. 5
GII25
Preventívne zubné lekárstvo 1 : pracovné listy = Preventive dentistry 1 : working sheets
Neda Markovská, Eva Janitorová
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 33 s. : príl. 5 s., ISBN 9788089546046
(brož.)
GII26
Prítomná budúcnosť...
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 4 (2011), s. 3-4
GII27
Rakúska knižnica - po roku o roku a plánoch
Jana Takáčová
Universitas Šafarikiana, ISSN 1338-1377, Roč. XXXVIII, č. 3-4 (2011), s. 21
GII28
Reklama naša každodenná
Iveta Bónová
Univerzál, ISSN 1338-2969, Roč. II., č. 3 (2011), s. 14
GII29
Skoro všetci sme dobrovoľníci...
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 3 (2011), s. 3-4
GII30
Słowo wstepne
Grzegorz A. Kleparski
Podkarpackie Forum Filologiczne, Jaroslaw : Wydavnictvo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w
Jaroslawiu, 2011, ISSN 2081-903X, S. 5-6
GII31
Spomienky na Luciu Bobákovú
Marcel Uhrin
Vespertilio, ISSN 1213-6123, No. 15 (2011), s. 165-169
GII32
Správa z medzinárodnej konferencie Hospodárstvo a právo
Mária Ivanecká, Dušan Marják
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, ISSN 0032-6984, Roč.
94, č. 5 (2011), s. 518-520
GII33
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého
občanského práva"
Dušan Marják
Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, ISSN 0231-6625, Roč. 150, č. 10 (2011), s. 10441046
GII34
Sprievodca očkovaním
Martin Dluholucký, Pavol Šimurka, Ingrid Urbančíková
Bratislava : Slovenská pediatrická spoločnosť, Úrad verejného zdravotníctva, 2011, 38 s.
GII35
Štyri medaily z Waterloo
Gabriela Andrejková
Quark, ISSN 1335-4000, Roč. XVII, č. 1 (2011), s. 40
GII36
Týždeň slovenských knižníc a všeličo iné ...
Daniela Džuganová
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ISSN 1335-7905, Roč. 19, č. 1 (2011), s. 3-4
GII37
Úvodné slovo
Dagmar Breznoščáková
Psychiatria pre prax, ISSN 1335-9584, Roč. 12, č. 3 (2011), s. 91
GII38
XXI. Getlíkov deň : celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou k nedožitým 95.
narodeninám prof. Getlíka : 17. marec 211, Bratislava
Milan Kuchta
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ISSN 1336-863X, Roč. 6,
č. 3 (2011), s. 154
Štatistika kategórií publikačnej činnosti:
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
3
21
2
10
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEG - Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB - Publikované pozvané príspeky na domácich vedeckých konferenciách
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFI - Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
AFJ - Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
AFK - Postery zo zahraničných konferencií
AFL - Postery z domácich konferencií
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BCI - Skriptá a učebné texty
BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
CAB - Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch
vydaných v domácich vydavateľstvách
DAI - Dizertačné a habilitačné práce
EAJ - Odborné preklady publikácií - knižné
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
12
2
13
1
1
227
7
148
255
45
229
11
14
92
7
15
133
343
8
12
234
337
2
5
7
8
1
1
10
30
19
124
4
30
12
7
4
8
1
3
1
11
4
31
25
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
GHG - Práce zverejnené na internete
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
CELKOM
36
12
38
2616

Similar documents