Z dosiek CETRIS snadno a rychle

Comments

Transcription

Z dosiek CETRIS snadno a rychle
Z dosiek CETRIS®
jednoducho a rýchlo
Základné vlastnosti
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Tepelno technické vlastnosti
prítomnosti vzdu‰n˘ch pórov sú veºmi dobr˘m
vodiãom tepla.
Z tohoto dôvodu nachádzajú uplatnenie v‰ade tam, kde je poÏadovaná pevnosÈ materiálu
s ão najmen‰ím tepeln˘m odporom, ktor˘ by
spôsoboval tepelné straty
Grafická závislosÈ súãiniteºa tepelnej vodivosti λ a hrúbky materiálu d
napr. u podlahového kúrenia.
Podlahovému kúreniu je venovaná samostatná časť
v kapitole 7.10 Podlahové
kúrenie.
Tepelná vodivosÈ alebo súãiniteº tepelnej vodivosti je najv˘znamnej‰í ukazovateº stavebn˘ch materiálov z hºadiska tepelnej techniky.
Cementotrieskové dosky CETRIS® vìaka svojmu dokonalému spojeniu dreva a cementu bez
λ = max. 0,287 W/mK
(pri hmotnostnostnej vlhkosti
9 앧 3 %)
Pri vy‰‰ích vlhkostiach rastie
tepelná vodivosÈ úmerne,
nemala by v‰ak presiahnuÈ
hodnotu 0,35 W/mK.
Tepelná vodivosÈ dosiek CETRIS®
v závislosti na hrúbke:
Hrúbka
dosiek CETRIS®
(mm)
8
24
40
Tepelná
vodivosÈ
λ (W/mK)
0,200
0,251
0,287
Tepeln˘
odpor R
(m2K/W)
0,040
0,096
0,139
Vy‰‰ie uvedené hodnoty tepelnej vodivosti
sú namerané v suchom stave, vplyv vlhkosti
na tepelnú vodivosÈ v‰ak nieje zanedbaÈeºn˘.
So stúpajúcou vlhkosÈou sa zvy‰uje aj tepelná
vodivosÈ materiálu, preto je vhodné udávaÈ
hodnotu tepelnej vodivosti v ustálenej vlhkosti
dosiek CETRIS®.
Zvukovo izolaãné vlastnosti
Podºa vyhodnocovacích skú‰ok akustick˘ch
vlastností V˘zkumného ústavu pozemních staveb Praha majú dosky CETRIS® v˘borné akustické vlastnosti a sú vhodné k oplá‰Èovaniu
ºahk˘ch prieãok, stien a stropov a je ich moÏné pouÏiÈ aj ako zvukovo izolaãné podhºady.
Cementotrieskové dosky CETRIS® majú nízku
pohltivosÈ hluku, sú teda prvkom odraziv˘m.
Pre zv˘‰enie akustickej pohltivosti je potrebné dosky CETRIS® pouÏiÈ spolu s absorbãn˘m
materiálom.
Pre pouÏitie dosiek z akustického hºadiska boli
overené nasledujúce veliãiny:
• podľa DIN 4102 (Zulasung Z – 9.1-267,previedol Forschungs und Materialprufungsanstalt
Stuttgart – Otto Graf Institut, protokol č. 1624636 a č. 16-24236 b, č. 16-991 211 000/02a)
do triedy B1
• schwer entflambar (ťažko vzplanuteľný)
• podľa PN-B-02874:1996 (Protokol č. NP/595/02/JF, previedol) – klasifikácia niezapalny
veľkorozmerových skúšok, t.j. chovaniu pri reálnom požiari. Pre klasifikáciu cementotrieskovej
dosky CETRIS® podľa jej reakcie na oheň boli
využité výsledky skúšok podľa nasledujúcich
európskych noriem:
• ČSN EN ISO 1182:2002 – Skúška nehorľavosti
• ČSN EN ISO 1716:2002 – Stanovenie spalného tepla
• EN 13823:2002 – Skúška jednotlivým horiacim predmetom (SBI)
• EN ISO 11925-2:2002 – Skúška zápalnosti
malým zdrojom plameňa (skúška zápalnosti)
stratov˘ ãiniteº
r˘chlosÈ ‰írenia pozdæÏn˘ch væn
materiálová kon‰tanta
index Rw hr. 8, 10 mm
hr. 12, 14 mm
hr. 16, 20 mm
hr. 24 mm
hr. 32 mm
hr. 40 mm
0,013
2 128 m/s
22,7
30 dB
31 dB
32 dB
33 dB
34 dB
35 dB
PoÏiarné vlastnosti
Zatriedenie cementotrieskovej dosky (stupňa
horľavosti) podľa národných noriem
Podľa ČSN 73 0862 – Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt sa zisťuje, ako stavebná hmota prispieva k intenzite požiaru. Stavebné hmoty
sa podľa tejto normy zaraďujú do stupňov:
A.......................... nehorľavé
B.......................... neľahko horľavé
C1........................ ťažko horľavé
C2.........................stredne horľavé
C3.........................ľahko horľavé
Norma obsahuje dve rozdielne metodiky a to
ako pre stavebné hmoty nespeňujúce (hodnotiaci koeficient Q), tak pre hodnotenie materiálov intumescentných (úbytok hmotnosti).
Cementotriesková doska CETRIS® bola podľa
tejto normy zaradená do triedy A – nehorľavá
(Q < 10 – vid Protokol č. H-10/Ve-1991).
Táto skušobná norma bola zrušená ku dňu
31. 12. 2003 platnosť výsledkov podľa tejto normy je do 31. 12. 2007.
Cementotriesková doska je klasifikovaná (zatriedená) i podľa daľších národných noriem:
str. 2
Klasifikácia cementotrieskovej dosky podľa
triedy reakcie na oheň dľa európskej normy
Pre jednotnú klasifikáciu stavebných materiálov bol zavedený nový systém, ktorý bol skompletovaný a implementovaný ako norma EN 13
501-1 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb – Časť 1: Klasifikácia
podľa výsledkov skúšok reakcie na oheň.
Tento nový systém odstraňuje v danej oblasti
principiálne rozdiely v národných systémoch zemí EU ako závažnú prekážku vo vzájomnom obchode. Ďaľšou jeho výhodou je presnejšie hodnotenie stavebných výrobkov. Podľa nových
skušobných noriem sa tesnejšie blíži výsledkom
Na základe týchto skúšok prevedených v IBS
– Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitzforschung Linz (Rakúsko) je cementotriesková doska CETRIS® zaradená do triedy A2. Jej
doplnková klasifikácia podľa tvorby dymu je s1,
to znamená, že po úprave je klasifikácia A2-s1,d0.
Tento výsledok je platný pre klasifikáciu chovania pri požiari s výnimkou podlahových krytín.
Opracovanie
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Veºká v˘hoda cementrieskov˘ch dosiek CETRIS® spoãíva v tom, Ïe je ich moÏné opracovávaÈ v‰etk˘mi
beÏn˘mi drevo-obrábacími strojmi. Pre profesionálne opracovávanie dosiek CETRIS® by sa mali pouÏívaÈ
len nástroje opatrené tvrdokovom. Dosky CETRIS® je moÏné rezaÈ, v⁄taÈ, frézovaÈ a brúsiÈ.
optimálna rezná plocha
Delenie dosiek je moÏné realizovaÈ priamo vo
v˘robnom závode podºa poÏiadavkov zákazníka
na ‰peciálnom zariadení. Pokiaº chce
zákazník deliÈ dosky na vlastnom zariadení, doporuãujeme pouÏiÈ beÏné nástroje na
delenie dreva, opatrené
tvrdokovom (SK plátky).
Kvôli docieleniu optimálnej reznej r˘chlosti
30–60 m/s je vhodné
pouÏívaÈ stroje s elektronickou reguláciou otáãiek.
priemer obrábacieho nástroja D [mm]
Delenie
Pri rezaní dosiek CETRIS® dochádza k vzniku
veºmi jemného, pra‰ného odpadu.
Dosky s povrchovou úpravou (CETRIS® DOLOMIT, CETRIS® FINISH, CETRIS® PROFIL FINISH) je moÏné rezaÈ zásadne vÏdy po rubovej
(neupravenej) strane dosky, tak aby nedo‰lo
k poru‰eniu lícovej – upravenej plochy.
I keì prach neobsahuje Ïiadne zdravotne závadné látky, doporuãujeme jeho odsávanie
z dôvodov ochrany pracovného prostredia.
Závislost prÛbûhu obrábûcího nástroje
na fiezné rychlosti (n = otáãky nástroje)
rezná rýchlosť [m/s]
V⁄tánie
Frézovanie
Podºa zákazníkom predloÏeného v⁄tacieho
plánu je moÏné v⁄taÈ dosky, vrátane zahæbenia,
priamo vo v˘robnom závode.
90°
Cementotrieskové dosky CETRIS je moÏné
podºa poÏiadavkov zákaznika frézovaÈ (napr.
polopero, pero a dráÏka, zrazenie hran apod.).
Brúsenie
®
Ruãné brúsenie je moÏné prevádzaÈ v styku
dosiek tam, kde je nutné odstrániÈ nerovnosti v ploche alebo povrch dosky. PouÏívajú sa
elektrické ruãné brúsky s brusn˘m papierom
zrnitosti 40–80. I v tomto prípade je vhodné
odsávánie vzniknutého prachu.
d
Od
d
45
°
d
45
°
d
Pre v⁄tanie dosiek CETRIS® je moÏné pouÏiÈ
vrtáky na kov (HSS). Pri ruãnom v⁄taní je vhodné pouÏiÈ elektrické v⁄taãky s elektronickou
reguláciou otáãok.
Dosky s povrchovou úpravou (CETRIS®
DOLOMIT, CETRIS® FINISH, CETRIS® PROFIL
FINISH) sa v⁄tajú zásadne smerom z lícovej
(upravenej) strany, pri v⁄taní z rubovej strany
by do‰lo k po‰kodeniu lícovej plochy.
3,
2
d
Od
d
d
x
OD
Celoplo‰né strojné brúsenie cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS® sa vo v˘robnom závode
prevádza pre zhotovenie podlahovej brúsenej
dosky CETRIS® PDB z dôvodu zníÏenia hrúbkovej tolerancie na 앐 0,3 mm.
Pokiaº chce zákazník frézovaÈ dosky
na vlastnom zariadení, platia
rovnaké zásady ako pre predchádzajúce spôsoby opracovávania. Pri frézovaní je v‰ak
nutné prihliadaÈ k mechanick˘m vlastnostiam (min. hrúbky)
dosiek CETRIS®. Doporuãená
rezná rychlosÈ sa pohybuje
v intervale 25–35 m/s.
str. 3
Spojovanie
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Dosky CETRIS® je moÏné upevÀovaÈ ku kon‰trukciám skrutkovaním, sponkovaním, prípadne nitovaním.
PouÏitie klincov a vrutov do sádrokartonov˘ch dosiek sa nedoporuãuje. V‰etky druhy spojovacích prostriedkov musia byÈ povrchovo upravené proti korózii. Alternatívne je moÏné dosky CETRIS® prichytiÈ
k nosnej kon‰trukcii lepením alebo pomocou príchytiek. Oba spôsoby sa pouÏívajú najmä na prichytenie
dosiek v systéme zavesen˘ch odvetran˘ch fasád.
Skrutkovanie
A . Kotvenie v interiéri
min. 25
min. 80
Samorezná skrutka CETRIS® do dreva
d
odpor
597 N
788 N
1 305 N
B) Stanovenie odporu proti vytiahnutiu
skrutky rovnobeÏne s rovinou dosky:
Sku‰obná metóda:
âSN EN 320
Druh skrutky:
BÜHNEN 4,2 x 45 mm
(viz. obr.)
(pred⁄tanie otvoru
v doske o priemere
3,5 mm)
Samorezná skrutka CETRIS® do plechu
Pri použití bežných skrutiek je nutné otvory pro skrutky predvŕtať na 1,2 násobok priemeru použitej
skrutky a doporučujeme tiež vytvoriť zahlbenie pre zápustné hlavy. K profesionálnemu skrutkovaniu
doporučujeme pneumatické alebo elektrické skrutkovače s regulovateľnými otáčkami. Tento spôsob
je platný i v exteriéri v prípade kedy je doska CETRIS® použitá ako podklad pod kontaktný zateplovací
systém a vo fasádnom prekladanom systéme PLANK.
str. 4
A) Stanovenie odporu proti vztiahnutiu
skrutky kolmo k rovine dosky:
Sku‰obná metóda:
âSN EN 320
Druh skrutky:
F
BÜHNEN 4,2 x 45 mm
(viz. obr.)
(predv⁄tanie otvoru
v doske o priemere
3,5 mm)
hr. dosky d
8 mm
10 mm
12 mm
min. 5
min. 25
Odpor proti vytiahnutiu skrutky
z cementrieskovej dosky CETRIS®
d
d
min. 20
Najvhodnej‰ie pre prichytenie dosiek CETRIS®
sú samorezné skrutky s dvojchod˘m závitom,
tvrden˘m hrotom a zápustnou hlavou opatrenou frézkami pre zahæbenie. Ako doplnkov˘
materiál je moÏné dodaÈ tento typ skrutky pod
obchodn˘m oznaãením CETRIS®, priemer
4,2 mm, dæÏka 35, 45, 55 mm pre spojovanie
dvoch dosiek CETRIS® v systéme plávajúcich
podláh, alebo pre pripevnenie dosiek na vodorovné a zvislé drevené kon‰trukcie (podlahy,
prieãky, podhºady, apod.). Pri kotvení by skrutka do drevenej kon‰trukcie mala zasahovaÈ
minimálne z 2/3 svojej dæÏky, pre prichytenie
podlahov˘ch dosiek postaãí pouÏiÈ skrutku,
ktorej dæÏka presahuje o 20 mm hrúbku dosky.
Skrutkovanie do plechu
Pre prichytenie dosiek CETRIS® na plechové
profily je určená samorezná skrutka CETRIS®
4,2 × 25 mm (táto skrutka je opatrená závitom
až po hlavu), alebo skrutky 4,2 × 35, 45, 55 mm
(závit do cca 2/3 dĺžky). Ako nosná konštrukcia
sa používajú najčastejšie pozinkované profily
CW a UW. Vodorovné profily UW sa kotvia cez
zvukovo- izolačné podložky do konštrukcie stropu (podlahy). Do profilov UW sa vkladajú zvislé
profily CW, ktoré by mali byť o cca 15 mm kratšie, než je výška miestnosti. Doska CETRIS® tvoriaca opláštenie stien sa prichytáva zásadne len
k zvislým profilom (stojkám – CW).
Pre kotvenie na plechové profily by mala skrutka presahovať minimálne 10 mm cez hrúbku
dosky.
Dosku CETRIS® doporučujeme predvŕtať.
min. 10 mm
Skrutkovanie do dreva
Pre správne pripevnenie dosiek CETRIS® ku
kon‰trukciám je nutné dodrÏiavaÈ maximálny
rozostup nosnej kon‰trukcie a pripevÀujúcich
prvkov.
hr. dosky d
22 mm
odpor
1 039 N
Poznámka: Informatívne hodnoty
Spojovanie
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
B. Kotvenie v exteriéri
Pre pripevnenie dosiek CETRIS® v systéme VARIO
(priznané špáry) sa používajú nerezové, prípadne
galvanicky ošetrené skrutky s polguľatou alebo
šesťhrannou hlavou s prítlačnou vodotesnou podložkou.
Tieto podložky majú spodnú stranu opatrenú vrstvou navulkanizovaného elastomeru EPDM, ktorý
zaručuje vodotesné a pružné spojenie materiálov.
Typ skrutky závisi tiež na type podkladu-použitého
nosného roštu. Pri kotvení do pozinkovanej (hliníko-
vej) konštrukcie je možné použiť aj nity. Typy skrutiek a nitov sú popísané v kapitole 8.7.6. Doplnkové
materiály. V tejto kapitole nájdete aj informácie
o lepení dosiek CETRIS® na nosnú konštrukciu lepiacim systémom SikaTack Panel.
Vzdialenosti podpôr, odstupy skrutiek
c
<
<
<
<
<
<
200
250
250
300
350
400
420
500
625
670
670
670
a
<
<
<
<
<
<
c2
(mm)
c1
(mm)
a
b
(mm)
c1
> 25 < 50
> 50
< 100
a
8
10
12, 14
16, 18, 20
22, 24, 26, 28, 30
32, 34, 36, 38, 40
a
(mm)
b
a
Hrúbka dosky
(mm)
b
c2
Stena vnútorná-bez požiadavku na požiarnu odolnosť
(prípadne vonkajšie opláštenie pod zatepľovacie kontaktné systémy)
Stena vnútorná s požiadavkou na požiarnu odolnosť
(prípadne vonkajšie opláštenie pod zateplovacie systémy) podrobnejšie viď kapitola 9.2
Hrúbka dosky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
10, 12, 14, 16, 18
< 200
< 625
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
< 100
Podhľad vnútorný + vonkajší s požiadavkou na požiarnu odolnosť – podrobnejšie viď kapitola 9.3
Hrúbka dosky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
12
< 200
< 420
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
< 100
Podhľad vnútorný + vonkajší bez požiadavky na požiarnu odolnosť – podrobnejšie viď kapitola 8.1
Hrúbka dosky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
8
10
12, 14
< 200
< 250
< 300
< 420
< 500
< 625
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
c
c1
(mm)
c2
(mm)
a
> 25 < 50
50
≤ 400
Podľa záťažových
tabuliek,
max. 621 mm
c
a
Horná vrstva dosky predvŕtaná,
max. 300 mm
≤ 300
b
50
b
(mm)
50
Dosky CETRIS® hr. 12 mm
v systéme plávajúcej podlahy
CETRIS® PD (PDB)
16,18, 20, 22, 24 mm
CETRIS® PD (PDB)
16,18, 20, 22, 24 mm
a
(mm)
b
50
Podlahové konštrukcie – podrobnejšie viď kapitola 7.5 a 7.6
Hrúbka dosky
(mm)
< 100
c
c
str. 5
Spojovanie
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
C ) Pripevnenie cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
príklad fasádneho obkladu s priznanou ‰párou – systém VARIO
Pre pripevnenie dosiek CETRIS® v systéme
materiálov. Typ skrutky závisí tieÏ na type podVARIO (priznané ‰páry) sa pouÏívajú nerezové
kladu – pouÏitého nosného ro‰tu.
skrutky s polguºatou alebo ‰esÈhrannou hlaDosku CETRIS® je nutné predv⁄taÈ vrtákom
vou s prítlaãnou vodotesnou podloÏkou. Tieto
o priemere 10 mm (pri pouÏití dosiek CETRIS®
podloÏky majú spodnú stranu opatrenú vrstvou navulkanizovaného elastomeru EPDM,
max. rozmeru 1600 mm postaãí otvor priemektor˘ zaruãuje vodotesné a pruÏné spojenie
ru 8 mm).
Typ v˘robku
Hrúbka dosky (mm)
a
(mm)
b
(mm)
10
12
14
16
< 500
< 500
< 600
< 650
< 500
< 625
< 625
< 625
C)
5 – 10
V⁄tanie
c
(mm)
> 25
> 25
> 25
> 25
< 50
< 50
< 50
< 50
Doplnkové materiály
Skrutky pre pripevÀovanie cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS® k ro‰tu
Pre pripevÀovanie dosiek CETRIS® v systéme
VARIO (priznané ‰páry) sa pouÏívajú nerezové skrutky s polguºatou alebo ‰esÈhrannou
hlavou s prítlaãnou vodotesnou podloÏkou.
Spodná strana t˘chto podloÏiek je opatrená
vrstvou navulkanizovaného elastomeru EPDM,
ktor˘ zaruãuje vodotesné a pruÏné spojenie
materiálov. Typ vrutu závisí tieÏ na type podkladu – pouÏitého nosného ro‰tu.
Doporuãené skrutky pre dosku CETRIS®
hr. 10 (12) mm, nosná kon‰trukcia drevená:
• SFS TW-S-D12-A14
– 4,8 x 38 mm (polãoãka)
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 4-FR-2
– 4,9 x 35 mm (polãoãka)
• EJOT SAPHIR JT 2-2H
– 4,9 x 35 mm (‰esÈhran)
Doporučené skrutky pre dosku CETRIS®
hr. 10 (12)mm, nosná konštrukcia Eurofox:
• SFS SX 3/10 (15)-L12-S16 – 5,5 x 28 (38) mm
– hlava IRIUS , pre pripevnenie dosky hr. 10
(12) mm
• SFS SX 3/10 (15)-S16 – 5,5 x 28 (38) mm
– hlava šesťhran, pre pripevnenie dosky
hr. 10 (12) mm
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 6 – 5,5 x 30 mm
(šesťhran)
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 4-ZT-4 – 4,8 x 25 mm
(válcová skosená hrana)
• VISIMPEX CIBDJ 4,8 x 35 mm (šesťhran +
EPDM podložka
D)
Tmel
5 – 10
a
D) PripevÀovanie cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
príklad fasádneho obkladu s preloÏenou ‰párou – systém PLANK
Pre pripevnenie dosiek CETRIS® v systéme
Doporuãené skrutky pre dosku CETRIS® hr. 10
PLANK (prekladan˘ sytém) se pouÏívajú gal(12) mm, nosná kon‰trukcia drevená:
vanicky o‰etrené skrutky, popr. nerezové so
• Skrutka CETRIS® 4,2 x 35 mm.
zápustnou hlavou. Dosku je nutné predv⁄taÈ
Doporuãené skrutky pre dosku CETRIS® hr. 10
vrtákom o priemere min. 1,2 násobku prieme(12) mm, nosná kon‰trukcia EuroFox:
ru vrutu.
• EJOT skrutka Climadur-Dabo TKR – 4,8 x 35
b
(mm)
10
12
14
16
< 450
< 350
< 600
< 650
< 500
< 625
< 625
< 625
str. 6
c
(mm)
> 35
> 35
> 35
> 35
c
< 50
< 50
< 50
< 50
c
40
a
(mm)
b
50
Typ v˘robku
Hrúbka dosky (mm)
Povrchové úpravy
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Pri aplikácii povrchov˘ch úprav na cementotrieskové dosky CETRIS® je nutné dbaÈ t˘chto zásad:
• v‰etky pouÏité materiály musia byÈ stabilné
v alkalickom prostredí
• pred naná‰aním náterov˘ch, lepiacích alebo
stierkov˘ch hmôt na dosky CETRIS® je nutné
dosky opatriÈ základn˘m náterom pre savé
povrchy
• naná‰anie materiálu musí byÈ prevedené na
such˘ povrch dosiek CETRIS® podºa technologick˘ch postupov ich v˘robcov
• nieje vhodné pre povrchové úpravy voliÈ,
tzv. tvrdé materiály, ale trvale pruÏné materiály
• dilataãné ‰páry medzi doskami je moÏné opatriÈ li‰tami alebo zatmeliÈ trvale pruÏn˘mi
tmelmi (akrylátov˘mi, polyuretanov˘mi)
VyplÀovanie ‰pár trvale pruÏn˘mi tmelmi
Pri pouÏití dosiek CETRIS pre oplá‰tenie, prieãok a podhºadov je nutné dosku dilatovaÈ
– priznaÈ ‰páru o minimálnej ‰írke 5 mm. ·páru je moÏné zakryÈ li‰tou, vloÏiÈ dreven˘,
kovov˘ alebo plechov˘ profil, alebo zatmeliÈ
trvale pruÏn˘m tmelom. Doporuãené tmely
sú na bázi akrylátov˘ch Ïivíc, polyuretánov.
Silikonové tmely je moÏné aplikovaÈ na hutné
materiály s kysel˘m pH, ão pre dosku CETRIS®
neplatí. Pokiaº je nutné silikonov˘ tmel pouÏíÈ,
musia b˘È styãné plochy upravené penetráciou.
®
Hlavnou zásadou pre správnu funkãnosÈ dilataãnej ‰páry je vylúãenie trojstranného prilnutia v ‰páre, ktoré je príãinou nerovnomerného
namáhania pruÏnej v˘plne a následne jeho
odtrhávánia od bokov ‰páry. Tomu sa dá zabrániÈ vloÏením klznej vloÏky – polyetylenovej
pásky, povrazca. V˘sledkom je priºnutie pruÏnej
hmoty len na protiºahl˘ch stranách (hranách
dosiek CETRIS®) a t˘m rovnomerné namáhanie v˘plne – „Ïuvaãkov˘ efekt“.
min. 5 mm
min. 5 mm
Doporuãené tmely pre v˘plÀ ‰pár medzi doskami CETRIS®:
Popis
Vlastnosti
PouÏitie
Pracovn˘ postup
V˘robca
Akrylátov˘ flexibiln˘
tmel S-T 5
JednozloÏkov˘ tesniaci
‰párovací tmel. Vytvára
trvale pevn˘, elastick˘
spoj.
Vysoká priºnavosÈ, pretierateºn˘
akrylátov˘mi a disperzn˘mi
farvami. Po vytvrdnutí odoln˘
voãi povetrnostn˘m vplyvom
vrátane UV Ïiarenia. Maximálna
povolená deformácia 20 %.
Tmelenie ‰pár obvodov˘ch
plá‰Èov, cementotrieskov˘ch
dosiek CETRIS® so ‰írkou.
Podklad ‰páry 5–40 mm.
Povrch musí byÈ ãist˘, pevn˘,
pevn˘, bez mastnôt a olejov.
Podklad doporuãujeme
opatriÈ penetráciou rieden˘m
tmelom S-T5 riedenie
s vodou v pomere 1:3
DEN BRAVEN
Tmel Soudaflex 14 LM
JednozloÏkov˘ elastick˘
nízkomodulov˘ tmel na
bázi polyuretánu.
Po vyzretí trvale elastick˘
max.dovolená deformácia
25 %. Pri pretierani beÏn˘mi
oxidaãn˘mi farbami môÏe
dôjsÈ k spomaleniu priebehu
schnutia náteru.
Tmelenie ‰pár s velk˘m
pohybom na kontakte.
·írka ‰páry 5–30 mm.
Povrch musí byÈ ãist˘ such˘,
pevn˘, bezmastnôt a olejov.
Podklad doporuãujeme
opatriÈ penetráciou
Primer 100.
SOUDAL
MAPEFLEX AC4
JednozloÏková
‰párovacia hmota na
bázi akrylátov˘ch Ïivíc.
Vodotesná a vzduchotesná
trvale pruÏná ‰párovacia
hmota.
V˘plÀ spojov s moÏn˘m
pohybom maximálne
15–20 %. ·írka ‰páry
5–30 mm.
Tmel Dexaflamm – R –
ProtipoÏiarná aplikácia
JednozloÏkov˘ elastick˘
tmel.
Po vyzretí trvale elastick˘,
max. dovolená deformácia
15 %.
Tmelenie ‰pár doskov˘ch
materiálov, protipoÏiarna
odolnosÈ.
·írka ‰páry 5–20 mm.
BOTACT A4
JednozloÏkov˘
akrylátov˘ tmel
Odoln˘ poveternostn˘m
vplyvom, vysoká ÈaÏnosÈ,
moÏné prefarbiÈ .
K utesneniu ‰pár
a napojeniu kon‰trukãn˘ch
dosiek.
Povrch musí byÈ ãist˘, such˘,
pevn˘ bez mastnôt olejov.
SCHÖNOX S 20
Trvale elastick˘ jednozloÏkov˘ ‰párovací tmel
na bázi MS polymerov.
Vysoká priºnavosÈ, odoln˘ proti
vode, poveternosti UV Ïiareniu,
pretierateºn˘ akrylátov˘mi
a disperzn˘mi farbami. Max.
povolená deformácia 25 %.
Tmelenie ‰pár obvodov˘ch
plá‰Èov, balkónov, dilataãn˘ch
‰pár medzi kon‰trukãn˘mi
doskami a v keramickej
dlaÏbe. Pre ‰páry 5–20 mm.
Povrch musí byÈ pevn˘, such˘
bez prachu, mastnôt a in˘ch
neãistôt. Podklad doporuãujeme penetrovaÈ materiálom
Casco Primer 12.
MAPEI
Povrch musí byÈ ãist˘, such˘,
pevn˘ bez mastnôt olejov.
Povrch musí byÈ ãist˘, such˘,
pevn˘, bez mastnôt a olejov.
Hrany je doporuãené opatriÈ
penetráciou nerieden˘m
tmelom Dexaflamm R.
TORA
BOTAMENT
SCHÖNOX
str. 7
Povrchové úpravy
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Nátery
Náter dosky CETRIS® je najjednoduch‰ia povrchová úprava. Pri aplikáci povrchov˘ch úprav
na cementotrieskové dosky CETRIS® je nutné
dodrÏiavaÈ tieto zásady:
• dosku CETRIS® je nutné upraviÈ základn˘m
náterom (stabilizácia povrchu, zníÏenie nasiakavosti, zjednotenie podkladu)
• pre vrchn˘ náter je nutné pouÏiÈ farby doporuãené v˘robcami pre cementov˘ podklad
• v skladbe produktov je potrebné pouÏiÈ ucelen˘ systém a dodrÏaÈ predpísan˘ technologick˘ postup (spôsob naná‰ania, technologické
prestávky)
• náterové hmoty musia obsahovaÈ pigmenty
stabilné v alkalickom prostredí. Nestabilné
pigmenty môÏu viesÈ k zmenám farebn˘ch
odtieÀov
• povrch dosiek CETRIS® musí byÈ such˘,
ãist˘, bez mastnôt a olejov
• nevhodné sú vápenné nátery
• pokiaº je ‰pára dosky CETRIS® priznaná, musí
byÈ o‰etrená rovnakou skladbou náterov i hrana dosky.
Z estetického hºadiska je moÏné pouÏiÈ dosky
CETRIS® so zrazenou hranou.
Pokiaº si zákazník praje, aby povrchová úprava dosiek CETRIS® nepriznávala ‰páry, musí
sa pouÏiÈ systém celoplo‰ného stierkovania.
Poznámka: Pri obnove star‰ích náterov na
CTD CETRIS® je nutné zohºadniÈ stav
pôvodného náteru a typ pouÏitej farby
(zloÏenie). Povrch je vhodné pred pretretím zdrsniÈ,oãistiÈ,pre pretretie je doporuãené pouÏiÈ farbu rovnakého zloÏenia ako
pôvodn˘ náter.
5
1
2
01
02
03
04
05
3
cementotriesková doska CETRIS®
základn˘ náter
finálny náter
trvale pruÏn˘ ‰párovací tmel
dilataãná ‰pára
4
Doporuãené náterové systémy pre farebnú povrchovú úpravu dosiek CETRIS®:
Základn˘ náter
Fináln˘ náter
V˘robca
DENASIL Z
Vodou riediteºná základná farba
DENASIL
Vodou riediteºná akrylátová vrchná farba
DENAS COLOR
HC-4
Vodou riediteºná základná farba
GAMADEKOR (F, FS, FS1, SIL, SA)
Vodou riediteºné náterové vrchné farby
STOMIX
EkoPEN
Hæbkov˘ penetraãn˘ prostriedok
EkoFAS (EkoFAS Extra)
Hladká akrylátová fasádna farba
EKOLAK
Quarzgrund
Îivicou plnen˘ podklad
TEX Egalisationsfarbe
Voduodpudivá vysoko priepustná fasádna farba
TEX COLOR
Sto Prim Concentrat
Penetraãn˘ koncentrát
Sto Color Royal
Matná fasádna farba na akrylátovej bázi
STO
Mistral Primer
Mistral Univerzal
Vodou riediteºn˘ emailov˘ náter
MISTRAL
FORTE Penetral
Mikromolekulárny penetraãn˘ prostriedok
ETERNAL
Univerzálna disperzná náterová hmota
AUSTIS
FANO
Fasádne napú‰Èadlo
RENOFAS J
Jemnozrnná farba na fasády
CHEMOLAK
KEIM Silangrund
Hydrofobizaãná penetrácia na bázi silanu
KEIM Granital
Homogenizovaná farba na silikátovej bázi
KEIM FARBEN
BILEP P
Disperzn˘ akrylátov˘ napú‰Èací prípravok
ETERFIX BI
Disperzná akrylátová matná vrchná farba
BIOPOL PAINTS
Funcosil Hydro-Tiefengrund
Vodou riediteºná penetrácia s hlbok˘m
prienikom
Funcosil Betonacryl
Protikarbonataãn˘ akrylov˘ náter
betónov˘ch povrchov
REMMERS
str. 8
Povrchové úpravy
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Základn˘ náter
Fináln˘ náter
V˘robca
PEN-FIX
Vodou riediteºná penetraãná hmota slabo biela
ELASTACRYL SATIN
Vodou riediteºná fasádna náterová hmota
TOLLENS
REMCOLOR Impregnace
Základná farba
REMCOLOR Nátûr stfie‰ních krytin
Vodou riediteºná disperzná farba pre exterier
deREM
Ceresit CT 17
Hĺbkový základ bez rozpúšťadiel
Ceresit CT 44
Akrylátová farba
HENKEL
Doporuãené náterové hmoty pre transparentnú úpravu dosiek CETRIS®:
Náterová hmota
V˘robca
EH
Vodou riediteºná penetraãná náterová hmota
STOMIX
TOLLENS Hydrofuge Incolore
Prípravok neprepú‰Èajúci vodu na bázi silikónového oleja
STO-ISPO
IMESTA IW 290
Hydrofobizaãn˘ roztok pre ochranu kameÀa, muriva, betónu a omietok
IMESTA
6
Omietky v interiéroch
Aplikáciou omietok vznikne povrchová úprava
s nepriznanou ‰párou.
Dosky CETRIS® sa musia najprv opatriÈ penetráciou, ‰páry musia byÈ zatmelené trvale pruÏn˘m tmelom. Následne sa celoplo‰ne aplikuje
stierková hmota, do ktorej se vtlaãuje bandáÏovacia tkanina so skelnn˘m vláknom. Po vyrovnávacej vrstve prevedieme opäÈ aplikáciu
stierkovej hmoty a nanesie sa koneãná povrchová úprava.
Doporuãujeme vÏdy pouÏiÈ ucelen˘ systém
jedného v˘robcu povrchov˘ch úprav a pri aplikácii dodrÏiavaÈ technologické postupy v˘robcu
daného systému.
7
1
2
3
4
cementotriesková doska CETRIS®
základn˘ náter
stierková hmota
bandáÏovacia tkanina
omietka
dilataãná ‰pára
trvale pruÏn˘ ‰párovací tmel
3
5
8
2
Omietky v exteriéroch
Aplikáciou omietok rozumieme povrchové úpravy s nepriznanou ‰párou. Vplyvom vlhkostn˘ch
dilatácií dosiek Cetris dochádza k neustálemu
zmr‰Èovaniu a rozÈahovaniu materiálu. Aby tieto
zmeny neporu‰ili fasádnu omietkovú vrstvu
vlasov˘mi trhlinami, je nutné na dosku CETRIS®
nalepiÈ izolaãnú dosku (polystyrén, minerálna
vlna) v minimálnej hrúbke 30 mm. poprípade
mechanicky prikotviÈ. Izolant vytvára separaãnú
vrstvu na ktorú sa aplikujú daº‰ie vrstvy ako pri
kontaktn˘ch zatepºovacích systémoch-stierka,
bandáÏ, u‰ºachtilá omietka.
Cementotrieskové dosky CETRIS® postaãí opatriÈ
penetráciou, ‰páry nieje nutné v tomto prípade
tmeliÈ. Polystyrén (minerálna vlna) sa lepí tak,
aby boli prekryté ‰páry medzi doskami CETRIS®.
Následne sa celoplo‰ne aplikuje stierková hmota, do ktorej sa vtláãa bandáÏovacia tkanina.
01
02
03
04
05
06
07
1
3
Po vyrovnávajúcej vrstve prevedenej aplikáciou
stierkovej hmoty sa nanesie koneãná povrchová
úprava.
Mechanické kotvenie izolaãn˘ch dosiek sa
prevádza pomocou tanierov˘ch hmoÏdiniek
(samovrtn˘ vrut s tanierovou hlavou z vysokoakostného polyetylénu). Poãet kotviacich prvkov
udávajú v˘robcovia izolaãn˘ch dosiek event.
v˘robcovia hmoÏdiniek min. poãet je 4 ks/m2.
Doporuãené produkty:
EJOT SBH-T 65/25,
priemer vrutu 4,8 mm,
kotviaca dæÏka 20–40 mm.
PouÏíva sa v kombinácii
so samovrtn˘mi skrutkami
EJOT Climadur-Dabo SW 8 R.
4
4
5
6
7
01
02
03
04
05
06
07
80
cementotriesková doska CETRIS®
základn˘ náter
izolaãná doska
stierková hmota
bandáÏovacia tkanina
penetrácia
omietka
dilataãná ‰pára
str. 9
Povrchové úpravy
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Tapety
V interiéroch je moÏné povrchovú úpravu
s nepriznan˘mi ‰párami vytvoriÈ vytapetovaním vinylov˘mi tapetami alebo tapetami so
sklenn˘m vláknom. Nieje moÏné pouÏívaÈ papierové tapety.
V t˘chto prípadoch sa cementotrieskové dosky CETRIS® napenetrujú, ‰páry sa zatmelia
trvale pruÏn˘m tmelom a tapety sa nalepia lepidlom urãen˘m k tapetovaniu. Na tapety so
sklenn˘m vláknom je moÏné naná‰aÈ daº‰ie
nátery. Vinylové tapety sú urãené k povrchov˘m úpravám s vy‰‰ími nárokmi na estetické
poÏiadavky, um˘vateºnosÈ a oteruvzdornosÈ.
01
02
03
04
05
06
Pri lepení vinylov˘ch tapiet a tapiet
so sklenn˘m vláknom je nutné
presne dodrÏiavaÈ tech6
nologické postupy
5
doporuãované
v˘robcami.
1
2
3
4
cementotfiísková deska CETRIS®
základov˘ nátûr
lepidlo na tapety
tapeta
spárovací tmel – trvale pruÏn˘
dilataãní spára
7
Keramické obklady
Pri aplikácii obkladov je vhodné pre ‰párovanie cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS® i pre
vlastné lepenie obkladov pouÏiÈ trvale pruÏné
tmely. Lepiaci tmel je nutné naná‰aÈ celoplo‰ne, nie len bodovo. Dilataãné ‰páry medzi
doskami je vhodné priznaÈ buì v obklade
alebo obkladaãku medzi doskami nalepiÈ len
k jednej doske CETRIS® a v mieste prekrytia
‰páry dosiek CETRIS® ju nechaÈ bez lepiaceho
tmelu. Toto rie‰enie je urãené pre priestory
beÏne zaÈaÏované vodou. VelkosÈ obkladu
max. 200 x 200 mm.
str. 10
1
01
02
03
04
05
06
07
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
lepiaci tmel
keramick˘ obklad
‰párovací tmel
trvale pruÏn˘ ‰párovací tmel
dilataãná ‰pára
6
2
3
4
5
Povrchové úpravy
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Do nevetran˘ch sociálnych priestorov, sprchov˘ch kútov a priestorov s väã‰ím vlhkostn˘m
namáháním je nutné cementotrieskové dosky
CETRIS® opatriÈ hydroizolaãn˘m náterom:
01
02
03
04
05
06
07
08
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
hydroizolaãná stierka
lepiaci tmel
keramick˘ obklad
‰párovací tmel
trvale pruÏn˘ ‰párovací tmel
dilataãná ‰pára
8
1
7
2
3
4
5
6
Referencie – další reference naleznete na www.cetris.cz
Obr. 1 Záhonov˘ obrubník,
âeská republika
CETRIS® BASIC, systém HOBBY
Obr. 2 Schody
CETRIS® BASIC, kon‰trukãné stratené
debnenie
Obr. 3 Plot
CETRIS® BASIC, systém HOBBY
Obr. 4 Rodinn˘ dom, Hranice, âeská
republika
CETRIS® DOLOMIT, podbitie, podhºad
Obr. 5 âesk˘ dÛm, MALMÖ, ·védsko
CETRIS® FINISH, fasádne oplá‰tenie,
systém VARIO
Obr. 6, 7 Rodinn˘ dom, Hranice,
âeská republika
CETRIS® DOLOMIT, kon‰trukãné panely
Obr. 8 Podlaha, Olomouc,
âeská republika
Plávajúca podlaha IZOCET
str. 11
Základné vlastnosti
cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS®
Balenie, skladovanie, manipulácia
Základné údaje o balení cementotrieskov˘ch dosiíek CETRIS® v základnom formáte
(1250 x 3350 mm)
Cementotrieskové dosky CETRIS® su ukladané
na prepravnej drevenej palete, ktoré umoÏÀujú
manipuláciu vysokozdviÏn˘m vozíkom. Fixácia
je zaistená stiahnutím dosiek k podloÏke páskou
prieãne, pozdæÏne páskovanie sa prevádza len
na prianie zákazníka.
Dosky CETRIS® sú chránené proti poveternostn˘m vplyvom obalom z PE fólie. Balenie dosiek
CETRIS® do PE fólie v‰ak nespæÀa podmienky
pre dlhodobé vystavenie úãinkom poveternosti
pri uloÏení na nekrytom priestranstve. Pri skladovaní môÏe dôjsÈ k prehnutiu hornej dosky
vplyvom r˘chlej‰ieho vysychania vrchnej plochy. Tento jav sa odstraní prevrátením dosky.
Poãet dosiek
na podloÏke
kg/m2
PribliÏná
hmotnosÈ
desky
kg/ks
ks
m2
Celk. pribliÏná
hmotnosÈ dosiek
vrátane podloÏky
kg
11,36
14,2
17,0
19,9
22,7
25,6
28,4
31,5
34,3
36,9
39,8
42,6
45,4
48,3
51,1
54,0
56,8
47,6
59,5
71,4
83,3
95,1
107,0
118,9
130,8
142,7
154,6
166,5
178,4
190,3
202,2
214,1
226,0
237,9
60
45
40
35
30
25
25
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
251,25
188,44
167,50
146,56
125,63
104,69
104,69
83,75
83,75
83,75
62,81
62,81
62,81
62,81
41,88
41,88
41,88
2894
2716
2894
2954
2894
2716
3013
2656
2894
3132
2537
2716
2894
3073
2181
2300
2419
Hrúbka
dosky
PribliÏná
hmotnosÈ
mm
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Plocha desek
na podloÏke
Základné údaje o balení podlahov˘ch dosiek CETRIS® PD, CETRIS® PDB
(rozmûr 1250 x 625 mm)
Poãet dosiek
na podloÏke
kg/m2
PribliÏná
hmotnosÈ
desky
kg/ks
ks
m2
Celk. pribliÏná
hmotnosÈ dosiek
vrátane podloÏky
kg
22,7
25,6
28,4
31,5
34,3
36,9
39,8
17,8
20,0
22,2
24,6
26,8
28,8
31,1
50
45
40
35
35
30
30
39,0
35,1
31,2
31,2
31,2
23,4
23,4
895
906
895
868
946
865
932
Hrúbka
dosky
PribliÏná
hmotnosÈ
mm
16
18
20
22
24
26
28
Plocha desek
na podloÏke
Základné údaje o balení dosiek CETRIS® pre podlahové systémy IZOCET a NOPCET
(rozmûr 1250 x 625 mm)
Skladovanie dosiek CETRIS® by malo byÈ prevádzané v kryt˘ch, such˘ch priestoroch, aby
dosky pred upevnením do kon‰trukcie nenavlhaly. Pri skladovaní je moÏné podloÏky s doskami CETRIS® o rovnakom pôdorysnom rozmere ukladaÈ vo viacerích vrstvách na seba,
max. v‰ak 5 vrstiev.
Pri manipulácii by mali byÈ dosky CETRIS® uloÏené na podloÏke. Pri inom uloÏení sa s doskami
manipuluje vo zvislej polohe. Rovnako ruãné
prená‰anie sa prevádza vo zvislej polohe.
str. 12
Poãet dosiek
na podloÏke
kg/m2
PribliÏná
hmotnosÈ
desky
kg/ks
ks
m2
Celk. pribliÏná
hmotnosÈ dosiek
vrátane podloÏky
kg
17,0
17,0
13,3
13,3
70
70
54,7
54,7
950
950
Hrúbka
dosky
PribliÏná
hmotnosÈ
mm
12 spodní
12 horní
Plocha desek
na podloÏke
Základné údaje o balení drevovláknit˘ch dosiek Izoplat pre podlahov˘ systém IZOCET
(rozmûr 1200 x 810 mm)
Poãet dosiek
na podloÏke
kg/m2
PribliÏná
hmotnosÈ
desky
kg/ks
ks
m2
Celk. pribliÏná
hmotnosÈ dosiek
vrátane podloÏky
kg
5,0
5,0
5,0
5,0
50
150
48,6
145,8
260
745
Hrúbka
dosky
PribliÏná
hmotnosÈ
mm
20
20
Plocha desek
na podloÏke
Poznámka: Formát a balenie sa môže meniť v závislosti na dodávanom sortimente výrobcu izolačných dosiek.
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Príklady vyuÏitia podlahov˘ch
systémov z cementotrieskov˘ch
dosiek CETRIS®:
Podlahové dosky CETRIS® PD a CETRIS® PDB
• novostavby bytov˘ch a obãiansk˘ch stavieb
• rekon‰trukcie a sanácie stavieb
• zhotovenie podláh v nádstavbách a vostavbách podkrovn˘ch priestorov
• montované objekty
• kancelárské, správne a ‰kolské miestnosti
• a daº‰ie
Prednosti podlahov˘ch
systémov z cementotrieskov˘ch
dosiek CETRIS®:
Podlahová doska CETRIS® PDB je celoplo‰ne
brúsená pre dosiahnutie minimálnych hrúbkov˘ch tolerancií (max. ± 0,3 mm). Po obvode
sú dosky opatrené perom a dráÏkou s hæbkou
10 mm. Po dohode je moÏné dodaÈ dosky
i v in˘ch hrúbkach. Horné strany CETRIS® PDB
sú oznaãené razítkom kvôli pokládke.
Podlahové dosky brúsené CETRIS® PDB svojim
brúsen˘m vzhºadom pripomínajú drevotrieskovú alebo drevo‰tiepkovú dosku, ão môÏe zvádzaÈ k priamemu pouÏitiu ako ná‰lapná vrstva.
Je treba ale uváÏiÈ, Ïe CETRIS® PD a CETRIS® PDB
sú vyrábané ako konstrukãné dosky s príslu‰n˘mi
dovolen˘mi toleranciami (díÏka, ‰írka) a nie ako
dekoratívna podlaha. Reklamácie zo vzhºadov˘ch
dôvodov nemôÏu byÈ preto akceptované.
h1
d1
d2
vrchná strana
Podlahové dosky CETRIS® PDB na nosníkoch
n2 d3
1250 mm
*1242 mm
Spodné strany dosiek CETRIS® PD sú oznaãené
razítkom kvôli pokládke.
n1
CETRIS® PD a CETRIS® PDB pokladané na nosníky alebo ro‰t.
Podlahová vrstva z cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS® PD a CETRIS® PDB prená‰a zaÈaÏenie vyvolané na podlahu do nosnej kon‰trukcie stropu. Podlaha môÏe byÈ uloÏená na nosníkoch (jednosmerné podoprenie) alebo na
ro‰te (obojsmerné podoprenie. Nosníky môÏu
byÈ vytvorené z dreven˘ch trámkov, ocelov˘ch
nosníkov, plechov˘ch profilov, apod.
·tandartné v˘robné rozmery podlahov˘ch
dosiek sú 625 x 1250 mm (0,78 m2) vrátane pera. Krycie rozmery dosky sú 617 x 1242 mm
(0,77 m2). Vyrábajú sa v hrúbkach 16, 18, 20,
22, 24, 26 a 28 mm. Po obvode sú opatrené
perom a dráÏkou s hæbkou 10 mm. Po dohode
je moÏné dodaÈ dosky i v in˘ch hrúbkach.
625 mm
Spôsoby pouÏitia podlahov˘ch
dosiek desek CETRIS® PD
a CETRIS® PDB
Podlahové dosky CETRIS® PD a CETRIS® PDB
vznikajú delením,frézováním a brúsením cementotrieskov˘ch dosiek CETRIS® BASIC vyrában˘ch z tenk˘ch dreven˘ch triesok spojen˘ch
portlandsk˘m cementom. Doska vykazuje hladk˘, uzavret˘ a pevn˘ povrch. Sú urãené predov‰etk˘m tam, kde je poÏadovaná odolnosÈ
proti pliesÀam a hubám, pevnosÈ, nehorlavosÈ
a hygienická nezávadnosÈ.
*617 mm
• schopnosÈ vyrovnávaÈ rôzne v˘‰kové úrovne
• moÏnosÈ kombinácie jednotliv˘ch systémov
podláh podºa potreby (rôzné hodnoty uÏitného
zataÏenia)
• jednoduchá a r˘chla montáÏ s vylúãením
mokr˘ch procesov
• v˘borná zvuková a tepelno izolaãná
schopnosÈ plávajúcej podlahy IZOCET
• nízká plo‰ná hmotnosÈ podlahovej kon‰trukcie
• podlaha je pochôdzná ihneì po poloÏení
• moÏnosÈ aplikácie ‰irokého sortimentu
podlahov˘ch krytin
h2
spodná strana
* krycí rozmer
Rozmery pera a dráÏky dosiek CETRIS® PDB (v‰etky údaje v mm):
d1
n2
n1
d2
d3
h1
h2
16
5,5
6,0
5,0
5,25
10,0
8,5
18
5,5
6,0
6,0
6,25
10,0
8,5
20
5,5
6,0
7,0
7,25
10,0
8,5
22
5,5
6,0
8,0
8,25
10,0
8,5
24
7,0
8,0
8,0
8,5
10,0
8,5
26
7,0
8,0
9,0
9,5
10,0
8,5
28
7,0
8,0
10,0
10,5
10,0
8,5
str. 13
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Vzorov˘ rez – CETRIS® PD (CETRIS® PDB) na podklade
Podlahové dosky CETRIS® PD
a CETRIS® PDB na nosnom
plo‰nom podklade
zvisl˘ rez
Cementotrieskové dosky CETRIS® PD a CETRIS®
PDB uloÏené na nosnom podklade sa pouÏívajú pre sanáciu ná‰lapn˘ch podlahov˘ch
vrstiev, kde nie sú závady na vlastnej nosnej
kon‰trukcii, ale ná‰lapné vrstvy sú vzhºadom
k dæÏke uÏívania a fyzickému opotrebovaniu ãi
zanedbanej údrÏbe po‰kodené. PouÏívajú sa napríklad pri sanácii star˘ch dreven˘ch podláh.
Podlahová doska CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
je teda celoplo‰ne podoprená a nemá Ïiadnu
nosnú funkciu, zai‰Èuje len kvalitnú plochu pre
pokladanie finálnej ná‰lapnej vrstvy. Pre toto
rie‰enie postaãí doska CETRIS® PD (CETRIS®
PDB) hrúbky 16 mm.
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
rohová li‰ta
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® PDB
vrut BÜHNEN 4,2 x 45 mm
zvukoizolaãná podloÏka – separaãná fólia
stávajúca drevená podlaha
stropná kon‰trukcia
dilataãná ‰pára hr. 15 mm
Podlahové dosky CETRIS® PD
a CETRIS® PDB na nosníkoch
Zvisl˘ rez – podlahové dosky na nosníkoch
01
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
rohová li‰ta
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
vruty BÜHNEN 4,2 x 45 (55) mm
zvukoizolaãná podloÏka
dreven˘ nosník
tepelná izolácia
dilataãná ‰pára
stropná kon‰trukcia
str. 14
02
03
04
05
06
07
09
Cementotrieskové dosky CETRIS® PD a CETRIS®
PDB uloÏené na nosníkoch sa pouÏívajú ako
pre vytvorenie podlahy v novostavbách tak pri
rekon‰trukciách.
Klasická pevná kon‰trukcia podláh sa skladá
z nosníkov jedno alebo obojsmern˘ch (drevené
hranoly – vankú‰e, ocelové nosníky, apod.).
Ako záklop sú pouÏité cementotrieskové dosky
CETRIS® PD a CETRIS® PDB v jednej vrstve,
priskrutkované k nosníkom. Podlahové dosky
CETRIS® PD a CETRIS® PDB sa kladú na zraz
a spoj sa zaistí disperzn˘m lepidlom, aby bylo
zaruãené spolupôsobenie dosiek. Tepelná a zvuková izolácia sa podºa nárokov vkladá medzi
nosníky, pre zabránenie vzniku zvukov˘ch mostov sa zvuková izolácia kladie i pod nosníky.
Okolo stien je podlaha ukonãená dilataãnou
‰párou v ‰írke 15 mm. Do dilataãnej ‰páry okolo
zvisl˘ch kon‰trukcií sa doporuãuje vloÏiÈ pásik
minerálnej vaty (napr. ORSIL) v hr. 15 mm, ktor˘
zabrání zaná‰aniu dilataãnej ‰páry pri následn˘ch prácach. Tento pásik sa oreÏe v potrebnej
v˘‰ke po dokonãení finálnej úpravy povrchu
podlahy pred pokládkou podlahovej krytiny.
Nosníky musia byÈ dostatoãne únosné, uloÏené
na únosnej nosnej kon‰trukcii. Je nutné overiÈ
predov‰etk˘m ich priehyb. Pokiaº je nosná
kon‰trukcia plo‰ná, mali by byÈ nosníky uloÏené
po celej dæÏke na kon‰trukcii.
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Obecné zásady pre montáÏ podláh z dosiek CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Delenie
Skrutkovanie
Dosky je moÏné rezaÈ bûÏn˘mi nástrojmi na
rezanie dreva. Doporuãujeme pouÏívaÈ nástroje opatrené tvrdokovom. Pri rezaní dosiek
CETRIS® PD a PDB dochádza k vzniku jemného, pra‰ného odpadu. I keì prach neobsahuje
Ïiadne zdravotne závadné látky, doporuãujeme jeho odsávanie z dôvodu ochrany pracovného prostredia.
Podlahové dosky CETRIS® PD a CETRIS® PDB
sa pripevÀujú k podkladu alebo jednotlivé
vrstvy medzi sebou skrutkovaním. Klincovanie
alebo ruãné pribíjanie klincami nedoporuãujeme. Pre spojenie vrutmi doporuãujeme samorezné vruty so zápustnou hlavou opatrenou
ostrím pre zahæbenie (napr. CETRIS-HOBAU,
fy BÙHNEN).
Pre skrutkovanie in˘m typom vrutu a v prípade pouÏitia skrutky pri kotvení k oceºovej kon-
V⁄tanie
Pre v⁄tanie dosiek CETRIS® PD a PDB je moÏné pouÏíÈ vrtáky na kov. Pre trvalú prevádzku
doporuãujeme vrtáky opatrené tvrdokovom,
kvôli ich opotrebeniu.
PripevÀovanie podlahov˘ch dosiek CETRIS® PD a PDB
b
c
Pre vzájomné lepenie dosiek CETRIS® PD a PDB
sa pouÏívajú disperzné lepidla odolné proti alkáliám. (uzin MK33, Mapei-adesivil D3, Schonox
HL,Henkel Conibomd Pro 105, apod.)
a
50 mm
Lepenie
50 mm
a
Prevádza sa pri pouÏití CETRIS® PD, kde je to
nutné pre odstránenie nerovností, napr. spoje
dosiek alebo pri úprave zatmelen˘ch miest.
PouÏívajú sa ruãné brúsky s brusn˘m papierom zrnitosti 40–80. I v tomto prípade je vhodné odsávánie vzniknutého prachu.
b
50 mm
c
Brúsenie
‰trukcii je nutné otvory v pripevÀovanej doske
predv⁄tavaÈ 1,2 násobkom priemeru pouÏitej
skrutky alebo vrutu. ëaºej je nutné vytvoriÈ zahæbenie pre hlavu.
Pre spojovanie dosiek CETRIS® PD a CETRIS®
PDB niesú vhodné samorezné vruty pouÏívané
pre sádrokartonárské úãely. Pre správné pripevÀovanie dosiek CETRIS je nevyhnutné dodrÏaÈ
vzdialenosti a odstupy spojovacích prvkov.
25 mm
20 mm
c
Horná vrstva dosiek je predvrtaná vo v˘robe
pre systémy plávajúcích podláh hr. 12 mm.
Typ v˘robku
Hrúbka dosky (mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
CETRIS® PD (PDB) hr. 16, 18, 20, 22, 24 mm
≤ 300
max. 621
25 ≥ c ≥ 50
CETRIS PD (PDB) hr. 26, 28 mm
≤ 400
max. 621
25 ≥ c ≥ 50
®
min. 100 mm
c
Zásady pre montáÏ dosiek CETRIS®
• CETRIS® PD a PDB sa kladú ako finálna kon‰trukcia aÏ po ukonãení „mokr˘ch“ stavebn˘ch prác (prieãky, omietky)
• Pred kladením je nutné CETRIS® PD, aklimatizovaÈ po dobu min. 48 hodin pri teplote
min. 18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max.
70 %
• CETRIS® PD a PDB sa kladú na zraz, v pere
a dráÏke sa lepia. Lepidlo se naná‰a na pero. Po nanesení lepidla se naná‰a na pero.
Po nanesení lepidla a usadení sa podlahová
doska ihneì priskrutkuje.
• K podkladu sa dosky CETRIS® PD a PDB vrutujú alebo skrutkujú
• Hrana s perom pri stene sa odreÏe
• Dilataãná ‰pára sa prevádza v ‰írke 15 mm
okolo zvisl˘ch kon‰trukcií (steny a stæpy),
u velkoplo‰n˘ch podláh je veºkosÈ dilataãného poºa max. 6 x 6 m,u podláh s keramickou
dlaÏbou max. 3 x 3 m, pokiaº moÏno ‰tvorcového tvaru, alebo v pomere strán 1:2
str. 15
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Z v˘sledkov statického v˘poãtu vypl˘vajú tieto moÏnosti vyuÏitia podlahov˘ch dosiek CETRIS®:
podkrovia, neprístupné terasy
a ploché strechy s prvkami zastre‰enia
o rozpatia do 9,00 m.
obytné miestnosti s vyhovujúcím
rozdelením zaÈaÏenia (dºa DIN 1045)
Charakter miestnosti
0,75
Normové zaÈaÏenie (kNm-2)
1,50
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 18 mm na nosníkoch
po 0,621 m
1242
1242
1242
617
617
617
617
617
617
1242
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 22 mm na nosníkoch
po 0,621 m
621
621
Doporuãená nosná
kon‰trukia podlahy
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 16 mm s nosníkmi v oboch smeroch
po 0,621 m
1242
1242
617
617
617
617
621
str. 16
1242
617
617
1242
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 20 mm s nosníkmi v oboch smeroch
po 0,621 m
621
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
balkony do plochy 10 m2, posluchárny,
triedy, jednacie miestnosti, kuchyne
a chodby v nemocniciach, garáÏe
a parkovacie plochy pre osobné
vozidla do hmotnosti 2,5 t
Balkony nad plochu 10 m2,
zhromaÏìovacie miestnosti
vo verejn˘ch budovách, chodby
‰kolsk˘ch budov, predajní, obchodn˘ch
domov, knihovne, archívy, garáÏe
a parkovacie plochy pre osobné vozidla
s hmotnosÈou nad 2,5 t
2,00
3,00
4,00
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 22 mm na nosníkoch
po 0,414 m
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 28 mm na nosníkoch
po 0,414 m
podlahové dosky CETRIS® PD (PDB)
hr. 32 mm na nosníkoch
po 0,414 m
obytné miestnosti s nevyhovujúcím
rozdelením zaÈaÏenia (dºa DIN 1045),
kancelárie, predajne do plochy 50 m2,
chodby v obãianskych a bytov˘ch
domoch, nemocniãné izby
1242
1242
1242
617
617
617
617
617
617
617
414
1242
617
1242
617
1242
414
414
Alebo individuálne rie‰enie s doskami vet‰iej hrúbky.
podlahové dosky CETRIS PD (PDB)
hr. 24 mm s nosníkmi v oboch smeroch
po 0,621 m
podlahové dosky CETRIS PD (PDB)
hr. 30 mm s nosníkmi v oboch smeroch
po 0,621 m
®
1242
1242
1242
617
617
617
617
617
617
1242
®
621
621
Prípady väã‰ieho uÏitného zaÈaÏenia alebo
veºk˘ch osamel˘ch bremien je nutné rie‰iÈ
individuálne.
v‰etky hodnoty v mm
str. 17
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Pokladanie dosiek CETRIS® PD a PDB na nosn˘ podklad
DôleÏitou podmienkou pre aplikáciu tohoto druhu podlahy je schopnosÈ podkladu (napr. dreveného záklopu) a nosnej stropnej kon‰trukcie
(napr. stropn˘ch trámov, oceºov˘ch profilov) preniesÈ potrebné zaÈaÏenie.
Doporuãen˘ technologick˘ postup pre sanáciu pôvodnej drevenej podlahy:
• pri lokálnych nerovnostiach väã‰ích neÏ 2 mm
sa prípadné v˘ãnelky – uzly, vystúpené letokruhy – prebrúsia (pozor na zníÏenie únosnosti dreveného záklopu pri brúsení väã‰ích
plôch!), priehlbiny sa pretmelia vhodn˘m
tmelom
• ak je podlaha vlhká je potrebné zabezpeãiÈ odvod vlhkosti napr. vloÏením separaãnej fólie
• pokiaº nie je dosková podlaha dostatoãne
únosná (je pfiíli‰ pruÏná), je nutné posúdiÈ
hrúbku dosky CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
podºa záÈaÏov˘ch tabuliek, alebo doskovú
podlahu zosíliÈ vloÏením stuÏujúcích dosiek.
Daº‰ou moÏnosÈou je zhotovenie nosného
ro‰tu nad existujúcim záklopom.
Pokladanie podlahy z dosiek CETRIS® PD a CETRIS® PDB na nosn˘ plo‰n˘ podklad
1
1
2
• s kladením podlahovej dosky CETRIS® PD
(CETRIS® PDB) sa zaãína celou doskou v rohu
naproti dverám. CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
sa kladú k sebe na zraz a spoj sa zaistí lepidlom. Pre lepenie doporuãujeme disperzné lepidla odolné proti alkáliám UZIN MK33,
MAPEI – ADESIVIL D3, SCHÃNOX HL,
HENKEL, CONIBOMD PRO 1005 apod.
2
1
• u zdravého nepríli‰ po‰kodeného doskového
záklopu s dielãimi nerovnostiami do 2 mm
sa na pôvodnú podlahu poloÏí separaãná
vrstva (netkaná textilia, papierová lepenka)
a priamo na Àu sa kladú dosky CETRIS® PD
(CETRIS® PDB) o hrúbke 16 mm
• pri pokladaní cementotrieskov˘ch dosiek
CETRIS® PD (CETRIS® PDB) nesmú vznikaÈ
kríÏové ‰páry. Jednotlivé rady dosiek sa kladú s presahmi min. 1/3 dæÏky dosky, kolmo
na smer pôvodnej doskovej podlahy. Minimálna veºkost dorezanej dosky je 250 mm.
Okolo zvisl˘ch kon‰trukcií (stien, stæpov ai.) je
nutné dodrÏaÈ dilataãnú ‰páru o min. hrúbke
15 mm. V okolí dverí pokladáme CETRIS® PD
(CETRIS® PDB) priebeÏne tak, aby sme sa
vyhli kríÏovej ‰páre.
• pokiaº sa jedná o podlahu napadnutú pliesÀou alebo je podlaha spráchnivelá, je vhodné
dosky vymeniÈ alebo odstrániÈ a poloÏiÈ novú
podlahu z dosiek CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
uloÏen˘ch na nosníkoch viz kapitola 7.7 Podlahové dosky CETRIS® PD a CETRIS® PDB na
nosníkoch
str. 18
dilatácia-‰pára
‰. 15 mm
• dosky musia byÈ poloÏené do 15 minut (doba spracovatelnosti lepidla). Prebytoãné
(vytlaãené) lepidlo sa po zrazení dosiek k sebe odstraní, tak aby bola ‰pára úplne zaplnená lepidlom. Potom sa dosky priskrutkujú
k starej drevenej podlahe.
Technologick˘ postup
pre pokladanie podlahov˘ch dosiek
CETRIS® PD a CETRIS® PDB
Pokladanie dosiek CETRIS® PD a PDB na nosníky
1
Podlahové dosky CETRIS® PD a CETRIS® PDB
sa kladú ako finálna kon‰trukcia, aÏ po
ukonãení „mokr˘ch“ stavebn˘ch prác (po vybudování prieãok, po prevedení omietok apod.).
V prípade, kedy na podlahe bude umiestnená
ºahká prieãka (sádrokartonová, z dosiek CETRIS®
na ro‰te) je nutné jej hmotnosÈ zohºadniÈ pri
návrhu dimenzií a rozmiestneia podlahov˘ch
nosníkov. V tomto prípade je nutné zváÏiÈ moÏnosÈ prenosu hluku podlahou z jednej miestnosti do druhej.
6
Pri pokladaní podlahov˘ch dosiek CETRIS®
PD (CETRIS® PDB) by nemali vznikaÈ kríÏové
‰páry a styãné ‰páry by maly byÈ najmenej
v jednom smere podloÏené. Jednotlivé rady
dosiek sa kladú s presahmi v závislosti na vzdialenosti nosníkov, min. v‰ak 1/3 dæÏky dosky.
Minimálna veºkosÈ dorezanej dosky je 250 mm.
Okolo zvisl˘ch kon‰trukcií (stien, stæpov ai.)
je nutné dodrÏaÈ dilataãnú ‰páru o min. ‰írke
15 mm.
Podlahové dosky na nosníkoch
postup pokladania
06
01
02
03
04
05
2
·írka nosníkov vychádza nielen z poÏiadavkov na únosnosÈ, ale tieÏ s poÏiadavku pre
dostatoãné ukotvenie podlahov˘ch dielcov
CETRIS® PD (CETRIS® PDB) do nosnej kon‰trukcie. Pre drevené nosníky platí, Ïe ‰írka nosníkov v mieste styku dvoch dosiek CETRIS® PD
(CETRIS® PDB) musí b˘È min. 100 mm. Medzi
nosníkmi a nosnou kon‰trukciou sa doporuãuje vloÏiÈ pruÏnú podloÏku (guma, tuhá plsÈ – filc,
vrstva PE fólie o hr. min. 5 mm) pre obmedzenie
prenosu hluku. ZároveÀ sa nosníky pomocou
podloÏiek alebo klínov v˘‰kovo vyrovnajú.
Vyrovnané nosníky zakotvíme do podkladu,
do dreveného podkladu kotvíme vruty, do betonu zatækacími hmoÏdinkami. Podlahové nosníky sa usádzajú v osov˘ch vzdialenosÈiach dºa
potrebného zaÈaÏenia.
nosníkov pokla7 V prípade jednosmern˘ch
dáme CETRIS® PD (CETRIS® PDB) dlh‰ou
stranou kolmo k nosníkom.
01 podlahové dosky
CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
02 vrut BÜHNEN
03 podkladná a vyrovnávacia podloÏka
04 pôvodn˘ trám
05 nosníky
06 dilataãná ‰pára
02
04
08
09
8
V okolí dverí pokládáme CETRIS® PD
(CETRIS® PDB) priebeÏne tak, aby sme sa
vyhli kríÏovej ‰páre.
03
01
05
06
07
3
Dosky CETRIS® PD (CETRIS® PDB) je vhodné oddeliÈ od nosníkov separaãnou vrstvou
(netkanou textíliou – plsÈou,gumou, papierovou
lepenkou), aby nedochádzalo k prípadnému
klepaniu podlahy. Na nosníky postaãuje poloÏiÈ
pásik v ‰írke nosníku po celej jeho dæÏke.
4
Hrana s perom pri stene sa odreÏe.
5 Dosky CETRIS® PD (CETRIS® PDB) sa kladú
k sebe na zraz a spoj sa zaistí lepidlom. Pre
lepenie doporuãujeme disperzné lepidla odolné
proti alkáliám UZIN MK33, MAPEI – ADESIVIL D3,
SCHÃNOX HL, HENKEL, CONIBOMD PRO 1005
apod. Po nanesení lepidla a usadení sa podlahová doska ihneì priskrutkuje. Prebytoãné
(vytlaãené) lepidlo sa po zrazení dosiek k sebe
odstraní, tak aby bola ‰pára úplne zaplnená
lepidlom. Rozostupy vrutov musia byÈ max.
600 mm v pozdæÏnom smere, v smere prieãnom musia byÈ max. 300 mm, od okraja dosky
musia bzÈ vruty vzdielené min. 25 mm, max.
50 mm.
Podlahové dosky na nosníkoch – rie‰enie dilatácie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
dilataãn˘ profil
ná‰lapná vrstva
dilataãná ‰pára
podlahové dosky CETRIS® PD (CETRIS® PDB)
vrut BÜHNEN
podkladná a vyrovnávacia podloÏka
nosníky
tepelná a zvuková izolácia
stropná kon‰trukcia
9
Pokiaº sa medzi nosníkmi prevádza dodatoãná tepelná izolácia zásypom (napfi.
LIAPORem) do v˘‰ky nosníkov doporuãuje sa
previesÈ nav˘‰enie zásypu pre moÏnosÈ dodatoãného stlaãenia. Na preveden˘ zásyp je
vhodné uloÏiÈ celoplo‰ne papierovú lepenku
pre zamedzenie vnikaniu z⁄n do ‰pár podlahov˘ch dosiek pri ich montáÏi a pre obmedzenie
v⁄zgania podlahy.
str. 19
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh
IZOCET
Plávajúca podlaha oznaãuje podlahu, ktorá je
oddelená od ostatn˘ch kon‰trukcií, stropu a stien pruÏn˘m materiálom – podlaha je uloÏená
vo vani z tohoto materiálu a tzv. „pláve“.
Úãelom suchej podlahovej kon‰trukcie je predov‰etk˘m veºmi rychle a lacno bez pouÏitia
mokrého procesu vytvoriÈ novú podlahovú
kon‰trukciu pri súãasnom zlep‰ení akustick˘ch
a tepelno izolaãn˘ch parametrov stropnej kon‰trukcie. Plávajúce podlahy pôsobia oproti
tradiãn˘m podlahám priaznivo na kæbov˘ mechanizmus ãloveka.
Pri navrhovaní such˘ch plávajúcich kon‰trukcií je nutné poãítaÈ s vy‰‰ou pruÏnosÈou, preto
uvedené systémy niesú vhodné do priestorov
s vy‰‰ím v˘skytom vlhkosti (sprchy, kúpeºne,
Plávajúca podlaha IZOCET
Suchá podlahová konštrukcia IZOCET patrí do
kategórie ľahkých plávajúcich podláh (hmotnosť
plávajúcej podlahy do 75 kg/m2). Na záťaž bola testovaná v skúšobni Ústavu kovových a drevených
konštrukcií VUT FAST v Brne na základe požiadaviek ČSN 74 45 05 (Podlahy. Základné ustanovenie)
a požiadaviek európskych noriem:
ČSN EN ISO 140 – 3
ČSN EN ISO 140 – 6
Skladba plávajúcej podlahy IZOCET:
práãovne, sauny, apod.), kde by dovolené priehyby mohly ohroziÈ funkãnosÈ hydroizolaãnej
vrstvy.
Pokiaº je v skladbe pouÏitá iná izolaãná doska
neÏ IZOPLAT, je nutné aby je vlastnosti boli
zrovnateºné s touto doskou (najmä tuhosÈ).
PouÏitie izolaãn˘ch dosiek urãen˘ch do ÈaÏk˘ch
plávajúcích podláh je neprípustné.
A – ná‰lapná vrstva – môÏe byÈ tvorená kobercom, parketami, PVC, dlaÏbou
B – rozná‰acia vrstva – je tvorená dvoma doskami CETRIS® hr. 12 mm, ktoré sú navzájom zoskrutkované samorezn˘mi vrutmi BÜHNEN so zápustnou hlavou
C – tepelno izolaãná vrstva – je najdôleÏitej‰ia súãasÈ plávajúcej podlahy, zaisÈuje zv˘‰enie
kroãajovej a vzduchovej nepriezvuãnosti, zároveÀ zlep‰uje tieÏ izoláciu tepelnú. V podlahe
IZOCET sú pouÏité mäkké drevovláknité dosky IZOPLAT
D – okrajové pásky – cementotrieskové dosky CETRIS® je nutné oddeliÈ od stien materiálom
s podobn˘mi zvukovo izolaãn˘mi vlastnosÈmi ako má samotná izolácia
Popis konštrukcie podlahy IZOCET
Obchodné označenie:
IZOCET SP 45: CETRIS® hr. 12 mm, 2 vrstvy
izolačné dosky hr. 19 mm
IZOCET SP 65: CETRIS® hr. 12 mm, 2 vrstvy
izolačné dosky hr. 19 mm,
2 vrstvy
Zvisl˘ rez – plávajúca podlaha IZOCET
01
08
Špecifikácia materiálov:
• Izolačné dosky sú mäkké drevovláknité dosky
(hobra) hr. 19 mm ±1,00 mm, objemovej hmotnosti
250 kg/m3 ±30 kg/m3 dodávame ich v rozmere
810 x 1200 mm
• dosky CETRIS® hr. 12 ±1,0 mm, s pevnosťou
v ťahu za ohybu min. 9 Nmn-2, o rozmere 625 x
1250 mm, dosky pre hornú vrstvu sú dodávané
predvŕtané (priemer 4 mm)
• samorezné vruty CETRIS® 4,2 x 35 mm s dvojchodým závitom a so zápustnou hlavou opatrenou
frézkami pre zahlbenie
Doporučené použitie plávajúcej
podlahy IZOCET
• sú vhodné do bytových a občianskych stavieb
so strednou záťažou
• nie sú určené do vlhkých miestností ako sú sprchy, práčovne, sauny a pod.
• nie sú určené do exteriéru
• podlaha sa pokladá ako finálna konštrukcia, po
prevedení priečok, omietok apod.
• možnosť kladenia i po maliarskych a tapetárskych
prácach, ihneď po položení sú pochôdzne.
str. 20
01
02
03
04
05
06
07
08
09
rohová li‰ta
ná‰lapná vrstva
doska CETRIS® hr.12 mm horná – predv⁄taná
doska CETRIS® hr.12 mm spodná – nev⁄taná
vrut Bühnen 4,2 x 35 mm
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
dilataãná ‰pára hr. 15 mm
stropná kon‰trukcia
02
03
04
05
06
07
09
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
Vlastnosti podlahy IZOCET
ÚnosnosÈ podlahy
ÚnosnosÈ podlahy IZOCET bola stanovená experimentálne a vychádza z poÏiadavku na rovinnatosÈ povrchu a medzného stlaãenia podlahy.
Z dosiahnut˘ch v˘sledkov vypl˘vá, Ïe rozhodujúce pre navrhovanie podláh IZOCET je sú-
stredené zaÈaÏenie. Maximálne prípustné sústredené zaÈaÏenie pre dodrÏanie medzného
priehybu 1,5 mm je 4,0 kN. Maximálne prípustné rovnomerné zaÈaÏenie bolo stanovené
na 6,0 kNm-2.
Suchá podlahová kon‰trukcia IZOCET je urãená do priestorov s normov˘m zaÈaÏením max.
3,0 kNm-2. Pri navrhovaní such˘ch podlahov˘ch
kon‰trukcií je nutné poãítaÈ s dovolen˘mi priehybmi a je nutné uvaÏovaÈ s únosnosÈou podkladu.
Príprava podkladu pred kladením podlahy IZOCET
Nosn˘ podklad, poÏiadavky a príprava
Pre zaistenie koneãnej kvality povrchu plávajúcej podlahy pre pokládku ná‰lapn˘ch vrstiev je
dôleÏitá príprava nosného podkladu. Nosn˘m
podkladom môÏe byÈ masívna stropná kon‰trukcia (Ïelezobetónová doska, keramické stropy,
stropy HURDIS ai.) alebo tieÏ dreven˘ trámov˘
strop s doskov˘m záklopom, dreven˘ povalov˘
strop poprípade základová betonová doska.
U nosného podkladu sa predpokladá schopnosÈ preniesÈ v minimálnej veºkosti zaÈaÏenie
= normové (uÏitné) zaÈaÏenie + hmotnosÈ podlahy pri poÏiadavke na maximálny priehyb
stropnej kon‰trukcie dºa dan˘ch poÏiadavkov.
Plávajúca podlaha IZOCET vyÏaduje such˘ a únosn˘ podklad s rovinnosÈou max. 4 mm na 2 m.
V prípade, Ïe nebudú dodrÏané prípustné odchylky od rovinnosti u nosného podkladu, nieje
moÏné následne garantovaÈ prípustné odch˘lky
rovinnosti pod ná‰lapnou vrstvou. Lokálne nerovnosti môÏu byÈ aÏ do 5 mm (napr. jednotlivo
vystupujúce plnivo, otfiepy betonu alebo suky
v drevenom podklade) vzhºadom k moÏnosti
dodatoãného dotvarovania izolaãnej vrstvy.
Pokiaº nieje podklad dostatoãne rovinn˘, je ho
nutné vyrovnaÈ .
Vyrovnanie nosného podkladu
Vyrovnanie podkladu je moÏné previesÈ dvoma
spôsobmi:
1. mokr˘ spôsob – pomocou cementovej malty s pieskom alebo vrstvou samonivelizaãnej
stierky dºa pokynov jednotliv˘ch v˘robcov
2. such˘m podsypom – pre násyp je moÏné
pouÏiÈ such˘ch vyrovnávacích zmesí na bázi
drveného pórobetonu, perlitu. Minimálna v˘‰ka
podsypu je 10 mm, maximálna v˘‰ka 40 mm.
Je moÏné doporuãiÈ podsypy FERMACELL,
BACHL BS Perlit, SILIPERL.
Pri vyrovnávání povrchu dreveného trámového
stropu sa najskôr posúdí kvalita nosnej kon‰trukcie, Vy‰lapané, popreh˘bané (nerovnosti nad
5 mm) a inak po‰kodené dosky sa vymenia. Na
záklop sa poloÏí papierová lepenka ako ochrana
proti prepadávaniu suchého podsypu v otvoroch po sukoch a v medzerách mezi doskami.
Vyrovnávacie podsypy se prevádzajú dºa pokynov jednotliv˘ch v˘robcov.
Doporuãen˘ postup:
• Urãíme poÏadovanú koneãnú v˘‰ku budovanej podlahy a prenesieme ju na priºahlé steny
(úroveÀ 1 m nad koneãnou úrovÀou podlahy).
• PozdæÏ jednej steny nasypeme podsyp v ‰írke
cca 20 cm do v˘‰ky zodpovedajúcej poÏadovanej v˘‰ke podsypu (je nutné re‰pektovaÈ
stavebnú v˘‰ku podlahového systému). Vo
vzdialenosti rovnej dæÏke sÈahovacej laty vytvoríme rovnobeÏn˘ pás podsypu.
• Na pásy poloÏíme vyrovnávaciu latu a vyrovnáme pomocou vodováhy. Pre túto ãinnosÈ
je v˘hodné opatriÈ si sadu sÈahovacích lát
(napr. z dreven˘ch hranolov). SÈahovacia lata
musí byÈ opatrená boãn˘mi v˘rezmi, odpovedajúcimi v˘‰ke vyrovnávajúcích lát.
• Vysypeme podsypom priestor medzi pásmi
a sÈahovacou latou následne stiahneme na
poÏadovanú v˘‰kovú úroveÀ.
VlhkosÈ podkladu
Maximálna prípustná hmotnostná vlhkosÈ podkladu
• dreven˘ podklad – 12 %
• silikátov˘ podklad – 6 %
Izolácia proti vlhkosti
Pre zamädzenie transportu vlhkosti do tepelno
a zvukovo izolaãnej vrstvy je nutné túto vrstvu
oddeliÈ od podlahovej kon‰trukcie pomocou
hydro-izolaãnej vrstvy. Tato zábrana sa t˘ká
predov‰etk˘m nosnej stropnej kon‰trukcie,
ktorá obsahuje zbytkovú vlhkosÈ alebo tam,
kde sa predpokladá zv˘‰en˘ prienik vlhkosti
stropn˘ch kon‰trukcií.
Pre tento úãel se rozprestrie na vyãi‰tenú plochu
hydroizolaãná fólia napr. PE fólia hr. 0,2 mm
s presahmi medzi jednotliv˘mi pásmi min.
200 mm (poprípade sa spoje prelepia lepiacou
páskou), s vytiahnutím na zvislé kon‰trukcie
nad úroveÀ predpokladanej podlahy.
Pri vyrovnávaní povrchu samonivelizaãnou
stierkou sa izolácia proti vlhkosti ukladá na
zhotovenú stierku, pri vyrovnávání podsypom
sa vkládá medzi nosnú kon‰trukciu a podsyp.
Pri pokladaní podlahy na drevenú nosnú kon‰trukciu sa pouÏitie PE fólie nedoporuãuje,
aby bolo zaistené „d˘chanie stropu“. Pokiaº sa
pod stropom nachádzajú miestnosti, v ktor˘ch
sa predpokladá zv˘‰ená vzdu‰ná vlhkosÈ (kúpelÀa, kuchyÀa), je nutné zabrániÈ transportu
vlhkosti do kon‰trukcie alebo zaistiÈ jej volné
odparenie.
Zaistenie izolácie proti vlhkosti se musí rie‰iÈ
v rámci celej kon‰trukcie stropu a podlahy.
Pre prípadné odvetranie vlhk˘ch kon‰trukcií
je moÏné pouÏiÈ mikroventilaãnú vrstvu (napfi.
OLDROYD, TECHNODREN).
str. 21
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
Kladenie plávajúcej podlahy IZOCET
1
Plávajúca podlaha IZOCET sa kladie ako finálna kon‰trukcia, aÏ po ukonãení „mokr˘ch“
stavebn˘ch prác (po vybudování prieãok, po
prevedení omietok apod.).
2
Plávajúca podlaha IZOCET sa kladie na such˘ a ãist˘ podklad.
3
Pred kladením podlahovej kon‰trukcie je
vhodné podlahové dielce aklimatizovaÈ a to
po dobu min. 48 hodin pri teplote min 18 °C
a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 70 %. Aklimatizácia pribliÏuje v˘robnú vlhkosÈ dosky
rovnováÏnej vlhkosti pri pouÏití a úãinne t˘m
zmen‰uje problém neskor‰ích tvarov˘ch zmien.
4
Na nosnú kon‰trukciu stropu sa poloÏí PE
fólia, v prípade dreveného stropu papierová
lepenka popr. mikroventilaãná vrstva, s presahom medzi jednotliv˘mi pásmi 200 mm a vytiahnutím na zvislé kon‰trukcie min. do v˘‰ky
podlahovej kon‰trukcie
‰ie vruty tak, aby do‰lo ku spojeniu zárubne
s podkladn˘m profilom. U dverového prahu
v tomto prípade vÏdy doporuãujeme osadiÈ z oboch strán podkladné li‰ty pod dosky CETRIS®
(viz. rie‰enie detailov plávajúcej podlahy
IZOCET). Pre zaistenie kvalitného dosadnutia
dverového prahu najmä na ná‰lapnú vrstvu
z keramickej dlaÏby doporuãujeme podmazanie prahu silikonov˘m tmelom.
Kladenie prvej vrstvy
dosiek CETRIS©
62
5
15
62
5
62
5
15
12
50
7
Urãíme smer pokládky hornej vrstvy dosiek
CETRIS® a na Àom závisl˘ smer pokládky
spodn˘ch vrstiev. Pre pokladanie jednotliv˘ch
vrstiev je nutné dodrÏaÈ kladenie vrstiev kríÏom
cez seba. Je nutné dbaÈ na to, aby ‰páry izolaãn˘ch dosiek a podlahov˘ch dosiek CETRIS®
neleÏali nad sebou.
8
Izolačné dosky pokladáme ku zvislým
konštrukciám nadoraz. Izolačné dosky sa
kladú bez dilatačných spár v ploche.
Kladenie prvej vrstvy
dosiek IZOPLAT
Natiahnutie fólie
10
Okolo zvisl˘ch kon‰trukcií (stien, stæpov ai.)
sa vytvorí dilataãná ‰pára v ‰írke 15 mm.
11
Druhá vrstva dosiek CETRIS® sa kladie kríÏom cez prvú vrstvu s presadením o 1/3
dosky tj. o 312 mm. Pre ºah‰iu montáÏ je horná
vrstva podlahov˘ch dosiek CETRIS® predv⁄tana.
Priemer predv⁄tan˘ch otvorov je 4,0 mm.
Kladenie druhej vrstvy
dosiek CETRIS©
vytiahnutie
na stenu
12
0
62
0
p
minresa
. 2 h fó
00 lie
mm
8
5
62
1
53
2
31
2
12
50
10
Pri použití dvoch vrstiev dosiek sa druhá vrstva
kladie oproti prvej s presadením min. 200 mm.
5
Pokiaº je nutné podklad vyrovnaÈ such˘m
podsypom, podsyp se rozprestiera vÏdy len
na ãasÈ plochy.
12
Do dilataãnej ‰páry okolo zvisl˘ch kon‰trukcií sa doporuãuje vloÏiÈ pásik minerálnej
vaty (napr. ORSILu) v hr. 15 mm, ktor˘ zabrání zaná‰aniu dilataãnej ‰páry pri následn˘ch
prácach. Tento pásik sa odreÏie v potrebnej
v˘‰ke po dokonãení finálnej úpravy povrchu
plávajúcej podlahy pred pokládkou podlahovej krytiny.
Kladenie druhej vrstvy
dosiek IZOPLAT
6
V prípade, Ïe kon‰trukcia podlahy nevyhovuje kritériám únosnosti pri lokálnom
zaÈaÏení, doporuãuje sa eliminovaÈ vplyv nepriazniv˘ch pretvorení pouÏitím podkladn˘ch rozná‰acích prvkov. Tieto rozná‰acie prvky – dosky ‰iroké 100 mm – sa umiestnia v miestach
prechodov miestností, v miestach prechodov
jednotliv˘ch typov podláh a tam, kde sa predpokladá zaÈaÏenie sústreden˘mi bremenami
väã‰ími ako je dovolené pre dan˘ typ podlahy.
Pri prechode suchej podlahovej kon‰trukcie
cez dverov˘ prah je nutné rie‰iÈ otázku osadenia dverovej zárubne. Tu je nutné vyrovnaÈ
a podloÏiÈ do presnej v˘‰ky po celej dæÏke zárubne pod spodnú stredovú prieãku. Pri upevÀovaní dverového prahu je nutné pouÏiÈ dlh-
str. 22
81
0
00
12
0
20
9
S kladením dosiek CETRIS® se zaãíná celou
doskou naproti dverám. Dosky sa pokladajú
na zraz s kríÏovou ‰párou.
13
Ihneď po položení je nutné dosky CETRIS®
spojiť samoreznými vruty o priemere
4,2 mm a dĺžke 35 mm so zápustnou hlavou.
Vruty sa vkladajú do predvŕtaných otvorov. Pre
prípad dorezávania dosiek je nutné umiestňovať
vruty 25 – 50 mm od okraja dosky, maximálny
rozostúp medzi jednotlivými spojovacími prvkami
je 300 mm. Vruty nesmú prechádzať špárami
spodnej vrstvy dosiek CETRIS®. Priemerný počet
spojovacích vrutov na 1 m2 je 28 ks.
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
15
14 Pre skrutkovanie doporučujeme použiť
elektrické skrutkovače. Pri vlastnom spojení
dosiek CETRIS® je nutné dosky lokálne v mieste
spojovania zaťažiť, najlepšie váhou pracovníka.
Zabráni sa tak nadvyhnutiu hornej vrstvy dosiek
a možnému zaneseniu vyvŕtaných pilin medzi
spojmi. Jednotlivé dosky sa začínajú skrutkovať
od ich stredu.
16 Zoskrutkovaná podlaha je ihneď pochôdzná.
Je možné okamžite aplikovať nášlapnú
vrstvu.
Po spojení oboch vrstiev dosiek CETRIS® se
sa nožom odreže okrajový pásik a izolačná
fólia v požadovanej výške.
17
Pri montáži rozsiahlej podlahovej plochy
doporučujeme postupnú pokládku izolácie
a dosiek po jednotlivých úsekoch dilatačného
300 mm
1250 mm
• hornú dosku je nutné predvŕtať na Ø 4 mm
Dilatačná špára
š. 15 mm
300 mm
3350 mm
3350 mm
1250 mm
1250 mm
3350 mm
1250 mm
1250 mm
Prvá vrstva
dosiek CETRIS®
Druhá vrstva
dosiek CETRIS®
Druhá vrstva
dosiek CETRIS®
Rozmiestenie
vrutov
Prvá vrstva
dosiek CETRIS®
Druhá vrstva
dosiek CETRIS®
1250 mm
1250 mm
1250 mm
3350 mm
Pri kladení základných formátov dosky CETRIS®
(3 350 × 1 250 mm) postačí pre zoskrutkovanie
cca 20 skrutiek na 1 m2 pri zachovaní týchto
podmienok:
• min. vzdialenosť skrutiek od hrany dosky je
25 mm
• max. vzájomná vzdialenosť skrutiek v ploche
je 30 mm
• v mieste styku spodných dosiek je nutné
dvojité zoskrutkovanie – k obom doskám
spodnej vrstvy
celku. Zníži sa tak možnosť poškodenia izolačných dosiek pohybom pracovníkov.
Upozornenie: Vplyvom vysychania a postupnej aklimatizácie dosiek CETRIS® môže najmä
v zimných mesiacoch dochádzať k miernemu
nadvihnutiu voľných okrajov (pri stenách a v rohoch). Tento jav je možné eliminovať lokálnym
prikotvením dosiek CETRIS® do podkladu (záklop, strop).
str. 23
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
Rie‰enie detailov plávajúcej podlahy IZOCET
Prechod podlahy cez prah
zvisl˘ rez
04
05
06
07
02
01
11
03
08
09
12
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
dreven˘ dvern˘ prah
prahová spojka
dreven˘ podkladn˘ profil
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
drevená podkladová li‰ta
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
dilataãná ‰pára 15 mm
stropná kon‰trukcia
Vyrovnanie nerovného podkladu,
zv˘‰enie kon‰trukãnej v˘‰ky
zvisl˘ rez
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
str. 24
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
izolaãná doska IZOPLAT 2 x 20 mm
podsyp (Fermacel, BACHL Perlit BS, Silipert) – max hr. 40 mm
parozábrana
stropná kon‰trukcia
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
Dilataãná ‰pára v ploche
zvisl˘ rez
01
07
03
02
07
04
08
05
06
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
dilataãn˘ profil Schlüter DILEX – BWB
ná‰lapná vrstva
dilataãná ‰pára hr.15 mm
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
drevená podkladová li‰ta
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
stropná kon‰trukcia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
dilataãn˘ profil Schlüter DILEX – BWB
ná‰lapná vrstva
dilataãná ‰pára hr.15 mm
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
drevená podkladová li‰ta
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
stropná kon‰trukcia
Prechod
na inú podlahu
zvisl˘ rez
06
10
09
05
04
08
02
01
07
03
str. 25
Technologick˘ postup
pre pokladanie plávajúcich podláh IZOCET
Bezprah˘ prechod podlahy
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
zvisl˘ rez
04
05
06
07
dilataãn˘ profil Schlüter DILEX
prahová spojka
dreven˘ podkladn˘ profil
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
drevená podkladová li‰ta
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
dilataãná ‰pára 15 mm
stropná kon‰trukcia
01
11
03
02
08
09
10
12
NáväznosÈ podlahy
s prieãkou
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
prieãka
tesniaca podloÏka
hmoÏdinka
ná‰lapná vrstva
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, horná, predv⁄taná
podlahová doska CETRIS® hr. 12 mm, spodná
vrut BÜHNEN 4,2 x 35 mm
izolaãná doska IZOPLAT
parozábrana
stropná kon‰trukcia
04
02
str. 26
03
05
06
07
08
09
10
Technologické postupy
povrchových úprav podláh
4
PVC, koberce
Pod tenkovrstvé podlahové krytiny (PVC, koberec apod.) je nutné podlahy z dosiek CETRIS®
celoplošne pretmeliť s dôrazom na styčné špáry.
Nevyužité predvŕtané otvory, alebo jednotlivé
spojovacie prvky je taktiež nutné zatmeliť. Väčšie
nerovnosti by sa mali pred tmelením prebrúsiť
uhlovou brúskou.
01
02
03
04
05
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
stierková (nivelačná) hmota
PVC, koberec
dilatačná špára
01
02
03
04
05
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
lepiaci tmel
drevené parkety
dilatačná špára
5
2
1
Drevené parkety
Pred lepením drevených parkiet je nutné suchú
podlahu napenetrovať. Pokiaľ sa parkety kladú
ako plávajúce nieje penetrácia nutná, je však
vhodné vložiť medzi parkety a dosky CETRIS®
separačnú fóliu z netkanej textílie alebo penového
polyetylénu (pre obmedzenie vŕzgania).
5
3
4
5
3
5
2
1
Keramická dlažba
Pokiaľ sa na podlahy z dosiek CETRIS® lepí
mozaiková, kamenná alebo keramická dlažba, je
vhodné použiť max. formát dlažby 200 × 200 mm.
Uvedené skladby sú vhodné i pre kotvenie vykurovacej (odporovej) rohože a k následnému
lepeniu keramickej dlažby. Pri lepení dlažby je
nutné dodržiavať pokyny výrobcov lepiacich
tmelov (doporučená spotreba, velikosť zubovej
stierky minimálne 8 – 10 mm, obojstranné lepenie). V miestnostiach nenamáhaných vodou nieje
nutná hydroizolácia. Pri použití väčšieho formátu
dlažby ako 200 × 200 mm doporučujeme
zvýšiť tuhosť podlahy – najlepšie znížením
osovej vzdialenosti podpôr na polovicu
(vložením nosníka), prípadne zväčšením hrúbky dosky o 30 %.
7
01
02
03
04
05
06
07
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
hydroizolačná stierka
lepiaci tmel
keramická dlažba
špárovací tmel
dilatačná špára
6
5
4
7
3
2
1
Poznámka: Pri použití produktov od firmy SKW-MBT Stavebné materiály sa doporučuje spoje dosiek CETRIS® prekryť armovacou tkaninou šírky 300 mm a prikotviť k podkladu nastrelením spôn.
str. 27
Technologické postupy
povrchov˘ch úprav podlah
Podlahové krytiny
Riešenie hydroizolačnej vrstvy
pomocou fólie Schluter DITRA
Keramická dlažba s hydroizolačnou fóliou Schluter DITRA
Skladbu s keramickou dlažbou do priestorov
namáhaných vodou je možné riešiť aj s použitím
fólie Schluter DITRA. Polyetylénový pás s rybinovito zrezanými štvorcovými výliskami je na
spodnej strane opatrený nosnou tkaninou. Fólia
tvorí nielen izoláciu ale aj vrstvu pre vyrovnanie
pretlaku pary a separačnú vrstvu ,ktorá vyrovnáva
vodorovné napätie v podklade. Fólia sa kladie
do lôžka lepiaceho tmelu, spoje, rohy sa riešia
príslušenstvom (Schluter KERDI) Bezprostredne
po prilepení rohože Schluter DITRA je možné
na ňu pokladať dlažbu do tenkého lôžka lepidla.
6
Použitý lepiaci tmel musí byť flexibilný hydraulicky tuhnúce lepidlo.
3
5
4
7
7
3
01
02
03
04
05
06
07
2
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
lepiaci tmel
hydroizolácia – rohož Schluter DITRA
keramická dlažba
špárovací tmel
dilatačná špára
1
Samonivelizačná liata podlaha, elektrostaticky vodivá
Samonivelizačná liata podlaha ,elektrostaticky vodivá, tzv. antistatika sa používa predovšetkým do
priestorov s vysokou koncentráciou výpočtovej
techniky – sály, kancelárie a pod. Túto podlahu
je možné aplikovať v miestnostiach s pojazdom
stoličiek s kolieskami. Spoje dosiek je nutné
prekryť armovacou tkaninou šírky 300 mm a prikotviť k podkladu nastrelením spôn. Prevedenie
tejto skladby je nutné zveriť preškolenej firme
a konzultovať s výrobcom.
01
02
03
04
05
06
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
zvodové pásky
vodiaci lak
obrusná liata vrchná vrstva
dilatačná špára
Skladba vrstiev samonivelizačnej
liatej podlahy
5
6
3
5
4
2
3
1
SKLADBA SYSTÉMU
SYSTÉM DEGUSSA
penetrácia
MASTERTOP P 678 (Conipur
78)78)
zvodové pásky
PCI-Kupferband
vodiaci lak
MASTERTOP CP 687 W AS (Conipur
287
W-AS)
x 287
W-AS)
obrusná liata vrchná vrstva
MASTERTOP BC 375 AS (Conipur
275
AS)
275
AS)
Liata komfortná dekoratívna pružná podlaha
Liata komfortná dekoratívna pružná podlaha je
určená do priestorov kde je požadovaný pružný
povrch s ľahkou údržbou ( škôlky , domovy
dôchodcov, športová plocha s ľahkou záťažou )
Spoje dosiek je nutné prekryť armovacou tkaninou šírky 300 mm a prikotviť k podkladu nastrelením spôn. Prevedenie tejto skladby je nutné zveriť
preškolenej firme a konzultovať s výrobcom.
01
02
03
04
05
06
cementotriesková doska CETRIS®
penetrácia
zásyp kremičitým pieskom
obrusná vrstva
ochranný UV náter
dilatačná špára
Skladba vrstiev liatej komfortnej
pružnej podlahy
5
6
5
3
2
1
SKLADBA SYSTÉMU
SYSTÉM DEGUSSA
penetrácia
MASTERTOP P 678 (Conipur 78)
+ posyp kremičitým pieskom frakcia 0,4 – 0,8 mm
obrusná vrstva
MASTERTOP BC 325 A (Conipur 225 A)
ochranný UV náter
MASTERTOP TC 468 nebo P (Conipur 67)
str. 28
4
Fasádne systémy
CETRIS®
Fasádny systém CETRIS® VARIO
Doporuãené hrúbky cementotrieskov˘ch dosiek
CETRIS® pre fasádne systémy sú 10 a 12 mm.
Pre obklad soklov je moÏné dodaÈ aj dosky
väã‰ích hrúbok.
Dosky CETRIS® pre systém s priznanou ‰párou
VARIO je moÏné dodaÈ v rozmeroch maximálne
1250 x 3350 mm. Dosky sú opatrené predv⁄tan˘mi otvormi o priemere 10 mm (pri maximálnom
rozmere do 1600 mm sú dosky predv⁄tané na
priemer 8 mm). Dosky je moÏné dodaÈ i rozmerovo upravené, minimálny rozmer fasádnej dosky je 300 x 300 mm. V⁄tanie otvorov
a rozpätie nosn˘ch podpor musí zodpovedaÈ
technologickému predpisu. Pripevnenie dosiek na nosnú kon‰trukciu musí umoÏniÈ posuv
spôsoben˘ objemov˘mi zmenami fasádnych
venia otvorov musí byÈ priemer otvoru v systéme VARIO 10 mm (pri maximálnom rozmere
do 1600 mm postaãí priemer 8 mm).
dosiek. Jednotlivé fasádne prvky je nutné klásÈ
so ‰párami min. 5 mm pri rozmere prvku do
1600 mm a min. 10 mm pri maximálnom rozmere 3350 mm. V prípade dodatoãného zhotoMaximálna vzdialenosť kotevných prvkov
Rozpätie nosníkov
a (mm)
400
450
500
550
600
650
700
Maximálna osová vzdialenosť b (mm)
hr. 8 mm
400
hr. 10 mm
600
600
600
hr. 12 mm
600
600
600
550
500
hr. 14 mm
600
600
600
600
600
hr. 16 mm
600
600
600
600
600
600
550
hr. 18 mm
600
600
600
600
550
550
500
50
min. 5
Schéma uloÏenia dosiek CETRIS® v systéme VARIO
50
2
2
3
50
min. 5
4
50
1
exponovaná poloha hrany
objektov, otvorov, priechodov
a prejazdov v objektoch
50
50
min. 5
e = 1,5 m
min. 5
EXPONOVANÁ PLOCHA e = 1,5 m
(NÁROÎIA, HRANY PREJAZDOV)
LEGENDA:
01 cementotriesková doska CETRIS®
02 zvislé podpory
03 skrutky pre pripevnenie dosiek CETRIS®
04 ‰páry medzi doskami CETRIS®
min. 5
BEÎNÁ PLOCHA
v‰etky hodnoty v mm
str. 29
Fasádne systémy
CETRIS®
Fasádny systém CETRIS® PLANK
Cementotrieskové dosky CETRIS® pre prekladan˘ systém PLANK sa dodávajú v ‰írke 300
alebo 200 mm, v dæÏke maximálne 3350 mm.
Dosky sú opatrené predv⁄tan˘mi otvormi o priemere 5 mm (minimálne 1,2 násobok priemeru
vrutu). V⁄tanie otvorov a rozpätí nosn˘ch podpor
musí zodpovedaÈ technologickému predpisu.
Poznámka:
Uvedené hodnoty platia pre výšku objektu max. 30 m. V prípade opláštenia objektu väčšej výšky
z cementotrieskových dosiek CETRIS® kontaktujte výrobcu.
Pripevnenie dosiek na nosnú kon‰trukciu musí umoÏniÈ posuv spôsoben˘ objemov˘mi
zmenami fasádnych dosiek. Jednotlivé fasádne prvky je nutné klásÈ so ‰párami min. 5 mm
pri rozmere prvku do 1600 mm a min. 10 mm
pri maximálnom rozmere 3350 mm. V prípade
dodatoãného zhotovenia otvorov musí byÈ priemer otvoru v systéme PLANK 1,2 násobok priemeru drieku pouÏitého vrutu. Dosky CETRIS®
pre prekladan˘ systém PLANK sú dodávané
so zrazenou spodnou hranou pod uhlom 45°
alebo fázované polguºatou frézou r = 3,2 mm
(neplatí pre dosky CETRIS® PROFIL vo v‰etk˘ch
modifikáciách). Úprava hran se neprevádza
u dosiek CETRIS® DOLOMIT.
Maximálna vzdialenosť kotevných prvkov
Upozornenie – doporučená maximálna dĺžka dosky CETRIS® pre systém PLANK je rovná trojnásobku rozpätia pomocných zvislých profilov (lát) t.j. pri hrúbke dosky 10 mm max. 1 500 mm a pri
hrúbke dosky 12 mm max. 1875 mm.
Rozpätie nosníkov
a (mm)
400
450
500
550
600
650
700
Maximálna osová vzdialenosť b (mm)
hr. 8 mm
400
hr. 10 mm
600
600
600
hr. 12 mm
600
600
600
550
500
hr. 14 mm
600
600
600
600
600
hr. 16 mm
600
600
600
600
600
600
550
hr. 18 mm
600
600
600
600
550
550
500
Schéma uloÏenia dosiek CETRIS® v systéme PLANK
Zrazenie hrany, zaoblenie hrany
u dosiek CETRIS® v systéme PLANK
d
a
45°
a
a
d
a
45°
a
a
35
35
min. 5
d
r
35
35
min. 5
a = min. 2 mm, max. 5 mm
EXPONOVANÁ PLOCHA e = 1,5 m
(NÁROÎIA, HRANY PREJAZDOV)
str. 30
r = 3,2 mm
BEÎNÁ PLOCHA
v‰etky hodnoty v mm
d = hrúbka cementotrieskovej dosky CETRIS®
Fasádne systémy
CETRIS®
MontáÏ drevenej nosnej kon‰trukcie
Vymedzenie základn˘ch os a referenãnej roviny pre prevedenie v˘muroviek
Pokiaæ je to moÏné, je vhodné vymedziÈ základné osy, najmä tak ‰írky medziokenn˘ch pilierkov a referenãnej roviny pre ucelené plochy
podkladov fasádneho plá‰ta.
Nosná drevená kon‰trukcia zavesenej odvetranej fasády:
Osadenie primárneho ro‰tu – vodorovn˘ch lát
Drevené laty pripevníme pomocou hmoÏdiniek
do vyrovnaného podkladu tak, aby mala v˘sledná nosná kon‰trukcia zodpovedajúcu stabilitu.
Pri v˘bere typu a rozmere hmoÏdiniek je nutné
posúdiÈ spôsobilosÈ podkladu. Pokiaº nieje podklad dostatoãne rovn˘, podloÏíme laty kvôli miestnej a celkovej rovinnatosti dreven˘mi podloÏkami. Pre vyrovnanie jednotliv˘ch plôch najprv
upevníme po ich okrajoch zvislé drevené laty.
Do lát zatlãieme klince medzi ktoré natiahneme
silón. Takto stanovíme lícnu rovinu dreveného
ro‰tu. Tejto rovine prispôsobíme aj ostatné vodorovné laty vloÏením dreven˘ch podloÏiek alebo
zasekaním do steny. Následne laty dotiahneme.
MontáÏ tepelno izolaãnej vrstvy
Ak zateplujeme fasádu, pripevníme k podkladu
najprv vodorovné laty (hrúbka lát je zhodná
s hrúbkou izolácie). VloÏíme pozdæÏne tepelnú
izoláciu, ktorú pripevníme k podkladu tanierov˘mi hmoÏdinkami. MontáÏ tepelno izolaãnej
vrstvy se prevádza pomocou tanierov˘ch
hmoÏdiniek dºa poÏiadavkov v˘robcov kotevnej techniky. Poãet tanierov˘ch hmoÏdiniek je
urãen˘ projektantom na základe doporuãenia
v˘robcov tepelno izolaãn˘ch materiálov. Tepelno izolaãná vrstva musí priliehaÈ k podkladu,
musí byÈ spojitá, nesmie vykazovaÈ otvorené
‰páry (kladenie na zraz!). Tanierové hmoÏdinky
musia b˘È v podklade osadené pevne a musia
tesne priliehaÈ k tepelno izolaãnej vrstve.
Osadenie sekundárneho ro‰tu – zvisl˘ch nosn˘ch lát
Zvislé nosné laty (minimálna ‰írka 50 mm,
v styku 2 dosiek 100 mm) pripevÀujeme vrutmi
do primárneho ro‰tu. Osová vzdialenosÈ lát
nesmie prekroãiÈ uvedené hodnoty.
Po pripevnení zvisl˘ch lát vznikne v ro‰te vzduchová medzera, minimálna ‰írka vzduchovej
medzery je 25 mm, maximálna ‰írka je 50 mm.
Osadenie pomocn˘ch kon‰trukcií
Pomocné kon‰trukcie sú osadzované dºa poÏiadavkov jednotliv˘ch detailov v˘robnej dokumentácie. Jedná sa najmä o pomocné zvislé
a vodorovné laty, vymedzujúce otvory (ostenia
a nádpraÏia okien a dverí), vnútorné kúty, vonkaj‰ie rohy, spodné a horné ukonãenia apod.
ZloÏenie fasádneho systému CETRIS®
Podkladná kon‰trukcia
Podkladná kon‰trukcia musí splÀovaÈ v‰etky
poÏiadavky príslu‰n˘ch technick˘ch predpisov pre tieto kon‰trukcie predpísan˘ch (âSN,
stavebn˘ch a technick˘ch osvedãení, technologické postupy). Jedná sa najmä o ich homogenitu, súdrÏnosÈ, poÏiadavky na pevnosÈ
a rovinnatosÈ ako miestnu tak celkovú. Príslu‰né pevnosti podkladov sú dané poÏiadavkami jednotliv˘ch v˘robcov kotevnej techniky
a ich predpisy pre navrhovanie konkrétnych
kotviacich prvkov.
Tepelná izolácia
V prípade, Ïe je poÏadovaná, doporuãujeme
pouÏívaÈ hydrofobizované dosky z minerálnych
vlákien typu WV dºa DIN 18165, s platn˘m národn˘m certifikátom.Doruãen˘ stupeÀ horºavosti dºa DIN 4102 A1, respektive A2. Minimálna
hrúbka dosiek je daná v˘robn˘m programom
jednotliv˘ch v˘robcov a poÏiadavky na zaistenie tepelného odporu izolaãnej vrstvy (tepelno
technick˘m v˘poãtom).
Vzduchová medzera
Doporuãené druhy minerálnych dosiek:
V˘robca, kontakt
Produkt
Saint-Gobain
Insulations
www.isover.com
Rockwool
International A/S
www.rockwool.com
ORSIL FASSIL
ORSIL HARDSIL
AIRROCK ND
AIRROCK +
Objemová
hmotnosÈ
50 kg/m3
60 kg/m3
stredná
cca 50 kg/m2
stredná
cca 70 kg/m2
Súãiniteº tepelné
vodivosti λ
0,042 W/mK
StupeÀ horºavosti
dºa DIN 4102
A1
0,035 W/mK
A1
0,035 W/mK
A1
0,035 W/mK
A1
Pripevnenie izolaãn˘ch dosiek je prevedené tanierov˘mi hmoÏdinkami, v dæÏkách dºa pokynov v˘robcu. Minimálny poãet hmoÏdiniek na m2 je dan˘ pokynmi v˘robcov minerálnych dosiek.
Vzduchová medzera zaisÈuje odvod atmosferickej vlhkosti a vlhkosti vnesenej daÏdom
a snehom do otvoreného systému ‰párami,
zaisÈuje odvod vlhkosti difundujúcej z podkladnej nosnej kon‰trukcie. V letnom období
priaznivo pôsobí vzduchová medzera ako
zábrana proti vzrastu teplôt v nosnej podkladovej kon‰trukcii. Kondenzovanie vlhkosti
v odvetrávanom priestore závisí predov‰etk˘m
na intenzite objemového prúdenia a na r˘chlosti vetracieho prúdu. Minimálny rozmer
vzduchovej medzery je 25 mm, max. 50 mm.
str. 31
Záhonov˘ obrubník
CETRIS®
5
5
5
5
250
Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je urãen˘
k vymedzeniu tvaru záhradn˘ch záhonov
a chodníkov. Obrubník je moÏné osadiÈ do betonového lôÏka, poprípade priamo do ryhy
a obsypaÈ zeminou. Obrubníky se kladú na zraz,
pre dosiahnutie priamosti se doporuãujú ukladaÈ pomocou drevenej laty alebo natiahnutého povrazu. Pri ohraniãení lomen˘ch plôch sa
obrubník skrátí a ‰ikm˘m rezom sa upravia
boãné hrany na poÏadovan˘ tvar.
Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je doska pravoúhleho formátu o rozmere 1250 x 250 x 28 mm
vzniká delením dosky CETRIS®. Horná hrana je obojstranne skosená, boãné hrany sú frézováním
upravené pre vzájomné spojenie (pero + dráÏka). Obrubníky je moÏné rezaÈ, v⁄taÈ poprípade frézovaÈ.
250
PouÏitie:
0
125
28
28
v‰etky hodnoty v mm
Pri osadení do betonového lôÏka je nutné minimálne uloÏenie obrubníku 100 mm. Nad záhon
(poprípade nad chodník) môÏe obrubník presahovaÈ max.100 mm. Podkladn˘ betón musí byÈ
minimálne triedy B10.
ZÁHON
CHODNÍK (DLAÎBA)
PIESOK 0 – 4 mm
·TRK 16– 32 mm
BETONOVÉ LOÎKO B 10
Pri osadení obrubníkov do ryhy a obsypu zeminou môÏe obrubník nad záhon (poprípade nad
chodník) presahovaÈ max. 50 mm. Pri osadení
je nutné obrubník zaistiÈ proti vyboãeniu z roviny dodatoãn˘m spojením, napríklad pomocou
ocelovej pásoviny, priloÏenej k obrubníkom
a kotvené vrutmi alebo skrutkami.
ZÁHON
OBSYP
ZEMINOU
PIESOK 0 – 4 mm
·TRK 16 – 32 mm
OBSYP ZEMINOU
str. 32
CHODNÍK (DLAÎBA)
v‰etky hodnoty v mm
Záhonov˘ obrubník
CETRIS®
Opracovanie:
Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je moÏné
opracovávaÈ rovnak˘mi nástrojmi ako cementotrieskové dosky CETRIS® BASIC. Obrubník
je moÏné v⁄taÈ, rezaÈ, poprípade frézovaÈ. Pre
opracovanie obrubníku sa doporuãuje pouÏiÈ
nástroje opatrené tvrdokovom, pre prípad delenia pouÏiÈ ruãnú kotúãovú pílu s moÏnosÈou
nadstaviÈ kotúã pre vytváranie ‰ikm˘ch rezov.
Pri opracovaní dochádza k vzniku jemného
prachu, ktor˘ nieje zdraviu ‰kodliv˘, napriek
tomu sa doporuãuje jeho odsávanie.
Záhradn˘ chodník
posuvn˘
DlaÏdicov˘ záhradn˘ chodník
s obrubníkom
PouÏitie a popis: Premiestniteºn˘ záhradn˘
chodník posúvny zhotovíme z dosiek CETRIS®
HOBBY hrúbky 24 mm. Na pochôdznú vrstvu
potrebujeme odrezy ‰iroké 170mm v dæÏke
1250 mm. Na spojovací diel pouÏijeme dosky
CETRIS® v dæÏke 340 mm.
Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je moÏné
opracovávaÈ rovnak˘mi nástrojmi ako cementotrieskové dosky CETRIS® BASIC. Obrubník je
moÏné v⁄taÈ, rezaÈ, poprípade frézovaÈ. Pre
opracovanie obrubníku sa doporuãuje pouÏiÈ
nástroje opatrené tvrdokovom,pre prípad rezania pouÏiÈ ruãnú kotúãovú pílu s moÏnosÈou
nastaviÈ kotúã pre vytváranie ‰ikm˘ch rezov.
Pri opracovávaní dochádza k vzniku jemného
prachu ,ktor˘ nieje zdraviu ‰kodliv˘, napriek
tomu sa doporuãuje jeho odsávanie.
Spotreba dosiek CETRIS®
a ostatn˘ch materiálov:
Na jeden modul posúvneho záhradného
chodníku potrebujeme:
• CETRIS® HOBBY hr. 24 mm
– 1 250 x 170 mm 2 ks
• CETRIS® HOBBY hr. 24 mm
– 340 x 170 mm 3 ks
• 12 ks vrutov dæÏky 40 mm
Obrubník
CETRIS 170 x 1250 mm
DlaÏdica
CETRIS 300 x 300 mm
Pochôdzná vrstva
CETRIS 1250 x 170 mm
Spojovací diel
CETRIS 340 x 170 mm
Vrúty
‰trkov˘ podsyp
Obrubník
CETRIS 170 x 1250 mm
Vrúty
Pochôdzná vrstva
CETRIS 1250 x 170 mm
DlaÏdica
CETRIS 300 x 300 mm
Spojovací diel
CETRIS 340 x 170 mm
DlaÏdicov˘ záhradn˘ chodník s obrubníkom
str. 33
Ostatné aplikácie
dosiek CETRIS®
Plotová lata
PouÏitie a popis: Plotové laty z dosiek CETRIS®
HOBBY môÏu byÈ v hrúbkach od 18 do 28 mm.
Dosky CETRIS‰ HOBBY urãené na plotové laty
sú v dæÏke 1250 mm s moÏnosÈou skrátenia na
men‰í rozmer a v ‰írke 150 mm. Laty je moÏné
upravovaÈ do oblúkov alebo in˘ch tvarov podºa
návrhu plota. Laty je moÏné pripevÀovaÈ na
drevenú alebo kovovú kostru pomocou vrutov.
Spotreba dosiek CETRIS®
a ostatn˘ch materiálov:
Na jeden beÏn˘ meter plotu potrebujeme:
• CETRIS® HOBBY hr. 18 aÏ 28 mm
– 1250 x 150 mm 5ks
• 15 ks vrutov dæÏky od 40 do 80 mm
Plotová lata
CETRIS 1250 x 150
Záhradná lavica
Laviãka
Búda pre psa
Lavice a stoly – vonkaj‰ie
Schody – vonkaj‰ie
Domãek
Jahodovník
Kvetináã
Kompostér
str. 34
Ostatné aplikácie
dosiek CETRIS®
Podbitie presahu striech
Povrchová úprava, rie‰enie ‰pár
Dosky CETRIS S povrchovou úpravou (Finish,
Finish Profil, Dolomit, Lasur) nieje nutné na
stavbe ìaºej upravovaÈ, iba sa prikotvia k nosnej kon‰trukcii.
Dosku CETRIS® BASIC alebo PLUS je moÏné
upraviÈ rôznymi spôsobmi:
• opatriÈ náterom. ·páry medzi doskami sa
ponechajú volné alebo sa vytmelia trvale
pruÏn˘mi tmelmi a opatria sa základn˘m penetraãn˘m náterom a finálnym fasádnym
náterom (akrylátová alebo silikónová farba)
• naniesÈ omietkovinu. V tomto prípade je
nutné postupovaÈ podºa zásad uveden˘ch
v kapitole 6.4. Omietky v exteriéroch, tzn:
- dosku CETRIS® BASIC je nutné napenetrovaÈ, prilepiÈ a mechanicky prikotviÈ tanierov˘mi hmoÏdinkami
- naniesÈ stierkov˘ cementov˘ tmel, vloÏiÈ
armovaciu tkaninu, prestierkovaÈ tkaninu
- napenetrovaÈ podklad, natiahnúÈ omietkovinu
VZDIALENOSË LÁT
a (mm)
400
500
625
Kotvenie dosky
Pre kotvenie dosiek CETRIS® sa pouÏívajú prevaÏne vruty s priznanou hlavou (tvar hlavy
‰esÈhranalebo polãoãka – viz. Katalóg CETRIS®
Podklady pre projektovanie a realizáciu, II. vydanie kapitola 8.7.6. – str. 114) doska CETRIS je
predom predv⁄taná, priemer predv⁄tania otvoru
je 8 mm (dæÏka dosky do 1600 mm) alebo 10 mm.
Len v prípade keì bude na doske bez‰párová
povrchová úprava (omietka) sa pouÏívajú vruty
so zápustnou hlavou.
VZDIALENOSË VRUTOV
b (mm)
200
250
300
VZDIALENOSË
(mm)
> 25
<50
Pokiaº je poÏadovaná u podhºadu poÏiarna
odolnosÈ je nutné pouÏiÈ dosku CETRIS® 12 mm,
vrátene daº‰ích zásad uveden˘ch v katalógu
CETRIS® Podklady pre projektovanie a realizáciu, II. vydanie – v kapitole 9.3.2. (str.163).
b
25
Voºba hrúbky dosky, vzdialenosÈ podpôr
Tieto dva parametre spolu vzájomne súvisia,
pre oplá‰tenie platia zásady ako pre fasádny
obklad, len je vzhºadom k vodorovnej polohe
zníÏená maximálna vzdialenosÈ vrutov a to na
1/2 rozpätia podpôr viz. Tabuºka. Kvôli hmotnosti obkladovej dosky sa pouÏívajú dosky
CETRIS® hr. 8-10-12mm.
Tabulka
HRÚBKA DOSKY
(mm)
8
10
12
25
Voºba typu dosky
Pre oplá‰tenie je moÏné pouÏiÈ základnú dosku CETRIS® BASIC ktorá bude ìaºej povrchovo upravená, alebo niektorú z dosiek CETRIS®
uÏ s povrchovou úpravou – Finish, Finish Profil,
Dolomit, Lasur.
Typ podpory
Najãastej‰ie sa doska CETRIS® kotví na pomocn˘ jednosmern˘ ro‰t z dreven˘ch lát (‰írka min.
50 mm, pokiaº vychádza lata na ‰páru dvoch
dosiek tak min 80 mm), alebo z plechov˘ch pozinkovan˘ch profilov CD. Pokiaº je poÏadovaná
u podhºadu poÏiarna odolnosÈ, je nutné montovaÈ dosku CETRIS®, na CD profily, vrátene daº‰ích zásad uveden˘ch v kapitole 9.3.2 (str. 123).
5
b
c
c
Presah strechy
K vodorovnému alebo ‰ikmému obloÏeniu presahu stre‰nej ko‰trukcie sa pouÏíva vo veºkej
miere cementotriesková doska CETRIS®. Pre
v˘ber typu dosky CETRIS®, voºbu hrúbky
dosky, vdialenosÈ podpôr,spôsob kotvenia,
povrchovú úpravu platia zásady uvedené v kapitolách 3, 4, 5. V tomto texte sú tieto doporuãenia zhrnuté:
v‰etky hodnoty v mm
str. 35
âeská republika
CIDEM Hranice,a.s., divize CETRIS
Nová ulice 223, 753 01 Hranice,
tel.:+420 581 676 281
fax: +420 581 601 623
e-mail: [email protected]
www.cetris.cz
Slovenská republika
STAVMIX plus, s.r.o.
Îelezniãná 53, 90031 Stupava, Okres Malacky
tel.:+ 421 903 751 590
fax: + 420 581 601 454
e-mail: [email protected]
www.cetris.sk
Publikácia je urãená architektom, projektantom, technikom v stavebníctve
a kon‰trukãnej praxi, ‰tudujúcim priemyslov˘ch a vysok˘ch ‰kôl stavebn˘ch
smerov a v‰etk˘m záujemcom z radu odbornej verejnosti.
Zmeny technick˘ch údajov vyhradené. Odkazy na spôsoby pouÏitia vychádzajú
zo súãasného stavu na‰ich poznatkov. Vydaním tejto publikácie strácajú v‰etky
predchádzajúce katalógy CETRIS© svoju platnosÈ.
Spracovali: Ing. Miroslav Vacula a kolektiv pracovníkov divízie CETRIS
Vydal: CIDEM Hranice a.s. divize CETRIS
Nová ulice 223, 753 01 Hranice v roce 2007
Vydanie druhé. Autorské práva vyhradené

Similar documents

duchovný dejepis indická duchovnosť kolonializmus mormóni

duchovný dejepis indická duchovnosť kolonializmus mormóni zvratom sa stáva “hľadanie mechanizmov”. Len čo sa objaví dajaký problém, tu počujeme len “na to si musíme vytvoriť mechanizmy”, “na ono ešte nemáme vytvorené mechanizmy” a pod.; ako keby človek ak...

More information

kto sú skíni - Bibliothek der Friedrich-Ebert

kto sú skíni - Bibliothek der Friedrich-Ebert 1.1 Čo je to rasa. Existujú rôzne, navzájom odlišné ľudské rasy? Medzi ľuďmi existujú zreteľné vonkajšie fyzické odlišnosti a niektoré z nich majú dedičnú povahu. Tieto rozdiely vo fyzickej typológ...

More information