Asennusohje

Comments

Transcription

Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
ASENNUSOHJE
Kattokasetti malli
!"#$%&'()*'++,--,).(/,)
Digital Scroll ja DC/AC Invertteri ilmastointilaite
!"#"$%&'()*+&&'%,-'!./0.'1,23*$3*'.+443*)"%&'0"*5)+,-"$"+,3*'
Digital Scroll
ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisäyksiköille.
!"#$%&'&()*$+,-.**$)/0$%1231$4/5#-(#-$6")-#$("#$6)7#$&/0..-$8/&(69$
Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
67%,8'9+:'23*9'4:)7';+*'<:*)7%=",#'+:*'%"*')+,-"$"+,3*>''
Lue tämä ohje huolellisesti ennen<&3%=3'*3%-'$7"='4%,:%&')%*3;:&&9'%,-'833<'"$';+*';:$:*3'*3;3*3,)3?'
kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.
SISÄLLYS
HMN>LN>O'
KCRL'
!"#
$%&'()*+,-.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
TÄRKEÄT
TURVALLISUUSOHJEET
1
/"#+-.*(00(*+,-#+-1,%2(*+,-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#/
ASENNUSTA KOSKEVIA TIETOJA
2
3"#(**('4&5#1+**+-6.#(-5#0,'(0#$)%'4(.&5#',2$,-&-*.#""""""""3
MUKANA TOIMITETTAVAT TARVIKKEET
3
7"+-.*(00(*+,-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7
ASENTAMINEN
4
8"#0(9,)*#*4&#5%(+-#$+$&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!:
KONDENSSIPUTKEN ASENTAMINEN
10
;"#+-.*(00#*4&#',--&'*+-6#$+$&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
KYLMÄAINEPUTKIEN ASENTAMINEN
11
<"#=+%+-6"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!3
SÄHKÖKYTKENNÄT
13
>"# ',-*%,0# ,$&%(*+,-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!8
OHJAUS
15
?"#*&.*#,$&%(*+,-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!<
KOEKÄYTTÖ
17
1.
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET
!"####$%&'()*+,-.#
Laitteen
saa
ja käyttöönottaa
ainoastaan
A3' #/*3' $)'
;3' asentaa
,"' ()"8)*4,$0'
:,$.' $.3' &)(%&5' "%$,)"%&'
%"+'
hyväksytty
kylmälaiteasentaja.
,"$3*"%$,)"%&'&%:#'%"+'*3-/&%$,)"#1'
'
Lue
tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistystä.
I3%+'JKILHC=>!MNOJ'(%*38/&&0';38)*3',"#$%&&%$,)"1'
'
Myös
käyttäjän7*3(%/$,)"#'
tulee lukea ,"(&/+3'
käyttöohje
huolellisesti
>.3' 8)&&):,"-'
,47)*$%"$'
#%83$0'ennen
,$34#1'
laitteen
käyttöä.
M;#3*<3'$.34'%"+'"3<3*'8)*-3$1'
'
Säilytä
tämä4%"/%&'
ohje myöhempää
käyttöä varten.
P337' $.,#'
:,$.' $.3' ):"3*Q#'
4%"/%&' ,"' %' .%"+0'
7&%(3'8)*'8/$/*3'*383*3"(31'
C6.(#%,.$=(93./%*$!'"#(&!#$.-(6.3.(%3.(-!0!-.-(!"$'($2'(/%$.5'3!.#7(+"(
Turvaohjeet
on jaettu kahteen kategoriaan. Molemmissa
.!$6.3(/%#.1(!)9'3$%"$(#%,.$=(!",'3)%$!'"(!#(&!#$.-(26!/6()*#$(<.(
tapauksissa
kyseessä on tärkeitä turvallisuuteen liittyviä ohjeita.
3.%-(/%3.,*&&=7(
VAROITUS
2CIN!NR'
Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan.
F%!&*3.($'('<#.30.(%(2%3"!"5()%=(3.#*&$(!"(-.%$67(
VAROITUS
HC=>!MN'
F%!&*3.($'('<#.30.(%(/%*$!'"()%=(3.#*&$(!"(!"@*3=('3(
Varoituksen
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
-%)%5.($'($6.(.B*!9)."$7(
henkilötai omaisuusvaurioon.
D,$.3(/')9&.$!"5($6.(!"#$%&&%$!'"1()%4.(#*3.($6%$($6.(*"!$('9.3%$.#(
Suoritettuasi
asennuksen, varmista että laite toimii normaalisti
93'9.3&=(-*3!"5($6.(#$%3$A*9('9.3%$!'"7(E&.%#.(!"#$3*/$($6.(/*#$').3(
koekäytön
aikana ja sen jälkeen. Opasta loppukäyttäjää laitteen
'"(6'2($'('9.3%$.($6.(*"!$(%"-(4..9(!$()%!"$%!".-7D&#'1(!",'3)(
käytössä
ja ylläpidossa. Säilytä asennusohje laitteen käyttöohjeen
/*#$').3#($6%$($6.=(#6'*&-(#$'3.($6!#(!"#$%&&%$!'"()%"*%&(%&'"5(2!$6(
yhteydessä
myöhempää käyttöä varten.
$6.('2".3?#()%"*%&(,'3(,*$*3.(3.,.3."/.7(((
VAROITUS
2CIN!NR'
A3'#/*3')"&0'$*%,"3+'%"+'D/%&,8,3+'#3*<,(3'73*#)""3&'$)',"#$%&&5'
Laitteen
asennuksen ja huoltamisen saa suorittaa ainoastaan
hyväksytty
kylmälaiteasentaja.
*37%,*')*'#3*<,(3'$.3'3D/,743"$1'!"#$%&&%$,)"'4/#$';3'73*8)*43+'
,"'%(()*+%"(3':,$.'$.3'*3D/,*343"$#')8'NLH'%"+'HLH';0'
Väärin
tehty asennus tai korjaus saattaa aiheuttaa sähköiskun,
%/$.)*,E3+'73*#)""3&')"&01'
oikosulun,
kylmäainevuodon, tulipalon tai laitevaurion.
+)93'9.3(!"#$%&&%$!'"1(3.9%!31(%"-()%!"$."%"/.()%=(3.#*&$(!"(.&./$3!/(
#6'/4#1(#6'3$A/!3/*!$1(&.%4#1(,!3.('3('$6.3(-%)%5.($'($6.(.B*!9)."$7(
Noudata tässä asennusohjeessa annettuja ohjeita.
Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun
tai tulipalon syttymisen.
!"#$%&&'%(()*+,"-'$)'$.,#',"#$%&&%$,)"',"#$*/($,)"#'#$*,($&01'(
+,(!"#$%&&%$!'"(!#(-.,./$!0.1(!$(2!&&(/%*#.(2%$.3(&.%4%5.1(
Jos sisäyksikkö
asennetaan pieneen huoneeseen, varmista
.&./$3!/%&(#6'/4(,!3.7(
että huoneessa
on riittävä tuuletus myös kylmäainevuodon
(
sattuessa.
Vuotanut
kylmäaine syrjäyttää hapen suurina pitoisuuksina, ja
2.3"',"#$%&&,"-'$.3'/",$',"'%'#4%&&'*))45'$%63'43%#/*3#'
saattaa
täten aiheuttaa tajuttomuuden ja pahimmassa tapauksessa
%-%,"#$'$)'6337'*38*,-3*%"$'()"(3"$*%$,)"'8*)4'39(33+,"-'
kuoleman.
%&&):%;&3'#%83$0'&,4,$#',"'$.3'3<3"$')8'*38*,-3*%"$'&3%6%-31(
8'"$%/$($6.(9&%/.(',(9*3/6%#.(,'3()'3.(!",'3)%$!'"7(
Käytä asennukseen laitteen mukana toimitettuja, tai vastaavia
:;/.##!0.(3.,3!5.3%"$(!"(%(/&'#.-(%)<!."$(/%"(&.%-($'(';=5."(
kiinnikkeitä.
(
Liian -.,!/!."/=7
heikosti kiinnitetyt
yksiköt saattavat pudota ja aiheuttaa
( tai omaisuusvaurioita.
henkilö=#3'$.3'%$$%(.3+'%((3##)*,3#'7%*$#'%"+'#73(,8,3+'7%*$#'
8)*',"#$%&&%$,)"1'(
Asenna
yksiköt paikkaan jonka kantavuus riittää yksiköiden
painolle.
>$6.32!#.1(!$(2!&&(/%*#.($6.(#.$($'(,%&&1(2%$.3((&.%4%5.1(
Liian .&./$3!/%&(#6'/4(,!3.7(
heikosti kiinnitetyt yksiköt saattavat pudota ja aiheuttaa
henkilö( tai omaisuusvaurioita.
!"#$%&&'%$'%'#$*)"-'%"+'8,*4'&)(%$,)"':.,(.'!#(%<&.($'(
Laitetta ei saa asentaa pesu- tai kuivaushuoneeseen.
2!$6#$%"-($6.(#.$?#(2.!56$7((
+,($6.(#$3."5$6(!#("'$(."'*56('3(!"#$%&&%$!'"(!#("'$(93'9.3&=(
Katkaise
laitteen virransyöttö ennen laitteeseen tehtäviä
-'".1($6.(#.$(2!&&(-3'9($'(/%*#.(!"@*3=7(
huoltoja korjaustöitä.
(
>.3'%77&,%"(3'4/#$';3',"#$%&&3+'[email protected]'%;)<3'8&))*1'
Laitteen
turvakytkin tai pistotulppa tulee asentaa helposti
käytettävään
paikkaan.
'
>.3'%77&,%"(3'#.%&&'")$';3',"#$%&&3+',"'$.3'&%/"+*01'
Laitteen
sähkökytkennät tulee suorittaa paikallisia lakeja ja
'
määräyksiä
noudattaen. Laitteelle tulee asentaa ylikuormitusA38)*3');$%,","-'%((3##'$)'$3*4,"%&#5'%&&'#/77&0'(,*(/,$#'
suoja sekä vikavirtasuoja.
4/#$';3'+,#()""3($3+1'
'
Varmista
että sähköliittimet ja vedonpoistimet on kiristetty
>.3'%77&,%"(3'4/#$';3'7)#,$,)"3+'#)'$.%$'$.3'7&/-',#'
riittävän
tiukalle.
Löysät%((3##,;&31'
liitokset saattavat aiheuttaa kipinöintiä ja pahimmassa
'
tapauksessa
tulipalon.
>.3'3"(&)#/*3')8'$.3'%77&,%"(3'#.%&&';3'4%*63+';0':)*+5'
Johdot
tulee asentaa huolellisesti ja siten että laitteen
)*';0'#04;)&#5':,$.'$.3'+,*3($,)"')8'$.3'8&/,+'8&):1'
sähkökeskuksen
kansi menee kunnolla paikalleen.
(
Huonot
kytkennät
saattavat aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa
B)*'3&3($*,(%&':)*65'8)&&):'$.3'&)(%&'"%$,)"%&':,*,"-'
laitevaurioon.
#$%"+%*+5'*3-/&%$,)"'%"+'$.,#',"#$%&&%$,)"',"#$*/($,)"#1'C"'
,"+373"+3"$'(,*(/,$'%"+'#,"-&3')/$&3$'4/#$';3'/#3+1'(
Jos laitteen
virtakaapeli on vaurioitunut, se on vaihdettava
+,(.&./$3!/%&(/!3/*!$(/%9%/!$=(!#("'$(."'*56('3(-.,./$(!"(
välittömästi.
Katkaise laitteen virransyöttö turvakytkimellä tai
.&./$3!/%&(2'341(!$(2!&&(/%*#.(.&./$3!/%&(#6'/4(,!3.7(
irrottamalla
pistotulppa pistorasiasta. Kutsu hyväksytty
(
sähköasentaja
vaihtamaan virtakaapeli uuteen.
=#3'$.3'#73(,8,3+'(%;&3'%"+'()""3($'$,-.$&0'%"+'(&%47'
Kiinteässä
asennuksessa tulee käyttää turvakytkintä joka
$.3'(%;&3'#)'$.%$'")'39$3*"%&'8)*(3':,&&';3'%($3+')"'$.3'
erottaa
kaikki johtimet vähintään 3mm irrotusvälillä.
$3*4,"%&1((
+,(/'""./$!'"('3(,!;!"5(!#("'$(9.3,./$1(!$(2!&&(/%*#.(6.%$A*9('3(
Varmista
ettei kylmäaineputkistoon pääse pölyä tai roskia
,!3.(%$($6.(/'""./$!'"7(
asennuksen aikana.
'
Pöly ja roskat saattavat aiheuttaa kylmäainepiirin tukkeutumisen.
2,*,"-'*)/$,"-'4/#$';3'7*)73*&0'%**%"-3+'#)'$.%$'()"$*)&'
;)%*+'()<3*',#'8,93+'7*)73*&01'(
Asenna
laitteelle oma vikavirtasuojalla varustettu pistorasia,
äläkä +,(/'"$3'&(<'%3-(/'0.3(!#("'$(,!;.-(9.3,./$&=1(!$(2!&&(/%*#.(
käytä jatkojohtoja laitteen virransyötössä.
6.%$A*9(%$(/'""./$!'"(9'!"$(',($.3)!"%&1(,!3.('3(.&./$3!/%&(
Asenna
laitteet mahdollisimman suojaiseen paikkaan, missä
#6'/47(
ne ovat
( suojassa esimerkiksi katolta tippuvalta lumelta.
!8'$.3'#/77&0'()*+',#'+%4%-3+5',$'4/#$';3'*37&%(3+';0'$.3'
Älä asenna
ulkoyksikköä kulkureittien välittömään lähei4%"/8%($/*3')*',$#'#3*<,(3'%-3"$')*'#,4,&%*&0'D/%&,8,3+'
syyteen. Ulkoyksikön alle saattaa valua sulatusvettä, joka voi
73*#)"',"')*+3*'$)'%<),+'%'.%E%*+1'
valua läheiselle kulureitille ja aiheuttaa vaaratilanteen.
(
C"'%&&F7)&3'+,#()""3($,)"'#:,$(.'.%<,"-'%'()"$*%($'
#37%*%$,)"')8'%$'&3%#$'@44',"'%''7)&3#'#.)/&+';3'
()""3($3+',"'8,93+':,*,"-1'
'
2.3"'(%**0,"-')/$'7,7,"-'()""3($,)"5'$%63'(%*3'")$'$)'&3$'
%,*'#/;#$%"(3#'-)',"$)'*38*,-3*%$,)"'(0(&31'(
>$6.32!#.1( !$( 2!&&( /%*#.( &'2.3( /%9%/!$=1( %<"'3)%&( 6!56(
93.##*3.(!"($6.(3.,3!5.3%$!'"(/=/&.1(.;9&'#!'"(%"-(!"@*3=7(
(
G)'")$'4)+,80'$.3'&3"-$.')8'$.3'7):3*'#/77&0'()*+')*'/#3'
)8'39$3"#,)"'()*+5'%"+'+)'")$'#.%*3'$.3'#,"-&3')/$&3$':,$.'
)$.3*'3&3($*,(%&'%77&,%"(3#1'(
>$6.32!#.1(!$(2!&&(/%*#.(,!3.('3(.&./$3!/%&(#6'/47(
(
H%**0')/$'$.3'#73(,8,3+',"#$%&&%$,)"':)*6'%8$3*'$%6,"-',"$)'
%(()/"$'#$*)"-':,"+#5'$07.))"#')*'3%*$.D/%63#1'
+)93'9.3(!"#$%&&%$!'"(2'34()%=(3.#*&$(!"($6.(.B*!9)."$(,%&&!"5(
%"-(/%*#!"5(%//!-."$#7(
(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
<4#'0,#+,4+$:,+(%'#),(>&#/3+$%:#$%&'())('$"%.#=,%'$)(',#'0,#(+,(#
Jos
asennuksen aikana sattuu kylmäainevuoto, tuuleta tila
$22,/$(',)-5(
huolellisesti.
+',!-(.%#()%/(01(23'4*-14(!5($61(3153!.13%"$(-')1#(!"$'($61(2&%-1(
Kylmäaine syrjäyttää hapen ja saattaa johtaa suurina pitoisuuksina
-'"$%-$!".(7!$6(5!318(
tajuttomuuteen
tai tukehtumiseen. Joutuessaan kosketuksiin
(
avotulen
kanssa, kylmäaine saattaa muodostaa myrkyllisiä
@ 4 ' , +#6 " 2 * ) , ' $ % :#' 0 ,#$ % & ' ( ) ) ( ' $ " %#; " + > .#6 0 , 6 >#' 0 ( '#' 0 ,#
kaasuja.
+,4+$:,+(%'#/",&#%"'#),(>5(
Kylmäaineputket
ovat kuumia. Varmista kylmäaineputket ovat
+',!-(.%#()%/(01(23'4*-14(!5($61(3153!.13%"$(&1%9#(!"$'($61(3'')(
kunnolla
eristetty ja että sähköjohdot eivät pääse kosketta%"4(-')1#(!"$'(-'"$%-$(7!$6(%(#'*3-1('5(5!31:(#*-6(%#(%(5%"(61%$13:(
maan
kylmäaineputkia.
#$';1('3(-''9138(
Tarkista kylmäaineputkiston tiiveys asennuksen jälkeen
vuodonhaistelijalla. Korjaa havaitut vuodot ennen laitteen
käyttöönottoa.
VAROITUS
[email protected]!<CD#
E+"3%/#'0,#($+#6"%/$'$"%,+5(
<'("'$(-'""1-$($61(.3'*"4(7!31($'(.%#('3(7%$13(2!21#:(&!.6$"!".(3'4(
Molemmat
yksiköt
tulee 7!318="-')2&1$1(
maadoittaa.
'3( %( $1&126'"1(
.3'*"4(
.3'*"4!".( )%/( 31#*&$( !"(
Älä
kytke maadoitusta vesi- tai kaasuputkiin, ukkosjohtimeen tai
1&1-$3!-(#6'-9#8(
puhelinlinjan
maadoitukseen. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
(
sähköiskun.
Tarkasta
suojajohtimen jatkuvuus mittaamalla ennen
F,#&3+,#'"#$%&'())#(%#,(+'0#),(>(:,#7+,(>,+5(
laitteen käyttöönottoa.
>%!&*31( $'( !"#$%&&( %"( 1%3$6( &1%9%.1( 031%913( )%/( 31#*&$( !"( 1&1-$3!-(
#6'-9#8(laitteen virransyöttöön vikavirtasuoja.
Asenna
(
Vikavirtasuojan
puuttuminen saattaa johtaa sähköiskuun.
A"%%,6'#'0,#"3'/""+#3%$'#;$+,&#.#'0,%#6"%%,6'#'0,#$%/""+#3%$'#
;$+,&5((
Kytke
ensin ulkoyksikön johdotus ja sen jälkeen sisäyksikön
johdotus.
?'*( %31( "'$( %&&'7( $'( -'""1-$( $61( %!3( -'"4!$!'"13( 7!$6( $61( 2'713(
Laitteeseen
ei saa kytkeä virransyöttöä ennen kuin sähkö- ja
#'*3-1(*"$!&(7!3!".(%"4(2!2!".($61(%!3(-'"4!$!'"13(!#(4'"18(
putkiasennukset
on suoritettu loppuun.
#
90$),# 4"))";$%:# '0,# $%&'+36'$"%&# $%# '0$&# $%&'())('$"%# 2(%3().#
Asenna kondenssivesiputki jotta sisäyksikköön tiivistyvä vesi
$%&'())# /+($%# *$*$%:# $%# "+/,+# '"# ,%&3+,# *+"*,+# /+($%(:,# (%/#
ei valu väärään paikkaan. Eristä kylmäaineputket huolellisesti
$%&3)(',#*$*$%:#$%#"+/,+#'"#*+,=,%'#6"%/,%&('$"%5(
estääksesi
kosteuden tiivistymisen kylmäaineputkien pinnalle.
=)23'213( tehty
43%!"( 2!2!".(
)%/( 31#*&$( !"(
7%$13( &1%9%.1(
%"4( 23'213$/(
Huonosti
kondenssiveden
viemäröinti
saattaa
johtaa
4%)%.18( syntymiseen.
vesivahingon
(
Laitteen
virtakaapelit tulee asentaa vähintään metrin
<%&'())#'0,#$%/""+#(%/#"3'/""+#3%$'&.#*";,+#&3**)-#;$+$%:#(%/#
etäisyydelle
antennija tietoliikenne
johdoista
häiriöiden
6"%%,6'$%:# ;$+,&#
('# ),(&'#
G# 2,',+# (;(-#
4+"2# ',),=$&$"%&#
"+#
estämiseksi.
+(/$"&#$%#"+/,+#'"#*+,=,%'#$2(:,#$%',+4,+,%6,#"+#%"$&,5#
Joissakin
tapauksissa voidaan joutua käyttämään yli 1 metrin
<121"4!".('"($61(3%4!'(7%;1#:(%(4!#$%"-1('5(@()1$13()%/("'$(01(
suojaetäisyyttä.
#*55!-!1"$(1"'*.6($'(1&!)!"%$1($61("'!#18(
#
Laitetta
ei suositella lasten tai toimintakyvyltään rajoittu!0,# (**)$(%6,#
$&# %"'#
$%',%/,/# 4"+# 3&,#
7-# -"3%:#
60$)/+,%#
"+#
neiden
henkiliden
käytettäväksi.
Valvo
laitteen
käyttöä
$%4$+2#*,+&"%&#;$'0"3'#&3*,+=$&$"%5#
välttääksesi henkilö- tai omaisuusvauriot.
#
H"3%:# 60$)/+,%# &0"3)/# 7,# &3*,+=$&,/# '"# ,%&3+,# '0('# '0,-# /"#
%"'#*)(-#;$'0#'0,#(**)$(%6,8(
Älä# asenna laitetta seuraaviin paikkoihin:
I"%J'#$%&'())#'0,#($+#6"%/$'$"%,+#$%#'0,#4"))";$%:#)"6('$"%&K#
Paikkaan jossa on helposti syttyviä aineita
+6131(!#(21$3'&%$*)(1,!#$!".8(
(
Suolaiseen ympäristöön (meren rannalle)
+6131(!#(#%&$/(%!3(#*33'*"4!".(A"1%3($61(-'%#$B8(
(
Paikkaan jonka ilma sisältää syövyttäviä aineita
+6131(!#(-%*#$!-(.%#(A$61(#*&5!41:(5'3(1,%)2&1B(1,!#$!".(!"($61(%!3(
(esimerkiksi lähelle kuumialähteitä)
A"1%3(%(6'$(#23!".B8(
(
Paikkaan jossa on suuria jännitevaihteluita (tehtaat)
+61(;'&$(;!03%$1#(;!'&1"$&/(A!"($61(5%-$'3!1#B8(
(
Ajoneuvoihin (bussit, nosturit, laivat)
="(0*#1#('3(-%0!"1$#8(
(
Keittiöön tai muuhun rasvaiseen paikkaan
="(9!$-61"(76131(!$(!#(5*&&('5('!&(.%#8(
(
Pesu- tai kuivaushuoneisiin
+61(%22&!%"-1(#6%&&("'$(01(!"#$%&&14(!"($61(&%*"43/8(
(
Voimakkaan
elektromagneettisen säteilyn lähelle
+6131(!#(#$3'".(1&1-$3')%."1$!-(7%;1(1,!#$!".8(
(
Paikkaan
jossa on palavia kaasuja
+6131(%31(!"5&%))%0&1()%$13!%&#('3(.%#8(
(
+6131(!#(%-!4('3(%&9%&!"1(&!G*!4(1;%2'3%$!".8(
Paikkaan
jossa on syövyttäviä höyryjä
(
Muulla
tavoin epäsopiviin paikkoihin
H$613(#21-!%&(-'"4!$!'"#8(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
!"####$%&'())('$*%#$%+*,-('$*%#
2.
ASENNUSTA KOSKEVIA TIETOJA
Lue
tämä asennusohje
ennen
asennuksen
suorittamista.
!"# $%&'())#
*+"*,+)-.# *),(&,#
+,(/#
'0$&# 1$%&'())('$"%#
2(%3()1#
('#4$+&'5#
#
Laitteen
saa asentaa ainoastaan hyväksytty kylmälaite!0,#($+#6"%/$'$"%,+#23&'#7,#$%&'()),/#7-#83()$4$,/#*,+&"%&5#
asentaja.
#
Asentaessasi
sisäyksikköä tai kylmäaineputkia, seuraa
90,%#$%&'())$%:#'0,#$%/""+#3%$'#"+#$'&#'37$%:.#*),(&,#4"))";#
annettuja
ohjeita mahdollisimman tarkasti
'0$&#2(%3()#(&#&'+$6')-#(&#*"&&$7),5#
#
Laite
tulee
eristää $&#
rakennuksen
metalli<4# '0,# ($+#
6"%/$'$"%,+#
$%&'()),/# "%# (#muista
2,'()# *(+'#
"4# '0,#
rakenteista.
Suorita eristäminen paikallisten lakien ja
73$)/$%:.#$'#23&'#7,#,),6'+$6())-#$%&3)(',/#(66"+/$%:#'"#'0,#
määräysten
mukaisesti.
+,),=(%'#&'(%/(+/&#'"#,),6'+$6()#(**)$(%6,&5(
#
Tarkasta
asennus
huolellisesti
ennen
laitteen
90,%# ())# '0,#
$%&'())('$"%#
;"+># $&# 4$%$&0,/.#
*),(&,#
'3+%# "%#
käyttöönottoa.
'0,#*";,+#"%)-#(4',+#(#'0"+"3:0#60,6>5#
#
Valmistaja
varaa oikeuden muuttaa asennusohjetta tai
?,:+,'#4"+#%"#43+'0,+#(%%"3%6,2,%'#$4#'0,+,#$&#(%-#60(%:,#
laitteen
teknisiätietoja
ilman erillistä ilmoitusta.
"4#'0$&#2(%3()#6(3&,/#7-#*+"/36'#$2*+"=,2,%'5#
ASENNUS JÄRJESTYS
<[email protected]@!<CD#C?IN?#
Valitse
yksiköille paikat;
C1&1-$($61(&'-%$!'"D(
(
Asenna
sisäyksikkö;
="#$%&&($61(!"4''3(*"!$D(
(
Asenna
ulkoyksikkö;
="#$%&&($61('*$4''3(*"!$D(
(
Asenna
kylmäaineputket;
="#$%&&($61(-'""1-$!".(2!21(D(
(
E'""1-$($61(43%!"(2!21D(
Asenna
kondenssivesiputki;
(
Tee
sähkökytkennät;
F!3!".D(
(
+1#$('213%$!'"8(
Suorita
käyttöönotto.
!"####$%%$&'()#*+%%+,-.#$,)#/0&$/#123&'$.()#&0410,(,%.#
3. MUKANA TOIMITETTAVAT TARVIKKEET
Tarkasta
että laitteen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet. Säilytä mahdolliset ylimääräiset tarvikkeet huolellisesti.
+&,%#,(-.,-/(0.,$.,1($.,(2'&&'0!"3(2!$$!"3#(%1,('2(2*&&(#-'4,5(62($.,1,(%1,(#'),(#4%1,(2!$$!"3#(7(4&,%#,(1,#$'1,($.,)(-%1,2*&&85((
Taulukko 3-1
«Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet»
9%:&,;(<=>(lj$%%$&'()#*+%%+,-.NJ
NIMI
$#DC(
>5\*$(((((((
1. Mutteri
L(
3. <5(6"#$%&&%$!'"(4%4,1(:'%1G(((((((((
Sapluuna
>(
4. Putlli M6 A5(U'&$((SC(
A(
P5V&,-$1!-($.1'$$&,(
5. Elektroninen paisuntaventtiili
>(
R9.%$(.%E,(:,,"(!"#$%&&,G(%$($.,(*"!$T(
C5(D'"",-$!E,(4!4,(2'1((
1,#$1!-$!'"(%##,):&8(
>(
7. Putkieriste
F5(B'*"G41''2(H(!"#*&%$!'"(#.,%$.(
K(
6. Yhdysputki
PUTKET
JA SOVITTEET
%./012(3(,0440125(
>;=01?0?7(,0440125(
KONDENSSIPUTKEN
OSAT
VIESTIKAAPELI
)021=<(<017(
L5(B4'"3,ĉ
8. Pehmuste
I (250x250x10)
>(
O5(B4'"3,Ċ
9. Pehmuste
II (60x100x5)
>(
10. Putken
suojus
>I5(J*$=&,$(4!4,(#.,%$.(
>(
11. Letkunkiristin
>>5(J*$=&,$(4!4,(-&%#4(
>(
12. Nippuside
>K5(9!3.$,"!"3(:%"G(
P(
13. Taipuisa
putki
><5?&,@!:&,(.'#,($*:,(
>(
14. Viestikaapeli
>A5B!3"%&(&!",(
>(
15. Kaukosäädin
>(
>P5(M,)'$,(-'"$1'&&,1(
16. Seinäteline
>C5(?1%),(
>(
17. Alkaaliparisto AAA
>F5(Q&/%&!",(G18(:%$$,1!,#(RQSAT(
K(
>L5(M,)'$,(-'"$1'"&&,1((
18. Kaukosäätimen
käyttöohje
>(
19. Asennusohje
>O5(6"#$%&&%$!'"()%"*%&(
>(
KAUKOSÄÄDIN JA
678947(:914;9<<7;(3(&45(,;=87(
SEINÄTELINE
(((((('0",1N#()%"*%&(
MUUT
[email protected];5(
MÄÄRÄ
!"#$%&%'(
L(
K5]%#.,1(((((((
2. Aluslevy
ASENNUSTARVIKKEET
&$)%#**#%&+$(,&%%&$-)(
ULKONÄKÖ
)A#BC(
KI5(D'44,1RY#,(2'1(4!4,(-'"",-$!'"(
>(
20. Laippamutteri
('2(,"3!",,1!"3(!"#$%&&%$!'"T(
Taulukko
3-2
«Erikseen hankittavat tarvikkeet»
9%:&,;(<=K(lj/0&$/#123&'$.()#&0410,(,%.NJ#
(
NIMI
$#DC(
D'44,1(4!4,(
Kylmäaineputki
Kondenssiputki
+ZD(4!4,(
[,%$(!"#*&%$!'"((
Kylmäaineputken
lämpöeriste
-%#!"3(4!4,(
ULKONÄKÖ
)A#BC(
TEKNISET
TIEDOT
)BCE&,&E#%&+$(
Nesteputki
W!X*!G(#!G,(4!4,(
Kaasuputki
Q!1(#!G,(4!4,(
Katso taulukko 6-1
M,2,1($'(9%:&,;(C=>79%:&,;(C=>(
MÄÄRÄ
!"#$%&%'(
Tarpeen
B,&,-$(%--'1G!"3($'(
mukaan
$.,(%-$*%&(",,G#((
,@$,1"%&(G!%),$,1(%:'*$(<F̚<O))7(( B,&,-$(%--'1G!"3($'(
Tarpeen
mukaan
!"",1(G!%),$,1(!#(<K))(
$.,(%-$*%&(",,G#((
6"",1(G!%),$,1(-'11,#4'"G#(0!$.($.,(
Vähintään 13mm paksua solukumi
-'44,1(4!4,(%"G(+ZD(4!4,7($.,(
eristettä kylmäaineputkien ja
B,&,-$(%--'1G!"3($'(
Tarpeen
$.!-/",##(#.'*&G(:,(>I))(R%:'E,T7(
tarvittaessa kondenssiputkien
mukaan
$.,(%-$*%&(",,G#((
!$(#.'*&G(:,($.!-/,1(0.,"(!"($.,(
eristämiseen.
-&'#,(.*)!G(%1,%5(
6CD#6F((
HUOMAUTUKSET
Y#,(2'1(-'"",-$!"3($.,(!"G''1(*"!$(
1,21!3,1%"$(#8#$,)7(#*33,#$($'(*#,(
Käytä
kylmälaadun kupariputkea.
2&,@!:&,(-'44,1(4!4,(R9KST(
Y#,(2'1(G1%!"!"3($.,(0%$,1(!"(
$.,(!"G''1(*"!$((
Y#,(2'1(41,E,"$!"3($.,(
-'"G,"#%$,(0%$,1(
Kiila-ankkuri
koukku
([email protected]%"#!:&,(.''/(
S>I(
A(
Y#,(2'1($.,(!"#$%&&%$!'"('2($.,(!"G''1(
*"!$7(4&,%#,(4*1-.%#,(21')($.,()%1/,$((
Kierretanko
6"#$%&&%$!'"(.''/(
S>I(
A(
Y#,(2'1($.,(!"#$%&&%$!'"('2($.,(!"G''1(
*"!$7(4&,%#,(4*1-.%#,(21')($.,()%1/,$((
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
4.1
Asennuspaikka
!"#$$$%&'()**)(+,&$-*)./$
!PP
(Laitteen
mitat ja tekniset tiedot, kuvat 4-1, 4-2, 4-3 ja taulukko 4-1)
!"#$#%&'(&)*+,&-./0&)*+,&-.10&)*+,&-.2&345&6378#9&-./&$(%&:;#<*$*<3'*(4,=&
!PP
4.
ASENTAMINEN
!"##$%&'())('$*%#
01/$+&2,,3$4&+($'1,4*2$5/$+&'()**/2$+&$)$*,.)(+,&$(1)($6//('$
Sisäyksikkö
tulee asentaa paikkaan joka täyttää seuraavat
(1/$7,**,8+&9$3/)4+3/6/&(':$
ehdot:
Laitteen
ympärillä on riittävästi tilaa huoltamista varten.
+,-.-(!#(-"'*/,(.'')(0'.(!"#$%&&%$!'"(%"1()%!"$-"%"2-3(
Puhallusilma
leviää
huoneeseen
mahdollisimman
+,-( '*$&-$( %"1(
$,-( !"&-$(
%.-( "'$( !)7-1-15(
%"1( $,-(
tasaisesti.
!"0&*-"2-('0(-8$-."%&(%!.(!#($,-(&-%#$3(
Ympäröivät
rakenteet eivät estä laitteen ilmankiertoa.
+,-(%!.(0&'6(2%"(.-%2,($,.'*/,'*$($,-(.'')3(
!PP
Katto
on suorassa ja se kestää laitteen painon.
+,-(2-!&!"/(!#(,'.!4'"$%&5(%"1(!$#(#$.*2$*.-(2%"(-"1*.-($,-(
6-!/,$('0($,-(!"1''.(*"!$3(
!PP
+,-(2'""-2$!"/(7!7-(%"1(1.%!"7!7-(2'*&1(9-(-8$.%2$-1('*$(
Kylmäaineja kondenssivesiputket on helppo johtaa
sisäyksikölle.
-%#!&:3(
Riittävän
kauaksi radiaattoreista ja muista lämmittimistä.
+,-.-(!#("'(1!.-2$(.%1!%$!'"(0.')(,-%$-.#3(
VAROITUS
;<=0%>?$
4.2 Ilman puhallussuunta
!"@$<+3$'4--*A$2+3/.(+,&
;"#$%&&!"/($,-(-<*!7)-"$(!"(%":('0($,-(0'&&'6!"/(7&%2-#()%:(&-%1($'(
Laitteen
asentaminen seuraavanlaisiin paikkoihin saattaa johtaa
0%*&$#('0($,-(-<*!7)-"$(=!0($,%$(!#(!"->!$%9&-5(2'"#*&$($,-(#*77&[email protected]((((
toimintahäiriöön:
(
1) Paikkaan jossa on helposti syttyviä aineita
A3(+,-(#!$-(2'"$%!"#()!"-.%&('!&#(#*2,(%#(2*$$!"/(&*9.!2%"$3(
2) Suolaiseen ympäristöön (meren rannalle)
B3(C-%#!1-(6,-.-($,-(%!.(2'"$%!"#()*2,(#%&$3(
3) Pesu- tai kuivaushuoneisiin
D3(E'$7.!"/(%.-%(6,-.-(2'..'#!>-(/%#-#(-8!#$5(-3/35(#*&0!1-(/%#3(
4) Paikkaan jossa on suuria jännitevaihteluita (tehtaat)
F3(G%2$'.!-#(6,-.-($,-(#*77&:(>'&$%/-(0&*2$*%$-#(#-.!'*#&:3((
5) Ajoneuvoihin (bussit, nosturit, laivat)
H3(;"#!1-(%(2%.('.(2%9!"3(
6) Keittiöön tai muuhun rasvaiseen paikkaan
G3((I&%2-(&!J-(J!$2,-"(6,-.-('!&(7-.)-%$-#3(
7) Voimakkaan elektromagneettisen säteilyn lähelle
K3(I&%2-(6,-.-(#$.'"/(-&-2$.')%/"-$!2(6%>-#(-8!#$3(
8) Paikkaan jossa on palavia kaasuja
E3(I&%2-(6,-.-(0&%))%9&-(/%#-#('.()%$-.!%&#(-8!#$3(
9) Paikkaan jossa on syövyttäviä höyryjä
(;3(I&%2-(6,-.-(%2!1('.(%&J%&!(/%#-#(->%7'.%$-3(
10) Muulla tavoin epäsopiviin paikkoihin
L3(M$,-.(#7-2!%&(-">!.'")-"$#3(
liitäntä
Kylmäaineputki
D'""-2$!>-(7'.$(
(neste)
'0(.-0.!/-.%"$(7!7=Y!<*!1(#!1-?
$
+
=A!.(#!1-?
D-!&!"/
Katto
NOPQQ))
+'(#-&-2$($,-(0'&&'6!"/(%!.(#*77&:(1!.-2$!'"#(9%#-('"(:'*.(.'')((
Valitse
ilman puhallussuunnat huoneen ja mieltymystesi
#,%.7(%"1($,-(*"!$(!"#$%&&-1(#[email protected](
mukaan.
D'""-2$!>-(7'.$('0(
Kylmäaineputki
(((.-0.!/-.%"$(7!7(kaasu)
D'""-$($'($,-('*$&-$(
Kondenssiputken
'0(1.%!"(7!7-
Ulospuhallus
A!.('*$&-$
Ilman
A!.(!"&-$
otto
Ulospuhallus
A!.('*$&-$
Paneeli
I%"-&
)*+,&-.-&
Kuva
4-4
S3(A#(0'.('7-.%$!"/($,-(-&-2$.!2(,-%$-.(%"1(%11!$!'"%&(7*.2,%#-1(
3.
Jos sisäyksikköön on asennettu lisälämmitysvastus ja
,*)!1!0!-.(%$($,-(#%)-($!)-5($'(9-('"(#%0-(#!1-5(1'"T$(%&$-.($,-(%!.(
ilmankostutin,
ei yhtäkään ilmakanavaa saa tukkia. Laitteen
#*77&:(1!.-2$!'"5(%"1(#,%&&(-)7&':(0'*.U6%:(%!.(#*77&:($:7-($'(
tulee
puhaltaa kaikista neljästä aukosta.
'7-.%$!'"3((
Taulukko
4-1
+%9&[email protected](XUR((
$PP +PP
ŏ:
Ő
Ő:
Ő
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
R3(M"2-(2,%"/!"/($,-(%!.(#*77&:(1!.-2$!'"5(7&-%#-(.-7&%2-($,-(
1.
Hanki tarvittaessa lisää ilmakanavan sulkupaloja laitteen
6!"1(#,!-&1()%$-.!%&#3(G'.(1-$%!&#('0((6!"1(#,!-&1()%$-.!%&#(7&-%#-(
jälleenmyyjältä.
2'"#*&$('*.(1-%&-.3(
O3(C*2,(%#($,-(%9'>-(0!/*.-('0(%!.(#*77&:(1!.-2$!'"5(9-0'.-(!"#$%&&(
2.
Valittuasi puhallussuunnat, irrota etupaneeli, ja asenna
6!"1(#,!-&1()%$-.!%&5(7&-%#-(.-)'>-($,-(7%"-&(0!.#$&:5(%"1($,-"(
ilmakanavan
sulkupala paikalleen.
!"#-.$($,-(6!"/(#,!-&1(7%"-&(!"$'(%!.('*$&-$('0()%!"(9'1:3(
(
(
V%!"(9'1:(
Runko
W!"1(#,!-&1(7%"-&(
Sulkupala
Kuva
4-1
)*+,&-./&&
Sisäyksikkö
;"1''.(*"!$(
)*+,&-.2&
Kuva
4-3
ZZQ())(=D-!&!"/(,'&-?
Lattia
G&''.
!"
Kuva
4-2
)*+,&-.1&&
VAROITUS
>[email protected]!5!A$
+"#$%&&($-.(*"!$(%$(%(#!$.(2!$-(#*,,!8!."$(#$0."6$-($'(#*11'0$!"6($-.(
2.!6-$(',($-.(*"!$;(
Asenna
sisäyksikkö, ulkoyksikkö ja niiden virtakaapelit vähintään 1
+"#*,,!8!."$(#*11'0$!"6(#$0."6$-(2'*&/(,%&&9/'2"($-.(*"!$(%"/(8%*#.(
metrin
etäisyydelle televisioista, radioista, antenni- ja tietoliikenne
-*)%"(1-3#!8%&(!"=*03;(
johdoista
välttääksesi häiriöiden syntymisen.
U1.8!%&(!"#$%&&%$!'"($'(10.:."$($-.(*"!$(7.(7&'2"(/'2"(73(#$0'"6(
Jos
jäähdytyslaitteisto aiheuttaa häiriöitä muihin sähkölaitteisiin,
2!"/(%"/(7.(#-'85./(73(.%0$-Q*%5.;(W%!&*0.(!"#$%&&%$!'"(2'*&/(
korjaa
asennus ennen laitteen luovuttamista loppukäyttäjälle.
8%*#.(,%&&9/'2"(%88!/."$;((((
Tee kuten edellisen kappaleen kohdassa 3.
E( G.,.0($'(E(%7':.(,'0((!"#$%&&%$!'";(
Poista sapluuna.
F( G.)':.($-.(!"#$%&&%$!'"(1%1.0(7'%0/;(
Laitteen
runko
X"!$(7'/3
Keskireikä
P."$0%&(-'&.
234$$$5.,)-(($)*"$6-'.$%+/7$
4.3
Sisäyksikön asentaminen
8*"$"9',)'.1$0"'('.1$:)+$%"$*+;'<+.)-(=$
Valmiiseen
kattoon
Ruuvit M6x12
U80.2([email protected]
H<88.##'0!.#I
Sapluuna
+"#$%&&($-.(1%1.0(7'%0/
@( P*$(%(Q*%/0%"6*&%0(-'&.(',(RRASRRA))(!"($-.(8.!&!"6(%88'0/!"6(
Tee kattoon 880x880mm neliöaukko mukana tulevan
sapluunan avulla. (Kuvat 4-4, 4-6, 4-7)
$'($-.(#-%1.(',($-.(!"#$%&&%$!'"(1%1.0(7'%0/;((
H0.,.0($'(()*+%,-,3%()*+%,-4%567%()*+%,-8I(
● Reijän keskipisteen tulee olla samassa kohdassa
>-.(8."$.0(',($-.(-'&.(#-'*&/(7.(%$($-.(#%).(1'#!$!'"(',($-%$(
sisäyksikön
keskipisteen kanssa.
',($-.(%!0(8'"/!$!'".0(7'/3;(
●T.$.0)!".(
Mittaa tarvittavien
ja kaapeleiden
pituus
$-.( &."6$-#(putkien
%"/( '*$&.$#(
',( $-.( 8'"".8$!"6(
1!1.4(
huolellisesti.
/0%!"1!1.(%"/(8%7&.#;(
●>'(7%&%"8.($-.(8.!&!"6(%"/($'(%:'!/(:!70%$!'"4(1&.%#.(.",'08.(
Tue kattorakenteita tarvittaessa estääksesi rakenteiden
värähtelyn
ja mahdollisten äänihaittojen syntymisen.
$-.(8.!&!"6(2-."(".8.##%03;(
C( U.&.8$(
Merkkaa
paikat sapluunan
avulla. $'( $-.( -''5(
$-.(kiinnitysreikien
1'#!$!'"( ',( !"#$%&&%$!'"(
-''5#( %88'0/!"6(
-'&.#('"($-.(!"#$%&&%$!'"(7'%0/;(
● Poraa neljä, noin 50mm syvää ∅12mm reikää, ja
T0!&&( ,'*0(
-'&.#( ',( ( ( reikiin.
( @C))4( FVBVA))( /..1( %$( $-.( #.&.8$./((
asenna
kiila-ankkurit
1'#!$!'"#('"($-.(8.!&!"6;(>-."(.)7./($-.(.S1%"#!7&.(-''5#(;(
● Katkaise kiinnikkeet sopivaan mittaan ja kiinnitä
W%8.( $-.( 8'"8%:.(
#!/.( ',( $-.( !"#$%&&%$!'"( -''5#( $'2%0/( $-.(
kiinnikeraudat
kiila-ankkureihin.
.S1%"#!7&.( -''5#;( T.$.0)!".( $-.( &."6$-( ',( $-.( !"#$%&&%$!'"(
●-''5#(,0')($-.(-.!6-$(',(8.!&!"64($-."(8*$(',,($-.(*"".8.##%03(
Jos katto on erittäin korkealla, voit jatkaa kannakkeita
hitsaamalla
kannakkeiden keskelle ∅12mm jatkon.
1%0$;(
+,($-.(8.!&!"6(!#(.S$0.).&3(-!6-4(1&.%#.(/.$.0)!".($-.(&."6$-(',(
● Tue kattorakenteita tarvittaessa estääksesi rakenteiden
$-.(!"#$%&&%$!'"(-''5(%88'0/!"6($'(,%8$#;(
värähtelyn
ja mahdollisten äänihaittojen syntymisen.
(
E( </=*#$(
Säädä$-.(
sisäyksikkö
kiinnitysmuttereita
-.S%"6*&%0(vaateriin
"*$#( '"( $-.(
,'*0( !"#$%&&%$!'"( säätä-''5#(
(
mällä.
.:."&34($'(."#*0.($-.(7%&%"8.(',($-.(7'/3;(
()*+%,-2%
Kuva
4-5
VAROITUS
B?C85D!$
J.,'0.(!"#$%&&($-.(!"/''0(*"!$4(1&.%#.(0.)':.($-.(7*,,.0(7.$2.."(
Poista puhalllinsiiven kuljetuspehmuste ennen laitteen
asennusta. Jos laite käynnistetään pehmusteen ollessa
!"(,%"(%"/(,&%0./()'*$-(,!0#$&3;(Z$-.02!#.4(0*""!"6('1.0%$!'"(
paikallaan, laite saattaa vaurioitua. (kuva 4-6)
2'*&/(/%)%6.($-.(,%"()'$'0(HU..(()*+%,-4I;(
(
["#*0.($-%$($-.(!"/''0(*"!$(!#(1&%8./(-'0!N'"$%&&3;(
Varmista että sisäyksikkö on vaaterissa.
(
Käytä kahta jakoavainta kymäaineputkien liitoksien
T*0!"6(8'"".8$($-.(.&.8$0!8%&(0.#$0!8$!'"(%##.)7&3($'(1!1.#(',(
kiristämiseen, jotta kylmäaineputket eivät vaurioidu.
!"/''0(%"/('*$/''0(*"!$#4(1&.%#.(20."8-(!$((73($2'(#1%"".0#($'(
%:'!/(1!1.(7.(80%85./;((
>-.(&."6$-(',(X9#-%1./(&*6#($-%$(8').(,0')($-.($-0'$$&.
Elektrinisen paisuntaventtiilin U-korvakkeet tulee säätää
(8%7!".$(#-'*&/(7.(%/=*#$./($'($-.(10'1.0(1'#!$!'"(2-!&.(1!1!"6
kylmäaineputkien asennuksen yhteydessä.
$-.( /0%!"1!1.(
!#( %2034( &.%5%6.(
2!&&( 7.(tai8%*#./(
73( $-.(
●+,(Jos
kondenssivesiputki
on kierossa
mutkalla,
)%&,*"8$!'"(',($-.(2%$.09&.:.&(#2!$8-;(
vedenpinta-anturin
toimintahäiriö voi aiheuttaa vesivahingon.
</=*#$($-.(1'#!$!'"($'(."#*0.($-.(6%1#(7.$2.."($-.(7'/3(%"/(
,'*0(sisäyksikön
#!/.#( ',( 8.!&!"6(
.:.";(
>-.( 7'/3?#(
&'2.0(
●$-.(
Säädä
sijainti%0.(
reijän
keskelle.
Rungon
tulee1%0$(
#-'*&/(#!"5(!"$'($-.(8.!&!"6(,'0(@[email protected]())(!"#$#"%&'%()*+%,-./;(
olla
noin 10-12mm kattopinnan yläpuolella. (Kuva 4-9)
D'8%$.( $-.( %!0( 8'"/!$!'".0( ,!0)&3( 73( 20."8-!"6( $-.( "*$#( %,$.0(
● Nyrkkisääntönä, L on puolet asennuskiinnikkeen kierten
-%:!"6(%/=*#$./($-.(7'/3?#(1'#!$!'"(2.&&;!"#$#"%&'%()*+%,-01/%
pituudesta. (Kuva 4-10)
● Kiristä lopuksi mutterit, ja varmista vielä keran että
sisäyksikkö on vaaterissa.
Uuteen
rakennukseen
!"#$%&'()$*+&,",$-./$0"'('.1,$
Uusissa
asennuskiinnikkeet
voidaan !"(
@( +"(
$-.( 8%#.(rakennuksissa
',( ".2( 7*!&$( -'*#.4(
$-.( -''5( 8%"( 7.( .)7.//./(
upottaa
kattovaluun
jo
rakennusvaiheessa.
Tee
%/:%"8.( H0.,.0( $'( C( )."$!'"./( %7':.I;( J*$( !$( #-'*&/(upotus
7.( #$0'"6(
riittävän$'(
tukevasti,
kiinnikkeet
."'*6-(
7.%0( $-.(jotta
!"/''0(
*"!$( %"/(kantavat
2!&&( "'$( sisäyksikön
7.8').( &''#.(
painon, eikä betonin kutistuminen pääse aiheuttamaan
7.8%*#.(',(8'"80.$.(#-0!"5!"6;(
kiinnikkeiden löystymistä.
$-.( 7'/34(
1&.%#.( ,%#$."(
$-.( !"#$%&&%$!'"(
1%1.0(
C( <,$.0(
Kun !"#$%&&!"6(
olet asentanut
sisäyksikön
paikalleen,
asenna
7'%0/('"$'($-.(%!0(8'"/!$!'".0(2!$-(7'&$#[email protected]($'(/.$.0)!".(!"(
sapluuna sisäyksikköön ruuveilla (M6x16) merkkaamaan
sisäyksikön
kokoa.',(
(Kuva
%/:%"8.(
$-.(tarviseman
#!N.#( %"/(reijän
1'#!$!'"#(
$-.( 5-8)
-'&.( '1."!"6( '"(
8.!&!"6;!"#$#"%&'%()*+%,-2/%
● Varmista että katto on tasainen ja vaaterissa
O&.%#.(,!0#$(6*%0%"$..($-.(,&%$".##(%"/(-'0!N'"$%&(',(8.!&!"6(2-."(
asentaessasi sisäyksikköä.
!"#$%&&!"6(!$;(
● Tee kuten edellisen kappaleen kohdassa 1.
G.,.0($'(@()."$!'"./(%7':.(,'0('$-.0#;(
()*+%,-4%
Kuva
4-6
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
!"#$%&'(
6N"!$J))7(mm
Mittayksikkö:
Elektronisen
+,-(.'""-.$!/-(0!0-((
paisuntaventtiilin
'1(2-#$2!.$-3(%##-)4&5((
liitosputki
6%..-##'2!-#7(
=2%!"(0!0-('*$$-2(3!%)-$-2(
ø32
Kondenssiputki
ø75 korvaus
89:;-<(%!2(
#*00&5('2!1!.ilma
!"#$%&'(%
Kuva
4-7
Ő
Kannake
>"#$%&&(,%"?-2(
A-!&!"?(
Katto
Kuusiomutteri
C-D%?'"("*$(
6E'2(%3F*#$($'(4%&%".-7(
(Kaltevuuden
säätöön)
@%"-&(
Paneeli
Runko
B%!"(4'35(
Kondenssiputki
=2%!"(0!0-(
Elektroninen paisuntaventtiili
G&-.$2!.%&(2-#$2!.$!"?(%##-)4&5(
Kuva
4-9
!"#$%&'*%
!"#$%&')%
Kuva
4-8
+%4&-J(KLM(
Taulukko 4-2
B%!"(4'35('1($,-(*"!$(
Runko
ЊPP
/
Sisäyksikkö
,QGRRUXQLWPRGHO
$PP %PP
ŏ:
Ő:
A-!&!"?(
Katto
!"#$%&'+,%
Kuva
4-10
!"#$%&'++%
Kuva
4-11
)*+&
HUOMIO
H&&($,-(0!.$*2-#(!"($,!#()%"*%&(%2-(1'2(-D0&%"%$!'"(0*20'#-('"&5I(+,-5()%5(4-(#&!?,$&5(3!11-2-"$(12')($,-(%!2(.'"3!$!'"-2(5'*(
Ohjeen kuvat ovat viitteellisiä, ja hankkimasi laite saattaa poiketa ohjeessa esitetyistä esimerkki kuvista.
0*2.,%#-363-0-"3('"()'3-&7I+,-(%.$*%&(#,%0-(#,%&&(02-/%!&I(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
9:9(;.'/,4*.,('7(!"#$%&&!"5($-,(1,"4%"$(<'&$(
4.4 Kannakkeiden asentaminen
(+%#,('"($-,(*"!$(#$.*/$*.,0(1&,%#,(#,$($-,(#/.,231!$/-((%//'.4!"5($'((
Säädä kierretankojen pituus laitteen mittojen mukaan.
($-,(#!6,('7($-,(7'&&'2!"5(7!5*.,#8((
Taulukko
G%<&,8(93L(4-3
Puurakenteet
=''4,"(#$.*/$*.,(
=''4,"(#$.*/$*.,(
Asenna
kannakepalkki kattotuolien väliin, ja kiinnitä
;*$(.,/$%"5*&%.(#$!/>#(%/.'##($-,(<,%)#0(%"4(#,$(1,"4%"$(<'&$#:(
kierretangot kannakepalkkiin.
Kannakepalkki
=''4,"(#1%"(
56789:1%
VAROITUS
Käytä laitteen kiinnittämiseen sinkittyä kierretankoa ja
G-,(<'&$()%$,.!%&(!#($-,(-!5-(H*%&!$C(/%.<'"(#$,,&(E5%&A%"!6,4('.(
muttereita.
/'A,.,4('$-,.(.*#$(1.,A,"$!A,()%$,.!%&#('"($-,(#*.7%/,F('.(
.*#$&,##(#$,,&:((
Kiinnitystapa määräytyy asennuspaikan mukaan. Varmista että
G-,(/,!&!"5(.*#$(1.,A,"$!'"(),%#*.,(!#(/'"4*/$,4(%//'.4!"5($'(
laitteen kiinnitys on riittävän tukeva.
%/$*%&(/'"#$.*/$!'"0(7'.(4,$%!&(),$-'4(1&,%#,(/'"#*&$(<*!&4!"5(
,"5!",,.:(
@*#1,"4!"5(<'&$#()*#$(<,(7!I,40($-,(7!I!"5(),$-'4(%#(1,.($'($-,(
%/$*%&(#!$*%$!'":((
4.5
Etupaneelin asentaminen
;<=%%%9)."'$$%"4#%>')#$%
Kattotuoli
+,%)(
Katto
?,!&!"5(
VAROITUS
56789:1%
Älä 1#A#-%>/"%"4#%>')#$%C'0#%*32)%3)%C$33-%3-%'+',)."%"4#%2'$$D%
laita etupaneelia koskaan näkyviin jäävä pinta alaspäin
3-%3)%&/$+E%3&F#0".<%
pöydälle
tai lattialle, ettei paneelin pinta vaurioidu.
1#A#-%0-'.4%3-%."-,G#%,"<%
Kierretanko
;,"4%"$(<'&$(
?<%@#(3A#%"4#%',-B,)%+-,$$<%
Irrota ilmanottoaukon ritilä.
Vanha betonivalu
J&4(/'"/.,$,(.'*5-/%#$((
K#,(,)<,44,4(<'&$#(%"4(,)<,44,4(1*&&!"5(1&*5#:(
Käytä
kiila-ankkureita kierretankojen kiinnittämiseen.
1) Avaa
salvat
ja avaa$'2%.4(
ritilä ylöspäin
nostamalla.
MF(
@&!4,(ritilän
$2'( 5.!&&(
#2!$/-,#(
$-,( )!44&,(
%$( $-,( #%),(
(Kuva
5-9)
$!),0(%"4($-,"(1*&&($-,)(*1:(!"#$#%&'(&)*+,-./01(
Q.!4(#2!$/-
Kuva
4-12
)*+,-./0&
G%<&,8(939(4-4
Taulukko
2) Avaa ritilä noin 45º kulmaan ja irrota se. (Kuva 4-13)
NF(O.%2($-,(5.!&&(*1($'(%"(%"5&,('7(%<'*$(9P0(%"4(.,)'A,(!$:(
!"#$#%&'(&&)*+,-./21&
!"##$%&#'(%')*%+,-*#-%."-/0"/-#%
Teräspalkkit
Asenna kannakepalkki kattotuolien väliin, ja kiinnitä
@,$(%"4(*#,(#*11'.$!A,(%"5&,(#$,,&:(
kierretangot kannakepalkkiin.
e
Kiinnityspultti
@*#1,"4,4(<'&$(
Kierretanko
;,"4%"$(<'&$(
L-palkki
@*11'.$!A,(%"5&,(#$,,&(
)*+,-./2&
Kuva
4-13
H<%@#(3A#%"4#%,)."'$$'",3)%03A#-.%'"%"4#%C3/-%03-)#-.<%%
Irrota peitelevyt jokaisesta kulmasta.
(
Ruuvaa ruuvit auki, irrota kiinnitysvaijerit ja irrota peitelevyt.
=.,"/-('77($-,(<'&$#0(&''#,($-,(.'1,('7($-,(!"#$%&&%$!'"(/'A,.#0(
(kuva 4-14)
%"4(.,)'A,($-,):%!"#$#%&'(&&)*+,-./-1&
1#2%03)0-#"#%-3/+40'."%%
Uusi betonivalu
[email protected],$(!$(2!$-(,)<,44,4(<*#-,#('.(,)<,44,4(<'&$#:((
upottaa kierratengot betoniin valun aikana.
Harjateräs
?'"/.,$,(!.'"(
Sisään valetut
mutterit
B&%1($C1,(!"#,.(
@&!4,($C1,(!"#,.(
D)<,44,4(<'&$((
Upotettu
pultti
&$*+,-./-&
Kuva
4-14
E=!$-(,)<,44,4(
(<'&$(!"(1!1,F(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
!"#$%&'())#'*+#,(%+)#
3.
Asenna paneeli
+,(-./(0%1$('2(0%"/&($.%$()%13/4(5676789(:7;<=(%"4(5;>?78(:7;<=(
1)
Kohdista paneelin tekstit kylmäaineputkiin (PIPING SIDE)
#.%&&(@/(%&!A"/4($'(0!0!"A('*$&/$(%"4(41%!"0!0/('*$&/$(21')()%!"(@'4BC(
ja kondenssiputkeen (DRAIN SIDE).
D,(E!F(.''3#('2($./(0%"/&(%$(#G!"A()'$'1(%"4(!$#('00'#!$/(#!4/#($'($./(
2)
Kiinnitä
paneelin koukut
ilmanohjaimien
moottoriin
.''3#(
'2( H'11/#0'"4!"A(
G%$/1( 1/H/!I/1C(
J>/2/1( $'(
! "#$%&'()!ja
*,(-./"(
vastakkaisella
puolella
kondenssikaukaloon.
(kuva
4-15a).
.%"A( $./( '$./1( $G'( 0%"/&( .''3#( '"$'( H'11/#0'"4!"A( .%"A/1#( '2( $./(
Kiinnitä
sitten loput kaksi kiinnityskoukkua. (kuva 4-15b).
@'4BC(J>/2/1($'("#$%&'()!+,(
3)
Kytke ilmanohjaimien moottorin sähköjohto kiinni liittimiin.
K,(7"#/1$($./(H'"4*H$!"A(G!1/('2(#G%B()'$'1(!"$'($./(H'"4*H$!"A(#&'$(
!"#!4/('2(0%"/&L(%"4($./"(H'""/H$($./(#G%B()'$'1($/1)!"%&#(.'&4/1($'(
4)
Säädä paneeli vaakatasoon neljälla kiinnitusruuvilla.
$./($/1)!"%&(!"()%!"(/&/H$1!H%&(H'"$1'&(@'FC(
(kuva 4-15c)
M,(?4N*#$( $./( 2'*1( 0%"/&( .''3( #H1/G#( $'( 3//0( $./( 0%"/&( .'1!O'"$%&L(
%"4(#H1/G($./)(*0($'($./(H/!&!"A(/I/"&BC(J>/2/1($'("#$%&'()!,,(
5)
Varmista että paneeli on paikoillaan liikuttamalla paneelia
puolelta toiselle nuolten osoittamalla tavalla. (kuva 4-15c).
P,( >/A*&%$/( $./( 0%"/&( !"( $./( 4!1/H$!'"( '2( $./( %11'G( !"( ! -#$%&'(&! .(
#&!A.$&B($'(2!$($./(0%"/&Q#(H/"$/1($'($./(H/"$/1('2($./(H/!&!"AQ#('0/"!"AC(
6) Kiristä paneelin kiinnitysruuveja tasaisesti, kunnes
9*%1%"$//($.%$(.''3#('2(2'*1(H'1"/1#(%1/(2!F/4(G/&&C(
paneelin
ja katon välissä olevan tiivisteen paksuus on
4~6mm. Paneelin reunojen tulee olla tukevasti kattoa
R,( S//0( 2%#$/"!"A( $./( #H1/G#( *"4/1( $./( 0%"/&( .''3#L( *"$!&( $./(
vasten. (kuva 4-16).
$.!H3"/##('2($./(#0'"A/(@/$G//"($./(@'4B(%"4($./(0%"/&Q#('*$&/$(.%#(
@//"( 1/4*H/4( $'( %@'*$( MTR))C( -./( /4A/( '2( $./( 0%"/&( #.'*&4(
H'"$%H$(G!$.($./(H/!&!"A(G/&&C(J>/2/1($'("#$%&'(/,(
Kondenssikaukalon
Kylmäaine
putkiyhteet
6!0!"A(N'!"$
X%$/1(1/H/!I/1(.''3
koukku
Paneelin
koukku
6%"/&(.''3
Kondenssiputken
;1%!"(0!0/(N'!"$
yhde
VAROITUS
-./0$12#
+,(-./(#%&!/"$('2(0&%#$!H(H%0(!"(#G%B()'$'1(#.%&&(@/(!"#/1$/4(!"($./(
#Ilmanohjaimen moottorin suojuksen keskiosa tulee asettaa
1)
"'$H.('2($./(G%$/1('*$2&'G(0!0/(#/%&(@'%14C((
vesiputken tiivisteen koloon.
(
D,(;'("'$(H'!&($./(G!1!"A('2($./(#G!"A()'$'1(!"$'($./(#/%&(#0'"A/C(
2)
Älä kierrä moottorin sähköjohtoa tiivisteen ympärille.
(
3)
huonosta
kiristyksestä
aiheutua
K,( Kiinnitysruuvien
Y%&2*"H$!'"( 4/#[email protected]/4(
!"( "#$%&'(0(
H%"( saattaa
@/( H%*#/4(
@B(
kuvassa
4-17 kuvattu toimintahäirio.
!"%001'01!%$/($!A.$"/##($./(#H1/GC((
(
Vuoto
:$&
";&")&$&
-$&
.%.#&)&
Katto
Likaa
<(&
%%3&4.(&#&
=&Kondenssivettä
"4$&2&>&(#&+$&#'&"4.&(#&
!"#$%&'(0!
Kuva
4-17
M,#
$./(paneelin
A%0( @/$G//"(
$./( 0%"/&(
#$!&&( /F!#$#(
%2$/1(
4) 72(
Jos
ja katon
välissä%"4(
on H/!&!"A(
rako paneelin
ruuvien
2%#$/"!"A(
$./( #H1/G#L(
$./( ./!A.$(
'2( $./( !"4''1(
*"!$( #.'*&4(
@/(
kiristämisen
jälkeenkin,
on sisäyksikön
rungon
korkeutta
)'4!2!/4(%A%!"C(3!45-56!78!!"#$%&'(19##
säädettävä uudestaan. (Kuva 4-18)
D
E
B"&Ei
!&#&
(4&&"olla
%%&(A&$rakoa
+&
saa
:G%B()'$'1
F
W''[email protected]'&$
Kiinnitys
ruuvi
4(
!"#$%&'(1!
Kuva
4-18
Z'*( H%"( )'4!2B(
$./( ./!A.$(
'2( $./(
!"4''1( *"!$(
$.1'*A.(
$./(
5)P,#Sisäyksikön
rungon
korkeutta
voidaan
säätää
paneelin
kulmissa
olevista reijistä. Varmista että kondenssi-vesiputken
'0/"!"A#('"($./(0%"/&Q#(2'*1(H'1"/1#L(!2($./(&!2$('2($./(!"4''1(*"!$(
virtaus
toimii säädön jälkeen. (Kuva 4-19)
%"4($./(41%!"0!0/(!#("'$(!"2&*/"H/4(365-56!78!!"#$%&'(29%###
Ristipää meisseli
U1'##V#H1/G41!I/1
Löysää
ylempää
:(&('&$#&&3!&
!$&2&#&34&mutteria
Ilmanohjaimen
moottori
:G%B()'$'1
!"#$%&'()!
Kuva
4-15
?+&@3'&4&%(&
A$&2&#&34& mutteria
Säädä
alempää
Runko
*(+,&
7&8&9&00&
&
Katto
-$.%.#)&
Tiiviste
!"#$%&'!(#)$&
Paneeli
!"#$%&
Pehmuste
1
!"#$%&/("01&&
Kuva
4-19
!"#$%&'(2!
Pehmuste
(34%$4&/("0&
5"#&
Puhallus
".2&(34&
Pehmuste
2
!"#$%&/("0&6&
Ilmanohjain
!"#$%&'(/!
Kuva
4-16
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
3"#Asenna
4(%5# '*+#
(6786%# 576))# '9# '*+#
,(%+):#
'*+%#
;9%%+;'#ja
'*+#
)+(<#
4.
ilmanottoaukon
ritilä
takaisin
paneeliin
kiinnitä
'+7=6%('97# 9># '*+#
&?6%5# =9'97#
(%<# '*('# 9># '*+# ;9%'79)# @9A#
ilmanohjaimen
moottorin
virtajohto.
?6'*#;977+&,9%<6%5#'+7=6%('97&#9%#'*+#@9<B#7+&,+;'6C+)B"#
#
D"#Asenna
E+)9;('+#
'*+# (6786%# 576))#
6%# '*+#
,79;+<F7+#
9># 7+C+7&+<#
5.
ilmanottoaukon
ritilä
takaisin
paikoilleen.
97<+7"#
#
G"#E+)9;('+#'*+#6%&'())('69%#;9C+7"#
6.
Suojapalojen asennus
+,( E%#$/"(
$./(suojapalojen
1'0/( '2( !"#$%&&%$!'"(
H'I/1((Kuva
'"( $./(
@'&$( '2( $./(
1) Kiinnitä
kiinnitysnarut.
4-20).
!"#$%&&%$!'"(H'I/1C(345-56!78!"#$%&':;9!!
2) Kiinnitä
suojapalat H'I/1(
paikoilleen
kevyesti
D,( 61/##(
$./( !"#$%&&%$!'"(
!"$'( $./(
0%"/&(painamalla.
#&!A.$&BC( 345-56! 78!
(4-21).
-#$%&':(9((((###
+&*3(
Kiinnike
7"#$%&&%$!'"(1'5-08#(0'2-(
Kiinnitysvaijeri
+&!,-($.-(/'*0(#&!,-0#(!"(
Kohdista neljä nastaa
koloihinsa kun laitat
$.-(1'00-#2'",!"3(
suojapalat
paikoilleen.
1.%""-&(4.-"(!"#$%&&!"3(
$.-(1'5-06(
9%2(#10-4(
Ruuvi
!"#$%&'(*!
Kuva
4-21
!"#$%&'()!
Kuva
4-20
4.6 Ilmakanavan asentaminen
!"#$$$%&'()**$(+,$-.'(/.01(.2&$-13($
Sisäyksikköön voidaan asentaa ilmakanavia.
42&-.(.2&,-$)./$3)&$0,$-.'(/.01(,'$05$6,)&'$27$)$-.'(/.01(.2&$-13("$
89:;$
HUOMIO
R"
K" J"
C<667<666;"""""""""""""""""""""F(1.('"GH5:644I"F(1.('"JH<:44
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F(1.('"KH?6L44I"F(1.('"MH?C844"""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F(1.('"NH?C?44I"F(1.('"OH?=:44
>6667?::66;"""""""""""""""""""F(1.('"GH5:644I"F(1.('"JH?::44
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F(1.('"KH?6L44I"F(1.('"MH?>L44"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F(1.('"NH?C?44I"F(1.('"OH?=:44
G"
:<"
?>>"
Ilmakanava
M.'-1.E,-.)$"+,%-
Ilmakanava
M.'-1.E,-.)$"+,%-
G"
Ilmakanava
M.'-1.E,-.)$"+,%-
QL:"
/0("'.+("D.-0"+(%-1.%&3"
Paisuntaventtiilin puolelle ei
-01)--3("%),3+$P-"E("%)$$(%-(+"
voida asentaa ilmakanavaa.
D.-0"+.'-1.E,-.)$"+,%-A
M"
Ilmakanava
M.'-1.E,-.)$"+,%-
J" K"
R"
Tuloilma
O1('0"&.1
N"
G"
O"
J" K"
!"#$%&'((!
Kuva
4-22
C:<"
Kahteen suuntaan
puhaltava
Yhteen suuntaan
puhaltava
!"#$%&'(+!
Kuva
4-23
Kuva
4-24
!"#$%&'(&!
!""#$"%&'(")*")$("+,%-"%)$$(%-.)$"
Jos käytössä yksi ilmakanava
Kanavan ilmamäärä on 300-360m3/h 5.6kW ja 8.0kW yksiköillä.
""""/0("&.1"2)3,4(".$"+,%-".'"&1),$+"56675864590"*)1":866;"-)"<666;",$.-"
Kanavan ilmamäärä on 400-640m3/h 9.0kW ja 15.5kW yksiköillä.
""""/0("&.1"2)3,4(".$"+,%-".'"&1),$+"=6678=64590"*)1">666;"-)"?::66;",$.-"
Kanavan maksimi pituus on 2m.
""""/0("4&@A"3($B-0")*"+,%-".'"C4"
Samaan suuntaan oleva puhallusaukko tulee sulkea.
""""/0(")1.B.$&3"&.1"),-3(-"D.-0"-0("'&4("+.1(%-.)$")*"+,%-"'0),3+"E("'(&3(+"
!""#$"%&'(")*"-D)"+,%-"%)$$(%-.)$"
Jos käytössä kaksi ilmakanavaa
Kanavan ilmamäärä on 200-260m3/h 5.6kW ja 8.0kW yksiköillä.
""""/0("&.1"2)3,4(".$")$("+,%-".'"&1),$+"C667C864590"*)1":866;"-)"<666;",$.-"
Kanavan ilmamäärä on 300-500m3/h 9.0kW ja 15.5kW yksiköillä.
""""/0("&.1"2)3,4(".$")$("+,%-".'"&1),$+"5667:664590"*)1">666;"-)"?::66;",$.-"
Kanavan maksimi pituus on 1.5m.
""""/0("4&@A"3($B-0")*"+,%-".'"?A:4"*)1")$("+,%-"
Samaan suuntaan olevat puhallusaukot tulee sulkea.
""""/0(")1.B.$&3"&.1"),-3(-"D.-0"-0("'&4("+.1(%-.)$")*"+,%-"'0),3+"E("'(&3(+"
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"
5.
KONDENSSIPUTKEN KYTKENTÄ
!"##$%&'()#)*+#,-%./#0.0+#
VAROITUS
!"#$%&'(
5.1
Sisäyksikön kondenssiputken asennus
+,-(."#$%&&($/0(12%!"(3!30('4(!"1''2(*"!$(
(
-5(6/0(12%!"3!30(7%"(*#0(89:(3!30(;0<$02"%&(1!%)0$02(%='*$(>?̚
1) Kondenssiputkena voidaan käyttää 32mm PVC-putkea.
>@))A(!""02(1!%)0$02(!#(>B))5,((
(
B5(C'!"$(12%!"3!30(7'""07$'2($'($/0(0"1(#!10('4(D%$02(3*)3!"E(3!30A(
2) Varmista kondenssiputken liitoksien tiiveys tarvittaessa
%"1(4!<(12%!"3!30($'E0$/02(D!$/(D%$02('*$4&'D(3!30(%"1($/02)%&(
tiivistysmassalla. Älä jätä kondenssiputken liitoksia seinien sisään.
!"#*&%$!'"($*=0(=F(7&%#3('4(D%$02('*$4&'D(3!30(;%$$%7/015,(((
Tee liitokset sellaiseen paikkaan, jossa mahdolliset vuodot
havaitaan välittömästi.
Kaikki kondenssiputken liitokset tulee tiivistää tiivistysmassalla
6/0(K'!"$#(!"(12%!"(#F#$0)()*#$(=0(#0%&01($'(%L'!1(D%$02(&0%I%E0,(
vuotojen
estämiseksi.
9) Kondenssiputken pään tulee olla yli 50mm korkeudella lattiata.
@5(6/0(/0!E/$(42')(4&''2($'($/0(0"1('4(12%!"3!30('2($/0(='$$')('4(
Kondenssiputken
päätä ei saa upottaa veteen, koska silloin
12%!"(#&'$()*#$()'20($/%"(+M()),(G'"H$(!))02#0($/0(0"1('4(
muodostuu
ilmatasku joka voi estää kondenssiveden pois
12%!"3!30('2($/0(='$$')('4(12%!"(#&'$(!"$'(D%$02,(N/0"(12%!"(
virtauksen
ja aiheuttaa sisäyksikön “tulvimisen”. Jos
7'"10"#%$0(&!O*!1($'(2%70D%FA(3&0%#0(=0"1($/0(12%!"3!30($'(%(
kondenssiputki
viemäröidään suoraan kiinteistön viemäriin, tulee
putkeen
asentaa hajulukko, jota viemärin hajut eivät pääse
PJ#/%2301(/F12'#0%&(4'2(%L'!1!"E(#$0"7/($2%"#)!$$01(=F(12%!"3!30(
kulkeutumaan
$'(!"1''2,((((((((huoneistoon.
VAROITUS
!"#$%&'(
ЊP
Älä
käytä liiallista voimaa kondenssiputken liitoksien tekemiseen.
G'"H$(*#0(4'27!"E(#$20"E$/($'(72%7I($/0(D%$02J3*)3!"E(3!30,((
>5(N%$02J3*)3!"E(3!30(%"1(12%!"3!30(42')()%!"(='1F()*#$(=0(
3)
Kondenssiputki tulee lämpöeristää, ulkopinnan “hikoilun”
D2%3301(=F(!"#*&%$!'"($*=0(0L0"&FA(%"1(='*"1(=F($!E/$0"(=%"1(4'2(
estämiseksi.
'=#$2*7$!"E(%!2(E0$$!"E(!"(%"1(7'%E*&%$!'",(
(
4) Kondenssiputken minimi kaato on 1/100, jotta kondenssivesi ei
T5(820L0"$(42')(D%$02(=%7I4&'D(!"$'(*"!$(!"#!10(1*2!"E(#/*$1'D"A(
pääse
valumaan takaisin sisäyksikköön laitteen sammuessa.
$/0(12%!"(3!30(#/%&&(3&%70(1'D"(#!10(%"1(12%!"(D%$02($'('*$1''2(
(kuva
5-1a)
;12%!"(#!105A($/0(E2%1!0"$('4($/0(12%!"(3!30(#/'*&1(=0(/!E/02($/%"(
;-S-MM5A(D!$/'*$(#%&!0"$(%"1(D%$02(20)%!",;)*+*,!-.("#$%&'(!/5(
5)
Älä kisko kondenssiputkea asennuksen aikana, jottei se irtoa
(
sisäyksiköstä.
Kondenssiputkelle tulee asentaa kannakkeet
+5(N/0"(7'""07$!"E(12%!"3!30A(1'"H$(12%E($/0(3!30($/%$(D'*&1(3*&&(
riittävän
tiheästi, jotta putki ei pääse taipumaan notkolle
kannakkeiden
väliltä. (kuva 5-1b)
$/0()%!"(*"!$,(U'2($/!#A(3&0%#0(%22%"E0(=0%2!"E(3'!"$#(0L02F(M,V($'(
-,M()0$02($'(%L'!1(3!30(=0(=0"101(;W00("#$%&'(!05,(
(
6) Jos kondenssiputkea jatketaan, tulee jatkokset tiivistää
X5(N/0"(7'""07$(%(&0"E$/0"(12%!"3!30A(%33&F(32'$07$!L0($*=0($'(
huolellisesti tiivistysmassalla.
D2%3(!$#(!"1''2(3%2$#(4'2(0"#*2!"E($/0(&0"E$/0"(3%2$(7'""07$01(
$!E/$&F,((((
7)
( Kondenssiputken maksimi nousu on 600mm kondenssialtaasta
mitattuna.
Jos nousu on tätä suurempi, laitteen sammuessa
?5(."(7%#0($/0(12%!"3!30('*$&0$(!#(/!E/02($/%"(3*)3!"E(7'""07$!L0(
takaisin
valuva vesi vuotaa kondenssialtaan reunojen yli.
3!30('4($/0()%!"(='1FA($/0(12%!"3!30()*#$(=0(%22%"E01(*3D%21#(
(kuva
5-2)
L02$!7%&&F(=F(*#!"E(7'""07$!L0(%##0)=&F('4($/0(D%$02('*$&0$(4'2(
L02$!7%&(=0"1!"EA(%"1($/0(/0!E/$('4($/0(12%!"3!30(#/%&&(#0$($'($/0(
1042'#$!"E(3%"(#*24%70("'()'20($/%"(-MMM))A('$/02D!#0A($''()*7/(
=%7I4&'D(D/!&0(#/*$1'D"(D'*&1(&0%1#($'('L024&'D(;)*+*,!-.(
"#$%&'15,(
(
V5(Y%#0('"($/0(%7$*%&(20O*!20)0"$($'(=0"1(3!3!"EA(%"1(*#0(
7'""07$!L0(%##0)=&F('4(D%$02('*$&0$(!"($02)!"%&(='<(4'2(3!30(&%F'*$,(
D
!P
E
!"#$%&'(!
Kuva
5-1
!"##$$%
!"##$$%
+MZ-MM))(
Taipuisa liitosputki
=/**,32)>,%(--,$?40%/.%5(2,'%/124,2%
Kondenssi
viemäri
@()*%6'()*+)+,%
+MZ-MM))(
!"#$%&'''((%
!"##$$%
+MZ-MM))(
Q2%1!0"$R((
Kaato:
Enemmän kuin 1/100
/!E/02($/%"(-S-MM(
Kaato: 1/50~1/100
A'(6),*2B%CD;#ECDC##%%
Jos
kondenssivesi viemäröidään suoraan kiinteistön viemäriin, tulee kondenssiputkeen asentaa
&'()*+)+,-%.'/$%$(*0%1*)2-%3/*.41,*2%5(2,'%2/%$()*%6'()*+)+,%(*6%6)-37('8,%2/%34/(3(,9%%
hajulukko, jotta viemärin haju ei pääse huoneistoon.
:)89%;<"%
Kuva
5-2
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
+,-(./%!"($0#$(
5.2
Kondenssiputken testaus
6. KYLMÄAINEPUTKEN ASENTAMINEN
!"#$%&'())#'*+#,-%%+'$%.#/$/+#
1,(203'/0($0#$!"45(6&0%#0(0"#*/0($7%$(8%$0/(9'*&:(;0(:/%!"0:(
Tarkasta
että kondenssiputki ei ole mutkalla.
3&*0"$&<5(%":(9709=(%&&(>'!"$#(%/0(#0%&0:,(
(
Uudiskohteissa
tämä tulee olla testattuna ennen katon
-,(./%!"($0#$(#7%&&(;0(6/'90##0:(;03'/0(9'"#$/*9$(90!&!"4(3'/(%("08(
pinnoitusta.
7'*#0,(
(
1?(@0)'A0(8%$0/(3!":!"4(9%65(97%/40(-BBB)&(8%$0/(!"$'(:03/'#$!"4(
1)
Irrota testausaukon korkki, ja kaada noin kaksi litraa vettä
kondenssi
vesikaukaloon.
6%"($7/'*47(8%$0/(3!":!"4('/!3!90(;<(8%$0/(97%/40:(6!60,(CD00(!"#$%
&'(?(
(
2)
Käynnistä laite “COOLING” toiminnolla. Kondenssipumpun
-?(E'80/('"($70(*"!$(%":(/*"(9''&!"4('60/%$!'",(F709=($7%$($70(
ääni
pitäisi olla kuultavissa. Tarkasta että pumppu pumppaa
'60/%$!'"("'!#0('3(8%$0/(:/%!"(6*)6(!#("'/)%&(%":(8%$0/(:!#97%/40(
vettä (pumpulla saattaa olla noin minuutin käynnistysviive), ja
3&*0"$&<(C:060":('"($70(&0"4$7('3(:/%!"(6!605(8%$0/(8!&&(:/%!"(:0&%<(
tarkasta että kondenssivesiputkessa ei ole vuotoja.
%;'*$(1()!"*$0?5($70"(9709=(870$70/(>'!"$#(%/0(&0%=%40,(
((
6.1 Kylmäaineputken pituus ja yksiköiden
P,1(Q70(9'""09$!A0(&0"4$7('3(!":''/(%":('*$:''/(6!6!"4(
korkeusero
%":($7'#0(70!47$(:!330/0"90(/0R*!/0)0"$#,(((
(
Katso lisätietoja sisäyksikön asennusohjeesta.
F'""09$($'(:!330/0"$('*$:''/(*"!$#(8!$7(:!330/0"$(9'""09$!A0(&0"4$7(
%":(70!47$(:!330/0"90(/0R*!/0)0"$#,(E&0%#0(/030/($'(I":''/(S"!$(
I"#$%&&%$!'"(H%"*%&(3'/(:0$%!&,((
P,-(E!6!"4()%$0/!%&#(%":(#!T0(
6.2 Putken materiaali ja koko
1?(E!6!"4()%$0/!%&#U(F'660/($*;0(#609!%&(3'/(%!/(9'":!$!'"0/5("'/)%&&<(
1) Käytä asennukseen kylmälaadun kupariputkea.
Q-H,((
( 2) Jos kylmäaine on R-22, katso taulukko 6-1.
Jos kylmäaine on R-410A, ktso taulukko 6-2.
-?(E!6!"4(#!T0U(@03/!40/%"$(!#(@--5(6&0%#0(/030/($'(Q%;&0U(PV1W(87!&0(
/03/!40/%"$(!#(@L1BO5(6&0%#0(/030/($'(Q%;&0U(PV-(
Q%;&0U(PV1(
Taulukko 6-1
E*)6!"4(6!60(
Kondenssiputki
I":''/(*"!$()':0&(
Testausaukon
korkki
G%$0/(3!":!"4(9%6(
Putki
Testaus aukko
G%$0/(3!":!"4('/!3!90(
Runko
H%!"(;':<(
Putki
G%$0/(97%/40:(6!60(
Putki
.03/'#$!"4(6%"(
Vesikaukalo
E!6!"4(#!T0(C))?
M!R*!:(#!:0
O!/(#!:0
ŏ:
º
º
:Њ:
º
º
Ő:
º
º
R-22 kylmäaineelle
O66&!9%;&0(3'/($70()':0&#(0)6&'<!"4(@--(/03/!40/%"$(
Q%;&0U(PV-(
Taulukko 6-2
I":''/(*"!$()':0&(
Tyhjennys tulppa
./%!"(6&*4(
!"#$%&'(
Kuva
5-3
E!6!"4(#!T0(C))?(
M!R*!:(#!:0(
O!/(#!:0(
ŏ:
º
º
Ő:
º
º
R-410A
kylmäaineelle
O66&!9%;&0(3'/($70()':0&#(0)6&'<!"4(@L1BO(/03/!40/%"$(
VAROITUS
!"#$%&'(
I"(9%#0()%&3*"9$!'"('99*/5(6/';&0)#(#0$$&0)0"$(#7%&&(;0($%=0"((
Huomio:
Korjaa havaitut toimintahäiriöt välittömästi.
%#(#''"(%#(6'##!;&0,((
3) Pysäytä laite kolmeksi minuutiksi ja tarkasta että kaikki on
J?(D$'6($70(%!/(9'":!$!'"0/5(:0$09$(870$70/(0K!#$#(%;"'/)%&(
kunnossa. Jos kondenssiputki on väärin asennettu, takaisin
6/';&0)#(%3$0/(J()!"*$0#,(I//%$!'"%&&<(#0$('3($70(:/%!"6!60(8'*&:(
valuvan veden ylivuotaminen laukaisee hälytyksen.
&0%:($'(8%$0/(;%9=3&'8(%":()%=0(%&%/)(:!/09$'/(!"(9'"$/'&(;'K(
3&%#7!"45('/(0A0"(9%*#0(8%$0/('A0/3&'8(3/')(:03/'#$!"4($/%<,(
( Jos laite alkaa hälyttään ylivuodosta heti laitteen
4)
L?(M0A0&(%&%/)(8!&&(3&%#75(!3(8%$0/(80/0(9'"$!"*%&&<(97%/40:(%":(
käynnistyttyä,
tarkasta että kondenssipumppu toimii. Veden
'A0/($'(%&%/)(&0A0&,(E&0%#0(9709=(870$70/($70(:/%!"(6*)6(
pintakytkin
sammuttaa laitteen, jos veden pinta nousee liian
'60/%$0#(8%$0/(:!#97%/40(%$('"90,(I"(9%#0(&0A0&(80/0("'$(
korkealle.
Tarkasta kondenssipumpun toiminta, tyhjennä
:09/0%#!"4(*":0/(%&%/)(&0A0&(%3$0/(J()!"*$0#5(*"!$(8'*&:(9&'#0(
kondenssikaukalo
ja käynnistä laite uudestaan.
:'8",(N'*()*#$(9*$('33(6'80/(%":(:!#97%/40(%99*)*&%$0:(8%$0/(
3!/#$&<5($70"($70(*"!$(9'*&:(;0(/0#$%/$0:("'/)%&&<,(((((
5)
( Sammuta laite ja laita testauskorkki takaisin paikalleen.
+?(F*$('33(6'80/5(:!#97%/40(%99*)*&%$0:(8%$0/5(%":(/0#0$($70(
$0#$(9%6($'(!$#('/!4!"%&(6'#!$!'",((
P,J(E/'90:*/0('3(9'""09$!"4(6!60#((
6.2 Kylmäaineputkien kytkentä
(
1,(H0%#*/0($70(/0R*!/0:(&0"4$7('3($70(9'""09$!A0(6!605(%":()%=0($70(
1. Mittaa tarvittavan kylmäaineputken pituus, ja toimi
seuraavasti.
9'""09$!A0(6!60#(!"($70(3'&&'8!"4(6/'90:*/0,([email protected]/($'(E!60&!"0(
F'""09$!'"(3'/(:0$%!&#?(
(
1) Kytke ensin sisäyksikkö ja sen jälkeen ulkoyksikkö.
1?(F'""09$($70(!":''/(*"!$(3!/#$5(%":($70"(9'""09$($70('*$:''/(*"!$,(
a. Taivuta putket varovasti, putkia vaurioittamatta.
%,(Q70(6!60(;0":(#7'*&:(;0(7%":&0:(9%/03*&&<5(8!$7'*$(:%)%4!"4($70(
b. Sivele laippaliitoksiin hieman öljyä, ja kiristä
6!60(%":(!"#*&%$!'"(&%<0/,(
laippamuttereita 3-4 kierrosta käsin ennen kuin alat kiristään
;,(203'/0(#9/08!"4(*6($70(3&%/0:("*$5(%66&<(/03/!40/%"$('!&(%$($70('*$0/(
niitä työkaluilla.
#*/3%90('3($70(6!60&!"0(3&%/0(%":($70($%60/(#*/3%90('3($70(9'""09$!'"(
(kuva 6-1)
"*$,(D9/08(*6($70("*$(3'/(JXL(9!/9&0#(;03'/07%":(C#00(!"#$)'*?,(
(
O66&<(/03/!40/%"$('!&(
Voitele öljyllä
!"#$)'*%
Kuva
6-1
!"#$%&'(
VAROITUS
O(:/%!"(6&*4(%$($70(;'$$')('3()%!"(*"!$(!#(*#0:(3'/(:!#97%/4!"4(
Tyhjennyskorkki
on tarkoitettu kondenssikaukalon tyhjentämiseen
%99*)*&%$0:(8%$0/(!"(:03/'#$!"4($/%<(870"()%&3*"9$!'"('99*/,(
huoltojen
aikana.
.*/!"4("'/)%&('60/%$!'"5(6&0%#0(0"#*/0($7%$($7!#(6&*4(!#(#$*330:(
Varmista
että tämä tulppa on kiinni normaalin käytön aikana.
$!47$&<($'(6/0A0"$(8%$0/(&0%=%40,((
9,(G70"(9'""09$!"4('/(:!#9'""09$!"4($70(6!60&!"05(;0(#*/0($'(*#0(
c.
Käytä kahta jakoavainta kiristäessäsi laippaliitoksia.
d.
Varo rasittamasta kylmäaineputkia tai niiden liitoksia.
$8'(#6%""0/#(9'"9*//0"$&<,(
Kupariputki
saattaa vaurioitua jos sitä rasitetaan, ja aiheuttaa
:,(.'("'$(/0#$($70(80!47$('3($70(9'""09$!A0(6!60('"($70(%:%6$0/('3($70(
kylmäainevuodon.
!":''/(*"!$,(Q''(70%A<(&'%:('"($70(%:%6$0/('3($70(!":''/(*"!$()%<(
:03'/)($70(6!60(%":($7*#(%3309$($70(9''&!"4Y70%$!"4(03309$,(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!!"
+,(-./(0%&0/('1($./('*$2''3(*"!$(#.'*&2(4/(5&'#/2(5')6&/$/&7(8%#(!"(
2)
Ulkoyksikön huoltoventtiilit tulee tässä vaiheessa olla vielä
suljettuina
(eli alkuperäisessä asennossa). Kylmäaineputkisto
$./(1%5$'37(#$%$*#,9(:0/37($!)/(;./"(5'""/5$!"<($./(6!6/=(#53/;('11(
tulee
tyhjiöidä huolellisesti aina ennen kuin kylmäainetta
$./("*$(%$($./(0%&0/=(%"2(5'""/5$($./(1&%3/2(6!6/(8;!$.!"(>()!"*$/#,9(?1(
päästetään
putkistoon. Jos putkistoa ei tyhjiöidä, sinne jää
$./("*$(!#(6*$(%;%7(1'3(%(&'"<($!)/(%1$/3(4/!"<(#53/;/2('11($./(0%&0/=(
kosteutta,
joka todennäköisesti aiheuttaa laitteen rikkou-tumisen.
2*#$(%"2('$./3(1'3/!<"(#*4#$%"5/()%7(!"$3*2/(!"$'($./(6!6/&!"/(
Tyhjiöi
kylmäaineputket huolellisesti.
#7#$/)(%"2(&/%2($'(1%*&$9(
(
3)
Suorita tyhjiöinti paikallisten pakien ja määräysten
@,(A1$/3($./(3/13!</3%"$(6!6/(!#(5'""/5$/2($'($./(!"2''3(%"2('*$2''3(
mukaisesti. Tyhjiöinti on kuvattu seuraavalla sivulla kohdassa
*"!$#=(/B6/&(%!3(%#(!"#$3*5$/2(!"($./(C:B6/&(%!3D(#/5$!'"9(A1$/3(/B6/&&!"<(
6-2.
$./(%!3=(#53/;(*6($./("*$(%$($./()%!"$/"%"5/('3!1!5/9(
Älä taivuta putkia yli 90º kulmaan.
%9E3/5%*$!'"#(1'3($./(1&/B!4&/(6%3$('1($./(6!6/&!"/(
!9-./(4/"2(%"<&/(#.%&&("'$(/B5//2(FGH9(8I//(!"#$%&',(
U9T(E!6/&!"/(5'""/5$!'"(
6.4
Kylmäaineputken kytkentä
(
Q9(V&%3/(
1. Laipan tekeminen.
1) Katkaise putki leikkurilla.
Q,(O#/(%(6!6/(5*$$/3($'(5*$('11($./(6!6/(8I//(!"#$%&*,(
I&%"$( W'%3#/(
K*33(
Taivuta putkea peukaloilla
O#/(%($.*)4($'(4/"2($./(6!6/(
!"#$%&*)
Kuva
6-4
Minimisäde 100mm
S!"!)*)(3%2!*#(QGG))(
Kuva
6-2
!"#$%&')
!!9(-./(4/"2(#.%&&(4/(63/1/3%4&7(!"($./()!22&/('1($./(6!6/(&/"<$.=(%"2(
.!<./3(4/"2(3%2!*#/#(%3/(63/1/33/29(
!!!9(J'("'$(4/"2($./(1&/B!4&/(6!6/(1'3('0/3(@($!)/#9(
Älä
taivuta putkia alle 100mm säteelle.
Älä
( taivuta putkea samasta kohdasta kolmea kertaa enempää.
49(K/"2($./($.!"L;%&&(5'""/5$!0/(6!6/(8I//(!"#$%&(,(
S/$.'2('1(*"&/%#.!"<($./(#6''&/2(6!6/(
Taivuta putken
päät suoriksi
I$3%!<.$/"($./(6!6/(/"2(
Kuva
6-3
!"#$%&()
!9(M./"(4/"2!"<($./(6!6/=(5*$('*$(%("'$5.('1($./(2/#!3/2(#!N/(%$($./(
Käytä
asennukseen kylmälaadun kupariputkea.
4/"2('1($./(%2!%4%$!5(6!6/=(%"2($./"(/B6'#/($./(6!6/(8;3%6($./(6!6/(
;!$.($./(;3%66!"<($%6/(%1$/3(4/"2!"<(!$,9(
Varmista että putken lämpöeriste ei repeä taivutuksen
!!9(-./(3%2!'('1($./(/&4';(6!6/(#.'*&2(4/(%#(&%3</(%#(6'##!4&/($'(
kohdalta.
63/0/"$(1&%$$/"!"<('3(53*#.9(
!!!9(O#/($./(6!6/(4/"2/3($'()%P/(5&'#/(/&4';(6!6/9(
Eristä
putki huolellisesti asennuksen jälkeen.
(
59(O#/(6*35.%#/2(5'66/3(6!6/(
Taivuta
putki mahdollisimman suurelle säteelle.
M./"($./(5''6/3(6!6/(!#(6*35.%#/2(13')($./()%3P/$=(4/(#*3/($'(*#/(
2) Laita
laippamutterit putkiin ja tee laipat
+,(E*&&($./(6!6/(!"$'($./(3/%3(1&%3/('1($./(5'""/5$!0/("*$9(8X/1/3($'(
+,-./0)%&(,(
-%4&/Y([email protected](
Taulukko 6-3
(([*$/3((
Putken
2!%)/$/3(
halkaisija
((8)),(
mm
S%B9(
S!"9(
º
º
º
º
º
$PP
^(T(
FG(H((((((
T> H(
( ^+(
(
A(
XG9T\G9](
2.
Kiristä laippamutterit kahdella jakoavaimella kuvan 6-5
+9(-!<.$/"($./("*$(
mukaisesti.
A&!<"(;!$.($./(5'""/5$!0/(6!6/=(#53/;(*6($./(5'""/5$!'"(6!6/("*$(
)%"*%&&7=(%"2(*#/(%(#6%""/3($'($!<.$/"(!$(%#(#.';"(!"(!"#$%&19(
$./(./%$(!"#*&%$!'"()%$/3!%&#('1($./(#%)/($76/(8;!$.(%($.!5P"/##('1(
Käytä
taivutuspihtejä tiukoissa taivutuksissa.
'0/3(F)),9(
+9(J/6&'7($./(6!6/&!"/#(
2.( Kylmäaineputkien liittäminen
Q,(J3!&&(%(6'3$.'&/('"($./(;%&&=(%"2(6*$($./(.'&/(#./%$.(%"2(.'&/(
1)5'0/3($.3'*<.($./(;%&&9(
Merkkaa läpiviennin paikka seinään.
(
2)+,(E&%5/($./(5'""/5$!0/(6!6/($'</$./3(;!$.($./(!"2''3(R('*$2''3(
Poraa läpivientireikä seinään siten että reikä kaataa loivasti
ulospäin.
Tarvittava reiän halkaisija on suunnilleen 90mm.
5'""/5$!'"(;!3/#9(O#/(;3%66!"<($%6/($'($!/($./)($!<.$9(J'("'$(&/$(
Asenna
läpivientiin
suojaputki.
%!3(6/"/$3%$/(!"$'(!$(&/#$(5'"2/"#%$!'"(%"2(23!6#('1()'!#$9(
(
3)@,(E*&&($./(5'""/5$!0/(;3%66/2(5'""/5$!0/(6!6/(13')('*$2''3(
Teippaa kylmäaineputket, kondenssiputki ja kaapelit yhteen
nippuun.
Varmista että eristeen ja putken väliin ei jää
$.3'*<.($./(#./%$.=(;.!5.(</$#($.3'*<.($./(;%&&=(%"2(&/%2(!$(!"$'(
ilmarakoa.
$./(3'')9(
(
3. Tyhjiöi kylmäaineputkisto.
@9(S%P/(%(0%5**)('1(5'""/5$!0/(6!6/&!"/9(
4.( Kun tyhjiöinti on valmis, voit avata huoltoventtiilit ja päästää
T9(A1$/3($./(%4'0/(#$/6#(%3/(5')6&/$/2=($./(#6''&('1($./(0%&0/('1(
kylmäaineen
putkistoon.
$./('*$2''3(*"!$(#.'*&2(4/(5')6&/$/&7('6/"=(%"2($./(3/13!</3%"$(
5.6!6/&!"/('1($./(!"2''3(*"!$(%"2($./('*$2''3(*"!$(#.'*&2(4/(#)''$.9(
Tarkasta kylmäaineputken liitokset vuodonilmaisimella
(
vuotojen
varalta.
>9(O#/(%(&/%P(2/$/5$'3('3(#'%6(;%$/3(2/$/5$(&/%P(5%3/1*&&7($'(
63/0/"$(&/%P%</9(
(
U9(E*$('"(%"(%2!%4%$!5(/"0/&'6/(8%55/##'37,(%$(5'""/5$!0/(6!6/(
%2%6$/3('1($./(!"2''3(*"!$=(%"2(;3%6(!$($!<.$(;!$.($./(;3%66!"<($%6/(
&/#$(5'"2/"#%$/(%"2(&/%P%</9(
(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
Kuva
6-5
!"#$%&1)
VAROITUS
!"#$%&'(
A55'32!"<($'($./(!"#$%&&%$!'"(5'"2!$!'"#=($''(&%3</($'3Z*/(;!&&(
Kiristä
laippaliitokset taulukon 6-4 mukaiseen kireyteen
2%)%</($./(1&%3!"<=(%"2($''(#)%&&($'3Z*/(;!&&(&/%2($'(&''#/"/##(
momenttiavaimella.
Liian suuri kiristysmomentti voi halkaista
%"2(&/%P%</9(J/$/3)!"/($./($!<.$/"!"<($'3Z*/(47(3/1/3/"5/($'(
laippamutterin,
ja liian löysä liitos voi alkaa vuotamaan
kylmäainetta.
+,-./0)%&*9(
Taulukko 6-4
-%4&/Y(ULT(
-*4!"<(#!N/(
Halkaisija
-'3Z*/(
Kiristysmomentti
!"#$%%&
QT9+\Q_9+(`9)(8QTT\Q_U(P<195),(
!'#(%%&
@+9_\@F9F(`9)([email protected]@@\TG_(P<195),(
!)*#+%%&
TF9>\[email protected](`9)(8>GT\UQU(P<195),(
!)(#'%%&
UQ9]\_>9T(`9)([email protected]\__G(P<195),(
!)'#)%%&
F_9+\QQ]9U(`9)(8FFG\Q+QG(P<195),(
VAROITUS
!"#$%&'(
Leikkaa ylhäältä alas
;*$(!$(7/')(*3($'(5'."(
Älä päästä kylmäaineputkeen pölyä tai roskia asennuksen
+&,%#,(-,.%/,(.0,"(!"#$%&&(1'"",1$!2,(3!3,4(5'("'$(&,$(%"6(%!/4(
aikana.
5*#$('/('$0,/(7'/,!8"(#*-#$%"1,(!"2%5!"8(!"$'(#6#$,)9(
Asenna yksiköt paikalleen ennen kylmäaineputken
+!3,#(1'"",1$!'"(1'*&5(-,(1'"5*1$,5(%7$,/($0,(!"5''/(%"5(
asentamista.
'*$5''/(*"!$(%/,(-,(7!:,59(
;'"",1$!2,(3!3,()*#$(<,,3(!"(5/6(.0,"(!"#$%&&%$!'"4(5'("'$(&,$(
Älä päästä kylmäaineputkeen vettä tai kosteutta asennuksen
aikana.
.%$,/(!"2%5,(!"(!$9((
;'"",1$!2,(1'33,/(3!3,()*#$(-,(./%33,5(!"#*&%$!'"(&%6,/(=%$(
Eristä kylmäaineputket kokonaan.
&,%#$(>())($0!1<",##?9(
@0,($,)3,/%$*/,('7(/,7/!8,/%"$(1!/1*!$(.!&&(-,(0!804(3&,%#,(<,,3(
Kylmäaineputket ovat kuumia. Suojaa laitteen sähköjohdot
kupariputkien kosketukselta.
$0,(!"$,/1'"",1$!'"(1%-&,(%.%6(7/')($0,(1'33,/($*-,(
(
Kylmäaineputki
P!,&5(3!3!"8(#!5,(
I"!$(-'56(
Laitteen
runko
O*-#!5!%/6(-,&$('7($0,/)%&((
Lämpöeriste
!"#*&%$!'"(3*)3((
Lämpöeriste
Kuva
6-6
!"#$%&%'
!"####$%&%'(#
7.
SÄHKÖKYTKENNÄT
7.1 Sähkökytkennät
G9L(F&,1$/!1%&(.!/!"8(
!"#$%&'(
A9B(C!/(,:3,&#(
6.5
Tyhjiöinti
C33&6(2%1**)(3*)3(,:3,&#(%!/(7/')(/,7/!8,/%"$(10%/8!"8(2,"$('7(
Tyhjiöi
kylmäaineputkisto huolella alle 2.6mbar paineeseen. Jos
paine%!/(#!5,(!"('*$5''/(*"!$9(
alkaa nousta hitaasti tyhjiöinnin jälkeen, putkistossa on
D$(!#(7'/-!55,"($'(%33&6($0,(/,7/!8,/%"$(!"#!5,('7(!"5''/(*"!$(7'/(
kosteutta,
joka voidaan huudella pois typellä. Jos paine alkaa
nousta
nopeasti, putkistossa on vuoto.
2%1**)(%!/9(
6.6
Huoltoventtiilien avaaminen
A9A(E3,"(2%&2,(
AvaaF)3&'6(%(B())(0,:%8'"(#3%"",/($'('3,"($0,(2%&2,(#3''&('7(
huoltoventtiilin 5mm kuusiokoloavaimella, ja päästä
kylmäaine
putkistoon. Avaa molemmat venttiilit täysin auki.
!"5''/(%"5('*$5''/(*"!$9((
6.7
Vuotojen havaitseminen
A9G(H,%<(5,$,1$!'"(
Tarkasta
kylmäaineputkiston liitokset vuodonilmaisimella.
I#,(#'%3(.%$,/($'(10,1<(.0,$0,/(8%#(&,%<%8,(,:!#$#(%$($0,(
%5%3$,/#(
6.8
Kylmäaineputkien lämpöeristys
A9J(@0,/)%&(!"#*&%$!'"(
Kylmäaineputket
tulee eristää kauttaaltaan. Käytä eristettä joka
@'(3/'1,##($0,($0,/)%&(!"#*&%$!'"(7'/(%!/(#!5,(%"5(&!K*!5(#!5,(
kestää
vähintään 120°C lämpötilan. Kylmäaineputket on
3!3!"89(+&,%#,(!"#*&$,5($0,(%!/(#!5,(%"5(&!K*!5(#!5,(3!3!"8(
eristettävä
mahdollisimman tehokkaan toiminnan vuoksi.
1')3&,$,&64(!"($0,(/,%#'"('7(5*/!"8('3,/%$,(1''&!"8()'5,($0,(
%)-!,"$($,)3,/%$*/,(!#(2,/6(&'.9(
Suojaa eriteet ulkotiloissa, jotta linnut eivät revi eristettä keväällä.
L?(@0,/)%&(!"#*&%$!'"(%$(&,%#$(LMN(;()%$,/!%&(#0%&&(-,(%33&6(7'/(%!/(
#!5,(3!3!"89(
M?(C33&6(%$$%10,5($0,/)%&(!"#*&%$!'"()%$,/!%&($'(./%3($0,(
1'"",1$!2,(3%/$('7(!"5''/(3!3!"8($!80$&6(.!$0'*$(8%39(
L?(O3,1!%&(3'.,/(#0%&&(-,(%33&!,5(.!$0!"(/%$,5(2'&$%8,(/%"8,9(
1) F:$,/"%&(1!/1*!$('7($0!#(%!/(1'"5!$!'",/()*#$(-,(8/'*"5,5($0%$(
Laitteelle tulee kytkeä erillinen virransyöttö jonka jännite on
),%"#(3'.,/(1%-&,('7('*$5''/(*"!$(#0%&&(-,(Q'!"$,5(.!$0(,:$,/"%&(
±10%
laitteen nimellisjännitteestä.
8/'*"5!"8(.!/,(/,&!%-&,9(((
2) (Ainoastaan hyväksytty sähköasentaja tai kylmälaiteasentaja
saaM?(F&,1$/!1(.!/!"8()*#$(-,(5'",(-6(3/'7,##!'"%&#4(%"5(.!/!"8(
suorittaa laitteen sähköasennukset.
%11'/5!"8($'($0,(.!/!"8(&%-,&9(
3) ( Laitteelle tulee asentaa turvakytkin joka katkaisee kaikki
R?(P!:!"8(1!/1*!$()*#$(-,(.!/,5(.!$0(%"(%LLS3'&,5!#1'"",1$!'"(
johtimet,
ja jonka erotusväli on vähintään 3mm. Laitteelle tulee
5,2!1,(%$(&,%#$(R))(#.!$10!"8(5!#$%"1,('7(1'"$%1$9(
myös
asentaa vikavirtasuoja.
(
4) T?(O,$$!"8($0,(,&,1$/!1%&(&,%<%8,(5,2!1,(%11'/5!"8($'("%$!'"%&(
Molemmat yksiköt tulee maadoittaa ja suojajohtimen
/,8*&%$!'"9(
jatkuvuus
tulee todeta mittaamalla.
(
5) B?(+'.,/(1%-&,#(%"5(#!8"%&(.!/,#(#0%&&(-,(%//%"8,5('/5,/&6(%"5(
Asenna laitteen virtakaapeli ja viestikaapeli toisistaan
-,(.!/,5(/%$!'"%&(.!$0'*$()*$*%&(!"$,/7,/,4(%"5(1'"",1$!2,(3!3,#(
erilleen,
jotta yksiköiden välinen kommukointi ei häiriinny.
%"5(-'56('7(2%&2,#(.!$0'*$()*$*%&(1'"$%1$(%)'"8($0,)9(((
6) (Laitteen valmiiksi asennettu johdotus on 10 metriä pitkä. Jos
A?(@0,(%$$%10,5(1'"",1$!2,(.!/,(!#(LN)4(3/'2!5,5($0%$($0,(
johdotusta
joudutaan jatkamaan, käytä jatkamiseen
&,"8$0(.,/,("'$(&'"8(,"'*804(6'*()*#$(/,3&%1,(!$(-6(%"(
samanlaista
kaapelia kuin alkuperäinen.
%33/'3/!%$,(&,"8$0(1'"",1$!2,(.!/,(!"($0,(#%),(#3,1!7!1%$!'"9(D"(
7) %("'/)%&(1!/1*)#$%"1,4(!$(!#("'$(%&&'.,5($'('2,/&%33!"8($0,($.'(
Tarkasta kaikki liitännät ennen kuin kytket laitteeseen
.!/,#4(-*$(.,&5,5(7!:(%"5(./%33,5(-6(!"#*&%$!'"(%50,#!2,(-%"5(
jännitteen.
!#(,:1,3$9((
8) (Kelta-vihreää johdinta saa käyttää ainoastaan maadoittaG?(%"(%&&S3'&,(5!#1'"",1$!'"(5,2!1,(.0!10(0%#(%$(&,%#$(R))(
miseen.
#,3%/%$!'"(5!#$%"1,(!"(%&&(3'&,(%"5(%(/,#!5*%&(1*//,"$(
5,2!1,=U;V?.!$0($0,(/%$!"8('7(%-'2,(LN)C(#0%&&(-,(!"1'/3'S
/%$,5(!"($0,(7!:,5(.!/!"8(%11'/5!"8($'($0,("%$!'"%&(/*&,9(
(
J?(C&&(,&,1$/!1(.!/!"8(!#(7!"!#0,54(6'*(1'*&5(!"3*$(3'.,/(%#(&'"8(
%#(1'"7!/)($0%$(%&&(.!/,#(1'"",1$(%/,(1'//,1$(%"5(7!:($!80$&69(
(
G9M(+'.,/(#3,1!7!1%$!'"(
7.2 Laitteen sähkötiedot
@0,(3'.,/(1%-&,(#3,1!7!1%$!'"#(%/,(%#(7'&&'.#9(D"(1%#,(3'.,/(1%3%1!$6(!#($''(&'.()%6(/,#*&$(!"('2,/S0,%$!"8('7(3!3!"8($0%$(.'*&5(-,((
Laitteen virtakaapelin vaatimukset ovat seuraavat. Jos virtakaapeli on liian ohut, se saataa alkaa kuumeta, ja aiheuttaa tulipalon.
-*/",5('*$($0,(*"!$9((
Taulukko
@%-&,(GSL(7-1
+'.,/(#.!$10(
Turvakytkin
Malli: MDV-D
W'5,&XWVYSV(
;'"",1$(.!/!"8(
Oikea kaapeli
+'.,/(#*33&6('7(!"5''/(3%/$(
Sisäyksikön virransyöttö
Virransyöttö
D$,)(
O!8"%&(.!/,('7(!"5''/((
Yksiköiden välinen
((%"5('*$5''/(*"!$(
signaalikaapeli
+'.,/(1%-&,(
Kaapeli
;%3%1!$6(
Teho
O%7,$6((
Sulake
(7*#,(
$
$
M^M9B))M(
M^T9N))M(
$
$
M^M9B))M(
M^T9N))
],&'.(MN)(
Alle 20m ],&'.(BN)(
Alle 50m
+'.,/(#*33&6X(
240V/ 1~ /50Hz
O!8"%&S30%#,(
:Њ:
MMNMTNYaBNZ[((
+'.,/(#*33&6X(
O!8"%&S30%#,(
230V/ 1~ /60Hz
MNJMRNY\4((+]
Maadoitus
`/'*"5(H!",(
kaapeli
_!/,(5!%),$,/(
Poikkipinta-ala
O0!,&5,5(.!/,(
Suojattu
kaapeli
((R^N9GB))
M(
Suojattu
kaapeli
O0!,&5,5(.!/,(
M(
((R^N9GB))
M(
O!8"%&(&!",(
M9N))
M(
O!8"%&(&!",(
M9N))M(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
+,-(."/''0(*"!$(1'230(
7.3
Sisäyksikön virransyöttö
(
Sisäyksiköille
tulee asentaa ulkoyksiköstä erillään oleva virransyöttö.
+4-45(6137!%&(1'230(#*11&8(!#(3)1&'83/(9'0(!"/''0(*"!$($:%$()*#$(/!99303"$(90')($:3('*$/''0('"3,(
Ulkoyksikön
ja sisäyksiköiden virransyöttöön tulee asentaa kaikki johtimet erottava turvakytkin.
+4-4;(<#!"=($:3(*"!>30#%&(!"/''0(1'230(#*11&8?(3&37$0!7(&3%@%=3(10'$37$!'"(/3>!73#(%"/('130%$!"=(#2!$7:3#(9'0(!"/''0(*"!$#($:%$(7'""37$((
$'(%(#%)3('*$/''0(*"!$,((((
O*$/''0(1'230((
Ulkoyksikön
virransyöttö
(((((((#*11&8(
PQQR(
N0'*"/!"=(&!"3(
Maadoitus
K!03(#&'$(
Virtakaapeli
Sisäyksiköt
."/''0(*"!$(
N0'*"/!"=(&!"3(
Maadoitus
Sisäyksiköiden
."/''0(1'230(
virransyöttö
PQQR(
6!="%&(2!03(9'0(7'))*"!7%$3((
Yksiköiden välinen
!"/''0(*"!$(%"/('*$/''0(*"!$(
viestikaapeli
!"#$%&'(%
Kuva
7-1
+,A(6!="%&(2!03(9'0(7'))*"!7%$3(!"/''0(*"!$(%"/('*$/''0(*"!$(
7.4
Yksiköiden välinen viestikaapeli
(
Virta- ja viestikaapelit tulee kytkeä jokaisessa yksikössä samalla tavalla, tai muuten laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriö.
B:!#(2!03()*#$(C3(7'""37$3/(%77'0/!"=(C8($30)!"%&#("*)C30#,(D00'0(7'""37$!'"(2'*&/(&3%/($'(*"!$()%&9*"7$!'",(
(
+,E(F'!"$!"=(1%0$('9(2!03((
7.5
Kaapeleiden liittäminen
(
Varmista että sähköliitokset on huolellisesti kiristetty ja eristetty.
G&3%#3(%11&8($:3(%$$%7:3/($:30)%&(!"#*&%$!'"()%$30!%&($'(#3%&($:3(H'!"$!"=(1%0$('9($:3(1!13,(I%!&*03(#3%&!"=(2'*&/(&3%/($'(7'"/3"#%$!'",(
(
+,J(K!03#(!"(1%"3&(
7.6
Etupaneelin johdot
(
Varmista että etupaneelin ilmanohjaimen moottorin johdot on oikein kytketty.
K!03($:3(2!03#(:'&/30('9(#2!"=!"=()'$'0(%77'0/!"=($'(LE,AM(."#$%&&($:3(1%"3&,(
(
+,+(63$$!"=(!&&*#$0%$!'"('9($30)!"%&(:'&/30(
(
G&3%#3(03930($'($:3("%)31&%$3(!"(3%7:(!"/''0(*"!$(9'0(7'""37$!>3()3$:'/,(((((
(
Yksivaiheisen laitteen
6!="%&41:%#3(1'230(#*11&8()'/3&(
virransyöttö
S(
T(
Sisäyksikön
virransyöttö
."/''0(<"!$(G'230(
240V / 1~ / 50Hz
!"
#" $
B:3(73"$0%&(7'"$0'&(
Keskussäätimelle
U'"!$'0(LQQU,M(
(CCM-portti)
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
Sisäyksikön
virransyöttö
."/''0(<"!$(G'230(
240V / 1~ / 50Hz
;<
B:3(73"$0%&(7'"$0'&(
Keskussäätimelle
U'"!$'0(LQQU,M(
(CCM-portti)
VAROITUS
!"#$%&'(
!"
#"
$
+",''-./*$,''-(0'""12$!'"(3!-1(
Yksiköiden
välinen viestikaapeli
H81(#F#$1)($'71$81-(8%N1((TJ*"!$#OSUTLE>1N1-F'"1(8%#('"&F(
Järjestelmässä voi olla maksimissaan 64 yksikköä (0-63), joilla
#F#$1)(%,,-1##2',1>+5($9'(%,,-1##1#(%-1($81((#%)1(!"('"1(
jokaisella
tulee olla oma osoite. Jos kahdella yksiköllä on sama
osoite,#F#$1)((>($81(%;"'-)%&('61-%$!'"(9!&&('22*-=(
siitä seuraa häiriö ilmoitus.
(
:&1%#1(#9!$28('55($81(6'91-(;15'-1(#1$$!"7>'$81-9!#1($81(
Katkaise
laitteen virransyöttö ennen asetusten tekemistä.
*"1<612$1,(1--'-(9!&&('22*-=(
@=C(((D1$9'-?(%,,-1##(#1$(
8.2
Verkon osoite asetukset
+",''-./*$,''-(0'""12$!'"(3!-1(
Yksiköiden
välinen viestikaapeli
AE( Ulkoyksikkö
D1$9'-?( %,,-1##(
!#( #1$( ;F( 2'))*"!2%$!'"(
%",( niille
1)
etsii automaattisesti
sisäyksiköt'5(
ja !",''-(
määrittelee
'*$,''-(*"!$G($81(%,,-1##(!#($81(#%)1(%#(!",''-(%,,-1##>($81-1(
osoitteet;
osoite on sama kuin sisäyksikön osoite, eikä niitä
tarvitse
asettaa erikseen.
!#("'("11,($'(#1$(#16%-%$1&F=(
2)
Sisäyksiköiden
suorittaa
ulkoyksikön
1)
Ulkoyksikkö
etsii keskusohjaus
automaattisestivoidaan
sisäyksiköt
ja määrittelee
niille
CE(H81(21"$-%&(2'"$-'&('5(!",''-(*"!$#(2%"(;1(,'"1('"('*$,''-(
kautta,
eikäosoite
tarvitse
asettaa
osoitteita
erikseen.
osoitteet;
on sama
kuin
sisäyksikön
osoite,
eikä
niitä
*"!$>( $81-1(
!#(sitä
"'(varten
"11,(
$'(
2'"$-'&(
!",''-(
*"!$( #16%-%$1&F>(
5'-(Katso
lisätietoja
V4+ ulkoyksikön
tarvitse
asettaa
erikseen. ohjeesta.
,1$%!&#(6&1%#1(-151-($'(IJK('*$,''-(*"!$()%"*%&=(
3)
Edellä
kuvattuja keskusohjaus
ohjauksia varten
verkkosuorittaa
voidaan ulkoyksikön
muodostaa
2)
Sisäyksiköiden
voidaan
LE(M'-(6-1N!'*#(2'"$-'&('5(!",''-(*"!$#>($81("1$9'-?(2%"(;1(#1$(
kytkemällä
X,Y,E
liittimien
välille,
eikä verkko-osoitteita
kautta, eikä johtimet
sitä varten
tarvitse
asettaa
osoitteita
erikseen. Katso
;F( 2'""12$!"7(
OP>Q>RE( $1-)!"%&#>( $81-1( !#( "'( "11,( $'( #1$(
tarvitse
asettaa.
lisätietoja
V4+ ulkoyksikön ohjeesta.
"1$9'-?(
%,,-1##=(
"1$9'-?(
2%"( %&#'(
;1(voidaan
#1$( ;F( muodostaa
'*$1-(
3) Edellä kuvattujaH81(
ohjauksia
varten
verkko
"1$9'-?()',*&1(%",()%!"(;'%-,(O0DCSE=(
kytkemällä
johtimet X,Y,E liittimien välille, eikä verkko-osoitteita
tarvitse asettaa.
!"####$%&'(%)#%*+(,'-%&#
8. OHJAUS
@=A(((B'-#16'91-((#1$((
8.1
Tehoasetukset
B'-#16'91-(2',1(
!" #$%&'
/" 0"1"
$" 3" %"
&"'"(" )"
2"
" ,"*" + "."
$41&"
(((4%#1('"(,!551-1"$(6*-6'#1#($'(#1$$!"7($81(#9!$28(2'-,#('"(:0(6%"1&(
Kun olet asettanut kunkin yksikön tehokoodit haluttuun asentoon,
'5(!",''-(1&12$-!2%&(2'"$-'&(;'<=(/"21(5!"!#8($81(#1$$!"7>(6&1%#1(2*$('55(
tee laitteelle sähkökatko, ennen käytön jatkamista. Uudet
$81()%!"(6'91->(%",($81"(!"6*$(6'91-(%7%!">('$81-9!#1>(#1$$!"7(
asetukset tulevat voimaan vasta sähkökatkon jälkeen.
5*"2$!'"(2'*&,("'$(9'-?=((
H%;&1Y(@UA(8-1
Taulukko
RD0A(
ENC1
X9!$28(
Kytkin
asetus
X9!$28(2'-,(
Koodi
D'$1Y(D'('"1(
HUOMIO:
%-1(61-)!$$1,($'(
Laitteen teho
%&$1-($81(2''&!"7(
on asetettu
'*$6*$(98!28(;1(
valmiiksi
#1$(;15'-1(
tehtaalla.
#8!66!"7(5-')(
Ainoastaan
5%2$'-F>(1<216$(
asentaja voi
muuttaa
&!21"#1,(
laitteen
)%!"$%!"(
tehoasetusta.
61-#'""1&=((
M'-(#1$$!"7($81(2''&!"7('*$6*$(
Tehoasetus
X1$$!"7($81(2''&!"7('*$6*$(
Teho (hevosvoimaa)
A(
[email protected](3(
C(
LTSS(3(
L(
JVSS(3(
J(
VTSS(3(
V(
WASS(3(
T(
@SSS(3(
W(
ZSSS(3(
@(
ASSSS(3(
AACSS(3(
Z(
AJSSS(3(
[(
AVVSS(3(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
8.3 Pääpiirikortin koodien merkitykset
!"#$%&'($)*&+,$-*,.$,./'0(&1'*(
SW1 määrittely
6:.$(3&3*3+&"
21
6:
6:
21
6:
21
Ș!"#$%&'"(%)*+,-"*$'*"#+.$
1 = “Test” tila
0 = “Automaattinen haku” tila
Ș/"#$%&'"%..0"%1*+"'$%,)23&4"#+.$
21
(oletus)
""""""5.$(%16*"'$**3&47
Ș!"#$%&'"89"(%&":'")2+'$&"
1 = “Test” tila
Ș/"#$%&'";9"(%&":'")2+'$&
0 = “Automaattinen haku” tila
21
(oletus)
Ș00
//"#$%&'"89"(%&"'*%*3)"<,$''1,$"3'"/
= DC puhaltimen staattinen
paine on 0 (varalla)
""""""5,$'$,=$.7
6:
6:
10 = DC puhaltimen staattinen
Ș!/"#$%&'"89"(%&"'*%*3)"<,$''1,$"3'">
21
01 = DC puhaltimen staattinen
Ș/!"#$%&'"89"(%&"'*%*3)"<,$''1,$"3'"!
paine on 1 (varalla)
""""""5,$'$,=$.7
6:
paine on 2 (varalla)
""""""5,$'$,=$.7
11 = DC puhaltimen staattinen
Ș!!"#$%&'"89"(%&"'*%*3)"<,$''1,$"3'"?
paine on 3 (varalla)
"""""""5,$'$,=$.7
6:.$(3&3*3+&"
SW2
määrittely
21
6:
6:
21
6:
21
6:
21
= Lämpötila on 15 astetta
Ș00
//"#$%&'"*2$"*$#<$,%*1,$"3'"[email protected]
kun yksikkö sammutetaan
"""""""".$4,$$'"A2$&"'21**3&4".+A&"*2$"1&3*
vedon estämiseksi
""""""""(+,")+6."A3&."<,++(0
Ș01
/!"#$%&'"*2$"*$#<$,%*1,$"3'">/"
= Lämpötila on 20 astetta
kun yksikkö sammutetaan
"""""""".$4,$$'"A2$&"'21**3&4".+A&"*2$
vedon estämiseksi
""""""""1&3*"(+,")+6."A3&."<,++(0
Ș10
!/"#$%&'"*2$"*$#<$,%*1,$"3'">B"
= Lämpötila on 24 astetta
kun yksikkö sammutetaan
"""""""".$4,$$'"A2$&"'21**3&4".+A&"*2$"
vedon estämiseksi
""""""""1&3*"(+,")+6."A3&."<,++(0
Ș11
!!"#$%&'"*2$"*$#<$,%*1,$"3'">C
= Lämpötila on 26 astetta
"""""""".$4,$$'"A2$&"'21**3&4".+A&"*2$"
kun yksikkö sammutetaan
vedon estämiseksi
""""""""1&3*"(+,")+6."A3&."<,++(0
2 1
6 :
= Puhaltimen pysäytysaika
Ș00
//"#$%&'"*2$"*3#$"+("'*+<<3&4"
2 1
6 :
on 4 minuuttia
""""""""DEFG;H"(%&"3'"B"#3&1*$'
= Puhaltimen pysäytysaika
Ș01
/!"#$%&'"*2$"*3#$"+("'*+<<3&4"
on 8 minuuttia
""""""""DEFG;H"(%&"3'"I"#3&1*$'""
2 1
6 :
6 :
2 1
= Puhaltimen pysäytysaika
Ș10
!/"#$%&'"*2$"*3#$"+("'*+<<3&4"
on 12 minuuttia
""""""""DEFG;H"(%&"3'"!>"#3&1*$'"
= Puhaltimen pysäytysaika
Ș11
!!"#$%&'"*2$"*3#$"+("'*+<<3&4"
on 16 minuuttia
""""""""DEFG;H"(%&"3'"!C"#3&1*$'""
6:.$(3&3*3+&"
SW5 määrittely
6:
21
Ș"//"#$%&'"*$#<$,%*1,$")+#<$&'%*3+&"3'"
00 = Lämpötilan kompensointi on 6
astetta alle lämmitystoiminnolla
"""""C".$4,$$'"1&.$,"2$%*3&4"#+.$
6:
21
21
6:
21
21
6:
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
Ș10
!/"#$%&'"*$#<$,%*1,$")+#<$&'%*3+&
= Lämpötilan kompensointi on 4
astetta alle lämmitystoiminnolla
"""""""3'"B".$4,$$'"1&.$,"2$%*3&4"#+.$
Ș01
/!"#$%&'"*$#<$,%*1,$")+#<$&'%*3+&"3'"
= Lämpötilan kompensointi on 2
astetta alle lämmitystoiminnolla
"""""">".$4,$$'"1&.$,"2$%*3&4"#+.$
6 :
21
Ș11
!!"#$%&'"*$#<$,%*1,$")+#<$&'%*3+&
= Lämpötilan kompensointi on 8
astetta alle lämmitystoiminnolla
"""""""3'"I".$4,$$'"1&.$,"2$%*3&4"#+.$
--.$(3&3*3+&"
J1,
J2 määrittely
SW6
määrittely
6:.$(3&3*3+&"
6:
6 :
21
-
Ș1
!"#$%&'"+6.".3'<6%-"<%&$6
= Vanha näyttökortti
/"#$%&'"&$A".3'<6%-"<%&$6
Ș0
= Uusi näyttökortti
J!"&+"J1#<$,'"#$%&'"<+A$,
Ei jumpperia
= Muisti suojattu
sähkökatkon
aikana
"+(("#$#+,-"(1&)*3+&
-
Ș!"#$%&'"%1*+"A3&."1&.$,"%1*+"#+.$
1 = Autowind, Auto-Modessa
J!"J1#<$,'"#$%&'"&+"<+A$,"
Jumpperi
= Muistia ei ole
suojattu
sähkökatkon aikana
+(("#$#+,-"(1&)*3+&
Ș/"#$%&'"%1*+"A3&."1&.$,"&+&"%1*+"#+.$
0 = Autowind, ei Auto-Modessa
-
,$'$,=$.
Varalla
,$'$,=$.
Varalla
6:%.*+$+"+)$'
SW7
määrittely
6:
21
Vakio asetus
!"#$%#&%'()$*+,-&.
6:
21
Verkon viimeinen
/#0"')$.'+$'"1.'$."2)&3
laite
VAROITUS
!"#$%&'(
9. KOEKÄYTTÖ
%.*+$+"+)$'
0/1 määrittely
21
21
,4(O,-$,-/($,-/-(!#(D!0/%$!'"('/(%0"'/)%&("'!#-(2*/!"7(
(((('.-/%$!'"4(
J4(O,-$,-/($,-(%!/(1'"2!$!'"-/(,-%$#(6-&&(!"($,-(1%#-('3(
(((($,-(RS;+JKLTGHHIJKL($?.-4(
2)9N(+,-('*$2''/(*"!$(
Ulkoyksikkö
a.%4(
Ettei
laite tärise
epänormaalia
ääntä.
O,-$,-/(
$,-/-(tai!#(pidä
D!0/%$!'"(
'/( %0"'/)%&(
"'!#-( 2*/!"7(
b. Ettei laitteen ulospuhallusilma tai käyntiääni haittaa
'.-/%$!'"4(
esimerkiksi naapureita.
c.04(O,-$,-/($,-(7-"-/%$-2(6!"2>("'!#->('/(1'"2-"#-2('3(0?(
Ettei kylmäaineputkien liitoksissa ole öljyä (viittaa
$,-(%!/(1'"2!$!'"-/(,%D-(!"3&*-"1-2(?'*/("-!7,0'/,''24(
vuotoon).
14(O,-$,-/(%"?('3($,-(/-3/!7-/%"$(!#(&-%B-24((
Tarkoittaa 0
0HDQV
;( ./'$-1$!'"(suojatoiminto
3-%$*/-( ./-D-"$#(
$,-(kompressorin
%!/( 1'"2!$!'"-/(
3/')( 0-!"7(
Automaattinen
estää
käynnistymisen
3 minuuttia
kytkemisen
jälkeen.
Kytke
%1$!D%$-2( virransyötön
3'/( %../'Q!)%$-&?(
A( )!"*$-#(
6,-"(
!$( !#( ulkoyksikön
/-#$%/$-2(
virransyöttö
päälle hyvissä ajoin ennen koekäytön alkua.
!))-2!%$-&?(%3$-/(#,*$('334(
Tarkoittaa 1
0HDQV
!"##$%&$#'(%)*$+',#
:(
9(
Koekäyttö
voidaan )*#$(
suorittaa
kun kaikki
kytkennät
on
+,-( $-#$( '.-/%$!'"(
0-( 1%//!-2(
'*$( %3$-/(
$,-( -"$!/-(
suoritettu
loppuun saakka.
!"#$%&&%$!'"(,%#(0--"(1').&-$-24(
(
Tarkista
seuraavat asiat ennen laitteen koekäyttöä:
5&-%#-(1'"3!/)($,-(3'&&'6!"7(.'!"$#(0-3'/-($,-($-#$('.-/%$!'"8(
Molemmat
yksiköt on asennettu oikein.
+,-(!"2''/(*"!$(%"2('*$2''/(*"!$(%/-(!"#$%&&-2(./'.-/&?4(
+*0!"7(%"2(6!/!"7(%/-(1'//-1$&?(1').&-$-24(
Putkitus
ja sähköasennus on tehty oikein.
Kylmäaineputket
on vuototarkastettu.
+,-(/-3/!7-/%"$(.!.-(#?#$-)(!#(&-%B%7-C1,-1B-24(
Kondenssiveden
poisto toimii.
+,-(2/%!"%7-(!#(*"!).-2-24(
+,-(,-%$!"7(!"#*&%$!'"(6'/B#(6-&&4(
Kylmäaineputket
on oikein eristetty.
Suojajohtimen
jatkuvuus on testattu.
+,-(7/'*"2(6!/!"7(!#(1'""-1$-2(1'//-1$&?4(
Kylmäaineen
on oikea
asennettuun
putkipituuteen
+,-( &-"7$,( '3(määrä
$,-( $*0!"7(
%"2( $,-(
%22-2( #$'6(
1%.%1!$?( '3(
nähden.
$,-(/-3/!7-/%"$(,%D-(0--"(/-1'/2-24(
Virransyötön
sama
laitteen
tyyppikilvessä.
+,-( .'6-/( jännite
D'&$%7-(on3!$#(
$,-(kuin
/%$-2(
D'&$%7-(
'3( $,-( %!/(
1'"2!$!'"-/4(
Yksiköiden
ilma-aukoissa ei ole esteitä ilmanvirtaukselle.
+,-/-(!#("'('0#$%1&-(%$($,-('*$&-$(%"2(!"&-$('3($,-('*$2''/(
Sisäyksikön
suodatin on asennettu paikalleen.
%"2(!"2''/(*"!$#4(
Molemmat
huoltoventtiilit on kokonaan auki.
+,-(7%#C#!2-(%"2(&!=*!2C#!2-(#$'.(D%&D-#(%/-(0'$,('.-"-24(
A(
@(
Laitteen
virransyöttö on ollut päällä riittävän pitkään jotta
+,-(%!/(1'"2!$!'"-/(!#(./-C,-%$-2(0?($*/"!"7('"($,-(.'6-/4(
kompressori on ehtinyt lämmetä.
Asenna
kaukosäädin
paikkaan
josta on !"#$%&&(
suora $,-(
näköyhteys
;11'/2!"7(
$'( $,-( *#-/<#(
/-=*!/-)-"$>(
/-)'$-(
sisäyksikön
infrapunavastaanottimeen.
1'"$/'&&-/( 3/%)-(
6,-/-( $,-( /-)'$-( 1'"$/'&&-/<#( #!7"%&( 1%"(
/-%1,($,-(!"2''/(*"!$(#)''$,&?4(
(
+-#$('.-/%$!'"(
Koekäyttö
Aseta
laite kaukosäätimellä jäähdytystoiminnolle
E-$($,-(%!/(1'"2!$!'"-/(*"2-/($,-()'2-('3(FGHHIJKLF(6!$,($,-(
(COOLING),
ja tarkasta
seuraavat
asiat..'!"$#4(
Jos koekäytön
/-)'$-( 1'"$/'&&-/>(
%"2( 1,-1B(
$,-( 3'&&'6!"7(
J3( $,-/-( !#(
aikana
ilmenee
toimintahäiriöitä,
korjaa
vika
%"?( )%&3*"1$!'">( .&-%#-( /-#'&D-( !$( %11'/2!"7(asennusohjeen
$'( $,-( 1,%.$-/(
“VIKAHAKU” luvun mukaan.
F+/'*0&-#,''$!"7F(!"($,-(FH6"-/<#(M%"*%&F4((
1) Sisäyksikkö
:N(+,-(!"2''/(*"!$(
a. Toimiiko säädin oikein.
%4(O,-$,-/($,-(#6!$1,('"($,-(/-)'$-(1'"$/'&&-/(6'/B#(6-&&4(
b. Toimiiko
painikkeet
04(
O,-$,-/(säätimen
$,-( 0*$$'"#(
'"( $,-(oikein.
/-)'$-( 1'"$/'&&-/( 6'/B#(
c. Toimiiko lämpötilansäätö oikein.
6-&&4(
d. Liikkuuko ilmanohjaimet oikein..
14(O,-$,-/($,-(%!/(3&'6(&'*D-/()'D-#("'/)%&&?4(
e. Toimiiko merkkilamput oikein.
24(O,-$,-/($,-(/'')($-).-/%$*/-(!#(%2P*#$-2(6-&&4(
f. Toimiiko “TEMPORARY” -painike oikein.
-4(O,-$,-/($,-(!"2!1%$'/(&!7,$#("'/)%&&?4(
g. Toimiiko kondenssivedenpoisto.
34(O,-$,-/($,-($-).'/%/?(0*$$'"#(6'/B#(6-&&4(
h. Ettei laite tärise tai pidä epänormaalia ääntä.
i. Toimiiko laite sekä jäähdytyksellä että lämmityksellä.
74(O,-$,-/($,-(2/%!"%7-(!#("'/)%&4(
(
Asennusohje
!"#$%&&%$!'"()%"*%&(
!"#
!"#$%&'%$()*++
,%,%%%$-$(,%+

Similar documents

Avaa tiedosto - Tampereen yliopisto

Avaa tiedosto - Tampereen yliopisto perusteluita. Se mitä he oppivat kaksikymmentä vuotta sitten, sitä he edelleen lapsenomaisesti toistelevat. Vasta kun tuli ja miekka ovat tuhonneet kaiken, vasta sitten, voi pysyvä rauha heidän mie...

More information

let`s solve it

let`s solve it Melutaso suojaindeksi ympäristön lämpötila

More information