Claudia e Verolme herdenking KNVTS -“Schip van

Comments

Transcription

Claudia e Verolme herdenking KNVTS -“Schip van
C laudia
e
V erolm e herdenking
K N V T S -“Schip van h et J a a r”- prijs
CENTRAL INDUSTRY GROUP
'7
~
"
',J
/ jl W
'J " ' r
'M
n /A r / fiS
tU u —
.
.
.
/jfA '
'
'
Central Industry Group N. V.
is een groep
van bedrijven,
die internationaal
industriële
goederen en diensten
Bent u geïnteresseerd in een
traineeplaats bij CIG of bent u op zoek
naar een nieuwe uitdaging, dan
nodigen wij u van harte uit voor onze
levert aan de
nautische sectoren
zich wil onderscheiden
door het aanbieden
van zelf ontwikkelde,
hoogwaardige en
op de individuele klant
afgestemde producten.
Deze dag biedt u de gelegenheid om
een kijkje in de keuken te nemen van
een maritieme industrie en zal volledig
in het teken staan van de
mogelijkheden die CIG biedt.
Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen, met daarin ondermeer het programma
voor de open dag op 12 mei 2000.
.
:
-
..... .
Dochterondernemingen CIG:
Central Consulting Group, Numeriek Centrum Groningen, Vuyk Engineering Groningen,
Vuyk Engineering Rotterdam, Vuyk Kenton Singapore, Vuyk Ship Design Galati, Centraalstaal,
Centraalstaal Singapore, Ostseestaal, Staal Bewerking Noord, Shippipe Bremen, Wolfard's Werktuigbouw,
Ship’s Equipment Centre Bremen, Ship's Equipment Centre Groningen, Shipkits, Title Shipyards.
U itg e lic h t
Inhoud
ii
2
N ieuw s
4
N ieuw e uitgaven
6
D e M aritiem e M a rk t
'Banana republics’
H e t M .s. “C lau d ia
8
M aa n d M aritiem
Is hel eerste van vier zusterschepen van
het type HCC 5000, die de rederij Wijn-
11
M .s. "C laudia"
ne &
Barends bij Niestem Sander in
Niestem Sander in Delfzijl heeft op 1 december vorig jaar het multipurpose vrachtschip
Delfzijl bestelde. Eerder bouwde deze
’Claudia’ overgedragen aan Wijnne & Barends'.
werf al zeven schepen van het ty pe HCC
3000 en drie van het type HCC 4000
voor de rederij.
18
H e rd e n k in g h o n d e rd ste g eb o o rted ag C ornelis V erolm e
In dit artikel is de levensloop van Cornelis Verolme weergegeven zoals opgetekend bij
monde van KiWTS-lid A. Rijke, voormalig algemeen directeur van het concern en thans lid
18
van de Raad van Bestuur van de Verolme Trust.
26
K N V T S - “S chip v an het J a a r " - prijs
Meer dan tien schepen geselecteerd
28
M ulti p u rp o se o ffsh o re in stallatio n vessel “S m it P io n e e r”
In September 1999 Smit International put the Multi Purpose Offshore Installation vessel
“Smit Pioneer" into service.
37
H e rd en k in g h o n d erd ste
geboortedag’C om elis Verolme
40
Productinformatie
R aad v o o r de S ch eep v aart.
Op vrijdag 1 september 2000 zal de
Tijdens de vaart op rivieren en nauwe vaarwaters dient de besturing door een roerganger
honderdste geboortedag van Cornelis
gedaan te worden.
Verolme worden herdacht. De herden­
king zal plaatsvinden op de werf Verol­
42
me Botlek en zal inhoud worden gege­
R o tte rd a m w il a f v an kettin g sch ep en
"De haven is geen parkeerplaats voor beslagleggingsschepen”
ven door een tweetal voordrachten door
Prof. ir. A. Aalbers, hoogleraar aan de
45
M ars R eport N o. 83 S ep tem b er 1999
47
L ezers schrij ven
TU Delft en Prof. dr. P. Klapwijk, hoogle­
raar aan Nijenrode.
De schrijvers van "Laat honderd bloemen bloeien", Denny Beerens, Paul Elstak en
28
Pieter Oost, stellen het op prijs dat hun de gelegenheid wordt geboden om een reactie te
schrijven op het stuk van de heer Diepenhorst over hun onderzoeksrapport.
M ulti p u rp o se offsh ore
in stallatio n vessel
‘‘S m it P io n eer"
The Smit Pioneer (former Danube Shut­
tle) is a sister vessel of the Smit Enterpri­
se. Both lash carriers, built in 1984 in
49
L itera tu u ro p g av e
51
V erenigingsnieuw s
51
L ijst v an ad v e rte e rd e rs
53
N ieuw s van h et H M E
55
A genda
59
M aritim e S earch
Italy, were acquired by Smit International
at the end of 1997 after extensive feasi­
bility studies into tie requirements and
the suitability of several vessel types
Bij de voorplaat: Assistentie door Kotug (Foto Flying Focus)
APRt 2000 - SCHIP tn WERF it ZEE
1
SA IL 2000 A m sterdam
JPlT(0)giraiMMS3,
Tall Ships
waaronder het Aquacorso, zeilwedstrij­
Het Voorlopige Prograrrvna
In 2000 wordt SAIL voor de zesde keer
den op het IJmeer, Korjaalwedstrijden,
Het definitieve programma van S A l 2000
georganiseerd. Van 24 tot 28 augustus
de Pieremachocheltocht en nog veel
Amsterdam wordt in het voorjaar van 2000
zal Amsterdam volledig in het teken van
meer.
bekendgemaakt
Hieronder een indruk van een aantal pro­
dit unieke evenement staan. Zeker 20 (!)
Tall Ships komen naar het centrum van
StuurvroLiw voor de
de stad. Sommige schepen ronden met
"Stad Amsterdam”
grammaonderdelen:
17-23 augustus
hun bezoek aan Amsterdam de in april
De 78 meter lange clipper Stad Amster­
Binnenkomst van de Tall Ships in de 5 aan­
2000 begonnen Tall Ships-transatlanti-
dam zal geen stuurman, maar een stuur-
loophavens.
sche race (TS 2000) af, andere komen
vrouw krijgen. De 37-jarige Conny van
Donderdag 24 augustus
na een race m de Oostzee vanuit finish-
Moergastel is er trots op dat ze binnen­
Parade of Saihn; alle Tall Ships varen van
plaats Flensburg via Frederikshaven naar
kort aan het roer zal staan van 'Neer-
Velseq/Umuiden naar Amsterdam.
Nederland. Beide wedstrijden worden
lands zeiltrots'.
Opening van SAIL 2000 Amsterdam.
Openingsconcert vanaf pontons.
georganiseerd door de International Sail
Training Association (ISTA). In Delfzijl is
Clipper-expositie
ook de finishplaats van een door de Sail
in
Scheepvaart­
F’ieremachocheltocht door Amsterdamse
grachten.
Zondag 27 augustus
Oecumenische kerkdienst.
Vlootschouw.
maandag 28 augustus
Parade of Saitout; alle Tall Ships vertrekken
vanuit Amsterdam naar Velsen/
Umuiden
In de periode van 24 t/m 27 augustus,
kunnen de Tall Ships dagelijks door publiek
worden bezocht van 10 tot 16 uur.
Tevens vinden er iedere dag zeil- en motorbootwedstrijden plaats op het U. Elke
Vrijdag 25 augustus
avond staat er een show van de Koninklijke
museum Amsterdam
Aguacorso, Drakenbootraces, Korjaalwed­
Marine op het U gepland. De avonden wor­
Training Association Nederland georga­
Ter gelegenheid van de afbouw van de
strijden, Sloeproeiwedstrijden.
den spectaculair afgestoten.
niseerde wedstrijd waarvoor de schepen
clipper Stad Amsterdam vindt u in het
Prijsuitreiking Tall Ships in bijzijn van Zijne
in Frederikshaven gestart zijn. De Tall
Nederlands Scheepvaartmuseum Am­
Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexan-
Ships worden in de week voorafgaand
sterdam een prachtige expositie, ge­
opgevangen in vijf Nederlandse aanloop-
naamd “Zeilend over Wereldzeeën”. De
havens: Vlissingen, Scheveningen, VeF
clipperwerf en de clipperexpositie wor­
Zaterdag 26 augustus
sen/iJmuiden, Den Helder en Delfzijl. Een
den door middel van een clipperspoor
Grachtentocht met historische motorboten.
op dit informatienummer te horen. Tot die
groot deel van het Varend Erfgoed zal
met elkaar verbonden. U waant zich aan
Start Umeer-race voor traditionele zeilsche­
tijd is deze informatie te vinden op het inter­
daar ook acte de présence geven.
boord van een clipper. Deze expositie is
pen bemand met Tall Shipsbemanningen.
net: www.sail2000amsterdam.nl.
Het Varend Erfgoed
gen. Daarnaast vindt u in het Scheep
SAIL: Van 1975 tot 1 9 9 5
SAIL 2 0 0 0 Amsterdam: De Televisie
Naast de ruim 20 Tall Ships die Amster­
vaartmuseum tot en met 7 mei 2000
Elke twee weken verschijnt op de Sail- inter­
SAIL 2000 is, evenals de voorgaande ede
dam zullen aandoen zijn er honderden
een expositie over "Scheepvaart in de re­
netsite een nieuw artikel over de SaiFevene-
bes, uitgebreid te zien bij de publieke om­
klassieke zeil- en motorschepen. De tra­
clame".
menten die in het verleden hebben plaats­
roep. De NOS en de AVFiO doen zowel
der, muzikale begeleiding door de Marinierskapel.
Vanaf 20 maart is het officiële informatie­
nummer van SAIL 2000 Amsterdam opera­
tioneel: 0900.SAIL2000 (0900.7245200),
44 ctpm. Vanaf 15 mei is het complete pro­
gramma van SAIL 2000 Amsterdam ook
tot SAIL 2000 Amsterdam te bezichti­
gevonden. Van Sail 1975 to t Sail 1995!
ditionele Nederlandse Vloot bestaat uit
klassieke schepen die met liefde, ener­
rechtstreeks als in uitgebreide reportages
verslag van dit nautische evenement. De
Nationale stoomvaartdagen
gie en vakmanschap in de vaart worden
2 7 en 2 8 mei 2 0 0 0
Finish TS 2 0 0 0 Race
AVRO zal al tijdens de race van Halifax naar
gehouden. Tijdens SAIL 2000 Amster­
Wie alvast op stoom wil raken voor SAIL
SAIL 2000 Amsterdam is dit keer ook
Amsterdam (laatste leg van de TS 2000
dam zult u het resultaat van alle inspan­
2000 Amsterdam, kan in Dordrecht op
het eindpunt van de TS 2 0 0 0 Serie. Dit is
race) opnamen maken aan boord van en­
kele deelnemende schepen. De Parade of
ningen kunnen bewonderen. Een groot
27 en 28 mei 2000 de Nationale Stoom­
een Transatlantische wedstrijdserie die
deel van het Varend Erfgoed zal in de
vaartdagen bezoeken. Deze manifestatie
georganiseerd wordt door de ISTA (Inter­
SAIL wordt door de NOS uitgezonden. Ook
week voorafgaand aan SAIL aanwezig
maakt deel uit van Dordt in Stoom, het
national Sail Training Association). De
komen er reportages vanuit de verschillen­
zijn in de aanloophavens, van hieruit zul­
grootste ■tweejaarlijkse - evenement op
schepen gaan van start in Southampton
de aanloophavens waar de Tall Ships af­
len ze opstomen naar Amsterdam. Tij­
het gebied van stoommaterieel in Euro­
en Genua en varen via Cadiz naar Bermu­
meren. De NOS verzorgt een dagelijks
dens SAIL 2000 Amsterdam zal het Va­
pa.
da. Vandaar gaat de race via Boston en
'scheepsjournaal', een journalistiek verslag
Halifax naar Amsterdam.
van de gebeurtenissen rond SAIL 2000.
rend Erfgoed vele activiteiten verzorgen
Overname C ory Towage door W ijsm uller G roep afgerond
2
Na de aankondiging half januari door
maatschapplj van Wijsmuller Groep. De
le expansie van de huidige havenslee-
Wjsmuller is momenteel actief in twintig
Wijsmuller Groep dat de overeenkomst
nieuwe naam van Cory Towage zal Wijs­
pactiviteiten en van offshore gerelateer­
landen op het gebied van havensleep­
tot overname van het Engelse Cory To­
muller Marine Ltd. worden.
de operaties. Om deze verdere expan­
diensten en wereldwijd met bergingen
wage, onderdeel van de Ocean Group
Met deze overname zet Wijsmuller een
sie te financieren w o rdt in de nabije
en maritieme dienstverlening.
plc, was getekend, is de feitelijke over­
enorme stap in de richting van het berei­
toekomst een beursgang overwogen.
name van Cory Towage en haar doch­
ken van het uiteindelijke doel om markt­
Cory Towage, met een vloot van meer
Voor verdere informatie:
termaatschappijen heden voltooid.
leider te worden binnen de branche en
dan 60 sleepboten, opereert in 9 ha­
Wjsmuller Holding,
De aandelen in Cory Towage zijn over­
het versterkt duidelijk de positie van
vens in Engeland en is verder actief in
Milou Mulder, Manager communicatie
gedragen aan Wijsmuller Groep voor
Wijsmuller in de markt. De overname
Canada, Venezuela, Oman, Ierland en Li­
and public relations
touwen.
Tel: 0255.562666, fax: 0255.511388
een bedrag van £81,8m. Cory Towage
van Cory Towage geeft Wijsmuller de
zal gaan opereren als een volle dochter-
mogelijkheid tot een snelle internationa­
E-mail: [email protected]
SCHIP <n WERF * ZEE - APRIL 2000
Inflam m able ad vice for u n d erw riters
Marine insurance underwriters must not
in the region of 30% in number and 25%
specialist assistance in cases involving
underestimate the need for specialist ad­
in value of cargo claims can be attributed
dangerous substances or materials.
marine and energy at XL Mid Ocean Re,
vice when dealing with dangerous goods.
to bad cargo stowage and handling.
There were more warnings for the manne
took delegates on what he called the
Speaking at the fourth annual Manne in­
According to Spicer, human error is prob­
insurance world from Peter Chrismas,
Ultimate White Knuckle Ride of manne
surance conference in London at 20
ably the highest insurance risk and will re­
hull underwriter with Syndicates 735,
reinsurance, while Cary Depel, managing
Adams, vice president and underwriter of
March, 2000, John Spicer, chairman of
main so for all time. Such eases of hu­
Wren
Also
director of NOS Risk Works Ltd, ad­
the Joint Cargo Committee, highlighted
man error mean there will always be a
speaking at the conference, Chrismas
dressed the integration of corporate
the increasing number of incidents due to
role for marine insurance underwriters,
said the future role of the manne special­
strategy and Claims management.
the carriage of dangerous cargo such as
Recognising the threat of such cargo, a
ist is seriously under threat due to over
Syndicate
Management.
calcium hypochlorite. Interim guidelines
European directive was introduced requir­
capacity of the marine insurance market.
For copies of the conference papers,
for its carriage have been introduced by
ing all companies that consign, transport,
With an increasing number of players en­
contact Sonia Brant,
the International Group of P&l Clubs until it
load or unload dangerous goods to ap­
tering the market with newty-developed al­
tel: +44.1.932.355244,
can be reviewed by the IMO.
point a 'dangerous goods safety advisor”
ternative products, new skills and compe­
fa x:+44.1.932.354576
Recent years have seen a increasing
by January 1st 2000. However, the num­
tences are having to be developed to
e-maii: [email protected] or visit
number of incidents due to the careless
ber of adequately trained inspectors falls
compete, at the expense of the manne
the website a twww.ibcuk.co.uk/1mll94
loading, handling, stowage or discharge
well below the requirements of the indus­
specialism.
194.
of dangerous cargo. Statistics show that
try and underwriters are urged to seek
Also speaking at the same day, Steve
(From Lloyd's List events)
Nieuw ICT bedrijf
in Oldenzaal
Onlangs heeft het bedrijf LogicVision
R adio H o lla n d M arine in trod u ces
th e C 3 brid ge, Triple S ea
M ijlpaal o p het
g eb ied van bran d­
stofcellen bereikt
Radio Holland Marine (Rotterdam) in co­
The Radio Holland Marine C3 bridge con­
operation with sister company SAIT
cept can suit the specific requirements
De grootste SOFC (SoW Oxide Fuel Cet) -
den van Nederland te bedienen en van­
Marine (Antwerp) has developed a new
of various ships:
brandstolcelcentrale ter wereld in West-
wege het grote kennispotentieel dat in
bridge concept: the compact C3 bridge
•
mega-yachts;
ervoort (Nederland), uitgerust met brand­
Twente aanwezig is, besloot het ICT-
console, Triple sea". It provides the
•
deepsea ships;
tools for the five essential functions:
•
workboats;
•
large trawlers vessels.
een vestiging geopend in Oldenzaal.
Om de markt in het Oosten en Noor­
bedrijf naast de hoofdvestiging in
Reeuwijk een tweede Nederlandse ves­
tiging op te zetten in Twente.
LogicVision is een ICÏ-bedrijf dat ge­
1. an unobstructed lookout for monito­
ring the environment;
specialiseerd is in het ontwikkelen en
implementeren van logistieke en finan­
2. Internal and external communica­
ciële kennissystemen voor productieorganisaties. De Navision software is
tions;
3. monitoring all systems on board the
de basis waarin LogicVision op maat
vessels;
gemaakte applicaties voor haar klan­
ten schrijft. Dit is ERP-software voor af
loopt inmiddels al meer dan een jaar zon­
der problemen. Daarmee heeft de onder­
neming een belangrijke mijlpaal op het
gebied van SOFC-brandstof cellen be­
RHM works closely with SAIT Marine, spe­
reikt. Het elektrische rendement van de
cialized in building consoles. RHM sup
100 kWcentrale ligt om en nabij de 46
plies the electronics and installs the entire
procent. Westervoort wordt geëxploi­
C3 bridge concept on board the ships.
teerd door het NederlandsDeense con­
This flexible console meets the practical
sortium EDB/Elsam. 'We zijn uitermate
and flexible requirements of the maritime
tevreden met de resultaten en verwach­
control of safe speed end course;
Industry, is easy to install and provides
ten dat die ook zo zullen blijven", aldus
5. the presentation of essential naviga­
low cost solutions compared to more ex­
Nick Bartol, Chief Technology Officer,
4. to allow safe ocean passages,
Ie logistieke en administratieve proces­
sen in een bedrijf. Het bedrijf biedt met
stof cellen van Siemens Westinghouse,
name oplossingen vanuit een technf
tional information.
tensive bridge systems.
Fossiele Energieopwekking van Siemens
AG. De centrale levert tegenwoordig 110
sche en bedrijfskundige invalshoek en
kW aan het elektriciteitsnet en verzorgt
kan voorzien in advisering en consuf
These functions are combined into one
Datamation
naast biedt het bedrijf uitgebreide trai­
bridge concept The ‘Triple Sea” was
One of the unique features of the C3 con­
van Westervoort met 64 kW hete stoom.
ningsprogramma's aan.
first presented to the maritime market at
sole is the Datamation conning display.
Bepaald indrukwekkend zijn de emissie
the Europort 99 exhibition.
For the presentation of navigational and
waarden voor NOx, SOx, CO en VHC's,
tancy voor logistieke processen. Daar­
De
ERP-software
van
LogicVision
wordt veel gebruikt in de maritieme
sector, toeleveringsindustrie en door
grotere en kleinere metaalbedrijven.
Radio Holland Marine has experienced a
growing demand for compact integrated
Naast het feit dat LogicVision zich in
bridge consoles. Triple Sea is especially
Twente vestigt vanwege de aanwezig­
suitable for ships with only a limited
heid van veel kennispotentieel en spin-
amount of space available on the bridge.
off bedrijven van de Universiteit, is ook
de nabijheid van Duitsland voor het be­
drijf interessant. Oldenzaal is een goe­
instrumental data Datamation is a com­
pletely new concept. With the help of
Datamation it is now possible to present
a diversity of critical navigation informa­
The C3 Bridge console answers to this
demand, with the following features:
die minder dan 1 ppm bedragen. De
brandstofcelcentrale werkt volautoma­
tisch en wordt in de regel slechts een­
maal per week geïnspecteerd. De brand­
stofcellen z fi In totaal al meer dan 9.500
tion, such as speed, course, depth wind
uur in bednjf geweest. Het SOFOsys-
and GPS-data on one screen. The user of
teem is in zipn geheel gebouwd in het
Datamation can configure any informa­
de uitvalsbasis voor de bewerking van
tegelijk het stadsverwarmingssysteem
Small and compact console for high
tion displayed, according to his require­
seas navigation;
ments
technologiecentrum van Siemens Wes­
tinghouse in Pittsburgh, USA. Vanaf het
de Duitse markt.
•
Nadere informatie:
•
Cost effective, flexible configuration;
de van grootte van 250 tot 1000 kW.
•
Configured with service in mind:
Daarnaast is de combinatie van brand­
•
Connectable to ships’ computer
stofcellen en gasturbines gepland, om ef­
LogicVision Oldenzaal,
Dhr.ir. M. Wildschut,
directeur Oldenzaal.
Tel: 0541.537096, email:
[email protected]
network.
jaar 2004 plant de onderneming de com­
merciële verkoop van centrales in de or­
fectieve rendementswaarden van 60 tot
70 procent te bereiken.
3
APRIL 2000 - SCHIP <n WERF dt ZEE
ES ï e u w s
WI G ' s A l m o s t R e a d y f o r t h e m a r k e t
In connection with high-speed
ferries and modern concepts
for passenger services, the in­
terest
in
wing-in-ground
(W IG ) craft is grow ing. These
vehicles are especially suited
for all applications in w hich a
long distance has to be coverts!
over a level surface that is
largely free o f obstacles, e.g. as
a supplem entary service to
conventional ferry links b y s e a
The G erm an developm ents by
Fischer Flugm eehanik and
TechnoTrans have been re­
ceived w ith great interest by
the industry.
well as the application of risk-based
methods for the systems on board.
Considerable Com m ercial Potential
The current state of development shows
that wing-inground effect craft with their
typical speeds and operational characteris­
the
Water
Take-Off
tics will very soon be able to establish a
ble altitude that will enable them to cross
Reducing
large distances wrth as little wing dam­
Resistance
age and exhaustion as possible.
WIGs need, depending on the load per unit
system. The worldwide efforts to commer­
area, a minimum starting speed to create
cialize this technology show that WIGs of­
new and economical transportation
the aerodynamic lift required to carry the
fer a considerable commercial potential.
has
vehicles weight. For current designs, this
With the theoretical and experimental
been undergoing investigation by flight
speed lies within the range of about 80 to
findings obtained from the TEBEF pro­
pioneers and aerodynamics researchers
120 kni/h, Sufficient propulsion power
gramme and the knowhow gained in
since
century.
must be installed to provide about 2.5
Germany over a period of some 25
Researchers in a number of countries
times the power required in the cruising
years in the sector of wing-in-ground
are busy working on its technical ex­
state, but this cannot be used to increase
technology, Germany has achieved a de­
What are Wing in Ground Vehicles?
ploitation. TEBEF is the German abbrevi­
the cruising speed, By using certain start­
velopmental lead which will be of great
WIGs fill the gap between the speed
ation for a joint R&D project which trans­
ing aids, the aim is to reduce the power
benefit in commercial application. This is
ranges exhibited by ships and aircraft as
lates into “Technical Development of
required to take off from the water.
also borne out by the 8-seater WIG man­
competing
Wingfn Ground Craft", assisted by the
Two approaches have proved suitable
ufactured by Airfoil Development, which
Whilst WIGs are much faster than all of to­
German
within
is being classified by Germanischer
day's passenger ferries, they are more
Research 1BMBF). In this project, the
Hoverwing
economical to run than aircraft, and
companies Fischer Flugmeehanik and
Fischer Flugmeehanik) with static air
hence occupy a niche in the market, The
TechnoTrans
with
cushion and the Hydrowing concept (pro­
Com m ercial Utilization
higher cruising speed in relation to ships
Germanischer Lloyd in the development
ject partner TechnoTrans) using hydro­
The primary prerequisites for the com­
foils as the takeoff aid.
mercial utilization of WIGs are the nation­
transportation
systems.
R&D in Germany
The
grounckeffect
early
in
Ministry
are
phenomenon
the
of
last
Education
cooperating
and
the
course
of
TEBEF:
concept (project
the
partner
Lloyd.
is achieved by having the craft leave the
of marketable solutions.
water medium and fly closely over the wa­
The objective is to produce a vehicle for
ter surface as soon as a certain speed is
transporting 80 passengers at a speed of
Development of a Safety Concept
reached. The hydrodynamic resistance is
180 knyh over a distance of 800 km wrth
Hovel transportation concepts
pose
safety rules for grounckeffect vehicles.
therefore replaced by tine (lower) air drag.
a wave height of up to 1.5 m, using the ex­
questions concerning the safety of their
These rules and regulations are currently
The increased economy of operation in
isting infrastructure in the Baltic ports,
design,
being discussed and developed at a
relation to aircraft is achieved by exploit­
TEBEF is currently running in its third
which cannot be solved through the ap­
number of national authorities and at the
ing the wing-in-ground effect, a state of
phase, in which two experimental plat­
plication of known procedures. As part
relevant committees of the International
flight in which the drag is lower and the
forms already built to carry two persons
of TEBEF, a safety concept is therefore
Maritime Organization (IMO). GL is partic­
uplift is greater than for flight at 'normal1
each are being tested and optimized. Here
being developed for WIGs to account for
ipating in these activities on behalf of the
altitudes. It Is highly instructive to ob­
two major problems are to be solved: re­
the special features of such craft. Efforts
Federal Ministry of Transport.
serve seabirds in flight or landing. Once
duction of the water takeoff resistance,
are concentrating particularly on deter­
in the air, they look for the lowest possi­
and development of a safety concept
mining the loading on the structure as
(From 'GL-Magazin' no.1/2000)
is
al regulations governing construction
construction
and
operation
and operation as well as the international
ieuw e uitgaven
Monografie GPS
gever is de fa. Smit en Wytzes te
derland bruikbaar is, inclusief de wa­
De stukken theorie die alleen voor
ISBN 90-70348-55-1,
Urk-Terschelling. Zoals we van de
tersport.
auteur en de uitgever gewend zijn,
In deze monografie komen zowel
het HBO bestemd zijn, worden dui­
delijk aangegeven.
De leerstof in het boek is zo be­
4 8 bladzijden, prijs
ƒ 19,50.
is het een goed verzorgde uitgave
het praktisch gebruik als de inrich­
Verschenen is het boekje Global Po­
die inspeelt op de nieuwe en snelle
ting en principes aan de orde, als­
schreven dat eerst de praktische
sitioning System door Y. Draaisma,
ontwikkelingen op de gebieden van
mede de storingen, de fouten en
toepassing wordt behandeld en pas
jarenlang docent bij het hoger nau­
plaatsbepaling en navigatie en die
nauwkeurigheden van zowel GPS
tisch en luchtvaartonderwijs. De uit­
op alle nautische opleidingen in Ne­
alsDGPS.
daarna een verdere verdieping van
een onderwerp.
4
SCHIP M WERF A- ZEE - APHL 2000
Brunei Marine
Technology
M A R ITIE M E SPECIALISTEN GEZOCHT
B runei
M a rin e
Technology
is
de
sp e cia list in d e ta c h e rin g en w e rv in g
&
se le ctie
van
hoog
o p g e le id e
m a ritie m e te c h n ic i in de scheeps­
b o u w en o ffs h o re . Als m e d e w e rk e r
O
En
n tw er p
&
g in e e r in g
van
B ru n e i
M a rin e
o n d e rs te u n t
u
T echnology
o p d ra ch tg e ve rs
w e re ld w ijd b ij h u n a c tiv ite ite n op
e n g in e e rin g g e b ie d
e n /o f
p ro je c t­
m a n a g e m e n t.
D oor
g e b ru ik
te
m ake n
van
de
c a p a c ite it en ke n n is van spe cia liste n
van B runei M a rin e Technology, op
P roject M
& In
d ie
m o m e n te n
dat
het
n o d ig
is.
a n a g e m e n t
m a x im a lis e re n
k o o p
o p d ra c h tg e v e rs h un
sla g va a rd ig h e id .
8 ru n e l
M a rin e
T ech n o lo g y
s tre e ft
een la n g d u rig e en in te n sie v e re la tie
na m e t vo o ra a n sta a n d e b e d rijv e n in
de sch e e p sb o u w en o ffs h o re .
In s p e c t ie &
Co
m m is s io n in g
O p basis van w e rv in g & se le ctie b e ­
m id d e lt Brunei M a rin e Technology
o p m a n a g e m e n tn iv e a u .
De o rg a n is a tie k e n m e rk t zich d o o r
g esp ecialisee rd e
a cco u n tm a n a g e rs
m e t een s c h e e p s b o u w k u n d ig e a ch ­
te rg ro n d . V a n u it h u n a ffin ite it m e t
de s c h e e p s b o u w in d u s trie se le cte re n
zij vo o r de o p d ra ch tg e ve rs de m ee st
g e sch ikte
m e d e w e rke rs
voor
het
realiseren van p ro je cte n .
T eg e lijke rtijd zoeken zij vo o r scheeps­
b o u w k u n d ig e n de m ee st geschikte
w e rko m g e vin g .
V oor m e e r in fo rm a tie :
w w w .b r u n e l- m a r in e .n l
Marconistraat 16
Postbus 6316
3002 AH Rotterdam
tel. 010 425 55 44
fax 010 476 44 45
Jupiterstraat218
Postbus 595
2130 AN Hoofddorp
tel. 023 561 71 80
fax 023 566 24 50
brunel
M arine Technology
De S p e cijlis te n S p e cia lltt
M a ritiem e M a r k t M e n s o d e J o n g
B a n a n a rep u b lics
ubieuze landen die tegen alle
Alle andere betrokkenen
regels in of zonder duidelijke
probeerden
D
eveneens
aanklachten bemanningen in
hun straatje schoon te
het gevang werpen, schepen
vegen.
aan de ketting leggen of op du­
voerder wees op de
bieuze gronden hoge boetes
kleine
opleggen noemen de Engelsen 'banana repu-
De
gezag­
bemanning
(26 man) en lage
blics’. Het lijkt erop dat Frankrijk tot deze
onderhoudsbudget­
groep onfrisse landen gaat behoren. Een be­
ten die eigenaren
roep op het International Tribunal of the Law
toestaan. De eige­
of the Sea was er nodig om het beslag op een
naar, de Italiaan Giu-
Panamees vissersschip en het vasthouden
seppe Savarese, ver­
van de kapitein ervan op te heffen, nadat het,
klaarde dat het schip
waarschijnlijk terecht, illegaal in de EEZ (exclu-
aan alle eisen voldeed en
sive economie zone) van de Franse Crozet ls-
door vijf oliebedrijven was
lands had gevist in september 1999. Kapitein
goedgekeurd,
Mathir van de door midden gebroken tanker
door twee in het najaar. De oliebedrij­
‘Erika’ werd zonder enige grond in een be­
ven, verenigd in OCIMF, antwoordden dat zij
de ‘Erika’. Het is dan ook
ruchte Parijse gevangenis opgesloten. Geluk­
niet naar de structurele integriteit kunnen kij­
niet verwonderlijk dat IASC, de vereniging van
kig werd hij na korte tijd weer vrijgelaten.
ken (een schip heeft bij een inspectie meestal
classificatiebureaus, wijst op de noodzaak van
lading aan boord) en dus alleen de operatione­
meer transparantie en communicatie in de toe­
V uile s tra n d e n , sch o n e stra a tje s
le aspecten onderzoeken. De Italiaanse ma­
komst. Uiteraard niet alleen door henzelf,
Mathir belandde in het gevang omdat de Erl
ka's olie de Franse stranden ernstig bevuilde
nager Panship dreigde de Franse regering
met een proces wegens het bezoedelen van
maar ook door derden. Zo zou de havenstaat­
controle inspectierapporten aan IASC moeten
en de regering de kiezers wilde laten zien
haar reputatie; de Franse onderzoekscom­
toezenden en de EU de database Equasis met
daarop resoluut te kunnen reageren. Nadat
missie had aanbevolen de ISMcertrficaten van
gegevens over de vele inspecties snel moeten
de ‘Erika' van 37.283 dwt, varende onder de
alle door Panship beheerde schepen in te
introduceren.
Maltezer vlag, op 12 december verging tij­
trekken. Zelfs de Europese scheepsbouwers
Ongetwijfeld zullen er, evenals na de Torry
dens stormweer, begon dit spel voor de pu­
kwamen bij monde van AWES in actie met
Canyon' in 1967, meer stringente maatrege­
blieke tribune. Tankers onder gelegenheids-
aanbevelingen voor meer verantwoordelijk ge­
len komen voor oude tankers. De vasthou­
vlag zouden niet meer gebruikt mogen
drag door reders, charterers, vlaggestaten
dendheid van de Fransen staat daar borg
worden volgens de Franse minister van trans­
en klassebureaus. Zou dat een preventieve
voor. Reeds eind februari kwam er een Char­
port, waarop de Franse maritieme wereld in­
actie zijn, opdat niemand op het idee komt de
ter on Marine Safety, afgesproken tussen de
stemmend knikte, maar tegelijkertijd vroeg
werven mede verantwoordelijk te maken voor
overheid en alle Franse betrokkenen bij het
naar een beter maritiem regime voor de Fran­
ontwerpfouten?
oiievervoer, als een voorloper voor nieuwe
laatstelijk
nog
wetgeving. Het komt er allemaal op neer dat
se vlag. Ook het charteren van schepen ou­
worden. Hevig ontstemd was de Franse rege­
G e en z o n d e b o k , m a a r
o n tw e rp fo u t?
ring dan ook toen TotalFina, de eigenaar van
Vele beschuldigende vingers wezen uiteraard
zijn. Dergelijke haastige voorstellen zullen bo­
de olie op de ‘Erika’, besloot alleen tankers,
ook naar het Italiaanse classificatiebureau Rina
vendien een herhaling niet voorkomen. Ook
groter dan 80.000 dwt, niet meer te gebrul
waaronder de 'Erika' viel de laatste drie jaar. R1
nieuwere schepen kunnen immers ontwerp­
ken indien zij 20 jaar of ouder zijn. Voor kleine­
na heeft inmiddels de andere bureaus van me-
fouten hebben. Zo informeerde het Japanse
re tankers kon het bedrijf niet aan het rege-
deschuld beticht. De werkelijke oorzaak van
Class NK eind 1998 de overige klassebu­
ringsverzoek voldoen, omdat er te weinig van
het doormidden breken van de ‘Erika’ zou na­
reaus dat 65 van de 79 na 1985 gebouwde
zouden zijn. Daarnaast kwam Frankrijk met
melijk een ontwerpfout zijn. Van de zeven zus­
VLCC’s met een enkele romp, geregistreerd
vele andere suggesties, zoals een aanmel­
terschepen, gebouwd in Japan tussen 1974
bij Class NK, scheurtjes vertoonden in het
dingsplicht in de EU voor schepen die de EEZ
en 1976, ondervonden er vier in de periode
lengteverband. Zouden de eigenaren van
binnenvaren, eerdere afvloei van tankers met
1986-92 overeenkomstige problemen als de
overeenkomstige, maar elders geregistreer­
een enkele romp, grotere boetes voor vervul
‘Erika’, namelijk scheuren en ‘buckling* ter
de tankers dat nu ook weten? En wie garan­
Iers, strengere havenstaatcontrole (inclusief
hoogte van tank nr. 2 en 3. In die tijd was het
deert ons dat er bij de eerste tankers met
onderzoek naar structurele integriteit), enz.
nog niet gebruikelijk dat klassebureaus elkaar
dubbele rompen geen ontwerpfouten zijn ge­
Wat tot dusverre mist, is een onderzoek of
inlichten over mogelijke structurele ontwerp­
maakt? Al snel na het in de vaart komen daar­
het terecht was dat het schip de toegang tot
fouten, zodat Rina stelt niet te hebben kunnen
een Franse noodhaven werd geweigerd.
weten dat er iets fundamenteels mis was met
van bleek bijv. dat enkele stabiliteitsproblemen hadden.
der dan 15 of 20 jaar zou verboden moeten
er meer en strengere regels moeten komen,
terwijl iedereen weet dat er al te veel regels
SCHIP rn WERF èc ZEE - APRIL 2000
Ook is reeds gesuggereerd de classificatie en
waardoor enkele reders 1999 met verlies
het veiligheidstoezicht maar op te dragen aan
een internationale organisatie, te beheren
moesten afsluiten. Daaraan lijkt nu een
einde te komen. Weliswaar waren
door IMO, Zullen landen als de Verenigde Sta­
de vrachten afgelopen winter
ten deze taken willen overdragen en zullen in­
maar weinig hoger, maar de
specteurs van zo’n ongetwijfeld bureaucrati­
spotvrachten lopen reeds
sche instelling minder gevoelig zijn voor
enige tijd op, zodat ie­
steekpenningen? Het middel lijkt erger dan de
dereen goede hoop
kwaal, namelijk het bestaan van een aantal
heeft op een aan­
merkelijk
beter
banana-kiassebureaus en bananavlaggen.
Indien een ontwerpfout inderdaad de oorzaak
2001-seizoen.
van de ramp met de ‘Erika’ blijkt te zijn, zou de
Het herstel is niet
enige, werkelijke remedie kunnen zijn een aan­
alleen een gevolg
scherpen door IMO en IASC van de minimum­
van
eisen ten aanzien van de structurele integriteit
vraag, maar ook
toenemende
waaraan een nieuw ontwerp moet voldoen. Je
door een afname
moet dan we! zo’n vijftien jaar wachten op re­
van de beschikbare
sultaten. Het meest verstandig was uiteinde-
vloot. In 1999 zou 18
lijk William O’Neil, IMO’s secretaris-generaal.
mln kubieke voet naar
Hij vond het eind januari nog te vroeg enige
de sloper zijn gegaan, ter­
actie te ondernemen, maar was wel bereid
wijl er maar 11 mln kbv aan
elk serieus voorstel grondig te laten bestude­
nieuwbouw bijkwam. Dat is nog
ren. Voor de tankers, jonger dan 20 jaar, is de
geen 2% van de capaciteit van 635
nasleep wel aantrekkelijk. De vrachten voor
mln kbv eind 1999. Bovendien is meer
deze tankers liepen aanzienlijk op, omdat ve­
dan 20% van de vloot van 636 koelschepen
len oudere tankers niet meer willen huren.
reeds meer dan twintig jaar oud; een deel
M e t b a n a n en sch e p en g aat h et
b e te r
de vloot van 35 a 45 schepen die wellicht
Een overeenkomstige dienst van Seatrade
naar Zuid-Amerika redde het evenwel niet.
nooit meer koellading zulten vervoeren.
Daarnaast dekt Seatrade zich in tegen de sei-
Schepen die echt bananen vervoeren, komen
Nieuwbouw blijft beperkt; aanvang 2000 wa­
hoogst zelden in problemen door op ongele­
ren er 23 schepen met circa 8 mln kbv in be­
zoensfluctuaties op de markt door schepen
voor langere tijd te verhuren. Twee, de 'Sanc-
gen plekken te stranden of te vergaan. Verre­
weg de meeste eindigen gewoon bij de slo­
per. Dat kan voor Europese reders nog een
stelling.
Ook bij de concurrentie, de containersche­
pen, stijgen de vrachten voor alle lading en
probleem worden, Indien er asbest of andere
koellading zal daarop geen uitzondering zijn.
pa en stukgoed terug.
giftige stoffen in het schip verwerkt zijn. Het
Als antwoord op deze concurrentie stellen de
De slechte markt heeft Swedish Oriënt Line
grootste probleem voor de bananenreders de
koelreders met hun nieuwste schepen steeds
doen besluiten uit de koelvaart te stappen; de
afgelopen twee jaar was evenwel de slechte
meer ruimte beschikbaar voor koelcontai­
zes schepen werden verkocht aan Del Monte.
ners. Een capaciteit van 250 tot 300 teu
Daarentegen verkreeg Leif Hoegh de volledi­
is al heel gebruikelijk. Daarmee
ge controle over Unicool. Eerst werd het aan­
wordt de koelvaart ook een
deel van de Griekse Restis Groep (49,8%)
concurrent van de con-
overgenomen; vervolgens ook de 0,2% in be­
tainervaart. Seatrade
zit van Mats Jansson, de directeur van Uni-
biedt reeds min of
cool/Cool Carriers. Er zijn evenwel aanwijzin­
daarvan behoort evenwel tot de nog opgeleg­
marktsituatie,
bananen van het Caribisch gebied naar Euro­
meer
regelmati­
gen dat Hoegh uit de koelvaart wil stappen.
ge
lijndiensten
Vorig jaar verkreeg het bedrijf namelijk ook de
aan met stuk­
volledige controle over autovervoerder HUAL
goed/contai­
door Ugland's 50% over te nemen. Ugland
ners op de
verkreeg daarbij een recht van first refusaf,
indien Hoegh Cool Carriers wil verkopen. Ug­
uitreis vanuit
Europa naar
land bezit reeds samen met Actinor (elk voor
Zuid-Afrika.
ongeveer 40%) Swan Reefer, de grootste re­
Dat
kwam
mede door de
derij van koelschepen. Ugland heeft ook zes
fragmentatie bij
de afscheep van
vruchten uit ZuidAfrika na de deregule­
ring van de fruitexport. In
plaats van een charter voor
een volle lading moet men kleine­
re partijen van een groter aantal
exporteurs boeken.
APBt 2000 - SCHIP en WERF ie ZEE
ta Lucia’ en 'Sancta Maria', werden onlangs
voor een jaar verhuurd aan Geest Line voor
eigen koelschepen, maar wil deze reeds ta­
melijk oude schepen verkopen.
maant
M
Opdrachten
aritiem
H e t g ro o tste schip ooit in G roningen gebouw d
Scheepswerf Niestern Sander heeft voor
Provincie Groningen gebouwd,
De hoofdmotor is nog niet gekozen. Het
ntngen tot stand gekomen. De assembla­
de derde maal opdracht gekregen van de
De verdere afmetingen zijn:
schip is uitgerust met een eektrisch ge­
ge en de afbouw zullen plaatsvinden op
Franse rederij Petromarine voor de bouw
Lengte
129,95 m.
dreven
noodvoortstuwingsmstallatie.
de buitendijkse doklocatie van Niestem
van een dubbelwandige tanker met een
Breedte
20,00 m.
Naast de ladingtanks zijn ook alle brand-
Sander B.V. in de handelshaven van Delf­
breedte boven de 16 meter. Het onder
Holte
9,75 m.
stofbunkertanks
zijl.
bouwnummer 813 te bouwen schip be-
Diepgang
7,50 m.
voerd.
De oplevering zal in oktober 2001 gaan
treft een IMO II chemicaliën/producten-
Dwt
12.200 ton.
Het ontwerp van het thans gecontrac­
plaatsvinden
tanker. Het schip krijgt een draagvermo­
Capaciteit ladingtanks
12.500 m3.
teerde schip is in nauwe samenwerking
gen van ca. 12.200 ton en wordt
(12 tanks)
dubbelwandig
uitge­
met Conoship International B.V. te Gro-
daarmee het grootste schip ooit in de
U! ik
it1
.'
O p d ra c h t voor B arkm eijer
O p d ra c h t voor P attje
De Volharding Groep gaat op de werf in
de type als de onlangs te water gelaten
Barkmeijer Stroobos gaat voor Neder­
gebouwd onder bouwnummer 295 en
Waterhuizen een 4850 tdw vrachtschip
River Blyth, zie rubriek Tewaterlatingen
landse rekening een 3200' tons vracht­
moet voorjaar 2001 worden opgeleverd.
bouwen, bouwnummer 428, voor buiten­
hieronder. De oplevering is gepland voor
schip bouwen. Het is het 16e schip van dit
Van hetzelfde type is de Ambassadeur,
landse rekening. Het schip is van hetzelf­
eind derde kwartaal van dit jaar.
door de werf ontworpen type, het wordt
beschreven in SWZ 08-97, Iblz, 7.
Tewaterlatingen
S ahinia
Blue S ta r 2
R iv er B lyth
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op
Slechts drie maanden na haar zuster­
Bi) Pattje Shipyards in Waterhuizen is op
Drechtborg
20 maart het vrachtschip Sabinia, bouw-
schip Blue Star 1 is op 25 maart bij Van
25 maart het vrachtschip River Blyth,
Bij Van Diepen Scheepswerven in Water­
nummer 464, te water gelaten. Het
der Giessende Noord de roro passa-
bouwnummer 411, te water gelaten. Het
huizen is op 25 februari de multipurpose
schip is bestemd voor de Finse rederij
giersveerboot Blue Star 2, bouwnummer
schip is bestemd voor de Duitse rederij
containercarrier Drechtborg, bouwrium-
L.W. Marine A.B. te Manehamn.
978, van de helling gegleden. De twee
Kapitan Manfred Draxl GmbH & Co. KG.
mer 1044, van de helling gegleden. Het is
De Sabinia is het zesde schip van het ty­
snelle ternes worden gebouwd voor
Het. ontwerp is gebaseerd op dat van het
het derde van vier 9000 tdw schepen die
pe Peters Polar Combi Potter 200. Het
Strintzis Lines Shipping S.A. in Athene,
succesvolle 4200 tdw type van Bode-
Wagenborg Shipping bij de werf bestelde.
eerste schip van dit type, de Lumare, is
De oplevenng van de schepen zal naar
wes Volharding, waarvan er inmiddels al
De oplevering heeft 31 maart plaatsge­
beschreven in SWZ 7/8-98, blz. 6.
verwachting begin mei resp. eind juni
zo'n 25 zijn gebouwd. Door het aanbren­
vonden.
plaatsvinden.
gen van een raised quarter deck kon de
De eerste schepen van de serie, de Din-
Voor enkele voorlopige gegevens en een
diepgang worden vergroot en is het
telborg en de Dongeborg, zijn beschre­
zijaanzicht, zie SWZ 9-98, blz. 5.
draagvermogen toegenomen.
ven in SWZ 1-00, blz. 39 e.v.
De oplevering is voor deze maand ge­
pland.
Opleveringen
D ebussy, R iver C oncerto en R iv er N avigator
Flim thöm
De Hoop heeft in één maand drie passa­
nummer 375, in Heusden gebouwd on­
giersschepen voor de binnenvaart opge­
der bouwnummer 451, en eveneens be­
Pattje Shipyards heeft op 5 februari het
pe, waarvan de werf er nog zeven in op­
leverd.
stemd voor Grand Circle.
3200 tdw vrachtschip Fïnthöm, bouw­
dracht heeft. Een beschrijving hopen wij
Op 1 maart de Debussy, bouwnummer
En tenslotte op 20 maart de River
nummer 412, opgeleverd aan Briese &
in een volgend nummer te publiceren.
377, bestemd voor de Amerikaanse tour­
Navigator, bouwnummer 378, voor de
Partners, in Leer, Duitsland.
Voor enkele voorlopige gegevens, zie
operator Grand Circle in Boston.
Amerikaanse touroperator Advantage.
Het is het eerste schip van het Saimax-ty-
SWZ 2-99, blz. 5.
Op 3 maart de River Concerto, bouw-
8
SCHIP f * WERF * ZEE -
APRIL 2000
Opleveringen (vervolg)
S m it C lyde
terminal in Nigena, zie de Smit Ahoada in
Damen Shipyards Gorinchem heeft in de
SWZ 7/8-99, blz. 19. B ij de derde serie
eerste wee'k van maart de sleepboot
gaat het weer om ASD Tugs 3111; zij
Smit Ctyde, bouwnummer 7937, opgele­
zullen in de haven van Rotterdam worden
verd aan Smit International. Het is de eer­
ingezet.
ste boot van een derde serie ASD Tugs
De boten verschillen in enkele opzichten
voor Smit.
van de Smit Mississippi en haar zusters.
De eerste serie betrof vier ASD Tugs
De voortstuwing geschiedt door Schottel
3111 voor het Panaimakanaal, zie de
roerpropellers, type SRP 1515 in plaats
Smit Mississippi in SWZ 5-99, blz. 27; de
van Aquamasters. Op het hoofddek zijn
boten van de tweede serie, vier ASD
2 extra hutten geplaatst en er is geen
Tugs 3110, zijn werkzaam bij een LNG
brandblusinstallatie aan boord.
E u ro p a
van Amerikaanse en Engelse touropera­
Het schip wordt voortgestuwd door twee
Technische gegevens:
Op 11 maart 2000 is het passagiers­
tors) zal de Europa vooral varen tussen
contra-roterende propellers, via een Z-
Lengte
82 m.
schip Europa (bouwnummer 130) door
Amsterdam en Berlijn en tussen Berlijn
drive aangedreven door twee 405 kW
Breedte
9,5 m.
Scheepswerf Grave opgeleverd aan WT
en Praag) laat dit een hoogte van meer
Scania dieselmotoren, type DSI14-78M.
Diepgang
Cruises te Rotterdam.
dan 4 meter niet toe. Om de kruiplijn van
Er is een boegschroef geïnstalleerd, aan­
Hoogte in ballast (bij een diepgang
De opdracht aan de werf was om een
6 meter te reduceren tot 4 meter zijn
gedreven door een 265 kW Scania die­
van 1,5 m)
schip te bouwen dat een sterke gelijkenis
een aantal technische hoogstandjes ver­
selmotor, type DI12.
Aantal 2-persoonshutten
42.
vertoonde met een bestaand schip van
richt, die de aandacht vragen. Zo kan het
Twee generatorsets (Scania DS9-95M
Aantal bemannmgshutten
14.
de rederij (de Erasmus). Gezien het vaar-
stuurhuis hydraulisch zakken en zijn de
met een Stamford generator) leveren
profiel van het nieuwe schip (in opdracht
railing en de masten volledig inklapbaar.
elektrische energie van 2 x 2 1 0 kVA.
1,20 m.
4 m.
Rederijnieuws
C ru ise fe rry v o o r P & O N o rth S ea F erries.
Op 1 maart 2000 is op de Marghera
ters voor tweehoog geladen containers.
Yard van de Fincantieri Groep in Venetië
Met een tonnage van 60.600 grt wordt
de kiel gelegd voor ‘s werelds grootste
het de grootste ferry in de wereld.
cruiseferry tot nu toe. De aflevering is ge­
Na de kiellegging maakte de managing
pland op april 2001. Een tweede schip
director van P&O North Sea Ferries, Pe­
wordt in december 2001 in de vaart ge­
ter van den Brandhof de namen van de
nomen.
twee nieuwe cruiseferries bekend. Het
Het eerste schip, dat onder Britse vlag
schip onder Nederlandse vlag zal "Pride
gaat varen, heeft een capaciteit van
of Rotterdam” gaan heten en het Britse
1360 passagiers, 250 auto's en 3400
schip krijgt de naam “Pride of HuT.
running meters plus 1500 running me-
APRL 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
9
wij leveren de kracht!
Würtsild NSD is een w ereldw ijd opererende ondernem ing m et d e meest com plete motoren- en krachtsystemenportfolio in de m aritiem e
bedrijfstak. Zij onttvikkelt en produceert producten m et d e meest geavanceerde technologieën. Wartsila NSDs vernieuw de diesel­
en gasmotorenprogramma om vat zow el high-, m edium - als low-speed motoren en voortstuwingssystemen, m et een verm ogensrange van
500 tot 66.000 kW (700-90.000pk), d ie op d e markt worden gebracht onder de merken Wartsila en Sulzer.
M et het wereldw ijde netwerk van eigen verkoop en servicebedrijven en licentiehouders is Wartsila NSD uw pa rtn er en sleutel voor
-
succesvol ondernem en op d e m aritiem e markt.
Hanzelaan 95
8017 JE Z w olle
tel. 038 - 425 32 53
Bezoekt u on ze site: w w w .w artsila-nsd.com
&
W ÄRTS1LÄ N S D
CORPORATI O!
O p le veringen door F. K ok
C lau d ia
Niestern Sander in Delfzijl heeft op 1 december vorig jaar het multipurpose vrachtschip Claudia, bouwnummer 904,
overgedragen aan Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agentuurkantoren, eveneens in Delfzijl. Het is het eerste van vier
zusterschepen van het type HCC 5000, die de rederij bij de werf bestelde. Eerder bouwde Niestern Sander al zeven schepen
van het type HCC 3000 en drie van het type HCC 4000 voor Wijnne & Barends'.
ONTWERP
Door veranderingen in de ‘cargo mix’ - ook
De kernactiviteit van Wijnne & Barends' is het
bosproducten worden in toenemende mate in
vervoer van bosproducten tussen de Scandi­
containers vervoerd - heeft de HCC 5000 een
navische landen en West Europa, Canada en
wat kleinere verhouding tussen ruiminhoud en
de Verenigde Staten. Deze kwetsbare en volu­
cargo deadweight. De ruimhoogte - en daar­
nig dat beide luikhoofden geheel open
mineuze ladingen moeten onderdeks worden
mee de ruiminhoud - zijn specifiek afgestemd
op het vervoeren van drie lagen high top con­
gelegd kunnen worden;
goede stabiliteit bij homogene belading en
vervoerd, wat doosvormige ruimen met een
-
vooruit lopen op de nieuwste Fins-Zweed­
-
se ijsklasse regels;
een kraan van 35 t SWL, ook geschikt
voor het behandelen van de luiken, zoda­
-
rekening houdend met het werken met de
eerder genoemde kraan;
pen werden hiervoor ontworpen, zie de Marie
tainers.
Evenals de voorgaande schepen worden de
Christine, type HCC 3000, in SWZ 3-91, blz.
nieuwe schepen gebouwd met de hoogste
129 e.v., en de Inger, type HCC 4000, in
Fins-Zweedse ijsklasse. Een gantrykraan van
SWZ 10-96, blz. 10 e.v. HCC staat hierbij
3 5 1SWL zorgt voor snel laden en lossen.
Samenvattend waren de ontwerpeisen voor
De afmetingen van de Claudia zijn:
Lengte o.a.
108,50 m.
de HCC 5000 klasse:
— een hoge kubiek, in twee ruimen, geschikt
Lengte II.
grote inhoud vergt. Ook de voorgaande sche­
voor High Cubic Container, het getal er achter
bij benadering voor het draagvermogen.
Voortbouwend op het succes van deze sche­
pen ontwierpen Niestern Sander en Conoship
in nauw overleg met de opdrachtgever de
grotere HCC 5000. Behalve voor het vervoer
van bosproducten zijn de schepen ook ge­
schikt voor containers, voor bulkladingen en
voor het vervoer van zware projectlading.
APRIL 2000 - SCHIP en WERF * ZEE
voor bosproducten en geoptimaliseerd
voor containers;
— een hoge dienstsnelheid, 15 kn, bij een
relatief laag brandstofverbruik;
— optimale rompvorm met betrekking tot
snelheid, zeegangsgedrag en ijsbreken;
-
grote ballast/ontballastsnelheid.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Waterverplaatsing
102,40 m.
15,88 m.
7,70 m.
5,90 m.
ca. 7620 t.
Draagvermogen
5441 t.
Gross tonnage
4235 .
II
Anders dan de HCC 3000 en 4000 klassen
heeft de Claudia een bulb en wel een speciale
ijsbulb. Dit houdt verband met wijzigingen in
de regels voor de ijsklasse. Het schip heeft Uvormige spanten in het voorschip en V w m ige in het achterschip. De rompvorm is bij de
Hamburgse sleeptank (HSVA) uitvoerig onder­
zocht.
De Claudia is gebouwd onder klasse van
Lloyd’s Register, met de notatie: *1 0 0 A l,
*LMC, UMS, SCM, suitable for heavy cargoes, Ice Class IA, Containers in hold and on
hatchcovers.
Verder voldoet het schip o.a. aan de voor­
schriften van de Scheepvaart Inspectie (o.a.
voor nulmans wachtbezetting in de machine­
kamer), aan die van de U.S. Coast Guard voor
buitenlandse schepen, aan regulation 54 van
hoofdstuk 11.2 van SOLAS voor gevaarlijke
goederen en aan de NOx-eisen van IMO.
INDELING
EN CONSTRUCTIE
De Claudia is een enkeldeksschip, echter met
een tussendek in voor- en achterschip en in
de zijtanks. Het schip heeft een korte bak en
een korte kampanje.
De langsscheepse indeling onder het hoofd­
dek is van voor naar achter:
•
•
Voorpiek voor waterballast.
Dieptank voor waterballast, met op het
tussendek een stroppenruim en in de
zijden daarnaast droge tanks.
•
Ladinggedeelte.
•
Bunkertanks.
•
Machinekamer.
•
Achterpiek/hektank voor waterballast.
In het stroppenruim is het tussendek plaatse­
lijk verlaagd om voldoende inhoud te krijgen.
Het ladinggedeelte heeft twee ruimen en daar­
tussen een kort compartiment met ruimtoegangen, ventilatiekanalen en overigens - tot
het tussendek - ballastruimte.
Over de lengte van het ladinggedeelte heeft
het schip een dubbele bodem en een dubbele
huid. De indeling van de resulterende tanks is:
-
over de hele lengte een pijpentunnel op hart
-
twee L-vormige tanks, aan de voorkant
schip; daarnaast, van voor naar achter:
verbonden met de tanks onder de containerplatformdekken;
-
twee aparte dubbelebodemtanks en twee
aparte zijtanks;
de zijtanks worden gebruikt om snel even­
tuele slagzij te compenseren, b.v. bij het
gebruik van de dekkraan;
-
twee L-vormige tanks, die aan de voorkant
in verbinding staan met de ballasttanks in
het compartiment tussen de beide ruimen;
— twee L-vormige tanks, waarvan de dubbe
gehele accommodatie is zwaar geïsoleerd,
De containercapaciteit is:
lebodemtanks doorlopen tot in de machi­
van ramen met dubbele beglazing voorzien
Ruim 1
nekamer, maar de zijtanks juist korter zijn
en geheel air conditioned.
Ruim 2
in verband met de er achter gelegen:
-
71 TEU
71 TEU
Subtotaal ruimen
142 TEU
brandstoftanks SB en BB, van tanktop tot
C o n stru c tie
Voor luik 1
10 TEU
de containerplatformdekken.
Het schip is gebouwd met een gecombineerd
Op luik 1
75 TEU
Behalve de laatstgenoemde zijn alle overige
dwars- en langsspanten systeem: dwarsspan-
Op luik 2
besproken tanks tot aan het tussendek be­
ten zijn aangebracht in voor- en achterschip
Subtotaal aan dek
151 TEU
stemd voor waterballast. De 2 x 4 ruimten bo­
en in de zijden boven het tussendek; langs­
Totaal generaal
293 TEU
ven het tussendek zijn droog.
spanten in dubbele bodem en tegen de huid
De capaciteit voor 14 t homogeen beladen
Tussen de brandstoftanks in de zijden zijn ver­
onder het tussendek. De spantafstanden zijn
containers is 235 TEU
dere brandstoftanks voor dieselolie en gaso­
600 mm in voor- en achterschip, daartussen
66 TEU
lie ingebouwd, alsmede bovenin dagtanks en
700 mm.
overvloeitanks.
High tensile steel is gebruikt voor de coaming-
belasting van 15 t/m 2 en op stapelgewichten
constructie en in het voorschip (ijsverster-
van 7 5 1voor TEU en 9 0 1voor FEU.
De indeling van de machinekamer is als volgt:
De tanktop is berekend op een gelijkmatige
king),
Op het tussendek staan aan SB de separato­
Voor de ruimventilatie zijn in het midscheepse
ren, vier kleine smeerolietanks en een grotere;
LADINGVOORZIENINGEN
compartiment voor elk ruim twee afvoerventi-
aan BB het schakelbord, een werkbank en
De twee ruimen zijn exact eikaars spiegel­
latoren geïnstalleerd, die zorgen voor zes
een drinkwatertank; verder staan de drie
beeld en hebben dus dezelfde afmetingen:
luchtwisselingen per uur.
hulpsets op het tussendek.
I x b x h = 32,20 x 13,20 x 9,20 m. De hoog­
Onder het tussendek bevinden zich voorin,
te is afgestemd op drie lagen 9’6’’ containers.
D e k k ra a n
boven de beunkoelers, aan SB de sludgetank
Hiervoor zijn 2,70 m hoge coamings toege­
De Claudia is uitgerust met een speciale
en aan BB een drinkwatertank.
past.
Parallel Side Loading kraan (PSL 35) met een
In de dubbele bodem zijn ondergebracht: een
De ruiminhoud is 2 x 132.525 cu.ft. =
SWL van 3 5 1 en een bereik van 12 m (onge­
sumptank op hart schip, aan SB een vuile olie
265.050 cu.ft. = 7505 m3.
veer 8 m buitenboord). Dit hijsvermogen is
tank en aan BB een koelwateraflooptank, een
leder ruim wordt afgedekt door vijf geheel ge­
aanzienlijk groter dan op de voorgaande
lekolietank en de sewagetank.
sloten Rodenstaal pontonluiken. Opgemerkt
schepen: de HCC 4000 klasse had 2 0 1. Een
zij dat de HCC 3000 en 4000 van hydraulisch
ander verschil met deze schepen is dat daar
bewogen vouwluiken zijn voorzien.
de kraan uit het midden op het portaal is ge
316 m3
De luiken zijn berekend op een gelijkmatige
plaatst en alleen over BB kan werken. Bij de
37 m3
18 m3
belasting van 2 .0 1/m2, op wens van de rede­
rij iets hoger dan de wettelijk voorgeschreven
Claudia is midden op het portaal een draai­
baar tussenstuk, de zogenaamde zwenkvloer, aangebracht met daarop de eigenlijke
De tankinhouden (100%) zijn:
Dieselolie
Gasolie
Overvloeitank
Smeerolie
4 m3
1,75 t/m 2 en wel in verband met het vervoer
Sumptank
6 m3
van houtladingen. De toegestane stapelge
kraan. Het draaipunt van de kraan kan daar­
Lekolie
2 m3
wichten op de luiken zijn 3 0 1 voor TEU en 40
door zowel naar SB als naar BB worden ge
8 m3
t voor FEU.
bracht over een afstand van 4 m, zie fig. 2.
Vuile olie
Sludge
16 m3
Drinkwater
28 m3
Elk ruim heeft vijf baaien voor 20-voets wide
delen van de luiken en de zwenkvloer staat
2 m3
body high top containers, in vijf rijen en drie la­
dan langsscheeps.
Koelwateraflooptank
Sewage
Waterballast
3 m3
2588 m3
De kraan wordt ook gebruikt voor het behan­
gen. Aan dek staan de containers eveneens in
vijf rijen en dan in twee tot vier lagen.
A ecom m odat ie
Voor de tienkoppige bemanning is de volgen­
de accommodatie beschikbaar:
Brugdek: stuurhuis met brugtoilet.
Kapiteinsdek: suites voor kapitein (SB) en le
stuurman (BB).
Officierendek: suite voor HWTK (SB) en verder
twee officiershutten.
Sloependek: vijf hutten voor gezellen.
Kampanjedek: in het front van SB naar BB de
mess, kombuis en proviandbergplaats; daar­
achter aan SB het dagverblijf en aan BB het
scheepskantoor.
Hoofddek: aan SB proviandbergplaats, met
daarnaast de wasserij, vervolgens droogkamer en kleedruimte en de noodgeneratorkamer; aan BB de C02 kamer, bergplaats dekdienst en werkplaats; op hart schip AC-ruimte,
schacht en stuurmachinekamer.
Alle hutten hebben een eigen sanitaire unit. De
Fig. 2. De PSL 35 dekkraan (foto: Niestem Sander).
SCHIP en WERF ie ZEE - APRIL 2000
Fig. 3. Het laden van een container (foto's: Wijnne & Barends ).
Fig. 4. Het laden van pulp (foto's: Wijnne & Barendsj.
Fig. 5. Het laden van pakketten hout. Merk op dat de winch head hier dwars op de lading en het schip is en blijft gepositioneerd (foto's: Wijnne & Barends').
De kraan heeft tal van voorzieningen, die het
treedt: ongeacht de bewegingen van de
Door de grote sprei tussen de hijsdraden en
mogelijk maken om efficiënt alle soorten con­
kraan blijven de winch head en de eraan be­
tussen de haken van het hijsjuk is beheersing
tainers te behandelen, alsmede unitised ladin­
vestigde last te allen tijde evenwijdig aan het
van de last zeer effectief en stabiel.
gen, zoals papier, hout en pulp.
schip.
De kraan is verrijdbaar over rails op de langs-
Aan het einde van de kraanarm is een 'winch
Aan de winch head, om preciezer te zijn aan
coamings en kan beide ruimen volledig bestrij­
head’ aangebracht, waarop het complete Her­
de draden van het lierwerk, is een hijsjuk op­
ken.
werk is gemonteerd. Dit bestaat uit twee hijs­
gehangen, waaraan verschillende hulpstuk­
Met de PSL 35 kraan worden bij het laden en
trommels aan de uiteinden van de winch
ken (automatische ‘spreaders’) kunnen wor­
lossen belangrijke besparingen bereikt, zowel
head. De trommels worden afzonderlijk aan­
den bevestigd, al naar de aard van de te
op de tijd die voor laden/lossen nodig is, als
gedreven via haakse overbrengingen door
behandelen lading.
op het aantal mensen dat daarbij nodig is: be­
motoren die aan de lange zijden van de winch
Het hijsjuk, met twee hoofdhaken van 2 5 1 op
halve de kraanmachinist kan met twee man
head (net ‘om het hoekje') zijn bevestigd. De
5,8 m afstand, heeft diverse voorzieningen
worden volstaan.
verbinding tussen kraanarm en winch head
voor bediening van de diverse spreaders:
De laadsnelheden zijn als volgt:
bestaat uit een draaikrans, met een sleeprin-
aansluitingen voor kracht- en stuurstroom
Containers of flats
gensysteem voor het doorvoeren van de voe­
voor papier-, pulp- en containerspreaders en
Unitised pulp
500
ding en de stuurspanningen. Door deze con­
verder 200 liter stikstof van 200 bar voor het
Hout
700 m3 per uur
structie kunnen de winch head met Herwerk
bedienen van pneumatische haken. Voor het
Uniform papier
100 reelsper uur
en het daaraan hangende hijsjuk met last on­
laden en lossen van gepakketterisserd hout is
De kraan werd door de Bailey Technogroup
ontwikkeld en gebouwd, in nauw overleg met
25
per
uur
tonper uur
beperkt draaien. Bij het draaien van de kraan
het hijsjuk zelf namelijk voorzien van 14 pneu­
draait echter de winch head automatisch te­
matische haken voor maximaal zeven pakket­
rederij en werf. De kraan werkt geheel elek­
gengesteld, zodat er geen lastverdraaiing op­
ten hout per hijs.
trisch, met frequentieregelingen van Eekels.
APRl 2000 - SCHIP tn WERF ic ZEE
15
MACHINE-INSTALLATIE
VERDERE UITRUSTING
12 personen. Ook de rescue boot is door
De hoofdmotor van de Claudia is een MaK die­
Hatecke geleverd.
sel, type 6M32, met een mcr van 2880 kW bij
Stuurgerei
Verder zijn op het sloependek twee DSB op­
600 tpm. Via een Vulkan Rato flexibele koppe­
Het schip is voorzien van een vrijhangend Bot
blaasbare vlotten geplaatst, ieder voor 12
ling en een Valmet tandwielkast, type M1VB-
balansroer, met daarboven een ijsmes.
personen en op de bak een DSB vlot voor 6
840, reductie 600:167, drijft de motor een
Het roer wordt bewogen door een Ulstein
personen.
KaMeWa vierbladige, verstelbare schroef
Tenfjord draaivleugel stuurmachine.
Aan SB staat op het sloependek een Ned-
aan, diameter 3750 mm.
In de voorpiek is een Schottel dwarsschroef
Deck Marine kraan die de rescue boot en het
Met deze installatie werd op de proeftocht in
geïnstalleerd, type STT 170, met drie vaste
SB vlot behandelt en ook de proviandberg-
ballastconditie, diepgang gemiddeld 3,73 m,
bladen en een diameter van 1100 mm, 595
plaats bedient, SWL 1000 kg op 4 m; aan BB
en bij 2590 kW = 90% mcr een snelheid van
tpm. De schroef wordt aangedreven door een
staat een soortgelijke kraan voor het BB vlot
en bediening van de bergplaatsen aan BB.
16,0 kn behaald.
300 kW elektromotor. Een noviteit is dat deze
Elektrisch vermogen wordt geleverd door drie
is uitgevoerd met een door Eekels ontworpen
Scania hulpsets, type DS 9, ieder 202 kWe bij
frequentieregeling van het hoofdschakelbord
1800 tpm, 440 V, 60 Hz, en een Scania ha-
af.
ven/noodset, type DS 9, van 130 kWe.
N a v ig atie- en
c o m m u n ic a tie -a p p a ra tu u r
De apparatuur is geleverd door Radio Holland
Voor verwarmingsdoeleinden is een ACV olie-
A n k e r- e n m eerg erei
en is als gebruikelijk op een schip van dit type
gestookte ketel van 200 kW geplaatst, alsme­
Op de bak staat een gecombineerde ar>
en deze grootte. De communicatie-appara­
de een Bloksma warmtewisselaar van 150
ker/meerlier, met twee nestenschijven, twee
tuur voldoet aan de eisen van het GMDSS
voor gebied A3.
kW in het koelwatersysteem van de hoofdmo­
trommels en twee verhaalkoppen.
tor (terugwinning van warmte).
Op het achterschip is een meerlier met een
Voor verwarming van de accommodatie zijn
trommel en een verhaalkop geplaatst.
behalve een warmwater CV-systeem ook elek­
Beide lieren worden elektrohydraulisch aange­
ALTERNATIEVE
UITVOERINGEN
trische heaters beschikbaar.
dreven en zijn geleverd door Ships Equipment
Van het hier beschreven ontwerp zijn alterna­
Centre.
tieve uitvoeringen mogelijk:
In de machinekamer zijn verder o.a. geplaatst:
A. Een ‘gearless’ uitvoenng, dus zonder de
-
twee Alfa Laval dieselolieseparatoren;
B ra n d b e strijd in g
-
een Alfa Laval gasolieseparator;
De ruimen zijn van een Ajax Brandbeveiliging
-
een Alfa Laval smeerolieseparator;
rookdetectiesysteem
-
twee NRF beunkoelers voor hoofd- en
‘smoke sampling' type. De accommodatie en
hulpmotoren;
de machinekamer hebben een Thorn Security
eens zonder dekkraan. Deze uitvoering
-
twee Azcue ballastpompen,
branddetectiesysteem.
wordt van vouwluiken voorzien. Door het
250 m3A
-
1,5 bar;
dekkraan, maar overigens gelijk aan het
voorzien
van
het
hier beschreven schip. Alleen kunnen er wat
meer containers worden meegenomen.
B. Een Tuil container feeder* uitvoering, even­
Voor de machinekamer en de ruimen is een
plaatsen van containerondersteuningen in
de afsluiters van het ballastsysteem zijn in
C02-systeem van Ajax Brandbeveiliging geïn­
de zijden kunnen aan dek zes rijen contai­
de pijpentunnel in de dubbele bodem onder­
stalleerd.
ners worden vervoerd. De containercapa-
gebracht en worden op afstand bediend;
In het voorschip is een Azcue brandbluspomp
citeit van deze uitvoering is ongeveer 400
een Azcue
geplaatst, 40 m3/h, 3,1 bar.
TEU.
algemene
dienst
pomp,
6 0 m 3/h, 4,5 bar;
-
een Gefico zoetwatermaker, 3 m3/dag;
R ed d in g m id d e len
-
een Aquamar sewagennstallatie.
Op het achterschip is een Hatecke vrije val
boot installatie geplaatst, met een boot voor
Fig. 6. De Claudia (foto: Flying FocusJ.
SCHIP « . W ERF A ZEE - APRl 2000
NIEUW
■pi
eng in ee ring
mm
Rexroth
'jnmannesmann
"H igh-perform ance"
koppeling vo o r stalen buis
De W A G A 500 serie zijn RVS koppelingen, die
speciaal ontwikkeld zijn voor het kw alitatief ver­
binden en repareren van stalen buizen.
Hiermee kunt u véél sneller en goedkoper een
verbinding maken dan met flenzen of lassen en is
tevens to e pasb aar in moeilijk bereikbare ruimtes.
De W A G A 500 is leverbaar in vier uitvoeringen:
Hopperzuigor Amsterdam. Scheepswerf De Merwede
Totaaloplossingen in
aandrijven en besturen
500 (WAGA Fleks)
flexibele koppeling voor vele applicaties
505 (WAGA Klamp)
reparatiekoppeling
Aandrijf- en besturingstechniek is het kloppend hart van elke machi­
507 (WAGA Lock)
ne of installatie. Dynamisch, intelligent, maar ook kwetsbaar. Bij
trekvaste koppeling
reparatiekoppeling
Hydraudyne Hydrauliek B.V. staat een team van specialisten klaar.
Met verstand van uw branche, uw product. Hydraudyne Hydrauliek
500 E en 507 E
ontwerpt en bouwt complete systemen en aggregaten, maar kan
de "economy" uitvoering
van bovengenoem de types
ook duizenden componenten uit voorraad leveren (exclusieve
Nederlandse vertegenwoordiger van Mannesmann Rexroth).
W ilt u m eer in form atie ontvangen? K opieer deze p a g in a en
Hydraudyne Hydrauliek: een deskundige partner, die op elk aan­
drijf- en besturingsvraagstuk een passend antwoord heeft.
fa x hem voorzien van naam , adres, w o o n p la a ts n a a r
G e o rg Fischer
G e o rg Fischer N.V.
Postbus 35, N L -8 160 A A Epe,_
Lange V eentew eg 19 ,8 1 6 1 PA Epe
Telefoon 0 578-67 8222 , Fax 0 5 7 8 -6 2 1 7 6 8
E-mail: in [email protected] n l.pip in g .g e o rg fisch e r.co m ,
h ttp ://w w w .g e o rg fis c h e r.n l
^
Hydraudyne Hydrauliek B.V
Postbus 32, 5280 AA Boxtel
tel.: +31 (0)411 65 19 51
fax:+31 (0)411 65 14 83
q
2
GEORG FISCHER +GF+
Hydraudyne is een onderdeel van
het Mannesmann Rexroth Concern
Postbus 9236, 3007 AE Rotterdam
tel.: +31 (0)10 292 63 00
fax: +31 (0)10 292 63 70
Scheepsbouw
KNVTS
H erdenking honderdste
geboortedag C ornelis Verolme
Op vrijdag 1 september 2000 zal de honderdste geboortedag van Cornelis Verol­
me worden herdacht. Cornelis Verolme die in de vorige eeuw ruim 25 jaar zo
beeldbepalend is geweest voor de scheepsbouw in Nederland en daarbuiten, met
name waar het ging op het inslaan van nieuwe wegen en het toepassen van inno­
vatieve productiemethoden.
Bolnes en komt dan in dienst bij L. Smit en Zn.
te Kinderdijk. Op een oude personeelskaart
van de werf staat dat hij in augustus 1916 in
dienst kwam tegen een uurloon van 10 cent,
in januari 1917 werd dat 12 cent en in juli
1917 kreeg hij 13 cent. In deze tijd klinkt dat
e herdenking zal plaatsvin­
ongelooflijk, maar het uurloon voor een ge­
den op de werf Verolme Bot­
lek en zal ïnhoud worden ge­
schoolde vakman bedroeg toen op de werf
28 cent.
geven
Op 1 november 1917 vertrekt hij naar Werk­
D
door
een
tweetal
voordrachten door Prof. ir. A.
spoor en wordt uitgeleend aan Bonn en Mees
Aalbers, hoogleraar aan de
voor het werken aan machinekamerinstalla-
TU Delft en Prof. dr. P. Klapwijk, hoogleraar
ties. Dat was echter een aflopende zaak,
aan Nijenrode.
maar in 1918 kan hij als volontair beginnen bij
de scheepswerf en machinefabriek Van der
Voorts zal deze herdenking worden omlijst
Kuy en Van Ree te Delfshaven voor 18 cent
door de presentatie van audiovisuele beeld-
per uur (het standaardloon voor een vakman
presentaties, een foto-herdenkingsboek en
was daar toen 34 cent per uur). Na ongeveer
een tentoonstelling, beide tot onderwerp heb­
een jaar wordt hij geplaatst op de tekenkamer
bend: “Cornelis Verolme en zijn bedrijven".
voor een loon van ƒ 50,- per maand. Hij gaat
De bijsluiter bij deze uitgave van Schip en
dan zes avonden per week naar de avond
Werf de Zee biedt leden van de KNVTS de ge­
MTS (HTS) te Rotterdam. Na Van der Kuy en
legenheid deze dag bij te wonen. Voor het
Van Ree is hij werkzaam bij de Nederlandse
programma wordt naar de bijsluiter verwe­
Fig.1. Cornelis Verolme
zen. Er is een beperkt aantal plaatsen be­
Staalindustrie waar hij met plezier werkte.
Zijn hart gaat echter uit naar de scheepsbouw
schikbaar. Definitieve uitnodiging vindt plaats
D e ee rste aan lo o p v an 46 ja a r
en in 1920, op 19-jarige leeftijd, kan hij in
op volgorde van aanmelding.
Hij werd geboren op 4 september 1900 in
dienst treden bij de Rotterdamse Droogdok
Nieuwe Tonge op Goeree en Overflakkee en
Mij als tekenaar-constructeur.
was de zevende in het gezin van Jacob Verol­
Aan het eind van het cursusjaar 1924 behaalt
Cornelis Verolme weergegeven zoals opgete­
me, dat later 10 kinderen zou tellen. Zijn va­
hij het einddiploma van de MTS. Inmiddels is
kend bij monde van KNVTS-lid Dhr. A. Rijke,
der was behalve landbouwer tevens commis­
hij in 1923 getrouwd en woont in Rotterdam.
voormalig algemeen directeur van het con­
sionair in allerlei landbouwproducten. Het
Bij de RDM werd hij spoedig benoemd tot
cern en thans lid van de raad van bestuur van
gezin was niet arm, maar er moest hard wor­
groepsleider op het constructiebureau. Daar
de Verolme Trust.
den gewerkt om de eindjes aan elkaar te kun­
in een van de schepen voor de KPM een
Het is een korte samenvatting van de tekst
nen knopen.
Stork-installatie moest worden ingebouwd,
die geschreven is voor de Verolme lezingen.
Op 5-jarige leeftijd ging Cornelis naar school
kreeg Verolme goede contacten met de di­
en in 1911 naar de ambachtsschool in Mid-
rectie van machinefabriek Stork. De fabriek
D e lev en slo o p v a n C ornelis
V erolm e in vogelvlucht
delharnis, waar hij de cursus volgde voor leer­
van Stork, die een gevarieerd productiepro-
ling smid.
gramma had, wilde zich meer gaan toeleggen
Dit artikel zal hoofdzakelijk gaan over de bete­
Hij deed kennelijk goed zijn best, want aan het
op machinekamerinstallaties en Cornelis Ver­
kenis die Verolme heeft gehad voor de natio­
eind van de driejarige cursus kreeg hij behal­
olme werd gevraagd om aan deze afdeling lei­
nale en internationale scheepsbouw.
ve een uitstekend rapport een Ereprijs, die be­
ding te geven.
De nadruk zal daarbij liggen op de werven en
stond uit een zilveren horloge met inscriptie,
Hij verhuist in 1928 met zijn gezin naar Hen­
fabrieken die na de oorlog in binnen en buiten­
voor een geheel blanco boekje wat verzuim
gelo en werkte daar aan diverse opdrachten,
land door Verolme werden gebouwd of gemo­
en straf betrof.
speciaal ook aan de ontwikkeling van de
derniseerd en op de verschillende typen sche­
Toch werd besloten om de 14-jarige Cornelis
Storkmotoren. De motoren moesten ook ver­
pen die van zijn werven werden opgeleverd.
nog een jaartje op school te houden alvorens
kocht worden en vele buitenlandse reizen wer­
Ook aan de nevenactiviteiten zal in het kort
hem, voor die tijd ver van huis, het bedrijfsle­
den door hem gemaakt, die hem later van
aandacht worden besteed. Maar eerst iets
ven in te sturen. In dat extra jaar kreeg hij les­
pas zouden komen, speciaal ook zijn contac­
over de levensloop van Cornelis Verolme tot
sen in Engels en wiskunde.
ten met Finland en Brazilië.
september 1946, het jaar waarin hij zijn eigen
Als hij op 30 april 1916 de school verlaat
Tijdens de moeilijke oorlogsjaren en direct
bedrijf begon.
werkt hij enkele weken bij de machinefabriek
daarna heeft hij kunnen waarnemen waar de
In onderstaand artikel is de levensloop van
SCHIP en WERF de ZEE ~ APRIL 2000
diverse scheepsmotoren waren opgeslagen
die later als krijgsbuit werden verkocht. Op 1
september 1946 vertrekt hij bij Stork en
neemt twee van zijn medewerkers mee.
D e V erolm e b ed rijv en
Op 7 september 1946 werd het Scheepsinstallatiebedrijf Nederland opgericht, voorlopig
gevestigd in Hengelo en vanaf dat moment
begint de geschiedenis van het Verolme con­
cern. Na enige maanden van voorbereiding
en het leggen van contacten met potentiële
opdrachtgevers, werd gezocht naar een ge­
schikt kantoor in Rotterdam en dat werd ge­
vonden in een pand aan de Coolhaven.
Verolme zag kans om motoren te leveren die
uit de oorlog waren overgebleven.
Hij ontwierp de motorkamerinstallaties en ver­
zorgde in samenwerking met toeleveringsbe­
drijven de inbouw.
Fig.3. Verolme Scheepswerf Alblasserdam B.V. (Foto KLM Aerocarto B.V.]
Het inkopen van de benodigde motoren en
overige materialen vroeg zo kort na de oorlog
ste grote opdrachten betrof het leveren en in­
veel inspanning en inventiviteit.
stalleren van de motorkamerinstallaties van
bruikt voor het vervaardigen van installaties
Motoren die brandschade hadden opgelopen
twee schepen met Sulzermotoren, de Gaas-
voor schepen die op de eigen werven werden
werden gekocht en later in de eigen hallen ge­
terland en de Eemland, die bij Scheepswerf
gebouwd maar ook voor derden, terwijl enke­
reviseerd.
Vuyk & Zn. werden gebouwd voor De Konink­
le licenties werden gebruikt voor landinstalla-
Ook in Zwitserland werden motoren gekocht
lijke Hollandse Lloyd.
ties. Met Alsthom werden overeenkomsten
die Sulzer te Winterthur gedurende de oorlog
Tijdens de bouw van de diverse hallen breidde
gesloten voor landinstallaties t.b.v. de ener­
voor Duitse rekening had gebouwd. Er ont­
zich ook het personeelsbestand snel uit en
gievoorziening.
stond behoefte aan een eigen terrein waarop
het kantoor werd overgeplaatst naar het be­
Langs de kade met kraanbanen werden de
de zo gewenste machinefabriek kon worden
drijf in IJsselmonde.
machinekamer installaties ingebouwd voor de
gebouwd om de voortstuwingsinstalIaties
voor de schepen te verzorgen. Dit terrein
In de loop der jaren werden belangrijke licen­
ties verkregen:
schepen die in Alblasserdam, Heusden en an­
werd gevonden aan de Nieuwe Maas bij Us-
- MAN voor scheepsmotoren;
selmonde.
- Babcock and Wilcox voor ketels (Eng.);
S ch eep sin stallatieb ed rijf
“N e d e rla n d ” (la te r V M Y )
In de eerste kleine loods die werd gebouwd
werkte na korte tijd ca. 25 man personeel om
motoren te reviseren en motorkamerinstalla­
ties in te bouwen.
Er volgden snelle uitbreidingen en de ene hal
na de andere werd gebouwd. Een van de eer­
De meeste van deze licenties werden ge­
dere werven werden gebouwd.
- General Electric U.S.A. voor turbines;
V erolm e S ch ee p sw erf
A lblasserdam (V SA )
- Foster Wheeler U.S.A. voor industriële en
Het streven om niet alleen machinekamerin-
centrale ketels, condensors en voedings-
stallaties te leveren aan andere werven maar
watervoorwarmers en grote vuilverbran­
om zelf schepen te bouwen op een eigen
dingsinstallaties;
werf, kwam in vervulling toen zich eind 1950
- Crane Cochrane Div. U.S.A. voor waterzuÉ
verings-en waterbehandelinsinstallaties;
- Koch U.S.A. voor kleinere vuilverbrandings­
installaties.
de mogelijkheid voordeed om de oude werf
van de overleden J.Smit Czn. te Alblasserdam
te kopen.
Het eerste schip dat door Verolme gebouwd
werd, was een vrachtschip voor de rederij
Finska in Finland. Er volgden grotere schepen
en de werf kreeg nieuwe hallen, betonnen hel­
lingen, kraanbanen en een moderne outillage.
Het schip, de P.G. Thulin, heeft een enorme
publiciteit gekregen vanwege de spectaculai­
re stapelloop, waarbij het schip door middel
van zware ankers en kettingpeuren direct na
het verlaten van de helling moest draaien. Er
was slechts een zeer korte uitloop tussen
eind schip en de tegenoverliggende rivieroe­
ver. Langs de oevers van de Noord en op de
brug van Alblasserdam stonden duizenden
mensen.
De grootste schepen die in Alblasserdam wer­
den gebouwd waren bulkcarriers van ruim
34.000 dwt.
Fig.2, Verolme Machinefabriek IJsselmonde (foto KLM Aerocarto B.V)
APRl 2000 - SCHIP tn WERF ) t ZEE
19
De reparatieafdeling krijgt drie drijvende dok­
ken die in de jaren 1959 en 1960 door de
Verolme bedrijven worden gebouwd.
Een met een trefvermogen van 4.000 ton.
Een met een hefvermogen van 10.800 ton.
Een met een hefvermogen van 20.000 ton.
Om te bepalen hoe groot ongeveer de tonna­
ge aan deadweight ton is van de schepen die
gedokt kunnen worden, mag het hefvermo­
gen met ruwweg 2,2 vermenigvuldigd wor­
den.
Er worden twee gegraven dokken gebouwd,
respectievelijk geschikt voor schepen van
60.000 dwt. en 110.000 dwt., die op 10 mei
1962 in gebruik gesteld worden door Drs.
J.W. de Pous, minister van economische za­
ken. Later is het 500.000 dwt. dok, waarin de
grootste schepen gedokt kunnen worden,
hieraan toegevoegd.
Fig.4. Verolme Scheepswerf Heusden B. V. tijdens de bouw van de zes 2 0 .00 0 dwt tankers
Ook wordt medio 1962 de Verolme tankcleaning geopend, gelegen aan de tweede repara-
1 958-1960 (Foto KLM Aerocarto B.V.j
tiehaven waar de grootste tankers gereinigd
V erolm e S c h e e p s w e rf H e u sd e n
(V S H )
akkoord gaat met de uitgifte van grond voor
kunnen worden, maar ook binnenvaarttankers
de werf in het Botlek gebied, kunnen de plan­
en tankwagens.
Als er in die tijd een helling vrij was en een kor­
nen definitief worden uitgewerkt.
te levertijd kon worden gegarandeerd, dan
Nieuwe orders worden aangenomen en er
was het mogelijk om een schip tegen een
komt behoefte aan een overkoepelende orga
bouwing van het vliegdekschip Vegeance, dat
winstgevende prijs te contracteren.
nisatie. De vier bedrijven gaan medio 1955
eind 1956 door Engeland aan de Braziliaanse
Het kwam Verolme dus goed uit dat hij per 1
verder onder de vlag van de Verolme United
regering was verkocht en de naam Minas Ge-
januari 1954 de werf van "de Haan en Oerle-
Shipyard
Verenigde
rais had gekregen. Deze klus werd aan Verol­
mans" kon overnemen. Ook op deze werf
Scheepswerven (WS) en het hoofdkantoor
me gegund, maar de vernieuwing van de elek­
ging bijna alles tegen de grond en verrees
een modern bedrijf dat in eerste instantie ge­
van de WS komt later
ook op het VDSM-ter-
schikt was voor schepen tot ca. 10.000 dwt.
rein te staan. Het ge­
Daar er echter voldoende orders te verkrijgen
hele VDSM complex
waren voor tankers van 20.000 dwt., werden
wordt zeer ruim en
de hellingen vrijwel direct vergroot om die
modern opgezet. Op
schepen te kunnen bouwen. Vanwege de
27 juni 1956 wordt de
lengte van de hellingen moest de dijk worden
eerste paal geslagen
of
omgelegd. Aan de overkant van de Bergse
door
Mevrouw
van
Maas, die ter plaatse net zo breed was als de
WalsunvQuispel,
de
tankers lang, moest een zwaaikom voor de
echtgenote
stapelloop worden gegraven. Toen vanwege
burgemeester
van
de
de Deltawerken eb en vloed ter plaatse weg­
Rotterdam, en precies
een jaar later op 27 ju­
de tewaterlatingen, werd de rivier ter plaatse
ni 1957 wordt de werf
verlegd en ontstond een uitloophaven buiten
geopend
het bereik van de stroom. Om zonder boven­
commissaris van de
bouw onder de bruggen door gesleept te kun­
Koningin in de provin­
nen worden naar Rotterdam, moesten voor
cie Zuid-Holland Mr. J.
en achter de bruggen sleuven in de rivierbo­
Klaasesz. De nieuw-
dem gebaggerd worden.
bouwafdeling
V erolm e D o k -e n S ch eep sb o u w
M ij (V D S M )
door
Verolme
van
vielen en er geen dood tij meer kwam tijdens
een
20
(VUS)
Een omvangrijk reparatiekarwei was de ver­
de
krijgt
nieuwbouwdok,
geschikt voor sche­
pen tot ca. 110.000
Daar de schepen steeds groter werden, werd
dwt. en een helling
duidelijk dat grotere schepen gebouwd en ge­
voor schepen tot ca.
repareerd moesten kunnen worden. Daarvoor
60.000 dwt.
was situering van een werf aan diep water en
Elk nieuwbouw- en re-
dichter bij de zee noodzakelijk.
paratiedok
Het Botlek plan ontstaat in 1953 en eind
VDSM krijgt een naam
bij
de
1954 wordt de VDSM opgericht. Als de Ge­
van een lid van het Ko­
Fïg.5. De proeftocht van de “Esso NederlandT met op de helling de
meenteraad van Rotterdam op 7 april 1955
ninklijk Huis.
“Esso Europoorf - juli 1970. (Luchtfoto Dick Lemcke, Rotterdam)
SCHIP rn WERF
ZEE - APRl 2000
trische installatie kon niet worden onder- ge­
bracht, omdat de directie van het betreffende
bedrijf, dat ook de installatie van de Karei
Doorman had vernieuwd, van haar commissa­
rissen geen offerte aan Verolme mocht uit­
brengen.
Enkele van de beste technici op dit gebied
konden echter worden aangetrokken en dat
was het begin van Verolme Elektra (VE) dat
voorlopig werd ondergebracht in een loods
van een reparatiebedrijf in Maassluis dat even­
eens tot de Verolme groep behoorde.
De metaalbewerkers uit Maassluis werden te­
werkgesteld bij de VDSM.
De Minas Gerais kwam in de zomer van 1957
aan de werf en werd, tot volle tevredenheid
van de Braziliaanse marine, na strenge proef­
tochten en keuringen op tijd opgeleverd. Het
schip vertrok op 13 januari 1961 naar Brazi­
lië, waar het met veel feestelijk vertoon werd
binnengehaald.
Na enkele jaren tankers, LPG-schepen, vracht­
Fig.6. De gehele werfNDSM. Op de voorgrond de Nieuwbouw afdeling (Werf Oost)
schepen, bulkcarriers, dokken, boorp'latforms
(Foto Nationaal Foto Persbureau, Amsterdam)
en speciale schepen te hebben gebouwd, vol­
gen drie tankers van 90.000 dwt van Esso; la­
van vandaag een groot voordeel omdat de
ter komt Esso met de aanvraag voor drie tan­
grootste olieplatforms gedokt kunnen worden.
den. Eveneens werd werk voor de luchtmacht
aangenomen en werden ook landinstallaties
vervaardigd.
kers boven de 200.000 dwt en in overleg met
schepen aan te bieden van 250.000 dwt.
D e N e d erlan d se D o k - en
S cheepsbouw M ij (N D S M )
De tankers moesten worden aangeboden te­
Tijdens de onderhandeingen over de krediet­
V erolm e C o rk D o ck y ard Ltd.
(V C D )
gen een vaste prijs en de concurrentie was
garantie voor het dok, werd geopperd dat
In 1959 werd de Cork Dockyard Ltd over ge­
scherp. De schaalvergroting en de enorme af­
metingen van ruwweg 350 m lengte, 52 m
Verolme NDSM zou overnemen, Verolme zei
uiteindelijk ja en de kredietgarantie werd ver­
nomen. Verolme nam 52.6% van de aandelen
en de Ierse regering de rest. Een regeling voor
breedte en 26 m holte, vroegen om veel aan­
leend.
de verhouding van de financiering voor de om­
passingen. De schepen konden het beste
De NDSMi nieuwbouw had drie tankers van
vangrijke investeringen tussen Verolme en de
worden gebouwd in een bouwdok en bij de
210.000 dwt. voor de Shell in aanbouw. De
Ierse regering werd opgesteld en de Ierse re­
eerste plannen die werden gemaakt werd ge­
tankers werden op de helling in twee delen ge­
gering verstrekte belangrijke leningen.
dacht aan een groot reparatiedok met aanslui­
bouwd en voor- en achterschip werden in het
Hierdoor werd het mogelijk om deze zeer ou­
tend in het verlengde een nieuwbouwdok.
water gekoppeld en gelast. Dit gebeurde
de werf geheel te vernieuwen en voor een
Verolme vroeg voor de bouw van het dok een
door middel van een sluis die om het schip ge­
groot deel te bouwen op in de baai gestorte
kredietgarantie van de regering om een lening
spannen werd en dat was een knap staaltje
grond.
te kunnen sluiten bij de huisbankier. Toen de
techniek.
Grote hallen, waarin de nieuwste machines
beslissing voor de bouw uitbleef, is eerst het
De NDSM heeft nog een grote serie van de
op scheepsbouwgebied werden opgesteld
idee van de verlenging voor de nieuwbouw
210/215.000 dwt klasse gebouwd. Wat het
en twee grote hellingen met kraanbanen, ge­
verlaten en zouden de eerste schepen in het
reparatiebedrijf betreft bracht de NDSM vier
schikt voor Panamaxschepen, werden ge­
reparatiedok worden gebouwd, maar zoals la­
gegra ven dokken in, waarvan het grootste een
bouwd. Ook een afbouwkade en een repara-
ter bleek, kwam ook dat niet op tijd.
capaciteit had voor schepen tot 72.000 dwt.
tiekade van grote lengte werden aangelegd.
andere werven in Europa wordt besloten om
Het grootste schip dat gebouwd werd, was
Al deze verwikkelingen namen veel tijd In be­
slag zodat de levertijd voor de Essotankers in
V erolm e E le k tra (V E )
een Panamaxbulkcarrier van 71.500 dwt en
gevaar dreigde te komen. Besloten werd om
Dat Verolme Elektra oorspronkelijk werd op­
het langste schip voor de Great Lakes was
een helling te bouwen van 360 x 80 m., waar­
gericht om de elektrische installatie van de
op deze schepen en eventueel nog grotere
Minas Gerais te vernieuwen is reeds vermeld.
222 m. lang,
De VCD had ook een moderne machinefa­
konden worden gebouwd. Na verscheidene
Het bedrijf ontwikkelde zich echter zeer gun­
briek met pijpfitterij en bankwerkerij, en was
250.000 dwt tankers is nog een serie van
stig en besloten werd om door te gaan met
bijna geheel selfsupporting. Alleen de gege­
318.000 dwt tankers gebouwd.
de elektrische installaties voor de schepen die
vens en de knowhow voor de grote schepen
Het grote dok van 405 m. lang, 90 m. breed
op de eigen werven in binnen-en buitenland
kwamen van de centrale VUS afdeling. Een
en 15.5 m. diep dat daarna is gebouwd, is ver­
werden gebouwd.
groot aantal jonge leren werd in Nederland op
der alleen voor de reparatie gebruikt, De kop-
Het gehele bedrijf werd grondig opgezet met
de Verolme bedrijven opgeleid. Na de RSV pe­
wand werd echter zo geconstrueerd dat ver­
ontwerp- en acquisitieafdeling en tekenkamer.
riode is de werf overgedragen aan de Ierse
lengen altijd mogelijk zou zijn, indien een groot
VE was vooral gespecialiseerd in gecompli­
regering.
aantal schepen langer dan 400 m. in de vaart
zoudlen komen.
ceerde schakelkasten. Ook voor de schepen
De grote breedte van het dok is tot aan de dag
zorgde VE de elektrotechnische werkzaamhe­
M L 2000 - SCHIP m WERF i i ZEE
die op de werven gerepareerd werden ver­
21
Staal behoorde. Op het terrein bij Saidanha
Bay werd een werkplaats gebouwd met de
gedachte dat dit misschien nog eens zou kun­
nen uitgroeien tot een scheepswerf, hetgeen
is uitgebleven.
In d o n e sië
In 1964 werden op hoog niveau contacten
gelegd met Indonesië. President Soekarno
was zeer geïnteresseerd in de bouw van een
belangrijke scheepswerf en wilde ook dat op
verscheidene plaatsen in de archipel een stu­
die zou worden verricht naar verdere moge­
lijkheden voor scheepvaart en scheepsbouw.
Deze studie werd door een Verolme team,
aangevuld met Indonesische technici, verricht
en had de volledige instemming van de toen­
malige
minister
voor
zeeverbindingen.
Als eerste project werd gekozen voor de
bouw van een moderne scheepswerf nabij
Tandjong Priok.
Fig. 7. Verolme Cork Dockyard Ltd.
De eerste paal werd geslagen op 8 februari
V ero lm e -E staleiro s R eunidos d<>
B rasil S.A . (V E R B )
en is enkele jaren na de fusie door RSV over­
1965 door president Soekarno. De bouw van
genomen. Later is de werf verkocht aan een
de werf vorderde daarna snel. Het betonwerk
Toen het uitbreidings- en vervangingspro­
groep onder leiding van de toenmalige presi­
voor helling, kraanbaan en funderingen was
gramma voor de Braziliaanse handelsvloot
dent van VERB.
praktisch gereed en enkele staalskeletten
stonden reeds overeind. Na het aftreden van
van start ging en zoveel mogelijk schepen in
behoefte aan nieuwe moderne werven. Uit de
S a rp sb o rg S c h e e p sw e rf en
M achinefabriek.-N oorw egen
weinig interesse om het project te vervolgen
vele inschrijvers werden Verolme en een Ja­
In 1959 vroegen Noorse zakenlieden, in sa­
en de werkzaamheden aan een werf, die Indo­
panse werf aangezocht om nieuwe werven op
menwerking met het Noorse ministerie van
nesië zo hard nodig had, kwamen stil te lig­
te zetten.
economische zaken, of Verolme bereid was
gen.
In overleg met de Braziliaanse Marine autori­
om de werf in Sarpsborg over te nemen.
Ondanks alle aandrang van de Verolme direc­
teiten gaat Verolme met zijn staf op verken­
Er worden vrachtschepen gebouwd en de
tie deed de Nederlandse regering geen enke­
ning in de baai van Jacuacanga, dicht bij het
werf heeft een goede machinefabriek voor
le moeite om deze projecten te vervolgen.
havenplaatsje Angra dos Reis.
het verzorgen van de installaties in de ge­
Brazilië moesten worden gebouwd, was er
Later zal blijken dat de vallei we! geschikt is
bouwde schepen en het bouwen van grote
N e v en ac tiv iteiten
voor de bouw van de werf maar de onder­
hulpmotoren. Er liggen ook twee reparatie-
De Verolme bedrijven waren vrij flexibel en had­
grond niet goed genoeg voor de fundering
dokken. Uitbreidingsmogelijkheden heeft de
den vele nevenactiviteiten, die soms ook werden
van hellingen en kraanbanen, die moeten wor­
werf echter niet. Verolme besluit op het aan­
ondergebracht in separate BVs. Bijvoorbeeld
den gesitueerd op de rotsbodem van het
bod in te gaan, koopt 80% van de aandelen
VMY vervaardigde vuilverbrandinsinstallaties en
schiereiland llha de Morena. Verolme krijgt
en denkt dat hij alle medewerking van de re­
had een groot montagebedrijf voor landinstalla-
dan het contract voor het pachten van 2000
gering zal krijgen om op een nieuw terrein van
ties dat veel werk vemchte bij de grote raffinade­
ha grond. De werf groeit, maar het gaat moei­
ca. 20 ha een moderne werf te beginnen.
rijen in het Botlek gebied.
lijk want het meeste moet met boten en pon­
Van de zijde van de Noorse regering was de
Zeer gecompliceerd waren de metaliseermachh
tons worden aangevoerd uit Angra dos Reis,
belangstelling voor deelname in een eventu­
nes (bedampingsmachines), die oorspronkelijk in
omdat de aanleg van een goede weg wordt
ele nieuwe werf evenwel nihil,
een Duits bedrijf in Niederwalluf (Rhg), bij Eltville
uitgesteld.
De efficiency op de oude werf was laag en de
werden ontwikkeld en later bij VMY werden ver­
Ook de aanleg van de elektriciteitsvoorziening
mogelijkheden tot schaalvergroting waren ge­
blijft uit en Verolme Elektra bouwt een voorlopi­
ring. In 1969 is de werf verkocht.
beterd en geproduceerd.
Verolme die door enkele Nederlandse geïnteres­
De werf wordt geheel selfsupporting en krijgt
Z u id A frik a
wikkeling, besloot om financieel deel te nemen.
behalve hallen, hellingen en kraanbanen, af-
Er waren goede contacten met Zuid Afrika en
Onder hoog vacuüm werd een zeer dun laag­
bouwkade etc. ook een machinefabriek, elek­
in de periode 1963-1968 zijn drie grote koel-
je aluminium aan één zijde aangebracht,
trotechnische werkplaats, timmerwerkplaats,
schepen en drie vrachtschepen, van een Ver­
meestal op voorbehandeld papier en kunst-
schilderwerkplaats en diverse andere voorzie­
olme ontwerp, voor Zuid Afrika gebouwd. De
stoffolie, bestemd voor ondermeer de verpak-
ningen. Tot de vele orders behoorden o.m.
contacten op het hoogste niveau brachten
een serie van zes erts-olietankers van
Verolme ertoe om serieus de mogelijkheid te
kingsindustrie.
Begin jaren zestig werd geëxperimenteerd
met het metalliseren van textiel en Verolme
seerden op het spoor gezet was van deze ont­
ge centrale met dieselelektrische generatoren.
22
president Soekarno had de nieuwe regering
135.000 dwt en zes bulkcarriers van 70.000
overwegen om een scheepswerf in Z.A. te
dwt voor Braziliaanse rekening.
bouwen.
zag onmiddellijk grote mogelijkheden voor de
Er worden huizen voor de staf en onderko­
Na de fusie met RSV heeft Verolme in 1976
toepassing van zonwenng. VMY werd samen
mens voor de werknemers gebouwd.
Cape Steel overgenomen, een staalconstruc­
met VE ingeschakeld voor de verbetering en
VERB heeft enige tijd zeer profijtelijk gedraaid
tie bedrijf dat op dat moment bij Nederhorst
de productie van de machines. Nadien is tot
SCHIP en WERF ie ZEE - APWL 2000
op heden met de productie en verkoop van
de eersten die begonnen met optisch afschnj-
en exclusief de op contractbasis werkende
zonwering onder de merknaam Verosol ver­
ven. Het maken van de negatieven voor de
buitenlanders in Nederland. Aan de PR hechtte
projector in de optische toren werd in de be­
Comelis Verolme veel waarde.
ginperiode centraal gedaan, speciaal ook
De VUS beschikte over eigen buitenlandse
R E M -eilan d (R eclam e
E x p lo ita tie -M a a tsc h a p p ij)
voor de buitenlandse scheepswerven die niet
kantoren in New York, Londen, Noorwegen,
over voldoende vakbekwame afschrijvers be­
Brazilië, Duitsland, Indonesië en tijdelijk in en­
Avontuurlijk te noemen was de bouw van het
schikten. Een doos met negatieven voor een
kele andere steden. Verder waren er verspreid
REM-eiland. Na ampele besprekingen met Ir.
heel schip kon worden meegenomen naar de
over de wereld ongeveei 15 agentschappen.
P.S. Heerema, eigenaar van het gelijknamige
bedrijven in het buitenland, die eveneens be­
De leiding van het concern berustte in de be­
Offshore bedrijf, werden Verolme en Heere­
schikten over een optische toren en dus di­
ginperiode bij Verolme, samen met de direc­
ma het eens over de bouw van een eiland op
rect met de bewerking konden beginnen.
teuren van de verscheidene bedrijven. Vanaf
de Noordzee, circa zes kilometer uit de kust
Na verdere scholing werden de technici voor
1956 werden enkele vice-presidenten be­
ter hoogte van Noordwijk.
het optisch tekenen bij de bedrijven onderge­
noemd, voornamelijk om leiding te geven aan
der gegaan.
Vanaf dit eiland zouden commerciële televisie­
bracht, om ze zo dicht mogelijk bij de produc­
de concemstafafdelingen, die samen met vier
uitzendingen verzorgd worden. Heerema ont­
tie te hebben.
VUSdirecteuren de hoofddirectie vormden.
wierp de jacket, een hoge staalconstructie
van zware pijpen, die tevens diende als gelei­
ding voor de palen die in de zeebodem gedre­
ven werden. Heusden (VSH) ontwierp de bo­
venbouw
met
bemanningsverblijven,
de
ruimten voor de omvangrijke apparatuur, het
zenderdek en het helikopterplatform.
De bovenbouw en de jacket werden in Ierland
bij VCD gebouwd, Heerema plaatste de pootconstructie met een van zijn zware kraan­
schepen, deed het heiwerk en zette ook de
bovenbouw op de constructie. VSH deed, in
samenwerking met specialisten, de afbouw
van het staalwerk en verzorgde de inrichting.
Een enorme zendmast bekroonde het geheel.
Eind juli 1964 kwam de zender in de lucht en
de programma’s waren bijna in geheel Neder­
land te ontvangen. Een wetsontwerp werd in­
gediend om commerciële televisie te verbie­
den. (Er kan veel veranderen in 30 jaar). Op
17 december 1964 werd het eiland door de
marine per helikopter ingenomen en was het
Fig.8. Verolme-Estaleiros Reunidos do Bras/I S.A. (VERB)
met de uitzendingen afgelopen.
Het idee van Verolme, via het REM eiland re­
Verolme had een sterke normalisatie- en stan­
Vanaf 1966 bestond de hoofddirectie van de
clame te maken voor zijn zonwerende gordij­
daardisatie afdeling en veel standaardonderde­
VUS uit Verolme, een algemeen directeur en
nen, ging in rook op.
len voor de schepen konden reeds vooraf wor­
vier hoofddirecteuren.
Het REM-eiland is later aan Rijkswaterstaat
den gefabriceerd.
invoering van de
De buitenlandse bedrijven hadden voor de da­
verkocht en verbouwd tot meetstation voor
automatische brandsnijmachines verdwenen
gelijkse gang van zaken, de investeringen en
de Noordzee.
de optische torens, maar de ponsbanden bleef
de leveranties uit Nederland, rechtstreeks
Na
men zelf maken. De planning en de levertijden
contact met het Bureau Buitenlandse Bedrij­
D e o rg a n isa tie
werden over het algemeen strikt aangehouden
ven (BBB), alsmede met de afdeling Werfont-
Het bovenstaand geeft een beeld van de vele
en iedere week was er een stafvergadering
wikkeling.
activiteiten van het Verolme concern in onge­
met directieleden van de Nederlandse bedrij­
veer 25 jaar.
ven, onder leiding van het betreffende hoofddi­
D e w eg naai' d e fusie
Achter alle Verolme activiteiten ging een goe­
rectielid, om de gehele gang van zaken bij de
De aanvraag voor de kredietgarantie voor het
de organisatie schuil.
bouw te bespreken.
grote dok is reeds vermeld bij de paragraaf
In de beginperiode van het concern kwamen
De Verolmebedrijven hadden vooral in de be­
over de VDSM.
de toen nog jonge directieleden van de bedrij­
ginperiode veel personeel nodig en sterke per­
Het CM had gunstig geadviseerd, de krediet­
ven vele avonden bij elkaar, om de beste
soneelsafdelingen werden opgericht, ook weer
garantie werd verstrekt en de NDSM werd
vorm van samenwerking te bespreken en ook
onder leiding van een centrale personeelsafde­
overgenomen.
werden studiereizen gemaakt. Men kwam tot
ling. Verolme had goede ondernemingsraden
De regering gaf Verolme een lening van
de conclusie dat veel werkzaamheden op één
(OR) en later ook een sterke centrale onderne­
ƒ 20mln. om de aandelen van de NDSM te­
plaats zouden kunnen worden verricht, bij­
mingsraad, die toen beleidscommissie werd ge­
gen pari over te nemen en een lening van
voorbeeld begroting en acquisitie van grote
noemd. Veel werd ook gedaan aan het bouwen
ƒ lOmln. voor de te verwachten verliezen.
schepen, een centrale tekenkamer, moeder-
van huizen voor personeelsleden in de diverse
De verliezen op de NDSM tankers bleken ech­
planning en vooral normalisatie en standaardi­
vestigingsplaatsen,
ter een veelvoud van dit bedrag te zijn. Ook
satie. De bedrijven gingen hun productielijnen
In de topjaren telde het Verolmeconcern bijna
kwamen er verliezen op de eerste tankers bij
op dezelfde manier inrichten en behoorden bij
11.000 werknemers, plus ca. 3000 in Brazilië
de VDSM te voorschijn.
APffl. 2000 - SCHIP ti i WERF 3t ZEE
De helling had ƒ 40mln. gekost en het grote
president-directeur a.i. bij Verolme benoemd.
dok was, doordat het veel later werd ge­
Ondanks de liquiditeitsmoeilijkheden geloofde
Hij eiste alle eer voor zichzelf op en vereenzel­
bouwd dan gepland en door de gewenste
men bij Verolme dat vanwege het aantrekken
vigde zich zo met de vele positieve werk­
aanpassingen zoals dieper, breder en moder­
van de markt, de moeilijkheden overwonnen
zaamheden die door directie- en stafleden
nere apparatuur, aanzienlijk duurder gewor­
konden worden en de kredieten zonder meer
werden verricht, dat hij ze in zijn memoires
den.
konden worden terugbetaald.
dikwijls als zijn eigen werk vermeldde, ook al
Verolme kwam in moeilijkheden met de liquidi­
Daartoe werd door de raad van commissaris­
was hij er zelf niet bij geweest. Bovendien zijn
teit en de banken eisten een kredietgarantie
sen voorgesteld om de ruilverhouding van de
veel gebeurtenissen die in zijn memoires be­
van de regering, alvorens nieuwe bankkredie­
aandelen te bepalen op 1 januari 1976, maar
schreven zijn, tientallen jaren later gedicteerd.
ten te verstrekken.
dit voorstel werd niet overgenomen. In het
In de praktijk van alledag was de verdeel en
heers politiek hem niet vreemd.
de tijd van de VOC geleefd zou willen hebben.
Die garantie kwam er voor ƒ 25mln., veel te
voorjaar van 1971 kwam een voorlopig voor­
weinig om de verliezen van dat moment te
stel van de commissie Winsemius uit de bus.
dekken. Verolme werd echter verplicht om
Er zou een combinatie moeten komen die de
Het vorenstaande is niet negatief bedoeld,
zijn aandelen bij de Nationale Investerings­
naam Rijn-Schelde Verolme zou dragen en
want ondanks alles werkten alle medewerkers
bank te deponeren en ook het stemrecht af te
met allerlei verrekeningen kwam het erop
met groot enthousiasme, omdat ze dikwijls
staan. De Minister van economische zaken
neer dat de Verolme Beheer Maatschappij
de kans kregen om geheel zelfstandig bedrij­
benoemde de zogenaamde commissie Bies-
een derde van de aandelen zou krijgen in de
ven op te bouwen en orders te verwerven.
heuveHangman, die het Verolmeconcern
vorm van niet verhandelbare certificaten.
Hij kon moeilijk zijn, maar ook gezellig en veel
moest doorlichten. Directie en stafleden van
Ondanks verzet tegen een snelle fusie en de
oucknedewerkers bewaren goede herinnerin­
Verolme hebben veel tijd besteed om de ge­
werkwijze van de commissie, werd na veel
gen aan de talrijke uren die zij met hem in bin­
gevens voor dat rapport op tafel te krijgen en
strijd het bindend advies van de commissie
nen-en buitenland doorbrachten.
tenslotte kwam er een gunstig rapport voor
Winsemius getekend. Verolme spande tever­
Verolme uit de bus. De toenmalige minister
geefs een kort geding aan tegen deze beslis­
Aan de andere kant was hij een man die met
van economische zaken de Block was inmid­
sing. De fusie werd doorgezet en de Rijn-
veel liefde en respect sprak en schreef over
dels afgetreden en de politiek begon zich met
Schelde Verolme groep kreeg haar bestaan.
zijn vader en moeder.
de zaak in te laten. De nieuwe Minister van
De tankermarkt trok enorm aan en de VUS,
Hij voerde geen extravagante levensstijl en
economische zaken Nelissen overlegde met
die binnen de RSV nog enkele jaren als aparte
vertoefde graag met zijn tweede vrouw Anne­
de heer Van den Brink, de directeur van de
groep bleef functioneren, boekte verscheide­
ke, met wie hij in 1955 getrouwd was en die
Amro Bank en oud Minister van economische
ne opdrachten van mammoettankers voor de
hem in alles terzijde stond, in zijn huis “de
zaken en zij kwamen samen tot de conclusie
VSDM en de NDSM. De winsten op de sche­
Heul’’ te Ridderkerk of op hun jacht “Ancor” ,
dat de heer Winsemius, oud-directeur-gene-
pen waren zeer goed en al spoedig bleek dat
Boven alles was Cornelis Verolme een gelovig
raal voor de industrialisatie ten tijde van Minis­
de belangrijke winsten die de eerste jaren bij
man en dat stak hij niet onder stoelen of ban­
ter van den Brink, de geschikte man was om
RSV gemaakt werden voor het overgrote deel
ken.
het voorzitterschap van een commissie op
afkomstig waren van de Verolme groep en en­
Op zijn kamer hing zijn lijfspreuk “God geeft
zich te nemen die de problematiek van de
kele jaren later zelfs geheel. Daarbij dient wel
de vogelen de kost, maar ze moeten er om
grote scheepsbouw onder de loupe moest
in ogenschouw te worden genomen dat na
vliegen".
nemen. Er werden geen oplossingen uitgeslo­
enkele laren de bouw van grote tankers ge­
Hij hield van goed verzorgd zijn en ging vaak
ten, maar bij deze heren leefde toen al de ge­
heel naar Japan en Zuid-Korea verdween en
klassiek gekleed in donkere jas, witte sjaal en
dachte dat een integratie van de Rijn-Schelde
dat het Verolmeconcern, dat voor het groot­
donkere gleufhoed.
groep en het Verolmeconcern waarschijnlijk
ste deel van de scheepsnieuwbouw afhanke­
Hij was een charmant gastheer en bewoog
de beste oplossing zou zijn.
lijk was, ook als het buiten de fusie was geble­
zich zonder schroom tussen hoge gasten. Hij
In een vergadering met de Ministers van eco­
ven, opnieuw in zwaar weer terecht zou zijn
kreeg voor zijn werk hoge onderscheidingen
nomische zaken, financiën en sociale zaken
gekomen.
in binnen- en buitenland.
Cornelis Verolme is na de oorlog een grote
ging Verolme uiteindelijk akkoord met de in­
stelling van de commissie Winsemius. Hij trad
Het bovenstaande is zeer beknopt weergege­
stimulans geweest voor de Nederlandse
af als president directeur en werd benoemd
ven en lang niet alles wat in de loop der jaren
scheepsbouw.
tot president commissaris van het Verolme­
in het Verolmeconcern is gebeurd, kon wor­
Tot het eind van zijn leven bleef hij onderne­
concern.
den vermeld.
men en in het kantoor van de “Verolme Trust” ,
De commissie Winsemius werd ingesteld en
Het geeft echter wel een indruk van wat ge­
destijds aan de Blaak in Rotterdam, werkte hij
bestond inclusief de voorzitter, uit tien leden
presteerd is in een betrekkelijk korte tijd.
met een kleine staf aan het ontwerp van een
geheel nieuw type tanker (LNG tanker) van
van alle betrokken partijen. Het Verolmecon­
cern kreeg een nieuwe raad van commissaris­
W ie w as C o rn elis V erolm e?
300.000m!. Tot bestelling van een prototype
is het evenwel niet gekomen.
sen met Verolme als president commissaris
Wie was de man die kans zag om binnen een
en er moest voor de overgangsperiode een
tijdsbestek van 25 jaar een dergelijk concern,
nieuwe president directeur worden benoemd.
met grote bedrijven in binnerven buitenland uit
Op 5 april 1981 is Cornelis Verolme overleden
Het convenant tussen het ministerie van eco­
de grond te stampen?
en in besloten kring bijgezet in een nieuw fami­
nomische zaken, Rijn-Schelde en Verolme,
Aan de ene kant een man met enorme ambi­
liegraf in zijn geboorteplaats Nieuwe Tonge.
waarin de werkwijze van de commissie Winse­
ties en vervuld van prestatiedrang, een daad­
mius werd vastgelegd en waarin werd gesteld
krachtige persoonlijkheid en zelfingenomen.
dat het voortbestaan van de bedrijven van het
Zulke eigenschappen zijn nodig om veel te be­
Verolmeconcern zoveel als mogelijk verze­
reiken. De grote prestaties van de Nederlan­
kerd moest worden, werd op 29 januari 1970
ders in de 17e en 18e eeuw werden door
getekend en op diezelfde dag werd de nieuwe
hem bewonderd en hij zei eens dat hij best in
SCHIP en WERF dt- ZEE - APRIL 2000
Werktuigkundige problemen?
Lowland International is gespecialiseerd in personeelsdiensten
voor de maritieme sector. Van compleet crew-management en
last minute plaatsing van o ffic ie re n to t tailor-made oplossingen
en werving & selectie.
Van Greenpeace International ontvingen w ij de opdracht te
zoeken naar een:
A/U r in e s e r v ic e s / a c t io n s d ir e c to r
The International Marine Services and Actions Division (IM A D )
Director maakt deel uit van het Senior Management Team (SMT)
van Greenpeace International. Z ij o f h ij is verantwoordelijk
voor de operations en onderhoud van de Greenpeace vloot,
inclusief schepen, vliegtuigen en actiemiddelen. Onder deze
verantwoordelijkheden vallen ook het inzetten van de schepen
in te voeren akties en campagnes alsmede de planning en
uitvoering van deze internationale acties.
Functie omschrijving:
* Zorg dragen, meedenken en plannen van een e ffe ctie ve en
e ffic ië n te inzet en gebruik van de vloot b ij korte, lange en
middellange term ijn planning van acties.
* Budgetteren, f inanciële adm inistratie en controle en
het opstellen van nieuwe budgetten voor toekomstige
investeringen.
* H et motiveren,trainen en leiding geven aan een
multi-nationaal team van maritieme mensen en actie
coördinatoren en het opzetten van relevante trainingen.
* H et nauwgezet volgen, beoordelen en evalueren van
de kw aliteit van de acties van Greenpeace.
Persoonlijk profiel:
* Maritieme achtergrond, b ij voorkeur Greenpeace ervaring
en aantoonbare ervaring om helder met niet maritieme
mensen te communiceren.
* S te rk leiderschap met minstens drie ja a r senior management
ervaring.
* Onaf hankelijk denker met het vermogen om inventief met
strategieën en plannen om te gaan.
* H et vermogen om te gaan met ingewikkelde, moeilijke en
gevoelige situaties waarbij ta k t en diplomatie noodzakelijk
zijn. H et onderkennen van potentiële problemen en conflicten
en het meehelpen oplossen hiervan. Escalaties voorkomen en
aanmoedigen to t debat en open discussie, het regisseren van
win-win oplossingen.
* Verantwoording kunnen nemen voor g rote en complexe
budgetten.
* Zich kunnen committeren aan niet gewelddadige akties en
b ij voorkeur ervaring hiermee.
* Bereidheid to t participatie in Greenpeace acties.
Mocht u zich herkennen in het bovenstaande dan verzoeken
w ij u een b rie f met C.V. te sturen aan
de heer M.F.L. Vanderstappen o f de heer L.J. Kools
25 jaar ervaring
duizenden problemen opgelost
werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud
meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen,
vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis
conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV
torsietrillings-, FEM en andere berekeningen |
metaalkundig onderzoek
Techno Fysica bv
Postbus 351
2990 AJ Barendrecht
0 1 8 0 -6 2 0 2 1 1
tel
fax
0 1 8 0 -6 2 0 7 0 5
www.technofysica.nl
internet
PARTNERS IN
O.B.R. is een ISO 9001 gecertificeerd be drijf i
DBfl
en is gespecialiseerd in het vervaardigen en / • K
S
m e v te "
leveren ven alle soorten aggregraten zoals
fb/noan, kus,
generatorsets, pom psets, com pressorsets
en hulpsets, geheel volgens de w ensen van I • l n Z (, Z VBen
de klant en overeenkom stig de eisen van
alle classificatiebureaus to t een electrisch
verm ogen van ru im 1000 kW. Van al onze
producten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote
onderdelenvoorraad D.B.R. beschikt over een eigen w erkp laats m at
servicedienst.
■INIPOKT
ÎÜ S 5 Ï&
Postbus 3036,2130 KA Hoofddorp.
Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944
Email: [email protected] www.lowland.com
¥
LOW LAN D
IN T E R N A T IO N A L
D .B .R . B.v., P.O. Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld,
Telefoon+31 (0)184-613200 Fax+31 <0)184 - 612654.
aarprijs K N V T S
“S ch ip van h e t J a a r ”- p rijs
k nvts
Meer dan tien schepen geselecteerd
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied
(KNVTS) heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 1998 de KNVTS “Schip van het Jaar Prijs” ingesteld. Deze prijs wordt elk jaar gegeven aan het
beste in Nederland ontworpen en gebouwde schip met innovatieve aspecten. De
prijs bestaat uit een authentiek model van een oud fluitschip, dat in de 17e eeuw
als modern en innovatief werd beschouwd.
e KNVTS heeft daarom weer
het Nederlandse maritieme
bedrijfsleven
uitgenodigd
voordrachten voor een door
hen ontworpen en gebouwd
schip in te zenden. Het schip
Ing. J.J.P. Boot, Expert H. van Duyvendijk &
Zoon
* “Smit Mississippi" (ASDTug 3111)
Deze sleepboot is door Damen Shipyards in
Gorinchem op 2 april 1999 overgedragen
aan Smit International Curagao. Het schip is
speciaal ontwikkeld voor diensten in het Panamakanaal en omgeving.
* “Lidwina"
Het schip werd tijdens een ingrijpende ver­
Drs. E. Vuursteen, Directeur Wagenborg
bouwing uitgerust met het Whale Tail
Shipping Delfzijl
Wheel’, een revolutionaire innovatieve voortstuwer die, naar een idee van prof. Van Ma­
Ir. M.J. van der Wal, Managing Director Verolme Botlek, Voorzitter KNVTS
nen, is gebaseerd op de beweging van een
moet na een succesvolle proefvaart in 1999
zijn overgedragen aan de eigenaar.
walvisstaart. Bij de Hoop Lobith werd deze
Het schip dient te behoren tot de catego­
rieën zee- of binnenvaart, omvattend bagger­
bedrijf, jachtbouw,
marine,
visserij,
bevoorrading, offshore en gewone
voorjaar van 1999 in de vaart gekomen.
verbouwing gerealiseerd. Het schip is in het
• “RT Magie"
Deze sleepboot is op 11 april
1999 door Padmos Stellendam
scheepvaart.
overgedragen aan KOTUG.
Selectie
Het is een sleepboot die
De binnengekomen inzendin­
gen werden door een jury
zich onderscheidt door
een innovatieve configu­
beoordeeld of zij aan de cri­
ratie van de voortstu­
teria voldeden die vorige
wing: twee roerpropel-
keer ook zijn gehanteerd.
Samenstelling
Beoorde­
lers
onder
het
voorschip en een der­
lingscommissie
KNVTS-
de onder het achter­
'Schip van het Jaar'-prijs:
schip.
Prof.ir. A. Aalbers, Hoogle­
raar Maritieme Techniek,
' Ms."Coral Carbonic"
Hoofd Afdeling Ontwerpen, TU-
De Coral Carbonic is door
Frisian Shipyard in Harlingen
Delft
N.W.G. Buis, Voorzitter Hoofddi­
op 8 november 1999 opgele­
rectie Smit Internationale Rotterdam,
verd aan Anthony Veder in Rotter­
Vice-admiraal b.d.
W.A. Dekker, Directeur Rijkswerf Den Hel­
reld
der, Kapitein ter Zee T
dam. Het is het eerste schip in de we­
dat specifiek is ontwikkeld en
gebouwd voor het in vloeibare vorm trans­
Ir. H.G.H. ten Hoopen, Directeur Scheep­
J.M. Veltman, Hoofdredacteur ‘Schip en
vaartinspectie, Voorzitter
Ir. A. Jonk, MARIN, Wageningen
Werf de Zee’, Commandeur T b.d.
Secretaris J.P. Burger, Algemeen secretaris
* “Lange Wapper
Drs. A.P. de Ridder, Hoofd Shipping and
Koninklijke
van
De sleephopperzuiger “Lange Wapper” is
Transport ING Bank, Amsterdam
Technici op Scheepvaartgebied.
De volgende schepen zijn geselecteerd voor
door Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giessendam op 31 mei 1999 overgedragen aan
DEME.
Nederlandse
Vereniging
Ir. J.R. Smit, Group Chief Executive Bureau
Veritas
G.C.W. Speld, Oud-directeur Pattje Ship­
de prijs (de schepen worden in willekeurige
yards
volgorde genoemd):
porteren van C02.
SCHIP tm WERF * ZEE - APRIL 2000
* “ Q u e e n o f P e n ta O c e a n "
* Reddingboot “Arie Visser”
Uit deze selecties zal de jury voor elke cate­
Het schip werd eind mei 1999 door IHC Hol­
De reddingboot Arte Visser werd gebouwd
gorie één schip nomineren en uit deze nomi­
land opgeleverd. Het schip is ontworpen
door Aluboot in Hindeloopen en op 16 okto­
naties de winnaar kiezen.
voor een drietal baggerdiepten, nl. 34, 40
ber 1999 door de KNRM in dienst gesteld.
De inzending van de voordrachten is geslo­
en 60 meter, waarmede kan worden inge­
Het nieuw ontwikkelde schip kan door de
ten op 15 maart 2000.
speeld op specifieke baggeromstandighe-
combinatie van zeewaardigheid, manoeu­
De prijs wordt dan op zaterdag 20 mei 2000
den. Het is op dit moment de 'langste’ dub-
vreerbaarheid en snelheid beter inspelen op
uitgereikt tijdens de Algemene Ledenverga­
belschroefs sleephopperzuiger ter wereld.
de steeds groter wordende vraag om red-
dering van de KNVTS in Hotel Zuiderduin in
dingboothulp.
Egmond aan zee ten 12.00 uur, door de Mi­
nister van Verkeer & Waterstaat, Mevrouw T.
* Ms “Alcedo"
Breko Papendrecht heeft op 10 september
* Ms. “Afrika”
1999 de chemicaliëntanker Alcedo opgele­
YVC Ysselwerf leverde op 12 maart 1999
verd aan Van Ommeren Coastal Shipping.
de diepvriestrawler Afrika op aan Klipper
reiking zal verslag worden gedaan in SWZ
Het schip heeft een relatief geringe diep­
S.A.R.L. De koelinstallaties aan boord zijn
van mei 2000.
gang en lage kruiplijn en is daardoor niet al­
ontworpen met speciale aandacht voor het
leen geschikt voor vervoer langs Europese
bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit
kusten maar ook voor het rechtstreeks afle­
van het eindproduct.
Netelenbos.
Van de uiteindelijke verkiezing en de prijsuit­
veren van lading via rivieren en kanalen,
* Ms. “Centurion”
* Ms. “United Grace"
Op 13 oktober 2000 werd het schip door
Op 29 april 1999 heeft Barkmeijer
Stroobos de chemicaliëntanker*'Centurion3
Ferus Smit opgeleverd. Het is ontworpen
overgedragen aan de familie Slob te Ouden-
voor het vervoer van olie en olieproducten.
bosch. Het schip is dubbelwandig uitge­
Het heeft een korte bak en een halfhoge
voerd en de lading kan tot 85°C worden ver­
kampanje, waarop een dekhuis van drie la­
warmd. Het schip heeft een laadvermogen
gen is geplaatst.
van 3408 m3.
M U L T I ENGINEERING N .V .
M u lti n ,v „ F ra n krijkle i 128A , 2 0 0 0 A n tw e rp e n .
T el. (0 0 3 2 ) 3 2 2 7 .3 0 .5 1 Fax (0 0 3 2 ) 3 2 2 7 .2 7 .3 1 .
E-m ail: ch riste l.ja n sse n @ ca d n et.b e
S c h e e p s b o u w k u n d ig S tu d ie b u re e l.
Software: NUPAS & CADMATIC, Autocad, Microstation
Engineering ■ Planning ■ Budgettering ■ Berekeningen ■ Supervisie
De b e s c h ik b a re s o ft- en hardware is ó ó k inzetbaar bij U o p k a n to o r.
JW ® BERG
makes your propeller work
WF. ARE SPECIALIZED IN BERG CPP-PROPELLERS
SERVICE AND PARTS TO COMPETITIVE PRICES
WHEREVER AND WHENEVER YOU NEED US!
PHONE: + 4 6 -3 19 7 6 9 7 5 F A X :+ 4 6 3 1 9 6 9 3 0 0
HOME PAGE: w w w .jw b trg .s e
Bulk? Containers? Hout? Papier? RoRo? Vloeibare lading? Of toch maar liever...
Korte of langere periodes varen bij diverse rederijen? Dat kan!
o
’<3
t/1
o
k
Bezoek onze website www.eurosailor.com of stuur
een e-mai! naar [email protected] voor meer ®
3
ui
U ir / I M )
I S D l T A C I H K IM iS IM Klj.M
V I MW X u s SKI M M A
APRl 2000 - SCHIP en WERF 3e ZEE
[Ifkend Uitzendbureau!
[ISO 90021
CD 010-4866299
H 010-2909544
| Aangesloten bil de KVNRl
27
O p le v e r i n g
M .N .O e le
M u lti p u rp o se
o ffsh o re in sta lla tio n v e sse l
“S m it P io n e e r ”
In September 1999 Smit International put the Multi Purpose Offshore Installation vessel “Smit Pioneer” into service. Between
October 1998 and August 1999 the former lash carrier underwent a major conversion at the Newcastle (UK) based yard of
A&P Tyne. The launching of the vessel into the offshore installation market marks a new era of offshore installation vessels.
Her first two jobs, the installation of flexibles and manifolds for the Kuito project in Angola and the salvage of the Egypt Air
flight 990 off the American East coast, finished successfully.
F ig .I. Smit Pioneer on trials after conversion
T
he Smit Pioneer (former Danube
vessel that, due to its large deck area and
The Smit Pioneer’s main particulars are:
Shuttle) is a sister vessel of the
high payload capacity, opens up new possibili­
Smit Enterprise. Both lash carri­
ties to the offshore market.
Length overall
Length between perpendiculars
Beam
ers, built in 1984 in Italy, were
acquired by Smit International at
the end of 1997 after extensive
Depth to working deck
the basis for the design:
Depth to upper deck
feasibility studies into the requirements and
• Installation of (FPSO) mooring systems with
ed in her original configuration by Smit Trans­
all types of anchors (incl. suction anchors),
also in deep water (1000 m and over), in­
port & Heavy lift BV as a heavy lift transport
cluding the pre-tensioning of up to 750 ton.
While the Smit Enterprise is still being operat­
vessel, Smit decided to convert the Smit Pio­
• Installation work of:
neer into an offshore installation vessel. The
• Manifolds and tem plates
main target was to make the ship suitable to
• Flexibles
support and expand the activities of Smit in
the contracting market, especially aiming at
• Riser systems
• Cables
installation work in remote area’s and deep
water. Other possible tasks have also had
their effect on the design.
With the Smit Pioneer, Smit International has
29.00 m
The following tasks were, amongst others,
the suitability of several vessel types.
• etc.
• Trenching
156.75 m
140.00 m
Maximum draught
Design draught
Maximum displacement
Maximum deadweigt
Working deck area
7.79 m
14.85 m
5,36 m
4.50 m
18107 ton
9736 ton
2700 m2
14.5 knots
Trials speed
Service speed in a seaway
12.0 knots
Accommodation capacity
Gross tonnage
80 persons
11.564.
The ship is under classification with Det Norske
Veritas with the following notation:
• Assistance during salvages
+ 1A1, DYNPOSAJJTR, Heldk-SH, Crane, DK(+)
• Heavy transports
The ship is registered under Singapore flag.
introduced a new type of offshore installation
SCHIP en WERF de ZEE - APRIL 2000
G e n e ra l a rra n g e m e n t
1998, Smit started a tendering process in
to be used as future storage space. The
Being converted from a lash earner into an in­
which 10 yards in Europe and the Far East
working deck is strengthened to carry a deck
stallation vessel, the original configuration of
were invited to offer for the conversion. In Au­
load of more then 6500 ton with a distributed
the ship is still very well visible. Most character­
gust 1998, a Letter of Intent was signed with
load of lO t/m A
istic is the large working deck, which stretches
A&P Tyne in Newcastle (UK) to carry out the
By removing part of the dock walls in the aft
over 80 % of the length. The deck is complete­
conversion. Shortly after this, the detailed en­
ship, free deck edge length was created to
ly flush to enable skidding heavy loads and al­
gineering work was started at Armstrong
work overboard. The remaining dock walls
lowing maximum flexibility in project deck
Technology Associates, who were working as
provide shelter and serve as a track over
arrangements. The dock walls on the aft ship
a subcontractor to A&P Tyne.
which the ships gantry crane can travel. To
are removed as far as practically possible. On
During the conversion, which started in No­
free water entering the deck in survival condi­
the aft ship a 150 ton pedestal crane is posi­
vember 1998, approximately 1500 ton of
tions, 16 large water freeing ports were con­
tioned. A gantry crane is running over the full
new steel was installed, as well as 5 new
structed in the dock walls.
length on a track on the dock walls. Forward
thrusters, 5 new diesel engines, two new gen­
and aft in the working deck, two large moon-
erator sets and a new switchboard, a heli­
H e lic o p te r d eck
pools are fitted to aid ROV and installation ac­
copter deck, two cranes, two moonpools and
To enable the transport of personnel and equip­
tivities. Below the working deck and in the
a new accommodation block.
ment offshore, a helicopter deck is fitted on the
dock walls, double bottom and wing water bal­
During the conversion a repair program was car­
bow. The deck is constructed of aluminium and
last tanks are situated. In the aft ship, the main
ried out. This involved major overhaul of the
is suitable to receive helicopters up to the size
engine room is housing the original main
ships propulsion and generator installation, as
and weight of SuperPuma AS 332 L2 heli­
propulsion and generator installation, consist­
well as the overhaul of all other major equipment.
copters, which can carry 20 passengers. In the
ing of two ‘father and son' installations, each
After a total conversion time of some ten
accommodation on the Upper deck level, a heli­
driving one shaft with controllable pitch pro­
months, the ship successfully finished the sea
copter arrival and departure room is provided
peller. The engine control room is also located
trials in September 1999, after which it imme­
to allow the administration and instruction of
in the main engine room. Aft of the main en­
diately started her first project, working for
personnel arriving and departing.
gine room, two separate new engine rooms
CSO in the installation of the Kuito field Phase
The helicopter deck is equipped with a foam/
are housing the new azimuthing thruster instal­
1A off Angola.
water fire monitor system.
Situated in the lower fore ship are the ballast
R aised d eck
pump room, a new engine room for the bow
One of the major activities was the fitting of a
R efit o f th e a c co m m o d atio n a n d
th e b rid g e
thruster installation, as well as all auxiliary en­
raised working deck over the full length and
To accommodate a total amount of 80 per­
gine rooms, stores, workshops and recre­
width of the vessels dock. This was neces­
sons on board the ship, a new accommoda­
ation areas (swimming pool, gym and sauna).
The accommodation for a total of 80 persons
sary since the tasks of the vessel required the
removal of the stern door, to enable working
tion block was fitted in the forward part of the
dock. The new accommodation block houses
is situated on three decks. On the lower ac­
over the stern. After this removal the vessel
14 two-persons cabins. The existing accom­
lations and a new generator installation.
commodation deck (the C-deck) are the galley
only had a freeboard of 0.90 m. To meet the
modation was completely stripped, renewed
with servery, messroom for 54 persons, the
load line regulations the raised deck had to be
and modernised, in order to upgrade the ca­
recreation room with library/meeting room
fitted. The deck height of 2.50 m serves two
pacity, but mainly to be able to meet the noise
and hobby rooms as well as 15 double cab­
purposes: providing the necessary freeboard
requirements. Almost all cabins are now fitted
ins. Twenty two double cabins, of which four
to meet the regulations and create a dry
with two berths and a pre-fabricated wet unit.
large ones for officers and clients can be
working deck at the same time, and providing
To satisfy the domestic needs for serving 80
found on the Upper deck. A helicopter arrival
the necessary space under deck to fit new en­
persons, the galley area underwent a major re­
and departure room is also located on this
gine rooms. Furthermore the created void
fitting program involving rearrangement of the
deck. On the E-deck, the cabins for the Cap­
spaces under the deck have a large potential
galley and renewal and upgrading of all equip
tain and Chief engineer, two double Officer
cabins, three offices and a hospital including a
first aid room are situated.
On the spacious bridge, a large survey room
and a DP-room overlook the working deck.
On the bow, a helicopter deck is fitted.
T he co n v ersio n p ro g ra m
The preliminary design and specification work
for the conversion was carried out by Smit En­
gineering BV. An extensive model test pro­
gram carried was out at Marin, to determine
the required thruster power, the Dynamic po­
sitioning performance and the ship motions.
After testing the major equipment was or­
dered, like diesel engines and generator sets,
bow thrusters and azimuthing thrusters, as
well as the Dynamic Positioning system and
the Pedestal crane. Most of the equipment
was ordered from Dutch companies. In April
Fig. 3. Smit Pioneer loaded for Kuito project
APRl 2000 - s c h ip en WERF de ZEE
reach of the crane is 35 m,
which makes it possible to
not result in the failure of more than one
thruster. By installing enough thrusters for­
cover the aft part of the
working deck and the aft
ward (three new bow thrusters) and aft (two
new azimuthing thrusters) it has been assured
moonpool.
that the failure of one thruster will not result in
The
forward
part of the deck Is covered
a loss of position.
by the gantry crane (also
manufactured and delivered
The DP installation controlling the thrusters
by Kenz), equipped with two
trolleys of 25 ton lifting ca­
consists of a Kongsberg SDP 21 system with
pacity each. The gantry
The system is equipped with the following ref­
crane has been designed to
erence systems:
a dual operator station located on the bridge.
Fig.4. DP-room on the navigation bridge deck
be used offshore, and also serves to lift the
moonpool hatches. The clear height of the
• 1 x HIPAP acoustic reference system
ment, as well as the construction of a servery
gantry is 11 m above the deck to allow the
and a dish washing room. The laundryroom
was upgraded and a changing room was
use of large diameter flexible installation reels
(DGPS)
• 1 x Taut wire
or the positioning of other high cargo (suction
arranged at the entrance to the working deck.
anchors etc).
The HIPAP system allows the use of Long
In order to house the DP-room, a survey room
and a GMDSS- and helicopter control desk on
The pedestal crane is fitted with a passive and
baseline, Short baseline and Super short base
active heave compensation system. The wire ca­
line transponder systems, as well as the
the Bridge deck, the navigation bridge under­
pacity makes it possible to lift weights to a depth
tracking of multiple underwater units like
went a major modification. Most of the bulk­
of 1200 m. Preparations have been made in the
crane to serve even larger depths, working
ROVs, trenchers etc.
with an external winch mounted on the deck.
most striking feature of the ship is the
bulkheads to increase the visibility from all
working locations onto the aft deck and the
A major advantage of the ship is that it can lift
thrusters are fitted. This unusual arrangement
250 ton weights at the maximum allowable
surroundings.
reach without the need for counter ballasting,
is the result of the ships relatively shallow
draught (4.5 m design draught) in relation to
E q u ip m e n t fo r o ffsh o re w o rk
which makes it possible to work with extreme­
ly short cycle times when lowering heavy
the thruster diameter (2.50 m) and the ships
existing internal arrangement. During the de­
The ship is equipped with two identical large
size moonpools (6.1 m x 6.1 m). One is locat­
equipment to the seabed.
To allow the working with wires, anchors and
the shallow draught it was not feasible to fit
ed in the forward part of the working deck.
chains, the ship has been fitted with a 350 ton
SWL stern roller,
heads were removed and in total five new
consoles were installed. Furthermore extra
windows were installed in the aft and side
The other one is located in the aft part of the
Looking at the general arrangement, the
bowthruster dome, in which the three bow
working deck. Both moonpools are fitted with
popup towing pins
flush top- and bottom hatches. The top hatch­
and chain stoppers
es can be lifted out using the gantry crane
(fork type) delivered
and have the same strength as the working
by Karmoy.
deck (10 t/m ?). The bottom hatches are pro­
To assist with the in­
vided with hinges and can be opened using a
chain, hoisted by the gantry crane.
systems or other
The forward moonpool is intended to be
work which involves
mostly used for ROV deployment, while the aft
moonpool will mainly be used for construction
• 2 x Differential Global Positioning Systems
sign process it became apparent that due to
the three thrusters in the confines of the hull
stallation of mooring
handling of chain,
activities. On the ships first project the aft
wire and ropes, the
ship has been pre­
moonpool was used to install flexibles, using
a vertical launching system,
with a high capacity
To allow quick passing of objects through the
A&R/anchor handling winch, which will be fitted
waterline, both moonpools are fitted with an
aeration system.
in the near future.
To protect flexibles and cables when installed
vertically through either one of the moonpools,
electric power connections (1200 kW total),
fresh water- and seawater connections and
a large diameter ring shaped pipe (baptised
working air connections are provided to supply
lished that the thrusters would start ventilating
in a very early stage, thus reducing their effec-
moonpool plug) can be lowered into the moon­
deck equipment with the necessary services.
tivity to a large extent. The internal arrange­
D y n a m ic p o s itio n in g in sta lla tio n
a n d m a c h in e ry
to fit the thrusters and the engines in the con­
pared to be fitted
Distributed along the dock walls on both sides,
pool and fixed in the bottom, thus increasing
the radius of the moonpools lower edge.
Probably the most important equipment on
board the Smit Pioneer is the offshore
pedestal crane, manufactured and delivered
Fig.5. Overview of workingdeck with cranes
without jeopardising the proper functioning.
By calculations and model tests it was estab­
ment of the foreship also made it very difficult
ventional location in the hull, without having to
To provide the required position keeping ca­
remove the existing auxiliary engineroom.
pabilities, the ship has been fitted with a newly
Modern applications like retractable or folding
azimuthing thrusters have been studied, but
by Kenz Cranes B.V., Zaandam. The crane is
installed dynamic positioning system which
positioned on the aft ship on starboard side
and has an offshore rating of 150 ton. Inshore
meets the IMO requirements for a Class 2
proved not to be the best solution for this con­
system. This means that the redundancy of
version due to their sizing and price or deliv­
the crane can lift 250 ton. The maximum
the system is such that any single failure will
ery time. The solution has been sought in the
SCHIP rn WERF
ZEE - APfflL 2000
construction of a dome under the
nected to the main switchboard. In
keel, in which the thrusters are
that mode it is possible to feed ei­
built. The thrusters are manufac­
ther one from the other, allowing
tured by Lips and are of the Low-
either the new generators or the
noise, resiliency mounted type
shaft generators on the main
with controllable pitch propellers
propulsion
with low noise blade design. These
switched off
thrusters were specifically selected
A new Praxis alarm and monitoring
installation
to
be
to reduce the noise in the accom­
is installed for monitonng of the new
modation, which is located directly
thruster installations and generator
above the thrusters.
installation. Workstations are fitted
Each thruster is driven by a resiliency
the bridge. Operator stations are fit­
in the engine control room and on
mounted Caterpillar 3616B DITA
diesel engine (1566 kW at 1800 rpm) through a
ted in all engine rooms, engineers
Fig.6. Bow thruster dome.
cabins and in the mess-room.
Centalink floating shaft. Each thruster generates
a thrust of approximately 20 ton.
gine providing 2600 kW at 1000 rpm. The
N oise reductions
The diesel engines and the thrusters are locat­
thrusters deliver a bollard pull of 40 ton each.
Dunng the design and the conversion of the ship
ed in a new bow thruster engine room, formed
The diesel engines and thrusters are built into
mapr attention has been given to achieve low
by joining two former HFO tanks and the exist-
new engine rooms formed by converting two
noise levels in the accommodation and working
ballast tanks into engine rooms.
areas of the ship. Given the existing situation,
List of m ajo r eq u ip m en t su p p liers
The azimuthing thrusters are
everything possible has been done to avoid
Croon Electrotechniek
Van Duijvendijk en Overbeek
Econosto
Geveke motoren
installed with a 5 degrees lon­
problems with noise and vibrations. By careful
Hatenboer
International paint
Intersona
Kenz Cranes
Kongsberg
Ups
Praxis
Wartsila NSD
Auxiliary Switchboard and distribution boxes
Working- and starting aircompressors
Valves
Diesel engines for bowthrusters
Generator sets
freshwater installation
Paint
Noise and vibration consultancy
Pedestal Offshore crane,
Gantry crane
Dynamic positioning system
Azimuthing thrusters
Bow thrusters
Alarm and monitoring system
Diesel engines for azimuthing thrusters.
gitudinal inclination, to allow
selection of equipment and extensive noise pre­
the diesel engine to be low­
dictions involving noise and vibration measure
ered, easing the installation of
merits before the conversion, the noise levels
air inlets and exhausts, but al­
have been reduced to an extremely low level.
so reducing the thruster-hull in­
Apart from the selection of the low noise bow
teraction when giving astern
thruster installation, the reduction measures
thrust. The thrusters are also
have consisted of the complete stripping of the
placed under a 5 degree
existing accommodation, application of a float­
transverse angle, in order to
ing floor with natural frequency selected to
reduce
thruster-hull
and
avoid resonance problems, application of new
thruster-thruster interaction.
bulkheads and lining and noise insulation of bulk­
Apart from during DP opera­
heads and ceilings.
ing bow thruster room together. The existing
tions, the Azimuthing thrusters can also be
Special attention has been paid in the design
bow thruster was removed in the process.
used to assist the main propellers during tran­
process and during the conversion to avoid res­
sit. By doing so, the transit speed can be in­
onance frequencies of bulkheads and panels,
Both model test and full scale results have
creased from an economic speed of 8.5
removal of all unnecessary steel partition bulk­
proven that the application of the bow thruster
knots to 12 knots.
heads and pillars where possible and in secur­
the thrusters below significant wave heights of 5
ElectricaJ installation
avoid resonance of the air column. Special at­
tention was also paid to a good supervision dur­
dome arrangement prevents the ventilation of
ing minimum air gaps between bulkheads to
m. Furthermore, the total arrangement proves
To satisfy the increased power requirements,
to be efficient and contributes considerably to
two new Caterpillar 3512B DITA generator sets
ing the re-fitting, to avoid noise leaks and rattles.
the extremely low noise levels experienced in
(1200 kW at 1500 rpm) are installed in the new
Table below gives the achieved noise levels in
the accommodation during DP operations. The
port side azimuthing thruster room. The two
relation to the IMO noise level requirements.
effect on resistance has been minimised by
generators feed a newly installed 380 V/50 Hz
carefully shaping the dome. The resulting de­
auxiliary switchboard. At high power demand
(r. M.N. Oele is Project Manager Smit Pioneer
sign is a tradeoff between minimum resistance,
(i.e dunng installation works), the new switch­
conversion
mimimum transverse area, and constructive re­
board operates independent from the existing
quirements. Looking at the manoeuvring capa­
main
bilities and the speed of the vessel, the bow
When working with the
thruster dome does not have an adverse effect.
Pedestal
A photo of the bow thruster dome is given in
figure 6.
In the photo it can be seen that a lot of attention
two step ballast resis­
has been given to a careful shaping of the tun­
tor consumes the re­
nel edges, in order to reduce the flow losses.
verse power from the
In the aft ship, two new azimuthing thrusters
crane.
are fitted. The thrusters are fitted with pro
In low power demand
switchboard.
IMO
Noise levels
Heave Compensation
Noise level
measured on trials at
mode, an air cooled
Requirement
50 % Bow thruster power
dEHA)
dB(A)
crane
in
pellers of the controllable pitch type in nozzles
(ship in transit), the
and have been manufactured by Lips. Each
new auxiliary switch­
thruster is driven by a Wartsila 8L26 diesel en­
APRl 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
Noise levels
SPACE
DECK
board can be con­
Gymnasium
Bdeck
Cabins
C-deck
60
Mess room
C-deck
65
63
Cabins
D-deck
60
48-56
Cabins
Edeck
60
48-56
Wheelhouse
Bridge deck
65
54-57
76
4&49
31
APRS. 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
33
A F ' VIE.W.
FRONT
VIEW.
WHEF.LHOt.ISE TOP.
LOOKING
NAV.
34
BRIDGE
DECK
/
FORWARD
HEL I D E C K .
SCHIP en WERF * ZEE - APR*. 2000
WE DO
M O O R FOR YOU
SMIT INTERNATIONAL
A R E A A F R IC A
P h o n e +2721 5 07 57 77
Fax
+2721 507 58 88
W eb
A R E A A M E R IC A S
P h o n e +1 281 7 7 4 50 00
Fax
+1 281 774 50 52
s m [email protected] s m ita m e ric a s .c o m
h ttp ://w w w .s m it-in te rn a tio n a l.c o m
Roden Staal luiken: die dekken de lading II!
□
L L O Y D 'S REG ISTER IS O 9 0 0 1 C E R T IF IE D
□
H Y D R A U L IC F O L D IN G H A T C H C O V E R S
□
TW EEN DECK HATCHCOVERS
□
P O N T O O N HATCHCOVERS
□
H Y D R A U L IC P U M P U N IT S
□
H Y D R A U L IC C Y L IN D E R S
□
C O N S T R U C T IO N W O R K S
□
M A C H IN E W O R K S
RODEN
STAAL
BV
AREA EU R O P E
P h o n e +31 10 4 54 99 11
Fax
+31 10 4 13 99 41
c o rp o ra te @ s m itin t.c o m
AREA FAR EAST
P h o n e + 65 6 68 42 22
Fax
+ 6 5 6 6 8 43 33
s m [email protected] p a c ific .n e t.s g
S H IP D O C K
=
AMSTERDAM ~
O nze organisatie is in beweging en zoekt daarom nieuwe collega's in de functies van
MANAGEMENT ASSISTENT (M/V)
marketing & sales
Als rechterhand van de (commercieel) directeur en de marketing & salesmanager verzorgt u de
secretariële ondersteuning in de ruimste zin van het w oord. Tot uw taken behoren onder meer:
agendabeheer, correspondentie, het onderhouden van contacten met onze relaties en agenten, het
ontvangen van onze relaties, het verzorgen van en ondersteunen bij presentaties en promotie-
S h ip d o c k
A m ste rd a m BV,
opgericht in I9N7,
is een middelgrote
scheepst vpa ratiew erf
in Amsterdam Noord
activiteiten op bijvoorbeeld beurzen, het boeken van reizen, het notuleren en uitwerken van
vergaderingen. Daarnaast w o rd t u belast met het opstellen en uitwerken van marktanalyses,
diverse rapportages en procedures, advertenties en persberichten.
F u n etie-e ise n M a n a g e m e n t A s s is te n t(e ):
• M BO -/HBO -niveau e n /o f secretariële opleiding, met kennis van en ervaring met MS-Word,
MS-Excel, MS-Powerpoint en in het bezit van een rijbewijs.
• Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de branche, geeft u een streepje voor.
O rganisatietalent, verantw oordelijkheidsgevoel en daadkracht zijn begrippen die uw
p ersoo nlijkheid kenm erken.
met een personeels­
bestand van ongeveer
REKENINGMAKER/WERKOPNEMER (M/V)
lllll medewerkers.
U maakt deel uit van het projectteam en u bent verantw oordelijk vo o r het verzam elen en
Er worden zeer
uiteenlopende t\pen
schepen geivpareerd.
met een maximum van
verwerken van gegevens van begroting, kostprijs, w erktekeningen, gebruikte m aterialen en
gewerkte uren, het verzorgen van nacalculaties en het opstellen van gecom pliceerde rekeningen
en specificaties ten behoeve van opdrachtgevers. D aarnaast onderhoudt u contacten met
opdrachtgevers en leveranciers over projecten, rekeningen en specificaties.
Tevens zo rg t u voor de omschrijving van en controle op uitgevoerde werkzaam heden, gebruikte
materialen en gewerkte uren, alsmede voor het maken van nacalculaties ten behoeve van de
facturering. In deze zelfstandige functie w erkt u zow el op kantoor als aan boord.
N5.000 dwt. in de vier
gegraven dokken en
F u n ttie -e is e n R e k e n in g m a k e r /W e r k o p n e m e r :
• HBO -opleiding (HTS Scheepsbouw o f HTS-Wtb met financieel/adm inistratieve ervaring).
langszij aan de zeven
ligplaatsen.
• Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de branche.
• Ruime kennis v a n /e rv a rin g met (Engelse) tekeningen en bestekken en geautom atiseerde
gegevensverwerking.
Van kandidaten voor beide functies verw achten w ij dat u beschikt over een sterke persoonlijkheid,
goede contactuele vaardigheden, een flexibele instelling, geen negen-tot-vijf mentaliteit.
U bent bereid tot werken buiten kantooruren en u beheerst de N ederlandse en de Engelse taal in
w o o rd en geschrift.
Belangstelling? Stuur dan zo snel m ogelijk uw b rie f met CV, onder verm elding van de functie aan:
Shipdock Amsterdam BV, t.a.v. mevrouw O .M . Langermans, P&O M anager,
Postbus 3 7 0 2 0 , 1030 A A Amsterdam. Tel. 0 2 0-6318218
p
ro d u c t/ rt/ ö
Leroy-Somer brengt
nieuwe catalogus
asynchroonmotoren uit
Leica GPS chart plotter with smart DGPS antenna
Leica Geosystems today announced the
apMK30 has won accolades for its bnght
The C-MAP NT electronic charts have
introduction of a GPS chart navigator
activecnatnx TFT screen with crisp car­
been created to the most exacting stan­
Leroy-Somer te Soesterberg heeft een
with a buitt-in beacon differential receiver
tography and large bold data readouts,
dards for cartography, and they provide
geheel nieuwe technische catalogus uit­
for high-accuracy navigation.
and its inturtive mammachme interface.
a host of supplemental information on
gebracht. De catalogus telt niet minder
The new, improved version of the
The apMK30 utihzes the latest version of
mannas, ports, facilities and other data,
dan 128 pagina’s en behandelt alle as­
apMK30 GPS has a "smart" DGPS anten­
C-MAP NT vector cartography with world­
but they are not intended to be a replace­
pecten van het veelomvattende en veel­
na unit, which contains a combined 12-
wide coverage that includes data on
ment for official paper nautical charts,"
zijdige programma LS asynchroonmoto­
channel GPS receiver and two channel
p o ts and navigation aids, as well as tide
said Mangs. "Mariners are urged to con­
ren van 0,09 tot 150 kW.
beacon DGPS receiver. The unit auto­
tables. The unit has been designed with
tinue carrying uptodate paper charts
De gesloten driefase asynchroonmoto­
matically receives differential data broad­
slots for two separate C-MAP cartridges
and refer to them often.'
ren met behuizing van aluminiumlegenng
casts from coastal radiobeacon sites to
to provide maximum geographical range
Contact: Jim Rhodes
zijn vervaardigd in overeenstemming
cancel out enors in the GPS satellite sig­
without changing cartndges.
757.451.0602
met de meest recente Europese nor­
nals, providing position accuracies within
men. In de catalogus komen onder meer
1-3 meters (3-10 ft.).
de toepassing van asynchroonmotoren
"The combination of high-accuracy posi­
in verschillende omgevingen, de bouw
tion calculations with C-MAP NT electron
en de werking van de motoren aan de or­
ic cartography makes for a powerful nav­
de. Voorts wordt uitgebreid aandacht be­
igation tool,’’
steed aan de elektrische kenmerken, de
director of Leica’s marine navigation
said
Gunnar
Mangs,
afmetingen alsmede de verschillende op­
GPS business unit. "The navigator can
ties, de installatie en het onderhoud.
see at a glance the vessel’s precise posi­
De asynchroonmotoren van Leroy-So-
tion and movement on the electronic
mer worden in alle sectoren van de in­
chart."
dustrie toegepast. Ook andere motoren
Originally introduced last year in a stand­
met een vermogensbereik van 0,09 tot
alone version without DGPS, the Leica
900 kW en speciaal gebouwde motoren
maken deel uit van het motorenprogram­
ma. Het productenpakket van Leroy-
Kockumatîon forges new Global Alliance
Somer omvat verder motorreductoren,
frequentieregelaars, softstarters, DC-
tem since the 1950’s - with more than
sturingen, roterende UPSsystemen, al-
8,000
ternatoren en generatoren.
Production of tailor-made shiphandling
Contact: Exemplaren van de technische
ing. Each ship has vastly different specifi­
installations to date,
software can be costly and time consum­
catalogus asynchroonmotoren kunnen
cations and trimmer stability - meaning
worden aangevraagd bij LeroySomer,
that all the ship’s records must be care
Stemerdmgweg 25,
fully researched before an individual
3769 CE Soesterberg,
Loadmaster is produced.
tel. 0346 357000,
The alliance with KCS means that Kocku­
fax 0346 352284.
mation can automatically access the de­
tails ol the majority of the world's mer­
chant fleets with calculations produced
using a fully geometric 3 0 model. Tailormade Loadmaster programs can be de­
P ro d u ctio n tn torm saa n
signed while a ship is being built - mean­
0.09
fa»
APRL 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
Shipping loading solutions specialist
tems currently available.
ing that software can be delivered to new
builds, with all appropriate certification,
Kockumation has announced a major
The deal follows hot on the heels of news
deal to make use of the worldwide TR1
of another global alliance between Kock­
as soon as the ship is delivered.
BON design and information system for
umation
The Loadmaster programme, using
the shipbuilding and offshore industry,
provider Maersk Data to promote each
and
premier
IT
solutions
Tribon CADCAM, is available now.
supplied by Kockums Computer Sys­
other’s products and pool technical tal­
tems (KCS).
ent.
Information: Ingemar Sekund.
The alliance will ensure that Kockumation
Kockumation is a subsidiary of Visma
Tel: +46.40.936600,
can produce, through its Loadmaster
Marine Division and SpecTec ASA. Its
emaibise.isepc.koc [email protected]
program, the most efficient, accurate
Loadmaster software has been the ma­
Web Site Address:
and cost-effective vessel Loading sys­
rine industry's leading shiphandling sys­
www.visma.corn/spectec
37
Pains-Wessex
safety systems launch
new Mk5 Lifesmoke
Siemens Motorstarter met Safety Integrated
voor Simatic 110-stations ET 200S
The new SOLAS approved Mk
5
Siemens presenteert met de nieuwe ET
Men kan met de nieuwe module de
Voorbeelden hiervan zijn kruislingse
Lifesmoke from PamsWessex is the latest
200S-module een belangrijke uitbreiding
NOOD UfT- of schakelcircurts voor beveilr
doorverbindingen in het veifgheidscir-
product to ton the Pams-Wessex Safety
van het leveringsprogramma voor Safety
gmgsdeuren in hun geheel tweekanalig
cuit, bijvoorbeeld wanneer de hoofdcon­
Systems Range. The tul range includes
Integrated. De module omvat een motor-
aansluiten. Afhankelijk van de toepassing
tacten van een motorstarter door een bij­
advanced technology marine electroncs
starter afkomstig uit de omvangrijke
kan men met een aantal modules hele
zonder zware kortsluiting met elkaar zijn
from McMurdo and PamsWessex's world
serie
Deze
groepen Sciusmotorstarters in een vei-
vast gelast.
leading brand of pyrotechnics.
startercombinatie voor toepassing in
ligheidsschakeling verwerken Men kan
De nieuwe module voor Safety Integra
The new Pams-Wessex Mk 5 Lifesmoke
het
decentrale
ze ook functioneel in cascade op elkaar
ted als onderdeel van een Simatic ET
is smaller and more compact than exist­
periferiesysteem ET 200S l/O-staöons is
laten aansluiten. Bovendien kan men met
200S |/0-station combineert de functies
ing Lifesmokes making it easier for Lifer-
gecompleteerd met de func­
van een Siriusmotorstarter
aft manufacturers and service agents to
tionaliteit vanuit de veilig­
voor 5,5 kW met technologi­
pack the MK 5 into limited Lrferaft space.
heid stechniek.
De nieuwe
sche functies, in dit geval
Designed for daylight use, the Lifesmoke
module voldoet aan de voor­
voor de veiligheidstechniek.
is a buoyant orange distress smoke sig­
schriften volgens categorie
De ET 200S-apparatuur in
nal which releases a dense cloud of vi­
4 van de norm EN 954-1. De
de beschermingsklasse IP
brant orange smoke for over three min­
toegepaste motorstarter is
20 is geschikt voor montage
utes. The simple ring-pull action is easy
geschikt voor het beveiligen
in schakelkasten. Kenmer­
to use even with cold and wet hands and
en schakelen van draais-
kend is de zogeheten bit-mo-
the Lifesmoke is safe to use on oil or
trooomverbruikers tot 5,5
dulaire opbouw.
petrol covered water.
kW. Specifiek kenmerk van
kan men per kanaal een mo­
The PainsWessex Lifesmoke is used to pin
de nieuwe module bij ge­
dule aansturen. Een 110-sta-
point the position of a casualty n the water
bruik in veillgheidsschakelin-
tion kan maximaal 64 modu­
and can also assist the Search and Rescue
gen is dat de module zonder
les
aanvullende bedrading aan
toepassing van een inge­
For information:
deze voorschriften voldoet.
bouwde energiebus en Profi-
Oceana B.V., Opijnenstraat 13,
De module is bit-modulair uit
bus-DP als veldbus bespaart
3087 CE Rotterdam, Port Nr 2231.
te breiden en kan overal wor­
men veel bekabeling en be-
Tel: 010.4280247 or fax: 010.4293954.
den toegepast, waar ET
dradingstijd. De communica­
200S1/0 stations in schakel­
tie via ProfibusDP is uit te
Sirius
spectrum
schakelmateriaal.
van
het
omvatten.
Hierdoor
services with windspeed and direction.
Door
voeren door middel van ka­
kasten via ProfibusOP met
bels met koperen of kunststof aders.
PC- en PLC-besturingen zijn verbonden.
Een belangrijk kenmerk van de nieuwe
de nieuwe modules verschillende veilig-
Met deze l/O-stations kunnen gebruikers
module is de eigenschap dat men deze
heidsfuncties met elkaar combineren.
de meest uiteenlopende applicaties reali­
tijdens bedrijf en onder spanning kan uit­
Men kan bijvoorbeeld een deel van de
seren, nu ook voor veiligheidsschakelin-
wisselen of vervangen. De eenvoudige
motorstarters direct laten uitschakelen
gen conform categorie 4 van EN 954-1.
opkliktechniek bij de ET 200S-stabons
en een ander deel volgens stopcatego-
vermindert de tijd voor montage, bedra­
rte 1 met een bepaalde tijdvertraging la­
Contact Divisie Industriële Producten en
den en inbedri|fstellen, bij de bedrading-
ten uitschakelen. De omvangrijke diagno-
Energieverdeling, de heer R.J.B. van der
stijd zetfs tot 80%. Bovendien wordt de
semogelijkheden via ProfibusOP maken
Poel.
beschikbaarheid van de productiemstal
het mogelijk om eventuele storingen aan
Tel: 070.3333257
latte hierdoor verbeterd.
de bovenliggende besturing te melden.
T h is A u to p ilo t s h o u ld w e a r a C a p ta in s h a t
angle indicator; port and starboard dodge buttons to
Autopilots have improved the accuracy of course-keep­
mg allows the captain to fine tune the unit for the straight-
ing and increased the skipper's freedom. And now, ves­
est possible course. He can also count on the unit's dis­
avoid colsions; selectable heading reference from flux-
sels from 24m to 150m have access to ComNav’s new,
play of bearing or course to steer to a waypoint.
gate, magnetic or gyro compass; two navigation ports for
high-efficiency 5001 Autopilot.
The system incorporates a graphic anchor digital rudder
dual Nav nput of NMEA 0183; and automatic XTE sens­
The 5001 allows skippers to tend the many re­
ing. Fixed and handheld fuWuncbon remotes are
sponsibilities that go with captaining a large ves­
available, and ComNav offers a 3year extended
sel. The unit is a fixed station model that is ei­
warranty. The 5001 Autopilot meets CE require­
ther surface or bracket mounted, and operates
ments.
with a waterproof control head and large LCD
display.
Information: ComNav, 1915 Stainsbury Ave.,
Able to handle any sea or weather condition, the
Vancouver, BC, Canada V5N 2M6.
5001 makes it easy to alter course from 1° to
Tel: 604.872.3000, fax: 604.872.3955.
major changes. Its turn functions include continu­
Website: www.comnavmarine.com,
ous, emergency and u-tum, while adaptive steer-
E-mail: [email protected]
38
SCHIP tu WERF i t ZEE - APRIL 2000
Power to control your service
Power, control en service zijn de drie kernw oord en
vo o r alles w at uw schip nodig heeft, dag in dag uit.
vo o r ABB Marine & Turbochargers, Zij geven exact
Want daar was het toch om te doen, uw dienstverle­
w e e r w at wij w illen leveren vo o r u w schip: de ultieme
ning aan uw klanten? Daarin ligt de toegevoegde
krachtbron, verfijnde controle en vergaande service.
w aarde van ABB Marine d4 Turbochargers, Pow er to
Samen maken zij ons tot w at w e nu zijn. Het adres
control y o u r service.
I l I I
IP IP
ABB Marine & Turbochargers
N e d e r la n d : M a r te n M e e s w e g 5 , 3 0 6 8 A V
B e lg ië : N o o r d e r la a n 8 1 , 2 0 3 0
R o t t e r d a m . T e l.: + 3 1
10 4 0 7 8 8 8 8 . F ax: +31
A n t w e r p e n . T e l,: + 3 2 3 5 4 4 3 2 3 3 . F a x : + 3 2 3 5 4 4 3 2 3 9 .
10 4 C 7 8 4 4 4 .
R
aad v o o r de Scheepvaart d o o r M r A .B. van den Engel
H et stu ren m et d e h an d is
d irecter en n au w k eu riger
Tijdens de vaart o p rivieren en nauwe vaarwaters dient
de besturing d o o r een roerganger gedaan te w orden
In 1999 heeft de Raad twee uitspraken
gedaan over het varen met de stuurautomaat in nauwe vaarwaters.
Uitspraak 1999 nr. 3:
T oedracht
Op 14 april 1997, omstreeks 15.00 uur, ver­
trok de Nederlandse hopperzuiger "Fomalhout” leeg van Rough Tower, na aldaar ge­
stort te hebben, met bestemming Ipswich om
baggerwerkzaamheden uit te voeren. De be­
manning bestond uit zeven personen. Er werd
8 uur op, 8 uur af wachtgelopen met als be­
zetting: de chef van de wacht, een werktuig­
kundige en een pijpenman. Het sturen werd
gedaan door de kapitein en de stuurman. In­
dien de chef van de wacht even van de brug
moest, stuurde meestal de werktuigkundige.
Tijdens het opvaren van de rivier de Orwell
was het opkomend tij en liep er een stroom
van circa 0.5 mijl per uur. De vaart van de "Fomalhout” bedroeg, in verband met een snel
heidsbeperking op de rivier, ongeveer 7 mijl
per uur. De machine was gereed om te
manoeuvreren en de stuurmachine werd door
één pomp bediend. Het weer was goed met
weinig wind en goed zicht.
In maart was aan boord van de hopperzuiger
een nieuwe Sperry stuurautomaat geïnstal­
leerd. Deze kon zowel voor de roerhoek als de
draaihoeksnelheid worden ingesteld. Het menu
van de automaat stond altijd open en werd at
leen gebruikt voor het instellen van de draai­
hoeksnelheid: de maximale roerhoek stond al­
tijd op 20 graden ingesteld. Indien het schip
beladen was, stelde de kapitein de draaihoek­
snelheid in op 20 graden per minuut, met leeg
schip op 40 of 45 graden per minuut. De stuur­
automaat was niet aan een log gekoppeld
maar handmatig ingesteld voor een vaart van 8
mijl per uur. Met deze instelling kon men goed
op de automaat sturen en ook nu stuurde de
kapitein, die de wacht had, op de automaat. De
“Fomalhout” voer sedert april de Orwell rivier
op en af en de kapitein was in het bezit van een
verklanng van vrijstelling loodsplicht.
De hoofdwerktuigkundige die een Marof-opleiding had genoten, was in het bezit van het di­
ploma C en, ofschoon hij hiervoor geen vaarbevoegdheid had, het theoretisch diploma S
3. Hij liep samen met de kapitein de wacht,
was goed bekend op de rivier en had regel
matig gestuurd als de kapitein even van de
brug moest. Hij wist hoe hij op de automaat
van koers moest veranderen en ook de over­
schakeling op handsturen was hem bekend.
Tijdens de wacht vroeg de kapitein hem of hij
de wacht even voor hem wilde waarnemen.
Het schip stuurde zonder problemen. Omdat
het schip circa 1.80 meter achterover lag
was het zicht, vanuit de stoel bij de stuurstand, over het voorschip naar bakboord
slecht en daarom vroeg hij de uitvoerder, die
op dat moment ook op de brug was, om hem
op de hoogte te houden van de positie van de
volgende boei. Indien deze boei dwars was
moest hij circa 35 graden van koers verande­
ren. Toen de uitvoerder meldde dat de boei
zich dwarsop aan bakboord bevond verander­
de hij eerst circa 20 graden van koers naar
bakboord. Hij zag het schip langzaam naar
bakboord draaien. Op een waarschuwing van
de uitvoerder dat hij meer bakboordroer
moest geven, verlegde hij de koers nog meer
naar bakboord. Toen het schip nauwelijks re­
ageerde controleerde hij de instelling van
koers. Deze bleek echter correct te zijn. Het
schip draaide nochtans zeer langzaam naar
bakboord en voer recht op een aantal ten an­
ker liggende jachten aan.
De hoofdwerktuigkundige zette de machinebediening op vol achteruit en omdat de machi­
ne door de keerkoppeling niet direct reageer­
de, ging hij over op handbesturen en gaf hard
bakboord. Het schip reageerde nu wel op het
roer maar een aanvaring met één der jachten
was niet meer te voorkomen. Het onbemande
jacht, de “Rosinis”, zonk binnen vijf minuten.
Toen de reis vervolgd werd, bemerkte men
dat de draaihoeksnelheid niet meer op 45
graden, maar op 4 graden per minuut stond.
Pogingen om de draaihoeksnelheid weer te­
rug te brengen naar 45 graden per minuut
hadden geen resultaat. De reis werd verder
op handbesturing voortgezet.
B eschouw ing
Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden
wat de oorzaak is geweest van de ongewilde
verandering van de draaihoeksnelheid van 45
naar 4 graden per minuut. Wel is duidelijk ge­
worden dat de kapitein de instructies, beho­
rende bij het instellen van de automaat, niet
naar behoren heeft bestudeerd. De automaat
was ten tijde van de plaatsing niet Slgecertificeerd.
Hoewel er zeer zeker een verband bestaat
tussen de lage draaihoeksnelheid en het tot
zinken brengen van de "Rosinis”, moet de
Raad toch tot de conclusie komen dat een
meer ervaren persoon op de brug door snel­
ler ingnjpen de aanvaring had kunnen voorko­
men. Door eerst de koers naar bakboord ver­
der te veranderen, daarna nog de instelling
van de stuurautomaat te controleren en het
op vol achteruit zetten van de machine, ging
kostbare tijd verloren. De Raad is van oordeel
dat de hoofdwerktuigkundige, toen hij be­
merkte dat het schip maar langzaam naar
bakboord kwam, onmiddellijk op handsturen
had moeten overgaan. Had de hoofdwerktuig­
kundige op de roerstandaanwijzer gekeken
dan had hij ook meteen gezien wat er aan de
hand was. De Raad is tevens van oordeel dat
de kapitein wel een zeer ongelukkig moment
had uitgekozen om van de brug te gaan en de
wacht aan een onervaren en onbevoegd be­
manningslid over te laten. Het vaarwater was
ter plaatse erg smal, circa 80 meter, en er
moesten diverse koerscorrecties gedaan
worden. Het sturen op een automatische pi­
loot is onder die omstandigheden in elk geval
af te raden. Het sturen door een roerganger
is veel nauwkeunger en directer. Daar kwam
nog bij dat het zicht naar voren over bakboord
slecht was.
SCHIP en WERF W ZEE - A ffil 2000
Lering
Tijdens de vaart op rivieren en nauwe vaarwa­
ters dient de besturing door een roerganger
gedaan te worden en niet door een automati­
sche piloot. Het sturen met de hand is direc­
ter en nauwkeuriger.
Uitspraak 1999 nr. 23:
Toedracht
Het Nederlandse containerschip “Batavier VI”
vertrok op 23 maart 1988, omstreeks 19.00
uur, vanuit de Prins Willem
Alexanderhaven te Rotterdam
zich ter hoogte van lichtopstand 7a. Op dat
moment kwamen de twee ambtenaren van de
Scheepvaartinspectie de brug op. De kapitein
had even daarvoor de brug verlaten om iets
op te halen. De stuurman en de loods keken
even opzij om te zien wie er de brug op kwa­
men. Toen de loods weer naar voren keek
zag hij de “Batavier VI” langzaam bakboord uit
lopen. Ook de stuurman zag dit gebeuren en
constateerde dat de roerstandaanwijzer 15 a
20 graden bak-boord aangaf. Men zag tevens
dat er een binnenvaartschip opvarend was
Doordat de “Batavier VT bakboord uit bleef lo­
pen, was een aanvaring met het bmnenvaarttankschip “Alba” niet meer te vermijden, De
loods van de “Batavier VI” had de “Alba" nog
met over de VHF gehoord, omdat dit schip
zich vermoedelijk nog in blokkanaai 65 (Ro­
zenburg) bevond.
Gelukkig heeft deze ramp met tot persoonlijk
letsel geleid en zijn de gevolgen voor het mi­
lieu beperkt gebleven omdat de binnenvaarttanker niet geladen was.
Uit later onderzoek bleek dat de feedback’stang van de stuurinrichting
op een las was gebroken.
met bestemming Hamburg.
B eschouw ing
Vóór vertrek beproefde men
de brugapparatuur, waaron­
der de stuurinrichting. Er was
Door het breken van een las
van de teedback-stang van
een loods aan boord. Tevens
waren twee personen van de
Scheepvaartinspectie
aan
boord voor controle van de af­
de stuurinrichting werd de
stand van het roer met meer
doorgegeven aan de opne­
mer. Opmerkelijk voor een
schip dat pas een maand eer­
der in de vaart was gebracht.
stelling van de hoofdmachine.
Om dit naar behoren te kun­
nen doen diende er met vol
vermogen gevaren te worden.
Als gevolg van voormeld bre­
ken werkte de automatische
stuurinrichting niet meer en
werd de roeruitslag van 15 ó
20 graden naar bakboord niet
meer gecorrigeerd. Toen de
loods merkte dat de "Batavier
VI" bakboord uit liep, probeer­
de hij via de automaat dit te
corrigeren door stuurboord te
De kapitein werd verzocht om
deze controle op de rivier te
laten uitvoeren en de twee
ambtenaren nabij Hoek van
Holland te ontschepen. De ka­
pitein overlegde dit met de
loods en deze gaf te kennen
dat er na Maassluis, voor een
bepaalde periode, zonder pro
geven. Toen men merkte dat
de automaat met meer re­
ageerde op de gegeven in­
structie zette de eerste stuur­
man de stuurinrichting over
op handbediening en gaven
blemen met vol vermogen ge­
varen zou kunnen worden.
Wel diende men te allen tijde
manoeuvreerbaar te zijn.
Na vertrek bevonden zich op
zowel de loods als de eerste
stuurman hard stuurboord
roer. Gezien het midvaarwaters varen van het schip en de
de brug de kapitein, de eerste
stuurman en de loods. Het
weer was goed met uitste­
kend zicht en er liep op de ri­
vier nog ebstroom. De loods
vaart van 17 mijl per uur was
er echter nog maar weinig tijd
om te handelen.
voerde de navigatie vanuit de
bakboord navigatiestoel en
bediende zelf de machines en
het roer. Eenmaal op de rivier aangekomen
ging men over van handsturen op het sturen
via de automaat. Gedurende de vaart op de
Nieuwe Waterweg verliet de kapitein enige
aan de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg tus­
sen de lichtopstanden groen 5 en groen 7.
malen de brug om iets op te halen. De eerste
stuurman bevond zich in de andere navigatie­
In eerste instantie probeerde de loods het
bakboord uit lopen te corrigeren met de auto­
maat. Toen het schip daarop niet reageerde
stoel en volgde de navigatie van de loods. Bei­
de radars stonden bij op een bereik van 1,5
mijl en de VHF op blokkanaai 80 (Maassluis)
zette de eerste stuurman de besturing over
op handbediening en gaf tegelijkertijd met de
loods hard stuurboord roer. Hij zette tevens
en op kanaal 1 (Maas-Aanloop).
ters met een vaart van circa 17 mijl per uur.
de machine op volle kracht achteruit. Volgens
de eerste stuurman is het roer niet meer te­
ruggekomen en bleef de “Batavier VI” bak­
boord uit lopen. Op het moment dat het schip
Omstreeks 19.50 uur bevond de “Batavier VI"
op de brug gekomen.
Na Maassluis werd de machine opgevoerd
naar volle kracht. Het schip voer midvaarwa-
bakboord uit liep, was ook de kapitein weer
t f f l 2000 - SCHIP « i WERF * ZEE
L ering
1. Tijdens de vaart op rivieren en nauwe vaar­
waters dient de besturing door een roer­
ganger gedaan te worden.
2. De manoeuvreerbaarheid en de snelheid
dienen verenigbaar te zijn met de karakte­
ristiek en de afmetingen van de vaarweg.
Haven fwmm W im van H orssen
R otterdam w il a£ van
k ettin g sch ep en
"D e haven is geen parkeerplaats v o o r beslagleggingsschepen'
Op 20 april laat het Gemeentelijk Ha­
venbedrijf Rotterdam drie schepen
verkopen die al jaren in deze haven
aan de ketting liggen. Rotterdam is
een populaire plaats voor de beslag­
legging van schepen. Het Havenbe­
drijf, dat daar schade van ondervindt,
wil dat dit minder gemakkelijk wordt.
Jaarlijks worden er in de Rotterdamse haven
zo'n 100 tot 150 zeeschepen aan de ketting
gelegd. Doorgaans liggen er zo’n tien ketting­
schepen in de haven. Dat is veel minder dan
een aantal jaren geleden tijdens de economi­
sche problemen in het Oostblok. Toen liep dat
aantal op tot wel veertig, waaronder met na­
me schepen van voormalige staatsrederijen
als BLASCO.
Voor sommige schepen duurt het vaarverbod
maar enige uren, omdat de schuldeisers en
de eigenaar het snel eens kunnen worden.
Maar andere schepen, zoals de ‘Kati’ en de
Tseriba’, die in maart worden verkocht, lig­
gen al vier of vijf jaar in de haven.
E envoudig voor schuldeisers
“De beslaglegging op schepen gaat in Neder­
land gemakkelijker dan in andere landen", legt
woordvoerder Tie Schellekens van het Haven­
bedrijf uit. “In Groot Brittannie bijvoorbeeld
moet er causaal maritiem verband zijn. Hier
kan het schip om allerlei redenen aan de ket­
ting worden gelegd. Daar maakt de ‘natte’ ad­
vocatuur gebruik van.”
Behalve dat het hier gemakkelijker gaat, weet
men ook dat Rotterdam de bemanning niet he­
lemaal aan haar lot overlaat. Bemanningen die
in zulke gevallen nogal eens niets betaald krij­
gen, worden door de sociale dienst (Bureau
Zelfstandigen en Scheepvaart) geholpen.
Om die redenen is de beslaglegging van sche­
pen in de Rotterdamse haven een activiteit ge­
worden waarvoor de advocatenkantoren zelfs
in het buitenland reclame maken. Rotterdam
als beslagleggingsparadijs.
"Het is op zich een goede zaak, dat de ‘natte’
advocatuur hiervan profiteert”, zegt Schelle­
kens. "Die advocatuur past in het maritieme bol­
werk dat mainport Rotterdam wil zijn. Alleen de
consequenties zouden voor degene moeten zijn
die beslag laat leggen. Nu zijn die voor ons.”
N adelig v o o r H avenbedrijf
De kettingschepen hebben volgens Tie Schel­
lekens voor het Gemeentelijk Havenbedrijf
operationele, commerciële en financiële gevol­
gen. "Operationeel moeten we maatregelen
nemen voor de veiligheid en de orde. Er moe­
ten lichten en trossen op het schip worden
aangebracht. Ook moet het schip weleens
worden verhaald naar een andere plek in de
haven, in het geval van de ‘Jaising Trinrty' heeft
het Havenbedrijf het schip zelfs vijf weken lang
voor ƒ 1500 per dag moeten bemannen.”
Schellekens: "Commerciële schade is er, wan­
neer een kettingschip op een plaats aan de ka­
de of aan een boei ligt die normaal gebruikt
moet kunnen worden. De haven is geen par­
keerplaats voor beslagleggingsschepen!"
Tenslotte lijdt de haven ook financieel schade,
omdat ze geen preferente schuldeiser is. Als de
reder de vorderingen niet kan of wil betalen en
De ‘Jaising Trinity’ is een van de kettingschepen die het Gemeentelijk Havenbedrijf in april laat verkopen. (Foto: GHR/De Jong & Van Es)
SCHIP en WERF Je ZEE -
APRIL2000
fret schip woedt geveild, dan gaat bij de verde­
ling van de opbrengst de bemanning (achterstal­
lig loon) voor, gevolgd door de banken en ande­
re financiers die hypottieekvorderingen hebben.
Pas daarna komen de rekeningen van de haven
aan de beurt. “Daardoor derven we jaarlijks eni­
maart 1995 in de Merwehaven, waar de be­
manning van boord is gegaan. Het Havenbednff
heeft zonder succes geprobeerd contact op te
nemen met eigenaar AbeksBlits in Rusland.
Begin ditjaar stond een rekening open van rum
ƒ300.000.
ge miljoenen guldens”, zegt Schellekens.
De 'Jaising Trinity’, een bulkcarrier van 28.000
dwt, kwam vorig jaar juni in de Botlek aan. In de­
D rie gevallen
In april laat het Havenbedrijf de kettingschepen
Kati’, Tscnba' en ‘Jaising Trinity’ in het openbaar
verkopen. De eerste twee liggen in de Waalha­
ven; de laatste is in december verhaald van de
Botlek naar de Maashaven.
De kustvaarder ‘Kati’ is 44 meter lang, is ge­
bouwd in 1958, staat geregistreerd in de ha­
ven van Riga en voer onder de vlag van Litou­
wen. Het schip arriveerde in maart 1995 in de
Waalhaven. De cargadoor heeft toen beslag
laten leggen op het schip om voorgeschoten
havengelden te kunnen innen. Sindsdien is het
niet gelukt om contact te krijgen met eigenaar
Olten One uit Cyprus. Begin van dit jaar had
het Havenbedrijf een schadepost uitstaan van
ƒ 300.000 aan onder andere gederfd haven­
geld.
De Tseriba’ is een vissersboot van 50 meter
lang. Het schip is gebouwd in 1960, staat gere­
gistreerd in de haven van Sint-Petersburg en
voer onder Russische vlag. Het arriveerde in
G o n& W
S o e te ffie e r
cember werd het om veiligheidsredenen ver­
haald naar de Maashaven. Het Havenbedrijf
moest vijf weken lang zorgen voor een Neder­
A p arte regeling
“Het probleem is, dat er in de Nederlandse
wetgeving geen verschil wordt gemaakt, tus­
sen het beslagleggen op een bontjas, een au­
to of een schip", zegt Tie Schellekens, die er­
op wijst dat er ook niet zomaar beslag wordt
gelegd op een vrachtauto dte op de snelweg
blijft staan. “Voor het aan de ketting leggen
van schepen moet een aparte regeling ko­
men, waarbi) wordt vastgelegd dat wie beslag
legt ook verantwoordelijk is voor de kosten."
de reder over betaling van lonen - had verlaten
en pas medio december werd vervangen door
Tijdens een conferentie over een nieuw inter­
nationaal verdrag over het beslag leggen op
zeeschepen is gebleken, dat de nationale wet­
gevers bevoegd blijven om de problemen op
dit gebied zelf aan te pakken. Daarom zijn me­
dewerkers van de Juridische afdeling van het
een nieuwe. Deze nieuwe bemanning werd on­
der valse voorwendselen en zonder geld uit In­
dia overgevlogen. Dit enkele dagen voordat de
Havenbedrijf daarover gaan overleggen met
de ministeries van Verkeer en Waterstaat en
van Justitie.
Rotterdamse rechtbankpresident bepaalde dat
de reder het Havenbedrijf 350.000 gulden
moest betalen en voor een nieuwe bemanning
Voorlopig is de openbare verkoop na een verstekvonms het enige wat het Havenbedrijf te­
landse noodbemannmg op het schip, omdat de
eigenlijke bemanning het schip begin november
- na een zeventien maanden durend conflict met
moest zorgen. Die nieuwe bemanning, waaron­
der een hoofdwerktuigkundige die de motor van
het schip draaiende moet houden, zodat er licht
en verwarming is, wordt nu door het Bureau
Zelfstandigen en Zeevaart opgevangen. Hoe
lang het verblijf gaat duren, is onbekend. Wel
staat vast, dat de 'Jaising Trinrty’ eerst uitge­
gen kettingschepen kan ondernemen. Voor
wat de 'Kati' en de Tseriba' betreft heeft het
Havenbedrijf daar zo’n 4 a 5 jaar mee ge­
wacht. “Dat kan best wel sneller” , zegt Tie
Schellekens, “maar, omdat de schuldenaar
minstens een half jaar de tijd krijgt om te re­
ageren, is er toch gauw één jaar mee ge­
moeid. Bovendien doen we het niet graag.".
breid naar een werf moet, voordat het schip
weer kan varen.
" feaseb,lity studies
- bouwbegeleiding
~ tekenwerkzaamheden - ontwerp
ïcheepsbouwkiPidig bureau
_________ __ _______________________
-
Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax:010-4130851
Koninklijke Marine ! D ie nst der H yd ro g ra fie
Nautische kaarten en boekw erken voor beroepsvaart en w atersport
Maritiem Journaal 1999
Het jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland. Een
onmisbaar boek voor een ieder m et interesse voor maritieme zaken, zowel de professional als de leek.
De ontwikkelingen in alle geledingen van de maritieme sector worden behandeld van maritieme poli­
tiek to t maritieme historie, van scheepsbouw to t zeemacht.
Bestel nu uw exemplaar van d it prachtige jaarboek, of zorg ervoor dat u het ieder jaar bij
verschijnen automatisch toegestuurd krijgt.
/69,(M
(incf. BTW, exd. porto)
APRL2000-SCHIP en WERF Se ZEE
Maritiem Journaal is een uitgave van
WYT U itgeefgroep, 010 - 425 5944
WYT
U it g e e f g r o e p i
43
I *
* I
> I
fro fjze m tiEtEH liirll*
iv
Werktuigbouwkundig projectleider
(00-9*07)
HBO-er werktuigbouw (HTS of Scheepswerkluigbouwkunde B/C) met zo’n 10 jaar ervaring als leider
van werktuigbouwkundige activiteiten. Je interesse gaat uit naar multidisciplinaire projecten op het
terrein van de natte infrastructuur; je ervaring sluit aan bij onze activiteiten op het gebied van
gemalen, waterzuiveringen, bruggen, sluizen en stuwen. Je weet binnen onze organisatie de juiste
kennis en kunde te mobiliseren en te combineren in projecten. Daarnaast bewaak je de vakinhoodeJijke kwaliteit van projecten en ben je verantwoordelijk voor liet financiële resultaat.
Je legt en onderhoudt contacten met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en je bent in staat
om onze professionaliteit op overtuigende wijze u it te dragen.
Van voetbalveld to t autosnelweg, van park tot
complete woonwijk o f van bedrijfsgebouw t ot
natuurgebied: de ingenieurs van Oranjewoud geven
al bijna vijftig jaar vorm aan Nederland. Kennis en
daadkracht vormen de basis voor onze huidige,
gezichtsbepalende rol. Visie, marktgerichtheid en
■reativiteit de pijlers van onze succesvolle m arkt­
positie. Oranjewoud kent een distrietsorganisatie
met grote vestigingen in Heerenveen, Deventer,
Aimere, Oosterhout (Nb), Geleen en Capelle aan den
IJssel; daarnaast zijn er landelijk opererende business
units als Oranjewoud Geo-Info, Oranjewoud
Vastgoedadvies en Oranjewoud liifragroep.
I ■§
oranjewoud
Informatie: Klaas Pascha, telefoon (036) 530 85 16 of e-mail [email protected]
Geïnteresseerd? Stuur dan Je brief met curriculum vitae en voorzien van het
vacaturenummer op brief en envelop binnen 14 dagen naar onderstaand adres.
E-mailen kan ook; [email protected]
Vul dan de functie en het vacaturenummer in als onderwerp van je boodschap.
Ingenieursbureau Oranjewoud, Afdeling Personeel & Organisatie,
T.a.v. Tessa Knaven, Volmerlaan 20, 2288 GD Rijswijk
Een Ingenieus bureau
.ni
engineering
mannesmann
i
Rexroth
Rexroth Hydrocare
Complete services voor aandrijf& besturingssystemen
Rexroth Hydrocare is gespecialiseerd
stilstand van uw aandrijfsysteem
in het installeren en onderhouden
of om een geplande onderhouds­
van aandrijfsystemen. Dat blijkt
beurt, Rexroth Hydrocare heeft de
onder meer uit het uitgebalanceerde
oplossing in huis.
pakket dienstverlenende producten
Daarom kunnen we gerust stellen:
en onze vakbekwame medewerkers.
Rexroth Hydrocare staat 24 uur per
Rexroth Hydrocare,
dag en wereldwijd tot uw dienst.
uw partner in services voor
Of het nu gaat om een plotselinge
aandrijf- & besturingssystemen.
Vestiging Boxtel
Tel. +31 (0)411 65 19-51
Vestiging Drachten
Installatie van hydrauliek unit en cilinders op sleephopperzuiger
Hydraudyne
ABS-cilmders
S S Rexroth Hydraulics
Hydraulische aandrijftechnologie
Mannesmann Rexroth
Tel. +31 (0)512 52 56 50
The drive & control company
www.hydraudyne.nl
Vestiging Rijssen
E-mail: [email protected]
Tel. +31 (0)10 292 63 00
I Hydromatik
Axiale plunjerpompen en -motoren
Tel. +31 (0)548 54 17 41
Vestiging Rotterdam
[LH) S to lTe rio h t
ISSI Lohmann +
P
Mechanische aandrijftechnologie
Elektrische aandrijftechnologie
tndramat
In t e r n a ti o n a l M a r i n e A c c i d e n t Reporting- S c h e m e
De MARS-repofts zijn een initiatief
gation error throughout his watch
van “The Council of the Nautical Insti­
by misreading the GPS readout
He was aware of the passage plan and
tute”. De rapporten worden vrijwillig
and plotting the erroneous result
the Safe Bridge Management Proce­
opgemaakt en verzonden door geza­
on the chart every half hour for
dures which contained a requirement to
that each chart was readily available for
gvoerders van schepen en door an­
four hours.
check the vessels position by more than
the passage and to check that the cours­
one method.
es were laid off on the appropriate
dere
autoriteiten
die
kleine
on­
gelukken of 'nearmisses' meemaken.
0500 The chief officer alters course to
031°(T1
MARS REPORT
No. 83 September 2000
day and went to the bridge at midright.
charts for each voyage.
The master, the chief officer and the 2nd
Chart NZ 57, onto which the position
officer were aware of the Sate Ship Man­
should have been transferred at 0200
0645 The master relieves the chief offi­
agement (SSM) procedures that were is­
hours was later found to be at the bot­
cer. The master notes that the
sued by the owning company. These in­
tom of the set of charts which had been
Official R ep o rts
plotted position is approximately
cluded the following instructions:
The "Kofuku" is a coastal tanker of
abeam of Table Cape. He does
17 1 .4 4 m in length with a gross tonnage
not question the position because
• As a minimum, at least two indepen­
11 knots, rolling heavify at times and tak­
of 1 5 ,2 1 5 tonnes. This report was com­
he has always found the chief offi­
dent means of position fixing are to be
ing spray on the main deck from a
piled by the Maritime Safety Authority of
cer to be competent. The master
used whenever possible. Individual per­
southerly sea with the wind estimated at
New Zealand and describes the events
takes a GPS position but does not
sonnel are to assure themsekres that
40 knots.
set aside m a drawer for the voyage.
The vessel left Wellington making about
on a voyage from Wellington to North Is­
take visual beanngs or a radar
they are adequately rested and are ca­
land. It was kindly forwarded to me by a
bearing and range to check the
pable both medically and physically to
C o n trib u tin g factors
member and has a sorry tale to tell, par­
ship's position.
undertake the duties assigned to them.
Broken work and sleep patterns oc­
• Personnel are to report to the master
curred over the previous 48 hours and
ticularly as the majority of the officers in­
volved had Masters Certificates.
0745 He plots an erroneous position on
chart NZ 55 from which he notes
immediately if they consider themselves
an unexpected shifting of ship in Welling­
or any other person unfit for duty.
ton, combined with bad weather as the
Between 0100 and 1605 on the 10th
in the deck log book that Tuaheni
• The master and chief engineer are to
November 1997, the vessel was subject
Point Light is bearing 290°m at a
monitor duty periods to ensure (that)
of the officers involved in this incident,
to a number of shifts around various
range of 19 miles. On this infor­
all persons who are assigned duty as
very tired.
berths whilst discharging its cargo in
mation
officer in charge of a watch, or as rat­
Mistaken acceptance of the accuracy of
Wellington. The vessel cleared Welling­
010°(T) and (G).
he
alters
course
to
ton at 1747 and proceeds northwards.
0800 The 1st officer takes over the
vessel left Wellington, made at least one
ing forming part of that watch, shall
GPS fixes and the assumption that, since
be provided a minimum 10 hours rest
the previous watchkeeper had always
in any 24 hour penod.
read the GPS properly and plotted the
2100 The master leaves night orders
watch. He obtains a radar echo of
• The hours of rest may be divided into
position correctly on the right chart, this
that courses are to be followed as
land on the starboard side of the
no more than two periods, one of
would always be the case and would nev­
laid down in the voyage plan.
ship which matches Mahia Penin­
which shall be at least 6 six hours in
er need,checking.
Standing Orders are to be ob­
sula. The GPS confirms this and
length.
served and he is to be called at
the 1st officer brings it to the at­
• Notwithstanding this, the minimum pe­
any time if the officer of the watch
tention of the master. The tanker
riod of 10 hours may be reduced to
navigational equipment (as required by
thinks it is necessary.
is found to be some 75 miles
no less than 6 consecutive hours pro­
the Standing Orders and the basic princi­
from where the other navigating
vided that any such reduction shall not
ples of proper seamanship).
officers thought the vessel was
extend beyond two days
situated and is In danger of
and not less than 70 hours
grounding.
rest are provided in each 7
2200 The course is altered to 059001
11th November
0001 The 2nd officer takes over the
day period.
watch from the 1st officer. Chart
0830 With Cape Kidnappers bearing
NZ 58 is in use and this is to be fol­
260TT), distant 19 miles, course
lowed by charts NZ 57 and NZ 56.
is altered to 065°(T), so as to
of rest of the master complied
clear the Mahia Peninsular.
with the company's SSM pro
0015 Course is altered to 0370(0.
0200 The GPS readout shows 41° 01.7
It would appear that the hours
COOKE STRAIT
INCLUDING
cedures, with the exception
C om m ent
that on the day before the inci­
The master, chief officer and 2nd officer
dent, the longest period of
S 176° 21.5’ E. This should be plot­
held Certificates of Competency as mas­
ted on NZ 57 but the 2nd officer
ter. The chief officer, 1st officer and 2nd
rather than 6 hours. The 2nd
misreads it as 40° 01.7 S 176°
officer kept sea watches whilst the ves
officer's penods of rest also
21.5' E and plots it onto chart NZ
sel was in port. Over the 24 hour period
complied with the SSM proce­
56. He uses only GPS for fixing
prior to the incident, the chief officer had
dures, with the exception that
thereafter and reproduces a similar
been on duty for 15 hours. The day be­
on the day before the incident,
mistake every hatf hour until 0400.
fore he was on duty for 12 1/2 hours.
the longest period of continu­
The 2nd officer kept the 12 - 4 watch. He
ous rest was 5 1/2 hours
0400 The chief officer relieves the 2nd
worked a total of 11 hours on the 10th
rather than 6 hours. It was the
officer and perpetuates the navi­
November. He turned in at 1930 that
duty of the 2nd officer to see
APBL2000- SCHIP en WERF i l ZEE
Failure of the watchkeeping officers to
check the position by reference to other
continuous rest was 5 hours
ihtq'
'Insula
CHATAM ISLANDS
t '0 500
083 0*
0745
Assumed Track
/
» ,0200
Actual Track
46
MARS 99036
Damage to Vessel
D>axling Scrap Metal
the waterine, as the ship got deeper
able to unsixpping the lower strakes as,
through loading more cargo, the water
if left m position, they protect the ship's
wodd start coming into the hold. It is qute
side against severe battering by large
The vessel was loading heavy scrap
possible that this would not be noticed until
sections of metal as it shoots down the
the resultant error in plotting would nor­
metal and I became most concerned
much later as it is too dangerous to take
sides of the steep pile. The weight accu­
mally have been obvious but, on the
about the amount of damage that was
soundings whilst the scrap is being loaded.
mulates m the hatchway and the load
ship's intended track, the limits of lati­
being caused to the ship's structure
Failure to use chart NZ 57 onto which the
position should have been transferred at
0200.
Misreading the GPS digital readout and
should be trimmed to the ends and sides
from this type of cargo, particularly
Even more worrying for us is the fact that
to avoid undue strains on the ship's
from the loose scrap. Several areas of
some pieces also fa! from the grabs be­
structure.
(NZ 57) by exactly one degree and thus
the vessel were damaged, these in­
fore they get over the deck and hit the
the minutes divisions of both latitude and
cluded the deck fittings, hatches and
ship’s side. Some of them fa! into the wa­
If you have experienced any incident
coamings which were all affected by
ter which could cause us danger and pol­
which you think may be of interest to
large and small bits which fell out of
lute the water by protruding from the
others please send details, including
C ause
the crane grabs as they were being
grand under the ship and piercing a hole
your name and a contact address to:
The vessel strayed off her intended track
swung over the decks. The worst dam­
in the bottom plating.
tude and longitude scales on one chart
(NZ 56) differed from its predecessor
longitude scales were the same.
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary
Dive, Felixstowe, Suffolk IP 11 9TL,
because the 2nd officer ignored the de­
age was caused to the ship's rails, a
gree units of the GPS readout. He plot­
fire hydrant and the hatch coaming
Thomas's Stowage has some advice on
UK. E-mail address:
ted an erroneous position on a chart
bars.
the subject of loading scrap metal. “Ow­
[email protected]
which was not next in line for use. He did
Quite often the crane driver's cab is too
ing to the very rough, uneven character
not check his position by any other
low down on the quayside for him to be
of this cargo it is entirely unsuitable for
U kunt uw ervaringen, indien het niet
means. He repeated this mistake every
able to see where he is dropping the load
overstowing by other cargo and, of
anders kan in het Nederlands, ook
half hour for the remaining two hours of
and as the cranes used tend to drop the
course, equally unsuitable for stowing on
kwijt bij de
his watch. This mistake was replicated
heavy pieces of scrap into the hold, the
top of other goods. The scrap is
Redactie van SWZ
every half hour for the next four hours by
tank top and shell plating can also get
dropped in the hatchway and allowed to
Mathenesserlaan 185
the chief officer and once, later, by the
damaged. This is very worrying to the peo­
pile up in pyramidal form until its sides
3014 HA Rotterdam
master who was briefly on the bridge to
ple who have to maintain and go to sea in
are steep enough for the larger sections
Telefoon: 010.2410094
relieve him.
the vessel. We take what precautions we
to roll down into the wings and ends. Be­
fax: 010.2410095
can by protecting vulnerable pipes with
fore commencing to load scrap iron, the
e-mail: [email protected]
timber but this does not stop all the other
lower strakes of spar ceiling should be
damage. If a large piece of scrap did
well protected from damage by covering
cause a hole in the ship’s side just above
with dunnage boards, that being prefer­
Wij zoeken voor onze afdeling Service op korte termijn een fulltime:
MAN Rollo
is een dynamische handels­
en service onderneming
met leveringsprogramma 's
voor scheepsvoortstuwing,
energievoorziening en
industrie.
TECHNISCH WERKVOORBEREIDER
(M/V)
Functie omschrijving:
Met zijn in de praktijk opgedane kennis en ervaring zal hij de afdeling Service hoofdzakelijk in de
binnendienst ondersteunen met het uitvoeren van de volgende taken:
• Het mede indelen, begeleiden en administratief controleren van de werkzaamheden van een team van
± 15 monteurs (voornamelijk voor de grote scheepsdieselmotoren).
• Het adviseren van klanten bij technische vraagstukken.
• Het adviseren van medewerkers bij het uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden.
• Het uitwerken van offertes.
• Het organisatorisch en technisch begeleiden van nieuwbouw.
• Het onderhouden van contacten met de leveranciers.
• Het onderzoeken van eventuele schadegevallen.
• Alle andere taken die een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de afdeling Service.
Indien u belangstelling hebt
voor deze functie,
verzoeken wij u zich binnen
14 dagen schriftelijk te
wenden tot
mevrouw J.Y. de Jong.
M A N Rollo
' MAN'
Postbus 595
2700 AN ZOETERMEER
■u,
Wij vragen:
• Opleiding: Scheepswerktuigkundige B of C / HTS wtb.
• Aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Voldoende kennis van scheepsdieselmotoren.
• Commerciële ervaring.
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen.
• Flexibele en klantvriendelijke instelling.
• Leeftijdsindicatie: ±30 - 45 jaar.
Wij bieden:
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een dynamische functie in een groeiend bedrijf.
• Een prettige werksfeer
SCHIP f«i WERF Jlr ZEE - APRIL 2000
L ezers schrijven
V oor een goed ^bouquet’
De schrijvers van “Laat honderd bloe­
men bloeien”, Denny Beerens, Paul El­
stak en Pieter Oost, stellen het op prijs
dat hun de gelegenheid wordt gebo­
den om een reactie te schrijven op het
stuk van de heer Diepenhorst over hun
onderzoeksrapport.
Deze reactie bestaat vooral uit het presente­
ren van de aanbevelingen, die helaas onder­
belicht zijn gebleven. Voorts bevat deze reac­
tie enkele rectificaties.
Van belang is het om te stellen dat “Laat hon­
derd bloemen bloeien” een onderzoeksrap­
port is en geen vastgesteld DGG-beleid. Het
dient als achtergrondinformatie voor de ge­
noemde Ronde Tafelconferentie. De onder­
zoekers hopen verder dat het rapport realisti­
sche ideeën vrijmaakt over de optimale
inrichting en de actualiteit van het zeevaartonderwijs, zonder te worden gehinderd door ver­
meende financiële of organisatorische obsta­
kels, en dat die ideeën tot bloei komen. Dat is
de achtergrond van de poëtische titel en niet
een teruggrijpen naar de flower-power tijd.
De belangrijkste aanbevelingen van het rap­
port zijn:
Inhoud van het onderwijs:
1. Overleg binnen rederijen en tussen rederij­
en en onderwijs is nodig over de precieze
inhoud van het zeevaartonderwijs. Zo kan
per STCW-onderwerp de diepgang wor­
den vastgesteld, die de basisopleiding
vormt. Zo komt er een meer marktconfor­
me opleiding.
2. Bovenop de basisopleidingen kunnen aan­
vullende lespakketten worden aangebo­
den voor vakinhoudelijke specialisaties (bij­
voorbeeld tankvaart, koelvaart, zware
ladingvaart of voor individuele rederijen) of
managementvaardigheden.
3. De praktische toepassing van de kennis
en vaardigheden van stagiairs moet wor­
den verbeterd.
Structuur van het onderwijs:
4. Aparte opleidingen voor marof, stuurman
en WTK zijn gewenst en mogelijk.
5. De overheid moet bereid zijn haar dwingen­
de toezicht op het maritieme onderwijs te
verlichten.
APRIL 2000 - SCHIP tn WERF i t ZEE
6. Het maritieme onderwijs moet op onderdelen
gaan samenwerken om doelmatiger gebruik
te maken van de beschikbare middelen.
Communicatie:
7. Besluiten over het onderwijs dienen duide­
lijk naar alle betrokkenen te worden gecom­
municeerd.
Een belangnjke constatering is dat het STCW
(Standards on Training, Certification and
Watchkeepinglverdrag (dit is een internatio­
naal verdrag, dat bindende eisen stelt aan de
opleiding van zeevarenden) wel onderwerpen
noemt, waarover de zeevarende kennis moet
hebben, maar het niveau van die kennis niet
vastlegt. Dit heeft tot gevolg dat, al naar de
behoefte, veel of weinig tijd aan een onder­
werp kan worden besteed. Tot nu toe is dit
vooral bepaald door het Ministerie van Ver­
keer & Waterstaat en de scholen. Het onder­
zoek bepleit hier een veel grotere rol voor het
bedrijfsleven. Daarbij wordt dan de kantteke­
ning geplaatst, dat het bedrijfsleven de nodi­
ge expertise nog moet opbouwen. Als dit op
een goede wijze vorm wordt gegeven, zal het
onderwijs zeevarenden afleveren, die goed
voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven.
Van zeevarenden kwamen veel klachten over
de handvaardigheid en de praktische toepas­
sing van kennis van stagiairs. Het onderzoek
doet enkele aanbevelingen om hierin verbete­
ringen aan te brengen.
Nog een belangrijke conclusie is dat er duidelij­
ke keuzes moeten worden gemaakt op goede
gronden. Keuzes in de lesstof: nog steeds as­
tronomische navigatie (als voorbeeld) of is GPS
voldoende omdat dat 100% zekerheid van een
goede positie geeft? Ook keuzes in de diep­
gang van de lesstof: moet de zeevarende ook
een volwaardig elektronicus, meteoroloog of
arts worden (wat niet mogelijk is) of wordt in
overleg bepaald welke diepgang noodzakelijk,
wenselijk en mogelijk is? Moet de student zelf
de keuze kunnen maken om bepaalde onder­
werpen meer uit te diepen? Wil de bedrijfstak
een standaardopleiding, die voor iedereen ge­
lijk is, of wil zij een toegesneden opleiding voor
rederijen of groepen rederijen? Wl de bednjfstak alleen een marof-opleiding of wil zij ook an­
dere mogelijkheden en hoe is de invulling dan
van die marof-opleiding en die andere mogelijk­
heden. Naar de mening van de onderzoekers
kan aan al deze keuzes verschillende invulling
worden gegeven voor verschillende rederiien
of groepen redenjen. Al deze keuzemogelijkhe­
den tellen op tot de 100 bloemen uit de titel.
De keuzemogelijkheden vioeien voort uit de
enquête, die onder meer opleverde dat de
meeste studenten en rederijen duidelijk kie­
zen voor marof of stuurman en werktuigkundi­
ge. Er is geen goede reden deze keuze niet
mogelijk te maken. Door een gescheiden op­
leiding kan ook meer diepgang worden ver­
kregen, zodat aan de wens van zeevarenden
en rederijen van meer vakinhoudelijke kennis
kan worden voldaan. Zelfs dan zal er onvol­
doende tijd zijn om aan alie wensen te vol­
doen, waardoor er keuzes moeten worden
gemaakt welke diepgang gewenst is. Een bij­
komend voordeel van het toevoegen van
aparte opleidingen voor stuurlieden en werk­
tuigkundigen (naast de marof-opleiding) kan
zijn dat het aantal studenten stijgt.
Om te kunnen bepalen hoeveel tijd het doceren
van de STCWonderwerpen vergde, is een
schatting van die uren gemaakt in studiebelastinguren. Dit kon niet meer zijn dan een schat­
ting omdat het Nederlandse STCW-niveau nog
niet is vastgesteld. Die schatting is gebaseerd
op de uitspraken welke onderwerpen meer en
welke minder moeten worden gedoceerd.
Naar de mening van de onderzoekers heeft de
MBOopleiding voor marof ongeveer 4450 uur
nodig (er zijn 4800 beschikbaar) en de HBOopleiding ongeveer 3600 uur (van de 5040). Dit
verschil kan worden verklaard uit de intellectu­
ele aanleg van de MBO en de HBOstudenten.
De voor de hand liggende conclusie is dat de
HBOmarof veel meer tijd heeft voor verdieping
dan de MBOmarof. Naar de mening van de on­
derzoekers zal het voor het MBO zinvol zijn om,
naast de marof-opleiding, ook gescheiden op­
leidingen voor stuurman en werktuigkundige te
geven, eventueel met enige kennis of vaardig­
heden in de andere discipline. Welke kennis en
vaardigheden dat zijn, zal door het bedrijfsle­
ven worden bepaald. Die gescheiden opleidin­
gen zullen wel voldoende lestijd hebben om de
toekomstige zeevarenden goed op te leiden. In
het HBO is de noodzaak van gescheiden oplei­
dingen minder groot, maar de wenselijkheid
kan zich ook hier voor doen.
Op dit punt is een rectificatie gewenst van het
vorige stuk over dit onderwerp in Schip &
Werf/De Zee. Van de 20 geenquêteerde rede­
rijen kozen 4 voor de marof, 9 voor stuurman
en werktuigkundige met basiskennis in de te-
digde verdieping voor MBOers" op het HBO
gendiscipiine, 3 rederijen zouden deze beide
mogelijkheden willen en 2 rederijen kozen voor
gescheiden opleidingen stuurman en werktuig­
kundige. Twee rederijen hadden hierover geen
moet plaatsvinden, omdat het onderzoek uit­
mening. Deze keuze mag geenszins worden in­
gevuld als: “de voorkeur van de rederijen en de
Het onderzoek bepleit dat nformabe over de­
ze zaken en eventuele wijzigingen duidelijk
gaat van een goed opgeleide MBOer, die vol­
ledig in staat is aan boord te functioneren. Bij­
scholing op vakmhoudeli|k gebied of voor
managementvaardigheden kan vanzelfspre­
naar alle betrokkenen wordt gecommuni­
ceerd, liefst met de redenen. Als astronomi­
kend nodig zijn, maar dat gaat net zo goed op
sche navigatie bijvoorbeeld vervalt, moeten de
huidige zeevarenden dat weten om veel frus­
zeevarenden tendeert naar semi-geïntegreerde
HBOopleidingen" en “goed opgeleid = HBOui-
voor de HBOer.
tratie te voorkomen, zowel bij hen als bij de
stagiairs. Als er besluiten worden genomen
veau en basiskennis = MBOniveau”, zoals in
het stuk van de heer Diepenhorst is gebeurd.
De 'basiskennis in de tegendiscipline' kan bij­
Een laatste punt dat nog enige aandacht ver­
over het niveau van bijvoorbeeld meteoroio
gie, dan moet dat ook duidelijk zijn. Verder be­
dient is de noodzakelijke communicatie over
besluiten op dit gebied. Het onderzoek stelt
pleit het onderzoek om goed overleg te ple­
gen voordat beslissingen worden genomen,
voorbeeld zo worden ingevuld dat hand- en
spandiensten kunnen worden verleend bij hoge
vast dat aan boord onduidelijkheid heerst
over de kennis en vaardigheden van de sta­
om snelle wijzigingen daarvan te voorkomen.
werkdruk in de machinekamer of aan dek. De
nadruk ligt dan veel meer op handvaardigheid
giairs en de inhoud van de stage. Deze con­
clusie is gebaseerd op het verschil in mening
bij de zeevarenden over de eigen opleiding,
In het onderzoek is niet ingegaan op de finan­
ciële randvoorwaarden. Het doel van het on­
kennis. Het onderzoek benadrukt dat de ken­
nisniveaus moeten worden ingevuld door het
bedrijfsleven (rederijen en zeevarenden). Hoe
die veelal 'goed' wordt beoordeeld, en de hui­
dige opleiding, die minder goed wordt beoor­
den in kaart te brengen en financiële
deeld, ook door zeevarenden die nog maar
'basiskennis' wordt ingevuld, zal dan ook aan
het bedrijfsleven moeten worden gevraagd en
net zijn afgestudeerd. Voor een deel kan dit
verschil worden verklaard door het verschil in
monoopleidingen (stuurman of WTK) en marof-opleidingen en voor een ander deel door
factor. Het is echter niet zo dat het onderzoek
onmogelijke financiële offers vraagt. Voor het
overleg tussen onderwijs en bedrijfstak en de
of op praktische kennis dan op theoretische
zal bij voorkeur niet autonoom door het onder­
wijs worden ingevuld. Het onderzoek stelt ner­
gens, en heeft ook niet die intentie, dat de HBOopleiding de 'goede' opleiding is, waarmee
impliciet wordt betoogd dat de MBOopleiding
niet 'goed' zou zijn. Het onderzoek stelt even­
min dat de "in de praktijk gevraagde en beno­
derzoek was wenselijkheden en mogelijkhe­
haalbaarheid is dan al gauw een remmende
eventuele aanpassingen van het onderwijs
hoeven de investeringen niet zo hoog te zijn,
voorbeeld hiervan is het opdelen van de stage
als bijvoorbeeld gebruik gemaakt kan worden
van kennis die bij rederijen aanwezig is. Ten­
in het HBO; weten de stagebegeleiders aan
boord wat een stagiair kan of moet kunnen tij­
slotte kan ook over de financiële bijdragen
van alle betrokkenen (overheid, onderwijs en
dens de eerste en de tweede stage?
bedrijfsleven) overleg worden gevoerd.
recente veranderingen in de opleidingen. Een
0« Technischo Universiteit Oalft werkt hard aan d e brug die w etenschap en m aatschappij m et elkaar verbindt M aatschappelijke problem en en ontw ikkelingen
vragen Immers m eer dan ooit om een w etenschappelijke fundering.
De faculteit Ontwerp, Constructie & Productie vorm t e en boeiende onderw ijs- en onderzoeksom geving voor d e vakgebieden Industrieel O ntw erpen, M aritiem e
T echniek en W erktuigbouw kunde.
Toegevoegd Onderzoeker Scheepsbouw
De opleiding Maritieme Techniek b estrijkt het
brede gebied von schepen en o/lahore constructies.
Maritieme "techniek is in Nederland op dit vakgebied
de enige o p le id in g op academisch niveau met
onderscheidende kenm erken zoals een unieke
expertise, een breed aan tal vakgebieden en een
uitstekende onderzoeksinfrastructuur. B elangrijke
kerngebieden z ijn : O ntw erpen. H ydrom echanica
en C onstructie. Sterkte & Productie. O n d e rw ijs en
onderzoek sluiten goed aan b ij de ontw ikke lin g en
in de Nederlandse en inte rn a tio n a le industrie.
en d e binnenvaart. De uitvoering van d e projec­
ten vindt plaats in sam enw erking m et bedrijven en
an d ere kennisinstituten. U bestuurt en coördineert
projecten, w aarbij u e en stim ulerende rol speelt
bij het opzetten, formuleren en verzorgen van project­
voorstellen. Tevens oriënteert u zich internationaal
op de ontwikkelingen en R&D voor de scheepsbouw
(productie) en onderhoudt u contacten met betrokken
directoraten g eneraal in Brussel en d e ministeries
in Den Haag.
De TU Delft biedt
Persoonlijk profiel
Functie-inhoud
De sectie scheepsbouw heeft een om vangrijk
onderzoeksprogram m a, in op d rach t van en in
nauw e samenwerking met d e scheepsbouwmdustrie
U heeft bij voorkeur een opleiding als scheeps­
b o uw kundig ir. of ing. en u beschikt ov er e en
a an tal ja re n ervaring in d e scheepsbouw . Inzicht
in zowel d e scheepsbouw als d e bin n en v aart is
TU Delft
•18
e en pre. N aast technische heeft u ook bedrijfs­
econom ische ervaring. N ieuw e technologieën
zoals inform atica, com m unicatie, autom atisering
en robotisering vindt u fascinerend. U bent in staat
m et bedrijfsleven en overheid te com m uniceren.
Een o n d ern em en d e instelling is noodzakelijk om
de uitsluitend door derden gefinancierde opdrachten
te realiseren. Initiatief, creativiteit en kostenbesef
zijn kw aliteiten w a ar u over beschikt.
H et salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring
en b e d ra ag t m axim aal ƒ 6.516,00 bruto per
m aand bij e en fulltime aanstelling.
U w sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een
uitg eb reid curriculum vitae, zien wij g raag
bin n en 14 d a g e n tegem oet. Zend d eze a a n de
faculteit OCP. dienst P&O, Jaffalaan 9, 2628 BX
Delft. V erm eld in d e linkerbovenhoek van uw
brief het vacaturenum m er OCP2001.
Voor inhoudelijke inform atie over d eze functie
kunt u contact o p nem en m et d e heer prof. ir.
S. H engst (tel. 015 278 53 06,
e-mail: [email protected]). Voor informatie
over d e procedure kunt u contact o p nem en met
m evrouw M.H. B reed veld (tel. 015 278 51 56,
e-m ail: M .H .B [email protected] ocp.tudelft.nl).
U itgebreide inform atie over d e T echnische
U niversiteit Delft vindt u op in te rnetpagina
w w w .tudelft.nl
SCHIP » WERF * ZEE - APRIL 2000
ite r at uur
Maritiem
Informatiecerrtrum/BTUD
Kopteen van de hier vermelde artikelen
zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
Marine supply chain management
proposal for design criteria which ensure
is always consistent with the actual rud
Fleischer, M.; Kohler, R.; Lamb, T.; Bon-
an assumed sufficient survival time for
der input. This ensures a quick course-
giomi, H.B.
the complete evacuation of passengers
changmg manoeuvre is achieved; hence,
Journal of Ship Production (001492),
and crew following a breach ri the hul in­
the rixfder saturation and stew rate limi­
199911, vol. 15, no.4, pg-233, nrpg-20,
tegrity. The results of the parametric in­
tation are accommodated without other­
ta-1, dr-3, ENG
vestigation are presented with discus­
wise compromising the performance.
Maritiem Informatie Centrum
The performance of the US automotive
sion and the rationale behind the
0150515; 0150518; 0160612
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
and aerospace Industries has improved
proposed criteria explained.
Tel: 015.2786663
significantly by focusing on and impro­
0150330; 0211432
Fax:015-2786855
ving their supply chain management.
E-mail: [email protected]
Much of Boeing’s and Chrysler’s impro­
SWZ000406
vement has been attributed to succes­
A study on weather vaning
networks
Bij bestelling van artikelen dient u het SWZ-
sful change in this area. This paper de­
dynamic positioning system
Yuliadi, M.Z.; Shahab, A.; Bruce, G.
nummer van het abstract op te geven.
scribes the results of a project that
Pinkster, J A ; Hagiwara, H.; Shop, R.; Fu-
analyzed supply chain management in
kuda, H.
the marine industry as a way to develop
TU Delft, Faculteit der Werktuigbouwkun­
gr-1, ta-1, dr-6, ph-2, ENG
matie CentrunVBTUD is geopend op
a set of best practices.
de en Maritieme Techniek (019546),
Ship plate distortion results in a decrea
werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur.
0320200; 0250400
199909, pg-1, nrpg-31, gr-17, ta-4, dr-
se in strength and aesthetics, has a detri­
8, ENG
mental effect on the fabrication process,
De bibliotheek van het Maritiem Infor­
SWZ 0004-08
A study on the prediction of ship pla­
te distortion topology by neural
,
Journal of Ship Production (001492),
199911, vol.15, no.4, pg-191, nrpg-7,
SWZ 000401
SWZ 000 40 4
In this study, a simpte dynamic positio­
as well as an increase in production cost
The rate of turn required for ge­
Performance simulation of marine
ning (DP) system called “Weather Vaning
due to the need for correction. Welding
ographically fixed turns: a formula
diesel engines with SELENDIA
DP System" has been developed. This
heat has been regarded as a major con­
and fast-time simulations
Hetet, J.F.; Inozu, B.; Roy, P.; Tauzia, X.;
DP system uses only the controllable
tributor to distortion. Assessing the dis­
Hitten, M.J. van; Wolkenfelt, P.H.M.
Chesse, P.
pitch propeller of the main engine and
tortion problem, without making assump
Journal
(001460),
Journal of Ship Research (001490),
bow thruster driven by the PID feedback
tions, is extremely difficult due to the
200001, vol.53, no.l, pg-146, nrpg-10,
199912, vol.43, no.4, pg-201, nrpg-17,
plus wind feedforward control algorithm
complexity of the variables involved,
ta-2, dr-6, ENG
gr-33, ta-3, dr-4, ENG
to position the reference point on the
e.g., welding procedures, materials, de­
This paper concerns the derivation of a
This paper describes a diesel engine si­
ship at the specified point on the earth.
sign, and geometry. This paper develops
formula to follow geographically fixed
mulation code, named SELENDIA, jointly
The system possesses automatic weat-
a neural network model to predict the to­
turns in a homogenous current or tidal
developed by Ecole Centrale de Nantes,
her-vaning properties, i.e., the heading of
pology of ship plate distortion.
stream. Until now, various well-founded
France, and the University of New Orle­
the ship is not controlled by the system
0140370
but limited approximations have been
ans. The adopted models for ready-state
but is governed by the environmental
used. One result of this research is the
and transient response simulation are
conditions. Onboard experiments on the
development and use of a fast-time simu­
briefly introduced in addition to various
weather vaning DP system were carried
Inquiry on container top safety
lation program.
validation results. The capabilities of the
out in December 1998 using the training
Nationale
0150511:0150432
code are illustrated by a study regarding
ship Shioji Maru of the Tokyo University
199911, pg-1, nrpg-14, ta-8, ENG
Ever since the beginning of the container
of
Navigation
SWZ00 0 40 9
Havenraad
(019542),
the transient response of a sequential^
of Mercantile Marine. The mam results of
SWZ 0 0 0 4 0 2
turbocharged marine diesel engine as
the experiments are presented.
revolution container top safety is a mat­
Evaluation method of ship-handling:
well as the simulation of engine perfor­
0150523
ter of growing concern to a growing
difficulty for navigation in restricted
mance under extreme conditions and the
and congested waterways
investigation of engine pollutant emis­
SWZ 0 0 0407
growing number of countries all around
sions.
Internal model control autopilot de­
the world: dockworkers, seafarers, ste­
0160120
sign with saturating and slew limiting
vedores, shipowners, port authorities
Inoue, K.
Journal
of
Navigation
(001460),
200001, vol.53, no.l, pg-167, nrpg-14,
number of people and organizations in a
actuator
and authorities responsible for health
Tzeng, C.Y.; Goodwin, G.C.; Crisafulli, S.
and safety at work. The corresponding
gr-17, dr-7, ENG
SWZ 0004-05
This paper develops a quantitative model
Proposal for passenger survival-ba­
International
Progress
organizations in the Netherlands - all re­
for evaluating the difficulty of ship+iand-
sed criteria for ro-ro-vessels
(001320), 199912, vol.46, no.448, pg-
presented in the National Ports Council
ling caused by a restricted manoeuvring
Jasionowski, A; Dodworth, K.; Vassalos, D.
401, nrpg-20, gr-2, dr-7, ENG
(NPC) - recently have reached a joint opi­
area or by traffic congestion or by a
International
Progress
The typical objective in a coursechan-
nion on this matter. In their view, it is pos­
combination of both. It includes accep­
(001320), 199912, vol.46, no.448, pg-
ging manoeuvre is to perform the
sible both to eliminate the danger of fal­
tance criteria based on the mariner's per­
473, nrpg-15, gr-9, dr-5, ENG
manoeuvre quickly with minimum overs­
ling from a height and to improve gantry
ception of safety. An attempt is made to
This paper outlines the research work un­
hoot. This often requires rapid and large
crane productivity, This however can on­
evaluate the model by applying it to the
dertaken at the University of Strathclyde
rudder movements, which are inevitably
ly be brought about by international
specific environmental conditions of ma-
aiming to address the question of “pas­
limited by finite actuator power. Without
cooperation. This report contains fin­
jor ports in Japan. The model can provi­
senger survival" following large scale
proper precaution, controller integral
dings of a survey on this subject.
de information on the degree of ship
flooding on the vehicle deck of passen­
windup will occur which may lead to sta­
0220453
handling difficulty and so enable better
ge r/RoRo vessels. An extensive investi­
bility problems for the system. A referen­
Shipbuilding
Shipbuilding
design of infrastructure for waterways.
gation was carried out, with the intention
ce conditioning technique is proposed in
0150519:0150511
of characterising the survival of a vessel
this paper that generates a new referen­
SWZ 0 0 0 4 0 3
in marginal conditions, culminating in a
ce signal such that the rudder command
APRL2000 - SCHIP en WERF de ZEE
Overal ter wereld waar zich infrastructurele vraagstukken voordoen op de scheidslijn van land en
water vind je oplossingen van Van Oord ACZ. Als waterbouwer pur sang opereren w e met
750 m an/vrouw eigen personeel en een indrukwekkende moderne vloot en materieel.
Onze medewerkers be­
denken inventieve en
ongewone oplossingen
voor de meest complexe
problemen
op
het
gebied van landaanwin­
ning,
Aan boord van onze Hopperzuigers zijn w ij op zoek naar:
baggerwerken,
kust- en oeverbescher­
ming.
- ERVAREN STUURLIEDEN
VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS TOT 6000 GT OF
MASTER ALL SHIPS
Maar ook op het gebied
van offshore-constructiewerk,
w aterbouw ­
kundige en pijpleidingconstructies
worden
- ERVAREN WERKTUIGKUNDIGEN
VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS TOT 6000 K W OF
ENGINEER ALL SHIPS
werkzaamheden uitge­
voerd.
Het omzetniveau
lig t
momenteel ruim boven
de 500 m iljoen.
Het
- ZUIGBAAS
M IN IM A A L M B O BAGGEROPLEIDING OF
RELEVANTE PRAKTIJK ERVARING
hoofdkantoor staat in
Gorinchem.
- ELECTRICIËN
M ET MTS ELECTRO
Als je flexibel en stressbestendig bent, graag in het buitenland verblijft
en de Engelse taal redelijk beheerst, kun je bij Van Oord ACZ rekenen
op een afwisselende en dynamische baan. De arbeidsvoorwaarden zijn
uitstekend.
Je schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kun je binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie richten aan Van Oord ACZ B.V. t.a.v.
de afdeling Personeelszaken, Postbus 458, 4200 AL Gorinchem.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Linda Vos-de W it
(Personeelsfunctionaris), telefoon (0183) 642123 of kijk op onze website
http://w w w .voacz.com .
Van Oord ACZ
V
e r e n i g i n g s / z / V / / wj
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
AP.Enthoven
Vestigingsmanager Promates
Amsterdam
A.van der Pijl
R.SIanskijstraat 3,2033 AH
HAARLEM.
Hendrik Sweijsstraat 58,3065 NJ
ROTTERDAM.
Voorgesteld door M.Komst
Afdeling Rotterdam
CURACAO (Ned.Antillen)
Voorgesteld door RJ.Schoester
Afdeling World
Voorgesteld door S.Hengst
Afdeling Rotterdam
CAHeuving
J. Reedijk
Hoofd Verkoop Roden Staal BV
Roden
Commercieel Manager GTI Marine
& Offshore
Voorgesteld en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAAT­
SCHAP.
A.Vondelingstraat 112,8426 LB
APPELSCHA
Weegje 5, 3295 CT
Student Scheepsbouwkunde
TlkDetft
Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied
Royal Netherlands Society
of Marine Technology
B allotage
Voorgesteld en gepasseerd
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
Y.Bongenaar
Sales engineer Wolfard's
Werktuigbouw Groningen
Mr.PJ.Troelstraweg 19,8916 AA
LEEUWARDEN.
Voorgesteld door M. de Vries
Afdeling Noord
E.L.Feij
Student Maritiem Officier
Zeevaartschool
“Willem Barentsz Terschelling-West
Velsgoed 45,4891 EK
PRINSENBEEK.
S.de Palm
Programmer/Draughtmanager
C.D.M.Curacao
Barber Kaja B, Kav.38
R.Brandsma
Inspectie Chem Techniek Bergen
op Zoom
Voorgesteld door W.Schipper Jr.
Afdeling Noord
■s-GRAVENDEEL.
Voorgesteld door CA.Franken
Afdeling Rotterdam
I.R.Overberg
E.de Vrieze
Scheepsbouwkundig Ingenieur
Groenendijk & Soetermeer
Directeur Novetec Sliedrecht
Lavendel 11,2951 DA
ALBLASSERDAM.
Voorgesteld door M.Flipse
Afdeling Rotterdam
Rotterdam
Platte Drogedijk 6, 3194 KD
HOOGVLIET Rt.
Voorgesteld door T.Lantau
Afdeling Rotterdam
HJ.de Zee
Hoofd Bedrijfsbureau Damen
Shipyards Bergum
De Boeienlaan 1015,1082 SB
AMSTERDAM.
J.Overzet
Account Manager W.W.E.
Groningen
Cronjestraat 24,8917 BT
LEEUWARDEN.
Voorgesteld door J.M.Veltman
Afdeling Rotterdam
Voorgesteld door P. de Bel
Afdeling Amsterdam
De Gording 9, 9472 ZB
ZUIDLAREN.
Voorgesteld door H.P.F.Voorneveld
Afdeling Noord
B.B.Hoffen
J.Broere
General Manager GTI Rotterdam
Student Scheepsbouwkunde
TUOelft
J.Catsstraat 34, 2613 HC DELFT.
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
Voorgesteld door M. de Vries
Afdeling Noord
Ind.Marine & Offshore
Oosterstraat 9, 2931 AT KRIMPEN
a.d.LEK.
Lijst van adverteerders
Voorgesteld door C.A.Franken
Afdeling Rotterdam
LE.van der Hout
Student Scheepsbouwkunde
TU-Delft
Oudraadtweg 31, 2612 SL DELFT.
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
C.Kuiken
Alg.Operationele
Tech.Hanzehogeschool
J.M.Coorens
Strobloem 8,2317 LE LEIDEN
Voorgesteld door J.A.Pitto
Afdeling Rotterdam
P.G.C.Cortie
Area Sales Manager Lips BV
Drunen
Staartsestraat 15,4635 BA
HUIJBERGEN.
ABB Marine & Turbocharger
Brunei Marine Technology
Johan Walter Berg
27
46
Ministerie van Defensie
43
Multi Engineering
27
2-omslag
Van Oord ACZ
50
DBR
25
Oranjewoud
44
Eurosailor
27
Oronite European
Exxon Mobil
Voorgesteld door H.de Jong
Afdeling Rotterdam
Afdeling Noord
J.J. De La Fuenta
Hydraudyne Hydrauliek
Directeur Peters Divers Curacao
Heuvelweg 7, WILLEMSTAD
(Curacao) (N.A.)
Voorgesteld door RJ.Schoester
Afdeling World
Kahn Scheepvaart
TU-Delft
Lambertusstraat 64 B, 3062 WJ
5
Man Rollo
CIG
Groningen
Zaagmuldersweg 46,9713 LK
GRONINGEN.
Voorgesteld door H.J.van Zutphen
C.P.Pouw
Student Scheepsbouwkunde
39
4-omslag
Techn. Center
52
Georg Fisher
17
P&O Nedlloyd
Van der Giessen
35
Roden Staal
35
Groenendijk & Soetermeer
43
Shipdock Amsterdam
36
Smit Internationale
35
Techno Fysica
25
TU Delft
48
Wartsila NSD
10
Imtech Marine & Industry
Logic Vision
Lowland International
17,44
57
54,56
insert
3omslag
25
ROTTERDAM.
APfaL 2000 - SCHIP M WERF dt ZEE
SI
Chevron
Chevron Corporation is een van 's werelds grootste
geïntegreerde oliem aatschappijen en is a ctief in m eer dan
90 landen. W ereldw ijd w erken er ruim 34.000 mensen.
Chevron
Chevron C entrale Laboratoria
In R otterdam is Chevron Centrale Laboratoria (CCL)
gevestigd, w a a r circa 75 personen w erkzaam zijn.
CCL g ee ft w e re ld w ijd technische ondersteuning op h et
gebied van brandstoffen en sm eerm iddelen voor de
scheepvaart. Z ij d oet d it in opdracht van F A M M IFuel and
M arin e M arketing). F A M M is een jo in t venture tussen
Texaco en Chevron gericht op de verkoop van brandstof­
fen en sm eerm iddelen aan de internationale scheepvaart.
D aarnaast h oudt CCL zich bezig m e t h e t ontw ikkelen van
toevoegingen voor sm eeroliën en brandstoffen voor
Chevron C hem ical Com pany's O ronite A dditive Division.
Scheepswerktuigkundige
Ter ve rste rkin g va n de
Functie
Het m aken van s m e e rsch e m a 's v o o r de schepen die b ij F AM M o n d e r
M a rin e T echnical S ervice
g ro e p va n C hevron C entrale
L a b o ra to ria zijn w e o p zoek
c o n tra c t staan. Dit w e rk bestaat o.a. uit:
- Het leggen van c o n ta cte n m e t le ve ra n cie rs van a p p a ra tu u r aan
b o o rd van schepen.
- Het in w in n e n van in fo rm a tie m e t b e tre kkin g to t de te ch n isch e
g egevens in v e rb a n d m e t aan te b e velen s m e e rm id d e le n .
naar een erva re n
Het le g g en en o n d e rh o u d e n van c o n ta cte n m e t klanten en FAM M
v e rk o o p k a n to re n .
S c h e e p sw e rktu ig k u n d ig e .
Bij gebleken g e s c h ik th e id is, op te rm ijn , d o o rg ro e i m o g e lijk naar een
b rede te ch n ica l service fu n c tie .
Profiel
U hee ft en ig e ja re n e rv a rin g als eerste o f tw e e d e s c h e e p s w e rk tu ig ­
k u n d ig e m e t v o lle d ig B -d ip lo m a .
U b e n t g o e d op de h o o g te van de v e rs c h ille n d e a p p a ra tu u r aan b o o rd
van schepen.
U w b e sch ikt o v e r goede c o m m u n ic a tie v e v a a rd ig h e d e n en b e h e e rst de
Chevron Centrale Laboratoria B.V.
E ngelse ta a l in w o o rd en g e s c h rift.
Petroleuniweg 32
U b e n t een g e d re ve n te a m s p e le r die fle x ib e l is en goe d kan in sp e le n
Postbus 6100
op v ra g e n van o p d ra c h tg e v e rs .
3196 ZG Vondelingenplaat Rt
U h e e ft kennis van en e rv a rin g m e t c o m p u te ra p p lic a tie s .
Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande functie, stuur dan uw c.v. en schriftelijke m otivatie vo o r 21 mei a.s.
naar de afdeling Hum an Resources op bovenstaand adres.
W ij stellen geen prijs op benadering door bijvoo rbe eld w ervingsbureaus, m e diainstellingen, etc.
HOLLAND MARI NE EQUI PMENT
VERENIGING VAN MARITIEME TOELEVERANCIERS
V e re n ig in g s N ie u w s
ABB Marine & Turbochargers BV
Aga Gas BV
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
AM W Marine BV
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Bennex Holland BV
Bloksma BV
BOT Groningen BV
Bruinhof BV
Centraalstaal BV
Central Consulting Group BV (CCG)
Coops & Nieborg BV
Croon Elektrotechniek BV
CSI BV
Datema Delfzijl BV
Deno Compressors Holland
Discom BV
Duvalco BV
Drumarkon BV
Euronorm Duursma Groep
Koninklijke Econosto NV
Van de Graaf BV
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
Helmers Accommodatie en Interieur BV
HMA Power Systems BV
HollandRoerpropeller
Hydraudyne Hydrauliek BV
Hytop BV
IHC Nube + Staal
IHC Holland NV Lagersmit
Imtech Marine & Industry/R&H Systems BV
Information Display Technology BV
John Crane-Lips
Kelvin Hughes Observator
Kongsberg Norcontrol BV
K&R Romper BV
Machine* en Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Litton Marine Systems BV
Loggers BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marktechnical BV
Marilux BV
Materiaal Metingen Europe BV
Maxcargo BV
Merewido Europe BV
Merrem Andre de la Porte BV
M ulder & Rijke BV
Navylle BV
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV
Nicoverken Holland BV
Nijhuis Pompen BV
Praxis Automation Technology
Promac
Radio Holland Marine BV
Rederij Gebr. W ijsm uller BV
Radio Zeeland Group
Recon Technische Installaties BV
Rïdderinkhof BV
Rotor BV
Rubber Design BV
Sandfirden Technics BV
Schelde Gears BV
Ship's Equipment Centre
Shipkits BV
Ship's Radio Services BV
Sigma Coatings BV Marine Divisie
Smit Gas Systems
Smits Neuchatel BV
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork-Kwant BV
Stork Gears & Services BV
Stork Services BV (maritime)
Techno Fysica BV
Thyssen De Reus BV
Trafa-Resitra transformatoren
A. van der Velden BV
J. Verhaar
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Weka Marine BV
D. v/d Wetering BV
W inel BV
W inteb v.o.f.
W olfard's W erktuigbouw
Woodward Governor Nederland BV
Zematra BV
V o o r de Boeg...
• Innovatiestudie EIM
Wordt binnenkort gepresenteerd.
Alvast een tweede quote: ‘Scheepsbouwers
w ijzen hoog innovatieve m aritiem e toele­
veranciers aan als de voornaam ste bron
van productvernieuw ing in de sch eep s­
bouw sector’.
• Seminar Europese Richtlijn
Scheepsbenodigdheden, 19 april
Sem inar met sprekers op het gebied van
onder andere naleving/handhaving MED
en CE markering. Verder w orkshops keu­
ring en certificatie.
• Fairwind 2000
In het kader van 400 jaar handelsbetrek­
kingen met Japan.
HME participeert tijdens de Holland w eek
in Japan van 19 t/m 24 april.
• Projecten Kennisverhoging (BMT)
Cursus Elektrom agnetische
Com patibiliteit {2 mei)
Cursus M otorenelektronica (v.a. 10 mei).
• Oprichting Maritime Capital Forum
Ernst & Young doet op dit m om ent een
onderzoek naar de kapitaalbehoefte van
m aritiem e toeleveranciers i.o.v. NML.
Presentatie resultaten 12 mei.
• Shiport China 2000, 27-30 juni
HME is op deze internationale scheeps­
bouw , haven- en m arine technology en
transport equipm ent tentoonstelling aa n ­
w ezig met een inform atiestand.
• Verhuizing
Begin deze zom er vestigt Holland Marine
E quipm ent zich zelfstandig in het
H ulétkam pgebouw aa n de M aas te
Rotterdam.
• Vaardag
Dit ja a r gooien de leden van H olland
M arine E quipm ent de tro ssen los op
1 juli in Kampen.
• SMM Hamburg, 26-30 september
Holland M arine E quipm ent verzorgt
Nederlands collectief van toeleveranciers,
scheepsbouw ers, reparateurs en havens.
Meer dan 800 m1 voor 25 bedrijven.
• Vervolg Waterwerk
W egens succes h erh alin g van d eze
tv-serie in de loop van dit jaar. HMEleden krijgen de gelegenheid zich hier te
presenteren met korte items.
• Internet
Introductie interactief prikbord voor leden
op de HME-homepage www.hme.nl
In het K ielzog...
• Brainstorm opleidingen, 14 februari
Het doel van de sessie w as in zich t te
krijgen in de behoeften van de sector op
gebied van opleidingen. S p eerpunten
voor HME op het gebied van opleidingen
naar aanleiding van de brainstorm :
• (Persoonlijke) veiligheid aan boord
• Com merciële aspecten die op het
m aritiem e zijn afgestem d
• Regelgeving
• Alg. introductiecursus m aritiem e sector
• Scheepselektronica
• Vergadering EMEC, 29 februari
Op 29 feb. kw am de voltallige council
voor het eerst in Brussel bijeen. Hier
w erd definitief besloten om de lobby-activiteiten voortaan vanuit een locatie dicht­
bij de Brusselse DG’s te ontplooien.
• Oprichting Maritiem Export Forum,
1 maart
hebben bij exportprom otie en heeft als
doel het kw aliteitsim ago van het m aritie­
me bedrijfsleven in het buitenland te ver­
beteren.
• Nieuwe leden sinds 01-03-2000
Nicoverken Holland B.V.
• Algem ene Leden Vergadering
16 maart
HME was te gast bij het befaam de tech­
nologisch instituut MARIN. De leden kre­
gen aansluitend een rondleiding door het
m aritiem
sim u latiecen tru m
en
de
bestaande en nieuw e testbassins
• Singaport 29-31 maart
Singaport 2000 bood Feature Land
Nederland en het Holland Paviljoen volop
kans zich te presenteren. HME en EVD
hebben sam en met 24 enthousiaste partici­
panten het Holland Paviljoen gerealiseerd.
Het NM L-forum b estaa t u it v erteg en ­
woordigers van alle branches die belang
HME. Vereniging Holland Marine Equipment • Boerhaavelaan 40 •
Postbus 138 • 2700 A C Zoeterm eer • Tel. 079 3 5 3 11 49 • Fax 079 353 11 5 5 •
E-mail [email protected]
53
Ervaren stuurman (m/v)
of w erktuigkundige (m/v)
In bezit van de vereiste
diploma's. Avontuurlijk,
Ambitieus, Flexibel,
Harde werker
zoekt
Afwisseling
Uitdaging
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Sociaal kontakt
Nederlandse collega's
.
JUMBO’S generaal agent:
Kahn Scheepvaart bv,
Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE Rotterdam,
tel: 010-4134630, fax: 010-4334624,
e-mail: [email protected]
hebben
www.jumboship.nl
zoekt
wat jij
De uitdaging: vervoer een complete krachtcentrale van Virginia (VS) via Chili naar het Boliviaanse
binnenland. Steek daarvoor de oceaan over, trek door een woestijn, bedwing de Andes en doorkruis het
regenwoud. Herbouw en passant een door natuurgeweld weggeslagen w eg en versterk waar nodig
bruggen op de route. Dit is de corebusiness van JUMBO, een dynamisch, internationaal opererend bedrijf
dat wereldwijd zware en volumineuze lading transporteert.
Het bedrijf is in 30 jaar uitgegroeid to t de specialist op het gebied van totaaltransport. M et 80 mede­
werkers verdeeld over kantoren in London, Genève, Caracas, Singapore, Tokyo, Seoul en Rotterdam, en
een eigen vloot met 10 speciale schepen en 230 zeevarende medewerkers worden klussen geklaard waar
veel grotere bedrijven slechts van kunnen dromen. Kenmerken van het bedrijf zijn resultaatgerichtheid,
directe communicatielijnen en een uiterst gezonde financieringsstructuur.
I
Reakties: schriftelijk of per e-mail, vergezeld van C.V. t.a.v. de heer J.C. Horvers
A
gen da
N atio n a a l
Op ontdekkingsreis door
‘De Grenzeloze Haven' bij het
Wereldhaven Festival 2000
wedstrijd waann regionale bands om de
instrumentatie tot en met de MES/ERP-
Tempo Team Havenpop Award stnjden,
omgewig. Ten tweede behandelt de
zeeiachthaven Seaport Marina Umuiden.
en optredens op een drijvend ponton op
workshop de voordelen van de integrale
Op en rond de kade vindt de bezoeker
de Maas in het kader van Heineken Mu­
engineenng, het gemeenschappelijke da-
een breed aanbod van accessoires. Met
sic Rotterdam.
tabeheer en de geïntegreerde commune
de komst van het nieuwe Holiday Inn ho­
catie. Ten derde de bijdrage die Simatic
tel op de kade, kan zowel de exposant
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
en internationale jachtbouw zich in de
september 2000 is de haven van Rotter­
Contact: Isabelle Gex van het Wereldha­
PCS 7 levert aan de vermindering van de
als de (buitenlandse) bezoeker profiteren
dam weer het middelpunt van een brui­
ven Festival. Tel: 010.4364844
Total Costs of Ownership en ten slotte
van hotelarrangementen en faciliteiten
de belangnike rol die het asset-manage-
op de locatie van de boatshow zelf. De
ment speelt binnen het F>CS 7 systeem.
HISWA te Water vindt dit |aar plaats van 5
De nieuwe reeks workshops die dit voor­
tot en met 10 september 2000.
send weekend. Langs de kaden en op de
Nieuwe Maas vindt de derde editie van
plaats. Een driedaags gratis festival vol
Siemens start nieuwe reeks
Simatic PCS 7 workshops voor
procesindustrie
jaar van start gaat, vindt plaats op de vol­
het Wereldhaven
Festival
Rotterdam
maritieme, feestelijke en culturele activi­
In februari heeft Siemens door het hele
gende data:
Alles voor op en om de boot
teiten, met de haven van Rotterdam als
land workshops georganiseerd om pro­
2 mei in Den Haag, 3 mei in Breda, 9 mei
De HISWA te Water biedt niet alleen een
verbindend element. Het thema voor
ductiemanagers, proces-engineers en
in Urmond,
wijde range van de allernieuwste zeil- en
2000 is ‘De Grenzeloze Haven'. Met dit
projectmanagers in de gelegenheid te
10 mei in Assen, 11 mei in Apeldoorn, 16
motorjachten, sloepen en vletten, maar
thema als kompas stelt de organisatie
stellen kennis
mei in Zaandam, 17 mei in Oostvoome.
ook alles wat nodig is voor op en rond de
een programma samen om de ca.
boot. De bezoeker vindt op de kade uit­
400.000
eenlopende nautische artikelen en dien­
bezoekers van het Wereldha­
ven Festival op een spannende en actieve
sten, zeil- en mastenmakers, jachtmake­
wijze een kijkje te geven achter de scher­
laars en aanbieders van motoren en
men van ‘s werelds grootste haven.
navigatie-apparatuur.
Een greep uit het programma
Fhimeur: hotel op de locatie
Het 'succesnummer' van het festival, de
Een primeur is de nieuwe hotelaccom­
excursies naar bedrijven en bijzondere
modatie op de kade bij de HISWA te
locaties in de haven waar het publiek een
Water. Het spiksplinternieuwe hotel
kijkje achter de schermen kan nemen,
Holiday Inn Umuiden Seaport Be-
wordt uiteraard geprolongeerd. Weer
ach biedt tijdens de beurs hotelar­
opgenomen in 2000 is het samengaan
rangementen en uitstekende facilitei­
van Wereldhaven Festival en Waterstad
ten aan deelnemers en bezoekers van
de boatshow,
Maritiem Festival, georganiseerd door
de vijf maritieme musea in het ‘natte
harti van Rotterdam. Door deze toevoe­
Omlijstende activiteiten
ging krijgt de historie van de Rotterdam­
Tijdens de HISWA te Water vindt voor de
se haven een volwaardige plaats in het
vierde maal de zeilrace van Umuiden
programma.
naar Lowestoft IGroot Brittannië) en
Op vrijdagavond is Licht op Stroom, een
weer terug, plaats. De start en finish van
feestelijke intocht van zeilschepen, bin­
deze zeilrace is in Seaport Marina IJmur
nenvaartschepen, bedrijfsvaartuigen en
den. Er nemen ruim honderd schepen
party-schepen, met een afsluitend optre­
deel uit verschillende wedstrijdklassen.
te maken met het Process
Op vrijdagmiddag 8 september organi­
Control System Simatic PCS 7. De be­
Voor meer infor­
Zaterdagavond is de traditionele Nacht
langstelling voor deze workshops was
matie en aanmel­
van de 1000 Sterren: een groots volks­
zo groot dat er in mei een nieuwe reeks
ding heeft Siemens het telefoonnummer
een navigatie symposium,
feest met vuurwerk en optredens van na­
is gepland. In deze workshops wordt
070.3333283 opengesteld. Via dit tele­
Bezoekers kunnen ook dit jaar weer
tionale en lokale sterren.
heel praktisch ingegaan op de nieuwe
foonnummer kunnen ook degenen zich
meezeilen op snelle wedstrijdjachten on­
Verder krijgen kunstenaars wederom de
mogelijkheden die PCS 7 voor de pro­
aanmelden die bij de eerste serie works­
der begeleiding van bekende topzeilers.
opdracht om zich te laten inspireren
cesautomatisering biedt. De Workshops
hops in februari niet in de gelegenheid
door de haven, zijn er spectaculaire de­
vinden 's middags plaats tussen 15.00
waren te komen. Ook is aanmelden mo­
monstraties op het water, vele kinderac-
en 17.30 uur.
gelijk via email:
De HISWA te Water wordt georganiseerd
tivTteiten en vindt er een World Trade
Doelstelling van de bijeenkomsten is ten
[email protected]
door Amsterdam RAI, onder auspiciën
Market plaats, een multiculturele markt
eerste een kennismaking met het pro­
met optredens, curiosa en eetgelegen­
cess control system. SIMATIC PCS 7 is
den van een populaire band of artiest.
seert het Nederlands Navigatie Instituut
Tijden en prijzen
van de HISWA Vereniging. De tentoon
17e HISWA te Water
stelling is van dinsdag 5 tot en met zon
dag 10 september 2000 dagelijks geo­
heden. En natuurlijk liggen ter bezichti­
opgebouwd uit standaardcomponenten
Zoals het er nu al naar uitziet, zal de ko­
ging langs de kades schepen in alle soor­
van Totally Integrated Automation. De
mende HISWA te Water completer wor­
pend
ten en maten, waaronder een aantal van
openheid van dit platform en de toege­
den dan ooit. Op de in-water boatshow
toegangsprijs is ƒ 25,per persoon. Kin
de Koninklijke Marine,
paste standaards waarborgen daarbij
met boten van 7 meter en langer, pre
deren van 4 tot en met 11 jaar en hou­
een volledige verticale integratie van de
senteren de toppers uit de Nederlandse
ders van een Pas 65 betalen ƒ 17,50.
Voor jongeren is er onder andere een
van
10
tot
18
uur.
De
56
APR120CO-SCHIP en WERF 3e ZEE
Praktijkcursus
De doelgroep voor deze cursus bestaat
26 mei 2000, MSR Conferentiezaal, Wtk
tie, technische menskunde, scheepvaart
Constructieberekeningen
uit:
helminakade 701 Rotterdam
en transport colege) hun bijdragen leve­
Dinsdag 23 mei 2000, Aristo zalencen­
•
ontwerpers
trum Utrecht
•
productiebedrijven
De maatschappelijke acceptatie van
Bruginrichting, rol van de gezagvoerder,
•
constructeurs
scheepsongevallen neemt
veiligheidsbewustzijn,
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten
•
constructiebedrijven
langs weer is gebleken bij de ramp met
of constructies is het dankzij toegankelij­
•
technisch tekenaars
de tanker “Erika".
in zeehavens en internationale regelge­
ke software en toegenomen rekencapa­
•
machinebouwers
Het is bekend dat onveilig gedrag een
ving zullen aan de orde komen.
citeit van computers voor vrijwel ieder
•
product- en projectengineers
grote rol speelt bij het ontstaan van on­
Het symposium is bestemd voor ieder
productiebedrijf mogelijk productontwik­
•
technische ontwerp en adviesbu­
gevallen en dat men zich door techni­
die betrokken is bij veiligheid in de
reaus
sche ontwikkelingen zo veilig gaat wanen
scheepvaart.
keling reeds in de ontwerpfase te opti­
maliseren.
ren.
3f
zoals on­
multwiabonale
scheepsbemanningen, veiligheidscultuur
dat meer risico's worden genomen. Het
Een uitgebreid programmaoverzicht met
bedrijfsleven en de overheid zullen moe­
Voor meer informatie en
Tijdens deze praktijkcursus staan de vol­
inschrijfformulier is aan te vragen bij:
ten samenwerken om het aantal ongeval­
aanmelding:
gende onderwerpen centraal:
TECHNOTRANS Instrtute for
len dat veroorzaakt wordt door onveilig
Nederlands Instituut voor Navigatie.
•
Ontwerpen en construeren met be­
Technology Transfer B.V.
gedrag terug te dringen.
Tel: 020.6251881,
hulp van de EEM (Eindige Elementen
Contactpersoon:
Onder de titel: “De menselijke factor en
fax: 020.6383209,
Methode)
de heer M.L. Visser
het goederenvervoer” verscheen een
email: [email protected],
Hoe is een constructie of product te
Tel: 010,2341082,
rapport van de Directie Transportveilig­
[email protected]
optimaliseren?
fax: 010.2341172,
heid (Min. V&W). Het Nederlands Instituut
Internet;
Welke mogelijkheden biedt de toe­
e-mail: [email protected],nl
voor Navigatie heeft in samenwerking
www.nlr.nl/nin,www.marinesafety.com
•
•
passing van rekenmodellen?
•
•
•
•
met MarineSafety het initiatief genomen
Voldoet uw constructie aan alle wet­
Veilig vervoer
om zich in te zetten voor de veiligheids­
telijke eisen?
De menselijke factor in de zeescheep
cultuur in het zeetransport.
Wat is de invloed van trillingen op uw
vaart.
Aan het symposium, dat wordt ingeleid
constructie?
Symposium georganiseerd door het Ne­
door het Ministerie van V&W, zullen een
Is uw constructie gevoelig voor plooi
derlands Instituut voor Navigatie in sa­
groot aantal sprekers uit de scheep
of knik?
menwerking met MarineSafety Rotter­
vaartsector (redersvereniging, kapiteins-
Welke invloed heeft temperatuur op
dam b.v.
vereniging, federatie werknemers in de
uw constructie?
MftUMBO»
zeevaart, Nederlandse loodsen corpora­
BANEN MET UITZICHT OP ZEE
10 A S S IS T E N T
H O O F D RED ER IJ M A /
h e t w e rk :
Het uitzoeken van technische
vraagstukken en het bedenken van
oplossingen.
Het beheren en adm inistreren van
technische schadeclaims, f
Het uitzoeken van im plicaties van
nieuw e regelgeving, het voorberei
den van oplossingen daarvoor.
Het up -to-date brengen en
houden van de onderhoudsplanning
en reservedelen adm inistratie
van de schepen.
Het up -to-date houden van de
benodigde procedures (zoals SOPEP,
ISM) om de schepen veilig te laten
varen.
h e t p r o fie l:
Zelfstandig, grote in ze t en
do orzettingsverm ogen, flexibel,
bereidheid to t reizen
naar het bu itenland.
Sterk verantw oordelijkheidsgevoel,
JUMBO'S generaal agent:
Kahn Scheepvaart bv,
H aringvliet 100, 3011 TH Rotterdam,
te l: 010-4134630, fax: 010-4334624,
e-m ail: [email protected] kahn.nl
d e o p le id in g :
Scheepswerktuigkundige HTS
structuur m et diplom a A o f B, met
een sterke voorkeur voor een
adm inistratieve functie.
10 T E C H N IS C H
IN SP EC TEU R
N IE U W B O U W I
W E R K T U IG B O U W M A /
het werk:
Het maken van het w e rk tu ig b o u w ­
kun dige gedeelte van een
nieuw bouw bestek m et daarbij
het benodigde uitzoekw erk.
Tijdens de engineeringsfase w ord en
schema’s, teke ninge n en specificaties
gecontroleerd, en w o rd t de w e rf
aangegeven hoe bepaalde zaken
vorm gegeven m oet w orden. Tijdens
de bouw fase w ord en de diverse
com ponenten bij de leveranciers
afgenom en, en w o rd t bij de w e rf
b o uw toezich t u itg eoefend op
de installatie van com ponenten
en systemen.
Het b o uw toezich t bepaalt in hoge
m ate de standaard van het
te bo uw en schip.
De engineeringsfase en de bouw fase
kunnen lang durige uitze n d in g naar
he t buitenlan d to t gevolg hebben.
h e t p r o fie l;
G rote m ate van technisch inzicht,
zelfstandig, g ro te inzet, d o o rz e t­
tingsverm ogen, sterk ve ra n tw o o rd e ­
lijkheidsgevoel, flexibel, bereid to t
lang durig v e rb lijf in h e t bu itenland.
de o p le id in g :
Scheepswerktuigkundige C o f
gelijkw aardig, ervaring in soortgelijke
functie.
D e u it d a g in g ; v e rv o e r een
co m p lete k ra c h tc e n trale van
Virginia (VS) via Chili naar het
Boliviaanse binnenland. Steek
d aarvoor de oceaan over, trek
d o o r een w o e s tijn , b ed w in g
de Andes en doo rkru is h et
regenw oud. H erb ou w en pas­
sant een d o o r n a tu u rg e w e ld
w eggeslagen w e g en versterk
w a a r nod ig b ru g g en op de
route. D it is de corebusiness van
JUMBO, een dynamisch, in ter­
nationaal opererend b edrijf dat
w e re ld w ijd zw a re en volu m i­
neuze lading transporteert.
Het bedrijf is in 30 ja a r u itg e ­
groeid to t de specialist op het
gebied van totaaltran spo rt. M e t
70 m edew erkers verdeeld over
kantoren in London, Genève,
Buenos Aires, Singapore, Tokyo,
Seoul en R o tterdam , en een
e igen v lo o t m e t 10 speciale
schepen en 230 ze e v are n d e
m edew erkers w o rd e n klussen
gek la a rd w a a r veel g ro te re
bedrijven slechts van kunnen
d ro m en. Kenm erken van het
b ed rijf zijn resultaatgerichtheid,
directe com m unicatielijnen en
een u iterst gezonde financie­
ringsstructuur.
www.jumboship.nl
56
SCHIP « WERF * ZEE -
APRS. 2000
Powerful force
inmarine technology
Imtech M arine & Industry is th e turn-key
supplier fo r electrical installations and
autom ation systems fo r leading naval and
m erchant shipbuilders, since 18
Bridge System s
P ropulsion C ontrol System s
Pow er G eneration and D istribution
M achinery M onitoring and Control
a
Electrical Installations
Electrical D rives
| |^ ? |
H eating Ventilation and A ir C onditioning
Ricom 3500
W o rld -w id e a p o w e rfu l fo rc e
in m a rin e te c h n o lo g y
• Booster Stations • Car Carriers • Cruise Ships
• Dredgers • Frigates • Landing Platform Docks
• Luxury Yachts • Minehunters • Offshore Workships
• Patrol Vessels • Research Vessels • Ro-Ro Ferries
1 Semi-sub and Drilling Vessels • Submarines
Im te c h M a rin e & In d u s try
the only name to remember
• Tankers
■rasa
PO Box 5054 - 3008 AB R otterdam - The N etherlands
T e l.+31 (0)10 487 19 11 - F a x +31 (0 )104 87 17 02
E-mail: info.m [email protected] renhs.nl
W ebsite: w w w .im te c h .n l
Marine
& Industry
Vind de weg in de haven
met de bekende havengidsen van WYT Uitgeefgroep
Al jaren zijn de engelstalige havengidsen van WYT Uitgeefgroep een begrip in de grootste havens van Nederland.
Rotterdam
Voor het gebied van Hoek van Holland tot aan
Moerdijk is er de Dirkzwagers Guide. Naast de ver­
trouwde Guide met nautisch technische en portentry informatie bestaat het pakket uit de handige
pocketguide, een tarievenboekje en een CD ROM
waarop u de bedrijven en hun plaats in de haven
makkelijk kunt terugvinden. Kortom, het meest
overzichtelijke en uitgebreide
tra *
DU
informatiepakket
voor het Rotterdamse havengebied.
Amsterdam/Noordzeekanaal
De KVSA Guide bestrijkt het havengebied van IJmuiden/Velzen tot aan Amsterdam. In drie overzichtelij­
ke delen, port-entry, port tariffs en de business di­
rectory, heeft u alle informatie over dit havengebied
overzichtelijk bij elkaar.
U kunt deze gidsen bestellen door onderstaande bon in te vullen en aan ons terug te faxen of terug te sturen.
Voor slechts ƒ 47,50 (incl. BTW, excl. porto) per gids vindt u altijd de weg in de havens van Rotterdam en/of
Amsterdam/Noordzeekanaal.
□ Hierbij bestel ik ... exemplaren van de Dirkzwagers Guide 2000, de havengids voor het Rotterdamse havengebied, van
Hoek van Holland tot Moerdijk, a ƒ 47,50 per exemplaar (incl. BTW, excl. porto)
ü Hierbij bestel ik ... exemplaren van de KVSA Guide 2000, de havengids voor het gehele Noordzeekanaalgebied,
a ƒ 47,50 per exemplaar (incl. BTW, excl. porto)
Bedrijf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode/plaats-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYT Uitgeefgroep, Postbus 6438, 3002 AK Rotterdam, tel. 0104255944, fax 0104780904
m aritim e
■ Airconditioning
Novenco b.v.
HfPRES Manne Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 010-5242430
FaxO lO -5242431
E-mail: [email protected]
■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038 -4 2 3 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
■ Automatisering
{Navision ERP-software)
Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0182-399844
Fax 0182-399845
E-mail [email protected]
www.logicvision.nl
■ Automatisering
(Voortstuwing]
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 0104078888
Fax 0104078444
E-mail [email protected]
■ Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180516588
Fax 0180516064
[email protected]
■ Compressoren
Deno Compressors
Industrieterrein “De Zaag”
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek
Tel. 0180442288
Fax 0180522222
E-mail: [email protected]
■ Conditionering van kleppen en
zittingen
Bos Smits Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam
Tel. 010-2990870
Fax 010-4950276
<7 r c h
■ Dekwerlctuigen en
startSuchtcompressoren
Van Eijle B.V.
Postbus 129
3130 AC Vlaardingen
Tel. 010-2485630
Fax 010-248 56 35
E-mail: [email protected]
■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV / Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 010-4120290, toestel 13
Fax 010-4135469
■ Ingenieursbureau
INTERNATLONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal
Tel. 010-5012215
Fax 010-5012501
E-mail: [email protected]
Mutti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140Temse (B)
Tel. 00 32-3-7105810
Fax 00 32-3-71058 11
E-mail: [email protected]
■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3427433
Fax 079-3424581
E-mail: [email protected]
www.top-advies.nl
■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-5570101
Fax 023-5637944
E-mail: [email protected]
www.Lowland.com
■ Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 - 36 23 94
Fax 0181-36 29 81
Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0223-618800
Fax 0223-618317
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5921966
Fax 010-5927772
E-mail: [email protected]
■ M edische S cheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore
Hanfie de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam
Tel. 010-4209155
Fax 010-4560242
[email protected]
■ Naval Archrtects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-4130852
FaxOlO-4130851
■ Schadebeperkingen
Reconditionering
Taleon Manne
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL EttertL.eur
Tel. 076-5011009
Fax 076-5011858
E-mail: [email protected]
■ Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV
Puntweg 12, 3208 LD Spijkenisse
Tel. 0181-614747
Fax 0181-612731
■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 078-6180877
Fax 078-6183034
E-mail: [email protected]
Internet: www.maprom.nl
■ S chroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, Rotterdam
Tel. 010-4114614
Fax 010-4141004
■ Schroefpompen
Leistritz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 033-2460875
Fax 033-2457025
Contactpersoon: Ing, K.K. Verloop
■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvekfiGiessendam
Tel. 0184-676262
Fax. 0184 -676267
E-mail: [email protected]
www.nozzles.nl
TurboNed Service B.V.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 078 6205252
Fax 078-6123230
Email; [email protected]
■ Verfinspectieburo
COT
Zi|lweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 0235319544
Fax 0235277229
E-mail: [email protected]
■ Vertaalbureau's
Scheeps- en RegefTechnische Vertalin­
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6179117
Fax 078-6186802
Email: [email protected]
■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Rui|terkade 7, Amsterdam
Tel. 0206273706
Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010-4112389
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam
Tel. 010-4765244
D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 070-3516171
Fax 070-3517895
EVO, Ondernemersorganisatie voor Lo­
gistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079-3414641
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010 -4020398
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 0104771188
Fax 0104773846
Telegramadres: Zeecentra
■ Turbochargers
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 0104078888
Fax 0104078444
E-mail [email protected]
59
APIS. 2000 - SCHIP m WERF dt ZEE
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
Haringkade 2, Umuiden
Tel. 0255-520501
HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail: [email protected]
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-2410094
Fax 0102410095
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 0104116070
Kunstwachtcentrum Umuiden
Postbus 303
1970 AH Umuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
09000111
Faxnummer Operationele Centrum:
0255-546599
Japanese Marine Equipment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam
Tel. 0104146411
KNVR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 0104146001
S C H IP ™ W E R F
M A R I N E
T E C H N O L O G Y
de Z E E
Colofon
'Schip en Werf de Zee' is liet orgaan van de Stichting Schip en
Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR. het
Maritiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwindustric VNSI. liet Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Aldelmg Maritieme Techniek van het
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700AAWageningen
Tel. 0317493911
Fax 0317493245
NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tei. 0102400592
Fax 0102400596
Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 0205238600
Rotterdam Municipal Port Management
Galvamstraat 15, Rotterdam
Tel. 0104896911
Rotterdam Port Promotion Council
Marconistraat 16, Rotterdam
Tel. 0104779144
Redactie Adviesraad: Di Ir. J.J. Blok, Ing. C. Dam. M. de Jong.
Ir. E.W.H. Keizer. Ing. K.P. Kornaat,
Ir. G.H.G. Lagers, J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman,
E, Sarton. R.W.P. Seignette MSc., Ir. E. Vossnack,
K.V.M. Wauters, J.K, van der Wiele.
Redactie adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, teleloon 010 - 2410094,
fax 010-2410095, e-mail [email protected]
Uitgever: WYT Uitgeelgroep. Pieter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam. Postbus 6438,3002 AK Rotterdam,
telefoon 010 - 4255944. fax 010 - 4780904.
■ Werktuigkundige
Probleemanalyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180-620211
Fax 0180-620705
E-mail: [email protected]
Abonnementen: Nederland ƒ 120,buitenland ƒ175,- (zeepost), ƒ195,- (luchtpost), losse exempla­
ren ƒ 12,-.
Bij correspondentie betredende abonnementen het
7-cijferige registratienummer (zie wikkel) vermelden.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en wor­
den automatisch jaarli(ks verlengd, tenzij voor
1 november van enig jaar schriftelijk bericht van opzegging is
ontvangen.
Basisontwerp: Peter Snaterse,
Studio WYT Uitgeefgroep. Rotterdam
uitgeversverbond
Druk: Wyt Offset
Groep uitgevers voor
vak en w e t e n s c h a p
Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever,
redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor
eventuele onjuistheid en/ol onvolledigheid van de verstekte
gegevens.
ISSN 0926 4213
Hoofdredacteur: J.M. Veltman
Redactie: Ir. A.F.C. Cadebur, L. Diepenhorst MSc.. H.R.M Dill,
Ir. H. van Donselaar, H. Ellens, J. de Jongh, Ir. T. Lantau
■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancienngen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 0703925250
Fax 0703923735
Lay-out: Studio WYT Uitgeefgroep. Rotterdam
Verschijnt 11 maal per jaar.
Eindredactie: W.C.N. van Horssen
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 0104146191
VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079-3531165
Advertentie-explortatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890,
2280 DWRiiswijk, telefoon 070 - 3990000.
fax 070 - 3902488, Website www.burojet.nl
email [email protected],
Geldend advertentietanef: 1 januari 2000
Alle advertenhecontracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de recht­
banken in Nederland.
Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan na
toestemming van de uitgever.
SCHIP <•» WERF
ZEE -
APBL2000
voor
carnere
‘H
Bel voor m eer inform atie over
een toekom st als MAROF:
Wint Grootenboer, tel.: 010 4006022
E-mail: [email protected]
P&O Nedlloyd, afd. LFP, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
Ben je een Maritiem Officier met
enkele jaren ervaring? Of studeer
je binnenkort af als Maritiem
Officier? Dan kun je nii aanm on­
steren op een van de grootste
en modernste handelsvloten ter
wereld. Aan boord van de schepen
van P&O Ncdlloyd werken we
volgens het 'geïntegreerde kernbem anningsm odel’. Dat betekent
d atje als Maritiem Officier
mede-verantwoordelijk bent voor
de nautische én de technische
aspecten van het schip, maar ook
wordt betrokken bij managem ent,
autom atisering en com m unicatie
In de dynamische, high-tech om ­
geving aan boord is dat een grote
verantwoordelijkheid. Natuur­
lijk com bineert P&O Nedlloyd
deze uitdaging met prima
arbeidsvoorwaarden en sociale
om standigheden. Passend bij
een Nederlandse rederij m et een
rijke m aritiem e traditie.
Nedlloyd
The brightest light in marine
lubricants is stronger than ever.
LThe union of two strong companies is good
news for all of our marine lubricants
customers. We’ve combined our
talents
and
resources
to
establish a new global marine
lubricants organization, providing
the industry with unsurpassed
technical expertise and service in over 900
ports worldwide. From Asia to the Americas or
Europe to Africa, our team of professionals is
positioned to offer decades of real-world
marine experience. Learn how Exxon and
Mobil branded mineral and synthetic oils
from the world’s leading supplier of marine
lubricants can improve your vessels’ reliability
and performance. Contact your local Exxon or
Mobil sales representative.
E^onMobil
www.exxon.mobil.com
O 2000 Exxon Mobil Corporation

Similar documents

SCHIP en WERF - SWZ Maritime

SCHIP en WERF - SWZ Maritime H o ger stapelen op D e lta Term inal Op de Delta Terminal van ECT is onlangs de eerste automatische stapelkraan (ASC) af­ geleverd waarmee de containers 4-hoog kunnen worden gestapeld in de 'stack...

More information

Athena - SWZ Maritime

Athena - SWZ Maritime lijkt zelfs te optimistisch. Voor het VK en de VS zou dat resp. 2,2% en 2,5% zijn. Toch ziet onze overheid het bedrijfsleven nog steeds als een melkkoe om leuke dingen te financie­

More information