KumlingeNytt juni 2013

Comments

Transcription

KumlingeNytt juni 2013
Infobladet för Kumlinge kommun
juni 2013
INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN
Telefontid mån–fre kl. 9–10.
Tel: 018-55511 eller 0407550259.
Beredskap/ jour har vi VARDAGAR mellan kl. 08–20.
LÖR–SÖN beredskap kl. 08–18.
Detta joursystem gäller tom 30/6 .
Från 1.7 beredskap/jour ALLA
dagar mellan kl. 08 -24.
Vid akuta sjukdomsfall ring
0407550259.
Sjukvårdsmottagning i Kumlinge
by har vi enligt tidsbeställning.
SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN i
Mariehamn svarar vardagar kl.
8-16. Tel. 018-538500.
Vid AKUTA sjukdomsfall eller
olyckor när hälsovårdaren inte är i
tjänst, vänligen ring 112 eller akuten tel. 018-535270.
Eftersom apoteket är semesterstängt 17-23.6 och 12-25.8 är det
viktigt att ni ser över ert hemapotek. Ha gärna hemma - värkmedicin för både barn och vuxna,
sår-rengöring, förbandsmaterial,
plåster, Hydrocortison salva 1-2 %
för insekt- och fästingbett
antihistamin för ev. allergi.
Kom ihåg att ta ut medicin så ni
har under stängningarna.
Ni som har recept att förnya, lämna in dem snarast till rdg. Går bra
att lämna i kuvert i väntrummet
ifall vi inte är på plats. Ni får dem
tillbaka så ni hinner ta ut innan
stängningen.
Medicinskåp för receptfria mediciner finns på Enklingebutiken tel.
018–55 303.
Som information ang. ev.ormbett,
alla ormbitna skickas till akuten!
Vi 2 nya medarbetare välkomna!
Anna Dreyer sjuksk. som börjar
24.6 samt Marie Böen som blir
semestervikarie i augusti.
Frisk sommar önskas av Anne-Mai !
nr 6
Kumlinge kommuns informationsblad
Ansvarig utgivare:
Redaktör:
kommundirektör Jim Eriksson
Satu Numminen
tel. 622 403 / 040 506 12 99
[email protected]
Kommunkansliet har öppet vardagar kl. 9-12 och kl. 13-15
tel. 622 400, fax 622 410, [email protected]
Kanslipersonalens e-post: [email protected]
www.kumlinge.ax
Kumlinge Nytt juni 2013 - en ovanligt tjock sort ;)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
sida 2-7
sida 8-11
sida 12-14
sida 15-16
info från kommunen
info från föreningar
info från företag
församlingen
Nästa nummer av Kumlinge Nytt
utkommer under sista dagarna i
juni. Dead linen för material till det
är 25.6. Inte en dag senare för en
gångs skull... Så vänligen skicka
materialet i tid!
/satu
En vacker försommar, musikaliska upplevelser,
nya smaker i nytt café, trevliga torgstunder,
båtutflykter, sevärdheter, restaurangbesök mm.
Kumlinge är fullt av möjligheter,
det är upp till var och en att ta för sig och njuta!
För den som vill jobba mer finns det också möjligheter, läs vidare i denna välfyllda tidning!
Protokoll i
kommunen
Kommunens protokoll finns
till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen
även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge.
De flesta protokollen läggs också ut
på kommunens hemsida
www.kumlinge.ax
juni 2013
nr 6
Info från kommunen
Senaste nytt från kommunfullmäktige,
möte 2.5, beslut i urval:
-Fullmäktige beslöt anställa Fredrik Packalén som
vikarierande kommuntekniker/byggnadsinspektör
under tiden 3.5-9.6 (arbetstid 1-2 dagar per vecka).
- Fullmäktige godkände taxor för bostadsfastigheternas anslutning till kommunens reningsverk på
bostadsområdet Vårholm. Anslutning till avloppsreningsverk kostar 4000 €, och till vattenreningsverk
3500 €. Anslutningsavgifterna är momsfria, vilket
innebär att de återbärs till fastighetsägaren när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och
avloppsvattenverkets tjänster och då byggnaden
inte längre är i bruk. Anslutningsavgiften återbärs
då till ursprungligt belopp utan indexförhöjning
eller ränta. Bruksavgiften för hushållsvatten är 3,72
€/kbm inkl moms. Samma taxa gäller vatten som
tillförs avloppsreningsverket. Strävan är att reningsverken ska vara i funktion inom juni månad.
-Som extra ärende tog fullmäktige upp problemet
med avsaknad av bokningsrätt på sträckan Långnäs><Överö. Avsaknaden av bokningsrätt mellan
Långnäs och Överö försvårar resekombination med
södra linjen och tvärgående linjen för resenärer som
ska resa Långnäs><Snäckö.
Fullmäktige riktade ett önskemål till näringslivsnämnden om att nämnden bereder en anhållan från
kommunen till landskapet gällande bokningsrätt.
Anhållan har nu sänts iväg.
Senaste nytt från kommunstyrelsen,
möte 23.5, beslut i urval:
-Kommunstyrelsen beslöt att inte bevilja bidrag till
Svenska Finlands Folkting med motiveringen att
kommunen prioriterar att ge verksamhetsbidrag till
verksamhet som sker i kommunen eller annars har
mer direkt koppling till kommunen.
-Kommunstyrelsen beviljade semestrar och fattade
preliminärt beslut om att kommunkansliet är semesterstängt 15.7-28.7. (v 29-30). Se mer information
om semestrar i skild text.
-Kommunstyrelsen tog del av utredning från kommundirektören om lagar och andra styrdokument
för tillsättande av nämnder. Utredningen har föranletts av att det finns en idé om att minska antalet
nämnder efter nästa kommunalval.
Kommunstyrelsen beslöt att kommundirektören
härnäst ska ta fram en utredning av vilka alternativ
till nuvarande nämndstruktur som kunde vara lämpliga.
-Kommunstyrelsen uppmanar fullmäktige att förrätta ett fyllnadsval i näringslivsnämnden då en av de
nuvarande ersättarna förlorar sin valbarhet i samband med flytt från kommunen.
Kommunkansliets öppethållning sommaren 2013
Kommunkansliet håller stängt 15.7-28.7. (v 29-30).
Stängningen kan justeras i någon mån eftersom samtliga tjänstemäns semestrar ej var slutligt fastslagna
när detta skrevs.
Semestrar, kanslipersonalen:
Kommundirektören: 8.7-4.8
Byråsekreteraren: 15.7-11.8 och 23.9-29.9
Socialsekreteraren: prel. 15.7-4.8 och 12-25.8
Bildningschefen: 24.6-3.8
Kommunteknikern/byggnadsinspektören: ej fastslaget.
Vid behov av kontakt i ärenden som berör ledande
tjänsteman under dennas semester rekommenderas i
första hand kontakt med kommunkansliet, där övrig
personal försöker bistå. I andra hand kontaktas
nämnds ordförande. Under kansliets sommarstängning kontaktas respektive nämnds ordförande i ärenden som är brådskande. Nämndernas ordförande kan
stå för viss rådgivning.
Telefonnummer:
Kommunkansliet: 622 400
Kommunstyrelsens ordförande Mia Hanström, tel.
0400 784 871
Socialnämndens ordförande Thomas Fredriksen, tel.
0457 529 5085
Bildningsnämndens ordförande Markku Lahtinen, tel.
0400 744 079
Byggnadstekniska nämndens ordförande Stefan
Sundman, tel. 040 537 9086
I turistinformationsfrågor ta kontakt med Satu Numminen, tel. 040 506 12 99 eller
[email protected]
Blanketter:
Bland annat följande blanketter och dokument finns
på kommunens hemsida:
-Blankett för ansökan om byggnadslov
-Blankett för ombyggnad av enskild avloppsanläggning
-Blankett för ansökan om barnomsorg
-Kommunens byggnadsordning
Sök på sidan www.kumlinge.ax
Kommunkansliets personal önskar
alla kommuninvånare och besökare
en skön sommar !
juni 2013
nr 6
Info från kommunen
BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN
INFORMERAR
Miljötips från Agenda 21 - kontoret, juni:
Köp inte vatten på flaska! Vårt kranvatten har bra
kvalité och är betydligt billigare. Flaskvatten importeras från olika håll och transporterna innebär en
stor miljöbelastning. De plastflaskor som inte omfattas av pantsystemet orsakar dessutom onödigt
avfall.
Senaste nytt från byggnadstekniska nämnden,
möte 16.5, beslut i urval:
- Byggnadslov tillbyggnad av terrass i Kumlinge,
Gunnar Ekblom – Byggnadslov beviljades.
- Byggnadslov nybyggnad av byggnad för vattenreningsverk på Vårholm, Prästgården by, Kumlinge
kommun – Byggnadslov beviljades.
- Avloppstillstånd för fritidshus på Enklinge, Lena
Nätterholm – Tillstånd beviljades.
- Utbjudande av fastighetsskötsel på entreprenad –
Fastighetsskötsel bjuds ut på 5 år. Se skild annons i
detta blad eller på Kumlinge kommuns hemsida
www.kumlinge.ax Anbud skall vara inlämnade senast fredagen den 14 juni 2013 kl.15.
- Färdigställande av kommunalteknik på Vårholms
bostadsområde – Arbetet med vattenreningsverk
och avloppsreningsverk har startat.
Byggnadstekniska nämndens följande sammanträde
planeras att hållas tisdagen den 18 juni 2013. Byggnadslov som skall behandlas under sammanträdet
skall vara kommunen tillhanda senast 14 dagar innan sammanträdet. Fredrik Packalén vikarierar som
byggnadsinspektör på fredagar tel. 622 420 eller
045 734 305 27 e-post: [email protected]
Annagårdens renovering
Vid ett möte där kommunens egen byggnadskommitté och el- och VVS-planerare samt en arkitekt
deltog skrevs följande tidsplan ner för planeringen
av Annagårdens renovering: Dräneringsritningarna
som upprättats av Geo-Master används för att omgående inbegära anbud på dräneringsarbetet. Kommunen sköter anbudsförfrågan för dräneringsentreprenaden. Projekteringen för renoveringen beräknas
vara slutförd i september och då kan entreprenaderna bjudas ut på anbudsrunda. Anbudstid beräknas
vara ca 4 veckor i oktober. Byggstart kan förhoppningsvis ske i november-december, uppskattad
byggtid ca 6 månader.
Byggnadskommittén
Information från Ålands Landskapsregering/Miljöbyrån
Har du ett eget avloppssystem hemma eller på stugan?
1.1.2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket innebär att från och med den 1 januari 2014 ställs
det hårdare krav på reningsgraden.
På Åland finns det många hus och stugor som inte är
anslutna till ett reningsverk. Avloppen från alla dessa
hus och stugor är konstruerade på olika sätt och reningen fungerar ibland bättre, ibland sämre och ibland inte
alls. Bristande avloppsrening drabbar oss alla – våra
vikar och stränder slammar igen som en följd av övergödningen.
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att
avloppsreningen uppfyller kraven!
Värt att tänka på
En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år. Livslängden varierar beroende på bland annat markförhållanden, utformning,
skötsel och belastning.
Söka tillstånd
Tillstånd för ny- eller ombyggnation av en enskild avloppsanläggning söker du hos kommunen. För mer information kontakta din kommun www.kumlinge.ax
Så här går du till väga
På landskapsregeringens hemsida finns anvisningar för
planering av enskilda avlopp
http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/
avlopp_enskilda.pbs
och ytterligare information om olika lösningar och annat finns bland annat på Finlands miljöcentral http://
www.miljo.fi/default.asp?
contentid=361593&lan=sv&clan=sv och på avloppsguiden http://husagare.avloppsguiden.se/
Obs! När du hämtar information från dessa sidor är det
viktigt att komma ihåg att Åland har egen lagstiftning
så det kan finnas skillnader att beakta.
Finansiering
Ålders- och sjukpensionärer kan söka stöd för avloppsbytet från landskapsregeringens bostadsenhet. Stödet är
inkomstprövat. Information om detta http://
www.regeringen.ax/kansli/bostads.pbs. Från skatteverket kan man göra hushållsavdrag för arbetskostnaderna
relaterat till ”underhålls- och ombyggnadsarbete som
har utförts i en bostad eller fritidsbostad”. Mer information http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/
Hushallsavdrag.
juni 2013
nr 6
Info från kommunen
SOCIALA SEKTORN INFORMERAR
Information till patienter gällande det lägre
högkostnadsskyddet på 120 euro för patientavgifter
Om du är i åldern 18-63 år och har invalidpension,
sjukpension eller rehabiliteringsstöd på heltid har
du som patient rätt att omfattas av det lägre högkostnadsskyddet på 120 euro/år. Det innebär att du,
när du totalt fått 120 euro i patientavgifter för året
får nästan all vård avgiftsfri. Det finns några undantag, bl a är grundavgiften för att vara inlagd på
en vårdavdelning som är 15 euro efter uppnått högkostnadsskydd. Till högkostnadsskyddet räknas
även patientavgifter som du betalat utanför Åland
om du haft betalningsförbindelse/remiss från ÅHS
eller om vården har varit akut.
För att få tillgång till det lägre högkostnadsskyddet
behöver du årligen lämna in ett intyg över att du är
invalidpensionär, sjukpensionär på heltid eller har
rehabiliteringsstöd för viss tid på heltid. Intyget
lämnas till Ålands hälso– och sjukvård, Ekonomiavdelningen, PB 1091, AX-22111 Mariehamn.
Eller skickas in per e-post till adressen
[email protected]
För ytterligare information kontakta ÅHS på telefon vxl 018-5355 eller per e-post
[email protected]
Vid behov finns möjlighet att rätta och återbetala
avgifter för innevarande kalenderår och för föregående år. För att kunna återbetala behöver ÅHS
ekonomiavdelning ditt kontonummer.
Vänligen, ÅHS ekonomiavdelning
TILL SALU!
BOSTADSTOMTER
PÅ ÖN KUMLINGE,
c. 2 km SÖDER OM KUMLINGE BY
10 tomter för fast bosättning
till salu på planerat område.
Tomternas storlek: 2500-4300 m².
Pris: 5 euro /m².
Ta kontakt!
Kumlinge kommun (018) 622 400
www.kumlinge.ax
KALLELSE TILL ANDELSSTÄMMA FÖR
Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber
Tidpunkt: MÅNdagen den 10 juni 2013 klockan 17.30
Plats: Kommunkansliet i Kumlinge
ANMÄLAN TILL STÄMMAN (enl. stadgarna § 16):
Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast
måndagen den 3 juni kl 16.00.
Anmälan riktas till styrelsens sekreterare Jim Eriksson.
Per e-post: [email protected], telefon:
622 401, sms: 040 5107 356
Stadgeenliga ärenden (bokslut mm)
Bland ärendena finns:
7) Val av medlemmar till styrelsen
Valberedning:
Tre ledamöter i styrelsen, jämte deras personliga suppleanter, står på tur att avgå vid stämman 2013. Dessa
tre kan ej omväljas.
Till valberedning inför valet av styrelse har utsetts Jim
Eriksson och John Wrede. Förslag och eventuella motiveringar på vem som ska besätta de styrelseplatser
som väljs på stämman, riktas till någon av personerna i
valberedningen.
Jim Eriksson, gsm 040 5107 356, [email protected]
John Wrede, gsm 040 746 3596, [email protected]
Styrelsens nuvarande sammansättning och turordning
att avgå:
I styrelsen ingår minst fem (5) och högst femton (15)
ledamöter, samt personliga suppleanter, vilka väljs för
två år, högst tre perioder i följd.
Till styrelsemedlem kan enbart väljas andelslagets
medlem, maka/make eller sambo till medlem eller en
person som representerar en sammanslutning som är
medlem.
Följande styrelseledamöter är i tur att avgå, och kan ej
återväljas:
John Wrede (Roger Husell) --------------------à KAN
EJ OMVÄLJAS 2013
Kaj Törnroos (Göran Söderlund) --------------à KAN
EJ OMVÄLJAS 2013
Bengt Ejvald (Jonny Karlström)------ ---------à KAN
EJ OMVÄLJAS 2013
Till 2014 års stämma sitter:
Mats Perämaa (Gunilla Henriksson)
Margaret Lundberg (Veronica Thörnroos)
Jim Eriksson (Ingrid Nygård-Sundman)
juni 2013
nr 6
Info från kommunen
NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR
Senaste nytt från näringslivsnämnden
En rättelse sedan förra Kumlinge Nytt: Det blir sommarjobbarna Zeb Holmberg och Simon Engblom som
kommer att hålla kyrkan i Kumlinge öppen för besökare 24.6-10.8 måndag-lördag kl. 10-12 och 14-18
samt att sköta om spridning av information inom
kommunen i form av broschyrer och anslag. Sommarjobbarna är anställda av Kumlinge kommun i
samarbete med Brändö-Kumlinge församling.
Kommunens turistinformation kommer under sommaren 2013 att vara placerad på Kumlinge andelshandel. Där kommer att finnas material och broschyrer
samt kommunens infomapp, vidare ska personalen på
butiken svara på turisternas frågor och hjälpa dem
med att hitta rätt till sevärdheter mm.
Näringslivsnämnden diskuterade på sitt senaste möte
även nämndens framtid efter pågående mandatperiod.
Eftersom näringslivsnämnden är en frivillig nämnd
vars uppgifter kommunen kan placera även hos någon
annan nämnd eller kommunstyrelsen väcktes diskussionen om Kumlinge kommun i framtiden ska ha en
näringslivsnämnd eller inte. Nämndens åsikt är att
Kumlinge ska ha kvar näringslivsnämnden med bland
annat följande motiveringar:
- Kumlinge är en småföretagarkommun och det är
viktigt att företagarnas röst hörs.
- Ärenden som behandlas av näringslivsnämnden
skulle inte få samma tyngd om de låg hos kommunstyrelsen, därav finns det en rädsla att tex. marknadsföring skulle få mindre tid och tyngd om sådana ärenden behandlades av ett organ som har mycket och
många ”större” ärenden på sitt bord.
Näringslivsnämnden i Kumlinge söker ännu
FIKASAMTALANDE SKÄRGÅRDSBOR
Nämnden vill under sommaren prova på en ny idé
som ger besökare en bättre bild av hur det är att bo
och leva i Kumlinge. För att genomföra detta behövs
hjälp av allmänheten, därför söks nu kommuninvånare som är villiga att ställa upp och berätta om sitt liv
på orten. I praktiken är det tänkt att det skulle gå till
så här: Information om möjligheten att träffa en skärgårdsbo över en kopp kaffe sprids på anslagstavlor
och på turistanläggningar. Besökaren meddelar sitt
intresse och där efter kontaktas en lämplig skärgårdsbo. Lämpligheten baseras på läge (vilken ö och by)
och på vilket språk samtalet ska gå på. Dessa träffas
över en kopp kaffe och under cirka en timme berättar
skärgårdsbon om sitt liv och Kumlinge samt svarar på
frågor. Besökaren betalar en liten summa för fikat
och skärgårdsbon ersätts med ett arvode. Är det dig
vi söker? Meddela ditt intresse till Satu, tel. 040 506
12 99 eller [email protected]
Företagare efterlyses
Projekten Tillväxt Åland II och Tillväxt Fiske efterlyser företagare med idéer kring utveckling av företagande i skärgården och på landsbygden.
Professionell hjälp kommer att ges i form av handlingsplaner och investeringskalkyler på både kort och
lång sikt, på plats hos ditt företag.
Verksamheter som står inför generationsskifte eller
överlåtelse bistås likaså.
Nyföretagande med huvudinriktning skärgården är
föremål för speciella satsningar.
Hjälp för kompetenshöjande åtgärder vad gäller produktivitet och möjlig export.
Projektledare är Henrik Hellström.
Anmäl ditt intresse till Henrik, tel. 040 156 2800
e-post: [email protected]
TACK-TACK-TACK
Ett varmt tack riktas från näringslivsnämnden
till er alla som tog er tid att plocka skräp
längs vägarna på vårstädardagen!
Intresset var tyvärr för svalt för att kunna påstå
att alla vägar är städare men många kilometer väg
gicks igenom och många påsar skräp blev det TACK för det till er som medverkade!
/nn-satu
Inbjudan till
Folkdräktens dag
i Jomala bibliotek, Vikingaåsens skola
i Prästgården by
Ålands självstyrelsedag 9.6 kl. 14.30–17
Utställning av Jomalas folkdräkt, musik, servering
OBS! Presentation av de åländska folkdräkterna.
Kom gärna och visa upp din folkdräkt
så får du kaffe och ålandspannkaka gratis!
Arr. Jomala bibliotek och kultur i samarbete
med Pär-Olof Jansson och folkdräktskommittén.
Mera info ger Gunilla Jansson, tel. 31742 eller 31725.
BILDNINGSSEKTORN
INFORMERAR
Fritidsgruppen informerar: Följande aktiviteter är
på gång under sommaren, för exaktare dagar och tider
se lokala anslagstavlor. Sommarfotboll på sportplan
i Marskil, Kumlinge Under 8 veckor, en vardagskväll
i veckan (från midsommarveckan) kl. 18.30-19.30 för
barn i ålder 7-12 år och kl. 19.45-20.45 för personer
från 12 år uppåt. Hopp och Spring, Kumlinge och
Seglinge Under 6 veckor, en vardagskväll i veckan
kl. 18.30-19.30 för yngre barn från 4 år.
juni 2013
nr 6
Info från kommunen - lediga jobb och uppdrag
JOBB OCH UPPDRAG SÖKER DIG !!!
Socialnämnden söker fortfarande
till hemservicen
i Kumlinge kommun:
Kokerska (med hygienpass)
vikariat för tiden 1-28.7.2013,
dagarbetstid måndag-fredag 84,97%,
32,5 h/vecka
Närmare uppgifter ger hemtjänstledaren, tel. 018-55
565, e-post [email protected]
och tf. socialsekreterare Susanne Danielsson, tel. 018622 430, e-post [email protected]
Ansökningar skall vara socialnämnden tillhanda senast 14.6.2013 under adress:
Socialnämnden, 22820 KUMLINGE
Städvikarie sökes
Vikarie för städning av Hälsovården i Kumlinge,
Enklinge servicehus och Kumlinge daghem söks för
tiden 22 juli–7 augusti. Arbetet är självständigt och
på deltid 10 schemalagda timmar/vecka. Är du intresserad så kontakta senast 14.6 vik. kommuntekniker
Fredrik Packalén tel. 018-622 400 e-post: [email protected] .
Ett litet (ungdoms)sommarjobb!
Sökes
”Datorunderhållare”
till Kumlinge skola
Arbetsuppgiften är att under handledning uppdatera
och gå genom skolans elevdatorer.
Arbetet i sig kräver inga särskilda förkunskaper, men
ett intresse för datorhantering är ingen nackdel.
Arbetet beräknas motsvara en veckas arbete, eller
38,25 timmar. Lönen är 8,80 per timme.
Ansökan görs senast den 7 juni antingen per e-post
till [email protected]
eller per post till: Kumlinge kommun, Bildningsnämnden, 22820 Kumlinge
Kumlinge kommun bjuder ut på entreprenad
Dränering och dagvattenrörsdragning på Annagårdens tomt i Kumlinge.
Anbudshandlingarna, dvs. ritning och beskrivning av
uppdraget, kan hämtas från kommunkansliet i Kumlinge by. Kontaktperson är kommundirektören.
Anbuden ska vara inlämnade senast 14.6.2013 kl.
15.00 till Kumlinge kommun, 22820 Kumlinge
Kumlinge kommun
BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE
söker BIBLIOTEKARIE
för kommunens bibliotek
Vi söker dig som gillar litteratur, är serviceinriktad,
gillar utveckling för att befrämja läsning, är nyfiken
på de moderna medierna inom bibliotekssfären och är
kulturintresserad. Dessutom gillar du utmaningen
med ett självständigt arbete som innehåller många
olika delar.
Behörighetskrav för tillsvidareanställning som bibliotekarie vid Kumlinge bibliotek är lämplig utbildning
och innehav av sådan skicklighet och förmåga
som behövs för att tjänsten skall kunna skötas.
Kumlinge bibliotek finns i samma byggnad som skolan och fungerar också som skolbibliotek. Utlåningen
per invånare är hög på Kumlinge. Till befattningen
hör också vissa kulturuppgifter, samt att fungera som
Medis kontaktperson för kommunens räkning.
Befattningen är 44,14% av heltid, eller 16 timmar/vecka och anställningen börjar 1.10.2013.
Möjlighet att vikariera under nuvarande bibliotekariens semester 17.07-31.09 finns.
Lön enligt avtal.
Utdrag ur straffregister (504/2002) och hälsointyg
företes innan valet fastställs, i och med att arbetet
som skolbibliotekarie ingår. Närmare upplysningar
ger bildningschef Kaj Törnroos
tel. 018 622450 eller via
[email protected]
Ansökan med CV via mail eller nedanstående adress
senast den 7 juni 2013
Kumlinge kommun, Bildningsnämnden,
22 820 Kumlinge
ANBUDSFÖRFRÅGAN
FASTIGHETSSKÖTSEL
Kumlinge kommun utbjuder på entreprenad fastighetsskötseln av kommunens byggnader och anläggningar i 5 år. Anbudsgivaren tillhandhar till arbetet
hörande maskiner, utrustning och personal. Anbud
skall lämnas som fast pris/månad och timpris för tillkommande arbeten.
Anbud skall vara Kumlinge kommun, Byggnadstekniska nämnden, 228 20 Kumlinge, tillhanda senast
fredagen den 14.6.2013 kl.15.
För anbudshandlingar kontakta kommunkansliet på
tel. 622 400 och för närmare information kom.tek
Fredrik Packalén tel. 018-622 400, e-post: [email protected]
juni 2013
nr 6
Info från kommunen - kollektivtrafik
KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 17.6-4.8.2013
Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:
Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi.
Beställningarna till tel. 040 066 56 50 senast dagen innan kl. 21.
I turlistan:
N = m/s Alfågelns eller m/s Knipans avgång / ankomst, norra linjen,
Kumlinge norra färjfäste
S = m/s Grisslans avgång / ankomst, tvärgående linjen,
Snäckö färjfäste
måndag tisdag
N 8.05
S 8.50
N 09.15
S 9.35
N 10.50
S 12.55 S 12.55
S 13.15
N 13.25 N 13.25
S 14.00
onsdag torsdag fredag
N 09.15 N 09.15 N 09.15
S 9.35 S 9.35 S 9.35
S 12.55 S 12.55 S 12.55
N 13.25 N 13.25 N 13.25
S 14.00 S 14.00 S 14.00
N 14.35
N 16.20 N 16.20 N 16.20 N 16.20 N 16.20
S 17.50 S 17.50 S 17.50 S 17.50 S 17.50
N 18.35
N 19.05
N 19.05
N 19.35 N 19.35 N 19.35 N 19.35
Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri.
Hämtning utanför rutten 1-2 €.
Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka
sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid
vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna.
JOUKKOLIIKENNE KUMLINGESSA 17.6-4.8.2013
HUOM: MAKSUTON!!!
Kaikki vuorot on varattava etukäteen viimeistään edellisenä iltana klo 21.
Lindéns Taxi, puh. 040 066 56 50.
Aikataulussa:
N= m/s Alfågeln tai m/s Knipan -lautan tulo/meno Kumlingen pohjoisessa
lauttasatamassa
S= m/s Grisslan-lautan tulo/meno Snäckössä, eli Kumlingen
eteläisessä lauttasatamassa
PUBLIC TRANSPORT IN KUMLINGE 17.6-4.8.2013
Please note: free of charge!
All tours must be booked latest at 21.00 o´clock on the evening before.
Timetable:
N= m/s Alfågeln or m/s Knipan, arrival/departure to/from northern Kumlinge
S = Grisslan, arrival/departure to/from Snäckö, southern Kumlinge
juni 2013
nr 6
Info från föreningar
Kumlinge jaktvårdsförening informerar 2013
Bästa jägare! Medlemsavgiften 4 euro/medlem betalas via bankgiro eller elektroniskt till bankkonto:
ÅAB 660100-3118999.
IBAN: FI86 6601 0003 1189 99 BIC: AABAFI22
För att erhålla viltvårdspremie måste man vara medlem i jaktvårdsföreningen. De som betalar ut viltvårdspremier är: Sten Engman i Kumlinge, Göran
Söderlund i Seglinge samt Jan Malmberg i Enklinge.
Bli gärna stödmedlem även om du själv inte är så aktiv jägare! Styrelsen består av ordförande Jan Malmberg, Göran Söderlund, Jan Englund, Valter Ekblom,
och Henri Pettersson.
Kumlinge jaktvårdsförening r.f.
KUMLINGE FISKELAG INFORMERAR
Fiskelagets styrelse består av Sigurd Söderlund, ordf.,
Jan Englund, viceordf., Sören Henriksson, kassör,
samt nya medlemmar Kaj Törnroos och Leo Karlsson. Om du vill ta kontakt med styrelsen kan du ringa
till Sigurd, tel. 040 532 18 87, eller till Sören, tel. 040
022 95 00.
Fiskekortsavgifterna: Dagskort 10 €, veckokort 20 €,
månadskort 30 €, årskort 55 €. Årskort för vattenägare kostar 10 €.
Båtplatser hyrs ut i Marskil i mån av utrymme, 80 €/
år. Nyckel till ishuset kostar 70 €/år, observera att
nyckeln är personlig!
Styrelsen hoppas att alla vattenägare solidariskt betalar ett årskort, då pengarna går till vård av det gemensamma vattnet och andra gemensamma faciliteter, ss.
sjösättningsramper och bryggor.
Kontonumret i senaste Kumlinge Nytt var fel, det
rätta är FI09 5578 0420 0147 23 och inget annat.
FOLKHÄLSAN I KUMLINGE INFORMERAR
Folkhälsans motionskampanj är nu avslutad. Bland de
inlämnade kupongerna har vi haft dragning och följande personer vann: Livia Eriksson (vattenflaska),
Satu Numminen (vattenflaska), Sergej Rumjantseva
(t-skjorta) och Anita Engblom (t-skjorta).
Vi gratulerar vinnarna!
Årets simskolor blir enligt följande
1-12.7 på Enklinge (inskrivning 1.7 kl. 15) och i
Marskil i Kumlinge (inskrivning 30.6 kl. 18), simlärare Sara Grönroos, lekledare Victor Schåman.
29.7-9.8 på Seglinge (för inskrivning se lokala anslag), simlärare Sara Helling, lekledare sökes ännu.
Simskolan är för barn födda 2008 och tidigare.
På Seglinge hålls även småbarnssim, 5 dagar.
Visor så in i Norden söker
Inför årets festival 5-7 juli behövs som vanligt många
funktionärer, enligt nedanstående:
5 st ordningsvakter 6.7 på Västra Bergen 19.3001.30
2 st biljettförsäljare 5.7 vid kyrkan 18.30- 19.30
2 st biljettförsäljare 5.7 vid Kastören 20.30-23.30
2 st biljettförsäljare 6.7 på Västra Bergen 15.3018.00
2 st biljettförsäljare 6.7 på Västra Bergen 18.00-20.00
2 st biljettförsäljare 6.7 på Västra Bergen 20.00-22.00
2 st biljettförsäljare 6.7 på Västra Bergen 22.00-24.00
2 st biljettförsäljare 6.7 på Västra Bergen 22.00-01.30
2 st biljettförsäljare 7.7 vid kyrkan 14.30-15.30
2 st p-vakter 6.7 på Västra Bergen 16.00- 18.30
2 st p-vakter 6.7 på Västra Bergen 18.30-21.00
Varje funktionär erhåller ett festivalpass som ersättning. Funktionärerna vid Kastören och på Västra Bergen erhåller dessutom en ”Ledholmare” eller motsvarande och dryck 6.7 på Västra Bergen. Ordningsvakterna kl. 19.30-01.30 erbjuds också att delta i den gemensamma ”artistlunchen” på Kastören 6.7 kl. 13.00.
Intresserad? Ta då kontakt med Torbjörn, tel. 0400
529 515.
PS. I fjol blev det helt plötsligt kö till funktionärsjobben, och alla intresserade rymdes inte med. Ifall du
vill ha något av det ovannämnda, ta då kontakt så fort
du hinner.
Styrelsen för Visor så in i Norden r.f.
OBS:
Bli gärna medlem i föreningen!
Betala medlemsavgiften, 5 euro per person, till konto
IBAN FI3266010001184530
BIC AABA FI22
Programmet för visfesten 2013 finns nu på
www.visorsaininorden.ax
samt på nästa sida, läs vidare.
Och längre fram i denna tidning finns en annons
om bussresa från fasta Åland till Kumlinge 7.7 till
Anna-Lotta Larssons konsert i Kumlinge kyrka
samt middag på Restaurang Kastören.
Sprid ordet om denna chans att besöka Kumlinge!
juni 2013
nr 6
Info från föreningar
Visor så in i Norden 5-7.7 2013
Nu är årets program klart!
FREDAG 5.7
Kumlinge kyrka kl. 19.30
Sankte Per & Thomas Tvivlaren
Per Rosenius och Thomas Lundin sjunger om tro och
tvivel, www.troochtvivel.nu
Restaurang Kastören, kl. 21.30
Jerry Lindqvist & the Grace trio
Ett konstant flöde av musikalisk energi med country
roots, www.jerrylindqvist.blogspot.fi
LÖRDAG 6.7, Västra Bergen
kl. 16.00 Allsång på Västra Bergen
kl. 17.00 Andrea Mattsson & Johan Sjölund, Finstämda visor
kl. 18.00 Sås & Kopp, Västra Bergens husband?
www.sasokopp.net
kl. 19.00 Desiree Saarela med trio
Singer-songwriter, folk- och världsmusik
www.soundcloud.com/desireesaarela
kl. 20.00 Åke Hillström med trio
Nypublicerade egna visor.
www.akehillstrom.se
kl. 21.00 Magda Andersson med gitarrist
Egna visor med poppig touch och målande texter på
svenska, www.youtube.com
kl. 22.00 Nick Borgen
Vem minns inte "We are all the winners" och "Den
glider in"? www.nbo1.se
kl. 23.00 Sanna Hogman med band
Egna visor med inslag av jazz och folkmusik
www.sannahogman.se
kl. 24.00 Project Soul
Högklassiga och svängiga covers mitt i natten
www.soul.ax
SÖNDAG 7.7
Kumlinge kyrka kl. 15.30 Anna-Lotta Larsson med
pianist. Skönsång på hösta nivå!
www.anna-lottalarsson.se
Välkommen till årets visfestival i Kumlinge!
MIDSOMMARFIRANDET I BYARNA
SEGLINGE: 20.6 kl. 19.00 Kransbindning och
lövning av midsommarstången vid föreningslokalen Aspliden. Ta med kniv för att underlätta arbetet.
På midsommarafton (21.6) kl. 15.00 Midsommarstången reses. Ta med kaffekorgen för picknick
i det gröna efteråt.
Välkomna!
Arr. Seglinge byalag r.f.
ENKLINGE: 20.6 kl. 20.00 kransbindning på
Hembygdsgården.
På midsommarafton kläs midsommarstången kl. 12
på berget och reses på kvällen kl. 20.00. Efter
stångresning är det kaffeservering och dans till
Micke och Bengt på Hembygdsgården.
Välkomna!
Arr. Enklinge Hembygdsförening
KUMLINGE: 20.6 kl. 18.00 lövbindning till midsommarstången vid Vikingalid.
På midsommarafton reses midsommarstången kl.
14.00. Kaffeservering.
RÖDA KORSET INFORMERAR
Den 8 maj gick det en röd tråd genom Kumlinge
skola - det var ledtråden av Första Hjälpen -rallyt
som eleverna i åk 1-6 löpte i klassvisa grupper.
Efter införning av kunskap om vilka grejer som ska
finnas i en Första Hjälp -väska genomgick barnen
9 stationer där de funderade över frågor som "Vad
gör du när din kompis blöder näsblod?", "Vet du
vilka som kan Första Hjälp i din närhet?" och "Var
finns olika räddnings- och FH-utrustningar i skolan?", samt verklighetsnära scenarion där man fick
reagera och hjälpa själv. Efter rallyt samlades alla,
diskuterade sina lösningar och fick små paket med
plåster att ta med som egen utrustning.
Det var en kul tillställning och Röda Korsavdelningen som arrangör tackar alla medverkande
från FH-gruppen, Gunilla Söderlund, lärarna Gunilla och Ulla-Karin och naturligtvis eleverna, som
var kvicka och engagerade!
Planer finns på att ha LOPPIS någon eller några
gånger i sommar. Vi efterlyser grejer som gallrats
bort ur skåp, skrubbar och förråd nu i vårstädningens tid. Tyvärr kan vi inte ta emot kläder, men allt
annat som är helt och funktionsdugligt tas emot
med tacksamhet. Sakerna lämnas till Kumlinge
Andelshandel TACK på förhand!
Styrelsen för Röda Korset i Kumlinge
juni 2013
nr 6
Info från föreningar
juni 2013
nr 6
Info från föreningar och privatpersoner
SPELMANSSTÄMMA
PÅ VIKINGALID 8.6.2013
Den årliga spelmansstämman hålls på Vikingalid i
Kumlinge by lördagen den 8 juni. Konserten börjar
kl. 18.30. Kaffeservering.
Allmänheten är också välkommen att lyssna på
”buskspel” (övning) från kl. 14.00.
Arr. Hembygdens Väl r.f.
KULTURCENTRUM ÖPPNAR!
Välkommen till Kumlinge Kumlingekulturcentrum!
Kumlinge byalag har påbörjat ett projekt som
syftar till att renovera Kumlingebys gamla
folkskola och omvandla den till en mötesplats för
lokalbefolkningen, skärgårdens besökare och
kulturskapande.
Vi firar Leader-projektets första dels avslutning
genom att ha öppet hus onsdagen den 19.6 kl.13-17.
Ni kan bekanta er med bl.a.
-kulturarbetarbostaden
-specialutställning från Sjölunds gårdsmuseum
"Jakt och fiske"
-sommarlovs entreprenörerna Sonja Petterssons
och Sanna Karlssons sommarcafé i Byastugan
-Fotokonstutställning av Lars Kastilan
"Natur och fåglar"
Och så kan ni njuta av :
-sång och musik uppträdande,
av Mersina Henriksson m.m.
-servering
Varmt välkomna till Kumlinge kulturcentrum!
PILKORGAR
Saknar du en picknickkorg eller
något att stoppa varorna i från butiken?
Kanske du behöver en present eller
souvenir från Kumlinge.
Jag har handflätade korgar av pil odlad på Kumlinge.
Tisdagen den 9 juli och tisdagen den 16 juli
kommer jag att sitta och fläta
vid Restaurang Kastören från kl. 17.00.
Jag har då även korgar till försäljning med mej.
Jag kommer inte att vara på torget i sommar
men om du är intresserad av korgar så är
du välkommen till pilhuset hemma hos mej.
Ring och avtala en tid.
Berit Johansson
tel. 040 512 50 24
Elever i Kumlinge skola presenterar
Kultur i junikvällen!
Lördagen den 8 juni kl. 19.00 i Kumlinge skola.
Premiär av pjäsen Trädets sång
Om att vara barn i en värld där barn inte alltid behandlas med kärlek och respekt. Om barns drömmar.
Om att våga lyssna efter sitt livs egen melodi.
Manus: Camilla Hellberg, regi: Sara Strandberg &
Camilla Hellberg.
Lokala bandet The 5 Esses spelar
Kortfilmvisning
Välkomna! Fritt inträde.
BÅTPLATS SÖKES FORTFARANDE!
Markku Lehtinen söker båtplats, helst i båthus
men huvudsaken är närheten till Marskil.
Vet du nåt? Ring 040 581 66 05
Är du intresserad av att hjälpa till i vårt stall?
Du får under ca 15 timmar möjlighet att sköta om
hästar, lära dig om säker hantering av hästar och kanske testa på att rida eller köra någon av hästarna?
I stallet bor Gunnar, Moses, Glory, Luna och Donke
som vill bli omskötta alla dagar: De vill ha rent, ha
mat, motion och ryktas, mm.
Om du är intresserad av detta så fixar vi under cirka
en vecka i sommar tillfällen där du kan vara med och
jobba och se hur det fungerar med stallskötsel, utrustning, utfodring, promenader. Har du lite ridvana sedan tidigare så är det möjligt att prova rida också.
Det kostar ingenting för dig att vara med och du kan
vara ung eller gammal.
När du är klar med ”kursen” får du, om du vill, ett
Hasslebostall-intyg, som visar att du kan hantera de
hästar som bor där.
Du får också möjlighet att till hösten bli medskötare i
vårt stall.
Intresserad tag kontakt med Mia eller Kaj
[email protected]
[email protected]
mobil 0400 78487 / 040 5498383
Kära Kumlingebor!
I mitten av maj lämnade jag in en önskan att få befrielse från min tjänst som hälsovårdare. Så efter 16 månaders sjukskrivning blir jag pensionär den 1 juni
2013. Jag känner en stor tacksamhet över att fått vara
på Kumlinge i så många år, och det tillsammans med
alla Er underbara människor där.
Kramar från mig!
Marie-Anne Rosengård
TACK till er alla som hjälpte till med släckningsarbetet vid Nordbergs stugor i Kumlinge 7.5.2013!
Utan ert snabba ingripande skulle det gått dåligt.
Hälsar Maija Nordberg
juni 2013
nr 6
Info från företag
Öppet på Restaurang Kastören
i Kumlinge:
Vi öppnar för säsongen 1:a juni,
köket är öppet kl: 17.00-20.00.
Från 1:a juli serverar vi terassmeny
kl: 13.00-15.00 och a´la carte meny
kl: 17.00-21.00.
Välkomna att boka bord!
(Övriga tider enl. överenskommelse)
Restaurang Kastören
Desiree Johansson
Tel: 0400 529 199
Fab Småtalls har lediga lägenheter i Kumlinge, ring styrelseordförande
Satu Numminen, tel. 040 506 12 99.
Hej, i sommar gäller detta för
Kumlinge Apotek
Apoteket är öppet alla vardagar kl. 9-15,
förutom vid semestrar mm, se nedan.
Apoteket är
-stängt vecka 25, alltså 17-23.6
-stängt veckorna 33 och 34, alltså 12-25.8
Denna sommar är apotekare Mona Elmvik vikarie i Kumlinge under tiden 27.5-16.6.
Apotekets telefonnummer är 018-55 408 och
faxnumret är 018-55 413.
e-post: [email protected]
Medicinskåpen i Enklinge, Lappo och Brändö
håller öppet när butiken/posten är öppen.
Trevlig sommar önskas er alla! /nina
Kumlinge Stugor Ab ska hyra Länsmans
Värdshus 3 månader i sommar.
Dit kommer förhandsbokade bussgrupper
som annars skulle ha blivit avbokade och
inte kunnat besöka vår kommun.
Företaget har också utökat verksamheten
med gästhamnen nedanför Kastören.
Vi kommer att göra så gott vi kan för att
komma igång med bränsleförsäljningen och
glassbollarna tills båtsäsongen startar.
För övrigt rullar det på och Restaurang
Kastören slår upp dörrarna
1 juni och håller öppet alla dagar till sista
augusti (se närmare öppettider på lokala
anslag). Pär får hjälp i köket i sommar av
kocken Timo och det blir många goda och
vällagade matportioner som ska serveras
av Ingrid och Désirée, till alla hungriga matgäster. Välkomna!
Med hopp om ett gott samarbete och en
solig och varm sommar hälsar Désirée med
personal.
Se även annonserna bredvid ->
Restaurangveckan 10-15.6.
Under restaurangveckan kommer Kastören
att erbjuda en 2-rätters meny för 20 €.
Rökt sik -sallad
Fläskfilé med paprikasås och pressad potatis
Laxfjäril med hemlagad hollandaisesås och kokt potatis
Rabarberpaj
Välj 2 rätter för 20,-€
Musikunderhållning och lokala hantverkare
visar upp sig under veckan.
Hjärtligt välkomna till Kastören 10-15.6 !
Restaurang Kastören vill köpa rabarber, hör
av dig om du har till övers!
Och därtill:
Finns det någon som har sprängsten / annat
fyllningsmaterial och inte
behöver det är jag intresserad av att få veta.
Tel. 0400 529 199 / Désirée
Och en sak till, en Viktig:
Är du 18 år och vill jobba i
Kumlinges gästhamn i sommar?
Hör av dig fortast möjligt till Désirée på
tel.numret ovan!
juni 2013
nr 6
Info från företag
Sagolik service erbjuder i sommar
bland annat ...
Besökshamnskötsel på Seglinge med
inslag av Julias ljuvliga pannkakor :)
samt torg i hamnen, se lokala anslag i juli.
Café Byastugan
Mitt i Kumlinge by, följ skyltning!
Välkommen Sannas och Sonjas café
i Byastugan vid kulturcentret!
På cafét kan du njuta av
smörgåsar, bakelser/tårtor,
lösglass och lättare luncher.
Alltid hembakat!
Nöjen på plats:
Specialutställning
från Sjölunds Gårdsmuseum,
konstutställning,
musikkvällar, lekplats för barn
Öppethållningstider:
Caféet öppnar onsdag 19 juni
kl. 13.00-17.00 med program!
Vardagar: 11.00-16.00
Lördagar: 11.00-15.00
Söndagar i juli: 12.00-15.00
Öppet även enligt överenskommelse samt för
grupper!
Kontaktuppgifter:
tel. 0457 344 3197, 0457 343 8930
e-mail: [email protected]
OBS! Endast kontant betalning.
VÄLKOMMEN!
Bussresa från fasta Åland till Kumlinge
söndag 7.7 kl. 12-00 i samband med
Visor så in i Norden och
Anna-Lotta Larssons konsert i
Kumlinge kyrka.
Priset för bussresa, guidning i Kumlinge,
konsert samt en 3-rätters middag på Restaurang Kastören är 95 euro/person.
Begränsat antal platser så var snabb!
** Guidningar på Kumlinge (fin/sve) **
** Båttaxi i Åland skärgård **
** Båtförvaring med kringservice **
Önskas nåt mer?
Ring Satu, tel. 040 506 12 99
eller mejla [email protected]
Stärkande och läkande behandlingar
Reflexologi – hjälp vid huvudvärk och ryggbesvär.
Energimassage – bra vid bl.a. utmattning.
Vitaliserande och renande.
Homeopati – läker envisa förkylningar, akut skada.
Medicinsk Yoga – balanserar bl.a. blodtrycket mm.
Kroppsbalansering – balanserar och skyddar från
onaturlig strålning.
Taktil Stimulering – bra vid stress, oro, rädslor mm.
www.halsobanken.ax
”När livet känns orättvist, tungt, osv.
skulle alla behöva hitta en terapeut som Eivor som
skapar tilltro till att livet leder en framåt.”
Hälsobanken
Eivor Englund-Karlsson
Mobil: 0400 51 57 42 Tel: 018 55410
SOMMARTORG I KUMLINGE BY på en ny plats, invid Kumlinge Kulturcentrum
alla tisdagar från kl. 18.00 under juli månad
Bröd & bakverk Ålands pannkaka saft, marmelad & gelé
potatis & grönsaker fisk & hantverk
Café Byastugan håller öppet. Utställning om Jakt & Fiske
Är det någon från Enklinge
Allsång & Musik
som vill komma med och
Välkommen!
sälja? Välkommen!
juni 2013
nr 6
Info från företag och andra öppethållningstider
SKÄRGÅRDSKRYSSA med M/S VÅGA
Följ med oss på 4 helt olika härliga båtresor. Nyhet
för 2013! Vi kör till Enskärs fyr (Isokari).
Alla resor är heldagsturer och vi tar med oss 10
passagerare/resa.
Resorna inkluderar 2 måltider ombord inkl. dryck,
kaffe o lite annat smått o gott.
Samtliga resor guidas av lokalguide och tid för
egna strövtåg finns efter guidningen.
Wc finnes ombord.
Finska Jurmo
Vi kör till fantastiska Jurmo 2 ggr. Lördagen den 6
Juli och Fredag den 2 Augusti. Kom med och upplev den särpräglade naturen som är helt unik i sitt
slag. Se en ö som varit bebodd sen medeltiden.
För att du ska få full behållning av resan krävs att
du orkar gå ca 2,5 km.
Avgång från Kumlinge norra färjfäste kl. 8.00.
Finska Utö
Vi gör en resa till Utö. Onsdagen den 24 Juli styr vi
fören dit. Lokalguiden visar oss även fyrkyrkan.
Avgång från Kumlinge norra färjfäste kl. 8.00.
Enskär (Isokari)
Enskärs fyr är årets nyhet! Även här har vi en
svensktalande guide. Vi har en resa Onsdagen
den 3 Juli. Om det är många som vill dit så gör vi
eventuellt en resa till.
Det krävs att man orkar gå ca 2 km. Avgång från
Kumlinge norra färjfäste kl. 8.00.
Källskär
Lördagen den 20 Juli bär det av till Källskär tillsammans med Sylvia Lindén som guidar oss ”greve”
Åkerhjelms mytomspunna ö. Hör Sylvias intressanta historier och egna upplevelser från grevens tid.
Bra skor på fötterna då det är en del att gå. Båten
avgår från Seglinge färjfäste kl. 8.00.
Samtliga resor kostar 120 euro/person och inkluderar allt.
Vi räknar med att vara hemma igen ca kl 19.00.
Bra skor på fötter och kläder efter väder. För den
som inte kan gå så mycket rekommenderar vi turen till Utö.
För bokning ring
Berit 0405125024
eller
Johnny 0408275024
VÄLKOMNA OMBORD!
(Vi tar även emot privata körningar efter önskemål.)
Kumlinge ahl har öppet från 1.6-31.8
måndag-fredag kl. 9-17
lördag
kl. 9-14
söndag
kl. 13-16 i juli
Tel. 018-55 485
Välkommen att handla hos oss!
Seglinge ahl har öppet från 10.6
måndag, onsdag och fredag kl. 9-18
tisdag och torsdag kl. 9-17
lördag kl. 9-13
söndag kl. 10-12 i juli
Tel. 018-55 609
[email protected]
Enklingebutiken har öppet 11.6-17.8
måndag-fredag kl. 9-17
lördag kl. 9-14
Under tiden 9.7-27.7 till kl. 20 mån-fre
Tel. 018-55 303
Posten i Kumlinge
samt bankombud för Ålandsbanken och
Andelsbanken för Åland
Öppet måndag-fredag kl. 9-12, 13-15.45,
Tel. 018-55 481
e-post: [email protected]
BIBLIOTEKET VID KUMLINGE SKOLA
har öppet enligt följande:
Måndagar 12.15-17.15
Torsdagar 19.00-21.00
Fredagar
12.15-14.15
(midsommarafton stängt)
Och under tiden 24.6-9.8 enligt följande
Måndagar 15.00-21.00
Torsdagar 18.00-21.00
Fredagar 12.00-15.00
Seglingefärjans trafikuppehåll:
Dagligen kl. 10.40-11.15
Måndag-lördag kl. 16.55-17.30
Söndag och helgdag 18.25-19.00
juni 2013
nr 6
Brändö-Kumlinge församling
juni 2013
nr 6
Brändö-Kumlinge församling

Similar documents

6.000 - SorseleAktuellt

6.000 - SorseleAktuellt Fotoutställning ”Potatisbacken – Sveriges 8:e underverk” Bilder av Inger Johannesson, Visas från 10 juni. För mer information om samtliga arrangemang kontakta Milla naturum i Ammarnäs tel: 0952-601...

More information