Załącznik nr 3 - Ministerstwo Zdrowia

Comments

Transcription

Załącznik nr 3 - Ministerstwo Zdrowia
550
3.1. Główny Inspektorat Pracy
W 2007 r. inspektorzy pracy kontrolowali przestrzeganie przez pracodawców obowiązków w
zakresie ustalania okoliczności i przyczyn 2.516 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych
zostało 3 153 osób. Kontrole dotyczyły wypadków śmiertelnych, cięŜkich lub zbiorowych, które zostały
zgłoszone przez pracodawców zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie
w art. 234 § 2 Kodeksu pracy lub wypadków, o których informację uzyskano od innych organów nadzoru
nad warunkami pracy, organów Policji i Prokuratury lub środków masowego przekazu.
W wyniku ww. kontroli odnotowano 100 wypadków śmiertelnych, cięŜkich
i zbiorowych, w których jedną z ustalonych przyczyn było spoŜycie alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych (wg. terminologii stosowanej w Europejskim Systemie Statystyk Wypadków
przy Pracy-ESAW). W wypadkach tych poszkodowanych zostało 106 osób. SpoŜycie alkoholu stanowiło
1,2% wszystkich przyczyn wypadków badanych przez inspektorów pracy w 2007 r. (łącznie w latach
2005-2007 wyniosło 3,0%).
W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono dane liczbowe dotyczące wypadków przy
pracy, badanych przez PIP w ramach kontroli w 2007 r., w których jedną z ustalonych przyczyn było
spoŜycie alkoholu - w podziale na województwa.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy PIP wskutek spoŜycia
alkoholu w 2007 r. (jedna z przyczyn wypadku – spoŜycie alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych)
Poszkodowani ogółem:
Liczba poszkodowanych
w wypadkach
w tym:
ogółem
śmiertelnych
cięŜkich
41
57
138
Liczba poszkodowanych w wypadkach
zbiorowych
w tym:
ogółem
śmiertelnych cięŜkich
1
1
8
Wypadki ogółem:
ogółem
134
Liczba
wypadków
w tym:
śmiertelnych
cięŜkich
40
56
Liczba wypadków
zbiorowych
w tym:
ogółem
śmiertelnych cięŜkich
1
1
4
Poszkodowani wg województw:
Liczba poszkodowanych
Woje
w wypadkach
wództ
w tym:
wo
ogółem
śmiertelnych cięŜkich
dolnośląskie
11
4
4
kujawsko6
2
2
-pomorskie
550
Liczba poszkodowanych w
wypadkach zbiorowych
w tym:
ogółem
śmiertelnych cięŜkich
0
0
0
0
0
0
551
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyski
e
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
5
2
13
8
20
4
6
2
12
21
3
0
5
1
6
2
0
1
4
3
2
0
6
5
10
1
4
1
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
0
0
8
3
3
2
1
0
8
3
2
0
0
0
9
3
3
2
0
0
138
41
57
8
1
1
3.2. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej
STRESZCZENIE
W 2007 r. Inspekcja Handlowa, realizując swoje ustawowe zadania ochrony interesów i praw
konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, a takŜe wynikające z kierunków działania
Inspekcji Handlowej w 2007 r. przeprowadziła kontrole, w czasie których sprawdzono przestrzeganie
przepisów ustawo:
• wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• podatku akcyzowym,
• ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych
oraz wydanych z ich upowaŜnienia aktów wykonawczych.
Kontrolami objęto ogółem 3.283 placówki detaliczne, 741 placówek gastronomicznych i 177
magazynów hurtowych.
Celem tych kontroli było egzekwowanie zakazów i nakazów regulujących obrót wyrobami
alkoholowymi i tytoniowymi oraz eliminowanie z rynku takich wyrobów pochodzących z nie1egalnych
źródeł, stwarzających potencjalne zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia konsumentów.
Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli zaliczyć naleŜy:
•
sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych w 51 placówkach handlowych i gastronomicznych,
bez zezwolenia
•
sprzedaŜ w 22 magazynach hurtowych wyrobów alkoholowych przedsiębiorcom nieposiadającym
zezwoleń na obrót takimi artykułami,
551
552
•
brak w 236 placówkach wywieszek informujących o szkodliwości spoŜywania alkoholu,
•
inne naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub
warunków zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 31 placówkach (np. konsumpcja
alkoholu w sklepie, niewniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń, zaopatrywanie się w napoje
alkoholowe poza magazynami).
Ponadto ujawniono przypadki wprowadzania do obrotu wyrobów alkoholowych bez banderol lub
sfałszowanych. W zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami
palenia tytoniu stwierdzono przypadki niewyodrębnienia w zakładach gastronomicznych miejsc lub
pomieszczeń gdzie wolno palić wyroby tytoniowe oraz sprzedaŜy papierosów na terenie szkół i na sztuki.
Liczba placówek detalicznych i gastronomicznych, w których stwierdzono nieprawidłowości
utrzymuje się na podobnym poziomie jak w ubiegłYm roku. W dalszym ciągu powaŜnym problemem jest
łatwość z jaką przedsiębiorcy nie posiadający zezwoleń mogli nawet przez dłuŜszy czas zaopatrYwać się
walkohole w magazynach hurtowych, bowiem ich właściciele nie zawsze rzetelnie dopełniali obowiązku
sprawdzania czy kupujący posiadał waŜne zezwolenie.
W wyniku ustaleń kontroli, m.in. skierowano: 1 akt oskarŜenia do sądu, 47 spraw do prokuratur lub
policji, 44 wnioski o ukaranie do wydziałów ds. wykroczeń sądów rejonowych, wszczęto 15 dochodzeń
uproszczonych. NałoŜono 218 mandatów karnych.
Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2008 r. kontrole są obecnie kontynuowane.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
I. WYNIKI KONTROLI PRZESTRZEGANIA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedno Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) zwanej dalej
ustawą sprawdzano w placówkach prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych zwłaszcza w zakresie:
posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, prowadzenia sprzedaŜy zgodnie z
warunkami posiadanych zezwoleń, uwidaczniania informacji o szkodliwości spoŜywania napojów
alkoholowych, przestrzegania zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim, nie trzeźwym, na kredyt lub
pod zastaw, przestrzegania zakazu reklamy lub promocji wyrobów alkoholowych w miejscach
niedozwolonych.
Problematyka ta była sprawdzana ogółem w 4.136 podmiotach w 3.218 placówkach detalicznych,
741 placówkach gastronomicznych i 177 magazynach hurtowych (w tym 87 prowadzących obrót
wyrobami alkoholowymi o zawartości powyŜej 18% alkoholu)*.
1. Ustalenia kontroli przeprowadzonych w sklepach i zakładach gastronomicznych
W czasie prowadzonych działań stwierdzono, Ŝe w 28 placówkach handlu detalicznego i w 23
zakładach gastronomicznych prowadzona była sprzedaŜ napojów alkoholowych bez wymaganych
zezwoleń. Wartość znajdujących się w ofercie napojów alkoholowych wyniosła 210,9 tys. zł.
Niezgodny z przepisami obrót wyrobami alkoholowymi polegał na:
•
nieposiadaniu zezwoleń,
552
553
•
•
•
posługiwaniu się zezwoleniami, które zostały cofnięte prawomocnymi decyzjami organów
zezwalających, np. z powodu niewnoszenia opłat na rzecz gmin,
lub
innego
posługiwaniu się zezwoleniami wystawionymi na inną placówkę handlową
przedsiębiorcę,
utracie waŜności zezwolenia w wyniku zmian osobowych w spółce cywilnej.
Na przykład:
•
w jednym ze sklepów właściciel pomimo braku zezwoleń sprzedał wyroby alkoholowe o łącznej
wartości 9,3 tys. zł., a w czasie kontroli posiadał w ofercie handlowej takie wyroby o wartości
15,3 tys. zł. Po przeprowadzeniu dochodzenia uproszczonego skierowano do sądu akt oskarŜenia
w związku z naruszeniem art. 43 ust. 1 ustawy. Sąd orzekł warunkowe umorzenie postępowania
na okres 2 lat i ukarał winnego grzywną w wysokości 1 tys. zł;
•
w sklepie wielobranŜowym, pomimo braku zezwoleń sprzedano 1.106 butelek wyrobów
spirytusowych o wartości 7,3 tys. zł;
•
właściciele sklepu sprzedawali wino i wyroby spirytusowe bez zezwoleń przez ok. 1,5 roku, a
piwo przez 3 miesiące. Łącznie wprowadzili nielegalnie do obrotu alkohole o wartości 43,5 tys.
zł;
•
w pubie oferowano 22 rodzaje napojów alkoholowych (piwa, wina, wódki) o łącznej wartości 1,7
tys. zł bez zezwoleń na ich sprzedaŜ. Właścicielka dokonywała zakupów alkoholi posługując się
zezwoleniami wystawionymi przedsiębiorcy poprzednio prowadzącemu działalność w tym lokalu.
Jak ustalono waŜność zezwoleń wygasła w związku z wykreśleniem ww. przedsiębiorcy z
ewidencji dział. gospodarczej. W związku z popełnieniem występku z art. 43 ust. 1 ustawy
wszczęto dochodzenie uproszczone. Powiadomiono urząd miasta oraz urzędy celny i skarbowy.
Właścicielkę ukarano mandatem za brak wywieszki informującej o szkodliwości spoŜywania
napojów alkoholowych;
•
w restauracji oferowano 78 rodzajów napojów alkoholowych (piwa, wyrobów winiarskich i
spirytusowych) o łącznej wartości 14,1 tys. zł. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe zezwolenia
utraciły waŜność, na skutek zmiany składu osobowego spółki cywilnej, będącej właścicielem
zakładu. Wszczęto dochodzenie uproszczone j.w.;
•
w night-clubie oferowano do konsumpcji 136 rodzajów wyrobów spirytusowych, winiarskich i
piwa o wartości ok. 10 tys. zł. Właściciel lokalu nie posiadał wymaganych zezwoleń. Alkohole
zajęto i zabezpieczono. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja;
•
.w innym sklepie stwierdzono 94 partie wyrobów spirytusowych 66 partii wyrobów winiarskich
oraz 72 partie piwa o łącznej wartości 22,4 tys. zł; Właścicielka nie posiadała zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Jak ustalono zostały one cofnięte z powodu sprzedaŜy takich
napojów nieletnim. Kwestionowane wyroby zostały wycofane z obrotu. Postępowanie w sprawie
prowadzi policja, która uczestniczyła w kontroli;
•
w sklepie spoŜywczo-przemysłowym właściciel nieposiadając zezwolenia wprowadził do obrotu
handlowego 10 partii piwa o łącznej wartości 1,7 tys. zł. Wszczęto dochodzenie, którego wyniki
dały podstawę do skierowania do sądu aktu oskarŜenia przeciwko przedsiębiorcy o popełnienie
553
554
występku z art. 43 ust. 1 ustawy. Sąd rejonowy orzekł oskarŜonego winnym zarzucanego mu
czynu i wymierzył karę grzywny w wysokości 1 tys. zł;
•
w kolejnym sklepie prowadzono natomiast sprzedaŜ napojów alkoholowych pomimo otrzymania
decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń. Ustalono, Ŝe w okresie trzech tygodni (tj. od
terminu wygaśnięcia do kontroli Inspekcji Handlowej) przedsiębiorca wprowadził do obrotu 2020
szt. róŜnego rodzaju alkoholi o łącznej wartości 9,3 tys. zł. Wszczęto dochodzenie uproszczone z
art. 43 ust. 1 ustawy.
W czasie prowadzonych działań ujawniono takŜe inne nieprawidłowości, do których naleŜą
m.in.: brak w 236 placówkach wywieszek informujących o szkodliwości spoŜywania alkoholu,
konsumpcja alkoholu w 2 placówkach detalicznych, niewniesienie przez 4 przedsiębiorców opłat na rzecz
gmin za korzystanie z zezwoleń, brak wydzielonego stoiska ze sprzedaŜą napojów zawierających
powyŜej 18% alkoholu w 1 sklepie oraz 1 przypadek niedozwolonej reklamy polegający na umieszczeniu
przy kasach (poza stoiskiem monopolowym) gazetek reklamowych z ofertami sprzedaŜy wódek i win.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe właściciele 8 zakładów gastronomicznych zaopatrywali się w
napoje alkoholowe u przedsiębiorcy będącego właścicielem restauracji, a właściciele 5 zal<Jadów w
sklepach detalicznych, zamiast w posiadających odpowiednie zezwolenia magazynach hurtowych.
Obowiązek kupowania alkoholi w takich magazynach wynika z dyspozycji art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy, a
jego nieprzestrzeganie stanowi naruszenie warunków zezwolenia. Powiadomiono organy administracji
samorządowej, które wydały ww. właścicielom zezwolenia na obrót alkoholami.
Zwracano równieŜ uwagę na prawidłowość wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych. W 2 gminach stwierdzono 8 przypadków wydania przez burmistrzów (wójtów) zezwoleń
na sprzedaŜ detaliczną, a w jednej wydanie zezwolenia na sprzedaŜ w zakładzie gastronomicznym
wyrobów alkoholowych z naruszeniem przepisów Ww. ustawy. Kwestionowano wydawanie zezwoleń
na: "sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających do 18% zawartości alkoholu" zamiast zgodnie z
ustawą "powyŜej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)". Władze gminy informowano o
konieczności dostosowania wadliwych zapisów do wymagań ustawy.
Stwierdzono teŜ wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy, zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(drinki), co jest raŜącym naruszeniem prawa, poniewaŜ jak wynika z treści art. 18 ust. 14 ustawy
przedsiębiorcy podający lub sprzedający mieszaniny alkoholowe muszą posiadać zezwolenia na rodzaje
alkoholi słuŜące do sporządzania tych mieszanin. Wydano decyzję nakazującą wstrzymanie podawania i
sporządzania drinków z uwagi na brak wymaganego zezwolenia. Zwrócono się do właściwego miejscowo
samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie jego niewaŜności.
2. Ustalenia kontroli przeprowadzonych w magazynach hurtowych
Kontrolami objęto 177 magazynów. W 22 hurtowniach stwierdzono sprzedaŜ napojów
alkoholowych na łączną kwotę 524,3 tys. zł przedsiębiorcom nieposiadającym zezwoleń.
Na przykład:
•
właściciel hurtowni w okresie październik 2006 r. - marzec 2007 r. sprzedał przedsiębiorcy, któremu
waŜność zezwoleń wygasła z końcem 2004 r. piwo i wina o łącznej wartości 80,7 tys. zł. W toku
postępowania wyjaśniającego ustalono, Ŝe przedsiębiorca złoŜył w hurtowni kserokopie zezwoleń, na
których sfałszowano daty tak Ŝeby zezwolenia te wyglądały na aktualne. W dokumentacji znajdowały
się teŜ kserokopie opłat za korzystanie z zezwoleń, jakie firma (pomimo ich niewaŜności) wnosiła na
554
555
konto urzędu miasta, który wydał zezwolenie;
• w jednym z magazynów sprzedano piwo o wartości przedsiębiorcy nieposiadającemu zezwolenia;
13,7 tys. Zł
•
w innej hurtowni sprzedano 2 przedsiębiorcom nie posiadającym waŜnych zezwoleń na piwo i wino o
łącznej wartości 15 tys. zł
• w magazynie sprzedano 8-krotnie piwo o wartości 3,2 tys. zł mimo, Ŝe
posiadał zezwolenia;
właściciel
sklepu
nie
•
w magazynie centralnym jednej z firm sprzedano w okresie październik 2006 r. - maj 2007 r.
przedsiębiorcy nieposiadającemu stosownych zezwoleń napoje alkoholowe o łącznej wartości 1,5 tys.
zł. Organowi zezwalającemu tj. marszałkowi województwa nie zgłoszono zmiany adresu miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej. W magazynie naleŜącym do tej samej firmy znajdującym się
w innej miejscowości w okresie grudzień 2006 r. - luty 2007 r. równieŜ dokonano sprzedaŜy napojów
alkoholowych o wartości 1,7 tys. zł przedsiębiorcy nieposiadającemu zezwoleń. Jak ustalono adresu
tego magazynu nie było w zezwoleniu marszałka województwa na prowadzenie hurtowego obrotu
wyrobami alkoholowymi;
•
w magazynie hurtowym sprzedano WYroby alkoholowe o wartości 218,9 tys. zł przedsiębiorcom,
którym zezwolenia na detaliczną sprzedaŜ alkoholi utraciły waŜność z uwagi na zmianę składu
osobowego spółki.
We wszystkich przypadkach stwierdzenia sprzedaŜy wyrobów alkoholowych przedsiębiorcom
nieuprawnionym, do właściwych miejscowo prokuratur rejonowych skierowano zawiadomienia o
popełnieniu czynów z art. 453 ustawy lub wszczynano z tego przepisu dochodzenia uproszczone.
Powiadamiano organy wydające zezwolenia.
Ujawniono takŜe powierzenie uprawnień wynikających z zezwolenia na hurtowy obrót napojami
alkoholowymi innemu przedsiębiorcy. Polegało ono na zawarciu pomiędzy przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie, a innym, niernającym zezwolenia tzw. "umowy menadŜerskiej" na podstawie, której mógł on
prowadzić działalność w zakresie hurtu napojami alkoholowymi. Stanowiło to naruszenie art. 94 pkt 7
ustawy - według tego przepisu przedsiębiorca moŜe prowadzić działalność w zakresie objętym
zezwoleniem wyłącznie osobiście lub poprzez zatrudnionych przez siebie pracowników. Powiadomiono
Ministra Gospodarki będącego organem zezwalającym oraz właściwą miejscowo prokuraturę rejonową w
związku z podejrzeniem prowadzenia nielegalnego hurtu WYrobami alkoholowymi. Sprawa w toku.
Ujawniono takŜe inny przypadek mający znamiona hurtowej sprzedaŜy wyrobów alkoholowych
bez zezwolenia: właściciel sklepu w okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2007 r. sprzedał właścicielom
innych placówek detalicznych z alkoholami znajdujących się w mieście i okolicy takie wyroby o łącznej
wartości 219,5 tys. zł. Towary zostały kupione w celu ich dalszej odsprzedaŜy z zyskiem. Do prokuratury
rejonowej skierowano zawiadomienie o popełnieniu występków z art. 453 ust. 1 w związku z art. 453
ust. 4 ustawy.
Ponadto w kontrolowanych magazynach ujawniono nieprzestrzeganie innych warunków zezwoleń
na obrót napojami alkoholowymi jak niezgłoszenie zmiany miejsca siedziby firmy, a w przypadkach
prowadzenia sprzedaŜy detalicznej niewydzielenie odrębnego stoiska.
555
556
3. Wykorzystanie ustaleń kontroli
Ustalenia kontroli dały podstawę do skierowania z ustawy:
• 43 spraw do prokuratur lub policji w związku z naruszeniem art. 43 ust. 1 oraz art. 453 ,
• 1 aktu oskarŜenia do sądu
• 29 wniosków do wydziałów ds. wykroczeń sądów rejonowych z wnioskami o ukaranie z art. 13
ust. 2,
• wszczęcia 15 dochodzeń w trybie uproszczonym z art. 43 ust. 1,
• przekazania 22 powiadomień marszałkom województw jako organów zezwalających na
prowadzenie hurtowej sprzedaŜy wyrobów alkoholowych (poza spirytusowymi) i 5 powiadomień
do Ministra Gospodarki jako organu zezwalającego na prowadzenie hurtowej sprzedaŜy wyrobów
spirytusowych,
• przekazania 21 powiadomień do organów wydających zezwolenia (prezydentów, burmistrzów,
wójtów) na sprzedaŜ WYrobów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych,
• do organów skarbowych skierowano 12 doniesień.
Wydano 5 decyzji wstrzymujących sprzedaŜ napojów alkoholowych i skierowano 3 wnioski o cofnięcie
zezwolenia na prowadzenie detalicznej sprzedaŜy napojów alkoholowych. NałoŜono 218 mandatów
karnych na łączną kwotę 38.570 zł.
II. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O OZNACZANIU WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I
TYTONIOWYCH ZNAKAMI SKARBOWYMI AKCYZY
W toku kontroli sprawdzano przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o
podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. Nr 80, poz. 742 ze
zm.).
Kontrole przeprowadzono w 3.972 jednostkach handlowych, w których sprzedawany jest alkohol
i wyroby tytoniowe, tj. w 3.283 placówkach detalicznych, 522 placówkach gastronomicznych i w 167
hurtowniach.
Badaniami objęto 25,8 tys. partii wyrobów alkoholowych o wartości 8.256 tys. zł oraz 20,9 tys.
partii wyrobów tytoniowych o wartości 1.481 tys. zł. Niektórych kontroli dokonano razem z policją.
Nieprawidłowości stwierdzono w 4 sklepach i 2placówkach gastronomicznych. I tak:
•
w sklepie do sprzedaŜy oferowano 5 partii (27 sztuk) wyrobów alkoholowych o łącznej wartości 0,4
zł, które oznaczone były banderolami wykazującymi cechy nieudolnego sfałszowania tj. brak znaku
wodnego, włókna niewidoczne w promieniach UV, brak wyczuwalnych wypukłości, powtarzające się
numery ewidencyjne. Alkohol nieznanego pochodzenia został rozlany do butelek opatrzonych
etykietami popularnych wódek jak "Wódka ojczysta", "Krakowska", "Polska wódka", "Soplica".
Kontrola została przeprowadzona wspólnie z policją, która zabezpieczyła kwestionowane alkohole i
prowadzi dochodzenie w tej sprawie;
•
w zakładzie gastronomicznym na zapleczu znajdowały się 3 but., o poj. 1 1 spirytusu
prawdopodobnie pochodzącego z Czech i pokątnie sprzedawanego, 2 napełnione but. wódki
"Absolwent" oraz 9 but. po "Absolwencie" przygotowane do rozlewu sfałszowanej wódki. Jak
556
557
ustalono w obu napełnionych butelkach znajdował się płyn alkoholowy (mieszanina spirytusu z
wodą) o mocy 34,4% i 36,2%. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja;
•
w sklepie znajdowało się 20 but. o poj. 0,5 1 wódki "Starogardzkiej czystej". Butelki były oznaczone
sfałszowanymi znakami skarbowymi akcyzy. Sprawę przekazano do urzędu celnego;
•
w 2 hipermarketach oferowano 29 partii win i wyrobów spirytusowych o wartości 1,6 tys. zł z
banderolami odklejonymi lub uszkodzonymi. Alkohole zajęto i zabezpieczono. Sprawy przekazano
do urzędu celnego.
W wyniku ustaleń kontroli skierowano do właściwych miejscowo organów ścigania 3 doniesienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstw, 2 powiadomienia do urzędów celnych i 5 do urzędów skarbowych.
III. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OZNAKOWANIU OPAKOWAŃ
WYROBÓW TYTONIOWYCH I OBROCIE TYMI WYROBAMI
W czasie kontroli sprawdzano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 55, ze zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie (...) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24
lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz
informacji i ostrzeŜeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2004 r. Nr 31,
poz. 275 ze zm.).
W 3.535 placówkach detalicznych i gastronomicznych dokonano oględzin 19.832 partii
papierosów nie stwierdzając nieprawidłowości w zakresie oznakowania.
W 16 zakładach gastronomicznych stwierdzono niewprowadzenie zakazu palenia i
niewyodrębnienie miejsc lub pomieszczeń gdzie wolno palić wyroby tytoniowe, co stanowi naruszenie
art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie (. ..). NiezaleŜnie od kierowania wniosków do sądów o ukaranie
zobowiązywano w toku kontroli właścicieli do wyodrębnienia takich miejsc (w lokalach jednoizbowych)
lub pomieszczeń (w lokalach większych).
Ujawniono 3 przypadki sprzedaŜy papierosów na sztuki, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 4
powołanej ustawy o ochronie (...}, np. w jednej z placówek gastronomicznych w ofercie znajdowało się
12 szt. "Mocnych", 10 szt. "Marlboro" i 15 szt. "Paramount". Do sądu skierowano wniosek o ukaranie
sprawcy wykroczenia.
W sklepach lub bufetach na terenie 8 szkół wyŜszych oferowano papierosy, co stanowi naruszenia
art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie (...) zakazującego sprzedaŜy takich wyrobów w szkołach. Sądy grodzkie
orzekały grzywny w wysokości 400 - 500 zł oraz przepadek zabezpieczonych przez inspektorów
papierosów.
W 9 sklepach i restauracji sprzedawano papierosy w cenach wyŜszych od cen uwidocznionych
na opakowaniach jednostkowych (róŜnice wynosiły ok. 0,10 zł - 2,15 zł za paczkę) lub w zestawach z
zapałkami i zapalniczkami, nie odprowadzając z tego tytułu wyŜszego podatku akcyzowego.
Powiadomiono właściwe miejscowo urzędy celne.
W jednym ze sklepów znajdował się widoczny z zewnątrz napis "Tanie papierosy'. Uzyskano
stanowisko Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, z którego wynikało, Ŝe napis
ten stanowi oczywistą zachętę do kupowania papierosów. Sprawę skierowano do prokuratuty, która
557
558
odmówiła wszczęcia dochodzenia.
Łącznie skierowano 17 wniosków o ukaranie do wydziałów ds. wykroczeń sądów rejonowych
oraz 1 sprawę do prokuratuty. W 10 przypadkach powiadomiono urzędy celne.
W toku prowadzonych działań nie ujawniono przypadków sprzedaŜy papierosów nieletnim.
V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Przeprowadzone w 2007 r. kontrole ujawniły szereg naruszeń zakazów i nakazów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe liczba
placówek detalicznych i gastronomicznych, w których stwierdzono nieprawidłowości z roku na rok
maleje. RównieŜ rozmiar nieprawidłowości (w stosunku do ilości przeprowadzonych kontroli) wskazuje,
Ŝe na tynku obrotu wyrobami alkoholowymi nie występują istotne zagroŜenia interesów konsumentów, a
surowe niekiedy przepisy ww. ustawy są na ogół przestrzegane. Problemem jest jednak często
długotrwała nielegalna sprzedaŜ alkoholi przez przedsiębiorców nie posiadających zezwoleń, czemu
sprzyja moŜliwość zaopatrywania się w te wyroby w magazynach hurtowych, których właściciele nie
dopełniają obowiązku sprawdzania czy kupujący posiadał waŜne zezwolenie.
2.
Kontrole w zakresie obrotu wyrobami banderolowanymi ujawniały tylko
nieliczne przypadki wprowadzania do obrotu wyrobów alkoholowych bez znaków skarbowych akcyzy
lub alkoholi sfałszowanych.
3. Sprawdzając przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych stwierdzano nieprzestrzeganie obowiązku wyodrębniania przez
właścicieli punktów gastronomicznych miejsc lub pomieszczeń gdzie moŜna palić papierosy oraz
sprzedaŜ takich wyrobów na sztuki i na terenie szkół. Nie wnoszono zastrzeŜeń do prawidłowości
oznaczeń na opakowanich.
4.
Zgodnie z planem działania Inspekcji Handlowej w 2008 r. kontrole są obecnie kontynuowane.
3.3. Główny Urząd Statystyczny
W odpowiedzi na pismo znak: ANNSS2/PZ/200S, z dnia 2 kwietnia 2008 r. Departament
Informacji uprzejmie informuje, Ŝe na podstawie wyników badania budŜetu gospodarstw domowych
przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych na napoje alkoholowe dla Polski
ogółem wyniosły S,17 zł. Wydatki dla poszczególnych województw załączamy w oddzielnej tabeli.
Dane z badania budŜetów gospodarstw domowych za 2007 r. dostępne będą w czerwcu bieŜącego
roku.
Nadmieniamy, Ŝe wyniki badania budŜetów gospodarstw domowych (opartych na oświadczeniach
osób badanych), dotyczące m.in. wydatków i spoŜycia napojów alkoholowych, mogą być zaniŜane przez
badane gospodarstwa domowe.
558
559
Tab1. Przeciętne miesięczne wydatki na napoje alkoholowe na 1 osobę w gospodarstwach domowych
ogółem według województw (w zł)
WOJEWÓDZTWA
2006
Dolnośląskie
8,82
Kujawsko-pomorskie
6,95
Lubelskie
7,34
Lubuskie
8,64
Łódzkie
8,31
Małopolskie
7,11
Mazowieckie
10,31
Opolskie
8,76
Podkarpackie
5,60
Podlaskie
9,38
Pomorskie
9,84
Śląskie
8,76
Świętokrzyskie
4,95
Warmińsko-mazurskie
7,69
Wielkopolskie
6,45
Zachodnio pomorskie
8,85
W odpowiedzi na pismo znak: ANAl882/PZ/2008, z dnia 2 kwietnia 2008 r. dotyczącego
udostępnienia danych z importu i eksportu za 2007 r, Departament Informacji przekazuje w załączeniu
wielkości obrotu towarami wyszczególnionymi w zamówieniu. Przekazane dane są danymi
rzeczywistymi, tymczasowymi. PoniewaŜ zbiór jest zbiorem tymczasowym, mogą być wprowadzone
korekty do zbioru ostatecznego, który będzie dostępny na początku sierpnia bieŜącego roku.
Dane za rok 2007 dla Polski ogółem dotyczące liczby sklepów z napojami alkoholowymi oraz
spoŜycia napojów alkoholowych w litrach na jednego mieszkańca, jedynie w podziale na kategorie:
a/wódki, likiery i inne napoje alkoholowe w przeliczeniu na 100% , b/wina i miody pitne, c/piwo
otrzymywane ze słodu, będą dostępne pod koniec sierpnia w publikacji "Rynek Wewnętrzny w 2007
roku" .
Wstępne dane w zakresie dostaw napojów alkoholowych mogą być przekazane pod koniec maja,
natomiast dane ostateczne na początku sierpnia.
W odpowiedzi na pismo znak:: ANA/1602/PZ/2008, z dnia 5 sierpnia 2008 r. Departament
Informacji przekazuje w załączeniu wielkości obrotu towarami z importu i eksportu za rok 2007
wyszczególnionymi w zamówieniu.
Dane ostateczne dotyczące dostaw napojów alkoholowych na poziomie ogółem Polska
opublikowane są w Biuletynie Statystycznym nr 6 w podziale na kategorie:
559
560
-
wódki, likiery, inne alkoholowe
wina i miody pitne (w tym wina gronowe)
piwo
Dane na poziomie ogółem Polska dotyczące spoŜycia napojów alkoholowych wg wyŜej
wymienionych kategorii oraz liczby sklepów z napojami alkoholowymi będą dostępne na początku
września w publikacji Rynek Wewnętrzny w 2007 roku.
Nie jest moŜliwe uzyskanie wymienionych danych w układzie wojewódzkim. Uprzejmie
informujemy, Ŝe nie posiadamy danych dotyczących spoŜycia napojów alkoholowych na 1 mieszkańca.
W badaniu budŜetów gospodarstw domowych zbierane są dane dotyczące przeciętnego
miesięcznego spoŜycia oraz wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych na napoje alkoholowe.
Dane te są zaniŜane przez badane gospodarstwa domowe, dlatego teŜ są one niereprezentatywne.
Dane rzeczywiste za 2007 r. dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
EKSPORT 2007
wartość w
Jedn.
CN4
nazwa
ilość
miary
PLN
2203
Piwo otrzymywane ze słodu:
1
121 981 085
220457701
2204
Wino ze świeŜych winogron, włącznie
z Winami wzmocnionymi; moszcz
1
winogronowy, inny niŜ objęty pozycją
2009:
1 011 255
7 354 026
2205
Wermut i pozostałe wina ze świeŜych
winogron przyprawione roślinami lub 1
substancjami aromatycznymi:
133 079
842 784
2206
Napoje fermentowane pozostałe (np.
jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód
pitny); mieszanki napojów ferment.
Oraz ich mieszanki z napojami
bezalkoholowymi, ginw.:
9599940
13 016 916
9 125996
20551 050
9769421
327089231
2207
2208
1
Alkohol etylowy nieskaŜony o
objętościowej mocy alkoholu 80 % obj.
lub większej; alkohol etylowy i
1
pozostałe wyroby alkoholowe, o
dowolnej mocy,
skaŜone:
Alkohol etylowy nie skaŜony o
objętościowej mocy alkoholu mniejszej 1 100%
niŜ 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe alk.
napoje spirytusowe:
IMPORT 2007
560
561
CN4
Jedn.
miary
1
nazwa
wartość w
PLN
33498518 69 150 325
ilość
2203
Piwo otrzymywane ze słodu:
2204
Wino ze świeŜych winogron, włącznie
z Winami wzmocnionymi; moszcz
1
winogronowy, inny niŜ objęty pozycją
2009:
87 287 562
507671 600
2205
Wermut i pozostałe wina ze świeŜych
winogron przyprawione roślinami lub 1
substancjami aromatycznymi:
12408 028
61 939390
2206
Napoje fermentowane pozostałe (np.
jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód
pitny); mieszanki napojów ferment.
1
Oraz ich mieszanki z napojami
bezalkoholowymi, ginw.:
583 116
3 333 726
2207
Alkohol etylowy nieskaŜony o
objętościowej mocy alkoholu 80 % obj.
lub większej; alkohol etylowy i
1
pozostałe wyroby alkoholowe, o
dowolnej mocy,
skaŜone:
58 124 822
137316 137
2208
Alkohol etylowy nieskaŜony o
objętościowej mocy alkoholu mniejszej 1100%
niŜ 80 % obj.; wódki, likiery pozostałe alk.
napoje spirytusowe:
13 131 332
419590306
561
562
3.4. Instytut Psychiatrii i Neurologii
DANE NT OSÓB Z ROZPOZNANIEM F10 OBJĘTYCH OPIEKĄ PSYCHIATRYCZNEJ SŁUśBY ZDROWIA W LATACH 19992006.
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI ZA ROK 2006
Tabela 1. Liczba leczonych ambulatoryjnie (PZP, PO, PU) z powodu zaburzeń alkoholowych (F10) w tym pierwszorazowych.
ROK
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OGÓŁEM
136 318
140 159
146 349
161 990
160 188
179 490
178416
167346
OGÓŁEM
NA 100 TYS.
352,7
362,7
378,8
423,7
419,4
470,1
467.5
438.9
PIERWSZY RAZ
58 130
57 438
61 557
69 802
63 925
71399
69630
66728
PIERWSZY RAZ
NA 100 TYS.
150,4
148,6
159,3
182,6
167,4
187,0
182.5
175.0
ŹRÓDŁA:
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia: Rocznik statystyczny 1999, tabl. 1.3, 1.11, 1.17; Rocznik statystyczny
2000, tabl. 1.3, 1.13, 1.21;
Rocznik statystyczny 2001, tabl. 1.3a, 1.13a, 1.21a; Rocznik Statystyczny 2002, tabl. 1.3a, 1.13a, 1.21a; Rocznik Statystyczny 2003 tabl. 1.4a,
1.24;
Rocznik Statystyczny 2004 tabl. 1.4a, 1.25; Rocznik Statystyczny 2005, tab. 1.33.a, 1.33.B,Rocznik Statystyczny 2006, tab.1.24 i 1.25
562
563
Tabela 2. Liczba leczonych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w poradniach odwykowych, poradniach zdrowia
psychicznego i w poradniach uzaleŜnień w rozbiciu na rozpoznania (2006)
OGÓŁEM
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F.10.79
F10
PIERWSZY
RAZ
3102
9506
7306
139263
5781
589
1481
393
3591
56303
2084
206
381
104
3027
955
167346
66728
ŹRÓDŁA: Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia: Rocznik Statystyczny 2006, tab.1.24 i 1.25
Tabela 3. Liczba leczonych w opiece pełnodobowej w tym pierwszorazowych.
563
564
1999
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
F10.0
F10.2-3
F10.4-6
F10.1,
F10.7-9
F10
2001
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
2002
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
2003
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
2004
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
2087
31597
7739
1164
17429
4233
1579
33904
7398
759
18551
4054
815
37336
7610
467
20304
4043
1343
43365
8186
805
23378
4305
1180
44600
8029
635
23564
4266
1816
47992
8982
1052
25637
4904
1288
594
1264
610
1494
662
1705
763
1812
851
2120
1010
48738
26813
50355
27292
51698
27871
57134
30612
58323
30786
62374
33518
2005
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
F10.0
F10.2-3
F10.4-6
F10.1,
F10.7-9
F10
2000
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
2006
PIERWSZY
OGÓŁEM
RAZ
1435
51498
9812
805
27433
5380
1575
53879
10305
926
28303
5710
3974
2130
2511
1132
66716
35748
71775
38028
ŹRÓDŁA:
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia: Rocznik statystyczny 1999, tabl. 3.38; Rocznik statystyczny 2000, tabl.
3.42; Rocznik statystyczny 2001,
tabl. 3.48; Rocznik Statystyczny 2002, tabl. 3.47; Rocznik Statystyczny 2003 tabl. 3.54; Rocznik Statystyczny 2004 tabl. 3.60; Rocznik
Statystyczny 2005 tab. 3.62, Sya
Rocznik Statystyczny 2006, tab.3.8
564
565
Tabela 4. Liczba łóŜek w opiece pełnodobowej.
LICZBA ŁÓśEK W ODDZIAŁACH DETOKSYKACYJNYCH
alkoholowych
LICZBA ŁÓśEK W ODDZIAŁACH
alkoholowoODWYKOWYCH
narkotykowych
LICZBA ŁÓśEK W ODDZIAŁACH DETOKSYKACYJNYCH
alkoholowych
LICZBA ŁÓśEK W ODDZIAŁACH
alkoholowoODWYKOWYCH
narkotykowych
1999
455
2516
2000
603
2428
2001
599
1995
2002
662
2131
2003
780
2205
2004
854
2249
131
129
972
756
702
744
2005
994
2353
2006
1066
2523
908
747
ŹRÓDŁA:
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia: Rocznik statystyczny 1999, tabl. 3.36; Rocznik statystyczny 2000, tabl.
3.40; Rocznik statystyczny 2001,
tabl. 3.46; Rocznik Statystyczny 2002, tabl. 3.45; Rocznik Statystyczny 2003 tabl. 3.52; Rocznik Statystyczny 2004 tabl. 3.58; Rocznik Statystyczny
2005 tab.3.60,
Rocznik Statystyczny 2006, tab.3.5
565
566
Tabela 4a. Opieka dzienna.
OGÓŁEM
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5-6
F.10.7-9
F10
OGÓŁEM
F10.2 i F10.3
F10.4
F10.5-6
F.10.7-9
F10
1999
2000
1045
40
2
21
12
1314
910
64
5
20
11
1299
2005
15
2006
4989
7
3410
25
5112
2001
1634
12
2
16
32
1723
2002
2356
14
2
27
22
2438
2003
2623
1
0
8
3
2756
2004
19
2972
ŹRÓDŁA:
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia: Rocznik statystyczny 1999, tabl. 2.28; Rocznik statystyczny 2000, tabl.
2.31; Rocznik statystyczny 2001,
tabl. 2.36; Rocznik Statystyczny 2002, tabl. 2.36; Rocznik Statystyczny 2003 tabl. 2.44; Rocznik Statystyczny 2004 tabl. 2,46; Rocznik Statystyczny
2005 tab.248,
Rocznik Statystyczny 2006, tab.2.3
566
567
DANE NT ZGONÓW Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM ZA LATA 1999-2006.
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI ZA ROK 2006
Tabela 5. Zgony z powodu chorób wątroby (ICD X: K 70 – K 77).
ROK
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OGÓŁEM
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
6 093
15,8
5 815
15,0
5 555
14,4
5 494
14,4
5 507
14,4
6 110
16,0
6 596
17,3
6 843
18,0
MĘśCZYŹNI
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
4304
22,9
4 090
21,8
3 836
20,4
3 903
21,1
3 928
21,2
4 361
23,6
4 709
25,5
4 830
26,2
ŹRÓDŁA: PZH
567
KOBIETY
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
1 789
9,0
1 725
8,7
1 719
8,7
1 591
8,1
1 579
8,0
1 749
8,9
1 887
9,6
2 013
10,2
568
Tabela 6. Zgony z powodu zatruć alkoholem (ICD X: F10.0, X45, Y15)
ROK
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OGÓŁEM
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
1 260
3,3
1 267
3,3
1 333
3,4
1 277
3,3
1 289
3,4
1 351
3,5
1 724
4,5
1 851
4,9
MĘśCZYŹNI
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
1 136
6,0
1 136
6,0
1 174
6,3
1 133
6,1
1 175
6,4
1 189
6,4
1 514
8,2
1 590
8,6
ŹRÓDŁA: PZH
568
KOBIETY
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
124
0,6
131
0,7
159
0,8
144
0,7
114
0,6
162
0,8
210
1,1
261
1,3
569
Tabela 7. Zgony z powodu zaburzeń psychicznych związanych z uŜywaniem alkoholu (ICD X: F10)
ROK
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OGÓŁEM
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
1 508
3,9
1 294
3,3
1 339
3,5
1 235
3,2
1 384
3,6
1 573
4,1
1 553
4,1
1 808
4,7
MĘśCZYŹNI
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
1 361
7,2
1 179
6,3
1 218
6,5
1 124
6,1
1 250
6,8
1 419
7,7
1 389
7,5
1 610
8,7
KOBIETY
LICZBA
NA 100 TYS.
ZGONÓW
147
0,7
115
0,6
121
0,6
111
0,6
134
0,7
154
0,8
164
0,8
198
1,0
ŹRÓDŁA: PZH
W roku 2006 liczba zgonów zarejestrowanych w opiece całodobowej osób z zaburzeniami spowodowanymi uŜywaniem alkoholu
wynosiła 227,
w tym 2 z powodu ostrego zatrucia (F10.0)
569
570
DANE NA TEMAT ZASOBÓW I OBCIĄśENIA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ROKU 2006.
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI ZA ROK 2006
I. Poradnie odwykowe
- funkcjonowało 388 poradni (+ 87 poradni psychologicznych dla uzaleŜnionych w których
nie ma stawianych rozpoznań psychiatrycznych według
ICD-10, poniewaŜ na ogół nie ma w nich lekarzy).
- w 388 poradniach zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 252 lekarzy, 622
(łącznie) specjalistów i instruktorów terapii uzaleŜnień
- w poradniach odwykowych leczono 139241 z powodu zaburzeń alkoholowych,
w tym 57501 pierwszorazowych
- poza poradniami odwykowymi, czyli w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach
leczenia uzaleŜnień spowodowanych uŜywaniem substancji psychoaktywnych, leczono z
powodu zaburzeń alkoholowych 28105 osób w tym 9227 pierwszorazowych
- we wszystkich rodzajach poradni leczono zatem 167346 osób z zaburzeniami
alkoholowymi, w tym 66728 pierwszorazowych:
Rozpoznanie
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4,F10.5,F10.6
Ogółem
9506
7306
139263
5781
2463
Pierwszorazowi
3102
3591
56303
2084
693
570
571
F10.7,F10.8,F10.9
3027
955
- liczba osób ze współistniejącym uzaleŜnieniem od substancji
psychoaktywnych wynosiła 1942 (nie ma danych o pierwszorazowych pacjentach)
- liczba osób współuzaleŜnionych wynosiła 36961, w tym 18111 pierwszorazowych
II. Oddziały dzienne
- 53 oddziały dla osób z zaburzeniami spowodowanymi uŜywaniem alkoholu, 712 miejsc
- nie ma informacji o personelu w oddziałach dziennych, na ogół zabezpiecza je personel
szpitalny albo poradniany
- w oddziałach dziennych leczono 5112 osób z zaburzeniami alkoholowymi,
pierwszorazowych 3236
- nie mamy informacji ilu pacjentów leczyło się w oddziałach dziennych przeznaczonych
dla osób z zaburzeniami alkoholowymi, naleŜy jednak przypuszczać, Ŝe olbrzymia
większość leczonych z rozpoznaniami F-10 leczyła się właśnie w nich.
Rozpoznania:
F10.0, F10.1
F10.2-F10.3
F10.4, F10.5,F10.6
F10.7,F10.8,F10.9
13
4989
7
25
III. Oddziały całodobowe
-
88 oddziałów terapii uzaleŜnienia od alkoholu z 3270 łóŜkami
- liczba leczonych 33679 (przypadki z pełnym ruchem międzyoddziałówym)
571
572
- 54 oddziały detoksykacyjne z 1066 łóŜkami
- liczba leczonych 35639 (przypadki z pełnym ruchem międzyoddziałowym)
Ogółem w całej opiece całodobowej leczono 71775 osób z zaburzeniami spowodowanymi uŜywaniem alkoholu, w tym 32965
pierwszorazowych. Liczba hospitalizacji (przypadków) wynosiła 95414, w tym
- F10.2 i F10.3
- 53879 (38028 pierwszorazowych),
- F10.4, F10.5, F10.6 - 10305 (5710 pierwszorazowych),
- F10.0
- 1575 (926 pierwszorazowych)
572
573
INFORMACJE NT BADAŃ NA TEMAT PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W ROKU
2007. DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI ZA ROK 2007
I Klinika Psychiatryczna
•
•
Ocena częstości i występowanie hiponatremii u pacjentów przyjmowanych do szpitala
psychiatrycznego (temat nr 1, etap I z 2 - letnich badań, kierownik: lek. med. P.
Woźniak).
Ocena poczucia napiętnowania u osób leczących się z powodu schizofrenii i
niektórych innych schorzeń (grant promotorski nr 2 P05D 102 29, kierownik: prof. Dr
hab. Jacek Wciórka, główny wykonawca: lek. med. P. Świtaj).
IV Klinika Psychiatryczna
•
•
•
•
Mechanizmy obronne a stan zdrowia psychicznego u młodych dorosłych obciąŜonych
schizofrenią jednego z rodziców ( temat nr 15, etap II - ostatni, kierownik: lek. med. J.
Paszko).
DAPHNE UE (ALC-VIOL) numer JAI/DAP/2004-1/059/YC - Programme II 2004 2008, koordynator: Catholic University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy
(koordynator w IPiN: doc. Maria Załuska); tytuł projektu „Violence, accidents, and
injuries experienced by children living in families with alcohol problems”. Czynniki
ryzyka i zasoby dzieci z rodzin alkoholowych - przemoc, wypadki i urazy
doświadczane przez dzieci z rodzin alkoholowych (grant Komisji Europejskiej,
kierownik badań: dr hab. n. med. M. Załuska).
Funkcja hormonalnej osi podwgórze-przysadka-nadnercza w powiązaniu z wywiadem
rodzinnym w kierunku choroby alkoholowej oraz ryzykiem nawrotu choroby
alkoholowej w populacji pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu (grant Fogart
International Center, podkomponent, koordynator: Uniwersytet Michigan,
koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabała; kierownik: lek. med. J. Brykalski).
Problemy alkoholowe wśród pacjentów szpitala ogólnego powyŜej 60 roku Ŝycia
(grant Fogart International Center, podkomponent, koordynator: Uniwersytet
Michigan, koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabała; kierownik: dr n. hum. P.
Bronowski).
Klinika Psychiatrii Sądowej
•
Przestępstwa przeciwko rodzinie - kontekst psychospołeczny, medyczny, prawny
(temat nr 23, etap II z 3 - letnich badań, kierownik: doc. dr hab. med. J. Heitzman).
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
•
Ocena skuteczności rehabilitacji psychiatrycznej u chorych z podwójną diagnozą
(psychoza + uzlaŜnienie) (temat nr 25, etap II - ostatni, kierownik: lek. med. J.
Waniek).
573
574
Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
•
•
•
Wzory i konsekwencje uŜywania przetworów konopi indyjskich i innych narkotyków
przez dorastających (temat nr 27, praca roczna, kierownik: dr K. Okulicz-Kozaryn).
Monitorowanie trendów uŜywania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników
innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieŜy szkolnej (grant nr 2
P05D 035 28, kierownik badań: dr K. Ostaszewski).
Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u
młodzieŜy szkolnej. Badania warszawskich gimnazjalistów (grant Fogarty International
Center, USA, realizowany we współpracy z prof. M. Zimmermanem z University
of Michigan, USA, grant nr 5R01TW007647-02, koordynator w IPiN: prof. Cz.
Czabała, kierownik: dr K. Ostaszewski).
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ewaluacja polityki wobec substancji psychoaktywnych w Polsce (temat nr 29, etap II z
3-letnich badań, kierownik: dr J. Moskalewicz).
Drogi wychodzenia z uzaleŜnienia od alkoholu (grant nr 1 H02E 036 30, promotorski,
kierownik badań: prof. A. Ostrowska, główny wykonawca: mgr J. Klingemann).
Poprawa dostępności lecznictwa uzaleŜnień (Improvement of Access for People with
Alcohol – and Drug – related Problems) – IATPAD – projekt w ramach Wspólnotowego
Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego (nr kontraktu 2005322, koordynator
projektu: Centrum pre liečbu drogových závislosti, Bratysława, Słowacja; kierownik w
IPiN: dr J. Moskalewicz, główny wykonawca: mgr M. Bujalski).
WdraŜanie skoordynowanej polityki wobec alkoholu w Europie - Wzmacnianie
kompetencji (Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe – Building
Capacity), grant Komisji Europejskiej realizowany we współpracy z Instytutem Zdrowia
Publicznego (Institute of Public Health) Republiki Słowenii. (nr kontraktu 2006326,
kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, wykonawca: mgr A. Pisarska).
Europejskie zasoby internetowe na temat narkomanii, alkoholu i innych uzaleŜnień
(Elisad Internet Gateway: A Qualitative Resource for European Web Sites on Drugs,
Alcohol, Tobacco and other Addictions) (nr kontraktu 2004325, kierownik w IPiN: mgr
G. Herczyńska, główny wykonawca: mgr J. Klingemann.
Krótkie interwencje alkoholowe na ostrym dyŜurze szpitalnym (temat nr 1012391, grant
National Institute on Alcohol and Acohol Abuse - NIAAA, kierownik w IPiN: dr J.
Moskalewicz, główny wykonawca: dr G. Świątkiewicz).
Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na Temat UŜywania Alkoholu
i Narkotyków (ESPAD). Polski projekt – 2007 (grant Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, temat nr 502-02-07009, kierownik: mgr J. Sierosławski).
Badania ankietowe ESPAD w Poznaniu (grant Miasta Poznań, temat nr ZSS/389/07,
kierownik: mgr J. Sierosławski).
Badania ankietowe ESPAD w Bydgoszczy (grant Miasta Bydgoszcz, temat nr 1/07,
kierownik: mgr J. Sierosławski).
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
574
575
•
Analiza
informacji
dotyczących
zasobów
lecznictwa
psychiatrycznego
i neurologicznego oraz rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce (temat nr
30, praca roczna, kierownik: mgr L. Boguszewska).
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
•
Czy kannabinoidy mają znaczenie w piciu alkoholu u wyselekcjonowanych linii
zwierząt WHP i WLP? (temat nr 65, etap II – ostatni, kierownik: dr n. biol. W. Dyr).
Wpływ alkoholu etylowego na efekty nagradzające, awersyjne i toksyczne nikotyny
(temat nr 68, etap II – ostatni, kierownik: doc. dr hab. med. P. Bieńkowski).
Neurorozwojowa koncepcja uzaleŜnień w modelu zwierzęcym: uszkodzenie układu 5HT u szczurów we wczesnym okresie Ŝycia (grant nr 3 P05A 068 25, kierownik badań:
doc. dr hab. med. R. Stefański, główny wykonawca: prof. W. Kostowski).
•
•
INFORMACJE O KONFERENCJACH, NA KTÓRYCH PREZENTOWANO WYNIKI
BADAŃ NA TEMAT PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII.
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI ZA ROK 2007
ORGANIZACJA SYMPOZJÓW I KONFERENCJI W ROKU 2007
•
•
•
•
•
1 Annual Workshop: Methods for Biomedical and Psychosocial Addiction Research,
Warszawa - Miedzeszyn, 02-05.09.2007.
II Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, GierłoŜ k. Kętrzyna,
27-29.09.2007.
I Krajowa Konferencja Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna,
Warszawa, 11-12.06.2007.
Konferencja: Od wąskiej specjalizacji ku interdyscyplinarnej perspektywie w
badaniach nad substancjami psychoaktywnymi, Warszawa, 06-07.09.2007.
Konferencja: Ryzykowne zachowania młodych Polaków - szanse i pułapki
współczesnej profilaktyki uzaleŜnień, Warszawa, 07.12.2007.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH W ROKU 2007
•
•
•
Konferencja nt. etycznych aspektów badań społecznych nad alkoholizmem i
narkomanią w Middlesex University, Londyn (Wlk. Brytania), 28.03. - 1.04.2007.
Referat: Miturska E., Moskalewicz J. Ethical codes and ethical control in social
research on alcohol and drugs in Poland.
2-nd ENCARE symposium Alcohol and violence in families - what about the children
Kolonia Niemcy 19-20.04.2007. Prezentacja: Załuska M. Alcohol and alcohol related
problems - the situation in Poland.
33nd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society for Social
and Epidemiological Research on Alcohol, Budapeszt, Węgry, 3-9.06.2007 r.
Referaty: Bujalski M., Dąbrowska K., Moskalewicz J. Alcohol research and industry.
Potential for conflict of interests. Dąbrowska K. Alcohol marketing in Poland – past
and presence.
575
576
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EASAR (European Association of Substance Abuse Research) Meissen-Dresden
(Niemcy), 3-6.06.2007. Referat: Sierosławski J. Changes in alcohol consumption after
decrease of tax on spirits in Poland.
“Methods for Biomedical and Psychosocial Addiction Research” Konferencja
szkoleniowa w ramach polsko-amerykańskiego programu współpracy Fogarty’ego
Warszawa, 2-5.09.2007 roku. Referat na zaproszenie: Habrat B. Some methodological
problems with constructing research design in outcome studies in addiction.
European Association of Addiction Therapy Conference (EAAT), Wiedeń (Austria),
9–12.09.2007 r. Referat na zaproszenie: Moskalewicz J. Evolution of Alcohol Policy in
Poland: Between Political and Economic Interests.
European Conference on Mental Health: "Joining forces across Europe for prevention
and promotion in mental health", Barcelona, Hiszpania, 13-15.09.2007 r. Poster:
Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Bobrowski K.
Amazing Team Program the school-based alcohol prevention program for primary
school students and their parents.
MiŜnarodnij Simpozium na temu: "Likuvanija alko- i narkozalieŜnich, dopomoga
spivzaleŜnim a takoŜ profilaktika zaleŜnostej - dosvid Ukraini ta Polszi", Kijów,
Ukraina, 20-23.09.2007. Referat na zaproszenie: Woronowicz B. Nowoczesne metody
leczenia uzaleŜnień.
8th International Congress Polish Neuroscience Society, Kraków, 24-27.09.2007.
Referat: Oczkowski M., Dyr. W., Kostowski W., Gromadzka-Ostrowska J. Alcohol as
a modulator of steroids in peripheral blood in rats.
7.Konferencja –ESBRA 2007, Berlin- Niemcy, 23-27.09.07. Referat na zaproszenie:
Taste preferences and the risk of alcohol dependence: from animal to human studies.
Referat: Bieńkowski P. Taste preferences and the risk of alcohol dependence: from
animal to human studies.
European Dringking Trends and Country Ssensitive Prevention Policies, Florencja
(Włochy), 27-29.09.2007 r. Referat: Świątkiewicz G. Polish perspectives about the
Project: Changes in alcohol consumption and their determinants and prevention
policies – in the years 1960-2000.
Self-change from addiction problems: prevalence, processes and implications for
prevention and treatment. Sztokholm, Szwecja, 7.11.2007. Referat na zaproszenie:
Klingemann J. Lay beliefs about addiction & self-change. Multi-city study as a rapid
ethnographic assessment.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH
•
•
•
śyć ze schizofrenia – perspektywy diagnozy i terapii. Warszawa, 11-12.01.2007.
Warsztaty: Chojnacka J. Podwójna diagnoza.
Konferencja podsumowująca wyniki badań pn. „MłodzieŜ i rodzice, czyli dwie
perspektywy w percepcji problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz
przemocą rówieśniczą w środowisku szkolnym” zorganizowana przez Urząd
Dzielnicy Bemowo i PBS DGA, Warszawa, 18.01.2007 r. Referat na zaproszenie:
Okulicz-Kozaryn K. Miejsce i rola rodziców w szkolnym programie Profilaktyki –
utopia czy realne wyzwanie dla systemu oświaty.
„Forum Przeciw Depresji”, Warszawa, 24.02.2007. Referat na zaproszenie: Habrat B.
Alkohol a depresja.
576
577
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
XI Ponadregionalne Mikołowski Seminarium Trzeźwościowe: WspółuzaleŜnienia, a
bezpieczeństwo rodziny, w tym dzieci i młodzieŜy, Mikołów, 2.04.2007. Referat na
zaproszenie: Kłodecki A. Zaburzenia depresyjne i lękowe u osób współuzaleŜnionych.
"Od wąskiej specjalizacji ku interdyscyplinarnej perspektywie w badaniach nad
substancjami psychoaktywnymi", Warszawa-Falenty, 6-7.09.2007 r. Inne wystąpienie:
Sierosławski J. Monitorowanie uŜywania substancji psychoaktywnych; Moskalewicz J.
Polityka wobec alkoholu: lekcje z przeszłości; Ostaszewski K. UŜywanie substancji
psychoaktywnych przez młodzieŜ szkolną w Warszawie: trendy, róŜnice ze względu na
płeć oraz wybrane czynniki psychospołeczne; Świątkiewicz G. Złe i dobre substancje
psychoaktywne. Zmienne społeczne definicje.
PARPA: "Detoksykacja osób uzaleŜnionych od benzodiazepin" Warszawa,
05.10.2007. Referat na zaproszenie: Habrat B. Powiązania miedzy uzaleŜnieniem od
alkoholu a uzaleŜnieniem od benzodiazepin.
"Ryzykowne zachowania młodych Polaków - szanse i pułapki współczesnej
profilaktyki uzaleŜnień", Warszawa, 7.12.2007 r. Referat: Moskalewicz J. Badania
jako narzędzie w kształtowaniu lokalnej polityki wobec alkoholu i narkotyków.
I Euroregionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zespół uzaleŜnienia od
alkoholu – wymiar medyczny, terapeutyczny, społeczny” Dąbrowa Górnicza 2223.03.2007 r. Referat na zaproszenie: Meder J., Kałwa A., Rozenfeld M. Podwójna
diagnoza – „podwójne” problemy, aktualne koncepcje terapeutyczne.
Konferencja “ZagroŜenia rozwoju dzieci i młodzieŜy – narkotyki, alkohol i nikotyna”
zorganizowana przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji UzaleŜnień “Nadzieja”,
Bielsko-Biała, 23.03.2007 r. Referat na zaproszenie: Okulicz-Kozaryn K. Interwencja
wobec młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem.
II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Lekarskiej: „UzaleŜnienia z perspektywy
nauczania psychologii lekarskiej” Kraków, 19-20.04. 2007. Referat na zaproszenie:
Habrat B. Stan nauczania o substancjach psychoaktywnych w polskich akademiach
medycznych i wynikający z niego polski model leczenia uzaleŜnień.
I Euroregionalna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Zespół uzaleŜnienia od
alkoholu - wymiar medyczny, terapeutyczny, społeczny", Katowice, 23.03.2007.
Referat na zaproszenie: Kłodecki A. MoŜliwości dalszego leczenia osoby uzaleŜnionej
- doświadczenia własne.
Ogólnopolska Konferencja "Zaburzenia osobowości u osób uzaleŜnionych",
Malinówka k/Ełku, 24-26.05.2007. Referat na zaproszenie: Basińska A. UzaleŜnienia
a zaburzenia osobowości. Biologiczne podłoŜe relacji.
"Profilaktyka uzaleŜnień w szkołach ponadgimnazjalnych”, Brok n/Bugiem, 1112.06.2007. Pisarska A. Konferencja szkoleniowa: Szkolna interwencja
profilaktyczna.
"Profilaktyka uzaleŜnień w szkołach ponadgimnazjalnych", Soczewka k/Płocka, 1819.06.2007. Borucka A. Konferencja szkoleniowa: Szkolna interwencja
profilaktyczna.
„Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, Szczecin, 14–16.06.2007. Referat na
zaproszenie: Woronowicz B. Problemy alkoholowe wśród lekarzy. Inne wystąpienie:
Brykalski J., Załuska M., Brower K. Funkcja hormonalnej osi podwzgórze –
przysadka – nadnercza w powiązaniu z obciąŜeniem wywiadem rodzinnym
uzaleŜnienia od alkoholu , oraz ryzykiem nawrotu picia alkoholu; Waniek J., Kędra
M., Lewandowska A., Dryło E., Rozenfeld M., Kałwa A. Grupa terapeutyczna dla
osób z podwójną diagnozą-doświadczenia własne (referat); Moskalewicz J.,
577
578
•
•
•
•
•
•
•
Świątkiewicz G. ObciąŜenie ostrych dyŜurów szpitalnych problemami alkoholowymi;
Załuska M., Bronowski P., Brykalski J., Kossowska A. Pacjent z problemem
alkoholowym w Szpitalu ogólnym – program diagnozy i krótkiej interwencji w Szpitalu
Bielańskim w Warszawie, (sesja tematyczna); Meder J., Kałwa A., Rozenfeld M.
Podwójna diagnoza – „podwójne” problemy aktualne koncepcje terapeutyczne
(referat); Sawicka M., Osuchowska A. Podwójna diagnoza – opis przypadku;
Bronowski P. Populacja specjalna w szpitalu ogólnym – pacjenci po 60 r. Ŝ.
naduŜywający alkoholu. sesja tematyczna; Brykalski J., Zucker R., Brower K.,
Buu A., Załuska M. Poziom kortyzolu u członków rodzin z uzaleŜnionym od alkoholu
rodzicem; Jasiewicz A., Jabłoński M., Grzywacz A., Samochowiec J., Bieńkowski P.
Rola polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT w
uwarunkowaniach zespołu zaleŜności alkoholowej: poszukiwanie endofenotypu
związanego z wraŜliwością na smak słodki (sweet liking) w populacji rodzin
obciąŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu.
XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej :”Drogi rozwoju człowieka
w świecie współczesnych wartości”, Poznań, 21-24.06.2007 r. Referat: Okulicz
Kozaryn K. Profilaktyka problemów związanych z piciem alkoholu przez
dorastających z perspektywy rozwojowej.
Konferencja: „Współczesne aspekty uzaleŜnień – diagnoza, leczenie, rehabilitacja”
Bydgoszcz, 26.06.2007. Referat na zaproszenie: Habrat B. Diagnoza, leczenie,
rehabilitacja osób uzaleŜnionych.
Od wąskiej specjalizacji ku interdyscyplinarnej perspektywie w badaniach nad
substancjami psychoaktywnymi, Falenty, 06-07.09.2007. Referat na zaproszenie:
Habrat B. Badania kliniczne w uzaleŜnieniach. Stan w Polsce na tle świata;
Bieńkowski P. Neurobiologia uzaleŜnień: stan badań w Polsce i na świecie.
Promocja zdrowia psychicznego GierłoŜ k. Kętrzyna, 27-29.09.2007. Referat:
Bobrowski K. Jak tworzyć programy promocji zdrowia psychicznego? Wnioski z
obszaru profilaktyki alkoholowej; Borucka A. Szkolna interwencja profilaktyczna.
Konferencja: Terapia uzaleŜnienia od alkoholu – podejście integracyjne. Lubenia k.
Rzeszowa 28-29.09.2007. Referat na zaproszenie: Habrat B. Leki przeciwdepresyjne w
zapobieganiu nawrotom i zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu; Habrat B.
Współwystępowanie schizofrenii i alkoholizmu – dobór farmakoterapii i programy
zintegrowane; Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
Aktualne problemy profilaktyki i terapii uzaleŜnień. Olsztyn 23.11.2007. Referat na
zaproszenie: Habrat B. Skala i dynamika problemu zaburzeń związanych z uŜywaniem
substancji psychoaktywnych.
Wojewódzka narada pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie
zorganizowana przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego,
Pisz, 28-29.11.2007 r. Referat na zaproszenie: Okulicz-Kozaryn K. Skuteczne
strategie profilaktyczne, kierunki nowoczesnej profilaktyki w odniesieniu do
projektowania działań w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzaleŜnień.
578
579
3.5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
A. Informacja o audycjach słuŜących profilaktyce i przeciwdziałaniu ałkoholizmowi
nadanych w 2007 r. w programach nadawców publicznych
W 2007 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak co roku, kontrolowała działalność
programową publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w zakresie wypełniania art.
21 ust. 2 pkt. 8 ustawy o radiofonii i telewizji. Przepis ten zobowiązuje nadawców
publicznych do tego, aby w swoich programach przeznaczali czas na audycje poświęcone
zwalczaniu róŜnych patologii społecznych, w tym równieŜ alkoholizmu. KRRiT analizowała
roczne sprawozdania sporządzone przez nadawców pod kątem wykonania w 2007 r. tego
ustawowego obowiązku. NiŜej przedstawiono wyniki analizy tych sprawozdań.
I. Polskie Radio SA
Programy ogólnokrajowe
W 2007 roku Polskie Radio SA w trzech programach ogólnokrajowych przeznaczyło na
omówienie zagadnień wiąŜących się z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 29
godz. i 32 min czyli więcej niŜ przed rokiem.
W Programie 1 Polskiego Radia tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi znalazła
odzwierciedlenie w reportaŜach, audycjach cyklicznych i poradnikowych, a takŜe w
bieŜących informacjach. Część z nich nawiązywała do problemu walki z alkoholizmem w
sposób bezpośredni, część - przy okazji omawiana innych problemów społecznych, głównie
narkomanii, bezrobocia, bezdomności.
Nadano m.in. reportaŜ o byłym alkoholiku i jego trudnej drodze wychodzenia z
nałogu (reportaŜ nagrodzony na Festiwalu Mediów w Łodzi 2006); minireportaŜ oraz
rozmowę o narastającym alkoholizmie wśród kobiet; reportaŜ o Justynie Świerczyńskiej
dziewiętnastoletniej mistrzyni Polski juniorek w chodzie, która przeŜywała piekło z powodu
alkoholizmu ojca; reportaŜ o parze młodych ludzi - narkomanki i alkoholika, którzy po terapii
próbują zbudować nowe Ŝycie; reportaŜ o osobach uzaleŜnionych, które wyszły na prostą i
prowadzą lekcje dla warszawskich licealistów w ramach projektu Biura Bezpieczeństwa przy
Urzędzie m.st. Warszawy.
Tematyce alkoholowej poświęcono w całości jedno z wydań codziennej audycji
Cztery pory roku pt. "Wielka majówka, wielkie picie". W magazynie poruszano m.in.
problem choroby alkoholowej, picia weekendowego, nietrzeźwych kierowców, DDA
(Dorosłe Dzieci Alkoholika), ko-alkoholizmu, czyli wspólnego picia z partnerem, upijania się
bankietowego. W studiu rozmawiano z ekspertami z Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od
Alkoholu, z policjantami oraz ze streetworkerem pracującym w środowisku dzieci i
młodzieŜy. Wystąpili teŜ alkoholicy będący w trakcie bądź po terapii.
W ramach cyklu Rozmowy Jedynki specjaliści psychoterapii uzaleŜnień z P ARP A
oraz ekspert z Ośrodka Terapii UzaleŜnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przedstawili
róŜne sposoby zapobiegania pijaństwu dzieci. O alkoholizmie wśród nastolatków i modzie na
weekendowe picie rozmawiano w magazynie Prosto z kraju.
W ramach audycji Familijna Jedynka dyskutowano m.in. o ruchach trzeźwościowych.
W magazynie Z kraju i ze świata nadano minireportaŜ i rozmowę o kampanii przeciwko
sprzedawaniu alkoholu nieletnim.
W jednym z wydań cyklu Nocne spotkania o wychodzeniu z alkoholizmu rozmawiali
psychoterapeuci i słuchacze. Nadano równieŜ reportaŜ poświęcony artyście alkoholikowi,
któremu udało się nie tylko wyzwolić z nałogu, ale wrócić do sztuki.
579
580
Systematycznie tematykę walki z alkoholizmem podejmowało w 2007 roku Radio
Kierowców. W swoich codziennych audycjach dziennikarze apelowali do kierowców o
trzeźwość za kierownicą. W audycjach często występowali przedstawiciele Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele policji.
Łącznie na antenie Programu 1 Polskiego Radia na audycje poświęcone profilaktyce i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczono 15 godzin 51 minut.
W roku 2007 w Programie 3 Polskiego Radia na omówienie tej tematyki
przeznaczono 3 godziny i 55 minut. Tematyka związana z walką z alkoholizmem znalazła
odbicie głównie w magazynach Zapraszamy do Trójki i Puls Trójki. W reportaŜu Lekcja
opowiedziano o narkomanie i alkoholiku, który prawie połowę swojego czterdziestoletniego
Ŝycia spędził w więzieniach, a mimo to udało mu się wyjść z nałogu. W innym reportaŜu
Urodziłem się duŜo mały przedstawiono losy pochodzącego z rodziny alkoholików
wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, któremu pomaga jeden z
wychowawców.
Tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi obecna była równieŜ w czterech
wydaniach cyklicznej audycji Zapraszamy do Trójki. Rozmawiano w niej o nocnej prohibicji
w sklepach, o tym czy przyjmą się prywatne alkomaty, o uŜywkach na Przystanku
Woodstock, o alkoholu na plaŜach, o akcji Nie piję, jestem abstynentem.
W cyklu Według Polaków wyemitowano audycję pt. Alkoholizm - i grzech i choroba z
udziałem Wiktora Osiatyńskiego, w której przedstawiono program 21 kroków oraz kulturowe
uwarunkowania alkoholizmu.
W reportaŜu Niebo do wynajęcia (o akcji Przystanek PAT - profilaktyka a teatr)
opowiedziano o ponad 200-osobowej grupie młodzieŜy uczącej się i studiującej, która
spędzała wakacje bez alkoholu, narkotyków, komputera i imprez techno.
W programie Polskiego Radia Bis na audycje poświęcone przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przeznaczono 9 godzin i 55 minut. Tematyka dotycząca tego problemu
pojawiała się systematycznie w audycjach cyklicznych: Zostaw wiadomość oraz Popołudnik,
a takŜe w Wiadomościach i reportaŜach. Z racji tego, ze program ten jest adresowanego do
młodego słuchacza, wszystkie audycje były nastawione na przedstawienie tego problemu
wśród młodzieŜy.
W reportaŜu Pijane dzieci przedstawiono dziewczynę, której udało się wyjść z
alkoholizmu. ReportaŜ Ona jest we mnie pokazywał, jak alkohol wzmaga agresję wśród
młodzieŜy, a Akcja - Przystanek P AT licealistę, który pomaga uratować kolegę
uzaleŜnionego od alkoholu.
W 8 wydaniach cyklicznej audycji Zostaw wiadomość rozmawiano o alkoholizmie i
sposobach rozwiązywania problemów związanych z tym uzaleŜnieniem, o syndromie DDA, o
tym, gdzie szukać pomocy w przypadku uzaleŜnienia. W innych odcinkach cyklu rozmawiano
o alkoholizmie wśród dzieci z tzw. normalnych rodzin, o ksiąŜce "My z poprawczaka"
Orfeusza Nowakowskiego, o alkoholizmie jako chorobie dziedzicznej, o roli rodziny w
leczeniu uzaleŜnień, o uzaleŜnieniach wakacyjnych, o problemach DDA.
Jedenaście wydań cyklicznej audycji Popołudnik poświęcono omówieniu alkoholizmu
wśród młodzieŜy, przedstawiono raport nt. Ile piją Polacy oraz akcję STOP 18 (Nie sprzedaję
alkoholu młodzieŜy). W ramach tego cyklu poruszano równieŜ temat pijanych Anglików
zalewających Kraków, zabaw bez alkoholu, pijących rodziców, stosowaniu prowokacji jako
metody na sprawdzenie czy w sklepach sprzedaje się alkohol nieletnim.
WaŜnym przejawem walki z alkoholizmem były następujące akcje podjęte przez
Polskie Radio we współpracy z policją i organizacjami pozarządowymi:
• Akcja "Krzyś". Jej celem było nakłanianie kierowców, by jadąc na spotkania
580
581
•
•
•
towarzyskie zabierali ze sobą osobę, która nie będzie piła i w drodze powrotnej zastąpi
ich za kierownicą. Redakcja Radia Kierowców codziennie przypominała o tej akcji.
"Sierpień - miesiąc trzeźwości"
"Lato bez procentów"
Międzynarodowa akcja "Alkohol i narkotyki - nie"
II. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia
1. Polskie Radio Białystok
W 2007 roku wśród audycji słuŜących profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nadawanych w programie Radia Białystok znalazło się 8 reportaŜy, tj. Materiał do
kombinacji, Wołodzia to ja, Wyskokowa czekoladka, Narcyz, Człowiek z Banderozy,
Zwichnięty los, Po naszemu Dyzio, A wszystko z miłości. Na przykładach bohaterów tych
reportaŜy przedstawiano jak alkoholowy nałóg moŜe zniszczyć więzy rodzinne. Zazwyczaj po
emisji kaŜdego z reportaŜy w studiu odbywała się dyskusja, w której mogli brać udział
słuchacze. W magazynie o tematyce rodzinnej W domu najlepiej poruszono temat skutków
alkoholizmu w rodzinie. W audycji poświęconej profilaktyce pro zdrowotnej Szlachetne
zdrowie jeden raz rozmawiano na temat chorób spowodowanych przez alkohol spoŜywany w
nadmiarze. W magazynie katolickim Ewangelia i Ŝycie niejednokrotnie podejmowano temat
pomocy rodzinom dotkniętym alkoholizmem.
Temat alkoholizmu równieŜ był podejmowany w audycji adresowanej do mniejszości
ukraińskiej Ukraińska dumka i do mniejszości białoruskiej Pod znakami pahoni.
Radio Białystok objęło swoim patronatem Xl Cross Trzeźwości szlakiem ks. Jerzego
Popiełuszki, który odbył się w czerwcu 2007 roku.
W 2007 roku łączny czas audycji Radia Białystok poświęcony problematyce
związanej z alkoholizmem wyniósł około 40 godzin.
2. Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy
W programie Radia Pomorza i Kujaw temat przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowany
był najczęściej w reportaŜach i relacjach, omawianych następnie przez słuchaczy oraz
zaproszonych do studia ekspertów (psychologów, lekarzy, terapeutów).
Zwiększaniu świadomości szkód zdrowotnych i finansowych powodowanych przez
alkohol słuŜyły m.in. rozmowy ze słuchaczami, które odbywały się w studiu po
wyemitowaniu reportaŜy lub relacji reporterskich. W ubiegłorocznym programie nadano m.in.
reportaŜe o kierowcach prowadzących pojazdy po spoŜyciu alkoholu (Nie siadał z przodu, Nie
wrócił z Bogiem -BliŜej Ŝycia), o dezintegracji rodziny spowodowanej uzaleŜnieniem od
alkoholu (Wstęp wzbroniony), o szukaniu oparcia w wierze przy wychodzeniu z nałogu
(Umarłem tak jak oni). Informowaniu o rozmiarach zjawiska naduŜywania alkoholu, w tym
naduŜywaniu go przez młodzieŜ słuŜyły niektóre wydania Wieczoru z reportaŜem. W
reportaŜu Party przedstawiono problem naduŜywania alkoholu przez młodzieŜ w czasie
zabaw w klubach i na dyskotekach. Omawianą tematykę poruszano takŜe w audycjach
publicystycznych z udziałem młodzieŜy i ekspertów, np. w audycji Tokowisko podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie: dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol (dyskusja w studiu z
udziałem młodzieŜy, psychologa i socjologa). Na temat etiologii i przebiegu choroby
alkoholowej mówiono w audycji, Wstęp wzbroniony z udziałem psychologa oraz lekarza. W
innej audycji omówiono metodę zintegrowaną leczenia alkoholików. W audycji Nie
wiedziałem jak omawiano róŜne rodzaje terapii (dyskusja z telefonicznym udziałem
słuchaczy). Z kolei w audycji Nie mogę wystartować podjęto kwestię izolacji społecznej, jako
skutku naduŜywania alkoholu. We wspomnianym wyŜej cyklu Wstęp wzbroniony podawano
informacje o placówkach udzielających profesjonalnej pomocy osobom uzaleŜnionym i
581
582
współuzaleŜnionym. W audycji Święty łotr przybliŜono problem dorosłych dzieci
alkoholików. Przedstawiono sylwetkę młodego człowieka wychowanego przez
rodziców alkoholików, którego późniejsze wieloletnie wyroki więzienne były konsekwencją
braku wzorców osobowości w dzieciństwie.
W 2007 r. Radio Pomorza i Kujaw na audycje poświęcone przeciwdziałaniu
alkoholizmowi poświęciło 15 godzin 16 minut.
3. Polskie Radio Gdańsk
W programie Polskiego Radia Gdańsk tematykę edukacji w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto w kilku cyklach audycji publicystycznych,
a takŜe w wydaniach codziennego magazynu reporterów.
Szerokie spectrum problemów prezentowano przede wszystkim w codziennym
paśmie publicystycznym Klub Radia Gdańsk. Omówiono w nim temat etiologii i przebiegu
choroby alkoholowej, wpływ alkoholu na organizm pijących i ich potomstwa, leczenia
uzaleŜnienia od alkoholu, wychowywania dzieci z rodzin zagroŜonych alkoholizmem,
uzaleŜnienia krzyŜowego od alkoholu i narkotyków. Znalazły się w tym paśmie audycje
przedstawiające przykłady lokalnych działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
alkoholizmu - np. działalność jednego z pomorskich klubów AA, w gdańskiej dzielnicy
Orunia.
W Nocnych rozmowach z udziałem psychologów, socjologów, pedagogów i lekarzy
rozmawiano o naduŜywaniu alkoholu i jego destrukcyjnym oddziaływaniu na relacje
rodzinne. Tematem tych audycji były problemy, które w dorosłym Ŝyciu mają osoby
wychowane w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.
W audycji O tym się mówi zastanawiano się nad sensem utrzymywania izb
wytrzeźwień i nad alkoholizmem kobiet. Cykliczna audycja, To przyniósł dzień zawierała
informacje i relacje reporterskie na temat tzw. streetworkingu, czyli monitorowania lokali
gastronomicznych i dyskotek pod kątem spoŜywania alkoholu przez nieletnich, a takŜe
pełnoletnich młodych ludzi. W audycji edukacyjnej adresowanej do młodzieŜy uczącej się
wyjaśniano m.in. dlaczego alkohol "upija".
Alkoholizm był motywem reportaŜy Wytrzeźwiała, Widok na spacerniak, Dom,
Wszystko zawdzięczam grupie.
W 2007 roku łączny czas poświęcony na audycje o zapobieganiu alkoholizmowi i
prezentowaniu jego skutków wynosił 9 godzin 47 minut.
4. Polskie Radio Katowice
Radio Katowice nadawało audycje cykliczne poświęcone upowszechnianiu wiedzy na
temat rozwiązywania problemu alkoholizmu. Regularnie nadawane były felietony
propagatora trzeźwości ks. Władysława Zązla z cyklu U progu dnia. Poruszana w nich
tematyka związana była z róŜnymi aspektami tego problemu m. in. wstrzemięźliwości
alkoholowej; skutkami naduŜywania alkoholu; deprawacji młodzieŜy; trzeźwości na
wakacjach; wzorcami trzeźwości przekazywanymi z pokolenia na pokolenie; propagowaniu
wesel i uroczystości rodzinnych na trzeźwo.
W programie Radia Katowice temat alkoholizmu poruszany był kilkakrotnie w
audycji Gdzieś obok nas. Mówiono w niej o alkoholizmie wśród bezdomnych, o zajęciach z
profilaktyki antyalkoholowej w szkołach, przemocy w rodzinie. Tematykę tę podejmowano
takŜe w audycji publicystycznej Program tylko dla dorosłych. Była ona poświecona
zagadnieniu nieograniczonego dostępu do alkoholu, skutków prawnych jego naduŜywania
alkoholu, przestępstwom popełnianym pod wpływem alkoholu, m.in. przez nieletnich.
Problematyce przeciwdziałania alkoholizmowi poświęcona była część wydań magazynu o
582
583
tematyce chrześcijańskiej Droga. Gośćmi audycji byli przedstawiciele Centrum SłuŜby
Rodzinie i śyciu, działającego przy Kurii diecezjalnej w Sosnowcu. Audycje dotyczyły
działalności Ewangelickiej Wspólnoty Dobrego Pasterza i zawierały wypowiedzi terapeutów i
duchownych, którzy zmagają się z problemami wywołanymi przez alkohol w róŜnych
środowiskach, m.in. wśród duchownych.
W stałym elementem audycji o tematyce motoryzacyjnej Za kierownicą były
cotygodniowe rozmowy z policjantami o skutkach picia alkoholu przez kierowców. W
audycjach Auto-Radio i Za kierownicą nadawano materiały reporterskie dotyczące kampanii
społecznych: Prowadzę - jestem trzeźwy i Stop pijanym kierowcom.
W reportaŜach emitowanych w cyklu Trzy kwadranse z reportaŜem pokazano
przypadek dziecka, które wypiło alkohol znaleziony w kuchni oraz patologicznych rodzin
zakładanych przez młodocianych rodziców.
Ekscesy pijanych kibiców na stadionach oraz skutki naduŜywania alkoholu w
środowiskach sportowych w Polsce i za granicą omówiono w audycji Z mikrofonem po
boiskach. Audycję Palcem po mapie poświęcono kulturze picia trunków w dawnej Polsce i na
Śląsku, w nawiązaniu do współczesności. Straty w gospodarce spowodowane piciem
alkoholu, w tym wypadki przy pracy i koszty leczenia ofiar omówiono w jednym wydaniu
magazynu ekonomicznego Sakiewka.
Dwa wydania magazynu prawnego pt.: Masz prawo poświęcono prawnej ochronie
osób będących ofiarami przemocy i pijaństwa w rodzinie oraz szczególnemu traktowaniu nie
letnich przestępców.
W dwóch wydaniach Audycji dla zdrowia przekazano infonnacje m.in. o przebiegu
choroby alkoholowej oraz infonnowano o placówkach udzielających profesjonalnej pomocy
osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym. Audycje poświęcone były równieŜ
oddziaływaniu alkoholu na organizm człowieka oraz skutkom uŜywania i naduŜywania
alkoholu przez ludzi młodych.
Audycja Spotkania medyczne Krystyny Bochenek w całości poświęcona była
obchodom VII Światowego Dnia FAS (Fetal Alkohol Syndrome). Jej celem było wyjaśnienie
słuchaczom, czym jest FAS, jak często występuje, jak się go rozpoznaje, jakie są
konsekwencje spoŜywania alkoholu przez cięŜarne kobiety itd. Nadano relację z sympozjum
Alkoholizm lekarza zagroŜeniem dla pacjenta samego lekarza z udziałem lekarzy z Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, psychologów klinicznych, terapeutów uzaleŜnień, prezesa
Stowarzyszenia śyj i Daj śyć, duszpasterza trzeźwości archidiecezji katowickiej. W relacjach
zasygnalizowano następujące zagadnienia: mechanizmy psychologiczne uzaleŜnień,
psychoterapia, wczesne rozpoznawanie choroby alkoholowej - moŜliwości autooceny,
alkoholizm lekarza a etyka zawodowa oraz prawne aspekty uŜycia alkoholu przez lekarzy.
Ponadto zagadnienia dotyczące naduŜywania alkoholu i wszelkich łączących się z nim
problemów społecznych pojawiły się w audycji przy okazji konkretnych zdarzeń typu
wypadki, akty agresji, występki o charakterze chuligańskim czy bandyckim spowodowane
przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Większość tych zdarzeń odnotowywana była w
serwisach informacyjnych, przeglądach prasy czy w komentarzach dziennikarskich.
W 2007 roku w programie Radia Katowice łączny czas przeznaczony na omówienie
tematów związanych z alkoholizmem (nie uwzględniając informacji na ten temat w serwisach
informacyjnych i przeglądach prasy) wyniósł 18 godzin 5 minut.
5. Polskie Radio Kielce
W 2007 r. w programie Radia Kielce ukazywały się audycje, których celem było
zwiększanie świadomości społecznej na temat szkód wywołanych alkoholizmem. W cyklu
Rozmowa dnia przedstawiono komentarze do danych statystycznych, zwracano uwagę na
583
584
łatwy dostęp do alkoholu, wspomniano o akcji Kościoła pn. Trzeźwy sierpień. W audycji
Radio na kaŜdą pogodę, omówiono konsekwencje zdrowotne picia alkoholu. W audycji z
telefonicznym udziałem słuchaczy, Temat dnia, mówiono o problemie pijanych matek oraz o
przemocy w rodzinie spowodowanej alkoholizmem. W audycji publicystycznej Punkty
widzenia podjęto następujące kwestie: dlaczego Polacy duŜo piją (komentarze do danych
statystycznych), czy pijanym matkom powinno się odbierać dzieci, jak walczyć z pijanymi
kierowcami, czy karnawałowe bale bez alkoholu mają szanse przyjąć się w społeczeństwie.
Cykl - Nocne Kielce - Noc czuwania bez kieliszka był realizowany w formie rozmów, w
których uczestniczyły osoby z problemem alkoholowym, trzeźwi alkoholicy, terapeuci
uzaleŜnień, a takŜe osoby współuzaleŜnione.
W 2007 roku łączny czas emisji audycji poświęconych omawianej tematyce wyniósł
28 godzin 5 minut.
6. Polskie Radio Koszalin
W Radiu Koszalin problematykę dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowano
incydentalnie, najczęściej w audycjach publicystycznych.
W Programie reporterów relacjonowano przebieg akcji Tydzień Ofiar Przemocy w
Pile, dyskusję samorządowców z mieszkańcami, a takŜe rozmowy z przedstawicielami
policji, na temat badań dotyczących picia alkoholu przez młodzieŜ szkolną.
W audycji Studio Bałtyk mówiono o spoŜywaniu alkoholu w pracy w kontekście
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, Tygodniu Ofiar Przemocy w Słupsku, akcji Trzeźwość w
Słupsku.
Temat ten pojawił się takŜe w audycji Popołudnie z nami, w którym relacjonowano
konkurs plastyczny dla młodzieŜy na temat walki z nałogiem alkoholowym. W reportaŜu pt.
Ranczo po koszalińsku przedstawiono zjawisko alkoholizmu na wsiach popegeerowskich.
W audycji Dwie strony medalu poruszono tematy o zjawisku picia alkoholu przez
dzieci w kontekście działalności poradni uzaleŜnień, policji, izby wytrzeźwień, oddziałów
detoksykacji. Jedną audycję cyklu Wieczorowa szkoła dla dorosłych poświęcono problemowi
przemocy w szkole i rodzinie oraz rodzin dotkniętych alkoholizmem.
W 2007 r. Radio Koszalin na audycje słuŜące przeciwdziałaniu alkoholizmowi
poświęciło 3 godziny 26 minut.
7. Polskie Radio Kraków
W programie Radia Kraków, podobnie jak w latach poprzednich, ukazywała się
cotygodniowa audycja - Pokonać wstyd, poświęcona uzaleŜnieniu od alkoholu. W celu
lepszego dotarcia do słuchaczy, niedzielna pora nadawania audycji została zmieniona z godz.
23.00 na 21.00. ZałoŜeniem audycji było upowszechnianie wiedzy alkoholizmie oraz
pomaganie osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym w pokonywaniu wstydu oraz
stworzenie dla tych osób miejsca do wymiany doświadczeń i do dyskusji. Audycja miała
formę rozmów z obecnymi w studiu gośćmi i ze słuchaczami. Współgospodarzami audycji
byli trzeźwiejący alkoholicy, którzy opowiadali o swoim uzaleŜnieniu oraz o terapii. Autorzy
tematy do poszczególnych wydań tej audycji konsultowali z ekspertami. Gośćmi programu
byli terapeuci uzaleŜnień oraz psychologowie z krakowskich poradni uzaleŜnień.
Zdecydowana większość audycji poświęcona była takim aspektom choroby
alkoholowej jak: przemoc w rodzinie, gdy jeden z jej członków cierpi na chorobę alkoholową,
syndrom DDA, tzn. syndrom dorosłego dziecka alkoholika, terapia w leczeniu uzaleŜnienia,
kryzysy i nawroty w Ŝyciu trzeźwiejącego alkoholika. Pozostałe audycje dotyczyły innych
uzaleŜnień, takich jak narkomania, hazard, uzaleŜnienie od Internetu czy uzaleŜnienia
krzyŜowe.
584
585
W 2007 r. Radio Kraków na audycje słuŜące przeciwdziałaniu alkoholizmowi
poświęciło ok. 33 godzin emisji programu.
8. Polskie Radio Lublin
W programie Radia Lublin obecne były dwa cykle audycji, których celem było
edukowanie w zakresie profilaktyki choroby alkoholowej. W pierwszym cyklu, Informator
AA, ukazującym się codziennie rano przekazywano informacje o miejscach spotkań grup
Anonimowych Alkoholików, w drugim - Noc z Anonimowymi Alkoholikami ukazującym się
raz w miesiącu omawiano szkody powodowane przez naduŜywanie alkoholu. Gośćmi audycji
byli anonimowi alkoholicy oraz ich rodziny, lekarze i terapeuci uzaleŜnień. Temat
naduŜywania alkoholu, głównie wśród młodzieŜy, poruszany był w audycjach: Jestem
bezpieczny, Noc z policją oraz Spojrzenia, a takŜe sporadycznie w audycjach informacyjnych.
W 2007 r. łączny czas przeznaczony na audycje słuŜące przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem wyniósł 21 godzin.
9. Polskie Radio Łódź
W 2007 roku Radio Łódź poświęciło omawianej problematyce kilka audycji z
cotygodniowego cyklu Magazyn medyczny. Mówiono w nich o: przyczynach alkoholizmu
(społecznych, fizjologicznych, genetycznych), o etapach choroby alkoholowej, wpływie
alkoholizmu na rozwój innych chorób, sposobach wychodzenia z nałogu, o działalności
telefonu zaufania dla młodzieŜy pochodzącej z rodzin z problemami alkoholowymi.
W audycji Porady zdrowotne rozmawiano o organizacji w)jazdów dzieci ze środowisk
zagroŜonych alkoholizmem (Centrum SłuŜby Rodzinie), o działalności Miejskiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień.
W programie ukazał się reportaŜ o piętnastolatku, który zginał pod kołami
samochodu, prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę (Łukasz), o skutkach karambolu,
spowodowanego przez pijanego kierowcę (Zator), o wychodzeniu z nałogu (Skazani na
bluesa), o skutkach alkoholizmu w rodziny (Bigos na winie).
W ramach bloku programowego RŁ Zawsze z Tobą, podejmowano takie tematy jak:
nietrzeźwość wśród kierowców i rowerzystów (temat ten pojawił się takŜe w magazynie
Bezpieczna jazda), alkoholizm jako przyczyna popadania w bezdomność, organizowanie
świetlic podwórkowych dla dzieci z rodzin patologicznych. Jedno z wydań audycji
ekumenicznej Arka poświecono pielgrzymce trzeźwości do Łagiewnik.
W 2007 r. w programie Radia Łódź łączny czas przeznaczony na omówienie
zagadnień związanych z alkoholizmem wyniósł 6 godzin 50 minut.
Ponadto w 2007 roku Radio Łódź włączało się w kampanie społeczne, których celem
było przeciwdziałanie nadmiernemu spoŜywaniu alkoholu i promowanie trzeźwości. Były to:
1. Trzeźwość i alkohol - projekt prezentujący działania o charakterze profilaktycznoedukacyjnym na terenie województwa łódzkiego.
2. Druid - unijny program naukowo-badawczy, którego celem było ustalenie liczby
wypadków drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierowców w róŜnych krajach
Europy.
3. Program Stop 181 - zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów alkoholowych w
punktach sprzedaŜy.
Informacje o akcjach i kampaniach społecznych pojawiały się w audycjach, serwisach
i magazynach informacyjnych oraz serwisach drogowych.
10. Polskie Radio Olsztyn
585
586
W 2007 roku w programie Radia Olsztyn w kilku wydaniach magazynu Codzienność
rozmawiano o piciu alkoholu podczas studniówek, o przestępstwach popełnianych pod
wpływem alkoholu, o przyczynach przemocy w rodzinach, o zagroŜeniach ciąŜy
spowodowanych piciem alkoholu przez przyszłe matki.
W nadawanym dwa razy dziennie specjalistycznym serwisie: Kronika policyjna
mówiono m.in. o wypadkach spowodowanych przez pijanych uŜytkowników dróg i
przestępstwach dokonanych pod wpływem alkoholu. RównieŜ w niedzielnym magazynie o
treści religijnej, Droga. Który przychodzi, w znacznej części poświęconym Ŝyciu rodzinnemu,
często nawiązywano do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Propagowano trzeźwość podając przykłady przeŜywania rodzinnych uroczystości bez
alkoholu. W nadawanych codziennie audycjach informacyjno-publicystycznych mówiono o
akcji mającej na celu uświadamianie zagroŜeń związanych z uprawianiem sportów wodnych
pod wpływem alkoholu, o wypadkach przy pracy pod wpływem alkoholu, podawano
przykłady rozwiązywania problemów alkoholowych - w konkretnych gminach, a takŜe
informowano o działalności grup AA i poradni dla alkoholików.
W roku 2007 audycje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wypełniły około 20
godzin programu Radia Olsztyn.
11. Polskie Radio Opole
Radio Opole nadawało audycje z cyklu: Nasze sprawy - Da się Ŝyć bez alkoholu, które były
spotkaniami z członkami lokalnych klubów AA. Mówiono w nich o moŜliwościach
wychodzenia z nałogu i sposobach leczenia choroby alkoholowej. W cyklach audycji W
stronę nocy z psychologiem, Odnaleźć siebie, Magazyn zdrowie, Przychodzi starzec do
lekarza rozmawiano z zaproszonymi do studia specjalistami (lekarzami, terapeutami,
psychologami) i ze słuchaczami o problemie wychodzenia z alkoholizmu. W poradniku
Edukacja w Radio Opole mówiono o kampaniach antyalkoholowych i o konferencji
dotyczącej uzaleŜnień od alkoholu, zaś w audycji Młodzi gniewni poruszono problem
uzaleŜnienia ludzi młodych. Radio Opole relacjonowało polsko-czeską konferencję dotyczącą
uzaleŜnień alkoholowych.
W roku 2007 audycje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wypełniły 100
godzin programu Radia Opole.
12. Radio Merkury w Poznaniu
W programie Radia Merkury ukazał się cykl audycji Pomówmy o sprawach poufnych,
w których omówiono etiologię, przebieg i sposoby leczenia choroby alkoholowej, oraz
działalność placówek udzielających profesjonalnej pomocy osobom uzaleŜnionym i
współuzaleŜnionym. Zwiększaniu społecznej świadomości szkód powodowanych przez
naduŜywanie alkoholu słuŜyły niektóre wydania audycji W środku dnia. Temat profilaktyki
antyalkoholowej pojawiał się równieŜ w cyklach: Pijani mordercy za kierownicą oraz Czy
wiesz, Ŝe Twoje dziecko ma problemy. W lutym ubiegłego roku Radio Merkury prowadziło
akcję pn. Wielka frajda w Straszkach, której celem było zwrócenie uwagi na konsekwencje
zdrowotne i finansowe picia alkoholu. Z kolei od maja do czerwca 2007 roku Radio Merkury
emitowało własne spoty wspomagające cykl audycji, których celem było unaocznienie
słuchaczom róŜnych zagroŜeń spowodowanych prowadzeniem samochodu, motocykla czy
roweru pod wpływem alkoholu. Tematyka profilaktyki antyalkoholowej poruszana była takŜe
w reportaŜach, audycjach poradniczych oraz magazynach informacyjno-publicystycznych.
W roku 2007 audycje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wypełniły 14 godzin
i 21 minut programu Radia Merkury.
586
587
13. Polskie Radio Rzeszów
W cyklicznej audycji Między nami mówiono o rodzinach dotkniętych problemem
alkoholowym. Po tej audycji w trakcie dyŜuru telefonicznego eksperci informowali słuchaczy
o moŜliwości skorzystania z pomocy terapeutów. W audycji podawano informacje o
działalności placówek udzielających profesjonalnej pomocy. W innej audycji Nasze forum na
pytania dziennikarzy i słuchaczy, dotyczące m.in. przemocy w rodzinie spowodowanej
nadmiernym spoŜyciem alkoholu, działalności klubów AA odpowiadali prawnicy, lekarze,
terapeuci.
O zagroŜeniach i tragicznych wypadkach na drogach spowodowanych przez pijanych
kierowców rozmawiano w audycji Na popych. W audycji Kalejdoskop pojawiały się
informacje o przyczynach i skutkach spoŜycia alkoholu, takŜe wśród nieletnich, akcjach
organizowanych przez szkoły i słuŜbę zdrowia, których celem było zapobieganie chorobie
alkoholowej i nadmiernemu spoŜywaniu alkoholu, o programie resocjalizacyjnym w
więzieniu. Tematem jednego wydania audycji Na swoim były ofiary przemocy domowej,
której sprawcami były osoby nietrzeźwe. W magazynie Radio Biwak zachęcano do spędzania
wolnego czasu (wakacji, urlopu) bez spoŜywania napojów alkoholowych, propagując
aktywny i zdrowy odpoczynek. W stałym cyklu Wypoczywaj bezpiecznie, realizowanym
wspólnie z Kuratorium Oświaty, policją, WOPR oraz bieszczadzkim oddziałem GOPR,
podjęto akcję informacyjno-profilaktyczną dotyczącą m.in. niebezpieczeństw związanych ze
spoŜywaniem alkoholu i organizowaniem imprez kulturalnych, na których nie przestrzega się
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W magazynie Studenckie Studio podjęto temat
naduŜywania alkoholu przez młodzieŜ oraz konsekwencji wynikających z upijania się. W
cyklu Z piątku na sobotę poruszane były m.in. tematy prób wyjścia z nałogu alkoholowego,
warunków Ŝycia rodzin wielodzietnych dotkniętych chorobą alkoholową i form opieki nad
dziećmi z tych rodzin. Omówiono takŜe działalność klubów AA oraz pomocy udzielanej
przez organizacje pozarządowe (np. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas). W
cyklu Okruchy Ŝycia nadawano reportaŜe, których bohaterami były osoby, wychodzące z
nałogu oraz ludzie, którzy z powodu alkoholizmu stracili rodzinę i majątek. Ponadto w
październiku ubiegłego roku Radio Rzeszów przeprowadziło kampanię społeczną
informującą o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąŜy.
W ubiegłym roku w Radiu Rzeszów audycje poświęcone przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zajęły łącznie 26 godzin.
14. Polskie Radio Szczecin
W 2007 roku, w programie Radia Szczecin, tak jak w latach poprzednich, ukazywała się
comiesięczna cykliczna audycja: Noc z radiem. Była ona realizowana przy aktywnym udziale
słuchaczy i terapeutów. W kaŜdym wydaniu brali udział specjaliści w dziedzinie terapii
uzaleŜnień i osoby wychodzące z nałogu. Omawianą problematykę przedstawiano równieŜ w
audycji informacyjno-publicystycznej Solo na dwa głosy oraz w audycji popularnonaukowej
Rozmowy ze szkołą w tle. Autorzy audycji wraz z gośćmi przedstawiali sposoby leczenia
choroby alkoholowej, sposoby wsparcia osób chorych i ich rodzin. Ze specjalistami
rozmawiano o sposobach walki z nałogiem. Przedstawiano aspekty dziedziczenia choroby
alkoholowej oraz wpływ alkoholizmu na rozwój małoletnich. PrzybliŜano pracę i moŜliwości
wsparcia ze strony Szczecińskiego Centrum Wspierania Rodzin z Problemem Alkoholowym.
W roku 2007 audycje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wypełniły około 19
godzin programu Radia Szczecin.
15. Radio dla Ciebie w Warszawie
W programie Radia dla Ciebie, podobnie jak w latach poprzednich, ukazywał się cykl
587
588
audycji Czysta noc adresowany do osób uzaleŜnionych od alkoholu. Audycje realizowane
były w formie rozmów z osobami uzaleŜnionymi, ich rodzinami, przyjaciółmi, a dotyczyły
one sposobów wychodzenia z nałogu, moŜliwościach leczenia, roli osób bliskich w procesie
terapii itp. W audycji udzielano wskazówek wychowawcom i rodzicom, jak nie dopuścić do
uzaleŜnienia oraz jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby. Audycja zaowocowała
konkretnymi zgłoszeniami słuchaczy na leczenie. Kwestie związane z problemem
naduŜywania alkoholu podjęto w cyklu Porozmawiajmy o kobietach. W audycji
zatytułowanej Kobiety i nałogi terapeutka mówiła trudniejszym wychodzeniu z nałogów
kobiet w porównaniu z męŜczyznami. W drugim wydaniu audycji podjęto kwestię picia
alkoholu przez kobiety w ciąŜy. Rozmówcami byli przedstawiciele P ARP A i Polskiego
Ruchu Abstynenckiego. W audycji Radioexpress mówiono o programie na rzecz trzeźwości,
o nietrzeźwych kierowcach i czarnych punktach na drogach Mazowsza, o karach dla
nietrzeźwych kierowców, o kampanii pn. Młoda Warszawa, której celem było zapobieganie
alkoholizmowi wśród młodzieŜy. W Podsumowaniu dnia znalazły się informacje o otwarciu
nowej poradni dla alkoholików w Radomiu, o kontroli przeprowadzonej przez NIK w izbach
wytrzeźwień oraz o propozycji radnych, dotyczącej zakazu handlu alkoholem w niektórych
miejscach stolicy. Nadano takŜe reportaŜ, podejmujący omawianą tematykę pt. Człowiek z
Banderozy. Problem alkoholizmu oraz przeciwdziałania naduŜywania alkoholu obecny był
przez cały ubiegły rok w serwisach. Informowano w nich o rozmiarach zjawiska naduŜywania
alkoholu w Polsce, w tym wśród młodzieŜy, o adresach lokalnych poradni, o groŜących
konsekwencjach prawnych dla osób naruszających przepisy prawa po spoŜyciu alkoholu, o
etiologii i przebiegu choroby alkoholowej.
W ubiegłym roku w programie Radia dla Ciebie audycje poświęcone przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zajęły łącznie 59 godzin.
16. Polskie Radio Wrocław
W 2007 roku w programie tej rozgłośni tematyka poświęcona przeciwdziałaniu
alkoholizmowi poruszana była w audycjach informacyjnych, edukacyjnych i
publicystycznych, a takŜe w jednym reportaŜu. W audycjach informacyjnych poruszono
następujące tematy: pijaństwo rodziców oraz niepełnoletnich członków rodzin, spoŜywanie
alkoholu przez kobiety w ciąŜy, prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, naduŜywanie
alkoholu przez przedstawicieli róŜnych zawodów (ochroniarzy, policjantów, aptekarzy),
produkcja nielegalnego alkoholu, sprzedaŜ alkoholu nieletnim. Alkoholizmowi poświęcone
była audycja pt. UzaleŜnienia. O wpływie alkoholu na rozwijający się płód mówiono w
audycji Pijaństwo cięŜarnych. Omawianą tematykę podjęto takŜe w audycjach
publicystycznych: Izby wytrzeźwień, Pijany ośmiolatek, Radni pod wpływem, Pijana klasa.
Nadano równieŜ reportaŜ Dzięki Bogu, opowiadający historię alkoholika, któremu wiara w
Boga pomogła wyjść z nałogu.
W 2007 roku audycje poświęcone przeciwdziałaniu alkoholizmowi wypełniły około 5
godzin programu Radia Wrocław.
17. Radio Zachód w Zielonej Górze
W programie Radia Zachód szeroko informowano o lokalnych akcjach stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką antyalkoholową, w tym o
działalności edukacyjnej gminnych pełnomocników ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz o akcjach stowarzyszeń anonimowych alkoholików z terenu województwa
lubuskiego. Zapobieganie alkoholizmowi było takŜe tematem audycji publicystycznych. w
jednej z audycji dyskutowano na temat: Czy Polacy potrafią bawić się wesoło bez alkoholu?
588
589
Audycja Kto pyta, nie błądzi zawierała rady dotyczące bezpiecznego korzystania z kąpieli w
otwartych akwenach, w kontekście trzeźwości. Alkoholizm był teŜ tematem dwóch wydań
audycji Co dzieci na to? - Pić, czy nie pić? Rzecz o piciu alkoholu oraz - Dlaczego wymyślono
alkohol?
Wymienione powyŜej audycje publicystyczne zajęły łącznie l godzinę i 5 minut.
III. Telewizja Polska SA
Programy ogólnokrajowe
Telewizja Polska SA udostępniała czas w programach ogólnopolskich na emisję
spotów kampanii społecznej Prowadzę, jestem trzeźwy, której celem było przeciwdziałanie
nadmiernemu spoŜywaniu alkoholu oraz unaocznianie skutków jego naduŜywania, zwłaszcza
przez młodzieŜ i promowanie Ŝycia w trzeźwości. Spoty ukazywały się w czasie najwyŜszej
oglądalności w Programie 1 (16 - 27 lipca 2007), w Programie 2 (16 - 29 lipca 200'7) oraz w
programie TVP INFO (30.07 - 5.082007 r.).
W 2007 r. w programach ogólnokrajowych, oprócz spotów kampanii społecznej,
ukazywały się audycje bezpośrednio dotyczące alkoholizmu oraz zawierające elementy
edukacji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W Programie 1 problematyce tej poświęcono niektóre wydania cyklicznej audycji Raj
adresowanej do młodych widzów. W ramach tej audycji prezentowano felietony poświęcone
problemom związanym z naduŜywaniem alkoholu, konsekwencjom alkoholizmu, a takŜe
pomocy w walce z tym uzaleŜnieniem. Tematem jednego z wydań tej audycji był czas
Wielkiego Postu w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu i w Ośrodku Markotu, gdzie spotykają
się bezdomni, bezrobotni, z których większość cierpi na chorobę alkoholową. W innym
wydaniu tej audycji przedstawiono felieton o pracy charyzmatycznego kapłana, od lat
zajmującego się narkomanami i ludźmi ulicy często dotkniętymi chorobą alkoholową.
Pokazano film fabularny Urwany film, w którym opowiedziano historię o
dziewczynie, która pod wpływem koleŜanki popadała w alkoholizm. Problem alkoholizmu
degradującego człowieka był tematem filmu dokumentalnego, śywot Michała.
Alkoholizm był tematem poruszanym równieŜ w serialu fabularnym Plebania.
Problem alkoholizmu i sposobów radzenia sobie z nim przewija się tam w kilku wątkach.
Losy bohaterów serialu pokazują, Ŝe wyjście z uzaleŜnienia jest moŜliwe, przy czym bardzo
waŜna w walce z nałogiem jest pomoc rodziny.
W Programie 2 trudne problemy związane z tą patologią poruszano w cyklicznym
magazynie Znaki czasu. W jednym z wydań magazynu omawiano skutki naduŜywania
alkoholu przez młode kobiety oraz działalność świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych, w
tym dotkniętych alkoholizmem.
W innej audycji Programu 2 Czuwajcie, bądźcie trzeźwi... przedstawiono podejście
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów do problemu alkoholizmu w świetle nauczania
ewangelicznego. Na przykładzie losów kilku osób korzystających ze wsparcia poradni AA,
utworzonej przy parafii mariawickiej, pokazano jak wiara chrześcijańska pomaga
człowiekowi wyzwolić się z alkoholizmu.
Alkoholizm młodych matek w Wielkiej Brytanii był tematem filmu dokumentalnego
BBC pt. Pijące matki. W filmie postawiono takie dramatyczne pytania jak: dlaczego kobiety
w ciąŜy piją alkohol, czy mają świadomość, Ŝe szkodzą własnym nienarodzonym jeszcze
dzieciom?
RównieŜ w cyklicznym magazynie kryminalnym 997 temat alkoholizmu przewijał się
w wielu wydaniach, choć pojawiał się on jedynie w tle. O alkoholizmie czy spoŜywaniu
alkoholu mówiono w kontekście przyczyn prezentowanych przestępstw. W Programie 2
589
590
alkoholizm był równieŜ tematem takich filmów fabularnych jak: M jak miłość i Złotopolscy.
Twórcy tych seriali wpletli w fabułę wątki przeciwdziałania alkoholizmowi. W pubie w
Grabinie nie sprzedaje się alkoholu nieletnim, a na terenie sklepu jednej z bohaterek filmu
obowiązuje zakaz spoŜywania piwa.
W TVP Kultura naduŜywanie alkoholu było temat trzy pozycji:
Spotkania - artyści i alkohol - w audycji postawiono pytanie: czy alkohol i sztuka łączą się ze
sobą nierozerwalnie? Zaprezentowano w niej przykłady wielu artystycznych Ŝyciorysów
potwierdzających istnienie tego związku.
śółty szalik - film fabularny w reŜyserii Janusza Morgensterna pokazujący męŜczyznę
pogrąŜonego w alkoholizmie.
Moskwa - Pietuszki - teatr telewizji w reŜyserii Tomasza Zgadło na podstawie
powieści W. Jerofiejewa, której tematem jest pijaństwo społeczeństwa rosyjskiego w okresie
komunizmu. "
W TVP Polonia przedstawiono audycję Zanim sięgną po alkohol, która powstała we
współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypowiadali
się w niej terapeuci, psychiatrzy i młodzieŜ z łódzkich szkół, gdzie działają grupy wsparcia w
ramach młodzieŜowego pogotowia.
Pasmo wspólne TVP Info
W reportaŜu Mocne picie słabej płci, pokazano przykłady kobiet, którym udało się
wyrwać ze szponów nałogu. TakŜe kilkanaście reportaŜy pokazanych w magazynie Telekurier
- bliŜej ciebie poświęcono problemowi alkoholizmu. Były to następujące reportaŜe:
Po kielichu - przedstawiono konsekwencje prowadzenia samochodu pod
wpływem alkoholu.
Pijana adopcja - przedstawiono dramatyczne losy dziewczynki adoptowanej przez
małŜeństwo alkoholików.
Stop przemocy - reportaŜ o morderstwie, którego dokonano pod wpływem
alkoholu.
Bo będzie zdawał maturę i To nie pierwszy raz - reportaŜe o ofiarach pijanych
kierowców.
Oddajcie mi zasiłek - reportaŜ o kobiecie pozbawionej zasiłku, która samotnie
wychowuje dzieci i próbuje się uporać z chorobą alkoholową.
Wyjście z nałogu - o wychodzeniu z uzaleŜnienia poprzez pracę, wiarę i drugiego
człowieka.
Protest Magdy - reportaŜ o 12-letniej dziewczynce, która popełniła samobójstwo,
z powodu pijaństwa matki i siostry.
Bo za głośno płakało - reportaŜ o zamordowaniu 7-miesięcznej dziewczynki przez
pijanych rodziców
Nocna biesiada - reportaŜ o pozostawionym bez opieki dziecku, którego rodzice
uczestniczyli w pijaństwie.
Pijani nieletni - reportaŜ z policyjnego patrolu pokazujący pijanych nieletnich.
Mieć własny kąt - reportaŜ o bezdomnej matce z siedmiorgiem dzieci.
Pijane matki - reportaŜ o pijaństwie matek, które będąc z dziećmi na spacerze
upiły się do nieprzytomności.
Kto jej dał narkotyki - reportaŜ o śmierci rocznej dziewczynki spowodowanej
zaŜyciem narkotyków.
Bo mama się upiła - reportaŜ o pijanej matce, która zostawiła swoją lO-miesięczną
córeczkę na ulicy.
Na dyskotece - reportaŜ przedstawia upijająca się młodzieŜ w wieku
590
591
gimnazjalnym.
Jestem alkoholiczką - reportaŜ o alkoholizmie wśród kobiet.
Pijane matki - spowiedź trzech młodych matek, które ciągle upijając się naraŜały
Ŝycie swoich dzieci.
Tylko dwa drinki - pokazano przypadek pijaństwa rodziców sześciorga dzieci.
Zabił moje dziecko - dziecko ofiarą pijanego kierowcy.
W ubiegłym roku audycje poświęcone profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wypełniły ponad 3 godz. programu wspólnego TVP lnfo.
Pasma rozłączone programu TVP Info
1.
Oddział terenowy w Białymstoku
W audycji Gość dnia rozmawiano na temat corocznej akcji studentów pedagogiki
opiekuńczej, skierowanej do bezdomnych i alkoholików, którym oferowano pomoc
materialną i moŜliwość leczenia choroby alkoholowej.
W magazynie prewencyjnym Poza prawem omówiono następujące tematy:
• Alkoholizm wśród nieletnich, przyczyny, skutki oraz moŜliwości pomocy.
• Tragiczne wypadki nad wodą po wypiciu alkoholu.
• Prowadzenie samochodu po spoŜyciu alkoholu.
• Zapobieganie nielegalnej produkcji alkoholu.
W reportaŜu Mikołaj codzienny przedstawiono pozytywny przykład byłego
alkoholika, który zaangaŜował się w działalność charytatywną na rzecz dzieci z ubogich
rodzin oraz w pomoc terapeutyczną dla alkoholików.
W kwietniu ubiegłego roku w programie emitowano spoty kampanii społecznej
Anonimowi Alkoholicy, w których przestrzegano przed zagroŜeniami, jakie dla rodziny i
jednostki niesie choroba alkoholowa oraz zachęcano do leczenia i nawiązania kontaktu z
klubami AA.
W 2007 r. oddział terenowy w Białymstoku wyemitował 2 godz. 30 minut audycji
poświęconych profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Oddział terenowy w Bydgoszczy
W 2007 r. w oddziale terenowym w Bydgoszczy problemom alkoholowym poświęcono
cztery wydania audycji Rozmowy dnia:
• rozmowa o konsekwencjach naduŜywania alkoholu w kontekście zabójstwa dziecka
przez parę pijanych opiekunów.
• rozmowa z psychologiem na temat alkoholizmu wśród nieletnich i sposobów
przeciwdziałania temu zjawisku
• rozmowa z dyrektorem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii UzaleŜnień i
Profilaktyki na temat rosnącej liczby uzaleŜnień m.in. od alkoholu wśród coraz
młodszych ludzi oraz o róŜnych metodach terapii.
• rozmowa z organizatorem i pomysłodawcą kampanii społecznej przeciw
uzaleŜnieniom adresowanej do młodzieŜy.
Pięć wydań magazynu Wyprzedzić chorobę poświęcono szeroko pojętemu problemowi
uzaleŜnień. Omawiano w nich następujące zagadnienia:
• nieskuteczność dorosłych w zapobieganiu uzaleŜnieniom wśród młodzieŜy
• wpływ alkoholu i narkotyków na wzrost przestępczości
• alkoholowe uszkodzenie płodu (FAZ)
• Ŝycia bez narkotyków, alkoholu i papierosów.
• uzaleŜnienia w środowiskach wiejskich.
591
592
Temat ten był równieŜ podejmowany w serwisach informacyjnych, ZbliŜenia. Informowano
w nich o:
• akcji bydgoskich StraŜników Miejskich "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"
skierowanej głównie do nieletnich.
• konferencji odbywającej się w Bydgoszczy z udziałem lekarzy i psychoterapeutów na
temat róŜnych metod pomocy osobom uzaleŜnionym od alkoholu i narkotyków.
• kampanii pod hasłem "Lato bez procentów", której celem było uświadomienie
sprzedawcom, Ŝe nie powinni sprzedawać alkoholu osobom pełnoletnim.
• pijanym 15-latku, który miał ponad 3 promile alkoholu we krwi.
• ogólnopolskiej imprezie Bydgoszczy "Wesele wesel", której celem było propagowanie
trzeźwości nie tylko podczas zabawy.
• rozpoczynającej się społecznej kampanii "CiąŜa bez alkoholu" .
• warsztatach pod hasłem "Bezpieczna rodzina - dzieci wolne od agresji i uzaleŜnień".
• inauguracja kampanii "przeciw uzaleŜnieniom - to nasza wspólna sprawa".
• kampanii społecznej "CiąŜa bez alkoholu" i statystykach dotyczących urodzeń dzieci z
tak zwanym płodowym zespołem alkoholowym.
Oddział terenowy w Bydgoszczy nadawał spoty kampanii społecznej Młodość bez procentów,
CiąŜa bez alkoholu, Przypowieść alkohol, które łącznie zajęły 0,4 godz.
Oddział w Bydgoszczy antyalkoholowej 3 godz. 18 minut. Przeznaczył na audycje
poświęcone profilaktyce
3. Oddział terenowy w Gdańsku
W programie tego oddziału w ciągu całego roku została wyemitowane tylko jedna audycja
(Na dwa głosy), w której omówiono mechanizmy zachowań osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych oraz wskazano konkretne sposoby wychodzenia z nałogu.
W 2007 r. emitowano spoty kampanii społecznej: Młodość bez procentów oraz CiąŜa
bez alkoholu, które łącznie zajęły 49 min programu.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oddział terenowy w Gdańsku przeznaczył łącznie
1,5 godz. swojego programu.
4. Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
W programie tego oddziału na upowszechnianie wiedzy o szkodliwości nadmiernego
spoŜywania alkoholu poświecono tylko jedną audycję - Zapytaj eksperta. Przedstawiono w
niej rozmowę o skutkach spoŜywania alkoholu przez młodzieŜ.
O rozmiarach zjawiska naduŜywania alkoholu informowano w serwisach
informacyjnych, Informacje Lubuskie. W 10 serwisach znalazły się informacje o przypadkach
i skutkach pij aństwa.
W ubiegłym roku oddział terenowy w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczył 55 min.
11 sek. na audycje słuŜące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Oddział terenowy w Katowicach
W programie tego oddziału temat przeciwdziałania alkoholizmowi był podejmowany
okazjonalnie. W jednym wydaniu audycji Trójwymiar autorzy i zaproszeni goście
zastanawiali się nad przyczynami uzaleŜniania się kobiet od alkoholu, narkotyków i leków.
Rozmawiano w tej audycji takŜe o społecznym przyzwoleniu na picie alkoholu. Jedno
wydanie audycji Twój wybór poświecono na omówienie uzaleŜnień wśród młodzieŜy. W
reportaŜu Pseudokibic przedstawiono historię byłego skina i kibica, któremu udało się wyjść z
uzaleŜnienia od alkoholu i narkotyków.
592
593
O przestępstwach popełnianych pod wpływem alkoholu informowano w cyklicznej
audycji o charakterze prewencyjnym Raport z akcji.
Alkoholizm i jego konsekwencje, często tragiczne, były tematem 6 relacji (Sylwester z
winem, Rodzice z promilem, Bezdomni dostają mieszkanie, Samobójstwo Magdy,
Maltretowane bliźniaczki, Ojciec z piekła rodem) w magazynie reporterskim Ludzie i sprawy.
RównieŜ w programie oddziału w Katowicach były obecne ogólnopolskie kampanie
społeczne Prowadzę, jestem trzeźwy, Zatrzymaj się i Ŝyj, CiąŜa bez alkoholu. Wypełniły one 3
godziny czasu rozpowszechniania programu.
Łącznie na omawianie zagadnień dotyczących alkoholizmu oddział terenowy
w
Katowicach przeznaczył 5 godz. 53 min.
6. Oddział Terenowy w Krakowie
W programie tego oddziału ukazały się dwa wydania Magazynu medycznego
poświecone chorobie alkoholowej. Jedno wydanie poświecono omówieniu emocjonalnych
problemów tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików, a drugie wyjaśnieniu, czym jest FAS.
Ponadto w programie były nadawane spoty kampanii społecznych: Prowadzę jestem trzeźwy i
CiąŜa bez alkoholu.
W oddziale terenowym w Krakowie audycje poświęcone profilaktyce
przeciwdziałaniu alkoholizmowi wypełniły 1 godz. programu.
7. Oddział terenowy w Lublinie
W programie oddziału terenowego w Lublinie ukazała się audycja, Ojciec
bezdomnych, w której przedstawiono portret człowieka, który w przeszłości był bezdomnym
alkoholikiem, a obecnie pracuje w Stowarzyszeniu "Nadzieja" i zajmuje się programem
wychodzenia z bezdomności i alkoholizmu.
W codziennym serwisie informacyjnym Panorama lubelska ukazały się dwie
informacje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.
Oddział w Lublinie prezentował spoty kampanii społecznej CiąŜa bez alkoholu.
W ubiegłym roku na audycje poświęcone profilaktyce i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oddział terenowy przeznaczył 1 godz. 28 min
8. Oddział terenowy w Łodzi
W ubiegłym roku w programie oddziału terenowego w Łodzi ukazywały się dwie
cykliczne audycje Nie pozwól na to i Prowokacje, które kompleksowo prezentowały zjawisko
i skutki alkoholizmu, upowszechniały edukację w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
W czteroodcinkowej audycji Nie pozwól na to poruszono następujące zagadnienia:
• Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój psychiczny dzieci i ich zdrowie psychiczne
w dorosłym Ŝyciu. Kształtowanie się postaw obronnych u dzieci alkoholików. Czy
dzieci alkoholików wymagają leczenia, kiedy powinny otrzymać pomoc, jakie
znaczenie ma terapia?
• WspółuzaleŜnienie. Gdzie osoby współuzaleŜnione mogą szukać pomocy? Jakie są
konsekwencje niepodejmowania Ŝadnych działań w obliczu rozwijającego się
uzaleŜnienia?
• Terapia dla sprawców przemocy w rodzinie. Alkoholizm przyczyną przemocy.
Terapia osób dotkniętych alkoholizmem.
• UzaleŜnienie kobiet od alkoholu. Specyfika uzaleŜnienia kobiet.
W cyklu audycji Prowokacje składającego się z 13 odcinków omówiono następujące
593
594
zagadnienia:
• UzaleŜnienie krzyŜowe - od narkotyków i alkoholu. Przyczyny uzaleŜnienia
krzyŜowego. Sposoby leczenia tego typu uzaleŜnienia.
• Przyczyny uzaleŜnienia od alkoholu. Alkohol jako sposób na rozładowanie stresu. Od
czego zaczyna się uzaleŜnienie od alkoholu. Czy moŜna zerwać z uzaleŜnieniem, nie
zrywając z dotychczasową pracą i stylem Ŝycia?
• Dlaczego społeczeństwo polskie daje przyzwolenie na spoŜywanie alkoholu przez
młodzieŜ. Dlaczego branie narkotyków niepokoi rodziców a picie alkoholu nie?
• Alkoholizm matek. Jak kobiety, które zdołały pokonać nałóg postrzegają swoje
postępowanie? Czy moŜna naprawić krzywdy wyrządzone własnym dzieciom?
• Alkoholizm dzieci. Inicjacja alkoholowa dzieci. Brak reakcji otoczenia na widok
pijanego dziecka.
• Wpływ alkoholu spoŜywanego przez kobietę w ciąŜy na system nerwowy płodu.
• Alkoholizm byłych narkomanów.
• Statystyki dotyczące spoŜywania alkoholu przez młodzieŜ.
W 6 wydaniach audycji To jest Ŝycie podjęto temat alkoholizmu i pomocy osobom
dotkniętym chorobą alkoholową oraz przedstawiono konsekwencje zdrowotne, finansowe i
społeczne nadmiernego spoŜywania alkoholu.
W sześciu wydaniach magazynu interwencyjnego Na sygnale omówiono następujące tematy:
• Prewencja przed świętami - o skutkach naduŜywania alkoholu.
• Patrole policji drogowej - akcja przeciwko kierowcom prowadzącym samochód po
spoŜyciu alkoholu.
• Nocne patrole z policją - przemoc w rodzinie spowodowana naduŜywaniem alkoholu.
_ Działania policjantów wymierzone w n'ielegalne rozlewnie alkoholu.
• Zaniedbane dzieci z rodzin alkoholików.
• Kontrole kierowców autokarów pod kątem trzeźwość.
W ubiegłym roku na audycje poświęcone profilaktyce i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oddział terenowy w Łodzi przeznaczył 9,5 godz.
9. Oddział terenowy w Olsztynie
W programie oddziału terenowego w Olsztynie w codziennych serwisach
informacyjnych pt. Informacje pokazywano jedynie konsekwencje naduŜywania alkoholu. W
programie były równieŜ emitowane spoty kampanii społecznych: CiąŜa bez alkoholu,
Młodość bez %,. Zajęły one łącznie 3 godz. programu.
Oddział w Olsztynie przeznaczył na audycje poświęcone profilaktyce antyalkoholowej
3 godz. 41 minut.
10. Oddział terenowy w Opolu
W codziennym serwisie Kurier Opolski informowano o kampanii społecznej CiąŜa
bez alkoholu, o spotkaniu ordynatorów oddziałów ginekologiczno-połoŜniczych i
noworodkowych z województwa opolskiego, podczas którego dyskutowano o skutkach
spoŜywania alkoholu przez kobiety w ciąŜy oraz przedstawiono rozmowę o świadomym i
odpowiedzialnym macierzyństwie. O ogólnopolskiej akcji CiąŜa bez alkoholu i o
zagroŜeniach dla dziecka spowodowanych piciem alkoholu przez matkę w okresie ciąŜy
szerzej rozmawiano w audycjach Wszystko jasne.
Trzy odcinki audycji dla dzieci TV NieduŜa poświęcono profilaktyce antyalkoholowej.
Dotyczyły one: praw dziecka w kontekście ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie,
zaniedbywaniem oraz róŜnymi formami wykorzystywania seksualnego. kształtowania i
594
595
utrzymywania pozytywnych więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. rozbudzania
zainteresowania dzieci własnym rozwojem i realizowaniem pozytywnego hobby.
RównieŜ w programie oddziału terenowego w Opolu przeznaczono czas na spoty
ogólnopolskiej kampanii społecznej CiąŜa bez alkoholu, której celem było promowanie
całkowitej abstynencji w okresie ciąŜy oraz uświadomienie kobietom negatywnego wpływu
alkoholu na rozwijające się w ich łonie dziecko.
Oddział terenowy w Opolu przeznaczył 6 godz. na audycje poświęcone zapobieganiu
alkoholizmowi.
11. Oddział terenowy w Poznaniu
W programie tego oddziału tematyka związana z naduŜywaniem alkoholu była obecna
w magazynach i reportaŜach. Jedno wydanie magazynu Bądź zdrów poświecono omówieniu
wpływu spoŜywanego alkoholu przez kobiety cięŜarne na nienarodzone dziecko. W innym
wydaniu omówiono pozytywny i negatywny wpływ wina na organizm człowieka.
ReportaŜ, Podnieś głowę pokazywał róŜne formy pomocy osobom uzaleŜnionym. W
reportaŜu, 12 kroków od dna pokazano "świadectwa" alkoholików, którzy zerwali z nałogiem.
ReportaŜ śycie do remontu poświecono bezdomnemu, który pół Ŝycia pił i był bezdomny, a
po wyjściu z nałogu udało mu się dostać własne mieszkanie.
W audycji Duszpasterstwo trzeźwości przedstawiono osoby, które zmagają się ze
swoim uzaleŜnieniem oraz osoby, które poświęcają wiele trudu i czasu, aby pomagać innym.
W magazynie Z Ŝycia kościoła znajdowały się krótkie felietony, w których zapraszano
na rekolekcje trzeźwości i rekolekcje dla uzaleŜnionych.
W serwisie informacyjnym Teleskop pojawiały się newsy o wypadkach
samochodowych spowodowanych przez pijanych kierowców, o tragediach rodzinnych,
których przyczyną był alkohol spoŜywany przez domowników, o akcjach policyjnych na
drogach.
W okresie od września do października 2007 r. w programie nadano spoty w ramach
kampanii CiąŜa bez alkoholu.
W ramach oprawy programu wielokrotnie był emitowany blok Polecamy, zapraszamy,
w którym informowano widzów o "święcie trzeźwości", organizowanym przez
Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej wspólnie z Fundacją Profilaktyki i
Leczenia UzaleŜnień "Wybór".
W programie oddziału terenowego audycje poświęcone profilaktyce antyalkoholowej
zajęły ok. 3,6 godz. rocznego czasu rozpowszechnia.
12. Oddział terenowy w Rzeszowie
W codziennych serwisach Aktualności ukazywały się newsy o wypadkach drogowych
powodowanych przez pijanych kierowców, o wprowadzeniu przepisów zakazujących jazdy
na nartach po spoŜyciu alkoholu i pod wpływem narkotyków, o nietrzeźwej lekarce
przyjmującej pacjentów, o nocnych imprezach urządzanych przez uzaleŜnionych od alkoholu,
narkotyków i hazardu, o tragicznej śmierci pijanego 19-1atka.
Dwa odcinki audycji Interwencje poświęcono problemom dzieci wychowywanych w
rodzinach alkoholików. W relacji reporterskiej UzaleŜnieni pokazano spotkanie lekarzy i
psychologów poświecone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jakie jest skuteczne
lekarstwo na alkoholizm czy narkomanię? W magazynie Stan zagroŜenia omawiano róŜne
przypadki patologii społecznych: przestępczość, alkoholizm, narkomanię.
W programie oddziału w Rzeszowie omówione wyŜej audycje wypełniły około 4
godz. 30 min. rocznego czasu nadawania.
595
596
13. Oddział terenowy w Szczecinie
W programie szczecińskim nadano następujące reportaŜe podejmujące temat
alkoholizmu: 1 nie opuszczę Cię aŜ do śmierci" - o wychodzeniu z nałogu alkoholowego i
perspektywie na nowe Ŝycie, Być kobietą - o alkoholiczkach, wychodzących z nałogu dzięki
grupom wsparcia AA, Nowe Ŝycie - po prostu - o kobietach, nad którymi znęcali się męŜowiealkoholicy.
W serwisie informacyjnym Kronika znalazły się newsy o alkoholu i narkotykach
wśród policjantów, przemycie alkoholu, o pijanych kierowcach, o sklepach monopolowych na
kaŜdej ulicy, pijanych lekarzach na dyŜurze, akcji trzeźwy Koszalin, o młodzieŜy
naduŜywającej alkoholu, o pijanych straŜakach, rodzicach i rowerzystach.
Oddział emitował spoty kampanii społecznych: Trzeźwy kierowca i Anonimowi
Alkoholicy.
W ubiegłym roku oddział terenowy w Szczecinie przeznaczył 4 godz. 55 min godz. na
audycje poświęcone przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
14. Oddział terenowy w Warszawie
W serwisach informacyjnych Telewizyjny Kurier Warszawski, Telewizyjny Kurier
Mazowiecki, Telewizyjny Kurier Warszawy i Mazowsza ukazały się 72 relacje reporterskie
przedstawiające rozmiary zjawiska naduŜywania alkoholu oraz o jego skutkach. Były to,
m.m.:
• Relacje z akcji policyjnych: "Trzeźwy poranek", "Młoda Warszawa dla najmłodszych
bez procentów - 2007".
• Relacja z akcji "Trzeźwość", której celem była kontrola trzeźwości prowadzona przez
policję.
• Relacja z ogłoszenia pierwszego wyroku przed sądem 24-godzinnym za jazdę po
spoŜyciu alkoholu.
• Akcje funkcjonariuszy CBŚ i straŜy granicznej rozbijających grupy przestępcze
zajmujące się nielegalną dystrybucją alkoholu;
• Współpraca władz Ciechanowa z policją w zakresie leczenia uzaleŜnionych od
alkoholu.
W cyklicznej audycji Wywiad Kuriera omówiono ogólnopolską akcję edukacyjną
"Prowadzący - niepijący". W audycjach Raport na gorąco ukazało się 89 materiałów
filmowych o wykroczeniach i przestępstwach popełnionych pod wpływem alkoholu. W cyklu
audycji Top kryminał poświęconym kwestiom bezpieczeństwa w Warszawie i okolicach
pokazano wiele przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu. Przypadek pij anej
cięŜarnej, kolizje samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców pokazano w cyklu
audycji Ratownicy.
W magazynie Dobra jazda przestrzegano przed prowadzeniem pojazdów po wypiciu
alkoholu, przedstawiano statystyki wypadków samochodowych z udziałem nietrzeźwych
kierowców, policyjne akcje przeciw pijanym kierowcom, informowano takŜe, jak rozpoznać
na drodze pijanego kierowcę.
Ponadto w programie emitowano sp ot Y kampanii społecznych Prowadzę, jestem
trzeźwy i CiąŜa bez alkoholu.
W ubiegłym roku oddział terenowy w Warszawie przeznaczył 3 godz. 2 min godz. na
audycje poświęcone profilaktyce antyalkoholowej.
15. Oddział terenowy we Wrocławiu
W codziennym serwisie Fakty ukazywały się newsy, w których pokazywano
596
597
przypadki interweniowania policji w kolizjach drogowych z udziałem nietrzeźwych
kierowców i pieszych, awantur rodzinnych wywołanych pijaństwem rodziców, znalezienia
dzieci pozostawionych bez opieki przez pijanych rodziców itp. Ponadto nadano cykl krótkich
felietonów Codzienne kłopoty Maćka i Doroty prezentujących zagroŜenia, na jakie naraŜone
są dzieci i młodzieŜ. Jeden z odcinków Alkohol poświęcony był w całości zagadnieniu
przeciwdziałania piciu alkoholu wśród nieletnich.
W filmie dokumentalnym śywot Michała opowiedziano historię alkoholika, który
przez nałóg stracił dom i rodzinę. Jeden z odcinków magazynu Kariera po europejsku: Barka
poświęcono działalności Fundacji Barka, która pomagała m.in. ludziom dotkniętym chorobą
alkoholową.
TakŜe oddział we Wrocławiu emitował sp ot Y kampanii społecznej, CiąŜa bez
alkoholu.
Na audycje słuŜące przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczono ok. 1,5 godz.
rocznego czasu rozpowszechniania programu.
IV Podsumowanie
• Polskie Radio SA w programach ogólnokrajowych na audycje poświecone problemom
związanym z alkoholizmem przeznaczyło łącznie 29 godz. i 32 min.
Zestawienie czasu przeznaczonego na tematy związane z alkoholizmem w poszczególnych
rozgłośniach regionalnych radia publicznego w 2007
Nazwa rozgłośni regionalnej
Czas w godzinach
Polskie Radio Białystok
Radio Pomorza i Kujaw (Bydgoszcz)
Polskie Radio Gdańsk
Polskie Radio Katowice
Polskie Radio Kielce
Polskie Radio Koszalin
Polskie Radio Kraków
Polskie Radio Lublin
Polskie Radio Łódź
Polskie Radio Olsztyn
Polskie Radio Opole
Radio Merkury (Poznań)
Polskie Radio Rzeszów
Polskie Radio Szczecin
Radio dla Ciebie (Warszawa)
Polskie Radio Wrocław
Radio Zachód (Zielona Góra)
Razem
•
40
15,8
9,8
18,1
28,1
34,4
33
21
6,8
20
100
14,4
26
19
59
5
1,1
451,4
Rozgłośnie regionalne radia publicznego, na audycje omawiające zjawisko
alkoholizmu, poświęciły w ubiegłym roku 451,4 godziny. Audycje cykliczne,
poświęcone profilaktyce antyalkoholowej nadawano w programach rozgłośni w:
597
598
Katowicach (felietony U progu dnia), Kielcach (Nocne Kielce - Noc czuwania bez
kieliszka), Krakowie (Pokonać wstyd), Lublinie (Informator AA, Noc z Anonimowymi
Alkoholikami), Opolu (Nasze sprawy - Da się Ŝyć bez alkoholu), Poznaniu (Pomówmy
o sprawach poufnych, Pijani mordercy za kierownicą), Szczecinie (Noc z radiem) i
Warszawie (Czysta noc). W programach pozostałych 9 rozgłośni tematyka ta
pojawiała się nieregularnie, w audycjach publicystycznych, audycjach o tematyce
prozdrowotnej, magazynach religijnych oraz w reportaŜach.
Zestawienie czasu przeznaczonego na tematy związane z alkoholizmem w poszczególnych
h regionalnych TVP w 2007
Nazwa oddziału terenowego
Czas w godz.
TVP
Białystok
TVP3 Bydgoszcz
TVP3 Gdańsk
TVP3 Gorzów Wielkopolski
TVP3 Katowice
TVP3 Kraków
TVP3 Lublin
TVP3 Łódź
Olsztyn
TVP3 Opole
TVP3 Poznań
TVP3 Rzeszów
TVP3 Szczecin
TVP3 Warszawa
TVP3 Wrocław
Razem
2,5
3,3
1,5
0,9
5,9
1,7
1,5
9,5
3,7
6
3,6
4,5
4,9
3
1,5
54
•
W roku 2006 audycje o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nadawano w
programach prawie wszystkich oddziałów terenowych Telewizji Polskiej SA.
Wyjątkiem był oddział terenowy w Kielcach. Najwięcej czasu w programie na tę
tematykę poświęciły oddziały w Łodzi, Katowicach i Rzeszowie.
•
W Programie 1, Programie 2 i programach oddziałów terenowych (z wyjątkiem
oddziału terenowego w Łodzi) Telewizji Polskiej SA oraz programach Polskiego
Radia SA podobnie jak w 2006 roku nie było stałych, regularnie ukazujących się
cykli, które kompleksowo i wielostronnie prezentowałyby zjawisko alkoholizmu czy
upowszechniałyby edukację w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Tematyka ta nie miała w tych programach swojego stałego miejsca i pojawiała się
okazjonalnie. Najczęściej omawiana była w kontekście przestępstw kryminalnych
(maltretowanie dzieci przez pijanych rodziców, wypadki drogowe spowodowane
przez pijanych kierowców, rozboje, morderstwa itp.).
B. Niedozwolona emisja reklam napojów alkoholowych w programach radiowych i
telewizyjnych w 2007 roku
598
599
W wyniku podjętych przez Krajową Rada Radiofonii i Telewizji działań kontrolnych i
interwencyjnych w 2007 roku, stwierdzono naruszenie art. 16 b ust 1 pkt 2 ustawy o
radiofonii i telewizji, w związku z art.13' ust 2 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, u dwóch nadawców telewizyjnych, Canal +SPORT oraz
Polsat SPORT, wyemitowało reklamy piwa przed godziną 20.00.
Decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obaj nadawcy
telewizyjni zostali ukarani finansowo.
Analiza programów nadawców telewizji kablowych w 2007 roku, wykazała 2 przypadki
nadawania reklamy napojów alkoholowych w zakresie regulowanym przez ustawę o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 16 b ust. 1 pkt 2 ustawy o
radiofonii i telewizji).
'
Dotyczyło to:
•
Rozpowszechnianego w Prudniku programu pod nazwą "TELE-INFO", którego
kontrola z dnia 15 czerwca 2007 r. wykazała promocję i reklamę napojów
alkoholowych, w reklamie pubu "Tawerna KS Magdalena" nadanej przed godziną
20.00: Nie ma lepszych miejsc na świecie niŜ irlandzkie puby (...) swoistą atmosferę
(...), liczne gadŜety pochodzące z zielonej wyspy, to wszystko podkreśla irlandzka
muzyka, przy której moŜna rozkoszować się typowymi irlandzkimi napojami (...).
Sposób przedstawiania piwa, poprzez publiczne rozpowszechnianie znaków
towarowych oraz informacji na temat jego dostępności, jest jego reklamą i moŜe być
zachętą do nabywania napoju alkoholowego, jakim jest piwo, której prowadzenie w
telewizji jest zabronione między godziną 6.00 a 20.00; oraz
•
Rozpowszechnianego w Poznaniu programu pod nazwą "ONTV". Kontrola tego
programu wykazała emisje, między 9 i 12 października 2007, reklamy planszowej
"Pubu Tequila" promującej napoje alkoholowe: Uprzejmie zapraszam do nowego
pubu Tequila. Pełne wyposaŜenie w alkohole. Piwo 4 zł (..j.
W obu przypadkach dyrektor departamentu reklamy biura KRRiT wystosował pisma o
zaniechanie podobnych działań w przyszłości oraz przesłanie wyjaśnień dotyczących tych
uchybień. W związku z tym, Ŝe były to jednostkowe przypadki i wystąpiły u tych nadawców
,raz pierwszy odstąpiono od ukarania nadawców. Nadawcy dostosowali się do zaleceń.
Kontrola programów nadawców radiowych nie wykazała naruszenia przepisów w
przedmiotowym zakresie.
599
600
3.6. NajwyŜsza Izba Kontroli
Odpowiadając na pismo Pana Dyrektora z dnia 2 kwietnia 2008 r.
(ANA/882/PZ/2008), uprzejmie informuję, Ŝe NajwyŜsza Izba Kontroli, w zakresie
związanym z wychowaniem trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeprowadziła
w lipcu 2007 r. kontrolę w SPZOZ Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i
WspółuzaleŜnienia w Szczytnie w ramach tematu pn. "Funkcjonowanie opieki
psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej" (P/07/165).
Wystąpienie pokontrolne jest dostępne na stronie internetowej www.bip.nikgov.pl.
Ponadto w lutym 2007 r. została zatwierdzona "Informacja o wynikach kontroli
prawidłowości funkcjonowania izb wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych oraz poszanowania ich praw" (nr. ewid.
l7112006/P/06/147/LPO). Treść tej informacji takŜe została opublikowana na ww. stronie
internetowej.
3.7. Polskie Radio S.A.
Wypełniając obowiązki nadawcy publicznego, Polskie Radio SA uwzględnia w swojej
działalności najwaŜniejsze problemy Ŝycia społecznego w Polsce, w tym – przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Wyartykułowane to zostało w Ustawie o radiofonii i telewizji z dnia 29
grudnia 1992 roku (ze zmianami z dnia 2 kwietnia 2004 r.), w tym szczególnie artykuł 21.
mówiący, Ŝe programy publicznej radiofonii i telewizji powinny słuŜyć umacnianiu rodziny,
słuŜyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych, słuŜyć zwalczaniu patologii społecznych.
Zalecenia te znalazły praktyczny wyraz w konkretnych audycjach oraz tzw. akcjach
pozaantenowych podejmowanych przez poszczególne programy Polskiego Radia.
Podstawą szczegółowego planowania programowego były:
„Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
„Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”,
„Narodowy Program Ochrony Zdrowia”
Wszystkie te działania, zarówno programowe jak i pozaantenowe zostały
zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Radia SA.
Priorytety działań informacyjnych i publicystycznych były omawiane na Kolegiach
Programowych Polskiego Radia z udziałem przedstawicieli Rady Programowej Polskiego
Radia oraz wszystkich Programów PR SA.
Za najwaŜniejsze uznano:
-
Profilaktyczne programy edukacyjne dla młodzieŜy.
Patologia i przemoc w rodzinie spowodowana chorobą alkoholową.
Działalność środowisk wzajemnej pomocy i stowarzyszeń trzeźwościowych.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społecznego.
600
601
-
Zmiany w Kodeksie Karnym dotyczące osób popełniających przestępstwa pod
wpływem alkoholu.
Zmiany w Kodeksie Karnym dotyczące kierowców prowadzących pojazdy pod
wpływem alkoholu
Ograniczenie dostępności alkoholu, szczególnie dla młodzieŜy.
Kontrola rynku alkoholowego.
Działania administracyjne i edukacyjne słuŜące zmianie struktury spoŜycia alkoholu.
Kontrola prawna i społeczna nad patologicznymi zachowaniami osób naduŜywających
alkoholu.
Terapia osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin.
Najczęściej problem przeciwdziałania alkoholizmowi poruszany był na antenie
Programu 1. oraz Radia BIS i Trójki.
Program 2. z racji swojej specyfiki nie zajmował się tym problemem.
O wadze przywiązywanej przez Polskie Radio do tych działań najlepiej świadczy fakt
wzrastającej z roku na rok ilości godzin programu poświęconego problematyce
przeciwdziałania alkoholizmowi
W roku 2007 tematyce tej poświęcono blisko 1772 minuty programu
(blisko 30 godzin).
Audycje te były finansowane ze środków abonamentowych (Dział 921 „Kultura,
ochrona dziedzictwa narodowego”, wg załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z
14.06.2006 r.)
Tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi znalazła odzwierciedlenie w reportaŜach,
audycjach cyklicznych i poradnikowych, a takŜe w bieŜących informacjach. Część z nich
nawiązywała do problemu walki z alkoholizmem w sposób bezpośredni, część – przy okazji
omawiana innych problemów społecznych, głównie narkomanii, bezrobocia, bezdomności. Z
tego teŜ powodu precyzyjne wyliczenie czasu antenowego poświęconego tej tematyce moŜe
być jedynie szacunkowe.
WaŜnym przejawem walki z alkoholizmem były teŜ podjęte przez Polskie Radio we
współpracy z policją i organizacjami pozarządowymi takich akcji poza antenowych, jak:
Akcja „Krzyś” (trwa od 15 lipca 2003 r.) . Jej celem jest nakłonienie kierowców,
by jadąc na spotkania towarzyskie zabierali ze sobą osobę, która nie będzie piła i
w drodze powrotnej zastąpi ich za kierownicą. Redakcja Radia Kierowców
codziennie przypominała o załoŜeniach akcji.
„Sierpień – miesiąc trzeźwości”
„Lato bez procentów”
Międzynarodowa akcja „Alkohol i narkotyki - nie”
Program 1. był ponadto inicjatorem i współuczestnikiem akcji kierowanych do
kierowców, a podejmowanych we współpracy z komendą Główną Policji.
W sposób szczególny tematyką walki z alkoholizmem zajmuje się Redakcja Radia
Kierowców. W swoich codziennych audycjach dziennikarze redakcyjni apelują do
kierowców, by nie zasiadali za kierownicą po alkoholu; informują o stosownych przepisach
obowiązujących za granicą. W audycjach udział biorą m.in. przedstawiciele Komendy
Głównej Policji, a takŜe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
601
602
Szczegółowy wykaz audycji Polskiego Radia SA podejmujących problematykę walki z
alkoholizmem przedstawiamy w załączeniu.
Wykaz audycji Polskiego Radia SA podejmujących
problematykę
walki z alkoholizmem w 2007 roku
Program 1. PR SA (Jedynka)
Program 1. Polskiego Radia przedstawił najwięcej najróŜnorodniejszych materiałów
odnoszących się do problematyki alkoholowej. Wśród nich: reportaŜe, wywiady, rozmowy,
m.in.:
10 stycznia 2007 – godz. 17.31-18.00 „Człowiek z Banderozy” – b. alkoholik
opowiada o swojej drodze wychodzenia z nałogu. ReportaŜ nagrodzony na Festiwalu
Mediów w Łodzi 2006.;
30 stycznia 2007 – godz. 12.19-12.26 – minireportaŜ oraz rozmowa o narastającym
alkoholizmie wśród kobiet;
31 stycznia 2007 – godz. 17.31-18.00 – Justyna Świerczyńska, dziewiętnastoletnia
mistrzyni Polski juniorek w chodzie na 20 kilometrów, przeŜywała piekło z powodu
alkoholizmu ojca. Odeszła z domu i zaczęła samodzielne Ŝycie. Znajomy trener
znalazł dla niej miejsce w ośrodku Markotu dla bezdomnych. Sport stał się sensem jej
Ŝycia;
7 lutego 2007 - godz. 17.31-18.00. Historia dwojga młodych ludzi - narkomanki i
alkoholika, którzy po terapii próbują zbudować nowe Ŝycie. ReportaŜ uzyskał
Nagrodę Prezesa Radia Łódź na Festiwalu Mediów w Łodzi;
20 lutego 2007 - godz. 17.31-18.00. W ramach projektu Biura Bezpieczeństwa przy
Urzędzie m.st. Warszawy osoby uzaleŜnione (głównie alkohol, narkotyki), które
wyszły na prostą prowadzą lekcje dla warszawskich licealistów. Cieszą się one
ogromnym zainteresowaniem młodzieŜy, a reportaŜ opowiada o jednej z nich;
2 maja 2007 – godz. 09.00-12.05. „Cztery pory roku” – Wielka majówka, wielkie
picie. Magazyn w całości poświecony tematyce alkoholowej (m.in. choroba
alkoholowa, picie weekendowe, nietrzeźwi kierowcy, DDA czyli Dorosłe Dzieci
Alkoholika, ko-alkoholizm, czyli wspólne picie z partnerem, upijanie się bankietowe.
W studiu rozmowy z ekspertami, m.in. Ewą Witkowską i ElŜbietą Tomaszewską z
Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu; Krzysztofem Hajdasem i Marcinem
Szyndlerem z KG Policji oraz ze streetworkerem pracującym w środowisku dzieci i
młodzieŜ. Wystąpili teŜ alkoholicy będący w trakcie bądź po terapii;
11 maja 2007 – godz. 13.00-14.00 w ramach cyklu „Rozmowy Jedynki” - Jak
zapobiegać pijaństwu dzieci? Z udziałem gości: Jadwigi Fudały, specjalisty
psychoterapii uzaleŜnień z PARPY oraz dr. Bohdana Woronowicza, kierownika
Ośrodka Terapii UzaleŜnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
9 czerwca 2007 – godz. 05.30-05.50 w magazynie „Prosto z kraju” o alkoholizmie
wśród nastolatków i modzie na weekendowe picie;
5 sierpnia 2007 – godz. 06.00-10.00 w ramach „Familijnej Jedynki” m.in. o ruchach
trzeźwościowych z udziałem o. kapucynów z Nowego Miasta nad Pilicą i Marka
Ignaczaka z Ruchu AA;
10 września 2007 – godz. 18.13-18.26, magazyn Z kraju i ze świata – o kampanii
przeciwko sprzedawaniu alkoholu nieletnim (minireportaŜ + rozmowa);
602
603
19 listopada 2007 – godz. 23.10-23.58 reportaŜ Ewy Michałowskiej „Pampel” o
artyście-alkoholiku, któremu udało się nie tylko wyzwolić z nałogu, ale wrócić do
sztuki (nie pije juŜ ponad 7 lat);00.00-03.00. W ramach cyklu „Nocne spotkania” o
wychodzeniu z nałogów, m.in. alkoholizmu opowiadali psychoterapeuta i słuchacze.
To wybrane przykłady audycji. Na co dzień, systematycznie tematykę walki z
alkoholizmem podejmuje Radio Kierowców. W swoich codziennych audycjach
dziennikarze Redakcji apelują do kierowców, by nie zasiadali za kierownicą po alkoholu.
Informują o stosownych przepisach obowiązujących za granicą. W audycjach często
występują m.in. przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przedstawiciele policji. Tematyce tej poświęcono – jak szacujemy –
ponad 200 minut.
Tematyka alkoholizmu pojawia się takŜe pośrednio, głównie w audycjach n/t
narkomanii, bezdomności. Oba watki łączą się ze sobą i przeplatają takŜe w materiałach
publicystycznych poruszających takie problemy społeczne, jak bezrobocie, nieumiejętność
odnalezienia się w nowych warunkach ekonomicznych i społecznych, własne lęki i frustracje
(m. in. 5 lutego 2007 r. w reportaŜu „Studniówka”, o młodych pijanych bandytach, którzy
swoje frustracje wyładowali na bawiących się maturzystach).
Łącznie na antenie Jedynki problematyce tej poświęcono ponad 951 minut (ponad 15
godzin).
Trójka (Program 3. PR SA)
Tematyka związana z walką z alkoholem znalazła odbicie głównie we wstawkach do
magazynów Zapraszamy do Trójki i Puls Trójki. Pojawiała się takŜe w reportaŜach. Oto
przykłady wybranych audycji tematycznych:
16 stycznia 2007 – godz. 18.15-18.30, reportaŜ „Lekcja” GraŜyny Wielowieyskiej.
Narkoman i alkoholik, który prawie połowę swojego czterdziestoletniego Ŝycia
spędził w więzieniach, a mimo to udało mu się wyjść na prostą i wciągnąć do pracy
innych zagubionych, opowiada o swoim Ŝyciu młodzieŜy jednego z warszawskich
liceów;
22 stycznia 2007 – godz. 18.15-18.30, reportaŜ „Urodziłem się duŜo mały” Ryszarda
Kłosowskiego. Opowiada o pochodzącym z rodziny alkoholików wychowanku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, któremu próbuje pomóc jeden z
wychowawców, który uratował około 450 takich dzieci;
14 lutego 2007 – magazyn Zapraszamy do Trójki (10’) – Nocna prohibicja w
sklepach;
13 kwietnia 2007 – magazyn Zapraszamy do Trójki (10’) – Czy przyjmą się prywatne
alkomaty?
19 lipca 2007 – magazyn Zapraszamy do Trójki (10’) – Alkohol na plaŜach;
8 sierpnia 2007 – Klub Trójki (15’) – UŜywki na Przystanku Woodstock;
20 sierpnia 2007 – magazyn Zapraszamy do Trójki (10’) – Nie piję, jestem
abstynentem;
26 sierpnia 2007 – cykl „Według Polaków” (60’) – Alkoholizm – i grzech i choroba z
udziałem Wiktora Osiatyńskiego (program 21 kroków, kulturowe uwarunkowania);
27 sierpnia 2007 – reportaŜ „Niebo do wynajęcia” (15’) – o akcji Przystanek PAT
(Profilaktyka a teatr). Czy to niemoŜliwe, by ponad 200 osobowa grupa młodzieŜy
603
604
uczącej się i studiującej, spędzała wakacje bez alkoholu, narkotyków, komputera i
imprez techno?
31 października 2007 – „Instrukcja obsługi człowieka” (2’). Ból istnienia. Jestem
uzaleŜniony;
19 grudnia 2007 – „Instrukcja obsługi człowieka” (2’). Czy wigilijny karp musi być
podlany?
Łącznie na antenie Trójki około – 235 minut (blisko 4 godz.).
Polskie Radio BIS
Tematyka dotycząca problemu alkoholizmu w Radiu BIS w 2007 r. pojawiała się
systematycznie w audycjach cyklicznych: Zostaw wiadomość oraz Popołudnik, a takŜe w
reportaŜach i Wiadomościach. Z racji specyfiki Programu wszystkie audycje były nastawione
na penetrację problemu wśród młodzieŜy.
Oto przykłady audycji w układzie chronologicznym:
8 stycznia 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Coraz częściej
problem alkoholowy dotyka nie tylko dzieci z rodzin patologicznych. W tzw.
normalnych rodzinach coraz częściej rodzice przyzwalają na picie w domu. Po
reportaŜu GraŜyny Wielowieyskiej "Pijane dzieci" nagranym w Ośrodku Profilaktyki
Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy "Prom" w Łodzi, dyskusja w studiu z udziałem
terapeuty oraz młodej dziewczyny kiedyś uzaleŜnionej a dziś wyleczonej i jak zawsze
- słuchaczy.
22 stycznia 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Orfeusz
Nowakowski, autor ksiąŜki „My z poprawczaka” przedstawia często niepełnoletnią
młodzieŜ, dla której meliny, wódka, prochy i szybki seks to codzienność;
22 lutego 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość - Dziedziczone róŜne
patologie, głównie alkoholizm. Czy naprawdę Ŝycie bez przyszłości?;
19 marca 2007 – godz. 14.00-18.00, cykl: Popołudnik. Alkohol i inne uŜywki w
szkole;
21 marca 2007 – godz. 17.12-17.18, reportaŜ „Ona jest we mnie”. Alkohol wzmaga
agresję wśród młodzieŜy;
10 maja 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Program w całości
poświęcony DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików);
25 maja 2007 – godz. 14.00-18.00, cykl: Popołudnik. Raport: Ile piją Polacy?
4 czerwca 2007 – godz. 14.00-18.00, cykl: Popołudnik. Akcja: STOP 18;
18 czerwca 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Wakacyjne
uzaleŜnienia: narkotyki, alkohol;
25 czerwca 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Akcja: STOP 18; Nie
sprzedaję alkoholu młodzieŜy;
11 lipca 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Moda na warzenie piwa w
domu;
30 lipca 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Pijani Anglicy zalewają
Kraków – czy jesteśmy bezsilni?
604
605
16 sierpnia 2007 – godz. 17.48-17.56. ReportaŜ „Akcja – Przystanek PAT”.
Licealistka chce uratować kolegę uzaleŜnionego od alkoholu – zaprasza go na
wakacje w ramach akcji Profilaktyka i teatr;
22 sierpnia 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Czy i jak rodzina
moŜe pomóc w wyzwoleniu się od uzaleŜnień?
23 sierpnia 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Bawimy się bez alkoholu;
28 sierpnia 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Prowokacja – metoda na
sprawdzenie czy w sklepach sprzedaje się alkohol nieletnim;
5 września 2007 – godz. 17.48-17.54, reportaŜ „Lekcja obojętności”. Czy nauczyciele
potrafią i chcą walczyć z patologiami wśród uczniów?
5 września 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Lampka wina, kufel
piwa czy kieliszek wódki nikomu jeszcze nie zaszkodziły – te i inne mity prowadzące
do alkoholizmu;
27 września 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Pijani rodzice;
10 października 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Problemy DDA;
16 października 2007 – godz. 15.00-18.00, cykl: Popołudnik. Akcja: Bezpieczna noc
bez alkoholu;
12 listopada 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Zostaw wiadomość. Problemy DDA;
3 grudnia 2007 – godz. 23.00-24.00, cykl: Popołudnik. Alkoholizm wśród młodzieŜy.
Łącznie na antenie Radia BIS – około 595 minut (blisko 10 godz.).
3.8. Rzecznik Praw Dziecka
Odpowiadając na pismo: znak ANA/882/PZ/2008 w sprawie informacji dotyczącej działań
podejmowanych w 2007 roku przez Rzecznika Praw Dziecka, a dotyczących realizacji zadań
ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
innych, wymienionych w piśmie uprzejmie infonnuję:
• od maja do października 2007 r. prowadzona była, zorganizowana przez Biuro
Rzecznika Praw Dziecka, ogólnopolska kampania społeczna "Kochaj. Nie krzywdź.
PomóŜ". dotycząca przemocy wobec niemowląt i małych dzieci. W ramach kampanii
przeprowadzono akcję informacyjną skierowaną do pracowników słuŜby zdrowia,
słuŜb socjalnych, instytucji zajmujących się rodziną, kampanię billbordową w
miastach wojewódzkich oraz akcję informacyjną w mediach. Uruchomiona została
bezpłatna infolinia dla osób zainteresowanych problemem. Zorganizowane zostały
dwie konferencje naukowe poświęcone m.in. zagadnieniom dziecka maltretowanego.
W dniu 28 listopada 2007 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wniosków i postulatów wynikających z przebiegu prowadzonej
kampanii. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań
legislacyjnych które w sposób skuteczny będą zapobiegać przemocy wobec dzieci. Za
niezbędne uznał takŜe prowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty, ochrony
zdrowia, policji, pomocy społecznej na temat Zespołu Dziecka Krzywdzonego i
sposobów pomocy w przypadku potwierdzenia rozpoznania tego zespołu.
• W wystąpieniach generalnych składanych przez Rzecznika Praw Dziecka do
przedstawicieli instytucji centralnych, w roku 2007 podjęte zostały następujące
sprawy które moŜna zaliczyć do pośrednio związanych z tematem pisma:
o ochrony dzieci przed skazanymi za przemoc o charakterze seksualnym wystąpienie z dnia 10 kwietnia 2007 r. do Ministra Sprawiedliwości,
605
606
•
•
o całkowitego zakazu reklamy piwa podczas imprez dla dzieci, a w
szczególności imprez sportowych - wystąpienie z dnia 15 czerwca 2007 r. do
Ministra Zdrowia,
o treści reklam nadawanych przed seansem filmowym bez względu na kategorie
odbiorcy - wystąpienie z dnia 25 września 2007 r. do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
o zamieszczania wizerunku dzieci w sposób mogący mieć negatywny wpływ na
ich psychikę - wystąpienie z dnia 4 grudnia 2007 r. do Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Na działalność przeznaczoną wyłącznie na finansowanie zadań związanych z
profilaktyką alkoholizmu i wychowaniu w trzeźwości w roku 2007 nie wydatkowano
funduszy.
W pracy interwencyjnej Biura Rzecznika Praw Dziecka mieszczą się róŜnorodne
działania - prośby o w)jaśnienie sprawy, o interwencję w sprawie, o udostępnienie
dokumentów w sprawie, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
wystąpienia np. do właściwych jednostek policji, prokuratury, sądu opiekuńczego,
szkół, kuratoriów oświaty. W statystykach podejmowanych spraw nie jest ujęta jako
osobna kategoria, kategoria spraw związanych z alkoholem. Dane z roku 2007, wg
nomenklatury statystyki prowadzonej przez BRPD wskazują, Ŝe w kategorii
uzaleŜnienia prowadzono 55 spraw, w kategorii zaniedbania 56 spraw, a w kategorii
przemoc - fizyczna, seksualna, psychiczna331 spraw.
3.9. Rzecznik Praw Obywatelskich
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2008 r. (1.dz. ANA/882/PZ/2008) podaję
poniŜej informacje dotyczące działań prowadzonych w 2007 r. przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, które pozostają w związku z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Odnosząc się do pisma Pana Dyrektora uprzejmie informuję, Ŝe Rzecznik nie zajmuje
się koordynowaniem określonych obszarów Ŝycia publicznego, w tym dot. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), do jego zadań naleŜy
bowiem badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji
nie nastąpiło naruszenie prawa, a takŜe zasad współŜycia i sprawiedliwości społecznej i - w
razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań. Mogą one równieŜ
polegać na wnioskowaniu do właściwych organów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej.
W 2007 r. podjęte przez Rzecznika sprawy, które pozostają w związku z realizacją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczyły:
I. W zakresie działania Zespołu VII Prawa Karnego Wykonawczego:
Do Rzecznika wpłynęło 20 spraw od obywateli w związku z doprowadzeniem do
izb wytrzeźwień lub pobytem w izbach wytrzeźwień. Dotyczyły one niewłaściwego
tratowania przez personel izby lub ponoszenia opłat za pobyt w izbie.
Ponadto w wystąpieniu z dnia 5 grudnia 2007 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Rzecznik zasygnalizował potrzebę wprowadzenia jednolitych opłat
pobieranych od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu
wytrzeźwienia. Obecnie opłaty te są ujednolicone w skali województw. Nie jest to słuszne
606
607
rozwiązanie, bowiem koszty ponoszone w związku z zatrzymaniem i pobytem tych osób oraz
standard pomieszczeń policyjnych izb zatrzymań są podobne we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Policji.
Rzecznik zwrócił się takŜe o zmianę redakcji § 3 ust. 1 regulaminu pobytu osób
umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.
Przepis Regulaminu stanowi, Ŝe osoby doprowadzone do wytrzeźwienia są
poddawane badaniom lekarskim tylko w uzasadnionych przypadkach. Zapis ten jest
niezgodny z regulacją zawartą w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 lutego 2004
r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości
oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, która przewiduje, Ŝe osoby doprowadzone do jednostek Policji w
celu wytrzeźwienia są niezwłocznie poddawane badaniom lekarskim.
II. W zakresie działania Zespołu X Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw
Cudzoziemców:
Większość skarg badanych w Biurze Rzecznika w 2007 r. związanych z
problematyką realizacji postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczyła wykonania procedury zobowiązania
do leczenia odwykowego. W korespondencji kierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich
SkarŜący zwracali uwagę na pobieŜne analizowanie przez gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych przesłanek wynikających z art. 24 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na problem ten w szczególności zwracali
uwagę członkowie rodzin osób uzaleŜnionych od alkoholu.
Analiza tych skarg wskazuje na potrzebę szczegółowego uregulowania trybu pracy
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2007 r. do Biura RPO wpływały równieŜ skargi dotyczące wykonania
prawomocnych postanowień o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe. Z tych skarg
wynika, Ŝe zakłady odwykowe nie dysponują wystarczająca liczbą miejsc, co powoduje
konieczność wielomiesięcznego oczekiwania na przyjęcie do zakładu osób skierowanych na
przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto w badanych sprawach stwierdzono praktykę nie
przyjmowania na przymusowe leczenie odwykowe osób, które zostały doprowadzone do
zakładu przez Policję w stanie nietrzeźwym. Jako powód odmowy przyjęcia dyrektorzy
wskazywali brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie oddziałów
leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja).
Analiza powyŜszych skarg wskazuje na potrzebę zwiększenia ilość miejsc w
zakładach leczenia odwykowego oraz szczegółowe określenie trybu przyjęcia do tego
zakładu.
Podejmowane przez Rzecznika sprawy związane z przemocą w rodzinach nie
eksponowały problemu alkoholowego.
Liczę, Ŝe udzielone przeze mnie informacje będą przydatne w pracach nad
projektem sprawozdania z realizacji w 2007 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
607
608
3.10. Telewizja Polska S.A.
Telewizja Polska S.A. aktywnie uczestniczy w realizacji zadań wynikających z Narodowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
poprzez emitowanie, zarówno na antenach ogólnopolskich, jak i regionalnych, programów
podejmujących tę problematykę.
Po raz kolejny, na antenach ogólnopolskich i regionalnych TVP przeprowadzono kampanie
społeczne mające na celu „przeciwdziałanie nadmiernemu spoŜywaniu alkoholu,
unaocznianie skutków naduŜywania alkoholu, zwłaszcza przez młodzieŜ i promowanie Ŝycia
w trzeźwości” (Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2006-2010). Na antenach ogólnopolskich była to:
• Prowadzę, jestem trzeźwy – kampania społeczna – promocja odpowiedzialnych
zachowań kierowców (TVP1 emisja od 16 do 27 lipca 2007 TVP2 od 16 do 29 lipca
2007, w TVP INFO od 30.07 do 5.08 - 3 razy po 30 sekund w czasie najwyŜszej
oglądalności - łącznie 7 minut)
PoniŜej wykaz audycji wyemitowanych w 2007 roku bezpośrednio traktujących o
alkoholizmie, bądź zawierających elementy edukacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
PROGRAM 1
•
•
Raj – cykl adresowany do młodych widzów. W niektórych wydaniach prezentowano
felietony poświęcone problemom związanym z naduŜywaniem alkoholu, konsekwencjom
alkoholizmu, a takŜe pomocy w walce z uzaleŜnieniem. (emisja - środa godz. 14.30,
czas ok. 25 min.)
Przykłady:
Czas Wielkiego Postu jako czas refleksji przeŜywany w Opactwie
Benedyktynów w Tyńcu i w Ośrodku Markotu w Grzędach pod Tarczynem,
gdzie spotykają się bezdomni, bezrobotni, z których większość cierpi na
chorobę alkoholową. Oni teŜ zastanawiają się nad sensem Ŝycia.(14.03.2007,
czas trwania 23’43”)
Felieton o pracy charyzmatycznego kapłana, załoŜyciela świeckiej Wspólnoty
Dobrego Pasterza w Katowicach, od lat zajmującego się narkomanami i ludźmi
ulicy, często dotkniętymi chorobą alkoholową. Opowieść o młodych ludziach,
którzy kontynuują pracę ojca Ryszarda i pomagają ludziom zagubionym.
(4.04.2007, czas trwania 25’01”).
śywot Michała – film dokumentalny, którego bohaterem jest mieszkaniec schroniska św.
Brata Alberta. Pije od 30 lat. To alkohol sprawił, Ŝe stał się bezdomny. śona z synkiem
wyjechała do Szwecji kilkanaście lat temu, a matka uciekła do siostry nie mogąc znieść
widoku syna, do którego świat zewnętrzny juŜ nie docierał. Mieszkał w kanałach,
altankach. Wstydził się siebie. Przypadek sprawił, Ŝe trafił do schroniska, ale i stamtąd
wygnał go alkohol. Michał powoli wraca do świata, z którego wyeliminowała go słabość.
Ciągle balansuje między nadzieją i rozpaczą, wiarą i zwątpieniem, bólem, odradzaniem
się i umieraniem.(emisja 12.02.2007, czas trwania 47’01”)
608
609
•
•
Okruchy Ŝycia - cykl filmów emitowanych w środę o godzinie 20.20 podejmujący
tematykę patologii społecznych, w tym alkoholizmu, wskazujący przyczyny problemu i
moŜliwości wyjścia z nałogu. W tym cyklu wyemitowano film Urwany film – opowieść
o dziewczynie, która zaczyna studia. Jej współlokatorka z akademika jest bardzo miłą
dziewczyną, ale lubi się bawić. Więcej czasu spędza na imprezach niŜ w bibliotece.
Wciąga Jesse w nowe, pozornie fascynujące Ŝycie. Jesse powoli traci kontakt z
rzeczywistością. Zamiast uczyć się pije, a potem śpi do wieczora. Kiedy do akcji wkracza
zaniepokojona matka, Jesse odwraca się od niej.... (emisja 12.12.2007, czas 85’44”)
Plebania – serial TVP. Problem alkoholizmu przewija się tam w kilku wątkach, dotyka
GraŜynę - matkę wikarego Antka. Serial sygnalizuje problem, pokazuje, Ŝe wyjście z
uzaleŜnienia jest moŜliwe, przedstawia rolę rodziny w walce z nałogiem (emisja
poniedziałek – czwartek, godz. 18.30, czas trwania 23’)
PROGRAM 2
•
•
•
•
•
•
Znaki czasu – magazyn porusza trudne problemy związane z patologią i przytacza
przykłady walki z nią. Wśród poruszanych tematów były skutki naduŜywania alkoholu
przez młode kobiety, a takŜe działalność świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych, w
tym – alkoholików (pon, środa, godz.13.20 i 7.20, czas trwania 20 min.)
Czuwajcie, bądźcie trzeźwi... program przedstawia podejście praktyczne Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów do problemu alkoholizmu w świetle nauczania
ewangelicznego. Na przykładzie losów kilku osób, które korzystają ze wsparcia
utworzonej przy parafii mariawickiej w Mińsku Mazowieckim poradni AA, ukazuje, jak
wiara chrześcijańska pomaga człowiekowi wyzwolić się z grzechu upadku i naduŜywania
alkoholu. Wstrząsająca relacja jednego z członków prowadzonego przez tutejszego
proboszcza klubu byłych alkoholików, ocalonego z nałogu. (em. 24.04.2007 godz. 7.20)
Pijące matki – film dokumentalny BBC o pijących młodych matkach. Brytyjki piją coraz
częściej i coraz ostrzej, zwłaszcza młode, w wieku od 18 do 24 lat. Te piją nie tylko
więcej niŜ ich matki, gdy były w tym samym wieku, ale równieŜ więcej niŜ męŜczyźni,
ich rówieśnicy. Piją teŜ w ciąŜy. Czy wiedzą o skutkach picia w okresie ciąŜy? Co sądzą o
tym lekarze? (emisja 27.10.2007, czas trwania 56’03”)
Grzechy polskie – Pijaństwo
- rozmowa o grzechu w kontekście zarówno
indywidualno-duchowym, jak i społeczno-politycznym. śywa i bliska Ŝyciu codziennemu
dyskusja, osadzona w realiach społecznych współczesnej Polski. Tematem tego odcinka
jest problem pijaństwa w róŜnych aspektach. (em.7.01.2007, godz. 22.35, czas trwania
40’)
M jak miłość, Złotopolscy – twórcy seriali włączyli wątki przeciwdziałania
alkoholizmowi w fabułę seriali. W pubie w Grabinie odmawia się sprzedaŜy alkoholu
nieletnim, na terenie sklepu Kleczkowskiej zabrania się spoŜywania piwa. (emisja: M, jak
miłość - pon.-wt. 20.05, Złotopolscy – sob. -niedz. 14.30”)
Magazyn 997 – magazyn kryminalny, którego jednym z celów jest ostrzeganie przed
zjawiskami patologii społecznych. Alkohol był przyczyną wielu prezentowanych
przestępstw. (czwartki, godz. 21.00, 23.00)
TV POLONIA
609
610
•
Magazyn medyczny – Zanim sięgną po alkohol - Rozmowa na temat alkoholu wśród
młodzieŜy, a nawet dzieci. Wypowiedzi terapeutów, psychiatrów, a przede wszystkim,
młodzieŜy z łódzkich szkół, gdzie działają grupy wsparcia w ramach młodzieŜowego
pogotowia. Program powstał przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (em. 16.01.2007, godz. 16.20, czas 13’57”)
TVP KULTURA
•
Spotkania – artyści i alkohol - Czy alkohol i sztuka to połączenie nierozerwalne w
kulturze? To w końcu z „Wesela” Wyspiańskiego pochodzi stwierdzenie ”Chopin, gdyby
Ŝył, teŜ by pił”, a liczne przykłady artystycznych Ŝyciorysów wielokrotnie niszczonych
przez nałóg, wskazują na potwierdzenie istnienia tego związku. Temu poświęcono
sobotnie studio TVP Kultura (em. 15.12.2007 godz. 17.05 – 10’, godz. 17.37 – 40’, godz.
19.22 – 35’)
śółty szalik - film fab. w reŜ. Janusza Morgensterna. Tragikomiczna opowieść wigilijna.
Kolejne porcje alkoholu, sączone ukradkiem lub zamawiane w restauracji sprawiają, Ŝe
bohater pogrąŜa się w emocjonalnym i psychicznym chaosie. śółty szalik – prezent od
matki, ma stać się talizmanem chroniącym go przed alkoholowym nałogiem... (em.
15.12.2007 , godz. 18.20 , cza trwania 59’36”).
Teatr Telewizji – Moskwa – Pietuszki – reŜ. Tomasz Zgadło. „Czas między świtem a
godziną otwarcia sklepów z alkoholem to najbardziej wstydliwy okres w historii mojego
narodu” – napisał Wieniedikt Jerofiejew, autor tego kultowego arcydzieła współczesnej
literatury rosyjskiej.(em. 15.12.2007, godz. 20.30, czas trwania 98’41”)
•
•
PASMO WSPÓLNE TVPINFO
•
•
16/16 – magazyn reporterski, w którym wyemitowano Mocne picie słabej płci.
Bohaterkami reportaŜu są kobiety, które opowiadają, w jaki sposób wyrwały się ze
szponów nałogu. W Polsce ok. 4,5 mln. osób naduŜywa alkoholu, w tym 600-900
tysięcy jest uzaleŜnionych i wymaga leczenia. Rośnie liczba uzaleŜnionych kobiet, które
przed kilku laty nie przekraczały 3% wśród wszystkich alkoholików, obecnie mówi się
o 8-10% (emisja 26 marca 2007, godz. 22.40 czas 16’00”).
Telekurier – bliŜej ciebie – w magazynie kilkanaście reportaŜy poświęcono
problemowi alkoholizmu (emisja: pon.– pt., godz. 20.00, od października g. 21.05,
czas trwania reportaŜy: 6’30”)
Przykłady:
Po kielichu - reportaŜ o konsekwencjach prowadzenia samochodu pod wpływem
alkoholu. Pijany kierowca potrącił idące chodnikiem rodzeństwo. Młoda kobieta w
stanie krytycznym trafiła do szpitala (emisja 09.02.2007).
Pijana adopcja - 6-letnią Olę biologiczni rodzice zaraz po urodzeniu zostawili w
szpitalu. Cztery miesiące później została adoptowana. Niestety, mieszkanie z
nowymi rodzicami, ze względu na ich alkoholizm, okazało się koszmarem. W
studio sprawę komentował ekspert z Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” (emisja
29.03.2007).
610
611
Stop przemocy - reportaŜ o morderstwie, którego dokonano pod wpływem
alkoholu. W centrum Szczecina został zabity człowiek. Śmiertelne ciosy zadano
mu kuflem do piwa (emisja 20.03.2007).
Bo będzie zdawał maturę - reportaŜ o tragicznym wypadku, do którego doszło w
Tomaszowie Mazowieckim. 21-letni pijany kierowca potrącił na chodniku
przechodnia. W wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu (emisja
19.04.2007).
Niech idzie do pracy - opowieść Daniela, który przyznał się do tego, Ŝe sprawiał
swej matce sporo problemów – nie uczył się, lecz pił. Pewnego dnia wrócił do
domu i zastał zamknięte drzwi. Jego matka nie chce mieć z nim nic wspólnego
(emisja 26.04.2007).
To nie pierwszy raz - Adam i Paweł nie Ŝyją. Ich trzej koledzy są ranni. Ich jedyną
winą jest to, Ŝe stanęli na drodze pijanemu kierowcy (emisja 26.04.2007).
Oddajcie mi zasiłek - reportaŜ o kobiecie pozbawionej zasiłku, która samotnie
wychowuje dzieci i próbuje się uporać ze swym problemem alkoholowym (emisja
10.05.2007).
Wyjście z nałogu - Jak leczyć nałogi? Chłopcy z Giezkowa pod Koszalinem
udowadniają, Ŝe sposobem na walkę z nałogiem moŜe być cięŜka praca, wiara i
drugi człowiek, takŜe narkoman czy alkoholik (emisja 14.05.2007).
Protest Magdy - reportaŜ o 12-letniej dziewczynce z Bytomia, która popełniła
samobójstwo, prawdopodobnie z powodu matki i siostry, które naduŜywały
alkoholu (emisja 24.05.2007).
Bo za głośno płakało - poruszający reportaŜ o zabójstwie 7-miesięcznej Wiktorii.
Dziewczynka została zakatowana przez pijanych rodziców, poniewaŜ... za głośno
płakała (emisja 25.05.2007).
Nocna biesiada - historia Sandry, która została pozostawiona bez opieki, jej
rodzice uczestniczyli w alkoholowej libacji. Matka za przebieg wydarzeń obwinia
wszystkich, tylko nie siebie (emisja 31.05.2007).
Pijani nieletni - reportaŜ z policyjnego patrolu, który został przeprowadzony na
poznańskich ulicach (emisja 28.06.2007).
Mieć własny kąt - przez lata pani BoŜena musiała znosić pijackie awantury męŜa.
Z ulgą przyjęła wiadomość, Ŝe moŜe z siedmiorgiem dzieci zamieszkać w byłej
szkole. Niestety, przeŜyła kolejne bolesne rozczarowanie (02.07.2007).
Pijane matki - Jedna ma 19, druga 40 lat. Obie mają malutkie dzieci i obie będąc z
dziećmi na spacerze upiły się do nieprzytomności. Teraz będą miały powaŜny
problem, jak odzyskać władzę rodzicielską nad synkami... (emisja 31.07.2007).
Kto jej dał narkotyki - nie wiadomo, kto podał rocznej Weronice narkotyk w
jedzeniu. Dziewczynka zmarła. Sąsiedzi mówią, Ŝe jej rodzice nie dbali o dziecko,
naduŜywali alkoholu. Gdyby rodziną zainteresowała się opieka społeczna, tragedii
moŜna było uniknąć (emisja 08.08.2007).
Bo mama się upiła - pijana matka zostawiła swoją najmłodszą 10-miesięczną
córeczkę na ulicy. Nie była w stanie się nią zaopiekować, bo była zbyt pijana.
Teraz moŜe stracić wszystkie dzieci (emisja 16.08.2008).
Na dyskotece – reportaŜ przedstawia, w jaki sposób młodzieŜ w wieku
gimnazjalnym spędza sobotnie wieczory i noce. Problem łatwej dostępności
alkoholu oraz coraz większej skali pijaństwa wśród nieletnich (emisja 29.08.2007).
Jestem alkoholiczką - reportaŜ o problemach alkoholowych wśród kobiet
(02.10.2007).
611
612
•
Pijane matki - trzy młode matki opowiadają dramatyczne historie swojego Ŝycia, o
walce z nałogiem, przez który zagroŜone było często Ŝycie ich dzieci (emisja
22.10.2007).
Tylko dwa drinki - mają sześcioro dzieci ale Ŝadne z nich nie mieszka z rodzicami.
Powodem jest naduŜywanie alkoholu i rozrywkowy tryb Ŝycia. Gdy Renata
urodziła najmłodszego synka, deklarowała, Ŝe jej Ŝycie się odmieni. Niestety, nie
trwało to długo (emisja 22.10.2007).
Zabił moje dziecko - tragiczna historia rodziny Łukasza. Chłopak wyszedł z domu
tylko po to, by oddać koledze zeszyty. Niestety, znalazł się na drodze pijanego
kierowcy (emisja 13.11.2007).
Ściśle jawny – zabójczy promil – reportaŜ. Historia męŜczyzny, który do niedawna
miał dom, narzeczoną, ciekawą pracę. Dziś jest więźniem. Gdyby rano, po nocnej
zabawie nie wsiadł do samochodu. Gdyby ktoś mu powiedział: "Piłeś - nie jedź!"...
Bohater reportaŜu "Zabójczy promil" wciąŜ myśli o wypadku, którego był sprawcą.
Pamięta kaŜdy szczegół tragicznego zdarzenia na drodze. Janusz P. odsiaduje wyrok w
Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Wśród 1400 skazanych aŜ 169 to przestępcy
drogowi (emisja: 03.01 – godz. 23.40 i 1.43, 06.01 – godz. 0.09, czas trwania 38 ‘45”).
Łączny czas emisji emitowanych w pasmach wspólnych to ponad 3 godz.
PASMA WŁASNE ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
TVP Białystok
•
•
•
Gość dnia :
19.01.2007 - godz. 16.45 i 22.05 (czas trwania 2 x 10’) temat: Studenckie
spotkania z bezdomnością – program o corocznej akcji studentów pedagogiki
opiekuńczej, skierowanej do bezdomnych i alkoholików, którym oferowano
pomoc materialną i moŜliwość leczenia choroby alkoholowej.
Poza prawem – magazyn prewencyjny
10.02.2007 – godz. 22.05 (czas trwania :15’) Alkoholizm wśród nieletnich,
przyczyny, skutki oraz moŜliwości pomocy.
02.06.2007 – Godz. 22.05 ( czas trwania : 15’) Bezpieczny odpoczynek nad wodą
- tragiczne wypadki po wypiciu alkoholu.
27.06.2007 - godz. 22.05 (czas trwania 15’) Wakacyjny odpoczynek, a
prowadzenie auta po spoŜyciu alkoholu.
11.11.2007 i 21.04.2007 – godz. 22.05 (czas trwania 2 x 15’) Bimbrownicy profilaktyka nielegalnej produkcji alkoholu i alkoholizmu.
Mikołaj codzienny – reportaŜ em.24.12.2007 (czas trwania 15’)
Pozytywny przykład
byłego
alkoholika,
który zaangaŜował
się
w
działalność charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin oraz pomoc
terapeutyczną dla alkoholików.
Oddział emitował spot antyalkoholowy Anonimowi Alkoholicy, który przedstawiał
zagroŜenia, jakie dla rodziny i jednostki niesie choroba alkoholowa, oraz namawiał do
leczenia i kontaktu z klubami AA. Emisja od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2007 (25 razy po
1’35” - łącznie 40 minut).
612
613
Razem TVP Białystok wyemitował 2 godz. 30 minut audycji poświęconych problemowi
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
TVP Bydgoszcz
•
•
Rozmowa dnia :
05.03.2007 – godz. 18.15 (czas trwania 11’), rozmowa o problemach
naduŜywania alkoholu w nawiązaniu do tragedii, jaka miała miejsce we
Włocławku. Kilkuletnia Ania, pozostawiona pod opieką alkoholików została
przez nich zamordowana.
04.06.2007 – godz. 18.27 (czas trwania 15’14”), rozmowa z Barbarą
Domagałą – psychologiem, kierownikiem Bydgoskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat alkoholizmu wśród
nieletnich i sposobów przeciwdziałania zjawisku.
26.06.2007 – godz. 18.28 (czas trwania 15’20”), rozmowa w studio z
Barbarą Domagałą – dyrektorem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji,
Terapii UzaleŜnień i Profilaktyki na temat rosnącej liczby uzaleŜnień (m.in.
od alkoholu) wśród coraz młodszych ludzi oraz o rodzajach terapii.
15.10.2007 – godz. 18:28 (czas trwania: 7’35”) gościem w studio był
Grzegorz Kasprzycki organizator i pomysłodawca kampanii społecznej
przeciw uzaleŜnieniom adresowanej do młodzieŜy.
Wyprzedzić chorobę - w magazynie wiele miejsca poświęcono szeroko pojętemu
problemowi uzaleŜnień omawiając mechanizmy powstawania, skutki oraz środki
przeciwdziałania i sposoby walki z nimi:
15.10.2007 – godz. 18:36 (czas trwania: 20’05”) Wypowiedzi młodych
ludzi o wadze problemu uzaleŜnień i nieskutecznych często działaniach
dorosłych. Wypowiedź prof. Aleksandra Araszkiewicza - wojewódzkiego
konsultanta ds. psychiatrii, na temat problemu uzaleŜnienia od alkoholu i
narkotyków.
31.10.2007 – godz. 18:41 (czas trwania 15’22”) Wypowiedzi dwóch byłych
więźniów, którzy trafili do zakładów penitencjarnych za alkohol i
narkotyki. Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie mówił o oddziale
terapeutycznym więźniów uzaleŜnionych od alkoholu oraz o programie
Duet, a Aleksandra Gapska z Okręgowego Inspektoratu SłuŜby Więziennej
w Bydgoszczy wypowiadała się na temat wpływu m.in. alkoholu na wzrost
przestępczości.
10.11.2007 - godz. 7:50 (czas trwania 17’37”) odcinek poświęcony
kobietom pijącym w ciąŜy, syndromowi FAS (alkoholowe uszkodzenie
płodu), problemom kobiet alkoholiczek oraz róŜnym metodom leczenia.
17.11.2007 – godz. 7:51 (czas trwania 18’24”) UzaleŜnienia ? NIE!
W odcinku była mowa o propagowaniu unikania uzaleŜnień, wypowiedzi
młodych dziewcząt, które nigdy nie uŜywały i nie uŜywają narkotyków,
alkoholu i papierosów.
05.12.2007 – godz. 18:37 (czas trwania 20’59”) materiał ukazywał
uzaleŜnienia w środowiskach wiejskich. Wypowiedzi gimnazjalistów o
dostępności alkoholu i papierosów na wsi, o programie antyalkoholowym,
613
614
•
punktach gdzie moŜna szukać wsparcia, a trzeźwy alkoholik mówił o
zajęciach grupy AA w jego wsi.
19.12.2007 – godz. 18:44 (czas trwania 17’36”) UzaleŜnienia – nie
zaczynaj! W tym odcinku próba zniechęcenia młodzieŜy do alkoholu i
narkotyków, m.in. rozmowa doktora z chłopcem, który opowiadał swoją
historię picia.
ZbliŜenia – program informacyjny zamieścił następujące materiały newsowe
podejmujące wyŜej wymienioną tematykę: (em. codziennie, godz. 18.00)
Dziecko nie pij – emisja 04.06.2006 (czas trwania 1’46”) – informacja o
akcji bydgoskich StraŜników Miejskich pt. „Zero tolerancji dla
nietrzeźwości” skierowanej głównie do nieletnich.
Wódko pozwól Ŝyć – emisja 26.06.2007 (czas trwania: 2’00”) informacja
na temat konferencji odbywającej się w Bydgoszczy z udziałem lekarzy i
psychoterapeutów na temat pomocy osobom uzaleŜnionym od alkoholu i
narkotyków oraz o metodach tej pomocy.
Lato bez procentów – emisja 06.07.2007 (czas trwania 1’35”) – informacja
o akcji, która ruszyła w Bydgoszczy pod hasłem „ Lato bez procentów”.
Celem tej akcji jest uświadomienie sprzedawcom, Ŝe powinni Ŝądać od
klienta dowodu osobistego, jeśli maja wątpliwości czy jest on pełnoletni.
Pijane dzieci – emisja 27.07.2007 (czas trwania 1’42”) – informacja o 15latku, który miał ponad 3 promile alkoholu. Potwierdza to smutną regułę,
Ŝe pije coraz więcej dzieci.
„Wesele” – emisja 02.08.2007, (czas trwania: 1’50”) – informacja o
rozpoczynającej się w Bydgoszczy ogólnopolskiej imprezie „Wesele
wesel”. Jej organizatorzy juŜ od kilkunastu lat namawiają do trzeźwości
nie tylko podczas zabawy.
CiąŜa bez alkoholu – emisja 13.09.2007 (czas trwania 1’43”) informacja o
rozpoczynającej się społecznej kampanii „CiąŜa bez alkoholu”.
Stop uzaleŜnieniom – emisja: 02.10.2007 (czas trwania 1’54”) informacja o
zorganizowanych w Bydgoszczy warsztatach pod hasłem
„Bezpieczna rodzina – dzieci wolne od agresji i uzaleŜnień”.
Stop uzaleŜnieniom – emisja 12.10.2007, (czas trwania 1’12”) co trzeci
gimnazjalista z regionu miał kontakt z alkoholem, papierosami i
narkotykami. Województwo chce wypromować modę na zdrowy styl Ŝycia
- bez uŜywek i nałogów. W materiale informacja o zainaugurowaniu
kampanii „przeciw uzaleŜnieniom – to nasza wspólna sprawa”.
CiąŜa bez alkoholu – emisja 07.11.2007 (czas trwania: 1’17”) statystyki
dotyczące urodzeń dzieci z tak zwanym płodowym zespołem alkoholowym.
Oddział nadawał spoty kampanii społecznej Młodość bez procentów, CiąŜa bez alkoholu ,
Przypowieść alkohol, które zajęły łącznie 0,4 godz.
Razem TVP Bydgoszcz wyemitował 3 godz. 18 min. audycji poświęconych problemowi
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
TVP Gdańsk
614
615
•
Na dwa głosy – program cykliczny, odcinek pt. ”Czy moŜemy być niezaleŜni od
uzaleŜnień” – z udziałem m.in. dr Luby Szawdyn – terapeutki oraz Krzysztofa Sarzały
z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku – debata poświęcona uzaleŜnieniom, w
tym od alkoholu, w której szeroko omówiono mechanizmy zachowań osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych oraz wskazano konkretne sposoby wychodzenia z
nałogu. Emisja 10.09.2007 o godz. 18.30 , czas trwania 40 min.
W TVP Gdańsk w 2007 r emitowane były spoty kampanii społecznej: Młodość bez
procentów oraz CiąŜa bez alkoholu o łącznym czasie emisji 49 min.
W TVP Gdańsk łączny czas emisji audycji poświęconych przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wyniósł 1,5 godz.
TVP Gorzów Wielkopolski
•
•
Zapytaj eksperta – alkohol i młodzieŜ –problem alkoholizmu wśród coraz to
młodszej młodzieŜy (emisja 21.06.2007, czas trwania 40 min.)
Na antenie lubuskiej informacje dotyczące problemów alkoholowych były emitowane
w newsach w programie informacyjnym Informacje Lubuskie:
21.01.2007 – izba (czas trwania 1’36”),
07.02.2007 – pijany kierowca (czas trwania 1”34”),
19.02.2007 – alkomaty (czas trwania 1”39”),
25.02.2007 – alkohol i stop (czas trwania 1”45”),
17.03.2007 – alkohol (czas trwania 1”11”),
23.04.2007 – pijani maszyniści (czas trwania 1’58”),
19.05.2007 – przemoc (czas trwania 1”35”),
15.07.2007 – alkohol i dzieci (czas trwania 1’24”),
28.08.2008 – marsz trzeźwości (czas trwania 0”35”),
30.12.2007 – alkohol (czas trwania 1”54”)
Łączny czas wymienionych pozycji wyniósł 55 min. 11 sek.
TVP Katowice
•
Trój wymiar – cykliczny program studyjno-filmowy, w którym autorzy i zaproszeni
goście starali się znaleźć genezę róŜnych uzaleŜnień: od alkoholu, narkotyków, leków
(em. 26 stycznia 2007 godz.18.26 czas trwania 27’).
Program w całości poświęcony uzaleŜnieniu kobiet. Dyskusja na temat społecznego
przyzwolenia na picie (Ŝycie towarzyskie i rodzinne toczy się wokół „browaru”). Polki
coraz częściej kończą weekend wielkim piciem. W Polsce 50% kobiet wymienia
wódkę jako swój ulubiony trunek, 5% pań prowadzi auto pod wpływem alkoholu,
11% Polek z wyŜszym wykształceniem regularnie pije. Dzieci oswajają się z
widokiem popijających rodziców, w ich rozumieniu piwo jest takim samym napojem
jak coca – cola. UzaleŜnienie od alkoholu rozpoczyna się w momencie, kiedy młodzi
ludzie w wieku 15-16 lat sięgają po butelkę.
615
616
•
•
•
•
Twój wybór – program publicystyczny omawiający zagroŜenia związane z
uzaleŜnieniami wśród młodzieŜy (em. 11 października 2007 godz. 17.00 czas trwania
10 ‘).
Pseudokibic – reportaŜ - historia byłego skina i pseudokibica, który pomimo
przekazanych mu przez dom rodzinny wartości moralnych i chrześcijańskich, uległ
fascynacji przemocom alkoholem i narkotykami. Po totalnym upadku moralnym i
aresztowaniu nastąpiła trwała duchowa przemiana. Porzucił przemoc, uczy się i pracuje
(em.1.01.2007, godz. 20.15, czas trwania 12’),
Raport z akcji – cykliczny program o charakterze prewencyjnym.
(emisja 2 x w tygodniu, prem. godz. 8.45, powt. godz.17.00, czas trwania 17’) W
audycji Oddział emitował m.in. materiały filmowe dotyczące przestępstw
popełnianych pod wpływem alkoholu (w tym wypadki drogowe). Problemy omawiane
były 22 razy (prem+powt.), po ok. 4’. łącznie – 88’.
Ludzie i sprawy – cykliczny magazyn reporterski (emisja 1x w tygodniu, czas programu
27’). ReportaŜe poruszały problem alkoholizmu oraz jego skutki.
Sylwester z winem
01.02. godz. 18.45
Rodzice z promilem
08.02. godz. 18.45
Bezdomni dostają mieszkanie
29.02. godz. 18.45
Samobójstwo Magdy
24.05. godz. 18.45
Maltretowane bliźniaczki
04.10. godz. 18.45
Ojciec z piekła rodem
29.11. godz. 18.45
(6 emisji po ok. 6 min. łącznie 36 min.):
Oddział TVP Katowice włączył się do ogólnopolskiej akcji medialnej promującej
odpowiedzialną postawę kierowców, prezentował teŜ spoty społeczne Prowadzę, jestem
trzeźwy, Zatrzymaj się i Ŝyj, Przejazd kolejowy, CiąŜa bez alkoholu, które w ogólnym
wymiarze stanowiły 3 godziny czasu antenowego (360 emisji spotu w wym. 30 sek.).
Ogółem problemowi alkoholizmu w 2007 r. Oddział poświęcił 5 godz. 53 min.
TVP Kraków
•
Magazyn medyczny - cykliczny program powstający przy współpracy z NFZ, licznymi
krakowskimi fundacjami medycznymi oraz przy wykorzystaniu funduszy, m.in. Urzędu
Miasta Krakowa. Prezentuje metody diagnozowania i terapii róŜnych schorzeń, próbując
takŜe podpowiadać widzom, gdzie na terenie miasta mogą szukać pomocy. W ramach
cyklu ukazały się dwa reportaŜe o alkoholizmie:
Dzieci alkoholików – reportaŜ dotyczył wpływu alkoholu na organizm.
Rozmowa na temat Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób, które poddane
terapii próbują zapomnieć o problemach swoich rodzin, (emisja 1.03.2007 godz. 18.45, 3.03.2007 – godz. 8.10. czas trwania 13’58”).
FAS – program o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąŜy (em. 6.09.2007 –
godz. 16.50, 12.09.2007 – godz. 19.30. czas trwania 10’59”).
616
617
Oddział emitował na swojej antenie spoty społeczne: Prowadzę jestem trzeźwy - łączny
czas – 10’15” ; CiąŜa bez alkoholu w dwóch wersjach (15” i 30”) łączy czas 52’00”.
Razem TVP Kraków wyemitował 1 godz. 42 min. audycji, które były poświęcone
problemowi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
TVP Lublin
•
•
•
Ojciec bezdomnych – bohaterem reportaŜu był człowiek, który w przeszłości był
bezdomnym alkoholikiem. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu „Nadzieja” zajmując się
programem wychodzenia z bezdomności i alkoholizmu (emisja 01.11.2007, godz. 18.55
czas trwania – 15’50).
Zdarzenia – cykliczny magazyn publicystyczno-interwencyjny, tematem felietonu był
problem związany z brakiem izby wytrzeźwień w Lublinie (emisja 09.10.2007, godz.
18.30 czas trwania 10’).
Panorama lubelska – program informacyjny, w którym m.in. poruszano tematy:
- 26.06.2007 – „Stop” alkoholizmowi (2’04”),
- 21.09.2007 – „Stop” przemocy w rodzinie (1’57”).
Oddział TVP Lublin włączył się do ogólnopolskiej akcji, prezentując spoty społeczne CiąŜa
bez alkoholu, które w ogólnym wymiarze stanowiły 58 min. (116 emisji spotu w wym. 30
sek.)
Razem TVP Lublin wyemitował 1 godz. 28 min. audycji, które były
poświęcone problemowi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
TVP Łódź
•
Nie pozwól na to – program publicystyczny o profilaktyce antyalkoholowej. Przykłady i
wskazanie sposobów wyjścia z kryzysu, porady specjalistów.
Poruszane zagadnienia:
Przedstawienie typów postaw obronnych jakie przyjmują dzieci alkoholików, np.
dziecko - kozioł ofiarny, dziecko - ofiara, dziecko - niewidzialne. Skąd biorą się
takie postawy, a przede wszystkim, jakie są konsekwencje w dorosłym Ŝyciu dzieci
z rodzin dotkniętych choroba alkoholową? Czy dzieci alkoholików wymagają
leczenia, kiedy powinny otrzymać pomoc, jakie znaczenie ma terapia ?
śony alkoholików - czyli osoby współuzaleŜnione. To nie tylko osoby z rodzin
patologicznych. Kiedy powinny reagować, gdzie szukać pomocy? Jakie są
konsekwencje nie podejmowania Ŝadnych działań w obliczu rozwijającego się
uzaleŜnienia?
Terapia dla sprawców przemocy w rodzinie. W 90% sprawcami przemocy są
męŜczyźni naduŜywający alkoholu. Czy zgłaszają się dobrowolnie na terapię, na
czym ona polega?
UzaleŜnienie kobiet od alkoholu. Na czym polega specyfika uzaleŜnienia, dlaczego
kobiety uzaleŜniają się szybciej i duŜo trudniej jest im wyjść z uzaleŜnienia?
Emisja: 30.05, 19.09, 17.10, 28.11 o godz. 19.10 (czas trwania 13’ x 4 odc.)
617
618
•
•
•
Prowokacje – program publicystyczny o uzaleŜnieniach i sposobach wyjścia
z nałogu. W programie poruszono tematy:
UzaleŜnienie krzyŜowe - od narkotyków i alkoholu jednocześnie. Na czym polega
to uzaleŜnienie, skąd się bierze, jak bardzo jest niebezpieczne, czy wymaga innego
leczenia, niŜ uzaleŜnienie wyłącznie od alkoholu? Kogo dotyczy?
Alkoholizm, jako efekt zbyt duŜych ambicji. Najczęściej chorobę alkoholową
postrzega się jako efekt Ŝycia w rodzinie patologicznej. Tymczasem coraz częściej
z problemem głębokiego uzaleŜnienia zgłaszają się osoby z wyŜszym
wykształceniem, o wysokim statusie społecznym i bardzo dobrej sytuacji
materialnej. Przyznają, Ŝe alkohol w ich Ŝyciu pojawił się jako sposób na
rozładowanie stresu. Najpierw był to kieliszek wieczorem, potem nagle okazało się,
Ŝe dziennie potrzebna jest butelka mocnego alkoholu. Przestali panować nad
ilością spoŜywanego alkoholu. Jak leczyć takich pacjentów? Czy moŜna zerwać z
uzaleŜnieniem, nie zrywając z dotychczasową pracą i stylem Ŝycia?
Dlaczego społeczeństwo polskie daje przyzwolenie na alkohol? Opowiadania
młodych narkomanów, którzy aby ukryć branie narkotyków, przychodzą do domu
pod wpływem alkoholu. Informacja dla rodziców, Ŝe "wypiłem" jest informacją
uspokajającą. Rodzice łatwo i bez sprzeciwu akceptują fakt, Ŝe nieletni syn - córka
wypili alkohol. W ten sposób długo nie są w stanie dowiedzieć się, Ŝe ich dziecko
jest uzaleŜnione od narkotyków, ale teŜ nie widzą niebezpieczeństwa, Ŝe mogą się
uzaleŜnić od alkoholu.
Gdzie szukać pomocy? Do poradni uzaleŜnień trafiają bezradne babcie, które
samotnie wychowują dzieci swoich dzieci - czyli są rodziną zastępczą ustanowioną
przez Sąd Rodzinny dla Nieletnich. Dorastające nastolatki, problemy
wychowawcze, problemy uzaleŜnień
Alkoholizm matek. Jak kobiety, które zdołały pokonać nałóg postrzegają swoje
postępowanie? Czy będą mogły naprawić krzywdy wyrządzone
własnym
dzieciom? Dlaczego dziecko nie było hamulcem przed wypiciem kolejnej butelki
alkoholu?
Alkoholizm dzieci. Inicjacja alkoholowa sięga juŜ 8-latków. Jeśli rodzice nie są w
stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa własnemu dziecku, kto powinien to
zrobić? Czy rzeczywiście nikt nie widzi, Ŝe kilkulatek jest pod wpływem alkoholu?
Co musi się stać, Ŝeby zadziały słuŜby powołane do opieki nad dzieckiem?
Picie alkoholu w czasie ciąŜy. Niewielka dawka alkoholu w czasie ciąŜy moŜe
spowodować nieodwracalne uszkodzenie systemu nerwowego płodu.
Alkoholizm jako konsekwencja odstawienia narkotyków. Trzeźwy narkoman jeśli
nie do końca poradził sobie z problemem uzaleŜnienia, po jakimś czasie sięga po
alkohol. Boi się narkotyków - bo wie juŜ jakie straty poniósł z powodu "brania".
Alkohol sprawia wraŜenie "bezpiecznego". Gdzie w takiej sytuacji powinien
szukać pomocy? Czy jeszcze raz przejść terapie dla narkomanów?
Analiza danych dotycząca spoŜycia alkoholu wśród młodzieŜy.
Emisja 21.02, 28.02, 28.03, 11.04, 06.06, 04.07, 24.10, 21.11, 05.12, g.19.30
(czas trwania 13’ x 9 odc.).
To jest Ŝycie – cykliczny program reportaŜowy podejmował tematykę związaną z
problemem alkoholizmu i pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową. Prezentacja
konsekwencji zdrowotnych, finansowych i społecznych.
Emisja: 11.01, 15.02, 22.02, 22.03, 5.04, 13.12.2007 r. o godz. 16.45 (czas trwania 13’
x 6 odc.).
Na sygnale – cykliczny magazyn interwencyjny emitowany o godzinie 19.45
618
619
W magazynie przedstawiono następujące tematy:
Prewencja przed świętami, informacje policji i lekarzy pogotowia o skutkach
naduŜywania alkoholu.
Patrole policji drogowej - akcja przeciwko kierowcom prowadzącym
samochód pod wpływem alkoholu (akcje "powroty"; "znicz" etc.).
Patrole nocne z policją - awantury rodzinne spowodowane naduŜywaniem
alkoholu.
Raporty z akcji policjantów Komend Miejskich w Łodzi i Piotrkowie
Trybunalskim oraz funkcjonariuszy Izby Celnej w Łodzi wymierzone w
nielegalne rozlewnie alkoholu.
Zaniedbane dzieci - przykłady dzieci z rodzin alkoholików, które w konsekwencji
trafiły do Domu Dziecka.
Kontrole autokarów pod kątem trzeźwość kierowców autobusów przewoŜących
uczniów.
Odcinki w całości poświęcone problematyce alkoholizmu emitowane były: 29.01;
12.03; 7.05; 4.06; 17.09; 15.10.2007 r. (czas trwania 13’ x 6 odc.)
Na antenie TVP Łódź wyemitowano 9,5 godz. programów poświęconych problematyce
profilaktyki alkoholowej.
TVP Olsztyn
Informacje - codzienny program emitowany o godz. 7.45, 16.45, 18.00, 21.45
Tytuły
niektórych zamieszczonych felietonów poruszających tematykę profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych: Sylwester, Izba wytrzeźwień, MłodzieŜ pije, Alkohol – Urząd
Kontroli Skarbowej, Ustawa o stokach, Izba wytrzeźwień, Porzucone dziecko, Pijane dzieci,
Przystanek Pat, Kołdrom, Pijany samorząd, Nielegalny alkohol, Weekend „po piwku”,
Trzeźwo myślę i jadę, Pijani Ŝeglarze, CiąŜa – alkohol, Pijana lekarka.
Łączny czas poświęcony tej tematyce wyniósł 41 min. 23 sek.
Ponadto, Oddział emitował spoty społeczne poświecone problemowi alkoholizmu: CiąŜą,
Korek, Młodość bez %, które na antenie zajęły 3 godz. emisji.
Na antenie olsztyńskiej wyemitowano ponad 3 godz. 41 min. materiałów poświęconych
problematyce profilaktyki antyalkoholowej.
TVP Opole
•
Kurier Opolski – codzienny magazyn informacyjny (godz. 18.00) emitował następujące
materiały newsowe podejmujące tematykę antyalkoholową:
CiąŜa bez alkoholu – emisja 02.11.2007 (czas trwania 1’39”) informacja
promująca kampanię społeczną CiąŜa bez alkoholu. Relacja ze spotkania
ordynatorów oddziałów ginekologiczno-połoŜniczych i noworodkowych z
całego województwa opolskiego, na którym dyskutowano o skutkach
spoŜywania alkoholu w ciąŜy.
619
620
•
•
Picie w ciąŜy – emisja 05.11.2007 (czas trwania 2’39”) informacja promująca
kampanię CiąŜa bez alkoholu; rozmowa o świadomym i odpowiedzialnym
macierzyństwie.
Wszystko jasne – cykliczny program publicystyczny, w którym zaproszeni goście
odpowiadali na pytania: Dlaczego kobieta w ciąŜy nie powinna pić alkoholu? Jaki
jest cel ogólnopolskiej akcji CiąŜa bez alkoholu?
Emisja w dniach:
02.11.2007 (8’12”) oraz 20.12.2007 (7’57”).
TV NieduŜa – cykliczny program dla dzieci, w którym trzy odcinki poświęcono
profilaktyce antyalkoholowej, dotyczyły one:
praw dziecka w kontekście ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie,
zaniedbywaniem oraz róŜnymi formami wykorzystywania seksualnego (emisja
24.11.2007, czas: 21’05”),
kształtowania i utrzymywania pozytywnych więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi
(emisja 22.12.2007, czas: 24’45”),
promowania zainteresowania dzieci własnym rozwojem i realizowaniem
pozytywnego hobby (emisja 15.12.2007, czas: 21’25).
Ponadto, Oddział włączył się do ogólnopolskiej akcji medialnej promującej kampanię
CiąŜa bez alkoholu, której celem była promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz
zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki
dziecko (łączny czas emisji spotu – 4 godz. 31 min.)
PowyŜsza tematyka zajęła 6 godz. czasu antenowego.
TVP Poznań
•
•
•
•
Bądź zdrów – Alkohol i ciąŜa – emisja 19.09.2007 godz. 18.29 (czas 11’) . W
programie mówiono o zagroŜeniach, jakie niesie alkohol wypijany przez kobiety
cięŜarne. Autor przedstawiał zaleŜności między piciem, paleniem a stanem
nienarodzonego dziecka. To, jak Ŝyje przyszła matka przekłada się bezpośrednio na
zdrowie dziecka, gdyŜ alkohol i inne uŜywki przenikają przez pępowinę do płodu
degradując rozwój narządów i wpływają na powstawanie wad rozwojowych.
Bądź zdrów – Fitness i wino – emisja 13.09.2007 godz. 18.45 (czas 4 min.) Jeden z
trzech felietonów poświęcony problemowi - wino a zdrowie. Światowa Organizacja
Zdrowia ogłosiła raport dotyczący wpływu alkoholu na zdrowie. Ostrzega w nim przed
zagroŜeniami wynikającymi z nadmiernego picia, przyznając jednak, Ŝe bardzo małe
ilości np. czerwonego wina mogą mieć zdrowotny wpływ na pracę serca i układu
krąŜenia. Nie wolno jednak zapominać równieŜ o tym, Ŝe przekroczenie norm moŜe
zwiększyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu, a picie i zaŜywanie leków moŜe być
przyczyną śmierci.
Okno na Wielkopolskę – Podnieś głowę - 4 emisje: 07.02, 12.02, 06.07, godz. 19.00,
07.50, 19.50 (czas trwania 27 min.). ReportaŜ ze spotkania zorganizowanego przez
poznańskie Duszpasterstwo Diecezjalne dla alkoholików i ich rodzin u Ojców
Franciszkanów w Poznaniu. W programie wypowiedź psychologa o formach pomocy
osobom uzaleŜnionym.
12 kroków od dna - 2 emisje: 02 i 04.09 godz. 19.35, 19.22 (czas 30 min.) - ReportaŜ,
realizowany w trakcie „Dni Trzeźwości” , którego celem było pokazanie „Świadectwa”
620
621
•
•
•
alkoholików, którzy zerwali z nałogiem. W atmosferze festynu i muzyki gwiazd toczyła
się opowieść o tym dlaczego się pije, dlaczego przestaje i jak pomóc tym, którzy sami
pomóc sobie nie umieją lub nie chcą.
Spojrzenia – śycie do remontu - 2 emisje: 04.01, 01.02 godz. 18.35, 19.30 (czas 59
min.) - ReportaŜ o bezdomnym Januszu, który pół Ŝycia pił i był bezdomny, a obecnie
dzięki pomocy m.in. Schroniska dla bezdomnych BARKA i ludzi tam pracujących
wprowadza się do swojego mieszkania – o tym, Ŝe jednak moŜna wyjść z bezdomności i
nałogu.
Źródło – Duszpasterstwo trzeźwości - 2 emisje: 19.12, 22.12. g.18.40, 08.00 (czas
trwania 35 min.) Program opowiadał zarówno o tych, którzy się zmagają osobiście ze
swoim uzaleŜnieniem, jak i o tych, którzy poświęcają wiele trudu i czasu, aby innym
pomóc, odkryć na nowo dar wolności. O duszpasterstwie trzeźwości i ich kapelanie,
który sam przeszedł drogę wyjścia z nałogu, o znaczeniu rekolekcji, o problemach
współczesnego człowieka i sposobach radzenia sobie z nimi.
Z Ŝycia kościoła – cotygodniowy magazyn emitowany o godz. 19.40, 07.50 (czas
trwania 10 min.), w którym znajdowały się krótkie felietony zapraszające na rekolekcje
trzeźwości i rekolekcje dla uzaleŜnionych, zaznaczając w ten sposób, Ŝe Kościół
równieŜ włącza się aktywnie w pomoc uzaleŜnionym oraz ich rodzinom.
Wymienione audycje zajęły 2 godz. 47 min. czasu antenowego.
•
Na antenie TVP Poznań pojawiło się wiele news-ów w programie informacyjnym
Teleskop. Były to relacje z wypadków samochodowych spowodowanych przez
pijanych kierowców, z miejsc tragedii rodzinnych, których przyczyną był alkohol
spoŜywany przez domowników, relacje z akcji policyjnych na drogach, a takŜe
informacje o akcjach antyalkoholowych (łączny czas news-ów 43 min.).
W okresie od września do października 2007 w ramach kampanii Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CiąŜa bez alkoholu nadano łącznie 10’ spotów
temu poświęconych.
W ramach oprawy anteny wielokrotnie emitowany był blok „Polecamy zapraszamy”, w
którym informowano widzów o „święcie trzeźwości”, organizowanym 26.08.2007 w
Poznaniu przez Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej wspólnie z Fundacją
Profilaktyki i Leczenia UzaleŜnień „Wybór”.
Na antenie TVP Poznań wyemitowano ok. 3,6 godz. programów poświęconych problematyce
profilaktyki antyalkoholowej.
TVP Rzeszów
•
Interwencje – cykliczny program interwencyjny powstający na podstawie listów i próśb
widzów:
odcinek emitowany 3.05.2007 poświęcony był problemom dzieci wychowywanych
w rodzinach alkoholików (czas trwania 13 min.),
odcinek emitowany 27.12.2007 poświecony był problemom rodziny alkoholików,
gdzie w skandalicznych warunkach wychowywanych jest dziesięcioro dzieci (czas
trwania 13 min.).
621
622
•
•
•
UzaleŜnieni – felieton ze spotkania lekarzy i psychologów w Lubenii k. Rzeszowa,
szukających odpowiedzi na pytanie: jakie jest skuteczne lekarstwo na alkoholizm czy
narkomanię? emisja 29.08.2007 (czas trwania 5 min.).
Stan zagroŜenia – magazyn poruszający, m.in. tematy słuŜące zwalczaniu patologii
społecznych: przestępczości, alkoholizmu, narkomanii. Emisja 2 razy w miesiącu, środa
godz. 18.45 (czas trwania 10 min.)
Ponadto na antenie TVP3 Rzeszów tematy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi
poruszane były w programie informacyjnym Aktualności:
Rosyjska ruletka o libacji alkoholowej w której ginie 21-letni męŜczyzna (czas
trwania 3’), 24.01.2007,
Sędzia z 2,65 promila uciekał przed policyjnym patrolem (czas trwania 3’),
5.01.2007,
Śmierć wędkarza z przyczyn upojenia alkoholowego (czas trwania 3’), 5.11.2007,
Punkty alkoholowe, a udzielanie koncesji na sprzedaŜ alkoholu (czas trwania 3’),
30.01.2007,
Bezpieczeństwo w górach - wprowadzenie przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zakazu jazdy po pijanemu i pod wpływem
narkotyków na nartach (czas trwania 3’), 4.02.2007,
Pijący i znęcający się nad rodziną męŜczyzna zginął z rąk umęczonej kobiety (czas
trwania 3’), 2.05.2007,
Ofiary wody, osoby które nie tylko raczyły się kąpielą, ale takŜe alkoholem (czas
trwania 3’), 9.06.2007,
Lekarka jednej z przemyskich przychodni przyjmowała po pijanemu (czas trwania
3’), 28.06.7007,
Alkoholowa brawura przyczyną śmierci 19 latka, który pod wpływem alkoholu
wspiął się na słup wysokiego napięcia (czas trwania 3’), 16.07.2007,
Nocny problem mieszkańców osiedla w Rzeszowie, gdzie uzaleŜnieni od alkoholu,
narkotyków i hazardu urządzają, kaŜdego wieczoru pijackie imprezy (czas trwania
4’), 22.08.2007,
Pijani pracownicy drogowi spowodowali groźny wypadek podczas pracy (czas
trwania 3’) 3.11.2007.
Łączny czas emisji programów o tematyce profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na antenie TVP Rzeszów wyniósł około 4 godz. 30 min.
TVP Szczecin
•
I nie opuszczę Cię aŜ do śmierci” – reportaŜ o wychodzeniu z nałogu alkoholowego i
perspektywie na nowe Ŝycie bez uzaleŜnień.
Emisja 07.02.2007, godz. 18.50 (czas trwania 27’20”).
• Być kobietą - reportaŜ dotyczący kobiet alkoholiczek, wychodzących z nałogu dzięki
grupom wsparcia AA i powracających do normalnego Ŝycia.
Emisja 5.09.2007, godz. 18.50 (czas trwania 41’06”).
• Nowe Ŝycie – po prostu - reportaŜ poruszający problem kobiet mających męŜów
alkoholików. Kobiety te najczęściej boją się występować na drogę sądową przeciw swoim
tyranom. Wolą udawać, Ŝe nic się nie dzieje i poddają się przemocy.
Emisja 08.11.2007, godz.18.50 (czas trwania 27’20”)
622
623
•
X Jubileuszowy Bal Bursztynowy - bal dobroczynny, na którym zbierane były
pieniądze na Stowarzyszenie ERKA czyli azyl dla młodzieŜy z rodzin patologicznych.
Emisja 3.03.2007 (czas trwania16’).
• Akcja trzeźwy kierowca – Telenotatnik - relacja z policyjnej akcji pod nazwą „Trzeźwy
kierowca", emitowana 29.09.2007 (czas trwania 32’).
• Informacje i felietony poruszające problem alkoholizmu i walki z nim, emitowane
były w programie informacyjnym Kronika. Poruszane zagadnienia to:
17.01 Alkohol i narkotyki wśród policjantów (1’30”),
18.01 Alkohol i przemyt (2’),
22.01 Pijany kierowca (0’45”),
05.02 Sklepy monopolowe na kaŜdej ulicy (2’44”),
10.03 Pijany lekarz na dyŜurze (1’50”),
21.04 Akcja trzeźwy Koszalin (1’ 30”),
27.04 Pijani lekarze (2’),
28.04 Pijani lekarze (0,30”),
29.05 Pijani lekarze (2’”),
10.05 Patologia wśród młodzieŜy naduŜywającej alkohol (2’20”),
13.05 Pijani straŜacy (1’20”),
09.06 Pijany morderca (1’18”),
09.08 Pijani rodzice (1’ ),
20.08 Plaga pijanych rowerzystów (1’56”),
18.09 Pijana kobieta (0’48”),
26.09 Trzeźwość (1’ 55”).
Oddział emitował dwa spoty społeczne: Akcja Trzeźwy kierowca (emisja od 01.07 do
31.08.2007, liczba wydań:122 (łączny czas trwania 25’), Anonimowi Alkoholicy (emisja od
1.10. do 14.11.2007, liczba wydań: 70 (łączny czas trwania 18’).
Na antenie TVP 3 Szczecin wyemitowano
problematyce profilaktyki antyalkoholowej.
4 godz. 55 min. programów poświęconych
TVP Warszawa
•
•
Dobra jazda – magazyn poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego, emitowany w
okresie wakacyjnym. Odcinek z 3.08.2007r. dotyczył pijanych kierowców na polskich
drogach (statystyka wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, akcje
przeciw pijanym kierowcom, jak rozpoznać na drodze pijanego kierowcę); czas
11’03’’.
Wywiad Kuriera – program publicystyczny, w którym komentowane były
najwaŜniejsze wydarzenia dnia. Emisja od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie o
godz. 16.50 i 22.05. W dniu 28.11.2007r. o godz. 16.53 w studiu gościli: Danuta Gut –
dyrektor Biura Zarządu Browary Polskie i insp. Jacek Zalewski – naczelnik WRD
KSP w Warszawie. Rozmowa dotyczyła ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„Prowadzący – niepijący” (czas rozmowy 7’27”).
623
624
•
Telewizyjny Kurier Warszawski, Telewizyjny Kurier Mazowiecki, Telewizyjny
Kurier Warszawy i Mazowsza – codzienne programy informacyjne dla Warszawy i
Mazowsza, w których ukazały się 72 materiały filmowe przybliŜające rozmiary
zjawiska naduŜywania alkoholu, przedstawiające skutki spowodowane naduŜywaniem
alkoholu, sposoby udzielania pomocy osobom uzaleŜnionym. Były to, m.in.:
Relacje z akcji policyjnych: „Trzeźwy poranek” (w Warszawie i Radomiu),
„Młoda Warszawa dla najmłodszych bez procentów - 2007”, której celem było
ograniczenie sprzedaŜy alkoholu nieletnim.
„Trzeźwość” – akcja kontroli trzeźwości prowadzona przez radomską policję, w
którą zaangaŜowani byli aktorzy z serialu „Kryminalni”. Trzeźwi kierowcy
otrzymują w prezencie alkotest.
Relacja z ogłoszenia pierwszego wyroku przed sądem 24-godzinnym w
Warszawie – za jazdę po alkoholu;
Akcje funkcjonariuszy CBŚ i straŜy granicznej rozbijających grupy przestępcze
zajmujące się nielegalną dystrybucją alkoholu;
Porozumienie władz Ciechanowa z policją w sprawie leczenia uzaleŜnionych od
alkoholu.
Łączny czas materiałów filmowych to 1 godz. 04 min. 19 sek.
• Raport na gorąco – codzienny serwis informacyjny (godz. 18.10, powtórzenie o
godz. 22.00), do którego reporterzy zdobywają informacje przemieszczając się po
Warszawie na motorach. Dzięki temu szybko docierają na miejsce policyjnych akcji,
wypadków i kolizji drogowych. W audycji wyemitowano 89 materiałów filmowych
dotyczących wykroczeń i przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu. Czas
audycji ok. 2’, łączny czas materiałów filmowych 23’48’’.
• Top kryminał – magazyn nadawany od listopada 2007 r. co tydzień w niedzielę o
godz. 22.05, powtórzenie w czwartek o godz. 19.35 i sobotę o godz. 16.50,
poświęcony kwestiom bezpieczeństwa w Warszawie i okolicach. Relacjonuje
wydarzenia z dziedziny przestępczości i bezpieczeństwa zarejestrowane przez kamery
monitoringu miejskiego i reporterskie relacje z policyjnych akcji. Nagrane przez
policyjnych operatorów przestępstwa i szybkie interwencje omawiane są przez
oficerów komendy stołecznej. Wśród nagrań znajdują się materiały dotyczące
przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu. Czas magazynu 20’.
• Ratownicy – magazyn nadawany od listopada, co tydzień w sobotę o godz. 19.05,
powtórzenie w poniedziałek o godz. 19.00, poświęcony pracy słuŜb ratowniczych w
Warszawie (pogotowie ratunkowe, straŜ poŜarna, policja). Widzowie mogą śledzić,
jak ratownicy niosą pomoc mieszkańcom stolicy w dramatycznych sytuacjach, często
zaistniałych pod wpływem alkoholu (np. pijana cięŜarna, wypadki samochodowe
spowodowane przez pijanych kierowców). Czas audycji 18’.
Ponadto oddział emitował spoty : Prowadzę, jestem trzeźwy (czas 30”), emisja w styczniu
(łączny czas emisji 14’ 01’’), CiąŜa bez alkoholu (czas 15”, 30”), emisja we wrześniu i
październiku (łączny czas emisji 12’ 45”),
Łączny czas trwania wymienionych audycji na antenie TVP Warszawa wyniósł
3 godz. 02 min.
TVP Wrocław
624
625
•
•
•
•
Codzienne kłopoty Maćka i Doroty – cykl krótkich felietonów prezentujących
zagroŜenia, na jakie naraŜone są dzieci i młodzieŜ oraz sposoby ich pokonywania.
Jeden z odcinków Alkohol poświęcony był w całości zagadnieniu przeciwdziałania
piciu alkoholu wśród nieletnich (emisja 31.05.2007, godz. 19.25, czas trwania 3 min.
28 sek.).
śywot Michała – film dokumentalny poświęcony historii Michała, alkoholika, który
przez nałóg stracił dom i rodzinę. Po latach wyrusza do Szwecji, aby odszukać syna
(emisja 23.12.2007, godz. 19.37, czas trwania 47 min.).
Kariera po europejsku: Barka – jeden z odcinków magazynu poświęcony był
działalności Fundacji Barka, w ramach której działa gospodarstwo oferujące pracę i
schronienie m.in. ludziom dotkniętym chorobą alkoholową (emisja 21.03.2007, godz.
17.47, godz. 19:16, czas trwania 26 min. 22 sek.).
Fakty – program informacyjny, w którym ukazywały się newsy związane z
problemem naduŜywania alkoholu, m.in. interwencje policji w wypadkach drogowych
z udziałem nietrzeźwych kierowców i pieszych, interwencje w awanturach
rodzinnych, pozostawienia dzieci bez opieki przez pijanych rodziców itp.
Oddział we wrześniu emitował spot społeczny CiąŜa bez alkoholu (czas trwania 3 min. 15
sek.).
Łączny czas trwania wymienionych audycji wyniósł ok. 1,5 godz.
3.11. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEZ URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I
KONSUMENTÓW ZADAŃ OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA
2006 - 2010
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W roku 2007 realizował działania
określone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2006 - 2010 dwutorowo:
• bezpośrednio, w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 To o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późno zm.), dalej zwanej
"umk", oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedno Dz.U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080 ze zm.), dalej zwanej "uokik", a
następnie (od dnia 21 kwietnia 2007 r.) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze :zm.), dalej zwanej "nuokik",
• a takŜe pośrednio - poprzez działania podległej Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Inspekcji Handlowej.
W roku 2007 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził działania
polegające na. monitoringu rynku reklamowego napojów alkoholowych pod kątem
ewentualnych naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Działaniami objęto między
innymi treść oraz formę reklam telewizyjnych, reklam prasowych, ulotek reklamowych sieci
sklepów wielkopowierzchniowych oraz treść reklamy "zewnętrznej"- Przedmiotowy
monitoring nie dał podstaw do podjęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
625
626
Konsumentów działań na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 umk, ani do wszczęcia postępowania
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu
art. 23a uokik oraz 24 nuokik. W powyŜszym :zakresie Urząd nie wydatkował Ŝadnych
środków.
Podległa Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja
Handlowa w ramach przeprowadzonych w 2007 r. kontroli przestrzegania przepisów ustawy
_ dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedno Dz.U. z 2007 f.. NI 70, poz. 473 ze zm.), dalej zwanej "ustawą o wychowaniu w
trzeźwości", objęła swoimi działaniami 3218 punktów sprzedaŜy detalicznej, 741 placówek
gastronomicznych i 117 magazynów hurtowych. Kontrole polegały przede wszystkim na
sprawdzeniu. czy przedsiębiorcy posiadają stosowne zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych oraz czy prowadzą sprzedaŜ zgodnie z określonymi w nich warunkami.
Ponadto badano, czy przedsiębiorcy przestrzegają zakazów i nakazów wymienionych w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości, jak zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych w
miejscach niedozwolonych, zakaz sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym na
kredyt lub pod zastaw. Sprawdzano takŜe, czy w miejscach sprzedaŜy uwidoczniano
wywieszki informujące O szkodliwości spoŜywania napojów alkoholowych.
Do najwaŜniejszych ustaleń naleŜały:
• sprzedaŜ napojów alkoholowych bez zezwoleń w 51 placówkach handlowych i
gastronomicznych. Wartość takich wyrobów znajdujących się w obrocie wyniosła
210,9 tys. zł;
• sprzedaŜ w 22 magazynach hurtowych wyrobów alkoholowych przedsiębiorcom
nieposiadającym zezwoleń na obrót takimi towarami. Wartość sprzedanych w ten
sposób wyrobów wyniosła 524,3 tys. zł;
• brak wywieszek informujących o szkodliwości spoŜywania napojów alkoholowych w
236 sklepach i punktach gastronomicznych;
• niewnoszenie rocznych opłat Da rzecz gmin za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych;
• konsumpcja alkoholu na terenie sklepu;
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe poza magazynami;
• wprowadzanie do obrotu wyrobów alkoholowych bez banderol lub sfałszowanych.
W związku z ustaleniami kontroli:
- do prokuratur i policji skierowano 43 sprawy;
- do sądu skierowano jeden akt oskarŜenia;
- do wydziałów ds. wykroczeń sądów rejonowych skierowano 29 wniosków o ukaranie;
- wydano 5 decyzji wstrzymujących sprzedaŜ napojów alkoholowych;
- wszczęto 15 dochodzeń w trybie uproszczonym;
- przekazano 22 powiadomienia marszałkom województw jako organom zezwalającym na
prowadzenie hurtowej sprzedaŜy wyrobów alkoholowych (poza spirytusami) i 5 powiadomień
do Ministra Gospodarki jako organu zezwalającego na prowadzenie hurtowej sprzedaŜy
wyrobów spirytusowych;
- przekazano 21 powiadomień do organów wydających zezwolenia (prezydentów,
burmistrzów, wójtów) na sprzedaŜ wyrobów alkoholowych w placówkach detalicznych i
gastronomiC211ych;
- skierowano 12 doniesień do organów skarbowych;
- nałoŜono 218 mandatów, wymierzając grzywny o łącznej wartości 38_570 tys. zł.
626
627
Podsumowując działania podejmowane w roku 2006 w ramach realizacji Narodowego
Programu Profilak1yki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lala 2006 - 2010,
naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
definiowały przepisy uoldk, a następnie nuokik. PowyŜsze akty prawne, w odniesieniu do
działalności reklamowej prowadzonej przez przedsiębiorców, ustanawiały kompetencje
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania
praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (art 23a i nast. uokik oraz 24 i nast.
nuokik).
Warunkiem uznania konkretnego działania przedsiębiorcy za praktykę naruszając
zbiorowe interesy konsumentów, jest stwierdzenie jego bezprawności oraz skutku w postaci
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe
interes konsumentów nie zawsze jest toŜsamy z interesem publicznym. a tym samym nie
kaŜde naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dotyczących reklamy
napojów alkoholowych. stanowić będzie podstawę do stwierdzenia stosowania praktyki
naruszającej :zbiorowe interesy konsumentów.
PowyŜsze stanowisko znajduje potwierdzenie w opiniach doktryny, a konkretnie w
wypowiedziach odnoszących się do aktualnych do dnia 21 grudnia 2007 roku (data wejścia w
Ŝycie nowelizujących uznk przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 207 T. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. D. Nr 171, poz. 1206)), uprawnień Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie występowania na podstawie art. 19 ust. 1
pkt 3 uznk, :z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1- 3 i 6 uznk Z powyŜszego
uprawnienia, podobnie jak w przypadku działań skierowanych przeciwko praktykom
naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsument6w moŜe skorzystać, jeŜeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraŜa lub narusza
interesy konsumentów.
W opinii doktryny (prof. dr hab. Ewa Nowińska, pro!. dr hab. Michał du Van ..
Dualizm trybu postępowania w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji godzących w
zbiorowe interesy konsumentów", w: ..10 lat ZNK.U" dodatek do MoP 21/03. str. 22) "Prezes
UOKiK, będąc centralnym organem administracji rządowej, powinien wystąpić z powyŜszymi
roszczeniami jedynie wówczas, gdy naruszony zostaje interes publiczny. W przypadku zaś
naruszenia interesów konsumentów będzie to miało miejsce wówczas, gdy dotknięte zostały
ich interesy zbiorowe. (..J Zauwaźyć przy tym na/ety, Ŝe nie kaŜde naruszenie interesu
publicznego będzie toŜsame z naruszeniem interesu "konsumentów. Dlatego teŜ w świetle
ograniczenia moŜliwości działania Prezesa UOKiK na podstawie umk do przypadków
naruszenia interesów "konsumentów, czyny nieuczciwej konkurencji godzące "tylko" w interes
publiczny pozostają de lege lata poza zakresem kompetencji procesowych Prezesa UOKiK.
Dotyczy to przede wszystkim reklamy, która była dotąd najbardziej typowym przypadkiem
działania Prezesa UOKiK na podstawie tej ustawy
I tak, reklama, w której naduŜywa się np. odniesień seksualnych, narodowościowych
czy religijnych, moŜe dotknąć jej odbiorcę jako człowieka, ale nie narusza jego interesów
(ekonomicznych) jako konsumenta. "
Biorąc pod uwagę powyŜsze, celowym. wydaje się podkreślenie, Ŝe podejmowanie
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działań zmierzających do
eliminacji z rynku sprzecznej z prawem reklamy napojów alkoholowych. UzaleŜnione jest od
uprzedniego stwierdzenia, Ŝe przedmiotowe działania naruszają zbiorowe interesy
konsumentów.
627
628
3.12. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Sprawozdanie z wykonania zadań, dochodów i wydatków z budŜetu państwa
realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
cz.46 dziale 851 rozdziale 85154 w 2007 roku
Analiza ekonomiczna
DOCHODY
Plan dochodów na 2007 rok dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wynosi :
- 2.000 zł. z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa
- 1.000 zł z tytułu wpłaty do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Na dzień 31 grudnia 2007 roku PARPA zrealizowała dochody w kwocie 19.631,37 zł, na
co składa się:
- 2.021,00 z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa
- 600,00 wpływ ze sprzedaŜy składników majątkowych
- 17.010,37 z tytułu wpłaty do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Dochody pobierane i odprowadzane są prawidłowo i terminowo. Wpływ ze sprzedaŜy
składników majątkowych nie był planowany, poniewaŜ nie jest moŜliwe zaplanowanie
awaryjności kserokopiarki, którą w konsekwencji uznano za sprzęt zuŜyty i na którą udało się
znaleźć nabywcę. Dochód uzyskany z tytułu wpłaty do budŜetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego był wyŜszy od planowanego ze względu na duŜą sprzedaŜ publikacji
w ostatnim okresie roku budŜetowego. 31 sierpnia 2007 roku PARPA złoŜyła wniosek
w NBP o otwarcie rachunku pomocniczego w złotych, na wpłatę pozostałej części /50 %/
zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 17.010,37 zł, która w kwocie 16.991 zł została
wydatkowana na zakupy inwestycyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku
pomocniczym stan konta wynosi 19,37 zł.
WYDATKI
1.
Plan wydatków po zmianach /decyzja Dyrektora PARPA znak ANA/DEF/1362/HPK/2007 z dnia 8 maja 2007 roku – dołączona do sprawozdania za II kwartały 2007 r.,
decyzja Dyrektora PARPA znak ANA/DEF/2338/HP- K/2007 z dnia 11 września 2007
roku – załącznik nr 1, dołączony do sprawozdania za III kwartały 2007 r. oraz decyzja
Dyrektora PARPA znak ANA/DEF/3394/HP- K/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku –
załącznik nr 1, dołączony do sprawozdania za IV kwartały 2007r. / Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok w rozdziale 85154
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi – 6.358.310,00 zł,
2.
z czego finansowana jest:
628
629
a)
działalność merytoryczna w kwocie
4.271.201,03
zł
w tym:
- dotacje w § § 281 – 283 kwota
1.029.883,00 zł
- zakup usług i pozostałe wydatki na realizację zadań merytorycznych kwota
3.241.318,03 zł
w tym :
•
konferencyjnych /umowy cywilno- zakup usług szkoleniowo-prawne z innymi
podmiotami/
kwota 1.122.181,71 zł
•
zakup szkoleń I Etapu Procesu szkoleniowego mające na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych
w lecznictwie odwykowym dotyczące podstawowych umiejętności udzielania
pomocy psychologicznej, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 1 Programu
szkoleniowego przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dniu 7 grudnia
2006 r na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad
funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału
innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami
uzaleŜnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 ze zm.) współpracy
z wojewódzkimi ośrodkami terapii uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia
kwota 260.116,73 zł
•
wynagrodzenia bezosobowe realizatorów wypłacane w formie umów zleceń
i umów o dzieło
kwota 507.843,60 zł
• wynagrodzenia realizatorów prowadzących działalność gospodarczą wypłacane
w formie rachunków
kwota 317.925,00 zł
• organizacja zadań we własnym zakresie
kwota 1.033.250,99 zł
b.
utrzymanie biura PARPA w
kwocie
1.987.408,97 zł,
c.
wydatki majątkowe /PLAN – 99.310,00/ wydatkowana kwota 99.309,21 zł.
3.
Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło 6.357.919,21 zł,
a. stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił
0 zł. Niewykorzystane - zwrócone środki w kwocie 390 zł w dniu 16 stycznia 2008 roku
zostały przekazane na konto Ministerstwa Zdrowia.
b. stan środków na rachunku bankowym - pomocniczym na koniec okresu
sprawozdawczego wynosił 19,37 zł.
c. W 2007 roku PARPA zawarła 21 umów dotacyjnych, na łączną kwotę 1.029.883,00 zł
– co stanowi 100% planu po zmianach. Terminowość przekazywanych dotacji wynika
z zapisów zawartych w umowach i jest z nimi zgodna. Szczegółowy wykaz zawartych
umów dotacyjnych stanowi załącznik nr 1.
d. W okresie sprawozdawczym wydatki na działalność merytoryczną realizowane
w poszczególnych programach przedstawiały się następująco:
Nazwa programu
Kwota
LP
wydatkowana
1. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla 1.166.981,76 zł
osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Nie zawarto
629
630
umów dotacyjnych.
2. WdraŜanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy 46.711,49 zł
i krótkiej interwencji wobec pacjentów naduŜywających alkoholu. Nie
zawarto umów dotacyjnych.
3.
Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie 302.757,78 zł
problemów alkoholowych. Zawarto 5 umów dotacyjnych na kwotę
82.589,00 zł
4.
Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej 200.041,86 zł
i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików. Zawarto 3 umowy
dotacyjne na kwotę 79.980,00 zł
5.
Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach 728.340,00 zł
alkoholowych. Zawarto 3 umowy dotacyjne na kwotę 312.495,00 zł
6.
Wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów 536.975,67 zł
alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach
publicznych. Zawarto 4 umowy dotacyjne na kwotę 193.820,00 zł
7.
Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów 1.144.753,83 zł
alkoholowych. Zawarto 6 umów dotacyjnych na kwotę 360.999,00 zł
8.
Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w
tym zakresie. Nie zawarto umów dotacyjnych.
69.486,64 zł
9.
Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych
i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych.
Nie zawarto umów dotacyjnych.
RAZEM
75.152,00 zł
4.271.201,03 zł
e. W 2007 roku na utrzymanie biura PARPA, wydatkowano kwotę 2.086.718,18 zł na co
składają się:
- wydatki płacowe
1.482.239,27 zł
w tym:
- płace osobowe
1.131.850,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
91.149,22 zł
- pochodne od płac /ZUS, FP, PFRON/
259.239,27 zł
- wydatki pozapłacowe
604.478,91 zł
w tym :
a. zakup materiałów i wyposaŜenia /materiały biurowe,
czystościowe, eksploatacyjne, zakup papieru, akcesoria komputerowe,
wyposaŜenie
133.755,12 zł
630
631
b. utrzymanie budynków i koszty z tym związane
/energia, woda, gaz, internet, telefony, opłaty pocztowe,
ochrona budynków, usługi konserwacyjne i naprawcze,
transport, ubezpieczenia/
304.341,89 zł
c. podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne
11.384,69 zł
d. wynagrodzenia bezosobowe
31.550,00 zł
e. odpis na Fundusz Socjalny
24.138,00 zł
f. wydatki inwestycyjne
99.309,21 zł
4. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała
plan finansowy oraz zadania merytoryczne w całości.
KONTROLA FINANSOWA
a) Zadania statutowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zostały wykonane w sposób planowy, oszczędny i gospodarny oraz zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
b) Zlecanie zadań do realizacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych odbywa się z zastosowaniem postanowień Ustawy o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie oraz Prawa zamówień publicznych, w granicach
limitu środków budŜetowych określonych w planie wydatków PARPA na rok 2007.
c) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi wstępną
ocenę zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez
prowadzenie bieŜącej kontroli zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PARPA w sprawie
obiegu dokumentów księgowych oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PARPA w
sprawie procedur kontroli finansowej w PARPA. Przy realizacji zadań stosowana jest
zasada wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków, co udokumentowane jest
na kaŜdym dokumencie podpisami pracowników działów merytorycznych,
ekonomiczno-finansowych i Dyrektora lub osoby upowaŜnionej.
d) W ramach prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań zleconych, na wykonanie
których udzielono dotacji, przeprowadzono w I kwartale 2007 roku szczegółowe
analizy merytoryczno – finansowe wszystkich rozliczeń z umów zawartych
w 2006 roku.
e) Na przełomie roku 2006/2007, w dniach od 12 grudnia 2006r do 12 stycznia 2007 r.
w siedzibie PARPA, została przeprowadzona przez pracownika Ministerstwa Zdrowia
Departamentu Nadzoru Kontroli i Skarg doraźna kontrola, która miała na celu ocenę
prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych oraz gospodarkę finansową PARPA.
Przy czynnościach związanych z kontrolą zaangaŜowani byli wszyscy pracownicy
PARPA.
f) Na podstawie postanowienia nr UKS/W2B2-K-0021/8490/07 z dnia 11.09.2007 roku
wydanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, w PARPA,
w okresie od 17.09.2007 roku do 30.11.2007 roku odbyła się kontrola, w zakresie
celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2005 roku.
Wynik kontroli znak: UKS/W2B2-K-0021/8490/07 z dnia 02.01.2008r. został
przekazany przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie do Ministra
Zdrowia.
g) PoniŜsza tabela przedstawia wykaz przeprowadzonych w 2007 roku kontroli:
631
632
Lp
Data
Nr
Okres objęty
Rodzaj
przeprowadzonej umowy
kontrolą
kontroli
kontroli
01.03.2007r.
308/06/D 2.11 2006r – kontrola
31.12.2006r merytorycznofinansowa
8
Nazwa i adres
podmiotu
kontrolowanego
Fundacja Homo Homini im.
K. De Foucauld z siedzibą
ul. Ks. Popiełuszki 43,
30-898 Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie „Niebieska
Linia”, ul. śurawia 16/20,
00-515 Warszawa
Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie „Niebieska
Linia”, ul. śurawia 16/20,
00-515 Warszawa
Fundacja Rozwoju
Profilaktyki, Edukacji i
Terapii Problemów
Alkoholowych, ul.
Mszczonowska 6, 01-254
Warszawa
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „POWRÓT”
ul. Konstytucji 3 maja 38
43-190 Mikołów
Fundacja Na Rzecz
Edukacji, Profilaktyki i
Terapii UzaleŜnień
„DROGA”, ul. Wandy 16,
40-322 Katowice
Ogólnopolskie Porozumienie
Związków i Regionalnych
Stowarzyszeń
Abstynenckich „Polska Rada
Ruchu Abstynenckiego
Skierniewice
Polski Związek Głuchych
Łódź
9
1
2
3
4
5
6
7
10
11
15.06.2007r.
500/07/D
16.04.2007r kontrola
–13.06.2007r merytorycznofinansowa
15.06.2007r.
501/07/D
16.04.2007r
–
13.06.2007r
kontrola
merytorycznofinansowa
20.06.2007r.
402/07/D
17.04.2007r.
–
19.06.2007r.
kontrola
merytorycznofinansowa
13.09.2007r.
301/07/D
16.04.2007r.
–
12.09.2007r.
kontrola
merytorycznofinansowa
28.09.2007r.
704/07/D
18.04.2007r.
–
27.09.2007r.
kontrola
merytorycznofinansowa
02.10.2007
602/07/D
25.04.2007 – kontrola
30.09.2007r merytorycznofinansowa
04.10.2007
302/07/D
Fundacja „PRAESTERNO”
Łódź
04.10.2007
303/07/D
Ośrodek Apostolstwa
Trzeźwości
Zakroczym
Fundacja „Światło-śycie”
19.10.2007
607/07/D
23-24.10.2007
706/07/D
16.04.2007r.
–
30.09.2007r.
16.04.2007r.
–
30.09.2007r.
28.06.2007r.
–
18.10.2007r.
18.04.2007r.
632
kontrola
merytorycznofinansowa
kontrola
merytorycznofinansowa
kontrola
merytorycznofinansowa
kontrola
633
Katowice
12
13
14
15
16
Fundacja Przeciw
Wykluczeniu Społecznemu
„Będziesz” Poznań
Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyki
„SPÓJRZ INACZEJ”
Starachowice
Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy
Łódź
Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy
Łódź
Fundacja Homo Homini im.
K. De Foucauld z siedzibą
ul. Ks. Popiełuszki 43,
30-898 Kraków
30.10.2007
502/07/D
27.11.2007
404/07/D
28.11.2007
300/07/D
28.11.2007
403/07/D
20.12.2007
305/07/D
–
22.10.2007r.
16.04.2007r.
–
29.10.2007r.
17.04.2007 –
26.11.2007r.
merytorycznofinansowa
kontrola
merytorycznofinansowa
kontrola
merytorycznofinansowa
11.04.2007 – kontrola
27.11.2007r. merytorycznofinansowa
16.04.2007 – kontrola
27.11.2007
merytorycznofinansowa
28.08.2007 – kontrola
19.12.2007
merytorycznofinansowa
W 2007 roku PARPA zawarła 21 umów dotacyjnych na łączną kwotę 1.029.883 zł, z
których skontrolowano 16, /1 umowa z 2006 roku/, zawartych na kwotę 751.078 zł, co
daje ilościowo 76 %, a wartościowo 73 % w stosunku do zawartych umów.
Wnioski dotyczące kontrolowanych umów zawarte są w opisach poszczególnych
programów merytorycznych.
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informuje, Ŝe nie
posiada wydatków niewygasających , które były realizowane w roku bieŜącym.
NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informuje, Ŝe zgodnie
ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z nie posiada naleŜności i zobowiązań.
PoniŜej przedstawiamy efekty działań podjętych przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2007 roku z podziałem na programy.
633
634
Program I
Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy
terapeutycznej
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin
W ramach Programu I w 2007 r. zrealizowano następujące działania:
1.
Opracowano nowe zasady dofinansowania kosztów dydaktycznych szkoleń w ramach
Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, przez osoby prowadzące terapię
uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia w zakładach lecznictwa odwykowego,
zwanego dalej Programem szkoleniowym, przyjętego przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie w dniu 7 grudnia 2006 r. na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia MZ
w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego:
2.
W I i II kwartale zawarto porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii
UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia (WOTUW-ami) wszystkich 16-tu województw, których
celem była współpraca w zakresie realizacji pierwszego etapu Programu szkoleniowego.
WOTUW-om przekazano w formie zaliczki, do rozliczenia środki na dofinansowanie
części kosztów dydaktycznych szkolenia terapeutów z terenu województw. WOTUW-y
dokonały wyboru kandydatów do refundacji, którzy spełniali określone warunki i zostali
zakwalifikowani do szkolenia w jednej z czterech szkół realizujących to szkolenie. Tym
samym środki dofinansowania zostały skierowane do pracowników zatrudnionych w
placówkach leczenia uzaleŜnienia od alkoholu, którzy najpilniej musieli podjąć szkolenie
zawodowe
i którzy sami mogli wybrać szkołę, w której chcą się uczyć. Na podstawie umów
z podmiotami szkolącymi, WOTUW-y przekazywały środki szkołom, które częściowo
pokryły koszty ich nauki. Na realizację tego zadania przekazano kwotę 300.000 zł,
z czego wydatkowano i rozliczono kwotę 260.116,73 zł. Niewykorzystane środki przez
WOTUW-y w kwocie 39.883,27 zł zostały zwrócone na konto bankowe PARPA.
Wykorzystanie środków przez województwa przedstawia poniŜsza tabela:
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Kwota wykorzystana
21.000
12.900
15.000
6.600
22.500
21.120
24.000
13.350
7.700
12.700
21.000
18.000
634
635
7.260
12.886,73
23.100
21.000
260.116,73
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
OGÓŁEM
3.
W II kwartale przeprowadzono postępowanie / na podstawie Ustawy Prawo zamówień
publicznych w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki/
na realizację szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie nowoczesnych
metod diagnozowania oraz terapii uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia, stanowiącego II etap
Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię
uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.
Podpisano umowy na realizację tego zadania w roku akademickim 2007/2008
z następującymi podmiotami:
• Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na
kwotę 149.500 zł. Czas realizacji zadania od 24 kwietnia 2007 r do 31 marca
2008 r. Do końca roku 2007 na zadanie to wydatkowano 80.000 zł.
• „Błękitnym KrzyŜem w Polsce” spółką z o.o. na kwotę 147.999 zł. Czas
realizacji zadania od 8 maja 2007 r do 31 marca 2008 r. Do końca IV kwartału
na zadanie to wydatkowano 117.312 zł.
• Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na kwotę 149.838 zł. . Czas
realizacji
zadania
od
16 lipca 2007 r do 30 kwietnia 2008 r W roku 2007 na zadanie to
wydatkowano 76.418,60 zł.
Do zespołu opracowującego specyfikacje wyłaniania podmiotu realizującego drugi etap
programu szkoleniowego został zaproszony ekspert z dziedziny zamówień publicznych. Na
zadanie wydatkowano kwotę 2.500 zł.
Wszystkie trzy szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii
uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia, na realizację których podpisano ww. umowy, zostaną
zakończone w I połowie roku 2008.
Zakończono kontrolę realizacji zleconego przez PARPA, w ramach umowy nr 51/06/D,
zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
o nazwie Studium Terapii UzaleŜnień. W I kwartale wydatkowano na to zadanie 200 zł.
4.
Program „STAś” stanowił trzeci etap Programu szkoleniowego. StaŜ kliniczny
obejmował 2–tygodniowe zajęcia realizowane na terenie wiodących placówek lecznictwa
odwykowego, posiadających akredytację Dyrektora PARPA. Celem zajęć było
doskonalenie metod pracy terapeutycznej oraz realizacja zadań terapeutycznych pod
superwizją.
W ramach realizacji tego programu zostały zawarte w I i II kwartale porozumienia na
staŜe z 9 niŜej wskazanymi placówkami lecznictwa odwykowego na łączna kwotę 27.100
zł.
• Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia,
Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola Rozwadów,
• Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia,
gm. Białogard, Stanomino 5, 78-217 Podwilcze,
• Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu, ul.
Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,
635
636
• Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia
ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk,
• Ośrodek Leczenia UzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Lwowska 178 a, 33 – 100
Tarnów,
• Oddział Odwykowy ul. 700-lecia 5, 21-400 Łuków,
• Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia, ul.
Męczenników 11, 13-200 Działdowo,
• Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia
ul. Tramwajowa 2 / 4, 87 – 100 Toruń,
• NZOZ Krakowskie Centrum Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu ul. Wielicka
73,
30-552 Kraków.
Ilość
Nr
Ilość
Kwota
osób, które Kwota
Porozumienia
osób zgłoszonych
zapreliminowana wzięły udział wydatkowana
zgodny z
do staŜu
w StaŜu
pozycjami umów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
32 os.
9 os.
27 os.
20 os.
20 os.
22 os.
13 os.
8 os.
10 os.
161 os.
6.400 zł
2.000 zł
5.400 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.400 zł
2.600 zł
1.600 zł
2.000 zł
32.400 zł
27 os.
10 os.
25 os.
22 os.
18 os.
19 os.
13 os.
5 os.
5 os.
144 os.
5.100 zł
2.000 zł
5.000 zł
4.000 zł
3.800 zł
3.800 zł
2.400 zł
0 zł
1.000 zł
27.100 zł
W dniu 10 sierpnia 2007 r. podpisano aneks do porozumienia 12/01/07 zwiększający
liczbę osób, które odbyły staŜ kliniczny w Stanominie. Aneks ten dotyczył porozumienia
zgodnego z nr 3 ww. tabeli. Nie zostało wypłacone wynagrodzenie za realizację staŜy
klinicznych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu
i WspółuzaleŜnienia w Toruniu (porozumienie zgodne z nr 8 ww. tabeli) z uwagi na fakt
niedopełnienia przez kierownika staŜu warunków zawartych w podpisanym
porozumieniu.
W 2007 roku w programie staŜ kliniczny uczestniczyły 144 osoby. W 2007 roku na to
zadanie wydatkowano kwotę 27.100 zł.
5.
Program SUPERWIZJE stanowi czwarty etap programu szkoleniowego. W ramach
realizacji tego programu zostały zawarte w I kwartale 2007 roku umowy
z 12 certyfikowanymi specjalistami psychoterapii uzaleŜnień, znajdującymi się na liście
osób uprawnionych do prowadzenia superwizji w ramach Programu szkoleniowego na
łączną kwotę 196.000 zł. Superwizje obejmują 70 godzin i mają na celu analizę pracy
terapeutycznej z pacjentami oraz analizę problemów etycznych wynikających ze specyfiki
relacji terapeutycznej. Zawarto umowy z następującymi osobami:
Superwizor
Ilość
Ilość osób Kwota
grup
zaplanow zapreliminowa
zaplanowa anych
na
nych
636
Ilość
Ilość osób
grup
poddanych
zrealizowan superwizji
ych
Kwota
wydatkowana
637
S. Grab
H. Kędzierski
J. Kasprzak
J.
Skrob
ot
H. Ginowicz
D. Reguła
B. Ratajczak
J. Ryniak
L. Sagadyn
A. Kłodecki
B. SmerekaOniszczenko
B. Łukasik
Ogółem
3
2
3
3
18 os.
10 os.
18 os.
17 os
21.000 zł
14.000 zł
21.000 zł
21.000 zł
3
2
3
3
17 os.
11 os.
18 os.
20 os
21.000 zł
14.000 zł
21.000 zł
21.000 zł
1
4
3
2
2
1
3
6 os.
23 os.
18 os.
11 os.
12 os.
4 os.
18 os.
7.000 zł
28.000 zł
21.000 zł
14.000 zł
14.000 zł
7.000 zł
21.000 zł
1
3
3
2
2
1
3
6 os.
19 os.
16 os.
12 os.
10 os.
6 os.
19 os.
7.000 zł
21.000 zł
21.000 zł
14.000 zł
14.000 zł
7.000 zł
21.000 zł
1
28
6 os.
161 os.
7.000 zł
196.000 zł
1
27
5 os.
159 os.
7.000 zł
189.000 zł
6.
W związku ze zwiększającą się liczbą osób, które chciały odbyć superwizję kliniczną
podpisano aneks do umowy 44/01/2007, który umoŜliwił dodatkowym 5 osobom wzięcie
udziału w czwartym etapie programu szkoleniowego. Niemniej, z powodu nieprawidłowej
kwalifikacji uczestników tej grupy nie wypłacono wynagrodzenia. W 2007 roku
superwizje odbyło159 osób, na to zadanie wydatkowano 189.000 zł.
7.
Dnia 26 stycznia 2007 r. w PARPA odbyło się seminarium dla osób znajdujących się
na liście osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów
szkoleniowych oraz kierowników placówek lecznictwa odwykowego posiadających
akredytację PARPA do prowadzenia staŜy klinicznych w ramach programu
szkoleniowego.
Udział
w spotkaniu wzięło 15 osób. Przygotowano narzędzie ewaluacyjne trzeciego i czwartego
etapu Programu szkoleniowego, które zostało uŜyte do oceny ww. etapów programu
szkoleniowego. W IV kwartale sporządzono raport z przeprowadzonej ewaluacji staŜy
klinicznych i superwizji klinicznej. Uczestnicy tych zajęć wysoko ocenili zrealizowane
w 2007 roku superwizje i staŜe kliniczne. Na zadanie to wydatkowano 1.995,86 zł.
8.
W 2007 roku opracowano nowelizację Programu uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzaleŜnienia od alkoholu i
współuzaleŜnienia
w zakładach lecznictwa odwykowego.
9.
W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyło się w PARPA spotkanie z realizatorami szkoleń
akredytowanych w ramach Programu szkoleniowego. Podsumowano tegoroczną
współpracę, poinformowano przedstawicieli szkół o nowej formie dofinansowywania
szkoleń pracownikom lecznictwa odwykowego w 2008 roku. Omówiono przewidywane
konsekwencje takiej formy dofinansowywania. Dyskutowano nad zapisami Programu
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapie uzaleŜnienia od
alkoholu i współuzaleŜnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.
10.
PARPA w ramach prowadzenia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
przez osoby prowadzące terapię uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia w
zakładach lecznictwa odwykowego organizuje prace Rady ds. Akredytacji. W 2007 r.
odbyło się pięć posiedzeń rady: 22 stycznia, 26 marca, 25 czerwca, 24 września i 10
637
638
grudnia. Obrady miały miejsce w siedzibie PARPA. Dotyczyły one przede wszystkim
oceny programów szkoleniowych, wniosków zgłaszanych do akredytacji na realizację
poszczególnych etapów programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Na koniec 2007
r. akredytowane są:
• programy czterech podmiotów na realizację szkolenia pierwszego etapu, tj.
szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie podstawowych
umiejętności profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom dorosłym;
• programy czterech podmiotów na realizację szkolenia drugiego etapu, tj.
szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie nowoczesnych
metod diagnozowania oraz terapii uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia;
• dziesięć placówek posiada akredytację na realizację trzeciego etapu, tj.
prowadzenie staŜy klinicznych;
• 27 osób jest wpisanych na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji
szkoleniowej w ramach Programu szkoleniowego (etap czwarty). Na zadanie
wydatkowano 10.728,75 zł.
11.
PARPA w ramach prowadzenia programu szkoleniowego organizuje prace komisji
egzaminacyjnej. Posiedzenia komisji egzaminacyjnej odbyły się 23 lutego, 28 maja oraz
12 listopada 2007 r. w siedzibie PARPA. Dotyczyły one dostosowania dotychczasowych
zasad przystępowania do egzaminu, jego przebiegu i zakresu egzaminu pisemnego
i ustnego na certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzaleŜnień/instruktora terapii oraz
opracowania treści zadań egzaminacyjnych, zasad oceniania części pisemnej i ustnej
egzaminu.
12.
W dniach 11-13 czerwca 2007 r. w Warszawie odbył się egzamin certyfikacyjny dla
osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzaleŜnień bądź instruktora terapii
uzaleŜnień. Do egzaminu złoŜyło dokumenty wraz z pracami 67 osób, z których do
egzaminu dopuszczono 60 osób (51 osób starało się o tytuł specjalisty psychoterapii
uzaleŜnień, 9 o tytuł instruktora terapii uzaleŜnień). Egzamin zdały 52 osoby
(43 specjalistów i 9 instruktorów).
W dniach 3-6 grudnia odbyła się druga w roku 2007 sesja egzaminacyjna dla osób
ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzaleŜnień bądź instruktora terapii
uzaleŜnień. Do egzaminu złoŜyło dokumenty z pracami 108 osób, z których do egzaminu
dopuszczono 91 (68 osób starało się o tytuł specjalisty psychoterapii uzaleŜnień, 23 o tytuł
instruktora terapii uzaleŜnień). Egzamin zdało 78 osób (57 specjalistów
i 21 instruktorów). Na koniec roku 2007 certyfikat posiadało 878 osób z czego 647 osób
miało certyfikat specjalisty psychoterapii uzaleŜnień a 231 – instruktora terapii
uzaleŜnień. Na całość zadania wydatkowano 93.942,24 zł.
13.
PARPA w ramach prowadzenia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
przez osoby prowadzące terapię uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia w
zakładach lecznictwa odwykowego udziela odpowiedzi, przyjmuje wnioski, prowadzi
bazy danych, wydaje zaświadczenia o nadaniu statusu osoby będącej w programie
szkoleniowym
w zakresie specjalisty psychoterapii uzaleŜnień/instruktora terapii uzaleŜnień oraz wydaje
nowe wzory osobom, które uzyskały juŜ certyfikat. Przez cztery kwartały 2007 r. nadano
1054 ww. statusów oraz wystawiono około 625 certyfikatów nowego wzoru. Na zadanie
wydatkowano 13.143,25 zł.
14.
We współpracy z Działem Prawnym Agencji pracowano nad projektami zapisów
nowelizowanej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i rozporządzeń będących delegacją z projektu tejŜe nowelizacji.
638
639
15.
Przedstawiciele działu brali udział w pracach Zespołu ds. Akredytacji placówek
lecznictwa odwykowego wraz z przedstawicielami Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Centrum Monitorowania Jakości w SłuŜbie Zdrowia. Stworzono
standardy dla całodobowych placówek leczenia uzaleŜnień oraz przeprowadzono
pilotaŜowe wizytacje placówek w celu sprawdzenia przydatności narzędzi
akredytacyjnych. Na zadanie to wydatkowano 1.420 zł.
16.
PARPA we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziła szkolenie nt.
„Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej”. Szkolenie odbyło się w dniach 79 maja 2007 r. w Paprotni pod Sochaczewem. Głównymi tematami szkolenia były
zagadnienia związane z jakością w ochronie zdrowia, takie jak np.: definicja jakości i ich
konsekwencje, bezpieczeństwo pacjenta, ocena ryzyka związanego z leczeniem i metody
jego ograniczania oraz ocena zewnętrzna funkcjonowania placówki. W szkoleniu wzięło
udział ok. 50 przedstawicieli środowiska terapeutów leczenia uzaleŜnień od alkoholu
i terapeutów uzaleŜnień od narkotyków. Na zadanie to wydatkowano 7.172 zł.
17.
W IV kwartale Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziło w dniach
6 - 10 października 2007 r. w Paprotni pod Sochaczewem szkolenie kandydatów na
wizytatorów placówek lecznictwa odwykowego. Celem szkolenia było przygotowanie
uczestników do pełnienia roli wizytatorów. Udział w szkoleniu wzięło 26 osób. Na
zadanie to wydatkowano 13.218,50 zł.
18.
Opracowano dane zawarte w sprawozdaniach otrzymanych od Wojewódzkich
Ośrodków Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia oraz raport
podsumowujący działalność Wojewódzkich Ośrodków Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu
i WspółuzaleŜnienia w 2006 roku. Przeprowadzono analizę przyczyn, dla których
WOTUW-y nie są wystarczająco aktywne i skuteczne w działaniach na rzecz lecznictwa
odwykowego w swoich województwach. Na całość zadania wydano kwotę 3.000 zł.
19.
Opracowano wyniki ankiet rozesłanych do ponad 470 placówek lecznictwa
odwykowego z prośbą o ocenę działań pozaleczniczych WOTUW-ów w województwach
oraz ocenę zakresu finansowania zakładów lecznictwa odwykowego przez samorządy
gmin. Otrzymano 317 ankiet zwrotnych, przeprowadzono analizę uzyskanych danych,
opracowano raport. Na całość zadania wydatkowano kwotę 1.158,78 zł.
20.
Opracowano raport dotyczący polityki kontraktowania przez NFZ świadczeń w
zakresie terapii uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia w latach 2005-2006. Na
zadanie wydatkowano kwotę 2.000 zł.
21.
W celu uaktualnienia i zweryfikowania listy zakładów lecznictwa odwykowego
zostały przesłane do WOTUW-ów w formie elektronicznej, przygotowane na podstawie
danych
z Narodowego Funduszu Zdrowia, listy wojewódzkie placówek lecznictwa odwykowego.
WOTUW-y uzupełniały listy poprzez wpisanie nowych placówek i wykreślenie
nieistniejących, aktualizowały dane teleadresowe oraz dokonały oceny działalności
placówek w zakresie realizowanych przez nie programów dla osób uzaleŜnionych od
alkoholu, programów dla współuzaleŜnionych oraz pracy z członkami rodzin. Stworzono
wektorową mapę administracyjną Polski, zawierającą dane dotyczące ośrodków
lecznictwa odwykowego. Mapa jest dostępna na stronie internetowej PARPA. W ramach
realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.450 zł
22.
Przygotowano coroczną ankietę LECZNICTWO ODWYKOWE. W oparciu
o doświadczenia zdobyte w trakcie zbierania danych poprzez ankietę roku 2005,
wprowadzono zmiany i udoskonalenia w ankiecie mające na celu skuteczniejsze zbieranie
639
640
informacji. Wydrukowano 700 ankiet, które następnie rozesłano do WOTUW-ów
zajmujących się dystrybucją ankiet do placówek lecznictwa odwykowego. Po zebraniu
ankiet rozpoczęto proces oceny jakości ich wypełnienia przez placówki lecznictwa
odwykowego. Wykonano zmiany w projekcie bazy danych „Lecznictwo odwykowe”,
celem dostosowania struktury bazy danych do zmian wprowadzonych w tegorocznej
ankiecie. Łącznie zebrano i wprowadzono do bazy danych informacje z 542 ankiet.
Łączny koszt zadania 21.205 zł.
23.
Opracowano raport na temat stanu lecznictwa odwykowego w Polsce w latach 20052006. W raporcie poddano analizie finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego,
strukturę zatrudnienia, bazę i ofertę placówek odwykowych, a takŜe charakterystykę
pacjentów.
24.
Zawarto porozumienia z 9 WOTUW-ami (pomorski, opolski, kujawsko-pomorski,
podlaski, wielkopolski, podkarpacki, lubelski, lubuski, łódzki) na sfinansowanie kosztów
dydaktycznych superwizji w wymiarze 32 godzin (4 spotkania trwające po 8 godzin
dydaktycznych w cenie 100 zł za godzinę dla grupy maksymalnie liczącej 12
uczestników) dla terapeutów zatrudnionych w zakładach lecznictwa odwykowego na
terenie województw. Na zadanie wydatkowano 28.800 zł.
25.
W dniu 14 czerwca odbyła się narada kierowników WOTUW. Tematem spotkania
było podsumowanie dotychczasowych działań Wojewódzkich Ośrodków Terapii
UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia na rzecz lecznictwa odwykowego w
poszczególnych województwach. KaŜdy z dyrektorów/ kierowników przedstawił krótki
przegląd działań pozaleczniczych zrealizowanych od początku powołania WOTUW.
Kierownicy WOTUW zostali wstępnie zapoznani z wynikami badania prowadzonego w
roku bieŜącym przez PARPA, w którym placówki oceniały pozaleczniczą aktywność
swoich WOTUW. W dniu 16-18 października odbyła się w BiałowieŜy wspólna narada
kierowników
WOTUW
i Pełnomocników Zarządów Województw ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W części wspólnej narady zaprezentowano raport „Lecznictwo odwykowe
w Polsce w latach 2005-2008”; omówiono planowane zadania WOTUW w zakresie
działań pozaleczniczych w 2008 i ich koszty oraz planowanie środków na zadania
WOTUW przez Urzędy Marszałkowski. W części oddzielnej przeanalizowano aktualną
sytuację w województwach w zakresie kontraktowania na 2008 r. i działań
interwencyjnych podejmowanych przez WOTUW w tym zakresie, analizowano realizację
umów i wydatkowanie środków na dofinansowanie I etapu Programu szkoleniowego oraz
omówiono plan współpracy PARPA-WOTUW w tym obszarze na 2008 r., prawnik
Agencji zapoznał uczestników z bieŜącymi problemami legislacyjnymi w zakresie
lecznictwa odwykowego. W dniu 11 grudnia odbyła się kolejna narada kierowników
WOTUW. Poświęcona była ona podsumowaniu współpracy w 2007 roku, ustaleniu
zakresu współpracy pomiędzy PARPA a WOTUW na rok 2008, tym zwłaszcza
w zakresie dofinansowania I i II etapu programu szkoleniowego, który od 2008 r. będzie
takŜe prowadzony przez WOTUW oraz dofinansowania superwizji w WOTUW dla
pracowników lecznictwa odwykowego w poszczególnych województwach. Na zadanie
wydatkowano łącznie 16.297,52 zł.
26.
W I kwartale 2007 roku opracowano zasady Programu Konsultacyjnego dla placówek
lecznictwa odwykowego, zebrano zgłoszenia placówek i do końca II kwartału podpisano
porozumienia z 11 placówkami i 9 konsultantami. Program konsultacyjny przeznaczony
był dla tych placówek lecznictwa odwykowego, które zgłosiły trudności w samodzielnym
wdraŜaniu programów terapeutycznych lub trudności organizacyjne. Do placówek
zakwalifikowanych do programu przydzieleni zostali konsultanci, którzy dokonali
640
641
diagnozy ich funkcjonowania, następnie na tej podstawie opracowali indywidualne
programy naprawcze i wspierali placówki w ich wdraŜaniu.
Zestawienie placówek, które zostały objęte Programem Konsultacyjnym:
•
Ośrodek Leczenia UzaleŜnień , Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie,
•
Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, ul.
Kępińska 53, 98-400 Wieruszów,
•
Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz,
•
Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa,
•
Poradnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, ul. Radzikowskiego 29, 31-315
Kraków,
•
Miejska Poradnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, ul. Oliwska 62, 80-542
Gdańsk,
•
Całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Lubuczewie, 76-200
Lubuczewo 29,
•
NZOZ PULS, Pl. Grunwaldu 18, 14-500 Braniewo,
•
Dzienny Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Poradnia dla Osób
z Problemem Alkoholowym, ul. śurawia 14, 15-540 Białystok,
•
Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Kościuszki
10, 55-100 Trzebnica,
•
Poradnia Leczenia UzaleŜnień od Alkoholu, ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów.
Na zadanie wydatkowano 26.400 zł.
27.
Odbyło się siedem spotkań Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa
Odwykowego (1 lutego, 26 lutego, 15-16 marca, 23 kwietnia, 8-9 maja, 9 lipca, 19-20
listopada 2007 r.). Głównymi obszarami pracy zespołu była nowelizacja ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, analiza aktów
wykonawczych do ustawy, praca nad programem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
przez osoby prowadzące terapię uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia
w zakładach lecznictwa odwykowego. Opracowywane zostały standardy świadczeń we
wszystkich typach zakładów lecznictwa odwykowego, rekomendacje dla Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2008. Na to zadanie wydatkowano 12.243,27 zł.
28.
PARPA we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów UzaleŜnień
w dniach 29–31 marca zorganizowała w Osieczanach k/Krakowa II Ogólnopolską
Konferencję nt. „Obraz siebie u osób z syndromem DDA – aspekty psychoterapii”. Udział
w Konferencji wzięło ok. 100 osób. Wśród których byli psycholodzy, psychoterapeuci
i specjaliści psychoterapii uzaleŜnień, zajmujący się terapią osób z syndromem DDA lub
osoby przygotowujące się do pracy terapeutycznej z DDA. Głównym celem konferencji
było doskonalenie umiejętności psychoterapii w tym specyficznym nurcie pomagania
DDA, zintegrowanie i wzajemna wymiana doświadczeń terapeutów. Na zadanie to
wydatkowano 15.000 zł.
29.
PARPA wraz z Fundacją "OTUlony w nadzieję..." i Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień
Stare Juchy współorganizowała II Ogólnopolską Konferencji Naukową nt. „Zaburzenia
osobowości u osób uzaleŜnionych", która odbyła się w dniach 24 - 26 maja, w Malinówce
k. Ełku. Udział w Konferencji wzięło 119 osób. Celem konferencji było upowszechnianie
nowoczesnych wzorców diagnozy, terapii i rehabilitacji osób uzaleŜnionych
z zaburzeniami osobowości. Program konferencji adresowany był przede wszystkim do
terapeutów uzaleŜnień. Na zadanie to wydatkowano kwotę 15.000 zł.
30.
W I kwartale podjęto współpracę z Instytutem Głuchoniemych w zakresie stworzenia
programu szkoleniowego adresowanego do dwóch grup: specjalistów z zakresu
641
642
prowadzenia psychoterapii uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia i do
pracowników Ośrodków Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego (ORWS) przy Polskim
Związku Głuchych. Głównym załoŜeniem szkolenia pracowników lecznictwa
odwykowego jest praktyczna nauka Polskiego Języka Migowego (PJM). Celem szkolenia
pracowników ORWS jest uzyskanie przez nich umiejętności nawiązania pierwszego
kontaktu z osobą głuchą – pijącą szkodliwie lub uzaleŜnioną od alkoholu,
przeprowadzenia wstępnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz motywowanie do podjęcia
terapii uzaleŜnienia od alkoholu.
31.
Ogólnopolskie szkolenie specjalistów psychoterapii uzaleŜnień z polskiego języka
migowego odbyło się w dniach: I część: 23 – 27 lipca 2007 r., II część: 20 – 24 sierpnia
2007 r. III część: 23-27 listopada 2007 r. Udział w szkoleniu wzięło 15 osób, specjalistów
psychoterapii uzaleŜnień. Na zadanie to wydatkowano 60.070,83 zł.
32.
W I kwartale podjęto działania zmierzające do powstania rekomendacji dla placówek
lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia pierwszego kontaktu z osobą
niesłyszącą uzaleŜnioną od alkoholu/ współuzaleŜnioną.
33.
Opracowano wstępne rekomendacje - procedurę dla Dyrektorów Domów Opieki
Społecznej w zakresie postępowania z naduŜywającymi alkoholu i uzaleŜnionymi od
alkoholu mieszkańcami DPS. Na to zadanie wydatkowano 1.000 zł.
34.
W 2007 roku zlecono napisanie opracowania naukowego dotyczącego problematyki
ewaluacji leczenia osób uzaleŜnionych od alkoholu w zakresie metodologii, stosowanych
narzędzi i wyników badań. Na zadanie to wydatkowano kwotę 4.500 zł.
35.
W dniu 10 września 2007 r. odbyło się seminarium dla Dyrektorów Domów Pomocy
Społecznej i kierowników sekcji opiekuńczo-terapeutycznej. Głównym celem spotkania
była prezentacja procedury postępowania z pijącymi mieszkańcami DPS. Podczas
spotkania zostały równieŜ przedstawione wyniki ewaluacji szkoleń pracowników DPS
z zakresu rozpoznawania problemów naduŜywania alkoholu przez mieszkańców oraz
wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji. Udział w spotkaniu wzięło 47 osób. Na zadanie
to wydatkowano 4.420 zł
36.
W dniach 21 czerwca, 15 października i 13 grudnia 2007 r. w Krakowie odbywały się
spotkania Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. wypracowania standardów
pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA). Do zadań zespołu naleŜy:
stworzenie projektów standardów kształcenia osób pracujących z DDA, stworzenie
projektów standardów pomagania osobom z syndromem DDA oraz stworzenie projektu
systemu rekomendacji dla osób i placówek prowadzących psychoterapię DDA.
W październiku 2007 r. została wysłana do placówek lecznictwa odwykowego prośba
o wypełnienie ankiety dotyczącej zakresu pomocy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
w placówkach leczenia uzaleŜnień. Ankieta została przesłana tym placówkom, które
w corocznej ankiecie „Lecznictwo odwykowe” wykazały, Ŝe prowadzą terapię DDA. Do
końca IV kwartału do Agencji spłynęło 81 ankiet. Ankiety zostaną opracowane
w I kwartale 2008 r. i posłuŜą do aktualizacji bazy placówek lecznictwa odwykowego
oferujących pomoc dla DDA, oferty terapeutycznej dla DDA oraz kwalifikacji osób
prowadzących terapię DDA. W ramach realizacji zadania do końca IV kwartału 2007 r.
wydatkowano 2.491,82 zł.
37.
Prowadzono bieŜące poradnictwo dla osób poszukujących pomocy w zakresie leczenia
uzaleŜnienia, współuzaleŜnienia, DDA oraz innych problemów związanych z uŜywaniem
alkoholu w formie telefonicznej, listownej, e-mail.
38.
W dniach 12-15 września 2007 przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Barcelonie
przez Departament Zdrowia Rządu Katalonii oraz European Network for Mental Health
642
643
Promotion and Mental Disorder Prevention. Konferencja miała na celu wypracowanie
rozwiązań ułatwiających wdroŜenie załoŜeń dotyczących ochrony i promocji zdrowia
psychicznego zawartych w WHO Declaration and Action Plan for Mental Health. Na
zadanie wydatkowano kwotę 5.579,96 zł.
39.
W I - IV kwartale przekazano materiały edukacyjne (ksiąŜki, ulotki i biuletyny z
zakresu uzaleŜnienia od alkoholu, FAS, współuzaleŜnienia oraz DDA), trzem Zakładom
Karnym (Zamość, Nowy Wiśnicz, Rawicz), DPS-owi (Mała Wieś), Sądowi Rejonowemu
(Płońsk), Kompanii Węglowej (Bytom) oraz trzem placówkom lecznictwa odwykowego
(Kielce, Kościan, Warszawa). Na zadanie to wydatkowano kwotę 83 zł.
40.
W IV kwartale wydano numer specjalny pisma pracowników lecznictwa odwykowego
"Terapia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia". Zostały w nim zaprezentowane najbardziej
istotne, z punktu widzenia edukacji pracowników lecznictwa odwykowego, zagadnienia
dotyczące m.in. róŜnorodności pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu (z podwójnym
rozpoznaniem) oraz specyfiki terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików. Na zadanie to
wydatkowano 15.000 zł.
41.
W I i IV kwartale zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne z zakresu terapii
uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia, systemu polskiego lecznictwa odwykowego
oraz Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2006 – 2010, które zostały przekazane placówkom lecznictwa odwykowego.W II kwartale
zakupiono materiały edukacyjne dla uczestników konferencji w Malinówce k/ Ełku nt.
„Zaburzenia osobowości u osób uzaleŜnionych". Na zadanie to wydatkowano 33.880,74
zł.
42.
Prowadzono sprawozdawczość i wymianę korespondencji z instytucjami, zwłaszcza
z Ministerstwem Zdrowia, NFZ, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów
alkoholowych, zakładami lecznictwa odwykowego.
43.
Przygotowano sprawozdanie z zadań zrealizowanych w ramach Programu I w roku
2006 oraz opracowano plany pracy merytoryczne i finansowe na rok 2007.
44.
Na pozostałe zadania (np. udział w naradzie kierowników placówek lecznictwa
odwykowego woj. śląskiego; zakup kalendarzy PARPA dla osób współpracujących
z Agencją) realizowane w ramach Programu I wydatkowano 3.132,91 zł.
643
644
Program II
WdraŜanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej
diagnozy
i krótkiej interwencji wobec pacjentów naduŜywających
alkoholu
1.
2.
3.
4.
5.
W ramach Programu II w 2007 r. zrealizowano następujące działania:
PARPA nawiązała współpracę, przekazała materiały i uczestniczyła w konferencji
zorganizowanej przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody
prof. J. Rotzera. Konferencja dotycząca problemów alkoholowych w tym tematyki
Płodowego Zespołu Alkoholowego – FAS odbyła się 24 lutego w Centrum
Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Udział w niej wzięło ponad 100
osób z całego kraju. Szkolenie przeznaczone było przede wszystkim dla osób,
będących instruktorami prowadzącymi w poradniach rodzinnych zajęcia z zakresu
naturalnego planowania rodziny.
PARPA we współpracy z Zakładem Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zorganizowała II Ogólnopolską
Konferencję Psychologii Lekarskiej nt. UzaleŜnienia z perspektywy nauczania
psychologii lekarskiej, która odbyła się w dniach 19 – 20 kwietnia w Krakowie.
Głównym celem konferencji było wypracowanie zasad stosowania wiedzy z zakresu
uzaleŜnienia w nauczaniu studentów medycyny. Na zadanie to wydatkowano 8.000 zł.
W dniach 14-17 maja 2007 roku odbyła się międzynarodowa konferencja w zakresie
„HARM REDUCTION – coming of age”. PARPA sfinansowała wydruk materiałów
konferencyjnych. Na zadanie to wydatkowano kwotę 17.928 zł.
Agencja wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w dniu 5 października 2007 r. w
IPiN-ie przeprowadziła szkolenie dla lekarzy zatrudnionych w placówkach leczenia
uzaleŜnień z zakresu detoksykacji osób uzaleŜnionych od benzodiazepin. W
seminarium udział wzięło 75 lekarzy pracujących w placówkach leczenia uzaleŜnienia
od alkoholu. Na ten cel wydatkowano 5.254 zł.
W dniu 20 czerwca PARPA zorganizowała w Ministerstwie Zdrowia seminarium
dotyczące roli i miejsca izb wytrzeźwień w systemie rozwiązywania problemów
alkoholowych w Polsce. Uczestnikami seminarium byli dyrektorzy izb wytrzeźwień,
przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel NajwyŜszej Izby Kontroli,
Fundacji Helsińskiej, Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, kierownicy
zakładów lecznictwa odwykowego oraz przedstawiciele Agencji. Zasadniczym celem
seminarium była prezentacja róŜnych modeli rozwiązywania problemów
wynikających ze stanu nietrzeźwości. Głównymi tematami spotkania była analiza
sytuacji zdrowotnej osoby nietrzeźwej przebywającej pod opieką izby wytrzeźwień,
analiza problemów prawnych wynikających z funkcjonowania izb, analiza
funkcjonowania Policyjnych Izb Zatrzymań oraz prezentacja wyników kontroli NIK.
Została przedstawiona równieŜ propozycja lokalnych, innych niŜ izby wytrzeźwień,
rozwiązań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Na zadanie to wydatkowano
1.022,15 zł.
644
645
6. W dniach 25-26 maja pracownik Agencji wziął udział w VII Kongresie Medycyny
Rodzinnej odbywającym się w Szczecinie. Na warsztacie poświęconym problemom
alkoholowym w praktyce lekarza rodzinnego przedstawił prezentacje pt. „Polityka
alkoholowa w Europie”. Na to zadanie wydatkowano 237 zł.
7. W dniu 25 września w siedzibie PARPA odbyło się spotkanie poświęcone
upowszechnianiu metod wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji w
podstawowej opiece zdrowotnej wobec osób pijących ryzykownie i szkodliwie. W
spotkaniu wzięło udział 12 osób, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Lekarzy
Rodzinnych, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Naczelnej Izby Lekarskiej, Akademii
Medycznej Warszawie oraz działu lecznictwa odwykowego. Spotkanie to było
elementem
uczestnictwa
PARPA
w europejskim projekcie PHEPA, mającym na celu ograniczenie liczby osób
spoŜywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach europejskich poprzez wdraŜanie przesiewów i metody krótkiej
interwencji w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Kwota wydatkowana na to
zadanie to 536,07 zł. W dniach 8-9 październik w Istambule (Turcja) odbyło się
spotkanie w ramach projektu PHEPA II, w którym wziął udział przedstawiciel
PARPA. Spotkanie poświęcone było omówieniu przebiegu wdraŜania drugiej fazy
tego projektu. Koszt zadania 2.116,55 zł.
8. Przedstawiciel PARPA wziął udział w spotkaniu Europejskiej Grupy Roboczej
Leczenia UzaleŜnienia od Alkoholu (ang. EWGTAD – European Working Group on
Treatment of Acohol Dependence), które odbywało się w Yorku (Anglia) w dniach
15-17 listopada. Tematem spotkania była dyskusja nad propozycją przekształcenia
Grupy Roboczej w Europejskie Stowarzyszenie Leczenia UzaleŜnienia od Alkoholu,
nad jego przyszłym statutem, a takŜe formami członkostwa, i głównymi obszarami
działalności. Prezentowano takŜe wyniki badań dotyczących róŜnych aspektów
uzaleŜnienia od alkoholu, w tym zwłaszcza u osób młodych i osób ze współistniejącą
chorobą psychiczną. Na zadanie wydatkowano kwotę 2.978,43zł.
9. PARPA wraz ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach, Śląskim Centrum Zdrowia w
Katowicach była organizatorem konferencji pt. VII Światowy Dzień FAS, która
odbyła
się
10 września w Lędzinach k. Katowic. W konferencji wzięło udział ok. 160 osób.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu diagnostyki medycznej
płodowego zespołu alkoholowego FAS, FAE oraz innych zaburzeń poalkoholowych
(FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder), diagnostyki psychologicznej i
neuropsychologicznej
dzieci
i młodzieŜy z FASD, terapii osób obciąŜonych FASD oraz ich rodzin. wiedzy
związanej z tematyką FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) – Płodowego Zespołu
Alkoholowego. Przekazano materiały edukacyjne.
10. W III kwartale przygotowano wysyłkę raportu "Alkohol w Europie" P. Andersona
i B.Baumberg'a, który przedstawia analizę najwaŜniejszych informacji dotyczących
problemów alkoholowych, przedstawia politykę państw UE wobec alkoholu oraz
prezentuje zagadnienia związane ze szkodami zdrowotnymi wynikającymi z uŜywania
alkoholu. Raport został przekazany zespołom ekspertów działających przy Agencji,
mających wpływ na kształtowanie polityki wobec alkoholu w placówkach leczenia
uzaleŜnień. Na zadanie to wydatkowano 3.084,51zł.
11. W 2007 roku Dział lecznictwa wydatkował na konsultacje medyczne m.in. pytań
egzaminacyjnych dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzaleŜnień i
645
646
instruktorów uzaleŜnień w ramach Programu szkoleniowego. Na zadanie
wydatkowano kwotę 500zł.
12. Na zlecenie Agencji pracownicy Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali wzorcowe programy modułów zajęć dla
studentów medycyny z zakresu nauczania o uzaleŜnieniach. Na zadanie wydatkowano
4.000 zł.
13. Na pozostałe zadania związane z realizacją programu II (np. udział we
współorganizowanych konferencjach i spotkaniach) wydatkowano kwotę 1.054,78 zł.
Program III
Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej
w zakresie problemów alkoholowych
W ramach Programu III w roku 2007 r. zrealizowano następujące działania:
2. Opracowano sprawozdanie z realizacji w 2006 r. zadań w ramach Programu
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i
MłodzieŜy. Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i innych Urzędów Centralnych
analizy
przygotowywano
równieŜ
i uwagi merytoryczne dotyczące obszaru pracy z dziećmi i młodzieŜą, w
szczególności
w zakresie zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałania marginalizacji
i niedostosowaniu społecznemu.
3. Opracowano merytoryczne i finansowe plany pracy w zakresie programu III
przewidziane do realizacji w 2007 r. oraz przygotowano sprawozdanie z realizacji
zadań wykonywanych w ramach niniejszego programu w 2006 r.
4. Celem rozwijania i wspierania technologii i programów profilaktycznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów rówieśniczych przeprowadzono
postępowanie
konkursowe
w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania „Działania na rzecz
kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieŜy”.
Kwota ogłoszona w konkursie to 25.000 zł. Z 33 wniosków złoŜonych w terminie,
komisja pozytywnie zaopiniowała 3 oferty.
Po uzyskaniu akceptacji Ministra Zdrowia zawarte zostały umowy:
• 301/D/07 z Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Powrót”, kwota 12.930 zł, środki
przekazano w całości.
W ramach umowy realizowana była VIII Edycja Szkoły Liderów MłodzieŜowych
Animatorów Programów Profilaktycznych. 70 młodych ludzi uczestniczyło w dwóch
sesjach warsztatowo-wykładowych oraz realizowało projekty profilaktyczne w swoich
środowiskach. Daty sesji Szkoły Liderów to 2-4.03 oraz 28.09-30.09. Łącznie w obu
sesjach zrealizowano 95 godzin dydaktycznych. W dniu 13.09.2007 w siedzibie
Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Powrót” przeprowadzona została kontrola
merytoryczno-finansowa realizacji zadań. Kontrola nie wykazała znaczących
646
647
nieprawidłowości. Zleceniobiorca został poproszony o wyjaśnienie ilości godzin
przeprowadzonych zadań. Wyjaśnienia zostały złoŜone i przyjęte przez zespół
kontrolny. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało złoŜone w dniu 28.11.07 r.
i zostało zaakceptowane.
• 302/D/07 z Polskim Związkiem Głuchych - Oddział Łódzki, kwota 2.524 zł, środki
przekazano w całości.
W zajęciach o charakterze profilaktycznym (autorski program „Barwny Świat”)
uczestniczyły 104 osoby – uczniowie Liceum oraz Gimnazjum w ramach Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego (głuchoniemi). Warsztaty 12 godzinne dla kaŜdej
grupy prowadzone były wg wcześniej złoŜonego scenariusza i przez osobę
profesjonalnie przygotowaną. Równolegle realizowane byłe warsztaty dla nauczycieli
Ośrodka (23 osoby). W dniu 4.10.2007r. zrealizowana została kontrola merytorycznofinansowa zadania. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, lecz nie zostały
przedstawione dokumenty potwierdzająca odbycie się zajęć (w chwili kontroli złoŜone
one były w szkole w której zajęcia były realizowane). Komisja poprosiła o dołączenie
brakujących dokumentów do sprawozdania końcowego, co teŜ miało miejsce w dniu
4.12.07. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało zaakceptowane.
• 303/D/07 z Fundacją „Praesterno” - Oddział w Łodzi, kwota 9.490 zł, środki
przekazano w całości.
W ramach zadania realizowano program środowiskowy „Bez uŜywek-bez obciachu” –
grupy liderów młodzieŜowych oraz nowo uruchomiony klub młodzieŜowy. Łącznie
w programie uczestniczyło ok. 80 osób. W dniu 4.10.07 przeprowadzono kontrolę
merytoryczno-finansową w Fundacji Praesterno. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości w realizacji zadania. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało
złoŜone i zaakceptowane.
W celu zwiększania dostępności pomocy dla młodych naduŜywających alkoholu oraz
ich rodziców przeprowadzono postępowanie konkursowe na zadanie „Prowadzenie
ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi pijących alkohol i ich
rodziców”. Kwota ogłoszona w konkursie – 25.000 zł. Z 3 wniosków komisja
pozytywnie zaopiniowała ofertę: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci
i MłodzieŜy z Łodzi – kwota 25.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji Ministra Zdrowia
zawarta została umowa 300/D/07 na kwotę 25.000 zł, środki przekazano w całości.
Kontrola merytoryczno-finansowa zrealizowana w dniu 28.11.07 wykazała, iŜ zadanie
wykonywane jest zgodnie z zapisami umowy. Sprawozdanie z realizacji zadania
zostało złoŜone i zaakceptowane.
5. Celem poszukiwania nowych kierunków i strategii działań w zakresie profilaktyki
problemowej oraz badania skuteczności programów profilaktycznych przeprowadzono
postępowanie konkursowe na realizację zadania „Realizacja projektu badawczoprofilaktycznego dotyczącego ewaluacji programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieŜy”. Kwota ogłoszona w konkursie – 35.000 zł. Zawarta została umowa
305/D/07 z Fundacją Homo Homini im. K. de Foucauld z Krakowa na kwotę 32.645
zł, przekazano całość środków. W ramach zadania realizowany był projekt badawczy
programu „Archipelag Skarbów”. W dniu 20 grudnia 2007r. zrealizowana została
kontrola merytoryczno-finansowa. Kontrola wykazała pewne braki w dokumentacji
finansowej dotyczącej realizacji zadania (brak opisu, większy zakres w niektórych
punktach zadania bez wcześniejszego poinformowania o takiej sytuacji). Kontrola
wykazała, iŜ zadanie było realizowane w zakresie większym niŜ zakładany, co
zwiększyło udział środków własnych podmiotu w ten projekt i nie ma wpływu na
wysokość środków wydanych z dotacji. Zespół kontrolny w protokole zawarł kilka
647
648
uwag do realizacji zadania, do których wyjaśnienia zostały złoŜone wraz ze
sprawozdaniem
końcowym.
Sprawozdanie
z realizacji zadania zostało złoŜone i zaakceptowane.
6. Celem rozwijania i wspierania inicjatyw profilaktycznych angaŜujących młodzieŜ
i skierowanych do rówieśników w dniach 23 - 24 marca zrealizowano II edycję
„MłodzieŜowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych (MOPS) pod
honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Przegląd amatorskich młodzieŜowych
zespołów, które wykorzystując techniki teatralne docierają z przekazem
profilaktycznym do rówieśników, spotkał się z duŜym zainteresowaniem szkół,
domów kultury i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przeglądzie
uczestniczyło 29 zespołów – łącznie ponad 400 osób. Zespoły pracując ze swoimi
opiekunami przygotowywały autorskie spektakle poruszające problematykę waŜną dla
młodych ludzi (picie alkoholu, narkotyki, przemoc, konflikty i problemy
międzypokoleniowe itp.). WyróŜnienia oraz nagrody otrzymały dwa zespoły: W
kategorii młodzieŜowej: przedstawienie „Martwy sen” przygotowane przez Teatr
„Nasz”, Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne z Włocławka. W kategorii
dziecięcej: spektakl „Ku przestrodze” przygotowany przez grupę teatralną
„Oscar”, ze szkoły podstawowej nr 19 z Włocławka. Współorganizatorem zadania
był Dom Kultury Dzielnicy Włochy. Pełne koszty realizacji zadania to kwota
33.087,05 zł.
7. W ramach podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieŜą i dziećmi
zorganizowano w dniach 16 - 18 listopada, szkolenie dotyczące wykorzystania technik
teatralnych w profilaktyce. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – nauczycieli ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów, animatorzy ze świetlic środowiskowych. Osoby po
przeszkoleniu będą mogły w swoich środowiskach lokalnych organizować grupy
młodzieŜowe, inicjować projekty profilaktyczne, tworzyć spektakle z aspektami
profilaktyki problemowej. Kwota wykorzystana na realizację zadania to 22.044,37 zł.
8. Opiniowano merytorycznie programy profilaktyczne i środowiskowe: m.in. program
„Mały elementarz” opracowany do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim,
„Komplementarny program profilaktyki społecznej EPSILON” realizowany przez
Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielska Białej, kampanię edukacyjną „Zachowaj
trzeźwy umysł”, ŁomŜyńską Inicjatywę Społeczną na Rzecz Wspierania Profilaktyki.
9. Celem wspierania projektów realizowanych w kraju podjęto współpracę merytoryczną
bądź zawarto porozumienia w sprawie organizacji przedsięwzięć z zakresu
profilaktyki:
• XI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe pt. „WspółuzaleŜnienie, a
bezpieczeństwo rodzin, w tym dzieci i młodzieŜy” 2 kwietnia. Uczestniczyło ponad 200
osób z terenu województwa śląskiego. Sfinansowano wynagrodzenie i koszt dojazdu
dwóch wykładowców, kwota wydatkowana 906 zł.
• I Szkoła Letnia „Spójrz inaczej” organizowana przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
„Spójrz inaczej” ze Starachowic, w dniach 20-23 sierpnia w Wiśle. W wykładach i
warsztatach uczestniczyło 54 nauczycieli, wychowawców. PARPA dofinansowała m.in.
program merytoryczny szkolenia, kwota wydatkowana 5.451,49 zł.
• I Krajowa Konferencja Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna –
organizowana przez Pracownię Profilaktyki MłodzieŜowej „Pro-M” Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w dniach 11-12 czerwca. Uczestniczyło ok. 40
osób. PARPA dofinansowała koszty dydaktyczne oraz organizacyjne spotkania. Kwota
wydatkowana 4.106,99 zł.
648
649
• XIII Ogólnopolskie Spotkanie Wesele Wesel „Radość w trzeźwości” organizowane przez
Stowarzyszenie „Wesele Wesel” w Bydgoszczy, w dniach 2-5 sierpnia. Uczestniczyło
ok.
300
osób.
PARPA
dofinansowała
koszty
organizacyjne
i merytoryczne przedsięwzięcia. Kwota wydatkowana 9.990,14 zł.
• Działania profilaktyczne prowadzone w ramach koncertu „Przystanek Woodstock”
koordynowane przez Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną, wydatkowano kwotę
1.000 zł kosztów organizacyjnych przedsięwzięcia.
• Konferencja Naukowa „ Od wąskiej specjalizacji ku interdyscyplinarnej perspektywie w
badaniach nad substancjami psychoaktywnymi” organizowana przez Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Falentach k. Warszawy 6-7 września. Uczestniczyło ok.
70 osób. PARPA dofinansowała koszty organizacyjne przedsięwzięcia. Kwota
wydatkowana 17.832,67 zł.
• II Ogólnopolska Konferencja Promocja Zdrowia Psychicznego organizowana przez
Instytut Psychiatrii i Neurologii w GierłoŜy k. Kętrzyna 27-29.09. Uczestniczyło ok.
80 osób. PARPA dofinansowała koszty organizacyjne przedsięwzięcia oraz
sfinansowała część pakietów edukacyjnych. Kwota wydatkowana na realizację
przedsięwzięcia
– 15.646,88 zł.
• VII Sympozjum KWCZ „Rola Szkoły w wychowaniu do trzeźwości” organizowana przez
Stowarzyszenie Agape z Łodzi. Koszt zadania obejmował sfinansowanie kosztów
wystąpień prelegentów i wyniósł 1.446,88 zł.
• III Forum Profilaktyki – MłodzieŜ w profilaktyce – Profilaktyka dla młodzieŜy
organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS z Katowic.
PARPA wsparła organizatorów materiałami edukacyjnymi dla uczestników (200 osób).
10. Zrealizowano wraz z władzami warszawskiej Akademii Medycznej program
adaptacyjno - profilaktyczny dla wszystkich studentów I roku. Grupa ok. 800
studentów uczestniczyła w 30 godzinnym programie zajęć wykładowych i
warsztatowych. Wkład PARPA koncentrował się na merytorycznym przygotowaniu
programu, doborze trenerów, sfinansowaniu programu badawczo – ewaluacyjnego
oraz zakupie materiałów. Zawarta została umowa 306/U/07 ze Stowarzyszeniem
Profilaktyki Problemowej PROFIPRO na kwotę 11.385 zł, przekazano całość
środków. Zadania zostało zakończone raportem podsumowującym wyniki I etapu
badań (II etap zaplanowany na rok 2008 – badania efektów odroczonych warsztatów).
Łącznie na realizację projektu wydano 14.305 zł.
11. Przy współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
zrealizowano szkolenia w ramach programu TUKAiN - Trening Umiejętności
Kontroli Zachowań Związanych z UŜywaniem Alkoholu i Narkotyków, dla
pracowników MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych. Terminy 30.08-2.09 oraz
13-16.09,
11-14.10 i 8-11.11 Tematyka szkoleń – procedury pracy z młodzieŜą
eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi. Grupa ok. 90 osób przeszła 60
godzinne szkolenia. Wkład PARPA to finansowanie dydaktyki i materiałów dla
uczestników. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 27.017,35 zł.
12. W dniach 7-9 maja b.r. w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa
zorganizowana przez PARPA dla osób zajmujących się realizacją programów
profilaktycznych „Czy profilaktyka moŜe być odpowiedzią na problemy
wychowawcze w szkole?”. Uczestniczyło w niej 148 osób – pedagogów, psychologów
z terenu całego kraju. Warsztaty oraz wykłady dotyczyły m.in.:
649
650
•
•
•
•
•
roli rodziców w profilaktyce,
interwencji w sytuacjach spoŜywania alkoholu przez młodych ludzi,
pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania,
radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym,
wykorzystania projektów dramowych w edukacji i profilaktyce.
Wydatkowane środki to 54.093,55 zł w tym umowa usługowa z ośrodkiem na kwotę
22.400 zł.
13. Włączono się w prace zespołu roboczego przy Krajowym Biurze ds. Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii pracującego nad opracowaniem i wdraŜaniem systemu
rekomendacji programów profilaktycznych.
14. W związku z realizacją w 2007r. Ogólnopolskich Badań ESPAD (Europejski Program
Badań Ankietowych w Szkołach - The European School Survey Project on Alkohol
and Other Drugs), zorganizowano konferencję prasową, na której zostały
zaprezentowane najwaŜniejsze wyniki powyŜszych badań. Konferencja prasowa
zorganizowana we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii
3
grudnia
odbyła
się
w Centrum Prasowym na ul. Brackiej. Dla dziennikarzy przygotowano pakiety
z materiałami edukacyjnymi. W konferencji uczestniczyło ponad 30 dziennikarzy
telewizyjnych, radiowych i prasowych. PARPA uczestniczyła takŜe w konferencji
poświęconej prezentacji wyników badań ESPAD zorganizowanej przez Ministerstwo
Zdrowia w gmachu Ministerstwa. Na to spotkanie takŜe zostały przygotowane pakiety
z informacjami dotyczącymi picia alkoholu przez młodzieŜ oraz podejmowanych
działań profilaktycznych. Przedstawiciel działu ds. rodziny i młodzieŜy uczestniczył
równieŜ
w konferencji zorganizowanej przez Pracownię Badań Społecznych w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii, gdzie zaprezentowane zostały m.in. wyniki lokalnych i
wojewódzkich badań prowadzonych w oparciu o ankietę ESPAD. Koszt realizacji
zadania wyniósł 2.287,50 zł
15. Pracownicy działu ds. rodziny i młodzieŜy uczestniczyli w spotkaniach i
konferencjach podczas, których prezentowali wystąpienia i wygłaszali wykłady:
• seminarium „Partnerstwo na rzecz młodzieŜy i ich rodzin ze środowisk z problemami
społecznymi w warszawskich dzielnicach” – organizowane 12 kwietnia przez Federację
Organizacji SłuŜebnych Mazowia;
• seminarium z wykładem prof. Davida Foxcrofta z Oxford Brookes University
prezentującym wyniki najnowszego przeglądu badań ewaluacyjnych programów
profilaktycznych, przeprowadzonego na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia –
zorganizowane przez IPiN 16 maja;
• spotkanie z przedstawicielami misji Rady Europy i Funduszu Ludnościowego
w Ministerstwie Zdrowia, 18 czerwca;
• I krajowa Konferencja Instruktorów Programu Szkolnego Interwencja Profilaktyczna w
Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznym, 11-12 czerwca;
• spotkanie z młodzieŜą reprezentującą MłodzieŜowe Rady Gmin z Gminy Krośnice oraz
Gminy Milicz (14 czerwca) m.in. zapoznanie się z realizowanymi lokalnymi działaniami z
zakresu profilaktyki;
• debata nt. profilaktyki organizowana przez młodzieŜ z Powiatowej Szkoły Liderów
MłodzieŜowych w Senacie RP (16 czerwca);
• konferencja „Historia i perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
organizowana przez CMPPP (20 września);
650
651
•
II Międzynarodowa Konferencja Dramy Stosowanej „Drama w pozytywnej profilaktyce”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop Klatka” z Warszawy w
dniach 26-28 listopada;
• seminarium „Niepełnoletni naduŜywający środków psychoaktywnych – procedury
postępowania” organizowane przez Specjalistyczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
PROFILAKTYKA z Łodzi;
• robocze spotkania w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące
opracowania ankiety dotyczącej strategii i kierunków działań profilaktycznych
realizowanych w Polsce;
W ramach bieŜącej pracy udzielano konsultacji telefonicznych związanych z realizacją
działań profilaktycznych oraz odpowiadano na pisma i e-maile związane z tematyką pracy
z dziećmi i młodzieŜą. Na prośby nadsyłane m.in. z placówek oświatowych wysyłano na
bieŜąco pomoce edukacyjne oraz materiały do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieŜą.
Dokonano równieŜ zakupu do biblioteczki działu, publikacji z zakresu pracy profilaktycznej
z dziećmi i młodzieŜą. Łączna kwota wydana na działania bieŜące (opisane w pkt.15 i 16)
wyniosła 10.952,91zł.
Program IV
Doskonalenie i rozwijanie form i metod
pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z
rodzin alkoholowych
W ramach Programu IV od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zrealizowano następujące
działania:
1.
Opracowano merytoryczne plany pracy w zakresie programu IV
przewidziane do realizacji w 2007 r. oraz sprawozdanie z działań podejmowanych w roku
2006.
2.
Ogłoszono konkurs na realizację zadań zleconych w oparciu o ustawę o
poŜytku społecznym i wolontariacie na zadanie 4.1. "Organizacja ogólnopolskich/
ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym". W wyniku postępowania konkursowego do realizacji zostały przyjęte
oferty złoŜone przez:
• Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", ze Starachowic,
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy z Łodzi,
• Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH
z Warszawy.
Po zaakceptowaniu rozstrzygnięć konkursowych przez Ministra Zdrowia zawarto
umowy na realizację powyŜszego zadania oraz przekazano środki na jego realizację.
Zadanie realizowane było w 2007 r. przez wyłonione podmioty:
• Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", ze Starachowic. W ramach
umowy 404/07/D na realizację zadania "Organizacja ogólnopolskich/
ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem
651
652
alkoholowym" przekazano podmiotowi kwotę 24.500 zł. W dniu 29 listopada
przedstawiciele PARPA przeprowadzili kontrolę realizacji umowy i wydatkowania
środków. W toku kontroli stwierdzono prawidłowe wydatkowanie środków oraz
zgodną z umową realizację zakresu zadań merytorycznych. Szkolenie ukończyło
35 osób (z 44 które brały udział w szkoleniu). Uczestnicy zostali wyposaŜeni
w materiały edukacyjne. Jak wynika ze zwrotnych informacji, uczestnicy wysoko
ocenili korzyści zawodowe, osobiste oraz treść zajęć. Podmiot zakończył realizację
zadania, sprawozdanie z realizacji zadania zostało złoŜone 30 stycznia 2008r.
i zaakceptowane.
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy z Łodzi. W ramach umowy
403/07/D na realizację zadania "Organizacja ogólnopolskich/ ponadregionalnych
szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”
przekazano podmiotowi kwotę 18.480 zł. W dniu 28 listopada przedstawiciele
PARPA przeprowadzili kontrolę realizacji umowy i wydatkowania środków. W toku
kontroli stwierdzono prawidłowe wydatkowanie środków oraz zgodną z umową
realizację zakresu zadań merytorycznych. Szkolenia zostały przeprowadzone w dwóch
edycjach wiosennej i jesiennej. KaŜda z edycji składała się z dwóch pięciodniowych
sesji. W ramach szkoleń przeszkolono w dwóch grupach w sumie 35 uczestników.
Uczestnicy szkoleń zostali wyposaŜeni w materiały edukacyjne. Szkolenia zostały
wysoko ocenione przez uczestników w zakresie korzyści zawodowych, osobistych
i treści zajęć. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złoŜone i zaakceptowane.
• Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH
z Warszawy. W ramach umowy 402/07/D na realizację zadania "Organizacja
ogólnopolskich/ ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym” przekazano podmiotowi kwotę 37.000 zł. W dniu
20 czerwca 2007r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadania. W toku kontroli
stwierdzono prawidłowe wydatkowanie środków oraz zgodną z umową realizację
zakresu zadań merytorycznych. W 120 godzinnym szkoleniu (5 sesji szkoleniowych)
uczestniczyło 48 osób. Uczestnicy szkoleń zostali wyposaŜeni w materiały
edukacyjne. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników w zakresie
korzyści zawodowych, osobistych i treści zajęć. Sprawozdanie z realizacji zadania
zostało złoŜone i zaakceptowane.
Łącznie we wszystkich szkoleniach zorganizowanych w ramach przyznanych dotacji
w 2007 roku uczestniczyło 118 osób zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym.
3.
Do świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących w ramach projektu "Razem
Raźniej" przygotowano i wysłano w pierwszym półroczu pakiety edukacyjne zawierające
materiały i publikacje do pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym. Pakiety zostały przekazane do 109 świetlic. We wrześniu
2007 r. przygotowano kolejną wysyłkę do ponad 100 świetlic socjoterapeutycznych z
terenu całego kraju uczestniczących w programie „Razem Raźniej”. W ramach wysyłki
świetlice otrzymały informację o bieŜących działaniach PARPA: propozycję
uczestniczenia w X konferencji szkoleniowej „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym”, szkoleniu dotyczącym pracy z dzieckiem z FAS
i Ogólnopolskiej Kampanii „CiąŜa bez Alkoholu”. W pakietach dla świetlic przygotowano
publikacje wydawnictwa PARPAMEDIA i materiały edukacyjne takie jak: egzemplarze
miesięcznika Remedium i Świat Problemów, broszurę CiąŜa bez alkoholu, film dotyczący
problematyki FAS „Wieczne Dziecko” ulotki dotyczące kampanii „CiąŜa Bez Alkoholu”.
Koszt zadania wyniósł 4.531,68 zł.
652
653
4.
Zorganizowano
dwie
sesje
szkolenia
dla
wychowawców
świetlic
socjoterapeutycznych przygotowujące do pracy z dziećmi z FAS (Alkoholowym
Zespołem Płodowym). Pierwsza sesja odbyła się w dniach 5-7 marca 2007 roku w
Warszawie, druga sesja odbyła się w dn. 26-28 marca 2007r. w Lędzinach. W kaŜdej sesji
uczestniczyło 14 osób. Uczestnicy zostali wyposaŜeni w pakiet materiałów edukacyjnych.
Na zadanie wydano 10.411,60 zł.
5.
W ramach przygotowań do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "CiąŜa bez
alkoholu" zorganizowano 4 spotkania (pierwsze opisano i sfinansowano w Programie V),
w których wzięło udział sześciu ekspertów zewnętrznych oraz członkowie zespołu
wewnętrznego PARPA ds. kampanii "CiąŜa bez alkoholu". W toku spotkań konsultowano
cele, metody, oraz zakres działań prowadzenia ogólnopolskiej kampanii. W ramach pracy
eksperci oceniali linie kreacyjne kampanii, przygotowali koncepcje merytoryczną i
programową szkolenia dla edukatorów kampanii oraz materiały edukacyjne dla nich.
Wynikiem spotkań było opracowanie prezentacji multimedialnej „CiąŜa bez alkoholu”,
wykorzystywanej podczas lokalnych debat.
6.
W dniu 11 czerwca 2007 zawarto umowę usługową z Wojskową Akademią
Techniczną
w Warszawie na obsługę "Szkolenia edukatorów kampanii "CiąŜa bez Alkoholu".
W dniach 25-26 czerwca 2007 r. odbyło się szkolenie dla edukatorów ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej "CiąŜa bez alkoholu". W ramach szkolenia odbyły się zajęcia
warsztatowe oraz wykładowe. Uczestnicy spotkania zostali wyposaŜeni w materiały
edukacyjne: ksiąŜki wydawnictwa PARPA, płyty z filmami edukacyjnymi dotyczącymi
problematyki FAS (alkoholowego zespołu płodowego) oraz multimedialną prezentację
dotyczącą kampanii. "CiąŜa bez Alkoholu". W szkoleniu wzięło udział 60 osób.
7.
W celu zapewnienia podniesienia poziomu merytorycznego działań związanych
z ograniczaniem szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąŜy w dniu
15 października 2007r. Dyrektor PARPA powołał Zespół Ekspertów Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Strategii Ograniczania Szkód
Wynikających z Picia Alkoholu przez Kobiety w CiąŜy. W skład Zespołu weszło
6 profesjonalistów zajmujących się zawodowo omawianym tematem oraz pracownicy
PARPA z działów realizujących w bieŜącym roku zadania w tym obszarze. Do zadań
Zespołu Ekspertów ds. FAS naleŜy w szczególności: szeroko rozumiana współpraca
z PARPA na temat zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąŜy oraz problematyki FAS;
doradztwo w sprawach dotyczących edukacji nt. FAS/FAE, promocji abstynencji podczas
ciąŜy, negatywnych skutków picia alkoholu przez kobietę w ciąŜy; pomoc w opracowaniu
wieloletnich strategii działań zmierzających do ograniczania szkód związanych z piciem
alkoholu przez kobiety w ciąŜy; pomoc w opracowaniu załoŜeń i metod realizacji
ogólnopolskich kampanii edukacyjnych dotyczących FAS/FAE oraz innych działań
edukacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym; konsultacje dotyczące programów
szkoleń w zakresie FAS/FAE dla lekarzy ginekologów-połoŜników, połoŜnych,
pracowników socjalnych i innych grup zawodowych pracujących z kobietami w wieku
reprodukcyjnym; konsultacje dotyczące konspektu zajęć z tematyki FAS/FAE dla
studentów Akademii Medycznych, słuchaczy szkół dla pracowników socjalnych itp.;
konsultacje dotyczące metodologii badawczej w zakresie FAS/FAE, picia alkoholu przez
kobiety w ciąŜy, postaw wobec tego zjawiska, świadomości negatywnych skutków picia
alkoholu przez kobiety cięŜarne itp.; doradztwo przy opracowywaniu metod wdraŜania
diagnostyki FAS wśród lekarzy, pielęgniarek i połoŜnych; konsultacje przy opracowaniu
i wdraŜaniu systemu szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z FAS i ich rodzinami; inne
działania związane z promocją abstynencji podczas ciąŜy oraz edukowaniem na temat
653
654
FAS/FAE, zarówno opinii publicznej, kobiet w wieku reprodukcyjnym i ich rodzin, jak
i specjalistów róŜnych zawodów pracujących z kobietami i rodzinami. Odbyły się dwa
posiedzenia Zespołu Ekspertów, na których opracowywano załoŜenia Strategii.
Członkowie Zespołu opracowali informacje medyczne nt. FAS. Uczestniczyli takŜe
w otwarciu wystawy poświęconej problematyce dzieci z FAS w Pałacu Kultury i Nauki.
Łącznie na zadania związane z realizacją kampanii i upowszechnianiem wiedzy na temat
FAS wydano w tym programie 22.376,95 zł.
8.
We wrześniu 2007 roku zawarto porozumienie z Pracownią Alternatywnego
Wychowania z Łodzi o współpracy w organizacji V Ogólnopolskiej Konferencji
Socjoterapii „Inny to ja”. W Konferencji, która odbyła się w dniach 28-30 września udział
wzięli wychowawcy zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami
zachowania, w świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych oraz grupach socjoterapeutycznych. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę 9.300 zł.
9.
W dniu 17 września 2007r. pracownik działu d.s. rodziny i młodzieŜy wziął udział
w konferencji „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym” w Szczecinie, gdzie
przedstawił załoŜenia i planowany przebieg kampanii „CiąŜa bez alkoholu”. Kolejnym
elementem działań podejmowanych w ramach kampanii był udział w debacie „CiąŜa bez
Alkoholu”, która odbyła się 27 września 2007r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany
i rozpoczęła kampanię edukacyjną na terenie dzielnicy.
10.
Ze względu na fakt, iŜ PARPA jest jednostką ekspercką, wyŜsze uczelnie zwracają się
do Agencji z prośbą o umoŜliwienie studentom zapoznania się z zakresem działalności
naszej instytucji. W związku z powyŜszym w sierpniu w dziale ds. rodziny i młodzieŜy
praktyki odbywała studentka I roku pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. W
ramach praktyki studentka zapoznała się z programami realizowanymi zarówno przez
dział ds. Rodziny, jak i całą Agencję, dokonała analizy materiałów dotyczących Programu
III i IV, zamieszczonych na stronie internetowej PARPA, pod kątem ich uaktualnienia
i wprowadzenia zmian. Praktyki studenckie nie powodowały Ŝadnych skutków
finansowych dla PARPA.
11.
WaŜnym zadaniem była organizacja X Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej
„Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”. W ramach
przygotowań nawiązano kontakt z wykładowcami i ekspertami w celu opracowania
programu merytorycznego konferencji. Przygotowano i zrealizowano wysyłkę informacji
o konferencji do 800 osób. Zakupiono takŜe publikacje PARPA przeznaczone dla
uczestników konferencji. Konferencja odbyła się w dniach 21-23 listopada 2007r.
w Warszawie. W związku z jubileuszem tegoroczna konferencja stała się szczególną
okazją do podsumowania dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym na terenie całej Polski. WaŜnymi zagadnieniami
poruszonymi podczas X konferencji były między innymi: sytuacja dzieci odrzuconych
społecznie, z zaburzeniami przywiązania, metody pomocy dzieciom agresywnym lub
wycofanym, metoda projektu w pracy z dziećmi. Tegoroczna konferencja była jak co roku
okazją do nabycia przez uczestników nowych umiejętności oraz poznania skutecznych
technik terapeutycznych i metod pracy z dziećmi. W związku z tym uczestnicy mieli
moŜliwość udziału w praktycznych warsztatach odbywających się w małych grupach.
W konferencji wzięło udział 138 uczestników z terenu całego kraju. Na zadanie
wydatkowano kwotę 72.093,88 zł.
12.
Pracownicy działu uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe, w tym m.in.: w konferencji organizowanej przez Federację na
Rzecz Reintegracji Społecznej "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", szkoleniu
654
655
dotyczącym pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi takimi jak FAS, ADHD,
zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut dr S. Mazgutowej i w szkoleniu „Praca
z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce” skierowanym do profesjonalistów
pracujących z dziećmi oraz ich rodziców. Szkolenie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „Krasnal” prowadzonym przez Jur
ten Hoopen, ucznia dr Sally Goddard z Instytutu INPP w Chester w Angli. Pracownik
działu uczestniczył takŜe w konferencji "Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS"
w Bydgoszczy zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Szkołę WyŜszą oraz Fundacje
"Daj szansę". W ramach upowszechniania wiedzy o FAS zakupione i przekazane zostały
uczestnikom konferencji materiały edukacyjne wydawnictwa PARPAMEDIA. Na zadanie
wydatkowano kwotę 717,60 zł.
13.
Na zadanie bieŜące związane z obsługą programu przeznaczono kwotę 630,15 zł.
14.
Udzielono odpowiedzi na ok. 120 listów i e-maili, które dotyczyły zagadnień
związanych z pomocą dzieciom z rodzin alkoholowych.
Program V
Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy
w rodzinach alkoholowych
W ramach Programu V w 2007 r. zrealizowano następujące działania:
1.
Ogłoszono konkurs na realizację zadań zleconych w oparciu o ustawę o poŜytku
publicznym i wolontariacie na zadania:
• Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy domowej – zad. 5.1.
• Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie – zad. 5.2
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – zad.
5.3. Przeprowadzono postępowania konkursowe na realizację ww. zadań. PoniŜej
przedstawiono wyniki pracy komisji konkursowej.
• 5.1. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy domowej”, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa, kwota przyznana – 67.560 zł,
• 5.2. „Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie”, Fundacja
przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” , Poznań – 25.000 zł,
• 5.3. „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
Warszawa, kwota przyznana - 219.935 zł.
Po zaakceptowaniu rozstrzygnięć konkursu przez Ministerstwo Zdrowia z ww.
podmiotami zawarto umowy.
2.
Funkcjonował informacyjno - interwencyjny Ogólnopolski Telefon dla Ofiar
Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” – 0801-12-00-02. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2007 roku w telefonie odebrano blisko 10,2 tys. rozmów dotyczących problemów
655
656
rodzinnych: przemocy domowej, naduŜywania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych oraz uzaleŜnienia. Koszt zadania wyniósł 85.103,59 zł. Kwota
przeznaczona była na rachunki telefoniczne wystawiane przez Telekomunikację Polską
S.A. Osoby dzwoniące pod nr 0801-12-00-02 ponoszą jedynie koszt jednego impulsu
telefonicznego, pozostałe koszty ponosi PARPA jako właściciel numeru.
3.
Kontynuowało działalność Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do pomocy dla ofiar przemocy
w pierwszym kwartale 2007r., do czasu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umów
dotacyjnych, PARPA zatrudniała osoby do realizacji zadania w ramach umów-zleceń. Od
16 kwietnia 2007r. zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na podstawie umowy
nr 500/07/D. W ramach Pogotowia działał Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, w którym przeprowadzono prawie 10,2 tys rozmów. Funkcjonowała równieŜ
telefoniczna poradnia prawna, gdzie pod numerem 022/666-28-50 moŜna uzyskać poradę
prawnika. W omawianym okresie udzielono ponad 870 porad i konsultacji prawnych.
Udzielono odpowiedzi na ponad 810 listów i e-maili. Podjęto w instytucjach (np. policja,
pomoc społeczna, sąd) 113 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. Uruchomiono
program staŜowy (135 godz staŜu) i przyjęto na staŜ 19 osób. Byli to studenci
warszawskiej Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej. StaŜyści wzięli udział
w 9 superwizjach i 26 szkoleniach przygotowująccyh ich do pracy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielania pomocy ofiarom przemocy domowej.
W ramach umowy przeprowadzono równieŜ 8 seminariów dla członków Ogólnopolskiego
Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie, nt.
„Przemoc rówieśnicza” (14 czerwca), „Przemoc seksualna- jak pomóc?. (5 września),
„Doskonalenie działań prawnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
(31 października), „Praca i program dla sprawców przemocy” (9 listopada), „Interwencja i
pomoc psychologiczna: odróŜnianie i działania podejmowane w obu wypadkach”
(23 listopada), „Praca w zespołach interdyscyplinarnych” (14 grudnia), „Praca i program
dla sprawców przemocy w rodzinie” (19 grudnia), „Doskonalenie działań prawnych w
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (21 grudnia). W seminariach wzięły udział
ogółem 163 osoby. Podjęto równieŜ działania zmierzające do zaktualizowania bazy
danych członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających
Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Koszt zadania wyniósł 323.078,95 zł,
w tym: 14.129,75 zł to koszty związane z rozmowami telefonicznymi (telefony
stacjonarne w Pogotowiu „Niebieska Linia”), 89.014,20 zł – to koszty związane
z funkcjonowaniem Pogotowia „Niebieska Linia” przed podpisaniem umowy dotacyjnej
i 219.935 zł – kwota dotacji. Zadanie realizowane w ramach dotacji zostało rozliczone,
a sprawozdanie zaakceptowane przez PARPA.
4.
W omawianym okresie w ramach umowy 502/07/D na zadanie „Szkolenie dla osób
pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie” zawartej z Fundacją Przeciw
Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” z Poznania zrealizowano cztery edycje szkolenia,
w których wzięły udział 44 osoby. Szkolenia odbyły się w następujących terminach:
• w dniach 28 maja – 1 czerwca 2007r - szkolenie podstawowe przygotowujące do
pracy z osobami stosującymi przemoc wobec najbliŜszych w wymiarze 40 godz.,
w tym 8 godz. wykładów i 32 godz. warsztatów. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób.
• w dniach 11 czerwca – 14 czerwca 2007 r – szkolenie zaawansowane w wymiarze
32 godz. (8 godz. seminarium dotyczące doświadczeń związanych z pracą ze
sprawcami przemocy i 24 godz. warsztat superwizyjny). W szkoleniu uczestniczyło
9 osób.
656
657
•
5.
6.
7.
8.
w dniach 20 – 24 sierpnia 2007r odbyła się II edycja szkolenia podstawowego
przygotowującego do pracy z osobami stosującymi przemoc wobec najbliŜszych
w wymiarze 40 godz., w tym 8 godz. wykładów i 32 godz. warsztatów. W szkoleniu
uczestniczyło 15 osób.
• w dniach 10-14 września 2007r odbyła się III edycja szkolenia podstawowego
przygotowującego do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, w której wzięło
udział 14 osób. Absolwenci wszystkich szkoleń otrzymali zaświadczenia podpisane
przez przedstawicieli Fundacji i Dyrektora PARPA. Koszt zadania wyniósł - 25.000
zł. Zadanie zostało rozliczone, a sprawozdanie zaakceptowane przez PARPA.
W 2007 r. odbyło się pięć posiedzeń Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 18 czerwca, 17 września). Rada jest zespołem
opiniodawczo-doradczym powołanym przez Dyrektora PARPA. Zadaniem Rady jest
m.in.: wprowadzanie zmian, aktualizowanie i czuwanie nad realizacją programu
potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie; współpraca w zakresie opiniowania programów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym takŜe realizowanych
przez PARPA i rozwiązań administracyjno–legislacyjnych; współpraca w zakresie
opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. W 2007 r Rada zajmowała się
m.in. opracowaniem standardów pracy placówek działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, uwag do projektu zarządzenia komendanta Głównego Policji nt.
procedury interwencji w sprawach przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”. W trakcie
ostatniego spotkania Rady odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa
Sprawiedliwości dotyczące wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zadanie wydano 10.168 zł.
W dniach 7 maja i 22 października 2007 roku odbyły się sesje egzaminacyjne na
specjalistę/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do egzaminu
przystąpiło łącznie 16 osób, które zostały zakwalifikowane przez Radę, po przesłaniu
wymaganego zestawu dokumentów razem z nagranymi na kasetach zapisami spotkań
z klientem. W wyniku egzaminu 13 osób uzyskało tytuł specjalisty w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie lista certyfikowanych specjalistów
i konsultantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczy 130 osób. Na
zadanie wydano środki w wysokości – 5.929 zł.
W dniach 22-23 maja 2007 roku odbyło się szkolenie dla kuratorów sądowych
pracujących w Ośrodkach Kuratorskich z dziećmi i młodzieŜą z rodzin dysfunkcyjnych:
z problemem przemocy i problemem alkoholowym, będących często sprawcami czynów
karalnych. Szkolenie dotyczyło technik pracy z młodzieŜą z zaburzeniami zachowania,
technik słuŜących eliminowaniu negatywnych zachowań, budowaniu więzi i poczucia
bezpieczeństwa. Informacje o szkoleniu przesłano do 68 Ośrodków, chęć uczestnictwa
w szkoleniu zgłosiły 72 osoby. Zaplanowane na to zadanie środki pozwoliły na
zakwalifikowanie 46 osób. W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby. Szkolenie odbyło się
w Warszawie w hotelu TINA. Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiety materiałów
edukacyjnych. Szkolenie zostało poddane ewaluacji; wykłady w skali od 1 do 5 zostały
ocenione przez uczestników na 4.80, a zajęcia warsztatowe na 4.75. Na zadanie
wydatkowano 15.490,35 zł.
W 2007 roku przeprowadzono dwie edycje „Interdyscyplinarnego szkolenia dla osób
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadania realizowanego
na zlecenie PARPA przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie „Niebieska Linia” (umowa 501/07/D). KaŜda z edycji szkolenia składa się
657
658
z trzech czterodniowych sesji szkoleniowych trwających łącznie 120 godzin
dydaktycznych, w których uczestniczą przedstawiciele słuŜb i organizacji świadczących
pomoc i podejmujących interwencje w przypadkach przemocy w rodzinie. W szkoleniu
uczestniczyło 87 osób. Na zadanie wydano środki w wysokości 67.560 zł. Zadanie
rozliczono, sprawozdanie zostało zaakceptowane przez PARPA.
9.
W dniu 7 marca 2007r. w siedzibie PARPA odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów
FAS, którzy wspólnie z pracownikami Agencji pracowali nad załoŜeniami i koncepcją
przygotowywanej przez PARPA kampanii promującej abstynencję od alkoholu kobiet
w ciąŜy. Było to pierwsze spotkanie zespołu – pozostałe spotkania były organizowane
i finansowane w ramach programu IV (Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy
psychologicznej dla dzieci z rodzin alkoholowych). Koszt 2.000,95 zł.
10.
W omawianym roku zlecono opracowanie i przygotowano stronę internetową
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –
www.niebieskalinia.info oraz bazę danych do rejestracji rozmów przy telefonie
„Niebieska Linia”. Opracowana została takŜe baza danych członków Ogólnopolskiego
Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”, baza placówek zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom
przemocy domowej oraz baza słuŜąca rejestracji interwencji podejmowanych przez
Pogotowie „Niebieska Linia”. Koszt zadania 14.000 zł.
11.
Na podstawie § 9 umowy nr 501/07/D z dnia 16 kwietnia 2007 r., na zadanie:
„Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy domowej” w dniu 15 czerwca 2007 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (Warszawa, ul. śurawia 16/20)
została przeprowadzona kontrola merytoryczna i finansowa z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja zadania pod względem
merytorycznym nie budziła istotnych zastrzeŜeń. Wyjaśnienie wymagały dwie kwestie:
rzeczywista liczba godzin podczas jednej sesji szkoleniowej (z oferty wynika, Ŝe jedna
sesja trwa 40 godzin dydaktycznych natomiast z przedstawionego programu, Ŝe 39
godzin) oraz przyczyny zróŜnicowania stawek finansowych za prowadzenie zajęć
szkoleniowych (zróŜnicowanie nie zostało uwzględnione w ofercie na realizację zadania).
Sporządzony został arkusz kontroli, w którym zwrócono uwagę na powyŜsze wątpliwości
oraz na konieczność zintensyfikowania działań w celu zrekrutowania odpowiedniej,
podanej w ofercie liczby uczestników ( 90 osób). Do podmiotu przesłano pismo z prośbą
o wyjaśnienie powyŜszych wątpliwości. Podmiot udzielił wyczerpujących wyjaśnień,
które zostały zaakceptowane.
12.
W dniu 15 czerwca 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przeprowadzono merytoryczną i finansową
kontrolę realizacji zadań określonych w umowie nr 500/07/D – zadanie: „Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Podczas kontroli nie
stwierdzono uchybień w realizacji zadań. Wyniki kontroli opisano w protokole kontroli
znajdującym się w dokumentacji PARPA.
13.
W dniu 12 lipca 2007 roku w siedzibie Pogotowia „Niebieska Linia” w Warszawie,
przy ul. Szczotkarskiej 48 A, odbyła się uroczystość z okazji 12-lecia Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Uroczystość honorowym
patronatem objęli: prof. Zbigniew Religa – Minister Zdrowia i Pani Joanna KluzikRostkowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób, w tym: Minister Marek Ludwik Grabowski –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadkom. Marek Walczak – Zastępca
Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
658
659
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, p Danuta Kuciewicz – Naczelnik
Wydziału ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w urzędzie m. st. Warszawy, p.
Madgalena Dąbrowska – zastępca Dyrektora Zespołu ds. Badań i Analiz z Biura
Rzecznika Praw Dziecka, p. Dorota Krzysztoń – Główny Koordynator Programu ds.
Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, p. Ewa Wrońska
przedstawicielka Ruchu przeciw Bezradności Społecznej, p. Marzena Kruk i Barbara
Wilanowska z Ministerstwa Sprawiedliwości, p. Andrzej Martuszewicz – prezes
Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, komend i komisariatów policji, organizacji pozarządowych z terenu i okolic
Warszawy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania dorobku działającego na zlecenie
PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, a wśród nich ulotkę promująca Ogólnopolski
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Koszt zadania 9.085,10 zł.
14.
W dniach 24-25 września 2007 r w Warszawie odbyła się narada koordynatorów
procedury interwencji w sprawach przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”. W spotkaniu
wzięło udział 51 osób, w tym koordynatorzy ww. procedury w Komendach
Wojewódzkich Policji oraz osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Regionalnych Ośrodkach Polityki
Społecznej, w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich oraz
pełnomocnicy zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Uczestnicy narady wzięli udział w bloku zajęć nt. radzenia sobie
z wypaleniem zawodowym słuŜb pomocowych (wykłady i zajęcia seminaryjnowarsztatowe), dyskutowali na temat moŜliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwach w świetle zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (potrzeby, deficyty, zasoby), współpracy słuŜb w oparciu o procedurę
„Niebieskie Karty” oraz budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy
domowej. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy
domowej. Na zadanie wydano 15.312 zł.
15.
W ramach współpracy PARPA z Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku
i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Katowicach prowadzone były staŜe dla studentów
i absolwentów wyŜszych uczelni. W obydwu placówkach odbyły się wizyty studyjne,
podczas których przekazano materiały edukacyjne PARPAMEDIA. Podpisano
porozumienia o współpracy z ww. placówkami. 60-godzinny staŜ w Centrum Interwencji
Kryzysowej w Gdańsku odbyło staŜ 5 osób, a w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Katowicach (75 godz. zajęć) – 12 osób. StaŜyści byli przygotowywani do pracy
z ofiarami przemocy domowej. W kaŜdej placówce zadanie było realizowane przez
kierownika staŜu i opiekunów bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie
staŜystów. W ramach porozumień staŜyści otrzymali materiały edukacyjne - publikacje
i ulotki Wydawnictwa PARPAMEDIA. Na zadanie przeznaczono 7.298,78 zł.
16.
W dniach 11-12 października 2007 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dla
sędziów wydziałów rodzinnych sądów rejonowych. Podczas szkolenia omawiano sytuację
rodzin
z problemem alkoholowym i problemem przemocy. W szkoleniu uczestniczyło 28
sędziów z 21 sądów rejonowych oraz przedstawiciel Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury. Uczestnicy otrzymali pakiety materiałów
edukacyjnych dotyczące zagadnień omawianych na szkoleniu. Na zadanie wydano środki
w wysokości – 11.848,85 zł.
17.
W dniu 19 września 2007 roku zawarto z Wielkopolską Fundacją ETOH
porozumienie
659
660
o współpracy dotyczące współorganizowania dziesięciu czterogodzinnych szkoleń
z zakresu diagnostyki zespołu dziecka krzywdzonego i podejmowania interwencji
w przypadkach podejrzenia przemocy wobec dzieci. W oparciu o porozumienie
w listopadzie 2007 roku przeprowadzono szkolenia, w trakcie których przeszkolono
235 osób w tym lekarzy, pielęgniarki, studentów wydziału lekarskiego i studentów
wydziału pielęgniarskiego. Szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko. Uczestnicy
zwracali uwagę na konieczność organizowania większej ilości takich szkoleń oraz na
przydatność materiałów szkoleniowych przekazanych przez PARPA. Na zadanie wydano
środki w wysokości 18.913,43 zł.
18.
W dniu 30 października 2007 roku przeprowadzono kontrolę merytoryczną i
finansową realizacji zadań zleconych realizowanych przez Fundację przeciw
Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” z Poznania (określonych w umowie nr 502/07/D).
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.
19.
W dniach 19-20 listopada 2007r. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe nt.
budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięło
udział 20 trzyosobowych zespołów, w skład których wchodzili najczęściej: policjant,
pracownik socjalny i członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przedsięwzięcie miało na celu przygotowanie ww. osób do pracy w ramach
interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności
w rodzinach z problemem alkoholowym oraz budowania w środowisku lokalnym systemu
przeciwdziałania przemocy. Wykłady poprowadzili współpracownicy Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, eksperci w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Zajęcia warsztatowe poprowadzili członkowie Stowarzyszenia na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Na zadanie
przeznaczono 16.648,20 zł.
20.
W dniach 5-7 grudnia 2007 roku odbyła się XII Ogólnopolska konferencja przeciw
przemocy w rodzinie „Pomoc dzieciom krzywdzonym” organizowana przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gośćmi konferencji byli m.in.: Pani
Minister Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka, Pana Poseł Bolesław Piecha –
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Pan Marek Walczak - zastępca Dyrektora
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pan Sędzia Sławomir
Pałka - Naczelnik Wydziału Wykonywania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich
z Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Magdalena Najda z Krajowego Centrum
Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz przedstawiciele Wydziału ds.
Ofiar Przestępstw Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciele Komendy Stołecznej
Policji. W konferencji uczestniczyło około 240 osób, w większości członkowie
Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” – ruchu społecznego skupiającego obecnie ponad 3 tys.
osób i instytucji. Podczas konferencji uczestnicy mieli moŜliwość wysłuchania wykładów
dotyczących róŜnych form pracy z dzieckiem doznającym przemocy ze strony bliskich.
Były to:
• „Przemoc wobec dziecka jako uraz złoŜony: proces zdrowienia.” - dr Agnieszka
Widera-Wysoczańskia,
• „Bajkoterapia jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna” - dr Maria Molicka,
• „Prawo w ochronie dzieci krzywdzonych” - Jarosław Polanowski,
• „Praca terapeutyczna z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie” - Małgorzata Szulik,
• „Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania” – Aleksandra Karasowska,
660
661
•
„Dziecko, dorośli, grupa rówieśnicza, mass media źródłem zakłóceń w procesie
rozwoju” - prof. dr hab. Anna Brzezińska,
• „Damy Ci jedną szansę – czyli terapia rodzin” - Jacek Lelonkiewicz
Uczestnicy konferencji wzięli udział w ośmiogodzinnych zajęciach seminaryjnowarsztatowych przybliŜających praktyczne aspekty pomagania dzieciom, zapoznali się
z dorobkiem róŜnych organizacji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej oraz wymienili się uwagami i doświadczeniami w zakresie pomocy
dzieciom krzywdzonym w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
Osoby biorące udział w konferencji otrzymały pakiety materiałów edukacyjnych
dotyczących tematu konferencji. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili stronę
merytoryczną i organizacyjną konferencji – średnia ocen wyniosła 4,72 (w skali 1-5).
Na zadanie wydano środki w wysokości – 86.579,38 zł.
21.
Na potrzeby działu oraz przedsięwzięć realizowanych we współpracy z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi zakupiono materiały edukacyjne w Wydawnictwie
Edukacyjnym PARPAMEDIA – broszurki, ulotki, publikacje. Były one przekazywane
bezpłatnie organizatorom spotkań, narad i konferencji nt. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w których uczestniczyli pracownicy PARPA. Koszt zadania 11.516,97 zł.
22.
Na polecenie Ministerstwa Zdrowia przygotowano:
• Informacje na temat realizacji postanowień protokołu fakultatywnego o prawach
dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii,
• Informacje na temat realizacji rządowego programu pod nazwą Narodowy plan
działań na rzecz dzieci „Polska dla dzieci”,
• Informacje do sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy,
• Stanowisko PARPA dotyczące programu „Świetlica, praca, staŜ – socjoterapii
w środowisku wiejskim”,
• Informacje na temat realizacji Programu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
i przestępczości wśród dzieci i młodzieŜy,
• Uwagi do projektu Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. PARPA
włączyła się w obchody Międzynarodowego Tygodnia Ofiar Przestępstw m.in.
poprzez przekazanie materiałów edukacyjnych dla uczestników konferencji
inaugurującej to wydarzenie,
• Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
• Uwagi do projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej,
• Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
• Kwestionariusz przygotowany przez komisję europejską dotyczącą ubóstwa
i wykluczenia społecznego dzieci,
• Sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych przez PARPA na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ciągu trzech kwartałów 2007r,
• Stanowisko do zapisów Rządowego Programu rozwoju edukacji na obszarach
wiejskich na lata 2007 –2013,
• Uwagi do pakietów szkoleniowych w zakresie przyczyn i skutków przemocy dla
pracowników pierwszego kontaktu,
• Informacje dotyczące aktualnych i projektowanych programów na rzecz ofiar
przestępstw,
661
662
•
Informację nt. działań realizowanych przez PARPA w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w latach 2006-2007,
• Informacje nt. środków podjętych w celu wprowadzenia w Ŝycie postanowień
Konwencji o prawach dziecka.
23.
Pracownicy działu ds. rodziny i młodzieŜy w ramach programu „Rozwijanie form i
metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych” odpowiedzieli na ponad
350 listów i e-maili.
24.
Na zadania związane z bieŜącą obsługą programu (np. wysyłka materiałów
edukacyjnych do Komend Wojewódzkich Policji w Szczecinie i Krakowie), wydano
614,27 zł.
25.
Pracownicy PARPA uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rodziny i Praw
Kobiet. Pierwsze posiedzenie było poświęcone zagadnieniom patologii społecznych
(alkoholizm i narkomania) jako zagroŜeniu rodziny oraz przemocy w rodzinie. Drugie
posiedzenie dotyczyło Ustawy o postępowaniu w sprawach dłuŜników alimentacyjnych
oraz problemów sutenerstwa i stręczycielstwa. Przedstawiciel działu ds. rodziny
i młodzieŜy wziął udział w organizowanej przez Szkołę Policji w Pile konferencji
„Przemoc domowa”, międzynarodowym seminarium „Razem przeciwko przemocy”
organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konferencji
organizowanej przez Urząd Miasta st. Warszawy „Budowanie systemu przeciwdziałania
przemocy w Warszawie”, seminarium nt. „Budowania lokalnych systemów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, konferencji nt. procedury „Niebieskie
Karty” organizowanej przez Małopolską Komendę Policji i Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, konferencji organizowanej przez MSWiA pt. „Zadania jednostek
samorządu terytorialnego w kontekście bezpieczeństwa lokalnego”, Konferencji
organizowanej przez Fundację Mederi- PomóŜmy Dzieciom. Współpracownicy Agencji
na zlecenie PARPA wzięli udział w konferencji organizowanej przez Warszawską Szkołę
Zdrowia, spotkaniu dotyczącym budowania lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy rodzinie w Radomsku. PARPA włączyła się w działania podejmowane przez
MSWiA na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu Daphne III.
Koszt 2.192,18 zł.
Program VI
Wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych
W ramach Programu VI w 2007 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. W ramach współpracy z samorządami gminnymi, PARPA przekazywała opinie,
udzielała porad i konsultacji dotyczących zagadnień związanych z opracowaniem i
662
663
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
W ramach tego zadania:
przygotowano ok. 100 opinii merytorycznych oraz odpowiedzi na pisma
z zapytaniami skierowanymi do PARPA przez samorządy gminne oraz udzielono ok.
900 odpowiedzi na telefoniczne pytania dotyczące zagadnień merytorycznych,
zadawane przez: członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz osoby prywatne.
Kontynuowano przekazywanie (w związku z pojawiającymi się prośbami) dla
samorządów gminnych, NGO’s, zainteresowanych instytucji i osób prywatnych
przygotowanych i wydanych przez PARPA „Rekomendacji do realizowania
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2007 roku”. Przekazano bezpłatnie ok. 250 egzemplarzy publikacji.
W IV kwartale 2007 r. PARPA przygotowała i wydała „Rekomendacje do
realizowania
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2008 roku”, z których ok. 5000 sztuk przekazano samorządom
gminnym, Marszałkom Województw, Stowarzyszeniom/Klubom Abstynenckim,
zainteresowanym instytucjom i osobom prywatnym.
Dział Prawny PARPA przygotował i udzielił 293 odpowiedzi – opinii prawnych na
pytania zadawane przez samorządy lokalne i inne podmioty – dotyczące: wydawania
i cofania zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych, prawnych
aspektów realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz tworzenia prawa lokalnego związanego z polityką ograniczania
dostępności alkoholu.
W dniu 23 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. lokalnych
i regionalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Praca Zespołu skupiła się na opiniowaniu wypracowanego w PARPA programu
szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ponadto Zespół wypracował stanowisko odnoszące się do poselskiego projektu
nowelizacji
ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach projektu
ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej.
W I kwartale 2007 r. zakończono opracowanie ramowego programu szkoleń dla
członków
gminnych
komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
rekomendowanego przez PARPA. Ramowy program upowszechniono za
pośrednictwem strony internetowej PARPA.
W ramach wzmacniania merytorycznego samorządów gminnych, przekazano
w I i II kwartale 2007 roku do wszystkich gmin w Polsce najnowsze publikacje
dotyczące problematyki alkoholowej ( Zestawienia statystyczne oraz Narodowy
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010).
Na współpracę z gminami wydatkowano kwotę 114.160,01 zł.
W ramach współpracy z samorządami gminnymi oraz wojewódzkimi przy realizacji
kampanii społecznej „CiąŜa bez alkoholu” do 2500 samorządów lokalnych
wystosowano list zapraszający do udziału w kampanii. Do końca IV kwartału 2007 r.
do kampanii „CiąŜa bez alkoholu” zgłosiły się 683 podmioty, w tym 617 gmin, 12
samorządów wojewódzkich, 17 dzielnic Warszawy i inne podmioty.
663
664
Dla zainteresowanych przedstawicieli gmin uczestniczących w kampanii, zorganizowano
spotkanie informacyjno-organizacyjne w Warszawie. W spotkaniu, które odbyło się
w dniu 9 lipca 2007 roku, uczestniczyło 170 osób, a jego uczestnicy zapoznali się
z załoŜeniami, celami i narzędziami kampanii, a takŜe otrzymali profesjonalną wiedzę
z zakresu problematyki Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz pakiet materiałów
edukacyjnych związanych z kampanią.
Wszystkim podmiotom, które przesłały deklaracje uczestnictwa w kampanii wysłano
specjalnie przygotowany pakiet materiałów edukacyjnych, mający stanowić wsparcie dla
działań kampanijnych w społecznościach lokalnych.
Jednocześnie stosownie do zapotrzebowania wysłano 85 spotów radiowych i 97 spotów
telewizyjnych.
Ponadto w ramach kampanii zaproponowano samorządom miast ekspozycję billboardów
kampanijnych (ogółem zamówiono 51 billboardów z logo miasta oraz 47 billboardów bez
logo miasta).
W IV kwartale 2007 r. wysłano pismo do wszystkich gmin uczestniczących w kampanii
„CiąŜa bez alkoholu” z podziękowaniem za udział oraz z prośbą o wypełnienie
załączonego sprawozdania z realizacji lokalnych działań kampanijnych.
Ogółem do końca IV kwartału 2007 roku na kampanię „CiąŜa bez alkoholu” realizowaną
na poziomie lokalnym wydatkowano środki w wysokości 55.435,55 zł.
8. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowała
realizację projektu „Ogólnopolska Sieć Gmin Wiodących”. Wspólne spotkania z
przedstawicielami gmin wiodących zapewniają wymianę doświadczeń, umoŜliwiają
wypracowanie nowych rozwiązań oraz są źródłem wsparcia merytorycznego dla
nowych przedsięwzięć.
W pierwszych trzech kwartałach 2007 r. do uczestnictwa w projekcie aplikowało 11 gmin
(ŁomŜa, Połaniec, Szczyrk, Józefów, Leszno, Dąbrowa, Śrem, Gniezno, Chojnice,
Świebodzice oraz Sława). Aplikacje zostały poddane ocenie merytorycznej i gminy
ŁomŜa, Połaniec, Szczyrk, Józefów oraz Gniezno zostały włączone do Ogólnopolskiej
Sieci Gmin Wiodących.
W IV kwartale 2007 r. do uczestnictwa w projekcie aplikowały gminy Wyrzysk oraz
Zduńska Wola. Aplikacje podlegają ocenie merytorycznej.
9.
W dniach od 21 do 23 maja 2007 r. odbyła się kolejna organizowana przez PARPA
Konferencja Sieci Gmin Wiodących i DuŜych Miast. Jednym z tematów poruszonych na
konferencji był opublikowany w 2007 roku raport „Alkohol w Europie” dotyczący
polityki społecznej wobec problemów alkoholowych w Europie, autorstwa P. Andersona
oraz B. Baumberga. Ponadto m.in. omówiono najwaŜniejsze zmiany w projekcie
nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
system licencjonowania szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych. Uczestnicy Konferencji mieli takŜe okazję do zapoznania się z załoŜeniami
kampanii edukacyjnej „CiąŜa bez alkoholu” (w tym takŜe z projektem współpracy
z gminami), planowanej przez PARPA na II połowę 2007 roku, a poświęconej
problematyce spoŜywania alkoholu przez kobiety w ciąŜy. W Konferencji udział wzięło
100 przedstawicieli gmin i miast uczestniczących w projekcie „Ogólnopolska Sieć Gmin
Wiodących” oraz tzw. DuŜych Miast (miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców oraz
obecnych i byłych miast wojewódzkich).
Zgromadzono równieŜ blisko 100 gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (równieŜ: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii lub gminnych programów
przeciwdziałania uzaleŜnieniom) przyjętych do realizacji w 2007r. przez gminy wiodące
664
665
i duŜe miasta. Programy te są dla PARPA cennym materiałem pozwalającym na
dokonywanie analiz, zaobserwowanie nowych tendencji i kierunków podejmowanych w
samorządach działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatkowano kwotę 42.766,09 zł.
10. W I kwartale 2007 r. ogłoszony został przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku – zadanie 6.1. „Szkolenie
osób zajmujących się w ruchu samopomocowym pomaganiem osobom uzaleŜnionym
od alkoholu i członkom ich rodzin oraz działaniem na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.” Podmiotem
wyłonionym w ramach konkursu zostało Ogólnopolskie Porozumienie Związków i
Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego”, z
którym PARPA 25 kwietnia 2007r. podpisała umowę nr 602/07/D na kwotę 165.000
zł, w formie wsparcia realizacji ww. zadania. Do końca czerwca przekazano 82.500 zł.
Ze względu na nieprzewidziane trudności, jakie pojawiły się w trakcie realizacji
umowy, w dniu 1 października 2007 roku PARPA podpisała z ww. podmiotem aneks
do umowy nr 602/07/D. Aneks ten m.in. zmniejszył łączną kwotę dotacji do 133.200
zł ze względu na zmniejszenie liczby osób objętych szkoleniem (do 120 osób), a co za
tym idzie łączną liczbę godzin szkolenia przewidzianego umową (do 1080 godzin). W
dniu 2 października 2007 r. przedstawiciele PARPA przeprowadzili kontrolę
merytoryczno-finansową realizacji ww. zadania, formułując ocenę uzasadniającą
celowość podjęcia decyzji umoŜliwiającej Podmiotowi kontynuowanie realizacji
powierzonego zadania. W dniu 14 stycznia 2008 roku podmiot umowy przedstawił
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie nr
602/07/D wraz z Aneksem z dnia 01 października 2007 roku. Sprawozdanie zostało
merytorycznym
oraz
rachunkowym
sprawdzone
pod
względem
i zostało zaakceptowane. Wydatkowano kwotę 133.200 zł.
11. Nadal prowadzona była współpraca z Ruchem Abstynenckim. Kluby i Stowarzyszenia
Abstynenckie miały moŜliwość konsultacji merytorycznych z pracownikami PARPA
kwestii związanych z pracą wykonywaną na rzecz swoich członków oraz społeczności
lokalnych. Ponadto konferencje i spotkania trzeźwościowe organizowane na gruncie
lokalnym były obejmowane patronatem przez Dyrektora PARPA, a uczestnicy mieli
okazję otrzymać materiały edukacyjne Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA.
Dyrektor PARPA wziął udział w corocznym spotkaniu Ruchu Abstynenckiego w
Małym Cichym, na przełomie kwietnia i maja 2007 roku.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła organizacyjnie
spotkanie robocze obu zarządów Polskich Rad Ruchu Abstynenckiego z siedzibami
w Warszawie i Skierniewicach. Spotkanie odbyło się w dniu 12.11.2007 r. w Warszawie
z udziałem 19 przedstawicieli obu istniejących dotychczas Polskich Rad Ruchu
Abstynenckiego oraz 3 przedstawicieli PARPA. Głównym celem narady była dyskusja
dotycząca połączenia obydwu Rad ruchu abstynenckiego i wyłonienie jednej reprezentacji
krajowej.
12. W ramach wsparcia ruchu samopomocowego Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeprowadziła konferencję szkoleniową dla
przedstawicieli stowarzyszeń i klubów abstynenckich. Konferencja odbyła się w
Juracie w dniach od 23 do 25 listopada 2007 roku i zgromadziła 75 przedstawicieli
stowarzyszeń i klubów abstynenckich. Konferencja koncentrowała się wokół
omówienia strategii wzmacniania roli stowarzyszeń w systemie rozwiązywania
problemów
alkoholowych,
665
666
a przeprowadzone w jej trakcie warsztaty umoŜliwiły ćwiczenie praktycznych
umiejętności uŜytecznych dla liderów ruchu trzeźwościowego. W ramach współpracy
z Ruchem Abstynenckim PARPA wydatkowała kwotę 49.139,49 zł.
13. Z kolei w ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego” z siedzibą w Warszawie oraz
z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków i Regionalnych Stowarzyszeń
Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego” z siedziba w Skierniewicach,
obie Rady publikowały na swoich stronach internetowych, na bieŜąco, istotne
komunikaty dotyczące problematyki alkoholowej otrzymane m.in. za pośrednictwem
PARPA. Informacje te opatrzone były stosownymi rekomendacjami ze strony kaŜdej z
Rad Abstynenckich. Współpraca odbywała się w ramach umów usługowych
podpisanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
kaŜdą z Rad Ruchu Abstynenckiego. Wydatkowano kwotę 8.000 zł.
14. W II kwartale 2007 r. ogłoszony został przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku – zadanie 6.2.
„Kształtowanie postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku Kościoła
Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.” Podmiotem
wyłonionym w ramach konkursu został Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O.
Benignusa Jana Sosnowskiego OFMCap Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincja Warszawska. W dniu 25 czerwca 2007 r. wyniki konkursu zostały
zaakceptowane przez Ministra Zdrowia, a w dniu 28 czerwca 2007 r. Państwowa
Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
zawarła
z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości umowę o wsparcie realizacji zadania i udzieliła
ww. Ośrodkowi dotacje w wysokości 29.100 zł. W dniu 19 października 2007 r.
przedstawiciele PARPA przeprowadzili kontrolę merytoryczno-finansową realizacji
ww. zadania, pozytywnie oceniając dotychczasowe działania podmiotu umowy, a w
dniu
28 grudnia 2007 r. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości złoŜył sprawozdanie końcowe
z wykonania zadania. W ramach zrealizowanego zadania Ośrodek Apostolstwa
Trzeźwości w Zakroczymiu przeszkolił 90 kleryków (3 edycje x 30 osób; łącznie
63 godziny zajęć) oraz 50 liderów grup trzeźwościowych (1 edycja x 50 osób; łącznie
18 godzin zajęć). W dniu 28 grudnia 2007 roku Podmiot umowy przedstawił
Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie
nr 607/D/2007. Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym oraz
rachunkowym, i zostało zaakceptowane. Wydatkowano kwotę 29.100 zł.
15. W II kwartale 2007 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2007 r. – zadanie 6.3. „Organizacja ogólnopolskiego
szkolenia dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin.” W ramach konkursu wyłoniono Beskidzkie
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Na Wzgórzu” z Bielska Białej. W dniu 2
lipca 2007 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
podpisała umowę z ww. Stowarzyszeniem o wsparcie realizacji zadania
(przeszkolenie 64 osób realizując łącznie 120 godzin dydaktycznych). W dniu 15
listopada 2007 r., na prośbę Stowarzyszenia, został podpisany Aneks do umowy
termin
wykonania
zadania
do
dnia
wydłuŜający
10 grudnia 2007 roku. W dniu 8 stycznia 2008 roku Podmiot realizujący zadanie
666
667
złoŜył Sprawozdanie Końcowe, które zostało zaakceptowane. PARPA przekazała
Beskidzkiemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu „Na Wzgórzu” dotację w
wysokości 12.000 zł.
16. W II kwartale 2007 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ogłosiła otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. – zadanie 6.4. „Organizacja
ogólnopolskiego szkolenia dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieŜy.” Podmiotem wyłonionym w konkursie zostało Beskidzkie
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Na Wzgórzu” z Bielska Białej. W dniu
10 września 2007 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
podpisała z ww. Stowarzyszeniem umowę na realizację zadania. Na prośbę
Beskidzkiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Na Wzgórzu”, podpisany
został Aneks do umowy wydłuŜający o 10 dni termin realizacji zadania tj. z terminu 1
grudnia 2007 na termin 10 grudnia 2007 r. W dniu 8 stycznia 2008 roku podmiot
umowy złoŜył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania. Ogółem przeszkolono 64
osoby realizując łącznie 120 godzin dydaktycznych. sprawozdanie końcowe zostało
sprawdzone pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, i zostało
zaakceptowane. Kwota dotacji wyniosła 19.520 zł.
17. W I kwartale 2007 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymała ofertę ze strony Fundacji ETOH, dotyczącą wsparcia
organizacji ogólnopolskiego szkolenia dla osób dyŜurujących w telefonach zaufania
dla
osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin. W dniu 26 kwietnia 2007 r. Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisała z Fundacją ETOH
umowę na przeszkolenie w dniach 11 – 13 maja 2007 r. minimum 60 przedstawicieli
telefonów zaufania w ramach szkolenia „Ogólnopolskie Szkolenie DyŜurnych
Telefonów Zaufania”. W dniu 22 maja 2007 r. Fundacja ETOH złoŜyła sprawozdanie
z realizacji umowy, które uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną. Zgodnie ze
sprawozdaniem
przeszkolono
103 osoby. Wydatkowano kwotę 20.000 zł.
18. W ramach wdraŜania programów psychokorekcyjnych adresowanych do kierowców
zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości w I kwartale 2007 roku przekazano na
prośbę Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej specjalistyczne materiały edukacyjne
wykorzystywane do realizacji zajęć do 30 aresztów śledczych i zakładów karnych na
terenie całej Polski. Jednostki penitencjarne realizują zajęcia psychokorekcyjne dzięki
specjalistycznemu przeszkoleniu przeprowadzonemu przez PARPA w 2006 roku.
Przekazano
specjalistyczne
materiały
edukacyjne
na
potrzeby
zajęć
psychokorekcyjnych dla kierowców do 8 zakładów karnych i jednego aresztu
śledczego, na ich bezpośrednią prośbę. Z kolei w związku z organizacją corocznej
konferencji szkoleniowej w terminie 13 – 16 listopada 2007 roku w Ośrodku
Szkoleniowym SłuŜby Więziennej dla wychowawców z zakładów karnych, którzy
prowadzą oddziaływania o charakterze resocjalizacyjnym wobec skazanych za
prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, PARPA zapewniła prowadzących oraz
materiały edukacyjne dla uczestników i pokryła związane z tym koszty. Wydatkowano
kwotę 7.950,85 zł.
19. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców,
PARPA zaangaŜowała się w I Ogólnoświatowy Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego
pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Opracowano strategię działań opartych na
667
668
zaangaŜowaniu zarówno samorządów lokalnych w inicjowanie kontroli trzeźwości
kierujących pojazdami nauki jazdy w danej miejscowości, ale takŜe w
zaktywizowaniu stowarzyszeń abstynenckich w działania edukacyjne w szkołach
nauki jazdy. Działania związane z Ogólnoświatowym Tygodniem zostały podjęte na
poziomie lokalnym pomiędzy 23 – 29 kwietnia 2007 roku i objęły swoim zasięgiem
75 Stowarzyszeń – Klubów Abstynenta oraz 49 samorządów gminnych. Ponadto
sukcesywnie przesyłano materiały edukacyjne związane z profilaktyką nietrzeźwości
kierowców podmiotom prowadzącym działalność profilaktyczno-edukacyjną.
Wydatkowano kwotę 2.677,49 zł.
20. W dniach od 7 - 9 listopada 2007 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowała w Murzasichlu ogólnopolskie spotkanie z
udziałem przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz przedstawicieli
Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich, celem omówienia przepisów
związanych
z finansowaniem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Program narady obejmował takie kwestie jak: właściwość
oraz
kompetencje
Wojewody
i RIO przy badaniu uchwał w sprawie gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. zasady wynagradzania członków,
zasady współpracy z innymi podmiotami) , gminny program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych − cele, strategie działania, struktura, stopień
uszczegółowienia zadań takŜe w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
zawartość merytoryczna gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych – rekomendacje PARPA oraz działania gmin, zasadność i
zakres finansowania publicznych i niepublicznych ZOZ ze środków z wpływów za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z zezwoleń oraz uchwały rad gmin w
sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych,
planowane kierunki zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W naradzie uczestniczyło 34 przedstawicieli
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Urzędów Wojewódzkich. PARPA. Koszt
organizacji narady przez PARPA wyniósł 19.000,24 zł.
21. W ramach monitorowania prowadzonej reklamy / promocji napojów alkoholowych
kontynuowano zbieranie materiałów dokumentujących prowadzone działania
reklamowe napojów alkoholowych. ZastrzeŜenia wzbudziły 2 akcje promocyjno –
reklamowe: reklamy napoju alkoholowego DORATO w czasopiśmie Gala oraz reklam
napojów alkoholowych w czasopiśmie LOGO. Po zaopiniowaniu wspomnianych
reklam przez funkcjonujący w PARPA Zespół ds. Praktyk Marketingowych
Przemysłu Alkoholowego jako naruszających zasady ustawowe prowadzenia reklamy
napojów alkoholowych, PARPA podjęła interwencje poprzez wystąpienie do
właściwych miejscowo Prokuratur.
Nawiązano bliską współpracę z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w celu wzmocnienia
działań monitorujących przestrzeganie prawa przez reklamodawców. W wyniku prośby
skierowanej przez PARPA do Przewodniczącej KRRiT o oddelegowanie przedstawiciela
KRRiT do ww. Zespołu ds. Praktyk Marketingowych Przemysłu Alkoholowego −
Przewodnicząca KRRiT skierowała do ww. Zespołu Pana Michała Fijałkowskiego.
668
669
Na działania związane z monitorowaniem prowadzonej reklamy/promocji napojów
alkoholowych PARPA wydała 25,95 zł.
22. W II kwartale 2007 r. – w dniu 6 czerwca 2007 r. – Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisała umowę z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Uczestników Programu Osobistego z siedzibą w Łodzi na
zorganizowanie
i przeprowadzenie ogólnopolskiej Konferencji pt. „Środowisko, które trzeźwieje”.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryła koszty
organizacji i dydaktykę Konferencji. W konferencji wzięło udział 150 osób. W
czerwcu przekazano kwotę 10.000 zł, która stanowiła całość środków do umowy.
23. RównieŜ w II kwartale 2007 r. zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Człowieka „Tęcza” z Raciborza na współpracę przy organizacji imprezy pod nazwą
„IX Rajd Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” pod honorowym patronatem
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Posła na Sejm RP Bolesława Piechy.
Rozpoczęcie „IX Rajdu Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” odbyło się w
dniu 1 lipca 2007 r., a zakończenie w dniu 11 sierpnia 2007 r. Porozumienie z dnia 19
czerwca 2007 r. zobowiązało Stowarzyszenie „Tęcza” do organizacji Rajdu, a
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sfinansowania
jego organizacji w kwocie 10.000 zł.
24. W III kwartale 2007 r. podpisano porozumienie z Poradnią ProfilaktycznoTerapeutyczną z Zielonej Góry dotyczące współpracy w zakresie organizacji działań
profilaktycznych podczas koncertu rockowego Przystanek Woodstock, odbywającego
się w dniach 3-5 sierpnia 2007 roku w Kostrzyniu. W oparciu o ww. porozumienie
PARPA przekazała Poradni kwotę 4.000 zł. W dniu 5 sierpnia 2007 roku Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna z Zielonej Góry złoŜyła sprawozdanie z wykonania
zadania
określonego
w umowie.
W I kwartale opracowano plany merytoryczne i finansowe do realizacji na rok 2007,
a takŜe przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2006.
Program VII
Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej
w zakresie problemów alkoholowych
W ramach Programu VII w 2007 r. zrealizowano następujące działania:
1. Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
nr 703/07/D zawartej z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji
Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczmiu, na kwotę 17.000 zł na wydawanie
dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”. Umowa dotyczy dofinansowania wydawania
dwumiesięcznika w nakładzie minimum 2.000 egz. Odbiorcami pisma są duszpasterze
trzeźwości oraz osoby świeckie, współpracujące z wyznaniowymi organizacjami
propagującymi i wspierającymi trzeźwość. Czasopismo zostało zatwierdzone przez
władze kościelne jako ogólnopolskie pismo trzeźwościowe i jest jedynym tego typu
669
670
2.
3.
4.
5.
6.
periodykiem w Polsce. MoŜna w nim znaleźć m.in.: świadectwa osób uzaleŜnionych
powracających na drogę trzeźwości, przykłady działań profilaktycznych
realizowanych przez Kościół, wytyczne do pracy trzeźwościowej dla wspólnot
parafialnych, informacje na temat ośrodków, które niosą pomoc osobom
uzaleŜnionym i ich rodzinom. Do końca roku 2007 na realizację zadania PARPA
przekazała zleceniobiorcy całość środków. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z
umową, a umowa dotacyjna rozliczona.
Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
dotacyjnej 706/07/D zawartej z Fundacją „Światło-śycie” w Katowicach, na kwotę
18.999 zł na wydawanie kwartalnika „Eleuteria”. Umowa dotyczy wydawania
kwartalnika w nakładzie minimum 2.000 egz. Pismo adresowane jest do środowisk
dobrowolnych abstynentów, szczególnie do uczestników Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, ale takŜe do lokalnych świeckich i kościelnych środowisk promujących
abstynencję, w tym do młodzieŜy. Do końca 2007 roku na realizację zadania PARPA
przekazała całość środków. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, a umowa
dotacyjna rozliczona.
W październiku 2007 roku przeprowadzono kontrolę umowy dotacyjnej 706/07/D
zawartej z Fundacją „Światło-śycie” w Katowicach, na kwotę 18.999 zł na
wydawanie kwartalnika „Eleuteria”. W jej wyniku stwierdzono, Ŝe zadanie
realizowane jest prawidłowo pod względem merytorycznym i finansowym.
Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
nr 708/07/D zawartej z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów
Alkoholowych ETOH w Warszawie, na kwotę 88.000 zł na wydawanie miesięcznika
„Remedium”. Umowa dotyczy wydawania miesięcznika w nakładzie minimum
4000 egz., poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu Ŝycia.
Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy w środowisku nauczycieli,
wychowawców, pedagogów i psychologów na temat nowoczesnych strategii działań
wychowawczych
i profilaktycznych podejmowanych w pracy z dziećmi i młodzieŜą oraz zwiększanie
kompetencji osób pracujących w tej dziedzinie. Do końca roku 2007 na realizację
zadania PARPA przekazała zleceniobiorcy całość środków. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z umową, a umowa dotacyjna rozliczona.
Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
nr 709/07/D zawartej z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów
Alkoholowych ETOH w Warszawie, na kwotę 80.000 zł na wydawanie miesięcznika
„Świat Problemów”. Umowa dotyczy wydawania miesięcznika w nakładzie minimum
3000 egz., poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
w szczególności działalności środowisk lokalnych. Celem zadania jest integracja
róŜnych środowisk profesjonalistów i nieprofesjonalistów zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym szczególnie na szczeblu lokalnym;
prezentacja dorobku teoretycznego i badawczego na temat uzaleŜnień, podejść, metod
i technik leczenia, inicjatyw środowiskowych; relacjonowanie zdarzeń związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w
wielu
miejscach
w Polsce. Do końca 2007 roku na realizację zadania PARPA przekazała
zleceniobiorcy całość środków. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, a
umowa dotacyjna rozliczona.
Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
nr 704/07/D zawartej z Fundacją Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień
670
671
„DROGA” na kwotę 120.000 zł na wydawanie miesięcznika „Na Zdrowie”. Umowa
dotyczy wydawania miesięcznika w nakładzie minimum 3000 egz., poświęconego
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności działalności
środowisk lokalnych. Celem zadania jest integracja róŜnych środowisk
profesjonalistów
i nieprofesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w
tym szczególnie na szczeblu lokalnym; prezentacja dorobku teoretycznego i
badawczego na temat uzaleŜnień, podejść, metod i technik leczenia, inicjatyw
środowiskowych; relacjonowanie zdarzeń związanych z realizacją gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wielu miejscach w Polsce. W roku 2007
na realizację zadania PARPA przekazała zleceniobiorcy 50.000 zł. Zadanie wykonane
było niezgodnie z umową, a umowa nie została rozliczona.
7. We wrześniu 2007 roku przeprowadzono kontrolę umowy dotacyjnej nr 704/07/D
zawartej z Fundacją Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień „DROGA”
na kwotę 120.000 zł na wydawanie miesięcznika „Na Zdrowie”. Efektem kontroli
było stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji zadania i rozwiązanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym w dniu 15 października. Jednocześnie podmiot został
zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 28.347,12 wykorzystanych niezgodnie
z zapisami umowy (wraz z odsetkami naliczonymi według zaległości podatkowych.
Do dnia 31 grudnia 2007 roku ww. kwota nie została zwrócona na konto Agencji, a
pełna dokumentacja sprawy wraz z wnioskiem o wydanie przez Ministra Zdrowia
decyzji określającej kwotę dotacji podlegającej zwrotowi i termin, od którego naleŜy
liczyć odsetki, została przekazana do Ministerstwa Zdrowia. Procedura wyjaśniania
sprawy w Ministerstwie Zdrowia jest w toku.
8. Przeprowadzono postępowanie konkursowe, którego efektem było podpisanie umowy
nr 705/07/D zawartej z Fundacją „Zdrowie-Trzeźwość” w Bełchatowie, na kwotę
107.000 zł na wydawanie dwumiesięcznika „Terapia UzaleŜnienia i
WspółuzaleŜnienia”. Umowa dotyczyła dofinansowania wydania pisma dla
pracowników
lecznictwa
odwykowego,
w nakładzie minimum 2500 egz. Pismo jest jedynym ogólnopolskim periodykiem,
który spełnia waŜną rolę edukacyjno-informacyjną w zakresie zwiększania
kompetencji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego. Prezentuje
nowoczesne metody wykorzystywane w psychoterapii osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych, przedstawia wiodące placówki lecznictwa odwykowego, badania
naukowe w dziedzinie psychologii, psychoterapii i nauk społecznych, integruje
środowisko osób profesjonalnie zajmujących się problematyką uzaleŜnienia od
alkoholu. Dwumiesięcznik adresowany jest do: pracowników lecznictwa
odwykowego, psychoterapeutów, psychologów, lekarzy. Do końca 2007r. na
realizację zadania PARPA przekazała całość środków. Zadanie zostało zrealizowane
zgodnie z umową, a umowa dotacyjna rozliczona.
9. Zawarto umowę usługową nr 707/07/U na wynajęcie magazynu na kwotę 9.303,72 zł.
W ramach tego zadania finansowany jest wynajem pomieszczenia o łącznej
powierzchni 41 m2 od firmy Toret Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 6 w
Warszawie, w którym znajduje się magazyn publikacji wydanych przez PARPA
przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji. Czynsz za wynajem w/w powierzchni
wynosi 775,31 zł miesięcznie. W roku 2007 na realizację zadania Agencja
wydatkowała 9.303,72 zł.
671
672
10. W ramach zadania CiąŜa bez alkoholu w roku 2007 podjęte zostały działania
dotyczące realizacji społecznej kampanii edukacyjnej. Kampania ma na celu
uświadomienie kobietom w ciąŜy negatywnego wpływu alkoholu na rozwijające się w
ich łonie dziecko. Działania medialne rozpoczęły się we wrześniu br. Do tego czasu
Agencja przygotowała linię kreacyjną (czyli projekty plakatów, billboardów,
materiałów drukowanych, scenariusz spotów radiowych i telewizyjnych) oraz strategię
działań w samorządach lokalnych zdecydowanych na aktywny udział w kampanii.
Kampania objęta została patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Patroni
medialni to Agora S.A., RMF FM, Multikino, Mamo to ja, Będę mamą. Partnerami w
kampanii edukacyjnej są Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka,
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja Daj Szansę. Organizacyjnie
wspierały Agencję firma Media Concept – prowadząc negocjacje z mediami odnośnie
patronatów i czasów antenowych oraz Szkoła Mistrzów Reklamy – tworząc linię
kreacyjną kampanii. Obie wymienione wyŜej instytucje pracowały dla PARPA pro
publico bono na mocy zawartych z nimi porozumień. Kampanię wpierały takŜe media
lokalne i ogólnopolskie np. Polityka, Magazyn Pielęgniarki i PołoŜnej, Aptekarz
www.gazeta.pl,
www.miastodzieci.pl,
Polski,
portale
internetowe
np.
www.fundacjamama.pl, www.czaskobiet.pl, www.czasdzieci.pl, www.mczp.pl . Przed
rozpoczęciem kampanii w lipcu b.r. w Centrum Prasowym Foksal zorganizowano
spotkanie z dziennikarzami mediów parentingowych celem poinformowania ich o
przedsięwzięciu i problematyce poalkoholowych uszkodzeń płodu. Na spotkaniu
obecna była m.in.: Ewa Woydyłło, Krzysztof Brzózka – Dyrektor PARPA. Przybyło
na nie ok. 30 dziennikarzy. Kampania oficjalnie rozpoczęła się konferencją prasową w
Ministerstwie Zdrowia w dniu 6 września. Wzięli w niej udział m.in: Pani Minister
Anna Gręziak, Katarzyna Łukowska – zastępca Dyrektora PARPA, Małgorzata
Klecka – reprezentująca Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, dr Tomasz
Niemiec z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Podczas konferencji
zaprezentowano po raz pierwszy plakat i spot kampanijny. Dziennikarze mogli takŜe
zobaczyć pierwszy test ciąŜowy zawierający ostrzeŜenie przed piciem alkoholu w
ciąŜy. Konferencja cieszyła się duŜym zainteresowaniem mediów – gościło na niej ok.
50
redakcji.
W
dniu
8
września
w Sopocie odbył się inaugurujący kampanię piknik rodzinny, na którym obecni byli
przedstawiciele PARPA. Na pikniku dystrybuowano ulotki i broszury informujące
o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Pokazano takŜe wystawę fotogramów
przygotowaną przez PARPA, przedstawiających dzieci z FAS i ich rodziny. W
działania pod hasłem CiąŜa bez alkoholu aktywnie włączyły się takŜe inne samorządy
lokalne – zarówno gminne, jak i wojewódzkie. Dzięki ich aktywności Agencja
dystrybuowała materiały edukacyjne: ulotki, plakaty, broszury dla pacjentów,
broszury
dla
lekarzy
o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o
ryzyku wystąpienia FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) u
dzieci matek pijących alkohol podczas ciąŜy. PARPA na potrzeby kampanii w
samorządach zakupiła 155 tysięcy ulotek „CiąŜa bez alkoholu”, 44 tysiące broszur
„CiąŜa
i
alkohol,
w trosce o zdrowie twojego dziecka”, 48 tys. plakatów „Nie piję za jego zdrowie”,
5 tysięcy kopii filmu „Wieczne dziecko” oraz 600 kopii filmu z pikniku edukacyjnego
z okazji Światowego Dnia FAS w roku 2006. Medialnymi narzędziami kampanijnymi
były spoty: radiowy (30-sto sekundowy) i telewizyjne (15-sto i 30-sto sekundowe),
672
673
billboardy, citylighty oraz ogłoszenia prasowe wraz z materiałami redakcyjnymi
publikowanymi w mediach. Spoty radiowe emitowane były m.in. w RMF FM, Roxy
FM oraz stacjach lokalnych. Spoty telewizyjne emitowane były w Mulitkinie, w
Programie
3 w telewizji publicznej oraz w stacjach lokalnych, a takŜe w Post TV – sieci
telebimów
w supermarketach Carrefour (realizowane dzięki firmie Thomson). Do obsługi PR
kampanii zatrudniono na umowę zlecenie profesjonalną firmę. Kampania ma takŜe
swoją stronę internetową: www.ciazabezalkoholu.pl. Przygotowano takŜe zestaw
banerów internetowych do ściągnięcia ze strony www.parpa.pl. W grudniu 2007 r. w
Pałacu Kultury i Nauki zorganizowano w ramach kampanii wystawę fotogramów pt.
FAScynujące dzieci. Fotogramy przedstawiają dzieci z FAS i ich opiekunów podczas
obozu terapeutycznego. Wystawa była kolejną okazją do edukacji na temat
negatywnego wpływu alkoholu na ciąŜę. Jej wernisaŜ odbył się 3 grudnia, a do końca
ekspozycji (20 grudnia) obejrzało ją ponad 500 osób. Do końca 2007 roku na
realizację zadań związanych z realizacją kampanii „CiąŜa bez alkoholu” wydano
458.084,98 zł.
11. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu 19 marca 2007 roku
umowę nr 701/U/07 z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego na kwotę 104.916 zł. Umowa dotyczyła sprzedaŜy dla Agencji 1800
egzemplarzy sześciu numerów czasopisma „Niebieska Linia” oraz obsługi
prenumeraty tytułu dla 1600 odbiorców uzgodnionych przez Strony. Do końca 2007
roku na realizację umowy przekazano całość środków.
12. W ciągu 2007 roku na bieŜąco realizowano zadania związane z administrowaniem
stroną internetową www.parpa.pl, która istnieje od 2000 roku. Stale wzrasta
zainteresowanie informacjami zawartymi na stronie W 2007 zarejestrowano prawie
800
tys.
odwiedzin
(o prawie 315 tys. odwiedzin więcej, niŜ w 2006 r.). Strona jest stale modyfikowana,
szczególnie w dziale aktualności, w którym pojawiają się informacje dotyczące
najnowszych badań, konferencji, spotkań oraz innych wydarzeń dotyczących spraw
związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Aktywnie działa forum, na
którym wymieniane są opinie i poglądy na tematy dotyczące spraw związanych
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto istnieją dwie podstrony: jedna
stworzona głównie na potrzeby osób pracujących w samorządach gminnych
(zakładka: gminy) oraz druga skierowana głównie do osób zajmujących się pracą z
dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym (zakładka: dzieci alkoholików). Obie
strony są na bieŜąco aktualizowane. Realizacja zadania do końca 2007 roku
pociągnęła za sobą koszt w wysokości 23.260 zł.
13. W roku 2007 rozpoczęto równieŜ prace nad powstaniem nowej strony internetowej,
posiadającej znacznie lepsze moŜliwości techniczne, większą pojemność materiałów
tekstowych, graficznych i audiowizualnych. W tym celu podpisano umowę o dzieło
z wykonawcą unowocześnionego portalu. Na zadanie to wydatkowano 15.000 zł.
14. W ramach zadania Edukacja Pacjentów w dniu 18 stycznia 2007 roku podpisano
porozumienie z firmą IDS Medical Services Poland Sp. z o.o., na podstawie którego
w placówkach słuŜby zdrowia objętej projektem na terenie całego kraju umieszczane
są broszury, ulotki oraz inne materiały informacyjne dotyczące problematyki
alkoholowej. Materiały umieszczane są w specjalnie do tego przygotowanych przez
firmę IDS systemach ekspozycyjnych (Information Display System) w poczekalniach.
Do końca 2007 roku PARPA przeznaczyła na realizację zadania 11.539,59 zł.
673
674
15. W ramach zadania Obsługa PR Agencja zrealizowała wysyłkę pakietów publikacji
i materiałów edukacyjnych wydanych przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPA do
150 bibliotek pedagogicznych na terenie całego kraju, zakup i wysyłkę broszur
edukacyjnych na temat problemów alkoholowych przeznaczonych dla uczestniczek
imprez organizowanych przez Dojrzewalnię RóŜ. Sfinansowano takŜe inne działania
związane
z edukacją i budowaniem pozytywnego wizerunku PARPA np.: produkcję toreb,
standów i długopisów z logo Agencji. Na zadanie do końca 2007 roku Agencja
przeznaczyła 59.715,12 zł.
16. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przygotowano umowę nr 702/U/07) z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie, dotyczącą sprzedaŜy i obsługi prenumeraty egzemplarzy czasopisma
„Alkoholizm
i Narkomania”, które zostały przekazane do instytucji uzgodnionych przez strony.
Umowa opiewa na kwotę 49.440 zł. Do końca 2007 roku na realizację umowy
wydatkowano całość środków.
17. Współpraca z zagranicą do końca 2007 roku pociągnęła za sobą koszty w wysokości
7.839,56 zł. Kwota ta sfinansowała m.in.: wyjazdy zagraniczne pracowników Agencji
celem udziału w konferencjach, naradach i seminariach dotyczących problematyki
alkoholowej. Przedstawiciele PARPA brali udział m.in. w spotkaniu z
parlamentarzystami i przedstawicielami organizacji i instytucji z całej Unii
Europejskiej w Brukseli dotyczące Europejskiej Strategii wobec Alkoholu oraz
problemów alkoholowych Europy. Spotkanie odbyło się w dniu 31 stycznia 2007 roku
w Parlamencie Europejskim. Z zadania tego sfinansowany był takŜe zakup materiałów
anglojęzycznych w Wydawnictwie PARPAMEDIA na potrzeby spotkań z gośćmi z
zagranicy.
18. W ramach zadania Monitoring Mediów podpisano w dniu 01.02.2007 roku umowę
usługową nr 700/U/07 z Instytutem Monitorowania Mediów. Umowa dotyczy
monitoringu prasowego oraz telewizyjnego zagadnień związanych z problematyką
alkoholową, m.in.: uzaleŜnienia, picia alkoholu przez młodzieŜ, działań
marketingowych przemysłu alkoholowego, nietrzeźwości na drogach. Do końca roku
2007 na realizację umowy wydatkowano 12.078 zł.
19. W ramach zadania Honoraria w roku 2007 realizowane były tłumaczenia materiałów
obcojęzycznych z zakresu problematyki alkoholowej na język polski lub polskich na
język angielski. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.197,20 zł.
20. Na pozostałe zadania związane z pracą działu, w tym m.in.: uczestnictwem w
spotkaniach organizowanych przez samorządy lokalne, organizacje i instytucje
poświęconych tematyce alkoholowej i promocji zdrowia (delegacje słuŜbowe),
prenumeratę czasopism: tygodników i dzienników, których codzienny przegląd jest
jedną z metod monitoringu prasy pod kątem problematyki alkoholowej oraz
przygotowanie do wysyłki bezpłatnych publikacji itp. do końca 2007 roku Agencja
wydała 20.060,66 zł.
21. W roku 2007 w ramach zadania Poradnik Sołtysa zrealizowano publikację tekstu
sponsorowanego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w ww. Poradniku na rok 2008. Periodyk ukazuje się w kilkudziesięciotysięcznym
nakładzie i dociera do sołtysów, wójtów, radnych i innych samorządowców.
Realizacja zadania pociągnęła za sobą koszt 7.320 zł.
W roku 2007 sfinalizowano takŜe projekt planów pracy na rok 2007 oraz sprawozdanie
z działań realizowanych w ramach Programu w roku 2006. Powstały takŜe zarysy planów
674
675
pracy na rok 2008. W listopadzie ogłoszone zostały konkursy na 4 zadania wydawnicze,
których rozstrzygnięcie planowane jest na rok 2008.
Program VIII
Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie
strategii regionalnych w tym zakresie
W ramach Programu VIII do dnia 31 grudnia 2007 r. zrealizowano następujące działania:
1.
Na potrzeby funkcjonowania PARPA wsparcie w doradztwie prawnym świadczyła
kancelaria prawna. Wydatkowano kwotę 29.280 zł.
2.
W 2007 roku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowała dwie Narady Pełnomocników Zarządów Województw. Na Naradę, która
odbyła się w dniu 11 kwietnia 2007 r. przybyło 12 przedstawicieli Zarządów
Województw. Program spotkania obejmował m.in. przedstawienie zmian w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (projekt rządowy) oraz
przedstawienie stanowiska PARPA wobec poselskiego projektu nowelizacji ww. ustawy.
Ponadto omówiono zmiany w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
pracowników lecznictwa odwykowego oraz najwaŜniejsze potrzeby lecznictwa
odwykowego z perspektywy działań regionalnych. WaŜnymi tematami narady były
równieŜ: licencjonowanie szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz kampania edukacyjna „CiąŜa bez alkoholu” jako propozycja działań
dla samorządów gminnych i wojewódzkich w 2007 r.
3.
Druga narada odbyła się w dniach od 16 do 18 października 2007 roku w BiałowieŜy
wspólnie z Kierownikami Wojewódzkich Ośrodków Terapii UzaleŜnienia
i WspółuzaleŜnienia. Narada poświęcona była bieŜącej oraz perspektywicznej współpracy
Pełnomocników Zarządów Województw i Kierowników WOTUW-ów oraz m.in.
planowanej współpracy PARPA z Pełnomocnikami Zarządów Województw w zakresie
realizowania wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2008 roku. Program Narady obejmował następujące kwestie: działalność
samorządów gminnych w 2006 roku; omówienie raportu z Ogólnopolskich Badań
Ankietowych ESPAD zrealizowanych w 2007 roku; dzieci i młodzieŜ a alkohol –
diagnoza, prognoza, istniejące wyzwania; szkody zdrowotne, trudności edukacyjne
i wychowawcze u dzieci matek pijących w czasie ciąŜy; kampania społeczna CiąŜa bez
alkoholu – analiza działań na poziomie lokalnym; analiza sprawozdań Samorządów
Wojewódzkich z realizacji Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu
Alkoholizmowi za 2006 r. – dostosowanie sprawozdawczości samorządów województw
do potrzeb sprawozdania opracowywanego przez PARPA; analiza Wojewódzkich
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania podjęte
w roku 2007 oraz plany przedsięwzięć na rok 2008; współpraca Samorządów
Wojewódzkich z PARPA; współpraca Samorządów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich
675
676
Ośrodków Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w zakresie lecznictwa odwykowego.
W naradzie wzięło udział 18 osób. Wydatkowano kwotę 16.699,74 zł.
4.
W ramach realizacji zadania pn.: Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2006
w pierwszym kwartale 2007 roku zostały wysłane pisma z prośbą o przekazanie
informacji na temat realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi w 2006r, do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich (prośba
o informację na temat realizacji Wojewódzkich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych), innych państwowych instytucji i urzędów centralnych
wyszczególnionych w ww. ustawie oraz Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych
(prośba o dane dotyczące kontroli gospodarki finansowej związanej z realizacją przez
gminy i samorządy województw w 2006 roku zadań wynikających z ww. ustawy). Do
dnia 30 września br. otrzymano odpowiedzi od niemal wszystkich adresatów.
W październiku powstał projekt Sprawozdania, który przekazano do Ministerstwa
Zdrowia. Zadanie nie pociągało za sobą kosztów ze strony PARPA.
5.
W ramach zadania pn.: Badanie „Działalność samorządów lokalnych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” - Ankieta PARPA-G1 oraz
przygotowanie Zestawień Statystycznych za rok 2006 - w pierwszym kwartale br.
wysłano do pełnomocników zarządów województw komplety ankiet (liczba gmin
w województwie), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr
178, poz. 1482). Do końca września zostały one zebrane za pośrednictwem Urzędów
Marszałkowskich i następnie przekazane do siedziby Państwowej Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
zapisane
na
nośniku
elektronicznym(otrzymano ankiety z 2394 gmin) Analiza danych zawartych w ankietach
uzupełniła Sprawozdanie z realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o dane pochodzące z samorządów lokalnych. W roku
2007 na zadanie wydatkowano kwotę 20.962,50 zł.
6.
PARPA rozpoczęła prace związane z wprowadzeniem procedur systemu opartego na
normie ISO 9000. Na zadanie wydatkowano kwotę 2.000 zł.
7. W 2007 roku w ramach koordynowania realizacji Narodowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 - 2010 przekazano publikacje
edukacyjne dla przedstawicieli delegacji zagranicznych zainteresowanych problematyką
alkoholową. PARPA w ramach prowadzonej współpracy zarówno z podmiotami
publicznymi jak i pozarządowymi prowadzi dystrybucję opublikowanych wersji
dokumentu w celu informowania o zadaniach wyznaczonych poszczególnym podmiotom.
Wydatkowano kwotę 544,40 zł.
Program IX
Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań
diagnostycznych i ekspertyz
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
676
677
Celem uzyskania najnowszych danych dotyczących skali spoŜywania przez młodych
ludzi alkoholu podjęto rozmowy merytoryczne oraz przygotowano umowę usługową
z Instytutem Psychiatrii i Neurologii dotyczącą realizacji badań ogólnopolskich – Europejski
Program Badań Ankietowych w Szkołach na Temat UŜywania Alkoholu i Narkotyków
(ESPAD) zawarta została umowa nr 900/U/2007 z dnia 23 marca 2007 roku na kwotę
75.152 zł. Badanie miało na celu pomiar natęŜenia zjawiska uŜywania przez młodzieŜ
substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były zatem pytania
o liczby młodych ludzi, którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami oraz o stopień
nasilenia tych doświadczeń. Celem badania była takŜe próba identyfikacji i pomiaru
czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak podaŜy.
W badaniu poruszono takie kwestie, jak dostępność substancji psychoaktywnych, zarówno
w wymiarze fizycznym jak psychologicznym, gotowość do podjęcia prób z tymi środkami
i przekonania na temat ich szkodliwości. Badania wykazały, Ŝe w 2007 r. spadły odsetki
konsumentów alkoholu zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt. Spadło takŜe
rozpowszechnienie picia w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem w obu grupach płci wśród
gimnazjalistów oraz wśród chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Odsetki uczennic szkół
ponadgimnazjalnych, które piły w czasie ostatnich 30 dni wzrosły. W efekcie pod względem
tego wskaźnika dziewczęta wyraźnie zbliŜyły się do chłopców. Podobny rezultat pojawił się
w młodszej grupie, chociaŜ za sprawą spadku rozpowszechnienia zarówno wśród chłopców
jak wśród dziewcząt. W 2007 r. obserwujemy więc dalszy postęp w procesie zaniku róŜnic
w rozpowszechnieniu picia związanych z płcią. Wydaje się, Ŝe moŜna traktować to jako jeden
z sygnałów postępu w unifikacji stylów Ŝycia kobiet i męŜczyzn w młodym pokoleniu.
Do końca roku 2007 wydatkowano całość środków.
677
678
4.1. Fundacja C.E.L. – Centrum Edukacji Liderskiej
ZADANIA REALIZOWANE W 2007 PRZEZ FUNDACJĘ C.E.L.
" “I can do it” Mindset Development of a Life Skills Model for At-risk Youths
in Transition to Labor Market - dotacja przyznana na okres październik 2006 do
październik 2007 przez Levi Strauss Foundation Advised Fund at CAF (40 000$)
" „Szkoła Kompetencji śyciowych dla Rodzin” Udzielanie rodzinom, w których
występuje problem uzaleŜnień pomocy psychologicznej, prawnej i ochrony przed
przemocą - prowadzenie działalności psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa
rodzinnego – dotacja przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa na okres od
listopada 2006 do listopada 2009 (w roku 2007 - 99 000 PLN)
" Programy profilaktyczne dla osób zagroŜonych narkomanią oraz eksperymentujących
z narkotykami - Program Rozwoju Umiejętności śyciowych dla Młodych Dorosłych
Osób „śeby chciało się chcieć” - dotacja przyznana przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2007 (15 000 PLN)
" Programy wsparcia dla rodzin osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, uŜywających
i uzaleŜnionych od narkotyków - Program Rozwoju Umiejętności śyciowych dla
Rodziców „śeby Młodym chciało się chcieć, czyli jak motywować i współpracować” dotacja przyznana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani na rok 2007
(15 000 PLN)
" „Klub Gimnazjalistki” - ograniczenie rozmiaru zachowań ryzykownych młodzieŜy
gimnazjalnej – program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieŜy gimnazjalnej
w formie klubu gimnazjalisty - dotacja przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa,
realizacja: od lipca do grudnia 2007 r. (47 950 PLN)
"
„Programu Rozwoju Umiejętności śyciowych dla młodych wchodzących
w dorosłe Ŝycie i ich rodziców” - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - dotacja przyznana przez
Województwo Mazowieckie, realizacja: od kwietnia do października 2007 r.(18 600
PLN)
" Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo – „Program Rozwoju
Umiejętności śyciowych dla Rodzin” - dotacja przyznana przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, realizacja: od sierpnia do listopada 2007 r. (7 680 PLN)
4.2. Fundacja ETOH
Sprawozdanie z działalności ETOH − Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i
Terapii Problemów Alkoholowych za rok 2007
I. Dane podmiotu składającego sprawozdanie:
ETOH − Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6; 01–254 Warszawa
tel.: (22) 836 80 80, 877 79 04, 877 79 06, fax: 836 80 81 wew. 36
e-mail: [email protected]; [email protected] www.etoh.edu.pl
678
679
Działalność edukacyjna, pomocowa i szkoleniowa Fundacji ETOH obejmuje kilka obszarów
w zaleŜności od charakteru przedsięwzięć oraz ich rozmiarów. Od ponad 7 lat realizowana
jest przez powołane do Ŝycia Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH.
W roku 2007 działalność merytoryczna Fundacji skupiała się w takich obszarach, jak:
1. Prowadzenie działalności pomocowej realizowanej w Ośrodku Profilaktyki i
Socjoterapii dla Dzieci i MłodzieŜy „Pępek”.
2. Obsługa merytoryczno-organizacyjna programu „Trzeci Elementarz, czyli
Program Siedmiu Kroków”.
3. Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów z zakresu profilaktyki problemowej.
4. Wydawanie miesięczników specjalistycznych „Remedium” oraz „Świat
Problemów”.
Ad. 1 Cele realizowane przez Ośrodek w roku 2007 skupiały się wokół:
• Nabycia przez dzieci umiejętności społecznych w kontakcie z rówieśnikami i
dorosłymi.
• Nabycia umiejętności psychologicznych w zakresie radzenia sobie w trudnej sytuacji
w odniesieniu do rodziny alkoholowej oraz trudności wynikających z wieku
rozwojowego i niezaspokojonych potrzeb.
• Nabycia wiedzy oraz umiejętności w wyraŜaniu uczuć.
• Uświadomienia dzieciom i młodzieŜy, w jaki sposób mogą spędzać wolny czas.
• Wzmacniania u dziecka poczucia wartości i sprawczości (wpływu na sytuację).
• Pomocy i wsparcia dziecka w przeŜywaniu trudnych emocji.
• Stworzenia systemu wsparcia dla dziecka w sytuacji zagroŜenia.
• Dostarczenia dzieciom pozytywnych doświadczeń w kontakcie z rówieśnikami
podczas zabaw.
• Zmotywowania uczestników zajęć do korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej.
• Pomocy dziecku w nadrobieniu zaległości szkolnych.
• Polepszenia sytuacji dziecka w rodzinie w procesie odbudowywania jej struktury.
Praca w Ośrodku prowadzona była w formie:
a. zajęć socjoterapeutycznych w grupach zróŜnicowanych pod względem wiekowym i
problemowym;
b. konsultacji oraz pomocy krótko- i długoterminowej dla rodzin;
c. warsztatów dla rodziców i dzieci.
Ad a. W 2007 roku w Ośrodku prowadzone były następujące grupy:
• grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 7-10 lat (18 osób);
• grupa socjoterapeutyczna dla starszych dzieci w wieku 11-12 lat (18 osób);
• grupa socjoterapeutyczna dla młodzieŜy młodszej 13-15 lat (17 osób);
• grupa socjoterapeutyczna dla młodzieŜy starszej 16-19 lat (20 osób).
W 442 godzinach zajęć socjoterapeutycznych wzięły udział łącznie 73 osoby.
Ad b. Konsultacje oraz pomoc krótko- i długoterminowa dla rodzin:
• konsultacje diagnostyczne – 168 spotkań/83 rodziny;
• spotkania w stałym kontakcie z dzieckiem w terapii długoterminowej – 248
spotkań/33 osoby;
679
680
•
•
spotkania z dzieckiem w terapii krótkoterminowej – 81 spotkań/28 osób;
spotkania w stałym kontakcie z rodzicem, sesje rodzinne – 118 spotkań/37 rodzin.
Ad c. Warsztaty dla rodziców i dzieci – odbywały się od września do grudnia 2007 roku raz
w miesiącu po 3 godziny. Łącznie 12 godzin.
Zespół Ośrodka brał udział raz w miesiącu (4 godziny) w superwizji. Prowadził ją Marek
Czerniak, psycholog, psychoterapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W
czasie spotkań podejmowane były zagadnienia związane z udzielaniem pomocy dziecku i
rodzinie, trudnościami wychowawców w procesie pomagania oraz kwestie prawne w
odniesieniu do dzieci będących ofiarami przemocy.
Ad. 2 Program profilaktyczny „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” w roku
2007 prowadzony był na terenie 15 województw Polski (bez warmińsko-mazurskiego).
Instruktarz programu prowadziło 52 instruktorów. W obu edycjach programu (wiosna i
jesień) wzięło udział 555 realizatorów, którzy przeprowadzili łącznie 584 realizacje programu
w starszych klasach szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych. W zajęciach
uczestniczyło 12 812 uczniów. W spotkaniach dla rodziców wzięło udział 9739 rodziców,
natomiast w przeprowadzonych przez realizatorów programu radach pedagogicznych wzięło
udział 7195 nauczycieli; inni odbiorcy stanowili liczbę 14 osób.
W 2007 roku Fundacja prowadziła obsługę organizacyjno-finansową programu
„Trzeci Elementarz” na zlecenie Urzędu Gminy w Piasecznie, Zgorzelcu i Augustowie.
Obsługa organizacyjna programu dotyczyła współpracy ze wszystkimi instruktorami
zgłoszonymi do realizacji programu.
Ad 3. W 2007 roku Fundacja zorganizowała z inicjatywy własnej oraz we współpracy z
jednostkami administracji samorządowej i państwowej następujące formy szkoleniowe:
- konferencje: na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Fundacja zorganizowała
konferencję „Od wiedzy do kompetencji – jak budować bezpieczną i przyjazną szkołę?”, w
której wzięło udział 100 osób – przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz ośrodków
doskonalenia nauczycieli z całego kraju. Celem konferencji było: zwiększenie kompetencji
nadzoru pedagogicznego w zakresie reagowania na sytuacje konfliktowe w szkole związane z
agresją i przemocą; poprawa skuteczności działań interwencyjnych poprzez kształtowanie
odpowiednich umiejętności wychowawczych oraz poszerzanie wiedzy na temat budowania
właściwego klimatu społecznego szkoły. Treści konferencji korespondowały z załoŜeniami
zawartymi w rządowym programie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
- seminarium szkoleniowe dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz terapeutów pracujących z
DDA pn. „Opieka nad swoim wewnętrznym dzieckiem”, dofinansowane przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej. Wzięło w nim udział 106 osób z całej Polski. Celem
seminarium było: poszerzenie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie pracy
terapeutów z DDA, stworzenie okazji dla DDA do pracy nad rozwojem osobistym i poprawą
jakości własnego Ŝycia, promowanie działań na rzecz pomocy psychologicznej dla DDA,
integracja środowiska DDA i terapeutów.
- szkolenia:
680
681
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
120-godzinny Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem
Alkoholowym, który adresowany był do wychowawców, pedagogów, nauczycieli,
psychologów pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, bądź teŜ
zamierzających podjąć pracę w takiej placówce. W 2007 roku w kursie uczestniczyły
łącznie 64 osoby: w dwóch edycjach kursu (wiosenna i jesienna) zorganizowanych w
ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie oraz w Gdańsku,
dofinansowywanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wzięło udział 48 osób z całej Polski, które zgłosiły się indywidualnie
lub zostały delegowane przez właściwe urzędy miast lub gmin; kurs realizowany był
takŜe na zlecenie Urzędu Miasta Poznania (dla 16 osób).
70-godzinne szkolenie z zakresu pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym na zlecenie Urzędu Miasta Chorzowa.
Ogólnopolskie Szkolenie DyŜurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem
Alkoholowym i Narkotykowym, w którym wzięły udział 103 osoby. Celem szkolenia
było: podniesienie umiejętności i poszerzenie wiedzy osób pracujących w telefonach
zaufania o tematy związane zarówno z problematyką alkoholową, jak i sięgania po
narkotyki; wsparcie dyŜurujących w rozwiązywaniu róŜnych problemów osób
dzwoniących. Szkolenie stanowiło takŜe waŜny element w integracji środowiska osób
pracujących w telefonach zaufania, wymianie doświadczeń oraz wzmacnianiu
środowiska osób dyŜurujących w telefonach zaufania jako części lokalnego systemu
rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenie było dofinansowane przez
PARPA oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Szkolenia z zakresu problematyki przemocy w rodzinie dla policjantów prewencji
oraz dzielnicowych.
Szkolna interwencja profilaktyczna, szkolenie skierowane do nauczycieli.
„Agresja i przemoc – zapobieganie, interwencja i sposoby zastępowania agresji”.
„Skuteczna komunikacja i negocjacje z rodziną dysfunkcyjną”.
„Komunikacja i negocjacje z trudną młodzieŜą i rodziną dysfunkcyjną metodą
ustawień Berta Hellingera”.
„Budowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dziecku”.
„Program Wspierania Rodziny”.
„Elementy prawa w zakresie działań pomocy społecznej”.
„Praca z klientem indywidualnym”.
„Techniki zawierania kontraktu socjalnego”.
Szkolenie z zakresu FAS w wersji podstawowej.
Specjalistyczne szkolenie z zakresu FAS/FAE – 80 godz. dydaktycznych.
Ad. 4 Od 1993 roku Fundacja ETOH jest wydawcą miesięcznika „Świat Problemów”
(nakład 3200 egz.), który poświęcony jest profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych w społecznościach lokalnych. Odbiorcami pisma – oprócz urzędów miast i
gmin, przedstawicieli władz samorządowych, członków gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych – są placówki lecznictwa odwykowego, ośrodki pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, stowarzyszenia i kluby abstynenckie, osoby zajmujące się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. Pismo trafia takŜe do
681
682
przedstawicieli środowisk naukowych i osób odpowiedzialnych za realizację polityki państwa
w obszarze problemów społecznych.
Głównym zadaniem miesięcznika jest współdziałanie w tworzeniu profesjonalnego i
kompleksowego systemu pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz
podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących na rzecz wspomnianej populacji.
Poszczególne numery „Świata Problemów” mają charakter monograficzny: kaŜdy jest
poświęcony jednemu wiodącemu tematowi z zakresu uzaleŜnień. Oprócz tego publikowane są
informacje i artykuły na temat waŜnych wydarzeń w środowiskach lokalnych związanych z
realizacją lokalnej polityki wobec alkoholu, wyniki badań, wywiady, reportaŜe. W 2007 roku
poszczególne numery pisma dotyczyły następujących tematów: uzaleŜnieni ojcowie,
profilaktyka dla dorosłych, rozwiązywanie problemów alkoholowych w miejscu pracy,
alkohol a sport, polskie problemy alkoholowe, działania na rzecz trzeźwości – wspólnoty AA,
przemoc, problemy resocjalizacji, działalność samorządów gminnych.
Od stycznia 2003 roku w miesięczniku redagowana jest wkładka samorządowa
zatytułowana „W samorządach o problemach alkoholowych”, która stanowi mocniejsze
powiązanie pisma z Ŝyciem społeczności lokalnych. We wkładce obok artykułów
problemowych drukowane są teksty mające szczególne znaczenie dla profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach lokalnych (lokalne inicjatywy,
przedsięwzięcia itp.) oraz przykłady rozwiązań i działań podejmowanych w poszczególnych
gminach w ramach gminnych lub miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, które warto propagować ze względu na ich innowacyjność.
Od września 2003 roku ukazuje się równieŜ wkładka warszawska, „Co słychać w
Warszawie”, dofinansowana przez Urząd m.st. Warszawy, prezentująca inicjatywy,
placówki i zdarzenia z Warszawy istotne dla problematyki alkoholowej stolicy.
Miesięcznik „Remedium” (nakład 4000 egz.), którego Fundacja ETOH jest
współwydawcą, poświęcony jest profilaktyce i promocji zdrowego stylu Ŝycia. Ukazuje się od
1993 roku. Od 2004 roku pismo znajduje się na liście najlepszych w Polsce czasopism
specjalistycznych indeksowanych w Index Copernicus. Odbiorcami miesięcznika są:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i psychoterapeuci
uzaleŜnień, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, pracownicy
socjalni, kuratorzy, osoby pracujące w centrach pomocy rodzinie oraz w ogniskach
wychowawczych a takŜe decydenci lokalni odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień.
„Remedium” prezentuje zagadnienia związane z profilaktyką problemową
prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieŜy. Jest redagowane przez zespół autorów:
psychologów, pedagogów, terapeutów, profilaktyków. Pismo odpowiada na potrzeby
czytelników i w przystępny sposób przedstawia najnowsze osiągnięcia z zakresu:
• pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej
prowadzonej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
• strategii i nowoczesnych technologii profilaktycznych, programów profilaktycznych
rekomendowanych przez agendy rządowe;
• badań dotyczących potrzeb i problemów dzieci i młodzieŜy oraz niepokojących
zjawisk społecznych;
• wartościowych inicjatyw rekomendowanych do realizacji w środowiskach
oświatowych i profilaktycznych.
682
683
Współpraca z instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami przy realizacji
zadań.
W 2007 roku przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Fundacja ETOH współpracowała m.in. z:
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
Krajowym Centrum ds. AIDS;
Ministerstwem Edukacji Narodowej;
Biurem Polityki Społecznej m.st. Warszawy;
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej;
Instytutem Psychologii Zdrowia PTP;
Urzędami Miast i Gmin: Piaseczno, Zgorzelec, Augustów, Poznań, Chorzów, Łódź;
ośrodkami pomocy społecznej (m.in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek i Białołęka m.st. Warszawy);
świetlicami socjoterapeutycznymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi na
terenie całego kraju.
4.3. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Informacja na temat działań prowadzonych w związku
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest największą w Polsce apolityczną organizacją
pozarządową wspomagającą samorządy terytorialne i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Powstała w 1989 r. Misją jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej
rozumianej jako podstawowej formy demokracji, w Polsce i w krajach przeprowadzających
reformy decentralizacji ustroju. FRDL jest organizacją sieciową składającą się z 16
regionalnych ośrodków z filiami i 4 wyŜszych szkół administracji publicznej. Jej formy
działania: szkolenia, konsulting, organizacja konferencji i seminariów, realizacja projektów,
prace badawcze, wydawanie opinii w waŜnych publicznych sprawach, inicjacja i prowadzenie
branŜowych forów pracowników administracji samorządowej (ponad 60). Adresatami są
samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Ze szkoleń FRDL
skorzystało ponad 900 tys. osób. Za swoją działalność FRDL otrzymała: 2004 r. - Nagrodę
Honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie
Środkowej i Wschodniej; 2000 r. - Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w Konkursie
„Pro Publico Bono”; w 1995 r. - UN Habitat Scroll of Honour.
683
684
FRDL od wielu lat prowadzi działania na rzecz podnoszenia profesjonalizmu i skuteczności
pracowników samorządowych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Są to przede wszystkim szkolenia, poradnictwo, a takŜe fora pracowników
administracji publicznej.
Przy trzech ośrodkach FRDL w Białymstoku, Katowicach i Łodzi funkcjonują Fora
Przeciwdziałania UzaleŜnieniom zrzeszające osoby zajmujące się problematyką
przeciwdziałania uzaleŜnieniom w gminie, jak równieŜ wszystkie inne osoby upowaŜnione
przez gminę do realizacji zadań z tego zakresu w gminie lub starostwie. Fora te stanowią
platformę wymiany doświadczeń w zapobieganiu uzaleŜnieniom na poziomie lokalnym. Ich
celem jest stworzenie sieci społeczności lokalnych zaangaŜowanych w przeciwdziałanie temu
problemowi w oparciu o lokalną strategię i lokalne plany działań. Ich działania koncentrują
się na dyskusjach problemowych, doradztwie, opiniowaniu rozwiązań legislacyjnych,
współpracy z instytucjami mającymi na celu przeciwdziałanie uzaleŜnieniom oraz doraźnym
wspieraniu członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją. W
ubiegłym roku odbyło się ogółem 13 spotkań Forów, w których udział wzięły 253 osoby.
Przy FRDL działa takŜe 6 Forów Pomocy Społecznej (w Krakowie, Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie i Olsztynie) oraz 4 Fora Koordynatorów Gminnych
Programów Przeciwdziałania Narkomanii (w Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu i
Poznaniu) dla których organizowane są spotkania, których tematyka jest często związana z
róŜnymi aspektami pracy z uzaleŜnionymi.
Ponadto sieć regionalnych ośrodków FRDL przeprowadziła w 2007 roku 23 szkolenia dla
przedstawicieli administracji samorządowej w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Wzięło w nich udział 320 osób a ich uczestnikami byli w
większości członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenia odbywały się w
Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie,
Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Zielonej Górze.
Problematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy
w gminach
BieŜące problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ZałoŜenia nowelizacji ustawy będące przedmiotem
obrad Sejmu
Najnowsze zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
Podstawy prawne działania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Polityka lokalna wobec alkoholu - najwaŜniejsze wyzwania
Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Rozwiązywane problemów alkoholowych w środowisku lokalnym
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy
w gminach
Tryb postępowania administracyjnego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
684
685
Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli bieŜących placówek ze sprzedaŜą napojów
alkoholowych
Wszystkie opisane powyŜej działania są kontynuowane w 2008 roku.
4.4. Pracownia Profilaktyki MłodzieŜowej „Pro-M”
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sprawozdanie z działalności Pracowni Profilaktyki MłodzieŜowej „Pro-M” z Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
z 2007 roku w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Kierownik Pracowni Profilaktyki MłodzieŜowej „Pro-M” - dr Krzysztof Ostaszewski
Pracownia „Pro-M” wchodzi w skład Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
kierowanego przez prof. Czesława Czabałę
Realizowane w 2007 roku tematy badawcze dotyczące problematyki alkoholowej:
- Monitorowanie trendów uŜywania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników innych
wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieŜy szkolnej - grant MNiSW
temat nr 511-102-27, kierownik: dr K. Ostaszewski
obecny etap pracy: III
opis wykonanych badań i uzyskanych wyników:
Analiza trendów wskazuje, Ŝe w latach 1996-2004 u 15-latków uczących się w W-wie
(Mokotów, Ursynów, Wilanów) nastąpiło zmniejszenie się lub stabilizacja wskaźników
palenia tytoniu, stabilizacja wskaźników picia alkoholu, a w latach 2000-04 - stabilizacja
wskaźników uŜywania narkotyków. Tym samym trend wzrostowy w uŜywaniu substancji
psychoaktywnych obserwowany w latach 90-tych został zahamowany. Dodatkowe analizy
dot. wzorów picia alkoholu wskazują jednak, Ŝe w ostatnich 16 latach przybyło nastolatków
pijących w sposób nieumiarkowany, a grupa pijących niewielkie ilości alkoholu uległa
zmniejszeniu. Wyniki z 2004 roku (N=1471) wskazują, Ŝe ok. 5% młodzieŜy posiadało
tatuaŜ, a ok. 20% piercing. Piercing zdecydowanie przewaŜa u dziewcząt (39%). Posiadanie
przez młodzieŜ tatuaŜu lub piercingu skorelowane było z większym angaŜowaniem się w
przemoc oraz uŜywanie i naduŜywanie substancji psychoaktywnych. Badania mokotowskie
wskazują na zmniejszenie się rozmiarów palenia papierosów wśród gimnazjalistów oraz
zahamowanie tendencji wzrostowej w zakresie picia alkoholu i uŜywania nielegalnych
substancji psychoaktywnych. Analizy potwierdzają współwystępowanie zachowań
ryzykownych młodzieŜy i ich związek z elementami stylu Ŝycia młodzieŜy.
685
686
- Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u
młodzieŜy szkolnej. Badania warszawskich gimnazjalistów. - grant Fogarty International
Center, USA, realizowany we współpracy z prof. M. Zimmermanem z University of
Michigan, USA
temat nr 502-102-07002, kierownik: dr K. Ostaszewski
obecny etap pracy: II
opis wykonanych badań i uzyskanych wyników:
Celem badań jest ocena uwarunkowań zachowań problemowych młodzieŜy gimnazjalnej
(14-16 lat). W bieŜącym etapie (jesień 2007) kontynuowano realizację badań podłuŜnych w
próbie losowej (N≈3100) klas drugich gimnazjów publicznych i niepublicznych Warszawy.
Poddano analizie dane z pierwszego pomiaru (jesień 2006, N=3029, 49% chłopcy, średnia
wieku 13,5 lat). Rozpowszechnienie zachowań problemowych było znacząco wyŜsze wśród
uczniów pierwszych klas gimnazjów publicznych niŜ niepublicznych; np. odnotowano
wyŜsze wskaźniki uŜywania substancji w ostatnich 30 dniach: palenie tytoniu (9,5% publicz..
vs. 3,5% niepub), picie alkoholu (20% vs. 14%), uŜywanie marihuany (1,8% vs. 0,8%), a
takŜe wskaźniki dot. wagarów w ostatnich 4 tyg. (12% vs. 4%). W gimnazjach publicznych
więcej było uczniów często uczestniczących w przemocy (przynajmniej trzy razy w ostatnim
roku 16,5% vs. 11%) i często popełniających wykroczenia (9% vs. 4%).
Analizy regresji logistycznej wskazują, Ŝe uŜywanie substancji psychoaktywnych, akty
przemocy i wykroczenia są wśród nastolatków dodatnio powiązane z wyŜszym
zapotrzebowaniem na stymulację, a ujemnie z większym poziomem kontroli rodzicielskiej
czasu spędzanego przez dziecko poza domem.
- WdraŜanie skoordynowanej polityki wobec alkoholu w Europie "Wzmacnianie
kompetencji” (Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe – Building Capacity)
grant Komisji Europejskiej realizowany we współpracy z Instytutem Zdrowia Publicznego
(Institute of Public Health) Republiki Słowenii
Temat nr 512-002-07014, kierownik: dr J. Moskalewicz, wykonawca A. Pisarska
Obecny etap pracy: I
Projekt Komisji Europejskiej, koordynowany przez Instytut Zdrowia Publicznego Słowenii,
dotyczy polityki wobec alkoholu w Europie. W projekcie biorą udział reprezentanci 31
krajów oraz 10 organizacji międzynarodowych. Celem projektu jest wspieranie Komisji
Europejskiej oraz państw członkowskich w wdroŜeniu dokumentu „Strategia UE w zakresie
wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spoŜywania
alkoholu”, ogłoszonego 12 października 2006 roku w Brukseli. Projekt koncentruje się na
rozwoju kompetencji niezbędnych do formułowania i realizacji polityki wobec alkoholu.
Obejmuje 10 Pakietów Roboczych, które dotyczą głównie inwentaryzacji doświadczeń, ich
analizie i upowszechniania wiedzy na temat skutecznych strategii oraz wspierania
regionalnych i lokalnych rozwiązań w tym zakresie. W roku 2007 przygotowano dane do
uaktualnienia bazy The Comprehensive Database of Health Promotion Policies,
Infrastructures and Practices.
Prace naukowe opublikowane w 2007 r., dotyczące problematyki alkoholowej:
BOBROWSKI K. (2007) Zmiany w rozpowszechnieniu uŜywania substancji
psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-1005. Zagadkowe wyniki w Iławie.
Alkoholizm i Narkomania, t. 20, nr 2, 133-150.
686
687
BOBROWSKI K. (2007) Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieŜy. Alkoholizm i
Narkomania, t. 20, nr 3, 267-287.
OSTASZEWSKI K., KOCOŃ K. (2007) TatuaŜ i kolczykowanie ciała a uŜywanie substancji
psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów. Alkoholizm i
Narkomania, t. 20, nr 3, 247-266.
KOCOŃ K., OKULICZ-KOZARYN K. (2007) Szkoła, uczniowie i narkotyki. Remedium, Nr
10 (176), 28-29.
OSTASZEWSKI K. (2007) MłodzieŜ a substancje psychoaktywne. Remedium, Nr 2/3
(168/169), 1-3.
OSTASZEWSKI K. (2007) Zachowania problemowe młodzieŜy. Remedium, Nr 9 (175), 32.
OSTASZEWSKI K. (2007) Polityka, pedagogika i profilaktyka przemocy w szkole.
Remedium, Nr 11 (177), 1-3.
OSTASZEWSKI K. (2007) Chorzy w społeczeństwie. W: WOYNAROWSKA B. (red.)
Edukacja zdrowotna. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
471-483.
OSTASZEWSKI K. (2007) Zapobieganie uŜywania substancji psychoaktywnych. W:
WOYNAROWSKA B. (red.): Edukacja Zdrowotna. Podręcznik Akademicki. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 483-518.
BOBROWSKI K., OSTASZEWSKI K., PISARSKA A. (2007): Rekomendacje narzędzi do
oceny zagroŜeń zdrowia psychicznego młodzieŜy do dalszego stosowania w badaniach
mokotowskich oraz w innych badaniach ankietowych młodzieŜy szkolnej. Instytut Psychiatrii i
Neurologii, Warszawa
Prace popularno-naukowe:
BOBROWSKI K. (2007): Sport i inne alternatywy w profilaktyce zachowań ryzykownych
młodzieŜy. Świat Problemów, 6 (173), 12-15.
BORUCKA A. (2007) Szkolna interwencja profilaktyczna jako forma pomocy
psychologicznej, Świat Problemów, 2-3 (169/170), 46-49.
KOCOŃ K. (2007) II Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego. Świat
Problemów, Nr 11 (178), 41-42.
OKULICZ-KOZARYN K. (2007) Picie alkoholu i oczekiwania z tym związane a praktyki
wychowawcze w rodzinach nastolatków. Świat Problemów, 2-3 (169/170), 16.20.
687
688
Wykorzystanie w praktyce w 200r roku wyników badań Pracowni „Pro-M”
a/ Badanie odroczonych efektów szkolnych programów profilaktyki alkoholowej - temat nr 502102-45, realizowany w latach 2003-2005
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
Słowa kluczowe określające zakres zrealizowanych prac: ewaluacja, alkohol, szkolny program
profilaktyczny, wczesna profilaktyka
Przedmiot wdroŜenia:
Dwuletni program profilaktyki alkoholowej dla 10 - 12- letnich uczniów szkół podstawowych
i ich rodziców, który składa się z Programu Domowych Detektywów (część I) oraz
Fantastyczne MoŜliwości (część II).
Opis
efektów
praktycznych
(gospodarczych
lub
społecznych):
Upowszechnianie Programu Domowych Detektywów (część I dwuletniego programu)
W wyniku szkoleń przeprowadzonych przez instruktorów współpracujących z Instytutem
Psychiatrii i Neurologii, pracowników Pracowni Pro-M oraz aktywności przeszkolonych
nauczycieli- realizatorów w 2007 roku objęto programem około 7.500 uczniów z 300 klas.
Upowszechnianie programu Fantastyczne MoŜliwości (część II dwuletniego programu)
Ogółem, w roku 2007, programem Fantastyczne MoŜliwości objęto około 1875 uczniów z
około 75 klas.
Odbiorcy:
Uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz ich rodzice. Program jest realizowany w wielu
miejscowościach w całym kraju na zlecenie lokalnych władz oświatowych oraz samorządów
lokalnych.
Forma przekazania wyników badań do praktyki:
Program zgodnie z umową licencyjną ze stroną amerykańską jest upowszechniany w Polsce na
zasadach niekomercyjnych. Koszty szkoleń, druku i dystrybucja materiałów, jak i koszty własne
Instytutu z tym związane finansowane są przez samorządy lokalne, na podstawie zawieranych
umów. Wartość sprzedaŜy materiałów programowych przez Dział Wydawnictw IPiN od początku
upowszechniania programu przekroczyła 0,5 mln zł.
b/ Ocena przydatności i funkcjonowania metody krótkiej interwencji w szkole. Nr tematu
41/2002
Kierownik: mgr Anna Borucka
Słowa kluczowe określające zakres zrealizowanych prac:
interwencja profilaktyczna, praca z grupami ryzyka, młodzieŜ szkolna, zachowania problemowe,
substancje psychoaktywne
Przedmiot wdroŜenia:
688
689
Program szkoleń pt. "Interwencja profilaktyczna w szkole jako element szkolnego systemu
rozwiązywania problemów związanych z uŜywaniem przez uczniów substancji
psychoaktywnych"
Adresatami programu są rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec
uczniów.
I etap – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej
Cele
• Budowanie przekonania, Ŝe metoda interwencji moŜe być przydatna
• Rozpoczęcie dyskusji na temat celów, załoŜeń i przebiegu działań
• Wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań
interwencyjnych
II etap – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli
Cele
Przygotowanie wybranych nauczycieli do:
prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i rodzicami
sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z rodzicami
adekwatnej oceny efektów własnych działań
Opis efektów praktycznych (gospodarczych lub społecznych):
W 2007 roku kontynuowany był proces upowszechniania programu. W chwili obecnej (tj. do
końca grudnia 2007) współpracuje z nami 54 instruktorów z całego kraju.
W roku 2007 we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy PsychologicznoPedagogicznej i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pracownia
Profilaktyki MłodzieŜowej Pro-M zorganizowała I Krajową Konferencję Instruktorów
Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna, w której uczestniczyło 27 instruktorów,
Warszawa, 11-12.06.2007 r.
Dzięki aktywności własnej oraz instruktorów współpracujących z Instytutem, szkoleniami
objęto około 2 271 nauczycieli z 80 szkół róŜnego typu i placówek oświatowych w całej
Polsce, którzy wzięli udział w 4 godzinnych warsztatach pn. „ Szkolna interwencja
profilaktyczna jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z
uŜywaniem przez uczniów substancji psychoaktywnych”. Spośród tej grupy nauczycieli ok.
666 wzięło udział w II etapie szkolenia przygotowującego do prowadzenia działań
interwencyjnych w szkole.
Ponadto Pracownicy Pracowni Pro-M i Instruktorzy programu prezentowali metodę „Szkolnej
interwencji profilaktycznej” na konferencjach szkoleniowych i spotkaniach, w których
uczestniczyli przedstawiciele szkół i róŜnych instytucji współpracujących ze szkołą np.
dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni,
psycholodzy i pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędnicy, metodycy
szkolni oraz wizytatorzy. W sumie odbiorcami tego typu działań było ok. 400 osób.
Odbiorcy:
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP), wojewódzkie
ośrodki doskonalenia nauczycieli (WODN), wojewódzkie ośrodki metodyczne (WOM),
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki samorządu terytorialnego, gminne władze
oświatowe, gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoły
wszystkich typów.
689
690
Forma przekazania wyników badań do praktyki: opis metody
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie profilaktyki problemowych zachowań dzieci
i młodzieŜy zawarte w Warszawie, w dniu 01.01 2004 roku pomiędzy Centrum Metodycznym
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej a Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W roku 2007 w ramach tego Porozumienia upowaŜniono wybranych 5 pracowników Centrum
Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do prowadzenia szkoleń dla
instruktorów programu „Szkolna interwencja profilaktyczna”.
Umowa o współpracy w zakresie upowszechniania programu ”Szkolna interwencja
profilaktyczna” zawarta w Warszawie w dniu 14.07.2005 roku pomiędzy ETOH Fundacją
Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych a Instytutem Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie.
Konferencje
Pracownia była współorganizatorem 3 konferencji:
a) II Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, GierłoŜ k/.Kętrzyna, 2729.09.2007 r. Główny organizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii, współorganizatorzy
konferencji: PARPA, WHO Regional Office for Europe, Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
b) I Krajowa Konferencja Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.
Współorganizatorami konferencji było Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno
Pedagogicznej i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa,
11-12.06.2007 r.
c) II Międzynarodowa Konferencja Dramy Stosowanej: „"Drama w pozytywnej profilaktyce",
Warszawa, 26-28.11.2007 r. Współorganizatorami konferencji było Stowarzyszenie
Praktyków Dramy Stop-Klatka, British Council, Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w
Warszawie.
Wykaz konferencji naukowych z 2007 rokuu, w których uczestniczyli pracownicy
Pracowni:
- konferencje naukowe międzynarodowe
- Kocoń, K. - Pierwszy Europejski Zjazd Doktorantów Pedagogiki i Psychologii "Relacje
międzyludzkie a wyzwania współczesności”, Wrocław, Polska, 15 -18.03.2007.
Poster:
- Kocoń, K. - Developmental tasks and cannabis use in young adulthood – pilot
study
- Kocoń K. - 33nd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society for
Social and Epidemiological Research on Alcohol, Budapeszt, Węgry, 3-8.06.2007 r.
Referaty:
- Kocoń K. - Reasons of cessation from cannabis use among young adults.
690
691
- Ostaszewski K. - Seminarium FOGARTY "Methods for Biomedical and Psychosocial
Addiction Research", Warszawa, 2-5.09.2007 r.
Referat:
- Ostaszewski K. - Warsaw Adolescent Study: A Longitudinal Study on Risk
and Resiliency.
- Borucka A., Ostaszewski K., Pisarska A. – European Conference on Mental Health:
Joining Forces Across Europe for Prevention and Promotion in Mental Health", Barcelona,
Hiszpania, 13-15.09.2007 r.
Referaty: Ostaszewski K. - Opportunities and barriers for evidence-based problem
behavior prevention in Poland: prevention research, evaluation and
dissemination. sesja tematyczna
Plakaty:
- Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K., Pisarska A. - Dilemmas
and Challenges related to Implementation of School-based Preventive
Intervention
- Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Bobrowski K.
- Amazing Teams - the school-based alcohol prevention program for primary
school students and their parents
- Pisarska A. – Building Capacity Project. First meeting of Alcohol Policy Network. Bled,
Słowenia, 24-26.09.2007 r.
- Borucka A., Kocoń K., Ostaszewski K., Rustecka A., Wójcik M. - II Międzynarodowa
Konferencja Dramy Stosowanej: "Drama w pozytywnej profilaktyce", Warszawa, 2628.11.2007 r.
Referat:
- Ostaszewski K. - Pozytywna profilaktyka i drama, sesja plenarna
- Ostaszewski K - Udział w dyskusji panelowej nt. "W jaki sposób działać by
wyzwalać pozytywną energię i chęć do działania u
młodzieŜy?"
konferencje krajowe:
- Okulicz-Kozaryn K. - Konferencja podsumowująca wyniki badań pn.„MłodzieŜ i rodzice,
czyli dwie perspektywy w percepcji problemów związanych z alkoholem, narkotykami
oraz przemocą rówieśniczą w środowisku szkolnym” zorganizowana przez Urząd Dzielnicy
Bemowo i PBS DGA, Warszawa, 18.01.2007
Wykład:
na
zaproszenie
- Okulicz-Kozaryn K. - Miejsce i rola rodziców w szkolnym programie
profilaktyki – utopia czy realne wyzwanie dla systemu oświaty
691
692
- Okulicz-Kozaryn K. - Konferencja „ZagroŜenia rozwoju dzieci i młodzieŜy – narkotyki,
alkohol i nikotyna” zorganizowana przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji UzaleŜnień
„Nadzieja”, Bielsko-Biała, 23.03. 2007
Wykład:
- Okulicz-Kozaryn K. - Interwencja wobec młodzieŜy zagroŜonej
uzaleŜnieniem
zaproszenie
- Ostaszewski K. - Konferencja 15 lat Szkoły Promującej Zdrowie - osiągnięcia i nowe
kierunki rozwoju, Warszawa 24-26 kwietnia
- Borucka A., Okulicz-Kozaryn K.- Konferencja szkoleniowa organizowana przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „ Czy profilaktyka moŜe
być odpowiedzią na problemy wychowawcze w szkole?, PARPA, Warszawa, 7-9 maja, 2007
Referat:
Warsztat:
Okulicz-Kozaryn K.- Profilaktyka dostosowana do wieku rozwojowego
nastolatków.
Borucka A. – „Szkolna interwencja profilaktyczna”
- Bobrowski K., Borucka A., Kocoń K., Ostaszewski K., Pisarska A., Rustecka A., VI
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego "Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji", Zakopane,
18-20.05.2007 r.
Plakaty
- Ostaszewski K., Borucka A., Pisarska A. - Podstawy teoretyczne pozytywnej
profilaktyki. Sesja plakatowa II "Profilaktyka i promocja zdrowia"
- Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. - I Krajowa
Konferencja Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Warszawa, 1112.06.2007 r.
Referaty :Katarzyna Okulicz-Kozaryn- Prezentacja testów PUN (Problemowego
UŜywania Narkotyków) i PUM (Problemowego UŜywania Marihuany)
przeznaczonych do pracy z młodzieŜą uŜywającą narkotyków.
Warsztaty: Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., - Wymiana doświadczeń.
Prezentacja nowych materiałów szkoleniowych. 3 grupy warsztatowe.
Prowadzenie sesji- Ostaszewski K. - I sesja plenarna i II sesja plenarna.
Borucka A. – III sesja plenarna
692
693
- Okulicz-Kozaryn K. - XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Drogi
rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości", Poznań, 21-24.06.2007 r.
Referaty:
- Okulicz-Kozaryn K. - Profilaktyka problemów związanych z piciem alkoholu
przez dorastających z perspektywy rozwojowej.
- Ostaszewski K., Pisarska A. - Ogólnopolska Konferencja "Od wąskiej specjalizacji ku
interdyscyplinarnej perspektywie w badaniach nad substancjami psychoaktywnymi",
Warszawa-Falenty, 6-7.09.2007 r.
Referaty:
- Ostaszewski K. - UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŜ
szkolną w Warszawie: trendy, róŜnice ze względu na płeć oraz wybrane
czynniki psychospołeczne.
- Bobrowski K., Borucka A., Kocoń K., Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K., Pisarska
A., Rustecka A., Wójcik M. - II Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego,
GierłoŜ k. Kętrzyna, 27-29.09.2007 r.
Referaty:
- Bobrowski K. - Jak tworzyć programy promocji zdrowia psychicznego?
Wnioski z obszaru profilaktyki alkoholowej. Sesja tematyczna
- Borucka A. - Szkolna interwencja profilaktyczna. Sesja tematyczna
- Kocoń K. - Wybrane czynniki ochronne a zaprzestawanie uŜywania konopi
indyjskich. Sesja tematyczna
- Okulicz-Kozaryn K. - 333 gminne programy przeciwdziałania narkomanii
opracowane w ramach programu Transition Facility 2004. sesja tematyczna
- Ostaszewski K., Bobrowski K. - "Polityka i profilaktyka. Bariery w
upowszechnianiu programów profilaktyki i promocji zdrowia
psychicznego". sesja plenarna
Plakaty:
- Rustecka A.- Rola gier komputerowych w rozwoju ucznia w wieku
gimnazjalnym.
- Wójcik M. – Poczucie koherencji członków wspólnot wyznaniowych
Przewodniczenie sesjom:
Okulicz-Kozaryn K. - sesja tematyczna "Promocja zdrowia psychicznego a zapobieganie
problemom związanym ze zdrowiem psychicznym wśród dorosłych.
Ostaszewski K - sesja tematyczna „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie
problemom związanym ze zdrowiem psychicznym wśród starszej młodzieŜy i młodych
dorosłych.
693
694
- Borucka A., - Ogólnopolska konferencja „Historia i perspektywy pomocy psychologicznopedagogicznej”, Centrum metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa,
20-21 września 2007 roku.
- Borucka A., - Konferencja „Od wiedzy do kompetencji-jak budować bezpieczną i przyjazną
szkołę?, Fundacja ETOH, Warszawa, 5-7 listopada 2007 roku
Borucka A. – Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole.
Warsztat
- Ostaszewski K. Konferencja „Profilaktyka selektywna - praca z młodzieŜą szczególnie
zagroŜoną uzaleŜnieniem” Warszawa, 12-13 listopada
Referat -
Ostaszewski K. Profilaktyka selektywna
- Okulicz-Kozaryn K. - Wojewódzka narada pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów powiatowych centrów pomocy
rodzinie, Pisz, 28-29.11.2007 r. zorganizowana przez Urząd Marszałkowski województwa
warmińsko-mazurskiego.
Wykład:
na
zaproszenie
- Okulicz-Kozaryn K. - Skuteczne strategie profilaktyczne, kierunki
nowoczesnej profilaktyki w odniesieniu do projektowania działań
w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzaleŜnień.
- Ostaszewski K. - III Forum Profilaktyki . MłodzieŜ w profilaktyce. Profilaktyka dla
młodzieŜy. Konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
Metis, Katowice, 3.12.2007 r.
Referaty:
- Ostaszewski K. - MłodzieŜ w profilaktyce zachowań ryzykownych
- Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. - Konferencja
"Ryzykowne zachowania młodych Polaków - szanse i pułapki współczesnej profilaktyki
uzaleŜnień", Warszawa, 7.12.2007 r.
Ostaszewski K. - udział w panelu ekspertów "Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki
uzaleŜnień"
Udział w zespołach redakcyjnych czasopism i zespołach ekspertów:
imię i nazwisko
nazwa czasopisma
funkcja
Krzysztof
Ostaszewski
Remedium
członek Zespołu
Redakcyjnego; Główny konsultant
694
data wyboru
695
ds. naukowoprogramowych
Ostaszewski K. - członek Zespołu Ekspertów ds. Profilaktyki Problemowej i Socjoterapii
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Recenzje i opinie
Bobrowski K. Opinia na temat programu wychowania seksualnego p.t. „Archipelag skarbów”
przeznaczonego dla młodzieŜy szkół ponadpodstawowych. Opinia została wydana dla
Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld z Krakowa.
Bobrowski K. Opinia na temat programu profilaktyki HIV p.t. „Bez ryzyka” przeznaczonego
dla młodzieŜy szkół ponadpodstawowych. Opinia została wydana dla Fundacji Homo Domini
im. Karola de Foucauld z Krakowa.
Ostaszewski K. – Recenzje 12 programów wychowawczo-profilaktycznych przygotowanych
w ramach projektu „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologicznopedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Współpraca z Komisjami i Zespołami powołanymi przez Ministra Zdrowia oraz innymi
komisjami (proszę podać nazwisko osoby współpracującej oraz rodzaj współpracy i nazwę
komisji).
Działalność edukacyjna Pracowni „Pro-M” w 2007 roku:
a) nauczanie przeddyplomowe oraz uczniów średnich szkół medycznych i innych:
- proszę podać dokładną nazwę szkoły oraz określić rodzaj prowadzonych zajęć,
Ostaszewski K. - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny "Programy profilaktyki
uzaleŜnień", ćwiczenia dla specjalizacji Projektowanie edukacyjne, 30 godz. 18 osób
Ostaszewski K. - WyŜsza Szkoła Psychologii Społecznej, kierunek Zdrowie Publiczne,
warsztaty specjalizacyjne „Projekty prozdrowotne skierowane do dzieci i młodzieŜy”, 32
godz. 18 osób
b) udział w szkoleniu podyplomowym:
- organizacja kursów specjalistycznych (w tym zlecone przez CMKP, WODKM,
POLKARD)
- (proszę podać: nazwę i rodzaj szkolenia/kursu, na czyje zlecenie przeprowadzony, dla kogo
prowadzony oraz liczbę godzin szkolenia), czas trwania oraz liczbę uczestników.
695
696
Borucka A., Pisarska A. – Wykłady dla pracowników ośrodków pomocy osobom
uzaleŜnionym od narkotyków: „Profilaktyka uzaleŜnień” oraz „Ewaluacja programu
terapeutycznego” w ramach Specjalistycznego szkolenia w zakresie Terapii UzaleŜnień od
narkotyków, 25. 04. – 29.04 2007, Warszawa, Instytutu Zdrowia i Fundacji ETOH (ok. 30
uczestników)
Ostaszewski K. – Wykład „ Promocja zdrowia psychicznego” w ramach kursu
wprowadzającego do specjalizacji z psychiatrii, IPiN, 22 października 2007
Ostaszewski K - Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna; wykłady i warsztaty dla słuchaczy
Studiów Podyplomowych Specjalista Terapii UzaleŜnień, na temat „profilaktyka i ewaluacja
programów profilaktycznych”, 25 godz. 15 osób
Pisarska A. – Wykłady dla słuchaczy Studium Podyplomowego WyŜszej Szkoły Pedagogiki
Resocjalizacyjnej w Warszawie: „Metodyka oddziaływań profilaktycznych”, Warszawa,
24.02, 24.03, 12.05 oraz 16.12. 2007 (około 30 osób)
Współpraca z zagranicznymi placówkami badawczymi i firmami farmaceutycznymi (proszę
podać dokładną nazwę placówki, kraj oraz rodzaj współpracy):
a) placówki badawcze:
- The University of Michigan, Ann Arbor, USA. Współpraca w kształceniu metodologicznym
badaczy polskich zajmujących się badaniami nad problematyką uzaleŜnień.
- The University of Michigan, Addiction Research Center, School of Public Health.
Współpraca w zakresie badań nad psychospołecznymi czynnikami zachowań problemowych
młodzieŜy.
Konferencje szkoleniowe
- Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. - I Krajowa Konferencja
Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna, 27 uczestników, Warszawa, 1112.06.2007 r.
- Pisarska A. - Konferencja szkoleniowa "Profilaktyka uzaleŜnień w szkołach
ponadgimnazjalnych, Brok n/Bugiem, 11-12.06.2007 r.
Referaty:
- Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., Ostaszewski K. - Szkolna
interwencja profilaktyczna.
- Borucka A. - Konferencja szkoleniowa "Profilaktyka uzaleŜnień w szkołach
ponadgimnazjalnych", Soczewka k/Płocka, 18-19.06.2007 r.
Referaty:
- Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., Ostaszewski K. - Szkolna
interwencja profilaktyczna.
696
697
Współpraca ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA w realizacji
programu „Na krawędzi”
Współpraca dotyczyła:
a) organizacji II Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej: „"Drama w
pozytywnej profilaktyce"
b) przygotowania strony internetowej dla programu „Na krawędzi”
(www.nakrawedzi.pl)
c) ewaluacji programu „Na krawędzi
4.5. Fundacja „Masz Szansę”
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI "MASZ SZANSĘ"
W 2007 ROKU
1.
Nazwa fundacji:
Siedziba:
Adres:
Data rejestracji:
Numer KRS:
REGON:
Zarząd:
Fundacja “Masz Szansę”
Lublin
ul. Beatrycze 15; 20-715 Lublin
16.01.1992
0000107218
430517753
prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś - Prezes Fundacji
dr Robert Porzak - Sekretarz Zarządu Fundacji
Cele statutowe Fundacji:
Działalność Fundacji jest skoncentrowana na zadaniach
profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych.
Głównymi celami Fundacji są:
stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego
dzieci i młodzieŜy;
korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym,
interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieŜy;
zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w
prawidłowej realizacji procesu wychowawczego
2.
Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2007 roku następujące
przedsięwzięcia:
–
Projekt badawczy i informacyjny „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na
rzecz młodzieŜy zagroŜonej wykluczeniem społecznym” – kontynuacja z roku 2006.
Projekt realizowany z dotacji Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach SPO RZL
2004-2007, priorytet: (1.5.a), zmierza do oceny jakości wsparcia dostarczanego w ramach
trzech instytucjonalnych środowisk: OHP, Schronisk dla Nieletnich i Zakładów
Poprawczych. W roku 2007 badaniami objęto reprezentatywną grupę osób
rozpoczynających i kończących pobyt w powyŜszych placówkach oraz pracowników
697
698
–
–
–
–
zatrudnionych w objętych ankietyzacją ośrodkach, przeprowadzono analizy wyników
i przygotowano raport z badań.
„Program Rówieśniczych Doradców” dla młodzieŜy szkół Dzielnicy Ochota,
sfinansowany ze środków OPS dz. Ochota. W programie treningowo-warsztatowym,
redukującym zagroŜenia dysfunkcjami pojawiającymi się w środowisku szkolnym, wzięły
udział dwie grupy młodzieŜy i grupa nauczycieli.
„Lokalna diagnoza problemów dzieci i młodzieŜy miasta Ustrzyki Dolne związanych
z uzaleŜnieniami” – projekt badawczy zrealizowany z dotacji Urzędu Miasta Ustrzyki
dostarczył lokalnym władzom i instytucjom oświatowym rzetelnej diagnozy problemów
dzieci i młodzieŜy.
Projekt badawczy „Diagnoza potrzeb profilaktycznych i ewaluacja procesu realizacji
LPPU dz. Białołęka” obejmował wykonanie przygotowanych w 2006 roku badań
dotyczących skali zagroŜeń związanych z uzaleŜnieniami i przemocą oraz skuteczności
działań profilaktycznych prowadzonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Badaniami objęto Projekt sfinansowany ze środków OPS dz. Białołęka m.st. Warszawy.
Projekt badawczy „Diagnoza stanu zagroŜeń i potrzeb profilaktycznych dz.
Rembertów” obejmował wykonanie badań dotyczących skali zagroŜeń związanych z
uzaleŜnieniami i przemocą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Badaniami
objęto Projekt sfinansowany ze środków OPS dz. Rembertów m.st. Warszawy.
4.6. Fundacja Mederi
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji Mederi
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007
W 2007 roku Fundacja Mederi - pomóŜmy dzieciom, mająca statut organizacji
poŜytku publicznego, prowadziła wielopłaszczyznową działalność profilaktyczną,
terapeutyczną, interwencyjną, środowiskową, oraz naukową i szkoleniową. Działalność
ta miała zasięg lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy.
W ramach działalności profilaktycznej dotyczącej przemocy wobec dzieci i
rozpoznawania czynników ryzyka Fundacja Mederi prowadziła autorskie programy w
Ŝłobkach (Mały Słoń)) i przedszkolach (Wielki Słoń) dla dzieci, rodziców i wychowawców.
Programy realizowane w szkołach podstawowych i liceach warszawskich dotyczyły
profilaktyki przemocy, wczesnej interwencji, przeciwdziałania agresji rówieśniczej i rozwoju
umiejętności psychospołecznych (Razem więcej) oraz profilaktyki uzaleŜnień (Niemoda na
picie). Jednocześnie były prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
dzieci nadpobudliwych. Fundacja uczestniczyła równieŜ w programie Uniwersytet dla
rodziców i dzieci „Jak być szczęśliwym rodzicem i wychować szczęśliwe dziecko” z nauką
rozpoznawania emocji i rozwiązywania trudnych sytuacji bez stosowania przemocy.
Działalność ta była finansowana z funduszy dysponowanych przez Ośrodki Pomocy
Społecznej m.st. Warszawy oraz z 1% podatku dochodowego.
Działalność terapeutyczna prowadzona była w Centrum Zaufania Rodzinnego w
siedzibie Fundacji Mederi. Przez cały rok. udzielano porad psychologicznych, medycznych,
pedagogicznych i prawnych z których korzystały dzieci i ich opiekunowie oraz pracownicy
słuŜb społecznych, w szczególności słuŜby zdrowia. Celem poradnictwa było
przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, poprzez diagnozę i interwencję w przypadku
podejrzenia o przemoc wobec dziecka, konsultacje specjalistyczne dla pracowników słuŜby
zdrowia związane z zespołem dziecka krzywdzonego, pracę z rodziną i zapewnienie trwałej
pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej dorosłym będącym świadkami i ofiarami
698
699
przemocy w rodzinie. Działalność ta była finansowana z Rządowego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z zakresu pomocy społecznej
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, programu porad prawnych Fundacji im. S. Batorego
wpłat wynikających z odliczeń 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych i nawiązek
sądowych.
W ramach pracy środowiskowej Fundacja Mederi przeprowadziła autorski program
socjoterapeutyczny dla samotnych matek z dziećmi na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Wola wraz z dwutygodniowym turnusem terapeutycznym w Przyjezierzu.
Spotkania z mamami i dziećmi kontynuowano do końca roku w Warszawie jako zajęcia
wykładowo warsztatowe, grupowe z dziećmi i mamami, konsultacje indywidualne i pracę
terapeutyczną w środowisku domowym rodzin. W dzielnicy Wilanów Fundacja Mederi
prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej dla
dzieci i ich rodzin.
W ramach działalności naukowo szkoleniowej Fundacja Mederi kontynuowała ideę z
poprzednich lat (organizacja I naukowej konferencji „Profilaktyka i terapia zespołu dziecka
krzywdzonego”, II naukowej konferencji „Powikłania neurologiczno psychiatryczne zespołu
dziecka krzywdzonego. Zastępczy zespół Munchhausena”, III naukowej konferencji
"Standardy postępowania w zespole dziecka krzywdzonego".) i zorganizowała IV naukową
konferencję „Współpraca interdyscyplinarna. Rola i ograniczenia słuŜby zdrowia w
przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci”. Współorganizatorami zostali Instytut „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka”, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rzecznik Praw
Dziecka. Patronat naukowy objął Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Konferencja miała zasięg
ogólnopolski, uczestniczyło w niej ponad 200 osób z róŜnych miast, które prezentowały
swoje metody interwencyjne i dyskutowały na temat konieczności wprowadzenia
ujednoliconego sposobu postępowania pracownika słuŜby zdrowia w przypadku podejrzenia o
przemoc w rodzinie. Zaprosiliśmy równieŜ lekarzy z Białorusi, którzy gościli u nas po raz
kolejny i z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w tym naukowym wydarzeniu.
W ramach współpracy z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Fundacja
Mederi została zaproszona do uczestnictwa w szkoleniach pielęgniarek pediatrycznych i
przeprowadziła wykłady na temat "Aspekt medyczno-prawny przemocy wobec dzieci - zespół
dziecka krzywdzonego". Wykłady na temat diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia
zespołu dziecka maltretowanego były wygłoszone na konferencjach w Warszawie w
Państwowym Zakładzie Higieny , w Łodzi na XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego „Od narodzin do dojrzałości”, w Bad Honef w programie Encare DAPHNE
II, w ParyŜu w programie AGIS dotyczącym strategii narodowej dla dziecka - ofiary
przemocy i zeznań w pokojach przyjaznych dziecku.
Fundacja Mederi przeprowadziła szereg specjalistycznych warsztatów szkoleniowych
dla pracowników słuŜby zdrowia i osób pracujących z dziećmi na temat interwencji w
przemocy w rodzinie, profilaktyki przemocy rówieśniczej i uzaleŜnień, a takŜe skutecznych
procedur wobec agresywnych zachowań ucznia.
Fundacja Mederi była merytorycznym partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Kochaj. Nie krzywdź. PomóŜ” i obsługiwała specjalistyczną linię informacyjnointerwencyjną dla pracowników słuŜby zdrowia i specjalistów zajmujących się pracą z
dziećmi i rodziną. Opracowała schemat interwencji w przypadku przemocy wobec dzieci i
opublikowała szereg ulotek dla rodziców i słuŜb społecznych. Fundacja Mederi bierze takŜe
czynny udział w lokalnych inicjatywach np. Udział w Święcie Wilanowa i akcjach
społecznych organizowanych w dzielnicy Wola.
699
700
Działalność Fundacji Mederi na forum międzynarodowym związana jest z unijnym
programem AGIS dotyczącym strategii narodowej dla dziecka - ofiary przemocy i zeznań w
pokojach przyjaznych dziecku występowania przemocy w rodzinach alkoholowych w ramach
współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w programie Encare DAPHNE II.
Fundacja Mederi jest członkiem Wolskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
przy Urzędzie Miasta Warszawy.
Fundacja Mederi zrzesza wokół swojej działalności wolontariuszy, studentów
Akademii Medycznej, Wydziału Pedagogiki i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i WyŜszej
Szkoły Psychologii Społecznej, którzy uczestniczą w imprezach dla chorych dzieci na terenie
szpitala oraz pomagają przy organizacji konferencji.
Na rok 2008 planujemy kontynuowanie i rozszerzanie działalności Centrum Zaufania
Rodzinnego, prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku
interdyscyplinarnym, programu przeciwdziałania agresji rówieśniczej w szkołach i programu
„Wielki Słoń’ oraz „Mały Słoń”, pracę środowiskową dla samotnych mam z dziećmi,
współpracę przy tworzeniu standardów postępowania w przypadku zespołu dziecka
krzywdzonego oraz działania profilaktyczne wobec małych dzieci. Planujemy zorganizowanie
konferencji poświęconej tematyce dziecka krzywdzonego w szkole pielęgniarskiej w Grodnie
i zaproszenie po raz kolejny lekarzy z Białorusi. Podejmiemy takŜe kolejną próbę
zorganizowania Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Terapii o zasięgu ogólnopolskim.
Realizacja tych zadań będzie zaleŜała od dopływu środków finansowych.
Realizacja programów przez Fundację Mederi w roku 2007:
1. IV Konferencja naukowa: Współpraca interdyscyplinarna. Rola i ograniczenia słuŜby
zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Fundacja Mederi IP CZD,
Patronat honorowy: Prezydent Miasta st Warszawy, Rzecznik Praw Dziecka. Patronat
naukowy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo
Pediatryczne.
2. Zadanie publiczne: „Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób
doznających przemocy w rodzinie” Umowa nr PS/001/B/543/2007/5271 ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Zadanie na podstawie Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Ochrona i upowszechnianie praw dziecka –„Organizacja systemu wsparcia dla dzieci i
ich rodzin – Centrum Zaufania Rodzinnego” Umowa nr 205 z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej.
4. Poradnictwo prawne dotyczące dzieci doznających przemocy”: Kontynuacja projektu
przyznanego jako Grant Fundacji im. S. Batorego Nr wniosku 17288.
5. Program ALC-VIOL (przemoc, urazy i wypadki doświadczane przez dzieci z rodzin
alkoholowych): numer projektu w programie Komisji Europejskiej Bezpieczeństwa,
Prawa i Sprawiedliwości DAPHNE II 2004-2008 JAI/DAP2004-1/059/YC: Fundacja
Mederi była podwykonawcą Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
6. Autorski program socjoterapeutyczny „Klubik pozalekcyjny” na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
7. Autorski program środowiskowy „Indywidualny program środowiskowy pomocy
rodzinie dla matek samotnie wychowujących dzieci” na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie Umowa nr 1/P/2007 (1.1).
8. Autorski program środowiskowy „Indywidualny program środowiskowy pomocy
rodzinie” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Umowa nr
1/P/2007 (1.2).
700
701
9. Autorskie warsztaty wyjazdowe dla samotnych matek z dziećmi w Przyjezierzu
Umowa nr 34/P/2007 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st.
Warszawy.
10. Realizacja programu „Wielki Słoń” dla przedszkola nr 56 w Wilanowie na zlecenie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
11. Program profilaktyki i wczesnej interwencji „Wielki Słoń” dla Przedszkola nr 84
(Dworcowa) w Międzylesiu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wawrze
Umowa nr 19/2007.
12. Program dla rodziców „Warsztat umiejętności wychowawczych” dla rodziców
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Kostki Potockiego w Wilanowie na
zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
13. Program dla rodziców „Warsztat umiejętności wychowawczych” dla rodziców
uczniów Gimnazjum nr 117 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilanowie.
14. Realizacja programu „Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w szkole” w szkole
podstawowej nr 261 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilanowie.
15. Program „Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci” w szkole podstawowej nr
300 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
16. Program z zajęć prowadzonych w ramach programu „Przeciwdziałanie agresji
rówieśniczej w szkole” w szkole podstawowej nr 63 na Woli na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej na Woli Umowa nr 140/2006.
17. Warsztat interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników
słuŜby zdrowia w przychodni SZPZLO dzielnicy Wawer na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Umowa nr 142/2007.
18. Autorski program wczesnej interwencji dla przedszkoli „Wielki Słoń” na zlecenie
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów.
19. Program profilaktyczny „Niemoda na picie” w XXV Liceum Ogólnokształcącym w
Warszawie (Halna) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer Umowa
nr 99/2007.
20. Program profilaktyczny „Niemoda na picie” w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w
Warszawie (Alpejska) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer
Umowa nr 250/2007.
21. Warsztat szkoleniowy „Skuteczne procedury wobec agresywnych zachowań ucznia”
dla Szkoły Podstawowej nr 63 (Płocka) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Wola Umowa nr ZP 47/7/P/2007/sz.
22. Program z zakresu profilaktyki przemocy w Szkole Podstawowej nr 63 (Płocka) na
zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola.
23. Program profilaktyczny „Razem więcej” w Szkole Podstawowej nr 169 (Uprawna) na
zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wilanów) m.st. Warszawy.
24. Program „Uniwersytet dla rodziców i dzieci” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
25. Program profilaktyczny „Mały Słoń” w śłobku nr 13 (Markowska) na zlecenie
Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Umowa nr
26/AAP/07.
26. Autorski program profilaktyki i wczesnej interwencji „Wielki Słoń” w Przedszkolu nr
226, Przedszkolu nr 192, Przedszkolu nr 65 „Wielki Słoń” na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka „Wielki Słoń”.
701
702
4.7. OSU PRO
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2007
Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną dla rodzin i osób samotnych, które
potrzebują pomocy. Prowadzi równieŜ spotkania edukacyjne dla młodzieŜy oraz osób
uzaleŜnionych. Współpracujemy z klubami abstynenckimi i grupami samopomocowymi.
Organizujemy spotkania trzeźwościowe z młodzieŜą.
Do stowarzyszenia zgłaszają się osoby, które próbują podjąć leczenie odwykowe.
Prowadzimy z nimi rozmowy i kierujemy do Ośrodka Terapii Odwykowej oraz do znanych
nam terapeutów.
W czerwcu zorganizowaliśmy juŜ po raz kolejny zjazd dla absolwentów Studium
Pomocy Psychologicznej (SPP) dla Nieprofesjonalistów oraz Programu Rozwoju Osobistego
(PRO) w Ustroniu Jaszowcu k/Wisły nt : „ Środowisko, które trzeźwieje”. Zjazd odbył się w
dniach 15 – 17 czerwca 2007 r.
Zjazd absolwentów uzyskał wysokie noty za organizację i terapie, którą prowadzili
trenerzy terapeutów z ETOH i PARPA.
4.8. Pracownia Alternatywnego Wychowania
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Pracowni Alternatywnego
Wychowania w 2007 roku
Pracownia Alternatywnego Wychowania w roku 2007 kontynuowała działalność
wszystkich placówek autorskich, czyli: Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej dla
dzieci w wieku przedszkolnym, Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci
w wieku szkolnym i młodzieŜy, MłodzieŜowego Telefonu Zaufania „Zakręt”, Placówki
Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwa.
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna czynna była, jak co roku, codziennie od
poniedziałku do piątku; dla dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia organizowane były
w godzinach 800 – 1400, natomiast dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieŜy w godzinach 1500
– 2000. W placówkach tych dbano o zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnobytowych podopiecznych, ich rozwój społeczny, emocjonalny i psychiczny. Praca w świetlicy
opierała się na metodzie socjoterapii, której podstawowymi załoŜeniami jest niwelowanie
urazów poprzez konstruowanie sytuacji korygujących. W związku z powyŜszym kadra
opracowywała diagnozy dla poszczególnych wychowanków, jak teŜ określała sytuację
psychologiczną i społeczną całej grupy.
W trakcie minionego roku w świetlicach socjoterapeutycznych realizowane były
róŜnorodne programy profilaktyczno-terapeutyczne.
Program „Chcemy inaczej” – oddziaływaniami zostało objętych 20 podopiecznych MOS nr 1,
podzielonych na dwie grupy terapeutyczne: dla osób szkodliwie uŜywających środków
psychoaktywnych i dla eksperymentujących. W ciągu tygodnia odbywały się dwa spotkania
grup. Podopieczni wymagający zwiększenia oddziaływań objęci zostali terapią indywidualną
w ośrodku. W ciągu tygodnia przewidziano na terapię indywidualną 5 godzin.
702
703
Dodatkowo raz w miesiącu odbywały się warsztaty edukacyjno – psychologiczne oraz
zajęcia rozwijające horyzonty myślowe w wymiarze 10 godzin w miesiącu.
Program „Świetlica zamiast ulicy” – Projektem objętych zostało 50 podopiecznych
Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej pry Pracowni Alternatywnego Wychowania.
Celem zajęć realizowanych w ramach projektu było przełamywanie istniejących wśród dzieci
stereotypów na temat sposobów spędzania wolnego czasu (wolnych od alkoholu i innych
uŜywek) funkcjonowania w świecie dorosłych, ról męŜczyzny i kobiety w rodzinie,
odmienności innych kultur i narodów.
Oprócz technicznych umiejętności zajęcia miały na celu poprawienie i rozwój umiejętności
kontaktowania się z drugim człowiekiem, pokazanie nie rywalizacyjnej współpracy jako
sposobu na odnoszenie sukcesów, nauczenie sposobów, nie uraŜającego innych wyraŜania
swoich myśli i opinii, stworzenie w podopiecznych poczucia odpowiedzialności i moŜliwości
wpływu na swoje Ŝycie. W ramach programu realizowany były następujące zajęcia:
Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne: 2 godziny w tygodniu
Zajęcia tematyczne:
- kulinarne raz w tygodniu po 1,5 godziny
- plastyczne raz w tygodniu po 1,5 godziny
- modelarskie raz w tygodniu po 1,5 godziny
- sportowe raz w tygodniu po 1,5 godziny
- kulturalne raz w tygodniu po 1,5 godziny
- teatralne raz w tygodniu po 1,5 godziny
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 1,5 godziny 5 razy w tygodniu
Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne – 1 godzinę 5 razy w tygodniu
Społeczności socjoterapeutyczne 3 godziny w tygodniu
Spotkania z rodzicami 20 godzin w miesiącu
Spotkania z nauczycielami 10 godzin w miesiącu
Spotkania z pracownikami słuŜb publicznych 10 godzin w miesiącu
Superwizje zespołu wychowawców i socjoterapeutów - 1 raz w miesiącu po 10 godzin
Organizacja świąt i uroczystości wynikających z tradycji i obyczajów
Program „Moje Ŝycie i moje decyzje” - Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć
psychoedukacyjnych dla młodzieŜy z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz
eksperymentującymi z środkami psychoaktywnymi, dotyczących przezwycięŜania
problemów, którymi są obarczeni, metod integracji społecznej oraz zwiększania
samodzielności Ŝyciowej.
Odbiorcami projektu byli podopieczni MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi, ul.
Wapienna 24 a oraz podopieczni Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Zajęcia
psychoedukacyjne przeprowadzane były dwa razy w miesiącu, czas trwania jednych zajęć to
sześć godzin zegarowych.
Spis tematów zajęć psychoedukacyjnych:
1. Zajęcia integracyjne – mające na celu lepsze poznanie się uczestników, stworzenie
atmosfery sprzyjającej zwiększeniu zaufania i bezpieczeństwa w grupie, które jest
potrzebne do prowadzenia zajęć.
2. Jak rozmawiać by mnie zrozumieli i jak słuchać bym zrozumiał.
3. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty z rówieśnikami.
4. Uczucia i ich wpływ na relacje międzyludzkie.
703
704
5. Jak się przyjaźnić Ŝeby mieć przyjaciela i być dobrym przyjacielem.
6. Jak korzystać z pomocy innych i jak pomagać.
7. Jestem autorem własnego Ŝycia- to ja decyduje i ponoszę konsekwencje.
8. Stawianie granic i wyraŜanie opinii w róŜnych sytuacjach społecznych.
9. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
10. Partnerstwo – układ idealny.
11. Środki zmieniające świadomość – koszty i zyski, uŜywanie i naduŜywanie- cienka
czerwona linia.
12. Moje pasje i zainteresowania - czyli jak ciekawie spędzać wolny czas
13. Podsumowanie cyklu zajęć, określenie zasad funkcjonowania grupy wsparcia.
Program „Krok dalej”- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w miejscu
zamieszkania przeznaczony był dla podopiecznych Środowiskowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej przy PAW. Celem półkolonii było:
3. nauka organizacji czasu wolnego w sposób społecznie akceptowany
4. profilaktyka uzaleŜnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków
5. budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych
6. pomoc terapeutyczna mająca na celu rozwój umiejętności interpersonalnych,
zwiększenie otwartości emocjonalnej i samodzielności
7. nauka organizowania wolnego czasu
8. kształtowanie odpowiedzialności i poczucia sprawstwa
9. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i podwyŜszanie samooceny
W ramach projektu prowadzone były zajęcia psychoedukacyjne, które były kontynuacją
całorocznych oddziaływań profilaktycznych.
W okresie wakacyjnym, jak co roku, oprócz czterotygodniowych półkolonii,
zorganizowaliśmy dwutygodniowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku szkolnym
i młodzieŜy oraz tygodniowy wyjazd dla dzieci przedszkolnych. Ze względu na ciągłość
oddziaływań wychowawczych i socjoterapeutycznych półkolonie stanowiły waŜny element
w całorocznej pracy z podopiecznymi. Zajęcia organizowane w tym czasie podporządkowane
były planom obozowym, dzieci przygotowywały przetwory owocowe, organizowały
ekwipunek, zbierały informacje o miejscu przeznaczenia, układały bazę zajęć i zabaw.
Obóz dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowany został w Smardzewicach nad
Zalewem Sulejowskim, dla dzieci w wieku szkolnym – we wsi Płaska koło Sejn, obóz dla
młodzieŜy – w Łączynie na Kaszubach. Program obozów opierał się na zajęciach
krajoznawczych mających na celu poznawanie tradycji i kultury kolejnego regionu Polski.
Obozy były kontynuacją całorocznych oddziaływań socjoterapeutycznych i wychowawczych,
którym poddawane były dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej w czasie roku
szkolnego. Programy poszczególnych obozów były konsekwencją całorocznej pracy
terapeutycznej i wychowawczej (z całą grupą, jak i z pojedynczymi wychowankami);
powstawały w toku spotkań superwizyjnych kadry, a ich realizacja była systematycznie
monitorowana w czasie trwania obozów i podsumowana po ich zakończeniu.
W trakcie wszystkich obozów realizowano następujące cele:
704
705
- intensyfikacja całorocznych oddziaływań wychowawczych w warunkach wspólnego
przebywania ze sobą (24 godziny na dobę) opiekunów i podopiecznych,
- integracja grupy: zwiększenie pozytywnych więzi emocjonalnych w grupie,
- rozwiązywanie konfliktów w grupie i wypracowanie wśród jej członków umiejętności
samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- nauka niedestrukcyjnych form radzenia sobie ze stresem,
- wypracowanie umiejętności organizowania sobie dnia i spędzania czasu wolnego,
- budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach Ŝycia codziennego: kupno biletu
na dworcu, w kinie; znalezienie oznaczonego wcześniej miejsca, itp.,
- rozwój umiejętności interpersonalnych w grupie, zwiększenie otwartości emocjonalnej
i samodzielności,
- stworzenie warunków do odreagowania urazów nabytych w środowisku rodzinnym,
rówieśniczym i szkolnym,
- kształtowanie odpowiedzialności i poczucia sprawstwa.
W roku 2007 kontynuowana była równieŜ praca z rodzicami podopiecznych świetlicy.
Regularnie powadzone były spotkania grupy wsparcia, w trakcie których omawiano bieŜące
problemy, z jakimi się spotykali rodzice oraz problemy dotyczące dzieci. Wielokrotnie
rozmowy te dotyczyły ich problemów związanych z naduŜywaniem alkoholu oraz sposobów
radzenia sobie z nimi. Kilka rodziców naszych podopiecznych podjęła próby leczenia oraz
znalazła się pod specjalistyczną opieką. W lipcu 2006 roku, dzięki dofinansowaniu z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, rozpoczęto a w roku 2007 kontynuowano realizację
programu „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego poza regularnymi spotkaniami grupy
wsparcia, rodzice angaŜowali się w codzienne Ŝycie świetlicy. SłuŜyło to ich aktywizacji i
przełamywaniu biernej postawy społecznej. Realizowany był równieŜ program „Chcę
inaczej”, w ramach którego dla rodziców podopiecznych prowadzone były zajęcia
motywacyjno-edukacyjne.
W ramach kształcenia u podopiecznych PAW aktywnej postawy społecznej i włączając
ich rodziców w codzienne Ŝycie świetlicy zorganizowany został, w postaci festynu ulicznego
dla dzieci z ubogich rodzin łódzkich, które na co dzień nie znajdują się pod opieką Pracowni,
Międzykulturowy Dzień dla Dziecka. Kilkaset osób w parku w centrum Łodzi (pasaŜ przy
ulicy Abramowskiego) świetnie się bawiło, dostało prezenty i skosztowało przysmaków z
róŜnych krajów świata. Dzieci i rodzice biorący udział w organizacji imprezy przekonali się,
Ŝe mimo swojej trudnej sytuacji (problemy domowe związane z przemocą lub uzaleŜnieniem,
brak środków finansowych, spychanie na margines Ŝycia w społeczności lokalnej) mogą
zrobić coś dla innych.
Dzieci i ich rodzice współorganizowali, wraz z kadrą Pracowni, jubileusz dziesięciolecia
istnienia Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej, tzn.: przygotowali i roznosili
zaproszenia, brali udział w tworzeniu i realizacji programu. Wśród osób zaproszonych byli
przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, współpracujących z Pracownia
fundacji, sponsorzy, dzieci i młodzieŜ wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych świetlic z
Łodzi, Krakowa i Wrocławia oraz wszyscy dotychczasowi absolwenci.
Jak co roku dzieci, młodzieŜ i ich rodziny wraz z kadrą spotkali się na wieczerzy
wigilijnej, a następnie przy ich współudziale w centrum Łodzi (pasaŜ przy ulicy
Abramowskiego) zorganizowana została Impreza Gwiazdkowa. Impreza skierowana była do
dzieci i młodzieŜy i ich rodzin zamieszkującej okolicę ulic Abramowskiego, Sienkiewicza,
Tymienieckiego, Orla i łódzki Manhattan. Myślą przewodnią tegoŜ przedsięwzięcia było
przeciwdziałanie bierności i ksenofobii wśród dzieci i młodzieŜy znajdującej się na
marginesie Ŝycia społecznego. Tematem przewodnim imprezy było spędzanie Świąt BoŜego
Narodzenia w róŜnych kulturach i tradycjach. Wśród wielu atrakcji (Mikołaj ze śnieŜynkami
705
706
rozdający wszystkim duŜym i małym słodycze i prezenty, wielka choinka, ciepłe potrawy
wigilijne) były stoiska, na których dzieci miały okazję poznać sposób spędzania świąt w
róŜnych kulturach (Ŝydowskiej, rosyjskiej, polskiej i niemieckiej), typowe dla tych regionów
potrawy czy zabawy. W festynie uczestniczyło około 1000 dzieci wraz z rodzicami.
Kolejnym działaniem podejmowanym przez Pracownię Alternatywnego Wychowania
było prowadzenie MłodzieŜowego Telefonu Zaufania „Zakręt”. Telefon działał przez
36 godzin non stop, od godziny 1000 w sobotę do 2200 w niedzielę. W rozmowach
telefonicznych pracownicy Telefonu spotykali się zarówno z dziećmi i młodzieŜą i z osobami
dorosłymi, które często poruszały problemy związane z dziećmi. Zakres problemów, z
którymi zwracali się rozmówcy był bardzo szeroki, począwszy od kłopotów z adaptacją w
środowisku rówieśniczym skończywszy na przemocy, alkoholizmie. Często poruszany był
problem uŜywania środków psychoaktywnych, zarówno przez młodych ludzi, którzy szukali
pomocy, jak równieŜ przez zaniepokojonych rodziców. Rozmowy inicjowane były równieŜ
przez dzieci dotknięte przemocą domową; dzwoniły równieŜ osoby dorosłe, które były
świadkami tego typu sytuacji w swoim sąsiedztwie albo brały w nim udział. Często
pracownicy Telefonu konstruowali w takich wypadkach przebieg akcji interwencji
kryzysowej: od powiadomienia policji, poprzez kierowanie lub pomoc w skierowaniu sprawy
do sądu, do szukania miejsca dla dzieci lub matek z dziećmi. Wiele rozmów dotyczyło
problemów ze znalezieniem własnego miejsca w świecie, określeniem swojej drogi. Często
młodzi ludzie dzwonili w wyniku braku pomysłów na przyszłość, nie mając perspektyw na
pracę, mieszkanie i zarobek na podstawowe utrzymanie. W tym roku, podobnie jak i w roku
2006, rozmówcami były nie tylko osoby z terenu województwa łódzkiego, ale z całej Polski.
Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, iŜ Telefon Zaufania „Zakręt” jako jeden z
nielicznych czynny jest przez cały weekend (bez przerwy). Ze względu na duŜe
zapotrzebowanie działalność Telefonu Zaufania została rozszerzona, tzn. stworzony został
Punkt Interwencji Kryzysowej działający równieŜ w dni powszednie. W roku 2007
wzmocnione zostały działania mające na celu rozpropagowanie działalności telefonu poprzez
rozwieszanie plakatów w szkołach, rozdawanie ulotek, audycje w radio „Łódź”, artykuły w
Gazecie Wyborczej, Dzienniku Łódzkim i innej lokalnej prasie.
Istotnym elementem działalności PAW było prowadzenie szkoleń dotyczących pracy
z dziećmi i młodzieŜą. W ramach tej działalności kontynuowane były kilkusetgodzinne
projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego („Rośnijmy w siłę” –
budowa koalicji placówek pracujących z grupami szczególnego ryzyka – zakończony we
wrześniu 2007 roku) i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich („Sięgnijmy dalej”). Oprócz
treningów: interpersonalnego, umiejętności wychowawczych, socjoterapii przeprowadzono
równieŜ warsztaty dotyczące:
• postaw wobec ludzi z marginesu społecznego i uzaleŜnień,
• tworzenia zespołu placówki wsparcia dziennego,
• sposobów budowania koalicji i zasad współpracy świetlic środowiskowych,
• korzystania ze słuŜb publicznych w aspekcie pracy z osobami wykluczonymi
społecznie oraz korzyści ze współpracy placówek wsparcia dziennego,
• rozwiązywania konfliktów – strategie mediacji, negocjacji, dialogu, sposoby
budowania koalicji
• likwidacji przyczyn wyuczonej bezradności w sytuacjach edukacyjnych.
Ponadto prowadzone były autorskie treningi dotyczące postaw wobec Ŝycia i umierania
skierowane do ludzi pracujących w hospicjach i/lub znajdujących się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej. Prowadzono równieŜ warsztaty dla Rad Pedagogicznych i kadry placówek
706
707
opiekuńczo-wychowawczych w Warcie, Klenicy, Łodzi, Brodnicy, Chełmku. Efektem tych
szkoleń było:
zwiększenie umiejętności interpersonalnych, a szczególnie umiejętności
kontaktowania się z dzieckiem z zaburzeniami zachowania,
zwiększenie świadomości własnego potencjału oraz umiejętności korzystania ze
swoich predyspozycji (i panowania nad ograniczeniami) w kontaktach z dzieckiem,
nabycie umiejętności diagnozowania sytuacji podopiecznego tj. wiedzy na temat
mechanizmu tworzenia się urazów i zaburzeń emocjonalnych i dostosowania jej do
przypadku konkretnego dziecka,
poznanie mechanizmów uzaleŜnień i własnych stereotypów na temat osób
uzaleŜnionych;
rozwijanie umiejętności przeciwdziałania uzaleŜnieniom u podopiecznych;
zapoznanie ze sposobami pierwszej interwencji w pracy z osobami uzaleŜnionymi
(wśród podopiecznych jak i w ich środowisku rodzinnym).
zwiększenie poczucia kompetencji w wykonywanej pracy (głównie w zakresie
umiejętności wychowawczych i terapeutycznych),
zwiększenie umiejętności pracy w zespole i udzielania sobie wsparcia w
sytuacjach trudnych.
Ponadto zorganizowano dwa Kwalifikacyjne Kursy Pedagogiczne dla czynnych
zawodowo nauczycieli, superwizowano ośrodki i placówki wychowawcze we Wrocławiu
i Krakowie.
W dniach 28 – 30 września 2007 roku Pracownia Alternatywnego Wychowania
współorganizowała V Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii, której wiodącym tematem
były sposoby pokonywania barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie wśród
rówieśników, dorosłych i w całym społeczeństwie. Taką barierą jest etykietowanie
i negowanie osób, które wydają się być „inne”. Etykieta jest nadawana na podstawie wyglądu,
przekonań, statusu materialnego, religii, pochodzenia. Problem etykietowania dotyczy dzieci i
dorosłych, nauczycieli i wychowawców, którzy w sposób niejawny modelują (często sami o
tym nie wiedząc) zachowania dyskryminacyjne. W trakcie konferencji znaczące miejsce
miały wygłoszone wykłady: prof. Anny Wyki „Wokół inności serdecznej”, prof. Anny
Brzezińskiej „RóŜnorodność jako podstawa tolerancji, kreatywności i aktywności poznawczej
(i jak uczyć tego dzieci)” oraz prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego „Polityczna przemoc
wobec edukacji humanistycznej”. Uczestnikami tej konferencji byli ludzie zajmujący się
socjoterapią, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi i młodzieŜą w świetlicach i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych – łącznie 180 osób.
W roku 2007 kontynuowana była równieŜ działalność wydawnictwa PAW.
4.9. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy
SPRAWOZDANIE
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Sprawozdanie dotyczy działalności Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy
w roku 2007.
707
708
Głównym działaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Profilaktyczno - Rozwojowego
Ośrodka MłodzieŜy i Dzieci ,,PROM” oraz Specjalistycznej Placówki Doskonalenia
Nauczycieli „PROFILAKTYKA” w Łodzi.
Działania Profilaktyczno - Rozwojowego Ośrodka MłodzieŜy i Dzieci ,,PROM ”
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Ośrodek funkcjonował od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 20.00 a oraz okazjonalnie w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00. W
tym okresie z róŜnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej skorzystało:
•
dyŜur w punkcie konsultacyjno – informacyjnym
2210
godzin
•
konsultacje telefoniczne w punkcie konsultacyjno – informacyjnym
1713 osoby
•
działania korekcyjne (bezpośrednio w placówce)
365
osoby
W ramach bezpośrednich działań korekcyjnych (średni czas trwania działań korekcyjnych w
placówce to okres 6 miesięcy) zrealizowaliśmy:
•
indywidualne konsultacje, diagnoza, terapia, porady prawne
1520 sesje
•
mediacje, negocjacje rodzinne
120
godzin
•
z grup terapeutycznych i zajęciowych korzystało
151 osób
•
zapewnienie opieki w czasie wolnym
255
godzin
Sesje indywidualne i grupowe, zgodnie z przedłoŜonym wcześniej programem, prowadzili
specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci uzaleŜnień oraz lekarz psychiatra:
dr Małgorzata Jurowska, mgr Beata Morawska, mgr Joanna Malinowska, mgr Izabela
Kaczyńska, mgr Joanna Geraga, mgr Iwona Mikołajczyk, Anna Pietrzak i mgr Witold
Skrzypczyk.
Witold Skrzypczyk - dyrektor Ośrodka oraz psycholodzy Beata Morawska, Joanna
Malinowska (osoby prowadzące działalność gospodarczą) prowadzili spotkania oraz zajęcia
korekcyjne w ramach umowy o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem i ich firmami.
Pozostali pracownicy byli zatrudnieni na umowy zlecenia zgodnie z wykonywanymi
zadaniami (listy osób uczestniczących w grupach terapeutycznych oraz w terapii
indywidualnej do wglądu w siedzibie Ośrodka). Program korekcyjny uzupełniały spotkania
grup samopomocowych Alateen i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Grupy te były
prowadzone w ramach wolontariatu. Tygodniowo z grup tych korzystało ok. 4 osób.
Terapia indywidualna z młodymi pacjentami w 10% odbywała się siłami staŜystów studentów IV/V roku psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
wolontariatu pod stałą superwizją etatowych pracowników Ośrodka.
Programy profilaktyczne i korekcyjne:
Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy Ośrodka realizowali w szkołach (na zlecenie
szkół) programy profilaktyczne „Jestem O.K!”, „Bezpieczna Szkoła”, „Tak czy Nie”,
„Razem” oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i rad pedagogicznych. Szkoły płaciły za
708
709
realizację programów z funduszy przeznaczonych na profilaktykę, 60% wpływów
przeznaczonych było na honoraria dla realizatorów, natomiast 40% pokrywało koszty
materiałów pomocniczych i edukacyjnych uŜywanych przy realizacji programów.
Od stycznia kontynuowaliśmy czwartkową grupę zajęciową dla liderów młodzieŜowych
oraz młodzieŜy, która ukończyła pomyślnie ośrodkowe programy korekcyjne. Zajęcia te
zrzeszały duŜą grupę młodzieŜy jako atrakcyjna forma rozwijania umiejętności
społecznych i predyspozycji przywódczych, znaczna część młodzieŜy z tej grupy bierze
czynny udział w programie MłodzieŜowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego w
gimnazjach i liceach.
W roku 2007 zrealizowaliśmy kolejne seminariium MłodzieŜowego Ochotniczego Pogotowia
Rówieśniczego. W seminarium dla szkół gimnazjalnych wzięło udział około 80 uczniów.
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z PARPA oraz Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest realizowany od 1999 roku program
„Pomarańczowa Linia”. W dniach od 01.01. do 31.12.2006 roku ogólnopolski telefon
konsultacyjno-informacyjny „Pomarańczowa Linia” był czynny od godziny 14.00 do 20.00
od poniedziałku do piątku. Konsultacji telefonicznych udzielali psycholodzy - pracownicy
Ośrodka „PROM” dyŜury finansowane były częściowo przez PARPA w Warszawie, Urząd
Gminy Miasta Łodzi oraz w ramach kosztów własnych Stowarzyszenia. W wyŜej
wymienionym okresie udzielono 749 informacji i konsultacji telefonicznych. Jest to wynik
dobrych akcji propagandowych infolinii oraz profesjonalnej obsługi telefonu. W ramach
programu „Pomarańczowa Linia” finansowanego przez RCPS (dla obszaru województwa
łódzkiego) realizowaliśmy konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, kuratora rodzinnego
oraz negocjacje i mediacje rodzinne. Łącznie w programie z pomocy skorzystało ok. 282
osoby głównie z terenu województwa łódzkiego.
Kontynuujemy działania mające na celu rozpropagowanie numeru infolinii zarówno lokalnie
(podczas realizacji programów profilaktycznych z młodzieŜą) oraz na terenie kraju (przy
okazji szkoleń z obszaru profilaktyki uzaleŜnień dla pracowników szkół, poradni). W dwu
seminariach zorganizowanych w ramach dotacji RCPS w Łodzi wzięło udział około 160
uczestników.
Działania SPDN „PROFILAKTYKA”
Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Profilaktyka” jest placówką
współpracującą z Profilaktyczno Rozwojowym Ośrodkiem MłodzieŜy i Dzieci PROM w
Łodzi. Zadaniem SPDN „Profilaktyka” jest organizacja i prowadzenie kursów doskonalących
- autorskich programów i procedur profilaktycznych przeznaczonych do realizacji w szkołach
oraz placówkach oświatowych. SPDN „Profilaktyka” jest placówką niepubliczną działającą w
strukturach Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy, finansowanie
działalności szkoleniowej oparte jest na dotacjach lub zleceniach innych podmiotów (gminy,
szkoły, inne placówki).
709
710
W 2007 roku, podobnie jak w latach poprzednich, większość kursów realizowana była na
zlecenie szkół i instytucji z terenu całej Polski. Działalność placówki nie ma charakteru
dochodowego, koszty szkoleń zawierają wyłącznie wynagrodzenia realizatorów
prowadzących zajęcia oraz koszty materiałów edukacyjnych, transportu, wynajmu sal,
noclegów (przy szkoleniach wyjazdowych itp.).
W związku z powyŜszym w kaŜdym roku kalendarzowym realizacja kursów róŜni się nieco
od wcześniej planowanych zamierzeń. W 2007 roku zrealizowaliśmy 22 kursy doskonalące w
większości do naszych autorskich programów profilaktycznych oraz korekcyjnych. W sumie
we wszystkich kursach uczestniczyło 369 osób. 17 kursów przeznaczonych było dla
nauczycieli i pedagogów zajmujących się realizacją programów profilaktycznych w szkołach.
Kursy doskonalące dla realizatorów programów korekcyjnych dla młodzieŜy „TUKA/N” oraz
„Praca z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka” były przeznaczone dla osób pracujących w
ośrodkach specjalistycznych dla młodzieŜy, nie mniej jednak warunkiem uczestnictwa było
posiadanie wyŜszego wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego. Kursy te
realizowane były przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Regionalnym centrum Polityki społecznej w Łodzi .
Wszystkim naszym kursom towarzyszą profesjonalnie opracowane materiały dla realizatorów
(podręczniki, scenariusze zajęć, propozycje ewaluacji, materiały edukacyjne). Materiały
dotyczące realizacji programów będących przedmiotem sprawozdania (egzemplarze
informacyjne) dostarczamy wcześniej do Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz do PARPA w
Warszawie.
Tabela poszczególnych kursów realizowanych w roku 2007
L.p. Nazwa kursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zrealizowana liczba
ilość kursów uczestników
Kurs doskonalący dla realizatorów programu
3
95
korekcyjnego dla młodzieŜy eksperymentującej ze
środkami psychoaktywnymi „TUKA/N”
(70 godzin zajęć)
Kurs doskonalący dla realizatorów programu
5
121
profilaktyki agresji i przemocy „Bezpieczna Szkoła”
(14 godzin zajęć)
Szkolenie komisji ds. PiRPA (8 godzin zajęć)
1
8
Kurs doskonalący dla realizatorów programu
profilaktycznego „Tak czy Nie” (15 godzin zajęć)
Kurs doskonalący dla realizatorów programu
profilaktycznego „Razem” (16 godzin zajęć)
Kurs doskonalący dla realizatorów programu
profilaktyczno – interwencyjnego MłodzieŜowe
Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze MOPR
(18 godzin zajęć)
Kurs doskonalący dla pracowników świetlic
środowiskowych „Praca z dziećmi ze środowisk
710
4
79
1
19
2
44
2
52
711
wysokiego ryzyka” (100 godzin zajęć)
Razem:
18 kursów
418
uczestników
Realizacja wszystkich zadań i zobowiązań była moŜliwa dzięki zaangaŜowaniu i duŜej ilości
pracy społecznej wszystkich pracowników merytorycznych ośrodka.
4.10. Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki
„Spójrz Inaczej” w Starachowicach za rok 2007
Wstęp
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej” działa od 1997 roku. Terenem działania
Stowarzyszenia jest obszar Polski, siedziba zaś mieści się w Starachowicach. Aktualnie
Stowarzyszenie liczy 36 członków.
Głównie cele Stowarzyszenia to:
1. Propagowanie upowszechnianie i wdraŜanie Programu Zajęć WychowawczoProfilaktycznych "Spójrz inaczej".
2. Edukacja w zakresie uzaleŜnień od środków chemicznych i innych.
3. Edukacja w zakresie zjawiska agresji i przemocy w szkole i rodzinie.
4. Upowszechnianie i propagowanie umiejętności psychologicznych słuŜących
samorealizacji, rozwojowi osobistemu i poprawie kontaktów społecznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1.Prowadzenie warsztatów, treningów i superwizji dla realizatorów i trenerów Programu
"Spójrz inaczej".
2. Szkolenie trenerów uprawnionych do prowadzenia warsztatów psychologicznych,
przygotowujących realizatorów programu do pracy z dziećmi.
3. Współpracę z administracją rządową, samorządami lokalnymi, i władzami oświatowymi
wszystkich szczebli, takŜe fundacjami oraz innymi stowarzyszeniami w zakresie
profilaktyki uzaleŜnień i psychoedukacji.
4. Merytoryczne konsultacje dla pracowników administracji, policji, sądów, słuŜby zdrowia,
oświaty i pomocy społecznej w sprawach związanych z psychoprofilaktyką szkolną i
rodzinną.
Od 2001 roku przy Stowarzyszeniu działa niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o
zasięgu ogólnokrajowym – Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – którego celem
jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia i dokształcania nauczycieli publicznych i
niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i pracowników administracji
samorządowej zarządzających oświatą.
711
712
W 2007 roku pracami Stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie:
Andrzej Kołodziejczyk - prezes Zarządu
Jadwiga Soboń - wiceprezes
Halina Krzysztalowicz-Stachyra - wiceprezes
Ewa Czemierowska-Koruba - sekretarz
Anna Babicka - skarbnik
Tomasz Kołodziejczyk – członek
Stowarzyszenie - zgodnie ze statutowymi celami - w minionym roku realizowało
następujące kierunki pracy:
6.
Propagowanie Programu „Spójrz Inaczej” na terenie kraju, szkolenie realizatorów
tego programu i wydawanie zaświadczeń.
7.
Spotkania merytoryczne trenerów Programu.
8.
Prowadzenie innych szkoleń doskonalących umiejętności psychologiczne i
wychowawcze.
9.
Rejestrację prowadzonych warsztatów, prowadzenie rejestru trenerów,
wpływających opłat i wydawanych zaświadczeń.
10.
Porządkowanie formalnej strony pracy Stowarzyszenia – opracowywanie procedur
i zasad współpracy i pracy zarządu, biura i trenerów.
11.
Promowanie Stowarzyszenia m. in. poprzez udział w konferencjach, prezentacjach
itp. a takŜe przez akcję reklamową.
I. Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia
W roku 2007 trenerzy Stowarzyszenia przeprowadzili 179 szkoleń, łącznie 8 905 godzin
zajęć. Wzięło w nich udział około 2 700 osób.
Odbiorcami szkoleń byli zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele innych grup
zawodowych.
I. 1. Szkolenia dla nauczycieli
Zostało przeprowadzonych 166 szkoleń dla nauczycieli – łącznie 8 067 godzin zajęć, w
których udział wzięło około 2 500 osób.
Były to następujące szkolenia:
16. Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczoprofilaktycznych „Spójrz Inaczej” w kl. I-III (40 godz.)
17. Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczoprofilaktycznych „Spójrz Inaczej” w kl. IV-VI szkół podstawowych i w klasach
gimnazjalnych (70 godz.)
18. Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczoprofilaktycznych „Spójrz Inaczej na agresję” (40 godz.)
19. „ Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?” (30 godz.)
20. Jak sobie radzić z agresją wśród dzieci młodszych (20 godz.)
21. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” (30 godz.)
22. Warsztat o zasobach nauczyciela (8 godz.)
23. „Jak pracować z młodzieŜą z zaburzeniami w zachowaniu?” (60 godz.)
712
713
24. Motywowanie uczniów do nauki (30 godz.)
25. „Profilaktyka uzaleŜnień” (20 godz.)
26. Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (40 godz.)
27. Potrzeby dziecka w wieku dojrzewania ( 4 godz.)
28. Praca z dziećmi z zachowaniem agresywnym ( 8 godz.)
29. Trening twórczości (20 godz.)
30. Profilaktyka wypalenia zawodowego ( 30 godz.)
31. Interwencja psychoprofilaktyczna - w jaki sposób prowadzić działania interwencyjne
na terenie szkoły (20 godz.)
32. Jak sobie radzić z agresją – wstępne rozpoznanie (20 godz.)
33. Dyscyplina w szkole (4 godz.)
34. Rodzice-nauczyciele: o dobrej współpracy (30 godz.)
I. 2. Szkolenia dla przedstawicieli innych grup zawodowych
Przeprowadzono 13 szkoleń – 838 godzin zajęć - dla około 200 osób.
Były to następujące szkolenia:
3. Cykl szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym „Wiem, rozumiem, pomagam” 100 godz.
4. Cykl szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym „Wiem, rozumiem, pomagam” 105 godz.
5. Szkolenie dla pracowników Lokalnych Ośrodków Wsparcia 40 godz. - 4 szkolenia
6. „Alkohol i przemoc w rodzinie” 60 godz.
7. „Zachowania rodzicielskie budujące dobry kontakt z dzieckiem” 18 godz.
8. „Spójrz Inaczej” kl. IV-VI i gimnazjum warsztat dla absolwentów treningu
umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy z grupą 60 godz.
9. „Jak sobie radzić z agresja i przemocą w szkole” 30 godz.
II. Promocja edukacji w zakresie psychoprofilaktyki
II. 1. Działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie
II.1.1.
I Letnia Szkoła „Spójrz inaczej” - 20–23.08.2007 roku w Wiśle.
Była to 4 dniową konferencja dla uczestników - realizatorów programu „Spójrz Inaczej” z
róŜnych miejscowości w Polsce. Na konferencję złoŜyło się 6 godzin wykładów, 36 godzin
warsztatów i 3 seminaria. Oprócz członków naszego Stowarzyszenia zajęcia prowadzili
przedstawiciele PARPA, Stowarzyszenia KLANZA oraz Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego z Bydgoszczy. Wszystkie zajęcia: wykłady i warsztaty było wysoko ocenione przez
uczestników. Średnia ocen wynosiła 5.18 punktów w skali 6 punktowej.
W ramach współpracy z PARPA w organizacji I Letniej Szkoły, Polska Agencja pokryła
koszty umów za realizację zajęć prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia. Pozostałe
koszty I Letniej Szkoły
pochodziły z opłat uczestników
oraz wkładu własnego
Stowarzyszenia.
Organizacją konferencji zajęły się: E. Czemierowska - Koruba, Jadwiga Soboń, Katarzyna
JeŜowska – Kwaśny, Halina Krzyształowicz – Stachyra. W realizację zajęć było włączonych
713
714
10 trenerów naszego Stowarzyszenia: Teresa Auguścik, E. Czemierowska – Koruba, Maria
Deptuła, Katarzyna JeŜowska – Kwaśny, Danuta Kielnik, Jakub Kołodziejczyk, Tomasz
Kołodziejczyk, Hanna Michalska, Jerzy Rządzki, Jadwiga Soboń.
II.1.2.
Lokalne konferencje programu „Spójrz Inaczej”
Jednym z kierunków promocji naszego Stowarzyszenia i programu „Spójrz Inaczej” są
lokalne konferencje dla niewielkich społeczności. Biorą w nich udział realizatorzy naszego
programu i wychowawcy czy dyrektorzy szkół zainteresowani nim.
W roku 2007 zorganizowaliśmy 4 takie konferencje w następujących miejscowościach i
terminach:
10. Czerwonak woj. wielkopolskie – luty 2007
W konferencji wzięło w niej udział około 60 osób. Temat przewodni konferencji to:
„ Spójrz Inaczej na szkołę”. Jej dodatkowe efekty to szkolenia kolejnych realizatorów
programu oraz planowane dwie konferencje w tym województwie w roku 2008.
11. Zielona Góra – wrzesień 2007
W konferencji wzięło w niej udział około 50 osób Temat konferencji: „Spójrz Inaczej na
szkołę”. Odbyła się ona w ramach projektu „Program wspierania nauczycieli gimnazjów
w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania
zachowaniom problemowym”.
12. Gorzów Wlkp. – wrzesień 2007
W konferencji wzięło w niej udział około 50 osób Temat konferencji: „Spójrz Inaczej na
szkołę”. Odbyła się ona w ramach projektu „Program wspierania nauczycieli gimnazjów
w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania
zachowaniom problemowym”.
13. Bydgoszcz – październik 2007
Temat konferencji: „Jak sobie radzić z agresją w szkole”, wzięło w niej udział około 80
osób. Dotacja Urzędu Miasta Bydgoszcz dla tego przedsięwzięcia wyniosła 2 690.00
złotych.
Konferencje te organizowali Jerzy Rządzki i Danuta Kielnik, a brali w nich udział
następujący trenerzy naszego Stowarzyszenia: Ewa Czemierowska - Koruba, Maria Deptuła,
Jolanta Białogórzec, Danuta Kielnik, Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jerzy
Rządzki, Jadwiga Soboń, Ewa Wojciszke-Orska a takŜe zaproszony gość: dr Wioletta Junik z
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
II.1.3. Zjazdy Trenerów
W tym roku odbyły się dwa zjazdy trenerów Stowarzyszenia.
1. Zimowy Zjazd Trenerów połączony z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, w
dniach: 11.01 – 14.01.2007 r. w Starachowicach. W czasie tego spotkania - zajmowaliśmy się
bieŜącą działalnością Stowarzyszenia oraz najbliŜszymi waŜnymi projektami Stowarzyszenia
– I Letnią Szkołą, konferencjami dla Wydawnictwa Longman i programami z funduszy
europejskich.
714
715
2. Letni Zjazd Trenerów Stowarzyszenia
w dniu 25.08.2007 w Wiśle słuŜył
podsumowaniu I Letniej Szkoły Stowarzyszenia oraz pracy nad bieŜąca działalnością
Stowarzyszenia.
II. 2. Projekty realizowane we współpracy z innymi organizacjami i
instytucjami
II.2.1. Program społeczny „Szkoła bez Przemocy”
Od 2006 roku nasze Stowarzyszenie współpracuje z Programem społecznym „Szkoła bez
przemocy” (którego organizatorami są Grupa Wydawnicza POLSKAPRESSE, Media
Regionalne i Fundacja Grupy TP). W 2007 roku zrealizowaliśmy w ramach tej współpracy 30
szkoleń dla nauczycieli na kwotę 76.950,00 zł, które stanowiły nagrody dla szkół w konkursie
grantowym, ogłoszonym w ramach w/w Programu. Były to szkolenia:
35. „Spójrz Inaczej” kl. IV-VI – 1 warsztat,
36. Spójrz inaczej na agresję - 4 warsztaty,
37. „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?” - 9 warsztatów,
38. „Jak sobie radzić z agresją wśród dzieci młodszych ” – 5 warsztatów,
39. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” - 6 warsztatów,
40. „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 1 warsztat,
41. "Warsztat o zasobach nauczyciela, czyli co wnoszę do kontaktu z dzieckiem i klasą" –
2 warsztaty,
8. Warsztat dla rodziców "Zachowania rodzicielskie budujące dobry kontakt z
dzieckiem" – 1 warsztat.
Szkolenia odbyły się w całej Polsce, a prowadziło je 18 trenerów naszego
Stowarzyszenia: Teresa Auguścik, Anna Babicka, Jolanta Białogórzec, E. Czemierowska Koruba, Hubert Czemierowski, Katarzyna JeŜowska – Kwaśny, Danuta Kielnik, Jacek Kłoda,
Tomasz Kołodziejczyk, Kazimierz Koruba, Halina Krzyształowicz – Stachyra, Hanna
Michalska, Jerzy Rządzki, Jadwiga Soboń, Stanisław Stach, ElŜbieta Staniszewska, Ewa
Wojciszke-Orska, Teresa Zabrodzka.
Ponadto nasi trenerzy brali aktywny udział w regionalnych konferencjach programu
„Szkoła bez Przemocy” – uczestnicząc w dyskusjach panelowych bądź prowadząc warsztaty
tematyczne. W 2007 roku konferencje te odbyły się w Białymstoku, Łodzi, Toruniu i Opolu,
a nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Teresa Auguścik, Jolanta Białogórzec, Tomasz
Kołodziejczyk, Kazimierz Koruba, Halina Krzyształowicz-Stachyra, Urszula Zwolska i
Maciej Zwolski.
II.2. 2. Współpraca z Wydawnictwem Pearson Education Polska LONGMAN
W ramach współpracy z wydawnictwem LONGMAN trenerzy naszego Stowarzyszenia
przeprowadzili 4-godzinne seminaria „Trudne zachowania uczniów”, w ramach cyklicznych
spotkań metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego uŜywających podręczników tego
wydawnictwa. 13 trenerów naszego stowarzyszenia przeprowadziło 25 spotkań w których
wzięło udział 1550 nauczycieli.
Wszystkie spotkania były docenione zarówno przez organizatorów jak i uczestników. W
ankietach ewaluacyjnych otrzymały bardzo wysokie noty, zarówno co do zawartości
merytorycznej warsztatu jak i przygotowania trenerów. W formularzach oceniających
znalazło się bardzo wiele opinii podkreślających fachowość i profesjonalizm prowadzących.
715
716
Zajęcia te prowadzili: Anna Babicka, Jolanta Białogórzec, Maria Cieślak, Katarzyna
JeŜowska- Kwaśny, Katarzyna Krzyształowicz-Stachyra, Alicja Kubacka, Anna Pytlakowska,
Jerzy Rządzki, ElŜbieta Staniszewska, Ewa Wojciszke-Orska, Urszula Zwolska, Maciej
Zwolski.
II.2.3. Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przemocy.
We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowaliśmy
program
i
przeprowadziliśmy pierwszy moduł pilotaŜowego
programu szkolenia pracowników
Lokalnych Ośrodków Wsparcia – placówek pomocy ofiarom przestępstw prowadzonych
przez Ministerstwo. Szkolenie to dotyczyło budowania zespołów LOW-ów i pierwszego
kontaktu z ofiarami przestępstw (z akcentem na kontakt z dziećmi- ofiarami przestępstw). W
zajęciach prowadzonych przez Teresę Auguścik, Jolantę Białogórzec, Danutę Kielnik,
Andrzeja Kołodziejczyka, Jakuba Kołodziejczyka, Katarzynę Krzyształowicz, Jerzego
Rządzkiego i Jerzego Szczepańca wzięło udział 66 osób z ośrodków w całej Polsce.
Koordynacją projektu zajmowała się Katarzyna JeŜowska – Kwaśny, a działań zmierzających
do opracowania programu szkolenia Ewa Czemierowska-Koruba i Jadwiga Soboń.
Środki na opłacenie honorariów dla realizatorów, w kwocie 25 600.00 zł., Ministerstwo
Sprawiedliwości przekazało do Stowarzyszenia w styczniu 2008 roku.
II.2.4. „Wiem, rozumiem, pomagam” – cykl szkoleniowy dla pracowników świetlic
środowiskowych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
Jako jedna z trzech organizacji wygraliśmy ogólnopolski konkurs PARPA i
24 500.00 zł na przeprowadzenie trzech 100 – godzinnych cykli
otrzymaliśmy
szkoleniowych dla trzech grup nauczycieli w trzech województwach: lubelskim, małopolskim
i świętokrzyskim. Zajęcia realizowali: A. Babicka, E. Czemierowska-Koruba, Kazimierz
Koruba, Jadwiga Soboń,
ElŜbieta Staniszewska. Programem było objętych 42
wychowawców świetlic. W listopadzie 2007 roku została przeprowadzona wizytacja
realizacji projektu przez PARPA. Audyt obejmował stronę merytoryczną, prawną i
finansową. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie o realizacji naszego projektu
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości
16 800.00Z zł. pozwoliła na replikę w/w programu i przeprowadzenie przez ten sam zespół
2 dodatkowych 105 godzinnych cykli szkoleniowych dla dwóch grup szkoleniowych w
Kunowie i SkarŜysku – Kamiennej. W projekcie wzięło udział 23 wychowawców świetlic.
II.2.5. „Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach
województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym”
Projekt dotowany sumą 23 000,00 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego obejmował przeprowadzenie dwóch lokalnych konferencji „Spójrz inaczej na
gimnazjum” w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim oraz 6 warsztatów „Spójrz
Inaczej” dla nauczycieli gimnazjów w wybranych gminach tego województwa. Wartość
całkowita projektu wyniosła 51.453,81 zł. Projekt opracował i koordynował Jerzy Rządzki, a
zajęcia w czasie konferencji i warsztaty programu SI prowadzili: Tomasz Kołodziejczyk,
Jerzy Rządzki i Ewa Wojciszke-Orska. W konferencjach wzięło udział ponad 100 osób a 74
uczestniczyło w warsztatach.
716
717
W styczniu 2008 projekt został objęty częściową ewaluacją która pokazała iŜ 95%
uczestników realizuje zajęcia programu w swoich klasach. Kilka szkół zgłosiło
zainteresowanie projektem w kolejnych latach, a dwie gminy postanowiły kontynuować
szkolenia dla nauczycieli w sposób systemowy.
II.2. 6. Projekt „Spójrz inaczej na wychowanie i profilaktykę”
Projekt dotowany kwotą 30 100,00 przez Biuro Polityki Społecznej miasta Stołecznego
Warszawa na organizowanie szkoleń tematycznych w obszarze profilaktyki i zintegrowanej
pomocy dziecku i rodzinie. Został opracowany przez Ewę Czemierowską i Jadwigę Soboń, a
realizowali go poza autorkami: Kazimierz Koruba i Anna Babicka. W projekcie wzięło
udział 68 nauczycieli z 7 warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz z 1 Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
II.2.7. Projekt „Radzenie sobie z agresją w szkole”
Projekt dotowany przez OPS – gmina Wawer miasta st. Warszawa, opracowany i
realizowany przez Jadwigę Soboń. Wzięło w nich udział 16 nauczycieli. Kwota dotacji
4 120.00 złotych.
II.2.8. Współpraca z Wydawnictwem MUNICIPIUM SA.
W kalendarzu „Wademecum wychowawcy klasy” na rok szkolny 2007/2008 zostały
zamieszczone scenariusze godzin wychowawczych w klasach I - III opracowane przez Annę
Babicką, scenariusze godzin w klasach IV – VI opracowane przez ElŜbietę Staniszewską
oraz scenariusze spotkań z rodzicami – opracowane przez Jadwigę Soboń.
II.2.9 Współpraca z Fundacja Rozwoju dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie
Nasze Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją od 2003 roku. W roku 2007 weszliśmy w
skład grupy inicjatywnej zainicjowanego przez Fundację Partnerstwa na rzecz Rozwoju i
Edukacji Małych Dzieci.
II. 3. Udział w konferencjach, seminariach, prezentacjach
Członkowie i trenerzy naszego Stowarzyszenia reprezentowali je w roku 2007 w
następujących kongresach, konferencjach i innych spotkaniach programowych:
−
I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły ( 11.01.2007 roku w Warszawie)
- dla około 200 dyrektorów szkół i placówek oświatowych). Ewa Czemierowska
wygłosiła wykład na temat: „Budowanie systemu skutecznie zapobiegającego agresji
w szkole”.
−
I Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych (16–17.02.2007 roku w Warszawie.
Halina Krzyształowicz Stachyra i Hanna Michalska prowadziły cieszące się duŜym
zainteresowaniem stoisko informacyjne. Zaproszona do Panelu głównego jako
reprezentantka Stowarzyszenia Ewa Czemierowska, nie mogła wziąć w nim udziału z
powodów zdrowotnych.
717
718
−
Giełda Profilaktyczna w Gdańsku (26.05.2007 roku). Joanna Paszkiewicz –
Barszczewska i Ewa Wojciszke- Orska prezentowały programy „Spójrz Inaczej” i
„Spójrz inaczej na agresję”.
−
Konferencja „ Działania systemowe na rzecz dzieci ulicy” (Poznań, 31.05.2007
roku) zorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w
Poznaniu przy współudziale naszego Stowarzyszenia. W konferencji wzięło udział
około 250 osób - przedstawiciele władz, słuŜb społecznych (pomoc społeczna, policja
i straŜ miejska), oświaty oraz organizacji pozarządowych z terenu miasta. Członkowie
naszego Stowarzyszenia wygłosili następujące prezentacje:
− „Szkolny system rozwiązywania problemów uzaleŜnień i agresji” – Ewa
Czemierowska
− „Gdy dziecku dzieje się krzywda – postępowanie interdyscyplinarnego zespołu
interwencyjnego” – Kazimierz Koruba
− „Znaczenie terapii rodzin w profilaktyce niedostosowania społecznego dzieci”
– ElŜbieta Staniszewska
−
II Forum Edukacyjne „Razem dla dzieci” (Warszawa 21- 23. 09. 2007 roku ),
organizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Anna
Babicka i ElŜbieta Staniszewska przeprowadziły warsztat „Praca, psychokorekcyjna z
dzieckiem agresywnym” a takŜe uczestniczyły w kilku sesjach posterowych,
prezentujących program „Spójrz Inaczej” i działalność Stowarzyszenia.
−
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Teoretyczne i praktyczne aspekty
niedostosowania społecznego dzieci, młodzieŜy i dorosłych” w Zielonej Górze (18–
19.10. 2007 roku). Andrzej Kołodziejczyk (w ramach
sekcji tematycznej)
prezentował Trening Zastępowania Agresji.
−
Giełda Profilaktyczna organizowana przez OPOS Warszawa- Białołęka
(23.10.07 roku). Tomasz Kołodziejczyk dokonał prezentacji programu „Spójrz
Inaczej”.
−
Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole” w dniu 25
października 2007 r. w Krakowie, zorganizowana przez WyŜsza Szkołę
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Małopolskie
Kuratorium Oświaty Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Ewa CzemierowskaKoruba brała udział w dyskusji panelowej na temat „Przeciwdziałanie przemocy w
szkole”.
W roku 2008 Stowarzyszenie będzie kontynuowało i rozwijało dotychczasowe kierunki
działań.
718
719
4.11. Zespół Apostolstwa Trzeźwości
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP
za rok 2007.
1. Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski został powołany na 321 Sesji
Plenarnej Episkopatu Polski obradującej w Warszawie w dniach 12 i 13 marca 2003 roku.
Członkowie Zespołu Apostolstwa Trzeźwości /2 kadencji/:
Przewodniczącym Zespołu i Krajowym Duszpasterzem Trzeźwości jest ks. biskup dr Antoni
Pacyfik Dydycz
Sekretarzem Zespołu Ks. kan. Zbigniew Kaniecki
Członkiem Honorowym: Ks. Prałat Henryk KorŜa
Członkami Zespołu:
Ks. Komandor Janusz Bąk
Ks. Henryk Grządko
Ks. Wiesław Kondratowicz
O. Jan Karczewski OFM Cap
Ks. dr Piotr Kulbacki
Prof. dr hab. Józef Styk
Senator dr n. med. Jan Szafraniec
Ks. prałat Marian Szewczyk
Ks. prałat dr Stanisław Ulaczyk
Dr Krzysztof Wojcieszek
Ks. kan. Władysław Zązel
2. Duszpasterstwo trzeźwości prowadzone przez Kościół to „zorganizowana działalność
Kościoła mająca na celu wychowanie chrześcijan do świadomej akceptacji trzeźwości,
doprowadzenie do trzeźwości pijących nadmiernie oraz praca z alkoholikami, czyli ludźmi
obciąŜonymi chorobą alkoholową”.
3. W dniach 12 – 13 lutego 2007 r. w Zakroczymiu (poniedziałek godz. 15.00 – wtorek godz.
13.00) odbyła się Wiosenna Sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Diecezjalnych
Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakroczymski Konwent Organizacji Apostolstwa Trzeźwości
w Polsce. W Sesji tej wzięli udział Dekanalni Duszpasterze Trzeźwości z Diecezji Płockiej.
4. W dniach 18 lutego – 24 lutego 2007 r. XL Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Hasło:
„Maryjo, pomóŜ nam Ŝyć w trzeźwości!”, na który materiały zostały przygotowane i
rozprowadzone w publikacji - Apostoł Trzeźwości. Pomoc tę otrzymały wszystkie parafie w
Polsce.
5. W poprzedzającą sobotę i w trzecią niedzielę czerwca 2007 roku odbyła się XXVI Krajowa
Pielgrzymka Trzeźwości na Jasną Górę. Organizacją pielgrzymki zajmował się ks. prał
Henryk KorŜa. Sobota była poświęcona modlitwie i spotkaniom dyskusyjnym, a w niedzielę
centralnym przeŜyciem była Eucharystia.
6. W czasie wakacji miały miejsce specjalistyczne kursy dla alumnów wyŜszych seminariów
diecezjalnych i zakonnych. Mają one cykl dwuletni. We wszystkich seriach wzięło udział 96
alumnów. W kaŜdym z kursów uczestniczył ks. bp Antoni Dydycz, sprawując Najświętszą
Ofiarę, głosząc homilię i ewentualnie biorąc udział w spotkaniu dyskusyjnym. Kursem kieruje
o. Jan Karczewski, Dyrektor Zakroczymskiego Ośrodka przy ścisłej współpracy z ks. kan.
Zbigniewem Kanieckim, Sekretarzem Zespołu. Od lat z przyszłymi kapłanami chętnie dzieli
się swoim doświadczeniem ks. prał. Henryk KorŜa.
719
720
7. Na miesiąc sierpień w imieniu Zespołu Apel o abstynencję przygotował ks. bp Antoni
Dydycz.
„W drodze do trzeźwości"
Apel Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
Kochane Dzieci, Droga MłodzieŜy, Ukochani Bracia i Siostry!
1. Powróćmy raz jeszcze do słów Pana Boga z dzisiejszego pierwszego czytania. Są to
słowa, które kieruje Stwórca do Abrahama: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega,
bo występki ich mieszkańców są bardzo cięŜkie". Było to dawno temu. Ale nazwy
wspomnianych dwóch miast stały się od tamtej pory swego rodzaju znakami, nabrały
symbolicznej wymowy.
I dzisiaj, tego tak na prawdę nie wiemy, ale moŜemy przypuszczać, Ŝe gdyby Pan Bóg
zwracał się do kogoś podobnego jak Abraham, to mógłby powiedzieć: „Skarga na pijaństwo,
nietrzeźwość i na uŜywanie narkotyków przez ojców i matki, ludzi młodych i starszych,
kierowców i pieszych, dobrze zarabiających i bezrobotnych wyjątkowo głośno się rozlega, bo
występki wyŜej wymienionych i wielu innych są bardzo cięŜkie".
Wiedzą o tym dzieci i doświadczają tego. AŜ strach pomyśleć, co te dzieci czują
patrząc i cierpiąc z powodu pijaństwa bliskich, a nawet osób najbliŜszych. Tragiczna jest
sytuacja młodzieŜy, która równieŜ uczestniczy w tych bolesnych doświadczeniach. Wielu
spośród młodych buntuje się przeciwko temu całym sercem. Niestety, wielu poddaje się presji
otoczenia. A kiedy dodamy do tego pustoszące umysły i portfele reklamy, lansowane modele
medialne i sugerowane przez niektóre ośrodki - sposoby na odpoczynek oraz relaks, wówczas
nie dziwi nas, Ŝe ten krzyk wołający o ratunek do Boga, jest tak wielki i tak powszechny.
2. Alkohol bowiem i wszelkie uzaleŜnianie się prowadzą do licznych tragedii.
Wystarczy sięgnąć do statystyk mówiących o wypadkach śmiertelnych na drogach.
Wystarczy zajrzeć do danych o dramatach, jakie się dzieją w dyskotekowym szale!
Są to rzeczy znane, ale warto do nich powracać. Wypada zwłaszcza w tym roku, mając
w pamięci hasło, które towarzyszy naszym duszpasterskim wysiłkom, zastanowić się nad
tym, jak my traktujemy nasze powołanie. Za św. Pawłem chcemy przypatrywać się naszemu
powołaniu rodzicielskiemu; powołaniu wychowawców i nauczycieli; powołaniu do świętości
i wreszcie powołaniu do Ŝycia godnego wyznawcy Chrystusa, godnego Polaka!
Najpierw jednak musimy sobie mocno powiedzieć, Ŝe trzeźwość jest moŜliwa, Ŝe
powstrzymanie się od jakichkolwiek uzaleŜnień jest realne. Mówią nam o tym dzieje Polski.
Głosi tę prawdę historia Kościoła. Mamy przecieŜ tylu ludzi świętych, tych kanonizowanych i
tych, o których juŜ zapomnieliśmy. To Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczamy, Ŝe
starał się poprzez beatyfikacje i kanonizacje ukazywać nam zwycięstwa człowieka nad
róŜnymi słabościami. Zwycięstwa, które zawsze cieszą. Świętość, czyli wierność naszemu
powołaniu do Ŝycia wiecznego w szczęściu - powinna powrócić do programów wychowania i
nauczania, do praktyki dnia codziennego.
3. W tym roku czekają nas dwie kolejne beatyfikacje. Najpierw we wrześniu odbędzie
się obrzęd wyniesienia na ołtarze o. Stanisława Papczyńskiego, a następnie w październiku
podobna uroczystość w odniesieniu do matki Celiny Borzęckiej.
O. Stanisław Papczyński, załoŜyciel zakonu Marianów nawoływał do Ŝycia godnego
człowieka, przez pamięć i modlitwę w intencji dusz czyśćcowych, a takŜe szerząc
naboŜeństwo do Matki BoŜej Niepokalanej. JakŜe to zbiega się z dziewięćdziesiątą rocznicą
objawień fatimskich i gorącymi apelami Matki Najświętszej o przemianę i odnowę moralną.
Matka Celina Borzęcka jest załoŜycielką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego. śyła w dziewiętnastym wieku. Przypominanie wówczas wielkości
720
721
Zmartwychwstania Pana Jezusa było równoznaczne z podrywaniem do duchowego lotu, do
odwagi w pielęgnowaniu polskości i wiary świętej - mimo zaborów, mimo nacisków wrogów,
a niekiedy nawet straszliwych prześladowań, jak to miało miejsce chociaŜby w odniesieniu do
unitów na Podlasiu!
Zmartwychwstanie Chrystusa krzepiło nadzieję naszych praojców. Zachęcało do
trwania i odrodzenia, do pamięci o skale, na której została zbudowana toŜsamość Polaków.
Trzeźwość zaś była czymś nieodzownym, aby być, aby pozostawać sobą; sobą w znaczeniu
duchowym i obywatelskim.
4. Zwracamy się więc z gorącym apelem do wszystkich Rodaków, aby powstrzymali
się od alkoholu i wszelkich środków odurzających ze względu na własne dobro, dobro
rodziny i dobro Polski. Wszystkich zachęcamy do serdecznej modlitwy w tych intencjach: w
czasie pielgrzymek i przy pacierzu, w sanktuarium Jasnogórskim i w kaŜdym kościele. Mówi
przecieŜ Pan Jezus: „Proście, a będzie wam dane; kołaczcie, a otworzą wam". Ufajmy, Ŝe
otworzą się oczy i serca, Ŝe zmobilizuje się wola i znajdzie się odpowiednia liczba tych,
dzięki którym nie dojdzie wśród nas do tego, co stało się z Sodomą i Gomorą. Miejmy
nadzieję, Ŝe uratujemy siebie, nasze rodziny, chrześcijańską cywilizację, dzieląc się nawzajem
wolnością od uzaleŜnień.
Maryjo, Królowo Polski, wspomagaj nas! Amen.
Drohiczyn, dnia 3 lipca 2007 r.
+ Antoni Pacyfik Dydycz
Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
Konferencji Episkopatu Polski
8 Jesienna sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski odbyła
się w dniach 24-26 września 2007 r. w Krościenku n/D w Centrum Ruchu Światło-śycie
i siedzibie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Kopiej Górce. W sesji uczestniczyli
członkowie Zespołu oraz diecezjalni i zakonni duszpasterze trzeźwości wraz ze
współpracownikami świeckimi pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza –
Przewodniczącego Zespołu. W pierwszym dniu obrad wykład wygłosił p. dr Robert
Derewenda (KUL, Dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło - śycie w Lublinie) pt:
„Działalność Trzeźwościowa Sługi BoŜego ks. Franciszka Blachnickiego (+ 1987)”.
Uczestnicy zapoznali się ze sposobami działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w róŜnych
środowiskach. Wieczornej Mszy św. w Kaplicy Chrystusa Sługi przewodniczył bp Antoni
Dydycz.
Dzień drugi w części przedpołudniowej został poświęcony warsztatom na temat idei
przewodnich Wytycznych Episkopatu do Kościelnej Działalności Trzeźwościowej oraz ich
realizacji dziś. Zajęcia, które poprowadził ks. dr Piotr Kulbacki, składały się z prezentacji
multimedialnej Wytycznych oraz spotkań w grupach wokół następujących zagadnień:
motywacja do podejmowania działalności trzeźwosciowej, jej fundamentalna zasada „przez
dobrowolną całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”, motywy, które
przemawiają najsilniej do młodego pokolenia, róŜnice między działalnością kościelną
a działalnością innych instytucji, perspektywy wdraŜania wytycznych. Praca w grupach
ujawniła, Ŝe najgłębiej ukazywał motywację abstynencką Sługa BoŜy ks. Franciszek
Blachnicki.
Uczestnicy sesji zgromadzili sie przy jego grobie w południe na Mszy św, której
przewodniczył ks. prałat Henryk Bartuszek – duszpasterz trzeźwości archidiecezji
warszawskiej.
721
722
Po południu ks. Tadeusz Kwiecień MIC zaprezentował zebranym postać
beatyfikowanego 16 września 2007 w Licheniu bł. Stanisława Papczyńskiego. ZałoŜyciel
Marianów był wielkim apostołem trzeźwości i w regule zakonu nakazał abstynencję.
Następnie przedmiotem obrad stała się problematyka Płodowego Zespołu
Alkoholowego oraz zasady kampanii „CiąŜa bez alkoholu”. Zebrani zapoznali się
z prezentacją multimedialną problematyki oraz filmem „Wieczne dziecko”. Wykład „ FAS
(Fetal Alcohol Syndrome - alkoholowy zespół płodowy) jako problem pastoralny” został
wygłoszony przez mgr Katarzynę Owczarek. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.
Rozprowadzana była teŜ ksiąŜka wraz z płytą „Fascynujące dzieci”. Na zakończenie
poprowadzono dyskusję wśród duszpasterzy trzeźwości na temat moŜliwości promocji postaw
abstynenckich wśród kobiet i dziewcząt. Wskazano na rolę kursów przedmałŜeńskich,
stanowych nauk rekolekcyjnych, programów katechetycznych, etosu rycerskiego wśród
chłopców, wesel bez alkoholu, oraz zwyczajnego przepowiadania Kościoła. Uczestnicy
dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę opracowania materiałów dotyczących FAS pod kątem
wykorzystania w pracy duszpasterskiej.
Na zakończenie dnia zebrani zapoznali się z prezentacją KWC Przywracajcie
nadzieję, która zwycięŜyła w konkursie ogłoszonym przez Duszpasterstwo Akademickie na
Miasteczku w Krakowie.
Podsumowania obrad dokonał mgr lic. Zbigniew Kaniecki – Sekretarz Zespołu
Apostolstwa Trzeźwości.
W ostatnim dniu uczestnicy obrad wybrali się na spacer, by podziwiać polską złotą
jesień w górach.
9. Poszczególne diecezje w Polsce podejmują róŜne inicjatywy, których celem jest Ŝycie w
trzeźwości, ograniczenie spoŜycia napojów alkoholowych, pomoc osobom uzaleŜnionym i
współuzaleŜnionym. (zob. załącznik WaŜniejsze wydarzenia). Większość tych inicjatyw jest
organizowana pod patronatem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu
Polski.
4.12. Fundacja Zdrowie – Trzeźwość
Fundacja "Zdrowie–Trzeźwość" ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym
w dniu 1991–09–19 nr 890/91 w Biurze Notarialnym w Bełchatowie. Zarejestrowana
28.02.1992 r.
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem RF2237, obecny numer KRS
0000086092.
Siedzibą władz fundacji jest Bełchatów.
Posiadamy 2 oddziały zamiejscowe:
Oddział Fundacji „Zdrowie-Trzeźwość” w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 47/3
i Oddział Fundacji „Zdrowie-Trzeźwość” w Czarnym Borze ul. Parkowa 8
Cele Fundacji:
1. Pomoc finansowa w utrzymywaniu i rozwijaniu Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Zabłotach i innych placówek lecznictwa odwykowego.
2. Wspieranie ruchu samopomocowego osób uzaleŜnionych i ich rodzin.
3. W przypadku wprowadzenia odpłatności za leczenie – refundowanie kosztów leczenia osób
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
4. Zapobieganie uzaleŜnieniom poprzez:
a. propagowanie Ŝycia w trzeźwości,
722
723
b. edukację społeczną,
c. działalność profilaktyczną.
Działania prowadzone w 2007 r.
● Wydawanie ogólnopolskiego dwumiesięcznika pt. „Terapia UzaleŜnienia i
WspółuzaleŜnienia” pismo pracowników lecznictwa odwykowego (dotacja PARPA,
wsp. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii).
● Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy.
Obszar tematyczny realizowanych zadań objętych projektem polega na diagnozowaniu
sytuacji oraz udzielania wszechstronnego wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, a w
szczególności:
• wskazywanie właściwego postępowania dla osób współuzaleŜnionych,
• wyjaśnianie zawiłych procedur prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego
i administracyjnego,
• motywowanie osób uzaleŜnionych do podjęcia leczenia,
• bieŜąca współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy
domowej,
• udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy w środowisku
lokalnym,
• w razie potrzeby bądź na Ŝyczenie zainteresowanej osoby zwracanie się do policji o
podjęcie działań wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
• rozpoznawanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy oraz
informowanie ofiar o moŜliwości szukania pomocy w instytucjach które w zakresie
swoich kompetencji mają obowiązek pomaganie ofiarom przemocy domowej,
• informowanie ofiar przemocy o miejscach i warunkach wystawiania obdukcji oraz
sposobach dokumentowania doznanych obraŜeń ciała,
• monitorowanie efektów podjętych działań.
PowyŜsze działania mają charakter ciągły i są prowadzone od szeregu lat.
Oddział Fundacji w Warszawie współpracuje z Gminą Warszawa Centrum Dzielnicą
Śródmieście. Realizuje program profilaktyczno-terapeutyczny dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny.
W ramach działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzone są konsultacje
psychologa, prawnika, seksuologa dla mieszkańców Śródmieścia i pacjentów Ośrodka
„PETRA”
Oddział Fundacji w Czarnym Borze
Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość” Oddział w Czarnym Borze swą działalnością wspiera
głównie
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
Dzięki prawie ośmioletniej pomocy Fundacji placówka stała się jedną z wiodących w kraju.
Na co dzień oddział Fundacji świadczy pomoc charytatywną dla pacjentów ubogich
i bezdomnych. W tym celu nawiązała stała współpracę z instytucjami przekazującymi ubrania
i środki czystości oraz osobami prywatnymi. Zbiórki wykonywane są regularnie i
przekazywane pacjentom.
Kolejne podejmowane działania to sprawowanie opieki merytorycznej nad programami
ponadpodstawowymi świadczonymi przez ZLO i poradnie w Świebodzicach, Świdnicy i
Bystrzycy
Kłodzkiej.
Oddział w Czarnym Borze podjął równieŜ starania o rozszerzenie oferty terapeutycznej
placówki:
723
724
1. koordynuje szkolenia pracowników Zakładu (dostarcza materiały, ksiąŜki)
2. wspiera zjazdy absolwentów (dostarcza ksiąŜki i dyplomy na kolejne rocznice trzeźwości)
3. wspiera i promuje program na niepalenie w ZLO i poradniach
4. kontynuuje kroki w celu przeprowadzenia dalszych remontów w ZLO ( część projektów
architektonicznych i budowlanych dzięki jej staraniom wykonano gratis)
5. koordynuje prace nad uruchomieniem oddziału dla młodych uzaleŜnionych.
Główna działalność to pozyskiwanie konkretnych osób i materiałów do pomocy w tutejszym
Zakładzie.
4.13. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
Ogólnopolska kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Sprawozdanie z działań
za 2007 rok
Materiał przygotowany przez:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest prowadzona przez dwie
poznańskie organizacje: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz
Fundację „Trzeźwy Umysł”. W 2007 roku odbyła się VI edycja projektu.
INFORMACJE O KAMPANII „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2007 roku
„ZTU” to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki
uzaleŜnień. Jednym z najwaŜniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw,
zdrowego stylu Ŝycia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieŜy zachowań prospołecznych jako
alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zaŜywania narkotyków oraz
stosowania przemocy.
W 2007 roku w projekt zaangaŜowało się 880 samorządów. Od początku kampanii na
akcję pozytywnie odpowiedziało juŜ blisko 2000 miast i gmin. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem sprawowali Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki
RP. Dodatkowo wspierali nas Komenda Główna Policji i Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Projekt „Trzeźwym okiem na nietrzeźwych kierowców” odbywający się w ramach „ZTU”
zajął I miejsce w Konkursie Inicjatyw „ORLEN. Bezpieczne drogi”.
CO ZROBILIŚMY? (skrót najwaŜniejszych ogólnopolskich inicjatyw)
724
725
We współpracy z Komendą Główną Policji przygotowaliśmy materiały dla
kierowców. W całym kraju odbyły się młodzieŜowe patrole drogowe. Dzieci pod
czujnym okiem dorosłych rozdawały nalepki na szyby samochodów i zobowiązania
do nieprowadzenia pod wpływem alkoholu.
W 2007 roku w ramach kampanii odbyło się największe od lat badanie ankietowe
młodzieŜy. Młodzi ludzie wypełnili ankiety w 599 miastach i gminach, dzięki temu
dowiedzieliśmy się, jaki jest ich stosunek do alkoholu, narkotyków i przemocy.
31 maja w ramach Światowego Dnia bez Papierosa w całej Polsce odbywały się akcje
sportowe „Ucieknij przed nałogiem”. Dzieci, młodzieŜ i dorośli biegali na róŜnych
dystansach podkreślając chęć Ŝycia bez nikotyny.
Jak co roku w miejskich i gminnych sklepach w 880 gminach w całej Polsce
przypominaliśmy, Ŝe sprzedaŜ alkoholu nieletnim jest przestępstwem.
ZałoŜenia i cele kampanii w 2007 roku przygotował zespół naukowców pod kierunkiem prof.
Lidii Cierpiałkowskiej, wybitnej specjalistki zajmującej się m.in. alkoholizmem, jego
przyczynami, leczeniem i profilaktyką. Natomiast materiały przygotowała Ewa Kosińska.
Zespół odpowiedzialny za merytoryczną stronę kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ” 2007
•
Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska. Psycholog w Zakładzie Psychologii Zdrowia i
Psychologii Klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Jej zainteresowania skupiają się wokół psychospołecznych
czynników warunkujących kształtowanie się zespołów uzaleŜnienia od środków
psychoaktywnych, zagadnienia teorii terapii rodzin i małŜeństw oraz zagadnienia
zastosowania teorii relacji z obiektem w psychoterapii. Autorka i redaktorka wielu
publikacji, m.in. ksiąŜek „Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka” oraz
„Oblicza współczesnych uzaleŜnień”.
•
Dr Agnieszka Rosińska. Psycholog kliniczny, adiunkt w Zakładzie Psychologii
Klinicznej i Psychologii Zdrowia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W
pracy naukowej zajmuje się promocją zdrowia i prewencją psychopatologii oraz
diagnozą i animacją społeczności lokalnych. Prowadzi treningi grupowe i warsztaty
umiejętności psychospołecznych, współpracuje z liderami i środowiskami lokalnymi
zaangaŜowanymi w działania na rzecz zrównowaŜonego rozwoju.
725
726
•
Dr Dariusz Rosiński. Psycholog i psychoterapeuta, adiunkt w Zakładzie Psychologii
Społecznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z dynamiką rozwoju i
funkcjonowaniem małych grup społecznych i społeczności lokalnych oraz edukacją i
socjalizacją. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty terapii
Gestalt.
•
Dr Michał Ziarko. Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i
Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami psychologii zdrowia i psychologii klinicznej,
zwłaszcza koncepcjami wyjaśniającymi kształtowanie zachowań zdrowotnych. W
latach 1999-2005 pracownik Ośrodka Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu, w którym zajmował się diagnozą oraz pracą
psychologiczną z dziećmi z trudnościami szkolnymi. Autor publikacji z zakresu
psychologii zdrowia i psychoprofilaktyki.
•
Materiały kampanii 2007 roku przygotowała Ewa Kosińska.
Ewa Kosińska jest psychologiem z 30-letnim staŜem pracy i II stopniem specjalizacji
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieŜy. Jest teŜ
noologoterapeutą, zajmuje się pomocą osobom nieletnim i dorosłym w odkrywaniu
sensu i wartości Ŝycia.
Przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieŜą, a takŜe z ich rodzicami i
nauczycielami w szkole i poradni psychologicznej. Jest psychologiem konsultantem w
Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz psychologiem
terapeutą w poradni psychologicznej. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu
profilaktyki i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
Jest redaktorką podręczników do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, autorką
poradników psychologicznych dla nauczycieli i rodziców oraz współautorką
scenariuszy zajęć profilaktyki pierwszorzędowej dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Hejnał
Oświatowy” wspierającego merytorycznie pracę nauczycieli-wychowawców.
Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa i medal KEN.
Ewa Kosińska jest takŜe autorką badania „Młodzi Polacy o zachowaniach
ryzykownych”.
GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE CELE KAMPANII – SZKOŁA PODSTAWOWA
Cel główny:
Promowanie prozdrowotnego stylu Ŝycia przez budowanie poczucia kompetencji w
dokonywaniu prozdrowotnych wyborów.
Cel szczegółowy nr 1:
Kształtowanie podstawowych zachowań prozdrowotnych, czyli: WIEM I UMIEM. DOBRZE
SIĘ BAWIĘ.
Cel szczegółowy nr 2:
Nabywanie poczucia kompetencji, czyli: LUBIĘ SIEBIE. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
Cel szczegółowy nr 3:
726
727
Promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, czyli: LUBIĘ RUCH. DOBRZE SIĘ
BAWIĘ.
GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE CELE KAMPANII – GIMNAZJUM
Cel główny:
Promowanie prozdrowotnego stylu Ŝycia przez budowanie toŜsamości indywidualnej i
społecznej opartej na dokonywaniu prozdrowotnych wyborów.
Cel szczegółowy nr 1:
Rozwijanie umiejętności umoŜliwiających dokonywanie prozdrowotnych wyborów, czyli:
SPRAWDZAM I WYBIERAM. DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
Cel szczegółowy nr 2:
Budowanie toŜsamości indywidualnej i społecznej, czyli: POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH.
DOBRZE SIĘ BAWIĘ.
Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, czyli: LUBIĘ SPORT. DOBRZE SIĘ
BAWIĘ.
POMOCE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
By wspomóc realizację celów kampanii, przygotowaliśmy pakiet materiałów. Dla uczniów
szkół podstawowych były to:
1. Kartka pocztowa z wizerunkami sportowców.
2. Ulotka profilaktyczno-konkursowa.
3. Ulotka profilaktyczna z konkursem rysunkowym.
4. Mapa konkursowa/profilaktyczna dla klas.
5. Ulotka edukacyjna.
6. Mały plakat.
7. Ulotka edukacyjna (alkohol, przemoc).
POMOCE DLA GIMNAZJALISTÓW
Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy ciekawe materiały, które pomagały osiągnąć cele
kampanii:
1. Ulotka profilaktyczno-konkursowa.
2. Ulotka profilaktyczna z konkursem literackim.
3. Mapa konkursowa/profilaktyczna dla klas.
4. Ulotka edukacyjna (narkotyki).
5. Kalendarzyk kieszonkowy.
6. Mały plakat.
7. Ulotka edukacyjna.
8. Dyplomy do przeprowadzenia imprezy „Uciekaj przed nałogiem”.
MATERIAŁY DLA DOROSŁYCH
Kampania ma na uwadze głównie zdrowie dzieci chodzących do szkół podstawowych i
zdrowie młodzieŜy gimnazjalnej. śeby akcja przyniosła oczekiwane rezultaty, potrzebne jest
jednak nie tylko zaangaŜowanie młodych ludzi, ale takŜe całego ich otoczenia, w którym Ŝyją,
wychowują się i bawią. Prawidłowy rozwój bowiem zaleŜy od pewnych podstawowych
czynników, którymi są:
− rodzina,
− rówieśnicy,
− szkoła,
727
728
− środowisko lokalne.
1. Materiały dla rodziców:
– ulotka edukacyjna (narkotykowa),
– ulotka edukacyjna.
2. Materiały dla nauczycieli:
– certyfikat,
– konspekt lekcji wychowawczych,
– ankieta.
3. Materiały dla sprzedawców:
– plakat,
– list/zobowiązanie.
4. Materiały dla gminy:
– certyfikat,
– plakat,
– dyplomy lokalne,
– certyfikaty dla sponsorów,
– balony z logiem kampanii.
5. Materiały dla kierowców:
– list/zobowiązanie,
– naklejka na szybę,
– ulotka edukacyjna.
NajwaŜniejsze ogólnopolskie inicjatywy organizowane w ramach „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” w 2007 roku.
•
„BEZ DOWODU NIE KUPISZ”
W 2007 roku przygotowaliśmy zestaw materiałów przeznaczonych dla sprzedawców
alkoholu, do których skierowany był list/zobowiązanie i plakat. W liście przypomnieliśmy o
zakazie sprzedaŜy alkoholu niepełnoletnim. Samorządy chętnie wykorzystywały kampanijne
gadŜety. Przedstawiamy przykładowe działania z wykorzystaniem materiałów.
Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie:
W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej gminnego programu
profilaktyki oraz w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzono lokalną
próbę badawczą sprawdzającą dostępność alkoholu dla nieletnich i przestrzeganie zakazu
sprzedaŜy alkoholu młodocianym. Próbę badawczą przeprowadzono w 13 punktach
sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych. W porównaniu z akcją z 2006 roku tegoroczna
wypadła bardzo dobrze: podczas pierwszego badania 5 razy sprzedawcy gotowi byli sprzedać
alkohol nieletnim, a podczas kolejnego badania wszyscy sprzedawcy odmówili sprzedaŜy i
zaŜądali dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Na koniec kaŜdy właściciel punktu
sprzedaŜy otrzymał Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy podpisany przez burmistrza Jerzego
Terleckiego i koordynatora gminnego programu PiRPA Mariusza Winiarza.
Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie:
Materiały kampanii trafiły do gminnych świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz do
szkół w Czarnem, Zadusznikach i Wielgiem. Nad przebiegiem kampanii czuwały
przewodnicząca GKRPA BoŜena Kubiatowska oraz wychowawca w świetlicy Agnieszka
728
729
Kostrzewska. Dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Wielgiem wraz z
wychowawcą odwiedziły punkty sprzedaŜy alkoholu, rozdając sprzedawcom plakaty i listy
apelujące o niesprzedawanie alkoholu osobom nieletnim.
Nowy śmigród, woj. podkarpackie:
Honorowy patronat nad kampanią objął Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, gminnym
koordynatorem została Sylwia Sudyka przedstawiciel KRPA. W szkołach działaniami
kierowała pedagog szkolny Joanna Kmieć. Patronat medialny objęła gazeta „Region
śmigrodzki”. Jako pierwsze odbyło się wręczanie listu sprzedawcom alkoholu. List jest
zobowiązaniem do nie sprzedawania alkoholu dzieciom i młodzieŜy do 18 roku Ŝycia.
Sprzedawcy otrzymali równieŜ plakat „Bez dowodu nie kupisz”. Wspólnie odwiedziliśmy 20
sklepów w Nowy śmigrodzie, Katach, Desznicy, Tokach, Mytarzy i motarce.
Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie:
Pedagog szkolny i zarazem koordynator akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie
Marzena Tomczak udała się z grupą uczniów do koźmińskich sklepów, w których sprzedaje
się alkohol. Uczniowie rozdawali listy apelujące do sprzedawców oraz naklejali w
widocznym miejscu plakaty „Bez dowodu nie kupisz”. Właściciele sklepów chętnie brali
udział w akcji, obiecując dzieciom, Ŝe u nich nieletni alkoholu nie dostaną.
•
„UCIEKAJ PRZED NAŁOGIEM”
KaŜdy uczestnik kampanii, który chciał zamanifestować swój sprzeciw wobec palenia, miał
ku temu znakomitą sposobność. Częścią „ZTU” w 2007 roku była bowiem impreza biegowa z
okazji Dnia bez Papierosa. Z tej okazji uczniowie ze szkół zaangaŜowanych w kampanię brali
udział w imprezach biegowych pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem”. Na tę okazję
przygotowano specjalne dyplomy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem miał Polski
Związek Lekkiej Atletyki.
Światowy Dzień bez Papierosa (31 maja) organizowany jest od 1988 roku przez Światową
Organizację Zdrowia. Ma zwracać uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i
ekonomicznych konsekwencji palenia tytoniu. W Polsce obchodzi się ten dzień regularnie od
1991 roku. Biegi „Uciekaj przed nałogiem” zorganizowało wiele zaangaŜowanych w
kampanię gmin. Impreza była skierowana do gimnazjalistów. Jej forma i ranga nie były
istotne – waŜna była idea, by poprzez masową imprezę sportową wskazać młodzieŜy zdrową
ścieŜkę samorozwoju. Przedstawiamy przykładowe działania.
BĘDZIN, woj. śląskie:
W Będzinie w biegu na dystansie 1500 m udział wzięło 25 uczniów z podstawówki i 24 z
gimnazjum. Trasa prowadziła do pobliskiego parku Rozkówka. – Symbolem ucieczki przed
nałogiem był duŜy papieros wykonany z bristolu i niesiony przez jednego z uczniów Adriana
Kozuba na końcu peletonu – wspomina koordynator z Będzina. KaŜdy z zawodników
otrzymał dyplom przygotowany na tą okazję. Ponadto Rada Rodziców ufundowała nagrody
dla zwycięzców ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
LEśAJSK, woj. podkarpackie:
W LeŜajsku o organizację biegów zadbała dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3. –
Do udziału w biegach zaprosiliśmy uczniów z leŜajskich szkół podstawowych – relacjonuje
729
730
ElŜbieta Furmańska. Wspólnie przebiegliśmy 136 kilometrów. Puchary i dyplomy wręczył
zwycięzcom burmistrz Tadeusz Trębacz. Policjanci z Komendy Policji w LeŜajsku zadbali o
bezpieczeństwo wyznaczonej wcześniej trasy, w czym dzielnie pomagali im harcerze z Hufca
LeŜajsk. Nauczyciele WF-u fachowo zabezpieczyli miejsce, na które mieli wbiegać
zawodnicy.
LUBOMIA, woj. śląskie:
W ramach kampanii „ZTU” pedagog w Gimnazjum im. Brunona Strzałki w Lubomi Zofia
Tabaka zorganizowała dla uczniów bieg ulicami miasta pod hasłem „Uciekaj przed
nałogiem!”. Z kaŜdej klasy gimnazjum biegło po kilku uczniów. Byli podzieleni rocznikami,
osobno teŜ biegły dziewczęta i chłopcy.
•
„ZA KÓŁKIEM ZACHOWUJĘ TRZEŹWY UMYSŁ”
W ramach kampanii „ZTU” w całym kraju odbywały się patrole trzeźwościowe „Za kółkiem
zachowuję Trzeźwy Umysł” z udziałem dzieci i dorosłych. Głównym celem działania było
zwrócenie uwagi kierowców na problem jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Patronat
nad przedsięwzięciem objęła Komenda Główna Policji.
Specjalne listy adresowane do kierowców oraz naklejki na szyby samochodowe zachęcały
dzieci i wychowawców do organizowania młodzieŜowych patroli drogowych i wręczania
kierowcom zobowiązań do prowadzenia z Trzeźwym Umysłem. Prezentujemy wybrane
relacje.
ZAWOJA, woj. małopolskie:
MłodzieŜ oraz policjanci z Zawoi patrolowali ulice gminy i wręczali kierowcom kampanijne
naklejki. Nad jej przebiegiem czuwała Danuta Lasa z Urzędu Gminy. Sprawną organizację
patroli zapewnili komendant Krzysztof Makoś i młodszy aspirant Andrzej Pytlarczyk z
Posterunku Policji w Zawoi. Funkcjonariusze kontrolowali kierowców, zaś młodzieŜ ze
Świetlicy Środowiskowej z Zawoi Centrum pod opieką wychowawczyni Agaty Paluch
wręczała list apelujący o trzeźwość za kółkiem oraz kampanijną naklejkę na szybę.
WŁOCŁAWEK, woj. kujawsko-pomorskie:
Dzieci z SP nr 10 zaapelowały do kierowców, aby wystrzegali się jazdy po pijanemu. Akcja
odbyła się we Włocławku na placu Wolności pod opieką straŜników miejskich i nauczycieli.
Koordynatorem kampanii we Włocławku jest GraŜyna Mejgier z Wydziału Promocji Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, którą straŜ miejska aktywnie wspiera. – Zamysłem akcji
było, aby to właśnie dzieci zaapelowały do dorosłych o rozsądek i wyobraźnię – wspominają
koordynatorzy. Artykuł dotyczący akcji ukazał się teŜ w lokalnej gazecie „Nowości”.
NOWA SÓL, woj. lubuskie:
Uczniowie z PSP nr 3 w Nowej Soli uczestniczyli w patrolu z policją. Samochody
zatrzymywali czwartoklasiści pod opieką nauczycieli Krystyny Zielińskiej-Godek,
Małgorzaty Moroz i drogówki z KPP. Uczniowie byli ubrani w odblaskowe kamizelki,
obserwowali funkcjonariuszy, gdy ci zatrzymywali samochody, sprawdzając trzeźwość
kierowców. Okazało się, Ŝe wszyscy ze sprawdzanych kierowców byli w 100% trzeźwymi
uŜytkownikami dróg.
RUDNIKI, woj. opolskie:
730
731
Na drodze, przy której mieści się PG w Rudnikach, czterech gimnazjalistów w towarzystwie
policjantów wręczało kierowcom listy apelujące o prowadzenie z bez wspomagaczy oraz
naklejkę na szybę z hasłem „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. Akcja wywołała wiele
emocji nie tylko wśród kierowców, ale równieŜ wśród uczniów.
•
BADANIE „MŁODZI POLACY O ZACHOWANIACH RYZYKOWNYCH”
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest ukierunkowana na wspieranie rozwoju dzieci i
młodzieŜy oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. By dostosować zadania
programowe do potrzeb i wieku uczniów, konieczne było przeprowadzenie w ich środowisku
sondaŜu, który dałby obraz najczęstszych zagroŜeń. W tym celu skonstruowano badanie
ankietowe skierowane do uczniów klas V szkół podstawowych i klas II gimnazjów. Mogły
wziąć w nim udział wszystkie szkoły zaangaŜowane w kampanię. Do samorządów trafiły juŜ
lokalne i ogólnopolskie wyniki ankiet. MoŜna się z nimi zapoznać równieŜ na stronie
internetowej kampanii.
Ankieta miała słuŜyć określeniu stosunku młodzieŜy do zachowań ryzykownych i poznaniu
ich opinii na temat środków uzaleŜniających oraz przemocy. Ankietę przeprowadzono w
ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w gminach i miastach w całej Polsce.
Uczniowie wypełniali arkusze ankietowe anonimowo za zgodą rodziców. Wypełnione
arkusze zostały przesłane do stowarzyszenia prowadzącego kampanię, a następnie
opracowane.
Badaniem objęliśmy 599 z 891 samorządów. Do biura kampanii napłynęło blisko 38,5 tys.
ankiet z podstawówek oraz ponad 35 tys. z gimnazjów. Przebadaliśmy więc blisko 25% gmin
w Polsce, uzyskując kompleksowy obraz współczesnych zagroŜeń młodzieŜy.
O opracowanie wyników badania poprosiliśmy psycholog Ewę Kosińską, specjalistkę w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieŜy. – Od paru lat
dostrzega się kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci oraz młodzieŜy – uwaŜa
Kosińska. – Dom rodzinny niewystarczająco wspiera emocjonalnie, co powoduje, Ŝe
osamotnieni młodzi ludzie szukają wsparcia wśród często destruktywnych grup
rówieśniczych. Pogłębiający się kryzys wartości lub nawet brak odpowiedniej ich hierarchii
powoduje ucieczkę w antywartości, szukanie substytutów powodujących chwilowe
zadowolenie i ucieczkę od problemów - ostrzega.
Aby temu zapobiec, konieczne jest podejmowanie wysiłków, by nauczyć dzieci i młodzieŜ
zdrowego stylu Ŝycia, umiejętności realizowania swoich potrzeb w sposób dojrzały,
nienaruszający godności i bezpieczeństwa innych. – Mogą temu słuŜyć programy pomagające
młodzieŜy budować spójną hierarchię wartości, właściwe poczucie własnej wartości i
akceptację siebie - wskazuje Kosińska. - Programy te podpowiadają teŜ, jak mądrze spędzać
czas, by nie naruszać norm społecznych i zapewnić sobie sukces w Ŝyciu. Chcąc stymulować
rozwój społeczny i moralny, naleŜy młodzieŜy stawiać zadania ukierunkowane na
wzmacnianie pozytywne zachowanie, wspierać ją w tym, co dobre, wydobywać z niej to, co
najpiękniejsze i najcenniejsze, przygotować do umiejętnych i dobrych wyborów w Ŝyciu.
By jednak umiejętnie planować takie działania, niezbędna jest wiedza o realnej skali
zagroŜeń, z którymi borykają się młodzi ludzie, oraz poznać ich opinię o negatywnych
zjawiskach. Temu właśnie słuŜyło badanie „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”.
731
732
Dzięki niemu setki gmin z całego kraju zyskały wartościowe narzędzie do konstruowania
swych programów profilaktyki uzaleŜnień.
W przypadku zainteresowania wynikami ogólnopolskimi badania, prosimy o kontakt z biurem
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
• DZIAŁANIA EDUKACYJNE, SPORTOWE I PROFILAKTYCZNE
W ramach kampanii „ZTU” wiele samorządów decyduje się na przeprowadzenie działań pod
hasłem kampanii. Pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i komisji ds.
RPA chętnie włączają swoje dotychczasowe przedsięwzięcia w te organizowane w ramach
kampanii.
Najczęściej wykorzystywane formy:
• Dni sportu, szkolne olimpiady, zawody szkolne i międzyszkolne.
• Marsze profilaktyczne, biegi trzeźwości, rajdy rowerowe.
• Festyny i happeningi.
Przeglądy teatrów szkolnych, wystawy prac konkursowych, galerie profilaktyczne.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Boguszów-Gorce
Do akcji przystąpiły świetlice środowiskowe i szkoły: SP nr 1, SP nr 5 i SP nr 6. Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach na podstawie scenariuszy „śyć radością”, brali udział w konkursach
kampanii. W SP nr 1 młodzieŜ przygotowała spektakl „Popatrzcie, oto jest człowiek”. Na
sportowo zorganizowano festyn „Wszyscy się bawimy, kaŜdy z nas wygrywa” i
„Miniolimpiadę 2007”. W SP nr 5 odbyła się III Wiosenna Spartakiada. Pod hasłem „śyj bez
papierosa” uczniowie maszerowali z transparentami przez miasto. Zorganizowano teŜ akcję
„Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł” z udziałem policjantów. Koordynatorem programu
był Ryszard Skrobacki.
DzierŜoniów (gmina)
MłodzieŜ w ramach kampanii zdrowo i aktywnie spędzała czas. W Dniu Dziecka uczennice
pod opieką koordynatorki Agnieszki Dębiec i policjanta Jarosława Zbozienia wręczały
kierowcom list apelujący o prowadzenie auta z „Trzeźwym Umysłem”. Dzieci uczestniczyły
w potyczkach sportowo-intelektualnych związanych z patronem Kornelem Makuszyńskim.
Gaworzyce
30 maja i 6 czerwca w Publicznym Gimnazjum w Gaworzycach odbyły się warsztaty klasowe
połączone z grami sportowymi. Imprezy odbyły się z okazji akcji „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, Światowego Dnia bez Papierosa o Dnia Sportu Szkolnego. Pedagog przeprowadził
pogadanki na temat szkodliwości uŜywek oraz warsztaty dyskusyjno-plastyczne.
Zorganizowano teŜ Maraton Trzeźwości i apel podsumowujący akcję. W realizację
sprawnego i bezpiecznego przebiegu uroczystości zaangaŜowali się wszyscy nauczyciele.
Koordynatorami byli Małgorzata Andruszkiewicz, Grzegorz Kruczek i Katarzyna Ziemińska.
Głogów
732
733
16 czerwca w Gimnazjum nr 2 w Głogowie odbyła się czwarta edycja Dnia Profilaktyki pod
hasłem „Sprawdzam i wybieram”. Impreza odbyła się w hali sportowej. Pierwszą konkurencją
był bieg w workach. Drugim zadaniem do wykonania było pokonanie toru przeszkód, a
kolejną dyscypliną – wyciskanie sztangi i robienie pompek. Imprezę zakończył sztafetowy
bieg. Po zawodach sportowych odbyła się ostatnia konkurencja - najgłośniejsze i najbardziej
humorystyczne kibicowanie. Ta konkurencja umocniła jedność i solidarność klasową.
Janowice Wielkie
- W tegorocznej akcji wzięło udział około 40 wychowanków świetlicy „Rudawy” –
relacjonuje Krystyna Pisarska, opiekunka świetlicy. Podopieczni świetlicy chętnie brali udział
w konkursie wiedzy o sporcie. Najaktywniejsi uczestnicy akcji wręczali kierowcom naklejki
na samochód z napisem „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”, a sprzedawcom list z
apelem, aby nie sprzedawano alkoholu niepełnoletnim. Dodatkowymi działaniem świetlicy w
ramach akcji były dwie wycieczki - trzydniowa w Karkonosze oraz kilkugodzinna, po
okolicy.
Jaworzyna Śląska
Koordynatorem kampanii „ZTU” w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jaworzynie
Śląskiej była Małgorzata Kaszyńska. Nadzór nad projektem sprawowała Teresa Gawron,
dyrektor szkoły. W ramach akcji przeprowadzono konkursy kampanijne, a takŜe ankietę
profilaktyczną. Minipatrole uczniowsko-policyjne uczestniczyły w kontroli drogowej
kierowców i wręczały im list zobowiązujący do prowadzenia samochodu z „Trzeźwym
Umysłem”. Ponadto odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka i zajęcia warsztatowe na
podstawie poradnika „śyć radością”.
Legnica
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy po raz trzeci przystąpił do kampanii. Relację
nadesłała koordynator Sylwia Lewandowska. W ramach kampanii uczniowie wypełnili
ankiety dotyczące środków uzaleŜniających i przemocy. W czerwcu przeprowadzono
warsztaty sportowo-ekologiczno-integracyjne w miejscowości Przesieka. MłodzieŜ chętnie
uczestniczyła w rajdach, zajęciach ekologicznych i sportowych oraz pogadankach. 20
czerwca z okazji zakończenia kampanii oraz zbliŜających się wakacji, uczniowie naszej
placówki wzięli udział w rajdzie do Lasku Złotoryjskiego.
Mietków
- Kampania została przyjęta bardzo dobrze w naszym środowisku – piszą gminni
koordynatorzy „ZTU” w Mietkowie. W prowadzeniu kampanii pomagały m.in. Jolanta
Popielska i Anna Cwiek. 9 czerwca w szkole podstawowej odbył się IX Międzynarodowy
Turniej Judo. 14 czerwca gimnazjaliści uczestniczyli w patrolach drogowych i wręczali
kierowcom list z apelem o „Trzeźwy Umysł”. Uczniowie SP z pedagogiem odwiedzili sklepy
sprzedające alkohol. 16 czerwca szkoła podstawowa zorganizowała Piknik Rodzinny na
boisku.
Oleśnica
Po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 7 brała udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. W marcu zorganizowano Konkurs Ekologiczny „Eko-quiz”. Uczniowie obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez Koło Ekologiczne. W kwietniu przygotowano Szkolne
Dni Promocji Zdrowia pod hasłem „Szkoła bez przemocy”. W klasach młodszych
zorganizowane zostały uroczyste spotkania z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Matki.
733
734
Szkoła była organizatorem Mistrzostw Oleśnickich Szkół Podstawowych w piłce siatkowej
plaŜowej chłopców i dziewcząt.
Piechowice
Koordynatorem kampanii w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach została wicedyrektor
Alicja Dal. Wspomagali ją: Daniel Potkański, Iwona Forszpaniak i Bogusława Gnajczak.
Uczniowie wzięli udział w ankiecie „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”.
Rozdawali kierowcom listy i naklejki propagujące trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze.
Sprzedawcom rozdawali listy z prośbą, aby nie sprzedawać alkoholu młodzieŜy. W maju i
czerwcu zorganizowano imprezy rekreacyjno-sportowe. Uczniowie rywalizowali w biegach,
była teŜ gra w kręgle, strzały do celu i przeciąganie liny.
Pieszyce
Z okazji Dnia Dziecka pieszyckie szkoły uczestniczyły w trzeciej edycji Projektu
Edukacyjnego „Olimpiada sportowa - Pieszyce 2007”. Głównym organizatorem tegorocznej
olimpiady sportowej była Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach. W olimpiadzie
uczestniczyło 680 dzieci. Na igrzyska złoŜyły się m.in.: piłka noŜna, dwa ognie, sztafety
zwinnościowe, tenis stołowy, biegi. Tegorocznej olimpiadzie towarzyszyły dodatkowe
atrakcje: malowanie kredą na tkaninie i zabawy rekreacyjne. Podczas olimpiady realizowany
był Program Profilaktyczny w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Polanica-Zdrój
31 marca w SP nr 2 odbył się Turniej Piłki Koszykowej „Mierz Wysoko”. Imprezą
zainaugurowano kampanię „ZTU”, do której Polanica-Zdrój przystąpiła szósty raz. 28
kwietnia w hali sportowej przy SP nr 2 w Polanicy-Zdroju odbył się Halowy Turniej Piłki
NoŜnej pod hasłem „Sport Zdrowie Wyzwala – Nałóg Zniewala”. 16-17 czerwca
zorganizowano imprezy profilaktyczno-artystyczno-sportowe. Odbył się happening
profilaktyczny, VIII Turniej Koszykówki Ulicznej, turniej grup tanecznych Cheerleaders. 4 i
5 lipca zorganizowano akcję pod hasłem „Bądź bezpiecznym kierowcą”.
Polkowice
Gimnazjum nr 2 w Polkowicach w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” podjęło
liczne działania. Przeprowadzono m.in. ankietę badającą zachowania ryzykowne wśród
młodzieŜy, zorganizowano bieg pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!” w Światowym Dniu
bez Papierosa. Zorganizowano teŜ Aukcję Prac Plastycznych uczniów oraz akcję pod hasłem
„Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. 19 czerwca młodzieŜ wzięła udział w spotkaniu z
Krzysztofem Hołowczycem. - W przyszłym roku szkoła zamierza jeszcze aktywniej włączyć
się w realizację kampanii – zapewnia Dorota Gnych, dyrektor gimnazjum.
Prochowice
Akcję w SP w Prochowicach rozpoczęto od przeprowadzenia ankiety, której celem było
poznanie opinii uczniów na temat uŜywek, przemocy i komputera. W ramach kampanii
odbyły się lekcje na podstawie scenariuszy „śyć radością”, klasy wzięły udział w konkursie
plastycznym „Lubię ruch, dobrze się bawię”. Odbył się takŜe marsz pod hasłem „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. W ramach akcji zorganizowano patrole „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy
Umysł”. Dzieci z policjantami i nauczycielami wręczały kierowcom listy apelujące o
rozwaŜne prowadzenie auta.
Radków
734
735
31 maja w gminie odbył się II Gminny Dzień Dziecka. Konkurencje odbywały się na
stadionie i w nowej hali sportowej w Ścinawce Średniej. Była olimpiada sportowa, piknik dla
przedszkolaków, wyścigi rowerowe oraz konkursy polonistyczne. Policjanci wraz z uczniami
wręczali kierowcom list apelujący o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Oprócz tego
młodzieŜ przyłączyła się do Kwietnego Biegu, który zakończył się wspólnym grillowaniem.
Na uwagę zasługuje równieŜ gminny Dzień Dziecka połączony ze Światowym Dniem bez
Papierosa.
Ruja
16 i 28 marca Szkoła Podstawowa w Wągrodnie przystąpiła do akcji „Rusz się, człowieku jeszcze jesteś w młodym wieku”. 18 i 19 kwietnia były Dniami Profilaktyki Szkolnej. 16 maja
uczniowie reprezentowali gminę w Powiatowych Wiosennych Biegach Przełajowych w
Bieniowicach. 19 maja w Wągrodnie odbył się Turniej Łuczniczy Uczniowskich Klubów
Sportowych. 31 maja szkoła obchodziła Światowy Dzień bez Papierosa. W Dniu Dziecka
odbywały się turnieje sprawnościowe i masowy Bieg ku Słońcu.
Ścinawa
W Ścinawie w ramach kampanii „ZTU” odbyło się wiele imprez sportowych. Pisze o tym
Tomasz Bąk. 21 maja na Stadionie Miejskim w Ścinawie odbył się II Turniej Piłki NoŜnej, 29
maja wystartowała Siatkarska Liga Mistrzów. Atrakcją Dnia Dziecka były I Mistrzostwa
Aerobiku. 2 czerwca na basenie zorganizowano mecz siatkówki pracowników samorządu
lokalnego i uczniów gimnazjum w Ścinawie. 5 października odbyły się III Sztafetowe Biegi
Przełajowe Uczniów Szkół Gmin Nadodrzańskich. 19 października zorganizowano Finał
Jesiennych Biegów Przełajowych VII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w
Bystrzycy Oławskiej.
Wisznia Mała
- Nasza szkoła juŜ po raz czwarty bierze udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” mówi Hanna Sobiech, koordynator akcji w Szkole Podstawowej w Psarach. Dzieci
wypoczywały w Zakopanem, a takŜe w Czechach. Uczniowie wyruszyli na wędrówkę
śladami Ojca Świętego. Dzieci zwiedziły m.in. dom papieski i bazylikę w Wadowicach. W
marcu zorganizowano dwudniowy Szkolny Rodzinny Rajd Turystyczny, tym razem na
Wielką Sowę. Była teŜ 10-dniowa wyprawa rowerowa na trasie Kołobrzeg–Ustka. Z okazji
Dnia Rodziny zorganizowano dla uczniów festyn rodzinny pod hasłem „Biesiada Rodzinna”.
Wojcieszów
– 20 kwietnia w Zespole Szkół w Wojcieszowie dokonaliśmy uroczystego otwarcia szóstej
edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – mówi koordynatorka Agata Firlej. 1 czerwca
w ZS obchodzono Dzień Dziecka i Dzień bez Papierosa. Przy udziale policji przeprowadzono
patrole drogowe. Paulina Zabiegło i Monika Dekas-Ziemniak wraz z uczniami wręczały
kierowcom naklejkę na szybę auta i list propagujący jazdę na trzeźwo. Uczniowie pod opieką
Barbary śmudy odwiedzili sklepy, by przypomnieć sprzedawcom o zakazie sprzedaŜy
alkoholu młodzieŜy. 2 czerwca odbył się Rajd „Agat”, a 14 czerwca I Turniej Piłki NoŜnej
Dziewcząt. Zorganizowano teŜ Turniej DruŜyn Podwórkowych.
śarów
W akcji włączyły się wszystkie gminne szkoły podstawowe, Gimnazjum w śarowie, świetlice
środowiskowe, a takŜe Klub Abstynenta „OAZA”. Relację nadesłała Renata Bielińska. W SP
w Mrowinach prowadzono działania profilaktyczne skierowane do uczniów i do rodziców.
735
736
Koordynatorem kampanii była Edyta Cichecka. SP w śarowie zorganizowała turnieje i
konkursy sportowe, wycieczki, Piknik Rodzinny. Akcję koordynowała Beata Jurczak. W SP
w Imbramowicach zorganizowano Święto Rodziny, uczniowie brali takŜe udział w Turnieju
„śyj zdrowo i bezpiecznie – baw się razem z nami”. Akcję prowadziła Krystyna Waliszak.
Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła prowadziło szereg zajęć warsztatowych oraz
pogadanek profilaktycznych. Gimnazjum w śarowie popularyzowało sport jako alternatywę
wobec współczesnych zagroŜeń. Klub Abstynenta „OAZA” zorganizował piknik rodzinny.
Zgorzelec
W Szkole Podstawowej w Łagowie w ramach tegorocznej kampanii odbyły się liczne
działania profilaktyczne. Kampanią w szkole kierowały: dyrektor szkoły Joanna Klechta,
informatyk Władysława Majocha oraz opiekun Szkolnego Koła PCK Jadwiga Antonowicz.
Złotoryja
SP w Wilkowie-Osiedlu po raz kolejny wzięła udział w kampanii. Szkolnym koordynatorem
akcji była Mirosława Dębska. Uczniowie wspólnie z funkcjonariuszami policji zorganizowali
patrol pod hasłem „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. W Dniu Dziecka były rozgrywki
sportowe i zabawy integracyjne. W SP w Gierałtowcu zorganizowano międzyszkolny turniej
piłki noŜnej. W maju odbył się szkolny konkurs tańca pod hasłem „Taniec świetny na nudę”,
a 31 maja biegi masowe pod nazwą „Uciekaj przed nałogiem!”. - Tradycją naszej szkoły stał
się nasz udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - informuje
Małgorzata Arian-Nycz, koordynator w SP w Rokitnicy. Przeprowadzono ankietę „Młodzi
Polacy o zachowaniach ryzykownych”, podsumowaniem kampanii był festyn sportoworekreacyjny na boisku KS Lechia Rokitnica.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Barcin
Gmina Barcin piąty raz uczestniczyła w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W szkołach
zorganizowano konkursy, w których uczniowie wykazali się zdolnościami plastycznymi,
literackimi, fotograficznymi. W maju uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie i Zespołu
Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie wraz z przewodniczącą Komisji RPA, rodzicami i
policjantami przeprowadzili akcję adresowaną do kierowców. MłodzieŜ wręczyła takŜe listy
sprzedawcom alkoholu. Akcje pokazała lokalna telewizja. Zakończenie kampanii odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Zastępca burmistrza Sławomir RóŜański i koordynator
Krystyna Błaszak wręczyli dzieciom nagrody.
Bydgoszcz
W Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka. Akcję rozpoczęto przemarszem po osiedlu.
Odwiedzono okoliczne sklepy i rozwieszono plakaty informujące o zakazie sprzedaŜy
alkoholu nieletnim. Nie zabrakło konkurencji sportowych: uczniowie biegali w sztafecie,
przeciągali linę, skakali w dal. Informację nadesłali Iwona Długołęcka i J. Kaczmarek. Do
akcji przystąpiła teŜ SP nr 63. Przeprowadzono ankietę, konkurs profilaktyczny, wystawiono
spektakl profilaktyczny. Relację przesłała Małgorzata Tomkiewicz, pedagog szkolny.
ChełmŜa
Do kampanii przystąpiły wszystkie gminne szkoły: Szkoła Podstawowa w Sławkowie
(koordynatorki Barbara Dunajska i Hanna Lis), Szkoła Podstawowa w Kończewicach
736
737
(koordynatorki Izabela Kępińska-Bober, Dorota Woźniak, Mirosława Pawlikowska), Szkoła
Podstawowa w Zelgnie (koordynatorki Edyta Szymańska, Hanna Molska), Szkoła
Podstawowa w Grzywnie, Gimnazjum w Głuchowie (koordynatorka Adrianna Kaniecka),
Gimnazjum w Pluskowęsach (koordynatorka Aleksandra Folga).
Czernikowo
Szkoła Podstawowa w Czernikowie po raz pierwszy przystąpiła do kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Pod hasłem UŜywkom – NIE! samorząd uczniowski zorganizował cykl
spotkań o alkoholizmie, narkomanii i korzystaniu z telewizji i komputera. 27 maja odbyły się
zawody wędkarskie, w których wzięło udział kilkanaścioro zawodników i zawodniczek. Z
okazji Dnia Dziecka dzieci chodziły na szczudłach, toczyły piłkę lekarską głową, skakały w
workach. Szkolny Klub Turystyczny Włóczykije zorganizował rajd pieszy przez las na Kępę
Wiślaną i nad Wisłę.
Dragacz
– W Dniu Dziecka w Gimnazjum w Michalu było sportowo, kulturalnie i śpiewająco –
poinformowała Hanna Kozłowska, pedagog szkolny. Szkolny festyn rozpoczął się meczem
piłki noŜnej dziewcząt. Na Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Wszystkie dzieci nasze są”
uczniowie słuchali popularnych przebojów. Kolejną atrakcją był Turniej Minikoszykówki
„Naszym wzorem Polak Świecie”. Dzień Dziecka w SP w Dragaczu był Dniem Sportu –
napisał Jarosław Dulkowski, nauczyciel WF-u. Rozegrano 8 konkurencji, m.in. bieg
sztafetowy, przeciąganie liny, rzuty do kosza, zwinnościowy tor przeszkód oraz turniej piłki
noŜnej.
Górzno
Koordynatorem akcji była GraŜyna Ławicka. Kampania rozpoczęła się w Pierwszy Dzień
Wiosny akcją „Rusz się człowieku”. W Gimnazjum w Górznie koordynatorką była Anna
Mówińska. 4–7 czerwca odbyła się wycieczka krajoznawcza w Beskidy oraz biwak. Na
zakończenie edukacji w gimnazjum zorganizowano Bal Absolwenta. Uczniowie doskonale
się bawili, przypominając sobie to, co w Ŝyciu waŜne.
Inowrocław (gmina)
W ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbyło się pięć indywidualnych konkursów
tematycznych, a takŜe dwa druŜynowe. Pośród laureatów znalazło się ośmiu uczestników z
gminy Inowrocław: Świetlica Środowiskowa w Turzanach oraz Świetlica Środowiskowa w
Kruszy Podlotowej, klasy IV i V z SP w Jaksicach, Katarzyna Budzińska oraz Jagoda
Kowalska ze Świetlicy Środowiskowej w Jaksicach, Natalia Gołębiewska ze Świetlicy
Środowiskowej w Jaksicach, Natalia Szczukowska ze Świetlicy Środowiskowej w Turzanach.
Upominki i dyplomy wręczył wójt gminy Inowrocław Lech Skarbiński.
Kikół
Podczas kampanii przeprowadzono pogadanki, wspólne zabawy i szkolenia. Dzieci
uczestniczyły w przedstawieniach profilaktycznych, przygotowały plakaty o tematyce
profilaktycznej, roznosiły ulotki i listy do sprzedawców z prośbą o respektowanie zakazu
sprzedaŜy alkoholu nieletnim. W ramach kampanii zorganizowano takŜe imprezy sportowe.
W Publicznym Gimnazjum w Kikole zorganizowano turniej piłki siatkowej, wyścigi na
szczudłach, wyścigi gąsienic, przeciąganie cięŜaru na linie, rzut oszczepem do celu.
737
738
Kowalewo Pomorskie
Gimnazjum po raz trzeci wzięło udział w „ZTU”. Opiekunem była Joanna Zwolińska. W
maju na godzinach wychowawczych nauczyciele przeprowadzili zajęcia z profilaktyki oraz
konkursy kampanii. Na spotkaniach z rodzicami odbyły się pogadanki o narkotykach.
Chłopcy rozegrali turniej piłki noŜnej. Uczniowie wchodzili do sklepów i restauracji i
zostawiali listy z prośbą, by nieletniej młodzieŜy nie sprzedawać alkoholu i papierosów.
Razem z policjantami z Golubia-Dobrzynia i Kowalewa Pomorskiego przeprowadzali
kontrole na drogach. Kierowcy dostawali jabłka i listy z prośbą o trzeźwość za kierownicą.
Lipno
- Koordynatorem kampanii była Miejska Komisja RPA w Lipnie - poinformowała
przewodnicząca komisji Aleksandra Furmańska. W maju i czerwcu odbył się Lipnowski
Tydzień Profilaktyki. Pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!” młodzieŜ ze wszystkich szkół
przemaszerowała ulicami miasta, niosąc transparenty i plakaty o tematyce profilaktycznej. 1
czerwca z okazji Dnia Dziecka odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i turnieje. 4
czerwca zorganizowano międzyszkolne zawody pływackie na krytej pływalni. Wieczorem 5
czerwca na placu Dekerta przy fontannie mieszkańcy miasta mogli obejrzeć spektakl
przygotowany przez młodzieŜ z Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.
Łasin
Organizatorami akcji w Łasinie byli: Wojciech Szymanowicz, A. Swiszczorowska, B.
Gizińska, M. Chyliński, M. Jasińska, M. Kuczek, J. Kotowska, S. Paszkowska, I.
Faltynowska, B. Jaranowska. Odbył się quiz wiedzy o profilaktyce uzaleŜnień, konkurs
rysunkowy na plakat, konkurs na piosenkę o tematyce profilaktycznej, konkurs na plakat
antyalkoholowy. Na zakończenie na boisku urządzono wspólne grillowanie. RównieŜ szkoła
w Zawdzie aktywnie działała. Wykonano gazetkę propagującą akcję i powieszono w holu
głównym szkoły, odbył się Turniej Tenisa Stołowego, rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w
cyklu pogadanek i zajęć związanych z akcją.
Mrocza
Koordynatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w SP w Witosławiu była Agnieszka
Tomczyk, nauczycielka WF-u. Uczniowie przygotowali prace plastyczne i literackie na
konkursy kampanii, 1 czerwca wzięli udział w biegu „Uciekaj przed nałogiem” wraz z trzema
nauczycielami i dyrektorem szkoły. Rodzice otrzymali ulotki „Narkotyki i dziecko”.
Nakło nad Notecią
Uczniowie Gimnazjum nr 3 z Nakła wzięli udział w obozie profilaktyczno–sportowym pod
hasłem „Siatkówka moim jedynym nałogiem”. Obóz zorganizowano w ostatnich dniach
sierpnia w Więcborku. Organizatorami byli nauczyciele Artur Sierzchuła i Michał Nowak. W
siatkarskim wyjeździe uczestniczyło 40 chłopców uprawiających tę dyscyplinę sportu. Dzięki
współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uczniowie biorący udział w obozie uczestniczyli jednocześnie w kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Dzięki temu otrzymali ulotki i pamiątkowe dyplomy.
RaciąŜek
Zespół Szkół w RaciąŜku po raz trzeci przystąpił do kampanii. Było to moŜliwe dzięki wójt
Wiesławie Słowińskiej i pełnomocnikowi ds. RPA Halinie Kołtuńskiej. Koordynatorkami w
szkole zostały ElŜbieta Wysocka i Katarzyna StęŜewska. W ramach Światowego Dnia bez
Papierosa uczniowie wzięli udział w paradzie ulicznej pod hasłem „Uciekaj przed nałogami”.
738
739
Na transparentach promowali zdrowy styl Ŝycia. W czasie przemarszu wręczali mieszkańcom
i rodzicom ulotki informujące o szkodliwości narkotyków, a sprzedawcom w sklepach
plakaty i listy z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim.
Radziejów
1 maja w Radziejowie odbyła się IV edycja Radziejowskiego Biegu Południowego. – Bieg
jest częścią działań w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – zaznacza Tomasz
Dominiak, przedstawiciel komitetu organizacyjnego. - Pomysł imprezy narodził się 4 lata
temu podczas uczestnictwa w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – wspomina Dominiak.
Pomysł na duŜą imprezę sportową dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, okazał się
strzałem w dziesiątkę. – KaŜdego roku notujemy kilkuset uczestników – dodaje.
Rogowo
Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa odbył się bieg zorganizowany pod czujnym okiem
policjanta Sławomira Graczyńskiego z Rypina. 4 czerwca dla uczniów zorganizowano test
profilaktyczny oraz warsztaty profilaktyczne. Tego samego dnia dzieci wręczały listy
kierowcom z prośbą o zachowanie trzeźwości za kierownicą. 6 czerwca przygotowano dla
społeczności szkolnej uroczysty grill. Koordynatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
w Publicznym Gimnazjum w Rogowie była Ilona Kamińska.
Rypin
O przedsięwzięciach w Gimnazjum w Rypinie piszą Ilona Kamińska, szkolny koordynator
akcji, oraz wspomagająca ją Agnieszka Maszkiewicz. 31 maja: Bieg z okazji Światowego
Dnia Bez Papierosa, test profilaktyczny, listy do sprzedawców. 1 czerwca: spektakl „Miłość
bliźniego” w wykonaniu uczniów, koncert The Wonders, pokaz tańca Electric Boogi,
wręczanie listu kierowcom, zawody sportowe, prezentacja multimedialna „Substancje
uzaleŜniające” Klubu Młodego Chemika. 4 czerwca: debata antyuzaleŜnieniowa dla uczniów
prowadzona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z Bydgoszczy.
Sicienko
Szkoła Podstawowa w Samsiecznie po raz kolejny wzięła udział w kampanii. Szkolnymi
koordynatorami kampanii zostały Wioletta Juszczak i ElŜbieta Mikołajczyk. Uczniowie klasy
IV pod kierunkiem ElŜbiety Mikołajczyk wystawili spektakl pt. „Ufoludki odwiedzają
Ziemię”. W ramach godzin wychowawczych nauczyciele przybliŜali uczniom tematy
związane z kampanią. Uczniowie wypełniali ankietę dotyczącą zachowań ryzykownych.
Ogłoszono gminny konkurs plastyczny oraz konkursy ogólnopolskie. 1 czerwca odbył się
sportowo-artystyczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W maju i czerwcu odbyło się
teŜ wiele imprez artystycznych, turystycznych i krajoznawczych.
Sośno
Lokalnym organizatorom kampanii w Sośnie i Wąwelnie udało się zrealizować następujące
zadania: rozdawanie ulotek rodzicom i dzieciom, przeprowadzenie godzin wychowawczych
na temat „śyć radością”, bieg uliczny „Uciekaj przed nałogiem”, ankietę dla klasy II, akcję
dla kierowców, rajd rowerowy na trasie Sośno-Wąwelno, monodram na temat „Jak radzić
sobie z przemocą”.
Szubin
W kampanii uczestniczyło 13 szkół i Biblioteka Publiczna w Szubinie. W szkołach
organizowano konkursy plastyczne i przedstawienia przestrzegające przed sięganiem po
739
740
uŜywki. Biblioteka zorganizowała konkurs „Poznaj siebie i innych” – relacjonuje
pełnomocnik burmistrza ds profilaktyki uzaleŜnień Renata Michalak. Podsumowanie
kampanii odbyło się 9 września podczas festynu pod hasłem „Miasteczko Zdrowia”. Nagrody
wręczył zastępca burmistrza Mariusz Piotrkowski.
Toruń
SP nr 11 w Toruniu po raz pierwszy przystąpiła do kampanii „ZTU'”. Akcję rozpoczęto od
ankiety wśród uczniów „Mój sposób na Ŝycie”. DuŜym przedsięwzięciem był Festyn
Rodzinny, który odbył się 16 maja. - 18 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11
zorganizowałyśmy szkolną akcję promującą zdrowy, aktywny styl Ŝycia – piszą
koordynatorki akcji Anna Kurowska-Bodnar i Maria Narczewska. SP nr 17 po raz trzeci
przyłączyła się do kampanii. Relacjonuje pedagog Joanna Wiśniewska-Ścisłek. Akcję
rozpoczęła impreza Niebieski Tydzień. Były teŜ zajęcia psychoedukacyjne „Bądź silny mocą
zasad, a nie agresji i przemocy”, konkurs plastyczny, impreza sportowa „Lubię ruch. Dobrze
się bawię”.
Więcbork
Na trasach przy plaŜy miejskiej w Więcborku odbył się XXV Bieg Wiosny pod hasłem
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W biegu udział wzięło 349 osób. Najstarszym uczestnikiem był
Bernard Kuszewski. Medale i okolicznościowe koszulki „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
wręczali: przewodniczący Rady Miejskiej Więcborka Józef Kujawiak, przewodniczący
Gminnej Komisji RPA Piotr Węgrzyn i przewodniczący Rady Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe Sławomir Śmieliński.
Wielgie
Materiały kampanii trafiły do gminnych świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz do
szkół w Czarnem, Zadusznikach i Wielgiem. Nad przebiegiem akcji czuwały BoŜena
Kubiatowska oraz Agnieszka Kostrzewska. Dzieci ze świetlicy w Wielgiem odwiedziły
sklepy, rozdając sprzedawcom plakaty i listy apelujące o niesprzedawanie alkoholu nieletnim.
18 czerwca przeprowadzono akcję „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. W Zespole
Placówek Oświatowych w Wielgiem zorganizowano imprezę sportową pod hasłem „Uciekaj
przed nałogiem!”. Informację nadesłała pełnomocnik Małgorzata Sochocka.
Włocławek
W Zespole Szkół nr 8 we Włocławku 21 marca przygotowano imprezę profilaktycznozdrowotną. – Tego dnia uczniowie nie poszli na wagary, chętnie brali udział w zabawach,
duŜo rodziców wzięło udział w naszej akcji – komentuje koordynator przedsięwzięcia Alicja
Sieklucka. Była loteria fantowa, przemarsz przez dzielnicę, wybory miss. 18 maja dzieci ze
SP nr 10 zaapelowały do kierowców, aby nie jeździli po pijanemu. - Koordynatorem
kampanii we Włocławku jest GraŜyna Mejgier z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta, którą straŜ miejska aktywnie wspiera - informuje Norbert
Struciński.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Dołhobyczów
Koordynatorami akcji „ZTU” w SP i Gimnazjum w Hulczu były Beata Sobczuk i Anna
Orkiszewska. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach wg scenariuszy „śyć radością”, w biegach
740
741
„Uciekaj przed nałogiem”, wręczali kierowcom listy zobowiązujące do prowadzenia z
„Trzeźwym Umysłem”, w sklepach przypomnieli o zakazie sprzedaŜy alkoholu dzieciom. –
Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony Pogranicza po raz pierwszy przystąpiła do kampanii
– informuje Anna Wolanin, pedagog szkolny. Nauczyciele Marcin Kulczyński, Jan
Karczewski i Mariusz Kulczyński w ramach Światowego Dnia bez Papierosa 31 maja roku
zorganizowali biegi pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!”.
Frampol
Sprawozdanie z realizacji kampanii w Gimnazjum we Frampolu przesłał Józef Dubiel,
dyrektor szkoły. Wychowawcy poszczególnych klas w maju i czerwcu przeprowadzili na
godzinach wychowawczych pogadanki na temat „Jak zachować trzeźwy umysł?” oraz
konkursy kampanii. W klasach i na korytarzach szkolnych wykonano gazetki ścienne o
charakterze dydaktycznym pod hasłem „Trzeźwy Umysł”. W maju dla uczniów
zorganizowano spływ kajakowy rzeką Wieprz. Klasy wybrały się na wycieczkę do
Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. 5 czerwca nad zalewem odbyły się
Międzyszkolne Zawody w Biegach Rekreacyjno-Sportowych.
Gościeradów
W akcji brały udział szkoły: ZS w Wólce Gościeradowskiej, ZS w Leśniku DuŜym, ZS w
KsięŜomierzu, PSP w Mniszku, PSP w Szczecynie, ZPO w Gościeradowie. Były zajęcia o
bezpiecznym wypoczynku, zainteresowaniach, nauce, sukcesie, komputerze i miłości.
Zorganizowano takŜe rozgrywki „śyj bezpiecznie – długowiecznie”. Młodzi ludzie
wystosowali takŜe apel do miejscowych sklepikarzy o niesprzedawanie alkoholu nieletnim.
Dla dorosłych zorganizowano miniwykłady o zapobieganiu narkomanii.
Hrubieszów
W SP w Koble zorganizowano kolonię dla dzieci. Na pięć wspaniałych dni zaplanowano
liczne konkursy, zabawy, a takŜe wycieczkę. 9-13 lipca w PSP w Kosmowie zorganizowano
wakacyjny wypoczynek dzieci w ramach Akcji Lato „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007.
Koordynatorem była Zuzanna Kapyś. Koło Gospodyń Wiejskich w Jankach zorganizowało
dla dzieci „Zielone Wakacje” w dniach 2-6 lipca. Latem w PSP w Dąbrowie były zajęcia w
szkole, wycieczka do Zamościa i wyjście na basen. Bawiło się tam 40 dzieci z pobliskich
miejscowości. 13-15 lipca odbyła się w Brodzicy półkolonia dla młodzieŜy. Zorganizowano
wycieczkę po Roztoczu, zajęcia taneczne i plastyczne.
Jastków
W Gimnazjum w Jastkowie uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć i konkursach: „Sprawdzam
i wybieram”, „Lubię sport”, „Poznaję siebie i innych. Dobrze się bawię”. 26 maja
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej po raz kolejny zorganizowało dla uczniów,
rodziców oraz wszystkich mieszkańców gminy festyn pod hasłem „Jesteśmy razem – łączymy
pokolenia”.
Kazimierz Dolny
W Szkole Podstawowej w Kazimierzu Dolnym oraz w gimnazjum przeprowadzono konkursy,
rozgrywki sportowe, a podczas zebrań z rodzicami rozdano ulotki. Koordynatorem akcji była
pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Anna Stefanek. W
czerwcu, na zakończenie roku szkolnego, odbył się festyn rodzinny, który zorganizowała
parafia pw. św. Jana Apostoła i św. Bartłomieja wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
741
742
w Kazimierzu Dolnym oraz Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym pod honorowym
patronatem burmistrza.
Końskowola
W Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza koordynatorkami akcji były Dorota Chyl i
Monika Czarnowska. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach wychowawczych według
scenariuszy „śyć radością”, w ankiecie dotyczącej zachowań ryzykownych, w zawodach
sportowych; w asyście policjanta wręczali kierowcom list apelujący o jazdę z „Trzeźwym
Umysłem”, rozpowszechniali wśród sprzedawców plakaty i listy z honorowym
zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu osobom nieletnim. Informacje o kampanii w
szkole umieszczono na stronie internetowej szkoły, a w miesięczniku lokalnym „Echo
Końskowoli” ukazał się artykuł o „ZTU”.
Lubartów
Gminne i powiatowe przeglądy zespołów tanecznych w SP w Skrobowie odbywały się pod
kierunkiem Doroty Szczuchniak. W Gimnazjum w Skrobowie opiekunem była Emilia
Cieszko, zaś w SP w Nowodworze GraŜyna Bednarczyk. Uczniowie SP w Szczekarkowie z
policjantami sprawdzali trzeźwość kierujących, stworzyli teŜ laurki nawiązujące do
zachowywania trzeźwości i ostroŜności na drodze. Odbyła się ponadto akcja znakowania
rowerów. – Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejną edycję kampanii – pisze
Jolanta Gryzio, koordynator akcji w gminie. Wójt Janusz Bodziacki objął patronatem
większość imprez.
Lublin
Z Ŝycia klasy IId Szkoły Podstawowej nr 30. – Nasza klasa składa się z 29 uczniów.
Wychowawczynią jest pani Justyna Wiśniewska – napisali uczniowie z klasy IId SP nr 30. –
Nasza wychowawczyni wpajała nam zdrowy styl Ŝycia. Chodziliśmy na wycieczki,
wyjeŜdŜaliśmy na kuligi, braliśmy udział w wielu konkursach i imprezach charytatywnych. 1
czerwca w szkole odbyła się Miniolimpiada 2007, imprezę poprzedził Tydzień Profilaktyki. 1
i 2 czerwca w SP nr 34 zorganizowano Święto Szkoły pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Była wystawa prac plastycznych uczniów i festyn sportowy na boisku szkolnym.
Łukowa
Kampania w SP w Chmielku. Koordynatorem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Szkole
Podstawowej w Chmielku była Kazimiera Sokal, nauczycielka przyrody. W przeprowadzeniu
akcji pomagali takŜe Mariola Małyszek, nauczycielka matematyki i Mirosław Juda,
nauczyciel WF-u. Uczniowie wykonali wiele profilaktycznych działań, przystąpili takŜe do
konkursów plastycznych i sprawnościowych. Na lekcjach wychowawczych zapoznali się z
problemami alkoholizmu.
Łuków
Wśród laureatów kampanii „ZTU” znalazły się uczennice Zespołu Szkół w Gołąbkach:
Ewelina Dudzińska, Katarzyna Goławska i Małgorzata Szczuchniak. WyróŜnione zostały w
konkursach indywidualnych „Lubię ruch” i „Lubię sport”. Laureatki otrzymały pamiątkowe
dyplomy i nagrody. W konkursie zespołowym „Sprawdzam i wybieram” wyróŜniono klasy
IIIa i IIIb gimnazjum. – Uczniowie byli miło zaskoczeni tymi wyróŜnieniami – mówią
koordynatorki akcji w szkole Edyta Łukasik i Joanna Stolarczuk.
Międzyrzec Podlaski
742
743
26 września w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i UzaleŜnień odbyło się podsumowanie
kampanii. Na uroczystość przybyli: burmistrz Artur Grzyb, dyrektorzy i pedagodzy ze szkół
biorących udział w kampanii oraz laureaci konkursów indywidualnych i zespołowych.
Burmistrz w towarzystwie pełnomocnik Wiesławy Marczuk wręczył nagrody i dyplomy
laureatom. Dzieci, młodzieŜ i nauczyciele zostali obdarowani słodyczami, a dyrektorzy szkół
pięknymi albumami oraz certyfikatami.
Milejów
Uczniowie SP w Białce, SP w Łysołajach, ZS nr 2 w Jaszczowie i ZS nr 1 w Milejowie
realizowali zadania proponowane przez organizatorów kampanii. W świetlicach opiekuńczowychowawczych działających w kaŜdej ze szkół odbywały się zajęcia popularyzujące
aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. W ramach Światowego Dnia bez Papierosa w
szkołach odbyły się apele, happeningi i akcje plakatowe, a na podsumowanie 4 czerwca
uczniowie wzięli udział w rajdach rowerowych i w biegu terenowym „Uciekaj przed
nałogiem”. Kampanią kierowała Zofia Grabińska, gminny koordynator ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Niedrzwica DuŜa
W akcji wzięło udział 8 szkół: Zespół Szkół w KręŜnicy Jarej, Zespół Szkół w Niedrzwicy
Kościelnej, szkoły podstawowe z Czółen, Marianki, Niedrzwicy DuŜej, Sobieszczan i
Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy DuŜej. W ramach kampanii zorganizowano szereg ciekawych
przedsięwzięć, m.in. festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Zdrowia w Zespole Szkół w
Niedrzwicy Kościelnej, olimpiadę profilaktyczno-sportową „Wygraj wolność” w Gimnazjum
nr 3 w KręŜnicy Jarej, środowiskowy festyn rodzinny „Dobrze się bawię” w SP w Czółnach.
Sprawozdanie przesłała koordynatorka akcji w gminie Agnieszka Dziekanowska.
Ruda-Huta
Zespół Szkół w Rudzie-Hucie wraz z GOK przygotował festyn rodzinny oraz bieg
sztafetowy. Festyn zorganizowano 3 czerwca, konkursy i zabawy prowadzili Anna Bobruś i
Mariusz Matera. Wyścig rowerów trasą dookoła gminy przygotował Piotr Śliwa. 30 kwietnia
odbyły się międzyklasowe biegi sztafetowe na dystansie 4 x 400m. Do udziału w imprezie
zgłosili się uczniowie klas podstawowych i gimnazjum.
Sawin
Po raz kolejny uczniowie ze szkół z terenu gminy Sawin wzięli udział w sportowych
rozgrywkach pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Rozgrywki poprzedzone były biegiem
pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem”, który odbył się 31 maja w ramach Światowego Dnia
bez Papierosa. Rozgrywki odbyły się 1 czerwca. – Imprezę rozpoczęliśmy uroczystym apelem
na stadionie, witając uczniów i nauczycieli z naszej szkoły oraz ze szkół w Bukowie Wielkiej
i Wólce Petryłowskiej – poinformowała koordynator Anna Błaszczuk.
Stanin
W kampanii uczestniczyli uczniowie z 8 gminnych szkół: Jeleniec, Jonnik, Kujawy, Sanrów,
Tuchowicz, Wnętrzne, Zagozdzie i Zastawie. W SP w Tuchowiczu 77 uczniów uczestniczyło
w imprezie sportowo-rekreacyjnej w miejscowym parku oraz w konkursie plastycznoliterackim. Akcją kierowała koordynatorka Anna Sowa. Osoby wspomagające: Małgorzata
Miernicka, Ewa Kryczka, Katarzyna Sujka i Andrzej Murawski. W Staninie zorganizowano
miniolimpiadę drogową Inicjatorami przedsięwzięcia byli przewodnicząca i sekretarz
743
744
GKRPA, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Staninie Karol Kłos.
Pomagali im policjanci Katarzyna Leszko i Karol Gajowniczek.
Stary Zamość
– Gmina Stary Zamość juŜ po raz czwarty wzięła aktywny udział w kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” – pisze Beata Soboń, koordynator kampanii i pedagog szkolny w
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu. Do akcji przystąpiły ponadto Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krasnem i Szkoła Podstawowa im. Karola
Namysłowskiego w Wierzbie. W ramach akcji odbyły się m.in: Dzień Profilaktyki Szkolnej w
Gimnazjum w Starym Zamościu, „Taniec z białą damą” – przedstawienie poświęcone
problemowi narkomanii w wykonaniu młodzieŜy gimnazjum, warsztaty profilaktyczne dla
rodziców.
Susiec
24 kwietnia w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suścu odbyła się VIII edycja konkursu „Nałogi wrogiem człowieka i jego
rodziny”. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze SP w Łuszczaczu, Grabowicy, Ciotuszy
Starej, Kunkach, Paarach oraz z ZSP w Suścu i Majdanie Sop. 1 czerwca zaś z okazji Dnia
Dziecka zorganizowano Szkolne Święto Sportu. Podczas imprezy uczniowie otrzymali ulotki,
kalendarzyki, pocztówki promujące cele kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz
dyplomy.
Włodawa
W Publicznym Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w kampanii wzięło udział 320
uczniów. Przeprowadzono ankietę badającą zjawisko alkoholizmu wśród młodzieŜy.
Uczniowie wykonali transparenty z hasłami profilaktycznymi, które towarzyszyły Szkolnemu
Festiwalowi Nauki, Dniowi Sportu Szkolnego i Dniowi Dziecka. Koordynatorem była Teresa
Pietrzak. – Czerwiec w gminie Włodawa minął na sportowo – mówi Agnieszka Weremczuk z
Gminnej Komisji RPA. 1 czerwca w Szkole Podstawowej w RóŜance odbył się
Międzyszkolny Dzień Sportu, 2 czerwca Dzień Sportu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w
Orchówku, a 13 czerwca w SP w śukowie zorganizowano Dzień Latawca. W Szkole
Podstawowej nr 3 koordynatorem akcji została Katarzyna Kościuk. Punktem kulminacyjnym
kampanii był festyn zorganizowany 2 czerwca, podczas którego uczniowie obejrzeli
przedstawienia o tematyce profilaktycznej.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Iłowa
3 czerwca w SP w Szczepanowie odbył się V Piknik Rodzinny „Mama, Tata i Ja”. Dzieci
wraz z rodzicami i nauczycielami wzięły udział w warsztatach teatralnych. Wspólne ognisko,
aukcja prac uczniów, występy artystyczne, loteria fantowa, zabawy integracyjne, zjeŜdŜalnia
dla dzieci, malowanie twarzy i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców sprawiły, Ŝe
wszystkim dopisywał dobry humor przez całe niedzielne popołudnie. – Po raz kolejny udział
w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uświadomił całej naszej szkolnej społeczności, Ŝe
warto robić coś dla innych – podkreślają nauczyciele.
Kargowa
744
745
– Akcję rozpoczęliśmy w SP od lekcji „Stop narkotykom”. Następnie psycholog Danuta
Wielińska przeprowadziła w klasach treningi asertywności – o kampanii w Kargowej
informuje Barbara Pajcz, pełnomocnik Gminnej Komisji RPA. Prawie 500 uczestników
wzięło udział w IX Biegu Kargowiaka. Troje uczniowie z SP w Kargowej wyjechało na patrol
policyjny. MłodzieŜ pod opieką dyrektor Anny Ptak oraz policjantów wręczała kierowcom
naklejki na szybę z hasłem „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. 4 czerwca w
Gimnazjum w Kargowej odbył się konkurs pt. „Pełna kultura”. MłodzieŜ rywalizowała w
konkurencjach sprawnościowych i wiedzy na temat kultury.
Kolsko
JuŜ po raz trzeci w Kolsku w ramach Pikniku „Mama, Tata i Ja” odbyły się rozgrywki o
miano superrodziny. Rodzinom Hejduków, Syktusów i Tomaszewiczów towarzyszyło hasło
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pod koniec maja odbył się Piknik z Mamą i Tatą.
Organizatorem przedsięwzięcia było Przedszkole Publiczne i Rada Rodziców.
Koordynatorem imprezy była Teresa Ulrich. 19 i 20 maja w Lipce odbył się turniej tenisa
stołowego. Do zorganizowania turnieju przyczyniła się sołtys wsi Justyna Czernecka, nad
przebiegiem zawodów czuwała Małgorzata Zygmuntowicz.
Łęknica
21marca dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Łęknicy postanowiły poszukać
wiosny. – Na tę okazję przygotowaliśmy duŜo ciekawych zabaw i gier – opowiada Maria
Lewicka, pełnomocnik burmistrza ds. uzaleŜnień. 30 maja dzieci i młodzieŜ z świetlicy
profilaktyczno-wychowawczej wraz z wychowawcą roznosiły plakaty i listy do sprzedawców
alkoholu z prośbą o niesprzedawanie go osobom niepełnoletnim. 6 czerwca z policjantem
Krzysztofem Kilberem dzieci uczestniczyły w akcji „Za kierownicą zachowuję trzeźwy
umysł”. 16 czerwca wszystkie instytucje realizujące Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaprosiły dzieci, młodzieŜ i rodziców na cykliczną lokalną
imprezę „Lato na trzeźwo”.
Nowa Sól
Majowa akcja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli pod nadzorem
policjantów Anny Szwarczyńskiej i Grzegorza Dzika oraz szkolnej koordynatorki Krystyny
Zielińskiej-Godek polegała na zniechęcaniu właścicieli i pracowników sklepów
monopolowych do sprzedaŜy napojów wyskokowych nieletnim. Koordynator opowiada: –
Uczniowie byli ubrani w odblaskowe kamizelki, obserwowali funkcjonariuszy, gdy Ci
zatrzymywali samochody, sprawdzając trzeźwość kierowców. W szkole odbył się teŜ VI
Turniej Świetlic Socjoterapeutycznych.
Nowogród Bobrzański
W Nowogrodzie Bobrzańskim w akcji wzięło udział Publiczne Gimnazjum. Klasy pierwsze,
drugie i trzecie ochoczo podjęły się realizacji kampanijnych zadań. W czasie roku szkolnego
wychowawcy wraz z uczniami zorganizowali wiele imprez i przedsięwzięć. Byli na rajdzie
rowerowym do Łagody, a takŜe na rajdach pieszych do Dobroszowa Małego i Drągowiny.
Strzelce Krajeńskie
Justyna Bąk, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki, przesłała informację o
przedsięwzięciach w szkole w Tucznie. 31 maja w ramach Światowego Dnia bez Papierosa
odbył się konkurs plastyczny „Palenie niszczy zdrowie”. Na gazetce szkolnej opiekunka
samorządu Anna Niszczot przygotowała krzyŜówkę związaną z obchodami Dnia bez
Papierosa. 12 czerwca zorganizowano wycieczkę rowerową trasą Tuczno–śabicko–Danków.
745
746
Kolejnym przedsięwzięciem był wyjazd uczniów nad morze do Dziwnówka. Wycieczkę
zorganizowała wychowawczyni Joanna Karczmarek. Był teŜ Dzień Dziecka oraz wycieczka
do Ośrodka Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej w Kosinie koło Drezdenka.
Sulęcin
– Rośnie zainteresowanie i zaangaŜowanie w kampanię zarówno ze strony dzieci, jak równieŜ
wychowawców i nauczycieli – relacjonuje Aleksandra Jakubiak. W tegorocznej kampanii
udział wzięły: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Szkoła
Podstawowa im. śołnierza Polskiego w Wędrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Sulęcinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Świetlica
Środowiskowa w Sulęcinie, Świetlica Środowiskowa w Grochowie, Świetlica Środowiskowa
w Trzemesznie, Świetlica Środowiskowa w Długoszynie.
Świebodzin
Realizację programu nadzorował pełnomocnik Robert Brzóska. Relację i fotografie nadesłali
Paweł Chomiak oraz instruktor Świetlicy Inicjatyw Twórczych Agnieszka Madej. W 2007
roku kampanijne działania rozpoczęły się podczas ferii zimowych. W świebodzińskiej hali
sportowej odbyła się bowiem spartakiada pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kwiecień
to kolejna edycja Konkursu Wiedzy na temat Profilaktyki UzaleŜnień, w jury którego
zasiadają członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tradycyjnie w pierwszych dniach czerwca Centrum Profilaktyki UzaleŜnień wraz z Publiczną
Szkołą Podstawową w Chociulach zorganizowała festyn rodzinny. W lipcu i sierpniu w
placówkach świetlicowych na terenie gminy oraz w szkołach podstawowych w Świebodzinie
odbywały się zajęcia wakacyjne. Ich ukoronowaniem była spartakiada w świebodzińskiej hali
sportowej organizowana 26 lipca pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przez Centrum
Profilaktyki UzaleŜnień. Pomiędzy 13 a 16 lipca odbyła się wycieczka do Grunwaldu, w
której uczestniczyły dzieci z terenu miasta i gminy Świebodzin. Przełom lipca i sierpnia
dzieci ze Świebodzina i okolicznych wiosek spędziły na wycieczce w Karkonoszach.
Zielona Góra
W ramach Światowego Dnia bez Papierosa we wszystkich klasach Gimnazjum nr 5 im.
Janusza Korczaka odbyły się zajęcia wychowawcze, do przeprowadzenia których
wykorzystano scenariusz „Jak mogę stać się niewolnikiem nikotyny” zamieszczony w
ksiąŜeczce Ewy Kosińskiej „śyj radością”. W gimnazjum odbył się takŜe festyn pod hasłem
„Lubię sport. Dobrze się bawię bez środków uzaleŜniających”. O działaniach szkoła
poinformowała lokalne media. Listy dla kierowców i naklejki, a takŜe listy do sprzedawców
nasi uczniowie przekazywali pod opieką naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Krzysztofa
Wagnera i rzecznika prasowego KMP Małgorzaty Stanisławskiej, a przebieg tej akcji
relacjonowały TVP3, TV Odra, telewizja kablowa i Radio Zielona Góra. Opiekun
merytoryczny kampanii w szkole: Krystyna Buck.– 19 października w Biurze Pełnomocnika
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze miało miejsce lokalne
podsumowanie kampanii – poinformowała Dorota Siębor. W uroczystości uczestniczyli
laureaci konkursów „ZTU” oraz przedstawiciele wyróŜnionych szkół. Obecnością zaszczycili
nas równieŜ Janina Wróblewska, inspektor z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Zielona Góra oraz szef kampanii Piotr Adamski.
śary
– Gimnazjum nr 1 w śarach takŜe aktywnie wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej – zapewniają szkolni koordynatorzy. Uczniowie z klas Ia, IIa, IIb, IIc i IId
746
747
podczas lekcji wychowawczych rozwiązali mapę konkursową. Ponadto w klasach I-III
przeprowadzono lekcje na podstawie kampanijnych ulotek edukacyjno-profilaktycznych. W
szkole odbył się takŜe Dzień Sportu. W klasach IV-VI w SP w Sieniawie śarskiej pedagog
przeprowadził lekcje dotyczące profilaktyki uzaleŜnień oraz konkursy „Wiem i umiem.
Dobrze się bawię”, „Lubię ruch. Dobrze się bawię”. 1 czerwca odbył się festyn z okazji Dnia
Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego. Gościem specjalnym była złota medalistka w zapasach,
absolwentka naszej szkoły Marta Podedworna. Największą atrakcją były pokazy Powiatowej
StraŜy PoŜarnej w śarach.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
BIELAWY
W Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego koordynatorem działań był Artur Tokarski,
pomagały mu Izabela Tokarska, ElŜbieta Dębska oraz Mirosława Popławska. W trakcie
kampanii zorganizowano m.in. VI Bielawskie Biegi Uliczne, rozgrywki szkolne w piłkę
noŜną chłopców oraz w piłkę siatkową dziewcząt. Przeprowadzono takŜe cykl zajęć na temat
pijanych kierowców i następstw wypadków z ich udziałem. Rozwieszono plakaty w sklepach
i zaproszono do współpracy miejscową policję.
CHĄŚNO
W SP w Błędowie zorganizowano wiele działań: były pogadanki, dyskusje na godzinach
wychowawczych, apele, wystawy, konkursy, gry i zabawy, wycieczki. 1 czerwca w szkole
obchodzony jest Dzień Zdrowia – tego dnia odbył się szkolny finał „ZTU”. Najwięcej emocji
dostarczył mecz siatkówki między chłopcami i druŜyną złoŜoną z nauczycieli i rodziców. W
podsumowaniu uczestniczył wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski, bo urząd gminy był
równieŜ fundatorem nagród.
DŁUTÓW
SP i Gimnazjum w Dłutowie przy współpracy GKRPA aktywnie realizują cele akcji. W maju
w podstawówce odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Zdrowo Ŝyję.
Nie palę! Nie piję”. W ramach kampanii w Dłutowie odbył się apel, podczas którego wszyscy
uczniowie mogli dowiedzieć się o zgubnych skutkach palenia papierosów. Był teŜ Marsz
Trzeźwości. KaŜda klasa przygotowała transparenty z hasłami propagującymi zdrowy styl
Ŝycia. Przy współpracy policji w Dłutowie zorganizowano patrole z udziałem uczniów, którzy
wręczali kierowcom ulotki nawołujące do bezpiecznej jazdy.
DOMANIEWICE
Koordynatorem szkolnym w SP im. Jana Pawła II była pedagog Liliana Redzisz. Uczniowie
rozdali nauczycielom kierowcom kampanijne naklejki, wzięli takŜe udział w konkursie
sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”, a takŜe w działaniu „Bezpieczna droga
do celu.” Podczas trwania kampanii „ZTU” swą fachową radą słuŜyły dyrektor naszej szkoły
Stanisława Felczyńska, która jednocześnie jest przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz kierownik GOPS w Domaniewicach Danuta
Wojtysiak.
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłosiło ogólnomiejski konkurs literackoplastyczny „Narkotyki – chemiczna pułapka”. Odbył się bieg przełajowy „Uciekaj przed
747
748
nałogiem” organizowany przez wychowawców i wolontariuszy ze świetlicy przy Centrum. W
ramach Ogólnoświatowego Dnia MłodzieŜy zorganizowano piknik rodzinny. W SP nr 1
wręczono ulotki kierowcom i rozdano materiały informacyjne w okolicznych sklepach.
Koordynatorem była Joanna Tarała. W SP2 odbyły się m.in. Międzyszkolne Zawody
Sportowe i festyn szkolny.
ŁASK
Udział wzięły: SP 1, SP 5, SP 4 oraz PG 1, PG 2, PG 3. Gminnym koordynatorem akcji była
Jolanta Nowak-Popławska. Uczniowie PG nr 3 wraz z policjantami i harcerzami
zorganizowali akcję dla kierowców. W SP nr 5 zorganizowano m.in. Dzień Języków Obcych,
konkurs plastyczny i literacki, happening „Grunt to zdrowie”, zabawy biegowe. Uczniowie z
nr SP 4 uczestniczyli w marszu z okazji Światowego Dnia bez Papierosa. W PG nr 1 odbył się
rajd rowerowy. Uczniowie wspólnie z policjantami udzielali upomnień kierowcom
nieprzestrzegającym zasad ruchu drogowego. W PG nr 2 był Tydzień Ekologiczny, szkoła
wzięła takŜe udział w konkursie antynikotynowym.
ŁĘKI SZLACHECKIE
W PG w Tomawie współpracowało z Gminną Komisją RPA w Łękach Szlacheckich. W maju
odbyły się prelekcje dla rodziców pt. „Co wywołuje agresję u młodzieŜy?” oraz „Narkotyki i
dziecko – co powinno zwrócić naszą uwagę?”. W maju zorganizowano w szkole Dzień bez
Wulgaryzmów. 1 czerwca był w gimnazjum był dniem sportowej rywalizacji i
podsumowaniem działań przeprowadzonych w ramach kampanii „ZTU”. Przeprowadzono
zawody sportowe z rozgrywkami klasowymi i poczęstunkiem.
OPOCZNO
W SP w Libiszowie przeprowadzono m.in. turniej piłki noŜnej z okazji Dnia Dziecka,
zorganizowano spotkanie integracyjno-profilaktyczne całej społeczności szkolnej z okazji
Dnia Rodzinnego. Uczniowie opracowali szkolną kronikę kampanii. Wszyscy brali udział w
zajęciach profilaktyczno-rekreacyjnych. Koordynatorem wszystkich działań związanych z
kampanią na terenie szkoły była Marianna Matysiak – pedagog szkolny, a organizacją imprez
sportowych zajmowali się wychowawcy klas i Renata Szczepanik – nauczyciel WF-u.
GMINA OZORKÓW
Do kampanii przyłączyły się szkoły, biblioteki i świetlice wiejskie. Działania koordynowała
GraŜyna Radwańska. MłodzieŜ odwiedziła sprzedawców w gminie, wręczając im list, który
miał być przestrogą przed sprzedaŜą alkoholu nieletnim. Odbyła się debata na temat
przemocy w szkole, w której udział wzięli przedstawiciele kuratorium, GKRPA, OPS, policji,
kurator sądowy oraz psycholog..W ZS w Leśmierzu zorganizowano Dzień bez Przemocy.
Uczniowie z ZS w Modlnej i Leśmierzu pod opieką dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych
przeprowadzili akcję profilaktyczną wśród kierowców. Medialnie akcję wspierała gazeta
lokalna „Gminniak”.
OZORKÓW
Koordynatorem akcji był MOPiTU (świetlica środowiskowo-terapeutyczna). W witrynach
sklepowych zawisły plakaty z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu
nieletnim. Dzieci ze świetlicy środowiskowo-terapeutycznej pod opieką funkcjonariuszy
policji wręczały naklejki i listy z apelem o zachowywanie trzeźwości za kierownicą. Finałem
akcji była spartakiada. Konkurencje sportowe przeplatane były występami taneczno-
748
749
wokalnymi oraz prezentacją haseł profilaktycznych. – To był nasz pierwszy udział w
kampanii, ale na pewno nie ostatni! – podsumowują lokalni koordynatorzy.
PĄTNÓW
W kampanii wzięła udział I klasa PSP im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. Do
osiągnięć szkoły naleŜy m.in. wstąpienie do Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
nadanie tytułu „Szkoły z klasą”, utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Załęczak",
coroczna organizacja mistrzostw w Biegach na Orientację i wiele innych.
PIĄTEK
W kampanię zaangaŜowały się władze gminy, uczniowie i nauczyciele SP im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, SP w Czernikowie i Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego.
Zorganizowano pogadanki o zdrowym stylu Ŝycia, konkurs piosenki o czystości, warsztaty
„UŜywkom-mówimy NIE”, spektakl profilaktyczny pt. „UŜywkom krzyczę NIE”
przygotowany przez uczniów klas VI, wystawę prac plastycznych, turniej piłkarski,
międzyszkolny turniej lekkoatletyczny, rajd rowerowy.
PODDĘBICE
Odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki uzaleŜnień dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, zorganizowano takŜe imprezę „Drogi rodzicu! Zachowaj Trzeźwy
Umysł" i plenerowy koncert rockowy, a takŜe uroczyste podsumowanie kampanii „ZTU”. Z
wszystkich propozycji skorzystało w tym roku 724 uczniów. Koordynatorem akcji była
Magdalena Kochanek.
PRZEDBÓRZ
W Publicznym Gimnazjum w Przedborzu zorganizowano imprezę sportową pod hasłem
„ZTU”. Zawody sportowe dla uczniów gimnazjum odbywały się na boisku Klubu
Sportowego MKS Pilica Przedbórz. Dyplomy dla najlepszych druŜyn i zawodników wręczyli
sekretarz Urzędu Miasta w Przedborzu Wojciech Karbownik oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Słoniewski. Przy udziale przedborskiej policji i harcerzy przeprowadzono
kampanijne patrole drogowe.
RADOMSKO
Na łamach portalu Radomsko24.pl. znalazł się artykuł dotyczący przebiegu Dnia Dziecka.
Imprezie towarzyszył happening: biegaczy od startu do mety goniły dwie makiety
papierosów. Rozdano ok. 150 dyplomów z podpisami znanych sportowców oraz prezydenta
Radomska. Były teŜ patrole edukacyjne do sprzedawców alkoholu; rozpowszechniano plakaty
i listy; patrole drogowe do kierowców. Akcje przeprowadził Zespół Profilaktyki i Promocji
Zdrowia MKRPA wraz z Komendą Hufca Radomsko oraz Powiatową Komendą Policji.
RĘCZNO
Gmina Ręczno po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „ZTU”. W kampanię
zaangaŜowały się władze gminy, GKRPA, uczniowie i nauczyciele dwóch szkół: Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie i SP w Stobnicy. Zorganizowano Dzień Sportu, konkurs
wiedzy o sporcie i rozgrywki piłki noŜnej, konkurs literacki i piosenkarski. Uczniowie z
Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Ręcznie wykonali prace plastyczne i literackie
ROKICINY
749
750
W Gimnazjum w Popielawach 30 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród
uczestnikom kampanii. Przy tej okazji zorganizowano apel, na który przybyli: wójt Jan
Klepacz, przewodniczący GKRPA Marek Olkiewicz oraz pełnomocnik komisji ElŜbieta
Krasoń. Towarzyszyli im równieŜ przewodniczący samorządu uczniowskiego Mateusz
Szubert, który krótko przedstawił przebieg kampanii w szkole, oraz pedagog Beata śak, która
koordynowała działania kampanii w szkole. Gości powitała dyrektor Małgorzata
Lewandowska, która zachęciła uczniów do udziału w następnych edycjach „ZTU”.
ROZPRZA
W SP w Straszowie. Uczniowie brali udział w zajęciach na wychowaniu proekologicznym;
konkursach: językowym i na plakat Dzień Dziecka przebiegł pod hasłem kampanii.
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w akcji „Uciekaj przed nałogiem!”. Zorganizowano takŜe
współzawodnictwo grupowe na torze przeszkód dla klas 0-I i rozgrywki w dwa ognie dla
uczniów klas II i III, rozgrywki chłopców w piłkę noŜną i zawody piłki siatkowej dziewcząt.
RZĄŚNIA
Sportowy Turniej Miast i Gmin 2007 połączono z kampanią. W turnieju szkolnym brały
udział wszystkie placówki z gminy oraz członkowie ludowych zespołów sportowych.
Rywalizowano w piłce noŜnej, siatkowej, koszykówce, dwóch ogniach, ringo, kometce,
unihokeju, grze w klasy, jeździe na rolkach, przeciąganiu liny, wyścigach w workach. W
plenerze zaś były biegi przełajowe, biegi sztafetowe, a takŜe wyścigi rowerowe. Urządzono
równieŜ turniej w SP w StróŜy, gdzie dzieci rywalizowały z rodzicami.
SULEJÓW
W SP 1 odbyły się zawody sportowe w biegach. MKRPA ufundowała nagrody i dyplomy
najlepszym zawodnikom. Głównym celem zawodów było propagowanie zdrowego i wolnego
od nałogów trybu Ŝycia oraz zachęcanie uczniów do czynnego spędzania wolnego czasu.
Odbył się takŜe turniej piłki noŜnej druŜyn niezwiązkowych. Wszystkie druŜyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. MKRPA zorganizowała profilaktyczny
konkurs plastyczny.
TOMASZÓW MAZOWIECKI
SP 13 oraz UKS JOKER zorganizowały Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt. Do
sportowej walki stanęło ponad 120 zawodniczek. W szkole zorganizowano takŜe I Szkolny
Turniej Siatkówki PlaŜowej. SP była organizatorem i gospodarzem III Ogólnopolskiego
Turnieju Minipiłki Siatkowej Chłopców „Zdrowo-Sportowo-Zimowo”. Brało w nim udział
142 zawodników z 9 miast Polski. W ramach kampanii przeprowadzono konkurs na okrzyk i
hasło przewodnie promujące zdrowie. Wygrało hasło: „Chcesz być piękny, silny, zdrowy,
powiedz nie i nałóg z głowy”. Na posumowanie zorganizowano festyn w Parku Miejskim.
WIELGOMŁYNY
W PG szkolnym koordynatorem akcji była Henryka Cieciura. Uczniom przekazano materiały
informacyjne, podczas wywiadówek rodzice otrzymali ulotki kampanii. Był konkurs „EKOMODA” przygotowany przez ElŜbietę Olczyk. Ponadto uczniowie pod kierunkiem Zofii
Witaszczyk opracowali projekt ścieŜki rowerowej W PSP w Krzętowie szkolnymi
koordynatorkami akcji były Anna Braszczyńska-Nowak oraz Alicja Trzeciak. Zorganizowano
m.in. obchody Światowego Dnia Ziemi i zawody sportowe.
WOLBÓRZ
750
751
Kampanię zainaugurowała akcja „Nie zostawiaj Ŝycia na drodze” w PG im. Królowej
Jadwigi. W szkole zorganizowano II edycję projektu edukacyjnego Dzień Nauki. Odbyły się
takŜe Gimnazjady – rozgrywki w piłkę siatkową. Po raz czwarty Ludowy Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy zorganizował zawody o zasięgu powiatowym. Amatorska
Liga Siatkówki MęŜczyzn miała na celu popularyzację sportu amatorskiego wśród dzieci i
młodzieŜy. „Inny to ja – mam pomysł na siebie” – pod takim hasłem odbył się w listopadzie
w PG im. Królowej Jadwigi II Dzień Profilaktyki, który był podsumowaniem kampanii.
ZGIERZ
W szkole w Biesiekierzu zorganizowano: konkurs literacki, festyn sportowy dla najmłodszych
uczniów, miniplayback show i ognisko. W szkole w Białej uczniowie uczestniczyli w
pieszych i rowerowych rajdach. Uczniowie szkoły w Szczawinie podczas zajęć edukacyjnych
poznali pojęcie asertywności, takŜe młodzi ludzie ze Słowika uczyli się, jak skutecznie
odmawiać. W szkole w Dąbrówce zorganizowano piknik „Święto rodziny”. W szkole w
Grotnikach odbył się Turniej Rodzinny propagujący profilaktykę uzaleŜnień. W szkole w
Giecznie przeprowadzono szkolenia dla rodziców. Gminnym koordynatorem kampanii była
BoŜena Frank.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
BOBOWA
UKS Sęp Wilczyska był organizatorem Turnieju Minipiłki Siatkowej w ramach kampanii. W
zawodach wystartowały 22 zespoły trójek siatkarskich. W kategorii dziewcząt zwycięŜył
zespół z Wilczysk w składzie: Aleksandra Kruczek, Katarzyna Olszanecka, Ewelina Mędoń,
Ilona Chmielowska. W kategorii chłopców tryumfował zespół z Grybowa w składzie:
Krzysztof Złocki, Jakub Krajniewski, Mariusz Gruca, Arkadiusz Krok. Puchary ufundowała
Gminna Komisja RPA w Bobowej.
BRZESKO
W PSP w Porębie Spytkowskiej odbyła się impreza „śyj zdrowo – zachowaj trzeźwy umysł”.
Brali w niej udział uczniowie, nauczyciele i rodzice Były inscenizacje profilaktyczne na temat
szkodliwości nałogów. Przygotowano takŜe wystawę plakatów. Rozrywano Mistrzostwa
Poręby Spytkowskiej w Kolarstwie Górskim, III Półmaraton oraz konkurencje rodzinne,
konkursy wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, rodzinne skoki trójnogi.
CHEŁMIEC
W ZS w Chełmcu była Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i ZagroŜeniach i miniwykłady
nauczycieli. W ZS w Świniarsku Dzień Dziecka połączony był z Dniem Sportu. SP w
Niskowej zorganizowała Dzień Dziecka. W SP w Biczycach Dolnych zorganizowano marsz
ku trzeźwości. W SP im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie został zorganizowany
Dzień Sportu. W ZS w Chomranicach do akcji włączyli się nauczyciele WF-u organizując
zawody sportowe. SP w Klęczanach był Bieg ku Słońcu, malowanie kredą na płycie starego
lotniska. W ZS w Librantowej zorganizowano tor przeszkód, wyłoniono szkolnego siłacza i
mistrza koszykówki. W ZS w Piątkowej odbyły się lekcje wychowawcze z okazji Dnia bez
Papierosa. W SP w ZS w Wielogłowach grupa liderów wręczyła kierowcom szkolnych busów
listy apelujące o prowadzenie z „Trzeźwym Umysłem. W ZS w Paszynie odbyły się
pogadanki o szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.
751
752
CZERNICHÓW
Odbyło się sporo imprez dla dzieci. W maju UG zorganizował coroczny Przełajowy Bieg
Zwycięstwa. Najlepszych zawodników udekorowali Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów,
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie Stefan Pagacz, prezes Koła
Gminnego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Mieczysław Morawski. W
czerwcu w Rybnej odbył się IV Rodzinny Piknik Rycerski. W czerwcu odbył się Sportowy
Dzień Dziecka w ramach „ZTU”. Organizatorami byli: LKS Wisła, OSP Czernichów i
Stowarzyszenie Czernichów w Unii Europejskiej.
KAMIONKA WIELKA
Do akcja przystąpiły wszystkie gminne podstawówki i gimnazja. W realizację kampanii
licznie zaangaŜowała się młodzieŜ (1500 osób), rodzice (300 osób) oraz nauczyciele (100
osób). W ramach akcji odbyło się 60 imprez, w tym:– złaz profilaktyczny „NIE – przemocy i
uzaleŜnieniom” w ramach XV Gminnych Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej, zawody sportowe,
wycieczki, konkursy plastyczne, spektakle teatrzyków szkolnych, IV Szkolne Igrzyska
Sportowe, blok sportowo-rekreacyjny w ramach XIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin
2007. Zorganizowano happening „Nie daj się wciągnąć! – ZTU 2007”, podczas którego
wolontariuszki z GP oraz środowiskowi liderzy młodzieŜowi przeprowadzili akcję wśród
kierowców.
KRAKÓW
W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 odbyła się akcja „Trzymaj formę”
Codziennie, w czasie duŜej przerwy odbywały się prezentacje aerobiku, Ŝonglowania,
ćwiczeń z przyrządami. Był teŜ „Wesoły tor przeszkód” dla dzieci młodszych. Po południu
bawiono się na dyskotece szkolnej. W akcje włączyli się harcerze, proponując gry, zabawy,
pląsy i bieg wokół szkoły. Odbył się tydzień promocji zdrowia poświęcony wspieraniu
postaw abstynenckich „ZTU”. Zorganizowano stoisko, przy którym dzieci mogły zapoznać
się z ulotkami poświęconymi abstynencji oraz szkodliwości uŜywek. Chętni wpisywali się do
księgi zobowiązań dotyczących zachowania abstynencji.
LUBIEŃ
Odbyło się spotkanie grupy uczniów z SP w Krzeczowie ze straŜakami pod hasłem „Gasimy
emocje”. Działanie „Ucieczka przed nałogiem” miało charakter sportowy, odbył Gimnazjalny
Turniej Siatkówki. W czerwcu zorganizowano imprezę „Trenujemy umysły i gardła”: kaŜda
klasa miała w dowolny sposób zaprezentować umiejętności poetyckie, twórcze i wokalnokabaretowe. Tematem prezentacji były kampanijne hasła: „Lubię siebie. Dobrze się bawię”,
„Lubię sport”, „Uciekam przed nałogiem”.
NIEDŹWIEDŹ
W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie odbyły się rozmowy z
dziećmi, kampanijne konkursy, odgrywanie scenek. W Zespole SP im. Władysława Orkana i
GP w Porębie Wielkiej były się spotkania uczniów z przedstawicielami KPP w Limanowej.
W świetlicy szkolnej organizowano zajęcia dydaktyczne i plastyczne promujące zdrowy styl
Ŝycia, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
NOWY TARG
Nowy Targ naleŜy tradycyjnie do najbardziej aktywnych samorządów w Polsce. W ramach
„ZTU” w Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs literacki „Trzeźwi i radośni”. SP nr 5 im.
Konfederacji Tatrzańskiej zorganizowała rajd rowerowy pod hasłem „ZTU”. W Gimnazjum
752
753
nr 1 odbyły się konkursy: plastyczny oraz piosenki „Trzeźwymi bądźcie”. SP nr 6
zorganizowała Festyn Rodzinny. Podczas półkolonii profilaktycznych odbył się Dzień Sportu,
dzieci brały udział w turnieju unihokeja, odbyły się rozgrywki piłki noŜnej, minikoszykówki,
a takŜe gry oraz zabawy. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 kampania
realizowana była w formie zajęć warsztatowych, zabaw oraz konkursów. Podczas
wrześniowej sesji Rady Miasta odbyło się podsumowanie kampanii i wręczenie nagród
laureatom konkursów. Młodym ludziom gratulowali Przewodniczący Rady Lesław
Mikołajski w towarzystwie zastępców oraz burmistrza Marka Fryźlewicza.
OLKUSZ
W SP im. M. Konopnickiej w Kosmolowie odbyły się zawody sportowe, w czasie których
młodzieŜ rywalizowała na boisku piłki siatkowej. Podczas godzin wychowawczych odbyły
się pogadanki na temat nałogów. W Dzień Dziecka Zorganizowano rozgrywki sportowe oraz
bieg wytrzymałościowy dla wszystkich uczniów. W SP nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego
ogłoszono konkurs na logo akcji. Była wycieczka rowerowa i minipatrole drogowe z
udziałem uczniów, którzy pod okiem policjantów wręczali kierowcom nalepki i zobowiązania
do zachowania trzeźwości za kierownicą. W „ZTU" wzięły udział cztery gimnazja. Były
zawody sportowe „Uciekaj przed nałogiem” oraz „Lubię sport”, konkursy plastyczne,
profilaktyczne spotkania z rodzicami.
OŚWIĘCIM GMINA
W kampanii „ZTU” wzięli udział uczniowie SP w Porębie Wielkiej. Były konkursy, ankieta,
pogadanki na temat szkodliwości spoŜywania alkoholu oraz stosowania innych uŜywek.
Rozdano ulotki dla rodziców, uczniowie sami pisali listy do kierowców i sprzedawców, Dzień
Dziecka połączono z Dniem Sportu: dzieci wykonywały rysunki kredą na sztalugach i na
asfalcie, rywalizowały w róŜnorodnych konkurencjach sprawnościowych i meczach piłki
noŜnej.
RYGLICE
- W ramach kampanii SP w Zalasowej zorganizowała Festyn Rodzinny, na który przyszły
całe rodziny – meldują koordynatorzy. 1 czerwca odbył się takŜe turniej sportowomatematyczny. Realizowano ponadto kampanijne zadania.
RZEZAWA
– PSP juŜ po raz kolejny przystąpiła do „ZTU” – przypominają koordynatorzy. W ramach
akcji odbyły się konkursy plastyczne, sportowe, wycieczki i pogadanki. Na szczególną uwagę
zasługuje Gminny Turniej Gier i Zabaw o Czekoladowy Puchar. –Impreza ta była okazją do
doskonalenia aktywności fizycznej i integracji zespołów klasowych – komentują.
SKAWINA
Odbył się V Międzynarodowy Bieg Skawiński „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod honorowym
patronatem burmistrza Adam Najdera. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba ponad 650
biegaczy: dzieci, młodzieŜ i dorośli. W SP im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach pod
hasłem „Trzeźwo, zdrowo i wesoło”. W czerwcu dzieci, ich rodzice oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy Wielkich Dróg obejrzeli program w wykonaniu młodzieŜy szkolnej. Mottem
programu, podobnie jak całej imprezy, było hasło „Cudownych rodziców mam”. W
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziszowie odbył się Szkolny Dzień Sportu połączony z
Dniem Dziecka. Z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w
Skawinie odbyły się Zawody Młodych Siłaczy.
753
754
SŁABOSZÓW
Gmina po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii – poinformowała Agata
Piotrowska, koordynator programu. Na stadionie sportowym odbył się festyn z okazji Dnia
Dziecka. Oprócz rozgrywek sportowych i atrakcji przygotowanych przez straŜ poŜarną i
policję, zorganizowano równieŜ happening. Akcja rozpoczęła się marszem profilaktycznym
uczniów ZS w Dziaduszycach. Honorowy patronat nad kampanią sprawował wójt gminy
Zbigniew Kita MłodzieŜ gimnazjalna pod opieką organizatora i dwóch funkcjonariuszy
policji na drodze gminnej wręczała kierowcom list zobowiązujący do prowadzenia
samochodu z „Trzeźwym Umysłem” oraz kampanijną naklejkę na szybę.
STRYSZAWA
SP 3 w Stryszawie zorganizowała wycieczkę plenerową Pasmem Jałowca, Zespół Szkół
Samorządowych w Krzeszowie zorganizował VI Rajd MłodzieŜy Gimnazjalnej o Puchar
Wójta Gminy. Uczniowie SP 2 w Stryszawie wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego KP
Policji w Suchej Beskidzkiej wzięli udział w akcji „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”.
Podsumowanie kampanii zorganizowano na boisku sportowym w Stryszawie. Pełnomocnik
wójta i przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wręczyli dyplomy nauczycielom zaangaŜowanym w przebieg kampanii. Dyplomy i upominki
otrzymały teŜ dzieci.
SZAFLARY
Czerwiec w Zespole SP i Gimnazjum w Maruszynie Górnej upłynął pod hasłem „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Uczniowie roznieśli ulotki oraz plakaty przypominające o zakazie
sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim. Rodzice otrzymali listy mówiące o zagroŜeniach, jakie
niesie jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Zorganizowano zawody sportowe, moŜna
było skorzystać z Punktu Medycznego przygotowanego przez uczennice klasy II gimnazjum,
które dokonywały pomiaru ciśnienia, tętna oraz wagi. Zabawie i rywalizacji na świeŜym
powietrzu sprzyjała znakomita, słoneczna aura i miła atmosfera. Zdjęcia wykonane przez
dyrektora szkoły moŜna obejrzeć na stronie internetowej szkoły www.maruszyna.prv.pl.
SZCZUCIN
Na stadionie LKS Wisła Szczucin i obiektach Stowarzyszenia „Nadzieja” odbył się piknik
sportowo-rekreacyjny zorganizowany przez GKRPA. W zabawie uczestniczyli uczniowie,
rodzice, nauczyciele i dyrektorzy, nie zabrakło teŜ wójta Jana Sipiora. Przygotowano
przedstawienie teatrzyku „Zaczarowana Góra”, wystąpiły zespoły taneczne ze szkół z
Maniowa, Zabrnia, Słupca i Szczucina. Chłopcy uczestniczyli w turnieju piłki noŜnej,
dziewczęta piłki siatkowej. Zwycięzcom turniejów wręczono nagrody. Było równieŜ wiele
konkursów dla dzieci z młodszych klas.
WIERZCHOSŁAWICE
W SP im. św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach zorganizowano marsz
profilaktyczny. Odbyła się wycieczka na ranczo „Pasja” koło Brzeska, gdzie uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w róŜnych zabawach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wzięli takŜe
udział w Powiatowym Dniu Dziecka pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” Był Szkolny
Dzień Sportu, Dzień Otwarty i spotkanie z policjantami. W SP w Rudce przeprowadzono
lekcje wychowawcze z wykorzystaniem scenariuszy z poradnika „śyć radością”, odbyły się
pogadanki dla rodziców o zagroŜeniach, zorganizowano turniej dwóch ogni, Święto
Rodzinne. Przygotowano liczne konkursy dla dzieci.
754
755
WOJNICZ
PG im. św. Kingi w Wojniczu po raz drugi uczestniczyło w kampanii. Uczniowie klas drugich
uczestniczyli w warsztatach „Przeciw agresji”. Rodzice mogli wysłuchać prelekcji na temat
zagroŜeń. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego odwiedzili sklepy z alkoholem w
Wojniczu i wręczyli sprzedawcom listy i plakaty przypominające o zakazie sprzedaŜy
alkoholu osobom niepełnoletnim. MłodzieŜ gimnazjum uczestniczyła ponadto w II
Mistrzostwach Gminy Wojnicz w Kolarstwie Górskim o puchar burmistrza Wojnicza.
ZAWOJA
MłodzieŜ oraz policjanci z Zawoi patrolowali ulice gminy i wręczali kierowcom kampanijne
naklejki. Nad jej przebiegiem czuwała Danuta Lasa z UG. Sprawną organizację patroli
zapewnili komendant Krzysztof Makoś i młodszy aspirant Andrzej Pytlarczyk z Posterunku
Policji w Zawoi. Funkcjonariusze kontrolowali kierowców, zaś młodzieŜ ze Świetlicy
Środowiskowej z Zawoi Centrum pod opieką wychowawczyni Agaty Paluch wręczała list
apelujący o trzeźwość za kółkiem oraz kampanijną naklejkę na szybę.
ZEMBRZYCE
Na zakończenie kampanii „ZTU” przygotowano zawody sportowe, które były zwieńczeniem
wszystkich akcji profilaktycznych w gminie. Podsumowanie odbyło się w ramach obchodów
Dni Gminy Zembrzyce. W kampanię włączyło się wiele osób, w tym wójt gminy Zembrzyce,
dyrektorzy szkół, radni, nauczyciele, rodzice. W zawodach wzięli udział równieŜ dorośli, a
wójt Józef Gąsiorek zdobył I miejsce w pchnięciu kulą. Zawodom towarzyszyła prezentacja
dorobku artystycznego zespołów szkolnych.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Baboszewo
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baboszewie po raz piąty
przystąpiła do „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Koordynatorem kampanii była Szkoła
Podstawowa w Mystkowie. 5 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Mystkowie
wystawili Ŝartobliwy spektakl na temat nałogów, był teŜ pokaz tańców nowoczesnych, a na
świeŜym powietrzu zorganizowano konkursy i rozgrywki sportowe pod hasłem „Lubię ruch.
Dobrze się bawię”. Kampanię relacjonowała Teresa Łukaszewicz.
Brudzeń DuŜy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu DuŜym po raz trzeci wzięli udział w kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Koordynatorkami były Anna Kostrzewa i Aldona
Lewandowska-Skrobszewska. Zorganizowano Szkolny i Międzyszkolny Turniej Tenisa
Stołowego. W Światowy Dzień Zdrowia w szkole odbył się „Sąd nad papierosem”, a potem
happening promujący zdrowy styl Ŝycia (uczniowie maszerowali z transparentami, skandując
prozdrowotne hasła). 26 maja zorganizowano festyn rodzinny.
Chorzele
Szkoła Podstawowa w Chorzelach zorganizowała VII Wielki Festyn Profilaktyczny pt.
„śyjmy zdrowo bez nałogów”. W kampanii uczestniczyła Szkoła Podstawowa w
Duczyminie, w której 31 maja zorganizowano Dzień bez Papierosa. W Zespole Szkół w
755
756
Zrębach odbyły się spotkania profilaktyczne. Wzięły w nim udział klasy 0-VI SP i I-III
gimnazjum.
Ciechanów
- Efekty naszych działań są zaskakujące. Kampania trafiła do róŜnych środowisk, skupiła teŜ
wokół siebie wielu sympatyków - poinformowali koordynatorzy kampanii Anna Łęgowska i
Adam Stępkowski. Na zajęciach wychowania do Ŝycia w rodzinie wiele miejsca poświęcono
promocji zdrowego stylu Ŝycia, nauce asertywności i sztuki dokonywania świadomych
wyborów. Zorganizowano akcję „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. Dzień Dziecka był
połączony z Dniem Sportu – Letnią Miniolimpiadą. Było teŜ wiele innych atrakcji.
Garwolin gmina
Jednym z elementów profilaktyki zagroŜeń jest organizowany juŜ po raz VI Turniej Piłki
NoŜnej „śyj i graj trzeźwo”. Imprezę wspomagającą akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
przygotował UKS Orlik w Wilkowyi pod patronatem starosty powiatu garwolińskiego, wójta
gminy Garwolin i GKRPA. Medialnie turniej wspierało „śycie Garwolina”. Turniej
wzbogaciły imprezy towarzyszące: spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów ZS
w Michałówce pod kierunkiem Lidii Dybciak, loteria fantowa przygotowana przez samorząd
uczniowski miejscowej szkoły oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.
]
Górzno
- Kampanię rozpoczęliśmi w Pierwszy Dzień Wiosny akcją „Rusz się człowieku” opowiadają koordynatorki GraŜyna Ławicka, Maria Janowska i Anna Mówińska z
Publicznego Gimnazjum w Górznie. - Nasze klasy realizowały program „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” zarówno na lekcjach, jak i w czasie poświęconym na zabawę i rekreację. Między 4 a
7 czerwca odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą w Beskidy.
Gostynin miasto
Kampanię "ZTU" połączono z Dniami Gostynina, które odbyły się w dniach 31 maja - 3
czerwca. Patrole dzieci pod opieką funkcjonariuszy policji na jednej z dróg wręczały
kierowcom naklejki na szyby samochodów i listy z apelem o zachowanie trzeźwości „za
kółkiem”. W Gostyninie kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” była realizowana przez
Urząd Miasta, Komendę Powiatową Policji, Dom Kultury i cztery szkoły: SP nr 1, SP nr 3,
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.
Konstancin-Jeziorna
- W tym roku po raz drugi wzięliśmy udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –
napisały dzieci ze świetlicy przy parafii w Kalrysewie. Wychowankowie pracowali pod
opieką wychowawczyń Marii Chmielewskiej oraz Marii Kłos. - Najpierw wypełnialiśmy
mapę konkursową pt. „Wiem i umiem. Dobrze się bawię”. Rozwiązując stopniowo dziesięć
pytań testowych, poruszyliśmy wiele niezwykle waŜnych i ciekawych spraw, dotyczących
zdrowego stylu Ŝycia. Teraz dobrze wiemy, Ŝe nauka w szkole jest potrzebna do tego, by jak
najlepiej radzić sobie w Ŝyciu, a komputer, choć bardzo potrzebny i pomocny nigdy nie
zastąpi prawdziwego, bezpośredniego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.
Kozienice
W szkołach odbyły się zajęcia, konkursy, imprezy i rajdy. Dzieci ze świetlicy środowiskowej
wzięły udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na terenie Ogrodu
Jordanowskiego w Kozienicach. Organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
756
757
Społecznej. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" ruszyła pełną parą koncertem pod hasłem
„Przerywamy ciszę". Dochody przekazano na rzecz Ośrodka Profilaktyki UzaleŜnień Świetlicy Środowiskowej „Poranek” w SwierŜach Górnych. 27 czerwca odbyła się akcja „Za
kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł” wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach.
Krasne
Gminna Krasne po raz piąty wzięła udział w „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Akcję rozpoczęło
spotkanie pełnomocnika wójta Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Wypracowany plan działań wdroŜono następnie
w: Gimnazjum i SP w Krasnem, SP w Milewie-Szwejkach i SP w Zielonej. - Akcję uwaŜam
za niezwykle poŜyteczną. Dzieci uczestniczą w bardzo pomysłowych konkursach. Zyskują
nie tylko nagrody i dyplomy, bo kampania to równieŜ wspaniała okazja do zabawy, śmiechu i
radości – uwaŜają organizatorzy. - Warto dać dzieciom i młodzieŜy szansę zaprezentowania
swoich talentów i umiejętności.
Krasnosielc
Szkoły zorganizowały imprezy biegowe. Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu: 31 maja 150
uczniów gimnazjum aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Uciekaj przed
nałogiem!”. PSP w Krasnosielcu: 80 uczniów przystąpiło do rywalizacji w biegach
przełajowych. PSP w Rakach: W biegach pod hasłem „Dzień bez papierosa” uczestniczyło 60
uczniów. PSP w Amelinie: W biegach uczestniczyło 55 uczniów. Przebiegli łącznie 88,2 km!
Były teŜ inne inicjatywy. – JuŜ czwarty raz zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny –
„Popołudnie z Mamą i Tatą” – opowiadają koordynatorzy z Amelina.
Lesznowola
W kampanii biorą udział zespoły szkół publicznych w Lesznowoli, Łazach, Mrokowie,
Nowej Iwicznej oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, a takŜe świetlica
środowiskowa „Chatka Władka” we Władysławowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Łazach i Lesznowoli oraz Nowej Iwicznej. - 19 maja, w pierwszą rocznicę nadania
Zespołowi Szkół w Łazach imienia Jana Pawła II, odbył się rodzinny festyn „Majówka z
Lolkiem” – informują Zuzanna Fuksiewicz-Kuc i Małgorzata Garstka z zarządu UKS Lolek.
Liw
Szkoła Podstawowa w Zającu aktywnie włączyła się ponownie w akcję „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Materiały kampanii umoŜliwiły zorganizowanie akcji sportowych. Na początku
czerwca, w Dniu Sportu, urządzono rozgrywki międzyklasowe w piłkę noŜną, by zwrócić
uwagę na wykorzystanie czasu wolnego. MłodzieŜ jest chętna do wszelkiej aktywności.
Relację przygotowała Hanna Domańska.
Łąck
Szkoła Podstawowa w Łącku po raz czwarty przystąpiła do akcji „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Kampanijne działania tradycyjnie rozpoczęto Pierwszym Dniem Wiosny. W tym
roku przygotowano rozgrywki sportowe dla klas piątych oraz konkurs plastyczny „Sport to
zdrowie” dla kl. I-III. 1 i 12 czerwca odbył się VIII Rajd „Zucholandia”. Celem tegorocznych
działań było włączenie harcerzy, zuchów i wszystkich uczestników w kampanię „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” - relacjonuje Emilia Petrykowska. MłodzieŜ z Łącka przeprowadziła teŜ
akcję wśród kierowców.
757
758
Nowe Miasto nad Pilicą
Między 20 maja a 6 czerwca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad
Pilicą prowadzono kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Relację sporządziła Joanna
Skrzydłowska. W kampanii „ZTU 2007” bardzo aktywnie uczestniczyła szkoła w śdŜarach.
Inauguracja kampanii przypadła na Pierwszy Dzień Wiosny, klasy I oraz III przygotowały
inscenizację pt. „Wiosna na Smerfowej Polanie”. 1 czerwca odbył się Festyn profilaktyczny
na terenie szkoły. Było teŜ wiele innych atrakcji.
Nowy Dwór Mazowiecki
Relacja ze Szkoły Podstawowej nr 3: W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz
Światowego Dnia bez Papierosa przy współpracy ze wszystkimi nauczycielami szkoły została
zorganizowana pikieta, która przeszła ulicami miasta. Dzieci szły niosąc transparent i
dekoracje wcześniej przygotowane z nauczycielami i paniami ze świetlicy. W czasie pikiety
dzieci wznosiły okrzyki i hasła dotyczące nie palenia papierosów, picia alkoholu. Przemarsz
ulicami miasta zabezpieczała StaŜ Miejska.
Otwock
– Po raz kolejny Gimnazjum nr 2 włączyło się do ogólnopolskiej akcji – poinformowali
nauczyciele. W klasach I i II przeprowadzono cykl pogadanek; w szkole ogłoszono konkurs
wiedzy o alkoholu, w którym wzięli udział uczniowie z róŜnych klas; pod kierunkiem
nauczyciela WF-u odbyły się zajęcia sportowe; podczas dnia otwartego dla rodziców oraz na
Festynie Rodzinnym zaprezentowano galerię prac uczniowskich promujących zdrowy styl
Ŝycia; w ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa szkolne korytarze takŜe
zamieniły się w galerie uczniowskich prac.
OŜarów Mazowiecki
SP nr 1, SP nr 2, Szkoła w Święcicach oraz Gimnazjum im. Bohaterów Powstania
Warszawskiego w OŜarowie Mazowieckim włączyły się do kampanii. - 23 czerwca podczas
Dni OŜarowa Mazowieckiego, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007 odbył
się I OŜarowski Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego – informuje
Joanna Koll, pedagog w Szkole Podstawowej nr 1. Impreza odbywała się na boisku Szkoły
Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w OŜarowie Mazowieckim.
Gmina Pionki
W kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana
Czarnieckiego w Czarnej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, a takŜe rodzice. Wychowawcy
Urszula Majcher, Anna Pionka, Anna Górka, Karolina Trajer i Piotr Kuciara prowadzili
zajęcia wychowawczo-profilaktyczne. Na spotkaniach nauczycieli z rodzicami odbywały się
pogadanki mające na celu uświadomienie potrzeby częstych rozmów oraz wspólnego
spędzania wolnego czasu z dziećmi. Z okazji Dnia Dziecka odbył się w szkole piknik.
Uczniowie klas Va i VIb razem z opiekunami wybrali się teŜ na wycieczkę rowerową do
Puszczy Kozienickiej.
Płock
W płockich szkołach kampania odbywa sie od lat. W tym roku kampanijne działania
odbywały się w Szkole Podstawowej nr 23 oraz w Gimnazjum Nr 8. Przełom września i
października stał w Płocku pod znakiem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 25 września, 2 i
6 października odbyło się lokalne podsumowanie kampanii, w formie turniejów piłki noŜnej
dla szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
758
759
Urzędu Miasta Płocka, Wisła Płock S.A. oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku. Zawody
odbyły się na stadionie Wisły Płock.
Podkowa Leśna
Na początku maja odbyło się święcenie rowerów i samochodów. – JuŜ trzeci rok promujemy
na tych imprezach kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – opowiada Małgorzata
Niewiadomska, pełnomocnik ds. RPA. 1 czerwca w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej odbył
się Dzień Sportu i Zdrowia. Organizatorami przedsięwzięcia byli: UKS „Rzut Podkową”,
Gminna Komisja RPA oraz grono pedagogiczne. Działaniu patronował burmistrz Podkowy
Leśnej Andrzej Kościelny. Tego dnia w ramach kampanii zorganizowano takŜe warsztaty
profilaktyczne „Dobre wybory”.
Poświętne
Szkoła Podstawowa w Turzu po raz drugi przystąpiła do „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Koordynatorem akcji była Aneta Lesińska. 21 kwietnia uczniowie klas IV-VI Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach w ramach kampanii „ZTU”
wybrali się na wycieczkę rowerową do miejscowości Turze. „śyj zdrowo i bezpiecznie” – to
hasło przyświecało projektowi edukacyjnemu trwającemu przez tydzień w Szkole
Podstawowej im. Por. Stanisława Lecha w Poświętnem. Cała akcja rozpoczęła się w
poniedziałek 14 maja, a zakończyła się wraz z końcem tygodnia.
Pułtusk
W tegorocznej kampanii po raz pierwszy wzięli udział wychowankowie świetlicy szkolnej
przy Zespole Szkół nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Akcja rozpoczęła się 1 kwietnia i
przebiegała bardzo pręŜnie. Chętnie brali w niej udział wszyscy uczniowie uczęszczający do
świetlicy szkolnej, zwłaszcza uczniowie klas I-IV.
Repki
- W tym roku kampania zaczęła się od spotkania z kobietami z gminy, Ŝonami i matkami,
którym nieobce są problemy uzaleŜnień - donosi Teresa Stasiuk, pełnomocnik ds.
profilaktyki. W maju w świetlicy socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół w Repkach odbył
się konkurs plastyczny „śyj zdrowo”, na który dzieci stworzyły wiele pięknych prac. 18
czerwca w Szkole Podstawowej w Wyrozębach (nagrodzonej w 2003 r. Multimedialnym
Centrum Edukacji) odbył się po raz drugi Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny pod hasłem
„ZTU”. Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i RPA Teresa Stasiuk i nauczyciel WF-u w SP w
Wyrozębach Bogdan Czarnocki zorganizowali gminne zawody sportowe dla dzieci z klas IIII.
Rzewnie
– Publiczne Gimnazjum w Rzewniu kolejny raz przystąpiło do „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –
opowiada Barbara Krupińska, nauczycielka biologii i chemii, która jest szkolnym
koordynatorem akcji. – Z Marzeną Łyczkowską i Agnieszką Bujnowską zorganizowałyśmy
konkurs profilaktyczny na scenki dramowe i piosenkę. Uczniowie, twórczo spędzając czas,
propagowali zdrowy styl Ŝycia. W ramach akcji zorganizowano równieŜ miniolimpiadę
sportową. Sponsorami nagród był Urząd Gminy Rzewnie.
Sobienie-Jeziory
Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowano takŜe w gminie Sobienie-Jeziory.
Przeprowadzono projekt edukacyjny w ramach programu profilaktyki prozdrowotnej - „śyć
759
760
radością”. Akcję koordynowały Monika Gładysz i Monika Wróbel. Odbyły się liczne zajęcia i
konkursy. Nagrody za I miejsca ufundowała dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Sobieniach
Jeziorach.
Stara Biała
„W naszej szkole 31 maja zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego
zawody sportowe pod hasłem »Zachowaj trzeźwy umysł«, które propagowały zdrowy styl
Ŝycia i aktywny wypoczynek”, napisali młodzi uczestnicy kampanii z klasy Va z SP w
Starych Proboszczewicach. „Nasza wychowawczyni
w ramach waszej kampanii
przygotowała uczniów i przystąpiła do I Międzygminnego Festiwalu Piosenki Szkolnej w
Brudzeniu DuŜym”, poinformowali uczniowie.
Szydłowo
GKRPA w Szydłowie ściśle współpracuje z wójtem Wiesławem Boczkowskim, a takŜe z
dyrektorami szkół, pedagogami, proboszczami, policją, słuŜbą zdrowia, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną i sądem. Dlatego teŜ kampania „ZTU” jest tak pręŜnie i
wszechstronnie realizowana. Do akcji włączyły się: Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Szkoła
Podstawowa w Nosarzewie Borowym, Szkoła Podstawowa w Dębsku, Szkoła Podstawowa w
Garlinie oraz Gimnazjum Publiczne im. 79 Pułku Piechoty „Strzelców Słonimskich”. Festyn
podsumowujący kampanię odbył się w Dębsku na zielonym placu zlokalizowanym między
kościołem parafialnym a szkołą podstawową 17 czerwca, w dniu odpustu.
Warszawa
W kampanii uczestniczyło 13 warszawskich dzielnic. Były to: Białołęka, Mokotów, Ochota,
Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła,
Wilanów oraz śoliborz.
Wyszków
W SP nr 2 akcja przebiegała pod patronatem samorządu uczniowskiego. - Kampanię
inaugurowaliśmy szkolnym apelem, na którym zaprezentowaliśmy ideę akcji, jej cel i
profilaktyczny charakter. Koordynatorem kampanii w szkole była Hanna Jankowska, pedagog
szkolny - poinformował dyrektor Jan Hryniewicz. W trakcie trwania projektu organizowane
były imprezy towarzyszące, które doskonale odzwierciedlały cele akcji (m.in. Obchody
Światowego Dnia bez Papierosa połączone z akcją antynikotynową w szkole dla rodziców).
Zabrodzie
DuŜą aktywnością wykazały się gminne szkoły w Zabrodziu. Uczniowie klas pierwszych
Publicznego Gimnazjum im. kard. S. Wyszyńskiego przeprowadzili rozmowy z kierowcami,
rozdali listy kierowcom z apelem o prowadzenie pojazdów na trzeźwo, rozdawali
właścicielom aut nalepki. Na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej uczniowie
zaopatrzeni zostali w ulotki edukacyjne i profilaktyczne. Wychowawcy klas otrzymali
scenariusze zajęć „śyć radością”, mające na celu wsparcie nauczycieli w realizacji pracy
wychowawczej.
Zwoleń
Dzień rozpoczęcia roku szkolnego w gminie Zwoleń był bardzo uroczysty. Tego dnia
nagrody, dyplomy i certyfikaty młodzieŜy i nauczycielom wręczyli Włodzimierz Kabus,
wiceburmistrz Zwolenia i jednocześnie przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz ElŜbieta Nowakowska, pełnomocnik burmistrza ds. RPA. –
760
761
W kampanii uczestniczyliśmy po raz czwarty – podkreślają koordynatorzy. Nad przebiegiem
kampanii czuwała BoŜena Michalska, pedagog szkolny.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
BIERAWA
W akcji uczestniczyło około 250 uczniów z czterech szkół, 23 nauczycieli i 300 dorosłych.
Akcję prowadzono etapami od lutego do 22 czerwca. Informacje na temat kampanii
publikowało „Echo Gmin”. Koordynatorem akcji był Marek Piątek, z którym współpracowała
Klaudia Janas, pracownik GKRPA. SP w Starej Kuźni zorganizowała dla uczniów zieloną
szkołę w Czarnym Dunajcu. Nauczyciel świetlicy PSP w Starej Kuźni przygotował dla
uczniów spektakl pantomimy pt. „Okno na świat”, który obejrzeli takŜe rodzice w Domu
Kultury w Starej Kuźni. Podsumowaniem akcji był II Festyn Rodzinny pod hasłem
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W imprezie uczestniczyli uczniowie z rodzicami oraz
społeczność lokalna ze Starej Kuźni, Kotlarni, Ortowic i Korzonka. W czasie festynu
przeprowadzono konkursy rodzinne. Były występy artystyczne, rozdawano ulotki oraz inne
materiały promujące zdrowy tryb Ŝycia. W szkole zawisły plakaty antyalkoholowe.
BRANICE
W Gimnazjum odbył się III Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt zorganizowany
w ramach Igrzysk Trzech Narodów. Ceremonii otwarcia Igrzysk dokonano w obecności
zaproszonych gości: wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu Urszuli Pączko, starosty
powiatu głubczyckiego Józefa Koziny, wójta Józefa Małka, wicewójta Jerzego
Biesiadowskiego, radnych gminy Branice, radnych starostwa powiatowego w Głubczycach
oraz dyrektorów szkół. W przerwach między meczami finałowymi moŜna było podziwiać
zespół Impuls prowadzony przez Sylwię Brzozowską. Wszystkie zawodniczki oraz ich
opiekunowie dzięki hojności sponsorów zostali obdarowani upominkami i smakołykami.
Podczas ceremonii otwierania i zakończenia igrzysk zapłonął znicz olimpijski. Zwycięskie
druŜyny otrzymały medale z rąk przedstawiciela Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu Sebastiana Kocieniewskiego, wójta Józefa Małka oraz dyrektor
Aliny Nowak. KaŜdemu zespołowi wręczono równieŜ puchar, a zwycięską druŜynę z Kietrza
uhonorowano ponadto wieńcami laurowymi.
BRZEG
W PSP 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu przeprowadzono wiele działań: imprezę
sportową propagującą wychowanie przez sport, Dzień Dziecka pod hasłem „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, cykl zajęć dla uczniów Dni Promocji Zdrowia. Uczniowie zaangaŜowani w
realizację programu profilaktycznego prowadzonego przez B. Szczepaniak rozpropagowali
listy do sprzedawców alkoholu i wręczali kierowcom listy przypominające o trzeźwości za
kierownicą. Na spotkaniach z rodzicami rozdano ulotki. Uczniowie wzięli udział w konkursie
plastycznym „Mówię NIE – papierosom, narkotykom i alkoholowi” i obejrzeli w świetlicy
szkolnej film „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”. Po projekcji uczestniczyli w zajęciach
profilaktycznych prowadzonych przez B. Weiner i B. Szczepaniak.
KĘDZIERZYN-KOŹLE
JuŜ po raz drugi SP 13 wzięła udział w „ZTU”. Szkolnym koordynatorem kampanii była
Agnieszka Koszmider. Odbyły się warsztaty szkolne, festyn rodzinny, rozgrywki sportowe.
Ponadto samorząd uczniowski rozprowadził w dzielnicy Rogi (w której znajduje się PDSP
761
762
13) plakaty i listy dla sprzedawców z zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim
oraz naklejki na szybę samochodu i listy z apelem do kierowców o zachowanie trzeźwości.
PSP 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego po raz czwarty brała udział w kampanii „ZTU”.
Koordynatorem kampanii była Renata Mańkowska. Odbyły się m.in.: Mistrzostwa Szkoły w
Skoku WzwyŜ, Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej Klas Szóstych, Miedzyklasowy
Turniej Gier i Zabaw „Mały Olimpijczyk”, Międzyklasowy Turniej Unihokeja, olimpiada
lekkoatletyczna z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Lubię ruch, dobrze się bawię”, VI
Międzyszkolny Turniej Gry w Dwa Ognie klas III o puchar dyrektora PSP 12. Posumowanie
akcji „ZTU” odbyło się 21 czerwca na uroczystym apelu. Wszystkie działania wspierane były
przez dyrekcję szkoły. Wiele zadań, zabaw i gier uczniowie mogą wykorzystać w czasie
wakacji.
KLUCZBORK
Koordynatorem „ZTU” w Publicznym Gimnazjum nr 3 była Anna Mazurek. Zorganizowano
konkurs profilaktyczny. Zadania opracowane zostały tak, aby uczniowie mieli okazję do
wypowiedzi na zawarte w materiałach kampanijnych tematy. Rodzice na specjalnym
spotkaniu otrzymali ulotki i zostali włączeni w działania profilaktyczne. W PSP 2 odbył się
konkurs recytatorski dla klas drugich. Imprezę przygotowały i prowadziły: Beata
Strzałkowska i Dorota Nowicka. Był teŜ „Festiwal Teatralny”. oraz „Przegląd Szkolnych
Zespołów Teatralnych”. W PG nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku juŜ po raz czwarty
przeprowadzono kampanię „ZTU”. Koordynatorami działań były Mariola Piwowar i
Małgorzata Kwiatkowska. Odbyło się spotkanie rodziców z inspektorem do spraw nieletnich
Dorotą Działach dotyczące narkotyków. Uczniowie spotkali się z funkcjonariuszem Policji
Anetą Małoszyc. Były rozgrywki mini piłki noŜnej, obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, a
1 czerwca policjanci kluczborskiej drogówki wspólnie z uczniami gimnazjum przeprowadzili
akcję prewencyjną „Za kółkiem zachowaj trzeźwy umysł”. Policjanci na drodze zatrzymywali
do kontroli samochody, a uczniowie wręczali kierującym ulotki edukacyjne o uzaleŜnieniach.
NYSA
W Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków wychowawcy przeprowadzili zajęcia wg scenariuszy
„śyć radością”. Odbyły się specjalne spotkania z rodzicami. W sklepach rozwieszono plakaty
i wręczono sprzedawcom listy, przypominające o respektowaniu zakazu udostępniania
nieletnim alkoholu i papierosów. Pod opieką BoŜeny Zwolińskiej i Anny Śliwińskiej
uczniowie na parkingu przy szkole wręczali kierowcom list z apelem o zachowanie
trzeźwości za kółkiem oraz naklejki na szybę. W SP 3 zorganizowano konkursy oraz festyn,
rozgrywki piłki noŜnej, występy zespołu tanecznego Pestka. W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Goświnowicach wśród rodziców przeprowadzono pogadankę o kampanii.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach po raz pierwszy wziął udział w „ZTU”.
Zorganizowano turnieje, projekcję filmów edukacyjnych, Dzień Sportu Szkolnego. W
Gimnazjum nr 3 odbywały się zajęcia dotyczące profilaktyki uzaleŜnień, asertywności,
poruszano tematy akceptacji samego siebie, depresji, potrzeb oraz agresji. W ramach
Światowego Dnia bez papierosa na kąpielisku miejskim odbyły się zespołowe biegi
sztafetowe pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!”. Szkolnym koordynatorem kampanii w
Gimnazjum nr 3 była Joanna Lipińska.
OZIMEK
Realizatorem kampanii było Gimnazjum nr 1. Przeprowadzono konkurs fotograficzny, w
ramach akcji "Uciekaj przed nałogiem" odbyły się prelekcje na temat nałogów i masowy bieg
przełajowy na dystansie 1200 m. Uczniowie zorganizowali takŜe happening pod hasłem „Stop
762
763
sprzedaŜy alkoholu nieletnim" – przeprowadzali krótkie wywiady ze sprzedawcami,
nakłaniali do respektowania zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim. Właściciele lokali
i sklepów otrzymali takŜe listy dotyczące celów kampanii oraz plakaty. Przeprowadzili
równieŜ na parkingach samochodowych akcję „Trzeźwy kierowca". Polegała ona na
rozmowach z kierowcami dotyczących zjawiska naduŜywania alkoholu przez polskich
kierowców i skutków tego faktu. Kierowcom wręczano listy apelujące o trzeźwość za
kółkiem oraz naklejki na szyby samochodów.
PRASZKA
Do „ZTU” przystąpiło 6 szkół: PG, SP 2, 3 i 4, PSP w Strojcu i PSP w Przedmościu oraz
świetlica terapeutyczna. Łącznie 810 uczestników. Kampanię zainaugurowała PSP 2, witając
Pierwszy Dzień Wiosny na sportowej imprezie pod hasłem „Lubię ruch”. W maju UMiG
zorganizował Dzień Trzeźwości - na Stadionie ZKS „Motor” odbył się Turniej Dzikich
DruŜyn o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Praszka. PG im. Ojca Świętego Jana Pawła II
zorganizowało wycieczkę rowerową. Do kampanii włączyło się równieŜ Przedszkole nr 1,
gdzie urządzono spartakiadę „Sport to zdrowie i dobra zabawa”. W Dniu bez Papierosa, odbył
się happening. W Strojcu zorganizowano minimistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym. W
SP4 zaangaŜowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły. W PSP w Przedmościu
koordynatorem była Barbara Kołodziejska. Zorganizowano konkurs plastyczny, apel, który
poświęcony był tematyce uzaleŜnień i szkodliwości palenia papierosów, Szkolny Dzień
Sportu. Finał kampanii odbył się 2 czerwca, zorganizowała go SP 3. Gościem honorowym
imprezy była Danuta Janikowska, zastępca burmistrza miasta i gminy Praszka.
PRUDNIK
W PSP 3 realizowano program wychowawczo-profilaktyczny „Chcesz być zdrowy? Ćwicz i
tańcz”. W ramach programu przeprowadzono: konkursy taneczne, zajęcia akrobatyczne dla
klas I-III, Dzień Sportu dla klas I-III oraz IV-VI, pogadanki z policjantem. W PSP w
Szybowicach odbyły się konkursy pod nazwą Dzień Uprzejmości i Trzeźwej Głowy.
Uczniowie rywalizowali w pięciu turniejach. Na zakończenie odbyły się Klasowe Biegi
Przełajowe „Bieg po Zdrowie”. W PG nr 1 w Prudniku odbył się Turniej Interdyscyplinarny
Szkół Gimnazjalnych „Zdrowy Dom To Nasz Dom”. Wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowano projekt edukacyjny „Młodzi przeciwko
uzaleŜnieniom”. Na zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Szybowicach podsumowano kampanię „ZTU”. Najaktywniejsi uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice otrzymali certyfikaty i dyplomy podpisane przez organizatorów akcji oraz burmistrza
Prudnika Franciszka Fejdycha i przewodniczącego GKPiRPA Mariusza Wicherka.
RUDNIKI
Jednym z pierwszych przedsięwzięć było włączenie obchodów Dnia Ziemi w akcję „ZTU”.
Przygotowano apel „Wszystkim nam bliska ochrona środowiska” oraz przeprowadzono
konkursy plastyczne „Piękna jest nasza Ziemia” i „Ziemia odzyskana”. W GP systematycznie
odbywały się rajdy rowerowe. Przez cały maj i czerwiec pod hasłem „ZTU” odbywały się w
gimnazjum pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieŜy. Grupa gimnazjalistów
uczestniczyła w dwóch wycieczkach, które pomogły zdobyć wiedzę na temat przeszłości
historycznej i geologicznej regionu. 27 maja odbyła się trzynasta edycja ogólnopolskiego
biegu masowego „Pętla Rudnicka”. W biegu młodzieŜy towarzyszyło hasło „Uciekaj przed
nałogiem!”. 23 i 24 czerwca odbył się dwudniowy festyn zorganizowany dla uczczenia 95lecia OSP w Cieciułowie. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie włączyli się w przygotowania tych uroczystości.
763
764
STRZELCE OPOLSKIE
Integracyjny Dzień Sportu w Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie połączono z
finałem kampanii „ZTU”. Odbył się konkurs „Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje?”.
W PG nr 2 koordynatorem była pedagog Irena Niewęgłowska, a pomocą słuŜyli Beata
Nowak, Iwona Bogusz i Paweł Bębas. Uczniowie oprócz zajęć teoretycznych związanych z
propagowaniem aktywnego stylu Ŝycia brali udział w Gminnych Miniigrzyskach Sportowych
w Lekkiej Atletyce, Maratonie po Zdrowie, biegu w Dniu bez Papierosa. Przygotowano
happening „Zamień papierosa na cukierek”. Zawody sportowe pod hasłem kampanii odbyły
się równieŜ podczas „Majówki z Dwójką”. Nad przebiegiem kampanii w PSP 4 czuwały
Monika Masłowska, Joanna Mrzygłód, Lucyna Olejnik. Akcję w szkole w Błotnicy
Strzeleckiej koordynowała natomiast Joanna Ostrowska, pedagog. Z okazji Dnia Dziecka
odbyły się warsztaty i zawody sportowe. W kampanii uczestniczyła takŜe szkoła w Błotnicy
Strzeleckiej. Dzieci z koła teatralnego przygotowały scenki tematyce profilaktycznej. Nad
przebiegiem działań czuwały: Joanna Ostrowska, Edyta Malecko, Ewa Kotyrba.
Merytorycznym wsparciem słuŜyła dyrektor Joanna Gawlik.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
BRZOZÓW
W SP 2 w Humniskach koordynatorem kampanii była Małgorzata Krzysztyńska.
Przeprowadzono zajęcia poświęcone profilaktyce uzaleŜnień z wykorzystaniem kampanijnych
ulotek edukacyjnych. W SP w Zmiennicy koordynatorem akcji była BoŜena Dziedzic.
Przeprowadzono godziny wychowawcze na temat kształtowania podstawowych zachowań
prozdrowotnych, konkurs o tematyce sportowej, imprezę profilaktyczno-sportową na Dzień
Dziecka. W Gimnazjum nr 1 odbyły się zajęcia profilaktyczne, zawody z okazji Dnia Sportu,
konkurs plastyczno-literacki, minipatrol, podczas którego wszystkim zatrzymanym
kierowcom wręczano kampanijne listy oraz naklejki oraz spotkania ze sprzedawcami
alkoholu przypominające o zakazie sprzedawania alkoholu młodzieŜy.
CHMIELNIK
- Kampania była realizowana w naszej szkole juŜ po raz drugi. Objęto nią uczniów klasy V i
VI – poinformował Andrzej Pieczonka, koordynator akcji w SP im. Stefana Kard.
Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej – Nowym elementem kampanii była ankieta dla uczniów
klasy V badająca zachowania ryzykowne wśród dzieci. Chętnie włączyliśmy się w to
przedsięwzięcie. Udział w konkursach był podsumowaniem zajęć pozalekcyjnych. Ulotki i
inne materiały związane z kampanią uczniowie otrzymali w trakcie spotkań i zajęć. Na
zakończenie roku szkolnego, klasy otrzymały dyplomy za udział w akcji.
CIESZANÓW
Do akcji przystąpiły SP i gimnazjum. Szkolnym koordynatorem była pedagog Agata Pata.
Pomagali jej nauczyciele: Mirosław Mazurkiewicz, Ryszard Szczudło, Wiesław Szczybyło i
Andrzej Witko. W czasie spotkań z rodzicami wychowawcy klas przekazywali informacje na
temat kampanii. Przeprowadzono badanie ankietowe w klasach piątych szkoły podstawowej
oraz drugich gimnazjum. Zorganizowano Dzień Dziecka połączony ze Świętem Patrona
Szkoły. Uczniowie III klasy gimnazjum zaprezentowali krótkie humorystyczne scenki, a
potem były zawody sportowe (prowadzenie: Wiesław Szczybyło, Andrzej Witko).
764
765
DĘBOWIEC
Pilotowaniem kampanii w SP w Majscowej zajęła się Maria Tyczka. Odbyły się ankieta, cykl
lekcji opartych na poradniku „śyć radością”, Dzień Sportu. Uczniowie klas I przygotowali
inscenizację pt. „Ładne kwiatki”. Na podsumowanie kampanii zorganizowano szkolny
konkurs plastyczny. Uczniowie PG wzięli udział w zajęciach i konkursach związanych z
profilaktyką uzaleŜnień. Akcję prowadziły BoŜena Zawisza i Małgorzata Jaracz. W PG w
Cieklinie nad akcją czuwała Edyta Buglewicz. Były: akcja wśród kierowców, rajdy i
wycieczki, piknik z okazji Dnia Dziecka. SP w Cieklinie po raz pierwszy przystąpiła do
kampanii. Hitem były MINIMISTRZOSTWA zorganizowane w Dniu Dziecka.
Podsumowanie kampanii odbyło się w trakcie II Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w PG
w Dębowcu.
GRODZISKO DOLNE
W Światowy Dzień bez Papierosa, w ZS im. Jana Pawła w ramach akcji „Uciekaj przed
nałogiem!” odbyła się jednodniowa wycieczka rowerowa po okolicy – relacjonuje
koordynator akcji Bogumił Pempuś. 1 czerwca zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego –
informuje koordynator Andrzej Zalepa. W hali sportowej odbyły się zawody w siedmiu
konkurencjach. Udział w zmaganiach wzięli wszyscy uczniowie klas IV-VI SP. We wrześniu
dokonano podsumowania kampanii „ZTU”. Dyrektor Halina Gdańska przypomniała
wszystkie przedsięwzięcia, jakie w ramach „ZTU” były realizowane w szkole. Dyrektor
podkreśliła duŜe zaangaŜowanie nauczycieli i uczniów w akcjach i konkursach.
IWIERZYCE
Gmina kolejny raz wzięła udział w kampanii. Poszczególne szkoły otrzymały materiały do
przeprowadzenia akcji wśród dzieci i młodzieŜy. Akcję koordynowała Anna Ignas. Plakaty
przypominające o zakazie sprzedawania alkoholu osobom do 18 roku Ŝycia zostały
przekazane właścicielom sklepów, w których sprzedaje się napoje alkoholowe. W Gimnazjum
im. Jana Pawła II nauczyciele wf zorganizowali Dzień Sportu, chcąc w ten sposób pokazać,
Ŝe moŜna się dobrze bawić bez uŜywek. Konkursy i zabawy sportowe miały słuŜyć teŜ
uczeniu się zdrowej rywalizacji. Ponadto młodzieŜ kilku klas miała moŜliwość zobaczenia
filmu o narkotykach.
JAROSŁAW
Spotkania Europejskie w Jarosławiu to coroczna, huczna i barwna impreza. Tegoroczną
edycję, XIV Spotkania Europejskie Jarosław 2007, połączono z finałem „ZTU”. Wcześniej
uczniowie i rodzice pod opieką nauczycieli odbyli warsztaty, przeprowadzono ankiety
diagnozujące, odbyły się takŜe wizyty w sklepach, w których sprzedaje się alkohol i
papierosy, rozdano kierowcom naklejki „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł” oraz plakaty.
Odbył się takŜe turniej piłki noŜnej, ringo oraz gier sprawnościowych dla klas I-III.
Rozgrywki odbywały się pod patronatem burmistrza. Impreza była szansą dla wszystkich,
poniewaŜ przyznano w niej dyplomy za udział.
JASIENICA ROSIELNA
Podsumowanie gminnej kampanii odbyło się w parku GOK-u. Głównym koordynatorem akcji
była Agnieszka Masłyk, której pomagała Edyta Częczek. Akcją objęto uczniów wszystkich
klas gimnazjalnych w Jasienicy Rosielnej, Orzechówce i Bliznem. Był przemarsz z
transparentami przygotowanymi przez młodzieŜ, rozdawano ulotki kierowcom oraz
sprzedawcom sklepów monopolowych. W parku zaprezentowały się: zespoły taneczne z
Orzechówki i Jasienicy Rosielnej, zespół aktorów z Bliznego, zespół ratowników z Jasienicy
765
766
Rosielnej. Z prelekcją profilaktyczną zawitał komisarz Krzysztof Obój z Powiatowej
Komendy Policji w Brzozowie. Najatrakcyjniejszą rozrywką okazały się rozgrywki sportowe
w piłkę siatkową i sztafety druŜynowe. Na zakończenie imprezy wszystkim biorącym udział
w rozgrywkach wręczono nagrody, a szkołom supernagrody: radioodtwarzacze MP3.
JASŁO
U Gimnazjum nr 1 w Jaśle licznie zaangaŜowali się w tegoroczną kampanię „ZTU”.
Szkolnym koordynatorem była kampanii Dorota Sajdak. SP 8 – były zawody sportowe,
konkursy, akcje ekologiczne, teatr profilaktyczny, lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe,
spotkania edukacyjne dla rodziców, imprezy sportowe o charakterze profilaktycznym. W
ramach UKS „Ósemka” zostały zorganizowane oficjalne imprezy sportowo – rekreacyjne. SP
4 – odbyła się III Wielka Majówka, zorganizowana przez Świetlicę Środowiskową nr 4 Klub
„Czwóreczka” w Jaśle. Obecni byli przedstawiciele UM Jasła, dyrekcja SP 4. Szkolnymi
koordynatorami kampanii były Katarzyna Łach i Lidia Warchoł. W SP 7 prowadzono zajęcia
pozwalające uczniom na zbudowanie właściwej samooceny, silnego „ja” oraz dbania o
zdrowie. Ponadto poświęcono wiele uwagi na zajęcia sportowe, które przebiegały pod hasłem
„Razem jest lepiej”. 13 września w UM w Jaśle odbyła się ceremonia wręczenia nagród
laureatom „ZTU”. Burmistrz Maria Kurowska wręczyła zwycięzcom nagrody i dyplomy.
Opracowała: Iwona Byczek
JAWORNIK POLSKI
W akcji uczestniczyło Gimnazjum nr 1. Odbyło się kilkanaście imprez sportowych pod
hasłem „ZTU”. Największą popularnością cieszyły się mecze piłki siatkowej o Puchar
Dyrektora. W ramach kampanii zorganizowano teŜ dyskotekę, międzyszkolny konkurs tańca
oraz plenery malarskie. W Dniu Sportu młodzieŜ brała udział w konkurencjach sportowych.
Na zakończenie zorganizowano mecz piłki siatkowej i piłki noŜnej absolwentów i
nauczycieli. „ZTU” patronuje teŜ nowo utworzonej druŜynie harcerskiej. DruŜyna ta
zorganizowała biegi na orientację oraz trzydniowy biwak na leśnej polanie w Dylągowej.
Uczennice klasy II zorganizowały akcję wśród kierowców i sprzedawców alkoholu.
JEśOWE
Koordynatorem kampanii w PSP w JeŜowem-Centrum były Urszula Błądek i Joanna Biel.
Wszyscy nauczyciele w ramach godzin wychowawczych i innych zajęć przybliŜali uczniom
tematy i zjawiska związane z kampanią. W klasach piątych uczniowie wypełniali ankietę
dotyczącą zachowań ryzykownych wśród dzieci. W klasach 0-VI odbyły się spotkania z
pielęgniarką szkolną „Jak dobrze być zdrowym”. 1 czerwca odbył się sportowy Dzień
Dziecka Grupa 50 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w rajdzie rowerowym.
Gimnazjum po raz pierwszy wzięło udział w kampanii. Akcję nadzorowały pedagog szkolna
Monika Sudoł i nauczycielka WF-u Joanna Biel. Uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego i
policjantów brali udział w młodzieŜowych patrolach drogowych.
KROŚCIENKO WYśNE
W akcji udział wzięły SP i gimnazjum. Sprawne przeprowadzenie akcji było moŜliwe dzięki
zaangaŜowaniu UG w Krościenku WyŜnym, w szczególności wójta Jana Kuźnara oraz
pełnomocnika GKRPA Lucyny Liput. Prace w gimnazjum koordynowali dyrektor placówki
Marek Aftanas i Renata Słowik, nauczycielka j. polskiego. Z okazji Dnia Dziecka odbyły
się w szkole zawody sportowe. Dla rodziców zorganizowano w szkole pogadanki oraz
przekazano ulotki. Pod hasłem „Bez dowodu nie kupisz” uczniowie zaangaŜowali w akcję
właścicieli i sprzedawców lokalnych sklepów. Ponadto odbyła się impreza „PoŜegnanie lata”
766
767
zorganizowana przez LUKS i GKRPA. Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice i chętni
mieszkańcy gminy.
LEśAJSK
W ramach „ZTU” SP 3 zorganizowała VII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Chłopców o
Puchar Burmistrza Miasta LeŜajska. Zawody odbywały się w sali sportowej Zespołu Szkół
Technicznych w LeŜajsku. Głównym organizatorem był nauczyciel WF-u Jan Mach.
Zawody wszystkim się podobały. - Mamy nadzieję, Ŝe taki turniej wspaniale zintegruje
społeczność miejską, a takŜe zainspiruje sportowców z innych miejscowości do
podejmowania takich inicjatyw – komentują organizatorzy. Materiał nadesłała ElŜbieta
Furmańska.
MIELEC
Koordynatorem kampanii w Gimnazjum nr 4 była Bogusława Zielińska: Zorganizowano
Wiosenny Dzień Misyjny – były gry i zabawy, wystawy prac plastycznych, konkursy dla klas
pierwszych, godziny wychowawcze na temat zagroŜeń HIV/AIDS połączone z prezentacją
multimedialną dla klas trzecich. Za prowadzenie kampanii w SP 9 odpowiedzialny był Izydor
Kasza. W szkole odbyły się wycieczki rowerowe. W ZS 2 odbył się turniej badmintona
Family Cup pod hasłem „Walcz ze stresem – zbij lotkę”. Patronat nad mielecką akcją objął
prezydent Janusz Chodorowski. W Niepublicznej SP Mistrzostwa Sportowego im.
Grzegorza Laty przeprowadzono konkurs „Moje pasje”. Odbyły się biegi przełajowe, w
których uczestniczyło 170 zawodników. 16 czerwca ZS 2 zaprosił na uroczysty finał akcji –
goście obejrzeli. program artystyczny przygotowany przez uczniów z Gimnazjum nr 4 oraz
taniec nowoczesny w wykonaniu dziewcząt z SP 11.
NOWY śMIGRÓD
SP i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika pierwszy raz włączyły się w
„ZTU". Honorowy patronat nad kampanią objął wójt Krzysztof Augustyn, gminnym
koordynatorem została Sylwia Sudyka przedstawiciel KRPA. W szkołach działaniami
kierowała pedagog szkolny Joanna Kmieć. Patronat medialny objęła Gazeta Samorządowa
„Region śmigrodzki". W realizację projektu zostali zaangaŜowani przedstawiciele
samorządu, uczniowie, nauczyciele, rodzice, sprzedawcy alkoholu, kierowcy i inni
reprezentanci lokalnej społeczności. Sprzedawcom alkoholu wręczano list, przemaszerowano
ulicami miasta, zorganizowano bieg „Uciekaj przed nałogiem” oraz akcję dla kierowców „Za
kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”. Zwieńczeniem było przedstawienie „Sąd nad
papierosem” w wykonaniu uczniów z klasy VI. Utworzono takŜe Księgę Pamiątkową. Udział w kampanii to doskonały sposób na dobrą zabawę połączoną ze skuteczną profilaktyką
– podsumowuje tegoroczne zmagania Joanna Kmieć.
NOZDRZEC
W Dąbrówce Starzeńskiej odbył się II Gminny Rajd Rowerowy pod hasłem „ZTU”.
Pomysłodawcą i organizatorem rajdu był gminny koordynator akcji Grzegorz Hardulak.
Impreza odbyła się pod patronatem wójta Antoniego Gromali. W rajdzie uczestniczyły dzieci
i młodzieŜ ze szkół w Siedliskach (opiekunka Barbara Blama), Ujazdach (opiekunki Maria
Starzak i Zofia Karnas), w Wesołej (opiekunowie Lidia Główka i Stanisław Kita), Hłudnie
(opiekun Krzysztof Toczek) i Warze (opiekunka Renata Łach), a takŜe gimnazjum w
Izdebkach (opiekunka Barbara Seńko-Władyka). Przygotowano konkursy i zabawy np. na
hasło promujące zdrowy styl Ŝycia. W duchu sportowej rywalizacji przebiegały rozgrywki
piłki siatkowej.
767
768
PRZEMYŚL
Koordynatorem kampanii w mieście był Adam Król, dyrektor MDK. W SP 15
koordynatorami zostały B. Maciupa, E. Trunkwalter. Odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki.
Szkolnym koordynatorem w SP 8 była Agata Twardak. Odbyły się zajęcia wg scenariuszy
„śyć radością”. Koordynatorem kampanii w SP 14 była Zofia Kulig. Były zajęcia
terapeutyczne konkurs na najciekawszą gazetkę klasową i szkolny happening. Szkolnym
koordynatorem kampanii w SP 5 była Agata Podgórska. Zorganizowano Minimistrzostwa,
obchody Dnia Wiosny, konkursy literacki i plastyczny, „Kolorowy Korowód Trzeźwości”,
Marsz Trzeźwości. Szkolnym koordynatorem akcji w Gimnazjum nr 3 była pedagog Beata
Paniuś. Zorganizowano spotkania z terapeutkami, Rajd Wiosenny i Rajd Twierdzy Przemyśl.
Odbyła się równieŜ wycieczka do Sanoka i Zagórza. W Gimnazjum nr 2 „ZTU”
koordynowała Małgorzata Malawska-Reszka. Do programu przystąpili poloniści: Małgorzata
śądło, Stanisław Kawiak i Monika Wieszczek, nauczyciel WF-u Marcin Kosterkiewicz,
wychowawczyni Karolina Prokop. Były zajęcia na temat uzaleŜnień i zdrowego stylu Ŝycia,
rajd rowerowy, akcja przeciwko piratom drogowym. W SP 1 koordynatorem była Beata
Biały. Uczniowie uczestniczyli w III Edycji Happeningu przeciw przemocy „Miej odwagę
być dobrym”. W SP 4 koordynatorem była ElŜbieta Matusz. Uczniowie brali udział w
zawodach sportowych i konkursach szkolnych oraz Pikniku Rodzinnym. W Gimnazjum nr 5
przeprowadzono konkurs „UzaleŜnieniom nie” i miniolimpiadę sportową.
RADOMYŚL WIELKI
Indiańska wioska, małe wesołe miasteczko, gry i zabawy dla dzieci to główne atrakcje
przygotowane dla uczestników bezalkoholowego festynu rodzinnego, który odbył się w
Dąbrówce Wisłockiej. Informację przesłała Genowefa Dyba, pełnomocnik burmistrza ds.
pirpa. WraŜeń dostarczał program artystyczny grupy indiańskiej Katawba. Impreza była
okazją do zaprezentowania osiągnięć sportowych i artystycznych uczniów. W festynie
uczestniczyli mieszkańcy Dąbrówki Wisłockiej, ościennych miejscowości oraz
przedstawiciele władz gminy, ogółem ok. 700 osób.
RADYMNO
W SP w Radymnie marzec upłynął pod znakiem piłki noŜnej: odbyły się rozgrywki piłkarskie
uczniów klas IV-VI. W kwietniu przeprowadzono ogólnoszkolną akcję antynikotynową.
Zorganizowano teŜ konkurs na najlepszą gazetkę antynikotynową. W ramach akcji
antyalkoholowej uczniowie z pedagogiem odwiedzili pobliskie sklepy monopolowe. Wręczyli
kierownikom sklepów plakaty i listy kampanii „ZTU”. W kwietniu dziewczyny z klas piątych
zmierzyły się w zawodach piłki koszykowej. W kwietniu i w maju podczas godzin
wychowawczych odbywały się konkursy klasowe.
ROKIETNICA
Tegoroczną kampanię zainaugurowały przedszkolaki – odbyła się Szkolna Przedszkolada. W
maju w sportowe szranki stanęli uczniowie klas I-III. Konkurencje przygotowały BoŜena
Ochota, Halina Łukaczyk i ElŜbieta Sus. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością sekretarz
UG Władysław Skupień. Odbyły się VIII Biegi Przełajowe „Zamiast nałogów wolę sport”. W
zawodach udział wzięli uczniowie wszystkich szkół z gminy oraz przedszkolaki. Imprezę
zaszczycili swoją obecnością: wójt BoŜena Gmyrek, sekretarz UG Władysław Skupień i
radny Roman Wota. Najlepszym biegaczem został Krystian Kamecki, uczeń klasy VI z
Rokietnicy. Fundatorem nagród indywidualnych i zespołowych była GKRPA. W sierpniu
odbyły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w
768
769
Tenisie Stołowym. Zawodnicy startowali w turnieju indywidualnym, deblowym i
druŜynowym.
SANOK
W SP 4 szkolnym koordynatorem kampanii była Lidia Indyk. W szkole zorganizowano m.in.
Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, turniej unihokeja, turniej pod hasłem „Rusz się
człowieku”, impreza sportowo-rekreacyjna, bieg masowy, a 4 czerwca w auli szkoły odbył się
finał kampanii. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym koordynatorem była
Marta Jaworska. Były warsztaty dla nauczycieli, konkursy, pokaz udzielania pierwszej
pomocy. W SP 1 nad przebiegiem kampanii czuwa zespół powołany przez dyrektora Lidię
Mackiewicz-Adamską: Alina Korytko, Agnieszka Zarzyczna i Ewelina Wójcik. Odbył się
rajd pieszy na Orli Kamień, wycieczka do Zakopanego, rozgrywki sportowe dla młodszych i
starszych uczniów, przedstawienie „Pinokio ma kłopoty” i maraton „Uciekaj przed
nałogiem!”, patrol policyjny z Trzeźwym Umysłem.
ZARSZYN
W kwietniu SP w Zarszynie przystąpiła do „ZTU”. W klasach młodszych i starszych
zrealizowano kilka tematów, np. „Czy znasz swoją siłę w walce przeciw zagroŜeniom?”,
„Moje prawa i potrzeby”, „Komputer – niemy przyjaciel czy wróg?”. – Lekcje cieszą się
zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie przygotowują się do wzięcia
udziału w konkursach proponowanych przez organizatora kampanii – zapewniają
koordynatorzy. 1 czerwca odbyła się olimpiada sportowa. Olimpiadę otworzyła Małgorzata
Gibczyńska pogadanką o zdrowym stylu Ŝycia bez uŜywek i nałogów. Olimpiadzie
towarzyszyła rywalizacja fair play. Uczniowie bardzo się angaŜowali, głośno zagrzewali do
walki kolegów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz balony z napisem „ZTU”.
śURAWICA
- Podjęliśmy wiele działań profilaktyczno-edukacyjnych, które miały na celu promowanie
zdrowego stylu Ŝycia oraz bezpieczeństwa młodzieŜy latem – piszą dyrektor SP w
Buszkowicach Maria Tabinowska oraz koordynator kampanii Katarzyna Gradowska.
Wszyscy nauczyciele przybliŜali uczniom tematy i zjawiska związane z kampanią. W
Światowym Dniu bez Papierosa była akcja „Uciekaj przed nałogiem!”. Odbyły się rozgrywki
sportowe i zabawy. Uczniowie pod opieką nauczycieli rozdawali kierowcom nalepki na szyby
samochodów i zobowiązania do nieprowadzenia pod wpływem alkoholu, wręczali teŜ
sprzedawcom listy zobowiązania do respektowania zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim.
Finałem był rodzinny festyn „Familiada 2007”. Honorowym patronem byli starosta powiatu
przemyskiego Jan Pączek i wójt Piotr Tomański. Medialnym patronem imprezy był tygodnik
„śycie Podkarpackie”.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
BARGŁÓW KOŚCIELNY
1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka i Szkolnego Dnia Profilaktyki w Gimnazjum w
Bargłowie Kościelnym odbyły się rozgrywki sportowe. Najszybsi biegacze z poszczególnych
klas uczestniczyli w sztafecie. „Bieg po zdrowie” dostarczył sporej dawki wraŜeń. Nawet
wychowawcom podniosło się ciśnienie i gorąco kibicowali swoim druŜynom. Najszybsze
nogi miała tym razem klasa IIb. Rozgrywki sportowe zakończył mecz piłki siatkowej
pomiędzy uczniami a nauczycielami. Walka była zacięta, pot płynął z czoła, ale obie druŜyny
769
770
były znakomite i pojedynek zakończył się remisem 1:1. NajwaŜniejsza była dobra zabawa i
oczywiście zdrowa, sportowa rywalizacja. Emocji nie zabrakło zarówno wśród kibicujących,
jak i wśród samych uczestników. Były i łzy radości, i smutku, a gardła niektórych zdarły się
od krzyku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a najlepsi nagrody rzeczowe.
Relację z imprezy przygotowała Agnieszka Ejzel.
CHOROSZCZ
Szkoła Podstawowa w Złotorii juŜ kolejny raz przystąpiła do „ZTU”. Zajęcia odbywały się w
ramach godzin świetlicy opiekuńczo-wychowawczej organizowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy. Realizatorkami projektu były
Iwona Roszkowska i Ludgarda Gudel. W czerwcu zorganizowano festyn rodzinny Piknik
nad Narwią, który stanowił podsumowanie akcji „ZTU”. Na uroczystość zaproszono
burmistrza Choroszczy, proboszcza parafii Złotoria, radnych gminy, mieszkańców wsi,
sponsorów, którzy pomogli w organizacji imprezy, rodziców, nauczycieli i uczniów.
Uczestników powitała dyrektor szkoły Dorota Stępień. Odbyły się przedstawienie „Kot w
butach” w wykonaniu aktorów ze szkolnego teatru, rodzinne zawody sportowe (turniej tenisa
stołowego między rodzicami a dziećmi, przeciąganie liny, mecz piłki noŜnej, wyścigi
rzędów), konkurs plastyczny mamom i dzieciom „Mama i ja”, loteria fantowa, MiniPlayBack
Show, pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu zespołu tanecznego uczniów naszej szkoły.
ŁOMśA
W październiku, w Teatrze Lalki i Aktora w ŁomŜy, odbyło się uroczyste zakończenie
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W imprezie uczestniczyło około 100 osób. Miasto czwarty raz
uczestniczyło w projekcie, którym objęto 4602 osób. Certyfikaty koordynatorom kampanii
oraz nagrody i dyplomy dzieciom i młodzieŜy uczestniczącym w ogólnopolskich konkursach
wręczył Wiesław Jagielak, Przewodniczący MKRPA. Koordynatorem kampanii w ŁomŜy
jest Anna Bigiej. – Działania kampanii będą kontynuowane. Dzieci i młodzieŜ akceptują taką
formę alternatywnego spędzania czasu wolnego, gdzie sport i zabawa połączone są z
elementami edukacji – mówi koordynator. Podczas spotkania młodzieŜ ze Szkoły
Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II zaprezentowała scenkę profilaktyczną przygotowaną
pod kierunkiem Wandy Majewskiej. Natomiast młodzi ludzie z SP nr 7 im. Adama
Mickiewicza zaprezentowali montaŜ słowno-muzyczny „Agresji stop” przygotowany pod
kierunkiem ElŜbiety Kozłowskiej i BoŜeny Miller-śmijewskiej. W akcji udział wzięło 6
szkół podstawowych oraz 4 szkoły gimnazjalne. MłodzieŜy zaproponowano konkursy
plastyczne, konkursy profilaktyczne, turnieje sportowe oraz gry i zabawy, spotkania z
rodzicami, na których poruszano tematykę problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych
uŜywek, ankiety dotyczące zdrowego trybu Ŝycia i alternatywnych form spędzania czasu
wolnego, festyny sportowo–rekreacyjne, rodzinne, koncerty młodych talentów, loterie
fantowe, zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieŜą.
MOŃKI
Kampanię realizuje GKRPA. W szkołach wyznaczono koordynatorów do przeprowadzenia
konkursów. Uczniowie z SP nr 3 wraz z wychowawcami odwiedzili punkty sprzedaŜy
napojów alkoholowych i wręczyli sprzedawcom listy oraz plakat „Bez dowodu nie kupisz”.
Uczniowie SP nr 2 wraz z pedagogiem szkolnym i funkcjonariuszami policji ds. nieletnich i
ds. ruchu drogowego brali udział w akcji „List do kierowców”, wręczali zobowiązania do
prowadzenia samochodu z „Trzeźwym Umysłem” oraz naklejki na szybę „Za kółkiem
zachowuję Trzeźwy Umysł”. W Mońkach odbył się mityng grup AA; obchodzono VII
rocznicę powstania Klubu Abstynenta „ARARAT”; dwustu uczniów kl. I i II uczestniczyło w
770
771
programie profilaktycznym „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i
predyspozycji młodego człowieka” prowadzonym metodą warsztatową; odbyły się VI
Wiosenne Biegi Uliczne. Był teŜ konkurs „Nasze bezpieczeństwo”, festyn w Szkole
Podstawowej w Boguszewie „Mama, Tata i Ja”.
ZABŁUDÓW
Gimnazjum w Zabłudowie przy współpracy GKRPA przeprowadziło wiele konkursów i
akcji. Był festyn. Udział w festynie wzięli uczniowie Gimnazjum i SP w Zabłudowie,
uczniowie szkół podstawowych w Rafałówce i Dobrzyniówce, nauczyciela i oczywiście
mieszkańcy gminy Zabłudów. Swoją obecnością zaszczycił nas teŜ burmistrz Zabłudowa
Jacek Lulewicz. Celem imprezy było pokazanie wszystkim, Ŝe moŜna wspólnie spędzać
czas, uprawiać sport i świetnie się bawić bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Wystarczy trochę dobrych chęci, szczypta humoru i duŜo dobrej muzyki. Koordynatorem
szkolnych działań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym był Marek Hyjek. Zorganizowano
bezpłatną wycieczkę autokarową dla uczniów i ich rodziców. Głównym punktem imprezy
było zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Bisłostoczku, a ideą przewodnią było hasło
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 31 maja wszystkie lekcje WF-u odbywały się pod hasłem
„Dzień bez Papierosa”. Finał kampanii zorganizowano 16 czerwca. Połączono go z Festynem
Rodzinnym odbywającym się pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
CEWICE
„ZTU” w gminie koordynowały SP w Łebuni oraz jej filia w Bukowinie. W ramach akcji
szkoła zorganizowała m.in. gminne konkursy, marsz profilaktyczny pod hasłem „Wypadek –
nie przez przypadek” oraz grę polową. Dorosłym przedstawiano „10 przykazań kierowcy” i
wręczono naklejki na szyby. W czerwcu w Łebuni odbyło się gminne podsumowanie, w
którym brali udział przedstawiciele pięciu szkół podstawowych. Uczniowie przygotowali
plakaty, układali hasła promujące bezpieczny i zdrowy styl Ŝycia.
CHOJNICE
W Gimnazjum nr 2 podczas spotkania z rodzicami wychowawcy przedstawili informacje o
udziale szkoły w kampanii oraz rozdali ulotki. Punktem kulminacyjnym akcji był 1 czerwca.
W połączonych imprezach Dnia Dziecka oraz wpisanego w tradycję szkoły „Eko-jarmarku”
młodzieŜ miała okazję wziąć udział w rozgrywkach sportowych, ekologicznych i
artystycznych.
CZARNA WODA
ZSP w Czarnej Wodzie odbył się turniej piłki noŜnej, zorganizowano konkurs na gazetkę
klasową o uzaleŜnieniach, rozdano ulotki profilaktyczne. W świetlicy socjoterapeutycznej
odbyło się szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy. Zorganizowano obchody Dnia
Dziecka pod hasłem kampanii „ZTU”. KaŜda klasa przygotowała hasła promujące zdrowy
styl Ŝycia, rozstrzygnięto teŜ konkurs „Miss i Mister Uprzejmości” w poszczególnych
klasach. Była teŜ manifestacja uliczna pod hasłem kampanii. Urządzono turniej dzikich
druŜyn, w którym rywalizowały 4 piłkarskie zespoły.
DĘBNICA KASZUBSKA
771
772
Gminnym koordynatorem była Beata Spierewka-Tyrkinhejm. Zorganizowano gminny
konkurs plastyczny pod hasłem „Nałogi nie, sport tak” i biegi majowe. Na spotkaniach z
rodzicami zwrócono uwagę na problem uzaleŜnień. W SP w Motarzynie zorganizowano
przedstawienie „Nie palę, chcę być zdrowy”. W gimnazjum przeprowadzono kampanię
informującą o szkodliwości palenia tytoniu, rozdano ulotki edukacyjne. Na festynie „ZTU”,
odbył się finał gminnych konkursów.
DEBRZNO
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy uczestniczył w akcji „Uciekaj przed nałogiem!”. W
akcji biorą udział wszyscy wychowankowie. Był cykl imprez plastycznych, w ramach Dni
Profilaktyki wychowankowie zaprezentowali artystyczny pt. „Głód”. W kaŜdej klasie
przeprowadzono lekcje o tematyce profilaktycznej. Podopieczni z wielkim entuzjazmem
uczestniczyli w kaŜdym typie zajęć, co wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych.
Ponad 80% chciałoby powtórzyć swój udział w zajęciach sportowych.
GDAŃSK
W SP nr 69 zorganizowano pogadanki o potrzebie Ŝycia w trzeźwości, były konkursy
kampanijne, zajęcia poświęcone tworzeniu plakatu reklamującego „ZTU”. Zorganizowano
festyn łączący Dzień Dziecka z akcją „ZTU”. Była prezentacja róŜnorodnych talentów
uczniów, występy muzyczne, taneczne i recytatorskie oraz konkursy sportowe. W imprezie
brali udział wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
GŁÓWCZYCE
W PSP w Pobłociu odbyły się pogadanki profilaktyczne, spotkania z policjantem, spektakle o
przemocy i agresji oraz sposobach samokontroli i pozytywnego wyraŜania uczuć. 1 czerwca
zorganizowano imprezę. Otworzył ją marsz „śyj zdrowo bez nałogów”. Rozegrano mecze
piłki noŜnej, przeprowadzono turnieje sprawnościowe oraz konkurs „Rysujemy w plenerze”.
Był teŜ rajd rowerowy. Podczas kampanii zwracano uwagę na kulturę osobistą i prowadzenie
zdrowego stylu Ŝycia.
KĘPICE
ZS w Korzybiu zorganizował biegi masowe „Wolny od nałogów”. Impreza z udziałem 140
młodych biegaczy odbyła się w ramach Dnia Dziecka i Dnia bez Papierosa. W SP w Warcinie
odbyła się spartakiada sportowo-wiedzowa. W ZS w Biesowicach wychowawcy klas
uczestniczących w turnieju mieli do wykonania zadania sportowe. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody, które ufundował burmistrz Kępic ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. MłodzieŜ dzielnie rywalizowała w sportowych
zmaganiach, co brawami nagradzali kibicujący uczniowie.
KOCZAŁA
GKRPA zorganizowała festyn „Bawmy się na trzeźwo”. Festyn odbył się na boisku ZKiW w
Koczale. Otwarcia imprezy dokonał wójt Eugeniusz Dmytryszyn, dyrektor ZKiW Jolanta
Klebeko oraz ks. kanonik Józef Oleski, proboszcz miejscowej parafii. W trakcie rodzinnego
festynu moŜna było nie tylko wspaniale się bawić, ale takŜe zjeść przysmaki przygotowane
przez Radę Rodziców.
KOSAKOWO
Pod hasłem „ZTU” odbył się w Pierwoszynie VI Turniej Piłkarski o puchar GKRPA. W
organizacji imprezy pomagał sołtys Tadeusz Suzga. Mecz sędziowało dwóch arbitrów: T.
772
773
Piotrowski, szkoleniowiec z KS Iskra i M. Wiński, pedagog, szkoleniowiec piłki noŜnej z SP
w Dębogórzu. NajwyŜsze trofeum zdobyła druŜyna piłkarska z Kosakowa. Wszystkie
reprezentacje otrzymały piłkę, dyplomy oraz medale, a Bank Rumia Spółdzielczy
pamiątkową nagrodę.
KWIDZYN
Uczniowie SP nr 4 im. Adama Mickiewicza wzięli udział w zajęciach profilaktycznowychowawczych na temat uzaleŜnień. Szkolnym koordynatorem kampanii była Karolina
Bukowska, pedagog. Podsumowaniem akcji był marsz profilaktyczny przeciwko agresji i
uzaleŜnieniom. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI, którzy przeszli wraz z
wychowawcami ulicami miasta. Po zakończeniu marszu sprzedawcom alkoholu i kierowcom
młodzi ludzie wręczyli ulotki kampanii.
LUZINO
Uczniowie SP w Sychowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Szanujmy
zdrowie i Ŝycie młodego pokolenia”, dyskutowali o nałogach i wzięli udział w biegach. W
maju odbyły się zawody biegowe, które przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych.
Łącznie w biegu uczestniczyło 91 uczniów i 9 nauczycieli. Do wszystkich 42 punktów
sprzedaŜy alkoholu młodzieŜ gimnazjalna i uczniowie szkół podstawowych przekazali
plakaty i list do sprzedawców z przesłaniem, by nie sprzedawać alkoholu nieletnim.
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Na pomysł, by zachęcać dzieci do niebanalnego i twórczego spędzania czasu wpadła
Dagmara Komoszyńska, pedagog w szkole w Kmiecinie. Młodzi ludzie w ramach kampanii
poznawali tajniki garncarstwa i wikliniarstwa. W ramach kampanii „ZTU” oraz Światowego
Dnia bez Papierosa w szkole zorganizowano Dzień Promocji Zdrowia, był konkurs
plastyczny „Wybieram zdrowie”, spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Uciekaj przed
nałogiem!”. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Marzęcinie przeprowadzono pogadanki i
konkursy.
PARCHOWO
W ZS w Nakli zaplanowano szereg akcji, nad których przebiegiem czuwał powołany przez
dyrektora szkoły, Jana Pyrchę zespół koordynujący w składzie: Renata Gańska, Renata
Prądzińska, Jolanta Kurkowska. Był konkurs plastyczny, lekcje profilaktyczne, festyn
rodzinny. W ramach festynu były spektakl profilaktyczny „śyj zdrowo", mecze piłki noŜnej,
mecz piłki siatkowej: nauczyciele z rodzicami, gry i zabawy zręcznościowe dla uczniów klas
młodszych, rozgrywki w tenisa stołowego, pokaz latawców, podsumowanie konkursu
plastycznego „Zdrowy styl Ŝycia".
PRZECHLEWO
Dla uczniów z GP w Przechlewie urządzono rajd rowerowy. Były takŜe rozgrywki sportowe
zorganizowane i obchody Światowego Dnia bez Papierosa. Uczniowie pod opieką nauczycieli
i funkcjonariuszy policji, wręczali kierowcom list zobowiązujący do prowadzania samochodu
z „Trzeźwym Umysłem” oraz kampanijną naklejkę na szybę. Rozdano równieŜ gadŜety
reklamujące kampanię; uczniowie roznosili plakaty i listy dla sprzedawców, którzy
zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu i papierosów osobom nieletnim.
PRZYWIDZ
773
774
Patronat honorowy nad akcją sprawowała wójt BoŜena Mielewczyk-Zawada. W działania
zaangaŜowali się uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy oraz uczestnicy świetlicy
środowiskowej z Jodłowna. Dzień Dziecka we wszystkich szkołach uczczono na sportowo. W
maju zorganizowano miniolimpiadę sportową, wzorowaną na staroŜytnych igrzyskach
olimpijskich. Odbył się gminny konkurs plastyczny „Uciekam przed niebezpieczeństwem";
Odbyły się takŜe marsze profilaktyczne.
SOMONINO
W GP w Somoninie młodzieŜ przedstawiła inscenizację „Alkohol kradnie wolność”, była
debata profilaktyczna i Marsz Profilaktyczny. Podczas przemarszu wręczano kierowcom listy,
a przechodnie otrzymywali specjalnie przygotowane przez młodzieŜ ulotki wyraŜające
sprzeciw wobec uzaleŜnień. W Sarnim Dworze odbył się festyn sportowy z okazji Dnia
Dziecka. Uczniowie Gimnazjum w Somoninie brali udział w: mistrzostwach szkoły w piłce
noŜnej i biegach. Odbył się takŜe konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W SP
w Egiertowie odbyła się akcja „Jabłko zamiast papierosa”.
USTKA GMINA
Program akcji był realizowany w pięciu szkołach podstawowych, gimnazjum i pięciu
świetlicach środowiskowych. W „ZTU” wzięło udział około 417 uczniów. Działania
koordynowała Aldona Dawidowicz, pełnomocnik wójta ds. RPA i narkomanii. Był rajd
rowerowy, uroczysty Dzień Dziecka z wykorzystaniem elementów kampanii, piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka i „Majówka na wesoło i sportowo”.
ZBLEWO
Uczniowie z GP w Zblewie wraz z opiekunami zorganizowali rajd rowerowy po najbliŜszej
okolicy. Celem wycieczki był aktywny wypoczynek połączony z kampanią „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Były gry i zabawy sportowe, siatkówka, piłka noŜna, konkurs mistrza
skakanki, ognisko z kiełbaskami i dyskoteka. – KaŜdy z uczestników wycieczki przestrzegał
zasad kultury, higieny i bezpieczeństwa – zaznaczają organizatorzy.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
BĘDZIN
Odbył się Festyn Rodzinny – inauguracją był bieg przełajowy dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych „Uciekaj przed nałogiem”. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa Gimnazjum nr
3 zorganizowało Marsz Antynikotynowy pod hasłem „Zamiast nikotynki – witaminki”.
Barwny korowód przeszedł ulicami miasta, skandując hasła antynikotynowe. Był teŜ Festyn
Integracyjny z Koncertem Młodych Talentów, konkurencjami sportowymi oraz konkursem
plastycznym. Na imprezę przybyły dzieci z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, którymi
opiekowali się uczniowie ze szkolnego wolontariatu.
BOBROWNIKI
Do kampanii przystąpiły wszystkie szkoły z gminy, rodzice i nauczyciele. SP w
Bobrownikach: zorganizowano turniej ringo, minipiłki noŜnej, bieg sztafetowy oraz konkurs
rzutów osobistych do kosza. W ZS w Rogoźniku zorganizowano turniej piłki siatkowej i
noŜnej o puchar dyrektora i Piknik Rodzinny. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
zrobił turniej tenisa stołowego adresowany do rodziców i Miniolimpiada. PG w Siemonii
przygotowano Turniej Długiej Przerwy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
zorganizował wyprawę z listem do sprzedawców alkoholu.
774
775
CHORZÓW
Kampanię w mieście koordynował MDK. Szkoły organizowały Dni Sportu, w których brali
udział wszyscy uczniowie. Placówki z dzielnicy Chorzów II przygotowały Chorzowski Dzień
Sportu na stadionie MORiS. KaŜdy miał szansę wykazać się w róŜnych konkurencjach i
zdobyć punkty, za które potem moŜna było dostać dyplomy i nagrody. W gimnazjach
przeprowadzono lekcje profilaktyczne oraz konkursy plastyczne. Nauczyciele w wielu
szkołach na zebraniach prowadzili rozmowy z rodzicami i wręczali im ulotki „Narkotyki i
dziecko”.
CZELADŹ
Odbyła się Nieobozowa Akcja Letnia. Były gry i zabawy oraz biegi patrolowe. W
październiku w SP nr 3 odbyło się podsumowanie „ZTU”. Laureatom konkursów wręczono
nagrody. Upominki wręczały zastępca burmistrza Anna Ślagórska i kierownik Wydziału
Polityki Społecznej i Edukacji Teresa Wąsowicz. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni
goście wraz ze społecznością uczniowską obejrzeli ekspozycję „W stronę wspomnień –
Kampania »ZTU« 2005 – 2007”.
CZERWIONKA-LESZCZYNY
W ZS nr 5 w Bełku odbył się Dzień Profilaktyki, lekcje profilaktyczne, II Gminne
Mistrzostwa w Marszu na Orientację, Dzień Sportu, Dzień Rodzica. W ZSS odbyły się
pogadanki, spotkanie z fotografem i trenerami piłki noŜnej i bushido. W ZS nr 3
podsumowanie akcji odbyło się pod hasłem „Jak Ŝyć?”. DuŜym zainteresowaniem cieszyły
się konkursy szkolne na plakat, hasło reklamowe, list do kierowców. W ZS nr 4 była
prelekcja st. asp. Radosława Piórkowskiego, spektakl profilaktyczny, Szkolny Turniej
Warcabów, Dzień Sportu. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego
Świetlicy Środowiskowej odbyły się m. in. zajęcia profilaktyczne. W SP w Szczejkowicach
przeprowadzono szereg zajęć prozdrowotnych. W ZS nr 2 samorząd uczniowski zorganizował
wyjście do sklepów z listem i plakatem dotyczącym zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim,
przeprowadzono pogadanki.
CZĘSTOCHOWA
Gimnazjum nr 7 zaprosiło gimnazja nr 8, 18, 19, 22 i SPSK do realizacji akcji „UŜywki wśród
młodzieŜy – prawo do wolności czy zniewolenie?”. Były konkursy: literacki, plastyczny i na
prezentację multimedialną; szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć
psychoedukacyjnych z młodzieŜą z zakresu profilaktyki uzaleŜnień oraz uczniowska debata z
udziałem ekspertów. W SP nr 32 były zajęcia warsztatowe „śyć radością” i szkolny festyn.
Pod opieką pedagoga szkolnego uczennice wręczały kierowcom i sprzedawcom alkoholu listy
zobowiązujące jednych do prowadzenia samochodu z „Trzeźwym Umysłem”, drugich zaś do
zaprzestania sprzedawania alkoholu nieletnim.
DĄBROWA GÓRNICZA
W SP nr 10 przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i wywieszono gazetkę ścienną. W ZSO nr
3 w Światowy Dzień bez Papierosa uczniowie przygotowywali projekty promujące zdrowy
styl Ŝycia. SP nr 12 zorganizowała festyn promujący zdrowy styl Ŝycia. Uczniowie licznie
uczestniczyli w zabawach i grach sportowych, pokazach tanecznych i akrobatycznych,
występach solowych, konkursach piosenki. W Gimnazjum nr 10 zorganizowano obchody
Dnia bez Papierosa. Klasy przygotowywały plakaty oraz przedstawiły swoje pomysły na
zdrowy sposób spędzania wolnego czasu.
775
776
IMIELIN
W Bibliotece Miejskiej zorganizowano obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Obchodom przyświecało hasło „Otwórz się na świat – zachowaj wspomnienia”. Dzieci mogły
wziąć udział w konkursie „Miś Czarodziej” na opowiadanie, obejrzeć przedstawienie z
misiem w roli głównej, a nawet wysłuchać opowieści o historii pluszowego niedźwiadka.
Była teŜ wspólna zabawa w grupach z udziałem harcerzy z 41. DruŜyny Harcerskiej
„Sokoły”. – Dzięki zabawie dzieci mają lepiej się poznać i nauczyć się zasad zdrowej i
uczciwej rywalizacji – komentują organizatorzy.
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa Gimnazjum nr 3 czynnie włączyło się w
promowanie zdrowia. Zorganizowano akcję happeningową „Rzuć palenie razem z nami”,
uczniowie rozdawali ulotki zawierające informacje dotyczące skutków palenia papierosów i
sposobów walki z nałogiem. W ramach kampanii uczniowie wręczali takŜe kierowcom listy
oraz naklejki na szybę zobowiązujące kierowców do prowadzenia samochodu z trzeźwym
umysłem. W ramach obchodów Dnia Zdrowia właścicielom sklepów z alkoholem rozdali
listy, w których prosili, by nie sprzedawać alkoholu nieletnim.
JAWORZNO
W SP im. Mikołaja Kopernika odbył się Dzień Sportu, rozegrano wiele ciekawych
konkurencji. Najpierw zaprezentowano program artystyczno-informacyjny pt. „Stop
elektrośmieciom”, z którego moŜna się było dowiedzieć, co robić ze zuŜytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Uczniowie mogli takŜe wziąć udział w wycieczce rowerowej
pod hasłem „ZTU”. W ZS nr 4 i Gimnazjum nr 9 zorganizowano spotkanie ze specjalistą ds.
profilaktyki, wysłuchano audycji „Rzuć palenie razem z nami”. Była teŜ wycieczka do
Zakopanego z marszem profilaktycznym.
KATOWICE
Klasa II b z Gimnazjum nr 4 poinformowała, Ŝe od 28 maja do 1 czerwca w szkole odbywał
się Tydzień Profilaktyki pod hasłem „ZTU”. W tych dniach odbywały się róŜne imprezy i
konkursy. Klasa w nich uczestniczyła, zdobywając dwa pierwsze miejsca – poinformowali
uczniowie.
KOSZĘCIN
Uczniowie SP w Strzebiniu po raz kolejny przystąpili do realizacji kampanii „ZTU”.
Przeprowadzono pogadanki i rozmowy na temat zagroŜeń, zorganizowano konkurs
plastyczny zachęcający do aktywnego wypoczynku. W klasach starszych przeprowadzono
lekcje profilaktyczne. 2 czerwca zorganizowano w szkole Dzień Sportu, w ramach którego
odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Lekkiej Atletyce oraz Turniej Piłki NoŜnej Chłopców.
KOZIEGŁOWY
ZS w Koziegłowach zorganizowano m.in. konkursy na plakat, ulotkę, komiks o tematyce
profilaktycznej, wystawę plakatów na Festynie Rodzinnym, zawody sportowe, akcję z okazji
Światowego Dnia bez Papierosa. ZS, Gimnazjum nr 2 w Lgocie Górnej były konkursy,
zajęcia profilaktyczno-edukacyjne i turnieju sportowego pod hasłem kampanii. W SP w
Lgocie Górnej akcja składała się z dwóch ogniw: konkursów i zajęć profilaktycznoedukacyjnych.
KOZY
776
777
W Gimnazjum im. Jana Pawła II rodzice uczniów klas I uczestniczyli w programie
profilaktyki uzaleŜnień „Odlot – Jaki?” Andrzeja Sowy. W czasie programu rozprowadzono
kampanijne ulotki. 31 maja zorganizowano w ramach Światowego Dnia bez Papierosa
przedsięwzięcie „Uciekaj przed nałogiem” propagujące biegi i aktywność ruchową. W
imprezie uczestniczyły 10-osobowe reprezentacje wszystkich klas I-III. KaŜdy zawodnik miał
do pokonania dystans 400 m. Wszystkie klasy łącznie przebiegły 56 km.
KRZYśANOWICE
Odbył się koncert rockowy grupy „Bum Bum Bros” w szkołach w Chałupkach i
KrzyŜanowicach oraz w Centrum Kultury w Tworkowie. Muzyczna profilaktyka okazała się
bardzo dobrym sposobem na dotarcie do uczniów z pozytywnym przekazem. Muzycy
propagują trzeźwy i zdrowy styl Ŝycia; zwracają uwagę na takie aspekty jak stronienie od
agresji, miłość i poszanowanie drugiego człowieka. Inicjatorem koncertu był przewodniczący
GKRPA Maksymilian Lamczyk. Jego pomysł uzyskał pełną akceptację wójta Leonarda
Fulneczka.
LUBOMIA
Pedagog w Gimnazjum im. Brunona Strzałki w Lubomi Zofia Tabaka zorganizowała bieg
ulicami miasta pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!”. Z kaŜdej klasy gimnazjum biegło po
kilku uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele WF-u, a nad
zdrowiem higienistka. 16 czerwca uroczyście otwarto w Lubomi halę widowiskowo-sportową
z bardzo duŜym i nowoczesnym zapleczem. Uczniowie z nauczycielami przygotowali część
artystyczną poświęconą patronowi oraz ciekawe układy gimnastyczne.
ŁAZY
Zorganizowano Miniolimpiadę „ZTU” – Impreza udała się dzięki duŜej integracji środowisk
ze wszystkich miejscowości gminy – mówią koordynatorzy. 1 czerwca reprezentacje
wszystkich 3 gimnazjów, 7 szkół podstawowych, oraz sześciolatków z Publicznego
Przedszkola nr 1 zebrały się na stadionie KS „Łazowianka”. Zawody zakończyły sztafety
uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.
MIEDŹNA
W Gimnazjum im. Powstańców Śląskich co roku odbywa się wiele imprez szkolnych o
charakterze profilaktycznym. Nad koordynacją działań czuwa zespół ds. profilaktyki, któremu
przewodniczyła przewodnicząca Anna Figohiszka. Zakończeniem i podsumowaniem
całorocznych działań w zakresie profilaktyki był Dzień Profilaktyki. Uczniowie wzięli
równieŜ udział w konkursach, rozrywkach sportowych, kursie udzielania pierwszej pomocy,
projekcji filmów. W organizację Dnia Profilaktyki zaangaŜowali się wszyscy nauczyciele
szkoły.
MIERZĘCICE
Do realizacji kampanii przystąpiło sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja: SP nr 1 w
Mierzęcicach, SP nr 2 w Mierzęcicach, SP im Marii Konopnickiej w Przeczycach, SP w
Toporowicach, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach i Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Nowej Wsi. Koordynatorami przebiegu kampanii w poszczególnych
szkołach byli pedagodzy szkolni. Odbyły się lekcje wychowawcze związane z kampanią,
rozpropagowano ulotki, były zawody sportowe. W Gimnazjum w Mierzęcicach, SP nr 2 w
Mierzęcicach oraz w SP w Przeczycach odbyły się profilaktyczne rodzinno-środowiskowe
pikniki.
777
778
MYSŁOWICE
W Gimnazjum nr 2 uczniowie wzięli udział kampanijnych konkursach, propagowano modę
na niepalenie w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. W akcję „Papierosom –
Nie” włączyło się spore grono młodzieŜy oraz nauczycieli. Światowy Dzień bez Tytoniu
patronatem objęła dyrektor Marietta Grabowska. Uczniowie wykonali kotyliony oraz plakaty
propagujące Ŝycie bez tytoniu. W szkole odbyły się prelekcje dotyczące szkodliwości palenia.
We współpracy z Komendą Miejską Policji przeprowadzono akcję minipatrole: wytypowani
uczniowie w asyście policjantów i pod opieką pedagog szkolnej wręczali plakietki nawołujące
do trzeźwości za kierownicą oraz list profilaktyczny ku przestrodze.
ORNONTOWICE
Do akcji włączyły się SP i świetlica profilaktyczno-wychowawcza i terapeutyczna. W SP
odbył się konkurs plastyczny. W trakcie Turnieju Miast i Gmin rozdawano ulotki „Lubię
ruch”. W Gimnazjum im. Noblistów Polskich zorganizowano Dni Sportu, pogadanki na temat
fair play. Młodzi ze Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz przedstawiciele Rady MłodzieŜy,
zawiesili plakaty w sklepach, rozdawano takŜe na okolicznych parkingach listy propagujące
zachowanie trzeźwości podczas prowadzenia samochodu.
PIEKARY ŚLĄSKIE
W MSP nr 9 odbyły się lekcje wychowawcze dotyczące „ZTU”. Akcji patronowała dyrektor
szkoły Anna Gałbas. Działania w ramach akcji podjęła takŜe świetlica szkolna pod
kierunkiem Beaty Wąsowskiej. Omówiono m.in. tematy: „Niebezpieczne uŜywki i dziecko”,
„Narkotyki i dziecko”.
PILCHOWICE
W Gimnazjum w śernicy odbył się spektakl „Decyzja diabelsko trudna, czyli jak nie ulec
nałogowi palenia” w wykonaniu członków Szkolnego Teatru Profilaktycznego. Po
przedstawieniu zebrano fasolki (wręczone uczniom na początku apelu), które były deklaracją
niepalenia papierosów. 75% obecnych na sali uczniów podjęło dla siebie postanowienie, Ŝe
nigdy nie będą palić papierosów. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w apelu, otrzymali
w prezencie kalendarzyki i ulotki „ZTU”.
PILICA
W SP nr 3 w Dzwono-Sierbowicach odbyło się spotkanie z rodzicami, apel, cykl lekcji
wychowawczych. Przygotowano plakaty prezentujące zdrowy styl Ŝycia, na obchodach Dnia
Ziemi zaprezentowano sprawozdanie i wyniki kampanii z ubiegłego roku szkolnego Odbył się
takŜe finał szkolnej kampanii: nauczyciele przygotowali konkursy, zabawy i inscenizacje
propagujące cele „ZTU”.
POCZESNA
SP w Poczesnej opracowano projekt edukacyjno-wychowawczy „Zdrowo, bezpiecznie i w
zgodzie z naturą”, który miał na celu zwiększenie wiedzy prozdrowotnej uczniów.
Podsumowanie odbyło się 5 czerwca w formie zabawy terenowej „Podchody”, gdzie
uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę. Na zebraniach z rodzicami rozdano materiały
dotyczące problemów młodych ludzi. KaŜdy uczeń otrzymał pocztówkę, która będzie
przypominać o tegorocznej akcji.
PRZYRÓW
778
779
W Zespole Szkół w Przyrowie były konkursy, zajęcia o tematyce związanej z hasłem „ZTU”,
badanie ankietowe wśród uczniów, szkolna miniolimpiada „ZTU, Marsz Trzeźwości. Młodzi
ludzie wzbogacili takŜe swoje wiadomości przyrodnicze dzięki prelekcji pracowników
nadleśnictwa Złoty Potok.
PYSKOWICE
Uczniowie Gimnazjum nr 1 przygotowali plakaty o akcji profilaktycznej w szkole. Były akcje
skierowane do sprzedawców i do kierowców. Zorganizowano rajd szkolny, a 1 czerwca Dzień
Sportu. Wzięło w nim udział około 500 uczniów. W ZS zorganizowano zajęcia
profilaktyczne, konkursy, biegi, turnieje i rajdy. W SP nr 6 przygotowano zajęcia dotyczące
akceptacji samego siebie; rajd rowerowy, rajd pieszy.
RADLIN
W SP nr 4 odbyły się Dni Promocji Zdrowia. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się
happening. „Zielony korowód” wyruszył z parku leśnego, gdzie mieści się szkoła.
Równocześnie w „zielonych płucach” Radlina, trwała akcja sprzątania. Przygotowano
Międzygminny Bieg Ekologiczny. 1 czerwca odbył się Dzień Sportu. KaŜdy uczeń mógł
sprawdzić swoją sprawność: był bieg na 60 m, skok w dal, rzut do kosza, rzut na odległość,
skoki na skakance.
RUDZINIEC
Gmina Rudziniec po raz pierwszy brała udział w kampanii „ZTU”. 16 kwietnia
poinformowano o kampanii wszystkie gminne szkoły i świetlice. Rozdano mapy, ulotki,
plakaty, mapy konkursowe oraz ankiety dla klas V SP oraz dla klas II gimnazjum. W ramach
kampanii odbyły się róŜne turnieje gier i zabaw ruchowych, pogadanki profilaktyczne.
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Uczniowie klas trzecich pojechali na zieloną szkołę do Jastrzębiej Góry. Na miejscu
zorganizowali rozgrywki pod hasłem „Lubię ruch. Dobrze się bawię”. Uczniowie grali w:
wędrujące piłki, dwa ognie, ringo. Zabawa ta, wzbogacona o elementy rywalizacji, bardzo
spodobała się dzieciom. Stała się jednym z waŜniejszych elementów wyjazdu.
Podsumowaniem akcji „Lubię ruch. Dobrze się bawię” był konkurs pytań o tematyce
sportowej.
SOŚNICOWICE
W SP w Kozłowie pierwszym etapem akcji był konkurs plastyczny, w którym uczniowie
wykonywali latawce. Potem były konkursy wiedzy i zawody sportowe. 1 czerwca
przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową dla uczniów klas IV i motorowerową dla
uczniów klasy VI. Sześcioro uczniów ubranych w kamizelki odblaskowe udało się wraz z
policjantami na drogi Kołowa, gdzie wręczało zatrzymanym kierowcom ulotki i plakietki
dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
SOSNOWIEC
Uczniowie ZSO nr 6 uczestniczyli w marszu, który był połączony z obchodami Dni Ziemi.
Dzieci przygotowały transparent pod hasłem „ZTU” oraz róŜnorodne plakaty dotyczące
ochrony środowiska. Uczniowie wręczali kierowcom naklejki na szybę samochodu oraz list z
apelem o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Były zajęcia otwarte w świetlicy promujące
zdrowy styl Ŝycia; Dzień Dziecka, Dzień Sportu pod hasłem „Lubię sport. Dobrze się bawię”.
779
780
ŚWIERKLANIEC
W ZS w Nakle Śląskim uczniowie pod opieką wychowawców i pedagoga szkolnego
zorganizowali marsz profilaktyczny. Przeszli ulicami swojej wsi z przygotowanymi na tą
okazję transparentami, wygłaszali hasła prozdrowotne, rozdawali kierowcom listy apelujące o
prowadzenie auta z „trzeźwym umysłem’’. Odwiedzili nakielskie sklepy, wręczali
sprzedawcom listy oraz plakaty przestrzegające przed sprzedawaniem alkoholu nieletnim.
Odbył się Szkolny Dzień Sportu i minipatrol policyjny.
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Gimnazjum nr 4 przy współpracy Klubu Abstynenta „Spróbuj z Nami” zorganizowało turniej
tenisa stołowego. Chętni uczniowie brali udział w rozgrywkach tenisa w Klubie i pod opieką
klubowiczów. Gimnazjaliści mieli okazję przekonać się, jak aktywnie moŜna spędzać czas.
Organizatorzy wyrazili nadzieję, Ŝe takie osobiste spotkanie zostanie uczniom w pamięci na
długo.
WILKOWICE
W Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej w związku z realizacją kampanii „ZTU” do
wszystkich sklepów w Bystrej i Mesznej trafiły plakaty o zakazie sprzedaŜy alkoholu osobom
nieletnim. 31 maja odbył się bieg masowy pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!”. MłodzieŜ
biegła wzdłuŜ doliny rzeki Białki na dystansach 2500 m (chłopcy) oraz 1500 m (dziewczęta).
Na zwycięzców czekały dyplomy i medale. Pogoda dopisała – nie padało, a temperatura była
idealna do zorganizowania takiej imprezy sportowej.
WYRY
W ZS były imprezy promujące zdrowy styl Ŝycia wśród uczniów i mieszkańców gminy.
Odbył się Szkolny Piknik Integracyjny pod hasłem „RADOŚĆ”. 12 czerwca wyruszono
rowerami do lasu na zabawę terenową z ogniskiem. Czwartoklasiści wspierani przez
rodziców musieli rozwiązać ukryte zadania. KaŜdy uczestnik otrzymał dyplom kampanii z
wakacyjnymi Ŝyczeniami radości płynącej z trzeźwego umysłu.
ZABRZE
W kampanii wzięło udział 36 placówek oświatowych, w tym 21 podstawówek i 15
gimnazjów, łącznie do akcji przystąpiło 7379 uczniów. Wszystkie szkoły uczestniczyły w
zaproponowanych przez organizatorów konkursach. MłodzieŜ odwiedzała sklepy wręczając
plakaty i listy do sprzedawców. Były teŜ tzw. patrole drogowe .W ramach Światowego Dnia
bez Papierosa odbyły się szkolne biegi przełajowe.
ZAWIERCIE
Uczniowie i nauczyciele MSP 8 podjęli szereg działań profilaktycznych związanych z
uzaleŜnieniem od alkoholu i nikotyny. Uczniowie wzięli udział w konkursach:
fotograficznym dla klas i świetlic, plastyczno-literackim, o tematyce sportowej i zdrowotnej.
Zorganizowano Szkolny Konkurs Poetycki „Rzuć palenie”, akcja dla kierowców i
sprzedawców alkoholu, happening przy współpracy nauczyciela WF-u i pedagoga szkolnego,
konkursy: „Rzut papierosem”, „Zdrowe płuca”.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
JĘDRZEJÓW
780
781
Świetlica szkolna włączyła się do kampanii, proponując swym wychowankom udział w
konkursach z kategorii „Latawiec – tam i z powrotem”. Do świetlicy szkolnej uczęszczało
około 90 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Realizowano program muzykoterapii,
którego celem było zapewnienie dzieciom odpoczynku, regeneracja ich sił oraz
przeciwdziałanie agresji. Odbyły się ogólnoszkolne konkursy o tematyce profilaktycznej.
Świetlica prowadzi działalność edukacyjną poprzez róŜne środki przekazu: pogadanki, prace
plastyczne, rozmowy, czytelnictwo oraz wyświetlanie filmów o nikotynizmie, alkoholu i
narkotykach. Filmy wypoŜycza Urząd Miejski w Jędrzejowie
ŁOPUSZNO
Zespół Szkół w Gnieździskach w Gminie Łopuszno po raz trzeci uczestniczy w kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Szkolnymi koordynatorkami akcji były Anna Leśniak i
GraŜyna Palacz. Na lekcji wychowawczej, na zajęciach świetlicy środowiskowej oraz na
lekcjach wiedzy o społeczeństwie przeprowadzono zajęcia profilaktyczne. W maju odbyły się
rajdy piesze. Uczestniczyli w nich uczniowie gimnazjum. 17 czerwca w ramach szkolnej
imprezy środowiskowej „Dzieci - rodzicom, rodzice - dzieciom” pod hasłem „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” przygotowano konkurs na najładniejszy latawiec. Uczestniczyły w nim całe
rodziny, a przygotowane nagrody i prezentacja latawców sprawiły wszystkim wiele radości.
Uczniowie rozdali ulotki z tegorocznej kampanii. 20 czerwca uczniowie klasy V uczestniczyli
w klasowym ognisku.
MASŁÓW
W szkole w ramach kampanii przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne. Uczestniczyły w
nich dzieci z klas IV-VI – poinformowała Jadwiga Olesiejuk z SP w Brzezinkach. Dzieci
przygotowały gazetkę ścienną propagującą zdrowy styl Ŝycia. Na wycieczce do miejscowego
sklepu rozmawiały z jego właścicielem i rozwiesiły plakaty profilaktyczne. Relację
opublikowały na stronie internetowej szkoły. Odbyło się spotkanie z rodzicami. Rozdano
ulotki edukacyjne dotyczące narkomanii. Zainscenizowano „Sąd nad uŜywkami”, podczas
którego dzieci próbowały osądzić szkodliwość stosowania środków odurzających.
Przygotowano krótką inscenizację na ognisko profilaktyczne zorganizowane przez Szkołę
Podstawową w Masłowie. Zorganizowano akcję wręczania kierowcom ulotek i naklejek
„ZTU”. Kampanię zakończono rozdaniem dyplomów.
MNIÓW
W kwietniu, maju i na początku czerwca w SP w Wólce Kłuckiej trwała akcja „ZTU”.
Uczniowie zaangaŜowali m.in. miejscowych sprzedawców, którzy wywiesili w swoich
sklepach plakaty „Osobom nieletnim alkoholu nie sprzedajemy” oraz otrzymali specjalne
listy. Rodzice otrzymali ulotki na temat sygnałów ostrzegawczych, które wskazują, Ŝe
dziecko miało styczność z narkotykami. W maju uczniowie brali udział w minipatrolu
drogowym. Wręczali trzeźwym kierowcom specjalne listy oraz plakietki „Za kółkiem
zachowuję Trzeźwy Umysł”. Akcja spotkała się z duŜym zainteresowaniem młodzieŜy,
kierowców oraz mieszkańców. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa uczniowie brali
udział w zawodach sportowych. Na podsumowanie odbył się apel poświęcony zdrowemu
stylowi Ŝycia bez uŜywek. Koordynatorem akcji w szkole była BoŜena Kołodziejczyk. DuŜe
zaangaŜowanie wykazały dyrektor Ewa Kałuzińska i nauczyciel WF-u BoŜena Bugajska.
OBRAZÓW
W kampanii uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe (Kleczanów, Obrazów, Jugoszów,
Głazów, Bilcza) oraz Gimnazjum w Obrazowie. Inauguracją akcji było spotkanie
781
782
przedstawicieli szkół z koordynatorem głównym, pedagogiem szkolnym Anną Rewerą. W
ramach kampanii zorganizowano zawody wędkarskie. Turniej odbył się nad stawem w
miejscowości Zdanów. Nad organizacją imprezy czuwało Koło Wędkarskie ze Zdanowa z
prezesem Ryszardem Winiarskim na czele. Uczestnicy zawodów otrzymywali puchary oraz
pamiątkowe dyplomy. Odbyła się takŜe loteryjka fantowa i pokaz sprzętu pomocy drogowej
Jana Maziarza oraz sprzętu ratowniczego jednostki straŜy poŜarnej z Sandomierza.
Uczestnicy zawodów degustowali grochówkę przygotowaną przez jednostkę wojskową z
Sandomierza, bigos, a takŜe kiełbaski z ogniska. Zorganizowano takŜe zdobywanie
umiejętności praktycznych jazdy na rowerze pod opieką policjantów z posterunku w
Obrazowie oraz Policji z Ruchu Drogowego w Sandomierzu, akcję związaną z kierowcami,
spotkanie z właścicielami sklepów spoŜywczych, rozgrywki o puchar wójta gminy Obrazów,
w których będą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych ze szkół w Bilczy, Jugoszowie,
Głazowie, Obrazowie i Kleczanowie.
RAKÓW
Koordynatorem kampanii była GKRPA reprezentowana przez przewodnicząca Ninę Kijankę,
pedagoga szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Materiały informacyjne i konkursowe
otrzymały wszystkie gminne placówki oświatowe, tj. Przedszkole w Rakowie z filią w
Chańczy, SP w Bardzie, Ociesękach, Rakowie, Szumsku oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Rakowie. Udział w kampanii wzięło 198 uczniów i przedszkolaków i 60 nauczycieli.
Odbyły się m.in. Dzień Dziecka z konkursami sportowymi, Gminny Konkurs Profilaktyczny
„Moje wizje walki z alkoholizmem”, spektakl profilaktyczny pt. „Braterskie oblicza –
przemoc wśród młodzieŜy”. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez GKRPA oraz sponsorów. 18 czerwca odbył się uroczysty finał kampanii,
podczas którego zaprezentowano prace plastyczne przygotowane przez dzieci ze wszystkich
szkół i przedszkola. Zorganizowano równieŜ Marsz Trzeźwości.
STĄPORKÓW
Zawody sportowe, Dzień Wiosny i Dzień Języków Obcych – tymi imprezami uczniowie i
nauczyciele z Niekłania Wielkiego zainaugurowali kampanię. Nauczyciele WF-u Iwona
Stępień i Artur Bała z Zespołu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim zorganizowali
Turniej Piłki NoŜnej. W Publicznym Gimnazjum koordynatorem akcji została Jolanta
Bała, pedagog szkolny. Był apel, druŜynowe biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne i
trójbój lekkoatletyczny. W jednej ze szkół zorganizowano apel „śeby zdrowym być, trzeba
zdrowo Ŝyć”, wykonano fotografie dokumentujące przebieg akcji, rozstrzygnięto konkurs
plastyczny „Rodzina wolna od nałogów”, turniej tenisa stołowego, turniej minipiłki siatkowej,
zawody pływackie, „Dzień Dziecka”.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
BIAŁA PISKA
W PG w Drygałach koordynatorem działań była Alina Dybikowska. Zorganizowano Dzień
Dziecka i Sportu Szkolnego, był bieg uliczny pod hasłem „Uciekam przed nałogiem”. Odbył
się Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Lolka, szkolny konkurs skoków przez skakankę, Szkolny
Turniej Piłki Siatkowej o tytuł mistrza szkoły fair play. Nagrodą dla najlepszych sportowców
był spływ kajakowy. Iwona Czernialis była koordynatorem działań w SP w KoŜuchach.
Uczniowie wzięli udział m.in. w akcji „Rusz się, człowieku” i imprezie środowiskowej Dni
782
783
Rodziny pod hasłem „Wypoczynek a praca”. W SP w Bemowie Piskim zrealizowano np.
projekt edukacyjny „Sport uczy, bawi, wychowuje”, miniwykłady i konkurs plastyczny
„Sport i zabawa to fajna sprawa”.
DOBRE MIASTO
SP nr 3 znana jest z tego, Ŝe promuje zdrowie. Danuta Ruść-Majewska, pedagog była
koordynatorem kampanii w szkole. Były biegi przełajowe, rowerowe wędrówki. Tegoroczne
obchody Dnia Dziecka w szkole odbywały się pod hasłem „Wiem umiem. Dobrze się bawię”.
Drugą część imprezy z okazji Dnia dziecka zdominowała rywalizacja klasowych druŜyn.
kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz konkurencji sprawnościowych był teŜ konkurs
„Wiem wszystko, czyli coś dla klasowych omnibusów”. z załoŜeniami kampanii „ZTU”
impreza sportowa miała przede uczyć dzieci postawy fair play, czyli zdrowej rywalizacji oraz
czerpania radości ze wspólnej zabawy. Był teŜ Rodzinny rajd pod hasłem „Lubię ruch.
Dobrze się bawię”.
EŁK (GMINA)
BoŜena Powązka była koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki. Odbyła się akcja
„Święto Błękitnej WstąŜeczki - nie zgadzamy się na przemoc” zorganizowana przez Zespół
Szkół Samorządowych w Chełchach. 3 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w
Woszczelach odbył się V Festyn Rodzinny pod hasłem „Wspólna zabawa i wypoczynek
integrują rodziny”. Otwarcie imprezy uświetnił wójt gminy Ełk Antoni Polkowski oraz
starosta ełcki Krzysztof Piłat. 26 września w Szkole Podstawowej w Rękusach odbyło się
podsumowanie ogólnopolskiej kampanii „ZTU”. Uroczystość rozpoczął wójt Antonii
Polkowski oraz wręczył nagrody uczniom i nauczycielom. Po wręczeniu odbył się program
artystyczny pt. „Promujmy zdrowy styl Ŝycia” przygotowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Rękusach pod kierunkiem Agnieszki Woronowicz i Joanny Brzezińskiej.
Imprezie przyglądali się wysłannicy „Rozmaitości Ełckich”.
KOWALE OLECKIE
Koordynatorem akcji była Wiesława Skrzypkowska. Uczniowie SP skorzystali z materiałów
pomocniczych kampanii i wzięli udział w konkursach. Nauczyciele dzięki scenariuszom
zamieszczonym w poradniku „śyć radością” poszerzali wiedzę uczniów o róŜnych
zagroŜeniach. MłodzieŜ na zajęciach w świetlicy szkolnej i na lekcjach plastyki wykonała
plakaty, które, rozwieszono w szkole i na boisku. W kampanię zaangaŜował się takŜe UKS
Kowaliki, który współorganizował obchody Dnia Dziecka 1 czerwca pod hasłem „Zachowaj
trzeźwy umysł latem”. Dzięki sponsorom zaangaŜowanym w akcję wszyscy uczniowie zjedli
obiad i pyszne lody.
GMINA MRĄGOWO
Dni Rodziny w SP w Kosewie odbyły się pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Oficjalnego rozpoczęcia i uroczystego przywitania dokonała Lila Krawiec, dyrektor szkoły w
Kosewie. Odbyły się m.in.: prezentacja prac uczniów i wspólne zwiedzanie szkoły,
prezentacja wokalno-taneczna uczniów szkoły, konkursy sprawnościowe indywidualne i
rodzinne, kiermasz ciast, moŜliwość kupienia waty cukrowej za symboliczną cenę, loteria
fantowa, pokazy ratownictwa poŜarniczego, grillowanie kiełbasek, przejaŜdŜka konno i wiele
ciekawych atrakcji. Podobne imprezy odbyły się w SP w Grabowie oraz w Kiersztanowie
zorganizowane przez tamtejszego sołtysa.
MRĄGOWO
783
784
Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 1 przy OHP, MłodzieŜowy Dom Kultury
oraz Centrum Kultury i Turystyki uczestniczyły w tegorocznej edycji „ZTU”. W okresie od
kwietnia do czerwca, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, realizowały programy
działań o tematyce sportowej i zdrowotnej, które obejmowały m.in. przeprowadzenie
konkursów wiedzy, konkursów plastyczno-literackich czy lekcji z policjantem. WyróŜniający
program zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, która zorganizowała m.in. festyn pt.
Profilaktyka na wesoło, biegi uliczne i spartakiadę sportową o zasięgu powiatowym, rajd
rodzinny. Gimnazjum nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP zorganizowało
rozgrywki sportowe, konkurs grafitti oraz konkursy i quizy z zakresu profilaktyki
alkoholowej i innych uzaleŜnień. Podsumowanie kampanii zorganizowano w mrągowskim
urzędzie miejskim. Patronem imprezy był Burmistrz Mrągowa.
OLECKO
W ramach kampanii odbył się I Międzygminny Turniej Świetlic Szkolnych organizowany
przez wychowawcę świetlicy szkolnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach
Tatarczuka (współorganizatorzy: Teresa Peślak, Jolanta Czuper – wychowawcy świetlicy,
Danuta Pieńkos – bibliotekarka). Turniej zorganizowano pod hasłem „Wiem i umiem. Dobrze
się bawię”. Wzięło w nim udział 9 druŜyn. W turnieju były zarówno konkurencje sportowe,
jak i zagadki umysłowe. Odbył się on w hali sportowej szkoły
OLSZTYNEK
W SP szkolnym koordynatorem kampanii była Joanna Zaręba. Wychowawcy klas IV–VI
przeprowadzili lekcje w oparciu o materiały konkursowe. Stanisława Ziątek, zorganizowała
biwak profilaktyczny. W Dniu Dziecka dzieci mogły uczestniczyć w „Szansie na sukces”.
Imprezę prowadziła Ewa Zarzecka. Uczniowie pod opieką nauczycieli towarzyszyli
policjantom i straŜnikom podczas rutynowych kontroli pojazdów, wręczając kierowcom list i
plakietki. Rodzice spotkali się z terapeutą uzaleŜnień ks. Tomaszem Rosą. Przedstawił on
wyniki badań ankietowych, prowadzonych wśród uczniów wszystkich szkół gminy,
informując o realnej skali zagroŜeń. Podkreślił wagę „profilaktyki rodzinnej”.
ŚWIĄTKI
W Przedszkolu Samorządowym odbyły się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,
wycieczka do Małpiego Gaju z okazji Dnia Dziecka, wyjazd do Muzeum Przyrody w
Olsztynie, zwiedzanie Starego Miasta. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach
zrealizowano II Przegląd Zespołów Tanecznych „Szołowisko 2007”, Gminny Dzień Sportu,
imprezę „śyjmy zdrowo na sportowo”. Gmina Światki i parafia św. Kosmy i Damiana 9
czerwca zorganizowały X Gminne Dni Rodziny i Trzeźwości. W Świetlicy Wiejskiej we
Włodowie odbyło się przedstawienie i cykl spotkań rodzinnych. W Świetlicy w Skolitach
odbył się Rodzinny Dzień Dziecka „Sportowa Sobota”. W Świetlicy wiejskiej w Brzydowie
odbył się I Wiejski Turniej Sportowy. W Świetlicy Wiejskiej w RóŜynce odbył się V Turniej
Wiejski – Dzień Sportu. Imprezę zorganizowano w ramach Dni Rodziny dzięki finansowemu
wsparciu Gminnej Komisji Profilatyki i RPA. Towarzystwo Ekologiczne „Ekorozwój” w
Świątkach zorganizowało I Festiwal Śmieciosztuki „O Ząb Boberka”.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Brodnica
784
785
W Szkole Podstawowej w Brodnicy zrealizowano zadania zaproponowane przez
organizatorów kampanii. W ramach zadania „Wiem i umiem. Dobrze się bawię”
rozwiązywano krzyŜówkę, dyskutowano na temat dobrego wypoczynku i zabawy. Kolejnym
przedsięwzięciem było tworzenie plakatów profilaktycznych. Kolejnym kampanijnym
zadaniem była realizacja hasła „Lubię siebie. Dobrze się bawię”. Uczniowie tworzyli prace
plastyczne i literackie nawiązujące do treści komiksu znajdującego się na ulotce. W ramach
działania „Lubię ruch. Dobrze się bawię” nauczycie WF-u przygotowali minimistrzostwa.
Były konkurencje lekkoatletyczne, wesołe zabawy przeplatane pytaniami o tematyce
sportowej oraz pokazami mody strojów sportowych retro.
Duszniki
W Gimnazjum w Grzebienisku zorganizowano zajęcia edukacyjne i sportowe. Podobne
działania podjęto w świetlicy w Podrzewiu. Aleksandra Michalska oraz nauczyciele z
Gimnazjum w Dusznikach Beata Zielińska i Łukasz Rutkowski zabrali dzieci na biwak
profilaktyczny w Jeleńcu. 1 czerwca w Sędzinku z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn
„Lubię ruch. Dobrze się bawię” - poinformowała nauczycielka WF-u Karolina Dybizbańska.
Szkoła Podstawowa w Dusznikach zorganizowała akcję profilaktyczną od 17 kwietnia do 20
czerwca. Szkolnym koordynatorem była pedagog Iwona Liczbańska.
Golina
W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika kampania jest elementem programu profilaktycznego
pod hasłem „ Gimnazjalista mówi NIE nałogom”. - Akcję rozpoczęliśmy od choinki
integracyjnej 15 stycznia, w pierwszy dzień ferii zimowych – poinformowali koordynatorzy.
16-18 kwietnia odbyły się obchody Dni Ziemi pod hasłem „Tydzień ekologiczny w szkole”.
Przedsięwzięciem tym opiekowała się Urszula Jeziorna. 27 kwietnia odbył się rajd rowerowy.
31 maja gimnazjum przy współpracy GKRPA zorganizowało sztafetowe biegi przełajowe o
puchar dyrektora. Dzień Dziecka zorganizowano 1 czerwca. Były występy grupy tanecznej
„Trema” pod kierunkiem Jolanty Krawczyk oraz zawody sportowe: były biegi w workach,
biegi z przeszkodami oraz konkurencja polegająca na przenoszeniu partnera na plecach.
Dzień zakończył się meczem siatkówki pomiędzy nauczycielami a uczniami.
Gołuchów
Koordynatorem akcji w Gołuchowie został kierownik Gminnego Klubu Dzieci i MłodzieŜy
„Zawisza” Krzysztof Noweta. W Szkole Podstawowej im. Izabeli z Czartoryskich
Działyńskiej wychowawcy przeprowadzili szereg konkursów, akcji i przedsięwzięć, które
miały na celu promowanie zdrowego, trzeźwego stylu Ŝycia. Były pogadanki profilaktyczne.
Uczniowie klas piątych wzięli udział w ankiecie badającej zachowania ryzykowne. Dzięki
uprzejmości asp. sztab. Włodzimierza Jankowskiego, komendanta posterunku policji w
Gołuchowie, uczniowie brali udział w patrolu policyjnym.
Kalisz
- W Kaliszu kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” rozpoczęliśmy od poinformowania szkół i
świetlic socjoterapeutycznych, Ŝe po raz kolejny miasto włączyło się do akcji – relacjonuje
Bogumiła Mariańska. Wszystkie placówki, które zgłosiły chęć udziału w „ZTU”, otrzymały
kampanijne materiały. 5 czerwca w ramach akcji został zorganizowany Międzyświetlicowy
Turniej Sportowy. Drugą duŜą imprezą w Kaliszu był X Majkowski Bieg Rodzinny pod
hasłem kampanii. Bieg zorganizowano 12 maja w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska
Biega – Bieg Wiosny”. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Kalisza Janusz
785
786
Pęcherz. W czasie imprezy czynne było stoisko z materiałami o tematyce profilaktycznej i
informacyjnej, równieŜ dotyczącymi kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Kamieniec
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu dopiero drugi raz wzięła udział w kampanii „ZTU”. Nad
przebiegiem akcji czuwali Anna Przygodzka i Sebastian Tomkiewicz. 1 czerwca odbył się
rajd pieszy, który zachęcał uczniów do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu w
ekologicznym otoczeniu. W ramach hasła „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”
uczniowie pod okiem opiekuna rozdawali nalepki na szyby samochodów rodzicom
kierowcom, którzy przyjeŜdŜali do szkoły. Z okazji Dnia Sportu, który odbył się 15 czerwca,
klasy przygotowały hasła promujące zdrowy styl Ŝycia. Rozegrano teŜ mecz uczniowie –
nauczyciele.
Kołaczkowo
- Zorganizowałam wraz z nauczycielem przyrody szkolny konkurs plastyczny „śyjemy w
świecie wolnym od dymu tytoniowego”. Wraz z polonistką przygotowałyśmy uczniów naszej
szkoły do Powiatowego Konkursu Teatrzyków Szkolnych „Moja szkoła jest bezpieczna” w
Nakle nad Notecią, w którym zajęliśmy III miejsce – informuje Beata Iciak. W klasie V
przeprowadzono ankietę badającą zachowania ryzykowne dzieci. Zorganizowano spotkanie
uczniów i nauczycieli z terapeutą AA w Szubinie, dotyczące alkoholu i skutków jego
naduŜywania. Nad przebiegiem akcji czuwał teŜ dyrektor Jacek Osiński.
Koło
23 kwietnia na stadionie „Olimpia” w Kole podczas Miejskich Zawodów czwórboju LA
promowano hasła akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Banner kampanii towarzyszył teŜ
imprezom kulturalno- sportowym jakie odbywały się w związku z Dniami Koła. W „ZTU”
aktywnie uczestniczyły szkoły. Uczniowie SP nr 3 uczestniczyli w rajdzie rowerowym oraz
zawodach sportowych w ringo. 30 kwietnia w SP nr 4 odbyły się specjalne zajęcia sportowe.
Zorganizowano tam równieŜ apel dla uczniów innych szkół oraz przedstawienie
profilaktyczne. Z okazji zakończenia roku szkolnego uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kole udali
się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie odbyli pogadankę profilaktyczną.
W Gimnazjum nr 2 został zorganizowany turniej piłki siatkowej dla dziewcząt.
Kościan
Wiele działo się w Zespole Szkół nr 1. 17 kwietnia uczniowie gimnazjum apelowali do
kierowników sklepów, by respektowali zakaz sprzedaŜy alkoholu nieletnim. 19 maja był
festyn profilaktyczny. 31 maja obchodzono Światowy Dzień bez Papierosa. 1 czerwca
uczniowie apelowali o trzeźwość na drogach. W Zespole Szkół nr 3 zorganizowano m.in.
projekt wspierający aktywność uczniów „Otwarte soboty”, Pływackie Mistrzostwa Szkoły,
rajd rowerowy „śycie warte więcej”. Zespół Szkół nr 4 równieŜ przystąpił do realizacji haseł
kampanii „ZTU”. - Uczniowie wzięli udział w konkursach - poinformowały szkolne
koordynatorki kampanii. Zorganizowano równieŜ imprezę profilaktyczną.
Kotlin
Społeczna Gminna Rada Sportu w Kotlinie, Urząd Gminy Kotlin oraz Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Woli KsiąŜęcej zorganizowały festyn rekreacyjno-sportowy z
dwóch okazji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz inauguracji kampanii „ZTU”.
Było wiele ciekawych, humorystycznych konkurencji. Festyn odbył się na placu Wiejskim
przy Świetlicy w Woli KsiąŜęcej. Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie
786
787
zorganizowała np. Turniej w Halowej Piłce NoŜnej dla chłopców. Szkoła Podstawowa w
Magnuszewicach zorganizowała 6 czerwca festyn sportowy. W Gimnazjum w Kotlinie
zorganizowano natomiast obchody Światowego Dnia bez Papierosa.
Koźmin Wielkopolski
Uczniowie z SP nr 1 w Koźminie rozdawali listy apelujące do sprzedawców oraz naklejali w
widocznym miejscu plakaty „Bez dowodu nie kupisz”. – Właściciele sklepów chętnie brali
udział w akcji, obiecując dzieciom, Ŝe u nich nieletni alkoholu nie dostaną – komentuje
pedagog Marzena Tomczak. 9 maja w szkole odbył się III Turniej Piłki Siatkowej
Nauczyciele-Rodzice-Uczniowie. 15 maja uczniowie i nauczyciele zorganizowali akcję „Stop
pijanym kierowcom”. RównieŜ 15 maja z okazji Święta Niezapominajki, a takŜe wcześniej,
22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi, odbyły się apele ekologiczne. 12 czerwca zorganizowano
turniej szachowy.
Krobia
Uczniowie Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach napisali: „Pomimo tego, iŜ jesteśmy
niewielką szkołą i w związku z tym mamy bardzo ograniczony dostęp do środków
finansowych, postanowiliśmy po raz pierwszy przystąpić do programu »ZTU«”. Dzieci
zrealizowały wszystkie kampanijne postulaty, apelowali o trzeźwość za kółkiem i o
niesprzedawanie alkoholu nieletnim, brali udział w zajęciach profilaktycznych i
konkurencjach sportowych. Nad przebiegiem akcji czuwały nauczycielki: Marzena Bukowska
(kierownik szkoły), Katarzyna Kubacka (pedagog szkolny), Katarzyna KaniewskaSkowronek ( wychowawczyni klasy I), Zofia Łodyga (wychowawczyni klasy II), Irena
Kordus (wychowawczyni klasy III).
Krzemieniewo
Zespół Szkół w Pawłowicach po raz drugi wziął udział w programie „ZTU”. Udało się
zorganizować wiele imprez o charakterze profilaktycznym i rekreacyjno-sportowym. Program rozpoczęliśmy jeszcze przed jego oficjalnym ogłoszeniem, poniewaŜ juŜ w styczniu
odbył się XVI Halowy Turniej Piłki NoŜnej Szkół Podstawowych - poinformował Zbigniew
Tomiński, szkolny koordynator. W marcu odbył się XVIII Cross Wagarowicza, podczas
którego propagowano idee profilaktyki. W kwietniu odbyły się mistrzostwa szkoły w piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców. Hasłem obu imprez było: „Walka fair play to nasz cel”. W
maju w klasach piątej i szóstej oraz klasach gimnazjalnych odbywały się lekcje
wychowawcze poświęcone walce z patologiami. 3 czerwca na terenach zabytkowego parku
przy pałacu w Pawłowicach odbył się Festyn Rodzinny.
Łęka Opatowska
31 maja, czyli w Światowym Dniu bez Papierosa, w Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Opatowie gościli aktorzy z teatru profilaktycznego. 2 czerwca w
Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie odbyły się zajęcia sportowe
pod wspólną nazwą Gimnazjada. – Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Uciekaj przed
nałogiem” związane z kampanią „ZTU” – informują nauczyciele. W przedsięwzięciu „Za
kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł” młodzi ludzie rozdawali kierowcom naklejki na szyby
aut oraz listy z apelem, aby nie prowadzili samochodu pod wpływem alkoholu. MłodzieŜ
wystąpiła takŜe z apelem do właścicieli sklepów i ich pracowników, aby nie sprzedawali
alkoholu nieletnim.
Międzychód
787
788
W SP nr 2 w Międzychodzie zorganizowano Festiwal Piosenki Antynikotynowej dla
wszystkich klas. Przeprowadzono takŜe akcję z policją (klasy III) pod hasłem „Kierowco,
zachowaj trzeźwy umysł”. Na jednej z dróg dzieci razem z policjantami zatrzymywały
samochody i badano alkomatem trzeźwość kierowców. Zorganizowano takŜe dla całej szkoły
7 godzinny festyn promujący zdrowy styl Ŝycia. Podczas festynu odbywały się liczne
konkurencje sportowe. Zwycięzcy otrzymywali nagrody.
Murowana Goślina
W SP nr 1 w Murowanej Goślinie uczniowie pod opieką wychowawcy oraz policjantów
wręczała kierowcom list zobowiązujący do prowadzenia samochodu z „Trzeźwym Umysłem”
oraz naklejkę na szybę z hasłem „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. 19 maja
uczniowie wybrali się na rajd rowerowy „Goślińskie lofry”.
Nowe Skalmierzyce
Gminny finał akcji odbył się 1 czerwca, w Dniu Dziecka, na Stadionie Miejsko-Gminnym w
Nowych Skalmierzycach. Wcześniej uczniowie wzięli udział w kampanijnych konkursach i
wysłali do organizatorów kampanii swe prace i wypełnione ulotki konkursowe. Za swe
zaangaŜowanie otrzymały nagrody, zaś gminę uhonorowano certyfikatem będącym wyrazem
uznania oraz podziękowania za wsparcie kampanii oraz wkład w tworzenie nowoczesnej
profilaktyki.
Nowy Tomyśl
Ogółem w kampanii udział brało 6 szkół. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 z
Nowego Tomyśla, Szkoła Podstawowa Jastrzębsko Stare, Szkoła Podstawowa Bukowiec,
Szkoła Podstawowa Wytomyśl. Wymienione szkoły realizowały własne imprezy w ramach
kampanii. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu zorganizowała np. olimpiadę
sportową pod hasłem „śyj zdrowo – Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W Szkole Podstawowej nr 2
odbył się np. festyn rodzinny. Nauczyciele świetlicy przeprowadzili 6 zajęć z cyklu „śyć
radością”. Szkoła Podstawowa w Bukowcu w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szkoła Podstawowa w Wytomyślu
zorganizowała Piknik Rodzinny. W gimnazjum zorganizowano igrzyska sportowe pod hasłem
„Nałogi – nie, czynny wypoczynek – tak”.
Okonek
- W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 9 maja odbył się godzinny czat na temat
„Wpływ środków uzaleŜniających na organizm młodego człowieka” z lekarzem rodzinnym
Jackiem śółtańskim z Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Medica” w Okonku – poinformowała
Kazimiera Kowalczuk, sekretarz MGKRPA. Zrealizowano program profilaktyczny pod
hasłem „Cukierki”, a MGKRPA wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
zorganizowała konkurs plastyczny i muzyczny. W Szkole Podstawowej w Okonku odbyły się
Mistrzostwa w Piłce NoŜnej klas I-VI pod hasłem „Ruch to zdrowie, ruch to Ŝycie, Ŝyjmy
zdrowo na sportowo”. 12 czerwca odbyły się w Lotyniu po raz drugi Gminne Potyczki
Gimnazjalne. W imprezie brali udział uczniowie z Lotynia i Okonka. Dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej w Pniewie uczestniczyły w konkursach i cyklu zajęć na temat
asertywności.
Ostrowite
W Gminie Ostrowite przeprowadzono ankietę „Młodzi Polacy o zachowaniach
ryzykownych”. Formularze wypełniały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ludwiki
788
789
Jakubowicz oraz młodzieŜ z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, w którym działania na
rzecz zdrowego trybu Ŝycia odbywały się w maju.
Poniec
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w gminie Poniec zorganizowano rodzinną
majówkę rowerową pod hasłem „Jeździmy bezpiecznie”. Majówka została zorganizowana
przez burmistrza Ponieca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu, pełnomocnika
burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminne Centrum Kultury.
Pełnomocnika burmistrza ds. RPA oraz rada sołecka i sołtysi wsi Miechcin i Waszkowo
przygotowali festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. 18 kwietnia Publicznym
Gimnazjum w Poniecu przeprowadzono konkurs pt. „Wpływ alkoholu na zdrowie oraz na
bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Rakoniewice
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie po raz kolejny wziął udział w akcji. 31 maja w
ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa zorganizowano biegi przełajowe, w
których wzięli udział wszyscy uczniowie. Odbył się teŜ Dzień Sportu, cykl lekcji
wychowawczych na podstawie poradnika „śyć radością” oraz konkursy. uczniowie Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego w Łąkiem teŜ uczestniczyli w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Przeprowadzono konkursy i zajęcia wychowawcze.
Rychwał
- Działania podejmowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w naszej gminie
miały realizować w jak najbardziej atrakcyjny sposób cele załoŜone przez organizatorów –
pisze gminny koordynator akcji Anna Kupska. Do kampanii włączyli się nauczyciele, rodzice,
dzieci i pielęgniarki. Kampania rozpoczęła się jak co roku od apeli i inscenizacji. Nauczyciele
rozdzielili materiały edukacyjne i konkursowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponadto
w ramach kampanii w 8 szkołach podstawowych i gimnazjum odbywały się: cykle zajęć,
pogadanki, spotkania z rodzicami, konkursy, apele i przedstawienia profilaktyczne.
Podsumowaniem kampanii była Gminna Spartakiada Dzieci i MłodzieŜy, która odbyła się 1
czerwca.
Skoki
Kampania w skokach obfitowała w atrakcje. Patronat honorowy nad akcją objął burmistrz
Tadeusz Kłos, natomiast patronat medialny - redakcja „Wiadomości Skockich”. Oprócz
kampanijnych konkursów zrealizowano: konkurs plastyczny, Dni Ziemi, turniej piłki noŜnej
„Rusz się człowieku”, konkurs dziennikarski na najlepszą gazetkę o tematyce profilaktycznej,
Dni Uprzejmości, 1 Gminny Festiwal Piosenki Ekologicznej, Marsz profilaktyczny ulicami
miasta, Rowerowy Rajd Radości, międzyszkolne biegi sztafetowe „Uciekaj od nałogu”,
konkurs literacki „Moje sposoby na nudę”, akcję „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”.
Słupca
W Świetlicy Środowiskowej w Słupcy przeprowadzono konkurs „Wiem i umiem. Dobrze się
bawię”. Konkurs odbył się w dniach 20 maja – 15 czerwca. Udział w konkursie wzięły dzieci
z SP. Konkurs został przeprowadzony w formie pogadanek, prezentacji i konkretnych
przykładów. Opiekunem grupy była Joanna Gębka.
Stare Miasto
789
790
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liściu Wielkim, Gimnazjum w Liściu Wielkim,
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Gimnazjum w Starym Mieście oraz Szkoła
Podstawowa w Modle Królewskiej włączyły się do kampanii 2007. W Liściu Wielkim
zorganizowano m. in. happening antynikotynowy. W SP w Starym Mieście odbywały się
rozmowy klasowe „Wiem i umiem. Dobrze się bawię”. 18 kwietnia GKRPA zorganizowała
coroczny turniej wiedzy o nałogach przy współpracy z Gimnazjum w Starym Mieście.
Gimnazjaliści uczestniczyli teŜ w marszu profilaktycznym. W SP w Modle Królewskiej jedną
z kampanijnych atrakcji był sportowy festyn środowiskowy „Na sportowo znaczy zdrowo”,
który odbył się 1 czerwca.
Suchy Las
Co roku Zespół Szkół w Chludowie realizuje załoŜenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
poprzez zajęcia pod nazwą Parafiada i Parafiada Futbolowa adresowane do dzieci, które
wakacje spędzają w domu. Do akcji z entuzjazmem włączyły się teŜ dzieci ze świetlicy „Klub
Szalonych Małolatów” w Biedrusku, które współorganizowały festyn 2 czerwca.
Swarzędz
Podobnie jak w latach ubiegłych akcję zainicjowała Anna Renda, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu. Do udziału w kampanii zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe i
gimnazjalne z gminy. Postulaty akcji realizowało teŜ Szkolne Koło Misyjne pod opieką Elizy
Krause z Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie. DuŜą imprezą w ramach kampanii był
Piknik Rodzinny, który odbył się 16 czerwca na polanie w Ludwikowie. Impreza adresowana
była do całej społeczności lokalnej Wierzonki, Karłowic, Dębogóry i Milna.
Trzemeszno
Kampania „ZTU” znalazła swe miejsce równieŜ w ramach szesnastej edycji Ogólnopolskiego
Biegu im. Jana Kilińskiego Szlakiem Piastowskim z Mogilna do Trzemeszna. W ramach
imprezy odbył się bowiem Bieg Trzeźwości. Wzięły w nim udział wszystkie osoby
deklarujące trzeźwość. Dla uatrakcyjnienia imprezy wprowadzono teŜ kategorię druŜynową.
Turek
W związku z ponownym udziałem w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Gimnazjum w śukach podjęło bardzo duŜo inicjatyw, np. Dzień Dziecka, wycieczka
rowerowa, wycieczka do Trójmiasta, zielona szkoła pod hasłem „Zamiast alkoholu i
papierosów wolę kontakt z przyrodą”. W ostatnich dniach czerwca nauczyciele przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych zorganizowali Festiwal Nauki. W czasie kampanii wszyscy
nauczyciele zachęcali
uczniów do udziału w konkursach, imprezach szklonych i
przedsięwzięciach. Informację nadesłały Agnieszka Augustyniak i Ewa CzyŜo.
Witkowo
W ZSP w MielŜynie zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego połączony z Dniem Dziecka.
Celem imprezy było propagowanie fair play oraz integracja uczniów poprzez sportowozabawową rywalizację druŜynową.
Września
Kampania rozpoczęła się 13 kwietnia, pakiety materiałów edukacyjnych przekazano
szkolnym koordynatorom. Do realizacji projektu włączyło się 11 szkół podstawowych i 5
gimnazjów, czyli 3258 uczniów, oraz społeczność lokalna. Oprócz konkursów w gminie
organizowano imprezy, które promowały załoŜenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
790
791
Do najciekawszych naleŜał na pewno X Jubileuszowy Rodzinny Rajd Rowerowy. Przyciągnął
on na start ponad 2200 uczestników.
Wybrane działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
2007 roku – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Barlinek
14 czerwca na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2
w Barlinku odbył się Turniej Sportowy w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007. Zmaganiom przyświecało hasło „Lubię sport. Dobrze się
bawię”. Dzięki sponsorowi, czyli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, nagrody przydadzą się na zajęciach sportowych. Finał kampanii
zorganizowano na rynku miasta. Uczniowie PG nr 1 wystawili spektakl teatralny autorstwa
Andrzeja Wieczorka pt. „Świadectwo” ze świetną narracją M. Zmarzlik.
Barwice
W Barwicach podjęto tak wiele inicjatyw, Ŝe aŜ trudno wymienić je wszystkie. – „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” rozpoczęliśmy cyklem przedstawień teatralnych dotyczących profilaktyki
uzaleŜnień i zjawiska przemocy – wspomina Renata Serweta, pełnomocnik burmistrza ds.
patologii. – 7 maja Szkolne Koło Turystyczno-Wędkarskie działające przy Zespole Szkół w
Barwicach w ramach kampanii zorganizowało Międzynarodowe MłodzieŜowe Zawody
Wędkarskie nad jeziorem Dębno – poinformował opiekun przedsięwzięcia Paweł
Mironowicz. W Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu odbył się Dzień Ekologii.
Zorganizowano konkursy, spotkanie z leśnikami i przedstawienie ekologiczne. 30 maja w
ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Szkole Podstawowej w Barwicach odbyły się biegi
pod hasłem „Biegaj razem z nami, walcz z nałogami”. Więcej relacji z Barwic na stronie
www.trzezwyumysl.pl.
Gmina Białogard
Od kwietnia uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie wraz z
wychowawcami uczestniczyli w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Akcję rozpoczęto od
przeprowadzenia badania ankietowego dotyczącego zachowań ryzykownych. W ramach
Światowego Dnia bez Papierosa uczniowie wykonywali plakaty pod hasłem „Nie pal” i
zachęcali dorosłych do niepalenia. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się przedsięwzięcie
związane z kierowcami oraz zawody sportowe „Sport i zabawa”, wyjazdy na basen,
wycieczki. Nauczyciele chętnie korzystali ze scenariuszy zajęć praktycznych dla uczniów
szkół podstawowych.
Człopa
Dzień Zdrowia zorganizowano 14 kwietnia. Wzięło w nim udział 176 uczniów gimnazjum,
którzy rywalizowali w konkurencjach sportowych, wiedzowych i manualnych. Na
zakończenie projektu trzy zwycięskie klasy otrzymały nagrody zakupione za pieniądze
przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie.
Był to sprzęt sportowy do aktywnego wypoczynku: piłka siatkowa, cztery ringa, lotki i paletki
do badmintona. 27 kwietnia w Gimnazjum Publicznym w Człopie zorganizowano Szkolne
Dni Profilaktyki.
Dębno Lubuskie
791
792
Gimnazjaliści z Dębna na lekcjach prowadzonych przez Wiolettę Rafałowicz często
podejmowali tematy dotyczące uzaleŜnień. Prócz tego aktywnie angaŜowali się w
propagowanie trzeźwości. 3 listopada członkowie gimnazjalnego koła teatralnego wystąpili
na scenie Dębowskiego Ośrodka Kultury w czasie obchodów rocznicy Klubu Abstynenta
„śycie”. Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowała teŜ I Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Członkowie koła literackoteatralnego prowadzonego przez Wiolettę Rafałowicz wzięli udział w konkursie w kategorii
gimnazjum.
Dobra
Gimnazjum w Dobrej przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, przedstawicielami policji, rodzicami i uczniami włączyło się do akcji.
Zorganizowano m.in.: lekcje wychowawcze i zajęcia świetlicowe, na których realizowano
scenariusze lekcji dotyczące uzaleŜnienia od alkoholu, narkotyków, od świata wirtualnego;
wywiadówkę profilaktyczną z rodzicami i przedstawicielem policji, na której rozdawano
ulotki edukacyjne dotyczące zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieŜy; Gimnazjadę z
okazji Dnia Dziecka.
Drawsko Pomorskie
W ramach kampanii drawscy gimnazjaliści wraz z wychowawczynią Barbarą Sarafin
odwiedzili mieszkańców wsi Zarańsko i Jankowo, gdzie zaprezentowali program
profilaktyczny „Razem przeciwko uzaleŜnieniom i agresji” opracowany przez pedagog
gimnazjum Urszulę Chilko. 12 czerwca młodzieŜ Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Drawsku Pomorskim obejrzała przedstawienie profilaktyczne pt. „Dlaczego ja?” Hasła
„Latawiec” oraz „Tam i z powrotem” przyświecały wszystkim działaniom podejmowanym w
Szkoły Podstawowej w Zarańsku, gdzie zorganizowano konkurs na najpiękniejszy latawiec.
W Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim odbył się coroczny piknik Dzień Rodzinny. 1
czerwca uczniowie z SP w Suliszewie uczestniczyli w profilaktycznym patrolu wraz z Policją
z Powiatowej Komendy w Drawsku Pomorskim oraz śandarmerią Wojskową z Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Gościno
Gimnazjum w Gościnie od pierwszych edycji bierze udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. - W tym roku nasi uczniowie uczestniczyli w 4 konkursach. W konkursie
„Sprawdzam i wybieram. Dobrze się bawię” udział wzięło 7 klas i świetlica szkolna, czyli
razem 231 uczniów. – mówi Barbara Kwiatkowska, szkolny pedagog. 1 czerwca w Szkole
Podstawowej w Gościnie w ramach kampanii „ZTU” zorganizowano ligę lekkoatletyczną w
klasach 0-III oraz bieg po zdrowie klas I-VI. W imprezach wzięło udział 500 uczniów.
Relację przesłała GraŜyna Ulikowska, koordynator szkolny.
Kamień Pomorski
- Motto kampanii w naszej gminie brzmiało: „Dbam oswoję bezpieczeństwo - mówię. »NIE«
przemocy, agresji, uzaleŜnieniom”. Do akcji włączyły się szkoły i inne placówki –
poinformowała BoŜena Górska, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty. W akcji
uczestniczyły: SP nr 1, SP nr 2, SP w Górkach Pomorskich, SP we Wrzosowie, SP w
Jaroszewie oraz Gimnazjum Publiczne. Stowarzyszenie „OPOKA” zorganizowało XI
Kamieński Festyn Trzeźwości, a Świetlica przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich konkurs: „Lubię siebie- dobrze się bawię”.
792
793
Łobez
Nad przebiegiem „ZTU” w gminie czuwali: Jarosław Świrski, ElŜbieta Kozłowska, Danuta
Hamera, Joanna Szymoniak, Piotr BłaŜejewski i Ilona Osieczko. Wychowawcy klas V i
pedagog Danuta Ligęza omówili na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami cele
kampanii. Przeprowadzono zajęcia w klasach piątych. Uczniowie wzięli udział w konkursach
kampanijnych.
Manowo
Głównym koordynatorem działań w ramach akcji w Manowie była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś koordynatorem pomocniczym - Magdalena
Jóźwiak, pedagog z gimnazjum. W pierwszych dniach maja ogłoszono konkurs literacki dla
gimnazjalistów klas II pod hasłem „Stop uŜywkom”. 31 maja w Gimnazjum w Manowie
zorganizowano akcję profilaktyczną. Były konkurencje sportowe i artystyczne. Zaproszono
radnych, którzy mieli okazję zobaczyć zaangaŜowanie młodzieŜy w promocję zdrowego trybu
Ŝycia.
Maszewo
JuŜ piąty raz udział w kampanii wzięły szkoły podstawowe w Maszewie, Dębicach i
RoŜnowie oraz gimnazjum w Maszewie. Dołączyły się równieŜ Środowiskowe Ogniska
Wychowawcze TPD w Maszewie i DarŜu oraz świetlice w Dębicach i Nastazinie.
Nauczyciele i uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych wg scenariuszy „śyć
radością”. Przy omawianiu konkursów poruszano tematy związane z uŜywkami, przemocą,
samooceną, podejmowaniem decyzji, budowaniem relacji z innymi. W Szkole Podstawowej
w Maszewie Dzień Dziecka odbył się pod hasłem „Bawimy się zdrowo i wesoło”.
Postomino
Gminny Festyn Rodzinny to główna impreza związana z realizacją kampanii „ZTU” w
Postominie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała
imprezę wspólnie z Referatem Promocji, Sportu i Turystyki, przy współudziale szkół, grup
sportowych, ośrodka zdrowia i lokalnych przedsiębiorców. W festynie uczestniczyło ok. 500
osób. O ciekawej formie szerzenia idei kampanii poinformowała Teresa Rysztak. - JuŜ drugi
rok uczestnicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Pieszczu i Staniewicach realizują
projekt pod nazwą „Świetlicowa Akademia Sprawności Intelektualnej, Fizycznej,
Artystycznej i Profilaktycznej” - poinformowała. DuŜą popularnością cieszyły się teŜ rajdy
piesze i rowerowe, w których uczestniczyli uczniowie z rodzicami i nauczycielami.
Recz
2 czerwca w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowano przy
współudziale rodziców festyn z okazji Dnia Rodziny. Odbył się on w miejscowości Rybaki,
skąd pochodzi część uczniów. Do organizacji festynu czynnie włączyli się sołtysi wsi Rybaki,
Słutowo, Suliborek i Sulibórz, sponsorując nagrody dla uczestników oraz przygotowując
poczęstunek. Zabawa była przednia. Uczniowie wraz z rodzicami, a nawet dziadkami, brali
udział w wielu konkurencjach.
Rewal
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Sportowych, rodzice, oraz uczniowie szkoły z radością
brali udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Podczas akcji odbyło się wiele prelekcji
i spotkań, które dotyczyły wymiany poglądów na tematy problemów współczesnej młodzieŜy.
1 czerwca odbył się Festyn Rodzinny. Rodzice przygotowali stoiska z napojami, kiełbaskami
793
794
oraz grochówką, nauczyciele zawody sportowe oraz pokazy mody. Były występy artystyczne.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się rozmowy ze StraŜą Graniczną, która współpracowała
ze szkołą w ramach kampanii.
Sianów
Gmina Sianów uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” po raz
pierwszy. Koordynatorami akcji były przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Joanna Czerwińska oraz pełnomocnik burmistrza ds. realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Anna Plezia. Dzieci uczestniczyły w akcjach profilaktycznych wśród kierowców i
sprzedawców alkoholu. Obejrzały teŜ spektakle profilaktyczne. - Dzięki kampanii
znaleźliśmy wśród nauczycieli szkół wielu cennych i solidnych współpracowników i
sprzymierzeńców, ludzi aktywnych, twórczych, chętnych do podejmowania wyzwań w
dziedzinie profilaktyki uzaleŜnień - komentują koordynatorki.
Sławoborze
JuŜ po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu wzięli udział w
kampanii. Koordynatorką została pedagog Jolanta Latkowska. Uczniów zapoznano z
opracowanym przez uczestników zeszłorocznej kampanii „Dekalogiem Trzeźwego Ucznia”,
który zawiera dziesięć powodów, dla których nie warto sięgać po alkohol. Przeprowadzono
szkolne akcje: „Dziękuję – nie palę”, „Dziękuję – nie piję” i „Agresji - mówimy NIE”, w
które zaangaŜowano całą społeczność uczniowską, a takŜe społeczność lokalną.
Zorganizowano teŜ międzyszkolne rozgrywki minipiłki noŜnej dziewcząt i chłopców pod
hasłem „Ja juŜ wybrałem – stawiam na sport”.
Wałcz
Akcję prowadzonow Publicznym Gimnazjum nr 2 w Wałczu od 31 maja do 22 czerwca. 31
maja odbył się happening pod hasłem „Mamo, tato, nie pal!”; młodzieŜ wraz z nauczycielami
przemaszerowała ulicami Wałcza, skandując hasła i niosąc transparenty o zdrowym stylu
Ŝycia bez papierosów, nagradzała lizakami przechodniów, którzy są niepalący, rozdawała
kierowcom ulotki i naklejki pt. „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”. W szkole odbył się
cykl lekcji wychowawczych, pogadanek, konkursów. Głównym koordynatorem kampanii w
szkole była Hanna Milkiewicz.
Złocieniec
W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się wiele przedsięwzięć, m.in. rajd profilaktyczny, biegi
sztafetowe, pogadanki i konkursy. 26 maja odbył się w szkole festyn, w którym wzięli udział
uczniowie klas I-VI. Szkolnym koordynatorem była Alicja Wodzisławska. Nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu przygotowali dla swoich uczniów bajkę „Królewna
ŚnieŜka i siedmiu krasnoludków”, którą przedstawili 1 czerwca. 6 czerwca szkoła wraz z
UKS „Traper” zorganizowała Powiatowe Ekologiczne Biegi Przełajowe. W Gimnazjum nr 1
zorganizowano m.in. Dni Promocji Zdrowia, a uczniowie Gimnazjum nr 2 rozmawiali od
zachowaniach ryzykownych z Ŝandarmami z Oleszna. 16 czerwca w Warniłęgu odbył się
festyn „Familiada - piknik rodzinny”. - Kampania „ZTU” adresowana była nie tylko do dzieci
i młodzieŜy złocienieckich szkół, ale takŜe do całego środowiska lokalnego – poinformowała
Barbara Głowacka.
794
795
SZÓSTY FINAŁ „ZTU”
10 września do Centrum Olimpijskiego w Warszawie na uroczystość wręczenia nagród
zwycięzcom kampanijnych konkursów przybyli laureaci, rodzice, przedstawiciele szkół,
samorządów oraz liczni goście.
Na uroczystości wręczenia nagród laureatom obecni byli m.in. ElŜbieta Matejka z
Departamentu MłodzieŜy, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach MEN, komisarz Dorota
Dąbrowska-Babor reprezentująca Komendę Główną Policji oraz Marek Kamiński, znany
podróŜnik, który udzielił swego wizerunku tegorocznej akcji. Przed wręczeniem nagród
laureatom kampanii uhonorowano specjalnymi certyfikatami partnerów zakończonej akcji.
Gminy, szkoły, kluby sportowe oraz miejskie i gminne ośrodki sportu mogły rywalizować o
współorganizację „miniOLIMPIADY”. Zwycięskie aplikacje nadeszły: z miasta i gminy
Chorzele ; z gminy Ustka; z gminy Łazy; z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rokita” przy
SP w Rokietnicy; ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.
Nagrodą w konkursach grupowych w tegorocznej edycji kampanii były aparaty fotograficzne.
Tegorocznymi zdobywcami aparatów były: dzieci z SP w Witankowie, gm. Wałcz; dzieci z
Niepublicznej SP w Pyrzowicach, gm. OŜarowice; dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lewinie Kłodzkim; dzieci z SP w Szczecynie, gm. Gościeradów; grupa świetlicowa z
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Czewionce-Leszczynach;
klasa IVb ze Szkoły Podstawowej w Bisztynku.
W „ZTU” 2007 była teŜ nagroda specjalna: tablica interaktywna. Urządzeniem tym
nagrodzono dodatkowe działania w ramach tegorocznej akcji, które polegały na
udokumentowaniu na fotografiach przedsięwzięć organizowanych pod hasłem kampanii przez
klasę lub grupę świetlicową. Tablicę interaktywną otrzymały dzieci ze świetlicy przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Kutnie.
Na konkursy kampanii przysłano do naszego biura tysiące prac plastycznych, literackich,
wypełnionych ulotek konkursowych.
795
796
Lista wszystkich samorządów uczestniczących w „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2007
roku:
Aleksandrów Kujawski (miasto), Alwernia, Annopol, Augustów (miasto), Babimost,
Baborów, Baboszewo, Baćkowice, Bakałarzewo, Banie, Baranów, Baranów Sandomierski,
Barcin, Bargłów Kościelny, Barlinek, Bartoszyce (miasto), Barwice, Będzin, Bestwina, Biała
Piska, Biała Podlaska (gmina), Biała Podlaska (miasto), Biała Rawska, Białogard (gmina),
Biały Dunajec, Bielawy, Bieliny, Bielsk, Bielsk Podlaski (gmina), Bierawa, Bierutów,
Biesiekierz, Biłgoraj (miasto), Biskupiec, Biszcza, Bisztynek, Bledzew, Blizanów, Błaszki,
BłaŜowa, Bobolice, Bobowa, Bobrowice, Bobrowniki, Bobrowniki (woj. śląskie), Bochnia
(gmina), Bogatynia, Boguchwała, Boguszów-Gorce, Bojadła, Bojanów, Bolków, Borek
Wielkopolski, Borów, Borzechów, Branice, Brodnica (gmina), Brodnica (woj. wielkopolskie),
Brodnica (miasto), Brody, Brójce, Brudzeń DuŜy, Brzeg Dolny, Brzeg (miasto), Brześć
Kujawski, Brzesko, Brzeziny (gmina), Brzozów, Buczek, Budzów, Buk, Bukowina
Tatrzańska, Bydgoszcz, Bystrzyca Kłodzka, Ceków-Kolonia, Cewice, Charsznica, Chąśno,
Chełmiec, ChełmŜa (gmina), Chmielnik Rzeszowski, Chmielno, Chocz, ChodzieŜ (miasto),
Chojnice (gmina), Chojnice (miasto), Choroszcz, Chorzele, Chorzów, Choszczno, Chotcza,
Chrzanów, Chynów, Ciasna, Ciechanów (miasto), Ciechocin, Cieszanów, Czarna Woda,
Czarnocin, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czemierniki, Czernichów, Czerniejewo,
Czernikowo, Czersk, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Człopa, Człuchów (miasto),
Czosnów, Czudec, CzyŜe, Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Górnicza, Darłowo (miasto), Dębe
Wielkie, Dębica (gmina), Dębica (miasto), Dębnica Kaszubska, Dębno Lubuskie, Dębowiec,
Dębowiec (woj. podkarpackie), Debrzno, Długosiodło, Dłutów, Dobczyce, Dobra, Dobre
(miasto), Dobryszyce, Dobrzeń Wielki, Dobrzyca, Dobrzyniewo DuŜe, Dolice, Dołhobyczów,
Domaniewice, Domaszowice, Dominowo, Dragacz, Drawno, Drawsko Pomorskie, Drelów,
Drezdenko, Drzycim, Dubiecko, Duszniki, Dygowo, Dziadkowice, Działdowo (miasto),
Dzierzgoń, DzierŜoniów (gmina), DzierŜoniów (miasto), Ełk (gmina), Fałków, Filipów,
Frampol, Gąbin, Garwolin (gmina), Garwolin (miasto), Gaworzyce, Gdańsk, Gdów, Gidle,
GiŜycko (gmina), Głogów (gmina), Głogów (miasto), Głowaczów, Główczyce, Gniew,
Godkowo, Godów, Golczewo, Goleniów, Goleszów, Golina, Gołańcz, Gołdap, Gołuchów,
Goniądz, Góra, Góra Św. Małgorzaty, Górzno, Górzno (woj. mazowieckie), Gościeradów,
Gościno, Gostyń, Gostynin (miasto), Gozdnica, Grabowiec, Grabowo, Gródek, Grodzisk
Wielkopolski, Grodzisko Dolne, Gromnik, Grudziądz (miasto), Grybów (gmina), Grybów
(miasto), Gryfice, Gubin (miasto), Hajnówka (miasto), Halinów, Hańsk, Harasiuki, HoryniecZdrój, Hrubieszów (gmina), Iława (miasto), Iłowa, IłŜa, Imielin, Imielno, Inowrocław
(gmina), Inowrocław (miasto), Istebna, Iwaniska, Iwierzyce, Iwonicz-Zdrój, Jabłoń, Jabłonna,
Jabłonna (woj. lubelskie), Janowice Wielkie, Janowiec Wielkopolski, Jarosław (miasto),
Jasienica Rosielna, Jasło (miasto), Jastków, Jastrowie, Jastrzębia, Jastrzębie-Zdrój, Jawornik
Polski, Jaworzno, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jędrzejów, Jedwabne, Jelenia Góra,
Jerzmanowice-Przeginia, JeŜowe, Jordanów Śląski, Jutrosin, Kalety, Kalinowo, Kalisz,
Kamień Pomorski, Kamienica, Kamieniec, Kamieńsk, Kamionka Wielka, Kańczuga,
Karczew, Karczmiska, Kargowa, Karnice, Katowice, Kąty Wrocławskie, Kazimierz Dolny,
Kaźmierz, Kcynia, Kędzierzyn-Koźle, Kępice, Kępno, Kije, Kijewo Królewskie, Kikół,
Klembów, Klimontów, Kluczbork, Klucze, Kłaj, Kobiele Wielkie, Kobylnica, Kobyłka,
Kochanowice, Koczała, Kolno (miasto), Kolsko, Kołaczkowo, Koło (miasto), Kołobrzeg
(miasto), Komarówka Podlaska, Komorniki, Konopnica, Końskowola, Konstancin-Jeziorna,
Konstantynów, Konstantynów Łódzki, Korczew, Korfantów, Kórnik, Koronowo, Korycin,
Kosakowo, Kościan (miasto), Kościelec, Kosów Lacki, Kostrzyn, Kostrzyn (woj.
wielkopolskie), Koszęcin, Kotlin, Kowala, Kowale Oleckie, Kowalewo Pomorskie, Kowiesy,
796
797
Koziegłowy, Kozienice, Koźmin Wielkopolski, Kozy, Kraków, Krasiczyn, Krasne, Kraśnik
(miasto), Krasnosielc, Krasnystaw (gmina), Krasnystaw (miasto), Krasocin, Krobia,
Krokowa, Krościenko n. Dunajcem, Krościenko WyŜne, Krotoszyce, Krotoszyn, Krynica
Morska, Krynice, Krynki, Krzemieniewo, Krzeszyce, Krzywcza, KrzyŜanowice, Ksawerów,
Kuryłówka, Kutno (miasto), Kwidzyn (gmina), Lanckorona, Lasowice Wielkie, Lębork,
Lędziny, Legnica, Leśna Podlaska, Lesznowola, Lewin Brzeski, Lewin Kłodzki, LeŜajsk
(miasto), LibiąŜ, Lipinki ŁuŜyckie, Lipno (gmina), Lipno (miasto), Lipowiec Kościelny, Liw,
Lubaczów (miasto), Lubań (miasto), Lubartów (gmina), Lubień, Lubień Kujawski, Lubin
(gmina), Lubin (miasto), Lublin, Lubomia, Lubsko, Lutowiska, Luzino, Lwówek, Lyski,
Łabiszyn, Łabowa, Łąck, Łącko, Ładzice, Łagiewniki, Łagów Lubuski, Łambinowice,
Łanięta, Łapanów, Łasin, Łask, Łazy, Łęczyca (gmina), Łęczyca (miasto), Łęka Opatowska,
Łęki Szlacheckie, Łęknica, Łobez, Łochów, ŁomŜa (miasto), Łopiennik Górny, Łopuszno,
Łubianka, Łuków (gmina), Łukowa, ŁuŜna, Łyszkowice, Maków Mazowiecki, Maków
Podhalański, Malanów, Manowo, Marcinowice, Marciszów, Marianowo, Marki, Marklowice,
Masłów, Maszewo, Maszewo (woj. zachodniopomorskie), Męcinka, Miączyn, Miasteczko
Krajeńskie, Miastko, Miastków Kościelny, Michałowo, Miedźna, Międzychód, Międzylesie,
Międzyrzec Podlaski (miasto), Miejsce Piastowe, Miejska Górka, Mielec (miasto), Mielno,
Mieroszów, Mierzęcice, Mietków, Mikołów, Milanów, Milejczyce, Milejewo, Milejów,
Milówka, Miłakowo, Miłomłyn, Mircze, Mława, Mniów, Mogilno, Mokobody, Mońki,
Morąg, Moszczenica, Mrągowo (gmina), Mrągowo (miasto), Mrocza, Mstów, Mucharz,
Murów, Murowana Goślina, Mykanów, Mysłowice, Myszków, Nakło n. Notecią, Narew,
Narewka, Narol, Naruszewo, Nawojowa, Niebylec, Niedrzwica DuŜa, Niedźwiedź, Niegowa,
Niemodlin, Niepołomice, Nieporęt, Nowa Słupia, Nowa Sól (miasto), Nowa Sucha, Nowe,
Nowe (miasto) n. Pilicą, Nowe (miasto) n. Wartą, Nowe Skalmierzyce, Nowodwór,
Nowogród Bobrzański, Nowosolna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy
Targ (miasto), Nowy Tomyśl, Nowy śmigród, Nozdrzec, Nysa, Obrazów, Ochotnica Dolna,
Okonek, Oksa, Olecko, Oleśnica (gmina), Oleśnica (świętokrzyskie), Oleśnica (miasto),
Oleszyce, Olkusz, Olszanka, Olsztyn, Olsztynek, Oława (gmina), Opalenica, Opatów,
Opoczno, Opole, Orchowo, Ornontowice, Orzesze, Orzysz, Osieczna, Osiek Jasielski, Osiek,
Osiek (woj. małopolskie), Ośno Lubuskie, Ostaszewo, Ostróda (gmina), Ostrów Mazowiecka
(miasto), Ostrówek, Ostrowite, Oświęcim (gmina), Otwock, OŜarów, OŜarów Mazowiecki,
OŜarowice, Ozimek, Ozorków (gmina), Ozorków (miasto), Pacanów, Pakosławice, Parchowo,
Pasłęk, Pasym, Pątnów, Pełczyce, Piaseczno, Piaski, Piątek, Piechowice, Piekary Śląskie,
PienięŜno, Pieszyce, Pietrowice Wielkie, Pilawa, Pilchowice, Pilica, Pionki (gmina), Piotrków
Trybunalski, Platerówka, Płock, Płońsk (gmina), Płońsk (miasto), Pobiedziska, Poczesna,
Poddębice, Podkowa Leśna, Pogorzela, Pokój, Polanica-Zdrój, Polanka Wielka, Polkowice,
Połczyn-Zdrój, Poniec, Porąbka, Poręba, Poronin, Postomino, Poświętne, Potok Górny,
Praszka, PraŜmów, Prochowice, Prostki, Pruchnik, Prudnik, Prusice, Pruszcz, Przechlewo,
Przecław, Przedbórz, Przelewice, Przemęt, Przemyśl (gmina), Przemyśl (miasto), Przodkowo,
Przygodzice, Przykona, Przyrów, Przytoczna, Przywidz, Psary, Pszczółki, Puck (gmina),
Puławy (gmina), Puławy (miasto), Pułtusk, Puszcza Mariańska, Puszczykowo, Pyskowice,
Pysznica, Raba WyŜna, Rabka-Zdrój, RaciąŜek, Racibórz, Radków, Radlin, Radomsko
(miasto), Radomyśl Wielki, Radowo Małe, Radymno (miasto), Radzanów, Radziechowy
Wieprz, Radziejów (miasto), Radzymin, Rakoniewice, Raków, Raszyn, Rawa Mazowiecka
((gmina)), Recz, Ręczno, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny (miasto), Reńska Wieś, Repki,
Rewal, Rogowo, Rokiciny, Rokietnica, Rokietnica (woj. wielkopolskie), Ropczyce,
Rościszewo, Rozogi, Rozprza, Ruda-Huta, Rudna, Rudnik, Rudniki, Rudziniec, Ruja, Rumia,
Rychwał, Ryglice, Ryjewo, Ryki, Ryn, Rypin (gmina), Rypin (miasto), Rząśnia, Rzeczniów,
Rzeczyca, Rzepin, Rzeszów, Rzewnie, Rzezawa, Sadki, Sandomierz, Sanok (miasto), Santok,
797
798
Sarnaki, Sawin, Ścinawa, Sędziejowice, Sędziszów, Sejny (miasto), Serock, Serokomla,
Sianów, Sicienko, Sieciechów, Siedlisko, Siekierczyn, Siemianowice Śląskie, Siemiątkowo
Koziebrodzkie, Siemiatycze (miasto), Sienno, Sierakowice, Skalbmierz, Skawina, Skępe,
Skierniewice (miasto), Skoki, Skórcz (miasto), Skoroszyce, Słaboszów, Sławno (woj.
łódzkie), Sławno (miasto), Sławoborze, Słubice, Słubice Lubuskie, Słupca (miasto), Słupia,
Słupsk (gmina), Słupsk (miasto), Smołdzino, Sobienie-Jeziory, Sobótka, Sochaczew (miasto),
Sokółka, Sokołów Podlaski (miasto), Solec Zdrój, Somonino, Sorkwity, Sośnicowice, Sośnie,
Sośno, Sosnowiec, Środa Wielkopolska, Stanin, Stąporków, Stara Biała, Stara Błotnica,
Starachowice, Starcza, Stare Juchy, Stare (miasto), Starogard Gdański (miasto), Staroźreby,
Stary Dzierzgoń, Stary Dzików, Stary Zamość, Staszów, Stegna, Stoczek, Stopnica, Stryków,
Stryszawa, Strzegom, Strzelce, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka,
Suchań, Suchy Las, Sulechów, Sulęcin, Sulejów, Sulików, Supraśl, Susiec, Swarzędz,
Świątki, Świdwin (gmina), Świebodzin, Świecie n. Osą, Świekatowo, Świercze, Świerczów,
Świerklaniec, Świerzawa, Świętajno, Świętochłowice, Świnoujście, Syców, Szaflary,
Szastarka, Szczawnica, Szczecinek (miasto), Szczucin, Szczuczyn, Szelków, Sztabin, Sztum,
Sztutowo, Szubin, Szumowo, Szydłowo, Szydłowo, Szypliszki, Tarnobrzeg, Tarnowiec,
Tarnowo Podgórne, Tczew (miasto), Teresin, Tłuchowo, Tłuszcz, Tomaszów Mazowiecki
(miasto), Toruń, Toszek, Tryńcza, Trzebinia, Trzebnica, Trzemeszno, Tuplice, Turek (gmina),
Tyczyn, Ujsoły, Ustka (gmina), Ustroń, Ustronie Morskie, Wągrowiec (gmina), Wałbrzych,
Wałcz (gmina), Wałcz (miasto), Wąpielsk, Warszawa Białołęka, Warszawa Mokotów,
Warszawa Ochota, Warszawa Praga Południe, Warszawa Praga-Północ, Warszawa
Rembertów, Warszawa Śródmieście, Warszawa Targówek, Warszawa Ursus, Warszawa
Ursynów, Warszawa Wesoła, Warszawa Wilanów, Warszawa śoliborz, Wasilków, Wąsosz,
Wąwolnica, Wejherowo (gmina), Wejherowo (miasto), Więcbork, Wieleń, Wielgie,
Wielgomłyny, Wieliczka, Wieliszew, Wielka Nieszawka, Wielowieś, Wierzchosławice,
Wilczęta, Wilkowice, Wińsko, Wiśniowa, Wisznia Mała, Witkowo, Witnica, Wizna, Wleń,
Włocławek (gmina), Włocławek (miasto), Włodawa (gmina), Włodawa (miasto), Wodzisław,
Wodzisław Śląski, Wojcieszów, Wojnicz, Wolbórz, Wręczyca Wielka, Września, Wyry,
Wyszków, Zabierzów, Ząbki, Zabłudów, Zabór, Zabrodzie, Zabrze, Zadzim, Zagórz,
Zagrodno, Zakrzew, Zakrzew, Zakrzewo, Zakrzówek, Zalesie, Zaleszany, Zapolice, Zaręby
Kościelne, śarki, śarnowiec, śarów, Zarszyn, śary (gmina), śary (miasto), Zator, Zatory,
Zawidów, Zawiercie, Zawoja, Zblewo, Zbrosławice, Zduńska Wola (miasto), śelechów,
Zembrzyce, Zgierz (gmina), Zgierz (miasto), Zgorzelec (gmina), Zielona Góra (miasto),
Zławieś Wielka, Złocieniec, Złoczew, Złotoryja (gmina), Złoty Stok, śnin, śurawica,
śuromin, Zwierzyn, Zwierzyniec, Zwoleń, śyraków, śyrardów, śywiec.
798