ıBlestemat fie patronul!

Comments

Transcription

ıBlestemat fie patronul!
www.bzi.ro
[email protected]
Strada Codrescu nr. 6 (intrarea prin S`r`rie)
Anul 14
Num`rul 4237
2 mai 2012
1,5 Lei
12 Pagini
Cotidianul BUN~ ZIUA IA{I angajeaz`
corector. Persoanele interesate
pot depune CV-urile la sediul redac]iei
din strada Codrescu, nr. 6 (intrarea
prin S`r`rie), prin fax la 0232.216.277
sau pe e-mail-ul [email protected]
NR.
So]ia b\rbatului decedat la Mecano Fuc:
ıBlestemat
fie patronul!“
ACTUALITATE Pag. 5
ACTUALITATE
Pag. 5
M`rturisirea
unui aleg`tor:
primarul este
un ho] corupt
ACTUALITATE
Pag. 5
Ora[ul condus
numai
prin
gol`nie
Acuza]iile \i sunt aduse
primarului din Aroneanu,
Benone Moruzi, de c`tre
unul din cet`]enii din
comun`. „De la primarul
Moruzi pleac` toate. |i ajut`
pe al]ii s`-mi ia terenul. E
un ho] corupt. Vrea s` m`
scoat` de pe proprietatea
mea [i s` m` \nchid` \n 250
de metri p`tra]i cu tot cu
cas`“, a spus Dan Vlad
David, un cet`]ean din
Aroneanu
EVENIMENT
Pag. 7
Cea mai
scump` carte
care se vinde
la Ia[i
Mihaela Rotariu, o
ie[eanc`, a scos la vânzare
pe internet o carte
religioas` dintr-o edi]ie
veche, publicat` \n anul
1881, la o editur` din
Bucure[ti, pentru suma de
10.000 de euro. „Noul
Testament Alu Domnului [i
Mântuitorului Nostru Iisusu
Christosu“ are 514 pagini
[i a fost publicat de
Societatea Biblic` pentru
Britania [i Str`in`tate
Pentru primarul Gheorghe
T`taru, legea a devenit o
lectur` op]ional`, de care
]ine cont numai când \[i
aduce aminte. Banul public
se cheltuie dup` cum are
chef edilul, nu prin
respectarea legisla]iei
privind achizi]iile publice.
Pentru a \ncheia contracte
de lucr`ri de construc]ii
numai cu firmele
prietenilor s`i, T`taru nu
mai face nici o licita]ie
Cer \nsorit
Max: 30 grade C
Min: 15 grade C
USD 3,32 L ei
Euro 4, 39 Lei
VREMEA
Lira Sterlin` 5,40 Lei
EVENIMENT
Pag. 2
Movil` [i
Moro[anu au
intrat \n b`t`lia
pentru jude]
EVENIMENT
SOCIAL
Pag. 2
A fost
inaugurat`
{coala
„Victor Surdu“
Pag. 3
Anual, zeci de
ie[ence nu pot
face copii din
cauza greut`]ii
La invita]ia primarului
comunei Schitu Duca,
Mihai Mihalache,
oficialit`]ile ie[ene, printre
care [i pre[edintele PSD
Ia[i, Gheorghe Nichita, au
inaugurat {coala General`
Victor Surdu, din satul
Dumitre[tii G`l`]ii. La
eveniment a fost prezent`
cânt`rea]a Angela Similea,
so]ia lui Victor Surdu
Petru Movil` [i-a depus ieri
candidatura la [efia
Consiliului Jude]ean Ia[i.
El deschide [i lista celor
care vor candida pentru
CJ, list` pe care se mai
afl` sportivul C`t`lin
Moro[anu [i Liliana
Romaniuc, [eful
Inspectoratului {colar
Jude]ean. PD-L Ia[i a dat
rateu la CL, unde se va
baza pe un candidat de nici
10 la sut`, dar [i pe câteva
nume care nu spun nimic
aleg`torilor
Tot mai multe ie[ence
supraponderale apeleaz` la
sfatul medicilor
endocrinologi pentru a
putea deveni m`mici. Din
cauza obezit`]ii, ele au
dificult`]i \n a r`mâne
\ns`rcinate, \ntrucât
greutatea \n exces
afecteaz` ovarele. Potrivit
speciali[tilor, o alimenta]ie
s`n`toas`, \nso]it` de
sport, este solu]ia pentru
aceste femei
Serbare câmpeneasc` la Hârl`u
pag. 7
O nou` edi]ie a celui mai mare
festival studen]esc - FEstudIS
pag. 7
Iat` lista candida]ilor USL Ia[i la alegerile locale
pag. 7
2
EVENIMENT
Miercuri, 2 mai
Oficialit`]ile ie[ene au
inaugurat ieri {coala
General` Victor Surdu
Deputatul Movil\ [i
C\t\lin Moro[anu au
intrat `n ringul b\t\liei
pentru [efia jude]ului
Petru Movil` [i-a depus ieri candidatura la
[efia Consiliului Jude]ean Ia[i
El deschide [i lista celor care vor candida
pentru CJ, list` pe care se mai afl` sportivul
C`t`lin Moro[anu [i Liliana Romaniuc, [eful
Inspectoratului {colar Jude]ean
PD-L Ia[i a dat rateu la CL, unde se va baza pe
un candidat de nici 10 la sut`, dar [i pe câteva
nume care nu spun nimic aleg`torilor
La invita]ia primarului comunei Schitu Duca, Mihai
Mihalache, oficialit`]ile ie[ene, printre care [i
pre[edintele PSD Ia[i, Gheorghe Nichita, au inaugurat
{coala General` Victor Surdu, din satul Dumitre[tii G`l`]ii.
La eveniment a fost prezent` cânt`rea]a Angela Similea,
so]ia lui Victor Surdu. „Este o mare bucurie pentru mine
s` v`d atât de mul]i oameni aduna]i la sfin]irea acestei
[coli. Victor a fost un mare iubitor de oameni, \n special al
celor care lucrau p`mântul“, a spus cânt`rea]a
Ziua de 1 Mai a oferit mai multe
motive de s`rb`toare locuitorilor din
comuna Schitu Duca, unde, \n prezen]a
unor oficialit`]i, a fost inaugurat`
{coala General` Victor Surdu. Primarul
comunei, social-democratul Mihai
Mihalache, a decis s` numeasc`
[coala dup` fostul ministru al
Agriculturii, deoarece Victor Surdu
a fost ceva vreme inginer agronom
la Schitu Duca, mai ales \n perioada
comunist`. „Aveam 24 de ani când
Victor Surdu a venit inginer la
comuna Schitu Duca. Ne-a \nv`]at
pe to]i cum se planteaz` un copac,
cum se pune vi]a-de-vie. Pe mine
m-a \nv`]at s` candidez la func]ia
de primar [i s` iubesc oamenii. A
fost un \nv`]`tor pentru noi to]i cei
din comuna Schitu Duca. |l vom iubi
[i nu-l vom uita niciodat`. {i pentru
c` a fost un \nv`]`tor pentru noi
to]i, am considerat firesc s` sfin]im
aceast` [coal` \n memoria lui Victor
Surdu“, a declarat Mihai Mihalache.
La eveniment a luat parte [i cânt`rea]a
Angela Similea, so]ia lui Victor Surdu.
De asemenea, dintre oficialit`]i a
fost prezent Gheorghe Nichita,
pre[edintele PSD Ia[i. „Sunt
impresionat`. Este o mare bucurie
pentru mine s` v`d atât de mul]i
oameni aduna]i la sfin]irea acestei
[coli. Victor a fost un mare iubitor
de oameni, \n special al celor care
lucrau p`mântul. Cu trei zile \nainte
de a pleca, Victor Surdu a chemat
un prieten [i i-a dictat un plan de
dezvoltare a agriculturii. {i-a consumat
ultimele energii dictând acest program
din memorie“, a spus Angela Similea.
Dup` discursurile oficialit`]ilor
a urmat o serbare câmpeneasc`
organizat` pe ritmurile fanfarei de
la Cârchi]i, un sat al comunei, ocazie
cu care invita]ii s-au delectat cu
mici, vi]el la pro]ap [i bere. La ora
14.00 a avut loc, deasupra comunei,
un spectacol aviatic \n cadrul c`ruia
au zburat avioane mici, iar ziua
s-a \ncheiat cu un splendid foc de
artificii.
Constantin MAZILU
[email protected]
Deputatul PD-L Petru Movil` sa \nscris oficial \n cursa pentru
Consiliul Jude]ean Ia[i. El s-a prezentat
ieri la Biroul Electoral Jude]ean (BEJ)
[i [i-a \nregistrat candidatura, al`turi
de cei care vor reprezenta forma]iunea
politic` pe listele pentru Consiliul
Jude]ean. |n aceea[i zi s-a \nscris \n
cursa pentru Prim`ria Ia[i [i deputatul
Nicu[or P`duraru, \mpreun` cu cei
care se vor afla pe listele de consilieri
la prim`rie.
Deputatul Movil` s-a ar`tat \ncrez`tor
\n [ansele sale, sus]inând c` poate
fi capabil s` aduc` o nou` schimbare
la nivelul CJ [i al \ntregului jude].
„Am ales aceast` zi pentru depunerea
candidaturii, ziua interna]ional` a
celor ce muncesc, pentru c` provin
dintr-o familie serioas` [i pentru c`
am muncit foarte mult ca s` ajung
aici. Aceast` candidatur` este una
depus` \n slujba ie[enilor, \n slujba
colegilor mei de partid, este o
candidatur` prin ne dorim s` aducem
jude]ul Ia[i acolo unde \i este locul.
Vrem s` a[ez`m jude]ul Ia[i acolo
unde trebuie s` fie. Avem atât de
mul]i oameni buni [i atâta incoeren]`
\n conducerea politic` [i administrativ`,
\ncât cred c` sunt solu]ia cea mai
bun` pentru pre[edin]ia CJ. Am o
capacitate de munc` mare, nu am
uitat de unde am plecat, cunosc foarte
bine jude]ul Ia[i. {tiu localit`]ile,
oamenii, ce proiecte sunt \n derulare.
Aceste lucruri m` fac s` am un
avantaj. Componen]a listelor de candida]i
a fost stabilit` pe conducerea partidului.
Nu se poate ca unii s` fie doar pe
locul \ntâi“, a sus]inut deputatul Petru
Movil`.
Lista de consilieri jude]eni este
deschis` tot de deputatul democratliberal, urm`torul pe list` fiind Liviu
Pulgaru, [eful APRDP. Pe list` se
mai reg`sesc Radu Ursanu, [eful
organiza]iei de tineret, Liliana Romaniuc,
[eful Inspectoratului {colar, [i Vasile
Toma, actual ales jude]ean. Lista PD-L
pentru CJ \l cuprinde [i pe lupt`torul
C`t`lin Moro[anu, aflat pe pozi]ia a
[asea, loc considerat eligibil. „Am
vrut s` intru \n politic` pentru c`
nu vreau s` stau deoparte. Noi suntem
genera]ia tân`r` [i trebuie s` facem
Petru Movil`
ceva pentru ]ara noastr`. Trebuie s`
intru \n politic` s` fac ceva pentru
genera]ia mea, pentru sport [i pentru
sportivii din Ia[i. Eu sunt un fel de
ambasador al Ia[ului [i mi-a[ dori
s`-i sus]in. Este un pas important
pentru mine [i sper s`-mi fie bine.
Voi lupta [i pentru sportivii din Ia[i.
Voi sus]ine [i proiectele pe educa]ie.
Domnul Movil` m-a sprijinit foarte
mult [i a fost al`turi de mine, de
aceea am decis s` m` al`tur echipei
sale“, a spus C`t`lin Moro[anu.
Liste total diferite
Dac` lista de consilieri jude]eni
reune[te nume care au [anse s` se
reg`seasc` \n viitoarea structur` a
Consiliului Jude]ean, lista depus` ieri
la Consiliul Local este plin` de nume
care ori nu spun nimic, ori din care
fac parte persoane au distrus organiza]ia.
Lista este deschis` chiar de Nicu[or
P`duraru, candidat la prim`rie creditat
cu nici zece procente. Pe list` se mai
afl` actualul consilier local Constantin
Bârhal`, dar [i directorul CFR C`l`tori,
Constantin Axinia. Pe aceast` list` se
mai afl` [i actualul consilier local
Sorin Ionescu, cel care a fost implicat
\n mai multe scandaluri \n ultima
perioad`.
Astfel, dac` \n cazul CJ, deputatul
Petru Movil` [i echipa sa au [anse
s` ridice cota partidului, la CL situa]ia
pare f`r` ie[ire. Echipa coordonat`
de deputa]ii Marius Sp\nu [i Nicu[or
P`duraru, sub atenta obl`duire a
liderului de partid, Dumitru Oprea,
a f`cut ca PD-L s` ajung` un partid
gata s` dispar` de pe scena politic`
din municipiu.
Vlad ROTARU
[email protected]
LA FIX
2 Mai de 1 Mai
Scriu textul `sta de 1 Mai, pe când eu a[
vrea s` fiu la 2 Mai, planând gol pe plaja acelui
sat de pescari, spre spaima fetelor din ap`, care
nu au mai v`zut a[a o limb` de clopot atârnând
leg`nat` de briza m`rii. |mi aduc aminte de
vremurile de demult, când mergeam cu prietenii
Luca Pitu, Dan Petrescu, Liviu Antonesei [.a.m.d.
[i f`ceam lectur` la popoul gol \ntin[i ca ni[te
serpi la soare, unii cu nevestele printre noi (din
p`cate), al]ii, mai ferici]i, având libertatea s` aga]e
tot ce se putea pentru o atmosfer` cumva
carnavalesc` [i foarte, foarte poetic`.
Acum, când v`d la televizor cum toat` lumea
sfârâie pe lâng` gr`tare, bea bere [i râgâie din
ma]ul gros, mi-e o sil` de mor, vreau s` se duc`
dracului [i ziua de ast`zi, \n care am o anumit`
\ngrijorare: o bun` prieten` de-a mea trebuie s`
mearg` la un medic [i \nc` nu cunosc rezultatul
[i stau a[a, cu ochii pe ceas, s` m` sune [i s`
\mi spun` ce a rezolvat.
E clar, de Ziua Muncii toat` lumea a ie[it la
iarb` verde, a deschis portierele ma[inilor din
care duduie o muzic` dubioas` [i, bine\n]eles,
NIMENI NU MUNCE{TE. {i pentru c` nu sunt
la 2 Mai, s-ar putea s` m` ia Diavolul la Vama
Veche, unde acum 2 ani am fost musca]i de un
pe[te veninos, era s` m` \nec [i am tras ni[te be]ii
\ngrozitoare. Din p`cate, toat` dr`c`raia de acolo
[tie doar s` rag` din pet, s` se ame]easc` cu ierburi
„medicinale“ [i s` o ia razna pe o plaj` cuprins`
de o mizerie de nedescris. Noroc c` fetele sunt
dezinhibate, noroc c` unii b`ie]i mai au curiozit`]i
bizare \n ceea ce prive[te literatura [i mai ai cu
cine discuta una sau alta, depinde de ce parte a
baricadei e[ti: hetero sau homo. |ns` prefer acest
tineret lipsit de prejudecat`, liber, dar care nu prea
[tie ce s` fac` cu libertatea sa... numai c`, [i aici
e trist de tot, pân` [i copiii ace[tia se vor conforma
\n cele din urm`, se vor tunde, vor \mbr`ca un
costum, vor lua un laptop sub bra] [i se vor prezenta
ritualic la [eful lor \n fiecare diminea]`. Va mai
r`mâne doar amintirea m`rii, a be]iilor g`l`gioase,
a rock-ului s`lbatic [i atâta tot, din p`cate.
A[tepta]i-m` \n vam`. Eu nu am \mb`trânit.
Vin cu Diavolul!
Dorin SPINEANU
Antibiotice Ia[i ]inte[te spre o cre[tere cu 90 la sut\
a cifrei de afaceri pân\ `n 2016
Obiectivele companiei farmaceutice Antibiotice SA Ia[i pentru
urm`torii ani sunt de continu` dezvoltare, fiind estimat` o
cre[tere a cifrei de afaceri cu 90 la sut` pân` \n 2016.
Antibiotice Ia[i a \ncheiat anul trecut cu o cifr` de afaceri
net` de 281,85 milioane lei, valoare mai ridicat` cu 16 la sut`
fa]` de cea \nregistrat` \n anul precedent. Profitul net al
companiei aferent anului 2011 a fost de 20,3 milioane lei
Rezultatele economico-financiare
ale companiei farmaceutice Antibiotice
SA Ia[i pe anul 2011, recent publicate
de conducerea produc`torului ie[ean,
indic` o evolu]ie semnificativ`, iar
planurile stabilite pentru urm`torii ani
sunt [i mai optimiste. |n cadrul Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor, desf`[urat`
joi, 26 aprilie, au fost aprobate situa]iile
financiare auditate ale anului 2011,
obiectivele de afaceri ale anului 2012,
precum [i planul de dezvoltare strategic`
a companiei pentru perioada 2012 2016. Totodat`, \n [edin]a anual` AGA
s-au pus \n aplicare prevederile
Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului
nr. 109 din 2011 cu privire la guvernan]a
corporativ` a \ntreprinderilor publice
\n vederea alegerii Consiliului de
Administra]ie. Cre[terea cifrei de afaceri
a companiei Antibiotice SA a fost de
16 la sut` \n 2011, raportat` la anul
precedent. Cifra de afaceri net` a
companiei (simbol ATB, la categoria
I a Bursei de Valori Bucure[ti) a
ajuns \n 2011 la valoarea de 281,85
milioane lei. Profitul brut aferent anului
trecut, rezultat \n urma deducerii
cheltuielilor totale, a fost de 26.397.659
lei, iar profitul net a fost de 20,3
milioane lei, superior celui \nregistrat
\n 2010, de 12,5 milioane lei.
Planuri mari pentru
urm`torii ani
Compania farmaceutic` Antibiotice
SA Ia[i [i-a propus, pentru 2012,
realizarea unei cifre de afaceri de
309.1 milioane lei, \n cre[tere cu
aproximativ 10 la sut` fa]` de anul
precedent. Conform strategiei, aceast`
cre[tere va fi sus]inut` prin valorificarea
noilor produse introduse \n ultimii
ani \n portofoliu, de dezvoltarea
activit`]ii de cercetare, dar [i de
extinderea [i consolidarea prezen]ei
pe pie]ele interna]ionale. Totodat`,
Antibiotice [i-a propus o cre[tere
judicioas` a profitului brut, superioar`
anului 2011, de 29,9 milioane lei.
Pentru perioada 2012- 2016,
compania Antibiotice [i-a propus
obiective importante de cre[tere care
au ca ]int` realizarea unei cifre de
afaceri de 540 milioane lei [i un
profit brut de 61 milioane lei. Aceast`
cre[tere este sus]inut` de mai multe
direc]ii strategice de dezvoltare:
interna]ionalizarea afacerii, re\nnoirea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
portofoliului de produse [i dezvoltarea
domeniului cercet`rii, care va duce
la formularea de noi medicamente.
O alt` direc]ie important` a acestui
plan strategic se refer` la cre[terea
gradului de cunoa[tere, prin investi]ii
\n perfec]ionarea continu` a personalului.
|n cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor s-au selectat, conform
procedurilor impuse, noii membrii
CA, vota]i [i de Adunarea General`
Ordinar`. Ace[tia sunt: dr. ec. Radu
Valentin - Pre[edinte al Consiliului
de Administra]ie, ec. Ioan Nani Vicepre[edinte, dr. Medic Molnar
Gheza-Gheorghe, ec. Stoian Nicolae
[i ing. Ilie Gabriela.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
Anual, zeci de ie[ence
nu pot face copii
din cauza greut\]ii
Tot mai multe ie[ence
supraponderale apeleaz` la
sfatul medicilor endocrinologi
pentru a putea deveni m`mici
Din cauza obezit`]ii, ele au
dificult`]i \n a r`mâne
\ns`rcinate, \ntrucât greutatea
\n exces afecteaz` ovarele
Potrivit speciali[tilor, o
alimenta]ie s`n`toas`, \nso]it`
de sport, este solu]ia pentru
aceste femei
Tot mai multe ie[ence care sufer` de obezitate
apeleaz` la sfatul medicilor endocrinologi dup`
ce au \ncercat \n nenum`rate rânduri s` r`mân`
\ns`rcinate [i nu au reu[it. Comparativ cu femeile
care au greutatea normal`, cele supraponderale
prezint` o inciden]` crescut` a tulbur`rilor sistemului
de reproducere [i tulbur`ri endocrinologice. Ele
au dificult`]i \n a r`mâne gravide [i pot pierde
foarte repede o sarcin`, deoarece greutatea \n
exces \[i exercit` efectele asupra ovarelor. De
asemenea, obezitatea \n timpul sarcinii reprezint`
un risc crescut de deces atât pentru mam`, cât
[i pentru copil, \ntrucât favorizeaz` cre[terea
tensiunii arteriale a mamei de aproximativ zece
ori. „Eu le-am explicat tuturor pacientelor mele
c`, atât timp cât indicele de mas` corporal` cre[te,
[ansa de a r`mâne \ns`rcinat` este tot mai mic`.
Pentru a-[i \mbun`t`]i fertilitatea este indicat s`
aib` un regim alimentar echilibrat, bazat \n principal
pe multe fructe [i legume proaspete, care s` poat`
debloca func]ionarea ovarelor. De asemenea, sportul
este foarte important, ajut` organismul s` r`spund`
\ntr-o manier` mult mai s`n`toas` stresului [i
Obezitatea \n timpul sarcinii reprezint` un risc crescut de deces
atât pentru mam`, cât [i pentru copil
\mbun`t`]e[te starea psihic`, m`rind semnificativ
[ansele unei femei de a r`mâne gravid`“, a declarat
prof. dr. Voichi]a Mogo[, [efa Clinicii de Endocrinologie
din cadrul Spitalului Sf. Spiridon.
Cur` de sl`bire \nainte de
sarcin`
Multe femei prefer` s` ]in` o diet` \nainte de a
r`mâne \ns`rcinate, deoarece pe timpul sarcinii, o
eventual` cur` de sl`bire ar putea s` pun` \n pericol
s`n`tatea bebelu[ului. „Pacientelor mele le recomand
s` m`nânce pu]in [i des, iar mesele s` fie formate
din produse alimentare nutritive, care duc la cre[terea
aportului caloric. Pentru a nu lua foarte mult \n
greutate pân` la sfâr[itul sarcinii, femeile supraponderale
trebuie s` se concentreze pe o diet` plin` de nutrien]i
cu con]inut sc`zut \n calorii. Dieta zilnic` trebuie s`
cuprind` cereale integrale, fructe, legume, produse
lactate cu con]inut sc`zut de calorii [i proteine“, a
ad`ugat dr. Voichi]a Mogo[.
Lupta cu kilogramele
dup` sarcin`
|n mod normal, femeile \ns`rcinate ar trebui
s` se \ngra[e cu 7-11 kg, deci aproximativ 1-1,5
kg pe lun`, mai ales \n trimestrul doi [i trei de
sarcin`. De asemenea, speciali[tii sus]in c` persoanele
care iau \n greutate \n timpul gravidit`]ii mai mult
decât este recomandat [i care nu reu[esc s`
revin` la greutatea anterioar`, \n primele [ase
luni de dup` na[tere, sunt mult mai expuse la
obezitate \n urm`torii zece ani.
Monica PåLIMARIU
[email protected]
Revin dinozaurii academici \n universit`]ile ie[ene
Chiar dac` fostul ministru al Educa]iei, Daniel Petru
Funeriu, a decis ca pensionarea cadrelor didactice din
mediul universitar s` se fac` obligatoriu la vârsta de 65 de
ani, „dinozaurii“ din universit`]ile de stat ie[ene pot sta
lini[ti]i. Potrivit unui nou act legislativ, adoptat tacit luna
aceasta de Camera Deputa]ilor din Parlamentul României,
prevederea respectiv` a fost anulat`
Pensionarea automat`, la vârsta
de 65 de ani, a cadrelor didactice
universitare nu mai este de actualitate.
Potrivit noilor prevederi legislative,
cadrele didactice, dar [i personalul
de cercetare-dezvoltare care conduce
doctorate, de[i se pensioneaz` la
împlinirea vârstei de 65 de ani, \[i
pot desf`[ura aceast` activitate pân`
la împlinirea a 70 de ani. Acest lucru
este prev`zut \ntr-un proiect de lege
privind Statutul personalului din
activitatea de cercetare-dezvoltare.
Consiliul de Administra]ie (CA) al
unei universit`]i sau institut de
cercetare poate decide continuarea
activit`]ii acestor profesori [i dup`
pensionare, în baza unui contract
individual de munc` pe perioad`
determinat` de un an, cu posibilitate
de prelungire anual`. „Institu]iile de
\nv`]`mânt superior sunt libere,
deschise [i au autonomie universitar`
garantat` de Constitu]ie. Atât \n cazul
universit`]ilor de stat, cât [i \n cel
al universit`]ilor particulare, num`rul
total de studen]i [colariza]i \ntr-o
promo]ie la un program de studiu
nu poate dep`[i capacitatea de
[colarizare corespunz`toare unui
raport num`r studen]i sau num`r
cadre didactice titulare cel mult egal
cu 40 la 1“, se arat` \n documentul
legislativ care a fost deja adoptat
tacit, luna aceasta, de Camera
Deputa]ilor.
Anul trecut, primul ordin semnat
de fostul ministru al Educa]iei, Daniel
Selec]ii
Funeriu, în baza noii Legi a
|nv`]`mântului, le interzicea profesorilor
din universit`]i, care au \mplinit vârsta
de 65 de ani, s` acopere mai mult
de o norm`, restrângându-le totodat`
dreptul de a efectua suplimentar
cursuri în regim de plat` cu ora.
Practic, Ministerul Educa]iei a stabilit
c` se anuleaz` prevederea din lege
conform c`reia cadrele didactice au
la dispozi]ie o norm` la care se poate
ad`uga înc` o norm` în regim de
plata cu ora, lucru care a luat pe
nepreg`tite universit`]ile.
Valentin HU}ANU
[email protected]
{ocant
Universitatea Cuza, B`tut` cu toporul
\n topul mobilit`]ilor de propriul nepot
Ieri, o femeie \n vârst` de 63 de ani, din localitatea
studen]e[ti Erasmus ie[ean`
Dagâ]a, a ajuns la Unitatea de Primire Urgen]e
Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) a finalizat, luna
trecut`, selectarea studen]ilor care [i-au propus s` participe la
programe [i mobilit`]i de studiu oferite de marile universit`]i
din Europa. Câteva sute de tineri cuzi[ti s-au ar`tat interesa]i
de o asemenea ofert` academic`, motiv pentru care, \n perioada
imediat urm`toare, \n fiecare facultate se va organiza o minimanifestare intitulat` „Erasmus Day“.
De precizat c` durata unei mobilit`]i de studiu corespunde
cu durata unui semestru de la institu]ia de \nv`]`mânt superior
gazd`. Cuantumul pentru mobilit`]ile LLP - Erasmus de studiu
este de 500 euro pe lun`. |n acest program [i-au putut depune
dosarele studen]ii cuzi[ti înmatricula]i la zi, cet`]eni români
sau ai altor state participante la Programul Erasmus, studen]ii
din anii I [i II - licen]` [i anul I master, doctoranzii din anii
I - II cu frecven]` [i care sunt la zi cu îndeplinirea obliga]iilor,
în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de trei ani.
Universitatea Cuza este plasat` \n primele 100, la nivel
mondial, \n rândul celor care trimit studen]i la studii \n str`in`tate
cu burse Erasmus. Ea se afl` pe locul 69, cu 477 de studen]i
trimi[i.
Valentin HUTANU
[email protected]
din cadrul Spitalului Sf. Spiridon dup` ce a fost agresat`
chiar de propriul nepot. Scandalul a \nceput atunci când
tân`rul, \n vârst` de 27 de ani, i-a cerut femeii s`
p`r`seasc` locuin]a. Cum b`trâna a refuzat, Iulian A. s-a
enervat [i a amenin]at-o c`, dac` \ntr-o or` nu p`r`se[te
\nc`perea, va regreta. Numai c` tân`rul nu a mai a[teptat
[i \n scurt timp s-a \ntors cu un topor, lovind-o pe
femeie [i distrugând lucrurile din jur. Un vecin care a
auzit scandalul a intervenit [i i-a desp`r]it, dup` care a
sunat de urgen]` la 112. La fa]a locului s-a deplasat un
echipaj al Serviciului de Ambulan]`, care i-a acordat
femeii primul-ajutor, iar apoi a transportat-o la spital
pentru a primi \ngrijirile necesare. „Pacienta a fost
diagnosticat` cu un traumatism cranio-cerebral, traumatism
cranio-facial, contuzie toraco-abdominal` [i multiple
traumatisme de membre [i fracturi costale. A fost evaluat`
\n UPU [i \n prezent a r`mas internat` la Sec]ia de
Ortopedie pentru tratament de specialitate“, a declarat
dr. Gabriel Perianu, medic primar la Unitatea de Primire
Urgen]e din cadrul Spitalului Sf. Spiridon, din Ia[i.
Monica PåLIMARIU
[email protected]
SOCIAL
Miercuri, 2 mai
3
O c`pu[` l-a mu[cat de
penis
Ieri, un
ie[ean \n
vârst` de 36
de ani a
ajuns la
Unitatea de
Primire
Urgen]e din
cadrul
Spitalului
Sf. Spiridon
dup` ce o
c`pu[` l-a
mu[cat de
penis
Ieri, un ie[ean \n vârst` de 36
de ani a ajuns la Unitatea de Primire
Urgen]e din cadrul Spitalului Sf.
Spiridon dup` ce o c`pu[` l-a mu[cat
de penis. B`rbatul sus]ine c` era
la gr`tar cu un grup de prieteni [i
nu \[i explic` cum a ajuns insecta
acolo. Totodat`, medicii avertizeaz`
c` a crescut \ngrijor`tor num`rul
pacien]ilor care ajung la spital \n]epa]i
de c`pu[e. Dac` pân` nu demult
se prezentau la unitate \n jur de
doi ie[eni pe zi, acum merge câte
un ie[ean pe or`. Netratat`, mu[c`tura
de c`pu[` poate s` duc` la afec]iuni
grave. Una dintre ele este boala
Lyme.
Medicii sf`tuiesc ie[enii care au
fost mu[ca]i de aceast` insect` s`
se prezinte la spital \n maximum
48 de ore de la mu[c`tur`. Cu cât
este depistat` mai repede, cu atât
poate fi vindecat` mai u[or. Dac`
nu este tratat` la timp, boala Lyme
duce la afec]iuni neurologice, cardiace,
articulare, dar [i oftalmologice. „Nici
\ntr-un an nu ne-am confruntat cu
un num`r atât de ridicat de pacien]i
care au fost \n]epa]i de c`pu[e.
Ajung la noi pacien]i de toate
vârstele. Azi (ieri - n.r.) a crescut
num`rul lor \ntrucât mult` lume a
ie[it la iarb` verde [i gr`tar.
Recomand`m ie[enilor s` nu se
a[eze direct pe iarb`, ci s` stea pe
un cear[af alb, pentru a z`ri aceste
insecte“, a declarat dr. Gabriel
Perianu, medic primar la Unitatea
de Primire Urgen]e din cadrul
Spitalului Sf. Spiridon, din Ia[i.
Tratarea bolii se face prin
administrarea de antibiotice puternice
[i prin stimularea imunit`]ii, \n
func]ie de gravitatea bolii.
Monica PåLIMARIU
[email protected]
Cadrele didactice de la
UMF, controlate la sânge
|n ciuda faptului c` actualul rector
de la Universitatea de Medicin` [i
Farmacie (UMF) Grigore T. Popa,
prof. univ. dr. Vasile Ast`r`stoae,
este implicat \ntr-un scandal uria[
legat de deturnarea unor fonduri
europene, acesta a hot`rât s` evalueze
cadrele didactice. Ciudat este faptul
c`, de[i este anchetat de DNA cu
privire la modul \n care a fost
implementat` platforma E-learning a
institu]iei, unul dintre principalele
criterii de evaluare a profesorilor de
la UMF ]ine de „existen]a suportului
de curs, lucr`ri practice sau seminarii
postate de Platforma E-learning“.
De asemenea, doi dintre directorii
UMF au fost re]inu]i \n acest context,
iar alte 16 persoane fizice [i juridice
sunt anchetate.
|n rechizitoriul procurorilor DNA
se arat` c` „Ciureanu Adrian, director
al Centrului de Comunica]ii din cadrul
UMF, coordonator tehnic al proiectului
[i membru al comisiei de evaluare
a ofertelor în cadrul procedurii de
achizi]ie a platformei de E-learning,
T`n`sescu Laurian Gabriel, reprezentant
Test`ri
al SC Euro Management Grup Bucure[ti,
consultant [i auditor IT în cadrul
proiectului E-learning, [i Pughin Corvin,
administrator al SC Maguay Impex
SRL Bucure[ti, au ini]iat [i constituit
un grup infrac]ional organizat în
vederea s`vâr[irii unor infrac]iuni de
abuz în serviciu [i corup]ie în scopul
ob]inerii unor beneficii financiare
din derularea proiectului Platforma
E-learning la UMF“.
Valentin HU}ANU
[email protected]
Excese
Dup\ mini-vacan]\, Peste 100 de
elevii [i liceenii
ie[eni au ajuns
ie[eni intr\
de la iarb` verde
`n examene
Dup` mini-vacan]a de 1 Mai, mâine, liceenii
la spital
de clasa a XII-a vor sus]ine simularea probei a
treia de la bacalaureat, iar pe 4 mai, elevii de
clasa a VIII-a vor participa la simularea probei
la Limba român` sau la Matematic`. Test`rile vor
dura trei ore, variantele de subiecte fiind transmise
pe cale electronic` de Ministerul Educa]iei. Noile
evalu`ri sunt necesare dup` ce, luna trecut`, elevii
au sus]inut o serie de teste unde s-au \nregistrat
rezultate dezastruoase. De precizat c`, anul trecut,
la simul`rile asem`n`toare, abia 40 la sut` dintre
tinerii de clasa a XII-a au reu[it s` ob]in` note
peste 6. Pe de alt` parte, procentul de promovabilitate
la simularea Evalu`rii Na]ionale a fost de doar
52,86 la sut`. Astfel, la Limba [i literatura român`,
procentul a fost de 63 la sut`, iar la Matematic`
50 la sut`. |n total, la concursurile din var` vor
participa peste 10.000 de elevi ai claselor a VIII-a
[i 6.500 de la clasele a XII-a.
Valentin HU}ANU
[email protected]
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Mini-vacan]a de 1 Mai nu a fost un prilej de bucurie
pentru ie[enii care au f`cut excese alimentare, asociate
cu alcool. Medicii de la UPU din cadrul Centrului de
Traum` [i Toxicologie Sf. Ioan au spus c` multe
persoane au necesitat \ngrijiri medicale. „Peste 100 de
ie[eni au avut nevoie de asisten]` de urgen]`, cei mai
mul]i \n urma exceselor alimentare sau a asocierii
b`uturilor alcoolice, a arsurilor solare sau a mu[c`turilor
de c`pu[`. S-a \nregistrat [i un record al pacien]ilor
mu[ca]i de c`pu[e: 10 persoane au avut nevoie de
tratament de specialitate. Dup` un exces alimentar cu
mici, carne gras` la gr`tar combinat cu alcool, pacien]ii
au venit la spital cu gastrite [i ulcere. Foarte pu]ini
au acceptat s` r`mân` interna]i, ceilal]i preferând s`
se \ntoarc` la iarb` verde [i s` petreac` \n continuare
de 1 Mai. Am avut [i pacien]i cu arsuri solare“, a
declarat medicul Tudor Ciuhodaru.
Magda OLTEANU
[email protected]
4
Sediul Trust Construc]ii
din Ia[i, vândut pe
1 milion euro de Fisc
ECONOMIC
Miercuri, 2 mai
Auchan va deschide la Palas
hipermarketul cu cea mai larg\
ofert\ de produse alimentare,
toate la pre]uri mici!
Una dintre marile firme de construc]ii din Ia[i,
SC Trust Construc]ii SA, este executat` silit de
Fisc, care \i va scoate la licita]ie o cl`dire la
pre]ul minim de 4,434 milioane lei
Datoriile firmei din Ia[i se ridic` la valoarea de
5,1 milioane lei, potrivit ultimelor informa]ii
furnizate de Ministerul Finan]elor Publice
Bunul imobil scos la licita]ie este compus
dintr-o cl`dire cu demisol, parter [i patru etaje,
\n suprafa]` total` de 1.663 metri p`tra]i, [i
teren aferent de 478 metri p`tra]i
Retailerul interna]ional Auchan,
num`rul 12 mondial [i al doilea în
Fran]a în domeniul comer]ului cu
produse alimentare, va deschide la
finele lunii mai cel de-al zecelea
magazin din România, în cel mai
important proiect comercial al anului
2012: ansamblul Palas Ia[i.
Pe lâng` cele 200 de noi locuri
de munc` pe care Auchan le-a creat
la Palas, retailerul francez vine la
Ia[i cu un concept avantajos pentru
toate buzunarele, fiind recunoscut
pentru politica pre]urilor mici la
toate produsele, pe care o practic`
în permanen]`. Pe o suprafa]` net`
de vânzare de 5.300 mp, clien]ii
ie[eni vor g`si o ofert` complet`
de alimente, de la produse de
brut`rie, carne, pe[te, mezeluri,
fructe, legume, lactate, b`c`nie etc.,
pân` la cele pentru îngrijire personal`
[i frumuse]e, pentru între]inerea
casei, precum [i articole nealimentare
de cerere curent`.
Pe lâng` gama extins` de produse,
Auchan se diferen]iaz` de celelalte
forme de comer] existente prin
calitate, prospe]ime [i pre]uri mici.
Hipermarketul are propriile laboratoare
chiar în magazin, pentru produsele
de brut`rie, patiserie, cofet`rie [i
carmangerie. La standul special de
pesc`rie, clien]ii vor g`si o varietate
de alimente proaspete, la „pre]uri
cu adev`rat mici“. Zona de legume
Fiscul ie[ean va vinde prin licita]ie
sediul uneia dintre marile firme de
construc]ii din Ia[i, SC Trust Construc]ii
SA, pentru recuperarea datoriilor de
peste 1 milion de euro \nregistrate
la bugetul consolidat al statului, dar
[i c`tre al]i creditori priva]i. Direc]ia
General` a Finan]elor Publice (DGFP)
Ia[i va \ncerca s` vând` pe 10 mai,
la un pre] de pornire a licita]iei de
4.434.000 lei, un sediu al acestei
firme. Bunul imobil pe care Fiscul
a pus sechestru [i pe care urmeaz`
s`-l valorifice este format dintr-o
cl`dire amplasat` \n municipiul Ia[i,
pe bulevardul Carol I, [i terenul
aferent acesteia. Sediul, compus din
demisol, parter [i patru etaje, are
suprafa]a de 1.663 metri p`tra]i, iar
terenul aferent cl`dirii este \ntins pe
o suprafa]` de 478 metri p`tra]i.
[i fructe va fi reunit` sub denumirea
„Pia]a Auchan“ [i va asigura zilnic
toate produsele c`utate de ie[eni.
Oferta de articole române[ti [i locale
reprezint` o prioritate pentru Auchan.
Auchan –
„diferen]a e în
buzunarul t`u“
Prezent cu 9 hipermaketuri în
România, Auchan este recunoscut
ca având cele mai bune pre]uri
pentru clien]ii lor. Politica Auchan
este una special`: nu se concentreaz`
doar pe un num`r restrâns de
promo]ii, cum se întâmpl`, de obicei,
pe pia]`, ci urm`re[te ca toat` gama
s` fie la pre]uri mici. Primul hipermarket
Auchan din Ia[i va aduce un confort
deosebit la cump`r`turi pentru clien]i
(alei largi, num`r mare de case de
marcat, magazin modern, bine
organizat) [i se adreseaz` atât
locuitorilor din municipiu, cât [i celor
din jude] [i regiune.
Retailerul Auchan este partener
cu tradi]ie pentru compania Iulius
Group, fiind prezent în re]eaua Iulius
Mall, la Suceava, Cluj-Napoca [i
Timi[oara.
Marea inaugurare a ansamblului
Palas va avea loc pe 31 mai.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
Autorit`]ile fiscale desf`[oar` s`pt`mânal licita]ii publice
pentru a recupera datoriile \nregistrate de firmele din Ia[i
Firma executat` silit de autorit`]ile
fiscale din Ia[i are datorii de aproximativ
5.107.359 lei, potrivit ultimelor date
furnizate de Ministerul Finan]elor
Publice. Cele mai recente informa]ii
publicate de minister indic` o cifr`
de afaceri net` situat` la valoarea de
2.151.145 lei, cu o pierdere net` a
exerci]iului financiar \n 2010 de 25.898
lei. Potrivit aceleia[i surse, societatea
Trust Construc]ii SA, care se ocup`
\n principal de lucr`ri de construc]ii
a cl`dirilor reziden]iale [i nereziden]iale,
are un num`r mediu de 40 de salaria]i.
Proprietatea de peste 1 milion de
euro pus` sub sechestru de Fisc va
fi vândut` pentru datorii \nregistrate
la 7 creditori: BCR Sucursala Ia[i,
DGFP Ia[i, Casa Jude]ean` de Pensii,
Direc]ia Finan]elor Publice Local`,
DEFPL, Judec`toria Ia[i [i ANAF Administra]ia Finan]elor Publice a
municipiului Ia[i.
Autorit`]ile fiscale desf`[oar`
s`pt`mânal licita]ii publice pentru a
recupera datoriile \nregistrate de firmele
din Ia[i, dar fondurile ob]inute din
aceste vânz`ri reprezint` o parte infim`
din totalul debitelor recuperate. Din
suma \ncas`rilor realizate \n 2011 de
DGFP Ia[i, 16,5 la sut` au fost ob]inute
prin aplicarea m`surilor de executare
silit`. Numai 1,7 la sut` din totalul
banilor recupera]i la nivelul jude]ului
Iasi prin executare silit` provine din
licita]ii publice. Explica]ia acestui
fenomen poate fi dedus` [i din lista
bunurilor scoase la vânzare, care
cuprinde propriet`]i imobiliare amplasate
\n zone cu interes sc`zut pentru
cump`r`tori, aflate \n stare avansat`
de degradare sau foarte vechi. Nici
bunurile mobile afi[ate la licita]iile
publice ale DGFP Ia[i nu sunt printre
cele mai c`utate, putând fi g`site, \n
general, echipamente uzate [i autoturisme
vechi de peste 10 ani.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
Aten]ie, [oferi!
E.ON, campioana
reclama]iilor f`cute de ie[eni Circula]ie
restric]ionat` pe
podul de la {cheia
E.ON Moldova, firma de
distribu]ie a energiei electrice
cu cei mai mul]i abona]i din
]ar`, este [i principala ]int` a
reclama]iilor. Compania se afl`
\n topul plângerilor f`cute de
ie[eni, cu 39 de sesiz`ri
\nregistrate anul acesta la
oficiile pentru protec]ia
consumatorilor
Ie[enii au reclamat compania de distribu]ie
a energiei electrice la Comisariatul Jude]ean
pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Ia[i
cu nereguli precum diferen]e nejustificate de
cantitate de energie consumat` [i sume
percepute \n facturi, \ntreruperi de curent
electric, parametri necorespunz`tori ai energiei
furnizate, varia]ii de tensiune, neprimirea
facturii \n cutia po[tal` a clientului [i deconect`ri
abuzive. „Au venit doi indivizi care, pur [i
simplu, mi-au spus c` sunt aici ca s`-mi taie
curentul pentru neplat`. Nu mi-a venit s`
cred, sunt genul de om care \[i pl`te[te
factura exact când apare [i le-am spus c`
pl`tesc pe loc, dar nu au vrut. Am descoperit
pe ultima factur` de la E.ON, scris mic de
tot, o sum` restant` de 105 lei din luna
noiembrie. Am tot c`utat [i am observat c`
Un nou spa]iu
pentru comercian]ii
sinistra]i din Siraj
Comercian]ii sinistra]i de la Siraj
mai au o [ans` s`-[i salveze afacerea
datorit` ofertei venite din partea
firmei „Grup XL Company“. Noul
complex comercial se \ntinde pe o
suprafa]` de 3.500 de metri p`tra]i
[i de]ine o parcare de 5.000 de
metri p`tra]i. Agen]ii economici vor
beneficia de condi]ii excelente pentru
a-[i dezvolta sau ini]ia o afacere \n
domeniul comer]ului en-gros sau
en-detail. Succesul \n afaceri este
asigurat de condi]iile excelente pentru
accesul liber al clien]ilor la complexul
comercial, pentru c` \n zon` circul`
mijloace de transport \n comun.
„Suntem deschi[i pentru to]i agen]ii
economici care \[i doresc spa]iul
perfect pentru comercializarea
produselor [i suntem dispu[i s`
negociem [i s` stabilim pre]urile de
\nchiriere doar dup` ce discut`m
cu fiecare client \n parte. Pentru cei
interesa]i noi putem oferi chiar acum
14 standuri special amenajate cu o
suprafa]` de 50-60 de metri p`tra]i
cu acces la ramp`, urmând ca ulterior
s` amenaj`m pe o suprafa]` de 3.500
de metri p`tra]i standuri cu o suprafa]`
care porne[te de la 15 metri p`tra]i,
ajungând pân` la 60 de metri p`tra]i,
\n dependen]` de dolean]ele
Datorii de
5,1 milioane lei
comercian]ilor. Ace[tia vor avea toate
condi]iile pentru a avea succes \n
desf`[urarea afacerii [i prin faptul
c` acest complex este situat \n
apropierea unei mari c`i de comunica]ie
care le asigur` o clientel` numeroas`“,
a declarat Yuksel Ordek, director
general al „Grup XL Company“.
Un alt avantaj care caracterizeaz`
noua loca]ie de pe Calea Chi[in`ului
nr. 35 este prezen]a str`zii amenajate
cu 4 benzi de circula]ie, care va
asigura fluidizarea traficului [i evitarea
aglomera]iei la intrarea \n complex.
Dup` o activitate de 5 ani \n cadrul
depozitului de pe Calea Chi[in`ului
35, firma „Grup XL Company“ are deja
format` o clientel` fidel` care vine de
la magazinele [i restaurantele din ora[,
precum [i din satele [i comunele din
jude]. „Clien]ii care vin la noi ne-au
spus c` sunt \ncânta]i de ideea c` se
pot aproviziona cu toat` gama de
produse din aceea[i loca]ie. Prin
comercializarea unor produse noi de
c`tre noii beneficiari ai spa]iilor oferite
de noi spre \nchiriere dorim s` punem
la dispozi]ia clien]ilor no[tri o gam`
[i mai variat` de produse, iar acest
circuit comercial vine pentru binele
tuturor“, a precizat Yuksel Ordek.
Virgina NICA
eu nu primisem factura respectiv`. Ciud`]enia
face c` aceast` restan]` nu era trecut` pe
prima pagin`, acolo unde m` uit eu de obicei,
la totalul de plat`, ci era scris` cu litere
mici pe ultima pagin`“, acuz` cet`]eanul
Corneliu Ciulea, unul dintre reclaman]i.
Anul trecut, ie[enii au f`cut 293 de
sesiz`ri pentru defec]iunile la corpurile de
iluminat [i 84 de sesiz`ri privind defecte
de cablu [i lipsa de tensiune la curentul
electric. Num`rul de sesiz`ri a fost mai
mare decât în 2010 pentru c` defec]iunile
instala]iilor de energie electric` s-au datorat
[ocurilor de tensiune [i vechimii componentelor.
Vlad ALEXA
[email protected]
Cursuri
Aproape 30 de
programe de formare
profesional\ pentru ie[eni
{omerii din jude]ul Ia[i \[i pot m`ri [ansele de a g`si un loc de
munc` prin participarea la cursurile de formare profesional` organizate
de Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM)
Ia[i. |n luna mai, AJOFM Ia[i, singurul formator public din jude],
va da startul a trei programe de formare profesional`. Un curs care
va \ncepe la mijlocul lunii mai este de calificare a ie[enilor \n meseria
de ajutor mecanic auto. Cei admi[i la acest curs, care se va derula
pe parcursul a trei luni, sunt persoanele cu studii cel pu]in la nivelul
de [coal` general`. Pe 30 mai, AJOFM Ia[i va demara cursurile
pentru calificare ie[enilor \n c`utarea unui loc de munc` \n meseria
de sudor, fiind admi[i numai cei care au peste 10 clase absolvite.
Un alt curs disponibil pentru [omeri luna aceasta, \ncepând cu data
de 14 aprilie, este cel de ini]iere \n meseria de recep]ioner de liceu,
care poate fi f`cut numai de persoanele cu studii liceale sau superioare.
Anul acesta, AJOFM Ia[i are programat` deschiderea a 28 de
programe de formare profesional`, dând posibilitatea ie[enilor f`r`
un loc de munc` s` se califice pe meserii precum cele de instalator
instala]ii tehnico-sanitare [i de gaze, frizer, coafor, tâmplar, lucr`tor
\n mecanica agricol`, lucr`tor \n cultura plantelor, camerist`, maseur,
\ngrijitoare copii sau contabil.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
Traficul autovehiculelor pe podul rutier de peste Siret de
la {cheia va fi \ngreunat \n perioada urm`toare din cauza
unor surp`ri ap`rute \n structura rutier`. Rostul al patrulea
din construc]ia podului s-a degradat, autorit`]ile impunând
restric]ia de circula]ie pe o singur` band`, pe sensul de mers
Ia[i - Castelul de ap`. |ncepând de ieri, podul de la {cheia
este semaforizat de Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri
(DRDP) Ia[i, care a limitat viteza de circula]ie a autovehiculelor
la 10 kilometri pe or`, astfel \ncât problema ap`rut` \n structura
podului s` nu se agraveze [i traficul rutier s` se efectueze
\n condi]ii de siguran]`. „Participan]ii la trafic sunt ruga]i s`
respecte limita de vitez` de 10 kilometri pe or` pentru ca
structura podului s` nu fie afectat` [i mai puternic. Aceast`
regul` trebuie respectat` cu stricte]e, \n special de conduc`torii
vehiculelor de tonaj mare. |ncepând de mâine (azi - n.r.),
constructorul responsabil de \ntre]inerea podului va \ncepe
remedierea problemelor“, a declarat D`nu] Pil`, directorul
DRDP Ia[i. Elementele de structur` ale podului de la {cheia,
degradate din cauza diferen]elor mari de temperatur`, potrivit
reprezentan]ilor DRDP Ia[i, vor fi ref`cute de firma Freyrom,
constructorul contractat pentru \ntre]inerea lui.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
Modernizare
O firm` din Câmpulung
va reabilita pista
de la Aeroportul Ia[i
O societate comercial` din ora[ul
Câmpulung Moldovenesc se va ocupa
de lucr`rile de reabilitare a pistei de
la Aeroportul Interna]ional Ia[i. Firma
Construc]ii Feroviare Câmpulung
Moldovenesc a fost declarat` câ[tig`toare
\n urma licita]iei desf`[urate recent la
aerogar`, valoarea contractului fiind de
6,6 milioane lei. Aerogara ie[ean` se
va \nchide pentru o perioad` de circa
dou` s`pt`mâni, lucr`rile urmând a
\ncepe \n cursul lunii iunie. Firma din
Câmpulung Moldovenesc va trebui s`
schimbe circa 570 de dale de beton
distruse. Totodat`, se vor face repara]ii
[i la sistemul de balizaj [i la marcajele
de pe pista aeroportului. „Vom semna
mâine (ast`zi - n.r.) contractul cu firma
care a câ[tigat licita]ia pentru reabilitarea
pistei. Sper s` lucr`m cât mai repede
pentru a nu ]ine aeroportul blocat“, a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
spus Gheorghe Corj`u]anu, directorul
Aeroportului Interna]ional Ia[i.
Tot ast`zi se va stabili [i firma care
va face studiul de oportunitate pentru
modernizarea aerog`rii. Pentru acest lucru
au fost depuse trei oferte, cea mai mic`
apar]inând Search Corporation, doar 3.000
lei. Cum valoarea contractului era de
60.000 lei, cei de la aeroport au vrut s`
o elimine din curs`. O decizie final` \n
privin]a contractului va fi luat` de conducerea
aerog`rii. Firma care se va ocupa de
efectuarea studiului de oportunitate va
trebui s` decid` dac` e oportun` sau nu
amenajarea unei piste noi, de 2.400 metri.
|n cazul \n care acest lucru nu se va
dovedi fiabil, conducerea aeroportului va
face demersurile pentru prelungirea actualei
c`i de rulare de la 1.800 la 2.400 metri.
Vlad ROTARU
[email protected]
So]ia b\rbatului decedat
la Mecano Fuc:
ıBlestemat fie patronul!“
5
ACTUALITATE
Miercuri, 2 mai
Ora[ul condus
numai prin gol`nie
„V` da]i seama?! Eu f`r` serviciu [i cu doi
copii, ce m` fac? Nu [tim de nici o desp`gubire
din partea patronului. Blestemat fie!“, a declarat,
printre lacrimi, so]ia lui Burduhosu, b`rbatul
decedat \n urma accidentului de munc` de la
Mecano Fuc
R`pus` de durere, familia ie[eanului care [i-a
g`sit sfâr[itul luni, \n urma exploziei de la
turn`toria din zona industrial`, caut` alinarea \n
instan]`
Cople[it` de tragedie, familia lui
Petru Burduhosu, una din victimele
exploziei din zona industrial` a Ia[ului,
a \nceput preg`tirile pentru
\nmormântare, de[i nu [tie cu ce va
acoperi cheltuielile. B`rbatul a decedat
la scurt timp dup` ce a fost transportat
la spital, ca urmare a arsurilor grave
suferite \n urma exploziei unui cuptor
industrial apar]inând firmei Mecano
Fuc SRL, societate la care era angajat
ca electrician. Vestea mor]ii i-a l`sat
pe membrii familiei \n stare de [oc.
|n drum spre cimitir, so]ia lui Petru
Burduhosu este cople[it` de situa]ie.
Pe lâng` durerea nem`rginit` cauzat`
de pierderea b`rbatului iubit, femeia
trebuie s` dea piept cu alt` realitate
crud`: costul \nmormânt`rii, prea
mare pentru posibilit`]ile sale, dar
[i imposibilitatea de a-[i \ntre]ine
familia care, pân` la momentul tragediei,
era sus]inut` financiar de so]. „V`
da]i seama?! Eu f`r` serviciu [i cu
doi copii, ce m` fac? Nu [tim de
nici o desp`gubire din partea patronului.
Blestemat fie!“, a declarat, printre
lacrimi, so]ia lui Burduhosu.
|ndoliat de pierderea tat`lui, Silviu
[i-a exprimat dorin]a de a aduce \n
fa]a instan]ei conducerea fabricii unde
tat`l s`u [i-a dat ultima suflare,
considerându-i vinova]i de tragedia
ab`tut` asupra familiei lui pe cei de
la [efia companiei.
Al doilea accident
i-a adus moartea
Potrivit lui Silviu Burduhosu, tat`l
s`u a mai avut un accident la locul
de munc`, \n urm` cu câ]iva ani. „A
mai avut un accident pentru c` \n
fabrica aia v` da]i seama cum merg
lucrurile... Cred c` am s`-i dau \n
judecat`, pentru c` nu e primul
accident nici pentru tata [i nici pentru
alte persoane. La primul accident
le-au dat numai câteva milioane de
lei vechi“, a spus Silviu, fiul de 23
de ani al lui Petru Burduhosu, am`rât
[i uimit de faptul c` unii consider`
c` pot cump`ra s`n`tatea sau via]a
unui persoane cu câteva milioane de
lei vechi.
Moartea lui Petru Burduhosu a
venit ca un [oc [i pentru vecinii de
bloc. Oamenii au povestit cum, \n
urm` cu aproximativ trei ani, vecinul
lor avea fa]a ars`, tot \n urma unui
accident la locul de munc`, [i a fost
internat \n spital o bucat` bun` de
timp. Potrivit afirma]iilor acestora,
b`rbatul nu a renun]at la postul pe
care \l avea \n fabric` \ntrucât era
singurul care aducea un venit \n cas`.
Locatarii blocului cuprins de doliu l-au
descris pe angajatul de la Mecano
Fuc drept un om de familie, care
muncea din greu chiar [i \n weekend-uri, pentru a asigura hrana familiei
[i pentru a achita cheltuielile lunare.
„Era un b`rbat la locul lui, cu o
familie cuminte, cu doi copii, un b`iat
[i o fat`. B`iatul, student, s-a angajat
de curând \n construc]ii, s` \[i ajute
familia cu banii. Petru lucra de mult
timp ca electrician [i acum ceva timp
a fost ars la fa]` tot la locul `sta de
munc`. Tot timpul era respectuos cu
noi. Vrem s` vorbim cu vecinii, s`
strângem ni[te bani, s`-i ajut`m, c`
sunt nec`ji]i“, a povestit familia Ioni]`.
So]ia lui Petru Burduhosu
Ajutor de la vecini
A[adar, câ]iva vecini au \nceput
s` umble din u[` \n u[` pentru a
strânge o sum` de bani cu care s`
ajute familia Burduhosu la cheltuielile
de \nmormântare. Astfel, unii locatari
vor s`-[i arate recuno[tin]a pentru
felul \n care au fost trata]i de familia
Burduhosu. „Ce om a fost! Când
veneam de la ]ar` m` ajuta tot timpul
la bagaje. Niciodat` nu s-a plâns de
munc`. De multe ori el lucra [i \n
week-end, c` le era greu cu banii.
Chiar duminic` am vorbit cu el.
S`racii, nu sunt preg`ti]i pentru a[a
ceva... |ncerc`m s` strângem câte
un b`nu] de la fiecare, dup` posibilit`]i“,
a declarat Tinca Ro[u, una dintre
vecinele familiei.
Banii pe care locatarii \i vor
strânge din pu]inul lor nu vor putea
ajuta familia s` acopere \n \ntregime
cheltuielile de \nmormântare. Costurile
ar trebui suportate de patronul firmei,
spun oamenii din bloc, mai ales c`
Petru Burduhosu [i-a dedicat mai tot
timpul serviciului, loc de munc` ce
i-a luat [i ultima zi din via]`.
Reamintim c`, \n urm` cu dou`
zile, la firma SC Mecano Fuc SRL
de pe Calea Chi[in`ului, din municipiul
Ia[i, a explodat un cuptor de turn`torie.
|n urma deflagra]iei au rezultat doi
r`ni]i [i o persoan` decedat`, respectiv
Petru Burduhosu. Oamenii legii au
demarat o anchet` pentru a identifica
cu exactitate cauza exploziei. Mecano
Fuc este membr` a grupului de firme
Pieta, afacere condus` de controversatul
om de afaceri ie[ean Constantin
Com`nescu.
Sorin PAVELESCU
[email protected]
Una dintre victime a solicitat externarea
Ieri, una dintre victimele exploziei
care s-a produs luni, 30 aprilie, a fost
externat` de la Clinica de Chirurgie
Plastic` [i Arsuri. Petronel Ignat, \n
vârst` 37 ani, care lucra ca turn`torformator \n cadrul societ`]ii, a solicitat
externarea. Cadrele medicale [i-au dat
acordul \ntrucât are o stare de s`n`tate
stabil`, iar arsurile de pe spate pot
fi tratate [i \n ambulatoriu. „Pacientul
a fost externat ast`zi (ieri - n.r.). |n
cazul acestui pacient, arsurile sunt
mici. Ini]ial, la fa]a locului s-a apreciat
c` arsurile sunt extinse cam pe 30
la sut` din suprafa]a corpului. |n sala
de opera]ie, când am \nceput toaleta
arsurilor [i am cur`]at fiecare parte
a corpului, am constatat c` arsurile
acoper` maximum 4 la sut` din
suprafa]a corporal`. Pacientul are arsuri
mici numai pe spate. A avut mare
noroc c` a sc`pat doar cu atât din
acea explozie. El a preferat s` mearg`
la domiciliu [i am fost de acord cu
externarea. Pacientul va primi tratament
\n ambulatoriu. Starea general` este
una bun`“, a declarat medicul chirurg
Radu Budurc`, de la Clinica de
Chirurgie Plastic` [i Arsuri.
O alt` victim` transportat` \n stare
foarte grav` la spital a fost transferat`
\n cursul dup`-amiezii de luni la
Spitalul Clinic de Urgen]` de Chirurgie
Plastic`, Reparatorie [i Arsuri din
Bucure[ti. Petru Curteanu, \n vârst`
de 55 ani, avea arsuri de gradele III
[i IV pe 80 la sut` din suprafa]a
corpului. Mai mult, prezenta [i arsuri
de c`i respiratorii superioare. B`rbatul
era o]elar la societatea men]ionat`.
Gheorghe T`taru
Constantin Com`nescu
„Pacientul a fost transferat la Spitalul
de Ar[i din Bucure[ti pentru c` a[a
s-a hot`rât. Nu [tiu cine a luat aceast`
decizie. La Bucure[ti exist` acest
spital numai pentru arsuri. |n ceea
ce prive[te \ngrijirea medical`,
tratamentul, interven]iile chirurgicale,
acestea se puteau face [i la noi, la
fel ca \n Bucure[ti. Este adev`rat c`,
din punct de vedere organizatoric,
stau mult mai bine fa]` de noi.
Pacientul are [anse s` supravie]uiasc`“,
a declarat chirurgul Radu Budurc`.
Inspectoratul Teritorial de Munc`
(ITM) Ia[i a \nceput imediat o anchet`
pentru a stabili cu exactitate cauzele
care au dus la producerea accidentului
colectiv de munc`.
Magda OLTEANU
[email protected]
|n ora[ul Târgu Frumos nu se mai respect` de mult timp
legea atunci când se cheltuie banul public. F`r` a organiza
o licita]ie [i \n lipsa unei hot`râri a Consiliului Local,
primarul Gheorghe T`taru s-a apucat s` monteze pavele
Pentru primarul Gheorghe T`taru,
legea a devenit o lectur` op]ional`,
de care ]ine cont numai când \[i
aduce aminte. Banul public se
cheltuie dup` cum are chef edilul,
nu prin respectarea legisla]iei privind
achizi]iile publice. Pentru a \ncheia
contracte de lucr`ri de construc]ii
numai cu firmele prietenilor s`i,
T`taru nu mai face nici o licita]ie.
Dac` ar organiza o procedur`, ar
avea posibilitatea de a participa [i
al]i ofertan]i, care ar putea s`-[i
adjudece lucrarea la un pre] mai
mic. De câteva s`pt`mâni, \n special
pe trotuarele de pe strada Petru
Rare[ se monteaz` pavele. De[i
pân` acum s-au cheltuit câteva sute
de milioane de lei, iar costurile
finale vor ajunge, probabil, la câteva
miliarde, Prim`ria Târgu Frumos
nu a organizat licita]ie pentru
atribuirea lucr`rilor. Mai mult decât
atât, proiectul nu a fost aprobat
printr-o hot`râre a Consiliului Local.
„Acesta este stilul primarului de a
\ncheia contracte preferen]ial numai
cu firmele prietenilor s`i. S-a trezit
dintr-odat` s` pun` pavele \nainte
de alegeri. De fiecare dat`, T`taru
a f`cut câte ceva numai \nainte de
alegeri, a asfaltat o strad` etc. Dup`
aia, trei ani [i jum`tate nu mai face
nimic. De 11 ani numai a[a face
T`taru“, a declarat consilierul Nicolae
Feodot.
|n bugetul local de anul acesta
al ora[ului Târgu Frumos este
prev`zut` suma de 11 miliarde lei
vechi pentru modernizarea trotuarelor.
Având \n vedere fondurile, potrivit
legii, trebuia organizat` o licita]ie.
Reamintim c`, \n perioada urm`toare,
prin aceea[i metod`, T`taru vrea
s` dea un tun de 1,5 milioane de
euro. Pe motiv c` a g`sit o firm`
care are o solu]ie miraculoas`,
primarul vrea s` \ncheie prin
\ncredin]are direct` un contract de
modernizare a 13 str`zi din ora[.
Fondurile provin dintr-un credit
bancar de 1 milion de euro contractat
de la o banc` comercial`, iar diferen]a
de 500.000 euro va fi asigurat` din
fondurile proprii ale Consiliului
Local. Proiectul cuprinde asfaltarea
str`zilor: Mihail Sadoveanu, Lalelelor,
Garoafelor, Livezii, Petru Poni,
Voluntari, Aleea Petru Rare[, Cri[an,
22 Decembrie 1989, Nicolae B`lcescu,
Ion Creang`, Ion Neculce.
Câ]iva consilieri locali din ora[ul
Târgu Frumos au deschis o ac]iune
\n justi]ie pentru a desfiin]a gol`nia
pus` la cale de actualul primar.
„Un alt aspect deosebit de important
de nelegalitate [i netemeinicie const`
\n faptul c` prin hot`rârea adoptat`
a fost aprobat [i Caietul de sarcini
al obiectivului \n cauz`, caiet de
sarcini care prin con]inutul s`u
concret, al solu]iilor tehnice stabilite
[i al cerin]elor inserate are drept
scop câ[tigarea licita]iei publice [i
atribuirea contractului de lucr`ri
aferent unei firme predestinate,
\nc`lcându-se astfel prevederile
O.U.G. 34/2006 privind achizi]iile
publice“, se arat` \n ac]iunea depus`
la instan]` de consilierii locali.
Constantin MAZILU
[email protected]
M`rturisirea unui aleg`tor: primarul este un ho] corupt
Acuza]iile \i sunt aduse primarului comunei Aroneanu, Benone Moruzi, de
c`tre unul din cet`]enii din comun`. „De la primarul Moruzi pleac` toate.
|i ajut` pe al]ii s`-mi ia terenul. E un ho] corupt. Vrea s` m` scoat` de pe
proprietatea mea [i s` m` \nchid` \n 250 de metri p`tra]i cu tot cu cas`“,
a spus Dan Vlad David, un cet`]ean din Aroneanu. „|mi pare r`u, dar
tratamente neuropsihice nu pot s` acord. Face scandal la prim`rie de
trebuie s`-l scoatem cu Poli]ia. |[i d` pantalonii jos. Se u[ureaz` \n
parc...“, a replicat primarul
Un ie[ean de 56 de ani, din comuna
Aroneanu, este sup`rat pe primarul Benoni
Moruzi. El sus]ine c` edilul \l ur`[te [i c`
i-a declarat r`zboi pe fa]`, amendându-l de
nenum`rate ori f`r` motiv [i amenin]ându-l cu b`taia. Istoria ne\n]elegerilor dintre
Dan Vlad David [i primarul comunei Aroneanu
a \nceput \n urm` cu câ]iva ani, de la o
problem` pe care b`rbatul o are cu terenul
pe care este construit` casa. Acesta se judec`
de vreo 12 ani cu unii din mo[tenitorii
suprafe]ei din intravilan pe care este ridicat`
locuin]a [i-l acuz` Benoni Moruzi ca fiind
p`rtinitor [i implicat \n r`zboiul juridic pe
care-l duce cu cei cu care se lupt` \n instan]`.
Primarul este acuzat c` le ofer` sprijin
persoanelor care se judec` cu b`trânul,
\ntrucât la mijloc ar fi ni[te interese financiare.
P`rin]ii lui Dan David au cump`rat, din
câte explic` acesta, proprietatea de la
mo[tenitorii familiei Zl`vog, aceia[i care
acum revendic` terenul. Vânzarea s-a f`cut
\n baza unui certificat de mo[tenitor, de[i
nu fusese dezb`tut` \nc` succesiunea \n
familia celor care au \nstr`inat proprietatea.
„Primarul a f`cut acte false ca s` m`
nedrept`]easc`. A scos un alt titlu de
proprietate prin care \i \mpropriet`re[te pe
mo[tenitori cu 4.399 de metri p`tra]i, l`sândumi mie numai 250 de metri. Am f`cut recurs
la |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, iar
titlul scos \n mod abuziv de primar a fost
anulat. Cu toate c` a fost anulat, mo[tenitorii
au câ[tigat \n continuare urm`toarele procese,
[i asta numai [i numai pentru faptul c` el
trage sforile prin intermediul so]iei sale,
care este magistrat la Curtea de Apel Ia[i“,
a spus r`spicat Dan Vlad David.
B`rbatul este sigur c` toat` nedreptatea
i se trage din amestecul primarului. E convins,
\ns`, c` \[i va g`si dreptatea la Curtea
European` a Drepturilor Omului (CEDO).
Omul nu admite \n nici un chip c` nu
are dreptate [i \l consider` pe primar direct
vinovat pentru e[ecurile sale \n \ncercarea
de a clarifica situa]ia juridic` a propriet`]ii,
\n suprafa]` total` de 4.649 de metri p`tra]i.
Faptul c` nevasta primarului Benoni Moruzi
este magistrat \l determin` s` cread` c`, \n
mod cert, \i sunt puse be]e-n roate. „De la
primarul Moruzi pleac` toate. A fost \nainte
secretar la prim`rie [i [tia sigur c` au fost,
Benoni Moruzi
poate, ceva nereguli când s-a f`cut contractul
de vânzare - cump`rare dintre p`rin]ii mei
[i mo[tenitori. Acum, când metrul p`trat se
vinde \n zon` cu cel pu]in 25 de euro, s-a
gândit s` speculeze afacerea, a[a c` le asigur`
acestora consultan]` [i \i sus]ine. Are sigur
o \n]elegere cu mo[tenitorii, c` altfel nu-mi
explic. E un ho] corupt. Vrea s` m` scoat`
de pe proprietatea mea [i s` m` \nchid` \n
250 de metri p`tra]i cu tot cu cas`“, a
completat Dan Vlad David.
Mai mult decât atât, b`rbatul arat` cu
degetul spre primar [i spune c`, \n ultima
vreme, a fost ]inta a numeroase amenin]`ri
[i amenzi nejustificate. „E ar]`gos, m-a
amenin]at c` m` bate [i m-a amendat \n
repetate rânduri. {i vecinii au s`rit la mine
la b`taie pentru c` au fost pu[i de primar.
Sunt \n tensiune [i dorm ca iepurele de
mult` vreme. Seara m` feresc [i nu ies din
curte“, a ad`ugat omul.
Replica primarului:
„Un scandalagiu“
Contactat pentru rela]ii suplimentare,
primarul comunei Aroneanu, Benoni Moruzi,
s-a ar`tat amuzat la auzul numelui s`teanului
nemul]umit, semn c` [tia despre ce este
vorba [i din partea cui \i vin acuza]iile.
„Omul st` pe terenul altcuiva. Este gr`dina
unui vechi proprietar, care a revendicat-o.
E o spe]` simpl` acolo. Este autoritate de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
lucru judecat. Dac` avea contract de vânzare
- cump`rare, era lini[tit acum. M` fac vinovat,
cred, doar prin simplul fapt c` sunt primar,
iar la necaz vina trebuie aruncat` asupra
cuiva. Cel mai probabil, dac` a[ fi \n situa]ia
lui, [i eu a[ fi sup`rat. |mi pare r`u, dar
tratamente neuropsihice nu pot s` acord.
Face scandal la prim`rie de trebuie s`-l
scoatem cu Poli]ia. |[i d` pantalonii jos. Se
u[ureaz` \n parc... A[a este: e vinovat primarul
c` nu poate s` stea el acolo... e vinovat
primarul pentru c` instan]ele nu i-au dat
câ[tig de cauz`... e vinovat primarul pentru
c` Poli]ia \l amendeaz` când \[i face nevoile
\n parc sau când face scandal, beat fiind“,
a explicat primarul comunei Aroneanu.
{tefana DOSOFTEI
6
ACTUALITATE
Miercuri, 2 mai
De la listele complete
ale PP-DD Ia[i, la lista
incomplet` a lui Ponta
Victor Ponta [i-a
preg`tit echipa
Premierul desemnat a afirmat
c` a ales p`strarea \n marea
majoritate a structurii actuale a
Guvernului
Victor Ponta:
„Luni voi
prezenta lista
guvernului [i
programul de
guvernare \n
Parlament“
De asemenea, el a declarat c`
\[i propune o func]ionare
depolitizat` a administra]iei
publice, o toleran]` zero fa]` de
acte de corup]ie [i de
clientelism
La ora la care scriu aceste
rânduri, nu [tiu cum va ar`ta exact
Guvernul Ponta. Dar, în schimb,
am certitudinea c` PP-DD Ia[i (care,
apropo, are cea mai frumoas` echip`
de consilieri jude]eni din istoria
Casei P`trate [i sunt mândru c`
deschid lista respectiv`!) a depus
dosare de primari [i de consilieri
locali în toate cele 98 de localit`]i
ale jude]ului. O performan]` f`r`
precedent pentru un partid nou,
înfiin]at în urm` cu numai 7 luni.
Pe noul premier nu-l intereseaz`
oamenii de la Butea, de la Române[ti
sau de la Ciohor`ni. Acum 3
s`pt`mâni scriam într-un editorial
c` ”Ponta va conduce din Dubai
Guvernul Fenechiu - Adomni]ei”:
”Dac` p`str`m acelea[i profile de
carton presat, conjura]ia lor ar putea
genera, la iarn`, un Guvern Fenechiu
- Nichita, condus, din Dubai, de
premierul virtual Victor Ponta! Ce
facem - s`rim din lac în pu]?!”...
C`derea Guvernului Ungureanu,
printr-o Mo]iune de Cenzur` adoptat`
de Parlament, l-a adus pe Ponta la
Palatul Victoria chiar mai devreme
decât spera. B`sescu avea nevoie
de el ca s` ]eas` împreun` ni[te
urzeli. În rest, r`mâne cum am
vorbit: peste construc]ia guvernamental` a USL troneaz` umbra
lung` [i sinistr` a fostului comersant
de blugi [i ciung`, Relu Fenechiu,
care se code[te ca o fat` mare
dac` s` se fac` ministru acum ori
mai la iarn`. Nominalizat ba la
Dezvoltare, ba la Transporturi, ba
la Comunica]ii, pu[c`riabilul respectiv
(pe care îl caut` DNA-ul de s`n`tate,
ca s` bifeze c` a mai progresat
ceva în Dosarul ”Transformatorul”)
se întoarce la locul faptei, ca s` o
comit` din nou.
Am b`tut jude]ul de la un cap`t
la altul, împreun` cu colegii mei
din Partidul Poporului – Dan
Diaconescu, dar nu am întâlnit
nic`ieri (repet: nic`ieri!) vreun om
entuziasmat de venirea la putere a
lui Ponta [i a USL. Pentru o grupare
politic` p`truns` de convingerea c`
st` pe un sac de voturi, t`cerea
ora[elor [i satelor ]`rii e mai mult
decât suspect`.
În paralel, s-a declan[at ciolaniada
pentru func]ii, de la mini[tri [i pân`
la femeile de serviciu din prefecturi.
USL a uitat brusc de toat` gargara
liber-schimbist` din ultimii 2-3 ani
[i se concentreaz` pe algoritmul de
împ`r]ire a pr`zii. E limpede c`,
a[a cum au pornit, nu vor ajunge
prea departe. Orizontul de a[teptare
al românilor e întunecat de gazele
de e[apament pe care ma[ina de
raliu a lui Victor Ponta le elimin`
în atmosfer`. Lucrurile sunt simple
(o spuneam [i în discursul meu de
la lansarea candida]ilor PP-DD,
vinerea trecut`, la Sala Palatului
din Bucure[ti): românii vor case,
locuri de munc`, salarii, pensii [i
burse decente, plus întoarcerea acas`
a celor pleca]i la munc`, în Occident.
Noul Guvern ofer` doar o jenant`
lupt` intestin` pentru chiverniseala
clientelei politice, plus un pact
B`sescu - Ponta - Antonescu menit
s` asigure pentru Victor [i Crin
niscaiva bani albi pentru zile negre.
Ei, [i? Poate tot r`ul e spre bine,
iar românii se vor l`muri pân` la
alegerile parlamentare c` ”PD-L [i
USL = aceea[i mizerie”. Aceasta cu
pre]ul unor alegeri locale în care
USL va beneficia de avantajul
resurselor uria[e ale guvern`rii.
Urmeaz` o lun` de foc. PP-DD
continu` (în ciuda tuturor presiunilor
[i opreli[tilor!) s` fac` opozi]ie real`
fa]` de cartelul infernal USL PD-L - UNPR - UDMR. Ei merg
pe aceea[i mân`, de 22 de ani.
Dar, în pokerul politic al acestui
ciclu electoral, s-ar putea s` mearg`
pe o mân` moart`.
Vlad HOGEA
Premierul desemnat Victor Ponta a anun]at
mar]i seara componen]a Guvernului, precizând c`
acesta va fi condus doar de la Palatul Victoria,
nu de la Cotroceni sau din alt` parte. „|n patru
zile de la momentul la care am primit mandatul,
a[a cum am anun]at, v` prezint propunerile noastre.
Vor fi supuse valid`rii structurilor noastre politice.
Luni voi prezenta lista guvernului [i programul
de guvernare \n Parlament. Este un guvern special,
\n condi]ii speciale, un guvern cu un mandat pân`
la alegeri. Inten]ia noastr` e ca, \n aceste [ase
luni, s` perform`m cât mai mult“, a spus Ponta.
Premierul desemnat a ad`ugat c` a ales
p`strarea \n marea majoritate a structurii actuale
a Guvernului. „Acest guvern are câteva sarcini
foarte clare [i foarte precise: o schimbare radical`
a modului de guvernare. Prioritatea zero este
respectarea legilor acestei ]`ri. De asemenea, \mi
propun s` asigur`m o bun` guvernare, transparent`.
Ne dorim s` ar`t`m c` România poate fi guvernat`
altfel. Guvernul va fi condus doar de la Palatul
Victoria, nu de la Cotroceni, nu de la sediile
PSD“, a mai spus Ponta.
Acesta \[i propune o func]ionare depolitizat`
a administra]iei publice, o toleran]` zero fa]` de
acte de corup]ie, de clientelism. De asemenea,
Ponta a mai subliniat c` vrea alegeri democratice
[i corecte. „Am considerat c`, \n ceea ce prive[te
alegerea mini[trilor, trebuie s` ]in cont de experien]a
profesional`, integritatea [i corectitudinea dovedit`
\n func]iile publice“, a completat Ponta.
LISTA MINI{TRILOR
GUVERNULUI PONTA
Ministrul Finan]elor [i vicepremier - Florin
Georgescu
Ministrul Afacerilor Externe - Andrei Marga
Ministrul Agriculturii - Daniel Constantin
Ministrul Economiei - Daniel Chi]oiu
Ministrul de Interne - Ioan Rus
Ministrul Ap`r`rii Na]ionale - Corneliu Dobri]oiu
Ministrul Justi]iei - Titus Corl`]ean
Ministrul Muncii - Mariana Câmpeanu
Ministrul Educa]iei - Corina Dumitrescu
Ministrul Transporturilor - Ovidiu Silaghi
Ministrul S`n`t`]ii - Vasile Cepoi
Ministrul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului
- Eduard Hellvig
Ministrul Mediului - Rovana Plumb
Ministrul Culturii - Mircea Diaconu
Ministrul Comunica]iilor - Dan Nica
Ministrul Administra]iei - Victor Paul Dobre
Ministrul Afacerilor Europene - Leonard Orban
Ministrul delegat pentru dialog social - Liviu
Marian Pop
Ministrul delegat pentru mediul de afaceri Lucian Isar
Ministrul delegat pentru rela]ia cu Parlamentul
- Mircea Du[a
Ministrul delegat pentru strategii guvernamentale,
transparen]` decizional` [i rela]ia cu societatea
civil` - Victor Alistar.
DNA vrea s`-i bage dup` gratii pe Becali [i Babiuc
Procurorul Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie a
cerut, luni, judec`torilor de la |nalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie o pedeaps` cu \nchisoare cu
executare pentru George Becali [i fostul ministru
al Ap`r`rii, Victor Babiuc, \n dosarul privind
schimbul de terenuri cu Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale (MApN).
Magistra]ii |CCJ au finalizat luni procesul
privind schimbul de terenuri dintre Becali [i
MApN, urmând ca avoca]ii s` sus]in` pledoariile
finale, inculpa]ii ultimul cuvânt, iar ulterior instan]a
s` r`mân` \n pronun]are asupra sentin]ei din acest
dosar.
Procurorul DNA de [edin]` a cerut instan]ei
s`-i condamne pe to]i inculpa]ii din dosar la
\nchisoare cu executare, dar [edin]a a fost suspendat`
deoarece unul dintre judec`tori f`cea parte [i din
alt complet.
George Becali a fost prezent luni la instan]a
suprem`, \ns` a plecat, afirmând c` nu se mai
\ntoarce, de[i ar trebui s`-[i sus]in` ultimul cuvânt.
Pe 28 noiembrie 2011, |CCJ l-a audiat pe fostul
ministru al Ap`r`rii Na]ionale, Victor Babiuc, care
a spus ca va r`spunde numai la partea civil`,
deoarece nimic penal nu este adev`rat \n dosar.
„Pân` la situa]ia re]inut` de procurori \n ceea ce
m` prive[te, au mai existat 11 \nstr`in`ri sau
schimburi de terenuri pentru care nici un organ
judiciar nu a constatat c` sunt ilegale [i acelea
Cerere
fiind f`cute tot cu acordul ministrului Ap`r`rii
Na]ionale sau al Ministerului Agriculturii“, a spus
Babiuc. El a ad`ugat c` sunt false acuza]iile
potrivit c`rora nu ar fi exista avizul Direc]iei de
Contencios din cadrul MApN [i c` acesta dateaz`
de pe 10 decembrie 1998 [i cuprinde acordul de
schimb \n condi]iile dreptului comun, destina]ia
terenului fiind pentru folosin]` privat`. „|ntre
momentul ofertei - august 1998 [i momentul
schimbului - iulie 1999, este destul timp \ncât s`
infirme faptul c` s-ar fi gr`bit cineva. Acest schimb
se putea face \n câteva s`pt`mâni. Dac` ne-am fi
gr`bit [i am fi perfectat schimbul \n 1998, nu
mai era nevoie de o hot`râre de guvern, deoarece
\n acel an ministerul putea decide singur \ntr-o
asemenea tranzac]ie“, a mai spus Babiuc.
|nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a \nceput
pe 18 ianuarie judecarea procesului \n care
europarlamentarul Gigi Becali a fost ac]ionat \n
instan]`, al`turi de fostul ministru al Ap`r`rii
Victor Babiuc, privind schimbul de terenuri cu
MApN. Procurorii DNA au dispus pe 3 noiembrie
2010 trimiterea \n judecat` a lui Gigi Becali [i a
fostului ministrul al Ap`r`rii, Victor Babiuc, \n
dosarul privind schimbul de terenuri MApN.
Potrivit unui comunicat al DNA de atunci,
George Becali este acuzat de complicitate la abuz
\n serviciu contra intereselor publice, \n form`
calificat` [i continuat`, iar Victor Babiuc, fost
Func]ie
Deputatul PD-L Mihail
Boldea r`mâne \n arest
BRD are un nou
pre[edinte
Instan]a suprem` a respins, mar]i, o
nou` cerere a deputatului Mihail Boldea
de eliberare din arest, \n dosarul \n care
este acuzat de \n[el`ciune [i constituirea
unui grup infrac]ional organizat, decizia
putând fi contestat` la Completul de cinci
judec`tori. Magistra]ii instan]ei supreme
au dezb`tut luni cererea deputatului Mihail
Boldea de \nlocuire a m`surii arest`rii
preventive cu cea a oblig`rii de a nu p`r`si
localitatea sau ]ara.
Boldea le-a spus magista]ilor instan]ei
supreme c` nu \n]elege de ce este judecat
separat de ceilal]i inculpa]i din dosar, c`
procurorii de la DIICOT Gala]i ar face
ancheta abuziv [i c` decizia luat` la Camera
Deputa]ilor de \ncuviin]are a arest`rii sale
este ilegal`.
Magistra]ii instan]ei supreme au respins,
mar]i, solicitarea deputatului Mihail Boldea.
Decizia nu este definitiv`, putând fi atacat`
cu recurs la Completul de cinci judec`tori
al instan]ei supreme.
Pe 20 martie, Parlamentul i-a ridicat
imunitatea lui Mihail Boldea, pentru a fi
Conducerea BRD - Groupe Societe Generale a fost
preluat`, \ncepând cu 1 mai, de Alexandre Maymat,
noul pre[edinte al b`ncii, votat de Adunarea General`
a Ac]ionarilor BRD, pe 26 aprilie. Maymat a preluat
func]ia de PDG de la Guy Poupet, al c`rui mandat de
patru ani s-a terminat. Poupet [i-a \ncheiat mandatul
anun]ând rezultatele BRD \n T1 2012, care arat` o
sc`dere cu 39 la sut` a profitului net, \n trimestrul unu
2012, fa]` de trimestrul unu 2011, pân` la 83 milioane
lei, cu un venitul net bancar de 767 milioane lei, \n
cre[tere cu 6% fa]` de primul trimestru al anului 2011.
Alexandre Maymat, care vine de la sucursala Societe
Generale din Camerun, este absolvent al {colii Politehnice
[i al {colii Na]ionale de Statistic` [i Administra]ie
Economic`. El a ocupat, \n perioada 1991 - 2001, o
serie de posturi \n calitate de \nalt func]ionar al statului
francez, la Ministerul Finan]elor, apoi la Comisia
European`. |n 2001 s-a al`turat Grupului Société Générale,
cu func]ii succesive de Inspector Principal \n cadrul
Inspec]iei Generale, director al Centrului de Afaceri
pentru Companii din Paris - Centre, director regional
al zonei Franche-Comté [i director general [i administrator
al Société Générale Camerun, precum [i administrator
al filialelor Société Générale din Ciad [i Guineea
Ecuatorial`.
cercetat de procurorii DIICOT \n dosarul
privind fraude imobiliare.
Dou` zile mai târziu, |nalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie a emis un mandat de
arestare preventiv` \n lips` pe numele lui
Mihail Boldea, pentru 30 de zile, judec`torii
instan]ei supreme admi]ând propunerea
procurorilor DIICOT, care au invocat printre
temeiuri [i faptul c` parlamentarul se
sustrage urm`ririi penale. Boldea a fost
adus din Kenya pe 27 martie, mandatul
de arestare preventiv` emis pe 22 martie
fiind confirmat atunci de instan]a suprem`.
George Becali
ministru al Ap`r`rii Na]ionale \n perioada decembrie
1997-2000, de abuz \n serviciu contra intereselor
publice \n form` calificat` [i luare de mit`.
|n acela[i dosar au mai fost deferi]i justi]iei
Dumitru Cioflin`, fost secretar de stat \n MApN
[i fost [ef al Marelui Stat Major General, \n
sarcina c`ruia s-a re]inut infrac]iunea de abuz \n
serviciu contra intereselor publice, \n form`
calificat`, [i Ioana Cristina Anca Babiuc, fiica
fostului ministru, pentru complicitate la luare de
mit`.
Vacan]`
|ncepe o nou` edi]ie
a programului „Litoralul
pentru To]i“
Asocia]ia Litoral-Delta Dun`rii, Federa]ia
Patronatelor din Turismul Românesc,
Asocia]ia Na]ional` a Agen]iilor de Turism
[i patronatele de pe Litoral vor lansa,
pe 7 mai, edi]ia de prim`var` a programul
„Litoralul pentru To]i“. Acesta se desf`[oar`
\n perioada 7 mai - 17 iunie. Prin
programul „Litoralul pentru to]i“, grila
tarifar` pentru 6 nop]i de cazare pleac`
de la 179 lei la un hotel de o stea, f`r`
mic dejun, [i ajunge la 549 lei, la un
hotel de 5 stele, cu mic dejun. Pentru
un sejur de [ase nop]i, la un hotel de
4 stele cu mic dejun, un turist va pl`ti
439 lei, iar pentru unul la trei stele,
379 lei. Un sejur la un hotel de 2 stele,
cu mic dejun, va costa 279 lei, \n timp
ce pentru unul f`r` mic dejun, turistul
va pl`ti 209 lei.
Persoanele care cump`r` acest pachet
beneficiaz` de un voucher de atrac]ii
(intrare gratuit` la unul dintre obiectivele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
de interes turistic din zona Dobrogea Acvariu, Muzeul de Istorie [i Arheologie
[i Muzeul de Art` Popular`), oferit de
Consiliul Jude]ean Constan]a. Accesul
la aceste obiective turistice va fi f`cut
pe baza voucherului primit la achizi]ionarea
pachetului turistic, de la orice agen]ie
ANAT din ]ar`.
Listele cu structurile de cazare \nscrise
\n program [i agen]iile care vând acest
program se vor publica \ncepând cu
data de 7 mai, pe site-urile programului.
Cea mai scump`
carte care se vinde la
Ia[i cost` 10.000 euro
EVENIMENT
Miercuri, 2 mai
Serbare câmpeneasc`
la Hârl`u
Mihaela Rotariu, o ie[eanc`, a scos la vânzare
pe internet o carte religioas` dintr-o edi]ie veche
publicat` \n anul 1881, la o editur` din
Bucure[ti, pentru suma de 10.000 de euro
Constantin Cernescu
„Noul Testament Alu Domnului [i Mântuitorului
Nostru Iisusu Christosu“ are 514 pagini [i a fost
publicat de Societatea Biblic` pentru Britania [i
Str`in`tate
|n ultima vreme, din ce \n ce
mai multe obiecte vechi, rare [i
valoroase se ivesc pe site-urile de
profil ce anun]` inten]iile de vânzare
ale proprietarilor. Se prea poate ca
internetul s` le fi dat acestora
posibilitatea de a se ocupa singuri
de vânzarea bunurilor de pre]. Astfel,
ei au \nceput s` renun]e la intermediarii
specializa]i \n acest domeniu, preferând
s` sondeze pia]a pe cont propriu. De
asemenea tot internetul le d` ocazia
de a face cercet`ri [i de a verifica
unicitatea, raritatea, vechimea sau
valoarea obiectelor, intrând \n contact
cu alte persoane ce ar putea de]ine
bunuri similare. A[a se face c` tot
mai mul]i oameni p`[esc \n linia \ntâi,
la defilarea online cu obiecte valoroase.
Fie c` au nevoie de bani, fie c` sunt
doar curio[i \n privin]a ofertelor [i
sumelor pe care le pot primi, ei scot
la lumin` tot felul de lucruri interesante,
unele mai vechi [i mai inedite decât
altele.
Printre anun]urile de la mica
publicitate se num`r` [i cel al Mihaelei
Rotariu, o ie[eanc` ce a scos la
vânzare pe internet o carte religioas`
dintr-o edi]ie veche publicat` \n anul
1881, la o editur` din Bucure[ti,
pentru suma de 10.000 de euro.
Cartea se nume[te „Noul Testament
Alu Domnului [i Mântuitorului Nostru
Iisusu Christosu“. „Cui nu i-ar prinde
bine pe vremurile astea ni[te bani
\n plus? Locul unei astfel de c`r]i
nu e \n cas`, ascuns` de ochii lumii,
a[a c`, dac` nu se va g`si nici un
colec]ionar interesat, ar fi bine s` o
dea la un muzeu, spre expunere“, a
spus Maria Buraga, mama Mihaelei.
|n demersul ei, aceasta a fost
mânat` nu doar de interesul strict
financiar, ci [i de posibilitatea de a
afla mai multe despre cartea sa,
\ntrucât nu a avut niciodat` posibilitatea
s` o evalueze corect. „Am fost [i
i-am ar`tat-o domnului Grum`zescu,
anticarul de pe L`pu[neanu, dar acesta
nu a fost \n m`sur` s` ne l`mureasc`.
Nu am ajuns la nici o concluzie din
spusele dumnealui. Cred c` are
tendin]a de a subaprecia obiectele
care-i trec prin mân`“, a spus Mihaela
Rotariu, proprietara c`r]ii.
Primit` ca plat`
pentru tuns la o
frizerie din Frasin,
Suceava
„Noul Testament Alu Domnului
[i Mântuitorului Nostru Iisusu Christosu“
are 514 pagini [i a fost publicat de
Societatea Biblic` pentru Britania [i
Str`in`tate. Este tip`rit` la Bucure[ti
\n 1881, \n format 12,5X7,5 dup`
textul original al edi]iei de la Viena
scoas` la „Tip`riulu lui Adolf
7
Cartea a fost publicat` \n anul 1881, la o editur` din Bucure[ti
Holzhansen“. Acesta con]ine, pe lâng`
„Numele [i oronduela c`r]iloru Noului
Testament“, \ncepând cu „Evanghelia
duspre Matheiu“ [i cei 150 de Psalmi.
Cartea se afl` \n familia Mihaelei de
vreo 5 genera]ii [i s-a transmis din
neam \n neam pe linie feminin` pân`
a ajuns \n proprietatea ei. A primit-o
ca dar de nunt` de la mama sa care,
la rândul ei, a primit-o de la bunica
Mihaelei.
Istoria recent` a c`r]ii \ncepe
\ntr-o frizerie. Cei dintâi proprietari
despre care \[i amintesc au fost Elena
[i Mihai Turtureanu, ni[te rude
\ndep`rtate, care aveau o frizerie \n
comuna Frasin, din jude]ul Suceava.
Ace[tia au primit cartea imediat dup`
Al Doilea R`zboi Mondial drept plat`,
pentru un tuns, de la un client.
Expresia b`neasc`
a c`r]ilor vechi
Evaluarea unor astfel de c`r]i
vechi este de domeniul exper]ilor.
Ace[tia apreciaz` valoarea [i posibilitatea
convertirii obiectelor \n bani ]inând
seama de o serie de indicatori bine
stabili]i. „|n primul rând, se au \n
vedere date generale, cum ar fi
raritatea, vechimea sau starea de
conservare a c`r]ii. Acestora li se
adaug` un num`r de criterii specifice
pe care exper]ii le iau \n considerare
pentru a reu[i s` fac` aprecieri corecte.
Prin urmare, tiparni]a la care a fost
f`cut`, tipul de hârtie folosit sau
noti]ele existente pe carte sunt la fel
de importante. Exist` numeroase c`r]i
scrise dup` noti]ele [i \nsemn`rile
f`cute pe c`r]ile vechi“, a explicat
Vasile Munteanu, directorul Direc]iei
Jude]ene pentru Cultur`, Culte [i
Patrimoniu Cultural Na]ional Ia[i.
|n Ia[i, dar [i \n ]ar`, spun
speciali[tii, exist` pu]ine [anse de a
se g`si colec]ionari interesa]i de
aceast` Carte a Psalmilor de la 1881,
cu atât mai mult cu cât cartea veche
româneasc` este considerat` cea
publicat` \nainte de 1830.
{tefana DOSOFTEI
Satul de vacan]` Pârcovaci, din
ora[ul Hârl`u, a g`zduit ieri o
manifestare câmpeneasc` organizat`
de primarul Constantin Cernescu cu
ocazia zilei de 1 Mai. De nou` ani,
de când Constantin Cernescu este
primar, adunarea din satul de vacan]`
din aceast` zi a devenit o tradi]ie.
A[a cum i-a obi[nuit, primarul i-a
invitat pe cet`]eni la iarb` verde, \n
mijlocul naturii, \ntâmpinându-i cu
mult` voie bun`, dar [i cu bere,
mici, ca[, cârna]i [i vin, a[a cum se
cuvine la o astfel de adunare. Pentru
ca oamenii s` se simt` cât mai bine,
atmosfera a fost \ntre]inut` de muzic`
popular`. „{i ast`zi, ca \n fiecare an,
noi am venit la iarb` verde \mpreun`
cu oamenii muncii, pentru a cinsti
cum se cuvine ziua de 1 Mai. Oamenii
se destind [i vor fi mai buni de
munc` pentru restul anului. Aici, \n
satul de vacan]`, au ajuns \n jur de
300 de oameni, veni]i atât din ora[ul
Hârl`u, cât [i din satul Pârcovaci.
Petrecerea va ]ine pân` dup`-amiaz`“,
a spus Constantin Cernescu, primarul
Hârl`ului.
Lumea a fost \ncântat` de ini]iativa
edilului. „S`rb`torim cu to]ii ziua
de 1 Mai. Am venit pentru c` e
frumos la p`dure. O pl`cere! A[a
s`rb`toream [i alt` dat`. Am r`mas
cu nostalgia acelor vremuri. Recomand
tuturor s` vin` aici, \n satul de
vacan]`. E bine a[a, la un loc cu
to]ii“, a spus Lucica, o pensionar`
\n vârst` de 60 de ani.
Oamenii au intrat \n atmosfera
de s`rb`toare, s-au relaxat [i s-au
\nfruptat din bucate. „Dup` un an
de munc`, la fel ca pe vremuri,
ziua asta e a[teptat` de toat` lumea.
Singurul lucru care s-a schimbat e
faptul c` acum avem democra]ie.
Am venit cu familia, cu copiii... Se
va l`sa cu dans. Voi \ncinge o hor`
ca \n tinere]e“, a spus F`nic` N`stase,
un cet`]ean de 45 de ani, prezent
la eveniment.
A treia
candidatur` la
Prim`ria Hârl`ului
Primarul a ]inut neap`rat s` le
fac` celor prezen]i un scurt istoric
al Zilei Interna]ionale a Muncii,
povestindu-le c` la originea
semnifica]iei acestei zile st` reducerea
programului zilnic de munc` la 8
ore, izbând` ob]inut` la sfâr[itul
secolului al XIX-lea de zecile de
mii de protestatari din Chicago,
USA. De asemenea, Constantin
Cernescu a adus la cuno[tin]a
oamenilor faptul c`, ieri diminea]`,
[i-a depus din nou candidatura
pentru Prim`ria Hârl`ului. „Ast`zi
(ieri - n.r.) mi-am depus dosarul
de candidatur` la func]ia de primar
al ora[ului, \mpreun` cu ceilal]i
consilieri \nscri[i pe liste. Am realizat
lucruri frumoase cât am fost primar.
Sper c` nici de data acesta ora[ul
nu va \nc`pea pe mâna unor oameni
ce nu au d`ruirea [i respectul
necesar a fi purtat cet`]enilor pe
care-i slujesc“, a ad`ugat Constantin
Cernescu.
{tefana DOSOFTEI
Incendiu de
Iat` lista candida]ilor
Aten]ie, c`l`tori!
propor]ii provocat USL Ia[i la alegerile locale
S-au modificat traseele
Liderii USL Ia[i au \nregistrat ieri, \n ultima zi deschis`, \ns`, de liberalul Victor Chiril`, actualul
de o scânteie
a depunerii candidaturilor pentru alegerile locale, vicepre[edinte al CJ Ia[i. Pe list` se mai afl` Victorel
Luni sear`, pompierii au intervenit pentru listele de candida]i la Consiliul Local [i la Consiliul Lupu, membru PSD [i fost prefect, cel care va ocupa de tramvai 1 [i 13
stingerea unui incendiu produs la un depozit
din Pa[cani. Cl`direa, apar]inând societ`]ii SC
Legume SA, a ars ca o tor]`, patru echipaje
de pompieri luptându-se cu fl`c`rile timp de
aproape cinci ore. Focul a distrus acoperi[ul
depozitului pe o suprafa]` de 1.600 de metri
p`tra]i. Potrivit primelor cercet`ri, cauza
incendiului a fost o scânteie. Se pare c` un
angajat ar fi t`iat un obiect metalic cu flexul
\n apropierea unui perete decorativ din stuf,
lucru ce a dus la izbucnirea fl`c`rilor.
Carmen STANCIU
[email protected]
Jude]ean. Pentru CL Ia[i au fost \nregistrate 34 de
dosare, iar pentru CJ, 45. Lista la CL este deschis`
de C`lin Scripcaru, managerul Spitalului Socola, care
va candida din partea PSD. Pe locul doi se afl`
fostul viceprimar liberal Camelia Gavril`. Lista USL
mai cuprinde [i numele lui Mihai Chirica, actualul
director tehnic al prim`riei, care a prins [i loc eligibil
pe liste, respectiv pozi]ia a patra. Pe lista de la CL
se mai afl` actualul consilier jude]ean PSD C`t`lin
Bulgariu. Singurul reprezentant al PC pe lista depus`
la Biroul Electoral Municipal este Cristina Gafton,
vicepre[edinte al organiza]iei conservatorilor. {i la
CJ, majoritari pe list` sunt membrii PSD. Lista este
cea de-a doua func]ie de vicepre[edinte. Vasile {alaru,
pre[edintele PC Ia[i, se afl` pe un loc eligibil, el
aflându-se pe pozi]ia a cincea. Actualul vicepre[edinte
Constantin Ad`sc`li]ei ocup` pozi]ia a opta, \n timp
ce liberalul Mugur Cozmanciuc, liderul grupului
PNL, se afl` abia pe pozi]ia 29. Se pare, \ns`, c`
acesta are alte planuri. Pe list` se mai reg`se[te
fostul director de la Aeroportul Ia[i, Mitic` Rebegea.
Acesta va candida din partea PSD.
Listele complete cu candida]ii USL la CL [i la
CJ pot fi vizualitate pe site-ul www.bzi.ro.
Vlad ROTARU
[email protected]
Regia de transport local` a f`cut
modific`ri la traseele din ora[. C`l`torii
care folosesc mijloacele de transport
\n comun sunt anun]a]i c`, în intervalul
2 - 5 mai, tramvaiele de pe rutele 1
[i 13 vor întoarce la Rond Triumf.
M`sura a fost luat` pentru finalizarea
lucr`rilor de asfaltare între liniile de
tramvai, iar transportul c`l`torilor spre
Rond Agronomie va fi asigurat de
autobuzele 41 [i microbuzele 28. „Ne
cerem scuze participan]ilor la trafic
pentru disconfortul creat, dar lucr`rile
se impun pentru beneficiul c`l`torilor“,
anun]` directorul general al RATP,
Maricel Gherc`. De asemenea, oficialii
RATP anun]` [oferii c` circula]ia pe
bulevardul Metalurgiei a reintrat \n
normal \ncepând de ast`zi, dup` ce
traficul a fost \ntrerupt zilele trecute
pe tronsonul cuprins între Pod Metalurgie
[i intersec]ia cu Calea Chi[in`ului.
Vlad ALEXA
[email protected]
Manifestare
O nou` edi]ie a celui
mai mare festival
studen]esc - FEstudIS
Cel mai important festival studen]esc din România, FEstudIS edi]ia a XI-a, \ncepe ast`zi la Casa
de Cultur` a Studen]ilor (CCS) [i va
dura pân` pe 8 mai.
Anul acesta vor avea loc atât
evenimente pentru iubitorii de
adrenalin`, cât [i activit`]i pentru cei
mai lini[ti]i, precum expozi]ii,
workshopuri, concursuri pentru cei
care ador` competi]ia, dar [i dezbateri,
concerte, petreceri [i ateliere.
Ast`zi, \n prima zi a festivalului,
sunt programate urm`toarele
manifest`ri: 8.00 - 12.00, Centrul de
Transfuzii Ia[i, Campania de donare
de sânge „O pic`tur` pentru via]`“;
10.00 - 22.00, „Ia[i-ul spune: Orienteaz`-te“; 11.00 - 18.00, Parcul Voievozilor
CCS, Street Art (portret la [evalet),
coord. Daniel Moisii, outdoor; 14.00
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
- 22.00, \n Corpul R al Facult`]ii de
Construc]ii de la UTI, \ntâlnire
academic` [i cultural` a studen]ilor
\n ingineria civil`; ora 16.30, Tudor
Vladimirescu, Elena Doamna,
Universitatea Agronomic`, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza - Universitatea
de Medicin` - Parada organiza]iilor
studen]e[ti; 19.30, CCS Ia[i (Sala
Ludic), Teatrul Ludic - Spectacol
„Pove[ti de familie“ de Bljana
Srbljanovici, coord. Aurel Luca [i
Radu Mihoc; 20.00 - 22.00, \n parcarea
Facult`]ii de Chimie din Tudor
Vladimirescu, concert incendiar Sukar
Nation.
Programul complet al celei de-a
XI-a edi]ii a FEstudIS poate fi consultat
aici: http://www.ccsiasi.ro/.
Valentin HU}ANU
[email protected]
8
PUBLICITATE
Miercuri, 2 mai
MICA PUBLICITATE
CITA}II
Judec`toria Ia[i \n dosarul
10014/245/2011, sentin]a civil` 2484
hot`r`[te: Admite ac]iunea civil` a
reclamantului Popa Dumitru impotriva
pârâ]ilor: Popa Neculai, Popa Vasile,
Odobasa Gheorghe, Odobasa Mihai,
Odobasa Vasile, Odobasa Anisoara,
Lucian Natalia, Moruz Ioan, Moruz
Theodor Alexandru, Moruz Dumitru,
Capraru Georgeta, Pavel Elena, Moruz
Adrian, Nistor Floarea, Lacatusu Catinca.
Constat` c` p`r]ile sunt \n stare de
indiviziune asupra suprafe]ei de teren de
3,89 ha, situat` \n sat Had\mbu, comuna
Mogo[e[ti, jude]ul Ia[i, \nscris` \n titlul de
proprietate 92972/03.10.2002. Dispune
sistarea st`rii de indiviziune asupra
suprafe]ei de teren prin formarea a 7
loturi, conform raportului de expertiz`
intocmit cu anexele sale ce fac parte
integrant` din hot`râre: a) suprafa]a de
teren de 3270 m.p. din intravilanul satului
Had\mbu, com. Mogo[e[ti, jud Ia[i,
tarlaua 20, parcela 960/2: 1. lotul 1, \n
suprafa]` de 467,14 m.p. delimitat de
punctele de contur 1,2,21,22,23 din
anexa A1 se atribuie pârâtului Popa
Neculai. 2. lotul 2 de 467,14 m.p.
delimitat de punctele 2,3,19,20,21, anexa
A1, se atribuie pârâtului Popa Vasile. 3.
lotul 3 de 467,14 m.p. delimitat de
punctele 3,4,5,24,25,18,19, anexa A1,
se atribuie mo[tenitorilor defunctei
Odobasa Elena, pârâ]ilor Odobasa
Gheorghe, Odobasa Mihai, Odobasa
Vasile, Odobasa Anisoara, Lucian Natalia
4. lotul 4 de 467,14 m.p. delimitat de
punctele 5,6,7,8,30,29,28,27,26,25,24,
anexa A1, se atribuie reclamantului Popa
Dumitru. 5. lotul 5 de 467,14 m.p.
delimitat de punctele
25,26,27,28,29,30,17,18, anexa A1 se
atribuie mo[tenitorilor defunctei Moruz
Ioana, pârâ]ilor Moruz Ioan, Moruz
Theodor Alexandru, Moruz Dumitru,
Capraru Georgeta, Pavel Elena, Moruz
Adrian. 6. lotul 6 de 467,14 m.p.
delimitat de punctele
8,9,10,8,11,16,17,30, anexa A1 se
atribuie pârâtei Nistor Floarea. 7. lotul 7
de 467,14 m.p. delimitat de punctele
11,12,13,14,15,16, anexa A1 se atribuie
pârâtei Lacatusu Catinca. b) suprafa]a de
teren de 12.550 mp din extravilanul
comunei Mogo[e[ti, jud Ia[i, tarlaua 120,
parcela 1334/11/1: 1. lotul 1, \n suprafa]`
de 1792,85 mp, format din suprafe]ele
de 1021,85 mp [i 771 mp, delimitat de
punctele de contur 1,2,19, 32 si
3,4,5,18, anexa B1, se atribuie pârâtului
Popa Neculai. 2. lotul 2 de 1792,85 mp,
format din suprafe]ele de 1021,85 mp [i
771 mp, delimitat de punctele
32,19,20,31 [i 18,5,6,17 anexa B1 se
atribuie pârâtului Popa Vasile. 3. lotul 3
de1792,85 mp, format din suprafe]ele de
1021,85 mp [i 771 mp, delimitat de
punctele 20,21,30,31 [i 17,6,7,16, anexa
B1 se atribuie mo[tenitorilor defunctei
Odobasa Elena, pârâ]ilor Odobasa
Gheorghe, Odobasa Mihai, Odobasa
Vasile, Odobasa Anisoara, Lucian Natalia.
4. lotul 4 de 1792,85 mp, format din
suprafe]ele de 1021,85 mp [i 771 mp,
delimitat de punctele 30,21,22,29 si
16,7,8,15, anexa B1 se atribuie
reclamantului Popa Dumitru. 5. lotul 5 de
1792,85 mp, format din suprafe]ele de
1021,85 mp [i 771 mp, delimitat de
punctele 29,22,23,28 [i 15,8,9,14, anexa
B1 se atribuie mo[tenitorilor defunctei
Moruz Ioana, pârâ]ilor Moruz Ioan, Moruz
Theodor Alexandru, Moruz Dumitru,
Capraru Georgeta, Pavel Elena, Moruz
Adrian. 6. lotul 6 de 1792,85 mp, format
din suprafe]ele de 1021,85 mp si 771
mp, delimitat de punctele 28,23,24,27 [i
14,9,10,13, anexa B1 se atribuie pârâtei
Nistor Floarea. 7. lotul 7 de 1792,85 mp,
format din suprafe]ele de 1021,85 mp [i
771 mp, delimitat de punctele
27,24,25,26 si 13,10,11,12, anexa B1 se
atribuie pârâtei Lacatusu Catinca. c)
suprafa]a de teren de 12.550 mp din
extravilanul comunei Mogo[e[ti, jud Ia[i,
tarlaua 120, parcela 1334/11/3: 1. lotul
1, \n suprafa]` de 1792,85 mp, format
din suprafe]ele de 1006,57 mp [i 786,28
mp, delimitat de punctele de contur
1,2,26,39 si 3,4,5,25, anexa C1 se
atribuie pârâtului Popa Neculai. 2. lotul 2
de 1792,85 mp, format din suprafe]ele
de 1006,57 mp [i 786,28 mp, delimitat
de punctele 39,26,27,38 [i 25,5,6,24,
anexa C1 se atribuie pârâtului Popa
Vasile. 3. lotul 3 de 1792,85 mp, format
din suprafe]ele de 1006,57 mp [i 786,28
mp, delimitat de punctele 38,27,28,37 si
24,6,7,23, anexa C1 se atribuie
mo[tenitorilor defunctei Odobasa Elena,
pârâ]ilor Odobasa Gheorghe, Odobasa
Mihai, Odobasa Vasile, Odobasa
Anisoara, Lucian Natalia. 4. lotul 4 de
1792,85 mp, format din suprafe]ele de
1006,57 mp [i 786,28 mp, delimitat de
punctele 37,28,29,36 [i 23,8,9,22, anexa
C1 se atribuie reclamantului Popa
Dumitru. 5. lotul 5 de 1792,85 mp,
format din suprafe]ele de 1006,57 mp [i
796,28 mp, delimitat de punctele
36,29,30,35 [i 22,9,10, 15,16,21, anexa
C1 se atribuie mo[tenitorilor defunctei
Moruz Ioana, pârâ]ilor Moruz Ioan, Moruz
Theodor Alexandru, Moruz Dumitru,
Capraru Georgeta, Pavel Elena, Moruz
Adrian. 6. lotul 6 de 1792,85 mp, format
din suprafe]ele de 1006,57 mp [i 440,74
mp [i 345,54 mp, delimitat de punctele
35,30,31,34 si 21,16,17,20 [i
15,10,11,14, anexa C1 se atribuie pârâtei
Nistor Floarea. 7. lotul 7 de 1792,85 mp,
format din suprafe]ele de de 1006,57 mp
[i 445,70 mp [i 340,58 mp, delimitat de
punctele 34,31,32,33 si 20,17,18,19 si
14,11,12,13, C1 se atribuie pârâtei
Lac`tu[u Catinca. F`r` cheltuieli de
judecat`. Oblig` pârâ]ii Popa Neculai,
Popa Vasile, mo[tenitorii defunctei
Odobasa Elena, mo[tenitorii defunctei
Moruz Ioan, Nistor Floarea [i Lacatusu
Catinca s` pl`teasc` statului câte o cot`
de 1/7 din suma de 1.101 lei pentru care
s-au admis cererile de acordare de ajutor
public judiciar formulat de reclamant,
respectiv câte o sum` de 157,28 lei,
mo[tenitorii celor doua defuncte urmând
a achita \n solidar respectiva suma. Cu
drept de recurs \n termen de 15 zile de la
comunicare. Pronun]at` \n [edin]`
public`, azi 02.02.2012.
MEDIU
COMUNA TåTåRU{I anun]` publicul
interesat asupra Depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE ÎN COMUNA TåTåRU{I,
JUDE}UL IA{I propus a fi amplasat în
comuna T`t`ru[i, jude]ul Ia[i.
Informa]iile privind proiectul pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia mediului
A.P.M. Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu, nr. 10
bis, municipiul Ia[i, jude]ul Ia[i [i la
sediul COMUNA TåTåRU{I, din satul
T`t`ru[i, str. DC 132, comuna T`t`ru[i,
jude]ul Ia[i, luni - vineri între orele 08.00
– 16.00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ia[i, str.
Th. V`sc`u]eanu, nr. 10 bis, municipiul
Ia[i, judetul Ia[i.
CONSILIUL LOCAL DELENI, JUD. IA{I
titular al proiectului PUZ –
“CONSTRUIRE PREVENTORIU DE
COPII {I LOCUIN}E DE SERVICI” com.
DELENI, JUDE}UL IA{I - T12, P378 introducere \n intravilan, anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei de
\ncadrare – proiectul de plan/ program
nu are efecte semnificative asupra
mediului, nu necesit` evaluare de
mediu, urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire la
decizia etapei de \ncadrare se primesc
zilnic, la sediul APM Ia[i - str.Th.
V`sc`u]eanu, nr. 10 bis, \n zilele de luni
- joi, (orele 8.00 – 16.30) [i vineri (orele
8.00 – 14.00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
CONSILIUL LOCAL SCÅNTEIA, titular al
proiectului „Modernizare drum comunal
DC 62 KM 0 + 000 - KM 0 + 800,
comuna Scânteia, judetul Ia[i”, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre APM Ia[i în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului [i de
evaluare adecvat`, pentru proiectul
propus a fi amplasat în comuna
Scânteia, sat Ciocîrle[ti, DC 62, jud.
Ia[i. Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din mun.
Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, în
zilele de L-V orele 8.00 - 16.00, precum
[i la urm`toarea adres` de internet
www.apmis.anpm.ro . Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 de zile de la data public`rii
prezentului anun], pân` la data de
7.05.2012.
I.I. CARP GHEORGHE anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: Extindere conduct`
distribu]ie, bran[are locuin]` la re]eaua
de gaze [i PRM gaze naturale, propus
a fi amplasat \n sat Valea Lupului, str.
Victoriei, jude]ul Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Ia[i, mun. Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr.
10 bis, [i la sediu, \n zilele de luni vineri, \ntre orele 8.00 - 16.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Ia[i.
VICOL PETRU [i PETRONELA, titulari ai
PUZ - Construire complex turistic,
piscin`, terenuri de tenis, pist`
echita]ie, fos` septic`, platform`
depozitare butelii G.P.L. [i construc]ii
anex`, amenajare parcare, \mprejmuire
teren, racord utilit`]i [i acces la DN 24
Ia[i - Vaslui, amplasat \n jude]ul Ia[i,
comuna Comarna, sat Curagau, anun]`
publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a proiectului de
plan/program propus poate fi
consultat` la sediul A.P.M. Ia[i - str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n zilele de luni
- vineri (orele 8.00 - 16.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul APM Ia[i,
str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n
termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.
S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBU}IE
S.A. anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Reabilitare re]ea joas` tensiune
aferenta PTA1 Vocote[ti, jude]ul Ia[i”,
propus a fi amplasat \n localitatea
Vocote[ti. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul ARPM
Ia[i, str. T. V`sc`u]eanu, nr. 10 bis, [i
la sediul S.C. EON Moldova Distributie
S.A. Ia[i, str. Ciurchi, nr. 146 - 150, \n
zilele de luni - vineri, \ntre orele 8.00 16.00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul ARPM Ia[i.
S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBU}IE
S.A. anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“|mbun`t`]irea nivelului de tensiune \n
re]eaua de joas` tensiune aferent` PTA
1 [i PTA 2 Iugani, jude]ul Ia[i”, propus
a fi amplasat \n localitatea Iugani.
Informa]iile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul ARPM Ia[i, str. T.
V`sc`u]eanu, nr. 10 bis, [i la sediul
S.C. EON Moldova Distributie S.A. Ia[i,
str. Ciurchi, nr. 146 - 150, \n zilele de
luni - vineri, \ntre orele 8.00-16.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul ARPM Ia[i.
CONSILIUL JUDE}EAN IA{I titular al
proiecutlui PUZ: Elaborare PUZ pentru
sta]ie de transfer Comuna B`l]a]i,
jude]ul Ia[i, amplasat \n extravilan
comuna B`l]a]i, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inerea a avizului de
mediu. Prima versiune a proiectului de
plan/program propus poate fi
consultat` la sediul APM Ia[i - str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n zilele de luni
- vineri (orele 8.00 - 16.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul APM Ia[i
- str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n
termen de 15 zile calendaristice de la
publicare anun]ului.
CONSILIUL JUDE}EAN IA{I titular al
proiecutlui PUZ: Construire sta]ie de
transfer [i sta]ie de sortare extravilan
comuna Ruginoasa, jude]ul Ia[i ,
amplasat \n extravilan comuna
Ruginoasa, jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inerea a avizului de mediu. Prima
versiune a proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la sediul
APM Ia[i - str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10
bis, \n zilele de luni - vineri (orele 8.00 16.00). Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i - str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n termen de
15 zile calendaristice de la publicare
anun]ului.
PASARICA IONEL anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare: nu se supune evalu`rii
impactului asupra mediului [i nu se
supune evalu`rii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului [i de evaluare
adecvat`, pentru proiectul EXTINDERE
+ BRAN{AMENT G.N. propus a fi
amplasat în JUD IA{I SAT V. ADÅNCå
titular PASARICA IONEL. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i din Str Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, în zilele de luni
- joi, între orele 8.00 – 16.30, vineri \ntre
orele 8.00 – 14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
www.apmis.ro . Publicului interesat
poate înainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de încadrare.
NOTIFICåRI
“EuroBusiness LRJ” SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. ROMEC EST
S.R.L., desemnat de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr. 1935/99/2012 (format vechi:
131/2012), prin prezenta notific` celor
interesa]i faptul c` prin Încheierea nr. 80
din data de 04.04.2012, împotriva
debitoarei S.C. ROMEC EST S.R.L., cu
sediul social în Valea Lupului, jud. Ia[i,
înmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Ia[i sub nr. J 22/2651/2008,
Cod de Identificare Fiscal` 24409437 s-a
deschis procedura falimentului
reglementata de Legea nr. 85/2006, cu
modificarile [i complet`rile ulterioare.
Termenul de înregistrare a crean]elor este
data de 21.05.2012. Termenul de
întocmire a tabelului preliminar este de
31.05.2012. Depunerea eventualelor
contesta]ii împotriva tabelului preliminar al
crean]elor se va face în 5 zile de la
publicarea Tabelului preliminar în Buletinul
Procedurilor de Insolven]`. Termenul
pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii
este la 13.06.2012. Prima [edin]` a
Adun`rii Creditorilor este convocat` la
data de 28.05.2012, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Zorilor nr.
11, jud. Ia[i. Creditorii interesa]i pot
depune declara]ii de crean]`, în dublu
exemplar, la dosarul de insolven]` nr.
1935/99/2012 (format vechi: 131/2012) [i
la sediul lichidatorului judiciar.
MARKA’S IPURL, în calitate de
administrator judiciar al debitorului S.C.
BUSINESS PROCESS ENGINEERING
S.R.L., cu sediul în mun. Ia[i, str. Sf.
Laz`r, nr. 3, bl. Ghica Vod`, Sc. 1A, et.
3, ap. 10, jud. Ia[i, CUI 16103487, J
22/172/2004, conform Sentin]ei civile
nr. 734/19.04.2012, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - Judec`tor sindic, în
dosarul nr. 252/99/2012 (772/2011), v`
notific` privind: 1. Deschiderea
procedurii generale a insolven]ei a SC
BUSINESS PROCESS ENGINEERING
SRL. 2. Creditorii SC BUSINESS
PROCESS ENGINEERING SRL trebuie
s` procedeze la înscrierea la mas`
credal` ]inând cont de urm`toarele
termene limit`: a) Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere a
crean]elor – 31.05.2012; b) Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor,
întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor –
15.06.2012; c) Termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii –
26.06.2012, ora 9.00 [i pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor –
27.06.2012; d) Prima [edin]` a adun`rii
creditorilor – 20.06.2012, ora 13.00, la
sediul administratorului judiciar din mun.
Ia[i, Bd. N. Iorga, nr. 1B, bl. L2, parter,
ap. 3, jud. Ia[i; MARKA’S IPURL,
Practician în insolven]` Chiril` Petronela
Simona
MARKA’S IPURL, în calitate de
administrator judiciar al debitorului S.C.
CADO DESIGN S.R.L., cu sediul în
mun. Ia[i, Bd. Alexandru cel Bun, nr.
58, bl. G1-2, Tr. 2, et. 1, ap. 2, jud.
Ia[i, CUI 19169354, J 22/2719/2006,
conform Sentin]ei civile nr.
701/18.04.2012, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - Judec`tor sindic, în
dosarul nr. 15000/99/2011 (772/2011),
v` notific` privind: 1. Deschiderea
procedurii generale a insolven]ei a S.C.
CADO DESIGN S.R.L. 2. Creditorii S.C.
CADO DESIGN S.R.L. trebuie s`
procedeze la înscrierea la masa credal`
]inând cont de urm`toarele termene
limit`: a) Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere a
crean]elor – 02.06.2012; b) Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor,
întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor –
25.06.2012; c) Termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii la
tabelul preliminar [i definitivarea
tabelului crean]elor - 12.09.2012; d)
Prima [edin]` a adun`rii creditorilor –
26.06.2012, ora 13.00, la sediul
administratorului judiciar din mun. Ia[i,
Bd. N. Iorga, nr. 1B, bl. L2, parter, ap.
3, jud. Ia[i. MARKA’S IPURL, Practician
în insolven]` Chiril` Petronela Simona
MARKA’S IPURL, administrator judiciar
al S.C. FIN PESTE S.R.L., cu sediul
social în sat Bor[a, com. Vl`deni, jud.
Ia[i, CUI 11547322, J 22/186/1999,
conform Sentin]ei civile nr.
625/04.04.2012, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - Judec`tor sindic, în
dosarul nr. 14547/99/2011 (733/2011),
v` notific` privind: 1. Deschiderea
procedurii generale a insolven]ei a S.C.
FIN PESTE S.R.L. 2. Creditorii S.C. FIN
PESTE S.R.L. trebuie s` procedeze la
înscrierea la masa credal` ]inând cont
de urm`toarele termene limit`: a)
Termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor –
21.05.2012; b) Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor – 09.06.2012; c)
Termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii la tabelul
preliminar [i definitivarea tabelului
crean]elor - 27.06.2012; d) Prima
[edin]` a adun`rii creditorilor –
11.06.2012, ora 13.00, la sediul
administratorului judiciar din mun. Ia[i,
Bd. N. Iorga, nr. 1B, bl. L2, parter, ap.
3, jud. Ia[i. MARKA’S IPURL, Practician
în insolven]` Chiril` Petronela Simona
LICITA}II
R.A. AEROPORTUL IA{I, cu sediul \n
Ia[i, str. Moara de Vânt nr. 34,
reorganizeaz` \n data de 10.05.2012,
ora 11.00, licita]ie public` cu strigare
pentru \nchiriere teren \n suprafa]` de
50 mp pentru amenajarea unei
platforme de sta]ionare pentru cisterna
de combustibil de avia]ie. Pre]ul de
pornire este de 4,14 lei /mp/lun` f`r`
TVA. Pasul licita]iei este de 5 % din
pre]ul de pornire al licita]iei, rotunjit la
leu, prin adaos. Se vor face obligatoriu
cel pu]in dou` strig`ri. Contravaloarea
documenta]iei (copie) 30 lei,
contravaloarea garan]iei de participare
(copie) - (50 lei), taxa de \nscriere - (20
lei); Documenta]ia de participare se
poate procura de la sediul R.A.
AEROPORTUL IA{I, comp. achizi]ii
publice-contracte. Informa]ii la telefon
0232.271590, int. 145, ec. Nichitus
Monica, mail:
[email protected] sau fax:
0232.271570.
R.A. AEROPORTUL IA{I, cu sediul \n
Ia[i, str. Moara de Vânt nr. 34,
organizeaz` \n data de 09.05.2012, ora
11.00, licita]ie public` cu strigare pentru
\nchiriere spa]iu \n suprafa]` de 24 mp
situat \n incinta R.A. AEROPORTUL IA{I
- Terminal nou, destinat pentru servire
pasageri snak-bar. Pre]ul de pornire
este de 20,70 lei /mp/lun` f`r` TVA.
Pasul licita]iei este de 5 % din pre]ul de
pornire al licita]iei, rotunjit la leu, prin
adaos. Se vor face obligatoriu cel pu]in
dou` strig`ri. Contravaloarea
documenta]iei (copie) 30 lei,
contravaloarea garan]iei de participare
(copie) - (50 lei), taxa de \nscriere - (20
lei); Documenta]ia de participare se
poate procura de la sediul R.A.
AEROPORTUL IA{I, comp. achizi]ii
publice-contracte. Informa]ii la telefon
0232.271590, int. 145, ec. Nichitus
Monica, mail:
[email protected] sau fax:
0232.271570.
INSPECTORATUL DE POLI}IE
JUDE}EAN IA{I, str. M. Cost`chescu
nr. 2, Ia[i, jud. Ia[i, organizeaz` \n data
de 08.05.2012, ora 11.00, ultima
licita]ie public` cu strigare pentru
valorificarea unor bunuri materiale de
resortul auto, respectiv TRACTOR U
650 - pre] 2.247,07 [i MOTOPOMPå pre] 893,68. Documentele necesare \n
vedere particip`rii la licita]ie se pot
ob]ine \ncepând cu data de
02.05.2012, de la Inspectoratul de
Poli]ie Jude]ean Ia[i, Serviciul Logistic,
contra sumei de 5 lei. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i,
str. M. Cost`chescu nr. 2, Ia[i, jud. Ia[i,
telefon 0232.301211, 0743.098644.
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul \n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl. T10,
sc. A, ap. 1, parter, \n calitate de
lichidator judiciar al debitorului S.C.
TIPOGRAFIA MOLDOVA S.R.L., cu
sediul \n Ia[i, b-dul Carol I nr. 3-5,
(dosar 1228/99/2009) al Tribunalului Ia[i
- judec`tor sindic), anun]` organizarea
în data de 30.05.2012 orele 14.00 la
sediul Tribunalului Ia[i, str. N. Gane nr.
20/A, \n temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006, a C. pr. civ., \n m`sura
compatibilit`]ii, a licita]iei publice cu
strigare pentru vânzarea activelor
proprietatea S.C. TIPOGRAFIA
MOLDOVA S.R.L. Nr. Crt. 1. Denumire:
Spa]iu de depozitare [i administrativ,
situat în satul Valea Lupului, comuna
Valea Lupului, jude]ul Ia[i. Nu are carte
funciar`. Terenul este proprietatea unor
persoane fizice. Pre]ul de pornire a
licita]iei (RON f`r` TVA): 1.124.000.
Garan]ia de participare la licita]ie este
10% din pre]ul de pornire (RON):
112.400. Nr. Crt. 2. Denumire: Mijloace
fixe (destinate tiparirii car]ilor, bro[urilor
[i altor publica]ii) [i obiecte de inventar.
Pre]ul de pornire a licita]iei (RON f`r`
TVA): 492.000. Garan]ia de participare
la licita]ie este 10% din pre]ul de
pornire (RON): 49.200. Bunurile se
vând libere de orice sarcini conform art.
53 din Legea nr. 85/2006. Pentru
participare, ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, pentru
fiecare bun separat, pân` în ziua
anterioar` celei planificate pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o cerere
de participare semnat` de ofertant [i
\nso]it` de urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de \nregistrare a persoanei
juridice române ori a c`r]ii de identitate;
2. certificatul emis de O.R.C. în luna
mai 2012 privind persoana juridic`
român`, datele de identitate,
reprezentantul legal; 3. dovada achit`rii
taxei de participare la licita]ie \n suma
de 1.000 lei; 4. dovada cump`r`rii
regulamentului de vânzare \n valoare de
500 lei; 5. garan]ia de participare \n
valoare de 10 % din pre]ul de incepere
a licita]iei se va pl`ti \n contul de
lichidare al S.C. TIPOGRAFIA
MOLDOVA S.R.L.:
RO61BRDE240SV19410382400
deschis la BRD-GSG - sucursala Ia[i; 6.
\mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor, ce sunt scoase la
vânzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului judiciar
dovada acestui drept pân` pe data de
28.05.2012 orele 16.00. Regulamentul
de vânzare poate fi procurat începând
cu data de 10.05.2012. Rela]ii
suplimentare la sediul „Lichidator
Company 2003” SPRL Ia[i sau la
telefon: 0332.809395, 0723.247822,
0751.859869, www.lichidator2003.ro .
coordonator, ing.Diaconu Elena,
practician în insolven]`
Subscrisa SOLVENS S.P.R.L. cu sediul
ales în mun. Ia[i, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 87, Sc. B, ap.1, parter,
jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei S.C. MICRO SUD 92
S.R.L. desemnat prin Sentin]a
comerciala nr. 41/31.01.2012,
pronun]at` de Tribunalul Ia[i, sec]ia
comercial`, în dosarul nr. 1879/99/2010
(nr. format vechi: 129/2010), anun]`
scoaterea la vânzare prin licita]ie public`
cu strigare în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006, privind procedura
insolven]ei [i a Regulamentului de
vânzare, aprobat în Adunarea Creditorilor
din data de 20.04.2012, a bunului
imobil reprezentând * spa]iu comercial chiosc situat în mun. Ia[i, str. Parcului,
nr. 3, lateral bl. C4, jud. Ia[i, în
suprafa]`de 56,80 mp, construit din
BCA [i sticla, cu geam termopan, cu
dou` înc`peri. Pre]ul de pornire al
licita]iei este 116.200 lei, pre]ul nu
con]ine TVA. Terenul pe care este
amplasat spa]iul comercial – chio[c este
în proprietatea UAT Ia[i [i nu face
obiectul prezentei vânz`ri. Licita]ia va
avea loc în data de 08.06.2012,
22.06.2012 [i 06.07.2012 ora 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,
B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 87, bl. 87,
sc. B, parter, ap. 1, jud. Ia[i. Ofertan]ii
vor depune la sediul lichidatorului
judiciar, cu 24 de ore înainte de ora [i
data licita]iei dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie, în cuantum 1.000
lei, a garan]iei de participare la licita]ie în
cuantum 20% din pre]ul de pornire al
licita]iei [i a Caietului de sarcini în sum`
de 300 lei, sume ce se vor depune la
casieria debitoarei sau în contul de
lichidare al acesteia. De asemenea,
ofertan]ii vor depune documentele de
înfiin]are ale persoanelor juridice [i
împuternicirea persoanei fizice care o
reprezint` [i buletinul de identitate a
persoanelor fizice ofertante. Neplata
bunurilor la termenul stabilit prin
procesul-verbal de licita]ie, duce la
pierderea garan]iei de participare la
licita]ie, cât [i a celorlalte sume achitate
în contul bunurilor adjudecate, iar
bunurile vor fi scoase din nou la vânzare
în sarcina adjudecatarului. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii, s`
fac` dovada acestui fapt înainte de data
[i ora stabilit` pentru vânzare. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Bld.
Tudor Vladimirescu nr. 87, Sc. B, ap. 1,
parter, jud. Ia[i sau la telefoanele :
0232.433533, 0724.335784 [i
0744.609310 . SOLVENS S.P.R.L., în
calitate de lichidator judiciar al S.C.
MICRO SUD SRL
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
CONVOCåRI
Administratorul unic al S.C.
COMSERRVICE S.A. cu sediul \n Ia[i,
str. Hotin nr. 5 , \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului Ia[i sub nr. J
22/807/1991, Cod unic de \nregistrare
fiscal` RO 1956508, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor \n data de 10.05.2012, la
ora 10.00, la sediul Societ`]ii. La
[edin]` pot participa personal sau prin
mandate pe baz` de procur` special`
to]i ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul
Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
15.04.2012, considerat` dat` de
referin]`. Ordinea de zi: 1. Raportul de
gestiune al Administratorului pentru anul
2011. 2. Raportul Conisiei de cenzori.
3. Aprobarea Bilan]ului Contabil pentru
anul 2011 [i a Contului de profit [i
pierderi la 31.12.2011. 4. Aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru
anul 2012. 5. Diverse. |n cazul \n care
din lips` de cvorum Adunarea General`
se amân`, aceasta se reprogrameaz`
pentru a doua zi, \n acela[i loc [i la
aceea[i or`. Administrator unic,
Prodanciuc Dumitru.
Management Reorganizare Lichidare Ia[i
S.P.R.L. in calitate de administrator
judiciar al S.C. Moldomobila S.A.,
societate \n insolven]`, cu sediul în
municipiul Ia[i, str. Bucium nr. 34, jud.
Ia[i, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comertului de pe lâng` Tribunalul Ia[i
sub nr. J22/502/1991, Cod Unic de
Înregistrare 1969451, tel/fax
0232/232217, 0232/232309 în
conformitate cu prevederile Legii
31/1990, ale Legii 297/2004, ale
Regulamentului CNVM nr 1/2006, ale
Legii nr. 85/2006 , convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 4 iunie 2012, orele 12.00, la
sediul societ`]ii men]ionat mai sus. La
aceast` adunare general` ordinar` a
ac]ionarilor Moldomobila S.A. sunt
îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 16 mai
2012, stabilit` ca data de referin]`.
Adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor
va avea urm`toarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului de gestiune privind
activitatea anului 2011. 2. Aprobarea
Raportului auditorului financiar asupra
situa]iei financiare la data de 31
decembrie 2011. 3. Aprobarea Bilantului
Contabil pentru anul 2011. 4. Aprobarea
contului de profit [i pierderi pe anul 2011.
5. Aprbarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pe anul 2012 [i a programului
de activitate pentru anul 2012. 6.
Aprobarea datei de de 11 iunie 2012 ca
dat` de inregistrare, respectiv de
identificare a ac]ionarilor asupra c`rora
se r`sfrâng efectele hotararii adun`rii
generale ordinare a ac]ionarilor \n
conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1
din legea 297/2004. Ac]ionarii înscri[i în
registrul ac]ionarilor la data de referin]` î[i
pot exercit` dreptul de vot direct sau prin
reprezentant. În temeiul prevederilor Legii
nr. 31/1990, republicat`, [i ale Legii
297/2004, ac]ionarii pot fi reprezenta]i de
al]i ac]ionari sau de alte persoane decât
ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, în
baza unei procuri speciale în conformitate
cu prevederile Regulamentului 6/2009.
Procura de reprezentare acordat` de
ac]ionarii persoane fizice altor persoane
va fi încheiat` în form` autentic`, iar
procura de reprezentare acordata de
ac]ionarii persoane juridice va fi semnat`
de reprezentantul legal al ac]ionarului
persoana juridica [i stampilat` cu
[tampil` ac]ionarului persoan` juridic`.
Modelul de procura special` va fi pus la
dispozi]ie la sediul societ`]ii Moldomobila
S.A., începând cu data de 20 mai 2012.
Ac]ionarii care nu au capacitatea legal`
precum [i persoanele juridice pot fi
reprezenta]i prin reprezentan]ii lor legali.
Procurile de reprezentare vor fi încheiate
în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru
a fi depus/transmis la societatea
Modomobila S.A., unul pentru a fi p`strat
de ac]ionarul care a acordat procura [i
unul pentru reprezentant. Dup`
completare, un exemplar original al
procurii speciale va fi depus la sediul
Moldomobila S.A. sau va fi expediat prin
po[t` la sediul societ`]ii, cel mai târziu
pân` la data de 30 mai 2012 (dat`
num`rului de registratura în cazul
documentelor depuse, respectiv data
po[tei de plecare în cazul documentelor
expediate). Procurile speciale depuse sau
expediate dupa data de 30 mai 2012 ori
care nu respect` continutul modelului
aflat la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul
societ`]ii, vor fi considerate nule de
drept. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s`
participe la adunarea generala ordinar` a
ac]ionarilor este permis prin simpla prob`
a identit`]ii acestora, f`cut`, în cazul
ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate, sau, în cazul ac]ionarilor
persoane juridice [i a ac]ionarilor
persoane fizice reprezentate, cu originalul
împuternicirii data persoanei fizice care le
reprezinta si actul de identitate al
reprezentantului. Materialele informative
referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi se vor putea consulta
începând cu data de 1 iunie 2012, de
luni pân` vineri, între orele 11.00 - 13.00
la sediul Moldomobila S.A. În situa]ia
neîndeplinirii condi]iilor de validitate la
prima convocare, urm`toarea Adunare
Generala Ordinara a Ac]ionarilor este
convocat` pentru data de 5 iunie 2012,
orele 12.00, cu aceea[i ordine de zi, la
acela[i loc de desf`[urare. Management
Reorganiza Lichidare Ia[i S.P.R.L.
Asociat coordonator, Mititelu Corneliu
9
PUBLICITATE
Miercuri, 2 mai
Horoscop
Berbec
S-ar putea s` ave]i parte
de o zi dificil`, cu numeroase
probleme de rezolvat la locul de
munc` [i acas`. V` recomand`m s`
da]i dovad` de diploma]ie.
Iasi
Vasile Alecsandri
nr. 9, bl. A, sc C
tel/fax:
0232/275.551
www.paralela45.ro
PASTE 2012: ROMA - de la 385 euro ISRAEL - de la 665 euro
CIRCUITE DE VARA: China - de la Beijing la Shanghai, 20.06,06.08 - DE
LA 1075 euro China - Marele Zid+Soldatii de teracota,16.09-de la 1190 euro
Franta-Provence, 15.07-12.08 - de la 755 euro Germania 15.07,02.08 - de
la 615 euro Islanda, 14.08 - de la 1195 euro Madeira, 21.07 - de la 869
euro Rusia - Nopti Albe, 11.06 - de la 815 euro Scandinavia, 20.07, 20.08de la 1395 euro Canada - SUA, 10.06 - de la 2165 euro
CHARTERE VARA: Antalya Costa Brava Costa del Sol Creta Rodos
Dubrovnik Mallorca Coasta de Azur
LITORAL ROMANIA
Oferta completa, informatii suplimentare despre serviciile incluse- la sediul agentiei
O lume intr-o singura Agentie!
Taur
Ave]i ocazia s` face]i
schimb`ri importante \n via]a
dumneavoastr`, mai ales pe plan
sentimental. Rela]iile cu partenerii de
afaceri sunt favorizate.
Gemeni
Pute]i investi cu \ncredere
\n afaceri, pentru c` parcurge]i
o perioad` favorabil`, \n care face]i
alegeri inspirate. Pute]i rezolva probleme
financiare foarte dificile.
Rac
Dup` o perioad` de
dezam`giri pe plan sentimental
[i \n rela]iile sociale, pute]i spune c`
ghinionul s-a terminat pentru
dumneavoastr`. Ave]i ocazia s` v`
afirma]i la justa dumneavoastr` valoare.
Leu
Este o zi favorabil`
negocierilor [i comunic`rii.
|n cursul dimine]ii sunte]i nevoit s`
pleca]i \ntr-o c`l`torie \n interesul
familiei. Reu[i]i s` finaliza]i o lucrare
important`.
Luni-Vineri 800-2030, Sâmb`t` 800-1900, Duminic` 900-1800
Ia[i, {os. Na]ional` 194, 0232 233 242, 0232 233 233
Fecioar`
Reu[i]i, \n sfâr[it, s`
rezolva]i o problem` financiar`.
Este o zi favorabil` afacerilor [i ave]i
ocazia s` finaliza]i lucr`ri \ncepute
cu mai mult timp \n urm`.
Balan]`
|n prima parte a zilei,
ave]i contacte cu persoane
importante, care contribuie la reu[it`
unei afaceri. Acorda]i mai mult` aten]ie
membrilor mai tineri ai familiei!
Scorpion
Ave]i ocazia s` merge]i
\ntr-o excursie cu prietenii.
Ar fi bine s` nu v` eschiva]i. Nu v`
mai gândi]i la cheltuielile pe care le
presupune excursia!
RATP Iasi informeaza calatorii ca în perioada 2
- 5 mai tramvaiele de pe traseele 1 si 13 întorc la
Rond Triumf, pentru finalizarea lucrarilor de asfaltare
între liniile de tramvai. Transportul calatorilor spre
Rond Agronomie va fi asigurat de autobuzele 41 si
microbuzele 28.
S`get`tor
Ave]i idei bune, care
merit` s` fie puse \n practic`.
Pentru a realiza ceea ce v-a]i propus,
trebuie s` depune]i eforturi sus]inute
[i s` accepta]i ajutorul prietenilor.
Ne cerem scuze calatorilor pentru disconfortul
creat.
Capricorn
Reu[i]i s` rezolva]i o
problem` sentimental`. Rela]iile
cu persoana iubit` sunt excelente [i
ave]i mari [anse de reu[it` \n tot ce
v-a]i propus s` face]i \mpreun`.
V`rs`tor
Ave]i capacitatea de a v`
adapta cu u[urin]` unor situa]ii
noi [i s` lua]i rapid decizii inspirate.
V` pute]i ocupa de probleme serioase
de afaceri sau ale familiei. Acorda]i
mai mult` aten]ie partenerului.
Pe[ti
Ave]i ocazia s` v` dovedi]i
talentul [i creativitate. Pute]i
s` v` baza]i pe intui]ie. Petrece]i
dup`-amiaz` al`turi de partenerul de
via]` [i de persoanele mai tinere din
familie.
Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
10
Comedie bra[ovean`!
SPORT
CFR \[i betoneaz`
primul loc dup` un
meci suspect
Miercuri, 2 mai
Ce performan]\! Un ie[ean a
câ[tigat Cupa Europei la judo
Performan]` fabuloas` pentru sportul
ie[ean. Judoka Alex Ferariu a câ[tigat
Cupa Europei Under 20, de la Tardisio,
din Italia, o competi]ie la care au
participat sportivi din 24 de ]`ri. La
categoria 55 de kilograme (unde au
fost \nscri[i 24 de judoka), sportivul
legitimat la CSM CSS Unirea Ia[i a
urcat pe prima treapt` a podiumului,
\nvingând pe rând 5 sportivi din lumea
bun` a judo-ului (Anglia, Ungaria,
Austria, Belgia, Italia).
Patru dintre cele cinci meciuri
disputate au fost câ[tigate de Alex
Ferariu \nainte de termen, iar \n
final`, sportivul ie[ean l-a \nvins pe
reprezentantul gazdelor Luca Cavallo.
Dup` aceast` performan]` uria[`,
Alex a adunat 50 de puncte [i este
clasat pe locul 4 \n ierarhia mondial`,
la categoria lui de greutate. Chiar
dac`, pân` \n toamn`, mai sunt
programate câteva Cupe ale Europei,
sportivul preg`tit de antrenorul Florin
Grosu are [anse foarte mari s`
ob]in` calificarea la Campionatul
European Under 20. Aceasta este
a doua mare performan]` pentru
Alex, dup` cea ob]inut` la Cupa
Europei din Grecia, la ambele
Un nou meci suspect de blat \n Liga I! CFR
Cluj a \nvins pe FC Bra[ov cu scorul de 1-0, dar
bra[ovenii s-au \ntrecut \n gafe pentru a pune,
parc`, um`rul la succesul liderului.
Dup` o prim` repriz` anost`, debutul reprizei
secunde de la CFR Cluj - Bra[ov (1-0) a stârnit
amuzament în tribune. La faza golului victoriei
clujene marcat de Kapetanos, în minutul 47,
stoperul bra[ovean Majernik (un juc`tor care a
mai fost implicat \n meciuri ciudate) a încercat
s` resping` cu capul, îns` a produs o execu]ie
caraghioas`. Funda[ul abia dac` a atins mingea
[i, mai mult, i-a a[ezat-o grecului, care a zis
„Mersi“ [i l-a executat pe Felgueiras. În minutul
52 a venit un nou episod de Stand Up Comedy
bra[ovean. „Centralul“ Ovidiu Ha]egan a fost
obligat, practic, de Hadnagy s` acorde un penalty
pentru gazde dup` ce atacantul bra[ovean a s`rit
cu ambele mâini, ca la volei, spre o minge care
survola propriul careu! Culmea, dup` comiterea
hen]ului, Hadnagy a aterizat urît [i s-a autoaccidentat.
A avut noroc c` Felgueiras i-a reparat gestul
inexplicabil [i a ap`rat lovitura de pedeaps` b`tut`
de Cadu. Pân` la urm`, CFR Cluj a \nvins cu 1-0
pe FC Bra[ov, dar senza]ia a fost din nou c`
liderul este ajutat de celelalte forma]ii s` devin`
campioan`.
|ntr-un alt meci de ieri, Ceahl`ul a f`cut un
pas important spre salvarea de la retrogradare
dup` victoria ob]inut` în deplasare, cu 2-1, pe
terenul contracandidatei de la Sibiu. Dup` o prim`
repriz` f`r` nici o ocazie important` la nici una
dintre cele dou` por]i, partea secund` a partidei
a fost mult mai intens`. Oaspe]ii au avut cinci
minute extraordinare, timp în care au marcat de
dou` ori, din penalty prin Golubovici (62) [i prin
Andrei Pavel, dou` minute mai târziu. Împin[i de
la spate de fanii prezen]i în tribune, sibienii
[i-au revenit abia spre final. În minutul 81, Z`grean
a marcat golul revenirii dup` o centrare perfect`
a lui T`tar [i a reînviat speran]ele gazdelor. Seria
atacurilor furibunde la poarta lui Jovici a fost în
competi]ii deplasarea fiind f`cut` pe
banii antrenorului Florin Grosu.
„Este cu adev`rat o performan]`
mare pentru judo-ul ie[ean. Alex
Ferariu a muncit foarte mult pentru
acest rezultat [i m` bucur c` a
confirmat \nc` o dat` c` are valoare.
Sunt sigur c` dup` performan]ele
din Grecia [i acum din Italia nu
mai avem nimic de dovedit [i Alex
poate participa f`r` probleme la
Campionatul European Under 20.
Pân` acum \ns`, deplasarea la aceste
Cupe au fost f`cute pe banii mei
[i sper ca Federa]ia Român` de
Judo s` se autosesizeze [i s` contribuie
[i ei la deplas`ri“, a declarat Florin
Grosu, antrenorul lui Alex Ferariu.
Pentru sportivul ie[ean urmeaz`
o nou` provocare. De[i nu este
\nc` senior, va participa la Cupa
României de judo pentru seniori de
la Miercurea Ciuc, competi]ie care
se va desf`[ura \n aceast` s`pt`mân`,
la Miercurea Ciuc. „Alex poate
rezista f`r` probleme la \nc`rc`tura
unei astfel de competi]ii [i eu am
\ncredere \n el c` va face o figur`
frumoas` [i la seniori“, a mai spus
antrenorul Florin Grosu.
zadar, iar Voin]a Sibiu a pierdut un meci decisiv
în încercarea de a se salva de la retrogradare.
Tot ieri, Pandurii [i Sportul au remizat, 1-1,
dup` un meci în care gorjeanul Maxim a ratat
cinci ocazii clare de gol la 1-0, iar „studen]ii“,
patru, în ultimele zece minute! Dac` oltenii nu[i mai fac griji în privin]a retrograd`rii, Sportul
ajunge la al optulea meci consecutiv f`r` victorie
[i se afl` la 5 puncte de FCM Tg. Mure[, prima
echip` de deasupra liniei.
Programul meciurilor
de ast`zi
Ast`zi [i mâine se vor disputa [i celelalte
meciuri din etapa 29 a Ligii I, \n fiecare zi fiind
programate câte trei partide. Azi, FC Vaslui joac`
la FCM Târgu Mure[ (ora 18.00, Digi Sport),
echip` neînvins` acas` din februarie. Mai mult,
sub comanda lui Sab`u, FCM a acumulat punctaj
maxim în cele 3 dispute de acas`, printre învinse
num`rându-se [i Steaua. Dar [i vasluienii vin dup`
o serie de rezultate bune, trei victorii legate, una
extrem de important`, în Ghencea.
Tot ast`zi este programat [i unul dintre cele
mai a[teptate jocuri, Astra Ploie[ti - Rapid Bucure[ti
(ora 20.00, Antena 1). Astra a pierdut primul meci
sub comanda lui Rednic etapa trecut`, 1-2 la
Vaslui. {i în aceast` rund` ploie[tenii vor avea
meci greu, acas` cu Rapid, o reîntâlnire a
tehnicianului echipei gazd` cu forma]ia pentru
care a evoluat timp de 3 ani (1997/200) [i pe
care a preg`tit-o în 3 mandate, cu performan]e
importante: un campionat (2003), o cup` (2002)
[i dou` supercupe (2002 [i 2003).
|n fine, ast`zi se disput` [i partida Dinamo U Cluj (ora 21.45, Digi Sport). Dinamo are prima
[ans` în fa]a Universit`]ii Cluj. Între cele dou`
echipe exist` o strâns` leg`tur`, mai mul]i juc`tori
ai alb-ro[iilor trecând în ultimii ani în curtea
grup`rii clujene. Printre ace[tia [i actualul antrenor
al „[epcilor ro[ii“, Cl. Niculescu. Prietenia e doar
la nivel de conducere, pentru c` pe teren lucrurile
stau total diferit: Dinamo a câ[tigat un singur
punct în ultimele 3 meciuri directe, cel din turul
campionatului. Partida s-a terminat f`r` nici un
gol marcat, dar cu 7 cartona[e galbene acordate.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
[email protected]
1. CFR Cluj
2. Rapid
3. FC Vaslui
4. Dinamo
5. Steaua
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Otelul Galati
8. „U“ Cluj
9. Astra Ploiesti
10. Ceahlaul
Piatra Neamt
11. GM Medias
12. FC Brasov
13. Conc. Chiajna
14. Târgu Mures
15. Petrolul Ploiesti
16. Vointa Sibiu
17. Sportul Stud.
18. CS Mioveni
29
28
28
28
28
29
28
28
28
17
15
16
15
14
11
12
10
10
7
7
4
7
8
10
7
12
8
5
6
8
6
6
8
9
6
10
51-27
45-24
45-25
45-25
36-21
41-31
27-24
38-27
32-29
58
52
52
52
50
43
43
42
38
29
28
29
28
28
28
29
29
28
9
9
9
9
7
7
7
5
2
9
7
6
6
10
9
8
11
6
11
12
14
13
11
12
14
13
20
28-39
35-42
28-30
30-46
24-32
32-37
19-35
29-49
17-59
36
34
33
33
31
30
29
26
12
CFR Olimpia ACB Ia[i
mai are [anse mici la un
Acestea sunt fetele cu care România atac` o
nou titlu
CFR Olimpia ACB Iasi: 1. Gyula calificare la Olimpiad`
Ieri, la Ploie[ti, a debutat turneul
final al Diviziei Na]ionale de popice.
Chiar \n primul meci al zilei s-a decis
\n bun` m`sur` [i cine va fi noua
campioan` a României. CFR Olimpia
ACB Ia[i - CFR Cluj s-a terminat 44 la puncte de meci (3539 p.d. 3611 p.d.; 11-13 la puncte de set /
man[e câ[tigate). Astfeo, dup` chiar
primul meci al turneului final (Ia[i
- Cluj 4-4), ceferi[tii clujeni conduc
în clasamentul la zi cu 3 puncte (2
puncte din sezonul regulat + 1 punct
de ast`zi pentru remiza ob]inut`.
Sunt, practic, campioni, gra]ie evolu]iei
de excep]ie în meciul de ieri a lui
Petru] Mih`lcioiu (pot participa în
Cupa Mondial`, din Germania), urma]i
de ceferi[tii ie[eni - 2,5 puncte (1,5
+ 1; sunt, practic, vicecampioni [i
pot participa la Cupa Europei, din
Serbia). Pentru locul 3 [i medaliile
de bronz se bat echipele din Hunedoara
[i Vl`deni (jud. Ia[i). Ambele forma]ii
au, îns`, drept de participare în Cupa
NBC, din Bosnia-Her]egovina.
Veres - 557 p.d. (1 man[`, 0 puncte),
2. Ioan Hordila - 625 p.d. (2 man[e,
1 punct), 3. Mihai Gabriel Benghiac
- 599 p.d. (2 man[e, 1 punct), 4.
Ion Cercel - 568 p.d. (0 man[e, 0
puncte), 5. Paul Rohotin - 615 p.d.
(3 man[e, 1 punct), 6. Dan Mih`il`
- 575 p.d. (3 man[e, 1 punct). Rezerve:
Bogdan Tudorie si Florin Opinca.
C`pitan de echip`: Ioan Hordil`.
Antrenori: Remus Antimirescu [i
Florin Opinc`.
CFR Cluj: 1. Ioan Figlea - 581
p.d. (3 man[e, 1 punct) 2. Dumitru
Be[e - 610 p.d. (2 man[e, 0 puncte),
3. Bogdan Duda[ - 583 p.d. (2 man[e,
0 puncte), 4. Petrut Mih`lcioiu - 683
p.d. (4 man[e, 1 punct), 5. Virgil
Dorin - 595 p.d. (1 man[`, 0 puncte),
6. Robert Merza - 559 p.d. (1 man[`,
0 puncte). Rezerve: Sebastian Be[e
[i Teodor Popa. C`pitan de echip`:
Ioan Figlea. Antrenori: Grigore Blaga
[i Petru] Mih`lcioiu.
Giovanni Becali m`tur`
pe jos cu Stoichi]`
Episodul petrecut duminic` seara,
în minutul 56 al meciului Rapid Steaua, când Mihai Stoichi]` a fost
surprins vorbin la telefon, l-a înfuriat
teribil pe v`rul lui Gigi Becali. Ioan
Becali a avut un acces de furie ieri
diminea]`, când a intervenit telefonic
într-o emisiune la Dolce Sport. „Nu
s-a pomenit nic`rieri în lume a[a
ceva. Cel pu]in eu nu am v`zut [i
nici n-am auzit ca, în afara unor
cazuri speciale, cineva de pe banc`
s` vorbeasc` la telefon în timpul
unui meci. Eu nu [tiu cum acest
antrenor poate s` antreneze. Este
de râsul lumii, dar eu nu în]eleg
de ce presa d` vina pe Gigi. El
poate s` dea telefoane oricui [i
oricând. Important este cel care
r`spunde la telefon“, a declarat
Giovanni.
Acesta i-a luat ap`rarea v`rului
s`u: „Gigi poate s` fac` ce vrea,
pentru c` d` banii. Prost este cel
care r`spunde la telefon. La Steaua
vin milogii, fal[ii [i oamenii f`r`
caracter [i f`r` coloan` vertebral`.
Pentru mine, Stoichi]` este zero lei.
{i ca om, [i ca antrenor. Ace[tia
ca Stoichi]` se preteaz` la orice,
gândindu-se probabil c` î[i salveaz`
pâinea de la gur`, pâinea copiilor.
Sunt obi[nui]i s` fac` orice. Am
ajuns s` ne scufund`m, de asta avem
[i fotbalul pe care îl avem. Eu i-a[
propune v`rului meu s` ia un antrenor
ca Petre Grigora[. Are coloan`
vertebral` [i dac` dup` 5-6 etape
nu merg lucrurile, omul pleac`
singur“, a încheiat Ioan Becali.
Antrenorul Radu Voina a stabilit
lotul cu care va fi atacat` calificarea
la JO de la Londra, în cadrul turneului
preolimpic de la Lyon (25-27 mai).
„Am stabilit un lot de 21 de juc`toare,
din care strict pentru turneul preolimpic
vor r`mâne 16. Am dorit s` evit`m
orice surprize nepl`cute la capitolul
accident`ri [i peste lista de 21, avem
alte 3-4 juc`toare în vizor, cu posibilitatea
de convocare. Îmi doresc mult ca
dup` ce ne adun`m, pe 13 mai,
prioritatea num`rul 1 în handbalul
românesc s` fie echipa na]ional`
feminin`, pentru c` lupt` pentru
calificarea la Jocurile Olimpice. Nu
ar trebui s` mai primeze nimic altceva,
nici declara]iile de [edin]` [i nici
planurile individuale, ci interesul
na]ional. Cristina Neagu nu va putea
fi al`turi de noi, nici la turneul
preolimpic [i nici la Jocurile Olimpice
de la Londra. Dup` revenirea recent`
din SUA, de la ultimul control medical,
ne-a spus c` medicii i-au recomandat
repaus între 3 [i 6 luni, deci situa]ia
ei este clar`“, a declarat Radu Voina.
Na]ionala tricolor` se va reuni pe
13 mai, la Bucure[ti, iar dup` vizita
medical` va pleca la Râmnicu Vâlcea.
Preg`tirea pentru turneul preolimpic
va include [i antrenamente comune
[i meciurile amicale cu Coreea de
Sud, între 14-21 mai. Pentru a se
califica la JO de la Londra, na]ionala
României este obligat` s` se claseze
pe primele dou` locuri la turneul
preolimpic din Fran]a. Programul [i
orele de disputare ale meciurilor, din
Palais des Sports de Gerland, din
Lyon, sunt: 25 mai: Muntenegru Japonia (ora 17.45), Fran]a - România
(20.00); 26 mai: România - Muntenegru
(15.45), Japonia - Fran]a (18-00); 27
mai: România - Japonia (15.15), Fran]a
- Muntenegru (17.30). Dac` România
va ob]ine calificarea la JO de la
Londra, fetele vor avea parte de un
program foarte greu. Din Fran]a este
posibil ca handbalistele s` plece direct
în Portugalia, pentru penultimul meci
din preliminariile CE din 2012,
programat în 30-31 mai, [i care este
urmat de cel cu Grecia, pe teren
Tenis
propriu, în 1-2 iunie. Tragerea la sor]i
a grupelor la JO de la Londra va
avea loc pe 30 mai, la Crystal Palace
National Sports Centre, din capitala
britanic`. Lotul convocat pentru data
de 13 mai, la Bucure[ti, este format
din urm`toarele juc`toare:
Portari - Talida Tolnai, Tereza
Pîslaru, Mirela Nichita [i Denisa Dedu
Juc`toare de câmp: Valentina
Ardean Elisei, Iulia Curea, Oana
Manea, Florina Chintoan, Georgiana
Ciuciulete, Ada Nechita, Cristina
V`rzaru, Ramona Farc`u, Aurelia
Br`deanu, Diana Dru]u, Adina Meiro[u,
Daniela B`beanu, Mihaela Ani-Senocico,
Gabriela Perianu, Melinda Geiger,
Patricia Vizitiu [i Alina Horjea.
Fotbal
Primii câ[tig\tori la Cupa de Prim\var\ Stoian, la mare
Ruxandra Dragomir - CFR Ia[i
c`utare: 7 cluburi
Ieri au fost programate la arena de tenis Chiriac (CS Vergilius Ia[i) 3-6, 6-1, 2-1 (abandon);
CFR Ia[i 19 partide, patru dintre ele fiind în Paraschiva Sitaru (TC Coreco Ia[i) - Adina
au pus ochii pe el!
finalele categoriei de vârst` 10 ani [i 12 ani, Paraschiv (TC Coreco Ia[i) 3-6, 6-3, 6-3.
la fete [i b`ie]i. Iat` rezultatele:
10 ani fete: Daria Munteanu (TC Coreco
Ia[i) - {tefania Laz`r (Giglio Ia[i) 6-3, 6-2. Pe
locul 3, pe “tabloul [ah”, s-a clasat Cosmina
Robu (Giglio Ia[i), dup` neprezentarea din
meciul de ieri a Evelinei Gherasim (Kym Star
Piatra Neam]).
10 ani b`ie]i: R`zvan Olaru (SCM Bac`u)
– Alexandru Chiorescu (TC 2008 Dorohoi) 6-3,
6-2;
12 ani fete: Oana Corneanu (TC Oana Ia[i)
– Simona Crivei (Giglio Ia[i) 6-3, 7-5;
12 ani b`ie]i: Eric Adochi]ei-Pandelea (TC
Coreco Ia[i) - Ioan Carp-C`rare (CS Axis Ia[i)
2-6, 6-4, 6-1.
Alte rezultate ale turneului de categoria I
arbitrat de Dan Bosoiu, acolo unde director de
concurs este Vergil Aghion, ambii din Ia[i, au
fost:
Categoria 14 ani fete (turul I de “tabloul
[ah”): Francesca Cre]u (Giglio Ia[i) – Nona
Categoria 14 ani b`ie]i (sferturi de final`):
Alexandru Maxim (TC Coreco Ia[i) – Andrei
Murgeanu (CFR Ia[i) 7-6, 6-4; {tefan C`[uneanu
(CSM One[ti) – Cosmin Dr`gan (TC Coreco
Ia[i) 6-4, 7-6 (4); Nicolae Baciu (CS Tenis Star
Piatra Neam]) – Mihai C`lin (TCM Roman)
6-1, 6-0; Albert Chiril` (S`n`tatea Boto[ani) –
{tefan Costea (SCM Bac`u) 2-1 (abandon).
Categoria 16 ani fete (turul I pe “tabloul
[ah” de patru sportive): Raluca Giosanu (TC
Coreco Ia[i) – Gra]iela Zban] (Giglio Ia[i) 60, 6-1; Alexandra Neam]u (SCM Bac`u) – Alina
Munteanu (SCM Bac`u) 7-5, 6-2.
Joi dup`-amiaz` [i vineri diminea]`, pe 3 [i
4 mai, vor fi prezente la arena de tenis CFR
Ia[i, pentru a viziona partidele finale de la
diferitele categorii de vârst` [i a înmâna premiile
sportive puse în joc, doamnele Ruxandra Dragomir
(pre[edinta FR Tenis) [i Floren]a Mihai (consilier
de specialitate la FR Tenis [i fost` dubl` finalist`
în anii din urm` la Roland Garros).
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Cinci goluri în 25 de partide pentru Bari, 19 ca
titular. Acestea sunt datele seci realizate de Adrian
Stoian în actuala edi]ie din Serie B. Ad`ugate presta]iilor
mereu apreciate, cifrele îl ajut` pe atacantul român
de 21 de ani s` intre în aten]ia altor cluburi. La
meciul contra Sampdoriei (0-2), el a fost urm`rit de
emisari trimi[i de 7 echipe. Printre ace[tia s-au num`rat
cei de la Zenit St. Petersburg, campioana Rusiei.
Însu[i antrenorul Luciano Spalletti l-a remarcat pe
Stoian, într-una dintre vizitele f`cute acas`. Îns`, pentru
a-l ob]ine pe juc`torul n`scut în Craiova, orice grupare
trebuie s` se în]eleag` [i cu AS Roma, care de]ine
jum`tate din drepturile lui. Ca s`-l ob]in` definitiv,
Bari trebuie s` achite 300.000 de euro. {efii ocupantei
locului 13 în Serie B sunt, totu[i, tenta]i s`-l p`streze
pe Stoian [i sus]in c` l-ar l`sa s` plece doar în cazul
în care ar primi o ofert` concret`.
18 selec]ii are Stoian în „na]ionala“ României:
dou` la „tineret“ [i 16 la Under 17. 300.000 de
euro este valoarea estimativ` a lui Adrian, potrivit
transfermarkt.de.
Dacia Lodgy anun]\
revolu]ia în segmentul
ma[inilor de familie
Din punctul de vedere al designului, Lodgy
este printre cele mai frumoase automobile care
a purtat vreodat` sigla Dacia. Ziarul Financiar a
f`cut un drive-test cu Dacia Lodgy, iar ceea ce
au descoperit speciali[tii sursei citate public`m
\n rândurile de mai jos. „De la linia lateral`, la
cea a capotei sau a spatelui. Pentru prima dat`
putem spune c` o Dacie nu mai arat` ieftin. Am
apreciat designul masiv, dar elegant, care nu
aminte[te de vreo utilitar`, ci chiar de o ma[in`
de familie. Odat` urca]i la volan, deja începem
s` ne amintim de gama Logan [i derivatele acestuia,
îns` Lodgy reprezint` un foarte mare pas înainte.
Avem o plan[` de bord cu design modern, comenzi
pentru geamuri pe portiere, ceasuri de bord
cromate [i cu alt design fa]` de celelalte modele
Dacia. Comanda computerului de bord a r`mas
pe maneta pentru [terg`toare, iar claxonul pe cea
de semnalizare [i faz` lung`. Am fi apreciat un
claxon amplasat normal pe volan, dar se pare c`
[i acest «inconvenient» a devenit un fel de
semn`tur` a Dacia. Principala noutate a lui Lodgy
o reprezint` sistemul Media Nav - un sistem
multimedia realizat în parteneriat cu LG. Iar pentru
un astfel de sistem care cost` numai 350 de euro,
am fost extrem de impresiona]i. Cel pu]in în
Maroc naviga]ia a func]ionat irepro[abil - lucru
rar întâlnit chiar [i la m`rci premium. În ceea
ce prive[te func]iile de sistem multimedia din
nou, avem numai cuvinte de laud`. Spre exemplu,
sistemul cite[te imediat fi[ierele audio de pe un
stick USB, inclusiv din foldere. Mai mult, acesta
recunoa[te imediat un iPod (inclusiv iPhone-ul
este recunoscut ca iPod când este conectat prin
cablu USB) [i playlisturile de pe acesta. Touchscreenul
rezistiv (ac]ionare prin ap`sare) func]ioneaz` foarte
bine, f`r` întârzieri.
Materialele utilizate s-au îmbun`t`]it foarte
mult. Acum, indiferent dac` discut`m de plan[a
de bord sau de tapi]eria scaunelor, toate sunt
pl`cute la atingere, cu toate c` «mirosul» de
Logan [i, implicit, de plastic ieftin înc` se simte.
Pe de alt` parte, nu avem cum s` nu apreciem
elementele cromate din habitaclu, precum mânerele
de ac]ionare ale portierelor.
Un alt element îmbun`t`]it este «sunetul»
închiderii portierelor sau a hayonului. Dintr-odat`
nu mai sun` a «gol», ci se simte [i se aude exact
ca la oricare alt model fabricat în Europa. Nu
este ca la un Volkswagen, dar cu siguran]` nu
se mai aude a Logan.
Din punctul de vedere al amplas`rilor comenzilor,
Lodgy este cel mai ergonomic automobil Dacia
proiectat vreodat`. Nu mai avem comenzi pentru
geamuri amplasate în spatele consolei centrale
pentru gramurile spate. Toate comenzile pentru
geamuri sunt amplasate pe portiere, acolo unde
le este locul. Sau - comanda oglinzilor electrice
se reg`se[te în partea stâng` a bordului, [i nu
sub frâna de mân` - pân` acum dac` vroiai s`
reglezi oglinzile în mers, puteai avea lipsa de
inspira]ie de a trage frâna de mân` astfel încât
s` ai un acces mai bun la acestea.
Din punctul de vedere al spa]iului, Lodgy este
imens. Orice pasager dispune de foarte mult spa]iu,
cu toate c` ma[ina are numai 4,5 metri lungime
[i 1,75 m l`]ime. Chiar [i pe cel de-al treilea rând
de scaune un pasager poate sta confortabil, în
timp ce spa]iul portbagajului oscileaz` între 207
litri (versiunea cu [apte locuri), 634 litri (cinci
locuri) sau pân` la aproape 1.900 de litri. Siguran]a
este un subiect mai delicat la Lodgy. Ca [i Duster,
Lodgy nu a fost proiectat pentru cinci stele la
EuroNCAP. Înc` din standard ma[ina dispune de
patru airbaguri (dou` frontale [i dou` laterale),
îns` nici m`car op]ional nu sunt disponibile cele
tip cortin` care protejeaz` pasagerii locurilor din
spate, unde de obicei stau copii, cei mai importan]i
membri ai unei familii. Mai mult, sistemul de
stabilitate ESP este disponibil op]ional numai pe
versiunea de top, urmând ca aceasta s` fie introdus`
[i pe celelalte versiuni. Chiar [i la 4,5 metri
lungime, Lodgy are un spate masiv, care în cazul
unor manevre mai bru[te poate derapa, moment
în care ajutorul unui ESP ar fi bine-venit“.
Sursa: Ziarul Financiar
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
[email protected]
{oc pe pia]a auto! Programul Rabla ar putea fi blocat în 2012
Programele Rabla [i Casa Verde
ar putea fi blocate în 2012 din lips`
de bani la Administra]ia Fondului de
Mediu (AFM), a anun]at fostul ministru
al Mediului, Korodi Attila. „Anul
acesta avem un buget mult mai mic
la fondul de mediu, de aceea suntem
în imposibilitatea de a suplimenta
fondurilor alocate programului Rabla,
de exemplu. Suntem nevoi]i ca
programul care a începutul anul acesta
s` se termine la cota alocat` pân`
acum, pentru c` nu mai avem resurse
financiare s` supliment`m“, a declarat
Korodi Attila.
Edi]ia 2012 a Programului Rabla
a început în urm` cu nici o lun`,
fondurile destinate acestuia putând
acoperi casarea a 30.000 de ma[ini
vechi. În mai pu]in de o lun`, conform
statisticilor Ministerului Mediului,
ob]inute de Mediafax, au fost acoperite
costurile pentru scoaterea din uz a
aproape 12.000 de ma[ini, mai exact
11.927.
{i anul trecut, programul Rabla
a început ini]ial cu o alocare bugetar`
suficient` pentru casarea a 30.000
de ma[ini. În 2010 îns`, a fost
suplimentat, astfel încât s-a ob]inut
casarea a 189.323 de ma[ini, iar în
2011 fondurile au acoperit scoaterea
din uz a 116.644 de autoturisme.
Potrivit ministrului, dificult`]ile financiare
de la fondul de mediu au ap`rut
dup` ce, printr-o decizie guvernamental`,
surplusul de bani din anii trecu]i a
fost blocat. „Avem în conturile
administra]iei banii de anul trecut,
lu`m [i dobând` pe ei, îns` nu avem
voie s`-i folosim din ra]iuni de
men]inere în limite normale a deficitului
bugetar“, a declarat Gheorghe Popescu,
pre[edintele Administra]iei Fondului
pentru Mediu.
{i ministrul Korodi Attila a afirmat
c` decizia Guvernului are leg`tur`
cu limitarea cheltuielilor bugetare în
anul 2012. „Este o decizie a guvernului,
nu apar]ine ministerului sau ministrului
Mediului. Sunt ra]iuni bugetare, lucruri
care ]in de încadrarea într-o anumit`
limit` a cheltuielilor pentru acest an“,
a spus ministrul Korodi. Atât ministrul,
cât [i [eful AFM au ]inut s` înt`reasc`
faptul c` bani exist` [i c` destina]ia
lor nu va fi schimbat`.
„Sper`m ca, la un moment dat,
probabil la jum`tatea acestui an, cu
ocazia unei rectific`ri bugetare, s`
primim fonduri suplimentare. Nu de
la buget, ci s` ni se permit` s`
cheltuim din ace[ti bani afla]i în
conturile AFM“, a mai explicat Korodi.
Volvo V40 are un pre] de
pornire de 22.816 euro
Volvo a publicat lista complet`
de pre]uri a lui V40 pe pia]a din
România. Dup` cum au anun]at în
urm` cu dou` s`pt`mâni, versiunea
de baz` a lui V40 pleac` de la
22.816 euro cu TVA inclus. Compacta
suedez` este oferit` în compania a
patru niveluri de echipare - Basic,
Kinetic, Momentum [i Summum [i
al`turi de cinci motoriz`ri. Clien]ilor
li se pun la dispozi]ie dou` „benzinare“
de 1.6 litri, respectiv trei dieseluri.
Dou` motoriz`ri diesel sunt oferite
[i în compania unei transmisii
automate cu [ase trepte. În nivelul
de echipare Basic, Volvo V40 include
elemente precum sistemul City
Safety, airbag pentru genunchii
[oferului, airbag pentru pieton, asisten]`
la frânarea de urgen]`, airbaguri
cortin` fa]`/spate, airbag-uri laterale,
EBD, ABS, EBA, airbaguri fa]` [i
multe altele. Nivelul de echipare
Kinetic, oferit standard pentru
motorizarea D4, ofer` computer de
bord, torpedou cu sistem de r`cire,
oglinzi parasolar luminate, climatizare
automat` cu reglaj pe dou` zone,
covora[e textile, schimb`tor de
viteze [i levier frân` de mân`
îmbr`cate în piele, jante din aliaj
de 16 inch echipate cu anvelope
Michelin 205/55 R16, pachet lumini
citit fa]` [i lumini la nivelul picioarelor
pentru locurile din fa]`, volan cu
trei spi]e îmbr`cat în piele [i scaun
[ofer cu sp`tar rabatabil [i suport
lombar. Pre]ul nivelului de echipare
Kinetic este de 1.488 euro cu TVA
inclus pentru toate versiunile (cu
excep]ia lui D4, care îl prime[te în
standard).
Nivelul de echipare Momentum
cost` 3.386 euro cu TVA inclus
pentru toate versiunile în afar` de
D4, în cazul c`reia pre]ul este de
1.798 euro cu TVA inclus. Acesta
vine în plus cu senzori de ploaie,
cotier` spate, scaun pasager ajustabil
pe în`l]ime cu suport lombar,
ornamente interioare aluminiu, pilot
automat, comenzi audio pe volan,
pornire f`r` cheie [i oglinzi exterioare
rabatabile electric cu lumini LED
incorporate.
Nivelul de echipare de top,
Summum, cost` 5.580 euro în plus
fa]` de versiunea de motorizare
aleas`, respectiv 4.092 euro cu TVA
inclus în plus fa]` de versiunile de
motorizare D4. Acesta aduce în plus
lumini permanente LED în spoilerul
fa]`, faruri adaptive bi-xenon cu
sistem de sp`lare, pachet lumini 2
- lumini interioare fa]`,spate [i
portbagaj, jante din aliaj cu diametrul
de 17 inch echipate cu anvelope
Michelin 205/50 R17, tapi]erie piele
Vasa [i un set de ornamente exterioare
din aluminiu, pe lâng` cele oferite
la interior înc` de la echiparea
Momentum.
Renault face ma[ini
electrice în China
Renault [i Dongfeng Motor Group,
al doilea mare constructor auto din
China, au semnat un acord preliminar
privind înfiin]area unei companii în
joint-venture, care ar urma s` produc`
pân` la 300.000 de automobile pe
an. Cele dou` companii vor construi
în parteneriat o fabric` cu o capacitate
anual` între 200.000 [i 300.000 de
ma[ini, a declarat, la Salonul Auto
de la Beijing, Katsumi Nakamura,
director al Renault pentru opera]iunile
din China. „Am semnat în martie un
memorandum de în]elegere“, a afirmat
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Nakamura, precizând c` cele dou`
p`r]i trebuie s` convin` un asupra
unui acord final înainte de a solicita
aprob`rile oficiale.
Directorul Renault nu a oferit
termene privind proiectul. El noteaz`
c` noua fabric` va începe cu asamblarea
unui singur model, la capacitate
redus`, urmând s` se extind` treptat
pân` la volumul vizat. Potrivit unor
surse, parteneriatul dintre Renault [i
Dongfeng vizeaz` produc]ia mai multor
modele, inclusiv un autoturism electric
[i un SUV.
12
Situa]ie incredibil`
\n dosarul clanului
Corduneanu
EXPRES
Miercuri, 2 mai
Pizza Cipriano,
preparat` ca \n Italia,
la Pizzeria Italian`
Via Margherita din Ia[i
Este pentru a patra oar` consecutiv când magistra]ii de la
Curtea de Apel Cluj au refuzat s`-i lase \n libertate pe ultimii
membri ai clanului Corduneanu, care \nc` se mai afl` \n arest
preventiv \n dosarul de crim` organizat`
Chiar dac` b`ie]ii se a[teptau s` vin` la Ia[i [i s` petreac` de 1
mai, judec`torii de la Curtea de Apel Cluj au anulat o decizie prin
care fuseser` l`sa]i s` plece acas`
Un deliciu chiar [i pentru cea
mai select` clientel`, Pizza Cipriano,
preparat` de iscusi]ii buc`tari ai
Pizzeriei Italiene Via Margherita din
Ia[i, reprezint` produsul culinar care
poate s` mul]umeasc` toate gusturile.
F`cut` dup` o nou` re]et`, adus`
din Italia de buc`tarul Claudiu Toader,
Pizza Cipriano a fost printre preferatele
ie[enilor, dar [i ale clien]ilor str`ini,
\n ultimele [ase luni.
Printre ingredientele folosite la
prepararea acestui sortiment se
num`r`: blatul de pizza, mozzarella,
sos de ro[ii, [unc`, salam, m`sline,
porumb [i oregano. Toate ingredientele
sunt de cea mai bun` calitate, ceea
ce face Pizza Cipriano o alegere
potrivit` pentru toate gusturile. Blatul
preparat de buc`tarii Pizzeriei Italiene
Via Margherita este de calitate
superioar`, compus din: f`in` alb`,
f`in` integral`, drojdie, sare [i ulei
de m`sline. Sosul de ro[ii folosit
de buc`tarii Pizzeriei Via Margherita
este un secret profesional, care
define[te produsele culinare ale
restaurantului. Rezultatul muncii
buc`tarilor este o pizza consistent`,
dar foarte s`n`toas`.
De la \nceputul anului, ultimii trei membri ai
clanului Corduneanu aresta]i \n dosarul de crim`
organizat` se afl` foarte aproape de libertate.
Magistra]ii de la Tribunalul Maramure[ au dispus
punerea \n libertate a lui Adrian Corduneanu,
Bogdan Tofan, fost Corduneanu, [i Silviu Gâtlan
de patru ori. Prima decizie a fost dat` pe 24
ianuarie 2012. Ulterior, magistra]ii de la Tribunalul
Maramure[ au mai dispus punerea \n libertate a
celor trei pe 21 februarie, 20 martie [i 24 aprilie.
De fiecare dat`, procurorii de la Direc]ia de
Investigare a Infrac]iunilor de Crim` Organizat` [i
Terorism (DIICOT) au declarat recurs, iar instan]a
superioar`, respectiv Curtea de Apel, a \ntors
solu]ia. A[a s-a \ntâmplat [i \n urm` cu dou` zile.
Re]eta creat` \n Italia este
apreciat` nu numai de ie[eni, ci [i
de clien]ii str`ini ai restaurantului
din Ia[i. B`uturile recomandate
pentru acest fel de mâncare sunt
berea sau apa mineral` ori plat`.
Pizza Cipriano poate fi servit` la
Pizzeria Italian` Via Margherita din
Ia[i sau poate fi comandat` acas`
ori la birou, \n zona central` a
ora[ului.
Pizzeria Italian` Via Margherita
ofer` clien]ilor s`i cele mai savuroase
produse ale artei culinare italiene
de la inaugurarea sa, \n anul 1993,
când investitori italieni au decis s`
aduc` tradi]ia gastronomic` italian`
ie[enilor. Pizzeria [i-a f`cut \n timp
mul]i clien]i fideli, o parte dintre
ei angaja]i ai institu]iilor din zona
central` a Ia[ului. Pizzeria, situat`
pe strada Costache Negri, lâng`
Liceul Vasile Alecsandri, a fost
recent modernizat`, p`strându-[i
standardul de calitate care a definit-o
timp de aproape 20 de ani.
Pentru comenzi pute]i suna la
num`rul de telefon 0232.272.222.
Ionu] CRåCIUN
[email protected]
dosarul cu cel mai mare impact mediatic \ntocmit
de procurorii ie[eni [i unul dintre cele mai
voluminoase din ]ar`. Dosarul este construit \n
jurul lui Constantin Corduneanu. Potrivit anchetatorilor,
structura acestui clan avea dou` componente
esen]iale: cea decizional` [i cea execu]ional`.
Sorin PAVELESCU
[email protected]
Taximetrist b`tut cu bâta \n parcare la aeroport
Un taximetrist a fost b`tut cu o bât`
de baseball de un cet`]ean str`in
doar pentru c` i-a cerut s` nu
parcheze \n fa]a taxiurilor. Tân`rul a
fost transportat la spital cu multiple
traumatisme
Ieri diminea]`, un taximetrist a fost b`tut cu
o bât` de baseball \n parcarea Aeroportului
Interna]ional Ia[i. Andrei Beteag`, \n vârst` de
27 ani, din Ia[i, sus]ine c` a fost lovit de un
cet`]ean str`in care a devenit agresiv când l-a
rugat s` nu blocheze taximetrele cu autoturismul
pe care \l conducea. Tân`rul, care este taximetrist
autorizat de 5 ani, a fost transportat la Centrul
de Traum` [i Toxicologie Sf. Ioan. |n urma
loviturilor a suferit un traumatism cranio-cerebral,
cu pierderea cuno[tin]ei. „Starea de s`n`tate a
pacientului este stabil`. |n urma investiga]iilor
imagistice a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral, traumatism toraco-abdominal [i traumatism
de cot stâng. Când starea clinic` o va permite,
pacientul va fi transferat la Spitalul de Neurochirurgie
pentru consult de specialitate“, a declarat medicul
Tudor Ciuhodaru.
Poli]i[tii a[teapt`
rezultatul necropsiei \n
cazul afaceristului
spânzurat la Suceava
Ipoteza analizat` \n cazul ie[eanului
Robin-Doru }apu, g`sit spânzurat
\ntr-o p`dure din jude]ul Suceava
este suicidul. Potrivit reprezentan]ilor
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie
(IPJ) Suceava, pe trupul fostului
afacerist ie[ean nu au fost g`site
urm` de violen]`, fiind eliminate
suspiciunile de comitere a vreunei
infrac]iuni. Totu[i, oamenii legii
a[teapt` rezultatul necropsiei care va
stabili cu exactitate modul \n care a
intervenit decesul b`rbatului.
Robin-Doru }apu, de 39 de ani,
a disp`rut de la domiciliu \n urm`
cu trei luni [i jum`tate, l`sându-[i
cheile de la apartament \n cutia
po[tal`. De[i familia l-a c`utat cu
disperare, \n tot acest timp nu a
reu[it s` afle nimic despre locul \n
Chiar dac` b`ie]ii se a[teptau s` vin` la Ia[i
[i s` petreac` de 1 mai, judec`torii de la Curtea
de Apel Cluj au admis din nou recursul formulat
de DIICOT [i au anulat hot`rârea Tribunalului
Maramure[. Cel mai probabil, la urm`torul termen,
stabilit pentru 15 mai, judec`torii de la Tribunalul
Maramure[ vor dispune din nou punerea \n libertate
a celor trei membri ai clanului. Atât Bogdan, cât
[i Adrian au fost pu[i \n libertate \n luna martie
2011, \ns` procurorii au solicitat re\ncarcerarea
lor pe motiv c` nu au respectat dispozi]iile impuse
de instan]` \n momentul eliber`rii. Din punctul
de vedere al magistra]ilor, au \nc`lcat interdic]ia
de a se vedea unul cu cel`lalt.
Destructurarea clanului Corduneanu a fost
Victima a precizat c`, ieri diminea]`, \n jurul
orei 9.00, se afla \n parcare la aeroport [i a[tepta
clien]i. La un moment dat, un cet`]ean str`in a
\nceput s` se certe cu colegii taximetristului, dup`
ce acesta parcase ma[ina \n fa]a taxiurilor. „Am
v`zut când a venit un domn care era str`in,
probabil din Israel, [i f`cea scandal colegilor mei.
Unul dintre colegi l-a \njurat [i apoi l-a rugat s`
trag` ma[ina din fa]a lor pentru c` bloca trecerea
[i s` nu mai fac` scandal. A tras ma[ina \n fa]a
noastr`, era \mpreun` cu un domn tot str`in, a
scos o bât` de baseball cu care a \nceput s` m`
loveasc`. M-a lovit peste cap, peste piept [i mâna
stâng`, cu care \ncercam s` m` ap`r. Un coleg
s-a b`gat s` m` salveze. A ap`rut [i un poli]ist
[i gardienii care supravegheaz` parcarea de la
Aeroport. Am mai avut probleme cu clien]ii de
acest gen“, a declarat taximetristul Andrei Beteag`.
Medicul Tudor Ciuhodaru, deputat UNPR, a
ini]iat un proiect legislativ pentru cre[terea siguran]ei
[oferilor de taxi. „Reprezentan]ii Camerei Taximetri[tilor
au precizat c` \n România nu exist` sisteme de
protec]ie care s`-i protejeze pe [oferii firmelor de
taximetrie, iar ace[tia mi-au spus c` singura m`sur`
care s-a luat cândva \n calcul a fost renun]area
la centura de siguran]`. Pentru cre[terea siguran]ei
celor care lucreaz` \n activitatea de taximetrie
am propus ca ma[inile s` fie dotate cu sisteme
de securitate deductibile din impozit: un buton
de panic` care s` transmit` rapid la dispecerat
[i la 112 existen]a unei agresiuni [i asigurarea
unui geam securizat care s` despart` [oferul de
clien]i“, a declarat medicul-deputat Tudor Ciuhodaru.
Magda OLTEANU
[email protected]
Bursa bâr felor
care s-ar putea afla b`rbatul. |n urm`
cu trei zile, poli]i[tii suceveni au fost
anun]a]i de existen]a unui b`rbat
spânzurat \n zona Câmpulung
Moldovenesc. „Pe 29 aprilie, \n jurul
orei 19.00 s-a g`sit o persoan`
spânzurat` pe suprafa]a Ocolului Silvic
Tomnatic. Urmeaz` s` se efectueze
necropsia pentru a stabili cu exactitate
\mprejur`rile \n care a survenit
decesul“, a spus Ionu] Epureanu,
purt`torul de cuvânt din cadrul IPJ
Suceava.
|n 2009, Robin-Doru }apu [i-a
deschis propria afacere de instructaj
auto, la care a renun]at \n urm` cu
aproximativ un an [i jum`tate, nemaifiind
profitabil`.
Sorin PAVELESCU
[email protected]
face. Puchinosul are carnet de membru PSD [i
cotizeaz` \nd`r`t la portofelul cu trei trandafiri,
de unde se \nfrupt` bremarele Gigi când r`mâne
\n pan` de lovele. Poate, pân` la urm`, Piticu
o s` [i-l voteze pe Gigi la alegeri. Mai [ti]i?
O div` din târg vrea...
cu Piticul Porno
Piticul Porno cotizeaz` la
buzunarul bremarelui Gigi
C` tot e vremea campaniei electorale, iar
acum se fac [i se desfac treburi, babetele tre’
s` v` ]in` la curent [i cu ceva informa]ii din
taberele politice. Cic` bremarele Gigi Cichita
prime[te un ajutor taman de acolo de unde se
a[tepta s` fie porc`it, stuchit, blestemat, trimis
la Dorohoi [i câte [i mai câte. E vorba de Piticul
Porno, puchinosul poreclit B`nu] Pi[ecariu. Du[man
de moarte cu bremarele, D`nu] s-a jurat c` nu
se las` pân` nu-l vede pe Gigi trimis \napoi la
m`-sa acas`. Numai c` piticania una zice [i alta
C` tot veni vorba de Piticul Porno, s` zicem
ceva [i de madamele pe care le promoveaz` \n
zona hotelului s`u, denumit popular bordel.
Starleta Oniversit`]ii Cuza, madam proreftor
Carmensita Buc`lata, [i-a tras plac` comemorativ`
lâng` hotelul piticaniei din buricul târgului. Numele
madamei st` scris pe un perete de la copiatorul
aflat perete-n perete cu hotelul plin de curve al
piticaniei. Xeroxul `la de doi pe doi e al unui
nepot de-al piticului, care proste[te studen]ii s`
vin` pe la el cu dou` hârtii s`-i dea [i lui de
munc`. Ca s`-i mearg` treaba bine, nepotu’
piticaniei a f`cut-o parte-n parte cu madama
Buc`lata. Aia-i trimite studen]ii, el face banu’.
A[a a ajuns numele Buc`latei s` fie trecut pe
un perete acolo, chipurile la cei care au contribuit
la bun`starea societ`]ii.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Bremarele Gigi a crucit
[i dumnezeit un biet
afacerist
Ca s` \nchidem cercul, babetele mai au
una tare cu bremarele Gigi Cichita. Cic` ieri,
dom’ bremare s-a dus pe la gheboaia la o
serbare câmpeneasc`, s`-l mai vad` [i lumea
de prin giude], nu numai fraierii de la ora[.
Cum st`teau gogâld`ii pe acolo, ascultând
pove[ti nemuritoare, dintr-odat` s-au auzit
zgomote puternice de avioane. Erau ale lui
Ar`g`zel Pompa, mare patron de firm` de
aragaze [i proprietarul unor hârburi de avioane.
Arag`zel a vrut s` se dea mare pe acolo,
numai c` a reu[it s`-l fac` pe bremare s`
spumege. Cum adic`? Gigi voia [i el s` zic`
ceva [i nu-l mai auzea nici dracu’ din cauza
avioanelor lui Ar`g`zel. Atunci s` vezi poveste!
S-a \ntors Gigi [i i-a tr`znit câteva cruci [i
dumnezei lui Ar`g`zel, bonus o amenin]are
c`-l scoate de pe listele de la alegeri. Dom’
bremare, matale tre’ s` stai calm, nervii nu
fac bine la campanie. Ce exemplu dai babetelor
din Alexandru sau T`t`ra[i?