pdf olarak indir - Kilis Belediyesi

Comments

Transcription

pdf olarak indir - Kilis Belediyesi
KİLİS BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI
(2015-2019)
Eylül-2014
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El ” 1
KİLİS BELEDİYESİ
Adres: Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS
Telefon : 0348 813 1010
Fax
: 0348 813 2517
E-mail : [email protected]
Web
: www.kilis.bel.tr
Dizgi-Tasarım: Musa KARA
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El ” 2
Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine
göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade
etmek zorunludur.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 3
Değerli Hemşerilerim;
Öncelikle tarihi ve kültürel bağların kökleşmiş olduğu, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış
olan Kilis’imize bu dönemde hizmet vermekten gurur duymaktayız.
Kilis Belediyesi’nin Türk Yerel Yönetim Sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olması için
belirlediği amaçlara ulaşabilmesinde önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz 2015-2019
Dönemi Stratejik Planın hazırlanmasında ve uygulanmasında tüm idari personelimizin aktif ve
katılımcı bir tarzda yer almasını sağlayarak, çalışmalarımızı bu yönde tamamlamış bulunuyoruz.
Stratejik Planımızı hazırlarken ilk olarak iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini aldık. İnternet
sitemiz aracılığıyla yapmış olduğumuz halk anketi ve kurum anketi ile paydaşlarımızın
beklentilerini ve memnuniyet derecelerini belirlemeye çalıştık. Stratejik Planımızın temel amacı 5
yıllık süreçte Kilisli hemşerilerimizin yaşam kalitesinin arttığı, çevre ve insan sağlığına önem
veren, düzenli, konforlu, güvenilir bir kent ortamı yaratmaktır
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek İçin El Ele” sloganıyla yola çıkarken sosyal, kültürel ve
ekonomik olarak her yönüyle kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla hazırlanan Stratejik Plan
çalışmaları sırasında anketimiz aracılığıyla görüş ve önerileriyle katkıda bulunan tüm Kilislilere,
sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarımıza, planın hazırlık aşamasında özveri ve gayretle çalışan
Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Strateji Planlama Kuruluna, Stratejik Plan Hazırlama Ekibine,
Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Av. Hasan KARA
Kilis Belediye Başkanı
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 4
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................................................6
GRAFİKLER LİSTESİ ....................................................................................................................7
1.GİRİŞ ..............................................................................................................................................8
1.1 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU.......................................................9
1.1.1Stratejik Planlama Kurulu ......................................................................... 10
1.1.2 Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri .................................................... 11
2.DURUM ANALİZİ ......................................................................................................................12
2.1 KİLİS’İN TARİHÇESİ ...............................................................................................13
2.1.1 Kilis’ in Adı ...................................................................................................14
2.1.2 Kilis Belediyesi’nin Tarihçesi ..................................................................14
2.2 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ ...............................................................................................15
2.2.1 Coğrafi Konum ...........................................................................................15
2.2.2 Yeryüzü Şekilleri ............................................................................................16
2.2.3 İklim Özellikleri .............................................................................................17
2.2.4 Bitki Örtüsü ....................................................................................................17
2.2.5 Demografik yapı .............................................................................................18
2.2.6 Eğitim .............................................................................................................19
2.2.7 Ekonomi .........................................................................................................21
2.2.8 Sağlık ..............................................................................................................22
2.2.9 Kültür Turizm .................................................................................................23
2.2.10 Sosyo-Kültürel ..............................................................................................27
2.3 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................................28
2.4 İÇ ÇEVRE ANALİZİ .................................................................................................33
2.4.1 Kilis Belediyesi organizasyon Şeması ............................................................33
2.4.2 İnsan Kaynakları .............................................................................................34
2.4.3 Teknolojik Kaynaklar ve Araç Listesi ............................................................37
2.4.4 Mali Yapı ....................................................................................................... 40
2.5 BELEDİYE HİZMETLERİNEYÖNELİK MEMNUNİYET VE BEKLENTİ
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI ....................................................................................................41
2.6 SWOT ANALİZİ ..........................................................................................................62
3.GELECEĞİN TASARIMI .........................................................................................................71
3.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ........................................................72
3.2 AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ......................74
4. MALİYETLENDİRME ............................................................................................................118
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME .........................................................................................132
EKLER ..........................................................................................................................................133
EK 1- Dış Paydaş Analizi Anketi ......................................................................................133
EK 2- Vatandaş Memnuniyet ve Beklenti Anketi .............................................................137
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 5
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1-Stratejik Planlama Kurulu .................................................................................................. 10
Tablo 2- Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri ............................................................................... 11
Tablo 3- Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı-2013 ............................................................. 18
Tablo 4- Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus-2013 ......................................................................... 18
Tablo 5- Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 ve daha yaştaki nüfus)-2013....................... 19
Tablo 6 - Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ yaş) -2013 ................................................ 19
Tablo 7- Kilis İli Öğrenci-Öğretmen ve Derslik Sayısı .................................................................... 19
Tablo 8- Kilis İli Resmi-Özel Okullar Sayısı .................................................................................... 20
Tablo 9-Tarım Ürünleri Yıllık Üretim Miktarı ................................................................................. 21
Tablo 10-Bölgemizde Faaliyette Olan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı ................................. 21
Tablo 11-Kilis İli Sağlık Kuruluşları ............................................................................................... 22
Tablo 12-Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı ............................................................. 35
Tablo 13- Fiili Görev Dağılımına Göre Personel durumu .............................................................. 36
Tablo 14- Memur Personel Emeklilik Durumu ................................................................................ 36
Tablo 15- Belediyemizin Kullandığı Teknolojik Kaynaklar ............................................................. 37
Tablo 16-Belediyemizde Kullanılan Programlar ............................................................................. 38
Tablo 17- Taşınır Mallar Listesi ...................................................................................................... 39
Tablo 18- Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL ................ 40
Tablo 19- Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL)............ 40
Tablo 20- Dış Paydaşlar .................................................................................................................. 42
Tablo 21.1- Temizlik Konusunda Öncelikli Sorunlar ....................................................................... 54
Tablo 21.2- Ulaşım-Trafik Konusunda Öncelikli Sorunlar.............................................................. 54
Tablo 21.3- Su veKanalizasyon Konusunda Öncelikli Sorunlar ...................................................... 54
Tablo 21.4- Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Konusunda Öncelikli Sorunlar.................................. 54
Tablo 21.5- Yol ve Kaldırım Konusunda Öncelikli Sorunlar ........................................................... 54
Tablo 21.6- İmar Konusunda Öncelikli Sorunlar ........................................................................... 54
Tablo 21.7- Esnaf ve Seyyar Satıcılar Konusunda Öncelikli Sorunlar ............................................ 54
Tablo 21.8- Belediyenin Kurumsal Açıdan Öncelikli Sorunları ...................................................... 54
Tablo 21.9- Sosyal-Kültürel Alanda Öncelikli Sorunlar .................................................................. 54
Tablo 21.10- Diğer Öncelikli Sorunlar ............................................................................................ 54
Tablo 22- Kilis Belediyesi’nin en Başarılı Hizmetleri ..................................................................... 57
Tablo 23.1 - Suriye Olaylarının Şehre Olumlu Etkileri ................................................................... 58
Tablo 23.2 - Suriye Olaylarının Şehre Olumsuz Etkileri ................................................................. 58
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 6
GRAFİKLER LİSTESİ
Grafik 1.1 İstihdam Gruplarına Göre Personel Dağılımı ................................................................ 10
Grafik 1.2- Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı....................................................................... 11
Grafik 1.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu ................................................................... 35
Grafik 2.1- Cinsiyet Dağılımı ........................................................................................................... 43
Grafik 2.2- Yaş Dağılımı ................................................................................................................ 44
Grafik 2.3- Eğitim Dağılımı ............................................................................................................. 44
Grafik 3.1- Kilis Belediyesinin Yürütmekte Olduğu Hizmetler İle İlgili Bilgi Düzeyi ..................... 45
Grafik 3.2- Kilis Belediyesinin Kurumlar İle Olan İşbirliği Düzeyi ................................................ 45
Grafik 3.3- Kilis Belediyesinin Halkın Sorunlarını Zamanında Tespit Ederek, Gerekli Tedbirleri
Alma Konusunda Etkinliğini ............................................................................................................ 46
Grafik 3.4- Kilis Belediyesi Hakkında Bilgilere Ulaşmak İçin Kullanılan Kaynaklar .................... 46
Grafik 3.5- Kilis Belediyesi’nin Temel İlkeleri Doğrultusunda Bulunduğu Düzey .......................... 47
Grafik 4.1- Yol ve Çevre Düzenlemesinden Memnuniyet Düzeyi ..................................................... 48
Grafik 4.2- Cadde ve Sokak Temizliğinden Memnuniyet Düzeyi ..................................................... 48
Grafik 4.3- Parklar ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet Düzeyi ........................................................ 49
Grafik 4.4.Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi ................................................... 49
Grafik 4.5- Belediye Personelinin Vermiş Olduğu Hizmet Kalitesinden Memnuniyet Düzeyi ........ 50
Grafik 4.6- Anons Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi ................................................................... 50
Grafik 4.7- Kaçak Yapı ile Mücadeleden Memnuniyet Düzeyi. ....................................................... 51
Grafik 4.8- İşyeri Denetimlerinden Memnuniyet ............................................................................. 51
Grafik 4.9- Kurumun Saygınlık ve Güvenirliğinden Memnuniyet Düzeyi... ..................................... 52
Grafik 4.10- Kurumun İletişim ve Yeni Teknolojiden Yararlanma Gücünden Memnuniyet Düzeyi 52
Grafik 4.11- Belediyeye İstek ve Şikâyetlerin İletilmesinde Kullanılan Yollar ................................ 53
Grafik 5.1-Kentsel Dönüşüm İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ................................. 59
Grafik 5.2- Sosyal ve Kültürel Gelişim İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ................. 59
Grafik 5.3- Ulaşım İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ................................................ 60
Grafik 5.4- Çevre ve Çevre Sağlığı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ....................... 60
Grafik 5.5- Kentsel Altyapı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ................................... 61
Grafik 5.6- Fiziki Yeterlilik İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ................................... 61
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 7
1.GİRİŞ
1.1. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ’NİN SUNUŞU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesi gereğince kamu
idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesi gereğince; Belediye başkanı, mahallî idareler
genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun
olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp
belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil
toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine
ilişkin genel usul ve esaslar ise 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş
bulunmaktadır.
Bu doğrultuda 07.04.2014 tarihinde Kilis Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı
çalışmalarının başlatılması için Başkanlık Oluru alınmış ve bir İç Genelge ile kurum içinde hazırlık
çalışmalarının başladığı duyurulmuştur. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif YAVUZLU
başkanlığında bu görev Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmiştir. 18 kişiden oluşan stratejik plan
komisyon üyeleri ile beraber 1.Bilgilendirme Toplantısı 23.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu
toplantıda Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanan sunumda; Stratejik Yönetim Süreci ele
alınmış, stratejik planın anlam ve öneminde bahsedilerek farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.
2.Bilgilendirme Toplantısı 09.06.2014 tarihinde tüm birim amirleri ile gerçekleştirilerek
birimlerin stratejik planlama ile ilgili görev, sorumlulukları ve izlenecek yöntemler anlatılmıştır.
17.06.2014 tarihinde Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından il
belediyelerinin sorumluluk alanlarının, amaç ve hedeflerinin neler olduğunu belirten yazı tüm
birimlere gönderilerek ilgili oldukları alanlarla ilgili çalışmalarına başlamaları konusunda
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 8
bilgilendirilme yapılmıştır. 27.06.2014 tarihinde Stratejik Plan Kurulu ve Stratejik Plan Komisyon
üyelerinin
katılımı
ile
SWOT(Güçlü
Yanlar-Zayıf
Yanlar
Fırsatlar-Tehditler)
Analizi
gerçekleştirilmiştir. Yöntem olarak her bölümü temsil eden renkli kartlar katılımcılara dağıtılmış ve
her bir analiz konusu için on dakika verilerek en az 3 tane madde yazmaları istenmiştir. Kilis
Belediyesi’nin sahip olduğu güçlü yanları ve fırsatları belirlenerek daha avantajlı hale getirilmeye
çalışılmıştır. Diğer yandan zayıf yanlar ve tehditler belirlenerek sorunlar tespit edilmiştir. Durum
Analizi bölümünün önemli bir kısmını oluşturan Dış Paydaş Analizini gerçekleştirmek üzere Kilis
Belediyesi Resmi Web Sitesi üzerinden online olarak 17 Adet kamu kurum ve kuruluşu ile anket
gerçekleştirilerek Kilis Belediyesinin 5 yıllık süreçte nasıl bir yol izleyeceği belirlenmeye
çalışılmıştır. 205 deneğin katılımı ile gerçekleştirilen Memnuniyet ve Beklenti Anketi aracılığıyla
halkın talepleri alınmıştır. Elde edilen tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınmıştır.
Stratejik Plan Toplantısı
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 9
1.1.1 Stratejik Planlama Kurulu
Tablo 1-Stratejik Planlama Kurulu
BİRİM ADI
PERSONEL ADI
GÖREVİ
Belediye Başkan Yardımcılığı
M. Akif YAVUZLU
Belediye Başkan Yrd.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
M. Sait ÖZKESİCİ
Mali Hizmetler Müd. V.
Gelir Müdürlüğü
Mustafa KARADAŞ
Gelirler Müd. V.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H. Azmi DOKUZLUOĞLU
İmar ve Şehircilik Müd. V.
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mehmet Uğur TUNÇERİ
Yazı İşleri Müd. V.
Hal Müdürlüğü
Abdi MASMANACI
Hal Müd. V.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Mehmet GÜNDOĞMUŞ
Temizlik İşleri Müd. V.
Hukuk işleri Müdürlüğü
Av. M. Mahşuk DEMİR
Avukat
Park Bahçe Müdürlüğü
Bekir ŞAHİN
Park Bahçe Müd. V.
İtfaiye Müdürlüğü
Ufuk MISIRLI
İtfaiye Müd. V.
Otogar Müdürlüğü
Coşkun KARTAL
Otogar Müd. V.
Veterinerlik Müdürlüğü
M. Erdal ÇELİK
Veteriner Hekim
Fen İşleri Müdürlüğü
Murat BİLECEN
Fen İşleri Müd. V.
Zabıta Müdürlüğü
Abidin YILMAZ
Zabıta Müd. V.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Mehmet
BÜYÜKDEMİRCİOĞLU
İnsan Kaynakları Müd. V.
Özel Kalem Müdürlüğü
Bekir ÇİFTÇİ
Özel Kalem Müd.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mahmut SELÇUK
Kül. Ve Sos. İşl. Müd. V.
Su İşleri Müdürlüğü
S. Begüm BOSTAN
Su İşleri Müd. V.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 10
1.1.2 Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri
Tablo 2- Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri
BİRİM ADI
PERSONEL ADI
GÖREVİ
Su İşleri Müdürlüğü
S. Begüm BOSTAN
Su İşleri Müd. V.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Arzu Buse ÇIRÇIR
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Gelir Müdürlüğü
Meral ÖZPOLAT
Ölçü Ayar Memuru
Gelir Müdürlüğü
Uğur HİDAYET
Ayniyat Memuru
Gelir Müdürlüğü
Mustafa AKKAYA
Memur
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Coşkun CEYLAN
Harita Plancısı
Yazı İşleri Müdürlüğü
M. Abdülkadir YARIMAY
Evlendirme Memuru
Hal Müdürlüğü
Mahmut KARABALIK
İşçi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Gökhan GÜLSOY
Memur
Hukuk işleri Müdürlüğü
Av. M. Mahşuk DEMİR
Avukat
Park Bahçe Müdürlüğü
Zeynel POLAT
İşçi
İtfaiye Müdürlüğü
Zekeriya KURTOĞLU
İtfaiye Amiri
Otogar Müdürlüğü
Coşkun KARTAL
Otogar Müd. V.
Veterinerlik Müdürlüğü
M. Erdal ÇELİK
Veteriner Hekim
Fen İşleri Müdürlüğü
Murat BİLECEN
Fen İşleri Müd. V.
Zabıta Müdürlüğü
Zekeriya Korkmaz
Zabıta Amiri
Trafik Müdürlüğü
Zekeriya KORKMAZ
Zabıta Amiri
Özel Kalem Müdürlüğü
Bekir ÇİFTÇİ
Özel Kalem Müd.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mahmut SELÇUK
Kül. Ve Sos. İşl. Müd. V.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 11
DURUM
ANALİZİ
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 12
2.1 KİLİS’İN TARİHÇESİ
Eski Zamanlarda Cumhuriyet Meydanı
Kilis Akdeniz Bölgesinden Güney Doğu Anadolu Bölgene geçiş alanında ve Suriye ile
komşu bir sınır kentidir. M.Ö. 1700 yıllarında Kilis, Hitit Devletinin önemli kentlerinden biriydi.
Kilis’in Kuzey Batısındaki Yesemek, Hititlerin Heykel atölyesinin bulunduğu önemli bir
merkezidir ki, dünyada bu türden tek örnektir. Kilis M.Ö. 700 ile 550 yılları arasında Asur, Med,
Pers İmparatorlukları yönetiminde kalmıştır.
Büyük İskender’in Pers Devletini yıkmasından sonra, Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır.
Bu İmparatorluğun bölünmesinden M.S. 636 yılına kadar Bizans İmparatorluğu’nun bir kenti
olmuştur.
Kilis H.z. Ömer zamanında İslam topluluğuna katılmış 639 yılında önemli bir Roma
(Bizans) kalesi olan Ravanda Kalesi ile birlikte savaşsız alınmıştır. Bölgede yaşayan Türkler
Oğuzlar soyundandır. Yöresel olarak bunlara Türkmen denilir. 1071 Malazgirt savaşından sonra
Bölgede Selçuklu İmparatorluğuna bağlı bir Türk Devleti kurulmuştur. 1084’ ten sonra Kilis ve
yöresine Türk Bey ve Oymak’ları yerleştirilmiştir.
Kilis 1818 yılında büyük bir kuraklık, 1820’lerde bir deprem, 1826’ da veba salgını
geçirmiş, 1831’ de Mısırlı İbrahim Paşa Ermenilerle halk arasında etkili bir savaş olmuş, bu arada
kıtlık, bulaşıcı hastalıklar, çekirge saldırısı gibi afetlerden son derece etkilenmiştir.
1915 yılında Osmanlı Devletinin yenik düşmesine karşın, önce İngilizler’in, sonra
Fransızların istilasına uğramıştır. 7 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulmuştur.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 13
2.1.1 Kilis’ in Adı:
İlk kez bir Asurî tabletinde Ki-li-zi adında bir yerden söz edilmesine göre, Kilis’ in
Asurlular döneminden beri var olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, Kilis’ in antik yerinin, bugün bulunduğu
noktadan 12 km kadar batıda olduğu, Büyük İskender zamanında, (Şimdi Suriye sınırları içinde
kalan) Ürya Nebi denilen bir kent kurulduğu veya var olan bir kente, Chrrhus adı verildiği tahmin
edilmektedir. Bu sözcük Kiris olarak okunur. “efendi” anlamındadır. Burası, bir zamanlar
İskenderun Körfezin’ den, Fırat Nehri’ ne kadar uzanan Christik’ i eyaletinin merkezi idi. Bazı
haritalarda bu yere de Kilis denmektedir. Bizans’ ın doğu sınırlarını gösteren, bazı haritalarda
şimdiki Kilis’ in bulunduğu yerde Ciliza diye bir mekan görülmektedir. Romalılar döneminde,
Ciliza siv ürmajijant denirdi. 9. yy. başlayarak gelen Müslüman Türklerin, kendi lehçelerinde düz,
dümdüz anlamına gelen Kilis sözcüğünü, Kiris yerine kullanarak hazır buldukları şimdiki yerleşim
merkezine verdikleri anlaşılmaktadır. Şor Türkleri de bal dalağına, Kilis derlermiş.
2.1.2 Kilis Belediyesi’nin Tarihçesi
Kilis Belediyesi, 1883 yılında Gaziantep’e bağlı ilçe belediyesi olarak kurulmuştur. Hacı
Süleyman Ağa Kilis'in ilk belediye başkanıdır. Topal oğlu ailesindendir(1249 H. 1883 M.Yılı).
Kilis, il olmadan önceki son Belediye Başkanı Opr. Dr. Burhan Kerküklü (1994-1995)’dür.
Kilis Belediyesi
Gaziantep ilinin bir ilçesi iken, Bakanlar Kurulu'nun 03.06.1995 tarih ve 550 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamesi ile il statüsüne kavuşturulmuş ve söz konusu kararnamenin 06.06.1995
tarihli 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece Kilis, Türkiye'nin
79. ili olmuştur.
R. Güven Sipahi Kilis'in il olduğu gün 05.06.1995 tarihinde belediye başkanı
seçilmiştir(1995-1999). 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Av. Hasan Kara Kilis Belediye
Başkanlığı görevine seçilmiştir.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 14
2.2 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
2.2.1 Coğrafi Konum
Kilis İl Haritası
İl Koordinatları 36°42′58″K 37°06′54″D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında
uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı arasında yer alır. Şehir
bu konumuyla Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur.
Yüzölçümü 1.521 km2’dir. Suriye ile olan sınır uzunluğu 111 km’dir.
Ortalama yüksekliği fazla olmayıp (680 metre) bölgenin değişik kısımları arasında büyük
yükselti farkları bulunmamaktadır. Genel durumu bozan küçük istisnalar göz önüne alınmadığında
bölge; kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğudan daha yüksek kısımlarla çevrili korunmuş bir güney
yamaç özelliği gösterir.
Karataş Parkı, Akpınar ve Söğütlüdere ilin doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.
Ayrıca yemyeşil görüntüleri ile kenti renklendiren Belenözü (Ravanda) Köyü’nde bulunan 4 çınar
ve 1 çam ağacı “Kilis’in Anıt Ağaçları” olarak tescil edilmiştir.
Kilis ilçe iken, bucak olan Musabeyli ve Polateli, ilçe statüsüne kavuşturularak ilimize
bağlanmıştır. Gaziantep ilinin bir ilçesi olan Oğuzeli'ne bağlı Elbeyli bucağı da ilçe statüsüne
kavuşturulmuş ve ilimize bağlanmıştır. Böylece sınır hattı, güneyden Türkiye - Suriye sınır, batı ve
kuzey batıda Gaziantep-İslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez ve doğuda GaziantepOğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 15
2.2.2 Yeryüzü Şekilleri
A - Dağlık Alanlar;
Güney ucunda Türkiye-Suriye sınırının üzerinden geçtiği Darmik Dağ’ından başlayarak
kuzeye doğru Hazil, Karruca, Kartal, Büyük Arapdede ve Sof Dağları’yla devam eden kuşağın
yükseltisi 1250 m civarındadır. En yükse noktayı teşkil eden Sof dağı ise 1496 m’dir. Güneydoğu
Torosların ön sıralarını oluşturan bu dağlık kuşağın yapısını tortularla karışık halde bulunan
serpantinler ve yer yer bazaltılar meydana getirir. Örneğin Darmik, Büyükikiz ve Karlıca Dağları
bazaltik konilerdir. Daha kuzeyde Arapdağı ise lütisyen kalkerlerinden müteşekkildir.
Arabistan bloku ile Hatay-Maraş grabeni arasında doğudan ve batıdan faylarla sınırlanan bu
dağlık alanın oluşumunda tektonik yükselmelerin rolü vardır. Külenin Hatay-Maraş
grabenine bakan barı yamaçlarında yer yer asılı vadilerin olduğu Afrin Vadisi, orta çığırında
Belenözü Köyü yakınında daha dirençsiz olan yapıyı aşındırdığı ve altındaki sert Kreatese
kalkerlerine dalarak gömük menderesler oluşturduğu gözlenmektedir. Böylece bu dağları, Amanos
Dağları kadar belirgin olmamakla birlikte bir host olarak değerlendirilmek mümkündür.
B – Platoluk Alanlar;
Kilis Ovası ve diğer küçük ölçülü düzlükler dışında kalan çok geniş kısım platolardan
oluşur. Bu platolar litolojileri ve tarımsal değerleri bakımından farklı iki tipe ayrılır;
B. 1- Bazalt Platolar: Bu Platolar Afrin vadisi doğusunda Kilis ovası ve Yavuzlu köyü
çevresindeki düzlükler ile Balık ve Sinnep suları arasındaki dar alanlı düzlükler dışında sahanın
tamamını işgal etmektedirler.
Batıda Afrin çayı, güneyde Kilis ovası, doğuda Balık ve Sinnep sularıyla kuzeyde Afrin
çayının küçük bir kolu arasında uzanan doğu kesimdeki geniş bazalt platosu, kabaca kuzey-güney
yönünde olan bir dikdörtgene benzer. Platonun kuzeyindeki geniş bir saha hafif engebeli ve kış
mevsiminde sığ gölcüklerin oluştuğu yeknesak bir topografya arz etmektedir.
B.2- Diğer Platolar: Bunlar parçalar halinde sahanın çeşitli kısımlarında bulunurlar. Afrin
ve Sabun suları arasında en geniş yayılışı alanına sahip olan bu platolar hafif engebeli düzlüklerden
oluşmuştur.
C – Düzlük Alanlar;
Kilis ovası tektonik kökenli bir ovadır. Daha önce de belirtildiği gibi güney kısmının düşey
atılımlı bir fayla çökmesi sonucu platodan aşındırılan malzemelerin bu kısımda birikmesiyle
oluşmuştur.
Yaklaşık 100-110 km2 lik bir alana sahip olan ovanın denizinden tahmini yüksekliği 600-650
m civarındadır. Kilis ovası doğusundaki Elbeyli ovasından geniş bir bazalt eşiğiyle ayrılmıştır.
Akpınar deresi ova üzerinde güney-güneydoğu yönüne akarak aynı yönde uzanan bir birikinti
yelpazesi oluşturmuştur. Kuzeyden 950-1000 m yükseklikteki bazalt platosu, doğudan Sinnep suyu
ve güneyden Suriye sınırı tarafından kuşatılan ovanın doğu-batı yönünde uzunluğu 12-15 km
kuzey-güney yönündeyse 6-8 km’dir.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 16
2.2.3 İklim Özellikleri
Kilis ilinin iklimi genel karakteri itibariyle Akdeniz iklimi içerisinde kalır. Akdeniz iklim
bölgesi, Akdeniz havzasının genel atmosfer dolaşımı içerisindeki yeri gereği yazın çoğunlukla
tropikal; kışın ise kutupsal hava kütleleri gibi birbirinden farklı özellikler gösteren hava kütlelerinin
tesirinde kalır. Yazın oldukça etkili olan ve tarihi devirlerden beri Eteziyen olarak tanınan hava
hareketi; yörede etkili olmadan önce, Akdeniz üzerinden geçerken az da olsa nem kazanıp, Amanos
dağlarını geçerken soğuduğundan bu devrede sıcak ve nisbi nemi düşük olan ilde, serin-nemli
etkisiyle bilinir ve garbi olarak adlandırılır.
Kilis yöresi, ikliminin asıl karakterlerini belirleyen dinamik koşullar üzerinde az çok
değişikliğe yol açan coğrafi faktörler yönünden ise şöyle bir durum dikkati çeker. Kilis ili konumu
gereği Akdeniz kıyı bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi arasında yer alır. Kışın Akdeniz'den
doğuya doğru hareket eden hava kütleleri, Amanos dağları engelini aşarak Hatay-Maraş grabeni
üzerinde alçalırlar. Daha az etkili olmakla birlikte Kurt dağları üzerinde yerden yükselir ve gittikçe
alçalarak Kilis ovasına ulaşırlar. Bu hareketler esnasında hava kütleleri geçtikleri yerlerin
yükseltileri ve denizden uzaklıkları ile orantılı olarak nemlerini ve nispeten özelliklerini
kaybederler.
Topoğrafik özelliklerin iklim üzerinde etkilerine kısaca değindikten sonra karasallık
konusuna da birkaç cümleyle temas edilebilir.En sıcak ve en soğuk ay ortalaması arasındaki
fark;Akdeniz kıyısındaki istasyonlarda 20’nin altında iken,Akdeniz'e yaklaşık kuş uçuşu 60-80 km
uzaklıkta olan Kilis'te 22'6 dır. Kilis ilinin etkilendiği denizle arasında az bir meşale bulunmasına
karşılık, nispeten yüksek dağ kütlelerinin ayırıcı etkisi nedeniyle deniz etkisinin denize uzaklığıyla
orantılı olarak hissedilmediği görülür.
2.2.4 Bitki Örtüsü
Kurt dağlarındaki Hisar, Topallar, Deliosman ve Hasancalı köyleri arasındaki kısım
bölgedeki en yoğun ve en gür ormanlık sahadır. Buradaki vejetasyon içinde en yaygın olan tür
kızılçamlardır. Söz konusu dağlık kuşaktan itibaren Sabun suyuna kadar ulaşan Yedigöz bazalt
platosu üzerinde yer yer kermez meşeleri, tesbih ağaçları ve karaçalılardan oluşan cılız bir
formasyon gelişmiştir. Orman örtüsünden yoksun olan Afrin vadisi doğusunda yer yer korunmuş
sahalardaki köy koruluklarından kermez meşeleri yer alır. Bu alanlar dışındaki yerlerde ise otsu
türlere ve aralarında tek tek badem, alıç ve ahlat gibi türlere de rastlanır.
Kilis ovası Sünnep suyu ile Balık suyu arasındaki düzlüklerin tarım arazisi dışında kalan
kısımları ise step formasyonu ile kaplıdır. Ancak Kilis ovasının Demirışık köyü çevresindeki vadi
yamaçlarında ve Afrin vadisinde 500 m deki yükseltilere kadar kızılçamlara ve bazı maki türlerine
rastlanmaktadır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 17
2.2.5 Demografik Yapı
2013 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması sonuçlarına göre
ilimizin toplam nüfusu 128.586 kişi ve nüfus yoğunluğu 87/km2 kişi olarak tespit edilmiştir.
İlimizde nüfus dağılımı tabloda görüldüğü gibidir:
Tablo 3- Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı-2013
İlçe Adı
Şehir
Nüfusu
Oran
%
Köy
Nüfusu
Oran
%
Toplam
Nüfus
Köy
Sayısı
Mahalle
Sayısı
Merkez
89.422
87
13.467
13
102.889
52
75
Elbeyli
2.020
31
4.471
69
6.491
23
4
Musabeyli
1.102
8
12.673
92
13.775
46
3
Polateli
1.096
20
4.335
80
5.431
16
5
93.640
73
34.946
27
128.586
137
87
TOPLAM
Tablo 4- Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus-2013
Yaş
grubu
Erkek
'0-4'
6.366
'5-9'
Kadın
Toplam
Yaş
grubu
6.093
12.459
'50-54'
2.928
2.852
5.780
6.689
6.240
12.929
'55-59'
2.222
2.213
4.435
'10-14'
6.346
6.407
12.753
'60-64'
1.918
2.098
4.016
'15-19'
6.440
6.597
13.037
'65-69'
1.479
1.810
3.289
'20-24'
6.730
5.896
12.626
'70-74'
1.114
1.397
2.511
'25-29'
4.897
4.656
9.553
'75-79'
796
1.052
1.848
'30-34'
4.397
4.528
8.925
'80-84'
638
806
1.444
'35-39'
3.871
4.037
7.908
'85-89'
205
403
608
'40-44'
3.846
3.655
7.501
'90+'
44
174
218
'45-49'
3.420
3.326
6.746
Toplam 53.002
51.435
11.344
12.805
128.586
Erkek
Kadın
Toplam
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 18
Tablo 5- Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 ve daha yaştaki nüfus)-2013
Kadın
Erkek
Toplam
Hiç evlenmedi
14.758
11.677
26.435
Evli
27.963
27.982
55.945
Boşandı
619
975
1594
Eşi öldü
748
4.437
5.185
44.088
45.071
89.159
2.2.6 Eğitim
İlimizin eğitim durumu hakkında ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 6 - Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ yaş) -2013
Kadın
Erkek
Okuma yazma bilmeyen
Okuma yazma bilen fakat bir okul
bitirmeyen
İlkokul mezunu
İlköğretim, ortaokul veya dengi okul
mezunu
Lise ve dengi okul mezunu
Yükseköğretim
Bilinmeyen
Toplam
1.255
4.696
5.951
12.943
15.221
28.164
9.741
10.865
20.606
17.203
15.078
32.278
9.035
6.933
15.968
5.054
3.048
8.102
482
595
1.077
55.713
56.436
112.149
İlimizde yer alan ilk ve ortaöğretim kurumları, öğrenci sayıları, öğretmen sayıları, derslik
sayılarının, okul sayılarının yer aldığı ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 7- Kilis İli Öğrenci-Öğretmen ve Derslik Sayısı
2013-2014 Kilis İl Geneli
Öğretmen
Başına Öğrenci
Derslik Başına
Öğrenci
Öğrenci
Öğretmen
Derslik
Okul
Öncesi
2.051
92
81
%22.29
%25.32
İlkokul
10.277
447
262
%22.99
%39.22
Ortaokul
8.039
511
518
%15.73
%15.51
Lise
9.346
396
280
%23.60
%33.37
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 19
Tablo 8- Kilis İli Resmi-Özel Okullar Sayısı
Eğitim Kademesi
Resmi
Özel
Anaokulu
6
İlkokul
42
2
Ortaokul
26
2
Lise
Genel Lise
1
Anadolu Lisesi
3
Anadolu Öğretmen Lisesi
1
Anadolu Otelcilik ve Turizm Ticaret Meslek Lisesi
1
Ticaret Meslek Lisesi
1
Anadolu İmam Hatip Lisesi
2
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
1
Fen Lisesi
1
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
1
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
1
Halk Eğitim Merkezi
1
Mesleki Eğitim Merkezi
1
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
1
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
1
Yurt (3 Ortaöğretim, 1 Yükseköğretim)
4
MTSK(Motorlu Taşıt Sürücü Kursu)
6
Dershane
3
İlimizde yükseköğrenim alanında 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununda” ve “Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” ile “ Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”‘la 28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7
Aralık Üniversitesi’nde Kilis Muâllim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere 4 fakülte; Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü ve 4 Yüksek Okul bulunmaktadır. 2010
Aralık itibariyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde toplam 191 öğretim elemanı görev yapmakta, 4.887
öğrenci öğrenim görmektedir.
Yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplam 301 öğrenci kapasiteli (69 erkek, 232 kız) öğrenci
yurdu iki blok halinde bulunmaktadır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 20
2.2.7 Ekonomi
Kilis’in sanayisinin en belirgin özelliği tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik
olmasıdır. İlimizin ekonomisinde önemli bir yer tutan zeytin, üzüm ve buğday ürünleri aynı
zamanda imalat sanayinde; pekmez, alkol, zeytinyağı ve bulgur üretim tesislerinde girdi olarak
kullanılmaktadır. Özellikle üzüm ve zeytin, Kilis’e katma değer kazandıran iki önemli ürün
grubunu oluşturmaktadır.
Tablo 9-Tarım Ürünleri Yıllık Üretim Miktarı
Üretim Miktarı (Yıllık)
Üzüm Üretimi
75.000 Ton
Zeytin Üretimi
46.000 Ton
Antep Fıstığı Üretimi
2.000 Ton
Biber (Salçalık) Üretimi
11.000 Ton
Pul Biber Üretimi
1.000 Ton
Suma Fabrikası
30.000 Ton(Yıllık İşlem Kapasitesi)
İhracat - 2011: 31.000.000 USD
İthalat - 2011: 42.000.000 USD
Bin kişi başına düşen otomobil sayısı: 58 ( Türkiye ortalaması: 109 )
İşsizlik Oranı – 2010: % 10.1 ( Türkiye Ortalaması: 11.9 )
Kilis Organize Sanayi Bölgesi: Kilis Organize Sanayi Bölgesi 90 hektarlık
alana kurulmuştur. En küçüğü 4762 m², en büyüğü 42.818 m² alanlarda olmak üzere toplam 37
sanayi parseli mevcuttur. Parseller müteşebbislere 1996 yılından itibaren tahsis edilmeye
başlanmıştır.
Sanayi Parselleri: Tahsisi yapılmış olan sanayi parsellerinde ki toplam yatırımcı firma
sayısı 36 olup, Bu yatırımcılardan 26 tanesi faaldir. Faal durumda olan fabrikalarımızda istihdam
edilen toplam işçi sayısı 781’dir. Bölgemiz geçmiş yıllara kıyasla istikrarlı olarak büyümeye ve
gelişmeye devam etmektedir.
Tablo 10-Bölgemizde Faaliyette Olan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı
Sektör Firma Sayısı
Gıda Sanayi
9
Dokuma ve Giyim Sanayi(Tekstil)
8
Plastik Sanayi
3
Dekorasyon Sanayi
2
Bahçe Mobilyaları
1
Diğer
3
Toplam Firma Sayısı
26
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 21
“Kilis’te OSB alanı dışında da sanayi tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde;
pekmez, zeytinyağı, bulgur, döğme, biber, tahin-helva, suma (saf alkol), plastik ambalaj çantaları,
sabun, yorgan, hazır yemek üretilmekte ayrıca 39 adet zeytinyağı fabrikası bulunmaktadır.
Kilis Osb İlave (Tevsii) Alanı: Yer Seçim Komisyonu tarafından incelenen 300 hektarlık alanın
ilk etapta 100 hektarı yatırım programına alınmış olup, 100 hektarlık alanın KİLİS OSB İlave alan
olarak kesinlik kazanması için “Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu” hazırlamış, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına onaylanması için sunulmuştur. Ayrıca kamulaştırma çalışmaları devam
etmektedir. Kamulaştırma işlemleri ile beraber 100 hektarlık alanın İmar planı çalışmalarına da
başlanılmıştır.
Kilis Polateli Tekstil Osb: Kilis İli Polateli İlçesi sınırları içerisinde, Gaziantep İli ile ortaklaşa
OSB kurmak amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.
Bölge Polateli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait arazi üzerinde
kurulacaktır. Kilis İli sınırları içerisinde 35.000 dönüm ve Gaziantep İli sınırları içerisinde 11.000
dönüm olmak üzere toplam 46.000 dönüm üzerinde Polateli - Şahinbey Tekstil OSB kurulacaktır.
Yeni oluşacak olan bu OSB alanı için talep toplanmış ve toplanmaya devam etmektedir. Şu ana
kadar toplam 1.200 adet firmanın 230.000 dönüm talep alınmıştır. Polateli Şahinbey Tekstil
Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği kurulmuştur.
2.2.8 Sağlık
Tablo 11-Kilis İli Sağlık Kuruluşları
Resmi Hastane Sayısı
1
Özel Hastane Sayısı
1
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sayısı
2
Sağlık Ocağı Sayısı
5
Verem Savaş Dispanseri Sayısı
1
Kızılay Kan Merkezi
1
Ana Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması Merkezi Sayısı
1
Halk Sağlığı Laboratuarı
1
Eczane Sayısı
31
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 22
2.2.9 Kültür Turizm
Deniz, kum, güneş üçlüsünün turizmdeki etkisinin insanlar üzerinde belli bir doyuma
ulaştığı varsayılarak seyahat edenlerin daha çok kırsal turizme yöneldikleri ve turizm çeşidi
çerçevesinde fayda sağlayabilecekleri daha çok alternatifi Kilis’te bulabilecekleri düşünülmektedir.
Ayrıca ilde bulunan alanların %86.4’ünün tarım ve ormanlık arazilerden oluşması göz önünde
bulundurularak sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayacağından, uygulanabilecek en önemli turizm
türünün kırsal turizm olduğu düşünülmektedir.
Orman ve dağlık alanların av ve yaban yaşamı yönünden oldukça zengin olup bu alanlarda
yaban domuzu, çakal, tilki, keklik, kaz, bıldırcın, türleri yaşamaktadır. Seve Barajı, Konak Göleti,
Balıklı Göleti, Üçpınar Göleti, Afrin Çayı, Sabun Suyu, Halep Arığı, Sinnep deresi avlanmaya
elverişli yerlerdir. Eski medeniyet kalıntıları, yöresel el sanatları, doğal anıtları, yöresel yemekleri
yörede kırsal turizmin uygulanmasını sağlayacak zenginliklerdir.
Ravanda Kalesi
Kale, Kilis' in 24 km kuzeyinde bulunan Polateli İlçesine bağlı Belenözü Köyünün
yanındadır. Etrafı açık, ufuklara hakim bir dağın sivri tepesine kurulmuştur. Dağın eteğinden Afrin
Çayı geçmektedir. Dağın tepesi oyulmak suretiyle yapılan kalenin bugün ayakta kalan kısmı iç
kaledir. Dış kale duvarlarının bazı yerlerinde döküntüler ve temeller kalmıştır. Hititlilere kadar
uzanan eski bir tarihi vardır. Bizans eseri olduğu ifade edilen kaleye islami devirlerde ilaveler
yapılmıştır.
Gezi ve Mesire Yerleri
-Karataş Parkı (Cumhuriyet Parkı)
- Akpınar
-Söğütlüdere
Cami Ve Mescitler
Osmanlı Devleti kayıtlarına göre Kilis'te 55 cami, 10 mescit bulunmaktadır;ancak
bunlardan 11 cami, 2 mescit günümüze ulaşabilmiş; 13 cami sonradan yapılan onarımlarla
özgünlüğünü yitirmiş; 31 cami de tamamen yok olmuştur. Ulu Cami, Alacalı Cami, Akcurun
Camisi ve Ali Çavuş Camisi Osmanlı Dönemi öncesi yapılardır. Bu dönem yapılarından Ali Çavuş
Camisinin adı kalmış; Alacalı Cami onarımlarla özelliğini yitirmiş olup; özgünlüğünü koruyarak
günümüze ulaşabilen sadece Ulu Cami ile Akcurun Cami’sinin minaresidir. Diğer cami ve
mescitler Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarıdır.
Türbeler
Hıristiyan Bizans ile Müslüman Arap Devletleri arasında kalan yöre toprakları, din amaçlı
pek çok kanlı çatışmaya mekan olmuştur. Kilis ve yöresindeki türbelerin çoğu, bu kutsal amaç
uğrunda şehit olmuş din ulularına aittir. Kilis'te meşhedlik (şehitlik) adı verilen mahalle, bu
yörelerden biri olup, geçmiş yıllarda buradan geçen Kilisliler, ölenlere saygı gereği ayakkabılarını
çıkarırlarmış.
Şeyh Mansur Türbesi, Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi,Şem' un Nebi Türbesi (Küt Küt
Dede Türbesi)
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 23
Höyükler
Oylum höyük, Anadolu, Suriye, Mezopotamya arasında yer alan oldukça büyük bir
höyüktür. Stratejik bir konumda bulunan höyük her dönemde iskan görmüş bu nedenle arkeolojik
açıdan son derece önem taşımaktadır. Ayrıca Kilis İlindeki Höyükler şöyle sıralanmaktadır:
Oylum Höyük
Çatal Höyük, Kumsurun Höyük, Leylit Höyük, Yavuzlu Höyük, Sinnap Höyük, Belentepe
Höyük, Polatbey Höyük, Karamelik Höyük, Murat Höyük, Taşlıbakır Höyük, Kumludere Höyük,
Çörten Höyük
Hamamlar
Kilis'te taşınmaz kültür varlığı olarak günümüze ulaşan beş tane hamam vardır. Eskiden bu
hamamlar, katı evselatıkların (yöredeki adı külhan zibili) yakılmasıyla ısındığından (külhanda
yanan zibilin külüne kursümbül / kursünbül denir; duvar sıvasında ve damlarda dolgu malzemesi
olarak kullanılır) ve kentte bugünkü gibi vahşi çöp depolama alanı olmazmış. Bu alışkanlık yöre
ağzında külhan zembili (külhanda yakılacakların doldurulduğu hasırdan yapılmış araç), külhan
zibili (hamamda yakılmak üzere toplanan katı atıklar), külhan şilifi (külhanda yakılacakların
doldurulduğu kıldan yapılmış büyük torba), külhancı eşeği (külhan zibili ve külhan şilifi taşıyan
eşek) gibi söz öbekleri doğurmuştur.
Belirttiğimiz bu hamamlar haç planlı, dört eyvanlı ve köşe hücreli olup; hepsinde,
soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri vardır. Kilis'teki hamamlarda bir de mağdas adı verilen su
tekneleri bulunmaktadır. Farklı din ve inançlı kişilerle birlikte yaşayan Kilisli bu mağtasları
Yahudilerin kullanması için yapmış, yaptırmıştır.
Eski Hamam, Hoca Hamamı, Paşa Hamamı, Hasan Bey Hamamı (Çukur Hamamı),Tuğlu Hamamı
(Yeni Paşa Hamamı, Daltaban Paşa Hamamı)
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 24
Kasteller
Akcurun Kasteli, Ayınönü Kasteli, Küçük Çarşı Kasteli, Kurdağa Kasteli, İspir Paşa
Kasteli, Eski Hamam Kasteli
Geleneksel El Sanatları
Yorgancılık
Kilis'te yorgancılık sanatı, başlı başına bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ancak
teknolojinin gelişiminden o da payını alarak elle yapılan, göz nuru dökülerek üretilen yorganların
yerini fabrikasyon yorganlar almıştır. Çeşitli renk ve desenlerden oluşan yorganlar, saten kumaş
üzerine iğne yardımıyla işlenir. Yorganın alt kısmını oluşturan ve genellikle beyaz olan kumaş
patiskadır ve buna astar denir. Astarla yorganın üstünü oluşturan saten kumaş arasına pamuk, yün
veya elyaf yerleştirilir. Satenle aynı renkte olan naylon ipliklerin iğne yardımıyla satenin üzerinde
başlayan gezintisi ile yorgan motifi oluşturulur.
Ev arasında bayanlar tarafından yapılan geleneksel ev yorgancılığı; yerini, günümüzde
genellikle çalışanlarının erkek olduğu işyerlerine bırakmıştır. Hünerli erkek ellerinden çıkan yorgan
motiflerini de tıpkı nakışlarda olduğu gibi tabii motifler (karanfil, gül, sarmaşık, salkım, zeytindalı,
kuş, şahmaran ve kelebek vb.) oluşturur.
Sağlıklı, kullanışlı ve ekonomik olması nedeniyle ısrarla, fabrikasyon yorganların yerine
tercih edilen el yapımı yorganların, Kilis ekonomisine yaptığı katkı tartışılmaz bir gerçektir. Bu
yorganlar, üreticiler tarafından yurdumuzun dört tarafına pazarlandığı gibi yurt dışına da ihraç
edilmektedir. Günümüzde yorgancılık sektörü kooperatifleşerek üretimlerini sürdürmektedir.
Çulhacılık (Dokumacılık)
Kilim dokumacılığının yanında ham iplikten bez, aba, maşlah, şal, çarşaf, yastık kılıfı... vb.
dokunması günümüzde varlığını koruyamamıştır.
Saraçlık
Meşinden at arabası koşumları, cüzdan, semer, kürtün, kuburluk, hurç kenarı vb. şeylerin
yapıldığı meslek dalıdır.
Semercilik-Kürtüncülük
Yöreye has bir stilde geliştirilmiş olan semercilik bugün tamamen yok olmuştur. Bir iki
kürtüncü kalmıştır ama onlar da yavaş yavaş yok olmaktadır.
Hallaçlık
Ellerinde yaylan ve tokmaklarıyla pamuk atarak, pamukların kabartıldığı zanaat dalıdır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 25
Postal ve Haydacılık
Kilis yöresine özgü bir stilde dikilen postal, düğmesiz ve koncu haydaya göre kısa olan bir
ekinci ayakkabısıydı. Alt kısmı kalın camız derisinden olurdu. Haydanın koncu ise dize kadar uzun,
önden çapraz olarak bağlanan, düğmeli, yerel ekinci ve ziraatla uğraşanların giydiği dayanıklı
ayakkabısıydı.
Köşkerlik
Eskiden Kilis'te çok sayıda köşker vardı ve yemeni dikerlerdi. Kırmızı, siyah, gül rengi,
şeftali renginde boy boy yemeniler yaparlardı. "ulu, orta, ges" diye adlandırdıkları kalıplarda
yemeni dikilirdi. Küçük çocuklar için dikilenlere de "kelik" denirdi. Kilis yemenileri yurdun bütün
yörelerine gönderilirdi. Bugün daha çok folklorik amaçla üretilmektedir.
Nacarlık ve Sabancılık
Hayvancılık ve tarımda gerekli olan araç ve gereçler ile saban, meses, değnek, sırık, yayık,
yemlik, kazma, kürek ve bel sapları vb. gibi araç ve gereçleri yapanlar "Sabancılar Çarşısı" denilen
yerde çalışırlardı.
Tenekecilik
İdare lambası, fennüs (fanus), resim çerçevesi, kadüs (kova), şapşak, kutu, mangal vb.
gereçler ile soba yaparlardı.
Kalaycılık ve Bakırcılık
İşlemeli havanlar, baharat değirmenleri, kazanlar, tepsiler, siniler, çeşitli mutfak gereçleri
bakırdan yapılırdı. Bu sanat, turizme yönelik olarak çalışan birkaç kişinin dışında plastik,
alüminyum ve çelikten yapılan gereçlerin piyasaya hakim olması nedeniyle varlığını
koruyamamıştır.
Arabacılık
Eskiden Kilis'te Bursa arabaları kadar güzel ve zarif araba ve yaylılar yapılırmış.
Günümüzde bu işle uğraşan kalmamıştır.
Tabaklık (Debbağlık)
Köşker, postalcı, çizmeci, semerci saraçlara ve koşumculara deri işlerlerdi. Bu iş eskiden
ilkel araçlarla yapılırmış. Deriyi işlemek için zırnık ve köpek dışkısından yararlanılırmış.
Hasırcılık ve Zembilcilik
Katran Cami civarında "Zembilciler Çarşısı" denilen yerde hasırdan gereçler yapılırmış.
Bunu yapan zanaatkarların en büyük özelliği gözlerinin görmemesiydi. "Körler Çarşısı" da denilen
bu yerde sazdan zembil, ip, şilif vb. şeyler örerlerdi. Bugün bu çarşı yıkılmış olup; hasırcılık ve
zembilcilik de tarihe karışmıştır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 26
2.2.10 Sosyo-Kültürel
Şehrimiz kültürel açıdan yeterli gelişmişlik düzeyine henüz ulaşamamıştır. Bu alanda
çalışmalara hız verilmiştir.2013 yılında şehrimize Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu kazandırılarak
birçok sosyal etkinliğin yapılabileceği bir alan oluşturulmuştur.
Nejat Uygur Amfi Tiyatro
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi, 2011
yılından bu yana şehrimize hizmet vermektedir. Kültür merkezinin ikinci katında halk kütüphanesi
üçüncü katında ise çocuk kütüphanesi bulanmaktadır.
Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 27
2.3 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü
Bölümünde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ve “Belediyenin yetkileri
ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır:
MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar,
her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna
verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 28
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı, alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol
gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve
satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken
tedbirleri almak.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 29
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu
taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
TC. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi
alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme İle İlgili Hükümler
5393 sayılı Belediye Kanununun İkinci Kısım Birinci Bölümünde belediye organlarının stratejik
planlama ile ilgili sorumluluklarını belirten hükümler bulunmaktadır:
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a)
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 30
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Kanunun stratejik plân ve performans programı başlıklı 41. maddesinde, stratejik planlama
süreci, hazırlanışı, kabulü ve bütçeye dayanak oluşturması ile ilgili hükümler bulunmaktadır:
Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma
plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Kanunun faaliyet raporu başlıklı 56. maddesinde, faaliyet raporunun stratejik plan ve
performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesi veya meydana gelen sapmaların nedenleriyle
birlikte açıklayacağı hüküm altına alınmıştır.
Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet
raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin
söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
Kanunun belediye bütçesi başlıklı 61. maddesinde bütçenin stratejik plan ve performans
programına uygun olarak hazırlanacağı hükmü bulunmaktadır.
Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe,
belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli,
tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 31
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9. maddede stratejik plan
hazırlamak yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir:
MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik
plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından
birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans
denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kanunun üst yöneticiler başlıklı 11. maddesinde stratejik planla ilgili sorumluluğun üst
yöneticide olduğu belirtilmektedir:
MADDE 11.- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde
vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst
yönetici Bakandır.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak
hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden,
malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı
sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi,
malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 32
2.4 İÇ ÇEVRE ANALİZİ
2.4.1 Kilis Belediyesi Organizasyon Şeması
Belediye
Başkanı
Av. Hasan
KARA
Özel Kalem Müd.
Bekir ÇİFTÇİ
İmar ve Şeh. Müd.
H.Azmi
DOKUZLUOĞLU
Belediye Bşk. Yrd.
Mehmet Ali
ERYILMAZ
Belediye Bşk. Yrd.
M.Akif YAVUZLU
Belediye Bşk. Yrd.
Cuma ÖZDEMİR
Yazı İşleri Müd.
Mehmet Uğur
TUNÇERİ
Fen İşleri Müd.
Murat BİLECEN
Mali Hizmetler
Müd.
M.Sait ÖZKESİCİ
Temizlik İşleri Müd.
Mehmet
GÜNDOĞMUŞ
Gelir Müd.
Mustafa
KARADAŞ
İtfaiye Müd.
M.Ufuk MISIRLI
Park ve Bahçe
Müd.
Bekir ŞAHİN
Emlak ve İstimlak
Müd.
Reşit ÖZKILINÇ
Hukuk İşleri Müd.
M.Mahşuk DEMİR
Su İşleri Müd.
S.Begüm
BOSTANCI
Otogar Müd.
Coşkun KARTAL
Zabıta Müd.
Abidin YILMAZ
Ayniyat Sayman.
Abdullah
EKİNCİLER
Veteriner İşl.
Müd.
Erdal ÇELİK
Etüt ve Proje
Müd.
Hüseyin ERKMEN
İnsan Kaynakları Müd.
Mehmet
BÜYÜKDEMİRCİOĞLU
Gider Müd.
Kültür ve Sos. İşl.
Müd.
Mahmut SELÇUK
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 33
2.4.2 İnsan Kaynakları
Kilis Belediyesi 105 memur ve 138 işçi ile olmak üzere 243 personeli ile hizmet
vermektedir. Ayrıca kurumun çeşitli birimlerinde 170 hizmet alımı personeli görev yapmaktadır.
Kurumun istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmaktadır.
Grafik 1.1- İstihdam Gruplarına Göre Personel Dağılımı
41%
26%
Memur
33%
İşçi
Hizmet Alımı Personel
Grafik 1.2- Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı*
Grafik Başlığı
Eksen Başlığı
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
Memur
31
20
21
51 Yaş ve
Üzeri
33
İşçi
1
20
83
34
*Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 34
Grafik 1.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı
Grafik Başlığı
80
70
Eksen Başlığı
60
50
40
30
20
10
0
Memur
İşçi
İlkokul
2
Ortaokul
13
Lise
32
Önlisans
26
Lisans
25
Diğer
8
72
23
30
4
0
9
*Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır.
Tablo 12-Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı
Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı
Mühendis
Mimar
Tekniker
Teknisyen
Şehir Plancısı
Diğer Teknik Personel
Sağlık Personeli
İtfaiye Personeli
Zabıta Personeli
Diğer İdari Personel
Yardımcı Hizmet Personeli
TOPLAM
9
1
9
3
1
5
3
4
14
54
2
105
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 35
Tablo 13- Fiili Görev Dağılımına Göre Personel durumu
Fiili Görev Dağılımına Göre Personel Durumu
Memur
İşçi
Toplam
Başkanlık
3
1
4
Özel Kalem Müdürlüğü
1
-
1
Fen İşleri Müdürlüğü
16
37
55
Zabıta Müdürlüğü
15
11
26
Mali Hizmetler Müdürlüğü
22
12
34
Spor Müdürlüğü
2
6
8
Park Bahçe Müdürlüğü
2
7
9
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2
21
23
Su İşleri Müdürlüğü
8
21
29
Yazı İşleri Müdürlüğü
8
4
12
Hukuk İşleri Müdürlüğü
1
1
2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11
1
12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3
1
4
İtfaiye Müdürlüğü
5
14
19
Etüt ve Proje Müdürlüğü
1
-
1
Veteriner İşleri Müdürlüğü
2
-
2
Otogar Müdürlüğü
3
1
4
Genel Toplam
105
138
243
* Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır.
Tablo 14- Memur Personel Emeklilik Durumu
Sayısı
Emeklilik Durumu
Emekliliği Gelmiş Memur Personel
33
Emekliliğine Bir Yıldan Az Kalmış Memur Personel
4
Emekliliğine İki Yıldan Az Kalmış Memur Personel
1
Emekliliğine Üç Yıldan Az Kalmış Memur Personel
1
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 36
2.4.3 Teknolojik Kaynaklar ve Araç Listesi
Belediye Bilgi Sistemi içerisindeki bilginin işlenmesi ve depolanmasında yazılım
programlarından yararlanılmaktadır. Bilginin işlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi için
kullanılan yazılım Belediye Otomasyon Sistemidir.
Belediyemizdeki bilginin depolanması ve akışını sağlayan programlar server adı verilen
ana makinalar üzerindedir.Serverlar hizmetlerine göre veritabanı (database) ve uygulama
(application) sunucuları olarak adlandırılmaktadır..
Belediyemiz Merkez Binada 10 Megabit Metro internet ile hizmet verilmektedir.
Belediyemizde kullanılan tüm birimlerdeki arızalanan bilgisayarlara format atılması,
Windows, otomasyon programı ve diğer yazılımların kurulması teknik servisimiz tarafından anında
müdahale edilerek yapılmaktadır.
Sunuculara ve ağ cihazlarına ilişkin olay günlüklerinin incelenmesi ve yedeklenmesi
yapılmaktadır.
Tablo 15- Belediyemizin Kullandığı Teknolojik Kaynaklar
Cihaz Tipi
Sunucu(Anamakina)
(Windows ve Linux Red Hat)
Desktop Bilgisayar
Leptop Bilgisayar
Lazer Yazıcı
Oracle veritabanı yazılımı
Windows open lisansı
Windows server lisansı
Antivirüs yazılımı
Firewall Cihazı
Loglama Cihazı
Metro Ethernet Swich
1000 gb 24 portlu swich
Network ara kabin
Network orta boy kabin
42 “ Rock server kabin
Projeksiyon cihazı
Access point
DSL modem
Scanner
Cihaz Sayısı
2 Adet
70 Adet
12 Adet
40 Adet
1 Adet
90 Adet
1 Adet
100 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
6 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
3 Adet
1 Adet
1 Adet
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 37
Tablo 16-Belediyemizde Kullanılan Programlar
Su
Taşınır mal işlemleri 4.0
Emlak ve Cevre Temizlik Vergisi
Taşınır mal işlemleri 6.0
İlan reklam- Genel tahakkuk- Kira - Yat.Kat
Taşınmaz mal işlemleri
Emlak vergisi, Tahakkuk ve Raporlama işlemleri
Adres etiket programı
Su tahakkuk ve raporlama işlemleri
Evrak takip işlemleri
Çevre temizlik ve tahakkuk işlemleri
Evlendirme işlemleri
İlan reklam vergisi ve tahakkuk ve raporlama
işlemleri
Encümen meclis kararları programı
Genel tahakkuk ve raporlama işlemleri
Başkanlık yönetim programı
Kira tahakkuk ve raporlama işlemleri
Bilgi işlem programı
Yatırımlara katılım tahakkuk ve raporlama işlemleri
Arşivleme Programı (Ebys)
Bütçe işlemleri
Hal Programı
Muhasebe İşlemleri
Memur bordo işlemleri
Analitik muhasebe işlemleri
İşçi özlük işlemleri
Memur özlük işlemleri
İşçi bordosu
Ayniyat stok takip işlemleri
Personel devam kontrol programı
Makine ikmal işlemleri
Demirbaş takip işlemleri
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 38
Tablo 17- Taşınır Mallar Listesi
Araç Türü
Araç
Sayısı
Aracın Yaşı
Motosiklet
21
0-4
yaş
7
Binek
5
1
2
-
-
1
1
Pikap
5
1
3
1
-
-
-
İtfaiye
8
-
3
-
1
3
1
Minibüs
1
1
-
-
-
-
-
Ambulans
1
1
-
-
-
-
-
Kapalı Kasa
Panelvan
Otobüs
9
7
2
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Cenaze Nakil
5
1
1
1
1
1
-
Kamyon
11
-
5
2
1
3
-
Kamyon Distribütör
1
-
-
-
-
1
-
Çöp Kamyonu
15
4
9
-
-
2
-
Vidanjör
4
1
-
-
1
1
1
Midibüs
1
1
-
-
-
-
-
Su Tankeri
2
-
-
-
-
2
-
Çekici Tır
1
1
-
-
-
-
-
Tır Taşıyıcı Römork
1
1
-
-
-
-
-
Çöp Trans. Tırı
1
-
-
-
-
-
1
Traktör
16
4
-
-
-
-
12
Kepçe
8
4
1
-
-
-
3
Dozer
2
-
1
1
-
-
-
Greyder
2
1
-
-
-
-
1
Silindir
4
1
3
-
-
-
-
Finişer
1
-
-
-
-
1
-
Forklift
2
-
2
-
-
-
-
Paletli Exkavatör
1
-
-
-
1
-
-
129
37
44
5
5
15
23
Toplam
5-9
yaş
12
10-14
yaş
-
15-19
yaş
-
20-24
yaş
-
25+
yaş
2
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 39
2.4.4 Mali Yapı
Tablo 18- Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL)
Yıllar itibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL)
2010
2011
2012
2013
2.516.771,71
2.753.354,65
2.902.744,34
4.620.250,56
Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri
845.026,39
1.433.241,93
1.563.931,30
2.312.512,90
Ekonomik İşler ve Hizmetler
130.618,17
228.197.87
146.306,36
227.067,00
7.363.364,18
8.851.727,19
13.390.287,73
30.509.669,97
19.874.218,63
22.039.152,41
24.025.564,61
34.322.608,82
24.848,28
28.791,23
36.087,40
43.297,00
2.522.732,48
3.311.568,94
3.886.275,04
4.251.543,32
301.751,02
600.481,44
561.883,54
771.941,62
33.579.330,86
39.246.515,66
46.513.080,32
77.058.891,19
Genel Kamu Hizmetleri
Çevre Koruma Hizmetleri
İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür ve Din
Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Yardım Hizmetleri
TOPLAM
Tablo 19- Yıllar itibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL)
Yıllar itibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL)
2010
2011
2012
2013
Personel Giderleri
8.927.280,37
9.561.117,75
11.411.633,74
12.239.401,03
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
1.544.904,34
1.800.915,03
2.152.899,02
2.265.851,56
12.101.388,52
16.721.025,31
19.476.867,60
25.783.214,16
898.896,72
459.100,07
915.915,46
1.288.565,53
Cari Transferler
1.117.375,66
1.171.452,35
524.729,48
1.292.549,97
Sermaye Giderleri
8.943.631,81
9.460.999,01
11.817.622,80
33.376.491,50
45.853,44
71.906,14
213.412,22
812.817,44
33.579.330,86
39.246.515,66
46.513.080,32
77.058.891,19
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
Sermaye Transferleri
TOPLAM
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 40
2.5 KİLİS BELEDİYESİ
HİZMETLERİNE YÖNELİK
MEMNUNİYET VE BEKLENTİ
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 41
2.5.1 GİRİŞ VE YÖNTEM
Bu araştırma Kilis Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan 2015-2019 Stratejik Planı
kapsamındaki, “Dış Paydaş Analizi” ve “Halkın Hizmetlere Yönelik Beklenti ve Memnuniyetinin
belirlenmesi” çalışmasının bir parçasıdır. Anket çalışmasının temel amacı, siz değerli
paydaşlarımızın görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve 2015-2019
dönemini kapsayan stratejik plan çalışmamıza paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır.
Araştırma Temmuz 2014’de Kilis’te uygulanmış olup, araştırmanın kitlesini Kilis’te ikamet
eden denekler ve il dışında ikamet eden Kilisli hemşerilerimizden oluşturmaktadır. Bu araştırma,
Kilis Belediyesi resmi web sayfasından yayınlanan anket çalışması ile online yapılmıştır. Farklı
sosyo-ekonomik düzeylerdeki 205 deneğin ve 17 dış paydaşımızın katılımıyla araştırma
gerçekleştirilmiş olup, böylece sonuçların objektif olması amaçlanmıştır.
Rapor toplam beş bölümden oluşmaktadır. Giriş ve Yöntemin incelendiği ilk bölümü
deneklerin Demografik Yapısının araştırıldığı ikinci bölüm izlemektedir. Bu bölümde araştırmada
yer alan deneklerin genel özellikleri ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde Dış paydaşlarımızın
Belediye Hizmetleri ve Temel Değerlerimiz Hakkındaki Görüşleri incelenmiştir. Dördüncü
bölümde Halkın Belediye Hizmetleri Hakkındaki Memnuniyeti değerlendirilerek, Kilis’in en
önemli sorunu, Kilis Belediyesinin başarılı hizmetleri ve Suriyeli mültecilerin şehre etkileri ve
son bölümde ise deneklerin Kilis Belediyesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde öncelik vermesi
gereken hizmetler konusundaki algıları araştırılmıştır.
Raporun 2015-2019 Stratejik Planı öncesinde dış paydaşlarımızın ve halkın beklentilerini
değerlendirmek ve politika geliştirmek açısından faydalı olması beklenmektedir.
2.5.1.A-DIŞ PAYDAŞLAR
Tablo 20- Dış Paydaşlar
1
Kilis Valiliği
10
İl Dernekler Müdürlüğü
2
İl Özel İdaresi
11
İşkur İl Müdürlüğü
3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
12
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
4
Sosyal Güvenlik Kurumu
13
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
5
Meteoroloji Müdürlüğü
14
Hak-İş Sendikası
6
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
15
Bem-Birsen Sendikası
7
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
16
Kilis Halk Sağlığı Kurumu
8
Milli Eğitim Müdürlüğü
17
Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi
9
İl Müftülüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 42
2.5.2-DEMOGRAFİK YAPI
Bu bölümde deneklerin cinsiyet, yaş ve eğitim durumu gibi özellikleri incelenmiştir.
Deneklerin cinsiyet dağılımı grafik 2.1’de özetlenmektedir. Araştırmaya katılan kadın ve
erkek denek oranına baktığımızda katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek olduğu, kadın
katılımcı oranının ise düşük kaldığı görülmektedir.
Grafik 2.2’de deneklerin yaş dağılımı yer almaktadır. Deneklerin genellikle 18-24, 25-34
ve 35-44 yaş grupları arasında, genç ve orta yaş diye adlandırılan yaş gruplarından oluşmaktadır.
Araştırmamıza katılan deneklerin eğitim durumları Grafik 2.3’te yer almaktadır. Grafiği
incelediğimizde, katılımcıların eğitim düzeyinin yüksek olduğu, çoğunluğu üniversite mezunu
oluştururken bunu yüksekokul ve lise takip etmektedir.
Grafik 2.1- Cinsiyet Dağılımı
20%
erkek
80%
kadın
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 43
Grafik 2.2- Yaş Dağılımı
2%
7%
18-24
20%
25-34
22%
35-44
45-54
49%
55 ve üzeri
Grafik 2.3- Eğitim Dağılımı
1%
2%
4%
23%
45%
ilkokul
ortaokul
lise
25%
yüksekokul
fakülte
cevap yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 44
2.5.3- DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN BELEDİYE HİZMETLERİ
VE TEMEL DEĞERLERİMİZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Grafik 3.1- Kilis Belediyesinin Yürütmekte Olduğu Hizmetler İle İlgili Bilgi Düzeyi
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Az
Orta
İyi
çok iyi
Fikrim yok
Grafik 3.2- Kilis Belediyesinin Kurumlar İle Olan İşbirliği Düzeyi
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Az
Orta
İyi
çok iyi
Fikrim yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 45
Grafik 3.3- Kilis Belediyesinin Halkın Sorunlarını Zamanında Tespit Ederek, Gerekli Tedbirleri
Alma Konusunda Etkinliği
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Az
Orta
İyi
çok iyi
Fikrim yok
Grafik 3.4- Kilis Belediyesi Hakkında Bilgilere Ulaşmak İçin Kullanılan Kaynaklar
8
7
6
5
4
3
2
1
0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 46
Grafik 3.5- Kilis Belediyesi’nin Temel İlkeleri Doğrultusunda Bulunduğu Düzey
9
8
7
Düşük
6
5
Orta
4
Yüksek
3
2
1
0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 47
2.5.4-HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİ HAKKINDAKİ
MEMNUNİYETİ
Grafik 4.1- Yol ve Çevre Düzenlemesinden Memnuniyet Düzeyi
2%
katılıyorum
10%
kısmen katılıyorum
39%
31%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
18%
fikrim yok
Grafik4.2- Cadde ve Sokak Temizliğinden Memnuniyet Düzeyi
2%
9%
katılıyorum
18%
46%
kısmen katılıyorum
katılmıyorum
25%
kesinlikle katılmıyorum
fikrim yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 48
Grafik 4.3- Parklar ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet Düzeyi
1%
katılıyorum
7%
13%
kısmen katılıyorum
katılmıyorum
55%
24%
kesinlikle katılmıyorum
fikrim yok
Grafik 4.4- Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi
4%
katılıyorum
12%
kısmen katılıyorum
24%
31%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
29%
fikrim yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 49
Grafik 4.5- Belediye Personelinin Vermiş Olduğu Hizmet Kalitesinden Memnuniyet Düzeyi
4%
katılıyorum
14%
27%
kısmen katılıyorum
33%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
22%
fikrim yok
Grafik 4.6- Anons Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
8%
24%
katılıyorum
kısmen katılıyorum
24%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
16%
28%
fikrim yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 50
Grafik 4.7- Kaçak Yapı ile Mücadeleden Memnuniyet Düzeyi
8%
19%
katılıyorum
kısmen katılıyorum
29%
katılmıyorum
21%
kesinlikle katılmıyorum
fikrim yok
23%
Grafik 4.8- İşyeri Denetimlerinden Memnuniyet Düzeyi
6%
10%
katılıyorum
22%
33%
kısmen katılıyorum
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
fikrim yok
29%
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 51
Grafik 4.9- Kurumun Saygınlık ve Güvenirliğinden Memnuniyet Düzeyi
21%
katılıyorum
kısmen katılıyorum
26%
33%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
14%
6%
fikrim yok
Grafik 4.10- Kurumun İletişim ve Yeni Teknolojiden Yararlanma Gücünden Memnuniyet Düzeyi
21%
katılıyorum
kısmen katılıyorum
23%
32%
katılmıyorum
kesinlikle katılmıyorum
15%
9%
fikrim yok
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 52
Grafik 4.11- Belediyeye İstek ve Şikâyetlerin İletilmesinde Kullanılan Yollar
11%
18%
akmasa
telefon/e-mail
dilekçe
33%
27%
ilgili müdürlük
diğer
11%
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 53
2.5.5-KİLİS’İN SORUNLARI VE ÖNCELİK
VERİLMESİ GEREKEN HİZMETLER
Tablo 21.1- Temizlik Konusunda Öncelikli Sorunlar
TEMİZLİK
Yüzde
Yol ve sokak kirliliği ( Çöplerin yere atılması)
% 70
Gürültü kirliliği
% 11
Çöplerin zamanında toplanmaması
%7
Görüntü kirliliği
%4
Çevreyi kirletenlere ceza kesilmemesi
%4
Temizlik konusunda halkın eğitilmesi
%4
Toplam % 100,0
Tablo 21.2- Ulaşım-Trafik Konusunda Öncelikli Sorunlar
ULAŞIM -TRAFİK
Yüzde
Otopark ihtiyacı
% 38
Suriye plakalı araçların trafik kurallarına uymaması
% 24
Motosiklet fazlalığı
% 14
Trafik işaretlerinin yetersizliği
% 14
Toplu taşıma, güzergah
% 10
Toplam % 100,0
Tablo 21.3- Su Konusunda Öncelikli Sorunlar
SU
Yüzde
Susuzluk, su kesintisi(suyun üç günde bir verilmesi)
% 62
İçme suyu (şebeke suyunun içilememesi)
% 38
Toplam % 100,0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 54
Tablo 21.4- Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Konusunda Öncelikli Sorunlar
PARK, BAHÇELER VE YEŞİL ALANLAR
Yüzde
Yeşil alan azlığı
% 56
Parkların yetersiz ve küçük olması
% 23
Mevcut yeşil alanların korunamaması
% 13
Parklardaki spor alanlarının yetersiz olması
%8
Toplam % 100,0
Tablo 21.5- Yol ve Kaldırım Konusunda Öncelikli Sorunlar
YOL VE KALDIRIM
Yüzde
Yolların dar ve bozuk olması
% 62
Araçların yol kenarına park edilmesi
% 13
Ara sokaklara bakım ve asfalt yapılmaması
%8
Kaldırımların çok geniş olması
%7
Cumhuriyet Caddesine alternatif yol olmaması
%7
Yolların tek yönlü olması
%3
Toplam % 100,0
Tablo 21.6- İmar Konusunda Öncelikli Sorunlar
İMAR
Yüzde
Çevre düzeni
% 46
Altyapı
% 16
Çarpık kentleşme
% 11
Toplu konut yetersizliği
%6
Çarşının küçük olması
%6
Kaçak yapı
%5
Tarım arazilerinin imara açılması
%5
Yeni imar alanında kapalı otopark ve çevre düzenlemesinin yapılmaması
%5
Toplam % 100,0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 55
Tablo 21.7- Esnaf ve Seyyar Satıcılar Konusunda Öncelikli Sorunlar
ESNAF VE SEYYAR SATICILAR
Yüzde
Yol ve kaldırımı işgal etmek
% 32
Seyyar satıcıların verdiği rahatsızlıklar
% 24
Sağlıksız gıda ve ürün satılması ve bunların denetlenmemesi
% 22
Suriyeli mültecilerin kaçak işyeri açması
% 22
Toplam % 100,0
Tablo 21.8- Belediyenin Kurumsal Açıdan Öncelikli Sorunları
BELEDİYE KURUMSAL
Yüzde
Kurumsallaşmanın sağlanamaması, kaliteli belediyecilik anlayışının
olmaması
% 30
Belediyenin programlı ve sistemli çalışmaması
% 26
Kalifiyeli personel eksikliği
% 22
Belediye hizmet binasının yetersiz olması ve bazı birimlerin hizmet binası
dışında olması
% 11
Kurum içi denetlemenin yetersiz olması (yapılan hizmetlerin kalitesini
denetlememesi)
% 11
Toplam % 100,0
Tablo 21.9- Sosyal-Kültürel Alanda Öncelikli Sorunlar
SOSYAL-KÜLTÜREL
Yüzde
Sosyal-kültürel etkinlikler yetersiz
% 50
Sosyal kültürel alanların olmayışı
% 22
Beyin göçü
% 14
Mahallelerde spor ve yürüyüş alanlarının olmaması
% 14
Toplam % 100,0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 56
Tablo 21.10- Diğer Öncelikli Sorunlar
DİĞER SORUNLAR
Yüzde
Suriyeli mültecilerin çok fazla olması
% 65
İşsizlik
% 17
Halkın bilinçsiz olması
%6
Özel hastanenin olmaması
%4
Profesyonel futbol takımının olmaması
%4
Kiraların çok yüksek olması
%4
Toplam % 100,0
Tablo 22- Kilis Belediyesi’nin Başarılı Hizmetleri
HİZMETLER
Yüzde
Başarılı hizmeti yok
% 19
Scada sistemli içme suyu ve su şebeke hattının yenilenmesi
% 16
Temizlik(katı atık ve su atık tesisi, çöp saati uygulaması)
% 12
Yeni yönetimin halkın isteklerini dikkate alması, halkla iletişim
kurması(halk günü)
%10
Asfalt, yol çalışmaları
%8
Karataş parkı, Amfi tiyatro, Meydanlar, Söğütlüdere, Mezarlık temizliği ve
düzenleme, ağaçlandırma işlemleri
%7
Sosyal ve kültürel etkinliklere önem vermeye başlaması(Ramazan ayı
etkinlikleri, Cum. Cad.’nin trafiğe kapatılması
%7
Geniş kaldırımların yapılması
%4
Zabıta denetimlerinin artması, gelişigüzel ruhsat verilmemesi
%4
Doğalgaz
%3
Altyapı
%2
Yeni yönetimle dinamik bir kadro oluşturulması
%2
Toplu taşıma araçlarının değiştirilmesi
%2
Belediye web sayfası ve hizmetlerin halka duyurulması
%2
Otopark
%1
Diğer
%2
Toplam % 100,0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 57
Tablo 23.1 - Suriye Olaylarının Şehre Olumlu Etkileri
OLUMLU ETKİLERİ
Yüzde
Ticaretin canlanması
% 83
Ucuz işçilik
% 13
Kilis’in ulusal basında duyulması, tanınması
%4
Toplam % 100,0
Tablo 23.2- Suriye Olaylarının Şehre Olumsuz Etkileri
OLUMSUZ ETKİLERİ
Yüzde
Güvenlik, suç oranlarında artış
% 22
Kira fiyatlarının orantısız artışı,
% 15
Çevre kirliliği, temizlik, parklarda Suriyeli mültecilerin yaşaması, park
alanlarını tahrip etmesi, Kilis halkının yeşil alanları kullanamaması
Trafik yoğunluğu, Suriyeli araç sayısının fazlalığı, araç park alanın yetersiz
kalması
Yoğun nüfus artışı ve Kilis’in nüfusu kaldıracak kapasiteye sahip olmaması
% 12
Sosyo-kültürel yapının bozulması, kültür çatışması, dil kargaşası
%6
Sokak satıcıları ve ruhsatsız işyeri açılması
%6
Kamu hizmetlerinden yararlanılmada önceliğin Suriyeli Mültecilere
verilmesi, Kilis halkının ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi
Dilencilik
%4
Gürültü Kirliliği, Suriyeli mültecilerin sabaha kadar dışarıda dolaşmaları
%3
Kilis halkının işsiz kalması
%2
Belediye hizmet kapasitesinin yetersiz kalması
%2
Diğer (sağlık sorunları, çok eşliliğin artması)
%2
% 12
% 11
%4
Toplam %100,0
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 58
2.5.6-KİLİS BELEDİYESİNİN ÖNÜMÜZDEKİ 5
YIL(2015-2019) İÇERİSİNDE ÖNCELİK VERMESİ
GEREKEN HİZMETLER
Grafik 5.1- Kentsel Dönüşüm İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
kaçak yapının
önlenmesi
7%
ağaçlandırma
11%
otopark
13%
yeşil alan
26%
çevre düzenlemesi
22%
eski yapıların
yerine yeni
konutların inşası
10%
tarihi konutların
restorasyonu
11%
Grafik 5.2- Sosyal ve Kültürel Gelişim İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
aile danışma
merkezi
7%
engellilere ve
bakıma muhtaç
insanlara katkı
16%
meslek edinme
kursları
28%
tiyatro konser vb
etkinlikler
49%
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 59
Grafik 5.3- Ulaşım İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
toplu taşıma araçları
7%
bisiklet yolu
8%
yürüyüş yolu
21%
yol
52%
kaldırım
12%
Grafik 5.4- Çevre ve Çevre Sağlığı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
katı atık yönetimi
6%
görüntü kirliliği
21%
gıda denetimi
15%
temizlik
45%
gürültü kirliliği
13%
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 60
Grafik 5.5- Kentsel Altyapı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
elektrik hatlarının
yer altına alınması
20%
kanalizasyon
27%
doğalgaz
13%
su
40%
Grafik 5.6- Fiziki Yeterlilik İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler
deneyimli personel
53%
hizmet binası
39%
iş vasıta araçları
8%
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 61
2.6-SWOT ANALİZİ
S
Strengths
w
Weaknesses
O
Opportunities
T
Threats
• İncelenen kuruluş, süreç
veya bir durumun güçlü
yanları(olumlu hususlar)
• İncelenen kuruluş, teknik,
süreç veya bir durumun
zayıf yanları
• Güçlü yanları destekleyen
dış çevredeki
koşullar(fırsatlar)
• Dış çevreden gelen
tehditler
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 62
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL
 Halkla iletişim düzeyinin yüksek olması
 Toplumun kültürel sosyal hizmetler yönünden beklentisinin yüksek olması
 Karataş parkının ve amfi tiyatronun kilise kazandırılması
 Kilis’in sınıra yakın bir il olması nedeniyle ticaretin gelişmiş olması
 Tarihsel süreçte çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olması ve bugünde bu önemini
koruyor olması
 Tarihi ve kültürel bir şehir oluşu
 Eğitimde başarılı bir şehir oluşu
 Hızlı nüfus artışı nedeniyle inşaat sektörünün ivmelenmiş olması
 İnanç turizmi yönünden büyük fırsatlara sahip olunması
 Kilis ilinin teşvik kapsamında olması
 Kilis halkının misafirperverliği
 Kilis’in Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hinterlandında bulunması
 Kilis’in önemli bir liman olan Hatay’a yakın olması
 Suriyelilerin potansiyel nüfus gücü
YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI
 Yeni belediye başkanına güven ve inancın yüksek olması
 Ast-üst ilişkilerinin modern lider yönetici anlayışıyla yürütülmesi
 Borç ödeme planlarının oluşturulmuş olması
 Halkın saygını kazanmış bir kurum olması
 AB fonlarından kurum projelerinde yararlanılması
 Pratik çözümler üretebilecek kapasiteye sahip olmak
 Gelişime açık oluşu
 Muhasebe takip sisteminin kontrol altında olması
 Kurumun halkla iç içe olması
 Kayıtlı mükellef sayısının artırılıyor olması
 Personelin aylık ödemelerinin düzenli yapılması ve memnuniyet düzeyinin yüksek oluşu
 Kurumun diğer bağlı birimlerinde faaliyetlerin artırılması ve gelir artışının sağlanması
 Suriye olayları nedeniyle kurumun çözüm üretme konusunda kendini yenilemesi
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 63
FİZİKİ VE TEKNİK ALT –ÜST YAPI
 Şehrin temel ihtiyacı olan su, katı atık, atık su arıtma tesislerinin kurulması ve işletimi
 Belediyemiz bünyesinde bilişim alanında altyapının oluşturulmuş olması
 Mevcut yapıların kontrol altına alınması ve yeni yapıların denetleniyor olması
 Otogarın otomatik kapı sistemine geçmesi
 Otogarın şehir içerisinde olması nedeniyle ulaşım sorununun azalması
İNSAN KAYNAKLARI YAPISI
 Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar arasında çatışma çıkmaması konusunda gerekli yardım
dağıtımı ve esnafla diyalog oluşturulması
 İnsanımızı ve memleketimizi severek insan odaklı hizmet sunulması
 Kurum dosyalarını ve diğer yasal işlemleri takip edecek yeterli sayıda avukat bulunması ve
bu alanda tecrübe sahibi olunması
 Aynı birimde uzun süreli olarak çalışan personelin kendi dalında tecrübeli olması
 Personelin çalışmada istekli olması
 Yeni kurulan birimlerin mevzuata uygun ve sıfır toleransla çalışması
 Teknik personel kadrosunun genç olması
 Kurum içinde çalışan personelin iletişim düzeyinin yüksek olması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 64
ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Kalifiyeli personel eksikliği, mevcut personelin kendini geliştirmemesi ve eğitim
ihtiyacının belirlenmemesi
 Materyal eksikliği
 İşlerin önceliklerinin netleştirilememesi
 Gelir gider dengesinin kurulamaması
 Halkın hizmet alma talebine karşılık verilen hizmeti koruma çabası göstermemesi ve
katılımcı olmaması
 Kısa-orta-uzun vadeli planlama yapılmaması
 Görev tanımlaması olmaması
 Birimler arası iletişim eksikliği
 Mevzuat takibi yapılmaması ve mevzuatın uygulanmaması
 Teknolojiden yeterince yararlanılmaması
 Şehirle ilgili yeterli peyzaj çalışması olmaması
 Alt yapı ve yol sorunu
 Artan nüfusa oranla artmayan teçhizat ve personel sayısı
 Hizmet binasının yetersizliği ve kurum birimlerinin dağınık halde bulunması
 Kilis’in Gaziantep ilinin gölgesinde kalması
 Trafik sorununun artması ve otopark yetersizliği
 Kaçak yapıların fazla olması
 İl merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmaması
 Halkın çöp konusunda bilinçsiz olması
 Öğrenci sayısının fazla olması fakat bunun değerlendirilememesi
 Beyin göçünün fazla olması
 Parselasyon planının yapılmaması
 İşçi ve memurların teknolojik ve yeni gelişmelere kapalı olması
 Yaptığımız hizmetleri halka anlatamama
 Bütçenin yetersizliği
 Belediyecilik imajının olmaması
 Halkın kentlilik ve çevre bilincinin yeterli ölçüde olmaması
 Aşırı nüfus artışı
 Yeşil alanların yetersizliği
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 65
 Halkın ve esnafın üzerindeki etkinsizlik
 Kaynak yetersizliği ve mevcut kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanılamaması
 Kavşakların ve imarın düzensizliği
 Sosyal ve kültürel etkinliklerin az olması
 Yol su kaldırım ve seyyar satıcı sorunu
 Şehir estetiğinin olmaması
 Plan ve programsız hizmet
 Kurum içi ilişkilerin güçlendirilememesi
 Birimlerin bütçelerine göre harcama yapmaması
 Şehir içi ulaşımın yetersizliği
 Devlet kurumlarının yeterli denetim yapmaması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 66
FIRSATLAR
EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL
 Kilisin ulusal ve uluslararası düzeyde Suriye olayları sonrasında gündeme gelmesi
 Tarihsel ve kültürel olarak eski bir şehir olması
 Ticari anlamda kıyı bölgesine yakın bir il olması
 Kilis ilinin Gap projesi içerisinde yer alması
 Kültürel turizmin geliştirilebilmesi için mevcut tarihsel mirasların ülke çapında merak
uyandırması
 Organik tarım yapılması
 Kilis mutfağının bölge içerisinde çok ünlü olması
 Suriyeli mültecilerin varlığının ekonomik yönden şehrin kalkınmasını sağlaması
 Üniversite öğrencilerinin şehre hareketlilik kazandırması
 Kilis 7 Aralık Üniversitesinin açılmış olması
 Şehrin turizm potansiyeline sahip olması
 Suriyeli mültecilerin varlığı nedeniyle şehre sunulan hibelerde artış olması
 Gaziantep büyükşehir belediyesine olan fiziki yakınlık ve sosyal yönden bağlılık
 Suriyeli misafirlerin ucuz iş gücü, ekonomik canlılık ve konut sektöründe hareketlilik
sağlaması
 Öğrencilerin ve Suriyeli misafirlerin varlığı sebebiyle farklı kültürlerin ilimize taşınması
 Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinin ilimize
sosyal kültürel ve çevre bilinci açısından katkı sağlaması
 Suriye’ye yakınlık sebebiyle kentte kayıt dışı bir sermaye birikimi olması bununda yatırımlar
için kaynak sağlıyor olması
 Türkiye’de büyük ilgi gören el işlemeli yorgan yapımı
 Kurulması planlanan organize sanayi bölgesinin değerlendirilmesi
 Metropol şehri olma yolunda hızla gelişmekte olan Gaziantep halkının ilimize yatırım
yapması
 Öncü pınar gümrük kapısının il merkezinde olması
 Küçük sanayi sitesinin bulunması
 Tarihi yerlerin restore edilerek turizm sektörüne kazandırılması
 Oylum höyüğü kazı çalışmalarının yapılarak yeni tarihi değerlerin keşfedilmesi ve turizme
kazandırılması
 Kentin üzüm ve zeytin yetiştiriciliğinde ülke çapında önemli bir yere sahip olması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 67
YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI
 Kilis’te üst düzey yönetici ve ünlü kişilerin sayısının artması
 Kilisin kalkınmada öncelikli iller arasında olması
 Çalışma sistemlerinin teknoloji odaklı olması
 Politik açıdan mevcut hükümetle aynı siyasi tabanda bir yönetimin bulunması
 Üst yöneticinin her türlü projeye kaynak sağlayabilecek gücünün olması
 Eğitimli personel sayısındaki artış
FİZİKİ VE TEKNİK ALT –ÜST YAPI

Park alanlarının özelleştirilerek aktifleştirilmesi

Kuzey çevre yolunun faaliyete geçmesi

Çalışma alanında personele yetki veren üst yönetici

Tarımsal alanların yeterli ölçüde bulunması

Kentin küçük olması

Kentsel dönüşüm mevzuatının geniş olması ve kilisin gecekondu alanlarının dönüşümünde önemli
bir fırsat olması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 68
TEHDİTLER
EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL
 Güvenlik nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklerde kısıtlama getirilmesi
 İlimizde var olan Suriyelilerin nüfusunun kent nüfusundan fazla olması
 Dışarıdan gelen göçmenlerin yasal olmayan yollardan işyeri sahibi olmaları
 Suriyeli misafirlerin dilimizden anlamamaları ve kurumun temizlik işleri ile ilgili aldığı
karalarda düzenin bozulması
 Kent iş adamlarının yatırımlarını Gaziantep yada İstanbul gibi büyükşehirlere yapması
 Halkın bilinçsiz olması ve yapılan projelere sahip çıkmaması
 Suç oranlarının artması
 Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması ve buna bağlı olarak üretimin azalması
 Suriye’deki göç nedeniyle güvenlik zafiyetinin yaşanması
 Göçle birlikte gelen nüfusun ilde yaşayan halkın kültür seviyesinde daha aşağıda oluşu
 Sığınmacıların kontrolsüz giriş -çıkışları hem güvenliği hem de yaşam standartlarını tehdit
etmesi
 Motorlu araç sayısının hızla artışı ve trafik güvenliğinin yetersiz olması
 Sanayinin zayıf oluşu
 Kentte geleneksel olarak silah bulundurma ve eğlence sonrası silah kullanılması
 Suriyeli vatandaşlar ile Türk vatandaşların birbirine hoşgörüsüz olması
 Kilis halkının yasal sorumluluklarının bilincinde olmaması
 Türk vatandaşlarının Suriye kökenli yapmış oldukları evlilikler
 Sınır bölgesi olması nedeniyle kaçakçılıkla mücadele
FİZİKİ VE TEKNİK ALT-ÜST YAPI
 Görüntü ve çevre kirliliği parklar ve camilerin Suriyeli misafirlerce işgali
 Kilisin, Gaziantep dışında başka bir il ile sınır komşusu olmaması ve hiçbir bağlantı yoluna
sahip olmaması
 Yeni açılan imar alanları ve eski yapıların birbiriyle olan uyumsuzluğunun şehir
planlamasını tehdit etmesi
 Yeni gelişen nüfus artışının su kaynaklarını ve arıtma tesislerinin kapasitelerinin
yetersizliğine neden olması
 Ekolojik olarak tarım çeşitliliğinin yeterli olmayışı
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 69
 Küresel ısınma ile birlikte kuraklığın artması kentin yeterli yağış alamaması
 İşyeri ve seyyar satıcılarda kontrolsüz çoğalma
 Ağaçlandırmanın yetersiz olması
 Kilis merkezindeki yapıların eski olması
 Kilis’in sınır şehri olması ve diğer şehirler ile olan ulaşım problemleri
 Çarpık yapılaşmanın oluşu
YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI
 Kamulaştırmalara yeterli kaynağın ayrılamaması
 Siyasi baskı nedeniyle mevzuatta yaşanan aksaklıklar
 Belediye içindeki birimlerin birbirleriyle olan uyumsuz çalışmalarının halka yansıması
 Halkın belediyeden beklentisinin günden güne artması fakat yeterli kamu kaynağına sahip
olunmaması
 Kurum içinde en acil iş benim işim mantığı
 Kalifiyeli personel eksikliği
 Halkın çevre bilinci konusunda eğitilmesinde kurum olarak yetersiz kalınması
 Bütçenin kısıtlı olması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 70
GELECEĞİN
TASARIMI
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 71
3.1 MİSYON-VİZYON ve TEMEL DEĞERLER
MİSYON
VİZYON
Kilis halkının huzur ve rahatlığının
ön planda tutulduğu, halkın her
kesimine eşit hizmetin sunulduğu,
tarihi ve kültürel değerleri
sahiplenmiş, şehrin ruhunu ortaya
çıkaracak, katılımcı, şeffaf ve
kaliteli bir belediyecilik anlayışı
ortaya koymak.
Tarihi kültürün ve yerel zenginliğin
ortaya
çıkarıldığı,
yaşam
standartlarının yüksek olduğu,
düzenli, dinlendirici, markalaşmış
bir Kilis oluşturmak.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 72
Sosyal
belediyecilik
Hesap verile
bilirlik
Tarafsızlık ve
şeffaflık
Tarihe ve
doğal mirasa
sahip çıkmak
İlkeli ve kararlı
Halkın
değerlerine
saygılı
TEMEL
DEĞERLER
Hukuka
uygunluk
Mesleki
bilgi,uzmanlık
ve deneyim
Vatandaş
odaklı
Hizmette
kalite ve
süreklilik
Hizmette
güleryüz
Yenilikçi
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 73
3.2 AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ 1
Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin
sağlanması amacıyla gelirlerin arttırılarak mevcut
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 74
KİLİS BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
KU.
37
Su verilen bölgelerde
kaçak ve usulsüz su
kullanımlarının önüne
geçilmesi yönünde
gerekli düzenlemeleri
yapmak ve önlemler
alarak, mevcut tahakkuk
tahsilat oranlarının
iyileştirilmesi
Tüm bölgelerde abone bazında
tarama yapılarak, kaçak su
kullananları tespit etmek,
kaçak kullanılan suyu kayıt
altına alarak kayıp-kaçak
oranını azaltmak.
Su tahsilâtının düzenli hızlı
ve yeterince yapılması için
gerekli önlemleri alarak
zamanında tahsil edilemeyen
su ücretlerinin tahsili için
kesme vb. gibi caydırıcı
etkisi olabilecek önlemleri
uygulamaya koymak.
HEDEF
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
Su İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
_
60
80
95
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
Su İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 75
KİLİS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması
Emlak gelirlerini artırmak amacı
ile tahsilatlara hız verilmesi ve
belirlenen tahakkuk seviyesine
ulaşılması
Diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına(SGK, Vergi Dairesi
v.b) ödenen payların e-ortamda
takibinin yapılarak, işlemlerin
mevzuata uygunluğunun
denetlenmesi
_
Yüzde
(%)
_
20
2016
30
2017
SÜREKLİ
Mevcut muhasebe
sisteminin
geliştirilmesi ve
mevzuat takibi
KU. 40.1 yapılarak belediye
gelirlerinin tahsil
yoluna gidilmesi
İcra biriminin kurulması ve
mükellef takip sisteminin
işlevselleştirilmesi
2015
40
SÜREKLİ
GÖSTERGESİ
HEDEF
SÜREKLİ
PERFORMANS
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
SORUMLU
BİRİM
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 76
KİLİS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması
HEDEF
İç kontrol biriminin kurulması
ve Kamu iç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem
Planını Hazırlanması
Her yıl ilgili stratejik plan
doğrultusunda performans
programlarının hazırlanması
çalışmalarını koordine etmek
ve ilgili birimlere danışmanlık
hizmeti vermek
Stratejik plan ve performans
programlarının gerçekleşme
oranlarının izlendiği ve
değerlendirildiği raporun
hazırlanması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
Adet
1
1
1
_
Adet
1
1
1
SORUMLU
BİRİM
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
SÜREKLİ
İdarenin stratejik plan ve
performans programının
hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi
KU. 40.1 çalışmalarını yürütmek.
İzleyen iki yılın bütçe
tahminlerini de içeren
idare bütçesini stratejik
plan ve yıllık performans
programına uygun olarak
hazırlamak ve idare
faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 2
SÜREKLİ
KOD
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 77
KİLİS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması
HEDEF
Ön Mali Kontrol
Sisteminin Mevzuata
Uygun Olarak İşler
Hale Getirilmesi
2017
SÜREKLİ
Hizmet İçi Eğitim
Seminerleri
Düzenlenerek
Personelin Farkındalık
Düzeyinin Artırılması
2016
Adet
3
3
3
_
SÜREKLİ
KU. 40.1 Muhasebe
sisteminin etkin bir
şekilde yürütülmesi
ve borç yükünün
azaltılarak gelir
gider dengesinin
sağlanması
2015
SÜREKLİ
Borç Yönetim
Sisteminin
Geliştirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 3
SÜREKLİ
KOD
Program
SORUMLU
BİRİM
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 78
KİLİS BELEDİYESİ GELİRLER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması
HEDEF
HEDEF 1
PROJE-FAALİYET
Gelir kaynaklarının belirlenmesi ve
gerekli envanterlerin çıkarılması
Bütçe gelirleri içerisinde,
KU. 40.2 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu ile
belirlenmiş olan vergi,
resim ve harçların oranını
arttırmak, belediyenin ek
kaynağa erişimini ve
gelirlerin zamanında
tahakkuk, tahsilat
işlemlerinin sağlanması
İlan reklam vergisi mükelleflerinin
kontrollerinin yapılması, beyan
vermemiş mükelleflerin kayıt
alıntına alınması ve eksik beyan
verenlerin tespit edilmesi
Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği
yapılarak eğlence yerlerinin
belirlenmesi ve eğlence vergisi
gelirlerinin arttırılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
Gelirler
Müdürlüğü
Adet
1
1
1
Yüzde
(%)
40
40
-
Gelirler
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
80
20
SÜREKLİ
KOD
Gelirler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 79
KİLİS BELEDİYESİ GELİRLER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin artırılarak mevcut kaynakların, etkili, ekonomik Ve
verimli kullanılması
HEDEF
Belediye alacaklarını vadesinde
ödemeyen mükelleflerin borçlarını
6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
ilgili hükümleri doğrultusunda cebri
tahsil usulü ile tahsil etmek
Yüzde
(%)
_
2016
2017
10
20
30
80
85
90
SÜREKLİ
Toplam tahakkuk, tahsilat oranını
her yıl arttırarak 2017 yılında %90
seviyesine ulaşmak
Yüzde
(%)
2015
SÜREKLİ
KU.
Bütçe gelirleri
içerisinde, 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri
40.2 Kanunu ile belirlenmiş
olan vergi, resim ve
harçların oranını
arttırmak, belediyenin ek
kaynağa erişimini ve
gelirlerin zamanında
tahakkuk, tahsilat
işlemlerinin sağlanması
Belediyemiz gayrimenkullerin
günümüz şartlarına uygun
değerlerde kiraya verilerek kira
gelirlerinin oranını arttırmak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
KOD
PROJE-FAALİYET
SORUMLU
BİRİM
Gelirler
Müdürlüğü
Gelirler
Müdürlüğü
Gelirler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 80
AMAÇ 2
Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum
dışı verimliliğin arttırılması.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El ” 81
KİLİS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması.
HEDEF
Haftalık Halk Günü
toplantılarının yapılması
KU.
2.
Başkanlık makamının
kurum içi ve kurum dışı
paydaşlarla olan
bağlantılarını
düzenlemek ve
organizasyonunu
sağlamak.
Başkanlık makamınca mevcut
personel ile gündem içi
toplantılarının yapılması
Başkanlık makamının çalışma
programını düzenlemek
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
Adet
48
24
12
Özel Kalem
Müdürlüğü
Adet
4
3
3
Özel Kalem
Müdürlüğü
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
Özel Kalem
Müdürlüğü
Program
SÜREKLİ
KOD
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 82
KİLİS BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
Birim içi toplantı yapılması
KU.
18.
Birimler arasında
diyalogun arttırılmasını
ve belediye
hizmetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde
gerçekleşmesini
sağlamak
Belediye Başkanı, Başkan
Yardımcıları ve Birim
müdürlerinin katılımıyla toplantı
yapılması
Yıllık değerlendirme
toplantılarının yapılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Haftada 1
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
12
12
12
Yazı İşleri
Müdürlüğü
1
1
1
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Adet
Adet
Yazı İşleri
Müdürlüğü
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 83
KİLİS BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
E-evrak kayıt sitemine geçilmesi
ve elektronik ortamda arşivleme
sisteminin oluşturulması
KU.
18.
Hizmetlerin etkili ve
verimli bir şekilde
yapılması için bilişim
teknolojilerinden
maksimum düzeyde
faydalanmak
E-Belediye aracılığı ile
vatandaşların elektronik ortamda
su, emlak v.b borçlarının tahsil
edilmesi
Mezarlık Takip Sisteminin
kurularak alanın
haritalandırılması ve e-ortamda
mezar yeri tespiti ve satışının
sağlanması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
Yüzde
(%)
40
Yüzde
(%)
60
40
Yüzde
(%)
80
20
60
2017
SORUMLU
BİRİM
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
SÜREKLİ
HEDEF 2
SÜREKLİ
HEDEF
KOD
Yazı İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 84
KİLİS BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
Hizmet içi eğitimin verilmesi
KU.
18.
Belediyenin amaç ve
hedeflerini taşıyacak
özelliklere sahip
personel yapısının
oluşturulması ve
organizasyon yapısının
iyileştirilmesi
Personelin mesleki bilgi ve
becerisini arttırmak amacı ile
eğitim programlarına
gönderilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
_
Adet
2015
2016
2017
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 3
SÜREKLİ
HEDEF
KOD
2
2
2
SORUMLU BİRİM
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 85
KİLİS BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
Personele iş sağlığı ve güvenli
ile ilgili eğitim verilmesi ve
bunun sürekli hale getirilmesi
2015
_
2016
2017
SORUMLU BİRİM
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Kuruma yeni katılan veya görev
yeri değiştirilen personel
oryantasyon eğitiminin
verilmesi
_
Yazı İşleri
Müdürlüğü
SÜREKLİ
_
3
Yazı İşleri
Müdürlüğü
SÜREKLİ
Personelin görev
tanımlamalarının yapılması ve
yetki devrinin prosedürlere
uygun olarak uygulanması
3
SÜREKLİ
Adet
SÜREKLİ
Birimler arası sosyal
etkileşiminin arttırılması
ve rehberlik
faaliyetlerinin yapılması
Sosyal etkinlikler düzenlenerek
personelin katılımının
sağlanması
SÜREKLİ
18.
SÜREKLİ
KU.
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 4
SÜREKLİ
KOD
3
Yazı İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 86
KİLİS BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
2015
2016
2017
2016 yılının sonuna kadar mevcut
Belediyemizin lehine
davaların % 80’ini
olan ve aleyhine açılan
sonuçlandırmak
dava, takip ve diğer
değişik işleri yasal süre
içinde, günün teknolojik
imkanlarından
2015 yılı içerisinde
faydalanılarak denetime sonuçlandırılmak üzere denetime
elverişli bir şekilde
elverişli arşiv sistemi oluşturmak
sonuçlandırmak
Yüzde
(%)
30
50
20
Yüzde
(%)
100
SÜREKLİ
UYAP, UBAP, E-İMZA ve diğer
teknolojik imkanları (icra takip
programı v.b) kullanmak
Yüzde
(%)
100
SÜREKLİ
24.
PROJE-FAALİYET
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 87
KİLİS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
Yüzde
(%)
Kaçak yapıların önlenmesi için
gerekli tedbirleri almak
_
_
SÜREKLİ
Kent bilgi sistemi kurularak, teknik
altyapı verileri ve arazi verilerinin
dijital ortama aktarılıp güncel hale
getirilmesi
2017
100
SÜREKLİ
_
2016
SÜREKLİ
Tüm harita işlemlerinin
izlenebileceği, güncellenebilir,
güvenilir veri tabanlı otomasyon
sisteminin kurulması
2015
SÜREKLİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
30.
Teknolojik alt yapıyı
güçlendirerek, tüm
verilerin dijital ortama
aktarılarak, daha etkin
ve verimli hizmet
sunmak.
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
SORUMLU
BİRİM
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 88
KİLİS BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
Program
SÜREKLİ
36.
Günün 24 saati hizmet
veren itfaiye
teşkilatımızın her türlü
itfai olaya en kısa sürede
etkin müdahale etmesini
sağlayarak, afetlerde
oluşabilecek can
kayıplarını ve maddi
zararları en az düzeyde
tutmak için
bilinçlendirme
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
İtfaiye Müdürlüğü
2017 yılı sonuna kadar personel
sayısını arttırmak
Yüzde
(%)
30
30
10
İtfaiye Müdürlüğü
Ekrem Çetin Mahallesine itfaiye
birim şubesi açılması
1
1
1
İtfaiye Müdürlüğü
Adet
12
10
5
İtfaiye Müdürlüğü
Fabrika, sanayi kuruluşları, işyeri,
eğlence yeri v.b yangınlarına karşı
alınması gereken önlemler
yönünden denetim programı
yapmak
Birim personeli tarafından, özel ve
gönüllü itfaiye personeline eğitim
verilmesi, halkın ve kamu
kurumlarının itfaiye hizmetleri ile
ilgili olarak bilgilendirilmesi,
tatbikat yapılması
Adet
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 89
KİLİS BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
KOD
HEDEF 1
PROJE-FAALİYET
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
KU.
37
HEDEF
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
Şebeke suyunun kalitesi hakkında
halkı bilgilendirmek için her yıl
broşür dağıtmak.
Adet
5000
4000
3000
Su İşleri
Müdürlüğü
Su tasarrufu hakkında mahalle
toplantıları yapmak
Adet
15
10
5
Su İşleri
Müdürlüğü
Suyun etkin ve
verimli kullanımı
hakkında halkı
bilinçlendirme
çalışmaları yapmak
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 90
KİLİS BELEDİYESİ VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin arttırılması
HEDEF
Evcil hayvan satışının yapıldığı
Pet Shoplara belirli aralıklara
eğitim verilmesi
Adet
Zabıta ile birlikte yapılan gıda
denetimlerinde hazır bulanarak
gerekli raporlamanın
hazırlanması
_
2017
SÜREKLİ
_
2016
3
3
3
SÜREKLİ
Barınak hayvanlarının sağlık
şartlarının düzenli olarak kontrol
edilmesi ve beslenmelerinin
karşılanması
SORUMLU BİRİM
2015
SÜREKLİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
38.
Veterinerlik
Müdürlüğünün görev ve
sorumluluğu altında
olan hayvan barınağının
yaşamsal olanaklarının
iyileştirilmesi ve diğer
hizmetlerin etkili ve
verimli bir şekilde
yapılması
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
Veterinerlik
Müdürlüğü
Veterinerlik
Müdürlüğü
Veterinerlik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 91
KİLİS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğin artırılması.
HEDEF
KOD
HEDEF 1
PROJE-FAALİYET
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
Adet
2
2
2
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Adet
3
3
3
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Türkiye Belediyeler Birliği
İle İletişime Geçerek
Belirlenecek Eğitim
İhtiyacı Doğrultusunda
Seminerler Düzenlemek
Adet
1
1
1
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Birim İçi Toplantıların
Yapılması
Adet
12
12
12
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Personelin
Eğitim Seminerine
gönderilmesi
Personelin eğitim
KU. 40.1 seviyesinin
yükseltilmesi ve birim
içi iletişimin en üst
düzeye çıkarılması
Hizmet İçi Eğitim
Seminerleri Düzenlenerek
Personelin Farkındalık
Düzeyinin Artırılması
SORUMLU
BİRİM
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 92
KİLİS BELEDİYESİ GELİRLER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğinin arttırılması
Mükelleflerle ilgili güncel veri
tabanının oluşturulması
KU. 40.2 Bilgi teknolojilerinden
yararlanarak hizmet
kalitesini arttırmak daha
etkin ve verimli hizmet
sunmak
Bilgisayar ortamında kimlik
numarasının ortak sicil olarak
kullanılması, mevcut borçların
tüm birimlerce görülmesini
sağlamak
Tahakkuk eden gelirlerin ödeme
tarihinden önce cep telefonu ile
sms üzerinden bildirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Yüzde
(%)
_
Yüzde
(%)
2015
2016
2017
60
70
80
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
HEDEF
KOD
40
60
100
SORUMLU
BİRİM
Gelirler
Müdürlüğü
Gelirler
Müdürlüğü
Gelirler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 93
KİLİS BELEDİYESİ GELİRLER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğinin arttırılması
HEDEF
Bilgi teknolojilerinden
KU. 40.2 yararlanarak hizmet
kalitesini arttırmak daha
etkin ve verimli hizmet
sunmak
Mükelleflerin bankalar aracılığı
ile ödeme yapmalarını
sağlayacak gerekli alt yapıyı
oluşturmak
Birim personeline hizmet içi
eğitim verilmesi
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
Gelirler
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
10
20
30
_
SÜREKLİ
E-beyan uygulamasına geçilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KOD
Adet
2
2
2
Gelirler
Müdürlüğü
Gelirler
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 94
KİLİS BELEDİYESİ GELİRLER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğinin arttırılması
HEDEF
KOD
HEDEF 2
3516 sayılı “Ölçüler ve
Ayar Kanunu”na göre,
Belediye Grup Merkezi
Ölçü Ayar Memurluğu
tarafından kontrolü
KU. 40.2 yapılması gereken ölçü
ve ölçü aletlerinin ilk,
periyodik, ani, şikayet
ve stok muayenelerini
yapmak.
PROJE-FAALİYET
Her yıl Ocak-Şubat ayı içinde ililçe ve bucaklardaki Ölçü ve ölçü
aletleri beyanlarını almak ve
periyodik muayenelerini aynı yıl
içerisinde yapmak.
Periyodik muayenesini
yaptırmayanlar ve zamanında
müracaat etmeyenler hakkında,
daha sonra müracaat etseler dahi
idari ve cezai işlem uygulamak.
Zabıta müdürlüğü ile işbirliği
yaparak, yönetmeliğe uygun
olmayan kaçak terazilerin
toplanıp imha edilmesini
sağlamak.
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Alınan Beyan Sayısı
Beyan vermeyen
esnaf
sayısı/uygulanan
cezai işlem sayısı
Yüzde
(%)
2015
2016
2017
-
-
-
-
-
-
30
40
50
SORUMLU
BİRİM
Gelirler
Müdürlüğü
(Grup Merkezi
Ölçü Ayar
Memurluğu)
Gelirler
Müdürlüğü
(Grup Merkezi
Ölçü Ayar
Memurluğu)
Gelirler
Müdürlüğü
(Grup Merkezi
Ölçü Ayar
Memurluğu)
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 95
KİLİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğinin artırılması
Esnafların işyeri açma
çalışma ruhsatı almaları
KU.
48.
Zabıta biriminin görev
ve sorumluluk alanının
halk tarafından
benimsenmesinin
sağlanması ve sunulan
zabıta hizmetlerinin
verimliliğinin
artırılarak, 7 gün 24
saat kesintisiz görev
yapılması
PERFORMANS
ve
İmalathaneler, gıda maddesi, et
ve et ürünü satışı yapan yerlerin
denetlenmesi
2017 yılı sonuna kadar norm
kadroda belirtilen personel
sayısına ulaşmak
HEDEF
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
Yüzde
(%)
60
30
10
Program
Yüzde
(%)
40
40
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
20
SORUMLU
BİRİM
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 96
KİLİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.2 Kurumsal kimliğin geliştirilerek, kurum içi ve kurum dışı verimliliğinin artırılması
KOD
PROJE-FAALİYET
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Semt pazarı ve hayvan pazarının
denetlenmesi
Kaldırım işgallerinin
engellenmesi
_
_
_
SORUMLU
BİRİM
Zabıta Müdürlüğü
Adet
Yüzde
(%)
%40
_
SÜREKLİ
İnşaat ve kaçak yapıların
denetlenmesi ve gerekli yasal
işlemlerin yapılması
2017
SÜREKLİ
48.
2016
SÜREKLİ
KU.
Zabıta biriminin görev
ve sorumluluk alanının
halk tarafından
benimsenmesinin
sağlanması ve sunulan
zabıta hizmetlerinin
verimliliğinin
arttırılarak, 7 gün 24
saat kesintisiz görev
yapılması
Belediye sınırları içerisinde
yapılan denetimler sonucunda
örnek çalışma sergileyen iş
yerlerine teşekkür belgesi
verilmesi
HEDEF
2015
Zabıta Müdürlüğü
Yüzde
(%)
%70
%20
%10
Zabıta Müdürlüğü
%40
%40
Zabıta Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 97
AMAÇ 3
Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 98
KİLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.3 Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Kanalizasyon şebeke hattı
tıkanıklıklarına müdahale etmek
ve tamirat işlemlerini yapmak.
KU.
32.
_
Şehrimizin alt yapı
problemlerinin
çözümünün sağlanması,
gerekli üst yapı ve
yaşam alanlarının inşa
edilmesi
İmara açılmış bölgelerin
kanalizasyon ve su şebeke
hattının çekilmesi.
Yüzde
(%)
HEDEF
2015
2016
20
40
2017
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
40
SORUMLU
BİRİM
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 99
KİLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.3 Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
HEDEF
KOD
KU.
32.
PROJE-FAALİYET
Şehrimizin alt yapı
problemlerinin
çözümünün sağlanması,
gerekli üst yapı ve
yaşam alanlarının inşa
edilmesi
İmara açılmış bölgelerin üst yapı
ve kaldırım çalışmalarının
yapılması
Kilis geneli kanalizasyon şebeke
hattının yenilenmesi
Şehrin tamamında gerekli
kaldırım çalışmalarının yapılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
Yüzde
(%)
20
40
40
Yüzde
(%)
10
40
50
Fen İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
40
40
20
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 100
KİLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.3 Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
HEDEF
KOD
KU.
32.
PROJE-FAALİYET
Şehrimizin alt yapı
problemlerinin
çözümünün
sağlanması, gerekli üst
yapı ve yaşam
alanlarının inşa
edilmesi
Yeni belediye hizmet
binasının inşa edilmesi
Yeşil alan, mesire alanı ve
park alanı inşa etmek
Yürüyüş ve bisiklet yolu
projesinin uygulamaya
geçirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
BİRİM
2015
2016
2017
Yüzde
(%)
60
35
5
Fen İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
20
40
40
Fen İşleri
Müdürlüğü
_
Fen İşleri
Müdürlüğü
_
Projesinin
Projenin
Onaylanması Tamamlanması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 101
KİLİS BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.3 Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
KOD
HEDEF 1
PROJE-FAALİYET
Narlıca yeraltı su
kaynağının 2015 yılında
tamamlanması
KU.
37
İl merkezinin
tamamında su
ihtiyacının uzun yıllar
karşılanması için yeni
su kaynakların
iletiminin sağlanması
ve mevcut tesislerin
kapasitelerinin
arttırılması
Afrin Barajı İçme Suyu
hattı projeleri
hazırlayıp Kilis’in
gelecek yüzyılını
kurtaracak barajın
devlet tarafından bir an
önce bitirilmesi için
gerekli görüşmelerin
yapılması.
Mevcut içme suyu
arıtma tesisinin
kapasitesinin
arttırılması
PERFORMANS
HEDEF
SORUMLU
BİRİM
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
_
Projenin
Tamamlanması
_
_
Su İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
20
45
85
Su İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
25
40
80
Su İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 102
KİLİS BELEDİYESİ OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.3 Şehrin altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesi
Otogar civarında uygun görülen
yerlere ATM cihazı konulması
için bankalar ile iletişim
kurulması
Kilis tanıtım stantlarının
kurulması ve tanıtım panolarının
asılması
_
Adet
SÜREKLİ
SÜREKLİ
_
4
SÜREKLİ
Otogar hizmet binasının çevre
düzenlenmesinin ve bakım onarım
çalışmalarının düzenli aralıklarla
tekrarlanması
2017
SÜREKLİ
_
2016
SÜREKLİ
Araçların giriş-çıkış
güzergahlarının revize edilmesi ve
sorunların tespit edilerek çözüm
üretilmesi
2015
SÜREKLİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
Halkın şehir içi
ulaşımını rahat ve
güvenilir biçimde
sağlayarak,
40.5 şehirlerarası otogarın
bakım, onarım,
temizlik, denetim ve
düzenini sağlamak
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
HEDEF
KOD
4
4
SORUMLU
BİRİM
Otogar
Müdürlüğü
Otogar
Müdürlüğü
Otogar
Müdürlüğü
Otogar
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 103
AMAÇ 4
Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir
oluşturulması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 104
KİLİS BELEDİYESİ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.4 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması.
42.
Belediyemizin sosyal ve kültürel
etkinliklerinin faaliyet alanı
olarak park alanlarını kullanmak,
park ve yeşil alanlardan
faydalanan günlük ziyaretçi
sayısını arttırmak
Ağaçların gerekli bakımlarının
yapılarak, gelişimlerinin
hızlandırılması
Kilis’in dokusuna ve yeşil
kimliğine uygun olan cins ve
türde bitkinin (ağaç fidesi) plan
dönemi sonuna kadar 15000 adet
dikimini yapmak
_
_
Yüzde
(%)
35
2016
2017
SÜREKLİ
KU.
Yapılacak yeni
planlama, yenileme,
uygulama ve önlemlerle
yeşil alanların miktarını
ve kalitesini arttırarak,
halkın tamamına hitap
edebilecek görünüm ve
işlevsellik bakımından
daha modern alanlar
oluşturarak, mevcut
park ve yeşil alanların
sağlıklı kullanımı
sağlamak
2015
SORUMLU
BİRİM
Park Bahçe
Müdürlüğü
SÜREKLİ
GÖSTERGESİ
HEDEF
Park Bahçe
Müdürlüğü
35
30
SÜREKLİ
PERFORMANS
SÜREKLİ
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
Park Bahçe
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 105
KİLİS BELEDİYESİ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.4 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması.
HEDEF
Yaptığımız çevre
düzenlemelerinin kalitesini
güçlendirmek, Kilis’in kent
peyzajını bir bütün haline
getirmek ve bu çerçevede plan
dönemi sonuna kadar 300.000
adet mevsimlik çiçek dikimini
yapmak.
Kentte yer alan park, bahçe
cadde, refüj ve sokaklara ait
ağaçların, ağaç ve ağaççığın
ilaçlanması, oluşan zararlılarla
mücadele edilmesi ve bitkilerin
sağlığının korunması
Park ve bahçelerimizde yer alan
çocuk oyun gruplarının ve oturma
alanlarının modernizasyonunu
yapmak.
Adet
_
Yüzde
(%)
2015
100.000
2016
100.000
40
2017
SORUMLU
BİRİM
100.000
Park Bahçe
Müdürlüğü
Park Bahçe
Müdürlüğü
SÜREKLİ
42.
Yapılacak yeni
planlama, yenileme,
uygulama ve önlemlerle
yeşil alanların miktarını
ve kalitesini arttırarak,
halkın tamamına hitap
edebilecek görünüm ve
işlevsellik bakımından
daha modern alanlar
oluşturarak, mevcut
park ve yeşil alanların
sağlıklı kullanımı
sağlamak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
KU.
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KOD
40
20
Park Bahçe
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 106
KİLİS BELEDİYESİ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.1 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması.
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
35
35
30
_
İhtiyaç duyulan bazı fidan
türlerini kendi imkanlarımız
dahilinde üretmek.
_
SÜREKLİ
Atıl durumda bulunan Akpınar
mesire alanının bakım, onarım ve
temizliğini yaparak etkin hale
getirmek.
Park Bahçe
Müdürlüğü
Park Bahçe
Müdürlüğü
SÜREKLİ
Yüzde
(%)
SÜREKLİ
Her yıl yeni 10.000 metrekare
yeşil alanı ilimize kazandırarak
kişi başına düşen yeşil alan
miktarını arttırmak.
HEDEF
SÜREKLİ
42.
Yapılacak yeni
planlama, yenileme,
uygulama ve önlemlerle
yeşil alanların miktarını
ve kalitesini arttırarak,
halkın tamamına hitap
edebilecek görünüm ve
işlevsellik bakımından
daha modern alanlar
oluşturarak, mevcut
park ve yeşil alanların
sağlıklı kullanımı
sağlamak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
KU.
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KOD
Park Bahçe
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 107
KİLİS BELEDİYESİ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.4 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması.
HEDEF
Yenilenmesi düşünülen yeşil
alanların tespitini yapmak
çevrenin yapısal özelliklerini ve
düzenlemeleri içeren planları
hazırlanmak, projelendirilen
uygulamaları hayata geçirmek.
Yüzde
(%)
Çimlendirilen alanların bakım,
onarım ve sulama işlemlerinin
düzenli aralıklar ile yapılması.
_
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
35
35
30
SÜREKLİ
42.
Yapılacak yeni
planlama, yenileme,
uygulama ve önlemlerle
yeşil alanların miktarını
ve kalitesini arttırarak,
halkın tamamına hitap
edebilecek görünüm ve
işlevsellik bakımından
daha modern alanlar
oluşturarak, mevcut
park ve yeşil alanların
sağlıklı kullanımı
sağlamak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
KU.
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KOD
Park Bahçe
Müdürlüğü
Park Bahçe
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 108
KİLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.4 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması
HEDEF
2017
Yüzde
(%)
40
60
-
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
_
_
SÜREKLİ
Düzenli olarak larva ve uçkun
ilaçlamasının yapılması
2016
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
SÜREKLİ
Tüm sokak, cadde ve meydanların
genel temizliğinin ve söz konusu
bölgelerin dezenfeksiyonun
yapılması, çöplerin belirli saat
aralıkları içerisinde toplanmasının
sağlanması
2015
SÜREKLİ
2015 yılı sonuna kadar şehrin ana
arterlerinde yer alan çöp
konteynırlarını yer altı
konteynırına dönüştürülmesi
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SÜREKLİ
46.
İlimiz sınırları
içerisinde yaşayan halka
çevre bilincini
kazandırmak ve çevre
kirliliğini engelleyerek
daha sağlıklı, temiz bir
kent ortamı oluşturmak.
PROJE-FAALİYET
SÜREKLİ
KU.
HEDEF 1
SÜREKLİ
KOD
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 109
KİLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.4 Yaşam kalitesi yüksek, daha yeşil ve temiz bir şehir oluşturulması
HEDEF
KOD
PROJE-FAALİYET
Atık pil ve ambalaj atıklarının
geri kazanılmasının projesi
kapsamında okullarda öğrencilere
seminerler düzenlenmesi
KU.
46.
İlimiz sınırları içerisinde
yaşayan halka çevre
bilincini kazandırmak
ve çevre kirliliğini
Personel sayısının artırılması
engelleyerek daha
sağlıklı, temiz bir kent
ortamı oluşturmak.
Halkı bilinçlendirmek amacı ile
pankart asılması ve broşür
bastırılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
6
6
6
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Yüzde
(%)
30
10
10
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Adet
1000
500
500
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Adet
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 110
AMAÇ 5
Kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin
estetik seviyesinin yükseltilmesi
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 111
KİLİS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.5 Kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin estetik seviyesinin yükseltilmesi
HEDEF
KOD
KU.
30.
HEDEF 1
Üst ölçekli planlardan
başlanarak 1/25000,
1/5000 ve 1/1000
ölçekli imar
planlarının yapılması
planlar yapılırken
sektörel yapı ve diğer
etkenlerin göz önünde
bulundurulması
PROJE-FAALİYET
Kilis Valiliği İl Özel İdaresi,
GAP idaresi, İKA, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve
Turizm
Bakanlığı, İller Bankası gibi
kurumlar ile işbirliği içerisinde
üst ölçek planların
tamamlanması.
İmar uygulamalarının belirli
bölgelerde etaplar halinde
yapılarak altyapı götürme
sorunlarının çözümlenmesi ve
kaynakların etkin ve verimli
kullanımının sağlanması
Ulaşım Planlamasının
yapılarak toplu taşımaya
yönelik çalışma yapılması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 112
KİLİS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.5 Kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin estetik seviyesinin yükseltilmesi
HEDEF
KOD
KU.
30.
HEDEF 2
Kentsel sit alanı koruma
amaçlı imar planı
revizyonunun yapılması
PROJE-FAALİYET
Kilis Valiliği İl Özel İdaresi, GAP
idaresi, İKA, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, İller Bankası gibi
kurumlar ile işbirliği içerisinde üst
ölçek planların tamamlanması.
İmar uygulamalarının belirli
bölgelerde etaplar halinde yapılarak
altyapı götürme sorunlarının
çözümlenmesi ve kaynakların etkin
ve verimli kullanımın sağlanması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
_
_
SORUMLU BİRİM
2015
2016
2017
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 113
KİLİS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.5 Kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin estetik seviyesinin yükseltilmesi
HEDEF
KOD
HEDEF 3
PROJE-FAALİYET
Kentsel dönüşüm için rezerv
alanları belirlenmesi ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
kentsel dönüşüm projelerinin
hazırlanması
KU.
30.
İmar planları
yapıldıktan sonra
kentsel dönüşüm
çalışmalarının
yapılması ve tarihsel
yapının gün yüzüne
çıkarılarak turizmde
marka şehir olması
Kilis il merkezindeki tarihi
sokak dokularının sokak
sağlıklaştırma projeleri ile
düzenlenmesi, anıtsal tescilli
yapılardan başlamak kaydıyla
tescilli sivil mimarlık örneği
taşınmazların rölöve
,restorasyon, restitüsyon
projelerinin hazırlanması
Ara caddelerde yer alan
(Murtaza, Cumhuriyet,
Nemika, Odun Pazarı
Caddeleri v.b) işyeri ve
konutların dış cephelerinin
tarihi doku ile uyumlu hale
getirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
_
Ön
Çalışma
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 114
KİLİS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.5 Kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin estetik seviyesinin yükseltilmesi
HEDEF
KOD
PROJE-FAALİYET
1980 öncesinde olduğu gibi
Kilis’teki pasajların
canlandırılması
KU.
30.
İmar planları
yapıldıktan sonra
kentsel dönüşüm
çalışmalarının
yapılması ve tarihsel
yapının gün yüzüne
çıkarılarak turizmde
marka şehir olması
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Kamunun elinde olan tescil
taşınmazların onarımlarının
yapılması
2016
2017
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
_
Ön
Çalışma
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
_
İhaleye
çıkılması
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
_
Ön
Çalışma
Projelerin
Projelerin
hazırlanması onaylanması
Esnafa eğitim verilmesi
Şehre konaklama ile ilgili
nitelikli yapılar kazandırılması
2015
SORUMLU
BİRİM
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 115
AMAÇ 6
Tarihi dokunun, şehrin ruhuna uygun olarak ön plana
çıkarılması ve sosyo-kültürel gelişimin sağlanması
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 116
KİLİS BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ: SA.6 Tarihsel dokunun ön plana çıkarılması ve sosyo-kültürel gelişiminin sağlanması
HEDEF
KOD
HEDEF
PROJE-FAALİYET
Sosyal etkinlik sayısının
artırılması
Belediyemiz tarafından
düzenlenen etkinlik
KU. 2.2.1 sayısını artırmak,
Kilis’in bulunduğu
coğrafi bölgede marka
bir şehir olarak
tanınmasını sağlamak
Kilis’in tanıtımı için fuar ve
şenliklerin düzenlenmesi
Tanıtım gezisi düzenlenmesi
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
SORUMLU
BİRİM
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Adet
15
20
20
Adet
10
10
10
Adet
3
3
3
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 117
MALİYETLENDİRME
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 118
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.1
KU.
2015
HEDEF 1.1
37
_
HEDEF 1.2
37
_
HEDEF 1.1
40.1
_
HEDEF 1.2
40.1
_
HEDEF 1.3
40.1
_
HEDEF 2.1
40.1
_
HEDEF 2.2
40.1
_
HEDEF 2.3
40.1
_
HEDEF 3.1
40.1
_
HEDEF 3.2
40.1
_
HEDEF 3.3
40.1
_
2016
_
2017
_
2018
_
2019
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 119
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.1
KU.
2015
HEDEF 1.1
40.2
150.000,00
HEDEF 1.2
40.2
25.000,00
HEDEF 1.3
40.2
_
HEDEF 1.4
40.2
25.000,00
HEDEF 1.5
40.2
25.000,00
HEDEF 1.6
40.2
25.000,00
2016
2017
2018
2019
165.000,00
181.500,00
199.000,00
218.000,00
27.000,00
30.000,00
35.000,00
37.000,00
_
_
_
_
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 120
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.2
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
2
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
2
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
2
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
HEDEF 1.1
18
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
18
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
18
_
_
_
_
_
HEDEF 2.1
18
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.650,00
HEDEF 2.2
18
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.300,00
HEDEF 2.3
18
200.000,00
220.000,00
242.000,00
266.200,00
293.000,00
HEDEF 3.1
18
_
_
_
_
_
HEDEF 3.2
18
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 121
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.2
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 4.1
18
_
_
_
_
_
HEDEF 4.2
18
_
_
_
_
_
HEDEF 4.3
18
_
_
_
_
_
HEDEF4.4
18
_
_
_
_
_
HEDEF 1.1
24
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.2
24
50.000,00
55.000,00
55.000,00
60.000,000
60.000,00
HEDEF 1.3
24
_
_
_
_
_
HEDEF 1.1
30
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
HEDEF 1.2
30
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
30
_
_
_
_
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 122
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.2
KU.
2015
_
2016
_
2017
_
2018
_
2019
_
HEDEF 1.1
36
HEDEF 1.2
36
300.000,00
600.000,00
900.000,00
990,000,00
1.089.000,00
HEDEF 1.3
36
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.650,00
HEDEF 1.4
36
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
HEDEF 1.1
37
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
HEDEF 1.2
37
_
_
_
_
_
HEDEF 1.1
38
200.000,00
220.000,00
242.000,00
266.200,00
293.000,00
HEDEF 1.2
38
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
38
HEDEF1.1
40.1
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
40.1
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
40.1
_
_
_
_
_
HEDEF 1.4
40.1
_
_
_
_
_
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 123
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.2
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
40.2
25.000,00
27.500,00
30.250,00
33.275,00
36.602,00
HEDEF 1.2
40.2
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
40.2
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
HEDEF 1.4
40.2
50.000,00
55.000,00
60.500,00
66.550,00
73.205,00
HEDEF 1.5
40.2
_
_
_
_
_
HEDEF 1.6
40.2
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.650,00
HEDEF 2.1
40.2
_
_
_
_
_
HEDEF 2.2
40.2
_
_
_
_
_
HEDEF 2.3
40.2
_
_
_
_
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 124
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.2
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
48
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
48
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
48
360.000,00
540.000,00
720.000,00
792.000,00
871.200,00
_
_
_
_
_
HEDEF 1.4
48
HEDEF 1.5
48
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
HEDEF 1.6
48
_
_
_
_
_
HEDEF 1.7
48
_
_
_
_
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 125
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.3
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
32
300.000,00
330.000,00
363.000,00
399.300,00
439.230,00
HEDEF 1.2
32
1.500.000,00
1.750.000,00
1.850.000,00
2.000.000,00
2.150.000,00
HEDEF 1.3
32
500.000,00
550.000,00
400.000,00
375.000,00
350.000,00
HEDEF 1.4
32
1.200.000,00
1.320.000,00
1.452.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
HEDEF 1.5
32
2.000.000,00
1.750.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
HEDEF 1.6
32
8.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
HEDEF 1.7
32
500.000,00
700.000,00
HEDEF 1.8
32
1.250.000,00
1.250.000,00
_
_
700.000,00
500.000,00
400.000,00
_
_
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 126
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.3
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
37
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
37
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
37
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
HEDEF 1.1
40.5
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
40.5
20.000,00
24.200,00
26.620,00
29.300,00
HEDEF 1.3
40.5
_
_
_
_
_
HEDEF 1.4
40.5
_
_
_
_
_
300.000,00
22.000,00
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 127
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.4
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
42
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.300,00
HEDEF 1.2
42
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.300,00
HEDEF 1.3
42
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.4
42
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.5
42
75.000,00
82.500,00
90.750,00
99.825,00
109.807,00
HEDEF 1.6
42
400.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
350.000,00
HEDEF 1.7
42
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF1.8
42
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.9
42
70.000,00
77.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
HEDEF 1.10
42
_
_
_
_
_
HEDEF 1.11
42
500.000,00
500.000,00
525.000,00
400.000,00
550.000,00
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 128
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.4
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
46
700.000,00
750.000,00
750.000,00
800.000,00
850.000,00
HEDEF 1.2
46
1.000.000,00
1.200.000,00
1.250.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
HEDEF 1.3
46
60.000,00
55.000,00
58.000,00
61.000,00
60.500,00
HEDEF 1.4
46
_
HEDEF 1.5
46
200.000,00
HEDEF 1.6
46
10.000,00
_
_
_
_
50.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
6.000,00
6.100,00
6.000,00
5.000,00
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 129
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.5
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
30
_
_
_
_
_
HEDEF 1.2
30
_
_
_
_
_
HEDEF 1.3
30
_
_
_
_
_
HEDEF 2.1
30
_
_
_
_
HEDEF 2.2
30
_
_
_
_
HEDEF 3.1
30
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
HEDEF 3.2
30
1.000.000,00
800.000,00
850.000,00
500.000,00
350.000,00
HEDEF 3.3
30
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
HEDEF3.4
30
_
_
_
_
_
HEDEF 3.5
30
_
_
_
_
_
HEDEF 3.6
30
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
HEDEF 3.7
30
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
_
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 130
TAHMİNİ HEDEF TABLOSU
SA.6
KU.
2015
2016
2017
2018
2019
HEDEF 1.1
2.2.1
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.2
2.2.1
100.000,00
110.000,00
121.000,00
133.100,00
146.450,00
HEDEF 1.3
2.2.1
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.300,00
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 131
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin
gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin
değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur.
İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel
aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan
konular da rapor edilmelidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için
performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Başkanlık
makamına iletilen Değerlendirme Raporları, Üst Yönetim tarafından hazırlanması zorunlu bulunan
Faaliyet Raporlarının temelini oluşturması açısından önemli bir işlevi yerine getirecektir. İzleme ve
değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak
iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur.
İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin
edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Her bir hedefin izlenip
değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği,
ihtiyaç duyulan veriler hali hazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin edileceği,
bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir.
Yöntem ve İçeriği
İzleme birimi çalışma yöntem ve içeriği, kendi faaliyetleri, diğer birimlerin faaliyet
raporlarının izlenme ve değerlendirilmesi ile üst yönetim faaliyet raporunun oluşturulmasına yönelik
çalışmaların toplamından oluşacaktır. Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde
performans esaslarıyla karşılaştırılması değerlendirme faaliyetlerinin hazırlanmasını içerecektir.
Değerlendirme aşamasında izleme raporları göz önünde bulundurularak, planlanan performans
hedeflerinin gerçekleşen uygulama sonuçları ile karşılaştırılması yapılacaktır. Performans
değerlendirilmesi, performans programının hazırlanması esnasında belirlenen performans göstergeleri
kullanılarak gerçekleştirilecek ve değerlendirmeyi geri besleme süreci takip edecektir. İlgili birimler
tarafından belirlenmiş bulunan hedeflere yönelik faaliyetlerinin uygulama planları ve performans
göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya
ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Performans esaslı bütçeleme sürecinde kurumun büyüklük ve
yapısına göre, kurumsal düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/veya kurumun her faaliyet, süreç,
birim, bölümü için ayrı bir planlama, performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her bir
harcama birimi için performans programı ve faaliyet raporu hazırlanacaktır.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El ” 132
EKLER
EK 1 – Paydaş Analizi Anketi
2014 YILI DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ FORMU
Paydaşlara uygulanan anket aşağıda sunulmuştur.
Sayın katılımcı;
Bu anket formu, Kilis Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan 2015-2019 Stratejik Planı
kapsamındaki, “Dış Paydaş Analizi” çalışmasının bir parçasıdır. Anket çalışmasının temel amacı, siz
değerli paydaşlarımızın görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve 20152019 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmamıza paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır.
Anketin tarafsız ve gerçekçi bir şekilde doldurulması, 2015-2019 Stratejik Planının sağlıklı bir şekilde
hazırlanması ve kurumumuzun daha etkili, ekonomik ve verimli hizmetler sunabilmesi açısından son
derece önemlidir.
İyi
Orta
Az
1
Kilis Belediyesinin yürütmekte olduğu hizmetler ile ilgili bilgi
düzeyiniz nedir?
1
2
3
4
5
2
Kilis Belediyesinin kurumunuz ile olan işbirliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
1
2
3
4
5
3
Kilis Belediyesinin halkın sorunlarını zamanında tespit ederek,
gerekli tedbirleri alma konusunda etkinliğini nasıl
buluyorsunuz?
1
2
3
4
5
4. Kilis Belediyesi hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz?
o
o
o
o
o
Sunduğu hizmet ve yaptığı faaliyetlerden
İşbirliği ile yapılan çalışmalardan
Basın-yayın kuruluşları aracılığı ile
Kurumun Resmi Web sitesinden
Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………………………….
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 133
Fikrim
yok
Çok iyi
Çalışmamıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.
1 (en düşük), 5 (en yüksek) puan aralığında seçenekleri
işaretleyerek değerlendiriniz.
En düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En yüksek
5. Kilis Belediyesini aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hangi düzeyde olduğunu değerlendiriniz.
1
Sosyal Belediyecilik
1
2
3
4
5
2
Tarafsızlık ve şeffaflık
1
2
3
4
5
3
Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak
1
2
3
4
5
4
Halkın değerlerine saygılı
1
2
3
4
5
5
Vatandaş odaklı
1
2
3
4
5
6
Hizmette kalite ve süreklilik
1
2
3
4
5
7
Yenilikçi
1
2
3
4
5
8
Hizmette güler yüz
1
2
3
4
5
9
Mesleki bilgi, uzmanlık ve deneyim, hukuka uygunluk
1
2
3
4
5
10
İlkeli ve kararlı
1
2
3
4
5
11
Hesap verilebilirlik
1
2
3
4
5
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 134
6. Kilis Belediyesinin önümüzdeki 5 yıl(2015-2019) içerisinde hangi hizmetlere öncelik vermesini
istersiniz? (Aşağıdaki hizmetleri önceliğinize göre sıralayınız.)
Kentsel dönüşüm








Otopark
Yeşil alan
Tarihi konutların restorasyonu
Eski yapıların yerine yeni konutların inşası
Çevre düzenlemesi
Ağaçlandırma
Kaçak yapının önlenmesi
Yeni imar alanlarının açılması
Çevre ve çevre sağlığı





Temizlik
Gürültü kirliliği
Görüntü kirliliği
Katı atık yönetimi
Gıda denetimi
Sosyal ve kültürel gelişim




Meslek edinme kursları
Tiyatro konser vb. etkinlikler
Aile danışma merkezleri
Engellilere ve bakıma muhtaç insanlara katkı
Ulaşım





Yol
Kaldırım
Yürüyüş yolu
Bisiklet Yolu
Toplu Taşıma Araçları
Kentsel altyapı




Kanalizasyon
Su
Doğalgaz
Elektrik hatlarının yer altına alınması
Fiziki yeterlilik



Hizmet binası
İş vasıta araçları
Deneyimli personel
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 135
7. Kilis Belediyesinin misyonu (varlık sebebi-görevi) içinde bulunması gereken sözler ne olmalıdır?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Kilis Belediyesinin vizyonu (uzun vadeli gelecek amacı) içinde bulunması gereken sözler ne
olmalıdır?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Kilis Belediyesinin önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedefleri neler olmalıdır?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. Kurumunuzun Kilis Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapması gerektiğini düşündüğünüz
çalışmaları belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………….………
………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..................................................
11. Kilis Belediyesinin halka sunmuş olduğu hizmetlere yönelik olarak öneri ve taleplerinizi belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 136
EK 2- Vatandaş Memnuniyet ve Beklenti Anketi
Halkımıza uygulanan anket formu aşağıda sunulmuştur.
2014 YILI KİLİS BELEDİYESİ HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET VE
BEKLENTİ ANKETİ
1
Yaş
2
Cinsiyet
3
Eğitim Durumu
1)18-24
2) 25-34
3) 35-44
1) Kadın
İlkokul
2)
Ortaokul
4) 45-55
5) 55 ve üzeri
Erkek
Yüksekokul
Lise
Fakülte
Kesinlikle
katılmıyorum
Yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarından memnunum.
1
2
3
4
5
2
Cadde ve sokakların temizliğinden memnunum.
1
2
3
4
5
3
Şehirde parkları ve yeşil alanları yeterli buluyorum.
1
2
3
4
5
4
Kurumun hazırlamış olduğu sosyal ve kültürel
etkinlikleri yeterli buluyorum.
1
2
3
4
5
5
Belediye personelinin vermiş olduğu hizmet kalitesinden
memnunum.
1
2
3
4
5
6
Verilen anons hizmetlerinden memnunum.
1
2
3
4
5
7
Kaçak yapı ile ilgili olarak yapılan mücadeleden
memnunum.
1
2
3
4
5
8
İşyeri denetimlerinin gerekli düzen içinde yapıldığını
düşünüyorum.
1
2
3
4
5
9
Kurumun saygınlık ve güvenirlilik düzeyinin yüksek
olduğunu düşünüyorum.
1
2
3
4
5
10 Kurumun iletişim ve yeni teknolojilerden yararlanma
gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum.
1
2
3
4
5
Fikrim yok
Katılmıyoru
m
1
Katılıyorum
Kısmen
katılıyorum
4. Aşağıdaki ifadeler için memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 137
5. Belediyeye istek ve şikayetlerinizi hangi yollarla iletiyorsunuz?
o
o
o
o
o
Akmasa
Telefon/e-mail
Dilekçe
İlgili Müdürlük
Diğer
6. İçme suyunuzu nereden karşılıyorsunuz?
o
o
o
o
o
Şebeke
Kuyu suyu
Kaynak
Hazır su
Diğer(Lütfen Belirtiniz)……………………….
7. Sizce Kilisin en önemli sorunu nedir?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Sizce Kilis Belediyesinin en başarılı hizmeti nedir?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Sizce Suriye Olaylarının şehre olumlu/olumsuz etkileri nelerdir?
Olumlu…………………………...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Olumsuz…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 138
10. Kilis Belediyesinin önümüzdeki 5 yıl(2015-2019) içerisinde hangi hizmetlere öncelik vermesini
istersiniz? (Aşağıdaki hizmetleri önceliğinize göre sıralayınız.)
Kentsel dönüşüm








Otopark
Yeşil alan
Tarihi konutların restorasyonu
Eski yapıların yerine yeni konutların inşası
Çevre düzenlemesi
Ağaçlandırma
Kaçak yapının önlenmesi
Yeni imar alanlarının açılması
Çevre ve çevre sağlığı





Temizlik
Gürültü kirliliği
Görüntü kirliliği
Katı atık yönetimi
Gıda denetimi
Sosyal ve kültürel gelişim




Meslek edinme kursları
Tiyatro konser vb. etkinlikler
Aile danışma merkezleri
Engellilere ve bakıma muhtaç insanlara katkı
Ulaşım





Yol
Kaldırım
Yürüyüş yolu
Bisiklet Yolu
Toplu Taşıma Araçları
Kentsel altyapı




Kanalizasyon
Su
Doğalgaz
Elektrik hatlarının yer altına alınması
Fiziki yeterlilik



Hizmet binası
İş vasıta araçları
Deneyimli personel
“ Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El Ele” 139

Similar documents

2014 Faaliyet Raporu - Gaziantep Sanayi Odası

2014 Faaliyet Raporu - Gaziantep Sanayi Odası GAZİANTEP SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU - 2014 TOBB DELEGELERİ TOBB DELEGELERİ TOBB Genel Kurulu, oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtikleri delegelerden oluşur. Ge...

More information

Sincan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları

Sincan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları Diğer yandan Mobil Belediye uygulamaları ile belediyelerin her türlü görsel ve işitsel duyurusu vatandaşlara direkt olarak ulaştırılabilmekte ve bu sayede vatandaşların belediye hizmetleri hakkında...

More information

Yatırım Destek Klavuzu - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

Yatırım Destek Klavuzu - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası kaydetmiştir. Söz konusu dönem boyunca, sektörün mali yapısı güç kazanmıştır. Sektördeki özsermaye değeri 16 milyar ABD dolarından 54 milyar ABD dolarına yükselirken, serbest sermaye değeri de 3 mi...

More information