Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant

Comments

Transcription

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant
Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og
elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din
musik overalt.
Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge
www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til
en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet, særtilbud,
nyheder og konkurrencer på
www.sonyericsson.com/myphone.
Gå til www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for
produktsupport.
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Tilbehør – udvid din telefon
Stereo Bluetooth™ Headset HBHDS200
Få trådløs musik uden at gå glip af
opkald.
Stereo Portable Handsfree HPM-83
Et headset med street credit og exceptionel
lyd med halsrem.
Portable Bluetooth™ Speaker MBS-100
En trådløs musiksfære.
Tilbehøret kan købes særskilt, men kan muligvis ikke fås alle steder. Du kan se hele
udvalget ved at besøge www.sonyericsson.com/accessories.
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Indholdsfortegnelse
Introduktion...........................5
Meddelelser........................28
Samling...........................................5
Sådan tændes telefonen................6
Hjælp i telefonen............................7
Opladning af batteriet.....................7
Telefonoversigt...............................8
Menuoversigt................................10
Navigering....................................12
Filhåndtering.................................13
Telefonens sprog..........................15
Indtastning af tekst.......................15
Modtagelse og lagring af
meddelelser..................................28
SMS’er..........................................29
MMS’er.........................................30
Meddelelsesindstillinger...............31
Skabeloner...................................31
Talemeddelelser...........................31
E-mail...........................................32
Mine venner .................................33
Område- og celleinformation.......35
Opkald.................................16
Billedbehandling.................35
Sådan foretager og modtager
du opkald.....................................16
Kontakter......................................18
Opkaldsliste..................................22
Hurtigopkald.................................22
Talemeddelelse............................22
Stemmestyring.............................23
Viderestilling af opkald.................25
Flere opkald på samme tid...........25
Konferenceopkald........................26
Mine numre..................................26
Accept af opkald..........................26
Begrænsning af opkald................27
Faste numre.................................27
Opkaldstid og -pris.......................28
Kamera og videooptager..............35
Søger og kamerataster.................35
Brug af kameraet..........................36
Kameraikoner og -indstillinger.....36
Kameraets genveje.......................36
Overførsel af billeder....................37
Udskrivning fra kamera................38
Billeder.........................................38
PhotoDJ™ og VideoDJ™.............39
Temaer.........................................39
Underholdning....................40
Bærbar, håndfri stereo.................40
Walkman®-afspiller......................41
Videoafspiller................................41
1
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Musik- og videoknapper..............41
TrackID™.....................................44
Radio............................................44
PlayNow™....................................45
Ringesignaler og melodier............46
MusicDJ™....................................46
Lydoptagelse................................47
Spil...............................................47
Programmer.................................47
Tilslutningsmuligheder........48
Indstillinger...................................48
Telefonnavn..................................48
Brug af internettet........................49
Webfeeds.....................................50
Bluetooth™ trådløs teknologi.......51
Ved hjælp af USB-kablet..............53
Synkronisering..............................55
Opdateringstjeneste.....................57
Fejlfinding............................65
Ofte stillede spørgsmål................65
Fejlmeddelelser............................67
Vigtige oplysninger.............68
Sony Ericssons websted til
forbrugere.....................................68
Service og support.......................68
Vejledning i sikker og effektiv
brug..............................................70
Slutbrugerlicensaftale...................75
Begrænset garanti........................76
FCC Statement.............................78
Declaration of Conformity for
W890i...........................................78
Stikordsregister...................79
Flere funktioner...................58
Flytilstand.....................................58
GPS-tjenester...............................58
Alarmer.........................................59
Kalender.......................................59
Noter.............................................61
Opgaver........................................61
Profiler..........................................62
Dato og tid....................................62
Låse..............................................62
2
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sony Ericsson W890i
UMTS 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900
Denne Brugervejledning er udgivet af
Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et
datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson
Mobile Communications AB forbeholder sig retten til
uden forudgående varsel at foretage forbedringer og
ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes
typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle
informationer eller forbedringer af programmer og/
eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive
medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning.
Alle rettigheder forbeholdes.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
Publikationsnummer: 1203-2769.2
Bemærk!
Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne
Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette
gælder også GSM's internationale
nødopkaldsnummer 112.
Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis
du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt
tjeneste eller ej.
Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og
Begrænset garanti, før du bruger din mobiltelefon.
Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og
videresende flere former for indhold, f.eks.
ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være
begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts
rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige
begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det
fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du
henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon.
Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du
kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende
telefonen til, er licenseret eller på anden måde
godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for
nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et
sådant ekstra indhold eller af andet
tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for et evt.
misbrug af dette ekstra indhold eller af andet
tredjepartsindhold.
Smart-Fit Rendering er et varemærke eller
registreret varemærke tilhørende ACCESS CO., Ltd.
Bluetooth™ er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony
Ericssons brug af mærket sker under licens.
Liquid Identity-logoet, SensMe, PlayNow, MusicDJ,
PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
TrackID™ er drevet af Gracenote Mobile MusicID™.
Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Gracenote, Inc.
WALKMAN er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Sony Corporation.
Sony, Memory Stick Micro™ og M2™ er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Google™ og Google Maps™ er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc.
SyncML er et varemærke eller registreret varemærke
tilhørende Open Mobile Alliance LTD.
Ericsson er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM
Ericsson.
Adobe Photoshop Album Starter Edition er et
varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook og Vista
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
T9™ Text Input er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører Tegic Communications.
T9™ Text Input er givet i licens til et eller flere af
følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,
3
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat.
No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic
of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842
463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,
GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på
verdensplan.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer
er varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre
lande.
Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun™ Java™
J2ME™.
Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og
ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun,
og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører
Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke
foretage modificering, dekompilering,
disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller
på anden måde foretage reverse engineering af
Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed
eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i
underlicens.
Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske
data vedrørende Softwaren, er underlagt
eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S.
Export Administration Act og de tilhørende
regulativer, og Softwaren kan være underlagt
eksport- eller importregulativer i andre lande.
Kunden accepterer at overholde disse regulativer
strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de
påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere
eller importere Softwaren. Softwaren må ikke
downloades eller på anden måde eksporteres eller
geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea,
Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til
anden underkastes revision) eller til statsborgere i
eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til
noget andet land/område, som USA opretholder
eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der
findes på USA's finansministeriums liste over særligt
udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's
list of Specially Designated Nations) eller USA's
handelsministeriums oversigt over personer, som
det er forbudt at gøre forretning med (U.S.
Commerce Department's Table of Denial Orders).
Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller
fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt
de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical
Data and Computer Software Clauses" i DFARS
252.227-7013(c) (1) (ii) og FAR 52.227-19(c) (2).
Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt
heri, kan være varemærker tilhørende de respektive
ejere.
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri,
forbeholdes.
Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver
muligvis ikke den faktiske telefon.
Vejledende symboler
Disse symboler kan være vist i
brugervejledningen.
Bemærk
Tip
Advarsel
En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig.
Kontakt din netoperatør for at få
yderligere oplysninger.
>
Brug en valg- eller navigeringstast
til at bladre og vælge med. Se
Navigering på side 12.
4
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Introduktion
Sådan isættes batteriet
Samling
Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du
tager telefonen i brug.
Sådan isættes SIM-kortet
1 Isæt batteriet, så mærkaten vender
opad, og stikkene vender mod
hinanden.
2 Skub batteridækslet på plads, og lås
det.
1 Frigør batteridækslets låse i begge
sider.
2 Tag batteridækslet af.
3 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de
gyldne kontakter vender nedad.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
5
Sådan tændes telefonen
Sådan tændes telefonen
om dit abonnement. Sluk altid
telefonen, og tag opladeren ud, før du
isætter eller fjerner SIM-kortet.
Du kan gemme kontakter på SIM-kortet,
inden du tager det ud af telefonen. Se
Sådan kopieres navne og numre til SIMkortet på side 19.
1 Tryk på og hold
nede.
2 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis
du bliver bedt om det, og vælg OK.
3 Vælg et sprog.
4 Vælg Ja for at bruge
opsætningsguiden, mens der
overføres indstillinger.
6
PIN-kode
Du skal muligvis bruge en PIN-kode
(Personal Identification Number) til at
aktivere tjenester i telefonen. PINkoden leveres af netoperatøren. Hvert
ciffer i PIN-koden vises som *,
medmindre koden begynder med
cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks.
112 eller 911. Du kan se og ringe til et
nødopkaldsnummer uden at indtaste
en PIN-kode.
Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre
gange i træk, spærres SIM-kortet. Se
SIM-kortlås på side 62.
Tryk på
, hvis du vil rette en fejl, mens
du indtaster PIN-koden.
Startskærmbillede
Startskærmbilledet vises, når du
tænder telefonen. Se Brug af billeder
på side 38.
SIM-kort
Det SIM-kort (Subscriber Identity
Module), du modtager fra din
netoperatør, indeholder oplysninger
Standby
Når du har tændt telefonen og indtastet
PIN-koden, vises netoperatørens navn.
Dette skærmbillede kaldes standby.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Hjælp i telefonen
Sådan oplades batteriet
Telefonen indeholder hjælp og
oplysninger. Se Navigering på
side 12.
Sådan bruger du opsætningsguiden
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Opsætningsguide fra
standby.
2 Vælg en indstilling.
Sådan får du vist oplysninger om
funktioner
• Gå til en funktion, og vælg Info, hvis
punktet vises. I nogle tilfælde vises
Info under Indstill..
Sådan får du vist telefondemoen
• Vælg Menu > Underholdning > Demo
fra standby.
Sådan vises statusoplysninger
• Tryk lydstyrketasten op fra standby.
Opladning af batteriet
Telefonens batteri er delvist opladet,
når du køber telefonen.
1 Slut laderen til telefonen. Det tager ca.
2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk
på en tast for at aktivere skærmen.
2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket
opad.
Du kan bruge telefonen, mens den
oplades. Du kan oplade batteriet når som
helst og i kortere eller længere tid end 2,5
timer. Du kan afbryde opladningen uden
at beskadige batteriet.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
7
Telefonoversigt
1
Afbryder
2
Videoopkaldskamera
3
Walkman®-tast
4
Valgtaster
5
Opkaldstast
6
Stik til oplader, håndfrit udstyr og
USB-kabel
7
Aktivitetsmenutast
8
Åbning til hukommelseskort (under
dækslet)
9
Tastaturlåstast
10
Højttaler
11
Skærmlyssensor
12
Skærm
13
Afsluttetast
8
14
C-tast (slet)
9
15
Navigeringstast, Walkman®styreredskab
16
Lydløs-tast
8
1
10
11
2
12
3
4
13
14
5
15
6
16
7
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
17
Hovedkamera
18
Batteridækslets låse
19
Lydstyrke, taster til digital zoom
20
Kameratast
21
Strophul
17
18
19
20
21
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
9
Menuoversigt
PlayNow™
Kontakter
Medier
Kamera
Mig selv
Ny kontakt
WALKMAN
Radio
Organizer
Indstillinger**
Opkald**
Alle
Besvarede
Udgående opkald
Mistede
Internet
Meddelelser
Skriv ny
Indbakke
E-mail
Web-feeds
Kladder
Udbakke
Sendte medd.
Gemte meddel.
Mine venner*
Ring til talemedd.
Skabeloner
Håndter medd.
Indstillinger
10
Filhåndtering **
Alarmer
Programmer
Videoopkald
Kalender
Opgaver
Noter
Synkronisering
Timer
Stopur
Regnemaskine
Kodehukommelse
Underholdning
Onlinetjenester*
Spil
TrackID™
Positionstjenester
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Fjernbetjening
Optag lyd
Demo
Generelt
Profiler
Tid og dato
Sprog
Opdateringstjeneste
Stemmestyring
Nye hændelser
Genveje
Flytilstand
Sikkerhed
Opsætningsguide
Hjælp ved handicap*
Telefonens status
Nulstil alt
Lyde og alarmer
Ringevolumen
Ringesignal
Lydløs funktion
Stigende ringning
Vibrator
Meddelelsesalarm
Tastelyd
Visning
Baggrund
Temaer
Startskærm
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Pauseskærm
Urets størrelse
Lysstyrke
Rediger linjenavne*
Opkald
Hurtigkald
Smartsøgning
Viderestil opkald
Skift til Linje 2*
Håndter opkald
Tid og pris*
Vis eller skjul nr.
Håndfri
Forbindelser
Bluetooth
USB
Telefonnavn
Netdeling
Synkronisering
Enhedshåndtering
Mobilnet
Internetindstillinger
Streaming-indstill.
Medd.indstillinger*
Tilbehør
* Visse menuer er operatør-,
net- og
abonnementsafhængige.
** Du kan bruge
navigeringstasten til at bladre
mellem faner i undermenuer.
Der er flere oplysninger under
Navigering på side 12.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
11
Navigering
Hovedmenuerne vises som ikoner.
Nogle undermenuer har faner.
Sådan navigeres i telefonmenuerne
Sådan skiftes mellem fanerne
• Gå til en fane ved at skubbe
navigeringstasten mod venstre eller
højre.
Sådan vendes tilbage til standby
• Tryk på .
Sådan afsluttes en funktion
• Tryk på .
Sådan navigeres i medier
1 Vælg Menu > Medier fra standby.
2 Tryk navigeringstaste til højre for at
vælge et objekt.
3 Tryk navigeringstasten til venstre for at
gå tilbage.
1 Vælg Menu fra standby.
2 Brug navigeringstasten til at flytte
mellem menuerne.
Sådan vælges handlinger på
skærmen
• Vælg en handling, der vises nederst på
skærmen, ved at trykke på den venstre
eller højre valgtast eller den midterste
navigeringstast.
Sådan får du vist indstillinger for et
punkt
• Vælg Indstill., f.eks. for at redigere.
12
Sådan slettes objekter
• Tryk på
for at slette objekter,
f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyde.
Genveje
Du kan bruge tastaturgenveje til at gå
direkte til en menu. Menunumrene
begynder med ikonet øverst til venstre,
fortsætter mod højre og derefter med
næste række.
Sådan går du direkte til en
hovedmenu
• Vælg Menu fra standby, og tryk på
–
,
,
eller
.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan bruges navigeringstastgenveje
• Tryk på , , eller fra standby for
at gå direkte til en funktion.
Sådan redigeres en
navigeringstastgenvej
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Genveje fra standby.
2 Gå til et punkt, og vælg Rediger.
3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej.
Aktivitetsmenu
Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang
til bestemte funktioner.
Sådan åbnes aktivitetsmenuen
• Tryk på
.
hukommelse eller på
hukommelseskortet.
Du skal muligvis købe et
hukommelseskort særskilt.
Hukommelseskort
Telefonen understøtter
hukommelseskort af typen Memory
Stick Micro™ (M2™), der giver
telefonen mere lagerplads. Det kan
også bruges som en transportabel
hukommelse sammen med andre
kompatible enheder.
Sådan isættes et hukommelseskort
Aktivitetsmenuens faner
• Nye hændelser – mistede opkald og
nye meddelelser.
• Igangv. prog. – programmer, der
kører i baggrunden.
• Mine genveje – tilføj foretrukne
funktioner, så du hurtigt kan bruge
dem.
• Internet – hurtig adgang til
internettet.
Filhåndtering
• Åbn dækslet, og isæt
hukommelseskortet med de gyldne
kontakter nedad.
Du kan bruge Filhåndtering til at
håndtere filer, der er gemt i telefonens
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
13
Sådan fjernes et hukommelseskort
Håndtering af filer
Du kan flytte og kopiere filer mellem
telefonen, en computer og et
hukommelseskort. Filer gemmes først
på hukommelseskortet og derefter i
telefonens hukommelse. Ukendte filer
gemmes i mappen Anden.
Du kan oprette undermapper, som du
kan flytte eller kopiere filer til. I alle
mapper undtagen Spil og
Programmer kan du vælge flere filer
eller alle filer på én gang.
Hvis hukommelsen er fuld, kan du
skaffe plads ved at slette noget af
indholdet.
Faner i Filhåndtering
Filhåndtering er opdelt i tre faner, og
ikoner viser, hvor filerne gemmes.
• Åbn dækslet, tryk på kanten af
hukommelseskortet for at frigøre det,
og tag det ud.
Sådan får du vist indstillingerne for
hukommelseskort
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering > fanen På
hukommelseskort fra standby.
2 Vælg Indstill..
14
• Alle filer – alt indhold i telefonens
hukommelse og på
hukommelseskortet
• I telefonen – alt indhold i telefonens
hukommelse
• På hukommelseskort – alt indhold
på hukommelseskortet
Sådan får du vist oplysninger om filer
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
2 Find en fil, og vælg Indstill. >
Oplysninger.
Sådan flyttes en fil i filhåndteringen
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
2 Find en fil, og vælg Indstill. > Håndter
fil > Flyt.
3 Vælg en indstilling.
1
2
3
4
Sådan markerer du flere filer i en
mappe
Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
Gå til en mappe, og vælg Åbn.
Vælg Indstill. > Marker > Marker flere.
Gå til hver af de filer, du vil markere, og
vælg Marker.
Sådan slettes en fil fra filhåndteringen
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
2 Find filen, og tryk på
.
Telefonens sprog
Du kan vælge det sprog, der skal
bruges i telefonen.
Sådan skiftes sprog på telefonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sprog > Telefonens sprog
fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Indtastning af tekst
Du kan bruge multitap-tekstinput
(indtastning vha. flere tryk) eller T9™tekstindtastning
til at indtaste tekst.
Til T9-tekstindtastning bruges en
indbygget ordbog.
Sådan skiftes tekstinputmetode
• Tryk på og hold
nede, mens du
indtaster tekst.
Sådan skiftes mellem store og små
bogstaver
• Tryk på
, mens du indtaster tekst.
Sådan indtastes tal
• Tryk på og hold
–
mens du indtaster tekst.
nede,
Sådan indsættes punktum og komma
• Tryk på
, mens du indtaster tekst.
Sådan indtastes tekst vha. T9™tekstindtastning
1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser >
Skriv ny > SMS. fra standby.
2 Hvis
ikke vises, skal du trykke på og
holde
nede for at skifte til T9tekstindtastning.
3 Tryk én gang på hver tast, selvom det
ønskede bogstav ikke er det første
bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil
skrive ordet "Jane", skal du trykke på
Introduktion
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
15
,
,
,
. Skriv hele
ordet, før du ser på forslagene.
4 Brug eller til at se forslagene.
5 Tryk på
for at godkende et forslag.
Opkald
Sådan indtastes tekst vha. flere tryk
1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser >
Skriv ny > SMS. fra standby.
2 Hvis
vises, skal du trykke på og
holde
nede for at skifte til
indtastning vha. flere tryk.
3 Tryk flere gange på
–
, indtil
det ønskede bogstav vises.
4 Tryk på
for at tilføje et mellemrum,
når du har skrevet et ord.
Telefonen skal være tændt og inden for
et nets rækkevidde.
Sådan føjes ord til den indbyggede
ordbog
1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du
indtaster tekst vha. T9tekstindtastning.
2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg
Indsæt.
Sådan foretager og modtager
du opkald
Sådan foretages et opkald
1 Indtast et telefonnummer fra standby
(eventuelt med international landekode
og områdenummer).
2 Tryk på . Se Videoopkald på
side 18.
Du kan foretage opkald til numre på
kontaktlisten og opkaldslisten. Se
Kontakter på side 18 og Opkaldsliste på
side 22. Du kan også foretage opkald
vha. stemmen. Se Stemmestyring på
side 23.
Sådan afsluttes et opkald
• Tryk på .
Sådan foretages internationale
opkald
1 Fra standby skal du trykke på
og
holde tasten nede, indtil tegnet "+"
vises.
2 Indtast landekoden, områdekoden
(uden nul foran) og telefonnummeret.
3 Tryk på .
16
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan kalder du et nummer op igen
• Vælg Prøv igen?, når Ja vises.
Hold ikke telefonen ind til øret, mens du
venter. Når forbindelsen går igennem,
udsendes et højt signal.
Sådan besvares et opkald
• Tryk på .
Sådan afvises et opkald
• Tryk på .
Sådan ændrer du højttalerens
lydstyrke under et opkald
• Tryk lydstyrketasten op eller ned.
Sådan slås mikrofonen fra under et
opkald
1 Tryk på og hold
nede.
2 Tryk på og hold
nede igen for at
slå den til.
Sådan slår du højttaleren til under et
opkald
• Vælg Højt.Til.
Hold ikke telefonen ind til øret, mens
højttaleren er aktiv. Det kan skade din
hørelse.
Sådan ser du mistede opkald fra
standby
• Tryk på
for at åbne opkaldslisten.
Net
Telefonen skifter automatisk mellem
GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af
tilgængeligheden. Visse netoperatører
tillader, at du skifter net manuelt.
Sådan skiftes net manuelt
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Mobilnet > GSM/3Gnet fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Nødopkald
Telefonen understøtter de
internationale nødopkaldsnumre, f.eks.
112 og 911. Det betyder, at disse
numre normalt kan benyttes til
nødopkald i alle lande, uden at SIMkortet er isat, hvis et 3G- (UMTS) eller
GSM-net er inden for rækkevidde.
I nogle lande bruges der muligvis andre
nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan
derfor have gemt ekstra lokale
nødopkaldsnumre på SIM-kortet.
Sådan foretages et nødopkald
• Indtast 112 (det internationale
nødopkaldsnummer) fra standby, og
tryk på .
Sådan ser du dine lokale
nødopkaldsnumre
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
17
Standardkontakter
Du kan vælge, hvilke
kontaktoplysninger der skal vises som
standard. Hvis Kontakter er valgt som
standard, får dine kontakter alle
oplysninger, der er gemt under
Kontakter, vist. Hvis du vælger SIMkontakter som standard, vises navne
og numre for kontakter, der er gemt på
SIM-kortet.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Specielle numre >
Nødopkaldsnumre.
Videoopkald
Se en person på skærmen under
opkald. Begge parter skal have et
abonnement, der understøtter 3Gtjenesten (UMTS), og skal være inden
for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3Gnettet (UMTS) er tilgængeligt, når
vises.
Sådan foretages et videoopkald
1 Indtast et telefonnummer fra standby
(eventuelt med international landekode
og områdenummer).
2 Vælg Indstill. > Foretag videoopk.
Sådan vælges standardkontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Standardkontakter.
3 Vælg en indstilling.
Telefonkontakter
Telefonkontakter kan indeholde navne,
telefonnumre og personlige
oplysninger. De gemmes i telefonens
hukommelse.
Sådan bruges zoom med et udgående
videoopkald
• Tryk på eller .
Sådan får du vist indstillinger for
videoopkald
• Vælg Indstill. under opkaldet.
Kontakter
Du kan gemme navne, telefonnumre og
personlige oplysninger under
Kontakter. Oplysningerne kan
gemmes i telefonens hukommelse eller
på SIM-kortet.
18
Sådan tilføjes en telefonkontakt
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj.
Indtast navnet, og vælg OK.
Indtast nummeret, og vælg OK.
Vælg en nummerindstilling.
Gennemgå fanerne og vælg felter for at
indtaste flere oplysninger.
7 Vælg Gem.
1
2
3
4
5
6
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Redigering af kontakter
Opkald til kontakter
Sådan kaldes op til en telefonkontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt, og tryk på .
Du kan gå direkte til en kontakt fra standby
ved at trykke på og holde
–
nede.
Sådan ringes til en SIM-kontakt fra
telefonkontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
SIM-kontakter.
3 Gå til en kontakt, og tryk på .
Sådan kaldes op med Smartsøgning
1 Tryk på
–
fra standby for at
indtaste et kontaktnavn eller et
telefonnummer. Alle de poster, som
begynder med de indtastede cifre eller
bogstaver, vises på en liste.
2 Gå til en kontakt eller et
telefonnummer, og tryk på .
Sådan slås Smartsøgning til og fra
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Smartsøgning fra standby.
2 Vælg en indstilling.
1
2
3
4
5
Sådan føjes oplysninger til en
telefonkontakt
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til en kontakt, og vælg Indstill. >
Rediger kontakt.
Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj.
Vælg en indstilling og et objekt, der skal
tilføjes.
Vælg Gem.
Hvis dit abonnement understøtter
tjenesten Vis nummer, kan du tildele et
personligt ringesignal til kontakter.
Sådan kopieres navne og numre til
telefonkontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Kopier fra SIM.
3 Vælg en indstilling.
Sådan kopieres navne og numre til
SIM-kortet
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Kopier til SIM-kort.
3 Vælg en indstilling.
Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle
kontakter fra telefonen til SIM-kortet.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
19
Sådan gemmer du automatisk navne
og telefonnumre på SIM-kortet
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Gem autom. på SIM.
3 Vælg en indstilling.
Sådan gemmes kontakter på
hukommelseskortet
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Tag backup på kort.
SIM-kontakter
SIM-kontakter kan kun indeholde
navne og numre. De gemmes på SIMkortet.
Sådan tilføjes en SIM-kontakt
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj.
Indtast navnet, og vælg OK.
Indtast nummeret, og vælg OK.
Vælg eventuelt en nummerindstilling,
og tilføj flere oplysninger.
6 Vælg Gem.
1
2
3
4
5
Sådan kaldes op til en SIM-kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt, og tryk på .
20
Sletning af kontakter
Sådan slettes en kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt, og tryk på
.
Sådan slettes alle telefonens
kontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Slet alle kontakter.
Afsendelse af kontakter
Sådan sendes en kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. >
Send kontakt.
3 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Sortering af kontakter
Sådan vælger du
sorteringsrækkefølge for kontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg
Indstillinger > Avanceret >
Sort.rækkefølge.
3 Vælg en indstilling.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Hukommelsesstatus
Antallet af kontakter, du kan gemme i
telefonen eller på SIM-kortet, afhænger
af den tilgængelige hukommelse.
Sådan vises hukommelsesstatus
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Avanceret > Hukomm.status.
Synkronisering af kontakter
Kontakter kan synkroniseres med en
Microsoft® Exchange Server
(Microsoft® Outlook®). Der er flere
oplysninger under Synkronisering på
side 55.
Mig selv
Du kan indtaste oplysninger om dig
selv og f.eks. sende dit visitkort.
1
2
3
4
Sådan indtastes oplysninger under
Mig selv
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til Mig selv, og vælg Åbn.
Gå til en indstilling, og rediger
oplysningerne.
Vælg Gem.
Sådan tilføjer du dit eget visitkort
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn.
3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg Tilføj
> Opret nyt.
4 Gennemgå fanerne og vælg felter for at
indtaste flere oplysninger.
5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem.
Vælg Indstill. > Tilføj symbol > Indsæt for
at indsætte et symbol.
Sådan sender du dit visitkort
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn.
3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg
Send.
4 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Grupper
Du kan oprette en gruppe med
telefonnumre og e-mail-adresser fra
Kontakter, du vil sende meddelelser til.
Se Meddelelser på side 28. Du kan
også bruge grupper (med
telefonnumre), når du opretter lister
over accepterede opkald. Se Accept af
opkald på side 26.
Sådan oprettes en gruppe numre og
e-mail-adresser
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
21
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Grupper.
3 Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj.
4 Indtast et navn på gruppen, og vælg
Fortsæt.
5 Gå til Ny, og vælg Tilføj.
6 Gå til hvert af de kontakttelefonnumre
eller e-mail-adresser, du vil markere,
og vælg Marker.
7 Vælg Fortsæt > Udført.
Hurtigopkald
Hurtigopkald giver mulighed for at
vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe
op til. Kontakterne kan gemmes i
position 1-9.
1
2
Opkaldsliste
3
Du kan få vist oplysninger om de
seneste opkald.
4
Sådan ringes til et nummer på
opkaldslisten
1 Tryk på fra standby, og gå til en fane.
2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk
på .
Sådan føjes et nummer fra
opkaldslisten til kontakter
1 Tryk på fra standby, og gå til en fane.
2 Gå til nummeret, og vælg Gem.
3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny
kontakt, eller vælg en eksisterende
kontakt, som nummeret skal føjes til.
Sådan slettes opkaldslisten
1 Tryk på
fra standby.
2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet
alle.
22
Sådan føjes kontakter til
hurtigopkaldsnumre
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Hurtigkald.
Find et positionsnummer, og vælg
Tilføj.
Vælg en kontakt.
Sådan foretager du hurtigopkald
• Indtast positionsnummeret fra
standby, og tryk på .
Talemeddelelse
Hvis dit abonnement omfatter en
talemeddelelsestjeneste, kan de
personer, der ringer til dig, lægge en
talemeddelelse, når du ikke kan
besvare et opkald.
Sådan indtastes nummeret på din
talemeddelelsestjeneste
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > Talemeddelelsesnr. fra
standby.
2 Indtast nummeret, og vælg OK.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan ringes til
talemeddelelsestjenesten
• Tryk på og hold
nede fra standby.
Stemmestyring
Ved at oprette stemmekommandoer
kan du:
• Foretage stemmestyrede opkald –
kalde op til nogen ved at sige deres
navn.
• Aktivere stemmestyrede opkald ved
at sige et "magisk ord".
• Besvare og afvise opkald, når du
bruger håndfrit udstyr.
1
2
3
4
Sådan optages en
stemmekommando vha.
stemmestyret opkald
Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Stemmestyring >
Stemmestyret opkald > Aktiver fra
standby.
Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg
en kontakt. Vælg det nummer,
stemmekommandoen skal tilføjes, hvis
kontakten har flere numre.
Optag stemmekommandoen, f.eks.
“Johns mobil”.
Følg vejledningen, der vises. Vent på
tonen, og sig kommandoen, der skal
optages. Stemmekommandoen
afspilles.
5 Vælg Ja, hvis optagelsen er i orden.
Hvis ikke, skal du vælge Nej og
gentage trin 3 og 4.
Stemmekommandoer gemmes kun i
telefonens hukommelse. De kan ikke
bruges i en anden telefon.
Sådan optages en
stemmekommando igen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Stemmestyring >
Stemmestyret opkald > Rediger
navne fra standby.
2 Gå til en kommando, og vælg Indstill.
> Erstat tale.
3 Vent på tonen, og sig kommandoen.
Stemmestyrede opkald
Det indtalte kontaktnavn afspilles, når
du modtager et opkald fra den
pågældende kontakt.
Sådan foretages et stemmestyret
opkald
1 Tryk på og hold en lydstyrketast nede
fra standby.
2 Vent på tonen, og sig det navn, du
optog tidligere, f.eks. "Johns mobil".
Navnet afspilles, og du får forbindelse.
Det magiske ord
Du kan optage og bruge en
stemmekommando som et magisk ord
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
23
1
2
3
4
5
til at aktivere stemmestyrede opkald
uden at trykke på nogen taster. Når du
bruger det magiske ord, skal dit håndfri
udstyr være sluttet til telefonen.
Talesvar
Når du bruger håndfrit udstyr, kan du
besvare eller afvise indgående opkald
ved hjælp af stemmen.
Du bør vælge et langt, usædvanligt ord
eller en sætning, der nemt kan skelnes fra
almindelig baggrundstale. Håndfrit
Bluetooth-udstyr understøtter ikke denne
funktion.
Sådan aktiverer du talesvar og
optager talesvarkommandoer
Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Stemmestyring > Talesvar
> Aktiver fra standby.
Følg den vejledning, der vises, og vælg
Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar"
eller et andet ord.
Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at
foretage en ny optagelse.
Følg den vejledning, der vises, og vælg
Fortsæt. Vent på tonen, og sig
"Optaget" eller et andet ord.
Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at
foretage en ny optagelse.
Følg den vejledning, der vises, og vælg
Fortsæt.
Vælg, hvor talesvar skal aktiveres.
Sådan aktiverer og optager du det
magiske ord
Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Stemmestyring > Magisk
ord > Aktiver fra standby.
Følg den vejledning, der vises, og vælg
Fortsæt. Vent på tonen, og sig det
magiske ord.
Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at
foretage en ny optagelse.
Følg den vejledning, der vises, og vælg
Fortsæt.
Vælg, hvor det magiske ord skal
aktiveres.
Sådan foretages et opkald vha. det
magiske ord
1 Sørg for, at
vises i standby.
2 Sig det magiske ord.
3 Vent på tonen, og sig en
stemmekommando.
24
1
2
3
4
5
6
7
Sådan besvares et opkald vha.
stemmekommandoer
• Sig "Svar".
Sådan afvises et opkald vha.
stemmekommandoer
• Sig "Optaget".
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Viderestilling af opkald
Du kan viderestille opkald, f.eks. til en
telefonsvarertjeneste.
Når Begræns opkald bruges, er visse
indstillinger for viderestilling af opkald ikke
tilgængelige. Se Begrænsning af opkald
på side 27.
Sådan viderestilles opkald
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Viderestil opkald fra
standby.
2 Vælg en opkaldstype og en indstilling
for viderestilling.
3 Vælg Aktiver.
4 Indtast det nummer, opkald skal
viderestilles til, og vælg OK.
Flere opkald på samme tid
Du kan håndtere flere opkald på
samme tid. Du kan f.eks. parkere et
igangværende opkald, mens du
foretager eller besvarer et andet
opkald. Du kan også skifte mellem de
to opkald. Du kan ikke besvare et tredje
opkald uden at afbryde et af de to
første opkald.
Opkald venter
Når tjenesten Opkald venter er
aktiveret, høres et bip, hvis du
modtager yderligere et opkald.
Sådan aktiveres Opkald venter
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Håndter opkald > Opkald
venter > Aktiver fra standby.
Sådan foretages et nyt opkald
1 Vælg Indstill. > Parker opkald under
opkaldet. Derved parkeres det
igangværende opkald.
2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald.
3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og
tryk på .
Sådan besvares et nyt opkald
• Tryk på
under opkaldet. Derved
parkeres det igangværende opkald.
Sådan afvises et nyt opkald
• Tryk på
under opkaldet, og fortsæt
det igangværende opkald.
Sådan afbryder du et igangværende
opkald og besvarer et nyt opkald
• Vælg Erstat aktive opk. under
opkaldet.
Håndtering af to taleopkald
Du kan på samme tid have et
igangværende opkald og et parkeret
opkald.
Sådan skiftes mellem to opkald
• Tryk på
under opkaldet.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
25
Sådan forbindes to opkald
• Vælg Indstill. > Forbind opkald under
opkaldet.
Sådan forbindes to opkald
• Vælg Indstill. > Overfør opkald under
opkaldet. Din forbindelse til de to
opkald afbrydes.
Sådan afbryder du et igangværende
opkald og vender tilbage til et
parkeret opkald
• Tryk først på
og derefter på .
Konferenceopkald
Et konferenceopkald gør det muligt at
deltage i en samtale med op til fem
personer.
Sådan tilføjes en ny deltager
1 Vælg Indstill. > Parker under opkaldet.
Derved parkeres de forbundne opkald.
2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald.
3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og
tryk på .
4 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at
tilføje den nye deltager.
5 Gentag proceduren for at tilføje flere
deltagere.
Sådan frakobles en deltager
1 Vælg Indstill. > Afbryd deltager.
2 Vælg den deltager, der skal frakobles.
26
Sådan startes en privat samtale
1 Vælg Indstill. > Tal med under
opkaldet, og vælg den deltager, du vil
tale med.
2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at
genoptage konferenceopkaldet.
Mine numre
Du kan se, tilføje og redigere dine egne
telefonnumre.
Sådan kontrollerer du dine
telefonnumre
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Specielle numre > Mine numre.
3 Vælg en indstilling.
Accept af opkald
Du kan vælge kun at modtage opkald
fra bestemte telefonnumre.
Sådan føjer du numre til listen over
accepterede opkald
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Håndter opkald > Accepter
opkald > Kun fra listen fra standby.
2 Gå til Ny, og vælg Tilføj.
3 Vælg en kontakt eller Grupper.
Se Grupper på side 21.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan accepteres alle opkald
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Håndter opkald > Accepter
opkald > Alle der kalder op fra
standby.
Begrænsning af opkald
Sådan begrænses opkald
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Håndter opkald > Begræns
opkald fra standby.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg Aktiver.
4 Indtast password, og vælg OK.
Du kan begrænse ud- og indgående
opkald. Der kræves et password fra
tjenesteudbyderen.
Faste numre
Med funktionen Faste numre kan der
kun foretages opkald til bestemte
numre, der er gemt på SIM-kortet. De
faste numre er beskyttet af PIN2koden.
Hvis du viderestiller indgående opkald, er
der nogle indstillinger for Begræns
opkald, du ikke kan bruge.
Indstillinger for begrænsning af
opkald
Der er følgende standardindstillinger:
• Alle udgående – alle udgående
opkald
• Udgående int. – alle udgående
internationale opkald
• Udg. int. roaming – alle udgående
internationale opkald undtagen til
eget land
• Alle indgående – alle indgående
opkald
• Indg. ved roaming – alle indgående
opkald, når du er i udlandet
Dele af numre kan gemmes. Hvis du
f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til
alle numre, der starter med 01234.
Når funktionen Faste numre bruges, kan
du ikke få vist eller behandle
telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet,
men du kan stadig ringe til det
internationale nødopkaldsnummer, 112.
1
2
3
4
Sådan bruges funktionen Faste
numre
Vælg Menu > Kontakter fra standby.
Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Specielle numre > Faste numre >
Aktiver.
Indtast PIN2-koden, og vælg OK.
Vælg OK igen for at bekræfte.
Opkald
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
27
Sådan gemmes et fast nummer
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. >
Specielle numre > Faste numre >
Faste numre > Nyt nummer.
3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem.
Opkaldstid og -pris
Under et opkald vises opkaldets
varighed. Du kan kontrollere
varigheden af det seneste opkald,
udgående opkald og samlet tid for dine
opkald.
Sådan kontrolleres opkaldstiden
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Opkald > Tid og pris >
Opkaldstimere fra standby.
Meddelelser
Modtagelse og lagring af
meddelelser
Du får besked, når du modtager en
meddelelse. Meddelelser gemmes
automatisk i telefonens hukommelse.
Når telefonens hukommelse er fuld,
kan du slette meddelelser eller gemme
dem på et hukommelseskort eller på
SIM-kortet.
Sådan gemmes en meddelelse på et
hukommelseskort
• Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > Generelt > Gem under >
Hukommelseskort fra standby.
Sådan gemmes en meddelelse på
SIM-kortet
1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby,
og vælg en mappe.
2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill.
> Gem meddelelse.
Sådan får du vist en meddelelse i
indbakken
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis.
28
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan slettes en meddelelse
1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby,
og vælg en mappe.
2 Gå til meddelelsen, og tryk på
.
SMS’er
SMS'er kan indeholde enkle billeder,
lydeffekter, animationer og melodier.
Inden brug af meddelelsesfunktionen
Du skal have et servicecenternummer.
Du modtager nummeret fra din
tjenesteudbyder, og det er som regel
gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til
servicecentret ikke er gemt på SIMkortet, skal du selv indtaste det.
1
2
3
4
5
Sådan indtastes et
servicecenternummer
Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > SMS fra standby, og gå
til Servicecenter. Nummeret vises, hvis
det er gemt på SIM-kortet.
Vælg Rediger, hvis der ikke vises et
nummer.
Gå til Nyt servicecenter, og vælg
Tilføj.
Indtast nummeret, inklusive det
internationale "+"-tegn og landekoden.
Vælg Gem.
Sådan skriver og sender du en SMS
1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny
> SMS. fra standby.
2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt >
Opslag i Kontakter.
3 Vælg en modtager, og vælg Send.
Hvis du sender en SMS til en gruppe,
betaler du for hvert medlem. Se Grupper
på side 21.
Sådan kopierer og indsætter du tekst
i en meddelelse
1 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt,
mens du skriver meddelelsen.
2 Vælg Kopier alt eller Marker og
kopier. Gå til og marker teksten i
meddelelsen.
3 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt >
Sæt ind.
Sådan indsættes et objekt i en SMS
1 Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du
skriver meddelelsen.
2 Vælg en indstilling og derefter et objekt.
Sådan ringes til et nummer i en SMS
• Gå til telefonnummeret, og tryk på ,
mens du får vist meddelelsen.
Sådan slår du lange meddelelser til
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > SMS fra standby.
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
29
2 Vælg Maks. medd.længde > Maks.
tilgæng..
MMS’er
MMS'er kan indeholde tekst, billeder,
dias, lydoptagelser, videoklip,
signaturer og vedhæftede filer. Du kan
sende MMS'er til en mobiltelefon eller
en e-mail-adresse.
Inden brug af MMS-funktionen
Du skal angive en MMS-profil og
adressen på din meddelelsesserver.
Hvis du ikke har en MMS-profil eller
meddelelsesserver, kan du automatisk
hente alle indstillingerne fra
netoperatøren eller på
www.sonyericsson.com/support.
Sådan vælges en MMS-profil
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > MMS > MMS-profil fra
standby.
2 Vælg en profil.
1
2
3
4
Sådan indstilles
meddelelsesserverens adresse
Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > MMS fra standby.
Gå til MMS-profil, og vælg Rediger.
Vælg Indstill. > Rediger.
Gå til Meddelelsesserver, og vælg
Rediger.
30
5 Indtast adressen, og vælg OK > Gem.
Sådan oprettes og sendes en MMS
1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny
> MMS fra standby.
2 Indtast tekst. Tryk på , scroll , og
vælg et objekt, hvis du vil føje objekter
til meddelelsen.
3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter.
4 Vælg en modtager, og vælg Send.
Modtagelse af MMS'er
Du kan vælge, hvordan MMS’er skal
overføres. Der er følgende
standardindstillinger for overførsel af
MMS’er:
• Altid – automatisk overførsel.
• Spørg v. roaming – spørg, om der
skal overføres, hvis der ikke er
forbindelse til eget net.
• Aldrig ved roam. – overfør ikke, når
der ikke er forbindelse til eget net.
• Spørg altid – spørg, om der skal
overføres.
• Fra – nye meddelelser vises i
Indbakke.
Sådan indstilles automatisk
overførsel
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > MMS > Overfør
automatisk fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Meddelelsesindstillinger
Du kan angive standardværdier for alle
meddelelser eller vælge indstillinger,
hver gang du sender en meddelelse.
Sådan angives indstillinger for SMS’er
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > SMS fra standby.
2 Gå til et punkt, og vælg Rediger.
Sådan angives indstillinger for
MMS’er
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > MMS fra standby.
2 Gå til et punkt, og vælg Rediger.
Sådan angives indstillinger for en
specifik meddelelse
1 Vælg Indstill. > Avanceret, når
meddelelsen er klar, og der er valgt en
modtager.
2 Gå til et punkt, og vælg Rediger.
Skabeloner
Hvis du ofte bruger samme vendinger
og billeder i en meddelelse, kan du
gemme meddelelsen som en skabelon.
Sådan tilføjes en SMS-skabelon
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra
standby.
2 Indsæt tekst, eller vælg Indstill. for at
tilføje objekter. Vælg OK.
3 Skriv en titel, og vælg OK.
Sådan tilføjes en MMS-skabelon
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra
standby.
2 Indtast tekst. Tryk på , scroll , og
vælg et objekt, hvis du vil føje objekter
til meddelelsen.
3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK.
Sådan gemmes en meddelelse som
en skabelon
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis >
Indstill. > Gem som skabel..
Talemeddelelser
Du kan sende og modtage en
lydoptagelse som en talemeddelelse.
Afsenderen og modtageren skal have et
abonnement, der understøtter MMS'er.
Sådan optages og sendes en
talemeddelelse
1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny
> Talemeddelelse fra standby.
2 Optag meddelelsen, og vælg Stop >
Send > Opslag i Kontakter.
3 Vælg en modtager, og vælg Send.
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
31
E-mail
Du kan bruge e-mailstandardfunktioner og din e-mailadresse fra computeren i telefonen.
Inden brug af e-mail-funktionen
Du kan bruge opsætningsguiden til at
kontrollere, om der findes indstillinger
til din e-mail-konto, eller du kan
indtaste dem manuelt. Du kan også
hente indstillinger på
www.sonyericsson.com/support.
Sådan opretter du en e-mail-konto
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Konti fra standby.
2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj.
Hvis du vil indtaste indstillingerne
manuelt, kan du kontakte din e-mailudbyder for at få flere oplysninger. E-mailudbyderen kan være det firma, der har
leveret din e-mail-adresse.
1
2
3
4
Sådan skriver og sender du en e-mail
Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Skriv ny fra standby.
Vælg Tilføj > Tast e-mail-adressen.
Indtast e-mail-adressen, og vælg OK.
Gå til Til:, og vælg Rediger for at tilføje
flere modtagere.
Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Tast email-adressen. Indtast e-mail-
32
5
6
7
8
adressen, og vælg OK . Vælg Udført,
når du er klar.
Vælg Rediger, og indtast et emne.
Vælg OK.
Vælg Rediger, og indtast teksten. Vælg
OK.
Gå til Tilføj, og vælg en fil, der skal
vedhæftes.
Vælg Fortsæt > Send.
Sådan modtager og læser du en email
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indbakke > Indstill. > Tjek ny e-mail fra
standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis.
Sådan gemmes en e-mail
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis >
Indstill. > Gem meddelelse.
Sådan besvares en e-mail
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. >
Svar.
3 Skriv meddelelsen, og vælg OK.
4 Vælg Fortsæt > Send.
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan vises en vedhæftet fil i en email
• Vælg Indstill. > Vedhæftede filer >
Anvend > Vis, mens du får vist
meddelelsen.
Sådan gemmes en fil vedhæftet en email
• Vælg Indstill. > Vedhæftede filer >
Anvend > Gem, mens du får vist
meddelelsen.
Synkronisering af e-mail
E-mails kan synkroniseres med en
Microsoft Exchange Server
(Microsoft® Outlook®). Der er flere
oplysninger under Synkronisering på
side 55.
Aktiv e-mail-konto
Hvis du har flere e-mail-konti, kan du
vælge, hvilken der skal være aktiv.
Sådan skifter du aktiv e-mail-konto
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Konti fra standby.
2 Vælg en konto.
Sådan slettes en e-mail (POP3)
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og tryk på
.
Sådan slettes en e-mail (IMAP4)
1 Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indbakke fra standby.
2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. >
Marker til sletning.
3 Vælg Indstill. > Ryd indbakke.
Markerede e-mails vil blive slettet i
telefonen og på serveren.
Push-e-mail
Du kan modtage besked i telefonen fra
e-mail-serveren om, at du har
modtaget nye e-mails.
Sådan aktiverer du besked om emails
• Vælg Menu > Meddelelser > E-mail >
Indstillinger > Push e-mail fra standby.
Mine venner
Du kan oprette forbindelsen til og logge
på Mine venner-serveren for at
kommunikere online med
chatmeddelelser.
Inden brug af Mine venner-funktionen
Du skal indtaste serverindstillinger,
hvis de ikke allerede findes i telefonen.
Du kan få oplysninger om
standardindstillinger fra din
tjenesteudbyder, f.eks.:
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
33
•
•
•
•
Brugernavn
Password
Serveradresse
Internetprofil
Sådan indtaster du indstillinger for
Mine venner-serveren
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > Konfig. fra standby.
2 Gå til en indstilling, og vælg Tilføj.
Sådan logger du på Mine vennerserveren
• Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > Log på fra standby.
Sådan logger du af Mine vennerserveren
• Vælg Indstill. > Log af.
Sådan tilføjes en chatkontakt
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Kontakter fra standby.
2 Vælg Indstill. > Tilføj kontakt.
Sådan sendes en chatmeddelelse
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt, og vælg Chat.
3 Skriv meddelelsen, og vælg Send.
Status
Du kan vælge kun vise din status, f.eks.
Glad eller Optaget, til dine kontakter.
34
Du kan også vise din status til alle
brugere på Mine venner-serveren.
Sådan viser du din status
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > Indstill. > Indstillinger > Vis
min status fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Sådan opdaterer du din egen status
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Min status fra standby.
2 Rediger oplysningerne.
3 Vælg Indstill. > Gem.
Chatgruppe
En chatgruppe kan startes af
tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger
af Mine venner eller af dig selv. Du kan
gemme chatgrupper ved at gemme en
invitation til chat eller ved at søge efter
en bestemt chatgruppe.
Sådan oprettes en chatgruppe
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Chatgrupper fra
standby.
2 Vælg Indstill. > Tilføj chatgruppe > Ny
chatgruppe.
3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal
inviteres, og vælg Fortsæt.
4 Indtast en kort invitation, og vælg
Fortsæt > Send.
Meddelelser
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Billedbehandling
Sådan tilføjes en chatgruppe
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Chatgrupper >
Indstill. > Tilføj chatgruppe fra
standby.
2 Vælg en indstilling.
Fra du logger af, og til du logger på igen,
gemmes samtaleforløbet, så du kan
vende tilbage til chatmeddelelser fra
tidligere samtaler.
Sådan gemmes en samtale
1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine
venner > fanen Samtaler fra standby.
2 Indtast en samtale.
3 Vælg Indstill. > Avanceret > Gem
samtale.
Område- og celleinformation
Kamera og videooptager
Du kan tage billeder og optage
videoklip, som du kan vise, gemme
eller sende.
Søger og kamerataster
1
Zoom ind eller ud
2
Tag billeder/optag video
2
1
Område- og celleinformation er
SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger,
der sendes til abonnenter i et bestemt
netområde.
Sådan slår du områdeinformation til
1 Vælg Menu > Meddelelser >
Indstillinger > Områdeinfo fra standby.
2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger >
Til.
Billedbehandling
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
35
Brug af kameraet
Sådan aktiveres kameraet
• Tryk på
fra standby.
Sådan tages et billede
1 Aktiver kameraet, og tryk eller for
at gå til
.
2 Tryk på
for at tage et billede.
3 Billedet gemmes automatisk.
Optag ikke med en kraftig lyskilde i
baggrunden. Undgå slørede billeder ved
at bruge selvudløseren eller støtte
telefonen mod noget.
Sådan optages et videoklip
1 Aktiver kameraet, og tryk eller for
at gå til
.
2 Tryk
helt ned for at begynde at
optage.
Sådan stoppes optagelsen
1 Tryk på
.
2 Videoklippet gemmes automatisk.
Sådan bruges zoom
• Tryk lydstyrketasten op eller ned.
Sådan justeres lysstyrken
• Tryk på
eller .
Sådan vises billeder og videoklip
1 Aktiver kameraet, og tryk eller for
at gå til .
36
2 Gå til objektet.
3 Tryk på den midterste navigeringstast
for at se et videoklip.
Kameraikoner og -indstillinger
Ikoner på skærmen viser den aktuelle
indstilling. Der findes flere
kameraindstillinger i Indstillinger.
Sådan skiftes indstillinger
• Aktiver kameraet, og vælg
.
Sådan får du vist oplysninger om
indstillinger
• Gå til en indstilling, og vælg .
Kameraets genveje
Tast
Genvej
Zoom ud
Zoom ind
Kamera: Optagetilstand Video:
Videostørrelse
Selvudløser
Nat-tilstand
Vejledning til kamerataster
Billedbehandling
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Overførsel af billeder
Overførsel til og fra en computer
Du kan bruge trådløs Bluetooth™teknologi og USB-kablet til at overføre
billeder og videoklip mellem en
computer og telefonen. Der findes flere
oplysninger under Bluetooth™ trådløs
teknologi på side 51 og Ved hjælp af
USB-kablet på side 53.
Du kan få vist, forbedre og organisere
billeder og videoklip på computeren
ved at installere Adobe™ Photoshop™
Album Starter Edition
eller Sony Ericsson Media Manager.
Disse programmer findes på den cd,
der fulgte med telefonen, og kan også
hentes fra
www.sonyericsson.com/support.
Billed- og videoblog
En blog er en personlig webside. Du
kan sende billeder eller videoklip til en
blog, hvis dit abonnement understøtter
tjenesten.
Webtjenester kan kræve en særskilt
licensaftale mellem dig og
tjenesteudbyderen. Desuden kan
yderligere bestemmelser og gebyrer være
gældende. Kontakt din tjenesteudbyder.
1
2
3
4
5
Sådan sender du kamerabilleder til en
blog
Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
Vælg Indstill. > Send > Til blog.
Tilføj titel og tekst.
Vælg OK > Public..
Sådan sendes videoklip til en blog
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Video.
2 Gå til et videoklip.
3 Vælg Indstill. > Send > Til blog.
4 Tilføj titel og tekst.
5 Vælg OK > Public..
Sådan går du til en blogadresse fra
kontakter
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Rul til en kontakt, og vælg en
webadresse.
3 Vælg Gå til.
Sådan sender du et billede eller et
videoklip
1 Vælg Menu > Medier fra standby.
2 Gå til et punkt, og vælg Indstill. >
Send.
Billedbehandling
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
37
Billeder
3 Vælg en overførselsmetode.
Du kan se, tilføje, redigere eller slette
billeder i Medier.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Brug af billeder
Du kan føje et billede til en kontakt,
bruge det, når telefonen startes, som
baggrund i standby eller som
pauseskærm.
Sådan modtager du et billede eller et
videoklip
• Følg vejledningen, der vises.
Udskrivning fra kamera
Du kan udskrive kamerabilleder via
USB-kablet, når det er sluttet til en
kompatibel printer.
Du kan også udskrive på en Bluetoothkompatibel printer.
1
2
3
4
5
6
7
8
Sådan udskrives kamerabilleder via
USB-kablet
Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
Gå til en måned og et billede.
Vælg Indstill. > Udskriv.
Vælg en indstilling.
Sæt USB-kablet i telefonen.
Sæt USB-kablet i printeren.
Vent på feedback i telefonen, og vælg
OK.
Vælg eventuelt printerindstillinger, og
vælg Udskriv.
Sådan bruges billeder
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
2 Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
3 Vælg Indstill. > Anvend som.
4 Vælg en indstilling.
1
2
3
4
Sådan får du vist billederne i et
diasshow
Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
Vælg Indstill. > Diasshow.
Vælg et humør.
Samlinger
Du kan samle billeder i grupper for at
kategorisere dem.
Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage
USB-kablet ud og sætte det i igen.
38
Billedbehandling
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan samles billeder
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
2 Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
3 Tryk på , og gå til en samling.
4 Tryk på den midterste navigeringstast.
5 For hvert billede, der skal samles, skal
du bruge
eller
til at gå til billedet
og trykke på den midterste
navigeringstast.
1
2
3
4
5
6
Sådan oprettes en ny samling
Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
Tryk på , og vælg Indstill. > Nyt tag.
Indtast et navn, og vælg OK.
Vælg et ikon.
Tryk på den midterste navigeringstast
for indlemme billedet i samlingen.
PhotoDJ™ og VideoDJ™
Du kan redigere billeder og videoklip.
Sådan redigeres og gemmes et
billede
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Foto > Kameralbum.
2 Gå til en måned og et billede. Vælg
Vis.
3 Vælg Indstill. > Red. i PhotoDJ™.
4 Rediger billedet.
5 Vælg Indstill. > Gem.
1
2
3
4
Sådan redigeres og gemmes et
videoklip
Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering > Videoer fra standby.
Gå til et videoklip, og vælg Indstill. >
VideoDJ™.
Rediger videoklippet.
Vælg Indstill. > Gem.
Sådan beskærer du et videoklip
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering > Videoer fra standby.
2 Gå til et videoklip, og vælg Indstill. >
VideoDJ™ > Rediger > Beskær.
3 Vælg Vælg for at angive startpunktet,
og vælg Start.
4 Vælg Vælg for at angive slutpunktet, og
vælg Afslut.
5 Vælg Beskær > Indstill. > Gem.
Temaer
Du kan ændre skærmens udseende
ved hjælp af elementer som f.eks.
farver og baggrund. Du kan også
oprette nye temaer og overføre dem.
Der er flere oplysninger på
www.sonyericsson.com/support.
Billedbehandling
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
39
Sådan indstilles et tema
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
2 Gå til Temaer, og vælg Åbn.
3 Gå til et tema, og vælg Vælg.
Underholdning
Under Navigering på side 12 findes
oplysninger om, hvordan du navigerer i
medierne.
Bærbar, håndfri stereo
Sådan bruges håndfrit udstyr
• Tilslut det bærbar, håndfri udstyr.
Musikken stopper, når du modtager et
opkald, og genoptages, når opkaldet er
afsluttet.
40
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Walkman®-afspiller
Sådan afspilles musik
1 Vælg Menu > Medier > Musik fra
standby.
2 Gå til en titel, og vælg Afspil.
Sådan stoppes musikafspilning
• Tryk på den midterste navigeringstast.
Sådan går du hurtigt frem og tilbage
• Tryk på og hold
eller
nede, mens
du lytter til musik.
Sådan skiftes mellem spor
• Tryk på
eller , mens du lytter til
musik.
Videoafspiller
Sådan afspiller du video
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Video.
2 Gå til en titel, og vælg Afspil.
Sådan stoppes videoafspilning
• Tryk på den midterste navigeringstast.
Musik- og videoknapper
Sådan ændres lydstyrken
• Tryk lydstyrketasterne op eller ned.
Sådan vendes tilbage til
afspilningsmenuerne
• Vælg Tilbage.
Sådan forlades afspilningsmenuerne
• Tryk på og hold
nede.
Gennemgang af filer
Musik- og videofiler gemmes og
kategoriseres.
• Kunstnere – vis spor, du har overført
ved hjælp af Media Manager.
• Albummer – vis musikspor pr. album
i telefonen og på
hukommelseskortet.
• Numre – vis alle musikspor i
telefonen og på hukommelseskortet.
• Lydbøger – vis lydbøger, du har
overført fra en computer.
• Podcasts – vis alle podcasts, du har
overført fra en computer.
• Afsp.lister – opret egne lister med
spor.
• SensMe™ – vis lister over alle spor,
der kan vælges efter humør.
• Genre – vis lister over musikgenrer.
• År – vis musikspor i telefonen og på
hukommelseskortet efter år.
• Video – vis alle videoklip i telefonen
eller på hukommelseskortet.
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
41
Afspilningslister
Du kan oprette afspilningslister for at
organisere filer. Du kan sortere filerne
efter kunstner eller titel. Filer kan føjes
til mere end én afspilningsliste.
Sådan oprettes en afspilningsliste til
valg af musik efter humør
Hvis du sletter en afspilningsliste eller
en fil fra en afspilningsliste, slettes filen
ikke i hukommelsen. Kun referencen til
filen slettes.
Sådan oprettes en afspilningsliste
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Musik > Afsp.lister.
2 Gå til Ny afspilningsliste, og vælg
Tilføj.
3 Indtast et navn, og vælg OK.
4 Gå til et spor, og vælg Marker.
5 Vælg Tilføj for at føje sporet til
afspilningslisten.
1 Vælg Menu > Medier fra standby.
2 Gå til Musik > SensMe™, og vælg
Åbn.
3 Brug navigeringstasten til at få vist
forskellige spor på forhånd.
4 Vælg Tilføj for at vælge forskellige spor.
5 Vælg Opret for at få vist
afspilningslister i Walkman®afspilleren.
6 Vælg Indstill. > Gem afsp.liste.
Sådan føjes filer til en afspilningsliste
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Musik > Afsp.lister.
2 Vælg en afspilningsliste.
42
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
3 Vælg Tilføj musik.
4 Gå til et spor, og vælg Marker.
5 Vælg Tilføj for at føje sporet til
afspilningslisten.
Sådan fjernes spor fra en
afspilningsliste
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Musik > Afspilningslister.
2 Vælg en afspilningsliste.
3 Gå til sporet, og tryk på
.
Sådan slettes en afspilningsliste
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Musik > Afspilningslister.
2 Gå til en afspilningsliste, og tryk på
.
Sådan får du vist oplysninger om et
spor
• Gå til et spor, og vælg Indstill. >
Oplysninger.
Sådan sendes musik
1 Vælg Menu > Medier fra standby, og
gå til Musik.
2 Gå til en titel, og vælg Indstill. > Send.
3 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Sådan modtages musik
• Følg vejledningen, der vises.
Overførsel af musik fra en computer
Med Sony Ericsson Media Manager,
der findes på den cd, som fulgte med
telefonen, kan du overføre musik fra
cd’er eller en computer eller købt musik
til telefonens hukommelse eller et
hukommelseskort.
softwaren kan også overføres fra
www.sonyericsson.com/support.
Inden brug af Media Manager
Du skal have et af følgende
operativsystemer for at kunne bruge
Media Manager på din computer:
• Microsoft ®Windows Vista™ (32 bitog 64 bit-versioner af: Ultimate,
Enterprise, Business, Home
Premium, Home Basic)
• Microsoft ®Windows XP (Pro eller
Home), Service Pack 2 eller nyere
Sådan installeres Media Manager
1 Tænd computeren, og isæt cd'en.
Cd'en starter automatisk, og
installationsvinduet åbnes.
2 Vælg et sprog, og klik på OK.
3 Klik på Sony Ericsson Media Manager,
og følg vejledningen.
Sådan bruges Media Manager
1 Slut telefonen til en computer vha. det
USB-kabel, der fulgte med telefonen.
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
43
2 Computer: Start/Programmer/
Sony Ericsson/Media Manager.
3 Telefon:Vælg Masselager. Telefonen
lukkes ned i denne tilstand, men den
startes igen, når USB-kablet tages ud.
4 Højreklik på ikonet for den flytbare disk
i Windows Stifinder, og vælg Skub ud
for at tage USB-kablet ud på en sikker
måde i masselagringstilstand. Se Ved
hjælp af USB-kablet på side 53.
Der er oplysninger om overførsel af
musik i Hjælp til Media Manager. Klik
på
i øverste højre hjørne af vinduet
Media Manager.
Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller
computeren under overførslen, da det kan
beskadige hukommelseskortet eller
telefonens hukommelse.
Onlinemusik og -videoklip
Du kan se videoklip og lytte til musik,
som du streamer til telefonen fra
internettet. Se Indstillinger på
side 48, hvis indstillingerne ikke
allerede er i telefonen. Kontakt
netoperatøren eller gå til
www.sonyericsson.com/support for at
få flere oplysninger.
Sådan vælges en datakonto til
streaming
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Streaming-indstill. fra
standby.
2 Vælg den datakonto, der skal bruges.
Sådan streames onlinemusik og videoklip
1 Vælg Menu > Internet fra standby.
2 Vælg Indstill. > Gå til > Bogmærker.
3 Vælg et link, der skal streames fra.
TrackID™
TrackID™ er en gratis tjeneste, der kan
anvendes til genkendelse af musik.
Søg efter melodititler, kunstnere og
albumnavne.
Kontakt din tjenesteudbyder for at få
oplysninger om priser.
Sådan søges efter oplysninger om en
melodi
• Vælg Menu > Underholdning >
TrackID™ fra standby, mens du hører
en melodi via en højttaler.
• Vælg Indstill. > TrackID™, mens
radioen spiller.
Radio
Brug ikke telefonen som radio på steder,
hvor det er forbudt.
44
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan lyttes til radio
1 Slut det håndfri udstyr til telefonen.
2 Vælg Menu > Radio fra standby.
Sådan ændres lydstyrken
• Tryk lydstyrketasterne op eller ned,
mens radioen spiller.
Sådan søges automatisk efter kanaler
• Vælg Søg, mens radioen spiller.
Sådan søges manuelt efter kanaler
• Tryk på
eller , mens radioen
spiller.
Sådan skiftes mellem forudindstillede
kanaler
• Tryk på eller , mens radioen spiller.
Lagring af kanaler
Du kan gemme op til 20
forudindstillede kanaler.
Sådan gemmes kanaler
• Vælg Indstill. > Gem, når du har fundet
en radiokanal.
Sådan vælges gemte kanaler
1 Vælg Menu > Radio > Indstill. >
Kanaler fra standby.
2 Vælg en radiokanal.
Sådan gemmes kanaler i position 1 til
10
• Tryk på og hold
–
nede, når
du har fundet en radiokanal.
Sådan vælges kanaler, der er gemt i
position 1 til 10
• Tryk på
–
, mens radioen
spiller.
PlayNow™
Du kan høre musikken, inden du køber
den og overfører den til telefonen.
Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle
lande. I nogle lande kan du købe musik
indspillet af verdens mest kendte
kunstnere.
Inden brug af PlayNow™
Du skal have de nødvendige
indstillinger i telefonen. Se Indstillinger
på side 48.
Sådan lytter du til PlayNow™-musik
1 Vælg Menu > PlayNow™ fra standby.
2 Vælg musik på en liste.
Overførsel fra PlayNow™
Prisen vises, når du vælger at overføre
og gemme en musikfil. Din
telefonregning eller dit taletidskort
debiteres, når et køb accepteres.
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
45
Sådan henter du en musikfil
1 Når du har lyttet til et musikeksempel,
kan du erklære dig indforstået med
vilkårene.
2 Vælg Ja for at overføre.
3 Der sendes en tekstmeddelelse som
bekræftelse på betalingen, og filen er
klar til overførsel.
Ringesignaler og melodier
Sådan indstilles et ringesignal
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Lyde og alarmer > Ringesignal fra
standby.
2 Find og vælg et ringesignal.
Sådan indstilles ringesignalets styrke
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Lyde og alarmer > Ringevolumen fra
standby.
2 Tryk på
eller
for at ændre
lydstyrken.
3 Vælg Gem.
Sådan slås ringesignalet fra
• Tryk på og hold
nede fra standby.
Alle signaler undtagen alarmsignalet
påvirkes.
46
Sådan indstilles vibratoren
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Lyde og alarmer > Vibrator fra
standby.
2 Vælg en indstilling.
Sådan sendes et ringesignal
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
2 Gå til Musik, og vælg Åbn.
3 Gå til et ringesignal, og vælg Indstill. >
Send.
4 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Sådan modtages et ringesignal
• Følg vejledningen, der vises.
Visse former for materiale, der er
beskyttet af copyright, må ikke udveksles.
En beskyttet fil har ikonet
.
MusicDJ™
Du kan komponere og redigere dine
egne melodier og bruge dem som
ringesignaler. En melodi består af spor
med fire bloktyper – Trommer, Basser,
Akkorder og Accenter. Et spor består
af et antal musikblokke. Blokkene
består af forudarrangerede lyde med
forskellige karakteristika. Blokkene
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
grupperes i Intro, Vers, Kor og Pause.
Du kan komponere en melodi ved at
føje musikblokke til sporene.
Sådan komponeres en melodi
1 Vælg Menu > Underholdning >
MusicDJ™ fra standby.
2 Vælg funktionen Inds., Kopier eller Sæt
ind for blokke.
3 Brug , , eller til at skifte
mellem blokkene.
4 Vælg Indstill. > Gem melodi.
Lydoptagelse
Du kan optage et lydmemo eller et
opkald. Lyde, du har optaget, kan også
bruges som ringesignaler.
I visse lande eller stater er det lovpligtigt
at oplyse den eller de øvrige personer, der
deltager i samtalen, om at den optages.
Sådan optages lyd
• Vælg Menu > Underholdning > Optag
lyd fra standby.
Sådan aflyttes en optagelse
1 Vælg Menu > Organizer >
Filhåndtering fra standby.
2 Gå til Musik, og vælg Åbn.
3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil.
Spil
Telefonen indeholder flere spil. Du kan
også overføre spil. Der er hjælpetekster
til de fleste spil.
Sådan startes et spil
1 Vælg Menu > Underholdning > Spil fra
standby.
2 Vælg et spil.
Sådan afsluttes et spil
• Tryk på .
Programmer
Du kan overføre og køre Javaprogrammer. Du kan også få vist
oplysninger eller vælge forskellige
tilladelser.
Inden brug af Java™-programmer
Indstillinger på side 48, hvis
indstillingerne ikke allerede er defineret
i telefonen.
Sådan vælges et Java-program
1 Vælg Menu > Organizer >
Programmer fra standby.
2 Vælg et program.
Sådan får du vist oplysninger om et
Java-program
1 Vælg Menu > Organizer >
Programmer fra standby.
Underholdning
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
47
2 Gå til et program, og vælg Indstill. >
Oplysninger.
Sådan vælger du tilladelser til et Javaprogram
1 Vælg Menu > Organizer >
Programmer fra standby.
2 Gå til et program, og vælg Indstill. >
Tilladelser.
3 Angiv tilladelser.
Skærmstørrelse for Javaprogrammer
Visse Java-programmer er udviklet til
en bestemt skærmstørrelse. Kontakt
leverandøren af programmet for at få
flere oplysninger.
Sådan angives skærmstørrelsen for et
Java-program
1 Vælg Menu > Organizer >
Programmer fra standby.
2 Gå til et program, og vælg Indstill. >
Skærmstørrelse.
3 Vælg en indstilling.
Internetprofiler til Java-programmer
Nogle Java-programmer skal have
forbindelse til internettet for at
modtage oplysninger. De fleste Javaprogrammer bruger samme
internetindstillinger som din
webbrowser.
48
Tilslutningsmuligheder
Indstillinger
Inden du synkroniserer med en
internettjeneste eller bruger internettet,
PlayNow™, Mine venner, Java,
MMS’er, e-mail og billedblog, skal
telefonen have indstillinger.
Hvis indstillingerne ikke allerede er
indtastet, kan du hente dem ved hjælp
af opsætningsguiden eller ved at gå til
www.sonyericsson.com/support.
Sådan overføres indstillinger vha.
opsætningsguiden
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Opsætningsguide > Hent
indstillinger fra standby.
2 Følg vejledningen, der vises.
Kontakt netoperatøren eller
tjenesteudbyderen for at få flere
oplysninger.
Sådan overføres indstillinger vha. en
computer
1 Gå til www.sonyericsson.com/support.
2 Følg vejledningen på skærmen.
Telefonnavn
Du kan indtaste et navn på telefonen,
som andre enheder skal have vist.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan indtastes et telefonnavn
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Telefonnavn fra
standby.
2 Indtast telefonnavnet, og vælg OK.
Sådan sendes et link
1 Vælg Indstill. > Værktøj > Send link,
mens du browser på internettet.
2 Vælg en indstilling.
Historiksider
Du kan se de websider, du har surfet
på.
Brug af internettet
Sådan startes browsing
1 Vælg Menu > Internet fra standby.
2 Vælg Indstill. > Gå til.
3 Vælg en indstilling.
Sådan afsluttes browseren
• Vælg Indstill. > Afslut browser, mens
du browser på internettet.
Brug af bogmærker
Du kan oprette og redigere bogmærker
som hurtige links til dine foretrukne
websider.
Sådan oprettes et bogmærke
1 Vælg Indstill. > Værktøj > Tilføj
bogmærke, mens du browser på
internettet.
2 Indtast en titel og en adresse. Vælg
Gem.
Sådan vælges et bogmærke
1 Vælg Menu > Internet fra standby.
2 Vælg Indstill. > Gå til > Bogmærker.
3 Gå til et bogmærke, og vælg Gå til.
Sådan får du vist historiksider
• Vælg Menu > Internet > Indstill. > Gå
til > Historik fra standby.
1
2
3
4
Sådan bruges panorering og zoom på
en webside
Tryk på
, mens du browser på
internettet.
Brug navigeringstasten til at flytte
rammen.
Tryk på Zoom.
Tryk på
for at skifte tilbage til
panorering.
Du skal slå Smart-Fit fra for at bruge
panorering og zoom: Indstill. >
Avanceret > Smart-Fit > Fra.
Sådan afsluttes panorerings- og
zoomtilstand
• Vælg Tilbage.
Tastaturgenveje til internettet
Du kan bruge tastaturet til at gå direkte
til en funktion i internetbrowseren.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
49
Sådan vælges tastaturgenveje til
internettet
1 Vælg Menu > Internet fra standby.
2 Vælg Indstill. > Avanceret >
Tastaturtilstand > Genveje.
Tast
Genvej
Bogmærker
-
Indtast tekst til funktionen
Indtast URL-adr., Søg på
internettet eller til at søge i
Bogmærker.
Fuldskærm eller Landskab
eller Normal skærm.
Zoom
Panorer og zoom (når
Smart-Fit er slået fra).
2 Vælg billedet.
Sådan søges efter tekst på en
webside
1 Vælg Indstill. > Værktøj > Find på
side, mens du browser på internettet.
2 Indtast tekst, og tryk på Find.
Internetsikkerhed og certifikater
Telefonen understøtter sikker
browsing. Visse internettjenester,
f.eks. banktjenester, kræver certifikater
i telefonen. Telefonen indeholder
muligvis allerede certifikater, når du
køber den, men du kan også hente nye
certifikater.
Sådan vises certifikater i telefonen
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Certifikater fra
standby.
Webfeeds
Sådan foretages et opkald, mens du
browser på internettet
• Tryk på , mens du browser på
internettet.
Sådan gemmes et billede fra en
webside
1 Vælg Indstill. > Værktøj > Gem
billede, mens du browser på
internettet.
50
Du kan modtage indhold, der ofte
opdateres, f.eks. podcasts eller
nyhedsoverskrifter, som webfeeds. Du
kan tilføje feeds fra en side, hvis den har
ikonet .
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Sådan tilføjes nye feeds fra en
webside
• Vælg Indstill. > Web-feeds, mens du
får vist en side med webfeeds i
internetbrowseren.
Opdatering af webfeeds
Du kan opdatere dine feeds manuelt
eller planlægge opdateringen. Når der
er opdateringer, vises
på skærmen.
Sådan planlægges opdateringer af
webfeeds
1 Vælg Menu > Meddelelser > Webfeeds fra standby.
2 Gå til en feed, og vælg Indstill. >
Planlæg opdat..
3 Vælg en indstilling.
Sådan opdateres webfeeds manuelt
1 Vælg Menu > Meddelelser > Webfeeds fra standby.
2 Gå til en feed, og vælg Indstill. >
Opdater.
3 Vælg en indstilling.
Webfeeds i standby
Du kan få vist nyhedsopdateringer på
standbyskærmbilledet.
Sådan får du vist webfeeds i standby
• Vælg Menu > Meddelelser > Webfeeds > Indstill. > Generelle indstill. >
Standbyrulletekst > Vis i standby fra
standby.
Sådan får du adgang til webfeeds fra
standby
1 Vælg Rulletxt fra standby.
2 Du kan læse mere om en feed ved at
trykke eller for at gå til en overskrift
og vælge Gå til.
Bluetooth™ trådløs teknologi
Bluetooth funktionen gør det muligt at
oprette en trådløs forbindelse til andre
Bluetooth enheder. Du kan for
eksempel:
• Oprette forbindelse til håndfri
enheder.
• Oprette forbindelse til flere enheder
samtidig.
• Oprette forbindelse til computere og
få adgang til internettet.
• Udveksle objekter og spille spil med
andre spillere.
Ved Bluetooth kommunikation anbefales
en afstand på højst 10 meter (33 fod).
Før brug af trådløs Bluetoothteknologi
Du skal aktivere Bluetooth-funktionen
for at kommunikere med andre
enheder. Du skal også parre telefonen
med andre Bluetooth-enheder.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
51
Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Aktiver fra
standby.
Kontroller, at Bluetooth-funktionen er
aktiveret på den enhed, du vil parre din
telefon med, og at enheden er synlig.
Sådan modtages et objekt
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Aktiver fra
standby.
2 Følg vejledningen, der vises, når du
modtager et objekt.
Sådan parres telefonen med en enhed
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Mine
enheder fra standby.
2 Gå til Ny enhed, og vælg Tilføj for at
søge efter tilgængelige enheder.
3 Vælg en enhed.
4 Indtast om nødvendigt en passcode.
Sådan tillades forbindelse til
telefonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Mine
enheder fra standby.
2 Vælg en enhed på listen.
3 Vælg Indstill. > Tillad forbindelse.
52
Sådan parres telefonen med håndfrit
Bluetooth-udstyr første gang
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Håndfri fra
standby.
2 Vælg Ja.
3 Indtast om nødvendigt en passcode.
Sådan parres telefonen med flere
håndfri Bluetooth enheder
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Håndfri >
Min håndfri > Ny håndfri enhed fra
standby.
2 Gå til en enhed, og vælg Tilføj.
Strømbesparelse
Du kan bruge
strømbesparelsesfunktionen til at
spare på batteriet. Du kan kun oprette
forbindelse til en enkelt Bluetoothenhed. Hvis du vil oprette forbindelse til
flere Bluetooth-enheder på samme tid,
skal du slå funktionen fra.
Sådan slås strømbesparelse til
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth >
Strømbesparelse > Til fra standby.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Overførsel af lyd til og fra håndfrit
Bluetooth-udstyr
Du kan overføre lyden til og fra håndfrit
Bluetooth-udstyr ved at bruge en tast
på telefonen eller det håndfri udstyr.
Sådan overføres lyd
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Forbindelser > Bluetooth > Håndfri >
Indgående opkald fra standby.
2 Vælg en indstilling. I telefonen
overfører lyden til telefonen. Til håndfrit
udstyr overfører lyden til det håndfri
udstyr.
Sådan overføres lyden under et
opkald
1 Vælg Lyd under et opkald.
2 Vælg fra listen.
Filoverførsel
Du kan synkronisere og overføre filer
ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi. Se Synkronisering vha. en
computer på side 55.
Ved hjælp af USB-kablet
Du kan slutte telefonen til en computer
vha. USB-kablet for at overføre filer
vha. Masselager eller
Medieoverførsel. Du kan også
synkronisere, overføre filer og bruge
telefonen som modem vha.
Telefontilstand. Du kan få yderligere
oplysninger ved at gå til afsnittet Sådan
kommer du i gang på
www.sonyericsson.com/support.
Inden brug af USB-kablet
Du skal have et følgende
operativsystemer for at kunne overføre
filer vha. et USB-kabel:
• Microsoft ®Windows® 2000
• Microsoft ®Windows® XP (Pro og
Home)
• Microsoft ®Windows Vista™ (32 bitog 64 bit-versioner af: Ultimate,
Enterprise, Business, Home
Premium, Home Basic)
Medieoverførsel og masselagring
Hvis Windows Media Player 11 eller
nyere er installeret på din pc, kan du
trække og slippe filer mellem telefonen
eller hukommelseskortet og en
computer i Microsoft Windows
Stifinder.
Brug kun et USB-kabel, der understøttes
af telefonen. Tag ikke USB-kablet ud af
telefonen eller computeren under
filoverførslen, da det kan beskadige
telefonens hukommelse eller
hukommelseskortet.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
53
Sådan bruges medieoverførsels- og
masselagringstilstand
Inden du overfører filer, skal du installere
softwaren Sony Ericsson PC Suite på
computeren. Se Sådan installeres Sony
Ericsson PC Suite på side 55.
1 Sæt USB-kablet i computeren og
telefonen.
2 Telefon:Telefonen lukkes ned i denne
tilstand og startes igen, når USB-kablet
tages ud.
3 Telefon: Vælg Medieoverførsel.
Telefonen forbliver aktiveret under
filoverførslen.
4 Computer: Vent, indtil telefonens
hukommelse og hukommelseskortet
vises som eksterne diske i Windows
Stifinder.
5 Træk og slip markerede filer mellem
telefonen og computeren.
54
Sådan tages USB-kablet ud på en
sikker måde
1 Højreklik på ikonet for den flytbare disk
i Windows Stifinder.
2 Vælg Skub ud.
3 Tag USB-kablet ud, når følgende
meddelelse vises på telefonen:
Masselagringssession afsluttet. USB-kablet kan nu
tages ud..
Telefontilstand
Inden du synkroniserer eller bruger
telefonen som modem, skal du
installere softwaren Sony Ericsson PC
Suite på computeren. Se Sådan
installeres Sony Ericsson PC Suite på
side 55.
Sådan bruges telefontilstand
1 Computer: Start PC Suitefra Start/
Programmer/Sony Ericsson/PC Suite.
2 Sæt USB-kablet i computeren og
telefonen.
3 Telefon: Vælg Telefontilstand.
4 Computer: Når du får besked om, at
Sony Ericsson PC Suite har fundet
telefonen, kan du begynde at bruge
programmer, der understøttes i
telefontilstand.
Du kan få oplysninger om brugen i
afsnittet Hjælp i Sony Ericsson PC Suite,
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
når softwaren er installeret på
computeren.
Synkronisering
Du kan bruge USB-kablet eller trådløs
Bluetooth-teknologi til at synkronisere
telefonkontakter, aftaler, bogmærker,
opgaver og noter med et
computerprogram som f.eks.
Microsoft Outlook. Du kan også
synkronisere med en internettjeneste
ved at bruge SyncML™ eller en
Microsoft® Exchange Server via
Microsoft Exchange ActiveSync. Du
kan få yderligere oplysninger ved at gå
til afsnittet Sådan kommer du i gang på
www.sonyericsson.com/support.
Brug kun én af synkroniseringsmetoderne
ad gangen med telefonen.
Synkronisering vha. en computer
Inden synkronisering skal du installere
Sony Ericsson PC Suite fra den cd, der
fulgte med telefonen. Programmet
indeholder oplysninger om hjælp. Du
kan også gå til
www.sonyericsson.com/support for at
hente programmet.
Du skal have et af følgende
operativsystemer for at kunne bruge
PC Suite på computeren:
• Windows XP (Pro og Home), Service
Pack 2 eller nyere
• Windows Vista (32 bit- og 64 bitversioner af: Ultimate, Enterprise,
Business, Home Premium, Home
Basic)
Sådan installeres Sony Ericsson PC
Suite
1 Tænd computeren, og isæt cd’en.
Cd'en starter automatisk, og
installationsvinduet åbnes.
2 Vælg et sprog, og klik på OK.
3 Klik på Install Sony Ericsson PC suite,
og følg vejledningen på skærmen.
Synkronisering via en internettjeneste
Du kn synkronisere online ved at bruge
en internettjeneste sammen med
telefonen. Se Indstillinger på side 48,
hvis internetindstillingerne ikke allerede
er i telefonen.
Inden start af synkronisering
Du skal angive indstillinger for
synkronisering via SyncML og
registrere en synkroniseringskonto
online hos en tjenesteudbyder. Der
kræves følgende indstillinger:
• Serveradresse – serverens URL
• Databasenavn – den database, der
skal synkroniseres med
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sådan angives indstillinger for
SyncML
Vælg Menu > Organizer >
Synkronisering fra standby.
Gå til Ny konto, og vælg Tilføj >
SyncML.
Indtast et navn på den nye konto, og
vælg Fortsæt.
Vælg Serveradresse. Indtast de
nødvendige oplysninger, og vælg OK.
Indtast Brugernavn og Password, hvis
det er nødvendigt.
Gå til fanen Programmer, og marker
programmer for at synkronisere.
Vælg Databasenavn, og indtast de
nødvendige oplysninger.
Gå til fanen Avanceret for at angive
yderligere synkroniseringsindstillinger.
Vælg Gem.
Sådan slettes en konto
1 Vælg Menu > Organizer >
Synkronisering fra standby.
2 Gå til en konto, og tryk på
Sådan startes synkronisering
1 Vælg Menu > Organizer >
Synkronisering fra standby.
2 Gå til en konto, og vælg Start.
56
.
Synkronisering via en Microsoft®
Exchange Server
Du kan fra telefonen få adgang til og
synkronisere virksomhedsoplysninger
som f.eks. e-mail, kontakter og
kalenderaftaler via en Microsoft®
Exchange Server.
Du kan få flere oplysninger om
synkroniseringsindstillinger ved at
kontakte din it-administrator.
Inden start af synkronisering
Du skal angive indstillinger for
Microsoft Exchange ActiveSync for at
få adgang til en Microsoft Exchange
Server. Der kræves følgende
indstillinger:
• Serveradresse – serverens URL
• Domæne – serverens domæne
• Brugernavn – brugernavn for
kontoen
• Password – password for kontoen
Før du begynder at synkronisere med
Exchange ActiveSync, skal du angive den
rigtige tidszone på telefonen.
Sådan angives indstillinger for
Microsoft Exchange ActiveSync
1 Vælg Menu > Organizer >
Synkronisering fra standby.
2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj >
Exchange ActiveSync.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
3 Indtast et navn på den nye konto, og
vælg Fortsæt.
4 Indtast de nødvendige indstillinger.
5 Skift mellem fanerne for at angive
yderligere indstillinger.
6 Vælg Gem.
Sådan får du vist den aktuelle
software i telefonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Opdateringstjeneste fra
standby.
2 Vælg Softwareversion.
Sådan startes synkronisering
1 Vælg Menu > Organizer >
Synkronisering fra standby.
2 Gå til en konto, og vælg Start.
Sådan bruges opdateringstjenesten
via telefonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Opdateringstjeneste fra
standby.
2 Vælg Søg efter opdatering, og følg den
vejledning, der vises.
Opdateringstjeneste
Du kan opdatere telefonen, så den har
den nyeste software. Du mister ikke
personlige data eller oplysninger om
telefonen.
Der er to måder at opdatere telefonen
på:
• Trådløst via telefonen
• Via det medfølgende USB-kabel og
en computer med
internetforbindelse
Opdateringstjenesten kræver
dataadgang af typen GPRS, 3G eller
HSDPA.
Inden brug af opdateringstjenesten
Se Indstillinger på side 48, hvis
indstillingerne ikke findes i telefonen.
Sådan bruges opdateringstjenesten
via et USB-kabel
1 Gå til www.sonyericsson.com/support,
eller klik på Sony Ericsson Update
service i PC Suite, hvis den er installeret
på computeren. Se Sådan installeres
Sony Ericsson PC Suite på side 55.
2 Vælg et område og land.
3 Følg vejledningen på skærmen.
Sådan indstilles en påmindelse om
brug af opdateringstjenesten
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Opdateringstjeneste >
Indstillinger > Påmindelse fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Tilslutningsmuligheder
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
57
Flere funktioner
Flytilstand
I Flytilstand er net- og
radiomodtagerne slukket for at undgå
at forstyrre følsomt udstyr.
Når menuen Flytilstand aktiveres, bliver
du bedt om at vælge en tilstand til
næste gang, du tænder telefonen:
• Normaltilstand – fuld funktionalitet.
• Flytilstand – begrænset
funktionalitet.
Du kan bruge Bluetooth-funktionen i
flytilstand.
Sådan aktiveres menuen Flytilstand
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Flytilstand > Vis ved start
fra standby.
Sådan vælges flytilstand
1 Sluk telefonen, når menuen Flytilstand
vises.
2 Tænd telefonen, og vælg Flytilstand.
GPS-tjenester
Du kan få hjælp til at finde vej, se din
omtrentlige position og gemme dine
favoritsteder.
58
Med tilbehøret GPS Enabler HGE-100
kan du få mere nøjagtige oplysninger om
din aktuelle position.
Nogle GPS-tjenester benytter internettet.
Google Maps™ til mobiltelefonen
Med Google Maps™ kan du se
landkort og satellitbilleder, finde frem til
steder og beregne ruter.
Sådan bruges Google Maps
• Vælg Menu > Underholdning >
Positionstjenester > Google Maps fra
standby.
Sådan får du vist hjælp til Google
Maps
• Når du bruger Google Maps, skal du
vælge Indstill. > Hjælp.
Gemte positioner
Alle de positioner, du gemmer, findes
under Mine favoritter.
Sådan får du vist en gemt position
1 Vælg Menu > Underholdning >
Positionstjenester > Mine favoritter
fra standby.
2 Gå til en position, og vælg Gå til.
Når du bruger Google Maps, kan du få
adgang til dine foretrukne steder ved at
trykke på
.
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Alarmer
Du kan indstille en lyd eller radioen som
alarmsignal. Alarmsignalet lyder,
selvom telefonen er slukket. Når
alarmen lyder, kan du slukke den helt
eller midlertidigt.
Sådan indstilles alarmen
1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra
standby.
2 Gå til en alarm, og vælg Rediger.
3 Gå til Tidspunkt:, og vælg Rediger.
4 Indtast et klokkeslæt, og vælg OK >
Gem.
Sådan indstilles en gentaget alarm
1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra
standby.
2 Gå til en alarm, og vælg Rediger.
3 Gå til Tilbagevendende:, og vælg
Rediger.
4 Gå til en dag, og vælg Marker.
5 Du kan vælge en anden dag ved at gå
til dagen og vælge Marker.
6 Vælg Udført > Gem.
Sådan indstilles alarmsignalet
1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra
standby.
2 Gå til en alarm, og vælg Rediger.
3 Gå til Alarmsignal:, og vælg Rediger.
4 Find og vælg et alarmsignal. Vælg
Gem.
Sådan slukkes alarmen
• Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen
lyder.
• Vælg Udskyd for at gentage alarmen.
Sådan slås en alarm fra
• Vælg Slå fra, når alarmen lyder.
Sådan annulleres alarmen
1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra
standby.
2 Gå til en alarm, og vælg Slå fra.
Alarm i lydløs tilstand
Alarmen kan indstilles til ikke at blive
afspillet, når telefonen er i lydløs
tilstand.
1
2
3
4
5
Sådan indstilles det, om alarmen skal
lyde i lydløs tilstand
Vælg Menu > Organizer > Alarmer fra
standby.
Gå til en alarm, og vælg Rediger.
Gå til fanen
.
Gå til Lydløs funktion, og vælg
Rediger.
Vælg en indstilling.
Kalender
Kalenderen kan synkroniseres med en
computerkalender, med en kalender på
internettet eller med en Microsoft®
Exchange Server (Microsoft®
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
59
Outlook®). Der er flere oplysninger
under Synkronisering på side 55.
Standardvisning
Du kan vælge, om oversigten for en
dag, uge eller måned skal vises, når du
åbner kalenderen.
Sådan indstilles standardvisningen
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg Indstill. > Avanceret >
Standardvisning.
3 Vælg en indstilling.
Aftaler
Du kan tilføje nye aftaler eller genbruge
eksisterende aftaler.
Sådan redigeres en aftale
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg en dato.
3 Gå til en aftale, og vælg Vis.
4 Vælg Indstill. > Rediger.
5 Rediger aftalen, og bekræft de enkelte
poster.
6 Vælg Gem.
Sådan sender du en aftale
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg en dato.
3 Gå til en aftale, og vælg Indstill. >
Send.
4 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Sådan tilføjes en aftale
Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
Vælg en dato.
Gå til Ny aftale, og vælg Tilføj.
Indtast oplysningerne, og bekræft de
enkelte poster.
Vælg Gem.
Sådan vises en kalenderuge
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg en dato.
3 Vælg Indstill. > Vis uge.
Sådan får du vist en aftale
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg en dato.
3 Gå til en aftale, og vælg Vis.
Sådan angives, hvornår påmindelser
skal lyde
1 Vælg Menu > Organizer > Kalender fra
standby.
2 Vælg en dato.
1
2
3
4
5
60
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Opgaver
3 Vælg Indstill. > Avanceret >
Påmindelser.
4 Vælg en indstilling.
En påmindelse, der er indstillet i
kalenderen, påvirker en påmindelse, der
er indstillet i Opgaver.
Noter
Du kan oprette noter og gemme dem.
Du kan også vise en note under
standby.
Sådan tilføjes en note
1 Vælg Menu > Organizer > Noter fra
standby.
2 Gå til Ny note, og vælg Tilføj.
3 Skriv en note, og vælg Gem.
Sådan får du vist en note i standby
1 Vælg Menu > Organizer > Noter fra
standby.
2 Gå til en note, og vælg Indstill. > Vis i
standby.
Sådan skjules en note fra standby
1 Vælg Menu > Organizer > Noter fra
standby.
2 Gå til en note, og vælg Indstill. > Skjul
i standby.
Du kan tilføje nye opgaver eller
genbruge eksisterende opgaver.
Sådan tilføjes en opgave
1 Vælg Menu > Organizer > Opgaver fra
standby.
2 Vælg Ny opgave, og vælg Tilføj.
3 Vælg en indstilling.
4 Indtast oplysningerne, og bekræft de
enkelte poster.
Sådan får du vist en opgave
1 Vælg Menu > Organizer > Opgaver fra
standby.
2 Gå til en opgave, og vælg Vis.
1
2
3
4
5
Sådan genbruges en eksisterende
opgave
Vælg Menu > Organizer > Opgaver fra
standby.
Gå til en opgave, og vælg Vis.
Vælg Indstill. > Rediger.
Rediger opgaven, og vælg Fortsæt.
Vælg, om du vil indstille en påmindelse.
Sådan sendes en opgave
1 Vælg Menu > Organizer > Opgaver fra
standby.
2 Gå til en opgave, og vælg Indstill. >
Send.
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
61
3 Vælg en overførselsmetode.
Kontroller, at den modtagende enhed
understøtter den overførselsmetode, du
vælger.
Sådan angives, hvornår påmindelser
skal lyde
1 Vælg Menu > Organizer > Opgaver fra
standby.
2 Gå til en opgave, og vælg Indstill. >
Påmindelser.
3 Vælg en indstilling.
En påmindelse, der er indstillet i Opgaver,
påvirker en påmindelse, der er indstillet i
kalenderen.
Profiler
Du kan ændringer indstillinger som
f.eks. ringesignalets lydstyrke og
vibratoren, så de passer til forskellige
steder. Du kan nulstille alle profiler, så
telefonens oprindelige indstillinger
indsættes.
Sådan vælges en profil
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Profiler fra standby.
2 Vælg en profil.
Sådan vises og redigeres en profil
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Profiler fra standby.
62
2 Gå til en profil, og vælg Indstill. > Vis
og rediger.
Du kan ikke omdøbe profilen Normal.
Dato og tid
Sådan indstilles klokkeslættet
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Tid og dato > Tid fra
standby.
2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem.
Sådan indstilles datoen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Tid og dato > Dato fra
standby.
2 Indtast datoen, og vælg Gem.
Sådan indstilles tidszonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Tid og dato > Min
tidszone fra standby.
2 Vælg den tidszone, du befinder dig i.
Hvis du vælger en by, opdaterer Min
tidszone også det tidspunkt, hvor der
skiftes til og fra sommertid.
Låse
SIM-kortlås
Denne lås beskytter kun dit
abonnement. Telefonen vil fungere
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
med et nyt SIM-kort. Hvis låsen er
aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode
(Personal Identity Number).
Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre
gange i træk, spærres SIM-kortet, og
du skal indtaste din PUK-kode
(Personal Unblocking Key). PIN- og
PUK-koderne leveres af netoperatøren.
Sådan ophæves spærringen af SIMkortet
1 Når PIN-kode spærret vises, skal du
indtaste din PUK-kode og vælge OK.
2 Indtast en ny fire- til ottecifret PINkode, og vælg OK.
3 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg
OK.
Sådan redigeres PIN-koden
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Låse > SIMbeskyttelse > Skift PIN-kode fra
standby.
2 Indtast PIN-koden, og vælg OK.
3 Indtast en ny fire- til ottecifret PINkode, og vælg OK.
4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg
OK.
Hvis Koderne passer ikke sammen vises,
har du indtastet den nye PIN-kode forkert.
Hvis Forkert PIN-kode vises efterfulgt af
Gammel PIN-kode:, har du indtastet den
gamle PIN-kode forkert.
Sådan bruges SIM-kortlåsen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Låse > SIMbeskyttelse > Beskyttelse fra standby.
2 Vælg en indstilling.
3 Indtast PIN-koden, og vælg OK.
Telefonlås
Du kan forhindre uautoriseret brug af
telefonen. Du kan ændre telefonens
låsekode (0000) til en hvilken som helst
anden fire- til ottecifret personlig kode.
Det er vigtigt, at du husker din nye kode.
Hvis du glemmer den, skal du indlevere
telefonen hos din Sony Ericssonforhandler.
Sådan bruges telefonlåsen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Låse >
Telefonbeskyttelse > Beskyttelse fra
standby.
2 Vælg en indstilling.
3 Indtast telefonens låsekode, og vælg
OK.
Sådan låser du telefonen op
• Indtast din kode, og vælg OK.
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
63
Sådan ændres telefonens låsekode
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Låse >
Telefonbeskyttelse > Skift kode fra
standby.
2 Indtast den gamle kode, og vælg OK.
3 Indtast den nye kode, og vælg OK.
4 Gentag koden, og vælg OK.
Tastaturlås
Du kan indstille denne lås for at undgå
utilsigtede opkald. Du kan besvare
indgående opkald uden at låse
tastaturet op.
IMEI-nummer
Gem en kopi af dit IMEI-nummer
(International Mobile Equipment
Identity) for det tilfælde, at telefonen
bliver stjålet.
Sådan får du vist dit IMEI-nummer
• Tryk på
,
,
,
,
fra standby.
Der kan stadig foretages opkald til det
internationale nødopkaldsnummer, 112.
Sådan bruges den automatiske
tastaturlås
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sikkerhed > Automatisk
tastelås fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Sådan låses tastaturet manuelt
• Tryk på
fra standby, og vælg
Lås.
Sådan låses tastaturet op manuelt
• Tryk på
fra standby, og vælg Lås
op.
64
Flere funktioner
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Fejlfinding
Nogle problemer kræver, at du
kontakter din netoperatør.
Gå ti www.sonyericsson.com/support,
hvis du har brug for mere support.
Ofte stillede spørgsmål
Hvis du har problemer med
hukommelsens kapacitet, eller hvis
telefonen reagerer langsomt
Genstart telefonen hver dag for at
frigøre hukommelse, eller udfør
funktionen Nulstil alt.
Nulstil alt
Hvis du vælger Nulstil indstillinger,
slettes de ændringer af indstillingerne,
du har foretaget.
Hvis du vælgerNulstil alt, slettes
foruden de ændringer, du har foretaget
af indstillingerne, også alle kontakter,
meddelelser, personlige data og alt
indhold, du har hentet, modtaget eller
redigeret.
Sådan nulstilles telefonen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Nulstil alt fra standby.
2 Vælg en indstilling.
3 Følg vejledningen, der vises.
Jeg kan ikke oplade telefonen, eller
batterikapaciteten er lav
Opladeren er ikke tilsluttet korrekt, eller
batteriforbindelsen er dårlig. Tag
batteriet ud, og rens stikkene.
Batteriet er slidt op og skal udskiftes.
Se Opladning af batteriet på side 7.
Der vises intet batteriikon, når jeg
begynder at oplade telefonen
Det kan tage et par minutter, før
batteriikonet vises på skærmen.
Visse menupunkter er nedtonet
En tjeneste er ikke aktiveret. Kontakt
netoperatøren.
Jeg kan ikke bruge telefonen til
SMS'er
Forkerte eller manglende indstillinger.
Kontakt netoperatøren for at finde frem
til de korrekte indstillinger for SMStjenestecentret. Se SMS’er på side 29.
Jeg kan ikke bruge telefonen til
MMS’er
Abonnementet omfatter ikke brug af
data. Forkerte eller manglende
indstillinger. Kontakt netoperatøren.
Se Hjælp i telefonen på side 7, eller gå
til www.sonyericsson.com/support for
at bestille indstillinger, og følg
Fejlfinding
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
65
vejledningen på skærmen. Se
Indstillinger på side 48.
Hvordan slår jeg T9 Text Input til og
fra, når jeg skriver?
Tryk på og hold
nede, mens du
indtaster tekst.
vises øverst på
skærmen, når T9-tekstindtastning er
aktiveret.
Hvordan skifter jeg sprog på
telefonen?
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen
Generelt > Sprog > Telefonens sprog
fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Jeg kan ikke bruge internettet
Abonnementet omfatter ikke brug af
data. Forkerte eller manglende
internetindstillinger. Kontakt
netoperatøren.
Se Hjælp i telefonen på side 7, eller gå
til www.sonyericsson.com/support for
at bestille internetindstillinger, og følg
vejledningen på skærmen. Se
Indstillinger på side 48.
66
Telefonen ringer ikke eller ringer for
svagt
Kontroller, at Lydløs funktion ikke er
indstillet til Til. Se Sådan slås
ringesignalet fra på side 46.
Kontoller ringelydstyrken. Se Sådan
indstilles ringesignalets styrke på
side 46.
Kontroller profilen. Se Sådan vælges en
profil på side 62.
Kontroller indstillingerne for
viderestilling af opkald. Se Sådan
viderestilles opkald på side 25.
Telefonen bliver ikke fundet af andre
brugere via trådløs Bluetoothteknologi
Du har ikke aktiveret Bluetoothfunktionen. Kontroller under Synlighed,
at telefonen er indstillet til at blive vist.
Se Sådan aktiveres Bluetoothfunktionen på side 52.
Jeg kan ikke synkronisere eller
overføre data mellem min telefon og
computeren vha. det medfølgende
USB-kabel.
Det kabel eller den software, der fulgte
med telefonen, er ikke installeret
korrekt. Gå til
www.sonyericsson.com/support for at
læse Sådan kommer du i gang-
Fejlfinding
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
vejledningerne, der indeholder
detaljerede installationsinstruktioner
og hjælp til fejlfinding.
Hvor kan jeg finde
lovgivningsmæssige oplysninger
såsom mit IMEI-nummer, hvis jeg ikke
kan tænde telefonen?
Indsæt korrekt SIM-kort
Telefonen er indstillet til kun at kunne
bruges sammen med bestemte SIMkort. Kontroller, om du bruger SIMkortet fra den rigtige operatør.
Forkert PIN-kode/Forkert PIN2-kode
Du har indtastet PIN- eller PIN2-koden
forkert.
Indtast den korrekte PIN- eller PIN2kode, og vælg Ja. Se Sådan isættes
SIM-kortet på side 5.
PIN-kode spærret/PIN2-koden er
spærret
Du har indtastet PIN- eller PIN2-koden
forkert tre gange i træk.
Ophæv spærringen ved at se SIMkortlås på side 62.
Fejlmeddelelser
Indsæt SIM
Der er ikke noget SIM-kort i telefonen,
eller det kan være isat forkert.
Se Opladning af batteriet på side 7.
SIM-kortets stik skal renses. Kontakt
din netoperatør, hvis kortet er
beskadiget.
Koderne passer ikke sammen
De koder, du har indtastet, er ikke ens.
Når du vil ændre en sikkerhedskode,
f.eks. PIN-koden, skal du bekræfte den
nye kode. Se SIM-kortlås på side 62.
Ingen netdækning
Telefonen er i flytilstand. Se Flytilstand
på side 58.
Telefonen modtager ikke noget
netsignal, eller det modtagne signal er
Fejlfinding
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
67
for svagt. Kontakt netoperatøren for at
sikre dig, at nettet dækker det sted,
hvor du befinder dig.
SIM-kortet fungerer ikke korrekt. Sæt
SIM-kortet i en anden telefon. Hvis det
fungerer, er det sandsynligvis
telefonen, der er årsag til problemet.
Kontakt nærmeste Sony Ericssonservicested.
Kun nødopkald
Du er inden for et nets rækkevidde,
men du har ikke tilladelse til at bruge
nettet. Hvis det drejer sig om en
nødsituation, tillader nogle
netoperatører, at du ringer til det
internationale nødopkaldsnummer
112.Se Nødopkald på side 17.
PUK-koden er spærret. Kontakt
operatøren.
Du har indtastet din personlige nøgle
(PUK-kode) forkert 10 gange i træk.
Oplader, ukendt batteri
Det batteri, du bruger, er ikke et batteri,
som Sony Ericsson har godkendt. Se
Batteri på side 71.
68
Vigtige oplysninger
Sony Ericssons websted til
forbrugere
På www.sonyericsson.com/support finder du et
supportafsnit, hvor du kan få hjælp og tip med bare
et par klik. Her finder du de seneste
softwareopdateringer til pc samt tips om, hvordan
du kan bruge dit produkt mere effektivt.
Service og support
Fra nu af har du adgang til en række servicefordele
som f.eks.:
• Globale og lokale websteder med support.
• Et globalt Call Center-netværk.
• Et omfattende netværk af Sony Ericssonservicepartnere.
• En garantiperiode. Få mere at vide om
garantibetingelserne i denne brugervejledning.
Du kan finde de sidste nye supportværktøjer og
oplysninger, f.eks. softwareopdateringer,
videnbase, opsætning af telefonen og yderligere
hjælp på et sprog, du vælger, i supportafsnittet på
www.sonyericsson.com.
Hvis det drejer sig om operatørspecifikke tjenester
og funktioner, skal du kontakte netoperatøren for at
få flere oplysninger.
Du kan også kontakte vores Call Center. Brug
telefonnummeret til nærmeste Call Center på listen
nedenfor. Kontakt din lokale forhandler, hvis dit
land/område ikke findes på listen. (Telefonnumrene
nedenfor var korrekte på tryktidspunktet. Du kan
altid finde de nyeste opdateringer på
www.sonyericsson.com).
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, eller
en af vores servicepartnere, hvis dit produkt mod
forventning skal til service. Gem din kvittering, for
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
den skal fremvises, hvis produktet skal repareres
under garantien.
Opkald til Call Center sker til indenlandstakst, inkl.
lokale skatter og afgifter, medmindre der er tale om
et nummer, hvor modtageren betaler.
Land
Telefonnummer
E-mail-adresse
Argentina
Australia
Belgique/België
Brasil
Canada
Central Africa
Chile
Colombia
Česká republika
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
800-333-7427
1-300 650-600
02-7451611
4001-04444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
18009122135
844 550 055
33 31 28 28
0180 534 2020
801-11-810-810
210-89 91 919
902 180 576
0 825 383 383
8203 8863
062 000 000
39011111
021-2701388
1850 545 888
06 48895206
8 700 55030
+36 1 880 4747
1-800-889900
01 800 000 4722
0900 899 8318
0800-100150
815 00 840
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
España
France
Hong Kong/香港
Hrvatska
India/भारत
Indonesia
Ireland
Italia
Lietuva
Magyarország
Malaysia
México
Nederland
New Zealand
Norge
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
69
Österreich
Pakistan
Philippines/Pilipinas
Polska
Portugal
România
Россия
Schweiz/Suisse/Svizzera
Singapore
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
Україна
United Kingdom
United States
Venezuela
‫الإمارات العربية المتحدة‬
中国
台灣
ไทย
0810 200245
111 22 55 73
(92-21) 111 22 55 73
02-6351860
0 (prefiks) 22 6916200
808 204 466
(+4021) 401 0401
8(495) 787 0986
0848 824 040
67440733
02-5443 6443
0861 6322222
09-299 2000
013-24 45 00
0212 47 37 777
(+0380) 44 590 1515
08705 23 7237
1-866-766-9347
0-800-100-2250
43 919880
4008100000
02-25625511
02-2483030
Vejledning i sikker og effektiv
brug
Læs disse oplysninger, før du
begynder at bruge mobiltelefonen.
Disse instruktioner er medtaget af
hensyn til din sikkerhed. Følg disse
retningslinjer. Sørg for, at få
produktet kontrolleret af en godkendt
70
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
servicepartner, inden det oplades eller anvendes,
hvis du er i tvivl om, at det fungerer korrekt, eller hvis
det har været udsat for et eller flere af forholdene i
det følgende. I modsat fald risikerer du, at produktet
ikke fungerer korrekt, eller det kan være til fare for
dit helbred.
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Anbefalinger til sikker brug af
produktet (mobiltelefon, batteri,
oplader og andet tilbehør)
• Forsigtig: Revnede eller smadrede skærme kan
have skarpe kanter eller skår, man kan skære sig
på.
• Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares
rent og tørt.
• Advarsel! Kan eksplodere hvis det udsættes for
åben ild.
• Udsæt ikke produktet for væske eller fugt.
• Udsæt ikke produktet for
meget høje eller lave
temperaturer. Udsæt ikke
batteriet for temperaturer over
+60º C (+140º F).
• Udsæt ikke produktet for åben ild eller tændte
tobaksprodukter.
• Tab og kast ikke produktet, og forsøg ikke at bøje
det.
• Undlad at male produktet.
• Forsøg ikke at skille produktet
ad eller at ændre det. Service
bør kun udføres af personale,
der er autoriseret af
Sony Ericsson.
• Hvis du har en klaptelefon, må du ikke lukke
produktet, mens der er indført en genstand
mellem tastaturet og displayet, da dette kan
beskadige produktet.
• Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk
udstyr uden at rådføre dig med lægen eller det
lægelige personale, der behandler dig.
• Brug ikke produktet, når du befinder dig i eller i
nærheden af fly eller i områder med skiltning, der
angiver, at du ikke må bruge tovejsradio.
• Brug ikke produktet i et
område med eksplosionsfare.
• Du må hverken anbringe
produktet eller installere
trådløst udstyr i området over
din bils airbag.
BØRN
OPBEVAR UDEN FOR BØRNS
RÆKKEVIDDE. LAD IKKE BØRN
LEGE MED MOBILTELEFONEN
ELLER TILBEHØRET. DE KAN SKADE SIG SELV
ELLER ANDRE, ELLER DE KAN UFORVARENDE
BESKADIGE TELEFONEN ELLER TILBEHØRET.
MOBILTELEFONEN OG TILBEHØRET
INDEHOLDER SMÅDELE, SOM KAN GÅ LØS OG
FORÅRSAGE EN RISIKO FOR KVÆLNING.
Strømforsyning (oplader)
Tilslut kun vekselstrømsadapteren til de
strømforsyningskilder, der er angivet på produktet.
Sørg for at placere strømledningen, så den ikke
bliver beskadiget eller bliver udsat for pres. Kobl
enheden fra strømforsyningen, før du går i gang med
at rengøre den, for at mindske risikoen for elektrisk
stød. Vekselstrømsadapteren må ikke anvendes
udendørs eller i fugtige rum. Lav aldrig om på
vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket
ikke passer til kontakten, skal du få en elektriker til
at installere en korrekt kontakt.
Brug kun Sony Ericsson-originalopladere, der er
beregnet til brug sammen med din mobiltelefon.
Andre opladere er muligvis ikke konstrueret til de
samme standarder for sikkerhed og ydeevne.
Batteri
Det anbefales, at du oplader batteriet helt, før du
anvender mobiltelefonen første gang. Et nyt batteri
eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid, kan
have begrænset kapacitet de første par gange, det
bruges. Batteriet kan kun oplades, når temperaturen
er mellem +5°C (+41°F) og +45°C (+113°F).
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
71
Brug kun Sony Ericsson-originalbatterier, der er
beregnet til brug sammen med din mobiltelefon.
Brug af andre batterier og opladere kan være farlig.
Tale- og standbytiderne afhænger af flere forhold,
f.eks. signalstyrke, driftstemperatur, brugsmønstre,
valgte funktioner, samt om mobiltelefonen anvendes
til tale eller dataoverførsel.
Sluk mobiltelefonen, før batteriet tages ud. Tag ikke
batteriet i munden. Batteriets elektrolytter kan være
giftige ved indtagelse. Batteriets metalkontakter må
ikke komme i kontakt med andre metalgenstande.
Dette kan kortslutte og beskadige batteriet. Batteriet
må kun bruges til det formål, som det er beregnet til.
Personligt medikoteknisk udstyr
Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af
pacemakere eller andet indopereret udstyr. Undgå
at placere mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks.
i brystlommen. Når du bruger mobiltelefonen, skal
den sættes til øret i modsatte side af pacemakeren.
Hvis du holder en afstand på mindst 15 cm (6
tommer) mellem mobiltelefon og pacemaker, er
risikoen for interferens minimal. Hvis du har
mistanke om, at der forekommer interferens, skal du
straks slukke for mobiltelefonen. Spørg din
hjertespecialist om råd.
Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal du
kontakte din læge og producenten af det
pågældende udstyr.
Kørsel
Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser,
der begrænser brugen af mobiltelefoner ved
bilkørsel, eller som kræver, at chaufføren skal bruge
en håndfri løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende
bruger de håndfri Sony Ericsson-løsninger, som er
beregnet til dit produkt.
Bemærk, at nogle bilproducenter pga. mulig
interferens med elektronisk udstyr forbyder brugen
af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre der
er installeret et håndfrit sæt med ekstern antenne.
72
Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde
opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden
og parkere bilen, når du foretager eller besvarer
opkald.
GPS/positionsbaserede funktioner
Nogle produkter indeholder GPS/positionsbaserede
funktioner: Positionsbestemmelsesfunktionaliteten
leveres, som den er og forefindes og kan indeholde
fejl. Sony Ericsson garanterer ikke for
positionsoplysningernes nøjagtighed.
Enhedens brug af positionsbaserede oplysninger vil
muligvis ikke være uden afbrydelser eller fejl og kan
desuden være afhængig af nettjenestens
tilgængelighed. Bemærk venligst, at funktionaliteten
kan være nedsat eller blive forhindret i visse
omgivelser som f.eks. inde i bygninger eller i
områder tæt på bygninger.
Forsigtig: Brug ikke GPS-funktionaliteten på en
måde, der distraherer under bilkørsel.
Nødopkald
Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler,
og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse
under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende
stole på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler (f.eks.
nødstilfælde).
Det er ikke altid muligt at foretage nødopkald alle
steder, på alle mobilnet eller når bestemte
nettjenester og/eller mobiltelefonfunktioner er i brug.
Undersøg ovenstående hos din tjenesteudbyder.
Antenne
Denne telefon har en indbygget antenne. Brug af
antenneudstyr, som Sony Ericsson ikke
markedsfører til denne model, kan beskadige din
mobiltelefon, reducere ydeevnen og frembringe
SAR-niveauer over de fastsatte grænser (se
nedenfor).
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Effektiv brug
Hold mobiltelefonen på samme måde, som du
holder en almindelig telefon. Undlad at tildække det
øverste af telefonen, når du bruger den, da dette kan
forringe kvaliteten af opkaldet og samtidig medføre,
at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt og
forkorte samtale- og standbytiden.
Eksponering med
radiofrekvensenergi (RF) og Specific
Absorption Rate (SAR)
Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender og modtager. Når den er tændt, udsender den mindre
mængder af radiofrekvensenergi (også kaldet
radiobølger).
Regeringer i hele verden har indført omfattende
internationale retningslinjer for sikkerhed, der er
udarbejdet af videnskabelige organisationer, f.eks.
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) og IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Inc.), på basis af
periodiske og grundige vurderinger af
videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer
fastsætter grænserne for eksponering med
radiobølger for den generelle befolkning. Grænserne
indeholder en sikkerhedsmargin, således at alle er
sikret, uanset alder og sundhedstilstand, ligesom
der er taget højde for variationer i målingerne.
SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed,
der benyttes til at måle den mængde
radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der
benyttes en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til
det højeste laboratoriegodkendte effektniveau, men
når mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske SARniveau ligge langt under denne værdi. Det skyldes,
at mobiltelefonen er designet til at bruge så lidt
strøm som muligt for at nå nettet.
Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne
for eksponering med radiofrekvensenergi betyder
ikke, at der er udsving i sikkerheden. Selvom SAR-
niveauet kan variere i mobiltelefoner, er alle
Sony Ericssons mobiltelefonmodeller designet til at
opfylde retningslinjerne for eksponering med
radiofrekvensenergi.
Telefoner, der er solgt i USA: Inden en telefonmodel
sælges til offentligheden, skal den testes og
godkendes i henhold til FCC (Federal
Communications Commission), så den ikke
overskrider grænsen, som myndighederne har
fastsat for sikker eksponering. Testene udføres i
positioner og på steder (dvs. i øret og båret på
kroppen) som krævet af FCC for den enkelte model.
Denne telefon er testet ved brug båret på kroppen
og opfylder FCC's retningslinjer for RF-eksponering,
når håndsættet er anbragt mindst 15 mm fra
kroppen uden metaldele i nærheden af telefonen,
eller når den anvendes med originalt Sony Ericssontilbehør beregnet til denne telefon og båret på
kroppen. Ved brug af andet tilbehør er der ingen
sikkerhed for, at FCC's retningslinjer for RFeksponering overholdes.
Det materiale, der leveres sammen med
mobiltelefonen, omfatter også en separat folder med
SAR-oplysninger vedrørende denne
mobiltelefonmodel. Du finder også disse
oplysninger sammen med yderligere oplysninger om
eksponering med radiofrekvensenergi og SAR på:
www.sonyericsson.com/health.
Løsninger for handicappede/særlige
behov
Hvis telefonen er købt i USA, kan du bruge en TTYterminal sammen med din Sony Ericssonmobiltelefon (og det nødvendige tilbehør). Du kan få
oplysninger om løsninger til handicappede og
personer med særlige behov hos Sony Ericsson
Special Needs Center på 877 878 1996 (TTY) eller
877 207 2056 (tale) eller ved at besøge Sony
Ericsson Special Needs Center på Sony Ericsson
Special Needs Center at
www.sonyericsson-snc.com.
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
73
Bortskaffelse af ældre
elektrisk og elektronisk
udstyr
af hukommelseskortet på en pc. Se
betjeningsvejledningen til enheden, eller kontakt
kundeservice for at få oplysninger.
Dette symbol viser, at intet elektrisk
og elektronisk udstyr heri må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en genbrugsstation. Gennem korrekt bortskaffelse
af produktet medvirker du til at forhindre de
skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers
helbred, som forkert håndtering ved bortskaffelse af
dette produkt kan medføre. Genbrug af materialerne
medvirker til at spare på naturens ressourcer.
Kontakt de lokale myndigheder,
renholdningsselskabet eller butikken, hvor du købte
produktet, for at få oplysninger om genbrug af
produktet.
ADVARSEL
Bortskaffelse af batteriet
Undersøg reglerne for, hvordan du
skiller dig af med batterier, der hvor
du bor, eller kontakt dit lokale
Sony Ericsson.
Batteriet må aldrig smides ud sammen med
almindeligt affald. Brug en affaldscontainer, der er
specielt beregnet til batterier.
Hukommelseskort
Hvis produktet leveres komplet med et udtageligt
hukommelseskort, er det normalt kompatiblet med
det håndsæt, du har købt, men ikke kompatibelt
med andre enheder eller funktionerne på andre
enheders hukommelseskort. Kontroller inden køb
eller brug, om de andre enheder er kompatible.
Kontroller inden køb eller brug, om
hukommelseskortet er kompatibelt, hvis produktet
er udstyret med en hukommelseskortlæser.
Hukommelseskort er generelt formateret ved
leveringen. Brug en kompatibel enhed til at
omformatere hukommelseskortet. Brug ikke
operativsystemets standardformat ved formatering
74
Hvis enheden kræver en adapter for at kunne sættes
i håndsættet eller en anden enhed, må kortet ikke
isættes direkte uden den nødvendige adapter.
Forholdsregler ved brug af
hukommelseskort
• Udsæt ikke hukommelseskortet for fugt.
• Berør ikke terminalforbindelserne med hånden
eller en metalgenstand.
• Undgå at slå på, bøje eller tabe
hukommelseskortet.
• Forsøg ikke at skille hukommelseskortet ad eller
at ændre det.
• Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet et
fugtigt eller korroderende sted eller i kraftig
varme, f.eks. i en lukket bil om sommeren, i
direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat
m.v.
• Du må ikke trykke eller bukke enden af
hukommelseskortadapteren med for stor kraft.
• Lad ikke snavs, støv eller fremmedlegemer
trænge ind i hukommelseskortadapteren.
• Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt isat.
• Sæt hukommelseskortet så langt som muligt ind
i den hukommelseskortadapter, der er
nødvendig. Hukommelseskortet fungerer kun
korrekt, hvis det er sat helt ind.
• Vi anbefaler, at du tager en backupkopi af vigtige
data. Vi er ikke ansvarlig for tab eller
beskadigelse af indhold, du gemmer på
hukommelseskortet.
• De registrerede data kan blive beskadiget eller gå
tabt, hvis du fjerner hukommelseskortet eller
hukommelseskortadapteren, slukker for
strømmen under formatering, læser eller skriver
data eller bruger hukommelseskortet på steder
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
med kraftig statisk elektricitet eller elektriske
felter med kraftig stråling.
Beskyttelse af personlige oplysninger
For at beskytte dine personlige oplysninger og
forhindre, at andre personer kan få adgang til dem,
bør du slette alle personlige data, før du sælger eller
bortskaffer produktet. Du kan slette personlige data
ved at udføre funktionen Nulstil alt, fjerne
hukommelseskortet eller formatere
mediehukommelsen. SLETNING AF MATERIALE
FRA TELEFONENS OG MEDIERS HUKOMMELSE
ER IKKE EN GARANTI FOR, AT DETTE MATERIALE
IKKE KAN GENDANNES AF EN SENERE BRUGER.
SONY ERICSSON GARANTERER IKKE, AT EN
SENERE BRUGER AF ENHEDEN IKKE KAN FÅ
ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER, OG PÅTAGER
SIG INTET ANSVAR FOR EFTERFØLGENDE
AFSLØRING AF DE NÆVNTE OPLYSNINGER,
SELVOM FUNKTIONEN NULSTIL ALT OG
FORMATERING AF MEDIEHUKOMMELSEN ER
UDFØRT. Behold enheden, eller sørg for, at den
destrueres permanent, hvis mulig afsløring af
personlige oplysninger giver anledning til
bekymring.
Tilbehør
Af hensyn til sikker og effektiv brug af produkterne
anbefaler Sony Ericsson, at der kun bruges originalt
Sony Ericsson-tilbehør. Brug af tilbehør fra andre
producenter kan forringe ydeevnen og udgøre en
helbreds- eller sikkerhedsrisiko.
ADVARSEL MOD HØJ LYDSTYRKE
Juster lydstyrken forsigtigt, når du bruger tilbehør fra
andre producenter, for at undgå at skrue så højt op,
at det kan give høreskader. Sony Ericsson tester ikke
brugen af tilbehør fra andre producenter sammen
med mobiltelefonen. Sony Ericssonanbefaler, at der
kun bruges originalt Sony Ericsson-lydtilbehør.
Slutbrugerlicensaftale
Denne trådløse enhed, inkl. uden begrænsning
ethvert medie, der følger med enheden ("Enhed"),
indeholder software, der ejes af Sony Ericsson
Mobile Communications AB samt Sony Ericssons
datterselskaber ("Sony Ericsson") og Sony
Ericssons tredjepartleverandører og licensgivere
("Software").
Som bruger af denne Enhed overdrager
Sony Ericsson dig en ikke-eksklusiv, ikkeomsættelig, ikke-overdragelig licens til kun at bruge
Softwaren i forbindelse med den Enhed, som den er
installeret på og/eller leveret sammen med. Intet her
må udlægges som et salg af Softwaren til en bruger
af denne Enhed.
Du må ikke gengive, ændre, distribuere, foretage
"reverse engineering", dekompilere, på anden vis
ændre eller benytte nogen metode til at afsløre
Softwarens kildekode eller nogen af softwarens
komponenter. For at undgå tvivl er du til enhver tid
berettiget til at overdrage alle rettigheder og
forpligtelser til Softwaren til tredjepart, såfremt det
sker sammen med den Enhed, du modtog
Softwaren sammen med, og forudsat at den
pågældende tredjepart er indforstået med at være
bundet af disse regler.
Denne licens overdrages til dig i den periode, denne
Enhed er anvendelig. Du kan bringe denne licens til
ophør ved skriftligt at overdrage alle dine rettigheder
til Enheden, hvorpå du modtog Softwaren, til
tredjepart. Manglende overholdelse af nogen af
denne licens' vilkår og betingelser medfører, at den
træder ud af kraft med omgående virkning.
Sony Ericsson og Sony Ericssons
tredjepartleverandører og licensgivere ejer og
bevarer alene alle rettigheder til og interesser i
Softwaren. Sony Ericsson og en evt. tredjepart, i det
omfang at Softwaren indeholder materiale eller kode
tilhørende tredjepart, er begunstiget af disse vilkår.
Gyldigheden, fortolkningen og opfyldelsen af denne
licens er underlagt lovgivningen i Sverige.
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
75
Ovennævnte gælder i det fulde omfang, det er tilladt
jf. forbrugerens lovmæssige rettigheder.
Begrænset garanti
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221
88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) eller firmaets
lokale datterselskab udsteder denne begrænsede
garanti for din mobiltelefon, det originale tilbehør,
der blev leveret sammen med mobiltelefonen, og/
eller dit mobile beregningsprodukt (herefter kaldet
"produktet").
Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt, skal
du indlevere det hos den forhandler, du købte det
hos, eller kontakte det lokale Sony Ericsson Call
Center (lokale takster gælder) eller besøge
www.sonyericsson.com for at få yderligere
oplysninger.
Vores garanti
I henhold til betingelserne i denne begrænsede
garanti garanterer Sony Ericsson, at dette produkt
på tidspunktet for det oprindelige køb er fri for fejl i
design, materialer og forarbejdning. Denne
begrænsede garanti gælder i en periode på to (2) år
fra den dato, produktet oprindeligt blev købt, for
mobiltelefonen og i en periode på et (1) år efter det
oprindelige køb af produktet for alt originalt tilbehør
(f.eks. batteri, oplader eller håndfrit sæt), der
muligvis blev leveret sammen med mobiltelefonen.
Hvad vi vil gøre
Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden
skulle udvise fejl eller mangler som følge af fejl i
design, materialer eller forarbejdning, vil
Sony Ericsson autoriserede distributører eller
servicepartnere i det land*, hvor du har købt
produktet, efter eget valg enten reparere eller
ombytte produktet i overensstemmelse med de af
garantien omfattede betingelser og vilkår.
76
Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere
forbeholder sig ret til at opkræve et
håndteringsgebyr, hvis et returneret produkt viser
sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til de
betingelser, der er beskrevet nedenfor.
Bemærk, at visse personlige indstillinger, ting, du
har hentet, og andre oplysninger kan gå tabt, hvis dit
Sony Ericsson-produkt repareres eller ombyttes. For
nærværende er Sony Ericsson muligvis forhindret i
at tage en sikkerhedskopi af visse ting, du har
hentet, pga. gældende lov eller andre
lovgivningsmæssige eller tekniske begrænsninger.
Sony Ericsson er ikke ansvarlig for mistede
oplysninger af nogen art og erstatter ikke sådanne
tab. Du skal altid tage en sikkerhedskopi af alle
oplysninger på dit Sony Ericsson-produkt, f.eks. af
ting, du har hentet, kalenderen og dine kontakter,
inden du afleverer dit Sony Ericsson-produkt til
reparation eller ombytning.
Betingelser
1 Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis det
originale købsbevis for dette produkt, der er udstedt
af en autoriseret Sony Ericsson-forhandler og bærer
købsdatoen og serienummeret**, fremvises
sammen med det produkt, der skal repareres eller
ombyttes. Sony Ericsson forbeholder sig ret til at
nægte at udføre garantiservice, hvis ovenstående
oplysninger er fjernet eller ændret efter det
oprindelige køb af produktet hos forhandleren.
2 Hvis Sony Ericsson reparerer eller ombytter
produktet, gælder garantien for det reparerede eller
ombyttede produkt i resten af den oprindelige
garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen
for reparationen, afhængigt af hvilken periode der er
den længste. Reparation eller ombytning kan
indbefatte brug af funktionelt tilsvarende istandsatte
enheder. Udskiftede dele eller komponenter bliver
Sony Ericsson ejendom.
3 Denne garanti omfatter ikke fejl på produktet som
følge af almindelig slitage, forkert brug, herunder,
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
men ikke begrænset til, at produktet ikke har været
anvendt til sit normale formål eller i
overensstemmelse med Sony Ericsson anvisninger
for brug og vedligeholdelse af produktet. Ligeledes
omfatter garantien ikke produktfejl forårsaget af
uheld, ændringer eller tilpasninger af software eller
hardware, force majeure eller skader forårsaget af
væske.
Et genopladeligt batteri kan oplades og aflades mere
end hundrede gange. Det slides imidlertid op, hvilket
ikke er en defekt, men en følge af almindelig slitage.
Tiden er inde til at udskifte batteriet, når tale- eller
standbytiden bliver mærkbart kortere.
Sony Ericsson anbefaler, at du kun bruger batterier
og opladere godkendt af Sony Ericsson.
Der kan forekomme mindre forskelle på displayets
lysstyrke og farver fra telefon til telefon. Der kan
forekomme små lyse eller mørke prikker på
displayet. Det kaldes defekte pixel og forekommer,
når enkelte punkter ikke fungerer korrekt og ikke kan
justeres. To defekte pixel anses som acceptabelt.
Der kan forekomme mindre forskelle på
kamerabilledets udseende fra telefon til telefon. Det
er ikke usædvanligt, og kameramodulet anses ikke
for at være defekt.
4 Da det mobilsystem, som produktet opererer på,
tilvejebringes af en bærebølge, der er uafhængig af
Sony Ericsson, påtager Sony Ericsson sig intet
ansvar for funktionen, tilgængeligheden,
dækningen, tjenesterne eller rækkevidden af det
pågældende system.
5 Denne garanti dækker ikke fejl ved produktet, der er
forårsaget af installationer, ændringer eller
reparation eller åbning af produktet, som udføres af
en person, der ikke er autoriseret af Sony Ericsson.
6 Garantien dækker ikke fejl ved produktet, der er
forårsaget af brug af tilbehør eller andre ydre
enheder, der ikke er originalt Sony Ericsson-tilbehør,
som er beregnet til brug sammen med produktet.
Sony Ericsson påtager sig intet ansvar, hverken
udtrykkeligt eller underforstået, for fejl, der opstår i
produktet eller ydre enheder som følge af virus,
trojanske heste, spyware eller anden skadelig
software. Sony Ericsson anbefaler kraftigt, at du
installerer passende antivirussoftware på produktet
og eventuelle ydre enheder, der er tilsluttet det, og
opdaterer softwaren med jævne mellemrum for at
beskytte enheden bedst muligt. Det understreges, at
denne form for software ikke kan beskytte produktet
eller produktets ydre enheder fuldt ud, og Sony
Ericsson påtager sig intet ansvar, hverken
udtrykkeligt eller underforstået, for denne softwares
manglende evne til at opfylde dens tilsigtede formål.
7 Garantien bortfalder, hvis produktets garantisegl
brydes.
8 DER FINDES INGEN ANDEN UDTRYKKELIG,
SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI END
DENNE TRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI. ALLE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER
FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
ELLER GARANTIER OM SALGBARHED OG
BRUGSEGNETHED, BEGRÆNSES TIL
VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE
GARANTI. SONY ERICSSON OG SONY
ERICSSONS LICENSGIVERE KAN IKKE HOLDES
ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB ELLER
FØLGESKADER, HERUNDER FOR EKSEMPEL
TABT FORTJENESTE ELLER ERHVERVSMÆSSIGT
TAB, I DET OMFANG DISSE SKADER KAN
FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE
LOVGIVNING.
I visse lande/stater er det ikke tilladt at udelukke eller
begrænse ansvaret for indirekte tab eller
følgeskader eller begrænse varigheden af
underforståede garantier, hvorfor ovenstående
begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser muligvis
ikke gælder dig.
Garantien påvirker hverken forbrugerens lovfæstede
rettigheder under gældende lovgivning eller
forbrugerens rettigheder i forhold til forhandleren i
forbindelse med salgs/købekontrakten.
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
77
*Garantiens geografiske rækkevidde
Hvis produktet er købt i et land, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), i
Schweiz eller i Tyrkiet, og produktet er beregnet til
at blive solgt i EØS, Schweiz eller Tyrkiet, kan det
serviceres i ethvert EØS-land, Schweiz eller Tyrkiet
i henhold til de garantibetingelser, der gælder i
landet, hvor der kræves service, forudsat at en
autoriseret Sony Ericsson-distributør sælger et
identisk produkt i det pågældende land. Kontakt det
lokale Sony Ericsson Call Center for at få oplysninger
om, hvorvidt dit produkt sælges i det EU-land, du
befinder dig i. Bemærk, at visse servicereparationer
kun kan foretages i det land, hvor produktet
oprindeligt blev købt, fordi det pågældende produkt
eventuelt har et ydre eller indre, som adskiller sig fra
tilsvarende modeller, der sælges i andre lande.
Bemærk endvidere, at det ikke altid er muligt at få
repareret SIM-låste produkter.
** I visse lande /områder anmodes der muligvis om
yderligere oplysninger (f.eks. et gyldigt garantikort).
Declaration of Conformity for
W890i
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our
product
Sony Ericsson type AAD-3052041-BV
and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60
950-1:2006 following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, December
2007
FCC Statement
This device complies with Part 15 of
the FCC rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
78
Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS
Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC).
Vigtige oplysninger
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
Stikordsregister
A
afspilningslister......................................42
aftaler....................................................60
aktivitetsmenu.......................................13
alarmer..................................................59
B
F
faste numre...........................................27
filhåndtering...........................................13
flytilstand...............................................58
fotos
blog...............................................37
G
batteri
bruge og behandle........................71
isætte..............................................5
oplade.............................................7
begrænset garanti.................................76
billeder...................................................38
blog...............................................37
redigere.........................................39
billedmeddelelser se MMS....................30
blog
billeder...........................................37
video..............................................37
Bluetooth™ trådløs teknologi...............51
hjælp........................................................7
hukommelseskort..................................13
hukommelsesstatus..............................21
hurtigopkald..........................................22
håndfri.............................................23, 40
Bluetooth-teknologi.......................52
D
I
dato.......................................................62
declaration of conformity......................78
E
e-mail....................................................32
genveje..................................................12
Google Maps™.....................................58
gps-tjenester.........................................58
grupper..................................................21
H
IMEI-nummer.........................................64
indstillinger
internet..........................................48
Java™...........................................48
indtaste tekst.........................................15
Stikordsregister
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
79
internet
bogmærker....................................49
indstillinger....................................48
sikkerhed og certifikater................50
J
Java™...................................................47
K
kalender.................................................59
kamera
indstillinger....................................36
oversigt .........................................35
klokkeslæt.............................................62
konferencer...........................................26
kontakter
grupper med..................................21
standardkontakter.........................18
synkronisere..................................55
tilføje telefonkontakter...................18
L
lydoptagelse..........................................47
lydstyrke
højttaler.........................................17
ringesignal.....................................46
lås
SIM-kort........................................62
tastatur..........................................64
telefon...........................................63
80
M
magisk ord............................................23
meddelelser
e-mail............................................32
MMS..............................................30
område- og celleinformation.........35
SMS...............................................29
tale.................................................31
Media Manager.....................................43
menuer .................................................12
menuoversigt.........................................10
mikrofon................................................17
mine numre...........................................26
mine venner...........................................33
MMS
MusicDJ™.............................................46
N
navigere i menuer..................................12
noter......................................................61
nulstille alt ............................................65
nødopkaldsnumre.................................17
O
Opdateringstjeneste..............................57
opgaver.................................................61
opkald
acceptere......................................26
foretage og modtage.....................16
håndtere to opkald........................25
Stikordsregister
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
nød-...............................................17
optage...........................................47
parkere..........................................25
svare og afvise..............................17
udlandet........................................16
video..............................................18
opkald til numre i meddelelse...............29
opkaldsliste...........................................22
opkaldsspecifikke ringesignaler............19
opkaldstid..............................................28
overføre
filer.................................................53
kamerabilleder...............................37
lyd..................................................53
musik.............................................43
overføre musik.......................................45
overførselsmetode
Bluetooth-teknologi.......................51
USB...............................................53
P
PhotoDJ™.............................................39
PIN-kode
ophæve spærring............................6
ændre............................................63
PlayNow™.............................................45
profiler...................................................62
programmer...........................................47
PUK-kode..........................................6, 62
push-e-mail...........................................33
R
retningslinjer for sikkerhed....................70
ringesignaler..........................................46
S
samling....................................................5
samlinger...............................................38
sende
aftaler og opgaver.........................60
billeder...........................................37
musik.............................................43
visitkort..........................................21
SensMe™..............................................42
SIM-kort
kopiere til/fra.................................19
låse og låse op..............................62
skabeloner.............................................31
SMS
SOS Se nødopkaldsnumre
spil.........................................................47
sprog.....................................................15
standby...................................................6
startskærmbillede....................................6
stemmestyring.......................................23
synkronisere..........................................55
T
T9™-tekstindtastning............................15
Stikordsregister
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.
81
talemeddelelser...............................22, 31
talesvar..................................................24
tastaturlås..............................................64
taster.......................................................8
tekstmeddelelser Se SMS.....................29
telefonnavn............................................48
telefonsvarertjeneste.............................22
temaer...................................................39
tidszone.................................................62
tænde/slukke
Bluetooth.......................................52
SIM-låsbeskyttelse........................63
telefonlås.......................................63
Z
zoom.....................................................36
U
undermenuer.........................................12
V
video
blog...............................................37
redigere.........................................39
videoafspiller.........................................41
VideoDJ™.............................................39
videooptager.........................................35
viderestille opkald.................................25
visitkort..................................................21
W
Walkman®-afspiller...............................41
webfeeds...............................................50
82
Stikordsregister
Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Similar documents

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt. Indikatoren på opladeren viser, at opladningen er i gang.

More information

www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING end 1 W for dette tv. • Tv’ets energiforbrug er beskrevet på typeskiltet bag på tv’et. • Du kan finde flere produktspecifikationer i produktbrochuren på www.philips.com/ support. Bemærk! Specifikat...

More information