תשלום תוספת מעונות לעובדות המועסקות בחוזים מיוחדים

Comments

Transcription

תשלום תוספת מעונות לעובדות המועסקות בחוזים מיוחדים
‫מדינת ישראל‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫אגף בכיר )תכנון ובקרה(‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫ה' באלול התשע"א‬
‫‪ 4‬בספטמבר ‪2011‬‬
‫חוזר מס' ‪4/2011‬‬
‫אל‪ :‬הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‬
‫המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים‬
‫מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫מנהלי משאבי אנוש בבתי החולים הממשלתיים‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬תשלום תוספות מעונות לעובדות המועסקות בחוזים מיוחדים‬
‫בהסכם השכר מיום ‪ 12.1.11‬נקבעו בסעיף ‪ 11‬להסכם זה הוראות מופרטות בדבר תשלום‬
‫תוספת מעונות לעובדים הזכאים לזכויות הורות‪.‬‬
‫חוזר הממונה על השכר בדבר זכאות זו מצ"ב לנוחיותכם )חוזר מיום ‪ 7‬באוגוסט ‪.(2011‬‬
‫בהמשך להנחיה זו הוחלט כי תוספת המעונות תחול גם על עובדות המועסקות בחוזה אישי‬
‫בהתאם להנחיות חוזר הממונה על השכר דלעיל‪ .‬לתשומת ליבכם סעיף ‪ 2‬לחוזר הממונה‪.‬‬
‫הוראות התקשי"ר בדבר תוספת המעונות יתוקנו בקרוב‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫הניה מרקוביץ‬
‫מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזר זה להוראות התקשי"ר‪ ,‬הוראות התקשי"ר הן ההוראות המחייבות‪.‬‬
‫העתק‪:‬‬
‫מר משה דיין ‪ -‬נציב שירות המדינה‪ ,‬נציבות שירות המדינה‬
‫חברי הנהלת הנציבות‬
‫גב' חמוטל בן דור ‪ -‬מנהלת תחום שכר והסכמי עבודה ‪ ,‬משרד האוצר‬
‫גב' יעל מבורך ‪ -‬מרכזת בכירה )תקציבים(‪ ,‬משרד האוצר‬
‫קריית בן‪ -‬גוריון‪ ,‬רחוב קפלן ‪ ,3‬ירושלים‪ ,‬המען למכתבים‪ :‬ת"ד ‪ 34076‬ירושלים ‪91340‬‬
‫טלפון‪ 02-6705120/1 :‬פקס‪02-6705266 :‬‬
‫נש"מ ברשת‪www.civil-service.gov.il :‬‬
‫תכ‪2011-504 .‬‬
‫אגף בכיר )תכנון ובקרה(‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪4‬‬
‫אגף בכיר )תכנון ובקרה(‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪4‬‬
‫אגף בכיר )תכנון ובקרה(‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪4‬‬

Similar documents