דוח אפס הצעה של ירון ספקטור - קבוצת רכישה בחיפה

Comments

Transcription

דוח אפס הצעה של ירון ספקטור - קבוצת רכישה בחיפה
‫תאריך‪ 111 :‬באפריל ‪42.4‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫פקס ‪11111111 :‬‬
‫קבוצת רכישה נוה גנים‬
‫לידי עו"ד אביגדור ליבוביץ‬
‫טלפון‪1111111 :‬‬
‫נייד‪11111111 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫א‪1‬ג‪1‬נ‪,1‬‬
‫הצעת שכר טרחה‬
‫הנדון‪ :‬פרויקט להקמת ‪ 42‬יח"ד ברחוב חטיבת כרמלי ‪ ,42‬חיפה‬
‫בהמשך לפנייתך‪ ,‬להלן הצעתנו להכנת דו"ח אפס ופיקוח על ליווי פיננסי לפרויקט הנדון‪:‬‬
‫‪ .1‬תאור העבודות‪:‬‬
‫א‪ 1‬דו"ח אפס (דו"ח בדיקת כדאיות כלכלית)‪:‬‬
‫כולל בדיקת מצב משפטי של הזכויות בנכס‪ ,‬בדיקת מצב תכנוני‪ ,‬ביקור באתר‪ ,‬סקר‬
‫מחירים‪ ,‬אומדן שווי מלאי‪ ,‬אומדן עלויות בניה לרבות שווי הקרקע‪ ,‬הכנת תזרים‬
‫מזומנים וחישוב הרווח הצפוי בפרויקט‪1‬‬
‫ב‪ 1‬ניקוד דירות‪:‬‬
‫לצורך חלוקת ההוצאות בין השותפים בפרויקט פרטיים‪ ,‬דרושה טבלת ניקוד דירות‬
‫הכוללת את ערך הדירה כגמורה יחסית לדירות אחרות ו‪/‬או כולל פרוק מרכיב עלות‬
‫הדירה בנפרד (קרקע ‪ +‬בניה)‪1‬‬
‫ג‪ 1‬דוחות פיקוח שוטפים חודשיים‪:‬‬
‫יבדקו מצב התקדמות הפרויקט ברמה הנדסית‪ ,‬כספית כולל חשבון קבלן מפתח‪ ,‬בדיקת‬
‫מצב מכירות ובדיקת עמידה בלוח זמנים ובתקציב‪1‬‬
‫ד‪ 1‬במידה ותידרש שומה אחרת להיטל השבחה‪ ,‬השגה לממ"י ו‪/‬או כל חוות דעת שמאית‬
‫אחרת‪ ,‬תשלח הצעת מחיר בנפרד‪1‬‬
‫‪ .4‬חומר נדרש מהלקוח‪:‬‬
‫לצורך הכנת דוח אפס יש להעביר למשרדנו את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪ 41.‬חוזה רכישת קרקע ‪ /‬הסכם פיתוח ‪ /‬חוזה חכירה‪1‬‬
‫‪ 414‬נסח רישום מקרקעין מעודכן‬
‫‪ 412‬שובר תשלום אגרות בניה והטלי פיתוח‬
‫‪ 412‬היתר בניה ‪ /‬בקשה להיתר בניה (גרמושקה)‬
‫‪ 412‬תיק מידע ‪ /‬מידע תכנוני בכתב מהועדה המקומית לתכנון ולבניה‬
‫‪\I:\DATA\GIL‬הצעות עבודה\ליבוביץ אביגדור ‪ -‬חיפה ‪doc12142.4 -‬‬
‫עמוד ‪.‬‬
‫לצורך הוצאת הדוחות השוטפים יעביר הלקוח לידי ירון ספקטור שמאות מקרקעין עד ה‪ .-‬לכל‬
‫חודש את החומרים הבאים‪:‬‬
‫‪ 41.‬דפי בנקים‪ :‬יעשה או ע"י גישה ישירה לחשבון באינטרנט או קבלה במייל קובץ אקסל‪1‬‬
‫‪ 414‬פירוט נתוני תקבולים ע"י תוכנת "משכנת" או דו"ח הנהלת חשבונות‪1‬‬
‫‪ 412‬העתק חוזים עם הרוכשים‪1‬‬
‫‪ 412‬העתק מחוזים עם קבלנים וספקים‪1‬‬
‫‪ 412‬חשבון קבלן מפתח ‪ +‬אישור מנהל הפרויקט המאשר לתשלום את החשבון‪1‬‬
‫‪ 412‬רשימת צ'קים מסודרת לאישור מראש‪ ,‬הכוללת נתונים כגון‪ :‬מספר צ'ק‪ ,‬מוטב‪ ,‬מהות‬
‫העבודה וכו'‪1‬‬
‫‪ .3‬עלות שכר הטרחה‪:‬‬
‫א‪ 1‬דו"ח אפס כמפורט לעיל ‪ ₪ 42,222‬לפני מע"מ‬
‫טיוטת דוח אפס תועבר לעיון המזמין בתוך ‪ .2‬ימי עבודה בכפוף להעברת כל החומר‬
‫הנדרש להכנת הדו"ח לרבות תשלום שכר טרחה ומראש‪1‬‬
‫ב‪ 1‬טבלאות ניקוד כמפורט לעיל ‪ ₪ 7,222 -‬לפני מע"מ‪1‬‬
‫ג‪ 1‬דו"ח פיקוח ראשון ‪ ₪ 2,222‬לפני מע"מ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ד‪ 1‬דו"ח פיקוח שוטף חודשי ‪ ₪ 2,222‬לדו"ח לפני מע"מ ‪1‬‬
‫‪ .2‬תנאי תשלום‪:‬‬
‫א‪ 1‬עבור דו"ח אפס –במועד הזמנת העבודה ישולם ‪ 22%‬במזומן ו‪ 22%-‬בצ'ק דחוי עד ‪ 22‬יום‪1‬‬
‫ב‪ 1‬עבור דוחות פיקוח שק מזומן לאחר הוצאת הדוח‪1‬‬
‫ג‪ 1‬דוחות הפיקוח צמודים למדד הצרכן הידוע בעת הצעת המחיר ולא יפחתו מהאמור לעיל‪1‬‬
‫ד‪ 1‬כל סכום שהלקוח לא יפרע במועדו ישא ריבית פיגורים בשיעורי הריבית המחויבת על ידי‬
‫בנק פועלים בע"מ‪ ,‬בגין משיכת יתר בחריגה‪ ,‬בחשבונות חח"ד‪ ,‬כפי שתשתנה מעת לעת‪1‬‬
‫נודה לאישורך להצעתנו בפקס חוזר (חתימת מורשה חתימה ‪ +‬חותמת)‪1‬‬
‫נשמח להתכבד בביצוע העבודה‪1‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫אישור לקוח‪:‬‬
‫הנני מאשר הצעת המחיר שם‪ _____________:‬חתימה___________ תאריך____________‬
‫בברכה‪,‬‬
‫גיל סיטון‬
‫משפטן ושמאי מקרקעין‬
‫‪1‬‬
‫במידה ודו"ח הפיקוח השוטף לא יהיה חודשי אלא דו חודשי או פחות מכך‪ ,‬תגבה תוספת שכ"ט של ‪ 22%‬לכל דו"ח‬
‫‪\I:\DATA\GIL‬הצעות עבודה\ליבוביץ אביגדור ‪ -‬חיפה ‪doc12142.4 -‬‬
‫עמוד ‪4‬‬

Similar documents