הסכם שיתוף

Comments

Transcription

הסכם שיתוף
‫חוזה שיתוף לבניה משותפת‬
‫שקיבל תוקף מחייב ביום ____________‬
‫בין‪:‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫תעודת זהות‬
‫כתובת מלאה‬
‫כתובת דוא"ל‬
‫מס' טלפון‬
‫חתימה‬
‫דירה נבחרת‬
‫שותף ‪2‬‬
‫דירה מס' ______ אשר עלותה המוערכת היא _____________________ ‪.₪‬‬
‫להלן ייקראו‪" :‬השותפים"‪"/‬הצדדים להסכם"‬
‫שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד‪,‬‬
‫לבין‪:‬‬
‫להלן ייקראו‪" :‬השותפים"‪"/‬הצדדים להסכם"‬
‫שאר השותפים בפרויקט כהגדרתם בהסכם זה‪,‬‬
‫לבין‪:‬‬
‫חברת אפל ואקנין נדל"ן בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ ‪514946698‬‬
‫להלן תקרא‪" :‬חברת הניהול"‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪17‬‬
‫והשותפים עומדים להגיש הצעה במכרז רמ"י מס' חי‪( 325/2013/‬להלן "המכרז") על מגרש מס'‬
‫הואיל‪:‬‬
‫‪ 101‬כהגדרתו בחוברת המכרז (להלן "המגרש");‬
‫ובכוונת השותפים להגיש במשותף בקשה להיתר בניה על פי התכניות החלות על המגרש ובכפוף‬
‫להוראותיהן‪ ,‬על פיהן ניתן יהיה להקים על המגרש מבנה מגורים‪ ,‬בכפוף לאישור הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ובנייה;‬
‫והשותפים עומדים לרכוש את הזכויות במגרש וכן מעוניינים לייחד לכל אחד מן השותפים דירה‬
‫במבנה המגורים אשר ייבנה;‬
‫והשותפים חפצים להסדיר ביניהם רכישה משותפת של המגרש וביצוע משותף של הפרויקט (כפי‬
‫שיוגדר להלן) בשיטה של בנייה עצמית משותפת;‬
‫והשותפים יודעים כי על הסכם זה ו‪/‬או על הסכמים שייחתמו מכוחו‪ ,‬לא חל חוק חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬תשנ"ב‪ 1992-‬ו‪/‬או התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והשותפים חפצים להסדיר ביניהם את יחסי השיתוף במגרש ובפרוייקט כהגדרתו להלן וכן‬
‫להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למגרש על פי הסכם זה ותנאיו;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫אי לכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם כדלקמן‪:‬‬
‫מבוא וכללי‬
‫‪.1‬‬
‫‪. 1.1‬‬
‫המבוא להסכם זה ונספחי הסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו‪.‬‬
‫‪. 1.2‬‬
‫תכליתו של הסכם זה‪ ,‬הוא להסדיר את ההתקשרות בין הצדדים לבניית הדירות עבור השותפים‪:‬‬
‫החל ברכישת המגרש‪ ,‬עובר לבניית הדירות עד השלמתן וכלה ברישום הדירות כיחידה נפרדת ע"ש‬
‫בעליהן‪ .‬זאת טרם ביצוע תכנון סופי של המבנה וכן טרם ביצוע איזון כספי ספציפי ביחס לכל שותף‪,‬‬
‫לפי שווי המגרש ולפי התכנון שיבוצע עם קבלת היתר בנייה בפועל‪ ,‬עד כמה שאיזון כזה יצטרך‬
‫להתבצע‪.‬‬
‫המונחים המוגדרים להלן בהסכם זה‪ ,‬ישאו אך ורק את המשמעות אשר ניתנה להם בהתאם‬
‫‪. 1.3‬‬
‫להגדרות‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה ובו בלבד‪.‬‬
‫‪. 1.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל הנאמר בגוף זכר‪ ,‬גם גוף נקבה במשמע; יחיד יכלול רבים ולהיפך‪ ,‬ואדם – לרבות גוף מאוגד‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫למונחים הבאים בהסכם זה‪ ,‬תהא שמורה המשמעות המפורטת בצידם‪:‬‬
‫"השותפים"‬
‫רוכשי הקרקע החתומים על הסכם זה‪.‬‬
‫"המגרש"‬
‫מגרש מס' ‪ 101‬כהגדרתו בחוברת מכרז חי‪.325/2013/‬‬
‫"המבנה"‬
‫בית דירות בבניה רוויה שייבנה במגרש‪.‬‬
‫"התוכניות‬
‫החלות"‬
‫כל תוכניות המתאר החלות על המגרש וכן כל התכניות המקומיות‪ ,‬המחוזיות הארציות החלות‬
‫ו‪/‬או שיחולו על המגרש‪ ,‬על תקנוניהן‪ ,‬תשריטיהן‪ ,‬טבלאות איזון וכו'‪.‬‬
‫"הפרויקט"‬
‫רכישת המגרש‪ ,‬תכנון והקמה של המבנה במגרש‪ :‬התקשרות עם יועצים שונים לתכנון המבנה‬
‫ולליווי בנייתו‪ ,‬קבלת היתר בנייה למבנה ותשלום כל האגרות וההיטלים הכלולים במחיר‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪17‬‬
‫המגרש והכרוכים בכך; הוצאת הזמנות להציע הצעות והתקשרות עם קבלן לביצוע הבנייה‬
‫והקמתם הפיזית של המבנה‪ ,‬עד השלמתו וקבלת טופס ‪ 4‬ורישום המבנה כדין‪ ,‬כך שכל יח"ד‬
‫תירשם כיחידת רישום נפרדת ע"ש בעליה‪.‬‬
‫"היועץ‬
‫המשפטי"‬
‫השותפים בחרו במשרד עו"ד גדעון פישר ושות'‪ ,‬אשר יהיה אמון על ההיבטים המשפטיים‬
‫הקשורים לפרויקט וכן ישמש כנאמנם של השותפים בחשבון הנאמנות שיפתח לצורך ליווי‬
‫הפרויקט וכמיופה כוחם בעניינים הרלוונטיים כפי שיפורטו ביפוי הכוח הבלתי חוזר עליו‬
‫יחתום כל אחד מהשותפים‪.‬‬
‫"הנאמן"‬
‫עו"ד דפנה פישר ממשרד גדעון פישר שות'‪ ,‬אשר תנהל את חשבון הבניה של הפרויקט‪.‬‬
‫"הקבלן"‬
‫קבלן הביצוע של הפרויקט במתכונת של "קבלן עד מפתח"‪.‬‬
‫"הבנק‬
‫בנק מסחרי או בנק למשכנתאות אשר ייבחר לשם מתן משכנתאות ו‪/‬או הלוואות לכלל‬
‫המלווה"‬
‫השותפים‪.‬‬
‫"חברת‬
‫הניהול"‬
‫השותפים בחרו בחברת אפל ואקנין נדל"ן בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ ‪ 514946698‬כחברת הניהול‪ .‬חברת הניהול‬
‫תרכז את ניהול הפרויקט עבור השותפים כמפורט בהסכם זה להלן‪.‬‬
‫"חשבון‬
‫הבניה"‬
‫חשבון מס' ‪ 487236‬בבנק הבינלאומי סניף רוממה (‪ )005‬אשר ינוהל בנאמנות עבור השותפים‪,‬‬
‫לצורך ביצוע כל התשלומים החלים עליהם לצורך הפרויקט‪ .‬כל הכספים שעל השותפים להעביר‬
‫לצורך ביצוע הפרויקט יועברו וישולמו לחשבון הבניה בלבד‪.‬‬
‫"השמאי"‬
‫השותפים בחרו במשרד ירון ספקטור – שמאות מקרקעין בע"מ כשמאי הפרויקט‪.‬‬
‫"אחוז‬
‫השתתפות‬
‫בפרוייקט"‬
‫חישוב משוקלל באחוזים של חלקו של כל אחד מהשותפים בפרויקט בעלויות הבנייה והעלויות‬
‫הנלוות‪ .‬האחוז ייקבע ע"י חברת הניהול בהתאם למאפייני הדירה של כל שותף (שטח‪ ,‬הצמדות‪,‬‬
‫כיוון‪ ,‬קומה וכדו') ובהתאם לטבלת ניקוד שתתקבל מהשמאי‪.‬‬
‫"עלות‬
‫הדירה"‬
‫אומדן עלות הדירה כפי שמצויין בטופס ההצטרפות בהתאם לנספח עלות הדירות המצורף‬
‫להסכם זה‪.‬‬
‫"ועדת‬
‫הביקורת"‬
‫ועדה נבחרת על ידי אסיפת חברי הקבוצה לצורך בקרה אחר פעולות ועדת ההיגוי‪.‬‬
‫"ועדת‬
‫ההיגוי"‬
‫ועדה נבחרת על ידי אסיפת חברי הקבוצה לצורך בחירת הקבלן‪ ,‬פיקוח על התקדמות הבנייה‬
‫ופיקוח על תקציב הפרויקט‪.‬‬
‫נספח א'‪ -‬הסכם שכ"ט‬
‫נספח ב‪ -‬הסכם נאמנות‬
‫נספח ג'‪ -‬חוברת המכרז‬
‫נספח ד'‪ -‬יפוי כוח בלתי חוזר‬
‫נספח ה' ‪ -‬נספח עלות הדירות‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪17‬‬
‫הקמת נציגות‬
‫‪.3‬‬
‫בכוונת השותפים לייסד ועדת ביקורת וועדת היגוי לפרויקט אשר יכללו עד ‪ 3‬חברים לכל ועדה מתוך‬
‫חברי קבוצת השותפים בפרויקט‪.‬‬
‫רכישת המגרש‬
‫‪.4‬‬
‫‪. 4.1‬‬
‫השותפים מסכימים ומתחייבים לחתום על כל ההסכמים והמסמכים הנדרשים לשם רכישת המגרש‪,‬‬
‫במועד אשר ייקבע ע"י חברת הניהול בתיאום עם השותפים ועם כל גורם רלוונטי אחר וללא כל‬
‫דיחוי ממועד זה‪.‬‬
‫‪. 4.2‬‬
‫השותפים מסכימים ומתחייבים הדדית להפקיד בחשבון הבנייה במעמד החתימה על הסכם זה‪ ,‬סך‬
‫של ‪ ₪ 40,000‬לשם הגשת הצעה למכרז ועל מנת להבטיח ערבות בנקאית הנדרשת למכרז‪.‬‬
‫‪. 4.3‬‬
‫חברת הניהול תגיש הצעה לרכישת המגרש בשם השותפים‪ .‬גובה ההצעה עבור המגרש ייקבע ע"י‬
‫חברת הניהול בהתייעצות עם השמאי‪.‬‬
‫‪. 4.4‬‬
‫במידה והשותפים ייזכו במכרז‪ ,‬יידרש כל שותף להשלים סך של ‪ 30%‬מעלות דירתו המשוערת תוך‬
‫‪ 40‬יום ממועד הזכייה‪.‬‬
‫‪. 4.5‬‬
‫במידה והשותפים לא ייזכו במכרז‪ ,‬יראו הסכם זה כמבוטל (למעט לגבי ההוראות הרלוונטיות עד‬
‫לאותו מועד)‪ ,‬יוחזרו הכספים ששילם כל שותף בניכוי ‪ ₪ 1,000‬אשר ישמשו להוצאות עבור הכנות‬
‫המכרז ולא יוחזרו בכל מקרה‪ .‬הכספים יוחזרו לשותפים תוך ‪ 14‬יום ממועד שחרור הערבות מרמ"י‪.‬‬
‫‪. 4.6‬‬
‫לא עמד מי מהשותפים להסכם זה באיזה מן התשלומים שנקבעו במועדו‪ ,‬ולא תיקן האמור בתוך‬
‫חמישה ימים מקבלת דרישה בכתב מחברת הניהול‪ ,‬יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה‪ ,‬אשר‬
‫יזכה את חברת הניהול בשם ועבור השותפים האחרים להסכם זה‪ ,‬בחילוט כל תשלום ששולם עד‬
‫לאותו מועד ולמימון יתרת התמורה ביחס לחלקי הצד המפר ע"י מכירה כפויה של זכויותיו במגרש‪,‬‬
‫לצד ג' שאינו השותף המפר‪.‬‬
‫‪. 4.7‬‬
‫מיד לאחר הרכישה‪ ,‬תדווח חברת הניהול באמצעות היועץ המשפטי‪ ,‬לרשויות המס על ביצוע‬
‫הרכישה על ידי השותפים‪.‬‬
‫‪. 4.8‬‬
‫כל שותף יהיה אחראי לבחור את הפטור בו הוא מעוניין להשתמש בעת ביצוע הדיווח למיסוי‬
‫מקרקעין (ככל שישנו) ויהיה אחראי לשלם את סכום המס שיושת עליו ישירות לרשויות המס‪.‬‬
‫תקנות מיסוי מקרקעין‪ ,‬ובפרט התקנות הנוגעות לקבוצת רכישה‪ ,‬ידועות לשותפים‪ ,‬ולא תהיינה‬
‫להם טענות כלפי חברת הניהול ו‪/‬או היועץ המשפטי ו‪/‬או כל יועץ אחר מטעם חברת הניהול בנוגע‬
‫לפטור שבחרו ו‪/‬או לגובה המס אשר יושת עליהם‪.‬‬
‫איזון חלקי השותפים‬
‫‪.5‬‬
‫‪. 5.1‬‬
‫היות והשותפים התחייבו בינם לבין עצמם לרכוש דירות במבנה אשר ייבנה במגרש ומאחר ולא ניתן‬
‫לדעת מראש את העלות הכוללת של הפרויקט‪ ,‬מוסכם כי יתבצע איזון בין השותפים‪ .‬במידה‬
‫ותכניות הבניה המצורפות כנספח להסכם זה יישארו ללא שינוי‪ ,‬עלויות הדירות המצורפות כנספח‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪17‬‬
‫להסכם זה יהוו את האיזון בין השותפים‪ ,‬ולשותפים לא תהיה טענה כנגד האיזון המתקבל מעלויות‬
‫אלו‪.‬‬
‫‪. 5.2‬‬
‫במידה ועקב אילוצים שונים יהיו שינויים בתכניות הבניה יתבצע איזון נקודתי על ידי השמאי‪.‬‬
‫שינויי דיירים יתומחרו בנפרד לפי עלותם בפועל ויתווספו לעלות הדירה באופן נקודתי לכל שותף‪.‬‬
‫‪. 5.3‬‬
‫‪.6‬‬
‫השותפים מתחייבים לפעול לפי קביעת השמאי ולשאת בתשלומים בגין עלויות הבנייה והנלוות לפי‬
‫אחוז ההשתתפות שייקבע‪ .‬ככל שהתאמות החלק היחסי‪ ,‬יחייבו שותף כלשהו בתשלום מס שבח‪,‬‬
‫מס רכישה‪ ,‬או כל מס או היטל אחר‪ ,‬יהיה כל שותף אחראי אישית‪ ,‬לכל תשלום כאמור וישלם אותו‬
‫ישירות לרשויות המוסמכות‪ ,‬במועד החוקי לביצוע התשלום‪.‬‬
‫בנייה משותפת‬
‫‪. 6.1‬‬
‫בכוונת השותפים‪ ,‬לבצע בניה משותפת של המבנה במגרש על כל הנובע מכך‪ ,‬לרבות תכנון מפורט של‬
‫המבנה ‪ ,‬תשלום ליועצים ולמומחים‪ ,‬תשלום האגרות וההיטלים‪ ,‬רכישת המגרש ותשלום הוצאות‬
‫הפיתוח‪ ,‬הוצאת הזמנות להציע הצעות לביצוע הבנייה ומינוי קבלן לבניה המשותפת‪.‬‬
‫‪. 6.2‬‬
‫השותפים ישאו בכל עלויות הבניה והעלויות הנלוות‪ ,‬בהתאם לאחוז ההשתתפות בפרויקט ולתיקון‬
‫שיבוצע בו על ידי השמאי הקובע‪ ,‬ככל שידרש‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 5‬לעיל; והם מנחים באופן בלתי חוזר‬
‫את חברת הניהול לבצע את חלוקת העלויות לפי אחוז ההשתתפות‪ .‬כל שותף יידרש להעמיד את כל‬
‫הסכומים הדרושים לתשלום חלקו בעלויות הבניה והנלוות‪ ,‬עם התקדמות הבנייה ולפי צרכי‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪. 6.3‬‬
‫מוסכם על ידי השותפים כי אחוז ההשתתפות והתשלום עבורו‪ ,‬הינם לב ליבו של הסכם זה והם‬
‫מסכימים באופן בלתי חוזר לשיעורו ולתיקון בו לפי איזון השמאי ומתחייבים לשלם את הסך‬
‫המשקף את שיעור אחוז ההשתתפות שנקבע להם מסך כל עלויות הבנייה והנלוות‪ ,‬במועדים‬
‫שייקבעו לכך ע"י חברת הניהול‪ .‬מודגש בזאת כי לא תהא למי מהשותפים כל טענה מכל סוג שהוא‬
‫בגין כך‪.‬‬
‫‪. 6.4‬‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי היות והשותפים מבצעים הן את הרכישה והן את מימון הבנייה והעלויות הנלוות‬
‫ביחד ולחוד‪ ,‬יהיו השותפים מחויבים לשאת בכל התשלומים למימון עלויות הבנייה והנלוות‪,‬‬
‫במועדים שיקבעו לכך‪ ,‬בהסכמים השונים שיחתמו בין חברת הניהול לגורמים הרלבנטיים (יועצי‬
‫תכנון‪ ,‬קבלן וכו') וללא כל איחור‪.‬‬
‫‪. 6.5‬‬
‫בכוונת השותפים להגיש באמצעות חברת הניהול בקשה להקלות בנוגע למספר יח"ד הדיור שייבנו‬
‫במבנה בהתאם לתקנת שבס על מנת להוזיל את עלות הפרויקט לרווחת השותפים‪.‬‬
‫ייחוד הדירות בין השותפים‬
‫‪.7‬‬
‫‪. 7.1‬‬
‫בחירת הדירה תתבצע ע"י כל שותף במועד החתימה על הסכם זה וההסכמים הנלווים לו ובכפוף‬
‫להעברת ‪ 10%‬מעלות הדירה המשוערת לחשבון הנאמנות של הקבוצה‪.‬‬
‫‪. 7.2‬‬
‫מובהר בזאת כי במידה ו שותף ירצה להחליף את דירתו בדירה אחרת הוא יוכל לעשות כן על בסיס‬
‫מקום פנוי בלבד‪ .‬במידה ותיווצר חבות במס מקרקעין כתוצאה מהשינוי – ישולם המס ישירות על‬
‫ידי השותף‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪17‬‬
‫חברת הניהול‬
‫‪.8‬‬
‫‪. 8.1‬‬
‫חברת הניהול תנהל את הפרוייקט מתחילתו ועד סופו‪.‬‬
‫‪. 8.2‬‬
‫חברת הניהול תפעל בנאמנות בעבור השותפים ועבורם בלבד‪ ,‬לשם שמירת האינטרסים של כל‬
‫השותפים‪ .‬חברת הניהול תדווח לשותפים אחת לחודש על כל התפתחויות הפרוייקט לרבות‬
‫התקדמות הבנייה והצורך בהזרמת כספים לחשבון הבנייה‪.‬‬
‫‪. 8.3‬‬
‫כל שותף מתחייב לחתום במעמד החתימה על הסכם זה‪ ,‬על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת היועץ‬
‫המשפטי‪ ,‬בהתאם לנוסח ייפוי כוח שיוצג לו ע"י היועץ המשפטי‪.‬‬
‫‪. 8.4‬‬
‫לחברת הניהול תהיינה מלוא סמכויות ניהול הפרויקט ובפרט‪:‬‬
‫‪. 8.4.1‬‬
‫ניהול כל ההליכים הנדרשים לשם הכנת ההצעה למכרז ורכישת המגרש עבור השותפים‪.‬‬
‫‪. 8.4.2‬‬
‫מינוי יועצי תכנון ובעלי תפקידים שונים‪ ,‬ככל הדרוש לשם ביצוע תכנון הפרויקט‪ ,‬וקבלת‬
‫אישורי הרשויות השונות וכל הנלווה לכך‪.‬‬
‫‪. 8.4.3‬‬
‫פיקוח על אדריכל הפרויקט והיועצים השונים ווידוא קצב התקדמות סביר לבניית המבנה‪.‬‬
‫‪. 8.4.4‬‬
‫הסדרת מימון ו‪/‬או ליווי בנקאי לשותפים‪.‬‬
‫‪. 8.4.5‬‬
‫חתימה על כל ההסכמים בין השותפים לבין הקבלן ונותני השירות בקשר עם הבנייה‪.‬‬
‫‪. 8.4.6‬‬
‫ריכוז גביית התשלומים מהשותפים וניהול מעקב מדוקדק אחר תשלומי כל שותף ומתן‬
‫הנחיות לנאמן בנוגע לחשבון הבניה‪.‬‬
‫‪. 8.4.7‬‬
‫נקיטת פעולות ככל הדרוש לשם הוצאה לפועל של הסכם זה‪.‬‬
‫‪. 8.5‬‬
‫חברת הניהול תוכל לבצע מיקור חוץ בכל הנוגע לניהול הפרויקט תוך לקיחת אחריות ופיקוח על‬
‫ספקי המשנה שייבחרו על ידה‪ .‬בפרט ידוע לשותפים כי חברת "וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים‬
‫(צפון)" תבצע את תאום התכנון ופיקוח על הפרויקט‪.‬‬
‫‪. 8.6‬‬
‫חברת הניהול תימנע מכל פעולה ו‪/‬או החלטה‪ ,‬העלולה לגרום לניגוד עניינים בינה לבין נשוא אותה‬
‫פעולה ו‪/‬או החלטה‪.‬‬
‫‪. 8.7‬‬
‫השותפים ישפו‪ ,‬כל אחד באופן יחסי לפי אחוז השתתפותו‪ ,‬את חברת הניהול בגין כל סכום שתאלץ‬
‫לשלם בגין תביעות ו‪/‬או דרישות תשלום אחרות במסגרת תפקידה תחת ובכפוף להסכם זה‪ .‬שיפוי זה‬
‫יכלול גם הוצאות שכר טרחה משפטי אשר שולם‪.‬‬
‫‪. 8.8‬‬
‫חתימתה של חברת הניהול תחייב את השותפים להסכם זה לכל דבר ועניין‪ ,‬בכל הנוגע לביצוע‬
‫הפרויקט‪ .‬כמו כן חתימתה תחייבם בכל הקשור להחלטות אשר התקבלו על ידה‪.‬‬
‫‪. 8.9‬‬
‫חברת הניהול תנפיק לשותפים דוחות מסודרים אחת לחודש‪ ,‬בגין התקדמות הפרויקט ומאזנו‪.‬‬
‫‪ . 8.10‬בגין ניהול הפרויקט ישלם כל שותף לחברת הניהול תמורה בסך ‪ 7%‬בתוספת מע"מ מעלות הדירה‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫‪. 8.10.1‬‬
‫‪ 4%‬מעלות הדירה ישולמו עם הזכייה במכרז‪ ,‬מהכספים המופקדים בחשבון הבניה‬
‫שהופקדו טרם הזכייה במכרז‪ .‬ככל שלא היה באמור לשלם את מלוא התמורה‪ ,‬התמורה‬
‫תשולם עם ההפקדות הבאות לחשבון הבנייה‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪17‬‬
‫‪. 8.10.2‬‬
‫‪ 2%‬מעלות הדירה ישולמו לחברת הניהול עם קבלת היתר הבניה‪.‬‬
‫‪. 8.10.3‬‬
‫‪ 1%‬מעלות הדירה ישולמו לחברת הניהול בפריסה חודשית‪ ,‬החל מתחילת הבניה בפועל ועד‬
‫קבלת טופס ‪ 4‬לכל הדירות במבנה‪.‬‬
‫‪. 8.10.4‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬התמורה לחברת הניהול אינה כלולה בעלות הדירה הבסיסית‪ ,‬אך היא‬
‫קבועה כמפורט בנספח ה' (נספח עלויות הדירות) ולא תשתנה בשום מקרה‪ ,‬אף אם עלות‬
‫הדירה בפועל תשתנה (תעלה או תרד)‪ ,‬לרבות ירידה בעלות הדירה כתוצאה מתוספת יח"ד‬
‫לפרויקט במסגרת הקלות‪.‬‬
‫‪. 8.10.5‬‬
‫חלקי התמורה המופיעים בסעיפים ‪ 8.10.1-4‬ישולמו כשהם נושאים הפרשי הצמדה למדד‬
‫המחירים לצרכן ביחס למדד הבסיס של חודש ינואר ‪.2014‬‬
‫יועץ משפטי‬
‫‪.9‬‬
‫‪. 9.1‬‬
‫על פי בחירת השותפים‪ ,‬היועץ המשפטי של הפרויקט יהיה משרד עו"ד גדעון פישר ושות'‪ ,‬אשר יהיה‬
‫אמון על כלל ההיבטים המשפטיים של הפרויקט‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬הכנת הסכם השיתוף‪ ,‬בקשת הצטרפות‪,‬‬
‫רישום שעבודים‪ ,‬הערות אזהרה‪ ,‬ייצוג בפני הרשויות‪ ,‬עריכת הסכמים וחוזים‪ ,‬רישום בית משותף‬
‫וכו'‪ .‬הכל כפי שמפורט בהסכם שכ"ט אשר מצורף להסכם זה‪.‬‬
‫‪. 9.2‬‬
‫כל שותף מתחייב לחתום במעמד החתימה על הסכם זה‪ ,‬על הסכם שכר טרחה ועל ייפוי כוח בלתי‬
‫חוזר לטובת היועץ המשפטי‪ ,‬בנוסח המצורף להסכם זה‪.‬‬
‫‪. 9.3‬‬
‫היועץ המשפטי לא ייצג את מי מהשותפים‪ ,‬בכל סכסוך בינו לבין צד אחר או לבין חברת הניהול‬
‫בנוגע לפרויקט‪ ,‬למעט ייצוג חברת הניהול והשותפים יחד כנגד צד שלא יקיים את הוראות הסכם זה‬
‫וכנגד נותן שירות לפרויקט במידת הצורך‪.‬‬
‫‪. 9.4‬‬
‫במימוש סמכויותיו של היועץ המשפטי לפי ייפוי הכוח הנ"ל‪ ,‬הוא יפעל בהתאם להוראות שיקבל‬
‫מפעם לפעם מחברת הניהול‪.‬‬
‫‪. 9.5‬‬
‫עם רישום הבעלות בדירות על שם כל אחד מהשותפים וכן המשכנתא על כל אחת מהדירות יסיים‬
‫היועץ המשפטי את מתן שירותיו לשותפים‪.‬‬
‫‪. 9.6‬‬
‫בגין הייעוץ המשפטי ישלם כל שותף ליועץ המשפטי תמורה בסך ‪ 1.2%‬בתוספת מע"מ מעלות‬
‫הדירה‪ .‬התמורה תשולם תוך ‪ 40‬יום ממועד הזכייה במכרז‪.‬‬
‫‪. 9.7‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬התמורה ליועץ המשפטי אינה כלולה בעלות הדירה הבסיסית‪ ,‬אך היא קבועה‬
‫כמפורט בנספח ה' (נספח עלויות הדירות) ולא תשתנה בשום מקרה‪ ,‬אף אם עלות הדירה בפועל‬
‫תשתנה (תעלה או תרד)‪ ,‬לרבות ירידה בעלות הדירה כתוצאה מתוספת יח"ד לפרויקט במסגרת‬
‫הקלות‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫התחייבות תשלום‬
‫‪ . 10.1‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת‪ :‬לשלם לפי חלקו בפרויקט‪ ,‬תוך ‪ 14‬ימים מדרישת חברת הניהול‪,‬‬
‫או בכל מועד אחר שיפורט בדרישה (בכתב‪ ,‬בפקס או בדוא"ל) מטעמה את כל התשלומים שידרשו‬
‫ממנו בהתאם להוראות הסכם זה‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ :‬בכל המתייחס לתכנון‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪17‬‬
‫הפרויקט‪ ,‬הקמתו‪ ,‬השלמתו ורישום הדירות שבו ע"ש כל אחד מהשותפים‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬תנאי‬
‫מוקדם למסירת החזקה במבנה לכל שותף‪ ,‬הינו פירעון כל דרישות התשלום ושכ"ט היועצים‬
‫למיניהם שלפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 10.2‬לכל שותף ברורה החשיבות המירבית בקיום קפדני של התחייבויותיו לפי הסכם זה‪ ,‬לרבות ומבלי‬
‫לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬ביצוע התשלומים הנ"ל במלואם‪ ,‬במועדם וכסדרם על מנת לאפשר ביצוע‬
‫רצוף של הפרויקט‪ .‬לפיכך‪ ,‬כל שותף מתחייב בזה שלא לעכב תשלום כלשהו שנדרש ממנו כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬תהא טענתו אשר תהא‪ .‬כל שותף מוותר בזה על זכות הקיזוז כנגד כל סכום הנתבע על ידו‪,‬‬
‫כמו גם על הזכות לנכות ממנו תשלום כל שהוא בו נשא אותו שותף‪ .‬וויתור זה יהיה תקף אף אם‬
‫תהיה למי מהשותפים טענה‪ ,‬דרישה ו‪/‬או תביעה כלשהם‪.‬‬
‫‪ . 10.3‬כל אחד מהשותפים‪ ,‬מתחייב בזאת לשלם‪ ,‬כל הפרש שיתחייב ושיידרש ממנו ע"י חברת הניהול‪,‬‬
‫כתוצאה מעדכון "החלק בעסקה"‪ ,‬דהיינו ההפרש ככל שיהיה‪ ,‬בין כל התשלומים ששולמו עד אז על‬
‫חשבון החלק בעסקה‪ ,‬לבין התשלומים הנוספים שיידרשו משינוי החלק בעסקה וזאת תוך ‪ 14‬ימים‬
‫מיום הדרישה‪ .‬כל פיגור בתשלום לפי סעיף זה‪ ,‬יחייב את השותף המפגר בתשלום ריבית הקבועה‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ . 10.4‬כל אחד מהשותפים מתחייב לשלם‪ ,‬לפי דרישת חברת הניהול מעבר ובנוסף לתשלומים המפורטים‬
‫לעיל‪ ,‬גם את תשלום מס הרכישה בגין רכישת הקרקע‪ ,‬כפי שייקבע ע"י הרשויות והכל במועד החוקי‬
‫הקבוע לתשלומו‪ ,‬את תשלומי המע"מ בגין בניית הפרויקט במועדם וכן את שכר היועצים‪.‬‬
‫‪ . 10.5‬כל תשלום ותשלום שעל כל שותף לשלם לפי הסכם זה‪ ,‬ייעשה בהפקדה לחשבון הבניה‪ .‬חברת‬
‫הניהול תנהל את חשבון הבניה בשיתוף עם היועץ המשפטי אשר בו יופקדו כל הסכומים שייגבו‬
‫מהשותפים כאמור לעיל ואשר ממנו ישולמו כל התשלומים בקשר לפרויקט‪ .‬בכפוף להוראות לעיל‪,‬‬
‫כל פעולה בחשבון הבנק תעשה על סמך חתימתם של היועץ המשפטי ושל מורשה חתימה מחברת‬
‫הניהול‪ .‬חתימה כאמור‪ ,‬תחייב את כל השותפים לכל עניין כלפי הבנק וכלפי צדדים שלישיים‬
‫שלפקודתם נמשכו המחאות מחשבון הבנק‪.‬‬
‫‪ . 10.6‬איחר שותף בתשלום או בחלק ממנו כפי שיידרש ע"י חברת הניהול‪ ,‬אזי הוא יחוייב בגין סכום‬
‫התשלום שבפיגור‪ ,‬בשיעור הריבית הגבוה ביותר שיהיה נהוג באותה שעה בבנק המלווה ובתוספת‬
‫של ‪ 5%‬לשנה‪ ,‬הריבית תחושב מהמועד בו היה על השותף המאחר לשלם את התשלום ועד לתשלומו‬
‫בפועל וזאת כפיצוי מוסכם‪ ,‬מוערך וקבוע מראש ליתר השותפים‪ .‬השותפים מצהירים ומאשרים‬
‫בזאת‪ ,‬כי שיעור הפיצויים הנ"ל הינו סביר בהתחשב בנזקים העשויים להיגרם כתוצאה מהאיחור‬
‫בתשלום‪.‬‬
‫‪ . 10.7‬כל הוראות סעיף זה הינן מעיקרי ההסכם והפרת מי מהן תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם ויחולו‬
‫עליה ההוראות להלן בקשר עם הפרת ההסכם‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫מימון הפרויקט וחשבון הבניה‬
‫‪ . 11.1‬עם רכישת המגרש‪ ,‬בכוונת השותפים באמצעות חברת הניהול‪ ,‬לבחור את הבנק המלווה (כפי‬
‫שהוגדר בסעיף ההגדרות שלעיל) אשר ייתן הלוואות ו‪/‬או משכנתאות לכל השותפים‪ ,‬לפי הסכם‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪17‬‬
‫ביניהם‪ ,‬בנוסח שיוסכם בין הבנק ובין השותפים באמצעות חברת הניהול ואשר ייחתם על ידי חברת‬
‫הניהול בשם כל השותפים‪.‬‬
‫‪ . 11.2‬השותפים מצהירים בזאת‪ ,‬כי הינם עומדים בתנאים לקבלת הלוואה ו‪/‬או משכנתה על ידי בנק‬
‫מלווה‪ ,‬וכי בדקו זאת טרם התקשרותם בהסכם זה‪ .‬השותפים מתחייבים להעמיד לטובת הבנק‬
‫המלווה את כל ההון העצמי‪ ,‬הערבויות והביטחונות שיידרשו לשם מתן ההלוואה או משכנתא ו‪/‬או‬
‫מסגרת כאמור‪ .‬עוד מובהר בזה כי אישור כל אחד מהשותפים על ידי הבנק המלווה הינו מעיקרי‬
‫הסכם זה ותנאי מהותי שלו‪ ,‬על כל המשתמע מכך‪ .‬שותף אשר לא יאושר על ידי הבנק המלווה‬
‫יידרש להעמיד את כל הסכום הנדרש להשלמת חלקו בפרויקט‪( ,‬על פי דו"ח ה‪ ,)0 -‬בחשבון בבנק‬
‫המלווה שייבחר‪ ,‬וכן ימשיך ויעמוד בכל התשלומים שיחולו עליו מכח הסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 11.3‬שותף אשר לא יאושר על ידי הבנק המלווה ולא יעמיד את כל הסכום הנדרש להשלמת חלקו‬
‫בפרויקט‪ ,‬יחויב למכור את זכויותיו במגרש בתוך פרק זמן קצר שיועמד לו על ידי חברת הניהול‪,‬‬
‫ובמידה ולא יעשה כן יימכרו זכויותיו על ידי חברת הניהול‪ ,‬כמפורט בהוראות להלן‪.‬‬
‫‪ . 11.4‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת להתייצב מיידית‪ ,‬ולא יאוחר מתום חמישה ימי עסקים ממועד‬
‫קבלת הודעה לעשות כן על ידי חברת הניהול‪ ,‬בפני הבנק המלווה ולספק את כל האישורים‬
‫והמסמכים שיידרשו על ידי הבנק לשם פתיחת מסגרות אשראי לאותו צד‪ ,‬ולשלם כל תשלום‬
‫שיוסכם בין חברת הניהול לבנק המלווה בהקשר זה‪ .‬האמור תקף גם במידה ואין בכוונת השותף‬
‫ליטול מהבנק המלווה מימון לשם ביצוע תשלומיו לפי הסכם זה‪ ,‬שאז תיפתח מסגרת אשראי בלבד‪.‬‬
‫‪ . 11.5‬לאחר החתימה על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי הבנק המלווה‪ ,‬יהיה כל אחד מהצדדים זכאי‬
‫(אך לא חייב)‪ ,‬לקבל הלוואה במסגרת האשראי שיוקצב לו כאמור‪ .‬כל צד מודע לכך כי חתימתו על‬
‫כל המסמכים הנדרשים על ידי הבנק הינה הכרחית לשם קבלת מימון מלווה לפרויקט‪ .‬לפיכך‪ ,‬צד‬
‫אשר יימנע מלחתום על מסמך כלשהו‪ ,‬אפילו לא נזקק הוא לליווי הבנק‪ ,‬ייחשב הדבר כהפרה‬
‫יסודית של הסכם זה ויחולו לגביו הוראות בקשר עם ההפרות והתרופות שלהלן‪ .‬אם יבחר מי‬
‫מהשותפים ליטול מימון כאמור מבנק‪ ,‬או מגורם פיננסי אחר שאינו הבנק המלווה‪ ,‬מתחייב אותו‬
‫שותף לפתוח חשבון בבנק כמותנה לעיל‪ ,‬ומבלי למעט מהתנאים והוראות שפורטו לעיל‪ ,‬מתחייב‬
‫אותו שותף שלא למשכן ו‪/‬או לשעבד את חלקו במגרש ו‪/‬או זכויותיו לפי הסכם זה לטובת אותו בנק‬
‫או כל גורם פיננסי אחר‪.‬‬
‫‪ . 11.6‬כל השותפים מסכימים במפורש ומודעים לכך‪ ,‬כי ההסכם בין השותפים לבנק יכלול הוראה לפיה‬
‫המגרש וזכויותיהם של השותפים בפרויקט‪ ,‬ישועבדו במשכנתה מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום‬
‫לטובת הבנק וזאת לשם הבטחת האשראי שיוקצה להקמת הפרויקט‪ ,‬ביחד ולחוד עם השותפים‬
‫האחרים‪ .‬לשם ביצוע רישום המשכנתה‪ ,‬מסמיכים השותפים בזה ומייפים באופן בלתי חוזר את‬
‫כוחם של חברת הניהול ו‪/‬או את היועץ המשפטי‪ ,‬לחתום בשמם על כל המסמכים הנדרשים לשם כך‪.‬‬
‫‪ . 11.7‬מבלי לפגוע בהתחייבויות השותפים המפורטות לעיל‪ ,‬כל אחד מהם מסמיך בזאת באופן בלתי חוזר‬
‫ומייפה באופן בלתי חוזר את כוחם של חברת הניהול ו‪/‬או את היועץ המשפטי‪ :‬לחתום בשמו על כל‬
‫המסמכים הנדרשים על ידי הבנק ו‪/‬או הבנק המלווה‪ ,‬לרבות מסמכים היוצרים שיעבודים ו‪/‬או‬
‫ערבויות לטובת הבנק; לממש בשמו ועבורו את כל הזכויות על פי ההסכם עם הבנק‪ ,‬לרבות ומבלי‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪17‬‬
‫למעט – לבקש ולקבל במקומו מהבנק הלוואות ו‪/‬או אשראים; וכן למשוך במקומו כספים מחשבונו‬
‫בבנק לחשבון הבניה‪ ,‬על חשבון האשראים כאמור; ובאופן כללי‪ ,‬לממש כל זכות הנתונה לו על פי‬
‫ההסכם הנ"ל‪ .‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת‪ ,‬שלא לתת לבנק הוראה הנוגדת הוראה שתינתן‬
‫כאמור על ידי חברת הניהול‪ .‬יש להדגיש כי אין בהסמכת חברת הניהול ו‪/‬או היועצים המשפטיים‬
‫כאמור לעיל כדי לפטור צד להסכם זה מהתחייבותו כאמור בסעיף זה לעיל‪.‬‬
‫‪ . 11.8‬כל אחד מהשותפים יהיה אחראי לפרוע את ההלוואה שתועמד לו כאמור לעיל בהתאם לתנאיה‪,‬‬
‫לרבות כל סכום אשר נמשך לפי ההוראות לעיל‪ ,‬כולל ריבית‪ ,‬הפרשי שער‪ ,‬הפרשי הצמדה‪ ,‬הוצאות‬
‫וכל סכום אחר‪ ,‬שייזקף על ידי הבנק לחובתו‪ ,‬במועדים ובתנאים שייקבעו לכך בהסכם ההלוואה של‬
‫אותו צד עם הבנק‪.‬‬
‫‪ . 11.9‬עם קבלת החזקה במבנה או קבלת טופס ‪ ,4‬לפי המוקדם יותר‪ ,‬מתחייב כל שותף שלקח הלוואה או‬
‫אשראי מהבנק (בעצמו או על ידי חברת הניהול) לסלק את ההלוואה שקיבל מהבנק‪ ,‬או לרשום‪,‬‬
‫בעזרת היועץ המשפטי‪ ,‬משכנתה ספציפית על חלקו במבנה לטובת הבנק‪ ,‬בסכום ובתנאים כפי‬
‫שייקבעו בינו לבין הבנק‪.‬‬
‫‪ . 11.10‬השותפים מתחייבים לפרוע את ההלוואה במועדה ומצהירים במעמד החתימה על הסכם זה כי‬
‫ביכולתם לעשות כן‪ .‬הצהרה כאמור של כל צד הינה מעיקרי הסכם זה ותנאי מהותי שלו‪ ,‬על כל‬
‫המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ . 11.11‬בחתימתם על הסכם זה‪ ,‬נותנים השותפים הוראה בלתי חוזרת לבנק‪ ,‬להעביר לחברת הניהול כל‬
‫מידע ו‪/‬או נתון הדרוש לחברת הניהול לשם פיקוח על פירעון ההלוואה על ידי מי מהשותפים‪ .‬כמו כן‬
‫בחתימתו על הסכם זה‪ ,‬נותן כל שותף לחברת הניהול את האפשרות לבצע תשלום כלשהו במקום‬
‫סכומים שבפיגור אצלו ולרשום הערת אזהרה ו‪/‬או משכון על מתן סכומים אלו‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע‬
‫מכל הסנקציות המפורטות בהסכם זה להלן‪.‬‬
‫‪. 12‬‬
‫מועדי התשלום‬
‫‪ . 12.1‬ידוע לשותפים‪ ,‬כי אם אחד מהם לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא עלול לגרום נזק לכל‬
‫השותפים האחרים‪ ,‬אשר מסתמכים על התשלומים שכל שותף התחייב לשלם‪ ,‬הן במסגרת רכישת‬
‫המגרש והן בגין מימון עלויות הבנייה והנלוות‪.‬‬
‫‪ . 12.2‬לפיכך‪ ,‬מועדי התשלומים‪ ,‬הן לצורך ביצוע רכישת המגרש והן לצורך ביצוע הפרויקט וכל הקשור‬
‫בכך‪ ,‬בהתאם להסכמי ההתקשרות של יתר השותפים להסכם זה‪ ,‬הינם מעיקרי הסכם זה ותנאי‬
‫מהותי שלו‪.‬‬
‫‪ . 12.3‬שותף אשר בניגוד להוראות הסכם זה‪ ,‬לא ישלם סכום כלשהו במועדו‪ ,‬כפי שנדרש לעשות כן ע"י‬
‫השותפים האחרים באמצעות חברת הניהול‪ ,‬יחשב כמפר הסכם זה הפרה יסודית ויישא בכל הנזקים‬
‫שייגרמו לשותפים האחרים‪ ,‬לרבות אלו המפורטים להלן‪.‬‬
‫‪ . 12.4‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬תיעשה ההתחשבנות בין השותפים על בסיס שקלי ושותף שלא ישלם‬
‫במועד את הסכום אותו התחייב לשלם – ישלם לשאר השותפים‪ ,‬באמצעות תשלום לחשבון הבנייה‪,‬‬
‫כל סכום שבפיגור כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה הידוע ביום התשלום בפועל‪ ,‬לעומת המדד‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪17‬‬
‫שהיה ידוע במועד שנקבע לאותו תשלום (אך בכל מקרה לא פחות מהסכום הנקוב שנועד לתשלום)‬
‫ובתוספת ריבית כאמור לעיל‪ ,‬בגין תקופת הפיגור‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע בזכות השותפים באמצעות‬
‫חברת הניהול‪ ,‬למכור את חלקו של השותף המפר במגרש‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪. 13‬‬
‫התקשרות עם קבלן‪ ,‬בניה‪ ,‬סיום הבניה ומסירת החזקה בדירות‬
‫‪ . 13.1‬עם השלמת תכנון המבנה מסמיך כל אחד מהשותפים את ועדת ההיגוי ואת חברת הניהול‪ :‬להוציא‬
‫לקבלני ביצוע הזמנה להצעת הצעות לבניית המבנה‪ ,‬לנהל בשמו מו"מ עם קבלנים כאמור‪ ,‬לבחור‬
‫את הקבלן המבצע בכפוף לאישור ועדת הביקורת ולחתום עמו הסכם לבניית המבנה‪ .‬הסכם הביצוע‬
‫יחייב את השותפים כיתר תנאי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 13.2‬המבנה ייבנה לפי התוכנית האדריכלית ולפי המפרט של משרד האדריכלים קלוש‪-‬צ'צ'יק אשר הינו‬
‫אדריכל הפרויקט שנבחר על ידי השותפים‪.‬‬
‫‪ . 13.3‬במידה ושותף ירצה לשדרג או לשנמך את המפרט‪ ,‬ו‪/‬או לבצע שינויי פנים במידת האפשר‪ ,‬יוכל‬
‫לעשות כן בתיאום עם חברת הניהול והאדריכל‪ .‬מודגש בזאת כי ייתכן ושינויי דיירים יהיו כרוכים‬
‫בעלות כספית‪ ,‬בהתאם לאופי השינוי ולשעות העבודה הנדרשת‪.‬‬
‫‪ . 13.4‬עבודות גימור פנים מעבר למפרט הטכני (ושלא במסגרת שינויי דיירים) תבוצענה על ידי כל שותף רק‬
‫לאחר מסירת החזקה ולאחר קבלת טופס ‪ 4‬לבנין‪ ,‬ורק בשלב ובמועדים שבהם תאשר חברת הניהול‬
‫ביצוע עבודות אלו‪ .‬השותפים מתחייבים לסיים את עבודות גימור הפנים של יחידתם‪ ,‬בתוך המועד‬
‫שיקבע לכך על ידי חברת הניהול‪ ,‬וללא כל איחור ממועד זה‪.‬‬
‫‪ . 13.5‬השותפים מתחייבים בזאת‪ ,‬כי בכל מקרה לא יעשו כל עבודות אשר יש להם השפעה על הקירות‬
‫החיצוניים‪ ,‬או החזית החיצונית‪ ,‬או החלונות (לרבות שינוי במבנה‪ ,‬צורה או צבע)‪ ,‬או כל שינויים או‬
‫תיקונים במבנה הפוגעים‪ ,‬או העשויים לפגוע או לסכן את המבנה הכללי או את אחידותו‬
‫הארכיטקטונית‪ ,‬או איזה מחלקיו ו‪/‬או קומותיו או לשנות את ערכם‪.‬‬
‫‪ . 13.6‬עם סיום בניית המבנה תערוך חברת הניהול דו"ח סופי של הוצאות והכנסות כוללות של הפרויקט‪,‬‬
‫של התשלומים אותם ביצע כל אחד מהשותפים ושל חובותיהם של השותפים שטרם בוצעו (באם אלו‬
‫קיימים) בדו"ח הסופי‪ ,‬יוצגו התשלומים שהיה על כל אחד מהשותפים לשלם על פי הסכם זה‪,‬‬
‫לעומת התשלומים אשר שולמו בפועל על ידי כל אחד מהם‪ .‬חברת הניהול תשלח את הדו"ח הסופי‬
‫לכל צד וכל שותף מתחייב לשלם את החוב המגיע ממנו‪ ,‬אם מגיע‪ ,‬בהתאם לדו"ח הסופי‪ ,‬וזאת בתוך‬
‫‪ 30‬יום ממועד משלוח הדו"ח הסופי וכן יהיה זכאי לקבלת החזר‪ ,‬תוך אותו מועד במידה ויגיע לו‪.‬‬
‫‪ . 13.7‬כל אחד מהשותפים אשר שילם את מלוא חלקו בתשלומים בהתאם לדו"ח הסופי ואת מלוא חלקו‬
‫בשכר טרחת היועצים על פי כל דרישות התשלום של חברת הניהול יהיה זכאי לקבל לידיו את‬
‫החזקה במבנה שנועד לו‪ .‬החזקה במבנה תימסר לכל אחד מהשותפים‪ ,‬רק לאחר ששילם את כל‬
‫המגיע ממנו על פי הסכם זה‪ .‬לא קיים מי מהשותפים את התנאים הנ"ל‪ ,‬לא יהיה זכאי אותו שותף‬
‫לקבל את החזקה במבנה שנועד לו ויחולו עליו כל ההוצאות הכרוכות באחזקת המבנה‪.‬‬
‫‪ . 13.8‬חברת הניהול תזמין כל אחד מהשותפים‪ ,‬בתיאום עמו‪ ,‬לקבלת החזקה במבנה המיועד לו‪ .‬באותו‬
‫מועד‪ ,‬תיערך בדיקת טיב בניה עם כל אחד מהשותפים‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪17‬‬
‫‪ . 13.9‬עם מסירת הדירות ולאחר רישום הבית כבית משותף ואת הבעלות בדירות על שם השותפים‪ ,‬תסיים‬
‫חברת הניהול את תפקידה‪.‬‬
‫‪. 14‬‬
‫רישום בית משותף ורישום הזכויות ביחידות‬
‫‪ . 14.1‬השותפים מתחייבים לרשום‪ ,‬את הבניין כבית משותף ולייחד את הדירות לשותפים הזכאים להן לפי‬
‫הסכם זה ונספחיו בבעלות נפרדת ולרשום את היחידות על שם השותפים לפי נספח החלוקה‪ ,‬בלשכת‬
‫רישום המקרקעין‪ ,‬באמצעות היועץ המשפטי‪ .‬רישום הבתים המשותפים ישקף את החלוקה‬
‫וההצמדות לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 14.2‬מוסכם בזה כי חישוב החלק היחסי ברכוש המשותף שיוצמד לכל דירה בבנין יהיה על פי יחס‬
‫השטחים של כל דירה (לרבות ממ"ד) ללא הצמדותיה ביחס לכלל שטחי היחידות בבנין ללא‬
‫הצמדות‪.‬‬
‫‪ . 14.3‬השטחים שיוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו ליחידות מסוימות בבנינים יהיו בהתאם למפורט‬
‫בהסכם זה ונספחיו‪.‬‬
‫‪ . 14.4‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר ומוסכם בזה כי שטחי הגגות‪ ,‬המסומנים בתכניות כצמודים ליחידות הגג‬
‫העליונות ולמעט השטחים המיועדים למערכות המשמשות את כל הבניין (לרבות דודי שמש) ודרכי‬
‫הגישה אליהם‪ ,‬יוצמדו ליחידות הגג בבנין‪ .‬אם ניתן יהיה להרחיב את יחידות הגג על הגגות‬
‫הצמודים אליהן‪ ,‬יהיו רק השותפים בעלי יחידות אלה רשאים לבנות את ההרחבה כאמור לעיל‬
‫ולהשתמש לשם כך באחוזי הבנייה‪ ,‬ככל שיהיו בידי השותפים בעלי יחידות הגג זכויות בניה נוספות‬
‫כלשהן שטרם נוצלו על ידם‪ ,‬וככל שלא תהיינה זכויות כאמור‪ ,‬ירכשו את זכויות הבניה הנ"ל מאת‬
‫השותפים האחרים‪ .‬הגגות שיתקבלו מתוספת הבניה כאמור לעיל יוצמדו ליחידות הגג‪.‬‬
‫‪ . 14.5‬השותפים מתחייבים לכבד את זכויות ההצמדה כאמור לעיל ובעלי זכויות ההצמדה מתחייבים‬
‫לנהוג בשטחים ובזכויות שהוצמדו לדירותיהם מבלי לגרום למטרד לשותפים האחרים‪.‬‬
‫‪ . 14.6‬היועץ המשפטי יערוך את כל המסמכים הדרושים לרישום הבניין כבית משותף‪ ,‬לרבות תקנון הבית‬
‫המשותף‪ ,‬אשר ככל שלא יקבע אחרת יהיה התקנון המצוי כתקנון הבית המשותף‪ .‬תשריט רישום‬
‫הבית המשותף יוכן על ידי אדריכל הפרויקט בתיאום עם עוה"ד‪ .‬הכנת המסמכים וביצוע הרישום‬
‫כלולים בשכר הטרחה של עוה"ד‪ ,‬ואולם ההוצאות הכרוכות ברישום‪ ,‬לרבות הכנת תשריטי הבית‬
‫המשותף הצבעוניים וצילומיהם ולרבות האגרות לרישום‪ ,‬לא כלולות בשכר הטרחה והשותפים‬
‫מתחייבים לשלמם לעוה"ד של הפרויקט מיד עם דרישתם הראשונה‪.‬‬
‫‪ . 14.7‬השותפים מתחייבים לחתום על גבי כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום הבית כבית משותף‪ ,‬בפני‬
‫עוה"ד של הפרויקט ובמקום שיקבע על ידו‪/‬ם‪ ,‬תוך ‪ 5‬ימי עסקים ממועד הזמנתו‪/‬ם בכתב על ידו‪/‬ם‪.‬‬
‫במידה ולא יעשו כן‪ ,‬מורים השותפים לעוה"ד של הפרויקט באופן בלתי חוזר לעשות שימוש בייפוי‬
‫הכוח הבלתי חוזר שחתמו לטובתו ולחתום בשמם על כל המסמכים‪ ,‬הטפסים‪ ,‬הבקשות וההצהרות‬
‫הנדרשים לצורך רישום הבית כבית משותף‪ ,‬ולא תהיה להם כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫עוה"ד של הפרויקט בעניין זה‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪17‬‬
‫‪. 15‬‬
‫העברת הזכויות במבנה‬
‫‪ . 15.1‬מאחר שביצוע הפרויקט תלוי בקיום ההסכם וסדר התשלומים ע"י כל אחד מהשותפים‪ ,‬מוסכם‬
‫בזאת‪ ,‬כי השותפים יהיו מנועים מלמכור או להעביר את זכויותיהם במבנה ו‪/‬או עפ"י הסכם זה לצד‬
‫שלישי כלשהו (להלן "הצד הרוכש")‪ ,‬עד למועד השלמת הבנייה ומסירת המבנה‪ ,‬אלא אם קיבלו את‬
‫אישורם של ועדת הביקורת וחברת הניהול והבנק‪.‬‬
‫‪ . 15.2‬מודגש בזאת כי עד ל מימוש הזכייה‪ ,‬לא ניתן להעביר את הזכות במבנה לצד ג'‪ ,‬למעט במקרים‬
‫חריגים ביותר ובאישור מראש של חברת הניהול‪ .‬לשותפים לא תהיינה כל טענות נגד חברת הניהול‬
‫במידה ותסרב לביצוע העברה של זכויות בתקופה זו‪.‬‬
‫‪ . 15.3‬במידה ואחד השותפים יהיה מעוניין לצאת מן הפרויקט‪ ,‬מציאת רוכש לזכויותיו תהיה על אחריותו‬
‫בלבד‪ ,‬ועד למציאת רוכש ישלם השותף את התשלומים הנדרשים כסדרם‪ .‬בנוסף‪ ,‬עם מציאת רוכש‬
‫לזכויות יהיה על הצדדים לדווח למיסוי מקרקעין באמצעות היועץ המשפטי‪.‬‬
‫‪ . 15.4‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬בכל מקרה של מכירת זכויותיו במגרש מתחייב השותף המוכר ליידע את‬
‫הצד הרוכש בדבר התחייבויותיו ע"פ חוזה זה ולוודא כי הצד הרוכש יבצע את כל הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪. 15.4.1‬‬
‫הצד הרוכש יצרף את חתימתו כצד להסכם זה ולכל התחייבות ו‪/‬או הסכם אחר אשר‬
‫השותף המוכר היה צד לו‪.‬‬
‫‪. 15.4.2‬‬
‫הצד הרוכש יחתום על כל יפויי הכח הנדרשים בהתאם להסכם זה‪.‬‬
‫‪. 15.4.3‬‬
‫הצד הרוכש יקח על עצמו‪ ,‬את כל התחייבויות השותף המוכר כלפי הבנק המלווה (ככל שכבר‬
‫בוצעה התקשרות כזו)‪ ,‬יחתום אצל הבנק המלווה על כל המסמכים הנדרשים וימציא‬
‫לחברת הניהול וליועץ המשפטי את הסכמת הבנק המלווה בכתב להעברה‪.‬‬
‫‪. 15.4.4‬‬
‫השותף המוכר ישלם את כל חובותיו על פי הסכם זה‪ ,‬שמועד חיובם הינו עד למועד העברה‬
‫וכן חיובים כלפי היועצים השונים ויקבל על כך אישור בכתב מחברת הניהול‪.‬‬
‫‪. 15.4.5‬‬
‫השותף המוכר והצד הרוכש יקיימו את כל הוראות הדין וימציאו ליועץ המשפטי את כל‬
‫המסמכים הדרושים לרישום העברת הזכויות‪ ,‬לרבות אישור מס שבח‪ ,‬אישור מס רכישה‬
‫ואישור הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪. 15.4.6‬‬
‫השותף המוכר או הצד הרוכש שילם לעוה"ד של הפרויקט שכר טרחה בסכום השווה ל‪-‬‬
‫‪ 0.35%‬בצירוף מע"מ משווי העסקה‪ .‬תוקפו של סעיף זה יהיה עד לרישום הבית המשותף‪.‬‬
‫‪. 16‬‬
‫סודיות פרטי השותפים‬
‫‪ . 16.1‬חברת הניהול מתחייבת לשמור על פרטי השותפים ולא להעבירם לצד שלישי שלא ברשות מפורשת‬
‫בכתב מאת השותפים‪ .‬גופים הרלוונטיים לביצוע הפרויקט לא יחשבו צד שלישי לצורך העניין‪.‬‬
‫‪. 17‬‬
‫הפרת ההסכם‬
‫‪ . 17.1‬ידוע לשותפים‪ ,‬כי בשל מבנה העסקה כשותפות של שותפים שמתחייבים ביחד ולחוד‪ ,‬קיימת‬
‫חשיבות יתירה לעמידת השותפים בכל הוראות ההסכמים עליהם יחתמו‪ ,‬לרבות הסכם רכישת‬
‫המגרש‪ ,‬הסכם הבנייה וההסכמים השונים‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪17‬‬
‫‪ . 17.2‬בכל מקרה של אי קיום הוראות הסכם זה על ידי מי מבין השותפים‪ ,‬תהא חברת הניהול רשאית‬
‫לתבוע מאותו השותף (להלן‪" :‬השותף המפר")‪ ,‬פיצוי בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לשאר‬
‫השותפים עקב כך‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ .‬זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו‪/‬או זכות המוקנים לשאר‬
‫השותפים ולחברת הניהול עפ"י הוראות הסכם זה ו‪/‬או הוראות כל דין‪ .‬מבלי לפגוע מכלליות האמור‬
‫לעיל‪ ,‬תהא חברת הניהול מוסמכת לפעול כנגד השותף המפר‪ ,‬בשם כל השותפים האחרים‬
‫המקיימים הסכם זה‪ ,‬זאת על מנת לממש את זכותם של אותם שותפים על פי סעיף זה‪.‬‬
‫‪ . 17.3‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי גם הימנעות של שותף להסכם מחתימה על כל המסמכים הדרושים לשם‬
‫ביצוע הפרויקט על פי הוראות חברת הניהול ו‪/‬או היועץ המשפטי‪ ,‬תיחשב כהפרת הסכם זה על ידו‪.‬‬
‫‪ . 17.4‬האמור בסעיף זה‪ ,‬מתווסף להסדר המפורט לעיל‪ ,‬ביחס לחילוט כספי צד מפר וזכויותיו בפרוייקט‬
‫ביחס לאי השלמת חלקו ברכישת המגרש‪ ,‬כאמור לעיל; והשותפים מצהירים‪ ,‬מאשרים ומבהירים‪,‬‬
‫כי לא יטענו כנגד ההסדר האמור וכי הוא התקבל על דעתם‪ ,‬לאור ראייתם והבנתם את הסיכונים‬
‫הכרוכים בהפרת הסכם רכישת המגרש‪.‬‬
‫‪. 18‬‬
‫תרופות‬
‫מבלי לפגוע בהוראות ההסכם שלעיל‪ ,‬במקרה של אי קיום הוראות ההסכם‪ ,‬יחולו על השותף המפר‬
‫ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪ . 18.1‬חברת הניהול תהא מוסמכת להודיע לשותף המפר‪ ,‬בשם כל השותפים האחרים להסכם זה‪ ,‬כי עליו‬
‫לתקן את ההפרה תוך המועד שייקבע על ידה‪ .‬לא תוקנה ההפרה עד המועד הנ"ל‪ ,‬תהא חברת‬
‫הניהול רשאית לאכוף את קיומו של הסכם זה על השותף המפר‪ ,‬כפי שתמצא לנכון או לבטל את‬
‫ההסכם ככל שהדבר נוגע לשותף המפר‪ ,‬מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע בתוקף ההסכם בין שאר‬
‫השותפים להסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 18.2‬בוטל ההסכם על ידי חברת הניהול‪ ,‬ככל שהדבר נוגע לשותף המפר‪ ,‬יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪. 18.2.1‬‬
‫חברת הניהול תפעל מיידית‪ ,‬לרבות באמצעות היועץ המשפטי‪ ,‬על מנת למכור את‬
‫זכויותיו של השותף המפר‪ ,‬לרבות זכויותיו במגרש ובפרויקט‪ ,‬לכל מי שתמצא לנכון‪,‬‬
‫כולל למי מהשותפים האחרים‪ ,‬בתמורה ובתנאים שתמצא לנכון – הכל על פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪. 18.2.2‬‬
‫חברת הניהול תפעל בשם השותף המפר‪ ,‬להשגת כל האישורים וההיתרים שיהיו‬
‫דרושים‪ ,‬באם דרושים‪ ,‬לשם ביצוע העברה הנ"ל‪ .‬השותף המפר מוותר בה על כל טענה‬
‫ותביעה בגין ביצוע האמור‪ ,‬לרבות על תביעה כי המחיר שהושג עבור מכירת הזכויות‬
‫נמוך מדי‪.‬‬
‫‪. 18.2.3‬‬
‫כל הסכומים שיתקבלו בתמורה להעברת זכויותיו לשעבר של השותף המפר‪ ,‬ישולמו‬
‫לחשבון הבניה‪ ,‬וישמשו‪ :‬ראשית‪ ,‬לתשלום כל המסים‪ ,‬האגרות‪ ,‬ההיטלים ויתר‬
‫התשלומים והחובות הנובעים מהעברה הנ"ל והחלים על פי כל דין על השותף המפר;‬
‫שנית‪ ,‬לפירעון כל חובותיו של השותף המפר לפי הסכם זה‪ ,‬לרבות פירעון כל חובותיו‬
‫לבנק ולכל גורם אחר על פי הוראות הסכם זה; ושלישית‪ ,‬לשם השבת הכספים‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪17‬‬
‫שהשותפים נאלצו לשלם בגין אותו שותף כאמור להלן‪ .‬יתרת התמורה‪ ,‬ככל שתיוותר‬
‫לאחר שסולקו כל חובות השותף המפר דלעיל‪ ,‬תושב לשותף המפר בתוך ‪ 14‬ימים‬
‫ממועד פירעון כל חובותיו לעיל‪.‬‬
‫‪. 18.2.4‬‬
‫היה והתמורה שהתקבלה ממכירת זכויות השותף המפר‪ ,‬לא תספיק לכיסוי מלוא‬
‫חובותיו והתחייבויותיו‪ ,‬מתחייב אותו שותף להשלים את ההפרש בתוך ‪ 14‬יום מיום‬
‫שיידרש לכך על ידי חברת הניהול‪.‬‬
‫‪. 18.2.5‬‬
‫לשותף המפר לא תהיה כל זכות ו‪/‬או סעד מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬פרט לזכותו לקבל את‬
‫יתרת התמורה‪ ,‬אם תהא כזו‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪. 18.2.6‬‬
‫חברת הניהול ו‪/‬או היועץ המשפטי יהיו רשאים להשתמש בסמכותם על פי ייפוי הכוח‬
‫ו‪/‬או על פי הסכם זה ונספחיו ולהסדיר עם הבנק את העברת זכויותיו של השותף המפר‬
‫(על פי ההסכם עם הבנק) למי שירכוש את זכויותיו‪.‬‬
‫‪. 18.2.7‬‬
‫השותף המפר מוחל ומוותר בזאת מראש על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫חברת הניהול‪ ,‬היועץ המשפטי‪ ,‬ומי מהשותפים להסכם זה‪ ,‬בגין כל מעשה או מחדל‬
‫שלהם בקשר לאמור בסעיף זה והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה‪ ,‬לעלות כל דרישה‬
‫ולתבוע כל תביעה בקשר לכך‪.‬‬
‫‪. 18.2.8‬‬
‫הרוכש את זכויותיו של השותף המפר‪ ,‬יהיה חייב כתנאי מוקדם לתקפות הרכישה‪,‬‬
‫להצטרף כצד להסכם זה ונספחיו ולכל הסכם או התחייבות אחרת ו‪/‬או התאגדות של‬
‫השותפים‪ ,‬ודינו יהיה כאילו היה צד להסכמים אלה במקום השותף המפר מלכתחילה‪.‬‬
‫על הרוכש כאמור יהיה לחתום על כל המסמכים עליהם חתומים השותפים‪ ,‬לרבות על‬
‫כל ייפויי הכוח הנדרשים בהתאם להסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 18.3‬אף שותף לא יהיה רשאי לבטל הסכם זה עקב הפרתו ע"י שותף אחר והוא מתחייב שלא לעשות כן‪.‬‬
‫‪ . 18.4‬חברת הניהול תהא רשאית לעתור למינויו של היועץ המשפטי ככונס נכסים על זכויותיו של השותף‬
‫המפר‪ ,‬לרבות חלקו במגרש‪ ,‬על מנת לבצע ההוראות הכלולות בהסכם זה‪.‬‬
‫‪. 19‬‬
‫בוררות‬
‫כל הסכסוכים והמחלוקות בין הצדדים להסכם זה‪ ,‬יוכרעו ע"י בורר שייבחר בהסכמת הצדדים‬
‫החלוקים‪ ,‬ובאין הסכמה ע"י בורר שייבחר ע"י יו"ר מחוז צפון של לשכת עורכי הדין בישראל‪ .‬חתימה‬
‫על הסכם זה‪ ,‬מהווה גם חתימה על שטר בוררות ולא יהא צורך בשטר נוסף‪ ,‬אלא אם ידרוש זאת‬
‫הבורר והשותפים מתחייבים לחתום על שטר נוסף במידה ויידרשו לעשות כן ע"י הבורר‪.‬‬
‫‪. 21‬‬
‫שונות‬
‫השותפים להסכם זה מצהירים בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ . 20.1‬כי הם מודעים לעובדה שחברת הניהול אינה מוכרת דירות "על הנייר" אלא משמשת גורם מארגן‬
‫לביצוע הפרויקט‪ ,‬דהיינו רכישת הקרקע ובניית המבנה בשיטה של בנייה עצמית‪.‬‬
‫‪ . 20.2‬כי הם מודעים למצב התכנוני במגרש בהתאם לתוכניות החלות על המגרש‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪17‬‬
‫‪ . 20.3‬כי ראו את המגרש‪ ,‬ביקרו בו‪ ,‬ובדקו אותו את סביבתו הקרובה‪ ,‬פיזית‪ ,‬משפטית ותכנונית וכי הם‬
‫מכירים את כל התכניות החלות והוראותיהן‪ ,‬ומצאו את כל הנ"ל מתאימים לצורכיהם‪ ,‬ומשכך הם‬
‫מוותרים על כל טענה בדבר אי התאמה בכל עניין הקשור בהסכם זה‪ .‬בפרט‪ ,‬ידוע להם כי צפי משוער‬
‫לקבלת היתר בניה הינו שנה וחצי עקב פיתוח תשתיות למתחם‪.‬‬
‫‪ . 20.4‬כי לא קיבלו מצגים כלשהם ממי מהשותפים האחרים ו‪/‬או מכל גורם אחר בכל עניין שהוא הקשור‬
‫בהסכם זה; ואם קיבלו הרי שמצגים אלו נבדקו על ידם כיאות‪ ,‬ולא יחייבו כל גורם שהוא בגין‬
‫נתינתם‪.‬‬
‫‪ . 20.5‬כי ברורים ונהירים להם האחריות‪ ,‬הסיכונים והסיכויים הנלווים לרכישה משותפת של המגרש‬
‫ולבנייה המשותפת של המבנה בו‪ ,‬בשיטה של בנייה עצמית‪ ,‬וכל אלו יחולו עליהם בלבד‪ ,‬לרבות‬
‫היבטי מיסוי ומע"מ החלים על התקשרותם בעסקה נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫‪ . 20.6‬כי הינם בעלי היכולת הכלכלית לעמוד בתנאי הסכם זה וכי הובהר להם כי לאור התחייבויות‬
‫השותפים ביחד ולחוד‪ ,‬יינקטו סנקציות חמורות בגין אי עמידה בתשלומים השונים במועדם‪ ,‬עד כדי‬
‫ביטול הרכישה מול השותף המפר ומכירת חלקו במגרש לאחרים (לצורך זה אף מופקד ייפוי כוח‬
‫בלתי חוזר בידי היועץ המשפטי)‪ ,‬לרבות מכירה בסכומי הפסד; וכי הם מוותרים על כל טענה ומענה‬
‫בהקשר זה הן כלפי השותפים האחרים להסכם זה‪ ,‬הן כלפי היועץ המשפטי והן כלפי חברת הניהול‪.‬‬
‫‪ . 20.7‬כי התחייבויותיהם על פי הסכם זה אינן ממצות את כל התחייבויותיהם כלפי‪ :‬הפרויקט‪ ,‬שאר‬
‫השותפים‪ ,‬הבנק המלווה וכל גורם אחר וכי הן יתווספו להתחייבויותיהם לפי כל הסכם אשר ייחתם‬
‫בקשר עם הפרויקט‪.‬‬
‫‪ . 20.8‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת להופיע בפני כל פורום דרוש‪ ,‬כפי שיורו לו חברת הניהול ו‪/‬או‬
‫היועץ המשפטי ‪ ,‬לחתום על כל מסמך שיידרש בהתאם לשיקול דעתם לצורך ביצוע הסכם זה ולסייע‬
‫ככל הניתן להוצאתו לפועל של הסכם זה‪.‬‬
‫‪ . 20.9‬הסכם זה יחול על כל שותף‪ ,‬חליפיו ונעבריו‪ ,‬ומי שיבוא במקומו לענין זכויותיו בפרויקט‪.‬‬
‫‪ . 20.10‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת‪ ,‬כי אם יוטל על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה שעבוד‪ ,‬עיקול או‬
‫כל חוב אחר ו‪/‬או אם ימונה לו כונס נכסים‪ ,‬או יוצא כנגדו צו מינוי מפרק זמני או קבוע‪ ,‬צו פירוק‪,‬‬
‫או צו מינוי נאמן‪ ,‬או צו פ שיטת רגל‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬אז יהיה אחראי אותו שותף להסירם ו‪/‬או לבטלם‬
‫תוך ‪ 30‬יום מיום הטלתם או הוצאתם‪ ,‬לפי העניין וזאת על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית‪ .‬לא‬
‫הוסרו השעבוד או העיקול‪ ,‬או לא בוטלו הצווים או המינויים הנ"ל במועד האמור‪ ,‬ישקלו חברת‬
‫הניהול והיועץ המשפטי‪ ,‬באם הדבר פוגע בזכויות יתר השותפים ו‪/‬או ברישומים כלשהם‪ ,‬שיש לבצע‬
‫בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬לגבי יתר השותפים ובמקרה שכזה ייחשב הדבר להפרת תנאי מהותי של‬
‫הסכם זה ויחולו הוראות הסעיפים שלעיל‪.‬‬
‫‪ . 20.11‬במקרה של ההפרה הנ"ל‪ ,‬תנקוט חברת הניהול בכל האמצעים המיידיים‪ ,‬הנדרשים לשם מימוש‬
‫מיידי של זכותו של אותו שותף בפרויקט‪ .‬תאריך ההפרה ייחשב כתאריך הוצאת הצו‪ ,‬או תאריך‬
‫הטלת העיקול‪ .‬מבלי לפגוע באמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬יהיה חייב השותף המפר לפצות מיידית את כל‬
‫השותפים האחרים‪ ,‬בסכום הנזק שייגרם להם בנסיבות העניין‪.‬‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪17‬‬
‫‪ . 20.12‬כל אחד מהשותפים‪ ,‬מתחייב בזה לא לפעול להוצאת צו מניעה ולא לנקוט פעולה כלשהי‪ ,‬משפטית‬
‫או אחרת‪ ,‬נגד שותף אחר‪ ,‬נגד חברת הניהול‪ ,‬נגד היועץ המשפטי‪ ,‬נגד הקבלן או נגד צד שלישי‪ ,‬אשר‬
‫עלולים לגרום לעיכוב כלשהו‪ ,‬בביצוע הוראות הסכם זה או בביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫‪ . 20.13‬הסכם זה קובע ומסדיר סופית את כל המוסכם בין השותפים‪ .‬לא יהיה תוקף לכל שינוי ו‪/‬או תוספת‬
‫ו‪/‬או הסכמה אחרים‪ ,‬אלא אם נחתמו ונעשו בכתב על ידי כל השותפים להסכם זה‪ .‬אף אחד‬
‫מהשותפים או מחברת הניהול לא יהיה אחראי לכל התקשרות קודמת‪ ,‬הבטחה‪ ,‬מצג‪ ,‬פרסום‪,‬‬
‫הצהרה‪ ,‬מודעה‪ ,‬תוכנית רעיונית‪ ,‬השפעה או התחייבות בעל פה או בכתב כל שהוא שהוצגו למי‬
‫מהשותפים לפני חתימת הסכם זה‪ ,‬ועם חתימת הסכם זה הם ייחשבו כבטלים‪.‬‬
‫‪ . 20.14‬מובהר ומוסכם בין השותפים‪ ,‬כי אין בחתימתם על הסכם זה משום יצירת שותפות ביניהם‪ ,‬במובן‬
‫פקודת השותפויות (נוסח חדש)‪ ,‬התשל"ה– ‪ .1975‬כל אחד מהשותפים מתחייב בזאת‪ ,‬בהתחייבות‬
‫בלתי חוזרת‪ ,‬שלא לדרוש את הפסקת יחסי השיתוף שלפי הסכם זה‪ ,‬וזאת עד לרישום המבנה‬
‫שבפרויקט בלשכת רישום המקרקעין‪.‬‬
‫‪ . 20.15‬עד תום בנייתם של כל המבנה והשלמת הפרויקט‪ ,‬או עד להעברת הזכויות במבנה על שם בעלי‬
‫הזכויות‪ ,‬לפי המאוחר‪ ,‬אף שותף לא יהיה זכאי לדרוש ולתבוע את פירוק שיתוף‪ ,‬אלא בדרך של‬
‫רישום המבנה באופן שיישם את הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪. 21‬‬
‫כתובות והודעות‬
‫כתובות הצדדים השותפים לצרכי הסכם זה הינן כמופיע בספחי תעודות הזהות של השותפים‪ .‬כל‬
‫הודעה אשר תישלח בדואר רשום לכתובות הנ"ל‪ ,‬תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור ‪ 72‬שעות‬
‫ממשלוחה בדואר רשום‪ .‬כל הודעה שתשלח לכתובת הדוא"ל של השותפים בהתאם לפרטים שבהסכם‬
‫זה‪ ,‬או שתימסר באופן ידני‪ ,‬תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום שיגורה של ההודעה‪.‬‬
‫ולראיה לנכונות פרטי ההסכם באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫היועץ המשפטי‬
‫חברת הניהול‬
‫שותף ‪2‬‬
‫שותף ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪17‬‬

Similar documents