null

Comments

Transcription

null
‫מחלקת בקורת גבולות ומעברים‬
‫‪Border Control Department‬‬
‫טופס קליטת סוכן נסיעות חדש‬
‫אני החתום מטה מבקש להיקלט כסוכן חדש בהליך של הבאת קבוצות תיור על פי נוהלי משרדיכם ומצהיר‬
‫בזאת כי הפרטים המפורטים מטה הנם נכונים‪:‬‬
‫פרטי משרד הנסיעות הישראלי‪:‬‬
‫שם‬
‫כתובת (רח'‪ ,‬מספר‪ ,‬עיר)‬
‫מספר פקס‬
‫מספר טלפון‬
‫פרטי סוכן הנסיעות‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫מ‪.‬ז‪.‬‬
‫לבקשה מצורפים האישורים הבאים‪( :‬בקשה ללא אישורים לא תטופל)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אישור חברת הנסיעות המייפה את הסוכן מטעמה‪.‬‬
‫אישור מס הכנסה על סיווג ענף כלכלי בתחום התיירות שהסוכן מורשה לעסוק בו במהלך ‪ 3‬השנים‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫אישור ניהול ספרים ממס הכנסה‪.‬‬
‫אני מצהיר כי ידוע לי שבמידה ותאושר בקשתי להיקלט כסוכן חדש‪ ,‬אדרש להפקיד ערבות בנקאית בסך‬
‫‪ ₪ 52,222‬בתוקף לשנה‪ ,‬להבטחת יציאת התיירים המוזמנים על ידי במועד‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫חותמת‬
‫(לשימוש המשרד)‬
‫אל‪ :‬גב' עדנה מימון‪ ,‬ממונה מחלקת חשבות‪.‬‬
‫אבקש לפתוח סניפון ע"ש הסוכן ‪ /‬משרד הנסיעות (נא למחוק את המיותר) במערכת אביב‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם הפקיד‬
‫רח' מסילת ישרים ‪ , 6‬ירושלים ‪, 49549‬‬
‫טל‪ , 20-6049210 :‬פקס‪20-6964513 :‬‬
‫חתימה‬

Similar documents