תאריך העסקת קרוב משפחה ברשות ה

Comments

Transcription

תאריך העסקת קרוב משפחה ברשות ה
‫שם הרשות המקומית‪__________________ :‬‬
‫תאריך‪__________________ :‬‬
‫טופס בקשה לדיון בועדת השירות ‪ -‬העסקת קרוב משפחה ברשות המקומית (בהתאם לחוק‬
‫ולחוזר המנכ"ל ‪ 110233‬על כלל עדכוניו)‬
‫פרטים ליצירת קשר‪:‬‬
‫שם איש הקשר ברשות‬
‫המקומית‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫כתובת מייל‪:‬‬
‫חלק א'‪ -‬פרטי המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם מלא של המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת התפקיד בו זכת‪1‬ה‬
‫המועמד‪1‬ת במכרז‪:‬‬
‫תאריך המכרז בו התקבל‪1‬ה‬
‫המועמד‪1‬ת לתפקיד‪:‬‬
‫סוג המכרז (סמן בעיגול)‪:‬‬
‫מספר המועמדים שהגישו‬
‫מועמדות העומדים בדרישות‬
‫הסף למשרה‪:‬‬
‫מספר המועמדים שניגשו‬
‫בפועל לוועדת הבחינה (מתוך‬
‫סך המועמדים שעמדו‬
‫בדרישות הסף)‪:‬‬
‫פנימי‪1‬פומבי‬
‫תפקידו‪1‬ה הקודם של המועמד‪1‬ת כמה שנים הועסק‪1‬ה‬
‫בתפקידו‪1‬ה הקודם ברשות‬
‫ברשות המקומית‪:‬‬
‫המקומית‪:‬‬
‫בעל התפקיד אליו יהיה כפוף‬
‫המועמד‪1‬ת ברשות המקומית‬
‫בתפקידו החדש‪:‬‬
‫חלק ב'‪ -‬פרטי קרובי המשפחה של המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם העובד המועסק ברשות המקומית והינו בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין עובד הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת תפקיד עובד הרשות המקומית שהינו‬
‫בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם העובד המועסק ברשות המקומית והינו בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין עובד הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת תפקיד עובד הרשות המקומית שהינו‬
‫בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם העובד המועסק ברשות המקומית והינו בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין עובד הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת תפקיד עובד הרשות המקומית שהינו‬
‫בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם העובד המועסק ברשות המקומית והינו בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין עובד הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת תפקיד עובד הרשות המקומית שהינו‬
‫בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם העובד המועסק ברשות המקומית והינו בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין עובד הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫הגדרת תפקיד עובד הרשות המקומית שהינו‬
‫בעל קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫חלק ג'‪ -‬פרטי נבחרי הציבור שהינם בעלי קרבה משפחתית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫שם נבחר הציבור ברשות המקומית שהוא קרוב משפחה של המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין נבחר הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫תפקידיו‪ ,‬סמכויותיו והועדות בהם חבר נבחר‬
‫הציבור‪:‬‬
‫שם נבחר הציבור ברשות המקומית שהוא קרוב משפחה של המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין נבחר הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫תפקידיו‪ ,‬סמכויותיו והועדות בהם חבר נבחר‬
‫הציבור‪:‬‬
‫שם נבחר הציבור ברשות המקומית שהוא קרוב משפחה של המועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫פירוט הקרבה המשפחתית בין נבחר הרשות‬
‫המקומית למועמד‪1‬ת‪:‬‬
‫תפקידיו‪ ,‬סמכויותיו והועדות בהם חבר נבחר‬
‫הציבור‪:‬‬
‫מצ"ב לטופס הבקשה‪:‬‬
‫‪ ‬אישור נחיצות המשרה (ככל שנדרש מהרשות המקומית)‪.‬‬
‫‪ ‬נוסח פרסום המכרז (ככל שמדובר במשרה החייבת במכרז)‪.‬‬
‫‪ ‬פרוטוקול חתום‪ ,‬מלא ומפורט של ועדת הבחינה (ככל שמדובר במשרה חייבת‬
‫במכרז)‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ומדובר במכרז פנימי בלבד ‪ -‬מסמכי המינוי של המועמד לתפקידו הקודם‬
‫(אישור נחיצות משרה‪ ,‬נוסח מכרז‪ ,‬פרוטוקול וכדו')‬
‫‪ ‬חוות דעת משפטית מפורטת מטעם יועמ"ש הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ ‬קורות חיים של המועמד בצירוף תעודות המעידות על השכלתו‪.‬‬
‫‪ ‬תיאור תפקיד מפורט של כל אחד מקרובי משפחתו של המועמד ברשות‬
‫המקומית‬
‫‪ ‬תרשים ארגוני כללי של הרשות המקומית וכן תרשים של היחידה שבה יועסק‬
‫העובד‪ ,‬בדגש על היחסים שבין קרובי המשפחה המועסקים ברשות‪.‬‬
‫‪ ‬טופס הצהרה מטעם המועמד (מצ"ב בסוף טופס זה)‪.‬‬
‫‪ ‬פרוטוקול מועצת הרשות בו אושר מינוי המועמד ברוב של ‪ – 23/‬ככל שמדובר‬
‫בקרבת משפחה ראשונה לנבחר ציבור ברשות המקומית‪.‬‬
‫במקרים בהם נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים המועסקים כבר ברשות המקומית‪ ,‬או בין‬
‫עובד המועסק כבר ברשות המקומית לנבחר ציבור חדש‪ ,‬יש לשלוח טופס בקשה זה‪ ,‬על כלל‬
‫מסמכיו‪ ,‬וכן בצירוף הצעה להסדרת העניין מאושרת על ידי יועמ"ש הרשות המקומית‪.‬‬
‫ידוע לנו כי בהתאם לסעיף ‪300‬א' לפקודת העיריות‪ .‬ככל שקרבת המשפחה של העובד הינה‬
‫מקרבה ראשונה לאחד מחברי המועצה‪ ,‬הבקשה תועבר לבחינה בלשכה המשפטית במשרד‬
‫הפנים ולאישור של השר‪ ,‬טרם העברת החומר לוועדת השרות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ידוע לנו בהתאם להנחיית חוזר המנכ"ל ‪ 110233‬העוסק במינוי קרובי משפחה ברשויות‬
‫המקומיות כי אין להעסיק את המועמד בטרם יתקבל אישור הועדה (ככל שיינתן)‪.‬‬
‫על החתום‪,‬‬
‫________________‬
‫ראש הרשות המקומית‬
‫__________________‬
‫מנכ"ל‪1‬מזכיר‬
‫לכבוד‬
‫ועדת השירות ‪ 1‬ועדת מינהל השירות‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬טופס הצהרת המועמד לוועדה‬
‫‪ .1‬הצהרה בדבר הקרבה המשפחתית‪:‬‬
‫אני מצהיר כי אלה קרובי משפחתי העובדים ברשות המקומית‪:‬‬
‫תפקיד‬
‫שם‬
‫קרבת המשפחה‬
‫‪ .2‬טענות המועמד בנוגע לשאלת המינוי‪:‬‬
‫להלן מלוא טענותיי בנוגע לקרבה המשפחתית ולשאלת יחסי העבודה‪3‬קשרי‬
‫העבודה‪3‬תלות‪3‬כפיפות‪3‬ניגוד עניינים‪3‬אחר רלוונטי (להלן‪" :‬ההשפעה") בין התפקיד אליו‬
‫אני מועמד לבין תפקידי קרובי המשפחה (ניתן לצרף במכתב נפרד)‪.‬‬
‫נא צרף את כל המסמכים הרלוונטיים לטענות‪.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪ ./‬הצהרות המועמד בנוגע למסמך‪:‬‬
‫א) ידוע לי כי מועמדותי לתפקיד המוצע במכרז מותנית בהחלטת ועדת השירות‪3‬וועדת‬
‫מינהל השירות בנוגע לקרבה המשפחתית ולבחינת ההשפעה בין התפקיד המוצע‬
‫לתפקידי קרובי משפחתי העובדים ברשות המקומית‪.‬‬
‫ב) ידוע לי כי הדיון בוועדת השירות‪3‬בוועדת מינהל השירות מתקיים ללא נוכחותי ועל‬
‫סמך מסמכים בכתב בלבד‪ ,‬המועברים לוועדה מטעם הרשות המקומית ומטעמי‪.‬‬
‫ג) אני מצהיר כי מסמך זה מקיף וממצה כל טענותיי בנושא הקרבה המשפחתית‬
‫וההשפעה בין התפקיד המוצע לתפקידי קרובי משפחתי העובדים ברשות המקומית‪.‬‬
‫ד) ידוע לי כי מסמך זה אינו מהווה הודאה כלשהי באשר לקיומה של זכות שימוע בפני‬
‫ועדת השירות ו‪3‬או ועדת מינהל השירות‪.‬‬
‫שם המועמד‪:‬‬
‫חתימת המועמד‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫החלטות עקרוניות‪:‬‬
‫להלן החלטה עקרונית שאושרה בוועדת השירות מיום ‪021110230‬‬
‫‪ .1‬הועדה שבה ומדגישה כי כל מקרה שבו נכח קרוב המשפחה בחדר הועדה אם כחבר‬
‫ואם כמשקיף אסורה ובמקרים אלו שאלת המינוי לא תובא לדיון בוועדה וכי יש‬
‫להחזיר את העניין לרשות המקומית לצורך קיום ההליך המכרזי מחדש‪.‬‬
‫‪ .2‬ככלל בקשות למינוי קרובי משפחה של חברי מועצה למשרות הפטורות ממכרז לא‬
‫יאושרו אלא במקרים חריגים במיוחד‪.‬‬
‫‪ ./‬בבקשות בהם מדובר על מינוי קרוב משפחה של חבר מועצה לו נדרש אף אישור‬
‫השר לפי סעיף ‪ 122‬א לפקודת העיריות יש להנחות את הרשויות להגיש את הבקשה‬
‫בצירוף החלטת מליאת המועצה המאשרת את המינוי ברוב של ‪ 23/‬לפחות בהתאם‬
‫לחוק‪ .‬בק שות שיוגשו ללא צירוף החלטת מליאת המועצה יוחזרו לרשות ולא‬
‫יועברו לדיון בוועדה‪.‬‬
‫‪ .4‬ככלל סבורה הועדה שאין לאשר בקשות לאישור מינוי קרוב משפחה כממלא‬
‫מקום במשרה שהתפנתה באופן קבוע ובהתאם יש להחזיר בקשות אלו לרשות‬
‫המקומית ללא העברה לוועדה‪ .‬בקשות למינוי קרוב משפחה כממלא מקום למשרה‬
‫שהתפנתה באופן זמני ניתן להעביר לדיון בוועדה שכן מדובר במקרה בו קשה‬
‫למצוא מועמדים לאור הארעיות של המשרה‪.‬‬
‫החלטת הועדה (לשימוש פנימי בלבד)‪:‬‬
‫הוראות החוק האוסרות על העסקת קרובי משפחה ברשות הן הכלל ונועדו בין היתר למנוע‬
‫אפשרות להעדפת קרובי משפחה של בכירי הרשות נבחרים או עובדים‪ ,‬פגיעה בסדרי‬
‫שלטון ומנהל תקינים ופגיעה בעקרונות השוויון בשל העדפתם על פני מועמדים אחרים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נועדו הוראות החוק למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקיד השוטף של הרשות‪,‬‬
‫כאשר מערכת היחסים שבין העובדים‪ ,‬הכוללת הן את יחסי העבודה השוטפים והן את‬
‫הביקורת על תפקוד העובדים ו‪3‬או הנבחרים בעלי הסמכויות עליהם ‪ -‬תושפע מקרבת‬
‫המשפחה‪ ,‬לחיוב או לשלילה‪ .‬לפיכך בעת שהועדה דנה באפשרות לחרוג מהכלל האוסר‬
‫העסקת קרובי משפחה עשויה לבחון‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את אופן קבלת המועמד‪ ,‬האם יש חשש כי‬
‫המועמד זכה במכרז בגלל קרבת משפחתו למי מנבחרי הציבור או עובדי הרשות‪ ,‬והן את‬
‫השאלה האם ניתן להעסיק את המועמד למרות קרבת המשפחה על ידי נטרול החשש‬
‫לניגוד עניינים בעבודה השוטפת עקב קיומם של גורמי ביקורת מאזנים‪ ,‬שאינם קשורים‬
‫למערכת המשפחתית וכל שיקול רלוונטי אחר‪ .‬הועדה מציינת כי אישור העסקה במקרה‬
‫של קרבת משפחה‪ ,‬האסורה על פי חוק‪ ,‬הינו חריג‪.‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫חתימת יו"ר הועדה‪:‬‬
‫חתימת מרכזת הועדה‪:‬‬
‫שם שר הפנים‬
‫אישור השר בהתאם לסעיף ‪371‬א לפקודת‬
‫העיריות והמלצת הגורמים המקצועיים‬
‫מר גדעון סער‬

Similar documents