תקנון 5 שנות אחריות Constructa

Comments

Transcription

תקנון 5 שנות אחריות Constructa
‫תקנון מבצע "‪ 5‬שנות אחריות" בתוספת תבנית אפיה‪ ,‬רשת ומסילה טלסקופית לתנורים בנויים‬
‫מתוצרת ‪: Siemens‬‬
‫(‪ )1‬המבצע‪:‬‬
‫תקנון נועד לאפשר ללקוח הרוכש "מוצר חשמלי" כהגדרתו בסעיף (‪ )2‬להלן‪ ,‬לרכוש בנוסף לאחריות המוענקת למוצר‬
‫למשך שנה אחת ממועד הרכישה (להלן‪" :‬אחריות מקורית")‪ ,‬אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן‪" :‬אחריות‬
‫נוספת")‪ ,‬כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל‪ 5 -‬שנים מעת רכישת המוצר (האחריות הנוספת תהא זהה לתנאי‬
‫האחריות בשנה הראשונה על סייגיה ובכפוף לתנאי תעודת האחריות של בי‪.‬אס‪.‬אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ) וכל‬
‫זאת בתמורה של ‪ ₪ 911‬כולל מע"מ ובכפוף תנאים המפורטים להלן‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יהיו זכאים לקוחות שרכשו את האחריות הנוספת‪ ,‬לאחר שרכשו את אחד הדגמים הבאים בלבד –‬
‫‪HB23AB511Y .9‬‬
‫‪HB23AB512Y .2‬‬
‫‪HB23AB521Y .3‬‬
‫‪HB23AB541Y .4‬‬
‫‪HB33GB550 .5‬‬
‫‪HB33GB650 .6‬‬
‫‪HB65AB522F .7‬‬
‫‪HB75GB550 .8‬‬
‫‪HB78GB590 .1‬‬
‫‪HB76GB560 .91‬‬
‫‪HB78LB571 .99‬‬
‫‪HB78RB571 .92‬‬
‫לקבל תבנית אפיה‪ ,‬רשת ומסילה טלסקופית‪ ,‬בהתאם לדגם‪ ,‬כל זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות ובכפוף לתנאי‬
‫התקנון כמפורט להלן‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬יהיו זכאים לקוחות שרכשו את האחריות הנוספת‪ ,‬לאחר שרכשו את אחד הדגמים הבאים בלבד –‬
‫‪.9‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪HB23AT520‬‬
‫‪HB58GU560A‬‬
‫‪HB78GU570A‬‬
‫‪HB78G4590A‬‬
‫לקבל תבנית אפיה ורשת‪ ,‬בהתאם לדגם‪ ,‬כל זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות ובכפוף לתנאי התקנון כמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫(‪ )2‬המוצר החשמלי ‪:‬‬
‫לעניין תקנון מבצע זה "מוצר חשמלי" – הכוונה לתנור בנוי מתוצרת "‪ "Siemens‬שיובא ושווק על ידי בי‪.‬אס‪.‬אייץ'‬
‫מכשירים ביתיים בע"מ (להלן‪.)"B.S.H" :‬‬
‫(‪ )3‬הזכאים למבצע‪:‬‬
‫כל לקוח סופי אשר רכש את אחד או יותר מהמוצרים המפורטים בסעיף (‪ ,)2‬בתקופה הנקובה בסעיף (‪ )4‬להלן ועומד‬
‫בכלל התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תשלום בסך של ‪ ₪ 911‬כולל מע"מ‪ .‬התשלום יתבצע לידי ‪ CSB‬מוצרי חשמל בע"מ (להלן‪ )"CSB" :‬במעמד‬
‫התקנת המוצר‪.‬‬
‫(לפני התקופה הנקובה בסעיף (‪ )4‬ניתן היה לרכוש אחריות נוספת לשנתיים‪ ,‬כך שכל תקופת האחריות היתה ‪3‬‬
‫שנים בלבד‪ ,‬תמורת ‪ ₪ 911‬כולל מע"מ )‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הלקוח הסופי הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי‪ ,‬ביתי או משפחתי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביצוע הרכישה הנוספת יעשה עד למועד התקנת המוצר ולא יאוחר מ‪ 31-‬יום ממועד קניית המוצר (המוקדם‬
‫מבין השניים)‪.‬‬
‫(‪ )4‬התקופה‪:‬‬
‫החל מיום ‪ 21.8.2194‬בשעה ‪ 18:11‬ועד ‪ 24.1.2194‬בשעה ‪ B.S.H .22:11‬רשאית להאריך תקופה זו‪ ,‬לקצרה או‬
‫להפסיקה עפ"י שיקול דעתה‪ .‬הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המורשות‬
‫ובאתר האינטרנט‪.‬‬
‫(‪ )5‬שונות‬
‫א‪ .‬האחריות למימוש הרכישה הנוספת הינה על הלקוח בלבד‪ B.S.H .‬לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש‬
‫הזכאות מסיבות התלויות‪ ,‬במישרין או בעקיפין בלקוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ B.S.H‬אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות‪ ,‬או כל אדם אחר עקב הרכישה הנוספת או כחלק‬
‫מהרכישה הנוספת ו‪/‬או כתוצאה משימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה עפ"י חוק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ B.S.H‬אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו‪/‬או איכות השירותים שינתנו ללקוחות בחנויות בהן ירכשו את‬
‫המוצרים של ‪.B.S.H.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אספקת הרכישה הנוספת תעשה בעת התקנת התנור בבית הלקוח על ידי הטכנאי מטעם ‪.B.S.H‬‬

Similar documents