לתקנון

Comments

Transcription

לתקנון
‫תקנון פעילות חלב דל לקטוז‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות‬
‫למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן‪:‬‬
‫"עורכת הפעילות"‬
‫מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ‪ ,‬שכתובתה ברחוב הסיבים ‪ ,94‬קריית‬
‫מטלון‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,94 .‬פתח תקווה‪.‬‬
‫"משתתף"‬
‫הפעילות פתוחה לכל אדם מעל גיל ‪ 21‬אשר ירשם באתר הפעילות על ידי מסירת שם‬
‫מלא‪ ,‬כתובת וטלפון‪.‬‬
‫"הפעילות"‬
‫המשתתפים בפעילות יוזמנו לשתף את עורכת הפעילות היכן הם אוהבים לשתות את‬
‫הקפה שלהם ומה כל כך מיוחד בו‪ .‬ועדת השיפוט מטעם עורכת הפעילות תבחר מידי‬
‫יום את התשובות היצירתיות ביותר אשר יזכו את שולחיהן בפרס‪.‬‬
‫"אתר הפעילות"‬
‫‪www.yotvata-dal-lactose.co.il‬‬
‫"פרסים "‬
‫מידי יום יזכו כ‪ 63 -‬משתתפים בספל קפה מעוצב‪ ,‬סה"כ יחולקו ‪ 085‬ספלים‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫"תקופת הפעילות"‬
‫התקופה האמורה בסעיף ‪ 6‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרשנות‬
‫‪.1.2‬‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים‬
‫כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות‪.‬‬
‫תקופת הפעילות‬
‫‪.6.2‬‬
‫הפעילות תיערך בין התאריכים ‪ 13.56.1520‬ועד ‪( 23.59.1520‬להלן‪" :‬תקופת הפעילות")‪.‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫הפעילות תתקיים בין הימים א' – ה' בימי חול בלבד‪ ,‬ולא תתקיים בשישי‪-‬שבת וחג‪.‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫מובהר בזאת כי שטראוס‪ ,‬תהא רשאית להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫השתתפות בפעילות‬
‫‪.9.2‬‬
‫בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שנתן את הסכמתו לתנאי התקנון‪.‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫כל משתתף רשאי לזכות בפרס אחד בלבד‪.‬‬
‫‪.9.6‬‬
‫האחריות על הזנת כתובת המשלוח התקינה ופרטי הנמען המלאים חלה על המשתתף בלבד‪.‬‬
‫הרשמה לפעילות שלא תכלול את כל הנתונים המבוקשים תיפסל והפרס לא ישלח לכתובת‬
‫הנמען‪.‬‬
‫‪.9.9‬‬
‫מובהר כי משתתף לא יוכל לתקן או לשנות את כתובת הנמענים לאחר שליחת פרטי הנמען‪.‬‬
‫‪.9.0‬‬
‫בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו‪/‬או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי‬
‫עורכת הפעילות או מפעילת האתר‪ ,‬תהיה שטראוס רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות‬
‫ו‪/‬או זכייתו‪ .‬משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫שטראוס כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת‬
‫ובלא צורך בהודעה על כך‪ ,‬מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות‪.‬‬
‫האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף‪.‬‬
‫מדיניות פרטיות‬
‫‪-1-‬‬
‫הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של שטראוס‬
‫גרופ בע"מ (להלן‪" :‬שטראוס") שמספרו בפנקס מאגרי המידע‪ 634906 :‬ו‪/‬או במאגרי לקוחות‬
‫של חברות חברות בת בקבוצה ו‪/‬או מי מטעמן‪ .‬השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך‬
‫מסכים שפרטיך וכל עדכון שלהם שמסרת ושתמסור יישמרו וינוהלו במאגר המידע של‬
‫שטראוס‪ .‬המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות תקנון זה או על‬
‫פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות‪.‬‬
‫‪.0.2‬‬
‫עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על‬
‫‪.0.1‬‬
‫פעילותך‪ ,‬אלא במקרים שלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות‪ ,‬לרבות באמצעות מחקרים וסקרים‬
‫הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור שטראוס;‬
‫‪ ‬העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לשטראוס גרופ בע"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק (‪ )Facebook‬וברשתות חברתיות נוספות בפעולות‬
‫שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "‪ "Share‬ו‪-‬‬
‫"‪ ."Like‬פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותם‬
‫דרך הפרופיל שלך‪ .‬מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא‬
‫באפליקציה פייסבוק‪ .https://www.facebook.com/about/privacy :‬כן ייתכן ונאפשר‬
‫לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות‪ .‬השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש‬
‫ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות‪.‬‬
‫אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות‬
‫כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;‬
‫אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע‬
‫אודותיך לצד שלישי;‬
‫בכל מחלוקת‪ ,‬טענה‪ ,‬תביעה‪ ,‬דרישה או הליכים משפטיים‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬בינך לבין עורכת‬
‫הפעילות;‬
‫‪‬‬
‫בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור‪ ,‬כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או‬
‫לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;‬
‫עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך‬
‫במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות‪ ,‬כדוגמת חברת‪-‬אם‪,‬‬
‫חברה‪-‬בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על‪-‬פי הוראות מדיניות פרטיות‬
‫זו;‬
‫עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי‪ ,‬מצרפי וסטטיסטי עם חברות או‬
‫ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים‪ ,‬שותפים עסקיים‪ ,‬וכל צד שלישי בהתאם לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫אם עורכת הפעילות תארגן את פעילותה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה‬
‫המשפטי או תתמזג עם גוף אחר ‪ -‬היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן‬
‫המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של שטראוס ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך‬
‫את הוראות מדיניות פרטיות זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0.6‬‬
‫עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע‪ .‬בעוד שמערכות ונהלים אלה‬
‫מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי‪-‬מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות‪ ,‬אין‬
‫בהם בטחון מוחלט‪ .‬לכן‪ ,‬עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה‬
‫באופן מוחלט מפני גישה בלתי‪-‬מורשית למידע שייאסף במסגרתה‪.‬‬
‫‪.0.9‬‬
‫לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת‪ ,‬עורכת הפעילות תהא‬
‫רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי שטראוס גרופ בע"מ ובכלל זה‬
‫עדכוני תוכן ודברי פרסומת‪ ,‬כמשמעות הדברים בסעיף ‪65‬א‪ .‬לחוק התקשורת (בזק‬
‫ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב – ‪ ,2481‬לרבות מידע על מוצרים‪ ,‬הטבות‪ ,‬אשר לדעת שטראוס עשויים‬
‫לעניין אותך ‪ .‬בכל עת‪ ,‬תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת‪,‬‬
‫דרך כלל או מסוג מסוים על‪-‬ידי משלוח הודעת סירוב‪ .‬הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט‬
‫בדברי הפרסומת שישלח‪.‬‬
‫איתור הזוכים‬
‫‪.3.2‬‬
‫איתור הזוכים ייעשה על ידי שטראוס באמצעות יצירת קשר עם המשתתף באמצעות מספר‬
‫הטלפון ו‪/‬או פרטים נוספים שמסר בעת ההרשמה לפעילות‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫שטראוס תעשה את מרב המאמצים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה בתוך שבוע ימים‬
‫ממועד השתתפותם‪ .‬באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן הנ"ל ו‪/‬או שלא עמד‬
‫בתנאי תקנון זה‪ ,‬יועבר הפרס למשתתף הבא‪ .‬שטראוס תהא רשאית להאריך את מועד‬
‫איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫מועמד לזכייה שלא אותר תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו‪.‬‬
‫הפרסים‬
‫‪.9.2‬‬
‫הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה בלבד‪ ,‬לאחר עמידה בכל תנאי התקנון‪.‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫הפרס ישלח באמצעות דואר שליחים לביתו של הזוכה בתוך ‪ 60‬ימי עסקים בקירוב‪.‬‬
‫‪.9.6‬‬
‫במידה והנמען לא נמצא בכתובת אליה נשלח הפרס ואין גורם מטעמו שיכול לקבל את הפרס‪,‬‬
‫שליח הדואר ישאיר (במידת האפשר) הודעה לשם יצירת קשר עמו‪ .‬ככל שהמשתתף לא ייצור‬
‫קשר עם שליח הדואר‪ ,‬יקבל המשתתף הודעה המזמינה אותו לאסוף את החבילה מסניף‬
‫מוקד שליחים הקרוב לביתו‪.‬‬
‫‪.9.9‬‬
‫משלוח הפרס והשליחויות יתבצעו בכפוף למדיניות דואר שליחים של דואר ישראל‪.‬‬
‫‪.9.0‬‬
‫עורכת הפעילות אינה אחראית לתקינות המשלוח ובמקרה בו נגרם נזק לפרס אשר נמסר‬
‫לזוכה‪ ,‬עורכת הפעילות אינה מתחייבת לספק לזוכה פרס חלופי תחתיו‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו‪/‬או ויתר על הפרס‬
‫מטעמים השמורים עמו‪ ,‬תהיה שטראוס רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר‪ .‬הזוכה‬
‫בפרס שויתר על הפרס‪ ,‬או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי שטראוס ו‪/‬או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס‪.‬‬
‫‪.9.9‬‬
‫שטראוס שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות‬
‫ערעור על כך‪.‬‬
‫‪.9.8‬‬
‫הפרס לא ניתן לשינוי‪ ,‬החלפה או המרה אלא בהסכמת שטראוס מראש ובכתב ועל פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫שטראוס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו‪/‬או להתנות‬
‫את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים‪.‬‬
‫‪.9.25‬‬
‫מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין‪ ,‬שטראוס תהא רשאית שלא למסור את‬
‫הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין‪ ,‬מכל בחינה שהיא‪.‬‬
‫פרסום שמות הזוכים‬
‫‪.8.2‬‬
‫‪.9‬‬
‫עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום שמות הזוכים‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪.4.2‬‬
‫תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות‪.‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫בהשתתפותו בפעילות מסכים‪ ,‬מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל‬
‫עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול‬
‫עליו ויחייבו לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן‬
‫התקינה של רשת האינטרנט‪ ,‬החשמל‪ ,‬או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר‪ ,‬על כל‬
‫רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות‪ ,‬הפרעות‪ ,‬ניתוקים‪ ,‬נזקים‪ ,‬הוצאות‪ ,‬מניעת רווח‬
‫וכיו"ב‪ ,‬אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫‪.4.9‬‬
‫ארעה תקלה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות אך לא רק‪ ,‬ברשת התקשורת ו‪/‬או באתר הפעילות‪ ,‬שיש‬
‫בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא‪,‬‬
‫ו‪/‬או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות‪ ,‬לא תהא למשתתפים כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי עורכת הפעילות‪ .‬עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא‬
‫תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו‪ ,‬בגין כל הוצאה ו‪/‬או נזק ישיר ו‪/‬או עקיף לרבות‬
‫נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות‪.‬‬
‫‪.4.0‬‬
‫עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר‬
‫במהלכה ו‪/‬או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו‪/‬או בעיה ו‪/‬או כל מצב בלתי צפוי שיווצר‬
‫‪-9-‬‬
‫במהלך הפעילות‪ ,‬בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה‬
‫בשל כך‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא‪ ,‬ולא ייחשב כפעילות‬
‫כהגדרתה בסעיף ‪ 199‬לחוק העונשין‪ ,‬וזאת עקב העובדה‪ ,‬כי הזכייה אינה תלויה בגורל‪.‬‬

Similar documents