הבנות מזכר

Comments

Transcription

הבנות מזכר
‫מזכר הבנות‬
‫שנערך בת"א ביום _____ לחודש ______ בשנת ‪2011‬‬
‫בין ‪:‬יסודות ‪ -‬אל אס בע"מ‬
‫ח‪.‬פ ‪ 714547115‬מרחוב תוצרת הארץ ‪ 11‬תל אביב‬
‫)להלן "היזם")‬
‫מצד אחד‬
‫לבין ‪:‬‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫שם __________‪:‬‬
‫דירה מס _____'‬
‫ת"ז_______________‬
‫)להלן ‪ ,‬ביחד ולחוד בעלי הדירות("‬
‫מצד שני‬
‫ובעלי הדירות הינם בעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף בבניין המצוי ברחוב___________________‬
‫הואיל ‪:‬‬
‫)להלן‪" :‬המבנה") ובו __ קומות ו ‪ ___ -‬דירות‪ ,‬הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה (להלן‪:‬‬
‫"המקרקעין")‪.‬‬
‫הואיל‪:‬‬
‫ובעלי הדירות מעוניינים בביצוע פרויקט בניה על פי הוראות תמ"א ‪( 38/2‬תיקון ‪)2‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והיזם מעוניין לבדוק היתכנות ביצוע הפרויקט על פי הוראות תמ"א ‪( 38/2‬תיקון ‪ )2‬בו ייהרס הבניין הקיים‬
‫ובמקומו ייבנה בניין דירות חדש בתוספת כל זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות מכוח תמ"א ‪ 38‬ומכוח כל תב"ע או‬
‫תכנית אחרת ‪,‬שבעלי הדירות יעבירו ליזם ויאפשרו לו לנצל את כל זכויות הבניה על ידי בניית דירות נוספות‬
‫במבנה החדש ‪,‬כך שיהיה מחוזק מפני רעידות אדמה על פי התקן המתאים (להלן‪":‬הפרויקט")‬
‫והצדדים מסכימים על תנאי ההסכמה למתן בדיקת היתכנות לביצוע הפרויקט ומבקשים להעלות אותם על‬
‫והואיל‪:‬‬
‫הכתב כדלהלן (להלן‪" :‬מזכר כוונות")‬
‫אי לכך הוצהר ‪,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצדדים מצהירים על כוונתם לנהל מו"מ בתום לב להתקשרות בהסכם לביצוע הפרויקט ומצהירים כי מזכר הבנות זה‬
‫יחייב את הצדדים לחתום על הסכם מחייב לביצוע הפרויקט רק באם מולאו כל תנאי ההסכם המפורטים כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫בעלי הדירות יהיו זכאים לקבל דירה במבנה החדש שיבנה בשטח דירתם הקיימת ובתוספת ממ”ד בשטח‬
‫שלא יפחת מ – ‪ 9‬מ' נטו‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫בעלי הדירות יהיו זכאים לקבל מרפסת שמש צמודה לדירה בכפוף למגבלות תכנון מינימום ‪ 8‬מ"ר‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫בעלי הדירות יהיו זכאים לקבל את דירתם במבנה החדש בשדרוג קומה אחת מעל המצב הקיים ללא תוספת‬
‫עלות כלשהיא‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫התמורה ליזם תכלול את כל יתרת זכויות הבניה במקרקעין‪ ,‬מעבר לדירות שימסרו לבעלי הדירה‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הדירות שיקבלו בעלי הדירות במבנה החדש יהיו בסטנדרט זהה לדירות היזם‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫לכל דירה מדירות בעלי הדירות במבנה החדש תוצמד חניה בטאבו‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫כל הוצאות הקמת הפרויקט יחולו על היזם וישולמו על ידו‪ ,‬לרבות מסים‪ ,‬היטלים‪ .‬שכ"ט עו"ד ויועצים וכיו"ב‪,‬‬
‫בכפוף להתחייבות בעלי הדירות לנצל פטורים ו‪/‬או הקלות במס להם הם זכאים לעניין מס שבח ‪,‬אגרות בניה‬
‫והיטל השבח – דייר שלא ינצל פטור קיים יממן את חבות המס שלו‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫החל ממועד פינוי דירות הבעלים ועד לאכלוס הדירות החדשות ע"י הבעלים לאחר קבלת טופס ‪ 4‬למבנה‬
‫החדש‪ ,‬יהיו בעלי הדירות זכאים לתשלום דמי שכירות מידי חודש בחודשו בשווי השכירות שיקבלו בעד דירתם‬
‫במבנה הקיים בהתאם לקביעת שמאי שיבדוק‪ ,‬על חשבון היזם‪ ,‬את שווי דמי השכירות בסמוך למועד פינוי‬
‫הדירות‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫טרם הריסת המבנה ובמקביל לשיעבוד מלוא הזכויות במקרקעין לטוב בנק מלווה לפרויקט‪ ,‬יעמיד היזם‬
‫ערבות בנקאית לפי חוק המכר לטובת כל אחד מבעלי הדירות‪ ,‬בסכום השווה למחיר הדירה החדשה לפי‬
‫מחירון קבלן למכירה וזאת עד למסירת החזקה בדירה החדשה;‬
‫‪1.11‬‬
‫‪.2‬‬
‫לו"ז משוער לביצוע הפרויקט ‪ 24‬חודש ממועד קבלת היתר בניה‪.‬‬
‫היזם מתחייב כי מיד לאחר חתימת הצדדים על הסכם כוונות זה יתחיל בביצוע הבדיקות ") בדיקת היתכנות ("‬
‫הנדרשות מול הגורמים הרלוונטיים לביצוע הפרויקט בהתאם לתנאים המופיעים בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫היזם מתחייב שכל הוצאות בדיקת ההיתכנות יחולו וישולמו על ידו בלבד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בעלי הדירות מתחייבים לשתף פעולה עם היזם ככל הנדרש ‪,‬ובכלל זאת לחתום על כל בקשה ו‪/‬או הרשאה‬
‫ו‪/‬או מסמך 'שיסייע ליזם לצורך ביצוע בדיקת ההיתכנות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עם פרסום הודעת בדיקת ההיתכנות על ידי היזם ויתברר שניתן לבצע את הפרויקט בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף‬
‫‪ 1‬לעיל‪ ,‬במקרה זה ימסור היזם הודעה על כך לבעלי הדירות והצדדים באמצעות ב"כ ינהלו מו"מ בתום לב שבסופו‬
‫מתחייבים הצדדים לחתום ‪ -‬על הסכם מפורט ומחייב לביצוע הפרויקט להלן "(ההסכם המחייב)" בתוך ‪ 31‬יום – ‪.‬‬
‫בכפוף לכך שב"כ הצדדים יאשרו את נוסח ההסכם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עם פרסום הודעת בדיקת ההיתכנות על ידי היזם ויתברר שניתן לבצע את הפרויקט אך לא בהתאם לתנאים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 1‬לעיל במקרה זה רשאים הצדדים לבחור אחת מהשניים ‪:‬להמשיך ולנהל מו"מ על– התנאים‬
‫החדשים או לסיים את ההתקשרות ביניהם ללא מחויבות ו‪/‬או טענה כלשהיא אחד כלפי השני‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ידוע לבעלי הדירות כי היזם מתעתד להשקיע שעות עבודה ארוכות והון עתק לצורך ביצוע בדיקת ההיתכנות כגון ‪:‬‬
‫מדידות ‪,‬בדיקת זכויות עתידיות ‪,‬בדיקה שמאית ‪,‬תכנון אדריכלי ראשוני ‪,‬שכ"ט יועצים משפטיים ואחרים ‪,‬וכול זאת על‬
‫חשבון היזם וללא כול תמורה מאת הדיירים ותוך הסתמכות שבתום לב על הצהרת כוונות זו ולכן מתחייבים הדיירים‬
‫שלא לפנות לכל גורם אחר ( ‪ ) NO SHOP‬החל ממועד חתימת מזכר הבנות זה ועד לפרסום תוצאת בדיקת‬
‫ההיתכנות על ידי היזם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מוסכם כי בעלי הדירות יהיו רשאים להעביר ו‪/‬או למכור את זכויותיהם בדירות ו ו‪/‬או במבנה ו‪/‬או במקרקעין לצד שלישי‬
‫כלשהו") הנעבר ("בכפוף לזכויותיהם וחובותיהם על פי מזכר הבנות זה ‪,‬בתנאי שהנעבר יחתום על נוסח מזכר הבנות‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מובהר ומוסכם על הצדדים כי בדיקת ההיתכנות ו‪/‬או תוקפו של הסכם הבנות זה הינו עד ולא יאוחר מיום‬
‫‪ .11/11/2112‬ככל שלא תתקבל הודעה מהיזם לפי הוראות ‪ 1‬או ‪ 1‬עד לתום המועד האמור לעיל‪ ,‬יהא הסכם הבנות‬
‫זה בטל ומבוטל ומבלי שיהיה למי מהצדדים טענות‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הצדדים מצהירים כי אין מניעה על פי כל דין ו‪/‬או הסכם להתקשרותם במזכר הבנות זה ולהתחייבויותיהם המפורטת‬
‫בו‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‬
‫___________; ___________; ___________; ___________; ___________ ;___________;‬