" דאב זגורי פייסבוק ;quot& תקנון פעילות

Comments

Transcription

" דאב זגורי פייסבוק ;quot& תקנון פעילות
‫תקנון פעילות פייסבוק " דאב זגורי "‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫במהלך תקופת הפעילות‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬שתיערך על ידי ‪ – HOT‬מערכות תקשורת בע"מ‬
‫( להלן‪ " HOT " :‬או " עורכת הפעילות") ‪ ,‬מוזמנים חברי עמוד הפייסבוק של ‪( HOT‬להלן‪:‬‬
‫" העמוד " ) להשתתף בתחרות נושאת פרס בשם " דאב זגורי " (להלן‪ " :‬הפעילות ") ‪ ,‬במסגרתה‬
‫ידרשו להוריד את האפליקציה דאבסמאש ולהקליט סרטון ליפסינק שלהם על רק ע סאונד‬
‫מהסדרה ‪.‬‬
‫הכל כמפורט בתקנון זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת הפעילות‬
‫תקופת הפעילות הינה החל מיום ‪( 2..1.1.-1..2.1.‬להלן‪ " :‬תקופת הפעילות ")‪.‬‬
‫עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה לרבות‬
‫תקופת הפעילות ו‪/‬או חלק ממנה ו‪/‬או להפסיק את הפעילות לפני המועדים הנקובים לעיל‬
‫והכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת‪ .‬הודעה על שינויים כאמור תפורסם‬
‫בעמוד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההשתתפות בפעילות מוגבלת ל אזרח י ו‪/‬או תושב י מדינת ישראל ‪ ,‬שאינם תאגיד או‬
‫גוף עסקי ואשר הינם חברי העמוד‪ ,‬והכל בכפוף לתנאים שלהלן וליתר הוראות‬
‫תקנון זה (להלן‪ " :‬המשתתף ")‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי‬
‫בזכויותיו של צד שלישי כלשהו ‪ ,‬לרבות פגיעה בפרטיות‪ ,‬הוצאת דיבה‪ ,‬פגיעה בטעם‬
‫הטוב‪ ,‬הפרת זכויות קניין רוחני ו‪ /‬או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין ‪.‬‬
‫עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה לא ת י שא בכל אחריות בגין האמור לעיל ופרסום‬
‫ואי הסרת הנתונים על ידה בעמוד לא יהווה בשום מקרה בדיקה או אישור מטעמה‬
‫של האמור לעיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬מובהר כי עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה רשאי ם להסיר‬
‫חומרים שפורסמו בניגוד לדין ו‪/‬או להוראות תקנון זה ‪ ,‬וכן למנוע זכייה ממשתתפים‬
‫אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה ‪ -‬וזאת ללא צורך במתן נימוק‬
‫או התראה ‪ .‬משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמו ר ‪ ,‬לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על‬
‫פי תקנון זה ו‪/‬או פרס אחר בקשר ל פעילות ולא תהיה להם כל טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫כלפי עורכת ה פעילות ו‪/‬או מי מטעמה בקשר לאמור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כל משתתף יהא זכאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות ו‪/‬או כל חברת בת ו‪/‬או מנהליהם‪,‬‬
‫שותפיהם‪ ,‬עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מאלה‪.‬‬
‫תיאור הפעילות ‪ ,‬הפרסים ובחירת הזוכים‬
‫א‪.‬‬
‫על מנת לקחת חלק בפעילות‪ ,‬על המשתתף העונה לתנאים המוקדמים כמפורט לעיל‪,‬‬
‫לפעול כדלקמן‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫לקרוא בעיון את ההוראות בעמוד‪ ,‬ולפעול בהתאם להנחיות שיופיעו שם‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫להוריד את אפל יקציית ‪ dubsmash‬לסמארטפון‪ ,‬אנדרואיד או אייפון‪ ,‬להקליט‬
‫סרטון ליפסינק (דיבוב) לקטע נבחר של זגורי אימפריה ‪ ,‬יעלו אותם לפ ייסבוק‬
‫ויתייגו ‪#‬דאבזגורי‬
‫ב‪.‬‬
‫ב מהלך תקופת הפעילות‪ ,‬יבחרו על ידי ועדה מקצועית מטעם ‪ 2. HOT‬גולשים עם‬
‫סרטוני דיבוב על פי קריטריונים מקצועיים כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪-2‬‬‫ג‪.‬‬
‫‪ 2.‬הגולש י ם שנבחרו על ידי הועדה ‪ ,‬יזכו בכפפות של הסדרה זגורי אימפריה (להלן‪:‬‬
‫" הפרס ")‬
‫‪..‬‬
‫ד‪.‬‬
‫את הסרטונים שיועלו במסגרת הפעילות‪ ,‬נעלה בעמוד הפייסבוק של ‪. HOT‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי בחירת הזוכים כאמור תתבצע בהתאם לקריטריונים של מקוריות‬
‫ויצירתיות‪ .‬הבחירה תתבצע אך ורק על פי שיקול דעת הועדה; לא יינתן כל משקל‬
‫להצבעות או חוות דעת של גולשים אחרים בעמוד‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בהשתתפותו בפעילות‪ ,‬נותן המשתתף ל ‪ HOT -‬הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות‬
‫ב חומרים אש ר פירסם‪ ,‬כל שימוש שהוא‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬וזאת על פי שיקול דעת ה‬
‫הבלעדי‪ ,‬ובכלל זה במסגרת קמפיין שיווקי ‪ /‬פירסומי ל ‪ , HOT -‬ו לרבות אך לא רק‬
‫במסגרת שידורי טלוויזיה ‪ ,‬ברשת האינטרנט (לרבות ברשתות חברתיות) ‪ ,‬שידורי‬
‫רדיו‪ ,‬תעבורה סלולארי ת ו‪/‬או קווית ו‪/‬או בכל דרך שידור ו‪/‬או תקשורת ו‪/‬או מדיה‬
‫ו‪/‬או פורמט ו‪/‬או הפצה קיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד‪ ,‬הצגה בציבור‪ ,‬ניצול‬
‫מסחרי ו‪/‬או כל שימוש אחר ‪ .‬ההרשאה דלעיל כוללת גם שכפול או שעתוק מסחריים‪,‬‬
‫ע"ג כל אמצעי אחסון ‪ ,‬ו כן היא כוללת מתן הרשאה ל ‪ HOT -‬להעבי ר לצדדים‬
‫שלישיים את ההרשאות שניתנו לה‪ ,‬לפי שיקול דעתה המוחלט‪.‬‬
‫ידוע ל משתתף כי ה וא ו‪/‬או כל צד שלישי הקשור לתגובה שפורסמה לא י הי ו זכאים‬
‫לתשלום או תמורה כלשהי בגין השימוש או הפרסום האמור‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל משתתף יוכל לזכות ב פרס אח ד בלבד ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫למען הסר ספק יובהר‪ ,‬כי בחירת הזוכים על ידי נציגי עורכת הפעילות הינה סופית‬
‫ולא ניתן לערער עליה ‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הפרס לפי תקנון זה הינו אישי‪ ,‬לזוכה בלבד‪ ,‬ואינו ניתן להסבה‪ ,‬לשינוי‪ ,‬להחלפה או‬
‫להמרה‪ ,‬למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו‪/‬או תביעה‬
‫ו‪/‬או ד רישה כלפי עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמ ה בקשר עם בחירת הזוכה ושיקול‬
‫הדעת ה בלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו ‪/‬או למי מטעמה בלבד‪.‬‬
‫יא ‪.‬‬
‫זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף ל הוראות תקנון זה‪ ,‬ובכפוף לכך שעורכת הפעילות‬
‫תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא‪ ,‬על מנת לוודא כי‬
‫הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫יב ‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות‬
‫במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו‪/‬או בעבירה ו‪/‬או בחוסר תום לב ו‪/‬או‬
‫שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו‪/‬או שלא על פי דין‪ .‬במקרה כאמור בסעיף זה תה י ה‬
‫עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו‪/‬או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי‬
‫שזכ ה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו והכל‬
‫לפי בחירתה הבלעדית של עורכת ה פעילות ‪.‬‬
‫יג ‪.‬‬
‫לאחר פרסום שמות הזוכים‪ ,‬מוטלת עליהם האחריות לפנות אלינו בטאב שירות‬
‫הלקוחות עם פרטיהם המלאים על מנת שנשלח להם את הפרס‪.‬‬
‫יד ‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או‬
‫דומה לפרס ‪ ,‬על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫טו ‪.‬‬
‫זמן אספקת הפרס ע"י עורכת הפעילות הוא עד ‪ 1.‬ימי עבודה ממועד קבלת הפרטים‬
‫הנדרשים לצורך המשלוח ‪.‬‬
‫פרסום הפעילות ותוצאותיה‬
‫א‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא‪ ,‬בין במהלך‬
‫הפעילות ובין לאחריה‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בעמוד ו‪/‬או בכל אמצעי תקשורת שהוא‬
‫ובכל דרך שתמצאנה לנכון את פרטי הזוכים‪ ,‬לרבות שמם‪ ,‬תמונתם‪ ,‬הפרסים בהם‬
‫זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכים‪ ,‬מעבר לפרסים בהם זכו‪ .‬בתום התחרות‬
‫‪-3‬‬‫יפורסמו שמות הזוכים אשר יתבקשו לכתוב בהודעה פרטית את פרטיהם – כך תוכל‬
‫עורכת הפעילות לשלוח להם את הפרס‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכל מקרה בו זוכה לא שלח את פרטיו לקבלת הפרס כאמור למרות שנתבקש לעשות‬
‫כן ו‪/‬או לא פעל על פי ההוראות לעיל‪ ,‬תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא להעניק את‬
‫הפרס לזוכה ולא לחלקו בכלל או לחלק לזוכה הבא אחריו‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫שונות‬
‫א‪.‬‬
‫מובהר כי ההשתתפות בפעילות‪ ,‬לרבות מימוש הזכייה בפרס‪ ,‬הינן על אחריותם‬
‫הבלעדית של המשתתפים בפעילות‪ .‬עורכ ת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה לא יהיו‬
‫אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן‪ ,‬נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬הפסד‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות‪ ,‬שיגרמו למי מהמשתתפים ו‪/‬או לצדדים שלישיים‬
‫כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו‪/‬או בקשר עם הפעילות או‬
‫כתוצאה מהש ימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו‪/‬או אי‬
‫השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המשתתפים בפעילות ‪ ,‬בעצם השתתפותם‪ ,‬ייחשבו כ מסכימים לכל הוראות תקנון זה ‪.‬‬
‫בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה מכל טענה ו ‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר ל פעילות ו‪/‬או לכל שלב משלבי‬
‫ה פעילות ו‪/‬או לתקנון ו‪/‬או לתקלות טכניות כלשהן בקשר ל פעילות ומוותרים על כל‬
‫טענה הקשורה באלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה בגין כל נזק‬
‫ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או הפסד‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬שייגרמו לה ו‪/‬או למי מטעמה בגין כל טענה‬
‫ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה שיוגשו נגדה ו‪/‬או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות‬
‫המשתתף בפעילות ו‪/‬או לשימוש בתמונה שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק ‪ ,‬אם‬
‫האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק‪ ,‬לרבות זכויות יוצרים ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תקנון זה מסדיר את תנאי הה שתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם‬
‫ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד‪ ,‬ומתייחס לזכר ונקבה‬
‫במידה שווה‪.‬‬

Similar documents