טופס משיכת כספים - קרן השתלמות לאקדמאים במחר

Comments

Transcription

טופס משיכת כספים - קרן השתלמות לאקדמאים במחר
‫לכבוד‪:‬‬
‫החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי‬
‫החברה והרוח בע"מ (להלן‪" :‬החברה המנהלת")‬
‫מספר חשבון בקרן‪:‬‬
‫בקשת משיכה מקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח‬
‫ה טופס פונה הן לנשים והן לגברים‪ ,‬הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד‬
‫‪ .2‬פרטי העמית‪( :‬יש לצרף צילום ת‪.‬ז‪ .‬של העמית ‪ /‬צילום דרכון לתושב חוץ)‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪( .‬או מס' דרכון לתושב חוץ)‪:‬‬
‫מקום עבודה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫מס' פקס‪:‬‬
‫מס' טלפון נייד‪:‬‬
‫מין‪:‬‬
‫מעמד‪:‬‬
‫‪ ‬זכר ‪ ‬נקבה‬
‫‪ ‬שכיר ‪ ‬עצמאי‬
‫‪ .1‬פרטי המבקש (כאשר אינו העמית)‪:‬‬
‫‪ ‬מיופה כוח ‪  /‬אפוטרופוס (יש לצרף צילום תעודת זהות של מיופה הכוח ‪ /‬האפוטרופוס‪ ,‬וכן ייפוי כוח מקורי ‪ /‬צו מינוי אפוטרופסות מקורי‪/‬נאמן למקור)‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪( .‬או מס' דרכון לתושב חוץ)‪:‬‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫מס' טלפון נייד‪:‬‬
‫מין‪:‬‬
‫‪ ‬זכר ‪ ‬נקבה‬
‫‪ .3‬סיבת המשיכה‪:‬‬
‫משיכת כספים כדין‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫משיכה שלא כדין‪:‬‬
‫ותק החשבון מעל ‪ 0‬שנים‪.‬‬
‫ותק החשבון מעל ‪ 3‬שנים והגעתי לגיל פרישה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משיכה לפני מועד הזכאות הקבוע בדין – אני מבקש למשוך‬
‫כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי על‪-‬פי דין‬
‫למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו‪ ,‬אשר ינוכה‬
‫במקור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משיכה עפ"י אישור פקיד שומה (יש לצרף אישור פקיד שומה)‪.‬‬
‫משיכה על סמך ותק של חשבון אחר (יש לצרף אישור ותק)‪.‬‬
‫יציאה להשתלמות ‪ -‬ותק החשבון מעל ‪ 3‬שנים (יש למלא‪ ,‬תחילה‪ ,‬טופס‬
‫בקשה לאישור מלגת השתלמות הנמצא באתר החברה המנהלת‪,‬‬
‫שכתובתו ‪ , www.hamachar-krn.org.il‬ולצרף אישורים ואסמכתאות)‪.‬‬
‫‪ .4‬תיאור המשיכה‪:‬‬
‫‪ ‬משיכה מלאה‪.‬‬
‫‪ ‬משיכה חודשית בסכום קבוע של_____________ ‪.₪‬‬
‫‪ ‬משיכה חלקית בסכום חד‪-‬פעמי של _______________ ‪.₪‬‬
‫(של כל הכספים בחשבון)‬
‫לידיעתך‪ ,‬בהתאם לתקנות‪ ,‬בהיעדר הוראה אחרת‪ ,‬סדר משיכת הכספים‪ ,‬במשיכה חלקית‪ ,‬יהיה כדלהלן‪:‬‬
‫(‪" )1‬חייבים" (כספים חייבים במס רווח הון) – כספים שהופקדו מהמועד הקובע ואילך (החל מ‪ 2121323113 -‬לשכירים ומ‪2121123113 -‬‬
‫לעצמאים) שאינם תשלומי ההפקדה המוטבת (כהגדרתה בסעיף ‪11(9‬א)(ג) או ‪(11‬ב) לפקודת מס הכנסה)‪2‬‬
‫(‪" )3‬עד המועד הקובע" (כספים פטורים ממס רווח הון) – כספים שהופקדו עד המועד הקובע‪2‬‬
‫(‪" )2‬ההפקדה המוטבת" (כספים פטורים ממס רווח הון) – כספים שהופקדו מהמועד הקובע ואילך שהם תשלומי ההפקדה המוטבת‪2‬‬
‫‪22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222‬‬
‫‪ ‬הוראה אחרת (ככל שברצונך לתת הוראה אחרת‪ ,‬אנא ציין את סדר המשיכה המבוקש על‪-‬ידך)‪:‬‬
‫(‪( _________________)2( _________________)3( ________________)1‬חייבים‪ /‬עד המועד הקובע‪ /‬ההפקדה המוטבת)‬
‫‪ .5‬פרטי חשבון עו"ש לזיכוי‪:‬‬
‫(יש לצרף צ'ק מקורי מבוטל ‪ /‬אישור מקורי על ניהול חשבון בנק)‬
‫שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי)‪:‬‬
‫שם בנק‪:‬‬
‫מספר חשבון בנק‪:‬‬
‫מספר סניף‪:‬‬
‫קוד בנק‪:‬‬
‫‪ .0‬הצהרת העמית‪ /‬מיופה כוח‪ /‬אפוטרופוס‪:‬‬
‫‪121‬‬
‫‪123‬‬
‫‪122‬‬
‫‪126‬‬
‫‪126‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי הטיפול בבקשת המשיכה יעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדר ש ו‪/‬או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים והאישורים הנדרשים ו‪/‬או קיים‬
‫חשד ביחס לתקינותה‪2‬‬
‫ככל ששולם לי‪ ,‬כתוצאה מבקשתי זו‪ ,‬סכום גבוה מהסכומים המגיעים לי עפ"י רישומי החברה המנהלת (להלן‪" :‬הסכום העודף")‪ ,‬אני מתחייב להשיב לחברה‬
‫המנהלת‪ ,‬מיד עם דרישתה הראשונה‪ ,‬כל סכום עודף ששולם לי‪ ,‬בצירוף כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן‪ ,‬ממועד‬
‫התשלום ועד ליום השבתו בפועל לחברה המנהלת‪2‬‬
‫ככל שהמצהיר הנו אפוטרופוס – אני מצהיר בזה כי אני פועל בשם החסוי ולטובתו‪ ,‬בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬תשכ"ב‪21913-‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי כספי המשיכה הנם לפני ניכוי מס‪ ,‬אם יהיה על החברה המנהלת לנכותו במקור עפ"י כל דין היא תוכל לעשות כן‪2‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי תשלומים שיגיעו לחשבון לאחר המשיכה‪ ,‬יועברו לזכות חשבון חדש לתקופת ותק חדשה – כל בקשות העמית כפי שהיו בחשבון ערב המשיכה‪,‬‬
‫יחולו‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬על החשבון החדש ובכלל זה‪ :‬הוראת מינוי מוטבים (ככל שניתנה)‪ ,‬מסלול‪/‬ים השקעה וכו'‪ .‬ידוע לי‪ ,‬כי ניתן לשנות‪/‬לעדכן את הוראת מינוי‬
‫המוטבים‪ ,‬בהתאם לנהלי החברה המנהלת בנושא זה (טופס מינוי‪/‬עדכון מוטבים נמצא באתר האינטרנט של החברה‪ ,‬שכתובתו‪2)www.hamachar-krn.org.il :‬‬
‫‪‬‬
‫תאריך‬
‫לשימוש פנימי‪:‬‬
‫הריני לאשר כי פרטי העמית‪/‬המבקש נבדקו וצורפו המסמכים הנדרשים‪2‬‬
‫_________________ ______________________________‬
‫שם מלא של הפקיד‬
‫תאריך‬
‫חתימת העמית‪ /‬מיופה כוח‪ /‬אפוטרופוס‬
‫_________________________‬
‫תפקיד‬
‫__________________‬
‫חתימת הפקיד‬
‫יש לשלוח את טופס בקשת המשיכה‪ ,‬בצירוף צילום קריא של תעודת זהות והמסמכים הדרושים‪ ,‬אל מוקד שירות הלקוחות‪ :‬ת‪.‬ד ‪ 51225‬תל אביב מיקוד ‪.025126‬‬
‫טלפון לבירורים וסיוע ‪.671-1706662‬‬
‫מהדורה ‪20102/4‬‬

Similar documents