Seks do konca življenja – zakaj pa ne?

Comments

Transcription

Seks do konca življenja – zakaj pa ne?
30
Januar 2015
A Vsak drugi moški na svetu ima po 40.
letu težave z erekcijo.
B V več kot 80 odstotkih je vzrok za
nastanek motnje erekcije organski.
C Moški, ki ne morejo imeti spolnih
odnosov, imajo možnost, da si priskrbijo vakuumsko črpalko ali se odločijo
za penilno protezo.
Seks do konca
življenja – zakaj pa ne?
Kaj je motnja erekcije?
sov, je zelo verjetno, da se v ozadju skriva
Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija, nekoč neka druga organska bolezen. Študije so
znana kot impotenca, je nesposobnost pokazale, da so motnje erekcije običajno
moškega, da bi dosegel in vzdrževal otrde- povezane z motnjami prekrvavitve.
Slišala sem, da obstaja tudi vprašalnik
lost spolnega uda za uspešen začetek in
dokončanje spolnega akta.
za oceno erektilne funkcije …
Kaj povzroča motnjo erekcije?
Res je. Obstaja standardiziran vprašalnik s
Z današnjimi raziskavami je potrjeno, da je v petimi podvprašanji, imenuje se vprašalnik
več kot 80 odstotkih vzrok za nastanek za oceno erektilne funkcije IIEF-5, dobiti pa
motnje erekcije organski. Najpogostejši ga je mogoče na spletu. Obstajajo tudi daljorganski vzrok motnje erekcije so bolezni, ki šimi vprašalniki, vendar običajno uporaIntervju: asist. Bojan Štrus, dr. med.
prizadenejo ožilje; to so srčno-žilne bolezni bljamo prav tega, pri katerem moški odgoin zapleti zaradi ateroskleroze, sladkorna vori na pet odgovorov. Vprašalnik je sicer
bolezen, zvišan krvni tlak in povečane vre- kratek, vendar zanesljiv.
Je res, da ima skoraj vsak drugi moški po
dnosti krvnih maščob. Eden od vzrokov za
Veliko moških se sooča z motnjo erekcije, poslabšanje erektilne funkcije je tudi jema- 40. letu težave z erekcijo?
vendar jih le pet odstotkov poišče ustrezno nje nekaterih vrst zdravil. Verjetnost za nasta- Po študijah to drži. Vsak drugi moški na svetu
zdravljenje. O tem problemu je smiselno nek motnje erekcije ali njeno poslabšanje pa ima po 40. letu težave z erekcijo. So pa stospregovoriti z osebnim zdravnikom, ki je odvisna tudi od načina življenja. Zdravo in pnje erekcije različne, torej ne gre nujno za
lahko na podlagi raziskav in napotitve k raz- aktivno življenje ohranja dobro sposobnost popolno nezmožnost erekcije, temveč delno
ličnim specialistom pomaga odkriti vzrok erekcije. Pomembno je, da moški skrbi za oziroma občasno. Sicer pa v nobenem staromotnje. Običajno je vzrok organski in ga je zdravo prehrano, ustrezno telesno težo in se stnem obdobju ni normalno, da moški ne
mogoče oziroma celo potrebno zdraviti. dovolj giblje.
more imeti erekcije. Ostala naj bi tudi v pozni
Kadar pa moški postane trajno nezmožen
Kako je mogoče prepoznati organsko starosti. Morda takrat ni tako močna kot v
za spolni odnos, obstajajo tudi za to reši- motnjo erekcije?
mladostni dobi, ampak spolni odnosi in erektve: tablete, vakuumska črpalka, erekcijski Najosnovnejša ocena je spontana nočna erek- cija naj bi bili možni tudi v pozni starosti.
obročki in operativni poseg vsaditve cija, ki je pri moškem običajno prisotna od
Kdaj je čas za obisk zdravnika?
penilne proteze. Več o slednjem nam je zibelke do groba. V mladih letih se to dogaja Kadar nočna erekcija popolnoma usahne, je
povedal strokovnjak na tem področju, asist. pogosteje, v starejši dobi pa se nočna erek- že potreben pogovor z zdravnikom. Moški
Bojan Štrus, dr. med., specialist urolog,s cija prestavi v jutranji čas. Moškemu spolni mora v tem primeru najprej obiskati svojega
Kliničnega centra v Ljubljani.
ud otrdi, to pa ni vezano na spolno požele- osebnega zdravnika, ta pa ga potem napoti
nje. Če nočne erekcije v letu oziroma letu in na kardiološki pregled pa tudi k urologu.
Avtorica: Vesna Vilčnik
pol preminejo in moški nima spolnih odno- Zdravniki obravnavajo to težavo z enako
Januar 2015
31
resnostjo kot vse druge bolezni, zato pred
pogovorom ni treba imeti pomislekov. Je
pa pogovor z zdravnikom zelo pomemben,
ker lahko zdravnik z ustreznim zdravljenjem
pomaga, da moški ponovno zaživi normalno
spolno življenje in da se posledično izboljša
odnos med partnerjema. Pogovor o motnji
erekcije je običajno tudi opozorilo za zdravnika, da je treba podrobno preveriti splošni
zdravstveni status moškega in ugotoviti, ali
so se pojavile še druge bolezni. Zdravljenje
sočasnih bolezni je pomembno predvsem
zato, da te bolezni ne napredujejo. Napredovanje srčno-žilnih bolezni in sladkorne
bolezni se namreč lahko stopnjujejo do
zapletov, kot sta srčni infarkt in možganska
kap. Zdravljenje teh bolezni lahko hkrati kupiti v specializiranih trgovinah in imajo
Kaj pa duševni vidik pri motnjah erekv pliva tudi na izb o ljš anje erek tilne podoben učinek, saj zadržijo kri v penisu, tudi cije? Najbrž se je z »izgubo moškosti« težko
sposobnosti.
če moški ne uporablja vakuumske črpalke.
sprijazniti?
Kako učinkujejo tablete za zdravljenje
Pa takšni pripomočki niso škodljivi?
Duševni vidik je pomemben, kajti vsak neumotnje erekcije in ali je ob jemanju Ne. Ob uporabi do pol ure niso škodljivi.
spešni spolni odnos ima velik učinek na
potrebna sočasna spolna stimulacija?
V drugi polovici osemdesetih je bila nare- moškega. Kar hitro se organski motnji pridruži
Tablete učinkujejo tako, da preprečujejo raz- jena hidravlična penilna proteza, ki postavi še psihogena komponenta in je zato zelo
gradnjo dušikovega oksida in na ta način je ud v položaj erekcije. Kako poteka vsadi- pomembno, da moške obravnavamo tudi na
dušikovega oksida veliko več tam, kjer mora tev penilne proteze in kdaj ter komu jo ta način. Običajno je dobro obiskati nevropsihiatra oziroma seksologa, tudi psihiatri se
učinkovati. Tablete zavirajo delovanje poseb- priporočate?
nega encima v tkivu spolnega uda in tako Vsaditev penilne proteze je operativni poseg, pri nas ukvarjajo s seksološkimi težavami.
omogočijo erekcijo ali pa jo izboljšajo. Da obstajajo trodelne, tako imenovane hidra- Pomembno je, da se problem razreši v paru.
tablete učinkujejo, pa je seveda potrebna tudi vlične proteze, ki nekatere podaljšajo dolžino Ambulanta za spolno zdravje je na psihiatrični
pa tudi širino spolnega uda, priporočamo pa kliniki v Ljubljani in tam se lahko naročijo za
spolna stimulacija.
Za katere moške, glede na sočasne bole- jo izključno moškim, ki so dovolj ročno spre- pregled in obravnavo.
tni, da so sposobni z njo upravljati in jo prazni, te tablete niso primerne?
Jemlje jih lahko vsak moški, če ne uporablja vilno uporabljati. Proteza je v celoti skrita v
»Moški, ki uporabljajo penilno protezo,
nitratov v kateri koli obliki za zdravljenje telesu in očem ni vidna. Po želji jo lahko moški
so povedali, da je proteza učinkovita in
angine pektoris, če je bil v zadnjih mesecih aktivira in deaktivira s pumpico, ki se nahaja
da so z njo zadovoljni, saj lahko na enak
splošno telesno dejaven in ni doživel infarkta v mošnji nekje ob testisu.
način kot prej doživijo tudi orgazem.«
Iz kakšnega materiala je narejena
ali možganske kapi. Pomembno je tudi, da
moški nikoli ne vzame več vrst tablet za erek- penilna proteza in kako deluje?
Narejena je iz silikona, deluje pa po principu
cijo hkrati oziroma v istem dnevu.
Obstaja tudi vakuumska črpalka, ki s pretočnega sistema tekočine iz balona, kjer je
pomočjo vakuuma potegne kri v spolni ud rezervoar, in s pomočjo črpalke. Kadar moški
in tako povzroči erekcijo. Koliko moških se želi, lahko s pritiskanjem na vsajeno črpalko
napolni valj v udu s tekočino iz rezervoarja, ki
odloči za ta pripomoček in kje se ga dobi?
Tisti moški, ki imajo dokončno okvaro in ne je vsajen pod kožo v mošnji. Pri tem spolni ud
morejo imeti spolnih odnosov, imajo pride v položaj erekcije. Po spolnem odnosu
možnost, da si priskrbijo vakuumsko črpalko pa s preprostim gibom tekočino spet pretoči
ali se odločijo za penilno protezo, pri vsadi- v rezervoar in erekcija preneha. Običajno je
tvi katere je potrebna operacija. Vakuumsko vsaditev dolgoročna oziroma vsaj desetletna.
črpalko je mogoče kupiti v specializiranih Menjave so zelo redke, so pa možne.
Koliko stane takšen pripomoček ozitrgovinah, ob nakupu pa prejemnik prejme
navodila, kako naj jo uporablja. Sicer pa roma poseg?
vakuumska črpalka deluje tako, da s pomo- Razen za določen odstotek moških ta storičjo vakuuma potegne kri v spolni ud in tako tev ne sodi pod zdravstveno oskrbo. Na račun
povzroči erekcijo. Kakšen odstotek moških zavarovalnice na letni ravni operiramo do
jo uporablja, težko rečem, lahko pa na kratko osem moških. Drugi morajo storitev plačati
opišem, kako črpalka deluje. Napravo sesta- sami, cena posega pa je več tisoč evrov.
vljajo plastičen valj, v katerega se vstavi
Koliko moških v Sloveniji (po številu opespolni ud, črpalka, ki izčrpa zrak iz valja in racij) protezo že uporablja in kakšni so
ustvari vakuum, in manšeta, ki se namesti odzivi?
na koren spolnega uda zato, da po odstra- V Sloveniji sva s predhodnikom, ki je delal na
nitvi valja zadržuje kri v spolnem udu in tako tem področju, opravila 150 tovrstnih poseohranja erekcijo.
gov. Moški, ki jo uporabljajo, so povedali, da
Koliko časa v tem primeru traja je proteza učinkovita in da so z njo zadovoljni,
erekcija?
saj lahko na enak način kot prej doživijo tudi
Do pol ure od začetka nabreklosti uda do orgazem, le da je erekcija vzpostavljena na
zaključka odnosa. Lahko pa moški uporablja ta mehanski način. Jo pa seveda priporočimo
samo erekcijski obroček, brez sočasne upo- le moškim, ki imajo dokončno okvaro sistema
rabe črpalke. Tudi te obročke je mogoče za vzpostavljanje erekcije.
»Če nočne oziroma jutranje erekcije v letu oziroma
letu in pol preminejo in moški nima spolnih odnosov, je zelo verjetno, da se v ozadju skriva neka druga organska bolezen.«