OBČINSKI SVET - Občina Kungota

Comments

Transcription

OBČINSKI SVET - Občina Kungota
Občinski svet – 9. redna seja
Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
9. redne seje Občinskega sveta občine Kungota,
ki je bila v sredo, 21. decembra 2011 ob 17.00 uri,
v dvorani Zg. Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota
1. točka
Otvoritev seje in pozdrav
Sejo je pričel in vodil župan Igor Stropnik. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 10
svetnic/svetnikov občinskega sveta, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
Prisotni so bili:
1. Peter Golob
2. Ferdinand Komauer
3. Ivan Kren
4. Domen Ledinek
5. Rudi Matjašič
6. Alojz Partlič
7. Boštjan Remšak
8. Majda Trampuš (seje se je udeležil ob 17.05)
9. Vinko Ul
10. Matej Unuk (seje se je udeležil ob 17.05)
11. Edvard Urbancl ml. (seje se je udeležil ob 17.03)
12. Ivan Vastl
13. Ksaver Vračko
Odsotni:
1. Tjaša Marko – se je opravičila
1.
2.
3.
4.
Občinska uprava:
Simona Bauman, direktorica občinske uprave
Sonja Štelcl
Jernej Senekovič
Mojca Štrakl
1
Občinski svet – 9. redna seja
2. točka
Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje
Župan Igor Stropnik je podal v obravnavo zapisnik 8. redne seje.
Med obravnavo te točke so se pridružili še svetniki; Edvard Urbancl, Majda Trampuš in
Matej Unuk.
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je župan predlagal v sprejem
SKLEP št. 75/9:
Potrdi se Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Kungota .
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
3. točka
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Župan Igor Stropnik je podal predlog dnevnega reda.
Ker na dnevni red ni bilo pripomb, je župan predlagal v potrditev
SKLEP št. 76/9:
Občinski svet občine Kungota potrdi dnevni red 9. redne seje kot sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvoritev seje, pozdrav in potrditev sklepčnosti
Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Mnenje lokalne skupnosti o imenovanju ravnatelja Javnega zavoda Osnovna
šola Kungota
Predlog proračuna občine Kungota za leto 2012-II. branje
Potrditev DIIP »Obnova večnamenske stavbe Svečina«
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v
občini Kungota
Pobude in vprašanja
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
4. točka
Mnenje lokalne skupnosti o imenovanju ravnatelja Javnega zavoda Osnovna
šola Kungota
Župan je povedal, da smo, zaradi lažje odločitve, na sejo povabili oba kandidata, ki sta se
prijavila na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Gospoda Sama Dreva je prosil, da
je zapustil dvorano in predal besedo kandidatu Vojislavu Lazarevu. Po njegovi predstavitvi
je župan odprl razpravo. Ker razprave ni bilo se mu je župan za predstavitev zahvalil in v
dvorano povabil drugega kandidata Sama Dreva in ga prosil, da se predstavi. Po njegovi
predstavitvi je župan odprl razpravo. Razpravljali so Ivan Kren, Majda Trampuš, Ferdinand
2
Občinski svet – 9. redna seja
Komauer in Ksaver Vračko. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je župan predal besedo
predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Edvardu Urbanclu.
Edvard Urbancl je povedal, da komisija na svoji seji ni zavzela nobenega stališča, saj so
želeli prej slišati predstavitev kandidatov.
Župan je sejo prekinil, da se je v tem času lahko komisija sestala.
Po prekinitvi je župan ponovno predal besedo predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Edvardu Urbaclu.
Edvard Urbancl je povedal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje kandidatu Vojislavu Lazarevu za
imenovanje ravnatelja Javnega zavoda Osnovna šola Kungota.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Ivan Kren, Majda Trampuš in Ksaver Vračko. Ker nadaljnje razprave ni bilo,
je župan predlagal
SKLEP št. 77/9:
Občinski svet občine Kungota daje pozitivno mnenje kandidatu Vojislavu
Lazarevu za imenovanje ravnatelja Javnega zavoda Osnovna šola Kungota
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
5. točka
Razprava o predlogu proračuna občine Kungota za leto 2012-II. branje
Župan je predal besedo Sonji Štelcl, ki je predstavila predlog proračuna občine Kungota za
leto 2012. Povedala je, da je bil proračun v javni razpravi od 24. novembra do 8.
decembra 2011. V tem času je bil predstavljen na vseh odborih Vaških skupnosti. V času
javne razprave na predlog proračuna niso bili podani nobeni amandmaji.
Amandmaje dveh svetnikov smo prejeli v petek 16. decembra. Peter Golob je podal dva
amandmaja. V prvem je predlagal, da se v kadrovskem načrtu število zaposlenih v
režijskem obratu iz številke 6 spremeni v številko 4. Po pregledu amandmaja je župan
sprejel odločitev, da se ta amandma ne upošteva, ker en delavec res izpolnjuje pogoje za
upokojitev, za drugega delavca pa še ni točnih podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, da
izpolnjuje pogoje za upokojitev, prav tako pa delavci režijskega obrata opravljajo velik
obseg del, ki so jih prej delali zunanji izvajalci. Pri teh delih so jim do sedaj pomagali
delavci, ki so bili vključeni v javna dela, ker pa so se pogoji pri javnih delih zaostrili se ne
ve koliko delavcev se bo lahko iz tega naslova zaposlilo. V drugem amandmaju pa bi se
naj v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kungota pod točko 3 višina iz 300
EUR spremenila v 25 EUR. Tudi tega amandmaja župan ni upošteval, ker je zapis v
proračunu 2012 podan pravilno in bo občina za služnost v enem letu plačala 3600 EUR.
Domen Ledinek je podal 17 amandmajev, ki jih je župan pregledal in podal naslednjo
odločitev.
Župan je povedal, da je v 92. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Kungota
navedeno: »Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja.
Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se
zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo
zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.«
Ker predlagani amandmaji Domna Ledineka niso v ravnovesju, jih je umaknil iz razprave
in odločanja.
Župan je predal besedo predsedniku Statutarno pravne komisije Vinku Ulu.
3
Občinski svet – 9. redna seja
Vinko Ul je povedal, da je komisija pregledala vse amandmaje in da predlaga Občinskemu
svetu, da odlok o proračunu za leto 2012 z načrtom razvojnih programov za obdobje 2012
- 2015, z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2012, s kadrovskim načrtom in
letnim programom vzdrževanja občinskih cest Občine Kungota za leto 2012 sprejme.
Župan je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje
prostora, Ksaverju Vračku.
Ksaver Vračko je povedal, da Odbor predlaga Občinskemu svetu, da Odlok o proračunu za
leto 2012 z načrtom razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015, z načrtom ravnanja s
stvarnim premoženjem v letu 2012, s kadrovskim načrtom in letnim programom
vzdrževanja občinskih cest Občine Kungota za leto 2012 sprejme.
Župan je predal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti, Majdi Trampuš.
Majda Trampuš je povedala, da Odbor predlaga Občinskemu svetu, da Odlok o proračunu
za leto 2012 z načrtom razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015, z načrtom ravnanja
s stvarnim premoženjem v letu 2012, s kadrovskim načrtom in letnim programom
vzdrževanja občinskih cest Občine Kungota za leto 2012 sprejme.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Peter Golob in Domen Ledinek.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je župan predlagal
SKLEP št. 78/9:
Občinski svet občine Kungota sprejme odlok o proračunu za leto 2012 z
načrtom razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015, z načrtom ravnanja s
stvarnim premoženjem v letu 2012, s kadrovskim načrtom in letnim
programom vzdrževanja občinskih cest Občine Kungota za leto 2012.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 2 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
6. točka
Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova
večnamenske stavbe Svečina«
Župan je besedo predal Jerneju Senekoviču, ki je podal obrazložitev točke.
Po predstavitvi točke je župan predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo,
varstvo in urejanje prostora, Ksaverju Vračku.
Ksaver Vračko je povedal, da Odbor predlaga Občinskemu svetu, da potrdi dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova večnamenske stavbe Svečina«.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Alojz Partlič in Domen Ledinek. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je župan
predlagal
SKLEP št. 79/9:
Občinski svet občine Kungota potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) »Obnova večnamenske stavbe Svečina«.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
4
Občinski svet – 9. redna seja
7. točka
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v
Občini Kungota
Župan je predal besedo Mojci Štrakl.
Mojca Štrakl je podala obrazložitev Pravilnika.
Župan je predal besedo predsedniku Statutarno pravne komisije Vinku Ulu.
Vinko Ul je povedal, da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagan
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini s
spremembo v 5. členu, kjer se čas za oddajo vloge podaljša iz štirih na dvanajst mesecev.
Župan je predal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti Majdi Trampuš.
Majda Trampuš je povedala, da so na seji odbora zavzeli enako stališče kot Statutarno
pravna komisija, torej da Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagan
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini s
spremembo v 5. členu, kjer se čas za oddajo vloge podaljša iz štirih na dvanajst mesecev.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Peter Golob, Ksaver Vračko, Domen Ledinek, Vinko Ul, Majda Trampuš,
Ivan Vastl in Igor Stropnik. Nekateri svetniki so predlagali, da se denarna nagrada zviša
na 100 EUR.
Ker ni bilo več razprave, je župan predlagal amandma št. 1:
V 5. členu pravilnika se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi: Pisno vlogo
upravičenec pošlje po pošti ali vloži v vložišče Občine Kungota, najkasneje v enem letu od
otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče
več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
Župan je dal amandma št. 1 na glasovanje in predlagal naslednji
SKLEP št. 80/9:
Občinski svet sprejme amandma št. 1.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET
Župan je predlagal amandma št. 2:
Spremeni se prvi odstavek 9. člen pravilnika, ki se po novem glasi: višina enkratne
denarne pomoči po tem pravilniku znaša za vsakega novorojenega otroka 100,00 EUR
neto.
Župan je dal amandma št. 2 na glasovanje in predlagal naslednji
SKLEP št. 81/9:
Občinski svet sprejme amandma št. 2.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET
Župan predlagal amandma št. 3:
5
Občinski svet – 9. redna seja
11. člen pravilnika se spremeni in se po novem glasi: Določbe tega pravilnika se
uporabljajo za otroke, ki so rojeni od 1.1.2012.
Župan je dal amandma št. 3 na glasovanje in predlagal naslednji
SKLEP št. 82/9:
Občinski svet sprejme amandma št. 3.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET
Župan je predlagal v sprejem
SKLEP št. 83/9:
Občinski svet občine Kungota sprejme Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne
pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Kungota z danimi amandmaji.
Župan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 13 prisotnih)
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET
8. točka
Pobude in vprašanja
Peter Golob je vprašal kakšne so načrtovane aktivnosti glede obnove starega vrtca.
Župan je odgovoril, da se bo obnova izvedla z delavci Režijskega obrata. V vrtcu pa se
namerava urediti dnevno varstvo starejših oseb in center mladih.
Peter Golob je vprašal kdaj bo objavljen razpis za oddajo izpraznjenega stanovanja na
naslovu Plač 7.
Župan je odgovoril, da se bo stanovanje renoviralo in da bo razpis objavljen v februarju.
Alojz Partlič je postavil vprašanje zakaj na sejo nismo vabili predsednika Nadzornega
odbora, glede na to, da je na dnevnem redu proračun.
Župan je povedal, da bo povabljen na sejo, ko se bo obravnaval zaključni račun.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Ker je seja zvočno snemana, se ta povzetek Zapisnika hrani skupaj z magnetogramom,
avdio oziroma video posnetkom in drugim gradivom s seje. Zvočni zapis je na voljo
organom občine, predlagateljem gradiva in zainteresirani javnosti in sicer v času uradnih
ur v prostorih občinske uprave občine Kungota.
Zapisala:
Mojca Štrakl
Župan občine Kungota
Igor Stropnik
6